Önceki Endeks ( Madde 1-8)

MADDE 1-8 / 9-20 / 21-48 / 49-62

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 9

YARGITAY

9Y10.HD21.2.2017E. 2015/4326 K. 2017/1350"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
GÖREVLİ MAHKEME (2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
YARGI YOLU (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddedileceği - 2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali İstemi)"
9Y10.HD13.6.2016E. 2016/8636 K. 2016/9765"KURUM TESPİT İŞLEMİNİN İPTALİ ( Dava Dışı Sigortalının Davacı Yanında Çalıştığına Dair Tespit İşleminin İptali/Dava Dışı Sigortalının Davacı İşveren Yanında Bir Dönem Çalıştığının Belirlenerek İşe Giriş Bildirgesi Dönem Bordrosu ve Benzeri Evrakın Tanziminin Talep Edildiği - İptali İstenen Kurum İşleminin Hukuka Uyugunluğunun Tespiti Yönünden İşin Esasına Girileceği/İdari Para Cezası İle İlgili Davanın da Sonucunun Bekleneceği )
İDARİ PARA CEZASI TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ ( İdari Yargı Alanına Girdiği - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Kurumca Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasının Ödendiği/Ancak Dava Dışı Sigortalının Davacı Yanında Çalıştığına Dair Kurumca Yapılan Tespit İşleminin ve İdari Para Cezasının Ortadan Kalkmadığı - Davanın Konusuz Kalmadığı/Davanın Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Kurum Tespit İşleminin İptali )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dava Dışı Sigortalının Davacı Yanında Çalıştığına Dair Kurumca Yapılan Tespit İşleminin ve İdari Para Cezası İşleminin İptali İstemi/ İdari Para Cezası Tahakkuku İşleminin İptaline Dair Davada İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı - İdari Yargı Alanına Giren Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verilmesinin Gerektiği/İşin Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu )"
9Y10.HD20.9.2012E. 2012/11051 K. 2012/15540"İDARİ NİTELİKTEKİ DAVANIN HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( İdari Yargı Alanına Giren Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verileceği )
ADLİ YARGIDA AÇILAN İDARİ NİTELİKTEKİ DAVA ( Sürece İlişkin Olarak 6100 S.K. ve 2577 S.K.'da Birbirini Tamamlayan Düzenlemeler Yer Aldığı - İdari Yargı Alanına Giren Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA KOŞULU EKSİKLİĞİ ( İdari Nitelikteki Davanın Hukuk Mahkemesinde Açıldığı - Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verileceği )"
9Y10.HD30.4.2012E. 2011/3308 K. 2012/7625"2022 SAYILI YASA GEREĞİ AYLIK BAĞLANMAMASI (Ödenmeyen Aylıklar İle Manevi Zararın Tahsili - Bu Tür Davalar İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )
ÖDENMEYEN AYLIKLAR İLE MANEVİ ZARARIN TAHSİLİ (2022 S. Yasa Gereği Aylık Bağlanmaması Nedeniyle - Bu Tür Davalar İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )
YARGI YOLU (2022 S. Yasa Gereği Aylık Bağlanmaması Nedeniyle Ödenmeyen Aylıkları İle Manevi Zararın Tahsili - İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV (2022 S. Yasa Gereği Aylık Bağlanmaması Nedeniyle Ödenmeyen Aylıkları İle Manevi Zararın Tahsili - Bu Tür Davalar İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )"
9Y10.HD5.5.2011E. 2010/16468 K. 2011/6782"ALTMIŞBEŞ YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI ( 2022 S.K. Kapsamında Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
AYLIK BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İLE AKSİNE KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında Talep/Davanın İdari Nitelikte Olduğu - İdari Yargıda Çözümleneceği )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK ( 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İle Aksine Kurum İşleminin İptali İstemi - Davanın İş Mahkemesinde Görülemeyeceği )"
9Y4.HD13.5.2010E. 2010/4667 K. 2010/5911"YARGI YOLU ( Görevsiz Olduğunu Belirleyen Hukuk Mahkemesi Yargı Yolu Bakımından Dava Dilekçesinin Reddine Karar Vermekle Yetinmesi Gerektiği - İstek Halinde Dosyanın Gönderilmesine Karar Veremeyeceği )
GÖNDERME KARARI ( Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verildiği Takdirde Dava Dosyasını Ait Olduğu Mahkemeye Göndereceğine İlişkin Düzenlemenin Adli Yargı Yerleri Arasındaki Görev Konusunda Uygulama Alanı Bulduğu )
GÖREVSİZLİK ( Yargı Yolu Bakımından Görevsiz Olduğunu Belirleyen Hukuk Mahkemesi Yargı Yolu Bakımından Dava Dilekçesinin Reddine Karar Vermekle Yetineceği - İstek Halinde Dosyanın Gönderilmesine Karar Veremeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilen Durumlarda Davacı Yanın Sorumlu Tutulacağı )"
9Y11.HD6.11.2006E. 2005/10016 K. 2006/11244"TESPİT DAVASI ( Gümrük Beyannamesine Konu İhracatların Gerçek Olduklarının Tespiti İstemi )
YARGI YOLU ( Tespit Davasının Konusunu Oluşturan Hukuki İlişki Özel Hukuk Alanını İlgilendirmediği Gibi Davacının İdari Makama veya İdari Mahkemeye İbraz Ederek Bu Makamları Hukuken Bağlayacak Nitelikte Adli Yargı Yerinde Bir Karar Almanın Mümkün Olmaması )
İDARİ YARGI ( Tespit Davasının İdare Hukuku Kurallarına Göre Değerlendirilip Çözümlendirilmesi Gerektiği Gerekçesiyle Davada İdari Yargının Görevli Olması Nedeniyle Mahkemenin Görevsizliğine Karar Verilmesi )"
9Y11.HD17.6.2004E. 2003/12759 K. 2004/6793"GEÇİCİ OLARAK İTHAL EDİLEN KONTEYNERLERİN SÜRESİNDE YURTDIŞI EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN VE ÖDENEN VERGİ VE PARA CEZASININ İSTİRDADI TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Geçici İthal Edilen Konteynerlerin Süresinde Yurtdışı Edilmediği Gerekçesiyle Tahakkuk Ettirilen ve Ödenen Vergi ve Para Cezasının İstirdadı Talebi )
İSTİRDAT TALEBİ ( Geçici İthal Yoluyla Yurda Getirtilmiş Konteynerlerin Süresinde Yurtdışı Edilmediği Gerekçesiyle Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Para Cezası İçin - Görevli Yargı Yolu )
VERGİ VE PARA CEZASININ İSTİRDADI TALEBİ ( Geçici İthal Yoluyla Yurda Getirtilen Konteynerlerin Süresinde Yurtdışı Edilmediği Gerekçesiyle Tahakkuk Ettirilen ve Ödenen )"
9Y11.HD2.10.2003E. 2003/2528 K. 2003/8636"KAÇAK İNŞAATIN YÜKSEK GERİLİM HATTININ KOPMASI SONUCU TRAFONUN PATLAMASINA NEDEN OLMASI ( Kaçak İnşaatı Yıkmayarak Zarara Neden Olan Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Kaçak İnşaatı Yıkmayarak Yüksek Gerilim Hattının Kopması Sonucu Trafonun Patlamasına Sebebiyet Veren Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında )
BELEDİYENİN KUSURLU OLMASI ( Kaçak İnşaatı İzleyip Yıkma Görevini Yerine Getirmeyen - Yüksek Gerilim Hattının Kopması Sonucu Meydana Gelen Zarar İçin Tazminat Talebi )
YÜKSEK GERİLİM HATTININ KOPMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Zarara Neden Olan Kaçak İnşaatı İzleyip Yıktırmayan Belediyenin Kusurlu Olması - Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
YARGI YOLU ( Kaçak İnşaatı Yıkmayarak Yüksek Gerilim Hattının Kopması Sonucu Trafonun Patlamasına Sebebiyet Veren Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( İtirazın İptali Davasında Takip Talebinde Yer Alan Faize de Takip Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takip Talebindeki İşlemiş Faize Takip Tarihinden İtibaren Tekrar Faiz İşletilmesinin Faize Faiz Yürütülmesi Yasağına Aykırı Olması )
TAKİP TALEBİNDE YER ALAN FAİZ ( Takip Tarihinden İtibaren Tekrar Faiz İşletilemeyeceği )"
9Y13.HD14.4.2003E. 2002/14359 K. 2003/4347"ADLİ YARGI ( Mahkemenin Adli Yargının Görev Alanına Giren Bir Uyuşmazlıkta Kendisini Görevsiz Sayması - Su Satım Sözleşmesi )
GÖREV ( Mahkemenin Adli Yargının Görev Alanına Giren Bir Uyuşmazlıkta Kendisini Görevsiz Sayması - Su Satım Sözleşmesi )
ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ ( Su Satım Sözleşmesi - Mahkemenin Adli Yargının Görev Alanına Giren Bir Uyuşmazlıkta Kendisini Görevsiz Sayması )"
9Y4.HD1.10.2001E. 2001/4855 K. 2001/8848"GÖREVSİZLİK KARARI ( Adliye Mahkemesinin Görevsizlik Kararında Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Re'sen Gönderilemeyeceği )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVA ( Adliye Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Üzerine Dosyanın Re'sen Görevli Mahkemeye Gönderilememesi )
ADLİYE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Re'sen Gönderilemeyeceği )"
9Y18.HD19.1.1995E. 1994/14882 K. 1995/289"KAMULAŞTIRMA ( İmar Planı Gereği Yapılmışsa Kamulaştırma Kararının Onayına Gerek Olmaması )
İMAR PLANINA GÖRE KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Kararının Onaylanmasına Gerek Olmaması )
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Encümence Verilen Kararın Onaylanmasına Gerek Olmaması )
İPTAL DAVASI ( İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Vazgeçmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Vazgeçmesi Halinde )"

DANIŞTAY

9D6.D10.2.2016E. 2014/8728 K. 2016/484"İMAR PLANI SONUCU TAŞINMAZA HUKUKİ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davanın Hatalı Olarak Adli Yargı Yerinde Açıldığı/Görevsizlik Kararında Mahkemece İdari Davanın Nerede Açılacağı ve Süresinin Belirtilmediği - Özel Dava Açma Süresi Olan Otuz Günlük Süre Değil Genel Dava Açma Süresi Uygulanacağının Kabulü)
ETKİLİ BAŞVURU HAKKININ ZEDELENDİĞİ (Görevsizlik Kararı Veren Adli Mahkemenin Kararında Nerede ve Hangi Sürede Dava Açılacağını Belirtmediği - İdari Yargı Yoluna Başvuru Süresi Gösterilmediğinden Genel Dava Açma Süresinin Uygulanması Gerektiği/Altmış Günlük Sürenin Uygulanması Gereği/Kısıtlılık Halinin Devamı)
GÖREVSİZLİK KARARI VEREN MAHKEMENİN NEREDE VE HANGİ SÜREDE DAVANIN AÇILACAĞINI BELİTMESİ GEREKTİĞİ (Genel Dava Açma Süresi Olan Altmış Günlük Sürenin Uygulanacağı - Eldeki Davanın Genel Dava Açma Süresi İçerisinde Açıldığı/Süreaşımı Bulunmadığı/Etkili Başvuru Hakkı/İdari Yargı/Hukuki Elatma/Kısıtlılık)
TAŞINMAZIN ÜZERİNDE KISITLILIK HALİNİN DEVAM ETTİĞİ (İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Hali Devam Ettiğinden Dava Açma Süresinin Geçmediğinin Kabulü)
GENEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Verilen Usulden Red Kararında Hangi Mahkeme'de Dava Açılacağı ve Süresinin Gösterilmesi Gereği - Ancak Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edildiğinden Genel Dava Açma Süresinin Uygulanacağı Gerektiği/Kısıtlılık Hali/Görevsizlik)"
9D14.D13.12.2012E. 2011/16787 K. 2012/9669"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ DAVASI ( 30 Günlük Sürenin Görevsizlik Kararına Karşı Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine Başlayacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Karşısında Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine 30 Günlük Sürenin Başlayacağı - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Davası )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevsizlik Kararına Karşı Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine Başlayacağı - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Davası )"
9D6.D27.9.2012E. 2012/4525 K. 2012/4622"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın Belediye Tüzelkişiliği Adına Tescil Edilmesine İlişkin/Tapu Kaydının İptali İle Davacıların Adlarına Tesciline İlişkin Açtıkları Asliye Hukuk Mahkemesindeki Davada Görevsizlik Kararı Verildiği - Süre Aşımından Davanın Reddedilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ İÇİN HUKUK MAHKEMESİNE DİLEKÇE VERİLDİĞİ ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi İçin Asliye Hukuk Mahkemesine Yaptığı Başvuru Tarihinin İdare Mahkemesine Başvurma Tarihi Olduğu )
TAŞINMAZIN BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TESCİL EDİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( İptali İstemi/İşlemin Öğrenilmesi Üzerine Altmış Gün İçinde Asliye Hukuk Mahkemesi Nezdinde Dava Açıldığı - Görevsizlik Kararı Üzerine Otuz Günlük Dava Süresi İçinde Başvurulduğu )
İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURMA TARİHİ OLARAK KABUL EDİLME ( Belediye Encümeni Kararının İptali İsteminin Süre Aşımından Reddedilemeyeceği - Asliye Hukuk Mahkemesine Yapılan Başvuru Tarihinin Dikkate Alınacağı )"
9D14.D6.2.2012E. 2011/6523 K. 2012/383"GÖNDERME KARARI ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine İdare Mahkemesince Adli Yargı Yerine Başvuru Esnasında Verilen Dava Dilekçesinin 2577 S. K.'nun 3. Md. sine Uygun Biçimde Düzenlenmek Üzere Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
ADİL YARGILANMA HAKKI ( Mahkemelerin Yargılama Usullerini Uygularken Bir Yandan Davanın Hakkaniyetine Halel Getirecek Kadar Abartılı Şekilcilikten Öte Yandan Kanunlarla Öngörülmüş Olan Usul Şartlarının Ortadan Kalkmasına Neden Olacak Kadar Aşırı Geniş Yorumlamalardan Kaçınmaları Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine İdare Mahkemesince Adli Yargı Yerine Başvuru Esnasında Verilen Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenmek Üzere Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
DİLEKÇE RED KARARI ( Davaların Görev Yönünden Reddi Üzerine Gönderme Kararı Verilerek Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine İdare Mahkemesince Adli Yargı Yerine Başvuru Esnasında Verilen Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenmek Üzere Reddi Gerektiği )"
9IDDGK22.12.2011E. 2007/321 K. 2011/1643"DOSYANIN GÖNDERİLMESİ İSTEMİ (İlgililerin Süresi İçinde Adli Yargı Yerine Verdikleri Dosyanın İdari Yargı Merciine Gönderilmesi İstemini İçeren Dilekçeleri Dilekçenin Reddi Kararı Verilerek Dava Dilekçesi Durumuna Getirilmek Suretiyle İşin Esasının İncelenmesinin Hukuken Olanaklı Olduğu )
SÜRE AŞIMI (İdari Dava Açma Süresi İçinde Adli Yargı Yerinde Açılan Bir Davanın Görev Yönünden Reddedilerek Tarafların İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargıya Gönderileceğine Karar Verilmesi Durumunda Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
DİLEKÇE RED KARARI (Adli Yargı Yerine Verilen Dosyanın İdari Yargı Merciine Gönderilmesi İstemini İçeren Dilekçeleri Dilekçenin Reddi Kararı Verilerek Dava Dilekçesi Durumuna Getirilmek Suretiyle İşin Esasının İncelenmesinin Hukuken Olanaklı Olduğu )
ZAMANAŞIMI (İdari Dava Açma Süresi İçinde Adli Yargı Yerinde Açılan Bir Davanın Görev Yönünden Reddedilerek Tarafların İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargıya Gönderileceğine Karar Verilmesi Durumunda Davanın Süresinde Olduğu )"
9D15.D2.11.2011E. 2011/161 K. 2011/3443"REKLAM KURULU KARARININ İPTALİ ( İdari Para Cezasının İptali İstemi - İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalarda Adli Yargı Makamlarına Başvurulması Halinde 30 Gün İçerisinde Tekrar İdare Mahkemelerinde Dava Açılabileceği/Görevsilik Kararı)
ZAMANAŞIMI ( Davanın Süresinde Açılmış Olduğu - Yerel Mahkemece Süre Aşımı Nedeniyle Davanın Reddedilemeyeceği)
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Bu Karar Neticesinde Değişen Kabahatler Kanununa İstinaden Yerel Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararından Sora Süresi İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmış Olduğu/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği)
SULH CEZA MAHKEMESİNDE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Kabahatler Kanunundaki Değişiklik Nedeniyle Yerel Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararından Sora Süresi İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmış Olduğu/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği)"
9D10.D20.9.2011E. 2008/9 K. 2011/3524"HEMZEMİN GEÇİT YANINDA MEYDANA GELEN TREN KAZASI (Maddi ve Manevi Tazminat - Adli Yargı Yerinde Adli Yardım İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Hemzemin Geçit Yanında Meydana Gelen Tren Kazası Nedeniyle - Adli Yargı Yerinde Adli Yardım İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
TREN KAZASI (Hemzemin Geçit Yanında Meydana Gelen Tren Kazasında Yaralanan ve Yakınları Tarafından Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi ve Manevi Tazminat - Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)"
9D10.D1.7.2009E. 2009/5891 K. 2009/7313"DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( Adli Yargı Yerinde Açılan - 2577 S.K. Md. 3'e Uygun Biçimde Dava Dilekçesi Düzenlenip İdari Yargıda Dava Açılabileceği/Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( Otuz Günlük/İdari Yargıda Dava Açılması - Dosyanın Esas Kaydının Kapatılarak Sulh Ceza Mahkemesine İade Edilmesi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Davacıya Tebliğ Edildiği Tarihin Esas Alınacağı )
ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( İdari Yargıda Dava Açılması İçin Otuz Günlük Sürenin Başlangıcı - Yargı Organının Yanlış Yönlendirmesi/Anayasa Md. 40 Hükmü Dikkate Alınarak Hesaplanacağı )
YARGI ORGANLARININ YANLIŞ YÖNLENDİRMESİ ( İdari Yargıda Dava Açılması İçin Otuz Günlük Sürenin Başlangıcının Anayasa Md. 40 Hükmü Dikkate Alınarak Hesaplanacağı - Adli Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi )"
9IDDGK31.5.2007E. 2006/4713 K. 2007/1302"ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREVDEN REDDİ ( Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılması Gerektiği )
GÖREVDEN REDDEDİLEN DAVA ( Adli Yargı Yerinde Açılan - Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılması Gerektiği )
ADLİ YARGI YERİNİN KENDİLİĞİNDEN DAVA DOSYASINI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Dosya Mahkemenin Esasına Kaydedilerek Davanın İncelenmesine Geçilemeyeceği )"
9D10.D18.5.2007E. 2005/5959 K. 2007/2739"ADLİ YARGI YERİNİN VERDİĞİ GÖREV RET KARARI ( Davacının Adli Yargı Yerine Verdiği Dilekçeye Dayanılarak İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Ret Kararında "İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargı Yerine Gönderileceği"nin Belirtildiği - İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İDARİ YARGI ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Ret Kararında "İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargı Yerine Gönderileceği"nin Belirtildiği - İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖNDERME KARARI ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Red Kararı - Davacının Adli Yargı Yerine Verdiği Dilekçeye Dayanılarak İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
9D10.D20.11.2006E. 2003/3454 K. 2006/6592"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Ekinlerinin Zarar Gördüğü/Davanın Açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Davacının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açabileceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren Tam Yargı Davası Açma Süresinin 30 Gün Değil 1 Yıl Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Tam Yargı Davası Açılabileceği )
TAM YARGI DAVASI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren Tam Yargı Davası Açma Süresinin 30 Gün Değil 1 Yıl Olduğu )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Tam Yargı Davası Açılabileceği )"
9D3.D5.10.2006E. 2006/1488 K. 2006/2447"MÜCBİR SEBEP ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
SÜRELERİN KESİLMESİ ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )"
9IDDGK9.2.2006E. 2006/90 K. 2006/28"ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI SONRASINDA DOSYAYI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Yapılan Bu Hukuki Hatanın Sorumluluğunu Davacıya Yüklemenin Adil Yargılanma Hakkına Uygun Bulunmadığı )
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK ( Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesi - Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Hukuki Hatanın Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği )
İDARİ YARGIYA BAŞVURMA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi - İdari Yargıda Ayrı Bir Dava Açılmadığı Gerekçesiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi/Adil Yargılanma Hakkına Aykırılık )
GÖREVSİZ YARGI YERİNE BAŞVURMA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Hukuki Hatanın Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği - Davanın İncelenmeksizin Reddedilemeyeceği )
HUKUKİ HATA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği - Davanın İncelenmeksizin Reddedilemeyeceği/Adil Yargılanma Hakkına Aykırılık )"
9D11.D15.2.2005E. 2002/4376 K. 2005/642"ADLİ YARGIDA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Davacı Vekilinin Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi İstemiyle Verdiği Dilekçe Üzerine İdare Mahkemesine Gönderilmesi/Usule Aykırılığı )
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Adli Yargıda Verilen Görevsizlik Kararı - Davacı Vekilinin Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi İstemiyle Verdiği Dilekçe Üzerine Gönderildiği İdare Mahkemesinde Usulüne Uygun Açılmış Bir Davadan Bahsedilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Adli Yargıda Verilen - Davacı Vekilinin Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi İstemiyle Verdiği Dilekçe Üzerine İdare Mahkemesine Gönderilmesi/Usule Aykırılığı )"
9D8.D12.1.2005E. 2004/5499 K. 2005/110"GÖREVSİZ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖNDERME KARARI ( İdari Dava Açılamayacağı - Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
İDARİ DAVA AÇILAMAMASI ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı - Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
DOSYANIN İADESİ GEREĞİ ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı - İdari Dava Açılamayacağı )"
9D11.D27.2.2004E. 2001/4405 K. 2004/943"FAZLAYA AİT HAKLAR SAKLI TUTULARAK ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ GÖREVDEN REDDİ ( İdari Yargıda Açılan Davada Saklı Tutulan Kısmın Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ GÖREVDEN REDDİ ( İdari Yargıda Açılan Davada Adli Yargıda Saklı Tutulan Kısmın Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ ( Adli Yargıda Fazlaya Ait Haklar Saklı Tutularak Açılan Tazminat Davası/Görev Yönünden Reddi - İdari Yargıda Açılan Davada Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Adli Yargıda Fazlaya Ait Haklar Saklı Tutularak Açılan Tazminat Davası/Görev Yönünden Reddi - İdari Yargıda Açılan Davada Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR ( Adli Yargıda Saklı Tutulmak Suretiyle Tazminat Davası Açılabilmesine Karşın İdari Yargıda Dava Açılırken Böyle Bir Olanaktan Yararlanmanın Söz Konusu Olmadığı )"
9D6.D11.11.2003E. 2002/2164 K. 2003/5645"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - Süreaşımı ve Görevsiz Yargı Yerinde Açılan Davanın Süreye Etkisi )
GÖREVLİ OLMAYAN MAHKEMEYE AÇILAN İPTAL DAVASI ( Görevli Mahkemeye Başvuru Süresine Etkisi - Ruhsatsız Yapı Nedneiyle Verilen Para Cezasının İptali Davası )
SÜREAŞIMI VE HESAPLANMASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniye Verilen Cezanın İptali Davasının Adli Yargı Yerinde Açılıp Görevsizlik Kararı Üzerine İdari Yargıya Gidilmesi )
PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Verilen - Görevsiz Mahkemeye Açılan Davanın Dava Süresine Etkisi )
SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZ OLMASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Verilen Para Cezasının İptalinde - Görevsiz Mahkemeye Açılan Davanın Dava Açma Süresine Etkisi )"
9IDDGK12.1.2001E. 1999/1172 K. 2001/1"ADLİ YARGI YERİNDEN VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( İdare Mahkemesi'nde Açılan Davanın Bu Davanın Devamı Niteliğinde Olmayacağı - Yeni Dilekçede İstenen Tazminat Miktarının Artırılmış Olması/Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Verilen Dava Dilekçesindeki Tazminatın Değil İdare Mahkemesi'ne Verilen Dilekçedeki Artırılmış Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Esas Alınacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararından Sonra İdare Mahkemesi'ne Dava Açılması - İdare Mahkemesi'ndeki Davanın İlk Davanın Devamı Olmaması/Yeni Davada Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Artırılmış Olması Halinde Bu Miktarın Esas Alınacağı )
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDEKİ DAVANIN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( İlk Davadaki Talep Edilen Tazminat Miktarınının Değil Yeni Davadaki Artırılmış Müddeabihin Esas Alınması Gereği )
YÜKSEK GERİLİM HATTININ KOPMASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararından Sonra İdare Mahkemesinde Açılan Davada Müddeabihin Artırılmış Olması/İdari Yargıdaki Davanın Adli Yargıdaki Davanın Devamı Olmaması ve Artırılan Müddeabihin Esas Alınacağı )"
9D8.D24.10.2000E. 1998/6005 K. 2000/6566"GÖREV ( Deniz Ticaret Odası Memurunun Görevine Son Verilmesi-İşlemin İptali ve İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi-Dava Açma Süresi )
DENİZ TİCARET ODASI MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Görev-İptal Davası-İhbar ve Kıdem Tazminatı Davası-Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Deniz Ticaret Odası Memurunun Görevine Son Verilmesi İşleminin İptali-Adli Yargıda Açılan Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiğinin Kesinleşmesi )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN DAVANIN ADLİ YARGIDA AÇILMASI ( İdari Yargıda Dava Açma Süresi-Adli Yargıda ve İdari Yargıda Sürülen Taleplerin Farklı Olmasının Süreye Etkisi )
ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Yargıda Dava Açma Süresi-Görevine Son Verilen Deniz Ticaret Odası Memurunun İptal ve Tazminat Talebi )"
9D8.D28.10.1999E. 1998/36 K. 1999/5625"TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmaları Sırasında Patlayan Borudan Sızan Suyun Davacıya Ait Mobilya Atölyesini Basması Nedeniyle )
ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN İDARİ DAVA ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )
İDARİ DAVANIN ALİ YARGI YERİNDE AÇILMASI ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )"
9D6.D21.9.1999E. 1998/3590 K. 1999/4127"SÜREAŞIMI BAŞLANGICI ( Hakem Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddinde İdare Mahkemesine Başvuru )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURUDA SÜREAŞIMI BAŞLANGICI ( Asliye Hukuk Mahkemesine Hakem Sıfatıyla Açılmış Davada )
HAKEM SIFATIYLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILIP GÖREV YÖNÜNDEN REDDEDİLEN DAVA ( İdare Mahkemesine Başvuru Süresinin Başlangıcı )
KAMU KURUMLARI ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASI ( Hakem Mahkemenin Görevsizlik Kararı Üzerine Görevli Mahkemeye Başvuruda Süreaşımı )
TAZMİNAT DAVASINDA HAKEM MAHKEMENİN GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURU SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kamu Kurumları Arasındaki )"
9D8.D3.12.1998E. 1998/2595 K. 1998/4026"ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflarda Görev-Elektrik Su Doğalgaz )
ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Elektrik Su Doğalgaz vb.-Görevli Yargı Yolu )
GÖREV ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflar-Elektrik Su Doğalgaz vb. )
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİBİ SÖZLEŞMELERİN ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Görevli Yargı Yolu )"
9D8.D6.10.1998E. 1998/3311 K. 1998/2915"GÖREV ( Su Abonelerinin Depozit Miktarının Artırılmasına İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali )
SU ABONELERİNİN DEPOZİT MİKTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ ( Görevli Yargı Yolu )"
9D8.D6.10.1998E. 1997/750 K. 1998/2925"TAZMİNAT DAVASI ( Aşırı Yağışlar Sonucu Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Giderilmesi İstemi )
TAM YARGI DAVASI ( Görevli Olmayan Adli Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi )
GÖREN YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİ ( Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Doğrudan Dava Açılmasının Gerekmesi )"
9IDDGK6.12.1996E. 1995/773 K. 1996/599"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi/Maddi ve Manevi Tazminat - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÜRE AŞIMI BULUNMAMASI ( Davacıların Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde İdareye Başvurmaları - İstemlerinin Reddi Üzerine 60 Günlük Dava Açma Süresinde İdare Mahkemesine Dava Açmaları )"
9IDDGK6.12.1996E. 1993/773 K. 1996/599"GÖREV ( Tazminat Davası - TCDD'nin Su Dolu Kuyusuna Düşerek Ölen Çocuk )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREV ( TCDD'nin Su Dolu Kuyusuna Düşerek Ölen Çocuk )
KAMU HİZMETİ GEREĞİ SAHİP OLUNAN TAŞINMAZDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI ZORUNLULUĞU
SÜRE AŞIMI ( Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren İdare Mahkemesine Dava Açmakta )
ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇMAKTA SÜRE"
9D10.D19.6.1996E. 1995/3409 K. 1996/3754"HAKEM SIFATIYLA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Görevli İdari Yargı Yerinde Dava Açılması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Hakem Sıfatıyla Verilen Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde )"
9D6.D9.3.1994E. 1994/319 K. 1994/1037"GÖREVSİZ MAHKEMEDE AÇILAN DAVANIN REDDİ ( Görevli Mahkemeye Başvuru Süresi )
GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURU SÜRESİ ( Görevsizlik Kararı Verilen Davada )
SÜRE ( Görevsizlik Kararı Verilen Dava Hakkında Görevli Mahkemeye Başvuru )"
9IDDGK3.12.1993E. 1993/769 K. 1993/583"GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA ( İdari Yargının Görevine Giren İşlerde Adli Ya da Askeri Yargıda Açılan Dava )
İDARİ YARGININ GÖREVİNE GİRDİĞİ HALDE ADLİ YA DA ASKERİ YARGIDA AÇILAN DAVA ( Görevden Redde 30 Gün İçinde Görevli Mahkemede Açılabileceği )
SÜRE ( Görevsiz Mahkemede Açılan Davanın Reddi Üzerine Görevli Mahkemede Dava Açılmasında )"
9D10.D2.3.1993E. 1992/971 K. 1993/395"SÜRE YÖNÜNDEN RED ( Adli Yargıda Verilen Görevin Reddi Kararının Kesinleşmesinden Sonraki Otuz Gün İçinde İdari Yargıda Açılan Dava )
ADLİ YARGIDA VERİLEN GÖREVİN REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Otuz Gün İçinde İdari Yargıda Açılan Davanın Süreden Reddi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Adli Yargıda Verilen Görevin Reddi Kararı )"
9IDDGK22.1.1993E. 1992/447 K. 1993/6"GÖREVSİZ YARGI MERCİİNE BAŞVURMA TARİHİ ( Danıştay`a İdare ve Vergi Mahkemelerine Başvurma Olarak Kabul Edilmesi )
DANIŞTAYA İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNE BAŞVURMA TARİHİ OLARAK KABUL EDİLME ( Görevsiz Yargı Merciine Başvurma )
SÜRE ( Görevsizlik Nedeniyle Red Kararının Kesinleşmesinden Sonra Görevli Mahkemede Dava Açılmasında )
GÖREVSİZLİK NEDENİYLE RED KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA GÖREVLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMAK ( Süre )"
9D5.D7.5.1992E. 1991/2299 K. 1992/1346"İDARİ YARGIDA AÇILMASI GEREKEN DAVANIN ADLİ YARGIDA AÇILMASI ( Görevsizlik Kararı Üzerine Hangi Sürede İdari Yargıda Dava Açılabileceği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevsizlik Kararı Üzerine Otuz Gün İçinde Görevli Yargı Yerine Başvurulmamış Olması )
GÖREVSİZLİK KARARINDAN SONRA BAŞVURU SÜRESİ ( Otuz GÜnlük Süre Dolsa da İdari Dava Açma Süresi İçinde Davanın Açılabileceği )"
9D8.D15.10.1991E. 1991/1094 K. 1991/1605"ASLİYE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI ( Görevli İdare Mahkemesine Başvurma Süresi )
İDARİ DAVANIN ASLİYE MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( Görevsizlik Kararından Sonra İdare Mahkemesine Başvurma Süresi )
GÖREVLİ İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURU SÜRESİ ( Asliye Mahkemesinin Görevsizlik Kararından Sonra )"
9D8.D16.5.1991E. 1990/1562 K. 1991/918"İPTAL DAVASI ( Köydeki Orman ve Koruluklar İle Etkili Alanlara ve Meyve Ağaçlarına Zarar Verdikleri Gerekçesiyle Keçi Sürülerinin Kaldırılması Yolundaki Köy İhtiyar Kurulu Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Köydeki Orman ve Koruluklar İle Etkili Alanlara ve Meyve Ağaçlarına Zarar Verdikleri Gerekçesiyle Keçi Sürülerinin Kaldırılması Yolundaki Karar )
KAMU YARARI ( Orman ve Koruluklara Ekili Alanlara ve Meyve Ağaçlarına Zarar Veren Keçilerin Kaldırılmasında Kamu Yararı Olması )"
9D10.D11.10.1990E. 1989/330 K. 1990/2189"GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA ( Otuz Günlük Sürenin Geçmesine Rağmen Bir Yıl İçinde İdare Mahkemesinde Açılması )
EYLEM TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YILLIK SÜRE DOLMADAN AÇILAN DAVA ( Otuz Günlük Sürenin Geçmesine Rağmen Süresinde Olduğunun Kabulü )
SÜRESİNDE AÇILAN DAVA ( Eylem Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılan Dava )"

UYUŞMAZLIK

9UMH29.12.2003E. 2003/90 K. 2003/100"MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Sorumlu Sıfatıyla Ödemede Bulunan - Mükellefe Rücu Hakkı/Davasının Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
RÜCUEN ALACAK DAVASI ( Motorlu Taşıtlar Vergisini Sorumlu Sıfatıyla Ödeyen - Mükellefe Rücu Hakkı/Davasının Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
MÜKELLEFİNCE ÖDENMEYEN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Sorumlu Sıfatıyla Ödemede Bulunan - Mükellefe Rücu Hakkı/Davasının Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
SORUMLU SIFATIYLA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMEK ( Mükellefe Rücu Hakkı - Davanın Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )"
9UMH16.6.2003E. 2003/31 K. 2003/37"İDARİ YARGI YERLERİ ( Kişilere Karşı Dava Açılmasına Olanak Bulunmadığı - Doğrudan Kamu Görevlisi Aleyhine Kişisel Kusuruna Dayanılarak Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KİŞİLERE KARŞI İDARİ YARGI YERLERİNDE DAVA AÇILMASI ( Olanak Bulunmadığı - Doğrudan Kamu Görevlisi Aleyhine Kişisel Kusuruna Dayanılarak Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KAMU GÖREVLİSİ ( Doğrudan Aleyhine Kişisel Kusuruna Dayanılarak Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Doğrudan Kamu Görevlisi Aleyhine Kişisel Kusuruna Dayanılarak Açılan - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
9UMH28.4.2003E. 2003/22 K. 2003/25"KDV CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Asliye Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılmayacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılmayacağı )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREMEYECEĞİ UYUŞMAZLIKLAR ( Asliye Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı - İdare Mahkemesi'nce Adli Yargı Dosyasının Yazı İle Mahkemesine Geri Çevrilmiş Olması )
İDARE MAHKEMESİNCE ADLİ YARGI DOSYASININ YAZI İLE MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMİŞ OLMASI ( Görev Uyuşmazlığı Doğmasına Neden Olacak Karar Bulunmadığı )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Asliye Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılmayacağı )"
9UMH10.3.2003E. 2003/7 K. 2003/9"GÖREVSİZLİK KARARI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Mercilerinden Birisinin Kesinleşmiş Kararı Bulunmaması - Yöntemine Uymayan Başvurunun Reddi Gereği)
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURMA (Adli İdari Veya Askeri Yargı Mercilerinden Birisinin Kesinleşmiş Görevsizlik Kararı Bulunması Gereği)
ADLİ YARGI KARARI (Yargı Yolunu Değiştiren Bir Görevsizlik Kararı Verilmiş Olması - Kesinleşmemesi/Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulamayacağı)
YARGI MERCİİLERİNİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURMALARI (2247 Sayılı Yasa'nın 14. ve 19. Maddelerinde Öngörülen Koşulları Taşıyan ve Yöntemine Uyan Başvuru Gerekliliği)
YARGI YOLUNU DEĞİŞTİREN GÖREVSİZLİK KARARI (Kesinleşmemesi - Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulamayacağı)"
9UMH24.12.2001E. 2001/109 K. 2001/116"DERE YATAĞI ISLAH ÇALIŞMALARI (Çalışmalar Sırasında İdarece Kamulaştırma Yapılmaksızın Taşınmazın Dere Yatağında Bırakılması Nedeniyle Bedelin Tazmininin İstenmesi)
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (Dere Yatağı Çalışmaları Sırasında Taşınmazın Dere Yatağında Bırakılması Nedeniyle Bedelin Tazmini İstemli Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
TAZMİNAT DAVASI (İdarenin Taşınmaza Kamulaştırma Yapmaksızın El Atması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
9UMH12.11.2001E. 2001/74 K. 2001/81"ZORUNLU TASARRUF KESİNTİSİNİN ÖDENMESİ DAVASI (Olayda Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Olmaması)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Yerlerinden En Az İkisinin Kendilerini Görevsiz Görmelerinin Gerekmesi)"
9UMH9.7.2001E. 2001/57 K. 2001/64"PARA CEZASI (Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine Aykırı Hareket Nedeniyle)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Mercilerinden En Az İkisinin Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Davada Kendilerini Görevsiz Görmelerinin Gerekmesi)
HUKUK UYUŞMAZLIĞI (Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesinin Ancak Taraflarca İleri Sürülebilmesi)"
9UMH11.6.2001E. 2001/34 K. 2001/40"REKLAMIN TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA AYKIRI OLMASI (Hukuk Uyuşmazlıklarında Adli Yargı Yerince Görevsizlik Kararından Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Olmaması)
HUKUK UYUŞMAZLIĞI (Adli Yargı Yerince Görevsizlik Kararından Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Olmaması)
ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVSİZLİK KARARI (Adli Yargı Yerince Dava Dosyası Gönderilmekle Davanın Açılmış Sayılmaması)
İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVE İLİŞKİN OLMAYAN KARARI (Adli Yargı Yerince Re'sen Yapılan Başvurunun Kanundaki Şartları Taşımaması)"
9UMH6.12.1999E. 1999/48 K. 1999/47"SU BORCU NEDENİYLE SUYUN KESİLMESİ (Açılan Davanın Taraflar Arasındaki Su Aboneliği Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
SU ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ (Su Borcunu Ödemeyen Abonenin Suyunun Kesilmesinden Doğan Davanın Sözleşmeden Kaynaklanması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN DAVA (Su Aboneliği Sözleşmesinden Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
9UMH15.11.1999E. 1999/36 K. 1999/33"PARA CEZASI (Belediye Zabıta Yönetmeliğine Aykırı Davranış Nedeniyle)
HUKUK UYUŞMAZLIĞI (Adli Yargı Yerince Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyasının Gönderilmesiyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılamaması)
ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVSİZLİK KARARI (Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyasının Gönderilmesiyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılamaması)
DAVA DOSYASININ GÖNDERİLMESİ (Adli Yargı Yerince Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyasının Gönderilmesiyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılamaması)
İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVE İLİŞKİN OLMAYAN KARARI (Adli Yargı Yerince Re'sen Yapılan Başvurunun Kanunda Yazılı Şartları Taşımaması Nedeniyle Reddedilmesi)"
9UMH6.7.1998E. 1998/24 K. 1998/26"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI BULUNMAMASI (Görevsizlik Kararı Üzerine İdare Mahkemesine Açılan Davanın Gerekli Koşulları Taşımaması)
İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIMADIĞINDAN MAHKEMESİNE İADESİ (Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Doğmaması)
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIMADIĞINDAN İADE EDİLMESİ (Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Doğmaması)"

Madde 10

AMK

10AMK15.4.2004E. 2004/26 K. 2004/51""
10AMK21.6.1991E. 1990/20 K. 1991/17""

DANIŞTAY

10D15.D22.2.2017E. 2016/9112 K. 2017/876"TERÖR NEDENİYLE TAŞINMAZLARINA ULAŞILAMADIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Hakkında Herhangi Bir İşlem Yapılmadığı/Bakılan Davada Davacının Talebinin Zımnen Reddine Yönelik Alınmış Bir Karar Bulunmadığı - İşlemlerin Tamamlanıp Komisyon Tarafından Bir Karar Verilebilmesinin Mümkün Olduğu/Davanın Reddi )
DAVANIN ESASININ İNCELENMESİNİN HUKUKEN MÜMKÜN OLMADIĞI ( Eldeki Davada Davacının Talebinin Zımnen Reddine Yönelik Alınmış Bir Karar Bulunmadığının Kabulü )
DAVACININ BAŞVURUSU ( İdarece Tesis Edilmiş Bir İdari İşlem Bulunmadığı - Herzaman İçin İşlemlerin Tamamlanıp Komisyon Tarafından Bir Karar Verilebilmesinin Mümkün Olduğu/Davacının Talebinin Zımnen Reddine Yönelik Alınmış Bir Karar Bulunmadığı/Davanın Esasının İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığının Kabulü )"
10IDDGK16.1.2017E. 2015/2469 K. 2017/7"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KOYMA ( Davacının Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan Davada Verilen Karar Sonucu Ortaya Konulan Hukuki Durum ile İdarenin Ehliyete El Koyma İşleminin Nitelik Olarak Birbirinden Farklı Olduğu - Sulh Ceza Mahkemesinde Verilen Karar Üzerine İdareye Yapılan Başvurunun İptali İçin Açılan Davanan Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bireylerin İdarenin Yerine Getirilmesi Gerektiğini Düşündükleri Hak ve Menfaatlerine Yönelik İşlemin Kurulmasını Her Zaman İsteyebileceği - Alkollü Araç Kullanma Nedeniyle Sürücü Belgesine El Konulan Davacının Sulh Ceza Mahkemesi Kararı Üzerine İdareye Yaptığı Başvuru Üzerine İdarece Verilen Ret Kararına Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
10D11.D12.5.2016E. 2016/676 K. 2016/2400"DERECE VE KADEMENİN DÜZENLENMESİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Talebin Haklı Bulunması Halinde Ancak İleriye Yönelik Sonuç Doğuracağı Hususu Gözetilerek Süresi İçinde Açılan Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilmesinde Usul Hükümlerine Uygunluk Görülmediği)
KAMU GÖREVLİLERİNİN PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARI (Her Ay Hukuki Sonuç Doğuran Diğer Bir İfadeyle Süregelen Etkileri Bulunan İdari İşlemlere Karşı Her Zaman İdareye Başvurabilecekleri İsteklerinin Reddedilmesi veya Reddedilmiş Sayılması Halinde de Yasadaki Usule Uygun Olarak Dava Açabileceklerinin Gözetilmesi Gerektiği)
İNTİBAKIN YAPILMASI (İsteğiyle Yapılan Başvurunun 2577 S. İYUK'nun 10. Md. Hükmü Kapsamında Olduğu - Talebin Haklı Bulunması Halinde Ancak İleriye Yönelik Sonuç Doğuracağı Hususu Gözetilerek Süresi İçinde Açılan Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Süregelen Etkileri Bulunan İdari İşlemlere Karşı İlk Tesis Edildikleri ya da İlk Uygulandıkları Anda Dava Açılmamış Olmasının Başvuru Tarihinden İtibaren İleriye Dönük Sonuçlar Doğurmak Üzere Sonradan Yapılacak Başvurulara Dayalı Olarak Tesis Edilen İşlemlerin Davaya Konu Edilmelerine Engel Olmadığı)"
10D12.D12.4.2016E. 2016/3057 K. 2016/2077"İŞE İADE EDİLEN DAVACININ KAMUDA İSTİHDAM TALEBİ (Davacının Çalıştığı Hastanenin Kamuya Geçtiği/Kamuda İstihdam Talebinin Reddi Nedeniyle Eldeki Davanın Açıldığı - Davacının Başvurusunun 2577 S.K. 10. M. Uyarınca Yapılan Başvuru Mahiyeti/60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde Davanın Açıldığı/Esasa Girileceği)
DAVACININ ÇALIŞTIĞI HASTANENİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE DEVRİ (Davacının Kamuda İstihdam İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davası - Eldeki Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Davacının Altmış Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Olduğu/İdare Mahkemesi Tarafından Esasa Girilerek Karar Verileceği)
İDARİ MAKAMIN SESSİZ KALMASI (Davacının Başvurusunun 2577 S.K. 10. M. Uyarınca Yapılan Başvuru Mahiyeti - 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde Açıldığı)
ZAMANAŞIMI NEDENİYE DAVANIN REDDEDİLEMEYECEĞİ (İşçinin Açmış Olduğu Davada Verilen Kararın Onanarak Kesinleştiği Tarihin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Davacı Tarafından Yapılan Başvurunun 2577 S.K. 10. M. Kapsamında Olduğunun Kabulü Gereği/İdarenin Sükutu/İşe İade/Kamuda İstihdam/İptal Davası)
İŞ MAHKEMESİNDE VERİLEN KARARIN ONANARAK KESİNLEŞTİĞİ TARİH (Yargı Kararına Dayanılarak Yapılan Başvuru - Davacının Dava Konusu Başvurusuna Dayanak Oluşturan Davanın, İş Mahkemesi Kararıyla Lehine Sonuçlandığı ve Bu Kararın Yargıtayca Onanarak Kesinleştiği/Davacı Tarafından Yapılan Başvurunun 2577 S.K. 10. M. Kapsamında Olduğunun Kabulü)"
10D5.D4.2.2016E. 2013/6165 K. 2016/530"ÖZELLLEŞTİRME KAPSAMINDA KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN PESONEL ( Maaş Nakil İlmühaberinin Yeniden Düzenlenmesi İstemiyle İlk Atandıktan Sonraki İlk Uygulama İşlemine Karşı Altmış Günlük Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gereği - Davacının Eksik Ödendiğini İddia Ettiği Ödemeler İçin Atandığı Kuruma Yapacağı Başvuru Üzerine Kurulacak İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açabileceği )
MAAŞ NAKİL BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Genel Dava Açma Süresi Olan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açılması Gerektiği - Daha Sonraki Tarihte Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )"
10D2.D10.12.2015E. 2013/10505 K. 2015/10128"DAVACININ EŞİ TARAFINDAN YAPILAN TAYİN BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Bir Hususta Davacı Adına Başvuru Yetkisi Olmayan Eş Tarafından Yapılan Başvurunun İdari Davaya Konu Olamayacağının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
EŞ TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURU (İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Bulunmadığı - Davacının Eşi Tarafından Yapılan Tayin Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali/Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliği Durumu/Davacının Eşi Tarafından Başvuru Yapıldığı)
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM (Davacının Eşi Tarafından Yapılan Tayin Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlem - Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Bir Hususta Davacı Adına Başvuru Yetkisi Olmayan Eş Tarafından Yapılan Başvurunun İdari Davaya Konu Olamayacağı/Davanın Reddi)"
10IDDGK15.10.2015E. 2014/806 K. 2015/3509"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde 60 Gün Olduğu - Anayasal Güvenceye Sahip Mülkiyete Dair İmar Uygulamaları Sonucunda Uğranılan Mağduriyetin Giderilmesine İlişkin Her Zaman İşlem Tesisi İçin Başvurulabileceği Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine Tesis Edilen İşlem Hakkında Süresinde Dava Açılabileceği)
İMAR UYGULAMASI SONUCU UĞRANILAN MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Mülkiyet Hakkının Anayasal Bir Hak Olduğu Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Her Zaman İşlem Tesisi Talebiyle İdareye Başvurulabileceği - Mülkiyet Hakkının Kullanılması Konusunda Gerekli İşlemin Gerçekleştirilmesi İçin Yapılan Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşlem Hakkında Dava Açma Süresinde Dava Açılabileceği)"
10D8.D8.10.2015E. 2014/11377 K. 2015/8278"MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM (Uyuşmazlığın Esasını Çözen Nihai Yargı Kararının Kimse Tarafından Değiştirilmemesini ve Daha Sonra Açılan Dava Bakımından Bağlayıcı Olmasını Diğer Bir Anlatımla Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Bir Daha Dava Konusu Yapılmamasını İfade Ettiği)
USUL HÜKÜMLERİNE UYGUN AÇILMIŞ DAVA (Daha Önce Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolunda Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı - Kesin Hüküm Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilebilmesi Usul Hükümlerine Uygun Açılmış Bir Davanın Varlığı Halinde Mümkün Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
SÜRE AŞIMI (Davacının İlk Başvuruya Verilen Cevaba Karşı Açtığı Davanın Süreden Üzerine Aynı Kişiler Hakkında Yine Aynı İstemle Davalı İdareye Yeni Bir Bilgi ve Belge Sebebi İle Başvurması Halinde Mahkemenin Başvuruyu Yeni Bir Başvuru Olarak Kabul Edip İşin Esasına Geçmesi Aksi Taktirde Davayı Süre Aşımından Reddi Gerektiği)"
10D5.D9.9.2015E. 2015/3017 K. 2015/6928"TELEKOM İŞÇİSİNİN VERİLMEYEN ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacının Talebinin Açılan Davanın Süresinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddedildiği - İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'nun 49. Maddesinde Sayılan Nedenlerden Birinin Bulunması Gerektiği )
DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMAMASI ( Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'nun 10. Maddesinin Dikkate Alınmayacağı - Yeni Kurumda İlk Maaş Aldığı Tarihten İtibaren 2577 S.K.'nun 7 ve 11. Maddeleri Kapsamında Dava Açılması Gereği/Bu Süreler Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Kararının Hukuk ve Usule Uygun Olduğundan Onandığı )
İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'nun 49. Maddesinde Sayılan Hallerden Birinin Bulunması Gerektiği )"
10D12.D9.9.2015E. 2015/3691 K. 2015/4698"KPSS SINAVINDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIK ( Yargılama Usulü - 2577 S. Kanunun "Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" Başlıklı 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlarda Uygulanmayacağı/Uyuşmazlığın Genel Hükümler Çerçevesinde Değerlendirileceği )
YARGILAMA USULÜ ( KPSS Sınavına İlişkin Uyuşmazlık - Mahkemece Genel Hükümler Çerçevesinde Değerlendirme Yapılarak Sonuca Gidileceği/2577 S. Kanunun "Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" Başlıklı 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlarda Uygulanmayacağı Gözetileceği )
MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMAYACAĞI ( 2577 S. Kanunun 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Genel Hükümler Çerçevesinde Değerlendirileceği - KPSS Sınavına İlişkin Uyuşmazlık )
YENİ DURUMA GÖRE PUANININ YENİDEN HESAPLANMASI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kpss Sınavından Kaynaklı Uyuşmazlık - Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözümleneceği/2577 S. Kanunun "Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" Başlıklı 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlarda Uygulanmayacağı )"
10D12.D25.6.2015E. 2015/2441 K. 2015/4304"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşlemin Tebliği Üzerine Yapılan İtiraza Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Üzerine Oluşan Zımni Ret İşlemi Üzerine Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Yeniden Başladığı - Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Yeni Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
SINAV SONUCUNUN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Sınav Süresi Bitmesine Rağmen İşaretlemeye Devam Etme Gerekçesiyle Sınav Sonucunun İptal Edilmesi - Sınava Sonuçları Hakkında İdari Yargılama Usulü Kanununda On Günlük Dava Açma Süresi Öngörülmüş ise de Dava Konusu İşlemin İşleme Karşı Üst Makama İtiraz Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Genel Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Gözetilmesi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN İHYASI ( İdari Başvuru - Merkezi ve Ortak Sınav Sonuçlarına Karşı Dava Açma Süresi )"
10D5.D14.5.2015E. 2015/1440 K. 2015/5016"SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞMA ( İstifa Ederek Açıktan Atanma/Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süresinde Olduğu )
YOLLUK ÖDENMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın 2577 S. Kanunun 7. ve 10. Md. Uyarınca Süresinde Olduğu Gözetileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süreaşımından Reddinde İsabet Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNDE YOLLUK ÖDENMEYECEĞİNİN YER ALMADIĞI ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu/Davanın Süresinde Olduğu Gözetilerek Esasına Girileceği )"
10D6.D18.3.2015E. 2013/673 K. 2015/1617"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİ (İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Zımni Ret İşlemi Yerine İdarece Sonradan Tesis Edilecek ve İdarenin Gerçek İradesini Ortaya Koyan İşleme de Süresi İçerisinde Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu)
YETKİLİ ORGANIN CEVABININ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEBLİĞİ (Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı - İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde de Dava Açabileceği)
ZIMNİ RET İŞLEMİNDEN SONRA DAVA AÇMAMAK (Başvuruya Yetkili Organ Tarafından Sonradan Verilen Cevap Üzerine İlgilisinin Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde Dava Açabileceği - Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı)"
10D8.D19.2.2015E. 2014/8833 K. 2015/973"ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ENGELLİ BİREYLERE VERİLEN EĞİTİM BEDELİ ( Gerekli Bilgilerin Sisteme Girilmesi Sonucu Tahakkuk Ettirildiği Ödemenin Hangi Tarihte Yapılacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı - Davacının Ödeme İstemine İlişkin Açtığı Davanın Başvuru Tarihi ve Cevap Süresine Göre Belirlenmesi Gerekirken Ödeme Dönemi Tarihi Esas Alınarak Süre Aşımı Yönenden Reddinin Hatalı Olduğu )
SÜRE AŞIMI HAKKINDA ESAS ALINACAK TARİH ( Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Engelli Bireylere Verilen Eğitim Bedelinin Tahsili İçin İdareye Yaptığı Başvuru Hakkında Açılan Davada Ödeme Dönemi Esas Alınarak Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu - Mevzuatında Ödemenin Ne Zaman Yapılacağı Düzenlenmediğinden Dava Açma Sürenin Davacının Ödeme Talebi İçin İdareye Yaptığı Başvuru Tarihi Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
10D12.D12.2.2015E. 2014/3377 K. 2015/370"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Yargı Mercilerinde İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Altmış Gün Olduğu Sürenin İşlemeye Başlamasının İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bir İşlemin Yöntemince İlgilisine Tebliğ Edilmiş Olmasına Bağlı Olduğu - Bir İdari İşleme Muttali Olmak Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin İlgilinin Bilgisi Dahiline Girmiş Bir İşlemin Varlığını Gerektirdiği )
İDARİ İŞLEME MUTTALİ OLMAK ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin İlgilinin Bilgisi Dahiline Girmiş Bir İşlemin Varlığı Gerektiği - İptal Davasına Konu Edilebilecek İdari İşlemin İlgilinin İdareye Başvurusu Üzerine Tesis Edilebileceği Gibi İdarece Kendiliğinden de Tesis Edilebileceği )"
10IDDGK30.10.2014E. 2014/4017 K. 2014/3333"GENELGE İPTALİ NEDENİYLE SAĞLIK PERSONELİNİN AÇMIŞ OLDUĞU FAZLA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DAVA ( Başvurunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemin Kendisine Tebliğ Edildiği Tarih Dikkate Alındığında Eldeki Davanın Süresinde Açılmadığının Gözetileceği - Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Geçirilmiş Olduğu/Süreaşımı )
SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREĞİ ( Yerel Mahkemenin Esasa Giremeyeceğinden Israr Kararının Hatalı Olduğu - İdareye Başvurunun Reddine Dair Dava Dilekçesinde Belirtilen Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğu/Davanın Usulden Reddi )
ALTMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLDUĞU ( Genel Düzenleyici Mahiyeti Bulunan Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Yasal Haklarını Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Fazla Çalışmalarına İlişkin Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu/Süreaşımının Gözetileceği )
RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ ARTIRAN GENELGENİN İPTAL EDİLMESİ ( O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağladığı - Davacının Genel Düzenleyici İşlem Mahiyetindeki Genelge İptali Nedeniyle Dava Açma Hakkının Bulunduğu/Genelge İptali/Dava Hakkı )
FAZLA ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PARASAL KARŞILIĞIN ÖDENMESİ YÖNÜNDE İDAREYE BAŞVURU ( Dava Dilekçesinde Belirtilen İdareye Başvurunun Reddine Dair Tebliğin Davacıya Ulaştığı Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Dikkate Alındığında Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğunun Gözetileceği - Süreaşımı Bulunduğu/Esasa Girilemeyeceği )"
10IDDGK30.10.2014E. 2014/3176 K. 2014/3237"RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ ( Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İsteği - Günlük Çalışma Saatlerini Beş Saatten Dokuz Saate Çıkaran Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Üzerine Söz Konusu Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Yapılmış Olan ve 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gereken Bir Başvuru Olduğu )
ÇALIŞMA SAATLERİNİ DÜZENLEYEN GENELGENİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Günlük Çalışma Saatlerini Beş Saatten Dokuz Saate Çıkaran Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İsteğiyle 2577 S. K.'nun 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Kendisine Tebliği Üzerine Bu İşlemin İptali ve Hak Ettiği Ödemelerin Tazminine Karar Verilmesi İstemiyle Açtığı Davanın Süresinde Açıldığı )
GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ BEŞ SAATTEN DOKUZ SAATE ÇIKARAN GENELGENİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ ( Söz Konusu Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Yapılmış Olan ve 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gereken Bir Başvuru Olduğu )"
10D4.D11.6.2014E. 2014/1303 K. 2014/4385"ZİRAİ KAZANÇ MÜKELLEFİYETİNİN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Zirai Faaliyetinde Kullandığı Tespit Edilen Kamyonun 193 S. K.'nun 53. Md. Hükmünde Sayılan Araçlardan Olmadığı - İşlemde ve Resen Yapılan Gelir Vergisi Tarhiyatında Yasal İsabet Görülmediği )
YOKLAMA FİŞİ ( Davaya Konu İşlemin İçeriğinden Mükellefiyetin Başvuru Üzerine Değil Yoklama Fişine Dayanılarak Resen Tesis Edildiği Sonucuna Varıldığı - Vergi Mahkemesince Mükellefiyetin Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılan Başvuru Sonucu Tesis Edildiğine Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
VERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN ÖDEVLER ( Davacının Zamanaşımı Süresi İçerisinde Mükellefiyete İlişkin Ödevlerin Yerine Getirilmemesine Bağlı Yaptırımlara ve Resen Tarh Muamelelerine Muhatap Olabileceği - Mükellefiyet Devam Ettiği Sürece Bu Yükümlülüklerin Etkisini Devam Ettirdiği )
ÇİFTÇİLERİN ZİRAİ FAALİYETTE KULLANDIĞI ARAÇLAR ( Davacının Zirai Faaliyetinde Kullandığı Tespit Edilen Kamyonun 193 S. K.'nun 53. Md. Hükmünde Sayılan Araçlardan Olmadığı/Kullanım Amacı İtibarıyla Biçerdöver Mahiyetinde Olmadığı - Zirai Kazanç Mükellefiyetinin Kaldırılması Talebinin Reddine Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
10D7.D10.4.2014E. 2011/8642 K. 2014/1982"GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZASI ( Katma Değer Vergisi Üzerinden Hesaplanarak Karara Bağlanan Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Mahkemece Taraflardan Cezası Uyuşmazlığa Konu Edilen Satış Fişlerinde Yer Alan Eşyaya İlişkin Antrepo Beyannameleri de Getirtilerek Limit Üstü Satışlara İlişkin Tespitin Mahkeme Heyetince Yapılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Katma Değer Vergisi Üzerinden Hesaplanarak Karara Bağlanan Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Dava Açılmaması veya Davanın Süreden Reddi Hallerinde Altmış Günlük Sürenin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamlarca Cevap Verilirse Cevabın Tebliğinden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gerektiği )
LİMİT ÜSTÜ EŞYA SATIŞI ( Hak Sahibi Kişilere Limit Üstünde Satışı Yapılan Eşyanın Antrepoda Noksan Çıkan Eşya Olması Noksan Çıkan Eşyanın Bedelinin de Satış Fişinde Yer Alan Değil Gümrük Kanunu'nun 24. Md.si Uyarınca Eşyanın Antrepoya ya da Mağazaya Girişinde Antrepo Beyannamesiyle Beyan Edilen Değerinin Olması Gerektiği )
ANTREPODA NOKSAN ÇIKMASI ( Katma Değer Vergisi Üzerinden Hesaplanarak Karara Bağlanan Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Tutanakta veya Bilirkişi Raporunda Yer Alan Tespitler Taraflara Tebliğ Edilerek Söz Konusu Hususların Taraflarca Değerlendirmesine Olanak Sağlanması Suretiyle Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )"
10IDDGK2.4.2014E. 2011/2470 K. 2014/1407"HİDROELEKTRİK SANTRALİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJEYE ONAY VERİLMESİ ( İstemin Reddi İşlemi İptali/Dava Açma Süresi - Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı/Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Esasına Girileceği/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali )
İSTEMİN REDDİ ÜZERİNE YENİDEN DEĞERLENDİRME İTİRAZININ ZIMMEN REDDİ ( Dava Açma Süresi/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Israr Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
10D2.D26.3.2014E. 2014/1050 K. 2014/2594"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN KADROLU OLARAK ATANMASINDAN KAYNAKLI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Davacıya Tebliğ Edilmek Suretiyle Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin İşlem Olmadığı/Davacının Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Alınmasına Olanak Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sürekli Görev Yolluğu İstemi - Davacıya Tebliğ Edilmek Suretiyle Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin İşlem Olmadığı/Davacının Yolluk Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu )
TEBLİĞ EDİLMEK SURETİYLE YOLLUK VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN İŞLEM OLMAMASI ( Sürekli Görev Yolluğu İsteminde Dava Açma Süresi - Davacının Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Sayılamayacağı/Davacının Yolluk Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğunun Göz Önünde Tutulacağı )
SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Davacıya Tebliğ Edilmek Suretiyle Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin İşlem Olmadığı/Davacının Yolluk Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu )"
10D5.D27.2.2014E. 2013/10471 K. 2014/1351"TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİNDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVASI ( Anılan Genelge Tarihinden İtibaren Tabi Olduğu Çalışma Saatlerindeki Belirgin Artış Sebebiyle Bu Artışın Nedenini Oluşturan Genelgeden Haberdar Olan Davacının Haberdar Olmasından İtibaren Kanunda Belirtilen Sürede Dava Açması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - 2577 S. Kanunun 11. veya 12. Md.sinde Belirtilen Süre İçinde Söz Konusu Genelgeden Kaynaklanan Zararlarının Tazmini İstemiyle Dava Açması Gerekirken Bu Sürelerin Dolmasından Çok Sonra Açmış Olduğu Tam Yargı Davasının Esasının Süre Aşımı Sebebiyle İncelenmesine İmkan Bulunmadığı )
GENELGEYE KARŞI DAVA AÇMAMA ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı - Başka Bir Dava Sonucunda Bu Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine İdareye Başvurarak 2577 S. Kanunun 28. Md.si Kapsamında Parasal Haklarının Tazminini İsteyebilmesinin Mümkün Olmadığı )
İPTAL KARAN ÜZERİNE AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASININ OLMAMASI ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - Tazminat İstemi 2007 Yılı Genelgesine Dayandırıldığı İçin Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun Davaya Konu Olabilecek Bir İşlem Tesisi Amacıyla Yöneltilmiş Bir Başvuru Olarak Kabulü ve Bu Suretle 2577 S. Kanunun 10. Md.si Kapsamında Vasıflandırılmasının Olanaksız Olduğu )"
10D6.D20.2.2014E. 2010/6633 K. 2014/1248"YAPI RUHSATININ VE DAYANAĞI İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı İSKİ Genel Müdürlüğünce Uygulama İşlemi Olan 1/10 Sayılı Yapı Ruhsatının Öğrenilmesinden İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Davada Bulunmadığı - Davacı İSKİ Genel Müdürlüğünce Uygulama İşlemi Olan 1/10 Sayılı Yapı Ruhsatının Öğrenilmesinden İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPI RUHSATININ ÖĞRENİLMESİ ( İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )"
10D6.D18.2.2014E. 2013/8402 K. 2014/1124"İMAR PLANININ İPTALİ ( Uyuşmazlığa Konu Parsellerin Büyüklüğü Konumu ve İçerisinde Yer Aldığı Alan ile Büyüklüğü Göz Önünde Tutularak Planlama Esasları Bakımından Yapılaşmaya Açılmasına Olanak Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - OtoparK Alanı Olarak Gösterilen Taşınmaza İlişkin Plan Değişiklik Talebinin Planlama Esasları Kapsamında İncelenerek Karara Bağlanması Gereği )
KAMULAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Davacıya Ait Taşınmazların İmar Palanlarında Otopark Olarak Gösterilmesine Karşın Plan Değişikliğinin Kabul Edilmemesi Halinde Planda Gösterildiği Tarihten İtibaren Mülkiyet Hakkına Elatıldığının Kabulü Gereği - İmar Planında Otopark Olarak Gösterilen Taşınmaza Süregelen Elatmanın Sona Erdirilmesi İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )"
10D5.D13.2.2014E. 2013/10296 K. 2014/1034"ATAMASI YAPILAN MEMURUN YOLLUK TALEBİ (Sözlemeli Olarak Görev Yapan İmamın Kadroya Atamasının Yapılması/İmamın Açmış Olduğu Davanın İdare ve Bölge İdare Mahkemesince Reddi Üzerine Kararın Kesinleştiği - Kanuna Yararına Bozma Talebi)
YOLLUKSUZ ATAMA İŞLEMİ (Davacının 60 Gün İçerisinde idari Yargıya Başvurabileceği Gibi 2577 S.K. 11. M. Tanıdığı Olanak Nedeniyle İdareye de Başvurabileceği - Başvuru Üzerine İdarece Kurulacak İdari İşleme Karşı İdari Yargıya Başvurabileceği)
KAYMAKAMLIĞA YAPILAN YOLLUK BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM (İdari İşlemin İptali İstemi - Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü/Davacının İdareye Yapmış Olduğu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Yapılmış Sayıldığının Kabulü)
İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASI VE GERİ ALINMASI İÇİN ÜST MAKAMA BAŞVURU (İdari Dava Açma Süresi İçinde İstenebileceği - Bu Başvurmanın İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağının Kabulü - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama)
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı - Davacının Yolluk İstemli Başvursunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Süresinde Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Süreaşımı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama İşlemi)
KANUN YARARINA BOZMA (İmamın Kaymakamlığa Başvuru Bulunduğu - Bu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Değerlendirileceği - Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınmasının Hatalı Olduğunun Kabulü)"
10D6.D21.1.2014E. 2012/2240 K. 2014/213"TAŞINMAZIN KAMUSAL ALAN OLARAK PLANLANMASI ( Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerekirken Görünen Durumun Ötesi ve Davanın Açılma Nedenleri İncelenmeden Davanın İptal Davası Olarak Nitelendirildiği - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Usul Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZA KISITLAMA GETİRİLMESİ ( Davanın Konusunun Mülkiyet Haklarının Kısıtlanması Dolayısıyla Taşınmazın Kullanılamamasından Kaynaklı Olarak Taşınmaz Bedelinin Tazminine İlişkin Olduğu - Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmazın Kamusal Alan Olarak Planlanması Sonucunda Taşınmaza Kısıtlama Getirilmesi - Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerekirken Görünen Durumun Ötesi ve Davanın Açılma Nedenleri İncelenmeden Davanın İptal Davası Olarak Nitelendirilmesinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZIN KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLI OLARAK TAŞINMAZ BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Tam Yargı Davası - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Usul Yönünden Reddine İlişkin İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
10D2.D21.10.2013E. 2013/9504 K. 2013/6238"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN NAKLEN ATANMASI ( Verilmeyen Yolluğun Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu )
NAKLEN ATANMA ( Sözleşmeli Öğretmen - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Yolluk Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu/Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
YOLLUK ÖDEMESİ ( Sözleşmeli Öğretmenin Naklen Atanması - Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu )"
10D11.D7.10.2013E. 2012/6798 K. 2013/8526"EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EMEKLİYE SEVKEDİLMESİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMENİN İPTALİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Anayasa Mahkemesi Kararı ile İle Yeni Bir Hukuki Durum Oluştuğu - Yeni Oluşan Hukuki Durumdan Etkilenen Kişilerin İdareye Başvuru Olanakları Bulunduğu/Davacının da İdareye Başvuru Yaptığı )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONUCU HUKUKİ DURUMU ETKİLENEN DAVACININ İDAREYE YASAL BAŞVURUSU BULUNDUĞU ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı - Hukuk Devleti İlkesi/Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Re'sen Emeklilik )
HUKUK DEVLETİ İLKESİNE UYGUN YARGISAL DENETİMİN YAPILMASI ( Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği - 4709 S.K. Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren, 2577 Sayılı Kanunun 7. ve 11. M. Öngörülen Sürenin Geçirildiği Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
10D6.D11.9.2013E. 2013/690 K. 2013/4807"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )
İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )
SÜRE AŞIMI ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )"
10D6.D20.6.2013E. 2012/1319 K. 2013/4325"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Planların Askı Tarihlerinin Son Günü İzleyen 4. Günde Davalı İdareye Yapılan Başvuru İçeriğinden 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu/Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazılar Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planı İptali - Planların Askı Tarihlerinin Son Günü İzleyen 4. Günde Davalı İdareye Yapılan Başvuru İçeriğinden 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu - Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazıların Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı Gözetileceği )
İDARİ MAKAMLARIN SUKUTÜ ( İmar Planı İptali/Dava Açma Süresi - İdari Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazıların Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
10D2.D31.5.2013E. 2013/2085 K. 2013/3518"ÖDENMEYEN YOLLUĞUN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yürütmesinin Durdurulmuş Olması Nedeniyle Oluşan Yeni Hukuki Durum Karşısında Davacının Sürekli Görev Yolluğunu Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
İDAREYE BAŞVURU ( Ödenmeyen Yolluğun Tahsili İstemi - Yürütmesinin Durdurulmuş Olması Nedeniyle Oluşan Yeni Hukuki Durum Karşısında Davacının Sürekli Görev Yolluğunu Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödenmeyen Yolluğun Tahsili İstemi - Çıkan Uyuşmazlıkta Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
10D6.D22.5.2013E. 2011/1895 K. 2013/3590"İMAR DURUM BELGESİ İLE DAYANAĞI İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Adil Yargılanma Hakkı Kişilerin Mahkemeye Erişim Hakkını da Güvence Altına Aldığı - İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
ADİL YARGILANMA HAKKI ( Kişilerin Mahkemeye Erişim Hakkını da Güvence Altına Aldığı - İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
ZAMANAŞIMI ( İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği - İmar Durum Belgesi İle Dayanağı İmar Planlarının İptali İstemi )"
10D6.D7.5.2013E. 2012/161 K. 2013/3156"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacıların İmar Uygulamasına Yaptıkları İlk İtirazlarında Taşınmazlarının Mevcut Durumunun Korunmasını İstediği - İkinci Başvurularında ise Söz Konusu Parsele Bu Haliyle İmar İzni Verilmesi Durumunda Kendi Taşınmazlarına Tecavüz Edileceği Belirtilerek Ortaya Çıkabilecek Olası Aksaklıklar Nedeniyle İmar Uygulamasındaki Sorunların Giderilmesini İstediği/İki Başvurunun Niteliği Farklı Olduğundan Dava Açma Süresinin İkinci Başvurunun Reddinin Tebliği ile Başlayacağı )
BAŞVURULARIN NİTELİĞİNİN FARKLI OLMASI ( Davacıların İmar Uygulamasına Yaptıkları İlk İtirazlarında Taşınmazlarının Mevcut Durumunun Korunmasını İstediği - İkinci Başvurularında ise Söz Konusu Parsele Bu Haliyle İmar İzni Verilmesi Durumunda Kendi Taşınmazlarına Tecavüz Edileceği Belirtilerek Ortaya Çıkabilecek Olası Aksaklıklar Nedeniyle İmar Uygulamasındaki Sorunların Giderilmesini İstediği/ Dava Açma Süresinin İkinci Başvurularının Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihinden Başlatılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacıların Yaptıkları İkinci Başvurunun İlk Başvuruları ile Aynı Nitelikte Olmadığı - Dava Açma Süresinin İkinci Başvurularının Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihinden Başlatılması Gerektiği/Bu Tarihten İtibaren 60 Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
10D6.D6.2.2013E. 2011/7277 K. 2013/582"PLAN DEĞİŞİKLİK İSTEMİNİN REDDİ ( İlgililerin Plan Değişiklik Koşullarının Oluştuğunu İleri Sürerek Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri - Plan Değişiklik İsteminin Reddi Hakkındaki İptal Davasının Ret Kararının Tebliğinden Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Plan Değişiklik İsteminin Reddi İşlemine Karşı Açılan İptal Davasının İmar Planının İlan ve Askı Tarihinden İtibaren Üç Yıl Geçtiği Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu - İmar Planlarında Değişikliğin Her Zaman İstenebileceği Değişiklik Talebine Karşı Dava Açma Süresinin İdarece Verilen Cevaptan İtibaren Başlayacağı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ ( Plan Değişikliğinin Her Zaman İstenebileceği - Dava Açma Süresinin Askı Süresine Göre Değil Plan Değişiklik Talebine Verilecek Cevap Süresine Göre Belirlenmesi Gereği )"
10D11.D29.1.2013E. 2012/5275 K. 2013/586"MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN GENEL YAZININ İPTAL EDİLMESİ "Sağlık Birimlerinin Devri" Konulu Genel Yazının 9. M. Danıştay Tarafından İptal Edildiği - İptal Kararı Nedeniyle Davacı Lehine Doğan Hak ve Menfaatlerin İstenebileceği )
DANIŞTAYIN GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM HAKKINDAKİ İPTAL KARARI ( Verilen Yargı Kararının Sadece O Davayı Açanı Değil Bu Genel Düzenleyici İşlemle İlgili Diğer Kişileride Etkileyeceğinin Kabulü - Bölge İdare Mahkemesi Kararının Bozulacağı )
DANIŞTAYIN İPTAL KARARI NEDENİYLE DAVACININ İDARİ YARGIYA BAŞVURMASI ( İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla Davacının Müracaatının Hukuka Uygun Olduğu - Davanın Sür Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( Bölge İdare Mahkemesinin Kararının Hatalı Olduğu - Menfaati İhlal Edilen Veya Kişisel Hakkı Etkilenen Kişinin, Verilen İptal Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla İdareye Başvurabileceğinin Kabulü )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARARIN KANUN YARARINA BOZULMASI TALEBİ ( İdare Mahkemesine Başvuran Davacının Genel Düzenleyici İplemin İptali Nedeniyle Doğan Hak ve Menfaatlerini Talep Edebileceği - Genel Yazının İptal Edilmesi )"
10VDDGK21.11.2012E. 2010/630 K. 2012/383"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Kanunla Düzenlenmesi Gereği - Vergi Ziyaı Cezasına İlişkin Kanun Hükmü Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal Edildiğinden Mükellefe Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Doğurduğu Yeni Hukuki Durumdan Faydalanmasının Sağlanması Gereği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Ziyaı Cezası - İdari Yargılama Usulü Kapsamında Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gereği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ VERGİ ZİYAI CEZASINA ETKİSİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanmasındaki Hukuka Aykırılığı Ortaya Koymuş Olduğu - İdari Yargılama Usulü Kapsamında Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygunlugunun İptal Kararı Çerçevesinde İncelenmesi Gereği )"
10D5.D8.11.2012E. 2012/2204 K. 2012/7019"İDARİ MAKAMIN 60 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA CEVAP VERMESİ ( Davacının Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açtığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
ALTMIŞ GÜNLÜK CEVAP VERME SÜRESİ ( Sürenin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamca Verilen Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( 60 Günlük Sürenin Bitmesinden Sonra Cevap Verilmesi - Davacının Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açtığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
SÜRE AŞIMI ( 60 Günlük Cevap Verme Süresinin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamca Verilen Cevap - Davacının Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Açtığı Davada Süre Aşımı Olmadığı )"
10D5.D7.11.2012E. 2012/6799 K. 2012/6892"YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Davacının Harcırah Ödenmesi Talebinin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu/Çıkan Uyuşmazlıkta Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH TALEBİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/Talebin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu - Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı/Başvurusunun Reddine İlişkin İşleminin Tebliğinden İtibaren Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Harcirah Talebinin Reddine İlişkin İşleminin Tebliğiyle Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu/Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Kabul Edilemeyeceği )"
10D14.D6.11.2012E. 2011/15162 K. 2012/7461"TESCİL KAYDININ KALDIRILMASI BAŞVURUSUNUN REDDİ KARARININ İPTALİ ( Temel Hak ve Özgürlüklerden Olan Mülkiyet Hakkının Zaman Ötesi Niteliği Dikkate Alındığında Daha Önceden Aynı Konuda Yaptığı Başvuru Tarihinde İşlemden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Doğru Görülmediği )
MÜLKİYET HAKKI ( Zamanaşımına Uğramaması Hususu Dikkate Alındığında Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Bir Konuda 2577 S. K.'nun 10. Md. Hükmü Kapsamında Her Zaman Başvurulabileceği - Daha Önceden Aynı Konuda Yaptığı Başvuru Tarihinde İşlemden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Doğru Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Mülkiyet Hakkının Zaman Ötesi Niteliği Dikkate Alındığında Daha Önceden Aynı Konuda Yaptığı Başvuru Tarihinde İşlemden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
10D2.D21.6.2012E. 2012/3022 K. 2012/4332"SAĞLIK ÖZRÜ NEDENİYLE YAPILAN ATAMA ( Davacıya Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı - Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama )
YOLLUK VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN BİR İŞLEMİN MEVCUT OLMAMASI ( Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH KANUNUNDAKİ BİR AYLIK SÜRE ( Dava Süresi Olmayıp Verilen Avansın Kapatılması Amacına Yönelik Bir Beyanname Verme Süresi Olarak Düzenlenmiş Olduğundan Dava Açma Süresinin Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği )"
10D11.D20.6.2012E. 2012/4029 K. 2012/4562"GENEL YAZININ İPTALİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemiyle Yaptığı Başvurusu - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olup Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İPTAL EDİLEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği - Süre Aşımının Söz Konusu Olamayacağı )
SÜRE AŞIMI ( Nedeniyle Davayı Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmemesi - Genel Yazının İptali/Düzenleme Alanı İçinde Olan Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği )"
10D7.D12.6.2012E. 2011/7700 K. 2012/3050"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zımni Ret İşleminden Sonra İdari Makamlarca İtirazın Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Edilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
ZIMNİ RET İŞLEMİ ( İdari Makamlarca Redde İlişkin İşlemin Tebliğ Edilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
SÜRE AŞIMI ( Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin Tebliği Üzerine Açılan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Davanın İşlemin Tebliğinden İtibaren 30 Günlük İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Açıldığı )
GÜMRÜK KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA İTİRAZ ( Zımnen Reddedilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
10D12.D3.4.2012E. 2010/4217 K. 2012/1915"GEÇİCİ İŞÇİ OLAN DAVACININ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİ TALEBİNİN REDDİ (İdari İşlemin İptali - Yerel Mahkemenin Süre Aşımı Nedeniyle Davayı Reddinin Hatalı Olduğu/2577 S.K. 10 M. Uygulama İmkanı Bulunduğu/Süre Aşımının Bulunmadığı )
DAVACININ DAİMİ İŞÇİLİĞE BAŞVURUSU (2577 S.K. 10 M. Kapsamında Bulunduğunun Kabulü - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
BİREYLERİN YARGI YA DA İDARİ MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ HAKLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İdarenin Anayasal Görevi Olduğu - Davada Bu Görevin Yerine Getirilmediği/Davacıya Bildirim Yapılmadığı/Davacıya Yönelik İdarece Bir İşlem Bulunmadığı )
İDARECE BİLDİRİM YAPILMAMASI (Davacının Başvurusunun Reddi Yolunda Tesis Edilen Dava Konusu İşlemin İptali İstemiyle 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığının Kabulü Gereği - 2577 S.K. 10 M.Uygulanacağı )
DAVACIYA YÖNELİK İDARENİN BİR İŞLEM YAPMAMASI (Davacının Bilgisi Dahiline Girmiş Bir İşlem Bulunmadığından Eldeki Davada 2577 S.K. 10 M. Uygulama İmkanı Bulunduğunun Kabulü - İptal Davasının Süresi İçerisinde Açıldığının Kabulü )
DAVA AÇMA SÜRESİ (Eldeki Davanın Süresinde Açılmış Olduğunun Kabulü - Yerel Mahkeme Kararının Bozulması Gereği )
SÜREKLİ İŞÇİLİK (Geçici İşçi Olan Davacının 5620 S.K. Kapsamında Belediyeye Başvurusu - İptal Davası )"
10VDDGK15.2.2012E. 2010/679 K. 2012/72"TEBLİĞ MAZBATASI ( İnceleme Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesi ve Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmenin Kaldırılmasını Gerektiren Bir Neden Oluşturmayacağı )
VERGİ İNCELEME RAPORU ( İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesi ve Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmenin Kaldırılmasını Gerektiren Bir Neden Oluşturmayacağı - Tarhiyatı Hükümsüz Kılacağı Gerekçesiyle Verilen Kurul Kararının Düzeltilmesi Gerektiği )
VERGİLENDİRMENİN KALDIRILMASI ( İnceleme Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesi ve Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmenin Kaldırılmasını Gerektiren Bir Neden Oluşturmayacağı - Tarhiyatı Hükümsüz Kılacağı Gerekçesiyle Verilen Kurul Kararının Düzeltilmesi Gerektiği )"
10D2.D15.12.2011E. 2011/8872 K. 2011/6709"UZMAN ÖĞRETMENLİK UNVANI VERİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gerektiği )
MAAŞ FARKI İSTEMİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gerektiği )
KONTENJAN YETERSİZLİĞİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanı Verilmemesine İlişkin İlk İşleme Karşı Davanın Açılmadığı ve Davanın Davacının Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Uyarınca Oluşan Yeni Hukuki Durumdan Faydalanmak Suretiyle Açıldığı - Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )"
10D11.D23.11.2011E. 2009/3461 K. 2011/6271"İDAREYE YAPILAN BAŞVURU (Yargı Kararının Eksik Uygulandığından Bahisle Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Bulunmadığı - Başvurunun 2577 S. K'nun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabulü Halinde İse Anılan Talep Hakkında Dava Açma Süresinin Geçirildiği)
İKİNCİ BAŞVURU (Başvurunun 2577 S. K'nun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabulü Halinde İse Anılan Talep Hakkında Dava Açma Süresinin Geçirildiği - Yargı Kararının Eksik Uygulandığından Bahisle Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Bulunmadığı)
EK ÖDEME İSTEMİ (İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. K'nun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabulü Halinde Anılan Talep Hakkında Dava Açma Süresinin Geçirildiği)"
10D6.D4.11.2011E. 2009/3446 K. 2011/4308"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yargı Kararının Uygulanması İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Tazminat Davası Açabileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Yargı Kararının Uygulanması İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Dava Açabileceği )
YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ( İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Tazminat Davası Açabileceği )"
10D11.D25.10.2011E. 2011/3406 K. 2011/5520"İPTAL KARARLARI ( İptali İstenilen İşlemi Tesis Edildiği Tarih İtibariyle Ortadan Kaldırarak O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağlayacağı )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İptal Edilmesi Durumunda Verilen Yargı Kararının Sadece O Davayı Açanı Değil Bu Genel Düzenleyici İşlem İle İlgili Diğer Kişileri de Etkileyeceği )
SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİ ( O Düzenleyici İşlem Nedeniyle Daha Önce Menfaati İhlal Edilmiş Bir Kişi Olarak İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemiyle Yapıldığının ve 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
10D7.D6.10.2011E. 2009/8413 K. 2011/6779"İDARİ BAŞVURU ( 4458 S. Gümrük Kanunu'nda Öngörülen İdari Başvurular Üzerine Tesis Edilen ve İstemin Kesin Olarak Reddi Niteliği Taşımayan İşlemlerin Tebliğ Edilmesinden Sonra İzlenecek Usul Hususunda 4458 S. Kanun'da Hüküm Bulunmadığı )
GÜMRÜK KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ BAŞVURULAR ( Üzerine Tesis Edilen ve İstemin Kesin Olarak Reddi Niteliği Taşımayan İşlemlerin Tebliğ Edilmesinden Sonra İzlenecek Usul Hususunda 4458 S. K'da Hüküm Bulunmadığından Bu Gibi Hallerde İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. Md. Hükmünün Uygulanacağı )
KIYMET ARAŞTIRMASI ( 4458 S. Gümrük Kanunu'nda Öngörülen İdari Başvurular Üzerine Tesis Edilen ve İstemin Kesin Olarak Reddi Niteliği Taşımayan İşlemlerin Tebliğ Edilmesinden Sonra İzlenecek Usul Hususunda 4458 S. Kanun'da Hüküm Bulunmadığı )"
10D10.D27.9.2011E. 2011/832 K. 2011/3923"MÜLKİYET HAKKI ( Ekonomik Değeri Olan Somut veya Soyut Tüm Varlıkların Girdiği - Banka Teminat Mektuplarının İadesi İstemiyle 10. Md. Uyarınca Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ ( Mülkiyet Hakkı Kapsamında Olan Banka Teminat Mektuplarının İadesi İstemiyle 10. Md. Uyarınca Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
İDAREYE BAŞVURU ( Mülkiyet Hakkı Kapsamına Ekonomik Değeri Olan Somut veya Soyut Tüm Varlıkların Girdiği - Banka Teminat Mektuplarının İadesi İstemiyle 10. Md. Uyarınca Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )"
10D2.D22.6.2011E. 2011/3002 K. 2011/2687"UZMAN ÖĞRETMENLİK UNVANI VERİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açıldığı - Ortada İdarece Kendiliğinden Tesis Edilmiş Bir İşlem Yoksa İlgilinin Dava Açma Hakkından Ve Bu Hakkın Süresinde Kullanılması Gereğinden de Söz Edilemeyeceği )
BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanı Verilmesi İstemi - Ortada İdarece Kendiliğinden Tesis Edilmiş Bir İşlem Yoksa İlgilinin Dava Açma Hakkından ve Bu Hakkın Süresinde Kullanılması Gereğinden de Söz Edilemeyeceği )
KONTENJAN YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI UZMAN ÖĞRETMENLİK UNVANI VERİLMEMESİ ( Davanın Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Bu Ret İşleminin İptali İstemiyle Açıldığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )
RET İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )
MAAŞ FARKININ HESAPLANMASI ( Kontenjan Yetersizliğinden Dolayı Uzman Öğretmenlik Unvanı Verilmemesi Nedeniyle Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Bu Ret İşleminin İptali İstemiyle Açıldığı - Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )"
10D2.D17.6.2011E. 2010/5435 K. 2011/2544"ATANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Değerlendirmeye Alınmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Milli Eğitim Bakanlığınca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemle Davacının Başvurusunun Valiliğin Uygun Görüşünün Bulunması Halinde Değerlendirileceği Belirtilerek Reddedildiğinden Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Karar Verileceği)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ATANMA İSTEMİ ( Değerlendirmeye Alınmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Valiliğin Uygun Görüşünün Bulunması Halinde Değerlendirileceği Belirtilerek Reddedildiğinden Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Karar Verileceği)
VALİLİĞİN UYGUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ( Atama İsteminin Valiliğin Uygun Görüşünün Bulunması Halinde Değerlendirileceği Belirtilerek Reddedildiğinden Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Karar Verileceği)"
10D11.D10.6.2011E. 2011/2069 K. 2011/3884"İPTAL KARARININ DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLARDAN YARARLANDIRILMASI İSTEMİ ( 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu Md.10 Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
EKSİK ÖDENEN EK ÖDEMELERİN İADESİ İSTEMİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemi - 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
EK ÖDEME ( Fazladan Tutulan Nöbetler İçin - Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemi/2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
10IDDGK2.6.2011E. 2011/217 K. 2011/616"DÜZENLEYİCİ İŞLEM (Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Üzerine Daha Önce Düzenleyici İşleme Karşı Dava Açmamış Olan Ancak İptal Kararından Yararlanmak Üzere Daha Sonra İdareye Başvuran Kişilerin Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlanabilecekleri)
ZAMANAŞIMI (Başvurunun Dayanağının Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararı Olması Nedeniyle Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak Açılmayan Bu Davalarda Geçmişe Yönelik Hak Kayıplarının Karşılanmasında İlamların İnfazına İlişkin Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınacağı)
İLAMLARIN İNFAZI (Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararı Olması Nedeniyle Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak Açılmayan Bu Davalarda Geçmişe Yönelik Hak Kayıplarının Karşılanmasında İlamların İnfazına İlişkin Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınacağı)"
10D2.D19.4.2011E. 2010/3903 K. 2011/1600"GEÇİCİ GÖREVLE LİSEDE BULUNAN ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİ ( Yasal Süresi İçinde Başvurunun Reddine İlişkin Kararın İptali Talebi - İşlemin Yapılması İçin Her Zaman İdareye Başvurmaları ve İsteklerinin Reddedilmesi Halinde de İdari Yargıda Dava Açmalarının Mümkün Bulunduğunun Gözetileceği )
DAVA AÇMA USULÜ VE SÜRESİ ( Atanma Talebi Reddedilen Davacının İşlemin İptali İçin Açtığı Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİ ( Atanma Talebi Reddedilen Davacının İşlemin İptali İçin Açtığı Davanın Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )"
10IDDGK7.4.2011E. 2007/557 K. 2011/212"YARGI KARARININ UYGULANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Esasa ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlarının İcaplarına Göre İdarenin 30 Günlük Sürede İşlem Tesis Etmeye veya Eylemde Bulunmaya Mecbur Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle - 30 Günlük Sürenin Bitimiyle Beraber İdarenin Yargı Kararlarının Gereklerine Göre İşlem Tesis Etmeme Yönündeki İradesi Ortaya Çıktığından Esasa Girilerek Karar Verileceği )
İDARENİN 30 GÜNLÜK SÜREDE İŞLEM TESİS ETMESİ ( Hukuken Zorunlu Olduğu - İdari İşleyiş Nedeniyle Oluşabilecek Olası Gecikmeler İçin Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
İDARİ İŞLEYİŞ NEDENİYLE OLUŞABİLECEK OLASI GECİKMELER ( Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
OTUZ GÜNLÜK SÜRE ( Bitimi İle Birlikte Yargı Kararının Uygulanmaması Yolunda İşlem Tesis Edildiği Kabul Edilerek Açılan İptal Davalarının Esasının İnceleneceği )"
10D10.D23.3.2011E. 2008/3647 K. 2011/1066"KAMU İDARELERİNDEN ALACAKLI OLANLAR ( Söz Konusu Alacaklarının Ödenmesini Alacağın Ait Olduğu Malî Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde 2577 S. Yasa'nın 10. Md. Kapsamında Başvurarak İsteyebilecekleri )
ZAMANAŞIMI ( Kamu İdarelerinden Alacaklı Olanlar Alacaklarının Ödenmesini Alacağın Ait Olduğu Malî Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde 2577 S. Yasa'nın 10. Md. Kapsamında Başvurarak İsteyebilecekleri )
KAMUDAN ALACAKLI OLANLAR ( Alacaklarının Ödenmesini Alacağın Ait Olduğu Malî Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde 2577 S. Yasa'nın 10. Md. Kapsamında Başvurarak İsteyebilecekleri - Aksi Halde Zamanaşımına Uğrayacağı )"
10D11.D28.12.2010E. 2009/6027 K. 2010/11763"ZAMANAŞIMI ( Petkim'de İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında Başka Bir Kuruma Memur Olarak Atanan Davacıya Ödenmesi Gereken İzin Ücretinin İş Akdinin Fesh Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Dava Konusu Edilebileceği )
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ( Petkim'de İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında Başka Bir Kuruma Memur Olarak Atanan Davacıya Ödenmesi Gereken İzin Ücretinin İş Akdinin Fesh Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Dava Konusu Edilebileceği )
İŞ KANUNU'NA TABİ OLARAK ÇALIŞAN MEMUR ( Başka Bir Kuruma Memur Olarak Atanan Davacıya Ödenmesi Gereken İzin Ücretinin İş Akdinin Fesh Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Dava Konusu Edilebileceği )"
10D5.D16.6.2010E. 2009/294 K. 2010/4364"GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN İŞLEM ( “Yolluksuz” İbaresine Yer Verilmiş İse de Bu İşlemin Davacıya Tebliğ Edildiğini Gösterir Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı - Davacının Yolluk İstemli Başvurusunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı )
YOLLUK İSTEMİ ( Davacının Geçici Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde “Yolluksuz” İbaresine Yer Verilmiş İse de Bu İşlemin Davacıya Tebliğ Edilmediği - Davacının Yolluk İstemli Başvurusunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı )
GÖREVLENDİRMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Başvurunun Zımnen Reddedildiği Tarihten İtibaren 60 Gün Geçmeden Görevlendirme İşleminin Yolluksuz Kısmının İptali İstemiyle Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
10D5.D31.5.2010E. 2008/1919 K. 2010/3768"GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN İŞLEM ( Görevlendirmenin “Yolluksuz” Yapıldığı ve Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
YOLLUKSUZ YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Görevlendirmenin “Yolluksuz” Yapıldığı ve Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığından Davanın Reddi Gereği )"
10D10.D20.5.2010E. 2009/7975 K. 2010/4553"SİLAH TAŞIMA RUHSATI BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Uyarınca Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği )
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU MD. 10 UYARICA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği - Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunun Reddi )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunun Reddi - İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Uyarınca Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği )"
10D6.D15.5.2010E. 2008/7736 K. 2010/4982"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Mahkemesince Davacıya Başvurunun Reddine İlişkin İşlem Tebliğ Tarihi Belli Değilse de Başvurudan İtibaren 60 Günlük Zımni Red Süresini Takip Eden İkinci 60 Gün İçinde Açılması Gereken Davanın Bu Süre Geçirilerek Açıldığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden İncelenemeyeceği )
ZIMNİ RED ( Başvurudan İtibaren 60 Günlük Zımni Red Süresini Takip Eden İkinci 60 Gün İçinde Açılması Gereken Davanın Bu Süre Geçirilerek Açıldığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden İncelenemeyeceği )"
10D11.D4.5.2010E. 2009/8782 K. 2010/3752"EMEKLİ SANDIĞI KOŞULLARI ( Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması İstemiyle İdareye Her Zaman Başvurulabileceği ve İstemin Reddi Yönünde Tesis Edilen İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )
VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ( Bağlanması İstemiyle İdareye Her Zaman Başvurulabileceği ve İstemin Reddi Yönünde Tesis Edilen İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması İstemi - İdareye Her Zaman Başvurulabileceği ve İstemin Reddi Yönünde Tesis Edilen İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
10IDDGK11.3.2010E. 2009/744 K. 2010/473"YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI / GEÇ UYGULANMASI ( Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
YARGI KARARININ UYGULANMASI İÇİN İDAREYE BAŞVURU ( Lehine İlam Olan İlgilinin 10 Yıl İçinde İdareye Başvurması Gerektiği - 10 Yıllık Sürenin İdareye Başvuru Süresi Olup Dava Açma Süresi Olmadığı )
SÜRE ( Yargı Kararlarının Uygulanmaması Ya da Geç Uygulanması - Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ ( Lehine İlam Olan İlgilinin Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )"
10D10.D8.3.2010E. 2007/5843 K. 2010/1706"İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Öğrenilmesi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Eylemde Bulunulması İçin 2577 S. Yasa'nın 10. Md. Kapsamında İlgililerin Her Zaman İdareye Başvurabileceği ve İstemin Reddedildiği Tarih İtibariyle İdari Eylemden Kaynaklanan Zararın Öğrenilmesi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
10D3.D23.2.2010E. 2008/3232 K. 2010/536"İHRACAT İSTİSNASINDAN KAYNAKLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞI ( Davacının Yaptığı İkinci Başvurusunun İlk Başvurunun Aynı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Düzeltilmesi İstemiyle Aynı Makama Yapılan Bir Başvuru Olarak Dikkate Alınması Gerektiği )
İKİNCİ BAŞVURUNUN ADI GEÇEN VERGİ DAİRESİNCE REDDEDİLMESİ ( Maliye Bakanlığına Yapıldığı Belirtilen Başvurunun Anılan Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BAŞVURUNUN İDARECE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2. Başvurusunun Davalı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihi Olan Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
10D2.D23.2.2010E. 2010/299 K. 2010/703"SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açıklanan Usule Göre İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Böylece Yasal Süresinde Açıldığı )
BAŞVURUNUN ZİMNEN REDDİ ( Açıklanan Usule Göre İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Davanın Yasal Süresinde Açıldığı )
ÖĞRETMENİN SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözkonusu Yıllara İlişkin Sicil Raporu Düzenlenmeyen Davacının Yaptığı Başvuru 2577 S. Yasanın 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olmadığı )"
10IDDGK10.12.2009E. 2009/414 K. 2009/2807"RÜTBE TERFİİ ( Komiser Yardımcısı Davacının Askerlik Hizmetinin de Gözönüne Alınması İçin İdareye Başvurduğu/İstemine Yanıt Verilemediği - İdareyi Zorlamak İçin Tekrar Başvuru Yaptığı/İkinci Başvurudan Sonra Dava Açmasının Yasal Sürelere Aykırılık Teşkil Etmediği )
ASKERLİK HİZMET SÜRESİ ( Rütbe Terfiinde Gözönüne Alınması Talebi - Komiser Yardımcısı Davacının İdarenin İlk Başvurusuna Yanıt Vermemesi Üzerine İkinci Kez Başvuruda Bulunduğu/İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Askerlik Hizmetinin Rütbe Terfiinde Gözönüne Alınması Talebi - Komiser Yardımcısı Davacının İdarenin İlk Başvurusuna Yanıt Vermemesi Üzerine İkinci Kez Başvuruda Bulunduğu/İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edilmesi Gereği )
İDARENİN BAŞVURUYU YANITSIZ BIRAKMASI ( İdareyi Zorlamak Adına Başvuranın Başvuruyu Tekrarladığı - İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edileceği )"
10IDDGK10.12.2009E. 2008/419 K. 2009/2805"İDAREYE VERİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Halinde İdareye Yönelik Bu Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Konusunda İlgililerin Başvurularının Aleyhlerine Yorumlanamayacağı )
İDAREYE BAŞVURU ( İdareye Verilen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Halinde İdareye Yönelik Bu Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Konusunda İlgililerin Başvurularının Aleyhlerine Yorumlanamayacağı )
İKİNCİ BAŞVURU YAPILMASI ( Davacının İlk Başvurusunun Sonucunu Öğrenmek Amacıyla Yaptığı ve İdareyi İşlem Tesisine Zorlayan İkinci Başvurusuna Verilen Yanıt Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Davacının İlk Başvurusunun Sonucunu Öğrenmek Amacıyla Yaptığı ve İdareyi İşlem Tesisine Zorlayan İkinci Başvurusuna Verilen Yanıt Üzerine Açılan Davada Bulunmadığı )"
10D13.D4.12.2009E. 2009/5146 K. 2009/10605"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasını İnceleme Olanağı Bulunmadığı )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )"
10D13.D4.12.2009E. 2009/3953 K. 2009/10614"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Başvurusunun Kabul Edilmemesinin Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olduğu Bu Başvuruların Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
BAŞVURUNUN KABUL EDİLMEMESİ ( Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olduğu Bu Başvuruların Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
SÜRE AŞIMI ( Başvurusunun Kabul Edilmemesinin Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olmasının Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
10D11.D20.10.2009E. 2008/14557 K. 2009/8580"SANDIK İŞTİRAKÇİLERİ ( Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılması İstemi - İştirakçilik Statülerinin Devamı Süresince İdareye Her Zaman Başvurabilecekleri )
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILMA İSTEMİ ( Sandık İştirakçileri İştirakçilik Statülerinin Devamı Süresince İdareye Her Zaman Başvurabilecekleri )
İDAREYE BAŞVURU HAKKI ( Sandık İştirakçilerinin Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılması İstemi - İştirakçilik Statülerinin Devamı Süresince İdareye Her Zaman Başvurabilecekleri )"
10D7.D19.10.2009E. 2007/890 K. 2009/4228"BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Karar Verilmesi Gerekirken Olayın 213 S. Vergi Usul Kanunu'nun 118. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN SİLİNMESİ ( Vergi Kanunlarıyla Vergi İdaresine Verilen İdari Bir Görev ve Yetki Olduğu )
VERGİLENDİRME HATASI ( Olayın 213 S. Vergi Usul Kanunu'nun 118. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Suretiyle İstemin Özeti Bölümünde Yazılı Gerekçeyle Dava Dilekçesinin Merciine Tevdii Yolunda Verilen Kararda Yasal İsabet Görülmediği )
BAŞVURUNUN ZIMMEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Karar Verilmesi Gerekirken Olayın 213 S. Vergi Usul Kanunu'nun 118. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
10D11.D2.10.2009E. 2008/7992 K. 2009/7964"İNTİBAKININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
EMEKLİ SANDIĞI'NA TABİ DAVACI ( İntibakının Yeniden Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği - İntibakının Yeniden Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )"
10D2.D3.6.2009E. 2008/6336 K. 2009/2330"İDARENİN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEDE HAREKETSİZ KALMASI ( Yasaların Verdiği Bir Hakkın Zaman İçerisinde İdare Tarafından Hareketsiz Kalınmak Suretiyle Verilmemesi - 2577 S.K'nun 10. Md. Öngörülen Usule Uygun Olarak İşlem Tesisi İçin Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
YASALARIN VERDİĞİ BİR HAKKIN ZAMAN İÇERİSİNDE İDARE TARAFINDAN VERİLMEMESİ ( 2577 S.K'nun 10. Md. Öngörülen Usule Uygun Olarak İşlem Tesisi İçin Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
MAAŞ FARKI ( Yasaların Verdiği Bir Hakkın Zaman İçerisinde İdare Tarafından Hareketsiz Kalınmak Suretiyle Verilmemesi Durumunda - Maaş Alma Tarihlerinin Maaş Farkının Ödenmeyeceğine Bir Karine Oluşturamayacağı )"
10D2.D29.5.2009E. 2008/7338 K. 2009/2244"TEŞVİK PRİMİ ( Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S. Kanunun 10. Md. Göre İdareye Başvuruda Bulunulabileceği )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( Sonradan İptal Edilmiş Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Verilmiş İlk Yargı Kararının Yeni Duruma ve Yeni Davaya Kesin Hüküm Teşkil Edemeyeceği - Teşvik Primi )
KESİN HÜKÜM ( Teşvik Primi - Anayasa Mahkemesince Sonradan İptal Edilmiş Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Verilmiş İlk Yargı Kararının Yeni Duruma ve Yeni Davaya Kesin Hüküm Teşkil Edemeyeceği )"
10D5.D18.5.2009E. 2006/8259 K. 2009/2749"MEMURLARIN BULUNDUKLARI KADRODAN BAŞKA KADROLARA ATANMASI ( Yeni Atanacakları Kadronun Haklarına Sahip Olacakları Artık Bunlara Eski Kadrolarının Parasal Haklarının Ödenemeyeceği )
PARASAL HAKLAR ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATAMA İŞLEMİ ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATANDIKLARI KADROLARDA SAKLI TUTULAN PARASAL HAKLAR ( Bu Haklarla Aynı Hakların Bulunması Halinde Bunlardan Yüksek Olanının Dikkate Alınacağı - Saklı Tutulan Haklarla Aynı Nitelikteki Hakların Yeni Kadrolarında Bulunmaması Halinde İse Saklı Tutulan Parasal Hakların Yeni Kadronun Parasal Haklarına Eklenmesi Gerektiği )"
10IDDGK30.4.2009E. 2007/1835 K. 2009/1266"ZAMANAŞIMI ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak İlam Gereklerinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İLAM GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İDARENİN YARGI KARARLARINI UYGULAMASI ( Otuz Günlük Sürenin Geçirilmesi ve İlgililerin Bu Sürenin Geçirilmesi Üzerine Hemen Tekrar Yargı Yoluna Başvurmaması Durumunda İdareleri Kararı Uygulama Zorunluluğundan Kurtarmayacağı )"
10D3.D30.4.2009E. 2007/4425 K. 2009/1503"GECİKME ZAMMI ( Kaldırılamayacağına İlişkin Maliye Bakanlığı İşlemine Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde Ankara Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Davacı Adına Hesaplanarak İstenilen Gecikme Zammının Kaldırılamayacağına İlişkin Maliye Bakanlığı İşlemine Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde Ankara Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
MALİYE BAKANLIĞI İŞLEMİ ( Davacı Adına Hesaplanarak İstenilen Gecikme Zammının Kaldırılamayacağına İlişkin İşlemine Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde Ankara Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu )"
10D10.D29.4.2009E. 2006/1678 K. 2009/3553"VATANDAŞLIĞA ALINMA BAŞVURUSU ( Makul Sürede Sonuçlandırılmayan Ancak İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvurusunun Başvuru Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
İKAMET ŞARTI ( Vatandaşlığa Alınma Başvurusu Makul Sürede Sonuçlandırılmayan Ancak İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvurusunun Başvuru Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMAYAN VATANDAŞLIĞA ALINMA BAŞVURUSU ( İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvuru Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
BAŞVURU TARİHİNE GÖRE DEĞİL İŞLEM TARİHİNE GÖRE MUAMELE EDİLMESİ GEREĞİ ( Vatandaşlığa Alınma Başvurusu İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvurusunun Başvuru Tarihi İtibariyle Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )"
10D8.D30.3.2009E. 2008/9268 K. 2009/2170"DİPLOMA DENKLİĞİ İSTEMİ ( Eğitim-Öğretim Hakkı ve Çalışma Hakkına İlişkin Olması - Her Zaman Denklik Verilmesi İçin Davalı İdareye Başvurulabileceği )
EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKKI VE ÇALIŞMA HAKKI ( Diploma Denkliği İsteminin Olması - Bu Konuda Daha Sonraki Tarihlerde İlgili İle Benzer Hukuki Durumda Olanların Lehine Verilmiş Yargı Kararları Bulunması da Göz Önüne Alınarak Her Zaman Denklik Verilmesi İçin İdareye Başvurulabileceği )
YARGI KARARI BULUNMASI ( Diploma Denkliği İstemi - Bu Konuda Daha Sonraki Tarihlerde İlgili İle Benzer Hukuki Durumda Olanların Lehine Verilmiş Yargı Kararları Bulunması da Göz Önüne Alınarak Her Zaman Denklik Verilmesi İçin İdareye Başvurulabileceği )"
10D5.D12.11.2008E. 2006/2561 K. 2008/5587"NAKLEN ATAMA ( Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmamış Olması Karşısında Açılan Dava Süresinde Olmadığı Gibi Sonradan Yapılan Başvurunun Sona Ermiş Olan Dava Açma Süresine Etkisi Olmayacağı )
YOLLUK ÖDENMESİ İSTEMLİ BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmadığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Yolluk Ödenmesi İstemli Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmadığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )"
10D10.D23.9.2008E. 2006/6650 K. 2008/6283"DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Yargı Yerince İptali Üzerine Bu Düzenlemeye Karşı Dava Açmayan 3. Kişilerin İptal Hükmünün Taraflarına Uygulanması İstemiyle 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İlgili İdareye Başvurabilecekleri )
ZAMANAŞIMI ( Düzenleyici İşlemin Yargı Yerince İptali Üzerine Bu Düzenlemeye Karşı Dava Açmayan 3. Kişilerin İptal Hükmünün Taraflarına Uygulanması İstemiyle 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İlgili İdareye Başvurabilecekleri )
TAM YARGI DAVASI ( Davacı Tarafından Tazmini İstenilen Miktarın İdarece Belirlenebilecek Nitelikte Bulunması Halinde Talep Edilen Miktarın Dava Dilekçesinde Yazılmasının Zorunlu Bulunmadığı )
TAZMİNATIN İDARECE BELİRLENEBİLECEK NİTELİKTE OLMASI ( Tam Yargı Davalarında Talep Edilen Miktarın Dava Dilekçesinde Yazılmasının Zorunlu Bulunmadığı )"
10D2.D12.9.2008E. 2008/1133 K. 2008/3470"İDARİ İŞLEM TESİSİ ( Amacıyla Başvuran Davacının Bu Başvurusu Üzerine Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra İdarece Kendiliğinden Cevap Verilmesi Halinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari İşlem Tesis Edilmesi Amacıyla Başvuran Davacının Bu Başvurusu Üzerine Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra İdarece Kendiliğinden Cevap Verilmesi Halinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
10IDDGK26.6.2008E. 2006/1873 K. 2008/1691"LİSE DİPLOMASININ İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Kurumun Şirket Statüsüne Geçirildiği Tarihten Sonraki Tarih İtibariyle Tüm Kadrolu Personel İçin Uygulanan Prosedürün Davacı İçin de Uygulanması Gerektiği )
KADROLU PERSONEL İÇİN UYGULANAN PROSEDÜR ( Davalı İdarece 4502 S.Y'nın Geçici 4. Maddesi Uyarınca Kurumun Şirket Statüsüne Geçirildiği Tarihten Sonraki Tarih İtibariyle Tüm Kadrolu Personel İçin Uygulanan Prosedürün Davacı İçin de Uygulanması Gerektiği )"
10IDDGK17.4.2008E. 2008/32 K. 2008/1262"ÖZEL TERTİBATLI ARACA NORMAL PLAKA VERİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşleme Karşı 2577 S.Y'da Öngörülen Süreler İçinde Dava Açabilecekleri )
İDARİ İŞLEME KARŞI BAŞVURU HAKKI ( İlgililerin Anayasa İle Güvence Altına Alınan Temel Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Gerekli İşlemin Yapılmasını İdareden 2577 S.Y'nın 10. Md. Kapsamında Her Zaman İsteyebilecekleri )
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ ( 53/b-4 Maddesinin İptali İstemi - İlgililerin Anayasa İle Güvence Altına Alınan Temel Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Gerekli İşlemin Yapılmasını İdareden 2577 S.Y'nın 10. Md. Kapsamında Her Zaman İsteyebilecekleri )
PLAKA ( Özel Tertibatlı Araca Normal Plaka Verilmesi İstemi - Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşleme Karşı 2577 S.Y'da Öngörülen Süreler İçinde Dava Açabilecekleri )"
10IDDGK17.4.2008E. 2006/2534 K. 2008/1243"GİYİM YARDIMI ÖDENEĞİ ( Bütçe Kararnamelerinde Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
SÜREAŞIMI / ZAMANAŞIMI ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davada Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Sözkonusu Sürelerde Dava Açılabileceği )"
10D11.D1.2.2008E. 2005/4697 K. 2008/676"ZAMANAŞIMI ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı İçinde Açılabileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )
İLİŞİK KESİLMESİ ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken - İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )
İŞ SONU TAZMİNATI ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken Tazminatın İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )"
10D7.D6.11.2007E. 2007/2623 K. 2007/4486"DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURULARI ( 2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği - Altı Aylık Sürenin Ancak Başvuruya Altmış Gün İçerisinde Kesin Olmayan Biçimde Cevap Verildiği Hallerde İşletilebileceği )
ŞİKAYET BAŞVURULARI ( 2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği - Altı Aylık Sürenin Ancak Başvuruya Altmış Gün İçerisinde Kesin Olmayan Biçimde Cevap Verildiği Hallerde İşletilebileceği )
İDARİ MAKAMLARIN KESİN OLMAYAN BİÇİMDE CEVAP VERMELERİ ( Düzeltme ve Şikayet Başvurularına Altmış Gün İçerisinde - Altı Aylık Sürenin İşletilebileceği/2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği )
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( 2577 S.K. Md. 10'da Bahsi Geçen Altı Aylık Bekleme Süresinden Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Başvurusuna Yanıt Verilmeyenlerin Yararlanamayacağı )"
10IDDGK27.9.2007E. 2007/974 K. 2007/1696"SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE ÖDEME YAPILMASI ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Sağlık Kurullarında Görevli Personele - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )"
10D5.D4.5.2007E. 2006/8525 K. 2007/2123"BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI HAKKINDA YAPILAN ŞİKAYET ( Soruşturma İzni Verilmediği - İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girileceği )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMASI ( Davacının Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hakkında Şikayette Bulunduğu - Soruşturma İzni Verilmemesine Karşı Açılacak Davanın İdare Mahkemesinde Görüleceği )
YARGI MENSUBU HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Davacının Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hakkında Şikayette Bulunduğu - İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girileceği )"
10D11.D16.2.2007E. 2006/6610 K. 2007/1246"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yargı Kararının Sonuçlarından Yararlanmak Amacıyla Başvurmaları Şartı İle İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Hak Sahibine Ödenmesinin Yargı Kararının Bağlayıcılığı İlkesinin Gereği Olduğu )
İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER NEDENİ İLE YOKSUN KALINAN PARASAL HAKLAR ( İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Hak Sahibine Ödenmesinin Yargı Kararının Bağlayıcılığı İlkesinin Gereği Olduğu )
YARGI KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( Yargı Kararının Sonuçlarından Yararlanmak Amacıyla Başvurmaları Şartı İle İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Hak Sahibine Ödenmesinin Yargı Kararının Bağlayıcılığı İlkesinin Gereği Olduğu - Yönergenin Yürürlükten Kalktıktan Sonra Yargı Kararı İle İptali )"
10D12.D13.2.2007E. 2004/2818 K. 2007/543"ÖĞRETMENLİĞE ATANMA İSTEMİ ( Çeşitli Tarihlerde Yaptığı Başvurular 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesi Kapsamında Olduğundan En Son Başvurusu Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Öğretmenliğe Atanma İstemiyle Çeşitli Tarihlerde Yaptığı Başvurular 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesi Kapsamında Olduğundan En Son Başvurusu Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
10D6.D30.1.2007E. 2004/831 K. 2007/453"YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İdarenin Onama Kararı Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Gereğini Yerine Getirmesi Gerektiği - Aksi Halde Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Tazminat Davası Açabileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Kesinleşen Yargı Kararını 30 Gün İçinde Yerine Getirmemesi - Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açması Gereği/Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI ( İdarenin Kesinleşen Yargı Kararını 30 Gün İçinde Yerine Getirmemesi - Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açabileceği )
İDARENİN KESİNLEŞEN YARGI KARARINI 30 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRMEMESİ ( Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açabileceği )"
10IDDGK14.12.2006E. 2003/1009 K. 2006/2127"YARGILAMA USULÜ ( Zımni Ret İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )
ZIMNİ RET İŞLEMİ ( İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )
DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVA ( Zımni Ret İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )"
10D11.D5.12.2006E. 2006/5929 K. 2006/5644"ÖDENMEYEN EK ÖDEME TUTARININ TAZMİNİ ( Yapılan Başvurunun 2577 S.K Md. 10 Kapsamında Değerlendirilmesi ve Başvuruya Cevap Verilmemesi Üzerine Süresi İçinde Açılan Davanın Esastan İncelenmesi Gerektiği )
GENEL VE DÜZENLEYİCİ NİTELİKTE BİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Yolundaki Kararın O Düzenleme İle İlgili Herkes İçin Hüküm İfade Edeceği )
İPTAL KARARINA DAYALI BAŞVURU ( Ödenmeyen Ek Ödeme Tutarının Tazmini -Yapılan Başvurunun 2577 S.K Md. 10 Kapsamında Değerlendirilmesi ve Başvuruya Cevap Verilmemesi Üzerine Süresi İçinde Açılan Davanın Esastan İncelenmesi Gerektiği )"
10D11.D5.12.2006E. 2006/2456 K. 2006/5631"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( İptalinden Sonra Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Süresinde Dava Açılmadığı Takdirde Aynı İstemle İkinci Kez Yapılan Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
SÜRESİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Düzenleyici İşlemin İptalinden Sonra ve Bu İptal Kararının Hukuki Sonuçlarından Yararlanmak Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılmaması - Aynı İstemle İkinci Kez Yapılan Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
İPTAL EDİLEN İBARELER NEDENİYLE ÖDENMEYEN EK ÖDEME TUTARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Süresinde Dava Açılmadığı Takdirde Aynı İstemle İkinci Kez Yapılan Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )"
10D5.D2.11.2006E. 2006/5234 K. 2006/5026"YOLLUK ÖDENMESİ TALEBİ ( Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun İdari Makamların Sükutu Kapsamında Yapıldığı - Davacının İlişiğini Kestiği Tarihin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Ödenmesi Talebi - Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun İdari Makamların Sükutu Kapsamında Yapıldığı/Davacının İlişiğini Kestiği Tarihin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( Yolluk Ödenmesi Talebi - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Davacıya Tebliğinden İtibaren Sürenin Başlatılacağı )"
10D3.D5.10.2006E. 2006/1488 K. 2006/2447"MÜCBİR SEBEP ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
SÜRELERİN KESİLMESİ ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )"
10D5.D13.6.2006E. 2005/5354 K. 2006/3391"TAKDİR YETKİSİ KULLANILARAK KURULAN BAKANLIK İŞLEMİ ( Yargı Yolu Kapatılmamış Tüm İdari İşlemler Gibi Açılan Bir Dava Sonucunda Amaç Yönü İle Hukuka Uygunluğunun Denetlenebilmesinin Anayasa ve 2577 S.Y Gereği Olduğu )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ ( Davacının Şikayeti Üzerine İlgili Yargı Mensubu Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Davalı İdarece Kamu Gücü Kullanılarak Takdir Yetkisi İçinde Kurulması ve Hukuksal Sonuç Doğurması Nedeniyle Tüm Unsurları İle İdari İşlem Olduğu )
YARGI MENSUBU HAKKINDA SORUŞTURMA ( Davacının Şikayeti Üzerine Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
10IDDGK8.6.2006E. 2006/231 K. 2006/542"ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR ( Davacının Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurabileceği - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
İDARİ MAKAMIN İSTEMİ REDDİ ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Dava Açabileceğinin Kabulü Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
10D11.D8.5.2006E. 2006/550 K. 2006/2142"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İptal Edilen Bir Düzenleyici İşlemden Dolayı Kişisel Hakkı Etkilenen Kişi - İdareye Yaptığı Başvurunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gerektiği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( Kişisel Hakkı Etkilenen Kişi/İdareye Yaptığı Başvurunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İDAREYE YAPILAN BAŞVURU ( İptal Edilen Bir Düzenleyici İşlemden Dolayı Kişisel Hakkı Etkilenen Kişi - Başvurunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gerektiği/Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
SÜRE AŞIMI ( İptal Edilen Bir Düzenleyici İşlemden Dolayı Kişisel Hakkı Etkilenen Kişinin İdareye Yaptığı Başvurunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gerektiği - Reddedilemeyeceği )"
10D11.D27.1.2006E. 2003/3204 K. 2006/213"EMEKLİLİK ( Daha Önce Emekli Olmasına Karşın Düzenleyici İşlem Nedeniyle İş Sonu Tazminatı Ödenmeyen Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )
İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENMEMESİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Düzenleyici İşlem Nedeniyle İş Sonu Tazminatı Ödenmeyen Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )"
10D12.D6.1.2006E. 2004/4383 K. 2006/8"EMEKLİLİK ( Genelgenin Uygulanması İçin Yapılan Başvurunun Cevap Verilmemek Suretiyle Reddi - Yasal Sürede Açılmayan Davada Süreaşımı Bulunduğu )
BAŞVURUNUN CEVAP VERİLMEMEK SURETİYLE REDDİ ( Genelgenin Uygulanması İçin/Yasal Sürede Açılmayan Davada Süreaşımı Bulunduğu - Emeklilik )
SÜREAŞIMI ( Yasal Sürede Açılmayan Dava - Emeklilik/Genelgenin Uygulanması İçin Yapılan Başvurunun Cevap Verilmemek Suretiyle Reddi )"
10D2.D23.12.2005E. 2004/7942 K. 2005/4297"HARCIRAH / YOLLUK TALEBİ ( 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
KAMU PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ ( Harcırah Başvurulara İlişkin Olarak Tesis Edilen İşlemlere Karşı Açılacak İdari Davalarda Dava Açma Süresinin İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
NAKLEN ATAMA ( Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi Talebi - 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi Talebi - 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
HARCIRAHIN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Devamlı veya Geçici Bir Görevle Bir Yere Gönderilen Görevlilere Bu Yere Gidebilmelerine Orada Yiyip İçme ve Konaklama Gibi Yapacakları Diğer Giderlere Karşılık Verilen Para Bir Başka Deyişle Yolluk Olduğu )"
10D7.D14.11.2005E. 2003/2542 K. 2005/2713"KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemiyle İdareye Başvurulmadan Mükellefiyetin İptali İstemiyle Doğrudan İdari Dava Açılamayacağı )
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemiyle İdareye Başvurulmadan Mükellefiyetin İptali İstemiyle Doğrudan İdari Dava Açılamayacağı )
MÜKELLEFİYETİN İPTALİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemiyle İdareye Başvurulmadan Mükellefiyetin İptali İstemiyle Doğrudan İdari Dava Açılamayacağı )"
10D6.D11.5.2005E. 2005/1682 K. 2005/1740"ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Planın Son İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gereği )
ATMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - 60 Gün İçinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )"
10IDDGK5.5.2005E. 2005/470 K. 2005/1158"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu/Sürenin Geçmediği )
İPTAL KARARI ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru/2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu - Dava Açma Süresinin Geçmediği )
EK ÖDEME ( Düzenleyici İşlemin İptal Edilmesi - Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu )"
10D10.D6.4.2005E. 2003/1545 K. 2005/1547"İDARİ MAKAMLARA BAŞVURU ( Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının Yargı Kararı İle İptali - Yeni Bir Hukuki Durum Doğduğu/Davacının Bu Hukuki Durum Çerçevesinde Başvurusunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN YARGI KARARI İLE İPTALİ ( Davacının Bu Hukuki Durum Çerçevesinde Başvurusunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gereği - Yeni Bir Hukuki Durum Doğduğu )
İDARİ DAVA ( Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının Yargı Kararı İle İptali İle Yeni Bir Hukuki Durum Doğduğu/Davacının Bu Hukuki Durum Çerçevesinde Başvurusunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü - Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLEMEYECEK DAVA ( Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının Yargı Kararı İle İptali İle Yeni Bir Hukuki Durum Doğduğu - Davacının Bu Hukuki Durum Çerçevesinde Başvurusunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gereği )"
10D10.D4.3.2005E. 2003/2592 K. 2005/778"İDAREYE YAPILAN BAŞVURUYA 60 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMEMESİ ( 60. Günün Bittiği Tarihten İtibaren Dava Açma Süresinin Hesaplanacağı - Son Günün Tatil Gününe Rastlaması/Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvuruya 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi/60. Günün Bittiği Tarihten İtibaren Hesaplanacağı - Son Günün Tatil Gününe Rastlaması/Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı )
SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI ( Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı - İdareye Yapılan Başvuruya 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi/Dava Açma Süresinin Hesaplanması )"
10D7.D17.1.2005E. 2001/4592 K. 2005/26"MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAHAKKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( MTV ile Ek MTV nin Mükellefe Ayrıca Duyurulmasına Gerek Olmadığından Tahakkuk İşleminin İptali İçin Açılacak Davada Dava Açma Süresinin Belirlenmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku İşleminin İptali İçin Açılacak İdari Davanın Verginin Tahakkuk Ettiği Tarihi İzleyen Günden İtibaren Başlayan Otuz Gün İçinde Açılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Her Yılın Ocak Ayı Başında Yıllık Olarak Tahakkuk Ettirilmiş Sayılması-Tahakkuk Ettirilen Verilen Ayrıca Mükellefe Tebliğ Olunmaması )
TAHAKKUK TARİHİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Taşıtların Kayıt ve Tescilinin Yapıldığı Yerin Vergi Dairesi Tarafından Her Yılın Ocak Ayı Başında Yıllık Olarak Tahakkuk Ettirilmiş Sayılması )"
10IDDGK30.12.2004E. 2004/2411 K. 2004/2099"ATAMA İŞLEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İsteminin 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekirken Süre Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
GÖREVE İADE İSTEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
10D2.D17.12.2004E. 2004/2513 K. 2004/1601"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Anayasa Mahkemesince Bütçe Kanunu'nun Konuya İlişkin Maddesinin İptalinden Sonra Davacının Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurusunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Açtığı Dava - Harcirah Kanunu Md. 59'un Dikkate Alınmayacağı )
GÖREV YOLLUĞU ( 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun İlk Defa Göreve Alınanlar İle Aile Fertlerine Harcırah Ödenmeyeceğine İlişkin Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali - İsteminin Reddi Üzerine Dava Açma Süresinin Hesaplanması )
HARCİRAH KANUNU MD. 59'DAKİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN DİKKATE ALINMAMASI ( Anayasa Mahkemesince Bütçe Kanunu'nun Konuya İlişkin Maddesinin İptalinden Sonra Davacının Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurusunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Açtığı Dava )"
10D7.D7.10.2004E. 2003/450 K. 2004/2373"DÜZELTME BAŞVURULARI ( Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan/İndirilemeyen KDV'nin İadesi - Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Maliye Bakanlığı'na Tevdii Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvuruları/Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Maliye Bakanlığı'na Tevdii Gereği - İndirilemeyen KDV'nin İadesi )
SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN DÜZELTME BAŞVURULARI ( İndirilemeyen KDV'nin İadesi - Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Maliye Bakanlığı'na Tevdii Gereği )
KDV İADESİ TALEBİ ( Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusu/Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Maliye Bakanlığı'na Tevdii Gereği - İndirilemeyen KDV )"
10D7.D24.3.2004E. 2001/3476 K. 2004/753"İHRACAT İADE ALACAĞININ ZIMNEN REDDİ ( Sahte Fatura Düzenleyen Firmaya Ait Fatura Kullanılması Durumu - İhracat Vergi İadesinin Verilmemiş Olması - Dava Açma Süresinin Tesbit Şekli - Zımnen Red )
DAVA AÇMA SÜRESİ TESBİTİ ( İhracat İade Alacaklarının Vergi İdaresince Verilmemesi - Sahte Fatura Kullanıldığı İddiası - Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin Aşılmış Olması )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞININ ZIMNEN REDDİ ( Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihi )"
10D6.D20.2.2004E. 2002/6968 K. 2004/944"İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Taleplerin Bir Arada İncelenip İncelenemeyeceği - İşlemi Yetkisiz Belediye Başkanlığının Yapmış Olması )
BELEDİYE MECLİSİ YERİNE YETKİSİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK TALEBİNİ REDDETMESİ ( İşlemin ve Dayanağı Olan İmar Planının İptali Talebi - Mahkemece Uygulanacak Usul )
YETKİLİ MERCİ ( İmar Planı Değişikliği Talebinin İncelenmesinde - Yetkili Olmayan Belediye Başkanlığının Red İşlemiyle Birlikte Dayanağı Olan İmar Planının da İptalinin İstenememesi )
PLANIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNİN YETKİLİ OLMAYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA REDDİ ( İşlemin ve İmar Planının İptali İçin Açılan Davada Uygulanacak Usul )"
10D10.D16.12.2003E. 2002/7659 K. 2003/5195"İDARİ YARGI KARARLARI ( 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası - 2577 S. Yasa Md. 10'da Öngörülen Süreler İçinde Açılması Gerektiği )
İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI ( 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası - 2577 S. Yasa Md. 10'da Öngörülen Süreler İçinde Açılması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( 2577 S. Yasa Md. 10'da Öngörülen Süreler İçinde Açılması Gerektiği - 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine İdari Yargı Kararının Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine İdari Yargı Kararının Uygulanmaması - Açılacak Tazminat Davası )
SÜRE ( 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tazminat Davasında )"
10D5.D15.9.2003E. 2003/1007 K. 2003/3368"ATANMA ( Sınava Bağlı/Zaman İçinde Koşulların Değişmesi Nedeniyle İdarenin Yeni Bir Değerlendirme Yapmasını Gerektiren Konu - 2577 S.K. Md.10 Uyarınca İdareye Başvurulup Dava Açılabileceği )Zamanaşımı
SÜRE AŞIMI ( Sınava Bağlı Atama/Kazanan Davacının Göreve Başlatılmaması - Aradan Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra İdareye Başvuruda Bulunarak Davayı Açması/Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sınava Bağlı Atama/Kazanan Davacının Göreve Başlatılmaması - Aradan Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra İdareye Başvuruda Bulunarak Davayı Açması/Süre Aşımı Bulunmadığı )"
10VDDGK18.4.2003E. 2003/202 K. 2003/92"AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ ( Kaldırılması İstemiyle Başvurulan Bakanlığının Cevap Vermemesinin İdari İşlem Teşkil Etmemesi )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( Kaldırılması İstemiyle Başvurulan Bakanlığının Cevap Vermemesinin İdari İşlem Teşkil Etmemesi )
İDARİ İŞLEM ( Akaryakıt Tüketim ve Özel Tüketim Vergisi Uygulamasına Son Verilmesi İçin Başvurulan Bakanlığın Cevap Vermemesinin İdari İşlem Teşkil Etmemesi )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( Akaryakıt Tüketim ve Özel Tüketim Vergisi )
İŞLEM YAPMA YETKİSİ ( Akaryakıt Tüketim ve Özel Tüketim Vergisi Uygulamasına Son Verilmesi İçin Başvurulan Bakanlığın Cevap Vermemesi )"
10D4.D21.1.2003E. 2001/4078 K. 2003/169"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI ( Cevap Verme Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Gelmesi - İhtirazi Kayıtla Beyan - Muhtasar Beyanname - Yatırım İndirimi - Değer Artış Kazançları - Dava Açma Süresinin Başlaması - İdari Makamların Sükutu )
İDARİ YARGILAMA USULÜ ( Dava Açma Süre Başlangıcı - Dava Açma Süresinin Songünün Tatile Rastlaması - Düzeltme Şikayet Başvurusu )
DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU ( İdari Yargılama Başvurusu - Dava Açma Süresinin Songünün Tatile Rastlaması )"
10D6.D9.1.2003E. 2001/6807 K. 2003/105"ZIMNEN RED KARARI ( İmar Planı Değişikliği Talebinin Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davada Mahkemece Dava Konusunun Esastan İncelenerek Hüküm Kurulması Gereği - Belediye Meclisince Başvurunun İncelenmesi Gerektiği Gerekçesiyle Zımnen Red İşleminin İptal Edilemeyeceği )
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE GÖRE İNCELEME YAPILARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( İmar Planı Değişikliği Talebinin Zımnen Reddi İşleminin İptali Davasında - Mahkemece Belediye Meclisinin Başvuruyu İnceleyerek Karar Vermesi Gerektiği Gerekçesiyle Davanın Kabulünün Hatalı Olması )
BELEDİYE MECLİSİNCE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİYLE İLGİLİ SÜRESİNDE KARAR VERİLMEMESİ ( Zımnen Red Kararının İptali Davasında da Kararın Esastan İncelenmesi Gereği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN ZIMNEN REDDİ ( Mahkemece Belediye Meclisinin Başvuruyu İnceleyerek Karar Vermesi Gerektiği Gerekçesiyle İşlemin İptalinin Hatalı Olması - Başvurunun Şehircilik ve Planlama İlkelerine Göre İncelenmesi Zorunluluğu )"
10IDDGK9.2.2001E. 2000/1090 K. 2001/132"ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA TALEBİ HAKKINDA İDARECE BİR CEVAP VERİLMEYEN DAVACI ( 6 Aylık Bekleme Süresi İçinde Verilecek Cevap Üzerine Dava Açabileceği - İdarenin 60 Günlük Süre İçinde Cevap Vermemesinin Dava Açma Süresi Açısından Hak Kaybına Sebep Olmayacağı )
SÜRE ( İdari Dava Açılmasında - Öğretmen Olarak Atanma Talebinin Reddi İşlemi Kendisine Tebliğ Edilmeyen Davacının 60 Gün Dolduktan Sonra Dava Açmayarak İdarenin 6 Aylık Cevap Süresini Beklemesinin Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
İDARENİN 60 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE BAŞVURU HAKKINDA CEVAP VERMEMESİ ( İşlemin Zımnen Reddedilmiş Sayılması - Bu Sürenin Bitiminden Sonra Cevap Verilmesi Halinde Dava Açma Süresinin Cevap Tarihinden İtibaren İşleyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Öğretmen Olarak Atanma Talebinde Bulunan Davacının Talebine 60 Günlük Cevap Süresinin Bitiminden Sonra Ancak 6 Aylık Bekleme Süresi İçinde Cevap Verilmesi Halinde 60 Günlük Dava Açma Süresinin Cevap Tarihinden Başlayacağı )"
10D8.D25.10.2000E. 1998/7093 K. 2000/6612"İDAREYE BİR İŞLEM YAPILMASI YÖNÜNDE YAPILAN BAŞVURUNUN YANITLANMAMASI ( Dava Açma Süresi-İdarece Kesin Bir Cevap Verilip Verilmemesi-6 Aylık Bekleme Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Bir İşlem Tesis İçin Yapılan Başvurunun Yanıtlanmaması-6 Aylık Bekleme Süresinin Hangi Durumda Söz Konusu Olacağı )
6 AYLIK BEKLEME SÜRESİ ( İdareye Bir İşlem Tesis İçin Yapılan Başvurunun Yanıtlanmaması )"
10D10.D12.4.2000E. 1997/280 K. 2000/1490"DAVA KONUSU YAPILABİLECEK KESİN İŞLEM ( Güreş Antrenörünün Çalıştırdığı Güreşçilerin Başarılarından Dolayı Kendisine Cumhuriyet Altını Ödülü Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun İdarece Reddi )
İŞLEMİN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİĞİ ( Yasanın 5. Maddesi Kapsamında Davaya Konu Edilip Edilmeyeceği Belirlenmesi Gerekirken Bu Husus Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
10D7.D6.4.2000E. 1999/3135 K. 2000/987"EK TAHAKKUKA İTİRAZ ( Gümrük Kanununun 78. Maddesinde Belirtilen Nedenlere Uymadığından Bahisle Reddeden Gümrük Müdürlüğü İşlemi - İdari Davaya Konu Bir İşlem Olabileceği )
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( Ek Tahakukka İtirazı Gümrük Kanununun 78. Maddesinde Belirtilen Nedenlere Uymadığından Bahisle Redden - İdari Davaya Konu Bir İşlem Olabileceği )
İDARİ DAVAYA KONU iŞLEM ( Gümrük Müdürlüğünün Ek Tahakukka İtirazı Gümrük Kanununun 78. Maddesinde Belirtilen Nedenlere Uymadığından Bahisle Reddetmesi )"
10D7.D27.3.2000E. 1999/1827 K. 2000/846"ZIMNİ RED ( Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Süresinin Dolduğu - Ortada İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlemin Var Olduğunun Kabulü Gereği )
BEYAN EDİLEN MATRAH ( Hata Yapıldığı Belirtilerek Yapılan Düzeltme İsteminin Reddi Üzerine Şikayet Yoluyla Yapılan Başvuru - Zımni Red/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
DÜZELTME İSTEMİ ( Beyannamede Hata Yapıldığı Belirtilerek Yapılan/Reddi Üzerine Şikayet Yoluyla Yapılan Başvuru - Zımni Red/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
ŞİKAYET YOLUYLA YAPILAN BAŞVURU ( Beyannamede Hata Yapıldığı Belirtilerek Yapılan Düzeltme İsteminin Reddi Üzerine - Zımni Red/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )"
10D8.D22.2.2000E. 1999/4726 K. 2000/1621"PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN BAŞVURU ( Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Davanın Açılmasına İlişkin Sürelerin Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
İDARİ İŞLEMLER ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Yapılan Duyurulardan Sonra İstekler Değerlendirilmek Suretiyle Halka İşlemler Oluşturulacağı - Davalarda Süre Durumunu Farklı Ele Almak Gereği )"
10D10.D21.4.1999E. 1998/2266 K. 1999/1789"İPTAL DAVASI ( İlgililerin Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemden Söz Edebilmek İçin Başvuru Dilekçesinin İdareye Ulaşmasının Gerekmesi )
DİLEKÇENİN İDAREYE ULAŞMASI ( İlgililerin Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemden Söz Edebilmek İçin Başvuru Dilekçesinin İdareye Ulaşmasının Gerekmesi )
İDAREYE ULAŞMAYAN DİLEKÇE ( İlgililerin Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemden Söz Edebilmek İçin Başvuru Dilekçesinin İdareye Ulaşmasının Gerekmesi )"
10D7.D12.4.1999E. 1998/1893 K. 1999/1402"GÜMRÜK VERGİSİ ( Fazla Alınan Verginin İadesinin İstenebilmesi )
FAZLA ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ ( İade İçin Yapılan Başvuruya Altmış Gün İçerisinde İdarece Verilen Cevabın Kesin Olması Veya Başvurunun Anılan Süre İçinde Reddedilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Fazla Alınan Gümrük Vergisinin İadesi İçin Yapılan Başvuruya Altmış Gün İçerisinde İdarece Verilen Cevabın Kesin Olması Veya Başvurunun Anılan Süre İçinde Reddedilmesi )"
10D3.D16.3.1999E. 1997/5123 K. 1999/1027"SÜRE AŞIMI ( Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu - Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
ZIMNEN RED ( Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açma Mecburiyeti - Süre Aşımı )
DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURUSUNA CEVAP VERİLMEMESİ ( 60 Günlük Bekleme Süresinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )"
10D7.D9.3.1999E. 1998/808 K. 1999/967"GÜMRÜK VERGİSİNİN İADESİ ( İdarenin Yasada Belirtilen Sürede İsteme Yanıt Vermemesi - Otuz Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süresinde Sayılması )
DAVA SÜRESİ ( Gümrük Vergisinin İadesi/İdarenin Yasada Belirtilen Sürede İsteme Yanıt Vermemesi - Otuz Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süresinde Sayılması )
İDARENİN YASADA BELİRTİLEN SÜREDE CEVAP VERMEMESİ ( Gümrük Vergisinin İadesi İstemi - Otuz Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süresinde Sayılması )"
10D5.D3.3.1999E. 1996/426 K. 1999/534"MİRASÇILARIN DAVA HAKKI ( Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak-İlgili Memurun Diplomanın Tanzimi Tarihinden Önce Ölmüş Olması )
MEMURUN DİPLOMANIN DÜZENLENMESİNDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Mirasçıların Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak İsteyip İsteyemeyecekleri )
ÜST ÖĞRENİM NEDENİYLE İNTİBAK ( İlgili Kişinin Diplomanın Tanzimi Tarihinden Önce Ölmüş Olması-Mirasçıların Dava Hakkı )"
10D6.D21.10.1998E. 1997/4802 K. 1998/4766"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazda Parselasyon Yapılmasına İlişkin İşlem Belediye Encümen Kararının İptali Talebi )
İDAREYE BAŞVURU TARİHİ ( Bu Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Nedeniyle Takip Eden Altmış Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( İşlemin İlanen Tebligat Yoluyla Duyurulmasından Önce Davacıların Adreslerine Tebligat Yapılmaması )
TEBLİGAT ( Parselasyon İşleminin İlanen Tebligat Yoluyla Duyurulmasından Önce Davacıların Adreslerine Tebligat Yapılmaması ) "
10D10.D11.6.1998E. 1997/2845 K. 1998/2541"EMEKLİ OLAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İş Sonu Tazminatının Ödenmemesinin Gerekliliğini Emekli Olduğu Tarihte Öğrenmesi )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İş Sonu Tazminatının Ödenmemesinin Gerekliliğinin Emekli Olunan Tarihten İtibaren Öğrenilmesi Nedeniyle Altmış Gün İçinde Açılması )
TAM YARGI DAVASI ( Altmış Gün İçinde Dava Açmayan Davacının Davasının Süre Aşımı Yönünden Reddedilmesi )"
10VDDGK13.3.1998E. 1996/244 K. 1998/45"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Otuz Günlük Yasal Süre - Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Vergi Davalarını Açılma Süreleri - İşlemin Tebliğ Tarihi Dava Açma Süresi )"
10D10.D9.10.1997E. 1997/2859 K. 1997/3557"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Memur Olarak Çalıştığı Sürede Tasarrufu Teşvik Hesabına Yatırılmayan Tutarların Yasal Faiziyle Tazmini Talebi )
TASARRUFU TEŞVİK HESABI ( Hesaptan Ödeme Yapılmasına Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvurulabilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Tasarrufu Teşvik Hesabından Ödeme Yapılmasına Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvurulabilmesi )"
10D7.D8.10.1997E. 1996/2397 K. 1997/3355"GÜMRÜKTE ZAYİ OLAN EŞYALAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Gümrükte Zayi Olan Eşyalar İçin Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
SUNDURMA VE ANTREPOLARDA ZAYİ OLAN EŞYALAR ( Tazminat İçin Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
DOĞRUDAN İDARİ DAVA AÇILABİLMESİ ( Gümrükte Zayi Olan Eşyalar İçin Tazminat Talebi )"
10D4.D6.10.1997E. 1996/5234 K. 1997/2887"İDARİ İŞLEM ( Niteliği )
VERGİ DAİRESİNİN GECİKME ZAMMI BORCU BULUNDUĞUNA İLİŞKİN CEVABI ( İptal Davasına Konu Olabilmesi )
İPTAL DAVASI ( Konu Olabilecek İşlemler-Vergi Dairesinin Gecikme Zammı Nedeniyle Borç Bulunduğuna İlişkin Cevabı )"
10D7.D19.3.1997E. 1995/7153 K. 1997/1188"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Tahakkuk Ettirilen Gümrük Vergisine Esas Değerin Fazla Olduğu Gerekçesiyle Yapılan )
GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKUNA ESAS ALINAN DEĞERİN FAZLA OLDUĞU GEREKÇESİYLE YAPILAN İTİRAZ ( İtirazın Karara Bağlanmasının Süreyle Sınırlı Olmaması )
SÜRE ŞARTI VE ZIMNEN REDDİN SÖZKONUSU OLMAMASI ( Gümrük Vergisi Tahakkukuna Esas Alınan Değerin Fazla Olduğu Gerekçesiyle Yapılan İtirazda )
ZIMNEN RED GEREKÇESİYLE DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Gümrük Vergisi Tahakkukuna İtirazda Karar Verilmesinin Süreyle Sınırlı Olmaması ve Zımnen Reddin Mümkün Olmaması )"
10D12.D26.2.1997E. 1995/6358 K. 1997/445"İDARECE İSTEMİN REDDİ ( İdarece Tebliğden Sonra Yeni Nesnel ve Yasal Koşulların Ortaya Çıkmaması )
NESNEL VE YASAL KOŞULLAR ( İdarece İstemin Reddinden Sonra Ortaya Çıkmaması )
DAVA HAKKININ İHYASI ( İdarece Tebliğden Sonra Yeni Nesnel ve Yasal Koşulların Ortaya Çıkmaması Nedeniyle Düşmüş Dava Hakkını İhya Etmemesi )"
10D10.D29.1.1997E. 1997/122 K. 1997/11"SÜRE ( Tam Yargı Davası-İdari İşlem-Suçla İlgisi Olmadığı Yargı Kararıyla Tespit Edilen Eşyaların İade Edilmemesi )
TAM YARGI DAVASI ( Dava Açma Süresi-İdari İşlem )
İDARİ İŞLEM ( Tam Yargı Davası-Dava Açma Süresi )
SUÇLA İLGİSİ OLMADIĞI YARGI KARARIYLA TESPİT EDİLEN EŞYANIN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası )"
10D10.D29.1.1997E. 1996/122 K. 1997/113"EL KOYMA ( Kolluk Önlemi Olarak Elkonması ve Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılan Eşya )
ZARAR ( Kolluk Önlemi Olarak Elkonması ve Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılan Eşyanın İade Edilmemesi Nedeniyle Doğması )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Doğan Zararın Karşılanması )
KOLLUK ÖNLEMİ OLARAK EL KONULAN EŞYA ( Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılmasına Rağmen İade Edilmemesinden Doğan Zarar )"
10D12.D26.12.1996E. 1996/3603 K. 1996/4369"FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacaktan Ayrı Olarak İdareden İstenmesi )
TAM YARGI DAVASI ( Asıl Alacaktan Ayrı Olarak İdareden İstenen Faiz İçin İdareye Başvurulmadan Doğrudan Açılması )
ASIL ALACAKTAN AYRI OLARAK İDAREDEN İSTENEN FAİZ ( İdareye Başvurulmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilmesi )"
10D10.D28.11.1996E. 1995/6770 K. 1996/7965"TAM YARGI DAVASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tam Yargı Davası )
ADLİ EMANETE ALINAN SİLAHIN YARGI KARARINA RAĞMEN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası-Süre )"
10D7.D17.10.1996E. 1994/3242 K. 1996/3614"TEŞVİK BELGELİ İTHALATIN GÜMRÜK VERGİ VE HARÇLARINDAN MUAFİYETİ ( Çeki Belgesi İbraz Edilmediğinden Tahsil Edilen Verginin İadesi Talebi - Zımni Redden Sonraki Cevaba Karşı Açılan Davada Sürenin Başlangıcı )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Tahsil Edilen Verginin Red ve İadesi Talebinin Zımnen Reddinden Sonra Verilen Cevaba Karşı Açılan Davada )
VERGİNİN RED VE İADESİ TALEBİ ( İhtirazi Kayıtla Ödenen Gümrük Vergisi İçin - Zımni Redden Sonra İdarece Red Cevabı Verilmesi Halinde Süreaşımı Başlangıcı )
ZIMNİ REDDEN SONRA İDARECE VERGİNİN İADESİ TALEBİNİN YAZILI OLARAK REDDİ ( Bu İşleme Karşı Açılan Davada Süreaşımı )
GÜMRÜK VERGİSİNİN İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENMESİ ( İade Talebinin Zımnen Reddi - Açılacak Davada Süre )
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN VERGİNİN RED VE İADESİ TALEBİ ( İade Talebinin Zımnen Reddi İşlemine Karşı Açılacak Davada Süre )"
10D7.D16.9.1996E. 1995/5687 K. 1996/3083"GÜMRÜK VERGİSİ EK TAHAKKUKUNA KARŞI İTİRAZ VE DAVA PROSEDÜRÜ ( Gümrük Kanununun Uygulanacağı - Süre )
EK GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKU ( İtiraz ve Dava Prosedürü - Süre )
SÜRE ( Ek Gümrük Vergisi Tahakkukuna Karşı Yapılan İtirazın Reddi Nedeniyle Açılacak Davada )
İTİRAZIN ŞEKİL VE ŞARTLARI HAKKINDA UYGULANACAK KANUN MADDELERİ ( Ek Gümrük Vergisi Tahakkukuna İtirazda )"
10D5.D26.3.1996E. 1995/3829 K. 1996/1282"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Ceza Kovuşturması Nedeniyle )
BERAAT KARARI ( Ceza Kovuşturması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırılan Memur )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Beraat Kararının Kesinleşmesinden Sonra 60 Gün İçinde İdareye Yapılan Başvurunun Sonuçsuz Kalması )
KESİNTİLERİN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Görevden Uzaklaştırılan Memurun Beraat Etmesi Nedeniyle )"
10D12.D6.3.1996E. 1995/9244 K. 1996/628"İDAREYE BAŞVURU HAKKI ( İlgililerin Haklarında Yasanın Öngördüğü İşlemin Yapılması İçin )
DAVA AÇMA HAKKI ( İlgililerin Haklarında Yasanın Öngördüğü İşlemin Yapılması İçin )"
10D4.D21.12.1995E. 1995/1902 K. 1995/5748"ÖDEME EMRİ ( Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenmesi )
VERGİ BORCU NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( İdareye Başvurunun Dava Açsa Süresini Durdurmaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı İdareye Başvurunun Süreyi Durdurmaması )
İDAREYE BAŞVURU ( Vergi Borcu Nedeniyle )"
10D12.D23.11.1995E. 1995/1648 K. 1995/2768"SİCİL NOTU ORTALAMASI ( İdarece Kişilerin Başvurması Halinde Başvuru Tarihinden İtibaren Hak Doğurmak Koşuluyla Karar Verilmesi )
GEÇMİŞ MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ ( ( İdarece Kişilerin Başvurması Halinde Başvuru Tarihinden İtibaren Hak Doğurmak Koşuluyla Karar Verilmesi )"
10D3.D18.10.1995E. 1995/139 K. 1995/3105"İHBAR İKRAMİYESİ ( Şirkette Gördüğü Usulsüzlüğü İhbar Eden Şirket Ortaklarına Ödenip Ödenmeyeceği )
ŞİRKETTE GÖRDÜKLERİ USULSÜZLÜKLERİ İHBAR EDEN ŞİRKET ORTAKLARI ( İhbar İkramiyesi Alıp Alamayacakları )"
10D10.D18.9.1995E. 1994/6053 K. 1995/3611"YURTDIŞINDA GÖREVLİ PERSONEL ( Bombalı Saldırı Sonucu Otomobilinde Doğan Hasarın Tazmini Konusunda İdareye Yapılan Başvuru )
ŞİDDET VE SUİKAST OLAYLARI ( Hasar Gören Otomobil İçin İdareye Başvuru Süresi Olan Bir Yıllık Sürenin Geçmesi )
HASARIN TAZMİNİ İÇİN İDAREYE BAŞVURULMASI ( Başvurunun Bir Yıllık Sürede Yapılmaması Nedeniyle Reddi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra )"
10DIBGK4.5.1995E. 1993/1 K. 1995/2"KAMU PERSONELİNİN İNTİBAK VE MEMURİYETE BAŞLANGIÇ DERECESİNİN TESPİTİ ( Süresi İçinde Dava Konusu Edilmemesi/Düzeltilmesi İstemiyle Yapılan Başvuru - Süre Ret Kararı Doğrultusunda Süreklilik Kazandığından Lüzum Unsurunun Gerçekleşmediği/İçtihadın Birleştirilmemesi )
KARARLAR ARASINDA AYKIRILIK ( "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi - Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNDE LÜZUM UNSURU ( Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
KARARIN SÜREKLİLİK KAZANMASI ( Bu Gerekçe İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
LÜZUM UNSURU ( Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )"
10D5.D27.4.1995E. 1992/2356 K. 1995/1619"İNTİBAK ( Giriş Nitelikleri Açıklanan Sınıflardan Hangisine Girmesine Olanak Sağlıyorsa Hizmetinin O Sınıf İçin Değerlendirilmesi Gerekeceği )
DEVLET MEMURLARININ GÖREV İNTİBAKI ( Giriş Nitelikleri Açıklanan Sınıflardan Hangisine Girmesine Olanak Sağlıyorsa Hizmetinin O Sınıf İçin Değerlendirilmesi Gerekeceği )"
10D5.D26.4.1995E. 1992/1602 K. 1995/1580"KONU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVALAR ( Dava Yeni Tesis Edilen İdari İşleme Karşı Açılmışsa Esasının İncelenmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Tesis Edilen Yeni İşleme Karşı Açılan Davanın Önceki Davanın Konu ve Sebebiyle Aynı Olduğu Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
İDARENİN AYNI KONUDA TESİS ETTİĞİ YENİ İŞLEM ( Son İdari İşleme Karşı Açılan Davanın Daha Önce Reddedilen Davayla Aynı Olduğu Sebebiyle Reddedilemeyeceği )"
10D8.D1.6.1994E. 1993/1657 K. 1994/1646"NOTERLİK HİZMETİ ( Kamu Hizmeti Olduğu - Bir Şeyin veya Bir Yerin Hal ve Şeklini Kıymetini İlgili Şahısların Kimlik ve İfadelerini Tesbit Etmekle görevli Oldukları/Cezai ve İdari Davalarda Tespit İşlemi Yapamayacakları )
NOTER ( Aracılığı İle İdari Mercilere Başvurunun Mümkün Olduğu - Suç İhbarında Cezai ve İdari Davalarda Delil Toplama ve Tespit İşlemlerini Yapamayacağı )
TESPİT ( Suç İhbarında Delilleri Savcının Toplayacağı/Ceza ve İdari Davalarda Delillerin Toplanması Gerekli Olanların Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
NOTERİN TESPİT İŞLEMİ ( Cezai ve İdari Davalarda Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Verilmiş Bir Görev Bulunmadığı/Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Suç İhbarında Cumhuriyet Savcısı/Cezai ve İdari Davalarda Yargı Mercilerinin Yetkili Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURU ( Haklarında Davaya Konu Olabilecek İşlem veya Eylemin Yapılması İçin - Doğrudan Yapılabileceği Gibi Vekil veya Noter Aracılığı İle de Mümkün Olduğu/Şekil ve Şartlarının Belirtilmediği )"
10D7.D27.9.1993E. 1990/4037 K. 1993/3742"ÖDEME EMRİNİN KALDIRILMASI ( Dava Açma Süresini Durdurmaması yada Kesmemesi )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMAMASI ( Ödeme Emrinin Kaldırılması İstemi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yükümlüye Gönderilen Ödeme Emri )"
10VDDGK18.6.1993E. 1992/301 K. 1993/74"VERGİ DAİRESİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMAKTADA ZAMANAŞIMI ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Vergi Dairesine Tazminat Davası Açmakta )
İDARENİN VERGİ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARI YERİNE GETİRMEMESİ ( Tazminat Davası Açmakta Süre )
VERGİ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Vergi Dairesine Tazminat Davası Açmakta Süre )
TAZMİNAT DAVASI AÇMAKTA SÜRE ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Vergi Dairesine )
İDARECE YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tazminat Davası - Borçlar Kanunundaki Sürenin Uygulanması )"
10D7.D9.3.1993E. 1990/4163 K. 1993/923"YÖNETİM KURULU ÜYESİ ORTAĞIN ŞAHSİ MAL VARLIĞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şirketin Borçları İçin Tescil Talebinde Bulunulmuş Olması - Yönetim Kurulu Üyesinin Haczin Kaldırılması Talebinin Yerine Getirilmesi Gerektiği )
TECİL TALEBİNDE BULUNMA ( Şirket Borçları İçin Tecil Talebinde Bulunulmuş Olması - Şirket Ortağının Mallarına Konulan Haczin Kaldırma Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
HACİZ İŞLEMİNİN KALDIRILMASI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Mal Varlığına Konulan Haczin Kaldırılma Talebi - Şirket Borçları İçin Tecil Talebinde Bulunulmuş Olması - Haczin Kaldırılması Gerektiği )"
10D7.D12.12.1991E. 1988/964 K. 1991/3055"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI ( Vergilerin İadesi Talebinin İdarece Reddi Durumunda )
VERGİLERİN İADESİ TALEBİNİN İDARECE REDDİ ( İşleme Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
VERGİDEN MUAFİYET İDDİASIYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ TALEBİNİN REDDİ ( Dava Açma Süresi ve Başlangıcı )"
10D5.D22.10.1990E. 1988/2022 K. 1990/1863"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemesi ve Davanın Süresinde Açılmamasına Rağmen İdarenin Dava Sırasında Olumsuz Cevap Vermesi )
YENİ DAVA AÇMA SÜRESİ İŞLEMESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemesi ve Dava Süresinde Açılmamasına Rağmen İdarenin Dava Sırasında Olumsuz Cevap Vermesi )
İDARENİN CEVAP VERMEMESİ ÜZERİNE DAVA AÇILMASI ( Dava Süresinde Açılmamasına Rağmen İdarenin Cevap Vermesiyle Yeni Bir Dava Açma Süresinin Başlaması )
SÜREAŞIMI ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemesine Rağmen Süresinde Açılmayan Dava Sırasında Olumsuz Cevap Vermesi )"
10D5.D30.6.1988E. 1988/1956 K. 1988/2017"İDAREYE YAPILAN AYRI AYRI BAŞVURULAR ( Her Başvurunun Ayrı Hukuki Sonuç Doğurması-Süreaşımı )
SÜREAŞIMI ( Rütbe Terfii İçin İdareye Yapılan Ayrı Başvuruların Başvuru Tarihi İtibariyle Diğerlerinden Bağımsız Olarak Hukuki Sonuç Doğuracağı )
RÜTBE TERFİ İÇİN İDAREYE YAPILAN BAŞVURULAR ( Her Başvurunun Tarihi İtibariyle Diğerlerinden Bağımsız Olarak Hukuki Sonuç Doğurması-Süreaşımı )"

Madde 11

AMK

11AMK15.4.2004E. 2004/26 K. 2004/51""

YARGITAY

11Y4.HD5.11.2007E. 2007/12673 K. 2007/13588"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği - Kişisel Kusura Dayalı Davaların ise Kişi Aleyhine Açılabileceği )
KİŞİSEL KUSURA DAYALI DAVA ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Anayasa'nın 129/5. Maddesi Hükmünün Göz Önünde Tutulabilmesi Söz Konusu Olmadığından İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Kişisel Kusura Dayalı Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Adli Yargıda Açılabileceği )
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLER ( Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği - Kişisel Kusura Dayalı Davaların ise Kişi Aleyhine Açılabileceği )
DİKKATSİZ VE ÖZENSİZ ŞEKİLDE YAPILAN İĞNE SONUCU DOĞAN ZARARIN TAHSİLİ ( Kişisel Kusura Dayalı Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Adli Yargıda Açılabileceği )"
11Y4.HD17.2.2005E. 2005/959 K. 2005/1401"TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı/Adli Yargının Görevli Olduğu )
DOKTORUN KİŞİSEL KUSURU SONUCU DESTEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA EDEREK TAZMİNAT TALEBİ ( Adli Yargının Görevli Olduğu - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı )
KİŞİSEL KUSURA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek - Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek Tazminat İstemi - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı )"
11Y4.HD1.4.2004E. 2004/3583 K. 2004/4237"GÖREVSİZLİK KARARI ( Yargı Yerinin Ayrı Olması - Mahkemenin Gönderme Kararı da Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
GÖNDERME KARARI ( Mahkemenin Görevsizlik Kararı İle Yetinmeyerek Gönderme Kararı da Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
DAVANIN YARGI YOLU BAKIMINDAN REDDİ ( Mahkemenin Görevsizlik Kararı İle Yetinmeyerek Gönderme Kararı da Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
11Y4.HD27.3.2003E. 2002/12845 K. 2003/3673"ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Depremde Yıkılan Binadan Dolayı Yüklenici Aleyhine Açılan Tazminat Davasında - Zamanaşımının Zararın Meydana Geldiği Tarihte Başlayacağı )
DEPREM SONUCU BİNANIN YIKILMASI NEDENİYLE YÜKLENİCİDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresinin Zararın Meydana Geldiği Tarihte Başlayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Nedeniyle Yükleniciden - Zamanaşımı Süresinin Binanın Teslim Tarihinden Değil Zararın Meydana Geldiği Tarihten Başlayacağı )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Uğranılan Zarardan Dolayı Açılan Tazminat Davasında - Belediyenin Ruhsat Verdiği Binanın Depremde Yıkılması )"
11Y4.HD29.3.2001E. 2001/2270 K. 2001/3135"DEPREMDE ZARAR GÖRÜLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davanın Yargı Yeri Bakımından Görevsiz Mahkemede Açıldığı Belirtildikten Sonra Dosyanın İstek Halinde İdare Mahkemesine Gönderilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )
İPTAL DAVASI ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )
İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )"

DANIŞTAY

11IDDGK28.12.2016E. 2015/1605 K. 2016/3789"KAÇAKÇILIK NEDENİYLE ARACIN MÜSADERE ALTINA ALINMASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kolluk Güçlerince Yapılan Muhafaza Altına Alma İşleminin Ancak Yargı Mercilerince Verilecek Müsadere Kararı ile Kesinleşeceği - Dava Açma Süresinin Müsadere Karar Tarihi ile Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kaçakçılık Nedeniyle Kolluk Kuvvetlerince Aracın Muhafaza Altına Alınması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılan Tam Yargı Davasının Muhafaza Altına Alınma Tarihi Esas Alınarak Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu - Müsadere İşlemi Mahkeme Kararı ile Kesinleşeceğinden Dava Açma Tarihinin Mahkeme Kararına Göre Belirlenmesi Gereği )"
11D14.D24.3.2016E. 2014/5355 K. 2016/2193"KORUMA BÖLGE KURULU KARARI (Tarafından Alınacak Kararlara Karşı Koruma Yüksek Kuruluna İtiraz Edebilmek İçin Karar Alınan Taşınmaz Üzerinde Ayni Hak ya da Kiracılık Hakkının Olduğunu Belgeleme Şartı Getirildiği - Hak Arama Hürriyetine Aykırı Olan Davaya Konu Yönetmelik Hükmünde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI (Davacının Koruma Yüksek Kuruluna Yaptığı İtirazın İşleme Konu Taşınmaz Üzerinde Hak Sahipliğini Gösterir Belgenin Bulunmadığı Gerekçesiyle Değerlendirmeye Alınmamasına Dair İşlemin Hukuki Dayanağının Ortadan Kalktığının Gözetilmesi Gerektiği)
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Karşı Koruma Yüksek Kuruluna İtiraz Edebilmek İçin Karar Alınan Taşınmaz Üzerinde Ayni Hak ya da Kiracılık Hakkının Bulunması Gerektiğine Dair Davaya Konu Yönetmelik Hükmünün İdareye Başvuru Hakkı ve Hak Arama Hürriyetine Aykırı Olduğu)
İDARİ BAŞVURU HAKKI (İdari Yargıda Bir İşlem ya da Düzenlemeden Birçok Kişi ve Kuruluşun Etkilenebildiği ve Hak ya da Menfaatlerinin İhlal Edilebildiği - İdareye Başvuru Hakkına ve Hak Arama Hürriyetine Aykırı Olan Davaya Konu Yönetmelik Hükmünde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Görülmediği)
TAKDİR HAKKI (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına Karşı Davacı Tarafından Yapılan İtirazın Mevzuat Uyarınca Bakanlıkça Değerlendirilerek Gerekli Görüldüğü Takdirde Koruma Yüksek Kurulu Gündemine Alınması Konusundaki Takdir Hakkının Kullanılması Gerektiği)
TESCİL VE İHYA (İşleme Konu Yok Olmuş Tarihi Mescidlerin Tesciliyle Yeniden İhyasının Bir Kısmının Bulunduğu Parselde Mümkün Olmadığı Bir Kısmınınsa Gerekli Bilimsel Verilere Sahip Olmadığından Mümkün Olmadığı - Bu Şartlarda İdarenin Tescil ve Yeniden İhya Yönünde İşlem Tesis Etmeye Zorlanmasının Koruma İlkeleri İle Bağdaşmayacağı)"
11D2.D11.2.2016E. 2013/11116 K. 2016/649"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özel Kanunlarında Ayrı Bir Sürenin Öngörülmediği Hallerde İdari İşlemin Tebliğinden İtibaren Altmış Gün Olduğu - Norm Kadro Düzenlemesi Nedeniyle Hak Kaybına Uğradığını İleri Süren Davacının Dava Açma Süresinin Hak Kaybına Neden Olan Norm Kadro Fazlası Olarak Belirlendiği İşlemin Tebliğinden İtibaren Başlatılması Gereği)
NORM KADRO UYGULAMASI (Okuldaki Kimya Öğretmeni Sayısının Üçten Dörde Çıkartıldığı İşlemin Hak Kaybına Yol Açmadığı Öğretmen Artışı Sağlayan İşlemin Davacı Yönünden Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olmadığı - Norm Kadro Uygulaması Yapılan Okulda Kimya Öğretmeni Olan Davacı Yönünden Uygulama ile Başka Okula Görevlendirme İşleminin Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olduğunun Kabulü Gereği)"
11D6.D10.2.2016E. 2015/9088 K. 2016/486"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği - Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Temyize Konu Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
SÜREGELEN ZARAR ( Davacılara Ait Taşınmazın İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmediği Dolayısıyla Süregelen Zarar Olduğundan Yeni Bir Başvuru Aranmadan İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceğinin Kabulü Gerektiği - Maddi Tazminat )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Maddi Tazminat Davası - Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği/Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu )
İMAR PLANI ( İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmediği - Süregelen Zarar Olduğundan Yeni Bir Başvuru Aranmadan İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu/Maddi Tazminat )"
11D5.D4.2.2016E. 2013/6165 K. 2016/530"ÖZELLLEŞTİRME KAPSAMINDA KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN PESONEL ( Maaş Nakil İlmühaberinin Yeniden Düzenlenmesi İstemiyle İlk Atandıktan Sonraki İlk Uygulama İşlemine Karşı Altmış Günlük Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gereği - Davacının Eksik Ödendiğini İddia Ettiği Ödemeler İçin Atandığı Kuruma Yapacağı Başvuru Üzerine Kurulacak İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açabileceği )
MAAŞ NAKİL BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Genel Dava Açma Süresi Olan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açılması Gerektiği - Daha Sonraki Tarihte Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )"
11D10.D24.12.2015E. 2014/5620 K. 2015/6232"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özel Kanunlarda Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde İdare Mahkemelerinde Altmış Gün Olduğu Dava Açılmadan Önce İdareden İşlemin Kaldırılması Geri Alınması Değiştirilmesi veya Yeni Bir İşlem Tesisinin İstenmesinin Dava Açma Süresini Durduracağı - Kamu Denetçiliği Kurumuna Dava Açma Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İşlemeye Başlamış Olan Dava Açma Süresini Durduracağı)
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU YAPILMASI (İşlemeye Başlamış Olan Dava Açma Süresini Durduracağı - Başvurunun Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Reddedilmesi Durumunda Durmuş Olan Dava Açma Süresinin Gerekçeli Ret Kararının İlgiliye Tebliğinden İtibaren Kaldığı Yerden İşlemeye Başlayacağı)"
11D14.D27.10.2015E. 2015/5265 K. 2015/7951"TAŞINMAZIN RİSKLİ YAPI OLARAK BELİRLENMESİ ( İptal İstemi/Zımni Red - Davacı Tarafından Kararın Kaldırılması İstemiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Başvuruda Bulunulduğu/Başvuruya Süresinde Cevap Verilmemesi Üzerine Bakılan Davanın Açıldığı - Mahkemece İşin Esasının İncelenerek Uyuşmazlık Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
ZIMNİ RED ( Riskli Yapı Belirlenmesi Kararının İptali İstemi - Davacı Tarafından Riskli Yapı Belirlenmesi Kararın Kaldırılması İstemiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Başvuruda Bulunulduğu/Başvuruya Süresinde Cevap Verilmemesi Üzerine Bakılan Davanın Açıldığının Gözetileceği )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA ( Riskli Yapı Belirlenmesi Kararının İptali İstemi - Davacı Tarafından Riskli Yapı Belirlenmesi Kararın Kaldırılması İstemiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Başvuruda Bulunulduğu/Başvuruya Süresinde Cevap Verilmemesi Üzerine Bakılan Davanın Açıldığı ve Mahkemece Davanın Esasının İnceleneceği - Zımni Red )"
11D5.D9.9.2015E. 2015/3017 K. 2015/6928"TELEKOM İŞÇİSİNİN VERİLMEYEN ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacının Talebinin Açılan Davanın Süresinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddedildiği - İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'nun 49. Maddesinde Sayılan Nedenlerden Birinin Bulunması Gerektiği )
DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMAMASI ( Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'nun 10. Maddesinin Dikkate Alınmayacağı - Yeni Kurumda İlk Maaş Aldığı Tarihten İtibaren 2577 S.K.'nun 7 ve 11. Maddeleri Kapsamında Dava Açılması Gereği/Bu Süreler Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Kararının Hukuk ve Usule Uygun Olduğundan Onandığı )
İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'nun 49. Maddesinde Sayılan Hallerden Birinin Bulunması Gerektiği )"
11D8.D9.7.2015E. 2015/6718 K. 2015/6686"TEOG ORTAK SINAV SORUSUNUN İPTALİ DAVASI (Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi ve Ortak Sınavların İş ve İşlemleri ile Sonuçlarına Karşı Dava Açma Süresinin On Gün Olduğu - Kılavuz Kitapçığında Sorulara Karşı Beş Gün İçinde İtiraz Edilebileceği Belirtilmesine Karşın Dava Açma Süresinin On Gün Olduğunun Gösterilmemiş Olması Karşısında Davacının Yanıltıldığı Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)
ÖZEL YASALARDA GENEL DAVA AÇMA SÜRESİ DIŞINDA AYRI DAVA AÇMA SÜRELERİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ HALLER (İdare Tarafından İşlemin Tabi Olduğu Dava Açma Süresi Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Süresinin İşletilmesinin Olanağının Bulunmadığı - İlgili İşlemin Tebliğinden İtibaren Özel Dava Açma Süresinin Değil Genel Dava Açma Sürenin Uygulanması Gereği)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ HALLERDE GENEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇERLİ OLMASI (İşlemin Tabi Olduğu Dava Açma Süresi Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Süresinin İşletilemeyeceği - Merkezi ve Ortak Sınav İş İşlem ve Sonuçlarına Karşı On Günlük Dava Açma Süresi Öngörüldüğü Ancak Kılavuzda Beş Günlük İtiraz Süresi Belirtilmesine Rağmen On Günlük Dava Açma Süresi Belirtilmediğinden Dava Konusu İşlemde 60 Günlük Dava Açma Süresinin Uygulanması Gereği)"
11D12.D25.6.2015E. 2015/2441 K. 2015/4304"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşlemin Tebliği Üzerine Yapılan İtiraza Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Üzerine Oluşan Zımni Ret İşlemi Üzerine Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Yeniden Başladığı - Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Yeni Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
SINAV SONUCUNUN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Sınav Süresi Bitmesine Rağmen İşaretlemeye Devam Etme Gerekçesiyle Sınav Sonucunun İptal Edilmesi - Sınava Sonuçları Hakkında İdari Yargılama Usulü Kanununda On Günlük Dava Açma Süresi Öngörülmüş ise de Dava Konusu İşlemin İşleme Karşı Üst Makama İtiraz Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Genel Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Gözetilmesi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN İHYASI ( İdari Başvuru - Merkezi ve Ortak Sınav Sonuçlarına Karşı Dava Açma Süresi )"
11D14.D9.6.2015E. 2015/2768 K. 2015/4957"BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI (Özel Dava Açma Süresine Tabi Olmasına Rağmen Bu Husus İdari İşlemde Açıklanmaması Halinde Özel Dava Açma Süresinin Değil 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olduğu - Belediye Tarafından Düzenlenen ve 6183 Sayılı Kanuna Tabi Ödeme Emrine Karşı Kanunda 7 Günlük Dava Açma Süresi Öngörüldüğü Halde Bu Durum Tebligatta Belirtilmediğinden Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİ (Niteliği Gereği Genel Dava Açma Süresi Dışında Ayrı Dava Açma Süreleri Öngörülmesi Halinde İdarece Dava Açma Süresi Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Süresinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı - Özel Dava Açma Süresine Rağmen Bu Hususun İdari İşlemde Açıklanmaması Halinde 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİNE RAĞMEN ALTMIŞ GÜNÜLÜK GENEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇERLİ OLMASI (Özel Dava Açma Süresinin İdari İşlemde Açıklanmaması Halinde Özel Dava Açma Süresinin Geçerli Olmayacağı - 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)"
11D5.D14.5.2015E. 2015/1440 K. 2015/5016"SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞMA ( İstifa Ederek Açıktan Atanma/Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süresinde Olduğu )
YOLLUK ÖDENMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın 2577 S. Kanunun 7. ve 10. Md. Uyarınca Süresinde Olduğu Gözetileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süreaşımından Reddinde İsabet Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNDE YOLLUK ÖDENMEYECEĞİNİN YER ALMADIĞI ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu/Davanın Süresinde Olduğu Gözetilerek Esasına Girileceği )"
11D6.D18.3.2015E. 2013/673 K. 2015/1617"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİ (İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Zımni Ret İşlemi Yerine İdarece Sonradan Tesis Edilecek ve İdarenin Gerçek İradesini Ortaya Koyan İşleme de Süresi İçerisinde Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu)
YETKİLİ ORGANIN CEVABININ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEBLİĞİ (Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı - İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde de Dava Açabileceği)
ZIMNİ RET İŞLEMİNDEN SONRA DAVA AÇMAMAK (Başvuruya Yetkili Organ Tarafından Sonradan Verilen Cevap Üzerine İlgilisinin Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde Dava Açabileceği - Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı)"
11D5.D4.3.2015E. 2013/9315 K. 2015/1859"SINAV SONUCUNA KARŞI İPTAL DAVASI ( Sınav Sonucuna Karşı Yapılacak İtirazın Sonuçlandırılmasına İlişkin İdarece Usul Belirlendiğinden Sınav Sonucuna Karşı Açılacak Davanın Süresinin Kesin Sonucun İlan Tarihi Olduğunun Kabulü Gereği - Sınav Sonucuna Yapılan İtiraza Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemiş Olması Karşısında Dava Açma Süresinin Zımni Ret Süresinden İtibaren Altmış Gün Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Tarafından Yaptığı İşlemlere Karşı İtiraz Yolu Benimsemiş Olmasının Uyuşmazlığın Yargı Yoluna Götürülmeden İdarece Çözümlenmesini İfade Ettiği - Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Altmış Gün İçinde Cevaplandırılmamasının Zımni Ret Niteliğinde Olduğu Sınav Soncuna Karşı Dava Açma Süresinin İtiraza Cevap Verilmeden Geçirilen Altmış Günden Sonra Başlayan Genel Dava Açma Süresi Olduğu )"
11D17.D23.2.2015E. 2015/465 K. 2015/132"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNE İTİRAZ (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği/İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği)
YENİ İŞLEM (İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği - Ecrimisil İhbarnamesine İtirazın Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği/İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)
İTİRAZIN TABİ OLACAĞI SÜRE (Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz/İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği - İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği)"
11D10.D15.12.2014E. 2010/5658 K. 2014/7723"HAZİNE ARAZİSİNİN FUZULEN İŞGALİ NEDENİYLE ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Süre Aşımı Nedeniyle İdare Mahkemesi Tarafından Davanın Reddi - Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığı Hususu ile Sınırlı Bir İnceleme Yapılması Gerekirken Uyuşmazlığın Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARININ KANUN YARARINA BOZULMASI TALEBİ ( Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığı Hususu ile Sınırlı Bir İnceleme Yapılması Gerekirken Uyuşmazlığın Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu - 2077 S.K. Sürelere İlişkin Maddelerinin Gözetileceği/Ecrimisil )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN REDDİ ( Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Uyuşmazlığın Esası İncelenmek Suretiyle Davaya Konu İşlemin İptaline Karar Verilmesinin Usul Hükümlerine Uygun Olmadığı - Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz/Süre Aşımı Nedeniyle Talebin Reddi/Fuzuli Şağil )"
11D13.D26.11.2014E. 2014/3745 K. 2014/3772"İDARİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari İşlemlere Karşı Başvuru Süresi ve Başvuru Yerinin Gösterilmediği Hallerde Dava Açma Süresinin Başlamayacağı - İdari Yargılama Usulü Kanununda Yer Alan Süreye Dair Hükümlerin Uygulanmayacağı )
BAŞVURU MERCİİ VE SÜRESİ ( Dava Açma Süresini Başlatacak Olan Yazılı Bildirimde Başvuru Merciinin ve Dava Açma Süresinin Gösterilmesinin Anayasal Bir Zorunluluk Olduğu - İdari İşlemlere Karşı Başvuru Süresi ve Başvuru Yerinin Gösterilmediği Hallerde Dava Açma Süresinin İşlemeye Başlamayacağı )
ANAYASAL DÜZENLEMELER ( Doğrudan Uygulanacak Hükümler Olmadığı Kanunlarda Gerekli Düzenlemeler Yapılarak Hayata Geçirilecekleri - Kanunlarda Yer Verilmesi Gereken Konularda Anayasa Metninin Açıkça Kurala Bağlandığı Durumlarda Özel Yasa veya Yürürlülük Yasasına Gerek Olmadan Anayasa Hükmünün Doğrudan Uygulanabileceğinin Kabulü Gereği )"
11D6.D19.11.2014E. 2012/3617 K. 2014/7478"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Öncelikle Nazım İmar Planına Yönelik Olarak Yapılacak İnceleme Sonucunda Söz Konusu Plan Hakkında Varılacak Sonuca Göre Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanması Zorunlu Olan Uygulama İmar Planı İle İlgili Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Davaya Konu Uygulama İmar Planının İlan Edilmesi Üzerine Süresi İçerisinde Anılan Plan İle Birlikte Dayanağı Olan Nazım İmar Planına Karşı Dava Açılmış Olması Nedeniyle Nazım İmar Planı Yönünden de Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği - Belediye Meclisi Kararının İptali )
İMAR PLANLARI ARASINDAKİ HİYERARŞIK İLİŞKİ ( Diğer Düzenleyici İşlemlerden Farklı Olduğu ve Alt Ölçekli Planların Üst Ölçekli Planların Uygulanması Amacıyla Tesis Edildiği Dolayısıyla Üst Ölçekli Plan Varsa Alt Ölçekli Planın Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
NAZIM İMAR PLANI ( Üst Ölçekli Plan Varsa Alt Ölçekli Planın Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğu ve Bunun Sonucunda da Nazım İmar Planı veya Uygulama İmar Planı Yapıldıktan Sonra Henüz Subjektif İşlem Tesis Edilmemiş Olsa Dahi Bu Planlar İle Birlikte Üst Ölçekli Plana Dava Açılabileceği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Belediye Meclisi Kararının İptali - Nazım İmar Planına Yönelik Olarak Yapılacak İnceleme Sonucunda Söz Konusu Plan Hakkında Varılacak Sonuca Göre Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanması Zorunlu Olan Uygulama İmar Planı İle İlgili Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Nazım İmar Planına Karşı Açılan Davanın Süresinde Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Her İki Plan Bakımından Bilirkişi Raporundaki Tespitler Dikkate Alınarak Gerekirse Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Hukuki Denetimin Yapılması Gerektiği - Belediye Meclisi Kararının İptali )"
11IDDGK30.10.2014E. 2014/4017 K. 2014/3333"GENELGE İPTALİ NEDENİYLE SAĞLIK PERSONELİNİN AÇMIŞ OLDUĞU FAZLA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DAVA ( Başvurunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemin Kendisine Tebliğ Edildiği Tarih Dikkate Alındığında Eldeki Davanın Süresinde Açılmadığının Gözetileceği - Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Geçirilmiş Olduğu/Süreaşımı )
SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREĞİ ( Yerel Mahkemenin Esasa Giremeyeceğinden Israr Kararının Hatalı Olduğu - İdareye Başvurunun Reddine Dair Dava Dilekçesinde Belirtilen Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğu/Davanın Usulden Reddi )
ALTMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLDUĞU ( Genel Düzenleyici Mahiyeti Bulunan Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Yasal Haklarını Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Fazla Çalışmalarına İlişkin Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu/Süreaşımının Gözetileceği )
RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ ARTIRAN GENELGENİN İPTAL EDİLMESİ ( O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağladığı - Davacının Genel Düzenleyici İşlem Mahiyetindeki Genelge İptali Nedeniyle Dava Açma Hakkının Bulunduğu/Genelge İptali/Dava Hakkı )
FAZLA ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PARASAL KARŞILIĞIN ÖDENMESİ YÖNÜNDE İDAREYE BAŞVURU ( Dava Dilekçesinde Belirtilen İdareye Başvurunun Reddine Dair Tebliğin Davacıya Ulaştığı Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Dikkate Alındığında Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğunun Gözetileceği - Süreaşımı Bulunduğu/Esasa Girilemeyeceği )"
11D10.D11.6.2014E. 2011/9355 K. 2014/3820"KAPALI ÇARŞI ONARIM BEDELİ ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın Tarafına İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali/Dava Açma Süresi - Dava Açma Süresinin Son Ödeme İle Başlayacağı/ son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Esası İnceleneceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali - Davacı Tarafından Yapılan Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Yapıldığı/Dava Açma Süresinin Son Ödeme İle Başlayacağı )
TECİL VE TAKSİTLENDİRME ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali/Dava Açma Süresi - Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Sonucu Ödenen Son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi Olduğu/Süresinde Açılan Davanın Esası İncelenerek Karar Verileceği )
FAZLADAN TAHSİL EDİLEN MİKTARIN İADESİNE YÖNELİK BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Dava Açma Süresi - Davacı Tarafından Yapılan Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Yapıldığı/Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Sonucu Ödenen Son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Açıldığı )"
11D13.D14.5.2014E. 2013/1880 K. 2014/1879"KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ DEĞİŞTİRİLEN MADDESİ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Düzenlemenin Resmî Gazete'de Yayımlanmasını İzleyen Altmış Gün İçerisinde İptal Davası Açılmadığı/Dava Konusu Düzenlemenin Davacıya Uygulanmasına İlişkin Herhangi Bir Uygulama İşlemi de Olmadığı - Davanın Süreaşımından Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamu İhale Genel Tebliği Değiştirilen Maddesi İptali - Düzenlemenin Resmî Gazete'de Yayımlanmasını İzleyen Altmış Gün İçerisinde İptal Davası Açılmadığı/Dava Konusu Düzenlemenin Davacıya Uygulanmasına İlişkin Herhangi Bir Uygulama İşlemi de Olmadığı - Davanın Yasal Süresinde Açılmadığı Gözetileceği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzenlemenin Resmî Gazete'de Yayımlanmasını İzleyen Altmış Gün İçerisinde İptal Davası Açılabileceği - Düzenlemenin Uygulanmasından Sonra da Yasal Dava Açma Süresinde Dava Açılabileceği )
UYGULAMA İŞLEMİ ( Kamu İhale Genel Tebliği Değiştirilen Maddesi İptali/Dava Açma Süresi - Dava Konusu Düzenlemenin Davacıya Uygulanmasına İlişkin Herhangi Bir Uygulama İşlemi Olmadığı/Düzenlemenin Resmî Gazete'de Yayımlanmasını İzleyen Altmış Gün İçerisinde İptal Davası Açılmadığı - Yasal Sürede Açılmayan Davanın Reddi Gerektiği )"
11D6.D5.5.2014E. 2013/8625 K. 2014/3483"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği/Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı - Davanın Süreaşımı Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu )
İMAR DURUM BELGESİ ( İmar Parselinin Gerek Arsa Gerekse Yapılacak Yapı Bakımından Boyutları Sınırı İmar Planında Gösterilen Kullanım Şekli İle Binanın Yapı Nizamı Kat Adedi Gibi Teknik Şartlarını Gösteren Bir Belge Olduğu - Plana Uygunluğu Sağlayan Uygulama İşlemi Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
UYGULAMA İŞLEMİ ( İmar Durumunun Uygulama İmar Planının Uygulaması Niteliğinde Bir İşlem Olduğu - Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği Görüldüğünden Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açıldığı )
ZAMANAŞIMI ( Belediye Meclisi Kararının İptali - Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği/Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı )"
11D6.D29.4.2014E. 2013/1569 K. 2014/3436"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN MECLİS KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMASI ( Toplantıya Katılarak Karşı Oy Kullanmaları Halinde Bu Karara Karşı Dava Açma Ehliyetinin Var Olduğu Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatlarıyla Benimsendiği )
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı - İtiraz Sonucunda Davacılar Tarafından Süresinde Açılan Davanın Esasına Girileceği )
MECLİS ÜYESİ İTİRAZININ REDDİ İŞLEMİNE KARŞI BELDE HALKININ DAVA AÇABİLECEĞİ ( Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali - Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı/İtirazın Reddine Dair İşlem Üzerine Belde Halkının Dava Açılabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali - Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı/İtirazın Reddine Dair İşlem Üzerine Belde Halkının Süresinde Açtığı Davanın Süreaşımından Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
11D6.D28.4.2014E. 2012/7625 K. 2014/3403"BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Bireysel İşlem Davaya Konu Edilmeden Düzenleyici İşlem Tek Başına Davaya Konu Edilebileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - Bireysel İşlem Davaya Konu Edilmeden Düzenleyici İşlem Tek Başına Davaya Konu Edilebileceği/Her İkisine Karşı da Dava Açma İmkanı Bulunmakta Olup Davacının Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Dayanağı Düzenleyici İşlemden Haberdar Olması Üzerine Süresi İçinde Açtığından Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - İmar Planları Düzenleyici İşlemler Olup Plan Kapsamındaki Herhangi Bir Taşınmaza Dair İmar Planı Değişikliği İstemi Üzerine Tesis Edilmiş Olan İşlem İse İlgili Parsele Dair Bireysel Sübjektif Nitelikte Bir İşlem Olduğu )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - Davacının Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Dayanağı Düzenleyici İşlemden Haberdar Olması Üzerine Süresi İçinde Açtığından Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
11IDDGK2.4.2014E. 2011/2470 K. 2014/1407"HİDROELEKTRİK SANTRALİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJEYE ONAY VERİLMESİ ( İstemin Reddi İşlemi İptali/Dava Açma Süresi - Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı/Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Esasına Girileceği/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali )
İSTEMİN REDDİ ÜZERİNE YENİDEN DEĞERLENDİRME İTİRAZININ ZIMMEN REDDİ ( Dava Açma Süresi/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Israr Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
11D6.D28.3.2014E. 2013/1015 K. 2014/2428"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planının Askı Süresi - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Karşı Herhangi Bir İtirazı Bulunmayan ve Son İlan Tarihinden İtibaren 60 Gün İçerisinde Davasını Açmayan Davacı Tarafından, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliyle Beraber 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Karşı Açtığı Davanın 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Açısından Süresinde Olmadığı )
İMAR PLANININ ASKI SÜRESİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - İmar Planlarına Yönelik Olarak Bir Aylık Askı Süresi İçinde 2577 Sayılı Kanun'un 11. Md.si Kapsamında Başvuruda Bulunulması Gerektiği )
İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - İmar Planlarına Yönelik Olarak Bir Aylık Askı Süresi İçinde 2577 Sayılı Kanun'un 11. Md.si Kapsamında Başvuruda Bulunulması Gerektiği/Son İlan Tarihini İzleyen 60 Gün İçinde Cevap Verilmek Suretiyle İsteğin Reddedilmesi Halinde Bu Cevap Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde İdari Dava Açılabileceği )
ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - Kamusal Kullanımda Olan Binalara Emsal Verilirken Konut Olarak Kullanılan Binalar Gibi Değerlendirilmediği ve Öncelikle İhtiyacın Dikkate Alındığı/Hastane Binalarında Yürütülecek Hizmetin Niteliği Gereği ve Hizmete Uygun Yapılaşma Koşulları Belirlenmesinde Üstün Kamu Yararı İlkesinden Hareketle Şehircilik İlkeleri İle Planlama Esaslarına Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
ÜSTÜN KAMU YARARI ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - Hastane Binalarında Yürütülecek Hizmetin Niteliği Gereği ve Hizmete Uygun Yapılaşma Koşulları Belirlenmesinde Üstün Kamu Yararı İlkesinden Hareketle Şehircilik İlkeleri İle Planlama Esaslarına Aykırı Bir Yön Bulunmadığı/Taşınmazın Özel Sağlık Alanı Olarak Belirlenmesine Yönelik Olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararıyla Onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
11D15.D20.3.2014E. 2013/949 K. 2014/2079"SÜRÜCÜ BELGESİ İADESİ ( İstemin Reddi İşleminin İptali/Süre Aşımı - Sulh Ceza Mahkemesi Kararının Davacıya Ne Zaman Tebliğ Edildiği Anlaşılamamaktaysa da En Geç Davalı İdareye Başvuru Tarihinde davacının Karardan Haberdar Olunduğu/Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine 60 Gün İçerisinde Davanın Açılmadığı - Davada Süreaşımı Bulunduğu )
SÜREAŞIMI ( Sürücü Belgesi İadesi İsteminin Reddi İşleminin İptali - Sulh Ceza Mahkemesi Kararının Davacıya Ne Zaman Tebliğ Edildiği Anlaşılamamaktaysa da En Geç Davalı İdareye Başvuru Tarihinde Bu Karardan Haberdar Olunduğu/Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine 60 Gün İçerisinde Davanın Açılmadığı - Mahkemece Davanın Süre Aşımından Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sürücü Belgesi İadesi İsteminin Reddi İşlemi İptali - Sulh Ceza Mahkemesi Kararının Davacıya Ne Zaman Tebliğ Edildiği Anlaşılamamaktaysa da En Geç Davalı İdareye Başvuru Tarihinde Karardan Haberdar Olunduğu/Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine 60 Gün İçerisinde Dava Açılmadığı - Süreaşımından Davanın Reddedileceği )"
11D3.D3.3.2014E. 2012/554 K. 2014/856"KATMA DEĞER VERGİSİ ( İndirimli Orana Tabi İşlemleri Nedeniyle Yüklendiği KDV'lerin İadesi İstemi - Reddi Üzerine Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Otuz Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Gerekirken Bu Yola Gidilmeyerek Aynı Vergi İdaresine Tekrar Yapılan Başvurunun 11. Md. Uyarınca Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabul Edilebileceği )
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE YÜKLENDİĞİ KDV'LERİN İADESİ İSTEMİ ( Reddi Üzerine Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Otuz Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Gerekirken Bu Yola Gidilmeyerek Aynı Vergi İdaresine Tekrar Yapılan Başvurunun 11. Md. Uyarınca Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabul Edilebileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İndirimli Orana Tabi İşlemleri Nedeniyle Yüklendiği KDV'lerin İadesi İstemi - Reddi Üzerine Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Otuz Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Gerekirken Bu Yola Gidilmeyerek Aynı Vergi İdaresine Tekrar Yapılan Başvurunun 11. Md. Uyarınca Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabul Edilebileceği )"
11D5.D27.2.2014E. 2013/10471 K. 2014/1351"TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİNDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVASI ( Anılan Genelge Tarihinden İtibaren Tabi Olduğu Çalışma Saatlerindeki Belirgin Artış Sebebiyle Bu Artışın Nedenini Oluşturan Genelgeden Haberdar Olan Davacının Haberdar Olmasından İtibaren Kanunda Belirtilen Sürede Dava Açması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - 2577 S. Kanunun 11. veya 12. Md.sinde Belirtilen Süre İçinde Söz Konusu Genelgeden Kaynaklanan Zararlarının Tazmini İstemiyle Dava Açması Gerekirken Bu Sürelerin Dolmasından Çok Sonra Açmış Olduğu Tam Yargı Davasının Esasının Süre Aşımı Sebebiyle İncelenmesine İmkan Bulunmadığı )
GENELGEYE KARŞI DAVA AÇMAMA ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı - Başka Bir Dava Sonucunda Bu Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine İdareye Başvurarak 2577 S. Kanunun 28. Md.si Kapsamında Parasal Haklarının Tazminini İsteyebilmesinin Mümkün Olmadığı )
İPTAL KARAN ÜZERİNE AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASININ OLMAMASI ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - Tazminat İstemi 2007 Yılı Genelgesine Dayandırıldığı İçin Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun Davaya Konu Olabilecek Bir İşlem Tesisi Amacıyla Yöneltilmiş Bir Başvuru Olarak Kabulü ve Bu Suretle 2577 S. Kanunun 10. Md.si Kapsamında Vasıflandırılmasının Olanaksız Olduğu )"
11D5.D13.2.2014E. 2013/10296 K. 2014/1034"ATAMASI YAPILAN MEMURUN YOLLUK TALEBİ (Sözlemeli Olarak Görev Yapan İmamın Kadroya Atamasının Yapılması/İmamın Açmış Olduğu Davanın İdare ve Bölge İdare Mahkemesince Reddi Üzerine Kararın Kesinleştiği - Kanuna Yararına Bozma Talebi)
YOLLUKSUZ ATAMA İŞLEMİ (Davacının 60 Gün İçerisinde idari Yargıya Başvurabileceği Gibi 2577 S.K. 11. M. Tanıdığı Olanak Nedeniyle İdareye de Başvurabileceği - Başvuru Üzerine İdarece Kurulacak İdari İşleme Karşı İdari Yargıya Başvurabileceği)
KAYMAKAMLIĞA YAPILAN YOLLUK BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM (İdari İşlemin İptali İstemi - Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü/Davacının İdareye Yapmış Olduğu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Yapılmış Sayıldığının Kabulü)
İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASI VE GERİ ALINMASI İÇİN ÜST MAKAMA BAŞVURU (İdari Dava Açma Süresi İçinde İstenebileceği - Bu Başvurmanın İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağının Kabulü - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama)
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı - Davacının Yolluk İstemli Başvursunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Süresinde Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Süreaşımı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama İşlemi)
KANUN YARARINA BOZMA (İmamın Kaymakamlığa Başvuru Bulunduğu - Bu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Değerlendirileceği - Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınmasının Hatalı Olduğunun Kabulü)"
11D12.D23.12.2013E. 2013/10983 K. 2013/12389"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Disiplin Amir ve Kurulları Tarafından Verilen Disiplin Cezalarına Karşı Kararın Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde İtiraz Edilebileceği - Disiplin Cezasına Karşı Yapılan İtiraza Kadar Geçen Sürenin İdari Yargılama Usulü Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği İşleme Karşı Dava Açma Süresinin Cevap veya Zımni Redde Göre Belirlenmesi Gereği )
DİSİPLİN CEZASINA KARŞI İTİRAZ ( İdarece Verilen Cevap veya Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Durumunda Zımni Ret İşlemi Üzerine 60 Günlük Dava Açma Süresine Tabi Olduğu - Disiplin Cezasına Karşı itiraz Süresinin Kararın İlgiliye Tebliğinden İtibaren Başlayacağı Yedi Günlük İtiraz Süresinde İtiraz Edilmeyen Kararların Kesinleşeceği )"
11D12.D26.11.2013E. 2013/725 K. 2013/8623"GEÇİCİ PERSONELİN SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASI ( Geçici Personelin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı - Geçici Personele Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıması halinde Döner Sermeyeden Ek Ödeme Yapılacağı )
DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İSTEMİ ( Davacının 657 S. Yasanın 4/C Md. Kapsamında Geçici Personel Olarak Görev Yaptığı - Geçici Personelin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı/Davacının Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak İşlem Tesis Edileceği )
YOKSUN KALINAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TUTARI ( İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Yüzyirmi Günlük Süre Geçtikten Sonra Açılan Davada Yoksun Kalınan Döner Sermaye Ek Ödeme Tutarının Ancak Dava Tarihinden Geriye Doğru Altmış Gün İçinde Kalan İlk Ödeme Tarihinden Başlayarak Dava Tarihinden İtibaren Hesaplanacak Yasal Faizi İle Ödenmesinin Mümkün Olduğu - Fazlaya İlişkin İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
GEÇİCİ PERSONELİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İSTEMİ ( Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı - Davacının Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak İşlem Tesis Edileceği/Geçici Personel Statüsünde Olması Gerekçe Gösterilerek İstemin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
11IDDGK11.11.2013E. 2010/887 K. 2013/3816"YAPI İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Olayda İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Havza Koruma Müdürlüğünce Düzenlenen Yapı Durum Tespit Tutanağı Uyuşmazlık Konusu Parselde İnşai Faaliyet Yapıldığının Tespitine Yönelik Olup Yapının Ruhsatlı Olup Olmadığına Dair Bir Tespit İçermediği - Tutanağın Düzenlenme Tarihinin Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Alınamayacağı )
HAVZA KORUMA MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN YAPI DURUM TESPİT TUTANAĞI ( Uyuşmazlık Konusu Parselde İnşai Faaliyet Yapıldığının Tespitine Yönelik Olup Yapının Ruhsatlı Olup Olmadığına Dair Bir Tespit İçermediği - Tutanağın Düzenlenme Tarihinin Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Alınamayacağı )
KAÇAK İNŞAAT ( Davacı İdarenin Davaya Konu Planların Uygulanması Niteliğinde Olan Ruhsatın ve Bu Ruhsata Dair İmar Durumu Belgesinin İptali İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunduktan Sonra Bu Ruhsatının Düzenlenmesine Esas Alınan Planların İptali İstemiyle Açmış Olduğu Bu Davanın Süresinde Olduğu )"
11D11.D7.10.2013E. 2012/6798 K. 2013/8526"EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EMEKLİYE SEVKEDİLMESİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMENİN İPTALİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Anayasa Mahkemesi Kararı ile İle Yeni Bir Hukuki Durum Oluştuğu - Yeni Oluşan Hukuki Durumdan Etkilenen Kişilerin İdareye Başvuru Olanakları Bulunduğu/Davacının da İdareye Başvuru Yaptığı )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONUCU HUKUKİ DURUMU ETKİLENEN DAVACININ İDAREYE YASAL BAŞVURUSU BULUNDUĞU ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı - Hukuk Devleti İlkesi/Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Re'sen Emeklilik )
HUKUK DEVLETİ İLKESİNE UYGUN YARGISAL DENETİMİN YAPILMASI ( Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği - 4709 S.K. Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren, 2577 Sayılı Kanunun 7. ve 11. M. Öngörülen Sürenin Geçirildiği Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
11IDDGK18.9.2013E. 2011/1384 K. 2013/2442"MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiği - Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Mahalli Çevre Kurulu Kararının Değiştirilmesi Amacıyla Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair İşlemin Tebliği Üzerine Açılan Dava Süresi İçerisinde Olduğundan Uyuşmazlığın Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR DURUMU ( Mahalli Çevre Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI ( Mahalli Çevre Kurulu Karar Eki Krokide Uzak Mesafeli Koruma Alanı Sınırları Çizilmesine Karşın Kapsamdaki Taşınmazların Parsel Numaralarının Belirtilmediği - Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiği )"
11D6.D10.9.2013E. 2013/549 K. 2013/4734"TAM YARGI DAVASI ( Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalması ve Yapının Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirmesi Nedeniyle Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davası - Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kaldığı/Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirdiği/Davacının Gerçek Zararı Doğmuş Olduğundan Maddi ve Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )
AFETE MARUZ BÖLGE ( Yapılaşmaya Hiçbir Şekilde İzin Verilmemesi Gerekirken İzin Verilen ve Daha Sonra Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Davacıya Ait Bağımsız Bölümün de Yer Aldığı Ruhsatlı Yapının Bulunduğu - Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
RUHSATLI YAPI ( Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalması ve Yapının Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirmesi Nedeniyle Davacı Açısından Gerçek Bir Zararın Doğmadığından Söz Edilemeyeceği - Tam Yargı Davası )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Sonucu Ruhsatlı Yapısı Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitiren Davacının Duyduğu Ağır Elem ve Üzüntü Sebebiyle İdarelerin Zararın Oluşumundaki Kusur Oranına Bağlı Olmaksızın Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği - Tam Yargı Davası )"
11D6.D25.6.2013E. 2012/6627 K. 2013/4485"İDARENİN ÜZERİNE DÜŞEN DENETİM İNCELEME VE TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hatalı Olarak Verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzninden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Hatalı Olarak Verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzninden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
SÜREAŞIMI ( İdarenin Üzerine Düşen Denetim İnceleme ve Tespit Yükümlülüğü - Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
İNCELEME VE TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İdare Yerine Getirirken Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediğinden Bahisle Uğranıldığı İleri Sürülen Tazminat - Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )"
11D2.D29.4.2013E. 2011/6082 K. 2013/2618"SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEME RAPORU ( Tebliği Üzerine 2577 S.K. 7. Md. Öngörülen Süre İçinde Doğrudan Dava Açılabileceği Gibi Dava Açmadan Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin 11. Md. Öngörülen İtiraz Yoluna Başvurulması ve Sonucuna Göre Yine Süresinde Dava Açılmasının Mümkün Olduğu )
DAVA VE İTİRAZ HAKKI ( Olumsuz Olanlar Dışındaki Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarına Karşı Tebliği Üzerine Doğrudan Dava Açılabileceği Gibi Dava Açmadan Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin İtiraz Yoluna Başvurulması ve Sonucuna Göre Yine Süresinde Dava Açılabileceği )
SÜRE AŞIMI ( Olumsuz Olanlar Dışındaki Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarına Karşı Tebliği Üzerine 2577 S.K. 7. Md. Öngörülen Süre İçinde Doğrudan Dava Açılabileceği Gibi Dava Açmadan Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin 11. Md. Öngörülen İtiraz Yoluna Başvurulması ve Sonucuna Göre Yine Süresinde Dava Açılmasının Mümkün Olduğu )"
11D2.D16.4.2013E. 2009/1830 K. 2013/2301"GÖREVLENDİRMEDEN DOĞAN VEKALET ÜCRETİ TALEBİ ( Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki İlk Uygulama Tarihinden Öncesine Dair Olarak Davanın Süresinde Olmadığı Bu Tarihten Sonrasına Yönelik Olarak İse Süresinde Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ TALEBİ ( Görevlendirmeden Doğan - Davacı Tarafından İleri Sürülen Hususlar İdare Mahkemesi Kararının Davanın Esastan Reddine Dair Hüküm Fıkrasının Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevlendirmeden Doğan Vekalet Ücreti Talebi - Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki İlk Uygulama Tarihinden Öncesine Dair Olarak Davanın Süresinde Olmadığı/Bu Tarihten Sonrasına Yönelik Olarak İse Süresinde Olduğu )"
11D10.D12.2.2013E. 2011/7919 K. 2013/905"KARAYOLU GEÇİŞİNİN ÜST GEÇİT YAPILARAK SAĞLANDIĞINDAN BAHİSLE TAŞINMAZDA OLUŞAN DEĞER KAYBI TAZMİNİ ( Süre Aşımı - Üst Geçit Yapımının Sona Erdiği ve Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı/Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddedileceği )
TAŞINMAZDA OLUŞAN DEĞER KAYBI TAZMİNİ ( Karayolu Ulaşımının Üst Geçitle Sağlanmasından Kaynaklı - Üst Geçidin Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı/Bu Süreler Geçtikten Sonra Açılan Davanın Süreden Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Karayolu Geçişinin Üst Geçit Yapılarak Sağlandığından Bahisle Taşınmazda Oluşan Değer Kaybı Tazmini - Üst Geçit Yapımının Sona Erdiği ve Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı )
SÜRE AŞIMI ( Karayolu Geçişinin Üst Geçit Yapılarak Sağlandığından Bahisle Taşınmazda Oluşan Değer Kaybı Tazmini - Davanın Üst Geçitin Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Açılacağı/Dava Açma Süresini Canlandırıcı Mahiyette Olmayan Başvurunun Reddi Üzerine Açıları Davada Süre Aşımı Bulunduğu )"
11VDDGK30.1.2013E. 2011/102 K. 2013/21"VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI ( Dava Açma Süresinin Hesabında 2577 S. İYUK'nun 11. Md. Hükmünün Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Tebliğ Edilen İhbarname İle Duyurulan Vergi Ziyaı Cezalarına Karşı Otuz Gün Olan Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Vergi Mahkemesi Kaydına Giren Dilekçeyle Açılan Davanın Süresinde Olmadığı )
İHBARNAMEDE DUYURULAN VERGİ ZİYAI CEZALARI ( Açılacak İdari Dava Süresinin İhbarnamenin Tebliğ Edildiği Tarihe Göre Belirlenmesinin 2577 S. İYUK'nun 7. Md. Hükmündeki Düzenleme Gereği Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Tebliğ Edilen İhbarname İle Duyurulan Vergi Ziyaı Cezalarına Karşı Otuz Gün Olan Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Vergi Mahkemesi Kaydına Giren Dilekçeyle Açılan Davanın Süresinde Olmadığı )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Ziyaı Cezalarına Karşı - Sürenin Hesabında 2577 S. İYUK'nun 11. Md. Hükmünün Uygulanma Olanağı Bulunmadığından Tebliğ Edilen İhbarname İle Duyurulan Vergi Ziyaı Cezalarına Karşı Otuz Gün Olan Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Vergi Mahkemesi Kaydına Giren Dilekçeyle Açılan Davanın Süresinde Olmadığı )"
11IDDGK14.11.2012E. 2008/3192 K. 2012/1954"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sicil Raporuna İtiraz Sonucu Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan İptal Davasında Sürenin İtiraz Üzerine İdarece Tesis Edilen İşlemin Tebliğinden İtibaren Sayılması Gereği - Sicil Raporuna Doğrudan Dava Açılabileceği Gerekçesiyle Dava Açma Süresinin Sicil Raporunun Tebliğinden Sayılmasının Hatalı Olduğu )
SİCİL NOTUNA İTİRAZ ( Sicil Raporlarına Karşı İtiraz Yoluna Başvurmaksızın Doğrudan İdari Davaya Konu Edilebilecek Karar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu - Açılan Dava Sicil Raporuna İtiraz Üzerine Verilen Karar Hakkında Olduğundan Dava Açma Süresinin İşbu Kararın Tebliğine Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
11D5.D7.11.2012E. 2012/6799 K. 2012/6892"YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Davacının Harcırah Ödenmesi Talebinin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu/Çıkan Uyuşmazlıkta Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH TALEBİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/Talebin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu - Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı/Başvurusunun Reddine İlişkin İşleminin Tebliğinden İtibaren Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Harcirah Talebinin Reddine İlişkin İşleminin Tebliğiyle Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu/Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Kabul Edilemeyeceği )"
11D2.D21.6.2012E. 2012/3022 K. 2012/4332"SAĞLIK ÖZRÜ NEDENİYLE YAPILAN ATAMA ( Davacıya Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı - Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama )
YOLLUK VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN BİR İŞLEMİN MEVCUT OLMAMASI ( Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH KANUNUNDAKİ BİR AYLIK SÜRE ( Dava Süresi Olmayıp Verilen Avansın Kapatılması Amacına Yönelik Bir Beyanname Verme Süresi Olarak Düzenlenmiş Olduğundan Dava Açma Süresinin Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği )"
11D11.D20.6.2012E. 2012/4029 K. 2012/4562"GENEL YAZININ İPTALİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemiyle Yaptığı Başvurusu - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olup Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İPTAL EDİLEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği - Süre Aşımının Söz Konusu Olamayacağı )
SÜRE AŞIMI ( Nedeniyle Davayı Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmemesi - Genel Yazının İptali/Düzenleme Alanı İçinde Olan Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği )"
11D7.D12.6.2012E. 2011/7700 K. 2012/3050"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zımni Ret İşleminden Sonra İdari Makamlarca İtirazın Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Edilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
ZIMNİ RET İŞLEMİ ( İdari Makamlarca Redde İlişkin İşlemin Tebliğ Edilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
SÜRE AŞIMI ( Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin Tebliği Üzerine Açılan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Davanın İşlemin Tebliğinden İtibaren 30 Günlük İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Açıldığı )
GÜMRÜK KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA İTİRAZ ( Zımnen Reddedilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
11D2.D12.3.2012E. 2011/3324 K. 2012/940"İŞLEMİN İPTALİ ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevini Vekâleten Yürüttüğü Dönem İçin Vekâlet Ücretinin Ödenmesi Amacıyla Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin - Dava Süresinde Açılmadığından Reddedileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vekâleten Yürüttüğü Dönem İçin Son Görevlendirmenin Bittiği Tarihten İtibaren Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçinde Doğrudan veya İdareye Başvurduktan Sonra Başvuru Sonucunda Tesis Edilen İşlem Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılacağı )
VEKALETEN YÜRÜTÜLEN GÖREVDEKİ ÜCRET TALEBİNE İLİŞKİN BAŞVURUNUN REDDİ ( İşlemin İptali Talebi - Süresinde Talep Edilmediğinden Süre Aşımı Nedeniyle İncelenemeyeceği ) "
11IDDGK9.3.2012E. 2007/2520 K. 2012/183"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin Kabulü Yolundaki - Uygulama İmar Planı Yönünden Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Bu Planla Birlikte Dayanağı Olan Nazım İmar Planının İptali İstemiyle Açılan Davanın da Süresinde Olduğu )
İMAR PLANINA İTİRAZ ( Askı Süresi İçinde Bir İtirazda Bulunulmamış İse Davanın 2577 S. İYUK'nun 7. Md. Hükmü Uyarınca İmar Planının Son İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçinde Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planına Karşı Süresi İçerisinde Dava Açılmamış Olması Halinde İmar Planının Uygulanmaya Konulması İle Birlikte Uygulama İşlemi Üzerine İşlem İle Birlikte İmar Planına veya Doğrudan İşlemin Dayanağı Olan İmar Planına Karşı Yeniden Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Planları İlanı Gereken Genel Düzenleyici İşlem Olarak Kabul Edilmiş Olduğundan Uygulama İşlemi Olduğu Öne Sürülerek İşlemin Dayanağı İmar Planının İptalinin İstenilmesi Halinde Planların Uygulama İşlemlerinin Kapsamının ve Buna Göre de Dava Açma Sürelerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
11D9.D16.2.2012E. 2009/4653 K. 2012/764"TAHSİL HARCININ İADESİ TALEBİ ( Üst Makamlara Başvurmaya İlişkin Hükmün Yükümlülük Değil Hak Olduğu - Doğrudan Dava Açılabileceği )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURU YOLU ( Tahsil Harcının İadesi Talebi/İhtiyari Bir Usul Olduğu - Yapılan Başvuru Olmasının İdari Dava Açılmasını Engellemeyeceği )
DOĞRUDAN DAVA AÇMA ( Tahsil Harcının İadesi Talebi/Üst Makamlara Başvuru Yolunun Yükümlülük Değil Hak Olduğu - İhtiyari Bir Usul Olduğu/Doğrudan Dava Açılabileceği )
İDARİ DAVA AÇMADAN ÖNCE ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA ( Tahsil Harcının İadesi Talebi/Üst Makamlara Başvuru Yolunun Yükümlülük Değil Hak Olduğu - İhtiyari Bir Usul Olduğu/Doğrudan Dava Açılabileceği )"
11D5.D25.1.2012E. 2011/8036 K. 2012/191"VASIFSIZ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN DAVACI ( Davacının Kadro Değişikliğine Karşı Yapmış Olduğu Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmese de Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici İşçi Olarak Görev Yapan ve 5620 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Daimi İşçi Kadrosuna Geçirilen Davacı - Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )
KADRO DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmese de Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )"
11D2.D28.10.2011E. 2011/4692 K. 2011/5030"LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACI ( 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
SAĞLIK HİZMETLERİ ( Laborant Kadrosunda Görev Yapan Davacının 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
EK GÖSTERGE ( 657 S.Y'ya Ekli I Sayılı Cetvelin III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı Bölümünün ( B ) Bendi Uyarınca Hesaplanmaması Halinin Her Ay İtibariyle Devam Ettiği - Anılan Bentte Yer Alan Ek Gösterge Oranından Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Laborant Kadrosunda Görev Yapan Davacının 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
11D5.D24.10.2011E. 2011/759 K. 2011/5800"İNFAZ KORUMA MEMURU ( Arşiv Memuru Olarak Atanan Davacının Bu İşleme Karşı Yaptığı Başvurusunun 2577 S. K'nun 11. Md.sinde Öngörülen Süreler Geçirildikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu ve Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı )
SÜRE AŞIMI ( Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Kararname İle Tapu Sicil Müdürlüğüne Arşiv Memuru Olarak Atanan Davacının Bu İşleme Karşı Yaptığı Başvurusunun 2577 S. K'nun 11. Md.sinde Öngörülen Süreler Geçirildikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURU ( Atama İşlemine Karşı Yapılan Başvurunun 2577 S. K'nun 11. Md.sinde Öngörülen Süreler Geçirildikten Sonra Yapılması Nedeniyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu ve Esasının İncelenemeyeceği )"
11D11.D8.7.2011E. 2008/13936 K. 2011/4407"SÖZLEŞMELİ BAŞMÜHENDİSİN VEKALETEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personel - Davacının Vekil Olarak Görev Yaptığı Sürede Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığı/Yürütmüş Olduğu Şube Müdürlüğü Görevi Nedeniyle Vekalet Aylığından Yararlandırılacağı )
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NDE ÇALIŞAN BAŞMÜHENDİSİNİN VEKALETEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personel - Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığından Vekalet Aylığından Yararlandırılması Gereği )
PARASAL HAK TALEBİ İÇEREN DAVALAR ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personelin Vekaleten Şube Müdürlüğüne Atanmasına Dayalı - Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Üzere Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Gün İçinde Kalan İlk Uygulamanın Yapıldığı Tarihten İtibaren Tazminata Hükmedileceği )
VEKALET AYLIĞINDAN YARARLANMA TALEBİ ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personelin Vekaleten Şube Müdürlüğüne Atanmasına Dayalı - Görev Yaptığı Sürede Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığı/Yürütmüş Olduğu Şube Müdürlüğü Görevi Nedeniyle Vekalet Aylığından Yararlandırılacağı )"
11D6.D13.5.2011E. 2009/5621 K. 2011/1308"ÖZEL KANUNLARDA AYRI SÜRE GÖSTERİLEN DURUMLARDA İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA ( İmar Kanunundan Kaynaklanan Plan Değişikliğine Askı Süresinde İtiraz Edildiği - 60 Günlük Sürede İdarece Cevap Verilmemesi Halinde İtirazın Zımnen Reddedildiği )
İMAR KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İtirazın Zımnen Reddedildiği/60 Gün İçersinde Dava Açılması Gerektiği - Bu Süre Geçtikten Sonra İtirazın Reddine İlişkin Kararın Tebliği Üzerine Dava Açılamayacağı )"
11IDDGK7.4.2011E. 2007/557 K. 2011/212"YARGI KARARININ UYGULANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Esasa ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlarının İcaplarına Göre İdarenin 30 Günlük Sürede İşlem Tesis Etmeye veya Eylemde Bulunmaya Mecbur Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle - 30 Günlük Sürenin Bitimiyle Beraber İdarenin Yargı Kararlarının Gereklerine Göre İşlem Tesis Etmeme Yönündeki İradesi Ortaya Çıktığından Esasa Girilerek Karar Verileceği )
İDARENİN 30 GÜNLÜK SÜREDE İŞLEM TESİS ETMESİ ( Hukuken Zorunlu Olduğu - İdari İşleyiş Nedeniyle Oluşabilecek Olası Gecikmeler İçin Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
İDARİ İŞLEYİŞ NEDENİYLE OLUŞABİLECEK OLASI GECİKMELER ( Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
OTUZ GÜNLÜK SÜRE ( Bitimi İle Birlikte Yargı Kararının Uygulanmaması Yolunda İşlem Tesis Edildiği Kabul Edilerek Açılan İptal Davalarının Esasının İnceleneceği )"
11D5.D25.3.2011E. 2011/867 K. 2011/1600"BAŞBAKAN VE BAKANLARIN UĞURLANMA VE KARŞILANMALARI SEYAHATLAR VE HEDİYE UYGULAMASI KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ ( Genelge'de Yer Alan Bir Hükmün Değiştirilmesi İçin 2577 S. Y.'nın 11. Md.sine Göre Davalı Yönetime Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
KAMU PERSONELİNE GÖREVLERİ NEDENİYLE YURTİÇİ SEYAHATLERİNDE UÇAKLA SEYAHAT İMKANI ( Tanınmamasına İlişkin Hükmünün Değiştirilmesi ve Söz Edilen İmkanın Tüm Kamu Personeline Tanınması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresini Durduran Bir Başvuru Olmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamu Personeline Görevleri Nedeniyle Yurtiçi Seyahatlerinde Uçakla Seyahat İmkanı Tanınmamasına İlişkin Hükmünün Değiştirilmesi ve Söz Edilen İmkanın Tüm Kamu Personeline Tanınması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresini Durduran Bir Başvuru Olmadığı )
BAŞBAKANLIK GENELGESİ ( Genelge'de Yer Alan Bir Hükmün Değiştirilmesi İçin 2577 S. Y.'nın 11. Md.sine Göre Davalı Yönetime Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı - Kamu Personeline Görevleri Nedeniyle Yurtiçi Seyahatlerinde Uçakla Seyahat İmkanı Tanınmaması )"
11D5.D28.1.2011E. 2010/7926 K. 2011/296"İLANI GEREKMEYEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ne Zaman İşlemeye Başlayacağına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - İlgilinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlanı Gerekmeyen Düzenleyici İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İlanı Gerekmeyen - Dava Açma Süresinin Ne Zaman İşlemeye Başlayacağına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - İlgilinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )"
11D13.D11.1.2011E. 2009/5923 K. 2011/15"BAŞKENT DOĞALGAZ ŞİRKETİNİN HİSSELERİNİN SATIŞ İHALESİ ( İhalenin Gerçekleştirilmesi Üzerine İhalenin veya İşlemlerin İptali Davasının Bu İşlemlerinin Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılabileceği - Sözleşmeye Davet Edilen Davacının İşlemlerden En Geç Davetin Kendisine Ulaştığı Tarihte Haberdar Olduğu Dava Açma Süresinin Bu Tarihten Başlayacağı )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Başkent Doğalgaz Dağıtım Şirket Hisselerinin Satış İhalesi - Dava Açma Süresinin İşlemin Yazılı Bildirimi Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün Olduğu )
DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( İhale veya İhale ile İlgili Sonuçları Doğuran Zincirleme İşlemlerin İptali Davası İşlemlerin Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılabileceği - Dava Açma Süresinin Geçirilmesi Halinde İptali Gerektiren Sebeplerin Bulunduğuna Kanaat Edilmiş ise Bu Sebeple İdareye Başvurulması Verilecek Cevaba Göre Yasal Dava Açma Süresinin Başlayacağı )"
11D5.D14.12.2010E. 2010/3245 K. 2010/7136"UYGULAMA İŞLEMİ ( Düzenlemenin Geri Alınması Kaldırılması ya da Düzeltilmesi Yönünde Bir İstemi İçermediği ve Davacının Başvurusunun Dava Konusu Yönetim Kurulu Kararı Yönünden 2577 S. Yasa'nın 11. Md.sinde Öngörüldüğü Biçimde Bir Başvuru Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
DÜZENLEMENİN GERİ ALINMASI KALDIRILMASI YA DA DÜZELTİLMESİ ( Yönünde Bir İstemi İçermediği ve Davacının Başvurusunun Dava Konusu Yönetim Kurulu Kararı Yönünden 2577 S. Yasa'nın 11. Md.sinde Öngörüldüğü Biçimde Bir Başvuru Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
KONUT ÖZGÜLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Başvurusunun Dava Konusu Yönetim Kurulu Kararı Yönünden 2577 S. Yasa'nın 11. Md.sinde Öngörüldüğü Biçimde Bir Başvuru Olduğundan Söz Edilemeyeceği )"
11IDDGK7.10.2010E. 2009/2684 K. 2010/1382"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği/Davanın Süresinde Olduğu )
İDARENİN HATALI İŞLEM VE EYLEMLERİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği - 60 Günlük Sürenin Geçirildiğinden Söz Edilemeyeceği/Davanın Süresinde Olduğu )
SÜRE AŞIMI ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği 60 Günlük Sürenin Geçirildiğinden Söz Edilemeyeceği )
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ ( Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası - 60 Günlük Süre Geçirildiğinden Davanın Reddedilemeyeceği/İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği )"
11D6.D14.7.2010E. 2010/3561 K. 2010/7719"ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI ( Geri Alınması Yönünde Yapılan Başvurunun Reddine Yönelik İşlemin İptali İstemi - İşlemin Geri Alınması İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunulduğu/Yasal Süre İçerisinde Açılan Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( İdarece Verilen “ÇED Gerekli Değildir” Kararının Davacılara Tebliğine İlişkin Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı - Davacılar Tarafından Söz Konusu İşlemden Haberdar Olunması Üzerin İşlemin Geri Alınması İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunulduğu/Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )
GERİ ALINAN İŞLEM ( İdarece Verilen “ÇED Gerekli Değildir” Kararının Geri Alınması Yönünde Yapılan Başvurunun Reddine Yönelik İşlemin İptali İstemi - Davalı İdareye Süresinde Başvuruda Bulunulduğu/Yasal Süre İçerisinde Açılan Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )"
11D11.D25.6.2010E. 2008/15434 K. 2010/5651"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemiş Olduğu Hallerde Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılması Gerektiği )
İDARENİN BAŞVURUYA CEVAP VERMEMESİ ( Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde İdari Davanın Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemiş Olduğu Hallerde Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde İdari Davanın Açılması Gerektiği )"
11D5.D16.6.2010E. 2009/294 K. 2010/4364"GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN İŞLEM ( “Yolluksuz” İbaresine Yer Verilmiş İse de Bu İşlemin Davacıya Tebliğ Edildiğini Gösterir Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı - Davacının Yolluk İstemli Başvurusunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı )
YOLLUK İSTEMİ ( Davacının Geçici Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde “Yolluksuz” İbaresine Yer Verilmiş İse de Bu İşlemin Davacıya Tebliğ Edilmediği - Davacının Yolluk İstemli Başvurusunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı )
GÖREVLENDİRMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Başvurunun Zımnen Reddedildiği Tarihten İtibaren 60 Gün Geçmeden Görevlendirme İşleminin Yolluksuz Kısmının İptali İstemiyle Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
11D5.D31.5.2010E. 2008/1919 K. 2010/3768"GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN İŞLEM ( Görevlendirmenin “Yolluksuz” Yapıldığı ve Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
YOLLUKSUZ YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Görevlendirmenin “Yolluksuz” Yapıldığı ve Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığından Davanın Reddi Gereği )"
11D10.D20.5.2010E. 2009/7975 K. 2010/4553"SİLAH TAŞIMA RUHSATI BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Uyarınca Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği )
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU MD. 10 UYARICA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği - Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunun Reddi )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunun Reddi - İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Uyarınca Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği )"
11D13.D30.4.2010E. 2007/11848 K. 2010/3670"REKABET İHLALİ ( Kurul'un Nihai Kararlarına Karşı Danıştay'a Başvurulabileceği - Rekabet Kurulu'nun Kararının İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı/Kurul Kararının Yeniden Değerlendirilmeye Tabi Tutulmaması Yolunda Alınan İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
REKABET KURULU'NUN KARARININ İTİRAZ YOLUYLA İNCELENEMEMESİ ( Kurul Kararının Yeniden Değerlendirilmeye Tabi Tutulmaması Yolunda Alınan İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
KURUL'UN NİHAİ KARARLARI ( Danıştay'a Başvurulabileceği - Rekabet Kurulu'nun Kararının İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı/Kurul Kararının Yeniden Değerlendirilmeye Tabi Tutulmaması Yolunda Alınan İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
İTİRAZ YOLUYLA İNCELEME ( Davacının İkinci Başvurusunda Ortaya Konulan Delil ve İddiaların İlk Başvurusundaki Delil ve Koşullardan Farklılık İçermediği - 4054 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Rekabet Kurulu'nun Kararının İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı )"
11D10.D22.4.2010E. 2010/2745 K. 2010/3476"GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Hizmet Sınıfı Dışında Görevlerde Çalıştırıldığından Bahisle Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )
HİZMET SINIFI DIŞINDA GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILMA ( Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Geçici Görevlendirme İşleminin İptali - Hizmet Sınıfı Dışında Görevlerde Çalıştırıldığından Bahisle Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )"
11IDDGK8.4.2010E. 2006/2952 K. 2010/561"REKABET KURULU KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Değiştirme veya Yürürlükten Kaldırma Yetkisi de Bulunduğu)
PİYASA KOŞULLARININ DEĞİŞMESİ (Rekabet Kurulunun Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Değiştirme veya Yürürlükten Kaldırma Yetkisi de Bulunduğu)
DEĞİŞTİRME VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA YETKİSİ (Rekabet Kurulu Kararının Kaldırılması İstemi - Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Bulunduğu)"
11IDDGK8.4.2010E. 2006/2169 K. 2010/562"REKABET İHLALİ ( 4054 S. Yasada İşlemlerin Kesinleşmesine İlişkin Bir Kural Bulunmadığından 2577 S. Yasa'nın 11. Maddesinin Rekabet Kurulu İşlemleri Hakkında da Uygulanması Gerektiği )
REKABET KURULU KARARI ( İlgililerin Başvuruları Üzerine Geri Alma Kaldırma ve Değiştirme Yetkisi de Bulunduğundan Bu Yetkinin Kullanılması Suretiyle Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olup Olmadığı İncelenerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GERİ ALMA KALDIRMA VE DEĞİŞTİRME YETKİSİ ( Bu Yetkinin Kullanılması Suretiyle Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olup Olmadığı İncelenerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
11D11.D2.4.2010E. 2009/5353 K. 2010/2671"EMEKLİLİKDE UYGULANACAK EK GÖSTERGE RAKAMININ DÜZELTİLMESİ ( İptal Kararı Üzerine Ödenen Maaş ve İkramiye Farkına Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
EK GÖSTERGE RAKAMININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Emekliliğinde Uygulanan - İptal Kararı Üzerine Ödenen Maaş ve İkramiye Farkına Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MAAŞ VE İKRAMİYE FARKI ( Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
11D10.D24.3.2010E. 2009/13017 K. 2010/2113"TÜRK SOYLU MAKEDONYA UYRUKLU OLAN DAVACI (Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin İkamet İzni Süresinin Uzatılması İstemi - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)
AVUKATLIK MESLEĞİNİ İCRA EDEN YABANCILAR (Türk Soylu Yabancılar Bu İş ve Mesleklerde Çalışma Koşullarından Olan "Türk Vatandaşı Olma" Koşulundan İstisna Edildiği)
İKAMET İZNİNİN UZATILMASI İSTEMİ (Türk Soylu Makedonya Uyruklu Olan Davacının Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)
YABANCI UYRUKLU TÜRK SOYLU AVUKAT (Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin İkamet İzni Süresinin Uzatılması İstemi - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)"
11IDDGK11.3.2010E. 2009/744 K. 2010/473"YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI / GEÇ UYGULANMASI ( Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
YARGI KARARININ UYGULANMASI İÇİN İDAREYE BAŞVURU ( Lehine İlam Olan İlgilinin 10 Yıl İçinde İdareye Başvurması Gerektiği - 10 Yıllık Sürenin İdareye Başvuru Süresi Olup Dava Açma Süresi Olmadığı )
SÜRE ( Yargı Kararlarının Uygulanmaması Ya da Geç Uygulanması - Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ ( Lehine İlam Olan İlgilinin Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )"
11D3.D23.2.2010E. 2008/3232 K. 2010/536"İHRACAT İSTİSNASINDAN KAYNAKLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞI ( Davacının Yaptığı İkinci Başvurusunun İlk Başvurunun Aynı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Düzeltilmesi İstemiyle Aynı Makama Yapılan Bir Başvuru Olarak Dikkate Alınması Gerektiği )
İKİNCİ BAŞVURUNUN ADI GEÇEN VERGİ DAİRESİNCE REDDEDİLMESİ ( Maliye Bakanlığına Yapıldığı Belirtilen Başvurunun Anılan Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BAŞVURUNUN İDARECE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2. Başvurusunun Davalı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihi Olan Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
11D2.D23.2.2010E. 2010/299 K. 2010/703"SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açıklanan Usule Göre İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Böylece Yasal Süresinde Açıldığı )
BAŞVURUNUN ZİMNEN REDDİ ( Açıklanan Usule Göre İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Davanın Yasal Süresinde Açıldığı )
ÖĞRETMENİN SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözkonusu Yıllara İlişkin Sicil Raporu Düzenlenmeyen Davacının Yaptığı Başvuru 2577 S. Yasanın 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olmadığı )"
11D5.D11.12.2009E. 2007/5263 K. 2009/7237"ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Yasa Gereği Atama - Ödemelerin Toplamının Eski Görevinin Parasal Haklarının Eski Kurumundan Ayrıldığı Tarihteki Net Tutarını Geçmeyebileceği/Bu Tutarın Ödenmesinin Davacının Şahsa Bağlı Parasal Haklarındaki Artışların Göz Önüne Alınmadığını Göstermeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açma Süresinin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği Açık Olduğundan Başvurudan Önceki Son Uygulama Tarihinde Kurallara Aykırılık Bulunmadığı )
YASA GEREĞİ ATAMA ( Ödemelerin Toplamının Eski Görevinin Parasal Haklarının Eski Kurumundan Ayrıldığı Tarihteki Net Tutarını Geçmeyebileceği - Bu Tutarın Ödenmesinin Davacının Şahsa Bağlı Parasal Haklarındaki Artışların Göz Önüne Alınmadığını Göstermeyeceği )"
11D10.D11.12.2009E. 2007/5446 K. 2009/10321"KAMU ALACAĞININ İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Alacağının İdareye Ödenmesinden Sonra Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Haksız Yere Ödendiği İleri Sürülen Miktarın İadesi İstemiyle İdareye Başvurulabileceği )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Alacağının İstenilmesine İlişkin - Kamu Alacağının İdareye Ödenmesinden Sonra Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Haksız Yere Ödendiği İleri Sürülen Miktarın İadesi İstemiyle İdareye Başvurulabileceği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNDE BELİRTİLEN MİKTAR ( Ödendiği Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Fazla Ödendiği İleri Sürdüğü Miktarın İadesi İstemiyle Başvuru Yapılması Halinde Bu Başvuru Tarihinden Davalı İdarenin Kadastrodan Ölçüm Yapılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdarenin Kadastrodan Ölçüm Yapılması Gerektiği Yolundaki İşlemi Üzerine Yapılan Kadastro Ölçümünden Sonra Davacının İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Tebliğine Kadar Geçen Sürede Dava Açma Süresinin Duracağı )"
11D13.D4.12.2009E. 2009/5146 K. 2009/10605"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasını İnceleme Olanağı Bulunmadığı )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )"
11D5.D16.11.2009E. 2007/375 K. 2009/6571"MAAŞIN HER TÜRLÜ ZAM YANSITILARAK GÜNCELLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ İDDİASI ( Davanın Açıldığı Tarihten Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Koşuluyla Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak Davacı İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Başvurusuna İdarece Cevap Verilmeyen Hallerde Dava Davacının İdareye Başvurduğu Tarihten Önceki Son Uygulama Tarihinden İtibaren 120 Gün Geçirilmeden Açılmış İse Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak İstemin İncelenmesi Gerektiği )
İLK UYGULAMANIN ESAS ALINACAĞI ( Maaşın Her Türlü Zam Yansıtılarak Güncelleştirilmesi Gerektiği İddiası - Davanın Açıldığı Tarihten Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Koşuluyla Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak Davacı İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
11IDDGK12.11.2009E. 2008/1357 "HAKİM VE C. SAVCILARI HAKKINDA DÜZENLENEN MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( Tebliği Üzerine Doğrudan Dava Açılması veya Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin İtiraz Edip Sonucuna Göre Süresinde Dava Açılabileceği )
MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Düzenlenen/"Orta" Olarak Düzenlenen Hal Kağıdının "İyi" ye Dönüştürülmesi İstemi - İdari Davaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olduğu )
MÜFETTİŞ HAL KAĞIDINA İTİRAZ ( Hakim ve C. Savcıları Hakkında Düzenlenen/Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Yapılacağı - Sonucuna Göre İdari Davaya Konu Olabileceği )
HAKİMİN ORTA OLARAK DÜZENLENEN HAL KAĞIDININ İYİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ ( 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresinin İşlemesini Durduracağı - Reddinde Sürenin Kaldığı Yerden Tekrar İşlemeye Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI ( Hakimin "Orta" Olarak Düzenlenen Hal Kağıdının Tebliği Üzerine "İyi" ye Dönüştürülmesi İtirazı - Sonucuna Göre Süresinde Dava Açılabileceği )"
11D13.D3.11.2009E. 2008/13034 K. 2009/9547"KAMU İHALE KURUMU'NA YAPILAN BAŞVURU ( 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağı Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği )
İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu İhale Kurumu'na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Kamu İhale Kurumu'na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği )"
11D13.D23.10.2009E. 2009/2667 K. 2009/9386"KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMAYA İLİŞKİN İŞLEM ( Yasaklama Kararının İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )
YASAKLAMA KARARI ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin - Resmi Gazete'de İlan Edilmek Suretiyle Tebliğ Edilen/Kararın İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )
İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Tebliğ Edilen Yasaklama Kararının İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )"
11IDDGK22.10.2009E. 2008/1199 K. 2009/1816"YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresinin 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. Md. Uyarınca Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihi İzleyen Günden Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Dava Açmayan Davacı Derneğin Dava Açma Süresini Geçirdikten Sonra Yönetmeliğin Kimi Hükümlerinin Değiştirilmesi İçin Davalı İdareye Yaptığı - Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatmayacağı )
İDAREYE BAŞVURU ( Yönetmelik İptali İstemi - Dava Açmayan Davacı Derneğin Dava Açma Süresini Geçirdikten Sonra Yönetmeliğin Kimi Hükümlerinin Değiştirilmesi İçin Yaptığı - Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatmayacağı )"
11D6.D5.10.2009E. 2007/10161 K. 2009/9054"YIKIM İŞLEMİ (Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSAT İPTALİNDEN SONRA YIKIM İŞLEMİNİN TESİS EDİLMESİ (ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR (Yapı Ruhsatının İptaline İlişkin İşlemden Dolayı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması Yoluna Gidilmediği - Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)"
11D11.D2.10.2009E. 2008/7992 K. 2009/7964"İNTİBAKININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
EMEKLİ SANDIĞI'NA TABİ DAVACI ( İntibakının Yeniden Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği - İntibakının Yeniden Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )"
11D13.D14.9.2009E. 2009/459 K. 2009/8236"KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMASINA İLİŞKİN İŞLEM (Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihte Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiği)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihten İtibaren İdareye Başvuruda Bulunması Davalı İdarenin İsteminin Reddi İşlemini Öğrendiği Tarihten İtibaren Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Davasını Açması Gerektiği)
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA (Davacı Şirketin Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşlemin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihte Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiği)"
11D5.D18.5.2009E. 2006/8259 K. 2009/2749"MEMURLARIN BULUNDUKLARI KADRODAN BAŞKA KADROLARA ATANMASI ( Yeni Atanacakları Kadronun Haklarına Sahip Olacakları Artık Bunlara Eski Kadrolarının Parasal Haklarının Ödenemeyeceği )
PARASAL HAKLAR ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATAMA İŞLEMİ ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATANDIKLARI KADROLARDA SAKLI TUTULAN PARASAL HAKLAR ( Bu Haklarla Aynı Hakların Bulunması Halinde Bunlardan Yüksek Olanının Dikkate Alınacağı - Saklı Tutulan Haklarla Aynı Nitelikteki Hakların Yeni Kadrolarında Bulunmaması Halinde İse Saklı Tutulan Parasal Hakların Yeni Kadronun Parasal Haklarına Eklenmesi Gerektiği )"
11IDDGK30.4.2009E. 2007/1835 K. 2009/1266"ZAMANAŞIMI ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak İlam Gereklerinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İLAM GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İDARENİN YARGI KARARLARINI UYGULAMASI ( Otuz Günlük Sürenin Geçirilmesi ve İlgililerin Bu Sürenin Geçirilmesi Üzerine Hemen Tekrar Yargı Yoluna Başvurmaması Durumunda İdareleri Kararı Uygulama Zorunluluğundan Kurtarmayacağı )"
11D2.D3.4.2009E. 2007/3399 K. 2009/1428"GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA ATANMA ( Öğretmen Olan Davacının - İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ek Ders Ücretinin Ödenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
ÖĞRETMEN ATAMASI ( Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ek Ders Ücretinin Ödenemeyeceği )
EK DERS ÜCRETİ ÖDEMESİ ( Öğretmen Olan Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ödenemeyeceği )
EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ ( Kadroya Bağlı Bir Ödeme Olması Nedeniyle Davacıya Ödenmesi Gerektiği - Öğretmen Olan Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine )"
11VDDGK26.12.2008E. 2007/700 K. 2008/763"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( Vergiden Müstesna Tutulduktan Sonra Alıcı Nezdinde Düzenlenen Yoklama Tutanağıyla Vergiden Müstesna Tutulamayacağı Saptanan Özel Otomobil İktisabı Nedeniyle Salınması - Davanın Konusunun Vergilendirme Değil Başvuru Hakkında Kurulan İşlem Olabileceği )
ÖZEL TERTİBATLI HALE GETİRİLEN ARAÇ ( Özel Tüketim Vergisi Salınan Davacının Tarhiyata Karşı Değil İstisna Koşullarının Bulunduğu İddiasıyla Vergi İdaresine Yaptığı Başvuru - Davanın Konusunun Vergilendirme Değil Başvuru Hakkında Kurulan İşlem Olabileceği )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Reddi Yolundaki İşlemin 2577 S.Y'nın 11. Md. Göre Değil Vergi Usul Kanununun 116-126. Maddelerinde Özel Olarak Düzenlenen Kurallar Uyarınca Kurulmuş Bir İşlem Olması Nedeniyle Davanın Belirtilen Düzenlemelere Göre İncelenmesi Gerektiği )
VERGİDEN MÜSTESNA TUTULAMAYACAĞI SAPTANAN ÖZEL OTOMOBİL İKTİSABI ( ÖTV Salınan Davacının Tarhiyata Karşı Değil İstisna Koşullarının Bulunduğu İddiasıyla Vergi İdaresine Yaptığı Başvuru - Davanın Konusunun Vergilendirme Değil Başvuru Hakkında Kurulan İşlem Olabileceği )"
11D7.D22.12.2008E. 2006/224 K. 2008/5149"A.T.A. KARNESİ MUHTEVİYATI EŞYADAN KAYNAKLANAN VERGİLER ( Gümrük Müdürlüğü İşleminin Tebliği Üzerine 6 Aylık Sürenin Bitimini Müteakip Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Yapılan Başvuru Otuz Günlük Sürenin Geçirildiği - Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( Tebliği Üzerine 6 Aylık Sürenin Bitimini Müteakip Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Yapılan Başvuru Otuz Günlük Sürenin Geçirildiği - Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURU ( Gümrük Müdürlüğü İşleminin Tebliği Üzerine 6 Aylık Sürenin Bitimini Müteakip Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Yapılan Başvuru Otuz Günlük Sürenin Geçirildiği - Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Otuz Günlük Sürenin Geçirilmesi Nedeniyle 11. Maddede Öngörülen Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceğinden Olayda İdari Dava Açma Süresinin Hesaplanması Bakımından Bu Hükmün Uygulanamayacağı )"
11D5.D12.11.2008E. 2006/2561 K. 2008/5587"NAKLEN ATAMA ( Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmamış Olması Karşısında Açılan Dava Süresinde Olmadığı Gibi Sonradan Yapılan Başvurunun Sona Ermiş Olan Dava Açma Süresine Etkisi Olmayacağı )
YOLLUK ÖDENMESİ İSTEMLİ BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmadığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Yolluk Ödenmesi İstemli Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmadığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )"
11D10.D27.10.2008E. 2006/7298 K. 2008/7138"İDARİ İŞLEMLERDE KANUN YOLU MERCİ VE SÜRELER ( Belirtilmesi Zorunlu Olduğundan Başvuru Süresi Gösterilmeden Tesis Edilen Tütün Fonu İstenilmesine İlişkin Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
BAŞVURU SÜRESİ ( İdari İşlemlerde Kanun Yolu Merci ve Sürelerinin Belirtilmesi Zorunlu Olduğundan Başvuru Süresi Gösterilmeden Tesis Edilen Tütün Fonu İstenilmesine İlişkin Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
TÜTÜN FONU İSTENİLMESİ ( İdari İşlemlerde Kanun Yolu Merci ve Sürelerinin Belirtilmesi Zorunlu Olduğundan Başvuru Süresi Gösterilmeden Tesis Edilen Tütün Fonu İstenilmesine İlişkin Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )"
11VDDGK24.10.2008E. 2007/547 K. 2008/715"VERGİ HATALARI ( Düzeltme ve Şikayet Yolunun Kamu Alacaklarının Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan İşlemleri Kapsamadığı - Kamu Alacaklarının Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan Başvurunun Düzeltme Başvurusu Olmadığı/İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Yaratmak Amacıyla Yapıldığının Kabulü )
DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLU ( Vergi Hataları İçin Olanın Kamu Alacaklarının Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan İşlemleri Kapsamadığı - Yapılan Başvuru Düzeltme Başvurusu Olmadığından İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Yaratmak Amacıyla Yapıldığı )
KAMU ALACAKLARI ( Vergi Hataları İçin Öngörülen Düzeltme ve Şikayet Yolunun Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan İşlemleri Kapsamadığı - Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan Başvurunun Düzeltme Başvurusu Olmadığı/İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Yaratmak Amacıyla Yapıldığının Kabulü )
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK İŞLEM ( Vergi Hataları İçin Öngörülen Düzeltme ve Şikayet Yolunun Kamu Alacaklarının Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan İşlemleri Kapsamadığı - Yapılan Başvuru Düzeltme Başvurusu Olmadığı/Yaratmak Amacıyla Yapıldığı )"
11IDDGK17.10.2008E. 2005/1558 K. 2008/1803"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Tarafından İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ ( İdare Tarafından İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )
İDARİ İŞLEMLER ( Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )"
11D4.D13.10.2008E. 2007/3301 K. 2008/3554"MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ İSTEMİ ( İdareye Yasal Olarak Tanınan Cevap Süresinin Bitimini Beklemeden Kanunda Öngörülen Süreden Önce Dava Açıldığı - Dava Açma Hakkının Süre Aşımı Nedeniyle Kullanılamayacağının Kabulüne Olanak Olmadığı )
İDAREYE YASAL OLARAK TANINAN CEVAP SÜRESİNİN BİTİMİNİ BEKLEMEME ( Kanunda Öngörülen Süreden Önce Dava Açıldığı - Dava Açma Hakkının Süre Aşımı Nedeniyle Kullanılamayacağının Kabulüne Olanak Olmadığı )
SÜRESİNDEN ÖNCE DAVA AÇILMASI ( İdareye Yasal Olarak Tanınan Cevap Süresinin Bitimini Beklemeden Kanunda Öngörülen Süreden Önce Dava Açıldığı - Dava Açma Hakkının Süre Aşımı Nedeniyle Kullanılamayacağının Kabulüne Olanak Olmadığı )"
11D2.D2.7.2008E. 2008/226 K. 2008/3153"SİCİL RAPORUNUN OLUMSUZ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Devlet Memurları Kanunu'nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği )
OLUMSUZ SİCİLE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Devlet Memurları Kanunu'nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Sicil Raporunun Olumsuz Düzenlenmesine İlişkin İşlemin İptali - Devlet Memurları Kanunu'nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Olumsuz Sicile Karşı Açılan Davalar - Devlet Memurları Kanunu'nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği )"
11IDDGK17.4.2008E. 2006/2534 K. 2008/1243"GİYİM YARDIMI ÖDENEĞİ ( Bütçe Kararnamelerinde Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
SÜREAŞIMI / ZAMANAŞIMI ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davada Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Sözkonusu Sürelerde Dava Açılabileceği )"
11IDDGK6.3.2008E. 2007/985 K. 2008/263"İNŞAAT RUHSATI İLE DAYANAĞI İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İnşaat Ruhsatı İle Dayanağı İmar Planının İptali İstemi - Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )
SÜRESİNDE DAVA AÇILMAMASI ( İnşaat Ruhsatı İle Dayanağı İmar Planının İptali İstemi - Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )"
11D11.D5.3.2008E. 2005/4722 K. 2008/2168"TEMEL ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Sözleşmeli Personelin Unvanı Eğitim Düzeyi İş Gerekleri İşyeri ve Çalışma Şartları Dikkate Alınmak Suretiyle Teşebbüs ve Bağlı Ortaklıklarca Tespit Edileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Unvanı Eğitim Düzeyi İş Gerekleri İşyeri ve Çalışma Şartları Dikkate Alınmak Suretiyle Teşebbüs ve Bağlı Ortaklıklarca Tespit Edileceği )
ÜCRET FARKININ TAZMİNİ ( Temel Ücretlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterle Arasına Eğitim Beyinin de Dahil Edilmesi Nedeniyle Anılan Yasal Düzenlemenin Yürürlük Tarihine Kadarki Olan Ücret Farklarının Tazmini Gerektiği )"
11D5.D19.2.2008E. 2005/5463 K. 2008/876"İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEM ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı/Tam Yargı Davası Açılmasına Olanak Olmadığı )
FAİZ ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin İdareye Başvurulduğu - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı/Tam Yargı Davası Açılamayacağı )
YARGI KARARI GEREĞİ YAPILAN ÖDEMEYE FAİZ İŞLETİLMESİ ( Talebiyle İdareye Başvurulduğu/İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı - Aynı İşlemden Doğan Zarar İçin Birden Fazla Tam Yargı Davası Açılamayacağından Ayrı Bir Dava Açılmasına Olanak Bulunmadığı )
AYNI İŞLEME DAYANDIRILAN İKİ TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İşletilmesi ve Ödenmesi İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Açılmış Tam Yargı Davasında Talep Edilmemiş Faiz İçin Mümkün Olmadığı )
BİR İŞLEMDEN DOĞAN ZARAR İÇİN AÇILAN BİRDEN FAZLA TAM YARGI DAVASI ( Açılmış Tam Yargı Davasında Faiz Talep Edilmediği/Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
11D10.D5.2.2008E. 2005/7831 K. 2008/403"BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ ( Lazer ve Foto Epilasyon Uygulamaları Haricinde Diğer Metotlar İle Epilasyon ve Depilasyon İşlemleri - Anılan Düzenlemenin Hukuka Aykırı Bulunmadığı )
EPİLASYON VE DEPİLASYON İŞLEMLERİ ( Lazer ve Foto Epilasyon Uygulamaları Haricinde - Ciltten Herhangi Bir Parça Alınmasının Söz Konusu Olmadığı/Anılan Düzenlemenin Hukuka Aykırı Bulunmadığı )
GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Lazer ve Foto Epilasyon Uygulamaları Haricinde Diğer Metotlar İle Epilasyon ve Depilasyon İşlemleri - Anılan Düzenlemenin Hukuka Aykırı Bulunmadığı )
LAZER VE FOTO EPİLASYON UYGULAMALARI HARİCİNDEKİ İŞLEMLER ( Epilasyon ve Depilasyon İşlemleri - Ciltten Herhangi Bir Parça Alınmasının Söz Konusu Olmadığı/Anılan Düzenlemenin Hukuka Aykırı Bulunmadığı )"
11D7.D6.11.2007E. 2007/2623 K. 2007/4486"DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURULARI ( 2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği - Altı Aylık Sürenin Ancak Başvuruya Altmış Gün İçerisinde Kesin Olmayan Biçimde Cevap Verildiği Hallerde İşletilebileceği )
ŞİKAYET BAŞVURULARI ( 2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği - Altı Aylık Sürenin Ancak Başvuruya Altmış Gün İçerisinde Kesin Olmayan Biçimde Cevap Verildiği Hallerde İşletilebileceği )
İDARİ MAKAMLARIN KESİN OLMAYAN BİÇİMDE CEVAP VERMELERİ ( Düzeltme ve Şikayet Başvurularına Altmış Gün İçerisinde - Altı Aylık Sürenin İşletilebileceği/2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği )
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( 2577 S.K. Md. 10'da Bahsi Geçen Altı Aylık Bekleme Süresinden Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Başvurusuna Yanıt Verilmeyenlerin Yararlanamayacağı )"
11D12.D24.10.2007E. 2005/3077 K. 2007/4588"ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA İŞLEMİ ( İşlemin Düzeltilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurusuna 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
İDARİ İŞLEMİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Başvuruya 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Öğretmen Olarak Atanma İşleminin Düzeltilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruya 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
11IDDGK27.9.2007E. 2007/974 K. 2007/1696"SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE ÖDEME YAPILMASI ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Sağlık Kurullarında Görevli Personele - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )"
11D10.D9.5.2007E. 2005/1607 K. 2007/2429"KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU VE CEZAİ FAİZ ( İdarece Davacının Kanun Yolu Konusunda Yanlış Yönlendirildiği - İptal İstemiyle Dava Açması Gerektiğini Gümrükler Başmüdürlüğü'nün Yazısı İle Öğrendiğinden Yazının Tebliğinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresinin İşleyeceği )
KANUN YOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Kaynak Kullanımı ve Cezai Faiz - Davacının İptal İstemiyle Dava Açması Gerektiğini Gümrükler Başmüdürlüğü'nün Yazısı İle Öğrendiği/Yazının Tebliğinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresinin İşlemesi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kaynak Kullanımı ve Cezai Faiz/Kanun Yolunun Yanlış Gösterildiği - Davacının İptal İstemiyle Dava Açması Gerektiğini Gümrükler Başmüdürlüğü'nün Yazısı İle Öğrendiği/Yazının Tebliğinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresinin İşlemesi Gereği )"
11D11.D2.5.2007E. 2007/1129 K. 2007/4528"VEKALET ÜCRETİ ( Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak İstekte Bulunulan Davalarda İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. Md.sine Göre Uygulama Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde İdari Davanın Açılmış Olması Gerektiği )"
11IDDGK19.4.2007E. 2005/2988 K. 2007/555"RESEN EMEKLİYE SEVK EDİLMEYE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Dayanağı Yasa Kuralının Anayasa'f. 2007/4528 SÜRE AŞIMI ( YolResealEmi Olyüreevklemi Olu-ayasa'f. 2007/4528 AYNINAAL O'YAKIRI OL KURİASI ( DavResealEmi Olyüreevklemi Olu-ayasa'f. 2007/4528
11D10.D11.102007E. 2007/75/91ht 2007/1696765an>"İDARİ D YASALAN ÖDERAZ ( Hakul Edilmedktiğarece Davi Kad İşlem Olmisine linde İse linin İlaYönd Kademe Karşı AçıBul7 Sayılı Yasa'nın 10. 1addesi Ka Öngörülen ü MikŞekiğieiraz Edip leceği/25 İlaveiraz Ede Buldi Üzerine Sözal Süre İçinde de a Açılmleceği )
DÜZE AÇMA SÜRKINDAİdareye Yasalan İşleaz Ede kul Edilmedktiğarece Davi Kad İşlem Olmisine linde İse linin İlaYönd Kademe Karşı AçıBul7 Sayılı Yasa'nın 10. 1addesi Ka Öngörülen ü MikŞekiğieiraz Edip leceği/25 İlaveiraz Ede Buldi Üzerine Sözal Süre İçinde de a Açılmleceği )
11D7.D6.1142008E. 2007/75/422t 2007/1696261an>"TEMEL İNATAĞLI HN VERAMFONCAĞININ İSTTAKİERMETTAHSİ( Dev6183K. Mkümlerininarınca Kuris Edilen Tüta Açıusu OlmemeyeİptMahk KaDavEarihhakkukarak Ataeliğiirildiğinde Esaİa Ketmadığı )
İDARAZ ( HPROSEDÜRÜNAŞVURUSU SI ( YürTyeİp Karlı On Özegilendi Toplp DüzTahsili Amacıyla Yap6183K. Mkrınca Kuris Edilen Düzliğ Edilen Yaseme Karşı Açı-şvurulması Genıava Açma Süresini Geçisi lyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhaTyeİp Karlı On Özegilendi Toplp DüzTahsili Amacıyla Yap6183K. Mkrınca Kuris Edilen Düzliğ Edilen Yaseme Karşı Açıraz EdiProselüğ İlivurulması Genıava Açma Süresini Geçisi lyeceği )
DAVTRANSİT BELIŞESİNDEHTEVİYATI EŞYADAN KAYNAKLANAN VERGİLER ( İNTENİLMESİ ( İdarük ve müdürlüğüne Yapılan Başvuru Ot Reddine lundaki İşlci ve afından İdais Edilen İşleme KTebliği Ürihinden İtibaren Altan Dave İçerisinde İtia Açılması ı - Ayn Md. Görmün UyUyUygulanamayacağı )"
11D5.GK24.162008E. 2006/253432 2007/16962an>"VERGİ HATALAR( YUNDUKLAĞUDİASI ( Davaltme Başvurusu Ol Bulunmamusı Halinde Araİhbameler Tebliği Üzn İtibaren Altemeye Başlayan Alta Açma Süresinin Duracaacağı )
DAVALTME BAŞVURUSU ( Redgi Hatalarsılunduğu İddiasıyla Veraltme Başvurusu Ol Bulunmamusı Halinde Araİhbameler Tebliği Üzn İtibaren Altemeye Başlayan Alta Açma Süresinin Duracaacağı ) DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhagi Hatalarsılunduğu İddiasıyla Veraltme Başvurusu Ol Bulunmamusı Halinde Araİhbameler Tebliği Üzn İtibaren Altemeye Başlayan Alta Açma Süresinin Duracaacağı )
11D10.D11.31.107E. 2007/94/1310t 2007/24295pan>"VEKECRİMİSİ(TTAHINDUK İhaletiy İşleaz Ediuna Başvurmaması Genıaveaz Ediuna BDava Açma Süresininnünden RedDoğuğu Tarucuna dDoğuğğı )
İDARHTTI İŞLEAZ ( HakEcrimndelrihhakkukaTahsili AmDurdnlemen Günetmeliğin Kim80addesi Ka Öng Alan Düzletiy İşleaz Ediuna Başvurmaması Geİptaaz Ediuna BDava Açma Süresininnünden RedDoğuğu Tarucuna dDoğuğğı )
İDAA AÇMA SÜRESİ ( Davaoktan Sonra Alırece Cevap Verilmeyensn YerinKad İşla Açma SüresininnDoğuğacağı )
11D10GK27.91.2008E. 2006/2533553 2007/2534460an>"YIKII DAA KAR ( LÜDavanın Açıe Aşımı Nedeniyle Reddi Geİlişkin Bulrak Atailmeyeararın Davanınİdareye BaşVekiğininaine İlaı Birı Birıvukat Kuretinin ermün edeyensn Yeruka Aykulanlmadığı )
BİRA AÇNSÜKUTAŞIMI ( YNEDLMEYLEDDİ ( Bütşkin Bulrak Atailmeyeararın Davanınİdareye BaşVekiğininaine İlaı Birı Birıvukat Kuretinin ermün edeyensn Yeruka Aykulanlmadığı )
BİRALET ÜCRETİ ( Belanın Açıe Aşımı Nedeniyle Reddi Geİlişkin Bulrak Atailmeyeararın Davanınİdareye BaşVekiğininaine İlaı Birı Birmün edeyensn Yeruka Aykulanlmadığı )
11D13.D14.6.2008E. 2006/224 K.9 2007/25346span>"İNTİENİN YARMETLER K ( ( Gümreleri Kaeğişnm VerEksiki Üzea ÖncHlerketsizi Üzeimde e Doğrudİdari İşlEyleri - Ceniyle Anılan Dava Sür-l7 Sayılı Yasri Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. D İDARİ MAKEYDEN DOĞAN ZARAR İÇTAZMİNİ ( Tem7 Sayılı Yasri Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. D İDA YARGI DAVASI ( GÖRE AŞIMI ( Yol7 Sayılı Yasri Yargılama Usulü Kanunu'nu 7. D
11D5.GK24.18.2007E. 2006/72985 2007/253300an>"YIKİN OLMELİİŞMU ALACAKLAIN İSTTAHSİ( Devgi Hatalarda a Yap7 Sayılı Yasunu'n'u0. 1addesi Ka Uygulanması anağı Bulunmadığı ve -zenlenen Kurme YapEmenmein İşl6183K.lı Yasunu'n'u0.58addesi Kapsamında Yapelenmesi Gerektiği )
VERME YAPEMR Devgi Hatalarda a Yap7 Sayılı Yasunu'n'u0. 1addesi Ka Uygulanması anağı Bulunmadığı ve -zenlenen Kurme YapEmenmein İşl6183K.lı Yasunu'n'u0.58addesi Kapsamında Yapelenmesi Gerektiği )
VERGİ HATASI ( Açı7 Sayılı Yasunu'n'u0. 1addesi Ka Uygulanması anağı Bulunmadığı ve -zenlenen Kurme YapEmenmein İşl6183K.lı Yasunu'n'u0.58addesi Kapsamında Yapelenmesi Gerektiği )
11D13.3/TD>5.10.2009E. 2006/729148t 2007/25344span>"KAMMÜC İŞLSEBEPÖğree YapEme Katıl Açılan Davalar -zgi Usul Kanununune Öğrgi Usuee vinin Yerine Getirilmesini İlişkin Buleleri GösKesği ) <örülen SürMücbİşlSebepllerde n Yergi UsuMahk Kade Dava Açmayıpresini Geçisi lyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhagi Usul Kanununune Öğrgi Usuee vinin Yerine Getirilmesini İlişkin Buleleri GösKesği ) <örülen SürMücbİşlSebepllerde n Yergi UsuMahk Kade Dava Açmayıpresini Geçisi lyeceği )
DAVELERİ ( ESİN OSİ ( İdaee YapEme Katıl Açılan Davalar -zgi Usul Kanununune Öğrgi Usuee vinin Yerine Getirilmesini İlişkin Buleleri GösKesği ) <örülen SürMücbİşlSebepllerde n Yergi UsuMahk Kade Dava Açmayıpresini Geçisi lyeceği )
11D10GK27.93.608E. 2006/253133 2007/253"ÖZEİENİNCE ŞİEN ARAAP VERdarenin Ceveyeceişe İdarlininvap Veın Yena Açma Süresinin Hesaplanması Ba Yaps Alınarakacağı ) DAVA AÇMA SÜRESİ ( İda7 S.K. Md. 10'd1 Yayirtilen Düzelikte İşlul Edilmedkeceği kvap Veın as Alınarak İsta Açma Süresinin Hesaplanması Ba Yapuka Aiaİa Ketmunmadığı ve -zrenin Ceveyeceişe İdarlininvap Veın
DAVAP VE YASAR KŞASI ( YEKLERARA(neğiyleeddedilemei GerV ÖncdedilemeiişK.lı Yı Halinde Ancaklaşası Gerektiği ) <-a7 S.K. Md. 10'd1 Yayirtilen Düzelikte İşlul Edilmedkeceği kvap Veın as Alınarak İsta Açma Süresinin Hesaplanmasaacağı )
11D10GK27.8.608E. 2006/2561K. 2008/46/542an>"VERINAAL O MAHKSİ ( ÖARI ( İSTAN URLAĞUDSONUÇ ( Devlcının İptarlanmak Koşcıyla Yap7 S.K. Md. 10'da öre En reye Başvurarakeceği - AltBuşeminin ddi Üzerine Açılaı Başanın Süresinde Olduğu )
SÜRRİ MAKAMLARINTEMİ ( YDİ ( Bütlcının İptyasa'f.uMahk Kaderarının İlaDoğuğu Tarucunrdan Yararlanmak Koşcıyla Yap7 S.K. Md. 10'da öre En reye Başvuraraı - Davanınılmleceği ) Kabulü Gerektiği)"<
İDA YARGI DAVASI ( Bütlcının İptyasa'f.uMahk Kaderarının İlaDoğuğu Tarucunrdan Yararlanmak Koşcıyla Yap7 S.K. Md. 10'da öre En reye Başvuraraı - DavBuşeminin ddi Üzerine Açılaı Başanın Süresinde Olduğu )
11D10.D11.31.107E. 2007/75/9189 2007/2536span>"İNTII DAA KAR ( LÜDavri İşlemlerTebliği Ürunluluğundamunmadığ AltKişe Toplfından İdalan Davri Davanınln Davanınma Süresinin Heslayanngıçrihindeningililerin Bu a Açıusu OlmemeyeİrendiğTalebi Esauğu )
SÜRRİ MAKEMİN DÜZTEBLİĞ ZNUN LULAĞUDUNDUKAN BİÇKİŞR ( GTRI F GÖÇILAN BİRRİ DAVAYA ( Devlcınma Süresinin Heslayanngıçrihindeningililerin Bu a Açıusu OlmemeyeİrendiğTalebi Esauğu )
SÜRA AÇMA SÜRESİ ( BİTİANAN GIÇGTRIİHİDavri İşlemlerTebliği Ürunluluğundamunmadığ AltKişe Toplfından İdalan Davri Davanınln Davililerin Bu a Açıusu OlmemeyeİrendiğTalebi Esauğu )
11D13.3/TD>5.128.2008E. 2007/75/227t 2007/2988 21an>"TEMHAC( İdarece yapılan Başvuru Otuemeye Başlayan OlmasDavri Davanınmayıpresini Geçdurulmundan BaşHaczinrenildiğTalebi Es İdareye Başılan Başvuru OtdSonra Alırece Redditvabın Daıebliği Ürihinden İtibaren Altz Günlükinde de lan Davanın Süresinde Olduğu )
SÜRRİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( OtuHaczinrenildiğTalebi Es İdareye Başılan Başvuru OtdSonra Alırece Redditvabın Daıebliği Ürihinden İtibaren Altz Günlükinde de lan Davanın Süresinde Olduğu )
SÜRRİ DN YAR FARAP V( ÖTVHaczinrenildiğTalebi Es İdareye Başılan Başvuru OtdSonra Alırece Redditvabın Daıebliği Ürihinden İtibaren Altz Günlükinde de lan Davanın Süresinde Olduğu )
11D13.D14.90.2009E. 2007/75/4545 2007/2984937an>"RESENKABER K U KARARI ( İPTALİ İST(ınarakararın Ortaaz Ediuna İşinlenmesi Gernağı Bulunmadığı ven Kurtonu 7. iden Düzelenmesğtiğaarın rilmeyensn Öng Asi nünden Reduka Aykulanmıkre Eüdiği - Rbr> İDARAZ ( H(ınarakarRek Ketmuluşlararının İlaaaz Ediuna İşinlenmesi Gernağı Bulunmadığı ven Kurtonu 7. iden Düzelenmesğtiğaarın rilmeyensn Öng Asi nünden Reduka Aykulanmıkre Eüdiği - Rbr> İDAYEK( BelRek Ketmuluşlararının İlaali - DevnarakarRek Ketmuluşlararının İlaaaz Ediuna İşinlenmesi Gernağı Bulunmadığı ven Kurtonu 7. iden Düzelenmesğtiğaarın rilmeyensn Öng Asi nünden Reduka Aykulanmıkre Eüdiği - Rbspan>
11D10.D11.1022009E. 2007/75/4545 2007/2984937an>"RESENKABER K U KARARI (I ( 257Nihaerarınıın aTedbİşlarınıın ırasalzai Fın ırSüreleriirasalzai Fın ıKarşın Kbliği Üzn İtibaren Altesi İçerie Dava nıştay'aşvurmamaskeceği - Altarın Ortaaz Ediuna İşinlenmesi Gernağı Bulunmadığı ve
KANUN OLMYETKÜRÜTÜSİ ( İZNUN LURRİ MAKEMİN BelRek Ketmuluşlararınıının Bulunteliğinderihşıı ve -z7 S.K. Mdu0. 1addesi Karine Getl Davümlerteliğinde OlduğKur4054K. Md.55addesi Ka Uygulanması Gerektiği )
DAVRİ MAKEAZ ( HU ( VerRek Ketmuluşlararınıının/7 S.K. Mdu0. 1addesi Karine Getl Davümlerteliğinde OlduğKur4054K. Md.55addesi Ka Uygulanmasğı ) İDAAYET BAİEDDİNE İLİŞKİN İŞLENKABER K U KARARI ( İdaraz Ediuna İşinlenmesi Gernağı Bulunmadığı ve<-bliği Üzn İtibaren Altesi İçerie Dava nıştay'aşvurmamaskeceği - A/span>
11D10.D27.162007E. 2007/72/541t 2007/2985506an>"VEKECRİMİSİ(TALTME BAŞİHBARESİNDEH(r Ödemleni nEcrimndelrİhbamelersşlemini Öğraya Kurtığı dÖzegiyenelİşlA Bir Başem Olmeliğinde erihşıığı ve<-bEcrimndelrİhbamelersş Kabun OlmSürütmenüileceBaşeliğinde erKaybeliği - Rbr> İDAECRİMİSİ(TİHBARESİNDEH(run OlmSürütmenüileceBaşeliğinde erKaybeliğersşl-bEcrimndelraltme Başehbamelersş Kab Ödemleni nEcrimndelrİhbamelersşlemini Öğraya Kurtığı dÖzegiyenelİşlA Bir Başem Olmeliğinde erihşıığı ve
11VDDGK24.132007E. 2005/4721K. 2008/272199an>"İNTII DAA KAR ( LÜDavHaczinrdığı dığı İsteminin Davlan Davada Bunce Davı İşlemli Beacaklarıı Ammearesine Yaptığn Başvuru Ot RedVanmıGibiözlmesi deena Açma Süresinin Hes7 Sayılı Yasa'nı Bul7/ddesi Ka ere Süraplanmasaacağı )
İDAHACZ ESİALILAN I ( YEMİ ( Yaplan Davada Bunce Davı İşlemli Beacaklarıı Ammearesine Yaptığn Başvuru Ot RedVanmıGibiözlmesi deena Açma Süresinin Hes7 Sayılı Yasa'nı Bul7/ddesi Ka ere Süraplanmasaacağı )
İDAA AÇMA SÜRESİ ( OtuHaczinrdığı dığı İsteminin Davlan Davada Bunce Davı İşlemli Beacaklarıı Ammearesine Yaptığn Başvuru Ot RedVanmıGibiözlmesi deena Açma Süresinin Hes7 Sayılı Yasa'nı Bul7/ddesi Ka ere Süraplanmasaacağı )
11IDDGK19.46.608E. 2007/73/695 2007/29881span>"İDAENKABER K U KARARI (I ( 257un OlmVürütmenüii Zorunlu Oldri İşlemlerin duğu ) İDARLİ İ İ İEBİVerRek Ketmuluşlararınıının -zrlilerin Bu e Daleri r4054K.lı Yasunu'nu0.5721addesi Karrınca Kurem Olmisineip lnvanınİdareye İlaYönemini Öatıl Açıanınmundaki aşka Kadvurmamaskeceği it İşled İşleaz Ediuna <örülen iği - Rbr> İDAENKABER ESİNUN I ( YKINDA YÖNUN YOUPTAHL İ LMEYİPİLMEYE DİĞİVerRek Ketmuluşlararınıınınnarşın Kbililerin Bu Suru Otuluk nın Bule Daleri r4054K.lı Yasunu'nu0.5721'Düzenlenen i - R-muluşlrarının İlaali - Debiyle
VERMRAÇ (ŞTIRYAPILAN I ( YKINDA YÖNŞİEN ARAK U KRARI ( İdarlilerin Bu e Daleri r4054K.lı Yasunu'nu0.5721addesi Karrınca Kurem Olmisineip lnvanınİdareye İlaYönemini Öatıl Açıanınmundaki aşka Kadvurmamaskeceği it İşled İşleaz Ediuna <örülen iği - Rptal İstebiyle
VERPRI ZAİ F( YVLMESİ ( İLİŞKİN İŞLENKABER K U KARARI ( İda4054K.lı Yasunu'nu0.17/Dddesi Karrınca Kurilmeyensnlinde Araİaz Ediuna İşinlenmesi GeOlanak Olmadığı )"
11D2.D6/TD>11.112007E. 2005/4721.8t 2008/2721740an>"YIKÇEVREZENLEMİANININ İPTALİ İSTEMİ ( Dair Plaumlaruea Öncu AllaştırSüri Sonulama Taremlerin Ni Bu Tirn Tebli Edilen ensnlinde AraYöneminilir Bate İşlnının İdarli İstemiyle Dava Açılabileceği )"<-lnının İhaİ Tam Yindeni İzen GünGün İtibaren 60 Günlükinde Dava Açılması Gerekti- Rbr> İDAATMGÖSTÜNLÜKAA AÇMA SÜRESİ ( OtuÇevrüzenlenianının İptali İstemi - /r Plaumlaruea Öncu AllaştırSüri Sonulama Taremlerin Ni Bu Tirn Tebli Edilen ensnlinde AraYöneminilir Bate İşlnının İdarli İstemiyle Dava Açılabileceği )"<-lesinde Davlan mn Alta Aç Buldi Üeeceği )
ÜCRKINZENŞÜRÜCÜRE AŞItuÇevrüzenlenianının İptali İstemi - /r Plaumlaruea Öncu AllaştırSüri Sonulama Taremlerin Ni Bu Tirn Tebli Edilen ensnlinde AraYöneminilir Bate İşlnının İdarli İstemiyle Dava Açılabileceği )"<-lGünlükinde Davlan mn Alta Aç Buldi Üeeceği )
11D2.D8/TD>11.42007E. 2007/74/352t 2007/2988145an>"İDARİ İŞLEMLERİPTALİ ( DNLER İLİLAN BİR YARGI DAVASI ( Bütal İstarının İlaTemyizDüzelenmesm İçerie va nıştayöre DarmeiişKası Ge-mini Gatvası Açın Birdeme tici İşlSnlu teliğinderihşıı Gerbr> ÜCRMA ( BMİNİ (ATDavri İşlemlerTebrli İstrine Açı Yargı Davası Açılmasına -al İstarının İlaTemyizDüzelenmesm İçerie va nıştayöre DarmeiişKası Ge-mini Gatvası Açın Birdeme tici İşlSnlu teliğinderihşıı Gerbr> ÜCRLEMEMTİCİ SNUN Davri İşlemlerTebrli İstrine Açı Yargı Davası Açılmasına -al İstarının İlaTemyizDüzelenmesm İçerie va nıştayöre DarmeiişKası Ge-mini Gatvası Açın Birdeme tici İşlSnlu teliğinderihşıı Gerbr> ÜCR YARGI DAVASI ( BN AÇIİRLENMESEÜKUTAŞIDAYANGÖÇIRLİ İ ARI ( İPTİ (YİŞLENCEMESİ ( SN AÇIGÖÇIŞT KONGÖNDLMESİ ( Kaylan Dav Yargı Davasında ıdVaktNi Bu e Davıan Davalar tonum Başirilmiğersşlbspan>
11D2.D8/TD>11.32007E. 2007/74/6102 2007/29880span>"SİCPETROLNUN YOU' YÖNEAZ ( HARI ( DEPİ AÇMA SÜRELERİ ( İdaYlmiinlük Davl Daveleri Gng AlaVldiği - Dav7 Sayılı Yasunu'n'i İşlGenDavalınıın Yenulanamayacağı )" DAVRİ MAKII DAA KAR ( LÜDUN YOU' YÖKİRELER ( Bela Açma Sürİaz Edivevap Verilmiğer<-lnetrolnunu'nun Yanllmiinlük Davl Daveleri Gng AlaVldiği - Dav7 Sayılı Yasunu'n'i İşlGenDavalınıın Yenulanamayacağı )" DAVA AÇMA SÜRESİ ( İda7 S.K. Md. 10'7'Düİşl"l Davunu'nda a Yapı Biredenneerilmedik Gü"rKaydıDav7 Sayılı Yasunu'n'i İşlGenDavalınıın Yenulanamayacı Ge/netrolnunu'nun Yanllmiinlük Davl Daveleri Gng AlaVldiği - Dbr> DAVELERİ ( ESL DAVUN YOINDA GÖRKINILISTERİLMESİ ( Kay7 Sayılı Yasunu'n'i İşlGenDavalınıın Yenulanamayacağı )"
11D5.D19.22007E. 2007/74/6392 2007/2988326an>"İDARİ D YASVURU ( GümSnnavYanlış YönerlendirileYapılmadı )" SÜRA AÇMA SÜRESİ ( GümSnnavYanlış YönerlendirileYapılmadı )" SÜRA DAVIANLIŞ GÖSDEĞENMESDİRİ ( Kayiden DüzerlendirileYapeğiyle İdaılan Başvuru Otu7 Sayılı Yasa'nı Bul 1addesi Karsamında Yapuğu )
SÜRANAŞIMI ( SicinnavYanlış YönerlendirileYapılmadı )"
11D4.D13.142007E. 2007/94/1.84 2007/298637an>"RESLİMİTED ŞİRKER ESNMESİ YEERGİLER BORÇI ( 257me YapEmenmein atıl Açıanınma Süresinin Hes7nlükiOğu - İdari Davgılama Usulü Kanunu'nun 7. D1addesi Ka Öngenlenen KurÜstddekamınıarSuru Otuluk'nu0.me YapEmenmein dygulama Tarnağı Bulunmadığı ve
KANME YAPEMR Devri Davgılama Usulü Kanunu'nun 7. D1addesi Ka Öngenlenen KurÜstddekamınıarSuru Otuluk'nu0.me YapEmenmein dygulama Tarnağı Bulunmadığı ve<-ıanınma Süresinin Hes7nlükiOğu - İbr> ÜCRESTKAMLARIN ASVURU ( GU ( Verme YapEmenmein dygulama Tarnağı Bulunmadığı ve/anınma Süresinin Hes7nlükiOğu - İdaLimliğd Şirknin enmesi Güngi UsuBorçının Tazmili Amacıyla Yaplcının Adnnare DarmeKurme YapEmenmein
VERGİ HATBORÇI ( 2N AÇITEBLİĞ LEBİLNNME YAPEMERİNDEHakul Açıanınma Süresinin Hes7nlükiOğu - İdari Davgılama Usulü Kanunu'nun 7. D1addesi Ka Öngenlenen KurÜstddekamınıarSuru Otuluk'nu0.me YapEmenmein dygulama Tarnağı Bulunmadığı ve
11D13.D14.922007E. 2005/4721K15 2008/27219span>"İDARİ DAVAYA MA SÜRESİ ( İdarmin Düze Aça Tebliğ Tarlen dnderihten İtibaren Davemeye Başlayan Altenin İşl5.nGün İsalan İşleaz Ede Dayauğu Tar- Günlük Davleme SüresindenCev İha Erdnderihten İtibaren Davdığı YasaerdDavemeye Başlayan Aı )" DAVUTAŞIMI ( YNEDLMEYLEDA AÇNSÜKDİ ( Bütşi Davasalzai Fsn İlaali - Devdığı dığı İsteminğn Reddinelemei GerV ÖncdedilemeiişK.lı Yı Halinde daşvuraraı rihine Kadar Geçen iişK.nin İşlHesaba KatılmakAı )"/Günlükielçten Sonra Yönaan Davalar /r> DAVRİ MAKPRI ZAİ F( NSÜKİALILAN I ( YVURUSU ( Reddığı dığı İsteminğn Reddinelemei GerV ÖncdedilemeiişK.lı Yı Halinde daşvuraraı rihine Kadar Geçen iişK.nin İşlHesaba KatılmakAı )"<-lGünlükielçten Sonra Yönaan Davalar Buldi Üzeeği )"
11D11.6.11.007E. 2007/94/1493 2007/298589an>"İNTME YAPEMR Devrük ve Mrlüğünri İşylfından İdaenlenen Düzliğ Edilen Yas-s7nlük Dava Açma Süresininielçten Sonra Yönılan Başvuru Ot Reddine /emeyeİptali İstemiyle Davlan Davada İlaalenmesm ksiziuldi Üzeeği kği )
KANUN OLMYETKÜRÜTÜSİ ( İEKLERARAEMLERİPTOMASI ( İnşaaenmesm ksiziuldi Üzeeği kği ) <-vrük ve Mrlüğünri İşylfından İdaenlenen Düzliğ Edilen Yasee YapEme Ceniyle Anı7nlük Dava Açma Süresininielçten Sonra Yönılan Başvuru Ot Reddine /emeyeİptali İstemiyle Davlan Davada
GÜZELMRÜK MÜDÜRLÜKİNDEHTRI F GÖÇIENLENMESİPITEBLİĞ LEBİLNNME YAPEMR Dev7nlük Dava Açma Süresininielçten Sonra Yönılan Başvuru Ot Reddine İdarmeyeİptali İstemiyle Davlan Davada İlaalenmesm ksiziuldi Üzeeği kği )
KANUTAŞIGEÇTİKTEÜKUONRASALAN ÖDEVURU ( Gümrük ve Mrlüğünri İşylfından İdaenlenen Düzliğ Edilen Yasee YapEme Ceniyle Anı7nlük Dava Açma Süresininielçten Sonra Yönılan Başvuru Ot Reddine İdarmeyeİptali İstemiyle Davlan Davada İlaalenmesm ksiziuldi Üzeeği kği )
KANAYA MA SÜRESİ ( İGEÇTİKTEÜKUONRASALAN ÖDEVURU ( OUPTDİ ( Bütşmeyeİptali İstemiyle Davlan Davada İlaYapelenmesi ksiziuldi Üzeeği kği ) <-vri Davaya Konu EdiOlk Kritn OlmSürütmenüii Gerektiğeir Başem Olilmadığı )
11D13.8/TD>11.8.207E. 2007/74/578t 2007/2985span>"İDADİSİPLİNZAİ F( YVLMESİ ( AEMLERİPİPTALİ İSTEMİ ( DaireAçma Süresinini-armin Düze Aça Tebliğ TaNi Bu Tirnlükira Yönlcının Dn Y ÖzeİReddiktök Tardekamnnarilmeyearai F İlaTekın rerlendirileesi ve Ödeal İstlen ensnln Birduru Ou/İdarmlerTebli Ediebi EsaBEdenaraı ven Khil E lan Davanın Süresinde Olduğu )
SÜRA AÇMA SÜRESİ ( Davaisiplinzai Fsnrilmeyensnleminin Düzali İstemi - Dairmin Düze Aça Tebliğ TaNi Bu Tirnlükira Yönlcının Dn Y ÖzeİReddiktök Tardekamnnarilmeyearai F İlaTekın rerlendirileesi ve Ödeal İstlen ensnln Birduru Ou/İdarmlerTebli Ediebi EsaBEdenaraı ven Khil E lan Davanın Süresinde Olduğu ) <-vanın Süresinaı Ne dauldi Üzearı GerDoğOlmadığı ve br> ÜCRESTKAMLARASVURU (RASavaisiplinzai Fsnrilmeyensnleminin Düzali İstemi - /reAçma Süresinini-armin Düze Aça Tebliğ TaNi Bu Tirnlükira Yönlcının Dn Y ÖzeİReddiktök Tardekamnnarilmeyearai F İlaTekın rerlendirileesi ve Ödeal İstlen ensnln Birduru Ou/İdi-armin Düzli Ediebi EsaBEdenaraı ven Khil E lan Davanın Süresinde Olduğu )
11D2.D9/TD>19.22207E. 2007/73/1258 2008/272105an>"İDATRIHTI EAĞLI HIARAK ATAALAN ÖDEUZLAŞRASavri Dav Başem Olmuğu ) DAVUZLAŞRASavebihiy Karlı OıiOğk İstılan BaşavBuşTürngi Usuemleri - CHakken Khilınma Süresinin Hes30nlükiOğk İstirlenmesi - /ri Dav Başem Olmuğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhaTbihiy Karlı OıiOğk İstılan BaşUzla Şar-vri Dav Başem Olmuğu )
11D12.D24.18.107E. 2007/74/366t 2008/27210pan>"SİCA AÇMA SÜRESİ ( Davacının İptTerfeçisilmesinensnleminin Düzali İstebiyle İdalaı Başanıni-armin eiraz Ede vri Davanınmayıpresini Gdapılmadığsı/emeye Başlayan OlmasDavri Davanınmayıpresini GeçdurulmAı )" DAVTERFİ ETTİMESİ M Sağlebepde n YerBn dneesi ve vurusu Ol unarmin eiraz Edteliğinde Olduğu )"<- emeye Başlayan OlmasDavri Davanınmayıpresini GeçdurulmAı )" DAVESTKAMLARASVURU (RASavTerfeçisilmesinenğlebepde n YerBn dneesi ve/rmin eiraz Edteliğinde Olduğu )"<- emeye Başlayan OlmasDavri Davanınmayıpresini GeçdurulmAı )"/ilmeyearai Verrine Açılan Davanın SürGünlük Dave İçinde de uğu )
SÜRRİ MAKEMİN SavTerfeçisilmesinenğ-ğlebepde n YerBn dneesi ve vurusu Ol unarmin inrdığı dığı İstelİşlA asınınrerlişilmesini rV Önci Kad İşlem Olmılmadığsıteliğinde Olduğu )"/ri Davanınmayıpresini GeçdurulmAı )" DAVRİ DAVAYA MA SÜRESİ ( PİPTD (RA( YürTyrfeçisilmesinenğ-ğlebepde n YerBn dneesi ve vurusu Ol unarmin eiraz Edteliğinde Olduğu )"/emeye Başlayan OlmasDavri Davanınmayıpresini GeçdurulmAı )"
11D13.D14.98.107E. 2005/783465t 2008/27211pan>"SİCELEKTRİKAA ĞITIM İMTTI ZZLEŞMELİ ( PİPTFESHE ÜÇÜETİLMERİ (APELNU EDSINA DAİŞKİN İŞLEMLERİPTALİ ( Dİ İEBİVerreye Başvuruldurrine Açıa Açma Süresinin Duracaac- Davni Ret İd İtibaren Altesi niavdığı YasaerdDavemeye BaşDi Vmip li )
İDARMTTI ZZLEŞMELİ ( PİPTFESHE ÜÇÜETİLMERİ (APELNU EDSINA DAİŞKİN İŞLEMLERİPTALİ ( Dİ İEBİVerE Y triava ğıtımvem GeçA BirFiaı rAleye Kad-rreye Başvuruldurrine Açıa Açma Süresinin DuracaAı )"<-lni Ret İd İtibaren Altesi niavdığı YasaerdDavemeye BaşDi Vmip li )
İDAAYA MA SÜRESİ ( PİPTD (RA( Yürreye Başvuruldurrine Açı-lni Ret İdrihinden İtibaren Altesi niavdığı YasaerdDavemeye BaşDi Vmip li )
İDAZIMN YDİ GTRIİHİN EK İTİB DN AAYA MA SÜRESİ ( PİPTİALILĞI YEN FAZEME DAYEPİLVAM LMERSİVerE Y triava ğıtımvemtiy zzleşmeli in DurFeshe Ödeatilemri GngElnu Edsına Olaşkin İdarmeyeİptali İsteçİdareye Başvuruldu unaai Vesız Bı İsış Olması Gerbr> KANUTAŞPİPTD (RA( YürE Y triava ğıtımvemtiy zzleşmeli in DurFeshe Ödeatilemri GngElnu Edsına Olaşkin İdarmeyeİptali İsteçİdareye Başvuruldusına Yap-ıanınma Süresinin Hesni Ret İdrihinden İtibaren Altiden Düzemeye Başlayan Aı )"
11IDDGK19.30.2008E. 2007/74/2411 2008/24/2099an>"İNT EAİŞLEMİ ( İşlka Kadvİşlarmumuluşm BaşMemurarak Atanma anvacının İptevli İlişaEsasdesi İstemiyleDav7 Sayılı Yasunu'n7. D0addesi Karsamında Yaperlendirileesi ve ektiği )
DAVA AÇNSÜKUTAŞIYÖNÜN EK Dİ ( Bütka Kadvİşlarmumuluşm BaşMemurarak Atanma anvacının İptevli İlişaEsasdesi İstemiyle Hes7 Sayılı Yasunu'n7. D0addesi Karsamında Yaperlendirileesi ve ektiğirknçıe Aşıünden Reddi Geİİdara Ketsiz uğu )
SÜREVLİ ÇÜEADETEMİ ( Daika Kadvİşlarmumuluşm BaşMemurarak Atanma anvacının İptevli İlişaEsasdesi İstemiyleDav7 Sayılı Yasunu'n7. D0addesi Karsamında Yaperlendirileesi ve ektiği )
11D12.D24.11.2008E. 2007/73/2321 2008/24/41span>"ÖĞRKOMİSERKII DIMCIIN DÜAVTERFİ EDN AAYA C NSÜKİIDN SSIRALSI ( NIÜZELTİLMESİ İSTİ İEBİVerraz Edtesinin Heslayanngıc"<-lKıdOlmSı İlaı Ba YapMezuni BaşihindeningalarYasa'zış Olması Gerbr> KANİIDN SSIRALSI ( NIÜZELTİLMESİ İSTİ İEBİVerKomiservgıldımc8 İDARAZ ( HESİ ( BİTİANAN GICIVerKomiservgıldımc8
11D10.D11.25.2007E. 2007/73/2595 2008/24/7611an>"TEMİHALEPİPTALİ İSİLİŞKİN İŞLRİ İŞLEMLERİPTALİ ( Dİ İEBİVerBuşH Olstad İşla AçmDerdDst İknçıı İşlemin eialan İşleaz Ede kdine lundaki ais Edilen İşleme KTebali İstemiyle Davl İşllcının lfından İdalan Davanın Sürs Alı İlaalenmeseiğersşlbr> DAVAEN FST ( Lazlfındının usu Olmvnğlebebivl İşlO Bir Başa Açme Eüdiğ İşlİknçıİ İdcivanın Sürs Alı İlaalenmeseiğersşlbr> DAVTRI FI ( 2U EDSE CEZSEBEBİVAYNIARAK AAYA MEVLÜSİ KTLİŞRARAECİ VE AYA MA ASI ( YürBuşanın SürDerdDstliaveniyle Anıalenmeseiğyği ) Kabl Kanuka A'n7. GenDavİlkein Ni Bu ası Gerbr> KANEAZ ( HU ( Ver linin İlarenin Ceveyeci Öatıl Açıgı Davuna Başvurmamm Bunce Davtonu 7. vİşlaezhil çme z Bu irildiği Geryıyla Yaprmin inrdığı dığı İsnıea Öncerlişilmesini RetÜstddekamdSoneğiyersşlbr> DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareninBaşılan Başvuru Otın Yenesinyeçdurulmına -ağiyleeddedizea ÖncdedilemeiişK.lı Yı Halinde daşiseıanınma Süresinin Hesiden Düzemeye Başlayanı Gerbspan>
11D11.6.12.2007E. 2007/91/3614 2008/24/2707an>"RESİTHALATTATTAHINDUK ETTİMESKLER EL İNATAĞLI HN VERELMRÜK GİLER ( İİhaleraçrKaydı Yaprthİstlen Reduammesi in d-p6183K. Md. 10'56arınca Kuris Edilen Tütemeye/ed İşleaz Ediuna nareidesi yiprDoğOldDavada DAVRHRAÇYNAKDIYLÖNEAH İ LMEYARAHAMMA (R ( BelÇıkOlmB Önnelerde n YerSaki muğu ) ki aşkahisAnı6183K. Md. 10'56arınca Kuris Edilen Tütemeyep-ıaoğOldDavada DAVELMRÜK GİLER ( İİhalthİsattarihhakkukaisilmesDtiğaTyeİp Karlı On Öz/leraçrKaydı Yaprthİstlen Reduammesi in d-pÇıkOlmB Önnelerde n YerSaki muğu ) ki aşkahisAnı6183K. Md. 10'56arınca Kuris Edilen Tütemeye/DoğOldDavada DAVAMFONCAĞININİhaleraçrKaydı Yaprthİstlen Reduammesi in d-pÇıkOlmB Önnelerde n YerSaki muğu ) ki aşkahisAnı6183K. Md. 10'56arınca Kuris Edilen Tütemeye/ed İşleaz Ediuna nareidesyeceği )
11D5.D19.622009E. 2007/74/1891 2008/24/3536an>"İNT EAİŞLSEBEBİN ESL LÜKAAOSY ( GÖÜKUŞKİNİ İSTİ İEBİVernmaSüreebebi YerÖz Davaosy Ba YapunmadığGenıava AçcıCHakken KksaBEdıuemleri - Cisi lyeği kvası Ger-rnmaSüreminin Düz Ödemrn ) SÜRA AÇMA SÜRESİ ( BİTİANAN GICIVernmaSüreebebi YerÖz Davaosy Ba YaerSnin ersşlasında dar-rnmaSüreminin Düz Ödemrn ) Tebliğellüğtirlg İstem Fınt8 DAVTEBELLÜĞIİRLG ( AEMZALATIAK AAYA CIYAKIEAİŞLEMİ ( BİTİİR ÖRNEĞ BİTVLMESİ İİŞMOSI ( YürnmaSüreebebi YcHleicenrenildenvacının İptnmaSüreebebi YerÖz Davaosy Ba Yaerardığ Yı Halebiyle<-vlcınma Süresinin Heslayanngıcı
11D11.6.1522009E. 2007/73/2031 2008/24/2338an>"İNTME YAPEMR PİPTALİ İSTEMİ ( YLEDLAN BİRA AÇM(tÜstddekamrine Getemeyeİrılaanddekamönılan Başvuru Ot Redemeye Başlayan Alta Açma Süresinin Dçdurulmınağı )" DAVA AÇNSÜKUTAŞIMI ( YNEDLMEYLEDDİ ( BütÜstddekamrine Getemeyeİrılaanddekamönılan Başvuru Ot Redemeye Başlayan Alta Açma Süresinin Dçdurulmını Ger-ree YapEme Kİptali İstemiyle Davlan Davada
GÜZA AÇMA SÜRESİ ( İdaee YapEme Kİptali İstemiyle Davlan Davada <-tÜstddekamrine Getemeyeİrılaanddekamönılan Başvuru Ot Redemeye Başlayan Alta Açma Süresinin Dçdurulmınağı )"
11D5.D19.25.608E. 2007/73/4911 2008/24/3006an>"VEKU ALAU EDT OUPTZABITĞIN BOŞALTASI ( Yüracının İptManevstebni GatvemiyleDava Açma Süresinin Hesaplanması Ba Yap7 S.K. Md'u0. 2addesi Karrıanması Gerekti)
DAVMANEV BMİNİ (ATDavacının İptevli zmili sİstOtlmınktapuğu ) DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdaManevstebni Gat/7 S.K. Md'u0. 2addesi Karrıanması Gerekti) <-vacının İptevli zmili sİstOtlmınktapuğu ) SÜREVLİ TTAHSİSLİ U ALAU EDT OUPTZABITĞIN BOŞALTASI ( Yüracının İptManevstebni GatvemiyleDava Açma Süresinin Hesaplanması Ba Yap7 S.K. Md'u0. 2addesi Karrıanması Gerekti)
11IDDGK19.432007E. 2007/14/6K. 2007/44/57pan>"SİCPETROLNUN YOUVerraz Edtarın rveıanınma Süresinde n Yerı Bicaaenlenen iilmasu - İdari Davgılama Usulü Kanunu'nu. 10'7arınca Kurl Davunu'nteliğinderihşıı ve br> KANM DAVUN YO NİTELİĞİVTMI (AKDevri Davgılama Usulü Kanunu'nu. 10'7arınca Kur-lnetrolnunu'nun uulunteliğinki muğu ) rraz Edtarın rveıanınma Süresinde n Yerı Bicaaenlenen i - Rbr> İDARAZ ( HARI ( DEPİ AÇMA SÜRELERİ ( PİPTAYRIIN ENLENMESDİĞİVUN YOINDDevri Davgılama Usulü Kanunu'nu. 10'7arınca Kurl Davunu'nteliğinderihşıı ve -lnetrolnunu'nu
11D2.D6/TD>11.122007E. 2007/74/492 2007/24/297pan>"SİCİRLLMEYAPENCÜMEMİAARI ( YLÖNT ( S LMEYARAYIKIM İMİ ( İşlri Davanınmayası ıunce DavÜstddekamınıarSuru Oma/anınmayıpresini GeçdurulmAı )"<-iProj Baş7/4528rihdesatvbr> VERPROJAYEPIRI OLVTMMEYATDavirledlyürEncüer Tearı Ge Yapis Edilen TütYıkOmlemi Olu-ari Davanınmayası ıunce DavÜstddekamınıarSuru Oma/anınmayıpresini GeçdurulmAı )"
İDAYIKIM (iProj Baş7/4528rihdesat/irledlyürEncüer Tearı Ge Yapis Edilen Tütemeyep-ıri Davanınmayası ıunce DavÜstddekamınıarSuru Oma/anınmayıpresini GeçdurulmAı )"
İDAAYA MA SÜRESİ ( PİPTD (RA( YürProj Baş7/4528rihdesat/irledlyürEncüer Tearı Ge Yapis Edilen TütYıkOmlemi Olu-ari Davanınmayası ıunce DavÜstddekamınıarSuru Omaİbr> ÜCRESTKAMLARIN ASVURU (RASavri Davanınmayası ıunce Davanınmayıpresini GeçdurulmAı )"<-iProj Baş7/4528rihdesat/irledlyürEncüer Tearı Ge Yapis Edilen TütYıkOmlemi Olubr> SÜRRİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Oturi Davanınmayası ıunce DavÜstddekamınıarSuru Omaİ-vanınmayıpresini GeçdurulmAı )"
11D13.D1/TD>11.302007E. 2007/91/4552 2008/24/2026an>"İDAMANEV BMİNİ (ATDavaeprOlmSa YöBa YapKurtaOmaİFaaOlyütde n Yervavtoord Gasyoeraalışmaının TazYetersizi Üze-lO Bydlırece RedHlerketsizi Üz YerSöz usu Olması Ge/OlumsuzlEylerubr> SÜROLUMSUZKEYDENDavaeprOlmSa YöBa YapKurtaOmaİFaaOlyütde n Yervavtoord Gasyoeraalışmaının TazYetersizi Üze-lO Bydlırece RedHlerketsizi Üz YerOlumsuzlEylerurak Ataulü Gerektiği/Manevstebni Gatvbr> DAVAEPRN SSONRA( YKURTA(RASFA İSYETİ ( PİPTDEPKOORD (ASYON ÇALIŞMAL ( İPTYETERSİZLİĞİVerManevstebni Gatv-rOlumsuzlEyler/O Bydlırece RedHlerketsizi Üz YerSöz usu Olması Gevbr> DAVAOĞRUGÖÇIEOĞRUYAR YARGI DAVASI ( BA ASI ( YüraeprOlmSa YöBa YapKurtaOmaİFaaOlyütde n Yervavtoord Gasyoeraalışmaının TazYetersizi Üz/OlumsuzlEyleru-vanın Süresindeinde Davlan ıpılması ı - SürDelendirileesi ve ÖdeBarucunaöre En Uyuşmaz DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdaManevstebni Gat/aeprOlmSa YöBa YapKurtaOmaİFaaOlyütde n Yervavtoord Gasyoeraalışmaının TazYetersizi Üze-lO Bydlırece RedHlerketsizi Üz YerSöz usu Olması Ge/OlumsuzlEylerubr> SÜRE AŞItuManevstebni Gatvası Açılmınkdar-raeprOlmSa YöBa YapKurtaOmaİFaaOlyütde n Yervavtoord Gasyoeraalışmaının TazYetersizi Üz/OlumsuzlEyleru/span>
11VDDGK24.17.008E. 2007/73/254 2008/24/28an>"SİCA AÇMA SÜRESİ ( Davgi Usuvevapzarİhbamelermein atıl Açıanınma Süresinin -zenlee BaşvevŞika Başvurusu Ol<-vrvli İsteece uMahk Kaderbr> VERGİ HATDEPAİ FTİHBARESİNLER İLİARIŞI A AÇMA SÜRESİ ( Davacınma Süresinin nde Davaltme Başvurusu Ol Reddine İbr> DAVALTME BAŞVURUSU ( OUPTDİ ( Bütacınma Süresinin nde Davaltme Başvurusu Ol Reddine İ-vrvli İsteece uMahk Kaderbspan>
11D10.D11.1522009E. 2007/73/1377 2008/23/3999an>"İNTRLİ İ ASI ( Bütılanpis EdivevOnnınmlemi İşlehalrmein atıltası netmeliğin K' YerMüteahhitliavıl n Geryl Koşn Birduru OmarSurlırıı O Recuddesi Ka ÖngVKksaO Birerlişiki Üzüzali İstemi - Dbr> DAVMÜTEAHHİT ( LARIN ( DYETKETER ( LİRLG ( Aer lininnetmeliğin KimMüteahhitliavıl n Geryl Koşn Birduru OurSurlırıı O Recuddesi Ka iürs nafmVürSaGatknıının Mağulmaisilğn İlarediaasdesi İst/r> DAVA AÇMA SÜRESİ ( İda7 S.K.lı Yasunu'n Kvlcınma Süresinin Hesl Davunu'nda Yapı Biredenneerilmedik Güllerde İdareye Mmahk Kamein dygAe BışnlükiOğu - uulurtilen iilması Gerbr> DAVALTMNMEYİCİ İMİ (İ ( ESLĞAŞPİLBAŞTRIİHİDavri İşlanınma Süresinin Hesi'zışırBn dneelmılmadığsı Davlayan Aı )" İlaalininneasadaaenlenen iilması Gerbr> ÜCR İCA FAROD ( Bütılanpis EdivevOnnınmlemi İşlehalrmein atıltası netmeliğin K' YerMüteahhitliavıl n Geryl Koşn Birduru OmarSurlırıı O Recuddesi Ka ÖngVKksaO Birerlişiki Üzüzali İstemi - Dbr> DAV İCA FAROD ( BKAYITLİRLG ( Aer lininnetmeliğin KimMüteahhitliavıl n Geryl Koşn Birduru OurSurlırıı O Recuddesi Ka iürs nafmVürSaGatknıının Mağulmaisilğn İlarediaasdesi İst/span>
11D5.D19.222007E. 2007/73/3144 2008/23/3551an>"TEMYÖNLMERİ( LMA (R ( PİPTDEĞİŞTİMESİ İSTİ İEBİVerYlı mması aebi Esaİzen GünGün İtibaren 60 Ae Bışnlükiİçeinse Dava Açılması Gerekti- R-areye Başvuruldu unaesinyeçdurulmınağı )" DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdaetmeliğinkddesi de n Yererlişilmesini r-rYlı mması aebi Esaİzen GünGün İtibaren 60 Ae Bışnlükiİçeinse Dava Açılması Gerekti- /reye Başvuruldu unaesinyeçdurulmınağı )" DAVİ BİRLMEYARAALTMNMEYİCİ İMİ (İdaetmeliğink/reAçma Süresinini-aYlı mması aebi Esaİzen GünGün İtibaren 60 Ae Bışnlükiİçeinse Davlması Gerekti- Rbr> İDAALTMNMEYİCİ İMİ (İdaİ Tamlen TütYtmeliğink/reAçma Süresinini-aYlı mması aebi Esaİzen GünGün İtibaren 60 Ae Bışnlükiİçeinse Davlması Gerekti- Rbspan>
11D5.D19.152007E. 2007/73/1007 2008/23/3368an>"İNT EANRASavinnavarlı Oı/Zamakinde DavKoşuıın Yenerlişini reniyle Anıaece Redi Kad İşlerlendirileYapılmı İsnıeektiği Davd Edi-a7 S.K. Md. 1010rrınca Kureeye Başvuruldusupva Açılabileceği )"<)Zamakaı Ner> DAVUTAŞIMI ( Yavinnavarlı OıtnmaSü/Kaza anvacının İptevli avlayantası ı Ger-rnr ıuncUzu Kur İşlSdennelçten Sonra Yöneeye BaşvurulduYapunmadk İsta AçyçılmınGe/e Aşımı Nedunmadığı ve
KANA AÇMA SÜRESİ ( GümSnnavarlı OıtnmaSü/Kaza anvacının İptevli avlayantası ı Ger-rnr ıuncUzu Kur İşlSdennelçten Sonra Yöneeye BaşvurulduYapunmadk İsta AçyçılmınGe/e Aşımı Nedunmadığı ve
11D13.8/TD>11.12.307E. 2007/72/1541 2008/23/1122an>"VERÜNİVERSİTE OKUTMAN Yaviicnin İlaOlumsuzlenlenen inin -zenınma Süresinin Hes65.K. Md.ümleri İşlGöznden R Tutuak Ataaplanması Ba İptektiği )
DAVOLUMSUZKSİCİLBütÜniversii mukutmakıCHakken Kvlnlenen Kur-zenınma Süresinin Hes65.K. Md.ümleri İşlGöznden R Tutuak Ataaplanması Ba İptektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( GümÜniversii mukutmakıCHakken Kvlnlenen KurOlumsuzliicniCHakken Kv-s65.K. Md.ümleri İşlGöznden R Tutuak Ataaplanması Ba İptektiği )
DAVl Davümlerlngenlenen Kurraz Edtesininr> DAVRİ MAKII DAA KAR ( LÜDUN YOUGümD1addesi vümlmüden DMK' Bul 17.ivev118addesi llİşlA Bien Kvulanamayacağı )"<-rOlumsuzliicniCHakken Kva Açılması Ger/span>
11D2.D6/TD>11.3.107E. 2007/91/6627 2008/23/20an>"YIKİMARANININ (rıanması Gen netmeinkdemeyep-ırli İstemiyle Dav7 Sayılı Yasa'nı Bul7/ddesi Ka Yayirtilen Düze İçindeinse Dava Açılmasleceği )"br> İDAALTMNMEYİCİ İMİ (İdr Planınınmılmadığsıt- rıanması Gen netmeinkdemeye/rli İstemiyle Dav7 Sayılı Yasa'nı Bul7/ddesi Ka Yayirtilen Düze İçindeinse Dava Açılmasleceği )"br> İDAE AŞItulama Taremlerstrine Açıenlenenyici emin eiıl Açı- r Planının/rli İstemiyle Dav7 Sayılı Yasa'nı Bul7/ddesi Ka Yayirtilen Düze İçindeinse Dava Açılmasleceği )"br> İDAUYGULAİŞLEMİ ( İşrine Açıenlenenyici emin eiıl Açılan Davada /r Planınınm-v7 Sayılı Yasa'nı Bul7/ddesi Ka Yayirtilen Düze İçindeinse Dava Açılmasleceği )"bspan>
11D10.D11.14.2007E. 2007/70/26t 2008/22/4360an>"RESENKABER K U KARARI ( İPTALİ İSTİ İEBİVerreAçma Süresininivnıesi niavlayanngıc"<-lKrı Gürİaz EdiEdn iilması GenYenesinyeçKeseceği )
DAVRAZ ( SÜKUTAŞYİNUN MEERSİVerRek Ketmuluşlararının İlaali - Dasında darreAçma Süresininivnılayanngıcı
SÜRA AÇMA SÜRESİ ( DYETİANAN GICIVerRek Ketmuluşlararının aali - Dasında<-lKrı Güralan İşleaz Ede kesinyeçKeseceği )
DAVKINZENŞÜRÜCÜRE AŞIYETİANAN GICIVerRek Ketmuluşlararının ürİaz EdiEdn ieme zenınma Süresinin Hestn Olm Kaderbspan>
11D10.D11.14.2007E. 2007/70/1111 2008/22/4362an>"İDAENKABER K U KARARI (I ( NAİARIŞI EAZ ( HU ( NASVURU ( LAİŞI ( Yüresi İçerie Dava nıştay' Kva Açılmasleceinin -zraz Ede vrlenmesm İçeucunaurilmeyearRek Ketmuluşlararının İlaelçersizması GerÖdeal İstasında onu EdiEdesyeceği )
DAVTELEKOM PİAL O( GÖAENKABER ESAHL İİ İDDİ ( YNLER İLİALAN ÖDEMRAÇ (ŞTIRYAGÖAYER İDETENCEMEDAYEPİZBİTVLMİ YEERŞİRKERYKINDA YÖNELERİAKPRI ZAİ F( Tİ KDİRİVerRek Ketmuluşlararınıınınnarşın Kbiaz Ediuna narvuru Otını ı Ger-ra nıştay' Kva Açılması Gerekti- Rbr> İDAMRAÇ (ŞTIRYAPILAAŞLENKABER K U KARPERSONEİSİLİYER İDETENCEMEDAPİZNİTVLMİ YEERŞİRKERYerRek Ketmuluşla' KurilmeyDüze İçlavasalzai Fsn'narşın Kbiaz Ediuna nareidesyeceği ) <-ra nıştay' Kva Açılması Gerekti- Rbr> İDAEAZ ( HU ( NASVURU ( LAİŞI ( YürRek Ketmuluşla' 'ntelhaereliğinklirarınıınınnarşın Kb-rine Gdnıalenmee BaşİzOlmVürik GülFiaı rHakken KvilmeyDüze İçlavasalzai Fsnn netmeinkdeaz Ede velçersizması Ge/a nıştay' Kva Açılması Gerekti- Rbspan>
11D11.6.11.2007E. 2007/70/561t 2008/22/34span>"ÖĞRRİ DAVA AÇMA SÜ İPTMÜMKÜNDUNDUKANI ( YüŞirkniaşılan B Kriliğ Tgatının liğellüğng Asi İstO mn Alta Açın İptİkametmAdr Ka ere DarmeKurme YapEmenmein Yereltme BallİşlV Öncal İstlen eni İşlemiyle DavKiril Adnnabr> KANME YAPEMR DeŞirkniaşılan B Kriliğ Tgatının liğellüğng Asi İstO mn Alta Açın İptİkametmAdr Ka ere DarmeKur-reltme BallİşlV Öncal İstlen eni İşlemiyle DavKiril Adnnavri İşlanınma SüGenYenMümkündunmadığı vebr> İDAAYRKER EL Sİ(TYETKİ( DUNDUKAN BİÇORTAKDeİkametmAdr Ka ere DarmeKurme YapEmenmeinr-reltme BallİşlV Öncal İstlen eni İşlemiyle DavKiril Adnnavri İşlanınma SüGenYenMümkündunmadığı vebr> İDAAMFONCAĞININİhŞirkninaTyedelr Asi ve vnmadığ Altaya ün Adr Ka ere DarmeKurme YapEmenmeinr-reltme BallİşlV Öncal İstlen eni İşlemiyle DavKiril Adnnavri İşlanınma SüGenYenMümkündunmadığı vebspan>
11D13.8/TD>11.17.008E. 2007/91/4132 2008/22/1202an>"İDATMMOB AL O( İPT27/ddA (RS İDETY( SLI EHTARAAİ F( T57un OlmOsupviaz Ediuna nunrdıpaOıiOğu - İdaraz EdiEdn iesiaumlarun Kvraz Eddavelçenresinde n vanınmayıpresini GeçKeseceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdaMühirilGrÖdeMi PlaOdFın ırHaysi BaşDivanda a KurilmeyDüzi'zışırİhtPlaai Fın ır-vraz Eddavelçenresinde n vanınmayıpresini GeçKeseceği ) /un OlmOsupviaz Ediuna nunrdıpaOıiOğu - İbr> DAVMÜHESDİSIYETMİMARAODAL ( YKIYSSYET DİVAOINDA CÖNŞİEN ARAY( SLI EHTARAAİ FI ( 257un OlmOsupviaz Ediuna nunrdıpaOıiOğu - İdaraz EdiEdn iesiaumlarun Kvraz Eddavelçenresinde n vanınmayıpresini GeçKeseceği )
11D2.D6/TD>11.10.2008E. 2007/70/5692 2007/21/6248an>"YIKİMARANININNÖNEAZ ( H ( LÜDav İşlAymıkrAskıresi İçerie Dava ÖncAskıresi İç Düz Ötimin İtibaren 60 Günlük Davri İşlanınma Süresininerie Daviaz Ediuna narvuru Otınbesi İst/r> DAVASKIRESİ ( İN AÇDETEMARANININNÖNEAZ ( HLMEYE İ ( Kaylskıresi İç Düz İhaGüdenüaİzen GünGünlük Dava'nıllanınma Süresininerie Daviaz Ediuna narvuru Otınbesği )
DAVRİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( OİÇİENS İDETEAZ ( YÖNUNDUK LABESİ ( Kayr Planınınnarşın Kblskırİ Tamesininerie Daviaz Ediuna narvuru Otıma Olması Ger-ra Açma Süresinin Hesaplanması Baulü Kanbr> İDAAYA MA SÜRESİ ( PİPTHESANINII ( Y ( LÜDavr Planınınnarşın Kblskıresininerie Daviaz EdiEdesi yiprDnınma Süresininerie Dav7 Sayılı Yasunu'n7. D1/ddesi Ka ere Süriaz Ediuna narvuru Otımaınremlarun Kvbspan>
11IDDGK19.4.2008E. 2001999/111 2008/20/1159an>"VEKECRİMİSİ(TİHBARESİNDEH(rerlişilmesini rebiyle<-vrenin Cevelkdemeyei vüiçbİşlerlişiki kpılmı dİşleaz Edecdediltm İçeucunauki ais Edilen İşlEcrimndelraltme Başehbamelersş/mleni nemlerstaya Kurtığı dınağı )" DAVİMLERİPTORTAGÖÇIKALKAN BININİhaEcrimndelrİhbamelersş Kaberlişilmesini rebiyle<-vrenin Cevelkdemeyei vüiçbİşlerlişiki kpılmı dİşleaz Edecdediltm İçeucunauki ais Edilen İşlEcrimndelraltme Başehbamelersş
DAVRİ DEPİPTECRİMİSİ(TALTME BAŞİHBARESİNDEH(relkdemeyei vüiçbİşlerlişiki kpılmı dİşleaz Edecdediltm İçeucunauki ais Edilen İşl- mleni nemlerstaya Kurtığı dınağı )" DAVALTME BAŞİHBARESİNDEH(rEcrimndelrİhbamelersş Kaberlişilmesini rebiyle<-vrenin Cevelkdemeyei vüiçbİşlerlişiki kpılmı dİşleaz Edecdediltm İçeucunauki ais Edilen İş/mleni nemlerstaya Kurtığı dınağı )"
11IDDGK19.252007E. 2007/70/573 2008/20/966an>"İDAPARSELASYON EMİ ( İAÇI( GÖÜKUTAŞIGEÇTİKTEÜKUONRASAYA MA ASI ( Yürr Planınınnn aali - Getekin İdarmiyle eBarAşaı dİvrlenmesm rnağı Bulunmadığı ve<-ıasaselasyoereyeci Öatekin İdaBölümüden esinaı Neıünden Redr Planınınnarekin İdaBölümüden elenmesi ksiziuldi Üzebr> İDARMARANININNIPTALİ İSİLİŞKİN İŞLRMİ (İnşaaenmesm rnağı Bulunmadığı ve<-ıasaselasyoereyeci ılmaBa Yaera'nıllanınma Süresinineirildiğden Sonra Yönaan ı Gerbr> KANUTAŞYürPsaselasyoereyecimein atıl Açıanınma ığı İsn Kv-sesi niavlayanağı )" DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdaPsaselasyoereyecimein atıl Açı-sesi niavlayanağı )"
11D11.6.18.608E. 2001999/3613 2008/20/18span>"ÖĞRFONTTAHINDUKUGümToplumuonut F Ediihhakkuk <-vanında Yapun OlleşGüllmleri İrHakken KvTekın rlmlerrilmeyDeceği ) <-r linin İlaYnınltası ıOlması Gerbr> KANEAZ ( HLMEİ M SağYnınltı rHain İlasözksu Olması ı ve VERELMRÜK MUSİNLELER İDETTOPLLAU EDT FONUTTAHINDUKUGümYnınltı rHain İlaSözksu Olması ı Ger-rraz EdtEdeiğer
11D11.6.111m408E. 2001999/2675 2008/20/1008an>"İNTME YAPEMR DevSuki OmarÖdeAntrepoeatilemri Gn at109'Recuddesi arınca Kurisğ EdiOa nanu-ari Daviaz Ediunaınınnareidesyeceği ) KANUUND (RAIYETANTREPRAK ANU EDSBİRLŞYAINDDevMağazaremle SonŞirkni<-lKrybo Tamlşynda /ebni GatTazmili Amacıyla Yapee YapEme Cenlenen Keceği )
DAVANTREPR CEZSUND (RAAK ANU EDSBİRLŞYAINDDevMağazaremle SonŞirkni<-lKrybo Tamlşynda /ebni GatTazmili Amacıyla Yapee YapEme Cenlenen Keceği )
DAVMİNİ (ATDavSuki OmarÖdeAntrepoeatilemri Gn at109'Recuddesi arınca Kurisğ EdiOa nanuee YapEme C-ari Daviaz Ediunaınınnıereyectesyeceği ) /Ditiğiva Açılabileceği )"<)r> KANRİ İŞLEAZ ( HU (L ( İPTETİLMİLEE İ ( KaySuki OmarÖdeAntrepoeatilemri Gn at109'Recuddesi arınca Kurisğ EdiOa nanuee YapEme /Krybo Tamlşynda reniyle Anıebni Gatv-rDitiğiva Açılabileceği )"<)r> KANAMFONCAĞININİhaSuki OmarÖdeAntrepoeatilemri Gn at109'Recuddesi arınca Kurisğ EdiOa nanuee YapEme C-ari Daviaz Ediunaınınnıereyectesyeceği ) /Ditiğiva Açılabileceği )"span>
11D11.6.111m408E. 2001999/2507 2008/20/1007an>"RESUUND (RAIYETANTREPRAK ANU EDSBİRLŞYAINDDevrük vğatıl AçıSnlumluiOğu kın ırirtilen Düzatilemri G<-vrük ve gi UsuvevRn Ommein YerMükerdefiması ı kın ırbr> DAVANTREPR CEZSUND (RAAK ANU EDSBİRLŞYAINDDevrük vğatıl AçıSnlumluiOğu kın ırirtilen Düzatilemri G<-vrük ve gi UsuvevRn Ommein YerMükerdefiması ı kın ırbr> DAVELMRÜK GİLER CEZİ ( M ( İİhaSuki OmarÖdeAntrepoeatilemri Gn at109'Recuddesi arınca Kurisğ EdiOa nanueyecimeieC-ari Daviaz Ediunaınınnıereyectesyeceği ) <)r> KANRİ İŞLEAZ ( HU (L ( İPTETİLMİLEE İ ( Kayrük ve gi UsuvevRn Ommeinı-seuki OmarÖdeAntrepoeatilemri Gn at109'Recuddesi arınca Kurisğ EdiOa nanueyecimei
11D13.8/TD>11.222207E. 2001999/4726 2008/20/1621an>"TEMPROFESÖRLÜKIKADROSUBN AÇIİURU ( Gümun Olm İşlem Olmli Edilen en Redrenincürütmenüii Gerektiğeir BaşDizilem Olmn BirÖng Eüdenresinde u-vanın Süra ığı İsnarekin İdaesinde n vaplanması Ba YapDikkatelA asyacağı )" DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdaProfesök TarKadroOlmn Birduru Ou/un Olm İşlem Olmli Edilen en Redrenincürütmenüii Gerektiğeir BaşDizilem Olmn BirÖng Eüdenresinde u-vaplanması Ba YapDikkatelA asyacağı )" DAVRİ İŞLEMLER ( BelProfesök TarKadroOlmn Birduru Ou/alan İşlDuy Otın YaerSa Yönemiyri İrDelendirileesi kseurete DavHaikaueyecimei
11D5.D19.27.107E. 2001999/616t 2008/20/295an>"İDAYURT DIŞI AYLIKINDDevEksikenmes niavebiyle<-v7 Sayılı Yasunu'n7. D2/ddesi Ka YayÖng Eüdenrİcraşihindening İhaAymıkree Yain Hesi'madı )" SÜRRCRAŞTRIİHİDav7 Sayılı Yasunu'n7. D2/ddesi Ka YayÖng Eüden/ İhaAymıkree Yain Hesi'madı )"
11IDDGK19.3.2001999D>E. 2001999/959 2001999/1189an>"İNTA DAVIANALİ İSİLİŞKİN İŞLRMLERİPTG( İİALINI ( YüracınınÖncAit EvrakınınnişaEss Öatekin İdai'zınıerHangerihten İze Aça Tebliğ Tarlen dnde Yerınlaşıını ı Ger/r> DAVTEBLİĞ TRIİHİDavacınınÖncAit EvrakınınnişaEss Öatekin İdai'zınıerHangerihten İze Aça Tebliğ Tarlen dnde Yerınlaşıını ı Ger/r> DAVUTAŞIMI ( Yavrenincüre Aça Tebe DarmeKurPostn Sürrine A Bu TirnYılrirşblyreile
11D13.D1/TD>11.2.2001999D>E. 2001999/2427 2001999/4494an>"SİCA AÇMA SÜRESİ ( Davl Davunu'nda a Yapı Biredenneerilmedik Güllerde İdagi UsuMahk Kade Dava AçılmSüresinin HesOtuznlükiOğı Ger/r> DAVGİLER MAHK İ ( İDETAYA MA ASI ( Yürl Davunu'nda a Yapı Biredenneerilmedik Güllerde İdagi UsuMahk Kade Dava AçılmSüresinin HesOtuznlükiOğı Ger/r> DAVRMLERİPTİALILAN I ( YVURUSU ( Redanınma Süresininerie Davilininndekamönılan Başvuru Ot ilçıa Açma Süresinin Duracaac- D/span>
11VDDGK24.11.2001999D>E. 2001999/166 2001999/49pan>"SİCALTME BAŞVURUSU ( OUPTDİ ( Bütacınma Süresinin Duririldiği Ger-vanın Süresinımı Nedeniyle Anıdi Geİİdauka Aaş7/4528ruğu )
SÜRATAŞIMI ( İPTTESBEAZBütaltme Başvurusu Ol Reddine İ-vacınma Süresinin Duririldiği Gerbr> İDAAYA MA SÜRESİ ( PİPTGEÇİMESİ İSTütaltme Başvurusu Ol Reddine İbspan>
11D2.D6/TD>11.2.2001999D>E. 2001998/5181 2001999/5168an>"İNTAEPRN SNEDLMEYLEDKINZSAHİPLİĞİŞVURUSU ( OUPTDİ ( İLİŞKİN İŞLRMLERİPTALİ İSTİ İEBİVerreAçma Süresininivnılayanngıcı
SÜRA AÇMA SÜRESİ ( DYETİANAN GICIVeraeprOlmeniyle AnıHKoşSahipliğişvurusu Ol Reddine Getekin İdarme KTebali İstebiyle İdalan Davada daİbr> ÜCRAFETSNEDLMEYLEDKINZSAHİPLİĞİNETAYYN VERVURU ( OUPTDİ ( İLİŞKİN İŞLRMLERİPTALİ İSTASI ( Bütlcınma Süresinin Heslayanngıcı
SÜRE AŞIYETİANAN GICIVeraeprOlmeniyle AnıHKoşSahipliğişvurusu Ol Reddine Getekin İdarme KTebali İstasında Süra ığı İsndaİbr> ÜCRKINZSAHİPLİĞİNETAYYN VERVURU ( OUPTDİ ( AEMLERİPİPTALİ İSTASI ( YÖNA AÇMESİ ( DYETİANAN GICIVeraeprOlmeniyle AnıUğrnınl aşZaınıınıdDavaolçyçı/span>
11VDDGK24.1222001999D>E. 2001999/78 2001999/462an>"İDAA AÇMA SÜRESİ ( OİÇİENS İDETEİ MAKIÖN EK ALTME BAŞİ İEBİİDETUNDUK LMUŞMOSI ( Yüra Açma Süresinin Dçdurulmınağı )"<-vrenin Cevaltme Başvurusu Ol Rcdediltmilması Ger-rgi Usua Açma Südaİ30 gük Dave İç Yerışış Olması Ger-ralar Buldi Üzİİdauka Aaşulamnruğu )
SÜRGİLER MAHK İ ( İDETAYA MA SÜRESİ ( Dav3ünlük Dave İç Yerışış Olması Ger-rgi Usueenins Açıenlee Başe Birduru Ousı GerÖdevuru Ot Reddine İdaa Açma Süra'nıllesinin HesUzaınağı )" DAVALTME BAŞVURUSU ( OUPTDİ ( Bütri İşlaltme Başvurusu Ol Reddine İ-vgi Usua Açma SüresininiO Bir3ünlük Dave İç Yerışışyacağı )"<-rMahk Kacüre Aç Süresinımı Nedeniyle Anıdi Geİİdauka Aaşulamnruğu )
11VDDGK24.14.901999D>E. 2001999/38 2001999/404an>"SİCALTME BAŞŞİKAYET U ( NASGİDESİ İSTütaltme BaşvevŞika Baş-ra'nılnınniYnlumarucunndaİÇözümen Keceği k Uyuşmaz SÜRGİLERMESDİRMŞIYETHESANRKITFI ( 257altme BaşŞika Başuna narvuru Otımaınrbspan>
11D13.8/TD>11.8.601999D>E. 2001998/5045 2001999/36span>"ÖĞRKAE YAPR ( LEM ( PİPTD (D ( LI ( YAİ F( T57Üstddekamüralan İşleaz Ede ka Açma Süresinin Dçdurulmupvaurulmınağı )" DAVESTKAMLARASALAN ÖDEEAZ ( H(rKadn eirlendimnin Duracaac- DHakken K-a Açma Süresinin Dçdurulmupvaurulmınağı )" DAVAYA MA SÜRESİ ( DavKadn eirlendimnin Duracad Otımaınrai FsnrHakken KvÜstddekamüralan İşleaz Ede kEsi ve bspan>
11D2.D6/TD>11.202001999D>E. 2001998/1839 2001999/2054an>"İDAPARSELASYON EMİ ( NİPTALİ ( Dİ İEBİVerreye nBirduru Ouypresini GdaerSa Yöngi i - RYnıntatıl Açıanınma Süresinin br> SÜRE AŞMI ( Yavrenin Ceve Planınınmerlişiki Üzüüriaz Edivurusu Ol presini GdaerSa Yöngi i - RYnıntatıl Açılan Dcİsta Açdaİbr> ÜCRİMARANININ DEĞİŞİKLİĞİNETEAZ ( HVURUSU ( OÜRESİ ( PDEÜKUONRASGİLDİĞİVYN ITAİARIŞI LAN BCINZE AÇM(tesini Gdapılı YapK.lı Yı maınrbspan>
11D13.D1/TD>11.82001999D>E. 2001997/5042 2001999/1232an>"SİCA AÇMA SÜRESİ ( Davle YapEme C-aryeci ıli Edileenreeye BaşvuruldusupvAe Bışnlük Dave İç Yerelçini rbr> KANUTAŞYüranınma Süktap-ree YapEme /ryeci ıli Edileenreeye BaşvuruldusupvAe Bışnlük Dave İç Yerelçini rbr> KANME YAPEMR Devryeci ıli Edileenreeye BaşvuruldusupvAe Bışnlük Dave İç Yerelçini r-ıanınma Süresinin bspan>
11D13.8/TD>11.17.301999D>E. 2001997/4627 2001999/1489an>"İNTDÖNER SERMAYE PAY YVLNM DAVHİZMET MİNİ (ATI ORAN YavOrtodonte DAVORTODONAZBUZMAN Yavnmes i kvDöner Semınae Pçyçıvevl DavüizmBaşihni GatTvOrnınmbr> DAVUZMANTHEK M ( ENME NEK AÖNER SERMAYE PAY YVLNM DAVHİZMET MİNİ (ATI ORAN YavOrtodonte
11D13.14.96.301999D>E. 2001997/5123 2001999/1027an>"RESUTAŞIMI ( Yavalar Buldi Üzİİdauka Aaşulamnruğu ) <-zenlee BaşvevŞika Başvurusu OlnarGünlükerie Davai Verilmemesini r-ıni RReddi r-ı3ünlükerie Dava Açılması Gerektiği )
DAVZIMNEK Dİ Tütaltme BaşvevŞika Başvurusu OlnarGünlükerie Davai Verilmemesini r-ı3ünlükerie Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davanlee BaşvevŞika Başvurusu OlnarGünlükerie Davai Verilmemesini r-ıni RReddi r-ı3ünlükerie Dava AçılmmapMecburi Baiı-sesi ımı Ned/r> DAVALTME BAŞVAŞŞİKAYET VURUSU ( OÜRCEVANRVLMESİ İ ( DavGünlük DavByri metesini Gdapai Verilmemesini r-ıni RReddi r-ı3ünlükerie Dava Açılması Gerektiği )
11D11.6.18.301999D>E. 2001998/447 2001999/934an>"İDAMOTORLUVTMI TL ( DELER( DavŞirkni DAVŞİRKERYAKTİF İDETKAYITLI UÇAKDevB Önnelerrilmemesini <-rRe'sGülTesbit Een İşlMatrahrrine A Bu Ek Motorlurihşıtınıvgi Usi rebhakkuk DAVDELERN ESLE YAPEMR DR (Tİ KİB DavŞirkni KANUTAŞ( İDETAYA MA SÜRU ( NASGİDESİ ERSİVerRe'sGülTesbit Een İşlMatrahrrine A Bu Ek Motorlurihşıtınıvgi Usi rebhakkuk DAVALTME BAŞİ İEBİVerreAçma Süresininielçten Sonra Yönalan İşl-zmili AatTvdurulmAı )" DAVA AÇMA SÜRESİ ( DGEÇTİKTEÜKUONRASALAN ÖDEALTME BAŞİ İEBİVermili AatTvdurulmAı )"
11D13.D1/TD>11.25.201999D>E. 2001997/2190 2001999/820an>"YIKUTAŞYürihşııyla ÜCRKDVişADETCAĞININİhaihşııyla DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davihşııyla DAVMİI (ACIINKLRMİİSN ( GÖÜKKAYNAKHN VERKDVişADETCAĞININİhavİşlaısmınıerHaksız DAVALTME BAŞVURUSU ( OUPTAYA MA SÜRESİ ( PİTD (D (ĞININİHAL ( span>
11D2.D6/TD>11.28.101999D>E. 2001998/1346 2001999/470an>"TEMYÖNLMERİ(ĞİPTALİ ( D( KANİ ALAYRI ( İdaetmeliğinÜzüzali İst-seurHav Fın ındaİalan İşınağve kİşlTbnıeı Gerbr> KANSUİHAV FI ( YÖNALAN ÖŞAN BRİMKAİTVLMARAYÖNLMERİ( L(zali İs-armumYrının
11D10.D11.26.101999D>E. 2001996/7325 2001999/106an>"İNTRLİ İ ASI ( BütTapu KütüğüAçıenşüdenrŞerhTeblirkzİİdetekin İdarme Krbr> DAVMİPU KÜTÜĞÜNETAÜŞÜ ARAŞERHİPTTERKRN ELİŞKİN İŞLRMLERİPTALİ İST( Uyuşmaz KANEVLİ LR MAHK İ BütTapu KütüğüAçıenşüdenrŞerhTeblirkzİİdetekin İdarme Kİptali İstemiyle Davlan Davada Kvuluşmaz
11D10.4/TD>11.17.2001998D>E. 2001998/2746 2001998/4282an>"SİCA AÇMA SÜRESİ ( DavreninBaşılan Başri İşlvuru Ot Reda Açma Süresinin Dçdurulmınağı )"<-vgi Usuvevapzarİhbamelermein atılan Başri İşliaz Edi)r> KANRİ İŞLEAZ ( H(vgi Usuvevapzarİhbamelermein atılan Başri İşliaz Edi-ta Açma Süresinin Dçdurulmınağı )" DAVGİ HATDEPAİ FTİHBARESİNLER İLİRİ İŞLEAZ ( H(va Açma Süresinin Dçdurulmınağı )"<-vreniiaraz EdiEdn iesiaumlarun Kv6ünlük Dave İçdaerSa YönŞika Başuna YapMümAı Krektiği )
11D11.6/TD>11.1522001998D>E. 2001997/5279 2001998/4592an>"İNTRLİ İ ASI ( Bütalar Bulihşıeı zarekin İdaNaznmle Planınınnn aali - armiyle etekin İdaası Gerbr> DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davl Davunu'nda a Yapı Biredenneerilmedik Güllerde İdaa nıştayrÖdeaece uMahk Kamein dygAe BışnlükiOğı Ger/r> DAVUTAŞ BİTİANAN GICIVerİ Tamektiğeirenlenenyici emin de İdar İşlTbi EsaDiğ İrDmlarda Yapai Verilmemi - Ra Öncai Verilmmetesini GYerelçtnderihten İtibaren 60 layanı Gerbr> ÜCRESTKAMLARIN ASVURU (UBütri İşlrmin inrdığı dığı İs-GlİşlA ıeı Ge-erlişilmesini ra Önci Kadrme Krılmadığsı SürrstddekamdSonYoksatemeyeİrılaBışndekamdSonanınma Süresininerie Daviril KeceKaderbspan>
11D10.6.11.601998D>E. 2001998/446 2001998/2032an>"SİCFAİZBİTNİTELİĞİVYETİUNAİARIŞI VURU ( LACINZU (Kayrük ve gi Uss Getemeyen Düzbr> DAVELMRÜK GİLERS İLİFAİZTETİLMİLERSİVerBu emin eiıl Açıvuru OtıncİstunarÖdeZamakaı Neresinin br> SÜRE AŞMI ( Yavrük ve gi Uss Getemeyen DüzFaizetıl Açılan Dcİsta Açdaİbspan>
11D10.6.1302001998D>E. 2001997/1328 2001998/1684an>"İNTME YAPEMR PİPTALİ İST(tesini Gdapa Açma ığı BışsatEk ebhakkukınıarıl Açıgıan Başvuru Otın Yeni Kad İşle AçmHakkelTbnıınağı )" DAVAYA MA SÜRESİ ( Davee YapEme Kİptali İst/r> DAVER EAHINDUKAK ANURIŞI ALAN ÖDEVURU ( LART(tesini Gdapali - armiynik Gülee YapEme Kİptuka Aaşulamnl - uulDl Kten ini eve kİşlTbnıınağı )"
11D5.D4/TD>11.212001998D>E. 2001997/4648 2001998/1507an>"RESİLİ İ VER YARGI DAVASI ( B(eal İstasında Buliemyizeulietkikçeucunauköre En Tamriı Davası Açılmıntesini Gdapaeye BaşvuruldumHakkelbr> DAVRİ DEYESVURU (RASavTamriı Davası Açılmıntesini erie Davbr> DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davihmriı Davası Aç-aeye Başvuruldı rHakkevbspan>
11IDDGK19.472001998D>E. 2001996/592 2001998/192an>"İNTMİNİ (ATDASI ( B(eZamakaı Nenn aaenin Cevebni GatvemiyleKaddedilttnderihten İtibaren 60 emeye Başlayanı Gerbr> DAVRNŞAATIPTD (D ( LI ( Y(ıUğrnınl aşZaınııevebni G erie eaece uAenyh evlan Davada
GÜZİŞY( PİPTİİR BÖLÜMÜNÜRAYIKILI ( Y(ıUğrnınl aşZaınııevebni G erie eaece uAenyh evlan Davada
GÜZA AÇMA SÜRESİ ( DavreninBaşebni Gatvi Birduru Ousup dlırece RedBl Rcdedilttnderihten İşlayanı Gerbspan>
11D11.6/TD>11.18.201998D>E. 2001997/1582 2001998/89pan>"SİCRLİ İ ASI ( BütalarınÖncAit ihşıeı zı dlıKapsğ Altasaselasyoereyeci ıilçıasaselasyoereyeci Öatalan İşleaz Ede kdine Getekin İdarme KTebali İstemi - Dbr> DAVPARSELASYON EMİ ( NELEAZ ( H(vOnayrihinden İtibaren 60 irledlyürlaykİş DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdal Davunu'nda a Yapı Biredenneerilmedik Güllârde İdaa nıştay' KvÖdeaece uMahk Kamein dygAe BışnlükiOğı Ger/r> DAVA AÇMA SÜRESİ ( BİTİANAN GICIVerİ Tamektiğeirenlenenyici emin de İdar İşlTbi Esnsaİzen GünGün İtiblininndekamınıarSuru OuYapai Verilmemi - Ra Öncai Verilmmetesini vaolu )
11D5.D19.24.2001997D>E. 2001995/1209 2001997/2707an>"RESALTMNMEYİCİ İMİ (İ (B(eal İstrie ealstaeincürMahk Kaderrak Ataa nıştay' Kva Açılmaslı )" DAVALTMNMEYİCİ İMİ (İ (ETAYYN IAK AKNT ( S LMEYARAİİREYSEL İMİ (İ (B(eal İstvaşebni Gatvrie ealstaeincürMahk Kaderrak Ataa nıştay' Kva Açılmaslı )" DAVRLİ İ ASI ( Bütanlenenyici emin de ÖdeBaıl GürDğ Alıak Atais Edilen İşl İşeyseltanlenenyici emin de br> DAVMİARGI DAVASI ( B(e İşeyseltanlenenyici emin de İtiKçynakınnanuZrınıınınnvebni G erie ealstaeincürMahk Kaderrak Ataa nıştay' Kva Açılması Ger/r> DAVA NIŞTAY'IANALK D (ECE MAHK İ ( OAK AKNBMLAININİASI LART(tanlenenyici emin de ÖdeBaıl GürDğ Alıak Atais Edilen İşl İşeyseltanlenenyici emin de bspan>
11D10.6.12122001997D>E. 2001997/2994 2001997/4176an>"İNTME YAPEMR Devri Daviaz Ediuna narvuru Otıup vuru Otını ağı )" DAVRİ İŞLEAZ ( HU ( Davee YapEme Keiıl Açıvuru Otıup vuru Otını ağı )"-vuru Ot Reddine nn vanınmayıpresini vuk NenYaerSa uçın ırbr> DAVRİ İŞLVURU ( YAVOLUMLLAYRİASVOLUMSUZKİİR CEVANRVLMESİ İ ( Davanınma Süresinin br> SÜRAYA MA SÜRESİ ( Davee YapEme Keiıl Açıri Daviaz Ed-ri İşlvuru OtyarOlumluRa ÖncOlumsuzl İşlai Verilmemesiilması Gerbspan>
11D5.D19.20.2001997D>E. 2001996/520 2001997/2699an>"İNTGEÇİCİ EVLİ TU (LUĞUGümYurtdı Kbevli a erei İtiKiş nn vNe Şekemiereisilğn İlaAraşt dığı İs İptektiği İst/r> DAVYURTDIŞI YÖNEVLİ LESDİRMŞIümYurtdı Kbevli a erei İtiKiş nn vNe Şekemiereisilğn İlaAraşt dığı İs İptektiği İst/r> DAVKINZENŞÜRÜCÜRE AŞIümYurtdı KnareidİtiKiş yürnmesi sşlektiğeirÜcret
11D11.6.18.2001997D>E. 2001996/2397 2001997/3355an>"İDAELMRÜKTE ZAY OAKİRLŞYAINDDN AÇIMİNİ (ATDİ İEBİVerroğOuYanuri Davanınmayasnbesi İst/r> DAVMİNİ (ATDİ İEBİVerrük vetdeZayniO Birlşynda rrie eroğOuYanuri Davanınmayasnbesi İst/r> DAVUUND (RAIYETANTREPRAK YÖNZAY OAKİRLŞYAINDD(şebni Gatvrie eroğOuYanuri Davanınmayasnbesi İst/r> DAVAOĞRUGÖÇIRİ DAVA AÇMA ILABESİ ( Kayrük vetdeZayniO Birlşynda rrie eebni Gatvebiyle
11IDDGK19.3.2001997D>E. 2001997/246 2001997/445an>"ÖĞRRİ DEPİPTECRİMİSİ(TRMİ (İVerBunatıl Açıanınma Süresinin br> SÜRECRİMİSİ(TALTME BAŞİHBARESİNDEH(rlcınma Süresinin Heslayanı Gerbr> DAVA AÇMA SÜRESİ ( DavEcrimndelraltme Başehbamelersşnn vanınl Tebliğ Taen İtibaren 60 iayanı Gerbr> DAVTEBLİGATDavacınma Süresinin Heslayanı Gerbspan>
11D10.D11.23.601997D>E. 2001997/311 2001997/2541an>"SİCA AÇMA SÜRESİ ( Davanlenenyici emin iuldi- DGazetnDavYlı mrihinden İtiAe Bışnlükiİç Gdapa Açma ığı zsüra'nıiunaınınnıerdıpanBışn.lı Yı Gerbr> DAVALTMNMEYİCİ İMİ (İ (VerRe- DGazetnDavYlı mrihinden İtiAe Bışnlükiİç Gdapa Açma ığı zsüra'nıiunaınınnıerdıpanBışn.lı Yı Gerbr> DAVEVLİ LR MAHK İ BütSSK' BulSosyndriı d mrZammırnmesi sşn Cenlenenyedarme KTe İtiroğuncUyuşmaz KANSOSYAIRGI DIMNZAM( YaviSK' Bulanlenenyici emin iu İtiroğuncUyuşmaz
11D13.8/TD>11.142001997D>E. 2001995/4473 2001997/1167an>"İNTDÖNER SERMAYE KATKI PAY Y(rKadroOlmSı Oık vukİş KANSAĞINKLBMLANLIĞIIKADROSUNASVOLÖÇIEOKTORUÇIMIP FAKÜLT ( VKISTANŞ( İDETUZMANINKLEĞEAZMİVYNPI ( Y(ıAraşt dmavrvli İsmein atnmes n Döner Semınae Katkı PçyçıKada rnmesi i İst/r> DAVA (ŞTIRYAPEVLİ LRLER İLİME NEK AÖNER SERMAYE (rKadroOlmSı Oık vukİş
11D10.6.119.301997D>E. 2001995/7153 2001997/11span>"ÖĞRRAZ ( SÜKZIMNEK Dİ D BİTMÜMKÜNDOSI M ( BütTahakkukaisilrmeKurrük ve gi Uss GetEsasrDeleniüzFazlaruğu ) DAVELMRÜK GİLERS TTAHINDUKUNA ESASİALINAPTDEĞ ( ESFAZLSVOLDUĞUGG (EKÇŞ( YLEDALAN ÖDEEAZ ( H(reaz Ede kKrı Gürlı Oası Ba İptesinyleaSa İrOıiOğı ı Ger/r> DAVUTAŞIŞART YVLNZIMNEK Dİ D SÖZU EDSUDOSI M ( Bütrük ve gi Uss rebhakkuk natEsasrA asynrDeleniüzFazlaruğu ) DAVZIMNEK Dİ TG (EKÇŞ( YLEDA AÇMA ILAAN BININİharük ve gi Uss rebhakkuk natraz EddavKrı Grilmemesİç Düz sinyleaSa İrOıiOğı ı GerÖdeZi RReddi dienMümkündnaı ı Ger/span>
11D13.D0/TD>6.111m301997D>E. 2001995/476 2001997/80pan>"SİCŞEKER FİYATDFARKIVermili Aen İtibaren 60 a'nıllesinDava ığı Alta Aç Süresinımı NenYaerdine İbr> DAVA AÇMESİ IMI ( YavŞeker Fiy KrFarra Buliili Aen İtibaren 60 a'nıllesinDava ığı Alta Açrbspan>
11D5.D19.24.2001996D>E. 2001994/4696 2001996/3995an>"İNT EAİŞLEMİ ( İLİARIŞI EAZ ( HVURUSU ( H(reaz Edmesininerie Davalan İşlSı Oık ÖzrüAçıe AOıtnmaSüşvurusu Ol Reddine İ-vnmaSüşvurusu Ol Reddine Açıe İşlem OlmilçıNakeKurnmaSüşemin iuOlm İşlen Sta AçrKsu OlmEdn ebesği )
DAVRAZ ( HVURUSU ( H(rnmaSüşemin iuerşın Kbiaz Edivurusu Ol<-vvuru Ot Reddine İdaNakeKurnmaSüşemin iirle İşlen Sta AçrKsu OlmEdn ebesği )
11D10.6.116.901996D>E. 2001995/5687 2001996/3083an>"İDAELMRÜK GİLERS TER EAHINDUKUNAİARIŞI EAZ ( HVEDA AÇMPROSEDÜRÜİharük ve unu'n7.unvulanamayı )"<-İesi ıbr> DAVER ELMRÜK GİLERS TTAHINDUKUH(reaz EdmvSta AçrProOedürü<-İesi ıbr> DAVE AŞIümEkarük ve gi Uss rebhakkuk natıl Açıgıan Başeaz Ede kdine deniyle Anılan Dcİsta Açdaİbr> ÜCRİAZ ( SÜKŞEKİİ VERŞARTL ( YKINDA YÖNUYGULANACINZUN YOLMA (R ( IümEkarük ve gi Uss rebhakkuk natraz Eddavbspan>
11D10.9/TD>11.12.401996D>E. 2001995/3087 2001996/1404an>"SİCAMFONCAĞININİhale YapEme C-aanınma Süresinin br> SÜRME YAPEMR DevAmmsaAını )"<-ranınma Süresinin br> SÜRAYA MA SÜRESİ ( DavAmmsaAını )"<-rle YapEme C-aanınma Süresinin bspan>
11D5.D4/TD>11.2122001995D>E. 2001995/1902 2001995/5748an>"İNTME YAPEMR Devgi UsuBorcureniyle Anıenlenen inin /r> DAVGİ HATBORCUSNEDLMEYLEDALTMNMENEK ME YAPEMR Devri D Başvuruldu unaanınma süresinin Dçdurulmını Gerbr> DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davgi UsuBorcureniyle Anıenlenen Gülee YapEme Keiıl Açıri D Başvuruldu unaesinyeçdurulmını Gerbr> DAVRİ DEYESVURU (UDavgi UsuBorcureniyle Anıbspan>
11D11.6/TD>11.1322001995D>E. 2001995/1682 2001995/5045an>"ÖĞRMİARGI DAVASI ( YÖNELERTİANAN GICIVerMahk Kararının İlaYein atGeilmesinini reniyle Anıaece yeiıl Açılan Davbr> DAVMAHK İ BARI ( İPTALGİİİ İDA(ECE YER İLİGETİMESİ M ( PETAYYNLI MİNİ (ATDASI ( B(eanınmZamakaı Neresinin Hesaplanması Baubr> DAVZAİŞNMI ( YESİ ( BİTEMİ (EYESVURLAİŞLTRIİHİDavMahk Kararının İlablininnrenincürüein atGeilmesinini Açıe AOıtebni Gatvasında dar/r> DAVMİNİ (ATDASI ( YÖNZAİŞNMI ( İPTETİL(EYESVURLAİŞLTRIİHİDavMahk Kararının İrüein atGeilmik Gülaece yeiıl Açıbspan>
11IDDGK19.43.2001995D>E. 2001995/204 2001995/722an>"VERRİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( O(ablininmeieCrstddekamİlaai Vbn İrByri mekrrie eYalnızcKv6ünlük Dave İçlTbnıeı ve<-ıSdennelçten Sonra Yönılan B Krii Kad uru Otın YenblininmeieCi Ka İtirnınma SürHakkevSı Oaığı ve
KANUTAŞIGEÇTİKTEÜKUONRASRİ DEYESALAN ÖCINZULMEEVURU ( LART(tblininmeieCi Ka İtirnınma SürHakkevSı Oaığı ve<-ablininmeieCrstddekamİlaai Vbn İrByri mekrrie eYalnızcKv6ünlük Dave İçlTbnıeı ve
DAVRİ DEYESALAN ÖCINZULMEEVURU ( LART(tSdennelçten Sonra Yö/blininmeieCi Ka İtirnınma SürHakkevSı Oaığı ve<-ablininmeieCrstddekamİlaai Vbn İrByri mekrrie eYalnızcKv6ünlük Dave İçlTbnıeı ve
11D5.D19.26.601995D>E. 2001992/1623 2001995/2335an>"ÖĞRESTKÖĞDEPİMEEVİAZ MNME( ESULMEDARAY(AN ÖCINZİNTİBAKHN( İdaNndalnılan B Kğı-OlumsuzlüizmBaşYılın ırbr> DAVRNTİBAKLEMİ ( İşrOlumsuzliicniCeniyle AnıTirnYılınrDelendirileKaraı KbBırakış Olması Gerbr> DAVOLUMSUZKSİCİLBüti Ka İtiİnarenkınrılmadığsı darTirnYılınrDelendirileKaraı KbBırakış Olması Gerbspan>
11D5.D19.31.501995D>E. 2001992/2782 2001995/1957an>"İNT65.K.AYSLI AL OYŞLTRBİDOSI YÖÜKKAMU ÇNLIŞAN YavKazAlıa OlmHKoşlymığa Buliesbitn atGer kvasını Gerbr> DAVKAMU ÇNLIŞAN Yav65.K.lı Yasa'nıTeblabstO mn AltarmumÇAOışnınm-vKazAlıa OlmHKoşlymığa Buliesbitn atGer kvasını Gerbspan>
11D5.D19.26.401995D>E. 2001992/1602 2001995/1580an>"TEMU ED CEZSEBEBİVAYN YOLÖÇIESI LART(tanınmi Kadis Edilen İşlri İşlrmin eiıl Açılan BışsatEs Ba İptrlenmesm İçeekti- Rbr> İDAZAİŞNMI ( Y(dis Edilen İşli Kadrme Keiıl Açılan Davada nıernleni nada nıeru Edivnıeebyle İdalynıruğu ) KANRİ İEPİPTAYN YU EDYÖNT ( S LTTİĞİVYLMEEİMİ (İdg İhari İşlrmin eiıl Açılan Davada nıerDbharnlenıdedildesyavada Yaplynıruğu )
11D13.8/TD>11.3.401995D>E. 2001994/1849 2001995/1009an>"İNTTIPTATUZMANINKLÖĞDEPİMEEEVLİNVA (ŞTIRYAPEVLİ LR( KaySı Oık vukİş KANNÖBET MİNİ (ATI (rTıptavUzmnıOık Öğe R- DGö 60 Araşt dmavrvli İssn atnmesi İst/r> DAVMİARGI DAVASI ( B(eesinde uelçten Sonra Yönlması Ger/span>
11D13.8/TD>11.1.201995D>E. 2001994/3716 2001995/297an>"İNTTIPTATUZMANINKLEĞEAZMİVYNPAİTVL FAKÜLT NUYGULAYAPKISTANŞ( İDETA (ŞTIRYAPEVLİ LR( KOAK AKNÇNLIŞANTHEK MİdaNöbBaşÜcretn HesEmnıllPersomeişÜcretn ere Süriesbitnl)r> KANNÖBET ÜCRER EİPTEMSALRPERSONEİEPEVLİTTESBEAZBütTıptavUzmnıOık EğÖtimitalaDavvnıFakültnvulanamSürHastn ade DavAraşt dmavrvli İssnrrak AtaÇAOışnısapkimint/r> DAVMIP FAKÜLT ( İDETA (ŞTIRYAPEVLİ LR( KHEK MİOAK AKNÇNLIŞANTVER IPTATUZMANINKLEĞEAZMİVYNPAİTKİŞİİdaNöbBaşÜcretn HesEmnıllPersomeişÜcretn ere Süriesbitnl)r> KANUTAŞYürihmriı Davası Aç Süra ığı İsndaİbr> ÜCRMİARGI DAVASI ( B(eHKoşenşürücüve İç Yeraplanması Baubspan>
11D13.8/TD>11.25.101995D>E. 2001994/1223 2001995/174an>"SİCİLÇLİRİ İE K U KARARI (IVerİi nKöyvAraİsndakçeua İrıiirtilene Başİkin İdaası Gerbr> DAVK ( İTVERYÜRÜTÜSİ ( KZORUÇKARİMİ (İdgİlçdeaece uuluşlararının
DAVRİ DAVA AÇMU EDSUDdgİlçdeaece uuluşlararının
11D10.6.120.101995D>E. 2001992/7719 2001995/83an>"İDAAYA MA SÜRESİ ( PİPTGEÇİMESİ İSTütŞika Başuna narvuru Otıleceği )"<-zenlee Başebiyleniuldi Üzebr> İDAALTME BAŞİ İEBİİİK Dİ DODUKAN( B(eŞika Başuna narvuru Otıleceği )" DAVŞİKAYET U ( NASVURU ( LYAPKIKK 257altme Başebiyleniuldi ÜomadığGer/span>
11D13.8/TD>11.1.601994D>E. 2001993/1657 2001994/1646an>"İNTNOTERİ( LHİZMET D( DAVNOTERY(ıArala DAVTESPİTDavSuçşehbamenYapDrtilmeinıSavın İptToplaağı ğe/apzavÖdeaeceiranında YapDrtilde n vToplanı GerektiğlniO Biın Yenilmadığsı Süriı DavMercnmei evlit nau ) <-zNotermein lılanı ağı ğerbrr> DAVNOTERİPTTESPİTDEMİ ( İşraizaivÖdeaeceiranında Yapilmadığsı Süriı DavMercnmei evlit nau ) <-zilmemeişcTirnrvli lunmadığı ve/ılmı ınınnıerMümkündnaı ı ve
DAVDELİLBTESPİTİDavSuçşehbamenYapCumhuri BaıSavınsı/apzaivÖdeaeceiranında Yapiı DavMercnmei n lıetkili nau ) <-zNotermein lılanı ağı ğerbr> DAVRİ DAVMERCİİ (ETVURU (UDavHakınınn Kva AçyçrKsu iO Beceği k em Olma ÖncEyin iulilmadığsırrie e-eroğOuYanuılan Beceği )"
11D11.4/TD>11.2m301994D>E. 2001993/1302 2001994/1296an>"İNTRHTİYAT VKICİZDavHacziululanamaığsırihinden İtibaren 60 Yed nlükiİç Gdapİhtiy K rHacizCeniyleüüriaz EdiEtersş
DAVRAZ ( H(rehtiy K rHaczeiıl Açıbspan>
11IDD.6.127.901993D>E. 2001990/4037 2001993/3742an>"İNTME YAPEMR PİPTİALILAN I ( Y(va Açma Süresinin DçdurulmınığsıryaYapun i i İst/r> DAVAYA MA SÜRESİ ( PİPTD (RAI ( Yürle YapEme Kİptdığı dığı İstemi - Dbr> DAVKATSÜRDEĞ ( DELER( Davütleriüyaşe DarmeKurle YapEme Cbspan>
11VDDGK24.18.601993D>E. 2001992/301 2001993/74an>"SİCGİ HATDAİR ( PETMİNİ (ATDASI ( BA SÜKTAGÖAZAİŞNMI ( Y(dgi UsuMahk Kaderarının İlaYein atGeilmesinini rbr> İDAZAİŞNMI ( Y(dgi UsuMahk Kaderarının İlaYein atGeilmesinini reniyle Anıgi Usua iins Açıebni Gatvasındama Süktap)r> KANRİ İEPİPTGİLER MAHK İ ME( ECERVLMESENRARI (HN( İYER İLİGETİMİ İ ( Davebni Gatvasındama Süktapesi ıbr> DAVGİLER MAHK İ ME( ECERVLMESENRARI (HN( N YER İLİGETİMESİ M ( Y(dgi Usua iins Açıebni Gatvasındama Süktapesi ıbr> DAVMİNİ (ATDASI ( BA SÜKTANUTAŞYürgi UsuMahk Kaderarının İlaYein atGeilmesinini reniyle Anıgi Usua iins Açı)r> KANRİ İECE YI DAVARI (HN( N N YER İLİGETİMESİ M ( Y(debni Gatvasındam-uBorçın unu'n7.dakçeu İç Yerulanamaığsırbspan>
11IDDGK19.9.401993D>E. 2001993/81 2001993/10pan>"SİCÜÇÜNCÜTKİŞİME( ESA AÇMA SÜRESİ ( Davier'nıiKaçİstgıan BaşKatvrie eAfsa'nısedeniyle Anıduhsatvilmemesİçl)r> KANUTAŞYürblininmeiTeblir'nıiKaçİstgıan BaşKatvrie eAfsa'nısedeniyle Anıduhsatvilmemesİç Habl İstasındarbr> ÜCREÇÜNCÜTKİŞİME( ESEMİ (DARAHABERİ İVOLDUKHN( İTRIİHTEÜKİTİBALİNVA AÇMA SÜHN( İdaier'nıiKaçİstgıan BaşKatvrie eAfsa'nısedeniyle Anıduhsatvilmemesİçl)r> KANULMEEVİRRİMİ (İT ( SİVYETAY( İVİRRA AÇMU EDSUD ( ŞT (ĞINKTVURU (UDavesi ı-vier'nıiKaçİstgıan BaşKatvrie eAfsa'nısedeniyle Anıduhsatvilmemesİçl)r> KANUTAŞYüri Kad İşlem Olmli EdivÖdeı Bir İşle AçmKsu Olmas şt OB Krivuruldum-vier'nıiKaçİstgıan BaşKatvrie eAfsa'nısedeniyle Anıduhsatvilmemesİçl)r> KANVEKİİ ESULMEDEMİ ( İD ( ŞMAGÖAÖĞDEPİNDEH(rlcınma Süktapesi ılayanngıcı
11D5.D19.10m301993D>E. 2001990/1550 2001933/1104an>"SİCAÇIKTAN EAİŞLEMİ (İVerrvli İtiÇekemeişc.lı Yı yatekin İdarme KTebali İstarının İlaliğ Taen İtiÇoknra Yönalan İşlvuruldumbr> DAVEVLİ DARAÇEKİİMİŞK.AYSLAN BRİKİN İŞLRMLERİPTALİ İST( Kaınııeveiğ Taen İtiÇoknra Yönalan İşlnmaSüşemiyleKaüra ıktaşlnmaSüşemiyle Nite Taen İ SÜRRLİ İ ARI ( İPTTEBLİĞ PDEÜKÇOKKUONRASALAN ÖDE EANİŞLEMİ (İVera ıktaşlnmaSüşemiyle Nite Taen İ
11D13.6.19m301993D>E. 2001990/4163 2001993/923an>"TEMYÖNLMİM K U KARÜY ( ORTAĞSÜKŞAHSR MAL V (HIĞSÜANU EDSBİRKICZİPTİALILAN I ( Yİ İEBİVerŞirkniOlm orçın ırrie eli cniCebiylendyg nmadulmulması Ger-retmelimuuluşlarÜynin Hesaacziuldığı dığı İstebiyleniulYein atGeilmesinsşlektiği )
DAVTECİLBİ İEBİİDETUNDUKRASavŞirkni< orçın ırrie elicniCebiylendyg nmadulmulması Ger-rŞirkni DAVKICİZDEMİ ( NİPTİALILAN I ( Y(vŞirkni
11D11.19.24.201993D>E. 2001991/3180 2001993/798an>"ÖĞRRİ DEPİPTTAKDİDAVA Hİİ EDETOLÖÇIU EDSBRYavrenin Ceviı DavKaınıı Yapütleriü Tuttını ağı )"-Sn avıvKazAlatiKiş nn vYed nYılrra YönMümAı Ktalunmadığdarbr> ÜCRPERSONEİİALIM A DAVIAAVARZN VERKİŞİPİPTUZUNNELERTİANU (UGÖAUNDUKRAI ( Y(valan İşlMümAı Kılulü Gmıetkiin Hesaenin Cevebkileen İ SÜRGÜVENİ( LSOR ŞT (I ( İPTOLUMSUZKOSI ( YNEDLMEYLEDEVLİ EİALINI RASavYed nYılrra Yönalan İşlMümAı Kılulü GmlenpiEterme Hesaenin Cevebkileen İ
11D5.D19.15.201993D>E. 2001992/2537 2001993/596an>"İNTMİARGI DAVASI HN( N N A ASI ( Yüra Açılmmapuöniyle -ranınma Süresinin br> SÜRAYA MA SÜRYÖNİ (İVCEZSSİ ( Davihmriı Davası ınınn Kva Açma Süresin KANUTAŞYürihmriı Davası da a Yapı ığı resinin -ra Açılmmapuöniyle bspan>
11D11.19.22.2001992D>E. 2001990/2570 2001992/3764an>"SİCİMLERİPTDEĞİŞTİMESİ İSTN AÇIESTKAMLARASVURU (RASavai Verilmemesini reniyle Anılan Dnvalar Buldi ÜzİdaerSa Yönai Verilmemesin Hesi Kad İşlHKoşTbnıını Gerbr> DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davrme KTebaltme n Kaderrie eYaan Başri İşlvuru OtÖncNodmalve İçdaerSa Yönai Verilmemesin Hesi Kad İşle AçmHakkelTbnıını Gerbr> DAVÖĞDEMİM EVLİ LR( KVLNMĞDEMMMNME( ESBEKİL(ERESİ ( DOSI KSI SÜK EANİŞ( B(ealininndesi aHükmün İtib İdcstaezmYrınılAlıakınağı )"
11D5.D8/TD>11.1.2001992D>E. 2001991/2017 2001992/3161an>"VERRİ DAVRMLERİPTALİ İSTARI (IVÜZER İLİA ILANR YARGI DAVASI ( B(eaeye Başvuruldusı GerÖnkoşnmadunlunmadığı Gerbr> DAVRİ DEYESVURU (SÜRÖNKOŞNDUK NAUNDUKRAI ( Y(vri İşlrmin inrali İstarınınrrine Açılan Dnvihmriı Davası Aç daİbr> ÜCRMİARGI DAVASI ( YÖNRİ DEYESVURU (UDÖNKOŞNDUAUNDUKRAI ( Y(vrmin inrali İstarınınrrine Açılan Dnvbr> DAVAR( Pİ ESAİ F( N N AFF Y(ıUğrnınl aşZaınıvrie eAan Dnvihni Gatvasında daraeye BaşvuruldumÖnkoşnmaıAranını Gerbspan>
11D5.D19.7.501992D>E. 2001991/2299 2001992/1346an>"VERRİ DAVGI DAD MA ASI ( YG (EKİNVA AÇN N ADLAVGI DAD MA ASI ( Yerrvli sizi kparınınrrine AçıHangeresinDavri İşliı Da Kva Açılmaslbesği )
DAVRİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( O(arvli sizi kparınınrrine AçıOtuznlükiİç Gdaprvli İsıgı Davune Aaşvuruldusı Olması Gerbr> DAVEVLİ SİZİ( LARI ( GÖÇIUONRASVURU (UDESİ ( O(aOtuznlÜk Dave İçlDolsa dlıreceinanınma Süresininerie Davalar Bullmaslbesği )
11D13.8/TD>11.25.301992D>E. 2001992/556 2001992/519an>"İNTK ANURIK YÖKİNUTAŞYüresi ılari nme İtiKçı Grilmemesİç Düzuka Aaş7/4528ruğı Gerbr> DAVRAZ ( SZUN TL YÖÜKBELGEDavMahk KacavAraiKçı Gdakçeu İç Yerlari nmei İst/span>
11D10.D0/TD>6.110.2001991D>E. 2001991/235 2001991/3727an>"RESRİ DAVRMLERİPTG( İİALINI ( Y> KANRİ İEPİPTAÇIKÇARKITFYRİAÜŞ (EK K UDUĞUGİMİ (İUTAŞYKAYDINASVUĞLIDOSI KSI SÜKRİ İECE G( İİALINABESİRY> KANBELEDİY ME( ENEVLİ LE IümEğÖtimıvevlğrelimuüizmBameinıirledlyüGYerevli İlİşlAraİsndamerlilile
DAVKUKUKÇMAYKLANRİMİ (İdgİmin inresi ıKaydınürlı O8ruğı Yanuri DacavGlİşlA ıeı GeCbspan>
11VDDGK24.8.2001991D>E. 2001991/2 2001991/98an>"ÖĞRALTME BAŞhavİşlri İşlrmin inrerlişilmesini rya dlıKağı dığı İstemi - D-v6ünlük Dave İçlbr> DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davanlee Başesinin -rreninBaşılan Başvuru OtÖncai Verilmmei İst/span>
11D10.9/TD>19.22.301990D>E. 2001988/1903 2001990/1062an>"İNTBELEDİY İTRIİFNLER İLİRKİN İŞLUY ŞMAZLIKSBRYavAını )"erelçliili Aereniyle AnıFaizşemiyleKDavAdliıgı Da İptevli aİbr> ÜCRMİIİFNLERLİAİTLUY ŞMAZLIKSBRYavirledlyürihinfrmein atekin İdaUyuşmaz DAVAAĞININPTGEÇİME NİNDEH(rFaizşemiylet-mB ledlyümeicnıalan İşlTbinfrmeievlit Uyuşmaz
11D11.6/TD>11.26.201990D>E. 2001988/833 2001990/166an>"VERRNŞAAT RUHSATIPIPTALİ İSTEMİ ( İLİARIŞI I HRKİĞELEAZ ( H(va AçmZamakaı Nenn aDlmını Gerbr> DAVZAİŞNMI ( YESİ ( BİTD (RAI ( Yürİnş Krduhsatnnn aali - armin iuerşın KbV - liğearaz EdiEdn iilması Gerbr> DAVI HRKİĞELEAZ ( NPTGEÇERSİZMOSI ( YürB ledlyücnıİnş Krduhsatnnn aali - aKaınııeatıl Açı)Y> KANBELEDİY CE RNŞAAT RUHSATIPIPTALİ İSTARI (IVerV - liğeagıan Başeaz Ede kZamakaı Neresinin Hesrmin es GetEsi ve bspan>
11 st An="border=none" claeler=200BİM>

BİM

>
11D11İSTANUNDBİM-3TD>11.28.3.2017D>E. 2002017/444 2002017/514an>"İNTGEÇİCİ EVLİ TU (LUĞUK NATAHSRİSTEMİ (İVeraların İptekçici evli a Hes2011nYılı Ağustosş7/sndaİeonatEri - Ra raların İptekçici evli iunaı ) DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davekçici evli a eonatErmerihinden İtibaren 60 Günlükerie Dava ÖncTuve İçlİç GdapİeninBaşılan B Krivuruldu Reddine İrine AçıKağSonanınma Süresininerine se Dava Açılmmaİstektiği ) <-resinımı Nedeniyle Anıdi Gesyavada nn aastn bul BİM'lenıKes Grrak Atadedildesi - /eaz Ede krlenmesm ksiziuldi Üzeektiği )
DAVRMİİNAFYİ İEBİVR (TALGİİİ K ( İTARI (RVLMESİ SST( Kaınıatıl AçıanıncırihiafenYaergıan Başest Gaftebiyleniulastn bul Bölgdeaece uMahk KaineÜçüncüeaece ua Açıa iins AenıKes Grrak Atadedildesi - -rrst Gaftvurusu Ol RedKes Grrak Atadedildesini ra iKçı Granlee Başuna nunaMevcutvasını Gerıl Açsnn Kva Açcnnıerdıı Granlee BaşemiyleKaürrlenmesm İçeO BiakO8ruğı Y venYaeranıncırihiafçüralan İşleaz Ede krlenmesm ksiziuldi Üzeektiği )
DAVK ( İTARI (AİARIŞI ARI (RALTME BAŞİ İEBİVerKçı Granlee Başuna nunaMevcutvasını ve<-aKaınıatıl AçıanıncırihiafenYaergıan Başest Gaftebiyleniulastn bul Bölgdeaece uMahk KaineÜçüncüeaece ua Açıa iins AenıKes Grrak Atadedildesi - /anıncırihiafçüralan İşleaz Ede krlenmesm ksiziuldi Üzeektiği )
11 st An="border=none" claf=iddtc2577m>E.#12aeler=22>

ndesi a12D>H1>>

11 st An="border=none" claeler=22.GI DATFY>

GI DATFY

>
116.111m6.2012D>E. 2002011/9360 2002012/10082an>"SİCŞEHİRİÇİZU (KALANMLBMLNMLVE ON (IMNÇNLIŞI ( YSIR ( YÖNTELEKOM ARBLOHN( NÖAZAI (RVLMESİ SST( Tamriı Davası Açı-lüizmBaşK Olru Nite Taen İ DAV YARGI DAVASI ( B(eunaralanm vuk NvOnarnmleşİlİşlİyesğşilmikleşİlİşla ral Kten ini evli a HesB ledlyüyevlit nau ) <-zTuvevli İlİşneekti- Reile<üein atGeilmesinini ADüzuizmBaşK Olru as şt Ou ) İDAHİZMET KUS (UDavunaralanm vuk Nva rOnarnmleşİlİşl-
1124.14.2002007D>E. 2002007/1-854 2002007/846an>"İNTMİPUTALİ İSTVİTTESCİLBASI ( B(ea Plansaselmei n lDğ Alaün n OrtaYaerKçlkt ve<-aunasuzlli cnia eicnideeblirkzİİşemiyğlnialar Bulldliıgı Davune Adaprvlü Kaderektiğği )
DAVU (SUZKTESCİL SİCİLDEÜKTERKRN BütTapu ali - aÖdeis cniC-ea Plansaselmei n lDğ Alaün n OrtaYaerKçlkt ve/eicnideaMevcutva Plansaselmei atekin İdaKçyçtln YeninasuzliicniCeite Taene Dönüştüğü/ldliıgı Davune Adaprvlü Kaderektiğği )
DAVUI DAVU ( DUY ŞMAZLIĞ B(ea Plansaselmei n lDğ Alaün n OrtaYaerKçlkt ve<-aunasuzlli cnia eicnideeblirkzİİşemiyğlnialar Bulldliıgı Davune Adaprvlü Kaderektiğği )
DAVRİ DAV/ ADLAVGI DAB(ea Plansaselmei n lDğ Alaün n OrtaYaerKçlkt ve<-aunasuzlli cnia eicnideeblirkzİİşemiyğlnialar Bulldliıgı Davune Adaprvlü Kaderektiğği ) /Tapu ali - aÖdeis cni
DAVRM (RPARSELL( PİPTAYYN NINPİPTORTAGÖPTİALKI ( YüreicnideaMevcutva Plansaselmei atekin İdaKçyçtln YeninasuzliicniCeite Taene Dönüştüğü<-aunasuzlli cnia eicnideeblirkzİİşemiyğlnialar Bulldliıgı Davune Adaprvlü Kaderektiğği )
116.119.902005D>E. 2002004/13941 2002005/9378an>"ÖĞRBAHÇE DUV (IVRUHSATIRVLMESİ İ ( DVİTESKEEVUHÇE DUV (IN N YIKILI ( Y(ıEncümİtiKçı Gınınnare AOıtrak Atalan Davada Kvirledlyürlaykİş DAVBELEDİY YLİARIŞI ADLAVGI DAD MA AÇMA ILAAN BININİhaBahçe Duvnınrduhsatnrilmemesini rvetEskiaBahçe Duvnın İlaYıkığı İs YapalininnEncümİtiKçı Gınınnare AOıtrak Atalan DavMani aİebni Gatvasındambr> DAVRİ DAVNİTELİKTE EYİ (İdgEncümİtiKçı Gınınnare AOıtrak Atalan Davada Kvirledlyürlaykİş DAVMANEVİVMİNİ (ATDhaBahçe Duvnınrduhsatnrilmemesini rvetEskiaBahçe Duvnın İlaYıkığı İs YapalininnEncümİtiKçı Gınınnare AOıtrak Atalan Dav-virledlyürlaykİş DAV YARGI DAVASI ( BA ASI ( YG (EĞ Devri Daveite Tktni nEyin de ueniyle AnıMeyYaeaeeksyavZrınıınıYaeraolçyçı-iAdliıgı DadaİB ledlyürlaykİş
116.127.102005D>E. 2002004/14677 2002005/468an>"ÖĞRRM (RUYGULAYA( N N Rİ İE MAHK İ ( ECERRLİ İ EDESİ SST( KadastrıllPsaselavGlİşlDönüdiksetebiyle<-vulanamSürO Biaksız KANRİ İE MAHK İ ( EİPTŞÜYDSBİDIRYAPEMİ ( NİRRLİ İ ETİ SST( KadastrıllPsaselavGlİşlDönüdiksetebiyleniululü Gütvaşebpadunlun Surettapİhyaİstekti)
DAVKAGÖSTRALRPARSELE G( İİDÖNÜSİ ( KVER YPUK NAUN S (ETTAŞİHY ( YG (EĞ Devri DnuMahk KadeAenıŞüynamaı dmatemin iuOlmbl İstEdn iilması Gerbr> DAVŞÜYDSBİDIRYAPEMİ ( NİN Rİ İE MAHK İ ( ECERRLİ İST( KadastrıllPsaselavGlİşlDönüdiksetebiyle<-vulanamSüre kİşsız
116.117.3.2004D>E. 2002004/2524 2002004/3027an>"RESMİPUTALİ İSTVİTTESCİLB(ea Plansaselmei n las şığsınatDğ AlakblişkemmEdİşlri İşlKçı Gınınnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn er kvartaYaerKçlkı Gerrine Açıa PlanlenderardastrıllHKoşemlarununvGlİşlDönği )"<-ze AçmKsu Olma Plansaselmei n lB ledlyürMeclisparınınruğı Yanua AçOıtKooperatifdeismi kpEdesyeceği ) <)r> KANU (SUZKTESCİLDavHka AilDğ AlaüntO mn Altveaunasuzlli cniCeite Taeni ihşı Alta Plansaselmei n lebpadakçeKaydınn aali - ailçıa PlanlenderardastrıllPsaselavDönüştülü Kade YereltiğKader-tTapu ali -aÖdeis cniCasındambr> DAVRM (RÖECESİVKAGÖSTRALRKINZE (UMUB(ea Plansaselmei n las şığsınatDğ AlakblişkemmEdİşlri İşlKçı Gınınnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn er kvartaYaerKçlkı Gerrine Açıa PlanlenderardastrıllHKoşemlarununvGlİşlDönği )"<-zTapu ali -aÖdeis cniCasındambr> DAVRM (RPARSELİB(ea Plansasel n lDğ Alaün nblişkemmEdİşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn i - AnlhşılY venYaerri İşlKçı GanlenderHKoşemlarunavGlİşlDönüdikset-zTapu ali -aÖdeis cniCasındambr> DAVRİ DAVARI (R(ea Plansasel n lDğ Alaün nblişkemmEdİşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn i - AnlhşılY venYaerri İşlKçı GanlenderHKoşemlarunavGlİşlDönüdikset-zTapu ali -aÖdeis cniCasındambspan>
116.14.3.2004D>E. 2002004/1677 2002004/2262an>"İNTRM (RPARSELL( PİPTALİ İSTELİTESKEEHA (TAAD SST( nsaselmei lDğ Alaün nbas şt OBşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn i - ilTescnia lDğ AlaksızıKağı ğKbevzyen Dr kvada nıerulü Gütektiğ Dbr> DAVPARSELME( ESA YN NINPİD ( ŞT (ĞNVRİ DAVARI (R(eai İşliı Davune Adapbl İstEdn i - ilTescnia lDğ AlaksızıKağı ğKbevzyen Dr kvada nıerulü Gütektiğ D-ea Plansaselmei n lali - arl ıKaydıntEskiaHalatGeilmesinsşlemiy- Rbr> İDAHUSUMET (ea Plansaselmei n lali - arl ıKaydıntEskiaHalatGeilmesinsşlemiy- R-zTapu iicniCMüdürlüğü
1124.2122.2004D>E. 2002004/1-5 2002004/15an>"RESMİPUTALİ İSTVİTTESCİLB(eToplnamşt dmayapuöne Tklri İşlrmin eai İşliı Davune Adapbl İstEdn ipvartaYaerKçlı dığı ı ğKbesincavalar BulDinen Gbesi rO BiağKbunmadığı ve
DAV OPLDSBŞTIRYAPELİT ( ŞANKSİCİLBütri İşlrmin eai İşliı Davune Adapbl İstEdn ipvartaYaerKçlı dığı ı ğKbesincavTapu ali - aÖdeis cniCası Aç SürDinen Gbesi rO BiağKbunmadığı ve
DAVRİ DAVRMLERB(eToplnamşt dmayapuöne Tkl-eai İşliı Davune Adapbl İstEdn ipvartaYaerKçlı dığı ı ğKbesincavTapu ali - aÖdeis cniCası Aç SürDinen Gbesi rO BiağKbunmadığı ve
116.119.2.2004D>E. 2002003/11064 2002004/182an>"SİCH DACİ SATIŞ ŞÖZLEŞİ SST( İf nn aa kİşsızaHalatGedikset-za Açcnnıerihşıeı zıonanınmihindedni nİkaKaraeleniüimerlilrle i - nsa nn aaf nn aa kİşsızaHalatGeddnderihten İkiraeleniüimemiyyebesği )
DAVRFÇN N İMKANSIZEHA (TGESİ SST( HhtecnıSatışn.özleşikset-za Açcnnıerihşıeı zıonanınmihindedni nİkaKaraeleniüimerlilrle i - nsa nn aaf nn aa kİşsızaHalatGeddnderihten İkiraeleniüimemiyyebesği )
DAVRİ DAVGI DARARI (HN( İ(vGlİşBaşıülüdüğü
116.116.2002003D>E. 2002003/11650 2002003/13565an>"RESMİPUTALİ İBASI ( B(eEncümİtiKçı Gnnare AOıtri İşlrmin eai İşliı Davune Adapbl İstEdn med ) DAVŞUYDSBİDIRYAPEMİ ( BütTaşıeı zıonB ledlyürEncümİtiKçı Gnnare AOıtrak Ataa PlaŞuynamaı dmatemin ieucunaubas şt ) dunlAnlhşılı Ger/r> DAVENCÜMENRARI ( B(eEncümİtiKçı Gnnare AOıtri İşlrmin eai İşliı Davune Adapbl İstEdn med ) DAVRİ DAVRMLERB(eEncümİtiKçı Gnnare AOıtri İşlrmin eai İşliı Davune Adapbl İstEdn med ) DAVRİ DAVGI DAB(eEncümİtiKçı Gnnare AOıtri İşlrmin eai İşliı Davune Adapbl İstEdn med ) DAVRLİ İB(eEncümİtiKçı Gnnare AOıtri İşlrmin eai İşliı Davune Adapbl İstEdn med )
116.129.902003D>E. 2002003/8896 2002003/9721an>"İNTRM (RPARSELİB(ea Plansasel n lDğ Alaün nblişkemmEdİşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn i - AnlhşılY venYaerri İşlKçı GanlenderHKoşemlarunavGlİşlDönüdiksetbr> DAVRİ DAVARI (R(ea Plansasel n lDğ Alaün nblişkemmEdİşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn i - AnlhşılY venYaerri İşlKçı GanlenderHKoşemlarunavGlİşlDönüdikset/r> DAVRLİ İBEDESİ R(ea Plansasel n lDğ Alaün nblişkemmEdİşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn i - AnlhşılY venYaerri İşlKçı GanlenderHKoşemlarunavGlİşlDönüdikset/r> DAVRM (RÖECESİVKINZE (UMUB(ea Plansasel n lDğ Alaün nblişkemmEdİşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn i - AnlhşılY venYaerri İşlKçı GanlenderHKoşemlarunavGlİşlDönüdikset/r> DAVKAGÖSTROLRPARSELBütri İşlKçı GanlenderHKoşemlarunavGlİşlDönüdikseniulastenn ebesikseniula PlaDğ Alaüntgıan BaşKadastrıllPsaseli aHKoşSahibstO uaığsınatlı O8ruğı Ger/r> DAVKINZSAHİBİDOSI Bütri İşlKçı GanlenderHKoşemlarunavGlİşlDönüdikseniulastenn ebesikseniula PlaDğ Alaüntgıan BaşKadastrıllPsaseli aHKoşSahibstO uaığsınatlı O8ruğı Ger/r> DAVSIFATDha.özmKsu Olma Aç Süreıfaaşunkı ) nYaerdi ÜzAçıKçı Grilmemeade YereltiğKader/span>
116.123.902003D>E. 2002003/6292 2002003/8675an>"RESMİNİ (ATDASI ( B(eaenin CevK Olru ucunaubTraf kparzısedeniyle AnıUğrn Olmasu ) DAVRİ DAPİPTGİLMİŞKOLDUĞUGZRI (HN(B(eaenin CevK OlrunYaeraoğuncZrınıınıtri İşlKçı GavetEyin de İtiroğuncZrınıınıtNite Taen İ DAVTYARGI DAVASI ( B(eaeye CevK OlrunYaeraoğuncZrınıınıtri İşlKçı GavetEyin de İtiroğuncZrınıınıtNite Taen İ DAVRİ DAVARI (RVE EYİ (İ (Vervİşlarmumli Edi Yereltiğrılmadığsı dakerektiğs uulllAlıaı GerÖdyapMuhafrzıse dakerK OlrYaeraoğuncZrınıınıtri İşlKçı GavetEyin de n.lı Yı Gerbspan>
116.122.902003D>E. 2002003/8311 2002003/9302an>"SİCENCÜMENRARI ( B(ea Plansaselmei nbas şt OBşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn med ) DAVRM (RPARSELL( B(ea Plansaselmei nbas şt OBşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn med ) DAVRİ DAVGI DAB(ea Plansaselmei nbas şt OBşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn med ) DAVRLİ İB(ea Plansaselmei nbas şt OBşlri İşlKçı Gnnıri İşliı Davune Adapbl İstEdn med ) DAVA AÇN N DİNMENİNDEH(rlinen KarO BiağKbunmadığyDnvalar Buldi ÜzİçıKçı Grilmemeaderektiğirknnarvli sizi kparınınrilmemesİç DüzuataO8ruğı Ger/r> DAVRET KRI ( B(elinen KarO BiağKbunmadığyDnvalar Buldi ÜzİçıKçı Grilmemeaderektiğirknnarvli sizi kparınınrilmemesİç DüzuataO8ruğı Ger/r> DAVEVLİ SİZİ( L(elinen KarO BiağKbunmadığyDnvalar Buldi ÜzİçıKçı Grilmemeaderektiğirknnarvli sizi kparınınrilmemesİç DüzuataO8ruğı Ger/span>
116.122.502003D>E. 2002002/12752 2002003/5333an>"TEMSİGORTA SÖZLEŞİ SSPDEÜKKAYNAKHN VERRÜCUEÜKTİNİ (ATDhauizmBaşK Olru -şZaınıvSolarl Olnatıl Açıihni Gatvasında nnıri İşliı Dadönlması Gerekti)
DAVBELEDİY PİPTSOR MLULUĞUKGÖAUNDUKANRARI U (L ( B(evuk Nva rOnarnmlevli a HesB ledlyüyevlit nau ) <-zMecbuİşlKçmutevli aİeniyle AnıMeyYaeaeeksyavZrınıınıauizmBaşK Olru .lı YY venYaerihni Gatvasında nnıri İşliı Dadönrvlü Kaderekti- Rbr> İDAHİZMET KUS (UDavMecbuİşlKçmutevli aİaolçyçİs YapMeyYaeaeeksyavZrınıı-lüizmBaşK Olru/ri İşliı Davbr> DAVUI DAVU ( DUY ŞMAZLIĞ B(eirledlyüGYerSolarl ı ) nYarTua nanuarınyna nYaerKçyiakOAlatiZaınııevebni G e-zMecbuİşlKçmutevli aİeniyle AnıMeyYaeaeeksyavZrınıınıauizmBaşK Olru .lı YY venYaerihni Gatvasında nnıri İşliı Dadönrvlü Kaderekti- Rbspan>
116.116.402002D>E. 2002002/2266 2002002/9195an>"İNTRM (RUYGULAYA( YSIR ( YÖNALAN ÖDEŞUYDSBİDIRYAP(eEncümİtiKçı Gn YapVarmeKurTaşıeı zYaerKçyiakOAlatiehtilaf-iı Davuna /r> DAVRİ DAVRMLERB(ea PlaulanamSüGerSıraİsndamgıan BaşŞuynamaı dmateniyle AnıTaşıeı zrilmemesİç-alininnUyuşmaz DAVTYARGI DAVASI ( B(ea PlaulanamSüGerSıraİsndamgıan BaşŞuynamaı dmateniyle AnıVarmeKurTaşıeı zeirdeAen İtiKçyiakOAlatiUyuşmaz DAVEVLİ B(ea PlaulanamSüGerSıraİsndamgıan BaşŞuynamaı dmateniyle AnıVarmeKurTaşıeı zeirdeAen İtiKçyiakOAlatiUyuşmaz
116.124.202002D>E. 2002002/376 2002002/611an>"ÖĞRRAZ ( SÜKRLİ İST( a AçOıtvukİş DAVRİ DAVRMLER ESUI DALAYAPSIR ( YÖNRİ DAVGI DACARRLİ İ EDESİ SST( alar BulOlri İşlrmin inrÖngördüğü DAVRİ DAVRMLERİPTALİ İSNİPTG( İYERYÜRÜİ SST( alar BulOlri İşlrmin inrÖngördüğü
116.130.901999D>E. 2001999/7094 2001999/6850an>"TEMFAZLAATAHSRİ EDESEÜKBEDELİNTAAD SST( aoğulgEdiFat OBda a YanlA ıeanlFaz DAVDOĞALGAZ FAT (ĞL ( GÖÇIALINAN FAZLAAPARĞL ( TAAD SSTİ İEBİVervukİş DAVGÖÇIŞTAYSÜKRLİ İRARI (HN( İ(vKçı GınınnıGlİşBaşEtkili naı Gereniyle AnıaoğulgEdiFat OBda a YanlA ıeanlFaz İDAUI DALAYAPGİDERL( B(eHaksızırak Ataa AçılmİşlTbiafrpütlen Kade YereltiğKader/span>
116.117.601997D>E. 2001997/2847 2001997/3122an>"VERTESPİTDASI ( B(eEse n.özleşikse YerFeshç Düzuaksızıraı Ger/r> DAVRHA (PİPTALİ İSTASI ( B(ervli İsıMahk Ka Hesaenişliı Davraı Ger/r> DAVRİ DAVGI DAN N EVLİ LRVMAHK İ BOSI ( Yürİhbiy n lali - aası Aç daİbr> ÜCRESER SÖZLEŞİ SSPDE EVLİ LRVMAHK İ B(vndliıgı Da İptevli li naı Ger/r> DAVEVLİ LRVMAHK İ B(vEse n.özleşikse İtiroğuncUyuşmaz
11 st An="border=none" claeler=22.GÖÇIŞTAY>

GÖÇIŞTAY

>
1119.28.2002016D>E. 2002015/1605 2002016/3789an>"İNTKAÇAKÇIINKLNEDLMEYLEDRI C N MÜSAD RLİALT NÖAALINI ( YSONUC DUĞRÖÇI ÖDEZRI ( KTİNİ (ST( Knaı karüçmei cnıalan İşlMuhafrzılA tı a DAVA AÇMA SÜRESİ ( DavKaçİsmasskreniyle AnıKnaı kaKuvvBameinncavAracışlMuhafrzılA tı a
116.121.3.2016D>E. 2002013/5175 2002016/1543an>"TEMHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDMEYGÖÇATGESEDEZRI ( KTİNİ (ST(Kçmutevli lEdi YerSuçşNite Taen İi nEyin e Hesaenincaşıülütü eeruizmBa Sonrayut Biaınağı )"<-şZaş DAVZANLAN N EVZALT NGÖAUNDUKDUĞUGSIR GÖAEMMEYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN PENCER SSPDEÜKATL YÖ AKNDÜŞÜP ÖSİ SST(evli li PolEdi raizarSolaşt Oı GerucunaubHapisraizası a<Çarpt dığı İstÖdeaecey n lPeicnreystaorkua kınrKapatı ı kınrK Olrluruğu ) <-zrvzaltnaEsn Aç daİEmni BaıMüdürlüğü DAVKAMU EVLİ LR( PİPTSUÇVNİTELİĞ PDEKİ EYİ (ST(aenincaşıülütü eeruizmBa Sonrayut Biaınağı )"<-şZaş
116.110.002016D>E. 2002015/9088 2002016/486an>"İNTMADDİ MİNİ (ATDASI ( B(eKısıtsskrH - aaevhmrEti kçeze Açma Süresinin Dn Geçeceği ) <-ranıncırihiafçüra AçOıtreninBaşılan Başvuru OtdunlZımneeddine İrine AçıA t Olmlükerie Dava Açılması Y venYaerBahislavalar Bulesinımı Nedetmün İtidine şuna ndapVarmeKurTemyizeiısu iKçı Gda DAVESİ GESEDEZRI (Veralarınak Atlit Taşıeı zıona PlanınnerrcrnmEdn er kvKısıtsssskrH - Dn Gidlmemesd ) DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davdesiaİebni Gatvası Açı-lKısıtsskrH - aaevhmrEti kçeze Açma Süresinin Dn Geçeceği ) /anıncırihiafçüra AçOıtreninBaşılan Başvuru OtdunlZımneeddine İrine AçıA t Olmlükerie Dava Açılması Y venYaerBahislavalar Bulesinımı Nedetmün İtidine DüzuataO8ruğu ) DAVRM (RPLAN YavrcrnmEdn er kvKısıtsssskrH - Dn Gidlmemesd ) <-pesingksyavZrınııuğu ) nYaeri Kad İşlvuruldumAranınYaerri İşlEyin rÖdyaprmin eDbharnlenıÖğe R iilmassncTilçıKısıtsskrH - aaevhmrEti kçeze Açma Süresinin Dn Geçeceği ) /alar Bulesinımı Nedetmün İtidine DüzİsabBasiz nau ) /desiaİebni Gatvbspan>
1119.4.002016D>E. 2002014/3213 2002016/607an>"TEMHİZMET KUS (UD(bMeyYaeaeeksyavÖlümırakys daraeye rihiafenYaerevli İlrilen Sonrı Oık evli limei n lK Olru unmadığı ve DAVTEA AİYİRYÜRÜTİNVAOKTORUÇATAHLİLBSONUÇHN( N SAKHNRAI ( YürektiğlniTetkikmeirılmadığYaerihburaubEdn eerMirasannıernlümüGdapİenin HesBİşla Olru unmadığı Y venBulldliıTıpuuluşmutRapolaailçıSabit nau ) nYaerdesiaİebni GatvemiyleKaürdine İ-vHastnyatekin İdaTbhtillucunçamınnıerSakOAlı ı Gera raoktolrihiafenYaerVarmeKurTalimatln YenAyneedulanamaığı Gereniyle AnıMirasan Dr LehsneaMani aİebni GataaHükmeen Kaderekti)
DAVG (EKLİ METKİKİ (VALAN MAGÖPTTABURCU EDESEÜKKISTAN N ÖiağKbunNPığı İstebimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDhauizmBaşK Olru -şTbhtillucunçamınnıerSakOAlı ı GeraoktolrihiafenYaerVarmeKurTalimatln Yenulanamaığı Gerbspan>
1119.25.202016D>E. 2002014/3081 2002016/64an>"İNTYERSİZMME YAPİPTTASRİSTeralarınyamgıan BaşYersiz Dönğr Sedmayerle Yas n lDğAçcnnıerMaaşıeYaergıan BaşHğr Kes Gtn Hes orç Çıkadmatemin iuOlmbcr Gereite Taen İ DAVBORÇ ÇIKARYAPEMİ ( BütKçmutevli lEdi emgıan BaşYersiz le Yanen İadaderrie eYaan BaşHğr Bİşlaes Gtntemin iuHes orç Çıkadmatemin iuOlmbcr Gereite Taen İ DAVA AÇMA SÜRESİ ( DavA t Olmlükeuğu ) <-ıYersiz le Yanen iili Aerrie eYaan BaşHğr Bİşlaes Gtntemin iu İtibaren 60 layanağı ğerbspan>
1119.18.202016D>E. 2002015/7187 2002016/17an>"İNTK AC N ÇNLINTI ÇIKI ( YNEDLMEYLEDUĞRÖÇI ÖDEZRI ( KTİNİ (ST( Satışntgıan BaşAracnmElrKsu ı Gereniyle AnıHka AuMahk KadeAdealan Davada KvAleyhnıVarmeKurKçı GnnıKçı Granlee eBaşebiyleniuldi Üed atekin İdaKçınııeveiğ TaeailçıZrınııüzSomutvask AtaartayamÇıkt ve<-a6ünlük Davaeye BaşvuruldSüresinin Dn ZrınııüzSomutvask AtaÖğe R d ) DAVA AÇMA SÜRESİ ( DavZrınııüzKes GrŞekemdeaÖğe R d )
116.130.2002015D>E. 2002015/4836 2002015/4206an>"İNTMİARGI DAVASI ( BA SÜRESİ ( Davrhbiylararartası ktaşla'nıkOAlı rarınınaeniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G e-şZaınıateniylrO Bivrmin inrali İstrie eA Bira AçılmasY veremlarınıdönali -aası Aç SürKes Gleşt ) DAVRHA (LERLİKATN MAKTAN YASAKHNKRASKRI ( BNEDLMEYLEDUĞRÖÇI ÖDEZRI (L ( KTİNİ (ST( Tamriı Davası Açı-lali -aası Aç SürKes Gleşt )
116.130.2002015D>E. 2002013/8240 2002015/5389an>"İNTKAMU EVLİ LR( PİPTYURTDIŞIVEVLİ BSIR ( YÖNTRAF( LARZ ( YSONUC DÖiağKbunNPığı İsteNEVİVMİNİ (ATDhMani aİZaınııevlaykİ Türlü Gidlmemiunaının İlaunmadığı GerveÖncYetersiz Kası GeremlarundönMani aİebni Gatİlansa s -aask AtairtilennKadeG eZolaelu KasY ver-vebkilebEdn ei k Mani aİebni GatvMiktarç Süraskys Ağır DAVUI DALAYAPHARÇHN( İ(rmin inrNi aİvnuMahi Ban atGöinuMaturveÖncNisbstO lbesği ) <-rdesiaİveaMani aİebni Gatvemiylmei n lKlü GmveadedildesKurKısımın ırDikkatelA ıea AtaHğr BİşlDğAçcnnıeremlarueA BirA Birardei nltiğrıl DaamSürHarcnnıerirtilennKaderekti- bspan>
1119.19.2002015D>E. 2002013/5989 2002015/9242an>"TEMFAZLAAÇNLIŞI L ( KPARĞS İRARIŞILIĞ B(eRadyolojniTeknisyenmei n llük DavÇaO8şığsını 5 Saaa Son9 Saaae Çıkadaerelnelga Ceviı DavKaınıı Yapbl İstEdn meset-zelnelga CeviürürlüğatGirikse İtibl İstEdn meseİçıKçı GrGeçenve İçDavlük Dav5 SaaaCevrine A İker4 Saaai kpFaz DAVTYARGI DAVASI ( B(eRadyolojniTeknisyenmei n llük DavÇaO8şığresinin D 5 Saaa Son9 Saaae Çıkadtaerelnelga CevMahk Kararının Yapbl İstEdn mesetucucullük DavBeş SaaaCevrine A İker4 Saaai kpÇaO8şığnİlaFaz
116.126.10.0015D>E. 2002012/4258 2002015/4620an>"TEMHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDMİNİ (ATDASI ( B(eaenin CevK OlrlurSolarl ı avalkaderUynııecapSolarl Tuttınbn Kaderrie eZrınııilçıuizmBaşAraİsndamİlli BaıBaün n unmadığdarekti) <- Terö n.llı dıGerucunaubMeyYaeaeeksyavYsa ındığyDre AOıtebni GatvemiyleKaürİlli BaıBaün n askyYaerSolarl ÜçüncüeKiş mei lK OlrlurDğArnınşn YapKes i - dİşlri İeADüzuizmBaşK Olru Nniyle AnıSolarl ı ) naaHükmeen yeceği ) <)r> KANTERÖR SALILAN( YSONUC DMEYGÖÇATGESEDERGI AHNKRASNEDLMEYLEDMİNİ (ATDEMİ (İVerTerö n.llı dıGendamJandarığnİlaaskyarelçlMüdahbiymEteri reniyle AnıYsa ındığnıerMeyYaeaeeksdnderİsia Açı-laenin CevK OlrDre AOıtSolarl ı ) vK Olrsuzliolarl ı ) vbspan>
116.1D3.10.0015D>E. 2002012/3491 2002015/4319an>"İNTGÖMİ Rİİ (VSIR ( YÖNTABANCAYLAAU (ULAKPHAYATIPIKKAYBEDEN OĞLUTN AÇIBABANINDMİNİ (ATDEMİ (İVernlümeteniylrO BivKurştdunlPolEdrihbaecasıeYaerÇıkt ve DAVRİ DAPİPTKUS (AVEVKUS (SUZKSOR MLULUĞUVeraların İpteerilmedararartasanaOğa nunaeerilmedarrSıraİsndamihbaeca YapVldusa AtaH Atç SmKaybetKadeAdeanlümüGlPolEdrSilahınYaerKçyiakOAlı ve DAV OPLDMS İRGÖMİ RİVSIR ( YÖNTABANCAYLAAU (ULARAKPHAYATIPIKKAYBE BAŞhaaenin CevK OlrlurSolarl ı ) <-ıri İn CevK Olrsuzliolarl ı ) vbspan>
116.129.902015D>E. 2002015/2594 2002015/4918an>"ÖĞRÖSYM'PİPTALÖÇIU ETROLÜVALAI KSI SÜK EAMÖNALATIĞ B(eNodmalvZamakYarrşçılayanağığı YaerKçyiakOe DAVAİİ KÇAPİPTREbimA(eNodmalvZamakYarrşçılayanağığı YaerKçyiakOe KANNORI LVZAİŞNYÖNRŞESVURL YÖRAI GÖPTİAYNAKHIDMİNİ (ATDEMİ (İVernsym'uOlmA BivKontrolürılmmaksızBulltmSürılmm Açı-lalar BulltmSürılmadığsıvemiyleKaürdine atekin İdarmin evıl Açılan Davali -aası Aç Atlı O8rBİşlTamriı DavUyuşmaz DAVA AÇN N U EUS AVEVKUKUKİVSEBEPL( BAÇIKBOSI DIĞ B(eDesğğç Kaürdine /NodmalvZamakYarrşçılayanağığı YaerKçyiakOe
116.19.902015D>E. 2002012/4517 2002015/3682an>"SİCU (KALANM BNEDLMEYLEDUĞRÖÇI ÖDEGESİRKKAYBIN KTİNİ (STASI ( B(eZrınııüzKçmutKülfBairOsı ktaşlÇıkıpruizmBa SonYçı Gınlat Dr etmün İtiÖzeGmveaaskğuncDışntBİşleite TaeşSahip naı Gerektiğ <-vuğrnınlı ve<İİlİşlSülü yavZrınııKain iuOlmAy SmBölgd İ DAVKAMU KÜLFETME( EDE EŞİTİ( LİLK ( DavKamumüizmBai n lDoğulavçıZolaelu BİşlSounaubask AtaartayamÇıkanruizmBa SonYçı Gınlat Dr etmün İtirlneltveaaskğuncBİşlaülfBateerKçyiakOAlatiZaınıınınnıri İacavıl Aç DAVKAMU HİZMET PİPTYÜRÜTÜSİ ( PDEÜKKAYNAKHN VERZRI (VerKçmutKülfBaİlİşlıl Açsnn KvEşiai kpalkaderUynııecapaeye rihiafenYaerıl Aç
116.11.402015D>E. 2002014/3703 2002015/1893an>"TEMA AÇMA SÜRESİ ( DaHakke İhlİstEdn eerrmin evıl Açıali -aası Açvlması GerH - DavKrınııüzKes Gleşt ) DAVESİ GESEDEZRI (VeP BaşrcrnmEdn er kvKısıtsssskrH - Dn Gidlmemesini rHKle DavZrınııüzSsingksi - -rri İşlEyin rÖdyaprmin eDbharnlenıÖğe R iilmassncTilçıa Açma Süresinin Dn Geçeceği ) bspan>
116.1D9.002015D>E. 2002010/15459 2002015/599an>"TEMHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDMANEVİVMİNİ (ATDhaaların İptPolEdrEğitimvMerkez AçıA n İrknnarktiğlniDelendirilemerılmadığYaerEğitimelKlü GmEdn meseİDüzuizmBaşK Olru as şt Ou ) <-ıanıncırihiafenYaerVarmeKurBelgadarrAraİsndamAskendTaeşElvarmşlimerlililebBelgaderunmadığda AtRağmİtiPolEdrEğitimvMerkez AçıKlü Gmemin iu İaaenin CevK Olrluruğu ) DAVPOLİS EĞİTİM MERKEZ İLİARBULDE Rİ DAPİPTKUS (LUTNMİ ( BütanıncırihiafenYaeraeye BaşVarmeKurBelgadarrAraİsndamAskendTaeşElvarmşlimerlililebBelgaderunmadığda AtRağmİtiDi İltvHastnnkse İtiVarmeKurPolEdrMessğğrEğitimvMerkez ıÖğe ciİçeO urtRapola Yapbmin eılmadığsıv-ıanıncırHakken KvVarmeKurrı Oık uluşltRapollarç SürÖngörü yavUsulDavDelendirilen esini reniyle AnıUğrnınl aşMani aİZaınııevebni G eekti- rbspan>
1119.30.20.0014D>E. 2002014/4017 2002014/3333an>"TEMGENELGERRLİ İSTNEDLMEYLEDSAĞINKLPERSONEİSNİPTA SIŞKOLDUĞUGFAZLAAÇNLIŞI L ( APELİŞK ESA VAVervuruldu Reddine üürDğİşlDğAçyçmKsu vrmin inrKirilseİçıliğ TatEdn i - ihtenvaikkatelA ıeY venYarEldni nalar Bulesinin Davlması Y venBulevzyen Dci) <-ıA t Olmlük Dave Açma Süresinin Dn ekçimemeilmasu ) /esinaı Nedbr> DAVESİ AŞNM BNEDLMEYLEDA AÇN N US LDEÜKREbimAG (EĞ DevüeieGmMahk Ka HesEs BavrleSeceği ) İtiIsınııKaının İlauataO8ruğu ) <-zaeye Başvuruldu Reddine üürDğİşlDğAçmDesğğç İs diiirtiltmeKurTatenvilavalar BullmasY verTatenvevzyen i - dİıA t Olmlük DavY s -aesin Dn ekçimemeilmasu ) /alar BulUsulDanıdi Üzebr> İDAALTSIŞKGÜNLÜK YASALVESİ NİPTG(ÇİMESİİŞKOLDUĞUG(irlneltanleGleyecnıMahi Ban DAVRADYASYONLAAÇNLIŞANKSAĞINKLPERSONEİSNİPTGÜNLÜK ÇNLIŞI KSAATME( Eİ ARTIRÖDEGENELGEPİPTALİ İ EDESİ SST( Ovrmin inrli Edi İtiÖlenkiaHka AilDmlarunvGlİşlGediksenirrı Oğı ve<-za AçcnnıerrlneltanleGleyecnıbmin eMahi Ban dni nelnelgarali İsteniyle AnıağAçma SürHakkenn unmadu ) /elnelgarali İs/alarrHakke DAVFAZLAAÇNLIŞI L (APELİŞK ESPARĞS İRARIŞILIĞ NMME NİNDEHYÖNÜNDE Rİ DAYESVURV (UD(bDğAçmDesğğç İs diiirtiltmeKuraeye Başvuruldu Reddine üürDğİşlliğ TainralarınyamUamşt verTatenvilavalar BullmasY verTatenvaikkatelA ıeY venYarA t Olmlük DavY s -aesin Dn ekçimemeilmasu ) nunaeezyen Dci) <-ıesinaı Nedunmadu ) /Es Bavrlen Seceği ) <)span>
116.123.902014D>E. 2002014/1509 2002014/5397an>"İNTBELEDİY AVEVMÜCAVİRTALÖÇI( N (HN( İN AÇDASKRLÖÇIHAZ İLY AAİTVMİŞINI ZHN(B(erine A İıgıan BaSürO Biının İlau ledlyüyevDi rldesi k SonranraİB ledlyürihiafenYaerirtilennği taRayiç irdeAvilavgıanlSahiplne Ae Satıakı )"<-şSatışnirdeAenHesB ledlyünHesB lileni - Rayiç irdeAvuğu ) DAVRAYİÇKBEDEL RAZ ( SB(e4706 .lı Ye
116.1D1.602014D>E. 2002011/9355 2002014/3820an>"TEMKAPNLIAÇNIŞI ONN( MKBEDELİB(eFaz DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavFaz KANTECİLBVER YKSİTMENDİRBAŞhaFaz DAVFAZLAGÖPTTAHSRİ EDESEÜKMİKT ( TAAD SSDERGÖNEİSKSVURV (UK NAREbimDERELİŞK ESRMLERİPTALİ İSD(bDğAçma Süresinin<-ıe AçcırihiafenYaergıan BaşTecniCvaşebksitdirilemervuruldusu alan ı ve/TecniCvaşebksitdirilemervuruldusu Sounaubnmes n So rihksit Tainden İtibaren 60 Günlükerie DavlmasDavada BulesindeAdealan ı ve
1119.27.002014D>E. 2002013/10471 2002014/1351an>"VERTEA Aİ HİZMETL( BGENEL MÜDÜRLÜĞÜEGENELGE( PDEÜKKAYNAKHN VERTYARGI DAVASI ( B(eAınl aşelnelgarTainden İtibaren 60 Tabiruğu ) <ÇaO8şığreaaaine A İkerirtilgOlmArtışn.ebebe AnıBumArtışın DAVA AÇBA SÜRESİ ( DaveedavEzuizmBallİşlGeneltMüdürlüğü DAVGENELGEYERARIŞIVA AÇBA SÜYAP(eeedavEzuizmBallİşlGeneltMüdürlüğü DAVRLİ İRARI N ÜZE( EEBA ASIIŞ BİRTMİNİ (ATDASI ( N N OSI I ( YüreedavEzuizmBallİşlGeneltMüdürlüğü
116.127.2002013D>E. 2002009/14556 2002013/8473an>"TEMİHAZ ( AVARYITLAMME YAVALAI Şhaamin inrMahk Kacavbl İstEdn mese/nsa YaergoksunrKa ıeanlZaınııevebli Aer-vY s -aFaizırak AtaHesapbEdn eerZaınııevdavuka Aaş7/4528lri İşlrmin ieli EdmEdİr kvüizmBaivK Olrlurrmintenıri İacavebni G eektiği )
DAVRLİ İRARI (IPELİTRİ DAVRMLERİPTKALILANSI ( Yürİhaz EdçeKayıt B le Yaaılmm /goksunrKa ıeanlKnıı-lağAçcnnıerYoksunrKa ı ve DAVYOKSUPTKALIKANRARIYürİhaz EdçeKayıt B le Yaaılmm /Mahk Kacavbi İşlrmin eal İstEdn meset-zağAçcnnıerAınl aşTainddarrAraİsndamYoksunrKa ı ve DAVHİZMET KUS (UD(bİhaz EdçeKayıt B gıan Başle Yanen Mahk Kacavbl İstEdn mese/goksunrKa ıeanlKnıı-luka Aaş7/4528lri İşlrmin ieli EdmEdİr kvüizmBaivK Olrlurrmintenıri İa Dn ZrınıılTani GrEterkıZolaeda nad ) vbspan>
116.126.2002013D>E. 2002013/725 2002013/8623an>"TEMGEÇACİ PERSONEİSNKSAĞINKLBAKANLAĞIVAÖNER SERMAYEREKMME YA( PDEÜKYRI (L NILANSI ( YürekçicnıPerso eAnerrı Oık vukİş DAVAÖNER SERMAYEREKMME YADEMİ (İVerağAçcnnıer657 S. Y s nıer4/C Md.rKapsğmsnda DAVYOKSUPTKALIKANRAÖNER SERMAYEREKMME YADTUT ( B(eaeye BaşvuruldurTainden İtibaren 60 Yüzyleminlük Davesinıekçt k Sonranraİlan Davada KvgoksunrKa ıeanlDönğr SedmayerEkrle Ya TutArç SnıAn Krianınmihinden İtirlİşBaşDoğOu DAVGEÇACİ PERSONEİSNKAÖNER SERMAYEREKMME YADEMİ (İVerrı Oık vukİş
1119.1.2002013D>E. 2002010/3660 2002013/7261an>"ÖĞRRİ DAVRMLERLİTHAKK TAHL İ EDESİ SST( alinindarrHakOArç SmİhlİstEdİşlri İşlamin eeniyle Anıbl İstvaşebmriı Davası Aç Sl İşl k SmAçlbesği ) DAVA ASANTALİ İBASI ( N N A ASACAKRTYARGI DAVASI ( NA ETKİSST( Bİşlbi İşlamin le Hakke İhlİstEdn eerrl İstvaşebmriı Davası Aç Sl İşl k SmAçlbesği ) <-lali -aası Aç SürKaınıatlı Oğdığdarrmin inrlibl - dİşlraren 60 Amasabesği k ebmryı Davası Aç atekin İdarmin ey ılayanağdae Açma Süresinin DzKesi ) DAVRLİ İRASI ( N N A ASACAKRTYARGI DAVASI ( NA ELİŞK ESA VAVA SÜRESİ ( NAVAESİ SST( Tamriı Davası AçıAçınYaerrli -aası Açvlması Geremlarundönali -aası Aç SürKaınıatlı OğdığdarTamriı Davası AçıAçınresinin DzKesği ) <-lali -aası Açşarının İlaliğ Tai AnıBİşl k SmTamriı Davası Açırie eY KadDğAçma Süresinin
116.110.902013D>E. 2002013/549 2002013/4734an>"İNTMİARGI DAVASI ( B( Ruhsatlçıgıan BullfBaeaMaruzmBölgd DAVtebimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDhaTamriı Davası Açı-lRuhsatlçıgıan BullfBaeaMaruzmBölgd DAVAFETEVMARUZ BÖLGER( gıan BşığyDrHiçbİşlŞekemdeaİzinrilmemeseaderektiğirknnaİzinrilmemenrvemDbharranraİlfBaeaMaruzmBölgd DAVRUHSATLIKALANB(eAfBaeaMaruzmBölgd DAVRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(bSounaubRuhsatlçıgıansılulllAlıanbn Kaderrie eZolaelu uğa lFenrvemrı Oık ulualınınnarulannı ) du YitirenlDğAçcnnıeremyu )
116.125.602013D>E. 2002012/6627 2002013/4485an>"ÖĞRRİ DAPİPTÜZE( EEBDÜŞİNVAENETİM İNCEL YADVER ESPİTDYÜKÜMLÜLÜĞÜE(rdesiaİveaMani aİebni Gatv-auataO8ruğk AtailmemenrRuhsatrveıgıanmKlllAlığaİzne İtiroğuncZaınııevebni G ermiyle AnıYık Nvrmin iercrnmEdn eAçıKldarra Açılmaslbesği ) dSonYık Nıergıan ıpuılmadığY venBullrmşt dıaı Gera ra Açma Süresinin Dn Hğsap Bimaİstektiği )
DAVALANBRUHSATIB(eHataO8ruğk AtailmemenrRuhsatrveıgıanmKlllAlığaİzne İtiroğuncZaınııevebni G ermiyle AnıYık Nvrmin iercrnmEdn eAçıKldarra Açılmaslbesği ) dSonYık Nıergıan ıpuılmadığY venBullrmşt dıaı Gera ra Açma Süresinin Dn Hğsap Bimaİstektiği )
DAVESİ AŞNM Bhaaenin Cevrine AçıaüşyavDeAçtimvİkceleKatvaşeespit Yükümlülüğü<-iroğuncZaınııevebni G ermiyle AnıYık Nvrmin iercrnmEdn eAçıKldarra Açılmaslbesği ) dSonYık Nıergıan ıpuılmadığY venBullrmşt dıaı Gera ra Açma Süresinin Dn Hğsap Bimaİstektiği )
DAVİNCEL YADVER ESPİTDYÜKÜMLÜLÜĞÜE(rri Dnuüein atGeilmerknnarktiğlniDikkat
116.131.502013D>E. 2002009/14175 2002013/4840an>"İNTMADDİ VEVMANEVİVMİNİ (ATDASI ( B( ağAçcnnıerKsu aşla'nık Yüzün İtiYurtcDışnndönrvlü ği k O BaşTenfiz Dsı Aç daAilDmlaşığınıarartasaığı ve DAVVERGİVBORCUVeralarınrHakken KvanleGlenğn le YaaEmileni n lali İsüürekin İdaMahk KararınıOArç Snıektiğçemei nbUsulüüürulanntBİşlliğ TgatvılmadığY venYaerartadazKes Gleşeilm İşlKamumA Bı ğe n unmadığY venBulevzyen Kaderektiği ) <-rdesiaİveaMani aİebni Gatvası Açıbr> DAVYURT DIŞIVÇIKIŞ YASAĞIBütanıncırihiafenYaeraaz EdiEdn iilması Ge AtRağmİtiri İacavHerhangil İşlİkceleKatvaşlrmşt dSürılmadığYaergıklhşıstBiisYılOık esinıBoyuecapulanamaığyDreevhmrOmadığdarAğışlBiisuizmBaşK Olru Ten İlrEti ) DAVKAMU ASACAĞIBütanıncırHakken KvYurtcDışnlÇıkışla'nıve DAVHİZMET KUS (UD(baskyYalri İeADüzuizmBaşK Olru uğu ) <-ıY'nık Yüzün İtiYurtcDışnndönrvlü ği k O BaşTenfiz Dsı Aç daAilDmlaşığınıarartasaığı ve DAVİİ DAVRMLERDEÜKKAYNAKHN VERZRI (VerağAçcnnıer.özmKsu Olmle YaaEmileni n lali İsermiyle AnıAçt vera AçOardakişılat verHarcaığınıtvaşlvukatı a<ılat verle Yadarrıl Aç
116.116.402013D>E. 2002009/1830 2002013/2301an>"İNTGÖLİ LENDİRBADİNVAOĞVERVEKALET ÜCRETİTİ İEBİVervuruldurTainden İtirlİşBaşDoğOu DAVVEKALET ÜCRETİTİ İEBİVerevli İlrileme İtiroğunc-ıe AçcırihiafenYaerİİlİşlSülü yavH OlsınıtaeninuMahk Kaderarının İlaada BulEs Btaşldine üürDğİşlHüküm Fıkr Ge BulBoz ı Ge Brektiği rği k eite Tkteşrvlü Kad )
DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davevli İlrileme İtiroğuncVekçOBaıÜcreterebiyle<-rvuruldurTainden İtirlİşBaşDoğOu
116.1D2.002013D>E. 2002011/7919 2002013/905an>"TEMKARAYOLUVGEÇAŞSNİPTÜSTVGEÇATVALAN ARAKPSAĞI NILĞ GÖÇIBAHİSLEDMİŞINI ZDA OLUŞANKDEĞERKKAYBIKTİNİ (ST( Ssinımı Ned- ÜstrekçitvılmaNenBulran bEri - avçıuizmBaellmasY verTaten İtibaren 60 A t Olmlükerie DavDoğOuYaerÖdyapreninBaşılan BcİstBuruldu Reddine vrine Açıa Açılmaslı ğe/esinıekçt k Sonranraİlan Davada nnıdi Üedesği )
DAVMİŞINI ZDA OLUŞANKDEĞERKKAYBIKTİNİ (ST( arınyna mUamşaNenBulÜstrekçitlemrı OAlığsı daerKçyiakOe<- ÜstrekçidDüzuizmBaellmasY verTaten İtibaren 60 A t Olmlükerie DavDoğOuYaerÖdyapreninBaşılan BcİstBuruldu Reddine vrine Açıa Açılmaslı ğe/Tuve İçmeiıekçt k Sonranraİlan Davada nnıe İçDaürdine İektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( DavKaınyna mekçiş n lÜstrekçitvılmaak Atarı OAlY venYaerBahislavTaşıeı zda nauşDavaeaertaaybıvebni G e-şÜstrekçitvılmaNenBulran bEri - avçıuizmBaellmasY verTaten İtibaren 60 A t Olmlükerie DavDoğOuYaerÖdyapreninBaşılan BcİstBuruldu Reddine vrine Açıa Açılmaslı ğe
DAVESİ AŞNM BhaKaınyna mekçiş n lÜstrekçitvılmaak Atarı OAlY venYaerBahislavTaşıeı zda nauşDavaeaertaaybıvebni G e-şada nnıÜstrekçitDüzuizmBaellmasY verTaten İtibaren 60 A t Olmlükerie DavDoğOuYaerÖdyapreninBaşılan BcİstBuruldu Reddine vrine Açılmaslı ğe/e Açma Süresinin DzCBiınlı dacırMahi BatetO mn AltBuruldu Reddine vrine AçılmaslBira Açda Ssinımı Ned ua nu )
116.122.20.0012D>E. 2002012/2770 2002012/2542an>"TEMGEÇACİ İ (İNATIPMME NİNDEHEMİ (İVerağAç İlalii GatİlaGrtiltaaydedn meseİçıekin İdarmin inrali İs DAVRİ Dİ MERCİ İ CAVÜZÜYürektiltaaydedn enrekçicnılii GatİlaFaiz AnıBİşl k SmnmesKade eaKçı GrilmemKaderrmiyleİ-valar BulDoğOuYaerMahk Ka HesakceleKadeAçıTabstO ltiTamriı Davası Açıeite TaevTaşıı ve/Dosy Bulİni şlBüyükşehlebBeledlyüsetuurverKğn İszasyotiri İasşlGeneltMüdürlüğüİçılivdi DAVMİARGI DAVASI ( B( ekçicnılii GatİlanmesKaderemiyleKaürlii GatİlaGrtiltaaydedn meseİçıekin İdarmin inrali İs
116.128.902012D>E. 2002011/7956 2002012/6213an>"İNTMİNİ (ATDASI ( B(eaaz Edda DAVAOĞRUDVERTYARGI DAVASI ( BA ASI ( B(eBİşlbmin inrali İs DAVRMLERİPTALİ İSDEMİ (İYLEDA AÇBA ASI M ( B(eaaz Edda KANMARİSTİNHRİ M RAPORUÇA RAZ ( SNAREbiEDESİ SST( amin inrali İs
116.120.602012D>E. 2002012/4029 2002012/4562an>"TEMGENELRGIZ N N ALİ İSD(bDğAçcnnıerrli -aarının İlaaoğ Ou ) KANALİ İ EDESİNVAÜZENLEYACİ RMLERD(bDğAçcnnıerMahrumrKa ı ve DAVESİ AŞNM Bhaeniyle AnıağAçyııdi Geeİtiri İauMahk Kaderarının da
116.16.602012D>E. 2002009/8010 2002012/3948an>"ÖĞRİŞÇİİSKSASACAKHN( N PTTAHSRİ Davevli İitO mn Altiı DavMercie DavlmasDavada BuleelevşNoktğsı daerdine vHKle DavBuvH OlstakerKaınııevKes Gleşekse İtibaren 60 Otuzmlükerie Davevli İitMahk KaDava Açılmasabesği )
DAVEVLİ B( amçi TklAam KrOArç SnıTali Aer-vevli İitO mn Altiı DavMercie DavlmasDavada BuleelevşNoktğsı daerdine vHKle DavBuvH OlstakerKaınııevKes Gleşekse İtibaren 60 Otuzmlükerie Davevli İitMahk KaDava Açılmasabesği )
DAVEVLİ SİZİSKSavevli İitO mn Altiı DavMercie DavlmasDavada BuleelevşNoktğsı daerdine vHKle DavBuvH OlstakerKaınııevKes Gleşekse İtibaren 60 Otuzmlükerie Davevli İitMahk KaDava Açılmasabesği ) /An Krievli siz iı DavMercie aşvuruldSürTaindeibaren e AnıağAç BulesindeAdealan ıpvlması Y venBulİkcelenği )
1119.12.302012D>E. 2002011/4978 2002012/949an>"TEM EAMÖNARI (IN N ALİ İSDNEDLMEYEVMAAŞ FARKHN( N PTME NİNDEHEÇİNVA ASANTA VAVeDğ Alaknali -aası Aç SürHenüzvKes Gleşekd ) DAVMİNİ (ATDEMİ (İVHAKK DÖNARI (VVERESİ SST(rli -aarının YaerSonraİvaşFakat DAVRLİ İRVER YARGI DAVASI ( N PTBİRİSKTEBA ASI ( B(Eldni nalar Buldi Gn Dn HataO8ruğu ) <-zY s nıerÖngördüğü DAVRLİ İRASI ( N N K ( NLEŞBADİNVTYARGI DAVASI ( BA ASI ( B(Mümkündnau ) nnntMahk Kacaveezyen Dci) <-ıTamriı Davası Açıbr> DAVRLİ İRASI ( NARI (IN N HENÜZ K ( NLEŞBAİ SST(ilma AçyDre AlaknAaıeaerali -aası Aç dönMahk Kacavilmemenra AçıKsu Olmamin n lali İsüürekin İdaKaınııevHenüzvKes Gleşekd ) KANKAK NAYOLL ( APVURV (ULMUŞ OSI ( B(DbharnlenAilİli -aası AçşHakken Kvliiyiz vuruldurılmadıılması Ge ıerebni GatvebiylenilEtkn yecd ) <-lltmSürarının İlaali İsteniyle AnıağAçcnnıerMaaşaFarkOarç SürÖmesKadereie eAçt vera Aç<)r> KANMAAŞ FARKHN( N PTME TESİ SST(rli -aası Aç SürKes Gleşesini reniyle Anıali -aası Açşarının Dre AOıtebmriı Davası AçıAçıanmnağı ğerŞiğle DavBiisY s -aDnleGlemenHesBnmadığı ve<-zMahk Kararının İlauataO8ruğu ) /ebni GatvemiyleİHakken KvKçı Grilmemği )
116.128.20.0011D>E. 2002011/4692 2002011/5030an>"İNTLABORANTNKADROSU DÖNEVLİ BYAPANTA VAC Bha800rEkreerilmgeddakamenYaergıı Gınlı dadığsıeuna ndakerİmin inrali İs DAVSAĞINKLHİZMETL( B( Laborant DAVEKRGÖMİ RGER( 657 S.Y'yDrEğlniI .lı Ye DAVHAKBDÜŞÜRÜCÜVESİ ( Laborant
116.125.20.0011D>E. 2002011/3406 2002011/5520an>"TEMRLİ İRARI (L ( B(eali İs DAVGENELRAÜZENLEYACİ RMLERD(bal İstEdn mesetemlarundönilmemenriı DavKaınıı BuleadacavOıağAçyııAçBiaeerlilvBuvrlneltanleGleyecnıbmin erl ıalininuDTaertaiş mei ıDavEtkn yeği ) <)r> KANSAĞINKLBİRİMME( EİNKDEVRST( OvanleGleyecnıbmin eeniyle AnıağharnlenıMenfaaaC İhlİstEdn eilm İşlKişiırak Atarli -aarının İlaaoğ Ou )
116.117.20.0011D>E. 2002009/297 2002011/4916an>"İNTMİARGI DAVASI ( B(ali -aası Aç dönilmemenrKaınıatıl Açıvuruldusan DAVA VAVESİ ( DadesiaİveaMani aİebni Gatv-aali -aası Aç dönilmemenrKaınıatıl Açıvuruldusan DAVtebimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDhali -aası Aç dönilmemenrKaınıatıl Açıvuruldusan DAVRLİ İRASI ( NDÖNVERESEÜKKAR (APARIŞIVVURV (ULANRARK NAYOLU (Sounaunda
116.18.7.0011D>E. 2002008/13936 2002011/4407an>"İNTSÖZLEŞBALİVVURMÜHENDİ( NVVEKALETEÜKŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEEBATNKRA( B(e399 .lı Ye KANTÜRKEYEVKÖMÜR RMLETBALERE'NDE ÇNLIŞANKVURMÜHENDİ( N NVVEKALETEÜKŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEEBATNKRA( B(e399 .lı Ye DAVPARĞS İRHAKRTYİEBİVİÇERENTA VAHN(B(e399 .lı Ye KANVEKALET AYLLĞ GÖÇIYRI (L NMATİ İEBİVer399 .lı Ye
116.1D4.602011D>E. 2002007/7733 2002011/2292an>"TEMAVUKATLIK ÜCRETİT(riı DaamSürGidlmeni n lÖmesKaderebiyle/Tatıms -aKooperaaCfiululllAlı ve DAVTN( MKVEVKÖYRMLERİLBAKANLAĞIVELİTBANKA AR ( YÖNKREDSTNEDLMEYLEDOLUŞANKUYUŞI ZHIKB(eZrınııüzebni G ermiyle AnırcrnmDosy Ge arle Ya gıan Y verTaten İtibaren 60 A t Olmlük Davesinırine deAdeaiı DaamSürGidlmeni <İçn lDğAçılmaslı ğe KANKOOPERATİFEVALAN ANKDEVLET YRIDIMHN( N PTCEZAİ FAİZEYLEDBİRİSKTEBTAHSRİ DavBankğ İlaacrnmDosy Ge arMahk KarMasiafetvaşlvukat KANGI DALAMÖNGİDE( EİNKTAHSRİ Dİ İEBİVerTatıms -aKooperaaCfiululllAlı ve
1119.24.002011D>E. 2002007/1884 2002011/88an>"ÖĞRDESTEKTEÜKYOKSUPTKALMATİ Nİ (ATIDİ İEBİVerVefatvEdn CevKalpvHastnsımasu ) nurvemrı Oık uizmBallİşlİystO ltiİmdeaÇaO8şığrrmiyğ G eirtiltmeseİçıRağmİtirlç Başltadı ve<-zri İeADüzuizmBaşK Olrdunmadu ) /TilirkişiyerdesiaİveaMani aİebni Gatİlauasap Btt dadğı ğe<)r> KANKALP RAHATSIZLAĞIVOLVERVEFATDEDLMEÜKYETERİSNSAĞINKLK (ULUŞU OSI YANTALÇLY AATNKRA( B(eVefatvEdn CevDğAçmDesğğç İs diiRbhatsız KANNAKİLTNMİ ( BNEDLMEYLEDRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(bVefatvEdn CevKalpvHastnsımasu ) nurvemrı Oık uizmBallİşlİystO ltiİmdeaÇaO8şığrrmiyğ G eirtiltmeseİçıRağmİtirlç Başltadı ve<-zri İeADüzuizmBaşK Olrdunmadu ) /TilirkişiyerdesiaİveaMani aİebni Gatİlauasap Btt dadğı ğe<)span>
1119.2.1002010D>E. 2002006/1042 2002010/1761an>"ÖĞRRİ DAVATEŞEDOLARAKPEVLİ BYAPANTA VAC N PTYURT İÇİPEVLİ AATNKRA( B(eali -aası Aç Bullmasmaıılması Ge ıerOvrmin vukımenYaerTamriı Davası AçıAçıaığda AtHka Ail İşlEngeltas şt Omnı ve<-zaoğOuYaeraoğOuyDrTamriı Davası AçıAçlbesği )
DAVRLİ İRASI ( N N A ASMASIŞKOLRA( B(eOvrmin vukımenYaerTamriı Davası AçıAçıaığda AtHka Ail İşlEngeltas şt Omnı ve<-zaoğOuYaeraoğOuyDrTamriı Davası AçıAçlbesği )
DAVMİARGI DAVASI ( B( ali -aası Aç Bullmasmaıılması Ge ıerOvrmin vukımenYaerTamriı Davası AçıAçıaığda AtHka Ail İşlEngeltas şt Omnı ve<-zaoğOuYaeraoğOuyDrTamriı Davası AçıAçlbesği )
116.120.20.0010D>E. 2002008/4699 2002010/4819an>"ÖĞRİŞLERİPTALİ İSDNEDLMEYLEDUĞRÖÇI ÖDEZRI (INKTİNİ (STEMİ (İVerTamriı Davası Açı-lMahk KacavnlenlikAnıağAç Bul2577 S.K. Md. 12'yavevlilesindeAdealan ıpvlması Y venBulİkcelenKaderektiği )
DAVMİARGI DAVASI ( B( Mahk KacavnlenlikAnıağAç Bul2577 S.K. Md. 12'yavevlilesindeAdealan ıpvlması Y venBulİkcelenKaderektiği ) <- DAVMİNİ (ATDİ İEBİVerVemgi Zıyae
1119.7.20.0010D>E. 2002009/2684 2002010/1382an>"İNTMADDİ VEVMANEVİVMİNİ (ATDerTürk Vatadıaşl venBulKaybeti mesini reniyle Anı-iri İacavHataO8rrmin veaEyin mei las msuzlucunçamın İlaada BullmasY verTaten İ dnıaevhmrEti ) /a Aç BulesindeAdeanau ) DAVRİ DAPİPTHATNLI RMLERDVEVEYLERLİ( EİNKOLUMSUZ SONUÇL ( B(edesiaİveaMani aİebni Gatvası BullmasY verTaten İ dnıaevhmrEti ) ı-iGünlük Davesin Dn ekçimemd ) n İti.özmEdesyeceği ) /a Aç BulesindeAdeanau ) DAVESİ AŞNM BhaTürk Vatadıaşl venBulKaybeti mesini reniyle AnıdesiaİveaMani aİebni Gatvebiyle<-rri İacavHataO8rrmin veaEyin mei las msuzlucunçamın İlaada BullmasY verTaten İ dnıaevhmrEti ) iGünlük Davesin Dn ekçimemd ) n İti.özmEdesyeceği ) <)r> KANTÜRK VATNKDAŞLLĞ IÜKKAYBETTİRESİ SST(te AOıtdesiaİveaMani aİebni Gatvası Açı-iGünlük Davesin ekçimemd ) n İtialar Buldi Geen yeceği ) /ri İacavHataO8rrmin veaEyin mei las msuzlucunçamın İlaada BullmasY verTaten İ dnıaevhmrEti ) i/span>
116.125.6.0010D>E. 2002008/15434 2002010/5651an>"ÖĞRRİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davri İeADüzvurulduyDrCevhprVemmeeilmasu ) rH -meideaulanamSürTainden İtibaren 60 En ekç<12ünlükvri İeADüzCevhprVemi - emlarınıdönrsevulanamSürTaindençıKldarrekçKuresinıdeaHğsabarartasığk aoşnma YapCevhbİlaalarınyamliğ TatTainden İtibaren 60 Günlükerie Davlmasmaİstektiği )
DAVİİ DAPİPTVURV (UYA CEVAPNVERBAİ SST(aulanamSürTainden İtibaren 60 En ekç<12ünlükvri İeADüzCevhprVemi - emlarınıdönrsevulanamSürTaindençıKldarrekçKuresinıdeaHğsabarartasığk aoşnma YapCevhbİlaalarınyamliğ TatTainden İtibaren 60 Günlükerie DavaeyeşlağAç Bullmasmasıvektiği )
DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davri İeADüzvurulduyDrCevhprVemmeeilmasu ) rH -meideaulanamSürTainden İtibaren 60 En ekç<12ünlükvri İeADüzCevhprVemi - emlarınıdönrsevulanamSürTaindençıKldarrekçKuresinıdeaHğsabarartasığk aoşnma YapCevhbİlaalarınyamliğ TatTainden İtibaren 60 Günlükerie DavaeyeşlağAç Bullmasmasıvektiği )
116.121.502010D>E. 2002008/6761 2002010/2274an>"İNTDAMGAVVERGİ( DaKğnundaİgarrA anrK ğetlnııevY zn ıpvİmzaınlığk Ödyaprmzauüein atGeçğn İşlİşn 6t DAVAÜZENLEYACİ RMLERLİ(DE BELİRTESEÜKUS LDVEVESASL (APUYGUPTHAREKET EDESİCEĞ DeBeyaerEdn iilması Ge ıerMevzuatİlaTay GrEti ) DAVMİAHHÜDÜVİÇERMEYEÜKKAĞITB(DbmgarVemgideAçıTabstTutuaı Gerrurete Anıli EdbEdn eaşTaihavaşCez şaadYaarşin iuDavuka AaşUynı DAVteL SAHİBİVSORUMLULUKVMİAHHÜTNAİ SST(DbmgarVemgideAn lÖmesKameset-zTaahhüdü İçneKayenrK ğedİlaalmgarVemgideAçıTabstTutuaı Gerrurete Anıli EdbEdn eaşTaihavaşCez şaadYaarşin iuDavuka AaşUynı
116.122.402010D>E. 2002010/2745 2002010/3476an>"TEMGEÇACİ GÖLİ LENDİRBAVRMLERİPİPTALİ İSD(buizmBaşSnnıfı DAVHİZMET ( N FI DIŞI DÖNEVLİ Lİ(DE ÇNLIŞTLANSI T(auğrnY venBrİİlİşlSüldüğü DAVYETKİİSDMAHKEBAŞhaekçicnıevli İlrilemearşin iuinrali İs<-ıuizmBaşSnnıfı
116.12.402010D>E. 2002009/5353 2002010/2671an>"ÖĞREBAKLİİSKDE UYGUHN VCAKREKRGÖMİ RGERRAKAM IÜKAÜZELTESİ SST( ali -aarınınvrine Açınmes n MaaşaveaİkramiyerFarknnarulan Bia KriFaiz tilayanngıçrTaindeirak Ataa AçcnnıerreninBaşTuruldurTaindeuüein atanınmihindelEs BlA ıea AtailmemenrKaınıdavuka AaşUynı DAVEKRGÖMİ RGERRAKAM IÜKAÜZELTESİ SSTEMİ (İVerEmiğle Taen İ DAVMAAŞ VEVİKRAMEYEVFARKIT(aulanamia KriFaiz tilayanngıçrTaindeirak Ataa AçcnnıerreninBaşTuruldurTaindeuüein atanınmihindelEs BlA ıea AtailmemenrBölgd
116.124.302010D>E. 2002008/4072 2002010/1224an>"İNTMÜLKİVİİ DA AMEDAVAEĞERLENDİRBAVRAPORUD(bDğAçmKsu Olmamin n leebep Unsldumrak AtaMül İlbi İavlmieşlaeaerİlrilemeaRapola udareyeşliı Davüein ce İkcelenğr kvaeaerİlrileesği )
DAVEVLİ B( Mül İlbi İavlmieşlaeaerİlrilemeaRapola<-zağAçvKsu Olmamin n leebep Unsldumrak AtaMül İlbi İavlmieşlaeaerİlrilemeaRapola udareyeşliı Davüein ce İkcelenğr kvaeaerİlrileesği )
DAVSİCİLBRAPORUDİLEDBİRİSKTEBA AÇBKONUS VALAN ANKMÜLKİVİİ DA RAPORUD(byöndazAınl aşRapolDre Alıak Ataa AçcnİHakken KvHerhangil İşlİmin eli EdbEdn Kadervaşunnlnıatıl AçıağAçma ıaı İstHKle Davreyeşliı Davüein ce İkcelenğr kvaeaerİlrileesği )
1119.11.3.0010D>E. 2002009/744 2002010/473an>"TEMGI DAVARI (L ( IÜKUYGUHN I M ( B/VGEÇKUYGUHN I ( B( iı DavKaınıı Bulekti) ne eY in atGeilmelKaderemiyleKaürri İacava ıtailyçmKapaO8ruğk Atadi ÜedesYas vrine Açıa Açnıer6ünlükerie DavlmasmaİstZolaelul )
DAVYI DAVARI ( IÜKUYGUHN I ( BEÇİNVİİ DAYETVURV (U ( LehiuçıekhmrOmltiİmininKaür10sYılerie DavaeyenBaşTuruldmasıvektiği ) <-r10sYılOık esinKaürri İaBaşTurulduresinin asupve Açma Süresinin asığı ve
DAVESİ ( iı DavKaınıamın İlaulanamaığığsıeuöndazekç DAVİİ DAYETVURV (U ESİ ( DavLehiuçıekhmrOmltiİmininKaürlibl - dİşlraren 60 10sYılerie DavaeyenBaşTuruldk Ataiı DavKaınıı Bulekti) ne eY in atGeilmelKadeüimemiyyebesği )
1119.11.1002009D>E. 2002007/5263 2002009/7237an>"İNTŞAHSAPVUĞLIRHAKHN(B(eY s tekti) KANA AÇBA SÜRESİ ( DavBuruldu Reddine vrine Açıa AçılmSüresinin Dn Ka ı ve DAVYISAPGEREĞ D EAMÖN(rle YadaraürlopOğmsnBulEsknıevli ne ensa s -aHakOArç SnıEsknıKmlarundön AyrasY verTaten İk rent TutArç S Geçecyebesği ) <-zBu
116.1D1.1002009D>E. 2002007/5446 2002009/10321an>"TEMKAMU ASACAĞIN N AMİ NESİ SSNE ELİŞK ESRİ DAVRMLERİPTALİ İSDEMİ (İBhaKamumA Bı ğe n aeyenBaşnmesKade dSonranraİle Ya Thinden İtibaren 60 A t Olmlükerie DavHaksız DAVRİ DAVRMLERİPTALİ İSDEMİ (İBhaKamumA Bı ğe n amiynn meseİçıekin İda-aKamumA Bı ğe n aeyenBaşnmesKade dSonranraİle Ya Thinden İtibaren 60 A t Olmlükerie DavHaksız DAVECRİMİSİLTNHBARNAİ SSNDE BELİRTESEÜKMSKTN(B(enmesd ) DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davada ııvri İeADüzKldastroYaernlçümrılmadı İstektiği )
116.118.2002009D>E. 2002007/5203 2002009/6398an>"İNTGÖLİ SNE EADE EDESİNVA VAC BDOKTORUÇ A AKTNNKALILĞ VTN(İHLEREVAENKPGESEÜKMAİŞIN PTME NİNDEHİ İEBİVernlenlikAnıZamakmşaNetgönü dSonlrmşt dSürılmadaı ğe<-leebepsiz ZengiGleşesBaşeniyl asığı k İçn lDğAçcç BullmaktA Ka ı ve DAVZAMÖNAŞNM Bhaevli neıİadabEdn eaşDoktolaellmaktA Ka ı ve DAVEEBEPSİZ ZENG NLEŞBABhaevli neıİadabEdn eaşDoktolaellmaktA Ka ı ve DAVMİNİ (ATDMSKTN( N PTBELİRL NİNDEHhaevli neıİadabEdn eaşDoktolaellmaktA Ka ı ve
1119.16.2002009D>E. 2002007/375 2002009/6571an>"ÖĞRMAİŞIN HERNTÜRLÜVZAMVYINSITN ARAKPGÜNCELLEŞTİRESİ SSTGEREKTİĞİVİİDİ ( B( ağAç BullmasY verTaten İnirlİşBaşDoğOu<12ünlükü Geçecm kvaoşnma YapvuruldurTainden İtirlİşBaşDoğOu DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davada cç Bulvuruldusunarri İacavCevhprVemn meyenrH -meideaDğAçmD AçcnnıerreninBaşTuruldu ) DAVİLKKUYGUHNMÖNIN ESAS ASINACAĞIBütMaaşç Hğr TürlüıZamrılnsıtıak AtalükcelleşilmelKaderektiği ) <İsia sıİ-valar BullmasY verTaten İnirlİşBaşDoğOu<12ünlükü Geçecm kvaoşnma YapvuruldurTainden İtirlİşBaşDoğOu
116.116.2002009D>E. 2002009/3399 2002009/9125an>"TEMKAMU İH İELK (ULUVRMLERİPİPTALİ İSDEMİ (İBhaNaz NvrmarrP Bia İlaali İs eaKçı Grilmemd ) n İti.özmKsu OlmY in İha yeğlÇıkılırknnaKamumuizmBa Açılyrasıpvlyrası Y ve< Kvlrmşt dıaı k Surete AnıvukısDavada erl ıalininuuğk AtaY Kadğn İşlKaı GrilmemKadene eZolaelu ua nu )
DAVNAZIM İMN(BPLÖNIN N ALİ İSNE ARI (VVERESİ SST(i.özmKsu OlmY in İha yeğlÇıkılırknnaKamumuizmBa Açılyrasıpvlyrası Y ve< Kvlrmşt dıaı k Surete AnıvukısDavada erl ıalininuuğk AtaY Kadğn İşlKaı GrilmemKadene eZolaelu ua nu )
DAVBELEDEYEVHİZMET ALÖNIDOLARAKPBELİRL NİNDENE ELİŞK ESNAZIM İMN(BPLÖNIN N ALİ İSDEMİ (İBhaP Bia İlaali İs eaKçı Grilmemd ) n İti.özmKsu OlmY in İha yeğlÇıkılırknnaKamumuizmBa Açılyrasıpvlyrası Y ve< Kvlrmşt dıaı k Surete AnıvukısDavada erl ıalininuuğk AtaY Kadğn İşlKaı GrilmemKadene eZolaelu ua nu )
116.15.2002009D>E. 2002007/10161 2002009/9054an>"İNTYIKIM İMİ ( B(Ruhsatrali İsüdSonranraİYık Nvrmin ininrli EdbEdn Kadervaşliğ Tairrine Açıgıs -aası ma Süresinin rine deAdeaDğAçılmadmaİstıl AçGe da DAVRUHSAT ALİ İSNDİNVSONRA YIKIM İMİ ( EİNKTNDES EDESİ SST(vaşliğ Tairrine Açıgıs -aası ma Süresinin rine deAdeaDğAçılmadmaİstıl AçGe da DAVRUHSATSIZVVEYAVRUHSAT VEVEKLE( EEBAYKIRIDOLARAKPBAŞHN VERALAN AR (gıanmRuhsata İlaali İs eaekin İdarmin İtirolçyııDoğOuYaerebmriı Davası AçıAçıaığdamuna navrldilecd ) <-lRuhsatrali İsüdSonranraİYık Nvrmin ininrli EdbEdn Kadervaşliğ Tairrine Açıgıs -aası ma Süresinin rine deAdeaDğAçılmadmaİstıl AçGe da
1119.30.902009D>E. 2002008/2989 2002009/4952an>"İNTGÖLİ DİNVUZAKHNŞTLAMÖN(rdesiaİveaMani aİuğı klZaınııevada ııvri İecevebni GenmnmesKade eaKçı GrilmemKaderrmiyle Anılan Davada Bulgıs -aesin ekçimemd k Sonranraİlan Y ve DAVtebimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDhlZaınııevada ııvri İecevebni GenmnmesKade eaKçı GrilmemKaderrmiyle Anılan Davada Bulgıs -aesin ekçimemd k Sonranraİlan Y ve
1119.18.502009D>E. 2002006/8259 2002009/2749an>"TEMMEMU(L ( BULUNDUKHN( NKADROGÖÇIBAŞKANKADROL (APATNKRA( B(eY Kaşltadm KrOArç KANPARĞS İRHAKHN(B(eMemuılnııev ua nu rOArç KAN EAMÖNİMİ ( B(eMemuılnııev ua nu rOArç KAN EANDIKHN( NKADROHN(DÜREAKHI TUTULANRPARĞS İRHAKHN(B(eBuvHakOArlaş7/nıaHakOArç bunmadığİstHKle DavBunamıYaergüks k Ol an İlaaikkatçıllıdaı ğe<-leakOe
116.13.402009D>E. 2002007/3399 2002009/1428an>"TEMGENELRİİ DA HİZMETL( B( N FINAPATNKRAVernğretmyl asa lDğAçcnnıer-armin inriı DavKaınııerl ıali İs DAVÖĞRETBANN EAMÖ( B( ağAçcnnıerrlneltbi İavuizmBallİşlSnnıfınaıltadığda Atekin İdarmin inriı DavKaınııerl ıali İs KANEK DERS ÜCRETİTÖDAİ SST(anğretmyl asa lDğAçcnnıerrlneltbi İavuizmBallİşlSnnıfınaıltadığda Atekin İdarmin inriı DavKaınııerl ıali İs KANEĞİTİM-ÖĞRETİMA HAZIRINKLME NEĞ DeiKğdroyatlı O8r İşlle Ya Oaı Gereniyle AnıalarınyamnmesKaderektiği ) <-anğretmyl asa lDğAçcnnıerrlneltbi İavuizmBallİşlSnnıfınaıltadığda Atekin İdarmin inriı DavKaınııerl ıali İs
116.15.3.0008D>E. 2002005/4722 2002008/2168an>"TEMİ (ELRÜCRETİÜKYENİDİNVBELİRL NİNDEHha.özleşeslstPerso eAierUna B EğitimıanleyerİmrektiğllİşlİşylİşlveaÇaO8şığrŞartslBiraikkatçıllıdı k Surete AnıTeşebbüsrvaşuı O8rartakOekOArcarli pit Edn ei )
DAVSÖZLEŞBALİVPERSONELR(rUna B EğitimıanleyerİmrektiğllİşlİşylİşlveaÇaO8şığrŞartslBiraikkatçıllıdı k Surete AnıTeşebbüsrvaşuı O8rartakOekOArcarli pit Edn ei )
DAVÜCRETVFARKININKTİNİ (ST(vliieltÜcretdaraürirtillesKade dSlEs BlA ıea KtaKriterlavArada AtEğitimıBeye n ldeaDğhistEdn meseteniyle AnıAınl aşY s -aDnleGlemenHesiürür DavTaindençıKldarkstO ltiÜcretaFarkOarç Sürebni G eektiği )
1119.19.002008D>E. 2002005/5463 2002008/876an>"TEMRİ DAVA AÇYÇBKONU EDESİBESİCEK RMLERD(biı DavKaınııeekti) gıan Başle Yaysaekin İdaFaizrrmiyğ Anıaeye Başvuruldusu ) <-zeite Tkteşİmin eli Ed Açıgöne Tklvuruldurasığı ve DAVFAİZD(biı DavKaınııeekti) gıan Başle Yaysaekin İdaaeye Başvuruldusu ) <-zaeyeşlağAçyçvKsu iEdn ebesği k eite Tkteşİmin eli Ed Açıgöne Tklvuruldurasığı ve DAVYI DAVARI ( PGEREĞ DALAN ANKÖDAİ YEVFAİZDRMLETESİ SST(iebiyle Anıaeye Başvuruldusu ) /aeyeşlağAçyçvKsu iEdn ebesği k eite Tkteşİmin eli Ed Açıgöne Tklvuruldurasığı ve DAVAYNI RMLEREBA YANDIRN ANKİKİRTYARGI DAVASI ( BA ASI ( B(eiı DavKaınııeekti) gıan Başle Yaysaekin İdaFaizrrmintn KadervaşnmesKaderemiyğ Anıaeye Başvuruldusu ) <-zlmasmOlmebmriı Davası Aç da DAVBİR RMLEMDİNVDOĞÖDEZRI (HEÇİNVA ASANTBİRDİNVFAZLAVMİARGI DAVASI ( B( lmasmOlmebmriı Davası Aç da
116.125.1.0008D>E. 2002006/237 2002008/172an>"TEMAVL NMATYISAĞ Bhaeniyle AnıBaderÇiftl - dİkiaHayvBiınrç ürea ı dkn AyaslBirTüfyğ AnıVuramayaerDğAçcnnıerZrının İlaaeyeşlEyin İtiKçyiakOAlı ı vee-ıai İauMahk KadelenıMercie aşlivdivKaınııeilmemKadenDavuka AaşUynı DAVMEVDİVARI ( P( lvOAlı şY s ğıaeniyle AnıBaderÇiftl - dİkiaHayvBiınrç ürea ı dkn AyaslBirTüfyğ AnıVuramayaerDğAçcnnıerZrının İlaaeyeşlEyin İtiKçyiakOAlı ı vee-ıai İauMahk KadelenıMercie aşlivdivKaınııeilmemKadenDavuka AaşUynı DAVRİ DAVEYLERDİNVDOĞI YANTZRI (H( lvOAlı şY s ğıaeniyle AnıBaderÇiftl - dİkiaHayvBiınrç ürea ı dkn AyaslBirTüfyğ AnıVuramayaerDğAçcnnıerZrının İlaaeyeşlEyin İtiKçyiakOAlı ı vee-ıai İauMahk KadelenıMercie aşlivdivKaınııeilmemKadenDavuka AaşUynı DAVB SSTÇİFTLİĞSNDİKİVHAYVANL (APSALILRANVHAYVANL (Hha.a ı dkn AyaslBirTüfyğ AnıVuramayaerDğAçcnnıerZrının İlaaeyeşlEyin İtiKçyiakOAlı ı vee-ıai İauMahk KadelenıMercie aşlivdivKaınııeilmemKadenDavuka AaşUynı
1119.4.2002007D>E. 2002006/1984 2002007/1822an>"TEMRİ DAVRMLERDNEDLMEYLEDUĞRÖÇI ÖDEGERÇEK ZRI (L (B( aoğ aşvnıesingedikktavuğa l-ıesinıaoşnmanarul ı k KkyYnylapKısımınıaş7/rıak Ataa AçmKsu OlmEdn ebesği )
DAVMİNİ (ATD(vuka Aaş7/4528aaeyeşlrmin darreniyle AnıUğrnınl aşektçekİZrınılnı/esinıaoşnmanarul ı k KkyYnylapKısımınıaş7/rıak Ataa AçmKsu OlmEdn ebesği ) <-rrmin iıTi EdbEdenvri İecevebmuuğk Ataıl AçamaığAçıektiği )
DAVHUKUKA AYKIRIDRİ DAVRMLERLERT(auğrnınl aşvnıesingedikktavuğa lZrınılnııevesinıaoşnmanarul ı k KkyYnylapKısımınıaş7/rıak Ataa AçmKsu OlmEdn ebesği )
DAVZRI (L ( KISIMHN(A AYRN ARAKPA AÇBKONUS VEDESİBESİCEĞ Deiesinıaoşnmanarul ı k KkyYnylap-vuka Aaş7/4528aaeyeşlrmin darreniyle AnıUğrnınl aşvnıesingedikktavuğa lZrınılnı
1119.4.2002007D>E. 2002004/795 2002007/1820an>"İNTMİARGI DAVASI ( B(ıAçıanbn KaderY s tekti) DAVYI DAVARI ( P(zaoğOuYaeraoğOuyDrTamriı Davası AçıAçıanbn KaderY s tekti) DAVRLİ İRASI ( N(vrmin inruka Aaş7/4528l venBullmasmOlm İşlİli -aası Aç döniı DavKaınııerl ıSaptadığıılması Geşİmin erolçyısnylaplmaslerebmriı Davası Aç İlaBu
1119.26.902007D>E. 2002007/1088 2002007/4905an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATDhlaeyeşlrmin inrali İs DAVRİ DAVRMLERİPTALİ İSDASI ( N N REbi Davri İeADüzTutu veaasırnınşıaeniyle AnıOvrmin ete AOıtAçıanbn ği kaMani aİebni Gatvası Aç İladöndine İektiği ) DAVRİ DAPİPTTUTURDVEVASIRÖÇIŞIDNEDLMEYLEDMANEVİVMİNİ (ATDİ İEBİVeraeyeşlrmin inrali İs
116.121.902007D>E. 2002007/1293 2002007/4793an>"TEMRLİ İRA VAHN( B( ağAç Buldi Gn eaekin İdaKaınıamın aa AçcnİAçısı daerKes GaHükümmeite TaevTaşıığı ve
DAVK ( N HÜKÜMB( ağAç Buldi Gn eaekin İdaKaınıamın aa AçcnİAçısı daerKes GaHükümmeite TaevTaşıığığda<-ıİli -aası slBirbr> DAVA AÇN N REbi NE ELİŞK ESKRI (H( İli -aası slBir-aa AçcnİAçısı daerKes GaHükümmeite TaevTaşıığı ve
116.121.902007D>E. 2002007/3011 2002007/5160an>"TEMRİ DAVRMLERD(aası ma Süresinin -ıaeye Başv llire İçmeiıİçeAdeaBaruldusı sırvaşuıruldu RedKısmeaşTaığığlavayDrZımneerdine vHKle Davebmriı Davası AçıAçıaığdamektiği )
DAVİİ DAVEYLERD(aası ma Süresinin -ıUğrnınl aşZaınııevebni G eİçn lİeye Başv llire İçmeiıİçeAdeaBaruldusı sırvaşuıruldu RedKısmeaşTaığığlavayDrZımneerdine vHKle Davebmriı Davası AçıAçıaığdamektiği )
DAVMİARGI DAVASI ( B( aeyeşlEyin aveaİmin darrAleydençıFarkOıre İçmeiı-ıUğrnınl aşZaınııevebni G eİçn lİeye Başv llire İçmeiıİçeAdeaBaruldusı sırvaşuıruldu RedKısmeaşTaığığlavayDrZımneerdine vHKle Davebmriı Davası AçıAçıaığdamektiği )
DAVİMN(BBANKA( BMAĞDU(L ( B(eebmriı Davası Aç da DAVDEVLET İÇİPBORÇL NMATSENEDSTİHRAC NDAVRİ DAPİPTİHM İSD(baeyeşlEyin a-zağAçvHerhangil İşlİeyeşlrmin İtirolçyııDrlilvada ııvri İedaraüraeyeşlEyin llİşleniyle AnıAmasmOlm İşlebmriı Davası Açınau )
116.128.502007D>E. 2002005/9126 2002007/3069an>"ÖĞRDEPRERDNEDLMEYLEDUĞRÖÇI ÖDEZRI (INKTİNİ (SThlZaınııevri İeADüzu İeketsiz Kadmaİs danrKayiakOAlY ve DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davaeprn eeniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G e-lZaınııevri İeADüzu İeketsiz Kadmaİs danrKayiakOAlY ve DAVRİ DAPİPTÖNLERDALMATVEVAENETİMNEVLİ Lİ( (STYE( EEBGETİRBAİ SST(aalAçılmSüresinin Dn D3.rdesierUynııecapHğsap Bimaİstektiği ) <-vaeprn eeniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G ebr> DAVESİ PİPTHESAPHN I ( B( aeprn eeniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G e-lZaınııevri İeADüzu İeketsiz Kadmaİs danrKayiakOAlY ve
116.12.502007D>E. 2002007/1129 2002007/4528an>"TEMVEKALET ÜCRETİT(rv llir İşlulanamSürTaindelEs BlA ıea AtaemiyktavBua nu Davada ınıdönreyeşliı DaamSürUsulü DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davri İeADüzCevhprVemi - emlarınıdönulanamSürTaindençıKldarrekçKuresinıdeaHğsabarartasığk aoşnma YapCevhbİlaalarınyamliğ TatTainden İtibaren 60 A t Olmlükerie DavaeyeşlağAç Bullmasmılması Geşektiği )
116.127.402007D>E. 2002006/2884 2002007/1870an>"TEMRLİ İREDESİNVRMLERDNEDLMEYLEDOLUŞANKZRI (H( ada ııvri İecevKaınııevliiyiz EdesYas v-zri İecevEksikrle Ya gıan Y verMahk Kararının İlaebmri in atGeilmelKad ) <İsia sıylaplmasler2. ada da DAVESİ AŞNM BBULUNMAMÖ( B( ri İecevEksikrle Ya gıan Y verMahk Kararının İlaebmri in atGeilmelKad ) <İsia sıylaplmasler2. ada <-ıİli -aEdn eaşbmin eeniyle Anıas ş aşZaını/ada ııvri İecevKaınııevliiyiz EdesYas vbr> DAVMEMYİZAYOLUNAVVURV (ULMUŞKOLRA( B(eada ııvri İecev-ıağAçcnnıerBu DAVMAHKEBAŞARI ( IÜKMİARGE( EEBGETİRESİ DİĞİVİİDİ ( BİLEDA ASANT2. a AÇB(eada ııvri İecevrlkrKaınııevliiyiz EdesYilması Gev-ı2. ada da
116.113.402007D>E. 2002007/2473 2002007/3869an>"ÖĞRFAZLAYA ELİŞK ESHAKHN(IÜKEAKHI TUTULRA( B(eTamriı Davası OArç da<-leakOe DAVMİARGI DAVASI L ( B(eeakOe
116.1D2.3.0007D>E. 2002005/896 2002007/899an>"ÖĞRSAĞINKLHİZMET EİNKKUS (LUVRMLETESİ SST(te Aç BulaeyeşlEyin İtiKçyiakOAl aşZaınııevebni G eası Açınau ) danr2577 Slı Ye DAVRİ DAVEYLERDİNVKAYNAKHNNÖDEZRI (INKTİNİ (SThlYanlOlmeeşhiseeniyle AnıUğrnınl aşZaınıİ-valar Bul2577 Slı Ye DAVYANLAŞVMEŞHİSDNEDLMEYLEDUĞRÖÇI ÖDEZRI (T(te Aç BulaeyeşlEyin İtiKçyiakOAl aşZaınııevebni G eası Açınau ) danr2577 Slı Ye DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davrı Oık uizmBan Dn K Olrlurrmintn Kader-te Aç BulaeyeşlEyin İtiKçyiakOAl aşZaınııevebni G eası Açınau ) danr2577 Slı Ye
116.121.2.0007D>E. 2002005/5556 2002007/618an>"TEMİHTİRAZAVARYDINVVERGİVRİ DASİNCAŞARBULREDESİBAİ SST(agıan BaşTahakkukun DAVHİZMET KUS (UD(bD Açcnnıerrhilmazı KkyYnte AçııvVemgi ri İedelenıDnınştayaKaınıamınndazeöz ArYntEdn er kaKabultEdn med ) r-te Açııvri İeADüzuka Aaş7/4528aVemgiİlrilemeavaşlahsilaİmin dare AnıalarınyamVemmilmasu ) rdesiaİZaınııaıl AçamığAçıektiği )
DAVVERGİVRİ DASİNCAŞİHTİRAZAVARYDINVARBULREDESBAİ SST(aalınştayaKaınıamınndazeöz ArYntEdn er ka-te Açııvri İeADüzuka Aaş7/4528aVemgiİlrilemeavaşlahsilaİmin dare AnıalarınyamVemmilmasu ) rdesiaİZaınııaıl AçamığAçıektiği )
DAVHUKUKA AYKIRIDVERGİLENDİRBAVVEBTAHSRİVRMLERLERİD(bD Açcnnıerrhilmazı KkyYnte AçııvVemgi ri İedelenıDnınştayaKaınıamınndazeöz ArYntEdn er kaKabultEdn med ) r-te Açııvri İeADüzalarınyamVemmilmasu ) rdesiaİZaınııaıl AçamığAçıektiği )
DAVtebimAİ Nİ (ATIÜKMSKTN(ID(vuka Aaş7/4528auğk AtalahsilaEdn eaşVemgiİlrerolçyısnylapVemgi ri İellİşlTaiafs danrMükelleflneecnmesği k Ol aş-irlcikmeiFaiz t larnınnönrvlialahsilaEdn eaşVemgiADüzai İltaHaz tndeAdeaKa ı ve DAVGECİKMEVFAİZİD(vuka Aaş7/4528auğk AtalahsilaEdn eaşVemgiİlrerolçyısnylapVemgi ri İellİşlTaiafs danrMükelleflneecnmesği k Ol aşdesiaİebni GatvdiktArç ıerrlcikmeiFaiz t larnınnönrvlialahsilaEdn eaşVemgiADüzai İltaHaz tndeAdeaKa ı ve
116.130.1002006D>E. 2002006/931 2002006/6661an>"ÖĞRDEPRERDNEDLMEYLEDOLUŞTUĞUDİLE B(ÜRÜSİNVZRI (INKTİNİ (SThlZaınııevri İeADüzrine AçıaüşenirelevşvaşYükümlülüğü DAVA AÇN N ESİ ( DİÇERİSSNDE OLUPKOLRAILĞ V( aeprn eeniyle Anıas şt ) rallİşlSülü yavZaınııevebni G eası Aç da DAVZRI (INKRİ DAPİPTEYLERSNDİNVDOĞI ( B( ağAç Bulesinde rine deAdealan ıpvlması Y venBulİkcelenKaderektiği ) <- aeprn eeniyle Anıas şt ) rallİşlSülü yavZaınııevebni G e)span>
1119.21.1002006D>E. 2002006/3553 2002006/2460an>"TEMGI DALAMÖNUS LÜB( ağAç Bulesinımı Nedeniyle Anıdi Gn eaekin İdauğk AtailmemenrKaınıdavada ııvri İedarailkilmei vLehiuçıAyrarAyrarAvukat DAVA AÇN N ESİ AŞNM BNEDLMEYLEDREbi Davrkin İdauğk AtailmemenrKaınıdavada ııvri İedarailkilmei vLehiuçıAyrarAyrarAvukat DAVVEKALET ÜCRETİT(rağAç Bulesinımı Nedeniyle Anıdi Gn eaekin İdauğk AtailmemenrKaınıdavada ııvri İedarailkilmei vLehiuçıAyrarAyraruükmeen Kadene euka AaşUygundnaığı ve
116.120.1002006D>E. 2002004/2931 2002006/7287an>"TEMRİ DAYETVURV (U VEVA AÇBA SÜRESİ ( DavEyin iaşTaığıOAlY ve DAVEYLERSNVMİAAMHN I ( BVEVZRI (INKK ( NLEŞBA( Davri İeBaşTuruldurvçıa AçılmSüresinin Dn Eyin iaşTaığıOAlY ve
116.16.1002006D>E. 2002006/2249 2002006/4664an>"TEMRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(bri İedaraürDesğtimıEksik TaevvayDru İeketsiz TaevBiçi iuDavroğ aşaeyeşlEyin llİşleniyle AnıAmasDavada e-r2577 Slı Ye DAVRİ DAVEYLERDİNVDOĞÖDEZRI (INKTİNİ (SThl2577 Slı Ye DAVMİARGI DAVASI ( NDAVESİ AŞNM Bha2577 Slı Ye
1119.8.6.0006D>E. 2002006/231 2002006/542an>"TEMANAYISAPMAHKEBASİŞARI ( IÜKDOĞURDUĞUDSONUÇL (D(bD AçcnnıerYaınıamdı k Amrınylap2577 S.K. Md. 10'önrvliaaeyenBaşTuruldkbesği ) <-zBu DAVRİ DSDMAKAM DEMİ (İBREbi DavDğAçcç Bullnay s tMahk Kaderarının ınaaoğ Ou ) DAVMİARGI DAVASI ( B( DğAçcç Bullnay s tMahk Kaderarının ınaaoğ Ou )
1119.17.402006D>E. 2002006/1462 2002006/2095an>"ÖĞRYÜRÜTMEYİ DURDURMATVEVRLİ İRARI (L ( VerVememenrKaınıOArlaşuka Aaş7/4528l veıSaptadıOlm İşlSnnövate AOıtrak Ataa Açcnnıerltadığda ıl asa akOıtraığı ve
DAVHUKUKA AYKIRILLĞ SAPTNKRIŞB( NAVT(te AOıtrak Ataa Açcnnıerltadığda ıl asa akOıtraığı ve<-siürütmeyerD Ou dSürveaali -aarınılnııeilmemenrgönetme TklDrlişik Taev)r> KAN EANMÖNİMİ (İPİPTREbi NE ELİŞK ESRMLERİPTALİ İSDEMİ (İBhailmemenrgürütmeyerD Ou dSürveaali -aarınılnııylaşuka Aaş7/4528l veıSaptadıOlm İşlSnnövate AOıtrak Ataa Açcnnıerltadığda ıl asa akOıtraığı ve
DAVRLİ İRARI (L ( VerVememenrKaınıOAşuka Aaş7/4528l veıSaptadıOlm İşlSnnövate AOıtrak Ataa Açcnnıerltadığda ıl asa akOıtraığı ve<- DAVKANUERALI ( AVMEMYİZA(meite Taevvukımsndön iürür DatekiaHka Aaş7/4528a İşlScunçırfaDavEdenrKaınıOAratıl Açıvuruldusabesği ) <-rVememenrKaınıOArlaşuka Aaş7/4528l veıSaptadıOlm İşlSnnövate AOıtrak Ataltadığv)span>
116.1D3.002006D>E. 2002004/9120 2002006/1220an>"İNTMİARGI DAVASI ( B(ıuizmBaşK Olru/TaşıdığzıerrhilyatiıTidbİşlKaı GnnönRağmeaşTapu ri İedelenıSntıaı İst- Müteahhit FidSürAleydençıAdlşliı Dada DAVHİZMET KUS (UD(bektçekİilyçmTüzelıKişirAleydençıAdlşliı Dada DAVMİPUVASİDASİNİPTHİZMET KUS (UD(bTaşıdığzıerrhilyatiıTidbİşlKaı GnnönRağmeaşSntıaı İstDğhairanraİTapu KkyYn İlaali İ EdesYas v-zektçekİilyçmTüzelıKişirAleydençıAdlşliı Dada DAVtÜTESELSRİVSORUMLULUKVavri İeADüzAdlşliı Dada
116.131m102006D>E. 2002005/9189 2002006/664an>"TEMGI DALAMÖNUS LÜB( aeyeşlrmin inrliğ TatZolaelul ) DAVRİ DSDRMLERİPTTEBLİĞ ZORUÇLULUĞUDBULUNMAYANTKİŞİLE VTN(AF NDANVA ASANTRİ DAVA AÇL (D(bD AçılmSüresinin Dn layanngıçrTaindeKaürrlinindaraürDğAçvKsu Olmamin nanğrenYa Thindeanau ) DAVA AÇBA SÜRESİ ( NİPTBAŞHN GIÇVTN(İHİB( aeyeşlrmin inrliğ TatZolaelul )
116.1D1.702005D>E. 2002003/4798 2002005/4018an>"TEMHİZMET KUS (UDİLKNDENE EVLİKTİNİ (T(agüks k rlİşlimlHatta At İşlKuşunrÇarpı GerrounaulÇıkaergangınleniyle AnıEknlidÜrünüaşZaınıİrvlYas vbr> DAVRİ DAPİPTSORUMLULUĞUT(agüks k rlİşlimlHatta At İşlKuşunrÇarpı GerrounaulÇıkaergangınleniyle AnıEknlidÜrünüaşZaınıİrvlYas v-ıuizmBaşK Olruvrlkes avevlilebni G ebr> DAVÜRÜNÜDEZRI (TEVLİ SST(agüks k rlİşlimlHatta At İşlKuşunrÇarpı GerrounaulÇıkaergangınleniyle Anı-zri İeADüzuizmBaşK Olruvrlkes avevlilebni G ebr> DAVENERJİ NAKİİRHATT NDANVÇIKVERAL GI(T(aKuşunrÇarpı GerrounaulÇıkaer-ıEknlidÜrünüaşZaınıİrvlYas /ri İeADüzuizmBaşK Olruvrlkes avevlilebni G ebspan>
116.117.6.0005D>E. 2002004/1604 2002005/2529an>"TEMMEMU(L ( VEVAİĞE VKAMU EVLİ LİLİ( (SN GÖLİ DİNVÇEKİİMİŞB(AYASI ( BİMİ ( B(erolçyısnerl ıa AçcnİLehiuçıMani aİebni Gataruükmeen KadenDavuka A ermabBaşunmadığı ve
DAVGÖLİ DİNVÇEKİİMİŞB(AYASI BİMİ ( B(er AçcnİLehiuçıMani aİebni Gataruükmeen KadenDavuka A ermabBaşunmadığı ve
DAVMANEVİVMİNİ (ATDhlrelevdSonÇlkilmilmSlı YSürrmin in İtirolçyııD AçcnİLehiuçıuükmeen KadenDavuka A ermabBaşunmadığı ve
116.14.502005D>E. 2002004/3520 2002005/2145an>"TEMRİ DAVRMLERİPTALİ İSDÜZE( EEBA ASANTMİARGI DAVASI ( B( ali -aarınınnıevliiyizeulİkcelenKaderİçn lDğınştayönrvnDaresYilması Ge-ebni Gatvası Açrİçn liiğllticim İşlSolaeleite TaevTaşıığsı
DAVtebimAİ Nİ (ATVeraeyeşlrmin inrali İs DAVBEKLETİCİTSORUNVeraeyeşlrmin inrali İs DAVMİARGI DAVASI ( BEÇİNVBELİRL NEN ESİ DOLRAIANVRLİ İRARI ( IÜKMEMYİZAİNCAL NİNDEHEÇİNVDÖÇIŞTAYA GÖNDERESİ SST(ilmaslerebmriı Davası Aç İ Vaktin İtinlenrAmasDavada eKsu m navreilmKamese
1119.14.402005D>E. 2002004/2413 2002005/249an>"TEMÖĞRENİRDVEVÖĞRETİM HİZMETL( YLEDİLGİLİVMİARGI DAVASI L ( B(eaersn lNotu RedSehvedaFişlneecrminnKamese DAVMANEVİVMİNİ (ATAVFAİZDUYGUHN I ( B( aeyeşlrmin İilyçmEyin llİ İtirolçyııUğrnınl aşZaınılnıdavada ıTainden İtibaren 60 Faiz tiEs BlA ıeı İstekti)
DAVYIS İRFAİZİPTBAŞHN GIÇVTN(İHİB( aeyeşlrmin İilyçmEyin llİ İtirolçyııUğrnınl aşZaınılnıdavulanamaa KtaYıs -aFaiz tireninBaşTuruldurTainde Dn layanngıçrrak Atal ıeı İstekti) <-şuıruldu RedTua nmaı GerH - Davada ıTainden tiEs BlA ıeı İstekti)
DAVDERS NOTUNUERSEHVİNVFRMLEİ RMLENBAİ SST(aBİşlYıleekç DAVGEÇKMEZUNİYETB(eaersn lNotu RedSehvedaFişlneecrminnKamese
116.125.302005D>E. 2002003/6104 2002005/1347an>"ÖĞRMAbimAİ Nİ (ATVerHnBal aşeebebe Anıas ş aşZaını/ri İeADüzuizmBaşK Olruv-zalarınyamAitrlrmz t lKenArç da DAVRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(bD AçcnyamAitrlrmz t lKenArç da DAVEELTBASKINIVSONRA( NDAVOLUŞANKHEYESANTNEDLMEYLEDOLUŞANKZRI (H( ada cnyamAitrlrmz t lKenArç da DAVHEYESANTNEDLMEYLEDOLUŞANKZRI (H( ada cnyamAitrlrmz t lKenArç da
116.1D.002005D>E. 2002001/3070 2002005/157an>"ÖĞRECRİMİSİLTNHBARNAİ SSNİNVMAHKEBAŞARI ( YLATALİ İSD(eBuvİhen Gamey ıağyaea Atanmesğ liideAierİadade DavaeyeeADüzFaizrle Ya gükümlülüğü<-aaeyeşlrmin darikvekçYilerDösükrrak AtaartadanrKalkı İstbr> DAVRİ DAVRMLERİPTALİ İS(SN G( YE YÜRÜİ SST(aEcrimisilaİhen Gamein Dn Mahk Kac ıali İs<-eBuvİhen Gamey ıağyaea Atanmesğ liideAierİadade DavaeyeeADüzFaizrle Ya gükümlülüğünüaşunmadığİstbr> DAVFAİZDASACAĞIDİ İEBİVerEcrimisilaİhen Gamein Dn Mahk Kararınınylapali İs
116.118.202005D>E. 2002005/4651 2002005/113an>"TEMAL KTRİKPA ĞITIM İMTİYAZVSÖZLEŞBASSNİNVFESHmAVEVRMLETMELEİ ELTKONUSI ( NA ELİŞK ESRMLERİPTALİ İSDİ İEBİVeraeyenBaşTuruldurrine Açıa AçılmSüresinin Dn Dluı İst-rZımniadi Üetibaren 60 esinADüzKl ı ve DAVRMTİYAZVSÖZLEŞBASSNİNVFESHmAVEVRMLETMELEİ ELTKONUSI ( NA ELİŞK ESRMLERİPTALİ İSDİ İEBİVerElektrTklDağıt Nvrm G eAl aşFidSürAleydençı-raeyenBaşTuruldurrine Açıa AçılmSüresinin Dn Dluaı ğe<-lZımniadi Üetibaren 60 esinADüzKl ı ve DAVA AÇBA SÜRESİ ( NİPTDURMA( B( ri İeBaşTuruldurrine Açı-lZımniadi ıTainden İtibaren 60 esinADüzKl ı ve DAVZIMNİBREbVTN(İHİNDİNVİTİB DAPVA AÇBA SÜRESİ ( NİPTKALILĞ VYERDİNVRMLEREYEVAEVİARETMESİVerElektrTklDağıt Nvrmilyaza.özleşesin Dn FeshiaveaİmintYadarerEleKsu lığda Atekin İdarmin inrali İs<İçn lİeye Başvıruldu RedCevhpsız Bırukısmılması Geşbr> DAVESİ PİPTDURMA( B( ElektrTklDağıt Nvrmilyaza.özleşesin Dn FeshiaveaİmintYadarerEleKsu lığda Atekin İdarmin inrali İs<İçn lİeye Başvıruldulığdaylap-va AçılmSüresinin Dn Zımniadi ıTainden İtibaren 60 Y Kadğn rmin ey ılayanya Kve
116.12.2002004D>E. 2002004/3338 2002004/4171an>"ÖĞRİ Nİ (ATVASI ( B( DğAç Bulesintgönü dSondine İemlar da DAVMAKTUVVEKALET ÜCRETİT(rebni Gatvası Aç İlaesintgönü dSondine İemlar da DAVESİ (rebni Gatvası Aç İlaesintgönü dSondine İemlar da
1119.25.6.0004D>E. 2002003/4911 2002004/3006Dn>"TEMKAMU KONUTUNUERZABITACA BOŞALTILMÖ( B( ağAçcnnıerMani aİebni Gatvemiylep-va AçılmSüresinin Dn Hğsap Bimaİs da<2577 S.K.'RedD2.rdesies vulanamaı İstekti)
DAVMANEVİVMİNİ (ATDhlDğAçcnnıerrelevşlahsisinuut rığktA nau ) DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavMani aİebni Gat/2577 S.K.'RedD2.rdesies vulanamaı İstekti) <-lDğAçcnnıerrelevşlahsisinuut rığktA nau ) DAVGÖLİ BTAHSRSLİ KAMU KONUTUNUERZABITACA BOŞALTILMÖ( B( ağAçcnnıerMani aİebni Gatvemiylep-va AçılmSüresinin Dn Hğsap Bimaİs da<2577 S.K.'RedD2.rdesies vulanamaı İstekti)
116.126.002003D>E. 2002000/10610 2002003/929an>"TEMRİ DAVRMLERDİNVDOĞÖDEZRI (H( DğAçcç Bullçt vearlkrada da DAVFAİZDİ İEBİVerDisiplDüzCezğda Atuı O8raak AtaEkrle YaADüzKlsesYas v-zrli İs DAVDİSİPİS( CEZ ( NA BAĞINNEK ÖDAİ NİPTK ( Sİ SST(irli İs DAVRLİ İRASI ( NDANVSONRA A ASANTMİARGI DAVASI ( B( DisiplDüzCezğda Atuı O8raak AtaEkrle YaADüzKlsesYas /rli İs DAVMİARGI DAVASI ( B( ali -aası Aç İlaarınıAtuı OBimaİs daerranraİlan Dav-vuka Aaş7/4528l veıSaptadDavaeyeşlİmin erolçyısnylapUğrnınl aşZaınııevıl AçamaığAçıektiğği ) /Toptadrle YaADüzFaiz eebiyle
116.1D3.2002002D>E. 2002001/4094 2002002/5061an>"ÖĞRRİ DAVRMLERAŞARIŞIVA AÇBA ILMÖRIŞBOLRA( NINKTİNİ (AT AMİ (İPİPTİNCAL NİNDEN ENGELTTEŞKİİRETMEİ SST(te AçcnyamAitrEvierYoldazKl ı ve DAVİMN(BPLÖNINDAAYOLDANKASANTMİŞINMAZVÜZE( EDİKİVALANNINKYIKTIRILI ( B( aeyeşlrmin etıl Açıali -aası AçılmSüyaerDğAçcnnıerDoğOuYaerebni Gatvebiyle DavBua nabesği )
DAVMİNİ (ATDİ İEBİVeramaraP Bia dönioldazKl aerebşıdığz DAVYOLDANKASANTB (ANINKYIKTIRILI ( NA ELİŞK ESENCÜMENRARI ( IÜKALİ İS(S AMİ (EYEPVA AÇC P(zaoğOuYaerYık Nveniyle AnıUğrnı ve
1119.10.6.0002D>E. 2001999/2771 2002002/2723an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATDVEVMAAŞVFARKI TUTN(ID(vuka Aaş7/4528l veıiı DavKaınııerl ıirtilles60 eözlülSnnövdaerranraİY Kadğn SnnövatTabstTutuaa AtaMüfettişliğeşltadm aa Açcnİ-eekç DAVMAAŞVFARKI TUTN(ID(vuka Aaş7/4528l veıiı DavKaınııerl ıirtilles60 eözlülSnnövdaerranraİY Kadğn SnnövatTabstTutuaa AtaMüfettişliğeşltadm aa Açcnİ-eekç DAV( NAVIÜKHUKUKA AYKIRILLĞ (İY Kadğn SnnövatTabstTutuaa AtaMüfettişliğeşltadm aa Açcnİ-eekç DAVMÜFETTRMLİĞEVGEÇK EANAPVA AÇC P(zuka Aaş7/4528l veıiı DavKaınııerl ıirtilles60 eözlülSnnövdaerranraİY Kadğn SnnövatTabstTutuaa Ata-ııoksuüzKl ı ve DAVRİ DAPİPTZRI (I ÖDAİ YÜKÜMLÜLÜĞÜD(vuka Aaş7/4528l veıiı DavKaınııerl ıirtilles60 eözlülSnnövdaerranraİY Kadğn SnnövatTabstTutuaa AtaMüfettişliğeşltadm aa Açcnİ-eıoksuüzKl ı ve
1119.31m102002D>E. 2001999/2323 2002002/366an>"TEMRLİ İRA VASAVARZÖÇI DIKTANVSONRA A ASANTMİARGI DAVASI ( NDAVRMİ NEN MİNİ (ATDMSKTN(ID(vFaizrlayanngıcnİ-eAnaokua anğretmyliyAyl KütüphanidavevlivİlrileemenrD Açcnnıerrmin naali İ EtilmKas
DAVMİARGI DAVASI ( NIÜKALİ İRA VASAVARZÖÇI DIKTANVSONRA A ASI ( B( uükmeen ği kaebni Gata ali -aası Aç İlalan ı ve DAVFAİZDBAŞHN GIC P(zAnaokua anğretmyliyAyl KütüphanidavevlivİlrileemenrD Açcnnıerrli -aası Açılma Ataemin naali İ EtilmKas Davranraİlat ve DAVANAOKULUVÖĞRETBANİYKENRAÜTÜPHANEDLNEVLİ LİNDİRESİNVA AÇC NIÜKALİ İRA VASAVAÇARAKPİMİ ( BRLİ İRETTİRBASST(iebmriı Davası Aç da
1119.23.002001D>E. 2002000/1280 2002001/226an>"TEMTÜRK YE BÜYÜKDMSLLET MECLİ( NİPTCUMHURBAŞKANIVSEÇİ( BEVLİ NE ELİŞK ESYIS MAVMİSARRUFUB( ali -aası Aç çvKsu iEdn eeseği ) <)r> KANRLİ İRASI ( NÇBKONU EDESİMEİ T(ieBMM'ADüzCumhurbaşk B Seçi iueaekin İdaYıs SürTasarrufuvbr> DAVCUMHURBAŞKANIVSEÇİ( NE ELİŞK ESeBMM'N ESYIS MAVMİSARRUFUB( ali -aası Aç çvKsu iEdn eeseği ) <)span>
1119.27m102000D>E. 2001999/6160 2002000/295an>"ÖĞRYURT DIŞIDAYLIKL (D(bEksikrle neADüzTbiyle<-r2577 Slı Ye DAVRCRAVTN(İHİB( 2577 Slı Ye
116.19.2001999D>E. 2001999/1545 2001999/5491an>"TEMRLİ İRA VASAV(ıuipodromdöniıan BaşAtriı nşıaSounaundavada cn İlaebhi G eaoğOultusundavaoşndAt İşİdcimGelenşAtı0 Faulniıat ve DAVATDGI IŞL ( BSONUCUNUERALİ İSDİ İEBİVeraeyenADüzuizmBaşK Olru RedSözvKsu OlmOaı Gereniyle AnıalarınyamAlt Ye DAVMİNİ (ATDASI ( B(ıAtriı nşlnııeSounaunnnlDrlişilmeler kaada cn İlaebhi GDavBua nu ) DAVALTILI GANYANTÜCRETİÜSNVMİİEBİVeraeyenADüzuizmBaşK Olru RedSözvKsu OlmOaı Gerbspan>
116.117.301999D>E. 2001997/4627 2001999/1489an>"ÖĞRDÖNERVSERMAYE PAY BVEVÖZELTHİZMET İ Nİ (ATI ORÖÇIVerOrtodonti Uzmnınnönnmesği k Ol aşbr> DAVORTODONTİ UZMÖÇIVernmesği k Döner SeOmnanıPaystvemÖzelıuizmBaşebni Gatılarnınşbr> DAVUZMÖÇ HEKİMLEİ ÖD NEN DÖNERVSERMAYE PAY BVEVÖZELTHİZMET İ Nİ (ATI ORÖÇIVerOrtodonti Uzmnınnöndavulanamaa Kve
116.14.201999D>E. 2001996/4808 2001999/250an>"İNTÇALINTI ARAC N TESCELİNDİNVALIC NIÜKUĞRÖILĞ VZRI (INKTİNİ (SThlektiğlimÖzeG eeösterKadylİeescilşliıpaevri İeADüzbr> DAVMİARGI DAVASI ( B( Sntı0 A Y verÇaO8ntılAuaı rEleKsu laerDğAçcnnıerektiğlimÖzeG eeösterKadylİAdnnönliscilşliıpaevri İeyetıl Açılat ve
DAVMİNİ (ATDÖDAİ MECBU YET DavDğAçcç BulllY ve DAVRİ DAPİPTTİNİ (ATDÖDAİ YÜKÜMLÜLÜĞÜD(vÇaO8ntılAuaıırektiğlimÖzeG eeösterKadylİSicile KkyYedipal ıınye DAVMRAFİK SİCELİNE ÇALINTI OTONUERTESCELİB(ıAuaıınİÇaO8ntılnau )
116.1D1.601998D>E. 2001997/2845 2001998/2541an>"TEMAİ KLİBOSANTSÖZLEŞBALİBPERSONELT(vrmeSounşebni Gatı SürnmesKaKadenikvekrekli Taini Emiğlimnau ) DAVRİ DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavrmeSounşebni Gatı SürnmesKaKadenikvekrekli Tainin Emiğlimnaunaerebten İnibaren 60 nğrenn Kadeteniyle AnıA t Olmlükerie Dava ıaı İstbr> DAVMİARGI DAVASI ( B( A t Olmlükerie DavağAçma SüyaerDğAçcnnıerDsı Aç İlaesintmı Nedgönü dSondineeen Kadetbspan>
116.121.401998D>E. 2001997/4648 2001998/1507an>"TEMRLİ İRVEBTAARGI DAVASI ( B( ali -aası Aç İlaliiyizeulTetkik DAVRİ DAYETVURV (MAT(iebmriı Davası AçılmSüresinin rie Davbr> DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davebmriı Davası Aç-aeyenBaşTuruldm İHakke bspan>
1119.17.401998D>E. 2001996/592 2001998/192an>"ÖĞRİ Nİ (ATVASI ( B( Z SünmşaNenıevri İeADüzebni Gatvemiyleniadi ÜetilğerTaten İnibaren 60 rmin ey ılayanı İstbr> DAVRNŞAATIÜKDURDURULRA( B(eUğrnınl aşZaınııevebni G eİçn lİeye rAleydençıAmasDavada ebr> DAVRŞYİ( (SN BİR BÖLÜMÜNÜDEYIKILRA( B(eUğrnınl aşZaınııevebni G eİçn lİeye rAleydençıAmasDavada ebr> DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davri İeyezebni Gatviçiaş uruldusupvdönreyee Dn lnunşdi ÜetilğerTaten İılayanı İstbspan>
116.124.301998D>E. 2001996/4415 2001998/1119an>"ÖĞRSİVRİVSAVUNMAVUZMÖÇL ( B(eŞube Müdürlne Açınmes60 nzelıuizmBaşebni Gatılveaİmmlüçlüğü DAVÖZELTHİZMET İ Nİ (ATI VEVRM GÜÇLÜĞÜDZAMM BhaSivil SnvadığeŞube Müdürlne Açınmes60 -aSivil SnvadığeUzmnıl GnnönnmesKaKadenikvuka AaşUygunl )
1119.24.2001997D>E. 2001995/1209 2001997/2707an>"TEMDÜZENLEYİCİTRMLERLERT(aali -aİçn lİlkraeİecevMahk Kaderrak Ataa ınştay'da DAVDÜZENLEYİCİTRMLERLEREVA YÖÇI ÖRAKPTESİSREDESİNVBİREYEELTRMLERLERT(aali -avezebni Gatvİçn lİlkraeİecevMahk Kaderrak Ataa ınştay'da DAVRLİ İRA VASAV(ıDüzylAnyicimİmin darrvaşuunOAratağyaeıak AtaTi EdbEdemenr İşeyselıDüzylAnyicimİmin darrbr> DAVMİARGI DAVASI ( B( İşeyselıDüzylAnyicimİmin dar İtiKçyiakOAl aşZaınılnııevebni G eİçn lİlkraeİecevMahk Kaderrak Ataa ınştay'da DAVDÖÇIŞTAY'IÜKALKVDERECEPMAHKEBASİŞO ÖRAKPBAKACAĞIDA AÇL (D(bDüzylAnyicimİmin darrvaşuunOAratağyaeıak AtaTi EdbEdemenr İşeyselıDüzylAnyicimİmin darrbspan>
1119.20.2001997D>E. 2001996/520 2001997/2699an>"ÖĞRGEÇİCİTGÖLİ BYOLLUĞUT(agurtdnşıaevliv aveadğn KişinikvNe ŞlkildaveitilğeADüzArmşt dıaı İsnıerektiğYas
DAVYURTDIŞINDAVEVLİ LİNDİRİ T(igurtdnşıaevliv aveadğn KişinikvNe ŞlkildaveitilğeADüzArmşt dıaı İsnıerektiğYas
DAVHAKPDÜŞÜRÜCÜVESİ (rgurtdnşınönradğn Kişiye nmesKaderektiğğnaÜcretrbspan>
1119.9.D0/1997D>E. 2001995/4159 2001997/2034an>"TEMRLAMDAKİVALNLAŞLLĞ NVDÜZELTESİ SST(tFaize akin İdarmiylİHakkendavHükümmTi EdbEdemKamese
DAVFAİZDİ İEBİVerİanıdakiagınlOll venıDüzyltn Kaderemiylepbr> DAVBURSVFARKI erİanıdakiagınlOll venıDüzyltn Kaderemiylepbr> DAVALNLAŞLLĞ NVDÜZELTESİ SST(t2577 Slı Ye
116.16.5/1997D>E. 2001996/4360 2001997/2148an>"ÖĞRDEFTERİ DINKL(zKlril relevşvaşYetkieAl aç da DAVA AÇBA SÜRYETKİ( Davaeftereye DAVRİ DAVA AÇBA SÜRYETKİ( Davaeftereye
116.1D1.3/1997D>E. 2001995/476 2001997/803an>"ÖĞRŞEKERTFİYATVFARKI erlahsilen İtibaren 60 Yıs -aesinDava ıaı yaera Aç Bulesintmı Ne daerdine İbr> DAVA AÇBESİ AŞNM BhaŞlkarrFlyatrFarkn İlaebhsilen İtibaren 60 Yıs -aesinDava ıaı yaera Aç
116.126.201997D>E. 2001995/6866 2001997/591an>"TEMTÜRK V EANDAŞLLĞ NAVALINMAMÖVeraeyeşlrmin inrali İvKaınııebr> DAVRLİ İRARI (IB( aeyeşlrmin inrli EdbEdemdlğerTatenibaren e AnıartadanrKalkı İstbr> DAVZIMNEPTREbiEDESİNVRİ DAVRMLERD(aTürk Vata dall venaal ıeı maaarınınnıevKalkt venBulKlbulü
116.16.201997D>E. 2001995/9674 2001997/293an>"ÖĞRZİMMET SUÇUDhlrelevle akinlğeAzKlsesYas vbr> DAVRLİŞİĞİPTK ( Sİ SST(iZimmBaşSuçuteniyle Anıbr> DAVGÖLİ EVRADEDhlreleverİadaarmiylİThindeaile releverlayantıaY verTaindaArmsa dönioksuüzKl ıl aşPrıns -aHakOArç bİadadeıbr> DAVPRI S İRHAKHN(DhlreleverİadaarmiylİThindeaile releverlayantıaY verTaindaArmsa dönioksuüzKl ıl aşHakOAr
116.129.D01997D>E. 2001996/122 2001997/113an>"TEMAL KOYMÖVerKolluk Önin naaak AtaElkonSüİstvemDğhairanraİa Aç<İle akgidenikvraığı ve DAVZRI (VerKolluk Önin naaak AtaElkonSüİstvemDğhairanraİa Aç<İle akgidenikvraığı ve DAVRİ DAPİPTSORUMLULUĞUT(aroğ aşZaınııevıl AçamaığAçıbr> DAVKOLLUKTÖNLERİŞO ÖRAKPELTKONUSAN EŞYÇB(eadhairanraİa Aç<İle akgidenikvraığı ve
116.126.1001996D>E. 2001996/3603 2001996/4369an>"ÖĞRFAİZDASACAĞID( AsıleAl cğktAullyraraak Atareyee İtibmiynKas
DAVMİARGI DAVASI ( D( AsıleAl cğktAullyraraak Atareyee İtibmiyn60 Faizrrçn lİeye BaşvıruldulığdanrroğOuYaerlması İstbr> DAV ( LDASACAKTANVAY(IBO ÖRAKPRİ DADİNVRMİ NEN FAİZD(lİeye BaşvıruldulığdanrroğOuYaerTamriı Davası AçıAçıalbesmes
116.128.2001996D>E. 2001995/6770 2001996/7965an>"İNTMİARGI DAVASI ( B(ıDğAçılmSüresinin br> DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davebmriı Davası Açtbr> DAV DLİ EMANETEVALINANTSRLAHINRGI DAVKLI ( AVRAĞMENRRADEDEDESBAİ SST(aebmriı Davası Aç-esintbspan>
116.1D0.D0/1996D>E. 2001995/934 2001996/5933an>"ÖĞRMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDhlYanlOlmAme Tyatvbr> DAVYANLAŞVABALİYATDhlebni Gatvbspan>
116.14.D0/1996D>E. 2001995/964 2001996/5781an>"TEMRÇKELİBRŞYİ( (SVKLPATI BİMİ ( N ESYETKİ( ZLİKPAO ÖYIS YLATALİ İSD(eebni Gatvebiyle
DAVİ Nİ (ATVeraçknlidİşyne Aerarpntığlrmin inDn getkidez TklDolçyısnylapali İ EdesYilması Geşbr> DAVRİ DAVRMLERİPTYETKİ( ZLİKPNEDLMEYLEDALİ İSD(eebni Gatvbspan>
1119.17.5/1996D>E. 2001995/74 2001996/234an>"TEMRLİ İRA VASAV(ıbmiihs -aVemgisen İtiMuaf Ol aşYuvnılnk AğaçamıYaerbmiihs -aVemgiseal ıeı İst-rDüzyltmeavaşŞikayetvbr> DAVRMİİHS İRVERGİSST(irli İvası Açt-rDüzyltmeavaşŞikayetvbspan>
116.1D0.4/1996D>E. 2001995/53 2001996/1913an>"TEMHİZMET KUS (UD(bri İeADüzebni Grralarıul ) nönradn eesKas
DAVKUS (SUZVSORUMLULUKVavri İeADüzebni Grralarıul ) nönradn eesKas
DAVRİ DAPİPTTİNİ (TSORUMLULUĞUT(auizmBaşK OlruvvaşK Olrsuzrralarıul kvrlkes avağyaeıak Ataradn eesKas
116.113.3/1996D>E. 2001995/9889 2001996/791an>"ÖĞRYÜKSEKBPLÖNLAMÖNKURULUNCATSÖZLEŞBALİBPERSONELTÜCRETİÜEVALAN ÖDEZRMM DA AÇLIVRİ DACEDUYGUHN I RA( B(eUğrnınl aşZaınırrçn llmaslerebmriı Davası Aç da DAVTCDDVRMLETMESSTYÖNETİM KURULUNCATSÖZLEŞBALİBPERSONELTEÇİNVYÜKSEKBPLÖNLAMÖNKURULUNCATBELİRL NEN ÜCRET ARTIŞBORÖNINDA DA HAPDÜŞÜK BİR ORÖNDUYGUHN I ( B( Uğrnınl aşZaınııevebni G eTbiyle<-rebmriı Davası Aç da DAVESİ ŞARTIT(iebmriı Davası Aç da DAVSÖZLEŞBALİBPERSONELTÜCRETİÜEVAÜKSEKBPLÖNLAMÖNKURULUNCATALAN ÖDEZRMM DA AÇLIVRİ DACEDUYGUHN I RA( B(eÜcretrFarkn İlaebhsileeTbiyle<-rebmriı Davası Aç da
116.17.2/1996D>E. 2001995/4945 2001996/271an>"ÖĞRIIB(AYASI CETVELEBTABİVSÖZLEŞBALİBPERSONELTOSANTA AÇC NIÜKSÖZLEŞBA ÜCRET FARKL ( IÜKÖD NMESSTİ İEBİVer.özksu OlmPersonelevulanamaa Kta.özleşeseÜcretlne Açıekin İdaYösğtimıKldusuaarınılnııeilevulanamm ıTaindlne ADüzArmşt dıaı İstZolaelul )
DAVSÖZLEŞBALİBPERSONELEDUYGUHN ACAKKSÖZLEŞBA ÜCRETLE( EEBELİŞK ESYÖNETİM KURULURARI (L ( VİLEDUYGUHNMAVTN(İHLİ( (SN RI ŞTIRILI ( BZORUÇLULUĞUD( IIB(lı Ye DAVÜCRET FARKIDİ İEBİVerIIB(lı Ye
116.125.1001995D>E. 2001995/4637 2001995/5795an>"ÖĞRYLNLAŞLLKL BAŞKA( NIÜKASACAĞINIÜKBLOKEDEDESİPVVERGİVASİDASİNEKÖD NMESST(vuka A eemlar rli pitiaveaDüzyltn Kadenİdarmiynipibmiyn6eseği ) <)r> KANA AÇBEHL YET DavYnınlgnylaplsıleVemgi Borçl Olmi in at İşlBaşk Aç İlalsğı ğe İlaBlokabEdemipiVemgi Daires avnmesKaderbr> DAVHATÇLIVRMLERİPTTESPİT DavYnınlgnylaplsıleVemgi Borçl Olmi in at İşlBaşk Aç İlalsğı ğe İlaBlokabEdemipiVemgi Daires avnmesKaderbr> DAVRLİ İRA VASAV(ıbeyeşlrmin inrali İs AnıBir Tkteşrmin etEs BlOlaeruka A eemlar rli pitinİdadaarmiynebesği )
116.120.1101995D>E. 2001995/1607 2001995/5772an>"TEMRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(barınyoaunaplsfaltığlÇaO8şığlnııegürütürğğnaas ş aşZaınıYaerralarıubOaı Gev)r> DAVİ Nİ (TSORUMLULUĞUT(aİeye rlaiafs danrarınyoaunaplsfaltığlÇaO8şığlnııegürütürğğnaas ş aşZaınıYaerralarıubOaı Gev)r> DAVARI YOLUNDA ASFALTHNMAVÇALIŞM L ( B(eZift Çka rlnııegüzü dSonZaınıİrvlümKade
116.1D6.1101995D>E. 2001995/566 2001995/5746an>"TEMSOSY İRRİSKVavTerörrOaçylarenıevri İerlaiafs danrÖninneKamese DAVİERÖRTOSAYL ( B(eartayamÇıkaaşZaınılnııevnzelıvnıasağAlY Açıeite Tklne ADüzDikkateal ıeıp DAVRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(bTerörrOaçylarenıevri İerlaiafs danrÖninneKamese<)r> DAVİ Nİ (TSORUMLULUĞUT(aİeye ADüzuizmBaşK Olruveniyle Anıbspan>
116.1D6.1101995D>E. 2001994/4376 2001995/5754an>"TEMRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(bElektrTklTellne ADüzgüks k Tainin AzmOaı Gereniyle AnıÇıkaergangınlbr> DAVHİZMET KUS (UD(bElektrTklTellne ADüzgüks k Tainin AzmOaı Gereniyle AnıÇıkaergangındönreyee Dn K Olru Redunmadığİstbr> DAVAL KTRİKPTELLİ( (SN AÜKSEKLİĞİPSN RZBOLRA( VeraeyenADüzuizmBaşK Olru Redunmadığİstbspan>
116.1D0.D0/1995D>E. 2001994/2230 2001995/4280an>"TEMHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDİ Nİ (ATVerHizmBaemÖzgübTermosifo RedPeriyodTklB kaNenıevZ Süna döniıat rı ığdareniyle AnıMeydanamGelenşÖlümrOaçyı
DAVİ Nİ (ATVeraeye ADüzuizmBaşK Olruveniyle Anıbr> DAVİERMOSİFONUERBAKIMNNINKYLAN I RA( B(eMeydanamGelenşÖlümrOaçyındönreyee Dn uizmBaşK Olru Redunmadığİstbspan>
116.19.D0/1995D>E. 2001994/1682 2001995/4256an>"TEMRNŞAATIVAEVİAREDENRARMUTB (A( NIÜKBOMBAHN I ( B( aeye Başgüklynebesği k uizmBaşK Olru RedunmadığmGev)r> DAVİERÖRTEYLERSB( anşaatılDevbmrEdğn DAVHİZMET KUS (UD(brnşaatılDevbmrEdğn DAVEOSY İRRİSKVavTerörrEyin ireniyle Anıaoğ aş İşeyselıZaınııevri İecevebni G G kvekrekYas vbspan>
116.1D8.9/1995D>E. 2001994/6053 2001995/3611an>"ÖĞRYURTDIŞINDAVEVLİ LİBPERSONELT(vBombaaeıSaldıııeSounau OtomobiliuDavroğ aşHasarıevebni G eKsu Olndönreyeeyaviıan Başvurulduİbr> DAVŞİDDETDVEVSUİKA(TTOSAYL ( B(eHasar relen Otomobilrrçn lİeye Başvırulduresinin OlaerBİşlYıl DAVHAS (INKTİNİ (STEÇİNVRİ DAYETVURV (ULRA( Veruıruldu RedTİşlYıl DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davri İeyeziıan Başvuruldu Reddine dSonranraİbspan>
116.1D2.7/1995D>E. 2001994/7359 2001995/3559an>"TEMRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(bOteAierYukısmğdarEyin iadaşYeterlimÖlAnyicimKolluk Önin lne ADüzA ıeı maAçıbr> DAVHİZMET KUS (UD(bOteAierYukısmğdarEyin iadaşYeterlimÖlAnyicimKolluk Önin lne ADüzA ıeı maAçıbr> DAVKOLLUKTÖNLERLİ( (SN AEİERSİZBOLRA( VerOteAierYukısmğdarEyin iadaşreyee Dn uizmBaşK Olru Redunmadığİstbr> DAVBESİRKİŞİ RAPO(L ( VARA( NDAVÇELİŞK LERT(aY Kat İşlBilirkişirİkceleYaderiıat rası İstbr> DAVZRI (INKTİNİ (STEMİ (İBhareyee Dn uizmBaşK Olru dAt nmadığİsteniyle Anıbr> DAVFAİZDBAŞHN GIC P(zZaınııevebni G eİçn lİeye Başvıruldurgıan Y verTainda)r> DAVİEMERRÜDRFAİZİBhareyee Dn Zaınıııebni GrEtYas vbspan>
1119.26.4/1995D>E. 2001992/1602 2001995/1580an>"TEMKONU VEVSEBEBİVAYNITOSANTA AÇL (D(bD AçıY KatTi EdbEdemenraeyeşlrmin etıl AçılmasmılsatEs BenıevrkcelenKaderekti)
DAVZ RANAŞNM BhaTi EdbEdemenrY Katrmin etıl Açılmasaera Aç Bulnlenkira Aç BulKsu ivnıeebebe AnıAynılnau ) DAVRİ DAPİPTAYNITKONUDAPTESİSRETTİĞİ AENAVRMLERD(aranşaeyeşlrmin etıl Açılmasaera Aç Buladhainlenrdineeen nlDğAçylapAynılnau )
116.13.4/1995D>E. 2001994/1849 2001995/1009an>"TEMTIPTAVUZMÖÇLIK ÖĞRENİRİTGÖLİN RI ŞTIRMAVEVLİ Lİ( DavSı O8klB kanlOğe İlaAynılemlardAt nmadanmPersonel Açınmes60 NöbBaşebni Gatı SürnmesKaderbr> DAVNÖBET İ Nİ (ATI haTıptğeUzmnılsktlğrennmi relen Armşt dmalrelevlis avnmesKaderbr> DAVMİARGI DAVASI ( B( SsindarrekçtTkteerranraİlan ı Gerbspan>
116.11.2/1995D>E. 2001994/3716 2001995/297an>"TEMTIPTAVUZMÖÇLIK EĞİTİRİTYLAANTVEVFAKÜLTEDUYGUHNMAVHASTANASİNDE RI ŞTIRMAVEVLİ Lİ( DO ÖRAKPÇALIŞÖÇ HEKİMA(meöbBaşÜcrete n lEms -aPersoneltÜcretenavrvlialesbitiabr> DAVNÖBET ÜCRETİÜSNVEMS İRPERSONELEDEVLİKTESBİT DavTıptğeUzmnılsktEğitimşliıpaevvnıFakültevulanamm ıHastannin dnıArmşt dmalrelevlis raak AtaÇaO8ş aşHnkimDüzbr> DAVMIPVFAKÜLTESİNDE RI ŞTIRMAVEVLİ Lİ( DHEKİMAO ÖRAKPÇALIŞÖÇ VEBTIPTAVUZMÖÇLIK EĞİTİRİTYLAANTKİŞİ (meöbBaşÜcrete n lEms -aPersoneltÜcretenavrvlialesbitiabr> DAVESİ (rebmriı Davası Aç İerlması İs dAtbr> DAVMİARGI DAVASI ( B( HAtaaüşürücü esin Dn Hğsap Bimaİs
1119.10.1101993D>E. 2001993/5381 2001993/4279an>"İNTMİARGI DAVASI ( NDAVESİ (rei EdbEdemenramin inrZaınılnııeırli EdbEdemdlğerTatentelDrlil demDğhairanraİMeydanamGeilmKas DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davei EdbEdemenramin inrZaınılnııeırli EdbEdemdlğerTatentelDrlil demDğhairanraİMeydanamGeilmKas DAVRMLERİPTACRA( VSEBEBİYLEDDOĞÖDEZRI (L (D(bebmriı Davası AçılmSüresinin bspan>
116.124.601993D>E. 2001993/722 2001993/2694an>"İNTMİARGI DAVASI ( NDAVMİNİ (ATDMSKTN(I IÜKMESBİT Davreyee Dn uizmBaşK Olru dAtirolçyıılmasaerbr> DAVMANEVİVMİNİ (ATDhlFaizrgürütü eesKas
DAVFAİZDYÜRÜTÜSİMEİ ( DavMani aİebni Gata
DAVİ Nİ (ATVMSKTN(I IÜKMESBİT DavMahk KaADüzTbiypt60 Fazlğda AtuükmeeeesKas
DAVRİ DAPİPTHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDİ Nİ (ATVASI ( B( Mahk KaADüzrmiylAnıBı O8raamaİs
1119.28.4/1993D>E. 2001992/966 2001993/1875an>"TEMRLİ İRVEBTAARGI DAVASI LN(ID(vFaizrbmiynKamişsemDğhairanraİBaşk r İşlDğAçylapbmiyn6esKas
DAVFAİZD(aali -avezebmriı Davası lArç da
1119.23.2/1993D>E. 2001990/470 2001993/786an>"TEMRLİ İRVEBTAARGI DAVASI LN(INDAVFAİZD(anlenrrli İvası AçtranraİTamriı Davası AçıAçıaığda DAVÖNCEDALİ İVSONRA MİARGI DAVASI ( BA ASI ( BDURUMUNDAVFAİZD(aali -aası Aç İlalan ı ve
1119.15.2/1993D>E. 2001992/2537 2001993/596an>"İNTMİARGI DAVASI L ( IÜKA ASI ( B( ağAçılmSürYöniylep-va AçılmSüresinin
DAVA AÇBA SÜRYÖNİ (İBVEVSSİ ( Davebmriı Davası lArç da
DAVESİ (rebmriı Davası lArç da
116.11.1001992D>E. 2001991/2017 2001992/3161an>"ÖĞRRİ DAVRMLERİPTALİ İSDARI (IBÜZE( EEBA ASANTMİARGI DAVASI ( B( aeye BaşvıruldulığdaanlkoşnmadRedunmadığm Geşbr> DAVRİ DAYETVURV (MATÖNKOŞULUNUERBULUNI RA( B(eaeyeşlrmin inrali İs DAVMİARGI DAVASI ( NDAVRİ DAYETVURV (UTÖNKOŞULURBULUNI RA( B(eamin inrali İs DAVDİSİPİS( CEZ ( NIÜKAFF B(eUğrnınl aşZaınırrçn llmaslerebni Gatvası Aç dönreyeeyavvıruldurnlkoşnmaaArmaı ığdarbspan>
1119.23.1101992D>E. 2001991/1075 2001992/3154an>"TEMA AÇBA ILILĞ VTN(İHTEDBELLİBOSM YÖÇVZRI (INKRMİ Nİ SST(irli İavezebmriı Davası snylapalgiİs DAVMİARGI DAVASI ( B( ali -avezebmriı Davası snnı0 İş Tkteşlan ı ve DAVBERLSKTEBA ASANTRLİ İRVEBTAARGI DAVASI LN(ID(vağAçma ısı ve
1119.20.1101992D>E. 2001992/470 2001992/189an>"ÖĞRGÖLİ BYOLLUĞUTYOLVMASRAF BVB.TK ( NT LERAVA AÇDAVESİ (raeyeşlKaınııulranşulanamm ıTaindepbr> DAVESİ (rrelevşYolluğurYolaMasiafs vb.zKlsentn ğeşlağAçdal-raeyeşlKaınııulranşulanamm ıTaindepbr> DAVRİ DAVKLI ( VSONDUYGUHNMAVTN(İHİ (rrelevşYolluğurYolaMasiafs vb.zKlsentn ğeşlağAçdalesintbr> DAVHARCİRAHDBEYÖÇNAİ SSVVERMEKTEBESİ > DAVESİ (rHarciraheBeyaaGameiniVemmekteşbr> DAVYURT DIŞIDGÜNDELİĞİRVEBYOLVMASRAF BALINAB Sİ SSTŞARTLN(Ispan>
116.111.D0/1992D>E. 2001991/2215 2001992/2685an>"İNTMİARGI DAVASI ( B(ıZ SünmşaNeresinin DAVZ RANAŞNM BSSİ ( DVEDBAŞHN GIC P(zali İ Edesenraeyeşlrmin İtiroğ aşZaınılnırrçn lebmriı Davası Aç da
DAVAYLIKTANVK (ME CEZ ( NIÜKALİ İSD(eUğrnınl aşZaınırrçn llmaslerebmriı Davası Aç da
1119.28.501992D>E. 2001991/2177 2001992/1665an>"TEMRLİ İRA VASAVSONUCUNDAVVERESİNVKLI (AŞARIŞIVİ (YİZE GİD Sİ SST(ia ınştay'ıulVeİeceğşlKaınıeBeklenKaiylİebmriı Davası AçıAçıalbesmes
DAVMİARGI DAVASI ( BA SÜDAVESİ (rali -aası Aç da
1119.21.501992D>E. 2001990/4497 2001992/1517an>"ÖĞRMİRAS ASARIÜKALİ İRA VASAN VTNKİB DavDğAç Sır Aç da DAVRLİ İRA VASAVSIRA( NDAVA AÇC NIÜKÖSİ SST(iMirasçıalrı vada ye
116.1D5.501992D>E. 2001991/2716 2001992/2050an>"İNTZRI (INKTİNİ (SThlaeyeşliı Dada DAVRİ DAVRMLERLERDİNVDOĞÖDEZRI (INKTİNİ (SThlesinin dnılmasğı kvası lArlaibmiynKas
DAVFAZL YÖBELİŞK ESHAKK VSAKLI TUTULRA( Veresinin DAVMİARGI DAVASI ( B( Ssinin rie Davlması İs ıkvekrekYas vbspan>
116.122.4/1992D>E. 2001990/3968 2001992/1573an>"TEMRİ DAPİPTİ Nİ (TSORUMLULUĞUT(aZaınılnvreyee Dn Eyin irArmsa döneniylsel TklB ğe İlaunmadığİstbr> DAVZRI (L VRİ DAPİPTEYLERS(SN RI ( NDAVNEDLMSELLİKPBAĞINIÜKBULUNI ( VeraeyenADüzebni Grralarıul ) abr> DAVNEDLMSELLİKPBAĞINIÜKBULUNI ( VerZaınılnvreyee Dn Eyin irArmsa dönbr> DAVMANEVİVMİNİ (ATDhlreyee Dn Eyin ireniyle Anıbspan>
116.1D0.4/1992D>E. 2001990/3954 2001992/1362an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATDavMani aİebtmierAuaıırası Geşbr> DAVRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(bMemlru ıÇıkaergangındöniı aamaığAçıeniyle Anıbr> DAVKUS (UN RĞIRLLĞ N DAİKKATEVALINRA( B(eMani aİebni GatvMTktnıı İlaurtillesYas vEsnmsa dönbspan>
116.1D0.4/1992D>E. 2001990/2925 2001992/1351an>"ÖĞRZİNA EHBARAN VDEĞERLİNDİRENVEMN YET MÜDÜRLÜĞÜD(vevliv gıan ı İspSır Aç da DAVHİZMET KUS (UD(bZi Atehen nnı reğerİlrilee lEm Dyet MüdürlüğünüaşK Olru RedOlığm Geşbr> DAVMANEVİVMİNİ (ATDhlreyee Dn uizmBaşK Olru RedunmadığmğAçıeniyle Anıebni Gata
1119.14.501991D>E. 2001990/1537 2001991/882an>"ÖĞRRİ DAVRMLERDNEDLMEYLEDUĞRÖNN ÖDEZRI (VerZaınııevHangerTaten İnibaren 60 radğresği )
DAV EANMA AMİ (İPİPTREbi EEBELİŞK ESRMLERİPTALİ İSD(ıAuadamGeçeevZ Sünda DAVRİ DAYETVURV (UTTN(İHİ (rltadmavemiylenieddine etekin İdarmin inrali İs
1119.2.501991D>E. 2001989/1317 2001991/823an>"TEMRİ DAVRMLERDİNVDOĞÖDEZRI (H( ebmriı Davası Açtbr> DAVMİARGI DAVASI ( B(ıDğAçılmSüresinin br> DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davebmriı Davası Açtbspan>
116.1D9.1001990D>E. 2001990/905 2001990/3076an>"TEMRLİ İRA VASAV(ıağAçcnnıerMenfaate n lDğAçıKsu Olmİmin daıirtilles60 uka A eemlardAtirğhaiAğışlBiçi iueaYolaAçğı k ŞlkildavKaınıeVeİeseesKas
DAVA AÇC NIÜKMENFAATİ (rali -aası Aç da
116.1D9.1001990D>E. 2001989/2303 2001990/3068an>"TEMRLİ İREMİ (İBhaMüteahhit TklKıymetlnrileme Rapoduİbr> DAVMÜTEAHHİTLİKPKIYMETLENDİRİ TRAPO(UNUERALİ İSD( DğAç Bulaeyeşliı Dami in davevlülYas
DAVRİ DAVGI DANIÜKEVLİ LİBOLRA( VerMüteahhit TklKıymetlnrileme Rapodu Redİli İs<İsiylepbspan>
116.126.1101990D>E. 2001988/222 2001990/2803an>"ÖĞRMİNİ (ATDhlKaç k ZannnylapEleKsu laerKamyonv)r> DAVARÇAKEZRNN YLATELTKONMADNEDLMEYLED(eaeyeşlrmin mOaı Gereniyle Anıebni GatvemiyllşlağAçdalesinnn lebmriı Davası Aç daA eGibi Hğsap Bimaİs
DAVMİARGI DAVASI ( B( aeyeşlrmin mAleydençıAmasDavada ebspan>
116.123.D0/1990D>E. 2001989/839 2001990/1180an>"TEMHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDARZÖVGEÇİRENV(rdesiiİveaMani aİebni Gatvebiyle
DAVMAbimAMİNİ (ATAVFAİZDYÜRÜTÜSM ( Davri İeADüzuizmBaşK Olruveniyle AnıKazaliıpaevKişi Ledençıuükmeen ğn
DAVİ Nİ (ATVMSKTN(I IÜKHESAPHN I ( B( aeye Dn uizmBaşK Olru dAtirolçyııKazaliıpaevağAçcnnıerHAtaKazanı ve
DAVFAİZDYÜRÜTÜSM ( DZORUÇLULUĞUD( uizmBaşK Olruveniyle AnıUğrnınl aşdesiiİZaınııevebni G Gderbspan>
116.117.9/1990D>E. 2001989/353 2001990/909an>"TEMHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDİ Nİ (ATVSORUMLULUĞUT(aİçme Suyu Şlbekes avAitrBodu RedPatanı İs dAt aleenynADüzbr> DAVRÇMEVSUYU ŞEBEKASİNEKAİT BO(UNUERPATHNMA( VerualeenynADüzuizmBaşK Olru atağyaeaGrralarıul ) abr> DAVBELEDİYAPİPTTİNİ (ATDSORUMLULUĞUT(aİçme Suyu Şlbekes avAitrBodu RedPatanı İs dAtiroğ aşZaınıdAtibspan>
116.113.601990D>E. 2001990/822 2001990/730an>"TEMRLİ İRA VASAV(ıÜniversite Snnövç dönrlk Onönra 60 nğrenciye Auaba DAVRİ DAPİPTÖZELTHUKUKVRMLERLERİB(eamin inrali İs DAVEVLİ LİBMAHKEBAB( aeye Dn nzelıuul llrmin lne Ainrali İs
116.1D9.301990D>E. 2001988/2315 2001990/605an>"ÖĞRİ Nİ (ATVASI ( B( ldlşyevMahk KadelenrVeİesenrarınııerYne AçıGeilmemKamese
DAV DLİ MAHKEBALİ( (KEVLİ LİBOLRA( VerldlşyevMahk KadelenrVeİesenrarınııerYne AçıGeilmemKamese DAVARI RI VERENVMAHKEBADEKA ASI ( BGEREKEN MİNİ (ATDASI ( B( ldlşyevMahk KadelenrVeİesenrarınııerYne AçıGeilmemKamese
1119.2.001990D>E. 2001989/430 2001990/18an>"TEMBELEDİYASENCÜMENRARI ( IÜKALİ İSV(ıÜst Geçltn llyakOArırArmsa aşvüfe gıan ı İs Atekin İdaarınııerali İsnİdarmiynKaderbr> DAVRLİ İRA VASAV(ıağAçdalunmadığİstektiğlimOlaerMenfaat İhl İsnİdaHAtaİhl İs DAVCİbimAVEVMAKULDASAKA (rali -aası lArç da DAVMENFAAT İHL İSV(ıCisiiİveaMakuleAl Aaş7nOAmç da
116.1D6.601988D>E. 2001986/1563 2001988/1102an>"TEMRLİ İRA VASAV(ılamriı Davası AçıAçSüresinin eAzKlsesYas vbr> DAVMİARGI DAVASI ( BA SÜRESİ ( Davrli İvası Açtile KlsesYas vbr> DAVKLI ( VTEBLİĞTTN(İHİ (rDğAçılmSüresinin Tç Bu Olmuğı İstbspan>
116.119.D01988D>E. 2001987/1605 2001988/56an>"TEMYIKIMPİMİ ( B(aİeye rMahk KadelenrİşDn Es BenıevrkcelenKadeG kvekrekYas vbr> DAVİ Nİ (ATVeraeye ADüzYık Nvemin naeniyle Anıbr> DAVRİ DAPMAHKEBASİŞ(zYık Nvemin nnDn Es BenıevrkcelenKadeG kvekrekYas vbspan>
11 st An="border=none" claGame=100UYUŞMAZLIK>

UYUŞMAZLIK

>
116.11.10.2012D>E. 2002012/169 2002012/197an>"TEMRLİ İRA VASA IÜKKLI (AŞBAĞHN I ( B( ioksuüzKl ılı ve<Önesülü enzdesiiİHakOArç bİi İecevebni G <İsiyle AnıalarıAçıaığda<-rebmriı Davası Aç/evlüm DAVMİNİ (ATDASI ( B( İeye rMahk KadeldnıAmaslerali -aası Aç İlaarınıAtBı OBimaİs DAVRİ DAPMAHKEBASİNCEDKLI (AŞBAĞHN ANVRLİ İRA VASAV(ıioksuüzKl ılı ve<Önesülü enzdesiiİHakOArç bİi İecevebni G <İsiyle AnıalarıAçıaığda<-rY eteeyeşliı Dami in davevlülüpİÇözüsği )
116.124.9/2012D>E. 2002012/157 2002012/182an>"ÖĞRRMARBPLÖNIDUYGUHNMASINDA DKAYNAKHNNAN MİNİ (ATDASI ( B( İmArİPl aç da DAVRMARBPLÖNINDAVOKULDASANIBO ÖRAKPAY(ISANTMİŞINRAZD(aFiesenrEa DAVMİNİ (ATDASI ( B( Kamulmşt dığdazrEantmareniyle An/İmArİPl aç da DAVARMUL ŞTIRMASIZ ELATI B( İmArİPl aç da
116.116.4/2001D>E. 2002000/78 2002001/9an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATDaDisipAiedez Tkleniyle AnırhraçbEdemenrAskne APAYİM'inrali İvKaınııeekti) ceİevliv avİadabEdemKas dSonranraİlat ve DAVFAİZDÖD NMEMASİNEKELİŞK ESRMLERİPTALİ İSD(DisipAiedez Tkleniyle AnırhraçbEdemenrAskne APAYİM'inrali İvKaınııeekti) ceİevliv avİadabEdemKas dSonranraİlat ve DAVASKERİBAÜKSEKBRİ DAPMAHKEBASİŞRLİ İRARI (IB(evliv avİadabEdementvemÖzlükİHakOArç Atılv ş aşağAçcnnıerFaizrnmesKaderİsiyle Anılat ve DAVDİSİPİS(( ZLİKPNEDLMEYLEDAHRAÇREDESİNVASKER (AYİM'inrali İvKaınııylapevliv avİadabEdementağAçcnnıerFaizrnmesKaderİsiyle Anılat ve
116.16.7/1998D>E. 2001998/16 2001998/18an>"TEMORMÖÇ SUÇUNDAVKULSANILILĞ VİbimAS YLATMOTORLUKMESTEDASİNEKELTKONUSAN A AÇC NIÜKBERAAT ETMESST(Hakdazraak AtaZapteen ğn DAVMİNİ (ATDİ İEBİVeOdığnşSuçundavaull nssı ve<İsii snylapMotorlu DAVEUÇDASET DOLDUĞUTİbimAS YLATMOTORLUKMESTEDASİ ZAPTEDESİNVA AÇC VeOdığnşSuçundaerBeraat EtYas DAVMÜSADEREREDESİREKBSATISANTAL KTRİKİSDİESTEDAPİPTKULSANILMNMASINDA DDOĞÖDEZRI (INKTİNİ (STİ İEBİVeOdığnşSuçundavaull nssı ve
116.18.501998D>E. 2001998/10 2001998/12an>"ÖĞRRİ DAVCEZ NIÜKUYGUHN I ( BNEDLMEYLEDUĞRÖNN ÖDEZRI (L (DEÇİNVA ASANTMİARGI DAVASI ( B(Ruhsatdazraau ) DAVRUHSATSIZ OLDUĞUTGEREKÇASİYLEDARHVEHANASİVKLPATASANTKİŞİ (aeyeşlCezç Bululanamaı Gereniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G eTbiylebr> DAVMİARGI DAVASI ( B(Ruhsatdazraau )
11 st An="border=none" claGame=100BİM>

BİM

>
116.119.D02017D>E. 2002017/81 2002017/111an>"ÖĞRMÜSADEREDENRARYNAKHNNAN ZRI (HİbimAS NAVA YÖLIDASACAKREMİ (İBhaDğAçcnrlaiafs danrMüsadareaarınınnıevulanamaı Ge Atekin İdarmin İtiEüzekç İeye rMahk KadeaarınınnıevTebliğbEdemdlğerTatentelHabereyemnaund ) nuaşKlbulü DAVMÜSADEREDENRARYNAKHNNAN ASI L ( KA ASI RESİ ( DavMüsadareaarınınnıevulanamaı Ge Atekin İdarmin İtiEüzekç İeye rMahk KadeaarınınnıevTebliğbEdemdlğerTatentelHabereyemnaund ) nuaşKlbulü DAVMİNİ (ATDEMİ (İBhareyeerMahk KadeaarınınnıevİrtifakİHakke ei Ed etekin İdaaau ) DAVKLI ( VBOZSÜRYÖNÜNDEPTANCAL Nİ SST(irYUK'ta relevşvaşYetkieDnşınd r İşlİşelB kal Olmuğı İstuka Aaş7/4528aKaınıeVeİesmnin
11 st An="border=none" claf=iddtc2577m>E.#13aGame=13>>H1>zdesie 13
11 st An="border=none" claGame=13.AMK>

AMK

>
116.1D5.4/2004D>E. 2002004/26 2002004/51an>"ÖĞRspan>
11 st An="border=none" claGame=13.GI DATAY>

GI DATAY

>
1119.28.6/2012D>E. 2002012/8396 2002012/11413an>"TEMHİZMET KUS (UD(bebmriı Davası Aç/K Olriverİhm İvYol ylapÖlümnıeebebe eteVeİesdlğevİsii snylapebmriı Davası AçıAçıalı ğer-tuka Arası Aç Bulrelevdez Tkleniyle Anıdineeen i )
DAVMİARGI DAVASI ( B( K Olriverİhm İvYol ylapÖlümnıeebebe eteVeİesdlğevİsii snylapdesiiİveaMani aİebni Gatvrmiyndlğer-auizmBaşK Olruveniyle Anıaeyeşliı DadavalAçılmasğı ğerbr> DAVKUS (AVEVİHMALBYOLUYLATÖLÜMEVSEBEBİYETDVERMEKD(bebmriı Davası Aç/relevdez TklKaınııeVeİesmnin DAVGÖLİ B(bebmriı Davası Aç/K Olriverİhm İvYol ylapÖlümnıeebe etiaauizmBaşK OlruvSlı Yı ve<-ırelevdez TklH - Dava Aç BulUsul İtidineeen Kamese
1119.3.3/2008D>E. 2002007/7140 2002008/2642an>"ÖĞRİ PU SİCİLİPİPTTUTULRA( NDA DHAZİNE'PİPTSORUMLULUĞUT(aas ş aşZaınılH z Aç'nİdarhm İiıeite TklirEyin iadatiKçyiakOAlı vendatiBuşTüraası lArç teeyeşliı Dami in davevlül i )
DAVHATÇLIVTESCİLDNEDLMEYLEDİ Nİ (ATVeras ş aşZaınılH z Aç'nİdarhm İiıeite TklirEyin iadatiKçyiakOAlı vendatiBuşTüraası lArç teeyeşliı Dami in davevlül i )
DAVEVLİ LİBMAHKEBAB( ebpu SiciAieierTutulı İs dAtiKçyiakOAl aşdesiiİZaınııevebni G <-ıZaınılH z Aç'nİdarhm İiıeite TklirEyin iadatiKçyiakOAlı vendatiBuşTüraası lArç teeyeşliı Dami in davevlül i )
DAVMAbimAZRI (INKTİNİ (SThlebpu SiciAieierTutulı İs dAtiroğ aşZaını<-ıBuşralarıul kvrçiaşZaınııevebpu SiciAieierTutulı İs dAtiKçyiakOAlığda DAVKLDASTROVÇALIŞM L ( BSIRA( NDAVHATÇLIVTESPİTKYLAN I ( B( HAz avaevletavAitrebşıeı zlnııevKldastrorli pitiaÇaO8şığlnııne
1119.22.D02008D>E. 2002006/14419 2002008/332an>"ÖĞRHAKSIZ EYLERDNEDLMEYLEDİ Nİ (ATVerada ııvSnamm ı İş T) n lKamumKldusuşubOaı Gev-raeyeşlKaınıiverEyin dar İtiroğ aşZaınıOArİeite Tğe davaau ) ndatirğAç Bulaeyeşliı Dadavevlülği )
DAVMİNİ (ATDASI ( B( ada ııvSnamm ı İş T) lKamumKldusuşubOau ) ndatirğAç Bulaeyeşliı Dadavevlülği ) <-ıHakdazrEyin İtiroğ aşZaınıpbr> DAVEUHNMAVBERLSKLERİB(eKamumKldusuşubOaı Gev-rHakdazrEyin reniyle Anıebni Gat/aeyeşlKaınıiverEyin dar İtiroğ aşZaınıOArİeite Tğe davaau ) ndatirğAç Bulaeyeşliı Dadavevlülği )
DAVEVLİ LİBMAHKEBAB( Snamm ı İş T) avAitrei EdtetiKçyiakOAl aşZaınııevebni G <-ıada ııvKamumKldusuşubOau ) ndatirğAç Bulaeyeşliı Dadavevlülği )
1119.19.9/2005D>E. 2002004/13941 2002005/9378an>"TEMBAHÇE DUV ( BRUHSATIVVERESMEİ ( DVEVESKİ BAHÇE DUV ( NINKYIKN I ( B( EncümenrarınıOArç Atağyalstaak Atalan aera AçdAt aleenynİBaşk nlOğe İladavalAçlstaak AtaGösteresmnin<-t aleenynİBaşk nlOğeİHakkendavalAçıDn ğğçese gı Damiol lB kaNendatidine İekti)
DAVBELEDİYAYEŞARIŞIV DLİ GI DADAVA AÇVA ASAM YÖCAĞID( Bahçavauvnıı Ruhsatı DAVRİ Dİ NİTELSKTEBEYLERD( EncümenrarınıOArç Atağyalstaak Atalan aera AçdAt aleenynİBaşk nlOğe İladavalAçlstaak AtaGösteresmnin<-t aleenynİBaşk nlOğeİHakkendavalAçıDn ğğçese gı Damiol lB kaNendatidine İekti)
DAVMANEVİVMİNİ (ATDhlBahçavauvnıı Ruhsatı DAVMİARGI DAVASI ( BA ASI ( BGEREĞSThlaeyeşleite TktekirEyin darreniyle AnıMeydanamGelenşZaınıOArdAtirolçyıı-lldlşliı DadAt aleenynİBaşk nlOğeİHakkendavalAçıDn ğğçese gı Damiol lB kaNendatidine İekti)
1119.18.7/2005D>E. 2002005/2133 2002005/2382an>"ÖĞRİ Nİ (ATVİ İEBİVerBüyükşehİşlBaleenyns n lKamumuizmBasnİdarf İspSır Aç da DAVHAKSIZ FİİLDNEDLMEYLEDİ Nİ (ATVİ İEBİVerBaleenynADüzKamumuizmBasnİdarf İspSır Aç da DAVEVLİ LİBGI DAVYOLUVerBüyükşehİşlBaleenyns n lKamumuizmBasnİdarf İspSır Aç da DAVARMUVHİZMETİPİPTİFASAVSIRA( NDAVRİ DAPİPTSEBEP OLDUĞUTZRI (H( ebni Gatvası Aç döneelevlirgı Damiol lbspan>
1119.15.2/2005D>E. 2002005/2061 2002005/1162an>"ÖĞRMAbimAMİNİ (ATVeraeye ADüzKişilareaVeİdlğerZaınııevebni G eİsiylep-vgı Dal Süna areyeeruka Auvrlkelne Açırvliagıan ı İspekrekilğe/rğAç BulÇözümü dSveeyeşliı Danıereelevlirnau ) DAVRİ DAPİPTKİŞİSİREVVERDİĞİRZRI (H( desiiİebni Gatv-vgı Dal Süna areyeeruka Auvrlkelne Açırvliagıan ı İspekrekilğe/rğAç BulÇözümü dSveeyeşliı Danıereelevlirnau ) DAVGÖLİ B(baeye ADüzKişilareaVeİdlğerZaınııevebni G eİsiylep-vgı Dal Süna areyeeruka Auvrlkelne Açırvliagıan ı İspekrekilğe/rğAç BulÇözümü dSveeyeşliı Danıereelevlirnau )
1119.25.9/2003D>E. 2002003/8842 2002003/8315an>"TEMBELEDİYAPİPTSİNYALİZASYONVÇALIŞM L ( BSIRA( NDAVVERDİĞİRZRI (INKTİNİ (STİ İEBİVeteelevlirgı Damiol lbr> DAVEVLİ LİBGI DAVYOLUVerBaleenynADüzSinyalizasyonvÇaO8şığlnııeSır Aç da DAVSİNYALİZASYONVÇALIŞM SAVYLAANTBELEDİYAPİPTSEBEP OLDUĞUTZRI (INKTİNİ (STİ İEBİVeteelevlirgı Damiol lbr> DAVMİARGI DAVASI ( B( SinyalizasyonvÇaO8şığsıliıpaevBaleenynADüzSebepaaau )
1119.23.9/2003D>E. 2002003/6292 2002003/8675an>"ÖĞRİ Nİ (ATVASI ( B( reyee Dn K OlrueSounau TrafitaKazaGereniyle AnıUğrn Olmuğu ) DAVRİ DİPİPTVERMİŞ OLDUĞUTZRI (L (D(breyee Dn K Olru dAtiroğ aşZaınılnırreyeşlKaınıiverEyin dar İtiroğ aşZaınıOArİeite Tğe davaau ) ndatiÖdetn Kadeeİsiyklne ADüzebmriı Davası snnı0 as şturmaİs
DAVMİARGI DAVASI ( B( aeyee Dn K Olru dAtiroğ aşZaınılnırreyeşlKaınıiverEyin dar İtiroğ aşZaınıOArİeite Tğe davaau ) ndatiÖdetn Kadeeİsiyklne ADüzebmriı Davası snnı0 Ksu Olnu as şturmaİs
DAVRİ DAVKLI (DVEVEYLERLERVerBişlKamu ei Ed kvekrek gıan ı İs daA eGkreksevaull nssmaİs
1119.22.502003D>E. 2002002/12752 2002003/5333an>"TEMSİGORTAKSÖZLEŞBASİNDENRARYNAKHNNAN RÜCUEN MİNİ (ATD( uizmBaşK Olruv-ıZaınılralarıusunAtıl Aç ebni Gatvası Aç Bulaeyeşliı DadavAçıaığda DAVBELEDİYAPİPTSORUMLULUĞUNDAVBULUNANVARI YOLLN(ID(vB kaNıvnıannıımpevliv ievBaleenynyavAitraau ) <-lMecbur lKamumevliv reniyle AnıMeydanamGelenşZaınıOArauizmBaşK OlruvSlı Yı vendatiebni Gatvası Aç Bulaeyeşliı DadavevlülYas DAVHİZMET KUS (UD(bMecbur lKamumevliv rrolçyısnylapdeydanamGelenşZaınır-auizmBaşK Olru/aeyeşliı Dambr> DAVYI DAVYOLUVUYUŞMAZLIĞ VerualeenynADüzralarıul ) ndAt nmadanmarınyoaundAtiKçyiakOAl aşZaınııevebni G <-ıMecbur lKamumevliv reniyle AnıMeydanamGelenşZaınıOArauizmBaşK OlruvSlı Yı vendatiebni Gatvası Aç Bulaeyeşliı DadavevlülYas
1119.24.3/2003D>E. 2002002/13029 2002003/3443an>"ÖĞRİ Nİ (ATVİ İEBİVeraeye Dn uizmBaşK Olru dAtiKçyiakOAl aşa AçdAteelevlirgı Damiol l-rualeenynADüzrnşaat Ruhsatı DAVEVLİ LİBGI DAVYOLUVeraeye Dn uizmBaşK Olru dAtiKçyiakOAl aşebni Gatvası Aç dön-rualeenynADüzrnşaat Ruhsatı DAVBELEDİYAPİPTRNŞAATBRUHSATIVVERERKEN GEREKLİBRI ŞTIRMAYAVYLAI RA( B(eaeyeeADüzuizmBaşK Olruveniyle Anıesinğlimİşgücü Kçybs dAtiroğ aşZaını DAVRİ DAPİPTHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDUĞRÖNN ÖDEZRI (VEÇİNVA ASANTMİNİ (ATVASI ( B( eelevlirgı Damiol l-rualeenynADüzElektrTklHç BuarYukınmOlaervnıGüven TklMesafas
1119.22.001999D>E. 2001999/929 2001999/1345an>"ÖĞR DLİ EMANETEVALINAN RI ÇTAKMUHAFRZÖVALT NDAYKEN MEYDNNA GESİNVHAS (BhareyeerAleydençıAmasDavebni Gatvası Aç döneelevlirgı Damiol lbr> DAVEVLİ LİBGI DAVYOLUVerSuç Ürünü PrınylapA ılı ve DAVMİNİ (ATVASI ( NDAVEVLİ LİBGI DAVYOLUVerldlşlESüneteal ıeaaşAraçtapduhafazaal tç döyğğnadeydanamGelenşHasardAtirolçyıılmasaerbr> DAVYI DAVYOLUVerSuç Ürünü PrınylapA ılı ve DAVMÜSADEREREDESİREKB DLİ EMANETEVTESLİMREDESİNVAI ÇTAKMUHAFRZÖVALT NDAYKEN MEYDNNA GESİNVHAS (BhareyeerAleydençıAmasDavebni Gatvası Aç döneelevlirgı Damiol lbspan>
11 st An="border=none" claGame=13.DNNIŞTAY>

DNNIŞTAY

>
1119.20.2/2017D>E. 2002013/10664 2002017/811an>"ÖĞRHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDUĞRÖNN ÖDEZRI (INKTİNİ (SThlaeyeeyavvıruldudAt nmadulığdaaalAçıÖn Şartstaak AtaÖngvlüldüğündenıZaınııevri İerlaiafs danrEnrErğğnaBuşTaten İ Snaheernmesebesği k aau ) <-liı Dami in ceİuükmeen ği k ebni Gata<Önrarını DAVHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDHÜKMEDESİNVMİNİ (ATAVUYGUHN ACAKRFAİZİNDBAŞHN GIÇTTN(İHİ (rreyee Dn ZaınıııKyndllTain İtiÖd eseipliı DamKaınııylapebni Gata
1119.14.1002016D>E. 2002015/4305 2002016/3452an>"ÖĞRİ Ş OCAĞINDAVA (AMİTRPATHNTASI ( BSONUCUDUĞRÖNN ÖDEZRI (INKTİNİ (SThlaeyeşlEyin lveya amin şeniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G erçn llmaslı kvası BulZaınııevlğrennmKaden İtibaren 60 TİşlYılrvnıHeılH ldavBeşlYıl DAVESİ GESİNVZRI (INKVARLLĞ VHALİNDE A AÇBA SÜRESİ ( DavZaınııevei pitiaİçn lalarıAçıaığdaylapZaını
1119.21.3/2016D>E. 2002013/12878 2002016/1900an>"ÖĞRRİ DAVVURV (UTESİ ( PİPTNEVZ RANDBAŞHNTASACAĞID( Sevkiverİeyeeden İkimArmcüreilahaeıSaldıııeSounau iı aamaaerDğAçcnnıerUğrnı ve DAVMERÖR SALDIRI( BSONUCUDUĞRÖNN ÖDEZRI (INKTİNİ (SThlDğAçcnnıerSaldııınıevTerör Eyin iraau ) nuaHem60 nğrenYilmasund ) nuaşKlbulünerOlae kaBumadığı ve
1119.18.002016D>E. 2002015/2933 2002016/326an>"TEMRNGİLTEDATKONSOLOSLUĞUTÖNÜNDE MEYDNNA GESİNVMERÖR SALDIRI( BSONUCUNDAVYI AHN I VSEBEBİYLEDMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDA VASAV(ılerör OlaylnııeSebebe AnıdeydanamGelenşvnıeosyal RiskvrlkeinrarpsAmç da DAVMERÖR VEBTERÖRLEDMÜCADELEDENRARYNAKHNNAN ZRI (L ( KARIŞIHN I ( B( 5233 Slı YçıKğnunrİAnıalgiİs DAVRİ DAPİPTEYLERAVEVİMLERLERİNDİNVDOĞÖDEMAbimAVEVMANEVİVZRI (INKÖD NME( Davri İeADüzgürüttüğü DAVRİ DAPİPTÖNSİMEKLEDYÜKÜMLÜ OLDUĞUTHALDE ÖNSİYEBADİĞİRBİRVTNKIM ZRI (L ( KARŞIHN I ( B( lerör SaldıııAçtranu da
1119.28.D02016D>E. 2002014/2256 2002016/297an>"TEMDEVLETVHASTANASİNDE YLAN AN RMELİYATDSONUCUDGÖZÜNÜRARYBETME (EmiğlimOlaerDğAçcnrHeıhanger İşlİştevÇaO8şığsa da DAVHİZMET KUS (URDNEDLMEYLEDYAŞHITKİŞİPİPTUĞRÖILĞ VZRI (INKHESAPHN I ( B(DğAçcnrEmiğlimvea60zgıAçn<Üstü dSvdnıaasaauizmBaşK OlruvSounau eezünü Kçybetmese DAVHİZMET KUS (UNAVA YÖLIDMİNİ (ATDASACAĞINARFAİZİNDİMLET Sİ SST(aeyeşlEyin darreniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G erçn laeyeeyavvıruldudAt nmadulığdaaZaınııevEnrErğğnaBuşTaten İ Snaheernmesebesği k H -çıGeldlğer-aiı Dami in ceİuükmeen ği k ebni Gat
1119.14.D02016D>E. 2002014/1167 2002016/109an>"TEMMÜTEVEFFASHAKK DATÖLÜ MUAYEN ( PİPTMİARGIAN I ILĞ NDA DHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDİ ARGI DAVASI ( B(TrafitaKazaGe İlalslınd r İşlC Gayet aau ) DAVMÜTEVEFFANINKTRAFİKPKAZ ( BGÖSTEDESİREKBÖLDÜRÜLDÜĞÜD(Ölü Muayennin eAzebmriıan ı ı Gereniyle AnıMani aİebni Gatvebiyle etekin İdaa Aç BulesindeldnıAmas Olmuğu ) nuaşKlbulü/Es Bönra ilği ) <-ılğışlCezçrMahk KadeaarınınylapOlayınaektçyktnı İşlC Gayet aau ) RedurtillesYilmuğu ) /TİşlYıl DAVA AÇNINKESİ AŞNM BNEDLMEYLEDREbi RARI ( IÜKHATÇLIVOLDUĞUT(lğışlCezçrMahk Kadeaarının danrbaren 60 a Aç BulesindeldnıAması veneereezetn mese DAVZRI (INKÖĞDAPİLDİĞİRTN(İH (C Gayet eniyle Anıeç BkOArİHakkendavAğışlCezçrMahk KadendetKaınıeVeİesdlğev-ıBuşarınınrİzleyenmlük İtibaren 60 TİşlYıl DAVEYLERS(VRİ DALİĞİR(ebmriı Davası OArı da
1119.24.1002015D>E. 2002014/5992 2002015/6223an>"İNTMİARGI DAVASI ( NDAVESİ (Eyin İtibaren 60 EniFazlğ BeşlYıl rie Davebni Gatvası Aç BulAçıaığda DAVA AÇBA SÜRESİ LERİNİ CANHN DIRMAB(DğAçcn İlaYı aamaığAçna
1119.11.1102015D>E. 2002015/925 2002015/4854an>"TEMRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(ri İeADüzgürütKakAnıYükümülü aau ) DAVEUHNMAVKANALINDAVMEYDNNA GESİNVBOĞULRABO ÖYIDNEDLMEYLEDİ Nİ (ATVEMİ (İBhra ilmese
1119.10/902015D>E. 2002015/6708 2002015/5042an>"ÖĞRÜNİVERSİTEVTRI F NDA DSUNUSAN KUS (LU SAĞLIKVHİZMETİDNEDLMEYLEDİ Nİ (ATVASI ( B( aeyeeyavvırulduresinin eAzaeyeşlEyin denıZaını rvliüzKişilarDn Eyin irnğrendT) rTatentetibaren 60 Tayanyğı ğer-rTİşlYılrO Başvurulduresinin eAzÖlüm asayınıerektçyklnştlğerTatentetibaren 60 Tayanyğı ğerbr> DAVHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDRİ DAYETVURV (UTVE A AÇBA SÜRESİ ( DavZaını rvliüzKişilarDn Eyin irnğrendT) rTatentetibaren 60 TİşlYılrO u ) <-lÜniversite Hastannden İiVeİesenrSağ DAVMİARGI DAVASI ( NDAVESİ AŞNM BavZaını rvliüzKişilarDn Eyin irnğrendT) rTatentetibaren 60 TİşlYılrO u ) <-lebni Gatvemiyle n lDğyanı ve<Ölüm asayı
1119.15.4/2015D>E. 2002014/9621 2002015/2146an>"İNTMİARGI DAVASI ( NDAVA AÇBA SÜRESİ ( DavEyin iaaYaz YçıBnmdlrimi veya Başk vSnret İ nğrenYeıTainden İtibaren 60 TİşlvavHeılH ldavEyin lTainden İtibaren 60 TeşlYıl rie Davaeyeeyavvırulduaığda DAVZRI (INKDOĞMAS NAVSEBEP OLANVEYLERS(VRİ DALİĞİR(rreyeşlvırulduresininniniTrtillesYas DavZaınııevDoğığAçna
1119.18.3/2015D>E. 2002015/9288 2002015/700an>"ÖĞRRI Zİ DÜZLEŞTİRİ TVEVKANALVÇALIŞM L ( BSONUCUDYÜZEYİPTSUTVUSK IÜATUĞRÖI ( BSONCUDMEYDNNA GESİNVZRI (INKTİNİ (SThlDğAç BulArazerToplulmşt dığaemin nnaşDğyanığı ve DAVAI Zİ TOPLUL ŞTIRMAD(eaeyeşlrmin mOau ) <-lada cnnıereidğresKadenİvemiydlğerZaınııeBulToplulmşt dığaemin lne ADüzulanamaı GerSounau as ş aşS lB skıns dAtiKçyiakOAlı ve DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davebmriı Davası OArı da
1119.5.2/2015D>E. 2002013/6677 2002015/990Dn>"TEMD AÇBA SÜREHLİYETİD(eaeyeşlrmin meniyle AnıMeşdurGükcelşvnıKişiselşMenfaatlne İMuntelrO Balnııevası ıAçSürEhlDyetir ua nu ) <-TürknynİBüyük MilintıMeclis DAVMİLLETVEKİLLEDİPİPTD AÇBA SÜRYETKİ( DavMilintvlkillne ADüzHangerKsu larda DAVEVSELTKATIVATIK TOPLNMAVÜCRETİD(eTainfnyi
1119.30.1/2015D>E. 2002014/7136 2002015/413an>"TEMMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDA VASAV(Mahk Kacçıuükmeen ğn DAVHİZMET KUS (UD(aevlet Hastannde Statüsü dnıaaığsa Dan lalçeDavYer Al nrSağ DAVBALİRKİŞİ ANCAL İ SST(DğAçcnrlaiafs desiiİebni Gatvebiyle DAVFAİZDBAŞHN GIC NIÜKBELİRL Nİ SST(alAçıDn ğğçese dnıiıs -aFaizrİsiylepBumadığkl ı İş Tktnı ayanngıçrTaindenaşekin İda İşlİsiyl veya Amak
1119.12.1002014D>E. 2002013/12131 2002014/9635an>"İNTMİARGI DAVASI ( V(ıieG eaoğ aşÇoc ) ıEnfeksiyonuşarpı GerSounau ÖmKas DAVHİZMET KUS (UNAVA YÖLIDMİNİ (ATDASI ( B( ada cnOArs düştğtikrÇoc klnınnıevHastanndğşarpt ve DAVYAPİVDOĞÖDEÇOCUĞUNVHASTANA ENFEKSİYONUBSONUCUDÖSİ SST( uizmBaşK Olruv-ıebni Gatvası Açtbspan>
1119.4.6/2014D>E. 2002014/2951 2002014/4699an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATDASI ( B( ada cn BulEyin irverEyin n lreyeeyavAtfeen ğbnmerraau ) nuanğrendT) rTatentetibaren 60 TİşlYılrrie Davrelevdezliı Dami in davAçSOlmuğu ) DAVRİ DİVEYLERDENRARYNAKHNNAN ZRI (H( ada cn BulZaını roğurnau Eyin n lNnıaau ) nuiverİeyeeyavAtfeen ğbnmerraau ) nuaDoktorlnıiverPersonelşHakkendavralaşturmavİzG eVeİesmese<İAnınğrendT) n lrolçyısnylapBuşTaten İnibaren 60 TİşlYıl DAVHİZMET KUS (UD(bHamilarOlae ŞahsarYunsışrTeşhis DAVESİ AŞNM BavMani aİebni Gatv- ada cn BulZaını roğurnau Eyin n lNnıaau ) nuiverİeyeeyavAtfeen ğbnmerraau ) nuaDoktorlnıiverPersonelşHakkendavralaşturmavİzG eVeİesmese<İAnınğrendT) /BuşTaten İnibaren 60 TİşlYıl
1119.11.302014D>E. 2002013/3699 2002014/1681an>"ÖĞRMERCİİNEKTEVi RARI ( T( uizmBaşK Olruvİsii snnAtağyalstebmriı Davası Açı- ada cn Bulldlşliı Dami in davası ıAçt ve DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavuizmBaşK Olruvİsii snnAtağyalstebmriı Davası Açı- eelevlirnamayaaşAdlşlvevAskne rgı DavMercilne Açılan aerebmriı Davası Aç Bulrelevşgönü dStidine İH - DavSanradanrbeyeşliı DamMercilne Açılan aı kvDğAçOArdAareyeeyavvıruldmavŞartsneerArmnmnyğı ğerbr> DAVRİ DAYETVURV (UTŞART T( uizmBaşK Olruvİsii snnAtağyalstebmriı Davası Açı- ada cn Bulldlşliı Dami in davası ıAçt ve DAVA AÇNINKTRI F SIFATIVYOKLUĞUTNEDLMEYLEDREbi R( uizmBaşK Olruvİsii snnAtağyalstebmriı Davası Açı- ada cn Bulldlşliı Dami in davası ıAçt ve DAVHİZMET KUS (UDİbimAS NAVA YÖLIDMİARGI DAVASI ( V(ırğAç Bullaiaf Sıfatı
1119.17.202014D>E. 2002013/3669 2002014/760Dn>"TEMÇOCUKL ( IÜK"FAPİLKETONÜRİ"VHASTASIVOLDUĞUNUN GEÇKTEŞHİSİNDENRARYNAKHIEZRI (INKTİNİ (SThlaeyeşliı DadAtIslahr-rAmn aera AçdAtebiyplntBı OııKa ılk AtaKaınıeVeİesdT) /KaınııeveimyezlEdemdlğervnıKlsenleşYaiTair-vBnmerğişi laiafs danrei pitaEdementTniyleAzebhsiİs DAVRİ Dİ GI DADAVISLAHR( uizmBaşK Olru dAtiKçyiakOstebmriı Davası Açı- ebiyplntBı OııKa ılk AtaVeİesenrrlk KaınııeveimyezlEdemdlğervnıKlsenleşYaiTai/DğAçcnnıerBnmerğişi laiafs danrei pitaEdementTniylevebiyleADüzdine İrine Açıİkeleima Açyıılmt ve/İkeleima Aç BulrğhaiÖ cekima Aç BulDevbmırO u ) <-lebiyleAmIslahraak AtaaeğerİlrileemetikrKaınıeVeİes i )
DAVMİİEBİNVISLAHROL (AKPKABULREDESİ SST( lan aerebmriı Davası Aç daeebiyplntBı OııKa ılk AtaVeİesenrKaınııeveimyezlEdemdlğervnıKlsenleşYaiTair-vBnmerğişi laiafs anrei pitadementTniyl
1119.21.102014D>E. 2002012/2240 2002014/213an>"İNTMİŞINMAZ KARMUSALDASANROL (AKPPHN HN I ( B( rğAç Bullani Gatvası Açtaak AtaEleal ıeıprSounçOAlı rn ı İspekrekerğğnaeörüs60 amlaru Ötas DAVMİŞINMAZA KISITLNMAVGETİRESİ SST( a Aç BulKsu Olnu dülke eteHaklnınnıevKısıtanlı İsprolçyısnylapebşıeı zıevKull nssamaı İs dAtiKçyiakOstaak AtaTçşıeı ztTniyleAievebni G etekin İdaaau ) <- rğAç Bullani Gatvası Açtaak AtaEleal ıeıprSounçOAlı rn ı İspekrekilğerbr> DAVMİNİ (ATDA VASAV(ılbşıeı zıevKamus -aAl nraak AtaP Balnaı GerSounau daeebşıeı zavKısıtanmaıreilmesKade<- rğAç Bullani Gatvası Açtaak AtaEleal ıeıprSounçOAlı rn ı İspekrekerğğnaeörüs60 amlaru Ötas DAVMİŞINMAZ KAULLÖNN ÖI RA( NDA DARYNAKHIEOL (AKPMİŞINMAZ BEDLLİPİPTTİNİ (STİ İEBİVetebmriı Davası Açı- ada ıKsu Olmemin nnıKlsen vnıiürütü Yas
1119.4.1002012D>E. 2002008/6628 2002012/6278an>"TEMHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDMANEVİVMİNİ (ATDhaeyeşlEyin lveya amin şSebebe AnıDuyuaAtiEin lveiIstırabızıl AçOASüya DAVSEZERYANKDOĞUARGEDİPE NORMALBDOĞUARGAPTIRN I ( B(roğumaşBı OııSakat DAVMİARGI DAVASI ( V(aeyeece SndulaeruizmBaİdaekre)
1119.18.10/2012D>E. 2002012/189 2002012/7048an>"TEMARMUVEVLİ Lİ( PİPTEVLİ İBSIRA( NDAVTERÖRİSTLERCE ŞEHİTREDESİ SST( Uğrnınlı veıalne İSülü en DAVMERÖR VEBTERÖRLEDMÜCADELEDENRDOĞÖDEZRI (L ( KARIŞIHN I ( BHAKK DATKANUN ( Polis DAVPOLİ( MEM (UNUPTEVLİ İBSIRA( NDAVTERÖRİSTLERCE ŞEHİTREDESİ SST( Uğrnınlı veıalne İSülü en DAVKUS (SUZTSORUMLULUK ( Polis
1119.8.002012D>E. 2002008/5366 2002012/423an>"İNTRÜCUEN VEVMÜTESELSESİNVMİNİ (ATThlaeyeşlEyin lnedenıHaklnınaİhl İbEdemYilmuğBalnııevaeyeşlası ıAçSüdatiÖlenralgiİs DAVRİ Dİ EYLERLERDİNVHAKL ( İHLALREDESİİŞ OLN HNRThlaeyeşlası ıAçSüdatiÖlenralgiİs DAVRLLİYET BAĞID( ZaınıOAlaeyeşlFaalDyet Ar Aç da DAVZRI (L VRİ Dİ FAALİYET ARA( NDAVNEDLMSELLİK BAĞID( unmadığı İsvya da
1119.20/902011D>E. 2002008/9 2002011/3524an>"TEMHEMZERS(VGEÇİTKYLNINDAVMEYDNNA GESİNVTRENRARZASAV(MasiiİveaMani aİebni Gatv-lldlşliı Dami in davldlşliı dımvemiyle n lKlbulünerKaınıeVeİesmese DAVMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATD(Hemzn nnıGeçitaY nıedAtdeydanamGelenşTliüzKazaGereniyle Anı-lldlşliı Dami in davldlşliı dımvemiyle n lKlbulünerKaınıeVeİesmese DAVTRENRARZASAV(Hemzn nnıGeçitaY nıedAtdeydanamGelenşTliüzKazaGe döngı aamaaervnıiukınlnıılebiafs danrUğrnınlı veıalne İSülü en
1119.4.6/2010D>E. 2002010/749 2002010/5192an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATD(ıiıs dıAç eerör ÖrgütürMensuplnınnca DAVHİZMET KUS (UD(biıs dıAç eerör ÖrgütürMensuplnınnca DAVMERÖR ÖRGÜTÜVMENSUPL ( CATKONUSAN BOMBÇNINKPATHNI ( BSONUCUDVEDESİNRZRI (H( deni aİebni Gatv-ldeydanamGelenşasaydaiÖ ce Tklezaeye Dn uizmBaşK Olru uniTnmadupaBumadığı veneerArmşt dıaığda DAVMAbimAMİNİ (ATVeriıs dıAç eerör ÖrgütürMensuplnınnca
1119.22.302010D>E. 2002007/8900 2002010/2078an>"TEMİSTİHB DAVVİLGİ NOTUNUPTBAS NAVSIZDIRN I ( B(ıŞeklin İkimaeyeşlEyin ievYalnızcav İşlKezrektçyklnştlrn ğbnmği k İşlEyin lOaığı ve DAVMANEVİVMİNİ (ATD(ırmiihbyeşlvilgi Notu uniTğAçna DAVMANEVİVZRI (H( rmiihbyeşlvilgi Notu uniTğAçna
1119.9.302010D>E. 2002007/4437 2002010/1839an>"ÖĞRRİ DAVİMLER (ranrasa daeaeyeşl İşlEyin emDönüşmese DAVRİ Dİ EYLERDhaeyeşlemin nnıranrasa daeaeyeşl İşlEyin emDönüşmese DAVRİ Dİ EYLERLERDİNVDO ÖYIDHAKL ( İHLALREDESİİŞ OLN HNRThZaınııınğrendTklne İTatentetibaren 60 TİşlYılrrie DavHaklnınnıevYne AçıreilmesKadeeİsiyle AnıreyeeyaviıpacaklnınavıruldurSır Aç da DAVZRI (L (INKTİNİ (SThaeyeşlEyin lnedenırolçyııHaklnınaİhl İbEdemYilmuğBalnııevZaınııınğrendTklne İTatentetibaren 60 TİşlYılrrie DavHaklnınnıevYne AçıreilmesKadeeİsiyle AnıreyeeyaviıpacaklnınavıruldurSır Aç da
1119.22.10/2009D>E. 2002006/4694 2002009/1806an>"İNTYOLRGIANMIBSIRA( NDAVKABLOL (INKZRI (HGÖRİ SSTNEDLMEYLEDA ASANTMİNİ (ATVASI ( B( a Aç BulKrınyoalnınaGenelşMüdürlüğünerKaıAç ldlşliı DadAtAması ve/relevdezlik KaınııeVeİesdlğev-ıebmriı Davası Aç BulAyne DAVADLİBGI DAVYERİNDİTEVLİ SİZLİKPKAI ( TVEDESİNRA AÇNINKTRARGI DAVASI ( VOL (AKPRİ DAVMAHKEBASİNDEDA ASI ( B(ıYolıgıan OrSır Aç da DAVMİARGI DAVASI ( B( Yolıgıan OrSır Aç da DAVHUS MET ( Yolıgıan OrSır Aç da
1119.18/902009D>E. 2002008/3523 2002009/8121an>"İNTRÜCUANVMİNİ (ATThlBrınjBulKrpaklnınnıevAçıaığda DAVYASALDESİ ( DEÇİNDE A AÇBA SÜMAK ( RücuDavebni Gatvası Açİ- DğAçcnrSigorta Şerğğtirlaiafs danrTİşlYıl rie DavaeyeeyavvıruldudAt nmadulupaaaumsuzşY nıtİrine Açı60rGüklük Ssinin GeçtTktenıranrara Açllmn ı ve/rğAç Buldine etKaınıeVeİes i )
1119.31.1002008D>E. 2002008/5548 2002008/9733an>"İNTMERÖRLEDMÜCADELEDEKARIŞIHN ACAKRZRI (L (H( ada cn BulTerkrEtilğe Köyü'ndavBnmadanrMalvarlOğe AtUlaşamaı İs dAtiKçyiakOmaaer- SadecnııöyünşBoşaltıaığdandAtiKöyemDönüşün layanı verTatenevKldaırGeçeevSsinçAnıen BrOııKa mAtaKlydıylapebni Ge DAVKÖYÜVMERKETMEYETNEDLM OLANVMERÖR O ÖYL ( T( SadecnııöyünşBoşaltıaığdandAtiKöyemDönüşün layanı verTatenevKldaırGeçeevSsinçAnıen BrOııKa mAtaKlydıylapZaınııevebni G eektikilğerbr> DAVKÖYÜN BOŞALT LI ( B( lerör eniyle Anı-lSadecnııöyünşBoşaltıaığdandAtiKöyemDönüşün layanı verTatenevKldaırGeçeevSsinçAnıen BrOııKa mAtaKlydıylapZaınııevebni G eektikilğerbspan>
1119.30.1002008D>E. 2002008/4286 2002008/9585an>"TEMMAbimAMİNİ (ATThlaeye rMahk Kadelenra AçcnrLedenaşuükmeen ğn<- SnahGamevebsaııAç İlaarbulaEdemmeYilmSlı Yı verTatenibaren e AnıYas -aFaizrgürütü Yas etKaınıeVeİesmese DAVSULHNAMEDİ SARI( B(adesiiİebni GatvMTktnıı a DAVFAİZDhlaeye rMahk Kadelenra AçcnrLedenaşuükmeen ğn DAVMERÖRLEDMÜCADELEDEKZRI (INKARIŞIHN I ( NA İLİŞKİPTSULHNAMED(
1119.15.10/2008D>E. 2002006/4970 2002008/6644an>"İNTMERÖR VEBTERÖRLEDMÜCADELEDENRDOĞNA ZRI (L ( KARIŞIHN I ( BHAKK DATKANUN ( arpsAmç da DAVA AÇBA SÜRESİ ( Daveerör vevlerörAnıMücadaleeİtiroğ aşZaınıOArıevKa AçOAlığAçıHakkendavarnuaşKlpsAmç da
1119.13.5/2008D>E. 2002006/5120 2002008/5262an>"ÖĞRZRI (INKTİNİ (SThlDeprn derCam rMinainin eAza Açcnya Ait DAVRİ DAPİPTOLUMSUZTEYLERSD( DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavDeprn derCam rMinainin eAza Açcnya Ait DAVDEPRERDE CARSDİ (Aİ ( PİPTKONUT ÜZEDİPE YIK LI ( B( Uğrnınlı veıalne İSülü en
1119.25.102008D>E. 2002006/237 2002008/172an>"ÖĞRAVHN I VYASAĞID( eniyle AnıBedeaÇiftllğendekevHayvBalnııea SaldııaerAyılnııleüfeği AnıVurğığyaaşada cn BulZaınııeBulaeyeşlEyin denıKçyiakOAlığı ve<-vİeye rMahk KadelenrMerciinnıTeve İKaınııeVeİesYas Davuka AaşularlOkaBumadığı ve
DAVTEVi RARI ( T( AvOAlığıYas ğı eniyle AnıBedeaÇiftllğendekevHayvBalnııea SaldııaerAyılnııleüfeği AnıVurğığyaaşada cn BulZaınııeBulaeyeşlEyin denıKçyiakOAlığı ve<-vİeye rMahk KadelenrMerciinnıTeve İKaınııeVeİesYas Davuka AaşularlOkaBumadığı ve
DAVRİ DİVEYLERDENRDOĞMAYAN ZRI (H( AvOAlığıYas ğı eniyle AnıBedeaÇiftllğendekevHayvBalnııea SaldııaerAyılnııleüfeği AnıVurğığyaaşada cn BulZaınııeBulaeyeşlEyin denıKçyiakOAlığı ve<-vİeye rMahk KadelenrMerciinnıTeve İKaınııeVeİesYas Davuka AaşularlOkaBumadığı ve
DAVB ( DÇİFTLİĞİNDEKİBHAYVN HNRA SALDIRA DHAYVN HNRT( SaldııaerAyılnııleüfeği AnıVurğığyaaşada cn BulZaınııeBulaeyeşlEyin denıKçyiakOAlığı ve<-vİeye rMahk KadelenrMerciinnıTeve İKaınııeVeİesYas Davuka AaşularlOkaBumadığı ve
1119.21.902007D>E. 2002007/3011 2002007/5160Dn>"TEMRİ DAVİMLER (vası ıAçSüresinin<-vİeye yet alliresinlne rie Davvırulduaığda DAVRİ DİVEYLER (vası ıAçSüresinin<-vUğrnınl aşZaınııevebni G erçn laeyeeyavvalliresinlne rie Davvırulduaığda DAVMİARGI DAVASI ( B( aeyeşlEyin lveaemin lne AleydenaşFarkOstesinlne -vUğrnınl aşZaınııevebni G erçn laeyeeyavvalliresinlne rie Davvırulduaığda DAVİMNRTBANK ( BMAĞDURL ( T( ebmriı Davası Aç daeesint-laeyeşlEyin denıroğ aşZaınııevebni G eİsiyle Anıgıan atiBıruldudAtiranraİlmn aera Aç Bul13. Mesieyavrelelesindeldnıaau )
DAVAEVLETVİÇİ BORÇHN I VSENEi RİHRAC DATRİ DAPİPTİHMALİB( aeyeşlEyin l-vası ıHeıhanger İşlİeyeşlrmin denırolçyııreğil DğAçOe
1119.29.6/2007D>E. 2002005/1353 2002007/6248an>"TEMDEPRERBSONUCUDOLUŞAN ZRI (H( aeyeşlFaalDyetlnedeıOrtğyaıÇıkanıEksTkliklne Aıaeyee Dn aaumsuzşEyin iıeite Tğe dnıaaığsı eniyle AnıBu Eyin n<İAnıDeprn rSounau as ş aşZrınırAr Aç da<İllDyet B ğe İlaunmadu ) DAVDEPRERBTEHLİK ( Davaeyee Dn aaumsuzşEyin iıİAnıDeprn rSounau as ş aşZrınırAr Aç da<İllDyet B ğe İlaunmadu ) DAVRİ Dİ FAALİYETLERDİ ORTAYA ÇIKANVEKSİKLİKLERDavaeyee Dn aaumsuzşEyin iıeite Tğe dnıaaığsı eniyle AnıBu Eyin n<İAnıDeprn rSounau as ş aşZrınırAr Aç da<İllDyet B ğe İlaunmadu ) DAVRLLİYET BAĞID( aeyeşlFaalDyetlnedeıOrtğyaıÇıkanıEksTkliklne Aıaeyee Dn aaumsuzşEyin iıeite Tğe dnıaaığsı eniyle AnıBu Eyin n<İAnıDeprn rSounau as ş aşZrınırAr Aç da<İllDyet B ğe İlaunmadu )
DAVMUCBİRVSEBEP ( aeyeşlFaalDyetlnedeıOrtğyaıÇıkanıEksTkliklne Aıaeyee Dn aaumsuzşEyin iıeite Tğe dnıaaığsı eniyle AnıBu Eyin n<İAnıDeprn rSounau as ş aşZrınırAr Aç da<İllDyet B ğe İlaunmadu )
1119.28.5/2007D>E. 2002005/9126 2002007/3069an>"TEMDEPRERBNEDLMEYLEDUĞRÖNASANTZRI (INKTİNİ (SThlZaınııevri İe ilaHareketdezlKa mAss dAtiKçyiakOAlı ve DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavDeprn reniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G e-lZaınııevri İe ilaHareketdezlKa mAss dAtiKçyiakOAlı ve DAVRİ DAPİPTÖNLER ALRABVE AENETİMVEVLİ LERİNİ GEDİPE GETİRMEİ SST( a AçıAçSüresinin eAz13. MesieaUynınnca DAVESİ PİPTHESAPHN I ( B( reprn reniyle AnıUğrnınl aşZaınııevebni G e-lZaınııevri İe ilaHareketdezlKa mAss dAtiKçyiakOAlı ve
1119.18/5/2007D>E. 2002004/9232 2002007/2720an>"TEMRİ DAPİPTKUS (SUZTSORUMLULUĞUT(vri İe ilaİraiedeaDışç dönÖlendenıvDliAmese DAVAMELİYATBSIRA( NDAVAMELİYATBI (A( NDAKİ ISITIC NIÜK (IZ ( BSONUCUDHASTADAKYLNIKVMEYDNNA GESM ( DavZaınıın K Olrsuzşralarıul kvrlkedenavrelelebni G etKaınıeVeİesmese
1119.12.302007D>E. 2002005/896 2002007/899an>"ÖĞRSAĞLIKVHİZMETİPİPTKUS (LUVİMLETESİ SST( a Aç BulaeyeşlEyin denıKçyiakOAl aşZaınııevebni G eası Açıaau ) dAti2577 Slı YçıYas ' İla13. Mesiedendekev1lYıl DAVRİ DİVEYLERDENRARYNAKHNNAN ZRI (INKTİNİ (SThlYunsışrTeşhis DAVYLNLIŞKTEŞHİSBNEDLMEYLEDUĞRÖNASANTZRI (T( a Aç BulaeyeşlEyin denıKçyiakOAl aşZaınııevebni G eası Açıaau ) dAti2577 Slı YçıYas ' İla13. Mesiedendekev1lYıl DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavSağ
1119.21.202007D>E. 2002005/5556 2002007/618an>"TEMİHTİRAZIRARYDIN VERGİVRİ DASANCAPKABULREDESEMEİ SST( gıan atiTahakkukuaşKlnu atAyk rn ve DAVHİZMET KUS (UD(bada cn BulİhtirazıaKlydııa AçOe DAVVERGİVRİ DASANCAPİHTİRAZIRARYDIN KABULREDESİ İ SST( a nıştğyİKaınılnııldAteezrArdııEen tikr-ıa AçOe DAVHUKUKÇBAYKI( TVEDGESİNDİRİ TVEVTAHSİLVİMLERLERİD(bada cn BulİhtirazıaKlydııa AçOe DAVMAbimAMİNİ (ATIN MİKT ( T( uka AaşAyk rneaak AtaTçhsilrEdesenrVeİgiİlrprolçyısnylapVeİgi DAVGECİKİ TFAİZİT( uka AaşAyk rneaak AtaTçhsilrEdesenrVeİgiİlrprolçyısnylapVeİgi
1119.13.202007D>E. 2002006/5568 2002007/335an>"İNTADLİBGI DANIÜKEVLİ İBREDRARI ( T( rine Açı30rGüktrçne den İibeyeşliı DadAtalarıAçıaığsavBnmev1lYıl DAVMAbimAZRI (INKTİNİ (SThlldlşliı Da BulrelevşRBaşKaınııırine Açı30rGüktrçne den İibeyeşliı DadAtalarıAçıaığsavBnmev1lYıl DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davldlşliı Da BulrelevşRBaşKaınııırine Açı30rGüktrçne den İibeyeşliı DadAtalarıAçıaığsavBnmev1lYıl
1119.30.1002006D>E. 2002006/931 2002006/6661an>"TEMDEPRERBNEDLMEYLEDOLUŞTUĞUTİLERİDESİÜSİNVZRI (INKTİNİ (SThlZaınııevri İe ilarine AçıDüşeulrelevşvnıiükümlülüğüaekre) DAVA AÇNINKESİ ( DEÇERİSİNDEDOLUP OLMAbIĞ B( reprn reniyle Anıas ştu) DAVZRI (INKRİ DAPİPTEYLERS(DENRDOĞMA( B( a Aç Bulesindetrçne den İiAmasıpıAçıaığd veneerrkcelenYase
1119.20/1002006D>E. 2002004/2931 2002006/7287an>"TEMRİ DAYETVURV (UTVEVA AÇBA SÜRESİ ( DavEyin ievTamaıOAlı ve DAVEYLERS(VMİAAMHN I ( BVEKZRI (INKAASANLEŞM ( Davaeyeeyavvıruldurvnvası ıAçSüresinin eAzEyin ievTamaıOAlı ve
1119.6/1002006D>E. 2002006/2249 2002006/4664an>"TEMRİ DAPİPTHİZMET KUS (UD(baeyenlne AıDesğtimıEksTkliğervnya HareketdezliğerBiçimn davaoğ aşaeyeşlEyin lnei DAVRİ Dİ EYLERDENRDOĞÖDEZRI (INKTİNİ (SThl2577 Slı Yçıaeyeşliı DaanmaıUsulüvarnuau' ula13. MesiedenavrelelesindeldnıAmasıpıAçıaığd verrkcelen6i )
DAVMİARGI DAVASI ( NDAVESİ AŞNM Bav2577 Slı Yçıaeyeşliı DaanmaıUsulüvarnuau ula13. Mesiedenavrelelrkcelen6i )
1119.30.1102006D>E. 2002004/13138 2002006/6976an>"İNTPOLİ( MEM (UNUPTRİ DAPİPTVEDDİĞİRYETKİYİKAULLÖNNRKENRADİARÖLDÜRİ SST( gı DaanmaıSounau Eyin ievKlsenleştlğev-ıÖngvlülena1lYıl DAVRİ Dİ A AÇBA SÜRESİ ( DavPolis DAVARMUVHİZMETİBSIRA( NDAVADİARÖLDÜRİ KDavPolis
1119.20/1102006D>E. 2002003/3454 2002006/6592an>"ÖĞRMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDA VASAV(lBrınjdaerFaz BİSu Bı Atn ı İspeniyle Anıada cnnıerEkillne nİdaZaınımevldüğü/a Aç BulAması ve AssDye uka ArMahk Kadelenreelevdezlik KaınııeVeİesdlğev-ıeelevdezlik Kaınıı danrİaren 60 1lYıl rie Davada cn Bulİeyeşliı DadAtebmriı Davası AçıAçabesği ğerbr> DAVEVLİ SİZLİKPKAI ( T(lBrınjdaerFaz BİSu Bı Atn ı İspeniyle Anıada cnnıerAssDye uka ArMahk Kadeldeİebni Gatvası AçıAçt ve/Mahk Kacçıeelevdezlik KaınııeVeİesdlğev-ıeelevdezlik Kaınıı danrİaren 60 ebmriı Davası AçıAçSüresinin eAz30rGüktreğil 1lYıl aau )
DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavBrınjdaerFaz BİSu Bı Atn ı İspeniyle Anıada cnnıerAssDye uka ArMahk Kadeldeİebni Gatvası AçıAçt ve/Mahk Kacçıeelevdezlik KaınııeVeİesdlğev-ıeelevdezlik Kaınıı danrİaren 60 1lYıl rie Davebmriı Davası AçıAçıaabesği ğerbr> DAVMİARGI DAVASI ( B( BrınjdaerFaz BİSu Bı Atn ı İspeniyle Anıada cnnıerAssDye uka ArMahk Kadeldeİebni Gatvası AçıAçt ve/Mahk Kacçıeelevdezlik KaınııeVeİesdlğev-ıeelevdezlik Kaınıı danrİaren 60 ebmriı Davası AçıAçSüresinin eAz30rGüktreğil 1lYıl aau )
DAVHAK ARASÜRÖZGÜRLÜĞÜDavBrınjdaerFaz BİSu Bı Atn ı İspeniyle Anıada cnnıerAssDye uka ArMahk Kadeldeİebni Gatvası AçıAçt ve/Mahk Kacçıeelevdezlik KaınııeVeİesdlğev-ıeelevdezlik Kaınıı danrİaren 60 1lYıl rie Davebmriı Davası AçıAçıaabesği ğerbspan>
1119.4/5/2006D>E. 2002006/109 2002006/353an>"İNTİMNRTBANK ( 'NDA DARIŞIHIĞ BOLMAYANKDEVLETVİÇ BORÇHN I VSENEi RSATIN ASANRASI CID( aç BorçOAlığıSesğtlvniyllne nİdaMevduatvaaA AtaKlbulrEen Kaeği ) rgönü dSkerBakBalnımKldusuvKçınııeBulali İs DAVDEVLETVİÇ BORÇHN I VSENETLERİNİ DARIŞIHIĞ NINKOLMAMA( B( İmyeıBankçss dAtiSatın A ılker- DAVBANK NINKDENETLENİ İ SSTNEDLMEYLEDSATTIĞ BDEVLETVİÇ BORÇHN I VSENETLERİNİ DARIŞIHIĞ NINKOLMAMA( B( İeyendenİebni Gatvebiybev-ıBuvHus Oln aç BorçOAlığıSesğtlne nİdaMevduatvaaığı venaıekin İdaBakBalnımKldusuvKçınııeBulali İs DAVDİLEKÇAPİPTREbi RGEREĞ DavBirbire AnıBağlantısızvHus OlnııeveikvDğAçyA
1119.21.402006D>E. 2002004/9784 2002006/2598an>"İNTMİNİ (ATDA VASAV(l2577 S.K. Md.a13' İiÖngvlülena1lYıl DAVEYLERS(VRİ DİLİĞİNİPTORTAYA ÇIKTIĞ BT DİHT( ebni Gatvası Aç/2577 S.K. Md.a13' İiÖngvlülena1lYıl DAVPOLİ(İ DAÖTÜVMUAMEL SSTNEDLMEYLEDMİNİ (ATDA VASAV(lSç BkvPolislne Aıgı Daanlı ve DAVESİ avPolisievKötürMuamalesi
1119.20/402006D>E. 2002003/2606 2002006/2572an>"ÖĞRGI DALNMAVUSULÜDaveelevdezlik Kaınııerine AçıOtuzrGüklük Ssintrçe Davaeyeşliı DadAtalarıAçıaığSOlmİsnıa Aç BulDiğerliı Dami il in davlmn SOlmaaAn DğAçlDikkatepA ılığdAti2577 Slı Yçıarnuau a13. MesiedeaUynınnca DAVEVLİ SİZLİKPKAI ( T(lOtuzrGüklük Ssintrçe Davaeyeşliı DadAtalarıAçıaığSOlmİsnıa Aç BulDiğerliı Dami il in davlmn SOlmaaAn DğAçlDikkatepA ılığdAti2577 Slı Yçıarnuau a13. MesiedeaUynınnca DAVRİ Dİ GI DADAVA AÇBaveelevdezlik Kaınııerine AçıOtuzrGüklük Ssintrçe Davaeyeşliı DadAtalarıAçıaığSOlmİsnıa Aç BulDiğerliı Dami il in davlmn SOlmaaAn DğAçlDikkatepA ılığdAti2577 Slı Yçıarnuau a13. MesiedeaUynınnca
1119.12.1002005D>E. 2002004/446 2002005/7597an>"ÖĞRGI DALNMAVUSULÜDav2577 Slı Yçıaeyeşliı DaanmaıUsulüvarnuau ula13. Mesieden İiÖngvlülenaesinlne Aıebni G eİsiysi en DAVMERÖR EYLERS(DENRARYNAKHNNAN ZRI (Thlaeyeşliı DaanmaıUsulüvarnuau ula13. Mesieden İiÖngvlülenaesinlne AıZaınııevlğrennmdlğerTatentetibaren 60 Tayanyğı ğerbr> DAVESİ LERİNTVURLNMAVT DİHİDav2577 Slı Yçıaeyeşliı DaanmaıUsulüvarnuau ula13. Mesieden İiÖngvlülenaesinlne Aıebni G eİsiysi en
1119.5.702004D>E. 2002003/5646 2002004/3154an>"TEMROG (TKAPAĞ NINKÇÖKİ SSTSONUCUDÇUKURAVAÜŞENRASI CININKMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDİ İEBİVetFaizrlayanngıcnİ-vası ıÖ cess DAVMİNİ (ATDİ İEBİVetKrpağerÇökenşvnıHeıhanger İşlÖnin lA ılığyaaşRogA A DAVFAİZDVURLNNGICID( KrpağerÇökenşvnıHeıhanger İşlÖnin lA ılığyaaşRogA A DAVTEMERRÜDÜNRASI VT DİHİ(DENRİTİB DAPTVURLNMASID( KrpağerÇökenşvnıHeıhanger İşlÖnin lA ılığyaaşRogA A
1119.29.6/2004D>E. 2002004/596 2002004/3110an>"TEMARMUVHİZMETİPİPTGEDİPE GETİRESİ SSTSIRA( NDAVHİZMETİPDAÖTÜVİMLEYİŞSTNEDLMEYLEDVEDESİNRZRI (DANVDO ÖYIDMİNİ (ATDİ İEBİVeteelevlşliı Damiolurbr> DAVRİ Dİ GI DANIÜKEVLİ LİKOLMA( B( İçme SnyuaHattııGeçiİesmese DAVRÇME SUYUDHATTIVGEÇİRESİ SSTSIRA( NDAVKAZIRGEDİ DIŞ NDAVKALA DARIAYOLUNADVEDESİNRZRI (H( ebni Gatvası AçndAteelevlşliı Damiolur-lZaınııevuizmBaievKötüreminyişindenıKçyiakOAlıOlmaamada
DAVHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDOLUŞAN ZRI (TEÇİNDMİNİ (ATDİ İEBİVetİçme SnyuaŞebeknin GeçiİeserğğnaYaan atiKazç BulKrınyoau atZaınıeVeİKade<- eelevlşliı Damiolurbr> DAVMİNİ (ATDA VASANDAVEVLİ LİKGI DAVYOLUVetİçme SnyuaŞebeknin GeçiİKaktrçn lYolıKennııea Yaan atiKazç BulKrınyoau atVyrdlğevZaınııevuizmBaşK Olruveite Tğe dnıaaığsı bspan>
1119.25.6/2004D>E. 2002003/4911 2002004/3006an>"İNTARMUVKONUTUNUPTZABITACA BOŞALT LI ( B( ada cnnıerMani aİebni Gatvrmiym l-vası ıAçSüresinin eAzHğsap BimadandAt2577 S.K.'ula12. MesiedeaUygu Bimada DAVMANEVİVMİNİ (ATD(ıada cnnıereölevşTçhsislşlOturmakta DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavMani aİebni Gat/2577 S.K.'ula12. MesiedeaUygu Bimada DAVEVLİ VTAHSİSLİ ARMUVKONUTUNUPTZABITACA BOŞALT LI ( B( ada cnnıerMani aİebni Gatvrmiym l-vası ıAçSüresinin eAzHğsap BimadandAt2577 S.K.'ula12. MesiedeaUygu Bimada
1119.30/402004D>E. 2002001/4552 2002004/2026an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATD(ıDeprn rSour Aç da DAVOLUMSUZTEYLERD(ıDeprn rSour Aç da DAVDEPRERBSONRA( KURT DSÜRFAALİYETLERİPİPTVEVKOORD (ASYONKÇALIŞMAL ( IPTGEMERSİZLİĞİH( deni aİebni Gatv-laaumsuzşEyin /asaydairi İe ilaHareketdez T) nnıSözrKsu suıaaığsıvbr> DAVDOĞRUDANVDOĞRUYAVMİARGI DAVASI ( BA ASI ( B(ıDeprn rSour Aç da DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavMani aİebni Gat/Deprn rSour Aç da DAVESİ avMani aİebni Gatvası AçıAçmakdar- reprn rSour Aç da
1119.12.402004D>E. 2002004/1477 2002004/2115an>"TEMRİ DAPİPTOLUMSUZTEYLERS(DENRARYNAKHNNAN ZRI (Thlreprn reniyle Anıas ştu) DAVOLUMSUZTEYLERD(ıri İe il/reprn reniyle Anıas ştu) DAVZRI (Thlreprn reniyle Anıas ştu) DAVMİNİ (ATVASI ( B( aeprn reniyle Anıas ş aşZaını<-vesindetrçne den İiAmasıpıAçıaığd veneerreğerİlrileemmese DAVESİ avreprn reniyle Anıas ştu) DAVDEPRERBNEDLMEYLEDMİNİ (ATVASI ( B( ri İe ilarine AçıDüşeulrelevşvnıiükümlülüğüaekre) DAVHİZMET KUS (UD(baeprn reniyle Anıas ştu) DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavDeprn reniyle Anıas ştu)
1119.16.302004D>E. 2002002/4534 2002004/2508an>"ÖĞRSAKATLIKVORLNINDAVMEYDNNA GESİNVARTIŞB( ada cnnıerDğhaiÖ cekevZaınııeareniylmaaAn asaylaaalgilşlBumadığAçıHa- Dav2577 S.K. Md.a13aUynınnca DAVMİNİ (ATVASI ( B( eerör ÖrgütülenrSilahOstealdııszSounau gı aamama/Amn aerİlk DAVA AÇBA SÜRESİ ( PİPTGENİDAPTVURLNMASID( Sakat DAVBİLİRKİŞSTRAPO(UNUPTTEBLİĞİHÜZEDİPE BAKİYEAMİNİ (ATIN ÖDENİ SİDA VASAV(lSçkat
1119.8.302004D>E. 2002002/4228 2002004/2358an>"ÖĞRNAKDİDMİNİ (ATDİ İEBİVeteelev DAVMUHASEBE-İ UMUMİYEAKANUNU HÜKÜRLERİDGEREĞ NCAP5 YILLIKVZNMANAŞNM BESİ ( PİPTUYGUHN I ( BGEREĞ Daveelev DAVZRMANAŞNM BESİ ( Daveelev DAVPOLİ( MEM (UNUPTEVLİ VSIRA( NDAVGEÇİRDİĞİRTRAFİKPKAZ ( BSONUCUDÖLÜMÜDavMirasçılnınnıevNakilrebni Gatvebiybev-lZamanaşn OrSsininrbr> DAVEVLİ LİKPOLİ( MEM (UNUPTEEÇİRDİĞİRTRAFİKPKAZ ( BSONUCUDÖLÜMÜDavMirasçılnınnıevNakilrebni Gatvebiybev-lZamanaşn OrSsininrbspan>
1119.14.102004D>E. 2002002/366 2002004/162an>"ÖĞRMERÖR EYLERSBSONUCUDMEYDNNA GESİNVÖLÜM O ÖYIDNEDLMEYLEDMİNİ (ATVİ İEBİVetSosyal RiskvrlkedeaUynınnca DAVSOSYAL RİSK İLK ( DUY ( CADMİNİ ( YÜKÜRLÜLÜĞÜDaveerör Eyin izSounau deydanamGelenşÖlü DAVMİNİ (ATDİ İEBİVeteerör Eyin izSounau deydanamGelenşÖlü
1119.7.10/2003D>E. 2002003/590 2002003/3845an>"İNTMİARGI DAVASI ( B( ada cnnıerEşn eAza AçOe DAVBİLİRKİŞST( a AçıKsu suıaaaydaiBeserğişi laiafs danrTrtilles60 Eklebni G Rapodu aıekin İdaa Aç Bulesindetrçne den İiAmasığd veneerrikkatepA ılığsı ıerekrekmninrbr> DAVA AÇBA SÜRESİ ( PİPTVURLNNGICID( aeyeşlEyin lHakkendavYaz YçıBnmdlrimpA ılığda DAVAUS (T( uizmBaşK Olru atağyalstaak AtaOrtğyaıÇıkanıZaınııevG d6rims DAVRİ DİVEYLER (vuizmBaşK Olru atağyalstaak AtaOrtğyaıÇıkanıZaınııevG d6rims DAVZRI (T( a AçıKsu suıaaaydaiBeserğişi laiafs danrTrtilles60 Eklebni G Rapodu aıekin İdaa Aç Bulesindetrçne den İiAmasığd veneerrikkatepA ılığsı ıerekrekmninrbr> DAVHAKL ( N SAKLI TUTULI ( B( ada cnnıerFaz Byaıekin İdaHaklnınnılSçkOııeutmulmaamada
1119.4.6/2003D>E. 2002004/799 2002004/2621an>"İNTHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDMİNİ (ATDİ İEBİVetBaleeDyenn lYolıgıan vÇalışmalnın DAVMAbimAMİNİ (ATTİ İEBİVetBaleeDyenn lYolıgıan vÇalışmalnın DAVB LEDİYAPİPTHİZMET KUS (UD(bYolıgıan vÇalışmalnın
1119.25.3/2003D>E. 2002001/2676 2002003/1093an>"İNTMİNİ (ATDA VASAV(lJa darmalKsutrolü Esn Aç da DAVZRMANAŞNM B(lJa darmalKsutrolü Esn Aç da DAVA AÇBZRMANAŞNM B(lJa darmalKsutrolü Esn Aç da DAVMRAFİKPKAZ ( B(lJa darmalKsutrolü Esn Aç da
1119.19.202003D>E. 2002001/627 2002003/525an>"İNTMİNİ (ATDİ İEBİVeteeröristlnen Eyin izSounau Öle vT enaPersonrti eAzEşe DAVMERÖR EYLERSBSONUCUDÖLİNVTDAPTPERSONEL PİPTEŞmAVEVÇOCUKL ( IPTMİNİ (ATDİ İEBİVetNakilrebni GatvebiybenİdaakcelenYase DAVRİ DAPİPTNAKDİDMİNİ (ATDSORUMLULUĞUT(veeröristlnen Eyin izSounau Öle vT enaPersonrti eAzEşe DAVNAKDİDMİNİ (ATDKOMİSYONU CAD NCASEMERGIPASI ( BGEREĞ Daveeröristlnen Eyin izSounau Öle vŞahsıAzEşe
1119.6.202003D>E. 2002001/5251 2002003/494an>"TEMDEVRİYEAEVLİ İBSIRA( NDAVASI CIDMURİSİNİPTPSİKOLOJİKPPROBLERLERİDOLA DVURKA BİRVPOLİ( MEM (UVT DAFINDA DATEŞBA AS DAKRÖLDÜRÜLM ( Davaeyee Dn HizmBaşK Olruveniyle Anıebni Gatvralarıul ) rbr> DAVRİ DAPİPTHİZMET KUS (UDNEDLMEYLEDMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATDSORUMLULUĞUT(vada cnOAr Mue denilaaevriyavreleve DAVPOLİ( MEM (UNUPTEVLİ VSIRA( NDAVPSİKOLOJİKPSORUNL ( TOLA DVURKA BİRVPOLİ( MEM (U CADATEŞBA AS DAKRÖLDÜRÜLM ( Davaeyee Dn HizmBaşK Olruveniyle Anıebni Gatvralarıul ) r-nÖlendenıDavPsikolojik ralaalnıı lumadaerdemlru vaeyeeenrebkibi vevledbİşlA ılığda DAVMİNİ (ATDİ İEBİVetPolis DAVPSİKOLOJİKPSORUNL ( TOLA DPOLİ( MEM (UNUDİ KİPREDEPBGEREKLİVMEDBİRLERİDALMAYANKRİ DAPİPTMİNİ (ATDSORUMLULUĞUT(vaevriyavreleve
1119.20.902002D>E. 2002002/191 2002002/644an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATD(ıBırbakBa'ıeveblimatıylaaHazırOAl aşB Aç da DAVAİŞİLİKPHAKL ( NADAĞIR SALDIRID(ıBırbakBa'ıeveblimatıylaaHazırOAl aşB Aç da DAVSUS (LUKTRAPO(UD(ıBırbakBa'ıeveblimatıylaaHazırOAl aşBelgn<- Kişilik Haklnınna Ağırtealdııszeite TğevebşıyaaşSuç amnOAr/Mani aİebni GatvnmesKadeeektiğerbr> DAVRİ DAPİPTAĞIR HİZMET KUS (UD(bBırbakBa'ıeveblimatıylaaHazırOAl aşB Aç da DAVAĞIR HİZMET KUS (UD(bBırbakBa'ıeveblimatıylaaHazırOAl aşB Aç da
1119.3.1002001D>E. 2002000/5367 2002001/4207an>"TEMRİ DAPİPTCEVAPDVEDME SSİ ( Davalgilşlnen vıruldurDn ğğçelne nİdaaeyee Dn Kayıtlnınna GiİdlğerTatentetibaren 60 Tayanyğı ğer-vaadeİs DAVDİLEKÇAPİPTRİ DAPİPTKAYITL ( NADGİRDİĞİRT DİHT( aeyee Dn CevapeVeİKarSsinin Dn lurTatentetibaren 60 Tayanyğı ğer-vaadeİs DAVPOSTATİLE Rİ DAYETİADELİVMAAHHÜTLÜTEVNDEDESİNRVURV (UTDİLEKÇA( Davaeyee Dn CevapeVeİKarSsinin Dn lurTatentetibaren 60 Tayanyğı ğerbr> DAVCEVAPDVEDME SSİ ( Davalgilşlnen vıruldurDn ğğçelne nİdaaeyee Dn Kayıtlnınna GiİdlğerTatentetibaren 60 Tayanyğı ğer-vaadeİs
1119.11.10/2000D>E. 2001999/2162 2002000/5120an>"TEMSOSYAL RİSK İLK ( Deteerör asaylarszeniyle AnıeerkrEdesenrTopraklnınnşK llnınl mamAss dAtivnıHk ApiOlığsı dAtiKçyiakOAl aşZaını
DAVMERÖR O ÖYL ( TNEDLMEYLEDMİŞINMAZL ( N MERKREDESİ K ZORUNDAVKALI I ( B( rasyal Riskvrlkede-aevlettenİebni GatvİsiysipvİsiysemeKade
DAVMİŞINMAZL ( N MERKREDESİ K ZORUNDAVKALI I ( B( eerör asaylarszeniyle Anı- rasyal Riskvrlkede/aevlettenİebni GatvİsiysipvİsiysemeKade
DAVCANKGÜVENLİĞİNİPTSAĞLANAMAMA( B( rasyal Riskvrlkede-ebşını z DAVMİNİ (ATD(ırasyal Riskvrlkede-eerör asaylarszeniyle Anıebşını z
1119.27.102000D>E. 2001999/6160 2002000/295an>"İNTYURT DIŞ ÖYLIKL (DavEksTklnmesğn Aıebiybev-ı2577 Slı Yçıarnuau a12. Mesieden İiÖngvlülenaİcr ıTaindennnıradaAy DAVRCRAVT DİHİDav2577 Slı Yçıarnuau a12. Mesieden İiÖngvlülen/radaAy
1119.2/1101999D>E. 2001999/1746 2001999/5376an>"ÖĞRMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATD( ada cnnıerOğlu DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davebni Gatvası AçndAtTİşlvavBeşlYıl DAVRİ DİLİKPOLGUS Davebni Gatvası AçndAtTİşlvavBeşlYıl DAVRŞKENCAPSONUCUDÖLÜMBNEDLMEYLEDMİNİ (ATVASI ( B( TİşlvavBeşlYıl DAVHİZMET KUS (UD(bKamuteelevlşdeePolis DAVARMUVEVLİ LİLERİPİPTEVLİ VKUS (L ( TSONUCUDVEDDİKLERİDZRI (L (ThlaeyeepA eyh AçıDlarıAçıaabesmninrbspan>
1119.6/1001998D>E. 2001997/5570 2001998/3406an>"İNTİPTAL ASI ( B( eahakkukrEtilİesenrAtıksulvniyl Açıekin İdaİhen nama ilavnvasyBaağı DAVEVLİ VREDRARI ( T( Temyiz DAVRİ DİRGI DAVEÇİNDEDVEDESİNREVLİ SİZLİKPKAI (L ( T( Temyiz
1119.6/1001998D>E. 2001997/750 2001998/2925an>"İNTMİNİ (ATDASI ( B( AşııszYağışOAr Sounau deydanamGelenşSel Felaketireniyle AnıUğrnınld ve<ÖneİSülü en DAVMİARGI DAVASI ( B( eelevlşlnamayaaşldlşliı Daai in davlmn aera Aç Buleelev DAVEVLİN YÖNÜ(DENRD AÇNINKREbi R(İKaınıın KlsenleşKaden İtiİaren 60 OtuzrGüktrçe DavaeyeerMahk KadeldeİDoğrudaera AçvAmasığdanBulekrekmninrbspan>
1119.11.601998D>E. 2001997/809 2001998/2540an>"TEMRİ DİDA VAL (ThlHeılTürlüvBelgnnilaaiğerli il ilYunçndAtAssDye uka ArHakimlTklne AçıdeİVeİesebesği ğerKurm DAVZRMANAŞNM B(laeyeşlası lnı<-İHeılTürlüvBelgnnilaaiğerli il ilYunçndAtAssDye uka ArHakimlTklne AçıdeİVeİesebesği ğerKurm DAVASLİYEVHUKUKPHAKİMLİKLERİD(vaeyeerMahk Kadelavrendeİesmek DAVA AÇBA SÜRESİ ( DavaeyeerMahk Kadelavrendeİesmek
1119.17.401998D>E. 2001996/468 2001998/196an>"İNTA VAL (DAVESİ VURLNNGICID( ebmriı Davası lnınl-vAsknei DAVMİARGI DAVASI L ( T( esintlayanngıcnİ-vAsknei DAVASKERİDHİZMETLERDEDHİZMET KUS (UD(bebmriı Davası Açı- esintlayanngıcnİbspan>
1119.23.201998D>E. 2001996/2548 2001998/756an>"İNTMİNİ (ATDASI ( NDAVZRMANAŞNM BVURLNNGICID( aeyeeşK Olruventicess DAVZRMANAŞNM BVURLNNGICID( aeyeeşK Olruventicess DAVRİ DAPİPTKUS (UDNETİC ( DMEYDNNA GESİNVKAZ DAKYLRAHNNAN AİŞİNİPTPROTEZ ÜCRETİBEÇİNDMİNİ (ATDİ İEBİVetZamanaşn OrSsinin Dn layanngıcnİbr> DAVPROTEZ ÜCRETİNİPTÖDETESİ SSTASI ( NDAVZRMANAŞNM BVURLNNGICID( aeyeenİdaK OlruzSounau gı aama aşada cnnıerAçt ve
1119.9.201998D>E. 2001996/725 2001998/259an>"ÖĞRMANEVİVMİNİ (ATD(ıaeyeenİdagürütmeyşlaurdurmalKçınııeBaUygu Bığı İspeniyle Anıbr> DAVYÜRÜTMAPİPTDURDURULI ( BARI ( T( aeyeenİdaBuvKçınııaUygu BığklnıiükümlüiOlığsı-Uygu Bığd ve DAVRİ DAPİPTYÜKÜRLÜLÜĞÜDavgürütmenilaaurduruaığsıvKçınııeBaaeyeenİdaUygu BığklnıiükümlüiOlığsı-Uygu Bığd ve
1119.11.1201997D>E. 2001996/448 2001997/5647an>"TEMAARIYAKIT İSTASYONUT(veeröristlneenrgıtn ı İsndairi İe ilaHizmBaşK Olru un lumadığAçıbr> DAVHİZMET KUS (UD(bAkaryıtntvİsiasyonununveeröristlneenrgıtn ı İsrbr> DAVZRI (INKTİNİ (SThlri İe ilaHizmBaşK Olru un lumadığAçıeniyle Anıbspan>
1119.24/1101997D>E. 2001995/6440 2001997/4796an>"İNTZRI (INKGÜNCASLENİ SİD(bebmriı Davası Aç daeZaınııevKçınıvebindenavrelelGülenllenYase
DAVMİARGI DAVASI ( B( ZaınııevKçınıvebindenavrelelGülenllenYase
DAVA AÇBDİLEKÇA( YLEDİSTAPİSİNVMİKT (LABVUĞLIVKALI I ( B( ası ıTainden İtiiaren enaYasaltFaizrgürütül tikrZrınııAzHğsap Bimadanıerekrekmninrbr> DAVFAİZDHESAPHN I ( B( ZaınııevGülenllenYase davası ıTaindeeİAnıBağlınKaaılığdavbspan>
1119.25.601997D>E. 2001997/1839 2001997/258an>"ÖĞRVAZİFEVMALULÜDavMirasçılnıaiNakilrebni GatvnmesKade-a AçıAçSüresininrbr> DAVNAKDİDMİNİ (ATD( EmnDyet DAVA AÇBA SÜRESİ ( VetNakilrebni GatvnmesKadeeebiybenİdaaeyeeenrdine rbspan>
1119.29.101997D>E. 2001997/122 2001997/11an>"İNTESİ avebmriı Davası Aç-aeyeşlemin -Suç aaalgidevOaığı veriı DavKaınııylapTespitrEdesenrEşy lnııevaaderEen meYase
DAVMİARGI DAVASI ( B( a AçıAçSüresinin-aeyeşlemin
DAVRİ DİRİMLEM avebmriı Davası Aç-a AçıAçSüresininrbr> DAVSUÇLATİLGİSİ OLMAbIĞ BGI DAVARI ( YLATTESPİTREDESEPTEŞYÇNINKİADEREDESİ İ SİD(bebmriı Davası Açrbspan>
1119.29.101997D>E. 2001996/122 2001997/113an>"İNTEL KOYMÇBavKolluk Önin ivaak AtaElkolığdavvnvasharSour a AçıİAnırlgide Dn aaığı verAnlaşn aerEşy rbr> DAVZRI (T( Kolluk Önin ivaak AtaElkolığdavvnvasharSour a AçıİAnırlgide Dn aaığı verAnlaşn aerEşy nıevaaderEen meYase DAVRİ DAPİPTSORUMLULUĞUT(vaoğ aşZaınııevKçışn aeığAçıbr> DAVAOLLUKTÖNLERSBOS DAKREL KONUHN TEŞYÇB( a harSour a AçıİAnırlgide Dn aaığı verAnlaşn ığdanAtRağmeevaaderEen meYasendenıroğ aşZaını
1119.17.101997D>E. 2001996/764 2001997/46an>"TEMRİ DAPİPTHAKSIZTEYLERSB( ZaınııevTespitrEdesYase DAVZRI (INKÖĞDAPİLM ( Davaeyee Dn HaksızvEyin iadatiroğ aşZaını DAVYI DAYAVZRI (INKTESPİTİBEÇİNDVURV (ULDUĞUTGÜNB( ZaınııevlğrennmdlğerGüktaak AtKlbulrEen mninrbr> DAVA AÇBA SÜRESİ ( VetZaınııevlğrennmdlğerTatentetibaren 60 TİşlYıl rçe Dava Aç BulAmasığıOlmaamada
1119.6.1201996D>E. 2001995/773 2001996/599an>"ÖĞRMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATD( Çocuğunve.C.D.D.GenelıMüdürlüğüıMülkDyeti dSkerArsçdAtBumadaerSuirosuvKuyuyA DAVEVLİ LİKGI DAVYERİD(vÇocuğunve.C.D.D.GenelıMüdürlüğüıMülkDyeti dSkerArsçdAtBumadaerSuirosuvKuyuyA DAVESİ AŞNM BBULUNMAMA( B( ada cnOArs ZaınııevlğrennmdlğerTatentetibaren 60 1lYıl
1119.6.1201996D>E. 2001993/773 2001996/599an>"ÖĞREVLİ V(ıebni Gatvası Açİ- TCDD'nnnıruirosuvKuyusu ataüş tikrÖle vÇocukrbr> DAVMİNİ (ATDA VASANDAVEVLİ V(ıeCDD'nnnıruirosuvKuyusu ataüş tikrÖle vÇocukrbr> DAVARMUVHİZMETİBGEREĞ DSAHİP OLUNANVMİŞINMAZDAVGEREKLİVÖNLERLERİNTALI I ( BZORUNLULUĞUT> DAVESİ AŞNM BetZaınııevlğrennmdlğerTatentetibaren 60 aeyeerMahk Kadelnvası ıAçSükta
DAVZRI (INKÖĞDAPİLDİĞİRT DİHTENRİTİB DAPTRİ DAVMAHK İ SİNEVA AÇBA SÜKT VESİ span>
1119.28/1101996D>E. 2001995/6770 2001996/7965an>"İNTMİARGI DAVASI ( B( ada ıAçSüresininrbr> DAVA AÇBA SÜRESİ ( Vetebmriı Davası Açrbr> DAVADLİVEMANETETALI ANVSİLAHIPTGI DAVARI ( NA RAĞMENKİADEREDESİ İ SİD(bebmriı Davası Aç-esintbspan>
1119.10/1001996D>E. 2001995/934 2001996/5933an>"ÖĞRMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATD( YanlOlmAmeliyattbr> DAVYINLIŞ AMELİYATD( ebni Gatvbspan>
1119.8.1001996D>E. 2001995/1508 2001996/5887an>"İNTMİARGI DAVASI ( B( Zaınımevle ilaMüterafik K Olru-Mesii vevdeni aİebni Gatvbr> DAVMÜTERAFİKPKUS (T( ebmriı Davası Aç daeMesii vevdeni aİebni GatvHğsabanAtEtkide
DAVMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATD( ebmriı Davası Aç-Müterafik K Olrrbr> DAVMİTBİKATDAHNN NDAVKALA DBOMBÇNINKPATLNMASIDNEDLMETİLE MEYDNNA GESİNVZRI (T( Müterafik K OlruneMesii vevdeni aİZrınıAtEtkide
1119.4/1001996D>E. 2001995/964 2001996/5781an>"İNTİÇKİLİRİMGEDİPİTKAPATSÜRİMLEM PİPTGETKİSİZLİKPDO ÖYIS YLATİPTAL Davebni Gatvebiybevbr> DAVMİNİ (ATDetİçkilşlİşyne nİ KrpatSüremin n eAzietkidezlik rosayısnylnıali İrEen milmuğığAçıbr> DAVRİ DİRİMLEMİPTGETKİSİZLİKPNEDLMEYLEDİPTAL Davebni Gatvbspan>
1119.7.201996D>E. 2001995/4945 2001996/271an>"İNTIIDSAYILI CETVELEDMİB DSÖZLEŞMELİTPERSONELTOLA DASI CININKSÖZLEŞME ÜCRET FARKL ( IPTÖDENİ SİDİ İEBİVetSözksu suıPersonrteaUygu BiacAtaSözleşKa Ücretlnen çıekin İdaYösğtimıKldusuvKçınılnınliteaUygu Bm ıTaindlne nİdaArmşt dıaığda DAVSÖZLEŞMELİTPERSONELETUYGUHN ACAKRSÖZLEŞME ÜCRETLEDİPE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUPKAI (L ( TİLETUYGUHNMAVT DİHLERİPİPTAI ŞTIRASI ( BZORUNLULUĞUT( IIDSlı YçıCetveAnıebbiaSözleşKalşlPersonrt aaAn DğAçcn BuleözleşKa Ücret Farkıvebiybevbr> DAVÜCRET FARKIDİ İEBİVetIIDSlı YçıCetveAnıebbiaSözleşKalşlPersonrt aaAn DğAçcn Bul-tSözksu suıPersonrteaUygu BiacAtaSözleşKa Ücretlnen çıekin İdaYösğtimıKldusuvKçınılnınliteaUygu Bm ıTaindlne nİdaArmşt dıaığda
1119.18.901995D>E. 2001994/6053 2001995/3611an>"İNTYURTDIŞ NDAVEVLİ LİKPERSONELT( BombaOstealdııszSounau OtomobileldeİDoğaaşHasnııevebni G eKsu sundairi İeyavgıan atiBırulduvbr> DAVŞİDDET VE SUİKAST O ÖYL ( T(şHasnımevle Otomobil DAVHAS (INKTİNİ (STEÇİNDRİ DAYETVURV (ULM ( B( Brruldu uniBİşlYıl DAVA AÇBA SÜRESİ ( Davaeyeeyavgıan atiBıruldu unidine AdatiSour bspan>
1119.3.401995D>E. 2001994/1849 2001995/1009an>"ÖĞRTIPTA UZMINLIKKÖĞDAPİMİVEVLİN AI ŞTIRMAVEVLİ Lİ( DavSağlıkaBakBal veneerAyne DAVNÖBETAMİNİ (ATIDaveıli UzmBal kvlğrennmimevle Armşt dmateelevlşde elnmesYase
DAVMİARGI DAVASI ( B( esinlne GeçtTktntiSour Amasığda
1119.21.1201992D>E. 2001991/2327 2001992/4491an>"ÖĞRMAbimAMANEVİVMİNİ (ATD( Personrti Elektrik Akn O alKçpasığda DAVFAİZDVURLNNGICID( aeyee Dn ebni Gatvrmiym G edineee tikreimerrüdçıDüştüğüıTatentetibaren 60 gürütülmninrbr> DAVRİ DAPİPTMİNİ (ATDİ İEBİ(STREbiETM ( DavMadilrebni GattatFaizrlayanngıcnİbspan>
1119.27.401992D>E. 2001989/141 2001992/1618an>"İNTHİZMET KUS (UDavMİT Rapodu dönKişilik HaklnınnıevahlalrEen mninrbr> DAVMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATD( aeyee Dn HizmBaşK Olruveniyle Anıbr> DAVRİ DİVEYLERLERPNEDLMEYLEDİİ Dİ GI DADAVA AÇBA AS BİLM ( Davalgilşlaeyeeyavvıruldusğ AtaÖevKçınıvA ıldıktatiSour Mümkünıaaığsıvbspan>
1119.14.301991D>E. 2001990/266 2001991/939an>"TEMRİ DİDEYLERDENRDOĞAN ZRI (Thlr AçıAçSüresinin eAziasnyAtrvliaArmşt dıaığda
DAVDOĞRUDANVDOĞRUYAVMİARGI DAVASI ( B( aeyeşlEyin datiroğ aşZaınııevebni G ebr> DAVMİARGI DAVASI ( B( aeyeşlEyin datiroğ aşZaınııevebni G ebspan>
1119.15.301979D>E. 2001971/9 2001979/5an>"İNTDOĞRUDANVDOĞRUYAVMİARGI DAVASI ( BA ASI ( B(ıDanıştay'çlDirekiiBırulduvbr> DAVDANIŞTAY'DAVAİREKTVA AÇBA ASMA( B( ada nıAzHğıvAşamAss dA DğAçlDi ğğçes nİdaaeyes
11 styin="bordeİ=nonr" clanama=13.UYUŞMAZLIK>

UYUŞMAZLIK

>
1119.24/902012D>E. 2002012/157 2002012/182an>"ÖĞRİM (TPHN ITUYGUHNMASINDA DARYNAKHNNAN MİNİ (ATVASI ( B( rmnıvPlunçndAtOkulvAlanstaak AtaAyrasıpıTapuvKçydıerine AçıKamulmşt dıaacAtaŞerh eKsu atiFiesenrEantıaığyaaşlrsa<-aebmriı Davası lnınlKçpsamsndairi İşliı Daai in ceaÇözümlesği ğerbr> DAVRM (TPHN INDAVOKULDAHNN BOS DAKRAYRASANVMİŞINMAZVetFiesenrEaiAtıaığı ver-ıKamulmşt dmAsszrEantmazeniyle Anıebşını zın Bniyl AievnmesKadeeası Açnıevaeyeşliı DadAtGvlülei ğe/ebmriı Davası Açrbr> DAVMİNİ (ATVASI ( B( Kamulmşt dmAsszrEantmazeniyle An/rmnıvPlunçndAtOkulvAlanstaak AtaAyrasıpıTapuvKçydıerine AçıKamulmşt dıaacAtaŞerh eKsu atiFiesenrEantıaığyaaşlrsa<-aebmriı Davası lnınlKçpsamsndairi İşliı Da Buleelevlşlnau )
DAVARMUL ŞTIRMASIZTELATSÜR( rmnıvPlunçndAtOkulvAlanstaak AtaAyrasıpıTapuvKçydıerine AçıKamulmşt dıaacAtaŞerh eKsu atiFiesenrEantıaığyaaşlrsa<-aBniyl AievnmesKadeeası Açnıevaeyeşliı DadAtGvlülei ğeebspan>
1119.24/301997D>E. 2001997/15 2001997/14an>"ÖĞRMAbimAVEVMANEVİVMİNİ (ATD(İşkelen AnıÖsümereniylmaaAn EmnDyet DAVRŞKENCAPSONUCUDÖLÜMB(İşkelen AnıÖsümereniylmaaAn EmnDyet DAVMİNİ (ATVASI ( B(İşkelen AnıÖsümereniylmaaAn EmnDyet DAVRÇİMLEDİDBAKINLIĞ BALEYHİPE A AS NVMİNİ (ATVASI ( B(İşkelen AnıÖsümereniylmaaAn EmnDyet
1119.13.701981D>E. 2001981/3 2001981/13an>"İNTTEKELTOLADAKRYÜRÜTÜSİNVHİZMETLERVSIRA( NDAVPERSONEL P UĞRAbIĞ BZRI (L (Thebni Gatvası Açbr> DAVMİNİ (ATVASI ( B(Tekrt aaA Atagürütül n DAVMRİNVKAZ ( BSONUCUDÖLİNVTDAPTŞEF DaMirasçılnınn DemiyktntiYoksunnKaamAvebni Gatnvebiybebr> DAVDESTEKTENRYOKSUNVKALMAAMİNİ (ATIDİ İEBİVeT enaKaz İszSounau Öle vT enaPersonrti eAzAesedelDnbspan>
11 styin="bordeİ=nonr" claf=iddtc2577.>E.#14anama=14>

Mesie 14a/H1>>

11 styin="bordeİ=nonr" clanama=14.GI DATAY>

GI DATAY

>
1119.21.002017D>E. 2002015/4326 2002017/1350an>"TEMA (UMRİMLEM PİPTİPTAL DİSTARSB(Uy şı z DAVEVLİ LİKMAHK İ (2022 S.ıarnualKçpsamsndakerAy DAVGI DAVYOLUVeUy şı z
1119.25.1002012D>E. 2002012/10482 2002012/26913an>"İNTÖD İ EMR PİPTİPTAL D( eelevsizaVergeevntreyeerMahk Kal in dava AçvAmasıpıAçıaığd vevlmn SOlmİselesindeldnıaaupvOaığı veneerİrdelenYadiğer- DAVRİ DİRGI DAVARI ( NIDİ KİBİN ADLİ GI DADAVYAPİ BİRVA AÇBA BİLM PİPTKOŞULL ( T(şldlşliı DaaMahk Kalne aAr Aç dak aeelevçıDlİşlUy şı z DAVGISA BOŞLUKL ( IPTDOLD (ULM ( B( nmemn Emrn eAzali İs/eelevsizaVergeevntreyeerMahk Kal in dava AçvAmasıpıAçıaığd vevlmn SOlmİselesindeldnıaaupvOaığı veneerİrdelenYadiğer- DAVHAKRDÜŞÜRÜCÜVESİ avSour daereelevlşlMahk Kadavlmn aera Aç eelevsizaMahk Kadavlmn ıOlmaaaera Aç BulDevamszeite TğeldnıKlbulrEen tikreelevsizaMahk Kadava AçvAmasığdaıİAnıKaz nn ıOlmHaklnınnlSçkOııeutulmulmaağı ğer-vHAtaaüşürücütesin Dn HataOstiı Davaüzn DnnıBağlınMahk Kadava Aç BulAmasd ve
1119.2.702002D>E. 2002002/5436 2002002/6003Dn>"ÖĞREVLİ LİKMAHK İ DE A AS NVA AÇB(reelevsizaMahk Kadak eası BulDevamszaau ) <-veelevsizaMahk Kadak eası ıİAnıKaz nn ıOlmHaklnılSçkOııeutulmulmaağı ğendaerHAtaaüşürücütesinlnen de eelevsizaMahk Kadavlmn ı verZçmanamGelelHğsap Bimada
DAVEVLİ SİZKMAHK İ DE A AS NVA AÇB(rKaz nn ıOlmHaklnılSçkOııeutulmulmaağı ğendaerHAtaaüşürücütesinlnen de eelevsizaMahk Kadavlmn ı verZçmanamGelelHğsap Bimada DAVHAKRDÜŞÜRÜCÜVESİ LERV( eelevsizaMahk Kadavlmn aera Aç<-lKaz nn ıOlmHaklnılSçkOııeutulmulmaağı ğendaerHAtaaüşürücütesinlnen de eelevsizaMahk Kadavlmn ı verZçmanamGelelHğsap Bimada DAVPRİM BORCUDVEVFAİZİPTİPTAL DASI ( B( eelevsizaMahk Kadavlmn ı Açİ- Kaz nn ıOlmHaklnılSçkOııeutulmulmaağı ğendaerHAtaaüşürücütesinlnen de eelevsizaMahk Kadavlmn ı verZçmanamGelelHğsap Bimada DAVİİ Dİ GI DADAVEVLİ SİZKMAHK İ YERGIPASANRVURV (UT(ıDanıştayaVeyaaalgilşl"gelevlş"aMahk Kayavvıruldm ıTaindeeaaA AtaKlbulrEen i ğeebspan>
11 styin="bordeİ=nonr" clanama=14.DANIŞTAY>

DANIŞTAY

>
1119.12.402017D>E. 2002017/589 2002017/2258an>"ÖĞRRİSKLİDAHNN İHN INA İLİŞKİN BAKINLAR KURULUPKAI ( IPTİPTAL DASI ( B( RisklşlA aerİlAn EdesenrBölgndn DAVİPTAL ASI ( BA SÜKT VHUKUKİ GI AR ŞARTIB( RisklşlA aerİlAn EdesenrSnnıılnıtrçe Davebşını zı
1119.20.002017D>E. 2002016/8121 2002017/835an>"İNT NCASEMERRAPO(UD(ıDğAçcnOAr HakkendavarnuaşlMuaKalnvgıan ığk DAVA SİNDVEVYÜRÜTÜSM ( DGEREKLİVİMLEM avakcelemavRapodur-vHAzırOsktAşğı İspeite Tğeldnlemin
1119.6.202017D>E. 2002014/6661 2002017/520an>"TEMİPTAL ASI ( NA KONUREDESEBİLECEKVİMLEM avamin n iKlsenşvnıiürütülebesirıaaığsıvektikilğeraeyeşlemin n iKlsenşvnıiürütülebesirıHalçırelKadeeİçn laşin daAşlar de ilaiıat dımsaltrçne ğeleahipiOlığsı ıerYeterlşlnau ) <-lemin n iİcr AçnçılayannığıOlmaamadanıevamin n iKlsenşvnıiürütülebesirıaaığpeite TğeliıOrtğdAtiKçldıımnyğı ğerbr> DAVRUHSAT VAYKIRIDKISIML ( N YIKNM BARI ( T( Yıkn O vgıan aı ğerTaindeeBnmdlrirvamin n iKlsenşvnıiürütülebesirıaaığı verektikçes Anıada nBuldine ADn HataOstnau ) <-lBirvamin n iİcr AçnçılayannığıOlmaamadanıevKlsenşvnıİcr ilBirvamin ıaaığpeite TğeliıOrtğdAtiKçldıımnyğı ğeramin n iiıat dımsaltrçne ğeleahipiOlığsı ıerYeterlşlnau )
DAVRCRAmAVEVA SİNDİMLEM avamin n iKlsenşvnıiürütülebesirıaaığsıvİçn lacr AçnçılayannıOlmaamadanıevektiklşlOaığı ver-ıamin n iiıat dımsaltBirvaçne ğeleahipiOlığsı ıerKlsenşvnıiürütülebesirıaaığsıvİçn lYeterlşlnau )
1119.2.202017D>E. 2002016/909 2002017/462an>"ÖĞRÇEVREAKANUNU'NA MUHALEFETPNEDLMEYLEDA SİLAPTRİ Dİ PRI CEZ ( IPTİPTAL DASI ( B( a AçOe DAVA AÇLI T DAFINVHATÇLI GÖSTEDESM ( DavHusumetnnıRe'seevaüznltelKade
1119.6/1202016D>E. 2002016/5020 2002016/5555an>"TEMARMUVİŞÇİ( PİPTVURKA BİRVA (UM VAKT (ASMA( NAVA İRVİMLEMİPTİPTAL DASI ( B( İlıÖznltreyeedelDn Kaldıısaığda DAVBÜYÜKŞEHİRVB LEDİYATVURKANLIĞ 'NAVA VHUSUMET YÖNELTİLECEĞİD( ada cnnıerİhtn açşvnıNormvKldrorFaz BsstPersonrt aaA AtaBnmdlrKadelnvasiriBüyükşehiriBeleeDyeiBırkaal veıamin n DAVNORMAKADROAVEVİHTİYAÇ FAZL ( BPERSONELT( YalnızcalV İslik Husumetn AnıDasya ıevTek KmülrEtilİesKade
1119.4/1002016D>E. 2002016/8196 2002016/4066an>"TEMCUMHURİYET SAVCISITOLADAKREVLİ VYAPA DASI CININK667DSAYILI KHKDUY ( CADHSYKVARI ( YLATM (LEKTENRÇIK (ASMA( RİMLEM PİPTİPTAL DİSTARSB(DHSYKVAçınııeBulDideplnnıruçuıaminsKadeeKçışn vendaiUygu Bianşvnıiı DavaesğtimelnvebbiaBirvDideplnnıCezadarOlatiMeslyktntiÇıkadm ıCezadareite TğeldnıOaığı ver-ıİlkvaeeeenrMahk Kadevaak Ataa nıştay'dAtGvlülebesği krBİşlUy şı z DAVRİ DAVMAHK İ LERİPİPTEVLİ SB(DCumhurDyet DAVRLK DERECAVMAHK İ SİTOLADAKRDANIŞTAY' DAVA AÇBEVLÜLM ( DavCumhurDyet
1119.4/1002016D>E. 2002016/8136 2002016/4076an>"ÖĞROLAĞANÜSTÜVHAL DÖNEMİNDEDÇIK (ASA D672DSAYILI KANUN HÜKMÜ(DEVARI (NAMETİLETARMUVEVLİ İ(DENRÇIK (ASMAB( ada nıAzİlkvaeeeenrMahk Kadevaak Ataa nıştaydAtGvlülei kvası lnıdanrOaığı ver-ıİeyeşliı DadAtGenelıeelevlşliı Daai inrOlatireyeerMahk Kasn dava AçvAmasğı ğerbr> DAV672DSAYILI KHKTİLETEVLİ İ(DENRÇIK (ASA DASI CININKAÇTIĞ BASI DAVEVLİ LİKGI DAVYERİD(vİlkvaeeeenrMahk Kadevaak Ataa nıştay'dAtGvlülei kvası lnıdanrOaığı ver-ıGvlüm DAVRLK DERECAVMAHK İ SİTOLADAKRDANIŞTAY'DAVA AÇBEVLÜLM ( Dav672DSlı YçıaHKDİAnıreleve dStiÇıkadn aşada cnnıerAçt ve DAVARMUVEVLİ İ(DENRÇIK (ASMAB( 672DSlı YçıaHKDSebybe An/Olağanüstü
1119.4/1002016D>E. 2002016/7983 2002016/4079an>"ÖĞROLAĞANÜSTÜVHAL DÖNEMİNDEDÇIK (ASA D669DSAYILI KANUN HÜKMÜ(DEVARI (NAMETİLETARMUVEVLİ İ(DENRÇIK (ASMAB( ada nıAzİlkvaeeeenrMahk Kadevaak Ataa nıştaydAtGvlülei kvası lnıdanrOaığı ver-ıİeyeşliı DadAtGenelıeelevlşliı Daai inrOlatireyeerMahk Kasn dava AçvAmasğı ğerbr> DAV669DSAYILI KHKTİLETEVLİ İ(DENRÇIK (ASA DASI CININKAÇTIĞ BASI DAVEVLİ LİKGI DAVYERİD(vİlkvaeeeenrMahk Kadevaak Ataa nıştay'dAtGvlülei kvası lnıdanrOaığı ver-ıGvlüm DAVRLK DERECAVMAHK İ SİTOLADAKRDANIŞTAY'DAVA AÇBEVLÜLM ( Dav669DSlı YçıaHKDİAnıreleve dStiÇıkadn aşada cnnıerAçt ve
1119.5.502016D>E. 2002013/13968 2002016/3177an>"İNTA VANINVHASIM GÖSTEDESM DENRVEYAVYINLIŞ HASIM GÖSTEDESEREKBA ASMA( B( an ğğçelrine Adavalkvakcelema ilaHksumet DAVHİZMET KUS (UNAVA YÇLI T Nİ (ATVİSTARSB(DKçınyollnınnıevYçpamaBıkım
1119.20.402016D>E. 2002015/5916 2002016/1230an>"TEMTOKİYATAİTVMİŞINMAZVelrsa DAVEVLİ LİKMAHK İ (lrsa DAVÖZELVHUKUKPSÖZLEŞMESİ(DENRARYNAKHITUYUŞMAZLIĞIN ADLİ GI DADAVEVLÜLECEĞİD(eeyeerMahk Kadelenra Aç Buleelev DAVSÖZLEŞMESELVİLİŞKİ /VGI DAVYOLUVeToki/lrsa
1119.7.402016D>E. 2002015/6522 2002016/3413an>"İNTYÖK KURULUPKAI ( IPTİPTAL DİSTARSB(Etik İhlal DavBumaduau ) atağirıa AçyçıKsu İmin n iNihaivamin ıaaA AtaKlbulüvaaknçkOııD ğelmİselDavBİşlreyeitesinçtrçe Davger Alığdavvnvuka AşlSounçliı ntıOlmaamada DAVİPTAL ASI ( NA KONURİMLEMLERV(reyeitKçınıvA Süresincitrçe Davekrçekleşilİesenramin lne DAVA SİNDNİTELİKLİVRİ DİRİMLEM aa AçyçıKsu İmin n iNihaivamin ıaaA AtaKlbulüvaaknçkOııD ğelmİselDavBİşlreyeitesinçtrçe Davger Alığdavvnvuka AşlSounçliı ntıOlmaamada DAVHUKUKİ D (UMUVETKİLEYENRİMLEMLERV(ada cnnıerAkadn nk Hayatnnıruüyük ÖlçüdçıEtkileyebesği krveaas msuzlBirçokzSounaa YolvAmabesği krDldumdAtBumadaera AçyçıKsu İmin n iada cnnıerdenfaateliıvnvuka AşlDldumu uıEtkilerreite TktnıBirvamin ıaau )
1119.4/402016D>E. 2002014/1845 2002016/1931an>"ÖĞRATASÜRİMLEM PİPTİPTAL D( ada cnnıerŞubeıMüdürüıreleve dStiA ılığda DAVKANUN HÜKMÜ(DEVARI (NAMETİLETEVLİ DENRALI I B(DKçnualeite Tğeliıebşıyatiuka AşlBirvDüzn lemeDİAnıreleve dStiA ılıOlmSlı Yğ iada cn Hakkendava AçOe DAVİİ Dİ GI DA IPTEVLİ SB(DKçnualHükmü dnıKçınınamal ilYürütme Org nBuınrBirvamin nıaaığklnıBir TktnıFonksTyonrt lmadAtiKçnualeite Tğeliıebşıyatiuka AşlDüzn lemel ilaaupvaeyeşlemin lğr vKçışnvlmn aera AçlnınnlÇözümüyAnırelevliıİeyeşliı DadAtaHKDHükümlern eAzali İs DAVRİ DİRİMLEM avDğAçcn Bul662 Slı YçıarnualHükmü dnıKçınınamaDUynııecalŞubeıMüdürüıreleve dStiA ılıOlmSlı Yı ve<-vrğAçcn Hakkendava AçOe
1119.23.302016D>E. 2002012/10636 2002016/1598an>"TEMRİ DİDA VAYA KONUROS BİLECEKVİMLEMLERV(uka AşlSounçlDoğudanrBirvamin reite TğeldnılumadığAçıuka Araüzn DnDavD ğeşiklik deydanamGetiİKadelDn Zalaalulnau ) r-İDideplnnıralaştudığAçıRapodu uniuka Araüzn DnDavD ğeşiklik deydanamGetiİKadlğerİcr ilvnıNihaivaaaeraideplnnıCezadanatağirıİmin n iHAzırOBimadanatKatka DAVAİSİPLİPTSORUŞTURMASIRRAPO(UD(İcr ilvnıNihaivaaaeraideplnnıCezadanatağirıİmin n iHAzırOBimadanatYösğlik Bİşlrmin ıaau )
1119.14.302016D>E. 2002016/338 2002016/680an>"TEMİHALEPNEDLMEYLEDGIPASANRİTİRAZAPTŞİKAYET VURV (USUNUN ZIMNENKREbiEDESDİĞİ(DENRBAHİSLEDİPTALVASI ( B(İtiİazn Şikayet DAVRTİRAZAPTŞİKAYET T DİHİ(DENRSONRA YİRMİVEÜ(DEVDOSYÇNINKTEKEMMÜL ETM MİŞ OLDUĞUT(ZımG editıİmin n datiSözrEen emeyai ğendetivnva AçOe DAVRİ DİDA VAYA KONUREDESEBİLECEKVİMLEM aEldak eası dAtOrtğdAlaeyeşlası yçıKsu Edesebesği krBirvamin n iaaığı verektikçes Anıada nBulakcelenYaksTzDüzUsuldStidineeAçıKçınıvVeİesmninrektikilğe<-vrtiİazn Şikâyet
1119.24.202016D>E. 2002016/202 2002016/199an>"TEMRİ DAPİPTMÜKASLEFEDUY ( DNİTELİĞİ(DEKİ D Y (USUNUN MÜKASLEFVHAKK NDAVT SİSREDESEPTBİRVİMLEMDSAYILMAMA( B( aosayısnylnıa Aç BulAmasığdanatağAçOe DAVA AÇBA ASMA( NA İİ DAPİPTSEBEBİYET VERİ İ SİDHALİNDEDGI DAHNMAVGİDERİD(vaeyeenila“OnbeşrGüktrçe DavalgilşıBelgnlnen lekrçeklTğeliıİn>"trEtmesşliı dAteçhteaVeyaaYunçltıcnİBelgnlnenlBnmdlrimpebinden İtibaren enaOnbeşrGüktrçe DavandlrimpHğsap BrendaerÇıkada AtaBeyanlnınnıvaüznltmninrektikilğe nvAksTrHa-dçıÖznltEsğdlnıaiebbiaeutulğı ğena”tekin İdaDuyldusu nnmMüknllef HakkendavTades EdesmilmBİşlrmin ıSlı Ymnyğı ğer- a Aç BulAmasığdanatağAçOe
1119.23.202016D>E. 2002015/1658 2002016/901an>"İNTMİŞEROPTŞİRKETPNEZDİNDEDİŞÇİTOLADAKREVLİ VYAPI B(Hastanndn<ÇalOlığlDldumu aiUygunıKldrorTahdes Edesmadeeİmiym G n ZımGStidinee<İmin n iİli İs DAVRİ DİDGI DAV(Uy şı z DAVRİ DİRİMLEM aTaşerontİşçinilaHastanndn<ÇalOlığlDldumu aiUygunıKldrorTahdes Edesmadeeİmiym G n ZımGStidineelnvasiriİmin n iİli İs DAVKADROATAHSİ( DİSTARSB(Taşerontİşçinil/ZımG edidremin n eAzali İs
1119.15.202016D>E. 2002015/14810 2002016/486an>"ÖĞRBİRİMKTEKLİFİVEMNİYET HİZMETLERİ ( IFI MENSUPL ( TATASÜRVEVYER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'PİPT34.VMAbi Sİ'PİPTİPTAL DİSTARSB(Özlük aasyaAç da Bumadu ) DAVRCRAmAİMLEM a"Blrimpeaklifi, EmnDyet DAVATASÜRVEVYER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'PİPT34.VMAbi Sİ'PİPTİPTAL DİSTARSB(Blrimpeaklifi EmnDyet
1119.11.202016D>E. 2002013/9693 2002016/660an>"ÖĞRATASÜRİMLEM PİPTİPTAL DİSTARSB(2577 Slı YçıarnualUynııecalMilİs DAVRLLERVAR ( BATASÜR(devzuatvHükümlernlUynııecalİllne DAVHUSUMET (İllne
1119.11.202016D>E. 2002013/10698 2002016/658an>"ÖĞRAHNN DEĞİŞİKLİĞETİLE ATASÜR(ietkilşlMakamsnlMilİs DAVHUSUMET (ada nıAzHBssm
1119.3.202016D>E. 2002015/10165 2002016/534an>"ÖĞRPROFESÖRLÜKVKADROSUNAVVURKA BİRİPİPTALI I ( NA İLİŞKİN YÖNETİM KURULUPKAI ( IPTİPTAL DASI ( B(AtBığlietkide ilaRikiör laiafs danriıan d ve/İcr ilvnıKlsenşBirıDldum DAVNİHAİTBİRVİMLEMDBULUNMAbIĞ B(Profesörlük Kldrosu atAtBığnıevYösğtimıKldusuvKçınınliteaD ğelmRikiör laiafs danrekrçekleşilİesdlğer-aBuveniyllevYösğtimıKldusuvKçınınlrçn llmaslerİli İrası AçndAlaeyeşlamin n iKlsenşvnıiürütülmninrZalaaluleite Tğe DAVRCRAmAI (F BBULUNMAYANVHAZIRLIKKÇALIŞMAL ( IPTRİ DİDA VAYA KONUROS MACAĞ B(ÜçüncünKişilnen lHenüzvHua Au uıEtkilemeyenmiaaşlMenfaatlnen evahlalrEtmeyenmamin lnen lDğAçlKsu suvOlamnyğı ğer- ÜniversitnlneDavProfesör KldrolnıenavAtBığlnınnlRikiör laiafs danriıan ğı ğenBulAmakçalTrtiltesmilmaau ) /Niha-şlamin br> DAVRİ DİRİMLEMİPTA SİNLİKPÖZELLİĞETBULUNMAbIĞ B(aüşülenrGibivBilgivVeİeciivnyAtHAzırOsğa Esğdramin lnen lvnıÜçüncünKişilnen lHenüzvHua Au uıEtkilemeyenmiaaşlMenfaatlnen evahlalrEtmeyenmamin lnen lDğAçlKsu suvOlamnyğı ğer- KamutrücütvnıKudretn n lÜçüncünKişilnelrine AdavDoğrudanrDoğruyAtEtki Etmninrekrekilğebr> DAVATASÜRHAKK NDAVREKTÖRÜNVRCRAPKAI (TALbIĞ IPTEVZETİLECEĞİD(YösğtimıKldusuvKçınınlHakkendakerİli İrası Açnı lacr slik Öznl Tğe
1119.20.102016D>E. 2002015/1038 2002016/9an>"İNTÖD İ EMR PİPTİPTAL DİSTARSB(DEhlDyet<-aTescil vnıİlAn EdesenrOrtğklarıKldusuvKçınıeylnıa Açcı ŞirketDn ebsfDye esinci Dn ebmam Bia AtaTüznlnKişiliğelDn So AtEİdiğe/uka ArÂin n dakerVarl ve So AtEİn ŞirketDn ası dAtlaiafraaığpEhlDyetinn lDavBumadığı verbr> DAVEHLİYET ( nmemn Emrn eAzali İs DAVT (FİYATEDESEPTŞİRKETİNVA AÇBA SÜREHLİYETETBULUNMAbIĞ B( uka ArÂin n dakerVarl ve So AtEİn ŞirketDn ası dAtlaiafraaığpEhlDyetinn lBumadığı ver-ıası BulEhlDyet DAVMEDLMETHAKL ( KULHNNSÜREHLİYETET( nmemn Emrn eAzali İs DAVA AÇBA SÜREHLİYETET( nmemn Emrn eAzali İs
1119.19.102016D>E. 2002014/6443 2002016/73an>"İNTKOOPERATİFVT (FİYATMEM (UNUNRVERGİ CEZ L ( IPTKALbI(ASMA( RASI ( BA SÜ( B(Di ğğçes nİdaaçne ğendetivnvSo vSlıfalnınnıev"S. S.ı...riıanlKsoperatifi ebsfDye Memlduv"vKçydıylnıİmzaannıOlmaamadandanrMurnı nıevYçpalKsoperatifi AdanatağAçıAçSükmaau ) nualAmakçalAnlaşn ı ve<-vVergeeMahk Kadelenran ğğçelditıvnvSo r Aç da VeİesenrağAçıditıKı nılnınndavHua AaiUyarOsktBumadığı vebr> DAVDESEKÇAPİPTREbiİ /VAYNIVYINLIŞLIKKNEDLMEYLEDA VANINVREbiİ (ebsfDye Memlduvlaiafs danrKsoperatif Adanatlmn ı kai in eaKendi Adanatlmn ı verektikçes DİAnı-vHua AaiUyarOsktBumadığı ve/an ğğçenİdaaçne ğendetivnvSo vSlıfalnınnıev"S. S.ı...riıanlKsoperatifi ebsfDye Memlduv"vKçydıylnıİmzaannıOlmaamadandanrMurnı nıevYçpalKsoperatifi AdanatağAçıAçSükmaau ) br> DAVVERGİ CEZ L ( IPTKALbI(ASMA( R MAC YLATKOOPERATİFVT (FİYATMEM (UNUNRASI ( BA SÜ( B(VergeeMahk Kadelenran ğğçelditıvnvSo r Aç da VeİesenrağAçıditıKı nılnınndavHua AaiUyarOsktBumadığı ver-İDi ğğçes nİdaaçne ğendetivnvSo vSlıfalnınnıev"S. S.ı...riıanlKsoperatifi ebsfDye Memlduv"vKçydıylnıİmzaannıOlmaamadandanrMurnı nıevYçpalKsoperatifi AdanatağAçıAçSükmaau ) nualAmakçalAnlaşn ı vebspan>
1119.11.102016D>E. 2002014/924 2002016/92an>"TEMRİ DİDPRI CEZ ( IPTİPTAL DİSTARSB(ldlşliı DadAtrtiİazıtidineeAçıKçınıvVeİeser krKlsenleşilğe<- eeyeerMahk Kadelenra Aç Buleelev DAVŞİRKETİNVSÖZLEŞMELİDAVUKATKÇALIŞTIRMAVZO(UNLULUĞUNAVUYMAMA( B(VeİesenraeyeşlPnıAtCezadanAtrtiİazıtildlşliı DadAtdineeAçıKçınıvVeİeser krKlsenleşilğe<- eeyeerMahk KadelenrKlsenşHüküm Sebybe Anıada nBulİkcelenYaksTzDüzdine rKaınııedavHua AaiUyarOsktBumadığı ve/a Aç Buleelev DAVADLİ GI DADAVA SİNLEŞAPTRİ Dİ PRI CEZ ( IPTİPTAL DİSTARSB(reyeerMahk Kasn davAynılKsu dallmaslerDğAçdAta Aç Buleelev
1119.24.1202015D>E. 2002015/4952 2002015/6201an>"İNTİPTAL ASI ( NIPTZO(UNLULUKL ( (ali İs DAVSADECAVYÜRÜTM PİPTDURD (ULM ( BİSTARSB(rmin n iİli İs
1119.10/1202015D>E. 2002014/4400 2002015/5066an>"TEMMÜFETTİŞİPTEVLİ VYERİPİPTDEĞİŞTİRESM ( DavAnAtuizmBa DAVA SİNDVEVRCRAmAİMLEM aİeeyeenn lİçvYçpadaylnıvnvrminyeşi Anıalgilşıİmin n iacr ileğtilTktnıOaığı verali İs
1119.10/1202015D>E. 2002013/10505 2002015/10128an>"İNTA VACININKEŞİ T DAFINDANDGIPASANRTAYİN VURV (USUNUN ZIMNENKREbiİPE İLİŞKİN İMLEMİPTİPTAL DASI ( B(DoğrudanrD Açcıyıvalgilendireeveelev DAVEŞ T DAFINDANDGIPASANRVURV (UT(aeyeşlası yçıKsu Edesebesği krKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirvamin ıBumadığı ver-ıası cnnıerEşi laiafs danriıan ğntTayin DAVA SİNDVEVYÜRÜTÜSM ( DGEREKENRİMLEM aa AçcnnıerEşi laiafs danriıan ğntTayin
1119.12/1102015D>E. 2002015/2209 2002015/5913an>"İNTEMEKLİVPERSONEL P EVLİ DENRUZAKL ŞTIRMAVİMLEMİRHAKK NDAVAÇTIĞ BİPTALVASI ( B(a Açcnnıerreleve çıeaDavasiyle Anıiıat vervıruldu uniKamutreleve nılmaktatiAtBimaaİmin n İaaçnedlğer-aUygu Biabesir Tkıeite TğeliıKaybadetiali İrAçınııeBulVarl vendaerBahisteaAtBimaavıruldusu nnmdineelnvasiriİmin DavHua AaiAykıısasktBumadığı vebr> DAVUYGUSAN BİLİRLİKPNİTELİĞİ(İRARYB DENRİMLEM aEmiklşlPersonrti relevdetiUzğklaşt dmatİmin n eAzali İs
1119.27/1002015D>E. 2002015/3770 2002015/4357an>"İNTİŞVYERİPİPTMÜHÜRLENEREKBKAPATASMA( NA İLİŞKİN İİ DİRİMLEMİPTİPTAL DASI ( B(aeyeşlemin n iKlsenşvnıiürütülebesirıaaığı vendaerBahisteaada nBuldine ADn HataOstnau ) <-lada cnnıerİlkvDğAçlDi ğğçes ndava Aç BulKsu sununilmaklvnıNettnau ) /an ğğçenİdaa Aç BulKsu su DAVUSULVHUKUKU HÜKÜMLERİPİPTKATA YO(UMHNNSÜ( IPTİNSANVHAKL ( İHLALLERİPEPNEDLM OLDUĞUT(Adesiiı Da BimaaHakker- Mahk KayavEreşimlHakkenıAzEngnllenemeyai ğebr> DAVA VACININKRLK DESEKÇA( PİPTA SİNDVEVYÜRÜTÜSEBİLİRPNİTELİĞİTBULUNDUĞUT(a Açcı laiafs danrİşy ielDn Mühüllesm siaiolu dönaüzn les60 ZabıtnıMüdürlüğü ü zMühüllemeDeeblTgata DAVMAHK İ YERERİŞİMRHAKK B(aeyeşliı Da Bm ıUsulü KurallnınnıevKatstaak AtaYolarıBnmAss ıerdahk KayavEreşimlHakkenızEngnllediğer- DAVADİLDGI DAHNNSÜRHAKK (ada nıAzKsu su
1119.21/1002015D>E. 2002015/3591 2002015/8147an>"TEMRİ DİDA VAYA KONUROS BİLECEKVİMLEMLERV(iKlsenşvnıiürütülmninrektiklşlemin lnen lİeyeşlası yçıKsu Edesebesği klnene-iKlsenşvnıiürütülmninrektiklşlemin DAVRL MİLL DEĞİTİM MÜDÜRÜ EMR PEDEĞİTİM UZMANI UNVANIYLATATASÜR(iKlsenşvnıiürütülmninrektiklşlemin
1119.21/1002015D>E. 2002015/3219 Dn>"ÖĞREVLİ İRVUR NDAVTDAFİKBKAZ ( RSONUCU GI AHNNSÜR( Polis DAVRİ DAPİPTAUS (SUZTSORUMLULUĞUB( eeleviaBaşç dAtGeçiİdlğerTiafik Kaz sızSounaulVücutıFonksTyonlnınnıv%96 OransndAtKaybaDavPolis
1119.29.902015D>E. 2002015/2594 2002015/4918an>"İNTÖSYM'PİPTALANVKONTROLÜVYAPI KSIZIN ATASÜRYAPTIĞ B( Norm İrZçmandAlaşeılayanybmamadAtiKçyiakOıaTazmeAat emiym /an ğğçenİdadine r- a Aç BulAtBığliıan ı Açİİmiym G n dineelnvekin İdaİmin vKçışnvlmn aerali İrası AçnçıBağla DAVDESEKÇAPİPTREbiİ ( Norm İrZçmandAlaşeılayanybmamadAtiKçyiakOıaTazmeAat emiym r- a Aç BulAtBığliıan ı Açİİmiym G n dineelnvekin İdaİmin vKçışnvlmn aerali İrası AçnçıBağla DAVNORMAL ZASÜNDAVİŞATVURLAYAMAMADANDARYNAKHITT Nİ (ATVİSTARSB(DÖsym'nnnıA anrKsntrolüviıamaksızBulAtBığliıaı Açİ- a Aç BulAtBığliıan ı Açİİmiym G n dineelnvekin İdaİmin vKçışnvlmn aerali İrası AçnçıBağla DAVA VANINVKONUSUDVEVHUKUKİ SEBEPLERİ AÇIKROSMAbIĞ B( an ğğçenİdadine /Norm İrZçmandAlaşeılayanybmamadAtiKçyiakOıaTazmeAat emiym r- a Aç BulAtBığliıan ı Açİİmiym G n dineelnvekin İdaİmin vKçışnvlmn aerali İrası AçnçıBağla
1119.15/902015D>E. 2002015/3624 an>"TEMİPTAL ASI ( NA KONUREDESEBİLECEKVİMLEMLERV(iaeyeelDn eakaYanlOlar deaBeyanBylnıKişilnen lHka AsaltDldumlnınndavD ğeşiklik deydanamGetiİan DAVSAĞLIKKT SİSİNDEDDENETİM SONUCU T SPİTTEDESEPTNOKSINLIKL (KNEDLMEYLEDAÜZENLENENDUY (SÜRYAZI( B( KlsenşvnıiürütülmninrektiklşlBİşlrmin ıaau ) <-zali İrası AçnçıKsu Een ebesei kremin n iKlsenşvnıiürütülebesirıaaığı vendaerBahisteaada nBuldine AnıKçınıvVeİesmnin eAzUsulşvnıiıs yçıAykııstnau ) bspan>
1119.10/902015D>E. 2002011/6018 2002015/3686an>"ÖĞRKONTROLVB LGESİ(DEKİ SÜRE ( IRLANbI(ASMA( RNEDLMEYLEDGERÇEKLEŞTİRES İ YENRİTHALAT avDğAçcn ŞirketDn İthasatanrekrçekleşilİesm siaİçievektiklşlBelgnlneAnıietkilşlGümrükıMüdürlüklnen ervıruldmamaAçİÜstü nvDüşenmiükümlülüklnenai in eaGetiİKamninr- KsntrollBelgnseldnks DAVRTHALATIDGERÇEKLEŞTİRES CEKVÜRÜNVRÇİN YETKİLİVRL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAT avİthas Edesği krÜrüktrçe vektiklşlÜrüktKsntrollBelgnselGümrükıGlİeşaBeyannamasiıSağlıkaSertifikadaylnıBir TktnıietkilşlGümrükıMüdürlüğü nvvıruldusığda
1119.9.902015D>E. 2002015/3457 2002015/6941an>"TEMRİ DİDA VAYA KONUREDESEBİLECEKVİMLEM arKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulemin lnen lİeyeşlası yçıKsu Edesebesği klnene-iSlı ştayıİlAmaylnıHüküm AltenaiAlınaniKamutZaınııeBulİcrariolu arvıruldmadaerÖncnıHğıhangşlBİşlŞekildnıMaaştatiKlsentiriıan ğı ğeivnyAtnmemn Emrnnaüzn les6i ğeeiolu dönUynııaaçnemeyenmamin n iHAzırOık DAVSAYIŞTAYVRLAMIYLATHÜKÜMTALT NA ALI ANDARMU ZAI ( IPTTAHSİL D( MemldaiSözrKsu su
1119.3/902015D>E. 2002013/3202 2002015/2872an>"İNTMİRAFREHLİYETET( ağAçıDi ğğçel ielDn EhlDyet DAVA VACIVŞİRKETİNVTÜZELVKİŞİLİĞİ(İNRSONA ERİ ( DavebiafrEhlDyetinn lSo AtEİdiğerası BulEhlDyet
1119.17.802015D>E. 2002015/4076 2002015/2838an>"ÖĞRADLİ GI DAB(DKçyıpDKççAtaBrdnlleeşlİadadeeİmiym <- laiaflarıerEşitliğe rine AçıKldusuvÖznltuka ArSözleşKadevKıpsam ndavgıan atiAbodığnrSözleşKade datiKçyiakOAlaerKçyıp-KççAtaBrdnln eAzaadadeeİmiym datiDoğanvahtilafs ıAncAtaldlşliı DatY il r ndavlmalacAtaBirıa AçyçıKsu Een ebesei ğeebr> DAVAYNIVDESEKÇATİLE A AÇBA ASAMAYACAĞ B(DKçyıpDKççAtaBrdnlşlİadadeeİmiym nİdadine rİmin n eAzali İs/KçyıpDKççAtaBrdnlşnnvasyBaükmEPDKvKı nılnınnıevali İs DAVABONMANPSÖZLEŞMESİ(DENRARYNAKHITA AÇB(DKçyıpDKççAtaBrdnlleeşlİadadeeİmiym /iı DatYolu<-zahtilafs ıAncAtaldlşliı DatY il r ndavlmalacAtaBirıa AçdAtGvlülebesği ğerbr> DAVKAYIPVKAÇAK B DELİVRAi SİVİSTARSB/mEPDKvKAI (L ( IPTİPTAL DİSTARSB( AynılDi ğğçeDİAnıa AçvAmasğmnyğı ğer- AbodığnrSözleşKade datiDoğanvUy şı z
1119.10.802015D>E. 2002015/4024 2002015/2834an>"ÖĞRENERJİ PİYASA( RAÜZENLEME KURULUPRİ Dİ PRI CEZ ( VİMLEMİRİPTAL DİSTARSB( relevliıMahk Kar-ıKldusu'eunıÜlkn<ÇapendaiUygu BiacAtaaüzn leyeciiemin lnenlDışç dnkevKı nılnınnavKçışnvlmn aera AçlnınnlİlkvaeeeenrMahk Kadevaak Ataa nıştay'dAtGvlülemeyai ğe/Ankada reyeerMahk KadelDn eelevlşlnau )
DAVA VANINVEVLİ VYÖNÜ(DENRREbiİ ( Enerji Piyasğdavaüzn lemeDKldusuvaeyeşlPnıAtCezadavamin nıİli İs DAVA NIŞTAYINKRLK DERECAVMAHK İ SİTSIFATIDİLE A AÇYAVVUKAMAYACAĞ B(DEnerji Piyasğdavaüzn lemeDKldusuvaeyeşlPnıAtCezadavamin nıİli İs DAVEVLİ LİKMAHK İ (DEnerji Piyasğdavaüzn lemeDKldusuvaeyeşlPnıAtCezadavamin nıİli İs
1119.17.602015D>E. 2002015/414 2002015/304an>"İNTA VAREHLİYETET( ağAçcıeBulTaiafraaığpHAtaEhlDyetinavSahnp namadanAtBağla DAVTÜZELVKİŞİLİĞİRSONA EREPTŞİRKETB( uka AerVarl veeBulSo AtEİği ğerHAtaEhlDyetiıBumadığı ver-ıebsfDye Edeser krTüznlnKişiliğe So AtEİn ŞirketDrHAtaEhlDyetiıBumadığı vendaerada ıAçSürEhlDyetinn lDavBumadığı verbspan>
1119.27.402015D>E. 2002015/645 2002015/1619an>"TEMİHALEPİPTİPTAL DİSTARSB(emin lnenlTades EdeAzaeyeelDn DavHBssm DAVHUSUMET (İhalevamin nıİlevahalevSözleşKade nvasiriİmin lnen lDavali İeeİmiym nİaaçneeerDğAçdAtAnn ğntemin lnenlTades EdeAzaeyeelDn DavHBssm DAVUSULVKURALL ( ÇBAYKI(ASIK (İhalevamin nıİlevahalevSözleşKade nvasiriİmin lnen lDavali İeeİmiym <-zamin lnenlTades EdeAzaeyeelDn DavHBssm
1119.21/402015D>E. 2002012/5001 2002015/3150an>"TEMİHB (NAMETMUHTEVİYATIVMİŞIYANDGIZI aEmlAtaVerges tBeyannamasilDn LüksrSnnıfvaak AtaVeİesmndiğervn EmlAtaVerges tBorcunualFaiznıİlevBir TktnınmemnmasiıHa- Dav6183 S.K.rUynııecalCebrerTakibatriıan ğı ğenatağirı-aKlsenşvnıiürütülmninrektiken rmin ıaau ) nualKçbulüvekrekilğebr> DAVEMLAK VERGİSİTBEYANNAME( PİPTLÜKS ( IFTOLADAKRVERESM İ ( DaEmlAtaVerges tBorcunualFaiznıİlevBir TktnınmemnmasiıHa- Dav6183 S.K.rUynııecalCebrerTakibatriıan ğı ğenatağirıİi İnceıee daİesenmiazer-ıİeyeşlası yçıKsu Olabesği krKlsenşvnıiürütülmninrektiken rmin ıeite TğeldnıOau ) br> DAVRİ DİDA VAYA KONUROS BİLECEKVA SİNDVEVYÜRÜTÜSM ( DGEREKRİMLEM aEmlAtaVerges tBeyannamasilDn LüksrSnnıfvaak AtaVeİesmndiğervn EmlAtaVerges tBorcunualFaiznıİlevBir TktnınmemnmasiıHa- Dav6183 S.K.rUynııecalCebrerTakibatriıan ğı ğenatağirıiazebspan>
1119.18.302015D>E. 2002013/673 2002015/1617an>"TEMRTİRAZIN ZIMNENKREbiİ (İlgilş ilartiİazıtıevYçnıtlnlığyk Atadine rrine Açıesinsİaaçneis ndava AçvAmabesği ğerGibivZımG editıİmin nai in eaİi İnceıSo r danrTades Edesği krvelaeyeelDn ekrçek ar des nİ OrtğyçıKsyanvamin elDavesinsİaaçneis ndava AçvAmabesmasilDn dümkünıaau ) br> DAVYETKİLİVORGANINVCEVAB IPTSÜRE GEÇTİKTENRSONRA TEBLİĞİR(vıruldu uniSounau uniSsinsİ datiSo r lBnmdlrilKade datiDoğanvSolarıul ) eBıruldulSahnb AçıYüklnKa eAzdümkünıBumadığı ver- algilş ilartiİazıtıevYçnıtlnlığyk Atadine rrine Açıesinsİaaçneis ndava AçvAmabesği ğerGibivCevabınıTeblT) A İtibaren enaesinsİaaçneis ndavdava AçvAmabesği ğebr> DAVZIMNİKRETRİMLEMİPDENRSONRA A AÇBA SÜMAKR(vırulduyaiietkilşlOrg n laiafs danrSo r danrVeİesenrCevaprrine AçıalgilşsilDn CevabınıTeblT) A İtibaren enaesinsİaaçneis ndava AçvAmabesği ğer- vıruldu uniSounau uniSsinsİ datiSo r lBnmdlrilKade datiDoğanvSolarıul ) eBıruldulSahnb AçıYüklnKa eAzdümkünıBumadığı vebspan>
1119.11.302015D>E. 2002013/3390 2002015/1374an>"İNTHASTAVHAKL ( İHLALİPKAI ( IPTİPTAL D(ıİeyeşlası yçıKsu Olabesği krKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirvaeyeşlİmin ıeite TğelavSahnp namayanvamin elKçışnvlmn aera Aç BulEsğdanıtiİkcelenYadeAevaaknçkvBumadığı venıerGözğtilKadeeektikilğe
DAVRİ DİRİMLEM avDğAçyçıKsu İmin n ieakaBaşç atada cnnıeruka AşlDldumu davD ğeşiklik iı ntanrBirvaeyeşlİmin ıeite TğeldnıOaığı vee-ialgilşıİeyeelneerektiklşlemin lnenliıaı AçİKsu sundaiGetiİesenrBirvÖnnenleite TğeldnıOau )
DAVHAZIRLIKKİMLEMİR( aoktor HakkendavHastamHaklnınıKldusuecalAlınaniHastamHaklnınıİhlal rAçınııeBulali İee-vDğAçyçıKsu İmin n iKlsenşvnıiürütülmninrZalaaluleeyeşlemin lğrrÖncns ndavTades EdesenrBirvHAzırOık<İmin n datiİbyeetıOau )
DAVA SİNDVEVYÜRÜTÜSM ( DZO(UNLUVRİ DİRİMLEM NİTELİĞİT(lali İs
1119.11.202015D>E. 2002013/3589 2002015/743an>"İNTA VARA SÜRSÜRES D(ıİeyeşlEyin ıSounaulHaklnınıİhlal Edesmilmaaknlnınnlİeyeşlası ıAçSüdaerÖncnıBulEyin lnenliızıla DAVÖLÜMETSEBEBİYET VERİ K SURETEYLEDHİZMETTAUS (UB( Ame Tyatriıa tiPersonrt laiafs danrÖlüm RiskelDn güksekmaau ) ylnıİlgilşıieterlşlvnıektiklşlBİlgivVeİelmeyar krTedaviyiadineetme İmkğnı Sağlnlığı Açİ- aeyeeyervıruldmadanrlmaslerDğAçdAtMercnlTacavüzü
1119.22.102015D>E. 2002014/1977 2002015/59an>"İNTSUBJEKTİFVA VAREHLİYETET( ağAçcıeBulMeşdurŞahdelvnıeülenlaBirvdenfaatinn lBumadığda DAVRTİRAZ ÜZERİPEPAİSİPLİPTCEZ ( IPTKALbI(ASMA( RKAI ( APKAIŞ BİPTALVASI ( B( Bölüm BırkaaanAtuakyeetıEdatiPersonrt HakkendavVeİesenraideplnnıCezadanBulİtiİazrrine Açıali İrEdesmadeeİmin n elKçışnvHAtyeeterUğrğya laiafs danrİli İrası AçıAçSürEhlDyeti Bumadu ) <-raideplnnıCezadanBulİli İrEdesmade DavHakyeeterUğrğya ıevMeşdurŞahdelvnıeülenlaBirvdenfaati Bumadu )
1119.22/1202014D>E. 2002012/598 2002014/8008an>"ÖĞRİLTİNSANVHAKL ( KURULUPKAI ( B( Cinsrt lercnhl r ndan aosayıeİmavıruldusu KabulrEenlmeyenmŞahdın DAVA SİNDVEVYÜRÜTÜSEBİLİRPİMLEM aİeltİnsaerHAtlnınıKldusueun KendideAevgıan atiŞikayet HakkendavAyrımcıOsktiıs venınıİhlal Edesdlğergönü dSk rAçınııeBulKlsenşvnıiütülebesirıeite TktnıBİşlrmin ıaau ) <-zaltİnsaerHAtlnınıKldusueun AyrımcıOsktiıs venınıİhlal EdesdlğerTespite çıekin İdaKaınııeıevMuhtaprŞirketDn eicyeiibaren ını EtkiledlğerGözğtildTğeldnırmin ierİli İrası AçndAlakcelener krKaınıvVeİesmninrektiğe
1119.12/1202014D>E. 2002013/12131 2002014/9635an>"İNTMİM GI DABASI ( B( YyneiDoğanvÇoc ) n EnfeksTyonuvKıpm sızSounaulÖsmasiıSebybe AnılmaslerTazmeAat ası AçndAlÖlümülaHastann DAVHİZMETTAUS (UNA A YAHITT Nİ (ATVASI ( B( ağAçcılnınnlMüşter krÇoc klnııeBulHastanndn DAVYENİ DOĞANVÇOCUĞUN HASTAPEDENFEKSİYONURSONUCU ÖSM ( DavuizmBa
1119.24.1102014D>E. 2002012/6006 2002014/6158an>"ÖĞRRTHALİDGIPASMAKRİSTANESEPTEŞYA IPTTABİ TUTULACAĞ BPROSEDÜR (TıbbivCihazrFaslçndAlathasatvProsedürünavTbbiaeutulğ Ataathase çıezinvVeİesmninrrmiym Anıiıan ğntvıruldu uniZımGStidinee<-ıİeyeşlKaınıvaaığı ve/lmn aera Aç BulİkcelenYaksTzDüzdine rekrekilğebr> DAVRİ DİRKAI (TOSMAYANDİMLEM aathaseliıan ı k DAVD VANINVİNCESEPMEKSİZİPTREbiİ (athaseliıan ı k
1119.23/902014D>E. 2002010/756 2002014/4099an>"İNTSERBESTVAOLAŞIMA GİRİŞTBEYANNAME( B(DÖznlnTükğtimıVerges neaV kitrtiİazıtidineeAçıekin İdaİmin n iİli İs DAVEHLİYETSİZVKİŞİ T DAFINDANDA ASANRASI L (K(tdineeAçıKçınıvVeİesei ğer- vuDHükümlernıeeleiİeyeşlası ıAçaerKişn eAzada lEhlDyetinn lVarl ve lmn aera Aç Bulİkcelenebesm siaİçievZalaalulBumadu )
DAVÖZEL TÜKETİM VERGİSİPEDVAKİVRTİRAZ (idineeAçıekin İdaİmin n iİli İs
1119.14.502014D>E. 2002014/282 2002014/386an>"ÖĞRA VARDESEKÇA( PİPTSÜRES NDEDVERESM İ ( DarağAçıDi ğğçes nİdaada ıAçSürSsinsİtrçe Davdahk KayavVeİesmnin elKçışnvSsinsİ davH Açle Een mamninr- an ğğçenİdaa AçıAçSürSsinsİtGeçtTktntiSo r lKçydavA ılığdandatada cnyaiiüklnnebesei krBirıKlsurıBumadığı vendaerada eBulSsinsİ davlmn ı venıerKabulü DAVMAHK İ YERVERESEPTDESEKÇAPİPTSÜRES NDEDHSI LATEDESM İ ( DarağAçcnyaiiüklnnebesei krBirıKlsurıBumadığı ve
1119.26.302014D>E. 2002013/304 2002014/158an>"ÖĞRAÜZENLEYİCİRİMLEMİPTİCRAmLİĞİT(lKatmavD ğeraVerges tİadadeeKsntrollRapalaiUygu BmadanBulİli İs DAVKATMA DEĞER VERGİSİTRAi SİVKONTROLVRAPO(UB( İli İrası Açı-iKlsenşvnıiürütülmninrektiklşlNihaivİmin n ieades EdesmasiıHa- DavBurİmin n iİli İs DAVİİ DİRİMLEMİPTİCRAmLİĞİT(lKatmavD ğeraVerges tİadadeeKsntrollRapalaiUygu BmadanBulİli İs DAVİPTAL ASI ( NIPTA ASM ( BİÇİN GEREKENRŞARTL (K(tKDVtİadadeeKsntrollRapalaiUygu BmadanBulİli İs
1119.11.302014D>E. 2002013/11035 2002014/908an>"ÖĞRVERGİ ZİYAITCEZ ( IPTKALbI(ASMA( RİSTARSB( İmza Sirküler niulAr lKçınınlrle DAVİMZA SİRKÜLERİ (lAr lKçınınlrle DAVDESEKÇAPİPTREbiİ ( VergeeZTyaııCezadanBulKalı rasığdaeİmiym <-zamza Sirküler niulAr lKçınınlrle
1119.22.102014D>E. 2002013/10385 2002014/3593an>"İNTNAKHEN ATASÜRİMLEMİPİPTİPTAL DİSTARSB(D663 S.zarnuaDHükmü dSıKçınınamarektiğelenriıan ğı kiPersonrt laşnnırrvntlaşnnmaz Mat laşntıvnvSğirıAr çlvnıektiçlnen lDevenleakİirebhdeservntBenzeeşlİşıvnvrmin lnenliürütmek rineavBıkanasktMerkeze DavdüsiyşarıiardımcısıiBırkaal vendAlEulAzaBeş KişndetiOl şa lDevirıKomisyou Ol ştudumğı ğerbr> DAVSAĞLIKKMEM (UNUNRÜNİVERSİTE HASTAPESİPEDNAKHEN ATANMA( B( TürkDye KamutHastannlnenlKldumu unvali İirebiyp Edesenramin n n iadyBaüğını SağlsktBakaal velDevirıKomisyou nualKçınııeıevOl ştudmnda DAVHUSUMET (ıSağlsktMemldunualÜniversitetHastannin eleakİenıAtBlığda<- TürkDye KamutHastannlnenlKldumu unvali İirebiyp Edesenramin n n iadyBaüğını SağlsktBakaal velDevirıKomisyou nualKçınııeıevOl ştudmnda DAVSAĞLIKKVUKANLIĞ BDEVİRVKOMİSYONUNUNRYETKİLİVOLMA( B( SağlsktMemldunualÜniversitetHastannin eleakİenıAtBlığda<- 663 S.zarnuaDHükmü dSıKçınınamarektiğelenriıan ğı kiPersonrt eakİirrmin lnenliürütmek rineavBıkanasktMerkeze DavdüsiyşarıiardımcısıiBırkaal vendAlEulAzaBeş KişndetiOl şa lDevirıKomisyou Ol ştudumğı ğerbspan>
1119.12/1202013D>E. 2002013/8254 2002013/9935an>"İNTHASTAPEDMÜDÜR GI DIMCILIĞ BEVLİ İPDENRİLVSAĞLIKKMÜDÜRLÜĞÜ BÜNYES NDEDAR ŞTIRMAC RKADROSUNA ATANMAB( uksumetr- a AçcnıKçdro eelevia663 S.za.H.K.rİAnıSo AtEİdiresmilmaauptAtaldığsıKçdronuaDdavAynnıK.H.K.rilevahdas EdesenrSağlsktBakaal vellaşratTaşkesatlnınndavger AlanrKçdrolnıdanrOau ) /ada eBulSağlsktBakaal velHksumetn Anıİkcelenei ğerbr> DAVHUSUMET (ıHastann DAVSAĞLIKKVUKANLIĞ NA HUSUMET YÖNELTİ (Da AçcnıKçdro eeleviaa.H.K.rİAnıSo AtEİdiresmilmaauptAtaldığsıKçdronuaDdavAynnıK.H.K.rİlevahdas EdesenrSağlsktBakaal vellaşratTaşkesatlnınndavger Alı vee-iSlğlsktBakaal veea uksumetrYösğltesği ğe/Hastann
1119.12/1102013D>E. 2002010/5565 2002013/7758an>"ÖĞRA SİNDVEVYÜRÜTÜSEBİLİRPİMLEM aİSu BmavBir TğerEski BırkaaanAtÇıkartn ğntKişntBorcunualİli İs DAVSUSAMA BİRLİĞİ ESKİRVURKANINA ÇIKARTASANRKİŞİ BORCUNUNRİPTAL DİSTARSB(DKlsenşvnıiürütülebesirıİmin r-ıTades Edesenrİmin n inmemnynıa aetreite TğeldnıOaığda DAVİMLEMİPTÖD İ YERDAVET NİTELİĞİ(DEDOLMA( B( Su BmavBir TğerEski BırkaaanAtÇıkartn ğntKişntBorcunualİli İs DAVSAYIŞTAYVDIŞDDENETİMİPEDTABİ OLMAB( Su BmavBir TğerEski BırkaaanAtÇıkartn ğntKişntBorcunualİli İs
1119.7/1102013D>E. 2002011/7786 2002013/7707an>"TEMÜNİVERSİTE ETİK KURULUPKAI ( B( Etik İhlal riıan d venınıTespiteıHa- DavSadecnıiıat rımtÖnnemelietkideıBumadu ) danrKlsenşvnıacr ileite TkteıBumadığı ver- Klsenşvnıacr ileite TğiıBumadığyanvaeyeşlemin lğriniali İrası AçnçıKsu Een emeyai klnenebr> DAVİCRAmAVEVA SİNDOSMAYANDİMLEM aiali İrası AçnçıKsu Een emeyai ğe<- Etik İhlal nriıan d venınıTespiteıHa- Davaoğrudanriıat rımtUygu ByaığyanvSadecnıiıat rımtÖnneebesealÜniversitetEtik KldusurAçınııeBulacr ilvnıKlsenşOaığı verali İrası AçnçıKsu Een emeyai ğe
1119.8/1002013D>E. 2002012/7804 2002013/6537Dn>"ÖĞREVLİ DEVYÜKSELME ( AV NDAVSORULANDGINLIŞVSORULARIPTİPTAL D(ıSendikaaanıada yıaAçSüktavHua Aivdenfaatinn laau ) <-zÜyel ielDaYanlOşvSolalnıAtCevaprVnemeyevYöslendireevSolalvnıCevaplnınnlSçnçvıKldusuecalAdaylnıAtSolalığdanAtekin İdaİmin n iKlsenşvnıacr ileite TkteıOau )
DAVSENDİKANIN A AÇBA SÜKTAVHUKUKİ YAI ( BBULUNMA( B( relevde güksesmnlSçnçvçndAlSolalnnaYanlOşvSolalnıBulİli İrEdesmaderası snnıaAçSüktavSendikaaanıHua AivYçınınlBumadu ) <-rrelevde güksesmnlSçnçvçndAlAdaylnıAtSolatSolalığda<İmin n eAzalsenşvnıacr ileite TkteıOau )
1119.25/902013D>E. 2002012/6579 2002013/6576an>"ÖĞRBELEDİYEVMİŞINMAZ IPTTAHLİYESİKİMLEMİR( aeyeşliı DadAlali İrası AçnçıKsu Olabesği krİmin ıeite Tğeıebşıığı ver-ıee daİesenmTebellüğlBelgnseldnrİmgal nrKalı rasığdaeAksiıHa-deaBeteeDyelDn EkipşvnıEkipmknlnınrİlevamgal nrKalı rasğı ğerİfadeler niulamin elacr ilik "alsenşSounçiDoğuranşvnıiürütülmninrZalaalulemin " VasfıaKaz lı rı verbr> DAVİPTAL ASI ( NA KONUROSAMAYACAKKİMLEMETİCRAmLİK I (FIBKAZ NbI(ASMA( R(lBeleeDyeieaşnnmazıeBulTahlDyesiı-ıee daİesenmBelgndnrİmgal nrKalı rasığdaeAksiıHa-deaBeteeDyelDn EkipşvnıEkipmknlnınrİlevamgal nrKalı rasğı ğerİfadeler /ali İrası AçnçıKsu Olabesği kralsenşSounçiDoğuranşvnıiürütülmninrZalaalulemin
DAVA SİNDSONUÇ DOĞURANDVEVYÜRÜTÜSM ( DZO(UNLUVRMLEM aiBeleeDyeieaşnnmazıeBulTahlDyesiıİmin n eAzBuveite TktnıOaığı vee-iee daİesenmTebellüğlBelgnseldnrİmgal nrKalı rasığdaeAksiıHa-deaBeteeDyelDn EkipşvnıEkipmknlnınrİlevamgal nrKalı rasğı ğerİfadeler niulamin elacr ilik VasfıaKaz lı rı verbr> DAVTAHLİYE aiBeleeDyeyeiAitieaşnnmazlnı/eaşnnmazıelBumadu )
1119.14.602013D>E. 2002013/4362 2002013/5103an>"İNTMİMARIPTKID İL DUZMANRKADROSUNA ATANMABİSTAĞİT(lallnelBınkası A.Ş.lBursa BölgetMüdürlüğü Bünyade DavMimnıvaak Ataeelev DAVEVLİ V(lallnelBınkası A.Ş.lBursa BölgetMüdürlüğü Bünyade DavMimnıvaak Ataeelev DAVRLLER BANKA( RBÜNYES NDEDMİMARTOLADAKREVLİ VYAPANRASI C B(DKımemlşlUzığnıKçdrosu AtAtBimaaİsiyğ G n dineelnvasiriİmin İulİli İs
1119.12.602013D>E. 2002011/1393 2002013/2324an>"İNTREKABETTAURULUPKAI ( IPTİPTAL DASI ( B( BiletıSatOşvFidmnda DAVİPTAL ASI ( NA KONUREDESEBİLECEKVA SİNDVEVİCRAmARMLEM aiRekabet Kldusueun SözleşKaDava ğeşiklik iıan ı AçnAtekin İdaUynımatvntBİldirmeıgönü dSk rİmin n<-zacrarvnıKlsenşeite Tklşlemin
1119.21.502013D>E. 2002013/373 2002013/4137Dn>"ÖĞRRLLER BANKA( R( Öznltuka ArHükümlern nıTbbiaTüznlnKişiliğe aakn AnonimıŞirketıStatüsündnıKalknnmaşvnıiıt rımtBınkası aau ) <-zansaerKçyiakOAınıYösğtme Tği'nnnıBazerMd.ler niulali İs çıekin İdaİmiym nrldlşliı DadAtGvlülei ğe
DAVBANKACILIKKİMLEMİR( allnelBınkası ansaerKçyiakOAınıYösğtme Tği'nnnıBazerMd.ler niulali İs çıekin İdaİmiym nrldlşliı DadAtGvlülei ğe<- Öznltuka ArHükümlern nıTbbiaTüznlnKişiliğe aakn AnonimıŞirketıStatüsündnıKalknnmaşvnıiıt rımtBınkası aau ) DAVEVLİ R( allnelBınkası Öznltuka ArHükümlern nıTbbiaTüznlnKişiliğe aakn AnonimıŞirketıStatüsündnıKalknnmaşvnıiıt rımtBınkası aau ) <-zansaerKçyiakOAınıYösğtme Tği'nnnıBazerMd.ler niulali İs çıekin İdaİmiym nrldlşliı DadAtGvlülei ğe
DAVÖZEL HUKUKTHÜKÜMLERİPEPTABİ BANKAR( allnelBınkası ansaerKçyiakOAınıYösğtme Tği'nnnıBazerMd.ler niulali İs çıekin İdaİmiym nrldlşliı DadAtGvlülei ğe
1119.18/402013D>E. 2002009/9515 2002013/2028an>"TEMRİ DİDGI DA IPTİMLEYEBİLMES D(ıİeyeelDn KamutHka Au DAVGÜMRÜK VERGİSİN DASI VKONUSUDEDESEBİLMES D(ıİeyeecelTahakkukrİmin naiıan ı AçnAtBağla DAVTELAFİDEDECİ VERGİ ( Vergeeamin n n iada lKsu su
1119.11/402013D>E. 2002010/6874 2002013/2985an>"İNTEBETOLADAKREVLİ VYAPANRKİŞİPİPTBAŞHEMŞİRETOLADAKREVLİ LENDİRİLMES DİMLEMİR( aeyeetHka Au DAVSENDİKANIN A AÇBA SÜREHLİYETET( Ebevaak Ataeelev DAVBİREYSEL İMLEMETKAIŞ BA AÇBA SÜREHLİYETET( Ebevaak Ataeelev
1119.8/202013D>E. 2002009/9342 2002013/769an>"İNTAİSİPLİPTCEZ ( ADGIPASANDİTİRAZ (igükseköğrğtimıKldusurBırkaal venatiıan ğntrtiİazrHakkendavHenüzıBirıKaınıvVeİKadiğerAşamadAıKlsenleşKamilmaaknraideplnnıCezadanBulİli İs DAVÖĞRETİM ÜYES D(ıgükseköğrğtimıKldusurBırkaal venatada lKsu su DAVA SİNLEŞMEMİŞPAİSİPLİPTCEZ ( IPTİPTAL DİSTARSB(DgükseköğrğtimıKldusurBırkaal venatada lKsu su
1119.6/202013D>E. 2002012/1871 2002013/276an>"ÖĞRELEKTRİKBA ĞITIM FAALİYETET( KamutHizmBaelDn gürütülmninnerTemina ieakaYanlO aak AtaTades Edesenrİlgilş ilaHka Au davD ğeşiklik iıpanşvnıeeyeîlİmin ıeite TğeldnıBumadanvamin iniiı Das İraesğtiminievİeyeîliı DadAtiıan ı Açİekrekilğe
DAVABONMANPSÖZLEŞMESİT( ElSktritaa ğıtımtFaalDyetnİ- Uy şı z DAVRİ DİRGI DAB(DElSktritaa ğıtımtFaalDyetnİ- KamutHizmBaelDn gürütülmninnerTemina ieakaYanlO aak AtaTades Edesenrİlgilş ilaHka Au davD ğeşiklik iıpanşvnıeeyeîlİmin ıeite TğeldnıBumadanvamin iniiı Das İraesğtiminievİeyeîliı DadAtiıan ğı ğerbr> DAVEVLİ R( ElSktritaa ğıtımtFaalDyetnİ- Uy şı z
1119.14.1202012D>E. 2002010/7179 2002012/4378an>"ÖĞRAOOPERATİFİPTBORÇLUPKILI ABİLMES DVE HAKK NDAVRMLEM TES SDEDESEBİLMES D(ıTüznlnKişilitaKaz lı vellarih DAVHUKUKSALDSONUÇ DOĞURMAYANDMÜKELLEFİYET İMLEMİR( eicyeet SicilindatiKçydı Silina ieüznlnKişiliğe BumadığyanvKooperatif Adç atdükğllefDyet<İmin nİeades Edesmasi ilaHka As İrSounçiDoğurm yğı ğer-vKooperatifDn eüznlnKişiliğelDn eicyeet SicilindatiSilinmasi AnıSo AtEİği ğerbr> DAVAOOPERATİFİPTTÜZELVKİŞİLİĞİ(İNRSONA ERİ ( Daveicyeet SicilindatiSilinmasi AnıSo AtEİği ğer-vKooperatifDn BorçsurAı ılığdavvnıHakkendavamin ıTades
1119.10.1202012D>E. 2002012/4109 2002012/7436an>"ÖĞRBÜYÜKŞEHİR BELEDİYEVMECLİSİTÜYES (İNRA AÇBA SÜREHLİYETET( KalaSürAmaçlOlamnıvPlansrİlevalgilşıKültürrvntlabiat Varl tlnınnnıKalaSürBölgetKldusurAçınıııHakkendav- SübjekilfrEhlDyeti Bumadu ) /ası BulEhlDyet DAVD VABA SÜREHLİYETET( BüyükşehirıBeleeDyeiMeclşsirÜyes niulKalaSürAmaçlOlamnıvPlansrİlevalgilşıKültürrvntlabiat Varl tlnınnnıKalaSürBölgetKldusurAçınıııHakkendav- ası BulEhlDyet DAVKÜLTÜR VEPTABİAT VARLIKL ( IVAORUMA BÖLGETAURULUPKAI ( IPTA VAREDİLMES D(ıBüyükşehirıBeleeDyeiMeclşsirÜyes niulKalaSürAmaçlOlamnıvPlansrİlevalgilşıKçınıııada lEdebesği ğer- veldavH lknnınrHAtavevdenfaatler nilKalaSüklaveelevlşlnau ) /SübjekilfrEhlDyetrbr> DAVSÜBJEKTİFVEHLİYETD(ıBüyükşehirıBeleeDyeiMeclşsirÜyes niulveldavH lknnınrHAtavevdenfaatler nilKalaSüklaveelevlşlnau ) r-vKültürrvntlabiat Varl tlnınnnıKalaSürBölgetKldusurAçınıııHakkendava AçvAmabesği ğe/ası BulEhlDyet
1119.23.502012D>E. 2002010/5394 2002012/2046an>"ÖĞRGEÇECİ VERGİ BEYANNAME( B(DZaınıtBeyana DAVZAI (TBEYANI NEDENEYLEDYATIRIM İNDİRİMİ TUT ( B( andiremeıKsu Een ebesKadevFiesenrdümkünıBumadığyanvBeyannamarrine AdetiiıpaslerTahakkukrİeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
DAVRİ DİDA VAB(DZaınıtBeyana DAVYATIRIM İNDİRİMİ (DZaınıtBeyana
1119.18.502012D>E. 2002009/4014 2002012/1136an>"ÖĞRREKABETİNRAORUNMA( BHAKK NDAVKANU ÇBAYKI(ASIK (iada cnnıerdAılralnınndavger Alı veeEkmek rrğticşsirTeşebbüsl ielDniHakemlşklvnıCentilKanlşklSözleşKadeviıat kOAını-iRekabet KldusulKçınınlrle DAVEKİ K ÜRETİCİSİTTEŞEBBÜSLERİP REKABETİ ( IRLAYICI ANLAŞMADGIPMA( R(lRekabet KldusulKçınınlrle DAVREKABETTAURULUPKAI ( IPTİPTAL DTALEBİ (iada cnnıerdAılralnınndavger Alı veeEkmek rrğticşsirTeşebbüsl ielDniHakemlşklvnıCentilKanlşklSözleşKadeviıat kOAını-iRekabet Kldallnınıİhlal Edesdlğe dStiTa ebentdineeAçıKçınıvVeİesei ğerbr> DAVCENTİLMENLİK SÖZLEŞMESİT( ada cnnıerdAılralnınndavger Alı veeEkmek rrğticşsirTeşebbüsl ielDniHakemlşklvnıCentilKanlşklSözleşKadeviıat kOAını-iRekabet KldusulKçınınlrle
1119.7/502012D>E. 2002008/10646 2002012/2058an>"ÖĞRAEKANBHAKK NDAKİ (İCİLVRAPO(UNUNRİPTAL D(Akademik ÇalışmaşvnıaüznyinvSadecnıBelgnvvnıaideplnne Uy mlnıÖlçülemeyai ğe<- ÖğrğtimerYösğlik ieiyneklnevvnıAkademik Silsilevaçe DavGözlenetivnvSaptnlaniBumgalnıBulBütünıaak Ataa ğerlendiresei ğerbr> DAVAKADEMİK ÇALIŞMADVEPAÜZEYİPTBELİRSEPMESİT(BelgnlnevvnıÖğrğtimerYösğlik ieiyneklnevilevAkademik Silsilevaçneis ndakivGözlenetivnvSaptnlaniBumgalnıBulBütünıaak Ataa ğerlendiresei ğer-laa msulSicillRapalaeun ada lKsu su DAV(İCİLVAMİRSER (İNRNİHAİRKANAATSER (İNROLUMLUDOLMA( B(ada cnnıeruka As İraldumu davD ğeşiklik iıpığyanvSicillRapalaeun ada lKsu su DAVSİCİLVRAPO(U (Objekilfrİlkn DAVAKADEMİSYAPİPTAİSİPLİPE UYUMUD(Akademik ÇalışmaşvnıaüznyinvSadecnıBelgnvvnıaideplnne Uy mlnıÖlçülebesei krBirıeite Tğeln lBumadığı venıerKabulü<- ÖğrğtimerYösğlik ieiyneklnevvnıAkademik Silsilevaçe DavGözlenetivnvSaptnlaniBumgalnıBulBütünıaak Ataa ğerlendiresKadeeektikilğe
1119.8.302012D>E. 2002008/3145 2002012/768an>"ÖĞRSİGORTA ŞİRKETİ(İNRSİGORTALI( ADÖDEDİĞİ HAS (TBEDELİ(İNRT Nİ ( DASI ( B( Kaz lınlnau ) DAVBELEDİYE(İNRYOLUPTBAKIM VE ON ( MINDANDSORUMLULUĞU (ıHasarl TrafitaKaz sıeBulMeydanaiGeldlğe/SigortaıŞirketDnn inmediğerBniylnnıTazmeAeiTa ebe<- HasımdavHata/BeteeDyelDn a AçlOlKsu mu AtAlını danatHua AivaaknçkvBumadığı vevektikçes DİAnıa a eBuldineeen emeyai ğe DAVYOLUPTBAKIM VE ON ( MDSORUMLULUĞU (ıHasarl TrafitaKaz sıeBulMeydanaiGeldlğe/BrteeDyeyeiAitinau ) <- SigortaıŞirketDnn inmediğerBniylnnıTazmeAeiası snnıaYanlOşvHasımarlmı da/Di ğğçeaBrteeDyeyeiTave i Een er kruizmBa DAVBELEDİYE(İNRHİZMETTAUS (UB( YanlOşvHasımarlmaslerDğAçdAtDi ğğçeaBrteeDyeyeiTave i Een er kruizmBa
1119.10.202012D>E. 2002012/198 2002012/337Dn>"ÖĞRRİ DİDPAI TCEZ L ( IPTİAi SİV(İadayeıKsu Een eulMiktnıvGösteİeser krBulMiktnıAtekin İdaNispşlKaınıvHarcııiıt rı ı k DAVNİSPİRKAI (THARC B(aeyeşlPnıAtCezalnııeBulİadadee- İadayeıKsu Een eulMiktnıvGösteİeser krBulMiktnıAtekin İdaNispşlKaınıvHarcııiıt rı ı k DAVŞİRKETE TEBLİĞB(ai ğğçeaditıAçınııeıvVeİeniiı DaıYne Sıfıt ylnıa nıştay'dAtYynedenıada aAçSüktavSerbestıaaığk rineavan ğğçenİdadine rrine AçıYynedenvVeİesenrai ğğçedeaAynıaYanlOşOsktiıan d ve lakdirdnıa a eBuldineeen ecyğ G n a AçcnıŞirketlernıTeblT) Een ei ğebspan>
1119.9.202012D>E. 2002009/4363 2002012/397an>"ÖĞRA SİNDVEVYÜRÜTÜSM ( DZO(UNLUVRMLEM aiHakkendavTades EdesenrYurtıDışanAtÇıkOşviıs venAtekin İdaİmin lnvBir TktnıVergeeBorcunualBumadu ) <-rOrtğda İeyeşlası yçıKsu KlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirvamin ıaaığı verektikçes Anıada yıadineedeAzMahk KarAçınııeda İsabet Bumadığı verbr> DAVYURTDIŞI ÇIKIŞ YAS ĞI ( VergeeBorcunualBumadu ) DAVVERGİ BORCU aiHakkendavTades EdesenrYurtıDışanAtÇıkOşviıs venAtekin İdaİmin lnvBir TktnıVergeeBorcunualBumadu )
1119.22/1102011D>E. 2002011/3899 2002011/5211Dn>"ÖĞRA VARDESEKÇA( PİPTREbiİ ( Yösğtme TkvİAnıBir Tktnıldlşliı Da ıeveelevineıGlİeniSözleşKa eAzİli İs DAVEVLİ R( uka As İrBağlaOsktğnrSözlEdebesmek İçievada lKsu su<İmin lğriniiı Das İraesğtiminievAynıaYa DaıYne niniGelev DAVHUKUKSALDBAĞLISIK (iSözlEdebesmek İçievada lKsu su<İmin lğriniiı Das İraesğtiminievAynıaYa DaıYne niniGelev DAVSÖZLEŞMEPİPTİPTAL DİSTARSB(DYösğtme TkvİAnıBir Tktnıldlşliı Da ıeveelevineıGlİeniSözleşKa eAzİli İs
1119.21/1102011D>E. 2002011/10531 2002011/5633Dn>"ÖĞRRİ DE(İNRHATALIVİMLEMİPE A YANADAKRÖDEDİĞİ MEBL ĞINDİSTİRDADI ( Mahk KarAçınııea Lüzu ıaamadanrKaınıvVeİebesği ğer- İmin n iaeyeşlası yçıKsu OlacAtaKlsenşvnıiürütülmninrektiken İmin lğrdetiOlu )
DAVKAMUVZAI (ID(ıİeyeelDn HataOstİmin n eladyBaü AtanmediğerMebl ven DAVRİ DİDA VAYA KONUROSABİLECEKVA SİNDVEVYÜRÜTÜSM ( DGEREKENRİMLEM aiaeyeelDn HataOstİmin n eladyBaü AtanmediğerMebl ven
1119.18/1102011D>E. 2002011/10080 2002011/5599an>"İNTDERNEKVTÜZÜĞÜ (DerneğeeAmçcnşvnıFaalDyet DAVD VABA SÜREHLİYETET(ada lKsu su DAVDÜZENLEYİCİRİMLEMB(ada cnıDerneğierÜyel ierİlevalgilşıaaığklaıBir TktnıDernek eüzüğü<İlnıDerneğeeAmçcnşvnıFaalDyet
1119.14/1102011D>E. 2002009/7224 2002011/4920an>"İNTREKABETTAURULUPKAI (L ( IPTİPTAL DTALEBİ (iemin n BetiltesStidikabet KldusulKçınınylnıalgilşıKısmenıdaa AçcnıŞirketiulMenfaatinnvİhlâlrEtilğer- AdçtGeçenraiğeraarrnıBulİsevahlalrEtmndiğe/ahlalrEtmnyenmKaınıvgönü dStiada nBuldine AçıKçınıvVeİesei ğerbrr> DAVEHLİYET (iemin n BetiltesStidikabet KldusulKçınınylnıalgilşıKısmenıdaa AçcnıŞirketiulMenfaatinnvİhlâlrEtilğer- AdçtGeçenraiğeraarrnıBulİsevahlalrEtmndiğe/BuaarrnıBulİli İirebiybelDniEhlDyet DAVHUKUKİ MENFAAT (iemin n BetiltesStidikabet KldusulKçınınylnıalgilşıKısmenıdaa AçcnıŞirketiulMenfaatinnvİhlâlrEtilğer- AdçtGeçenraiğeraarrnıBulİsevahlalrEtmndiğe/BuaarrnıBulİli İirebiybelDniEhlDyet
1119.1/1102011D>E. 2002011/6444 2002011/5088Dn>"ÖĞRA VADANDFERAGAT (MaaşnndanrKlsenti iıan ı AçnAtekin İdaİmin İulİli İs DAVFERAGAT (İeyeşlİmin n iali İsrebiybeldnıa a daalFeragat/ada cnnıerebiyp Sounau danrVazgeçtTğer-vKlsenşHükümrGibivSounçiDoğucAvebr> DAVMAAŞVA SİNTİSİTGIPASMA( ADİLİŞKİNRİMLEMİPTİPTAL DTALEBİ (a a daalFeragat Edesdlğer-iUy şı z
1119.19/1002011D>E. 2002008/4246 2002011/6085an>"İNTVERGİ BORCU SEBEBİYLEDİHTİRAZİRKAYITLADÖDEDİĞİ TUT ( PTİAi SİVTALEBİ (iAvukatmaaknrada cnnıerAdç atKayıtlıieaşnnmazavHacizlKsu lmnda DAVA SİNDVEVYÜRÜTÜSM ( DGEREKENRİMLEM aiaeyeşlası yçıKsu OlacAtaamin ıaaupvaaığı ve/VergeeBorcu
1119.5/1002011D>E. 2002011/2794 2002011/4224an>"İNTREKABETTAURULUPKAI ( IPTİPTAL DTALEBİ (iSolaştudmnvAmn ı Açnatektikvaaığı venatadirıKaınıaıKçışı leblT)rlarihindatiSo r l60ıeüllüklSsinraçneseldnıa a vAmn ı Açİekreğe - Ssinsİ davlmn ığyanvada nBuldine DAVD VABA SÜRSÜRES (iSolaştudmnvAmn ı Açnatektikvaaığı venatadirıdikabet KldusulKçınınnBulİli İirebiybe<- 60ıeüllüklSsinraçİ davlmn ığyanvada nBuldineeen ei ğerbr> DAVSORUŞTURMATA ASM ( ADGEREKDOLMADIĞ NA DAİRVKAI (T(ıdikabet KldusulKçınınnBulİli İirebiybe<- arrnıBulleblT)rlarihindatiSo r l60ıeüllüklSsinraçneseldnıa a vAmn ı Açİekreğe/Ssinsİ davlmn ığyanvada nBuldine DAVALTMIŞ GÜNLÜKVD VABA SÜRSÜRES (iSolaştudmnvAmn ı Açnatektikvaaığı venatadirıKaınıaıKçışı leblT)rlarihindatiSo r l60ıeüllüklSsinraçneseldnıa a vAmn ı Açİekreğe - Ssinsİ davlmn ığyanvada nBuldineeen ei ğerbspan>
1119.21/902011D>E. 2002011/13742 2002011/796an>"ÖĞRM (LEK KURULUŞL ( IPTA VARA SÜRHAKK B(DKlne DAVBARO YÖNETİMİPİNDÇEVREDİLEDİLGİL DASI RA SÜ( B( ası BulEhlDyet DAVÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ( DYÖNETMELİK HÜKMÜNÜPTİPTAL DİSTARSB(DBarolnııerKldusuşaAmaçlnıııaikkatetAlını vendavMeşdurKişisrt vnıeülenlaBirvdenfaatelDniEtkilenmadiğer-DBaronualAçt verası BulEhlDyet DAVA VAREHLİYETET( BaroviösğtiminievÇevinralevalgilşıada ıAçSüda<- ÇevinsnlaEtkiaa ğerlendirKadeviösğtme TkvHükmü ü iali İs e
1119.12/902011D>E. 2002011/2383 2002011/3671Dn>"ÖĞRA VARKONUSUDEDESEBİLENRİİ DİRİMLEMLER (DKlsenşvnıiürütülebesirıOaığda DAVA SİNDVEVYÜRÜTÜSEBİLİRPİMLEM aİRekabet Kldusueun KiİaiHakkevvnıAkaryakıtaBayilşklSözleşKadendetiOl şa lDikeytekin İdelvSo OAlı rasığdaeAksiıHa-deaamin ıBaş Btıağı ğerŞiklşndakivKçınınnBulKlsenşvnıiürütlebesirıOaığı ver- KlsenşvnıiürütülebesirıOaığyanvaeyeşlemin lğriniali İrası AçnçıKsu Een emeyai klnenebr> DAVREKABETTAURULUNUNRTEDBİRPNİTELİKLİPKAI ( B( Rekabet Kldusueun ahlaldetiÖlenkiaaldumuvKalaynauleite TkteıNihaivarrnıBulKıasamenaeAşı yğı krŞiki-deaGeçeciiTedbirıeite TğeldSıKçını
1119.11.702011D>E. 2002010/6325 2002011/2944an>"İNTGİZLİ DEĞERLENDİRM VBELGES (iGümrüklKsntrolörlnenliösğtme Tği elv54.rMd.rUynııecalaüzn lesdiğervntleftiş EdesenrvnyAtaesğtlnneerKldusuşavntBİri lğriniAmirvdemurrve DAVEİZİVBELGEPİPTİPTAL DİSTARSB(DGTzliaa ğerlendirKalBelgnselner- ada cnnıeruka As İraldumu davDoğrudanra ğeşikliğe DAVRİ DİDA VAB(DGTzliaa ğerlendirKalBelgnselnerGümrüklKsntrolörlnenliösğtme Tği elv54.rMd.rUynııecalaüzn lesdiğer- ada cnnıeruka As İraldumu davDoğrudanra ğeşikliğe DAVDEĞERLENDİRM VBELGES PE A YANILADAKRRMLEM TES SDEDESMES D(ıBunaıKçışı a a vAmn ı AçİHa- Davada lKsu su<İmin elvSebyplUnsuruıaak Ataa ğerlendirKalBelgnselnerde aeyeşliı DaıYne nceiİkcelener kra ğerlendiresei ğerbspan>
1119.22/602011D>E. 2002011/2253 2002011/3006an>"ÖĞREPDK TADAFINDANDAYNIVAKARYAKIT ŞİRKETİ(EVBİRDENRFAZL TCEZ VA SİSMES D(ılralnınndavMane rvnyAtHua AivYöndatiSebyplSounçiekin İde BıkımendaerBağlBitııBumadanvamin iHakkendavAynıaan ğğçeyAnıa a vAmn abesği ğer- AynıaeniylnıadyBaığyanvMarknerUyumsuzl ) ermiasyouvHareciiekı lrGibivCezaaeniyll ierİçieveakaai ğğçeaiAnıa a vAmn aı yğı ğerbr> DAVDESEKÇAPİPTREbiİ ( UsulşvnıarnuaaiUygunl ) erkcelener krUsulşvnıiıs yaiUygunsuzl ) eTespit Edesenran ğğçenİdaBetillnneerNoAs nl tlnırGideİesmnk rineavOtuzıeüllSsinrVeİeser krdine
1119.22/602011D>E. 2002011/1898 2002011/3024an>"İNTRİ DİRGI DADATA VARA SÜRUSULÜR( unevİeyeşlemin rİçievAyrııAyrııa AçvAmn ı AçİekrekilğeiAncAtalralnınndavMane rvnyAtHua AivYöndatiBağlaOskıaaknrBirdetiFazlnıamin elKçışnvBirıan ğğçeyAnıa a vAmn abesği ğer- İAivAyrııKlduslKçınınlilevFarklıtMevzuatrHükümlern nıAykıısOskıeniyle AnıVeİesenraeyeşlPnıAtCezalnıııHakkendavAynıaan ğğçeaiAnıa a vAmn aı yğı ğerbr> DAVDESEKÇAPİPTREbiİ ( FarklıtHua Aiveniyll ilnvvnıİAivAyrııKlduslKçınınlilevAynnıKişntHakkendavVeİesenraeyeşlPnıAtCezada<İmin nİAr AçndAlHua AivvnıMane rBağlBitııOaığı ver- eakaai ğğçeaiAnılmaslerDğAçdAtDi ğğçeadineeen er kralgilşin elOtuzıeüllüklSsinrVeİeser krAynnıHata ı ieakınıııHa- Davada eBuldineeen ecyğ G n İhtnıB DAVİKİDAYRIVİMLEMBHAKK NDAVAYNIVDESEKÇADİLEDA VARA ASMA( R(lİAivAyrııemin rAr AçndAlMane rvntHua AivYöndatiBağlBitııBumadığda
1119.20/602011D>E. 2002011/2041 2002011/2963Dn>"ÖĞRA VARDESEKÇA( PİPTREbiİ ( adirarAçınıırrine Açıdineeen enran ğğçenİdaYynedenvVeİesmninrSureti AnıAynıaYanlOşOsklnııeriıan d ve - ası BulEsğdanıtiİkcelenmninraaknçğı Bumadığı ve/ada nBuldine AçıKçınıvVeİesei ğerbr> DAVA NIŞTAYVDAİRES NCE YE(İDENRA VARA ASMAK ÜZEREVDESEKÇAPİPTREbiİ ( dineeen enran ğğçenİdaYynedenvVeİesmninrSureti AnıAynıaYanlOşOsklnııeriıan Süda<- ada nBuldine AçıKçınıvVeİesei ğe/Esğdanıtiİkcelenmninraaknçğı Bumadığı verbr> DAVDESEKÇADEVYIPASANDGINLIŞLIKL ( ( adirarAçınıırrine Açıdinei/Aynıaan ğğçenİdaYynedenvVeİesmninrSureti AnıAynıaYanlOşOsklnııeriıan Süda<- ada nBulEsğdanıtiİkcelenmninraaknçğı Bumadığı ve/ada nBuldine AçıKçınıvVeİesei ğerbspan>
1119.16/602011D>E. 2002011/512 2002011/925an>"İNTAİSEKÇAPİPTİMLEMETKONUSMAMA( R(lietkilerMercirAçınııea Ki n iatiİazrEtilğenİdaBetilsizıOaığda DAVİTİRAZ DESEKÇA( R(lietkilerMercirAçınııea Ki n iatiİazrEtilğenİdaBetilsizıOaığda
1119.8/602011D>E. 2002010/12920 2002011/2120an>"İNTKAMUVAURUMUVNİTELİĞİ(DEKİ ME(LEK KURULUŞL ( B(DGenrt aüzn leyeciiemin lernıKçışnvSadecnıarnualaınndavGösteİesenaAmaçlnıııaoğrult sundaiada ıAçSürEhlDyeti Bumadu )
DAVPSANDDEĞİŞİKLİĞİT(lBİşlAOAlıAtiıan EmsalelDn güksesmninrvnriıan ğnSürŞartlnııeBulBetillnnmein elekin İdaPlanra ğeşikliğn eAzBaronualDoğrudanreüznlnKişiliğelDrHAtavevdenfaatler nilEtkilemeyai ğe
DAVD AÇBA SÜREHLİYETET( KamutKldumuveite TğeldnAivdeslSkrKldusuşlnııeBulGenrt aüzn leyeciiemin lernıKçışnvSadecnıarnualaınndavGösteİesenaAmaçlnıııaoğrult sundaiada ıAçSürEhlDyeti Bumadu )
1119.30/502011D>E. 2002008/6819 2002011/2532an>"İNTA AK İHALEDUSULÜR( İhaleniulOrtğktGlİeşe n irine Ade Bırıkılığda<İmin n eAzİli İirebiybe<- armuvİhale KldusulKçınınlUynııecalİhale rmin lnenlKalı ğaıYnedetiiynedenviıan d vendanrieniıamin elKçışnvİhaleyi iıpanşaeyeeynıŞikayetteıBumaduağı ğe/aoğrudanrada ıAçn aı yğı ğerbr> DAVİTİRAZENRŞİKAYET BAŞVURUSU aiAçıklİhale Usulü<İlnıiıan ğntrhaleniulOrtğktGlİeşe n irine Ade Bırıkılığda<İmin n eAzİli İirebiybe<- armuvİhale KldusulKçınınlUynııecalİhale rmin lnenlKalı ğaıYnedetiatibyeetiiynedenviıan d vendanrÖlenrieniıamin elKçışnvİhaleyi iıpanşaeyeeynıŞikayetteıBumaduağı ğerbr> DAVOTOBÜS TERMİNAL DYIPAMTİMİ İHALES D(ıİhaleniulOrtğktGlİeşe n irine Ade Bırıkılığda<İmin n eAzİli İirebiybe<- armuvİhale KldusulKçınınlUynııecalİhale rmin lnenlKalı ğaıYnedetiatibyeetiiynedenviıan d vendanrieniıamin elKçışnvİhaleyi iıpanşaeyeeynıŞikayetteıBumaduağı ğe/aoğrudanrada ıAçn aı yğı ğerbr> DAVİİ DİDA VABA ASMADANDÖNCE TÜKETİSM ( DZO(UNLUVYOLL ( ( Açıklİhale Usulü<İlnıiıan ğntrhaleniulOrtğktGlİeşe n irine Ade Bırıkılığda<İmin n eAzİli İirebiybe<- armuvİhale KldusulKçınınnaıKçışı aoğrudanrada ıAçn maSüda DAVİİ DİDMERCİİTTECAVÜZÜ ( Açıklİhale Usulü<İlnıiıan ğntrhaleniulOrtğktGlİeşe n irine Ade Bırıkılığda<İmin n eAzİli İirebiybe<- armuvİhale KldusulKçınınnaıKçışı aoğrudanrada ıAçn maSüda
1119.4/502011D>E. 2002009/6697 2002011/1132an>"İNTDERNEKLERİP A VAREHLİYETET(Doğrudanra rnek eüznlnKişiliğelDn HAtavevÇıkarlnınnnıalgilendirİtiKsu lnıdarali İrası AçvAmabesği klnenevntBumKıasamerAşatiKsu lnıdarSalt eüzükteıHükümrBumadu ) ndaerBahisAnıa a vAmSürEhlDyetiniulMevcut nau ) eun KabulünevaaknçkvBumadığı vebr> DAVİMARTPSANIDDEĞİŞİKLİĞİPİPTİPTAL DİSTARSB(a rneklnenerDoğrudanra rnek eüznlnKişiliğelDn HAtavevÇıkarlnınnnıalgilendirİtiKsu lnıdarali İrası AçvAmabesği klnenevntBumKıasamerAşatiKsu lnıdarSalt eüzükteıHükümrBumadu ) ndaerBahisAnıa a vAmSürEhlDyetiniulMevcut nau ) eun KabulünevaaknçkvBumadığı vebr> DAVA VAREHLİYETET(amnıvPlansra ğeşikliğn eAzİli İs
1119.22/402011D>E. 2002011/1201 2002011/1771Dn>"ÖĞRRİ DİDPAI TCEZ ( R(lÜç FarklıtlarihdetAlınanvAkaryakıtaNumu el ielDniAn İszi Sounau EPDK'eun Üç AyrııKçınınylnı- Üç emin n Bir TktnıDda lKsu su DAVEPDK'NUNRÜÇDAYRIVKAI ( YLA Rİ DİDPAI TCEZ ( RVERİSMES D(ıÜç FarklıtlarihdetAlınanvAkaryakıtaNumu el ielDniTeknik aüzn lemelernıUygunvaaığı ve -ıHer Üç emin n Bir TktnıDda lKsu su DAVİİ DİRİMLEMLER AI S NDAVMADDİ BAĞIMLISIK VE SEBEPDSONUÇ İLİŞKİS DBULUNMAMA( R(lBir TktnıDda lKsu su DAVA VARDESEKÇA( PİPTYAS YA UYGUNDOLMAMA( R(lEPDK'eun Üç AyrııKçının<İlnıÜç AyrııaeyeşlPnıAtCezada
1119.6/402011D>E. 2002011/551 2002011/1363Dn>"ÖĞRRİ DİDA VAL ( RA ASMA( R(lAvukatınvVekes aau ) euvGösteİenvVekaletnamalnervavada lKsu su<İmin elvAsla DAVVEKALETNAME( ZDA VARA ASMA( R(lietkilerAı ılanvAvukatınva AçcnıŞirketrAdç ataüzn lesmilmBİşlVekaletnamain n iDasyayaiSuu lmnd ve - ası lan ğğçeselnerBuaarrnıBulTeblT) ndatiSo r l30ıeülraçİ davNoAs nıtlamaSlanspıa AçvAmn ı k rineavdinee )r> DAVİMLEMİPTASL RVEYA ONAYL RÖRNEĞ (İNRA AÇBDESEKÇA( PE EKLENMEMESİT( ada lan ğğçeselnerBuaarrnıBulTeblT) ndatiSo r l30ıeülraçİ davNoAs nıtlamaSlanspıa AçvAmn ı k rineavdinee -i2577 S.K.rMd.'e 3'nıUygunvaaığı ve br> DAVA VARDESEKÇA( PİPTREbiİ ( Avukatınva AçcnıŞirketrVekesi aau ) euvGösteİenvUsulünnıUygunvaüzn lesmilmVekaletnamalnerSuu lmnığdavvnıada lKsu su<İmin elvAsla
1119.25.302011D>E. 2002011/867 2002011/1600an>"İNTBAŞBAKANBVE BAKANL ( RUĞURSANMADVEPKAIŞ SANMAL ( BSEYAHATL ( VE HEDİYEVUYGULAMA( RKONUSU BAŞBAKANSIK GENELGES (iGenrtge'Davger AlaerBirıHükmü ra ğeştiresmadeeİçn i2577 S. Y.'eBul11.rMd.selnıeeleia AçlOliösğtimeliıan ğntvırulduva a vAmSürSsinsİ iaalddurm yğı ğerbr> DAVKAMUVPERSONELİPE EVLİ LEDİDNEDENEYLEDYURTİÇİBSEYAHATLERİPDEVUÇAKLA SEYAHATVİMKANIDave nBumnığdanAtekin İdaHükmü ü ia ğeştiresmadeevnvSözlEdesenramkaaanıTümrarmuvPersosğli nıTbnılığdavrmiym Anıiıat ğı Bıruldueun ada lAmSürSsinsİ iaaldduraerBirıvırulduvaaığı ve br> DAVD VABA SÜRSÜRES (iarmuvPersosğli nıeelevleri DAVBAŞBAKANSIK GENELGES (iGenrtge'Davger AlaerBirıHükmü ra ğeştiresmadeeİçn i2577 S. Y.'eBul11.rMd.selnıeeleia AçlOliösğtimeliıan ğntvırulduva a vAmSürSsinsİ iaalddurm yğı ğer-iarmuvPersosğli nıeelevleri
1119.15.302011D>E. 2002011/945 2002011/1114Dn>"ÖĞRA VA IPTKONUSUDVE SEBEPLEDİD( unevİeyeşlemin rAleyhinnvAyrııAyrııa AçvAmn ğı ğerAncAtalralnınndavMane rvnyAtHua AivYöndatiBağlaOskıBumadanvBirdetiFazlnıamin iHakkendavTakaai ğğçeaiAnıa a vAmn abesği ğer- ada lan ğğçese Anıİli İs DAVDESEKÇAPİPTREbiİ BİLDİRİLEN NOKSANSIKL ( ROTUZ GÜN İÇİPDEVDÜZELTİSM MESİTHALİPDEVD VA IPTREbiİ ( ada lan ğğçeselnerUsulşKrnuaundavger AlanrŞiki-deaOaığda
1119.11.302011D>E. 2002011/219 2002011/1012Dn>"ÖĞRRÇ GENELGEPİPTİPTALiDİSTARSB(DKDV/Kod Limiyse<-ıİmin iniBnllşaBirıKısmenatYösğlik O ı AçİHa- DavBuaaısmenvvnıİmin inileblT)rlarihiniulKlsenşvnıAçıklaak AtaBetiltesmadeevnvada lKsu su<İmin lğriniÖrneği laiafiSlı sendaerBirıFazlnıOlacAtaŞiki-deaada lan ğğçeselnıEklenmns DAVKDV RÇ GENELGESİ'PİPTİLGİL DHÜKÜMSER (İNRİPTAL DİSTARSB(DKod Limiyse<-ıada lKsu su<İmin lğriniÖrneği laiafiSlı sendaerBirıFazlnıOlacAtaŞiki-deaada lan ğğçeselnıEklenmnk
1119.28/202011D>E. 2002010/4608 2002011/799an>"İNTREKABETTAURULUPKAI ( IPTİPTAL DİSTARSB(ada lKsu su DAVKURULPKAI ( B(KlsenşvnıiürütülebesirıBirvamin ıaaığı ver- Biletix'eıBirıYıldaerUzunrSsinlerMünh AçrOskıSağlByanvHükümlern lKalı rasığdaeAmçcnylnıSözleşKalnedeaa ğeşiklik iıpasığdaeKsu sundaiUyarn ı AçnatvntBİlgilendiresm sinerYösğlik Birvamin ıaau ) br> DAVMÜNHA( RLIK YETKİSİT(Biletix'n lFutbolvKulüpl ierİlevamzalnı verİkcele elKsu sumSözleşKalnerBirıYıldaerUzunrSsinlerMünh AçrOskıSağlByanvHükümlern lKalı rasığdaeAmçcnylnıSözleşKalnedeaa ğeşiklik iıpasığdaeKsu sundaiUyarn ı AçnatvntBİlgilendiresm sinerYösğlik Birvamin ıaau ) bspan>
1119.28.102011D>E. 2002010/7926 2002011/296Dn>"ÖĞRRSANIDGEREKMEYENRAÜZENLEYİCİRİMLEMLEREVKAIŞ BA AÇBA SÜRSÜRES (iNerZamanramin eyeıBaş Byğı ğenAtekin İdaBirıaüzn lemeyavger Veİesmndiğer-rİlgilş ilaaüzn leyeciiemin detiunehangşaBirıŞiki-deaHabnedarlnau ) DAVD VABA SÜRSÜRES (iİlansrGkrekmnyenmaüzn leyeciiemin lernıKçışnva a vAmSürSsinsİ ilaaüzn leyeciiemin detiunehangşaBirıŞiki-deaHabnedarlnau ) DAVDÜZENLEYİCİRİMLEMB(iİlansrGkrekmnyenm-va a vAmSürSsinsİ ilaNerZamanramin eyeıBaş Byğı ğenAtekin İdaBirıaüzn lemeyavger Veİesmndiğer-rİlgilş ilaaüzn leyeciiemin detiunehangşaBirıŞiki-deaHabnedarlnau )
1119.28/102011D>E. 2002010/4093 2002011/291an>"İNTREKABETTAURULUPKAI ( IPTİPTAL DİSTARSB(RoiasyouvSimiym nelekin İdaProtokolvHükmü ü iKalı rasığdaeKsu sundairelüşaBn diretivnviıan aesğtimrKldusuşlnıı Bir TğerŞubnsİ iaAksiılakdirdnıHaklnınndav4054 S. Krnua Çerçevnsİ davamin ıBaş Btıağı ğerKsu sundaiUyaraerBirıamin ıaau ) br> DAVROTASYONRSİSTARSNEDİLİŞKİNRPROTOKOL HÜKMÜNÜPTKALDI(ASMA( R(Ksu sundairelüşaBn diretivnviıan aesğtimrKldusuşlnıı Bir TğerŞubnsİ iaAksiılakdirdnıHaklnınndav4054 S. Krnua Çerçevnsİ davamin ıBaş Btıağı ğerKsu sundaiUyaraerBirıamin ıaau ) br> DAVGÖRÜŞ BİLDİRENRİİ DE İMLEMİR(ada lKsu su DAVA SİNDVEVYÜRÜTÜSEBİLİRPİMLEM arelüşaBn diretiaeyeeıİmin i/ada lKsu su
1119.25.102011D>E. 2002009/7750 2002011/225an>"İNTKANU İTTEMSİLCİLERİP SORUMLULUĞU (ıAnonimrŞirketrAdç ataüzn lese inme elEmirl ielDniKalı rasığdaeİmiym AnıŞirketrOrtğğımaaknrada cnnıervıruldusu<- ada cnnıerKişisrt vnıeülenladenfaatelDniEtkilenei ğerbr> DAVANONİM ŞİRKET AD NA DÜZENLENENRÖDEMETEMİRSER (İNRKALDI(ASMA( RİSTARSB(D6183 S.K.rMük.rMd.r35lUynııecalleblT)rEdesdlğer-iŞirketrOrtğğınıerKişisrt vnıeülenladenfaateiEtkilenei ğe dStiada nBulEhlDyet DAVORT ĞINDKİŞİSEL VEVGÜNCEL MENFAATİ (ıAnonimrŞirketrAdç ataamga VergeinrÖznleİmiym VergeinrvnıEğitimelKattı Plı nıerebhsesi Amçcnylnıaüzn lese inme elEmirl ielDniKalı rasığdaeİmiym <- Öme elEmirl ielDni6183 S.K.rMük.rMd.r35lUynııecalleblT)rEdesdlğer)span>
1119.25.102011D>E. 2002009/7121 2002011/221an>"İNTTESCİLLİBSERBEST DOLAŞISÜRGİRİŞ BEYANNAME( BKAPSAMI EŞYAB(DKozmBaik rrünlnau ) DAVRİ DİDA VAB(DKişilern lHua ArAlemeldnıunehangşaBirıEtkiaaoğurığyanvBetillşaBirıHua AivaldumuvyçıdnıOlguyuaBetiltm klnlietise i"acr i Tk"veite Tğeldnn DAVKOZMETİK ÜRÜPT(eTescillşaSerbestıaollşıığtGlİeşvBeyannamasimKıasamerEşynı- KozmBaik rrünlnau ) DAVKİMYAGERLİK TAHLİLVRAPO(U (ıeakaBaşanatİeyeşla AçyçıKsu Een ebesği k KlsenşvnıiürütülmninrZalaaluleite TkteıBirvamin ıaaığı ver- İeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
DAVEVLİ R( TescillşaSerbestıaollşıığtGlİeşvBeyannamasimKıasamerEşynnıerKozmBaik rrünlnau )
1119.19.102011D>E. 2002011/120 2002011/103Dn>"ÖĞRENERJİ PİYAS ( RDÜZENLEMETAURULU'NUNRVERDİĞİ Rİ DİDPAI TCEZ ( R(lali İrİmiym AnıBıruldueun dinee İmin n eAzİli İirası Açv-ıa nıştay'ıtiİlkra recnıaak AtaBakabesği ğerİminr DAVRİ DİDPAI TCEZ ( IPTİPTAL DİSTARSB( Enerji Piyıs Açıaüzn leme KldusulKçınınylnıVeİesenr-ıa nıştay'ıtiİlkra recnıaak AtaBakabesği ğerİminr DAVLPGDİSTASYONUNDAVTÜP DOLUMU ÇBYAI YANDAPAI TDBULUNDURULMA( R(lEnerji Piyıs Açıaüzn leme KldusulKçınınylnıVeİesenraeyeşlPnıAtCezadaaanıİli İs
1119.7.1202010D>E. 2002010/3474 2002010/8346an>"İNTREKABETTAURULUPKAI ( (ıeakaBievİeyeşlemin raak Ataeite endiresemeyai ğe<- HnerBirıDikeytAnllşı yğ DAVDESEKÇAPİPTREbiİ ( YynedenvVeİesenrai ğğçelnedeaAynıaYanlOşOsktiıan d ve lakdirdnıa a eBuldineeen ecyğ G n a AçcnyalTeblT) neliıan ğntiı Da aı rGideİl ielDnia Açcnırine AçıBırıkılığda DAVİİ DİRİMLEMR(lali İs
1119.1.1202010D>E. 2002008/5876 2002010/5620an>"İNTİTHAL EŞYAB(DTescillşaBeyannamaaİAnıa hi-deaamin eaaziniBnlgasimKıasamendaireçeciiaak Ataİthas aaadanvEşynnıerBeyanlEdesenrGözğtimrFiyıtaaanıİhdğı tiEsn AçndAlaikkatetAlınmnığdaiebiybelDnidine Açıadirıemin rVergelendirKalİmin nİeite Tğelebşıığı verbr> DAVVERGİLENDİRM VİMLEMİR(rada cnnıerAdç atTescillşaBeyannamaaİAnıa hi-deaamin eaaziniBnlgasimKıasamendaireçeciiaak Ataİthas aaadanvEşynnıerBeyanlEdesenrGözğtimrFiyıtaaanıİhdğı tiEsn AçndAlaikkatetAlınmnığdaiebiybelDnidine Açıadirıemin rVergelendirKalİmin nİeite Tğelebşıığı verbr> DAVEVLİ R( İthas aaadanvEşynnıerBeyanlEdesenrGözğtimrFiyıtaaanıİhdğı tiEsn AçndAlaikkatetAlınmnığdaiebiybelDnidine Açıadirıemin rVergelendirKalİmin nİeite Tğelebşıığı ver-aİmin İulİli İs
1119.30/1102010D>E. 2002008/2429 2002010/6876an>"İNTATAM YA İLİŞKİNRİMLEMİPTİPTAL DTALEBİ (ıBırkatKldumçvAtğnSür-ıTümraldumlnıBula AçlOlKsu mu AtAlınk AtaKaınıvVeİesmninrektikilğe/Dasya Eksik HasımlnıeakemmülrEtilİeser krKaınıvVeİesmninlnerUsulnıAykıısOsverbr> DAVHUSUMET (iBırkatKldumçvAtğnSüyAtekin İdaİmin İulİli İs<- Dasya Eksik HasımlnıeakemmülrEtilİeser krKaınıvVeİesmninlnerUsulnıAykıısOsve/TümraldumlnıBula AçlOlKsu mu AtAlınk AtaKaınıvVeİesmninrektikilğe br> DAVDOSYA IPTEKSİK HA( MLAVTEKEMMÜL ETTİRİSMES D(ıKaınıvVeİesmninlde UsulvHükümlern
1119.12/1102010D>E. 2002007/14589 2002010/7911an>"İNTREKABETTAURULUPKAI ( IPTİPTAL DİSTARSB(mHa- hazırdaiSözleşKa eAzGeçelsizıOaığda DAVSÖZLEŞMEPİPTGEÇER( ZDOLMA( R(lCNRiHakkendav4054 S. Krnuaun 40.rMd.rekreğelenrSolaştudmnvAmn ı Açnatger aaığı verYolundnkivdikabet KldusulKçının dAlHua AaıAykıısOskıBumadığı verbr> DAVFUAR ORGANİZASYONU FAALİYETLEDİDPAZ ( (ıCNRivntHMI DAVKİI TSÖZLEŞMESİ(DEKİ REKABETTETMEMEVYÜKÜMSÜLÜĞÜ (<4054 S.K'eun 4.rMd.selivahlalrEtmnkAnıBir TktnıSözlKsu su
1119.3/1102010D>E. 2002008/6803 2002010/5846an>"İNTTASFİYEVOSANDŞİRKET ( eüznlnKişiliğeliSo a ErKadendetiÖlenkiaaösğmlneleıalgilşıTarhrvevCezaaKesKalİmin nİTades Edesemeyai ğe<- TasfDyevdemuruecallmalaera AçlKsu su<İhbarnamalğriniali İ AçıKçınıvVeİesmninrekreğe/ada nBulEhlDyet DAVTARH VEVTAHAKKUKVİMLEMİR(rTicyeet Secil ndatiSil neAzMünfninhrŞirketr-tBumearihtatiSo r lŞirketiulHaklnıavSahipvaaığda DAVTİCARET SİCİLİPDENRSİLİPENVMÜNFESİHDŞİRKET ( eüznlnKişiliğeliSo a ErKadendetiÖlenkiaaösğmlneleıalgilşıTarhrvevCezaaKesKalİmin nİTades Edesemeyai ğe<- TasfDyevdemurueun ahbarnamalğriniali İ AçıKçınıvVeİesmninnşla AçyçıEhlDyeti Bumadu )
DAVTADAFDOLMAREHLİYETET( TasfDyevaaknrŞirketrHakkendavaüzn lese iVergeevevCezalnıBulebhsesi Amçcnylnıaüzn lese iahbarnamalğrdnıiıs yaiUygunlukıBumadığı ve -ıTasfDyevdemurueun Açt verahbarnamalğriniali İ rası AçnBulEhlDyet DAVTASFİYEVMEMURUNUNRAÇTIĞITCEZ LIVTARHİYATL (IPTİPTAL DA VA( R(lEhlDyet
1119.8/1002010D>E. 2002007/9752 2002010/6732an>"İNTGEÇİCİRTARSNATVMEKTUBUNUNRNAKDEVÇEVRİSMES D(ıaeyeeıİmin i eAzİli İs DAVİİ DE İMLEMİ(İNRİPTAL DİSTARSB(Dİhalelernıekin İdaaak AtaiıanmrMüteahhidervntleeyeşkç rvnyAtHizmBarSuu c su DAVHUSUMET (iKldumçvSözleşKavamzalnnmadanrÖlenratiİazenvŞikayetla AçlOlTapuşvnıardastrolGenrt Müdürlüğü'nnıKçışnvlmaslerDğAçdAtaeyeşlMerciiTecavüzüieniyle AnıMahk Kace DasyanıerebpuşvnıardastrolGenrt Müdürlüğü'nnıTave AçıKçınıvVeİesmninrekrekilğeibspan>
1119.27/902010D>E. 2002010/3793 2002010/4752an>"İNTHATALIVTESCİLRKAYDI ( Secilnıeüvener kreaşnnmaznvSatınvAaknrada cnnıerYanı ı AçnatvntZaınıaıUğrnığdanAtSebyplOmadu ) <-rebpuşSecil ninilutusığdaevnvKütüklnedeaaüznltmnıiıpasığdaealevalgilşıİminrDniaesğtiminievAdlşliı Da ıeveelev DAVEVLİ R( uataOstTesciltKayı r- Secilnıeüvener kreaşnnmaznvSatınvAaknrada cnnıerYanı ı AçnatvntZaınıaıUğrnığdanAtSebyplOmadu ) /ebpuşSecil ninilutusığdaevnvKütüklnedeaaüznltmnıiıpasığdaealevalgilşıİminrDniaesğtiminievAdlşliı Da ıeveelev DAVKÜTÜKLERDEVDÜZELTMETGIPASMA( T( TapuşSecil ninilutusığdaevnvKütüklnedeaaüznltmnıiıpasığdaealevalgilşıİminrDniaesğtiminievAdlşliı Da ıeveelev DAVTAPU SİCİLİPİNRTUTULMA( NDANDDOĞANDZAI (L (DANDSORUMLULUK (ıAdlşliı Da ıeveelevsi aau ) ibspan>
1119.27/902010D>E. 2002010/9978 2002010/6930Dn>"ÖĞRA VAYAVMÜDAHALED(la AçlOlaeyeeıYanındaiada yçıKBtıamçvrmiym lDniKabulrEdesdlğervevdüd hi- SıfBtıylnıada ye lakipvEtilğervela AçlOlaeyeelnerMahk KarAçınııestTemyizrEtmndiğer- Müd hi-ieveakaBaşanatMahk KarAçınııesntTemyizeeİmiym ndSıBumadam yğı ğerbr> DAVTARYİZDİSTARSB(Da AçlOlaeyeelnerMahk KarAçınııestTemyizrEtmndiğer- Müd hi-ieveakaBaşanatMahk KarAçınııesntTemyizeeİmiym ndSıBumadığdanAtHua AetiOlknçkvBumadığı ve br> DAVMÜDAHİLİPVTARYİZDHAKK B(Da AçlOlaeyeeıYanındaiada yçıKBtıamçvrmiym lDniKabulrEdesdlğervevdüd hi- SıfBtıylnıada ye lakipvEtilğervela AçlOlaeyeelnerMahk KarAçınııestTemyizrEtmndiğer- Müd hi-ieveakaBaşanatMahk KarAçınııesntTemyizeeİmiym ndSıBumadam yğı ğerbspan>
1119.22/902010D>E. 2002010/4053 2002010/5414Dn>"ÖĞRA VABA SÜREHLİYETET( İli İs DAVDÜZENLEYİCİRİMLEMB(iİli İs DAVEHLİYET (ieli İs
1119.20.702010D>E. 2002007/7981 2002010/6186an>"İNTTBMMVBAŞKANSIĞIVİMLEMİR(aeyeeıİminv nelekin İdaaak AtaTades Etilğerİmin lğriulKlsenşvnıiürütülebesirıİmin lğrdetiOl piali İrası AçnçıKsu Een ebesği ğebr> DAVİPTALDA VA( R(TBMMVBırkanOsve'eBul"aeyee"ıİminv nelekin İdaaak AtaTades Etilğerİmin lğriulKlsenşvnıiürütülebesirıİmin lğrdetiOl piali İrası AçnçıKsu Een ebesği ğebr> DAVİİ DİRİMLEMR(TBMMVBırkanOsve'eBul"aeyee"ıİminv nelekin İdaaak AtaTades Etilğerİmin lğriulKlsenşvnıiürütülebesirıİmin lğrdetiOl piali İrası AçnçıKsu Een ebesği ğebspan>
1119.13.702010D>E. 2002009/1982 2002010/3272an>"İNTBAKANBVEYAVBAKANL (LAVBAŞBAKANIPTİMZ ( I İÇERENRKAI (NAMELER (DCumhurbırkanOsvetMakamenıdaOnayaealevKlsenlik vnıİcr i Tkİeite TğelKazand vendanrZincirıİmin lğreiÖrnekıOl ştudğerBuaTiptakivKçınınamalğriniunehangşaBirıAşaığda BuleakaBaşanatÖznrt eite Tğelekreğe İeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
DAVRİ DİDA VAB(DBakanrvnyAtBakanlarlnaBaşbakaaanıamzasç ırİçeİenvKçınınamalğrDCumhurbırkanOsvetMakamenıdaOnayaealevKlsenlik vnıİcr i Tkİeite TğelKazand vendanrZincirıİmin lğreiÖrnekıOl ştudğerBuaTiptakivKçınınamalğriniİeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
DAVKAI (NAMELER (DBakanrvnyAtBakanlarlnaBaşbakaaanıamzasç ırİçeİenvKçınınamalğrDCumhurbırkanOsvetMakamenıdaOnayaealevKlsenlik vnıİcr i Tkİeite TğelKazand vendanrZincirıİmin lğreiÖrnekıOl ştudğerBuaTiptakivKçınınamalğriniİeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
1119.1/602010D>E. 2002007/8875 2002010/4589an>"İNTHAKİM DURUMUNRKÖTÜYETAULSANISMA( R(liösğtme TkvHükmüia Açcnılaiafendanriıan ğntŞikayetteıUygu BnmameşiOl piAnn ğntiösğtme TkvHükmüiİleıBirvakin İde aaığyanvveviösğtme TkvHükmü ü idenfaatelD ahlalrEttTğeldnn DAVD VABA SÜREHLİYETET( Hakimraldumu Kötüye Klllanı ı Açiİedi Açv-ıiösğtme TkvHükmüia Açcnılaiafendanriıan ğntŞikayetteıUygu BnmameşiOl piAnn ğntiösğtme TkvHükmüiİleıBirvakin İde aaığyanvveviösğtme TkvHükmü ü idenfaatelD ahlalrEttTğeldnn DAVYÖNETMELİK HÜKMÜNEVKAIŞ BA AÇBA ISMA( R(lHakimraldumu Kötüye Klllanı ı Açiİedi Açv-ıiösğtme TkvHükmüiİleıBirvakin İde aaığyanvveviösğtme TkvHükmü ü idenfaatelD ahlalrEttTğeldnn
1119.21/502010D>E. 2002009/3918 2002010/2805an>"İNTKAI ( SÜRES PDEVTARYİZDETMEMEV(EtmnmişiOlsa BileıKçışı laiafAtCevapvVeİKarSsinsİrİçeİiseldSıKçışıOsklstTemyizrebiybeldnıBumadığiHakkevVeİenrHükmalBenznerBirıHükmü rarrnıBulaüznltesm sinerekin İda54.rManeeeavger Almaı ve)r> DAVAAIŞ SIKLIVTERYİZDTALEBİPDEVBULUNMADHAKK B(VeİenrHükmalBenznerBirıHükmü rarrnıBulaüznltesm sinerekin İda54.rManeeeavger Almaı vendknrada cnnıera AçlOlaeyeelnerKçınıvaüznltmnıan ğğçeselnıKçışıOskvVeİdiğerDn ğğçederebiypvEtilğerKçınıvaüznltmnırmiym lDniHua Aetiİkcelenmnraaknçğı Bumadığı ve)r> DAVAAI (VDÜZELTMETİSTARSB(arrnıBulaüznltesm sinerekin İda54.rMd.eavger Almaı vendknrada cnnıera AçlOlaeyeelnerKçınıvaüznltmnıan ğğçeselnıKçışıOskvVeİdiğerDn ğğçederebiypvEtilğerKçınıvaüznltmnırmiym lDniHua Aetiİkcelenmnraaknçğı Bumadığı ve)span>
1119.30/402010D>E. 2002007/11288 2002010/3668an>"İNTREKABETİ İHLALDA VA( R( Önk AştıdmnvSır AçndAliıan ğntrelüşmederOdaliösğtim KldusulBırkane'eBulKldumlRapaltörlneneeıYanıltıcılBİlgivVeİdiğer-rOdaleüznlnKişiliğelnvvnıOda'eBuliösğtim Kldusu'ndairelev iıpanşDiğerlada cnlnıA Bu Eyin ıeniyle AnıaeyeşlPnıAtCezada DAVRİ DİDPAI TCEZ ( RVERİSMES D(ıdikabetD ahlalrası Açv-ıÖnk AştıdmnvSır AçndAliıan ğntrelüşmederOdaliösğtim KldusulBırkane'eBulKldumlRapaltörlneneeıYanıltıcılBİlgivVeİdiğer-rOdaleüznlnKişiliğelnvvnıOda'eBuliösğtim Kldusu'ndairelev iıpanşDiğerlada cnlnıA Bu Eyin ıeniyle AnıVeİesebesği ğerbr> DAVECZACI ODA( R( dikabetD ahlalrası Açv-ıÖnk AştıdmnvSır AçndAliıan ğntrelüşmederOdaliösğtim KldusulBırkane'eBulKldumlRapaltörlneneeıYanıltıcılBİlgivVeİdiğe/OdaleüznlnKişiliğelnvvnıOda'eBuliösğtim Kldusu'ndairelev iıpanşDiğerlada cnlnıA Bu Eyin ıeniyle AnıaeyeşlPnıAtCezada
1119.28/402010D>E. 2002009/3724 2002010/4046an>"İNTZAI (VTESPİT KOMİSYONU KAI ( IPTİPTAL DİSTARSB(miı Da aı rGideİelDnia Açcnırine Ade BırıkılığdanatvntPost rGideİeldnn DAVHARCIPTİADES D(ıTemyizelKsu tMahk KarAçınııesntiı Da aı rGideİl ieldnn DAVYI DALAMA GİDEDİD( ZaınıeTespit KomisyouulKçınınnBulİli İs
1119.12/402010D>E. 2002008/7280 2002010/1734an>"İNTİTHALATA İZİNVBELGES (a hi-deaamin eaRejimimKıasamendaiiıan ğntrthasatlnıA ekin İdaİziniBnlgal ielDniVeİesmninrİhdğı tiTaahhütl ielDniKapBtıamçda DAVEÜMRÜKVİMLEMİR(iıan d ve Gümrüklaeyeel ierebiafendanrTades EdesmediğendatiBu<İmin elvVergelendirKalAç sendaera AçcnıHakkendavunehangşaBirıHua AivSounçiaoğurığyaı ğer- Bunaıiıan ğntrtiİazrrine AçıVeİesenrOl msuzıYanıtınvdaiada yçıKsu Een emeyai ğebr> DAVEÜMRÜKVVERGİLEDİD(lakipvietkisİ DniKaynğğınıerGümrüklMevzuatı aau ) ivntBumietkilneriılnızca Gümrüklaeyeel ierebiafendanrKlllanabesği ğebr> DAVBAŞBAKANSIK DIŞVTİCARET MÜSTAŞARSIĞIVEGETİTHALATÇILADVBİRLİĞİTİMLEMİR(Gümrüklamin i eAziıan d ve Gümrüklaeyeel ierebiafendanrTades EdesmediğendatiBu<İmin elvVergelendirKalAç sendaera AçcnıHakkendavunehangşaBirıHua AivSounçiaoğurığyaı ğebspan>
1119.5.302010D>E. 2002009/4222 2002010/1110Dn>"ÖĞRAOKTORAVTEZİ(İNRİPTAL D(iİktihas ekrekçese Anı-ıUy şı z DAVYETKİL DMAHKEMEV(iİktihas ekrekçese AnıDoktornıeazi eAzİli İs<- ada nBulada cnnıerrelev iıpt veral DAVKANU L (DAVYETKİL Dİİ DE MAHKEME( PİPTGÖSTARİSM MESİT( ada lKsu su<İeyeşlemin i iıpanşaeyeşlMercii lBumadu )
1119.18/202010D>E. 2002010/115 2002010/246an>"İNTA NIŞTAYVDAİRESER (İNRVERDİĞİ KAI (L (DAVTERYİZDSÜRES (ia nıştay adiral ielDniHnerSennvAğustos'uerBirendatiEyiül'üniBnşelnıKçdarlÇçlOşı yğ DAVTERYİZDSÜRES (ia nıştay adiral ielDniHnerSennvAğustos'uerBirendatiEyiül'üniBnşelnıKçdarlÇçlOşı yğ DAVÖZELVKANU L (DAVTERYİZDSÜRES (ia nıştay Krnuau'ndaiadnıştay adiral ielDniHnerSennvAğustos'uerBirendatiEyiül'üniBnşelnıKçdarlÇçlOşı yğ DAVÇALIŞM YA AI TVERME (ia nıştay adiraselDniTemyizelKsu tKçınınnBulOtuzıeüllüklTemyizrSsinsİ ilaBitiminievÇçlOşı yğ
1119.17/202010D>E. 2002007/5785 2002010/758Dn>"ÖĞRA VALIDİİ DE(İNRAEĞİŞTİRİSMES D(ıMahk Kace İşDniEsğdanğ DAVTEKEMMÜL ETM MİŞVDOSYADHAKK NDAVAAI (VVERME (iSavadığiHakkenı Engalin eaeite Tğeldnınau ) <-ıMahk Kace İşDniEsğdanğ DAVSAVUNMADHAKK IPTENGELLENMES D(ıMahk Kace İşDniEsğdanğ
1119.16/202010D>E. 2002009/7620 2002010/663Dn>"ÖĞRVESAYET ALT NA ALINANRA AÇC R( VesayetlMakamerebiafendanrKendiinnerH sumBarİznnlVeİesmnyetivnvaollı seylnıada vAmSürEhlDyeti Bumadığyaera AçcnıAdç atHareketrEdeerVasİde amzasçylnıVeİesenrDi ğğçeaİAnıiıan ğntTemyizrvıruldusueun akcelenemeyai ğe
DAVHUSUMET (iada cnnıerVesayetlAltı AtAlınığdanatKçınıvVeİesdlğer- VesayetlMakamerebiafendanrKendiinnerH sumBarİznnlVeİesmnyetivnvaollı seylnıada vAmSürEhlDyeti Bumadığyaera AçcnıAdç atHareketrEdeerVasİde amzasçylnıVeİesenrDi ğğçeaİAnıiıan ğntTemyizrvıruldusueun akcelenemeyai ğe
DAVTERYİZDBAŞVURUSU aiVesayetlMakamerebiafendanrKendiinnerH sumBarİznnlVeİesmnyetivnvaollı seylnıada vAmSürEhlDyeti Bumadığyaera AçcnıAdç atHareketrEdeerVasİde amzasçylnıVeİesenrDi ğğçeaİAnıiıan ğntBıruldueun akcelenemeyai ğe
DAVA VAREHLİYETET( VesayetlMakamerebiafendanrKendiinnerH sumBarİznnlVeİesmnyetivnvaollı seylnıada vAmSürEhlDyeti Bumadığyaera AçcnıAdç atHareketrEdeerVasİde amzasçylnıVeİesenrDi ğğçeaİAnıiıan ğntTemyizrvıruldusueun akcelenemeyai ğe
1119.16/202010D>E. 2002007/6432 2002010/1330Dn>"ÖĞRİPTALDA VA( R(vaeyeeıHua Au DAVİİ DİRİMLEMR(lali İrası AçnBulaeyeeıHua Au DAVTADAFDİLİŞKİS (İNRKURULMA( R(lekreklnraaknıKişisrt MeşdurvnıeülenlaBirıdenfaatlAlak AçnBulVarOsğn ada nBuleite TğelnvvnıÖznl Tkl ielnıeeleiİeyeşliı Da DAVRİ DİDPAI TCEZ ( RVERİSMES D(ıKlduslKçınınnBuliösğtim KldusulÜyelern
1119.10.202010D>E. 2002008/5801 2002010/649an>"İNTKAI (VDÜZELTMETİSTARSB(ia nıştay ada ladiral ielDniTemyizrvıruldusu HakkendavVeİesmişiOladaKçınılnınıDışandavKalğntTemyizran ğğçeseldekivvnyAtDasyadnkivunehangşaBirıEksikliğeliGideİesmndeeİçn iDasyanıeralgilşıMahk Kaynıeendeİesmninnerekin İdaKçınılnınnBulKrrnıBulaüznltesm siırmiym leıKsu Een emeyai kl ierbr> DAVDOSYA IPTGÖNDERİSMES D(ıeendeİesdlğerMahk Kace Temyizrrmiym vHakkendavVeİesedaKçınılnınntTemyizrEen madeeHa- DavBuaTemyizrrmiym vHakkendavVeİesec krKaınıBulaüznltesm sineAzİmiynesebesği ğe br> DAVÖDEMETEMR (İNRİPTAL DİSTARSB(Dada cnnıerTemyizran ğğçeselelvVerge adiraseVBırkanOsve'ealleblT)rEdesmnk
1119.20.102010D>E. 2002009/8568 2002010/86Dn>"ÖĞRA VABEHLİYETET( Binğ DAVBİNA İNŞAATVHARCIPIPVTARK (İDİLE RET VETİADES DİSTARSB(DÖme e eAziıan ığdaealevŞirketl ielDniMalvarOsğnndAlAzaamçvMeydanalGnldiğendatiHAtavevdenfaatl ielDniahlalrEdesdlğe/ada vAmSüsındaiada cnlŞirketiuldenfaatelDniBumadu )
DAVMALVARSIĞINDAVAZALMARMEYDANA GELMES D(ıBinğ
1119.14.102010D>E. 2002007/127 2002010/28an>"İNTBANKA ŞUBES PDEVBULUNANRHESAPL ( IPT3. KİŞİLEREVAÇIKL NMA( R(lSolamlulnılHakkendavemin ıiıan ığdaeİmiym <- İlgilşlerlHakkendavSolaştudmnvİznnlVeİesmnmninnerekin İdaİeyeşlemin nıKçışnvlmaslerDğAçdAtaşDniEsğdanğ DAVSORUŞTURMA İZ(İDVARİSM MESİT( ada cnnıervirıvınAaıŞubnsİ dSıBumadaniHnsaplnınnBul3. KişilernıAçıklanığda DAVYETKİL DMAKAMIPTCEZ VSORUŞTURMAS NA BAŞSANISMAMA( RYOLUNDAKİ KAI (L (IR(lali İrası AçrYoluylnıiı Da
1119.23.1202009D>E. 2002008/7430 2002009/5579an>"İNTİHTİRAZİ KAYITLAVÖDEMET(va a vAmSürSsinsİ iaBaş Btaı ğerYolundnıunehangşaBirıaüzn lemeniniier Almaı ver-tBumŞiki-deaiıan ğntÖme e eAza a vAmSürHakkevVeİemeyai ğe/a a vAmSürSsinsİ ilaÖme ellarihinnıeeleiBetillenemeyai ğe
DAVA VARA SÜRSÜRES (iİhtiİazimKıyıtlnıÖme e eAza a vAmSürSsinsİ iaBaş Btaı ğerYolundnıunehangşaBirıaüzn lemeniniier Almaı ver-tBumŞiki-deaiıan ğntÖme e eAza a vAmSürHakkevVeİemeyai ğe/a a vAmSürSsinsİ ilaÖme ellarihinnıeeleiBetillenemeyai ğe
1119.18.1202009D>E. 2002008/13423 2002009/11127an>"İNTİHALEYETGIPASANRİTİRAZENDŞİKAYET BAŞVURUSU aiNihaiaarrnıBulTeblT)llarihindStiatibyeeti60ıeülraçİ dava a vAmn ı AçİekrekirketiBu DAVNİHAİ KAI ( VTABLİĞİT(lTeblT)llarihindStiatibyeeti60ıeülraçİ dava a vAmn ı AçİekrekirketiBu DAVKAMUVİHALERKURUMU'NUNRİTİRAZENDŞİKAYET BAŞVURUSUNUNRREbiİ ( ekin İdaNihaiaarrnıBulTeblT)llarihindStiatibyeeti60ıeülraçİ dava a vAmn ı Açİekrekilğeibspan>
1119.10.1202009D>E. 2002008/860 2002009/2836an>"İNTA NIŞTAYVBAŞKANSIĞIVİMLEMİN (İNRİPTAL DA VA( R(vada cnnıerKendirvıruldusu rine AçıTades Edesen<İmin İulİli İs DAVİİ DE MAHKEME( VBAŞKAN I ŞİKAYET ( ada lKsu su<İmin enrTades Edesdlğe/emin lğra AçcnıAr AçndAlMenfaatlİlgiin DniKldusu ) <-ıada cnnıerKendirvıruldusu rine AçıTades Edesen<İmin İulİli İs DAVHAKİM VE SAVCILADVHAKK NDAVSORUŞTURMA İZ(İDVARİSM MESİNEDİLİŞKİNRİMLEMR(lHua AivSounçiaoğuranıKlsenşvnıiürütülmninrekreklnrİeyeşla AçyçıKsu Een ebesği k Bievİeyeşlemin raau ) <-ıŞikayetçi eAzİli İs DAVD VABA SÜREHLİYETET( ada cnnıerKendirvıruldusu rine AçıTades Edesen<İmin İulİli İs DAVİİ DE(İNREYLEMRVERİMLEMLERİNEVKAIŞ BYI DARYOLUNUNRAÇIK OLDUĞU (ıaeyeeıMahk Kas lBırkanenıvŞikayetlrine Açıa nıştay BırkanOnıvaldusu'ncavSolaştudmnvİznnlVeİesmnmninr- İeyeşlemin ıeiteğe/Şikayetçi eAzSübjekilftaaa vAmSürEhlDyetiniulVarOsğn bspan>
1119.4.1202009D>E. 2002009/3953 2002009/10614Dn>"ÖĞRA VABA SÜRSÜRES (ivıruldusueun KabulrEdesm Kas niniGkrekçese ilaBildiresm sinervnıEksikliklVarsA Bu EksikliğelieniylrTaığmlBtıamçdsğnnıerSolalığdanatekin İdaiıan ıışrvirıvıruldu aau ) iBuıvıruldulnıBula AçvAmSürSsinsİ iaDurdurığyaı ğerbr> DAVBAŞVURUNUNRKABUL EDİSM MESİT( Gkrekçese ilaBildiresm sinervnıEksikliklVarsA Bu EksikliğelieniylrTaığmlBtıamçdsğnnıerSolalığdanatekin İdaiıan ıışrvirıvıruldu aau ) iBuıvıruldulnıBula AçvAmSürSsinsİ iaDurdurığyaı ğerbr> DAVSÜRE AŞISI (ivıruldusueun KabulrEdesm Kas niniGkrekçese ilaBildiresm sinervnıEksikliklVarsA Bu EksikliğelieniylrTaığmlBtıamçdsğnnıerSolalığdanatekin İdaiıan ıışrvirıvıruldu aaığdanBula AçvAmSürSsinsİ iaDurdurığyaı ğerbspan>
1119.4.1202009D>E. 2002009/4252 2002009/10283an>"İNTKAMUVEVLİ LİS (İNRMAAŞINDANDA SİNTETGIPASMA( T(Birıdahk KarAçınııea Lüzu ıaaığıan di'seeralgilşıKamuveelevsiinlnerMaaşendanrKeinltiıiıan ığk DAVKAMUVZAI (L (IPIPVTAHSİLİ (AlacAtlnıBulaoğrudanrKamuveelevsiinlnerMaaşendanrKeinltiıiıan ığk DAVMAAŞTANDA SİNTET(KamuvZçının dAulaoğanvAakcAtlnıBulaoğrudanrKamuveelevsiinlnerMaaşendanrKeinltiıiıan ığk DAVÖDEMETVEVTABLİĞVBELGES (Öme emelaldumu dairenrt HükümlernıeeleiHükmaulebhsesrYolun rGidn ecyğ G n Vurgu BnmadaevnvBuiBnlgayçıa yanı ğ Ataada cnnıerMaaşendanrKeinltiıiıan ığmeşiOlığdaeKçışnsındaiada lKsu su<İmin enrİeyeşla AçyçıKsu OakcAtıKlsenşvnıiürütülmninrekreklnr(İcr i)iemin ıeite Tğeldnıaaığı vebspan>
1119.23/1102009D>E. 2002009/1637 2002009/10280an>"İNTKAMUVİHALERKURUMUNA İTİRAZENDŞİKAYET (va a vAmn ı danrÖlenrTüketilmninrZalaalulvıruldu Yolu aaığdanaeKçışnnratiİazenvŞikayetlvıruldusuedA BumadalığksızBulaoğrudanrlmaslerİşvBuiDğAçdAtaeyeşlMerciiTecavüzüiBumadu ) <-ıada lan ğğçeselnerKamuvahaleaKldumu'ealleve AçıKçınıvVeİesdiğer)r> DAVİTİRAZENDŞİKAYET (vKamuvahaleaKldumunatetiİazenvŞikayetl-va a vAmn ı danrÖlenrTüketilmninrZalaalulvıruldu Yolu aaığdanaeKçışnnratiİazenvŞikayetlvıruldusuedA BumadalığksızBulaoğrudanrlmaslerİşvBuiDğAçdAtaeyeşlMerciiTecavüzüiBumadu ) /ada lan ğğçeselnerKamuvahaleaKldumu'ealleve AçıKçınıvVeİesdiğer)r> DAVŞİKAYET BAŞVURUSU aia a vAmn ı danrÖlenrTüketilmninrZalaalulvıruldu Yolu aaığdanaeKçışnnratiİazenvŞikayetlvıruldusuedA BumadalığksızBulaoğrudanrlmaslerİşvBuiDğAçdAtaeyeşlMerciiTecavüzüiBumadu ) <-ıada lan ğğçeselnerKamuvahaleaKldumu'ealleve AçıKçınıvVeİesdiğer)span>
1119.4/1102009D>E. 2002007/6570 2002009/4569an>"İNTNOTER SATIŞTSÖZLEŞMESİT( VyeşsçerKendiinnerİktikalrEdeAzMükalinfDyetinrTerkelD vnıÖdese iVergelğriniİadadeeİmiym yAnıiıan ğntBıruldueun dine Açıadirıemin İulİli İs DAVMÜKELLEFİYETEPVTARK (İDVEVÖDEPENVVERGİLEDİNTİADES DİSTARSB(DMueşslebiafendanrNotnerSBtışiSözleşKade AnıSBtıağniAraç DAVMOTORLUVTAŞITLARVVERGİS (İNRİADES DİSTARSB(DMueşslebiafendanrNotnerSBtışiSözleşKade AnıSBtıağniAracallit Motorlureaşntlnı VergeinnenşvnıGecikKarZammenıdaMueşslAdç atTahakkukıEtilİeser krÖmenmninr- Vyeşsçi eAziıat verBıruldueun dine Açıadirıemin İulİli İs
1119.30/1002009D>E. 2002009/12471 2002009/9318an>"İNTFARKLIVİKİDİLDEKİ İİ DE MAHKEMESER (İNRYETKİVÇEVRES PDEVKASANRUYUŞMAZSIK (iDasyanıer2577 S. iıs nıer44.rMd.lUynııecalMerciiTayelD açn iD nıştayaıeendeİesmninrektikilğe br> DAVİİ DE MAHKEMESER AI ( NDAKİVYETKİVSORUNU aiFarklıtİkivaldekivaeyeeıMahk Kal ielDniietki ÇevreseldSıKçağniUy şı z DAVMERCİRTAY (İDaiFarklıtİkivaldekivaeyeeıMahk Kal ielDniietki ÇevreseldSıKçağniUy şı z DAVHİZMETRKUSUR (DOrdu DevsetrHastannsİ dSıBaş ByaerHizmBarKusudueun Samsun 19ıMayıslÜnivelsiteinrTıpiFakültadeeHastannsİ dSıDevamvEtilğer-ıUy şı z DAVSAĞSIK HİZMETİPDENRDOĞANDZAI (IPVTAZM (İDaiOrdu DevsetrHastannsİ dSıBaş ByaerHizmBarKusudueun Samsun 19ıMayıslÜnivelsiteinrTıpiFakültadeeHastannsİ dSıDevamvEtilğer-ıUy şı z
1119.23/1002009D>E. 2002008/574 2002009/449an>"İNTMALİYEVBAKANLIĞI'PIPVSİRKÜLER YAY MLAMA KONUSUNDARVERDİĞİ YETKİV( iıs ıiıancınıerT nıı ve SirkülerlHazarlnmçvietkisİyAnıiıan meşiAçıklaığnıerVerge iükümlül ielDvBuiAçıklaığiİleıBığlı Kılmaı ver-taollı seylnıSirkülerdekivAçıklaığlnıBulEtkilernamaıÖznl Tğeldnn DAVSİRKÜLERİPTGENELVDÜZENLEYİCİRİMLEMBNİTELİĞİT(lİlkra recndçıa nıştay'daia a vAmn abesm sineliSirküleriniGknrt aüzn leyeciiemin ıeite Tğelebşıığdanaevığlı aau ) i-tBumeite Tkl ierebşıığyaerSirkülernıKçışnvlmaslerDğAç akcelener krVeİesedaadiralKçınınnBulBozulığda DAVSİRKÜLER HAZIRLAMA YETKİSİV( iıan meşiAçıklaığnıerVerge iükümlül ielDvBuiAçıklaığiİleıBığlı Kılmaı ver-taollı seylnıSirkülerdekivAçıklaığlnıBulEtkilernamaıÖznl Tğeldnn DAVGENELVDÜZENLEYİCİRİMLEMBNİTELİĞİT(lİlkra recndçıa nıştay'daia a vAmn abesm sineliSirküleriniGknrt aüzn leyeciiemin ıeite Tğelebşıığdanaevığlı aau ) i-tBumeite Tkl ierebşıığyaerSirkülernıKçışnvlmaslerDğAç akcelener krVeİesedaadiralKçınınnBulBozulığda DAVETKİL DOLMARÖZELLİĞİT(liıs ıiıancınıerT nıı ve SirkülerlHazarlnmçvietkisİyAnıiıan meşiAçıklaığnıerVerge iükümlül ielDvBuiAçıklaığiİleıBığlı Kılmaı ver-taollı seylnıSirkülerdekivAçıklaığlnıBulEtkilernamaıÖznl Tğeldnn
1119.7/1002009D>E. 2002007/5384 2002009/4019an>"İNTKES PDVEVYÜRÜTÜLMES DZORUNLUVİMLEMR(lBumadığı verGkrekçese Anıdineeen eera AçdaiGkrç krKişiyerYösğltn eerH sumBaiulaüznltesm mişiOlığdanBulBozmA eniyliiaak Atarelü mediğer)r> DAVHUSUMET (iKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulemin ıBumadığı verGkrekçese Anıdineeen eera AçdaiGkrç krKişiyerYösğltn eerH sumBaiulaüznltesm mişiOlığdanBulBozmA eniyliiaak Atarelü mediğer-rai ğğçelneırine Adekivalk akcelemelnerManeeeavBetiltn eerSır yaireleıiıan ığdaeektikilğe br> DAVDESEKÇALER ÜZERİ(DEKİ İLK İNCALEMET(vManeeeavBetiltn eerSır yaireleıiıan ığdaeektikilğe -iOrtçdaiKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulemin ıBumadığı verGkrekçese Anıdineeen eera AçdaiGkrç krKişiyerYösğltn eerH sumBaiulaüznltesm mişiOlığdanBulBozmA eniyliiaak Atarelü mediğerbspan>
1119.6/1002009D>E. 2002009/1741 2002009/8900Dn>"ÖĞRİİ DİDPAI TCEZ ( RVERİSMES D(ıada cnyalaeyeşlPnıAtCezada DAVENERJİDPİYAS ( RDÜZENLEMETAURULUPKAI ( IPTİPTAL DİSTARSB(mada lKsu su<İmin vAçıkçavBetiltn mnk DAVA AÇBA ISMA USULÜD(ıada cnyalaeyeşlPnıAtCezada
1119.24/902009D>E. 2002008/13296 2002009/8609an>"İNTENERJİDPİYAS ( RDÜZENLEMETAURUMU (Ürğtim Lis ndaeAlınığdanBulZalaalullutusu ) DAVÜRETİM LİSAN( RALINMA( T(EnerjşlPiyasğdaıaüzn lemevaldumu'ndanrÜrğtim Lis ndaeAlınığdanBulZalaalullutusu ) DAVLİSAN(TİMLEMİR(EnerjşlPiyasğdaıaüzn lemevaldumu'ndanrÜrğtim Lis ndaeAlınığdanBulZalaalullutusu )
1119.24/902009D>E. 2002007/8220 2002009/8219an>"İNTKADASTROVTESPİTİDVEVDAYALIDOLAI KVTESİS EDİSENVTAPU TESCİL (İNRİPTAL DİSTARSB(Dada nıerrelüm DAVTAPU TESCİL (İNRİPTAL DİSTARSB(Dadyknçğı ardastrolTespitiiİleıBir Tkteı- ada nBulAdlşliı DalMercil ieldnırelü üp DAVEVLİ R( ardastrolTespitiivavBuaTespitçıa yalı aak AtaTades Een eerTapuşTescili eAzİli İs
1119.25.802009D>E. 2002009/2975 2002009/8082an>"İNTHAKEDİŞLERDENDA SİNTETGIPASMA( T( Yurtkur İzmirıvölge MüdürlüğüaİAnıiurtkur ZongusuAtaBölge MüdürlüğünnıKçışnvlyınıSözleşKalneıKıasamendaiÜstlynesenıİminrDniHAtaEenşl ieldnn<%5llutnın dAlKeinltiıiıan ığsılemin lğrineAzİli İs DAVTAKVDESEKÇADİLE A AÇBA ISAMAMA( R( Yurtkur İzmirıvölge MüdürlüğüaİAnıiurtkur ZongusuAtaBölge MüdürlüğünnıKçışnvlyınıSözleşKalneıKıasamendaiÜstlynesenıİminrDniHAtaEenşl ieldnn<%5llutnın dAlKeinltiıiıan ığsılemin lğrineAzİli İs DAVKREDİDVEVYURTLARVAURUMU GENELVMÜDÜRLÜĞÜ İMLEMİR(rİkivlyınıBölge MüdürlüğünnıKçışnvlyınıSözleşKalneıKıasamendaiÜstlynesenıİminrDniHAtaEenşl ieldnn<%5llutnın dAlKeinltiıiıan ığsılemin lğrineAzİli İs
1119.10.702009D>E. 2002008/4258 2002009/4489an>"İNTİLVÖZELVİİ DELEDİD(leüznlnKişilikrT nını ver-tİlıÖznllaeyeel ie DniKlddutlnıBıİmin lğreiKçışnvlmaslcAtaada lnıdAla AçlOlKsu mu daiO ı Açİekreken<İeyeelner"İlıÖznllaeyeesi" aau ) ibr> DAVATAMA İMLEMİ(İNRİPTAL DİSTARSB(DİlıÖznllaeyeesi Bünyeseldekiv-DİlıÖznllaeyeesi Yne AçıV İsliğeliH sumBaiyAnıiı Da aı riıan ğ AtaVeİesedaKçınıdAlUsul DAVHUSUMET (iİlıÖznllaeyeesi BünyeseldekivAtaığiİmin i eAzİli İs
1119.23/602009D>E. 2002006/3798 2002009/6817an>"İNTYÜRÜTÜLMEKTEDOLANVSORUŞTURMA (ıAdlşlKollukıeelevsil ielcevDetilinrDniTesbitiivavKalaamndaeAmçcnylnıAn İszıSounau GeleneıKçdarliıan ğntMühürlemeıİmin i eAzİli İrası AçnçıKsu Olabesec krKlsenşemin raaığı ve br> DAVDELİLLERİPTTESPİTİD(ıAdlşlKollukıeelevsil ielcevAn İszıSounau GeleneıKçdarliıan ğntMühürlemeıİmin i eAzİli İrası AçnçıKsu Olabesec krKlsenşemin raaığı ve br> DAVMÜHÜRLEMETİMLEMİR(riürütülmnkteıOladaSolaştudmnvKıasamendaiAdlşlKollukıeelevsil ielcevDetilinrDniTesbitiivavKalaamndaeAmçcnylnıAn İszıSounau GeleneıKçdarliıan ğntMühürlemeıİmin i eAzİli İrası AçnçıKsu Olabesec krKlsenşemin raaığı ve bspan>
1119.25/502009D>E. 2002008/5216 2002009/2931an>"İNTS NAVVSORUL ( IPTİPTAL DİSTARSB(mSçnçvrSolalnıBıeakaBaşanatİlgilşlern lHua Aivaldumu urEtkilemediğervnvaoğrudanrSounçiaoğurığı ve rçn iiılnızca SçnçvrSolalnıBnBulİli İs DAVRPTALDA VAL ( IPTKONUSUR( aişilerlHakkendavaoğrudanrSounçiaoğuranıKlsenşvnıEtkin<İeyeşlemin lğreiKçışnvlmaslbesği ğer-iiılnızca SçnçvrSolalnıBnBulİli İs DAVRİ DİDA VAYA KONU EDİSEMEYENDİSTARB(mSçnçvrSolalnıBıeakaBaşanatİlgilşlern lHua Aivaldumu urEtkilemediğervnvaoğrudanrSounçiaoğurığı ve rçn iiılnızca SçnçvrSolalnıBnBulİli İs
1119.15/502009D>E. 2002008/604 2002009/215an>"İNTKAMUVAL CAĞ T( TahsesieAmçcnylnıaüzn leselaÖme elEmirl ieiİleıBuaÖme elEmirl ieniniGkrieAlınığdaeİmiym yAnıiıan ğntBıruldueun Zımseladine Açıekin İdaİmin nıKçışnvlmaslerDğAçr-ilyınılyınıa a vAmn ı AçİBetiltn er krdine AçıKçınıvVeİesmninrektikilğe br> DAVÖDEMETEMİRLEDİDİLE GER ALINMA( TİSTARSYLETGIPASANRBAŞVURUNUNRZIMPENVREbiİ İMLEMİ(EVKAIŞ BA ISANDA VAB(Dlyınılyınıa a vAmn ı AçİBetiltn er krdine AçıKçınıvVeİesmninrektikilğe -rKamuvAakcAve br> DAVAYNIVDESEKÇADİLE A ISAMAY CAKDA VAL ( (vKamuvAakcAvenıerT hsesieAmçcnylnıaüzn leselaÖme elEmirl ieiİleıBuaÖme elEmirl ieniniGkrieAlınığdaeİmiym yAnıiıan ğntBıruldueun Zımseladine Açıekin İdaİmin nıKçışnvlmaslerDğAçrbspan>
1119.9.302009D>E. 2002009/973 2002009/1073an>"İNTDESEKÇADRET KAI ( VERİSMES D(ıYyliiBirıada lan ğğçeseıeite TğelebşıığyaerSavadığyAtCevapvan ğğçeseldekivİmiym DAVA VABDESEKÇAS D(ıYyliiBirıada lan ğğçeseıeite TğelebşıığyaerSavadığyAtCevapvan ğğçeseldekivİmiym DAVTALEPLEVBAĞLISIK (iMahk Kal iellİlkrada lan ğğçeseldekivİmiymlğrleıvığlı aamadaevnvİlkrada lan ğğçeseldekivİmiymlğreliSo r danrGylimintesm sinervnıEkvİmiymdSlBumadalığdanatUsul
1119.23/202009D>E. 2002007/3182 2002009/461an>"İNTMALİVTATİLVİHDAS EDİSM S DHAKK NDAVAANUNR(iMaİs DAVTERYİZDBAŞVURUSU aiMaİs DAVLİMİTED ŞİRKETTENVALDIĞIVFATURAL ( MALİYET KAYITLAR NDAVMUHASEBELEŞTİRMEKR(iMaİs
1119.23/202009D>E. 2002007/3182 2002009/461an>"İNTA VABA SÜRSÜRESER (İNRİMLEM MESİT( Mes ğğıdensuplnınnBulYetğrli Ölçüdçıainlenmnl ielDniTemİdaEen madeeAmçcnylnıKçeunlnıÖlgelü düğü DAVMALİVTATİLVSÜRES (iMes ğğıdensuplnınnBulYetğrli Ölçüdçıainlenmnl ielDniTemİdaEen madeeAmçcnylnıKçeunlnıÖlgelü düğü DAVMESSEKVMENSUPL (IR(lYetğrli Ölçüdçıainlenmnl ielDniTemİdaEen madeeAmçcnylnıKçeunlnıÖlgelü düğü
1119.17/202009D>E. 2002009/1374 2002009/1112an>"İNTTERÖRDOLAYLAR NDAVAAIŞ SAN CAKDZAI (L (D(ıTemyizrSsinsİ ilaSo rGünü ü iÇçlOşı yğ DAVİİ DE VEVVERGİ MAHKEMESER (DEVÇALIŞM YA AI TVERME (iiıs daiiızılı Süeel iıAr vVeİKaneliSo a ErdlğerGünü İzleyenmearihtatiatibyeetiYndiıeüliUzğmeşiSay lğı ğerbr> DAVTARYİZDSÜRES (iiıs daiiızılı Süeel ieliSo ueun ÇçlOşı yğ DAVÇALIŞM YA AI TVERME (iTemyizrSsinsİ ilaSo rGünü ü iÇçlOşı yğ
1119.30/102009D>E. 2002008/1077 2002009/365an>"İNTATAMA İMLEMİ(İNRİPTAL DİSTARSB(Dada cnnıerrelev iıpt verOkulnıKlndiin AnıAynıaBranştaıBumadaniÖğrğtmenvAtanığdanatekin İdaemin İulİli İsnivİmiyyebesği ğer-iBu davKişisrt MeşdurvnıAktürt MenfaatelDniBumadu )
DAVÖĞRETM NVATAMAS IPTİPTAL DİSTARSB(mada cnnıerrelev iıpt verOkulnıKlndiin AnıAynıaBranştaıBumadaniÖğrğtmenvAtanığdanatekin İdaemin İulİli İsnivİmiyyebesği ğerbr> DAVAYNIVBRANŞTAVÖĞRETM NVATANMA( R(lada cnnıerrelev iıpt verOkulnıKlndiin AnıAynıaBranştaıBumadaniÖğrğtmenvAtanığdanatekin İdaemin İulİli İsnivİmiyyebesği ğer-iBu davKişisrt MeşdurvnıAktürt MenfaatelDniBumadu )
DAVNORMVAADROVFAZL ( RDURUMUNA DÜŞMETVEVAKVDERS ÜCRETİVAL MAMA İHTİMAL D(ieniyle Anıada cnnıerrelev iıpt verOkulnıKlndiin AnıAynıaBranştaıBumadaniÖğrğtmenvAtanığdanatekin İdaemin İulİli İsnivİmiyyebesği ğerbspan>
1119.26.1202008D>E. 2002007/683 2002008/756an>"İNTETKİSİZRİMLEMLERV(iİkcelenmnin AnıVeİesec krHükümrdelEtkilernamayğı ğendanrEtkisİzlemin lğreiKçışnva a vAmn am yğı ğerbr> DAVRİ DİDA VAL (D(ıaeyeeıHua Au<İlkel ielnıeeleiKldusıuşıKlsenşvnıEtkilşıemin lğrıKsu iıan ğbesği ğendeerVadas ndnıÖmenmnyenmRüsum DAVETKİL DİMLEMR(lVadas ndnıÖmenmnyenmRüsum DAVRÜSUM BEDELİPİPTGECİKMETFAİZSYLETBİRLİKTEDÖDEPMESİT( Vydas ndnıÖmenmnyenmRüsum
1119.4.1202008D>E. 2002008/3123 2002008/2263Dn>"ÖĞRİÇİŞLERİVBAKANLIĞINCAVSORUŞTURMA İZ(İDVARİSM MESİ YÖNÜ(DEKİ KAI ( VİPTAL DTALEBSB(mada ladiraseVnamayğnia nıştay adiraselebiafendanratiİazın dine lgönü dSaVeİesedaKçınıınrİeyeşla Açladiral ievaldusuecalTemyizetiİkcelenmninneiOlknçkvBumadığı ve b r> DAVA NIŞTAYVDAİRESİPKAI ( IPTKALDIRASMA( TTALEBSB(mİçnşl ieiBakanlsğe'ncavSolaştudmnvİznnlVeİesmnmninrAçınııea atiİazın a nıştay adiraselcnıdineeen diğer-ra nıştay adiraselKçınınnBulİeyeşla Açladiral ievaldusuecalTemyizetiİkcelenemeyai ğe
DAVBELEDİYEVEVLİ LİLERİVHAKK NDAVSORUŞTURMA İZ(İDVARİSM MESİ YÖNÜ(DEKİ KAI ( (vKarnıA etiİazın a nıştay adiraselcnıdineeen diğer-ra nıştay adiraselKçınınnBulİeyeşla Açladiral ievaldusuecalTemyizetiİkcelenemeyai ğe
1119.26/1102008D>E. 2002006/7165 2002008/8312an>"İNTHİZMETRKUSURU aiC.rSavcıdanBulŞahsıerKolunutMühürleyer krHastannyeiSevkğtmese/a a dnıuğdamiaak Atarkrç krKişilDnieemiyresdiğer-rAdaletlvıkanlsğenınvdaiuğdamiKsu mu aeAlınğ AtaHizmBarKusudulvıkımendanraeyeiıiı DadatKçınıvVeİesai ğe/rkrç krKişilHakkendavada nıerdine lekreğe br> DAVTAMBYI DARA VA( R(vC.rSavcıdanBulŞahsıerKolunutMühürleyer krHastannyeiSevkğtmeser-rHizmBarKusudulvıkımendanraeyeiıiı DadatKçınıvVeİesai ğe br> DAVC.rSAVCIS IPTŞAHSIPTKOLUNUVMÜHÜRLEYERAKVHASTANEYETSEVKETM SİT( HizmBarKusudulaau ) /ada lan ğğçeseldeıuğdamiaak Atarkrç krKişilDnieemiyresdiğer-rAdaletlvıkanlsğenınvdaiuğdamiKsu mu aeAlınğ AtaHizmBarKusudulvıkımendanraeyeiıiı DadatKçınıvVeİesai ğe
DAVHASIMDOLAI KVGERÇAKVKİŞİPİPTGÖSTARİSM SİT( C.rSavcıdanBulŞahsıerKolunutMühürleyer krHastannyeiSevkğtmese/AdaletlvıkanlsğenınvdaiuğdamiKsu mu aeAlınğ AtaHizmBarKusudulvıkımendanraeyeiıiı DadatKçınıvVeİesai ğe<- rkrç krKişilHakkendakivada nıeraeyeiıiı Dadatrelü emeyai ğe
1119.5/1102008D>E. 2002008/13766 2002008/8841an>"İNTTERYİZDYOLUB(DÖznlnKçeunlnın dAllyınıSsiniremiyresmnyatiHAllerdeia nıştay ada ladiral ieiİleıaeyeeıveaVergeıMahk Kal ielDniNihaiaarrnılnııea Kçışı leblT)llarihini İzleyenmOtuzıeüliaçİ davvıruldulnbesği ğe br> DAVTARYİZDSÜRES (iÖznlnKçeunlnın dAllyınıSsiniremiyresmnyatiHAllerdeia nıştay ada ladiral ieiİleıaeyeeıveaVergeıMahk Kal ielDniNihaiaarrnılnııea Kçışı leblT)llarihini İzleyenmOtuzıeüliaçİ dava nıştay'daiTemyizrYolun rvıruldulnbesği ğe br> DAVOTUZ GÜNLÜKVSÜRE (iÖznlnKçeunlnın dAllyınıSsiniremiyresmnyatiHAllerdeia nıştay ada ladiral ieiİleıaeyeeıveaVergeıMahk Kal ielDniNihaiaarrnılnııea Kçışı leblT)llarihini İzleyenmOtuzıeüliaçİ dava nıştay'daiTemyizrYolun rvıruldulnbesği ğe bspan>
1119.15/1002008D>E. 2002007/5821 2002008/3601an>"İNTTERİNATDİSTANME( PİVGEREKTİRENVHALLERV(iAynıaZamandaiİhtiyateiHaczelieniyliliiaaaştudmnktaiO upiTemİdatiremiyresmnmadeeHa- DavHniyfeAlı ve KişilyaidavKişil ieliVarOsklnıBnBulİhtiyatatiHAczerYolun rGidn ebesği ğerbr> DAVRHTİYATİVHACİZD(iTemİdatiİmiynm sinerektikilratiHAlleriAynıaZamandaiİhtiyateiHaczelieniyliliiaaaştudmnktaiO upiTemİdatiremiyresmnmadeeHa- DavHniyfeAlı ve KişilyaidavKişil ieliVarOsklnıBnBulİhtiyatatiHAczerYolun rGidn ebesği ğerbr> DAVRİ DİRİMLEMR(lKişil ieliMenfaatelDrEtkileyenlHua AivSounçlnı MeydanalGnilratiada lKsu su DAVTERİNATDİSTANME( PEDİLİŞKİNRYAZIDİLE AURULANRİİ DİRİMLEMİNRİPTAL DİSTARSB(DVergeıaeyeel ie DniVergeıHua Au
1119.4.802008D>E. 2002008/4126 2002008/6086Dn>"ÖĞRREKABETİVS IRLAYICI ANLAŞMA (ıCezaaSolamlul ) nuerBireysnl Tğe<İlkes lekreğe aeyeşlPnıAtCezalnıBnBulMiİasmn ardanrT hsesieaaknçğırvumadığı ve br> DAVİİ DİDPAI TCEZ ( R(rdikabetraldumu Kçınınl-iada cnlnıBulMiİas BırakananataeyeşlPnıAtCezada DAVCEZ VSORUMLULUĞUNUNRBİREYSELLİĞİTİLKESİT( Gkreğe aeyeşlPnıAtCezalnıBnBulMiİasmn ardanrT hsesieaaknçğırvumadığı ve br> DAVA VABEHLİYETET( dikabetraldumu Kçınınl-iada cnlnıBulMiİas BırakananataeyeşlPnıAtCezada
1119.24.702008D>E. 2002008/5431 2002008/3408an>"İNTBİRDENDÇOKRİMLEM VAYNIVDESEKÇAYLE A AÇBA ISABİSM SİTOLANAĞ T( AynıaMahk KalDnieelevinervnıietkisİlnıeiren<İmin leriAç sendaerSözlKsu su DAVA VAL ( VAYRASMA( T( BirdetiÇokaİmin nıAynıaan ğğçeyAnıa a vAmn ı Açİ- AynıaMahk KalDnieelevinervnıietkisİlnıeiren<İmin leriAç sendaerSözlKsu su DAVYETKİV/VEVLİ R( BirdetiÇokaİmin nıAynıaan ğğçeyAnıa a vAmn abesm siıaaknçğır- AynıaMahk KalDnieelevinervnıietkisİlnıeiren<İmin leriAç sendaerSözlKsu su DAVBİRDENDÇOKRİMLEM VAYNIVDESEKÇAYLE A AÇBA ISABİSM SİTOLANAĞ T( AynıaMahk KalDnieelevinervnıietkisİlnıeiren<İmin leriAç sendaerSözlKsu su
1119.11.702008D>E. 2002008/239 2002008/600Dn>"ÖĞRİZALE-İ ŞÜYU SATIŞTMEMURU aiebiafendanrlmalaera Açyallit an ğğçelDni2577 Say lı iıs nıer14/3 Fıkr AçndavÖlgelü eerSır yaireleıÖlen Tkl vEhlDyet DAVAKTİFVA VABEHLİYETET( İzale-İ ŞüyurSBtışiMemurl ) lAdç atiıan ğntvelHakkendavHiçlBievHua As İrSounçiaoğurığyğniVergelğndir eyeiKçışı İzale-i ŞüyurSBtışiMemuruiOlknia Açcnıebiafendanrlmalaera Açyallit an ğğçelDniÖlen Tkl vEhlDyet DAVVERGİLENDİRME İMLEMİR(rİzale-İ ŞüyurSBtışiMemurl ) lAdç atiıan ğntvelHakkendavHiçlBievHua As İrSounçiaoğurığyğniVergelğndir eyeiKçışı İzale-i ŞüyurSBtışiMemuruiOlknia Açcnıebiafendanrlmalaera Açyallit an ğğçelDniÖlen Tkl vEhlDyet DAVA VARA SÜRSÜRES (iİzale-i ŞüyurSBtışiMemuruiOlknia Açcnıebiafendanrlmalaera Açyallit an ğğçelDniÖlen Tkl vEhlDyet
1119.30/602008D>E. 2002008/3361 2002008/4023Dn>"ÖĞRİSANIVGEREKENRDÜZENLEYİCİRİMLEMLERDEVA VARSÜRES (iİlkniTarihini İzleyenmGündStiatibyeetiBaş Bı ve br> DAVADALETVBAKANLIĞI PERSONEL DEVLİ DEVYÜKSELMETVEVUNVANDAEĞİŞİKLİĞİTYÖNETM LİĞİT(lMd.8/2-a-3-a-4-aavevdd. 10/3 Fıkr AçnınşvnıGeçecii1.rMd.lİli İs<-liösğtme Tğelrdismnreazete'deaiıyımlknı ve larihindStiatibyeetia AçvAmSürSsinsİ İçeİesİ dava a vAmn ı d vendanrdine lekrekilğe br> DAVYÖNETM LİKRİPTAL D(rAdaletlvıkanlsğe Persone TieelevdeaiüksnlmeaVe Unvaera ğeşikliğeliösğtme TğeleliMd.8/2-a-3-a-4-aavevdd. 10/3 Fıkr AçnınşvnıGeçecii1.rMd.lİli İs<-liösğtme Tğelrdismnreazete'deaiıyımlknı ve larihindStiatibyeetia AçvAmSürSsinsİ İçeİesİ dava a vAmn ı d vendanrdine lekrekilğe br> DAVSÜRE AŞISI (iiösğtme Tğelrdismnreazete'deaiıyımlknı ve larihindStiatibyeetia AçvAmSürSsinsİ İçeİesİ dava a vAmn ı d vendanrdine lekrekilğe bspan>
1119.16/602008D>E. 2002008/4266 2002008/2851an>"İNTVERGİ DAİRESİPBAŞKANSIKL (IR(lali İrvntlamıiı Da DAVRPTALDVEVTAMBYI DARA VAL (IR(lVerge adiraseVBırkanOsklnıBnBulİli İrvntlamıiı Da DAVHUSUMET (iVerge adiraseVBırkanOsklnıBnBulİli İrvntlamıiı Da
1119.11/602008D>E. 2002008/4415 2002008/4305an>"İNTT (IMRVERKÖYİŞLERİVBAKANLIĞINIPTGENELGESİ(İNRİPTAL DİSTARSB(DGknrtgelDniT ığmenBulİli İsneAzİmiynesdiğerAncAtaManeeleriatibyee AnıMenfaatlİlgiiniKldusığk DAVGENELGE(İNRTAMAM IPTİPTAL (İNRİSTANİSM SİT( larım DAVHUKUKARAYKIRASIK SEBEPSER (İNRGÖSTARİSM M SİT( larım
1119.22/502008D>E. 2002007/1280 2002008/3744an>"İNTKENT KONSEYİTYÖNETM LİĞİT(liösğtme TğelrSözsu su DAVKONSEYTGIPASANMAL (IR(liösğtme Tkl vKentiKsuseyl ielDniBetilliiBirıiıanya Kçvaştuduaığse rçn iÇçlOşı tUsul DAVKENT KONSEYSER (İNROLUŞTURULANRYANİ SİSTARE İNTİBAK IPTSAĞSANMA( R(liösğtme Tkl vKentiKsuseyl ielDniBetilliiBirıiıanya Kçvaştuduaığse rçn iÇçlOşı tUsul
1119.20/502008D>E. 2002006/4552 2002008/2525an>"İNTVERGİ MAHKEME( (İNRGÖLİ RASANIV(vManeerPay naeİmiymnıietkisİlDniBetediynlğreilit aau ) i-tBetediynlğrcçıTades Edesen<İcr i DAVBELEDİYE(İNRMADENDPAYIVAL CAĞ T( Betediyn ilaÖmenmninrrçn iTürkiynıTırkömürüraldumu Gknrt Müdürlüğünnıvıruldu ) i-tBıruldueun dineeen diğe/ada lKsu su<İmin enrVergeıMahk Kaseldnırelü emeyai ğe
DAVMADENDPAYIV(tBetediynlğrcçıTades Edesen<İcr i DAVTÜRKİYEVTAŞRKÖMÜRÜVAURUMU GENELVMÜDÜRLÜĞÜNÜNVREb KAI ( (tBetediyncevManeerPay nalaÖmenmninrrçn ivıruldulu ) i-tdinlKçınınnBulİli İsneiekin İdaDğAçnıerVerge Mahk Kaseldnırelü emeyai ğe
1119.31.302008D>E. 2002008/2280 2002008/2337an>"İNTBELEDİYEVBAŞKAN VHAKK NDAVSORUŞTURMA A ISMA( TİSTARSR(lamin nıKodalığığdanatekin İdaemin İulİli İs DAVİMLEM VKONULMAMA( NA İLİŞKİNRİMLEMİNRİPTAL D(tBetediynlBırkanelHakkendavSolaştudmnvAmn ı Açİrmiym r- amin nıKodalığığdanatekin İdaemin İulİli İs DAVEVLİ R( BetediynlBırkanelHakkendavSolaştudmnvAmn ı Açİrmiym r- amin nıKodalığığdanatekin İdaemin İulİli İs DAVBÖLGEVİİ DE MAHKEME( NEVEVNDERME KAI ( (tBetediynlBırkanelHakkendavSolaştudmnvAmn ı Açİrmiym r- amin nıKodalığığdanatekin İdaemin İulİli İs
1119.21.302008D>E. 2002007/5842 2002008/1798an>"İNTUZMANRHEKİMLERİNVBRANŞ NÖBETİVTUTMA( TGEREKTİĞ NEVDAİR VAL LİKRYAZI( R(liızııEk ldavSağlsk DAVRİ DİDİMLEMİNRKES PDVEVYÜRÜTÜLMES DZORUNLUVBİR İMLEMROSMA( T( UzmanrHeki l ieliBranş Nöbeti Tutığdanatekin İdaV İslikliızıdaevnvEk ldavSağlsk
1119.12.302008D>E. 2002006/527 2002008/1720Dn>"ÖĞRİMAR PLANLAR IPTİPTAL DİSTARSB(mada cn Betediyn ila1/50.000şvnı1/25.000şÖlçeklnrÇevreıaüzn i Planlnın ıırlgilşıeeyeeıSıfatıiİleıalanrEtmninrektikilğe br> DAVEHLİYETB(mada cn Betediyn ilaÇevreıaüzn i Planlnın ıırlgilşıeeyeeıSıfatıiİleıalanrEtmninrektikirketiBuieelevini Yne AçıGnilrmeksizeliAnn ğntPlanlnın lİli İs DAVÇEVRERDÜZENSB(mada cn Betediyn ila1/50.000şvnı1/25.000şÖlçeklnrÇevreıaüzn i Planlnın ıırlgilşıeeyeeıSıfatıiİleıalanrEtmninrektikirketiBuieelevini Yne AçıGnilrmeksizeliAnn ğntPlanlnın lİli İs
1119.17.1202007D>E. 2002007/5319 2002007/6963Dn>"ÖĞRTÜRKVHAVADYOLL (IRANONİMRORTAKLIĞI BAŞMÜFETTİŞİD(leürkrHaa vYollnıBıeaftişvaldusuliösğtme Tğe' eAzİli İs<-liösğtme TğelrÖznlnHua A HükümlernrÇerçevnsİ dSıDeğğrlendiresm sirvnvada nBulAdlşliı DalY ielcevÇözümlenmninrektikilğe br> DAVTÜRKVHAVADYOLL (IRTEFTİŞTAURULUPYÖNETM LİĞİ'NİNRİPTAL D(tiösğtme TğelrÖznlnHua A HükümlernrÇerçevnsİ dSıDeğğrlendiresm sirvnvada nBulAdlşliı DalY ielcevÇözümlenmninrektikilğe br> DAVÖZELVHUKUK /VKAMUVHUKUKUD(leürkrHaa vYollnıBıeaftişvaldusuliösğtme Tğe' eAzİli İs<-liösğtme TğelrÖznlnHua A HükümlernrÇerçevnsİ dSıDeğğrlendiresm sirvnvada nBulAdlşliı DalY ielcevÇözümlenmninrektikilğe br> DAVEVLİ R( eürkrHaa vYollnıBıeaftişvaldusuliösğtme Tğe' eAzİli İs<-liösğtme TğelrÖznlnHua A HükümlernrÇerçevnsİ dSıDeğğrlendiresm sirvnvada nBulAdlşliı DalY ielcevÇözümlenmninrektikilğe br> DAVADLİV/VRİ DİDYI DAR( eürkrHaa vYollnıBıeaftişvaldusuliösğtme Tğe' eAzİli İs<-liösğtme TğelrÖznlnHua A HükümlernrÇerçevnsİ dSıDeğğrlendiresm sirvnvada nBulAdlşliı DalY ielcevÇözümlenmninrektikilğe bspan>
1119.9/1102007D>E. 2002007/1282 2002007/4240Dn>"ÖĞRESK DEVLİ YER (DEVBIRAKISMA( NA İLİŞKİNRİMLEMİNRİPTAL D(tAtaığiİmin i eAzekreklnrOnayeAlınğ AtaT ığmlaamışrvnvUygu BmçyçıKsu amayğlHazareHa-çıGnilresmişiOlığdaeHa- DavKlsenşvnıiürütülebesirıvievİmin ıeite TğeliıKçzadacAve br> DAVATAMA İMLEMİT( GkreklnrOnayeAlınğ AtaT ığmlaamışrvnvUygu BmçyçıKsu amayğlHazareHa-çıGnilresmişiOlığdaeHa- DavKlsenşvnıiürütülebesirıvievİmin ıeite TğeliıKçzadacAve br> DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLEBİLİRRİMLEMR(lAtaığiİmin i eAzekreklnrOnayeAlınğ AtaT ığmlaamışrvnvUygu BmçyçıKsu amayğlHazareHa-çıGnilresmişiOlığdaeHa- DavKlsenşvnıiürütülebesirıvievİmin ıeite TğeliıKçzadacAve br> DAVİİ DECERİMLEMİNRUYGUSANMA( RİÇİNVALTVBİRİMLERETBİLDİRİMTGIPASMA( T( So r danrOrtçyğlÇıkğntBıza
1119.5/1102007D>E. 2002006/4562 2002007/5686Dn>"ÖĞRALKOLLÜ AI ÇTAULSANMAKR(iSürücü Betgesi eAzGkrieAlınğ AtaPnıAtCezada DAVSÜRÜCÜVBELGESİ(İNRGER ALINAI KVPAI TCEZ ( RVERİSMES DİMLEMİ(İNRİPTAL DA VA( R(vV İsliğeliH sumBaiyAnıÇözümlenmninrektikilğe -mİçnşl ieiBakanlsğe'nıniuğdamiKsu mu aeAlınğm yğı ğerbr> DAVHUSUMET (iAlkollüiAraç
1119.24/1002007D>E. 2002006/3905 2002007/3278an>"İNTDÜZELTM VBEYANNAMELEDİD(lakceleme RapoılnııvaoğrultusuedaiMükellefDniT nzimrEtmninrektikilğe Yolundnkiliızıı-ıKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBievİeyeşlemin reite Tğe Davaaığı ve br> DAVİNCALEMETRAPORU aiaoğrultusuedaiMükellefDniaüznltmavBeyannğmal ieıebnzimrEtmninrektikilğe Yolundnkiliızıı-ıKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBievİeyeşlemin reite Tğe Davaaığı ve br> DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLMES DZORUNLUVİMLEMR(lakceleme RapoılnııvaoğrultusuedaiMükellefDniaüznltmavBeyannğmal ieıebnzimrEtmninrektikilğe YolundnkiliızınıerBumeite Tktervumadığı ve bspan>
1119.26/902007D>E. 2002007/1088 2002007/4905an>"İNTMANEVİVTAZM (ATD(ıaeyeiaemin İulİli İs DAVRİ DİDİMLEMİNRİPTAL DA VA( IPTREbiİ (rİeyeelnerlutumrvnvadar nışa DAVRİ DE(İNRTUTUMDVEVDAVR NIŞI NEDE(İYLE MANEVİVTAZM (ATDTALEBSB(mİeyeiaemin İulİli İs
1119.17.902007D>E. 2002007/1074 2002007/4662an>"İNTÜSTDEVLİ EVATANMADİSTARSB(mdine Açıekin İdaİmin inıKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBievİeyeşlemin reite Tğe DavBumadu )
DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLMES DZORUNLUVİİ DİRİMLEMR(lÜstieelevevAtanığ
1119.21.802007D>E. 2002007/2913 2002007/3334an>"İNTA VABDESEKÇAS (İNRREbiİ (rİmzadazrvnıier DAVİMZ ( ZVA VABDESEKÇAS D(ıİmiymlğrelidntlerditler"Aşaığlı ard Kali"vİmiym DAVTARDİTLİDVEVİMZ ( ZVA VABDESEKÇAS D(ıYylideeraüzn lesm krVeyğlNoksanlnınaT ığmlaamAtarinenıdineeen ei ğe - YylideerVeİesedaai ğğçelnednıAynıaYanlsşOsklnııiıan ı ve lakdirdnıada nBuldaidineeen ei ğe bspan>
1119.23.702007D>E. 2002006/3797 2002007/4559Dn>"ÖĞRREKABETTAURULUPKAI ( ADİTİRAZD(iÖlen Tkl vAdlşliı Dadaia a vAmn ı ve/Adlşliı DadaiVeİesedaeelevsizliklKçınınnBulKlsenleştiğer-ra a cnnıeraeyeeıMahk Kas ndava a vAmmalHakkenı DAVA VARA SÜRSÜRES (idikabetraldulurAçınııea Kçışnva a cnnıerAdlşliı Dadaia a vAmt ve/Adlşliı DadaiVeİesedaeelevsizliklKçınınnBulKlsenleştiğer-ra a cnnıeraeyeeıMahk Kas ndava a vAmmalHakkenı
1119.5/602007D>E. 2002004/1887 2002007/2607an>"İNTİŞRORTAKLIKL (IR(lAdiıOrtçklsk DAVADİRORTAKLIKD(ieite Tğe DavBumadanvİşıOrtçklsklnııea MükellefıSıfatınıerT nıemışrOlığdanBuldA BuıOrtçklsklnıanKişilikrKçzadı rm danBulHua AStiOlknçklı aamaı ve br> DAVORTAK GİRİŞİMR(lBuıOrtçklsklnıanekin İdaSözleşKalneiiBirıBütüniaak AtaEl vAlanvÖznlnBirıaüzn in nıMevcut aamaı ve -ialdumlnırVergeselKç ueundA “İşıOrtçklsklnıı”lAdçvAltı daıier DAVVERGİ MÜKELLEFİYETET( Ortçkıeirişi lğreiekin İdaSözleşKalneiiBirıBütüniaak AtaEl vAlanvÖznlnBirıaüzn in nıMevcut aamaı ve -ialdumlnırVergeselKç ueundA “İşıOrtçklsklnıı”lAdçvAltı daıier DAVMEDE(İVHAKL (DANRYARAL NMADEHLİYETETOSMAYANRİŞRORTAKLIĞI (mada cn İşıOrtçklsve Adç atiılnızca OrtçklnırebiafendanramzaladaniDi ğğçeaİAnıAmn aera AçdaiMükellefıSıfatınıerT nıemışrOlığdanBulBuıOrtçklsklnıanKişilikrKçzadı ram yğı ğerbspan>
1119.31/502007D>E. 2002006/3502 2002007/1533Dn>"ÖĞRREKABETTAURULUPKAI ( (mada cn ŞirketetaeyeşlPnıAtCezada DAVİİ DİDPAI TCEZ ( RVERİSMES D(ıekin İdadikabetraldulurAçınııeınrGkrekçesieaak AtaTabliğelrinennerada cn Şirketıebiafendanrlmalaera AçdavKldulaKçınıınrİli İsneiKçınıvVeİesdiğer-ra a nBulKsu sunuulKrlığı ve br> DAVA VARKONUSUNUNRKALMAMA( R( ada cn ŞirketetaeyeşlPnıAtCezada DAVKAI ( VERİSMES NE YERTOSMAMA (ıada cn ŞirketetaeyeşlPnıAtCezada
1119.2/502007D>E. 2002007/1129 2002007/4528an>"İNTVEKALETVÜCRETİV(tBetliiBirıUygu Bmç larihiıEsasıAlınğ Ataİmiyktervumadulaera AçlnıdAlaeyeiıiı Da aı rUsulünKçeununuul7.rMd.selnıeeleiUygu Bmç larihindStiatibyeetiAltmışreüliaçİ dava a vAmn ı Açİektikilğe br> DAVA VARA SÜRSÜRES (iİeyeelnerCevapvVerdlğerDldumlnıdAlUygu Bmç larihinnıKçdarlGeçetiSsiniDavHnsaba Kçtısığk
1119.18.402007D>E. 2002007/1291 2002007/2292an>"İNTKAMUVEVLİ LİLERİVSENDİKAL (IR(lalduluştUsul DAVA VABEHLİYETET( Kamuveelevsil ie SendikalnıBnBulKlduluştUsul DAVSENDİKA IPTAÇTIĞI A VAB(DKamuveelevsil ie SendikalnıBnBulKlduluştUsul
1119.17.402007D>E. 2002007/145 2002007/1752Dn>"ÖĞRALANDAEĞİŞİKLİĞİT EVATANMADTALEPLEDİD(lBirıArçdaiaeğğrlendiresm sileliMümkünvaaığı ve atiöne Tk DAVKES PDVEVİCRAİRİMLEMRNİT LİĞİTTAŞISAR(lada cnnıervıruldusueun dine Açıekin İdaİmin inıAlanva ğeşikliğelvevAtanığ DAVATAMA İMLEMİT( Alanva ğeşikliğelvevAtanığ
1119.16.402007D>E. 2002006/107 2002007/1816an>"İNTEŞYA IPTKIYMETE(İNRNOKSANRBEYANIR(lEtaebhaka AaıKçışnvSsinireçtTkteliSo r ıiıan ğntaüznltmavBıruldusueun BırmüdürlüğçeaİşİdaEs Açİrkcelener krdine l-ırlgilşyava a vAmmalHakkevVeİKayai ğe DAVEKTTAHAKKUKR(iSürnireçtTkteliSo r ıiıan ğntaüznltmavBıruldusueun BırmüdürlüğçeaİşİdaEs Açİrkcelener krdine /rlgilşyava a vAmmalHakkevVeİKayai ğe DAVSÜRE GEÇTİKTENVSONI TGIPASANRDÜZELTM VBAŞVURUSU aiBırmüdürlüğçeaİşİdaEs Açİrkcelener krdine l-ırlgilşyava a vAmmalHakkevVeİKayai ğe DAVDÜZELTM VBAŞVURUSU aiSürnireçtTkteliSo r ıiıan ğn/BırmüdürlüğçeaİşİdaEs Açİrkcelener krdine l-ırlgilşyava a vAmmalHakkevVeİKayai ğe
1119.11.402007D>E. 2002006/41 2002007/1679Dn>"ÖĞRÖDEMETEMDİD(lÖme elSsinsİ ila30reüliaak AtaremiyresmişiOlığdae-ra a cnnıera AçvAmSürSsinsİ Ksu sundaiiınıltn ı vendanrHyeeketAnı7reüllüğrSsinlDniBitimindeliSo r ılmalaera AçnıerSüras ndavaau ) nuulKrbul Een emeyai ğe
DAVÖDEMETSÜRES (İNRÖDEMETEMDİ(DEV30reÜNDOLAI KVGÖSTARİSM SİT( 7reüllüğrSsinlDniBitimindeliSo r ılmalaera AçnıerSüras ndavaamaı ve -iİlgilşlereaYanlsşaBilgi DAVHİZMETRKUSURU aiİlgilşlereaYanlsşaBilgi DAVTAMBYI DARA VA( NADYOLTAÇANRHİZMETRKUSURU aiÖme elEmeşndnıÖme elSsinsİa30reüliaak Ataremiyresipra a cnnıera AçvAmSürSsinsİ Ksu sundaiiınıltn ığdar-r7reüllüğrSsinlDniBitimindeliSo r ılmalaera Aç/Süras ndavKrbul Een emeyai ğe
DAVSÜRE (iKçeun'daiÖme elEmeşnnıKçışnvlmaslcakra AçlnıdAl7reüliaau ) nuullçıkiBirıBiçimdeieemiyresdiğer-r30reüliaak Ataremiyresmnin/lamıiı Da
1119.13.302007D>E. 2002007/229 2002007/288an>"İNTEVLİ UYUŞMAZLIĞI (madnıştay'Bulİeyeşla iraseVnak Atarelev iıpaera iramizlearelev Uyuşmazlsve Çıkğrtn ığda atiıs İrOlknçkvBumadığı ve b > DAVDOSYA IPTİAD SİTGEREĞSB(mada nıerrelev iönü dStidine neiKçınıvVeİesdiğervnvada vaasyasnnıera iramiznıeendeİesdiğerAnllşn ığdareniyle Anıbr> DAVEVLİ R( adnıştay'Bulİeyeşla iraseVnak Atarelev iıpaera iramizlearelev Uyuşmazlsve Çıkğrtn ığda atiıs İrOlknçkvBumadığı ve bspan>
1119.6.302007D>E. 2002006/2103 2002007/873an>"İNTİFLAS MASA( NADDAHİLVMALL (IRİLGİLENDİREN UYUŞMAZLIKL (D(ıa Açye lakiprvntKçeun YollnıBn rvıruldmaıietkisİlDniİfs=iiİeyeesİ evAit aau ) ibr> DAVA VABTAKİPRVERKANUNRYOLL (INADBAŞVURMA YETKİSİ aiİfs=iiMasğda atDahiliMaİlnıBnrlgillndiren DAVİFLAS Rİ DES (İNRYETKİSİ aiİfs=iiMasğda atDahiliMaİlnıBnrlgillndiren DAVA VARA SÜRYETKİSİ aiİfs=iiMasğda atDahiliMaİlnıBnrlgillndiren DAVMÜFLİS ŞİRKETİNRYETKİSİ aiİfs=iiMasğda atDahiliMaİlnıBnrlgillndiren
1119.5/1202006D>E. 2002006/4912 2002006/4858an>"İNTTRAFİKRKAZ ( R(rManeeeHasarOs -iaaza lespit TutknçğınBulİli İsşvnıGerç krOlkyavUygunvHa-çıGnilresmniniİmiym r- TutknçğınmKlsenşvnıaoğrudanriürütülebesirıeite Tktervievİmin ıaaığı ve br> DAVKAZ TESPİTRTUTANAĞ T( İli İsşvnıGerç krOlkyavUygunvHa-çıGnilresmniniİmiym /TutknçğınmKlsenşvnıaoğrudanriürütülebesirıeite Tktervievİmin ıaaığı ve -rManeeeHasarOs TrafikrKçzase br> DAVKES PDVEVDOĞRUDANRYÜRÜTÜLEBİLİRRİMLEMRNİT LİĞİT(rManeeeHasarOs TrafikrKçzase/aaza lespit TutknçğınBulİli İsşvnıGerç krOlkyavUygunvHa-çıGnilresmniniİmiym r- TutknçğınmBumeite Tktervievİmin ıaaığı ve bspan>
1119.22/1102006D>E. 2002006/7974 2002006/5418an>"İNTRİ DİDYI DADAVTARDİTLİDA VAB(DAmn ı AçnatemkğntBumadığı vendanrada lan ğğçeselierdine lekreğe br> DAVSOSYALreÜVENLİKRAURUMU BAŞKANSIĞ TİKRAMİYEVYÖNERGESİ(İR(liösğtme Tkzİli İs DAVYÖNETM LİKRİPTAL DTALEBSB(mİeyeiaiı DadavTarditlera a vAmn ı AçnatemkğntBumadığı vendanrada lan ğğçeselierdine lekreğe bspan>
1119.10/1102006D>E. 2002004/2803 2002006/3181an>"İNTMEMURUN SERBEST AVUKATTOLAN EŞİPİPTSAĞSIKRYARDIM NDANRYARARDIRASMA( TBAŞVURUSU aidine Açıekin İdaİmin inıİli İs DAVSAĞSIKRYARDIM NDANRYARARDIRASMATBAŞVURUSU aiMemuruniAvukatrOlkn EşilDni-idine Açıekin İdaİmin inıİli İs DAVMENFAATİVİHLALrOLAN ANCAKVA VARKONUSURİMLEMDEVTARAFTOSMAYANRKİŞİVTARAF NDANRDÜZENLENENRDESEKÇADİLE A ISANDA VAB(DUyuşmazlsvetiEs AçnıtiİkcelenmninndnıMevzuata Uynı ıkıaaığı ve br> DAVA VARKONUSURİMLEMDEVTARAFTOSMAYANRKİŞİVTARAF NDANRDÜZENLENENRDESEKÇADİLE A ISANDA VAB(DMenfaate İhl İrEen diğerlçıkiOlkn -DUyuşmazlsvetiEs AçnıtiİkcelenmninndnıMevzuata Uynı ıkıaaığı ve bspan>
1119.5/1002006D>E. 2002006/1488 2002006/2447an>"İNTMÜCBİR SEBEP aiÖme elEmeşnnıKçışnvlmaslnrada l-aVergeıUsul DAVA VARA SÜRSÜRES (iVergeıUsul DAVSÜRELERİNVKES SM SİT( Öme elEmeşnnıKçışnvlmaslnrada l-aVergeıUsul
1119.19.902006D>E. 2002006/4566 2002006/3097an>"İNTİÇMETSUYUTBİRLİĞİPİPTFESHİT(rMevzuattaıBirıaüzn in nıBumadığı vendanrHangeıaç elSuyulBie TğeleliFeshizİmiyneyorsaaietkileıMahk Ka eAzdntOıaç elSuyulBie TğeleliBumadu ) DAVYETKİL DMAHKEMEB(mİç elSuyulBie TğeleliFeshizKsu sundaiMevzuattaıBirıaüzn in nıBumadığı vendanrHangeıaç elSuyulBie TğeleliFeshizİmiyneyorsaaOıaç elSuyulBie TğeleliBumadu )
1119.19.702006D>E. 2002005/7113 2002006/3928an>"İNTİKİ NUMARALI KÜLTÜRDVEVTABİATTVARLIKL (INI KORUMATAURULUPKAI ( (mada cnnıerT şını zdavKirçcnıaau ) /Tahlşyava a dandAlKldulaKçınıını Öğrlndiğer-rKçınıınrİli İsrrçn ia AçvAmSüsnndavada cnnıerMeşruDMenfaate Bumadığı ve br> DAVMEŞRUVMENFAAT (mII Numçınlı KültürrvntlabiatlVarOsklnıBnBzKsrumçvaldusueuerT şını zı SiviliMimnı ıkıÖrn ğe DAVTAHLİYEDA VA( R(vKirçcnnıerT hlşyava a dandAlT şını zınmII Numçınlı KültürrvntlabiatlVarOsklnıBnBzKsrumçvaldusuaKçınııylnıSiviliMimnı ıkıÖrn ğe DAVSİVİLVMİMARSIKRÖRNEĞSB(mKirçcnnıerT hlşyava a dandAlT şını zınmII Numçınlı KültürrvntlabiatlVarOsklnıBnBzKsrumçvaldusuaKçınııylnıSiviliMimnı ıkıÖrn ğe
1119.28/602006D>E. 2002006/1176 2002006/2759Dn>"ÖĞRRİ DİDMERCİVTECAVÜZÜ (mada dAlalklakceleme Sır snndavİkcelenei ğe DAVRHALE AÖKÜMA IPI SATINVALAI KVADAYRKONUMUNDAVOSANDA VAC R(lietelliklahbiysi eAzİli İs DAVYETERLİKRİHALES DİMLEMİ(İNRİPTAL DİSTARSB(maasyanıerMercî Açılevdî rektikirketiada cnnıerMenfaatlİlin İsiıBumadığı verGkrekçese AnıEhlDyet DAVA VAYAVEHLİYETB(mahbiymaakümanıeırSBtınıAla AtaAdayiKsu mu daiaaçnBulYetelliklahbiysi eAzİli İs DAVMENFAAT İLİŞKİSİPBULUNMADIĞ TGEREKÇAS YLE A AÇ IPTEHLİYETBYÖNÜNDENDREbiEDESEMEYECEĞSB(mahbiymaakümanıeırSBtınıAla AtaAdayiKsu mu daiaaçnBulYetelliklahbiysi eAzİli İs
1119.15/502006D>E. 2002005/6811 2002006/1959Dn>"ÖĞRRİ DİDYI DARAENETİM NE TABİVOSANDİMLEMR(lali İs DAVRPTALDA VA( R(vada lKsu su<İmin enrHua AivSounçlnıçİeözönü çıAlını vendamBumİmin inıKlsenşvnıiürütülebesirıvievİmin ıaau ) ivnıaolayıdaylnıİli İrası AçnçıKsu Edn ebesği ğerbr> DAVBELEDİYEVMEMURDVEVPERSONEL D(vada lKsu su<İmin enrHua AivSounçlnıçİeözönü çıAlını vendamBumİmin inıKlsenşvnıiürütülebesirıvievİmin ıaau ) ivnıaolayıdaylnıİli İrası AçnçıKsu Edn ebesği ğerbspan>
1119.2/502006D>E. 2002006/111 2002006/1515an>"İNTKES PDVEVYÜRÜTÜLEBİLİRRİMLEMR(lada cnnıerOrtçıaüznydelaüzn lesedaSiciliRapoılnıınBulİli İsşebiybe Anılmt vera AçnBulİkcelenipraeğğrlendireser krBirıKçınıvVeİesmninrektiğe<-aSözksu su DAVLİYAKAT İLKAS D(ıYytkileıSiciliAmilleieıebiafendanraüzn lesedaSiciliRapoılnıınBulaoğuru ) iHua AivSounçlnıçnıAğırOsğnraikkatçıAlını vendamHer DAVSİCİLVRAPORLAR IPTORTARDÜZEYDEVBEL RLANME( R(lali İs DAVSİCİLVRAPORLAR IPTİPTAL D(tSicillğreliObjekilf Tğe<İlkes lÇerçevnsİ dSıYytkileıSiciliAmilleieniulKrnaatelDniaaaşı AçnatEtki EdeerH suslnıBulSomutaBilgi DAVSİCİLLERİNVOBJEKTİFLİĞİTİLKESİT( YytkileıSiciliAmilleieniulKrnaatelDniaaaşı AçnatEtki EdeerH suslnıBulSomutaBilgi
1119.26.402006D>E. 2002005/2963 2002006/1373an>"İNTİFLASINADKAI ( VERİSENDŞİRKETT( ŞirketİılemsiliietkisİlKrlığyğntKişilğrcçıVeİesedaVekaletnğmaynıemiinaneerlmaslnrada l-aEhlDyet DAVEHLİYETB(mŞirketİılemsiliietkisİlKrlığyğntKişilğrcçıVeİesedaVekaletnğmaynıemiinaneerlmaslnrada /EhlDyet DAVYI DALAMA GİDERLEDİD(lafs=iıea KçınıvVeİesen ŞirketİılemsiliietkisİlKrlığyğntKişilğrcçıVeİesedaVekaletnğmaynıemiinaneerlmaslnrada l-aEhlDyet DAVKABUL SEBEB YLE KAI ( VERİSMES NE YERTOSMADIĞ TYOLUNDAKİ KAI ( (eHatalnıaak AtaVeİesed/iı Da aı rGidelleieniula Açlnıebiafaaiükletilemeyai ğe<-mŞirketİılemsiliietkisİlKrlığyğntKişilğrcçıVeİesedaVekaletnğmaynıemiinaneerlmaslnrada /EhlDyetsizliklbspan>
1119.25.402006D>E. 2002006/1236 2002006/1329an>"İNTT HSİLVİMLEMİ(İNRİPTAL D(lemiym lnıKçışnvlmaslnrada nıerVerge Mahk KaselcevÇözümlenmninrektikilğe br> DAVÖDENENRVERGİ(İNRYASALDFAİZ YLE İAD SİT(lemiym lnıKçışnvlmaslnrada nıerVerge Mahk KaselcevÇözümlenmninrektikilğe br> DAVEVLİ R( e hsesiİmin i eAzİli İs
1119.3.402006D>E. 2002006/401 2002006/1300Dn>"ÖĞRAVUKATTHAKK NDAVKOVUŞTURMA İZNİRVERİSMES D(ıemin inıCezaaiı Da aı se atiöne Tk DAVKOVUŞTURMA İZNİRVERİSMES (İNRİPTAL DTALEBSB(mAvukatrHakkenda/emin inıCezaaiı Da aı se atiöne Tk DAVCEZ VYI DALAMA( NADYÖN LİKRFAALİYETB(mAvukatrHakkendaıKsvaştudmnvİznivVeİesdiğer-remin inıCezaaiı Da aı se atiöne Tk
1119.27.302006D>E. 2002005/1632 2002006/927an>"İNTAMMEVAL CAĞ T( 6183 S.K.rMd.l56 UynııncaıTades Edesen<İmin inıKlsenşvnıiürütülmninrekreklnremin reite Tğelebşıı ve - Borcuul7reüliaçİ davÖmenmnmninrDldumu daiTemİdatınlPnıAyğlÇevreser krAakı ğen e hsesileliMümkünvaaacAve br> DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKENRİMLEMRNİT LİĞİT(r6183 S.K.rMd.l56 UynııncaıTades Edesen<İmin - Borcuul7reüliaçİ davÖmenmnmninrDldumu daiTemİdatınlPnıAyğlÇevreser krAmmerAakı ğenen e hsesileliMümkünvaaacAve br> DAVTARSNATINVPAI YAVÇEVRİSMES D(ıBorcuul7reüliaçİ davÖmenmnmninrDldumu daiAmmerAakı ğenen e hsesileliMümkünvaaacAve - 6183 S.K.rMd.l56 UynııncaıTades Edesen<İmin inıKlsenşvnıiürütülmninrekreklnremin reite Tğelebşıı ve bspan>
1119.16.302006D>E. 2002006/106 2002006/127an>"İNTDÜZENLEYİCİRİMLEMR( e krB şınavada lKsu su DAVUYGUSAMA İMLEMİT( Bie Tkterada lKsu su DAVYÖNETM LİĞİNRİPTAL DİSTARSB(mEs AtatiİkcelenmninnerOlknçkvBumadığığdae-raüzn leyeciiİmin inıe krB şınavada lKsu su DAVÜNİVERSİT ÖĞRETİM MESLEĞİNDENDÇIKAIASMAT(raüzn leyeciiİmin inıe krB şınavada lKsu su
1119.7.302006D>E. 2002003/198 2002006/1755an>"İNTT MBYI DARA VAL (IR(luğdamiaüznlteser krada lan ğğçeselierMahk KacçıTadpit Edesei taGerç kruğdmatleblT)lEen mninneliÖnü dSiYıs İrEngnlnBumadığı ve - a AçlnıKsu mu aeAlınğeraeyeeyavBıruldu ŞğrtnnBuldA Arknığyğı ğerbr> DAVHUSUMET (ilamıiı Da DAVRİ DEY VBAŞVURU ŞART IPTAI NMAMA( R( ada lnıKsu mu aeAlınğer-ilamıiı Da DAVA VA IPTYANSIŞTHASMA A ISMA( T(ilamıiı Da
1119.15.202006D>E. 2002006/453 2002006/607an>"İNTA VAYAVKATILANLAR VTARYİZDTALEBSB(mİmintKavİzni eAzİli İs DAVTARAFTOSMAYANRKİŞİ(İNRTARYİZDTALEBSB(mİmintKavİzni eAzİli İs DAVİMLETM VİZNİ(İNRİPTAL DTALEBSB(mebiybeniKrbul Een diğer-rebiaflnıcaıTamyiz
1119.31.102006D>E. 2002005/9189 2002006/664an>"İNTYI DALAMA USULÜB(mİeyeiaemin İulleblT)lZalaalul ) iBumadığyğntKişilğrıebiafendanrlmalaerİeyeşla AçlnıdAla AçvAmSürSsinsİlDnrB şlnngıçllarihineAzİlgilşlern ia AçvKsu su<İmin elÖğrlnme larihiıaau ) ibr> DAVRİ DİDİMLEMİNRTEBLİĞDZORUNLULUĞUPBULUNMAYANRKİŞİLERVTARAF NDANRA ISANDRİ DİDA VAL (D(vada lAmSürSsinsİlDnrB şlnngıçllarihineAzİlgilşlern ia AçvKsu su<İmin elÖğrlnme larihiıaau ) ibr> DAVA VARA SÜRSÜRES (İNRBAŞSANGIÇVTARİHİB(mİeyeiaemin İulleblT)lZalaalul ) iBumadığyğntKişilğrıebiafendanrlmalaerİeyeşla AçlnıdAlİlgilşlern ia AçvKsu su<İmin elÖğrlnme larihiıaau ) ibspan>
1119.28/1202005D>E. 2002003/7204 2002005/6508an>"İNTHASTANEY VSEVK EDESMEYE İLİŞKİNRBAŞVURUNUNRREbiİ (rİmin inıİeyeşla AçyçıKsu Een ebesği taeite Tktervumadu ) ibr> DAVRİ DİDA VAYAVKONU EDESEBİLECEKRNİT LİKTERİMLEMR( H AtateyavSevklEen mnyerekin İdaBıruldueun dine lbr> DAVSAĞSIKRYARDIM R( H AtateyavSevklEen mnyerekin İdaBıruldueun dine l-rİmin inıİeyeşla AçyçıKsu Een ebesği taeite Tktervumadu ) ibspan>
1119.22/1202005D>E. 2002003/1095 2002005/3396an>"İNTYI DALAMA USULÜB(mİmin elTades EdetiBay ndıı ıkıvnıİskğntBıkanlsğeıVerge a iraseVKsu mu daiaaığı verGibeeİmin inıdeaVergeıKçeunlnıBudavVergeıİeyeesİ evVeİesedaietki DAVBAY NDIRSIKRVEVİSKANRBAKANSIĞ T(ıVerge a iraseVKsu mu daiaaığı verGibeeİmin inıdeaVergeıKçeunlnıBudavVergeıİeyeesİ evVeİesedaietki DAVEVLİ R( İmin elTades EdetiBay ndıı ıkıvnıİskğntBıkanlsğeıVerge a iraseVKsu mu daiaaığı verGibeeİmin inıdeaVergeıKçeunlnıBudavVergeıİeyeesİ evVeİesedaietki
1119.21/1202005D>E. 2002002/1006 2002005/3333Dn>"ÖĞRGÜMRÜKRVERKATMA DEĞERRVERGİS NE İTİRAZIPTREbiİ (ran ğğçeyevada lKsu su<İmin enrAslaevnyçıÖrn ğelİdaEklenmninrektikilğe br> DAVDESEKÇAYE EKLANME( RGEREKENRHUSUSL (D(vİth İrEen en EşyalnıBulYurtdışa DAVA HİLDERİMLEM VİZİNRBELGESİD(vİth İrEen en EşyalnıBulYurtdışa
1119.9/1202005D>E. 2002005/1425 2002005/5059Dn>"ÖĞRYÜKSEKÖĞRETİM AURULUPBAŞKANINC TESİS EDESENDİMLEMR(lRikiörrHakkendaı"SalaştudmnvAmn ı ı se a"rekin İda-ıİeyeşla AçyçıKsu Een ebesği ğe br> DAVSORUŞTURMA A ISMAMA( TKAI ( (mYükseköğrltimıaldusuaBırkanBucaıTades Edesen DAVREKTÖRTHAKK NDAVSORUŞTURMA (mYükseköğrltimıaldusuaBırkanBucaıTades Edesen DAVRİ DİDA VA (mYükseköğrltimıaldusuaBırkanBucaıTades Edesen
1119.30/1102005D>E. 2002005/6393 2002005/5716an>"İNTKAMUVRHALE AURULUPKAI ( (mAnn ğntKsu dAlİtir zen Şikayet DAVİİ DİDİTİRAZD(iKamuvahbiymaldulurAçınııeınrAnn ğntKsu dAlİtir zen Şikayet DAVİİ DİDMERCİVTECAVÜZÜ (maeyeiaBıruldu YolurTüketİ meneerlmaslnrada dAlaeyeiıMerci DAVYIPIM MÜTEAHHİDİD(iKamuvahbiymaldulurAçınııeınrAnn ğntKsu dAlİtir zen Şikayet
1119.22/1102005D>E. 2002005/5703 2002005/4758an>"İNTBELEDİYEVGİŞES (İNRNAKLEDESMES DİMLEMİ(İNRİPTAL D(DUyuşmazlsvarekin İdaKçınıtaüznltmavrmiym lİdademdineeen diğe/Tü ıHua A YollnıBnıerTüketİ diğe -mHua AivSürecDniYıs dAlÖlgelü meyenmŞekİ deiYylideerB şlntılğm yğı ğerbr> DAVHUKUKRYOLL (IN VTÜKETİSMES D(ıBeleenyevGişnsİlDnrNakleen meserİmin i eAzİli İs
1119.14/1102005D>E. 2002003/2541 2002005/2716an>"İNTHUKUKAVUYGUNLUĞUPAENETLENENRFAALİYETB(mİeyeiaiı DaiYne Adei-mKamuvaeyeesİ evAit aaığdareniyle AnıBu DAVRİ DİDYI DAR(ıHua AavUygunl ) iaenetlesedaFaalDyetİdaKçmuvaeyeesİ evAit aaığdareniyle AnıBu DAVÖZELVHUKUKRGERÇEKRVERTÜZELRKİŞİLERİ(İNRKENDİ ARAL R NDAVDOĞAN UYUŞMAZLIKL (D(ıeniyle AnıBirbilleiennıKçışnvlmmışrOlu tlnıBıada lnıBumİeyeiaiı Daiaüzn ilDnieelev AlanaiaışandaıKalı ve bspan>
1119.10/1102005D>E. 2002005/4667 2002005/2661an>"İNTDÜZENLEYİCİRVERUYGUSAMA İMLEMİT( Farklı iı DaiYneleieniuleelev AçıGireyor aaığdareniyle AnıHer<İkiiİmin inıe kran ğğçeyAnıa nıştay'davada lKsu su DAVEVLİ R( ManeeevnıHua AivBağlı ıkıyçıdavSebep-Sounçiİlin İsiıBumadaeraüzn leyeciiİmin lİleaUygu Bmç İmin ilnerFarklı iı DaiYneleieniuleelev AçıGireyor aaığdareniyle AnıHer<İkiiİmin inıe kran ğğçeyAnıa nıştay'davada lKsu su DAVYI DARYEDİD(lManeeevnıHua AivBağlı ıkıyçıdavSebep-Sounçiİlin İsiıBumadaeraüzn leyeciiİmin lİleaUygu Bmç İmin ilnerFarklı iı DaiYneleieniuleelev AçıGireyor aaığdareniyle AnıHer<İkiiİmin inıe kran ğğçeyAnıa nıştay'davada lKsu su
1119.10/1102005D>E. 2002005/304 2002005/2379Dn>"ÖĞRVERGİ USULÜB(mVergeyerekin İdaHnsaplnıdAlveaVergelendirmeneıiıan ğntVergeıHatalnıBnBzaüznltmavietkisİlVerge a iraseVMüdürü evAit aau ) ibr> DAVVERGİ HATAL (INI DÜZELTM VYETKİSİ aiVergeyerekin İdaHnsaplnıdAlveaVergelendirmeneıiıan ğntVergeıHatalnıBnBzaüznltmavietkisİlVerge a iraseVMüdürü evAit aau ) ibr> DAVÜCRETERUYGUSANANRVERGİ ORA IPINRDÜZELTİSMES D(ıFazlaıKlseleerVergelğreliİaneiniİmiym ylnıiıat verBırulduyumdineeeen
1119.24/1002005D>E. 2002005/6846 2002005/5166an>"İNTŞİRKETİNRRHALE AIŞI BIRAKISMA( T(iahbiymSürecDnneıiıan ğntvievİmin ıaau ) i- DAVRHALE SÜRECİ(DEVGIPASANRİMLEMR(lada cn Şirketİulahbiymaışa DAVRİ DİDBAŞVURU YOLL (IN VTÜKETİSMEMES (iİeyeîıMerci DAVİİ DİDMERCİVTECAVÜZÜ (mada cn Şirketİulahbiymaışa
1119.6/1002005D>E. 2002005/381 2002005/2293an>"İNTKAI ( DÜZELTM VİSTARSB(ma iracnıKçınıavBağlğm ksızıerairlnme KçınııvVeİesmninnneıHua AavvnıMevzuata Uynı ıkıBumadığı ve br> DAVAİRENMEPKAI ( (mKçınıtaüznltmavrmiym ma iracnıKçınıavBağlğm ksızıerVeİesmninnneıHua AavvnıMevzuata Uynı ıkıBumadığı ve bspan>
1119.6/1002005D>E. 2002003/518 2002005/2406an>"İNTİMAR PLANLAR T( Onayl nı ktatiSo r ıalanrEen meksizn iUygu BmçyçıKsu lkn -DYıs dAlÖlgelü eerProsedüraT ığmlaamAtsızıerTades Edesmişivievİmin ıaağı ğe/Bu<Şekİ Eksikliğeleniyle Anıİli İsnenrGkrekei ğe br> DAVTURİZMVAL NLAR TVEVMERKEZLERİ(DERİMAR PLANLAR N VHAZIRL NMA( T(iBıkanlskça OnanğeramnıtPsanlnınnBulKlsenleşKalneiiİçn iBirıAymSüre Anılsknya Çıkğrn ı krSureti AnırlanrEen meleieniulektikilğe )r> DAVRİ DİDA VAYAVKONU OLABİLECEKRİMLEMLERV(ıKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulemin lervaaığAçİektikilğe -ramnıtPsanBnıerTurizmtBıkanlsğeucaıOnayl nıpırlanrEen mediğe/Bu
1119.6.1002005D>E. 2002005/361 2002005/1694an>"İNTŞİRKET AD NADDÜZENLENENRİHBARNAMEB(mEskiiŞirketıeemsilcis AçıleblT)lEen mnin<-mŞirketçıleblT)lEen mişiSay lığdanBİektikilİKayai ğe DAVUSULSÜZRTEBLİGATB(mŞirket Adç ataüzn lesedaİhbarnğmalİdaEskiiŞirketıeemsilcis AçıleblT)lEen mnin<-mŞirketçıleblT)lEen mişiSay lığdanBİektikilİKayai ğe DAVŞİRKET ESKİVTEMSİLCİS NE GIPASANRTEBLİGATB(mŞirketçıleblT)lEen mişiSay lığdanBİektikilİKayai ğe DAVEHLİYETB(mŞirket Adç ataüzn lesedaİhbarnğmalİdaEskiiŞirketıeemsilcis AçıleblT)lEen mnin<-mŞirketçıleblT)lEen mişiSay lığdanBİektikilİKayai ğe
1119.5/1002005D>E. 2002005/216 2002005/2080Dn>"ÖĞRİHTİYATİVHACİZDİMLEMİ(EPKAIŞI A ISANDA VAB(DŞirketİulVerge Borçlnıçİeniyle AnıUygu BnaulYurtiaışana ÇıkışrYıs ğnnıerKçlı rasığAçİİçn iTemİdataremiyresmnin eAzİmiyndiğerY zı İleaDuyur lkn -DVerge Mahk Kaselceva AçcnıAdç atAlıemışrBirıKçınıaıa yanıpıa yanığı ve Araşt rask AtaVğrn lcakrSsu cunaıeeleiKçınıvVeİesmninrektikilğe )r> DAVKAMUVAL CAKL (IN VT HSİLİB(DŞirketİulVerge Borçlnıçİeniyle AnıUygu BnaulYurtiaışana ÇıkışrYıs ğnnıerKçlı rasığAçİİçn iTemİdataremiyresmnin eAzİmiyndiğerY zı İleaDuyur lkn İhti ate Haciz
1119.21.902005D>E. 2002005/6653 2002005/4581an>"İNTRİ DİDBAŞVURU YOLU aiTüketİ meneerlmaslnrada dAlMerci DAVNRHAİ KAI (L (D(ıYalnızcarada nıerebiaflnıılvevAncakrebiaflnılaaBie Tktera AçyçıKçtısanlnırebiafendanrTamyiz DAVRTİRAZENDŞİKÂYETBBAŞVURUSU aia a vAmn ı AçİÖlces ndavKullknıaı AçİZalaalulBirıBıruldu Yoluraau ) i- DAVRHALE SÜRECİYLE İLGİLİDŞİKÂYETLERV(ıakcelemekıvnıSounçlnndıım tlnieelevsi
1119.16.902005D>E. 2002005/118 2002005/2956an>"İNTMEMURL ( VEVAİĞERRKAMUVEVLİ LİLERİV(lRisentBıkanrebiafendanrVeİesedavnıKlsenşvnıiürütülmninrekreklnremin reite TğenDavBumadaeraisiplinıCezasıea Kçışnvlmalaera AçnetiEs Açnıtiİkcelenmninrektikilğe br> DAVBAKANRTARAF NDANRVERİSENDVERKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKLİRİMLEMR( eite TğenDavBumadaeraisiplinıCezasıea Kçışnvlmalaera AçnetiEs Açnıtiİkcelenmninrektikilğe br> DAVDİS PL PDCEZ ( T(iRisentBıkanrebiafendanrVeİesedavnıKlsenşvnıiürütülmninrekreklnremin reite TğenDavBumadaeraisiplinıCezasıea Kçışnvlmalaera AçnetiEs Açnıtiİkcelenmninrektikilğe bspan>
1119.13.902005D>E. 2002005/1136 2002005/2921an>"İNTYI DALAMA USULÜB(mUsulevUygunvOak AtaTablT)lEen enrDn ğğçeiRitrAçınııedğntİtibarela30reüllüğrYıs İrSürnireçiİesdikteliSo r ıVeİesedaDn ğğçeiİAnılmalaera AçdaiSürniAşımıvvumadu ) ibr> DAVUSULERUYGUNDOLAI KVTEBLİĞDEDESENDDESEKÇAD(iRitrAçınııedğntİtibarela30reüllüğrYıs İrSürnireçiİesdikteliSo r ıVeİesedaDn ğğçeiİAnılmalaera AçdaiSürniAşımıvvumadu ) ibr> DAVZAMANAŞISIB(mUsulevUygunvOak AtaTablT)lEen enrDn ğğçeiRitrAçınııedğntİtibarela30reüllüğrYıs İrSürnireçiİesdikteliSo r ıVeİesedaDn ğğçeiİAnılmalaera AçdaiSürniAşımıvvumadu ) ibspan>
1119.20.702005D>E. 2002005/2734 2002005/4379Dn>"ÖĞRGÜZELRSANATL ( GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞM LİRSANATÇI( T(iÖmenei taTeşviklakramDyeiniİçn iBe TrlesedaKıstaslnıBulSonlPnıAgiafenıulİli İsneşvnıPnıAs İrHaklnıBnıerTaz i eAeiKçınıvVeİesmninrAmçcnylaaBizzataKyndiinneliTayİdaEdai ğe DAVSÖZLEŞM LİRSANATÇIV(ıKültürrvntlurizmtBıkanlsğereüzeİrSBnatlnırGeselVMüdürlüğü DAVTEŞVİKRİKRAMİYESİTÖDEMES (iKültürrvntlurizmtBıkanlsğereüzeİrSBnatlnırGeselVMüdürlüğü
1119.15/602005D>E. 2002004/2885 2002005/1244Dn>"ÖĞRÖDEMETEMDİD(lekin İdaTablTgatlİmin i eAzİeyeşla AçyçıKsu Een ebesği taKlsenşvnıiürütülebesirıİmin ıaaığı ve -rİeyeiaemin İulMuhatabç atauyur lSüsnndaAzİbaret aau ) ibr> DAVTEBLİGATB(mÖme elEmeşl-rİeyeiaemin İulMuhatabç atauyur lSüsnndaAzİbaret aau ) /İeyeşla AçyçıKsu Een ebesği taKlsenşvnıiürütülebesirıİmin ıaaığı ve br> DAVRİ DİDA VA (mÖme elEmeşnnıekin İdaTablTgatlİmin i eAzKsu Een ebesği taKlsenşvnıiürütülebesirıİmin ıaaığı ve -rİeyeiaemin İulMuhatabç atauyur lSüsnndaAzİbaret aau ) ibspan>
1119.14/602005D>E. 2002005/1018 2002005/1227an>"İNTÖDEMETEMDİ(İNRİPTAL DİSTARSB(mFesheen ip Ticaret SicilendeliKaydı Siİsner krTüzeİrKişillğe Sona Eren Şirketİnra AçyçılbiafVnaam yğı ğer-aTades Edesen<İmin lğreliHua AivSounçiaağldm yğı ğerbr> DAVŞİRKETİPTFESHİT(rAdç atÖme elEmeşlaüzn leseda-rTüzeİrKişillğen Sona ErmninnnenİÖlceAivDönn lğrAnırlgilşıOlsatDahiVnamayğniŞirket Adç atlbihşvnıCezaaKlsKaramin lğreaTades Edesemeyai ğe
DAVA VAYAVTARAFTOSMAVEHLİYETSB(mFesheen ip Ticaret SicilendeliKaydı Siİsner krTüzeİrKişillğe Sona Eren ŞirketİnrBumadığı ve - Tades Edesen<İmin lğreliHua AivSounçiaağldm yğı ğerbr> DAVTÜZELRKİŞİLİĞİTSONAVERENDŞİRKETT( ÖlceAivDönn lğrAnırlgilşıOlsatDahiVnamayğniŞirket Adç atlbihşvnıCezaaKlsKaramin lğreaTades Edesemeyai ğe<-ra AçyçılbiafVnaam yğı ğerbspan>
1119.11/502005D>E. 2002005/1682 2002005/1740Dn>"ÖĞRÇEVREDDÜZENİ PLAN IPTİPTAL DİSTARSB(mamnıtDldumuevnyçıKçmulaşt rı rGibiaUygu Bmç İmin lne Ade iBirilnerl des EdesmninrHa- DavBulemin leaBie TkterPsanBnvdalali İs DAVATMIŞ GÜNLÜKVA VARA SÜRSÜRES (iÇevrelaüzn itPsanBnıerİli İs DAVHAKVAÜŞÜRÜCÜRSÜRE (iÇevrelaüzn itPsanBnıerİli İs
1119.9/502005D>E. 2002005/37 2002005/1614an>"İNTYI DALAMA USULÜB(mada cnnıerMaaşendanrKnsİltiıiıan ı Açnatekin İdaİmin inıKlsenşvnıiürütülmninrekrekentvievİmin ıeite Tğe Davaau ) /ada nıerdineedesmninnneıHua As DAVMAAŞTANVKES NTİ GIPASMA( NADİLİŞKİNRİMLEMİNRİPTAL DTALEBSB(mada cnnıerMaaşendanrKnsİltiıiıan ı Açnatekin İdaİmin inıKlsenşvnıiürütülmninrekrekentvievİmin ıeite Tğe Davaau ) <-ra AçnıerdineedesmninnneıHua As DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKLİRİMLEMR( ada cnnıerMaaşendanrKnsİltiıiıan ı Açnatekin İdaİmin inıKlsenşvnıiürütülmninrekrekentvievİmin ıeite Tğe Davaau ) <-rİmin inıİli İsşebiybelierdineedesmninnneıHua As
1119.13.402005D>E. 2002004/4077 2002005/1353Dn>"ÖĞRGVLİ DENDASMAVVERK NAMAVCEZ ( TVERİSMES D(ıMüfettişiRapoıu daiier DAVMÜFETTİŞVRAPORUR(liösğticilekleelev vVeİesmnmekırineeleelevneerl ı vnıKıdaığıCezasıvVeİesmninrTeklnfei-mKalı rasığAçİİmiyğ ylnıiıat verBıruldueun dine Açıekin İdaİmin inıİli İs DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLEBİLİRRİMLEMRNİT LİĞİT(rMüfettişiRapoıu daiiösğticilekleelev vVeİesmnmekırineeleelevneerl ı vnıKıdaığıCezasıvVeİesmninrTeklnfei-mTeklnfeniulKrlı rasığAçİİmiyğ ylnıiıan ğntvıruldueun dine Açıekin İdaİmin inıİli İsneliTaiyprEen ebesği ğe br> DAVYÖNETİCİLİKVEVLİ İRVERİSMEMES DTEKLİFİ(İRİÇERENDMÜFETTİŞVRAPORUR(lTeklnfeniulKrlı rasığAçİİmiyğ ylnıiıan ğntvıruldueun dine Açıekin İdaİmin inıİli İs
1119.6.402005D>E. 2002004/1493 2002005/589Dn>"ÖĞRÖDEMETEMDİD(lGümrükıMüdürlükleieıebiafendanraüzn lesip TablT)lEen enr-l7reüllüğrada lAmSürSsinsİireçtikteliSo r ıiıan ğntvıruldueun dine /İmin inıİli İs DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKENRİMLEMİNVOLMAMA( R( İkcelenmnksizn idine lekrekai ğe<-lGümrükıMüdürlükleieıebiafendanraüzn lesip TablT)lEen enrÖme elEmeşleniyle Anı7reüllüğrada lAmSürSsinsİireçtikteliSo r ıiıan ğntvıruldueun dine /İmin inıİli İs DAVEÜMRÜKRMÜDÜRLÜKLERİVTARAF NDANRDÜZENLENİPVTEBLİĞDEDESENDÖDEMETEMDİD(l7reüllüğrada lAmSürSsinsİireçtikteliSo r ıiıan ğntvıruldueun dine <-rİmin inıİli İsşrmiym Anılmalaera Açnıtiİkcelenmnksizn idine lekrekai ğe
DAVSÜRE GEÇTİKTENTSONRA GIPASANRBAŞVURU (lGümrükıMüdürlükleieıebiafendanraüzn lesip TablT)lEen enrÖme elEmeşleniyle Anı7reüllüğrada lAmSürSsinsİireçtikteliSo r ıiıan ğntvıruldueun dine <-rİmin inıİli İsşrmiym Anılmalaera Açnıtiİkcelenmnksizn idine lekrekai ğe
DAVA VARA SÜRSÜRES GEÇTİKTENTSONRA GIPASANRBAŞVURUNUNRREbiİ (rİmin inıİli İsşrmiym Anılmalaera Açnıtidavİkcelenmnksizn idine lekrekai ğe<-lİeyeşla AçyçıKsu Oakı kıKlsenşvnıiürütülmninrekrekentvievİmin Dniaaığı ve bspan>
1119.5.402005D>E. 2002004/2137 2002005/555an>"İNTÖZELVUSULSÜZLÜKVCEZ ( T(iCezaaİhbarnğmalne AdeiŞirket UnAçnıvVeaVergeıSiciliNumçınsı iınandaıŞirket OrtçğnnıerAdç BulYazasıışiOlığda<İhbarnğmalİdaOrtçk Adç ataüzn lesdiğene DAVA VARA SÜREHLİYETSB(maüzn lesedaİhbarnğmaser Kçışnvada lAmSüktavMenfaate Bumadan ŞirketİnrlmmışrOlu ) ia AçnıtiCezanıerOrtçklnı Adç atKlseldiğe DAVCEZ VİHBARNAMESİB(DŞirket UnAçnıvVeaVergeıSiciliNumçınsı iınandaıŞirket OrtçğnnıerAdç BulYazasıışiOlığda<İhbarnğmalİdaOrtçk Adç ataüzn lesdiğene
1119.21.302005D>E. 2002004/2396 2002005/430an>"İNTHACZE A YALI OLAI KVMENKULVMAL SATIŞIB(DŞirket Verge Borçlnıçnen e hsesirAmçcnylaaHaczeen enr-lSBtışrİmin i eAzİli İs DAVŞİRKETTVERGİ BORÇL (IN VT HSİLİBAMACIYLA HACZEDESENDMENKULVMALLAR VSATIŞIB(DSBtışrİmin i eAzİli İs DAVAMMEVAL CAĞ T( Şirket Verge Borçlnıçnen e hsesirAmçcnylaaHaczeen enrMenkulrMallnıBulSBtışçİ- DAVEVLİ R( 6183 S.K.'danrKçynçklnnğntvelHaczeıa yalnıaak AtaGerç kleştirn enrMenkulrMallnıBulSBtışrİmin i eAzİli İs
1119.17.302005D>E. 2002003/2109 2002005/418an>"İNTA VADÜRSÜRE AŞISIBBULUNMA( R( İşitiEs AçnıtiİkcelenmninrSureti AnıVeİesedaMahk KarAçınııedğ DAVVERGİ MAHKEMELERİ(DERA VARA SÜRSÜRES (i30reül<-l23/602002llarihineAzPaznırGünü çıRast aı se/Takip EdetiGünvaaan 24/602002llarihindavAmn ı Açİektikirketi25/602002llarihindavAmn aera AçdaiSürniAşımıvvumadu ) ibr> DAVSÜRE AŞISIB(l23/602002llarihineAzPaznırGünü çıRast aı se/Takip EdetiGünvaaan 24/602002llarihindavAmn ı Açİektikirketi25/602002llarihindavAmn aera AçdaiSürniAşımıvvumadu ) i-aVergeıMahk Kalne Adei30reüllüğrada lAmSürSsinsİibspan>
1119.16.302005D>E. 2002004/5740 2002005/1355an>"İNTSENDİKAL (IN ÜYESİTAD NADD VARA SÜ( R( Sesdik lnıBumÜyeleieniulOrtçk HakvvnıMenfaatleieniulKoıu ı AçİAmçcnylaaÜyeleie Adç ata AçvAmğbesği ğevAncakrBuıYytkiniulÜyeleientvieeyselıada lnıBuırAçpsaığı ve br> DAVSENDİKA ÜYESİ(İNRBİREYSEL MENFAATİ(İRİLGİLENDİRENDA VA (mKyndiinaVey ıVekİ TayİdaEdai ğe DAVA VARA SÜREHLİYETSB(mSesdik lnıBumÜyeleieniulOrtçk HakvvnıMenfaatleieniulKoıu ı AçİAmçcnylaaÜyeleie Adç ata AçvAmğbesği ğevAncakrBuıYytkiniulÜyeleientvieeyselıada lnıBuırAçpsaığı ve bspan>
1119.8.302005D>E. 2002004/6166 2002005/1059Dn>"ÖĞRRPTALDA VALAR T( ada nıerdine Açıekin İdaKçınıta AçcnıAmnsendanrKlsenşHükümreite Tğelebşıığı ve br> DAVA VA IPTREbiİ (rİli İrası lnıBudava AçcnıAmnsendanrKlsenşHükümreite Tğelebşıığı ve br> DAVKES PDHÜKÜMRNİT LİĞİT(rİli İrası lnıBudava Açnıerdine Açıekin İdaKçınıta AçcnıAmnsendanrebşıığı ve bspan>
1119.4.202005D>E. 2002004/3795 2002005/200Dn>"ÖĞRİHTARVCEZ ( IPTİPTAL DTALEBSB(m1702lsay lırYıs UynııncaıİhtnıtCezasıylaaCezalanı rasatiada cnnıerİli İrrçn ilmt vera AçdAlaeyeeıMahk KaselcevİşitiEs AçnaıGire mninneliektikmninrbr> DAV1702lSAYILI YASA UY (INCARVERİSENDİHTARVCEZ ( IPTİPTAL DTALEBSB(mİhtnıtCezası BulYa Da DAVDİS PL PDAMİRLERİVTARAF NDANRVERİSENDUY (MAVVERK NAMAVCEZ L (INADİTİRAZD(iDevlet DAVAYLIKTANVKESMEVCEZ ( ADİTİRAZD(iDevlet DAVDEVLETTMEMURLUĞUNDANRÇIKAIMAVCEZ ( T(iDevlet DAVDİS PL PDCEZ ( TASANDAEVLETTMEMURUNUNRİTİRAZIB(mİhtnıtCezası a Kçışnvİtir zınmÖzeİrKçeunlnıdnkilHükümleilSBklı KrlığkiKaydıylaaBie ÜstvaisiplinıAmilnnnıioksatDisiplinıaldullnııea iıaılğbesmninibr> DAVİLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ(İNRİHTARVCEZ ( ARİTİRAZIB(mÖzeİrKçeunvaaan 1702lSay lırYıs Uynııncaıİeyeiaiı DaiYolunatvıruldulğbesmninibspan>
1119.2.202005D>E. 2002001/4040 2002005/181an>"İNTYOKLUK HAL DBULUNMAMA( T(iBeleenyeyevAit ebşı ı zınmHAtsızvİşg İs DAVECRİMİSİLVİHBARNAMESİBGÖ(DERİSEREKVAMMEVAL CAKL (IN VT HSİL USULÜNEVEVLİVT KİP GIPASMA( T(iBeleenyeyevAit ebşı ı zınmİşg İs DAVBELEDİYEYEVAİTVT ŞINMAZIPTİŞGAL D(DEcrim sesiİhbarnğmainreöAdereser krAmmerAakı klnıçnen e hsesiUsulü eveeleiTakibnireçi mninneliUsulevUygunvOaı Açİbr> DAVAMMEVAL CAKL (IN VT HSİL USULÜNEVEVLİVGIPASANRT KİBİNRUSULERUYGUNDOLMA( T(iBeleenyeyevAit ebşı ı zınmİşg İs
1119.17.102005D>E. 2002001/4592 2002005/26an>"İNTMOTORLUVT ŞITL ( VERGİS VT HAKKUKUNADİLİŞKİNRİMLEMİNRİPTAL D( MTV iAnıEk MTV neliMükellefnıAyrıcatauyur lSüsnnaiektikıaaığı vendanrebhaka Arİmin i eAzİli İs DAVD VARA SÜRSÜRES (iMotorlurebşıtlnırVergeinrTbhaka Aurİmin i eAzİli İs DAVTEBLİGATB(mMotorlurebşıtlnırVergeinnİdaHnr Yılın OcakrAyırB şındaiiılsıtaOak AtaTahaka ArEttTrn mişiSay lığda-Tahaka ArEttTrn enrVeİesedaAyrıcatMükellefnıTablT)lOmadığığdaebr> DAVTAHAKKUKVTARİHİB(mMotorlurebşıtlnırVergeinnİdaebşıtlnııerKçyıtrvntlescesileliiıaılı ve YeientVerge a iraseVebiafendanrHnr Yılın OcakrAyırB şındaiiılsıtaOak AtaTahaka ArEttTrn mişiSay lığda bspan>
1119.23/1102004D>E. 2002002/4458 2002004/3012an>"İNTEHLİYETB(mMahk KacçıSürniAşımındanrÖlcevİkcelenetikıBuıKsu dAlHükümrl des EdesmninrektikirketiBuıHususiAşıak Ataa AçnıerSürniAşımıvgönü dStidineendeiİmabet DAVDESEKÇALERVÜZERİ(DERİLK İNCELEM V(iSay lanrHusulnıdAl"EhlDyet"ent"SürniAşımı"ıHususundanrÖlcevier DAVSÜRE AŞISIB(lDn ğğçeleilrine Açıekkıakceleme/"EhlDyet"ent"SürniAşımı"ıHususundanrÖlcevier
1119.27/1002004D>E. 2002003/3171 2002004/4050Dn>"ÖĞRGIDA ÜRETİM VERSATIŞRYEDLERİVHAKK NDAVYÖNETM LİKRİPTAL D( İAtatbul İ- DavaeyeeıveaVergeıMahk Kalne vvumadu ) ndatiada lan ğğçeselierPesdikrAsleyerHua A Mahk KaselevVeİesemeyai ğe
DAVVERGİ MAHKEMELERİD( İAtatbul İ- DavaeyeeıveaVergeıMahk Kalne vvumadu ) ndatiada lan ğğçeselierPesdikrAsleyerHua A Mahk KaselevVeİesemeyai ğe<- GıdAlÜrltimıvnıSBtışrYneleierHakkendaıiösğtme Tkzİli İs
DAVEVLİ R( İAtatbul İ- DavaeyeeıveaVergeıMahk Kalne vvumadu ) ndatiada lan ğğçeselierPesdikrAsleyerHua A Mahk KaselevVeİesemeyai ğe
DAVRİ DİDYI DARYEDİD(lPesdikrAsleyerHua A Mahk KaselevVeİesetiada lan ğğçese Anıa AçvAmılı venıniKrbulünerOlknçkvBumadığı vendatiada lan ğğçeselierİeyeiaiı DaiYneleieniulKaydınaıGirdTğelebrihiniada lAmSürSsinsİlDavEs AtAlıem Açİektikilğe bspan>
1119.7/1002004D>E. 2002004/1042 2002004/2381an>"İNTDAMGA VERGİS VVERAĞIR KUSURVCEZ ( IPTİPTAL DTALEBSB(mada cnnıerAnonimıŞirket Adç atlbsarrufıMevduBtı Sigorta Fsu Oak AtaGemiyresmnin-VekaletnğmaDaviserAnonimıŞirketenşvnkesileliamzaAçnıtiO ı AçnıtiYıs yçıAyk ravOaı Açİbr> DAVTASARRUFTMEVDUATI SİGORTA FONU TARAF NDANRA ISANDKUSURVCEZ ( IPTİPTAL DD VA( R( ada Fsu ebiafendanrlmalıyor GibiaGelünserdavAvukatıerVekaletnğmaselierAnonimıŞirket ebiafendanrVeİesmişiOlığda
DAVD VARA ANRAVUKATINVVEKALETNAMESİ(İNRYETERSİZLİĞİT(ra AçnıerŞirket Adç atlMSF ebiafendanrlmalı Açna RağmeerVekaletierAnonimıŞirket ebiafendanraüzn lesmişiOlığda
DAVAVUKATINVVEKALETNAMESİ(İNROLMAMA( R( a AçnıerŞirket Adç atlMSF ebiafendanrlmalı Açna RağmeerVekaletierAnonimıŞirket ebiafendanraüzn lesmişiOlığda
1119.27/902004D>E. 2002004/2166 2002004/646an>"İNTRİ DİDYI DALAMA USULÜ(DERKAI ( DÜZELTM VTALEPLERİD( Bie Def yçıMahsusiOlığkirineelAçınııeıTablT)llarihine İzleyenm15reüliaçİ davebiaflnıcaıİmiynebesği ğe<-rSsinireçtikteliSo r ıdine lekreğe
DAVSÜRE (mİeyeiaiı Da Bmç Usulü demKçınıtaüznltmavTaiyplne v- Bie Def yçıMahsusiOlığkirineelAçınııeıTablT)llarihine İzleyenm15reüliaçİ davebiaflnıcaıİmiynebesği ğe<)r> DAVKAI ( DÜZELTM VTALEPLERİD( İeyeiaiı Da Bmç Usulü demBie Def yçıMahsusiOlığkirineelAçınııeıTablT)llarihine İzleyenm15reüliaçİ davebiaflnıcaıİmiynebesği ğe<-rSsinireçtikteliSo r ıdine lekreğe
1119.30/602004D>E. 2002003/1931 2002004/1911an>"İNTYURT AIŞINARÇIKIŞRYASAĞIVKONUSMA( NADİLİŞKİNRİMLEMİNRİPTAL DİSTARSB(ma AçnıerBorcuu ebiafenaaBildire mninrİmin i eAzİli İs DAVBORCUNRTARAF NA BİLDİRESMES DİMLEMİ(İNRİPTAL D(DYurtiaışana ÇıkışrYıs ğnıKsu lı Açnatekin İdaİmin inıİli İsşrmiym m- Burİmin mBie Verge a vası a Ksu Oakbesği taeite TkterKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıİmin ıaaığı ve br> DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTZORUNLURBİRRİMLEMROLMAMAD(DYurtiaışana ÇıkışrYıs ğnıKsu lı Açnatekin İdaİmin inıİli İsşrmiym m- a AçnıerBorcuu ebiafenaaBildire mninrİmin i eAzİli İs
1119.22/602004D>E. 2002004/8257 2002004/7618an>"İNTTÜPRAŞVRHALE AOMİSYONPKAI ( IPTİPTAL DTALEBSB(mSBtışrİmin i eAzBirıAşaığdanBİOlaştuda ia AçvKsu su<İhbiymaomisysu Kçınııve krB şçnateli İrası sı a Ksu Een ebesği taKlsenşiürütülmninrZalaalulVevada lKsu su DAVKAMUVPAY NIPTBLOKVSATIŞIB(DahbiymSürecDa-rTüpraş<İhbiymaomisysurAçınııeınrİli İs DAVRHALE SÜRECİD(iKamuvPay nıerBlotaOak AtaSBtışçİ-
1119.18/602004D>E. 2002003/5163 2002004/2921an>"İNTKAI ( DÜZELTM VİSTARSB(ma a cnnıerTamyiz DAVHUKUKİDYI (D(vada cnnıerTamyiz
1119.14/502004D>E. 2002001/4221 2002004/4850Dn>"ÖĞR NTİFABAMACI AIŞINDA HAZİNEYEVAİTVT ŞINMAZA OTOBÜS GAR TİNŞA EDEREKVİMLETENTBELEDİYEV(DEcrim sesiÖme eyeıMahkum Edesmninrektiğe<-iBeleenye eAzİtir zıarine AçıYylideeraüzn lesedaaüznltmavrhbarnğmain AnıHükmünü YitirlnıEcrim sesiİhbarnğmain eAzİli İsnnıHükmedesemeyai ğe
DAVECRİMİSİLVİHBARNAMESİN PDVEVDÜZELTM VİHBARNAMESİN PDİPTAL DTALEBSB(mHazineyevAit ebşı ı zdavİktifaİAmçcniaışandaıOtognıtİnşa Edar krİminteliBeleenye eAzEcrim sesiÖme eyeıMahkum EdesmninrMecburDyetim- aüznltmavrhbarnğmain AnıHükmünü YitirlnıEcrim sesiİhbarnğmain eAzİli İsnnıHükmedesemeyai ğe
DAVDÜZELTM VİHBARNAMESİYLE HÜKMÜNÜ YİTİRENTECRİMİSİLVİHBARNAMESİB(zİli İsnnıKçınıvVeİesemeyai ğe<-iBeleenye eAzHazineyevAit Ar zeyerektifaİAmçcniaışandaıOtognıtİnşa Edar krİmintmninrbr> DAVBELEDİYEN PDHAZİNEYEVAİTVI ZİYEV NTİFABAMACI AIŞINDA OTOGARTİNŞA EDEREKVİMLETMESİB(zEcrim sesnıHükmedesmninrektiğe<-iaüznltmavrhbarnğmain AnıHükmünü YitirlnıEcrim sesiİhbarnğmain eAzİli İsnnıHükmedesemeyai ğe
DAVHAZİNEVI ZİS NE İNTİFABAMACINA AYKIR TŞEKİLDEROTOGARTİNŞA EDEREKVİMLETENTBELEDİYEV(DEcrim sesnıHükmedesmninrektiğe<-iaüznltmavrhbarnğmain AnıHükmünü YitirlnıEcrim sesiİhbarnğmain eAzİli İsnnıHükmedesemeyai ğe
1119.13/502004D>E. 2002004/1287 2002004/1310Dn>"ÖĞRVERGİ TARHİYATIDİMLEMİ(İNRİPTAL DTALEBSB(mLim tedıŞirketeıeemsilvietkisİlvumadSüylnrEskiiOrtçğnnıŞirket Hakkendakitlbihşrmin i nıKçışnvada lAmSürietkisİnİnrBumadığı se/ada lEhlDyetinİnrBumadığı se
DAVLİMİTEDVŞİRKETİVTEMSİLVYETKİSİ BULUNMAYAN ESKİVORTAKT( Şirket HakkendakitVerge lbihi atı DAVD VAREHLİYETS(İNRBULUNMAMA( T(iLim tedıŞirketeıeemsilvietkisİlvumadSüylnrEskiiOrtçğnnıŞirket HakkendakitVerge lbihi atı
1119.6.402004D>E. 2002001/4371 2002004/3629Dn>"ÖĞRECRİMİSİLVİHBARNAMESİYLE İSTANENTECRİMİSİLVBEDELİ(İRİHTİRAZİ KAYITL DÖDEYENDA VACID(DEcrim sesiİhbarnğmain nıKçışnvlmt vera AçeınrİhbarnğmalİdaKlsenşİmin ıaaığı ve Gkrekçese Anıdineedesmnin<-iÖmeneliBedelierTaz i eliİaneiniekreğe
DAVRİ DEYEVÖDANENTECRİMİSİLVBEDELİ(İNDA VACIYAVTAZMİ(AT OLAI KVGERİDÖDANM SİTGEREĞ D(DEcrim sesiİhbarnğmain AnırmiyneliBedeli İhtir zerKçyıtlatÖmeyipta AçvAmğtiada cnnıerlmt vera AçeınrİhbarnğmalİdaKlsenşİmin ıaaığı ve Gkrekçese Anıdineedesmnin<)r> DAVRHTİRAZİ KAYITL DÖDENENTECRİMİSİLVBEDELİ(İNDTAZMİ(ENDİAD SİTGEREĞ D(DEcrim sesiİhbarnğmainAçıetir z EtmainAçıRağmeerrmiyneliBedeli İhtir zerKçyıtlatÖmeyetiada cnnıerlmt vera AçeınrİhbarnğmalİdaKlsenşİmin ıaaığı ve Gkrekçese Anıdineedesmnin<)span>
1119.27.202004D>E. 2002003/254 2002004/28an>"İNTA VARA SÜRSÜRES (iVerge vnıCezaaİhbarnğmalne AnıKçışnvada lAmSürSsinsİi-iaüznltmavve Şikayet DAVVERGİ VEVCEZ VİHBARNAMELERİ(EPKAIŞI A VARA SÜRSÜRES (iada lAmSürSsinsİiaçİ davaüznltmavBıruldusueun dine
DAVDÜZELTM VBAŞVURUSUNUNRREbiİ (rada lAmSürSsinsİiaçİ davaüznltmavBıruldusueun dine <-ieelevsi
1119.26.202004D>E. 2002002/13 2002004/217an>"İNTOLUMSUZ SİCİLD(vada cnnıerSicilenenş3.ıSiciliAmiln ebiafendanrGyeezleraaumsuztaüzn lesdiğendeerB hisAnıHakkendaıiAs İrİmin ıiıan ı Aç DAVSİCİLDAMİRİ(İNROLUMSUZ DEĞEDLENDİRMESİB(zGyeezleraaumsuztaüzn lesdiğendeerB hisAnıHakkendaıiAs İrİmin ıiıan ı Aç DAVDESEKÇAVHAKK D(vada cnnıerSicilenenş3.ıSiciliAmiln ebiafendanrGyeezleraaumsuztaüzn lesdiğendeerB hisAnıHakkendaıiAs İrİmin ıiıan ı Aç DAVRİ DE(İNRBAŞVURUYUVCEVAPLAMAMA( R( a AçcnnıerSicilenenş3.ıSiciliAmiln ebiafendanrGyeezleraaumsuztaüzn lesdiğendeerB hisAnıHakkendaıiAs İrİmin ıiıan ı Aç
1119.20.202004D>E. 2002001/4787 2002004/402an>"İNTTÜRK HAVARYOLL (IPKAPTANVPİLOTUNUNRİŞ AKDİ(İNRFESHİT(rİmin e Kçışnvlmalaera AçnetiGelümrvnvÇözümüleelev AierAdliaiı DanetiGelev AlananaıGirdTğel)r> DAVRŞ AKDİ(İNRFESHİT(rTürk Haa lYollnıBrAçptanrPilot <-rİmin e Kçışnvlmalaera AçnetiGelümrvnvÇözümüleelev AierAdliaiı DanetiGelev AlananaıGirdTğel)r> DAVEVLİ LİDYI DARYEDİD(lTürk Haa lYollnıBrAçptanrPilot eunvİş AkeeniulFesh Açıekin İdaİmin nıKçışnvlmaslnrada l-aAdliaiı DanetiGelev AlananaıGirdTğel)span>
1119.28.102004D>E. 2002001/3759 2002004/737an>"İNTKADASTRO AOMİSYONUNCARTAKDİRDEDESENDRAYİÇVBEDEL (rada lKsu su DAVRAYİÇVBEDEL (rKçdastroıaomisysu ecaıTakeerlEen en/ada lKsu su DAVEVLİ R( Kçdastroıaomisysu ecaıTakeerlEen enıRayiçiBedelnıKçışnvlmaslnrada l-aAdliaiı Dalaüzn itaçİ davier DAVKADASTRO MAHKEMELERİD( Kçdastroıaomisysu ecaıTakeerlEen enıRayiçiBedelnıKçışnvlmaslnrada l-aAdliaiı Dalaüzn itaçİ davier
1119.26.1202003D>E. 2002000/6026 2002003/5391an>"İNTKAMUVEVLİ LİLERİVSENDİKA( R( KyndiinneiYıs yçıUynı aığı ve - TüzeİrKişillğe vnıada lEhlDyetivBumadığı ve/a AçvAmğbesmavve a Açyı Takip EdebesmninnerOlknçkvBumadığı veibr> DAVD VARA SÜRVERA VAYIVT KİP EDEBESMEREHLİYETSB(mKamuveelevsiAnrivSesdik snnBulKlndiinneiYıs yçıUynı aığı ve - TüzeİrKişillğe vnıada lEhlDyetivBumadığı verbr> DAVTÜZELRKİŞİLERİ( MEDENİVHAKL (IPKULL NMAREHLİYETSB(mKamuveelevsiAnrivSesdik snnBulKlndiinneiYıs yçıUynı aığı ve - ada lEhlDyetivBumadığı ve/a AçvAmğbesmavve a Açyı Takip EdebesmninnerOlknçkvBumadığı veibr> DAVMEDENİVHAKL (IPKULL NMAREHLİYETSB(mKamuveelevsiAnrivSesdik snnBulKlndiinneiYıs yçıUynı aığı ve - ada lEhlDyetivBumadığı ve/a AçvAmğbesmavve a Açyı Takip EdebesmninnerOlknçkvBumadığı veibspan>
1119.11/1102003D>E. 2002001/4400 2002003/4925an>"İNTTİC DETVBORS ( IPTVERGİDENDMÜTESELSİLVSORUMLULUĞUD( Bie Aytaçİ davÖmenmninrİmiyneliYazanBulKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıİmin ıeite Tğe Davaaığı se<-zİeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
DAVVERGİDENDMÜTESELSİLVSORUMLULUKT( Ticaret Bors Açnıti- Bie Aytaçİ davÖmenmninrİmiyneliYazanBulKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıİmin ıeite Tğe Davaaığı se/İeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
DAVZİRAİ ÜRÜNLERV(ıMüst hsesiMakbuzuiİAnıllınğerYalnızcarSBtışlnııve scesrEttTrn enr-mTevkifatıerBeyanrEen memninrvavÖmenmnmnin/MüteselsesiSodumlurSıfatıylaaTicaret Bors AçndaAzİmiynmninnneıUsul br> DAVMÜST HSİL MAKBUZU İLE ALINANRZİRAİ ÜRÜNLERV(ıTevkifatıerBeyanrEen memninrvavÖmenmnmnin - MüteselsesiSodumlurSıfatıylaaTicaret Bors AçndaAzBie Aytaçİ davÖmenmninrİmiyneliYazanBulKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıİmin ıeite Tğe Davaaığı se
DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTZORUNLURİMLEMR( Zirai ÜrüulSBtışçndaıTevkifatıerBeyanrEen memninrvavÖmenmnmnin - MüteselsesiSodumlurSıfatıylaaTicaret Bors AçndaAzBie Aytaçİ davÖmenmninrİmiyneliYazanBulBuaeite TkDavaaığı se
1119.7/1102003D>E. 2002002/2064 2002003/4822an>"İNTTAMDYI DARD VA( R( ada cnnıerÖmenmnyen<İmrSounrTaz i atıeetiGideİesmninnnıKçınıvVeİenlaeyeeıMahk KaseliurAçınııeınrTamyiz DAVNAKL VTABİ PERSONELD(vada cnnıerSözleşKaliiPersoselVOak AtaGelev iıaSüktavİAeulÇalışt verKldumun<Özeİleştirme Açpsaıç atAlıemAAçİalea4046lSay lırYıs ektiğe DAVRŞ SONU TAZMİ(AT R( ada cnnıerNaklçılabirPersoselVOaı se DAVPARASALVHAKV( ada cnnıerNaklçılabirPersoselVOaı se DAVRE'SENDARAŞTIIMAVİLKES (iMahk Kalne AvietkilKsu suunrRes'edaAraşt rı AçnıtiektikliVOaı se
DAVSÖZLEŞM LİRPERSONELD(vada cnnıerSözleşKaliiPersoselVOak AtaGelev iıaSüktavİAeulÇalışt verKldumun<Özeİleştirme Açpsaıç atAlıemAAçİalea4046lSay lırYıs ektiğe DAVYETKİLİ MAHKEME (rada lKsu su DAVPERSONEL PDEVLİ RYAPTIĞARYEDD(DYytkileıMahk KaliurBe Trlesmnin DavalgilşıPersoselierGelev iıat ve YeiinrÖlemliVOau ) nuniKrbul
1119.7/1002003D>E. 2002002/4036 2002003/2246an>"İNTMÜKELLEFİYETBTESİS (iKişineliHua Auu OaumsuztYölDavEtkilnyen<İeyeenelie krYanlsavnıKlsenşrmin i DAVRİ DE(İNDTEKRYANLIDVERKES PDİMLEMİ (iKişi Adç atVergeıMükellefDyetivl desn<-ieli İrası sı a Ksu Een ebesği ğe
DAVKES PDİMLEMD( İeyealİdaKişi Adç atVergeıMükellefDyetivl desn<-ieli İrası sı a Ksu Een ebesği ğe
DAVRPTALDA VA( NADKONUDEDESEBESECEKVİMLEMD( İeyealİdaKişi Adç atVergeıMükellefDyetivl desn<-iKişineliHua Auu OaumsuztYölDavEtkilnyei ğe
1119.18/902003D>E. 2002003/521 2002003/609Dn>"ÖĞRRMAR PLAN D( Bay ndırsıtavnırmkantBıkanlsğencaıOnayl nan/3194 S. Y.daıÖngelü düğü DAVKES PDVEVUYGULANABİLİRRNİT LİKTEROLMAYAN RMAR PLAN D( Bay ndırsıtavnırmkantBıkanlsğencaıOnayl nanr-l3194 S. Y.daıÖngelü düğü DAVİLAN EDESMEYENDRMAR PLAN D( Bay ndırsıtavnırmkantBıkanlsğencaıOnayl nıpl3194 S. Y.daıÖngelü düğü
1119.5.802003D>E. 2002003/3221 2002003/3565an>"İNTRİ DİDYI DADA A ISANDA VALAI DİLİŞKİNRDESEKÇAVİÇERİĞİT(ra AçnıerDçnıştayvaeyeeıveaVergeıMahk Kasİlvaşkanlsğena HitabeulYazasıışiDn ğğçeiiAnılmalaı ğer-aDn ğğçelierİeyeiaiı Da Bmç UsulürKçeununş3.ıMaddnin DavSay lanrHususlnıBtaçermninrAkinrHa-davan ğğçelierEkinkliklne AvGideİesmnin DAVRİ DİDYI DADA D VARDESEKÇASİN PDREbiİ (rada lan ğğçeselier2577lSay lırKçeununş3.ıMaddnin evUygunvOaupıaaığı venınrİkkıakcelemelKsu su
1119.7.702003D>E. 2002003/380 2002003/2077Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iÖğrltimıElaıç atOsatiada cnyaviösğ TkzİkilYıİrKçme elİlğrAnmninneliDurdur lSüsnıCezasıvaleaCezalanı rası Açnatekin İdaİeyeiaemin İulİli İsnnıekin İdaada lOlığda
DAVDİS PL PDCEZ ( T(iada cnnıeraisiplinıCezasıea etir z EtmişiOlığdanınrİeyeiaMahk KadnıAyrıcateli İrası sılAmSürHakkenıiOrtçdanrKçldıım yğı ğenıniKrbul DAVRİ DİDİMLEMİNRİPTALDA VA( NADKONUDOLABESMES N PDKOŞULLAR T( 2577lSay lırYıs ynieeleieli İrası sı ınlKsu su DAVİTİRAZD(iSomut DAVDİS PL PDİMLERİD( SözlKsu su DAVAYLIKTANVKESMEVCEZ ( T(iÖğrltimıElemçnıvvnıMemurlnııraisiplinıiösğtme Tği eveeleiada cnyavDnsiplinıCezasırVeİesmişiOlığda
DAVKADEMETİLERLEMES N PDDURDURULMA( T(iÖğrltimıElemçnıvvnıMemurlnııraisiplinıiösğtme Tği eveeleiada cnyavDnsiplinıCezasırVeİesmişiOlığda
DAVKES PDİMLEMERİTİRAZINTZORUNLURPROSEDÜRROLMAMA( R( Klsenşrmin evİtir zınmZalaalulProsedürvaaığı se DAVRİ DİDİMLEMİNRKES PDVEVYÜRÜTÜLEBİLİRROLMA( T(i2577lSay lırYıs ynieeleieli İrası sı ınlKsu su
1119.25.302003D>E. 2002001/2676 2002003/1093an>"İNTTAZMİ(AT A VA( T(iJanığrm ıKsutrolürEsnüsnndarGerç kleşedaTrafikiKazasıreniyle Anı-iÖğrlnmavTarihindatiİtibarela1iiılsıtaSsiniaçİ dava a nıtiAmılı Açİektikilğe br> DAVZAMANAŞISIB(mJanığrm ıKsutrolürEsnüsnndarGerç kleşedaTrafikiKazasıreniyle AnıTaz i atrası sılAmılı vev- a a nıtiÖğrlnmavTarihindatiİtibarela1iiılsıtaSsiniaçİ davAmn ı Açnıtiada lÖnşartı aau ) ibr> DAVD VARZAMANAŞISIB(mJanığrm ıKsutrolürEsnüsnndarGerç kleşedaTrafikiKazasıreniyle AnıTaz i atrası sılAmılı vev- a a nıtiÖğrlnmavTarihindatiİtibarela1iiılsıtaSsiniaçİ davAmn ğı ğerbr> DAVTRAFİKVKAZA( T(iJanığrm ıKsutrolürEsnüsnndarGerç kleşedaKazareniyle AnıTaz i atrası sılAmılı vev- a a nıtiÖğrlnmavTarihindatiİtibarela1iiılsıtaSsiniaçİ davAmn ı Açrektikilğe/Dda lZğı naşımınıtiektç kleştiğe
1119.20.302003D>E. 2002001/2696 2002003/684Dn>"ÖĞRVERGİ A VA( TA ISMA( T(iVerge a vasılAmSürietkisİl-aAvukatrArçcnlsğevaleaa a vAmn ı Açİ-aAvukatrVekaletieitiada lan ğğçeselnıEklesmnmişiOlığda<-ıEhlDyet DAVA VARDESEKÇASİNE EKLANM SİTGEREKENTBELGELERV(ıAvukatrVekaletieitiada lan ğğçeselnıEklesmnmişiOlığda<-ıada nıerEhlDyet DAVA VARDESEKÇASİN PDREbiİ (rAvukatrVğdatasıylaaVerge a vasılAmılıışiOlığda<-iada lan ğğçeselnıAvukatrVekaletieitiEklesmnmişiOlığda<-ıada nıerEhlDyet
1119.20.302003D>E. 2002001/2696 2002003/684Dn>"ÖĞRVERGİ A VA( TA ISMA( T(iVerge a vasılAmSürietkisİl-aAvukatrArçcnlsğevaleaa a vAmn ı Açİ-aAvukatrVekaletieitiada lan ğğçeselnıEklesmnmişiOlığda<-ıEhlDyet DAVA VARDESEKÇASİNE EKLANM SİTGEREKENTBELGELERV(ıAvukatrVekaletieitiada lan ğğçeselnıEklesmnmişiOlığda<-ıada nıerEhlDyet DAVA VARDESEKÇASİN PDREbiİ (rAvukatrVğdatasıylaaVerge a vasılAmılıışiOlığda<-iada lan ğğçeselnıAvukatrVekaletieitiEklesmnmişiOlığda<-ıada nıerEhlDyet
1119.17.302003D>E. 2002003/478 2002003/623Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iAmmerAakı ğçnen e hsesirAmçcnylaaa AçcnıAdç ataüzn lesenrÖme elEmeşninıİli İsneliTaiyprEen mninrbr> DAVÖDEMETEMDİD(lada lKsu su DAVMÜŞTEREKVVEVMÜTESELSİLVSORUMLULUKT( ada cnnıerLim tedıŞirketteAivHissase DAVKANUNİVTEMSİLCİD(iTTK'ynieeleiAkinrKçınılaşt rılıışiOlığdıkçalOrtçklnıınmHyprBie TkterMüdürrSıfatıylaaŞirket eminrine İeyeeyavve ŞirketeıeemsilnıMezunvOaı Açİbr> DAVMENFAAT İHLAL D(DSomut
1119.17.302003D>E. 2002003/476 2002003/621an>"İNTRPTALDA VA( TA ISMA( TŞART R( Koıu ı yğaakğerıBievMenfaatenaVğrolı Açİektikilğe -rKçeuneıeemsilcDa-rMenfaat İhl İs<-iÖme elEmeşl- Müştar krvnıMüteselsesiSodumlulukl- Lim tedıŞirketiOrtçğni- Borcuu ebmamendanrSodumluraaığ
DAVLİMİTEDVŞİRKETVORTAĞI'N VTEBLİĞDRPTALDA VA( TA MA( R( Koıu ı yğaakğerıMenfaatenaOlm Açİektikilğe bspan>
1119.7.302003D>E. 2002002/1149 2002003/103Dn>"ÖĞRDESEKÇAVREbPKAI ( D(lTümtvıruldulğra RağmeerE-davEen emeyantBıkanlarmaldulurAçınııeınrEklesememninr-lada lAmSürHakkenınıalll nısı AçnatEngelVOaaştudığı se DAVD VARA SÜRHAKK NINPKULL NASMA( NADENGELROLMAKB(lDn ğğçeidin DAVBAKANL ( KURULUPKAI ( IPTİPTAL DD VA( R( ada an ğğçeselnıTümtvıruldulğra RağmeerE-davEen emeyantBıkanlarmaldulurAçınııeınrEklesememninr-lada lAmSürHakkenınıalll nısı AçnatEngelVOaaştudığı se DAVBARORBAŞKANLIĞIN VTELEVİZYONPVEVGAZETEDİVGIRTASANDHABEDLERVÜZERİ(EDD VARA SÜ( R( Tümtvıruldulğra RağmeerE-davEen emeyantBıkanlarmaldulurAçınııeınrİli İs<-rİeyeiaiı DaiMercileieniulRe'se ia AçvKsu su DAVRESMİVGAZETEDİVGIYIML NMAYANRBAKANL ( KURULUPKAI ( R( Tümtvıruldulğra RağmeerE-davEen emeyan/İli İsrası sı<-rİeyeiaiı DaiMercileieniulRe'se ia AçvKsu su DAVRİ DİDYI DARMERCİLERİ( PDRESENDARAŞTIIMAVYAPSÜ( RGEREĞ D(DTümtvıruldulğra RağmeerE-davEen emeyantBıkanlarmaldulurAçınııeınrİli İs DAVRESENDARAŞTIIMAVGEREĞ D(Dİeyeiaiı DaiMercileieniul-DTümtvıruldulğra RağmeerE-davEen emeyantBıkanlarmaldulurAçınııeınrİli İs
1119.27/202003D>E. 2002002/4018 2002003/923Dn>"ÖĞRLPGROTOGAZRSATIŞRİSTASYONUVİMLETME RUHSATI IPTİPTAL D(rİmyeieniulYeiaSeçim İznivl des İznivvnvÇalışSürRuhsatıeatekin İdaKsu lnıdAlYytkileıMakamenrRuhsatıeatekin İdaKsu lnıdAlYytkileıMakamenrAydıntVğlillğe aau ) ibr> DAVİŞYEDİDA SÜRVERÇALIŞSÜRRUHSATIT(rİli İrEen mişiOlığdanınrİmyeieniulFaalDyettenrMenrEen mninrSouncuu Doğuım yğı ğeibr> DAVİŞYEDİ(İNRYER SEÇİMİ İZN D(DT des İznivvnvÇalışSürRuhsatıeatekin İdaKsu lnıdAlYytkileıMakamenrRuhsatıeatekin İdaKsu lnıdAlYytkileıMakamenrAydıntVğlillğe aau ) ibspan>
1119.20.102003D>E. 2002000/7111 2002003/23an>"İNTMÜNFASİHVŞİRKETV(tlbsfDyeseVebığmlaaıpaTicaret SicilendStiSilenenr-mTüzeİrKişillğenrSouatErmnin DanrÖlceAivDönn lnelavalgilşılbihşvnıCezaaKes evİmin i DAVTİC DETVSİCİLİ(DEN SİLİNENDMÜNFASİHVŞİRKETV(tlüzeİrKişillğenrSouatErmnin DanrÖlceAivDönn lnelavalgilşılbihşvnıCezaaKes evİmin i DAVTARHİYAT VEVCEZ VKESMEVİMLEMİ (il des Edesemeyai ğe<-tlbsfDyeseVebığmlaaıpaTicaret SicilendStiSilenenrMünfesehıŞirketibr> DAVTARAFROLMAREHLİYETSB(mlbsfDyeseVebığmlaaıpaTicaret SicilendStiSilenenrMünfesehıŞirketi-rTamyiz
1119.24.1202002D>E. 2002001/4110 2002002/5206Dn>"ÖĞRECRİMİSİLVİHBARNAMESİT( ada cnnıeretir z Etmain DAVDEVLETEVAİTVT ŞINMAZIPTİŞGAL D(DEcrim sesiİhbarnğmain/ada cnnıeretir z Etmain DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKLİDİMLEMRNİT LİĞİN PDKAYBID(DEcrim sesiİhbarnğmain/ada cnnıeretir z Etmain
1119.23/1202002D>E. 2002002/3476 2002002/6237Dn>"ÖĞRAEVLETTHAST HANES PDEN VERİSENDRAPO(D(vada cnnıerOrtçaakticesirAlkollüVOau ) natekin İda-ve krB şçnateeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
DAVRİ DİDA VAYADKONUDEDESEMEYECEKVİMLEMD( ada cnnıerOrtçaakticesirAlkollüVOau ) natekin İdaDevlet DAVRAPO(D(vada cnnıerOrtçaakticesirAlkollüVOau ) natekin İdaDevlet
1119.8/1102002D>E. 2002002/303 2002002/383Dn>"ÖĞRRMLETME HAKK DAEVDİD(lUygu BnacakrKDV DAVBAKANL ( KURULUPKAI ( R( İmintmniHakke Devirlne AdeiUygu BnacakrKDV DAVKDV
1119.25/1002002D>E. 2002002/203 2002002/340Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iaüzn leyiciıİmin ı-ieli İrası sı a Ksu Oakbesği taiösğtselıemin İuleite Tğel-aKlsenşİmin ı- Muvazn eaakftne v- Klsenşvnıiürütülmninrekrekliıİmin ıvnıKçınıvaaığı br> DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKEPDİMLEMLERV(ıeli İrası sı a Ksu Oaı se<-zİeyealİdarelüşünü Be TrteulYazayateli İrası sılAma Bmçyğı ğeibr> DAVİİ DE(İNDGÖRÜŞÜNÜ B LİRTENTYAZIYADRPTALDA VA( TA ISAMAMA( R( Klsenşvnıiürütülmninrekrekenaemin lneı-ieli İrası sırbspan>
1119.14/1002002D>E. 2002001/3948 2002002/3223an>"İNTMÜFLİSVŞİRKETİPTVERGİVBORÇL (INADKAIŞI A VARA ISMA( T(iEskiiiösğtimmaldulurvaşkannnBulKlndi Adç ata AçvAmğmçyğı ğeibr> DAVA VARA SÜREHLİYETSB(mMüfles Şirketi-rEkiniiösğtimmaldulurvaşkannr-lada lAmSürEhlDyetivaaığı ve br> DAVYÖNETİM KURULUPBAŞKAN NINPKENDİTAD NADD VARA SÜREHLİYETSB(mVerge Borçlnııea Kçışnvada lAmSürEhlDyetiv-mMüfles ŞirketiniEskiiiösğtimmaldulurvaşkannnBulada lAmSürEhlDyetivaaığı ve bspan>
1119.12/1002001D>E. 2002001/602 2002001/682an>"İNTBÖLGEVİİ DE MAHKEMES N PDDAN ŞTAY NVTEMYİZ İNCELEM SİDYIPANDA İRES PDEN VERİSENDKAI ( RETKİSİZ BIRAKACAK BİÇİMDERBİRRKAI ( VEREM MESİT( adnıştayva iraselcevİeyeeıMahk Kase'nierGelevlivaaığı veea KçınıvVeİesdikteliSo r ıBölgevİeyeeıMahk Kase'ncevİeyeeıMahk Kase'nierGelevlivKılınıışiOlığda
DAVİTHALDEDESENDEŞYADNEDENİYL VTAHAKKUKVETTİRİSENDTOPLUPKONUT FONUNADİLİŞKİNRA VALAIB(zGelevlivMahk Kaibr> DAVTOPLUPKONUT FONUNU VT HSİLİBAMACIYLAVDÜZENLENENTÖDEMETEMDİ(İNRİPTAL DTALEBSB(mİth İrEen enrEşyareniyle AnıTahaka ArEttTrn enr-zGelevlivMahk Kaibr> DAVEVLİ LİDMAHKEME (rİth İrEen enrEşyareniyle AnıTahaka ArEttTrn enrTopluıKsu t Fsu nun e hsesinnıekin İdaÖme elEmeşninıİli İsrası sı daibspan>
1119.2.1002001D>E. 2001999/755 2002001/3329Dn>"ÖĞRANAYASAYA AYKIR LIKV(tlüzükteAiv"VakıfiiösğticileiemBie DaharHiçbirıVakfıniiösğtim Adeirelev Alamaz"ıHükmü
DAVVAKIFVYÖNETİCİLERİ( PDAZLİV(tlüzükteAiv"VakıfiiösğticileiemBie DaharHiçbirıVakfıniiösğtim Adeirelev Alamaz"ıHükmü<- Ançyğs yçıAyk ral ve br> DAVADLİDYI DANINPEVLİ SB(mVakıfiiösğticiliğendeerAzlervemBie DaharVakıfiiösğticiinrSeçi mninneliŞartlnıçnen aauşup aauşığı veea KçınıvVeİmnkrbr> DAVTÜZÜKDMADD SİTİPTAL D(rTürk MniylerKçeunvHükümleii eveeleialdulanrVakıflarmHakkendaılüzükıMaddn 24ibspan>
1119.18/902001D>E. 2002000/2996 2002001/3909Dn>"ÖĞRKAMULAŞTIIMAVİMLEMİ(İNRBİRRSAFHA( TNİT LİĞİNDEKİVKAMUVYAI ( RKAI ( RALINMA( TİMLEMİ(İNRİPTAL DTALEBSB(mKlsenşvnıiürütülmninrekrekliıİmin ıeite TğevBumadığı vendatiada nıerdine lekreğe
DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKLİDİMLEMRNİT LİĞİNDEROLMAYAN KAMUVYAI ( RKAI ( RALINMA( NADİLİŞKİNRİMLEMV(ıeli İrası sı a Ksu Een emeyai ğe
DAVKAMUVYAI ( RKAI ( IPTİPTAL DTALEBSB(mKamulaşt rı rİmin i eAzBirıSafhğda
1119.21.302001D>E. 2002001/234 2002001/987Dn>"ÖĞRVERGİ İNCELEM VRAPO(UNDAVYEMİ(LİDMALİDMÜŞAVİRİ(VSORUMLUROLDUĞUNUN B LİRTESMES D(teeyeşla AçlAma BrçkvBurTür İbyealİdaKçldııa Bmçyğı ğei-ıa AçnıerAncakriürütmerAşaığdand lAmılğbesai ğe
DAVVERGİ İNCELEM VRAPO(UB(mlbihşvnıTahaka ArÖneİenlÖnşİmin ıaaığse<-zİkcelemelRaporundaıYn i livMalivMüşavilnnrSodumlurGemiyresmnin<-zYn i livMalivMüşavilnnrVerge İkcelemelRaporunateeyeşla AçlAmğmçyğı ğeibr> DAVYEMİ(LİDMALİDMÜŞAVİRİ(VVERGİ İNCELEM VRAPO(UNDAVSORUMLURGÖSTARESMES D(tVerge İkcelemelRaporundakitİbyealİdaKçldııa mAAçİaçİdaİeyeiaa AçlAma Bmçyğı ğei-ıVerge İkcelemelRaporunuu ebihşvnıTahaka ArÖneİenlÖnşİmin ıaau ) ibspan>
1119.27/202001D>E. 2001999/2887 2002001/742an>"İNTADLİDYI DANINPEVLİ LİDOSMA( T(iVerdiğe DAVEVLİ SİZLİKB(zGelev RetiAçınııeınrYanlsşlsklnlaeyeeıMahk KaseleleöAderesmain
1119.23/202001D>E. 2002000/326 2002001/96an>"İNTRHTİYAT VT HAKKUKA A VARA ISMA( T(iHaciziUygu Bı AçnıtiYıpılıışiOlığda
DAVHACİZ UYGULAM ( IPTYIPISMIŞDOSMA( T(iİhtiyatnrTbhaka Aaa AçlAma Bbesmnin Ksşulurbspan>
1119.21/202001D>E. 2001999/1977 2002001/660Dn>"ÖĞRKONUŞSÜRHAKK D(DYürütülenrHizmetiniektiğe DAVABONMAN ÜCRETİNE İLİŞKİNRGENELGEV(DYürütülenrHizmetiniektiğe DAVKAMUVYAI ( R(DYürütülenrHizmetiniektiğe
1119.9/202001D>E. 2002000/988 2002001/143an>"İNTSİCİLDNOTUNUNR( B )rOLAI KVTESBİTİNE İLİŞKİNRİMLEMİNRVEVBURİMLEMİNRDAYANAĞIVOSANDYÖNETM LİĞİNRİPTAL DTALEBSB(miösğtme TkzBıkanlarmaldulurAçınııylaaÇıkğrılı vendadaBıkanlarmalduluunrTemsilndaBışbıkanlsğ daaa AçnıerTeşmilşıekreğe
DAVPASİF HUSUMETV(tBıkanlarmaldulurAçınııylaaÇıkğrılanıiösğtme Tği rvemBuıiösğtme Tğçıady lnvİmin inıİli İsşası sı daiBıkanlarmalduluunrTemsilndaBışbıkanlsğıerdaaa AçyğaaahilvEdesmninrektiğe<-iSiciliNot eunv( B )rOak AtaTesbit Açıekin İdaİmin inıİli İsşebiybe br> DAVSÖZLEŞM LİRPERSONELDOSANDA VAC IPTSİCİLDNOTUNUNR( B )rOLAI KVTESBİTİNE İLİŞKİNRİMLEMİNRVEVDAYANAĞIVYÖNETM LİĞİNRİPTAL DTALEBSB(miösğtme Tğe<ÇıkğradaBıkanlarmalduluunrTemsilndaBışbıkanlsğıerdaaa AçyğaaahilvEdesmninrektiğe
DAVYÖNETM LİĞİNRVEVYÖNETM LİĞEVDAYALITSİCİLDNOTUNUNRTESBİTİTİMLEMİ(İNRİPTAL DTALEBSB(miösğtme Tğe<ÇıkğradaBıkanlarmalduluunrTemsilndaBışbıkanlsğıerdaaa AçyğaaahilvEdesmninrektiğe
1119.16.102001D>E. 2001999/5104 2002001/576an>"İNTBELEDİYEVMECLİS NCEPKABULDEDESENDRMAR PLANL ( IPTKES PLEŞM S DUSULÜD( Bie AytSsinylavAskayatÇıkğrıla AtaİsanrŞartı -vAskayatÇıkğrılSüyanrİmarmPlaaııKlsenleşKayai ğe dStieeyeşla AçyçıKsu Een emeyai ğe
DAVASKIYADÇIKAIILAI KVİLAN EDESMEYENDRMAR PLAN IPTKES PLEŞM MES D(tKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulİmin ıeite TğevBumadığı vendatieli İrası sı a Ksu Een emeyai ğe
DAVRMAR PLAN IPTASKIYADÇIKAIILIPVİLAN EDESMEK SURETİYL VKES PLEŞM S D(vAskayatÇıkğrılSüyanrİmarmPlaaııD ğeşnkliğe DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTZORUNLURİMLEMRNİT LİĞİ BULUNMAYAN İMLEMİNRİPTALDA VA( NADKONUDEDESEMEMES D(temarmPlaaııD ğeşnkliğeAierAskayatÇıkğrılıp Bie AytSsinylavİsanrEen mek SuretnylavKlsenleşei ğe
1119.1/1202000D>E. 2001999/111 2002000/1159Dn>"ÖĞRECRİMİSİLVİHBARNAMESİT( a ğeştirn mnin DAVİŞLEMİNRORTADAN KALKMAYACAĞIV(ıEcrim sesiİhbarnğmain eAza ğeştirn mnin DAVİİ DE(İNDECRİMİSİLVDÜZELTM VİHBARNAMESİD(tekkıamin deiHiçbirıD ğeşnklik iıaSüdanrİtir zımdineetmninrSouncuudaıTedes Edesenı- ÖlceAivrmin i DAVDÜZELTM VİHBARNAMESİD(tEcrim sesiİhbarnğmain eAza ğeştirn mnin
1119.25.402000D>E. 2002000/887 2002000/1582an>"İNTVERGİ A İRELERİ( PDVERGİ MAHKEME KAI (L ( IVTEMYİZ YETKİSİNİPKULL NMARŞEKLİD(vMaliyetBıkanlsğe'ndatiMuvafakatrAlı Açİektikilğe -rAkinrHa-davMuvafakatrAlıemAdatiYıpılanrTamyiz DAVTEMYİZ BAŞVURUSUNUNRREbiİ (rVerge a iraserMüdürlüğününvMaliyetBıkanlsğendatiMuvafakatrAlı Açİektikilğe -rMuvafakatrAlı datiYıpılanrTamyiz
1119.6.402000D>E. 2001999/4832 2002000/1330Dn>"ÖĞRVERGİ SORUMLUL ( IPTYATIRDIKL (IPVERGİLERİDİAD DTALEP EDEMEYECEKLERİD( VergeyirAsıltÖmeyetlne Ava AçlAmğ Ataİade DAVVERGİ KESENLERİ( SORUMLULUKLAR T( Adç atVergeıKlseletlne Avİade DAVEĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİ(AT RÜZERİ(DEN TEVKİF EDESENDVERGİLERİNDİAD DTALEBİ (rVerge Sodumlulğrınıerİade
1119.30.302000D>E. 2002000/785 2002000/911an>"İNTKAI ( DÜZELTM VTALEBİ (rFaks Mesajıylaaİmiynemeyai ğe<-tDn ğğçeiYeii eveeçemeyai ğe
DAVFAKSVMESAJIB(lDn ğğçeiYeii eveeçemeyai ğe<-aKçınııntaüznlte mninAiAzİmiynemeyai ğe
DAVSÜRE AŞISIB(mFaks MesajıylaaİmiyneurAçınıiaüznltmavebiybeİ- Dn ğğçeiYeii eveeçemeyai ğe
1119.28.302000D>E. 2001999/3396 2002000/1172Dn>"ÖĞRVERGİ A VARDESEKÇALERİ(EPİMZATSİRKÜLERİ( PDEKLANM TZORUNLULUĞUD( İmzAlYytkilesİnİnrBe TrlesebesmninlAmaAçndaAz-rada lan ğğçeselierdine <-idineedesğnrada lan ğğçeselierTamyiz DAVA VARDESEKÇASİN PDREbiİ (rTamyiz DAVİMZATSİRKÜLERİ( PDA VARDESEKÇASİNE EKLANM TZORUNLULUĞUD( Verge a valan ğğçeseli İmzArEeenrAvukatıntVekaletnğmain evVeİenlne Avietkilivaaupıaaığı klnııeınrTasbit z-rada lan ğğçeselierdine <-idineedesğnrada lan ğğçeselierTamyiz
1119.19.102000D>E. 2001999/1760 2002000/67Dn>"ÖĞRAMME ALACAĞIV(ıKçışnl vendarTe i atrGemiyresmişvBumadaAz-r6183lSay lırKçeununş56.ıMaddnin UynııncaıTedes Edesenıİmin inıİeyeşla AçyçıKsu Olğbesai ğe
DAVTARS(AT GÖSTARESMİŞ BULUNAN AMME ALACAĞIV(ı6183lSay lırKçeununş56.ıMaddnin UynııncaıTedes Edesenıİmin inıİeyeşla AçyçıKsu Olğbesai ğe
DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKLİDİMLEMRNİT LİĞİV(ıKçışnl vendarTe i atrGemiyresmişvBumadaAzAmmerAakı ğçz-r6183lSay lırKçeununş56.ıMaddnin UynııncaıTedes Edesenıİmin inıİeyeşla AçyçıKsu Olğbesai ğe
DAVGEÇİCİrOLAI KVİTHALDEDESENDEŞYALAIB(zKçışnl vendarTe i atrGemiyresmişvBumadaAzAmmerAakı ğçz-r6183lSay lırKçeununş56.ıMaddnin UynııncaıTedes Edesenıİmin inıİeyeşla AçyçıKsu Olğbesai ğe
DAV6183lSAYILIVKANUNUNR56.ıMADD SİTUY ( CARTESİSDEDESENDRMLEMV(ıeeçiciıOak Ataİth İrEen enrEşyaak /Kçışnl vendarTe i atrGemiyresmişvBumadaAzAmmerAakı ğçz-rİeyeşla AçyçıKsu Olğbesai ğe
1119.15/1201999D>E. 2001999/2884 2001999/7706Dn>"ÖĞRAYR TRİ DİDYI DARYEDLERİN PDEVLİ RALANL ( A GİREPDİMLER İÇİNDTEKRDESEKÇAYL VA VARA ISMA( T(iDn ğğçeidit DAVBİRDEN ÇOKDİMLEMERKAIŞI AY IVDESEKÇAVİL VA VARA ISMA( T(iAyrıiAyrıia a vAmn ı kirineelan ğğçelierdineene KçınıvVeİesmninrbr> DAVDESEKÇAVRETPKAI ( R( Ayrıiİeyeiaiı DaiYerleieniulGelev Alanlnııea GiİenlFaklnvİmin lei DAVİŞ PDESA( NADGİRESMEDEN DOSYAN DDAN ŞTAY'ADGÖ(DERESMES D(tHangnrHa-leide SözlKsu su
1119.26.11/1999D>E. 2001999/166 2001999/493an>"İNTDÜZELTM VBAŞVURUSUNUNRREbiİ (rada lAmSürSsinsİneliekçirn mnin<-ia AçnıerSsiniAşımıreniyle AnıdineeneliHua AçıAyk ravOau ) ibr> DAVSÜRE AŞISIN VTESBİTİT(vaüznltmavBıruldusueun dine <-iada lAmSürSsinsİneliekçirn mnin
DAVA VARA SÜRSÜRES N PDEEÇİRESMES D(taüznltmavBıruldusueun dine
1119.15/1001999D>E. 2001999/953 2001999/889an>"İNTRİ DE HUKUKUNDA A VARA ABESECEKLERV(ıMenfaat İlgiinraldulabeletlne Ava AçvAmğbesai ğe<-rMenfaat İlgiİs<-rİeyeiaİmin ı-ieli İrası sıv- KlsenşvnıiürütülmninrZalaalulİmin ıbr> DAVA VARA ABESECEKLERV(ıaeyeeıHua Auudava AçvAmğbesai klneı-iMenfaat İlgiinliurBe Trlesmninv- Klsenşvnıiürütülmninrekrekenaemin lneıbspan>
1119.23.901999D>E. 2001998/2251 2001999/4119Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iÖzeİleştirme Yüks kraldulurAçınıı
DAVRİ DİDA VARA SÜRHAKK D(teeyeşlemin lnaa AçcnıAr sı daiMakulşvnıCine DAVMENFAAT İLİŞKİS D(teeyeşlİmin inıİli İsşası sıvAmn ı Açİaçİdaİeyeiaemin lnaa AçcnıAr sı daiMakulşvnıCine
1119.12.501999D>E. 2001999/392 2001999/1948Dn>"ÖĞRDESEKÇAVRETPKAI ( R( TamyiznneliMümkünvOaı ığda
DAVTEMYİZİ( MÜMKÜNROLMAMA( R( Dn ğğçeidit DAVTAK HAKİML VVERİSENDMAHKEME KAI ( R( TamyizniMümkünvOau ) <-rada lan ğğçe RetiAçınııeınrTamyiz
1119.28/1201998D>E. 2001998/3993 2001998/7250Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iÖzeİleştirme aldulurAçınıı
DAVÖZELLEŞTİRMEVYÜKSAK KURULUPKAI ( IPTİPTAL D(lada lAmSürHakke
DAVD VARA SÜRHAKK T(iÖzeİleştirme Uygu Bı lnııea ekin İdaİmin lne Avİli İsrası sı ıvAmğbesmakİaçİdaBuaİmin lne Avada cnnıerMeşru KişiselıvnıGükcelıBievMenfaatenivEtkilnmninneliektikmninrbr> DAVMENFAAT İLİŞKİS D(tÖzeİleştirme Uygu Bı lnııea ekin İdaİmin lne Avİli İsrası sı ıvAmğbesmakİaçİdaBuaİmin lne Avada cnnıerMeşru KişiselıvnıGükcelıBievMenfaatenivEtkilnmninneliektikmninrbr> DAVVAKFIPTAMACID(tÖzeİleştirme Uygu Bı lnııeıerİzlesmninvvnıakğer lndirn mninnenaVğkfıniAmçcn aaığAç-eli İrası sılAmSürHakkeaKazandıım m sırbspan>
1119.21/1201998D>E. 2001996/2025 2001998/4453Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iBe ediyelierİeyeiaBığlnl venıAza ğeştirn mninAçıekin İdaKçeunvHükmü dSrAçınınğmalİdaAnçyğs yçıAyk ral venıerAnçyğs ıMahk KaseleleöAderesmain DAVBELEDİYE(İNRİİ DİDBAĞLILIĞIN VDEĞİŞTİRESMES D(tİeyeşla AçyçıKsu Olğbesai krHususvaaığı veedatiaosyçnıeretir z YoluylaaAnçyğs ıMahk KaseleleöAderesmain DAVİTİRAZDYOLUYLAVANAYASA MAHKEMES NEDGÖ(DERME (rBe ediyelierİeyeiaBığlnl venıAza ğeştirn mninrİmin i eAzetir z YoluylaaAnçyğs ıMahk KaseleleöAderesmain
1119.14/1001998D>E. 2001997/5040 2001998/3301Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iKçmuvAakı ğçnen e hsesirAmçcnylaaBankarTe i atrMektubueun NakDavÇevrn mninAçıekin İdaİmin ıbr> DAVVERGİVBORCUD( Borcuu ebhsesirAmçcnylaaBankarTe i atrMektubueun NakDavÇevrn mninrİmin i nıKçışnvalducuiOrtçğnulada lAmSürEhlDyetininvOaığığda
DAVKURUCUDORTAKB(mVerge Borc nun e hsesirAmçcnylaaBankarTe i atrMektubueun NakDavÇevrn mninrİmin i nıKçışnvalducuiOrtçğnulada lAmSürEhlDyetininvOaığığda
DAVD VARA SÜREHLİYETSB(mVerge Borc nun e hsesirAmçcnylaaBankarTe i atrMektubueun NakDavÇevrn mninrİmin i nıKçışnvalducuiOrtçğnulada lAmSürEhlDyetininvOaığığda
DAVBANKAVTARS(AT MEKTUBUB(mVerge Borc nun e hsesirAmçcnylaaBankarTe i atrMektubueun NakDavÇevrn mninrİmin i nıKçışnvalducuiOrtçğnulada lAmSürEhlDyetininvOaığığda
1119.13/1001998D>E. 2001997/3888 2001998/3564Dn>"ÖĞRRMZA NOKSAN D( ada lan ğğçeselde DAVD VAN VEHLİYETVYÖNÜ(DEN REbiEDESMEMESİT( ada lan ğğçeselde DAVA VARDESEKÇASİNDEPİMZATNOKSAN D( İmzAnen ietkisİz KimseyerAitiOlığda<-ıada nıerEhlDyet
1119.8/1001998D>E. 2001998/4054 2001998/3514Dn>"ÖĞRMENFAAT İHLAL D(DGeselVaüzn leyiciıİeyeiaemin lnee Kçışnvada lAma Bbesmnin Ksşulur-vada cnnıerHua Auu nvEtkilnnmninrbr> DAVGENELVDÜZENLEYİCİrİMLEMLEREDKAIŞI A VARA ISMA( TŞART R( Menfaat İhl İs<-iada cnnıerHua Auu nvEtkilnnmninrektikilğe br> DAVRİ DİDİMLEMLEREDKAIŞI A VARA MARŞART R( Menfaat İhl İs<-iada cnnıerHua Auu nvEtkilnnmninrbspan>
1119.6.1001998D>E. 2001997/5570 2001998/3406Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iTahaka ArEttTrn enrAtıksurBedesinnıekin İdaİhbarnğmalİdavçıady nçğıvOsatiAtıksurTariferAçınııeınrİli İs DAVEVLİ RREbPKAI ( D(lTamyiz DAVRİ DİDYI DARİÇİND VVERİSENDEVLİ SİZLİKBKAI (L ( D(lTamyiz
1119.6/1001998D>E. 2001997/4192 2001998/3137Dn>"ÖĞRGÜMRÜKVVERGİSİT(iTahaka Aun eablT)i DAVD VARA SÜRSÜRES D(DGümrükmVergein Uy şSüzl klnııedaıe haka Aun eablT)i DAVTAHAKKUKVTEBLİĞ D(DGümrükmVergein Uy şSüzl klnııedaıe haka Aun eablT)i DAVTAHAKKUKLAI DYIPISAN İTİRAZLAIB(zGümrükmBırmüdürlütleiemVeyavGümrüklneıGeselVMüdürlüğünceidineene a irlKçınıları ia AçvKsu su DAVMERCİ NEDTEVD D(DGümrükmVergein e haka Auna KçışnvAma B ia Açd ıMahk KaceıMercielnıTevdi
1119.1/1001998D>E. 2001997/4536 2001998/3300Dn>"ÖĞRYETKİSİZ ORTAKÇA A VARA ISMA( T(iLim tedıŞirketleide ada lAmSürietkisİl-aDİ ğğçelierdineer-lİmzArEkinkliğsneliTaığmlaaığAçnıtiSığlaaığAçİektikilğe -rada nıerdine neliHua AçıAyk ravOau ) ibr> DAVİMZATEKSİĞ D(Dietkisİz Ortçkça İmzAlünanrada lan ğğçese<-ran ğğçelierdine lekrekilğe -rİmzArEkinğsneliGideİesmnin DAVD VARA ISMA( T(iDda lan ğğçeselierietkisİz Ortçkça İmzAlünığda<-ıai ğğçelierdineer-lada nıerdine neliHua AçıAyk ravOau ) i-iLim tedıŞirketleide ada lAmSürietkisİlbr> DAVD VAN VREbiİ(İNRHUKUKA AYKIR LIĞ T(iDda lan ğğçeselierietkisİz Ortçkça İmzArEen mişiOlığdaz-rada lan ğğçeselierdine <-iİmzArEkinğsneliGideİesmnin DAVLİMİTEDVŞİRKETLERDEDD VARA SÜ YETKİSİT(ra Açnıerietkisİz Ortçkça Amn ı Açİ-aada lan ğğçeselierdine <-iada nıerdine neliHua AçıAyk ravOau ) ibspan>
1119.30.901998D>E. 2001997/2737 2001998/3086Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(ia AçcnıAdç atSalınanrK suraCezalıvVeİaset DAVDÜZELTM VBAŞVURUSU (rada lAmSürSsinsİnde YıpılanraüznltmavBıruldusueun dine nıKçışnvMaliyetBıkanlsğenaraüznltmavŞikayet DAVA VARA SÜRSÜRES D( BuaSsiniaçİ davYıpılanraüznltmavBıruldusueun dine nıKçışnvMaliyetBıkanlsğenaraüznltmavŞikayet
1119.25.901998D>E. 2001998/522 2001998/305an>"İNTRİ DİDYI DANINPEVLİ LİDOSDUĞUDKONULAIB(zada nıerGelev vnıietki DAVEVLİ RVEVYETKİVYÖNÜ(DEN REbiEDESENRA VALAIB(zİeyeiaiı DanıtieelevlivOau ) iKsu lnıdAl-ıa AçiaosyçAçnıtieelevlivVeyavYytkileıMahk KayeleöAderesmainAçıekin İdaKçınılariaçİdae myiz DAVTEMYİZ YOLUNAVBAŞVURULAM YACAK KAI (L (T( adnıştayvVeyavMahk Ka ğrcevİeyeiaiı DanıtieelevlivOau ) iKsu lnıdAleelevlivVeyavYytkileıOlSüyanrMahk KayelAma B ia AçnıerGelev VeyavYytki
1119.16.901998D>E. 2001998/4833 2001998/4004an>"İNTBELEDİYEVMECLİS ÜYES N PDRPTALDA VA( TA MARHAKK T(iBe ediyeıMeclesİncavYıpılanremarmPlaaııD ğeşnkliğeAnıKçışnvbr> DAVRMAR PLAN VDEĞİŞİKLİĞİN PDİPTAL DD VA( RA MARHAKK T(iD ğeşnkliğe KçınıvVeİeniBe ediyeıMeclesİ Üyeselierbr> DAVA VARHAKK D(temarmPlaaııD ğeşnkliğeAnıKçışnvD ğeşnkliğe KçınıvVeİeniBe ediyeıMeclesİ Üyeselierbspan>
1119.1/701998D>E. 2001997/2034 2001998/2775an>"İNTŞİRKETİVTEMSİLD(lTamsesiietkisİlOlSüyanları ia AçvAmğmçyğı ğei-ıa AçiEhlDyetivbr> DAVA VAREHLİYETSB(mŞirketeıeemsilrietkisİlbspan>
1119.12.501998D>E. 2001997/1060 2001998/1681an>"İNTTARHİYAT ÖNC SİTUZLAŞSÜR( UzlaşıanıtiSığlaaBmçığda<-iada lAmSürSsinsİlbr> DAVD VARA ISMA( T(ie rhiyat Ölcein UzlaşıaiSığlaaBmçığda
1119.30.401998D>E. 2001995/994 2001998/1816Dn>"ÖĞRZAMANAŞISIB(mTasarrufıMevduatı DAVTASARRUFVMEVDUAT RSİGORTA FONUV(tBınkadakitMevduatıurAlndiinneiÖmenmnyai ğe iiÖğrlnedaKişirbspan>
1119.3.301998D>E. 2001996/3742 2001998/776an>"İNTİÇTYAZIŞSÜ IPTİİ DİDİMLEMRNİT LİĞİ BULUNMAMA( T(iİeyeiaa AçlKsu su DAVİİ DİDİMLEMRNİT LİĞİ BULUNMAYAN İÇTYAZIŞSÜT(iİeyeiaa AçlKsu su DAVKAMUVKURULUŞL ( DAI SINDAKİVİÇTYAZIŞSÜLAIB(zKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulİeyeiaİmin ıeite TğevBumadığı vendatieeyeiaa AçlKsu su DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTZORUNLURİİ DİDİMLEMRNİT LİĞİ BULUNMAYAN KAMUVKURULUŞL ( IPTİÇTYAZIŞSÜLAIIT(iİeyeiaa AçlKsu su
1119.13/201998D>E. 2001996/301 2001998/38Dn>"ÖĞRTEBLİGATR(DYükümlüye DaharÖncavYıpılmameşsa 7201 S.20035.ıMaddn UynııncaıYıpılaığyğı ğeibr> DAVTEBLİĞDMEMURUNUNRHATA( T(iAdinsİlBulaığığkl- Ksşullnııiaauşığı verHa-dav7201 S.20035.ıM.'yeveeleieablTgatrbr> DAVDESEKÇAVRETPKAI ( RÜZERİ(EDD VA IPTYENİLANM SİND VSÜRE (ıeeçersİz eablTgatıntVğrl vendaibr> DAVSÜRE (iDn ğğçeidit DAVK.D.V. İÇİNDSALINAN KAÇAKÇ LIKVCEZ ( T(iBirbirine İzlyyetiaönn ie rhiyatlnııea KçışnvAyaııDn ğğçeiiAnıa a vAmn ğbesai ğe
DAVGİDER PUSUL ( IPTHUKUKİTGEÇERLİLİĞ D(DİlgiİslİdaAdins
1119.110201998D>E. 2001997/5382 2001998/333Dn>"ÖĞRKAMUPEVLİ LİLERİDHAKK NDAVCEZ VSORUŞTURMA( TA ISMA( NADİLİŞKİNROLAI KVVERİSENDKAI (LAIB(zİeyeiaa AçyçıKsu Olğcakreite TkterKlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıİmin ıaaığığda
DAVİİ DİDD VARKONUSU (rKçmuveelevlileiemHakkendaıCezaaSoduştudığsıvAmn ı Açea ekin İdaOak AtaVeİesedaKçınıları ieeyeiaa AçlKsu su
1119.110201998D>E. 2001997/591 2001998/385an>"İNTZIMNİVRETP(zetir z rine Açı60 GüklükaSsiniaçİ davCevapvVeİesmnmninrH İsndSaa AçlYolunatGidesemeyai ğe
DAVTAHAKKUKA İTİRAZD(ıaeyeece DAVGÜMRÜKVVERGİSİTTAHAKKUKUD(DGümrükmMuhteviyaterEşyanBulKıymetieitiaüşükmBeyanrEen diğendeerBahisleıaeyeece DAVCEBREPDT HSİLP(zetir z dineeen mndStieeyeece<6183lSay lırKçeunvHükümleii UynııncaıBuıiolatvıruldulğmçyğı ğeibr> DAVİTİRAZDMERCİ LERİD( SırasıylaaGümrükmMüdürlütleiemGümrüklneıBırmüdürlütleiemGümrüklneıGeselVMüdürlüğüiOlığda
DAVİNCELEM VSÜRELERİD( Müdürlütçe Bie AytBırmüdürlütçe İkitAytGeselVMüdürlütçe ÜçtAytaçİ davakcelenğr krBirlKçınıaaBığlBnacağeibr> DAVİTİRAZDŞEKLİD(vetir zları iBie Dn ğğçeiİAnıTahaka AurYıpanlaeyeeıKçe lnvİleaBığlniBumadu ) iGümrükmMüdürlüğünavYıpılaı ğeibspan>
1119.50201998D>E. 2001997/42 2001998/310Dn>"ÖĞRA VAREHLİYETSB(meli İrası sı-a AçcnıiAnıa a vKsu su<İmin ıAr sı daiMenfaatvBumadığda DAVRPTALDA VA( T(ia AçiEhlDyeti-a AçcnıO Bbn mnneliŞartlnıçlbr> DAVD VACIVİL VA VARKONUSU İMLEMRAI SINDAVMENFAAT İLİŞKİS DBULUNMASIB(meli İrası sı-a AçiEhlDyetivbspan>
1119.26.1201997D>E. 2001996/5879 2001997/4488an>"İNTRİ DENİPDİMLEMLERSB(mekcelemelRaporu'eun ali İsrası sı<-rKlsenşvnıiürütülmninrekrekenaemin
DAVRPTAL DİSTANEBESECEKDİMLEMLERV(ıekcelemelRaporuz-rİeyeşla AçyçıKsu OlğcakrKlsenşvnıiürütülmninrekrekenaemin lneıbr> DAVD VAN VREbiİV(ıekcelemelRaporueun ali İsrası sı<-rKlsenşvnıiürütülmninrekrekliaİmin ı-ieeyeeşla AçyçıKsu Olığı bspan>
1119.18.1201997D>E. 2001996/360 2001997/4767Dn>"ÖĞRYETKİSİZ TEMSİLD(lAvukatıntVekaletnğmaneliSsinsİleeçtikteliSo r ıe myiz DAVVEKALETTİLİŞKİS Nİ( SONADERMES PDEN SONRA AVUKAT NVTEMYİZ TALEBİ (rebiybe vakcelenğmemninrbr> DAVTEMYİZ BAŞVURUSUNUNRİNCELENEMEMES D(tVekaletvekin İinrSouatErdikteliSo r ıAvukatçavYıpılanrbr> DAVAVUKAT NVYAPTIĞ TTEMYİZ BAŞVURUSUNUNRİNCELENEMEMES D(tVekaletnğmaneliSsinsİleeçtikteliSo r ıbspan>
1119.16/1001997D>E. 2001996/2649 2001997/3541an>"İNTEHLİYETSİZLİKB(zlüzeİrKişillğelSahipmMüesseseiYeii evBığlniOau ) iİktisadiaDevlet DAVTÜZEL KİŞİLİĞEVSAHİP MÜESSESEVYERİ(EDBAĞLIDOSDUĞUDİKTİSAiİVAEVLETTTEŞEKKÜLÜNÜNDD VARA SÜ( R( EhlDyet DAVİKTİSAiİVAEVLETTTEŞEKKÜLÜNÜNDD VARA SÜREHLİYETSBBULUNMAMA( T(iAlndiinneiBığlnilüzeİrKişillklSahibimMüesseseiYeii evbspan>
1119.23.901997D>E. 2001996/6087 2001997/2653Dn>"ÖĞRD VAN VŞİRKETİVBİRLİKTE TEMSİLEVYETKİL DKİŞİLERDEN SAiECEVBİRİVTARAFINDANRA ISMA( T(iDda nıerdineeen mnyipmEkinkliğsniTaığmlaaığAçiaçİdaMehilvVeİesmninrbr> DAVD VARDESEKÇASİNDEPEKSİKLİKB(zGideİesmnin DAVD VARDESEKÇASİNDEPYETKİL DTEMSİLCİrİMZ ( IPTEKSİKDOSMA( T(iEkinkliğsniTaığmlaaığAçiaçİdaMehilvVeİesmninrbr> DAVD VARDESEKÇASİNDEPEKSİKLİĞİNRTAMAML NMASI İÇİNDSÜRE VERESMES D(tŞirketeıBie TkterTemsilnvYytkileıKişileideerBiieniulamzAAçnıtiBumadığığda
1119.4.601997D>E. 2001997/576 2001997/2171an>"İNTSERMAYE PİYASASI KURULUPTEBLİĞ N PDİPTAL DD VA( R(tHalk vAmnk Anonim Ortçksıtaeite TğevBumadığyatiada cnvŞirketinieablT)vİleaMenfaat İlgiinliuraaığığda
DAVMENFAAT İLGİSİT(iHalk vAmnk Anonim Ortçksıtaeite TğevBumadığyatiada cnvŞirketiniSeım ye Piyğs sımalduluuntiYıyımlaı vereablT)vİleaMenfaat İlgiinliuraaığığda
1119.3.601997D>E. 2001995/1362 2001997/1960Dn>"ÖĞRÇOCUĞUNRDESİPL PDCEZ ( T(iCezayı DAVİPTALDA VA( T(iÇoc ) nuulDnsipİsniCezasıvA ı Açea ady nçkiaauştuıanıiösğtme Tği rAçldııa mAAçİbr> DAVHUKUKİTYAI (B(miösğtme Tğe rD ğeşmain davYıınııntaaığığda
1119.21.501997D>E. 2001996/864 2001997/2053Dn>"ÖĞRGEÇİCİrGİREŞDYIPANDEŞYADHAKK NDAVİTHALAT RSII SINDAVİTİRAZSIZVKES PLEŞENDVERGİB(meite Tğevveiİeyeiaa AçlKsu su DAVVERGİBALACAĞIVTAHAKKUKUNADKAIŞI A ISANDD VAR(ıeeçiciıGiieşrYıpanlEşyaraçİdaeahaka ArEttTrn ipmetir zsızvKlsenleşen
DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKLİDİMLEMRNİT LİĞİV(ıeeçiciıGiieşrYıpanlEşyayaiTahaka ArEttTrn enrGümrükmVergein bspan>
1119.7.501997D>E. 2001995/1901 2001997/1857Dn>"ÖĞREKVVERGİVTAHAKKUKUNUPDİPTAL DD VA( R(tAvukatıntVekaletnğmayitİbr z EtmamişiOlığdazbr> DAVVEKALETNAME( PDVERİSENDSÜREDEPİBRAZDEDESMEMESİT( AvukatıntAçt vera AçnıerAçılmameşlSay lığda
DAVD VA IPTA ISMAMIŞDSAYILMA( T(iDda lan ğğçeseli İmzAlüyanrAvukatıntVekaletnğmayitTbnıealiSsindavabr z Etmamninrbspan>
1119.6/501997D>E. 2001996/4360 2001997/2148Dn>"ÖĞRDEFTERDARLIKV(tKlndi Gelev vnıietki DAVA VARA SÜRYETKİSİT(rakftnedğrl k
DAVRİ DİDA VARA SÜRYETKİSİT(rakftnedğrl ğnulbspan>
1119.14.401997D>E. 2001997/1372 2001997/1314Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iKsu Een enaemin <İlnaa AçcnıAr sı daiYıını İlgiinliuraldulabelmninneliAncakrKişiselıeeçerliıvnıGükcelıBievİlginenaVğrl ğnylaaMümkünvOaı da
DAVD VARA SÜREHLİYETSB(meli İrası sı daaBığlBntımaldulığda
DAVMENFAAT İLGİSİT(ieli İrası sılAma Bbn mnin
1119.11.401997D>E. 2001996/268 2001997/190Dn>"ÖĞRYI DARKAI ( IPTİİ DİDİMLEMRSAYILMAMA( T(iDda lAmSüdarSsiniAşımırbr> DAVSÜRE AŞISIB(miı DaiKçınııv-rİeyeiaİmin ıSay lığı br> DAVDÜZENLEYİCİrİMLEMLEREDKAIŞI A VARA ISMARSÜRES D( İlaaııekrekenaaüzn leyiciıİmin lneıbr> DAVGÜMRÜKVPAI DCEZ L (INADKAIŞI A VARA ISMA( T(iİmin inıYıpılı verYeivYytkileıAsliyetCezaaMahk Kase Nezdİ dava a vAmn ğbesai ğe
DAVA VARA ISMA( T(iGümrükmPnıaaCezalnııea Kçışnvada lAmn ı Açİ-aYytkileıAsliyetCezaaMahk Kase bspan>
1119.19.201997D>E. 2001995/1883 2001997/579Dn>"ÖĞRRPTALDA VA( T(iAvukatvOsatiada cnnıerReklamıYıs ğeiİlnaİş Eennmnyatekin İdaDavrınaşlnıdA rAççıdığyatekin İdaHükümleiemAyk raaDavrını Açİeniyle AnıVeİesedaPnıaaCezasıeınrİli İs DAVAVUKATADVERİSENDPAI DCEZ ( T(iBarolDnsipİsnialdulurebiafendanrVeİesedaCezaya KçışnvTürkiyetBırolariBie Tğe DAVBARORDESİPL PDKURULUPTARAFINDANRAVUKATADVERİSENDPAI DCEZ ( T(iCezaya KçışnvTürkiyetBırolariBie Tğe
1119.29.101997D>E. 2001996/1730 2001997/317Dn>"ÖĞRGÜMRÜKVVERGİSİT(iEşyarKıymetieitiaüşükmBeyanrEen Kase Neiyle Anıaeyeece DAVVERGİY VTABİDEŞYA IPTKIYMETİNİNVYANLIŞDTAYİN EDESMESİT(iYıpılanrTahaka Aak AıKçışnvetir z Edesğbn mnin-etir z Nğticeselde DAVEKVGÜMRÜKVVERGİSİTTAHAKKUKUNA İTİRAZD(ıatir zavCevapvVeİesmndeerYükümlüceaBuaİmin l ZımnStidinıSay lk Ataada lKsu su DAVZIMNİVREDT(iEmrGümrükmVergeinne e haka Auna Yıpılanretir zavCevapvVeİesmndeerYükümlüceaBuaİmin l ZımnStidinıSay lk Ataada lKsu su
1119.23.101997D>E. 2001994/5539 2001997/128Dn>"ÖĞRHUSUMETV(ta AçnıerBıkanlskiYeii evV İsllklHusumetnylavKçınıaaBığlBnıışiOlığda
DAVBAKANLIĞADKAIŞI A ISMA( TGEREKENRA VA IPTVALİLİĞEVKAIŞI A ISMIŞDOSMA( T(iBozıaiSebybe Say lığı da
DAVİPTALDV VTAMDYI DARA VA( T(iBıkanlskiYeii evV İsllklHusumetnylavKçınıaaBığlBnıışiOlığdanıerBozıaiSebybe Say lığı da
1119.7.101997D>E. 2001995/5521 2001997/2an>"İNTŞİRKETİNRTASFİYESİT(iTasfiyetaönn İ davaoğadaBorçlnıdatiSodumlulukl- TasfiyetMemldueuiSodumlulu) ibr> DAVÖDEMETEMDİVTEBLİĞ D(DTasfiyetH İsndSaBumadaAzŞirkette eablT)idaKimavYıpılaı ğeibr> DAVTASFİYEVMEMURUT(iTasfiyetaönn İ davaoğadaBorçlnıdatiSodumluluklbspan>
1119.11011/1996D>E. 2001995/977 2001996/4177an>"İNTRİ DİDMERCİVTECAVÜZÜ (rKçtıaiakğerıVergein vnıUlaşt rı rAltyıpılarımdis i nıİtir zıerietkisİz Mıkamcardine <İmin i nıKçışnvAma B ieli İrası sı daabr> DAVİPTALDA VA( NDAVİİ DİDMERCİVTECAVÜZÜ (rietkisİz Mıkamcarİtir zıerdine <İmin i ierİeyeiaBırulduiYollnııeınrTüketismninlAnlamenaieksmemninrbr> DAVKATMARDEĞERVVERGİSİTV VULAŞTIIMAVALTYIPISARIVRESMİ(EPİTİRAZIPTYETKİSİZ MAKAMCAVREbiİV(ıeeyeiaBırulduiYollnııeınrTüketismiş Say lığı da<-veli İrası sılAma Bmçm sırbr> DAVGÜMRÜKLERVGENELVMÜDÜRLÜĞÜNÜNDYETKİL DOSDUĞUDİTİRAZIPTYETKİSİZ GÜMRÜKVMÜDÜRLÜĞÜNCERİNCELENMESİTVEVREbiİV(ıeli İrası sılAma BmçsıtH İsndSaeeyeiaMerci eacavüzüiaauşığda
1119.3.601996D>E. 2001995/5615 2001996/2168Dn>"ÖĞRGÜMRÜKVVERGİSİPDEN MUAFDOSDUĞUDHALDEPYANLIŞLIKL ALINAN VERGİLERV(ıeade DAVRİ DİDMERCİVTECAVÜZÜ (rGümrükmVergeinndeerMuafiOau ) iHa-davYanlsşlsklnlAlınanrVergelei-eade DAVFAZL T HSİLPEDESENDVERGİV(ıeade DAVAOSYAN DMERCİ NEDYOLL NMASI (aeeyeiaMerci eacavüzüiH İsndSabspan>
1119.28/501996D>E. 2001996/1175 2001996/2221an>"İNTTARS(AT DÇÖZÜLMEMES D(tVergelemndeerÖncavveyavSo r ıe des EdesenıHükümleiitiada lEen ebesai ğe
DAVKES PDVEVİCRAİDRMLEMV(ıada lKsu su
1119.20011/1995D>E. 2001995/1156 2001995/3190Dn>"ÖĞRTASFİYEVHALİNDEPŞİRKETB(mVerge VeaCezalnııeaKimaveablT)vEdesei ğe
DAVGEÇERSİZ TEBLİGATR(DTasfiyetaönn İ davalducuiOrtçğaiYıpılanrTablTgatrbr> DAVD VARA SÜREHLİYETSB(mTasfiyetH İsndSabspan>
1119.17011/1995D>E. 2001995/286 2001995/255an>"İNTRİ DİDYI DANINPEVLİ LİDOSDUĞUDKONULAIB(zada nıerGelev vnıietki DAVTEMYİZ EDESEMEMEB(zİeyeiaiı DanıtieelevlivOau ) iKsu lnıadAleelev vnıietki
1119.15011/1995D>E. 2001995/6502 2001995/4568Dn>"ÖĞRTAŞINMAZ MAL SAT ŞTVAAiİVSÖZLEŞM SİNE İLİŞKİNRUYUŞSÜZLIKL RB(zGelevliaiı DaiYer mbr> DAVEVLİ LİDYI DARYEDSB(mTaşıemAz Mıl SatışiVaadiaSözleşKainAçıekin İdaUy şSüzl klnıdaabr> DAVİİ DE MAHKEMES NİNDEVLİ SİZLİĞSB(mTaşıemAz Mıl SatışiVaadiAçıekin İdaUy şSüzl klnıdaabspan>
1119.13011/1995D>E. 2001995/410 2001995/4427an>"İNTPARSELASYON İMLEMİNEDKAIŞI A VARA MARHAKK DBULUNMAMA( T(iHyeici SatışiVaadiaAakı klıdanıerbr> DAVTAPU MALİKİDOSMATZORUNLULUĞUD( Parses=iyon<İmin i nıKçışnvDda lAmSükİaçİdabr> DAVEHLİYETSİZLİKB(zHyeici SatışiVaadiaAakı klıdanıerParses=iyon<İmin i nıKçışnvAçt vera Açdaabr> DAVH DİCİVSAT ŞTVAAiİNEVDAYANAI KVPARSELASYONADKAIŞI A ISANDD VAR(ıTapuvMalikİlOlSü
1119.10010/1995D>E. 2001994/6066 2001995/2451an>"İNTUZLAŞSÜR( e rhiyat Ölcein UzlaşıairmiyyeerYükümlününvİmzAdA rAççıdığda<-vUzlaşıanıtiGerç klnşmemninr-lİeyeiaİmin ıSay lığı da
DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTGEREKENRİİ DİDİMLEMR( UzlaşıanıtiİmzAdA rİmtinarEen Kase -ieeyeşla AçyçıKsu Een ememainibr> DAVİİ DİDD VARKONUSU EDESEMEMEB(ze rhiyat Ölcein UzlaşıaiTutknçğınevİmzAdA rAççıdaerYükümlüibr> DAVİMZADANRİMTİNAB(ze rhiyat Ölcein UzlaşıaiTutknçğınevİmzAdA rAççıdma -ieeyeşla AçyçıKsu Een ememaibspan>
1119.22.501995D>E. 2001995/1874 2001995/1594Dn>"ÖĞRA IKLAM DİSTAMİDHAKK NDAVVERİSENDKAI (D(lTamyizeıKsu Een ebesai krvnıEen emeyai kaKçınılaribr> DAVMAHKEME KAI ( IPTA IKL NMASI (aMahk KaneliAç klnıairmiymemHakkendaıVerdlğe KçınııntTamyiz DAVTEMYİZ EDESEBESECEKDVEVEDESEMEYECEKDKAI (LAIB(zKçınııntAç klnaığAçiamiymemHakkendakiaMahk KaiAçınılnııibspan>
1119.18.501995D>E. 2001995/731 2001995/1196an>"İNTYÜRÜTME( PDDURDURULMASI İSTAMİD( ada lan ğğçeselde DAVNÖBETÇİ MAHKEMENİNDEVLİ İD( aosyç DAVD VARDESEKÇASİR(DYürütKaneliDurdldulığda
1119.1.501995D>E. 2001994/3027 2001995/1838Dn>"ÖĞRKES PDVEVUYGUL NMASI GEREKLİDİMLEMRNİT LİĞİVBULUNMASIBŞART R( eeyeşlİmin inıa AçlKsu su DAVRMAR PLAN DYIPISAN İTİRAZAVVERİSENDYAN TT(iİeyeiaa AçlKsu su DAVUYGUL M DİMAR PLAN IPTBÜYÜKŞEHİR BELEDİYEVMECLİS NCEPONAYL NMASI (aPlaaa OnaydA rÖncavYıpılanretir zavVeİesedaYanıtı ia AçvKsu su
1119.12.401995D>E. 2001994/1926 2001995/1571an>"İNTGÜMRÜKVGİREŞDBEYANNAMESİD(te dcileıSırasıedaıe haka ArEeenrGümrükmVemdisimleiembr> DAVÖDEMEYEVD VETVYAZI( T(iGümrükmGiieşrBeyannğmain eAze dcileıSırasıedaıe haka ArEeenrGümrükmVemdisimleieniÖmenmnin DAVKES PDVEVYÜRÜTÜLM SİTZORUNLURİMLEMR(rÖme eye Davet
1119.13.301995D>E. 2001992/643 2001995/966an>"İNTİHRACATTARHAKSIZVVERGİVİAD SİT(iHaksızveadeneliekts DAVKATMARDEĞERVVERGİSİTİAD Sİ(İNRHAKSIZVVERYEDSİZ YIPISMASI (aeadeneliekts
1119.16.201995D>E. 2001995/651 2001995/743an>"İNTŞİKAYETB(mVerge Hat lnııeıeraüznlte mnin DAVEVLİ Lİ MAHKEME (vŞikayet DAVVERGİBHATAL ( IPTDÜZELTESMESİT(iVerge Mahk KaseliurGeleveleleirmese
1119.16.201995D>E. 2001994/3567 2001995/664Dn>"ÖĞRÖZELBHATRİMLEMRVERÜCRETSB(mÖzeİıSantra-daliMükkıDışıea Kldulğ ia hileıPost lnı
DAVAOĞRUDANRUYGUL NABESİR İMLEMR(rÖzeİıHat İmin ıvnıÜcretivbr> DAVEVLİ LİDYI DARYEDSB(mİeyealİdae krebiaflnvİmin i Oaı da
1119.31.1/1995D>E. 2001995/10 2001995/28Dn>"ÖĞRSU ÜCRETPTARİF Sİ(İNRONAY T(iBe ediyeıMeclesİnİdaKçınırAlı Açİbr> DAVD N ŞTAYAVBAŞVURABESMERYETKİSİT(rBe ediyeıMeclesrAçınıı
1119.23/201994D>E. 2001991/6114 2001994/866an>"İNTKAI MANİF STOSU MUHTİ İYATI TRANSİTDEŞYA IPTYURTDIŞI EDESMEDİĞİVİDDİA( T(iee i atın NaktavÇevrn mninr-vİmin e Kçışnvada lAma Bbesai ğe
DAVTRANSİTDTİCARETERKONU MALIPTYURTDIŞI EDESMEDİĞİVİDDİA( T(iGümrükmVergeıvnıdisimleiemaçİdaAlınanree i atın NaktavÇevrn mninr-vİmin e Kçışnvada lAma Bbesai ğe
DAVGÜMRÜKVVERGİTVEVRESİMLERSBİÇİNDALINAN TARS(AT DNAKTE ÇEVRESMES D(tee i atın NaktavÇevrn mninrİmin i nıada lAma Bbesai ğe
1119.18/201994D>E. 2001992/308 2001994/113Dn>"ÖĞRKAMULAŞTIIMAVA VALAI NDAVEVLİ R(vİmin e Kçışnv-rBedesnıKçışnvbr> DAVKANUNSBİPOTAK TESİSİ (rBe ediyelierKçmulaşt rı daabr> DAVİMAR ISLAH PLAN IPTİPTAL DTALEBİ (rKçmulaşt rı <-aKçnuli İpot krTesiinibr> DAVİİ DİDYI DAR- ADLİDYI DANINPEVLİ İ (rKçmulaşt rı
DAVBELEDİYEm-tVALİLİKLERİNDRESENRYETKİSİT(rKçmulaşt rı <-aKçnuli İpot krTesiinibspan>
1119.26/1001993D>E. 2001992/2143 2001993/2931Dn>"ÖĞRRHTİRAZİVKAY TTDESEKÇASİR(DBeyannğmamVermeiSsinsİlaçİ davBeyannğmaeenrAyııiaak AtaVeİesebesai ğe
DAVBEYANNAMEYEDKAIŞI İTİRAZDHAKK NIN SAKLI TUTUSMA( T(iBeyannğmamVermeiSsinsİlaçİ davAyııiaak AtaVeİesedaİhtir ze Kçyıtlan ğğçese Anıbr> DAVİHTİRAZİVKAY TTİÇERMEYENRBEYANNAMET(iBeyannğmamVermeiSsinsİlaçİ davAyııiaak Ataİhtir ze Kçyıtlan ğğçeseaVeİesebesai ğe
1119.12.1001993D>E. 2001990/2184 2001993/4033Dn>"ÖĞRÖDEMETEMDİV(tŞirketıAdç ataüzn lenmain
DAVŞİRKETBAD DDÜZENLENENRÖDEMETEMDİV(tŞirketıAdç atHua AnrSouuçvaoğudığsıvbspan>
1119.13.101993D>E. 2001992/2790 2001993/78Dn>"ÖĞRVERGİ İNCELEM VRAPORU (rada lAmılaığığda<- Klsenşvnıiürütülmninrekrekenaemin lneeenrSay lığı da
DAVA VARA ISAMAMA( T(iVergeıekcelemelRaporuearada lAmılaığığda<- Klsenşvnıiürütülmninrekrekenaemin lneİlaçermemainibr> DAVİNCELEM VRAPORU (rada lAmılaığığda
1119.6.11/1992D>E. 2001992/460 2001992/184Dn>"ÖĞRDESEKÇALERVÜZERİ(DEPİLKVİNCELEM V(iİeyeiaiı DaiYerİ dava a vKsu su DAVRİ DİDYI DARYEDİ(DEPD VARKONUSU EDESEBESECEKDİMLEMD( SebepşvnıKsu Unsuıları ılaçermein DAVA VARKONUSU İMLEMİNRİİ DİDA VAYARKONUROLABESMERŞARTLAIIT(iSebepşvnıKsu Unsuılarırbr> DAVSEBEPTVEVKONURUNSURLAIIT(iİeyeiaiı DaiYerİ dava a vKsu su
1119.18/9/1992D>E. 2001992/310 2001992/159Dn>"ÖĞRA VARDESEKÇASİNİ VREbiİ(E İLİŞKİNRKAI (LAIB(ze myiz DAVTEMYİZ (aada lan ğğçeselierdine Açıekin İdaKçınılari-rMümkünvOaı ığda
1119.27.401992D>E. 2001989/141 2001992/1618Dn>"ÖĞRHİZMETVKUSURU (rMİTDRaporuedaaKişillklH klnıınıtiİhl İrEen Kase br> DAVMAbiİVVE MANİ İ TAZRS(AT (mİeyealİdaHizmit DAVRİ DİDAYL MLERVNEDENİYL VRİ DİDYI DADA A VARA ISABESMES D(Dİlgiİsmİeyeayetvıruldulğ AtaÖdaKçınırAlındıktaliSo r ıMümkünvOaı da
1119.14/501991D>E. 2001990/6928 2001991/1622Dn>"ÖĞRVERGİ VE CEZ VİHBARNAMELERİN PDA VAREDESEMEMESİT(ra nıştayvKçınııvrine Açıaüzn lenğnİbr> DAVD N ŞTAYPKAI ( RÜZERİ(EDYIPISAN VERGİ VE CEZ VİHBARNAMELERİT(iİeyeiaa AçlKsu su DAVRİ DİDA VARKONUSU OSAMAMAT(ra nıştayvKçınııvrine AçıYıpılanrVergeıvnıCezaaİhbarnğmaleiembspan>
1119.8/501991D>E. 2001991/962 2001991/836an>"İNTTARYİZ BAŞVURUSUNUNRSÜRES NDEN SONRA YIPISMASI (ae myiz DAVTARYİZ BAŞVURUSUNUNRTARYİZ MERCİ PTARAFINDANRREbiİV(ıSsinaşımıreniyle Anıbr> DAVSÜREAŞISIB(mTamyiz
1119.21011/1990D>E. 2001990/118 2001990/3589an>"İNTŞİRKETİNRTÜRVDEĞİŞTİRMESİT(iYylevŞirketiniVerge BorçlnııedatiSodumluiOlığdazbr> DAVVERGİVBORCUNDANRSORUMLULUKD(tŞirketenrTürza ğeştirmninr-vYylevŞirketiniSodumlulu) ibspan>
1119.11/1001990D>E. 2001989/2055 2001990/2727an>"İNTTARHDV VTAHAKKUKA İLİŞKİNRA VALAIB(zVerge Mahk Kalerİ davBakılaı ğeibr> DAVBAKANLAIBKURULUPKAI ( IPTİPTAL DTALEBİ (ra nıştay'avYıpılaı ğeibr> DAVEVLİ R(ve rhıvnıe haka Aatekin İdaDavğlnılatvıkanlar aldulurAçınııeınrİli İsAçıekin İdaTaiyplneıbspan>
1119.22.3/1990D>E. 2001988/1903 2001990/1062an>"İNTBELEDİYEVTARİF LERİ(EDİLİŞKİNRUYUŞSÜZLIKL RB(zAakı ğçnıeeç e hsesireniyle AnıFaiz DAVTARİF LERE AİTDUYUŞSÜZLIKL RB(zBe ediyeıTarifelne Açıekin İdaUy şSüzl klnııntAdliaiı DadaaÇözümlenmain
DAVALACAĞINVGEÇRÖDENMESİT(iFaiz
1119.28/201990D>E. 2001988/2444 2001990/224an>"İNTRİ DİDA VADÜREHLİYET (aMallkler lrKçtıKçışnl ve İnşaat Yıpmayı<ÜstllnedaKişiniulada lAmSürEhlDyetininvOaığığda
DAVMALİKLERLEDKATDKAIŞILIĞ TİNŞAAT (mÜstllnedaKişiniulBe ediyeıİmin i eAzeli İs DAVD VARA SÜREHLİYETSB(mKçtıKçışnl ve İnşaat Yıpmayı<ÜstllnedaKişiniulBe ediyeıİmin i eAzeli İs DAVKATDKAIŞILIĞ TİNŞAAT (mKişiniulada lAmSürEhlDyetininvOaığığda
1119.26/201990D>E. 2001990/55 2001990/169an>"İNTRİ DİDA VADÜREHLİYET (aeeyeşlİmin dStiDolayı DAVKAMULAŞTIIMAVKAIŞILIĞ TVERİSENDTAŞINMAZDÜRKİRACIVOSAN ŞAHS VEHLİYETSİZLİĞSB(meli İrası sılAmSürKsu su daabr> DAVİPTALDA VA( RA SÜRYETKİSİTBULUNMAMA( T(iİeyeiaemin DAVKİRACI IPTİPTALDA VA( RA SÜRYETKİSİTBULUNMAMA( T(iKçmulaşt rı
11 st An="border=none" clanğma=14/UYUŞSÜZLIK>

UYUŞSÜZLIK

>
1119.7.7.2008D>E. 2002008/89 2002008/197an>"İNTRSTANİSENDBELGELERİTİBRAZDETMEYERAK TEFTİŞİDANGELSEMEKD(ıatir zııekceleyeerAğırtCezaaMahk KasencaveelevsizllklKçınııvVeİesdlğe/Verge Mahk KaselcavUsulünn Uygunvada lAmn ı ı verektikçese AnıaosyçnıereadainAçıAçınıiVeİesdlğe -rOlumsuzieelev DAVOLUMSUZVEVLİ RUYUŞSÜZLIĞIB(mTaftişirEngeİlemek/İeyeiaPnıaaCezasıeatekin İdaatir zııekceleyeerAğırtCezaaMahk KasencaveelevsizllklKçınııvVeİesdlğem-tVerge Mahk KaselcavUsulünn Uygunvada lAmn ı ı verektikçese AnıaosyçnıereadainAçıAçınıiVeİesdlğe/Olumsuzieelev DAVHUKUKİTİHTİLAFL RDÜRUYUŞSÜZLIK MAHKEMES NEDBAŞVURMAKB(mebiaflarcatvıruldulığAçİektikilğe -rResenzBıruldueun KabulmEen emeyai ğe
1119.50202007D>E. 2002006/317 2002007/22Dn>"ÖĞRDESEKÇANİ VREbiİPKAI ( D(laeyeeıMahk Kaselce/3194ıYıs UynııncaıVeİesedaYıkımaCezasıeatKçışnveeyeiaiı DadaiİeyeiaPnıaaCezasıeatKçışnvAdliaiı Dadaaada lAmn ı Açİektikilğe -reelevsizllklKçınııvO B Ataeite lndirn emeyai ğe
DAVGVLİ SİZLİKBKAI (IROLAI KVNİT LENDİRESEMEYECEKDİİ DE MAHKEMES PKAI ( D(l3194ıYıs UynııncaıVeİesedaYıkımaCezasıeatKçışnveeyeiaiı DadaiİeyeiaPnıaaCezasıeatKçışnvAdliaiı Dadaaada lAmn ı Açİektikilğe -rai ğğçelierdineerbr> DAVİMAR KANUNU'NAVEVLİVVERİSENDYIKIMRVERRİ DİDPAI DCEZ ( T(iaeyeeıMahk KaselceaYıkımaCezasıeatKçışnveeyeiaiı DadaiİeyeiaPnıaaCezasıeatKçışnvAdliaiı Dadaaada lAmn ı Açİektikilğe eniyle Anıai ğğçelierdineer-leelevsizllklKçınııvO B Ataeite lndirn emeyai ğe
1119.3.402006D>E. 2002005/94 2002006/38Dn>"ÖĞRTÜRK TESEKOMVİL VKAPSAM DIŞI PERSONEL DAI SINDAKİVANLAŞSÜZLIK (rÖzeİleştTrn meıTarihnndeerÖncavaoğada-iİeyeiaiı DaiYerİ davÇözümlenmain DAVKAPSAM DIŞI PERSONELB(zlürkrTe ğğom'uda-iAralnııedaıÖzeİleştTrn meıTarihnndeerÖncavaoğadaAnlaşSüzl ğıniİeyeiaiı DaiYerİ davÇözümlenmain DAVÖZELLEŞTİRESMERTARİH NDEN ÖNC VAOĞANRANLAŞSÜZLIK (rlürkrTe ğğomaİleaKçpsamıDışı Persosğ TıAr sı dai-zİeyeiaiı DanıtieelevlivOau ) ibspan>
1119.23.1002000D>E. 2002000/21 2002000/40Dn>"ÖĞRTAPUTİPTAL DV VTESCİLD(Ars Ofiin DAVARSA OFİSİTGENELVMÜDÜRLÜĞÜNCEVSAT SAN ARSA (Ars rine AçıBe irtesedaSsiniaçİ davSatışiŞartlnıçna UygunvYıpı Yıpılığı vendatiGerirAlıemAda DAVSAT SAN ARSANINPEERİTALINMA( T(Ars OfiinnceiSatısatiArs nıtiGerirAlıemAda
1119.3.702000D>E. 2002000/4 2002000/29an>"İNTTASPİTRA VA( T(KaynçkiSuyueun Be ediyece DAVOLUMSUZVEVLİ RUYUŞSÜZLIĞIB(AdliaİeyeiaVeyavAskeeiaiı DaiMercielerİ daulEtiAz İkiin eAzebiaflarıvKsu su
11 st An="border=none" clanğma=14/BİM>

BİM

>
1119.28/302017D>E. 2002017/299 2002017/970an>"İNTRİ DİDİMLEMİNRİPTAL DİSTAMİD( ada cnnnulKçtıaiakğerıVergein ekselVUygulnıaieablT)i'neliÖzeİıEsaslariBölümünn eeleiemin DAVTÜZEL KİŞİLİĞİN PDTERKİN D( ada cnnnulKçtıaiakğerıVergein ekselVUygulnıaieablT)i'neliÖzeİıEsaslariBölümünn eeleiemin DAVA VAREHLİYETSB(mada cnnnulKçtıaiakğerıVergein ekselVUygulnıaieablT)i'neliÖzeİıEsaslariBölümünn eeleiemin
1119.27.202017D>E. 2002017/181 2002017/1076an>"İNTÖZELBUSULSÜZLÜKVCEZ ( IPTİPTAL DİSTAMİD( ada nen SonrGününvPazariGününçıaenkieksmese Neiyle AnıEnıeeç Be irtesedaTarihtelAmn ı AçİektikliıvnıZalaalulİAenaBuaSsinieeçiİeser krAma ı verAnlaşn ı klnlAma B ia AçnıerSsiniAşımırNeiyle Anıdine nıKçınıiVeİesdlğe -rTatel Güklerİ eliSsinlneera hilrOau ) iSsinnin SonrGünürTatel GükünçıRastlnısaiSsinnin Tatel Gükünü İzlyyetiÇalışıaiGükünütiBiti i nıKçeye Uzçyğı ğe/ada lSsinsİlaçİ davAmn ıışiOlu ) ndanrada cnnıerestinaf DAVA N ŞTAYPİİ DE VEVVERGİVMAHKEMELEDİ(DEPD VARA SÜRSÜRES D( a nıştay'd ıveiİeyee Mahk Kalerİ davAltmışıVerge Mahk Kalerİ davOtuzieünvOau ) /Verge disimıveiHarçlnııiAnıBenine aMallrYükümlneıvnıZamıvnıCezalnııedatiaoğadaUy şSüzl klnıdaaeablT)vYıpılanrHallneeevveyaveablT)vYne Açıeeçenaemin lneeeveablT)vTarihnne İzlyyetiGü dStiİtibarelaada lAmSürSsinsİlİdaBırlçyğı ğei-ıTatel Güklerİ eliSsinlneera hilrOau ) iSsinnin SonrGünürTatel GükünçıRastlnısaiSsinnin İzlyyetiÇalışıaiGükünütiBiti i nıKçeye Uzçyğı ğe/estinaf DAVSÜRENİ( SON GÜNÜNÜNDTATİLDGÜNÜN VRASTLAMA( T(iDdnıştay'd ıveiİeyee Mahk Kalerİ davAltmışıVerge Mahk Kalerİ davOtuzieünvOau ) m-tVerge disimıveiHarçlnııiAnıBenine aMallrYükümlneıvnıZamıvnıCezalnııedatiaoğadaUy şSüzl klnıdaaeablT)vYıpılanrHallneeevveyaveablT)vYne Açıeeçenaemin lneeeveablT)vTarihnne İzlyyetiGü dStiİtibarelaada lAmSürSsinsİlİdaBırlçyğı ğei-ıSsinnin İzlyyetiÇalışıaiGükünütiBiti i nıKçeye Uzçyğı ğe/ada lSsinsİlaçİ davAmn ıışiOlu ) ndanrada cnnıerestinaf
11 st An="border=none" claf=iddtc2577.>E.#15anğma=15>

ıMaddn 15

11 st An="border=none" clanğma=15.YI DATAY>

YI DATAY

>
1119.22.3/2017D>E. 2002017/13-518 2002017/520an>"İNTMAbiİVVE MANİ İ TAZRS(AT A VA( T(iAkeeen enaSözleşKalierKçmuıTüzeİrKişise Nite TğenemHaizlDavğlnnnulKçmuveücünürKullnnk Ataaüzn ledlğe İşıveiİmin lneeenrOlSüyıprÖzeİıHua Avekin İinndeliKaynçklanı ver-ıUy şSüzl ğınıAdliaiı DaiYerİ davÇözümlenmain DAVEĞİTİMVSÖZLEŞM SİB(mada cnyavEğiti ıveiÖğrlti ıaönn İ DAVYI DARYOLUR(rÖzeİıHua Avekin İinnenaVğrl ğntH İsndSaebiaflardanrBiiesi ierİeyeeiOlığdanıerSözleşKa DAVKAMUVTÜZEL KİŞİLİĞİB(mebiaflarıAr sı daiAkeeen enaSözleşKalierKçmuıTüzeİrKişise Nite TğenemHaizlDavğlnnnulKçmuveücünürKullnnk Ataaüzn ledlğe İşıveiİmin lneeenrOlSüyıprÖzeİıHua Avekin İinndeliKaynçklanı ve/Uy şSüzl ğınıAdliaiı DaiYerİ davÇözümlenmain
1119.210202017D>E. 2002015/4326 2002017/1350an>"İNTKURUMDİMLEMİNİNRİPTAL DİSTAMİD(Uy şSüzl ğınıÇözümü dSv506, 1479vveyav5510 S.aKçnul'udaUygulnıaiYer mBumadığı ve/İşıMahk Kalerİ itieelevlivOaı ı ve/İeyeiaiı Danıtieelev DAVEVLİ Lİ MAHKEME (2022 S.aKçnul KçpsamendakiaAyl ğınıKlse KainAçıvnıiersİz Ayl klnııntestirdadç ata ie aldumıİmin i eAzeli İs<-vİmıMahk Kalerİ itieelevlivOaı ı ve/İeyeiaiı Danıtieelev DAVYI DARYOLUR(Uy şSüzl ğınıÇözümü dSv506, 1479vveyav5510 S.aKçnul'udaUygulnıaiYer mBumadığı ve/İşıMahk KalerİieelevlivOaı ı ve/İeyeiaiı Danıtieelev
1119.25.1202012D>E. 2002012/10482 2002012/26913Dn>"ÖĞRÖDEMETEMDİNİNRİPTAL D(leelevsizlVergeıvnıİeyee Mahk Kalerİ davada lAmn ıprAmn ı ı verAmn ıışiİse Ssinsİnde Olupıaaığı venınterdesnnmedlğe -rAdliaiı DaiMahk KalerİiAr sı dakİieelevçıa ie Uy şSüzl klnıdaavıruldulğnıHükmü SomutvOsaydaiUygulnnk AtaSorueun Çözüsmain DAVRİ DİDYI DARKAI ( I TAKİBEN ADLİDYI DADÜRYENİVBİRPD VARA ABESMENİNRKOŞULLAIIT(iAdliaiı DaiMahk KalerİiAr sı dakİieelevçıa ie Uy şSüzl klnıdaavıruldulğnıHükmü SomutvOsaydaiUygulnnk AtaSorueun Çözüsmain DAVYISA BOŞLUKL ( IPTDOSDURUSMA( T(iÖme e Emri eAzeli İs/eelevsizlVergeıvnıİeyee Mahk Kalerİ davada lAmn ıprAmn ı ı verAmn ıışiİse Ssinsİnde Olupıaaığı venınterdesnnmedlğe -rAdliaiı DaiMahk KalerİiAr sı dakİieelevçıa ie Uy şSüzl klnıdaavıruldulğnıHükmü SomutvOsaydaiUygulnnk AtaSorueun Çözüsmain DAVHAK DÜŞÜRÜCÜVSÜRE (rSo r datieelevlivMahk KadnıAma B ia AçleelevsizlMahk KadnıAma ıışiOlB ia AçnıerDevamırNite TğendavaabulmEen er kreelevsizlMahk Kadnıada lAmn ı AçİİleaKçzçnı ıışiH klnıın SaklniTutulSuşiOlğı ğei-ıHAtaaüşürücüıSsinnin Hat lıaiı Daiaüzn nneiBığlniMahk Kadnıada nıerAçılı verearihn eeleiBe irsnnei ğe
1119.17011/2012D>E. 2002012/14897 2002012/23001Dn>"ÖĞRHAKSIZVFİİLDENDKAYNAKL NAN TAZRS(AT (mİtir zıereli İs<-vDavğlnlBe ediyeıvırkanl ve AçldııamiÇalışıalarıvSırasıedaıada cnvŞirketerAitiTe ğvizyon DAVRTİRAZIPTİPTAL D(lHaksızvFiildeliKaynçklananrTaz i atr-vDavğlnlBe ediyeıvırkanl ve AçldııamiÇalışıalarıvSırasıedaıada cnvŞirketerAitiTe ğvizyon DAVYI DARYOLUR(rHaksızvFiildeliKaynçklananrTaz i atr-vDavğlnlBe ediyeıvırkanl ve AçldııamiÇalışıalarıvSırasıedaıada cnvŞirketerAitiTe ğvizyon DAVEVLİ R(vDavğlnlBe ediyeıvırkanl ve AçldııamiÇalışıalarıvSırasıedaıada cnvŞirketerAitiTe ğvizyon
1119.14.3/2012D>E. 2002012/7-7 2002012/149an>"İNTBELEDİYEVAD DŞİRKETÇEDYIPISAN YOL ÇALIŞMA( NDAVZAI (DMEYDANAVEELM SİB(mada lnlBe ediyenin Eyin i eAzBorçlnıaKçnulu' daiYeırAlanrHaksızvFiilrNite TğendavOau ) m-ta AçnıerAdliaiı DadAleelüsai ğe
DAVMAbiİVTAZRS(AT A VA( T(iBe ediyeıAdç atYoliÇalışıasırYıpanlŞirketiniada cnvaldumun DAVADLİDYI DANINPEVLİ VALAN T(iBe ediyeıAdç atYoliÇalışıasırYıpanlŞirketiniada cnvaldumun
1119.22.9/2011D>E. 2002011/8726 2002011/13517Dn>"ÖĞRRTİRAZIPTİPTAL D(lDavğlnıınatvıkmarGelevelierAdliaiı DayavAitvOau ) m-tKçnuluntAç kç ıAdliaiı DayıieelevlivSaydığntH İlneİn İeyeiaiı DanıtiKçpsameıDışıedAlOau ) ibr> DAVADLİDYI DA (mİtir zıereli İs<-vDavğlnıınatvıkmarGelevelierAdliaiı DayavAitvOau ) /İeyeiaiı DanıtiKçpsameıDışıedAlOau ) ibr> DAVYI DARYOLUR(rİtir zıereli İs
1119.20202011D>E. 2002010/7-673 2002011/2Dn>"ÖĞRADAM ÇALIŞTIRANINPSORUMLULUĞUB(mada lnlBe ediyenin Altieeçit DAVBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ VALTGEÇİTVVE BENZERİDDÜZENLEMELERİTBAŞK DŞİRKETLERVELİYL VYIPTIIMA( T(iEsneıSözleşKainAçıady lıvO B Ata-iÜçüncüıKişileinıVeİesedaZçınıatekin İdaDavğnıerAdamiÇalıştııanıniSodumlulu) iKçpsamendaiakğer lndirn ei ğe/Hizmit DAVEVLİ Lİ MAHKEME (vada lnlBe ediyenin Altieeçit DAVESERVSÖZLEŞM SİB(mada lnlBe ediyenin Altieeçit
1119.14.402010D>E. 2002010/7-184 2002010/214Dn>"ÖĞRRTİRAZIPTİPTAL D(lBorçlu Be ediyeıHakkendaıİlamsızvecr ıeakibimYıpılığda DAVYI DARYOLUR(rİtir zıereli İs<-aAakı klıiada cnvBorçlu Be ediyeıHakkendaıİlamsızvecr ıeakibimYıpt vendatiAdliaiı DanıtieelevlivOau ) ibr> DAVEVLİ R(vİtir zıereli İs<-aAakı klıiada cnvBorçlu Be ediyeıHakkendaıİlamsızvecr ıeakibimYıpt vendatiAdliaiı DanıtieelevlivOau ) ibspan>
1119.8.702004D>E. 2002004/6220 2002004/9160an>"İNT3289RSAYILI KANUNAVEVLİVÖDENMESİTGEREKENRHA( LAT PAYININPT HSİL DTALEBİ (rGelevliaiı DaiYoluv-aAakı klıiGençllklveiSpor DAVEVLİ LİDYI DARYOLUR(rGençllklveiSpor DAVGENÇLİKBVE SPORVGENELVMÜDÜRLÜĞÜ'NE SPORVKULÜBÜNÜNDÖDEMESİTGEREKENRHA( LAT PAYININPT HSİL DA VA( T(iGelevliaiı DaiYoluv-aAakı klınıerBıruldBbesai ğe DAVSPORVKULÜBÜNÜNDGENÇLİKBVE SPORVGENELVMÜDÜRLÜĞÜ'NE ÖDEMESİTGEREKENRHA( LAT PAYININPT HSİL DA VA( T(iGelevliaiı DaiYoluv-aAakı klınıerBıruldBbesai ğe
1119.2.702002D>E. 2002002/5436 2002002/6003Dn>"ÖĞREVLİ Lİ MAHKEMEDE A ISANDD VAR(ıeelevsizlMahk Kadnkiia AçnıerDevamırOau ) m-teelevsizlMahk Kadnkiia AçİİleaKçzçnı ıışiH klnı SaklniTutulSuşiOlğı ğendatiHAtaaüşürücüıSsinlneİn daveelevsizlMahk KadnıAma ı vemZamaaa eeleiHesaplnaığAçibr> DAVGVLİ SİZ MAHKEMEDE A ISANDD VAR(ıKçzçnı ıışiH klnı SaklniTutulSuşiOlğı ğendatiHAtaaüşürücüıSsinlneİn daveelevsizlMahk KadnıAma ı vemZamaaa eeleiHesaplnaığAçiekreğe br> DAVHAK DÜŞÜRÜCÜVSÜRELERV(ıeelevsizlMahk KadnıAma B ia Açl-ıKçzçnı ıışiH klnı SaklniTutulSuşiOlğı ğendatiHAtaaüşürücüıSsinlneİn daveelevsizlMahk KadnıAma ı vemZamaaa eeleiHesaplnaığAçiekreğe br> DAVPRİMVBORCUBVE FAİZİNRİPTAL DA VA( T(iGelevsizlMahk KadnıAma ığda<- Kçzçnı ıışiH klnı SaklniTutulSuşiOlğı ğendatiHAtaaüşürücüıSsinlneİn daveelevsizlMahk KadnıAma ı vemZamaaa eeleiHesaplnaığAçiekreğe br> DAVRİ DİDYI DADA GVLİ SİZ MAHKEMEYEDYIPISAN BAŞVURUT(ra nıştayvVeyavalgiİsm"gelevli"lMahk KayetvıruldıaiearihnvO B AtaaabulmEen ei ğe
1119.26.3/2001D>E. 2002001/2229 2002001/2898Dn>"ÖĞRRAYİÇ BEDEL PDTENKİSİT(rRayiçrBedes Komiiyonueun Be irsndlğeiakğerıbr> DAVTARIMVALAN DDÖNÜŞMÜŞRYEDLERİNDDEĞERLENDİRESM SİB(mOdıatiKöylülerİ itiKalkendıra ığdaeatekin İdaO B AtaHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain
DAVOIMAN KÖYLÜLERİN PDKALK NDIRISMASI (aHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain eAzZilyetllğn rTespitiAçıekin İdaKsu Olığdazbr> DAVKÖY YIPISARININPTOPLUROLAI KVBULUNDUĞUDYEDLEŞİMVSAHAL ( IPTDEĞERLENDİRESM SİB(mHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain eAzZilyetllğn rTespitiAçıekin İdaKsu Olığdazbr> DAVEVLİ Lİ MAHKEME (vHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain eAzZilyetllğn rTespitiAçıekin İdaKsu OlığdazNeiyle AnıEşyarHua Auu ıalgiİlndirKase veiAdliaiı DanıtieelevlivOaığda
1119.22.3/2001D>E. 2002001/2233 2002001/2779Dn>"ÖĞRRAYİÇ BEDEL TAKDİR KOMİSYONUPKAI ( IPTİPTAL D(mOdıatiKöylülerİ itiKalkendıra ığdaeatekin İdaO B AtaHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain eAzZilyetllğn rTespitiAçıekin İdaKsu Olığdazbr> DAVOIMAN KÖYLÜLERİN PDKALK NDIRISMASI (aHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain eAzZilyetllğn rTespitiAçıekin İdaKsu OlupıEşyarHua Auu ıalgiİlndirKase br> DAVTARIMVALAN DDÖNÜŞMÜŞRYEDLERİNDDEĞERLENDİRESM SİB(mHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain eAzZilyetllğn rTespitiAçıekin İdaKsu OlupıEşyarHua Auu ıalgiİlndirKase br> DAVKÖY YIPISARININPTOPLUROLAI KVBULUNDUĞUDYEDLEŞİMVSAHAL ( IPTDEĞERLENDİRESM SİB(mHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain eAzZilyetllğn rTespitiAçıekin İdaKsu OlupıEşyarHua Auu ıalgiİlndirKase br> DAVEVLİ Lİ MAHKEME (vHaklSahipllğn eAzBe irsnnmain eAzZilyetllğn rTespitiAçıekin İdaKsu OlupıEşyarHua Auu ıalgiİlndirKase Neiyle Anıa AçyaıAdliaiı DaiYerİ davBakılığda
1119.20.102000D>E. 2001999/10772 2002000/204Dn>"ÖĞR2924RSAYILI KANUN UY ( C T HSİSB(mebkdie aomiiyonurAçınııeınrİli İsıvnıdayiçrBedesn rTen İinrası sı daaeelev
DAVRAİÇ BEDEL PDTESBİTSB(m2924RS.aKçnula eeleiYıpılanrTahses-eelevlivMahk Ka br> DAVTAKDİR KOMİSYONUPKAI ( IPTİPTAL D(m2924RS.aKçnula eeleiYıpılanrTahses-eelevlivMahk Ka-dayiçrBedesn rTen İinrbr> DAVEVLİ Lİ MAHKEME (v2924RS.aKçnula eeleiTahses EdesenıYeinıBiçesenıdayiçrBedesn rTen İinrvnıBueatekin İdaebkdie aomiiyonurAçınııeınrİli İsıbr> DAVYI DARYOLUR(r2924RS.aKçnula eeleiTahses EdesenıYeinıBiçesenıdayiçrBedesn rTen İinrvnıBueatekin İdaebkdie aomiiyonurAçınııeınrİli İsıası sılbspan>
11 st An="border=none" clanğma=15.A N ŞTAY>

A N ŞTAY

>
1119.20202017D>E. 2002016/909 2002017/462an>"İNTÇEVRE KANUNU'NAVMUHALEFETVNEDENİYL VKES LENRİİ DİDPAI DCEZ ( IPTİPTAL DA VA( T(iada lnlebiafen Hat lıaGösteİesmişiOlığda DAVA VALIPTARAFINBHATALIVEVSTERESM SİB(mHusumitin Re'seuraüznlte mnin
1119.14.1202016D>E. 2002016/1294 2002016/1272Dn>"ÖĞRÖDEMETEMDİNİNRİPTAL DİSTAMİD( Ssinaşımır-la AçyçıKsu Öme e Emirlerİ itiada cnnıerekğmatgahıAdinsİnde eablT)vEdesdlğe/SözvKsu su<Öme e Emirlerİ itieablT)ine İzlyyetiGü dStiİtibarelaYndlD( 7ibreünvaçerisİnde ada lAmn ı AçİektikirkenaBuaSsinieeçiİesdikteliSo r ıMahk KaiAçydenaieireurai ğğçe AnıAma B ia AçdarSsiniAşımırBumadu ) ibr> DAVV SİKADVEVEVRAKL ( TEBLİĞİB(mada cnrebiafendanrKlndiinAin EvdavBumadığı veıBirıSırad ıKlndise AnıBirliktevOturSüyanrvnıMisafiraO B AtaEvİ davBumadaAzKişiyeiYıpılanrTablTgatıtiUsulsüzaOau ) iİne ğdanıerYerİ daveelüsmndiğe<-iada nıerSsinaşımıreniyleİİleadine iektikilğe/Öme e Emri eAzeli İs DAVSÜREAŞISIB(mÖme e Emri eAzeli İs DAVTEBLİGAT (mÖme e Emri eAzeli İs
1119.6.1202016D>E. 2002016/5020 2002016/5555Dn>"ÖĞRKAMU İŞÇİSİNİ VBAŞK DBİRPKURUMA AKTARISMASI DDAİR İMLEMİNRİPTAL DA VA( T(iİlVÖzeİıİeyeesİnİdaKçlı rn ı AçİNeiyle AnıNakil/Büyükşehir Be ediyeserebiafendanrNormıKçero Fazl AçİOlu ) nata ie V İsllğnıBildirnmıYıpılı ver-iBe ediyenin dSaH Açm Mevki AçıAlıemAda DAVBÜYÜKŞEHİR BELEDİYEVBAŞK NLIĞI' DDA HUSUMETVYÖNELTESECEĞSB(mada cnnnulİhtiyaçrvnıNormıKçero Fazl AçİPersosğ ıO B AtaBildirKainAçıadir Büyükşehir Be ediyeıvırkanl ve İmin i Bumadu ) i-iaeyeeıMahk KaselceaBüyükşehir Be ediyeıvırkanl vennuldaıH Açm Mevki AçıAlıemAda DAVNORM KADRORVERRHTİYAÇ FAZLA( TPERSONELB(zYalnızcaıV İsllklHusumiti AnıaosyçnıerTek KmülrEttTrn meinrSuriti AnıAçınıiveİesmninAiAzHat lıaOau ) eun Kabulü
1119.4.1002016D>E. 2002016/8196 2002016/4066an>"İNTCUMHURİYET SAVCI( TOLAI KVEVLİ RYAPANDD VACI IPT667RSAYILI KHK UY ( C HSYKBKAI (IYLAVMESLEKTENRÇIKARISMASIDİMLEMİNİNRİPTAL DİSTAMİD( HSYKBKçınııeınrDİinpsn rSuçu İminnmain DAVRİ DE MAHKEMELERİN PDEVLİ İ (rCumhurDyet DAVİLKVDERECE MAHKEMES POLAI KVA N ŞTAY' DA A VAREVLÜSM SİB(mCumhurDyet
1119.4.1002016D>E. 2002016/8136 2002016/4076an>"İNTOLAĞANÜSTÜ HALDAÖNEMİ(DEPÇIKARISAND672RSAYILI KANUN HÜKMÜ(DEPKAI (NAMETİL VKAMU EVLİ İNDEN ÇIKARISMAD( ada nen İkkıDkticeıMahk KaseıO B AtaDdnıştaydaaeelüsai kia AçlnıdanrOaığı veı-aİeyeiaiı DadaiekselVGelevliaiı DaiYerİiOlB iİeyee Mahk Kasİnde ada lAmn ğı ğeibr> DAV672RSAYILI KHK İL VEVLİ İNDEN ÇIKARISANDD VACI IPTAÇTIĞIBA VADÜREVLİ LİDYI DARYEDSB(mİkkıDkticeıMahk KaseıO B AtaDdnıştay'd ıeelüsai kia AçlnıdanrOaığı veı-aeelü ıveiÇözümü ünaİeyeiaiı DadaiekselVGelevliaiı DaiYerİiOlB iİeyee Mahk KasİnevAitvOau ) eun Gözetn ei ğe
DAVİLKVDERECE MAHKEMES POLAI KVA N ŞTAY'DA A VAREVLÜSM SİB(m672RSay lı KHK İleaGeleveldeliÇıkada anlada cnnnulAçt ve ada nen İkkıDkticeıMahk KaseıO B AtaDdnıştay'd ıeelüsai kia AçlnıdanrOaığı veı-aeelü ıveiÇözümü ünaİeyeiaiı DadaiekselVGelevliaiı DaiYerİiOlB iİeyee Mahk KasİnevAitvOau ) lbr> DAVKAMUVEVLİ İNDEN ÇIKARISMAD( 672RSay lı KHK Sebybeylç/OlBğanüstü
1119.4.1002016D>E. 2002016/7983 2002016/4079an>"İNTOLAĞANÜSTÜ HALDAÖNEMİ(DEPÇIKARISAND669RSAYILI KANUN HÜKMÜ(DEPKAI (NAMETİL VKAMU EVLİ İNDEN ÇIKARISMAD( ada nen İkkıDkticeıMahk KaseıO B AtaDdnıştaydaaeelüsai kia AçlnıdanrOaığı veı-aİeyeiaiı DadaiekselVGelevliaiı DaiYerİiOlB iİeyee Mahk Kasİnde ada lAmn ğı ğeibr> DAV669RSAYILI KHK İL VEVLİ İNDEN ÇIKARISANDD VACI IPTAÇTIĞIBA VADÜREVLİ LİDYI DARYEDSB(mİkkıDkticeıMahk KaseıO B AtaDdnıştay'd ıeelüsai kia AçlnıdanrOaığı veı-aeelü ıveiÇözümü ünaİeyeiaiı DadaiekselVGelevliaiı DaiYerİiOlB iİeyee Mahk KasİnevAitvOau ) eun Gözetn ei ğe
DAVİLKVDERECE MAHKEMES POLAI KVA N ŞTAY'DA A VAREVLÜSM SİB(m669RSay lı KHK İleaGeleveldeliÇıkada anlada cnnnulAçt ve ada nen İkkıDkticeıMahk KaseıO B AtaDdnıştay'd ıeelüsai kia AçlnıdanrOaığı veı-aeelü ıveiÇözümü ünaİeyeiaiı DadaiekselVGelevliaiı DaiYerİiOlB iİeyee Mahk KasİnevAitvOau ) lbspan>
1119.7.602016D>E. 2002016/6359 2002016/4136an>"İNTÖZELBESASLAI TABİ MÜKELLEFLERVLİSTAS NEDALINMADİMLEMİNİNRİPTAL D(Mükeİleflnen rSnnnflanı rn ı AçnıerYasaliVeyavAndy saliBirıDdy nağıvBumadığı veı-meli İrası sınaaKsu OlBbesai ğebr> DAVMÜKELLEFLERİ( SI IFSANDIRISMASI IPTYISALRVERANAYISALRBİRPD YANAĞIBBULUNMADIĞIB(ÖzeİıEsaslaraıTabiıMükeİleflneıListainAçıAlıemAıİmin i eAzeli İrası sınaaKsu OlBbesai ğebspan>
1119.16.502016D>E. 2002016/15 2002016/3572Dn>"ÖĞRKAZA TASPİTRTUTANAĞI IPTİPTAL DİSTAMİD( Hazırl kmİmin i Nite TğendavHua Anremin DAVHAZIRLIK İMLEMİ (aMane iH sarlı KazarTespitiTut nağınıerMane iOsayen artçyaaKsuBbesmninndavve Uy şSüzl ğınıÇözümü dSvEtkiİsmOlanaİeyeiaveıAdliaiı DaiYerleiemebiafendanraikkatçıAlıemAda DAVKAS NRVERRCRAİDİMLEMD( KazarTespitiTut naklnııiİeyeiaiı DaiAlanındaaeataBışıearada yaaKsu Yıpılığda DAVTRAFİKBKAZA( T(iİeyeiaiı DaiAlanındaaeataBışıearada yaaKsu Yıpılığda
1119.5.502016D>E. 2002013/13968 2002016/3177Dn>"ÖĞRA VANINRHA( MVEVSTERESM DEN VEYA YINLIŞRHA( MVEVSTERESERAK A ISMA( T(iDi ğğçe rine AdSvekkıekceleKalierHusumit DAVHİZMETVKUSURU DDAYALIPTAZRS(AT İSTAMİD( AçınyollnıçnıerYapçm Bakı ıveiOnaıamiHizmitlerİ itiKaınyollnıç
1119.7.402016D>E. 2002015/6522 2002016/3413Dn>"ÖĞRYÖKBKURULUPKAI ( IPTİPTAL DİSTAMİD(Etlklİhl İİnde Bumadulu ) nata ie a AçyaaKsu İmin inıNihanremin DAVİPTALDA VA( NARKONUDİMLEMLERV(eeyeiaKçınırAlSürSsincİlaçİ davekrçetleştTrn enaemin lneıAr sı daiAncAtaeihanremin eAzeli İrası sınaaKsu OlBbesai ğe eelüşüvYne AçıHua AsaliProsedürlaçİ davYeırAlanıemin lneİn daveli İrası sınaaKsu OluştldBbesai ğe itiKabulmEen mninrekrekilğebr> DAVKAS NRNİT LİKL Dİİ DİDİMLEM (a AçyaaKsu İmin inıNihanremin DAVHUKUKİTDURUMU ETKİLEYENRİMLEMLERV(ada cnnnulAkadn itaHayatıtıaBüyük ÖlçüdSvEtkiİeyabn ai kaverOlumsuziBirçokrSouucatYoliAçabn ai kaDldumdaavumadaAza AçyaaKsu İmin inıada cnnnulMenfaateni
1119.4.402016D>E. 2002014/1845 2002016/1931Dn>"ÖĞRATAMADİMLEMİNİNRİPTAL D(ıada cnnnulŞubeıMüdürüvGeleveldeliAlıemAda DAVKANUN HÜKMÜ(DEPKAI (NAMETİL VEVLİ DEN ALINMAD(zKçnul Nite TğenemTaşıyatiHua AnrBirıDüzn lemeiİleaGeleveldeliAlıemışiSay lğniada cnvHakkendaıada lnlaeyeeceaaldulSuşiİeyeiaa AçyaaKsu OlBbn ai kaBie İmin inıVğrl ğnndatiSözvEen KainAçıOa nçkmBumadığı ve br> DAVRİ DİDYI DANINPEVLİ İD(zKçnul Hükmü dnıAçınınğmaİer iürütmeiOrgçnıeınaBirıemin ivOaığklnlBirliktevFonksiyosğ ıAmadaAzKçnul Nite TğenemTaşıyatiHua AnrDüzn lemeİer Olupıİeyeiaemin leinıKçışnvAma B ia AçlnııntÇözümüyleaGelevliaİeyeiaiı DadaiKHK Hükümlnei eAzeli İs DAVİİ DİDİMLEM (lada cnnnul662RSay lı Kçnul Hükmü dnıAçınınğma UynııncaıŞubeıMüdürüvGeleveldeliAlıemışiSay lı ver-ıada cnvHakkendaıada lnlaeyeeceaaldulSuşiİeyeiaa AçyaaKsu OlBbn ai kaBie İmin inıVğrl ğnndatiSözvEen emeyai ğe/ada nıerdine iektikilğe bspan>
1119.14.3/2016D>E. 2002016/338 2002016/680an>"İNTRHALEVNEDENİYL VYIPISAN RTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ZIMNE VREbiEDİLDİĞİNDEN BAHİSL VİPTALDA VA( R(İtir zenvŞikayet DAVRTİRAZEN ŞİKAYET TARİH NDEN SONRA YİRMİDGÜ(DEPDOSYANINRTEKEMMÜLDETMEMİŞ OSDUĞUB(Zımne dit İmin indetiSözvEen emeyai ğeneenrveıada lnlaeyeenin AncAtaeihanrKçınılnıınıerada lKsu su DAVRİ DİDA VAYARKONUDEDİLEBESECEKDİMLEM (Eldnkiia AçdaaOrtadaiİeyeiaada yaaKsu Edesebesai krBie İmin inıO ı ı verektikçese Anıa AçnıerekcelenmnksizitiUsuldStidine AçıAçınıiVeİesmninrekrekilğe -iatir zenvŞikâyet
1119.8.3/2016D>E. 2002016/1573 2002016/1183Dn>"ÖĞRPERFOIMANSTDEĞERLENDİRMES NDEVBAŞ ( SIZVSAYILMADİL VİLGİL Dİİ DİDİMLEMİNRİPTAL DA VA( T(iB İmin eıady nAtaYönetmellğn rdavBazııMaddnlnei eAzeli İs DAVA VARDESEKÇASİNİ VB LİRSİZ OSDUĞUB(lada cnnnulBiieyseİıİmin DAVDÜZENLEYİCİDİMLEMİNRİPTAL D(lada cnnnulHangiıTaseplneeevBumadu ) eun Ta
1119.23.2/2016D>E. 2002015/1658 2002016/901Dn>"ÖĞRTAŞERONDŞİRKETVNEZD NDEVİŞÇİTOLAI KVEVLİ RYAPMAD(HastanadnıÇalışıaiDldumuna UygunvKçero Tahses Edesmain DAVRİ DİDYI DA (Uy şSüzl km190 S.aekselVKçero ve Usulü DAVİİ DİDİMLEM (Taşeronvİşçİ in HastanadnıÇalışıaiDldumuna UygunvKçero Tahses Edesmain DAVKADRORT HSİS DİSTAMİD(Taşeronvİşçİ in/Zımne didıİmin i eAzeli İs
1119.15.2/2016D>E. 2002015/14810 2002016/486an>"İNTBİRİMVTEKLİFİ EMNİYET HİZMETLERİTSI IFI MENSUPLAIITATAMADVERYEDTDEĞİŞTİRMEVYÖNETMELİĞİ'Nİ V34.VMAbiASİ'NİNRİPTAL DİSTAMİD(Özlükıaosyçsı daiBumadu ) iSsincerB Kçydenlada cnnnulHua AnrDldumunavEtki Edai ğe eelüsdüğündStiİeyeiaa AçyaaKsu OlBı krKlsenşvnıiürütülmninrekrekenaBirıemin DAVİCRAİDİMLEMD("BirnmıTiklifi, Emneyet DAVATAMADVERYEDTDEĞİŞTİRMEVYÖNETMELİĞİ'Nİ V34.VMAbiASİ'NİNRİPTAL DİSTAMİD(BirnmıTiklifi Emneyet
1119.11.202016D>E. 2002013/9693 2002016/660an>"İNTATAMADİMLEMİNİNRİPTAL DİSTAMİD(2577RSay lı Kçnul UynııncaıMilİs DAVİLLERVAI SITATAMAD(Mevzuat Hükümlnei UynııncaıİllneıAr sı DAVHUSUMETV(İllneıAr sı
1119.11.202016D>E. 2002013/10698 2002016/658Dn>"ÖĞRASANDDEĞİŞİKL ĞİDİL VATAMAD(YetkiİsmMıkamıerMilİs DAVHUSUMETV(ada nıerH Açm GösteİesmaeenrveyavYanlsşrH Açm Gösteİeser krAma ığda
1119.3.2/2016D>E. 2002015/10165 2002016/534Dn>"ÖĞRPROFESÖRLÜKVKADROSU DBAŞK DBİRİNİ VALINMA( NARİLİŞKİ VYÖNETİMVKURULUPKAI ( IPTİPTAL DA VA( T(AtnıaiYetkiselierRikiörmebiafendanrYıpılı ve/ecr i DAVNİHAİVBİRPİMLEMDBULUNMADIĞIB(ProfesörlükıKçerosunavAtnıanıerYöneti alduluBKçınıı DAVİCRAİDVA(FIBBULUNMAYANVHAZIRLIK ÇALIŞMAL ( IPTRİ DİDA VAYARKONUDOLAMACAĞIB(ÜçüncüıKişileiierHenüzrHua Auu ıEtkiİemyyetiYaliiMenfaatinrİ ilİhl İrEtmeyanıemin lneİn ada lKsu su DAVİİ DİDİMLEM PDKASİNLİKBÖZELL ĞİDBULUNMADIĞIB(aüşülceaGibiıBilgiiVeİecirveyavHAzırl ğaiEsasıemin lneİn vnıÜçüncüıKişileiierHenüzrHua Auu ıEtkiİemyyetiYaliiMenfaatinrİ ilİhl İrEtmeyanıemin lneİn ada lKsu su DAVATAMADHAKK NDAVREKTÖRÜNVİCRAPKAI (VALDIĞININPEVZETESECEĞSB(Yöneti alduluBKçınıı
1119.20202016D>E. 2002015/9290 2002016/336an>"İNTPARSELASYONDİMLEM PERİLİŞKİ VBELEDİYEVENCÜMENDKAI ( IPTİPTAL DİSTAMİD(AynııDüzn lemeiSnnnıı DAVAYNIDDÜZENLEMETSI IRI İÇ NDEVOLAN TAŞINMAZLAI İLİŞKİ VA ISANDD VAR(Parses=iyonıİmin i eAzeli İs DAVTEKRDESEKÇADİL VD VARA MAR(Parses=iyonıİmin i çıekin İdaBe ediyeıEncümeurAçınııeınrİli İsıamiym m-mada lKsu su DAVPARSELASYONDİMLEM Pİ VBÜTÜNVHALDEVİNCELENMESİT(Parses=iyonıİmin i eAzeli İs
1119.19.102016D>E. 2002014/6443 2002016/73Dn>"ÖĞRKOOPERATİF TASFİYEVMEMURU UN VERGİDCEZ L ( IPTKALDIRISMASIDA VA( TA MA( T(an ğğçeselieraçeriğeneenrveıSonaSayfalnıınıer"S.tS.t...iYıpılKsoperatifi TasfiyeıMemuru<" KçydeylnlİmzalnnıışiOlmAdandatiMuradç ıerYapçlKsoperatifi Adıearada ıAmmAkrOlu ) eun Aç kç ıAnlaşn ı ver-ıVerge Mahk KaselceaDi ğğçe dit veıSonr sı daiVeİesedaada ıdit KçınılnıındavHua A Uynıl kmBumadığı vebr> DAVDESEKÇAPİ VREbiİ /VAYNIDYINLIŞLIK NEDENİYL VA VANINRREbiİ (TasfiyeıMemuru DAVV RGİDCEZ L ( IPTKALDIRISMASIDAMACIYLAVKOOPERATİF TASFİYEVMEMURU UN A VA( TA MA( T(Verge Mahk KaselceaDi ğğçe dit veıSonr sı daiVeİesedaada ıdit KçınılnıındavHua A Uynıl kmBumadığı vem-
1119.11.102016D>E. 2002014/924R2002016/92Dn>"ÖĞRİİ DİDPAI DCEZ ( IPTİPTAL DİSTAMİD(Adliaiı Dadaaİtir zıerdine AçıAçınıiVeİeser krAlsenleştTğe -iaeyeeıMahk Kaselceaada nıereelev DAVŞİRKETİ( SÖZLEŞM L DAVUKAT ÇALIŞTIRMARZORU LULUĞUNA UYMAMA( T(VeresedaİeyeiaPnıaaCezasıeaaİtir zıerAdliaiı Dadaadine AçıAçınıiVeİeser krAlsenleştTğe -iaeyeeıMahk KaselceaAlsenşHükümrSebybeylçıada nıerekcelenmnksizitidine iAçınııedavHua A Uynıl kmBumadığı ve/ada nıereelev DAVADLİDYI DADAVKASİNLEŞENRİİ DİDPAI DCEZ ( IPTİPTAL DİSTAMİD(İeyee Mahk Kasİnde AynııKsu daıAma B ia Açdarada nıereelev
1119.29.1202015D>E. 2002015/7961R2002015/13052Dn>"ÖĞRTAŞINMAZIPT2/BTOLAI KVOIMAN SI IRI DIŞ NARÇIKARISMASIDİSTAMİYL VYIPISAN BAŞVURU UN REbiİNEDDAİR İİ DİDİMLEMİNRİPTAL DA VA( T(İeyeiaiı DadaiHükmedesei kriı Da ğığzGideİlnei eAz6100 S.200eeleiBe irsnnei ğe<-t2577RS.K DAVV KALET ÜCRETİ(E HÜKMEDİLMEMES P(Hua A UygunvOlu ) /a AçnıerUsuldStidine /Mahk KaceiİşiniEsasenaiYönellklOaı yativeıSadece DAVGVLİ SİZLİKBVE YETKİSİZLİKBKAI ( VV RESM SİB(HarçlnıaKçnul'avEkli (1)RSay lı earife'neliA/1VMd. Mahk KalierYetkisezllklveyaveelevsizllklKçınıı
1119.24.1202015D>E. 2002015/4952R2002015/6201Dn>"ÖĞRİPTALDA VA( NIPTZORU LULUKL ( T(İli İs DAVSADECE YÜRÜTMAPİ VDURDURUSMASIDİSTAMİT(İmin inıeli İs
1119.23.1202015D>E. 2002014/5600R2002015/5509an>"İNTOKULRVERKURUMVMÜDÜRLÜKLERİ( VYIPISAN ATAMAL ( İPTAL DTALEBİPİ VREbiİNEDDAİR İİ DİDİMLEMİNRİPTAL DA VA( T(rHer Bie AtnıaiaçİdaAyrı ada lAmn ı Açİektikilğeiektikçese AnıYeinlıMahk Ka itiada y rdine iverIsrnıaKçrnıç<- AncAtaada lan ğğçeserekceleneiğeneelT krBie İeyeiaİmin inıada lEdesdlğenin Anlaşn abn ei ğe
DAVTEKRBİR İİ DİDİMLEMİNRİPTAL N PDKONUDEDİNİLDİĞİNİ VANLAŞILABİLDİĞİR(r2577RS.K. 15/5 M. Uynııncaıada nıerdine Açıadir İeyeeıMahk KaselitiAçınııedavYasaliemabet DAVA VACI IPTİLERİTSÜRDÜĞÜ İİDİAL ( NİT LİĞİR(rT krBie İeyeiaİmin inıKsu Edenesdlğe SouucunavVada abesmninnierMümkünvOlu ) ı-meli İrası sı/İeyeiaİmin
1119.10/1202015D>E. 2002013/10505R2002015/10128Dn>"ÖĞRA VACI IPTEŞİPTARAFINDANVYIPISAN TAYİN BAŞVURUSUNUN ZIMNE VREbi PERİLİŞKİ VİMLEMİNRİPTAL DA VA( T(Doğrudatiada cnyııalgiİlndireereelev DAVEŞPTARAFINDANVYIPISAN BAŞVURUT(İeyeiaada yaaKsu Edesebesai krAlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıemin DAVKAS NRVERYÜRÜTÜSM SİBGEREKENRİMLEM (a AçcnnnulEşimebiafendanrYıpılğtiTayin
1119.30/1102015D>E. 2002015/2306R2002015/4231Dn>"ÖĞRİPTALDA VA( YLAVBİRLİKTEPTAZRS(AT İSTAMİNDEVBULUNUSMA( T(iDda nıerTaz i eAçıAçınıiVeİesmninrrmiynedaMiktnııntAmnkvverTa DAVYI DALAMA USULÜNEDAYKIRI D VARDESEKÇASİT(iNoksanl klnııreaığmlnSAkrrineeaOtuzlGü lükıSsiniVeİeser krDi ğğçenitidine
1119.27.1002015D>E. 2002015/3770R2002015/4357Dn>"ÖĞRİŞRYEDİNİ VMÜHÜRLENERAK KAPATISMASI DİLİŞKİ Vİİ DİDİMLEMİNRİPTAL DA VA( T(İeyeiaİmin inıAlsenşvnıiürütülebesie Oaığı vendatiBahislçıada nıerdine Ain Hat lıaOau ) i- DAVUSULVHUKUKU HÜKÜMLERİN PDKATARYORUMSANMASI IPTİNSANVHAKL ( TİHLALLERİ( VNEDEN OSDUĞUB(Adesaiı Da ğemAıHakkei-ıMahk KayetErişim DAVA VACI IPTİLKRDESEKÇASİNİ VKAS NRVERYÜRÜTÜSEBESİR NİT LİĞİRBULUNDUĞUD(ada cnrebiafendanrİşyerİlierMühürsnnmain DAVMAHKEMEYEDERİŞİMVHAKK T(İeyeiaiı Da ğığzUsulü DAVADİLVYI DALANMADHAKK V(ada nıerKsu su
1119.21.1002015D>E. 2002015/3591R2002015/8147Dn>"ÖĞRİİ DİDA VAYARKONUDOLABESECEKDİMLEMLERV(rKlsenşvnıiürütülmninrekreklivemin lneİn İeyeiaada yaaKsu Edesebesai klneev-rKlsenşvnıiürütülmninrekreklivemin Nite TğendakiaEğiti ıUzıanı Una nıylnlAtnıaiamin i eAzada lKsu su DAVİL MİLL DEĞİTİMVMÜDÜRÜTEMDİNEDEĞİTİMVUZMANI UNVANIYLAVATAMAD(rKlsenşvnıiürütülmninrekreklivemin Nite TğendaaOau ) iİli İrası sınaaKsu Edesebesai ğem-
1119.1.1002015D>E. 2002015/2258R2002015/7407Dn>"ÖĞRTAŞERONDİŞÇİSİNİ VKADRORT HSİS İSTAMİD( Uy şSüzl ğınıKçmuvKldumıveaalduluşlnıınatAitıKçerolnıın İhdğAçiali İsıvnıKullanılığdanara ie Esasıve Usullneevaüzn leyeurAHK'eınrUygulnnığdandaAzKçynçklanı ve<-iKçero Tahses amiym eAzdine Açıekin İdaİmin inıeeyeiaBirıemin DAVKADRORT HSİS İSTAMİPİ VREbiİ (ıeeyeiaBirıemin DAVYI DARYOLURUYUŞMAZLIĞIB( Taşeronvİşçİ in ada lnlaeyeeeenrebiafenaiKçero Tahses TasebeninıKçmuvKldumıveaalduluşlnıınatAitıKçerolnıın İhdğAçiali İsıvnıKurulığdanara ie Usul vnıEsaslarıiBe irsnyeurAHK'eınrUygulnnığdandaAzaoğu ) i-iKçero Tahses Tasebeninıdine iİmin ininıeeyeiaBirıemin
1119.29.902015D>E. 2002015/2594 2002015/4918Dn>"ÖĞRÖSYM'Nİ VALAPDKONTROLÜRYAPMAKSIZIPTATAMADYAPTIĞIB( Norm İrZnıandaaİşeıvırlğyğığı daAzKçynçklıvTaz i atiİmiym /Di ğğçenitidine <-iada nıerAtnıaiYıpılığdaİamiym eAzdine Açıekin İdaİmin nıKçışnvAma B iİli İrası sınaaBığlnaBirıTa DAVDESEKÇAPİ VREbiİ ( Norm İrZnıandaaİşeıvırlğyğığı daAzKçynçklıvTaz i atiİmiym <-iada nıerAtnıaiYıpılığdaİamiym eAzdine Açıekin İdaİmin nıKçışnvAma B iİli İrası sınaaBığlnaBirıTa DAVNORMAL ZAMANDAVİŞEVBAŞLAYAMAMADANVKAYNAKLIPTAZRS(AT İSTAMİD( Ösym'neliAaaAzKontrolüiYıpm ksızıerAtnıaiYıpığdaİ-iada nıerAtnıaiYıpılığdaİamiym eAzdine Açıekin İdaİmin nıKçışnvAma B iİli İrası sınaaBığlnaBirıTa DAVD VANINRKONUSURVERHUKUKİTSEBEPLERİTAÇIKDOLMADIĞIB(iDi ğğçenitidine /Norm İrZnıandaaİşeıvırlğyğığı daAzKçynçklıvTaz i atiİmiym <-iada nıerAtnıaiYıpılığdaİamiym eAzdine Açıekin İdaİmin nıKçışnvAma B iİli İrası sınaaBığlnaBirıTa
1119.29.902015D>E. 2002013/4271 2002015/4905Dn>"ÖĞRDESEKÇAPİ VREbiİ ( AlBı klnıın Bie KısmeD(rKıdn DAVAYNIDDESEKÇADİL VFARKLIPYI DARKOLL ( DİLİŞKİ VTALEPTEVBULUNUSAMAYACAĞIB(mMilİs DAVKIDEMPTAZRS(ATI İZİ VÜCRETİVİŞ SONUPTAZRS(ATI İSTAMİD( Milİs DAVMİLL DSARAYL (DDAİREVBAŞK NLIĞINDAV4/C
1119.16.902015D>E. 2002015/2773 2002015/3169an>"İNTRHALEVSÖZLEŞM S NDEN DOĞANVUYUŞMAZLIKa(rİhaAnıAçınıııAlıemAdandatiSözleşKa itiİmzalnnı sı DAVRHALEVİMLEM PERDAYALIPİMLERDEN ADLİDYI DANINPEVLİ İNDEVOLAN İMLERVRİ DİDYI DANINPEVLİ İNDEVOLAN İMLERV(iSözleşKa itiİmzalnnı sındatiSonr rSözleşKa itiUygulnnığdandaAzaoğan
1119.15.902015D>E. 2002015/2020 2002015/3163Dn>"ÖĞRGEÇİCİDTAMİPATIN İRAT KAYDEDİLMES PERİLİŞKİ VİMLEMİNRİPTAL D(rada lan ğğçeselierİmin inıeli İs DAVTAZRS(AT İSTAMİDİL VİPTALDİSTAMİPİ VAYNIDDESEKÇADEVİSTANMESİT(vTaz i atiİmiym iraçeretiKısmenıniaoğrudatiMahk Ka itiekceleKasi nıTabiıOlı AçnaiKçışnnaİli İs DAVİSTAMLERVAI SINDAKİTHUKUKİTBAĞLILIKa(rDda nıerTaz i atiİmiym iraçeretiKısmenıniaoğrudatiMahk Ka itiekceleKasi nıTabiıOlu ) /İli İs DAVİTİRAZEN ŞİKAYET ( İli İs
1119.10.902015D>E. 2002015/1467R2002015/5045Dn>"ÖĞRTAMPYI DARA VA( T(ra AçnıtiSsiniAşımı DAVV KALET ÜCRETİT(vTa DAVTAMPYI DARA VA( NINPSÜREVAŞIMI NEDENİYL VREbiİ ( Maktu Vekalet ÜcritilçıHükmedesmnin
1119.3.902015D>E. 2002013/3202R2002015/2872Dn>"ÖĞRTARAF EHLİYET D(rada lan ğğçelnei eAzEhleyet DAVA VACIVŞİRKETİ( TÜZELBKİŞİLİĞİNİ VSONA ERMESİT(vTaiafzEhleyeti eAzSoua Erdiğe ada nıerEhleyet
1119.11.502015D>E. 2002014/529 2002015/3047Dn>"ÖĞRBİR YILDANVFAZLA HÜRRİYET DBAĞLAYICIVCEZ ASMAD(Kısıtlnl kmH İs/Vain DAVV RGİDMAHKEMES Nİ VSÜREAŞIMI NEDENİYL VA VAYIVREbiETMES Nİ VHATALIPOSDUĞUB(6100 S.200Usuleiİlin İdaHükümlnei eAzGözetn ei ğe<-ıMahk KacnıSulhvHua A Mahk KasİnevDldumun DAVBEKLETİCİDMESEL V(Kısıtlnl kmNeiyle Anıada lEhleyeti eAzKçybedesmnin<-vDldumun
1119.27.402015D>E. 2002015/645R2002015/1619an>"İNTRHALENİNRİPTAL DİSTAMİD(emin lneİaeases Eden İeyea itidavH Açm Ksu munavAlıeB AtaaosyçnıerTek KmülrEttTrn meinrSuriti AnıBie KçınıiVeİesmninrekrekilğeneenrMahk KarAçınııedatUsul Kurallnıçn Uygunlukieelüsmndiğebr> DAVHUSUMETV(İhaAnıemin ivİAnıİhaAnıSözleşKas Açıadir İmin lneİn daveli İiiİmiym iraçeretia AçdarAnılanremin lneİaeases Eden İeyea itidavH Açm Ksu munavAlıeB AtaaosyçnıerTek KmülrEttTrn meinrSuriti AnıBie KçınıiVeİesmninrekrekilğebr> DAVUSULVKURALL ( DAYKIRILIKa(İhaAnıemin ivİAnıİhaAnıSözleşKas Açıadir İmin lneİn daveli İiiİmiym i-iİmin lneİaeases Eden İeyea itidavH Açm Ksu munavAlıeB AtaaosyçnıerTek KmülrEttTrn meinrekrekilğe/Mahk KarAçınııedatUsul Kurallnıçn Uygunlukieelüsmndiğebspan>
1119.25.3/2015D>E. 2002011/509 2002015/1773Dn>"ÖĞRBÜYÜKŞEHİR BELEDİYEVMECLİS DKAI ( IPTİPTAL DİSTAMİD(aDi ğğçe dit Açınııırine Ae ada cnrebiafendanrVeresedaYynesamelan ğğçeselierKçydaieirnşvearihn itiada lAmmArSsinin in Hesaplnnığdanda EsasıAlıemAdanarveıSonuçrİtibaee AnıDi ğğçe dit Açınıınenlada cnyaaVerdiğe YynesamelHakkenıniOrtadaerKçldnıılmasenaiYönellklKçrnıçnın Hat lıaOau ) ibr> DAVİMAR PLANININRİPTAL D(rrmiym AnıSonaAskıvearihn ivİzlyyetiGü dStietibaeaniAtıışiGü raçİnde ada lAmn SAAçİektikilğei-iaeyeeıMahk Kaselceaada lAmmArSsinin HesaplnnırkenaİkkıDda lAmmArearihn itiSsinye EsasıAlıemAda DAVDESEKÇAVRETBKAI ( V(iada nıerKsu suluntAç kl ğatKavuştldu SAAçİektikilğeiYolundakiiai ğğçe dit Açınıınenlekreklnei eAzYne Açıeetiresdlğe vnıBuaYynelan ğğçesereAnıAçn eun Tanıı ververMahk Ka itiUygulnığyğıSoktu) iai ğğçeselizYynesamelHakkenııKullanı vereözetn er krada lAmmArSsinin in Hesaplnnığda DAVYENİLEMETHAKK V(ıada lKsu suluntAç kl ğatKavuştldu SAAçİaçİdaVeİesedaai ğğçe dit Açınııırine Ae ada cnrebiafendanrVeresedaYynesamelan ğğçeselierKçydaieirnşvearihn itiada lAmmArSsinin in Hesaplnnığdanda EsasıAlıemAdaıveıai ğğçe dit Açınıınenlada cnyaaVerdiğe YynesamelHakkenıniOrtadaerKçldnıılmasennulHua A AyknııaOau ) mbr> DAVA VARA MARSÜRESİT(vBüyükşehie Be ediyeıMecliseiAçınııennaİli İs<-ıada lKsu suluntAç kl ğatKavuştldu SAAçİaçİdaVeİesedaai ğğçe dit Açınııırine Ae ada cnrebiafendanrVeresedaYynesamelan ğğçeselierKçydaieirnşvearihn itiada lAmmArSsinin in Hesaplnnığdanda EsasıAlıeBmAyğı ğe/İkkıDda lAmmArearihn itiSsinye EsasıAlıemAda
1119.11.3/2015D>E. 2002013/3390R2002015/1374Dn>"ÖĞRHASTAVHAKL ( TİHLAL DKAI ( IPTİPTAL D(iİeyeiaa AçyaaKsu OlBbn ai kaAlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıeeyeiaİmin DAVİİ DİDİMLEM (lada yaaKsu İmin inıeataBışıearada cnnnulHua AnrDldumundaıa ğeşikllkliı atanaBirıeeyeiaİmin DAVHAZIRLIK İMLEMİ (laoktor DAVKAS NRVERYÜRÜTÜSM SİBZORU LUVİİ DİDİMLEM NİT LİĞİR(rİli İs
1119.11.3/2015D>E. 2002014/4543R2002015/1029an>"İNTREKTÖRLÜKVİLANININRİPTAL DİSTAMİD(Üyelnei eAzMenfaateninıEtkiİenmeinrSebybeylçıa AçyaaKsu İmin iYönü dStiada cnrDern ğenrSubjekilfiAnlamdaaEhleyetlivOau ) iKuşkusuziOlu ) ndanrAkin DAVSÖZLEŞM L DPERSONELD(Biyomndikal CihazrTeknolojiseiProgramaiMezullaııennaRöntgenreatnikneİiOaB Ataeelev DAVSUBJEKTİF EHLİYET KOŞULUP(RikiörlüğünıSözleşKaİsmPersosğ ıAlı enara ie İlçnıeınaİli İs<-ıÜyelnei eAzMenfaateninıEtkiİenmeinrSebybeylçıa AçyaaKsu İmin iYönü dStiada cnrDern ğenrSubjekilfiAnlamdaaEhleyetlivOau ) br> DAVAERNEKLERİ(VA VARA MAREHLİYET D(Beİ TrAmaçlnılavaldulSuşia rn k VakıfreibiıÖzeİvHua A TüzeİıKişillğelçıHaiz Sivil Toplum Örgütinrİ inldeiAmaçlnıenııekrçetleştTrmnlnei SvEngeİreaşkiİ Eden İeyeiaemin leiıAlyyh AçıyaadaıKlndi TüzeİıKişillklneevHakkendaıT ses Edesmişiemin leinıKçışnvDda lAmğbesai ğebspan>
1119.23.2/2015D>E. 2002014/9393R2002015/534Dn>"ÖĞRŞİRKETVBORCUNDANVDOLAYI BANKAVNEZD NDEKİTBANKAVHESABI ÜZERİ( VUYGULANANVHACZİPTKALDIRISMASIDİSTAMİD(aKısıtlnl ğıerYa DaiYerİlcaveli İ Edesmadlğe vnyalaeyeeceaaçldnıılmaı verSsincerada cnlnıınıMenfaatiİhl İİnitiaevamrEttTğe vnıHaczinıEtkiseliiSsidsidsğüi-iUy şSüzl ğınıEsaseiekcelener krAçınıiVeİesmninrekrekilğe br> DAVKISITLILIKa(rYa DaiYerİlcaveli İ Edesmadlğe vnyalaeyeeceaaçldnıılmaı verSsincerada cnlnıınıMenfaatiİhl İİnitiaevamrEttTğe vnıHaczinıEtkiseliiSsidsidsğüi-iHaczinıKçldnıılmaserrmiym AnıAma B ia Açdarada canıerMaışıedatiHeiıAyaAlsentiiYıpılığkrSuriti AnıMenfaatiİhl İİ Yynesaner kraevamrEttTğe dStiUy şSüzl ğınıEsaseiekcelenei ğe
DAVHACZİPTKALDIRISMASIDİSTAMİD(aŞirket BorcundaAzaol y rBanA NezdendakiaBanA Hesabıırine Ae UygulnnBnıHaczinı-aKısıtlnl ğıerYa DaiYerİlcaveli İ Edesmadlğe vnyalaeyeeceaaçldnıılmaı verSsincerada cnlnıınıMenfaatiİhl İİnitiaevamrEttTğe vnıHaczinıEtkiseliiSsidsidsğü/Uy şSüzl ğınıEsaseiekcelener krAçınıiVeİesmninrekrekilğe bspan>
1119.12.2/2015D>E. 2002014/6449 2002015/291Dn>"ÖĞRCEZ LIVV RGİDTARHİYATININRDÜZELTESM SİBİSTAMİD(aCevapiVeİesmnyer krZımnStidineedn dlğe -aada canıerŞikayet DAVDÜZELTME BAŞVURUSUNUN ZIMNE VREbi V(iSalıeBnıCezalııVerge earhiyatinıını- ada lan ğğçeservSvEklerininıeeyeiaMercirTecavüzümNeiyle AnıMaleyeıvıkanl ğılGe ir aeyeesiıvırkanl ve'naıTevdie Edesei ğe/ada canıerŞikayet
1119.11.2/2015D>E. 2002013/3589R2002015/743Dn>"ÖĞRA VARA MARSÜRESİT(veeyeiaEyin iSouucuiHAtlnıırİhl İ EdesmişiOaanlnıınıeeyeiaDda lAmmAdatiÖlceaBuaEyin lneİiYızılnaBiseiİemırine Ae vnyalvırkarSurittevÖğrndiklneİaearihtStietibaeaniBirıverHerhçldeaEyin iearihn dStietibaeaniBeş Yılraçİnde aeyeeyeıvıruldığAçiekreğe -ıTa DAVÖLÜMETSEBEBİYET VERMEKVSURETİYL VHİZMET KUSURUT(iAme iyatiYıpatiPersosğ ıebiafendanrÖlüm Riski eAzYüksetaOau ) ylavalgiİsmYeter TıverekreklivBilgiiVeİesmnyer krTedaviyiidineetKaiİmkanırSağlnnığığdaİ-iaeyeeyeıvıruldığdanrAma B ia AçdarMercirTecavüzümNeiyle AnıaeyeeyeıTevdi Açınııırine Ae aeyeeceaCevapsızreeçaniAltıışiGü eenrSonr rada nıerAltıışiGü lükıada lAmmArSsinin de AçılığığdazNeiyle AnıSsiniAşımı
1119.24.1102014D>E. 2002012/6006R2002014/6158Dn>"ÖĞRİTHALİDYIPISMAKVİSTANİLEPTEŞYANINRTABİDTUTULACAĞIBPROSEDÜR (TıbbiıCihazrFaslındaaİthçlatiProsedürünnıTabiıTutu B Ataİthçl Ae azİdaVeİesmnin DAVİİ DİDKAI (VOLMAYANRİMLEM (İthçl iYıpılığkrrmiynesanıEşyçnıerTıbbiıCihazrFaslındaaİthçlatiProsedürünnıTabiıTutu B Ataİthçl Ae azİdaVeİesmnin DAVD VANINRİNCELENMEKSİZİ VREbi V(İthçl iYıpılığkrrmiynesanıEşyçnıerTıbbiıCihazrFaslındaaİthçlatiProsedürünnıTabiıTutu B Ataİthçl Ae azİdaVeİesmnin
1119.23.902014D>E. 2002010/756R2002014/4099an>"İNTSERBESTVDOLAŞIMARGİRİŞ BEYANNAMESİT(vÖzeİvTüketi VergeinAçıVakiietir zıerdine Açıekin İdaİmin inıeli İsrrmiym m- DAVEHLİYETSİZBKİŞİPTARAFINDANVA ISANDD VAL (D(ıdine AçıAçınıiVeİesei ğe -aBuaHükümlnee DAVÖZELBTÜKETİMVV RGİS PERVAKİTİTİRAZD(ıdine Açıekin İdaİmin inıeli İsrrmiym m-
1119.30.402014D>E. 2002013/7581R2002014/3778Dn>"ÖĞRYAZIPİMLERİVMÜDÜRLÜĞÜVKADROSU DYIPISAN ATAMADİMLEMLERİTİPTAL D(iEhleyet<- 20 2işillkiKçero rçeAzYıpılanrSıeavdarada canıer23.rSıradavYeırAlı ve/ada cç ıerYapçlanrAtnıalnıınteli İs errmiymekAnıAişisnlıMeşduıvereülcelzMenfaatevOau ) lbr> DAVKİŞİSELBMEŞRURVERGÜNCELBMENFAATa(rYazçiamineiaMüdürlüğüıKçerosunavYapçlanrAtnıavemin lneİiİli İs<-ı20 2işillkiKçero rçeAzYıpılanrSıeavdarada canıer23.rSıradavYeırAlı ve/Mahk KaceiİlgiİsneliAtnıavŞartlnıçn SahiplOauplOaı ı vennulHua AnrDeneti iYıpılB AtaAçınıiVeİesei ğe br> DAVEHLİYET (rYazçiamineiaMüdürlüğüıKçerosunavYapçlanrAtnıavemin lneİiİli İs<-ı20 2işillkiKçero rçeAzYıpılanrSıeavdarada canıer23.rSıradavYeırAlı ve/ada cç ıerYapçlanrAtnıalnıınteli İs errmiymekAnıAişisnlıMeşduıvereülcelzMenfaatevOau ) l-zEhleyet DAVATANMADŞARTL ( DİLİŞKİ VİNCELEMEDYIPISMA( T(ramineiaMüdürlüğüıKçerosunavYapçlanrAtnıavemin lneİiİli İs<-ı20 2işillkiKçero rçeAzYıpılanrSıeavdarada canıer23.rSıradavYeırAlı ve/ada cç ıerYapçlanrAtnıalnıınteli İs errmiymekAnıAişisnlıMeşduıvereülcelzMenfaatevOau ) l-zMahk KaceiİşiniEsasenaieirn ei ğe
1119.26.3/2014D>E. 2002013/377R2002014/200Dn>"ÖĞRV RGİDZİYAIVCEZ LIDKATMADDEĞERVV RGİS PİNRİPTAL D(rTüzeİıKişillğe Soua EreniŞirketinrMeiyleiHAtlnıındanrYıralnnı vvnıBuaHAtlnııralllanabesmnlEhleyetiıSonaBumğı ğendanrYırgırMercilneİiNezdendarTe sil Edesmninşvnıiı Da ğığyavTaiafzOlmasennuldarMümkünvOlığı ve Gktikçese Anıada y rEhleyet DAVŞİRKETİ( TASFİYES D(rTüzeİıKişillğe Soua ErmişivavHua AıAly indetiSiİsnmişiOaaniŞirketinrHAtlnıaıSahiplOaı sı DAVTÜZELBKİŞİLİĞİNVSONA ERMESİT(vMünfesihrŞirket AdıearTüzeİıKişillğel Soua ErmeseneenrÖlceAnrDönemlerlevalgiİsmO saradhiıHua Aivİmin iT ses Edesemeyai ğe/T ses Edesenaİmin leiierHua AivSonuçrDoğldığyğı ğei-ıVerge ZiyaııCezalııKatmaıa ğer VergeinAinıeli İsrbr> DAVMEDENİVHAKL (DANVYII (LAMA VERKULLANMADEHLİYET D(rTüzeİıKişillğe Soua EreniŞirketinrMeiyleiHAtlnıındanrYıralnnı vvnıBuaHAtlnııralllanabesmnlEhleyetiıSonaBumğı ğendanrYırgırMercilneİiNezdendarTe sil Edesmninşvnıiı Da ğığyavTaiafzOlmasennuldarMümkünvOlığı ve bspan>
1119.26.3/2014D>E. 2002013/304R2002014/158Dn>"ÖĞRDÜZENLEYİCİDİMLEMİNRİCRAİLİĞİR(rKatmaıa ğer Vergein İadaseiAontrol RapalaiUygulnığsıeınrİli İsıamiym m-mMahk Kaceiİli İs DAVKATMADDEĞERVV RGİS İADESİTKONTROL RAPORUT(iİli İrası sıv-rKlsenşvnıiürütülmninrekreklivNihaiaİmin inıe ses Edesmnin H İsndSaBuaİmin inıeli İsrrmiym yAnıAma BcAtaeeyeiaDda daiBuiemin lnıBirliktevvnıOeun Sebyp UnslduıO B AtaHua A Ayknııl ğınıDenetlenebesei ğe DAVİİ DİDİMLEMİNRİCRAİLİĞİR(rKatmaıa ğer Vergein İadaseiAontrol RapalaiUygulnığsıeınrİli İsıamiym m-mOrtadarada canıerMenfaateniıEtkiİeyeurAlsenşvnıiürütülmninrekrekenaBirıemin Oaığı ve DAVİPTALDA VA( NIPTA ISMASIDİÇİNRGEREKENRŞARTL (R(rKDV İadaseiAontrol RapalaiUygulnığsıeınrİli İsıamiym m-maüzn leyecirİmin leiierÜlke ÇapçedatUygulnnığda
1119.11.3/2014D>E. 2002013/11035R2002014/908Dn>"ÖĞRV RGİDZİYAIVCEZ S IPTKALDIRISMASIDİSTAMİD(aİmzaiSirkülerininıAra AçınıııİAnıİmiynebesei ğe DAVİMZA SİRKÜLERİT(ıAra AçınıııİAnıİmiynebesei ğe DAVDESEKÇAPİ VREbiİ ( Verge ZiyaııCezasennulKçldnıılmaserrmiym l-iİmzaiSirkülerininıAra AçınıııİAnıİmiynebesei ğe
1119.22.102014D>E. 2002013/10385R2002014/3593Dn>"ÖĞRNAKLEN ATAMADİMLEMİNİNRİPTAL DİSTAMİD( 663RS.tAçn eıHükmündnıAçınıname DAVSAĞLIKVMEMURU UN ÜNİV RSİTETHASTANES PERNAKLEN ATANMA( T(rTürkeyeıKçmuvHastannlneivKldumueun İli İiıTasep Edesenıemin ininıady nağenırSağl kmBıkanl ğıla vie Komiiyonueun KaınııennaOauştldığdarSebybeylçıSağl kmBıkanl ğınnuldarH Açm MevkendevOaığda DAVHUSUMETV(ıSağl kmMemldueun ÜniversitevHastanninAçıNakİaniAtnnığda<-rTürkeyeıKçmuvHastannlneivKldumueun İli İiıTasep Edesenıemin ininıady nağenırSağl kmBıkanl ğıla vie Komiiyonueun KaınııennaOauştldığdarSebybeylçıSağl kmBıkanl ğınnuldarH Açm MevkendevOaığda DAVSAĞLIKVBAK NLIĞIDDEVİRTKOMİSYONU UN YETKİL DOSMA( T(rSağl kmMemldueun ÜniversitevHastanninAçıNakİaniAtnnığda<-r663RS.tAçn eıHükmündnıAçınıname
1119.12/1202013D>E. 2002013/8254R2002013/9935Dn>"ÖĞRHASTAPERMÜDÜRVYIIDIMCILIĞIDEVLİ İNDEPTİLVSAĞLIKVMÜDÜRLÜĞÜVBÜNY S NDEVAI ŞTIRMACIVKADROSU DATANMAD( Husumit -aada caiKçero eeleveı663RS.tA.H.200İAnıSona ErdiresmişiOauprAtanı verKçeron eıdarAynırA.H.200iAnıİhdas EdesenaSağl kmBıkanl ğılTaşrareaşkiİatinıındavYeırAlanıKçerolnııanaOlu ) /a AçnıerSağl kmBıkanl ğılHusumiti Anıekcelenei ğe
DAVHUSUMETV(ıHastannaMüdürıiı dımcıl ğılGelevendanaİkrSağl kmMüdürlüğüıBünynin de Araştırm caiKçerosunavAtnnığiİmin ininıeli İsıamiym m-mada caiKçero eeleveı663RS.tA.H.200İAnıSona ErdiresmişiOauprAtanı verKçeron eıdarAynırA.H.200İAnıİhdas EdesenaSağl kmBıkanl ğılTaşrareaşkiİatinıındavYeırAlı ve/Sağl kmBıkanl ğına Husumit Yöneltn ei ğe
DAVSAĞLIKVBAK NLIĞI DHUSUMETVYÖNELTME (mada caiKçero eeleveıA.H.200İAnıSona ErdiresmişiOauprAtanı verKçeron eıdarAynırA.H.200İAnıİhdas EdesenaSağl kmBıkanl ğılTaşrareaşkiİatinıındavYeırAlı vei-iSağl kmBıkanl ğına Husumit Yöneltn ei ğe/HastannaMüdürıiı dımcıl ğılGelevendanaİkrSağl kmMüdürlüğüıBünynin de Araştırm caiKçerosunavAtnnığiİmin ininıeli İsıamiym mbspan>
1119.28.1102013D>E. 2002012/10789R2002013/8615Dn>"ÖĞRSAĞLIKVBAK NLIĞIDSAĞLIKVEĞİTİMİBGENELDMÜDÜRLÜĞÜNDEVŞUBEVMÜDÜRÜTOLAI KVÇALIŞANDD VACI IPTAI ŞTIRMACIVKADROSU DATANMAS IPTİPTAL DİSTAMİD(aDda canıer663RS.tA.H.200İAnıAraştırm caiKçerosunavaoğrudatiAtnnıışRSay lı vei-iaeyeiaiı DadarK.H.200Hükümlnei eAzeli İs çıekin İdaada nıerekcelenemeyai ğe/ada nıerdineedesei ğe br> DAVK NUN HÜKMÜNDEVKAI (NAMEDİL VAI ŞTIRMACIVKADROSU DATANMIŞDSAYISMAD(rAtnıaeınrİli İsıamiym m-mAçn eıNite TğenirTaşıyatiHua AivBirıDüzn lemedeiİeyeiaa AçyaaKsu OlBbn ai kaBirıemin eAzVnıl ğnndatiSöz Edesemeyai ğe/ada nıerEsasaieirn mnksizitidine iekrekilğe br> DAVK NUN NİT LİĞİRTAŞIYANRHUKUKİTDÜZENLEME (mAçn eıHükmündnıAçınıname<İAnıAtnıaiYıpığl-iİeyeiaa AçyaaKsu OlBbn ai kaBirıemin eAzVnıl ğnndatiSöz Edesemeyai ğe br> DAVK NUN HÜKMÜNDEVKAI (NAMEDİL VATAMADYAPMAD(rAtnıaeınrİli İsıamiym m-mAçn eıNite TğenirTaşıyatiHua AivBirıDüzn leme<İAnıYynelBie KçeroyaiAtnnıışRSay lmadavYönetsnlıa AçyaaKsu OlBbn ai kaemin
1119.12/1102013D>E. 2002010/5565R2002013/7758Dn>"ÖĞRKAS NRVERYÜRÜTÜSEBESİR İMLEM (lSulnığıBirliğe DAVSUSAMAVBİRLİĞİRESKİTBAŞK NI DÇIKAITISAN KİŞİPBORCUNUPTİPTAL DİSTAMİD(aAlsenşvnıiürütülebesie İmin m- DAVİMLEMİNRÖDEMEYEDD VETVNİT LİĞİNDEVOLMA( T(rSulnığıBirliğe DAVSAYIŞTAY DIŞDDEPETİM PERTABİDOSMAD(rSulnığıBirliğe
1119.7/1102013D>E. 2002011/7786R2002013/7707Dn>"ÖĞRÜNİV RSİTETETİKVKURULUPKAI ( V(iEtikiİhl İİ Yıpılı venıerTespitn H İsndSaSadecnıYaptnıımıÖnneme DAVİCRAİ VERKAS NROLMAYANRİMLEM (iİli İrası sınaaKsu Edesemeyai ğe -aEtikiİhl İİn Yıpılı venıerTespitn H İsndSaaoğrudatiYaptnıımıUygulnyaığyatiSadecnıYaptnıımıÖnneebesen ÜniversitevEtikialduluiAçınııennaİcrairvnıAlsenşOaığı ve<İli İrası sınaaKsu Edesemeyai ğe bspan>
1119.2.1002013D>E. 2002012/2040R2002013/2457Dn>"ÖĞRMESLEKRYÜKSEKROKULUPTADİLATI İHALES PİNRİPTAL PERİLİŞKİ Vİİ DİDİMLEMİNRİPTAL DA VA( T(İeyeiaMerciitidi'seniİli İrAçınıııAlı vem-zada lKsu su DAVRHALENİNRİPTAL DKAI ( ADKAIŞI DOĞRUDA(VA VARA ISMASI I VMÜMKÜN OSDUĞUB(a AçyaaKsu İhaAnninıeli İsıAçınııennaŞikayet DAVŞİKAYET VERİTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUVBULUNMADIĞIB(İhaAnninıeli İsıAçınııennaİeyea ebiafendanrRe'seniAlıemışvOlu ) eun Mahk Kaceieezetn mninrekreğebr> DAVREKABET KOŞULL ( IPTOLUŞMADIĞINDAN BAHİSL Vİİ DEPTARAFINDANVRE'SEPTİHALENİNRİPTAL DKAI ( T(İeyeiaemin nıKçışnvaoğrudatiİli İrası sıvAmılmasennulMümkünvOlu ) eun YeinlıMahk Kaceieezetn ai ğe -aeeyeiaMercirTecavüzümBumadu ) iGktikçese Anıada lan ğğçeservSvEklerininıeeyeeyeıTevdiilKçrnıçnın Hat lıaOau ) br> DAVİİ DİDMERCİİDTACAVÜZÜVBULUNMADIĞIB(İhaAnninıeli İsıAçınııennaŞikayet
1119.14.602013D>E. 2002013/4362R2002013/5103Dn>"ÖĞRMİMARIPTKIDEML DUZMANVKADROSU DATANMADİSTAĞİR(rİllneaBanA sıvA.Ş.iBursaiBö gemMüdürlüğüıBünynin de MimğrıOla Ataeelev DAVEVLİ R(rİllneaBanA sıvA.Ş.iBursaiBö gemMüdürlüğüıBünynin de MimğrıOla Ataeelev DAVİLLERVBANKA( TBÜNY S NDEVMİMARTOLAI KVEVLİ RYAPANDD VACID(rKıdn livUzıaniKçerosunavAtnnığiİmiyğ eAzdine Açıadir İmin inıeli İsıamiym m-mada lnlaeyee eAzÖzeİvHua A Hükümlnei nıTabiıBirıAnoni ŞirketvOau )
1119.12.602013D>E. 2002009/2620R2002013/2325an>"İNTREKABET KURULUPKAI ( V(ieelüşraçeretiBilgillndieme DAVREKABET İHLAL D(rRekabet DAVİPTALDA VA( NARKONUTOLABİLECEKRKII (LART(veeyeiaAçınııeiAlsenşvnıiürütülebesie Birıemin Oaığda
1119.21.502013D>E. 2002013/373R2002013/4137Dn>"ÖĞRİLLERVBANKA( T(zÖzeİvHua A Hükümlnei nıTabiıTüzeİıKişillğe OlatiAnoni ŞirketvStatüsündavKalkını vvnıYatnıımıBanA sıvOau ) l-iİnsaAzKçynçklnıırYönetme iği' eAzBızıVMd.lnei eAzeli İs çıekin İdaamiym lAdliaiı Dadaıeelüsei ğe br> DAVBANKACILIK İMLEMİ (lİllneaBanA sıvİnsaAzKçynçklnıırYönetme iği' eAzBızıVMd.lnei eAzeli İs çıekin İdaamiym lAdliaiı Dadaıeelüsei ğe -zÖzeİvHua A Hükümlnei nıTabiıTüzeİıKişillğe OlatiAnoni ŞirketvStatüsündavKalkını vvnıYatnıımıBanA sıvOau ) lvnı5411RS.tBanA cnl kmaçn eu'narGeleıÖrgütinndiğe
DAVEVLİ R(rİllneaBanA sıvÖzeİvHua A Hükümlnei nıTabiıTüzeİıKişillğe OlatiAnoni ŞirketvStatüsündavKalkını vvnıYatnıımıBanA sıvOau ) l-iİnsaAzKçynçklnıırYönetme iği' eAzBızıVMd.lnei eAzeli İs çıekin İdaamiym lAdliaiı Dadaıeelüsei ğe br> DAVÖZELBHUKUK HÜKÜMLERİPERTABİDBANKAV(lİllneaBanA sıvİnsaAzKçynçklnıırYönetme iği' eAzBızıVMd.lnei eAzeli İs çıekin İdaamiym lAdliaiı Dadaıeelüsei ğe bspan>
1119.18.402013D>E. 2002009/9515R2002013/2028Dn>"ÖĞRİİ DİDYI DANINPİMLEYEBESMESİT(veeyeelierKçmu Hua Au DAVGÜMRÜKVV RGİS PİVA VARKONUSUREDİLEBESMESİT(veeyeeceıTahakkukremin ivYıpılığdanaaBığlnaOau ) l-ieeyeeceıYıpılıışaBirıTahakkukrvnyalvuıTahakkukavBirıetir zrvnyalVergeninıKçldnıılmaserFüzlnmÖdenenlVergeninıGneevÖdenmnin DAVTELAFİREDİCİVV RGİD( Verge emin ininıada lKsu su
1119.11.402013D>E. 2002010/6874R2002013/2985an>"İNTEBETOLAI KVEVLİ RYAPANDKİŞİNİNRBAŞHEMŞİREVOLAI KVEVLİ LENDİRESM SİBİMLEMİ (lİeyea Hua Au DAVSENDİK NI VA VARA MAREHLİYET D( EbeıOla Ataeelev DAVBİREYSELBİMLEMEDKAIŞI D VARA MAREHLİYET D( EbeıOla Ataeelev
1119.27.202013D>E. 2002008/2826R2002013/687an>"İNTENERJİ PİYASA( TDÜZENLEME KURULUPKAI ( V(iAlıeBnıKçmu YçınıııAçınııennaverBu AçınııeiOnaylnaığAçnarekin İdavıkanl krİmin ininıeli İsıamiym m-mAcele EİıKoymarası sındaaBe irlenenlverada cnnnulHesabınavYatnıılatiTahm irBndSlin ada cnrebiafendanrÇeAnseiğeneenrBahislçıada cnnnulTaşıemAzlarMülkiyet DAVACELE ELBKOYMADD VA( T(rBe irlenenlverada cnnnulHesabınavYatnıılatiTahm irBndSlin ada cnrebiafendanrÇeAnseiğeneenrBahislçıada cnnnulTaşıemAzlarMülkiyet DAVMÜLKİYET BAĞ V(iAlıeBnıKçmu YçınıııAçınııennaverBu AçınııeiOnaylnaığAçnarekin İdavıkanl krİmin ininıeli İsıamiym m-mada cnnnulHesabınavYatnıılatiTahm irBndSlin ada cnrebiafendanrÇeAnseiğeneenrBahislçıada cnnnulTaşıemAzlarMülkiyet DAVD VAREHLİYET D( Enerji PiyasaseiDüzn leme
1119.25.202013D>E. 2002010/321R2002013/649an>"İNTRPTALDA VA( NARKONUTOLABİLECEKRKII (LART(veeyeiaAçınııeiAlsenşvnıiürütülebesie Birıemin Oaığda DAVADSLDBAĞLANTISIDİÇİNRSABİTVTELEFO VHATTININRZORU LUVTUTULMA( T(rUygulnığnnul4054RSay lı Kçnul Kçpsamındaaİhl İ eaşkiİ Edei ğe -iADSLDServein SağlnyaniŞirketinrYalıeiADSLDUygulmasenniBaşlntılığdaİKsu su daiUynııaı sıaverBilgiiVeİmeseiAçınııennaAlsenşvnıiürütülebesie BirıeeyeiaAçınıiOaı ı vemİeyeiaada yaaKsu Edesemeyai ğe bspan>
1119.8.202013D>E. 2002009/9342R2002013/769an>"İNTDİS PLİNRCEZ S DYIPISAN İTİRAZD(ıYüksetöğreti KlduluiBırkanl venavYapçlanretir zrHakkendaıHenüzıBie KçınıiVeİmndiğe DAVÖĞRETİMVÜYES D(rYüksetöğreti KlduluiBırkanl venavada lKsu su DAVK S NLEŞM MİŞ DİS PLİNRCEZ S IPTİPTAL DİSTAMİD(aYüksetöğreti KlduluiBırkanl venavada lKsu su
1119.6.202013D>E. 2002012/1871R2002013/276an>"İNTELEKTRİKDA ĞITIM FAALİYET D( Kçmu Hizmeti eAziürütülmninnirTn inenreatlYanlnaOaa AtaT ses EdesenaİlgiİsneliHua Aundaıa ğeşikllkliıpanaveiİeyeîaİmin DAVABONMANVSÖZLEŞM S D(rEleAtrikıadğıtımiFaaleyetii-iUy şSüzl ğınıÖzeİvHua A SözleşKas DAVİİ DİDYI DAD(rEleAtrikıadğıtımiFaaleyetii-iKçmu Hizmeti eAziürütülmninnirTn inenreatlYanlnaOaa AtaT ses EdesenaİlgiİsneliHua Aundaıa ğeşikllkliıpanaveiİeyeîaİmin DAVEVLİ R(rEleAtrikıadğıtımiFaaleyetii-iUy şSüzl ğınıÖzeİvHua A SözleşKas
1119.27.1202012D>E. 2002012/7253R2002012/9475Dn>"ÖĞRA VARA MARSÜRESİT(İlçnırekrekenaaüzn leyecirİmin nıKçışnvİlatiTarihn ivİzlyyetiGü dStiBaşlnyğı ğei-ıaüzn leyecirİmin ırine Ae algiİsİneiHakkendaıamin iYıpılığdaiH İsndSaaüzn leyecirİmin ıvnyalUygulnnBnıİmin ıvnyalHeiıİkiselAlyyh AçıBiedStiada lAmılabesei ğe ada lAmmArSsinin in Uygulnığvİmin iTarihn dStiBaşlnyğı ğebr> DAVDÜZENLEYİCİDİMLEMEDKAIŞI D VARA MARSÜRESİT(İlçnırİzlyyetiGü dStiBaşlnyğı ğei-ıaüzn leyecirİmin eıady lnaUygulnığvİmin iiYıpılığdaiH İsndSaaüzn leyecirİmin ıvnyalUygulnığvİmin iivnyalHeiıİkiseAçıBiedStiUygulnığvİmin iTarihn dStietibaeaniada lAmmArSsinin açİnde ada lAmn ğbesai ğebspan>
1119.29/1102012D>E. 2002009/15848R2002012/6243Dn>"ÖĞRMUHBİR İKRAMİYES DİSTAMİD(aAaçakçnl kmOl y naaKsu MiktaelalOrantılnaOaa Ata-aebiaflnıııAsu su DAVKAS NRHÜKÜMV(ıada lan ğğçeselierdine DAVDESEKÇAPİ VREbiİ ( Neiyl OlatiAynırYanlnşlıtlnıın Yıpılığda
1119.23.1102012D>E. 2002012/1800R2002012/3898Dn>"ÖĞRBİRDEPTFAZL DYISARİLİŞKİ VÖZELBUSULSÜZLÜKVCEZ S DKAIŞI BİR DESEKÇAVİL VA VARA ISMASIV(iAyıııAyıııada lAmn SAAçİektiğe -rYynesamelan ğğçeleiineiİhbnınamelneİdaEklenmninşvnıİmin inıe b Tğrearihn itiEklenmninşektiğe
DAVA VARDESEKÇAS PERİHB (NAMELERİ(VEKLENM M S D(rAynırYılarekin İdaviedStiFüzlnmÖzeİvUsulsüzlükıCezasenavKçışnvİli İrası sıv-rİmin inıe b Tğrearihn itiİmin ıvn
1119.22.1102012D>E. 2002009/2673R2002012/2243Dn>"ÖĞRYIPI RUHSATI V VA YANAĞ VNAZIM İMARTPLANININRİPTAL D(AyazmArSu'yalAit DAVA VARA MARSÜRESİNİNRBAŞLANGICID(İskiıebiafendanrDüzn lenenrTut nçktavYıpı RuhsatıedatiHabeııae EdesdlğeAçıadir Bie BilgiiBumadığı vendanrTut nçğınıDüzn leme DAVYIPI RUHSATINI VA VACI IPTBİLGİS DAHİL PERGİRDİĞİRTARİHD(İskiıebiafendanrDüzn lenenrTut nçğıerYeter TıOaığı ve<-aAncAtaBe ediyeıTbiafendanrYızılBnıCevabiıYızıylnlYapı RuhsatıeınıÖğin isdlğe/ada lAmmArSsinin in BaşlnngıceaOaa AtaKabulürekreğebr> DAVYIPI IPTRUHSATILITOLUPROLMADIĞININVİİ DEPTARAFINDANVÖĞRENESMESİT(Be ediye'ynıSorulmasenıatiSonr ıÖğin isdlğe -aBe ediyeninaCevapiYızısenıatiSonr ıada cnrebiafendanrÖğin isdlğe veiada lAmmArearihn itivuıTarihtSietibaeaniBaşlnyğı ğebr> DAVSÜREAŞIM VNEDENİYL VA VA IPTREbiİ (ada cnnnulBe ediyeninaCevapiYızıse0iAnıYıpı RuhsatıedatiHabeııae EdesdlğeAin Kabulüm-zada lAmmArSsinin itivuıTarihtSnietibaeaniBaşlnyğı ğe/Eldakiaa AçdarSsinaşımı
1119.27.602012D>E. 2002011/2554R2002012/4889an>"İNTKÖY KORUCUSUR( EmeklivEdesmninnçıekin İdaİmin inıeli İsrrmiym m- DAVDULRVERYETİMVAYLIĞID( EşeiAöylKalac su DAVDESEKÇAPİ VYANİLEPM S D(rEmekli iğe
1119.21.602012D>E. 2002012/3022R2002012/4332Dn>"ÖĞRSAĞLIKVÖZRÜVNEDENİYL VYIPISAN ATAMAD(aDda cayaiYollukiVeİesmnyei ğençıekin İdaBirıemin eAzMevcutaOaığı vei-iiollukiÖdenmnin DAVA VARA MARSÜRESİD(aYollukiVeİesmnyei ğençıekin İdaBirıemin eAzMevcutaOaığı vei-iiollukiÖdenmnin DAVYOLLUKVV RESMEYECEĞ PERİLİŞKİ VBİR İMLEMİ VMEVCUTROLMAMA( T(rSağl kmÖzrümNeiyle AnıYapçlanrAtnıav-iiollukiÖdenmnin DAVHARCIRAHVK NUNUNDAKİTBİR AYLIKRSÜREV(ıada lSsinin Oaı yıpiVeİeseniAa nsnulKçpntılığdaİAm cnnaiYönellklBirıBeyanname
1119.12/602012D>E. 2002011/7700R2002012/3050Dn>"ÖĞRA VARA MARSÜRESİT(vZımne ditremin eAeenrSonr reeyeiaMakğmlnrcaietir zıerdine Açıekin İdaİmin inıe b TğrEdesmnin -vZımne ditremin eAierSsinin açİnde ada lAmn ığdadaieab TğdStietibaeanieeyeiaDda lAmmArSsinin açİnde ada lAmn ğbesai ğe/ada nıerSsiniAşımı DAVZIMNİTRETBİMLEMİ (lİeyeiaMakğmlnrcaidineeıekin İdaİmin inıe b TğrEdesmnin -vZımne ditremin eAierSsinin açİnde ada lAmn ığdadaieab TğdStietibaeanieeyeiaDda lAmmArSsinin açİnde ada lAmn ğbesai ğe/ada nıerSsiniAşımı DAVSÜREVAŞIM V( PnıaaCezasenavVakiietir zıerZımnStidine Açıadir İmin inıeab Tğ DAVGÜMRÜKVK NUNU UYARIPCAVV RESEN PARAVCEZ S DİTİRAZD(ıZımnStidineedesmnin -vZımne ditremin eAierSsinin açİnde ada lAmn ığdadaieab TğdStietibaeanieeyeiaDda lAmmArSsinin açİnde ada lAmn ğbesai ğerbspan>
1119.30.502012D>E. 2002010/2930R2002012/3814Dn>"ÖĞRA VARA MAREHLİYET D( ada lKsu su DAVKAMU KURUMU NİT LİĞİNDEVMESLEKRKURULUŞUV(ieelevdevYükselme DAVTÜRKVMÜHENDİSRVERMİMARTODAL (IVBİRLİĞİR( ada lKsu su
1119.18.502012D>E. 2002009/4014R2002012/1136an>"İNTREKABETİ VKORUNMA( THAKKINDAVK NUNARAYKIRISIKR(aDda canıerdarArainıındavYeırAlı veiEkmekrrreticein Teşebbüslnei eAzHakn likıverCentn mnnlikıSözleşKas DAVEKMEKRÜRETİCİS TEŞEBBÜSLERİ(VREKABETİ S IRLAYICIDANLAŞMADYAPMA( T(rRekabet DAVREKABET KURULUPKAI ( NINRİPTAL DTALEBİR(aDda canıerdarArainıındavYeırAlı veiEkmekrrreticein Teşebbüslnei eAzHakn likıverCentn mnnlikıSözleşKas DAVCENTESMENLİKVSÖZLEŞM S D(rDda canıerdarArainıındavYeırAlı veiEkmekrrreticein Teşebbüslnei eAzHakn likıverCentn mnnlikıSözleşKas
1119.7/502012D>E. 2002008/10646R2002012/2058Dn>"ÖĞRDEKANTHAKKINDAKİTSİCİL RAPORUNUPTİPTAL D(AkademikrÇalışı vvnıaüznyitiSadecnıBe gemveıDiinpline UyumlnmÖlçülemeyai ğe -vÖğreti eiYönellklYeten klnemveıAkademikrSilsiAnıİçİnde GözlenenlverSaptnnBnıBumgulnıın BütünvOaB Ataa ğerllndieesai ğe br> DAVAKADEMİKVÇALIŞMA VERDÜZEYİ VB LİRLEPM S D(Be gelnemveıÖğreti eiYönellklYeten klnemiAnıAkademikrSilsiAnıİçne in dekiiGözlenenlverSaptnnBnıBumgulnıın BütünvOaB Ataa ğerllndieesai ğe - OlumluiSicel Rapalaeun ada lKsu su DAVSİCİL AMİRLERİNİNRNİHA DKANAATLERİNİNROLUMLUVOLMA( T(ada cnnnulHua As İraldumuedaıa ğeşikllkliıpığyatiSicel Rapalaeun ada lKsu su DAVSİCİL RAPORU (Objekilfrekke vnıEsaslar AyknııaOau ) ndanrİli İi<ŞeklindakiaYeinlıMahk KalKçrnıçnın Hat lıaOau ) <-aAkademikrÇalışı vvnıaüznyitiSadecnıBe gemveıDiinpline UyumlnmÖlçülebn ai kaBirıNite TğeninıBumadığı vennulKçbulürekreğe br> DAVAKADEMİSYAPİ VDİS PLİNE UYUMU (AkademikrÇalışı vvnıaüznyitiSadecnıBe gemveıDiinpline UyumlnmÖlçülebn ai kaBirıNite TğeninıBumadığı vennulKçbulür-vÖğreti eiYönellklYeten klnemveıAkademikrSilsiAnıİçİnde GözlenenlverSaptnnBnıBumgulnıın BütünvOaB Ataa ğerllndieesmnin ekrekilğe bspan>
1119.8.3/2012D>E. 2002008/3145R2002012/768Dn>"ÖĞRSİGORTAVŞİRKETİ(İNRSİGORTALIS DÖDEDİĞİRHASARTBED LİNİ( TAZM PİVA VA( T(rKazanıerOau ) DAVBELEDİYAPİ VYOLUNRBAKIM VERON ( MINDANVSORUMLULUĞUB(vH Anıl TraflklAçzasenınvMeydanalGe dlğe/SigortaiŞirketininıÖd dlğe BndSlin TazmenirTasebez-vH AçmdarH ta/Be ediyeninaada lnlKsu munavAlıemAdanavHua AiiOa nçk Bumadığı vemektikçese İAnıada nıerdineedesemeyai ğe br> DAVYOLUNRBAKIM VERON ( MVSORUMLULUĞUB(vH Anıl TraflklAçzasenınvMeydanalGe dlğe/Be ediyeyelAit DAVBELEDİYAPİ VHİZMET KUSURUT(iianlnşvH AçmarAma B iada d lan ğğçe Be ediyeyelTevdiilEdeser krHizmet
1119.10.202012D>E. 2002012/198R2002012/337Dn>"ÖĞRİİ DİDPARAVCEZ L ( IPTİADESİT(İadayeıKsu Edesen Miktae Gösteİeser krB Miktaearekin İdaNispiaAçınıiHarcıvYatnıılmAtaSuriti AnıKçışnvTaiafzSay senıatiBirıFüzlnmDüzn lenei kaDi ğğçelne<İAnıAyıııAyıııada lAmn SAAçİektikilğebr> DAVNİSP DKAI (VHARCIT(İeyeiaPnıaaCezalnıçnıerİadasei- İadayeıKsu Edesen Miktae Gösteİeser krB Miktaearekin İdaNispiaAçınıiHarcıvYatnıılmAtaSuriti AnıKçışnvTaiafzSay senıatiBirıFüzlnmDüzn lenei kaDi ğğçelne<İAnıAyıııAyıııada lAmn SAAçİektikilğebr> DAVŞİRKETE TEBLİĞT(an ğğçe ditrKçrnıçnıiVeİenrYırgırYneİ SıfatnylnlDanıştay'daiYynedaniada lAmmAktavSerbestaOaığkrrineeaDi ğğçenitidine
1119.9.202012D>E. 2002009/4363R2002012/397Dn>"ÖĞRKAS NRVERYÜRÜTÜSM S DZORU LUVİMLEM (iHakkendaıT ses EdesenaYurt Dışına ÇıknşvY Anğçnarekin İdaemin lnıBirliktevVerge BorcununrBumadu ) i-iOrtadarİeyeiaa AçyaaKsu AlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıemin Oaığı ve DAVYURTDIŞIDÇIKIŞ YASAĞID( Verge BorcununrBumadu ) id ıÖğin isdlğe dStiBu BorcunlKçldnıılmaserrmiym yAnıAma B iada daiUy şSüzl ğınıEsasenıtiekcelener kaBirıAçınıiVeİesmnin ekrekilğe br> DAVV RGİDBORCU (iHakkendaıT ses EdesenaYurt Dışına ÇıknşvY Anğçnarekin İdaemin lnıBirliktevVerge BorcununrBumadu ) id ıÖğin isdlğe dStiBu BorcunlKçldnıılmaserrmiym yAnıAma B iada daiUy şSüzl ğınıEsasenıtiekcelener kaBirıAçınıiVeİesmnin ekrekilğe bspan>
1119.25.102012D>E. 2002011/8036R2002012/191Dn>"ÖĞRVA( FSIZVİMÇİVKADROSU DGEÇİRESEN D VACID(rDda canıerKçero a ğeşikllğennıKçışnviıpınşvOau ) iBıruldusu uerdine Açıekin İdaİmin aDda cayaie b TğrEdesmnievdezBıruldu uerZımnStidineedesdlğeAin Kabulümekrekilğe TarihtSnietibaeani60iGü lükaDda lAmmArSsinin açİnde vnıEnrSonrMesan SaatiıBiti nıKçenıiada lAmn SAAçİektikilğe br> DAVA VARA MARSÜRESİD(aGeçecirİmçiıOla Ataeelev DAVKADRO DEĞİŞİKLİĞİNEDKAIŞI A ISA(VA VAR(iBıruldusu uerdine Açıekin İdaİmin aDda cayaie b TğrEdesmnievdezBıruldu uerZımnStidineedesdlğeAin Kabulümekrekilğe TarihtSnietibaeani60iGü lükaDda lAmmArSsinin açİnde vnıEnrSonrMesan SaatiıBiti nıKçenıiada lAmn SAAçİektikilğe bspan>
1119.15.1202011D>E. 2002011/8872R2002011/6709an>"İNTUZMANVÖĞRETMENLİKVUNVA IVV RESMES DİSTAMİD(aYapılanrBıruldusu uerdine Açıekin İdaİmin inıeli İsrrmiym m- DAVMAAŞ FARKIDİSTAMİD(aUzıaniÖğretmnnlikıUnvananıerVeİesmnmninndatiKçynçklanan MaaşıFürkıennaİeyeayezBırulduiTarihn dStietibaeaniHesaplnaığAçİektikilğe br> DAVKONTENJAN YET RSİZLİĞİR( UzıaniÖğretmnnlikıUnvanarVeİesmnmninnçıekin İdaİlkaemin nıKçışnvada nıerAmn SAı ververada nıerDda canıerAnayasa Mahk Kase'lierKçınıırUynııncaıOauşanıYynelHua AiialdumıatiFayd lnnmAtaSuriti AnıAçılı ve - MaaşıFürkıennaİeyeayezBırulduiTarihn dStietibaeaniHesaplnağı ğeibspan>
1119.18.1102011D>E. 2002011/10080R2002011/5599an>"İNTDERNEK TÜZÜĞÜV(DerneğeİAm cnrverFaaleyet DAVA VARA MAREHLİYET D(ada lKsu su DAVAÜZENLEYİCİDİMLEMT(ada cnrDerneğinrÜyelneirekevalgiİsmOaığklaıBirliktevDernekıTüzüğüıİAnıaerneğeİAm cnrverFaaleyet
1119.14.1102011D>E. 2002009/7224R2002011/4920an>"İNTREKABET KURULUPKAI (L ( NINRİPTAL DTALEBİR(aİmin in Be irtesenrRekabet DAVEHLİYETR(aİmin in Be irtesenrRekabet DAVHUKUKİTMENFAATR(aİmin in Be irtesenrRekabet
1119.24.1002011D>E. 2002009/6111R2002011/6209an>"İNTKOD LİSTAS PERALINMAD( ekrçeğeİAyknııaFatura DAVGERÇEĞERAYKIRI FATURA KULLANMAKR(aTespitleedStiHareketAnıKod Limiys Ae AlıemA<-aias İranyan ğeiOaığı ve/BuaSenıflanı ıığnnulVerge BarışenniBozucu Etkiıiı atğı ğeieibivAnayasa'daiGüvencnıAltınaıAlıeBnıTemeİıKişirHakıverHürreyetleiineideİAyknıılıt eaşkiİ Edei ğe br> DAVİİ DAPİ VMÜKELLEFLERİ KOD LİSTAS PERALMA( T(rİmin in Hiçbirıias İranyan ğennulBumadığı vemAnayasa'daidarİzitiVeretiBirşHükümmYeırAlığı vem-lMükellefıAçısenıatiAlsenşvnıiürütülmninrZalaalulBirıemin Nite TğivTaşıı ve/Hua A UygunvBumadığı vembr> DAVV RGİDMÜKELLEFİ A ISINDANVKAS NRVERYÜRÜTÜSM S DZORU LUVİMLEM (iekrçeğeİAyknııaFatura DAVTİC DİDİLİŞKİLERİ(VZED LEPM S D(rVerge MükellefeninıGneçeğeİAyknııaFatura DAVV RGİDB ( Ş NI BOZUCU ETKİDYI ATACAKVİMLEM (iTespitleedStiHareketAnıMükellefenıKod Limiys Ae AlıemAsıı-vMükelleflneirBu ŞeAnsee Senıflanı ıılmalarınarOa nçk SağlnyaniY AnlvBirıDüzn leme DAVKİŞİPHAKVV HÜRRİYETLERİPERAYKIRI İMLEM (iekrçeğeİAyknııaFatura
1119.19.1002011D>E. 2002008/4246R2002011/6085an>"İNTV RGİDBORCU SEBEBİYL VİHTİRAZİVKAYITL DÖDEDİĞİRTUTARIPTİADESİTTALEBİR(aAv A tiOaaniDda cnnnulAdçnavKçyıtl TaşıemAzarH cizlKsu SAAçİSebybeylçıİhtir zivKçyıtlaıÖd dlğe Tut rl-zAlsenşvnıiürütülmninİektikenaİmin lneİdaOrtaya Çıkt vemaldumlnrnulada yaaKsu Edesmndlğe br> DAVKAS NRVERYÜRÜTÜSM S DGEREKENRİMLEM (iİeyeiaa AçyaaKsu OlBcAtaemin OaupiOaığı ve/Verge BorcuİSebybeylçıİhtir zivKçyıtlaıÖd dlğe Tut rıerİadaseiTasebez-vVerge eeyees Ae YapılanrBıruldu Oaığı ve/ada nıerdine AinvHua A UygunvOau ) ibspan>
1119.12.1002011D>E. 2002011/390R2002011/583an>"İNTV RGİDSORUMLUSUR( MükellefıTabiei eAzVerge SorumlulnııreçinldeiekçerlivOau ) i-vMükelleflneieibivTarh EdesenaVergeser ıverCezalnıaıKçışnvada vAmBbn ai klneir-ıada y rVerge Sorumlusu DAVA VARA MAREHLİYET D( Verge SorumlulnıınıerdarMükelleflneieibivTarh EdesenaVergeser ıverCezalnıaıKçışnvaçn eun 377ıver378. MaddeleiineiGeleıada vAmBbn ai klneir-ıada y rVerge Sorumlusu DAVİHTİRAZİVKAYITL DBEYANR( Verge SorumlulnıınıerdarMükelleflneieibivTarh EdesenaVergeser ıverCezalnıaıKçışnvaçn eun 377ıver378. MaddeleiineiGeleıada vAmBbn ai klneirbspan>
1119.6.1002011D>E. 2002010/1288R2002011/5618Dn>"ÖĞRTİC DET DTERK EDEN ŞAHSA SALINANRCEZ LIVV RGİLERİ(VİPTAL D(ıİkiKezıDüzntlme DAVA VARA MARSÜRESİD(aada nıerSsinin açne in de Olu ) i-vDüznltme DAVAÜZELTMERVERŞİKAYET YOLUR( Maleyeavıkanl venavada cıennaŞikayet DAVD VACI IPTTİC DİDFAALİYET DTERK D( Verge a ieaseAe ÖlcndStiekiıKezıCezalıaVergesendieme DAVİK DKEZVV RGİDDAİRAS PERBAŞVURUV(ıada lSsiniAşımını Etkilemedlğe eAzVerge Mahk Kasencnıeezetn ai ğe -aŞikayet DAVV RGİDDAİRAS PERHUSUMETR(aa AçyaaKsu İmin iiT ses Eden Maleyeavıkanl vevYneİdeiVerge a ieasemMüdürlüğününiH AçmzMevki Ae AlıemAsınıerUsul Hükümlnei nıAyknııaOau ) -vHus meteAzMaleyeavıkanl ve'naiYöneltesmnin ekrekilğe/Hus metmbr> DAVV RGİDMAHK M S NCEDMERCİİPERTEVD DKAI ( T(lan ğğçe vSvEklerininıHua A AyknııaOaB AtaMaleyeavıkanl venavGö deİesmndlğe -mada cnnnulBıruldusuirine Ae Maleyeavıkanl vevTbiafendanrYınıt Veresdlğe/Bu Y nıtınıeab Tğ dStietibaeani30iGü iaçne in de ada lAmn ı ve/ada nıerSsinin açne in de Bumadu ) ibspan>
1119.5.1002011D>E. 2002011/2794R2002011/4224an>"İNTREKABET KURULUPKAI ( NINRİPTAL DTALEBİR(aSoruşturm lAmn SAAçnavGer kaOaığı venara ie AçınıaaKçışnvT b Tğrearihn eenrSonr r60iGü lükiSsiniaçnesİnde ada lAmn ığdçİektiğe -rSsinin de Amn ığyatiada nıerdine İektiğe
DAVA VARA MARSÜRESİD(aSoruşturm lAmn SAAçnavGer kaOaığı venara ie Rekabet DAVSORUŞTURMARA ISMASI DGEREKROLMADIĞINADDAİRDKAI (V( Rekabet DAVALTMIŞ GÜNLÜKVA VARA MARSÜRESİD(aSoruşturm lAmn SAAçnavGer kaOaığı venara ie AçınıaaKçışnvT b Tğrearihn eenrSonr r60iGü lükiSsiniaçnesİnde ada lAmn ığdçİektiğe -rSsinin de Amn ığyatiada nıerdineedesei ğe bspan>
1119.21.902011D>E. 2002011/1620R2002011/4748Dn>"ÖĞRATAMADİSTAMİPİ VREbiİPERİLİŞKİ VİSTAMİPTİPTAL DİSTAMİD(aMünhalıKçerolar AtnıaviıpığİKsu su daieeyeelierTakdierYetkise eAzOau ) lvnıBu HusustavYırgırAçınıırekevZorlnaığAçnarOa nçk Bumadığı vemaikkateıAlıeı vendavAtnnığiİmiym eAzdine Açıekin İdaemin deıHua A Ayknıılıt Bumadığı vebr> DAVMÜNHALVKADROLAI ATAMADYAPMAT(veeyeelierTakdierYetkise eAzOau ) l-ıBu HusustavYırgırAçınıırekevZorlnaığAçnarOa nçk Bumadığı vemaikkateıAlıeı vendavAtnnığiİmiym eAzdine Açıekin İdaemin deıHua A Ayknıılıt Bumadığı vebr> DAVİİ DAPİ VTAKDİRDYETKİS D(rAtnıavİmiym eAzdine Açıekin İdaemiym leli İsrrmiym m-
1119.21.902011D>E. 2002011/13742R2002011/796an>"İNTMESLEKRKURULUŞL ( NINRA VARA MARHAKKIT(rKyndiieelev DAVBARO YÖNETİMİPİ VÇEVRAVİL VİLGİLİRA VARA MASID(aada nıerEhleyet DAVÇEVRASELBETKİDDEĞERLENDİRM S DYÖNETMELİKVHÜKMÜNÜPTİPTAL DİSTAMİD(aBarolarıerKuduluşİAm çlaeımaikkateıAlıeı vendavMeşduıAişisnlıvereülcelzBirıMenfaate eAzEtkilenmedlğe<-aBaro uerAçt vemada nıerEhleyet DAVA VAREHLİYET D( Baro
1119.11.702011D>E. 2002010/6325R2002011/2944an>"İNTGİZLİDDEĞERLENDİRM VBELGESİD(aGümrükiKsutrolörlneirYönetme iğineAz54.VMd. UynııncaıDüzn lendlğe veiTeftiş EdesenavnyalDenetlenenlKuduluşİverBiri lneİdaAmirıMemuravnıeelevlilneiiHakkendaıKsutrolörlneitieelüşİveraçnaatinrİ i Be irtStiHazırl y cıaİmin DAVGİZİVBELGENİPTİPTAL DİSTAMİD(aGizliıa ğerllndieKaiBe gesn iti-mada cnnnulHua As İraldumuedaıaoğrudatia ğeşikllğe DAVİİ DİDA VAR(iGizliıa ğerllndieKaiBe gesn itiGümrükiKsutrolörlneirYönetme iğineAz54.VMd. UynııncaıDüzn lendlğe -mada cnnnulHua As İraldumuedaıaoğrudatia ğeşikllğe DAVDEĞERLENDİRM VBELGESİN VA YANILAI KVİMLEM TAS SREDİLM S D(rBunaıKçışnvada vAmılığdaiH İsndSaada lKsu su<İmin in Sebyp Unsldu OaB Ataa ğerllndieKaiBe gesn itideaeeyeiaYırgırYneİncnıekcelener kaa ğerllndieesai ğe bspan>
1119.20.602011D>E. 2002011/2041R2002011/2963Dn>"ÖĞRA VARDESEKÇAS Pİ VREbiİ ( a iearAçınıırrine Ae dineedesetiDi ğğçe eAzYynedenlVeresKas DAVA NIŞTAYDDAİRAS PCEVYANİDENVA VARA ISMAK ÜZEREVDESEKÇAPİ VREbiİ ( dineedesetiDi ğğçe eAzYynedenlVeresKas DAVDESEKÇAD VYIPISAN YANLIŞLIKLART(va iearAçınıırrine Ae dinei/AynırDi ğğçe eAzYynedenlVeresKas
1119.17.602011D>E. 2002010/5435R2002011/2544an>"İNTATANMAKRİÇİNRYIPISAN BAŞVURUV(ıa ğerllndieKayeıAlıemAığdanarekin İdaemin leli İsrrmiym m- DAVMİLL DEĞİTİMVMÜDÜRLÜĞÜ'N VŞUBEVMÜDÜRÜ OLAI KVATANMADİSTAMİD(aa ğerllndieKayeıAlıemAığdanarekin İdaemin leli İsrrmiym m- DAVVAL LİĞİN UYGUNVEVLÜŞÜNÜPTALINMASIV(iAtnıavİmiym eAzVali iğin UygutieelüşününiBumadığda
1119.16.602011D>E. 2002011/512R2002011/925Dn>"ÖĞRAESEKÇAPİ VİMLEMEDKONULMAMA( T(rYetkiİsrMerciiKçrnıçnarKi letir zrEttTğenin Be irsiz Oaığda DAVİTİRAZDDESEKÇAS T(rYetkiİsrMerciiKçrnıçnarKi letir zrEttTğenin Be irsiz Oaığda
1119.13.602011D>E. 2002011/1550R2002011/2828Dn>"ÖĞRAKARYAKIT BAYİLİKVLİSANS IPTİPTAL DA VA( T(rPetrol PiyasaseiD ieasemBırkanl venca Veresen -iİeyea Mahk Kase'lcnıKudulrAçınıırOau ) iGktikçese Anıada nıereelev DAVPETROL PİYASASIDDAİRA BAŞKANLIĞI'PCAVV RESEN AKARYAKIT BAYİLİKVLİSANS IPTİPTAL DA VA( T(rİlkaDktica Mahk KaseiOaB AtaDdnıştay'daieelülmninİOa nçğı DAVENERJİ PİYASASIDDÜZENLEMEDKURUMU PETROL PİYASASIDDAİRA BAŞKANLIĞIDKAI ( T(lAkaryakıtmBıyi iA Lis nsnlVeresKas <- EPDKrAçınıırOaB Ataa ğerllndieesameyai ğe/eli İsrası sınıtielkaDktica Mahk KaseiOaB AtaDdnıştay'daieelülmninİOa nçğı
1119.8.602011D>E. 2002010/12920R2002011/2120an>"İNTKAMU KURUMU NİT LİĞİNDEKİTMESLEKRKURULUŞL ( (ieknel DAVPSA(VAEĞİŞİKLİĞİD(rBir DAVD VARA MAREHLİYET D( Kçmu Kldumu
1119.30.502011D>E. 2002008/6819R2002011/2532Dn>"ÖĞRA IKRİHALEBUSULÜT(rİhalenİdaOrtakieireşi lrine AdevBı Atılmaserrmin eAiereli İsrTasebe -rAçmu<İhale DAVİTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUR( Aç kmİhale DAVOTOBÜSDTERMİNAL DYIPIM İŞİPİHALES T(rehalenİdaOrtakieireşi lrine AdevBı Atılmaserrmin eAiereli İsrTasebe -rAçmu<İhale DAVİİ DİDA VARA ISMADANVÖPCEVTÜKETİSM S DZORU LUVYOLLART(vAç kmİhale DAVİİ DİDMERCİİDTECAVÜZÜT(vAç kmİhale
1119.16.502011D>E. 2002011/1527R2002011/2296an>"İNTBANKACISIKRDÜZENLEMEDVERDENETLEMEDKURULUPKAI ( T(vC. DAVCUMHURİYET BAŞSAVCISIĞINADSUÇ DUYURUSUNDAVBULUNULMAS DİLİŞKİ VİMLEM (iBankacılıt Düzn leme DAVİİ DİDA VAR(iC.
1119.13.502011D>E. 2002011/1543R2002011/2181Dn>"ÖĞRAYNIVİMLEMEDKAIŞI BİRLİKT VA VARA ISMASIV(iHakıverMenfaatinrİ deaeştir t Bumadığyanavnıada yaaYolvAmBn MaddnİOa yavnyalHua AirSebyplneİlAynırOaığyanaAişi neitiBirliktevDda lAmmAsınınvMümkünaOaığı vei-iDi ğğçe eAzDüznltesmnkrrineeaOtuziGü iSsiniVeİeser krdine AynırYanlnşlıtlnıın YıpılmAsııH İsndSaada nıerdineedesei ğenin İht rıİektiğe
DAVAESEKÇAPİ VREbiİ /VA VA IPTREbiİ (rUsul verYas yaaUygutiHazırl emAıışiDi ğğçe eAzOtuziGü iSsiniVeİeser krdine iAnıSözlKsu su
1119.4.502011D>E. 2002009/6697R2002011/1132Dn>"ÖĞRDERNEKLERİ(VA VAREHLİYET D(aoğrudatia rnekıTüznlıAişi TğeniniHakıverÇıkarlnıçnılalgiİlndieenrKsu nııaRİli İrası sıvAmBbn ai klneirvnıBu Kçpsamı AşanıKsu nııaRSaltıTüzüktevHükümmBumadu ) ndanrBahislçıada lAmmArEhleyetininıMevcutaOau ) eun KabulünerOa nçk Bumadığı vebr> DAVİMARTPLANI DEĞİŞİKLİĞİNİPTİPTAL DİSTAMİD(a rnek neitiaoğrudatia rnekıTüznlıAişi TğeniniHakıverÇıkarlnıçnılalgiİlndieenrKsu nııaRİli İrası sıvAmBbn ai klneirvnıBu Kçpsamı AşanıKsu nııaRSaltıTüzüktevHükümmBumadu ) ndanrBahislçıada lAmmArEhleyetininıMevcutaOau ) eun KabulünerOa nçk Bumadığı vebr> DAVA VAREHLİYET D(amğrıPlçnıra ğeşikllğe in eli İsrrmiym m-
1119.22.402011D>E. 2002011/1201R2002011/1771Dn>"ÖĞRİİ DİDPARAVCEZ SIV(iÜçıFürkl TarihdeıAlıeBnıAkaryakıtmNumueelnei eAzAn İsze Sonucu EPDK'eun ÜçıAyıııAçınııylar- Üçıİmin in BirliktevDda lKsu su DAVEPDK'NUPTÜÇ AYRIDKAI ( YLA İİ DİDPARAVCEZ SIVV RESMES D(iÜçıFürkl TarihdeıAlıeBnıAkaryakıtmNumueelnei eAzeatnikiDüzn lemeser ıUygunvOaığı ve - DAVİİ DİDİMLEMLER ARASINDA MADDİDB ĞIMLISIKRVERSEBEP SONUÇ İLİŞKİS DBULUNMAMA( T(rBirliktevDda lKsu su DAVA VARDESEKÇAS Pİ VYASAYA UYGUNVOLMAMA( T(rEPDK'eun ÜçıAyıııAçınıııİAnıÜçıAyıııeeyeiaPnıaaCezaseiVeİesmnin/eatnikiDüzn lemeser ıUygunvOaığyBnıAkaryakıtm- BirliktevDda lKsu su
1119.6.402011D>E. 2002011/551R2002011/1363Dn>"ÖĞRİİ DİDA VAL ( NRA ISMASIV(iAv A tnulVekiİ Oau ) euvGösteİenlVekaletname itivSaada lKsu su<İmin in AslıaVeyarOnaylıaSuriti itiada lan ğğçeseleiEklenmnmnin iti2577 S.200Md.'e 3'eİAyknıılıt Oauşturaı