Önceki Endeks ( Madde 1-8)

MADDE 1-8 / 9-20 / 21-48 / 49-62

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 9

YARGITAY

9Y10.HD21.2.2017E. 2015/4326 K. 2017/1350"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
GÖREVLİ MAHKEME (2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
YARGI YOLU (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddedileceği - 2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali İstemi)"
9Y10.HD13.6.2016E. 2016/8636 K. 2016/9765"KURUM TESPİT İŞLEMİNİN İPTALİ ( Dava Dışı Sigortalının Davacı Yanında Çalıştığına Dair Tespit İşleminin İptali/Dava Dışı Sigortalının Davacı İşveren Yanında Bir Dönem Çalıştığının Belirlenerek İşe Giriş Bildirgesi Dönem Bordrosu ve Benzeri Evrakın Tanziminin Talep Edildiği - İptali İstenen Kurum İşleminin Hukuka Uyugunluğunun Tespiti Yönünden İşin Esasına Girileceği/İdari Para Cezası İle İlgili Davanın da Sonucunun Bekleneceği )
İDARİ PARA CEZASI TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ ( İdari Yargı Alanına Girdiği - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Kurumca Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasının Ödendiği/Ancak Dava Dışı Sigortalının Davacı Yanında Çalıştığına Dair Kurumca Yapılan Tespit İşleminin ve İdari Para Cezasının Ortadan Kalkmadığı - Davanın Konusuz Kalmadığı/Davanın Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Kurum Tespit İşleminin İptali )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dava Dışı Sigortalının Davacı Yanında Çalıştığına Dair Kurumca Yapılan Tespit İşleminin ve İdari Para Cezası İşleminin İptali İstemi/ İdari Para Cezası Tahakkuku İşleminin İptaline Dair Davada İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı - İdari Yargı Alanına Giren Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verilmesinin Gerektiği/İşin Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu )"
9Y10.HD20.9.2012E. 2012/11051 K. 2012/15540"İDARİ NİTELİKTEKİ DAVANIN HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( İdari Yargı Alanına Giren Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verileceği )
ADLİ YARGIDA AÇILAN İDARİ NİTELİKTEKİ DAVA ( Sürece İlişkin Olarak 6100 S.K. ve 2577 S.K.'da Birbirini Tamamlayan Düzenlemeler Yer Aldığı - İdari Yargı Alanına Giren Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA KOŞULU EKSİKLİĞİ ( İdari Nitelikteki Davanın Hukuk Mahkemesinde Açıldığı - Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verileceği )"
9Y10.HD30.4.2012E. 2011/3308 K. 2012/7625"2022 SAYILI YASA GEREĞİ AYLIK BAĞLANMAMASI (Ödenmeyen Aylıklar İle Manevi Zararın Tahsili - Bu Tür Davalar İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )
ÖDENMEYEN AYLIKLAR İLE MANEVİ ZARARIN TAHSİLİ (2022 S. Yasa Gereği Aylık Bağlanmaması Nedeniyle - Bu Tür Davalar İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )
YARGI YOLU (2022 S. Yasa Gereği Aylık Bağlanmaması Nedeniyle Ödenmeyen Aylıkları İle Manevi Zararın Tahsili - İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV (2022 S. Yasa Gereği Aylık Bağlanmaması Nedeniyle Ödenmeyen Aylıkları İle Manevi Zararın Tahsili - Bu Tür Davalar İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )"
9Y10.HD5.5.2011E. 2010/16468 K. 2011/6782"ALTMIŞBEŞ YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI ( 2022 S.K. Kapsamında Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
AYLIK BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İLE AKSİNE KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında Talep/Davanın İdari Nitelikte Olduğu - İdari Yargıda Çözümleneceği )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK ( 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İle Aksine Kurum İşleminin İptali İstemi - Davanın İş Mahkemesinde Görülemeyeceği )"
9Y4.HD13.5.2010E. 2010/4667 K. 2010/5911"YARGI YOLU ( Görevsiz Olduğunu Belirleyen Hukuk Mahkemesi Yargı Yolu Bakımından Dava Dilekçesinin Reddine Karar Vermekle Yetinmesi Gerektiği - İstek Halinde Dosyanın Gönderilmesine Karar Veremeyeceği )
GÖNDERME KARARI ( Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verildiği Takdirde Dava Dosyasını Ait Olduğu Mahkemeye Göndereceğine İlişkin Düzenlemenin Adli Yargı Yerleri Arasındaki Görev Konusunda Uygulama Alanı Bulduğu )
GÖREVSİZLİK ( Yargı Yolu Bakımından Görevsiz Olduğunu Belirleyen Hukuk Mahkemesi Yargı Yolu Bakımından Dava Dilekçesinin Reddine Karar Vermekle Yetineceği - İstek Halinde Dosyanın Gönderilmesine Karar Veremeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilen Durumlarda Davacı Yanın Sorumlu Tutulacağı )"
9Y11.HD6.11.2006E. 2005/10016 K. 2006/11244"TESPİT DAVASI ( Gümrük Beyannamesine Konu İhracatların Gerçek Olduklarının Tespiti İstemi )
YARGI YOLU ( Tespit Davasının Konusunu Oluşturan Hukuki İlişki Özel Hukuk Alanını İlgilendirmediği Gibi Davacının İdari Makama veya İdari Mahkemeye İbraz Ederek Bu Makamları Hukuken Bağlayacak Nitelikte Adli Yargı Yerinde Bir Karar Almanın Mümkün Olmaması )
İDARİ YARGI ( Tespit Davasının İdare Hukuku Kurallarına Göre Değerlendirilip Çözümlendirilmesi Gerektiği Gerekçesiyle Davada İdari Yargının Görevli Olması Nedeniyle Mahkemenin Görevsizliğine Karar Verilmesi )"
9Y11.HD17.6.2004E. 2003/12759 K. 2004/6793"GEÇİCİ OLARAK İTHAL EDİLEN KONTEYNERLERİN SÜRESİNDE YURTDIŞI EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN VE ÖDENEN VERGİ VE PARA CEZASININ İSTİRDADI TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Geçici İthal Edilen Konteynerlerin Süresinde Yurtdışı Edilmediği Gerekçesiyle Tahakkuk Ettirilen ve Ödenen Vergi ve Para Cezasının İstirdadı Talebi )
İSTİRDAT TALEBİ ( Geçici İthal Yoluyla Yurda Getirtilmiş Konteynerlerin Süresinde Yurtdışı Edilmediği Gerekçesiyle Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Para Cezası İçin - Görevli Yargı Yolu )
VERGİ VE PARA CEZASININ İSTİRDADI TALEBİ ( Geçici İthal Yoluyla Yurda Getirtilen Konteynerlerin Süresinde Yurtdışı Edilmediği Gerekçesiyle Tahakkuk Ettirilen ve Ödenen )"
9Y11.HD2.10.2003E. 2003/2528 K. 2003/8636"KAÇAK İNŞAATIN YÜKSEK GERİLİM HATTININ KOPMASI SONUCU TRAFONUN PATLAMASINA NEDEN OLMASI ( Kaçak İnşaatı Yıkmayarak Zarara Neden Olan Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Kaçak İnşaatı Yıkmayarak Yüksek Gerilim Hattının Kopması Sonucu Trafonun Patlamasına Sebebiyet Veren Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında )
BELEDİYENİN KUSURLU OLMASI ( Kaçak İnşaatı İzleyip Yıkma Görevini Yerine Getirmeyen - Yüksek Gerilim Hattının Kopması Sonucu Meydana Gelen Zarar İçin Tazminat Talebi )
YÜKSEK GERİLİM HATTININ KOPMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Zarara Neden Olan Kaçak İnşaatı İzleyip Yıktırmayan Belediyenin Kusurlu Olması - Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
YARGI YOLU ( Kaçak İnşaatı Yıkmayarak Yüksek Gerilim Hattının Kopması Sonucu Trafonun Patlamasına Sebebiyet Veren Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( İtirazın İptali Davasında Takip Talebinde Yer Alan Faize de Takip Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takip Talebindeki İşlemiş Faize Takip Tarihinden İtibaren Tekrar Faiz İşletilmesinin Faize Faiz Yürütülmesi Yasağına Aykırı Olması )
TAKİP TALEBİNDE YER ALAN FAİZ ( Takip Tarihinden İtibaren Tekrar Faiz İşletilemeyeceği )"
9Y13.HD14.4.2003E. 2002/14359 K. 2003/4347"ADLİ YARGI ( Mahkemenin Adli Yargının Görev Alanına Giren Bir Uyuşmazlıkta Kendisini Görevsiz Sayması - Su Satım Sözleşmesi )
GÖREV ( Mahkemenin Adli Yargının Görev Alanına Giren Bir Uyuşmazlıkta Kendisini Görevsiz Sayması - Su Satım Sözleşmesi )
ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ ( Su Satım Sözleşmesi - Mahkemenin Adli Yargının Görev Alanına Giren Bir Uyuşmazlıkta Kendisini Görevsiz Sayması )"
9Y4.HD1.10.2001E. 2001/4855 K. 2001/8848"GÖREVSİZLİK KARARI ( Adliye Mahkemesinin Görevsizlik Kararında Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Re'sen Gönderilemeyeceği )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVA ( Adliye Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Üzerine Dosyanın Re'sen Görevli Mahkemeye Gönderilememesi )
ADLİYE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Re'sen Gönderilemeyeceği )"
9Y18.HD19.1.1995E. 1994/14882 K. 1995/289"KAMULAŞTIRMA ( İmar Planı Gereği Yapılmışsa Kamulaştırma Kararının Onayına Gerek Olmaması )
İMAR PLANINA GÖRE KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Kararının Onaylanmasına Gerek Olmaması )
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Encümence Verilen Kararın Onaylanmasına Gerek Olmaması )
İPTAL DAVASI ( İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Vazgeçmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Vazgeçmesi Halinde )"

DANIŞTAY

9D6.D10.2.2016E. 2014/8728 K. 2016/484"İMAR PLANI SONUCU TAŞINMAZA HUKUKİ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davanın Hatalı Olarak Adli Yargı Yerinde Açıldığı/Görevsizlik Kararında Mahkemece İdari Davanın Nerede Açılacağı ve Süresinin Belirtilmediği - Özel Dava Açma Süresi Olan Otuz Günlük Süre Değil Genel Dava Açma Süresi Uygulanacağının Kabulü)
ETKİLİ BAŞVURU HAKKININ ZEDELENDİĞİ (Görevsizlik Kararı Veren Adli Mahkemenin Kararında Nerede ve Hangi Sürede Dava Açılacağını Belirtmediği - İdari Yargı Yoluna Başvuru Süresi Gösterilmediğinden Genel Dava Açma Süresinin Uygulanması Gerektiği/Altmış Günlük Sürenin Uygulanması Gereği/Kısıtlılık Halinin Devamı)
GÖREVSİZLİK KARARI VEREN MAHKEMENİN NEREDE VE HANGİ SÜREDE DAVANIN AÇILACAĞINI BELİTMESİ GEREKTİĞİ (Genel Dava Açma Süresi Olan Altmış Günlük Sürenin Uygulanacağı - Eldeki Davanın Genel Dava Açma Süresi İçerisinde Açıldığı/Süreaşımı Bulunmadığı/Etkili Başvuru Hakkı/İdari Yargı/Hukuki Elatma/Kısıtlılık)
TAŞINMAZIN ÜZERİNDE KISITLILIK HALİNİN DEVAM ETTİĞİ (İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Hali Devam Ettiğinden Dava Açma Süresinin Geçmediğinin Kabulü)
GENEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Verilen Usulden Red Kararında Hangi Mahkeme'de Dava Açılacağı ve Süresinin Gösterilmesi Gereği - Ancak Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edildiğinden Genel Dava Açma Süresinin Uygulanacağı Gerektiği/Kısıtlılık Hali/Görevsizlik)"
9D14.D13.12.2012E. 2011/16787 K. 2012/9669"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ DAVASI ( 30 Günlük Sürenin Görevsizlik Kararına Karşı Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine Başlayacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Karşısında Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine 30 Günlük Sürenin Başlayacağı - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Davası )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevsizlik Kararına Karşı Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine Başlayacağı - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Davası )"
9D6.D27.9.2012E. 2012/4525 K. 2012/4622"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın Belediye Tüzelkişiliği Adına Tescil Edilmesine İlişkin/Tapu Kaydının İptali İle Davacıların Adlarına Tesciline İlişkin Açtıkları Asliye Hukuk Mahkemesindeki Davada Görevsizlik Kararı Verildiği - Süre Aşımından Davanın Reddedilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ İÇİN HUKUK MAHKEMESİNE DİLEKÇE VERİLDİĞİ ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi İçin Asliye Hukuk Mahkemesine Yaptığı Başvuru Tarihinin İdare Mahkemesine Başvurma Tarihi Olduğu )
TAŞINMAZIN BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TESCİL EDİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( İptali İstemi/İşlemin Öğrenilmesi Üzerine Altmış Gün İçinde Asliye Hukuk Mahkemesi Nezdinde Dava Açıldığı - Görevsizlik Kararı Üzerine Otuz Günlük Dava Süresi İçinde Başvurulduğu )
İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURMA TARİHİ OLARAK KABUL EDİLME ( Belediye Encümeni Kararının İptali İsteminin Süre Aşımından Reddedilemeyeceği - Asliye Hukuk Mahkemesine Yapılan Başvuru Tarihinin Dikkate Alınacağı )"
9D14.D6.2.2012E. 2011/6523 K. 2012/383"GÖNDERME KARARI ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine İdare Mahkemesince Adli Yargı Yerine Başvuru Esnasında Verilen Dava Dilekçesinin 2577 S. K.'nun 3. Md. sine Uygun Biçimde Düzenlenmek Üzere Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
ADİL YARGILANMA HAKKI ( Mahkemelerin Yargılama Usullerini Uygularken Bir Yandan Davanın Hakkaniyetine Halel Getirecek Kadar Abartılı Şekilcilikten Öte Yandan Kanunlarla Öngörülmüş Olan Usul Şartlarının Ortadan Kalkmasına Neden Olacak Kadar Aşırı Geniş Yorumlamalardan Kaçınmaları Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine İdare Mahkemesince Adli Yargı Yerine Başvuru Esnasında Verilen Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenmek Üzere Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
DİLEKÇE RED KARARI ( Davaların Görev Yönünden Reddi Üzerine Gönderme Kararı Verilerek Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine İdare Mahkemesince Adli Yargı Yerine Başvuru Esnasında Verilen Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenmek Üzere Reddi Gerektiği )"
9IDDGK22.12.2011E. 2007/321 K. 2011/1643"DOSYANIN GÖNDERİLMESİ İSTEMİ (İlgililerin Süresi İçinde Adli Yargı Yerine Verdikleri Dosyanın İdari Yargı Merciine Gönderilmesi İstemini İçeren Dilekçeleri Dilekçenin Reddi Kararı Verilerek Dava Dilekçesi Durumuna Getirilmek Suretiyle İşin Esasının İncelenmesinin Hukuken Olanaklı Olduğu )
SÜRE AŞIMI (İdari Dava Açma Süresi İçinde Adli Yargı Yerinde Açılan Bir Davanın Görev Yönünden Reddedilerek Tarafların İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargıya Gönderileceğine Karar Verilmesi Durumunda Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
DİLEKÇE RED KARARI (Adli Yargı Yerine Verilen Dosyanın İdari Yargı Merciine Gönderilmesi İstemini İçeren Dilekçeleri Dilekçenin Reddi Kararı Verilerek Dava Dilekçesi Durumuna Getirilmek Suretiyle İşin Esasının İncelenmesinin Hukuken Olanaklı Olduğu )
ZAMANAŞIMI (İdari Dava Açma Süresi İçinde Adli Yargı Yerinde Açılan Bir Davanın Görev Yönünden Reddedilerek Tarafların İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargıya Gönderileceğine Karar Verilmesi Durumunda Davanın Süresinde Olduğu )"
9D15.D2.11.2011E. 2011/161 K. 2011/3443"REKLAM KURULU KARARININ İPTALİ ( İdari Para Cezasının İptali İstemi - İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalarda Adli Yargı Makamlarına Başvurulması Halinde 30 Gün İçerisinde Tekrar İdare Mahkemelerinde Dava Açılabileceği/Görevsilik Kararı)
ZAMANAŞIMI ( Davanın Süresinde Açılmış Olduğu - Yerel Mahkemece Süre Aşımı Nedeniyle Davanın Reddedilemeyeceği)
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Bu Karar Neticesinde Değişen Kabahatler Kanununa İstinaden Yerel Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararından Sora Süresi İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmış Olduğu/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği)
SULH CEZA MAHKEMESİNDE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Kabahatler Kanunundaki Değişiklik Nedeniyle Yerel Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararından Sora Süresi İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmış Olduğu/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği)"
9D10.D20.9.2011E. 2008/9 K. 2011/3524"HEMZEMİN GEÇİT YANINDA MEYDANA GELEN TREN KAZASI (Maddi ve Manevi Tazminat - Adli Yargı Yerinde Adli Yardım İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Hemzemin Geçit Yanında Meydana Gelen Tren Kazası Nedeniyle - Adli Yargı Yerinde Adli Yardım İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
TREN KAZASI (Hemzemin Geçit Yanında Meydana Gelen Tren Kazasında Yaralanan ve Yakınları Tarafından Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi ve Manevi Tazminat - Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)"
9D10.D1.7.2009E. 2009/5891 K. 2009/7313"DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( Adli Yargı Yerinde Açılan - 2577 S.K. Md. 3'e Uygun Biçimde Dava Dilekçesi Düzenlenip İdari Yargıda Dava Açılabileceği/Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( Otuz Günlük/İdari Yargıda Dava Açılması - Dosyanın Esas Kaydının Kapatılarak Sulh Ceza Mahkemesine İade Edilmesi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Davacıya Tebliğ Edildiği Tarihin Esas Alınacağı )
ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( İdari Yargıda Dava Açılması İçin Otuz Günlük Sürenin Başlangıcı - Yargı Organının Yanlış Yönlendirmesi/Anayasa Md. 40 Hükmü Dikkate Alınarak Hesaplanacağı )
YARGI ORGANLARININ YANLIŞ YÖNLENDİRMESİ ( İdari Yargıda Dava Açılması İçin Otuz Günlük Sürenin Başlangıcının Anayasa Md. 40 Hükmü Dikkate Alınarak Hesaplanacağı - Adli Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi )"
9IDDGK31.5.2007E. 2006/4713 K. 2007/1302"ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREVDEN REDDİ ( Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılması Gerektiği )
GÖREVDEN REDDEDİLEN DAVA ( Adli Yargı Yerinde Açılan - Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılması Gerektiği )
ADLİ YARGI YERİNİN KENDİLİĞİNDEN DAVA DOSYASINI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Dosya Mahkemenin Esasına Kaydedilerek Davanın İncelenmesine Geçilemeyeceği )"
9D10.D18.5.2007E. 2005/5959 K. 2007/2739"ADLİ YARGI YERİNİN VERDİĞİ GÖREV RET KARARI ( Davacının Adli Yargı Yerine Verdiği Dilekçeye Dayanılarak İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Ret Kararında "İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargı Yerine Gönderileceği"nin Belirtildiği - İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İDARİ YARGI ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Ret Kararında "İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargı Yerine Gönderileceği"nin Belirtildiği - İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖNDERME KARARI ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Red Kararı - Davacının Adli Yargı Yerine Verdiği Dilekçeye Dayanılarak İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
9D10.D20.11.2006E. 2003/3454 K. 2006/6592"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Ekinlerinin Zarar Gördüğü/Davanın Açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Davacının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açabileceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren Tam Yargı Davası Açma Süresinin 30 Gün Değil 1 Yıl Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Tam Yargı Davası Açılabileceği )
TAM YARGI DAVASI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren Tam Yargı Davası Açma Süresinin 30 Gün Değil 1 Yıl Olduğu )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Tam Yargı Davası Açılabileceği )"
9D3.D5.10.2006E. 2006/1488 K. 2006/2447"MÜCBİR SEBEP ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
SÜRELERİN KESİLMESİ ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )"
9IDDGK9.2.2006E. 2006/90 K. 2006/28"ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI SONRASINDA DOSYAYI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Yapılan Bu Hukuki Hatanın Sorumluluğunu Davacıya Yüklemenin Adil Yargılanma Hakkına Uygun Bulunmadığı )
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK ( Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesi - Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Hukuki Hatanın Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği )
İDARİ YARGIYA BAŞVURMA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi - İdari Yargıda Ayrı Bir Dava Açılmadığı Gerekçesiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi/Adil Yargılanma Hakkına Aykırılık )
GÖREVSİZ YARGI YERİNE BAŞVURMA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Hukuki Hatanın Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği - Davanın İncelenmeksizin Reddedilemeyeceği )
HUKUKİ HATA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği - Davanın İncelenmeksizin Reddedilemeyeceği/Adil Yargılanma Hakkına Aykırılık )"
9D11.D15.2.2005E. 2002/4376 K. 2005/642"ADLİ YARGIDA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Davacı Vekilinin Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi İstemiyle Verdiği Dilekçe Üzerine İdare Mahkemesine Gönderilmesi/Usule Aykırılığı )
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Adli Yargıda Verilen Görevsizlik Kararı - Davacı Vekilinin Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi İstemiyle Verdiği Dilekçe Üzerine Gönderildiği İdare Mahkemesinde Usulüne Uygun Açılmış Bir Davadan Bahsedilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Adli Yargıda Verilen - Davacı Vekilinin Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi İstemiyle Verdiği Dilekçe Üzerine İdare Mahkemesine Gönderilmesi/Usule Aykırılığı )"
9D8.D12.1.2005E. 2004/5499 K. 2005/110"GÖREVSİZ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖNDERME KARARI ( İdari Dava Açılamayacağı - Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
İDARİ DAVA AÇILAMAMASI ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı - Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
DOSYANIN İADESİ GEREĞİ ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı - İdari Dava Açılamayacağı )"
9D11.D27.2.2004E. 2001/4405 K. 2004/943"FAZLAYA AİT HAKLAR SAKLI TUTULARAK ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ GÖREVDEN REDDİ ( İdari Yargıda Açılan Davada Saklı Tutulan Kısmın Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ GÖREVDEN REDDİ ( İdari Yargıda Açılan Davada Adli Yargıda Saklı Tutulan Kısmın Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ ( Adli Yargıda Fazlaya Ait Haklar Saklı Tutularak Açılan Tazminat Davası/Görev Yönünden Reddi - İdari Yargıda Açılan Davada Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Adli Yargıda Fazlaya Ait Haklar Saklı Tutularak Açılan Tazminat Davası/Görev Yönünden Reddi - İdari Yargıda Açılan Davada Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR ( Adli Yargıda Saklı Tutulmak Suretiyle Tazminat Davası Açılabilmesine Karşın İdari Yargıda Dava Açılırken Böyle Bir Olanaktan Yararlanmanın Söz Konusu Olmadığı )"
9D6.D11.11.2003E. 2002/2164 K. 2003/5645"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - Süreaşımı ve Görevsiz Yargı Yerinde Açılan Davanın Süreye Etkisi )
GÖREVLİ OLMAYAN MAHKEMEYE AÇILAN İPTAL DAVASI ( Görevli Mahkemeye Başvuru Süresine Etkisi - Ruhsatsız Yapı Nedneiyle Verilen Para Cezasının İptali Davası )
SÜREAŞIMI VE HESAPLANMASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniye Verilen Cezanın İptali Davasının Adli Yargı Yerinde Açılıp Görevsizlik Kararı Üzerine İdari Yargıya Gidilmesi )
PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Verilen - Görevsiz Mahkemeye Açılan Davanın Dava Süresine Etkisi )
SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZ OLMASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Verilen Para Cezasının İptalinde - Görevsiz Mahkemeye Açılan Davanın Dava Açma Süresine Etkisi )"
9IDDGK12.1.2001E. 1999/1172 K. 2001/1"ADLİ YARGI YERİNDEN VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( İdare Mahkemesi'nde Açılan Davanın Bu Davanın Devamı Niteliğinde Olmayacağı - Yeni Dilekçede İstenen Tazminat Miktarının Artırılmış Olması/Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Verilen Dava Dilekçesindeki Tazminatın Değil İdare Mahkemesi'ne Verilen Dilekçedeki Artırılmış Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Esas Alınacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararından Sonra İdare Mahkemesi'ne Dava Açılması - İdare Mahkemesi'ndeki Davanın İlk Davanın Devamı Olmaması/Yeni Davada Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Artırılmış Olması Halinde Bu Miktarın Esas Alınacağı )
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDEKİ DAVANIN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( İlk Davadaki Talep Edilen Tazminat Miktarınının Değil Yeni Davadaki Artırılmış Müddeabihin Esas Alınması Gereği )
YÜKSEK GERİLİM HATTININ KOPMASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararından Sonra İdare Mahkemesinde Açılan Davada Müddeabihin Artırılmış Olması/İdari Yargıdaki Davanın Adli Yargıdaki Davanın Devamı Olmaması ve Artırılan Müddeabihin Esas Alınacağı )"
9D8.D24.10.2000E. 1998/6005 K. 2000/6566"GÖREV ( Deniz Ticaret Odası Memurunun Görevine Son Verilmesi-İşlemin İptali ve İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi-Dava Açma Süresi )
DENİZ TİCARET ODASI MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Görev-İptal Davası-İhbar ve Kıdem Tazminatı Davası-Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Deniz Ticaret Odası Memurunun Görevine Son Verilmesi İşleminin İptali-Adli Yargıda Açılan Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiğinin Kesinleşmesi )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN DAVANIN ADLİ YARGIDA AÇILMASI ( İdari Yargıda Dava Açma Süresi-Adli Yargıda ve İdari Yargıda Sürülen Taleplerin Farklı Olmasının Süreye Etkisi )
ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Yargıda Dava Açma Süresi-Görevine Son Verilen Deniz Ticaret Odası Memurunun İptal ve Tazminat Talebi )"
9D8.D28.10.1999E. 1998/36 K. 1999/5625"TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmaları Sırasında Patlayan Borudan Sızan Suyun Davacıya Ait Mobilya Atölyesini Basması Nedeniyle )
ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN İDARİ DAVA ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )
İDARİ DAVANIN ALİ YARGI YERİNDE AÇILMASI ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )"
9D6.D21.9.1999E. 1998/3590 K. 1999/4127"SÜREAŞIMI BAŞLANGICI ( Hakem Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddinde İdare Mahkemesine Başvuru )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURUDA SÜREAŞIMI BAŞLANGICI ( Asliye Hukuk Mahkemesine Hakem Sıfatıyla Açılmış Davada )
HAKEM SIFATIYLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILIP GÖREV YÖNÜNDEN REDDEDİLEN DAVA ( İdare Mahkemesine Başvuru Süresinin Başlangıcı )
KAMU KURUMLARI ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASI ( Hakem Mahkemenin Görevsizlik Kararı Üzerine Görevli Mahkemeye Başvuruda Süreaşımı )
TAZMİNAT DAVASINDA HAKEM MAHKEMENİN GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURU SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kamu Kurumları Arasındaki )"
9D8.D3.12.1998E. 1998/2595 K. 1998/4026"ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflarda Görev-Elektrik Su Doğalgaz )
ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Elektrik Su Doğalgaz vb.-Görevli Yargı Yolu )
GÖREV ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflar-Elektrik Su Doğalgaz vb. )
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİBİ SÖZLEŞMELERİN ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Görevli Yargı Yolu )"
9D8.D6.10.1998E. 1998/3311 K. 1998/2915"GÖREV ( Su Abonelerinin Depozit Miktarının Artırılmasına İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali )
SU ABONELERİNİN DEPOZİT MİKTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ ( Görevli Yargı Yolu )"
9D8.D6.10.1998E. 1997/750 K. 1998/2925"TAZMİNAT DAVASI ( Aşırı Yağışlar Sonucu Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Giderilmesi İstemi )
TAM YARGI DAVASI ( Görevli Olmayan Adli Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi )
GÖREN YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİ ( Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Doğrudan Dava Açılmasının Gerekmesi )"
9IDDGK6.12.1996E. 1995/773 K. 1996/599"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi/Maddi ve Manevi Tazminat - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÜRE AŞIMI BULUNMAMASI ( Davacıların Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde İdareye Başvurmaları - İstemlerinin Reddi Üzerine 60 Günlük Dava Açma Süresinde İdare Mahkemesine Dava Açmaları )"
9IDDGK6.12.1996E. 1993/773 K. 1996/599"GÖREV ( Tazminat Davası - TCDD'nin Su Dolu Kuyusuna Düşerek Ölen Çocuk )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREV ( TCDD'nin Su Dolu Kuyusuna Düşerek Ölen Çocuk )
KAMU HİZMETİ GEREĞİ SAHİP OLUNAN TAŞINMAZDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI ZORUNLULUĞU
SÜRE AŞIMI ( Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren İdare Mahkemesine Dava Açmakta )
ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇMAKTA SÜRE"
9D10.D19.6.1996E. 1995/3409 K. 1996/3754"HAKEM SIFATIYLA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Görevli İdari Yargı Yerinde Dava Açılması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Hakem Sıfatıyla Verilen Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde )"
9D6.D9.3.1994E. 1994/319 K. 1994/1037"GÖREVSİZ MAHKEMEDE AÇILAN DAVANIN REDDİ ( Görevli Mahkemeye Başvuru Süresi )
GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURU SÜRESİ ( Görevsizlik Kararı Verilen Davada )
SÜRE ( Görevsizlik Kararı Verilen Dava Hakkında Görevli Mahkemeye Başvuru )"
9IDDGK3.12.1993E. 1993/769 K. 1993/583"GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA ( İdari Yargının Görevine Giren İşlerde Adli Ya da Askeri Yargıda Açılan Dava )
İDARİ YARGININ GÖREVİNE GİRDİĞİ HALDE ADLİ YA DA ASKERİ YARGIDA AÇILAN DAVA ( Görevden Redde 30 Gün İçinde Görevli Mahkemede Açılabileceği )
SÜRE ( Görevsiz Mahkemede Açılan Davanın Reddi Üzerine Görevli Mahkemede Dava Açılmasında )"
9D10.D2.3.1993E. 1992/971 K. 1993/395"SÜRE YÖNÜNDEN RED ( Adli Yargıda Verilen Görevin Reddi Kararının Kesinleşmesinden Sonraki Otuz Gün İçinde İdari Yargıda Açılan Dava )
ADLİ YARGIDA VERİLEN GÖREVİN REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Otuz Gün İçinde İdari Yargıda Açılan Davanın Süreden Reddi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Adli Yargıda Verilen Görevin Reddi Kararı )"
9IDDGK22.1.1993E. 1992/447 K. 1993/6"GÖREVSİZ YARGI MERCİİNE BAŞVURMA TARİHİ ( Danıştay`a İdare ve Vergi Mahkemelerine Başvurma Olarak Kabul Edilmesi )
DANIŞTAYA İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNE BAŞVURMA TARİHİ OLARAK KABUL EDİLME ( Görevsiz Yargı Merciine Başvurma )
SÜRE ( Görevsizlik Nedeniyle Red Kararının Kesinleşmesinden Sonra Görevli Mahkemede Dava Açılmasında )
GÖREVSİZLİK NEDENİYLE RED KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA GÖREVLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMAK ( Süre )"
9D5.D7.5.1992E. 1991/2299 K. 1992/1346"İDARİ YARGIDA AÇILMASI GEREKEN DAVANIN ADLİ YARGIDA AÇILMASI ( Görevsizlik Kararı Üzerine Hangi Sürede İdari Yargıda Dava Açılabileceği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevsizlik Kararı Üzerine Otuz Gün İçinde Görevli Yargı Yerine Başvurulmamış Olması )
GÖREVSİZLİK KARARINDAN SONRA BAŞVURU SÜRESİ ( Otuz GÜnlük Süre Dolsa da İdari Dava Açma Süresi İçinde Davanın Açılabileceği )"
9D8.D15.10.1991E. 1991/1094 K. 1991/1605"ASLİYE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI ( Görevli İdare Mahkemesine Başvurma Süresi )
İDARİ DAVANIN ASLİYE MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( Görevsizlik Kararından Sonra İdare Mahkemesine Başvurma Süresi )
GÖREVLİ İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURU SÜRESİ ( Asliye Mahkemesinin Görevsizlik Kararından Sonra )"
9D8.D16.5.1991E. 1990/1562 K. 1991/918"İPTAL DAVASI ( Köydeki Orman ve Koruluklar İle Etkili Alanlara ve Meyve Ağaçlarına Zarar Verdikleri Gerekçesiyle Keçi Sürülerinin Kaldırılması Yolundaki Köy İhtiyar Kurulu Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Köydeki Orman ve Koruluklar İle Etkili Alanlara ve Meyve Ağaçlarına Zarar Verdikleri Gerekçesiyle Keçi Sürülerinin Kaldırılması Yolundaki Karar )
KAMU YARARI ( Orman ve Koruluklara Ekili Alanlara ve Meyve Ağaçlarına Zarar Veren Keçilerin Kaldırılmasında Kamu Yararı Olması )"
9D10.D11.10.1990E. 1989/330 K. 1990/2189"GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA ( Otuz Günlük Sürenin Geçmesine Rağmen Bir Yıl İçinde İdare Mahkemesinde Açılması )
EYLEM TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YILLIK SÜRE DOLMADAN AÇILAN DAVA ( Otuz Günlük Sürenin Geçmesine Rağmen Süresinde Olduğunun Kabulü )
SÜRESİNDE AÇILAN DAVA ( Eylem Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılan Dava )"

UYUŞMAZLIK

9UMH29.12.2003E. 2003/90 K. 2003/100"MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Sorumlu Sıfatıyla Ödemede Bulunan - Mükellefe Rücu Hakkı/Davasının Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
RÜCUEN ALACAK DAVASI ( Motorlu Taşıtlar Vergisini Sorumlu Sıfatıyla Ödeyen - Mükellefe Rücu Hakkı/Davasının Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
MÜKELLEFİNCE ÖDENMEYEN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Sorumlu Sıfatıyla Ödemede Bulunan - Mükellefe Rücu Hakkı/Davasının Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
SORUMLU SIFATIYLA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMEK ( Mükellefe Rücu Hakkı - Davanın Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )"
9UMH16.6.2003E. 2003/31 K. 2003/37"İDARİ YARGI YERLERİ ( Kişilere Karşı Dava Açılmasına Olanak Bulunmadığı - Doğrudan Kamu Görevlisi Aleyhine Kişisel Kusuruna Dayanılarak Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KİŞİLERE KARŞI İDARİ YARGI YERLERİNDE DAVA AÇILMASI ( Olanak Bulunmadığı - Doğrudan Kamu Görevlisi Aleyhine Kişisel Kusuruna Dayanılarak Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KAMU GÖREVLİSİ ( Doğrudan Aleyhine Kişisel Kusuruna Dayanılarak Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Doğrudan Kamu Görevlisi Aleyhine Kişisel Kusuruna Dayanılarak Açılan - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
9UMH28.4.2003E. 2003/22 K. 2003/25"KDV CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Asliye Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılmayacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılmayacağı )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREMEYECEĞİ UYUŞMAZLIKLAR ( Asliye Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı - İdare Mahkemesi'nce Adli Yargı Dosyasının Yazı İle Mahkemesine Geri Çevrilmiş Olması )
İDARE MAHKEMESİNCE ADLİ YARGI DOSYASININ YAZI İLE MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMİŞ OLMASI ( Görev Uyuşmazlığı Doğmasına Neden Olacak Karar Bulunmadığı )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Asliye Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılmayacağı )"
9UMH10.3.2003E. 2003/7 K. 2003/9"GÖREVSİZLİK KARARI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Mercilerinden Birisinin Kesinleşmiş Kararı Bulunmaması - Yöntemine Uymayan Başvurunun Reddi Gereği)
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURMA (Adli İdari Veya Askeri Yargı Mercilerinden Birisinin Kesinleşmiş Görevsizlik Kararı Bulunması Gereği)
ADLİ YARGI KARARI (Yargı Yolunu Değiştiren Bir Görevsizlik Kararı Verilmiş Olması - Kesinleşmemesi/Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulamayacağı)
YARGI MERCİİLERİNİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURMALARI (2247 Sayılı Yasa'nın 14. ve 19. Maddelerinde Öngörülen Koşulları Taşıyan ve Yöntemine Uyan Başvuru Gerekliliği)
YARGI YOLUNU DEĞİŞTİREN GÖREVSİZLİK KARARI (Kesinleşmemesi - Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulamayacağı)"
9UMH24.12.2001E. 2001/109 K. 2001/116"DERE YATAĞI ISLAH ÇALIŞMALARI (Çalışmalar Sırasında İdarece Kamulaştırma Yapılmaksızın Taşınmazın Dere Yatağında Bırakılması Nedeniyle Bedelin Tazmininin İstenmesi)
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (Dere Yatağı Çalışmaları Sırasında Taşınmazın Dere Yatağında Bırakılması Nedeniyle Bedelin Tazmini İstemli Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
TAZMİNAT DAVASI (İdarenin Taşınmaza Kamulaştırma Yapmaksızın El Atması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
9UMH12.11.2001E. 2001/74 K. 2001/81"ZORUNLU TASARRUF KESİNTİSİNİN ÖDENMESİ DAVASI (Olayda Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Olmaması)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Yerlerinden En Az İkisinin Kendilerini Görevsiz Görmelerinin Gerekmesi)"
9UMH9.7.2001E. 2001/57 K. 2001/64"PARA CEZASI (Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine Aykırı Hareket Nedeniyle)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Mercilerinden En Az İkisinin Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Davada Kendilerini Görevsiz Görmelerinin Gerekmesi)
HUKUK UYUŞMAZLIĞI (Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesinin Ancak Taraflarca İleri Sürülebilmesi)"
9UMH11.6.2001E. 2001/34 K. 2001/40"REKLAMIN TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA AYKIRI OLMASI (Hukuk Uyuşmazlıklarında Adli Yargı Yerince Görevsizlik Kararından Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Olmaması)
HUKUK UYUŞMAZLIĞI (Adli Yargı Yerince Görevsizlik Kararından Sonra Dava Dosyası Gönderilmekle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Olmaması)
ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVSİZLİK KARARI (Adli Yargı Yerince Dava Dosyası Gönderilmekle Davanın Açılmış Sayılmaması)
İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVE İLİŞKİN OLMAYAN KARARI (Adli Yargı Yerince Re'sen Yapılan Başvurunun Kanundaki Şartları Taşımaması)"
9UMH6.12.1999E. 1999/48 K. 1999/47"SU BORCU NEDENİYLE SUYUN KESİLMESİ (Açılan Davanın Taraflar Arasındaki Su Aboneliği Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
SU ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ (Su Borcunu Ödemeyen Abonenin Suyunun Kesilmesinden Doğan Davanın Sözleşmeden Kaynaklanması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN DAVA (Su Aboneliği Sözleşmesinden Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
9UMH15.11.1999E. 1999/36 K. 1999/33"PARA CEZASI (Belediye Zabıta Yönetmeliğine Aykırı Davranış Nedeniyle)
HUKUK UYUŞMAZLIĞI (Adli Yargı Yerince Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyasının Gönderilmesiyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılamaması)
ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVSİZLİK KARARI (Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyasının Gönderilmesiyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılamaması)
DAVA DOSYASININ GÖNDERİLMESİ (Adli Yargı Yerince Görevsizlik Kararı Verildikten Sonra Dava Dosyasının Gönderilmesiyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmış Sayılamaması)
İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVE İLİŞKİN OLMAYAN KARARI (Adli Yargı Yerince Re'sen Yapılan Başvurunun Kanunda Yazılı Şartları Taşımaması Nedeniyle Reddedilmesi)"
9UMH6.7.1998E. 1998/24 K. 1998/26"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI BULUNMAMASI (Görevsizlik Kararı Üzerine İdare Mahkemesine Açılan Davanın Gerekli Koşulları Taşımaması)
İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIMADIĞINDAN MAHKEMESİNE İADESİ (Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Doğmaması)
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIMADIĞINDAN İADE EDİLMESİ (Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Doğmaması)"

Madde 10

AMK

10AMK15.4.2004E. 2004/26 K. 2004/51""
10AMK21.6.1991E. 1990/20 K. 1991/17""

DANIŞTAY

10D14.D18.4.2017E. 2014/6311 K. 2017/2428"İMARA AYKIRI YAPI (Büyükşehir Belediyesinin Kapsamındaki Belediyelerce Yapılan İmar Uygulamalarını Denetleme Yetkisi Bulunduğu - İlçe Belediyesince Yapılan İmar Uygulaması Hakkında Yapılan Başvuruya Verilen Cevabın Kesin ve Yürütülebilir Mahiyette Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM (İlçe Belediyesince Yapılan İmar İşlemi Hakkında Büyükşehir Belediyesine Yapılan Başvuruya Verilen Cevabın Kesin ve Yürütülebilir Olmadığından Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Başvuruyu Verilen Cevabın Başvurunun Reddi Şeklinde Değerlendirilmesi Gereği)"
10D15.D23.3.2017E. 2016/10000 K. 2017/1352"ZIMNİ RET ( 5233 S. K.'nun 6. Md. Hükmü Uyarınca Yapılan Başvuruya Altı Ay İçerisinde Cevap Verilmemesi Durumu Zımni Ret Olarak Kabul Edilip Bu Altı Aylık Sürenin Bitiminden İtibaren Atmış Gün İçinde Dava Açılabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari İşlemin İptali - Davacı Vekilince Zarar Tespit Komisyonuna Başvuru Yapıldığı 5233 Sayılı Kanunda Belirtilen Altı Artı Üç Aylık Sürenin Son Bulduğu Tarihten İtibaren de 2577 Sayılı Kanunda Belirtilen Atmış Gün İçinde Kayda Giren Dilekçeyle Süresinde Davanın Açıldığının Gözetilmesi Gerektiği )
BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN UZATILMASI ( Üç Ay Uzatıldığı Düşünülerek Altı Artı Üç Aylık Sürenin Dolması Üzerine Bu Sürenin Zımni Ret Olarak Kabul Edilip Altı Artı Üç Aylık Sürenin Bitiminden İtibaren Atmış Gün İçinde de Dava Açılabileceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
10D8.D13.3.2017E. 2015/14667 K. 2017/1544"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özellikle Seyahat Özgürlüğünün Kullanılması Çalışma Özgürlüğünün Kullanılması Mülkiyet Hakkının Kullanılması Eğitim Hakkının Kullanılması ve Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Gibi Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Kullanmaları Amacıyla İdareye Yaptıkları Yeni Müracaat Üzerine Dava Açma Süresinin Canlanması Hakkın Niteliğine Uygun Düşebileceğinin Gözetileceği)
GENEL KURAL KİŞİLERİN İDAREYE YAPTIKLARI YENİ MÜRACAAT İLE DAVA AÇMA SÜRESİNİN YENİDEN CANLANMAYACAĞI OLDUĞU (Yasa Koyucu İdari İşlemlerin İlgililerince ve Belli Sürede Davaya Konu Edilebileceğini Öngörerek Kamu Hizmetinin Hızlı ve Etkin Biçimde Yürütülmesini Sağlamak İstediği - Özel Ağaçlandırma Tahsisi İsteminin Reddine Dair Orman İşletme Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi)
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TAHSİSİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvuru Üzerine Talebinin Uygun Bulunmadığına Dair Yazının Tebliğ Edilip Edilmediği Tebliğ Edilmedi İse Davacının Ret İşlemini Nasıl ve Ne Şekilde Öğrendiğinin Araştırılarak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirileceği)
SÜREAŞIMI (Özel Ağaçlandırma Tahsisi İsteminin Reddine Dair Orman İşletme Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - Davacının 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvuru Üzerine Talebinin Uygun Bulunmadığına Dair Yazının Tebliğ Edilip Edilmediği Tebliğ Edilmedi İse Davacının Ret İşlemini Nasıl ve Ne Şekilde Öğrendiğinin Araştırılarak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği)"
10D14.D13.3.2017E. 2016/8949 K. 2017/1471"YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Kuruluş Amacı ve Faaliyet Alanı İle Davaya Konu İşlemin Davacının Başvurusu Üzerine Tesis Edilen ve Davacının Meşru Kişisel ve Güncel Menfaatini Doğrudan Etkileyen Bir Niteliği Olduğu - Davacının Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu/Davanın Ehliyet Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu)
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI (İdari İşlemlere Karşı Sadece Kuruluş Kanunlarında Gösterilen Amaçlan Doğrultusunda Dava Açma Ehliyetleri Bulunduğu - Konuyla İlgili Yasal Düzenlemelerde de Bu Kuruluşların Amaçlan Dışında Faaliyette Bulunamayacaklarının Açıkça Belirtildiği)
DAVA AÇMA EHLİYETİ (Mühendislik Mesleği Mensuplarının Mesleki Disiplin Açısından Sorumluluklarının Ortaya Konulması Amacıyla Yapılan Başvuru Üzerine Tesis Edilen Davaya Konu İşlem İle Davacı Birliğin Menfaatinin Etkilendiği ve Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - Yeterlilik Belgesi Verilmesi İşleminin İptali)
HUKUKİ YARAR (Davacı Tarafından Davaya Konu Edilebilecek Bir İşlem Tesisi İstemiyle İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Tesis Edilen Ret İşleminin Davaya Konu Edilmesi Karşısında Bu İşlem İle Davacı Arasında Doğrudan Meşru ve Kişisel Bir Menfaat İlişkisinin Bulunduğu)"
10D15.D22.2.2017E. 2016/9112 K. 2017/876"TERÖR NEDENİYLE TAŞINMAZLARINA ULAŞILAMADIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Hakkında Herhangi Bir İşlem Yapılmadığı/Bakılan Davada Davacının Talebinin Zımnen Reddine Yönelik Alınmış Bir Karar Bulunmadığı - İşlemlerin Tamamlanıp Komisyon Tarafından Bir Karar Verilebilmesinin Mümkün Olduğu/Davanın Reddi )
DAVANIN ESASININ İNCELENMESİNİN HUKUKEN MÜMKÜN OLMADIĞI ( Eldeki Davada Davacının Talebinin Zımnen Reddine Yönelik Alınmış Bir Karar Bulunmadığının Kabulü )
DAVACININ BAŞVURUSU ( İdarece Tesis Edilmiş Bir İdari İşlem Bulunmadığı - Herzaman İçin İşlemlerin Tamamlanıp Komisyon Tarafından Bir Karar Verilebilmesinin Mümkün Olduğu/Davacının Talebinin Zımnen Reddine Yönelik Alınmış Bir Karar Bulunmadığı/Davanın Esasının İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığının Kabulü )"
10IDDGK16.1.2017E. 2015/2469 K. 2017/7"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KOYMA ( Davacının Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan Davada Verilen Karar Sonucu Ortaya Konulan Hukuki Durum ile İdarenin Ehliyete El Koyma İşleminin Nitelik Olarak Birbirinden Farklı Olduğu - Sulh Ceza Mahkemesinde Verilen Karar Üzerine İdareye Yapılan Başvurunun İptali İçin Açılan Davanan Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bireylerin İdarenin Yerine Getirilmesi Gerektiğini Düşündükleri Hak ve Menfaatlerine Yönelik İşlemin Kurulmasını Her Zaman İsteyebileceği - Alkollü Araç Kullanma Nedeniyle Sürücü Belgesine El Konulan Davacının Sulh Ceza Mahkemesi Kararı Üzerine İdareye Yaptığı Başvuru Üzerine İdarece Verilen Ret Kararına Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
10D11.D12.5.2016E. 2016/676 K. 2016/2400"DERECE VE KADEMENİN DÜZENLENMESİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Talebin Haklı Bulunması Halinde Ancak İleriye Yönelik Sonuç Doğuracağı Hususu Gözetilerek Süresi İçinde Açılan Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilmesinde Usul Hükümlerine Uygunluk Görülmediği)
KAMU GÖREVLİLERİNİN PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARI (Her Ay Hukuki Sonuç Doğuran Diğer Bir İfadeyle Süregelen Etkileri Bulunan İdari İşlemlere Karşı Her Zaman İdareye Başvurabilecekleri İsteklerinin Reddedilmesi veya Reddedilmiş Sayılması Halinde de Yasadaki Usule Uygun Olarak Dava Açabileceklerinin Gözetilmesi Gerektiği)
İNTİBAKIN YAPILMASI (İsteğiyle Yapılan Başvurunun 2577 S. İYUK'nun 10. Md. Hükmü Kapsamında Olduğu - Talebin Haklı Bulunması Halinde Ancak İleriye Yönelik Sonuç Doğuracağı Hususu Gözetilerek Süresi İçinde Açılan Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Süregelen Etkileri Bulunan İdari İşlemlere Karşı İlk Tesis Edildikleri ya da İlk Uygulandıkları Anda Dava Açılmamış Olmasının Başvuru Tarihinden İtibaren İleriye Dönük Sonuçlar Doğurmak Üzere Sonradan Yapılacak Başvurulara Dayalı Olarak Tesis Edilen İşlemlerin Davaya Konu Edilmelerine Engel Olmadığı)"
10D12.D12.4.2016E. 2016/3057 K. 2016/2077"İŞE İADE EDİLEN DAVACININ KAMUDA İSTİHDAM TALEBİ (Davacının Çalıştığı Hastanenin Kamuya Geçtiği/Kamuda İstihdam Talebinin Reddi Nedeniyle Eldeki Davanın Açıldığı - Davacının Başvurusunun 2577 S.K. 10. M. Uyarınca Yapılan Başvuru Mahiyeti/60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde Davanın Açıldığı/Esasa Girileceği)
DAVACININ ÇALIŞTIĞI HASTANENİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE DEVRİ (Davacının Kamuda İstihdam İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davası - Eldeki Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Davacının Altmış Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Olduğu/İdare Mahkemesi Tarafından Esasa Girilerek Karar Verileceği)
İDARİ MAKAMIN SESSİZ KALMASI (Davacının Başvurusunun 2577 S.K. 10. M. Uyarınca Yapılan Başvuru Mahiyeti - 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde Açıldığı)
ZAMANAŞIMI NEDENİYE DAVANIN REDDEDİLEMEYECEĞİ (İşçinin Açmış Olduğu Davada Verilen Kararın Onanarak Kesinleştiği Tarihin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Davacı Tarafından Yapılan Başvurunun 2577 S.K. 10. M. Kapsamında Olduğunun Kabulü Gereği/İdarenin Sükutu/İşe İade/Kamuda İstihdam/İptal Davası)
İŞ MAHKEMESİNDE VERİLEN KARARIN ONANARAK KESİNLEŞTİĞİ TARİH (Yargı Kararına Dayanılarak Yapılan Başvuru - Davacının Dava Konusu Başvurusuna Dayanak Oluşturan Davanın, İş Mahkemesi Kararıyla Lehine Sonuçlandığı ve Bu Kararın Yargıtayca Onanarak Kesinleştiği/Davacı Tarafından Yapılan Başvurunun 2577 S.K. 10. M. Kapsamında Olduğunun Kabulü)"
10D5.D4.2.2016E. 2013/6165 K. 2016/530"ÖZELLLEŞTİRME KAPSAMINDA KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN PESONEL ( Maaş Nakil İlmühaberinin Yeniden Düzenlenmesi İstemiyle İlk Atandıktan Sonraki İlk Uygulama İşlemine Karşı Altmış Günlük Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gereği - Davacının Eksik Ödendiğini İddia Ettiği Ödemeler İçin Atandığı Kuruma Yapacağı Başvuru Üzerine Kurulacak İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açabileceği )
MAAŞ NAKİL BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Genel Dava Açma Süresi Olan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açılması Gerektiği - Daha Sonraki Tarihte Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )"
10D2.D10.12.2015E. 2013/10505 K. 2015/10128"DAVACININ EŞİ TARAFINDAN YAPILAN TAYİN BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Bir Hususta Davacı Adına Başvuru Yetkisi Olmayan Eş Tarafından Yapılan Başvurunun İdari Davaya Konu Olamayacağının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
EŞ TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURU (İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Bulunmadığı - Davacının Eşi Tarafından Yapılan Tayin Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali/Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliği Durumu/Davacının Eşi Tarafından Başvuru Yapıldığı)
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM (Davacının Eşi Tarafından Yapılan Tayin Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlem - Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Bir Hususta Davacı Adına Başvuru Yetkisi Olmayan Eş Tarafından Yapılan Başvurunun İdari Davaya Konu Olamayacağı/Davanın Reddi)"
10IDDGK15.10.2015E. 2014/806 K. 2015/3509"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde 60 Gün Olduğu - Anayasal Güvenceye Sahip Mülkiyete Dair İmar Uygulamaları Sonucunda Uğranılan Mağduriyetin Giderilmesine İlişkin Her Zaman İşlem Tesisi İçin Başvurulabileceği Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine Tesis Edilen İşlem Hakkında Süresinde Dava Açılabileceği)
İMAR UYGULAMASI SONUCU UĞRANILAN MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Mülkiyet Hakkının Anayasal Bir Hak Olduğu Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Her Zaman İşlem Tesisi Talebiyle İdareye Başvurulabileceği - Mülkiyet Hakkının Kullanılması Konusunda Gerekli İşlemin Gerçekleştirilmesi İçin Yapılan Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşlem Hakkında Dava Açma Süresinde Dava Açılabileceği)"
10D8.D8.10.2015E. 2014/11377 K. 2015/8278"MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM (Uyuşmazlığın Esasını Çözen Nihai Yargı Kararının Kimse Tarafından Değiştirilmemesini ve Daha Sonra Açılan Dava Bakımından Bağlayıcı Olmasını Diğer Bir Anlatımla Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Bir Daha Dava Konusu Yapılmamasını İfade Ettiği)
USUL HÜKÜMLERİNE UYGUN AÇILMIŞ DAVA (Daha Önce Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolunda Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı - Kesin Hüküm Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilebilmesi Usul Hükümlerine Uygun Açılmış Bir Davanın Varlığı Halinde Mümkün Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
SÜRE AŞIMI (Davacının İlk Başvuruya Verilen Cevaba Karşı Açtığı Davanın Süreden Üzerine Aynı Kişiler Hakkında Yine Aynı İstemle Davalı İdareye Yeni Bir Bilgi ve Belge Sebebi İle Başvurması Halinde Mahkemenin Başvuruyu Yeni Bir Başvuru Olarak Kabul Edip İşin Esasına Geçmesi Aksi Taktirde Davayı Süre Aşımından Reddi Gerektiği)"
10D5.D9.9.2015E. 2015/3017 K. 2015/6928"TELEKOM İŞÇİSİNİN VERİLMEYEN ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacının Talebinin Açılan Davanın Süresinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddedildiği - İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'nun 49. Maddesinde Sayılan Nedenlerden Birinin Bulunması Gerektiği )
DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMAMASI ( Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'nun 10. Maddesinin Dikkate Alınmayacağı - Yeni Kurumda İlk Maaş Aldığı Tarihten İtibaren 2577 S.K.'nun 7 ve 11. Maddeleri Kapsamında Dava Açılması Gereği/Bu Süreler Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Kararının Hukuk ve Usule Uygun Olduğundan Onandığı )
İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'nun 49. Maddesinde Sayılan Hallerden Birinin Bulunması Gerektiği )"
10D12.D9.9.2015E. 2015/3691 K. 2015/4698"KPSS SINAVINDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIK ( Yargılama Usulü - 2577 S. Kanunun "Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" Başlıklı 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlarda Uygulanmayacağı/Uyuşmazlığın Genel Hükümler Çerçevesinde Değerlendirileceği )
YARGILAMA USULÜ ( KPSS Sınavına İlişkin Uyuşmazlık - Mahkemece Genel Hükümler Çerçevesinde Değerlendirme Yapılarak Sonuca Gidileceği/2577 S. Kanunun "Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" Başlıklı 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlarda Uygulanmayacağı Gözetileceği )
MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMAYACAĞI ( 2577 S. Kanunun 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Genel Hükümler Çerçevesinde Değerlendirileceği - KPSS Sınavına İlişkin Uyuşmazlık )
YENİ DURUMA GÖRE PUANININ YENİDEN HESAPLANMASI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kpss Sınavından Kaynaklı Uyuşmazlık - Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözümleneceği/2577 S. Kanunun "Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" Başlıklı 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlarda Uygulanmayacağı )"
10D12.D25.6.2015E. 2015/2441 K. 2015/4304"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşlemin Tebliği Üzerine Yapılan İtiraza Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Üzerine Oluşan Zımni Ret İşlemi Üzerine Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Yeniden Başladığı - Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Yeni Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
SINAV SONUCUNUN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Sınav Süresi Bitmesine Rağmen İşaretlemeye Devam Etme Gerekçesiyle Sınav Sonucunun İptal Edilmesi - Sınava Sonuçları Hakkında İdari Yargılama Usulü Kanununda On Günlük Dava Açma Süresi Öngörülmüş ise de Dava Konusu İşlemin İşleme Karşı Üst Makama İtiraz Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Genel Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Gözetilmesi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN İHYASI ( İdari Başvuru - Merkezi ve Ortak Sınav Sonuçlarına Karşı Dava Açma Süresi )"
10D5.D14.5.2015E. 2015/1440 K. 2015/5016"SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞMA ( İstifa Ederek Açıktan Atanma/Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süresinde Olduğu )
YOLLUK ÖDENMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın 2577 S. Kanunun 7. ve 10. Md. Uyarınca Süresinde Olduğu Gözetileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süreaşımından Reddinde İsabet Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNDE YOLLUK ÖDENMEYECEĞİNİN YER ALMADIĞI ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu/Davanın Süresinde Olduğu Gözetilerek Esasına Girileceği )"
10D6.D18.3.2015E. 2013/673 K. 2015/1617"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİ (İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Zımni Ret İşlemi Yerine İdarece Sonradan Tesis Edilecek ve İdarenin Gerçek İradesini Ortaya Koyan İşleme de Süresi İçerisinde Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu)
YETKİLİ ORGANIN CEVABININ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEBLİĞİ (Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı - İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde de Dava Açabileceği)
ZIMNİ RET İŞLEMİNDEN SONRA DAVA AÇMAMAK (Başvuruya Yetkili Organ Tarafından Sonradan Verilen Cevap Üzerine İlgilisinin Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde Dava Açabileceği - Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı)"
10D8.D19.2.2015E. 2014/8833 K. 2015/973"ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ENGELLİ BİREYLERE VERİLEN EĞİTİM BEDELİ ( Gerekli Bilgilerin Sisteme Girilmesi Sonucu Tahakkuk Ettirildiği Ödemenin Hangi Tarihte Yapılacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı - Davacının Ödeme İstemine İlişkin Açtığı Davanın Başvuru Tarihi ve Cevap Süresine Göre Belirlenmesi Gerekirken Ödeme Dönemi Tarihi Esas Alınarak Süre Aşımı Yönenden Reddinin Hatalı Olduğu )
SÜRE AŞIMI HAKKINDA ESAS ALINACAK TARİH ( Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Engelli Bireylere Verilen Eğitim Bedelinin Tahsili İçin İdareye Yaptığı Başvuru Hakkında Açılan Davada Ödeme Dönemi Esas Alınarak Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu - Mevzuatında Ödemenin Ne Zaman Yapılacağı Düzenlenmediğinden Dava Açma Sürenin Davacının Ödeme Talebi İçin İdareye Yaptığı Başvuru Tarihi Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
10D12.D12.2.2015E. 2014/3377 K. 2015/370"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Yargı Mercilerinde İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Altmış Gün Olduğu Sürenin İşlemeye Başlamasının İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bir İşlemin Yöntemince İlgilisine Tebliğ Edilmiş Olmasına Bağlı Olduğu - Bir İdari İşleme Muttali Olmak Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin İlgilinin Bilgisi Dahiline Girmiş Bir İşlemin Varlığını Gerektirdiği )
İDARİ İŞLEME MUTTALİ OLMAK ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin İlgilinin Bilgisi Dahiline Girmiş Bir İşlemin Varlığı Gerektiği - İptal Davasına Konu Edilebilecek İdari İşlemin İlgilinin İdareye Başvurusu Üzerine Tesis Edilebileceği Gibi İdarece Kendiliğinden de Tesis Edilebileceği )"
10IDDGK30.10.2014E. 2014/4017 K. 2014/3333"GENELGE İPTALİ NEDENİYLE SAĞLIK PERSONELİNİN AÇMIŞ OLDUĞU FAZLA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DAVA ( Başvurunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemin Kendisine Tebliğ Edildiği Tarih Dikkate Alındığında Eldeki Davanın Süresinde Açılmadığının Gözetileceği - Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Geçirilmiş Olduğu/Süreaşımı )
SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREĞİ ( Yerel Mahkemenin Esasa Giremeyeceğinden Israr Kararının Hatalı Olduğu - İdareye Başvurunun Reddine Dair Dava Dilekçesinde Belirtilen Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğu/Davanın Usulden Reddi )
ALTMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLDUĞU ( Genel Düzenleyici Mahiyeti Bulunan Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Yasal Haklarını Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Fazla Çalışmalarına İlişkin Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu/Süreaşımının Gözetileceği )
RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ ARTIRAN GENELGENİN İPTAL EDİLMESİ ( O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağladığı - Davacının Genel Düzenleyici İşlem Mahiyetindeki Genelge İptali Nedeniyle Dava Açma Hakkının Bulunduğu/Genelge İptali/Dava Hakkı )
FAZLA ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PARASAL KARŞILIĞIN ÖDENMESİ YÖNÜNDE İDAREYE BAŞVURU ( Dava Dilekçesinde Belirtilen İdareye Başvurunun Reddine Dair Tebliğin Davacıya Ulaştığı Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Dikkate Alındığında Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğunun Gözetileceği - Süreaşımı Bulunduğu/Esasa Girilemeyeceği )"
10IDDGK30.10.2014E. 2014/3176 K. 2014/3237"RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ ( Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İsteği - Günlük Çalışma Saatlerini Beş Saatten Dokuz Saate Çıkaran Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Üzerine Söz Konusu Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Yapılmış Olan ve 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gereken Bir Başvuru Olduğu )
ÇALIŞMA SAATLERİNİ DÜZENLEYEN GENELGENİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Günlük Çalışma Saatlerini Beş Saatten Dokuz Saate Çıkaran Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İsteğiyle 2577 S. K.'nun 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Kendisine Tebliği Üzerine Bu İşlemin İptali ve Hak Ettiği Ödemelerin Tazminine Karar Verilmesi İstemiyle Açtığı Davanın Süresinde Açıldığı )
GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ BEŞ SAATTEN DOKUZ SAATE ÇIKARAN GENELGENİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ ( Söz Konusu Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Yapılmış Olan ve 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gereken Bir Başvuru Olduğu )"
10D4.D11.6.2014E. 2014/1303 K. 2014/4385"ZİRAİ KAZANÇ MÜKELLEFİYETİNİN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Zirai Faaliyetinde Kullandığı Tespit Edilen Kamyonun 193 S. K.'nun 53. Md. Hükmünde Sayılan Araçlardan Olmadığı - İşlemde ve Resen Yapılan Gelir Vergisi Tarhiyatında Yasal İsabet Görülmediği )
YOKLAMA FİŞİ ( Davaya Konu İşlemin İçeriğinden Mükellefiyetin Başvuru Üzerine Değil Yoklama Fişine Dayanılarak Resen Tesis Edildiği Sonucuna Varıldığı - Vergi Mahkemesince Mükellefiyetin Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılan Başvuru Sonucu Tesis Edildiğine Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
VERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN ÖDEVLER ( Davacının Zamanaşımı Süresi İçerisinde Mükellefiyete İlişkin Ödevlerin Yerine Getirilmemesine Bağlı Yaptırımlara ve Resen Tarh Muamelelerine Muhatap Olabileceği - Mükellefiyet Devam Ettiği Sürece Bu Yükümlülüklerin Etkisini Devam Ettirdiği )
ÇİFTÇİLERİN ZİRAİ FAALİYETTE KULLANDIĞI ARAÇLAR ( Davacının Zirai Faaliyetinde Kullandığı Tespit Edilen Kamyonun 193 S. K.'nun 53. Md. Hükmünde Sayılan Araçlardan Olmadığı/Kullanım Amacı İtibarıyla Biçerdöver Mahiyetinde Olmadığı - Zirai Kazanç Mükellefiyetinin Kaldırılması Talebinin Reddine Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
10D7.D10.4.2014E. 2011/8642 K. 2014/1982"GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZASI ( Katma Değer Vergisi Üzerinden Hesaplanarak Karara Bağlanan Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Mahkemece Taraflardan Cezası Uyuşmazlığa Konu Edilen Satış Fişlerinde Yer Alan Eşyaya İlişkin Antrepo Beyannameleri de Getirtilerek Limit Üstü Satışlara İlişkin Tespitin Mahkeme Heyetince Yapılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Katma Değer Vergisi Üzerinden Hesaplanarak Karara Bağlanan Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Dava Açılmaması veya Davanın Süreden Reddi Hallerinde Altmış Günlük Sürenin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamlarca Cevap Verilirse Cevabın Tebliğinden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gerektiği )
LİMİT ÜSTÜ EŞYA SATIŞI ( Hak Sahibi Kişilere Limit Üstünde Satışı Yapılan Eşyanın Antrepoda Noksan Çıkan Eşya Olması Noksan Çıkan Eşyanın Bedelinin de Satış Fişinde Yer Alan Değil Gümrük Kanunu'nun 24. Md.si Uyarınca Eşyanın Antrepoya ya da Mağazaya Girişinde Antrepo Beyannamesiyle Beyan Edilen Değerinin Olması Gerektiği )
ANTREPODA NOKSAN ÇIKMASI ( Katma Değer Vergisi Üzerinden Hesaplanarak Karara Bağlanan Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Tutanakta veya Bilirkişi Raporunda Yer Alan Tespitler Taraflara Tebliğ Edilerek Söz Konusu Hususların Taraflarca Değerlendirmesine Olanak Sağlanması Suretiyle Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )"
10IDDGK2.4.2014E. 2011/2470 K. 2014/1407"HİDROELEKTRİK SANTRALİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJEYE ONAY VERİLMESİ ( İstemin Reddi İşlemi İptali/Dava Açma Süresi - Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı/Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Esasına Girileceği/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali )
İSTEMİN REDDİ ÜZERİNE YENİDEN DEĞERLENDİRME İTİRAZININ ZIMMEN REDDİ ( Dava Açma Süresi/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Israr Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
10D2.D26.3.2014E. 2014/1050 K. 2014/2594"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN KADROLU OLARAK ATANMASINDAN KAYNAKLI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Davacıya Tebliğ Edilmek Suretiyle Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin İşlem Olmadığı/Davacının Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Alınmasına Olanak Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sürekli Görev Yolluğu İstemi - Davacıya Tebliğ Edilmek Suretiyle Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin İşlem Olmadığı/Davacının Yolluk Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu )
TEBLİĞ EDİLMEK SURETİYLE YOLLUK VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN İŞLEM OLMAMASI ( Sürekli Görev Yolluğu İsteminde Dava Açma Süresi - Davacının Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Sayılamayacağı/Davacının Yolluk Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğunun Göz Önünde Tutulacağı )
SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Davacıya Tebliğ Edilmek Suretiyle Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin İşlem Olmadığı/Davacının Yolluk Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu )"
10D5.D27.2.2014E. 2013/10471 K. 2014/1351"TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİNDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVASI ( Anılan Genelge Tarihinden İtibaren Tabi Olduğu Çalışma Saatlerindeki Belirgin Artış Sebebiyle Bu Artışın Nedenini Oluşturan Genelgeden Haberdar Olan Davacının Haberdar Olmasından İtibaren Kanunda Belirtilen Sürede Dava Açması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - 2577 S. Kanunun 11. veya 12. Md.sinde Belirtilen Süre İçinde Söz Konusu Genelgeden Kaynaklanan Zararlarının Tazmini İstemiyle Dava Açması Gerekirken Bu Sürelerin Dolmasından Çok Sonra Açmış Olduğu Tam Yargı Davasının Esasının Süre Aşımı Sebebiyle İncelenmesine İmkan Bulunmadığı )
GENELGEYE KARŞI DAVA AÇMAMA ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı - Başka Bir Dava Sonucunda Bu Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine İdareye Başvurarak 2577 S. Kanunun 28. Md.si Kapsamında Parasal Haklarının Tazminini İsteyebilmesinin Mümkün Olmadığı )
İPTAL KARAN ÜZERİNE AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASININ OLMAMASI ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - Tazminat İstemi 2007 Yılı Genelgesine Dayandırıldığı İçin Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun Davaya Konu Olabilecek Bir İşlem Tesisi Amacıyla Yöneltilmiş Bir Başvuru Olarak Kabulü ve Bu Suretle 2577 S. Kanunun 10. Md.si Kapsamında Vasıflandırılmasının Olanaksız Olduğu )"
10D6.D20.2.2014E. 2010/6633 K. 2014/1248"YAPI RUHSATININ VE DAYANAĞI İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı İSKİ Genel Müdürlüğünce Uygulama İşlemi Olan 1/10 Sayılı Yapı Ruhsatının Öğrenilmesinden İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Davada Bulunmadığı - Davacı İSKİ Genel Müdürlüğünce Uygulama İşlemi Olan 1/10 Sayılı Yapı Ruhsatının Öğrenilmesinden İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPI RUHSATININ ÖĞRENİLMESİ ( İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )"
10D6.D18.2.2014E. 2013/8402 K. 2014/1124"İMAR PLANININ İPTALİ ( Uyuşmazlığa Konu Parsellerin Büyüklüğü Konumu ve İçerisinde Yer Aldığı Alan ile Büyüklüğü Göz Önünde Tutularak Planlama Esasları Bakımından Yapılaşmaya Açılmasına Olanak Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - OtoparK Alanı Olarak Gösterilen Taşınmaza İlişkin Plan Değişiklik Talebinin Planlama Esasları Kapsamında İncelenerek Karara Bağlanması Gereği )
KAMULAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Davacıya Ait Taşınmazların İmar Palanlarında Otopark Olarak Gösterilmesine Karşın Plan Değişikliğinin Kabul Edilmemesi Halinde Planda Gösterildiği Tarihten İtibaren Mülkiyet Hakkına Elatıldığının Kabulü Gereği - İmar Planında Otopark Olarak Gösterilen Taşınmaza Süregelen Elatmanın Sona Erdirilmesi İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )"
10D5.D13.2.2014E. 2013/10296 K. 2014/1034"ATAMASI YAPILAN MEMURUN YOLLUK TALEBİ (Sözlemeli Olarak Görev Yapan İmamın Kadroya Atamasının Yapılması/İmamın Açmış Olduğu Davanın İdare ve Bölge İdare Mahkemesince Reddi Üzerine Kararın Kesinleştiği - Kanuna Yararına Bozma Talebi)
YOLLUKSUZ ATAMA İŞLEMİ (Davacının 60 Gün İçerisinde idari Yargıya Başvurabileceği Gibi 2577 S.K. 11. M. Tanıdığı Olanak Nedeniyle İdareye de Başvurabileceği - Başvuru Üzerine İdarece Kurulacak İdari İşleme Karşı İdari Yargıya Başvurabileceği)
KAYMAKAMLIĞA YAPILAN YOLLUK BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM (İdari İşlemin İptali İstemi - Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü/Davacının İdareye Yapmış Olduğu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Yapılmış Sayıldığının Kabulü)
İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASI VE GERİ ALINMASI İÇİN ÜST MAKAMA BAŞVURU (İdari Dava Açma Süresi İçinde İstenebileceği - Bu Başvurmanın İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağının Kabulü - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama)
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı - Davacının Yolluk İstemli Başvursunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Süresinde Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Süreaşımı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama İşlemi)
KANUN YARARINA BOZMA (İmamın Kaymakamlığa Başvuru Bulunduğu - Bu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Değerlendirileceği - Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınmasının Hatalı Olduğunun Kabulü)"
10D6.D21.1.2014E. 2012/2240 K. 2014/213"TAŞINMAZIN KAMUSAL ALAN OLARAK PLANLANMASI ( Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerekirken Görünen Durumun Ötesi ve Davanın Açılma Nedenleri İncelenmeden Davanın İptal Davası Olarak Nitelendirildiği - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Usul Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZA KISITLAMA GETİRİLMESİ ( Davanın Konusunun Mülkiyet Haklarının Kısıtlanması Dolayısıyla Taşınmazın Kullanılamamasından Kaynaklı Olarak Taşınmaz Bedelinin Tazminine İlişkin Olduğu - Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmazın Kamusal Alan Olarak Planlanması Sonucunda Taşınmaza Kısıtlama Getirilmesi - Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerekirken Görünen Durumun Ötesi ve Davanın Açılma Nedenleri İncelenmeden Davanın İptal Davası Olarak Nitelendirilmesinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZIN KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLI OLARAK TAŞINMAZ BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Tam Yargı Davası - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Usul Yönünden Reddine İlişkin İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
10D2.D21.10.2013E. 2013/9504 K. 2013/6238"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN NAKLEN ATANMASI ( Verilmeyen Yolluğun Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu )
NAKLEN ATANMA ( Sözleşmeli Öğretmen - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Yolluk Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu/Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
YOLLUK ÖDEMESİ ( Sözleşmeli Öğretmenin Naklen Atanması - Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu )"
10D11.D7.10.2013E. 2012/6798 K. 2013/8526"EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EMEKLİYE SEVKEDİLMESİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMENİN İPTALİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Anayasa Mahkemesi Kararı ile İle Yeni Bir Hukuki Durum Oluştuğu - Yeni Oluşan Hukuki Durumdan Etkilenen Kişilerin İdareye Başvuru Olanakları Bulunduğu/Davacının da İdareye Başvuru Yaptığı )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONUCU HUKUKİ DURUMU ETKİLENEN DAVACININ İDAREYE YASAL BAŞVURUSU BULUNDUĞU ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı - Hukuk Devleti İlkesi/Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Re'sen Emeklilik )
HUKUK DEVLETİ İLKESİNE UYGUN YARGISAL DENETİMİN YAPILMASI ( Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği - 4709 S.K. Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren, 2577 Sayılı Kanunun 7. ve 11. M. Öngörülen Sürenin Geçirildiği Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
10D6.D11.9.2013E. 2013/690 K. 2013/4807"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )
İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )
SÜRE AŞIMI ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )"
10D6.D20.6.2013E. 2012/1319 K. 2013/4325"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Planların Askı Tarihlerinin Son Günü İzleyen 4. Günde Davalı İdareye Yapılan Başvuru İçeriğinden 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu/Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazılar Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planı İptali - Planların Askı Tarihlerinin Son Günü İzleyen 4. Günde Davalı İdareye Yapılan Başvuru İçeriğinden 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu - Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazıların Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı Gözetileceği )
İDARİ MAKAMLARIN SUKUTÜ ( İmar Planı İptali/Dava Açma Süresi - İdari Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazıların Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
10D2.D31.5.2013E. 2013/2085 K. 2013/3518"ÖDENMEYEN YOLLUĞUN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yürütmesinin Durdurulmuş Olması Nedeniyle Oluşan Yeni Hukuki Durum Karşısında Davacının Sürekli Görev Yolluğunu Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
İDAREYE BAŞVURU ( Ödenmeyen Yolluğun Tahsili İstemi - Yürütmesinin Durdurulmuş Olması Nedeniyle Oluşan Yeni Hukuki Durum Karşısında Davacının Sürekli Görev Yolluğunu Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödenmeyen Yolluğun Tahsili İstemi - Çıkan Uyuşmazlıkta Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
10D6.D22.5.2013E. 2011/1895 K. 2013/3590"İMAR DURUM BELGESİ İLE DAYANAĞI İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Adil Yargılanma Hakkı Kişilerin Mahkemeye Erişim Hakkını da Güvence Altına Aldığı - İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
ADİL YARGILANMA HAKKI ( Kişilerin Mahkemeye Erişim Hakkını da Güvence Altına Aldığı - İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
ZAMANAŞIMI ( İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği - İmar Durum Belgesi İle Dayanağı İmar Planlarının İptali İstemi )"
10D6.D7.5.2013E. 2012/161 K. 2013/3156"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacıların İmar Uygulamasına Yaptıkları İlk İtirazlarında Taşınmazlarının Mevcut Durumunun Korunmasını İstediği - İkinci Başvurularında ise Söz Konusu Parsele Bu Haliyle İmar İzni Verilmesi Durumunda Kendi Taşınmazlarına Tecavüz Edileceği Belirtilerek Ortaya Çıkabilecek Olası Aksaklıklar Nedeniyle İmar Uygulamasındaki Sorunların Giderilmesini İstediği/İki Başvurunun Niteliği Farklı Olduğundan Dava Açma Süresinin İkinci Başvurunun Reddinin Tebliği ile Başlayacağı )
BAŞVURULARIN NİTELİĞİNİN FARKLI OLMASI ( Davacıların İmar Uygulamasına Yaptıkları İlk İtirazlarında Taşınmazlarının Mevcut Durumunun Korunmasını İstediği - İkinci Başvurularında ise Söz Konusu Parsele Bu Haliyle İmar İzni Verilmesi Durumunda Kendi Taşınmazlarına Tecavüz Edileceği Belirtilerek Ortaya Çıkabilecek Olası Aksaklıklar Nedeniyle İmar Uygulamasındaki Sorunların Giderilmesini İstediği/ Dava Açma Süresinin İkinci Başvurularının Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihinden Başlatılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacıların Yaptıkları İkinci Başvurunun İlk Başvuruları ile Aynı Nitelikte Olmadığı - Dava Açma Süresinin İkinci Başvurularının Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihinden Başlatılması Gerektiği/Bu Tarihten İtibaren 60 Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
10D6.D6.2.2013E. 2011/7277 K. 2013/582"PLAN DEĞİŞİKLİK İSTEMİNİN REDDİ ( İlgililerin Plan Değişiklik Koşullarının Oluştuğunu İleri Sürerek Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri - Plan Değişiklik İsteminin Reddi Hakkındaki İptal Davasının Ret Kararının Tebliğinden Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Plan Değişiklik İsteminin Reddi İşlemine Karşı Açılan İptal Davasının İmar Planının İlan ve Askı Tarihinden İtibaren Üç Yıl Geçtiği Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu - İmar Planlarında Değişikliğin Her Zaman İstenebileceği Değişiklik Talebine Karşı Dava Açma Süresinin İdarece Verilen Cevaptan İtibaren Başlayacağı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ ( Plan Değişikliğinin Her Zaman İstenebileceği - Dava Açma Süresinin Askı Süresine Göre Değil Plan Değişiklik Talebine Verilecek Cevap Süresine Göre Belirlenmesi Gereği )"
10D11.D29.1.2013E. 2012/5275 K. 2013/586"MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN GENEL YAZININ İPTAL EDİLMESİ "Sağlık Birimlerinin Devri" Konulu Genel Yazının 9. M. Danıştay Tarafından İptal Edildiği - İptal Kararı Nedeniyle Davacı Lehine Doğan Hak ve Menfaatlerin İstenebileceği )
DANIŞTAYIN GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM HAKKINDAKİ İPTAL KARARI ( Verilen Yargı Kararının Sadece O Davayı Açanı Değil Bu Genel Düzenleyici İşlemle İlgili Diğer Kişileride Etkileyeceğinin Kabulü - Bölge İdare Mahkemesi Kararının Bozulacağı )
DANIŞTAYIN İPTAL KARARI NEDENİYLE DAVACININ İDARİ YARGIYA BAŞVURMASI ( İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla Davacının Müracaatının Hukuka Uygun Olduğu - Davanın Sür Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( Bölge İdare Mahkemesinin Kararının Hatalı Olduğu - Menfaati İhlal Edilen Veya Kişisel Hakkı Etkilenen Kişinin, Verilen İptal Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla İdareye Başvurabileceğinin Kabulü )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARARIN KANUN YARARINA BOZULMASI TALEBİ ( İdare Mahkemesine Başvuran Davacının Genel Düzenleyici İplemin İptali Nedeniyle Doğan Hak ve Menfaatlerini Talep Edebileceği - Genel Yazının İptal Edilmesi )"
10VDDGK21.11.2012E. 2010/630 K. 2012/383"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Kanunla Düzenlenmesi Gereği - Vergi Ziyaı Cezasına İlişkin Kanun Hükmü Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal Edildiğinden Mükellefe Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Doğurduğu Yeni Hukuki Durumdan Faydalanmasının Sağlanması Gereği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Ziyaı Cezası - İdari Yargılama Usulü Kapsamında Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gereği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ VERGİ ZİYAI CEZASINA ETKİSİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanmasındaki Hukuka Aykırılığı Ortaya Koymuş Olduğu - İdari Yargılama Usulü Kapsamında Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygunlugunun İptal Kararı Çerçevesinde İncelenmesi Gereği )"
10D5.D8.11.2012E. 2012/2204 K. 2012/7019"İDARİ MAKAMIN 60 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA CEVAP VERMESİ ( Davacının Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açtığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
ALTMIŞ GÜNLÜK CEVAP VERME SÜRESİ ( Sürenin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamca Verilen Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( 60 Günlük Sürenin Bitmesinden Sonra Cevap Verilmesi - Davacının Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açtığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
SÜRE AŞIMI ( 60 Günlük Cevap Verme Süresinin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamca Verilen Cevap - Davacının Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Açtığı Davada Süre Aşımı Olmadığı )"
10D5.D7.11.2012E. 2012/6799 K. 2012/6892"YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Davacının Harcırah Ödenmesi Talebinin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu/Çıkan Uyuşmazlıkta Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH TALEBİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/Talebin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu - Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı/Başvurusunun Reddine İlişkin İşleminin Tebliğinden İtibaren Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Harcirah Talebinin Reddine İlişkin İşleminin Tebliğiyle Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu/Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Kabul Edilemeyeceği )"
10D14.D6.11.2012E. 2011/15162 K. 2012/7461"TESCİL KAYDININ KALDIRILMASI BAŞVURUSUNUN REDDİ KARARININ İPTALİ ( Temel Hak ve Özgürlüklerden Olan Mülkiyet Hakkının Zaman Ötesi Niteliği Dikkate Alındığında Daha Önceden Aynı Konuda Yaptığı Başvuru Tarihinde İşlemden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Doğru Görülmediği )
MÜLKİYET HAKKI ( Zamanaşımına Uğramaması Hususu Dikkate Alındığında Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Bir Konuda 2577 S. K.'nun 10. Md. Hükmü Kapsamında Her Zaman Başvurulabileceği - Daha Önceden Aynı Konuda Yaptığı Başvuru Tarihinde İşlemden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Doğru Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Mülkiyet Hakkının Zaman Ötesi Niteliği Dikkate Alındığında Daha Önceden Aynı Konuda Yaptığı Başvuru Tarihinde İşlemden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
10D2.D21.6.2012E. 2012/3022 K. 2012/4332"SAĞLIK ÖZRÜ NEDENİYLE YAPILAN ATAMA ( Davacıya Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı - Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama )
YOLLUK VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN BİR İŞLEMİN MEVCUT OLMAMASI ( Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH KANUNUNDAKİ BİR AYLIK SÜRE ( Dava Süresi Olmayıp Verilen Avansın Kapatılması Amacına Yönelik Bir Beyanname Verme Süresi Olarak Düzenlenmiş Olduğundan Dava Açma Süresinin Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği )"
10D11.D20.6.2012E. 2012/4029 K. 2012/4562"GENEL YAZININ İPTALİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemiyle Yaptığı Başvurusu - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olup Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İPTAL EDİLEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği - Süre Aşımının Söz Konusu Olamayacağı )
SÜRE AŞIMI ( Nedeniyle Davayı Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmemesi - Genel Yazının İptali/Düzenleme Alanı İçinde Olan Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği )"
10D7.D12.6.2012E. 2011/7700 K. 2012/3050"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zımni Ret İşleminden Sonra İdari Makamlarca İtirazın Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Edilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
ZIMNİ RET İŞLEMİ ( İdari Makamlarca Redde İlişkin İşlemin Tebliğ Edilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
SÜRE AŞIMI ( Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin Tebliği Üzerine Açılan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Davanın İşlemin Tebliğinden İtibaren 30 Günlük İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Açıldığı )
GÜMRÜK KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA İTİRAZ ( Zımnen Reddedilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
10D12.D3.4.2012E. 2010/4217 K. 2012/1915"GEÇİCİ İŞÇİ OLAN DAVACININ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİ TALEBİNİN REDDİ (İdari İşlemin İptali - Yerel Mahkemenin Süre Aşımı Nedeniyle Davayı Reddinin Hatalı Olduğu/2577 S.K. 10 M. Uygulama İmkanı Bulunduğu/Süre Aşımının Bulunmadığı )
DAVACININ DAİMİ İŞÇİLİĞE BAŞVURUSU (2577 S.K. 10 M. Kapsamında Bulunduğunun Kabulü - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
BİREYLERİN YARGI YA DA İDARİ MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ HAKLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İdarenin Anayasal Görevi Olduğu - Davada Bu Görevin Yerine Getirilmediği/Davacıya Bildirim Yapılmadığı/Davacıya Yönelik İdarece Bir İşlem Bulunmadığı )
İDARECE BİLDİRİM YAPILMAMASI (Davacının Başvurusunun Reddi Yolunda Tesis Edilen Dava Konusu İşlemin İptali İstemiyle 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığının Kabulü Gereği - 2577 S.K. 10 M.Uygulanacağı )
DAVACIYA YÖNELİK İDARENİN BİR İŞLEM YAPMAMASI (Davacının Bilgisi Dahiline Girmiş Bir İşlem Bulunmadığından Eldeki Davada 2577 S.K. 10 M. Uygulama İmkanı Bulunduğunun Kabulü - İptal Davasının Süresi İçerisinde Açıldığının Kabulü )
DAVA AÇMA SÜRESİ (Eldeki Davanın Süresinde Açılmış Olduğunun Kabulü - Yerel Mahkeme Kararının Bozulması Gereği )
SÜREKLİ İŞÇİLİK (Geçici İşçi Olan Davacının 5620 S.K. Kapsamında Belediyeye Başvurusu - İptal Davası )"
10VDDGK15.2.2012E. 2010/679 K. 2012/72"TEBLİĞ MAZBATASI ( İnceleme Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesi ve Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmenin Kaldırılmasını Gerektiren Bir Neden Oluşturmayacağı )
VERGİ İNCELEME RAPORU ( İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesi ve Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmenin Kaldırılmasını Gerektiren Bir Neden Oluşturmayacağı - Tarhiyatı Hükümsüz Kılacağı Gerekçesiyle Verilen Kurul Kararının Düzeltilmesi Gerektiği )
VERGİLENDİRMENİN KALDIRILMASI ( İnceleme Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesi ve Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmenin Kaldırılmasını Gerektiren Bir Neden Oluşturmayacağı - Tarhiyatı Hükümsüz Kılacağı Gerekçesiyle Verilen Kurul Kararının Düzeltilmesi Gerektiği )"
10D2.D15.12.2011E. 2011/8872 K. 2011/6709"UZMAN ÖĞRETMENLİK UNVANI VERİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gerektiği )
MAAŞ FARKI İSTEMİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gerektiği )
KONTENJAN YETERSİZLİĞİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanı Verilmemesine İlişkin İlk İşleme Karşı Davanın Açılmadığı ve Davanın Davacının Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Uyarınca Oluşan Yeni Hukuki Durumdan Faydalanmak Suretiyle Açıldığı - Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )"
10D11.D23.11.2011E. 2009/3461 K. 2011/6271"İDAREYE YAPILAN BAŞVURU (Yargı Kararının Eksik Uygulandığından Bahisle Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Bulunmadığı - Başvurunun 2577 S. K'nun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabulü Halinde İse Anılan Talep Hakkında Dava Açma Süresinin Geçirildiği)
İKİNCİ BAŞVURU (Başvurunun 2577 S. K'nun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabulü Halinde İse Anılan Talep Hakkında Dava Açma Süresinin Geçirildiği - Yargı Kararının Eksik Uygulandığından Bahisle Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Bulunmadığı)
EK ÖDEME İSTEMİ (İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. K'nun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabulü Halinde Anılan Talep Hakkında Dava Açma Süresinin Geçirildiği)"
10D6.D4.11.2011E. 2009/3446 K. 2011/4308"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yargı Kararının Uygulanması İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Tazminat Davası Açabileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Yargı Kararının Uygulanması İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Dava Açabileceği )
YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ( İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Tazminat Davası Açabileceği )"
10D11.D25.10.2011E. 2011/3406 K. 2011/5520"İPTAL KARARLARI ( İptali İstenilen İşlemi Tesis Edildiği Tarih İtibariyle Ortadan Kaldırarak O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağlayacağı )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İptal Edilmesi Durumunda Verilen Yargı Kararının Sadece O Davayı Açanı Değil Bu Genel Düzenleyici İşlem İle İlgili Diğer Kişileri de Etkileyeceği )
SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİ ( O Düzenleyici İşlem Nedeniyle Daha Önce Menfaati İhlal Edilmiş Bir Kişi Olarak İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemiyle Yapıldığının ve 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
10D7.D6.10.2011E. 2009/8413 K. 2011/6779"İDARİ BAŞVURU ( 4458 S. Gümrük Kanunu'nda Öngörülen İdari Başvurular Üzerine Tesis Edilen ve İstemin Kesin Olarak Reddi Niteliği Taşımayan İşlemlerin Tebliğ Edilmesinden Sonra İzlenecek Usul Hususunda 4458 S. Kanun'da Hüküm Bulunmadığı )
GÜMRÜK KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ BAŞVURULAR ( Üzerine Tesis Edilen ve İstemin Kesin Olarak Reddi Niteliği Taşımayan İşlemlerin Tebliğ Edilmesinden Sonra İzlenecek Usul Hususunda 4458 S. K'da Hüküm Bulunmadığından Bu Gibi Hallerde İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. Md. Hükmünün Uygulanacağı )
KIYMET ARAŞTIRMASI ( 4458 S. Gümrük Kanunu'nda Öngörülen İdari Başvurular Üzerine Tesis Edilen ve İstemin Kesin Olarak Reddi Niteliği Taşımayan İşlemlerin Tebliğ Edilmesinden Sonra İzlenecek Usul Hususunda 4458 S. Kanun'da Hüküm Bulunmadığı )"
10D10.D27.9.2011E. 2011/832 K. 2011/3923"MÜLKİYET HAKKI ( Ekonomik Değeri Olan Somut veya Soyut Tüm Varlıkların Girdiği - Banka Teminat Mektuplarının İadesi İstemiyle 10. Md. Uyarınca Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ ( Mülkiyet Hakkı Kapsamında Olan Banka Teminat Mektuplarının İadesi İstemiyle 10. Md. Uyarınca Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
İDAREYE BAŞVURU ( Mülkiyet Hakkı Kapsamına Ekonomik Değeri Olan Somut veya Soyut Tüm Varlıkların Girdiği - Banka Teminat Mektuplarının İadesi İstemiyle 10. Md. Uyarınca Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )"
10D2.D22.6.2011E. 2011/3002 K. 2011/2687"UZMAN ÖĞRETMENLİK UNVANI VERİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açıldığı - Ortada İdarece Kendiliğinden Tesis Edilmiş Bir İşlem Yoksa İlgilinin Dava Açma Hakkından Ve Bu Hakkın Süresinde Kullanılması Gereğinden de Söz Edilemeyeceği )
BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanı Verilmesi İstemi - Ortada İdarece Kendiliğinden Tesis Edilmiş Bir İşlem Yoksa İlgilinin Dava Açma Hakkından ve Bu Hakkın Süresinde Kullanılması Gereğinden de Söz Edilemeyeceği )
KONTENJAN YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI UZMAN ÖĞRETMENLİK UNVANI VERİLMEMESİ ( Davanın Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Bu Ret İşleminin İptali İstemiyle Açıldığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )
RET İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )
MAAŞ FARKININ HESAPLANMASI ( Kontenjan Yetersizliğinden Dolayı Uzman Öğretmenlik Unvanı Verilmemesi Nedeniyle Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Bu Ret İşleminin İptali İstemiyle Açıldığı - Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )"
10D2.D17.6.2011E. 2010/5435 K. 2011/2544"ATANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Değerlendirmeye Alınmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Milli Eğitim Bakanlığınca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemle Davacının Başvurusunun Valiliğin Uygun Görüşünün Bulunması Halinde Değerlendirileceği Belirtilerek Reddedildiğinden Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Karar Verileceği)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ATANMA İSTEMİ ( Değerlendirmeye Alınmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Valiliğin Uygun Görüşünün Bulunması Halinde Değerlendirileceği Belirtilerek Reddedildiğinden Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Karar Verileceği)
VALİLİĞİN UYGUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ( Atama İsteminin Valiliğin Uygun Görüşünün Bulunması Halinde Değerlendirileceği Belirtilerek Reddedildiğinden Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Karar Verileceği)"
10D11.D10.6.2011E. 2011/2069 K. 2011/3884"İPTAL KARARININ DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLARDAN YARARLANDIRILMASI İSTEMİ ( 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu Md.10 Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
EKSİK ÖDENEN EK ÖDEMELERİN İADESİ İSTEMİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemi - 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
EK ÖDEME ( Fazladan Tutulan Nöbetler İçin - Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemi/2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
10IDDGK2.6.2011E. 2011/217 K. 2011/616"DÜZENLEYİCİ İŞLEM (Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Üzerine Daha Önce Düzenleyici İşleme Karşı Dava Açmamış Olan Ancak İptal Kararından Yararlanmak Üzere Daha Sonra İdareye Başvuran Kişilerin Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlanabilecekleri)
ZAMANAŞIMI (Başvurunun Dayanağının Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararı Olması Nedeniyle Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak Açılmayan Bu Davalarda Geçmişe Yönelik Hak Kayıplarının Karşılanmasında İlamların İnfazına İlişkin Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınacağı)
İLAMLARIN İNFAZI (Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararı Olması Nedeniyle Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak Açılmayan Bu Davalarda Geçmişe Yönelik Hak Kayıplarının Karşılanmasında İlamların İnfazına İlişkin Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınacağı)"
10D2.D19.4.2011E. 2010/3903 K. 2011/1600"GEÇİCİ GÖREVLE LİSEDE BULUNAN ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİ ( Yasal Süresi İçinde Başvurunun Reddine İlişkin Kararın İptali Talebi - İşlemin Yapılması İçin Her Zaman İdareye Başvurmaları ve İsteklerinin Reddedilmesi Halinde de İdari Yargıda Dava Açmalarının Mümkün Bulunduğunun Gözetileceği )
DAVA AÇMA USULÜ VE SÜRESİ ( Atanma Talebi Reddedilen Davacının İşlemin İptali İçin Açtığı Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİ ( Atanma Talebi Reddedilen Davacının İşlemin İptali İçin Açtığı Davanın Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )"
10IDDGK7.4.2011E. 2007/557 K. 2011/212"YARGI KARARININ UYGULANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Esasa ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlarının İcaplarına Göre İdarenin 30 Günlük Sürede İşlem Tesis Etmeye veya Eylemde Bulunmaya Mecbur Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle - 30 Günlük Sürenin Bitimiyle Beraber İdarenin Yargı Kararlarının Gereklerine Göre İşlem Tesis Etmeme Yönündeki İradesi Ortaya Çıktığından Esasa Girilerek Karar Verileceği )
İDARENİN 30 GÜNLÜK SÜREDE İŞLEM TESİS ETMESİ ( Hukuken Zorunlu Olduğu - İdari İşleyiş Nedeniyle Oluşabilecek Olası Gecikmeler İçin Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
İDARİ İŞLEYİŞ NEDENİYLE OLUŞABİLECEK OLASI GECİKMELER ( Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
OTUZ GÜNLÜK SÜRE ( Bitimi İle Birlikte Yargı Kararının Uygulanmaması Yolunda İşlem Tesis Edildiği Kabul Edilerek Açılan İptal Davalarının Esasının İnceleneceği )"
10D10.D23.3.2011E. 2008/3647 K. 2011/1066"KAMU İDARELERİNDEN ALACAKLI OLANLAR ( Söz Konusu Alacaklarının Ödenmesini Alacağın Ait Olduğu Malî Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde 2577 S. Yasa'nın 10. Md. Kapsamında Başvurarak İsteyebilecekleri )
ZAMANAŞIMI ( Kamu İdarelerinden Alacaklı Olanlar Alacaklarının Ödenmesini Alacağın Ait Olduğu Malî Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde 2577 S. Yasa'nın 10. Md. Kapsamında Başvurarak İsteyebilecekleri )
KAMUDAN ALACAKLI OLANLAR ( Alacaklarının Ödenmesini Alacağın Ait Olduğu Malî Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde 2577 S. Yasa'nın 10. Md. Kapsamında Başvurarak İsteyebilecekleri - Aksi Halde Zamanaşımına Uğrayacağı )"
10D11.D28.12.2010E. 2009/6027 K. 2010/11763"ZAMANAŞIMI ( Petkim'de İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında Başka Bir Kuruma Memur Olarak Atanan Davacıya Ödenmesi Gereken İzin Ücretinin İş Akdinin Fesh Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Dava Konusu Edilebileceği )
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ( Petkim'de İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında Başka Bir Kuruma Memur Olarak Atanan Davacıya Ödenmesi Gereken İzin Ücretinin İş Akdinin Fesh Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Dava Konusu Edilebileceği )
İŞ KANUNU'NA TABİ OLARAK ÇALIŞAN MEMUR ( Başka Bir Kuruma Memur Olarak Atanan Davacıya Ödenmesi Gereken İzin Ücretinin İş Akdinin Fesh Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Dava Konusu Edilebileceği )"
10D5.D16.6.2010E. 2009/294 K. 2010/4364"GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN İŞLEM ( “Yolluksuz” İbaresine Yer Verilmiş İse de Bu İşlemin Davacıya Tebliğ Edildiğini Gösterir Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı - Davacının Yolluk İstemli Başvurusunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı )
YOLLUK İSTEMİ ( Davacının Geçici Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde “Yolluksuz” İbaresine Yer Verilmiş İse de Bu İşlemin Davacıya Tebliğ Edilmediği - Davacının Yolluk İstemli Başvurusunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı )
GÖREVLENDİRMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Başvurunun Zımnen Reddedildiği Tarihten İtibaren 60 Gün Geçmeden Görevlendirme İşleminin Yolluksuz Kısmının İptali İstemiyle Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
10D5.D31.5.2010E. 2008/1919 K. 2010/3768"GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN İŞLEM ( Görevlendirmenin “Yolluksuz” Yapıldığı ve Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
YOLLUKSUZ YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Görevlendirmenin “Yolluksuz” Yapıldığı ve Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığından Davanın Reddi Gereği )"
10D10.D20.5.2010E. 2009/7975 K. 2010/4553"SİLAH TAŞIMA RUHSATI BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Uyarınca Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği )
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU MD. 10 UYARICA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği - Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunun Reddi )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunun Reddi - İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Uyarınca Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği )"
10D6.D15.5.2010E. 2008/7736 K. 2010/4982"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Mahkemesince Davacıya Başvurunun Reddine İlişkin İşlem Tebliğ Tarihi Belli Değilse de Başvurudan İtibaren 60 Günlük Zımni Red Süresini Takip Eden İkinci 60 Gün İçinde Açılması Gereken Davanın Bu Süre Geçirilerek Açıldığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden İncelenemeyeceği )
ZIMNİ RED ( Başvurudan İtibaren 60 Günlük Zımni Red Süresini Takip Eden İkinci 60 Gün İçinde Açılması Gereken Davanın Bu Süre Geçirilerek Açıldığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden İncelenemeyeceği )"
10D11.D4.5.2010E. 2009/8782 K. 2010/3752"EMEKLİ SANDIĞI KOŞULLARI ( Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması İstemiyle İdareye Her Zaman Başvurulabileceği ve İstemin Reddi Yönünde Tesis Edilen İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )
VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ( Bağlanması İstemiyle İdareye Her Zaman Başvurulabileceği ve İstemin Reddi Yönünde Tesis Edilen İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması İstemi - İdareye Her Zaman Başvurulabileceği ve İstemin Reddi Yönünde Tesis Edilen İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
10IDDGK11.3.2010E. 2009/744 K. 2010/473"YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI / GEÇ UYGULANMASI ( Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
YARGI KARARININ UYGULANMASI İÇİN İDAREYE BAŞVURU ( Lehine İlam Olan İlgilinin 10 Yıl İçinde İdareye Başvurması Gerektiği - 10 Yıllık Sürenin İdareye Başvuru Süresi Olup Dava Açma Süresi Olmadığı )
SÜRE ( Yargı Kararlarının Uygulanmaması Ya da Geç Uygulanması - Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ ( Lehine İlam Olan İlgilinin Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )"
10D10.D8.3.2010E. 2007/5843 K. 2010/1706"İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Öğrenilmesi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Eylemde Bulunulması İçin 2577 S. Yasa'nın 10. Md. Kapsamında İlgililerin Her Zaman İdareye Başvurabileceği ve İstemin Reddedildiği Tarih İtibariyle İdari Eylemden Kaynaklanan Zararın Öğrenilmesi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
10D3.D23.2.2010E. 2008/3232 K. 2010/536"İHRACAT İSTİSNASINDAN KAYNAKLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞI ( Davacının Yaptığı İkinci Başvurusunun İlk Başvurunun Aynı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Düzeltilmesi İstemiyle Aynı Makama Yapılan Bir Başvuru Olarak Dikkate Alınması Gerektiği )
İKİNCİ BAŞVURUNUN ADI GEÇEN VERGİ DAİRESİNCE REDDEDİLMESİ ( Maliye Bakanlığına Yapıldığı Belirtilen Başvurunun Anılan Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BAŞVURUNUN İDARECE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2. Başvurusunun Davalı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihi Olan Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
10D2.D23.2.2010E. 2010/299 K. 2010/703"SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açıklanan Usule Göre İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Böylece Yasal Süresinde Açıldığı )
BAŞVURUNUN ZİMNEN REDDİ ( Açıklanan Usule Göre İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Davanın Yasal Süresinde Açıldığı )
ÖĞRETMENİN SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözkonusu Yıllara İlişkin Sicil Raporu Düzenlenmeyen Davacının Yaptığı Başvuru 2577 S. Yasanın 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olmadığı )"
10IDDGK10.12.2009E. 2009/414 K. 2009/2807"RÜTBE TERFİİ ( Komiser Yardımcısı Davacının Askerlik Hizmetinin de Gözönüne Alınması İçin İdareye Başvurduğu/İstemine Yanıt Verilemediği - İdareyi Zorlamak İçin Tekrar Başvuru Yaptığı/İkinci Başvurudan Sonra Dava Açmasının Yasal Sürelere Aykırılık Teşkil Etmediği )
ASKERLİK HİZMET SÜRESİ ( Rütbe Terfiinde Gözönüne Alınması Talebi - Komiser Yardımcısı Davacının İdarenin İlk Başvurusuna Yanıt Vermemesi Üzerine İkinci Kez Başvuruda Bulunduğu/İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Askerlik Hizmetinin Rütbe Terfiinde Gözönüne Alınması Talebi - Komiser Yardımcısı Davacının İdarenin İlk Başvurusuna Yanıt Vermemesi Üzerine İkinci Kez Başvuruda Bulunduğu/İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edilmesi Gereği )
İDARENİN BAŞVURUYU YANITSIZ BIRAKMASI ( İdareyi Zorlamak Adına Başvuranın Başvuruyu Tekrarladığı - İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edileceği )"
10IDDGK10.12.2009E. 2008/419 K. 2009/2805"İDAREYE VERİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Halinde İdareye Yönelik Bu Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Konusunda İlgililerin Başvurularının Aleyhlerine Yorumlanamayacağı )
İDAREYE BAŞVURU ( İdareye Verilen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Halinde İdareye Yönelik Bu Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Konusunda İlgililerin Başvurularının Aleyhlerine Yorumlanamayacağı )
İKİNCİ BAŞVURU YAPILMASI ( Davacının İlk Başvurusunun Sonucunu Öğrenmek Amacıyla Yaptığı ve İdareyi İşlem Tesisine Zorlayan İkinci Başvurusuna Verilen Yanıt Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Davacının İlk Başvurusunun Sonucunu Öğrenmek Amacıyla Yaptığı ve İdareyi İşlem Tesisine Zorlayan İkinci Başvurusuna Verilen Yanıt Üzerine Açılan Davada Bulunmadığı )"
10D13.D4.12.2009E. 2009/5146 K. 2009/10605"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasını İnceleme Olanağı Bulunmadığı )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )"
10D13.D4.12.2009E. 2009/3953 K. 2009/10614"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Başvurusunun Kabul Edilmemesinin Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olduğu Bu Başvuruların Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
BAŞVURUNUN KABUL EDİLMEMESİ ( Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olduğu Bu Başvuruların Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
SÜRE AŞIMI ( Başvurusunun Kabul Edilmemesinin Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olmasının Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
10D11.D20.10.2009E. 2008/14557 K. 2009/8580"SANDIK İŞTİRAKÇİLERİ ( Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılması İstemi - İştirakçilik Statülerinin Devamı Süresince İdareye Her Zaman Başvurabilecekleri )
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILMA İSTEMİ ( Sandık İştirakçileri İştirakçilik Statülerinin Devamı Süresince İdareye Her Zaman Başvurabilecekleri )
İDAREYE BAŞVURU HAKKI ( Sandık İştirakçilerinin Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılması İstemi - İştirakçilik Statülerinin Devamı Süresince İdareye Her Zaman Başvurabilecekleri )"
10D7.D19.10.2009E. 2007/890 K. 2009/4228"BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Karar Verilmesi Gerekirken Olayın 213 S. Vergi Usul Kanunu'nun 118. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN SİLİNMESİ ( Vergi Kanunlarıyla Vergi İdaresine Verilen İdari Bir Görev ve Yetki Olduğu )
VERGİLENDİRME HATASI ( Olayın 213 S. Vergi Usul Kanunu'nun 118. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Suretiyle İstemin Özeti Bölümünde Yazılı Gerekçeyle Dava Dilekçesinin Merciine Tevdii Yolunda Verilen Kararda Yasal İsabet Görülmediği )
BAŞVURUNUN ZIMMEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Karar Verilmesi Gerekirken Olayın 213 S. Vergi Usul Kanunu'nun 118. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
10D11.D2.10.2009E. 2008/7992 K. 2009/7964"İNTİBAKININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
EMEKLİ SANDIĞI'NA TABİ DAVACI ( İntibakının Yeniden Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği - İntibakının Yeniden Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )"
10D2.D3.6.2009E. 2008/6336 K. 2009/2330"İDARENİN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEDE HAREKETSİZ KALMASI ( Yasaların Verdiği Bir Hakkın Zaman İçerisinde İdare Tarafından Hareketsiz Kalınmak Suretiyle Verilmemesi - 2577 S.K'nun 10. Md. Öngörülen Usule Uygun Olarak İşlem Tesisi İçin Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
YASALARIN VERDİĞİ BİR HAKKIN ZAMAN İÇERİSİNDE İDARE TARAFINDAN VERİLMEMESİ ( 2577 S.K'nun 10. Md. Öngörülen Usule Uygun Olarak İşlem Tesisi İçin Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
MAAŞ FARKI ( Yasaların Verdiği Bir Hakkın Zaman İçerisinde İdare Tarafından Hareketsiz Kalınmak Suretiyle Verilmemesi Durumunda - Maaş Alma Tarihlerinin Maaş Farkının Ödenmeyeceğine Bir Karine Oluşturamayacağı )"
10D2.D29.5.2009E. 2008/7338 K. 2009/2244"TEŞVİK PRİMİ ( Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S. Kanunun 10. Md. Göre İdareye Başvuruda Bulunulabileceği )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( Sonradan İptal Edilmiş Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Verilmiş İlk Yargı Kararının Yeni Duruma ve Yeni Davaya Kesin Hüküm Teşkil Edemeyeceği - Teşvik Primi )
KESİN HÜKÜM ( Teşvik Primi - Anayasa Mahkemesince Sonradan İptal Edilmiş Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Verilmiş İlk Yargı Kararının Yeni Duruma ve Yeni Davaya Kesin Hüküm Teşkil Edemeyeceği )"
10D5.D18.5.2009E. 2006/8259 K. 2009/2749"MEMURLARIN BULUNDUKLARI KADRODAN BAŞKA KADROLARA ATANMASI ( Yeni Atanacakları Kadronun Haklarına Sahip Olacakları Artık Bunlara Eski Kadrolarının Parasal Haklarının Ödenemeyeceği )
PARASAL HAKLAR ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATAMA İŞLEMİ ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATANDIKLARI KADROLARDA SAKLI TUTULAN PARASAL HAKLAR ( Bu Haklarla Aynı Hakların Bulunması Halinde Bunlardan Yüksek Olanının Dikkate Alınacağı - Saklı Tutulan Haklarla Aynı Nitelikteki Hakların Yeni Kadrolarında Bulunmaması Halinde İse Saklı Tutulan Parasal Hakların Yeni Kadronun Parasal Haklarına Eklenmesi Gerektiği )"
10IDDGK30.4.2009E. 2007/1835 K. 2009/1266"ZAMANAŞIMI ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak İlam Gereklerinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İLAM GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İDARENİN YARGI KARARLARINI UYGULAMASI ( Otuz Günlük Sürenin Geçirilmesi ve İlgililerin Bu Sürenin Geçirilmesi Üzerine Hemen Tekrar Yargı Yoluna Başvurmaması Durumunda İdareleri Kararı Uygulama Zorunluluğundan Kurtarmayacağı )"
10D3.D30.4.2009E. 2007/4425 K. 2009/1503"GECİKME ZAMMI ( Kaldırılamayacağına İlişkin Maliye Bakanlığı İşlemine Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde Ankara Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Davacı Adına Hesaplanarak İstenilen Gecikme Zammının Kaldırılamayacağına İlişkin Maliye Bakanlığı İşlemine Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde Ankara Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
MALİYE BAKANLIĞI İŞLEMİ ( Davacı Adına Hesaplanarak İstenilen Gecikme Zammının Kaldırılamayacağına İlişkin İşlemine Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde Ankara Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu )"
10D10.D29.4.2009E. 2006/1678 K. 2009/3553"VATANDAŞLIĞA ALINMA BAŞVURUSU ( Makul Sürede Sonuçlandırılmayan Ancak İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvurusunun Başvuru Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
İKAMET ŞARTI ( Vatandaşlığa Alınma Başvurusu Makul Sürede Sonuçlandırılmayan Ancak İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvurusunun Başvuru Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMAYAN VATANDAŞLIĞA ALINMA BAŞVURUSU ( İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvuru Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
BAŞVURU TARİHİNE GÖRE DEĞİL İŞLEM TARİHİNE GÖRE MUAMELE EDİLMESİ GEREĞİ ( Vatandaşlığa Alınma Başvurusu İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvurusunun Başvuru Tarihi İtibariyle Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )"
10D8.D30.3.2009E. 2008/9268 K. 2009/2170"DİPLOMA DENKLİĞİ İSTEMİ ( Eğitim-Öğretim Hakkı ve Çalışma Hakkına İlişkin Olması - Her Zaman Denklik Verilmesi İçin Davalı İdareye Başvurulabileceği )
EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKKI VE ÇALIŞMA HAKKI ( Diploma Denkliği İsteminin Olması - Bu Konuda Daha Sonraki Tarihlerde İlgili İle Benzer Hukuki Durumda Olanların Lehine Verilmiş Yargı Kararları Bulunması da Göz Önüne Alınarak Her Zaman Denklik Verilmesi İçin İdareye Başvurulabileceği )
YARGI KARARI BULUNMASI ( Diploma Denkliği İstemi - Bu Konuda Daha Sonraki Tarihlerde İlgili İle Benzer Hukuki Durumda Olanların Lehine Verilmiş Yargı Kararları Bulunması da Göz Önüne Alınarak Her Zaman Denklik Verilmesi İçin İdareye Başvurulabileceği )"
10D5.D12.11.2008E. 2006/2561 K. 2008/5587"NAKLEN ATAMA ( Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmamış Olması Karşısında Açılan Dava Süresinde Olmadığı Gibi Sonradan Yapılan Başvurunun Sona Ermiş Olan Dava Açma Süresine Etkisi Olmayacağı )
YOLLUK ÖDENMESİ İSTEMLİ BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmadığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Yolluk Ödenmesi İstemli Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmadığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )"
10D10.D23.9.2008E. 2006/6650 K. 2008/6283"DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Yargı Yerince İptali Üzerine Bu Düzenlemeye Karşı Dava Açmayan 3. Kişilerin İptal Hükmünün Taraflarına Uygulanması İstemiyle 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İlgili İdareye Başvurabilecekleri )
ZAMANAŞIMI ( Düzenleyici İşlemin Yargı Yerince İptali Üzerine Bu Düzenlemeye Karşı Dava Açmayan 3. Kişilerin İptal Hükmünün Taraflarına Uygulanması İstemiyle 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İlgili İdareye Başvurabilecekleri )
TAM YARGI DAVASI ( Davacı Tarafından Tazmini İstenilen Miktarın İdarece Belirlenebilecek Nitelikte Bulunması Halinde Talep Edilen Miktarın Dava Dilekçesinde Yazılmasının Zorunlu Bulunmadığı )
TAZMİNATIN İDARECE BELİRLENEBİLECEK NİTELİKTE OLMASI ( Tam Yargı Davalarında Talep Edilen Miktarın Dava Dilekçesinde Yazılmasının Zorunlu Bulunmadığı )"
10D2.D12.9.2008E. 2008/1133 K. 2008/3470"İDARİ İŞLEM TESİSİ ( Amacıyla Başvuran Davacının Bu Başvurusu Üzerine Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra İdarece Kendiliğinden Cevap Verilmesi Halinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari İşlem Tesis Edilmesi Amacıyla Başvuran Davacının Bu Başvurusu Üzerine Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra İdarece Kendiliğinden Cevap Verilmesi Halinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
10IDDGK26.6.2008E. 2006/1873 K. 2008/1691"LİSE DİPLOMASININ İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Kurumun Şirket Statüsüne Geçirildiği Tarihten Sonraki Tarih İtibariyle Tüm Kadrolu Personel İçin Uygulanan Prosedürün Davacı İçin de Uygulanması Gerektiği )
KADROLU PERSONEL İÇİN UYGULANAN PROSEDÜR ( Davalı İdarece 4502 S.Y'nın Geçici 4. Maddesi Uyarınca Kurumun Şirket Statüsüne Geçirildiği Tarihten Sonraki Tarih İtibariyle Tüm Kadrolu Personel İçin Uygulanan Prosedürün Davacı İçin de Uygulanması Gerektiği )"
10IDDGK17.4.2008E. 2008/32 K. 2008/1262"ÖZEL TERTİBATLI ARACA NORMAL PLAKA VERİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşleme Karşı 2577 S.Y'da Öngörülen Süreler İçinde Dava Açabilecekleri )
İDARİ İŞLEME KARŞI BAŞVURU HAKKI ( İlgililerin Anayasa İle Güvence Altına Alınan Temel Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Gerekli İşlemin Yapılmasını İdareden 2577 S.Y'nın 10. Md. Kapsamında Her Zaman İsteyebilecekleri )
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ ( 53/b-4 Maddesinin İptali İstemi - İlgililerin Anayasa İle Güvence Altına Alınan Temel Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Gerekli İşlemin Yapılmasını İdareden 2577 S.Y'nın 10. Md. Kapsamında Her Zaman İsteyebilecekleri )
PLAKA ( Özel Tertibatlı Araca Normal Plaka Verilmesi İstemi - Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşleme Karşı 2577 S.Y'da Öngörülen Süreler İçinde Dava Açabilecekleri )"
10IDDGK17.4.2008E. 2006/2534 K. 2008/1243"GİYİM YARDIMI ÖDENEĞİ ( Bütçe Kararnamelerinde Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
SÜREAŞIMI / ZAMANAŞIMI ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davada Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Sözkonusu Sürelerde Dava Açılabileceği )"
10D11.D1.2.2008E. 2005/4697 K. 2008/676"ZAMANAŞIMI ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı İçinde Açılabileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )
İLİŞİK KESİLMESİ ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken - İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )
İŞ SONU TAZMİNATI ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken Tazminatın İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )"
10D7.D6.11.2007E. 2007/2623 K. 2007/4486"DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURULARI ( 2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği - Altı Aylık Sürenin Ancak Başvuruya Altmış Gün İçerisinde Kesin Olmayan Biçimde Cevap Verildiği Hallerde İşletilebileceği )
ŞİKAYET BAŞVURULARI ( 2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği - Altı Aylık Sürenin Ancak Başvuruya Altmış Gün İçerisinde Kesin Olmayan Biçimde Cevap Verildiği Hallerde İşletilebileceği )
İDARİ MAKAMLARIN KESİN OLMAYAN BİÇİMDE CEVAP VERMELERİ ( Düzeltme ve Şikayet Başvurularına Altmış Gün İçerisinde - Altı Aylık Sürenin İşletilebileceği/2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği )
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( 2577 S.K. Md. 10'da Bahsi Geçen Altı Aylık Bekleme Süresinden Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Başvurusuna Yanıt Verilmeyenlerin Yararlanamayacağı )"
10IDDGK27.9.2007E. 2007/974 K. 2007/1696"SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE ÖDEME YAPILMASI ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Sağlık Kurullarında Görevli Personele - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )"
10D5.D4.5.2007E. 2006/8525 K. 2007/2123"BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI HAKKINDA YAPILAN ŞİKAYET ( Soruşturma İzni Verilmediği - İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girileceği )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMASI ( Davacının Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hakkında Şikayette Bulunduğu - Soruşturma İzni Verilmemesine Karşı Açılacak Davanın İdare Mahkemesinde Görüleceği )
YARGI MENSUBU HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Davacının Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hakkında Şikayette Bulunduğu - İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girileceği )"
10D11.D16.2.2007E. 2006/6610 K. 2007/1246"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yargı Kararının Sonuçlarından Yararlanmak Amacıyla Başvurmaları Şartı İle İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Hak Sahibine Ödenmesinin Yargı Kararının Bağlayıcılığı İlkesinin Gereği Olduğu )
İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER NEDENİ İLE YOKSUN KALINAN PARASAL HAKLAR ( İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Hak Sahibine Ödenmesinin Yargı Kararının Bağlayıcılığı İlkesinin Gereği Olduğu )
YARGI KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( Yargı Kararının Sonuçlarından Yararlanmak Amacıyla Başvurmaları Şartı İle İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Hak Sahibine Ödenmesinin Yargı Kararının Bağlayıcılığı İlkesinin Gereği Olduğu - Yönergenin Yürürlükten Kalktıktan Sonra Yargı Kararı İle İptali )"
10D12.D13.2.2007E. 2004/2818 K. 2007/543"ÖĞRETMENLİĞE ATANMA İSTEMİ ( Çeşitli Tarihlerde Yaptığı Başvurular 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesi Kapsamında Olduğundan En Son Başvurusu Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Öğretmenliğe Atanma İstemiyle Çeşitli Tarihlerde Yaptığı Başvurular 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesi Kapsamında Olduğundan En Son Başvurusu Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
10D6.D30.1.2007E. 2004/831 K. 2007/453"YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İdarenin Onama Kararı Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Gereğini Yerine Getirmesi Gerektiği - Aksi Halde Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Tazminat Davası Açabileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Kesinleşen Yargı Kararını 30 Gün İçinde Yerine Getirmemesi - Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açması Gereği/Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI ( İdarenin Kesinleşen Yargı Kararını 30 Gün İçinde Yerine Getirmemesi - Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açabileceği )
İDARENİN KESİNLEŞEN YARGI KARARINI 30 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRMEMESİ ( Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açabileceği )"
10IDDGK14.12.2006E. 2003/1009 K. 2006/2127"YARGILAMA USULÜ ( Zımni Ret İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )
ZIMNİ RET İŞLEMİ ( İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )
DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVA ( Zımni Ret İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )"
10D11.D5.12.2006E. 2006/5929 K. 2006/5644"ÖDENMEYEN EK ÖDEME TUTARININ TAZMİNİ ( Yapılan Başvurunun 2577 S.K Md. 10 Kapsamında Değerlendirilmesi ve Başvuruya Cevap Verilmemesi Üzerine Süresi İçinde Açılan Davanın Esastan İncelenmesi Gerektiği )
GENEL VE DÜZENLEYİCİ NİTELİKTE BİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Yolundaki Kararın O Düzenleme İle İlgili Herkes İçin Hüküm İfade Edeceği )
İPTAL KARARINA DAYALI BAŞVURU ( Ödenmeyen Ek Ödeme Tutarının Tazmini -Yapılan Başvurunun 2577 S.K Md. 10 Kapsamında Değerlendirilmesi ve Başvuruya Cevap Verilmemesi Üzerine Süresi İçinde Açılan Davanın Esastan İncelenmesi Gerektiği )"
10D11.D5.12.2006E. 2006/2456 K. 2006/5631"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( İptalinden Sonra Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Süresinde Dava Açılmadığı Takdirde Aynı İstemle İkinci Kez Yapılan Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
SÜRESİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Düzenleyici İşlemin İptalinden Sonra ve Bu İptal Kararının Hukuki Sonuçlarından Yararlanmak Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılmaması - Aynı İstemle İkinci Kez Yapılan Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
İPTAL EDİLEN İBARELER NEDENİYLE ÖDENMEYEN EK ÖDEME TUTARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Süresinde Dava Açılmadığı Takdirde Aynı İstemle İkinci Kez Yapılan Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )"
10D5.D2.11.2006E. 2006/5234 K. 2006/5026"YOLLUK ÖDENMESİ TALEBİ ( Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun İdari Makamların Sükutu Kapsamında Yapıldığı - Davacının İlişiğini Kestiği Tarihin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Ödenmesi Talebi - Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun İdari Makamların Sükutu Kapsamında Yapıldığı/Davacının İlişiğini Kestiği Tarihin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( Yolluk Ödenmesi Talebi - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Davacıya Tebliğinden İtibaren Sürenin Başlatılacağı )"
10D3.D5.10.2006E. 2006/1488 K. 2006/2447"MÜCBİR SEBEP ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
SÜRELERİN KESİLMESİ ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )"
10D5.D13.6.2006E. 2005/5354 K. 2006/3391"TAKDİR YETKİSİ KULLANILARAK KURULAN BAKANLIK İŞLEMİ ( Yargı Yolu Kapatılmamış Tüm İdari İşlemler Gibi Açılan Bir Dava Sonucunda Amaç Yönü İle Hukuka Uygunluğunun Denetlenebilmesinin Anayasa ve 2577 S.Y Gereği Olduğu )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ ( Davacının Şikayeti Üzerine İlgili Yargı Mensubu Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Davalı İdarece Kamu Gücü Kullanılarak Takdir Yetkisi İçinde Kurulması ve Hukuksal Sonuç Doğurması Nedeniyle Tüm Unsurları İle İdari İşlem Olduğu )
YARGI MENSUBU HAKKINDA SORUŞTURMA ( Davacının Şikayeti Üzerine Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
10IDDGK8.6.2006E. 2006/231 K. 2006/542"ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR ( Davacının Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurabileceği - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
İDARİ MAKAMIN İSTEMİ REDDİ ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Dava Açabileceğinin Kabulü Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
10D11.D8.5.2006E. 2006/550 K. 2006/2142"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İptal Edilen Bir Düzenleyici İşlemden Dolayı Kişisel Hakkı Etkilenen Kişi - İdareye Yaptığı Başvurunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gerektiği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( Kişisel Hakkı Etkilenen Kişi/İdareye Yaptığı Başvurunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İDAREYE YAPILAN BAŞVURU ( İptal Edilen Bir Düzenleyici İşlemden Dolayı Kişisel Hakkı Etkilenen Kişi - Başvurunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gerektiği/Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
SÜRE AŞIMI ( İptal Edilen Bir Düzenleyici İşlemden Dolayı Kişisel Hakkı Etkilenen Kişinin İdareye Yaptığı Başvurunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gerektiği - Reddedilemeyeceği )"
10D11.D27.1.2006E. 2003/3204 K. 2006/213"EMEKLİLİK ( Daha Önce Emekli Olmasına Karşın Düzenleyici İşlem Nedeniyle İş Sonu Tazminatı Ödenmeyen Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )
İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENMEMESİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Düzenleyici İşlem Nedeniyle İş Sonu Tazminatı Ödenmeyen Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )"
10D12.D6.1.2006E. 2004/4383 K. 2006/8"EMEKLİLİK ( Genelgenin Uygulanması İçin Yapılan Başvurunun Cevap Verilmemek Suretiyle Reddi - Yasal Sürede Açılmayan Davada Süreaşımı Bulunduğu )
BAŞVURUNUN CEVAP VERİLMEMEK SURETİYLE REDDİ ( Genelgenin Uygulanması İçin/Yasal Sürede Açılmayan Davada Süreaşımı Bulunduğu - Emeklilik )
SÜREAŞIMI ( Yasal Sürede Açılmayan Dava - Emeklilik/Genelgenin Uygulanması İçin Yapılan Başvurunun Cevap Verilmemek Suretiyle Reddi )"
10D2.D23.12.2005E. 2004/7942 K. 2005/4297"HARCIRAH / YOLLUK TALEBİ ( 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
KAMU PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ ( Harcırah Başvurulara İlişkin Olarak Tesis Edilen İşlemlere Karşı Açılacak İdari Davalarda Dava Açma Süresinin İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
NAKLEN ATAMA ( Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi Talebi - 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi Talebi - 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
HARCIRAHIN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Devamlı veya Geçici Bir Görevle Bir Yere Gönderilen Görevlilere Bu Yere Gidebilmelerine Orada Yiyip İçme ve Konaklama Gibi Yapacakları Diğer Giderlere Karşılık Verilen Para Bir Başka Deyişle Yolluk Olduğu )"
10D7.D14.11.2005E. 2003/2542 K. 2005/2713"KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemiyle İdareye Başvurulmadan Mükellefiyetin İptali İstemiyle Doğrudan İdari Dava Açılamayacağı )
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemiyle İdareye Başvurulmadan Mükellefiyetin İptali İstemiyle Doğrudan İdari Dava Açılamayacağı )
MÜKELLEFİYETİN İPTALİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemiyle İdareye Başvurulmadan Mükellefiyetin İptali İstemiyle Doğrudan İdari Dava Açılamayacağı )"
10D6.D11.5.2005E. 2005/1682 K. 2005/1740"ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Planın Son İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gereği )
ATMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - 60 Gün İçinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )"
10IDDGK5.5.2005E. 2005/470 K. 2005/1158"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu/Sürenin Geçmediği )
İPTAL KARARI ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru/2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu - Dava Açma Süresinin Geçmediği )
EK ÖDEME ( Düzenleyici İşlemin İptal Edilmesi - Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu )"
10D10.D6.4.2005E. 2003/1545 K. 2005/1547"İDARİ MAKAMLARA BAŞVURU ( Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının Yargı Kararı İle İptali - Yeni Bir Hukuki Durum Doğduğu/Davacının Bu Hukuki Durum Çerçevesinde Başvurusunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN YARGI KARARI İLE İPTALİ ( Davacının Bu Hukuki Durum Çerçevesinde Başvurusunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gereği - Yeni Bir Hukuki Durum Doğduğu )
İDARİ DAVA ( Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının Yargı Kararı İle İptali İle Yeni Bir Hukuki Durum Doğduğu/Davacının Bu Hukuki Durum Çerçevesinde Başvurusunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü - Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLEMEYECEK DAVA ( Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının Yargı Kararı İle İptali İle Yeni Bir Hukuki Durum Doğduğu - Davacının Bu Hukuki Durum Çerçevesinde Başvurusunun 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Kabulü Gereği )"
10D10.D4.3.2005E. 2003/2592 K. 2005/778"İDAREYE YAPILAN BAŞVURUYA 60 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMEMESİ ( 60. Günün Bittiği Tarihten İtibaren Dava Açma Süresinin Hesaplanacağı - Son Günün Tatil Gününe Rastlaması/Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvuruya 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi/60. Günün Bittiği Tarihten İtibaren Hesaplanacağı - Son Günün Tatil Gününe Rastlaması/Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı )
SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI ( Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı - İdareye Yapılan Başvuruya 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi/Dava Açma Süresinin Hesaplanması )"
10D7.D17.1.2005E. 2001/4592 K. 2005/26"MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAHAKKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( MTV ile Ek MTV nin Mükellefe Ayrıca Duyurulmasına Gerek Olmadığından Tahakkuk İşleminin İptali İçin Açılacak Davada Dava Açma Süresinin Belirlenmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku İşleminin İptali İçin Açılacak İdari Davanın Verginin Tahakkuk Ettiği Tarihi İzleyen Günden İtibaren Başlayan Otuz Gün İçinde Açılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Her Yılın Ocak Ayı Başında Yıllık Olarak Tahakkuk Ettirilmiş Sayılması-Tahakkuk Ettirilen Verilen Ayrıca Mükellefe Tebliğ Olunmaması )
TAHAKKUK TARİHİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Taşıtların Kayıt ve Tescilinin Yapıldığı Yerin Vergi Dairesi Tarafından Her Yılın Ocak Ayı Başında Yıllık Olarak Tahakkuk Ettirilmiş Sayılması )"
10IDDGK30.12.2004E. 2004/2411 K. 2004/2099"ATAMA İŞLEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İsteminin 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekirken Süre Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
GÖREVE İADE İSTEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
10D2.D17.12.2004E. 2004/2513 K. 2004/1601"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Anayasa Mahkemesince Bütçe Kanunu'nun Konuya İlişkin Maddesinin İptalinden Sonra Davacının Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurusunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Açtığı Dava - Harcirah Kanunu Md. 59'un Dikkate Alınmayacağı )
GÖREV YOLLUĞU ( 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun İlk Defa Göreve Alınanlar İle Aile Fertlerine Harcırah Ödenmeyeceğine İlişkin Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali - İsteminin Reddi Üzerine Dava Açma Süresinin Hesaplanması )
HARCİRAH KANUNU MD. 59'DAKİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN DİKKATE ALINMAMASI ( Anayasa Mahkemesince Bütçe Kanunu'nun Konuya İlişkin Maddesinin İptalinden Sonra Davacının Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurusunun Reddine İlişkin İşleme Karşı Açtığı Dava )"
10D7.D7.10.2004E. 2003/450 K. 2004/2373"DÜZELTME BAŞVURULARI ( Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan/İndirilemeyen KDV'nin İadesi - Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Maliye Bakanlığı'na Tevdii Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvuruları/Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Maliye Bakanlığı'na Tevdii Gereği - İndirilemeyen KDV'nin İadesi )
SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN DÜZELTME BAŞVURULARI ( İndirilemeyen KDV'nin İadesi - Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Maliye Bakanlığı'na Tevdii Gereği )
KDV İADESİ TALEBİ ( Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusu/Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Maliye Bakanlığı'na Tevdii Gereği - İndirilemeyen KDV )"
10D7.D24.3.2004E. 2001/3476 K. 2004/753"İHRACAT İADE ALACAĞININ ZIMNEN REDDİ ( Sahte Fatura Düzenleyen Firmaya Ait Fatura Kullanılması Durumu - İhracat Vergi İadesinin Verilmemiş Olması - Dava Açma Süresinin Tesbit Şekli - Zımnen Red )
DAVA AÇMA SÜRESİ TESBİTİ ( İhracat İade Alacaklarının Vergi İdaresince Verilmemesi - Sahte Fatura Kullanıldığı İddiası - Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin Aşılmış Olması )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞININ ZIMNEN REDDİ ( Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihi )"
10D6.D20.2.2004E. 2002/6968 K. 2004/944"İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Taleplerin Bir Arada İncelenip İncelenemeyeceği - İşlemi Yetkisiz Belediye Başkanlığının Yapmış Olması )
BELEDİYE MECLİSİ YERİNE YETKİSİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK TALEBİNİ REDDETMESİ ( İşlemin ve Dayanağı Olan İmar Planının İptali Talebi - Mahkemece Uygulanacak Usul )
YETKİLİ MERCİ ( İmar Planı Değişikliği Talebinin İncelenmesinde - Yetkili Olmayan Belediye Başkanlığının Red İşlemiyle Birlikte Dayanağı Olan İmar Planının da İptalinin İstenememesi )
PLANIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNİN YETKİLİ OLMAYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA REDDİ ( İşlemin ve İmar Planının İptali İçin Açılan Davada Uygulanacak Usul )"
10D10.D16.12.2003E. 2002/7659 K. 2003/5195"İDARİ YARGI KARARLARI ( 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası - 2577 S. Yasa Md. 10'da Öngörülen Süreler İçinde Açılması Gerektiği )
İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI ( 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası - 2577 S. Yasa Md. 10'da Öngörülen Süreler İçinde Açılması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( 2577 S. Yasa Md. 10'da Öngörülen Süreler İçinde Açılması Gerektiği - 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine İdari Yargı Kararının Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine İdari Yargı Kararının Uygulanmaması - Açılacak Tazminat Davası )
SÜRE ( 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvuru Üzerine İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tazminat Davasında )"
10D5.D15.9.2003E. 2003/1007 K. 2003/3368"ATANMA ( Sınava Bağlı/Zaman İçinde Koşulların Değişmesi Nedeniyle İdarenin Yeni Bir Değerlendirme Yapmasını Gerektiren Konu - 2577 S.K. Md.10 Uyarınca İdareye Başvurulup Dava Açılabileceği )Zamanaşımı
SÜRE AŞIMI ( Sınava Bağlı Atama/Kazanan Davacının Göreve Başlatılmaması - Aradan Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra İdareye Başvuruda Bulunarak Davayı Açması/Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sınava Bağlı Atama/Kazanan Davacının Göreve Başlatılmaması - Aradan Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra İdareye Başvuruda Bulunarak Davayı Açması/Süre Aşımı Bulunmadığı )"
10VDDGK18.4.2003E. 2003/202 K. 2003/92"AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ ( Kaldırılması İstemiyle Başvurulan Bakanlığının Cevap Vermemesinin İdari İşlem Teşkil Etmemesi )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( Kaldırılması İstemiyle Başvurulan Bakanlığının Cevap Vermemesinin İdari İşlem Teşkil Etmemesi )
İDARİ İŞLEM ( Akaryakıt Tüketim ve Özel Tüketim Vergisi Uygulamasına Son Verilmesi İçin Başvurulan Bakanlığın Cevap Vermemesinin İdari İşlem Teşkil Etmemesi )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( Akaryakıt Tüketim ve Özel Tüketim Vergisi )
İŞLEM YAPMA YETKİSİ ( Akaryakıt Tüketim ve Özel Tüketim Vergisi Uygulamasına Son Verilmesi İçin Başvurulan Bakanlığın Cevap Vermemesi )"
10D4.D21.1.2003E. 2001/4078 K. 2003/169"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI ( Cevap Verme Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Gelmesi - İhtirazi Kayıtla Beyan - Muhtasar Beyanname - Yatırım İndirimi - Değer Artış Kazançları - Dava Açma Süresinin Başlaması - İdari Makamların Sükutu )
İDARİ YARGILAMA USULÜ ( Dava Açma Süre Başlangıcı - Dava Açma Süresinin Songünün Tatile Rastlaması - Düzeltme Şikayet Başvurusu )
DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU ( İdari Yargılama Başvurusu - Dava Açma Süresinin Songünün Tatile Rastlaması )"
10D6.D9.1.2003E. 2001/6807 K. 2003/105"ZIMNEN RED KARARI ( İmar Planı Değişikliği Talebinin Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davada Mahkemece Dava Konusunun Esastan İncelenerek Hüküm Kurulması Gereği - Belediye Meclisince Başvurunun İncelenmesi Gerektiği Gerekçesiyle Zımnen Red İşleminin İptal Edilemeyeceği )
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE GÖRE İNCELEME YAPILARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( İmar Planı Değişikliği Talebinin Zımnen Reddi İşleminin İptali Davasında - Mahkemece Belediye Meclisinin Başvuruyu İnceleyerek Karar Vermesi Gerektiği Gerekçesiyle Davanın Kabulünün Hatalı Olması )
BELEDİYE MECLİSİNCE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİYLE İLGİLİ SÜRESİNDE KARAR VERİLMEMESİ ( Zımnen Red Kararının İptali Davasında da Kararın Esastan İncelenmesi Gereği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN ZIMNEN REDDİ ( Mahkemece Belediye Meclisinin Başvuruyu İnceleyerek Karar Vermesi Gerektiği Gerekçesiyle İşlemin İptalinin Hatalı Olması - Başvurunun Şehircilik ve Planlama İlkelerine Göre İncelenmesi Zorunluluğu )"
10IDDGK9.2.2001E. 2000/1090 K. 2001/132"ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA TALEBİ HAKKINDA İDARECE BİR CEVAP VERİLMEYEN DAVACI ( 6 Aylık Bekleme Süresi İçinde Verilecek Cevap Üzerine Dava Açabileceği - İdarenin 60 Günlük Süre İçinde Cevap Vermemesinin Dava Açma Süresi Açısından Hak Kaybına Sebep Olmayacağı )
SÜRE ( İdari Dava Açılmasında - Öğretmen Olarak Atanma Talebinin Reddi İşlemi Kendisine Tebliğ Edilmeyen Davacının 60 Gün Dolduktan Sonra Dava Açmayarak İdarenin 6 Aylık Cevap Süresini Beklemesinin Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
İDARENİN 60 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE BAŞVURU HAKKINDA CEVAP VERMEMESİ ( İşlemin Zımnen Reddedilmiş Sayılması - Bu Sürenin Bitiminden Sonra Cevap Verilmesi Halinde Dava Açma Süresinin Cevap Tarihinden İtibaren İşleyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Öğretmen Olarak Atanma Talebinde Bulunan Davacının Talebine 60 Günlük Cevap Süresinin Bitiminden Sonra Ancak 6 Aylık Bekleme Süresi İçinde Cevap Verilmesi Halinde 60 Günlük Dava Açma Süresinin Cevap Tarihinden Başlayacağı )"
10D8.D25.10.2000E. 1998/7093 K. 2000/6612"İDAREYE BİR İŞLEM YAPILMASI YÖNÜNDE YAPILAN BAŞVURUNUN YANITLANMAMASI ( Dava Açma Süresi-İdarece Kesin Bir Cevap Verilip Verilmemesi-6 Aylık Bekleme Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Bir İşlem Tesis İçin Yapılan Başvurunun Yanıtlanmaması-6 Aylık Bekleme Süresinin Hangi Durumda Söz Konusu Olacağı )
6 AYLIK BEKLEME SÜRESİ ( İdareye Bir İşlem Tesis İçin Yapılan Başvurunun Yanıtlanmaması )"
10D10.D12.4.2000E. 1997/280 K. 2000/1490"DAVA KONUSU YAPILABİLECEK KESİN İŞLEM ( Güreş Antrenörünün Çalıştırdığı Güreşçilerin Başarılarından Dolayı Kendisine Cumhuriyet Altını Ödülü Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun İdarece Reddi )
İŞLEMİN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİĞİ ( Yasanın 5. Maddesi Kapsamında Davaya Konu Edilip Edilmeyeceği Belirlenmesi Gerekirken Bu Husus Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
10D7.D6.4.2000E. 1999/3135 K. 2000/987"EK TAHAKKUKA İTİRAZ ( Gümrük Kanununun 78. Maddesinde Belirtilen Nedenlere Uymadığından Bahisle Reddeden Gümrük Müdürlüğü İşlemi - İdari Davaya Konu Bir İşlem Olabileceği )
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( Ek Tahakukka İtirazı Gümrük Kanununun 78. Maddesinde Belirtilen Nedenlere Uymadığından Bahisle Redden - İdari Davaya Konu Bir İşlem Olabileceği )
İDARİ DAVAYA KONU iŞLEM ( Gümrük Müdürlüğünün Ek Tahakukka İtirazı Gümrük Kanununun 78. Maddesinde Belirtilen Nedenlere Uymadığından Bahisle Reddetmesi )"
10D7.D27.3.2000E. 1999/1827 K. 2000/846"ZIMNİ RED ( Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Süresinin Dolduğu - Ortada İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlemin Var Olduğunun Kabulü Gereği )
BEYAN EDİLEN MATRAH ( Hata Yapıldığı Belirtilerek Yapılan Düzeltme İsteminin Reddi Üzerine Şikayet Yoluyla Yapılan Başvuru - Zımni Red/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
DÜZELTME İSTEMİ ( Beyannamede Hata Yapıldığı Belirtilerek Yapılan/Reddi Üzerine Şikayet Yoluyla Yapılan Başvuru - Zımni Red/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
ŞİKAYET YOLUYLA YAPILAN BAŞVURU ( Beyannamede Hata Yapıldığı Belirtilerek Yapılan Düzeltme İsteminin Reddi Üzerine - Zımni Red/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )"
10D8.D22.2.2000E. 1999/4726 K. 2000/1621"PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN BAŞVURU ( Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Davanın Açılmasına İlişkin Sürelerin Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
İDARİ İŞLEMLER ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Yapılan Duyurulardan Sonra İstekler Değerlendirilmek Suretiyle Halka İşlemler Oluşturulacağı - Davalarda Süre Durumunu Farklı Ele Almak Gereği )"
10D10.D21.4.1999E. 1998/2266 K. 1999/1789"İPTAL DAVASI ( İlgililerin Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemden Söz Edebilmek İçin Başvuru Dilekçesinin İdareye Ulaşmasının Gerekmesi )
DİLEKÇENİN İDAREYE ULAŞMASI ( İlgililerin Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemden Söz Edebilmek İçin Başvuru Dilekçesinin İdareye Ulaşmasının Gerekmesi )
İDAREYE ULAŞMAYAN DİLEKÇE ( İlgililerin Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemden Söz Edebilmek İçin Başvuru Dilekçesinin İdareye Ulaşmasının Gerekmesi )"
10D7.D12.4.1999E. 1998/1893 K. 1999/1402"GÜMRÜK VERGİSİ ( Fazla Alınan Verginin İadesinin İstenebilmesi )
FAZLA ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ ( İade İçin Yapılan Başvuruya Altmış Gün İçerisinde İdarece Verilen Cevabın Kesin Olması Veya Başvurunun Anılan Süre İçinde Reddedilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Fazla Alınan Gümrük Vergisinin İadesi İçin Yapılan Başvuruya Altmış Gün İçerisinde İdarece Verilen Cevabın Kesin Olması Veya Başvurunun Anılan Süre İçinde Reddedilmesi )"
10D3.D16.3.1999E. 1997/5123 K. 1999/1027"SÜRE AŞIMI ( Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu - Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
ZIMNEN RED ( Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açma Mecburiyeti - Süre Aşımı )
DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURUSUNA CEVAP VERİLMEMESİ ( 60 Günlük Bekleme Süresinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )"
10D7.D9.3.1999E. 1998/808 K. 1999/967"GÜMRÜK VERGİSİNİN İADESİ ( İdarenin Yasada Belirtilen Sürede İsteme Yanıt Vermemesi - Otuz Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süresinde Sayılması )
DAVA SÜRESİ ( Gümrük Vergisinin İadesi/İdarenin Yasada Belirtilen Sürede İsteme Yanıt Vermemesi - Otuz Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süresinde Sayılması )
İDARENİN YASADA BELİRTİLEN SÜREDE CEVAP VERMEMESİ ( Gümrük Vergisinin İadesi İstemi - Otuz Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süresinde Sayılması )"
10D5.D3.3.1999E. 1996/426 K. 1999/534"MİRASÇILARIN DAVA HAKKI ( Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak-İlgili Memurun Diplomanın Tanzimi Tarihinden Önce Ölmüş Olması )
MEMURUN DİPLOMANIN DÜZENLENMESİNDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Mirasçıların Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak İsteyip İsteyemeyecekleri )
ÜST ÖĞRENİM NEDENİYLE İNTİBAK ( İlgili Kişinin Diplomanın Tanzimi Tarihinden Önce Ölmüş Olması-Mirasçıların Dava Hakkı )"
10D6.D21.10.1998E. 1997/4802 K. 1998/4766"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazda Parselasyon Yapılmasına İlişkin İşlem Belediye Encümen Kararının İptali Talebi )
İDAREYE BAŞVURU TARİHİ ( Bu Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Nedeniyle Takip Eden Altmış Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( İşlemin İlanen Tebligat Yoluyla Duyurulmasından Önce Davacıların Adreslerine Tebligat Yapılmaması )
TEBLİGAT ( Parselasyon İşleminin İlanen Tebligat Yoluyla Duyurulmasından Önce Davacıların Adreslerine Tebligat Yapılmaması ) "
10D10.D11.6.1998E. 1997/2845 K. 1998/2541"EMEKLİ OLAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İş Sonu Tazminatının Ödenmemesinin Gerekliliğini Emekli Olduğu Tarihte Öğrenmesi )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İş Sonu Tazminatının Ödenmemesinin Gerekliliğinin Emekli Olunan Tarihten İtibaren Öğrenilmesi Nedeniyle Altmış Gün İçinde Açılması )
TAM YARGI DAVASI ( Altmış Gün İçinde Dava Açmayan Davacının Davasının Süre Aşımı Yönünden Reddedilmesi )"
10VDDGK13.3.1998E. 1996/244 K. 1998/45"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Otuz Günlük Yasal Süre - Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Vergi Davalarını Açılma Süreleri - İşlemin Tebliğ Tarihi Dava Açma Süresi )"
10D10.D9.10.1997E. 1997/2859 K. 1997/3557"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Memur Olarak Çalıştığı Sürede Tasarrufu Teşvik Hesabına Yatırılmayan Tutarların Yasal Faiziyle Tazmini Talebi )
TASARRUFU TEŞVİK HESABI ( Hesaptan Ödeme Yapılmasına Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvurulabilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Tasarrufu Teşvik Hesabından Ödeme Yapılmasına Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvurulabilmesi )"
10D7.D8.10.1997E. 1996/2397 K. 1997/3355"GÜMRÜKTE ZAYİ OLAN EŞYALAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Gümrükte Zayi Olan Eşyalar İçin Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
SUNDURMA VE ANTREPOLARDA ZAYİ OLAN EŞYALAR ( Tazminat İçin Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
DOĞRUDAN İDARİ DAVA AÇILABİLMESİ ( Gümrükte Zayi Olan Eşyalar İçin Tazminat Talebi )"
10D4.D6.10.1997E. 1996/5234 K. 1997/2887"İDARİ İŞLEM ( Niteliği )
VERGİ DAİRESİNİN GECİKME ZAMMI BORCU BULUNDUĞUNA İLİŞKİN CEVABI ( İptal Davasına Konu Olabilmesi )
İPTAL DAVASI ( Konu Olabilecek İşlemler-Vergi Dairesinin Gecikme Zammı Nedeniyle Borç Bulunduğuna İlişkin Cevabı )"
10D7.D19.3.1997E. 1995/7153 K. 1997/1188"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Tahakkuk Ettirilen Gümrük Vergisine Esas Değerin Fazla Olduğu Gerekçesiyle Yapılan )
GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKUNA ESAS ALINAN DEĞERİN FAZLA OLDUĞU GEREKÇESİYLE YAPILAN İTİRAZ ( İtirazın Karara Bağlanmasının Süreyle Sınırlı Olmaması )
SÜRE ŞARTI VE ZIMNEN REDDİN SÖZKONUSU OLMAMASI ( Gümrük Vergisi Tahakkukuna Esas Alınan Değerin Fazla Olduğu Gerekçesiyle Yapılan İtirazda )
ZIMNEN RED GEREKÇESİYLE DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Gümrük Vergisi Tahakkukuna İtirazda Karar Verilmesinin Süreyle Sınırlı Olmaması ve Zımnen Reddin Mümkün Olmaması )"
10D12.D26.2.1997E. 1995/6358 K. 1997/445"İDARECE İSTEMİN REDDİ ( İdarece Tebliğden Sonra Yeni Nesnel ve Yasal Koşulların Ortaya Çıkmaması )
NESNEL VE YASAL KOŞULLAR ( İdarece İstemin Reddinden Sonra Ortaya Çıkmaması )
DAVA HAKKININ İHYASI ( İdarece Tebliğden Sonra Yeni Nesnel ve Yasal Koşulların Ortaya Çıkmaması Nedeniyle Düşmüş Dava Hakkını İhya Etmemesi )"
10D10.D29.1.1997E. 1997/122 K. 1997/11"SÜRE ( Tam Yargı Davası-İdari İşlem-Suçla İlgisi Olmadığı Yargı Kararıyla Tespit Edilen Eşyaların İade Edilmemesi )
TAM YARGI DAVASI ( Dava Açma Süresi-İdari İşlem )
İDARİ İŞLEM ( Tam Yargı Davası-Dava Açma Süresi )
SUÇLA İLGİSİ OLMADIĞI YARGI KARARIYLA TESPİT EDİLEN EŞYANIN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası )"
10D10.D29.1.1997E. 1996/122 K. 1997/113"EL KOYMA ( Kolluk Önlemi Olarak Elkonması ve Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılan Eşya )
ZARAR ( Kolluk Önlemi Olarak Elkonması ve Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılan Eşyanın İade Edilmemesi Nedeniyle Doğması )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Doğan Zararın Karşılanması )
KOLLUK ÖNLEMİ OLARAK EL KONULAN EŞYA ( Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılmasına Rağmen İade Edilmemesinden Doğan Zarar )"
10D12.D26.12.1996E. 1996/3603 K. 1996/4369"FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacaktan Ayrı Olarak İdareden İstenmesi )
TAM YARGI DAVASI ( Asıl Alacaktan Ayrı Olarak İdareden İstenen Faiz İçin İdareye Başvurulmadan Doğrudan Açılması )
ASIL ALACAKTAN AYRI OLARAK İDAREDEN İSTENEN FAİZ ( İdareye Başvurulmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilmesi )"
10D10.D28.11.1996E. 1995/6770 K. 1996/7965"TAM YARGI DAVASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tam Yargı Davası )
ADLİ EMANETE ALINAN SİLAHIN YARGI KARARINA RAĞMEN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası-Süre )"
10D7.D17.10.1996E. 1994/3242 K. 1996/3614"TEŞVİK BELGELİ İTHALATIN GÜMRÜK VERGİ VE HARÇLARINDAN MUAFİYETİ ( Çeki Belgesi İbraz Edilmediğinden Tahsil Edilen Verginin İadesi Talebi - Zımni Redden Sonraki Cevaba Karşı Açılan Davada Sürenin Başlangıcı )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Tahsil Edilen Verginin Red ve İadesi Talebinin Zımnen Reddinden Sonra Verilen Cevaba Karşı Açılan Davada )
VERGİNİN RED VE İADESİ TALEBİ ( İhtirazi Kayıtla Ödenen Gümrük Vergisi İçin - Zımni Redden Sonra İdarece Red Cevabı Verilmesi Halinde Süreaşımı Başlangıcı )
ZIMNİ REDDEN SONRA İDARECE VERGİNİN İADESİ TALEBİNİN YAZILI OLARAK REDDİ ( Bu İşleme Karşı Açılan Davada Süreaşımı )
GÜMRÜK VERGİSİNİN İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENMESİ ( İade Talebinin Zımnen Reddi - Açılacak Davada Süre )
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN VERGİNİN RED VE İADESİ TALEBİ ( İade Talebinin Zımnen Reddi İşlemine Karşı Açılacak Davada Süre )"
10D7.D16.9.1996E. 1995/5687 K. 1996/3083"GÜMRÜK VERGİSİ EK TAHAKKUKUNA KARŞI İTİRAZ VE DAVA PROSEDÜRÜ ( Gümrük Kanununun Uygulanacağı - Süre )
EK GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKU ( İtiraz ve Dava Prosedürü - Süre )
SÜRE ( Ek Gümrük Vergisi Tahakkukuna Karşı Yapılan İtirazın Reddi Nedeniyle Açılacak Davada )
İTİRAZIN ŞEKİL VE ŞARTLARI HAKKINDA UYGULANACAK KANUN MADDELERİ ( Ek Gümrük Vergisi Tahakkukuna İtirazda )"
10D5.D26.3.1996E. 1995/3829 K. 1996/1282"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Ceza Kovuşturması Nedeniyle )
BERAAT KARARI ( Ceza Kovuşturması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırılan Memur )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Beraat Kararının Kesinleşmesinden Sonra 60 Gün İçinde İdareye Yapılan Başvurunun Sonuçsuz Kalması )
KESİNTİLERİN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Görevden Uzaklaştırılan Memurun Beraat Etmesi Nedeniyle )"
10D12.D6.3.1996E. 1995/9244 K. 1996/628"İDAREYE BAŞVURU HAKKI ( İlgililerin Haklarında Yasanın Öngördüğü İşlemin Yapılması İçin )
DAVA AÇMA HAKKI ( İlgililerin Haklarında Yasanın Öngördüğü İşlemin Yapılması İçin )"
10D4.D21.12.1995E. 1995/1902 K. 1995/5748"ÖDEME EMRİ ( Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenmesi )
VERGİ BORCU NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( İdareye Başvurunun Dava Açsa Süresini Durdurmaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı İdareye Başvurunun Süreyi Durdurmaması )
İDAREYE BAŞVURU ( Vergi Borcu Nedeniyle )"
10D12.D23.11.1995E. 1995/1648 K. 1995/2768"SİCİL NOTU ORTALAMASI ( İdarece Kişilerin Başvurması Halinde Başvuru Tarihinden İtibaren Hak Doğurmak Koşuluyla Karar Verilmesi )
GEÇMİŞ MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ ( ( İdarece Kişilerin Başvurması Halinde Başvuru Tarihinden İtibaren Hak Doğurmak Koşuluyla Karar Verilmesi )"
10D3.D18.10.1995E. 1995/139 K. 1995/3105"İHBAR İKRAMİYESİ ( Şirkette Gördüğü Usulsüzlüğü İhbar Eden Şirket Ortaklarına Ödenip Ödenmeyeceği )
ŞİRKETTE GÖRDÜKLERİ USULSÜZLÜKLERİ İHBAR EDEN ŞİRKET ORTAKLARI ( İhbar İkramiyesi Alıp Alamayacakları )"
10D10.D18.9.1995E. 1994/6053 K. 1995/3611"YURTDIŞINDA GÖREVLİ PERSONEL ( Bombalı Saldırı Sonucu Otomobilinde Doğan Hasarın Tazmini Konusunda İdareye Yapılan Başvuru )
ŞİDDET VE SUİKAST OLAYLARI ( Hasar Gören Otomobil İçin İdareye Başvuru Süresi Olan Bir Yıllık Sürenin Geçmesi )
HASARIN TAZMİNİ İÇİN İDAREYE BAŞVURULMASI ( Başvurunun Bir Yıllık Sürede Yapılmaması Nedeniyle Reddi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra )"
10DIBGK4.5.1995E. 1993/1 K. 1995/2"KAMU PERSONELİNİN İNTİBAK VE MEMURİYETE BAŞLANGIÇ DERECESİNİN TESPİTİ ( Süresi İçinde Dava Konusu Edilmemesi/Düzeltilmesi İstemiyle Yapılan Başvuru - Süre Ret Kararı Doğrultusunda Süreklilik Kazandığından Lüzum Unsurunun Gerçekleşmediği/İçtihadın Birleştirilmemesi )
KARARLAR ARASINDA AYKIRILIK ( "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi - Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNDE LÜZUM UNSURU ( Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
KARARIN SÜREKLİLİK KAZANMASI ( Bu Gerekçe İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
LÜZUM UNSURU ( Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )"
10D5.D27.4.1995E. 1992/2356 K. 1995/1619"İNTİBAK ( Giriş Nitelikleri Açıklanan Sınıflardan Hangisine Girmesine Olanak Sağlıyorsa Hizmetinin O Sınıf İçin Değerlendirilmesi Gerekeceği )
DEVLET MEMURLARININ GÖREV İNTİBAKI ( Giriş Nitelikleri Açıklanan Sınıflardan Hangisine Girmesine Olanak Sağlıyorsa Hizmetinin O Sınıf İçin Değerlendirilmesi Gerekeceği )"
10D5.D26.4.1995E. 1992/1602 K. 1995/1580"KONU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVALAR ( Dava Yeni Tesis Edilen İdari İşleme Karşı Açılmışsa Esasının İncelenmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Tesis Edilen Yeni İşleme Karşı Açılan Davanın Önceki Davanın Konu ve Sebebiyle Aynı Olduğu Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
İDARENİN AYNI KONUDA TESİS ETTİĞİ YENİ İŞLEM ( Son İdari İşleme Karşı Açılan Davanın Daha Önce Reddedilen Davayla Aynı Olduğu Sebebiyle Reddedilemeyeceği )"
10D8.D1.6.1994E. 1993/1657 K. 1994/1646"NOTERLİK HİZMETİ ( Kamu Hizmeti Olduğu - Bir Şeyin veya Bir Yerin Hal ve Şeklini Kıymetini İlgili Şahısların Kimlik ve İfadelerini Tesbit Etmekle görevli Oldukları/Cezai ve İdari Davalarda Tespit İşlemi Yapamayacakları )
NOTER ( Aracılığı İle İdari Mercilere Başvurunun Mümkün Olduğu - Suç İhbarında Cezai ve İdari Davalarda Delil Toplama ve Tespit İşlemlerini Yapamayacağı )
TESPİT ( Suç İhbarında Delilleri Savcının Toplayacağı/Ceza ve İdari Davalarda Delillerin Toplanması Gerekli Olanların Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
NOTERİN TESPİT İŞLEMİ ( Cezai ve İdari Davalarda Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Verilmiş Bir Görev Bulunmadığı/Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Suç İhbarında Cumhuriyet Savcısı/Cezai ve İdari Davalarda Yargı Mercilerinin Yetkili Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURU ( Haklarında Davaya Konu Olabilecek İşlem veya Eylemin Yapılması İçin - Doğrudan Yapılabileceği Gibi Vekil veya Noter Aracılığı İle de Mümkün Olduğu/Şekil ve Şartlarının Belirtilmediği )"
10D7.D27.9.1993E. 1990/4037 K. 1993/3742"ÖDEME EMRİNİN KALDIRILMASI ( Dava Açma Süresini Durdurmaması yada Kesmemesi )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMAMASI ( Ödeme Emrinin Kaldırılması İstemi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yükümlüye Gönderilen Ödeme Emri )"
10VDDGK18.6.1993E. 1992/301 K. 1993/74"VERGİ DAİRESİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMAKTADA ZAMANAŞIMI ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Vergi Dairesine Tazminat Davası Açmakta )
İDARENİN VERGİ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARI YERİNE GETİRMEMESİ ( Tazminat Davası Açmakta Süre )
VERGİ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Vergi Dairesine Tazminat Davası Açmakta Süre )
TAZMİNAT DAVASI AÇMAKTA SÜRE ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Vergi Dairesine )
İDARECE YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tazminat Davası - Borçlar Kanunundaki Sürenin Uygulanması )"
10D7.D9.3.1993E. 1990/4163 K. 1993/923"YÖNETİM KURULU ÜYESİ ORTAĞIN ŞAHSİ MAL VARLIĞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şirketin Borçları İçin Tescil Talebinde Bulunulmuş Olması - Yönetim Kurulu Üyesinin Haczin Kaldırılması Talebinin Yerine Getirilmesi Gerektiği )
TECİL TALEBİNDE BULUNMA ( Şirket Borçları İçin Tecil Talebinde Bulunulmuş Olması - Şirket Ortağının Mallarına Konulan Haczin Kaldırma Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
HACİZ İŞLEMİNİN KALDIRILMASI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Mal Varlığına Konulan Haczin Kaldırılma Talebi - Şirket Borçları İçin Tecil Talebinde Bulunulmuş Olması - Haczin Kaldırılması Gerektiği )"
10D7.D12.12.1991E. 1988/964 K. 1991/3055"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI ( Vergilerin İadesi Talebinin İdarece Reddi Durumunda )
VERGİLERİN İADESİ TALEBİNİN İDARECE REDDİ ( İşleme Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
VERGİDEN MUAFİYET İDDİASIYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ TALEBİNİN REDDİ ( Dava Açma Süresi ve Başlangıcı )"
10D5.D22.10.1990E. 1988/2022 K. 1990/1863"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemesi ve Davanın Süresinde Açılmamasına Rağmen İdarenin Dava Sırasında Olumsuz Cevap Vermesi )
YENİ DAVA AÇMA SÜRESİ İŞLEMESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemesi ve Dava Süresinde Açılmamasına Rağmen İdarenin Dava Sırasında Olumsuz Cevap Vermesi )
İDARENİN CEVAP VERMEMESİ ÜZERİNE DAVA AÇILMASI ( Dava Süresinde Açılmamasına Rağmen İdarenin Cevap Vermesiyle Yeni Bir Dava Açma Süresinin Başlaması )
SÜREAŞIMI ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemesine Rağmen Süresinde Açılmayan Dava Sırasında Olumsuz Cevap Vermesi )"
10D5.D30.6.1988E. 1988/1956 K. 1988/2017"İDAREYE YAPILAN AYRI AYRI BAŞVURULAR ( Her Başvurunun Ayrı Hukuki Sonuç Doğurması-Süreaşımı )
SÜREAŞIMI ( Rütbe Terfii İçin İdareye Yapılan Ayrı Başvuruların Başvuru Tarihi İtibariyle Diğerlerinden Bağımsız Olarak Hukuki Sonuç Doğuracağı )
RÜTBE TERFİ İÇİN İDAREYE YAPILAN BAŞVURULAR ( Her Başvurunun Tarihi İtibariyle Diğerlerinden Bağımsız Olarak Hukuki Sonuç Doğurması-Süreaşımı )"

Madde 11

AMK

11AMK15.4.2004E. 2004/26 K. 2004/51""

YARGITAY

11Y4.HD5.11.2007E. 2007/12673 K. 2007/13588"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği - Kişisel Kusura Dayalı Davaların ise Kişi Aleyhine Açılabileceği )
KİŞİSEL KUSURA DAYALI DAVA ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Anayasa'nın 129/5. Maddesi Hükmünün Göz Önünde Tutulabilmesi Söz Konusu Olmadığından İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Kişisel Kusura Dayalı Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Adli Yargıda Açılabileceği )
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLER ( Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği - Kişisel Kusura Dayalı Davaların ise Kişi Aleyhine Açılabileceği )
DİKKATSİZ VE ÖZENSİZ ŞEKİLDE YAPILAN İĞNE SONUCU DOĞAN ZARARIN TAHSİLİ ( Kişisel Kusura Dayalı Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Adli Yargıda Açılabileceği )"
11Y4.HD17.2.2005E. 2005/959 K. 2005/1401"TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı/Adli Yargının Görevli Olduğu )
DOKTORUN KİŞİSEL KUSURU SONUCU DESTEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA EDEREK TAZMİNAT TALEBİ ( Adli Yargının Görevli Olduğu - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı )
KİŞİSEL KUSURA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek - Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek Tazminat İstemi - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı )"
11Y4.HD1.4.2004E. 2004/3583 K. 2004/4237"GÖREVSİZLİK KARARI ( Yargı Yerinin Ayrı Olması - Mahkemenin Gönderme Kararı da Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
GÖNDERME KARARI ( Mahkemenin Görevsizlik Kararı İle Yetinmeyerek Gönderme Kararı da Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
DAVANIN YARGI YOLU BAKIMINDAN REDDİ ( Mahkemenin Görevsizlik Kararı İle Yetinmeyerek Gönderme Kararı da Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
11Y4.HD27.3.2003E. 2002/12845 K. 2003/3673"ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Depremde Yıkılan Binadan Dolayı Yüklenici Aleyhine Açılan Tazminat Davasında - Zamanaşımının Zararın Meydana Geldiği Tarihte Başlayacağı )
DEPREM SONUCU BİNANIN YIKILMASI NEDENİYLE YÜKLENİCİDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresinin Zararın Meydana Geldiği Tarihte Başlayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Nedeniyle Yükleniciden - Zamanaşımı Süresinin Binanın Teslim Tarihinden Değil Zararın Meydana Geldiği Tarihten Başlayacağı )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Uğranılan Zarardan Dolayı Açılan Tazminat Davasında - Belediyenin Ruhsat Verdiği Binanın Depremde Yıkılması )"
11Y4.HD29.3.2001E. 2001/2270 K. 2001/3135"DEPREMDE ZARAR GÖRÜLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davanın Yargı Yeri Bakımından Görevsiz Mahkemede Açıldığı Belirtildikten Sonra Dosyanın İstek Halinde İdare Mahkemesine Gönderilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )
İPTAL DAVASI ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )
İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )"

DANIŞTAY

11IDDGK3.7.2017E. 2017/640 K. 2017/2734"BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davacıların Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararına Karşı Öğrenme Tarihinden İtibaren Genel Dava Açma Süresi Olan Atmış Günlük Süre İçinde Açtığı Bu Davanın Süresinde Olduğu Sonucuna Varıldığından Aksi Yöndeki Daire Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
GENEL DAVA AÇMA SÜRELERİ DIŞINDA AYRI DAVA AÇMA SÜRELERİ ÖNGÖRÜLMESİ (İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri İdare Tarafından İlgililerine Bildirilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Bakanlar Kurulu Kararının İptali)
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (Özel Yasalarda Genel Dava Açma Süreleri Dışında Ayrı Dava Açma Süreleri Öngörülmüş Olan İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri İdare Tarafından İlgililerine Bildirilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesinin Hak Arama Özgürlüğünün İhlaline Neden Olacağı)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİ (Her Ne Kadar 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Tesis Edilen İdari İşlemler Yönünden 2577 Sayılı Kanunda Öngörülen Atmış Günlük Genel Dava Açma Süresi Otuz Güne İndirilmiş İse de Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararı İle Bu Hususun Davacıya Bildirilmemiş Olmasının Genel Dava Açma Süresinin Uygulanmasını Gerektirdiği)"
11D14.D11.4.2017E. 2016/11006 K. 2017/2167"YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerekirken İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
İTİRAZ ÜZERİNE KAÇ GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEĞİNİN İLGİLİ YASADA BELİRTİLMEMESİ (Bu Konuda Yapılan İtirazın Üzerinden Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra da Karar Verilebileceği Sonucunu Doğurmayacağı - Genel Kanun Niteliğindeki 2577 S. İYUK'nun 11. Md. Hükmünün Bu Konuda Uygulanabileceği/Yapı Kontrol Müdürlüğü İşleminin İptali)
RİSKLİ YAPI (Tespit İşleminin Kaldırılması İçin Tebliğden İtibaren On Beş Günlük İtiraz Etme Süresinin İkinci Gününde İşleme İtiraz Edilmesiyle Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Durduğu - Heyetin Altmış Gün İçinde İtiraza Cevap Vermemesi Üzerine Reddedilmiş Sayıldığı Tarihten Dava Açma Süresinin Kaldığı Yerden İşlemeye Başladığı)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Heyetinin Altmış Gün İçinde İtiraza Cevap Vermemesi Üzerine İstemin Reddedilmiş Sayıldığı Tarihten İtibaren Dava Açma Süresinin Kaldığı Yerden İşlemeye Başladığı - Bu Durumda Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu)
HUSUMET (Davaya Konu İşlemi Tesis Etmediği Anlaşılan İstanbul Valiliğinin Davanın Tarafı Olmasına Yasal Olanak Bulunmadığı Dikkate Alındığında İstanbul Valiliğinin Hasım Mevkiinden Çıkarılarak Davanın Yalnızca Kadıköy Belediye Başkanlığı Husumetiyle Görülüp Karara Bağlanması Gerektiği)"
11D2.D27.3.2017E. 2016/7697 K. 2017/2376"VALİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Yapılan Başvurunun Daha Önce Süresinde Dava Açılmayan Atama İşlemi İle Bu İşlemin Gerisindeki Zincirleme İşlemlere Karşı İşlemiş Olan Dava Açma Süresini Canlandırmasına Hukuksal Olanak Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Yerinde Olduğu)
ZİNCİRLEME İDARİ İŞLEMLER (Sonuç İşlemi Niteliğindeki İşlem Neticesinde İlçe Müdürlüğündeki Görevine Başlayan Davacı Tarafından Bu İşlemlere Karşı En Geç Anılan Tarihten İtibaren Atmış Gün İçerisinde İdari Dava Açılmadığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Karar Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Valilik İşleminin İptali - Davacı Tarafından Yapılan Başvurunun Daha Önce Süresinde Dava Açılmayan Atama İşlemi İle Bu İşlemin Gerisindeki Zincirleme İşlemlere Karşı İşlemiş Olan Dava Açma Süresini Canlandırmasına Hukuksal Olanak Bulunmadığı)"
11D12.D16.3.2017E. 2017/428 K. 2017/816"KURAL DIŞI DAVRANIŞTA BULUNMA NEDENİ İLE SINAV İPTALİ (ÖSYM Yönetim Kurulu İşleminin İptali - İşlemin İçeriğinde Anayasa'nın 40. Md. Aykırı Biçimde Başvurulacak Kanun Yolunun ve Süresinin Gösterilmemiş Olması Karşısında Genel Dava Açma Süresi Olan 60 Gün İçinde Açıldığı Anlaşılan Davanın Süresinde Olduğu)
ÖSYM YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Özel Maddelerde Yer Alan Düzenleme Gereği 10 Gün İçinde İptali İstemiyle Dava Açılması Gereken Davaya Konu İşlemin İçeriğinde Başvurulacak Kanun Yolunun ve Süresinin Gösterilmemiş Olması Karşısında Genel Dava Açma Süresi Olan 60 Gün İçinde Açıldığı Anlaşılan Davanın Süresinde Olduğu - Kural Dışı Davranışta Bulunma Nedeni İle Sınav İptali)
İŞLEMDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMESİ (Kural Dışı Davranışta Bulunma Nedeni İle Sınav İptaline İlişkin ÖSYM Yönetim Kurulu Kararının İptali - Dava Konusu İşlemin Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Genel Dava Açma Süresi Olan 60 Gün İçinde Açıldığı Anlaşılan Davanın Süresinde Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde İptali İstemiyle Dava Açılması Gereken Davaya Konu İşlemde Kanun Yolunun ve Süresinin Gösterilmemiş Olması Karşısında Dava Konusu İşlemin Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Genel Dava Açma Süresi Olan 60 Gün İçinde Açıldığı Anlaşılan Davanın Süresinde Olduğunun Gözetileceği - Kural Dışı Davranışta Bulunma Nedeni İle Sınav İptali İşleminin İptali)"
11D13.D14.3.2017E. 2015/4684 K. 2017/641"DAVA AÇMA SÜRESİ (Bireysel Nitelikteki İşleme Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcında Yazılı Bildirimin Esas Alınacağı Yazılı Bilidirimin Bulunmadığı Hallerde Ittıla Tarihinin Esas Alınacağı - Lisans Verme İşleminin İlanı Gereken Düzenleyici Nitelikli İşlemler Arasında Yer Almadığı Bireysel Nitelikli İşlem Olduğu Dava Açma Süresinin Yazılı Bilidirim veya Ittıla Tarihinden Başlayacağı)
LİSANS VERME İŞLEMİ (İlanı Gereken Düzenleyici Nitelikteki İşlemler Arasında Yer Alamdığı Maddi Bakımdan Bireysel Nitelikte Bir İşlem Olduğu - Biriysel Nitelikli İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Yazılı Bilidirimden Başlayacağı Yazılı Bilidirimin Bulunmadığı Hallerde Ittıla Tarihinin Esas Alınacağı)"
11D8.D13.3.2017E. 2015/14667 K. 2017/1544"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özellikle Seyahat Özgürlüğünün Kullanılması Çalışma Özgürlüğünün Kullanılması Mülkiyet Hakkının Kullanılması Eğitim Hakkının Kullanılması ve Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Gibi Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Kullanmaları Amacıyla İdareye Yaptıkları Yeni Müracaat Üzerine Dava Açma Süresinin Canlanması Hakkın Niteliğine Uygun Düşebileceğinin Gözetileceği)
GENEL KURAL KİŞİLERİN İDAREYE YAPTIKLARI YENİ MÜRACAAT İLE DAVA AÇMA SÜRESİNİN YENİDEN CANLANMAYACAĞI OLDUĞU (Yasa Koyucu İdari İşlemlerin İlgililerince ve Belli Sürede Davaya Konu Edilebileceğini Öngörerek Kamu Hizmetinin Hızlı ve Etkin Biçimde Yürütülmesini Sağlamak İstediği - Özel Ağaçlandırma Tahsisi İsteminin Reddine Dair Orman İşletme Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi)
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TAHSİSİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvuru Üzerine Talebinin Uygun Bulunmadığına Dair Yazının Tebliğ Edilip Edilmediği Tebliğ Edilmedi İse Davacının Ret İşlemini Nasıl ve Ne Şekilde Öğrendiğinin Araştırılarak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirileceği)
SÜREAŞIMI (Özel Ağaçlandırma Tahsisi İsteminin Reddine Dair Orman İşletme Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - Davacının 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvuru Üzerine Talebinin Uygun Bulunmadığına Dair Yazının Tebliğ Edilip Edilmediği Tebliğ Edilmedi İse Davacının Ret İşlemini Nasıl ve Ne Şekilde Öğrendiğinin Araştırılarak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği)"
11D6.D7.3.2017E. 2015/10767 K. 2017/1475"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Zımni Ret Cevabını Takip Eden Atmış Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği - Buna Göre Dava Açma Süresinin Son Gününden Sonraki Tarihte Davanın Açıldığı Anlaşıldığından Davada Süre Aşımı Bulunduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Askı Süresinin Son Gününü Takip Eden Atmış Günün Sonunda İtirazın Zımnen Reddedildiği - Zımni Ret Cevabını Takip Eden Atmış Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği/Bu Sürenin Son Gününden Sonraki Tarihte Açıldığı Anlaşılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu/Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının İptali)
İDARENİN ZIMNİ RET CEVABINDAN SONRA TEBLİĞ EDİLEN RED CEVABI (İtirazın Zımnen Reddedildiği Ancak Davacının İtirazının Reddi Yolundaki Belediye Meclisi Kararının Davacıya Tebliğ Edildiği - İtirazın Zımnen Reddedilmesi Üzerine İdare Tarafından Verilen Cevabın Dava Açma Süresini Canlandırmayacağı)
İMAR PLANININ ASKIYA ÇIKARILMASI (Davaya Konu Plana Davacı Tarafından Askı Tarihleri Arasında İtiraz Edildiği/Askı Süresinin Son Gününü Takip Eden Atmış Günün Sonunda İtirazın Zımnen Reddedildiği/Zımni Ret Cevabını Takip Eden Atmış Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği - Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının İptali)"
11D14.D28.2.2017E. 2014/7714 K. 2017/1159"YAPI TATİL TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız Yapı/Süreaşımı - Davaya Konu Yapı Tatil Tutanağının Mevzuat Hükmüne Uygun Olarak Yapı Yerine Asıldığı ve Bir Nüshasının da Mahalle Muhtarına Bırakıldığı Bakılmakta Olan Davanın İse Asılma Tarihini İzleyen Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Açıldığı/İdare Mahkemesince Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
RUHSATSIZ YAPI (İdari Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptali - İl Encümeni Kararının Tesis Edildiği Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekilinin Hem Başkan Hem de Üye Sıfatıyla İki Oy Kullandığı/Davaya Konu Para Cezası Verilmesine Dair Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Bozulacağı)
DAVA AÇMA SÜRESİ (İmar Kanununun 32. Md. Öngörülen Usule Uygun Olarak Yapı Yerine Asılmak ve Bir Örneği de Mahalle Muhtarına Bırakılmak Suretiyle Tebliğ Edilmiş Olan Yapı Tatil Zaptının İptali İstemiyle Bu Tarihi İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği - Ruhsatsız Yapı Nedeni İle Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemi)
İL ENCÜMEN KARARININ İPTALİ (Ruhsatsız Yapı Yapılması Nedeni İle İdari Para Cezası Verilmesi - İl Encümeni Kararının Tesis Edildiği Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekilinin Hem Başkan Hem de Üye Sıfatıyla İki Oy Kullandığı/Davaya Konu Para Cezası Verilmesine Dair Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
SÜREAŞIMI (Ruhsatsız Yapı Nedeni İle Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemi - Davaya Konu Yapı Tatil Tutanağının Mevzuat Hükmüne Uygun Olarak Yapı Yerine Asıldığı ve Bir Nüshasının da Mahalle Muhtarına Bırakıldığı Bakılmakta Olan Davanın İse Asılma Tarihini İzleyen Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Açıldığı/İdare Mahkemesince Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Karar Verileceği)"
11D10.D23.2.2017E. 2016/12619 K. 2017/1057"AT YARIŞLARINDAN MEN EDİLMEYE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Öğrenme Tarihinden İtiraz Tarihine Kadar Geçen Dört Günlük Süre de Hesaplandığında Dava Açma Süresi Geçirildikten Çok Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
DAVA AÇMA SÜRESİ (İşleme Karşı Yapılan İtirazın Reddedildiği - Davacının Yeniden Yaptığı İtirazda Bu İşlemden Haberdar Olduğunu Bildirdiği/Öğrenme Tarihinden İtiraz Tarihine Kadar Geçen Dört Günlük Süre de Hesaplandığında Dava Açma Süresi Geçirildikten Çok Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu)
İŞLEMİN ÖĞRENİLMESİ (Davacının Davaya Konu Men İşleminden Yarışlara Alınmadığı Tarihte Haberdar Olduğu - Öğrenme Tarihinden İtiraz Tarihine Kadar Geçen Dört Günlük Süre de Hesaplandığında Dava Açma Süresi Geçirildikten Çok Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu/At Yarışlarından Men Edilmeye Dair İşlemin İptali)"
11D12.D21.2.2017E. 2016/8846 K. 2017/402"SÖZLEŞMELİ SAĞLIK FİZİKÇİSİ (Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali İstemi - Davacının İdari Dava Açma Süresi İçinde Sözleşmesinin Feshine Dair İşlemin Geri Alınmasını Talep Etmediği Aradan Uzun Bir Zaman Geçtikten Sonra Feshe Dair İşlemin Geri Alınması İstemiyle İdareye Başvurduğu Göz Önüne Alındığında Fesih İşleminin Kesinleştiğinin Gözetileceği)
AÇIKTAN ATAMALARDA YARGI İNCELEMESİ (Takdir Yetkisi Açıktan Atamaya Dair Bir İşlemde Kullanılmış İse Bunun Kadro İhtiyaç Hizmet Gerekleri ve Atama İsteminde Bulunan Kişinin Kişisel Konumu Gibi Durumlar Dikkate Alınarak Kullanılıp Kullanılmadığının Yargı Merciince İncelenmesi İdari İşlemin Sebep ve Maksat Öğeleri Yönlerinden Yargı Denetimi Sağlanacağı - Açıktan Atanma Talebinin Reddi İşlemi)
SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının İdari Dava Açma Süresi İçinde Sözleşmesinin Feshine Dair İşlemin Geri Alınmasını Talep Etmediği Aradan Uzun Bir Zaman Geçtikten Sonra Feshe Dair İşlemin Geri Alınması İstemiyle İdareye Başvurduğu Göz Önüne Alındığında Fesih İşleminin Kesinleştiği - Sözleşmeli Sağlık Fizikçisi)
657 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE MEMUR OLARAK ATANMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Sözleşmeli Sağlık Fizikçisi Olarak Çalışabilmek İçin Lisansüstü Öğrenim Görmüş Olma Şartını Taşımayan Davacının Başvurusunun Açıktan Atama Niteliğinde Olduğu - İdarenin Açıktan Atama Konusunda Takdir Yetkisinin Bulunduğu Göz Önüne Alınmadan Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
11D4.D13.2.2017E. 2016/20060 K. 2017/1509"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNA İSTİNADEN RE'SEN TESİS EDİLEN MÜKELLEFİYETİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Davacının 2577 S. Kanunu'nun 11. Md. Kapsamında Mükellefiyetinin İptal Edilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair Yazının Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiğinden Dava Açma Tarihi İtibariyle Bu Sürenin Aşılmış Olduğunun Gözetileceği)
RE'SEN TESİS EDİLEN MÜKELLEFİYETİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Vergi Tekniği Raporuna İstinaden - Hakkında Vergi Mükellefiyeti Tesis Edildiğini Öğrenen Davacının 2577 S. Kanunu'nun 11. Md. Kapsamında Mükellefiyetinin İptal Edilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair Yazının Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiğinden Dava Açma Tarihi İtibariyle Bu Sürenin Aşılmış Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Vergi Tekniği Raporuna İstinaden Re'sen Tesis Edilen Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemi - Hakkında Vergi Mükellefiyeti Tesis Edildiğini Öğrenen Davacının 2577 S. Kanunu'nun 11. Md. Kapsamında Mükellefiyetinin İptal Edilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair Yazının Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği)
SÜREAŞIMI (Hakkında Vergi Mükellefiyeti Tesis Edildiğini Öğrenen Davacının 2577 S. Kanunu'nun 11. Md. Kapsamında Mükellefiyetinin İptal Edilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair Yazının Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiğinden Dava Açma Tarihi İtibariyle Bu Sürenin Aşılmış Olduğu - Vergi Tekniği Raporuna İstinaden Re'sen Tesis Edilen Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemi)"
11D14.D26.1.2017E. 2016/8653 K. 2017/369"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İlk Başvurusunun Kısmen Kabulüne Dair Kararın Tebliğ Edildiği Tarihi İzleyen Günden İtibaren Otuz Günlük Süre Geçtikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan İşin Esasının İncelenmesine Olanak Bulunmadığı)
İVEDİ YARGILAMA USULÜ ( 2577 S. İYUK'nun Md. 20/A Hükmü Uyarınca 2577 S. İYUK'nun Md. 11 Hükümlerinin Uygulanma Olanağının Bulunmaması Karşısında İlk Başvurunun Kısmen Kabulüne Dair Kararın Tebliğini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağının Kabulü Gerektiği)
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının İlk Başvurusunun Kısmen Kabulüne Dair Kararın Tebliğ Edildiği Tarihi İzleyen Günden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Dava Açılması Gerekmekte İken Bu Süre Geçtikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü İşleminin İptali)"
11IDDGK28.12.2016E. 2015/1605 K. 2016/3789"KAÇAKÇILIK NEDENİYLE ARACIN MÜSADERE ALTINA ALINMASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kolluk Güçlerince Yapılan Muhafaza Altına Alma İşleminin Ancak Yargı Mercilerince Verilecek Müsadere Kararı ile Kesinleşeceği - Dava Açma Süresinin Müsadere Karar Tarihi ile Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kaçakçılık Nedeniyle Kolluk Kuvvetlerince Aracın Muhafaza Altına Alınması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılan Tam Yargı Davasının Muhafaza Altına Alınma Tarihi Esas Alınarak Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu - Müsadere İşlemi Mahkeme Kararı ile Kesinleşeceğinden Dava Açma Tarihinin Mahkeme Kararına Göre Belirlenmesi Gereği )"
11D14.D24.3.2016E. 2014/5355 K. 2016/2193"KORUMA BÖLGE KURULU KARARI (Tarafından Alınacak Kararlara Karşı Koruma Yüksek Kuruluna İtiraz Edebilmek İçin Karar Alınan Taşınmaz Üzerinde Ayni Hak ya da Kiracılık Hakkının Olduğunu Belgeleme Şartı Getirildiği - Hak Arama Hürriyetine Aykırı Olan Davaya Konu Yönetmelik Hükmünde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI (Davacının Koruma Yüksek Kuruluna Yaptığı İtirazın İşleme Konu Taşınmaz Üzerinde Hak Sahipliğini Gösterir Belgenin Bulunmadığı Gerekçesiyle Değerlendirmeye Alınmamasına Dair İşlemin Hukuki Dayanağının Ortadan Kalktığının Gözetilmesi Gerektiği)
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Karşı Koruma Yüksek Kuruluna İtiraz Edebilmek İçin Karar Alınan Taşınmaz Üzerinde Ayni Hak ya da Kiracılık Hakkının Bulunması Gerektiğine Dair Davaya Konu Yönetmelik Hükmünün İdareye Başvuru Hakkı ve Hak Arama Hürriyetine Aykırı Olduğu)
İDARİ BAŞVURU HAKKI (İdari Yargıda Bir İşlem ya da Düzenlemeden Birçok Kişi ve Kuruluşun Etkilenebildiği ve Hak ya da Menfaatlerinin İhlal Edilebildiği - İdareye Başvuru Hakkına ve Hak Arama Hürriyetine Aykırı Olan Davaya Konu Yönetmelik Hükmünde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Görülmediği)
TAKDİR HAKKI (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına Karşı Davacı Tarafından Yapılan İtirazın Mevzuat Uyarınca Bakanlıkça Değerlendirilerek Gerekli Görüldüğü Takdirde Koruma Yüksek Kurulu Gündemine Alınması Konusundaki Takdir Hakkının Kullanılması Gerektiği)
TESCİL VE İHYA (İşleme Konu Yok Olmuş Tarihi Mescidlerin Tesciliyle Yeniden İhyasının Bir Kısmının Bulunduğu Parselde Mümkün Olmadığı Bir Kısmınınsa Gerekli Bilimsel Verilere Sahip Olmadığından Mümkün Olmadığı - Bu Şartlarda İdarenin Tescil ve Yeniden İhya Yönünde İşlem Tesis Etmeye Zorlanmasının Koruma İlkeleri İle Bağdaşmayacağı)"
11D2.D11.2.2016E. 2013/11116 K. 2016/649"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özel Kanunlarında Ayrı Bir Sürenin Öngörülmediği Hallerde İdari İşlemin Tebliğinden İtibaren Altmış Gün Olduğu - Norm Kadro Düzenlemesi Nedeniyle Hak Kaybına Uğradığını İleri Süren Davacının Dava Açma Süresinin Hak Kaybına Neden Olan Norm Kadro Fazlası Olarak Belirlendiği İşlemin Tebliğinden İtibaren Başlatılması Gereği)
NORM KADRO UYGULAMASI (Okuldaki Kimya Öğretmeni Sayısının Üçten Dörde Çıkartıldığı İşlemin Hak Kaybına Yol Açmadığı Öğretmen Artışı Sağlayan İşlemin Davacı Yönünden Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olmadığı - Norm Kadro Uygulaması Yapılan Okulda Kimya Öğretmeni Olan Davacı Yönünden Uygulama ile Başka Okula Görevlendirme İşleminin Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olduğunun Kabulü Gereği)"
11D6.D10.2.2016E. 2015/9088 K. 2016/486"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği - Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Temyize Konu Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
SÜREGELEN ZARAR ( Davacılara Ait Taşınmazın İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmediği Dolayısıyla Süregelen Zarar Olduğundan Yeni Bir Başvuru Aranmadan İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceğinin Kabulü Gerektiği - Maddi Tazminat )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Maddi Tazminat Davası - Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği/Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu )
İMAR PLANI ( İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmediği - Süregelen Zarar Olduğundan Yeni Bir Başvuru Aranmadan İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu/Maddi Tazminat )"
11D5.D4.2.2016E. 2013/6165 K. 2016/530"ÖZELLLEŞTİRME KAPSAMINDA KAMU KURUMUNA NAKLEDİLEN PESONEL ( Maaş Nakil İlmühaberinin Yeniden Düzenlenmesi İstemiyle İlk Atandıktan Sonraki İlk Uygulama İşlemine Karşı Altmış Günlük Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gereği - Davacının Eksik Ödendiğini İddia Ettiği Ödemeler İçin Atandığı Kuruma Yapacağı Başvuru Üzerine Kurulacak İşleme Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açabileceği )
MAAŞ NAKİL BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Genel Dava Açma Süresi Olan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açılması Gerektiği - Daha Sonraki Tarihte Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )"
11D10.D24.12.2015E. 2014/5620 K. 2015/6232"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özel Kanunlarda Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde İdare Mahkemelerinde Altmış Gün Olduğu Dava Açılmadan Önce İdareden İşlemin Kaldırılması Geri Alınması Değiştirilmesi veya Yeni Bir İşlem Tesisinin İstenmesinin Dava Açma Süresini Durduracağı - Kamu Denetçiliği Kurumuna Dava Açma Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İşlemeye Başlamış Olan Dava Açma Süresini Durduracağı)
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU YAPILMASI (İşlemeye Başlamış Olan Dava Açma Süresini Durduracağı - Başvurunun Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Reddedilmesi Durumunda Durmuş Olan Dava Açma Süresinin Gerekçeli Ret Kararının İlgiliye Tebliğinden İtibaren Kaldığı Yerden İşlemeye Başlayacağı)"
11D14.D27.10.2015E. 2015/5265 K. 2015/7951"TAŞINMAZIN RİSKLİ YAPI OLARAK BELİRLENMESİ ( İptal İstemi/Zımni Red - Davacı Tarafından Kararın Kaldırılması İstemiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Başvuruda Bulunulduğu/Başvuruya Süresinde Cevap Verilmemesi Üzerine Bakılan Davanın Açıldığı - Mahkemece İşin Esasının İncelenerek Uyuşmazlık Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
ZIMNİ RED ( Riskli Yapı Belirlenmesi Kararının İptali İstemi - Davacı Tarafından Riskli Yapı Belirlenmesi Kararın Kaldırılması İstemiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Başvuruda Bulunulduğu/Başvuruya Süresinde Cevap Verilmemesi Üzerine Bakılan Davanın Açıldığının Gözetileceği )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA ( Riskli Yapı Belirlenmesi Kararının İptali İstemi - Davacı Tarafından Riskli Yapı Belirlenmesi Kararın Kaldırılması İstemiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Başvuruda Bulunulduğu/Başvuruya Süresinde Cevap Verilmemesi Üzerine Bakılan Davanın Açıldığı ve Mahkemece Davanın Esasının İnceleneceği - Zımni Red )"
11D5.D9.9.2015E. 2015/3017 K. 2015/6928"TELEKOM İŞÇİSİNİN VERİLMEYEN ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacının Talebinin Açılan Davanın Süresinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddedildiği - İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'nun 49. Maddesinde Sayılan Nedenlerden Birinin Bulunması Gerektiği )
DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMAMASI ( Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'nun 10. Maddesinin Dikkate Alınmayacağı - Yeni Kurumda İlk Maaş Aldığı Tarihten İtibaren 2577 S.K.'nun 7 ve 11. Maddeleri Kapsamında Dava Açılması Gereği/Bu Süreler Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Kararının Hukuk ve Usule Uygun Olduğundan Onandığı )
İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'nun 49. Maddesinde Sayılan Hallerden Birinin Bulunması Gerektiği )"
11D8.D9.7.2015E. 2015/6718 K. 2015/6686"TEOG ORTAK SINAV SORUSUNUN İPTALİ DAVASI (Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi ve Ortak Sınavların İş ve İşlemleri ile Sonuçlarına Karşı Dava Açma Süresinin On Gün Olduğu - Kılavuz Kitapçığında Sorulara Karşı Beş Gün İçinde İtiraz Edilebileceği Belirtilmesine Karşın Dava Açma Süresinin On Gün Olduğunun Gösterilmemiş Olması Karşısında Davacının Yanıltıldığı Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)
ÖZEL YASALARDA GENEL DAVA AÇMA SÜRESİ DIŞINDA AYRI DAVA AÇMA SÜRELERİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ HALLER (İdare Tarafından İşlemin Tabi Olduğu Dava Açma Süresi Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Süresinin İşletilmesinin Olanağının Bulunmadığı - İlgili İşlemin Tebliğinden İtibaren Özel Dava Açma Süresinin Değil Genel Dava Açma Sürenin Uygulanması Gereği)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ HALLERDE GENEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇERLİ OLMASI (İşlemin Tabi Olduğu Dava Açma Süresi Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Süresinin İşletilemeyeceği - Merkezi ve Ortak Sınav İş İşlem ve Sonuçlarına Karşı On Günlük Dava Açma Süresi Öngörüldüğü Ancak Kılavuzda Beş Günlük İtiraz Süresi Belirtilmesine Rağmen On Günlük Dava Açma Süresi Belirtilmediğinden Dava Konusu İşlemde 60 Günlük Dava Açma Süresinin Uygulanması Gereği)"
11D12.D25.6.2015E. 2015/2441 K. 2015/4304"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşlemin Tebliği Üzerine Yapılan İtiraza Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Üzerine Oluşan Zımni Ret İşlemi Üzerine Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Yeniden Başladığı - Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Yeni Başvurunun Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
SINAV SONUCUNUN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Sınav Süresi Bitmesine Rağmen İşaretlemeye Devam Etme Gerekçesiyle Sınav Sonucunun İptal Edilmesi - Sınava Sonuçları Hakkında İdari Yargılama Usulü Kanununda On Günlük Dava Açma Süresi Öngörülmüş ise de Dava Konusu İşlemin İşleme Karşı Üst Makama İtiraz Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Genel Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Gözetilmesi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN İHYASI ( İdari Başvuru - Merkezi ve Ortak Sınav Sonuçlarına Karşı Dava Açma Süresi )"
11D14.D9.6.2015E. 2015/2768 K. 2015/4957"BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI (Özel Dava Açma Süresine Tabi Olmasına Rağmen Bu Husus İdari İşlemde Açıklanmaması Halinde Özel Dava Açma Süresinin Değil 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olduğu - Belediye Tarafından Düzenlenen ve 6183 Sayılı Kanuna Tabi Ödeme Emrine Karşı Kanunda 7 Günlük Dava Açma Süresi Öngörüldüğü Halde Bu Durum Tebligatta Belirtilmediğinden Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİ (Niteliği Gereği Genel Dava Açma Süresi Dışında Ayrı Dava Açma Süreleri Öngörülmesi Halinde İdarece Dava Açma Süresi Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Süresinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı - Özel Dava Açma Süresine Rağmen Bu Hususun İdari İşlemde Açıklanmaması Halinde 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİNE RAĞMEN ALTMIŞ GÜNÜLÜK GENEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇERLİ OLMASI (Özel Dava Açma Süresinin İdari İşlemde Açıklanmaması Halinde Özel Dava Açma Süresinin Geçerli Olmayacağı - 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)"
11D5.D14.5.2015E. 2015/1440 K. 2015/5016"SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞMA ( İstifa Ederek Açıktan Atanma/Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süresinde Olduğu )
YOLLUK ÖDENMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın 2577 S. Kanunun 7. ve 10. Md. Uyarınca Süresinde Olduğu Gözetileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süreaşımından Reddinde İsabet Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNDE YOLLUK ÖDENMEYECEĞİNİN YER ALMADIĞI ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu/Davanın Süresinde Olduğu Gözetilerek Esasına Girileceği )"
11D6.D18.3.2015E. 2013/673 K. 2015/1617"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİ (İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Zımni Ret İşlemi Yerine İdarece Sonradan Tesis Edilecek ve İdarenin Gerçek İradesini Ortaya Koyan İşleme de Süresi İçerisinde Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu)
YETKİLİ ORGANIN CEVABININ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEBLİĞİ (Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı - İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde de Dava Açabileceği)
ZIMNİ RET İŞLEMİNDEN SONRA DAVA AÇMAMAK (Başvuruya Yetkili Organ Tarafından Sonradan Verilen Cevap Üzerine İlgilisinin Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde Dava Açabileceği - Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı)"
11D5.D4.3.2015E. 2013/9315 K. 2015/1859"SINAV SONUCUNA KARŞI İPTAL DAVASI ( Sınav Sonucuna Karşı Yapılacak İtirazın Sonuçlandırılmasına İlişkin İdarece Usul Belirlendiğinden Sınav Sonucuna Karşı Açılacak Davanın Süresinin Kesin Sonucun İlan Tarihi Olduğunun Kabulü Gereği - Sınav Sonucuna Yapılan İtiraza Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemiş Olması Karşısında Dava Açma Süresinin Zımni Ret Süresinden İtibaren Altmış Gün Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Tarafından Yaptığı İşlemlere Karşı İtiraz Yolu Benimsemiş Olmasının Uyuşmazlığın Yargı Yoluna Götürülmeden İdarece Çözümlenmesini İfade Ettiği - Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Altmış Gün İçinde Cevaplandırılmamasının Zımni Ret Niteliğinde Olduğu Sınav Soncuna Karşı Dava Açma Süresinin İtiraza Cevap Verilmeden Geçirilen Altmış Günden Sonra Başlayan Genel Dava Açma Süresi Olduğu )"
11D17.D23.2.2015E. 2015/465 K. 2015/132"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNE İTİRAZ (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği/İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği)
YENİ İŞLEM (İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği - Ecrimisil İhbarnamesine İtirazın Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği/İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)
İTİRAZIN TABİ OLACAĞI SÜRE (Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz/İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği - İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği)"
11D10.D15.12.2014E. 2010/5658 K. 2014/7723"HAZİNE ARAZİSİNİN FUZULEN İŞGALİ NEDENİYLE ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Süre Aşımı Nedeniyle İdare Mahkemesi Tarafından Davanın Reddi - Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığı Hususu ile Sınırlı Bir İnceleme Yapılması Gerekirken Uyuşmazlığın Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARININ KANUN YARARINA BOZULMASI TALEBİ ( Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığı Hususu ile Sınırlı Bir İnceleme Yapılması Gerekirken Uyuşmazlığın Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu - 2077 S.K. Sürelere İlişkin Maddelerinin Gözetileceği/Ecrimisil )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN REDDİ ( Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Uyuşmazlığın Esası İncelenmek Suretiyle Davaya Konu İşlemin İptaline Karar Verilmesinin Usul Hükümlerine Uygun Olmadığı - Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz/Süre Aşımı Nedeniyle Talebin Reddi/Fuzuli Şağil )"
11D13.D26.11.2014E. 2014/3745 K. 2014/3772"İDARİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari İşlemlere Karşı Başvuru Süresi ve Başvuru Yerinin Gösterilmediği Hallerde Dava Açma Süresinin Başlamayacağı - İdari Yargılama Usulü Kanununda Yer Alan Süreye Dair Hükümlerin Uygulanmayacağı )
BAŞVURU MERCİİ VE SÜRESİ ( Dava Açma Süresini Başlatacak Olan Yazılı Bildirimde Başvuru Merciinin ve Dava Açma Süresinin Gösterilmesinin Anayasal Bir Zorunluluk Olduğu - İdari İşlemlere Karşı Başvuru Süresi ve Başvuru Yerinin Gösterilmediği Hallerde Dava Açma Süresinin İşlemeye Başlamayacağı )
ANAYASAL DÜZENLEMELER ( Doğrudan Uygulanacak Hükümler Olmadığı Kanunlarda Gerekli Düzenlemeler Yapılarak Hayata Geçirilecekleri - Kanunlarda Yer Verilmesi Gereken Konularda Anayasa Metninin Açıkça Kurala Bağlandığı Durumlarda Özel Yasa veya Yürürlülük Yasasına Gerek Olmadan Anayasa Hükmünün Doğrudan Uygulanabileceğinin Kabulü Gereği )"
11D6.D19.11.2014E. 2012/3617 K. 2014/7478"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Öncelikle Nazım İmar Planına Yönelik Olarak Yapılacak İnceleme Sonucunda Söz Konusu Plan Hakkında Varılacak Sonuca Göre Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanması Zorunlu Olan Uygulama İmar Planı İle İlgili Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Davaya Konu Uygulama İmar Planının İlan Edilmesi Üzerine Süresi İçerisinde Anılan Plan İle Birlikte Dayanağı Olan Nazım İmar Planına Karşı Dava Açılmış Olması Nedeniyle Nazım İmar Planı Yönünden de Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği - Belediye Meclisi Kararının İptali )
İMAR PLANLARI ARASINDAKİ HİYERARŞIK İLİŞKİ ( Diğer Düzenleyici İşlemlerden Farklı Olduğu ve Alt Ölçekli Planların Üst Ölçekli Planların Uygulanması Amacıyla Tesis Edildiği Dolayısıyla Üst Ölçekli Plan Varsa Alt Ölçekli Planın Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
NAZIM İMAR PLANI ( Üst Ölçekli Plan Varsa Alt Ölçekli Planın Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğu ve Bunun Sonucunda da Nazım İmar Planı veya Uygulama İmar Planı Yapıldıktan Sonra Henüz Subjektif İşlem Tesis Edilmemiş Olsa Dahi Bu Planlar İle Birlikte Üst Ölçekli Plana Dava Açılabileceği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Belediye Meclisi Kararının İptali - Nazım İmar Planına Yönelik Olarak Yapılacak İnceleme Sonucunda Söz Konusu Plan Hakkında Varılacak Sonuca Göre Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanması Zorunlu Olan Uygulama İmar Planı İle İlgili Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Nazım İmar Planına Karşı Açılan Davanın Süresinde Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Her İki Plan Bakımından Bilirkişi Raporundaki Tespitler Dikkate Alınarak Gerekirse Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Hukuki Denetimin Yapılması Gerektiği - Belediye Meclisi Kararının İptali )"
11IDDGK30.10.2014E. 2014/4017 K. 2014/3333"GENELGE İPTALİ NEDENİYLE SAĞLIK PERSONELİNİN AÇMIŞ OLDUĞU FAZLA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DAVA ( Başvurunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemin Kendisine Tebliğ Edildiği Tarih Dikkate Alındığında Eldeki Davanın Süresinde Açılmadığının Gözetileceği - Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Geçirilmiş Olduğu/Süreaşımı )
SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREĞİ ( Yerel Mahkemenin Esasa Giremeyeceğinden Israr Kararının Hatalı Olduğu - İdareye Başvurunun Reddine Dair Dava Dilekçesinde Belirtilen Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğu/Davanın Usulden Reddi )
ALTMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLDUĞU ( Genel Düzenleyici Mahiyeti Bulunan Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Yasal Haklarını Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Fazla Çalışmalarına İlişkin Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu/Süreaşımının Gözetileceği )
RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ ARTIRAN GENELGENİN İPTAL EDİLMESİ ( O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağladığı - Davacının Genel Düzenleyici İşlem Mahiyetindeki Genelge İptali Nedeniyle Dava Açma Hakkının Bulunduğu/Genelge İptali/Dava Hakkı )
FAZLA ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PARASAL KARŞILIĞIN ÖDENMESİ YÖNÜNDE İDAREYE BAŞVURU ( Dava Dilekçesinde Belirtilen İdareye Başvurunun Reddine Dair Tebliğin Davacıya Ulaştığı Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Dikkate Alındığında Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğunun Gözetileceği - Süreaşımı Bulunduğu/Esasa Girilemeyeceği )"
11D10.D11.6.2014E. 2011/9355 K. 2014/3820"KAPALI ÇARŞI ONARIM BEDELİ ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın Tarafına İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali/Dava Açma Süresi - Dava Açma Süresinin Son Ödeme İle Başlayacağı/ son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Esası İnceleneceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali - Davacı Tarafından Yapılan Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Yapıldığı/Dava Açma Süresinin Son Ödeme İle Başlayacağı )
TECİL VE TAKSİTLENDİRME ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali/Dava Açma Süresi - Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Sonucu Ödenen Son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi Olduğu/Süresinde Açılan Davanın Esası İncelenerek Karar Verileceği )
FAZLADAN TAHSİL EDİLEN MİKTARIN İADESİNE YÖNELİK BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Dava Açma Süresi - Davacı Tarafından Yapılan Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Yapıldığı/Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Sonucu Ödenen Son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Açıldığı )"
11D13.D14.5.2014E. 2013/1880 K. 2014/1879"KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ DEĞİŞTİRİLEN MADDESİ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Düzenlemenin Resmî Gazete'de Yayımlanmasını İzleyen Altmış Gün İçerisinde İptal Davası Açılmadığı/Dava Konusu Düzenlemenin Davacıya Uygulanmasına İlişkin Herhangi Bir Uygulama İşlemi de Olmadığı - Davanın Süreaşımından Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamu İhale Genel Tebliği Değiştirilen Maddesi İptali - Düzenlemenin Resmî Gazete'de Yayımlanmasını İzleyen Altmış Gün İçerisinde İptal Davası Açılmadığı/Dava Konusu Düzenlemenin Davacıya Uygulanmasına İlişkin Herhangi Bir Uygulama İşlemi de Olmadığı - Davanın Yasal Süresinde Açılmadığı Gözetileceği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzenlemenin Resmî Gazete'de Yayımlanmasını İzleyen Altmış Gün İçerisinde İptal Davası Açılabileceği - Düzenlemenin Uygulanmasından Sonra da Yasal Dava Açma Süresinde Dava Açılabileceği )
UYGULAMA İŞLEMİ ( Kamu İhale Genel Tebliği Değiştirilen Maddesi İptali/Dava Açma Süresi - Dava Konusu Düzenlemenin Davacıya Uygulanmasına İlişkin Herhangi Bir Uygulama İşlemi Olmadığı/Düzenlemenin Resmî Gazete'de Yayımlanmasını İzleyen Altmış Gün İçerisinde İptal Davası Açılmadığı - Yasal Sürede Açılmayan Davanın Reddi Gerektiği )"
11D6.D5.5.2014E. 2013/8625 K. 2014/3483"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği/Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı - Davanın Süreaşımı Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu )
İMAR DURUM BELGESİ ( İmar Parselinin Gerek Arsa Gerekse Yapılacak Yapı Bakımından Boyutları Sınırı İmar Planında Gösterilen Kullanım Şekli İle Binanın Yapı Nizamı Kat Adedi Gibi Teknik Şartlarını Gösteren Bir Belge Olduğu - Plana Uygunluğu Sağlayan Uygulama İşlemi Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
UYGULAMA İŞLEMİ ( İmar Durumunun Uygulama İmar Planının Uygulaması Niteliğinde Bir İşlem Olduğu - Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği Görüldüğünden Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açıldığı )
ZAMANAŞIMI ( Belediye Meclisi Kararının İptali - Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği/Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı )"
11D6.D29.4.2014E. 2013/1569 K. 2014/3436"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN MECLİS KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMASI ( Toplantıya Katılarak Karşı Oy Kullanmaları Halinde Bu Karara Karşı Dava Açma Ehliyetinin Var Olduğu Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatlarıyla Benimsendiği )
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı - İtiraz Sonucunda Davacılar Tarafından Süresinde Açılan Davanın Esasına Girileceği )
MECLİS ÜYESİ İTİRAZININ REDDİ İŞLEMİNE KARŞI BELDE HALKININ DAVA AÇABİLECEĞİ ( Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali - Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı/İtirazın Reddine Dair İşlem Üzerine Belde Halkının Dava Açılabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali - Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı/İtirazın Reddine Dair İşlem Üzerine Belde Halkının Süresinde Açtığı Davanın Süreaşımından Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
11D6.D28.4.2014E. 2012/7625 K. 2014/3403"BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Bireysel İşlem Davaya Konu Edilmeden Düzenleyici İşlem Tek Başına Davaya Konu Edilebileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - Bireysel İşlem Davaya Konu Edilmeden Düzenleyici İşlem Tek Başına Davaya Konu Edilebileceği/Her İkisine Karşı da Dava Açma İmkanı Bulunmakta Olup Davacının Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Dayanağı Düzenleyici İşlemden Haberdar Olması Üzerine Süresi İçinde Açtığından Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - İmar Planları Düzenleyici İşlemler Olup Plan Kapsamındaki Herhangi Bir Taşınmaza Dair İmar Planı Değişikliği İstemi Üzerine Tesis Edilmiş Olan İşlem İse İlgili Parsele Dair Bireysel Sübjektif Nitelikte Bir İşlem Olduğu )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - Davacının Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Dayanağı Düzenleyici İşlemden Haberdar Olması Üzerine Süresi İçinde Açtığından Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
11IDDGK2.4.2014E. 2011/2470 K. 2014/1407"HİDROELEKTRİK SANTRALİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJEYE ONAY VERİLMESİ ( İstemin Reddi İşlemi İptali/Dava Açma Süresi - Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı/Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Esasına Girileceği/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali )
İSTEMİN REDDİ ÜZERİNE YENİDEN DEĞERLENDİRME İTİRAZININ ZIMMEN REDDİ ( Dava Açma Süresi/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Israr Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
11D6.D28.3.2014E. 2013/1015 K. 2014/2428"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planının Askı Süresi - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Karşı Herhangi Bir İtirazı Bulunmayan ve Son İlan Tarihinden İtibaren 60 Gün İçerisinde Davasını Açmayan Davacı Tarafından, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliyle Beraber 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Karşı Açtığı Davanın 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Açısından Süresinde Olmadığı )
İMAR PLANININ ASKI SÜRESİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - İmar Planlarına Yönelik Olarak Bir Aylık Askı Süresi İçinde 2577 Sayılı Kanun'un 11. Md.si Kapsamında Başvuruda Bulunulması Gerektiği )
İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - İmar Planlarına Yönelik Olarak Bir Aylık Askı Süresi İçinde 2577 Sayılı Kanun'un 11. Md.si Kapsamında Başvuruda Bulunulması Gerektiği/Son İlan Tarihini İzleyen 60 Gün İçinde Cevap Verilmek Suretiyle İsteğin Reddedilmesi Halinde Bu Cevap Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde İdari Dava Açılabileceği )
ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - Kamusal Kullanımda Olan Binalara Emsal Verilirken Konut Olarak Kullanılan Binalar Gibi Değerlendirilmediği ve Öncelikle İhtiyacın Dikkate Alındığı/Hastane Binalarında Yürütülecek Hizmetin Niteliği Gereği ve Hizmete Uygun Yapılaşma Koşulları Belirlenmesinde Üstün Kamu Yararı İlkesinden Hareketle Şehircilik İlkeleri İle Planlama Esaslarına Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
ÜSTÜN KAMU YARARI ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - Hastane Binalarında Yürütülecek Hizmetin Niteliği Gereği ve Hizmete Uygun Yapılaşma Koşulları Belirlenmesinde Üstün Kamu Yararı İlkesinden Hareketle Şehircilik İlkeleri İle Planlama Esaslarına Aykırı Bir Yön Bulunmadığı/Taşınmazın Özel Sağlık Alanı Olarak Belirlenmesine Yönelik Olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararıyla Onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
11D15.D20.3.2014E. 2013/949 K. 2014/2079"SÜRÜCÜ BELGESİ İADESİ ( İstemin Reddi İşleminin İptali/Süre Aşımı - Sulh Ceza Mahkemesi Kararının Davacıya Ne Zaman Tebliğ Edildiği Anlaşılamamaktaysa da En Geç Davalı İdareye Başvuru Tarihinde davacının Karardan Haberdar Olunduğu/Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine 60 Gün İçerisinde Davanın Açılmadığı - Davada Süreaşımı Bulunduğu )
SÜREAŞIMI ( Sürücü Belgesi İadesi İsteminin Reddi İşleminin İptali - Sulh Ceza Mahkemesi Kararının Davacıya Ne Zaman Tebliğ Edildiği Anlaşılamamaktaysa da En Geç Davalı İdareye Başvuru Tarihinde Bu Karardan Haberdar Olunduğu/Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine 60 Gün İçerisinde Davanın Açılmadığı - Mahkemece Davanın Süre Aşımından Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sürücü Belgesi İadesi İsteminin Reddi İşlemi İptali - Sulh Ceza Mahkemesi Kararının Davacıya Ne Zaman Tebliğ Edildiği Anlaşılamamaktaysa da En Geç Davalı İdareye Başvuru Tarihinde Karardan Haberdar Olunduğu/Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine 60 Gün İçerisinde Dava Açılmadığı - Süreaşımından Davanın Reddedileceği )"
11D3.D3.3.2014E. 2012/554 K. 2014/856"KATMA DEĞER VERGİSİ ( İndirimli Orana Tabi İşlemleri Nedeniyle Yüklendiği KDV'lerin İadesi İstemi - Reddi Üzerine Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Otuz Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Gerekirken Bu Yola Gidilmeyerek Aynı Vergi İdaresine Tekrar Yapılan Başvurunun 11. Md. Uyarınca Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabul Edilebileceği )
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE YÜKLENDİĞİ KDV'LERİN İADESİ İSTEMİ ( Reddi Üzerine Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Otuz Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Gerekirken Bu Yola Gidilmeyerek Aynı Vergi İdaresine Tekrar Yapılan Başvurunun 11. Md. Uyarınca Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabul Edilebileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İndirimli Orana Tabi İşlemleri Nedeniyle Yüklendiği KDV'lerin İadesi İstemi - Reddi Üzerine Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Otuz Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Gerekirken Bu Yola Gidilmeyerek Aynı Vergi İdaresine Tekrar Yapılan Başvurunun 11. Md. Uyarınca Yapılmış Bir Başvuru Olarak Kabul Edilebileceği )"
11D5.D27.2.2014E. 2013/10471 K. 2014/1351"TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİNDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVASI ( Anılan Genelge Tarihinden İtibaren Tabi Olduğu Çalışma Saatlerindeki Belirgin Artış Sebebiyle Bu Artışın Nedenini Oluşturan Genelgeden Haberdar Olan Davacının Haberdar Olmasından İtibaren Kanunda Belirtilen Sürede Dava Açması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - 2577 S. Kanunun 11. veya 12. Md.sinde Belirtilen Süre İçinde Söz Konusu Genelgeden Kaynaklanan Zararlarının Tazmini İstemiyle Dava Açması Gerekirken Bu Sürelerin Dolmasından Çok Sonra Açmış Olduğu Tam Yargı Davasının Esasının Süre Aşımı Sebebiyle İncelenmesine İmkan Bulunmadığı )
GENELGEYE KARŞI DAVA AÇMAMA ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı - Başka Bir Dava Sonucunda Bu Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine İdareye Başvurarak 2577 S. Kanunun 28. Md.si Kapsamında Parasal Haklarının Tazminini İsteyebilmesinin Mümkün Olmadığı )
İPTAL KARAN ÜZERİNE AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASININ OLMAMASI ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - Tazminat İstemi 2007 Yılı Genelgesine Dayandırıldığı İçin Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun Davaya Konu Olabilecek Bir İşlem Tesisi Amacıyla Yöneltilmiş Bir Başvuru Olarak Kabulü ve Bu Suretle 2577 S. Kanunun 10. Md.si Kapsamında Vasıflandırılmasının Olanaksız Olduğu )"
11D5.D13.2.2014E. 2013/10296 K. 2014/1034"ATAMASI YAPILAN MEMURUN YOLLUK TALEBİ (Sözlemeli Olarak Görev Yapan İmamın Kadroya Atamasının Yapılması/İmamın Açmış Olduğu Davanın İdare ve Bölge İdare Mahkemesince Reddi Üzerine Kararın Kesinleştiği - Kanuna Yararına Bozma Talebi)
YOLLUKSUZ ATAMA İŞLEMİ (Davacının 60 Gün İçerisinde idari Yargıya Başvurabileceği Gibi 2577 S.K. 11. M. Tanıdığı Olanak Nedeniyle İdareye de Başvurabileceği - Başvuru Üzerine İdarece Kurulacak İdari İşleme Karşı İdari Yargıya Başvurabileceği)
KAYMAKAMLIĞA YAPILAN YOLLUK BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM (İdari İşlemin İptali İstemi - Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü/Davacının İdareye Yapmış Olduğu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Yapılmış Sayıldığının Kabulü)
İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASI VE GERİ ALINMASI İÇİN ÜST MAKAMA BAŞVURU (İdari Dava Açma Süresi İçinde İstenebileceği - Bu Başvurmanın İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağının Kabulü - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama)
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı - Davacının Yolluk İstemli Başvursunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Süresinde Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Süreaşımı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama İşlemi)
KANUN YARARINA BOZMA (İmamın Kaymakamlığa Başvuru Bulunduğu - Bu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Değerlendirileceği - Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınmasının Hatalı Olduğunun Kabulü)"
11D12.D23.12.2013E. 2013/10983 K. 2013/12389"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Disiplin Amir ve Kurulları Tarafından Verilen Disiplin Cezalarına Karşı Kararın Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde İtiraz Edilebileceği - Disiplin Cezasına Karşı Yapılan İtiraza Kadar Geçen Sürenin İdari Yargılama Usulü Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği İşleme Karşı Dava Açma Süresinin Cevap veya Zımni Redde Göre Belirlenmesi Gereği )
DİSİPLİN CEZASINA KARŞI İTİRAZ ( İdarece Verilen Cevap veya Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Durumunda Zımni Ret İşlemi Üzerine 60 Günlük Dava Açma Süresine Tabi Olduğu - Disiplin Cezasına Karşı itiraz Süresinin Kararın İlgiliye Tebliğinden İtibaren Başlayacağı Yedi Günlük İtiraz Süresinde İtiraz Edilmeyen Kararların Kesinleşeceği )"
11D12.D26.11.2013E. 2013/725 K. 2013/8623"GEÇİCİ PERSONELİN SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASI ( Geçici Personelin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı - Geçici Personele Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıması halinde Döner Sermeyeden Ek Ödeme Yapılacağı )
DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İSTEMİ ( Davacının 657 S. Yasanın 4/C Md. Kapsamında Geçici Personel Olarak Görev Yaptığı - Geçici Personelin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı/Davacının Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak İşlem Tesis Edileceği )
YOKSUN KALINAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TUTARI ( İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Yüzyirmi Günlük Süre Geçtikten Sonra Açılan Davada Yoksun Kalınan Döner Sermaye Ek Ödeme Tutarının Ancak Dava Tarihinden Geriye Doğru Altmış Gün İçinde Kalan İlk Ödeme Tarihinden Başlayarak Dava Tarihinden İtibaren Hesaplanacak Yasal Faizi İle Ödenmesinin Mümkün Olduğu - Fazlaya İlişkin İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
GEÇİCİ PERSONELİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İSTEMİ ( Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı - Davacının Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak İşlem Tesis Edileceği/Geçici Personel Statüsünde Olması Gerekçe Gösterilerek İstemin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
11IDDGK11.11.2013E. 2010/887 K. 2013/3816"YAPI İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Olayda İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Havza Koruma Müdürlüğünce Düzenlenen Yapı Durum Tespit Tutanağı Uyuşmazlık Konusu Parselde İnşai Faaliyet Yapıldığının Tespitine Yönelik Olup Yapının Ruhsatlı Olup Olmadığına Dair Bir Tespit İçermediği - Tutanağın Düzenlenme Tarihinin Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Alınamayacağı )
HAVZA KORUMA MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN YAPI DURUM TESPİT TUTANAĞI ( Uyuşmazlık Konusu Parselde İnşai Faaliyet Yapıldığının Tespitine Yönelik Olup Yapının Ruhsatlı Olup Olmadığına Dair Bir Tespit İçermediği - Tutanağın Düzenlenme Tarihinin Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Alınamayacağı )
KAÇAK İNŞAAT ( Davacı İdarenin Davaya Konu Planların Uygulanması Niteliğinde Olan Ruhsatın ve Bu Ruhsata Dair İmar Durumu Belgesinin İptali İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunduktan Sonra Bu Ruhsatının Düzenlenmesine Esas Alınan Planların İptali İstemiyle Açmış Olduğu Bu Davanın Süresinde Olduğu )"
11D11.D7.10.2013E. 2012/6798 K. 2013/8526"EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EMEKLİYE SEVKEDİLMESİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMENİN İPTALİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Anayasa Mahkemesi Kararı ile İle Yeni Bir Hukuki Durum Oluştuğu - Yeni Oluşan Hukuki Durumdan Etkilenen Kişilerin İdareye Başvuru Olanakları Bulunduğu/Davacının da İdareye Başvuru Yaptığı )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONUCU HUKUKİ DURUMU ETKİLENEN DAVACININ İDAREYE YASAL BAŞVURUSU BULUNDUĞU ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı - Hukuk Devleti İlkesi/Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Re'sen Emeklilik )
HUKUK DEVLETİ İLKESİNE UYGUN YARGISAL DENETİMİN YAPILMASI ( Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği - 4709 S.K. Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren, 2577 Sayılı Kanunun 7. ve 11. M. Öngörülen Sürenin Geçirildiği Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
11IDDGK18.9.2013E. 2011/1384 K. 2013/2442"MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiği - Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Mahalli Çevre Kurulu Kararının Değiştirilmesi Amacıyla Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair İşlemin Tebliği Üzerine Açılan Dava Süresi İçerisinde Olduğundan Uyuşmazlığın Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR DURUMU ( Mahalli Çevre Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI ( Mahalli Çevre Kurulu Karar Eki Krokide Uzak Mesafeli Koruma Alanı Sınırları Çizilmesine Karşın Kapsamdaki Taşınmazların Parsel Numaralarının Belirtilmediği - Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiği )"
11D6.D10.9.2013E. 2013/549 K. 2013/4734"TAM YARGI DAVASI ( Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalması ve Yapının Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirmesi Nedeniyle Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davası - Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kaldığı/Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirdiği/Davacının Gerçek Zararı Doğmuş Olduğundan Maddi ve Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )
AFETE MARUZ BÖLGE ( Yapılaşmaya Hiçbir Şekilde İzin Verilmemesi Gerekirken İzin Verilen ve Daha Sonra Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Davacıya Ait Bağımsız Bölümün de Yer Aldığı Ruhsatlı Yapının Bulunduğu - Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
RUHSATLI YAPI ( Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalması ve Yapının Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirmesi Nedeniyle Davacı Açısından Gerçek Bir Zararın Doğmadığından Söz Edilemeyeceği - Tam Yargı Davası )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Sonucu Ruhsatlı Yapısı Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitiren Davacının Duyduğu Ağır Elem ve Üzüntü Sebebiyle İdarelerin Zararın Oluşumundaki Kusur Oranına Bağlı Olmaksızın Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği - Tam Yargı Davası )"
11D6.D25.6.2013E. 2012/6627 K. 2013/4485"İDARENİN ÜZERİNE DÜŞEN DENETİM İNCELEME VE TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hatalı Olarak Verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzninden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Hatalı Olarak Verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzninden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
SÜREAŞIMI ( İdarenin Üzerine Düşen Denetim İnceleme ve Tespit Yükümlülüğü - Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
İNCELEME VE TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İdare Yerine Getirirken Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediğinden Bahisle Uğranıldığı İleri Sürülen Tazminat - Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )"
11D2.D29.4.2013E. 2011/6082 K. 2013/2618"SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEME RAPORU ( Tebliği Üzerine 2577 S.K. 7. Md. Öngörülen Süre İçinde Doğrudan Dava Açılabileceği Gibi Dava Açmadan Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin 11. Md. Öngörülen İtiraz Yoluna Başvurulması ve Sonucuna Göre Yine Süresinde Dava Açılmasının Mümkün Olduğu )
DAVA VE İTİRAZ HAKKI ( Olumsuz Olanlar Dışındaki Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarına Karşı Tebliği Üzerine Doğrudan Dava Açılabileceği Gibi Dava Açmadan Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin İtiraz Yoluna Başvurulması ve Sonucuna Göre Yine Süresinde Dava Açılabileceği )
SÜRE AŞIMI ( Olumsuz Olanlar Dışındaki Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarına Karşı Tebliği Üzerine 2577 S.K. 7. Md. Öngörülen Süre İçinde Doğrudan Dava Açılabileceği Gibi Dava Açmadan Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin 11. Md. Öngörülen İtiraz Yoluna Başvurulması ve Sonucuna Göre Yine Süresinde Dava Açılmasının Mümkün Olduğu )"
11D2.D16.4.2013E. 2009/1830 K. 2013/2301"GÖREVLENDİRMEDEN DOĞAN VEKALET ÜCRETİ TALEBİ ( Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki İlk Uygulama Tarihinden Öncesine Dair Olarak Davanın Süresinde Olmadığı Bu Tarihten Sonrasına Yönelik Olarak İse Süresinde Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ TALEBİ ( Görevlendirmeden Doğan - Davacı Tarafından İleri Sürülen Hususlar İdare Mahkemesi Kararının Davanın Esastan Reddine Dair Hüküm Fıkrasının Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevlendirmeden Doğan Vekalet Ücreti Talebi - Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki İlk Uygulama Tarihinden Öncesine Dair Olarak Davanın Süresinde Olmadığı/Bu Tarihten Sonrasına Yönelik Olarak İse Süresinde Olduğu )"
11D10.D12.2.2013E. 2011/7919 K. 2013/905"KARAYOLU GEÇİŞİNİN ÜST GEÇİT YAPILARAK SAĞLANDIĞINDAN BAHİSLE TAŞINMAZDA OLUŞAN DEĞER KAYBI TAZMİNİ ( Süre Aşımı - Üst Geçit Yapımının Sona Erdiği ve Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı/Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddedileceği )
TAŞINMAZDA OLUŞAN DEĞER KAYBI TAZMİNİ ( Karayolu Ulaşımının Üst Geçitle Sağlanmasından Kaynaklı - Üst Geçidin Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı/Bu Süreler Geçtikten Sonra Açılan Davanın Süreden Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Karayolu Geçişinin Üst Geçit Yapılarak Sağlandığından Bahisle Taşınmazda Oluşan Değer Kaybı Tazmini - Üst Geçit Yapımının Sona Erdiği ve Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı )
SÜRE AŞIMI ( Karayolu Geçişinin Üst Geçit Yapılarak Sağlandığından Bahisle Taşınmazda Oluşan Değer Kaybı Tazmini - Davanın Üst Geçitin Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Açılacağı/Dava Açma Süresini Canlandırıcı Mahiyette Olmayan Başvurunun Reddi Üzerine Açıları Davada Süre Aşımı Bulunduğu )"
11VDDGK30.1.2013E. 2011/102 K. 2013/21"VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI ( Dava Açma Süresinin Hesabında 2577 S. İYUK'nun 11. Md. Hükmünün Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Tebliğ Edilen İhbarname İle Duyurulan Vergi Ziyaı Cezalarına Karşı Otuz Gün Olan Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Vergi Mahkemesi Kaydına Giren Dilekçeyle Açılan Davanın Süresinde Olmadığı )
İHBARNAMEDE DUYURULAN VERGİ ZİYAI CEZALARI ( Açılacak İdari Dava Süresinin İhbarnamenin Tebliğ Edildiği Tarihe Göre Belirlenmesinin 2577 S. İYUK'nun 7. Md. Hükmündeki Düzenleme Gereği Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Tebliğ Edilen İhbarname İle Duyurulan Vergi Ziyaı Cezalarına Karşı Otuz Gün Olan Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Vergi Mahkemesi Kaydına Giren Dilekçeyle Açılan Davanın Süresinde Olmadığı )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Ziyaı Cezalarına Karşı - Sürenin Hesabında 2577 S. İYUK'nun 11. Md. Hükmünün Uygulanma Olanağı Bulunmadığından Tebliğ Edilen İhbarname İle Duyurulan Vergi Ziyaı Cezalarına Karşı Otuz Gün Olan Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Vergi Mahkemesi Kaydına Giren Dilekçeyle Açılan Davanın Süresinde Olmadığı )"
11IDDGK14.11.2012E. 2008/3192 K. 2012/1954"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sicil Raporuna İtiraz Sonucu Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan İptal Davasında Sürenin İtiraz Üzerine İdarece Tesis Edilen İşlemin Tebliğinden İtibaren Sayılması Gereği - Sicil Raporuna Doğrudan Dava Açılabileceği Gerekçesiyle Dava Açma Süresinin Sicil Raporunun Tebliğinden Sayılmasının Hatalı Olduğu )
SİCİL NOTUNA İTİRAZ ( Sicil Raporlarına Karşı İtiraz Yoluna Başvurmaksızın Doğrudan İdari Davaya Konu Edilebilecek Karar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu - Açılan Dava Sicil Raporuna İtiraz Üzerine Verilen Karar Hakkında Olduğundan Dava Açma Süresinin İşbu Kararın Tebliğine Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
11D5.D7.11.2012E. 2012/6799 K. 2012/6892"YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Davacının Harcırah Ödenmesi Talebinin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu/Çıkan Uyuşmazlıkta Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH TALEBİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/Talebin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu - Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı/Başvurusunun Reddine İlişkin İşleminin Tebliğinden İtibaren Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Harcirah Talebinin Reddine İlişkin İşleminin Tebliğiyle Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu/Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Kabul Edilemeyeceği )"
11D2.D21.6.2012E. 2012/3022 K. 2012/4332"SAĞLIK ÖZRÜ NEDENİYLE YAPILAN ATAMA ( Davacıya Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı - Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama )
YOLLUK VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN BİR İŞLEMİN MEVCUT OLMAMASI ( Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH KANUNUNDAKİ BİR AYLIK SÜRE ( Dava Süresi Olmayıp Verilen Avansın Kapatılması Amacına Yönelik Bir Beyanname Verme Süresi Olarak Düzenlenmiş Olduğundan Dava Açma Süresinin Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği )"
11D11.D20.6.2012E. 2012/4029 K. 2012/4562"GENEL YAZININ İPTALİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemiyle Yaptığı Başvurusu - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olup Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İPTAL EDİLEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği - Süre Aşımının Söz Konusu Olamayacağı )
SÜRE AŞIMI ( Nedeniyle Davayı Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmemesi - Genel Yazının İptali/Düzenleme Alanı İçinde Olan Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği )"
11D7.D12.6.2012E. 2011/7700 K. 2012/3050"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zımni Ret İşleminden Sonra İdari Makamlarca İtirazın Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Edilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
ZIMNİ RET İŞLEMİ ( İdari Makamlarca Redde İlişkin İşlemin Tebliğ Edilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
SÜRE AŞIMI ( Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin Tebliği Üzerine Açılan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Davanın İşlemin Tebliğinden İtibaren 30 Günlük İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Açıldığı )
GÜMRÜK KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA İTİRAZ ( Zımnen Reddedilmesi - Zımni Ret İşleminin Süresi İçinde Dava Açılmasada Tebliğden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
11D2.D12.3.2012E. 2011/3324 K. 2012/940"İŞLEMİN İPTALİ ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevini Vekâleten Yürüttüğü Dönem İçin Vekâlet Ücretinin Ödenmesi Amacıyla Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin - Dava Süresinde Açılmadığından Reddedileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vekâleten Yürüttüğü Dönem İçin Son Görevlendirmenin Bittiği Tarihten İtibaren Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçinde Doğrudan veya İdareye Başvurduktan Sonra Başvuru Sonucunda Tesis Edilen İşlem Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılacağı )
VEKALETEN YÜRÜTÜLEN GÖREVDEKİ ÜCRET TALEBİNE İLİŞKİN BAŞVURUNUN REDDİ ( İşlemin İptali Talebi - Süresinde Talep Edilmediğinden Süre Aşımı Nedeniyle İncelenemeyeceği ) "
11IDDGK9.3.2012E. 2007/2520 K. 2012/183"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin Kabulü Yolundaki - Uygulama İmar Planı Yönünden Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Bu Planla Birlikte Dayanağı Olan Nazım İmar Planının İptali İstemiyle Açılan Davanın da Süresinde Olduğu )
İMAR PLANINA İTİRAZ ( Askı Süresi İçinde Bir İtirazda Bulunulmamış İse Davanın 2577 S. İYUK'nun 7. Md. Hükmü Uyarınca İmar Planının Son İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçinde Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planına Karşı Süresi İçerisinde Dava Açılmamış Olması Halinde İmar Planının Uygulanmaya Konulması İle Birlikte Uygulama İşlemi Üzerine İşlem İle Birlikte İmar Planına veya Doğrudan İşlemin Dayanağı Olan İmar Planına Karşı Yeniden Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Planları İlanı Gereken Genel Düzenleyici İşlem Olarak Kabul Edilmiş Olduğundan Uygulama İşlemi Olduğu Öne Sürülerek İşlemin Dayanağı İmar Planının İptalinin İstenilmesi Halinde Planların Uygulama İşlemlerinin Kapsamının ve Buna Göre de Dava Açma Sürelerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
11D9.D16.2.2012E. 2009/4653 K. 2012/764"TAHSİL HARCININ İADESİ TALEBİ ( Üst Makamlara Başvurmaya İlişkin Hükmün Yükümlülük Değil Hak Olduğu - Doğrudan Dava Açılabileceği )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURU YOLU ( Tahsil Harcının İadesi Talebi/İhtiyari Bir Usul Olduğu - Yapılan Başvuru Olmasının İdari Dava Açılmasını Engellemeyeceği )
DOĞRUDAN DAVA AÇMA ( Tahsil Harcının İadesi Talebi/Üst Makamlara Başvuru Yolunun Yükümlülük Değil Hak Olduğu - İhtiyari Bir Usul Olduğu/Doğrudan Dava Açılabileceği )
İDARİ DAVA AÇMADAN ÖNCE ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA ( Tahsil Harcının İadesi Talebi/Üst Makamlara Başvuru Yolunun Yükümlülük Değil Hak Olduğu - İhtiyari Bir Usul Olduğu/Doğrudan Dava Açılabileceği )"
11D5.D25.1.2012E. 2011/8036 K. 2012/191"VASIFSIZ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN DAVACI ( Davacının Kadro Değişikliğine Karşı Yapmış Olduğu Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmese de Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici İşçi Olarak Görev Yapan ve 5620 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Daimi İşçi Kadrosuna Geçirilen Davacı - Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )
KADRO DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmese de Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )"
11D2.D28.10.2011E. 2011/4692 K. 2011/5030"LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACI ( 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
SAĞLIK HİZMETLERİ ( Laborant Kadrosunda Görev Yapan Davacının 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
EK GÖSTERGE ( 657 S.Y'ya Ekli I Sayılı Cetvelin III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı Bölümünün ( B ) Bendi Uyarınca Hesaplanmaması Halinin Her Ay İtibariyle Devam Ettiği - Anılan Bentte Yer Alan Ek Gösterge Oranından Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Laborant Kadrosunda Görev Yapan Davacının 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
11D5.D24.10.2011E. 2011/759 K. 2011/5800"İNFAZ KORUMA MEMURU ( Arşiv Memuru Olarak Atanan Davacının Bu İşleme Karşı Yaptığı Başvurusunun 2577 S. K'nun 11. Md.sinde Öngörülen Süreler Geçirildikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu ve Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı )
SÜRE AŞIMI ( Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Kararname İle Tapu Sicil Müdürlüğüne Arşiv Memuru Olarak Atanan Davacının Bu İşleme Karşı Yaptığı Başvurusunun 2577 S. K'nun 11. Md.sinde Öngörülen Süreler Geçirildikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURU ( Atama İşlemine Karşı Yapılan Başvurunun 2577 S. K'nun 11. Md.sinde Öngörülen Süreler Geçirildikten Sonra Yapılması Nedeniyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu ve Esasının İncelenemeyeceği )"
11D11.D8.7.2011E. 2008/13936 K. 2011/4407"SÖZLEŞMELİ BAŞMÜHENDİSİN VEKALETEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personel - Davacının Vekil Olarak Görev Yaptığı Sürede Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığı/Yürütmüş Olduğu Şube Müdürlüğü Görevi Nedeniyle Vekalet Aylığından Yararlandırılacağı )
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NDE ÇALIŞAN BAŞMÜHENDİSİNİN VEKALETEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personel - Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığından Vekalet Aylığından Yararlandırılması Gereği )
PARASAL HAK TALEBİ İÇEREN DAVALAR ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personelin Vekaleten Şube Müdürlüğüne Atanmasına Dayalı - Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Üzere Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Gün İçinde Kalan İlk Uygulamanın Yapıldığı Tarihten İtibaren Tazminata Hükmedileceği )
VEKALET AYLIĞINDAN YARARLANMA TALEBİ ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personelin Vekaleten Şube Müdürlüğüne Atanmasına Dayalı - Görev Yaptığı Sürede Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığı/Yürütmüş Olduğu Şube Müdürlüğü Görevi Nedeniyle Vekalet Aylığından Yararlandırılacağı )"
11D6.D13.5.2011E. 2009/5621 K. 2011/1308"ÖZEL KANUNLARDA AYRI SÜRE GÖSTERİLEN DURUMLARDA İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA ( İmar Kanunundan Kaynaklanan Plan Değişikliğine Askı Süresinde İtiraz Edildiği - 60 Günlük Sürede İdarece Cevap Verilmemesi Halinde İtirazın Zımnen Reddedildiği )
İMAR KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İtirazın Zımnen Reddedildiği/60 Gün İçersinde Dava Açılması Gerektiği - Bu Süre Geçtikten Sonra İtirazın Reddine İlişkin Kararın Tebliği Üzerine Dava Açılamayacağı )"
11IDDGK7.4.2011E. 2007/557 K. 2011/212"YARGI KARARININ UYGULANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Esasa ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlarının İcaplarına Göre İdarenin 30 Günlük Sürede İşlem Tesis Etmeye veya Eylemde Bulunmaya Mecbur Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle - 30 Günlük Sürenin Bitimiyle Beraber İdarenin Yargı Kararlarının Gereklerine Göre İşlem Tesis Etmeme Yönündeki İradesi Ortaya Çıktığından Esasa Girilerek Karar Verileceği )
İDARENİN 30 GÜNLÜK SÜREDE İŞLEM TESİS ETMESİ ( Hukuken Zorunlu Olduğu - İdari İşleyiş Nedeniyle Oluşabilecek Olası Gecikmeler İçin Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
İDARİ İŞLEYİŞ NEDENİYLE OLUŞABİLECEK OLASI GECİKMELER ( Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
OTUZ GÜNLÜK SÜRE ( Bitimi İle Birlikte Yargı Kararının Uygulanmaması Yolunda İşlem Tesis Edildiği Kabul Edilerek Açılan İptal Davalarının Esasının İnceleneceği )"
11D5.D25.3.2011E. 2011/867 K. 2011/1600"BAŞBAKAN VE BAKANLARIN UĞURLANMA VE KARŞILANMALARI SEYAHATLAR VE HEDİYE UYGULAMASI KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ ( Genelge'de Yer Alan Bir Hükmün Değiştirilmesi İçin 2577 S. Y.'nın 11. Md.sine Göre Davalı Yönetime Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
KAMU PERSONELİNE GÖREVLERİ NEDENİYLE YURTİÇİ SEYAHATLERİNDE UÇAKLA SEYAHAT İMKANI ( Tanınmamasına İlişkin Hükmünün Değiştirilmesi ve Söz Edilen İmkanın Tüm Kamu Personeline Tanınması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresini Durduran Bir Başvuru Olmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamu Personeline Görevleri Nedeniyle Yurtiçi Seyahatlerinde Uçakla Seyahat İmkanı Tanınmamasına İlişkin Hükmünün Değiştirilmesi ve Söz Edilen İmkanın Tüm Kamu Personeline Tanınması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresini Durduran Bir Başvuru Olmadığı )
BAŞBAKANLIK GENELGESİ ( Genelge'de Yer Alan Bir Hükmün Değiştirilmesi İçin 2577 S. Y.'nın 11. Md.sine Göre Davalı Yönetime Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı - Kamu Personeline Görevleri Nedeniyle Yurtiçi Seyahatlerinde Uçakla Seyahat İmkanı Tanınmaması )"
11D5.D28.1.2011E. 2010/7926 K. 2011/296"İLANI GEREKMEYEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ne Zaman İşlemeye Başlayacağına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - İlgilinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlanı Gerekmeyen Düzenleyici İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İlanı Gerekmeyen - Dava Açma Süresinin Ne Zaman İşlemeye Başlayacağına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - İlgilinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )"
11D13.D11.1.2011E. 2009/5923 K. 2011/15"BAŞKENT DOĞALGAZ ŞİRKETİNİN HİSSELERİNİN SATIŞ İHALESİ ( İhalenin Gerçekleştirilmesi Üzerine İhalenin veya İşlemlerin İptali Davasının Bu İşlemlerinin Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılabileceği - Sözleşmeye Davet Edilen Davacının İşlemlerden En Geç Davetin Kendisine Ulaştığı Tarihte Haberdar Olduğu Dava Açma Süresinin Bu Tarihten Başlayacağı )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Başkent Doğalgaz Dağıtım Şirket Hisselerinin Satış İhalesi - Dava Açma Süresinin İşlemin Yazılı Bildirimi Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün Olduğu )
DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( İhale veya İhale ile İlgili Sonuçları Doğuran Zincirleme İşlemlerin İptali Davası İşlemlerin Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılabileceği - Dava Açma Süresinin Geçirilmesi Halinde İptali Gerektiren Sebeplerin Bulunduğuna Kanaat Edilmiş ise Bu Sebeple İdareye Başvurulması Verilecek Cevaba Göre Yasal Dava Açma Süresinin Başlayacağı )"
11D5.D14.12.2010E. 2010/3245 K. 2010/7136"UYGULAMA İŞLEMİ ( Düzenlemenin Geri Alınması Kaldırılması ya da Düzeltilmesi Yönünde Bir İstemi İçermediği ve Davacının Başvurusunun Dava Konusu Yönetim Kurulu Kararı Yönünden 2577 S. Yasa'nın 11. Md.sinde Öngörüldüğü Biçimde Bir Başvuru Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
DÜZENLEMENİN GERİ ALINMASI KALDIRILMASI YA DA DÜZELTİLMESİ ( Yönünde Bir İstemi İçermediği ve Davacının Başvurusunun Dava Konusu Yönetim Kurulu Kararı Yönünden 2577 S. Yasa'nın 11. Md.sinde Öngörüldüğü Biçimde Bir Başvuru Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
KONUT ÖZGÜLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Başvurusunun Dava Konusu Yönetim Kurulu Kararı Yönünden 2577 S. Yasa'nın 11. Md.sinde Öngörüldüğü Biçimde Bir Başvuru Olduğundan Söz Edilemeyeceği )"
11IDDGK7.10.2010E. 2009/2684 K. 2010/1382"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği/Davanın Süresinde Olduğu )
İDARENİN HATALI İŞLEM VE EYLEMLERİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği - 60 Günlük Sürenin Geçirildiğinden Söz Edilemeyeceği/Davanın Süresinde Olduğu )
SÜRE AŞIMI ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği 60 Günlük Sürenin Geçirildiğinden Söz Edilemeyeceği )
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ ( Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası - 60 Günlük Süre Geçirildiğinden Davanın Reddedilemeyeceği/İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği )"
11D6.D14.7.2010E. 2010/3561 K. 2010/7719"ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI ( Geri Alınması Yönünde Yapılan Başvurunun Reddine Yönelik İşlemin İptali İstemi - İşlemin Geri Alınması İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunulduğu/Yasal Süre İçerisinde Açılan Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( İdarece Verilen “ÇED Gerekli Değildir” Kararının Davacılara Tebliğine İlişkin Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı - Davacılar Tarafından Söz Konusu İşlemden Haberdar Olunması Üzerin İşlemin Geri Alınması İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunulduğu/Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )
GERİ ALINAN İŞLEM ( İdarece Verilen “ÇED Gerekli Değildir” Kararının Geri Alınması Yönünde Yapılan Başvurunun Reddine Yönelik İşlemin İptali İstemi - Davalı İdareye Süresinde Başvuruda Bulunulduğu/Yasal Süre İçerisinde Açılan Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )"
11D11.D25.6.2010E. 2008/15434 K. 2010/5651"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemiş Olduğu Hallerde Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılması Gerektiği )
İDARENİN BAŞVURUYA CEVAP VERMEMESİ ( Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde İdari Davanın Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemiş Olduğu Hallerde Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde İdari Davanın Açılması Gerektiği )"
11D5.D16.6.2010E. 2009/294 K. 2010/4364"GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN İŞLEM ( “Yolluksuz” İbaresine Yer Verilmiş İse de Bu İşlemin Davacıya Tebliğ Edildiğini Gösterir Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı - Davacının Yolluk İstemli Başvurusunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı )
YOLLUK İSTEMİ ( Davacının Geçici Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde “Yolluksuz” İbaresine Yer Verilmiş İse de Bu İşlemin Davacıya Tebliğ Edilmediği - Davacının Yolluk İstemli Başvurusunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı )
GÖREVLENDİRMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Başvurunun Zımnen Reddedildiği Tarihten İtibaren 60 Gün Geçmeden Görevlendirme İşleminin Yolluksuz Kısmının İptali İstemiyle Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
11D5.D31.5.2010E. 2008/1919 K. 2010/3768"GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN İŞLEM ( Görevlendirmenin “Yolluksuz” Yapıldığı ve Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
YOLLUKSUZ YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Görevlendirmenin “Yolluksuz” Yapıldığı ve Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşılan Bu İşlemin Yolluksuz Kısmına Karşı Davacının İdareye Süresinde Başvurmadığından Davanın Reddi Gereği )"
11D10.D20.5.2010E. 2009/7975 K. 2010/4553"SİLAH TAŞIMA RUHSATI BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Uyarınca Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği )
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU MD. 10 UYARICA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği - Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunun Reddi )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunun Reddi - İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 10 Uyarınca Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Aynı Yasa Md. 11'e Göre "İtiraz" Başvurusunda Bulunulabileceği )"
11D13.D30.4.2010E. 2007/11848 K. 2010/3670"REKABET İHLALİ ( Kurul'un Nihai Kararlarına Karşı Danıştay'a Başvurulabileceği - Rekabet Kurulu'nun Kararının İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı/Kurul Kararının Yeniden Değerlendirilmeye Tabi Tutulmaması Yolunda Alınan İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
REKABET KURULU'NUN KARARININ İTİRAZ YOLUYLA İNCELENEMEMESİ ( Kurul Kararının Yeniden Değerlendirilmeye Tabi Tutulmaması Yolunda Alınan İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
KURUL'UN NİHAİ KARARLARI ( Danıştay'a Başvurulabileceği - Rekabet Kurulu'nun Kararının İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı/Kurul Kararının Yeniden Değerlendirilmeye Tabi Tutulmaması Yolunda Alınan İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
İTİRAZ YOLUYLA İNCELEME ( Davacının İkinci Başvurusunda Ortaya Konulan Delil ve İddiaların İlk Başvurusundaki Delil ve Koşullardan Farklılık İçermediği - 4054 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Rekabet Kurulu'nun Kararının İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı )"
11D10.D22.4.2010E. 2010/2745 K. 2010/3476"GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Hizmet Sınıfı Dışında Görevlerde Çalıştırıldığından Bahisle Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )
HİZMET SINIFI DIŞINDA GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILMA ( Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Geçici Görevlendirme İşleminin İptali - Hizmet Sınıfı Dışında Görevlerde Çalıştırıldığından Bahisle Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )"
11IDDGK8.4.2010E. 2006/2952 K. 2010/561"REKABET KURULU KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Değiştirme veya Yürürlükten Kaldırma Yetkisi de Bulunduğu)
PİYASA KOŞULLARININ DEĞİŞMESİ (Rekabet Kurulunun Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Değiştirme veya Yürürlükten Kaldırma Yetkisi de Bulunduğu)
DEĞİŞTİRME VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA YETKİSİ (Rekabet Kurulu Kararının Kaldırılması İstemi - Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Bulunduğu)"
11IDDGK8.4.2010E. 2006/2169 K. 2010/562"REKABET İHLALİ ( 4054 S. Yasada İşlemlerin Kesinleşmesine İlişkin Bir Kural Bulunmadığından 2577 S. Yasa'nın 11. Maddesinin Rekabet Kurulu İşlemleri Hakkında da Uygulanması Gerektiği )
REKABET KURULU KARARI ( İlgililerin Başvuruları Üzerine Geri Alma Kaldırma ve Değiştirme Yetkisi de Bulunduğundan Bu Yetkinin Kullanılması Suretiyle Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olup Olmadığı İncelenerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GERİ ALMA KALDIRMA VE DEĞİŞTİRME YETKİSİ ( Bu Yetkinin Kullanılması Suretiyle Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olup Olmadığı İncelenerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
11D11.D2.4.2010E. 2009/5353 K. 2010/2671"EMEKLİLİKDE UYGULANACAK EK GÖSTERGE RAKAMININ DÜZELTİLMESİ ( İptal Kararı Üzerine Ödenen Maaş ve İkramiye Farkına Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
EK GÖSTERGE RAKAMININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Emekliliğinde Uygulanan - İptal Kararı Üzerine Ödenen Maaş ve İkramiye Farkına Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MAAŞ VE İKRAMİYE FARKI ( Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
11D10.D24.3.2010E. 2009/13017 K. 2010/2113"TÜRK SOYLU MAKEDONYA UYRUKLU OLAN DAVACI (Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin İkamet İzni Süresinin Uzatılması İstemi - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)
AVUKATLIK MESLEĞİNİ İCRA EDEN YABANCILAR (Türk Soylu Yabancılar Bu İş ve Mesleklerde Çalışma Koşullarından Olan "Türk Vatandaşı Olma" Koşulundan İstisna Edildiği)
İKAMET İZNİNİN UZATILMASI İSTEMİ (Türk Soylu Makedonya Uyruklu Olan Davacının Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)
YABANCI UYRUKLU TÜRK SOYLU AVUKAT (Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin İkamet İzni Süresinin Uzatılması İstemi - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)"
11IDDGK11.3.2010E. 2009/744 K. 2010/473"YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI / GEÇ UYGULANMASI ( Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
YARGI KARARININ UYGULANMASI İÇİN İDAREYE BAŞVURU ( Lehine İlam Olan İlgilinin 10 Yıl İçinde İdareye Başvurması Gerektiği - 10 Yıllık Sürenin İdareye Başvuru Süresi Olup Dava Açma Süresi Olmadığı )
SÜRE ( Yargı Kararlarının Uygulanmaması Ya da Geç Uygulanması - Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ ( Lehine İlam Olan İlgilinin Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )"
11D3.D23.2.2010E. 2008/3232 K. 2010/536"İHRACAT İSTİSNASINDAN KAYNAKLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞI ( Davacının Yaptığı İkinci Başvurusunun İlk Başvurunun Aynı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Düzeltilmesi İstemiyle Aynı Makama Yapılan Bir Başvuru Olarak Dikkate Alınması Gerektiği )
İKİNCİ BAŞVURUNUN ADI GEÇEN VERGİ DAİRESİNCE REDDEDİLMESİ ( Maliye Bakanlığına Yapıldığı Belirtilen Başvurunun Anılan Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BAŞVURUNUN İDARECE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2. Başvurusunun Davalı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihi Olan Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
11D2.D23.2.2010E. 2010/299 K. 2010/703"SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açıklanan Usule Göre İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Böylece Yasal Süresinde Açıldığı )
BAŞVURUNUN ZİMNEN REDDİ ( Açıklanan Usule Göre İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Davanın Yasal Süresinde Açıldığı )
ÖĞRETMENİN SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözkonusu Yıllara İlişkin Sicil Raporu Düzenlenmeyen Davacının Yaptığı Başvuru 2577 S. Yasanın 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Olmadığı )"
11D5.D11.12.2009E. 2007/5263 K. 2009/7237"ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Yasa Gereği Atama - Ödemelerin Toplamının Eski Görevinin Parasal Haklarının Eski Kurumundan Ayrıldığı Tarihteki Net Tutarını Geçmeyebileceği/Bu Tutarın Ödenmesinin Davacının Şahsa Bağlı Parasal Haklarındaki Artışların Göz Önüne Alınmadığını Göstermeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açma Süresinin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği Açık Olduğundan Başvurudan Önceki Son Uygulama Tarihinde Kurallara Aykırılık Bulunmadığı )
YASA GEREĞİ ATAMA ( Ödemelerin Toplamının Eski Görevinin Parasal Haklarının Eski Kurumundan Ayrıldığı Tarihteki Net Tutarını Geçmeyebileceği - Bu Tutarın Ödenmesinin Davacının Şahsa Bağlı Parasal Haklarındaki Artışların Göz Önüne Alınmadığını Göstermeyeceği )"
11D10.D11.12.2009E. 2007/5446 K. 2009/10321"KAMU ALACAĞININ İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Alacağının İdareye Ödenmesinden Sonra Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Haksız Yere Ödendiği İleri Sürülen Miktarın İadesi İstemiyle İdareye Başvurulabileceği )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Alacağının İstenilmesine İlişkin - Kamu Alacağının İdareye Ödenmesinden Sonra Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Haksız Yere Ödendiği İleri Sürülen Miktarın İadesi İstemiyle İdareye Başvurulabileceği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNDE BELİRTİLEN MİKTAR ( Ödendiği Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Fazla Ödendiği İleri Sürdüğü Miktarın İadesi İstemiyle Başvuru Yapılması Halinde Bu Başvuru Tarihinden Davalı İdarenin Kadastrodan Ölçüm Yapılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdarenin Kadastrodan Ölçüm Yapılması Gerektiği Yolundaki İşlemi Üzerine Yapılan Kadastro Ölçümünden Sonra Davacının İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Tebliğine Kadar Geçen Sürede Dava Açma Süresinin Duracağı )"
11D13.D4.12.2009E. 2009/5146 K. 2009/10605"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasını İnceleme Olanağı Bulunmadığı )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )"
11D5.D16.11.2009E. 2007/375 K. 2009/6571"MAAŞIN HER TÜRLÜ ZAM YANSITILARAK GÜNCELLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ İDDİASI ( Davanın Açıldığı Tarihten Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Koşuluyla Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak Davacı İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Başvurusuna İdarece Cevap Verilmeyen Hallerde Dava Davacının İdareye Başvurduğu Tarihten Önceki Son Uygulama Tarihinden İtibaren 120 Gün Geçirilmeden Açılmış İse Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak İstemin İncelenmesi Gerektiği )
İLK UYGULAMANIN ESAS ALINACAĞI ( Maaşın Her Türlü Zam Yansıtılarak Güncelleştirilmesi Gerektiği İddiası - Davanın Açıldığı Tarihten Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Koşuluyla Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak Davacı İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
11IDDGK12.11.2009E. 2008/1357 "HAKİM VE C. SAVCILARI HAKKINDA DÜZENLENEN MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( Tebliği Üzerine Doğrudan Dava Açılması veya Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin İtiraz Edip Sonucuna Göre Süresinde Dava Açılabileceği )
MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Düzenlenen/"Orta" Olarak Düzenlenen Hal Kağıdının "İyi" ye Dönüştürülmesi İstemi - İdari Davaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olduğu )
MÜFETTİŞ HAL KAĞIDINA İTİRAZ ( Hakim ve C. Savcıları Hakkında Düzenlenen/Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Yapılacağı - Sonucuna Göre İdari Davaya Konu Olabileceği )
HAKİMİN ORTA OLARAK DÜZENLENEN HAL KAĞIDININ İYİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ ( 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresinin İşlemesini Durduracağı - Reddinde Sürenin Kaldığı Yerden Tekrar İşlemeye Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI ( Hakimin "Orta" Olarak Düzenlenen Hal Kağıdının Tebliği Üzerine "İyi" ye Dönüştürülmesi İtirazı - Sonucuna Göre Süresinde Dava Açılabileceği )"
11D13.D3.11.2009E. 2008/13034 K. 2009/9547"KAMU İHALE KURUMU'NA YAPILAN BAŞVURU ( 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağı Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği )
İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu İhale Kurumu'na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Kamu İhale Kurumu'na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği )"
11D13.D23.10.2009E. 2009/2667 K. 2009/9386"KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMAYA İLİŞKİN İŞLEM ( Yasaklama Kararının İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )
YASAKLAMA KARARI ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin - Resmi Gazete'de İlan Edilmek Suretiyle Tebliğ Edilen/Kararın İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )
İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Tebliğ Edilen Yasaklama Kararının İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )"
11IDDGK22.10.2009E. 2008/1199 K. 2009/1816"YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresinin 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. Md. Uyarınca Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihi İzleyen Günden Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Dava Açmayan Davacı Derneğin Dava Açma Süresini Geçirdikten Sonra Yönetmeliğin Kimi Hükümlerinin Değiştirilmesi İçin Davalı İdareye Yaptığı - Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatmayacağı )
İDAREYE BAŞVURU ( Yönetmelik İptali İstemi - Dava Açmayan Davacı Derneğin Dava Açma Süresini Geçirdikten Sonra Yönetmeliğin Kimi Hükümlerinin Değiştirilmesi İçin Yaptığı - Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatmayacağı )"
11D6.D5.10.2009E. 2007/10161 K. 2009/9054"YIKIM İŞLEMİ (Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSAT İPTALİNDEN SONRA YIKIM İŞLEMİNİN TESİS EDİLMESİ (ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR (Yapı Ruhsatının İptaline İlişkin İşlemden Dolayı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması Yoluna Gidilmediği - Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)"
11D11.D2.10.2009E. 2008/7992 K. 2009/7964"İNTİBAKININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
EMEKLİ SANDIĞI'NA TABİ DAVACI ( İntibakının Yeniden Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle Reddi Üzerine İdarece Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan Davada Başvuru Tarihinden İleriye Dönük Sonuçlardan Yararlanmak Koşuluyla İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği - İntibakının Yeniden Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )"
11D13.D14.9.2009E. 2009/459 K. 2009/8236"KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMASINA İLİŞKİN İŞLEM (Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihte Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiği)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihten İtibaren İdareye Başvuruda Bulunması Davalı İdarenin İsteminin Reddi İşlemini Öğrendiği Tarihten İtibaren Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Davasını Açması Gerektiği)
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA (Davacı Şirketin Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşlemin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihte Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiği)"
11D5.D18.5.2009E. 2006/8259 K. 2009/2749"MEMURLARIN BULUNDUKLARI KADRODAN BAŞKA KADROLARA ATANMASI ( Yeni Atanacakları Kadronun Haklarına Sahip Olacakları Artık Bunlara Eski Kadrolarının Parasal Haklarının Ödenemeyeceği )
PARASAL HAKLAR ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATAMA İŞLEMİ ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATANDIKLARI KADROLARDA SAKLI TUTULAN PARASAL HAKLAR ( Bu Haklarla Aynı Hakların Bulunması Halinde Bunlardan Yüksek Olanının Dikkate Alınacağı - Saklı Tutulan Haklarla Aynı Nitelikteki Hakların Yeni Kadrolarında Bulunmaması Halinde İse Saklı Tutulan Parasal Hakların Yeni Kadronun Parasal Haklarına Eklenmesi Gerektiği )"
11IDDGK30.4.2009E. 2007/1835 K. 2009/1266"ZAMANAŞIMI ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak İlam Gereklerinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İLAM GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İDARENİN YARGI KARARLARINI UYGULAMASI ( Otuz Günlük Sürenin Geçirilmesi ve İlgililerin Bu Sürenin Geçirilmesi Üzerine Hemen Tekrar Yargı Yoluna Başvurmaması Durumunda İdareleri Kararı Uygulama Zorunluluğundan Kurtarmayacağı )"
11D2.D3.4.2009E. 2007/3399 K. 2009/1428"GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA ATANMA ( Öğretmen Olan Davacının - İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ek Ders Ücretinin Ödenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
ÖĞRETMEN ATAMASI ( Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ek Ders Ücretinin Ödenemeyeceği )
EK DERS ÜCRETİ ÖDEMESİ ( Öğretmen Olan Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ödenemeyeceği )
EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ ( Kadroya Bağlı Bir Ödeme Olması Nedeniyle Davacıya Ödenmesi Gerektiği - Öğretmen Olan Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine )"
11VDDGK26.12.2008E. 2007/700 K. 2008/763"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( Vergiden Müstesna Tutulduktan Sonra Alıcı Nezdinde Düzenlenen Yoklama Tutanağıyla Vergiden Müstesna Tutulamayacağı Saptanan Özel Otomobil İktisabı Nedeniyle Salınması - Davanın Konusunun Vergilendirme Değil Başvuru Hakkında Kurulan İşlem Olabileceği )
ÖZEL TERTİBATLI HALE GETİRİLEN ARAÇ ( Özel Tüketim Vergisi Salınan Davacının Tarhiyata Karşı Değil İstisna Koşullarının Bulunduğu İddiasıyla Vergi İdaresine Yaptığı Başvuru - Davanın Konusunun Vergilendirme Değil Başvuru Hakkında Kurulan İşlem Olabileceği )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Reddi Yolundaki İşlemin 2577 S.Y'nın 11. Md. Göre Değil Vergi Usul Kanununun 116-126. Maddelerinde Özel Olarak Düzenlenen Kurallar Uyarınca Kurulmuş Bir İşlem Olması Nedeniyle Davanın Belirtilen Düzenlemelere Göre İncelenmesi Gerektiği )
VERGİDEN MÜSTESNA TUTULAMAYACAĞI SAPTANAN ÖZEL OTOMOBİL İKTİSABI ( ÖTV Salınan Davacının Tarhiyata Karşı Değil İstisna Koşullarının Bulunduğu İddiasıyla Vergi İdaresine Yaptığı Başvuru - Davanın Konusunun Vergilendirme Değil Başvuru Hakkında Kurulan İşlem Olabileceği )"
11D7.D22.12.2008E. 2006/224 K. 2008/5149"A.T.A. KARNESİ MUHTEVİYATI EŞYADAN KAYNAKLANAN VERGİLER ( Gümrük Müdürlüğü İşleminin Tebliği Üzerine 6 Aylık Sürenin Bitimini Müteakip Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Yapılan Başvuru Otuz Günlük Sürenin Geçirildiği - Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( Tebliği Üzerine 6 Aylık Sürenin Bitimini Müteakip Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Yapılan Başvuru Otuz Günlük Sürenin Geçirildiği - Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURU ( Gümrük Müdürlüğü İşleminin Tebliği Üzerine 6 Aylık Sürenin Bitimini Müteakip Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Yapılan Başvuru Otuz Günlük Sürenin Geçirildiği - Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Otuz Günlük Sürenin Geçirilmesi Nedeniyle 11. Maddede Öngörülen Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceğinden Olayda İdari Dava Açma Süresinin Hesaplanması Bakımından Bu Hükmün Uygulanamayacağı )"
11D5.D12.11.2008E. 2006/2561 K. 2008/5587"NAKLEN ATAMA ( Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmamış Olması Karşısında Açılan Dava Süresinde Olmadığı Gibi Sonradan Yapılan Başvurunun Sona Ermiş Olan Dava Açma Süresine Etkisi Olmayacağı )
YOLLUK ÖDENMESİ İSTEMLİ BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmadığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Yolluk Ödenmesi İstemli Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Süresinde Dava Açmayıp Yasal Süre İçinde de Davalı İdareye Bu Yönde Bir Başvuruda Bulunmadığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )"
11D10.D27.10.2008E. 2006/7298 K. 2008/7138"İDARİ İŞLEMLERDE KANUN YOLU MERCİ VE SÜRELER ( Belirtilmesi Zorunlu Olduğundan Başvuru Süresi Gösterilmeden Tesis Edilen Tütün Fonu İstenilmesine İlişkin Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
BAŞVURU SÜRESİ ( İdari İşlemlerde Kanun Yolu Merci ve Sürelerinin Belirtilmesi Zorunlu Olduğundan Başvuru Süresi Gösterilmeden Tesis Edilen Tütün Fonu İstenilmesine İlişkin Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
TÜTÜN FONU İSTENİLMESİ ( İdari İşlemlerde Kanun Yolu Merci ve Sürelerinin Belirtilmesi Zorunlu Olduğundan Başvuru Süresi Gösterilmeden Tesis Edilen Tütün Fonu İstenilmesine İlişkin Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )"
11VDDGK24.10.2008E. 2007/547 K. 2008/715"VERGİ HATALARI ( Düzeltme ve Şikayet Yolunun Kamu Alacaklarının Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan İşlemleri Kapsamadığı - Kamu Alacaklarının Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan Başvurunun Düzeltme Başvurusu Olmadığı/İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Yaratmak Amacıyla Yapıldığının Kabulü )
DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLU ( Vergi Hataları İçin Olanın Kamu Alacaklarının Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan İşlemleri Kapsamadığı - Yapılan Başvuru Düzeltme Başvurusu Olmadığından İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Yaratmak Amacıyla Yapıldığı )
KAMU ALACAKLARI ( Vergi Hataları İçin Öngörülen Düzeltme ve Şikayet Yolunun Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan İşlemleri Kapsamadığı - Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan Başvurunun Düzeltme Başvurusu Olmadığı/İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Yaratmak Amacıyla Yapıldığının Kabulü )
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK İŞLEM ( Vergi Hataları İçin Öngörülen Düzeltme ve Şikayet Yolunun Kamu Alacaklarının Güvenceye Alınması ve Tahsili Amacıyla Yapılan İşlemleri Kapsamadığı - Yapılan Başvuru Düzeltme Başvurusu Olmadığı/Yaratmak Amacıyla Yapıldığı )"
11IDDGK17.10.2008E. 2005/1558 K. 2008/1803"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Tarafından İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ ( İdare Tarafından İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )
İDARİ İŞLEMLER ( Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )"
11D4.D13.10.2008E. 2007/3301 K. 2008/3554"MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ İSTEMİ ( İdareye Yasal Olarak Tanınan Cevap Süresinin Bitimini Beklemeden Kanunda Öngörülen Süreden Önce Dava Açıldığı - Dava Açma Hakkının Süre Aşımı Nedeniyle Kullanılamayacağının Kabulüne Olanak Olmadığı )
İDAREYE YASAL OLARAK TANINAN CEVAP SÜRESİNİN BİTİMİNİ BEKLEMEME ( Kanunda Öngörülen Süreden Önce Dava Açıldığı - Dava Açma Hakkının Süre Aşımı Nedeniyle Kullanılamayacağının Kabulüne Olanak Olmadığı )
SÜRESİNDEN ÖNCE DAVA AÇILMASI ( İdareye Yasal Olarak Tanınan Cevap Süresinin Bitimini Beklemeden Kanunda Öngörülen Süreden Önce Dava Açıldığı - Dava Açma Hakkının Süre Aşımı Nedeniyle Kullanılamayacağının Kabulüne Olanak Olmadığı )"
11D2.D2.7.2008E. 2008/226 K. 2008/3153"SİCİL RAPORUNUN OLUMSUZ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Devlet Memurları Kanunu'nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği )
OLUMSUZ SİCİLE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Devlet Memurları Kanunu'nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Sicil Raporunun Olumsuz Düzenlenmesine İlişkin İşlemin İptali - Devlet Memurları Kanunu'nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Olumsuz Sicile Karşı Açılan Davalar - Devlet Memurları Kanunu'nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği )"
11IDDGK17.4.2008E. 2006/2534 K. 2008/1243"GİYİM YARDIMI ÖDENEĞİ ( Bütçe Kararnamelerinde Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
SÜREAŞIMI / ZAMANAŞIMI ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davada Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Sözkonusu Sürelerde Dava Açılabileceği )"
11IDDGK6.3.2008E. 2007/985 K. 2008/263"İNŞAAT RUHSATI İLE DAYANAĞI İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İnşaat Ruhsatı İle Dayanağı İmar Planının İptali İstemi - Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )
SÜRESİNDE DAVA AÇILMAMASI ( İnşaat Ruhsatı İle Dayanağı İmar Planının İptali İstemi - Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )"
11D11.D5.3.2008E. 2005/4722 K. 2008/2168"TEMEL ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Sözleşmeli Personelin Unvanı Eğitim Düzeyi İş Gerekleri İşyeri ve Çalışma Şartları Dikkate Alınmak Suretiyle Teşebbüs ve Bağlı Ortaklıklarca Tespit Edileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Unvanı Eğitim Düzeyi İş Gerekleri İşyeri ve Çalışma Şartları Dikkate Alınmak Suretiyle Teşebbüs ve Bağlı Ortaklıklarca Tespit Edileceği )
ÜCRET FARKININ TAZMİNİ ( Temel Ücretlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterle Arasına Eğitim Beyinin de Dahil Edilmesi Nedeniyle Anılan Yasal Düzenlemenin Yürürlük Tarihine Kadarki Olan Ücret Farklarının Tazmini Gerektiği )"
11D5.D19.2.2008E. 2005/5463 K. 2008/876"İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEM ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı/Tam Yargı Davası Açılmasına Olanak Olmadığı )
FAİZ ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin İdareye Başvurulduğu - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı/Tam Yargı Davası Açılamayacağı )
YARGI KARARI GEREĞİ YAPILAN ÖDEMEYE FAİZ İŞLETİLMESİ ( Talebiyle İdareye Başvurulduğu/İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı - Aynı İşlemden Doğan Zarar İçin Birden Fazla Tam Yargı Davası Açılamayacağından Ayrı Bir Dava Açılmasına Olanak Bulunmadığı )
AYNI İŞLEME DAYANDIRILAN İKİ TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İşletilmesi ve Ödenmesi İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Açılmış Tam Yargı Davasında Talep Edilmemiş Faiz İçin Mümkün Olmadığı )
BİR İŞLEMDEN DOĞAN ZARAR İÇİN AÇILAN BİRDEN FAZLA TAM YARGI DAVASI ( Açılmış Tam Yargı Davasında Faiz Talep Edilmediği/Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
11D10.D5.2.2008E. 2005/7831 K. 2008/403"BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ ( Lazer ve Foto Epilasyon Uygulamaları Haricinde Diğer Metotlar İle Epilasyon ve Depilasyon İşlemleri - Anılan Düzenlemenin Hukuka Aykırı Bulunmadığı )
EPİLASYON VE DEPİLASYON İŞLEMLERİ ( Lazer ve Foto Epilasyon Uygulamaları Haricinde - Ciltten Herhangi Bir Parça Alınmasının Söz Konusu Olmadığı/Anılan Düzenlemenin Hukuka Aykırı Bulunmadığı )
GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Lazer ve Foto Epilasyon Uygulamaları Haricinde Diğer Metotlar İle Epilasyon ve Depilasyon İşlemleri - Anılan Düzenlemenin Hukuka Aykırı Bulunmadığı )
LAZER VE FOTO EPİLASYON UYGULAMALARI HARİCİNDEKİ İŞLEMLER ( Epilasyon ve Depilasyon İşlemleri - Ciltten Herhangi Bir Parça Alınmasının Söz Konusu Olmadığı/Anılan Düzenlemenin Hukuka Aykırı Bulunmadığı )"
11D7.D6.11.2007E. 2007/2623 K. 2007/4486"DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURULARI ( 2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği - Altı Aylık Sürenin Ancak Başvuruya Altmış Gün İçerisinde Kesin Olmayan Biçimde Cevap Verildiği Hallerde İşletilebileceği )
ŞİKAYET BAŞVURULARI ( 2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği - Altı Aylık Sürenin Ancak Başvuruya Altmış Gün İçerisinde Kesin Olmayan Biçimde Cevap Verildiği Hallerde İşletilebileceği )
İDARİ MAKAMLARIN KESİN OLMAYAN BİÇİMDE CEVAP VERMELERİ ( Düzeltme ve Şikayet Başvurularına Altmış Gün İçerisinde - Altı Aylık Sürenin İşletilebileceği/2577 S.K. Md. 10 ve 11'in Uygulanabileceği )
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( 2577 S.K. Md. 10'da Bahsi Geçen Altı Aylık Bekleme Süresinden Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Başvurusuna Yanıt Verilmeyenlerin Yararlanamayacağı )"
11D12.D24.10.2007E. 2005/3077 K. 2007/4588"ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA İŞLEMİ ( İşlemin Düzeltilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurusuna 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
İDARİ İŞLEMİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Başvuruya 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Öğretmen Olarak Atanma İşleminin Düzeltilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruya 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
11IDDGK27.9.2007E. 2007/974 K. 2007/1696"SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE ÖDEME YAPILMASI ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Sağlık Kurullarında Görevli Personele - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )"
11D10.D9.5.2007E. 2005/1607 K. 2007/2429"KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU VE CEZAİ FAİZ ( İdarece Davacının Kanun Yolu Konusunda Yanlış Yönlendirildiği - İptal İstemiyle Dava Açması Gerektiğini Gümrükler Başmüdürlüğü'nün Yazısı İle Öğrendiğinden Yazının Tebliğinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresinin İşleyeceği )
KANUN YOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Kaynak Kullanımı ve Cezai Faiz - Davacının İptal İstemiyle Dava Açması Gerektiğini Gümrükler Başmüdürlüğü'nün Yazısı İle Öğrendiği/Yazının Tebliğinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresinin İşlemesi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kaynak Kullanımı ve Cezai Faiz/Kanun Yolunun Yanlış Gösterildiği - Davacının İptal İstemiyle Dava Açması Gerektiğini Gümrükler Başmüdürlüğü'nün Yazısı İle Öğrendiği/Yazının Tebliğinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresinin İşlemesi Gereği )"
11D11.D2.5.2007E. 2007/1129 K. 2007/4528"VEKALET ÜCRETİ ( Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak İstekte Bulunulan Davalarda İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. Md.sine Göre Uygulama Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde İdari Davanın Açılmış Olması Gerektiği )"
11IDDGK19.4.2007E. 2005/2988 K. 2007/555"RESEN EMEKLİYE SEVK EDİLMEYE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Dayanağı Yasa Kuralının Anayasa'ya Aykırılığının İleri Sürülmesi Anayasa'nın Geçici 15. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı Tarihte Mümkün Hale Geldiği )
SÜRE AŞIMI ( Resen Emekliye Sevk İşlemi - Anayasa'ya Aykırılığının İleri Sürülmesi Anayasa'nın Geçici 15. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı Tarihte Mümkün Hale Geldiğinden İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımının Bulunmadığı )
ANAYASA'YA AYKIRILIK İDDİASI ( Resen Emekliye Sevk İşlemi - Anayasa'ya Aykırılığının İleri Sürülmesi Anayasa'nın Geçici 15. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı Tarihte Mümkün Hale Geldiğinden İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımının Bulunmadığı )"
11D10.D10.4.2007E. 2005/9100 K. 2007/1765"İDAREYE YAPILAN İTİRAZ ( Kabul Edilerek İdarece Yeni Bir İşlem Tesisi Halinde İlgilinin Bu Yeni İşleme Karşı da 2577 Sayılı Yasa'nın 11. Maddesinde Öngörüldüğü Şekilde İtiraz Edebileceğinin ve İtirazının Reddi Üzerine Yasal Süre İçinde Dava Açabileceği )
DAVA AÇMA HAKKI ( İdareye Yapılan İtirazın Kabul Edilerek İdarece Yeni Bir İşlem Tesisi Halinde İlgilinin Bu Yeni İşleme Karşı da 2577 Sayılı Yasa'nın 11. Maddesinde Öngörüldüğü Şekilde İtiraz Edebileceğinin ve İtirazının Reddi Üzerine Yasal Süre İçinde Dava Açabileceği )"
11D7.D14.3.2007E. 2005/4220 K. 2007/1261"TEMİNATA BAĞLANAN AMME ALACAĞININ TAKİP VE TAHSİLİ ( 6183 S.K Hükümleri Uyarınca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemin Mahkemece Ek Tahakkuk Olarak Nitelendirilmesinde İsabet Olmadığı )
İTİRAZ PROSEDÜRÜNE BAŞVURULMASI ( Teminata Bağlanan Vergilerin Takip ve Tahsili Amacıyla 6183 S.K Uyarınca Tesis Edilip Tebliğ Edilen İşleme Karşı - Başvurulmasının Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Teminata Bağlanan Vergilerin Takip ve Tahsili Amacıyla 6183 S.K Uyarınca Tesis Edilip Tebliğ Edilen İşleme Karşı İtiraz Prosedürüne Başvurulmasının Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
TRANSİT BEYANNAMESİ MUHTEVİYATI EŞYADAN KAYNAKLANAN VERGİLERİN İSTENİLMESİ ( Gümrük Başmüdürlüğüne Yapılan Başvurunun Reddi Yolundaki Merci Tarafından Tesis Edilen İşlemin Tebliğ Tarihinden İtibaren Kalan Süre İçerisinde Dava Açılmadığı - 11. Md. Hükmününün Uygulanamayacağı )"
11VDDGK16.2.2007E. 2006/232 K. 2007/62"VERGİ HATASI BULUNDUĞU İDDİASI ( Düzeltme Başvurusunda Bulunulması Halinde İhbarnamenin Tebliğinden İtibaren İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresinin Durmayacağı )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Vergi Hatası Bulunduğu İddiasıyla Düzeltme Başvurusunda Bulunulması Halinde İhbarnamenin Tebliğinden İtibaren İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresinin Durmayacağı - Bu Süre Geçtikten Sonra Ancak Düzeltme İsteminin Reddine Dair İşlemin Dava Konusu Edilebileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Hatası Bulunduğu İddiasıyla Düzeltme Başvurusunda Bulunulması Halinde İhbarnamenin Tebliğinden İtibaren İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresinin Durmayacağı )"
11D10.D31.1.2007E. 2004/13105 K. 2007/258"ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( İhtiyari İtiraz Yoluna Başvurulmasının İtiraz Yolunun Dava Açma Süresi Yönünden Doğurduğu Sonucu Doğuracağı )
İHTİYARİ İTİRAZ ( Ecrimisil Tahakkuk ve Tahsilini Düzenleyen Yönetmeliğin 80. Maddesinde Yer Alan İhtiyari İtiraz Yoluna Başvurulması - İtiraz Yolunun Dava Açma Süresi Yönünden Doğurduğu Sonucu Doğuracağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Dolduktan Sonra İdarece Cevap Verilmesinin Yeni Bir Dava Açma Süresi Doğurmayacağı )"
11IDDGK21.12.2006E. 2006/3553 K. 2006/2460"YARGILAMA USULÜ ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ ( İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )"
11D13.D6.12.2006E. 2006/2249 K. 2006/4664"İDARENİN HİZMET KUSURU ( İdarelerin Denetim Eksikliği veya Hareketsizliği Biçiminde Doğan İdari Eylemleri Nedeniyle Açılan Dava - 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 13. Maddesine Göre Süresinde Açılıp Açılmadığı İnceleneceği )
İDARİ EYLEMDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 13. Maddesine Göre Süresinde Açılıp Açılmadığı İnceleneceği )
TAM YARGI DAVASINDA SÜRE AŞIMI ( 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. Maddesine Göre İnceleneceği )"
11VDDGK18.10.2006E. 2006/75 K. 2006/300"KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ ( Vergi Davalarında 2577 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Düzenlenen Ödeme Emirlerinin 6183 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi Kapsamında İncelenmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİ ( Vergi Davalarında 2577 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Düzenlenen Ödeme Emirlerinin 6183 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi Kapsamında İncelenmesi Gerektiği )
VERGİ DAVASI ( 2577 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Düzenlenen Ödeme Emirlerinin 6183 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi Kapsamında İncelenmesi Gerektiği )"
11D3.D5.10.2006E. 2006/1488 K. 2006/2447"MÜCBİR SEBEP ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
SÜRELERİN KESİLMESİ ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )"
11IDDGK23.6.2006E. 2006/133 K. 2006/763"İDARECE VERİLEN CEVAP ( İdarenin İşleyişiyle İlgili Cevapların Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınamayacağı - Cevaptan İsteğin Reddedilmesi Veya Reddedilmiş Sayılması Halinin Anlaşılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2577 S.K. Md. 11'de Belirtilen Nitelikte Kabul Edilemeyecek Cevaplar Esas Alınarak Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Hukuki İsabet Bulunmadığı - İdarenin İşleyişiyle İlgili Cevaplar )
CEVAPTAN ANLAŞILMASI GEREKEN ( İsteğin Reddedilmesi Veya Reddedilmiş Sayılması Halinin Anlaşılması Gerektiği - 2577 S.K. Md. 11'de Belirtilen Nitelikte Kabul Edilemeyecek Cevaplar Esas Alınarak Dava Açma Süresinin Hesaplanamayacağı )"
11IDDGK8.6.2006E. 2006/231 K. 2006/542"ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR ( Davacının Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurabileceği - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
İDARİ MAKAMIN İSTEMİ REDDİ ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Dava Açabileceğinin Kabulü Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
11D10.D31.1.2006E. 2005/9189 K. 2006/664"YARGILAMA USULÜ ( İdari İşlemin Tebliğ Zorunluluğu Bulunmayan Kişiler Tarafından Açılan İdari Davalarda Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihinin İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )
İDARİ İŞLEMİN TEBLİĞ ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN AÇILAN İDARİ DAVALAR ( Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihinin İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İdari İşlemin Tebliğ Zorunluluğu Bulunmayan Kişiler Tarafından Açılan İdari Davalarda İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )"
11D3.D28.12.2005E. 2005/2270 K. 2005/2921"HACİZ ( İdareye Yapılan Başvuru İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durdurduğundan Haczin Öğrenilme Tarihinde İdareye Yapılan Başvurudan Sonra İdarenin Ret Cevabının Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Haczin Öğrenilme Tarihinde İdareye Yapılan Başvurudan Sonra İdarenin Ret Cevabının Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
İDARENİN RET CEVABI ( Haczin Öğrenilme Tarihinde İdareye Yapılan Başvurudan Sonra İdarenin Ret Cevabının Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
11D13.D10.10.2005E. 2005/4545 K. 2005/4937"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( Alınan Kararın İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Konunun Yeniden İncelenerek Karar Verilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
İTİRAZ ( Alınan Rekabet Kurulu Kararının İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Konunun Yeniden İncelenerek Karar Verilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YEKTİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali - Alınan Rekabet Kurulu Kararının İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Konunun Yeniden İncelenerek Karar Verilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
11D10.D10.10.2005E. 2005/4545 K. 2005/4937"REKABET KURULU KARARLARI ( Nihai Kararlar Tedbir Kararları Para Cezaları ve Süreli Para Cezalarına Karşı Tebliğinden İtibaren Süresi İçinde Danıştay'a Başvurulabileceği - Kararın İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM ( Rekabet Kurulu Kararlarının Bu Niteliği Taşıdığı - 2577 S.K.un 11. Maddesi Yerine Özel Hüküm Niteliğinde Olan 4054 S.K. 55. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
İDARİ İTİRAZ YOLU ( Rekabet Kurulu Kararları/2577 S.K.un 11. Maddesi Yerine Özel Hüküm Niteliğinde Olan 4054 S.K. 55. Maddesinin Uygulanacağı - Dava Yolundan Başka Kullanılabilecek Bir İdari İtiraz Yolu Öngörülmediği )
ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARI ( İtiraz Yoluyla İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı - Tebliğinden İtibaren Süresi İçinde Danıştay'a Başvurulabileceği )"
11D10.D26.9.2005E. 2002/5410 K. 2005/5506"ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Bir Önceki Ecrimisil İhbarnamesi İşlemini Ortadan Kaldıran Veya Geri Alan Bir İşlem Niteliğini Taşımadığı - Ecrimisil İhbarnamesinin Kesin ve Yürütülebilir Niteliğini Kaybetmediği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Kesin ve Yürütülebilir Niteliğini Kaybetmemesi - Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin Bir Önceki Ecrimisil İhbarnamesi İşlemini Ortadan Kaldıran Veya Geri Alan Bir İşlem Niteliğini Taşımadığı )"
11VDDGK23.9.2005E. 2005/122 K. 2005/199"YARGILAMA USULÜ ( Haczin Kaldırılması İstemiyle Açılan Davadan Önce Aynı İstemle Alacaklı Amme İdaresine Yapılan Başvurunun Varlığı Gözetilmeden Dava Açma Süresinin 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesine Göre Hesaplanamayacağı )
HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Açılan Davadan Önce Aynı İstemle Alacaklı Amme İdaresine Yapılan Başvurunun Varlığı Gözetilmeden Dava Açma Süresinin 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesine Göre Hesaplanamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Haczin Kaldırılması İstemiyle Açılan Davadan Önce Aynı İstemle Alacaklı Amme İdaresine Yapılan Başvurunun Varlığı Gözetilmeden Dava Açma Süresinin 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesine Göre Hesaplanamayacağı )"
11IDDGK16.6.2005E. 2003/695 K. 2005/2176"REKABET KURULU KARARLARI ( Kesin Ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlemler Olduğu - Bu Kararlara Karşı İlgililerin Başvuru Yollarının Öncelikle 4054 Sayılı Kanunun 55/1'de Düzenlendiği )
İPTAL TALEBİ ( Rekabet Kurulu Kararları - İlgililerin Öncelikle 4054 Sayılı Kanunun 55/1. Maddesi Uyarınca İşlem Tesis Eden Davalı İdarenin Bu İşlemine Karşı Dava Yolundan Başka Başvurulabilecek Bir İdari İtiraz Yolu Öngörülmediği )
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ( Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı İlgililerin Başvuru Yollarının Öncelikle 4054 Sayılı Kanunun 55/1'de Düzenlendiği - Kurul Kararının İptali Talebi )
ÖN ARAŞTIRMA YAPILMASI HAKKINDA VERİLEN KURUL KARARI ( İlgililerin Öncelikle 4054 Sayılı Kanunun 55/1. Maddesi Uyarınca İşlem Tesis Eden Davalı İdarenin Bu İşlemine Karşı Dava Yolundan Başka Başvurulabilecek Bir İdari İtiraz Yolu Öngörülmediği - İptal Talebi )
PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARI ( 4054 Sayılı Kanunun 17/D Maddesi Uyarınca Verilmesi Halinde İtiraz Yoluyla İncelenmesine Olanak Olmadığı )"
11D6.D11.5.2005E. 2005/1682 K. 2005/1740"ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Planın Son İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gereği )
ATMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - 60 Gün İçinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )"
11D8.D4.5.2005E. 2004/3520 K. 2005/2145"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ÜZERİNE AÇILAN TAM YARGI DAVASI ( İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
MADDİ TAZMİNAT ( İdari İşlemin İptali Üzerine Tam Yargı Davası Açılması-İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
BEKLETİCİ SORUN ( İdari İşlemin İptali Üzerine Tam Yargı Davası Açılması-İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
TAM YARGI DAVASI İÇİN BELİRLENEN SÜRE DOLMADAN İPTAL KARARININ TEMYİZ İNCELENMESİ İÇİN DANIŞTAYA GÖNDERİLMESİ ( Açılan Tam Yargı Davasını Vaktinden Önce Açılan Dava Konumuna Getirmemesi )"
11D8.D3.5.2005E. 2004/6102 K. 2005/2053"PETROL KANUNU'NDA İTİRAZ KARAR VE DAVA AÇMA SÜRELERİ ( Yirmi Günlük Özel Sürelere Yer Verildiği - 2577 Sayılı Kanun'daki Genel Kuralların Uygulanamayacağı )
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NDAKİ SÜRELER ( Dava Açma İtiraz ve Cevap Vermeme - Petrol Kanunu'nda Yirmi Günlük Özel Sürelere Yer Verildiği - 2577 Sayılı Kanun'daki Genel Kuralların Uygulanamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2577 S.K. Md. 7'deki "Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen" Kaydı - 2577 Sayılı Kanun'daki Genel Kuralların Uygulanamaması/Petrol Kanunu'nda Yirmi Günlük Özel Sürelere Yer Verildiği )
SÜRELERİN ÖZEL KANUNLARINDA FARKLI GÖSTERİLMESİ ( 2577 Sayılı Kanun'daki Genel Kuralların Uygulanamayacağı )"
11D5.D2.5.2005E. 2004/6392 K. 2005/2326"İDAREYE BAŞVURU ( Sınavda Yanlış Değerlendirme Yapıldığı Belirtilerek Yeniden Değerlendirme İsteğiyle Yapılan Başvuru 2577 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sınavda Yanlış Değerlendirme Yapıldığı Belirtilerek Yeniden Değerlendirme İsteğiyle Yapılan Başvuru 2577 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Olduğu )
SINAVIN YANLIŞ DEĞERLENDİRMESİ ( Yeniden Değerlendirme İsteğiyle Yapılan Başvuru 2577 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sınavda Yanlış Değerlendirme Yapıldığı Belirtilerek Yeniden Değerlendirme İsteğiyle Yapılan Başvuru 2577 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Olduğu )"
11D4.D14.4.2005E. 2004/1684 K. 2005/637"LİMİTED ŞİRKETİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARI ( Ödeme Emirlerine Karşı Dava Açma Süresinin 7 Gün Olduğu - İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. Maddesinde Düzenlenen Üst Makamlara Başvuru Yolunun Ödeme Emirlerinde Uygulama Olanağı Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİ ( İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. Maddesinde Düzenlenen Üst Makamlara Başvuru Yolunun Ödeme Emirlerinde Uygulama Olanağı Bulunmadığı - Dava Açma Süresinin 7 Gün Olduğu )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURU YOLU ( Ödeme Emirlerinde Uygulama Olanağı Bulunmadığı/Dava Açma Süresinin 7 Gün Olduğu - Limited Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Gönderilen Ödeme Emirleri )
VERGİ BORÇLARI İÇİN TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMİRLERİ ( Karşı Dava Açma Süresinin 7 Gün Olduğu - İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. Maddesinde Düzenlenen Üst Makamlara Başvuru Yolunun Ödeme Emirlerinde Uygulama Olanağı Bulunmadığı )"
11D13.D12.4.2005E. 2005/1215 K. 2005/1976"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşlemin Davacıya Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Sürenin 5. Günde Yapılan İtiraz İle Durduğu - 60 Günlük Bekleme Süresinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren Kaldığı Yerden İşlemeye Başlayacağı )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( İdari Para Cezasının İptali - Kaldırılması İsteğinin Reddedilmesi Veya Reddedilmiş Sayılması Halinde Başvurma Tarihine Kadar Geçmiş Sürenin de Hesaba Katılacağı/60 Gün Geçtikten Sonra Açılan Dava )
İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI BAŞVURUSU ( Kaldırılması İsteğinin Reddedilmesi Veya Reddedilmiş Sayılması Halinde Başvurma Tarihine Kadar Geçmiş Sürenin de Hesaba Katılacağı - 60 Gün Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddi Gereği )"
11D7.D6.4.2005E. 2004/1493 K. 2005/589"ÖDEME EMRİ ( Gümrük Müdürlükleri Tarafından Düzenlenip Tebliğ Edilen - 7 Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMİN OLMAMASI ( İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği - Gümrük Müdürlükleri Tarafından Düzenlenip Tebliğ Edilen Ödeme Emri Nedeniyle 7 Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN DÜZENLENİP TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİ ( 7 Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi - İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği )
SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURU ( Gümrük Müdürlükleri Tarafından Düzenlenip Tebliğ Edilen Ödeme Emri Nedeniyle 7 Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi - İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın da İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği - İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlemin Olmadığı )"
11D8.D8.2.2005E. 2004/5780 K. 2005/576"DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - İşlemin Davacıya Tebliğinden Bir Gün Sonra Davacı Dilekçe İle Rektörlük Makamına Verilen Cezanın Tekrar Değerlendirilmesi ve İptal Edilmesi İçin Başvurduğu/İşlemin Tesis Tarihi Baz Alındığında Dahi Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Disiplin Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - İşlemin Davacıya Tebliğinden Bir Gün Sonra Davacı Dilekçe İle Rektörlük Makamına Verilen Cezanın Tekrar Değerlendirilmesi ve İptal Edilmesi İçin Başvurduğu/İşlemin Tesis Tarihi Baz Alındığında Dahi Açılan Davanın Süresinde Olduğu - Davanın Süreaşımından Reddi Kararı Doğru Olmadığı )
ÜST MAKAMA BAŞVURMA ( Disiplin Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - İşlemin Davacıya Tebliğinden Bir Gün Sonra Davacı Dilekçe İle Rektörlük Makamına Verilen Cezanın Tekrar Değerlendirilmesi ve İptal Edilmesi İçin Başvurduğu - İşlemin Tesis Tarihi Baz Alındığında Dahi Açılan Davanın Süresinde Olduğu Gözetileceği )"
11D9.D2.2.2005E. 2003/1258 K. 2005/105"TARHİYATA BAĞLI OLARAK YAPILAN UZLAŞMA ( İdari Bir İşlem Olduğu - Bu Tür Vergi İşlemleri Hakkında Dava Açma Süresinin 30 Gün Olarak Belirlendiği )
UZLAŞMA ( Tarhiyata Bağlı Olarak Yapılan - Bu Tür Vergi İşlemleri Hakkında Dava Açma Süresinin 30 Gün Olarak Belirlendiği/İdari Bir İşlem Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tarhiyata Bağlı Olarak Yapılan Uzlaşma - İdari Bir İşlem Olduğu - Bu Tür Vergi İşlemleri Hakkında Dava Açma Süresinin 30 Gün Olarak Belirlendiği )"
11D12.D28.1.2005E. 2004/3660 K. 2005/103"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Terfi Ettirilmemesi İşleminin İptali Talebiyle Açtığı Dava - İşleme İtirazın İdari Dava Açma Süresinde Yapılması/İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağı )
TERFİ ETTİRİLMEME ( Sebeplerinin Bildirilmesi Başvurusunun İşleme İtiraz Niteliğinde Olduğu - İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağı )
ÜST MAKAMA BAŞVURMA ( Terfi Ettirilmeme Sebeplerinin Bildirilmesi/İşleme İtiraz Niteliğinde Olduğu - İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağı/Verilen Cevap Üzerine Açılan Davanın 60 Günlük Süre İçinde Olduğu )
İDARİ İŞLEM ( Terfi Ettirilmeme - Sebeplerinin Bildirilmesi Başvurusunun İşlemin Kaldırılması Geri Alınması Değiştirilmesi Veya Yeni Bir İşlem Yapılması Niteliğinde Olduğu/İdari Dava Açma Süresini Durduracağı )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI ( Terfi Ettirilmeme - Sebeplerinin Bildirilmesi Başvurusunun İşleme İtiraz Niteliğinde Olduğu/İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağı )"
11D13.D18.1.2005E. 2005/4651 K. 2005/113"ELEKTRİK DAĞITIM İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞLETMELERE EL KONULMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İdareye Başvuru Üzerine Dava Açma Süresinin Durması - Zımni Redden İtibaren Sürenin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞLETMELERE EL KONULMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Elektrik Dağıtım İşini Alan Firma Aleyhine - İdareye Başvuru Üzerine Dava Açma Süresinin Duracağı - Zımni Redden İtibaren Sürenin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI ( İdareye Başvuru Üzerine - Zımni Red Tarihinden İtibaren Sürenin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği )
ZIMNİ RED TARİHİNDEN İTİBAREN DAVA AÇMA SÜRESİNİN KALDIĞI YERDEN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ ( Elektrik Dağıtım İmtiyaz Sözleşmesinin Feshi ve İşletmelere El Konulmasına İlişkin İşlemin İptali İçin İdareye Başvurunun Cevapsız Bırakılmış Olması )
SÜRENİN DURMASI ( Elektrik Dağıtım İmtiyaz Sözleşmesinin Feshi ve İşletmelere El Konulmasına İlişkin İşlemin İptali İçin İdareye Başvurulmasıyla - Dava Açma Süresinin Zımni Red Tarihinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı )"
11IDDGK30.12.2004E. 2004/2411 K. 2004/2099"ATAMA İŞLEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İsteminin 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekirken Süre Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
GÖREVE İADE İSTEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
11D12.D21.12.2004E. 2003/2321 K. 2004/4188"KOMİSER YARDIMCILIĞINA TERFİ EDEN DAVACININ KIDEM SIRALAMASININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( İtiraz Süresinin Başlangıcı - Kıdem Sıralamasında Mezuniyet Tarihinin Hatalı Yazılmış Olması )
KIDEM SIRALAMASININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Komiser Yardımcılığına Terfi Eden Polis Memurunun Mezuniyet Tarihinin Hatalı Yazılmış Olması - İtiraz Süresinin Başlangıcı )
İTİRAZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Komiser Yardımcılığına Terfi Eden Polis Memurunun Mezuniyet Tarihinin Yanlış Yazılmış Olması Nedeniyle Kıdem Sıralamasına İtirazı )"
11D10.D25.11.2004E. 2003/2595 K. 2004/7611"İHALENİN İPTALİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Bu Hususta Bir Dava Derdest İken Aynı İşleme Yapılan İtirazın Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Aynı Davacı Tarafından Açılan Davanın Esasının İncelenememesi )
DERDESTLİK ( Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Bir Dava Görülmekte İken İkinci Davanın Esasının İncelenememesi )
TARAFLARI KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVA GÖRÜLMEKTE İKEN İKİNCİ DAVA AÇILMASI ( Bu Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenemeyeceğinin Usul Hukukunun Genel İlkelerinden Olması )
İTİRAZ YOLU ( İlgilinin İdarenin İşlemine Karşı Yargı Yoluna Başvurmadan Önce Konunun Bir Kez Daha Gözden Geçirilmesi Amacıyla İşlemin Kaldırılmasını veya Değiştirilmesini Üst Makamdan İstemesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvuruların Süreyi Durdurması-İsteğin Reddi veya Reddedilmiş Sayılması Halinde ise Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması )"
11D7.D2.11.2004E. 2001/3614 K. 2004/2707"İTHALATTA TAHAKKUK ETTİRİLEREK TEMİNATA BAĞLANAN GÜMRÜK VERGİLERİ ( İhraç Kaydıyla İthal Edilen Hammaddeler - 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlem/İdari İtiraz Yoluna Gidilmeyip Doğrudan Dava Yoluna Başvurulması Gerektiği )
İHRAÇ KAYDIYLA İTHAL EDİLEN HAMMADDELER ( Çıkış Beyannamelerinin Sahte Olduğundan Bahisle 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlem - Doğrudan Dava Yoluna Başvurulması Gerektiği/İdari İtiraz Yoluna Gidilemeyeceği )
GÜMRÜK VERGİLERİ ( İthalatta Tahakkuk Ettirilerek Teminata Bağlanan/İhraç Kaydıyla İthal Edilen Hammaddeler - Çıkış Beyannamelerinin Sahte Olduğundan Bahisle 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlem/Doğrudan Dava Yoluna Başvurulması Gerektiği )
AMME ALACAĞI ( İhraç Kaydıyla İthal Edilen Hammaddeler - Çıkış Beyannamelerinin Sahte Olduğundan Bahisle 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlem/İdari İtiraz Yoluna Gidilemeyeceği )"
11D5.D6.10.2004E. 2004/1891 K. 2004/3536"ATAMA SEBEBİNİN ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ TALEBİ ( Atama Sebebinin Özlük Dosyasında Bulunmasının Davacı Hakkındaki Bazı İşlemleri Etkileyecek Olması - Atama İşleminin Bir Örneği Kendisine Verilmeyen Davacı Hakkında Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Atama Sebebinin Özlük Dosyasından Silinmesi Davasında - Atama İşleminin Bir Örneğinin Tebellüğ Belgesi İmzalatılırken Davacıya Verilmemiş Olması Nedeniyle Sürenin İşlemeye Başlamayacağı )
TEBELLÜĞ BELGESİ İMZALATILAN DAVACIYA ATAMA İŞLEMİNİN BİR ÖRNEĞİNİN VERİLMEMİŞ OLMASI ( Atama Sebebini Haricen Öğrenen Davacının Atama Sebebinin Özlük Dosyasından Çıkarılması Talebi - Dava Açma Süresinin Başlangıcı )"
11D7.D5.10.2004E. 2003/2031 K. 2004/2338"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ( Üst Makam Yerine İşlemi Yapan Makama Yapılan Başvurunun İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ ( Üst Makam Yerine İşlemi Yapan Makama Yapılan Başvurunun İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresini Durdurmaması - Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Dava )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Dava - Üst Makam Yerine İşlemi Yapan Makama Yapılan Başvurunun İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
11D5.D25.6.2004E. 2003/4911 K. 2004/3006"KAMU KONUTUNUN ZABITACA BOŞALTILMASI ( Davacının Manevi Tazminat İstemi - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Görev Tahsisli Oturmakta Olduğu Kamu Konutundan Zabıta Marifetiyle Çıkarılması - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Manevi Tazminat/2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği - Davacının Görev Tahsisli Oturmakta Olduğu Kamu Konutundan Zabıta Marifetiyle Çıkarılması )
GÖREV TAHSİSLİ KAMU KONUTUNUN ZABITACA BOŞALTILMASI ( Davacının Manevi Tazminat İstemi - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )"
11IDDGK13.5.2004E. 2004/629 K. 2004/573"PETROL KANUNU ( İtiraz Karar ve Dava Açma Sürelerinin Ayrıca Düzenlenmiş Olduğu - İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 7 Uyarınca Özel Kanun Niteliği Taşıdığı )
ÖZEL KANUN NİTELİĞİ TAŞIMAK ( İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 7 Uyarınca - Petrol Kanunu'nun Bu Nitelikte Olduğu İtiraz Karar ve Dava Açma Sürelerinin Ayrıca Düzenlendiği )
İTİRAZ KARAR VE DAVA AÇMA SÜRELERİNİN AYRICA DÜZENLENDİĞİ KANUNLAR ( İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 7 Uyarınca Özel Kanun Niteliği Taşıdığı - Petrol Kanunu )"
11D6.D12.5.2004E. 2004/492 K. 2004/2973"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA TESİS EDİLEN YIKIM İŞLEMİ ( İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma/Dava Açma Süresini Durduracağı - Projeye Aykırı Tadilat )
PROJEYE AYKIRI TADİLAT ( Belediye Encümeni Kararıyla Tesis Edilen Yıkım İşlemi - İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma/Dava Açma Süresini Durduracağı )
YIKIM ( Projeye Aykırı Tadilat/Belediye Encümeni Kararıyla Tesis Edilen İşlem - İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma/Dava Açma Süresini Durduracağı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI ( Projeye Aykırı Tadilat/Belediye Encümeni Kararıyla Tesis Edilen Yıkım İşlemi - İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA ( İdari Dava Açılmadan Önce Dava Açma Süresini Durduracağı - Projeye Aykırı Tadilat/Belediye Encümeni Kararıyla Tesis Edilen Yıkım İşlemi )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma - Dava Açma Süresini Durduracağı )"
11D11.D30.4.2004E. 2001/4552 K. 2004/2026"MANEVİ TAZMİNAT ( Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği - Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Söz Konusu Olması/Olumsuz Eylem )
OLUMSUZ EYLEM ( Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği - Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Olumsuz Eylem Olarak Kabulü Gereği/Manevi Tazminat )
DEPREM SONRASI KURTARMA FAALİYETLERİNİN VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARININ YETERSİZLİĞİ ( Manevi Tazminat - Olumsuz Eylem/Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Söz Konusu Olması )
DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği/Olumsuz Eylem - Davanın Süresi İçinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi ve Bu Sonuca Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Manevi Tazminat/Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği - Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Söz Konusu Olması/Olumsuz Eylem )
SÜRE ( Manevi Tazminat Davası Açmakda - Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği/Olumsuz Eylem )"
11VDDGK27.2.2004E. 2003/254 K. 2004/28"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi ve Ceza İhbarnamelerine Karşı Dava Açma Süresi - Düzeltme ve Şikayet Başvurusu - Görevli İdare Mahkemesi )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Dava Açma Süresi İçinde Düzeltme Başvurusunun Reddi )
DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Dava Açma Süresi İçinde Düzeltme Başvurusunun Reddi - Görevli İdare Mahkemesi )"
11D10.D15.10.2003E. 2003/1377 K. 2003/3999"İPTAL DAVASI ( Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği'nin Müteahhitlik Karnesi Almak İçin Başvurma Başlıklı Onuncu Maddesinde Vaki Olan Değişikliğin İptali İstemi )
MÜTEAHHİTLİK KARNESİ VE YETERLİK BELGESİ ( İlgili Yönetmeliğin Müteahhitlik Karnesi Almak İçin Başvuru Başlıklı Onuncu Maddesinin Esnaf Ve Sanatkarları Mağdur Ettiğinin İddia Edilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2577 Sayılı Kanunda Dava Açma Süresinin Özel Kanunlarda Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde İdare Mmahkemelerinde Altmış Gün Olduğunun Belirtilmiş Olması )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN ÖĞRENİLME TARİHİ ( İdari Dava Açma Süresinin Yazılı Bildirim Yapılmasıyle Başlayacağının İlgili Yasada Düzenlenmiş Olması )
TİCARET ODASI ( Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği'nin Müteahhitlik Karnesi Almak İçin Başvurma Başlıklı Onuncu Maddesinde Vaki Olan Değişikliğin İptali İstemi )
TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ ( İlgili Yönetmeliğin Müteahhitlik Karnesi Almak İçin Başvuru Başlıklı Onuncu Maddesinin Esnaf Ve Sanatkarları Mağdur Ettiğinin İddia Edilmesi )"
11D5.D22.9.2003E. 2003/3144 K. 2003/3551"YÖNETMELİK MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Yayımlanma Tarihi İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçerisinde Dava Açılması Gereği - İdareye Başvurunun Süreyi Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yönetmelik Maddelerinin Değiştirilmesi - Yayımlanma Tarihi İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçerisinde Dava Açılması Gereği/İdareye Başvurunun Süreyi Durdurmayacağı )
İLAN EDİLEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Yönetmelik/Dava Açma Süresi - Yayımlanma Tarihi İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçerisinde Açılması Gereği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İlan Edilen Yönetmelik/Dava Açma Süresi - Yayımlanma Tarihi İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçerisinde Açılması Gereği )"
11D5.D15.9.2003E. 2003/1007 K. 2003/3368"ATANMA ( Sınava Bağlı/Zaman İçinde Koşulların Değişmesi Nedeniyle İdarenin Yeni Bir Değerlendirme Yapmasını Gerektiren Konu - 2577 S.K. Md.10 Uyarınca İdareye Başvurulup Dava Açılabileceği )Zamanaşımı
SÜRE AŞIMI ( Sınava Bağlı Atama/Kazanan Davacının Göreve Başlatılmaması - Aradan Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra İdareye Başvuruda Bulunarak Davayı Açması/Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sınava Bağlı Atama/Kazanan Davacının Göreve Başlatılmaması - Aradan Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra İdareye Başvuruda Bulunarak Davayı Açması/Süre Aşımı Bulunmadığı )"
11D8.D12.3.2003E. 2002/1541 K. 2003/1122"ÜNİVERSİTE OKUTMANI ( Sicilinin Olumsuz Düzenlenmesi - Dava Açma Süresinin 657 S.K. Hükümleri Gözönünde Tutularak Hesaplanmasının Gerektiği )
OLUMSUZ SİCİL ( Üniversite Okutmanı Hakkında Düzenlenen - Dava Açma Süresinin 657 S.K. Hükümleri Gözönünde Tutularak Hesaplanmasının Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Üniversite Okutmanı Hakkında Düzenlenen Olumsuz Sicil Hakkında - 657 S.K. Hükümleri Gözönünde Tutularak Hesaplanmasının Gerektiği )
Özel Hükümle Düzenlenen İtiraz Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ( 11. Madde Hükmünün DMK'nın 117. ve 118. Maddeleri Alanında Uygulanamayacağı - Olumsuz Sicil Hakkında Dava Açılması )"
11D6.D3.1.2003E. 2001/6627 K. 2003/20"İMAR PLANI (Uygulanmasına Yönelik İşlem - İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
DÜZENLEYİCİ İŞLEM (İmar Planı Yapılması - Uygulanmasına Yönelik İşlem/İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
SÜRE (Uygulama İşlemi Üzerine Düzenleyici İşleme Karşı - İmar Planı/İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
UYGULAMA İŞLEMİ (Üzerine Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Dava/İmar Planı - 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)"
11D10.D14.11.2002E. 2000/260 K. 2002/4360"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Dava Açma Süresi ve Sürenin Başlangıcı - Karara İtiraz Edilmiş Olmasının Süreyi Kesmeyeceği )
İTİRAZIN SÜREYİ KESMEMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Davasında Dava Açma Süresi ve Başlangıcı )
DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Rekabet Kurulu Kararın İptali Davası - Karara Yapılan İtirazın Süreyi Kesmeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE BAŞLANGICI ( Rekabet Kurulu Kararına İtiraz Edilmekle Dava Açma Süresinin Kesilmemesi )"
11D10.D14.11.2002E. 2000/1111 K. 2002/4362"REKABET KURULU KARARLARINA KARŞI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Süresi İçinde Danıştay'da Dava Açılabilmesi - İtirazın İncelenmesi Sonucu Verilen Rekabet Kurulu Kararının Geçersiz Olması ve İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
TELEKOM PİYASASINDA REKABETİN İHLALİ İDDİASI ÜZERİNE YAPILAN ÖN ARAŞTIRMADA YERİNDE İNCELEMEYE İZİN VERMEYEN ŞİRKET HAKKINDA SÜRELİ PARA CEZASI TAKDİRİ ( Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamaması - Danıştay'da Dava Açılması Gereği )
ÖN ARAŞTIRMA YAPAN REKABET KURULU PERSONELİNE YERİNDE İNCELEME İZNİ VERMEYEN ŞİRKET ( Rekabet Kurulu'nca Verilen Süreli Para Cezası'na Karşı İtiraz Yoluna Gidilemeyeceği - Danıştay'da Dava Açılması Gereği )
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Rekabet Kurulu'nun Nihai Nitelikli Kararlarına Karşı - Yerinde İncelemeye İzin Vermeyen Firma Hakkında Verilen Süreli Para Cezasına Yönelik İtirazın Geçersiz Olması/Danıştay'da Dava Açılması Gereği )"
11D7.D6.11.2002E. 2000/5610 K. 2002/3488"İDARİ DAVA AÇMANIN MÜMKÜN BULUNMAMASI (Şirkete Yapılacak Tebligatları Tebellüğe Yetkili Olmayan Davacının İkamet Adresine Gönderilen Ödeme Emirlerinin Düzeltmeleri Veya İptal Edilmeleri İstemiyle Kendi Adına)
ÖDEME EMRİ (Şirkete Yapılacak Tebligatları Tebellüğe Yetkili Olmayan Davacının İkamet Adresine Gönderilen - Düzeltmeleri Veya İptal Edilmeleri İstemiyle Kendi Adına İdari Dava Açmasının Mümkün Bulunmadığı)
ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ BULUNMAYAN ORTAK (İkamet Adresine Gönderilen Ödeme Emirleri - Düzeltmeleri Veya İptal Edilmeleri İstemiyle Kendi Adına İdari Dava Açmasının Mümkün Bulunmadığı)
AMME ALACAĞI (Şirketi Temsil Yetkisi Bulunmayan Ortağın Adresine Gönderilen Ödeme Emirleri - Düzeltmeleri Veya İptal Edilmeleri İstemiyle Kendi Adına İdari Dava Açmasının Mümkün Bulunmadığı)"
11D8.D27.2.2002E. 2001/4132 K. 2002/1202"TMMOB YASASININ 27. MADDESİNDE YAZILI İHTAR CEZASI ( Kesin Olup İtiraz Yolunun Kapalı Olduğu - İtiraz Edilmesi Durumunda İtirazda Geçen Sürelerin Dava Açma Süresini Kesmeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Mühendis ve Mimar Odaları Haysiyet Divanlarınca Verilen Yazılı İhtar Cezaları - İtirazda Geçen Sürelerin Dava Açma Süresini Kesmeyeceği/Kesin Olup İtiraz Yolunun Kapalı Olduğu )
MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI HAYSİYET DİVANLARINCA VERİLEN YAZILI İHTAR CEZALARI ( Kesin Olup İtiraz Yolunun Kapalı Olduğu - İtiraz Edilmesi Durumunda İtirazda Geçen Sürelerin Dava Açma Süresini Kesmeyeceği )"
11D6.D10.12.2001E. 2000/5692 K. 2001/6248"İMAR PLANINA İTİRAZ USULÜ ( Bir Aylık Askı Süresi İçinde veya Askı Süresinin Bitiminden İtibaren 60 Günlük İdari Dava Açma Süresi İçinde İtiraz Yoluna Başvurulabilmesi )
ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Askı Süresinin Son Gününü İzleyen 60 Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçinde İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ İÇERİSİNDE İTİRAZDA BULUNULABİLMESİ ( İmar Planına Karşı Askı İlan Süresi İçinde İtiraz Yoluna Başvurulmamış Olması - Dava Açma Süresinin Hesaplanması Usulü )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( İmar Planına Karşı Askı Süresi İçinde İtiraz Edilmeyip Dava Açma Süresi İçinde 2577 Sayılı Kanunun 11. Maddesine Göre İtiraz Yoluna Başvurulması Durumunda )"
11IDDGK1.12.2000E. 1999/111 K. 2000/1159"ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
İŞLEMİN ORTADAN KALKMAYACAĞI ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi )
İDARENİN ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen - Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )"
11IDDGK25.9.2000E. 2000/573 K. 2000/966"PARSELASYON İŞLEMİ AÇISINDAN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA DAVA AÇILMASI ( İmar Planının İptaline İlişkin İstemin Bu Aşamada İncelenme Olanağı Bulunmadığı - Parselasyon İşlemine İlişkin Bölümünün Süreaşımı Yönünden İmar Planına İlişkin Bölümünün İncelenmeksizin Reddi )
İMAR PLANININ İPTALİNE İLİŞKİN İSTEM ( İncelenme Olanağı Bulunmadığı - Parselasyon İşlemi Açısından Yasal Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Açılması )
SÜRE ( Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açılmasında - Sürenin Başlayacağı Tarih )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Parselasyon İşlemlerine Karşı - Sürenin Başlayacağı Tarih )"
11D7.D8.6.2000E. 1999/3613 K. 2000/1888"FON TAHAKKUKU ( Toplu Konut Fonu Tahakkuku - Davalarda Kesinleşen Hükümler Hakkında Tekrar Hüküm Verilemeyeceği - İlgilinin Yanıltılmamış Olması )
İTİRAZ EDEMEME ( Yanıltma Halinin sözkonusu Olmadığı Haller - Re'sen Toplu Konut Fonu Tahakkuku - Gümrük Muameleleri )
GÜMRÜK MUAMELELERİNDE TOPLU KONUT FONU TAHAKKUKU ( Yanıltma Halinin Sözkonusu Olmaması - İtiraz Edememe )"
11D7.D11.4.2000E. 1999/2675 K. 2000/1008"ÖDEME EMRİ ( Sundurma ve Antrepo İşletmelerine 109'uncu Madde Uyarınca Tebliğ Olunan - İdari İtiraz Yollarına Gidilemeyeceği Direkt Dava Açılabileceği )
SUNDURMA VE ANTREPOLARA KONULAN EŞYALAR ( Mağaza İşleten Şirket - Kaybolan Eşyalar/Tazminatın Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
ANTREPO VE SUNDURMALARA KONULAN EŞYALAR ( Mağaza İşleten Şirket - Kaybolan Eşyalar/Tazminatın Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
TAZMİNAT ( Sundurma ve Antrepo İşletmelerine 109'uncu Madde Uyarınca Tebliğ Olunan Ödeme Emri - İdari İtiraz Yollarının İşletilemeyeceği/Direkt Dava Açılabileceği )
İDARİ İTİRAZ YOLLARININ İŞLETİLEMEMESİ ( Sundurma ve Antrepo İşletmelerine 109'uncu Madde Uyarınca Tebliğ Olunan Ödeme Emri/Kaybolan Eşyalar Nedeniyle Tazminat - Direkt Dava Açılabileceği )
AMME ALACAĞI ( Sundurma ve Antrepo İşletmelerine 109'uncu Madde Uyarınca Tebliğ Olunan Ödeme Emri - İdari İtiraz Yollarının İşletilemeyeceği/Direkt Dava Açılabileceği"
11D7.D11.4.2000E. 1999/2507 K. 2000/1007"SUNDURMA VE ANTREPOLARA KONULAN EŞYALAR ( Gümrüğe Karşı Sorumlu Oldukları Belirtilen İşletmeler - Gümrük Vergi ve Resimlerinin Mükellefi Olmadıkları )
ANTREPO VE SUNDURMALARA KONULAN EŞYALAR ( Gümrüğe Karşı Sorumlu Oldukları Belirtilen İşletmeler - Gümrük Vergi ve Resimlerinin Mükellefi Olmadıkları )
GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİ ( Sundurma ve Antrepo İşletmelerine 109'uncu Madde Uyarınca Tebliğ Olunan İşlemlere - İdari İtiraz Yollarının İşletilemeyeceği )
İDARİ İTİRAZ YOLLARININ İŞLETİLEMEMESİ ( Gümrük Vergi ve Resimleri - Sundurma ve Antrepo İşletmelerine 109'uncu Madde Uyarınca Tebliğ Olunan İşlemler )"
11D8.D22.2.2000E. 1999/4726 K. 2000/1621"PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN BAŞVURU ( Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Davanın Açılmasına İlişkin Sürelerin Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
İDARİ İŞLEMLER ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Yapılan Duyurulardan Sonra İstekler Değerlendirilmek Suretiyle Halka İşlemler Oluşturulacağı - Davalarda Süre Durumunu Farklı Ele Almak Gereği )"
11D5.D27.1.2000E. 1999/6160 K. 2000/295"YURT DIŞI AYLIKLAR ( Eksik Ödenenin Talebi - 2577 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde Öngörülen İcra Tarihinin Son Aylık Ödemesinin Yapıldığı Tarih Olduğu )
İCRA TARİHİ ( 2577 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde Öngörülen/Son Aylık Ödemesinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Eksik Ödenen Yurt Dışı Aylıklarının Ödenmesi Davası )"
11IDDGK3.12.1999E. 1999/959 K. 1999/1189"SINAVIN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN GERİ ALINMASI ( Davacıya Ait Evrakların İadesine İlişkin Yazının Hangi Tarihte Davacıya Tebliğ Edildiğinin Anlaşılamaması )
TEBLİĞ TARİHİ ( Davacıya Ait Evrakların İadesine İlişkin Yazının Hangi Tarihte Davacıya Tebliğ Edildiğinin Anlaşılamaması )
SÜRE AŞIMI ( İdarece Davacıya Gönderilen Postanın Üzerinden Bir Yıl Beş Ay Gibi Uzun Süre Geçmesi Nedeniyle Davada Süre Aşımının Olduğunun Kabulü )"
11D11.D2.12.1999E. 1999/2427 K. 1999/4494"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin Otuz Gün Olması )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin Otuz Gün Olması )
İŞLEMİN KALDIRILMASI BAŞVURUSU ( Dava Açma Süresi İçinde İlgili Makama Yapılan Başvuru ile Dava Açma Süresinin Durması )"
11VDDGK26.11.1999E. 1999/166 K. 1999/493"DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Dava Açma Süresinin Geçirilmesi - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
SÜRE AŞIMININ TESBİTİ ( Düzeltme Başvurusunun Reddi - Dava Açma Süresinin Geçirilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Düzeltme Başvurusunun Reddi )"
11D6.D2.11.1999E. 1998/5181 K. 1999/5168"DEPREM NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Açma Süresi ve Başlangıcı )
DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Deprem Nedeniyle Hak Sahipliği Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebiyle Açılan Davada )
AFET NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİNE DAYANAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Deprem Nedeniyle Hak Sahipliği Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasının Açılmasında )
HAK SAHİPLİĞİNE DAYANAN BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASINDA DAVA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararlardan Dolayı )"
11VDDGK22.10.1999E. 1999/78 K. 1999/462"DAVA AÇMA SÜRESİ İÇERİSİNDE İDARİ YÖNDEN DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASI ( Dava Açma Süresini Durdurmayacağı - İdarenin Düzeltme Başvurusunu Reddetmiş Olması - Vergi Dava Açmada 30 günlük Sürenin Aşılmış Olması - Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( 30 Günlük Sürenin Aşılmış Olması - Vergi İdaresine Düzeltme İçin Başvurulması ve Başvurunun Reddi - Dava Açma Yasal Süresinin Uzamayacağı )
DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İdari Düzeltme Başvurusunun Reddi - Vergi Dava Açma Süresi Olan 30 Günlük Sürenin Aşılamayacağı - Mahkemece Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )"
11VDDGK24.9.1999E. 1999/38 K. 1999/404"DÜZELTME ŞİKAYET YOLUNA GİDİLMESİ ( Düzeltme ve Şikayet - Yasaların Yorumu Sonunda Çözümlenebilecek Uyuşmazlık )
VERGİLENDİRME VE HESAP HATALARI ( Düzeltme Şikayet Yoluna Başvurulması )"
11D8.D8.6.1999E. 1998/5045 K. 1999/3688"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Üst Makama Yapılan İtirazın Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı )
ÜST MAKAMA YAPILAN İTİRAZ ( Kademe İlerlemesinin Durması Hakkında-Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Hakkında Üst Makama Yapılan İtirazın Etkisi )"
11D6.D20.4.1999E. 1998/1839 K. 1999/2054"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İdarenin Başvuruya Süresinden Sonra Verdiği Yanıta Karşı Dava Açma Süresi )
SÜREAŞIMI ( İdarenin İmar Planı Değişikliğine İtiraz Başvurusuna Süresinden Sonra Verdiği Yanıta Karşı Açılacak Davada )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ BAŞVURUSUNA SÜRESİNDEN SONRA VERDİĞİ YANITA KARŞI AÇILACAK DAVA ( Süresinde Sayılıp Sayılmaması )"
11D11.D8.4.1999E. 1997/5042 K. 1999/1232"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödeme Emri - İşlemi Tesis Eden İdareye Başvurulup Altmış Günlük Sürenin Geçmesi )
SÜRE ( Dava Açmakta - Ödeme Emri/İşlemi Tesis Eden İdareye Başvurulup Altmış Günlük Sürenin Geçmesi )
ÖDEME EMRİ ( İşlemi Tesis Eden İdareye Başvurulup Altmış Günlük Sürenin Geçmesi - Dava Açma Süresi )"
11D8.D17.3.1999E. 1997/4627 K. 1999/1489"DÖNER SERMAYE PAYI VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Ortodonti Uzmanına Ödenecek Olan )
ORTODONTİ UZMANI ( Ödenecek Döner Sermaye Payı ve Özel Hizmet Tazminatı Oranı )
UZMAN HEKİMLERE ÖDENEN DÖNER SERMAYE PAYI VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Ortodonti Uzmanına da Uygulanacağı )"
11D3.D16.3.1999E. 1997/5123 K. 1999/1027"SÜRE AŞIMI ( Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu - Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
ZIMNEN RED ( Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzeltme ve Şikayet Başvurusuna 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açma Mecburiyeti - Süre Aşımı )
DÜZELTME VE ŞİKAYET BAŞVURUSUNA CEVAP VERİLMEMESİ ( 60 Günlük Bekleme Süresinde Cevap Verilmemesi - Zımnen Red - 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )"
11D7.D8.3.1999E. 1998/447 K. 1999/934"MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Şirket Aktifinde Kayıtlı Uçak - Beyanname Verilmemesi/Re'sen Tesbit Edilen Matrah Üzerinden Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku ve Yükümlüye İhbarı )
ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI UÇAK ( Beyanname Verilmemesi - Re'sen Tesbit Edilen Matrah Üzerinden Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku ve Yükümlüye İhbarı )
VERGİNİN ÖDEME EMRİ İLE TAKİBİ ( Şirket Aktifinde Kayıtlı Uçak/Beyanname Verilmemesi - Re'sen Tarhiyat/Yasal Sürede Dava Açma Yoluna Gidilmemesi )
SÜRESİNDE DAVA AÇMA YOLUNA GİDİLMEMESİ ( Re'sen Tesbit Edilen Matrah Üzerinden Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku ve Yükümlüye İhbarı - Ödeme Emri İle takip )
DÜZELTME TALEBİ ( Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan - Tahsilatı Durduracağı Yolunda Herhangi Bir Yasal Düzenleme Olmaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN DÜZELTME TALEBİ ( Tahsilatı Durduracağı Yolunda Herhangi Bir Yasal Düzenleme Olmaması )"
11D11.D25.2.1999E. 1997/2190 K. 1999/820"SÜRE ( Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan KDV İade Alacağı - Bir Kısmının Haksızlığından Bahisle Yapılan Tarhiyat Üzerine Dava Açılmasında )
KDV İADE ALACAĞI ( Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan - Bir Kısmının Haksızlığından Bahisle Yapılan Tarhiyat Üzerine Dava Açılmasında Süre )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan KDV İade Alacağı - Bir Kısmının Haksızlığından Bahisle Yapılan Tarhiyat )
TAŞIMACILIK İSTİSNASINDAN KAYNAKLANAN KDV İADE ALACAĞI ( Bir Kısmının Haksızlığından Bahisle Yapılan Tarhiyat Üzerine Dava Açılmasında Süre )
DÜZELTME BAŞVURUSUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNİ DURDURACAĞI HALLER"
11D6.D28.1.1999E. 1998/1346 K. 1999/470"YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( Kamu Yararı-Su Havzalarında Yapılaşmaya İmkan Tanınması )
KAMU YARARI ( Yönetmeliğin İptali - Su Havzalarında Yapılaşmaya İmkan Tanınması )
SU HAVZALARINDA YAPILAŞMAYA İMKAN VEREN YÖNETMELİK ( İptali-Kamu Yararı )"
11D10.D26.1.1999E. 1996/7325 K. 1999/106"İPTAL DAVASI ( Tapu Kütüğüne Düşülen Şerhin Terkinine İlişkin İşlem )
TAPU KÜTÜĞÜNE DÜŞÜLEN ŞERHİN TERKİNİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tapu Kütüğüne Düşülen Şerhin Terkinine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesinin Gerekmesi )"
11D4.D17.11.1998E. 1998/2746 K. 1998/4282"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan İdari Başvurunun Dava Açma Süresini Durdurmayacağı - Vergi ve Ceza İhbarnamelerine Yapılan İdari İtiraz )
İDARİ İTİRAZ ( Vergi ve Ceza İhbarnamelerine Yapılan İdari İtiraz - Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNE İDARİ İTİRAZ ( Dava Açma Süresini Durdurmayacağı - İdari İtiraz Edilmesi Durumunda 60 Günlük Süreden Sonra Şikayet Yoluyla Müracaat Gerektiği )"
11D6.D15.10.1998E. 1997/5279 K. 1998/4592"İPTAL DAVASI ( Davanın Taşınmaza İlişkin Nazım İmar Planının İptali İstemine İlişkin Olması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Danıştay ve İdare Mahkemelerinde Altmış Gün Olması )
SÜRENİN BAŞLANGICI ( İlan Gereken Düzenleyici İşlemlerde İlan Tarihi Diğer Durumlarda Cevap Verildiği veya Cevap Verme Süresinin Geçtiği Tarihten İtibaren Başlaması )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURU ( İdari İşlemin Kaldırılması-Geri Alınması-Değiştirilmesi veya Yeni İşlem Yapılmasının Üst Makamdan Yoksa İşlemi Yapmış Makamdan Dava Açma Süresi İçinde İstenebilmesi )"
11D7.D1.6.1998E. 1998/446 K. 1998/2032"FAİZİN NİTELİĞİ VE BUNA KARŞI BAŞVURULACAK YOL ( Gümrük Vergisine İşletilen )
GÜMRÜK VERGİSİNE FAİZ İŞLETİLMESİ ( Bu İşleme Karşı Başvurulacak Yol ve Zamanaşımı Süresi )
SÜREAŞIMI ( Gümrük Vergisine İşletilen Faize Karşı Açılacak Davada )"
11D7.D30.4.1998E. 1997/1328 K. 1998/1684"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Süresinde Dava Açılmamışsa Ek Tahakkuklara Karşı Yapılan Başvuruların Yeni Bir Dava Hakkı Tanımayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödeme Emrinin İptali )
EK TAHAKKUKLARA KARŞI YAPILAN BAŞVURULAR ( Süresinde İptali İstenmeyen Ödeme Emrinin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesine İmkan Tanımayacağı )"
11D4.D21.4.1998E. 1997/4648 K. 1998/1507"İPTAL VE TAM YARGI DAVASI ( İptal Davasının Temyizen Tetkiki Sonucuna Göre Tam Yargı Davası Açma Süresinde İdareye Başvuru Hakkı )
İDAREYE BAŞVURMA ( Tam Yargı Davası Açma Süresi İçinde )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tam Yargı Davası-İdareye Başvurma Hakkı )"
11IDDGK17.4.1998E. 1996/592 K. 1998/192"TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımının İdarenin Tazminat İstemini Reddettiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )
İNŞAATIN DURDURULMASI ( Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdare Aleyhine Açılan Dava )
İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN YIKILMASI ( Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdare Aleyhine Açılan Dava )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Tazminat için Başvurulup da İdarenin Bunu Reddettiği Tarihte Başlaması )"
11D6.D18.2.1998E. 1997/1582 K. 1998/893"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Taşınmazı da Kapsayan Parselasyon İşlemi ile Parselasyon İşlemine Yapılan İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
PARSELASYON İŞLEMİNE İTİRAZ ( Onay Tarihinden İtibaren Belediye Başkanlığınca Tespit Edilen İlan Yerlerinde Bir Ay Süreyle İlan Edilmesi Bu İlan Süresi İçinde Planlara İtiraz Edilebilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hâllerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Gün Olması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( İlan Gereken Düzenleyici İşlemlerde İlan Tarihini İzleyen Günden İlgili Makamlara Başvuruda Cevap Verildiği veya Cevap Verme Süresi Dolduğu Andan İtibaren ) "
11D5.D24.11.1997E. 1995/1209 K. 1997/2707"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ( İptal İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılacağı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE DAYANILARAK TESİS EDİLEN BİREYSEL İŞLEMLER ( İptal ve Tazminat İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılacağı )
İPTAL DAVASI ( Düzenleyici İşlemler ve Bunlara Dayanılarak Tesis Edilen Bireysel Düzenleyici İşlemler )
TAM YARGI DAVASI ( Bireysel Düzenleyici İşlemlerden Kaynaklanan Zararların Tazmini İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılması )
DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAKACAĞI DAVALAR ( Düzenleyici İşlemler ve Bunlara Dayanılarak Tesis Edilen Bireysel Düzenleyici İşlemler )"
11D7.D21.11.1997E. 1997/2994 K. 1997/4176"ÖDEME EMRİ ( İdari İtiraz Yoluna Başvurulup Başvurulamayacağı )
İDARİ İTİRAZ YOLU ( Ödeme Emrine Karşı Başvurulup Başvurulamayacağı-Başvurunun Reddinin Dava Açma Süresi Bakımından Sonuçları )
İDARİ BAŞVURUYA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR CEVAP VERİLMEMESİ ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödeme Emrine Karşı İdari İtiraz-İdari Başvuruya Olumlu veya Olumsuz Bir Cevap Verilmemiş Olması )"
11D5.D20.11.1997E. 1996/520 K. 1997/2699"GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ( Yurtdışı Görevine Giden Kişinin Ne Şekilde Gittiğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRME ( Yurtdışı Görevine Giden Kişinin Ne Şekilde Gittiğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yurtdışına Giden Kişiye Ödenmesi Gereken Ücret )"
11D7.D8.10.1997E. 1996/2397 K. 1997/3355"GÜMRÜKTE ZAYİ OLAN EŞYALAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Gümrükte Zayi Olan Eşyalar İçin Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
SUNDURMA VE ANTREPOLARDA ZAYİ OLAN EŞYALAR ( Tazminat İçin Doğrudan İdari Dava Açılabilmesi )
DOĞRUDAN İDARİ DAVA AÇILABİLMESİ ( Gümrükte Zayi Olan Eşyalar İçin Tazminat Talebi )"
11IDDGK3.10.1997E. 1997/246 K. 1997/445"İDARENİN ECRİMİSİL İSTEMİ ( Buna Karşı Dava Açma Süresi )
ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Dava Açma Süresinin Başlaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin Davalıya Tebliğinden İtibaren Başlaması )
TEBLİGAT ( Dava Açma Süresinin Başlaması )"
11D10.D23.6.1997E. 1997/311 K. 1997/2541"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzenleyici İşlemin Remi Gazetede Yayım Tarihinden Altmış Gün İçinde Dava Açılmazsa Yasa Yollarının Kapanmış Sayılması )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ( Remi Gazetede Yayım Tarihinden Altmış Gün İçinde Dava Açılmazsa Yasa Yollarının Kapanmış Sayılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK'nın Sosyal Yardım Zammı Ödenmesini Düzenleyen İşleminden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Çözümlenmesi )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( SSK'nın Düzenleyici İşleminden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Çözümlenmesi )"
11D8.D14.4.1997E. 1995/4473 K. 1997/1167"DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ( Kadrosu Sağlık Bakanlığında Olduğu Halde Tıp Fakültesi Hastanesinde Uzmanlık Eğitimi Yapan Doktorlara Ödenmesi Gereken Miktarın Belirlenmesi )
SAĞLIK BAKANLIĞI KADROSUNDA OLAN DOKTORUN TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YAPMASI ( Araştırma Görevlilerine Ödenen Döner Sermaye Katkı Payı Kadar Ödenmemesi )
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE ÖDENEN DÖNER SERMAYE ( Kadrosu Sağlık Bakanlığında Olan Doktora Araştırma Görevlilerine Ödenen Oran Üzerinden Pay Ödenmemesi )"
11D7.D19.3.1997E. 1995/7153 K. 1997/1188"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Tahakkuk Ettirilen Gümrük Vergisine Esas Değerin Fazla Olduğu Gerekçesiyle Yapılan )
GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKUNA ESAS ALINAN DEĞERİN FAZLA OLDUĞU GEREKÇESİYLE YAPILAN İTİRAZ ( İtirazın Karara Bağlanmasının Süreyle Sınırlı Olmaması )
SÜRE ŞARTI VE ZIMNEN REDDİN SÖZKONUSU OLMAMASI ( Gümrük Vergisi Tahakkukuna Esas Alınan Değerin Fazla Olduğu Gerekçesiyle Yapılan İtirazda )
ZIMNEN RED GEREKÇESİYLE DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Gümrük Vergisi Tahakkukuna İtirazda Karar Verilmesinin Süreyle Sınırlı Olmaması ve Zımnen Reddin Mümkün Olmaması )"
11D10.D11.3.1997E. 1995/476 K. 1997/803"ŞEKER FİYAT FARKI ( Tahsilinden İtibaren Yasal Sürede Açılmayan Davanın Süre Aşımından Reddi )
DAVA SÜRE AŞIMI ( Şeker Fiyat Farkının Tahsilinden İtibaren Yasal Sürede Açılmayan Dava )"
11D5.D24.12.1996E. 1994/4696 K. 1996/3995"ATAMA İŞLEMİNE KARŞI İTİRAZ BAŞVURUSU ( İtiraz Süresi İçinde Yapılan Sağlık Özrüne Dayalı Atama Başvurusunun Reddi - Atama Başvurusunun Reddine Dair İşlem ile Naklen Atama İşleminin Birlikte Dava Konusu Edilebileceği )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( Atama İşlemine Karşı İtiraz Başvurusu - Başvurunun Reddi - Naklen Atama İşlemi İle Birlikte Dava Konusu Edilebileceği )"
11D7.D16.9.1996E. 1995/5687 K. 1996/3083"GÜMRÜK VERGİSİ EK TAHAKKUKUNA KARŞI İTİRAZ VE DAVA PROSEDÜRÜ ( Gümrük Kanununun Uygulanacağı - Süre )
EK GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKU ( İtiraz ve Dava Prosedürü - Süre )
SÜRE ( Ek Gümrük Vergisi Tahakkukuna Karşı Yapılan İtirazın Reddi Nedeniyle Açılacak Davada )
İTİRAZIN ŞEKİL VE ŞARTLARI HAKKINDA UYGULANACAK KANUN MADDELERİ ( Ek Gümrük Vergisi Tahakkukuna İtirazda )"
11D9.D12.4.1996E. 1995/3087 K. 1996/1404"AMME ALACAĞI ( Ödeme Emri - Dava Açma Süresi )
ÖDEME EMRİ ( Amme Alacağı - Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Amme Alacağı - Ödeme Emri - Dava Açma Süresi )"
11D4.D21.12.1995E. 1995/1902 K. 1995/5748"ÖDEME EMRİ ( Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenmesi )
VERGİ BORCU NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( İdareye Başvurunun Dava Açsa Süresini Durdurmaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı İdareye Başvurunun Süreyi Durdurmaması )
İDAREYE BAŞVURU ( Vergi Borcu Nedeniyle )"
11D6.D13.12.1995E. 1995/1682 K. 1995/5045"TAM YARGI DAVASINDA SÜRE BAŞLANGICI ( Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İdareye Karşı Açılan )
MAHKEME KARARININ İLGİLİ İDARECE YERİNE GETİRİLMEMESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA TARİHİ ( Mahkeme Kararının İlgili İdarece Yerine Getirilmemesine Dayalı Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMA TARİHİ ( Mahkeme Kararını Yerine Getirmeyen İdareye Karşı )"
11IDDGK13.10.1995E. 1995/204 K. 1995/722"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlgililere Üst Makamın Cevabını Beklemek İçin Yalnızca 60 Günlük Süre Tanındığı - Süre Geçtikten Sonra Yapılacak Yeni Başvuruların İlgililere Yeniden Dava Açma Hakkı Sağlamadığı )
SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İDAREYE YAPILACAK YENİ BAŞVURULAR ( İlgililere Yeniden Dava Açma Hakkı Sağlamadığı - İlgililere Üst Makamın Cevabını Beklemek İçin Yalnızca 60 Günlük Süre Tanındığı )
İDAREYE YAPILACAK YENİ BAŞVURULAR ( Süre Geçtikten Sonra/İlgililere Yeniden Dava Açma Hakkı Sağlamadığı - İlgililere Üst Makamın Cevabını Beklemek İçin Yalnızca 60 Günlük Süre Tanındığı )"
11D5.D26.6.1995E. 1992/1623 K. 1995/2335"ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN YENİDEN YAPILACAK İNTİBAKLARI ( Nasıl Yapılacağı-Olumsuz Hizmet Yılları )
İNTİBAK İŞLEMİ ( Olumsuz Sicil Nedeniyle Bir Yılın Değerlendirme Dışı Bırakılmış Olması )
OLUMSUZ SİCİL ( Yeniden İntibakın Yapılmasında Bir Yılın Değerlendirme Dışı Bırakılmış Olması )"
11D5.D31.5.1995E. 1992/2782 K. 1995/1957"657 SAYILI YASAYA TABİ OLMAYAN KAMU ÇALIŞANI ( Kazanılmış Hak Aylığının Tesbitine Gerek Olmaması )
KAMU ÇALIŞANI ( 657 Sayılı Yasaya Tabi Olmayan Kamu Çalışanı - Kazanılmış Hak Aylığının Tesbitine Gerek Olmaması )"
11D5.D26.4.1995E. 1992/1602 K. 1995/1580"KONU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVALAR ( Dava Yeni Tesis Edilen İdari İşleme Karşı Açılmışsa Esasının İncelenmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Tesis Edilen Yeni İşleme Karşı Açılan Davanın Önceki Davanın Konu ve Sebebiyle Aynı Olduğu Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
İDARENİN AYNI KONUDA TESİS ETTİĞİ YENİ İŞLEM ( Son İdari İşleme Karşı Açılan Davanın Daha Önce Reddedilen Davayla Aynı Olduğu Sebebiyle Reddedilemeyeceği )"
11D8.D3.4.1995E. 1994/1849 K. 1995/1009"TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Sağlık Bakanlığının Aynı Durumda Bulunan Personeline Ödenen Nöbet Tazminatının Ödenmesi )
NÖBET TAZMİNATI ( Tıpta Uzmanlık Öğrenimi Gören Araştırma Görevlisine Ödenmesi )
TAM YARGI DAVASI ( Süreler Geçtikten Sonra Açılması )"
11D8.D1.2.1995E. 1994/3716 K. 1995/297"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YAPAN VE FAKÜLTE UYGULAMA HASTANESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN HEKİM ( Nöbet Ücretinin Emsal Personel Ücretine Göre Tesbiti )
NÖBET ÜCRETİNİN EMSAL PERSONELE GÖRE TESBİTİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Fakülte Uygulama Hastanesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Hekimin )
TIP FAKÜLTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HEKİM OLARAK ÇALIŞAN VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YAPAN KİŞİ ( Nöbet Ücretinin Emsal Personel Ücretine Göre Tesbiti )
SÜRE ( Tam Yargı Davasının Açılmasında )
TAM YARGI DAVASI ( Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanması )"
11D8.D25.1.1995E. 1994/1223 K. 1995/174"İLÇE İDARE KURULU KARARI ( İki Köy Arasındaki Sınırı Belirlemeye İlişkin Olması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( İlçe İdare Kurulu Kararı )
İDARİ DAVA KONUSU ( İlçe İdare Kurulu Kararı )"
11D7.D20.1.1995E. 1992/7719 K. 1995/83"DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Şikayet Yoluna Başvurulabileceği - Düzeltme Talebinin Reddi )
DÜZELTME TALEBİNİN REDDOLUNMASI ( Şikayet Yoluna Başvurulabileceği )
ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURULMA HAKKI ( Düzeltme Talebinin Reddolunması )"
11D8.D1.6.1994E. 1993/1657 K. 1994/1646"NOTERLİK HİZMETİ ( Kamu Hizmeti Olduğu - Bir Şeyin veya Bir Yerin Hal ve Şeklini Kıymetini İlgili Şahısların Kimlik ve İfadelerini Tesbit Etmekle görevli Oldukları/Cezai ve İdari Davalarda Tespit İşlemi Yapamayacakları )
NOTER ( Aracılığı İle İdari Mercilere Başvurunun Mümkün Olduğu - Suç İhbarında Cezai ve İdari Davalarda Delil Toplama ve Tespit İşlemlerini Yapamayacağı )
TESPİT ( Suç İhbarında Delilleri Savcının Toplayacağı/Ceza ve İdari Davalarda Delillerin Toplanması Gerekli Olanların Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
NOTERİN TESPİT İŞLEMİ ( Cezai ve İdari Davalarda Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Verilmiş Bir Görev Bulunmadığı/Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Suç İhbarında Cumhuriyet Savcısı/Cezai ve İdari Davalarda Yargı Mercilerinin Yetkili Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURU ( Haklarında Davaya Konu Olabilecek İşlem veya Eylemin Yapılması İçin - Doğrudan Yapılabileceği Gibi Vekil veya Noter Aracılığı İle de Mümkün Olduğu/Şekil ve Şartlarının Belirtilmediği )"
11D4.D2.3.1994E. 1993/1302 K. 1994/1296"İHTİYATİ HACİZ ( Haczin Uygulanması Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İhtiyati Haciz Nedenine İtiraz Etmesi )
İTİRAZ ( İhtiyati Hacze Karşı )"
11D7.D27.9.1993E. 1990/4037 K. 1993/3742"ÖDEME EMRİNİN KALDIRILMASI ( Dava Açma Süresini Durdurmaması yada Kesmemesi )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMAMASI ( Ödeme Emrinin Kaldırılması İstemi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yükümlüye Gönderilen Ödeme Emri )"
11VDDGK18.6.1993E. 1992/301 K. 1993/74"VERGİ DAİRESİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMAKTADA ZAMANAŞIMI ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Vergi Dairesine Tazminat Davası Açmakta )
İDARENİN VERGİ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARI YERİNE GETİRMEMESİ ( Tazminat Davası Açmakta Süre )
VERGİ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Vergi Dairesine Tazminat Davası Açmakta Süre )
TAZMİNAT DAVASI AÇMAKTA SÜRE ( Vergi Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Vergi Dairesine )
İDARECE YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tazminat Davası - Borçlar Kanunundaki Sürenin Uygulanması )"
11IDDGK9.4.1993E. 1993/81 K. 1993/103"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVA AÇMA SÜRESİ ( Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesi )
SÜRE ( İlgililerin Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesini İptal Davası )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İŞLEMDEN HABERDAR OLDUKLARI TARİHTEN İTİBAREN DAVA AÇMALARI ( Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesi )
YENİ BİR İŞLEM TESİSİ VE AYRI BİR DAVA KONUSU OLUŞTURACAK BAŞVURU ( Süre - Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesi )
SÜRE ( Yeni Bir İşlem Tesisi ve Ayrı Bir Dava Konusu Oluşturacak Başvuru - Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesi )
VEKİLİN YENİ İŞLEMİ DURUŞMADA ÖĞRENMESİ ( Dava Açmakta Süre Başlangıcı )"
11D5.D10.3.1993E. 1990/1550 K. 1933/1104"AÇIKTAN ATAMA İSTEMİ ( Görevden Çekilmiş Sayılmaya İlişkin İşlemin İptali Kararının Tebliğinden Çok Sonra Yapılan Başvuru )
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Kararın Tebliğinden Çok Sonra Yapılan Atama İsteminin Açıktan Atama İstemi Niteliğinde Olduğu )
İPTAL KARARININ TEBLİĞİNDEN ÇOK SONRA YAPILAN ATANMA İSTEMİ ( Açıktan Atama İstemi Niteliğinde Olması )"
11D7.D9.3.1993E. 1990/4163 K. 1993/923"YÖNETİM KURULU ÜYESİ ORTAĞIN ŞAHSİ MAL VARLIĞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şirketin Borçları İçin Tescil Talebinde Bulunulmuş Olması - Yönetim Kurulu Üyesinin Haczin Kaldırılması Talebinin Yerine Getirilmesi Gerektiği )
TECİL TALEBİNDE BULUNMA ( Şirket Borçları İçin Tecil Talebinde Bulunulmuş Olması - Şirket Ortağının Mallarına Konulan Haczin Kaldırma Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
HACİZ İŞLEMİNİN KALDIRILMASI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Mal Varlığına Konulan Haczin Kaldırılma Talebi - Şirket Borçları İçin Tecil Talebinde Bulunulmuş Olması - Haczin Kaldırılması Gerektiği )"
11D5.D24.2.1993E. 1991/3180 K. 1993/798"İDARENİN TAKDİRİ DAHİLİNDE OLAN KONULAR ( İdarenin Yargı Kararıyla Yükümlü Tutulamayacağı-Sınavı Kazanan Kişinin Yedi Yıl Sonra Müracaatta Bulunması )
PERSONEL ALIM SINAVINI KAZANAN KİŞİNİN UZUN SÜRE BAŞVURUDA BULUNMAMASI ( Yapılan Müracaatı Kabul Yetkisinin İdarenin Takdirinde Olduğu )
GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ OLMASI NEDENİYLE GÖREVE ALINMAMA ( Yedi Yıl Sonra Yapılan Müracaatı Kabul Edip Etmemenin İdarenin Takdirinde Olduğu )"
11D5.D15.2.1993E. 1992/2537 K. 1993/596"TAM YARGI DAVALARININ AÇILMASI ( Dava Açma Yöntemi - Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA YÖNTEMİ VE SÜRESİ ( Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süre ve Yöntemi )
SÜRE ( Tam Yargı Davalarında Açılma Süresi - Dava Açma Yöntemi )"
11D5.D22.12.1992E. 1990/2570 K. 1992/3764"İŞLEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN ÜST MAKAMA BAŞVURMA ( Cevap Verilmemesi Nedeniyle Açılan Davanın Reddinden Sonra Cevap Verilmesinin Yeni Bir Hak Tanımaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşlemin Düzeltilmesi İçin Yapılan İdari Başvuruya Normal Süreden Sonra Cevap Verilmesinin Yeni Bir Dava Hakkı Tanımaması )
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ÖĞRETMENLERİN BEKLEME SÜRESİ OLMAKSIZIN ATANMASI ( İlgili Madde Hükmünden İkinci Kez Yararlanılamayacağı )"
11D8.D1.12.1992E. 1991/2017 K. 1992/3161"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KARARI ÜZERİNE AÇILAN TAM YARGI DAVASI ( İdareye Başvurulması Önkoşulunun Bulunmaması )
İDAREYE BAŞVURMA ÖNKOŞULUNUN BULUNMAMASI ( İdari İşlemin İptali Kararı Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında )
TAM YARGI DAVASINDA İDAREYE BAŞVURU ÖNKOŞULU BULUNMAMASI ( İşlemin İptali Kararı Üzerine Açılan )
DİSİPLİN CEZASININ AFFI ( Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında İdareye Başvuru Önkoşulu Aranmaması )"
11D5.D7.5.1992E. 1991/2299 K. 1992/1346"İDARİ YARGIDA AÇILMASI GEREKEN DAVANIN ADLİ YARGIDA AÇILMASI ( Görevsizlik Kararı Üzerine Hangi Sürede İdari Yargıda Dava Açılabileceği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevsizlik Kararı Üzerine Otuz Gün İçinde Görevli Yargı Yerine Başvurulmamış Olması )
GÖREVSİZLİK KARARINDAN SONRA BAŞVURU SÜRESİ ( Otuz GÜnlük Süre Dolsa da İdari Dava Açma Süresi İçinde Davanın Açılabileceği )"
11D8.D25.3.1992E. 1992/556 K. 1992/519"ARA KARARDAKİ SÜRE ( Süre Beklenmeden Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
İTİRAZI KANITLAYAN BELGE ( Mahkemece Ara Karardaki Sürenin Beklenmemesi )"
11D10.D10.12.1991E. 1991/235 K. 1991/3727"İDARİ İŞLEMİN GERİ ALINMASI
İDARENİN AÇIKÇA HATAYA DÜŞEREK KURDUĞU İŞLEM SÜRE KAYDINA BAĞLI OLMAKSIZIN İDARECE GERİ ALINABİLİR
BELEDİYELERİN GÖREVLERİ ( Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Belediyenin Görevleri Arasında Değildir )
HUKUKA AYKIRI İŞLEM ( İşlemin Süre Kaydına Bağlı Olmadan İdarece Geri Alınması )"
11VDDGK8.11.1991E. 1991/2 K. 1991/98"DÜZELTME ( Bir İdari İşlemin Değiştirilmesi ya da Kaldırılması İstemi - 60 Günlük Süre )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzeltme Süresi - İdareye Yapılan Başvuruya Cevap Vermemesi )"
11D9.D22.3.1990E. 1988/1903 K. 1990/1062"BELEDİYE TARİFELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Alacağın Geç Tahsili Nedeniyle Faiz İsteminde Adli Yargının Görevi )
TARİFELERE AİT UYUŞMAZLIKLAR ( Belediye Tarifelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümlenmesi )
ALACAĞIN GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz İstemi - Belediyelerce Yapılan Tarifelere Ait Uyuşmazlıklar - Adli Yargının Görev Alanı )"
11D6.D26.2.1990E. 1988/833 K. 1990/166"İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ İŞLEMİNE KARŞI VALİLİĞE İTİRAZ ( Dava Zamanaşımının Durmaması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMAMASI ( İnşaat Ruhsatının İptali İşlemine Karşı Valiliğe İtiraz Edilmiş Olması )
VALİLİĞE İTİRAZIN GEÇERSİZ OLMASI ( Belediyece İnşaat Ruhsatının İptali Kararına Karşı )
BELEDİYECE İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ KARARI ( Valiliğe Yapılan İtirazın Zamanaşımı Süresinin İşlemesine Etkisi )"

BİM

11İSTANBULBİM-3D28.3.2017E. 2017/444 K. 2017/514"GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNUN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Geçici Görevinin 2011 Yılı Ağustos Ayında Sona Erdiği ve Davacının Geçici Görev Yolluğu Almadığından En Son Bu Tarihte Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiği/Sona Erme Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde veya Bu Süre İçinde İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddilen Davanın İstanbul BİM'nce Kesin Olarak Reddedildiği/İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici Görevin Sona Erme Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde veya Bu Süre İçinde İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddilen Davanın İstanbul BİM'nce Kesin Olarak Reddedildiği/İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
İSTİNAF TALEBİ İLE İLGİLİ KESİN KARAR VERİLMESİ ( Karara Karşı Davacı Tarafından Yapılan İstinaf Talebinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesince Kesin Olarak Reddedildiği - İstinaf Başvurusunun Kesin Olarak Reddedilmesi ve Karar Düzeltme Yolunun Mevcut Olmaması Karşısında Davacının Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesi Olanaklı Olmadığından Davacı Tarafça Yapılan İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
KESİN KARARA KARŞI KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Karar Düzeltme Yolunun Mevcut Olmadığı - Karara Karşı Davacı Tarafından Yapılan İstinaf Talebinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesince Kesin Olarak Reddedildiği/Davacı Tarafça Yapılan İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"

Madde 12

YARGITAY

12Y4.HD11.6.2012E. 2011/9360 K. 2012/10082"ŞEHİRİÇİ YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SIRASINDA TELEKOM KABLOLARINA ZARAR VERİLMESİ ( Tam Yargı Davası - Hizmet Kusuru Niteliğinde Olup İdareye Karşı İdari Yargıda Açılacak Tam Yargı Davasını Konusu Olabileceği )
TAM YARGI DAVASI ( Yol Yapım Bakım Onarım İşleri İyileştirme İşleri ve Denetlenmesi Görevinin Belediyeye Ait Olduğu - Bu Görevlerin Gereği Gibi Yerine Getirilmemesinin Hizmet Kusuru Oluşturduğu Doğan Zararların Tam Yargı Davasında Talebi Gereği )
HİZMET KUSURU ( Yol Yapım Bakım ve Onarım İşleri - Kamu Hizmeti Kapsamındaki Görevin Gereği Gibi Yerine Getirilmemesinin Hizmet Kusuru Niteliğinde Olduğu )"
12YHGK14.11.2007E. 2007/1-854 K. 2007/846"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İmar Parsellerinin Dayanağının Ortadan Kalktığı - Yolsuz Tescilin Sicilden Terkini İstekli Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerekeceği )
YOLSUZ TESCİLİN SİCİLDEN TERKİNİ ( Tapu İptali ve Tescil - İmar Parsellerinin Dayanağının Ortadan Kalktığı/Sicilde Mevcut İmar Parsellerine İlişkin Kayıtların Yolsuz Sicil Niteliğine Dönüştüğü/Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerekeceği )
YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI ( İmar Parsellerinin Dayanağının Ortadan Kalktığı - Yolsuz Tescilin Sicilden Terkini İstekli Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerekeceği )
İDARİ / ADLİ YARGI ( İmar Parsellerinin Dayanağının Ortadan Kalktığı - Yolsuz Tescilin Sicilden Terkini İstekli Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerekeceği/Tapu İptali ve Tescili )
İMAR PARSELLERİNİN DAYANAĞININ ORTADAN KALKMASI ( Sicilde Mevcut İmar Parsellerine İlişkin Kayıtların Yolsuz Sicil Niteliğine Dönüştüğü - Yolsuz Tescilin Sicilden Terkini İstekli Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerekeceği )"
12Y4.HD19.9.2005E. 2004/13941 K. 2005/9378"BAHÇE DUVARI RUHSATI VERİLMEMESİ VE ESKİ BAHÇE DUVARININ YIKILMASI ( Encümen Kararlarına Dayalı Olarak Açılan Davada Belediye Başkanlığının da Davalı Olarak Gösterilmesi - Belediye Başkanlığı Hakkında Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Bakımından Reddi Gereği )
BELEDİYEYE KARŞI ADLİ YARGIDA DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Bahçe Duvarı Ruhsatı Verilmemesi ve Eski Bahçe Duvarının Yıkılmasıyla İlgili Encümen Kararlarına Dayalı Olarak Açılan Manevi Tazminat Davası )
İDARİ NİTELİKTE EYLEM ( Encümen Kararlarına Dayalı Olarak Açılan Davada Belediye Başkanlığının da Davalı Olarak Gösterilmesi - Belediye Başkanlığı Hakkında Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Bakımından Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bahçe Duvarı Ruhsatı Verilmemesi ve Eski Bahçe Duvarının Yıkılmasıyla İlgili Encümen Kararlarına Dayalı Olarak Açılan - Belediye Başkanlığının da Davalı Olarak Gösterilmesi/Yargı Yolu Bakımından Reddi Gereği )
TAM YARGI DAVASI AÇILMASI GEREĞİ ( İdari Nitelikteki Eylemler Nedeniyle Meydana Gelen Zararlardan Dolayı - Adli Yargıda Belediye Başkanlığı Hakkında Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Bakımından Reddi Gereği )"
12Y1.HD27.1.2005E. 2004/14677 K. 2005/468"İMAR UYGULAMASININ İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ ( Kadastral Parsele Geri Dönülmesi Talebi - Uygulama Olanaksızlığının İdare Mahkemesi Kararının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
İDARE MAHKEMESİNİN ŞÜYULANDIRMA İŞLEMİNİ İPTAL ETMESİ ( Kadastral Parsele Geri Dönülmesi Talebinin Kabulü ve Tapunun Bu Surette İhyası Gereği )
KADASTRAL PARSELE GERİ DÖNÜLMESİ VE TAPUNUN BU SURETTE İHYASI GEREĞİ ( İdare Mahkemesince Şüyulandırma İşleminin İptal Edilmiş Olması )
ŞÜYULANDIRMA İŞLEMİNİN İDARE MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Kadastral Parsele Geri Dönülmesi Talebi - Uygulama İmkansızlığının İdare Mahkemesi Kararının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )"
12Y1.HD17.3.2004E. 2004/2524 K. 2004/3027"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Parsellerinin Oluşmasına Dayanak Teşkil Eden İdari Kararların İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Ortadan Kalkması Üzerine İmar Öncesi Kadastral Hak Durumunun Geri Döneceği - Dava Konusu İmar Parsellerinin Belediye Meclis Kararı Olmadan Davalı Kooperatife Temlik Edilemeyeceği )
YOLSUZ TESCİL ( Hukuki Dayanağı Olmayan ve Yolsuz Tescil Niteliğini Taşıyan İmar Parsellerinin Tapudaki Kaydının İptali ile İmar Öncesi Kadastral Parsele Dönüştürülmesinin Gerekmesi - Tapu İptal ve Tescil Davası )
İMAR ÖNCESİ KADASTRAL HAK DURUMU ( İmar Parsellerinin Oluşmasına Dayanak Teşkil Eden İdari Kararların İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Ortadan Kalkması Üzerine İmar Öncesi Kadastral Hak Durumunun Geri Döneceği - Tapu İptal ve Tescil Davası )
İMAR PARSELİ ( İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği Anlaşıldığından İdari Karar Öncesi Hak Durumuna Geri Dönülmesi - Tapu İptal ve Tescil Davası )
İDARİ KARAR ( İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği Anlaşıldığından İdari Karar Öncesi Hak Durumuna Geri Dönülmesi - Tapu İptal ve Tescil Davası )"
12Y1.HD4.3.2004E. 2004/1677 K. 2004/2262"İMAR PARSELLERİNİN İPTALİ İLE ESKİ HALE İADESİ ( Parsellerin Dayanağını Oluşturan İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edildiğini Tescilinin Dayanaksız Kaldığı Gözetilerek Davanın Kabulü Gereği )
PARSELLERİN DAYANAĞINI OLUŞTURAN İDARİ KARAR ( İdari Yargı Yerinde İptal Edildiğini Tescilinin Dayanaksız Kaldığı Gözetilerek Davanın Kabulü Gereği - İmar Parsellerinin İptali İle Kaydın Eski Hale Getirilmesi İsteği )
HUSUMET ( İmar Parsellerinin İptali İle Kaydın Eski Hale Getirilmesi İsteği - Tapu Sicil Müdürlüğü Hakkındaki Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olduğu )"
12YHGK21.1.2004E. 2004/1-5 K. 2004/15"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Toplulaştırmaya Yönelik İdari İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Davanın Dinlenebilme Olanağı Bulunmadığı )
TOPLULAŞTIRMA İLE OLUŞAN SİCİL ( İdari İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Tapu İptali ve Tescil Davasının Dinlenebilme Olanağı Bulunmadığı )
İDARİ İŞLEM ( Toplulaştırmaya Yönelik - İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Tapu İptali ve Tescil Davasının Dinlenebilme Olanağı Bulunmadığı )"
12Y13.HD19.1.2004E. 2003/11064 K. 2004/182"HARİCİ SATIŞ ŞÖZLEŞMESİ ( İfanın İmkansız Hale Gelmesi - Davacının Taşınmazın Dava Tarihideki İkame Değerini Değil Ödediği Paranın İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Değerini İsteyebileceği )
İFANIN İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Harici Satış Sözleşmesi - Davacının Taşınmazın Dava Tarihideki İkame Değerini Değil Ödediği Paranın İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Değerini İsteyebileceği )
İDARİ YARGI KARARLARI ( Geriye Yürüdüğü İçin Muris Adına Yapılan Daire Tahsisi İşlemi İptal Edilmekle Yapıldığı Andan İtibaren Geçersiz Olduğu - Harici Satış Sözleşmesi/İfanın İmkansız Hale Gelmesi )"
12Y1.HD16.12.2003E. 2003/11650 K. 2003/13565"TAPU İPTAL DAVASI ( Encümen Kararına Dayalı İdari İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Tapu İptal Davasının Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Taşınmazın Belediye Encümen Kararına Dayalı Olarak İmar Şuyulandırma İşlemi Sonucu Oluştuğunun Anlaşılması )
ENCÜMEN KARARI ( Encümen Kararına Dayalı İdari İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Tapu İptal Davasının Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
İDARİ İŞLEM ( Encümen Kararına Dayalı İdari İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Tapu İptal Davasının Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
İDARİ YARGI ( Encümen Kararına Dayalı İdari İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Tapu İptal Davasının Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
İPTAL ( Encümen Kararına Dayalı İdari İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Tapu İptal Davasının Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )"
12Y1.HD29.9.2003E. 2003/8896 K. 2003/9721"İMAR PARSELİ ( İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği Anlaşıldığından İdari Karar Öncesi Hak Durumuna Geri Dönülmesi )
İDARİ KARAR ( İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği Anlaşıldığından İdari Karar Öncesi Hak Durumuna Geri Dönülmesi )
İPTAL EDİLME ( İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği Anlaşıldığından İdari Karar Öncesi Hak Durumuna Geri Dönülmesi )
İMAR ÖNCESİ HAK DURUMU ( İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği Anlaşıldığından İdari Karar Öncesi Hak Durumuna Geri Dönülmesi )
KADASTROL PARSEL ( İdari Karar Öncesi Hak Durumuna Geri Dönülmesinin İstenilebilmesinin İmar Dayanağı Yapılan Kadastral Parselde Hak Sahibi Olunmasına Bağlı Olması )
HAK SAHİBİ OLMA ( İdari Karar Öncesi Hak Durumuna Geri Dönülmesinin İstenilebilmesinin İmar Dayanağı Yapılan Kadastral Parselde Hak Sahibi Olunmasına Bağlı Olması )
SIFAT ( Söz Konusu Davanın Sıfat Yokluğundan Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
12Y19.HD23.9.2003E. 2003/6292 K. 2003/8675"TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Kusuru Sonucu Trafik Kazası Nedeniyle Uğramış Olduğu Zararın Tazmini Talebi )
İDARİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARARLAR ( İdarenin Kusurundan Doğan Zararlar İdari Karar ve Eylemlerden Doğan Zararlar Niteliğinde Olduğundan Ödetilmesi İsteklerinin Tam Yargı Davasının Oluşturması )
TAM YARGI DAVASI ( İdarenin Kusurundan Doğan Zararlar İdari Karar ve Eylemlerden Doğan Zararlar Niteliğinde Olduğundan Ödetilmesi İsteklerinin Tam Yargı Davasının Konusunu Oluşturması )
İDARİ KARAR VE EYLEMLER ( Bir Kamu Tesisinin Gerek Yapılmasındaki Gerekse Kullanılması veya Muhafazasındaki Kusurdan Doğan Zararlar İdari Karar ve Eylemler Sayılması )"
12Y1.HD22.9.2003E. 2003/8311 K. 2003/9302"ENCÜMEN KARARI ( İmar Parsellerini Oluşturan İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Davanın Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
İMAR PARSELLERİ ( İmar Parsellerini Oluşturan İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Davanın Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
İDARİ YARGI ( İmar Parsellerini Oluşturan İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Davanın Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
İPTAL ( İmar Parsellerini Oluşturan İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Davanın Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
DAVANIN DİNLENMESİ ( Dinlenme Olanağı Bulunmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
RET KARARI ( Dinlenme Olanağı Bulunmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
GÖREVSİZLİK ( Dinlenme Olanağı Bulunmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )"
12Y11.HD22.5.2003E. 2002/12752 K. 2003/5333"SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT ( Hizmet Kusuru - Zarar Sorumlusuna Karşı Tazminat Davasının İdari Yargıda Açılması Gereği )
BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA BULUNAN KARAYOLLARI ( Bakım ve Onarım Görevinin Belediyeye Ait Olduğu - Mecburi Kamu Görevi Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar Hizmet Kusuru Sayıldığından Tazminat Davasının İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
HİZMET KUSURU ( Mecburi Kamu Görevi Dolayısıyla Meydana Gelen Zarar - Hizmet Kusuru/İdari Yargı )
YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI ( Belediyenin Sorumluluğunda Bulunan Karayolundan Kaynaklanan Zararın Tazmini - Mecburi Kamu Görevi Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar Hizmet Kusuru Sayıldığından Tazminat Davasının İdari Yargıda Görülmesi Gereği )"
12Y5.HD16.4.2002E. 2002/2266 K. 2002/9195"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA YAPILAN ŞUYULANDIRMA ( Encümen Kararıyla Verilen Taşınmazdan Kaynaklanan İhtilaf-Yargı Yolu )
İDARİ İŞLEM ( İmar Uygulaması Sırasında Yapılan Şuyulandırma Nedeniyle Taşınmaz Verilmesi-İlgili Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi )
TAM YARGI DAVASI ( İmar Uygulaması Sırasında Yapılan Şuyulandırma Nedeniyle Verilen Taşınmaz Bedelinden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
GÖREV ( İmar Uygulaması Sırasında Yapılan Şuyulandırma Nedeniyle Verilen Taşınmaz Bedelinden Kaynaklanan Uyuşmazlık )"
12Y13.HD24.1.2002E. 2002/376 K. 2002/611"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Bakanlığın Danıştayca İptal Edilen Genelgesi Uyarınca Ödenen Bedelin İadesi İçin Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İDARİ İŞLEMİN YARGILAMA SIRASINDA İDARİ YARGICA İPTAL EDİLMESİ ( Davanın O İdari İşlemin Öngördüğü Hukuki Çerçevede Değerlendirilip Sonuçlandırılmasına Hukuken Olanak Olmaması )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN GERİYE YÜRÜMESİ ( Davanın O İdari İşlemin Öngördüğü Hukuki Çerçevede Değerlendirilip Sonuçlandırılmasına Hukuken Olanak Olmaması Nedeniyle )"
12Y13.HD30.9.1999E. 1999/7094 K. 1999/6850"FAZLA TAHSİL EDİLEN BEDELİN İADESİ ( Doğalgaz Faturalarından Alınan Fazla Paranın İadesi Talebi )
DOĞALGAZ FATURALARINDAN ALINAN FAZLA PARALARIN İADESİ TALEBİ ( Bakanlık Genelgesinin İdare Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiş Olması )
DANIŞTAYIN İPTAL KARARLARI ( Kararların Geriye Etkili Olması Nedeniyle Doğalgaz Faturalarından Alınan Fazla Paraların İadesi Davasının Reddi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Haksız Olarak Dava Açan Tarafa Yüklenmesinin Gerekmesi )"
12Y15.HD17.6.1997E. 1997/2847 K. 1997/3122"TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesinin Feshinin Haksız Olması )
İHALENİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkemenin İdari Yargı Olması )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ MAHKEME OLMASI ( İhalenin İptali Davasında )
ESER SÖZLEŞMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Adli Yargının Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Eser Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Adli Yargının Görevli Olması )"

DANIŞTAY

12IDDGK28.12.2016E. 2015/1605 K. 2016/3789"KAÇAKÇILIK NEDENİYLE ARACIN MÜSADERE ALTINA ALINMASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kolluk Güçlerince Yapılan Muhafaza Altına Alma İşleminin Ancak Yargı Mercilerince Verilecek Müsadere Kararı ile Kesinleşeceği - Dava Açma Süresinin Müsadere Karar Tarihi ile Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kaçakçılık Nedeniyle Kolluk Kuvvetlerince Aracın Muhafaza Altına Alınması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılan Tam Yargı Davasının Muhafaza Altına Alınma Tarihi Esas Alınarak Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu - Müsadere İşlemi Mahkeme Kararı ile Kesinleşeceğinden Dava Açma Tarihinin Mahkeme Kararına Göre Belirlenmesi Gereği )"
12D10.D21.3.2016E. 2013/5175 K. 2016/1543"HİZMET KUSURU NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ (Kamu Görevlisinin Suç Niteliğindeki Eyleminin İdarece Yürütülen Hizmetten Soyutlanamayacağı - Zanlının Emniyet Müdürlüğü Binasının Yedinci Katında Gözaltında Bulunduğu Sırada Percereden Kaçmak İçin Atlarken Düşüp Ölmesi Sonucu Meydana Gelen Zararın Hizmet Kusuruna Dayandığı Tazmini Gereği)
ZANLININ GÖZALTINDA BULUNDUĞU SIRADA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN PENCERESİNDEN ATLAYARAK DÜŞÜP ÖLMESİ (Görevli Polisin Ceza Soruşturması Sonucu Hapis Cezasına Çarptırılması ve İdarenin Percereyi Korkulukla Kapatmamakla Kusurlu Olduğu - Gözaltı Esnasında Emniyet Müdürlüğü Penceresinden Atlayarak Düşen Zanlının Yakınlarının Tazminat İsteminin Kabulü Gereği)
KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇ NİTELİĞİNDEKİ EYLEMİ (İdarece Yürütülen Hizmetten Soyutlanamayacağı - Zanlının Gözaltında Bulunduğu Sırada Tuvalet İhtiyacı İçin Gittiği Tuvaletin Perceresinden Atlayarak Düşmesi Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayının Hizmetin İcabına Uygun Olmayan Koşullara Bağlı Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı Tazmini Gereği)"
12D6.D10.2.2016E. 2015/9088 K. 2016/486"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği - Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Temyize Konu Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
SÜREGELEN ZARAR ( Davacılara Ait Taşınmazın İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmediği Dolayısıyla Süregelen Zarar Olduğundan Yeni Bir Başvuru Aranmadan İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceğinin Kabulü Gerektiği - Maddi Tazminat )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Maddi Tazminat Davası - Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği/Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu )
İMAR PLANI ( İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmediği - Süregelen Zarar Olduğundan Yeni Bir Başvuru Aranmadan İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu/Maddi Tazminat )"
12D15.D4.2.2016E. 2014/3213 K. 2016/607"HİZMET KUSURU ( Meydana Gelen Ölüm Olayında İdare Tarafından Görevlendirilen Sağlık Görevlilerinin Kusuru Bulunmadığı Adli Tıp Kurumu Raporu ile Sabit Olduğundan Maddi Tazminat İsteminin Reddi - Ölenin Tedavisini Yürüten Doktorun Tıbbi Müdahalenin İrdelenmemesine Yol Açan Tahlil Sonuçlarının Saklanmaması ve Doktor Tarafından Verilen Talimatların Aynen Uygulanmaması Nedeniyle Mirasçılar Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
TEDAVİYİ YÜRÜTEN DOKTORUN TAHLİL SONUÇLARINI SAKLAMAMASI ( Gerekli Tetkikler Yapılmadan Taburcu Edilen Mirasçının Ölümünde İdarenin Bir Kusuru Bulunmamadığının Adli Tıp Kurumu Raporu ile Sabit Olduğundan Maddi Tazminat İsteminin Reddi - Hastaya İlişkin Tahlil Sonuçlarının Saklanmaması ve Doktor Tarafından Verilen Talimatların Aynen Uygulanmaması Nedeniyle Mirasçılar Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
GEREKLİ TETKİKLER YAPILMADAN TABURCU EDİLEN HASTANIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hizmet Kusuru - Tahlil Sonuçlarının Saklanmaması Doktor Tarafından Verilen Talimatların Uygulanmaması )"
12IDDGK25.1.2016E. 2014/3081 K. 2016/64"YERSİZ ÖDEMENİN TASİLİ ( Davacıya Yapılan Yersiz Döner Sermaye Ödemesinin Davacının Maaşından Yapılan Her Kesintinin Borç Çıkarma İşleminin İcrası Niteliğinde Olduğu - Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Her Bir Kesinti İşleminden İtibaren Yeniden Başladığının Kabulü Gereği )
BORÇ ÇIKARMA İŞLEMİ ( Kamu Görevlisine Yapılan Yersiz Ödemenin İadesi İçin Yapılan Her Bir Kesinti İşleminin Borç Çıkarma İşleminin İcrası Niteliğinde Olduğu - Dava Açma Süresinin Borç Çıkarma İşleminin İcrası Niteliğindeki Kesinti İşleminden İtibaren Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Altmış Gün Olduğu - Yersiz Ödemenin Tahsili İçin Yapılan Her Bir Kesinti İşleminden İtibaren Başlayacağı )"
12D15.D18.1.2016E. 2015/7187 K. 2016/17"ARACIN ÇALINTI ÇIKMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Satışı Yapılan Araca El Konulması Nedeniyle Hukuk Mahkemesinde Açılan Davada Aleyhe Verilen Kararın Karar Düzelteme Talebinin Reddedine İlişkin Kararın Tebliği ile Zararın Somut Olarak Ortaya Çıktığı - 60 Günlük İdareye Başvurma Süresinin Zararın Somut Olarak Öğrenildiği Karar Düzeltme Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Başladığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zararın Kesin Şekilde Öğrenildiği Tarihten İtibaren 60 Gün İçinde İdareye Başvurulması İdarenin 60 Gün İçinde Cevap Vermesi veya Bu Sürede Sessiz Kalması Halinde 60 Gün İçinde Dava Açılması Gereği - Satışı Yapılan Aracın Çalıntı Olduğu Nedenine Dayanan Tazminat İstemi Davasının Aracın Çalıntı Olduğuna Dair Mahkeme Kararına Karşı Yapılan Karar Düzeltme Kararının Tebliği Tarihinde Zararın Somut Olarak Öğrenildiği )"
12D13.D30.11.2015E. 2015/4836 K. 2015/4206"TAM YARGI DAVASI AÇMA SÜRESİ ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Zarara Neden Olan İşlemin İptali İçin Ayrı Dava Açıldığı Durumlarda İptal Davasının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Açılması Gereği )
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ ( Tam Yargı Davası - İptal Davasının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Açılması Gereği )"
12D10.D30.11.2015E. 2013/8240 K. 2015/5389"KAMU GÖREVLİSİNİN YURTDIŞI GÖREV SIRASINDA TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Manevi Zararın Başka Türlü Giderim Yollarının Bulunmaması veya Yetersiz Kalması Durumunda Manevi Tazminatın Parasal Olarak Belirlenmesini Zorunlu Kıldığı - Takdir Edilecek Manevi Tazminat Miktarının Olayın Ağırlığını Ortaya Koyacak Hukuka Aykırılığı Özendirmeyecek Benzeri Olayların Yaşanmasını Caydırcak Miktarda Olması Gereği)
YARGILAMA HARÇLARI (İşlemin Nevi ve Mahiyetine Göre Matu veya Nisbi Olabileceği - Maddi ve Manevi Tazminat İstemlerinin Kabul ve Reddedilen Kısımları Dikkate Alınarak Her Bir Davacının Durumu Ayrı Ayrı İrdelenerek Yargılama Harcının Belirlenmesi Gereği)"
12D5.D19.11.2015E. 2013/5989 K. 2015/9242"FAZLA ÇALIŞMALARIN PARASAL KARŞILIĞI ( Radyoloji Teknisyenlerinin Günlük Çalışmasını 5 Saatten 9 Saate Çıkaran Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi - Genelgenin Yürürlüğe Girmesinden İptal Edilmesine Karar Geçen Sürede Günlük 5 Saatin Üzerindeki 4 Saatlik Fazla Çalışmanın Parasal Karşılığının Ödenmesi Gereği )
TAM YARGI DAVASI ( Radyoloji Teknisyenlerinin Günlük Çalışma Süresini 5 Saatten 9 Saate Çıkartan Genelgenin Mahkeme Kararıyla İptal Edilmesi Soncu Günlük Beş Saatin Üzerindeki 4 Saatlik Çalışmanın Fazla Çalışma Haline Geldiği - Fazla Çalışmanın Parasal Karşılığının Ödenmesi Gereği )"
12D10.D26.10.2015E. 2012/4258 K. 2015/4620"HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Kusurlu Sorumluluk İlkesi Uyarınca Sorumlu Tutulabilmesi İçin Zarar ile Hizmet Arasında İlliyet Bağının Bulunması Gereği - Terör Saldırısı Sonucu Meydana Gelen Yaralanmaya Dayalı Tazminat İsteminin İlliyet Bağının Olaydan Sorumlu Üçüncü Kişilerin Kusurlu Davranışıyla Kesildiğinden İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluğuna Hükmedilemeyeceği )
TERÖR SALDIRISI SONUCU MEYDANA GELENE YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Terör Saldırısında Jandarmanın Olaya Geç Müdahale Etmesi Nedeniyle Yaralanmanın Meydana Geldiği İddiası - İdarenin Kusura Dayalı Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluğu )"
12D10.D13.10.2015E. 2012/3491 K. 2015/4319"GÖSTERİLER SIRASINDA TABANCAYLA VURULAK HAYATINI KAYBEDEN OĞLU İÇİN BABANIN TAZMİNAT İSTEMİ ( Ölüme Neden Olan Kurşunun Polis Tabancasından Çıktığı Kanıtlanamadığından İdarenin Kusura Dayalı Bir Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği - Olayın Oluş Biçimi Dikkate Alındığında İdarenin Kusursuz Sorumluluk Şartlarının Oluşmadığı Tazminat İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İDARENİN KUSUR VE KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Davacının Gösterilere Katılan Oğlunun Gösteriler Sırasında Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetmesinde Ölümün Polis Silahından Kaynaklandığı Kanıtlanamadığından İdarenin Kusura Dayalı Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği - Olayın Oluş Biçimine Göre İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun da Doğmayacağı )
TOPLUMSAL GÖSTERİ SIRASINDA TABANCAYLA VURULARAK HAYATINI KAYBETME ( İdarenin Kusurlu Sorumluluğu - İdarenin Kusursuz Sorumluluğu )"
12D12.D29.9.2015E. 2015/2594 K. 2015/4918"ÖSYM'NİN ALAN KONTROLÜ YAPMAKSIZIN ATAMA YAPTIĞI ( Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi/Dilekçenin Reddi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Mahkemece Dilekçenin Reddi Gerektiği )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Davanın Esasına Girilemeyeceği )
NORMAL ZAMANDA İŞE BAŞLAYAMAMADAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ ( Ösym'nin Alan Kontrolü Yapmaksızın Atama Yapması - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa Ösym Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Dilekçenin Reddedileceği )
DAVANIN KONUSU VE HUKUKİ SEBEPLERİ AÇIK OLMADIĞI ( Dilekçenin Reddi/Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Dilekçeden Anlaşılamadığı/Dilekçenin Reddedileceği Gözetileceği )"
12D10.D9.9.2015E. 2012/4517 K. 2015/3682"YOL YAPIMI NEDENİYLE UĞRANILAN GELİR KAYBININ TAZMİNİ DAVASI ( Zararın Kamu Külfeti Olmaktan Çıkıp Hizmetten Yararlananlar Yönünden Özel ve Olağan Dışı Bir Niteliğe Sahip Olması Gereği - Uğranıldığı İleri Sürülen Zarar Kaleminin Aynı Bölgede Bulunan Diğer İşyeri Sahiplerinden Farklı ve Özel Olmadığı Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Genel Külfete Herkesin Katlanması Gereği )
KAMU KÜLFETLERİNDE EŞİTLİK İLKESİ ( Kamu Hizmetinin Doğal ve Zorunlu Bir Sonucu Olarak Ortaya Çıkan Hizmetten Yararlananlar Yönünden Genel ve Olağan Bir Külfetten Kaynaklanan Zararların İdarece Karşılanması İmkanı Bulunmadığı - Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesi Nedeniyle Ortaya Çıktığı İleri Sürülen Zararın İdarece Karşılanabilmesi İçin Külfetin Hizmetten Yararlananlar Yönünden Özel ve Olağandışı Niteliğe Dönüşmesi Gereği )
KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi Uyarınca İdare Tarafından Karşılanabilmesi İçin İleri Sürülen Zararın Kamu Külfeti Olmaktan Çıkıp Hizmetten Yararlananlar Yönünden Özel ve Olağandışı Bir Nitelik Kazanması Gereği - Kamu Hizmetinin Doğal ve Zorunlu Sonucu Olan Külfetlerden Doğan Zararların İdarece Karşılanamayacağı )"
12D6.D1.4.2015E. 2014/3703 K. 2015/1893"DAVA AÇMA SÜRESİ (Hakkı İhlal Edilen İşleme Karşı İptal Davası Açılması Halinde Kararın Kesinleştiği Tarihin Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olacağı - İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmemesi Nedeniyle Zararın Varlığı Süregelmesi Halinde İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa da Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği)
SÜREGELEN ZARAR (Plan İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmemesi Halinde Zararın Süregeldiği - İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği)"
12D10.D19.2.2015E. 2010/15459 K. 2015/599"HİZMET KUSURU NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Polis Eğitim Merkezine Alınırken Gerekli Değerlendirme Yapılmadan Eğitime Kabul Edilmesinin Hizmet Kusuru Oluşturduğu - Davacı Tarafından Verilen Belgeler Arasında Askerliğe Elverişli Değildir Belgesi Bulunmasına Rağmen Polis Eğitim Merkezine Kabul İşleminde İdarenin Kusurlu Olduğu Davacının Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
POLİS EĞİTİM MERKEZİNE KABULDE İDARENİN KUSURLU İŞLEMİ ( Davacı Tarafından İdareye Verilen Belgeler Arasında Askerliğe Elverişli Değildir Belgesi Bulunmasına Rağmen Devlet Hastanesinden Verilen Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencisi Olur Raporuyla İşlem Yapılması - Davacı Hakkında Verilen Sağlık Kurul Raporlarının Öngörülen Usulde Değerlendirilmemesi Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Tazmini Gereği )"
12IDDGK30.10.2014E. 2014/4017 K. 2014/3333"GENELGE İPTALİ NEDENİYLE SAĞLIK PERSONELİNİN AÇMIŞ OLDUĞU FAZLA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DAVA ( Başvurunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemin Kendisine Tebliğ Edildiği Tarih Dikkate Alındığında Eldeki Davanın Süresinde Açılmadığının Gözetileceği - Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Geçirilmiş Olduğu/Süreaşımı )
SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREĞİ ( Yerel Mahkemenin Esasa Giremeyeceğinden Israr Kararının Hatalı Olduğu - İdareye Başvurunun Reddine Dair Dava Dilekçesinde Belirtilen Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğu/Davanın Usulden Reddi )
ALTMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLDUĞU ( Genel Düzenleyici Mahiyeti Bulunan Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Yasal Haklarını Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Fazla Çalışmalarına İlişkin Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu/Süreaşımının Gözetileceği )
RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ ARTIRAN GENELGENİN İPTAL EDİLMESİ ( O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağladığı - Davacının Genel Düzenleyici İşlem Mahiyetindeki Genelge İptali Nedeniyle Dava Açma Hakkının Bulunduğu/Genelge İptali/Dava Hakkı )
FAZLA ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PARASAL KARŞILIĞIN ÖDENMESİ YÖNÜNDE İDAREYE BAŞVURU ( Dava Dilekçesinde Belirtilen İdareye Başvurunun Reddine Dair Tebliğin Davacıya Ulaştığı Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Dikkate Alındığında Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğunun Gözetileceği - Süreaşımı Bulunduğu/Esasa Girilemeyeceği )"
12D10.D23.9.2014E. 2014/1509 K. 2014/5397"BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDA KALAN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR ( Üzerinde Yapılanma Olanlarının Belediyeye Devredildikten Sonra Belediye Tarafından Belirlenecek Rayiç Bedel ile Yapı Sahiplerine Satılacağı - Satış Bedelinin Belediyenin Belirlediği Rayiç Bedel Olduğu Taşınmazı Satın Alanının Rayicin Fahiş Olduğunu İddiasını İdari Yargıda Açacağı Dava ile Tazminini İsteyebileceği )
RAYİÇ BEDEL İTİRAZI ( 4706 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Taşınmazın Belediye Tarafından Satışının Belediye Tarafından Belirlenen Rayiç Bedel Üzerinden Yapılması Gereği - Mahkemece Belirlenen Bir Rayiç Bedel Var ise Satış Tarihinde Güncelleme Yapılması Gerektiği Satın Alanın Rayiç Bedelin Fahiş Olduğu İddiasının ise İdare Mahkemesinde Açılacak Davada Zarar Tazmini Olarak Görülmesi Gereği )"
12D10.D11.6.2014E. 2011/9355 K. 2014/3820"KAPALI ÇARŞI ONARIM BEDELİ ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın Tarafına İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali/Dava Açma Süresi - Dava Açma Süresinin Son Ödeme İle Başlayacağı/ son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Esası İnceleneceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali - Davacı Tarafından Yapılan Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Yapıldığı/Dava Açma Süresinin Son Ödeme İle Başlayacağı )
TECİL VE TAKSİTLENDİRME ( Fazladan Tahsil Edilen Miktarın İadesine Yönelik Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali/Dava Açma Süresi - Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Sonucu Ödenen Son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi Olduğu/Süresinde Açılan Davanın Esası İncelenerek Karar Verileceği )
FAZLADAN TAHSİL EDİLEN MİKTARIN İADESİNE YÖNELİK BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Dava Açma Süresi - Davacı Tarafından Yapılan Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Yapıldığı/Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Sonucu Ödenen Son Taksit Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Açıldığı )"
12D5.D27.2.2014E. 2013/10471 K. 2014/1351"TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİNDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVASI ( Anılan Genelge Tarihinden İtibaren Tabi Olduğu Çalışma Saatlerindeki Belirgin Artış Sebebiyle Bu Artışın Nedenini Oluşturan Genelgeden Haberdar Olan Davacının Haberdar Olmasından İtibaren Kanunda Belirtilen Sürede Dava Açması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - 2577 S. Kanunun 11. veya 12. Md.sinde Belirtilen Süre İçinde Söz Konusu Genelgeden Kaynaklanan Zararlarının Tazmini İstemiyle Dava Açması Gerekirken Bu Sürelerin Dolmasından Çok Sonra Açmış Olduğu Tam Yargı Davasının Esasının Süre Aşımı Sebebiyle İncelenmesine İmkan Bulunmadığı )
GENELGEYE KARŞI DAVA AÇMAMA ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı - Başka Bir Dava Sonucunda Bu Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine İdareye Başvurarak 2577 S. Kanunun 28. Md.si Kapsamında Parasal Haklarının Tazminini İsteyebilmesinin Mümkün Olmadığı )
İPTAL KARAN ÜZERİNE AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASININ OLMAMASI ( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davası - Tazminat İstemi 2007 Yılı Genelgesine Dayandırıldığı İçin Davacının İdareye Yaptığı Başvurunun Davaya Konu Olabilecek Bir İşlem Tesisi Amacıyla Yöneltilmiş Bir Başvuru Olarak Kabulü ve Bu Suretle 2577 S. Kanunun 10. Md.si Kapsamında Vasıflandırılmasının Olanaksız Olduğu )"
12D10.D27.11.2013E. 2009/14556 K. 2013/8473"İHTİRAZİ KAYITLA ÖDEME YAPMA ( İşlemin Mahkemece İptal Edilmesi/Paradan Yoksun Kalınan Zararın Tahsili - Yasal Faiz Olarak Hesap Edilen Zararın da Hukuka Aykırı İdari İşlemi Tesis Ederek Hizmeti Kusurlu İşleten İdarece Tazmini Gerektiği )
İPTAL KARARI İLE İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASI ( İhtirazi Kayıtla Ödeme Yapma/Yoksun Kalınan Kar - Davacının Yoksun Kaldığı Zararın Yasal Faiz Olarak Hesap Edilmek Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Düzenlenecek Rapor Dikkate Alınarak Karar Verileceği )
YOKSUN KALINAN KAR ( İhtirazi Kayıtla Ödeme Yapma/Mahkemece İdari İşlem İptal Edilmesi - Davacının Anılan Tarihler Arasında Yoksun Kaldığı Zararın Yasal Faiz Olarak Hesap Edilmek Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Düzenlenecek Rapor Dikkate Alınarak Sonuca Gidileceği )
HİZMET KUSURU ( İhtirazi Kayıtla Yapılan Ödemenin Mahkemece İptal Edilmesi/Yoksun Kalınan Kar - Hukuka Aykırı İdari İşlemi Tesis Ederek Hizmeti Kusurlu İşleten İdarenin Zararı Tazmin Etmek Zorunda Olduğu )"
12D12.D26.11.2013E. 2013/725 K. 2013/8623"GEÇİCİ PERSONELİN SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASI ( Geçici Personelin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı - Geçici Personele Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıması halinde Döner Sermeyeden Ek Ödeme Yapılacağı )
DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İSTEMİ ( Davacının 657 S. Yasanın 4/C Md. Kapsamında Geçici Personel Olarak Görev Yaptığı - Geçici Personelin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı/Davacının Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak İşlem Tesis Edileceği )
YOKSUN KALINAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TUTARI ( İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Yüzyirmi Günlük Süre Geçtikten Sonra Açılan Davada Yoksun Kalınan Döner Sermaye Ek Ödeme Tutarının Ancak Dava Tarihinden Geriye Doğru Altmış Gün İçinde Kalan İlk Ödeme Tarihinden Başlayarak Dava Tarihinden İtibaren Hesaplanacak Yasal Faizi İle Ödenmesinin Mümkün Olduğu - Fazlaya İlişkin İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
GEÇİCİ PERSONELİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İSTEMİ ( Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı - Davacının Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak İşlem Tesis Edileceği/Geçici Personel Statüsünde Olması Gerekçe Gösterilerek İstemin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
12D5.D1.11.2013E. 2010/3660 K. 2013/7261"İDARİ İŞLEMLE HAKKIN İHLAL EDİLMESİ ( İlgililer Haklarını İhlal Eden İdari İşlem Nedeniyle İptal ve Tam Yargı Davasını Birlikte Açabileceği Gibi Önce İptal Davası Açarak Bu Davanın Karara Bağlanması Üzerine Tam Yargı Davası Açabileceği - Açılan İptal Davasının Açılacak Tam Yargı Davasına İlişkin Dava Açma Süresini Kestiği )
AÇILAN İPTAL DAVASININ AÇILACAK TAM YARGI DAVASINA ETKİSİ ( Bir İdari İşlemle Hakkı İhlal Edilen İptal ve Tam Yargı Davasını Birlikte Açabileceği - İptal Davasının Karara Bağlanması İşlemin Tebliğinden İtibaren Açılabilecek Tam yargı Davasına İlişkin İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresini Kestiği İlgiliye Yeni Dava Açma Süresi Tanıdığı )
İPTAL DAVASININ AÇILACAK TAM YARGI DAVASINA İLİŞKİN DAVA AÇMA SÜRESİNİ KESMESİ ( Tam Yargı Davası Açmadan İptal Davası Açılması Durumunda İptal Davasının Karara Bağlanması Tam Yargı Davası Açma Süresini Keseceği - İptal Davası Kararının Tebliğiyle Birlikte Tam Yargı Davası İçin Yeni Dava Açma Süresi Tanınmış Olduğu )"
12D6.D10.9.2013E. 2013/549 K. 2013/4734"TAM YARGI DAVASI ( Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalması ve Yapının Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirmesi Nedeniyle Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davası - Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kaldığı/Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirdiği/Davacının Gerçek Zararı Doğmuş Olduğundan Maddi ve Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )
AFETE MARUZ BÖLGE ( Yapılaşmaya Hiçbir Şekilde İzin Verilmemesi Gerekirken İzin Verilen ve Daha Sonra Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Davacıya Ait Bağımsız Bölümün de Yer Aldığı Ruhsatlı Yapının Bulunduğu - Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
RUHSATLI YAPI ( Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalması ve Yapının Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirmesi Nedeniyle Davacı Açısından Gerçek Bir Zararın Doğmadığından Söz Edilemeyeceği - Tam Yargı Davası )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Sonucu Ruhsatlı Yapısı Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitiren Davacının Duyduğu Ağır Elem ve Üzüntü Sebebiyle İdarelerin Zararın Oluşumundaki Kusur Oranına Bağlı Olmaksızın Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği - Tam Yargı Davası )"
12D6.D25.6.2013E. 2012/6627 K. 2013/4485"İDARENİN ÜZERİNE DÜŞEN DENETİM İNCELEME VE TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hatalı Olarak Verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzninden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Hatalı Olarak Verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzninden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
SÜREAŞIMI ( İdarenin Üzerine Düşen Denetim İnceleme ve Tespit Yükümlülüğü - Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
İNCELEME VE TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İdare Yerine Getirirken Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediğinden Bahisle Uğranıldığı İleri Sürülen Tazminat - Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )"
12D10.D31.5.2013E. 2009/14175 K. 2013/4840"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Konulan Yasak Yüzünden Yurt Dışında Görülecek Olan Tenfiz Davasındaki Duruşmalara Katılamadığı ve Çocuğunun Velayet Hakkını Kaybettiği Yolundaki İddialarının Doğruluğu da Araştırılarak Duyulacak Elem ve Izdırabı Karşılayacak Bir Manevi Tazminatın Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
VERGİ BORCU ( Davacı Hakkında Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptaline İlişkin Mahkeme Kararlarının Gerekçelerini Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılmadığından Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ( Davacı Tarafından İtiraz Edilmiş Olmasına Rağmen İdarece Herhangi Bir İnceleme ve Araştırma Yapılmadan Yaklaşık Bir Yıllık Süre Boyunca Uygulanmaya Devam Olunması Ağır Bir Hizmet Kusuru Teşkil Ettiği Gibi Anayasa İle Teminat Altına Alınan Seyahat Özgürlüğünün de Ağır İhlali Olduğu )
KAMU ALACAĞI ( Davacı Hakkında Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konulmasının Sebebini Teşkil Eden Ödeme Emirlerinin Davacıya Hiçbir Şekilde Duyurulmayan Bir Alacak Nedeniyle Tesis Edilmiş Bulunduğu - Ortada Tahsili Olanaklı Şeklen Dahi Olsa Tahakkuk Eden Bir Kamu Alacağı Bulunmadığı )
HİZMET KUSURU ( Olayda İdarenin Hizmet Kusuru Olduğu - Yasak Yüzünden Yurt Dışında Görülecek Olan Tenfiz Davasındaki Duruşmalara Katılamadığı ve Çocuğunun Velayet Hakkını Kaybettiği Yolundaki İddialarının Doğruluğu da Araştırılarak Duyulacak Elem ve Izdırabı Karşılayacak Bir Manevi Tazminatın Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
İDARİ İŞLEMDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Davacının Söz Konusu Ödeme Emirlerinin İptali İstemiyle Açtığı Davalardaki Yaptığı Harcamalar ve Avukatına Yaptığı Ödemeler Karşılığı Uğranıldığı İddia Edilen Maddi Zararın İse Yurt Dışı Çıkış Yasağına İlişki İdari İşlemden Kaynaklanmaması Nedeniyle Bu Davada Tazminine Olanak Olmadığı )"
12D2.D16.4.2013E. 2009/1830 K. 2013/2301"GÖREVLENDİRMEDEN DOĞAN VEKALET ÜCRETİ TALEBİ ( Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki İlk Uygulama Tarihinden Öncesine Dair Olarak Davanın Süresinde Olmadığı Bu Tarihten Sonrasına Yönelik Olarak İse Süresinde Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ TALEBİ ( Görevlendirmeden Doğan - Davacı Tarafından İleri Sürülen Hususlar İdare Mahkemesi Kararının Davanın Esastan Reddine Dair Hüküm Fıkrasının Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevlendirmeden Doğan Vekalet Ücreti Talebi - Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki İlk Uygulama Tarihinden Öncesine Dair Olarak Davanın Süresinde Olmadığı/Bu Tarihten Sonrasına Yönelik Olarak İse Süresinde Olduğu )"
12D10.D12.2.2013E. 2011/7919 K. 2013/905"KARAYOLU GEÇİŞİNİN ÜST GEÇİT YAPILARAK SAĞLANDIĞINDAN BAHİSLE TAŞINMAZDA OLUŞAN DEĞER KAYBI TAZMİNİ ( Süre Aşımı - Üst Geçit Yapımının Sona Erdiği ve Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı/Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddedileceği )
TAŞINMAZDA OLUŞAN DEĞER KAYBI TAZMİNİ ( Karayolu Ulaşımının Üst Geçitle Sağlanmasından Kaynaklı - Üst Geçidin Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı/Bu Süreler Geçtikten Sonra Açılan Davanın Süreden Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Karayolu Geçişinin Üst Geçit Yapılarak Sağlandığından Bahisle Taşınmazda Oluşan Değer Kaybı Tazmini - Üst Geçit Yapımının Sona Erdiği ve Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açılacağı )
SÜRE AŞIMI ( Karayolu Geçişinin Üst Geçit Yapılarak Sağlandığından Bahisle Taşınmazda Oluşan Değer Kaybı Tazmini - Davanın Üst Geçitin Hizmete Açıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Doğrudan veya İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Açılacağı/Dava Açma Süresini Canlandırıcı Mahiyette Olmayan Başvurunun Reddi Üzerine Açıları Davada Süre Aşımı Bulunduğu )"
12D13.D22.10.2012E. 2012/2770 K. 2012/2542"GEÇİCİ TEMİNATIN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davanın Teminatın Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemini İçermediği/Doğrudan Mahkemenin İncelemesine Tabi Olan Tam Yargı Davası Niteliği Taşıdığı - Dava Dosyasının İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Tevdii Yolundaki Kararın Doğru Olmadığı )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Gelir Kaydedilen Geçici Teminatın Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesi İstemi - Davanın Doğrudan Mahkemenin İncelemesine Tabi Olan Tam Yargı Davası Niteliği Taşıdığı/Dosyanın İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Tevdii Yolundaki Kararın Doğru Olmadığı )
TAM YARGI DAVASI ( Geçici Teminatın Ödenmesi İsteminin Teminatın Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemini İçermediği - Tam Yargı Davası Niteliği Taşıdığı/Dava Dosyasının İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Tevdii Yolundaki Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
12D14.D28.9.2012E. 2011/7956 K. 2012/6213"TAZMİNAT DAVASI ( İtirazda Bulunulan Maili İnhidam Raporuna İtirazın Reddedilmesinden Sonra Binanın Yıktırılması Nedeniyle - İşlemin İptali İstemiyle Dava Açılmamasının Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı )
DOĞRUDAN TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Bir İşlemin İptali İstemiyle Dava Açılmaması - Sözkonusu İşlem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı )
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILMAMASI ( İtirazda Bulunulan Maili İnhidam Raporuna İtirazın Reddedilmesinden Sonra Binanın Yıktırılması - Doğrudan Tazminat Davası Açma Hakkı Bulunduğu/Tazminat İsteminin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
MAİLİ İNHİDAM RAPORUNA İTİRAZIN REDDEDİLMESİ ( İşlemin İptali İstemiyle Dava Açılmaması - Binanın Yıktırılması Sonrasında Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı )"
12D11.D20.6.2012E. 2012/4029 K. 2012/4562"GENEL YAZININ İPTALİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemiyle Yaptığı Başvurusu - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olup Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
İPTAL EDİLEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği - Süre Aşımının Söz Konusu Olamayacağı )
SÜRE AŞIMI ( Nedeniyle Davayı Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmemesi - Genel Yazının İptali/Düzenleme Alanı İçinde Olan Davacının Mahrum Kaldığı Parasal Haklarının Tazmini İstemiyle İdareye Başvurabileceği ve Reddi Üzerine de İdari Dava Yoluna Gidebileceği )"
12D12.D6.6.2012E. 2009/8010 K. 2012/3948"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Görevli Olmayan Yargı Merciinde Açılan Davanın Görev Noktasından Reddi Halinde Bu Husustaki Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde Görevli Mahkemede Dava Açılabileceği )
GÖREV ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - Görevli Olmayan Yargı Merciinde Açılan Davanın Görev Noktasından Reddi Halinde Bu Husustaki Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde Görevli Mahkemede Dava Açılabileceği )
GÖREVSİZLİK ( Görevli Olmayan Yargı Merciinde Açılan Davanın Görev Noktasından Reddi Halinde Bu Husustaki Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde Görevli Mahkemede Dava Açılabileceği/Ancak Görevsiz Yargı Merciine Başvurma Tarihi İtibariyle Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının İnceleneceği )"
12D5.D12.3.2012E. 2011/4978 K. 2012/949"ATAMA KARARININ İPTALİ NEDENİYE MAAŞ FARKLARININ ÖDENMESİ İÇİN AÇILAN DAVA (Dayanak İptal Davasının Henüz Kesinleşmediği Gerekçesiyle Eldeki Davanın Reddedilemeyeceği - İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılabileceği )
TAZMİNAT İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ (İptal Kararından Sonra ve Fakat Kanun Yollarına Başvurulmadan Önce Açılan Davalarda da Tazminat İstemi Hakkında Karar Verilebileceği - Kararın Kesinleşmemesinin Tam Yargı Davasını Etkilemediği )
İPTAL VE TAM YARGI DAVASININ BİRLİKTE AÇILMASI (Eldeki Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Yasanın Öngördüğü Süreler İçerisinde Her Zaman İçin Tam Yargı Davası Açılabilmesi Mümkün Olduğu/Temyiz Sonucunun Beklenmesinin Aranmayacağı )
İPTAL DAVASININ KESİNLEŞMEDEN TAM YARGI DAVASI AÇILMASI (Mümkün Olduğunun Mahkemece Gözetileceği - Tam Yargı Davası )
İPTAL DAVASI KARARININ HENÜZ KESİNLEŞMEMESİ (Bu Davaya Dayanak Alınan İptal Davasında Mahkemece Verilen Dava Konusu İşlemin İptaline İlişkin Kararın Henüz Kesinleşmediği Gerekçesiyle İncelenmeksizin Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
KANUN YOLLARINA BAŞVURULMUŞ OLMASI (Daha Önceki İptal Davası Hakkında Temyiz Başvuru Yapılmış Olmasının Tazminat Talebini Etkilemediği - Atama Kararının İptali Nedeniyle Davacının Maaş Farklarının Ödenmesi İçin Açtığı Dava )
MAAŞ FARKLARININ ÖDETİLMESİ (İptal Davasının Kesinleşmemesi Nedeniyle İptal Davası Kararına Dayalı Tam Yargı Davası Açılamayacağı Şeklinde Bir Yasal Düzenlemenin Bulunmadığı - Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu/Tazminat İstemi Hakkında Karar Verileceği )"
12D2.D28.10.2011E. 2011/4692 K. 2011/5030"LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACI ( 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
SAĞLIK HİZMETLERİ ( Laborant Kadrosunda Görev Yapan Davacının 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
EK GÖSTERGE ( 657 S.Y'ya Ekli I Sayılı Cetvelin III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı Bölümünün ( B ) Bendi Uyarınca Hesaplanmaması Halinin Her Ay İtibariyle Devam Ettiği - Anılan Bentte Yer Alan Ek Gösterge Oranından Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Laborant Kadrosunda Görev Yapan Davacının 800 Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılması Yolundaki İşlemin İptali İstemi - Yaptığı Başvurunun Reddi Üzerine 60 Gün İçinde Kayda Giren Dilekçe İle Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
12D11.D25.10.2011E. 2011/3406 K. 2011/5520"İPTAL KARARLARI ( İptali İstenilen İşlemi Tesis Edildiği Tarih İtibariyle Ortadan Kaldırarak O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağlayacağı )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İptal Edilmesi Durumunda Verilen Yargı Kararının Sadece O Davayı Açanı Değil Bu Genel Düzenleyici İşlem İle İlgili Diğer Kişileri de Etkileyeceği )
SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİ ( O Düzenleyici İşlem Nedeniyle Daha Önce Menfaati İhlal Edilmiş Bir Kişi Olarak İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlandırılması İstemiyle Yapıldığının ve 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
12D12.D17.10.2011E. 2009/297 K. 2011/4916"TAM YARGI DAVASI (İptal Davasında Verilen Karara Karşı Başvurulan Kanun Yolu Sonucunda Verilecek Kararın Tebliği Sonrasında Dahi Tam Yargı Davası Açılabileceği)
DAVA SÜRESİ (Maddi ve Manevi Tazminat - İptal Davasında Verilen Karara Karşı Başvurulan Kanun Yolu Sonucunda Verilecek Kararın Tebliği Sonrasında Dahi Tam Yargı Davası Açılabileceği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (İptal Davasında Verilen Karara Karşı Başvurulan Kanun Yolu Sonucunda Verilecek Kararın Tebliği Sonrasında Dahi Tam Yargı Davası Açılabileceği)
İPTAL DAVASINDA VERİLEN KARARA KARŞI BAŞVURULAN KANUN YOLU (Sonucunda Verilecek Kararın Tebliği Sonrasında Dahi Tam Yargı Davası Açılabileceği)"
12D11.D8.7.2011E. 2008/13936 K. 2011/4407"SÖZLEŞMELİ BAŞMÜHENDİSİN VEKALETEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personel - Davacının Vekil Olarak Görev Yaptığı Sürede Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığı/Yürütmüş Olduğu Şube Müdürlüğü Görevi Nedeniyle Vekalet Aylığından Yararlandırılacağı )
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NDE ÇALIŞAN BAŞMÜHENDİSİNİN VEKALETEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personel - Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığından Vekalet Aylığından Yararlandırılması Gereği )
PARASAL HAK TALEBİ İÇEREN DAVALAR ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personelin Vekaleten Şube Müdürlüğüne Atanmasına Dayalı - Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Üzere Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Gün İçinde Kalan İlk Uygulamanın Yapıldığı Tarihten İtibaren Tazminata Hükmedileceği )
VEKALET AYLIĞINDAN YARARLANMA TALEBİ ( 399 Sayılı KHK'ya Tabi Personelin Vekaleten Şube Müdürlüğüne Atanmasına Dayalı - Görev Yaptığı Sürede Asilin Yetki ve Sorumluluğunu Taşıdığı/Yürütmüş Olduğu Şube Müdürlüğü Görevi Nedeniyle Vekalet Aylığından Yararlandırılacağı )"
12D10.D14.6.2011E. 2007/7733 K. 2011/2292"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Yargılama Giderlerinin Ödenmesi Talebi/Tarımsal Kooperatifin Kullandığı Krediden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Zararın Tazmini İstemiyle İcra Dosyasına Ödeme Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Günlük Süre İçerisinde Bankaca Dava Açılması Gereği )
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE BANKA ARASINDA KREDİ NEDENİYLE OLUŞAN UYUŞMAZLIK ( Zararın Tazmini İstemiyle İcra Dosyasına Ödeme Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Günlük Süre İçerisinde Yargılama Giderleri İçin Dava Açılacağı ya da İdareye Başvurulacağı )
KOOPERATİFE YAPILAN DEVLET YARDIMLARININ CEZAİ FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Bankanın İcra Dosyasına Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti İçin Bedel Yatırdığı - Bankanın Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Günlük Süre İçerisinde Dava Açacağı )
YARGILAMA GİDERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Tarımsal Kooperatifin Kullandığı Krediden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Zararın Tazmini İstemiyle İcra Dosyasına Ödeme Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Günlük Süre İçerisinde Bankaca Dava Açılacağı )"
12IDDGK24.2.2011E. 2007/1884 K. 2011/88"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Vefat Edenin Kalp Hastası Olduğunu ve Sağlık Hizmetleri İyi Olan İlde Çalışma İsteğini Belirtmesine Rağmen İlçeye Atandığı - İdarenin Hizmet Kusur Bulunduğu/Bilirkişiye Maddi ve Manevi Tazminatın Hasaplattırılacağı )
KALP RAHATSIZLIĞI OLAN VEFAT EDENİN YETERLİ SAĞLIK KURULUŞU OLMAYAN İLÇEYE ATANMASI ( Vefat Edenin Dava Dilekçesinde Rahatsızlığını ve Sağlık Hizmetleri İyi Olan İlde Çalışma İsteğini Belirtmesine Rağmen - Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedileceği )
NAKİL İŞLEMİ NEDENİYLE İDARENİN HİZMET KUSURU ( Vefat Edenin Kalp Hastası Olduğunu ve Sağlık Hizmetleri İyi Olan İlde Çalışma İsteğini Belirtmesine Rağmen İlçeye Atandığı - İdarenin Hizmet Kusur Bulunduğu/Bilirkişiye Maddi ve Manevi Tazminatın Hasaplattırılacağı )"
12IDDGK2.12.2010E. 2006/1042 K. 2010/1761"İDARİ ATEŞE OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ YURT İÇİ GÖREVE ATANMASI ( İptal Davasının Açılmamış Olmasının O İşlem Bakımından Tam Yargı Davası Açılmasına Hukuki Bir Engel Oluşturmadığı - Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açabileceği )
İPTAL DAVASININ AÇILMAMIŞ OLMASI ( O İşlem Bakımından Tam Yargı Davası Açılmasına Hukuki Bir Engel Oluşturmadığı - Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açabileceği )
TAM YARGI DAVASI ( İptal Davasının Açılmamış Olmasının O İşlem Bakımından Tam Yargı Davası Açılmasına Hukuki Bir Engel Oluşturmadığı - Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açabileceği )"
12D7.D20.10.2010E. 2008/4699 K. 2010/4819"İŞLEMİN İPTALİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Tam Yargı Davası - Mahkemece Öncelikle Davanın 2577 S.K. Md. 12'ye Göre Süresinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI ( Mahkemece Öncelikle Davanın 2577 S.K. Md. 12'ye Göre Süresinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği - Vergi Zıyaı Cezası Kesilmesi İşleminin İptalinden Sonra Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Vergi Zıyaı Cezası Kesilmesi İşleminin İptalinden Sonra Uğranılan Zararın - Tam Yargı Davası/Mahkemece Öncelikle Davanın 2577 S.K. Md. 12'ye Göre Süresinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği"
12IDDGK7.10.2010E. 2009/2684 K. 2010/1382"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği/Davanın Süresinde Olduğu )
İDARENİN HATALI İŞLEM VE EYLEMLERİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği - 60 Günlük Sürenin Geçirildiğinden Söz Edilemeyeceği/Davanın Süresinde Olduğu )
SÜRE AŞIMI ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği 60 Günlük Sürenin Geçirildiğinden Söz Edilemeyeceği )
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ ( Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası - 60 Günlük Süre Geçirildiğinden Davanın Reddedilemeyeceği/İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği )"
12D11.D25.6.2010E. 2008/15434 K. 2010/5651"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemiş Olduğu Hallerde Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Açılması Gerektiği )
İDARENİN BAŞVURUYA CEVAP VERMEMESİ ( Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde İdari Davanın Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Başvuruya Cevap Vermemiş Olduğu Hallerde Uygulama Tarihinden İtibaren En Geç 120 Gün İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda İse Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde İdari Davanın Açılması Gerektiği )"
12D7.D21.5.2010E. 2008/6761 K. 2010/2274"DAMGA VERGİSİ (Kanunda Yer Alan Kağıtların Yazılıp İmzalanmak veya İmza Yerine Geçen Bir İşaret Konulmak Suretiyle Düzenlenen ve Herhangi Bir Hususu İspat veya Belli Etmek İçin İbraz Edilebilecek Olan Belgeleri Kapsadığı)
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE BELİRTİLEN USUL VE ESASLARA UYGUN HAREKET EDİLECEĞİ (Beyan Edilmiş Olmasının Mevzuatın Tayin Ettiği Usullerin Hatırlatılmasını İfade Ettiği)
TAAHHÜDÜ İÇERMEYEN KAĞIT (Damga Vergisine Tabi Tutulması Suretiyle Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
MAL SAHİBİ SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ (Damga Vergisinin Ödenmemesi - Taahhüdü İçermeyen Kağıdın Damga Vergisine Tabi Tutulması Suretiyle Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
12D10.D22.4.2010E. 2010/2745 K. 2010/3476"GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Hizmet Sınıfı Dışında Görevlerde Çalıştırıldığından Bahisle Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )
HİZMET SINIFI DIŞINDA GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILMA ( Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Geçici Görevlendirme İşleminin İptali - Hizmet Sınıfı Dışında Görevlerde Çalıştırıldığından Bahisle Uğradığını İleri Sürdüğü Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Geçici Görevlendirme İşlemine İlişkin İdari Uyuşmazlığı Karara Bağlayan İdare Mahkemesi Yetkili Bulunduğu )"
12D11.D2.4.2010E. 2009/5353 K. 2010/2671"EMEKLİLİKDE UYGULANACAK EK GÖSTERGE RAKAMININ DÜZELTİLMESİ ( İptal Kararı Üzerine Ödenen Maaş ve İkramiye Farkına Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
EK GÖSTERGE RAKAMININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Emekliliğinde Uygulanan - İptal Kararı Üzerine Ödenen Maaş ve İkramiye Farkına Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MAAŞ VE İKRAMİYE FARKI ( Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
12D2.D24.3.2010E. 2008/4072 K. 2010/1224"MÜLKİ İDARE AMİRİ DEĞERLENDİRME RAPORU ( Dava Konusu İşlemin Sebep Unsuru Olarak Mülki İdare Amiri Değerlendirme Raporunun İdari Yargı Yerince İncelenerek Değerlendirileceği )
GÖREV ( Mülki İdare Amiri Değerlendirme Raporu - Dava Konusu İşlemin Sebep Unsuru Olarak Mülki İdare Amiri Değerlendirme Raporunun İdari Yargı Yerince İncelenerek Değerlendirileceği )
SİCİL RAPORU İLE BİRLİKTE DAVA KONUSU YAPILAN MÜLKİ İDARE RAPORU ( ya da Anılan Rapora Dayanılarak Davacı Hakkında Herhangi Bir İşlem Tesis Edilmesi ve Bunlara Karşı Dava Açılması Halinde İdari Yargı Yerince İncelenerek Değerlendirileceği )"
12IDDGK11.3.2010E. 2009/744 K. 2010/473"YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI / GEÇ UYGULANMASI ( Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
YARGI KARARININ UYGULANMASI İÇİN İDAREYE BAŞVURU ( Lehine İlam Olan İlgilinin 10 Yıl İçinde İdareye Başvurması Gerektiği - 10 Yıllık Sürenin İdareye Başvuru Süresi Olup Dava Açma Süresi Olmadığı )
SÜRE ( Yargı Kararlarının Uygulanmaması Ya da Geç Uygulanması - Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ ( Lehine İlam Olan İlgilinin Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )"
12D5.D11.12.2009E. 2007/5263 K. 2009/7237"ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Yasa Gereği Atama - Ödemelerin Toplamının Eski Görevinin Parasal Haklarının Eski Kurumundan Ayrıldığı Tarihteki Net Tutarını Geçmeyebileceği/Bu Tutarın Ödenmesinin Davacının Şahsa Bağlı Parasal Haklarındaki Artışların Göz Önüne Alınmadığını Göstermeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açma Süresinin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği Açık Olduğundan Başvurudan Önceki Son Uygulama Tarihinde Kurallara Aykırılık Bulunmadığı )
YASA GEREĞİ ATAMA ( Ödemelerin Toplamının Eski Görevinin Parasal Haklarının Eski Kurumundan Ayrıldığı Tarihteki Net Tutarını Geçmeyebileceği - Bu Tutarın Ödenmesinin Davacının Şahsa Bağlı Parasal Haklarındaki Artışların Göz Önüne Alınmadığını Göstermeyeceği )"
12D10.D11.12.2009E. 2007/5446 K. 2009/10321"KAMU ALACAĞININ İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Alacağının İdareye Ödenmesinden Sonra Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Haksız Yere Ödendiği İleri Sürülen Miktarın İadesi İstemiyle İdareye Başvurulabileceği )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Alacağının İstenilmesine İlişkin - Kamu Alacağının İdareye Ödenmesinden Sonra Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Haksız Yere Ödendiği İleri Sürülen Miktarın İadesi İstemiyle İdareye Başvurulabileceği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNDE BELİRTİLEN MİKTAR ( Ödendiği Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Fazla Ödendiği İleri Sürdüğü Miktarın İadesi İstemiyle Başvuru Yapılması Halinde Bu Başvuru Tarihinden Davalı İdarenin Kadastrodan Ölçüm Yapılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdarenin Kadastrodan Ölçüm Yapılması Gerektiği Yolundaki İşlemi Üzerine Yapılan Kadastro Ölçümünden Sonra Davacının İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Tebliğine Kadar Geçen Sürede Dava Açma Süresinin Duracağı )"
12D12.D18.11.2009E. 2007/5203 K. 2009/6398"GÖREVİNE İADE EDİLEN DAVACI DOKTORUN AÇIKTA KALDIĞI TARİHLERE DENK GELEN MAAŞININ ÖDENMESİ TALEBİ ( Öncelikle Zamanaşımı Yönünden Araştırma Yapılacağı - Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olmamak İçin Davacının Açıkta Kaldığı Tarihte Gelir Elde Edip Etmediğinin Tespit Edileceği )
ZAMANAŞIMI ( Görevine İade Edilen Doktorun Açıkta Kaldığı Tarihlere Denk Gelen Maaşının Ödenmesi Talebi - Öncelikle Zamanaşımı Yönünden Araştırma Yapılması Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Görevine İade Edilen Doktorun Açıkta Kaldığı Tarihlere Denk Gelen Maaşının Ödenmesi Talebi - Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olmamak İçin Davacının Açıkta Kaldığı Tarihte Gelir Elde Edip Etmediğinin Tespit Edileceği/Tazminatın Bu Tespite Göre Hesaplanacağı )
TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Görevine İade Edilen Doktorun Açıkta Kaldığı Tarihlere Denk Gelen Maaşının Ödenmesi Talebi - Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olmamak İçin Davacının Açıkta Kaldığı Tarihte Gelir Elde Edip Etmediğinin Tespit Edileceği/Tazminatın Bu Tespite Göre Hesaplanacağı )"
12D5.D16.11.2009E. 2007/375 K. 2009/6571"MAAŞIN HER TÜRLÜ ZAM YANSITILARAK GÜNCELLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ İDDİASI ( Davanın Açıldığı Tarihten Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Koşuluyla Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak Davacı İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Başvurusuna İdarece Cevap Verilmeyen Hallerde Dava Davacının İdareye Başvurduğu Tarihten Önceki Son Uygulama Tarihinden İtibaren 120 Gün Geçirilmeden Açılmış İse Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak İstemin İncelenmesi Gerektiği )
İLK UYGULAMANIN ESAS ALINACAĞI ( Maaşın Her Türlü Zam Yansıtılarak Güncelleştirilmesi Gerektiği İddiası - Davanın Açıldığı Tarihten Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Koşuluyla Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak Davacı İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
12D13.D16.10.2009E. 2009/3399 K. 2009/9125"KAMU İHALE KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Nazım İmar Planının İptaline Karar Verildiğinden Söz Konusu Yerin İhaleye Çıkılırken Kamu Hizmetine Ayrılıp Ayrılmadığı da Araştırılmak Suretiyle Bakılan Dava İle İlgili Olarak Yeniden Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Bulunduğu )
NAZIM İMAR PLANININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Söz Konusu Yerin İhaleye Çıkılırken Kamu Hizmetine Ayrılıp Ayrılmadığı da Araştırılmak Suretiyle Bakılan Dava İle İlgili Olarak Yeniden Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Bulunduğu )
BELEDİYE HİZMET ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Planının İptaline Karar Verildiğinden Söz Konusu Yerin İhaleye Çıkılırken Kamu Hizmetine Ayrılıp Ayrılmadığı da Araştırılmak Suretiyle Bakılan Dava İle İlgili Olarak Yeniden Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Bulunduğu )"
12D6.D5.10.2009E. 2007/10161 K. 2009/9054"YIKIM İŞLEMİ (Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSAT İPTALİNDEN SONRA YIKIM İŞLEMİNİN TESİS EDİLMESİ (ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR (Yapı Ruhsatının İptaline İlişkin İşlemden Dolayı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması Yoluna Gidilmediği - Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)"
12D5.D30.9.2009E. 2008/2989 K. 2009/4952"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Maddi ve Manevi Olmak Zararın Davalı İdarece Tazminen Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Yasal Süre Geçirildikten Sonra Açıldığı Gerekçesiyle Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararın Davalı İdarece Tazminen Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Yasal Süre Geçirildikten Sonra Açıldığı Gerekçesiyle Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği - Görevden Uzaklaştırma )"
12D5.D18.5.2009E. 2006/8259 K. 2009/2749"MEMURLARIN BULUNDUKLARI KADRODAN BAŞKA KADROLARA ATANMASI ( Yeni Atanacakları Kadronun Haklarına Sahip Olacakları Artık Bunlara Eski Kadrolarının Parasal Haklarının Ödenemeyeceği )
PARASAL HAKLAR ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATAMA İŞLEMİ ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
ATANDIKLARI KADROLARDA SAKLI TUTULAN PARASAL HAKLAR ( Bu Haklarla Aynı Hakların Bulunması Halinde Bunlardan Yüksek Olanının Dikkate Alınacağı - Saklı Tutulan Haklarla Aynı Nitelikteki Hakların Yeni Kadrolarında Bulunmaması Halinde İse Saklı Tutulan Parasal Hakların Yeni Kadronun Parasal Haklarına Eklenmesi Gerektiği )"
12D2.D3.4.2009E. 2007/3399 K. 2009/1428"GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA ATANMA ( Öğretmen Olan Davacının - İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ek Ders Ücretinin Ödenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
ÖĞRETMEN ATAMASI ( Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ek Ders Ücretinin Ödenemeyeceği )
EK DERS ÜCRETİ ÖDEMESİ ( Öğretmen Olan Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında Fiilen Öğretmenlik Yapılmayan Döneme İlişkin Ödenemeyeceği )
EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ ( Kadroya Bağlı Bir Ödeme Olması Nedeniyle Davacıya Ödenmesi Gerektiği - Öğretmen Olan Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı İle İptali Üzerine )"
12D11.D5.3.2008E. 2005/4722 K. 2008/2168"TEMEL ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Sözleşmeli Personelin Unvanı Eğitim Düzeyi İş Gerekleri İşyeri ve Çalışma Şartları Dikkate Alınmak Suretiyle Teşebbüs ve Bağlı Ortaklıklarca Tespit Edileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Unvanı Eğitim Düzeyi İş Gerekleri İşyeri ve Çalışma Şartları Dikkate Alınmak Suretiyle Teşebbüs ve Bağlı Ortaklıklarca Tespit Edileceği )
ÜCRET FARKININ TAZMİNİ ( Temel Ücretlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterle Arasına Eğitim Beyinin de Dahil Edilmesi Nedeniyle Anılan Yasal Düzenlemenin Yürürlük Tarihine Kadarki Olan Ücret Farklarının Tazmini Gerektiği )"
12D5.D19.2.2008E. 2005/5463 K. 2008/876"İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEM ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı/Tam Yargı Davası Açılmasına Olanak Olmadığı )
FAİZ ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin İdareye Başvurulduğu - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı/Tam Yargı Davası Açılamayacağı )
YARGI KARARI GEREĞİ YAPILAN ÖDEMEYE FAİZ İŞLETİLMESİ ( Talebiyle İdareye Başvurulduğu/İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte İşlem Tesisine Yönelik Başvuru Olmadığı ve Zararın İşlemden Doğmadığı - Aynı İşlemden Doğan Zarar İçin Birden Fazla Tam Yargı Davası Açılamayacağından Ayrı Bir Dava Açılmasına Olanak Bulunmadığı )
AYNI İŞLEME DAYANDIRILAN İKİ TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İşletilmesi ve Ödenmesi İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Açılmış Tam Yargı Davasında Talep Edilmemiş Faiz İçin Mümkün Olmadığı )
BİR İŞLEMDEN DOĞAN ZARAR İÇİN AÇILAN BİRDEN FAZLA TAM YARGI DAVASI ( Açılmış Tam Yargı Davasında Faiz Talep Edilmediği/Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
12D10.D25.1.2008E. 2006/237 K. 2008/172"AVLANMA YASAĞI ( Nedeniyle Besi Çiftliğindeki Hayvanlarına Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TEVDİ KARARI ( Avlanma Yasağı Nedeniyle Besi Çiftliğindeki Hayvanlarına Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARİ EYLEMDEN DOĞMAYAN ZARAR ( Avlanma Yasağı Nedeniyle Besi Çiftliğindeki Hayvanlarına Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BESİ ÇİFTLİĞİNDEKİ HAYVANLARA SALDIRAN HAYVANLAR ( Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
12IDDGK4.10.2007E. 2006/1984 K. 2007/1822"İDARİ İŞLEM NEDENİYLE UĞRANILAN GERÇEK ZARARLAR ( Doğan ve Süregelmekte Olan - Süre Koşuluna Uyulmak Kaydıyla Kısımlara Ayrılarak Dava Konusu Edilebileceği )
TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı İdari İşlemler Nedeniyle Uğranılan Gerçek Zararlar/Süre Koşuluna Uyulmak Kaydıyla Kısımlara Ayrılarak Dava Konusu Edilebileceği - İşlemi Tesis Eden İdarece Tam Olarak Karşılanması Gerektiği )
HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEMLER ( Uğranılan ve Süregelmekte Olan Zararların Süre Koşuluna Uyulmak Kaydıyla Kısımlara Ayrılarak Dava Konusu Edilebileceği )
ZARARLARIN KISIMLARA AYRILARAK DAVA KONUSU EDİLEBİLECEĞİ ( Süre Koşuluna Uyulmak Kaydıyla - Hukuka Aykırı İdari İşlemler Nedeniyle Uğranılan ve Süregelmekte Olan Zararlar )"
12IDDGK4.10.2007E. 2004/795 K. 2007/1820"TAM YARGI DAVASI ( Açılabilmesi Yasa Gereği Olup İşlemin Hukuka Aykırılığının Açılmış Bir İptal Davasında Yargı Kararı İle Saptanmamış Olması İşlem Dolayısıyla Açılan Tam Yargı Davasının Bu Nedenle Reddini Gerektirmediği )
YARGI KARARI ( Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılabilmesi Yasa Gereği Olup İşlemin Hukuka Aykırılığının Açılmış Bir İptal Davasında Yargı Kararı İle Saptanmamış Olması İşlem Dolayısıyla Açılan Tam Yargı Davasının Bu Nedenle Reddini Gerektirmediği )
İPTAL DAVASI ( İşlemin Hukuka Aykırılığının Açılmış Bir İptal Davasında Yargı Kararı İle Saptanmamış Olması İşlem Dolayısıyla Açılan Tam Yargı Davasının Bu Nedenle Reddini Gerektirmediği )"
12D5.D26.9.2007E. 2007/1088 K. 2007/4905"MANEVİ TAZMİNAT ( İdari İşlemin İptali Davasının Reddedilmesi - İdarenin Tutum ve Davranışı Nedeniyle O İşleme Dayalı Açılabilecek Manevi Tazminat Davasının da Reddi Gerektiği Sonucunu Doğurmayacağı )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASININ REDDİ ( İdarenin Tutum ve Davranışı Nedeniyle O İşleme Dayalı Açılabilecek Manevi Tazminat Davasının da Reddi Gerektiği Sonucunu Doğurmayacağı )
İDARENİN TUTUM VE DAVRANIŞI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İdari İşlemin İptali Davasının Reddedildiği - O İşleme Dayalı Açılabilecek Tazminat Davasının da Reddini Gerektirmediği )"
12D8.D21.9.2007E. 2007/1293 K. 2007/4793"İPTAL DAVALARI ( Davanın Reddine İlişkin Kararların Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )
KESİN HÜKÜM ( Davanın Reddine İlişkin Kararların Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımaması - İptal Davaları )
DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARAR ( İptal Davaları - Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )"
12D13.D21.9.2007E. 2007/3011 K. 2007/5160"İDARİ İŞLEM ( Dava Açma Süresi - İdareye Belli Süreler İçinde Başvurulması ve Başvurunun Kısmen Tamamen veya Zımnen Reddi Halinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
İDARİ EYLEM ( Dava Açma Süresi - Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdareye Belli Süreler İçinde Başvurulması ve Başvurunun Kısmen Tamamen veya Zımnen Reddi Halinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI ( İdari Eylem ve İşlemler Aleyhine Farklı Süreler - Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdareye Belli Süreler İçinde Başvurulması ve Başvurunun Kısmen Tamamen veya Zımnen Reddi Halinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
İMAR BANKASI MAĞDURLARI ( Tam Yargı Davasında Süre - İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yapılan Başvurudan Sonra Açılan Davanın 13. Maddeye Göre Süresinde Olduğu )
DEVLET İÇİ BORÇLANMA SENEDİ İHRACINDA İDARENİN İHMALİ ( İdari Eylem - Dava Herhangi Bir İdari İşlemden Dolayı Değil Davalı İdarelerin İdari Eylemleri Nedeniyle Açılmış Bir Tam Yargı Davası Olduğu )"
12D10.D28.5.2007E. 2005/9126 K. 2007/3069"DEPREM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Zararın İdarenin Hareketsiz Kalmasından Kaynaklandığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Zararın İdarenin Hareketsiz Kalmasından Kaynaklandığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )
İDARENİN ÖNLEM ALMA VE DENETİM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği - Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
SÜRENİN HESAPLANMASI ( Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Zararın İdarenin Hareketsiz Kalmasından Kaynaklandığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )"
12D11.D2.5.2007E. 2007/1129 K. 2007/4528"VEKALET ÜCRETİ ( Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak İstekte Bulunulan Davalarda İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. Md.sine Göre Uygulama Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde İdari Davanın Açılmış Olması Gerektiği )"
12D2.D27.4.2007E. 2006/2884 K. 2007/1870"İPTAL EDİLEN İŞLEM NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Davalı İdarece Kararın Temyiz Edilmesi - İdarece Eksik Ödeme Yapıldığı Mahkeme Kararının Tam Yerine Getirilmediği İddiasıyla Açılan 2. Davada Süreaşımı Bulunmadığı )
SÜREAŞIMI BULUNMAMASI ( İdarece Eksik Ödeme Yapıldığı Mahkeme Kararının Tam Yerine Getirilmediği İddiasıyla Açılan 2. Dava - İptal Edilen İşlem Nedeniyle Oluşan Zarar/Davalı İdarece Kararın Temyiz Edilmesi )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI ( Davalı İdarece - Davacının Bu Başvuru Üzerine Verilecek Kararın Tebliğinden İtibaren İşlemeye Başlayacak Yasal Süre İçinde Tam Yargı Davası Açabilme Hakkı Bulunduğu )
MAHKEME KARARININ TAM YERİNE GETİRİLMEDİĞİ İDDİASI İLE AÇILAN 2. DAVA ( Davalı İdarece İlk Kararın Temyiz Edilmiş Olması - 2. Davada Süreaşımı Bulunmadığı )"
12D11.D13.4.2007E. 2007/2473 K. 2007/3869"FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Tam Yargı Davalarında - Saklı Tutulan Haklar İçin Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra İkinci Bir Tam Yargı Davası Açılmasının Mümkün Olmadığı )
TAM YARGI DAVALARI ( Saklı Tutulan Haklar İçin Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra İkinci Bir Tam Yargı Davası Açılmasının Mümkün Olmadığı - Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması )"
12D10.D12.3.2007E. 2005/896 K. 2007/899"SAĞLIK HİZMETİNİN KUSURLU İŞLETİLMESİ ( Davanın İdari Eylemden Kaynaklanan Zararın Tazmini Davası Olduğundan 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesindeki 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ ( Yanlış Teşhis Nedeniyle Uğranılan Zarar - Davanın 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesindeki 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
YANLIŞ TEŞHİS NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Davanın İdari Eylemden Kaynaklanan Zararın Tazmini Davası Olduğundan 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesindeki 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesi - Davanın İdari Eylemden Kaynaklanan Zararın Tazmini Davası Olduğundan 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesindeki 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )"
12D7.D21.2.2007E. 2005/5556 K. 2007/618"İHTİRAZI KAYDIN VERGİ İDARESİNCE KABUL EDİLEMEMESİ ( Yapılan Tahakkukun Kanuna Aykırılığı Daha Önce Mahkeme Kararıyla Kesinleştiği - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Davacının İhtirazı Kaydı Davalı Vergi İdaresince Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek Kabul Edilmediği - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
VERGİ İDARESİNCE İHTİRAZI KAYDIN KABUL EDİLMEMESİ ( Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
HUKUKA AYKIRI VERGİLENDİRME VE TAHSİL İŞLEMLERİ ( Davacının İhtirazı Kaydı Davalı Vergi İdaresince Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek Kabul Edilmediği - Davalı İdarenin Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Olan - Gecikme Faizinin Oranına Göre Tahsil Edilen Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olması Gerektiği )
GECİKME FAİZİ ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Olan Maddi Tazminat Miktarının Gecikme Faizinin Oranına Göre Tahsil Edilen Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olması Gerektiği )"
12D6.D30.12.2006E. 2006/931 K. 2006/6661"DEPREM NEDENİYLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ ( Zararın İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesinden Kaynaklandığından Davanın Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
DAVANIN SÜRESİ İÇERİSİNDE OLUP OLMADIĞI ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini Davasında Zararın İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesinden Kaynaklandığından Araştırılması Gerektiği )
ZARARIN İDARENİN EYLEMİNDEN DOĞMASI ( Davanın Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği - Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini )"
12IDDGK21.12.2006E. 2006/3553 K. 2006/2460"YARGILAMA USULÜ ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ ( İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )"
12D10.D20.12.2006E. 2004/2931 K. 2006/7287"İDAREYE BAŞVURU VE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Eylemin Tamamlandığı ve Zararın Kesinleştiği Tarihten Başlatılması Gerektiği )
EYLEMİN TAMAMLANMASI VE ZARARIN KESİNLEŞMESİ ( İdareye Başvuru ve Dava Açma Süresinin Eylemin Tamamlandığı ve Zararın Kesinleştiği Tarihten Başlatılması Gerektiği )"
12D13.D6.12.2006E. 2006/2249 K. 2006/4664"İDARENİN HİZMET KUSURU ( İdarelerin Denetim Eksikliği veya Hareketsizliği Biçiminde Doğan İdari Eylemleri Nedeniyle Açılan Dava - 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 13. Maddesine Göre Süresinde Açılıp Açılmadığı İnceleneceği )
İDARİ EYLEMDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 13. Maddesine Göre Süresinde Açılıp Açılmadığı İnceleneceği )
TAM YARGI DAVASINDA SÜRE AŞIMI ( 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. Maddesine Göre İnceleneceği )"
12IDDGK8.6.2006E. 2006/231 K. 2006/542"ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR ( Davacının Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurabileceği - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
İDARİ MAKAMIN İSTEMİ REDDİ ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Dava Açabileceğinin Kabulü Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
12D5.D17.4.2006E. 2006/1462 K. 2006/2095"YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL KARARLARI ( Verilen Kararlarla Hukuka Aykırılığı Saptanmış Bir Sınava Dayalı Olarak Davacının Atanmasının Olanaklı Olmadığı )
HUKUKA AYKIRILIĞI SAPTANMIŞ SINAV ( Dayalı Olarak Davacının Atanmasının Olanaklı Olmadığı - Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararları Verilen Yönetmelik Değişikliği )
ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararlarıyla Hukuka Aykırılığı Saptanmış Bir Sınava Dayalı Olarak Davacının Atanmasının Olanaklı Olmadığı )
İPTAL KARARLARI ( Verilen Kararla Hukuka Aykırılığı Saptanmış Bir Sınava Dayalı Olarak Davacının Atanmasının Olanaklı Olmadığı - Kanun Yararına Temyiz )
KANUN YARARINA TEMYİZ ( Niteliği Bakımından Yürürlükteki Hukuka Aykırı Bir Sonuç İfade Eden Kararlara Karşı Başvurulabileceği - Verilen Kararlarla Hukuka Aykırılığı Saptanmış Bir Sınava Dayalı Olarak Atanma )"
12D10.D13.2.2006E. 2004/9120 K. 2006/1220"TAM YARGI DAVASI ( Hizmet Kusuru/Taşınmazın İhtiyati Tedbir Kararına Rağmen Tapu İdaresince Satılması - Müteahhit Firma Aleyhine Adli Yargıda Dava Açılmış Olmasının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açılmasına Engel Oluşturmadığı )
HİZMET KUSURU ( Gerçek Veya Tüzel Kişi Aleyhine Adli Yargıda Dava Açılmış Olmasının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açılmasına Engel Oluşturmadığı - Taşınmazın İhtiyati Tedbir Kararına Rağmen Tapu İdaresince Satılması )
TAPU DAİRESİNİN HİZMET KUSURU ( Taşınmazın İhtiyati Tedbir Kararına Rağmen Satılması Daha Sonra Tapu Kaydının İptal Edilmesi - Gerçek Veya Tüzel Kişi Aleyhine Adli Yargıda Dava Açılmış Olmasının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açılmasına Engel Oluşturmadığı
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İdarenin Adli Yargıda Aleyhine Dava Açılıp Sorumlu Görülen Gerçek Veya Tüzel Kişiyle Birlikte - Taşınmazın İhtiyati Tedbir Kararına Rağmen Tapu İdaresince Satılması/Adli Yargıda Dava Açılmış Olmasının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açılmasına Engel Oluşturmadığı )"
12D10.D31.1.2006E. 2005/9189 K. 2006/664"YARGILAMA USULÜ ( İdari İşlemin Tebliğ Zorunluluğu Bulunmayan Kişiler Tarafından Açılan İdari Davalarda Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihinin İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )
İDARİ İŞLEMİN TEBLİĞ ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN AÇILAN İDARİ DAVALAR ( Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihinin İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İdari İşlemin Tebliğ Zorunluluğu Bulunmayan Kişiler Tarafından Açılan İdari Davalarda İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )"
12D10.D11.7.2005E. 2003/4798 K. 2005/4018"HİZMET KUSURU İLKESİNE GÖRE TAZMİN ( Yüksek Gerilim Hattına Bir Kuşun Çarpması Sonucu Çıkan Yangın Nedeniyle Ekili Ürünün Zarar Görmesi )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Yüksek Gerilim Hattına Bir Kuşun Çarpması Sonucu Çıkan Yangın Nedeniyle Ekili Ürünün Zarar Görmesi - Hizmet Kusuru İlkesine Göre Tazmini )
ÜRÜNÜN ZARAR GÖRMESİ ( Yüksek Gerilim Hattına Bir Kuşun Çarpması Sonucu Çıkan Yangın Nedeniyle - İdarenin Hizmet Kusuru İlkesine Göre Tazmini )
ENERJİ NAKİL HATTINDAN ÇIKAN YANGIN ( Kuşun Çarpması Sonucu Çıkan - Ekili Ürünün Zarar Görmesi/İdarenin Hizmet Kusuru İlkesine Göre Tazmini )"
12D12.D17.6.2005E. 2004/1604 K. 2005/2529"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASI İŞLEMİ ( Dolayısı İle Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA İŞLEMİ ( Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Görevden Çekilmiş Sayılma İşleminden Dolayı Davacı Lehine Hükmedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
12D8.D4.5.2005E. 2004/3520 K. 2005/2145"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ÜZERİNE AÇILAN TAM YARGI DAVASI ( İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
MADDİ TAZMİNAT ( İdari İşlemin İptali Üzerine Tam Yargı Davası Açılması-İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
BEKLETİCİ SORUN ( İdari İşlemin İptali Üzerine Tam Yargı Davası Açılması-İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
TAM YARGI DAVASI İÇİN BELİRLENEN SÜRE DOLMADAN İPTAL KARARININ TEMYİZ İNCELENMESİ İÇİN DANIŞTAYA GÖNDERİLMESİ ( Açılan Tam Yargı Davasını Vaktinden Önce Açılan Dava Konumuna Getirmemesi )"
12IDDGK14.4.2005E. 2004/2413 K. 2005/249"ÖĞRENİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİYLE İLGİLİ TAM YARGI DAVALARI ( Dersin Notunun Sehven Fişlere İşlenmemesi Nedeniyle Bir Yıl Geç Mezun Olmasından Dolayı Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini )
MANEVİ TAZMİNATA FAİZ UYGULANMASI ( İdari İşlem Veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Zararlarda Dava Tarihinden İtibaren Faizin Esas Alınması Gereği )
YASAL FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İdari İşlem Veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Zararlarda Uygulanacak Yasal Faizin İdareye Başvuru Tarihinin Başlangıç Olarak Alınması Gereği - Başvurunun Bulunmaması Halinde Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği )
DERS NOTUNUN SEHVEN FİŞLERE İŞLENMEMESİ ( Bir Yıl Geç Mezun Olmasından Dolayı Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini Talebi - Yasal Faizin İdareye Başvuru Tarihinin Başlangıç Olarak Alınması Gereği/Başvuru Yoksa Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği )
GEÇ MEZUNİYET ( Dersin Notunun Sehven Fişlere İşlenmemesi Nedeniyle Bir Yıl Geç Mezun Olmasından Dolayı Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini Talebi - İdari İşlem Veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Manevi Zararlarda Dava Tarihinden İtibaren Faizin Esas Alınması Gereği )"
12D10.D25.3.2005E. 2003/6104 K. 2005/1347"MADDİ TAZMİNAT ( Heyelan Sebebiyle Oluşan Zarar/İdarenin Hizmet Kusuru - Davacıya Ait Arazinin Kenarında Doğal Dolgu Maddesi Olan Kayanın Yol Çalışması Nedeniyle Dinamitle Parçalanarak Alınması )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Davacıya Ait Arazinin Kenarında Doğal Dolgu Maddesi Olan Kayanın Yol Çalışması Nedeniyle Dinamitle Parçalanarak Alınması - Heyelan Sebebiyle Oluşan Zarar/Maddi Tazminat )
SEL BASKINI SONRASINDA OLUŞAN HEYELAN NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Davacıya Ait Arazinin Kenarında Doğal Dolgu Maddesi Olan Kayanın Yol Çalışması Nedeniyle Dinamitle Parçalanarak Alınması - İdarenin Hizmet Kusuru )
HEYELAN NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Davacıya Ait Arazinin Kenarında Doğal Dolgu Maddesi Olan Kayanın Yol Çalışması Nedeniyle Dinamitle Parçalanarak Alınması - İdarenin Hizmet Kusuru/Maddi Tazminat )"
12D10.D1.2.2005E. 2001/3070 K. 2005/157"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN MAHKEME KARARIYLA İPTALİ ( Bu İhbarnameye Dayanarak Ödenen Bedelin İadesinde İdarenin Faiz Ödeme Yükümlülüğü - İdari İşlemlerin Geçmişe Dönük Olarak Ortadan Kalkması )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN GERİYE YÜRÜMESİ ( Ecrimisil İhbarnamesinin Mahkemece İptali - Bu İhbarnameye Dayanarak Ödenen Bedelin İadesinde İdarenin Faiz Ödeme Yükümlülüğünün Bulunması )
FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Ecrimisil İhbarnamesinin Mahkeme Kararıyla İptali Üzerine Ödenmiş Ecrimisilin İadesinde - İdarenin Kendi Eylemi Nedeniyle Doğan Zarardan Sorumlu Olması )"
12D13.D18.1.2005E. 2005/4651 K. 2005/113"ELEKTRİK DAĞITIM İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞLETMELERE EL KONULMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İdareye Başvuru Üzerine Dava Açma Süresinin Durması - Zımni Redden İtibaren Sürenin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞLETMELERE EL KONULMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Elektrik Dağıtım İşini Alan Firma Aleyhine - İdareye Başvuru Üzerine Dava Açma Süresinin Duracağı - Zımni Redden İtibaren Sürenin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI ( İdareye Başvuru Üzerine - Zımni Red Tarihinden İtibaren Sürenin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği )
ZIMNİ RED TARİHİNDEN İTİBAREN DAVA AÇMA SÜRESİNİN KALDIĞI YERDEN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ ( Elektrik Dağıtım İmtiyaz Sözleşmesinin Feshi ve İşletmelere El Konulmasına İlişkin İşlemin İptali İçin İdareye Başvurunun Cevapsız Bırakılmış Olması )
SÜRENİN DURMASI ( Elektrik Dağıtım İmtiyaz Sözleşmesinin Feshi ve İşletmelere El Konulmasına İlişkin İşlemin İptali İçin İdareye Başvurulmasıyla - Dava Açma Süresinin Zımni Red Tarihinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı )"
12D8.D2.11.2004E. 2004/3338 K. 2004/4171"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Tazminat Davasının Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
SÜRE ( Tazminat Davasının Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )"
12D5.D25.6.2004E. 2003/4911 K. 2004/3006"KAMU KONUTUNUN ZABITACA BOŞALTILMASI ( Davacının Manevi Tazminat İstemi - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Görev Tahsisli Oturmakta Olduğu Kamu Konutundan Zabıta Marifetiyle Çıkarılması - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Manevi Tazminat/2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği - Davacının Görev Tahsisli Oturmakta Olduğu Kamu Konutundan Zabıta Marifetiyle Çıkarılması )
GÖREV TAHSİSLİ KAMU KONUTUNUN ZABITACA BOŞALTILMASI ( Davacının Manevi Tazminat İstemi - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )"
12D11.D26.2.2003E. 2000/10610 K. 2003/929"İDARİ İŞLEMDEN DOĞAN ZARAR ( Davacının Açtığı İlk Davada Faiz Talebinin Bulunmadığı Dolayısıyla Ayrı Bir Davayla Faiz Talebinde Bulunamayacağı Gerekçesiyle İstemin Reddedilemeyeceği - Uğranılan Zararın Karşılanması Gerekeceği )
FAİZ TALEBİ ( Disiplin Cezasına Bağlı Olarak Ek Ödemenin Kesilmesi - İptali Üzerine Toptan Ödeme Yapılması/Davacının Ayrı Bir Davayla Faiz Talebinde Bulunabileceği )
DİSİPLİN CEZASINA BAĞLI EK ÖDEMENİN KESİLMESİ ( İptali Üzerine Toptan Ödeme Yapılması - Hukuka Aykırılığı Saptanan İdari İşlem Dolayısıyla Tam Yargı Davasıyla Faiz Talep Edilebileceği )
İPTAL DAVASINDAN SONRA AÇILAN TAM YARGI DAVASI ( Disiplin Cezasına Bağlı Olarak Ek Ödemenin Kesilmesi/İptali Üzerine Toptan Ödeme Yapılması - Tam Yargı Davasıyla Faiz Talep Edilebileceği )
TAM YARGI DAVASI ( İptal Davasının Karara Bağlanmasından Sonra Açılan - Hukuka Aykırılığı Saptanan İdari İşlem Dolayısıyla Uğranılan Zararın Karşılanması Gerekeceği/Toptan Ödemenin Faizi Talebi )"
12D6.D13.11.2002E. 2001/4094 K. 2002/5061"İDARİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇILMAMIŞ OLMASININ TAZMİNAT İSTEMİNİN İNCELENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ ( Davacıya Ait Evin Yolda Kaldığı Gerekçesiyle Yıktırılması Nedeniyle Belediyeden Tazminat Talebi )
İMAR PLANINDA YOLDA KALAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ YIKTIRILMASI ( İdari İşleme Karşı İptal Davası Açmayan Davacının Doğrudan Tazminat Talebinde Bulunabileceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İmar Planında Yolda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıktırılması İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin - İdari İşlemin İptali Davası Açmayan Davacının Doğrudan Tam Yargı Davası Açabileceği )
YOLDA KALAN BİNANIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİNİ İSTEMEYEN DAVACI ( Doğrudan Yıkım Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazminini İsteyebileceği )"
12D5.D10.6.2002E. 1999/2771 K. 2002/2723"MANEVİ TAZMİNAT VE MAAŞ FARKI TUTARI ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Belirlenen Sözlü Sınavdan Sonra Yeniden Sınava Tabi Tutularak Müfettişliğe Atanan Davacı - Geç Atama Nedeniyle Yoksun Kaldığı )
MAAŞ FARKI TUTARI ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Belirlenen Sözlü Sınavdan Sonra Yeniden Sınava Tabi Tutularak Müfettişliğe Atanan Davacı - Geç Atama Nedeniyle Yoksun Kaldığı )
SINAVIN HUKUKA AYKIRILIĞI ( Yeniden Sınava Tabi Tutularak Müfettişliğe Atanan Davacı - Geç Atama Nedeniyle Yoksun Kaldığı Maaş Farkı ve Manevi Tazminat Talebi )
MÜFETTİŞLİĞE GEÇ ATANAN DAVACI ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Belirlenen Sözlü Sınavdan Sonra Yeniden Sınava Tabi Tutularak - Yoksun Kaldığı Maaş Farkı ve Manevi Tazminat Talebi )
İDARENİN ZARARI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Belirlenen Sözlü Sınavdan Sonra Yeniden Sınava Tabi Tutularak Müfettişliğe Atanan Davacı - Yoksun Kaldığı Maaş Farkı ve Manevi Tazminat Talebi )"
12D5.D31.1.2002E. 1999/2323 K. 2002/366"İPTAL DAVASI KAZANILDIKTAN SONRA AÇILAN TAM YARGI DAVASINDA İSTENEN TAZMİNAT MİKTARI ( Faiz Başlangıcı - Anaokulu Öğretmeniyken Kütüphanede Görevlendirilen Davacının İşlemi İptal Ettirmesi )
TAM YARGI DAVASININ İPTAL DAVASI KAZANILDIKTAN SONRA AÇILMASI ( Hükmedilecek Tazminata İptal Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği - Anaokulu Öğretmeniyken Kütüphanede Görevlendirilen Davacının İşlemi İptal Ettirmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Anaokulu Öğretmeniyken Kütüphanede Görevlendirilen Davacının İptal Davası Açarak İşlemi İptal Ettirmesinde Sonra Açtığı Tam Yargı Davasına Konu Tazminat )
ANAOKULU ÖĞRETMENİYKEN KÜTÜPHANEDE GÖREVLENDİRİLEN DAVACININ İPTAL DAVASI AÇARAK İŞLEMİ İPTAL ETTİRMESİ ( Tam Yargı Davasında Faize İptal Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren Hükmedilmesi Gereği )"
12IDDGK23.2.2001E. 2000/1280 K. 2001/226"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GÖREVİNE İLİŞKİN YASAMA TASARRUFU ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEME ( TBMM'nin Cumhurbaşkanı Seçimine İlişkin Yasama Tasarrufu )
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNE İLİŞKİN TBMM'NİN YASAMA TASARRUFU ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
12D5.D27.1.2000E. 1999/6160 K. 2000/295"YURT DIŞI AYLIKLAR ( Eksik Ödenenin Talebi - 2577 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde Öngörülen İcra Tarihinin Son Aylık Ödemesinin Yapıldığı Tarih Olduğu )
İCRA TARİHİ ( 2577 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde Öngörülen/Son Aylık Ödemesinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Eksik Ödenen Yurt Dışı Aylıklarının Ödenmesi Davası )"
12D10.D9.11.1999E. 1999/1545 K. 1999/5491"İPTAL DAVASI ( Hipodromda Yapılan At Yarışı Sonucunda Davacının Tahmini Doğrultusunda Koşuda Birinci Gelen Atın Faul Yaptığı Gerekçesiyle İkinci Sayılması )
AT YARIŞLARI SONUCUNUN İPTALİ TALEBİ ( İdarenin Hizmet Kusurunun Söz Konusu Olması Nedeniyle Davacıya Altılı Ganyan Bedelinin Tazminat Olarak Ödenmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( At Yarışları Sonucunun Değiştirilerek Davacının Tahminde Bulunduğu Atın Birinci Sayılması ve Altılı Ganyan İkramiyesinin Ödenmesi Talebi )
ALTILI GANYAN ÜCRETİNİN TALEBİ ( İdarenin Hizmet Kusurunun Söz Konusu Olması )"
12D8.D17.3.1999E. 1997/4627 K. 1999/1489"DÖNER SERMAYE PAYI VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Ortodonti Uzmanına Ödenecek Olan )
ORTODONTİ UZMANI ( Ödenecek Döner Sermaye Payı ve Özel Hizmet Tazminatı Oranı )
UZMAN HEKİMLERE ÖDENEN DÖNER SERMAYE PAYI VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Ortodonti Uzmanına da Uygulanacağı )"
12D8.D4.2.1999E. 1996/4808 K. 1999/250"ÇALINTI ARACIN TESCİLİNDEN ALICININ UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ ( Gerekli Özeni Göstermeden Tescili Yapan İdarenin )
TAM YARGI DAVASI ( Satın Aldığı Çalıntı Araca El Konulan Davacının Gerekli Özeni Göstermeden Adına Tescili Yapan İdareye Karşı Açtığı )
TAZMİNAT ÖDEME MECBURİYETİ ( Davacının Aldığı ve Çalıntı Olduğu Ortaya Çıkarak El Konulan Aracı Gerekli Özeni Göstermeden Sicile Kaydeden İdarenin )
İDARENİN TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çalıntı Aracı Gerekli Özeni Göstermeden Sicile Kaydedip Alıcıyı Zarara Uğratması )
TRAFİK SİCİLİNE ÇALINTI OTONUN TESCİLİ ( Aracın Çalıntı Olduğu Ortaya Çıkınca El Konulması Nedeniyle İyiniyetli Alıcının Tazminat Talebi )"
12D10.D11.6.1998E. 1997/2845 K. 1998/2541"EMEKLİ OLAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İş Sonu Tazminatının Ödenmemesinin Gerekliliğini Emekli Olduğu Tarihte Öğrenmesi )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İş Sonu Tazminatının Ödenmemesinin Gerekliliğinin Emekli Olunan Tarihten İtibaren Öğrenilmesi Nedeniyle Altmış Gün İçinde Açılması )
TAM YARGI DAVASI ( Altmış Gün İçinde Dava Açmayan Davacının Davasının Süre Aşımı Yönünden Reddedilmesi )"
12D4.D21.4.1998E. 1997/4648 K. 1998/1507"İPTAL VE TAM YARGI DAVASI ( İptal Davasının Temyizen Tetkiki Sonucuna Göre Tam Yargı Davası Açma Süresinde İdareye Başvuru Hakkı )
İDAREYE BAŞVURMA ( Tam Yargı Davası Açma Süresi İçinde )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tam Yargı Davası-İdareye Başvurma Hakkı )"
12IDDGK17.4.1998E. 1996/592 K. 1998/192"TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımının İdarenin Tazminat İstemini Reddettiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )
İNŞAATIN DURDURULMASI ( Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdare Aleyhine Açılan Dava )
İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN YIKILMASI ( Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdare Aleyhine Açılan Dava )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Tazminat için Başvurulup da İdarenin Bunu Reddettiği Tarihte Başlaması )"
12D8.D24.3.1998E. 1996/4415 K. 1998/1119"SİVİL SAVUNMA UZMANLARI ( Şube Müdürlerine Ödenen Özel Hizmet Tazminatı ve İş Güçlüğü Zammının Ödenmemesinin Hukuka Uygunluğu )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI ( Sivil Savunma Şube Müdürlerine Ödenen - Sivil Savunma Uzmanlarına Ödenmemesinin Hukuka Uygunluğu )"
12D5.D24.11.1997E. 1995/1209 K. 1997/2707"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ( İptal İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılacağı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE DAYANILARAK TESİS EDİLEN BİREYSEL İŞLEMLER ( İptal ve Tazminat İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılacağı )
İPTAL DAVASI ( Düzenleyici İşlemler ve Bunlara Dayanılarak Tesis Edilen Bireysel Düzenleyici İşlemler )
TAM YARGI DAVASI ( Bireysel Düzenleyici İşlemlerden Kaynaklanan Zararların Tazmini İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılması )
DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAKACAĞI DAVALAR ( Düzenleyici İşlemler ve Bunlara Dayanılarak Tesis Edilen Bireysel Düzenleyici İşlemler )"
12D5.D20.11.1997E. 1996/520 K. 1997/2699"GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ( Yurtdışı Görevine Giden Kişinin Ne Şekilde Gittiğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRME ( Yurtdışı Görevine Giden Kişinin Ne Şekilde Gittiğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yurtdışına Giden Kişiye Ödenmesi Gereken Ücret )"
12D5.D9.10.1997E. 1995/4159 K. 1997/2034"İLAMDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ ( Faize İlişkin İstem Hakkında Hüküm Tesis Edilmemesi )
FAİZ TALEBİ ( İlamdaki Yanlışlığın Düzeltilmesi İstemi )
BURS FARKI ( İlamdaki Yanlışlığın Düzeltilmesi İstemi )
YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ ( 2577 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesiinn Yasaya Aykırı Olması )"
12D6.D6.5.1997E. 1996/4360 K. 1997/2148"DEFTERDARLIK ( Kendi Görev ve Yetki Alanında İdari Dava Açma Yetkisi Bulunduğu )
DAVA AÇMA YETKİSİ ( Defterdarlık )
İDARİ DAVA AÇMA YETKİSİ ( Defterdarlığın )"
12D10.D11.3.1997E. 1995/476 K. 1997/803"ŞEKER FİYAT FARKI ( Tahsilinden İtibaren Yasal Sürede Açılmayan Davanın Süre Aşımından Reddi )
DAVA SÜRE AŞIMI ( Şeker Fiyat Farkının Tahsilinden İtibaren Yasal Sürede Açılmayan Dava )"
12D10.D26.2.1997E. 1995/6866 K. 1997/591"TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMAMA ( İdari İşlemin İptal Kararı )
İPTAL KARARI ( İdari İşlemin Tesis Edildiği Tarih İtibariyle Ortadan Kalkması )
ZIMNEN REDDEDİLEN İDARİ İŞLEM ( Türk Vatandaşlığına Alınmama Kararının Kalktığının Kabulü )"
12D12.D6.2.1997E. 1995/9674 K. 1997/293"ZİMMET SUÇU ( Görevle İlişiğin Kesilmesi )
İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Zimmet Suçu Nedeniyle )
GÖREVE İADE ( Göreve İade İstem Tarihi ile Göreve Başlatıldığı Tarih Arasında Yoksun Kalınan Parasal Hakların İadesi )
PARASAL HAKLAR ( Göreve İade İstem Tarihi ile Göreve Başlatıldığı Tarih Arasında Yoksun Kalınan Haklar )"
12D10.D29.1.1997E. 1996/122 K. 1997/113"EL KOYMA ( Kolluk Önlemi Olarak Elkonması ve Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılan Eşya )
ZARAR ( Kolluk Önlemi Olarak Elkonması ve Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılan Eşyanın İade Edilmemesi Nedeniyle Doğması )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Doğan Zararın Karşılanması )
KOLLUK ÖNLEMİ OLARAK EL KONULAN EŞYA ( Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılmasına Rağmen İade Edilmemesinden Doğan Zarar )"
12D12.D26.12.1996E. 1996/3603 K. 1996/4369"FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacaktan Ayrı Olarak İdareden İstenmesi )
TAM YARGI DAVASI ( Asıl Alacaktan Ayrı Olarak İdareden İstenen Faiz İçin İdareye Başvurulmadan Doğrudan Açılması )
ASIL ALACAKTAN AYRI OLARAK İDAREDEN İSTENEN FAİZ ( İdareye Başvurulmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilmesi )"
12D10.D28.11.1996E. 1995/6770 K. 1996/7965"TAM YARGI DAVASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tam Yargı Davası )
ADLİ EMANETE ALINAN SİLAHIN YARGI KARARINA RAĞMEN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası-Süre )"
12D10.D10.10.1996E. 1995/934 K. 1996/5933"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yanlış Ameliyat )
YANLIŞ AMELİYAT ( Tazminat )"
12D10.D4.10.1996E. 1995/964 K. 1996/5781"İÇKİLİ İŞYERİNİ KAPATMA İŞLEMİNİN YETKİSİZLİK DOLAYISIYLA İPTALİ ( Tazminat Talebi )
TAZMİNAT ( İçkili İşyerini Kapatma İşleminin Yetkisizlik Dolayısıyla İptal Edilmiş Olması )
İDARİ İŞLEMİN YETKİSİZLİK NEDENİYLE İPTALİ ( Tazminat )"
12VDDGK17.5.1996E. 1995/74 K. 1996/234"İPTAL DAVASI ( İstihsal Vergisinden Muaf Olan Yuvarlak Ağaçlardan İstihsal Vergisi Alınması - Düzeltme ve Şikayet )
İSTİHSAL VERGİSİ ( İptal Davası - Düzeltme ve Şikayet )"
12D10.D10.4.1996E. 1995/53 K. 1996/1913"HİZMET KUSURU ( İdarenin Tazmin Sorumluluğuna Gidilememesi )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İdarenin Tazmin Sorumluluğuna Gidilememesi )
İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞU ( Hizmet Kusuru ve Kusursuz Sorumluluk İlkesine Dayanılarak Gidilememesi )"
12D12.D13.3.1996E. 1995/9889 K. 1996/791"YÜKSEK PLANLAMA KURULUNCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETİNE YAPILAN ZAMMIN DAVALI İDARECE UYGULANMAMASI ( Uğranılan Zarar İçin Açılan Tam Yargı Davasında Süre Şartı - Dava Açma Süresinin Geçirilmesi Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )
TCDD İŞLETMESİ YÖNETİM KURULUNCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN YÜKSEK PLANLAMA KURULUNCA BELİRLENEN ÜCRET ARTIŞ ORANINDAN DAHA DÜŞÜK BİR ORAN UYGULANMASI ( Uğranılan Zararın Tazmini Talebi - Tam Yargı Davasında Dava Açma Süresi )
SÜRE ŞARTI ( Tam Yargı Davasında Uygulama İşlemlerine Karşı da Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği - Yüksek Planlama Kurulunca Sözleşmeli Personel Ücretine Yapılan Zammın Davalı İdarece Uygulanmaması Nedeniyle Fark Talebi )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETİNE YÜKSEK PLANLAMA KURULUNCA YAPILAN ZAMMIN DAVALI İDARECE UYGULANMAMASI ( Ücret Farkının Tahsili Talebi - Tam Yargı Davasında Hak Düşürücü Süre )"
12D12.D7.2.1996E. 1995/4945 K. 1996/271"II SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLAN DAVACININ SÖZLEŞME ÜCRET FARKLARININ ÖDENMESİ TALEBİ ( Sözkonusu Personele Uygulanacak Sözleşme Ücretlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararları ile Uygulama Tarihlerinin Araştırılması Zorunluluğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONELE UYGULANACAK SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARLARI İLE UYGULAMA TARİHLERİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( II Sayılı Cetvele Tabi Sözleşmeli Personel Olan Davacının Sözleşme Ücret Farkı Talebi )
ÜCRET FARKI TALEBİ ( II Sayılı Cetvele Tabi Sözleşmeli Personel Olan Davacının - Sözkonusu Personele Uygulanacak Sözleşme Ücretlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararları ile Uygulama Tarihlerinin Araştırılması Zorunluluğu )"
12D4.D25.12.1995E. 1995/4637 K. 1995/5795"YANLIŞLIKLA BAŞKASININ ALACAĞININ BLOKE EDİLİP VERGİ DAİRESİNE ÖDENMESİ ( Hukuki Durumun Tespiti ve Düzeltilmesinin İstenip İstenemeyeceği )
DAVA EHLİYETİ ( Yanılgıyla Asıl Vergi Borçlusu Yerine Bir Başkasının Alacağının Bloke Edilip Vergi Dairesine Ödenmesi )
HATALI İŞLEMİN TESPİTİ ( Yanılgıyla Asıl Vergi Borçlusu Yerine Bir Başkasının Alacağının Bloke Edilip Vergi Dairesine Ödenmesi )
İPTAL DAVASI ( İdari İşlemin İptaliyle Birlikte İşleme Esas Olan Hukuki Durumun Tespitinin de İstenebileceği )"
12D10.D20.11.1995E. 1995/1607 K. 1995/5772"İDARENİN HİZMET KUSURU ( Karayoluna Asfaltma Çalışmaları Yürütürken Oluşan Zarardan Sorumlu Olması )
TAZMİN SORUMLULUĞU ( İdare Tarafından Karayoluna Asfaltma Çalışmaları Yürütürken Oluşan Zarardan Sorumlu Olması )
KARAYOLUNDA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI ( Zift Çukurları Yüzünden Zarar Görülmesi Nedeniyle İdarenin Tazmin Sorumluluğunun Bulunması )"
12D10.D16.11.1995E. 1995/566 K. 1995/5746"SOSYAL RİSK ( Terör Olaylarının İdare Tarafından Önlenememesi Nedeniyle Tazmin Sorumluluğunun Olması )
TERÖR OLAYLARI ( Ortaya Çıkan Zararların Özel ve Olağandışı Niteliklerinin Dikkate Alınıp Nedensellik Bağının Aranmaması )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Terör Olaylarının İdare Tarafından Önlenememesi )
TAZMİN SORUMLULUĞU ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle )"
12D10.D16.11.1995E. 1994/4376 K. 1995/5754"İDARENİN HİZMET KUSURU ( Elektrik Tellerinin Yüksekliğinin Az Olması Nedeniyle Çıkan Yangın )
HİZMET KUSURU ( Elektrik Tellerinin Yüksekliğinin Az Olması Nedeniyle Çıkan Yangında İdarenin Kusurunun Bulunması )
ELEKTRİK TELLERİNİN YÜKSEKLİĞİNİN AZ OLMASI ( İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması )"
12D10.D10.10.1995E. 1994/2230 K. 1995/4280"HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hizmete Özgü Termosifonun Periyodik Bakımının Zamanında Yaptırmaması Nedeniyle Meydana Gelen Ölüm Olayı )
TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle )
TERMOSİFONUN BAKIMININ YAPILMAMASI ( Meydana Gelen Ölüm Olayında İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması )"
12D10.D9.10.1995E. 1994/1682 K. 1995/4256"İNŞAATI DEVAM EDEN KAMU BİNASININ BOMBALANMASI ( İdareye Yüklenebilecek Hizmet Kusurunun Bulunmamsı )
TERÖR EYLEMİ ( İnşaatı Devam Eden Kamu Binasının Bombalanması )
HİZMET KUSURU ( İnşaatı Devam Eden Kamu Binasının Bombalanması Olayında İdarenin Kusurunun Bulunmaması )
SOSYAL RİSK ( Terör Eylemi Nedeniyle Doğan Bireysel Zararın İdarece Tazmininin Gerekmesi )"
12D10.D18.9.1995E. 1994/6053 K. 1995/3611"YURTDIŞINDA GÖREVLİ PERSONEL ( Bombalı Saldırı Sonucu Otomobilinde Doğan Hasarın Tazmini Konusunda İdareye Yapılan Başvuru )
ŞİDDET VE SUİKAST OLAYLARI ( Hasar Gören Otomobil İçin İdareye Başvuru Süresi Olan Bir Yıllık Sürenin Geçmesi )
HASARIN TAZMİNİ İÇİN İDAREYE BAŞVURULMASI ( Başvurunun Bir Yıllık Sürede Yapılmaması Nedeniyle Reddi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra )"
12D10.D12.7.1995E. 1994/7359 K. 1995/3559"İDARENİN HİZMET KUSURU ( Otelin Yakılması Eyleminde Yeterli Önleyici Kolluk Önlemlerinin Alınmaması )
HİZMET KUSURU ( Otelin Yakılması Eyleminde Yeterli Önleyici Kolluk Önlemlerinin Alınmaması )
KOLLUK ÖNLEMLERİNİN YETERSİZ OLMASI ( Otelin Yakılması Eyleminde İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİLER ( Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( İdarenin Hizmet Kusurunda Bulunması Nedeniyle )
FAİZ BAŞLANGICI ( Zararın Tazmini İçin İdareye Başvuru Yapıldığı Tarih )
TEMERRÜD FAİZİ ( İdarenin Zararı Tazmin Etmesi )"
12D5.D26.4.1995E. 1992/1602 K. 1995/1580"KONU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVALAR ( Dava Yeni Tesis Edilen İdari İşleme Karşı Açılmışsa Esasının İncelenmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Tesis Edilen Yeni İşleme Karşı Açılan Davanın Önceki Davanın Konu ve Sebebiyle Aynı Olduğu Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
İDARENİN AYNI KONUDA TESİS ETTİĞİ YENİ İŞLEM ( Son İdari İşleme Karşı Açılan Davanın Daha Önce Reddedilen Davayla Aynı Olduğu Sebebiyle Reddedilemeyeceği )"
12D8.D3.4.1995E. 1994/1849 K. 1995/1009"TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Sağlık Bakanlığının Aynı Durumda Bulunan Personeline Ödenen Nöbet Tazminatının Ödenmesi )
NÖBET TAZMİNATI ( Tıpta Uzmanlık Öğrenimi Gören Araştırma Görevlisine Ödenmesi )
TAM YARGI DAVASI ( Süreler Geçtikten Sonra Açılması )"
12D8.D1.2.1995E. 1994/3716 K. 1995/297"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YAPAN VE FAKÜLTE UYGULAMA HASTANESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN HEKİM ( Nöbet Ücretinin Emsal Personel Ücretine Göre Tesbiti )
NÖBET ÜCRETİNİN EMSAL PERSONELE GÖRE TESBİTİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Fakülte Uygulama Hastanesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Hekimin )
TIP FAKÜLTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HEKİM OLARAK ÇALIŞAN VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YAPAN KİŞİ ( Nöbet Ücretinin Emsal Personel Ücretine Göre Tesbiti )
SÜRE ( Tam Yargı Davasının Açılmasında )
TAM YARGI DAVASI ( Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanması )"
12D5.D10.11.1993E. 1993/5381 K. 1993/4279"TAM YARGI DAVASINDA SÜRE ( Tesis Edilen İşlemin Zararlarını Tesis Edildiği Tarihte Değil de Daha Sonra Meydana Getirmesi Halinde )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tesis Edilen İşlemin Zararlarını Tesis Edildiği Tarihte Değil de Daha Sonra Meydana Getirmesi Halinde-Tam Yargı Davası )
İŞLEMİN İCRASI SEBEBİYLE DOĞAN ZARARLAR ( Tam Yargı Davası Açma Süresi )"
12D6.D24.6.1993E. 1993/722 K. 1993/2694"TAM YARGI DAVASINDA TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İdarenin Hizmet Kusurundan Dolayı Açılan )
MANEVİ TAZMİNAT ( Faiz Yürütülememesi )
FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ ( Manevi Tazminata )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Mahkemenin Talepten Fazlasına Hükmedememesi )
İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemenin İstemle Bağlı Olması )"
12D5.D28.4.1993E. 1992/966 K. 1993/1875"İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI ( Faiz İstenmemişse Daha Sonra Başka Bir Davayla İstenememesi )
FAİZ ( İptal ve Tam Yargı Davalarında İstenmemişse Daha Sonra Başka Bir Davayla İstenememesi )"
12D5.D23.2.1993E. 1990/470 K. 1993/786"İPTAL VE TAM YARGI DAVALARINDA FAİZ ( Önce İptal Davası Sonra Tam Yargı Davası Açılması Halinde )
ÖNCE İPTAL SONRA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA FAİZ ( İptal Davasının Açıldığı Tarihten Yürütüleceği )"
12D5.D15.2.1993E. 1992/2537 K. 1993/596"TAM YARGI DAVALARININ AÇILMASI ( Dava Açma Yöntemi - Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA YÖNTEMİ VE SÜRESİ ( Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süre ve Yöntemi )
SÜRE ( Tam Yargı Davalarında Açılma Süresi - Dava Açma Yöntemi )"
12D8.D1.12.1992E. 1991/2017 K. 1992/3161"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KARARI ÜZERİNE AÇILAN TAM YARGI DAVASI ( İdareye Başvurulması Önkoşulunun Bulunmaması )
İDAREYE BAŞVURMA ÖNKOŞULUNUN BULUNMAMASI ( İdari İşlemin İptali Kararı Üzerine Açılan Tam Yargı Davasında )
TAM YARGI DAVASINDA İDAREYE BAŞVURU ÖNKOŞULU BULUNMAMASI ( İşlemin İptali Kararı Üzerine Açılan )
DİSİPLİN CEZASININ AFFI ( Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında İdareye Başvuru Önkoşulu Aranmaması )"
12D5.D23.11.1992E. 1991/1075 K. 1992/3154"DAVA AÇILDIĞI TARİHTE BELLİ OLMAYAN ZARARIN İSTENMESİ ( İptal ve Tam Yargı Davasıyla İlgili Kararın Ayrıca Bir Tam Yargı Davasına Konu Edilebileceği )
TAM YARGI DAVASI ( İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açıldığı Tarihte Kesin Miktarı Belli Olmayan Zararların Kalan Kısmı )
BİRLİKTE AÇILAN İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI ( Dava Açıldığı Tarihte Miktarı Belli Olmayan Zararların Ayrı Bir Tam Yargı Davasına Konu Olabileceği )"
12IDDGK20.11.1992E. 1992/470 K. 1992/189"GÖREV YOLLUĞU YOL MASRAFI VB. KESİNTİLERİ DAVADA SÜRE ( İdari Kararın Son Uygulama Tarihi )
SÜRE ( Görev Yolluğu Yol Masrafı vb. Kesintileri Davada - İdari Kararın Son Uygulama Tarihi )
İDARİ KARARIN SON UYGULAMA TARİHİ ( Görev Yolluğu Yol Masrafı vb. Kesintileri Davada Süre )
HARCİRAH BEYANNAMESİ VERMEKTE SÜRE
SÜRE ( Harcirah Beyannamesi Vermekte )
YURT DIŞI GÜNDELİĞİ VE YOL MASRAFI ALINABİLMESİ ŞARTLARI"
12D8.D11.10.1992E. 1991/2215 K. 1992/2685"TAM YARGI DAVASI ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( İptal Edilen İdari İşlemden Doğan Zararlar İçin Tam Yargı Davasında )
AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ ( Uğranılan Zarar İçin Açılan Tam Yargı Davasında Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )"
12D5.D28.5.1992E. 1991/2177 K. 1992/1665"İPTAL DAVASI SONUCUNDA VERİLEN KARARA KARŞI TEMYİZE GİDİLMESİ ( Danıştay'ın Vereceği Karar Beklenmeden Tam Yargı Davası Açılabilmesi )
TAM YARGI DAVASI AÇMADA SÜRE ( İptal Davasında Verilen Karara Karşı Kanun Yoluna Gidilmiş Olmasının Etkisi )"
12D5.D21.5.1992E. 1990/4497 K. 1992/1517"MİRASÇILARIN İPTAL DAVASINI TAKİBİ ( Dava Sırasında Davacının Ölmesi-Verilecek Kararın Tam Yargı Davasını Etkileyecek Nitelikte Olması )
İPTAL DAVASI SIRASINDA DAVACININ ÖLMESİ ( Mirasçıların Davayı Takip Edip Edemeyecekleri )"
12D10.D15.5.1992E. 1991/2716 K. 1992/2050"ZARARIN TAZMİNİ ( İdari Yargıda İdari Eylem Yada İşlemlerden Doğan Zarar )
İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Süresinde Açılacak Davalarla İstenmesi )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Süresi Geçtikten Sonra Yeniden Tam Yargı Davası Açılamaması )
TAM YARGI DAVASI ( Süresi İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
12D10.D22.4.1992E. 1990/3968 K. 1992/1573"İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞU ( Zararla İdarenin Eylemi Arasında Nedensellik Bağının Bulunması )
ZARARLA İDARENİN EYLEMİNİN ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMASI ( İdarenin Tazmin Sorumluluğu )
NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMASI ( Zararla İdarenin Eylemi Arasında )
MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Eylemi Nedeniyle )"
12D10.D10.4.1992E. 1990/3954 K. 1992/1362"MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tatmin Aracı Olması )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Memurun Çıkan Yangında Yaralanması Nedeniyle )
KUSURUN AĞIRLIĞININ DİKKATE ALINMASI ( Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi Esnasında )"
12D10.D10.4.1992E. 1990/2925 K. 1992/1351"ZİNA İHBARINI DEĞERLENDİREN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ( Görevin Yapılması Sırasında Hizmet Kusurunun İşlenmediğinin Sabit Olması )
HİZMET KUSURU ( Zina İhbarını Değerlendiren Emniyet Müdürlüğünün Kusurunun Olmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunmaması Nedeniyle Tazminata Hükmedilememesi )"
12D5.D14.5.1991E. 1990/1537 K. 1991/882"İDARİ İŞLEM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Zararın Hangi Tarihten İtibaren Giderileceği )
ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Arada Geçen Zamanda Mahrum Kalınan Hakların Hangi Tarihten İtibaren Giderileceği )
İDAREYE BAŞVURU TARİHİ ( Atanma İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali Halinde Uğranılan Zararın Başvuru Tarihini Aşmayacak Şekilde Giderileceği )"
12D5.D2.5.1991E. 1989/1317 K. 1991/823"İDARİ İŞLEMDEN DOĞAN ZARAR ( Tam Yargı Davası )
TAM YARGI DAVASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tam Yargı Davası )"
12D10.D19.12.1990E. 1990/905 K. 1990/3076"İPTAL DAVASI ( Davacının Menfaatinin Dava Konusu İşlemle Belirlenen Hukuki Durumdan Daha Ağır Biçimine Yol Açacak Şekilde Karar Verilememesi )
DAVACININ MENFAATİ ( İptal Davasında Daha Ağır Karar Verilememesi )"
12D10.D19.12.1990E. 1989/2303 K. 1990/3068"İPTAL İSTEMİ ( Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu )
MÜTEAHHİTLİK KIYMETLENDİRME RAPORUNUN İPTALİ ( Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporunun İptali İstemi )"
12D10.D26.11.1990E. 1988/222 K. 1990/2803"TAZMİNAT ( Kaçak Zannıyla El Konulan Kamyon )
KAÇAK ZANNIYLA EL KONMA NEDENİYLE ( İdari İşlem Olması Nedeniyle Tazminat İstemli Davada Sürenin Tam Yargı Davasındaki Gibi Hesaplanması )
TAM YARGI DAVASI ( İdari İşlem Aleyhine Açılan Dava )"
12D8.D23.10.1990E. 1989/839 K. 1990/1180"HİZMET KUSURU NEDENİYLE KAZA GEÇİREN ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ TAZMİNATA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Kaza Yapan Kişi Lehine Hükmedilen )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( İdarenin Hizmet Kusurundan Dolayı Kaza Yapan Davacının Hak Kazandığı )
FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLULUĞU ( Hizmet Kusuru Nedeniyle Uğranılan Maddi Zararın Tazmininde )"
12D8.D17.9.1990E. 1989/353 K. 1990/909"HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( İçme Suyu Şebekesine Ait Borunun Patlamasında Belediyenin )
İÇME SUYU ŞEBEKESİNE AİT BORUNUN PATLAMASI ( Belediyenin Hizmet Kusuruna Dayanan Sorumluluğu )
BELEDİYENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( İçme Suyu Şebekesine Ait Borunun Patlamasından Doğan Zarardan )"
12D8.D13.6.1990E. 1990/822 K. 1990/730"İPTAL DAVASI ( Üniversite Sınavında İlk Ona Giren Öğrenciye Araba Verileceğinin Duyurulmasına Karşın Verilmemesi Yönünde Tesis Edilen İşlem )
İDARENİN ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİ ( İşlemin İptali İçin Adli Yargıya Başvurulmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdarenin Özel Hulul İşlemlerinin İptali İçin Adli Yargıya Başvurulmasının Gerekmesi )"
12D10.D19.3.1990E. 1988/2315 K. 1990/605"TAZMİNAT DAVASI ( Adliye Mahkemesince Verilen Kararın Yerine Getirilmemesi )
ADLİ MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Adliye Mahkemesince Verilen Kararın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davası )
KARARI VEREN MAHKEMEDE AÇILMASI GEREKEN TAZMİNAT DAVASI ( Adliye Mahkemesince Verilen Kararın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )"
12IDDGK2.2.1990E. 1989/430 K. 1990/18"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Üst Geçitin Ayakları Arasına Büfe Yapılmasına İlişkin Kararın İptalinin İstenmesi )
İPTAL DAVASI ( Davada Bulunması Gerekli Olan Menfaat İhlalinin Hak İhlali Anlamında Değil Ciddi ve Makul Alaka Anlamında Olması )
CİDDİ VE MAKUL ALAKA ( İptal Davalarında Subjektif Ehliyet Şartı Olarak Bulunması Gerekli Menfaat İhlalinin Bu Anlamda Olması )
MENFAAT İHLALİ ( Ciddi ve Makul Alaka Anlamında Olması )"
12D10.D16.6.1988E. 1986/1563 K. 1988/1102"İPTAL DAVASI ( Tam Yargı Davası Açma Süresinin Kesilmesi )
TAM YARGI DAVASI AÇMA SÜRESİ ( İptal Davası ile Kesilmesi )
KARARIN TEBLİĞ TARİHİ ( Dava Açma Süresi Tanınmış Olması )"
12D6.D19.1.1988E. 1987/1605 K. 1988/56"YIKIM İŞLEMİ ( İdare Mahkemesince İşin Esasının İncelenmesinin Gerekmesi )
TAZMİNAT ( İdarenin Yıkım İşlemi Nedeniyle )
İDARE MAHKEMESİ ( Yıkım İşleminin Esasının İncelenmesinin Gerekmesi )"

UYUŞMAZLIK

12UMH1.10.2012E. 2012/169 K. 2012/197"İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI ( Yoksun Kalındığı Önesürülen Maddi Hakların İdarece Tazmini İstemiyle Dava Açılması - Tam Yargı Davası/Görüm ve Çözümünde Yine İdari Yargı Yerinin Görevli Bulunduğu )
TAZMİNAT DAVASI ( İdare Mahkemesinde Açılan İptal Davasının Karara Bağlanması Üzerine Yoksun Kalındığı Önesürülen Maddi Haklar Hakkında Açılan - İdari Yargı Yerinin Görevli Bulunduğu/Tam Yargı Davası )
İDARE MAHKEMESİNCE KARARA BAĞLANAN İPTAL DAVASI ( Yoksun Kalındığı Önesürülen Maddi Hakların İdarece Tazmini İstemiyle Dava Açılması - Yine İdari Yargı Yerinde Görülüp Çözüleceği )"
12UMH24.9.2012E. 2012/157 K. 2012/182"İMAR PLANI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümleneceği )
İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Fiilen El Atılmadığı - Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Taşınmazın Bedelinin Ödenmesi Davasının İdari Yargıda Görüleceği/Tam Yargı Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle/İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargının Görevli Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Bedelinin Ödenmesi Davasının İdari Yargıda Görüleceği )"
12UMH16.4.2001E. 2000/78 K. 2001/9"MANEVİ TAZMİNAT (Disiplinsizlik Nedeniyle İhraç Edilen Askerin AYİM'in İptal Kararı Gereğince Görevine İade Edilmesinden Sonra Açtığı Davanın da Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesi)
FAİZ ÖDENMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (Disiplinsizlik Nedeniyle İhraç Edilen Askerin AYİM'in İptal Kararı Gereğince Görevine İade Edilmesinden Sonra Açtığı Davanın da AYİM'de Görülmesi)
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ İPTAL KARARI (Görevine İade Edilen ve Özlük Haklarına Kavuşan Davacının Faiz Ödenmesi İstemiyle Açtığı Davanın da AYİM'de Görülmesinin Gerekmesi)
DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE İHRAÇ EDİLEN ASKER (AYİM'in İptal Kararıyla Görevine İade Edilen Davacının Faiz Ödenmesi İstemiyle Açtığı Davanın da AYİM'de Görülmesinin Gerekmesi)"
12UMH6.7.1998E. 1998/16 K. 1998/18"ORMAN SUÇUNDA KULLANILDIĞI İDDİASIYLA MOTORLU TESTERESİNE EL KONULAN DAVACININ BERAAT ETMESİ (Haksız Olarak Zaptedilen Testere Nedeniyle Tazminat Talebi)
TAZMİNAT TALEBİ (Orman Suçunda Kullanıldığı İddiasıyla Motorlu Testeresine El Konulan Davacının Beraat Etmesi)
SUÇ ALETİ OLDUĞU İDDİASIYLA MOTORLU TESTERESİ ZAPTEDİLEN DAVACI (Orman Suçundan Beraat Etmesi Üzerine Haksız Elkoyma Nedeniyle Tazminat Talebi)
MÜSADERE EDİLEREK SATILAN ELEKTRİKLİ TESTERENİN KULLANILMAMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ (Orman Suçunda Kullanıldığı Gerekçesiyle)"
12UMH8.5.1998E. 1998/10 K. 1998/12"İDARİ CEZANIN UYGULANMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLAR İÇİN AÇILAN TAM YARGI DAVASI (Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Kahvehanesi Kapatılan Kişinin)
RUHSATSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE KAHVEHANESİ KAPATILAN KİŞİ (İdari Cezanın Uygulanması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi)
TAM YARGI DAVASI (Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle İşyeri Kapatılan Kişinin Uğradığı Zarar Nedeniyle Açtığı)"

BİM

12İSTANBULBİM-9D19.1.2017E. 2017/81 K. 2017/111"MÜSADEREDEN KAYNAKLANAN ZARAR İDDİASINA DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Davacı Tarafından Müsadere Kararının Uygulanmasına İlişkin İşlemden En Geç İdare Mahkemesi Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Haberdar Olunduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde İnfaz İşlemi Nedeniyle Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini İçin Dava Açılması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Esasın İncelenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verildiği/İddialar Yerinde Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )
MÜSADEREDEN KAYNAKLANAN DAVALARIN AÇILMA SÜRESİ ( Müsadere Kararının Uygulanmasına İlişkin İşlemden En Geç İdare Mahkemesi Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Haberdar Olunduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde İnfaz İşlemi Nedeniyle Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini İçin Dava Açılması Gerektiği - Sürenin Geçirilmesinden Çok Sonra Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği/İddialar Yerinde Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( İdare Mahkemesi Kararının İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Olduğu ve Doğrudan Davacı Şirkete İrtifak Hakkı Verilmesi Sonucunu Doğuran Nitelikte ve Müsadere İşlemine Yönelik Bir Karar Olmadığı - Bu İddia Yerinde Görülmeyerek Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği )
KARARIN BOZMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ( İYUK'ta Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi ve Usul Hükümlerine Uyulmamış Olmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği - İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı Anlaşıldığından ve İtiraz Dilekçesinde İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )"

Madde 13

AMK

13AMK15.4.2004E. 2004/26 K. 2004/51""

YARGITAY

13Y4.HD28.6.2012E. 2012/8396 K. 2012/11413"HİZMET KUSURU ( Tam Yargı Davası/Kusur ve İhmal Yoluyla Ölüme Sebebiyet Verildiği İddiasıyla Tam Yargı Davası Açılacağı - Hukuk Davasının Görevsizlik Nedeniyle Reddedileceği )
TAM YARGI DAVASI ( Kusur ve İhmal Yoluyla Ölüme Sebebiyet Verildiği İddiasıyla Maddi ve Manevi Tazminat İstendiği - Hizmet Kusuru Nedeniyle İdari Yargıda Dava Açılacağı )
KUSUR VE İHMAL YOLUYLA ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Tam Yargı Davası/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Eylemin Hizmet Kusuru Niteliği Taşıdığı )
GÖREV ( Tam Yargı Davası/Kusur ve İhmal Yoluyla Ölüme Sebiyetin Hizmet Kusuru Sayıldığı - Görevsizlik Halinde Davanın Usulden Reddedilmemesi Gerektiği )"
13Y4.HD3.3.2008E. 2007/7140 K. 2008/2642"TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN HAZİNE'NİN SORUMLULUĞU ( Oluşan Zarar Hazine'nin İhmali Nitelikli Eyleminden Kaynaklandığından Bu Tür Davaların İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
HATALI TESCİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Oluşan Zarar Hazine'nin İhmali Nitelikli Eyleminden Kaynaklandığından Bu Tür Davaların İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Maddi Zararın Tazmini - Zarar Hazine'nin İhmali Nitelikli Eyleminden Kaynaklandığından Bu Tür Davaların İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zarar - Bu Sorumluluk İçin Zararın Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanması Gerektiği )
KADASTRO ÇALIŞMALARI SIRASINDA HATALI TESPİT YAPILMASI ( Hazine Devlete Ait Taşınmazların Kadastro Tespiti Çalışmalarını Takip Etmemiş İtirazlarını Yapmayarak Hatalı Tescilin Oluşmasına Neden Olduğu - Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Tazmini Davasının İdari Yargı Yerinde Görüleceği )"
13Y4.HD22.1.2008E. 2006/14419 K. 2008/332"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Sulama Birliğinin Kamu Kuruluşu Olması - İdari Karar ve Eylemlerden Doğan Zararlar Niteliğinde Olduğundan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Sulama Birliği Kamu Kuruluşu Olduğundan Davanın İdari Yargıda Görüleceği - Haksız Eylemden Doğan Zarar )
SULAMA BİRLİKLERİ ( Kamu Kuruluşu Olması - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat/İdari Karar ve Eylemlerden Doğan Zararlar Niteliğinde Olduğundan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sulama Birliğine Ait Tesisten Kaynaklanan Zararın Tazmini - Davalı Kamu Kuruluşu Olduğundan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )"
13Y4.HD19.9.2005E. 2004/13941 K. 2005/9378"BAHÇE DUVARI RUHSATI VERİLMEMESİ VE ESKİ BAHÇE DUVARININ YIKILMASI ( Encümen Kararlarına Dayalı Olarak Açılan Davada Belediye Başkanlığının da Davalı Olarak Gösterilmesi - Belediye Başkanlığı Hakkında Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Bakımından Reddi Gereği )
BELEDİYEYE KARŞI ADLİ YARGIDA DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Bahçe Duvarı Ruhsatı Verilmemesi ve Eski Bahçe Duvarının Yıkılmasıyla İlgili Encümen Kararlarına Dayalı Olarak Açılan Manevi Tazminat Davası )
İDARİ NİTELİKTE EYLEM ( Encümen Kararlarına Dayalı Olarak Açılan Davada Belediye Başkanlığının da Davalı Olarak Gösterilmesi - Belediye Başkanlığı Hakkında Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Bakımından Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bahçe Duvarı Ruhsatı Verilmemesi ve Eski Bahçe Duvarının Yıkılmasıyla İlgili Encümen Kararlarına Dayalı Olarak Açılan - Belediye Başkanlığının da Davalı Olarak Gösterilmesi/Yargı Yolu Bakımından Reddi Gereği )
TAM YARGI DAVASI AÇILMASI GEREĞİ ( İdari Nitelikteki Eylemler Nedeniyle Meydana Gelen Zararlardan Dolayı - Adli Yargıda Belediye Başkanlığı Hakkında Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Bakımından Reddi Gereği )"
13Y7.HD18.7.2005E. 2005/2133 K. 2005/2382"TAZMİNAT TALEBİ ( Büyükşehir Belediyesinin Kamu Hizmetinin İfası Sırasında Sebep Olduğu Zarar Nedeniyle Açılan Davada Görevli Yargı Yolu )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Kamu Hizmetinin İfası Sırasında Sebep Olduğu Zarar Nedeniyle Açılan Davada Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Büyükşehir Belediyesinin Kamu Hizmetinin İfası Sırasında Sebep Olduğu Zarar Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
KAMU HİZMETİNİN İFASI SIRASINDA İDARENİN SEBEP OLDUĞU ZARAR ( Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )"
13Y17.HD15.2.2005E. 2005/2061 K. 2005/1162"MADDİ TAZMİNAT ( İdarenin Kişilere Verdiği Zararın Tazmini İstemi - Yargılamanın İdare Hukuku İlkelerine Göre Yapılması Gerektiği/Davanın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARENİN KİŞİLERE VERDİĞİ ZARAR ( Maddi Tazminat - Yargılamanın İdare Hukuku İlkelerine Göre Yapılması Gerektiği/Davanın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( İdarenin Kişilere Verdiği Zararın Tazmini İstemi - Yargılamanın İdare Hukuku İlkelerine Göre Yapılması Gerektiği/Davanın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )"
13Y11.HD25.9.2003E. 2003/8842 K. 2003/8315"BELEDİYENİN SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Belediyenin Sinyalizasyon Çalışmaları Sırasında Verdiği Zararın Tazmini Davasında )
SİNYALİZASYON ÇALIŞMASI YAPAN BELEDİYENİN SEBEP OLDUĞU ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
TAM YARGI DAVASI ( Sinyalizasyon Çalışması Yapan Belediyenin Sebep Olduğu Zararın Tazmini Davasında Yargı Yolu )"
13Y19.HD23.9.2003E. 2003/6292 K. 2003/8675"TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Kusuru Sonucu Trafik Kazası Nedeniyle Uğramış Olduğu Zararın Tazmini Talebi )
İDARİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARARLAR ( İdarenin Kusurundan Doğan Zararlar İdari Karar ve Eylemlerden Doğan Zararlar Niteliğinde Olduğundan Ödetilmesi İsteklerinin Tam Yargı Davasının Oluşturması )
TAM YARGI DAVASI ( İdarenin Kusurundan Doğan Zararlar İdari Karar ve Eylemlerden Doğan Zararlar Niteliğinde Olduğundan Ödetilmesi İsteklerinin Tam Yargı Davasının Konusunu Oluşturması )
İDARİ KARAR VE EYLEMLER ( Bir Kamu Tesisinin Gerek Yapılmasındaki Gerekse Kullanılması veya Muhafazasındaki Kusurdan Doğan Zararlar İdari Karar ve Eylemler Sayılması )"
13Y11.HD22.5.2003E. 2002/12752 K. 2003/5333"SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT ( Hizmet Kusuru - Zarar Sorumlusuna Karşı Tazminat Davasının İdari Yargıda Açılması Gereği )
BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA BULUNAN KARAYOLLARI ( Bakım ve Onarım Görevinin Belediyeye Ait Olduğu - Mecburi Kamu Görevi Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar Hizmet Kusuru Sayıldığından Tazminat Davasının İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
HİZMET KUSURU ( Mecburi Kamu Görevi Dolayısıyla Meydana Gelen Zarar - Hizmet Kusuru/İdari Yargı )
YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI ( Belediyenin Sorumluluğunda Bulunan Karayolundan Kaynaklanan Zararın Tazmini - Mecburi Kamu Görevi Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar Hizmet Kusuru Sayıldığından Tazminat Davasının İdari Yargıda Görülmesi Gereği )"
13Y4.HD24.3.2003E. 2002/13029 K. 2003/3443"TAZMİNAT TALEBİ ( İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Davada Görevli Yargı Yolu - Belediyenin İnşaat Ruhsatı Verirken Gerekli Araştırmayı Yapmaması )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat Davasında - Belediyenin İnşaat Ruhsatı Verirken Gerekli Araştırmayı Yapmaması )
BELEDİYENİN İNŞAAT RUHSATI VERİRKEN GEREKLİ ARAŞTIRMAYI YAPMAMASI ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sürekli İşgücü Kaybından Doğan Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR İÇİN AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Yargı Yolu - Belediyenin Elektrik Hanına Yakın Olan ve Güvenlik Mesafesi Bulunmayan Yere İnşaat Ruhsatı Vermesi )"
13Y4.HD22.2.1999E. 1999/929 K. 1999/1345"ADLİ EMANETE ALINAN ARAÇTA MUHAFAZA ALTINDAYKEN MEYDANA GELEN HASAR ( İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Suç Ürünü Parayla Alındığı Gerekçesiyle Adli Emanete Alınan Araçta Meydana Gelen Hasardan Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Adli Emanete Alınan Araçta Muhafaza Altındayken Meydana Gelen Hasardan Dolayı Açılan )
YARGI YOLU ( Suç Ürünü Parayla Alındığı Gerekçesiyle Adli Emanete Alınan Araçta Meydana Gelen Hasardan Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
MÜSADERE EDİLEREK ADLİ EMANETE TESLİM EDİLEN ARAÇTA MUHAFAZA ALTINDAYKEN MEYDANA GELEN HASAR ( İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )"

DANIŞTAY

13D15.D20.2.2017E. 2013/10664 K. 2017/811"HİZMET KUSURU NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( İdareye Başvuruda Bulunulması Dava Ön Şartı Olarak Öngörüldüğünden Zararın İdare Tarafından En Erken Bu Tarihte Sulhen Ödenebilecek Olduğu - Yargı Yerince Hükmedilecek Tazminata Ön Karar İçin Başvuru Yapımış ise Başvuru Tarihinden Başvuru Yapılmadan Adli Yargıda Dava Açılması Halinde Adli Yargıda Dava Açma Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )
HİZMET KUSURU NEDENİYLE HÜKMEDİLEN TAZMİNATA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İdarenin Zararı Kendiliğinden Ödemeyip Yargı Kararıyla Tazminata Mahkum Edilmesi Sonucunda İdarenin Temerrüde Düştüğü - Ön Karar İçin Başvuru Yapımış ise Başvuru Tarihinden Başvuru Yapılmadan Adli Yargıda Dava Açılması Halinde Adli Yargıda Dava Açma Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )"
13IDDGK14.12.2016E. 2015/4305 K. 2016/3452"TAŞ OCAĞINDA DİNAMİT PATLATILMASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( İdari Eylem veya İşlem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılacak Davanın Zararın Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıl ve Her Halde Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zararı Meydana Getiren Patlamalar Devam Ettiğinden Dava Açma Süresinin Son Patlamanın Gerçekleştiği Tarihten İtibaren Başlatılması Gereği )
SÜRE GELEN ZARARIN VARLIĞI HALİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zararın Tespiti İçin Dava Açılmasıyla Zarar Miktarının Kesin Olarak Henüz Tam Olarak Ortaya Çıkmadığı - Tam Yargı Dava Açma Süresinin Tespit Davasının Açıldığı Tarihten Başlatılmasına Olanak Bulunmadığı )"
13D15.D21.3.2016E. 2013/12878 K. 2016/1900"İDARİ BAŞVURU SÜRESİNİN NE ZAMAN BAŞLATILACAĞI ( Sevk ve İdaresindeki Araca Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Davacının Uğradığı Saldırının Terör Eylemi Olduğunu Hemen Öğrendiğinin Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Olay Sonrası Kaldırıldığı Hastaneden Taburcu Edildiği Tarihe Kadar İdari Başvuru Süresinin Başlatılmayacağı Olayın Meydana Gelmesinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Yapılan Başvurunun Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
TERÖR SALDIRISI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Saldırının Terör Eylemi Olduğunu Hemen Öğrenmiş Olunduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı Olay Sonrası Kaldırıldığı Hastaneden Taburcu Edildiği Tarihe Kadar İdari Başvuru Süresinin Başlatılamayacağı - Olayın Meydana Gelmesinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Yapıldığı Nazara Alınarak Başvurunun Zarar Konusu Olayın Öğrenilmesinden İtibaren Süresinde Yapıldığının Kabulü Gereği )"
13IDDGK18.2.2016E. 2015/2933 K. 2016/326"İNGİLTERE KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISI SONUCUNDA YARALANMA SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Terör Olayları Sebebiyle Meydana Gelen ve Sosyal Risk İlkesi Kapsamında Değerlendirilen Ancak 5233 S. K. Çerçevesinde Karşılanmayan İlgililerin İleri Sürdükleri Manevi Zarara Bağlı Tazminat Taleplerine Dair Uyuşmazlıklarda İdare Hukukunun Tazminata Dair İlke ve Kurallarına Göre 2577 S. K.'nın Öngördüğü Usullere Tabi Olarak Manevi Tazminat Ödenip Ödenmeyeceğine Dair Yargısal İncelemenin Yapılması Gerektiği )
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN KAYNAKLANAN ZARARLARIN KARŞILANMASI ( 5233 Sayılı Kanun İle İlgili Olarak Yalnız Maddi Zararlar İçin Tazminat Talep Etme Olanağının Bulunduğu Doğru Olsa da İdari Mahkemelerde Manevi Zarar İçin Tazminat Talep Etme Olanağı Verildiğinin Gözetileceği )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDENMESİ ( İdarenin Yürüttüğü Kamu Hizmetiyle Nedensellik Bağı Kurulabilen Zararları Tazminle Yükümlü Olduğu - İdari Eylem ve/veya İşlemlerden Doğan Zararlar İdare Hukuku Kuralları Çerçevesinde Hizmet Kusuru veya Kusursuz Sorumluluk İlkeleri Gereği Tazmin Edileceği/İdarenin Önlemekle Yükümlü Olduğu Halde Önleyemediği Bir Takım Zararları da Nedensellik Bağı Aramadan Tazmin Etmesi Gerektiği )
İDARENİN ÖNLEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HALDE ÖNLEYEMEDİĞİ BİR TAKIM ZARARLARIN KAŞILANMASI ( Terör Saldırısı Sonunda Davacılardan Birinin Yaralanması Sebebiyle Oluştuğu İleri Sürülen Maddi ve Manevi Zararın Tazmini İstemi - İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Önlemekle Yükümlü Olduğu Halde Önleyemediği Bir Takım Zararları Nedensellik Bağı Aramadan Tazmin Edeceği )"
13D15.D28.1.2016E. 2014/2256 K. 2016/297"DEVLET HASTANESİNDE YAPILAN AMELİYAT SONUCU GÖZÜNÜ KAYBETME (Emekli Olan Davacı Herhangi Bir İşte Çalışmasa da Katarakt Ameliyatı Nedeniyle İşgücü Kaybına Uğradığının Saptanması Halinde Emsallerine Nazaran Daha Fazla Efor Sarf Edeceğinden Zarar Hesabı Yapılması Gereği - Davacının İşgücü Kaybı Oranının Bakiye Ömrünün Sonuna Kadar Asgari Ücretten Hesaplanarak Zarar Kapsamının Belirlenmesi Gereği)
HİZMET KUSURUR NEDENİYLE YAŞLI KİŞİNİN UĞRADIĞI ZARARIN HESAPLANMASI (Davacı Emekli ve 60 Yaşın Üstünde de Olsa Hizmet Kusuru Sonucu Gözünü Kaybetmesi Nedeniyle Emsallerine Nazaran Daha Fazla Efor Sarfedeceğinden Emekli Dönemi İçin Zarar Hesaplanmamasının Hatalı Olduğu - Davacının Varsa İşgücü Kaybı Oranında Bakiye Ömrü İçin Asgari Ücret Üzerinden Zarar Hesaplaması Yapılması Gereği)
HİZMET KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT ALACAĞINA FAİZİN İŞLETİLMESİ (İdari Eylemler Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdareye Başvuruda Bulunulması Zararın En Erken Bu Tarihte Sulhen Ödenebilecek Hale Geldiği - Yargı Yerince Hükmedilecek Tazminat Miktarına Ön Karar İçin İdareye Başvuru Yapılan Tarih İtibariyle Faiz Uygulanması Gereği)"
13D10.D14.1.2016E. 2014/1167 K. 2016/109"MÜTEVEFFA HAKKINDA ÖLÜ MUAYENESİNİN TAM YAPILMADIĞINDAN HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAM YARGI DAVASI (Trafik Kazasının Aslında Bir Cinayet Olduğu ve Müteveffanın Aslında Bir Cinayete Kurban Gittiğinin Yıllar Sonra Anlaşıldığı - Ağır Ceza Mahkemesi Kararı Tarihinin Esas Alınacağı/Esasın İncelenmesi Gereği)
MÜTEVEFFANIN TRAFİK KAZASI GÖSTERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ (Ölü Muayenesinin Tam Yapılmaması Nedeniyle Manevi Tazminat Talebine İlişkin Davanın Süresinde Açılmış Olduğunun Kabulü/Esasa Girileceği - Ağır Ceza Mahkemesi Kararıyla Olayın Gerçekte Bir Cinayet Olduğunun Belirlenmiş Olduğu/Bir Yıllık Süre/Zamanaşımı)
DAVANIN SÜREAŞIMI NEDENİYLE REDDİ KARARININ HATALI OLDUĞU (Ağır Ceza Mahkemesi Kararından İtibaren Davanın Süresinde Açıldığının Gözetilmesi Gerektiği)
ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH (Cinayet Nedeniyle Sanıklar Hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde Karar Verildiği - Bu Kararı İzleyen Günden İtibaren Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Eldeki Davanın Açılmış Olduğundan Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği/Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilemeceği)
EYLEMİN İDARİLİĞİ (Tam Yargı Davalarında Sözü Edilen Bir ve Beş Yıllık Sürelerin Zarara Sebebiyet Veren İdari Eylem veya Eylemsizliğin Kesin Olarak Öğrenildiği Tarih Gözetilerek Dava Açma Süresinin Hesaplanacağı - Ağır Ceza Mahkemesinin Kararının Çıktığı Tarihin Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği)"
13D10.D24.12.2015E. 2014/5992 K. 2015/6223"TAM YARGI DAVASINDA SÜRE (Eylemden İtibaren En Fazla Beş Yıl İçinde Tazminat Davasının Açılması Gereği - Olayın Üzerinden Yedi Yıl Geçmesine Rağmen Dava Açma Sürelerini Canlandıracak Kazanın Meydana Gelmesinde Kusuru Bulunanları Tespite Dair Adli veya İdari Soruştunma veya Davacının Sağlık Durumunda Değişikliğe Dair Bir Rapor Sunulmadığına Göre Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği)
DAVA AÇMA SÜRELERİNİ CANLANDIRMA (Davacının Yaralanmasına Sebep Olan Kazanın Meydana Gelmesinde Kusuru Bulunanların Tespitine Dair Adli veya İdari Soruşturma veya Davacının Sağlık Durumunda Meydana Gelen Değişikliğe Dair Sağlık Raporu - Tam Yargı Davasının Olayın Meydana Gelmesinde İtibaren Beş Yıl İçinde Açılması Gereği)"
13D10.D11.11.2015E. 2015/925 K. 2015/4854"İDARENİN HİZMET KUSURU (İdarenin Yürütmekle Yükümülü Olduğu Hizmetin Kuruluşu Düzenleyişi veya İşleyişindeki Bozukluk Aksaklık Olarak Tanımlanabilecek Kusurları Sonucu Hizmetin Kötü Geç veya Hiç İşlememesi Nedeniyle Oluşan Zararlardan Sorumlu Olacağı - Meydana Gelen Boğulma Olayında Yerleşim Alanlarının İçinden Geçen Sulama Kanalına Herhangi Bir Uyarıcı Önelem veya İşaret Konulmamış Olması Nedeniyle İdarenin Kusurlu Olduğu)
SULAMA KANALINDA MEYDANA GELEN BOĞULMA OLAYI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (Girilmesi Halinde Boğulma Tehlikesi Taşıyan ve Yerleşim Alanlarından Geçen Sulama Kanalında Can Güvenliğini Sağlayacak Uyarıcı ve Engelleyici Tedbir Alınmasının Kamu Hizmetinin Gereği Olduğu - Meskun Mahalden Geçen Sulama Kanalında Herhangi Bir Uyarıcı veya Engelleyici Tedbir Alınmamış Olması Karşısında Boğulma Olayında İdarenin de Müterafik Kusurlu Olduğu)"
13D15.D10.9.2015E. 2015/6708 K. 2015/5042"ÜNİVERSİTE TARAFINDAN SUNULAN KUSURLU SAĞLIK HİZMETİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İdareye Başvuru Süresinin İdari Eylemden Zarar Gören Kişilerin Eylemi Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı - Bir Yıl Olan Başvuru Süresinin Ölüm Olayının Gerçekleştiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
HİZMET KUSURU NEDENİYLE İDAREYE BAŞVURU VE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zarar Gören Kişilerin Eylemi Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Olduğu - Üniversite Hastanesinde Verilen Sağlık Hizmetinin Kusurlu Olduğu Gerekçesine Dayanan Tam Yargı Davasının Ölüm Olayının Gerçekleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Açılması veya İdareye Başvurulması Gereği )
TAM YARGI DAVASINDA SÜRE AŞIMI ( Zarar Gören Kişilerin Eylemi Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Olduğu - Tazminat İsteminin Dayandığı Ölüm Olayı Nedeniyle Açılan Davada Süre Aşımının Ölüm Olayının Gerçekleştiği Tarih Olduğu )"
13D15.D15.4.2015E. 2014/9621 K. 2015/2146"TAM YARGI DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ ( Eylemin Yazılı Bildirimi veya Başka Surette Öğrenme Tarihinden İtibaren Bir ve Her Halde Eylem Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde İdareye Başvurulması Gereği - Süre Aşımı Bakımından Zararın Doğmasına Sebep Olan Eylemin İdariliğinin Öğrenildiği Tarihin Esas Alınması Gereği )
ZARARIN DOĞMASINA SEBEP OLAN EYLEMİN İDARİLİĞİ ( İdari Başvuru Süresinin Belirlenmesinde Zararın Doğmasına Sebep Olan Eylemin İdariliğinin Öğrenildiği Tarihin Esas Alınması Gereği - İdarenin Eyleminden Kaynaklandığı İleri Sürülebilcek Gerçek ve Kesin Zararın Ancak Davacının Özür Durumuna Göre Vücut Fonksiyon Kaybını Belirleyen Raporla Ortaya Çıktığından Başvuru Süresinin Buna Göre Belirlenmesi Gereği )"
13D17.D18.3.2015E. 2015/9288 K. 2015/700"ARAZİ DÜZLEŞTİRME VE KANAL ÇALIŞMALARI SONUCU YÜZEYİN SU BASKININA UĞRAMASI SONCU MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ ( Davanın Arazi Toplulaştırma İşlemine Dayanmadığı İdari Eyleme Dayandığı - İdari Eyleme Dayanan Tazminat Davasının Toplulaştırma İşlemine İlişkin İlanlar Esas Alınarak Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ( İdari İşlem Olduğu - Davacının Giderilmesini İstediği Zararının Toplulaştırma İşlemlerinin Uygulanması Sonucu Oluşan Su Baskınından Kaynaklandığı İdari Eyleme Dayandığı Bu Nedenle Dava Açma Süresinin Toplulaştırma İşlemi Esas Alınarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tam Yargı Davalarında İdari Eylemin Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıl ve Herhalde Beş Yıl Olduğu - İdari Eyleme Dayalı Olarak Açılan Tam Yargı Davasında İdari İşlem Tarihi Esas Alınarak Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
13D14.D5.2.2015E. 2013/6677 K. 2015/990"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İdari İşlem Nedeniyle Meşru Güncel ve Kişisel Menfaatleri Muhtel Olanların Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu -Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Seçildikleri Bölgeyi Değil Bütün Milleti Temsil Edecekleri Temsillerinin Siyasi Olduğu Hukuki Anlamda Dava Açmaya Vekalet Niteliği Taşımadığı )
MİLLETVEKİLLERİNİN DAVA AÇMA YETKİSİ ( Milletvekillerinin Hangi Konularda Dava Açabileceklerinin Anayasada Düzenlendiği Milletvekilinin Temsil Yetkisinin Siyasi Olduğu Vekalet Niteliği Taşımadığı - İlçe Belediye Meclisi Tarafından Belirlenen Evsel Atık Toplama Tarifesinin İptali Davasını Açmakta Milletvekilinin Menfaatinin Bulunmadığı )
EVSEL KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ ( Tarifeyi Belirleyen Belediyenin Bulunduğu İlçede İkametgahı Bulunmayan Milletvekilinin İptal Davasını Açmakta Hukuki Menfaatinin Bulunmadığı - Milletvekillerinin Vekaletlerinin Siyasi Nitelikli Olduğu İdari İşlemde Menfaatinin İhlal Edildiğini Kanıtlayamayan Milletvekilinin Açtığı İptal Davasının Pasif Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )"
13D15.D30.1.2015E. 2014/7136 K. 2015/413"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Mahkemece Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarına İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Açılış Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
HİZMET KUSURU (Devlet Hastanesi Statüsünde Olmasa Dahi İlçede Yer Alan Sağlık Bakanlığına Bağlı En Büyük Kuruluşta Kan Tahlilinin Yapılamıyor Olmasının Başlı Başına Hizmet Kusuru Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Davacı Tarafın Maddi Tazminat Talebi Hakkında Bilirkişi Marifetiyle Hesap Yapılması Yoluna Gidilmesi Gerekirken Maddi Tazminat Talebinin Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği)
FAİZ BAŞLANGICININ BELİRLENMESİ (Dava Dilekçesinde Yasal Faiz İstemi Bulunmakla Birlikte Başlangıç Tarihine İlişkin Bir İstem veya Açıklık Yok İse ya da Faizin Başlangıcına İlişkin Dava Tarihinin Esas Alınması Yönünde Talep Var İse Yasal Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Dava Tarihinin Kabul Edilmesi Gerektiği)"
13D15.D12.12.2014E. 2013/12131 K. 2014/9635"TAM YARGI DAVASI ( Yeni Doğan Çocuğun Enfeksiyonu Kapması Sonucu Ölmesi Sebebiyle Açılan Tazminat Davasında Ölümün Hastane Hizmetlerinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılması Gereği - Bünyesinde Risk Taşıyan Hizmetlerden Yararlanan İlgililerin Uğradıkları Zararların Tazmininin İdarenin Hizmet Kusurunun Belirlenmesine Bağlı Olduğu )
HİZMET KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Müşterek Çocuklarının Hastanede Kaptığı Enfeksiyon Soncu Öldüğü İddiasının Ölümün Nedenlerinin ve Daha Önce Dava Konusu Hastanede Enfeksiyonu Nedeniyle Ölüm Olayı Yaşanıp Yaşanmadığının Araştırılması Gereği - İlgililerin Uğradıkları Zararların Tazmininin İdarenin Kusurlu Bulunmasına Bağlı Olduğu )
YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN HASTANE ENFEKSİYONU SONUCU ÖLMESİ ( Hizmet Kusuru - Tazminat Davası )"
13D15.D4.6.2014E. 2014/2951 K. 2014/4699"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Eylemi ve Eylemin İdareye Atfedilebilir Olduğunu Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Görevsiz Yargı Yerinde Açmış Olduğu Davanın Görev Yönünden Reddi Üzerine Açtığı Davada Süre Aşımı Bulunmadığı - İdare Mahkemesince Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Davacının Zarar Doğurucu Eylemin Ne Olduğunu ve İdareye Atfedilebilir Olduğunu Doktorlar ve Personel Hakkında Soruşturma İzni Verilmesi İle Öğrendiğinin Dolayısıyla Bu Tarihten İtibaren Bir Yıllık Sürenin Başladığının Kabulü Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Hamile Olan Şahsa Yanlış Teşhis Konulması Sonucu Çocuğun Evde Doğmasına ve Ölümüne Sebebiyet Verildiğinden Bahisle Hizmet Kusuru Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Davacının Eylemi ve Eylemin İdareye Atfedilebilir Olduğunu Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Açtığı Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
SÜRE AŞIMI ( Manevi Tazminat - Davacının Zarar Doğurucu Eylemin Ne Olduğunu ve İdareye Atfedilebilir Olduğunu Doktorlar ve Personel Hakkında Soruşturma İzni Verilmesi İle Öğrendiği/Bu Tarihten İtibaren Bir Yıllık Sürenin Başladığının Kabulü Gerektiği/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu )"
13D15.D11.3.2014E. 2013/3699 K. 2014/1681"MERCİİNE TEVDİ KARARI ( Hizmet Kusuru İddiasına Dayalı Tam Yargı Davası - Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı Tarihte Değil Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Dair Verilen Kararın Tebliğ Edilmesiyle Birlikte Eylemin İdariliğini Öğrendiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Hizmet Kusuru İddiasına Dayalı Tam Yargı Davası - Görevli Olmayan Adli ve Askeri Yargı Mercilerine Açılan Tam Yargı Davasının Görev Yönünden Reddi Halinde Sonradan İdari Yargı Mercilerine Açılacak Davalarda İdareye Başvurma Şartının Aranmayacağı )
İDAREYE BAŞVURU ŞARTI ( Hizmet Kusuru İddiasına Dayalı Tam Yargı Davası - Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı Tarihte Değil Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Dair Verilen Kararın Tebliğ Edilmesiyle Birlikte Eylemin İdariliğini Öğrendiği/Davacı Tarafından İdare Mahkemesinde Dava Açılmadan Önce İlgili İdareye Başvurarak Haklarının Yerine Getirilmesini İstemesi Gerektiği )
DAVANIN TARAF SIFATI YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİ ( Hizmet Kusuru İddiasına Dayalı Tam Yargı Davası - Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı Tarihte Değil Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Dair Verilen Kararın Tebliğ Edilmesiyle Birlikte Eylemin İdariliğini Öğrendiği/Davacı Tarafından Bir Başvuru Yapılmaksızın Doğrudan İdare Mahkemesinde Açılan Davada Dava Dilekçesinin Dicle Üniversitesi Rektörlü'ğüne Tevdi Edilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU İDDİASINA DAYALI TAM YARGI DAVASI ( Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Reddi - Davacı Tarafından Bir Başvuru Yapılmaksızın Doğrudan İdare Mahkemesinde Açılan Davada Dava Dilekçesinin Dicle Üniversitesi Rektörlü'ğüne Tevdi Edilmesi Gerektiği )"
13D15.D17.2.2014E. 2013/3669 K. 2014/760"ÇOCUKLARININ "FENİLKETONÜRİ" HASTASI OLDUĞUNUN GEÇ TEŞHİSİNDEN KAYNAKLI ZARARIN TAZMİNİ ( İdari Yargıda Islah - Açılan Davada Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verildiği/Kararın Temyiz Edildiği ve Kesinleşmediği - Bilirkişi Tarafından Tespit Edilen Bedelin Tahsili İçin Yapılan Başvurusunun Reddi Üzerine İkinci Davanın Açıldığı/İkinci Talep Islah Kabul Edilerek Sonuca Gidileceği )
İDARİ YARGIDA ISLAH ( Hizmet Kusurundan Kaynaklı Tam Yargı Davası - Taleple Bağlı Kalınarak Verilen İlk Kararın Temyiz Edildiği ve Kesinleşmediği/Davacının Bilirkişi Tarafından Tespit Edilen Bedeli Talebinin Reddi Üzerine İkinci Davayı Açtığı/İkinci Davanın Daha Önceki Davanın Devamı Olduğu - Talebin Islah Olarak Değerlendirilerek Karar Verileceği )
TALEBİN ISLAH OLARAK KABUL EDİLMESİ ( Açılan Tam Yargı Davasında Taleple Bağlı Kalınarak Verilen Kararın Temyiz Edildiği ve Kesinleşmediği - Bilirkişi Tarafınan Tespit dilen Bedel İçin Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine İkinci Davanın Açıldığı/İkinci Davanın Daha Önceki Davanın Devamı Olduğu - Başvurunun Islah Olarak Kabulü İle Hüküm Kurulacağı )"
13D6.D21.1.2014E. 2012/2240 K. 2014/213"TAŞINMAZIN KAMUSAL ALAN OLARAK PLANLANMASI ( Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerekirken Görünen Durumun Ötesi ve Davanın Açılma Nedenleri İncelenmeden Davanın İptal Davası Olarak Nitelendirildiği - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Usul Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZA KISITLAMA GETİRİLMESİ ( Davanın Konusunun Mülkiyet Haklarının Kısıtlanması Dolayısıyla Taşınmazın Kullanılamamasından Kaynaklı Olarak Taşınmaz Bedelinin Tazminine İlişkin Olduğu - Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmazın Kamusal Alan Olarak Planlanması Sonucunda Taşınmaza Kısıtlama Getirilmesi - Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerekirken Görünen Durumun Ötesi ve Davanın Açılma Nedenleri İncelenmeden Davanın İptal Davası Olarak Nitelendirilmesinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZIN KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLI OLARAK TAŞINMAZ BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Tam Yargı Davası - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Usul Yönünden Reddine İlişkin İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
13D10.D4.12.2012E. 2008/6628 K. 2012/6278"HİZMET KUSURU NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (İdari Eylem veya İşlem Sebebiyle Duyulan Elem ve Istırabı Karşılamaya Yönelik Bir Tatmin Aracı Olduğu - Sezeryan Doğuma Uygun Olan Doğmunu Normal Doğum Yöntemiyle Yapılması Sonucu Çocukta Doğuma Bağlı Sakatlık Nedeniyle Hükmedilecek Manevi Tazminatın İdarenin Kusurunun Ağırlığıyla Orantılı Olması Gereği)
SEZERYAN DOĞUM YERİNE NORMAL DOĞUM YAPTIRILMASI (Doğuma Bağlı Sakatlığa Neden Olunan İşlem Nedeniyle Hükmedilecek Manevi Tazminatın İdarenin Kusurunun Ağırlığını Ortaya Koyacak Bir Miktarda Olması Gereği - Manevi Tazminatın Zenginleşmeye Yol Açacak Nitelikte Olmaması Gereği)
TAM YARGI DAVASI (İdarece Sunulan Hizmetin Gereği Gibi Sunulmaması Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararın İdarece Karşılanması - Sezeryan Yöntemiyle Yaptırılması Gereken Doğumun Normal Doğumla Yapılması Nedeniyle Çocukta Meydana Gelen Sakatlık Nedeniyle Hükmedilecek Manevi Tazminatın İdarenin Kusurunun Ağırlığıyla Orantılı Olması Gereği)"
13D15.D18.10.2012E. 2012/189 K. 2012/7048"KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİ SIRASINDA TERÖRİSTLERCE ŞEHİT EDİLMESİ ( Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Tazmini Talebinin Kusursuz Sorumluluk İlkesi Uyarınca Değerlendirilmesi Gerektiği - Olayın 5233 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN ( Polis Memurunun Görevi Sırasında Teröristlerce Şehit Edilmesi - Zararın Tazmini Talebinin Bu Kanun Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Kusursuz Sorumluluk İlkesi Uyarınca Değerlendirilmesi Gerektiği )
POLİS MEMURUNUN GÖREVİ SIRASINDA TERÖRİSTLERCE ŞEHİT EDİLMESİ ( Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Tazmini Talebinin Kusursuz Sorumluluk İlkesi Uyarınca Değerlendirilmesi Gerektiği - Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Polis Memurunun Görevi Sırasında Teröristlerce Şehit Edilmesi/Olayın 5233 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Kusursuz Sorumluluk İlkesi Uyarınca Değerlendirilmesi Gerektiği )"
13D10.D8.2.2012E. 2008/5366 K. 2012/423"RÜCUEN VE MÜTESELSİLEN TAZMİNAT ( İdari Eylemlerden Hakları İhlal Edilmiş Olanların İdari Dava Açmadan Önce İlgili İdareye Bir Yıl İçinde Yapacakları Başvuruda Sürenin Yalnızca Eylem Tarihinden Değil Zararın O Eylemden Kaynaklandığının Öğrenildiği Tarih Esas Alınarak Belirleneceği )
İDARİ EYLEMLERDEN HAKLARI İHLAL EDİLMİŞ OLANLAR ( İdari Dava Açmadan Önce İlgili İdareye Bir Yıl İçinde Yapacakları Başvuruda Sürenin Yalnızca Eylem Tarihinden Değil Zararın O Eylemden Kaynaklandığının Öğrenildiği Tarih Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
İLLİYET BAĞI ( Zararla İdari Faaliyet Arasında Nedensellik Bağının Bulunmaması ya da Zararın Oluşmasında Zarara Uğrayanın ya da Üçüncü Kişinin Kusurunun Bulunması Halinde İdarenin Tazmin Sorumluluğu Kalkacak ya da Kusur Ölçüsünde Azalacağı )
ZARARLA İDARİ FAALİYET ARASINDA NEDENSELLİK BAĞI ( Bulunmaması ya da Zararın Oluşmasında Zarara Uğrayanın ya da Üçüncü Kişinin Kusurunun Bulunması Halinde İdarenin Tazmin Sorumluluğu Kalkacak ya da Kusur Ölçüsünde Azalacağı )"
13D10.D20.9.2011E. 2008/9 K. 2011/3524"HEMZEMİN GEÇİT YANINDA MEYDANA GELEN TREN KAZASI (Maddi ve Manevi Tazminat - Adli Yargı Yerinde Adli Yardım İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Hemzemin Geçit Yanında Meydana Gelen Tren Kazası Nedeniyle - Adli Yargı Yerinde Adli Yardım İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
TREN KAZASI (Hemzemin Geçit Yanında Meydana Gelen Tren Kazasında Yaralanan ve Yakınları Tarafından Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi ve Manevi Tazminat - Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)"
13D10.D4.6.2010E. 2010/749 K. 2010/5192"MANEVİ TAZMİNAT ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle - Olayın Meydana Gelmesinde İdarenin Kusuru Saptandığı Takdirde Uyuşmazlığın 2577 S. Yasanın 13. Md. Uyarınca Çözümlenmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat - Olayın Meydana Gelmesinde İdarenin Kusuru Saptandığı Takdirde Uyuşmazlığın 2577 S. Yasanın 13. Md. Uyarınca Çözümlenmesi Gerektiği )
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINCA KONULAN BOMBANIN PATLAMASI SONUCU VERİLEN ZARAR ( Manevi Tazminat - Meydana Gelen Olayda Öncelikle İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle - İdarenin Herhangi Bir Kusuru Bulunmadığının Tespit Edilmesi Halinde Yalnızca “Maddi” Zararlarının Tazmini İstenebileceğinden Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
13D10.D22.3.2010E. 2007/8900 K. 2010/2078"İSTİHBARİ BİLGİ NOTUNUN BASINA SIZDIRILMASI ( Şeklindeki İdari Eylemin Yalnızca Bir Kez Gerçekleştirilebilecek Bir Eylem Olmadığı ve Bu Eylem Nedeniyle Basında Yer Alan Her Bir Yayın Yeni Bir Manevi Zarara Yol Açtığı - Manevi Tazminat Davası Açabileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İstihbari Bilgi Notunun Basına Sızdırılması Şeklindeki İdari Eylemin Yalnızca Bir Kez Gerçekleştirilebilecek Bir Eylem Olmadığı ve Bu Eylem Nedeniyle Basında Yer Alan Her Bir Yayın Yeni Bir Manevi Zarara Yol Açtığından Dava Açılabileceği )
MANEVİ ZARAR ( İstihbari Bilgi Notunun Basına Sızdırılması Şeklindeki İdari Eylemin Yalnızca Bir Kez Gerçekleştirilebilecek Bir Eylem Olmadığı ve Bu Eylem Nedeniyle Basında Yer Alan Her Bir Yayın Yeni Bir Manevi Zarara Yol Açtığından Manevi Tazminat Davası Açılabileceği )"
13D10.D9.3.2010E. 2007/4437 K. 2010/1839"İDARİ İŞLEM (Sonrasında İdari Bir Eyleme Dönüşmesi Durumda İdarenin Eyleminden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada 2577 S. Yasanın 13. Md.sinde Öngörülen Sürenin Esas Alınması Gerektiği)
İDARİ EYLEM (İdari İşlemin Sonrasında İdari Bir Eyleme Dönüşmesi Durumda İdarenin Eyleminden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada 2577 S. Yasanın 13. Md.sinde Öngörülen Sürenin Esas Alınması Gerektiği)
İDARİ EYLEMLERDEN DOLAYI HAKLARI İHLAL EDİLMİŞ OLANLAR (Zararı Öğrendikleri Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Haklarının Yerine Getirilmesi İstemiyle İdareye Yapacakları Başvuru Sırasında Kişilerin Zararın Tazmini İçin Bir Bedel Belirterek Bu Miktarın Ödenmesini İsteyebilecekleri)
ZARARLARIN TAZMİNİ (İdari Eylemlerden Dolayı Hakları İhlal Edilmiş Olanların Zararı Öğrendikleri Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Haklarının Yerine Getirilmesi İstemiyle İdareye Yapacakları Başvuru Sırasında Kişilerin Zararın Tazmini İçin Bir Bedel Belirterek Bu Miktarın Ödenmesini İsteyebilecekleri)"
13IDDGK22.10.2009E. 2006/4694 K. 2009/1806"YOL YAPIMI SIRASINDA KABLOLARIN ZARAR GÖRMESİ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne Karşı Adli Yargıda Açıldığı/Görevsizlik Kararı Verildiği - Tam Yargı Davasının Aynı Hasımla Sürdürüleceği )
ADLİ YARGI YERİNDE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEN DAVANIN TAM YARGI DAVASI OLARAK İDARE MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( Yol Yapımı Sırasında Kabloların Zarar Görmesine Dayalı Tazminat Talebi - Tam Yargı Davasının Davacının Gösterdiği Hasımla Sürdürüleceği )
TAM YARGI DAVASI ( Yol Yapımı Sırasında Kabloların Zarar Görmesine Dayalı Tazminat Talebi/Adli Yargıda Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verildiği - Davanın Davacının Hasım Gösterdiği Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Karşı Devam Ettirileceği )
HUSUMET ( Yol Yapımı Sırasında Kabloların Zarar Görmesine Dayalı Tazminat Talebi/Adli Yargıda Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verildiği - Davanın Davacının Hasım Gösterdiği Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Karşı Devam Ettirileceği )"
13D10.D18.9.2009E. 2008/3523 K. 2009/8121"RÜCUAN TAZMİNAT ( Barajın Kapaklarının Açılması Sonucunda Sigortalanan Arıtma Tesisi İnşaatının Su Altında Kaldığı/Davacı Sigorta Şirketi Tarafından Bir Yıl İçinde İdareye Başvuruda Bulunulup Olumsuz Yanıt Üzerine 60 Günlük Süresi Geçtikten Sonra Dava Açıldığı - Davanın Reddi Gereği )
YASAL SÜRESİ İÇİNDE DAVA AÇMAMAK ( Rücuan Tazminat Davası - Davacı Sigorta Şirketi Tarafından Bir Yıl İçinde İdareye Başvuruda Bulunulup Olumsuz Yanıt Üzerine 60 Günlük Süresi Geçtikten Sonra Dava Açıldığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
13D10.D31.12.2008E. 2008/5548 K. 2008/9733"TERÖRLE MÜCADELEDE KARŞILANACAK ZARARLAR ( Davacının Terk Ettiği Köyü'nde Bulunan Malvarlığına Ulaşamamasından Kaynaklanan - Sadece Köyün Boşaltılmasından Köye Dönüşün Başladığı Tarihe Kadar Geçen Süreçle Sınırlı Kalmak Kaydıyla Tazmini Gerektiği )
KÖYÜ TERKETMEYE NEDEN OLAN TERÖR OLAYLARI ( Sadece Köyün Boşaltılmasından Köye Dönüşün Başladığı Tarihe Kadar Geçen Süreçle Sınırlı Kalmak Kaydıyla Zararın Tazmini Gerektiği )
KÖYÜN BOŞALTILMASI ( Terör Nedeniyle - Sadece Köyün Boşaltılmasından Köye Dönüşün Başladığı Tarihe Kadar Geçen Süreçle Sınırlı Kalmak Kaydıyla Zararın Tazmini Gerektiği )"
13D10.D30.12.2008E. 2008/4286 K. 2008/9585"MADDİ TAZMİNAT ( İdare Mahkemesince Davacı Lehine Hükmedilen - Sulhname Tasarısının Kabul Edilmemiş Sayıldığı Tarih İtibariyle Yasal Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
SULHNAME TASARISI ( Maddi Tazminat Miktarına Kabul Edilmemiş Sayıldığı Tarih İtibariyle Yasal Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ ( İdare Mahkemesince Davacı Lehine Hükmedilen Maddi Tazminat Miktarına Sulhname Tasarısının Kabul Edilmemiş Sayıldığı Tarih İtibariyle Yasal Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TERÖRLE MÜCADELEDE ZARARIN KARŞILANMASINA İLİŞKİN SULHNAME ( Maddi Tazminat Miktarına Sulhname Tasarısının Kabul Edilmemiş Sayıldığı Tarih İtibariyle Yasal Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
13D10.D15.10.2008E. 2006/4970 K. 2008/6644"TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞNA ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN ( Kapsamında Yapılan Başvuru Üzerine Verilen Komisyon Kararının İptali İçin Açılan Dava - Dava Açma Süresinin İdari Yargılama Usulü Kanunu'na Göre Hesaplanmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan Başvuru Üzerine Verilen Komisyon Kararı/İptali İçin Açılan Dava - İdari Yargılama Usulü Kanunu'na Göre Değil Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'a Göre Hesaplanacağı )"
13D11.D13.5.2008E. 2006/5120 K. 2008/5262"ZARARIN TAZMİNİ ( Depremde Cami Minaresinin Davacıya Ait Konutun Üzerine Yıkılması - Zarar İdarenin "Olumsuz Eyleminden" Kaynaklandığından Dava Süresinin 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )
İDARENİN OLUMSUZ EYLEMİ ( Meydana Gelen Depremde Cami Minaresinin Davacıya Ait Konutun Üzerine Yıkılması Sonucunda Oluşan Zarar - Dava Süresinin 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Depremde Cami Minaresinin Davacıya Ait Konutun Üzerine Yıkılması - Zarar İdarenin "Olumsuz Eyleminden" Kaynaklandığından Dava Süresinin 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )
DEPREMDE CAMİ MİNARESİNİN KONUT ÜZERİNE YIKILMASI ( Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada Zarar İdarenin "Olumsuz Eyleminden" Kaynaklandığından Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Hesaplanması Gerektiği )"
13D10.D25.1.2008E. 2006/237 K. 2008/172"AVLANMA YASAĞI ( Nedeniyle Besi Çiftliğindeki Hayvanlarına Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TEVDİ KARARI ( Avlanma Yasağı Nedeniyle Besi Çiftliğindeki Hayvanlarına Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARİ EYLEMDEN DOĞMAYAN ZARAR ( Avlanma Yasağı Nedeniyle Besi Çiftliğindeki Hayvanlarına Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BESİ ÇİFTLİĞİNDEKİ HAYVANLARA SALDIRAN HAYVANLAR ( Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
13D13.D21.9.2007E. 2007/3011 K. 2007/5160"İDARİ İŞLEM ( Dava Açma Süresi - İdareye Belli Süreler İçinde Başvurulması ve Başvurunun Kısmen Tamamen veya Zımnen Reddi Halinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
İDARİ EYLEM ( Dava Açma Süresi - Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdareye Belli Süreler İçinde Başvurulması ve Başvurunun Kısmen Tamamen veya Zımnen Reddi Halinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI ( İdari Eylem ve İşlemler Aleyhine Farklı Süreler - Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdareye Belli Süreler İçinde Başvurulması ve Başvurunun Kısmen Tamamen veya Zımnen Reddi Halinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
İMAR BANKASI MAĞDURLARI ( Tam Yargı Davasında Süre - İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yapılan Başvurudan Sonra Açılan Davanın 13. Maddeye Göre Süresinde Olduğu )
DEVLET İÇİ BORÇLANMA SENEDİ İHRACINDA İDARENİN İHMALİ ( İdari Eylem - Dava Herhangi Bir İdari İşlemden Dolayı Değil Davalı İdarelerin İdari Eylemleri Nedeniyle Açılmış Bir Tam Yargı Davası Olduğu )"
13D11.D29.6.2007E. 2005/1353 K. 2007/6248"DEPREM SONUCU OLUŞAN ZARAR ( İdari Faaliyetlerde Ortaya Çıkan Eksikliklerin İdarenin Olumsuz Eylemi Niteliğinde Olması Nedeniyle Bu Eylemi İle Deprem Sonucu Oluşan Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu ve Depremin İlliyet Bağını Kesen Bir Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği )
DEPREM TEHLİKESİ ( İdarenin Olumsuz Eylemi İle Deprem Sonucu Oluşan Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu ve Depremin İlliyet Bağını Kesen Bir Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İDARİ FAALİYETLERDE ORTAYA ÇIKAN EKSİKLİKLER ( İdarenin Olumsuz Eylemi Niteliğinde Olması Nedeniyle Bu Eylemi İle Deprem Sonucu Oluşan Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu ve Depremin İlliyet Bağını Kesen Bir Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İLLİYET BAĞI ( İdari Faaliyetlerde Ortaya Çıkan Eksikliklerin İdarenin Olumsuz Eylemi Niteliğinde Olması Nedeniyle Bu Eylemi İle Deprem Sonucu Oluşan Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu )
MUCBİR SEBEP ( İdari Faaliyetlerde Ortaya Çıkan Eksikliklerin İdarenin Olumsuz Eylemi Niteliğinde Olması Nedeniyle Bu Eylemi İle Deprem Sonucu Oluşan Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu ve Depremin İlliyet Bağını Kesen Bir Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
13D10.D28.5.2007E. 2005/9126 K. 2007/3069"DEPREM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Zararın İdarenin Hareketsiz Kalmasından Kaynaklandığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Zararın İdarenin Hareketsiz Kalmasından Kaynaklandığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )
İDARENİN ÖNLEM ALMA VE DENETİM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği - Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
SÜRENİN HESAPLANMASI ( Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Zararın İdarenin Hareketsiz Kalmasından Kaynaklandığı Göz Önünde Bulundurulduğunda Dava Açma Süresinin 13. Madde Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )"
13D10.D18.5.2007E. 2004/9232 K. 2007/2720"İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( İdarenin İradesi Dışında Önceden Bilinmesi Olanağı Bulunmayan Beklenmeyen Hallerde Ortaya Çıkan Olay Sebebiyle Oluşan Zarar İçin Fiilin İdareye Atıf ve İsnat Kabiliyeti Devam Ettiğinden İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Oluştuğu - İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Oluştuğu Olayda Hizmet Kusuruna Dayalı Olarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
AMELİYAT SIRASINDA AMELİYAT MASASINDAKİ ISITICININ ARIZASI SONUCU HASTADA YANIK MEYDANA GELMESİ ( Zararın Kusursuz Sorumluluk İlkesine Göre Tazminine Karar Verilmesi Gereği - Zararın Hizmet Kusuru İlkesine Göre Tazmini Gerektiği Yolunda Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı )"
13D10.D12.3.2007E. 2005/896 K. 2007/899"SAĞLIK HİZMETİNİN KUSURLU İŞLETİLMESİ ( Davanın İdari Eylemden Kaynaklanan Zararın Tazmini Davası Olduğundan 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesindeki 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ ( Yanlış Teşhis Nedeniyle Uğranılan Zarar - Davanın 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesindeki 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
YANLIŞ TEŞHİS NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Davanın İdari Eylemden Kaynaklanan Zararın Tazmini Davası Olduğundan 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesindeki 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesi - Davanın İdari Eylemden Kaynaklanan Zararın Tazmini Davası Olduğundan 2577 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesindeki 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )"
13D7.D21.2.2007E. 2005/5556 K. 2007/618"İHTİRAZI KAYDIN VERGİ İDARESİNCE KABUL EDİLEMEMESİ ( Yapılan Tahakkukun Kanuna Aykırılığı Daha Önce Mahkeme Kararıyla Kesinleştiği - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Davacının İhtirazı Kaydı Davalı Vergi İdaresince Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek Kabul Edilmediği - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
VERGİ İDARESİNCE İHTİRAZI KAYDIN KABUL EDİLMEMESİ ( Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
HUKUKA AYKIRI VERGİLENDİRME VE TAHSİL İŞLEMLERİ ( Davacının İhtirazı Kaydı Davalı Vergi İdaresince Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek Kabul Edilmediği - Davalı İdarenin Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Olan - Gecikme Faizinin Oranına Göre Tahsil Edilen Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olması Gerektiği )
GECİKME FAİZİ ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Olan Maddi Tazminat Miktarının Gecikme Faizinin Oranına Göre Tahsil Edilen Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olması Gerektiği )"
13D10.D13.2.2007E. 2006/5568 K. 2007/335"ADLİ YARGININ GÖREVİ RED KARARI ( Üzerine 30 Gün İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmasa Bile 1 Yıllık Süre İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmışsa Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Adli Yargının Görev Ret Kararı Üzerine 30 Gün İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmasa Bile 1 Yıllık Süre İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmışsa Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Adli Yargının Görev Ret Kararı Üzerine 30 Gün İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmasa Bile 1 Yıllık Süre İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmışsa Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )"
13D6.D30.12.2006E. 2006/931 K. 2006/6661"DEPREM NEDENİYLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ ( Zararın İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesinden Kaynaklandığından Davanın Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
DAVANIN SÜRESİ İÇERİSİNDE OLUP OLMADIĞI ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini Davasında Zararın İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesinden Kaynaklandığından Araştırılması Gerektiği )
ZARARIN İDARENİN EYLEMİNDEN DOĞMASI ( Davanın Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği - Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini )"
13D10.D20.12.2006E. 2004/2931 K. 2006/7287"İDAREYE BAŞVURU VE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Eylemin Tamamlandığı ve Zararın Kesinleştiği Tarihten Başlatılması Gerektiği )
EYLEMİN TAMAMLANMASI VE ZARARIN KESİNLEŞMESİ ( İdareye Başvuru ve Dava Açma Süresinin Eylemin Tamamlandığı ve Zararın Kesinleştiği Tarihten Başlatılması Gerektiği )"
13D13.D6.12.2006E. 2006/2249 K. 2006/4664"İDARENİN HİZMET KUSURU ( İdarelerin Denetim Eksikliği veya Hareketsizliği Biçiminde Doğan İdari Eylemleri Nedeniyle Açılan Dava - 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 13. Maddesine Göre Süresinde Açılıp Açılmadığı İnceleneceği )
İDARİ EYLEMDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 13. Maddesine Göre Süresinde Açılıp Açılmadığı İnceleneceği )
TAM YARGI DAVASINDA SÜRE AŞIMI ( 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. Maddesine Göre İnceleneceği )"
13D10.D30.11.2006E. 2004/13138 K. 2006/6976"POLİS MEMURUNUN İDARENİN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANIRKEN ADAM ÖLDÜRMESİ ( Yargılama Sonucu Eylemin Kesinleştiği - Öngörülen 1 Yıllık Süre İçinde İdareye Başvurup Belirlenen Süre İçinde Açtıkları Davada Süre Aşımından Söz Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Polis Memurunun Kamu Hizmetini Yürütürken Adam Öldürdüğünün Yargı Kararıyla Kesinleştiği/Ölenin Mirasçılarının Süresi İçinde Dava Açtığı - Davacıların Belirttikleri Tarihten Önce Kararın Kesinleştiğini Öğrendiklerine İlişkin Emarenin Olup Olmadığının Araştırılacağı )
KAMU HİZMETİ SIRASINDA ADAM ÖLDÜRMEK ( Polis Memurunun Kamu Hizmetini Yürütürken Adam Öldürdüğünün Yargı Kararıyla Kesinleştiği/Ölenin Mirasçılarının Süresi İçinde Dava Açtığı - Davacıların Belirttikleri Tarihten Önce Kararın Kesinleştiğini Öğrendiklerine İlişkin Emarenin Olup Olmadığının Araştırılacağı )"
13D10.D20.11.2006E. 2003/3454 K. 2006/6592"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Ekinlerinin Zarar Gördüğü/Davanın Açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Davacının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açabileceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren Tam Yargı Davası Açma Süresinin 30 Gün Değil 1 Yıl Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Tam Yargı Davası Açılabileceği )
TAM YARGI DAVASI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren Tam Yargı Davası Açma Süresinin 30 Gün Değil 1 Yıl Olduğu )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açtığı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Tam Yargı Davası Açılabileceği )"
13IDDGK4.5.2006E. 2006/109 K. 2006/353"İMAR BANKASI'NDAN KARŞILIĞI OLMAYAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIN ALAN DAVACI ( İç Borçlanma Senet Bedellerinin Mevduat Olarak Kabul Edilemeyeceği Yönündeki Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Bankayı Denetlememek Suretiyle Zarara Sebep Olan Davalı İdarelerden Tazminat İstemlerinin İlgisiz Olması - Her İki Hususun Ayrı Davalara Konu Edilmesi Gereği )
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KARŞILIĞININ OLMAMASI ( İmar Bankasından Satın Alınan - İç Borçlanma Senetlerinin Mevduat Olmadığına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali ve Denetim Yetkisini Yerine Getirmeyerek Zarara Sebep Olan İdarelerden Tazminat Taleplerinin Ayrı Davalara Konu Edilmesi Gereği )
BANKANIN DENETLENMEMESİ NEDENİYLE SATTIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KARŞILIĞININ OLMAMASI ( İdareden Tazminat Talebi - Bu Hususun İç Borçlanma Senetlerinin Mevduat Olmadığına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali Talebiyle Birlikte Aynı Davada İleri Sürülemeyeceği/Dilekçenin Reddi Gereği )
DİLEKÇENİN REDDİ GEREĞİ ( Birbiriyle Bağlantısız Hususların Tek Davaya Konu Edilemeyeceği - Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Mevduat Olarak Kabul Edilemeyeceğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali ve Denetim Görevini Yerine Getirmeyerek Karşılığı Olmayan Hazine Bonolarının Satılmasına Sebep Olan İdarelerden Tazminat Talepleri )"
13D10.D21.4.2006E. 2004/9784 K. 2006/2598"TAZMİNAT DAVASI ( 2577 S.K. Md. 13'de Öngörülen 1 Yıllık Süre/Eylemin İdariliğinin Ortaya Çıktığı Tarihten İtibaren Hesaplanması Gerektiği - Sanık Polislerin Yargılandığı Ceza Mahkemesi Kararının Davaya Müdahil Olan Davacıya Tebliği Veya Öğrenildiği Tarih )
EYLEMİN İDARİLİĞİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİH ( Tazminat Davası/2577 S.K. Md. 13'de Öngörülen 1 Yıllık Süre - Kötü Muamelede Bulunduğu İddia Edilen Sanık Polislerin Yargılandığı Ceza Mahkemesi Kararının Davaya Müdahil Olan Davacıya Tebliği Veya Öğrenildiği Tarih )
POLİSİN KÖTÜ MUAMELESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sanık Polislerin Yargılandığı Ceza Mahkemesi Kararının Davaya Müdahil Olan Davacıya Tebliği Veya Öğrenildiği Tarihin 2577 S.K. Md. 13'de Öngörülen 1 Yıllık Sürenin Başlangıcı Olacağı )
SÜRE ( Polisin Kötü Muamelesi Nedeniyle Tazminat Davası - Sanık Polislerin Yargılandığı Ceza Mahkemesi Kararının Davaya Müdahil Olan Davacıya Tebliği Veya Öğrenildiği Tarihin 2577 S.K. Md. 13'de Öngörülen 1 Yıllık Sürenin Başlangıcı Olacağı )"
13D10.D20.4.2006E. 2003/2606 K. 2006/2572"YARGILAMA USULÜ ( Görevsizlik Kararı Üzerine Otuz Günlük Süre İçinde İdari Yargıda Dava Açılmamış İse Davanın Diğer Yargı Yerlerinde Açılmış Olan Dava Dikkate Alınmadan 2577 Sayılı Kanunun 13. Maddesi Uyarınca Davanın Süresi İçinde Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Otuz Günlük Süre İçinde İdari Yargıda Dava Açılmamış İse Davanın Diğer Yargı Yerlerinde Açılmış Olan Dava Dikkate Alınmadan 2577 Sayılı Kanunun 13. Maddesi Uyarınca Davanın Süresi İçinde Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
İDARİ YARGIDA DAVA ( Görevsizlik Kararı Üzerine Otuz Günlük Süre İçinde İdari Yargıda Dava Açılmamış İse Davanın Diğer Yargı Yerlerinde Açılmış Olan Dava Dikkate Alınmadan 2577 Sayılı Kanunun 13. Maddesi Uyarınca Davanın Süresi İçinde Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )"
13D10.D12.12.2005E. 2004/446 K. 2005/7597"YARGILAMA USULÜ ( 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. Maddesinde Öngörülen Sürelerin Tazmini İstenilen Zararın Terör Eyleminden Kaynaklandığının Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
TERÖR EYLEMİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. Maddesinde Öngörülen Sürelerin Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
SÜRELERİN BAŞLAMA TARİHİ ( 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. Maddesinde Öngörülen Sürelerin Tazmini İstenilen Zararın Terör Eyleminden Kaynaklandığının Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )"
13D8.D5.7.2004E. 2003/5646 K. 2004/3154"ROGAR KAPAĞININ ÇÖKMESİ SONUCU ÇUKURA DÜŞEN DAVACININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Faiz Başlangıcı - Dava Öncesi İdareye Uzlaşma Amaçlı Yapılan Başvuruların Temerrüt Oluşturmayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kapağı Çöken ve Herhangi Bir Önlem Alınmayan Rogara Düşen Davacının - Faiz Başlangıcı/Dava Öncesi İdareye Yapılan Başvurunun Temerrüt Oluşturmayacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kapağı Çöken ve Herhangi Bir Önlem Alınmayan Rogara Düşen Davacının Tazminat Talebi - Dava Öncesi İdareye Yapılan Başvurunun Temerrüt Oluşturmayacağı/Faize Dava Tarihinden Hükmedilmesi Gereği )
TEMERRÜDÜN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASI ( Kapağı Çöken ve Herhangi Bir Önlem Alınmayan Rogara Düşen Davacının Tazminat Talebi - Dava Öncesi İdareye Yapılan Başvurunun Temerrüt Oluşturmayacağı )"
13D8.D29.6.2004E. 2004/596 K. 2004/3110"KAMU HİZMETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ SIRASINDA HİZMETİN KÖTÜ İŞLEYİŞİ NEDENİYLE VERİLEN ZARARDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( İçme Suyu Hattı Geçirilmesi Sırasında Kazı Yapılan Yer Dışında Kalan Karayoluna Verilen Zarar Nedeniyle Tazminat Talebinde )
İÇME SUYU HATTI GEÇİRİLMESİ SIRASINDA KAZI YERİ DIŞINDA KALAN KARAYOLUNA VERİLEN ZARAR ( Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu - Zararın Hizmetin Kötü İşleyişinden Kaynaklanmış Olması )
HİZMET KUSURU NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( İçme Suyu Şebekesi Geçirilirken Yapılan Kazının Karayoluna Zarar Vermesi - Görevli Yargı Yolu )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( İçme Suyu Şebekesi Geçirmek İçin Yol Kenarına Yapılan Kazının Karayoluna Verdiği Zararın Hizmet Kusuru Niteliğinde Olması )"
13D5.D25.6.2004E. 2003/4911 K. 2004/3006"KAMU KONUTUNUN ZABITACA BOŞALTILMASI ( Davacının Manevi Tazminat İstemi - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Görev Tahsisli Oturmakta Olduğu Kamu Konutundan Zabıta Marifetiyle Çıkarılması - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Manevi Tazminat/2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği - Davacının Görev Tahsisli Oturmakta Olduğu Kamu Konutundan Zabıta Marifetiyle Çıkarılması )
GÖREV TAHSİSLİ KAMU KONUTUNUN ZABITACA BOŞALTILMASI ( Davacının Manevi Tazminat İstemi - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )"
13D11.D30.4.2004E. 2001/4552 K. 2004/2026"MANEVİ TAZMİNAT ( Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği - Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Söz Konusu Olması/Olumsuz Eylem )
OLUMSUZ EYLEM ( Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği - Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Olumsuz Eylem Olarak Kabulü Gereği/Manevi Tazminat )
DEPREM SONRASI KURTARMA FAALİYETLERİNİN VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARININ YETERSİZLİĞİ ( Manevi Tazminat - Olumsuz Eylem/Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Söz Konusu Olması )
DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği/Olumsuz Eylem - Davanın Süresi İçinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi ve Bu Sonuca Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Manevi Tazminat/Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği - Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Söz Konusu Olması/Olumsuz Eylem )
SÜRE ( Manevi Tazminat Davası Açmakda - Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği/Olumsuz Eylem )"
13D6.D12.4.2004E. 2004/1477 K. 2004/2115"İDARENİN OLUMSUZ EYLEMİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen - Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
OLUMSUZ EYLEM ( İdarenin/Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zarar - Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
ZARAR ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen/İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesi - Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Deprem Nedeniyle Oluşan Zarar - Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği/İdarenin Olumsuz Eyleminden Kaynaklandığı )
SÜRE ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Dava - İdarenin Olumsuz Eyleminden Kaynaklandığı/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
DEPREM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Oluşan Zarar - Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
HİZMET KUSURU ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği - İdarenin Olumsuz Eyleminden Kaynaklandığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan - İdarenin Olumsuz Eyleminden Kaynaklandığı/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )"
13D10.D16.3.2004E. 2002/4534 K. 2004/2508"SAKATLIK ORANINDA MEYDANA GELEN ARTIŞ ( Davacının Daha Önceki Zararına Neden Olan Olayla İlgili Bulunması Halinde 2577 S.K. Md. 13 Uyarınca Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Terör Örgütünce Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanma/Açılan İlk Davada Bilirkişi Raporunun Tebliği Üzerine Bakiye Miktarın Ödenmesi İstemiyle Açılan - 2577 S.K. Md. 13 Uyarınca Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN YENİDEN BAŞLAMASI ( Sakatlık Oranında Meydana Gelen Artış - Davacının Daha Önceki Zararına Neden Olan Olayla İlgili Bulunması Halinde 2577 S.K. Md. 13 Uygulaması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TEBLİĞİ ÜZERİNE BAKİYE TAZMİNATIN ÖDENMESİ DAVASI ( Sakatlık Oranında Meydana Gelen Artış - Davacının Daha Önceki Zararına Neden Olan Olayla İlgili Bulunması Halinde 2577 S.K. Md. 13 Uyarınca Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması Gerektiği )"
13D10.D8.3.2004E. 2002/4228 K. 2004/2358"NAKDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Görev Sırasında Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Ölen Polis Memurunun Mirasçılarının - Zamanaşımı Süresi )
MUHASEBE-İ UMUMİYE KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Görev Sırasında Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Ölen Polis Memurunun Mirasçılarının Nakdi Tazminat Talebi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Görev Sırasında Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Ölen Polis Memurunun Mirasçılarının Nakdi Tazminat Talebi )
POLİS MEMURUNUN GÖREV SIRASINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Mirasçılarının Nakdi Tazminat Talebi - Zamanaşımı Süresi )
GÖREVLİ POLİS MEMURUNUN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Mirasçılarının Nakdi Tazminat Talebi - Zamanaşımı Süresi )"
13D10.D14.1.2004E. 2002/366 K. 2004/162"TERÖR EYLEMİ SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Sosyal Risk İlkesi Uyarınca Devletin Sorumlu Olması )
SOSYAL RİSK İLKESİ UYARINCA TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Terör Eylemi Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayı Nedeniyle Devletten Tazminat Talebi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Terör Eylemi Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayı Nedeniyle - Devletin Sosyal Risk İlkesi Gereğince Tazminatla Sorumlu Olması )"
13D8.D7.10.2003E. 2003/590 K. 2003/3845"TAM YARGI DAVASI ( Davacının Eşinin Davalı İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Ölmesi İle İdare Mahkemesince Belirlenen Tazminata Eklenecek Diğer Tazminat Alacakları Hakkındaki Dava Olması )
BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Olayda Bilirkişi Tarafından Belirlenen Ek Tazmin Raporuna İlişkin Davanın Süresi İçerisinde Açılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( İdari Eylem Hakkında Yazılı Bildirim Alınması Halinde Bu Ittıla Tarihinden İtibarın Bir Yıl ve Herhalde Beş Yıl Zamanaşımı Süresinin Bulunması )
KUSUR ( Hizmet Kusuruna Dayalı Olarak Ortaya Çıkan Zararın Giderimi İçin Açılan Tam Yargı Davalarının Dava Açma Süresi İçerisinde Olmasının Gerekmesi )
İDARİ EYLEM ( Hizmet Kusuruna Dayalı Olarak Ortaya Çıkan Zararın Giderimi İçin Açılan Tam Yargı Davalarının Dava Açma Süresi İçerisinde Olmasının Gerekmesi )
ZARAR ( Dava Konusu Olayda Bilirkişi Tarafından Belirlenen Ek Tazmin Raporuna İlişkin Davanın Süresi İçerisinde Açılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Davacının Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmuş Olması Halinde Dahi Söz Konusu Davanın Süresi İçinde Açılmış Olup Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
13D8.D4.6.2003E. 2004/799 K. 2004/2621"HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Yığılan Hafriyatın Binaya 2000 Yılının Aralık Ayından 2001 Aralık Ayına Kadar Zarar Vermesi - 30.10.2002 Tarihinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Yığılan Hafriyatın Binaya 2000 Yılının Aralık Ayından 2001 Aralık Ayına Kadar Zarar Vermesi/30.10.2002 Tarihinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu - Hizmet Kusuru )
BELEDİYENİN HİZMET KUSURU ( Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Yığılan Hafriyatın Binaya 2000 Yılının Aralık Ayından 2001 Aralık Ayına Kadar Zarar Vermesi/30.10.2002 Tarihinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu - Tazminat Talebi )"
13D10.D25.3.2003E. 2001/2676 K. 2003/1093"TAZMİNAT DAVASI ( Jandarma Kontrolü Esnasında Gerçekleşen Trafik Kazası Nedeniyle - Öğrenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Davanın Açılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Jandarma Kontrolü Esnasında Gerçekleşen Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açıldığı - Davanın Öğrenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Açılmasının Dava Önşartı Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Jandarma Kontrolü Esnasında Gerçekleşen Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açıldığı - Davanın Öğrenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Açılacağı )
TRAFİK KAZASI ( Jandarma Kontrolü Esnasında Gerçekleşen Kaza Nedeniyle Tazminat Davası Açıldığı - Davanın Öğrenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Açılması Gerektiği/Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
13D10.D19.2.2003E. 2001/627 K. 2003/525"TAZMİNAT TALEBİ ( Teröristlerin Eylemi Sonucu Ölen Tren Personelinin Eşi ve Çocuklarının - Nakdi Tazminat Talebinin İncelenmesi Usulü/İdari Eylemden Doğan Tazminat Davalarına İlişkin Usulün Uygulanamayacağı )
TERÖR EYLEMİ SONUCU ÖLEN TREN PERSONELİNİN EŞİ VE ÇOCUKLARININ TAZMİNAT TALEBİ ( Nakdi Tazminat Talebinin İncelenmesi Usulü - Başvurunun Nakdi Tazminat Komisyonunca Değerlendirilmesi Gereği/Hukuk Müşavirliğince İnceleme Yapılamayacağı )
İDARENİN NAKDİ TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Teröristlerin Eylemi Sonucu Ölen Tren Personelinin Eşi ve Çocuklarının Tazminat Talebi - Başvurunun Nakdi Tazminat Komisyonunca Değerlendirilmesi Gereği/Hukuk Müşavirliğince İnceleme Yapılarak Başvurunun Reddedilmiş Olması )
NAKDİ TAZMİNAT KOMİSYONUNCA İNCELEME YAPILMASI GEREĞİ ( Teröristlerin Eylemi Sonucu Ölen Şahsın Eşi ve Çocuklarının Tazminat Talebi - İncelemenin Hukuk Müşavirliğince Yapılamayacağı )"
13D10.D6.2.2003E. 2001/5251 K. 2003/494"DEVRİYE GÖREVİ SIRASINDA DAVACI MURİSİNİN PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLAN BAŞKA BİR POLİS MEMURU TARAFINDAN ATEŞ AÇILARAK ÖLDÜRÜLMESİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu )
İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Davacılar Murisinin Devriye Görevi Sırasında Psikolojik Problemleri Olan Başka Bir Polis Memuru Tarafından Ateş Açılarak Öldürülmesi )
POLİS MEMURUNUN GÖREV SIRASINDA PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN BAŞKA BİR POLİS MEMURUNCA ATEŞ AÇILARAK ÖLDÜRÜLMESİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu - Önceden de Psikolojik Sorunları Bulunan Memurun İdarece Takibi ve Tedbir Alınması Zorunluluğu )
TAZMİNAT TALEBİ ( Polis Memuru Olan Davacılar Murisinin Devriye Görevi Sırasında Psikolojik Problemleri Olan Başka Bir Polis Memuru Tarafından Ateş Açılarak Öldürülmesi - İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluğu )
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN POLİS MEMURUNU TAKİP EDİP GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYAN İDARENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Devriye Görevi Sırasında Psikolojik Problemleri Olan Polis Memurunun Ateş Açarak Davacıların Murisi Olan Polisi Öldürmesi )"
13IDDGK20.9.2002E. 2002/191 K. 2002/644"MANEVİ TAZMİNAT ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar )
KİŞİLİK HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belgede - Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )
SUSURLUK RAPORU ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar/Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )
İDARENİN AĞIR HİZMET KUSURU ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar/Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )
AĞIR HİZMET KUSURU ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar/Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )"
13D10.D3.12.2001E. 2000/5367 K. 2001/4207"İDARENİN CEVAP VERME SÜRESİ ( İlgililerin Başvuru Dilekçelerinin İdarenin Kayıtlarına Girdiği Tarihten İtibaren Başlayacağı - İadeli Taahhütlü Olarak Davalı İdareye Gönderilen Başvuru Dilekçesi )
DİLEKÇENİN İDARENİN KAYITLARINA GİRDİĞİ TARİH ( İdarenin Cevap Verme Süresinin Bu Tarihten İtibaren Başlayacağı - İadeli Taahhütlü Olarak Davalı İdareye Gönderilen Başvuru Dilekçesi )
POSTA İLE İDAREYE İADELİ TAAHHÜTLÜ GÖNDERİLEN BAŞVURU DİLEKÇESİ ( İdarenin Cevap Verme Süresinin Bu Tarihten İtibaren Başlayacağı )
CEVAP VERME SÜRESİ ( İlgililerin Başvuru Dilekçelerinin İdarenin Kayıtlarına Girdiği Tarihten İtibaren Başlayacağı - İadeli Taahhütlü Olarak Davalı İdareye Gönderilen Başvuru Dilekçesi )"
13D10.D11.10.2000E. 1999/2162 K. 2000/5120"SOSYAL RİSK İLKESİ ( Terör Olayları Nedeniyle Terk Edilen Toprakların Kullanılamamasından ve Harap Olmasından Kaynaklanan Zarar )
TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE TAŞINMAZLARIN TERK EDİLMEK ZORUNDA KALINMASI ( Sosyal Risk İlkesi-Devletten Tazminat İstenip İstenememesi )
TAŞINMAZLARIN TERK EDİLMEK ZORUNDA KALINMASI ( Terör Olayları Nedeniyle - Sosyal Risk İlkesi/Devletten Tazminat İstenip İstenememesi )
CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI ( Sosyal Risk İlkesi-Taşınmazların Terk Edilmek Zorunda Kalınması-Tazminat )
TAZMİNAT ( Sosyal Risk İlkesi-Terör Olayları Nedeniyle Taşınmazları Terk Etmek Zorunda Kalmak )"
13D5.D27.1.2000E. 1999/6160 K. 2000/295"YURT DIŞI AYLIKLAR ( Eksik Ödenenin Talebi - 2577 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde Öngörülen İcra Tarihinin Son Aylık Ödemesinin Yapıldığı Tarih Olduğu )
İCRA TARİHİ ( 2577 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde Öngörülen/Son Aylık Ödemesinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Eksik Ödenen Yurt Dışı Aylıklarının Ödenmesi Davası )"
13D10.D2.11.1999E. 1999/1746 K. 1999/5376"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Oğlu ve Kardeşinin İşkence Sonucu Ölümü Nedeniyle )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tazminat Davasında Bir ve Beş Yıllık Sürelerin Eylemin İdariliğinin Ortaya Çıktığı Tarihten İtibaren Başlatılması )
İDARİLİK OLGUSU ( Tazminat Davasında Bir ve Beş Yıllık Sürelerin Eylemin İdariliğinin Ortaya Çıktığı Tarihten İtibaren Başlatılması )
İŞKENCE SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bir ve Beş Yıllık Sürelerin Eylemin İdariliğinin Ortaya Çıktığı Tarihten İtibaren Başlatılması )
HİZMET KUSURU ( Kamu Görevlisi Polis Memurunun İşkenceyle Davacının Oğlunu Öldürmesi )
KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV KUSURLARI SONUCU VERDİKLERİ ZARARLAR ( İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi )"
13D9.D6.10.1998E. 1997/5570 K. 1998/3406"İPTAL DAVASI ( Tahakkuk Ettirilen Atıksu Bedeline İlişkin İhbarnamenin ve Dayanağı Olan Atıksu Tarife Kararının İptali İstemi )
GÖREV RED KARARI ( Temyiz İsteminin İncelenmeksizin Reddine Dair İdare Mahkemesinin Kaldırılması )
İDARİ YARGI İÇİNDE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Temyiz Başvurusunun İncelenmeksizin Reddi )"
13D8.D6.10.1998E. 1997/750 K. 1998/2925"TAZMİNAT DAVASI ( Aşırı Yağışlar Sonucu Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Giderilmesi İstemi )
TAM YARGI DAVASI ( Görevli Olmayan Adli Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi )
GÖREN YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİ ( Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Doğrudan Dava Açılmasının Gerekmesi )"
13D10.D11.6.1998E. 1997/809 K. 1998/2540"İDARİ DAVALAR ( Her Türlü Belgenin Diğer Yerler Yanında Asliye Hukuk Hakimliklerine de Verilebileceği Kuralı - Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( İdari Davalar - Her Türlü Belgenin Diğer Yerler Yanında Asliye Hukuk Hakimliklerine de Verilebileceği Kuralı )
ASLİYE HUKUK HAKİMLİKLERİ ( İdare Mahkemesine Gönderilmek Üzere Verilen Dilekçe - Dava Açma Süresinin Kayıt Tarihinden İtibaren Başlatılması Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Mahkemesine Gönderilmek Üzere Asliye Hukuk Hakimliğine Verilen Dilekçe - Kayıt Tarihinden İtibaren Başlatılması Gereği )"
13IDDGK17.4.1998E. 1996/468 K. 1998/196"DAVALARDA SÜRE BAŞLANGICI ( Tam Yargı Davaları - Askeri Hizmetlerde Hizmet Kusuru )
TAM YARGI DAVALARI ( Süre Başlangıcı - Askeri Hizmetlerde Hizmet Kusuru )
ASKERİ HİZMETLERDE HİZMET KUSURU ( Tam Yargı Davası - Süre Başlangıcı )"
13D10.D23.2.1998E. 1996/2548 K. 1998/756"TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( İdare Kusuru Neticesi Meydana Gelen Kazada Sakatlanan Davacının Protez Talebinde )
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( İdare Kusuru Neticesi Meydana Gelen Kazada Sakatlanan Davacının Protez Talebinde )
İDARENİN KUSURU NETİCESİ MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN KİŞİNİN PROTEZ ÜCRETİ İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
PROTEZ ÜCRETİNİN ÖDETİLMESİ DAVASINDA ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( İdarenin Kusuru Sonucu Yaralanan Davacının Açtığı )"
13D5.D9.2.1998E. 1996/725 K. 1998/259"MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Yürütmeyi Durdurma Kararını Uygulamaması Nedeniyle )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ( İdarenin Bu Kararı Uygulamakla Yükümlü Olması-Uygulamadığı Takdirde Manevi Tazminatla Sorumlu Olması )
İDARENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yürütmenin Durdurulması Kararını İdarenin Uygulamakla Yükümlü Olması-Uygulamadığı Takdirde Manevi Tazminatla Sorumlu Olması )"
13D10.D11.12.1997E. 1996/448 K. 1997/5647"AKARYAKIT İSTASYONU ( Teröristlerce Yakılmasında İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması )
HİZMET KUSURU ( Akaryakıt İstasyonunun Teröristlerce Yakılması )
ZARARIN TAZMİNİ ( İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması Nedeniyle )"
13D10.D24.11.1997E. 1995/6440 K. 1997/4796"ZARARIN GÜNCELLENMESİ ( Tam Yargı Davasında Zararın Karar Tarihine Göre Güncellenmesi )
TAM YARGI DAVASI ( Zararın Karar Tarihine Göre Güncellenmesi )
DAVA DİLEKÇESİYLE İSTENİLEN MİKTARLA BAĞLI KALINMASI ( Dava Tarihinden itibaren Yasal Faiz Yürütülerek Zararın Hesaplanmasının Gerekmesi )
FAİZ HESAPLANMASI ( Zararın Güncellenmesinde Dava Tarihi İle Bağlı Kalınması )"
13D10.D25.6.1997E. 1997/1839 K. 1997/258"VAZİFE MALULÜ ( Mirasçılara Nakdi Tazminat Ödenmesi-Dava Açma Süresi )
NAKDİ TAZMİNAT ( Emniyet Mensubu-Vazife Malulü-Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Nakdi Tazminat Ödenmesi Talebinin İdarece Reddi )"
13D10.D29.1.1997E. 1997/122 K. 1997/11"SÜRE ( Tam Yargı Davası-İdari İşlem-Suçla İlgisi Olmadığı Yargı Kararıyla Tespit Edilen Eşyaların İade Edilmemesi )
TAM YARGI DAVASI ( Dava Açma Süresi-İdari İşlem )
İDARİ İŞLEM ( Tam Yargı Davası-Dava Açma Süresi )
SUÇLA İLGİSİ OLMADIĞI YARGI KARARIYLA TESPİT EDİLEN EŞYANIN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası )"
13D10.D29.1.1997E. 1996/122 K. 1997/113"EL KOYMA ( Kolluk Önlemi Olarak Elkonması ve Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılan Eşya )
ZARAR ( Kolluk Önlemi Olarak Elkonması ve Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılan Eşyanın İade Edilmemesi Nedeniyle Doğması )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Doğan Zararın Karşılanması )
KOLLUK ÖNLEMİ OLARAK EL KONULAN EŞYA ( Daha Sonra Dava İle İlgisinin Olmadığı Anlaşılmasına Rağmen İade Edilmemesinden Doğan Zarar )"
13IDDGK17.1.1997E. 1996/764 K. 1997/46"İDARENİN HAKSIZ EYLEMİ ( Zararın Tespit Edilmesi Amacıyla Yargıya Başvurulması )
ZARARIN ÖĞRENİLMESİ ( İdarenin Haksız Eyleminden Doğan Zarar Miktarının Tespiti İçin Yargıya Başvurulduğu Gün )
YARGIYA ZARARIN TESPİTİ İÇİN BAŞVURULDUĞU GÜN ( Zararın Öğrenildiği Gün OlarakKabul Edilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Davanın Açılmamış Olması )"
13IDDGK6.12.1996E. 1995/773 K. 1996/599"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi/Maddi ve Manevi Tazminat - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÜRE AŞIMI BULUNMAMASI ( Davacıların Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde İdareye Başvurmaları - İstemlerinin Reddi Üzerine 60 Günlük Dava Açma Süresinde İdare Mahkemesine Dava Açmaları )"
13IDDGK6.12.1996E. 1993/773 K. 1996/599"GÖREV ( Tazminat Davası - TCDD'nin Su Dolu Kuyusuna Düşerek Ölen Çocuk )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREV ( TCDD'nin Su Dolu Kuyusuna Düşerek Ölen Çocuk )
KAMU HİZMETİ GEREĞİ SAHİP OLUNAN TAŞINMAZDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI ZORUNLULUĞU
SÜRE AŞIMI ( Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren İdare Mahkemesine Dava Açmakta )
ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇMAKTA SÜRE"
13D10.D28.11.1996E. 1995/6770 K. 1996/7965"TAM YARGI DAVASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tam Yargı Davası )
ADLİ EMANETE ALINAN SİLAHIN YARGI KARARINA RAĞMEN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası-Süre )"
13D10.D10.10.1996E. 1995/934 K. 1996/5933"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yanlış Ameliyat )
YANLIŞ AMELİYAT ( Tazminat )"
13D10.D8.10.1996E. 1995/1508 K. 1996/5887"TAM YARGI DAVASI ( Zarar Görenin Müterafik Kusuru-Maddi ve Manevi Tazminat )
MÜTERAFİK KUSUR ( Tam Yargı Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Hesabına Etkisi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davası-Müterafik Kusur )
TATBİKAT ALANINDA KALAN BOMBANIN PATLAMASI NEDENİ İLE MEYDANA GELEN ZARAR ( Müterafik Kusurun Maddi ve Manevi Zarara Etkisi )"
13D10.D4.10.1996E. 1995/964 K. 1996/5781"İÇKİLİ İŞYERİNİ KAPATMA İŞLEMİNİN YETKİSİZLİK DOLAYISIYLA İPTALİ ( Tazminat Talebi )
TAZMİNAT ( İçkili İşyerini Kapatma İşleminin Yetkisizlik Dolayısıyla İptal Edilmiş Olması )
İDARİ İŞLEMİN YETKİSİZLİK NEDENİYLE İPTALİ ( Tazminat )"
13D12.D7.2.1996E. 1995/4945 K. 1996/271"II SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLAN DAVACININ SÖZLEŞME ÜCRET FARKLARININ ÖDENMESİ TALEBİ ( Sözkonusu Personele Uygulanacak Sözleşme Ücretlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararları ile Uygulama Tarihlerinin Araştırılması Zorunluluğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONELE UYGULANACAK SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARLARI İLE UYGULAMA TARİHLERİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( II Sayılı Cetvele Tabi Sözleşmeli Personel Olan Davacının Sözleşme Ücret Farkı Talebi )
ÜCRET FARKI TALEBİ ( II Sayılı Cetvele Tabi Sözleşmeli Personel Olan Davacının - Sözkonusu Personele Uygulanacak Sözleşme Ücretlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararları ile Uygulama Tarihlerinin Araştırılması Zorunluluğu )"
13D10.D18.9.1995E. 1994/6053 K. 1995/3611"YURTDIŞINDA GÖREVLİ PERSONEL ( Bombalı Saldırı Sonucu Otomobilinde Doğan Hasarın Tazmini Konusunda İdareye Yapılan Başvuru )
ŞİDDET VE SUİKAST OLAYLARI ( Hasar Gören Otomobil İçin İdareye Başvuru Süresi Olan Bir Yıllık Sürenin Geçmesi )
HASARIN TAZMİNİ İÇİN İDAREYE BAŞVURULMASI ( Başvurunun Bir Yıllık Sürede Yapılmaması Nedeniyle Reddi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra )"
13D8.D3.4.1995E. 1994/1849 K. 1995/1009"TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Sağlık Bakanlığının Aynı Durumda Bulunan Personeline Ödenen Nöbet Tazminatının Ödenmesi )
NÖBET TAZMİNATI ( Tıpta Uzmanlık Öğrenimi Gören Araştırma Görevlisine Ödenmesi )
TAM YARGI DAVASI ( Süreler Geçtikten Sonra Açılması )"
13D10.D21.12.1992E. 1991/2327 K. 1992/4491"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Personelin Elektrik Akımına Kapılması Nedeniyle Ölümü )
FAİZ BAŞLANGICI ( İdarenin Tazminat İstemini Reddederek Temerrüde Düştüğü Tarihten İtibaren Yürütülmesi )
İDARENİN TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETMESİ ( Maddi Tazminatta Faiz Başlangıcı )"
13D10.D27.4.1992E. 1989/141 K. 1992/1618"HİZMET KUSURU ( MİT Raporunda Kişilik Haklarının İhlal Edilmesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle )
İDARİ EYLEMLER NEDENİYLE İDARİ YARGIDA DAVA AÇILABİLMESİ ( İlgili İdareye Başvurularak Ön Karar Alındıktan Sonra Mümkün Olması )"
13D10.D14.3.1991E. 1990/266 K. 1991/939"İDARİ EYLEMDEN DOĞAN ZARAR ( Dava Açma Süresinin Yasaya Göre Araştırılması )
DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI ( İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini )
TAM YARGI DAVASI ( İdari Eylemden Doğan Zararın Tazmini )"
13DIBGK15.3.1979E. 1971/9 K. 1979/5"DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Danıştay'a Direkt Başvuru )
DANIŞTAY'DA DİREKT DAVA AÇILMASI ( Davanın Her Aşamasında Dava Dilekçesinin İdari Mercie Gönderilmesi )"

UYUŞMAZLIK

13UMH24.9.2012E. 2012/157 K. 2012/182"İMAR PLANI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümleneceği )
İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Fiilen El Atılmadığı - Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Taşınmazın Bedelinin Ödenmesi Davasının İdari Yargıda Görüleceği/Tam Yargı Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle/İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargının Görevli Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Bedelinin Ödenmesi Davasının İdari Yargıda Görüleceği )"
13UMH24.3.1997E. 1997/15 K. 1997/14"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (İşkenceyle Ölüme Neden Olan Emniyet Görevlisi ve İçişleri Bakanlığına Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İŞKENCE SONUCU ÖLÜM (İşkenceyle Ölüme Neden Olan Emniyet Görevlisi ve İçişleri Bakanlığına Karşı Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
TAZMİNAT DAVASI (İşkenceyle Ölüme Neden Olan Emniyet Görevlisi ve İçişleri Bakanlığına Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (İşkenceyle Ölüme Neden Olan Emniyet Görevlisi ve Bakanlığa Karşı Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
13UMH13.7.1981E. 1981/3 K. 1981/13"TEKEL OLARAK YÜRÜTÜLEN HİZMETLER SIRASINDA PERSONELİN UĞRADIĞI ZARARLAR (Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (Tekel Olarak Yürütülen Hizmetler Sırasında Personelin Uğradığı Zararlar)
TREN KAZASI SONUCU ÖLEN TREN ŞEFİ (Mirasçıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ (Tren Kazası Sonucu Ölen Tren Personelinin Ailesinin)"

Madde 14

YARGITAY

14Y10.HD21.2.2017E. 2015/4326 K. 2017/1350"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
GÖREVLİ MAHKEME (2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
YARGI YOLU (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddedileceği - 2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali İstemi)"
14Y10.HD25.12.2012E. 2012/10482 K. 2012/26913"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Görevsiz Vergi ve İdare Mahkemelerinde Dava Açılıp Açılmadığı Açılmış İse Süresinde Olup Olmadığının İrdelenmediği - Adli Yargı Mahkemeleri Arasındaki Göreve Dair Uyuşmazlıklarda Başvurulan Hükmün Somut Olayda Uygulanarak Sorunun Çözülmesi Gerektiği )
İDARİ YARGI KARARINI TAKİBEN ADLİ YARGIDA YENİ BİR DAVA AÇABİLMENİN KOŞULLARI ( Adli Yargı Mahkemeleri Arasındaki Göreve Dair Uyuşmazlıklarda Başvurulan Hükmün Somut Olayda Uygulanarak Sorunun Çözülmesi Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali )
YASA BOŞLUKLARININ DOLDURULMASI ( Ödeme Emrinin İptali/Görevsiz Vergi ve İdare Mahkemelerinde Dava Açılıp Açılmadığı Açılmış İse Süresinde Olup Olmadığının İrdelenmediği - Adli Yargı Mahkemeleri Arasındaki Göreve Dair Uyuşmazlıklarda Başvurulan Hükmün Somut Olayda Uygulanarak Sorunun Çözülmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sonradan Görevli Mahkemede Açılan Dava Görevsiz Mahkemede Açılmış Olan Davanın Devamı Niteliğinde Kabul Edilerek Görevsiz Mahkemede Dava Açılması İle Kazanılmış Hakların Saklı Tutulmuş Olacağı - Hak Düşürücü Sürenin Hatalı Yargı Düzenine Bağlı Mahkemede Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirleneceği )"
14Y10.HD2.7.2002E. 2002/5436 K. 2002/6003"GÖREVLİ MAHKEMEDE AÇILAN DAVA ( Görevsiz Mahkemedeki Davanın Devamı Olduğu - Görevsiz Mahkemedeki Dava İle Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması )
GÖREVSİZ MAHKEMEDE AÇILAN DAVA ( Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ( Görevsiz Mahkemede Açılan Dava - Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
PRİM BORCU VE FAİZİN İPTALİ DAVASI ( Görevsiz Mahkemede Açılması - Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
İDARİ YARGIDA GÖREVSİZ MAHKEMEYE YAPILAN BAŞVURU ( Danıştay Veya İlgili "görevli" Mahkemeye Başvurma Tarihi Olarak Kabul Edileceği )"

DANIŞTAY

14D14.D18.4.2017E. 2014/6311 K. 2017/2428"İMARA AYKIRI YAPI (Büyükşehir Belediyesinin Kapsamındaki Belediyelerce Yapılan İmar Uygulamalarını Denetleme Yetkisi Bulunduğu - İlçe Belediyesince Yapılan İmar Uygulaması Hakkında Yapılan Başvuruya Verilen Cevabın Kesin ve Yürütülebilir Mahiyette Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM (İlçe Belediyesince Yapılan İmar İşlemi Hakkında Büyükşehir Belediyesine Yapılan Başvuruya Verilen Cevabın Kesin ve Yürütülebilir Olmadığından Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Başvuruyu Verilen Cevabın Başvurunun Reddi Şeklinde Değerlendirilmesi Gereği)"
14D6.D12.4.2017E. 2016/13907 K. 2017/2515"RİSKLİ ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TAŞINMAZ ( Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Sebebiyle Tapuda Kayıtlı Malikler veya Diğer Hak Sahipleri Tarafından Dava Açılabileceği/2981 S. Kanun'un Belirlediği Amaçlar Çerçevesinde Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı - Dava Açma Ehliyeti)
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - 2981 S. Kanun Çerçevesinde Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı/İşleme Karşı Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Sebebiyle Tapuda Kayıtlı Malikler veya Diğer Hak Sahipleri Tarafından Dava Açılabileceği)
ACELE KAMULAŞTIRILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmaz/Dava Açma Ehliyeti - 2981 S. Kanun'un Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı/Davacının Davaya Konu İşlemle Yasal ve Güncel Bir Menfaat İlişkisi Bulunmadığından Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadığı)
2981 SAYILI KANUN GEREĞİ VERİLEN TAPU TAHSİS BELGESİ ( Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı - Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi)"
14D14.D12.4.2017E. 2017/589 K. 2017/2258"RİSKLİ ALAN İLANINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ( Riskli Alan İlan Edilen Bölgede Taşınmazı Bulunmayan Belediye Meclis Üyelerinin Kişisel ve Güncel Menfaatlerinin Engellenmediği - Riskli Alan İlanından Sonra Belediye Meclisince Oluşturulacak İmar Planlarının İlanından Sonra Davaya Konu Edilebilecek İşleme Karşı Dava Açabilecek Olan Belediye Meclis Üyelerinin İptal Davası Açmakta Hukuki Yararlarının Bulunmadığı )
İPTAL DAVASI AÇMAKTA HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Riskli Alan İlan Edilen Sınırlar İçinde Taşınmazı Bulunmayan Belediye Meclis Üyelerinin Riskli Alan İlanına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına Karşı İptal Davası Açmakta Hukuki Yararları Bulunmadığı - Meşru Kişisel ve Güncel Menfaat İlişkisi Bulunmayan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )"
14D6.D10.4.2017E. 2016/9705 K. 2017/2419"ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Davacı TC Kimlik Numarasının Gösterildiği Ancak Dilekçeye Ekli Bulunan Vekaletname Örneğinde İse Davacının TC Numarasının Farklı Olduğu - 2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
DİLEKÇE RED (Acele Kamulaştırmaya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Dava Dilekçesinde Davacı Tc Kimlik Numarasının Gösterildiği Ancak Dilekçeye Ekli Bulunan Vekaletname Örneğinde İse Davacının Tc Numarasının Farklı Olduğu/2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddedileceği)
DAVA DİLEKÇESİ İLE VEKALETNAMEDE YER ALAN TC KİMLİK NUMARASININ FARKLI OLMASI (2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği - Acele Kamulaştırmaya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi)"
14D2.D6.4.2017E. 2017/223 K. 2017/2807"VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sınav Konularını ve Sınav Konularının Dayanacağı Mevzuat Hükümlerini Belirleme Konusunda Takdir Yetkisi Bulunan Davalı İdarenin Söz Konusu Yetkisini Hukuka Aykırı Kullandığı Yolunda Bir Tespit Bulunmadığı - Davaya Konu Düzenlemede Hukuka Aykırılık Görülmediği)
MENFAAT ( Vergi Müfettişliği Yeterlilik Sınavının İptali İstemi - Sınava Giren Vergi Müfettiş Yardımcısı Sayısı Kadar Vergi Müfettişi Kadrosu Bulunmakta ve Davacının Vergi Müfettişi Olarak Atanabilmesi İçin Başarı Sıralamasında Belirli Sayıda Kişi Arasına Girme Zorunluluğu Bulunmadığı/Davacının Bir Yarışma Sınavı Olmayan Yeterlik Sınavının Tamamının İptalini İstemekte Güncel Bir Menfaatinin Bulunmadığı)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin İptali İstemi - Davacının İptalini Talep Ettiği Söz Konusu Düzenlemeler Yürürlükte Bulunmadığından Düzenlemelerin İptaline Dair İstem Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı)
VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ YETERLİLİK SINAVININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Katılmış Olduğu Yeterlik Sınavı Bir Yarışma Sınavı Olmayıp Sınav Sonucunda Atama Yapılacak Vergi Müfettişi Kadro Sayısı Sınırlı Olmadığı - Davacının Bir Yarışma Sınavı Olmayan Yeterlik Sınavının Tamamının İptalini İstemekte Güncel Bir Menfaatinin Bulunmadığının Gözetileceği)"
14D6.D23.3.2017E. 2015/2692 K. 2017/2020"TAAHHÜTNAMENİN İPTALİ İSTEMİ (Peşin Ödenen Yüzde Yirmi Beş Teknik Alt Yapı Bedelinin İadesini Ödemeyi Yapan Yapı Müteahhidi İsteyebileceği Gibi Davaya Konu Taahhüt de Yapı Müteahhidi Tarafından Verildiğinden Davacıların Taahhüdün İptalini ve İstemekte Hukuken Korunması Gereken Kişisel Menfaatlerinin Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
YAPI KULLANMA İZNİ (Taahhüt Uyarınca Ödenmesi Gereken Bedelin Yüzde Yirmi Beşlik Kısmı Peşin Olarak Yatırıldığı - Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmın İnşaat Bitiminde Yapı Kullanma İzni Alırken Yatırılacağının Beyan Edildiği/Davacının Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmının Talep Edilmemesi Yönündeki Başvurusunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DAVA AÇMA EHLİYETİ (İdari Yargılama Hukukunda Ehliyetin İptali İstenilen İdari İşlemle Meşru Güncel ve Doğrudan Bir Menfaatinin İhlal Edilmiş Bulunmasını da İfade Ettiği - İdari İşlemin Hukuk Düzeninden Kaldırılmasında Açıklanan Nitelikte Menfaati Bulunmayan Kişinin İdari Dava Açma Ehliyetinden de Söz Edilemeyeceği)
YOL TEKNİK ALTYAPI BEDELİ (Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmın İnşaat Bitiminde Yapı Kullanma İzni Alırken Yatırılacağının Beyan Edildiği - Davacının Yol Teknik Alt Yapı Bedelinin Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmının Talep Edilmemesi Yönündeki Başvurusunun Davalı İdarece Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Taahhütnamenin İptali)"
14D10.D15.3.2017E. 2017/500 K. 2017/1457"AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ (Yürütmenin Durdurulması ve İptal Davası - Bizzat Kısıtlı Olan Davacı Tarafından Dava Açıldığı/Davaya Devam Edilebilmesi İçin Öncelikle Davacının Vasisi Tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden İzin Alınması ve Davaya Vasi Tarafından Devam Edilmesi Gerektiği)
DAVAYA VASİ TARAFINDAN DEVAM EDİLMESİ (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Davası - Bizzat Kısıtlı Olan Davacı Tarafından Dava Açıldığı/Davaya Devam Edilebilmesi İçin Öncelikle Davacının Vasisi Tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden İzin Alınması ve Davaya Vasi Tarafından Devam Edilmesi Gerektiğinin Gözetileceği)
DİLEKÇE RED (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Davası - İptali İstenilen Maddelere Dayalı Bir Uygulama İşleminin Bulunup Bulunmadığı Uygulama İşlemi Var İse Bu İşlemin Tarih ve Sayısı İle Tebliğ Tarihine Dair Herhangi Bir Açıklama Yer Almayan ve Hasım Gösterilmeksizin Tek Nüsha Olarak Düzenlenen Dava Dilekçesinin 2577 S. Kanun'un 3. Md. Uygun Bulunmadığı)
KISITLININ TEK BAŞINA DAVA AÇAMAYACAĞI (Davaya Devam Edilebilmesi İçin Öncelikle Davacının Vasisi Tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden İzin Alınması ve Davaya Vasi Tarafından Devam Edilmesi Gerektiği - Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Davası)
İDARİ DAVALARIN AÇILMASI (İptali İstenilen Maddelere Dayalı Uygulama İşleminin Bulunup Bulunmadığı Var İse Bu İşlemin Tarih ve Sayısı İle Tebliğ Tarihine Dair Herhangi Bir Açıklama Yer Almayan ve Hasım Gösterilmeksizin Tek Nüsha Olarak Düzenlenen Dava Dilekçesinin 2577 S. Kanun'un 3. Md. Uygun Bulunmadığı - Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Davası)"
14D14.D9.3.2017E. 2016/6879 K. 2017/1443"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ İPTALİ (Davaya Konu Proje Alanı veya Proje Etki Alanında İkamet Etmediği Gibi Bu Alanlarda Taşınmazı da Bulunmayan Davacının Davayı Açma Ehliyetinin Bulunmadığı Sonucuna Varılmış Olup Adı Geçen Davacı Yönünden Davanın Ehliyet Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
DAVA AÇMA EHLİYETİ (Davacılardan Birinin Uyap Kayıtlarına Göre Davanın Açıldığı Tarih İtibarıyla Davaya Konu Proje Alanı veya Proje Etki Alanında İkamet Etmediği Gibi Bu Alanlarda Taşınmazının da Bulunmadığı - Adı Geçen Davacının Davayı Açma Ehliyetinin Bulunmadığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kararının İptali)
İPTAL DAVASININ AÇILMASINDA MENFAAT ŞARTI (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kararının İptali - Davaya Konu Proje Alanı veya Proje Etki Alanında İkamet Etmediği Gibi Bu Alanlarda Taşınmazı da Bulunmayan Davacının Dava Konusu İşlem İle Kişisel Güncel ve Meşru Bir Menfaatinin İhlal Edilmediği ve Dava Ehliyetinin Bulunmadığı)
İDARİ İSTİKRAR İLKESİ (Yörede İkamet Etmeyen ya da O Yörede Taşınmazları Bulunmayanların Çed Kararlarının İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyetlerinin Kabulünün Bu Tür İdari İşlemler Üzerine Yatırım Planlayanların Sürekli Olarak Dava Tehdidi İle Karşı Karşıya Kalmaları Sonucunu Doğuracağı ve İdari İstikrar İlkesine Aykırı Olacağı)"
14D14.D28.2.2017E. 2016/9833 K. 2017/1093"RİSKLİ YAPI TESPİTİNE DAİR KARARIN İPTALİ İSTEMİ (İşlemi Tesis Etmediği Anlaşılan Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Teknik Heyetinin Hasım Mevkiinden Çıkarılarak Davanın Yalnızca Bakanlık Husumetiyle Görülüp Karara Bağlanması Gerektiği)
HUSUMET (İşlemi Tesis Etmediği Anlaşılan Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Teknik Heyetinin Davanın Tarafı Olmasına Yasal Olanak Bulunmadığı - Teknik Heyetin de Husumet Mevkine Alınmak Suretiyle Verilen Temyize Konu İdare Mahkemesi Kararında Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı)
İDARİ İŞLEMİN TESİSİ (Dava Konusu İşlemi Tesis Etmediği Anlaşılan Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Teknik Heyetinin Hasım Mevkiinden Çıkarılarak Davanın Yalnızca Bakanlık Husumetiyle Görülmesi Gerektiği)"
14D15.D20.2.2017E. 2016/8121 K. 2017/835"İNCELEME RAPORU ( Davacılar Hakkında Kanuni Muamele Yapılmak Üzere Düzenlenen Hazırlık Aşaması Niteliğindeki İnceleme Raporunun Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Olmadığı - Görüş İçeren İnceleme Raporunun İptal Davasına Konu Olabilecek Nitelikte Olmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM ( İnceleme Raporu - Hazırlık Aşaması Niteliğinde İşlem )"
14D14.D6.2.2017E. 2014/6661 K. 2017/520"İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEM ( İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olması Gerektiği İdari İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Hale Gelmesi İçin İşlemdeki İradenin Yaptırımsal İçeriğe Sahip Olmasının Yeterli Olduğu - İşlemin İcrasına Başlanmamış Olmasının İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olma Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )
RUHSATA AYKIRI KISIMLARIN YIKIMI KARARI ( Yıkımın Yapılacağı Tarihi Bildirir İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Bir İşlemin İcrasına Başlanmamış Olmasının Kesin ve İcrai Bir İşlem Olma Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı İşlemin Yaptırımsal İçeriğe Sahip Olmasının Yeterli Olduğu )
İCRAİ VE KESİN İŞLEM ( İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olması İçin İcrasına Başlanmış Olmasının Gerekli Olmadığı - İşlemin Yaptırımsal Bir İçeriğe Sahip Olmasının Kesin ve Yürütülebilir Olması İçin Yeterli Olduğu )"
14D14.D2.2.2017E. 2016/909 K. 2017/462"ÇEVRE KANUNU'NA MUHALEFET NEDENİYLE KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Davalı Tarafın Hatalı Gösterilmiş Olması Halinde Husumetin Düzeltilmesine Re'sen Karar Verileceği - Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Tesis Edilen İdari Para Cezasının İptali Davasının Valilik Husumetiyle Yürütülmesi Gerektiği Bakanlığın Husumete Dahil Edilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVALI TARAFIN HATALI GÖSTERİLMESİ ( Husumetin Re'sen Düzeltilmesi Gereği - Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptali İçin Açılan Davada Çevre Şehircilik Bakanlığının Husumete Dahil Edilmesinin Hatalı Olduğu Davanın Valilik Husumetiyle Sonuçlandırılması Gereği )"
14D2.D6.12.2016E. 2016/5020 K. 2016/5555"KAMU İŞÇİSİNİN BAŞKA BİR KURUMA AKTARILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( İl Özel İdaresinin Kaldırılması Nedeniyle Nakil/Büyükşehir Belediyesi Tarafından Norm Kadro Fazlası Olduğuna Dair Valiliğe Bildirim Yapıldığı - Belediyenin de Hasım Mevkiine Alınması Gereği/Sadece Valiliğe Husumetin Hatalı Olduğu )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA DA HUSUMET YÖNELTİLECEĞİ ( Davacının İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Personel Olarak Bildirmesine Dair Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşlemi Bulunduğu - İdare Mahkemesince Büyükşehir Belediye Başkanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerektiği/Husumet/Taraf Teşkili/Kamu İşçisi )
NORM KADRO VE İHTİYAÇ FAZLASI PERSONEL ( Yalnızca Valilik Husumetiyle Dosyanın Tekemmül Ettirilmesi Suretiyle Karar verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )"
14D5.D4.10.2016E. 2016/8196 K. 2016/4066"CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ 667 SAYILI KHK UYARINCA HSYK KARARIYLA MESLEKTEN ÇIKARILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( HSYK Kararının Disiplin Suçu İşlenmesi Karşılığında Uygulanan ve Yargı Denetimine Tabi Bir Disiplin Cezası Olan Meslekten Çıkarma Cezası Niteliğinde Olmadığı - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülebilecek Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Çözümünde İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Cumhuriyet Savcısı Olarak Görev Yapan Davacının 667 Sayılı KHK Uyarınca HSYK Kararıyla Meslekten Çıkarılmasına İlişkin İşlemin İptali/HSYK Kararının Disiplin Suçu İşlenmesi Karşılığında Uygulanan ve Yargı Denetimine Tabi Bir Disiplin Cezası Olan Meslekten Çıkarma Cezası Niteliğinde Olmadığı - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülebilecek Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/İdare Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY' DA DAVA GÖRÜLMESİ ( Cumhuriyet Savcısı Olarak Görev Yapan Davacının 667 Sayılı KHK Uyarınca HSYK Kararıyla Meslekten Çıkarılmasına İlişkin İşlemin İptali/HSYK Kararının Disiplin Suçu İşlenmesi Karşılığında Uygulanan ve Yargı Denetimine Tabi Bir Disiplin Cezası Olan Meslekten Çıkarma Cezası Niteliğinde Olmadığı - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülebilecek Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
14D5.D4.10.2016E. 2016/8136 K. 2016/4076"OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN 672 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalardan Olmadığı - İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )
672 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN ÇIKARILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY'DA DAVA GÖRÜLMESİ ( 672 Sayılı KHK İle Görevinden Çıkarılan Davacının Açtığı Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( 672 Sayılı KHK Sebebiyle/Olağanüstü Halde Verilen Yetkiye Dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca Çıkartılan Yasa Gücünde ve Düzeyinde Olan Kanun Hükmünde Kararnameden Kaynaklandığı - Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı/İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )"
14D5.D4.10.2016E. 2016/7983 K. 2016/4079"OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN 669 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalardan Olmadığı - İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )
669 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN ÇIKARILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY'DA DAVA GÖRÜLMESİ ( 669 Sayılı KHK İle Görevinden Çıkarılan Davacının Açtığı Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğu )"
14D15.D5.5.2016E. 2013/13968 K. 2016/3177"DAVANIN HASIM GÖSTERİLMEDEN VEYA YANLIŞ HASIM GÖSTERİLEREK AÇILMASI ( Dilekçe Üzerinde İlk İncelemenin Husumet Yönünden Yapılması Gereği - Davanın Hasım Gösterilmeden veya Yanlış Hasım Gösterilerek Açılması Halinde Dava Dilekçesinin Gerçek Hasma Tebliğine Karar Verilmesi Gereği )
HİZMET KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Karayollarının Yapım Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait Olduğu - Zarara Neden Olan Yol Yapım Çalışmasının Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluk Alanında Oluğu Dikkate Alındığında Davanın Husumet Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
14D13.D20.4.2016E. 2015/5916 K. 2016/1230"TOKİYE AİT TAŞINMAZ (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli İle Yapılan Alışveriş ve Rezidans Yaşam Merkezi'nin Alışveriş Merkezi Bölümünün Açık Artırma İle Satışına Dair Kararın İptali İstemi - Taraflar Arasındaki Özel Hukuk İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Adli Yargıda Görüleceği/İdari İşlem Bulunmadığı)
GÖREVLİ MAHKEME (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli İle Yapılan Alışveriş ve Rezidans Yaşam Merkezi'nin Alışveriş Merkezi Bölümünün Açık Artırma İle Satışına Dair Kararın İptali İstemi - Özel Hukuk İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Adli Yargıda Karara Bağlanacağı)
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGIDA GÖRÜLECEĞİ (İdare Mahkemesince Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verileceği - Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli İle Yapılan Alışveriş ve Rezidans Yaşam Merkezi'nin Alışveriş Merkezi Bölümünün Açık Artırma İle Satışına Dair Kararın İptali İstemi - TOKİ)
SÖZLEŞMESEL İLİŞKİ / YARGI YOLU (Toki/Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli İle Yapılan Alışveriş ve Rezidans Yaşam Merkezi'nin Alışveriş Merkezi Bölümünün Açık Artırma İle Satışına Dair Kararın İptali İstemi - İdare Mahkemesince Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)"
14D8.D7.4.2016E. 2015/6522 K. 2016/3413"YÖK KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Etik İhlalinde Bulunulduğuna Dair Davaya Konu İşlemin Nihai İşlem Olarak Kabulü Olanaklı Değil İse de Bir İdari Süreç İçinde Yer Alması ve Hukuki Sonuç Yaratmış Olması Sebebiyle İlgilinin Hukuksal Durumunda Değişiklik Meydana Getirdiği Görüldüğünden İşin Esasına Yönelik Bir İnceleme Yapılması Gerektiği)
İPTAL DAVASINA KONU İŞLEMLER (İdari Karar Alma Süreci İçinde Gerçekleştirilen İşlemler Arasında Ancak Nihai İşlemin İptal Davasına Konu Olabileceği Görüşü Yerine Hukuksal Prosedür İçinde Yer Alan İşlemlerin de İptal Davasına Konu Oluşturabileceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği)
KESİN NİTELİKLİ İDARİ İŞLEM (Davaya Konu İşlemin Nihai İşlem Olarak Kabulü Olanaklı Değil İse de Bir İdari Süreç İçinde Yer Alması ve Hukuki Sonuç Yaratmış Olması Sebebiyle İlgilinin Hukuksal Durumunda Değişiklik Meydana Getirdiği - Bu Haliyle Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu ve İdari Davaya Konu Edilebileceği)
HUKUKİ DURUMU ETKİLEYEN İŞLEMLER (Davacının Akademik Hayatını Büyük Ölçüde Etkileyebilecek ve Olumsuz Birçok Sonuca Yol Açabilecek Durumda Bulunan Davaya Konu İşlemin Davacının Menfaatini ve Hukuki Durumunu Etkiler Nitelikte Bir İşlem Olduğu Gözetilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)"
14D5.D4.4.2016E. 2014/1845 K. 2016/1931"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Şube Müdürü Görevinden Alınması Yolunda Tesis Edilmiş İdari Bir İşlem Var Olmadığı Halde Araştırmacı Olarak Atanmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Bu Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GÖREVDEN ALINMA ( Kanun Niteliğini Taşıyan Hukuki Bir Düzenleme İle Görevinden Alınmış Sayılan Davacı Hakkında Davalı İdarece Kurulmuş İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlemin Varlığından Söz Edilmesine Olanak Bulunmadığı )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Kanun Hükmünde Kararnameler Yürütme Organının Bir İşlemi Olmakla Birlikte Fonksiyonel Açıdan Kanun Niteliğini Taşıyan Hukuki Düzenlemeler Olup İdari İşlemlere Karşı Açılan Davaların Çözümüyle Görevli İdari Yargıda KHK Hükümlerinin İptali İçin Açılmış Bir Davanın İncelenemeyeceği )
İDARİ İŞLEM ( Davacının 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Şube Müdürü Görevinden Alınmış Sayıldığı - Davacı Hakkında Davalı İdarece Kurulmuş İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlemin Varlığından Söz Edilemeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )"
14D12.D23.3.2016E. 2012/10636 K. 2016/1598"İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER (Hukuki Sonuç Doğuran Bir İşlem Niteliğinde Bulunması Hukuk Düzeninde Değişiklik Meydana Getirmesinin Zorunlu Olduğu - Disiplin Soruşturması Raporunun Hukuk Düzeninde Değişiklik Meydana Getirmediği İcrai ve Nihai Olan Disiplin Cezasına Dair İşlemin Hazırlanmasına Katkı Sunmanın Ötesinde Bağımsız Hukuki Bir Değeri Bulunmadığı İptal Davasına Konu Edilemeyeceği)
DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORU (İcrai ve Nihai Olan Disiplin Cezasına Dair İşlemin Hazırlanmasına Yönelik Bir İşlem Olduğu Hukuk Düzeninde Değişiklik Meydana Getirmediği İptal Davasına Konu Olamayacağı - İdarelerin İç Yapısı ve İşleyişiyle İlgili Tavsiye Mütalaa Teklif Düşünce Gibi Hazırlığa Esas İşlemlerin İptal Davasına Konu Olamayacağı)"
14D13.D14.3.2016E. 2016/338 K. 2016/680"İHALE NEDENİYLE YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE İPTAL DAVASI (İtirazen Şikayet Başvurusunun Yapıldığı Tarihi İzleyen Yirminci Günde Dosyanın Henüz Tekemmül Etmemiş Olduğunun Anlaşıldığı - Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülebilir Durum Bulunmadığı/İtirazen Şikayet)
İTİRAZEN ŞİKAYET TARİHİNDEN SONRA YİRMİ GÜNDE DOSYANIN TEKEMMÜL ETMEMİŞ OLDUĞU (Zımni Ret İşleminden Söz Edilemeyeceğinden ve Davalı İdarenin Ancak Nihai Kararlarının Dava Konusu Yapılmasının Mümkün Olduğundan Yerel Mahkemece Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Esasa Girilemeyeceği)
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEM (Eldeki Davada Ortada İdari Davaya Konu Edilebilecek Bir İşlemin Olmadığı Gerekçesiyle Davanın İncelenmeksizin Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazen Şikâyet Başvurusunun Yapıldığı Tarihi İzleyen Yirminci Günde Dosyanın Henüz Tekemmül Etmemiş Olduğu)"
14VDDGK24.2.2016E. 2016/202 K. 2016/199"İDARENİN MÜKELLEFE UYARI NİTELİĞİNDEKİ DUYURUSUNUN MÜKELLEF HAKKINDA TESİS EDİLEN BİR İŞLEM SAYILMAMASI ( Dolayısıyla Davanın Açılmasına Davalı İdarenin Sebebiyet Verdiğinden Söz Edilemeyeceğinden Vergi Mahkemesince Yargılama Giderlerinin Davalı İdare Üzerine Bırakılması ve Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
DAVA AÇILMASINA İDARENİN SEBEBİYET VERMEMESİ HALİNDE YARGILAMA GİDERİ ( İdarenin “Onbeş Gün İçinde İlgili Belgelerin Gerçekliğini İspat Etmesi Ya da Sahte Veya Yanıltıcı Belgeleri Bildirim Tarihinden İtibaren Onbeş Gün İçinde İndirim Hesaplarından Çıkararak Beyanlarını Düzeltmesi Gerektiğine Aksi Halde Özel Esaslara Tabi Tutulacağına” İlişkin Duyurusunun Mükellef Hakkında Tesis Edilmiş Bir İşlem Sayılmayacağı - Davanın Açılmasına Davalı İdarenin Sebebiyet Verdiğinden Söz Edilemeyeceğinden Yargılama Giderlerinin Davalı İdare Üzerine Bırakılması ve Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Hatalı Olacağı )"
14D5.D23.2.2016E. 2015/1658 K. 2016/901"TAŞERON ŞİRKET NEZDİNDE İŞÇİ OLARAK GÖREV YAPMA (Hastanede Çalışma Durumuna Uygun Kadro Tahsis Edilmesi İsteminin Zımnen Reddi İşlemin İptali İstemi - Uyuşmazlık 190 S. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasından Kaynaklandığı/Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği)
İDARİ YARGI (Uyuşmazlık 190 S. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasından Kaynaklandığı - Davanın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği/Taşeron İşçinin Hastanede Çalışma Durumuna Uygun Kadro Tahsis Edilmesi İsteminin Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi)
İDARİ İŞLEM (Taşeron İşçinin Hastanede Çalışma Durumuna Uygun Kadro Tahsis Edilmesi İsteminin Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Kadro Tahsisi İsteminin Zımnen Reddine Dair Sağlık Bakanlığınca Kurulan Davaya Konu İşlem İdari Bir İşlem Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği)
KADRO TAHSİSİ İSTEMİ (Taşeron İşçinin/Zımni Red İşleminin İptali İstemi - Uyuşmazlık 190 S. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasından Kaynaklandığı/Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği)"
14D16.D15.2.2016E. 2015/14810 K. 2016/486"BİRİM TEKLİFİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'NİN 34. MADDESİ'NİN İPTALİ İSTEMİ (Özlük Dosyasında Bulunduğu Sürece Bu Kaydın Davacının Hukuki Durumuna Etki Edeceği Görüldüğünden İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu)
İCRAİ İŞLEM ("Birim Teklifi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 34. Maddesi" İbaresinin, Davacının Kamu Görevini Sürdürdüğü Sürece Her An Karşısına Çıkarılabileceği - Özlük Dosyasında Bulunduğu Sürece Bu Kaydın Davacının Hukuki Durumuna Etki Edeceği Görüldüğünden İdari Davaya Konu Olacak Kesin Ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu)
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'NİN 34. MADDESİ'NİN İPTALİ İSTEMİ (Birim Teklifi Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları - Özlük Dosyasında Bulunduğu Sürece Bu Kaydın Davacının Hukuki Durumuna Etki Edeceği Görüldüğünden İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu)"
14D2.D11.2.2016E. 2013/9693 K. 2016/660"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (2577 Sayılı Kanun Uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı da Hasım Mevkiine Alınmak Suretiyle Dosya Tekemmül Ettirilerek Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Sadece Valilik Husumetiyle Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
İLLER ARASI ATAMA (Mevzuat Hükümleri Uyarınca İller Arası Atama Yapma Konusunda Yetkili Makamın Milli Eğitim Bakanlığı Olması Nedeniyle İdare Mahkemesince Milli Eğitim Bakanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerekirken Sadece Valiliğin Husumetiyle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
HUSUMET (İller Arası Atama Yapma Konusunda Yetkili Makamın Milli Eğitim Bakanlığı Olduğu - 2577 Sayılı Kanun Uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı da Hasım Mevkiine Alınmak Suretiyle Dosya Tekemmül Ettirilerek Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği)"
14D2.D11.2.2016E. 2013/10698 K. 2016/658"ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE ATAMA (Yetkili Makamın Milli Eğitim Bakanlığı Olduğu - İdare Mahkemesince Milli Eğitim Bakanlığının Hasım Mevkiine Alınması Gereği)
HUSUMET (Davanın Hasım Gösterilmeden veya Yanlış Hasım Gösterilerek Açılması Halinde Dava Dilekçesinin Tespit Edilecek Gerçek Hasma Tebliğine Karar Verileceği - Alan Değişikliği ile Atama Yapma Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu Milli Eğitim Bakanlığının Hasım Mevkiine Alınması Gereği)"
14D8.D3.2.2016E. 2015/10165 K. 2016/534"PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞKA BİRİNİN ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI (Atama Yetkisinin Rektör Tarafından Yapıldığı/İcrai ve Kesin Bir Durum Bulunmadığı - İdari İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliği Bulunmadığının Kabulü/Davanın Usulden Reddi/Nihai Bir İşlem Bulunmadığı)
NİHAİ BİR İŞLEM BULUNMADIĞI (Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yönetim Kurulu Kararı ile Değil Rektör Tarafından Gerçekleştirildiği - Bu Nedenle Yönetim Kurulu Kararı İçin Açılan İptal Davasında İdari İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliği Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği/İcracılık Vasfı Yokluğu)
İCRAİ VASFI BULUNMAYAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ İDARİ DAVAYA KONU OLAMACAĞI (Üçüncü Kişilerin Henüz Hukukunu Etkilemeyen Yani Menfaatlerini İhlal Etmeyen İşlemlerin Dava Konusu Olamayacağı - Üniversitelerde Profesör Kadrolarına Atamaların Rektör Tarafından Yapılacağının Açıkça Belirtilmiş Olduğu/Niha-i İşlem)
İDARİ İŞLEMİN KESİNLİK ÖZELLİĞİ BULUNMADIĞI (Düşünce Gibi Bilgi Verici veya Hazırlığa Esas İşlemlerin ve Üçüncü Kişilerin Henüz Hukukunu Etkilemeyen Yani Menfaatlerini İhlal Etmeyen İşlemlerin Dava Konusu Olamayacağı - Kamu Gücü ve Kudretinin Üçüncü Kişiler Üzerinde Doğrudan Doğruya Etki Etmesi Gerektiği)
ATAMA HAKKINDA REKTÖRÜN İCRA KARAR ALDIĞININ GÖZETİLECEĞİ (Yönetim Kurulu Kararı Hakkındaki İptal Davasının İcrailik Özelliği Bulunmadığından Reddi Gereği)"
14D4.D20.1.2016E. 2015/1038 K. 2016/9"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ehliyet - Tescil ve İlan Edilen Ortaklar Kurulu Kararıyla Davacı Şirketin Tasfiye Sürecinin Tamamlanarak Tüzel Kişiliğinin Sona Erdiği/Hukuk Âlemindeki Varlığı Sona Eren Şirketin Davada Taraf Olma Ehliyetinin de Bulunmadığı )
EHLİYET ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davacı Şirketin Tasfiye Sürecinin Tamamlanarak Tüzel Kişiliğinin Sona Erdiği/Tasfiyesi Sonuçlanmakla Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Medeni Haklardan Yararlanma ve Bu Hakları Kullanma Ehliyeti de Son Bulacağı )
TASFİYE EDİLEN ŞİRKETİN DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNMADIĞI ( Hukuk Âlemindeki Varlığı Sona Eren Şirketin Davada Taraf Olma Ehliyetinin Bulunmadığı - Davanın Ehliyet Yönünden Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği/Ödeme Emrinin İptali İstemi )
MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Tescil ve İlan Edilen Ortaklar Kurulu Kararıyla Davacı Şirketin Tasfiye Sürecinin Tamamlanarak Tüzel Kişiliğinin Sona Erdiği/Hukuk Âlemindeki Varlığı Sona Eren Şirketin Davada Taraf Olma Ehliyeti Bulunmadığı/Davanın Ehliyet Yokluğundan Reddinin Doğru Görüldüğü )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Tescil ve İlan Edilen Ortaklar Kurulu Kararıyla Davacı Şirketin Tasfiye Sürecinin Tamamlanarak Tüzel Kişiliğinin Sona Erdiği/Hukuk Âlemindeki Varlığı Sona Eren Şirketin Davada Taraf Olma Ehliyetinin de Bulunmadığı Gözetileceği )"
14D4.D19.1.2016E. 2014/6443 K. 2016/73"KOOPERATİF TASFİYE MEMURUNUN VERGİ CEZALARININ KALDIRILMASI DAVASI AÇMASI (Dilekçesinin İçeriğinden ve Son Sayfalarının "S. S. ... Yapı Kooperatifi Tasfiye Memuru " Kaydıyla İmzalanmış Olmasından Muradının Yapı Kooperatifi Adına Dava Açmak Olduğunun Açıkça Anlaşıldığı - Vergi Mahkemesince Dilekçe Ret ve Sonrasında Verilen Dava Ret Kararlarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DİLEKÇENİN REDDİ / AYNI YANLIŞLIK NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Tasfiye Memuru Tarafından Kooperatif Adına Açılmak Yerine Kendi Adına Açıldığı Gerekçesi İle - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Dilekçenin İçeriğinden ve Son Sayfalarının "S. S. ... Yapı Kooperatifi Tasfiye Memuru " Kaydıyla İmzalanmış Olmasından Muradının Yapı Kooperatifi Adına Dava Açmak Olduğu)
VERGİ CEZALARININ KALDIRILMASI AMACIYLA KOOPERATİF TASFİYE MEMURUNUN DAVASI AÇMASI (Vergi Mahkemesince Dilekçe Ret ve Sonrasında Verilen Dava Ret Kararlarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Dilekçesinin İçeriğinden ve Son Sayfalarının "S. S. ... Yapı Kooperatifi Tasfiye Memuru " Kaydıyla İmzalanmış Olmasından Muradının Yapı Kooperatifi Adına Dava Açmak Olduğunun Açıkça Anlaşıldığı)"
14D10.D11.1.2016E. 2014/924 K. 2016/92"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Adli Yargıda İtirazın Reddine Karar Verilerek Kesinleştiği - İdare Mahkemesince Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ŞİRKETİN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA UYMAMASI (Verilen İdari Para Cezasına İtirazın Adli Yargıda Reddine Karar Verilerek Kesinleştiği - İdare Mahkemesince Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
ADLİ YARGIDA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (İdare Mahkemesinde Aynı Konuda Açılan Davada Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
14D10.D24.12.2015E. 2015/4952 K. 2015/6201"İPTAL DAVASININ ZORUNLULUKLARI (İptali İstenilen İşlem veya İşlemlerin Sayı Tarih Tebliğ Tarihi Belirtilmek ve Menfaat Bağı Kurulmak Suretiyle Tamamının mı Yoksa Belli Bir Kısmının mı İptalinin İstendiği Hukuka Aykırılık Sebepleriyle Birlikte Gösterilmesi Gereği - İdari İşlemlere Yönelik İptal Talebinde Bulunulmadan Tek Başına Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı)
SADECE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (İşlemin İptali İstenmeden Tek Başına İşlemin Yürütmesinin Durdurulması Talebinde Bulunulmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı - İptal Davasında İptali İstenen İşlemin Tarih Sayı Tebliğ Tarihi Belirtilmesi İşlemin Tamamının mı Bir Kısmının mı İptali İstendiği Hukuka Aykırılık Sebepleri Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu)"
14IDDGK10.12.2015E. 2014/4400 K. 2015/5066"MÜFETTİŞİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ana Hizmet Binasının Tadilatta Olması Sebebiyle Görev Yerinin Belediye Hizmet Binasının Dışında Bir Yer Olarak Belirlenmesi İşleminin İdarenin Kendi Çalışma Düzenini İlgilendiren Düzenleme Olduğu - İdarenin İç Yapısı ve İşleyişiyle İlgili İşlemin Tek Başına İcrai Nitelik Taşımadığı )
KESİN VE İCRAİ İŞLEM ( İdarenin İç Yapısıyla ve İşleyişiyle İlgili İşlemin İcrai Netilikte Olmadığı İptali İçin Açılan Davanın Reddi Gereği - Hizmet Binasının Tadilatı Nedeniyle Görev Yerinin Değiştirilmesinin İdarenin Kendi Çalışma Düzenini İlgilendiren Düzenleme Olduğu )"
14D2.D10.12.2015E. 2013/10505 K. 2015/10128"DAVACININ EŞİ TARAFINDAN YAPILAN TAYİN BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Bir Hususta Davacı Adına Başvuru Yetkisi Olmayan Eş Tarafından Yapılan Başvurunun İdari Davaya Konu Olamayacağının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
EŞ TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURU (İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Bulunmadığı - Davacının Eşi Tarafından Yapılan Tayin Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali/Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliği Durumu/Davacının Eşi Tarafından Başvuru Yapıldığı)
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM (Davacının Eşi Tarafından Yapılan Tayin Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlem - Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Bir Hususta Davacı Adına Başvuru Yetkisi Olmayan Eş Tarafından Yapılan Başvurunun İdari Davaya Konu Olamayacağı/Davanın Reddi)"
14D12.D12.11.2015E. 2015/2209 K. 2015/5913"EMEKLİ PERSONELİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMİ HAKKINDA AÇTIĞI İPTAL DAVASI (Davacının Görevine İade İstemiyle Yaptığı Başvurunun Kamu Görevine Açıktan Atanma İşlemini İçerdiği - Uygulanabilirlik Niteliğini Kaybeden İptal Kararının Varlığından Bahisle Atanma Başvurusunun Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
UYGULANABİLİRLİK NİTELİĞİNİ KAYBEDEN İŞLEM (Emekli Personelin Görevden Uzaklaştırma İşleminin İptali İstemiyle Yaptığı Başvurunun Açıktan Atanma Niteliğini Taşıdığı - Personelin Emkli Olduğu Nazara Alındığından İstem Karşısında Tesis Edilecek İşlemin Uygulanabilirlik Niteliği Taşımadığının Kabulü Gereği)"
14D17.D27.10.2015E. 2015/3770 K. 2015/4357"İŞ YERİNİN MÜHÜRLENEREK KAPATILMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (İdari İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olmadığından Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Davacının İlk Dava Dilekçesinde Davanın Konusunun Açık ve Net Olduğu/Dilekçenin Davanın Konusu Yönünden Reddini Gerektiren Durum Bulunmadığı)
USUL HUKUKU HÜKÜMLERİNİN KATI YORUMLANMASININ İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE NEDEN OLDUĞU (Adil Yargılanma Hakkı - Mahkemeye Erişim Hakkının Engellenemeyeceği)
DAVACININ İLK DİLEKÇESİNİN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİĞİ BULUNDUĞU (Davacı Tarafından İşyerinin Mühürlenmesi Yolunda Düzenlenen Zabıta Müdürlüğünün Mühürleme Tebligatı Üzerine Anılan Tebligatta Yer Alan ve Dayanak Olduğu Belirtilen İdari İşlemin Dava Konusu Edildiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği)
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI (İdari Yargılama Usulü Kurallarının Katı Olarak Yorumlanmasının Mahkemeye Erişim Hakkını Engellediği - Adil Yargılanma Hakkına Aykırı Olduğunun Kabulü/Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Yol Açtığı/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Bu Yönde Olduğu/Adil Yargılanma Hakkı)
ADİL YARGILANMA HAKKI (Davanın Konusu Dava Dilekçesinde Açık ve Net Olmasına Rağmen Dava Dilekçesinin Reddi Üzerine Yenilenen Dilekçede İptali Talep Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Nitelikte Olmadığından Bahisle Davanın İncelenmeksizin Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği)"
14D2.D21.10.2015E. 2015/3591 K. 2015/8147"İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER ( Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlemlerin İdari Davaya Konu Edilebilecekleri - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğindeki Eğitim Uzmanı Unvanıyla Atama İşleminin Dava Konusu Edilebilecek Nitelikte Bir İşlem Olduğu )
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EMRİNE EĞİTİM UZMANI UNVANIYLA ATAMA ( Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Olduğu İptal Davasına Konu Edilebileceği - Davacının Eğitim Uzmanı Unvanıyla Atanması İşleminin Kanunla Yapıldığından Bahisle Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Olmadığından Davanın Reddinin Hatalı OlduğU )"
14D10.D21.10.2015E. 2015/3219 "GÖREVİ BAŞINDA TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Polis Memurunun Vücut Fonksiyonunu %96 Oranında Kaybetmesi - Davacının Uğramış Olduğu Zararın Kusursuz Sorumluluk İlkesi Uyarınca Tazmini Gereği )
İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Görevi Başında Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Vücut Fonksiyonlarını %96 Oranında Kaybede Polis Memurunun Manevi Tazminat İstemi - Görevi Başında Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Vücut Fonksiyonlarını %96 Oranında Kaybeden Memurun Zararının İdarece Kusursuz Sorumluluk İlkesi Gereğince Karşılanması Gereği )"
14D12.D29.9.2015E. 2015/2594 K. 2015/4918"ÖSYM'NİN ALAN KONTROLÜ YAPMAKSIZIN ATAMA YAPTIĞI ( Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi/Dilekçenin Reddi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Mahkemece Dilekçenin Reddi Gerektiği )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Davanın Esasına Girilemeyeceği )
NORMAL ZAMANDA İŞE BAŞLAYAMAMADAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ ( Ösym'nin Alan Kontrolü Yapmaksızın Atama Yapması - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa Ösym Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Dilekçenin Reddedileceği )
DAVANIN KONUSU VE HUKUKİ SEBEPLERİ AÇIK OLMADIĞI ( Dilekçenin Reddi/Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Dilekçeden Anlaşılamadığı/Dilekçenin Reddedileceği Gözetileceği )"
14D15.D15.9.2015E. 2015/3624 "İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEMLER ( İdarenin Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kişilerin Hukuksal Durumlarında Değişiklik Meydana Getiren Etkili ve Yürütülmesi Zorunlu İşlemlerin İptal Davasına Konu Edilebileceği - Denetim Formu ile Tespit Edilen Noksanlık Nedeniyle Tesis Edilen Uyarma İşleminin İptal Davasına Konu Edilebilecek Nitelikte Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Olduğu )
SAĞLIK TESİSİNDE DENETİM SONUCU TESPİT EDİLEN NOKSANLIKLAR NEDENİYLE DÜZENLENEN UYARMA YAZISI ( Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlem Olduğu - İptal Davasına Konu Edilebilecek İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olmadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
14D10.D10.9.2015E. 2011/6018 K. 2015/3686"KONTROL BELGESİNDEKİ SÜRE SINIRLANDIRILMASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN İTHALAT ( Davacı Şirketin İthalatın Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Belgelerle Yetkili Gümrük Müdürlüklerine Başvurmaması Üstüne Düşen Yükümlülükleri Yerine Getirmemesi - Kontrol Belgesindeki Süre Sınırlandırmasındaki Hukuka Aykırılığın Tek Başına İdarenin Hizmet Kusurunu Oluşturmayacağı Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
İTHALATI GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜRÜN İÇİN YETKİLİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAT ( İthal Edilecek Ürün İçin Gerekli Ürün Kontrol Belgesi Gümrük Giriş Beyannamesi Sağlık Sertifikasıyla Birlikte Yetkili Gümrük Müdürlüğüne Başvurulması Gereği - Salt Kontrol Belgesindeki Süre Sınırlandırılmasına Yönelik Hukuka Aykırılığı Tek Başına Tazminat İstemine Hak Kazandırmayacağı )"
14D5.D9.9.2015E. 2015/3457 K. 2015/6941"İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEM ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlemlerin İdari Davaya Konu Edilebilecekleri - Sayıştay İlamıyla Hüküm Altına Alınan Kamu Zararının İcra Yoluna Başvurmadan Önce Herhangi Bir Şekilde Maaştan Kesinti Yapılacağı veya Ödeme Emri Düzenleneceği Yolunda Uyarı İçermeyen İşlemin Hazırlık Niteliğinde İşlem Olduğu Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı )
SAYIŞTAY İLAMIYLA HÜKÜM ALTINA ALINAN KAMU ZARARININ TAHSİLİ ( Memura Söz Konusu Kamu Zararını Rızaen Ödemeyi Kabul Edip Etmediği Kabul Etmediği Takdirde İcra İflas Hükümlerine Göre Kamu Zararının Tahsil Edileceği Şeklideki İşlemin Kesin ve Yütülebilir Nitelikte Olmadığı - Kesin ve Yürütülebilir Nitelikte Olmayan İşlemin İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
14D13.D3.9.2015E. 2013/3202 K. 2015/2872"TARAF EHLİYETİ ( Dava Dilekçelerinin Ehliyet Yönünden İncelenmesi Gereği - Ticaret Sicil Kaydının Terkiniyle Birlikte Tüzel Kişiliği Sona Eren Davacı Şirketin Taraf Ehliyetinin Bulunmadığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
DAVACI ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ ( Taraf Ehliyetinin Sona Erdiği Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği - Mahkemenin Dava Dilekçesini Ehliyet Yönünden İncelemesi Gereği )"
14D13.D17.8.2015E. 2015/4076 K. 2015/2838"ADLİ YARGI ( Kayıp Kaçak Bedelleri İadesi İstemi - Tarafların Eşitliği Üzerine Kurulu Özel Hukuk Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Abonman Sözleşmesinden Kaynaklanan Kayıp-Kaçak Bedelinin İadesi İsteminden Doğan İhtilafın Ancak Adli Yargı Yerlerinde Açılacak Bir Davaya Konu Edilebileceği )
AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Kayıp Kaçak Bedeli İadesi İsteminin Reddi İşleminin İptali/Kayıp Kaçak Bedeline Dayanak EPDK Kararlarının İptali İstemi - Aynı Dilekçeyle Hem Adli Yargı Hem de İdari Yargı Yerlerinin Görev Alanına Giren Bir İstemde Bulunulduğu/Dava Dilekçesi Bu Hâliyle 2577 S. Kanun'un 5. Md. Uygun Bulunmadığı )
ABONMAN SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI DAVA ( Kayıp Kaçak Bedelleri İadesi İstemi/Yargı Yolu - İhtilafın Ancak Adli Yargı Yerlerinde Açılacak Bir Davada Görülebileceği )
KAYIP KAÇAK BEDELİ İADESİ İSTEMİ / EPDK KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Dilekçe İle Dava Açılamayacağı - Abonman Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Görüleceği/Aynı Dilekçeyle Hem Adli Yargının Hem de İdari Yargı Yerlerinin Görev Alanına Giren Bir İstemde Bulunulamayacağı - Dilekçenin Reddi Gerektiği )"
14D13.D10.8.2015E. 2015/4024 K. 2015/2834"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU İDARİ PARA CEZASI İŞLEMİ İPTALİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Kurulu'nun Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemleri Dışındaki Kararlarına Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği/Ankara İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İdari Para Cezası İşlemi İptali İstemi - Kurulu'nun Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemleri Dışındaki Kararlarına Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği/Dosyanın Ankara İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATI İLE DAVAYA BAKAMAYACAĞI ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İdari Para Cezası İşlemi İptali İstemi - Kurulu'nun Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemleri Dışındaki Kararlarına Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği/Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İdari Para Cezası İşlemi İptali İstemi - Kurulu'nun Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemleri Dışındaki Kararlarına Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği/Ankara İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetileceği )"
14VDDGK17.6.2015E. 2015/414 K. 2015/304"DAVA EHLİYETİ ( Davacının Taraf Olma Hak Ehliyetine Sahip Olmasına Bağlı Olduğu Şirketler Bakımından Hak Ehliyetine Sahip Olmanın Tüzel Kişiliğin Devamına Bağlı Olduğu - Tasfiyesi Tamamlanarak Ticaret Siciline Tescil Edilen Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Erdiği Haklarını Kullanma Ehliyetinin Sona Ereceği Bu Nedenle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN ŞİRKET ( Hukuki Varlığının Sona Ereceği Hak Ehliyeti Bulunmadığı - Tasfiye Edilerek Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketi Hak Ehliyeti Bulunmadığından Dava Açma Ehliyetinin de Bulunmadığı )"
14D13.D27.4.2015E. 2015/645 K. 2015/1619"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ (İşlemleri Tesis Eden İdarenin de Hasım Konumuna Alınarak Dosyanın Tekemmül Ettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiğinden Mahkeme Kararında Usul Kurallarına Uygunluk Görülmediği)
HUSUMET (İhale İşlemi İle İhale Sözleşmesine Dair İşlemlerin de İptali İstemini İçeren Davada Anılan İşlemleri Tesis Eden İdarenin de Hasım Konumuna Alınarak Dosyanın Tekemmül Ettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
USUL KURALLARINA AYKIRILIK (İhale İşlemi İle İhale Sözleşmesine Dair İşlemlerin de İptali İstemi - İşlemleri Tesis Eden İdarenin de Hasım Konumuna Alınarak Dosyanın Tekemmül Ettirilmesi Gerektiği/Mahkeme Kararında Usul Kurallarına Uygunluk Görülmediği)"
14D9.D21.4.2015E. 2012/5001 K. 2015/3150"İHBARNAME MUHTEVİYATI TAŞIYAN YAZI (Emlak Vergisi Beyannamesinin Lüks Sınıf Olarak Verilmediği ve Emlak Vergisi Borcunun Faizi İle Birlikte Ödememesi Halinde 6183 S.K. Uyarınca Cebri Takibat Yapılacağına Dair - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olduğunun Kabulü Gerektiği)
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİNİN LÜKS SINIF OLARAK VERİLMEMESİ (Emlak Vergisi Borcunun Faizi İle Birlikte Ödememesi Halinde 6183 S.K. Uyarınca Cebri Takibat Yapılacağına Dair İdarece Gönderilen Yazı - İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Niteliğinde Olduğu)
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREK İŞLEM (Emlak Vergisi Beyannamesinin Lüks Sınıf Olarak Verilmediği ve Emlak Vergisi Borcunun Faizi İle Birlikte Ödememesi Halinde 6183 S.K. Uyarınca Cebri Takibat Yapılacağına Dair Yazı)"
14D6.D18.3.2015E. 2013/673 K. 2015/1617"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİ (İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Zımni Ret İşlemi Yerine İdarece Sonradan Tesis Edilecek ve İdarenin Gerçek İradesini Ortaya Koyan İşleme de Süresi İçerisinde Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu)
YETKİLİ ORGANIN CEVABININ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEBLİĞİ (Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı - İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde de Dava Açabileceği)
ZIMNİ RET İŞLEMİNDEN SONRA DAVA AÇMAMAK (Başvuruya Yetkili Organ Tarafından Sonradan Verilen Cevap Üzerine İlgilisinin Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde Dava Açabileceği - Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı)"
14D15.D11.3.2015E. 2013/3390 K. 2015/1374"HASTA HAKLARI İHLALİ KARARININ İPTALİ ( İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Niteliğine Sahip Olmayan İşleme Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Olanak Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
İDARİ İŞLEM ( Davaya Konu İşlemin Tek Başına Davacının Hukuki Durumunda Değişiklik Yaratan Bir İdari İşlem Niteliğinde Olmadığı - İlgili İdarelere Gerekli İşlemleri Yapması Konusunda Getirilen Bir Öneri Niteliğinde Olduğu )
HAZIRLIK İŞLEMİ ( Doktor Hakkında Hasta Hakları Kurulunca Alınan Hasta Hakları İhlali Kararının İptali - Davaya Konu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlemler Öncesinde Tesis Edilen Bir Hazırlık İşleminden İbaret Olduğu )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ ( İptali İstenen İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlemler Öncesinde Tesis Edilen Bir Hazırlık İşleminden İbaret Olduğu - İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlem Niteliğine Sahip Olmayan İşleme Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenemeyeceği )"
14D15.D11.2.2015E. 2013/3589 K. 2015/743"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Eylem Sonucu Hakları İhlal Edilmiş Olanların İdari Dava Açmadan Önce Bu Eylemleri Yazılı Bildirim Üzerine veya Başka Surette Öğredikleri Tarihten İtibaren Bir ve Herhalde Eylem Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde İdareye Başvurması Gereği - Tam Yargı Davasının İdareye Başvuru Üzerine İşlem Tesisinden veya Zımni Ret Kararından İtibaren Altmış Gün İçinde Açılması Gereği )
ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK SURETİYLE HİZMET KUSURU ( Ameliyat Yapan Personel Tarafından Ölüm Riskinin Yüksek Olduğuyla İlgili Yeterli ve Gerekli Bilgi Verilmeyerek Tedaviyi Reddetme İmkanı Sağlanmaması - İdareye Başvurmadan Açılan Davada Merci Tecavüzü Nedeniyle İdareye Tevdi Kararı Üzerine İdarece Cevapsız Geçen Altmış Günden Sonra Davanın Altmış Günlük Dava Açma Süresinde Açılmaması Nedeniyle Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )"
14D8.D22.1.2015E. 2014/1977 K. 2015/59"SUBJEKTİF DAVA EHLİYETİ ( Davacının Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaatinin Bulunması Gereği - Bölüm Başkanına Hakaret Eylemi Nedeniyle Disiplin İşlemi Sonucu Verilen Cezanın İtiraz Üzerine İptal Edilmesi İşleminin Hakarete Uğrayanın Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaatini İhal Ettiği Hakarete Uğrayanın İptal Davası Açma Ehliyeti Bulunduğu )
İTİRAZ ÜZERİNE DİSİPLİN CEZASININ KALDIRILMASI KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI ( Bölüm Başkanına Hakaret Eden Personel Hakkında Verilen Disiplin Cezasının İtiraz Üzerine İptal Edilmesi İşlemine Karşı Hakarete Uğrayan Tarafından İptal Davası Açma Ehliyeti Bulunduğu - Disiplin Cezasının İptal Edilmesinde Hakarete Uğrayanın Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaati Bulunduğu )"
14D10.D22.12.2014E. 2012/598 K. 2014/8008"İL İNSAN HAKLARI KURULU KARARI ( Cinsel Tercihlerinden Dolayı İş Başvurusu Kabul Edilmeyen Şahsın Başvurusu Üzerine İl İnsan Hakları Kurulunca Alınan İş Başvurusunun Reddinin Ayrımcılık Yasağını İhlal Ettiği Yönündeki Kararının Kesin ve Yürütülebilir Nitelikte Olduğu - Şirketin Ticari İtibarını Saygınlığını Etkileyen İl İnsan Hakları Kurulu Kararının Kesin ve Yürütülebilir Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( İl İnsan Hakları Kurulunun Kendisine Yapılan Şikayet Hakkında Ayrımcılık Yasağının İhlal Edildiği Yönündeki Kararının Kesin ve Yütülebilir Nitelikte Bir İşlem Olduğu - İl İnsan Hakları Kurulunun Ayrımcılık Yasağının İhlal Edildiği Tespitine İlişkin Kararının Muhtap Şirketin Ticari İtibarını Etkilediği Gözetildiğinde İşlemin İptal Davasında İncelenerek Karar Verilmesi Gereği )"
14D15.D12.12.2014E. 2013/12131 K. 2014/9635"TAM YARGI DAVASI ( Yeni Doğan Çocuğun Enfeksiyonu Kapması Sonucu Ölmesi Sebebiyle Açılan Tazminat Davasında Ölümün Hastane Hizmetlerinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılması Gereği - Bünyesinde Risk Taşıyan Hizmetlerden Yararlanan İlgililerin Uğradıkları Zararların Tazmininin İdarenin Hizmet Kusurunun Belirlenmesine Bağlı Olduğu )
HİZMET KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Müşterek Çocuklarının Hastanede Kaptığı Enfeksiyon Soncu Öldüğü İddiasının Ölümün Nedenlerinin ve Daha Önce Dava Konusu Hastanede Enfeksiyonu Nedeniyle Ölüm Olayı Yaşanıp Yaşanmadığının Araştırılması Gereği - İlgililerin Uğradıkları Zararların Tazmininin İdarenin Kusurlu Bulunmasına Bağlı Olduğu )
YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN HASTANE ENFEKSİYONU SONUCU ÖLMESİ ( Hizmet Kusuru - Tazminat Davası )"
14D7.D24.11.2014E. 2012/6006 K. 2014/6158"İTHALİ YAPILMAK İSTENİLEN EŞYANIN TABİ TUTULACAĞI PROSEDÜR (Tıbbi Cihaz Faslında İthalat Prosedürüne Tabi Tutularak İthaline İzin Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi - İdari Karar Olmadığı/Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği)
İDARİ KARAR OLMAYAN İŞLEM (İthali Yapılmak İstenilen Eşyanın Tıbbi Cihaz Faslında İthalat Prosedürüne Tabi Tutularak İthaline İzin Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi - İdari Davaya Konu Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı)
DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ (İthali Yapılmak İstenilen Eşyanın Tıbbi Cihaz Faslında İthalat Prosedürüne Tabi Tutularak İthaline İzin Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi - İdari Davaya Konu Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı)"
14D7.D23.9.2014E. 2010/756 K. 2014/4099"SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ ( Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Adına Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine Dair Olup Anılan Şahıs Adına Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketince Açılan Davada Kendisi Adına Yapılan Herhangi Bir Tahakkuk Bulunmadığı Gibi Başkası Adına Tesis Edilen İdari İşlemin İptalini İstemekte de Menfaatinin Olmadığı )
EHLİYETSİZ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR ( Reddine Karar Verileceği - Bu Hükümlere Göre İdari Dava Açan Kişinin Dava Ehliyetinin Varlığı Açılan Davanın İncelenebilmesi İçin Zorunlu Bulunduğu )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE VAKİ İTİRAZ ( Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Adına Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine Dair Olup Anılan Şahıs Adına Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketince Açılan Davada Kendisi Adına Yapılan Herhangi Bir Tahakkuk Bulunmadığı Gibi Başkası Adına Tesis Edilen İdari İşlemin İptalini İstemekte de Menfaatinin Olmadığı )"
14VDDGK14.5.2014E. 2014/282 K. 2014/386"DAVA DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Dava Dilekçesinin Dava Açma Süresi İçinde Mahkemeye Verilmesine Karşı Süresinde Havale Edilmemesi - Dilekçenin Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Kayda Alınmasında Davacıya Yüklenebilecek Bir Kusur Bulunmadığından Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü Gereği )
MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇENİN SÜRESİNDE HAVALE EDİLMEMESİ ( Davacıya Yüklenebilecek Bir Kusur Bulunmadığı Nazara Alınarak Davanın Süresinde Açıldığı - Dava Açma Süresi İçinde Mahkemeye Verilen Dava Dilekçesinin Süresinde Havale Edilmediği Gerekçesiyle Dilekçenin Reddinin Hatalı Olduğu )"
14VDDGK26.3.2014E. 2013/304 K. 2014/158"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İCRAİLİĞİ ( Katma Değer Vergisi İadesi Kontrol Raporu Uygulamasının İptali İstemi - Mahkemece İptali İstenen İdari İşlemin Davalı İdarece de Belirtildiği Üzere Mükelleflerin Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme Riskinin Ölçülmesi Amacıyla Geliştirilen Bir Ön İşlem Olduğu )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ KONTROL RAPORU ( İptal Davası - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Nihai İşlemin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemin İptali İstemiyle Açılacak İdari Davada Bu İşlemle Birlikte ve Onun Sebep Unsuru Olarak Hukuka Aykırılığın Denetlenebileceği Bu İtibarla Ortada Davacının Menfaatini Etkileyen Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olmadığı )
İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİĞİ ( Katma Değer Vergisi İadesi Kontrol Raporu Uygulamasının İptali İstemi - Ortada Davacının Menfaatini Etkileyen Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olmadığı Sonucuna Varıldığı Gerekçesiyle Davayı Reddedilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
İPTAL DAVASININ AÇILMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ( KDV İadesi Kontrol Raporu Uygulamasının İptali İstemi - Düzenleyici İşlemlerin Ülke Çapında Uygulanması Nedeniyle Açılacak İptal Davalarına Danıştay'da Bakılacağının Tabii Olduğu Ancak İptal Davasının Görülmesi İçin İdari İşlemin İdari Bir Yetkinin Kullanılması Sırasında İdareler Tarafından Tesis Edilmiş ve Hukuki Sonuç Doğuracak Kesin ve Doğrudan Uygulanabilir Nitelikte Olması Gerektiği )"
14D9.D11.3.2014E. 2013/11035 K. 2014/908"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İmza Sirkülerinin Ara Kararı İle İstenebileceği ve Bu Eksiklik Ara Kararı İle Tamamlatılmadan Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Yenileme Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Gerekçesi İle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İMZA SİRKÜLERİ ( Ara Kararı İle İstenebileceği ve Bu Eksiklik Ara Kararı İle Tamamlatılmadan Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Yenileme Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Gerekçesi İle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - İmza Sirkülerinin Ara Kararı İle İstenebileceği ve Bu Eksiklik Ara Kararı İle Tamamlatılmadan Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Yenileme Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Gerekçesi İle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
14D5.D22.1.2014E. 2013/10385 K. 2014/3593"NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 663 S. Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Yapılacak Personel Taşınır ve Taşınmaz Mal Taşıt ve Sair Araç ve Gereçlerin Devri Nakli Tahsisi ve Benzeri İş ve İşlemleri Yürütmek Üzere Bakanlık Merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında En Az Beş Kişiden Oluşan Devir Komisyonu Oluşturulacağı )
SAĞLIK MEMURUNUN ÜNİVERSİTE HASTANESİNE NAKLEN ATANMASI ( Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun İptali Talep Edilen İşleminin Dayanağını Sağlık Bakanlığı Devir Komisyonunun Kararının Oluşturması Sebebiyle Sağlık Bakanlığının da Hasım Mevkinde Olması Gerektiği )
HUSUMET ( Sağlık Memurunun Üniversite Hastanesine Naklen Atanması - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun İptali Talep Edilen İşleminin Dayanağını Sağlık Bakanlığı Devir Komisyonunun Kararının Oluşturması Sebebiyle Sağlık Bakanlığının da Hasım Mevkinde Olması Gerekirken Dosyanın Yalnızca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Husumetiyle Tekemmül Ettirilmesiyle Karar Verilmesinde Hukuki Uyarlık Görülmediği )
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVİR KOMİSYONUNUN YETKİLİ OLMASI ( Sağlık Memurunun Üniversite Hastanesine Naklen Atanması - 663 S. Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Yapılacak Personel Nakli İşlemleri Yürütmek Üzere Bakanlık Merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında En Az Beş Kişiden Oluşan Devir Komisyonu Oluşturulacağı )"
14D5.D12.12.2013E. 2013/8254 K. 2013/9935"HASTANE MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ARAŞTIRMACI KADROSUNA ATANMA ( Husumet - Davacı Kadro Görevi 663 S. K.H.K. İle Sona Erdirilmiş Olup Atandığı Kadronun da Aynı K.H.K. ile İhdas Edilen Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında Yer Alan Kadrolardan Olduğu/Davanın Sağlık Bakanlığı Husumetiyle İnceleneceği )
HUSUMET ( Hastane Müdür Yardımcılığı Görevinden İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Araştırmacı Kadrosuna Atanma İşleminin İptali İstemi - Davacı Kadro Görevi 663 S. K.H.K. İle Sona Erdirilmiş Olup Atandığı Kadronun da Aynı K.H.K. İle İhdas Edilen Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında Yer Aldığı/Sağlık Bakanlığına Husumet Yöneltileceği )
SAĞLIK BAKANLIĞINA HUSUMET YÖNELTME ( Davacı Kadro Görevi K.H.K. İle Sona Erdirilmiş Olup Atandığı Kadronun da Aynı K.H.K. İle İhdas Edilen Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında Yer Aldığı - Sağlık Bakanlığına Husumet Yöneltileceği/Hastane Müdür Yardımcılığı Görevinden İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Araştırmacı Kadrosuna Atanma İşleminin İptali İstemi )"
14D2.D12.11.2013E. 2010/5565 K. 2013/7758"KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Sulama Birliği Eski Başkanına Çıkartılan Kişi Borcunun İptali İstemi - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Göre Tahsil Edilmesi Gerektiğinden Tesis Edilen İşlemin Ödemeye Davet Niteliğinde Olması Nedeniyle Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı )
SULAMA BİRLİĞİ ESKİ BAŞKANINA ÇIKARTILAN KİŞİ BORCUNUN İPTALİ İSTEMİ ( Kesin ve Yürütülebilir İşlem - Tesis Edilen İşlemin Ödemeye Davet Niteliğinde Olması Nedeniyle Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davayı Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
İŞLEMİN ÖDEMEYE DAVET NİTELİĞİNDE OLMASI ( Sulama Birliği Eski Başkanına Çıkartılan Kişi Borcunun İptali İstemi - Sulama Birliğinin Oluşmasında Belediye Tüzel Kişiliğinin Bulunması Nedeniyle Davalı Birliğin Sayıştay Dış Denetimine Tabi Olan Statüsünde Olduğu/Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Göre Tahsil Edilmesi Gerektiğinden Tesis Edilen İşlemin Ödemeye Davet Niteliğinde Olduğu )
SAYIŞTAY DIŞ DENETİMİNE TABİ OLMA ( Sulama Birliği Eski Başkanına Çıkartılan Kişi Borcunun İptali İstemi - Sulama Birliğinin Oluşmasında Belediye Tüzel Kişiliğinin Bulunması Nedeniyle Davalı Birliğin Sayıştay Dış Denetimine Tabi Olan Statüsünde Olduğu )"
14D8.D7.11.2013E. 2011/7786 K. 2013/7707"ÜNİVERSİTE ETİK KURULU KARARI ( Etik İhlali Yapıldığının Tespiti Halinde Sadece Yaptırım Önerme Yetkisi Bulunduğundan Kesin ve İcrai Nitelikte Bulunmadığı - Kesin ve İcrai Niteliği Bulunmayan İdari İşlemlerin İptal Davasına Konu Edilemeyecekleri )
İCRAİ VE KESİN OLMAYAN İŞLEM ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği - Etik İhlalin Yapıldığının Tespiti Halinde Doğrudan Yaptırım Uygulayamayan Sadece Yaptırım Önerebilen Üniversite Etik Kurulu Kararının İcrai ve Kesin Olmadığı İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
14D5.D8.10.2013E. 2012/7804 K. 2013/6537"GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA SORULAN YANLIŞ SORULARIN İPTALİ ( Sendikanın Davayı Açmakta Hukuki Menfaatinin Olduğu - Üyelerini Yanlış Sorulara Cevap Vermeye Yönlendiren Soru ve Cevapların Sınav Kurulunca Adaylara Sorulmasına İlişkin İşlemin Kesin ve İcrai Nitelikte Olduğu )
SENDİKANIN DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARARI BULUNMASI ( Görevde Yükselme Sınavında Sorulan Yanlış Soruların İptal Edilmesi Davasını Açmakta Sendikanın Hukuki Yararı Bulunduğu - Görevde Yükselme Sınavında Adaylara Soru Sorulması İşleminin Kesin ve İcrai Nitelikte Olduğu Davanın İncelenerek Karara Bağlanması Gereği )"
14D10.D25.9.2013E. 2012/6579 K. 2013/6576"BELEDİYE TAŞINMAZININ TAHLİYESİ İŞLEMİ ( İdari Yargıda İptal Davasına Konu Olabilecek İşlem Niteliği Taşımadığı - Gönderilen Tebellüğ Belgesinde İşgalin Kaldırılması Aksi Halde Belediyenin Ekip ve Ekipmanları İle İşgalin Kaldırılacağı İfadelerinin İşleme İcrailik "Kesin Sonuç Doğuran ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem" Vasfı Kazandırdığı )
İPTAL DAVASINA KONU OLAMAYACAK İŞLEME İCRAİLİK VASFI KAZANDIRILMASI ( Belediye Taşınmazının Tahliyesi - Gönderilen Belgede İşgalin Kaldırılması Aksi Halde Belediyenin Ekip ve Ekipmanları İle İşgalin Kaldırılacağı İfadeleri/İptal Davasına Konu Olabilecek Kesin Sonuç Doğuran ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem )
KESİN SONUÇ DOĞURAN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Belediye Taşınmazının Tahliyesi İşleminin Bu Nitelikte Olmadığı - Gönderilen Tebellüğ Belgesinde İşgalin Kaldırılması Aksi Halde Belediyenin Ekip ve Ekipmanları İle İşgalin Kaldırılacağı İfadelerinin İşleme İcrailik Vasfı Kazandırdığı )
TAHLİYE ( Belediyeye Ait Taşınmazlar/Taşınmazın Bulunduğu Yer Mülkiye Amirince Sağlanabileceği - Gönderilen Tebellüğ Belgesinde İşgalin Kaldırılması Aksi Halde Belediyenin Ekip ve Ekipmanları İle İşgalin Kaldırılacağı İfadelerinin İşleme İcrailik Vasfı Kazandırdığı/İdari Yargıda İptal Davasına Konu Olabileceği )"
14D5.D14.6.2013E. 2013/4362 K. 2013/5103"MİMARIN KIDEMLİ UZMAN KADROSUNA ATANMA İSTEĞİ ( İller Bankası A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Mimar Olarak Görev Yapan Davacının İsteğinin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Davalı İdarenin Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bir Anonim Şirket Olduğu ve Personelinin de 657 S. Devlet Memurları Kanunu'na ve Diğer Kanunların Sözleşmeli Personel Hakkındaki Hükümlerine Tabi Olmayan Bir Statüde Bulunduğu/Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( İller Bankası A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Mimar Olarak Görev Yapan Davacının Kıdemli Uzman Kadrosuna Atanma İsteğinin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Davaya Konu Uyuşmazlığın Özel Hukuk İlişkisinden Kaynaklandığı ve Bu Sebeple de Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Görev Alanında Değil Adli Yargının Görev Alanında Bulunduğu )
İLLER BANKASI BÜNYESİNDE MİMAR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( Kıdemli Uzman Kadrosuna Atanma İsteğinin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Davalı İdarenin Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bir Anonim Şirket Olduğu ve Personelinin de 657 S. Devlet Memurları Kanunu'na ve Diğer Kanunların Sözleşmeli Personel Hakkındaki Hükümlerine Tabi Olmayan Bir Statüde Bulunduğu/Adli Yargının Görevli Olduğu )"
14IDDGK12.6.2013E. 2011/1393 K. 2013/2324"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ( Bilet Satış Firması ile Futbol Kulüpleri Arasında İmzalanan Sözleşmenin Bir Yıldan Fazla Hükümlerin Kaldırılması Amacıyla Sözleşmede Değişiklik Yapılması Konusunda Uyarma ve Bilgilendirme İşlemi - İşlemin Kesin ve İcrai Niteliği Bulunmadığından İptal Davasına Konu Edilmeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLECEK KESİN VE İCRAİ İŞLEM ( Rekabet Kurulunun Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Uyarma ve Bildirme Yönündeki İşlemi - İcra ve Kesin Nitelikli İşlem Olmadığı İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
14D5.D21.5.2013E. 2013/373 K. 2013/4137"İLLER BANKASI ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Tüzel Kişiliği Olan Anonim Şirket Statüsünde Kalkınma ve Yatırım Bankası Olduğu - İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin Bazı Md.lerinin İptaline İlişkin İstemin Adli Yargıda Görüleceği )
BANKACILIK İŞLEMİ ( İller Bankası İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin Bazı Md.lerinin İptaline İlişkin İstemin Adli Yargıda Görüleceği - Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Tüzel Kişiliği Olan Anonim Şirket Statüsünde Kalkınma ve Yatırım Bankası Olduğu ve 5411 S. Bankacılık Kanunu'na Göre Örgütlendiği )
GÖREV ( İller Bankası Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Tüzel Kişiliği Olan Anonim Şirket Statüsünde Kalkınma ve Yatırım Bankası Olduğu - İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin Bazı Md.lerinin İptaline İlişkin İstemin Adli Yargıda Görüleceği )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ BANKA ( İller Bankası İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin Bazı Md.lerinin İptaline İlişkin İstemin Adli Yargıda Görüleceği )"
14D7.D18.4.2013E. 2009/9515 K. 2013/2028"İDARİ YARGININ İŞLEYEBİLMESİ ( İdarenin Kamu Hukuku Alanında Faaliyette Bulunmasına İdari Nitelikte Eylem veya İşlem Yapmasına Bağlı Olduğu - Ortada İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlem Olmadan Sonraki Yargılama İşlemlerine Girişilmeden Davanın Reddi Gereği )
GÜMRÜK VERGİSİNİ DAVA KONUSU EDİLEBİLMESİ ( İdarece Tahakkuk İşlemi Yapılmasına Bağlı Olduğu - İdarece Yapılmış Bir Tahakkuk veya Bu Tahakkuka Bir İtiraz veya Verginin Kaldırılması Fazla Ödenen Verginin Geri Ödenmesi İsteminin Reddi Gibi Bir İşlem Olmadan Vergi Mahkemesince Karara Bağlanacak Bir Husus Bulunmadığı )
TELAFİ EDİCİ VERGİ ( Vergi İşleminin Dava Konusu Edilebilmesi İçin İdarece Kendiliğinden Bir Tahakkuk veya Ek Tahakkuk İşlemi Yapılmış Olması Gereği - İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Zimni veya Açıkça Ret İşleminin Bulunması Gereği )"
14D5.D11.4.2013E. 2010/6874 K. 2013/2985"EBE OLARAK GÖREV YAPAN KİŞİNİN BAŞHEMŞİRE OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMİ ( İdare Hukuku Alanında Tek Taraflı İrade Açıklamasıyla Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Tesis Edilen İdari İşlemlerin Ancak Bu İdari İşlemle Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaat İlgisi Kurabilenler Tarafından İptal Davasına Konu Edileceği )
SENDİKANIN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Ebe Olarak Görev Yapan Kişinin Başhemşire Olarak Görevlendirilmesi İşlemi - Sendikanın Dava Açma Ehliyeti Bakımından Kamu Görevlilerinin Ortak Ekonomik Sosyal ve Mesleki Hak ve Menfaatlerinin Korunması Koşulunun Bulunması Gerektiği )
BİREYSEL İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Ebe Olarak Görev Yapan Kişinin Başhemşire Olarak Görevlendirilmesi İşlemi - Sendikanın Dava Açma Ehliyeti Bakımından Üyelerinin Ancak Bir Kısmını İlgilendiren Bireysel Bir İşleme Karşı Asil Olarak Doğrudan Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )"
14D8.D8.2.2013E. 2009/9342 K. 2013/769"DİSİPLİN CEZASINA YAPILAN İTİRAZ ( Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Yapılan İtiraz Hakkında Henüz Bir Karar Vermediği Aşamada Kesinleşmemiş Olan Disiplin Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
ÖĞRETİM ÜYESİ ( Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Dava Konusu Disiplin Cezasına Yapılan İtiraz Hakkında Henüz Bir Karar Vermediği Aşamada Kesinleşmemiş Olan Disiplin Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddedileceği )
KESİNLEŞMEMİŞ DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Dava Konusu Disiplin Cezasına Yapılan İtiraz Hakkında Henüz Bir Karar Vermediği Aşamada Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
14D13.D6.2.2013E. 2012/1871 K. 2013/276"ELEKTRİK DAĞITIM FAALİYETİ ( Kamu Hizmetinin Yürütülmesini Teminen Tek Yanlı Olarak Tesis Edilen İlgilinin Hukukunda Değişiklik Yapan ve İdarî İşlem Niteliğinde Bulunan İşlemin Yargısal Denetiminin İdarî Yargıda Yapılması Gerektiği )
ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Elektrik Dağıtım Faaliyeti - Uyuşmazlığın Özel Hukuk Sözleşmesi Niteliğinde Bulunan Abonman Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmeler Uyarınca Düzenlenen Faturalardan Doğan Kısmının İse Adlî Yargının Görev Alanına Girdiği )
İDARİ YARGI ( Elektrik Dağıtım Faaliyeti - Kamu Hizmetinin Yürütülmesini Teminen Tek Yanlı Olarak Tesis Edilen İlgilinin Hukukunda Değişiklik Yapan ve İdarî İşlem Niteliğinde Bulunan İşlemin Yargısal Denetiminin İdarî Yargıda Yapılacağı )
GÖREV ( Elektrik Dağıtım Faaliyeti - Uyuşmazlığın Özel Hukuk Sözleşmesi Niteliğinde Bulunan Abonman Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmeler Uyarınca Düzenlenen Faturalardan Doğan Kısmının İse Adlî Yargının Görev Alanına Girdiği )"
14D3.D14.12.2012E. 2010/7179 K. 2012/4378"KOOPERATİFİN BORÇLU KILINABİLMESİ VE HAKKINDA İŞLEM TESİS EDİLEBİLMESİ ( Tüzel Kişilik Kazandığı Tarih ile Bu Kişiliğin Sona Erdiği Tarih Arasındaki Zaman Diliminde Olanaklı Olduğu - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kooperatif Adına Mükellefiyet İşlemi Tesis Edilmesinin Hukuksal Sonuç Doğurmayacağı )
HUKUKSAL SONUÇ DOĞURMAYAN MÜKELLEFİYET İŞLEMİ ( Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kooperatif Adına Mükellefiyet İşlemi Tesis Edilmesinin Hukuksal Sonuç Doğurmayacağı - Kooperatifin Tüzel Kişiliğinin Ticaret Sicilinden Silinmesiyle Sona Ereceği )
KOOPERATİFİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ ( Ticaret Sicilinden Silinmesiyle Sona Ereceği - Kooperatifin Borçlu Kılınması ve Hakkında İşlem Tesis Edilebilmesinin Tüzel Kişilik Kazandığı Tarih ile Bu Kişiliğin Sona Erdiği Tarih Arasındaki Zaman Diliminde Olanaklı Olduğu )"
14D6.D10.12.2012E. 2012/4109 K. 2012/7436"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Koruma Amaçlı İmar Planı İle İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Hakkında - Sübjektif Ehliyeti Bulunduğu/Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin Koruma Amaçlı İmar Planı İle İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Hakkında - Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği/Sübjektif Ehliyeti Bulunduğu )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARININ DAVA EDİLMESİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin Koruma Amaçlı İmar Planı İle İlgili Kararı Dava Edebileceği - Belde Halkının Hak ve Menfaatlerini Korumakla Görevli Olduğu/Sübjektif Ehliyet )
SÜBJEKTİF EHLİYET ( Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin Belde Halkının Hak ve Menfaatlerini Korumakla Görevli Olduğu - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Hakkında Dava Açabileceği/Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )"
14D3.D23.5.2012E. 2010/5394 K. 2012/2046"GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Zarar Beyanı Nedeniyle Yatırım İndirimi Tutarının İndirime Konu Edilebilmesi Fiilen Mümkün Bulunmayan Beyanname Üzerinden Yapılan Tahakkuk İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
ZARAR BEYANI NEDENİYLE YATIRIM İNDİRİMİ TUTARI ( İndirime Konu Edilebilmesi Fiilen Mümkün Bulunmayan Beyanname Üzerinden Yapılan Tahakkuk İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( Zarar Beyanı Nedeniyle Yatırım İndirimi Tutarının İndirime Konu Edilebilmesi Fiilen Mümkün Bulunmayan Beyanname Üzerinden Yapılan Tahakkuk İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
YATIRIM İNDİRİMİ ( Zarar Beyanı Nedeniyle - İndirime Konu Edilebilmesi Fiilen Mümkün Bulunmayan Beyanname Üzerinden Yapılan Tahakkuk İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
14D13.D18.5.2012E. 2009/4014 K. 2012/1136"REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Davacının da Aralarında Yer Aldığı Ekmek Üreticisi Teşebbüslerinin Hakemlik ve Centilmenlik Sözleşmesi Yaptıkları - Rekabet Kurulu Kararı İle Verilen İdari Para Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )
EKMEK ÜRETİCİSİ TEŞEBBÜSLERİN REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA YAPMASI ( Rekabet Kurulu Kararı İle Verilen İdari Para Cezasının Yerinde Olduğu )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının da Aralarında Yer Aldığı Ekmek Üreticisi Teşebbüslerinin Hakemlik ve Centilmenlik Sözleşmesi Yaptıkları - Rekabet Kuralları İhlal Edildiğinden Talebin Reddine Karar Verileceği )
CENTİLMENLİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının da Aralarında Yer Aldığı Ekmek Üreticisi Teşebbüslerinin Hakemlik ve Centilmenlik Sözleşmesi Yaptıkları - Rekabet Kurulu Kararı İle Verilen İdari Para Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )"
14D8.D7.5.2012E. 2008/10646 K. 2012/2058"DEKAN HAKKINDAKİ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ (Akademik Çalışma ve Düzeyin Sadece Belge ve Disipline Uyumla Ölçülemeyeceği - Öğretime Yönelik Yetenekler ve Akademik Silsile İçinde Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirileceği )
AKADEMİK ÇALIŞMA VE DÜZEYİN BELİRLENMESİ (Belgeler ve Öğretime Yönelik Yetenekler ile Akademik Silsile İçerisindeki Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirileceği - Olumlu Sicil Raporunun Dava Konusu Yapılmayacağı )
SİCİL AMİRLERİNİN NİHAİ KANAATLERİNİN OLUMLU OLMASI (Davacının Hukuksal Durumunda Değişiklik Yapmayan Sicil Raporunun Dava Konusu Yapılmasına Olanak Bulunmadığı - Davanın Reddi Gereği/Yerel Mahkemenin Gerekçesinin İsabetli Olmadığı )
SİCİL RAPORU (Objektif İlke ve Esaslara Aykırı Olduğundan İptali Şeklindeki Yerel Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu - Akademik Çalışma ve Düzeyin Sadece Belge ve Disipline Uyumla Ölçülebilecek Bir Niteliğinin Bulunmadığının Kabulü Gereği )
AKADEMİSYENİN DİSİPLİNE UYUMU (Akademik Çalışma ve Düzeyin Sadece Belge ve Disipline Uyumla Ölçülebilecek Bir Niteliğinin Bulunmadığının Kabulü - Öğretime Yönelik Yetenekler ve Akademik Silsile İçinde Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )"
14D10.D8.3.2012E. 2008/3145 K. 2012/768"SİGORTA ŞİRKETİNİN SİGORTALISINA ÖDEDİĞİ HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ DAVASI ( Kazanın Olduğu Yolun Bakım ve Onarım Sorumluluğunun Belediyeye Ait Olduğu - Yanlış Hasıma Açılan Davada Dilekçe Belediyeye Tevdii Edilerek Hizmet Kusuru Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BELEDİYENİN YOLUN BAKIM VE ONARIMINDAN SORUMLULUĞU ( Hasarlı Trafik Kazasının Meydana Geldiği/Sigorta Şirketinin Ödediği Bedelin Tazmini Talebi - Hasımda Hata/Belediyenin Davalı Konumuna Alınmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddedilemeyeceği )
YOLUN BAKIM VE ONARIM SORUMLULUĞU ( Hasarlı Trafik Kazasının Meydana Geldiği/Belediyeye Ait Olduğu - Sigorta Şirketinin Ödediği Bedelin Tazmini Davasını Yanlış Hasıma Açması/Dilekçe Belediyeye Tevdii Edilerek Hizmet Kusuru Araştırılarak Karar Verileceği )
BELEDİYENİN HİZMET KUSURU ( Yanlış Hasıma Açılan Davada Dilekçe Belediyeye Tevdii Edilerek Hizmet Kusuru Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Hasarlı Trafik Kazasının Meydana Geldiği Yolun Bakım ve Onarımına İlişkin Sorumluluğu )"
14D13.D10.2.2012E. 2012/198 K. 2012/337"İDARİ PARA CEZALARININ İADESİ (İadeye Konu Edilen Miktar Gösterilerek Bu Miktara İlişkin Nispi Karar Harcı Yatırılmak Suretiyle Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Düzenlenecek Dilekçeler İle Ayrı Ayrı Dava Açılması Gerektiği)
NİSPİ KARAR HARCI (İdari Para Cezalarının İadesi - İadeye Konu Edilen Miktar Gösterilerek Bu Miktara İlişkin Nispi Karar Harcı Yatırılmak Suretiyle Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Düzenlenecek Dilekçeler İle Ayrı Ayrı Dava Açılması Gerektiği)
ŞİRKETE TEBLİĞ (Dilekçe Ret Kararını Veren Yargı Yeri Sıfatıyla Danıştay'da Yeniden Dava Açmakta Serbest Olmak Üzere Dilekçenin Reddi Üzerine Yeniden Verilen Dilekçede Aynı Yanlışlık Yapıldığı Takdirde Davanın Reddedileceğinin Davacı Şirketlere Tebliği Edileceği)"
14D4.D9.2.2012E. 2009/4363 K. 2012/397"KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Hakkında Tesis Edilen Yurt Dışına Çıkış Yasağına İlişkin İşlemle Birlikte Vergi Borcunun Bulunduğu - Ortada İdari Davaya Konu Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davayı Reddeden Mahkeme Kararında İsabet Bulunmadığı )
YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ( Vergi Borcunun Bulunduğu da Öğrenildiğinden Bu Borcun Kaldırılması İstemiyle Açılan Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
VERGİ BORCU ( Hakkında Tesis Edilen Yurt Dışına Çıkış Yasağına İlişkin İşlemle Birlikte Vergi Borcunun Bulunduğu da Öğrenildiğinden Bu Borcun Kaldırılması İstemiyle Açılan Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
14D13.D22.11.2011E. 2011/3899 K. 2011/5211"DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Yönetmelik İle Birlikte Adli Yargının Görevine Giren Sözleşmenin İptali İstemiyle Açılan Davada Ayrı Ayrı Dava Açılmak Üzere Dilekçenin Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Hukuksal Bağlılıktan Söz Edebilmek İçin Dava Konusu İşlemlerin Yargısal Denetiminin Aynı Yargı Yerinin Görev ve Yetkisi İçinde Bulunması Gerektiği - Yönetmelik İle Birlikte Adli Yargının Görevine Giren Sözleşmenin İptali İstemiyle Açılan Davada Ayrı Ayrı Dava Açılmak Üzere Dilekçenin Reddi Gerektiği )
HUKUKSAL BAĞLILIK ( Söz Edebilmek İçin Dava Konusu İşlemlerin Yargısal Denetiminin Aynı Yargı Yerinin Görev ve Yetkisi İçinde Bulunması Gerektiği - Sadece Maddi Olay ve Unsurlarda Bağlılık Bulunmasının Tek Dilekçe İle Dava Açılmasına Olanak Vermediği )
SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Yönetmelik İle Birlikte Adli Yargının Görevine Giren Sözleşmenin İptali İstemiyle Açılan Davada Ayrı Ayrı Dava Açılmak Üzere Dilekçenin Reddi Gerektiği )"
14D2.D21.11.2011E. 2011/10531 K. 2011/5633"İDARENİN HATALI İŞLEMİNE DAYANARAK ÖDEDİĞİ MEBLAĞIN İSTİRDADI ( Mahkeme Kararına Lüzum Olmadan Karar Verebileceği - İşlemin İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemlerden Olduğu )
KAMU ZARARI ( İdarenin Hatalı İşlemine Dayanarak Ödediği Meblağın İstirdadı - Mahkeme Kararına Lüzum Olmadan Karar Verebileceği/İşlemin İdari Davaya Konu Olabileceği )
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM ( İdarenin Hatalı İşlemine Dayanarak Ödediği Meblağın İstirdadı - Mahkeme Kararına Lüzum Olmadan Karar Verebileceği )"
14D2.D18.11.2011E. 2011/10080 K. 2011/5599"DERNEK TÜZÜĞÜ (Derneğe Amacı ve Faaliyet Alanı Kapsamında Üyelerinin Hukuki ve Mesleki Çıkarlarını Koruma Amacına Yönelik Dava Açma Yetkisi Verilmediği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ (Dava Konusu Düzenleyici İşlemin Davacı Derneğin Üyeleri İle İlgili Olmakla Birlikte Dernek Tüzüğü İle Derneğe Amacı ve Faaliyet Alanı Kapsamında Üyelerinin Hukuki ve Mesleki Çıkarlarını Koruma Amacına Yönelik Dava Açma Yetkisi Verilmediği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM (Davacı Derneğin Üyeleri İle İlgili Olmakla Birlikte Dernek Tüzüğü İle Derneğe Amacı ve Faaliyet Alanı Kapsamında Üyelerinin Hukuki ve Mesleki Çıkarlarını Koruma Amacına Yönelik Dava Açma Yetkisi Verilmediği )"
14D13.D14.11.2011E. 2009/7224 K. 2011/4920"REKABET KURULU KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Belirtilen Rekabet Kurulu Kararıyla İlgili Kısmının Davacı Şirketin Menfaatini İhlâl Ettiği - Adı Geçen Diğer Kararın İse İhlal Etmediği/İhlal Etmeyen Karar Yönünden Davanın Reddine Karar Verileceği )
EHLİYET ( İşlemin Belirtilen Rekabet Kurulu Kararıyla İlgili Kısmının Davacı Şirketin Menfaatini İhlâl Ettiği - Adı Geçen Diğer Kararın İse İhlal Etmediği/Bu Kararın İptali Talebinin Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği )
HUKUKİ MENFAAT ( İşlemin Belirtilen Rekabet Kurulu Kararıyla İlgili Kısmının Davacı Şirketin Menfaatini İhlâl Ettiği - Adı Geçen Diğer Kararın İse İhlal Etmediği/Bu Kararın İptali Talebinin Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği ) "
14D2.D1.11.2011E. 2011/6444 K. 2011/5088"DAVADAN FERAGAT (Maaşından Kesinti Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İle Maaşından Yapılan Kesintilerin İadesi İsteminden Feragat Edildiği - Feragatin Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğuracağı)
FERAGAT (İdari İşlemin İptali Talebinde Davadan Feragat/Davacının Talep Sonucundan Vazgeçtiği - Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğucağı)
MAAŞ KESİNTİSİ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (Davadan Feragat Edildiği - Uyuşmazlığın Ortadan Kalktığı)"
14D3.D19.10.2011E. 2008/4246 K. 2011/6085"VERGİ BORCU SEBEBİYLE İHTİRAZİ KAYITLA ÖDEDİĞİ TUTARIN İADESİ TALEBİ ( Avukat Olan Davacının Adına Kayıtlı Taşınmaza Haciz Konulması Sebebiyle İhtirazi Kayıtla Ödediği Tutar - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemlerin Ortaya Çıktığı Durumların Davaya Konu Edilmediği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM ( İdari Davaya Konu Olacak İşlem Olup Olmadığı/Vergi Borcu Sebebiyle İhtirazi Kayıtla Ödediği Tutarın İadesi Talebi - Vergi İdaresine Yapılan Başvuru Olmadığı/Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )"
14D13.D5.10.2011E. 2011/2794 K. 2011/4224"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Dair Karara Karşı Tebliğ Tarihinden Sonra 60 Günlük Süre İçersinde Dava Açılması Gereği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Dair Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - 60 Günlük Süre İçinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
SORUŞTURMA AÇILMASINA GEREK OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Kararın Tebliğ Tarihinden Sonra 60 Günlük Süre İçersinde Dava Açılması Gereği/Süresinde Açılmayan Davanın Reddi Gereği )
ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Dair Karara Karşı Tebliğ Tarihinden Sonra 60 Günlük Süre İçersinde Dava Açılması Gereği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )"
14D14.D21.9.2011E. 2011/13742 K. 2011/796"MESLEK KURULUŞLARININ DAVA AÇMA HAKKI ( Kendi Görev Alanlarını İlgilendiren Bu Bağlamda Çevre İmar Planı Gibi Konularda Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmaları Kuruluş Kanunlarında Yer Alan ve Görev Alanları İle İlgili Konularda Dava Açmalarına Olanak Veren Düzenlemelere Dayandığı )
BARO YÖNETİMİNİN ÇEVRE İLE İLGİLİ DAVA AÇMASI ( Davanın Ehliyet Yönünden Reddi - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelik Hükmünün İptalini İstemekte Baroların Kuruluş Amaçları Dikkate Alındığında Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatinin Etkilenmediği )
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ ( Baroların Kuruluş Amaçları Dikkate Alındığında Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatinin Etkilenmediği - Baronun Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
DAVA EHLİYETİ ( Baro Yönetiminin Çevre İle İlgili Dava Açması - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelik Hükmünün İptalini İstemekte Kuruluş Amaçları Dikkate Alındığında Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatinin Etkilenmediği/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi )"
14D13.D12.9.2011E. 2011/2383 K. 2011/3671"DAVA KONUSU EDİLEBİLEN İDARİ İŞLEMLER ( Kesin ve Yürütülebilir Olması Gereği - İşlemin Yürütülebilir Olmasının Uygulamaya Hazır Bulunmasını İfade Ettiği Ön İşlemlerin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlemlerin Ortaya Çıkmasına Yönelik Hazırlık İşlemleri Olduğu Tek Başına Hukuksal Etki Oluşturmadıkları )
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Rekabet Kurulunun Kira Hakkı ve Akaryakıt Bayilik Sözleşmesinden Oluşan Dikey İlişkinin Sonlandırılması Aksi Halde İşlem Başlatılacağı Şeklindeki Kararının Kesin ve Yürütlebilir Olmadığı - Kesin ve Yürütülebilir Olmayan İdari İşlemlerin İptal Davasına Konu Edilemeyecekleri )
REKABET KURULUNUN TEDBİR NİTELİKLİ KARARI ( Rekabet Kurulunun İhlalden Önceki Durumu Koruyucu Nitelikte Nihai Kararın Kapsamını Aşmayacak Şekilde Geçici Tedbir Niteliğinde Karar Alabileceği - Rekabet Kurulunun Taraflar Arasındaki Dikey Bayilik İlişkisinin Sonlandırılması Aksi Halde İşlem Başlatılacağı Şeklindeki Kararının İcrai Olmadığı )"
14D2.D11.7.2011E. 2010/6325 K. 2011/2944"GİZLİ DEĞERLENDİRME BELGESİ ( Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliğinin 54. Md. Uyarınca Düzenlendiği ve Teftiş Edilen veya Denetlenen Kuruluş ve Birimlerin Amir Memur ve Görevlileri Hakkında Kontrolörlerin Görüş ve Kanaatlerini Belirten Hazırlayıcı İşlem Niteliğinde Bir Belgeden İbaret Olduğu )
GİZİ BELGENİN İPTALİ İSTEMİ ( Gizli Değerlendirme Belgesinin - Davacının Hukuksal Durumunda Doğrudan Değişikliğe Yol Açabilecek Mahiyette Bir Özellik Taşımadığı ve Dolayısıyla Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( Gizli Değerlendirme Belgesinin Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliğinin 54. Md. Uyarınca Düzenlendiği - Davacının Hukuksal Durumunda Doğrudan Değişikliğe Yol Açabilecek Mahiyette Bir Özellik Taşımadığı ve Dolayısıyla Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
DEĞERLENDİRME BELGESİNE DAYANILARAK İŞLEM TESİS EDİLMESİ ( Buna Karşı Dava Açılması Halinde Dava Konusu İşlemin Sebep Unsuru Olarak Değerlendirme Belgesinin de İdari Yargı Yerince İncelenerek Değerlendirileceği )"
14D13.D22.6.2011E. 2011/2253 K. 2011/3006"EPDK TARAFINDAN AYNI AKARYAKIT ŞİRKETİNE BİRDEN FAZLA CEZA KESİLMESİ ( Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Sebep Sonuç İlişkisi Bakımından Bağlantı Bulunan İşlem Hakkında Aynı Dilekçeyle Dava Açılabileceği - Aynı Nedene Dayanmayan Marker Uyumsuzluğu İstasyon Harici İkmal Gibi Ceza Nedenleri İçin Tek Dilekçe ile Dava Açılamayacağı )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Usul ve Kanuna Uygunluğu İncelenerek Usul ve Yasaya Uygunsuzluğu Tespit Edilen Dilekçenin Belirlenen Noksanlıklar Giderilmek Üzere Otuz Gün Süre Verilerek Reddi Gereği - Aralarında Maddi ve Hukuki Yönden Bağlılık Bulunmayan İdari İşlemler Aleyhine Ayrı Ayrı Dava Açılması Gereği )"
14D13.D22.6.2011E. 2011/1898 K. 2011/3024"İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA USULÜ ( Her İdari İşlem İçin Ayrı Ayrı Dava Açılması Gerektiği Ancak Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Olan Birden Fazla İşleme Karşı Bir Dilekçeyle Dava Açılabileceği - İki Ayrı Kurul Kararı ile Farklı Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Verilen İdari Para Cezaları Hakkında Aynı Dilekçe ile Dava Açılamayacağı )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Farklı Hukuki Nedenlerle ve İki Ayrı Kurul Kararı ile Aynı Kişi Hakkında Verilen İdari Para Cezası İşlemi Arasında Hukuki ve Maddi Bağlantı Olmadığı - Tek Dilekçe ile Açılan Davada Dilekçe Reddedilerek İlgilisine Otuz Günlük Süre Verilerek Aynı Hatanın Tekrarı Halinde Davanın Reddedileceğinin İhtarı Gereği )
İKİ AYRI İŞLEM HAKKINDA AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI ( İki Ayrı İşlem Arasında Maddi ve Hukuki Yönden Bağlantı Bulunması Gereği - Aralarında Maddi ve Hukuki Yönden Bağlantı Bulunmayan İşlemler Hakkında Aynı Dilekçe ile Açılan Davada Dilekçenin Reddi ile Aynı Hatanın Tekrarı Halinde Davanın Reddedileceğinin İhtarı Gereği )"
14D13.D20.6.2011E. 2011/2041 K. 2011/2963"DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Daire Kararı Üzerine Reddedilen Dilekçenin Yeniden Verilmesi Suretiyle Aynı Yanlışlıkların Yapıldığı - Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
DANIŞTAY DAİRESİNCE YENİDEN DAVA AÇILMAK ÜZERE DİLEKÇENİN REDDİ ( Reddedilen Dilekçenin Yeniden Verilmesi Suretiyle Aynı Yanlışlıkların Yapılması - Davanın Reddine Karar Verileceği/Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı )
DİLEKÇEDE YAPILAN YANLIŞLIKLAR ( Daire Kararı Üzerine Reddi/Aynı Dilekçenin Yeniden Verilmesi Suretiyle Aynı Yanlışlıkların Yapılması - Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
14D1.D16.6.2011E. 2011/512 K. 2011/925"DİLEKÇENİN İŞLEME KONULMAMASI ( Yetkili Merci Kararına Kimin İtiraz Ettiğinin Belirsiz Olması Merci Kararının Dilekçeye Eklenmemesi ve Vekaletnamenin de Dilekçe Eklerinde Yer Almaması - İadesi Gerektiği )
İTİRAZ DİLEKÇESİ ( Yetkili Merci Kararına Kimin İtiraz Ettiğinin Belirsiz Olması Merci Kararının Dilekçeye Eklenmemesi ve Vekaletnamenin de Dilekçe Eklerinde Yer Almaması - İadesi Gerektiği/İşleme Konulamayacağı )"
14D6.D8.6.2011E. 2010/12920 K. 2011/2120"KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI ( Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Sadece Kanunlarında Gösterilen Amaçları Doğrultusunda Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Bir Alanda Yapı Emsalinin Yükselmesi ve Yapılanma Şartlarının Belirlenmesine İlişkin Plan Değişikliğinin Baronun Doğrudan Tüzel Kişiliğini Hak ve Menfaatlerini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Sadece Kanunlarında Gösterilen Amaçları Doğrultusunda Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )"
14D13.D30.5.2011E. 2008/6819 K. 2011/2532"AÇIK İHALE USULÜ ( İhalenin Ortak Girişimin Üzerinde Bırakılması İşleminin İptali Talebi - Kamu İhale Kurulu Kararı Uyarınca İhale İşlemleri Kaldığı Yerden Yeniden Yapıldığından Yeni İşleme Karşı İhaleyi Yapan İdareye Şikayette Bulunulacağı/Doğrudan Dava Açılamayacağı )
İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Açık İhale Usulü İle Yapılan İhalenin Ortak Girişimin Üzerinde Bırakılması İşleminin İptali Talebi - Kamu İhale Kurulu Kararı Uyarınca İhale İşlemleri Kaldığı Yerden İtibaren Yeniden Yapıldığından Önce Yeni İşleme Karşı İhaleyi Yapan İdareye Şikayette Bulunulacağı )
OTOBÜS TERMİNALİ YAPIM İŞİ İHALESİ ( İhalenin Ortak Girişimin Üzerinde Bırakılması İşleminin İptali Talebi - Kamu İhale Kurulu Kararı Uyarınca İhale İşlemleri Kaldığı Yerden İtibaren Yeniden Yapıldığından Yeni İşleme Karşı İhaleyi Yapan İdareye Şikayette Bulunulacağı/Doğrudan Dava Açılamayacağı )
İDARİ DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİLMESİ ZORUNLU YOLLAR ( Açık İhale Usulü İle Yapılan İhalenin Ortak Girişimin Üzerinde Bırakılması İşleminin İptali Talebi - Kamu İhale Kurulu Kararına Karşı Doğrudan Dava Açılmaması Gereği/İtirazen Şikâyet Başvurusu Yapılması Gereği )
İDARİ MERCİİ TECAVÜZÜ ( Açık İhale Usulü İle Yapılan İhalenin Ortak Girişimin Üzerinde Bırakılması İşleminin İptali Talebi - Kamu İhale Kurulu Kararına Karşı Doğrudan Dava Açılmaması Gereği/İdari Mercii Tecavüzü Oluşacağından Tevdi Kararı Verilmesi Gereği )"
14D6.D4.5.2011E. 2009/6697 K. 2011/1132"DERNEKLERİN DAVA EHLİYETİ (Doğrudan Dernek Tüzel Kişiliğinin Hak ve Çıkarlarını İlgilendiren Konularda İptal Davası Açabilecekleri ve Bu Kapsamı Aşan Konularda Salt Tüzükte Hüküm Bulunduğundan Bahisle Dava Açma Ehliyetinin Mevcut Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı)
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ (Derneklerin Doğrudan Dernek Tüzel Kişiliğinin Hak ve Çıkarlarını İlgilendiren Konularda İptal Davası Açabilecekleri ve Bu Kapsamı Aşan Konularda Salt Tüzükte Hüküm Bulunduğundan Bahisle Dava Açma Ehliyetinin Mevcut Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı)
DAVA EHLİYETİ (İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - Derneklerin Doğrudan Dernek Tüzel Kişiliğinin Hak ve Çıkarlarını İlgilendiren Konularda İptal Davası Açabilecekleri ve Bu Kapsamı Aşan Konularda Salt Tüzükte Hüküm Bulunduğundan Bahisle Dava Açma Ehliyetinin Mevcut Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı)"
14D13.D22.4.2011E. 2011/1201 K. 2011/1771"İDARİ PARA CEZASI ( Üç Farklı Tarihde Alınan Akaryakıt Numunelerinin Analizi Sonucu EPDK'nun Üç Ayrı Kararıyla - Üç İşlemin Birlikte Dava Konusu Edildiği Dava Dilekçesinin Yasaya Uygun Olmadığı/Ayrı Ayrı Dilekçelerle Dava Açılması Gerektiği )
EPDK'NUN ÜÇ AYRI KARARIYLA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Üç Farklı Tarihde Alınan Akaryakıt Numunelerinin Teknik Düzenlemelere Uygun Olmadığı - Her Üç İşlemin Birlikte Dava Konusu Edilemeyeceği/Arasında Maddi Bağlılık Bulunmadığı Sebep Sonuç İlişkisi de Olmadığı )
İDARİ İŞLEMLER ARASINDA MADDİ BAĞIMLILIK VE SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ BULUNMAMASI ( Birlikte Dava Konusu Edilen Dava Dilekçesinin Yasaya Uygun Olmadığı - EPDK'nun Üç Ayrı Kararı İle Üç Ayrı İdari Para Cezası Verilmesi/Teknik Düzenlemelere Uygun Olmayan Akaryakıt )
DAVA DİLEKÇESİNİN YASAYA UYGUN OLMAMASI ( EPDK'nun Üç Ayrı Kararı İle Üç Ayrı İdari Para Cezası Verilmesi/Teknik Düzenlemelere Uygun Olmayan Akaryakıt - Birlikte Dava Konusu Edilemeyeceği/Ayrı Ayrı Dilekçelerle Dava Açılması Gerektiği )"
14D13.D6.4.2011E. 2011/551 K. 2011/1363"İDARİ DAVALARIN AÇILMASI ( Avukatın Vekil Olduğunu Gösteren Vekaletnamenin ve Dava Konusu İşlemin Aslı Veya Onaylı Suretinin Dava Dilekçesine Eklenmemesinin 2577 S.K. Md.'e 3'e Aykırılık Oluşturacağı )
VEKALETNAMESİZ DAVA AÇILMASI ( Yetkili Kılınan Avukatın Davacı Şirket Adına Düzenlenmiş Bir Vekaletnamesinin Dosyaya Sunulmadığı - Dava Dilekçesinin Bu Kararın Tebliğinden Sonra 30 Gün İçinde Noksanı Tamamlanıp Dava Açılmak Üzere Reddi )
İŞLEMİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİNİN DAVA DİLEKÇESİNE EKLENMEMESİ ( Dava Dilekçesinin Bu Kararın Tebliğinden Sonra 30 Gün İçinde Noksanı Tamamlanıp Dava Açılmak Üzere Reddi - 2577 S.K. Md.'e 3'e Uygun Olmadığı )
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Avukatın Davacı Şirket Vekili Olduğunu Gösteren Usulüne Uygun Düzenlenmiş Vekaletnamenin Sunulmaması ve Dava Konusu İşlemin Aslı Veya Onaylı Örneğinin Dava Dilekçesine Eklenmemesi )"
14D5.D25.3.2011E. 2011/867 K. 2011/1600"BAŞBAKAN VE BAKANLARIN UĞURLANMA VE KARŞILANMALARI SEYAHATLAR VE HEDİYE UYGULAMASI KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ ( Genelge'de Yer Alan Bir Hükmün Değiştirilmesi İçin 2577 S. Y.'nın 11. Md.sine Göre Davalı Yönetime Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
KAMU PERSONELİNE GÖREVLERİ NEDENİYLE YURTİÇİ SEYAHATLERİNDE UÇAKLA SEYAHAT İMKANI ( Tanınmamasına İlişkin Hükmünün Değiştirilmesi ve Söz Edilen İmkanın Tüm Kamu Personeline Tanınması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresini Durduran Bir Başvuru Olmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamu Personeline Görevleri Nedeniyle Yurtiçi Seyahatlerinde Uçakla Seyahat İmkanı Tanınmamasına İlişkin Hükmünün Değiştirilmesi ve Söz Edilen İmkanın Tüm Kamu Personeline Tanınması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresini Durduran Bir Başvuru Olmadığı )
BAŞBAKANLIK GENELGESİ ( Genelge'de Yer Alan Bir Hükmün Değiştirilmesi İçin 2577 S. Y.'nın 11. Md.sine Göre Davalı Yönetime Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı - Kamu Personeline Görevleri Nedeniyle Yurtiçi Seyahatlerinde Uçakla Seyahat İmkanı Tanınmaması )"
14D12.D15.3.2011E. 2011/945 K. 2011/1114"DAVANIN KONUSU VE SEBEPLERİ ( Her İdari İşlem Aleyhine Ayrı Ayrı Dava Açılacağı Ancak Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Bulunan Birden Fazla İşlem Hakkında Tek Dilekçe ile Dava Açılabileceği - Dava Dilekçesiyle İptali İstenen İşlemlerin Tartışmaya Yol Açmayacak Açıklıkta Olması Gereği )
DİLEKÇENİN REDDİ BİLDİRİLEN NOKSANLIKLARIN OTUZ GÜN İÇİNDE DÜZELTİLMEMESİ HALİNDE DAVANIN REDDİ ( Dava Dilekçesinin Usul Kanununda Yer Alan Şekilde Olması Gereği - Usul Yasasında Belirtilen Kurallara Uygun Olmaylan Dilekçenin Noksanlıkları Giderilmek Üzere Reddedilmesi Verilen Sürede Yanlışlıkların Giderilmemesi Halinde Davanın Reddi Gereği )"
14D4.D11.3.2011E. 2011/219 K. 2011/1012"İÇ GENELGENİN İPTALi İSTEMİ ( KDV/Kod Listesi - İşlemin Belli Bir Kısmına Yönelik Olması Halinde Bu Kısmın ve İşlemin Tebliğ Tarihinin Kesin ve Açık Olarak Belirtilmesi ve Dava Konusu İşlemlerin Örneği Taraf Sayısından Bir Fazla Olacak Şekilde Dava Dilekçesine Eklenmesi Gereği )
KDV İÇ GENELGESİ'NİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kod Listesi - Dava Konusu İşlemlerin Örneği Taraf Sayısından Bir Fazla Olacak Şekilde Dava Dilekçesine Eklenmek Suretiyle Düzenlenecek Dilekçe İle Dava Açılmak Üzere Reddi Gereği )"
14D13.D28.2.2011E. 2010/4608 K. 2011/799"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Dava Konusu Kurul Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı - Biletix'e Bir Yıldan Uzun Süreli Münhasırlık Sağlayan Hükümlerin Kaldırılması Amacıyla Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Uyarılmasına ve Bilgilendirilmesine Yönelik Bir İşlem Olduğu)
KURUL KARARI (Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı - Biletix'e Bir Yıldan Uzun Süreli Münhasırlık Sağlayan Hükümlerin Kaldırılması Amacıyla Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Uyarılmasına ve Bilgilendirilmesine Yönelik Bir İşlem Olduğu)
MÜNHASIRLIK YETKİSİ (Biletix'in Futbol Kulüpleri İle İmzaladığı İnceleme Konusu Sözleşmeler Bir Yıldan Uzun Süreli Münhasırlık Sağlayan Hükümlerin Kaldırılması Amacıyla Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Uyarılmasına ve Bilgilendirilmesine Yönelik Bir İşlem Olduğu)"
14D5.D28.1.2011E. 2010/7926 K. 2011/296"İLANI GEREKMEYEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ne Zaman İşlemeye Başlayacağına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - İlgilinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlanı Gerekmeyen Düzenleyici İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İlanı Gerekmeyen - Dava Açma Süresinin Ne Zaman İşlemeye Başlayacağına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - İlgilinin Düzenleyici İşlemden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olduğu Tarihi İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başladığı )"
14D13.D28.1.2011E. 2010/4093 K. 2011/291"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Rotasyon Sistemine İlişkin Protokol Hükmünün Kaldırılması Konusunda Görüş Bildiren ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Şubesini Aksi Takdirde Haklarında 4054 S. Kanun Çerçevesinde İşlem Başlatılacağı Konusunda Uyaran Bir İşlem Olduğu)
ROTASYON SİSTEMİNE İLİŞKİN PROTOKOL HÜKMÜNÜN KALDIRILMASI (Konusunda Görüş Bildiren ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Şubesini Aksi Takdirde Haklarında 4054 S. Kanun Çerçevesinde İşlem Başlatılacağı Konusunda Uyaran Bir İşlem Olduğu)
GÖRÜŞ BİLDİREN İDARE İŞLEMİ (Dava Konusu Kurul Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikleri Taşımayan Dava Konusu Kurul Kararının İptali İsteminin Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM (Görüş Bildiren İdare İşlemi/Dava Konusu Kurul Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikleri Taşımayan Dava Konusu Kurul Kararının İptali İsteminin Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı)"
14D7.D25.1.2011E. 2009/7750 K. 2011/225"KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU ( Anonim Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Kaldırılması İstemiyle Şirket Ortağı Olan Davacının Başvurusu - Davacının Kişisel ve Güncel Menfaatinin Etkileneceği )
ANONİM ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( 6183 S.K. Mük. Md. 35 Uyarınca Tebliğ Edildiği - Şirket Ortağının Kişisel ve Güncel Menfaati Etkileneceğinden Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
ORTAĞIN KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAATİ ( Anonim Şirket Adına Damga Vergisi Özel İstem Vergisi ve Eğitime Kattı Payının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Kaldırılması İstemi - Ödeme Emirlerinin 6183 S.K. Mük. Md. 35 Uyarınca Tebliğ Edildiği )"
14D7.D25.1.2011E. 2009/7121 K. 2011/221"TESCİLLİ SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ KAPSAMI EŞYA ( Kozmetik Ürün Olduğu Yolunda Düzenlenen Kimyagerlik Tahlil Raporu Tek Başına İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Bir İşlem Olmadığı - İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( Kişilerin Hukuk Aleminde Herhangi Bir Etki Doğurmayan Belirli Bir Hukuki Durumu ya da Olguyu Belirtmekle Yetinen "İcrailik" Niteliğinden Yoksun İşlemlerin İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
KOZMETİK ÜRÜN ( Tescilli Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi Kapsamı Eşya - Kozmetik Ürün Olduğu Yolunda Düzenlenen Kimyagerlik Tahlil Raporu Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
KİMYAGERLİK TAHLİL RAPORU ( Tek Başına İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Bir İşlem Olmadığı - İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
GÖREV ( Tescilli Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi Kapsamı Eşyanın Kozmetik Ürün Olduğu Yolunda Düzenlenen Kimyagerlik Tahlil Raporu Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
14D13.D19.1.2011E. 2011/120 K. 2011/103"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NUN VERDİĞİ İDARİ PARA CEZASI ( İptal İstemiyle Başvurunun Reddi İşleminin İptali Davası - Danıştay'ın İlk Derece Olarak Bakabileceği İşler Arasında Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla Verilen - Danıştay'ın İlk Derece Olarak Bakabileceği İşler Arasında Bulunmadığı/Görüm ve Çözümünün İdare Mahkemesinin Görevine Girdiği )
LPG İSTASYONUNDA TÜP DOLUMUNA YARAYAN APARAT BULUNDURULMASI ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Başvurunun Reddi İşleminin İptali Davası - Uyuşmazlığın İdare Mahkemesinde Çözümleneceği )"
14D13.D7.12.2010E. 2010/3474 K. 2010/8346"REKABET KURULU KARARI ( Tek Bir İdari İşlem Olarak Nitelendirilemeyeceği - Her Bir Dikey Anlaşmaya İlişkin Kısmına Yönelik Olarak Ayrı Ayrı Dilekçelerle Dava Açmakta Serbest Olmak Üzere Dava Dilekçesinin Reddi Gereği )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Yeniden Verilen Dilekçelerde Aynı Yanlışlık Yapıldığı Takdirde Davanın Reddedileceğinin Davacıya Tebliğine Yapılan Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerine Bırakılması Gerektiği )
İDARİ İŞLEM ( İptali İstenilen Rekabet Kurulu Kararının Tek Bir İdari İşlem Olarak Nitelendirilemeyeceği ve Bu Haliyle İptali İstenilen İşlemler Arasında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık ya da Sebep-Sonuç İlişkisinin Bulunmadığı )"
14D7.D1.12.2010E. 2008/5876 K. 2010/5620"İTHAL EŞYA ( Tescilli Beyanname İle Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Geçici Olarak İthal Olunan Eşyanın Beyan Edilen Gözetim Fiyatının İhracat Esnasında Dikkate Alınmaması Talebinin Reddine Dair İşlem Vergilendirme İşlemi Niteliği Taşımadığı )
VERGİLENDİRME İŞLEMİ ( Davacının Adına Tescilli Beyanname İle Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Geçici Olarak İthal Olunan Eşyanın Beyan Edilen Gözetim Fiyatının İhracat Esnasında Dikkate Alınmaması Talebinin Reddine Dair İşlem Vergilendirme İşlemi Niteliği Taşımadığı )
GÖREV ( İthal Olunan Eşyanın Beyan Edilen Gözetim Fiyatının İhracat Esnasında Dikkate Alınmaması Talebinin Reddine Dair İşlem Vergilendirme İşlemi Niteliği Taşımadığı - İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünün Vergi Mahkemelerinin Sınırları Kanunla Çizilmiş Özel Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
14D5.D30.11.2010E. 2008/2429 K. 2010/6876"ATAMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Başka Kuruma Atanma - Tüm Kurumların Davalı Konumuna Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği/Dosya Eksik Hasımla Tekemmül Ettirilerek Karar Verilmesinin Usule Aykırılığı )
HUSUMET ( Başka Kuruma Atanmaya İlişkin İşlemin İptali - Dosya Eksik Hasımla Tekemmül Ettirilerek Karar Verilmesinin Usule Aykırılığı/Tüm Kurumların Davalı Konumuna Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
DOSYANIN EKSİK HASIMLA TEKEMMÜL ETTİRİLMESİ ( Karar Verilmesinde Usul Hükümleri Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tüm Kurumlar Davalı Konumuna Alınarak Karar Verileceği )"
14D13.D12.11.2010E. 2007/14589 K. 2010/7911"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Halihazırda Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeniyle CNR Hakkında 4054 S. Kanunun 40. Md. Gereğince Soruşturma Açılmasına Yer Olmadığı Yolundaki Dava Konusu Kararda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLMASI ( CNR Hakkında 4054 S. Kanunun 40. Md. Gereğince Soruşturma Açılmasına Yer Olmadığı Yolundaki Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
FUAR ORGANİZASYONU FAALİYETLERİ PAZARI ( CNR ve HMI Arasında Akdedilen Kira Sözleşmesindeki Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 4054 S.K'nun 4. Md.sini İhlal Etmekle Birlikte Söz Konusu Rekabet Yasağı Fuarcılık Sektörünün Nitelikleri ve Mevcut Düzenlemeler Dikkate Alındığında Muafiyet Alabilecek Nitelikte Olduğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( 4054 S.K'nun 4. Md.sini İhlal Etmekle Birlikte Söz Konusu Rekabet Yasağı Fuarcılık Sektörünün Nitelikleri ve Mevcut Düzenlemeler Dikkate Alındığında Muafiyet Alabilecek Nitelikte Olduğu )"
14D9.D3.11.2010E. 2008/6803 K. 2010/5846"TASFİYE OLAN ŞİRKET ( Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Tarh ve Ceza Kesme İşlemi Tesis Edilemeyeceği - Tasfiye Memurunca Açılan Dava Konusu İhbarnamelerin İptaline Karar Verilmesi Gereği/Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
TARH VE TAHAKKUK İŞLEMİ ( Ticaret Sicilinden Silinen Münfesih Şirket - Bu Tarihten Sonra Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Adına Tarh ve Tahakkuk İşlemleri İle İhbarname Düzenlenmesinin Mümkün Olmadığı )
TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNEN MÜNFESİH ŞİRKET ( Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Tarh ve Ceza Kesme İşlemi Tesis Edilemeyeceği - Tasfiye Memurunun İhbarnamelerin İptaline Karar Verilmesini Davaya Ehliyeti Bulunduğu )
TARAF OLMA EHLİYETİ ( Tasfiye Olan Şirket Hakkında Düzenlenen Vergi ve Cezaların Tahsili Amacıyla Düzenlenen İhbarnamelerde Yasaya Uygunluk Bulunmadığı - Tasfiye Memurunun Açtığı İhbarnamelerin İptali Davasının Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
TASFİYE MEMURUNUN AÇTIĞI CEZALI TARHİYATLARIN İPTALİ DAVASI ( Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği - Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Tarh ve Ceza Kesme İşlemi Tesis Edilemeyeceği/İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
14D13.D8.10.2010E. 2007/9752 K. 2010/6732"GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ ( İdare İşleminin İptali İstemi - İhalelere İlişkin Olarak Yapım Müteahhidi ve Tedarikçi veya Hizmet Sunucusu Tarafından Öncelikle İdareye Şikayette Bulunulacağı/İstekliler Tarafından Şikayetin Öncelikle İhaleyi Yapan İdareye Yapılması ve Sulhen Çözülmesi Gerektiği )
İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İhalelere İlişkin Olarak Yapım Müteahhidi ve Tedarikçi veya Hizmet Sunucusu Tarafından Öncelikle İdareye Şikayette Bulunulacağı - İstekliler Tarafından Şikayetin Öncelikle İhaleyi Yapan İdareye Yapılması ve Sulhen Çözülmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Kuruma Sözleşme İmzalanmadan Önce İtirazen Şikayet Davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Karşı Açılan Davada İdari Merci Tecavüzü Nedeniyle Mahkemece Dosyanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Tevdiine Karar Verilmesi Gerektiği )"
14D8.D27.9.2010E. 2010/3793 K. 2010/4752"HATALI TESCİL KAYDI ( Sicile Güvenerek Taşınmazı Satın Alan Davacının Yanılmasına ve Zarara Uğramasına Sebep Olunduğu - Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
GÖREV ( Hatalı Tescil Kaydı - Sicile Güvenerek Taşınmazı Satın Alan Davacının Yanılmasına ve Zarara Uğramasına Sebep Olunduğu/Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
KÜTÜKLERDE DÜZELTME YAPILMASI ( Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK ( Adli Yargının Görevli Olduğu )"
14D10.D27.9.2010E. 2010/9978 K. 2010/6930"DAVAYA MÜDAHALE ( Davalı İdare Yanında Davaya Katılma İsteminin Kabul Edildiği ve Müdahil Sıfatıyla Davayı Takip Ettiği ve Davalı İdarenin Mahkeme Kararını Temyiz Etmediği - Müdahilin Tek Başına Mahkeme Kararının Temyizi İsteminde Bulunamayacağı )
TEMYİZ İSTEMİ ( Davalı İdarenin Mahkeme Kararını Temyiz Etmediği - Müdahilin Tek Başına Mahkeme Kararının Temyizi İsteminde Bulunmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı )
MÜDAHİLİN TEMYİZ HAKKI ( Davalı İdare Yanında Davaya Katılma İsteminin Kabul Edildiği ve Müdahil Sıfatıyla Davayı Takip Ettiği ve Davalı İdarenin Mahkeme Kararını Temyiz Etmediği - Müdahilin Tek Başına Mahkeme Kararının Temyizi İsteminde Bulunamayacağı )"
14D5.D22.9.2010E. 2010/4053 K. 2010/5414"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İptali İstenen Üst Kurul Kararı Davacılar Hakkında Uygulanabilecek Bir Düzenleyici İşlem Niteliğinde Bulunmadığı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İptali İstenen Üst Kurul Kararı Davacılar Hakkında Uygulanabilecek Bir Düzenleyici İşlem Niteliğinde Bulunmadığı Gibi Bu Kararın İlgililerin Kişisel Meşru ve Aktüel Menfaatini de Etkilemediği )
EHLİYET ( İptali İstenen Üst Kurul Kararı Davacılar Hakkında Uygulanabilecek Bir Düzenleyici İşlem Niteliğinde Bulunmadığı Gibi Bu Kararın İlgililerin Kişisel Meşru ve Aktüel Menfaatini de Etkilemediği )"
14D10.D20.7.2010E. 2007/7981 K. 2010/6186"TBMM BAŞKANLIĞI İŞLEMİ (İdare İşlevine İlişkin Olarak Tesis Ettiği İşlemlerin Kesin ve Yürütülebilir İşlemlerden Olup İptal Davasına Konu Edilebileceği)
İPTAL DAVASI (TBMM Başkanlığı'nın "İdare" İşlevine İlişkin Olarak Tesis Ettiği İşlemlerin Kesin ve Yürütülebilir İşlemlerden Olup İptal Davasına Konu Edilebileceği)
İDARİ İŞLEM (TBMM Başkanlığı'nın "İdare" İşlevine İlişkin Olarak Tesis Ettiği İşlemlerin Kesin ve Yürütülebilir İşlemlerden Olup İptal Davasına Konu Edilebileceği)"
14D2.D13.7.2010E. 2009/1982 K. 2010/3272"BAKAN VEYA BAKANLARLA BAŞBAKANIN İMZASINI İÇEREN KARARNAMELER ( Cumhurbaşkanlığı Makamının Onayı İle Kesinlik ve İcrailik Niteliği Kazandığından Zincir İşlemlere Örnek Oluşturan Bu Tipteki Kararnamelerin Herhangi Bir Aşamasının Tek Başına Öznel Niteliği Gereği İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( Bakan veya Bakanlarla Başbakanın İmzasını İçeren Kararnameler Cumhurbaşkanlığı Makamının Onayı İle Kesinlik ve İcrailik Niteliği Kazandığından Zincir İşlemlere Örnek Oluşturan Bu Tipteki Kararnamelerin İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
KARARNAMELER ( Bakan veya Bakanlarla Başbakanın İmzasını İçeren Kararnameler Cumhurbaşkanlığı Makamının Onayı İle Kesinlik ve İcrailik Niteliği Kazandığından Zincir İşlemlere Örnek Oluşturan Bu Tipteki Kararnamelerin İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
14D13.D1.6.2010E. 2007/8875 K. 2010/4589"HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yönetmelik Hükmü Davacı Tarafından Yapılan Şikayette Uygulanmamış Olup Anılan Yönetmelik Hükmü İle Bir İlişkisi Olmayan ve Yönetmelik Hükmünün Menfaatini İhlal Ettiğinden de Söz Edilemeyecek Olan Davacı Şirketin Yönetmelik Hükmüne Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Hakim Durumun Kötüye Kullanılması İddiası - Yönetmelik Hükmü Davacı Tarafından Yapılan Şikayette Uygulanmamış Olup Anılan Yönetmelik Hükmü İle Bir İlişkisi Olmayan ve Yönetmelik Hükmünün Menfaatini İhlal Ettiğinden de Söz Edilemeyecek Olan Davacı Şirketin Yönetmelik Hükmüne Karşı Bulunmadığı )
YÖNETMELİK HÜKMÜNE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Hakim Durumun Kötüye Kullanılması İddiası - Yönetmelik Hükmü İle Bir İlişkisi Olmayan ve Yönetmelik Hükmünün Menfaatini İhlal Ettiğinden de Söz Edilemeyecek Olan Davacı Şirketin Yönetmelik Hükmüne Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )"
14D8.D21.5.2010E. 2009/3918 K. 2010/2805"KARARI SÜRESİNDE TEMYİZ ETMEME (Etmemiş Olsa Bile Karşı Tarafa Cevap Verme Süresi İçerisinde Karşılıklı Temyiz Talebinde Bulunma Hakkı Veren Hükme Benzer Bir Hükmün Kararın Düzeltilmesine İlişkin 54. Maddede Yer Almadığı)
KARŞILIKLI TEMYİZ TALEBİNDE BULUNMA HAKKI (Veren Hükme Benzer Bir Hükmün Kararın Düzeltilmesine İlişkin 54. Maddede Yer Almadığından Davacının Davalı İdarenin Karar Düzeltme Dilekçesine Karşılık Verdiği Dilekçede Talep Ettiği Karar Düzeltme İsteminin Hukuken İncelenme Olanağı Bulunmadığı)
KARAR DÜZELTME İSTEMİ (Kararın Düzeltilmesine İlişkin 54. Md.de Yer Almadığından Davacının Davalı İdarenin Karar Düzeltme Dilekçesine Karşılık Verdiği Dilekçede Talep Ettiği Karar Düzeltme İsteminin Hukuken İncelenme Olanağı Bulunmadığı)"
14D13.D30.4.2010E. 2007/11288 K. 2010/3668"REKABETİ İHLAL DAVASI ( Önaraştırma Sırasında Yapılan Görüşmede Oda Yönetim Kurulu Başkanı'nın Kurum Raportörlerine Yanıltıcı Bilgi Verdiği - Oda Tüzel Kişiliğine ve Oda'nın Yönetim Kurulu'nda Görev Yapan Diğer Davacılara Bu Eylem Nedeniyle İdari Para Cezası Verilebileceği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Rekabeti İhlal Davası - Önaraştırma Sırasında Yapılan Görüşmede Oda Yönetim Kurulu Başkanı'nın Kurum Raportörlerine Yanıltıcı Bilgi Verdiği - Oda Tüzel Kişiliğine ve Oda'nın Yönetim Kurulu'nda Görev Yapan Diğer Davacılara Bu Eylem Nedeniyle Verilebileceği )
ECZACI ODASI ( Rekabeti İhlal Davası - Önaraştırma Sırasında Yapılan Görüşmede Oda Yönetim Kurulu Başkanı'nın Kurum Raportörlerine Yanıltıcı Bilgi Verdiği/Oda Tüzel Kişiliğine ve Oda'nın Yönetim Kurulu'nda Görev Yapan Diğer Davacılara Bu Eylem Nedeniyle İdari Para Cezası Verilebileceği )"
14D10.D28.4.2010E. 2009/3724 K. 2010/4046"ZARAR TESPİT KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yargılama Giderinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına ve Posta Giderinden Artan Kısmın İsteği Halinde Davacıya Geri Verilmesine Hükmedildiği ve Artan Harcın İadesine Yönelik Bir Hüküm Kurulmadığı )
HARCIN İADESİ ( Temyize Konu Mahkeme Kararının Yargılama Giderlerinden Artan Harcın İadesine Hükmedilmemesine İlişkin Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YARGILAMA GİDERİ ( Zarar Tespit Komisyonu Kararının İptali İstemi - Yargılama Giderinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına ve Posta Giderinden Artan Kısmın İsteği Halinde Davacıya Geri Verilmesine Hükmedildiği ve Artan Harcın İadesine Yönelik Bir Hüküm Kurulmadığı )"
14D7.D12.4.2010E. 2008/7280 K. 2010/1734"İTHALATA İZİN BELGESİ (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yapılan İthalatlara İlişkin İzin Belgelerinin Verilmesi İhracat Taahhütlerinin Kapatılması Vb. İşlemler Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı Olduğu Bakanlığın Yetkisinde Olduğu)
GÜMRÜK İŞLEMİ (Yapıldığı Gümrük İdareleri Tarafından Tesis Edilmediğinden Bu İşlemin Vergilendirme Açısından Davacı Hakkında Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Buna Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Olumsuz Yanıtın da Davaya Konu Edilemeyeceği)
GÜMRÜK VERGİLERİ (Takip Yetkisinin Kaynağının Gümrük Mevzuatı Olduğu ve Bu Yetkinin Yalnızca Gümrük İdareleri Tarafından Kullanabileceği)
BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EGE İTHALATÇILAR BİRLİĞİ İŞLEMİ (Gümrük İşleminin Yapıldığı Gümrük İdareleri Tarafından Tesis Edilmediğinden Bu İşlemin Vergilendirme Açısından Davacı Hakkında Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı)"
14D8.D5.3.2010E. 2009/4222 K. 2010/1110"DOKTORA TEZİNİN İPTALİ ( İntihal Gerekçesiyle - Uyuşmazlığın Dava Konusu İşlemi Tesis Eden Davalı Üniversitenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Çözümleneceği/Davacının Görev Yaptığı İl Mahkemesinde Görülemeyeceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İntihal Gerekçesiyle Doktora Tezinin İptali - Davanın Davacının Görev Yaptığı İl Mahkemesinde Görülemeyeceği İşlemi Tesis Eden Davalı Üniversitenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
KANUNLARDA YETKİLİ İDARE MAHKEMESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Dava Konusu İdari İşlemi Yapan İdari Merciin Bulunduğu Yerdeki İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )"
14IDDGK18.2.2010E. 2010/115 K. 2010/246"DANIŞTAY DAİRELERİNİN VERDİĞİ KARARLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesi Öngörüldüğü - Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı/Sürenin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesi Öngörüldüğü - Sürenin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
ÖZEL KANUNLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Kanunu'nda Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesinin Öngörüldüğü - Temyiz Süresinin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Danıştay Dairesinin Temyize Konu Kararının Otuz Günlük Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı - Sürenin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü Yani Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )"
14D5.D17.2.2010E. 2007/5785 K. 2010/758"DAVALI İDARENİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Mahkemece İşin Esasına İlişkin Karar Verildiği Aşamada - Tekemmül Etmemiş Dosya Hakkında Karar Verme ve Sonucu Olarak Savunma Hakkını Engelleme Niteliğinde Olduğu )
TEKEMMÜL ETMEMİŞ DOSYA HAKKINDA KARAR VERME ( Savunma Hakkını Engelleme Niteliğinde Olduğu - Mahkemece İşin Esasına İlişkin Karar Verildiği Aşamada Davalı İdarenin Değiştirilmesi )
SAVUNMA HAKKININ ENGELLENMESİ ( Mahkemece İşin Esasına İlişkin Karar Verildiği Aşamada Davalı İdarenin Değiştirilmesi - Tekemmül Etmemiş Dosya Hakkında Karar Verme )"
14D5.D16.2.2010E. 2009/7620 K. 2010/663"VESAYET ALTINA ALINAN DAVACI ( Vesayet Makamı Tarafından Kendisine Husumet İzni Verilmeyen ve Dolayısıyla Dava Açma Ehliyeti Bulunmayan Davacı Adına Hareket Eden Vasisi İmzasıyla Verilen Dilekçe İle Yapılan Temyiz Başvurusunun İncelenemeyeceği )
HUSUMET ( Davacının Vesayet Altına Alınmasına Karar Verildiği - Vesayet Makamı Tarafından Kendisine Husumet İzni Verilmeyen ve Dolayısıyla Dava Açma Ehliyeti Bulunmayan Davacı Adına Hareket Eden Vasisi İmzasıyla Verilen Dilekçe İle Yapılan Temyiz Başvurusunun İncelenemeyeceği )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Vesayet Makamı Tarafından Kendisine Husumet İzni Verilmeyen ve Dolayısıyla Dava Açma Ehliyeti Bulunmayan Davacı Adına Hareket Eden Vasisi İmzasıyla Verilen Dilekçe İle Yapılan Başvurunun İncelenemeyeceği )
DAVA EHLİYETİ ( Vesayet Makamı Tarafından Kendisine Husumet İzni Verilmeyen ve Dolayısıyla Dava Açma Ehliyeti Bulunmayan Davacı Adına Hareket Eden Vasisi İmzasıyla Verilen Dilekçe İle Yapılan Temyiz Başvurusunun İncelenemeyeceği )"
14D13.D16.2.2010E. 2007/6432 K. 2010/1330"İPTAL DAVASI ( İdare Hukuku Alanında Tek Taraflı İrade Açıklamasıyla Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Tesis Edilen İdari İşlemlerin Ancak Bu İdari İşlemlerle Kişisel Meşru ve Güncel Bir Menfaat İlgisi Olanlar Tarafından İptal Davasına Konu Edilebileceği )
İDARİ İŞLEM ( İptal Davasının İdare Hukuku Alanında Tek Taraflı İrade Açıklamasıyla Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Tesis Edilen İdari İşlemlerin Ancak Bu İdari İşlemlerle Kişisel Meşru ve Güncel Bir Menfaat İlgisi Olanlar Tarafından İptal Davasına Konu Edilebileceği )
TARAF İLİŞKİSİNİN KURULMASI ( Gerekli Olan Kişisel Meşru ve Güncel Bir Menfaat Alakasının Varlığı Davanın Niteliğine ve Özelliklerine Göre İdari Yargı Yerlerince Belirleneceği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Kurul Kararının Yönetim Kurulu Üyeleri Yönünden de İptalinin İstenildiği Anlaşıldığından Davacı Şirketin Üyeleri Adına Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı Sonucuna Ulaşıldığı )"
14D7.D10.2.2010E. 2008/5801 K. 2010/649"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Dairelerinin Temyiz Başvurusu Hakkında Verilmiş Olan Kararları Dışında Kalan Temyiz Dilekçesindeki veya Dosyadaki Herhangi Bir Eksikliğin Giderilmesi İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesine İlişkin Kararlarının Kararın Düzeltilmesi İstemine Konu Edilemeyecekleri )
DOSYANIN GÖNDERİLMESİ ( Gönderildiği Mahkemece Temyiz İstemi Hakkında Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Halinde Bu Temyiz İstemi Hakkında Verilecek Kararın Düzeltilmesinin İstenilebileceği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Temyiz Dilekçesinin Vergi Dairesi Başkanlığı'na Tebliğ Edilmek Suretiyle 48. Md.nin 3. Fıkrası Uyarınca İşlem Yapılarak Tekemmülünün Sağlanması Gerektiği )"
14D9.D20.1.2010E. 2009/8568 K. 2010/86"DAVA EHLİYETİ ( Bina İnşaat Harcının Terkini İle Ret ve İadesi İstemi - Ödemenin Yapılması İle Şirketlerinin Malvarlığında Azalma Meydana Geldiğinden Hak ve Menfaatlerinin İhlal Edildiği/Davacı Şirketin Menfaatinin Bulunduğu )
BİNA İNŞAAT HARCININ TERKİNİ İLE RET VE İADESİ İSTEMİ ( Ödemenin Yapılması İle Şirketlerinin Malvarlığında Azalma Meydana Geldiğinden Hak ve Menfaatlerinin İhlal Edildiği/Dava Açmasında Davacı Şirketin Menfaatinin Bulunduğu )
MALVARLIĞINDA AZALMA MEYDANA GELMESİ ( Bina İnşaat Harcının Terkini İle Ret ve İadesi İstemi - Ödemenin Yapılması İle Şirketlerinin Malvarlığında Azalma Meydana Geldiğinden Hak ve Menfaatlerinin İhlal Edildiği/Davacı Şirketin Dava Açabileceği )"
14IDDGK14.1.2010E. 2007/127 K. 2010/28"BANKA ŞUBESİNDE BULUNAN HESAPLARININ 3. KİŞİLERE AÇIKLANMASI ( Sorumlular Hakkında İşlem Yapılması İstemi - İlgililer Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Davacının Bir Banka Şubesinde Bulunan Hesaplarının 3. Kişilere Açıklanması Nedeniyle Sorumlular Hakkında İşlem Yapılması İstemi - İlgililer Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )
YETKİLİ MAKAMIN CEZA SORUŞTURMASINA BAŞLANILMAMASI YOLUNDAKİ KARARLARI ( İptal Davası Yoluyla Yargı Denetimine Tabi Tutulmasının İdari Yargılama Süreci İçinde Verilmesi Olası Farklı Kararların Ceza Soruşturması ve Kovuşturması Aşamasında Kimi Sorunlara Neden Olabilmesi İdari İşlemin Yargısal Denetimine Engel Oluşturmadığı )"
14D7.D23.12.2009E. 2008/7430 K. 2009/5579"İHTİRAZİ KAYITLA ÖDEME ( Dava Açma Süresini Başlatacağı Yolunda Herhangi Bir Düzenlemenin Yer Almadığı - Bu Şekilde Yapılan Ödemenin Dava Açma Hakkı Veremeyeceği/Dava Açma Süresinin Ödeme Tarihine Göre Belirlenemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhtirazi Kayıtla Ödemenin Dava Açma Süresini Başlatacağı Yolunda Herhangi Bir Düzenlemenin Yer Almadığı - Bu Şekilde Yapılan Ödemenin Dava Açma Hakkı Veremeyeceği/Dava Açma Süresinin Ödeme Tarihine Göre Belirlenemeyeceği )"
14D13.D18.12.2009E. 2008/13423 K. 2009/11127"İHALEYE YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Nihai Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirilmek Suretiyle Tekrar Kararın Kaldırılması İstemiyle Aynı Kuruma Yapılan Başvurunun Reddedilmesi Üzerine Açılan Davada İşin Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı )
NİHAİ KARARIN TEBLİĞİ ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirilmek Suretiyle Tekrar Kararın Kaldırılması İstemiyle Aynı Kuruma Yapılan Başvurunun Reddedilmesi Üzerine Açılan Davada İşin Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı )
KAMU İHALE KURUMU'NUN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İlişkin Nihai Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )"
14IDDGK10.12.2009E. 2008/860 K. 2009/2836"DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet )
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANINI ŞİKAYET ( Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği/İşlemle Davacı Arasında Menfaat İlgisinin Kurulduğu - Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Hukuki Sonuç Doğuran Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İdari Davaya Konu Edilebilecek Bir İdari İşlem Olduğu - Şikayetçinin İptali İçin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet/Danıştay Başkanlığı İşleminin İptali Talebi )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN AÇIK OLDUĞU ( İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet Üzerine Danıştay Başkanlar Kurulu'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İdari İşlem Niteği/Şikayetçinin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Varlığı )"
14D13.D4.12.2009E. 2009/3953 K. 2009/10614"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Başvurusunun Kabul Edilmemesinin Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olduğu Bu Başvuruların Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
BAŞVURUNUN KABUL EDİLMEMESİ ( Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olduğu Bu Başvuruların Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
SÜRE AŞIMI ( Başvurusunun Kabul Edilmemesinin Gerekçesinin Bildirilmesine ve Eksiklik Varsa Bu Eksikliğin Neden Tamamlatılmadığının Sorulmasına İlişkin Yapılmış Bir Başvuru Olmasının Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
14D11.D4.12.2009E. 2009/4252 K. 2009/10283"KAMU GÖREVLİSİNİN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI (Bir Mahkeme Kararına Lüzum Olmadan Re'sen İlgili Kamu Görevlisinin Maaşından Kesinti Yapılmak Suretiyle Yersiz Ödemelerin İdarece Tahsil Edilebileceği)
KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ (Alacakların Doğrudan Kamu Görevlisinin Maaşından Kesinti Yapılmak Suretiyle İstirdat Edilebileceğine İlişkin Bir Tahsil Usulüne Yer Verilmediği - Rızaen ve Sulhen Ödenmeme Durumunda Genel Hükümlere Göre Hükmen Tahsil Yoluna Gidilebileceği)
MAAŞTAN KESİNTİ (Kamu Zararından Doğan Alacakların Doğrudan Kamu Görevlisinin Maaşından Kesinti Yapılmak Suretiyle İstirdat Edilebileceğine İlişkin Bir Tahsil Usulüne Yer Verilmediği - Rızaen ve Sulhen Ödenmeme Durumunda Genel Hükümlere Göre Hükmen Tahsil Yoluna Gidilmesi Öngörüldüğü)
ÖDEME VE TEBLİĞ BELGESİ (Ödememe Durumunda Genel Hükümlere Göre Hükmen Tahsil Yoluna Gidileceğinin Vurgulanması ve Bu Belgeye Dayanılarak Davacının Maaşından Kesinti Yapılmamış Olması Karşısında Dava Konusu İşlemin İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gerekli (İcrai) İşlem Niteliğinde Olmadığı)"
14D13.D23.11.2009E. 2009/1637 K. 2009/10280"KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKAYET ( Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu - Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )
İTİRAZEN ŞİKAYET ( Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet - Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu/Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )
ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu - Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )"
14D7.D4.11.2009E. 2007/6570 K. 2009/4569"NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Varisçe Kendisine İntikal Eden Mükellefiyetin Terkini ve Ödenen Vergilerin İadesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davacının Kişisel Güncel ve Meşru Menfaatinin Bulunduğu )
MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ VE ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ İSTEMİ ( Muris Tarafından Noter Satış Sözleşmesiyle Satılan Araç Nedeniyle - Varisçinin Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davacının Kişisel Güncel ve Meşru Menfaatinin Bulunduğu )
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( Muris Tarafından Noter Satış Sözleşmesiyle Satılan Araca Ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin ve Gecikme Zammının Muris Adına Tahakkuk Ettirilerek Ödenmesi - Varisçinin Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İsteminde Menfaatinin Bulunduğu )"
14D10.D30.10.2009E. 2009/12471 K. 2009/9318"FARKLI İKİ İLDEKİ İDARE MAHKEMELERİNİN YETKİ ÇEVRESİNDE KALAN UYUŞMAZLIK ( Dosyanın 2577 S. Yasanın 44. Md. Uyarınca Merci Tayini İçin Danıştaya Gönderilmesi Gerektiği )
İDARE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ YETKİ SORUNU ( Farklı İki İldeki İdare Mahkemelerinin Yetki Çevresinde Kalan Uyuşmazlık - Dosyanın 2577 S. Yasanın 44. Md. Uyarınca Merci Tayini İçin Danıştaya Gönderilmesi Gerektiği )
MERCİ TAYİNİ ( Farklı İki İldeki İdare Mahkemelerinin Yetki Çevresinde Kalan Uyuşmazlık - Dosyanın 2577 S. Yasanın 44. Md. Uyarınca Merci Tayini İçin Danıştaya Gönderilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSUR ( Ordu Devlet Hastanesinde Başlayan Hizmet Kusurunun Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Devam Ettiği - Uyuşmazlığın Sağlık Hizmetinin Sona Erdiği 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesince Çözümleneceği )
SAĞLIK HİZMETİNDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Ordu Devlet Hastanesinde Başlayan Hizmet Kusurunun Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Devam Ettiği - Uyuşmazlığın Sağlık Hizmetinin Sona Erdiği Yer İdare Mahkemesince Çözümleneceği )"
14VDDGK23.10.2009E. 2008/574 K. 2009/449"MALİYE BAKANLIĞI'NIN SİRKÜLER YAYIMLAMA KONUSUNDA VERDİĞİ YETKİ ( Yasa Yapıcının Tanıdığı Sirküler Hazırlama Yetkisiyle Yapılmış Açıklamanın Vergi Yükümlülerini Bu Açıklama İle Bağlı Kılmadığı - Dolayısıyla Sirkülerdeki Açıklamaların Etkili Olma Özelliğinden Yoksun Olduğu )
SİRKÜLERİN GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ ( İlk Derecede Danıştay'da Dava Açılabilmesinin Sirkülerin Genel Düzenleyici İşlem Niteliği Taşımasına Bağlı Olduğu - Bu Nitelikleri Taşımayan Sirkülere Karşı Açılan Dava İncelenerek Verilen Daire Kararının Bozulması Gerektiği )
SİRKÜLER HAZIRLAMA YETKİSİ ( Yapılmış Açıklamanın Vergi Yükümlülerini Bu Açıklama İle Bağlı Kılmadığı - Dolayısıyla Sirkülerdeki Açıklamaların Etkili Olma Özelliğinden Yoksun Olduğu )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ ( İlk Derecede Danıştay'da Dava Açılabilmesinin Sirkülerin Genel Düzenleyici İşlem Niteliği Taşımasına Bağlı Olduğu - Bu Nitelikleri Taşımayan Sirkülere Karşı Açılan Dava İncelenerek Verilen Daire Kararının Bozulması Gerektiği )
ETKİLİ OLMA ÖZELLİĞİ ( Yasa Yapıcının Tanıdığı Sirküler Hazırlama Yetkisiyle Yapılmış Açıklamanın Vergi Yükümlülerini Bu Açıklama İle Bağlı Kılmadığı - Dolayısıyla Sirkülerdeki Açıklamaların Etkili Olma Özelliğinden Yoksun Olduğu )"
14D7.D7.10.2009E. 2007/5384 K. 2009/4019"KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilen Davada Gerçek Kişiye Yöneltilen Husumetin Düzeltilmemiş Olmasının Bozma Nedeni Olarak Görülmediği )
HUSUMET ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilen Davada Gerçek Kişiye Yöneltilen Husumetin Düzeltilmemiş Olmasının Bozma Nedeni Olarak Görülmediği - Dilekçeler Üzerindeki İlk İncelemenin Maddede Belirtilen Sıraya Göre Yapılması Gerektiği )
DİLEKÇELER ÜZERİNDEKİ İLK İNCELEME ( Maddede Belirtilen Sıraya Göre Yapılması Gerektiği - Ortada Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilen Davada Gerçek Kişiye Yöneltilen Husumetin Düzeltilmemiş Olmasının Bozma Nedeni Olarak Görülmediği )"
14D13.D6.10.2009E. 2009/1741 K. 2009/8900"İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Davacıya İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Kararı'ndan Dava Konusu İşlem Açıkça Belirtilmek ve Tebliğ Tarihi Gösterilmek Suretiyle Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Düzenlenecek İmzalı Dilekçe İle Dava Açılması Gerektiği )
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İşlem Açıkça Belirtilmek ve Tebliğ Tarihi Gösterilmek Suretiyle Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Düzenlenecek İmzalı Dilekçe İle Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇILMA USULÜ ( Davacıya İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Kararı'ndan Dava Konusu İşlem Açıkça Belirtilmek ve Tebliğ Tarihi Gösterilmek Suretiyle Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Düzenlenecek İmzalı Dilekçe İle Dava Açılması Gerektiği )"
14D13.D24.9.2009E. 2008/13296 K. 2009/8609"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (Üretim Lisansı Alınmasının Zorunlu Tutulduğu Göz Önünde Bulundurulduğunda Davacıların Söz Konusu Lisans İşlemine Karşı Dava Açmaları Gerektiğinden Davacıların İddialarına İtibar Edilmeyeceği)
ÜRETİM LİSANSI ALINMASI (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Üretim Lisansı Alınmasının Zorunlu Tutulduğu Göz Önünde Bulundurulduğunda Davacıların Söz Konusu Lisans İşlemine Karşı Dava Açmaları Gerektiği)
LİSANS İŞLEMİ (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Üretim Lisansı Alınmasının Zorunlu Tutulduğu Göz Önünde Bulundurulduğunda Davacıların Söz Konusu Lisans İşlemine Karşı Dava Açmaları Gerektiği)"
14D10.D24.9.2009E. 2007/8220 K. 2009/8219"KADASTRO TESPİTİ VE DAYALI OLARAK TESİS EDİLEN TAPU TESCİLİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Görüm ve Çözümünde Adli Yargı Mercilerinin Görevli Olduğu )
TAPU TESCİLİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dayanağı Kadastro Tespiti İle Birlikte - Davanın Adli Yargı Mercilerinde Görülüp ve Çözülmesi Gerektiği )
GÖREV ( Kadastro Tespiti ve Bu Tespite Dayalı Olarak Tesis Edilen Tapu Tescilinin İptali İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünde Adli Yargı Mercilerinin Görevli Olduğu )"
14D13.D25.8.2009E. 2009/2975 K. 2009/8082"HAKEDİŞLERDEN KESİNTİ YAPILMASI ( Yurtkur İzmir Bölge Müdürlüğü İle Yurtkur Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Karşı Ayrı Sözleşmeler Kapsamında Üstlenilen İşlerin Hak Edişlerinden %5 Tutarında Kesinti Yapılması İşlemlerinin İptali İçin Tek Dilekçe İle Dava Açılamayacağı )
TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILAMAMASI ( Yurtkur İzmir Bölge Müdürlüğü İle Yurtkur Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Karşı Ayrı Sözleşmeler Kapsamında Üstlenilen İşlerin Hak Edişlerinden %5 Tutarında Kesinti Yapılması İşlemlerinin İptali İçin Tek Dilekçe İle Açılamayacağı )
KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( İki Ayrı Bölge Müdürlüğüne Karşı Ayrı Sözleşmeler Kapsamında Üstlenilen İşlerin Hak Edişlerinden %5 Tutarında Kesinti Yapılması İşlemlerinin İptali İçin Tek Dilekçe İle Dava Açılamayacağı )"
14D5.D10.7.2009E. 2008/4258 K. 2009/4489"İL ÖZEL İDARELERİ ( Tüzel Kişilik Tanındığı - İl Özel İdarelerinin Kurdukları İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Davalı Konumunda Olması Gereken İdarenin "İl Özel İdaresi" Olduğu )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İl Özel İdaresi Bünyesindeki - İl Özel İdaresi Yerine Valiliğin Husumetiyle Yargılama Yapılarak Verilen Kararda Usul Yönünden Hukuksal İsabet Bulunmadığı )
HUSUMET ( İl Özel İdaresi Bünyesindeki Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada İl Özel İdaresi Yerine Valiliğin Husumetiyle Yargılama Yapılarak Verilen Kararda Usul Yönünden Hukuksal İsabet Bulunmadığı )"
14D10.D23.6.2009E. 2006/3798 K. 2009/6817"YÜRÜTÜLMEKTE OLAN SORUŞTURMA ( Adli Kolluk Görevlilerince Delillerin Tesbiti ve Korunması Amacıyla Analiz Sonucu Gelene Kadar Yapılan Mühürleme İşleminin İptal Davasına Konu Olabilecek Kesin İşlem Olmadığı )
DELİLLERİN TESPİTİ ( Adli Kolluk Görevlilerince Analiz Sonucu Gelene Kadar Yapılan Mühürleme İşleminin İptal Davasına Konu Olabilecek Kesin İşlem Olmadığı )
MÜHÜRLEME İŞLEMİ ( Yürütülmekte Olan Soruşturma Kapsamında Adli Kolluk Görevlilerince Delillerin Tesbiti ve Korunması Amacıyla Analiz Sonucu Gelene Kadar Yapılan Mühürleme İşleminin İptal Davasına Konu Olabilecek Kesin İşlem Olmadığı )"
14D5.D25.5.2009E. 2008/5216 K. 2009/2931"SINAV SORULARININ İPTALİ İSTEMİ ( Sınav Soruları Tek Başına İlgililerin Hukuki Durumunu Etkilemediği ve Doğrudan Sonuç Doğurmadığı İçin Yalnızca Sınav Sorularının İptali İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İPTAL DAVALARININ KONUSU ( Kişiler Hakkında Doğrudan Sonuç Doğuran Kesin ve Etkin İdari İşlemlere Karşı Açılabileceği - Yalnızca Sınav Sorularının İptali İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEYEN İSTEM ( Sınav Soruları Tek Başına İlgililerin Hukuki Durumunu Etkilemediği ve Doğrudan Sonuç Doğurmadığı İçin Yalnızca Sınav Sorularının İptali İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
14VDDGK15.5.2009E. 2008/604 K. 2009/215"KAMU ALACAĞI ( Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emirleri İle Bu Ödeme Emirlerinin Geri Alınması İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan Dava - Ayrı Ayrı Dava Açılması Belirtilerek Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMİRLERİ İLE GERİ ALINMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Ayrı Ayrı Dava Açılması Belirtilerek Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kamu Alacağı )
AYNI DİLEKÇE İLE AÇILAMAYACAK DAVALAR ( Kamu Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emirleri İle Bu Ödeme Emirlerinin Geri Alınması İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan Dava )"
14D5.D9.3.2009E. 2009/973 K. 2009/1073"DİLEKÇE RET KARARI VERİLMESİ ( Yeni Bir Dava Dilekçesi Niteliği Taşımayan Savunmaya Cevap Dilekçesindeki İstem Gözönüne Alınarak Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
DAVA DİLEKÇESİ ( Yeni Bir Dava Dilekçesi Niteliği Taşımayan Savunmaya Cevap Dilekçesindeki İstem Gözönüne Alınarak Dilekçe Ret Kararı Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
TALEPLE BAĞLILIK ( Mahkemelerin İlk Dava Dilekçesindeki İstemlerle Bağlı Olması ve İlk Dava Dilekçesindeki İstemlerin Sonradan Genişletilmesine ve Ek İstemde Bulunulmasına Usul Yönünden Olanak Bulunmadığı )"
14D3.D23.2.2009E. 2007/3182 K. 2009/461"MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ( Mali Tatil Süresince İşlemeyeceği Belirtilen Süreler Arasında Temyiz Başvurusu Süresine Açıkça Yer Verilmediği - Otuz Gün Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz Başvurusunun Reddi Gereği )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Mali Tatil Süresince İşlemeyeceği Belirtilen Süreler Arasında Temyiz Başvurusu Süresine Açıkça Yer Verilmediği - Otuz Gün Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz Başvurusunun Reddi Gereği )
LİMİTED ŞİRKETTEN ALDIĞI FATURALARI MALİYET KAYITLARINDA MUHASEBELEŞTİRMEK ( Mali Tatil Süresince İşlemeyeceği Belirtilen Süreler Arasında Temyiz Başvurusu Süresine Açıkça Yer Verilmediği - Otuz Gün Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz Başvurusunun Reddi Gereği )"
14D3.D23.2.2009E. 2007/3182 K. 2009/461"DAVA AÇMA SÜRELERİNİN İŞLEMEMESİ ( Meslek Mensuplarının Yeterli Ölçüde Dinlenmelerinin Temin Edilmesi Amacıyla Kanunla Öngörüldüğü Anlaşılan Mali Tatil Süresince )
MALİ TATİL SÜRESİ ( Meslek Mensuplarının Yeterli Ölçüde Dinlenmelerinin Temin Edilmesi Amacıyla Kanunla Öngörüldüğü Anlaşılan Mali Tatil Süresince Vergiyle İlgili İşlemlere İlişkin Dava Açma Sürelerinin İşlemeyeceği )
MESLEK MENSUPLARI ( Yeterli Ölçüde Dinlenmelerinin Temin Edilmesi Amacıyla Kanunla Öngörüldüğü Anlaşılan Mali Tatil Süresince Vergiyle İlgili İşlemlere İlişkin Dava Açma Sürelerinin İşlemeyeceği )"
14D10.D17.2.2009E. 2009/1374 K. 2009/1112"TERÖR OLAYLARINDA KARŞILANACAK ZARARLAR ( Temyiz Süresinin Son Gününün Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması Durumunda Temyiz Süresinin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedinci Günü Mesai Bitimine Kadar Uzayacağı )
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Yasada Yazılı Süreler Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Yasada Yazılı Sürelerin Sonunun Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması Halinde Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Temyiz Süresinin Son Gününün Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması Durumunda Temyiz Süresinin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedinci Günü Mesai Bitimine Kadar Uzayacağı )"
14D2.D30.1.2009E. 2008/1077 K. 2009/365"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Görev Yaptığı Okula Kendisiyle Aynı Branşta Bulunan Öğretmen Atanmasına İlişkin İşlemin İptalini İsteyebileceği - Bunda Kişisel Meşru ve Aktüel Menfaatinin Bulunduğu )
ÖĞRETMEN ATAMASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Görev Yaptığı Okula Kendisiyle Aynı Branşta Bulunan Öğretmen Atanmasına İlişkin İşlemin İptalini İsteyebileceği )
AYNI BRANŞTA ÖĞRETMEN ATANMASI ( Davacının Görev Yaptığı Okula Kendisiyle Aynı Branşta Bulunan Öğretmen Atanmasına İlişkin İşlemin İptalini İsteyebileceği - Bunda Kişisel Meşru ve Aktüel Menfaatinin Bulunduğu )
NORM KADRO FAZLASI DURUMUNA DÜŞME VE EK DERS ÜCRETİ ALAMAMA İHTİMALİ ( Nedeniyle Davacının Görev Yaptığı Okula Kendisiyle Aynı Branşta Bulunan Öğretmen Atanmasına İlişkin İşlemin İptalini İsteyebileceği )"
14VDDGK26.12.2008E. 2007/683 K. 2008/756"ETKİSİZ İŞLEMLER ( İncelenmesiyle Verilecek Hüküm de Etkili Olmayacağından Etkisiz İşlemlere Karşı Dava Açılamayacağı )
İDARİ DAVALAR ( İdare Hukuku İlkelerine Göre Kurulmuş Kesin ve Etkili İşlemler Konu Yapılabileceğinden Vadesinde Ödenmeyen Rüsum Bedelini Ödemeye Çağıran Çağrıya Karşın Ödenmediği Takdirde 6183 S. Yasaya Göre Cebren Takibe Başlanacağını Bildiren Yazı Etkili İşlem Niteliği Taşımadığı )
ETKİLİ İŞLEM ( Vadesinde Ödenmeyen Rüsum Bedelini Ödemeye Çağıran Çağrıya Karşın Ödenmediği Takdirde 6183 S. Yasaya Göre Cebren Takibe Başlanacağını Bildiren Yazı Etkili İşlem Niteliği Taşımadığı )
RÜSUM BEDELİNİN GECİKME FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ ( Vadesinde Ödenmeyen Rüsum Bedelini Ödemeye Çağıran Çağrıya Karşın Ödenmediği Takdirde 6183 S. Yasaya Göre Cebren Takibe Başlanacağını Bildiren Yazı Etkili İşlem Niteliği Taşımadığı )"
14IDDGK4.12.2008E. 2008/3123 K. 2008/2263"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Dava Dairesi Olmayan Danıştay Dairesi Tarafından İtirazın Reddi Yönünde Verilen Kararın İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
DANIŞTAY DAİRESİ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İçişleri Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )
BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARAR ( Karara İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )"
14D10.D26.11.2008E. 2006/7165 K. 2008/8312"HİZMET KUSURU ( C. Savcısının Şahsın Kolunu Mühürleyerek Hastaneye Sevketmesi/Davada Hasım Olarak Gerçek Kişinin Gösterildiği - Adalet Bakanlığının da Hasım Konumuna Alınarak Hizmet Kusuru Bakımından İdari Yargıda Karar Verileceği/Gerçek Kişi Hakkında Davanın Reddi Gereği )
TAM YARGI DAVASI ( C. Savcısının Şahsın Kolunu Mühürleyerek Hastaneye Sevketmesi - Hizmet Kusuru Bakımından İdari Yargıda Karar Verileceği )
C. SAVCISININ ŞAHSIN KOLUNU MÜHÜRLEYEREK HASTANEYE SEVKETMESİ ( Hizmet Kusuru Olduğu/Dava Dilekçesinde Hasım Olarak Gerçek Kişinin Gösterildiği - Adalet Bakanlığının da Hasım Konumuna Alınarak Hizmet Kusuru Bakımından İdari Yargıda Karar Verileceği )
HASIM OLARAK GERÇEK KİŞİNİN GÖSTERİLMESİ ( C. Savcısının Şahsın Kolunu Mühürleyerek Hastaneye Sevketmesi/Adalet Bakanlığının da Hasım Konumuna Alınarak Hizmet Kusuru Bakımından İdari Yargıda Karar Verileceği - Gerçek Kişi Hakkındaki Davanın İdari Yargıda Görülemeyeceği )"
14D11.D5.11.2008E. 2008/13766 K. 2008/8841"TEMYİZ YOLU ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarına Karşı Tebliğ Tarihini İzleyen Otuz Gün İçinde Başvurulabileceği )
TEMYİZ SÜRESİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarına Karşı Tebliğ Tarihini İzleyen Otuz Gün İçinde Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )
OTUZ GÜNLÜK SÜRE ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarına Karşı Tebliğ Tarihini İzleyen Otuz Gün İçinde Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )"
14D4.D15.10.2008E. 2007/5821 K. 2008/3601"TEMİNAT İSTENMESİNİ GEREKTİREN HALLER ( Aynı Zamanda İhtiyati Haczin Nedenini Oluşturmakta Olup Teminat Gösterilmemesi Halinde Hedef Aldığı Kişi ya da Kişilerin Varlıklarının İhtiyaten Haczi Yoluna Gidilebileceği )
İHTİYATİ HACİZ ( Teminat İstenmesini Gerektiren Haller Aynı Zamanda İhtiyati Haczin Nedenini Oluşturmakta Olup Teminat Gösterilmemesi Halinde Hedef Aldığı Kişi ya da Kişilerin Varlıklarının İhtiyaten Haczi Yoluna Gidilebileceği )
İDARİ İŞLEM ( Kişilerin Menfaatini Etkileyen Hukuki Sonuçlar Meydana Getiren Dava Konusu Teminat İstenilmesine İlişkin İşlem Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Niteliği Taşıdığı )
TEMİNAT İSTENMESİNE İLİŞKİN YAZI İLE KURULAN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergi İdarelerinin Vergi Hukuku Alanında Tesis Ettikleri ve Verginin Tahsilinin Güvence Altına Alınmasına İlişkin İşlemlerden Olan Teminat İstenmesini Gerektiren Haller Aynı Zamanda İhtiyati Haczin Nedenini Oluşturduğu )"
14D13.D4.8.2008E. 2008/4126 K. 2008/6086"REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA ( Ceza Sorumluluğunun Bireyselliği İlkesi Gereği İdari Para Cezalarının Mirasçılardan Tahsili Olanağı Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Rekabet Kurumu Kararı - Davacıların Miras Bırakanına İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Yalnız Öleni İlgilendiren İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davacıların Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
CEZA SORUMLULUĞUNUN BİREYSELLİĞİ İLKESİ ( Gereği İdari Para Cezalarının Mirasçılardan Tahsili Olanağı Bulunmadığı )
DAVA EHLİYETİ ( Rekabet Kurumu Kararı - Davacıların Miras Bırakanına İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Yalnız Öleni İlgilendiren İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davacıların Dava Ehliyeti Bulunmadığı )"
14D2.D24.7.2008E. 2008/5431 K. 2008/3408"BİRDEN ÇOK İŞLEME AYNI DİLEKÇEYLE DAVA AÇILABİLMESİ OLANAĞI ( Aynı Mahkemenin Görevine ve Yetkisine Giren İşlemler Açısından Söz Konusu Olması Gerektiği - Aksi Halin Varlığında Davaların Ayrılarak Yetkili Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
DAVALARIN AYRILMASI ( Birden Çok İşleme Aynı Dilekçeyle Dava Açılması - Aynı Mahkemenin Görevine ve Yetkisine Giren İşlemler Açısından Söz Konusu Değilse Davaların Ayrılarak Yetkili Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
YETKİ / GÖREV ( Birden Çok İşleme Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilmesi Olanağı - Aynı Mahkemenin Görevine ve Yetkisine Giren İşlemler Açısından Söz Konusu Olması Gerektiği - Aksi Halin Varlığında Davaların Ayrılarak Yetkili Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
BİRDEN ÇOK İŞLEME AYNI DİLEKÇEYLE DAVA AÇILABİLMESİ OLANAĞI ( Aynı Mahkemenin Görevine ve Yetkisine Giren İşlemler Açısından Söz Konusu Olması Gerektiği )"
14VDDGK11.7.2008E. 2008/239 K. 2008/600"İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURU ( Tarafından Açılan Davaya Ait Dilekçenin 2577 Sayılı Yasanın 14/3 Fıkrasında Öngörülen Sıraya Göre Öncelikle Ehliyet Yönünden İncelenmesi Gerektiği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İzale-İ Şüyu Satış Memurluğu Adına Yapılan ve Hakkında Hiç Bir Hukuksal Sonuç Doğurmayan Vergilendirmeye Karşı İzale-i Şüyu Satış Memuru Olan Davacı Tarafından Açılan Davaya Ait Dilekçenin Öncelikle Ehliyet Yönünden İncelenmesi Gerektiği )
VERGİLENDİRME İŞLEMİ ( İzale-İ Şüyu Satış Memurluğu Adına Yapılan ve Hakkında Hiç Bir Hukuksal Sonuç Doğurmayan Vergilendirmeye Karşı İzale-i Şüyu Satış Memuru Olan Davacı Tarafından Açılan Davaya Ait Dilekçenin Öncelikle Ehliyet Yönünden İncelenmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İzale-i Şüyu Satış Memuru Olan Davacı Tarafından Açılan Davaya Ait Dilekçenin Öncelikle Ehliyet Yönünden İncelenmesi Gerekirken Süre Aşımı Nedeniyle İncelenerek Davanın Reddi Yolunda Verilen Kararda İsabet Bulunmadığı )"
14D5.D30.6.2008E. 2008/3361 K. 2008/4023"İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE DAVA SÜRESİ ( İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren Başladığı )
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ( Md.8/2-a-3-a-4-a ve Md. 10/3 Fıkrasının ve Geçici 1. Md. İptali - Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihinden İtibaren Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılmadığından Reddi Gerektiği )
YÖNETMELİK İPTALİ ( Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Md.8/2-a-3-a-4-a ve Md. 10/3 Fıkrasının ve Geçici 1. Md. İptali - Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihinden İtibaren Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılmadığından Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihinden İtibaren Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılmadığından Reddi Gerektiği )"
14D2.D16.6.2008E. 2008/4266 K. 2008/2851"VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI ( İptal ve Tam Yargı Davalarında da Hasım Konumuna Alınması Gerektiği )
İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI ( Vergi Dairesi Başkanlıklarının İptal ve Tam Yargı Davalarında da Hasım Konumuna Alınması Gerektiği )
HUSUMET ( Vergi Dairesi Başkanlıklarının İptal ve Tam Yargı Davalarında da Hasım Konumuna Alınması Gerektiği )"
14D10.D11.6.2008E. 2008/4415 K. 2008/4305"TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Genelgenin Tamamının İptalinin İstenildiği Ancak Maddeler İtibariyle Menfaat İlgisi Kurulmak Suretiyle Hukuka Aykırılık Sebeplerinin Gösterilmediği - Dilekçe Ret Kararında Belirtilen Hususların Açıklığa Kavuşturulmadığı )
GENELGENİN TAMAMININ İPTALİNİN İSTENİLMESİ ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Genelgesinin İptali İstemi - Maddeler İtibariyle Menfaat İlgisi Kurulmak Suretiyle Hukuka Aykırılık Sebeplerinin Gösterilmediği/Dilekçe Ret Kararında Belirtilen Hususların Açıklığa Kavuşturulmadığı )
HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Genelgesinin İptali İstemi - Genelgenin Tamamının İptalinin İstenildiği Ancak Maddeler İtibariyle Menfaat İlgisi Kurulmak Suretiyle Hukuka Aykırılık Sebeplerinin Gösterilmediği/Dilekçe Ret Kararında Belirtilen Hususların Açıklığa Kavuşturulmadığı )"
14D8.D22.5.2008E. 2007/1280 K. 2008/3744"KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğin Sözonusu Hükmüyle Var Olan Kent Konseyi Yapılanmalarının Yok Sayıldığı - Şimdiye Kadar Belirli Bir Yapı Kazanan Kurumların Ortadan Kaldırılmaması Gerektiği )
KONSEY YAPILANMALARI ( Yönetmelikle Kent Konseylerinin Belirli Bir Yapıya Kavuşturulması İçin Çalışma Usul ve Esaslarının Yasanın Öngördüğü Yetkiyle Bir Düzene Bağlanması Amaçlandığı - Kent Konseylerinin Oluşturulan Yeni Sisteme İntibakının Sağlanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
KENT KONSEYLERİNİN OLUŞTURULAN YENİ SİSTEME İNTİBAKININ SAĞLANMASI ( Yönetmelikle Kent Konseylerinin Belirli Bir Yapıya Kavuşturulması İçin Çalışma Usul ve Esaslarının Yasanın Öngördüğü Yetkiyle Bir Düzene Bağlanması Amaçlandığından Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
14D9.D20.5.2008E. 2006/4552 K. 2008/2525"VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Maden Payını İsteme Yetkisinin Belediyelere Ait Olduğu - Belediyelerce Tesis Edilen İcrai ve Kesin İşlemlerin Maden İşletmeleri Tarafından Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Yapılabileceği )
BELEDİYENİN MADEN PAYI ALACAĞI ( Belediyenin Ödenmesi İçin Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Başvurduğu - Başvurunun Reddedildiği/Dava Konusu İşlemin Vergi Mahkemesinde Görülemeyeceği )
MADEN PAYI ( Belediyelerce Tesis Edilen İcrai ve Kesin İşlemlerin Maden İşletmeleri Tarafından Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Yapılabileceği - Payın Ödenmesine İlişkin Başvurunun Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce Reddedilmesinin İptali Talebinin Vergi Mahkemesinde Görülemeyeceği )
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN RED KARARI ( Belediyece Maden Payının Ödenmesi İçin Başvurulduğu - Red Kararının İptaline İlişkin Davanın Vergi Mahkemesinde Görülemeyeceği )"
14D8.D31.3.2008E. 2008/2280 K. 2008/2337"BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI İSTEMİ ( İşleme Konulmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - İdare Mahkemesine Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İŞLEME KONULMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Açılması İstemi - İşleme Konulmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi/İdare Mahkemesine Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Açılması İstemi - İşleme Konulmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi/İdare Mahkemesine Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERME KARARI ( Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Açılması İstemi - İşleme Konulmamasına İlişkin İşlemin İptali İsteminde Dosyanın Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
14D12.D21.3.2008E. 2007/5842 K. 2008/1798"UZMAN HEKİMLERİN BRANŞ NÖBETİ TUTMASI GEREKTİĞİNE DAİR VALİLİK YAZISI ( Yazı Ekinde Sağlık Bakanlığı'nın İşleminin de Tebliğ Edildiği - İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Bulunmadığı Gerekçesiyle İptal Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )
İDARİ İŞLEMİN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İŞLEM OLMASI ( Uzman Hekimlerin Branş Nöbeti Tutmasına İlişkin Valilik Yazısı ve Ekinde Sağlık Bakanlığı İşleminin de Tebliğ Edildiği - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Bulunmadığı Gerekçesiyle İptal Davasının Reddedilemeyeceği )"
14D6.D12.3.2008E. 2006/527 K. 2008/1720"İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Belediyenin 1/50.000 ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarını İlgili İdare Sıfatı İle İlan Etmesi Gerektiği )
EHLİYET ( Davacı Belediyenin Çevre Düzeni Planlarını İlgili İdare Sıfatı İle İlan Etmesi Gerekirken Bu Görevini Yerine Getirmeksizin Anılan Planların İptali İstemiyle Açtığı Davada Olmadığı )
ÇEVRE DÜZENİ ( Davacı Belediyenin 1/50.000 ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarını İlgili İdare Sıfatı İle İlan Etmesi Gerekirken Bu Görevini Yerine Getirmeksizin Anılan Planların İptali İstemiyle Açtığı Davada Ehliyetli Olmadığı )"
14D5.D17.12.2007E. 2007/5319 K. 2007/6963"TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI BAŞMÜFETTİŞİ ( Türk Hava Yolları Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin İptali - Yönetmeliğin Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Davanın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )
TÜRK HAVA YOLLARI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ'NİN İPTALİ ( Yönetmeliğin Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Davanın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )
ÖZEL HUKUK / KAMU HUKUKU ( Türk Hava Yolları Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin İptali - Yönetmeliğin Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Davanın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Türk Hava Yolları Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin İptali - Yönetmeliğin Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Davanın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )
ADLİ / İDARİ YARGI ( Türk Hava Yolları Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin İptali - Yönetmeliğin Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Davanın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )"
14D2.D9.11.2007E. 2007/1282 K. 2007/4240"ESKİ GÖREV YERİNDE BIRAKILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Atama İşleminin Gerekli Onay Alınarak Tamamlanmış ve Uygulamaya Konulmaya Hazır Hale Getirilmiş Olması Halinde Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Niteliğini Kazanacağı )
ATAMA İŞLEMİ ( Gerekli Onay Alınarak Tamamlanmış ve Uygulamaya Konulmaya Hazır Hale Getirilmiş Olması Halinde Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Niteliğini Kazanacağı )
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Atama İşleminin Gerekli Onay Alınarak Tamamlanmış ve Uygulamaya Konulmaya Hazır Hale Getirilmiş Olması Halinde Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Niteliğini Kazanacağı )
İDARECE İŞLEMİN UYGULANMASI İÇİN ALT BİRİMLERE BİLDİRİM YAPILMASI ( Sonradan Ortaya Çıkan Bazı Nedenlerle İşlemin İptal Edilmiş Olmasının İşlemin Bu Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )"
14D8.D5.11.2007E. 2006/4562 K. 2007/5686"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınarak Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - Valilik Hasım Mevkiine Alınarak Karar Verilebileceği )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINARAK PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Valiliğin Husumetiyle Çözümlenmesi Gerektiği - İçişleri Bakanlığı'nın Hasım Konumuna Alınamayacağı )
HUSUMET ( Alkollü Araç Kullandığı Tespit Edilen Davacının Sürücü Belgesinin Geri Alınarak Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - Valilik Hasım Mevkiine Alınarak Karar Verilebileceği )"
14D4.D24.10.2007E. 2006/3905 K. 2007/3278"DÜZELTME BEYANNAMELERİ ( İnceleme Raporları Doğrultusunda Mükellefin Tanzim Etmesi Gerektiği Yolundaki Yazı - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Niteliğinde Olmadığı )
İNCELEME RAPORU ( Doğrultusunda Mükellefin Düzeltme Beyannameleri Tanzim Etmesi Gerektiği Yolundaki Yazı - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Niteliğinde Olmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( İnceleme Raporları Doğrultusunda Mükellefin Düzeltme Beyannameleri Tanzim Etmesi Gerektiği Yolundaki Yazının Bu Nitelikte Bulunmadığı )"
14D5.D26.9.2007E. 2007/1088 K. 2007/4905"MANEVİ TAZMİNAT ( İdari İşlemin İptali Davasının Reddedilmesi - İdarenin Tutum ve Davranışı Nedeniyle O İşleme Dayalı Açılabilecek Manevi Tazminat Davasının da Reddi Gerektiği Sonucunu Doğurmayacağı )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASININ REDDİ ( İdarenin Tutum ve Davranışı Nedeniyle O İşleme Dayalı Açılabilecek Manevi Tazminat Davasının da Reddi Gerektiği Sonucunu Doğurmayacağı )
İDARENİN TUTUM VE DAVRANIŞI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İdari İşlemin İptali Davasının Reddedildiği - O İşleme Dayalı Açılabilecek Tazminat Davasının da Reddini Gerektirmediği )"
14D5.D17.9.2007E. 2007/1074 K. 2007/4662"ÜST GÖREVE ATANMA İSTEMİ ( Reddine İlişkin İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Niteliğinde Bulunduğu )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM ( Üst Göreve Atanma İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Nitelikde Olduğu )"
14D2.D21.8.2007E. 2007/2913 K. 2007/3334"DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( İmzasız ve Yer Alan İstemlerin Terditli "Aşamalı Kademeli" İstem Niteliğinde Olması - İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 3'e Uygun Olmadığı )
İMZASIZ DAVA DİLEKÇESİ ( İstemlerin de Terditli "Aşamalı Kademeli" İstem Niteliğinde Olması - Yeniden Düzenlenmek Veya Noksanları Tamamlanmak Üzere Reddedileceği )
TERDİTLİ VE İMZASIZ DAVA DİLEKÇESİ ( Yeniden Düzenlenmek Veya Noksanları Tamamlanmak Üzere Reddedileceği - Yeniden Verilen Dilekçelerde Aynı Yanlışlıklar Yapıldığı Takdirde Davanın da Reddedileceği )"
14D13.D23.7.2007E. 2006/3797 K. 2007/4559"REKABET KURULU KARARINA İTİRAZ ( Öncelikle Adli Yargıda Dava Açıldığı/Adli Yargıda Verilen Görevsizlik Kararının Kesinleştiği - Davacının İdare Mahkemesinde Dava Açma Hakkını Kullanmayarak Danıştay'a Hitaben Dilekçe Yazdığı/Süre Aşımına Uğrayan Davanın Reddi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Rekabet Kurulu Kararına Karşı Davacının Adli Yargıda Dava Açtığı/Adli Yargıda Verilen Görevsizlik Kararının Kesinleştiği - Davacının İdare Mahkemesinde Dava Açma Hakkını Kullanmayarak Danıştay'a Hitaben Dilekçe Yazdığı/Süre Aşımına Uğrayan Davanın Reddi Gereği )"
14D7.D5.6.2007E. 2004/1887 K. 2007/2607"İŞ ORTAKLIKLARI ( Adi Ortaklık Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
ADİ ORTAKLIK ( Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
ORTAK GİRİŞİM ( Bu Ortaklıklara İlişkin Sözleşmeleri Bir Bütün Olarak Ele Alan Özel Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Kurumlar Vergisi Kanununda “İş Ortaklıkları” Adı Altında Yer Almakta ve Vergi Mükellefiyeti Bakımından Bu Kanuna Tabi Oldukları )
VERGİ MÜKELLEFİYETİ ( Ortak Girişimlere İlişkin Sözleşmeleri Bir Bütün Olarak Ele Alan Özel Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Kurumlar Vergisi Kanununda “İş Ortaklıkları” Adı Altında Yer Almakta ve Vergi Mükellefiyeti Bakımından Bu Kanuna Tabi Oldukları )
MEDENİ HAKLARDAN YARALANMA EHLİYETİ OLMAYAN İŞ ORTAKLIĞI ( Davacı İş Ortaklığı Adına Yalnızca Ortaklar Tarafından İmzalanan Dilekçe İle Açılan Davada Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandıramayacağı )"
14IDDGK31.5.2007E. 2006/3502 K. 2007/1533"REKABET KURULU KARARI ( Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Gerekçeli Olarak Tebliği Üzerine Davacı Şirket Tarafından Açılan Davada Kurul Kararın İptaline Karar Verildiği - Davanın Konusunun Kalmadığı )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( İlişkin Rekabet Kurulu Kararının Gerekçeli Olarak Tebliği Üzerine Davacı Şirket Tarafından Açılan Davada Kurul Kararın İptaline Karar Verildiği - Davanın Konusunun Kalmadığı )
DAVA KONUSUNUN KALMAMASI ( Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Gerekçeli Olarak Tebliği Üzerine Davacı Şirket Tarafından Açılan Davada Kurul Kararın İptaline Karar Verilmesi Nedeniyle )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Gerekçeli Olarak Tebliği Üzerine Davacı Şirket Tarafından Açılan Davada Kurul Kararın İptaline Karar Verildiği - Davanın Konusunun Kalmadığı )"
14D11.D2.5.2007E. 2007/1129 K. 2007/4528"VEKALET ÜCRETİ ( Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak İstekte Bulunulan Davalarda İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. Md.sine Göre Uygulama Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde İdari Davanın Açılmış Olması Gerektiği )"
14D13.D18.4.2007E. 2007/1291 K. 2007/2292"KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ( Kuruluş Usul ve Esaslarını Belirlemek Amacıyla Yayımlanan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Hükümlerine Kendisini Uyarlamayan Davacı Sendikanın Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
DAVA EHLİYETİ ( Kamu Görevlileri Sendikalarının Kuruluş Usul ve Esaslarını Belirlemek Amacıyla Yayımlanan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Hükümlerine Kendisini Uyarlamayan Davacı Sendikanın Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
SENDİKANIN AÇTIĞI DAVA ( Kamu Görevlileri Sendikalarının Kuruluş Usul ve Esaslarını Belirlemek Amacıyla Yayımlanan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Hükümlerine Kendisini Uyarlamayan Davacı Sendikanın Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
14D2.D17.4.2007E. 2007/145 K. 2007/1752"ALAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATANMA TALEPLERİ ( Bir Arada Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığına Yönelik Kısmının Davacının Hukukunu Etkileyen Kesin ve İcrai İşlem Niteliği Taşıdığı )
KESİN VE İCRAİ İŞLEM NİTELİĞİ TAŞIMA ( Davacının Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin Alan Değişikliği ve Atanma Taleplerinin Bir Arada Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığına Yönelik Kısmı )
ATAMA İŞLEMİ ( Alan Değişikliği ve Atanma Taleplerinin Bir Arada Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığına Yönelik Kısmının Davacının Hukukunu Etkileyen Kesin ve İcrai İşlem Niteliği Taşıdığı )"
14D7.D16.4.2007E. 2006/107 K. 2007/1816"EŞYANIN KIYMETİNİN NOKSAN BEYANI ( Ek Tahakkuka Karşı Süre Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Başmüdürlükçe İşin Esası İncelenerek Reddi - İlgiliye Dava Açma Hakkı Vermeyeceği Tahsilatın Durmayacağı Ödeme Emri Düzenlenebileceği )
EK TAHAKKUK ( Süre Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Başmüdürlükçe İşin Esası İncelenerek Reddi/İlgiliye Dava Açma Hakkı Vermeyeceği Tahsilatın Durmayacağı Ödeme Emri Düzenlenebileceği - Eşyanın Kıymetinin Noksan Beyanı )
SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN DÜZELTME BAŞVURUSU ( Başmüdürlükçe İşin Esası İncelenerek Reddi - İlgiliye Dava Açma Hakkı Vermeyeceği Tahsilatın Durmayacağı Ödeme Emri Düzenlenebileceği )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Süre Geçtikten Sonra Yapılan/Başmüdürlükçe İşin Esası İncelenerek Reddi - İlgiliye Dava Açma Hakkı Vermeyeceği Tahsilatın Durmayacağı Ödeme Emri Düzenlenebileceği )"
14D7.D11.4.2007E. 2006/41 K. 2007/1679"ÖDEME EMRİ ( Ödeme Süresinin 30 Gün Olarak Gösterilmiş Olması - Davacının Dava Açma Süresi Konusunda Yanıltıldığından Hareketle 7 Günlük Sürenin Bitiminden Sonra Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
ÖDEME SÜRESİNİN ÖDEME EMRİNDE 30 GÜN OLARAK GÖSTERİLMESİ ( 7 Günlük Sürenin Bitiminden Sonra Açılan Davanın Süresinde Olmadığı - İlgililere Yanlış Bilgi Verilmesinin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tam Yargı Davasına Yol Açacağı )
HİZMET KUSURU ( İlgililere Yanlış Bilgi Verilmesi/Tam Yargı Davasına Yol Açacağı - Ödeme Emrinde Ödeme Süresi 30 Gün Olarak Gösterilip Davacının Dava Açma Süresi Konusunda Yanıltılması/7 Günlük Sürenin Bitiminden Sonra Açılan Dava )
TAM YARGI DAVASINA YOL AÇAN HİZMET KUSURU ( Ödeme Emrinde Ödeme Süresi 30 Gün Olarak Gösterilip Davacının Dava Açma Süresi Konusunda Yanıltılması - 7 Günlük Sürenin Bitiminden Sonra Açılan Dava/Süresinde Kabul Edilemeyeceği )
SÜRE ( Kanun'da Ödeme Emrine Karşı Açılacak Davalarda 7 Gün Olduğunun Açık Bir Biçimde Gösterildiği - 30 Gün Olarak Gösterilmesi/Tam Yargı Davasına Yol Açacağı )"
14D1.D13.3.2007E. 2007/229 K. 2007/288"GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Danıştay'ın İdari Dairesi Olarak Görev Yapan Dairemizle Görev Uyuşmazlığı Çıkartılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
DOSYANIN İADESİ GEREĞİ ( Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verildiği ve Dava Dosyasının Dairemize Gönderildiği Anlaşılması Nedeniyle )
GÖREV ( Danıştay'ın İdari Dairesi Olarak Görev Yapan Dairemizle Görev Uyuşmazlığı Çıkartılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )"
14D7.D6.3.2007E. 2006/2103 K. 2007/873"İFLAS MASASINA DAHİL MALLARI İLGİLENDİREN UYUŞMAZLIKLAR ( Davayı Takip ve Kanun Yollarına Başvurma Yetkisinin İflas İdaresine Ait Olduğu )
DAVA TAKİP VE KANUN YOLLARINA BAŞVURMA YETKİSİ ( İflas Masasına Dahil Malları İlgilendiren Uyuşmazlıklarda İflas İdaresine Ait Olduğu - Müflis Şirketin Bu Mallarla İlgili Dava Açma Yetkisinin Bulunmadığı )
İFLAS İDARESİNİN YETKİSİ ( İflas Masasına Dahil Malları İlgilendiren Uyuşmazlıklarda Davayı Takip ve Kanun Yollarına Başvurma Yetkisinin İflas İdaresine Ait Olduğu - Müflis Şirketin Bu Mallarla İlgili Dava Açma Yetkisinin Bulunmadığı )
DAVA AÇMA YETKİSİ ( İflas Masasına Dahil Malları İlgilendiren Uyuşmazlıklarda Davayı Takip ve Kanun Yollarına Başvurma Yetkisinin İflas İdaresine Ait Olduğu - Müflis Şirketin Bu Mallarla İlgili Dava Açma Yetkisinin Bulunmadığı )
MÜFLİS ŞİRKETİN YETKİSİ ( İflas Masasına Dahil Malları İlgilendiren Uyuşmazlıklarda Davayı Takip ve Kanun Yollarına Başvurma Yetkisinin Bulunmadığı - İflas İdaresine Ait Olduğu )"
14D8.D5.12.2006E. 2006/4912 K. 2006/4858"TRAFİK KAZASI ( Maddi Hasarlı - Kaza Tespit Tutanağının İptali ve Gerçek Olaya Uygun Hale Getirilmesi İstemi - Tutanağın Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İşlem Olmadığı )
KAZA TESPİT TUTANAĞI ( İptali ve Gerçek Olaya Uygun Hale Getirilmesi İstemi/Tutanağın Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İşlem Olmadığı - Maddi Hasarlı Trafik Kazası )
KESİN VE DOĞRUDAN YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM NİTELİĞİ ( Maddi Hasarlı Trafik Kazası/Kaza Tespit Tutanağının İptali ve Gerçek Olaya Uygun Hale Getirilmesi İstemi - Tutanağın Bu Nitelikte Bir İşlem Olmadığı )"
14D11.D22.11.2006E. 2006/7974 K. 2006/5418"İDARİ YARGIDA TERDİTLİ DAVA ( Açılmasına İmkan Bulunmadığından Dava Dilekçesinin Reddi Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İKRAMİYE YÖNERGESİNİ ( Yönetmelik İptali Talebi - İdari Yargıda Terditli Dava Açılmasına İmkan Bulunmadığından Dava Dilekçesinin Reddi Gereği )
YÖNETMELİK İPTALİ TALEBİ ( İdari Yargıda Terditli Dava Açılmasına İmkan Bulunmadığından Dava Dilekçesinin Reddi Gereği )"
14D2.D10.11.2006E. 2004/2803 K. 2006/3181"MEMURUN SERBEST AVUKAT OLAN EŞİNİN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARDIRILMASI BAŞVURUSU ( Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Menfaati İhlal Olan Fakat İşlemde Taraf Olmayan Avukatın Dilekçesi Geçerli Sayılarak Uyuşmazlığın İncelenemeyeceği )
SAĞLIK YARDIMINDAN YARARDIRILMA BAŞVURUSU ( Memurun Avukat Olan Eşinin - Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi/Menfaati İhlal Olan Fakat İşlemde Taraf Olmayan Avukatın Dilekçesi Geçerli Sayılarak Uyuşmazlığın İncelenemeyeceği )
MENFAATİ İHLAL OLAN ANCAK DAVA KONUSU İŞLEMDE TARAF OLMAYAN KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DİLEKÇE İLE AÇILAN DAVA ( Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesinde Mevzuata Uyarlık Olmadığı )
DAVA KONUSU İŞLEMDE TARAF OLMAYAN KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DİLEKÇE İLE AÇILAN DAVA ( Menfaati İhlal Edildiği Açık Olan - Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesinde Mevzuata Uyarlık Olmadığı )"
14D3.D5.10.2006E. 2006/1488 K. 2006/2447"MÜCBİR SEBEP ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
SÜRELERİN KESİLMESİ ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )"
14D8.D19.9.2006E. 2006/4566 K. 2006/3097"İÇME SUYU BİRLİĞİNİN FESHİ ( Mevzuatta Bir Düzenleme Bulunmadığından Hangi İçme Suyu Birliğinin Feshi İsteniyorsa Yetkili Mahkemenin de O İçme Suyu Birliğinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İçme Suyu Birliğinin Feshi Konusunda Mevzuatta Bir Düzenleme Bulunmadığından Hangi İçme Suyu Birliğinin Feshi İsteniyorsa O İçme Suyu Birliğinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olduğu )"
14D6.D19.7.2006E. 2005/7113 K. 2006/3928"İKİ NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARI ( Davacının Taşınmazda Kiracı Olduğu/Tahliye Davasında Kurul Kararını Öğrendiği - Kararın İptali İçin Dava Açmasında Davacının Meşru Menfaati Bulunmadığı )
MEŞRU MENFAAT ( II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Taşınmazı Sivil Mimarlık Örneği Olarak İlan Ettiği - Davacının Taşınmazda Kiracı Olarak Oturduğu/Tahliye Davasında Öğrenmiş Olduğu Kurul Kararının İptalini Talep Etmek İçin Meşru Menfaati Bulunmadığı )
TAHLİYE DAVASI ( Kiracının Tahliye Davasında Taşınmazın II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararıyla Sivil Mimarlık Örneği Olarak İlan Edildiğini Öğrendiği - Davacı Kiracının Kararın İptali İçin Dava Açmasında Menfaati Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ ( Kiracının Tahliye Davasında Taşınmazın II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararıyla Sivil Mimarlık Örneği Olarak İlan Edildiğini Öğrendiği - Davacı Kiracının Kararın İptali İçin Dava Açmasında Menfaati Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
14D13.D28.6.2006E. 2006/1176 K. 2006/2759"İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Davada İlk İnceleme Sırasında İnceleneceği Tecavüz Halinde Dilekçenin Görevli İdarî Mercie Tevdîine Karar Verileceği )
İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALARAK ADAY KONUMUNDA OLAN DAVACI ( Yeterlik İhalesinin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Mercîine Tevdîi Gerekirken Menfaat İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
YETERLİK İHALESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dosyanın Mercîine Tevdîi Gerekirken Davacının Menfaat İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği - İhale Dokümanını Satın Alarak Aday Konumunda Olan Davacı )
DAVAYA EHLİYET ( İhale Dokümanını Satın Alarak Aday Konumunda Olanın Yeterlik İhalesinin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği - Dosyanın Mercîine Tevdîi Gereği )
MENFAAT İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( İhale Dokümanını Satın Alarak Aday Konumunda Olanın Yeterlik İhalesinin İptali İstemiyle Açtığı Dava ) "
14D12.D15.5.2006E. 2005/6811 K. 2006/1959"İDARİ YARGI DENETİMİNE TABİ OLAN İŞLEM ( İptali İstemiyle Dava Açabileceğinin Kabulünün Zorunlu Olduğu - Aksi Bir Düşünce Bir Kısım İdari İstemin Yargı Denetime Tabi Tutulmaması Gibi Bir Sonuç Doğuracağı )
İPTAL DAVASI ( Dava Konusu İşlemin Hukuki Sonuçları Gözönüne Alındığında Bu İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu ve Dolayısıyla İptal Davasına Konu Edilebileceği )
BELEDİYE MEMUR VE PERSONELİ ( Dava Konusu İşlemin Hukuki Sonuçları Gözönüne Alındığında Bu İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu ve Dolayısıyla İptal Davasına Konu Edilebileceği )"
14D2.D2.5.2006E. 2006/111 K. 2006/1515"KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Davacının Orta Düzeyde Düzenlenen Sicil Raporlarının İptali Talebiyle Açtığı Davanın İncelenip Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gereği - Sözkonusu Sicillerin İdari Davaya Konu Olacağı Gerekçesiyle Reddi Doğru Olmadığı )
LİYAKAT İLKESİ ( Yetkili Sicil Amirleri Tarafından Düzenlenen Sicil Raporlarının Doğurduğu Hukuki Sonuçların Ağırlığı Dikkate Alındığında Her Yıl İçin Yeniden Düzenlenmek Suretiyle İlgili Memurun O Yıl İçindeki Mesleki Bilgisini Deneyimini Tutum ve Davranışlarını Ortaya Koyan ve Tüm Bu Hususların Değerlendirilmesi Gereği )
SİCİL RAPORLARININ ORTA DÜZEYDE BELİRLENMESİ ( İptali Talebi - Sicillerin Objektifliği İlkesi Çerçevesinde Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu )
SİCİL RAPORLARININ İPTALİ ( Sicillerin Objektifliği İlkesi Çerçevesinde Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu )
SİCİLLERİN OBJEKTİFLİĞİ İLKESİ ( Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu - Orta Düzeyde Düzenlenen Sicil Raporlarının İptali Talebi )"
14D7.D26.4.2006E. 2005/2963 K. 2006/1373"İFLASINA KARAR VERİLEN ŞİRKET ( Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava - Ehliyet Yönünden Reddi İle Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
EHLİYET ( Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava/Ehliyet Yönünden Reddi Gereği - Kabul Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolundaki Kararda Yargılama Giderlerinin Davalı Tarafa Yükletilemeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İflasına Karar Verilen Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava - Ehliyet Yönünden Reddi İle Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
KABUL SEBEBİYLE KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI YOLUNDAKİ KARAR ( Hatalı Olarak Verilen/Yargılama Giderlerinin Davalı Tarafa Yükletilemeyeceği - Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava/Ehliyetsizlik )"
14D7.D25.4.2006E. 2006/1236 K. 2006/1329"TAHSİL İŞLEMİNİN İPTALİ ( İstemine Karşı Açılan Davanın Vergi Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )
ÖDENEN VERGİNİN YASAL FAİZİYLE İADESİ ( İstemine Karşı Açılan Davanın Vergi Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Tahsil İşleminin İptali ve Ödenen Verginin Yasal Faiziyle İadesi İstemine Karşı Açılan Davanın Vergi Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )"
14D8.D3.4.2006E. 2006/401 K. 2006/1300"AVUKAT HAKKINDA KOVUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ ( İşlemin Ceza Yargılamasına Yönelik Olduğu - İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
KOVUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Avukat Hakkında/İşlemin Ceza Yargılamasına Yönelik Olduğu - İdari Davaya Konu Edilemeyeceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
CEZA YARGILAMASINA YÖNELİK FAALİYET ( Avukat Hakkında Kovuşturma İzni Verildiği - İşlemin Ceza Yargılamasına Yönelik Olduğu/İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Reddi Gerektiği )"
14D7.D27.3.2006E. 2005/1632 K. 2006/927"AMME ALACAĞI ( 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliği Taşıdığı - Borcun 7 Gün İçinde Ödenmemesi Durumunda Teminatın Paraya Çevrilerek Alacağın Tahsilinin Mümkün Olacağı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM NİTELİĞİ ( 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlem - Borcun 7 Gün İçinde Ödenmemesi Durumunda Teminatın Paraya Çevrilerek Amme Alacağının Tahsilinin Mümkün Olacağı )
TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Borcun 7 Gün İçinde Ödenmemesi Durumunda Amme Alacağının Tahsilinin Mümkün Olacağı - 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliği Taşıdığı )"
14IDDGK16.3.2006E. 2006/106 K. 2006/127"DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Tek Başına Dava Konusu Edilebilir Bir Uygulama İşlemi İle Birlikte Dava Konusu Edilmemiş Olması/Yönetmeliğin İptali İsteminin Esastan İncelenmesine Olanak Bulunmadığı - Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarılma )
UYGULAMA İŞLEMİ ( Birlikte Dava Konusu Edilen Düzenleyici İşlemin İncelenebilmesi İçin Uygulama İşleminin Tek Başına Dava Konusu Edilebilmesi Yani Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Olması Gerektiği )
YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ ( Esastan İncelenmesine Olanak Bulunmaması - Düzenleyici İşlemin Tek Başına Dava Konusu Edilebilir Bir Uygulama İşlemi İle Birlikte Dava Konusu Edilmemiş Olması/Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarılma )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARILMA ( Düzenleyici İşlemin Tek Başına Dava Konusu Edilebilir Bir Uygulama İşlemi İle Birlikte Dava Konusu Edilmemiş Olması - Yönetmeliğin İptali İsteminin Esastan İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )"
14D10.D7.3.2006E. 2003/198 K. 2006/1755"TAM YARGI DAVALARI ( Hasım Düzeltilerek Dava Dilekçesinin Mahkemece Tespit Edilecek Gerçek Hasma Tebliğ Edilmesinin Önünde Yasal Engel Bulunmadığı - Davalı Konumuna Alınan İdareye Başvuru Şartının da Aranmayacağı )
HUSUMET ( Tam Yargı Davalarında Hasım Düzeltilerek Dava Dilekçesinin Mahkemece Tespit Edilecek Gerçek Hasma Tebliğ Edilmesinin Önünde Yasal Engel Bulunmadığı - Davalı Konumuna Alınan İdareye Başvuru Şartının da Aranmayacağı )
İDAREYE BAŞVURU ŞARTININ ARANMAMASI ( Davalı Konumuna Alınan - Tam Yargı Davaları/Hasım Düzeltilerek Dava Dilekçesinin Mahkemece Tespit Edilecek Gerçek Hasma Tebliğ Edilmesinin Önünde Yasal Engel Bulunmadığı )
DAVANIN YANLIŞ HASMA AÇILMASI ( Tam Yargı Davalarında Hasım Düzeltilerek Dava Dilekçesinin Mahkemece Tespit Edilecek Gerçek Hasma Tebliğ Edilmesinin Önünde Yasal Engel Bulunmadığı - Davalı Konumuna Alınan İdareye Başvuru Şartının da Aranmayacağı )"
14D8.D15.2.2006E. 2006/453 K. 2006/607"DAVAYA KATILANLARIN TEMYİZ TALEBİ ( İşletme İzninin İptali Talebi/Talebin Kabul Edildiği - Taraflarca Temyiz İsteminde Bulunulmadığı/Davaya Katılanlar Taraflarla Birlikte Hareket Edebileceğinden Tek Başlarına Temyiz Talebinde Bulunamayacakları )
TARAF OLMAYAN KİŞİNİN TEMYİZ TALEBİ ( İşletme İzninin İptali Talebi/Talebin Kabul Edildiği - Davaya Taraf Olmaya Kişinin Temyiz Talebinin Kabul Edilemeyeceği )
İŞLETME İZNİNİN İPTALİ TALEBİ ( Talebin Kabul Edildiği - Taraflarca Temyiz İsteminde Bulunulmadığı/Davaya Katılanlar Taraflarla Birlikte Hareket Edebileceğinden Tek Başlarına Temyiz Talebinde Bulunamayacakları )"
14D10.D31.1.2006E. 2005/9189 K. 2006/664"YARGILAMA USULÜ ( İdari İşlemin Tebliğ Zorunluluğu Bulunmayan Kişiler Tarafından Açılan İdari Davalarda Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihinin İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )
İDARİ İŞLEMİN TEBLİĞ ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN AÇILAN İDARİ DAVALAR ( Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihinin İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İdari İşlemin Tebliğ Zorunluluğu Bulunmayan Kişiler Tarafından Açılan İdari Davalarda İlgililerin Dava Konusu İşlemi Öğrenme Tarihi Olduğu )"
14D5.D28.12.2005E. 2003/7204 K. 2005/6508"HASTANEYE SEVK EDİLMEYE İLİŞKİN BAŞVURUNUN REDDİ ( İşlemin İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bulunduğu )
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK NİTELİKTE İŞLEM ( Hastaneye Sevk Edilmeye İlişkin Başvurunun Reddi )
SAĞLIK YARDIMI ( Hastaneye Sevk Edilmeye İlişkin Başvurunun Reddi - İşlemin İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bulunduğu )"
14D7.D22.12.2005E. 2003/1095 K. 2005/3396"YARGILAMA USULÜ ( İşlemi Tesis Eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Vergi Dairesi Konumunda Olmadığı Gibi İşlemin de Vergi Kanunlarında Vergi İdaresine Verilen Yetki Kullanılarak Tesis Edilmiş Olmaması Sebebiyle Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI ( Vergi Dairesi Konumunda Olmadığı Gibi İşlemin de Vergi Kanunlarında Vergi İdaresine Verilen Yetki Kullanılarak Tesis Edilmiş Olmaması Sebebiyle Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREV ( İşlemi Tesis Eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Vergi Dairesi Konumunda Olmadığı Gibi İşlemin de Vergi Kanunlarında Vergi İdaresine Verilen Yetki Kullanılarak Tesis Edilmiş Olmaması Sebebiyle Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )"
14D7.D21.12.2005E. 2002/1006 K. 2005/3333"GÜMRÜK VE KATMA DEĞER VERGİSİNE İTİRAZIN REDDİ ( Dilekçeye Dava Konusu İşlemin Aslı veya Örneğinin Eklenmesi Gerektiği )
DİLEKÇEYE EKLENMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( İthal Edilen Eşyaların Yurtdışı Edilmediğinin Saptandığından Bahisle Yapılan Gümrük ve KDV Tahakkuku/Yapılan İtirazın Reddedildiği - Red Kararına Karşı Açılan Davada Dilekçeye Dava Konusu İşlemin Aslı veya Örneğinin Ekleneceği )
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ( İthal Edilen Eşyaların Yurtdışı Edilmediğinin Saptandığından Bahisle Yapılan Gümrük ve KDV Tahakkuku/Yapılan İtirazın Reddedildiği - Red Kararına Karşı Açılan Davada Dilekçeye Dava Konusu İşlemin Aslı veya Örneğinin Eklenmesi Gerektiği )"
14D8.D9.12.2005E. 2005/1425 K. 2005/5059"YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANINCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( Rektör Hakkında "Soruşturma Açılmamasına" İlişkin - İdari Davaya Konu Edilebileceği )
SORUŞTURMA AÇILMAMASI KARARI ( Yükseköğretim Kurulu Başkanınca Tesis Edilen Rektör Hakkında "Soruşturma Açılmamasına" İlişkin İşlemin İdari Davaya Konu Edilebileceği )
REKTÖR HAKKINDA SORUŞTURMA ( Yükseköğretim Kurulu Başkanınca Tesis Edilen Rektör Hakkında "Soruşturma Açılmamasına" İlişkin İşlemin İdari Davaya Konu Edilebileceği )
İDARİ DAVA ( Yükseköğretim Kurulu Başkanınca Tesis Edilen Rektör Hakkında "Soruşturma Açılmamasına" İlişkin İşlemin İdari Davaya Konu Edilebileceği )"
14D13.D30.11.2005E. 2005/6393 K. 2005/5716"KAMU İHALE KURULU KARARI ( Anılan Konuda İtirazen Şikayet Başvurusu Bulunmadığından Yapım Müteahhidi Olan Davacı Açısından İdari İtiraz Yolunun Tüketildiğinden Söz Edilemeyeceği )
İDARİ İTİRAZ ( Kamu İhale Kurulu Kararının Anılan Konuda İtirazen Şikayet Başvurusu Bulunmadığından Yapım Müteahhidi Olan Davacı Açısından İdari İtiraz Yolunun Tüketildiğinden Söz Edilemeyeceği )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( İdari Başvuru Yolu Tüketilmeden Açılan Davada İdari Merci Tecavüzü Nedeniyle Dosyanın Merciine Tevdii Kararı Verilmesi Gerektiği - Kamu İhale Kurulu Kararı )
YAPIM MÜTEAHHİDİ ( Kamu İhale Kurulu Kararının Anılan Konuda İtirazen Şikayet Başvurusu Bulunmadığından Yapım Müteahhidi Olan Davacı Açısından İdari İtiraz Yolunun Tüketildiğinden Söz Edilemeyeceği )"
14D8.D22.11.2005E. 2005/5703 K. 2005/4758"BELEDİYE GİŞESİNİN NAKLEDİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyuşmazlığa İlişkin Karar Düzeltme İsteminin de Reddedildiği/Tüm Hukuk Yollarının Tüketildiği - Hukuki Sürecin Yasada Öngörülmeyen Şekilde Yeniden Başlatılamayacağı )
HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ ( Belediye Gişesinin Nakledilmesi İşleminin İptali Talebi/Uyuşmazlığa İlişkin Karar Düzeltme İsteminin de Reddedildiği - Tüm Hukuk Yollarının Tüketildiği/Hukuki Sürecin Yasada Öngörülmeyen Şekilde Yeniden Başlatılamayacağı )"
14D7.D14.11.2005E. 2003/2541 K. 2005/2716"HUKUKA UYGUNLUĞU DENETLENEN FAALİYET ( İdari Yargı Yerinde - Kamu İdaresine Ait Olması Nedeniyle Bu Denetimi Konu Edilen Davanın Davalısının Değişmez Bir Biçimde İdare Olduğu )
İDARİ YARGI ( Hukuka Uygunluğu Denetlenen Faaliyetin Kamu İdaresine Ait Olması Nedeniyle Bu Denetimi Konu Edilen Davanın Davalısının Değişmez Bir Biçimde İdare Olduğu )
ÖZEL HUKUK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİNİN KENDİ ARALARINDA DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Nedeniyle Birbirlerine Karşı Açmış Oldukları Davaların İdari Yargı Düzeninin Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
14D7.D10.11.2005E. 2005/4667 K. 2005/2661"DÜZENLEYİCİ VE UYGULAMA İŞLEMİ ( Farklı Yargı Yerlerinin Görevine Giriyor Olması Nedeniyle Her İki İşlemin Tek Dilekçeyle Danıştay'da Dava Konusu Yapılamayacağı )
GÖREV ( Maddi ve Hukuki Bağlılık ya da Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunan Düzenleyici İşlem İle Uygulama İşleminin Farklı Yargı Yerlerinin Görevine Giriyor Olması Nedeniyle Her İki İşlemin Tek Dilekçeyle Danıştay'da Dava Konusu Yapılamayacağı )
YARGI YERİ ( Maddi ve Hukuki Bağlılık ya da Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunan Düzenleyici İşlem İle Uygulama İşleminin Farklı Yargı Yerlerinin Görevine Giriyor Olması Nedeniyle Her İki İşlemin Tek Dilekçeyle Danıştay'da Dava Konusu Yapılamayacağı )"
14D3.D10.11.2005E. 2005/304 K. 2005/2379"VERGİ USULÜ ( Vergiye İlişkin Hesaplarda ve Vergilendirmede Yapılan Vergi Hatalarını Düzeltme Yetkisi Vergi Dairesi Müdürüne Ait Olduğu )
VERGİ HATALARINI DÜZELTME YETKİSİ ( Vergiye İlişkin Hesaplarda ve Vergilendirmede Yapılan Vergi Hatalarını Düzeltme Yetkisi Vergi Dairesi Müdürüne Ait Olduğu )
ÜCRETE UYGULANAN VERGİ ORANININ DÜZELTİLMESİ ( Fazla Kesilen Vergilerin İadesi İstemiyle Yaptığı Başvuruyu Reddeden Rektörlük İşleminin İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlem Olmadığı )"
14D13.D24.10.2005E. 2005/6846 K. 2005/5166"ŞİRKETİN İHALE DIŞI BIRAKILMASI ( İhale Sürecinde Yapılan Bir İşlem Olduğu - İdarî Başvuru Yolu Tüketilmeden Açılan Davada İdarî Merci Tecavüzü Nedeniyle Dosyanın Mercîine Tevdîi Kararı Verilmesi Gerektiği )
İHALE SÜRECİNDE YAPILAN İŞLEM ( Davacı Şirketin İhale Dışı Bırakılması - İdarî Başvuru Yolu Tüketilmeden Açılan Davada İdarî Merci Tecavüzü Nedeniyle Dosyanın Mercîine Tevdîi Kararı Verilmesi Gerektiği )
İDARİ BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMEMESİ ( İdarî Merci Tecavüzü Nedeniyle Dosyanın Mercîine Tevdîi Kararı Verilmesi Gerektiği - Davacı Şirketin İhale Dışı Bırakılması İhale Sürecinde Yapılan Bir İşlem Olduğu )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Davacı Şirketin İhale Dışı Bırakılması - İhale Sürecinde Yapılan Bir İşlem Olduğu/İdarî Başvuru Yolu Tüketilmeden Açılan Davada İdarî Merci Tecavüzü Nedeniyle Dosyanın Mercîine Tevdîi Kararı Verilmesi Gerektiği )"
14IDDGK6.10.2005E. 2005/381 K. 2005/2293"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Dairece Karara Bağlamaksızın Direnme Kararı Verilmesinde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
DİRENME KARARI ( Karar Düzeltme İstemi Dairece Karara Bağlamaksızın Verilmesinde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
14IDDGK6.10.2005E. 2003/518 K. 2005/2406"İMAR PLANLARI ( Onaylandıktan Sonra İlan Edilmeksizin Uygulamaya Konulan - Yasada Öngörülen Prosedür Tamamlanmaksızın Tesis Edilmiş Bir İşlem Olacağı/Bu Şekil Eksikliği Nedeniyle İptalinin Gerekeceği )
TURİZM ALANLARI VE MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Bakanlıkça Onanan İmar Planlarının Kesinleşmeleri İçin Bir Ay Süreyle Askıya Çıkarılmak Suretiyle İlan Edilmelerinin Gerektiği )
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlemler Olması Gerektiği - İmar Planının Turizm Bakanlığınca Onaylanıp İlan Edilmediği/Bu Durumda Ortada Kesin ve Davacı Yönünden Uygulanabilir Nitelikte Bir Planın Bulunmadığı )"
14D4.D6.10.2005E. 2005/361 K. 2005/1694"ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN İHBARNAME ( Eski Şirket Temsilcisine Tebliğ Edilmesi - Şirkete Tebliğ Edilmiş Sayılmasını Gerektirmeyeceği Gibi Salınmış Vergi ve Kesilen Cezadan Davacının Şahsen Sorumlu Tutulması Sonucunu da Doğurmayacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şirket Adına Düzenlenen İhbarnamenin Eski Şirket Temsilcisine Tebliğ Edilmesi - Şirkete Tebliğ Edilmiş Sayılmasını Gerektirmeyeceği Gibi Salınmış Vergi ve Kesilen Cezadan Davacının Şahsen Sorumlu Tutulması Sonucunu da Doğurmayacağı )
ŞİRKET ESKİ TEMSİLCİSİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Şirkete Tebliğ Edilmiş Sayılmasını Gerektirmeyeceği Gibi Salınmış Vergi ve Kesilen Cezadan Davacının Şahsen Sorumlu Tutulması Sonucunu da Doğurmayacağı - Ehliyet )
EHLİYET ( Şirket Adına Düzenlenen İhbarnamenin Eski Şirket Temsilcisine Tebliğ Edilmesi - Şirkete Tebliğ Edilmiş Sayılmasını Gerektirmeyeceği Gibi Salınmış Vergi ve Kesilen Cezadan Davacının Şahsen Sorumlu Tutulması Sonucunu da Doğurmayacağı )"
14D3.D5.10.2005E. 2005/216 K. 2005/2080"İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Uygulanan Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İçin Teminat Gösterilmesinin İstendiği Yazı İle Duyurulan - Vergi Mahkemesince Davacı Adına Alınmış Bir Karara Dayanıp Dayanmadığı Araştırılarak Varılacak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Uygulanan Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İçin Teminat Gösterilmesinin İstendiği Yazı İle Duyurulan İhtiyati Haciz İşlemine Karşı Açılan Dava - Vergi Mahkemesince Davacı Adına Alınmış Bir Karara Dayanıp Dayanmadığı Araştırılarak Varılacak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
14D13.D21.9.2005E. 2005/6653 K. 2005/4581"İDARİ BAŞVURU YOLU ( Tüketilmeden Açılan Davada Merci Tecavüzü Nedeniyle Dosyanın Merciine Tevdii Kararı Verilmesi Gerektiği )
NİHAİ KARARLAR ( Yalnızca Davanın Tarafları ve Ancak Taraflarla Birlikte Davaya Katılanlar Tarafından Temyiz Edilmesinin Mümkün Bulunduğu )
İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU ( Dava Açılması Öncesinde Kullanılması Zorunlu Bir Başvuru Yolu Olduğu - Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yapılan İtirazen Şikayet Başvurularına Kamu İhale Kurulu Tarafından Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALE SÜRECİYLE İLGİLİ ŞİKÂYETLER ( İncelemek ve Sonuçlandırmakla Görevli ve Yetkili Kılınan Kamu İhale Kurulu Tarafından Karar Verilmesi Gerektiği )"
14D12.D16.9.2005E. 2005/118 K. 2005/2956"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Resen Bakan Tarafından Verilen ve Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Bulunan Disiplin Cezasına Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
BAKAN TARAFINDAN VERİLEN VE KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM ( Niteliğinde Bulunan Disiplin Cezasına Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
DİSİPLİN CEZASI ( Resen Bakan Tarafından Verilen ve Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Bulunan Disiplin Cezasına Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
14D12.D13.9.2005E. 2005/1136 K. 2005/2921"YARGILAMA USULÜ ( Usule Uygun Olarak Tebliğ Edilen Dilekçe Ret Kararından İtibaren 30 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Verilen Dilekçe İle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu )
USULE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLEN DİLEKÇE ( Ret Kararından İtibaren 30 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Verilen Dilekçe İle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu )
ZAMANAŞIMI ( Usule Uygun Olarak Tebliğ Edilen Dilekçe Ret Kararından İtibaren 30 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Verilen Dilekçe İle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu )"
14D11.D20.7.2005E. 2005/2734 K. 2005/4379"GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SANATÇISI ( Ödenecek Teşvik İkramiyesi İçin Belirlenen Kıstasların Son Paragrafının İptaline ve Parasal Haklarının Tazminine Karar Verilmesi Amacıyla Bizzat Kendisinin Tayin Edeceği Bir Avukat Aracılığıyla Dava Açılması Gerektiği )
SÖZLEŞMELİ SANATÇI ( Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Sanatçısına Teşvik İkramiyesi İçin Belirlenen Kıstasların Son Paragrafının İptaline ve Parasal Haklarının Tazminine Karar Verilmesi Amacıyla Bizzat Kendisinin Tayin Edeceği Bir Avukat Aracılığıyla Dava Açılması Gerektiği )
TEŞVİK İKRAMİYESİ ÖDEMESİ ( Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Sanatçısına Teşvik İkramiyesi İçin Belirlenen Kıstasların Son Paragrafının İptaline ve Parasal Haklarının Tazminine Karar Verilmesi Amacıyla Bizzat Kendisinin Tayin Edeceği Bir Avukat Aracılığıyla Dava Açılması Gerektiği )"
14D7.D15.6.2005E. 2004/2885 K. 2005/1244"ÖDEME EMRİ ( İlişkin Tebligat İşleminin İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülebilir İşlem Olmadığı - İdari İşlemin Muhatabına Duyurulmasından İbaret Olduğu )
TEBLİGAT ( Ödeme Emri - İdari İşlemin Muhatabına Duyurulmasından İbaret Olduğu/İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülebilir İşlem Olmadığı )
İDARİ DAVA ( Ödeme Emrine İlişkin Tebligat İşleminin Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülebilir İşlem Olmadığı - İdari İşlemin Muhatabına Duyurulmasından İbaret Olduğu )"
14D7.D14.6.2005E. 2005/1018 K. 2005/1227"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Feshedilip Ticaret Sicilinden Kaydı Silinerek Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Davaya Taraf Olamayacağı - Tesis Edilen İşlemlerin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
ŞİRKETİN FESHİ ( Adına Ödeme Emri Düzenlenen - Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Olmayan Şirket Adına Tarh ve Ceza Kesme İşlemleri Tesis Edilemeyeceği )
DAVAYA TARAF OLMA EHLİYETİ ( Feshedilip Ticaret Sicilinden Kaydı Silinerek Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Bulunmadığı - Tesis Edilen İşlemlerin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN ŞİRKET ( Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Olmayan Şirket Adına Tarh ve Ceza Kesme İşlemleri Tesis Edilemeyeceği - Davaya Taraf Olamayacağı )"
14D6.D11.5.2005E. 2005/1682 K. 2005/1740"ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Planın Son İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gereği )
ATMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - 60 Gün İçinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )"
14D2.D9.5.2005E. 2005/37 K. 2005/1614"YARGILAMA USULÜ ( Davacının Maaşından Kesinti Yapılmasına İlişkin İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Niteliğinde Olduğu/Davanın Reddedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı - Maaştan Kesinti Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi )
MAAŞTAN KESİNTİ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Maaşından Kesinti Yapılmasına İlişkin İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Niteliğinde Olduğu - Davanın Reddedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM ( Davacının Maaşından Kesinti Yapılmasına İlişkin İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Niteliğinde Olduğu - İşlemin İptali Talebinin Reddedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
14D12.D13.4.2005E. 2004/4077 K. 2005/1353"GÖREVDEN ALMA VE KINAMA CEZASI VERİLMESİ ( Müfettiş Raporunda Yer Alan/Teklifinin Kaldırılması İsteğiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülebilir İşlem Niteliği/Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
MÜFETTİŞ RAPORU ( Yöneticilik Görevi Verilmemek Üzere Görevden Alma ve Kınama Cezası Verilmesi Teklifi - Kaldırılması İsteğiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi/Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülebilir İşlem Niteliğinde Olduğu )
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM NİTELİĞİ ( Müfettiş Raporunda Yöneticilik Görevi Verilmemek Üzere Görevden Alma ve Kınama Cezası Verilmesi Teklifi - Teklifinin Kaldırılması İsteğiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptalinin Talep Edilebileceği )
YÖNETİCİLİK GÖREVİ VERİLMEMESİ TEKLİFİNİ İÇEREN MÜFETTİŞ RAPORU ( Teklifinin Kaldırılması İsteğiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülebilir İşlem Niteliği/Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
14D7.D6.4.2005E. 2004/1493 K. 2005/589"ÖDEME EMRİ ( Gümrük Müdürlükleri Tarafından Düzenlenip Tebliğ Edilen - 7 Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMİN OLMAMASI ( İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği - Gümrük Müdürlükleri Tarafından Düzenlenip Tebliğ Edilen Ödeme Emri Nedeniyle 7 Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi/İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN DÜZENLENİP TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİ ( 7 Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi - İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği )
SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURU ( Gümrük Müdürlükleri Tarafından Düzenlenip Tebliğ Edilen Ödeme Emri Nedeniyle 7 Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi - İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın da İncelenmeksizin Reddi Gerekeceği - İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlemin Olmadığı )"
14D4.D5.4.2005E. 2004/2137 K. 2005/555"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Ceza İhbarnamelerinde Şirket Unvanı Ve Vergi Sicil Numarası Yanında Şirket Ortağının Adının Yazılmış Olması İhbarnamenin Ortak Adına Düzenlendiğini Göstermediği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Düzenlenen İhbarnamelere Karşı Dava Açmakta Menfaati Bulunan Şirketin Açmış Olduğu Davanın Cezanın Ortaklar Adına Kesildiği Ve Davanın Ortaklar Tarafından Açılması Gerektiği Gerekçesiyle Ehliyet Yönünden Reddinin Doğru Olmadığı )
CEZA İHBARNAMESİ ( Şirket Unvanı Ve Vergi Sicil Numarası Yanında Şirket Ortağının Adının Yazılmış Olması İhbarnamenin Ortak Adına Düzenlendiğini Göstermediği )"
14D4.D21.3.2005E. 2004/2396 K. 2005/430"HACZE DAYALI OLARAK MENKUL MAL SATIŞI ( Şirket Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Haczedilen - Satış İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünün İdari Yargıya Ait Olduğu )
ŞİRKET VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN SATIŞI ( Satış İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünün İdari Yargıya Ait Olduğu - 6183 S.K.'dan Kaynaklandığı )
AMME ALACAĞI ( Şirket Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Haczedilen Menkul Malların Satışı - İhalesinin Usulüne Uygun Yapılmadığını İleri Sürerek İşlemin İptalini İstemi/Görev )
GÖREV ( 6183 S.K.'dan Kaynaklanan ve Hacze Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Menkul Malların Satış İşleminin İptali İstemiyle Açılan Dava - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıya Ait Olduğu )"
14D7.D17.3.2005E. 2003/2109 K. 2005/418"DAVADA SÜRE AŞIMI BULUNMASI ( İşin Esasının İncelenmesi Suretiyle Verilen Mahkeme Kararında İsabet Bulunmadığı )
VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( 30 Gün - 23.6.2002 Tarihinin Pazar Gününe Rastlaması/Takip Eden Gün Olan 24.6.2002 Tarihinde Açılması Gerekirken 25.6.2002 Tarihinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu )
SÜRE AŞIMI ( 23.6.2002 Tarihinin Pazar Gününe Rastlaması/Takip Eden Gün Olan 24.6.2002 Tarihinde Açılması Gerekirken 25.6.2002 Tarihinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu - Vergi Mahkemelerinde 30 Günlük Dava Açma Süresi )"
14D11.D16.3.2005E. 2004/5740 K. 2005/1355"SENDİKALARIN ÜYESİ ADINA DAVA AÇMASI ( Sendikaların Üyelerinin Ortak Hak ve Menfaatlerinin Korunması Amacıyla Üyeleri Adına Dava Açabileceği Ancak Bu Yetkinin Üyelerin Bireysel Davalarını Kapsamadığı )
SENDİKA ÜYESİNİN BİREYSEL MENFAATİNİ İLGİLENDİREN DAVA ( Kendisi Veya Vekil Tayin Edeceği Avukat Aracılığıyla Açılması Gereği - Sendika Tarafından Açılmasının Usul Hükümlerine Aykırılık Teşkil Edeceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Sendikaların Üyelerinin Ortak Hak ve Menfaatlerinin Korunması Amacıyla Üyeleri Adına Dava Açabileceği Ancak Bu Yetkinin Üyelerin Bireysel Davalarını Kapsamadığı )"
14D8.D8.3.2005E. 2004/6166 K. 2005/1059"İPTAL DAVALARI ( Davanın Reddine İlişkin Karar Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )
DAVANIN REDDİ ( İptal Davalarında Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ ( İptal Davalarında Davanın Reddine İlişkin Karar Davacı Açısından Taşımadığı )"
14D12.D4.2.2005E. 2004/3795 K. 2005/200"İHTAR CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( 1702 sayılı Yasa Uyarınca İhtar Cezasıyla Cezalandırılan Davacının İptal İçin Açtığı Davada İdare Mahkemesince İşin Esasına Girilmesinin Gerekmesi )
1702 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İHTAR CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İhtar Cezasının Yargı Denetimine Tabi Olması-İdare Mahkemesince Disiplin Cezasının Esasının İncelenmesinin Gerekmesi )
DİSİPLİN AMİRLERİ TARAFINDAN VERİLEN UYARMA VE KINAMA CEZALARINA İTİRAZ ( Devlet Memurlarının İtirazı Varsa Bir Üst Disiplin Amirine Yoksa Disiplin Kurullarına Yapabilmesi )
AYLIKTAN KESME CEZASINA İTİRAZ ( Devlet Memurlarının Bu Cezaya Karşı İdari Yargı Yoluna Başvurabilmesi )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Devlet Memurlarının Bu Cezaya Karşı İdari Yargı Yoluna Başvurabilmesi )
DİSİPLİN CEZASI ALAN DEVLET MEMURUNUN İTİRAZI ( İhtar Cezasına Karşı İtirazın Özel Kanunlardaki Hükümler Saklı Kalmak Kaydıyla Bir Üst Disiplin Amirine Yoksa Disiplin Kurullarına Yapılabilmesi )
İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİNİN İHTAR CEZASINA İTİRAZI ( Özel Kanun Olan 1702 Sayılı Yasa Uyarınca İdari Yargı Yoluna Başvurulabilmesi )"
14D10.D2.2.2005E. 2001/4040 K. 2005/181"YOKLUK HALİ BULUNMAMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilerek Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapılabileceği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİ GÖNDERİLEREK AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAKİP YAPILMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali Nedeniyle )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN İŞGALİ ( Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilerek Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takibe Geçilmesinin Usule Uygun Olması )
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE YAPILAN TAKİBİN USULE UYGUN OLMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilerek Takibe Geçilmesi )"
14D7.D17.1.2005E. 2001/4592 K. 2005/26"MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAHAKKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( MTV ile Ek MTV nin Mükellefe Ayrıca Duyurulmasına Gerek Olmadığından Tahakkuk İşleminin İptali İçin Açılacak Davada Dava Açma Süresinin Belirlenmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku İşleminin İptali İçin Açılacak İdari Davanın Verginin Tahakkuk Ettiği Tarihi İzleyen Günden İtibaren Başlayan Otuz Gün İçinde Açılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Her Yılın Ocak Ayı Başında Yıllık Olarak Tahakkuk Ettirilmiş Sayılması-Tahakkuk Ettirilen Verilen Ayrıca Mükellefe Tebliğ Olunmaması )
TAHAKKUK TARİHİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Taşıtların Kayıt ve Tescilinin Yapıldığı Yerin Vergi Dairesi Tarafından Her Yılın Ocak Ayı Başında Yıllık Olarak Tahakkuk Ettirilmiş Sayılması )"
14D7.D23.11.2004E. 2002/4458 K. 2004/3012"EHLİYET ( Mahkemece Süre Aşımından Önce İncelenerek Bu Konuda Hüküm Tesis Edilmesi Gerekirken Bu Husus Aşılarak Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinde İsabet Bulunmadığı )
DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME ( Sayılan Husularda "Ehliyet"in "Süre Aşımı" Hususundan Önce Yer Aldığı - Mahkemece Ehliyetin Süre Aşımından Önce İncelenerek Bu Konuda Hüküm Tesis Edilmesi Gereği )
SÜRE AŞIMI ( Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme/"Ehliyet"in "Süre Aşımı" Hususundan Önce Yer Aldığı - Ehliyet Hususu Aşılarak Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinde İsabet Bulunmadığı )"
14D8.D27.10.2004E. 2003/3171 K. 2004/4050"GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İPTALİ ( İstanbul İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunduğundan Dava Dilekçesinin Pendik Asliye Hukuk Mahkemesine Verilemeyeceği )
VERGİ MAHKEMELERİ ( İstanbul İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunduğundan Dava Dilekçesinin Pendik Asliye Hukuk Mahkemesine Verilemeyeceği - Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik İptali )
GÖREV ( İstanbul İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunduğundan Dava Dilekçesinin Pendik Asliye Hukuk Mahkemesine Verilemeyeceği )
İDARİ YARGI YERİ ( Pendik Asliye Hukuk Mahkemesine Verilen Dava Dilekçesiyle Dava Açıldığının Kabulüne Olanak Bulunmadığından Dava Dilekçesinin İdari Yargı Yerlerinin Kaydına Girdiği Tarihin Dava Açma Süresinde Esas Alınması Gerektiği )"
14D7.D7.10.2004E. 2004/1042 K. 2004/2381"DAMGA VERGİSİ VE AĞIR KUSUR CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Anonim Şirket Adına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Olarak Gösterilmesi-Vekaletnamede ise Anonim Şirketin vekilinin İmzasının Olmasının Yasaya Aykırı Olması )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN AÇILAN KUSUR CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Dava Fon Tarafından Açılıyor Gibi Görünse de Avukatın Vekaletnamesinin Anonim Şirket Tarafından Verilmiş Olması )
DAVA AÇAN AVUKATIN VEKALETNAMESİNİN YETERSİZLİĞİ ( Davanın Şirket Adına TMSF Tarafından Açılmasına Rağmen Vekaletin Anonim Şirket Tarafından Düzenlenmiş Olması )
AVUKATIN VEKALETNAMESİNİN OLMAMASI ( Davanın Şirket Adına TMSF Tarafından Açılmasına Rağmen Vekaletin Anonim Şirket Tarafından Düzenlenmiş Olması )"
14D2.D27.9.2004E. 2004/2166 K. 2004/646"İDARİ YARGILAMA USULÜNDE KARAR DÜZELTME TALEPLERİ ( Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen 15 Gün İçinde Taraflarca İstenebileceği - Süre Geçtikten Sonra Reddi Gereği )
SÜRE ( İdari Yargılama Usulünde Karar Düzeltme Talepleri - Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen 15 Gün İçinde Taraflarca İstenebileceği )
KARAR DÜZELTME TALEPLERİ ( İdari Yargılama Usulünde Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen 15 Gün İçinde Taraflarca İstenebileceği - Süre Geçtikten Sonra Reddi Gereği )"
14D3.D30.6.2004E. 2003/1931 K. 2004/1911"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Borcun Tarafına Bildirilmesi İşleminin İptali İçin Bu Davanın Açıldığı - Bu İşlem Bir Vergi Davasına Konu Olabilecek Nitelikte Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmadığı )
BORCUN TARAFINA BİLDİRİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Bu İşlem Bir Vergi Davasına Konu Olabilecek Nitelikte Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İŞLEM OLMAMA ( Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Davanın Borcun Tarafına Bildirilmesi İşleminin İptali İçin Bu Davanın Açıldığı/Bu İşlem Bir Vergi Davasına Konu Olabilecek Nitelikte Olmadığı )"
14D10.D22.6.2004E. 2004/8257 K. 2004/7618"TÜPRAŞ İHALE KOMİSYON KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Satış İşleminin Bir Aşamasını Oluşturan Dava Konusu İhale Komisyonu Kararı Tek Başına İptal Davasına Konu Edilebilecek Kesin Yürütülmesi Zorunlu Ve Dava Konusu Edilebilir Bir İşlem Olduğundan Davalı İdarenin Usule Yönelik İddiası Yerinde Görülmediği )
KAMU PAYININ BLOK SATIŞI ( İhale Süreci - Tüpraş İhale Komisyon Kararının İptali Talebi/ Özelleştirme )
İHALE SÜRECİ ( Kamu Payının Blok Olarak Satışı - İhale Komisyonunun Oluşumu İhaleye Çıkarma Ve İhale İlanının Yayınlanması İhale Komisyonunca İhalede Uygulanan Yöntemle İhalenin Karara Bağlanması Ve Nihayet Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun İhale Komisyonu Kararını Onaylanması İle Tamamlandığı )"
14D8.D18.6.2004E. 2003/5163 K. 2004/2921"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Davacının Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunmasında Hukuken Korunabilir Bir Yararı Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Davacının Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunmasında Hukuken Korunabilir Bir Yararı Olmadığı )"
14D10.D14.5.2004E. 2001/4221 K. 2004/4850"İNTİFA AMACI DIŞINDA HAZİNEYE AİT TAŞINMAZA OTOBÜS GARI İNŞA EDEREK İŞLETEN BELEDİYE ( Ecrimisil Ödemeye Mahkum Edilmesi Gereği - Belediyenin İtirazı Üzerine Yeniden Düzenlenen Düzeltme İhbarnamesiyle Hükmünü Yitiren Ecrimisil İhbarnamesinin İptaline Hükmedilemeyeceği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN VE DÜZELTME İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Hazineye Ait Taşınmazda İntifa Amacı Dışında Otogar İnşa Ederek İşleten Belediyenin Ecrimisil Ödemeye Mahkum Edilmesi Mecburiyeti - Düzeltme İhbarnamesiyle Hükmünü Yitiren Ecrimisil İhbarnamesinin İptaline Hükmedilemeyeceği )
DÜZELTME İHBARNAMESİYLE HÜKMÜNÜ YİTİREN ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( İptaline Karar Verilemeyeceği - Belediyenin Hazineye Ait Araziye İntifa Amacı Dışında Otogar İnşa Ederek İşletmesi )
BELEDİYENİN HAZİNEYE AİT ARAZİYE İNTİFA AMACI DIŞINDA OTOGAR İNŞA EDEREK İŞLETMESİ ( Ecrimisile Hükmedilmesi Gereği - Düzeltme İhbarnamesiyle Hükmünü Yitiren Ecrimisil İhbarnamesinin İptaline Hükmedilemeyeceği )
HAZİNE ARAZİSİNE İNTİFA AMACINA AYKIRI ŞEKİLDE OTOGAR İNŞA EDEREK İŞLETEN BELEDİYE ( Ecrimisile Hükmedilmesi Gereği - Düzeltme İhbarnamesiyle Hükmünü Yitiren Ecrimisil İhbarnamesinin İptaline Hükmedilemeyeceği )"
14D7.D13.5.2004E. 2004/1287 K. 2004/1310"VERGİ TARHİYATI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Limited Şirketi Temsil Yetkisi Bulunmayan Eski Ortağın Şirket Hakkındaki Tarh İşlemine Karşı Dava Açma Yetkisinin Bulunmaması/Dava Ehliyetinin Bulunmaması )
LİMİTED ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ BULUNMAYAN ESKİ ORTAK ( Şirket Hakkındaki Vergi Tarhiyatı İşlemine Karşı Açtığı Davada Dava Ehliyetinin Bulunmaması )
DAVA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Limited Şirketi Temsil Yetkisi Bulunmayan Eski Ortağın Şirket Hakkındaki Vergi Tarhiyatı İşleminin İptali Talebi )"
14D10.D6.4.2004E. 2001/4371 K. 2004/3629"ECRİMİSİL İHBARNAMESİYLE İSTENEN ECRİMİSİL BEDELİNİ İHTİRAZİ KAYITLA ÖDEYEN DAVACI ( Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Açtığı Davanın İhbarnamenin Kesin İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi - Ödenen Bedelin Tazminen İadesi Gereği )
İDAREYE ÖDENEN ECRİMİSİL BEDELİNİN DAVACIYA TAZMİNAT OLARAK GERİ ÖDENMESİ GEREĞİ ( Ecrimisil İhbarnamesiyle İstenen Bedeli İhtirazi Kayıtla Ödeyip Dava Açan Davacının Açtığı Davanın İhbarnamenin Kesin İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi )
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN ECRİMİSİL BEDELİNİN TAZMİNEN İADESİ GEREĞİ ( Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz Etmesine Rağmen İstenen Bedeli İhtirazi Kayıtla Ödeyen Davacının Açtığı Davanın İhbarnamenin Kesin İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi )"
14VDDGK27.2.2004E. 2003/254 K. 2004/28"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi ve Ceza İhbarnamelerine Karşı Dava Açma Süresi - Düzeltme ve Şikayet Başvurusu - Görevli İdare Mahkemesi )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Dava Açma Süresi İçinde Düzeltme Başvurusunun Reddi )
DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Dava Açma Süresi İçinde Düzeltme Başvurusunun Reddi - Görevli İdare Mahkemesi )"
14IDDGK26.2.2004E. 2002/13 K. 2004/217"OLUMSUZ SİCİL ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği )
SİCİL AMİRİNİN OLUMSUZ DEĞERLENDİRMESİ ( Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği/Dilekçe Hakkı )
DİLEKÇE HAKKI ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesinin Yasal Hakkı Olduğu
İDARENİN BAŞVURUYU CEVAPLAMAMASI ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği )"
14D12.D20.2.2004E. 2001/4787 K. 2004/402"TÜRK HAVA YOLLARI KAPTAN PİLOTUNUN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşleme Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümü Görevinin Adli Yargının Görev Alanına Girdiği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu - İşleme Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümü Görevinin Adli Yargının Görev Alanına Girdiği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Türk Hava Yolları Kaptan Pilotunun İş Akdinin Feshine İlişkin İşleme Karşı Açılan Dava - Adli Yargının Görev Alanına Girdiği )"
14D9.D28.1.2004E. 2001/3759 K. 2004/737"KADASTRO KOMİSYONUNCA TAKDİR EDİLEN RAYİÇ BEDEL ( Dava Konusu Edilmesi - Adli Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Kadastro Mahkemeleri Tarafından Sonuçlandırılması Gereği )
RAYİÇ BEDEL ( Kadastro Komisyonunca Takdir Edilen/Dava Konusu Edilmesi - Adli Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Kadastro Mahkemeleri Tarafından Sonuçlandırılması Gereği )
GÖREV ( Kadastro Komisyonunca Takdir Edilen Rayiç Bedele Karşı Açılan Dava - Adli Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Kadastro Mahkemeleri Tarafından Sonuçlandırılması Gereği )
KADASTRO MAHKEMELERİ ( Kadastro Komisyonunca Takdir Edilen Rayiç Bedele Karşı Açılan Dava - Adli Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Kadastro Mahkemeleri Tarafından Sonuçlandırılması Gereği )"
14D10.D26.12.2003E. 2000/6026 K. 2003/5391"KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI ( Kendisini Yasaya Uyarlamadığı - Tüzel Kişiliği ve Dava Ehliyeti Bulunmadığı/Dava Açabilme ve Davayı Takip Edebilmesine Olanak Bulunmadığı )
DAVA AÇMA VE DAVAYI TAKİP EDEBİLME EHLİYETİ ( Kamu Görevlileri Sendikasının Kendisini Yasaya Uyarlamadığı - Tüzel Kişiliği ve Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
TÜZEL KİŞİLERİN MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ ( Kamu Görevlileri Sendikasının Kendisini Yasaya Uyarlamadığı - Dava Ehliyeti Bulunmadığı/Dava Açabilme ve Davayı Takip Edebilmesine Olanak Bulunmadığı )
MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ ( Kamu Görevlileri Sendikasının Kendisini Yasaya Uyarlamadığı - Dava Ehliyeti Bulunmadığı/Dava Açabilme ve Davayı Takip Edebilmesine Olanak Bulunmadığı )"
14D3.D11.11.2003E. 2001/4400 K. 2003/4925"TİCARET BORSASININ VERGİDEN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Bir Ay İçinde Ödenmesi İstenen Yazının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Niteliğinde Olmaması - İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
VERGİDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Ticaret Borsasının - Bir Ay İçinde Ödenmesi İstenen Yazının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Niteliğinde Olmaması/İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
ZİRAİ ÜRÜNLER ( Müstahsil Makbuzu İle Alınan Yalnızca Satışları Tescil Ettirilen - Tevkifatın Beyan Edilmemesi ve Ödenmemesi/Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Ticaret Borsasından İstenmesinde Usul )
MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE ALINAN ZİRAİ ÜRÜNLER ( Tevkifatın Beyan Edilmemesi ve Ödenmemesi - Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Ticaret Borsasından Bir Ay İçinde Ödenmesi İstenen Yazının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Niteliğinde Olmaması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Zirai Ürün Satışında Tevkifatın Beyan Edilmemesi ve Ödenmemesi - Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Ticaret Borsasından Bir Ay İçinde Ödenmesi İstenen Yazının Bu Nitelikde Olmaması )"
14D11.D7.11.2003E. 2002/2064 K. 2003/4822"TAM YARGI DAVASI ( Davacının Ödenmeyen İş Sonu Tazminatının Giderilmesine Karar Veren İdare Mahkemesinin Kararının Temyiz Edilmesi )
NAKLE TABİ PERSONEL ( Davacının Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken Çalıştığı Kurumun Özelleştirme Kapsamına Alınması İle 4046 Sayılı Yasa Gereği Olarak Nakle Tabi Personel Olması )
İŞ SONU TAZMİNATI ( Davacının Nakle Tabi Personel Olması Üzerine Personel Yönetmeliği Uyarınca Ödenmeyen İş Sonu Tazminatının Fer'ileriyle Birlikte Ödenmesine İlişkin İdare Mahkemesi Kararı )
PARASAL HAK ( Davacının Nakle Tabi Personel Olması Üzerine Personel Yönetmeliği Uyarınca Ödenmeyen İş Sonu Tazminatının Fer'ileriyle Birlikte Ödenmesine İlişkin İdare Mahkemesi Kararı )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Mahkemelerin Yetki Konusunu Res'en Araştırmasının Gerekli Olması )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Davacının Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken Çalıştığı Kurumun Özelleştirme Kapsamına Alınması İle 4046 Sayılı Yasa Gereği Olarak Nakle Tabi Personel Olması )
YETKİLİ MAHKEME ( Dava Konusu Olayda Yetkili Mahkemenin 2577 Sayılı Yasa Uyarınca Davacının Görev Yaptığı Yer İdare Mahkemesi Olmasının Gerekmesi )
PERSONELİN GÖREV YAPTIĞI YER ( Yetkili Mahkemenin Belirlenmesinde İlgili Personelin Görev Yaptığı Yerin Önemli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
14D4.D7.10.2003E. 2002/4036 K. 2003/2246"MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Kişinin Hukukunu Olumsuz Yönde Etkileyen İdarenin Tek Yanlı ve Kesin İşlemi Olarak Nitelendirilmesi - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
İDARENİN TEK YANLI VE KESİN İŞLEMİ ( Kişi Adına Vergi Mükellefiyeti Tesisi - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
KESİN İŞLEM ( İdarenin Kişi Adına Vergi Mükellefiyeti Tesisi - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEM ( İdarenin Kişi Adına Vergi Mükellefiyeti Tesisi - Kişinin Hukukunu Olumsuz Yönde Etkileyeceği )"
14IDDGK18.9.2003E. 2003/521 K. 2003/609"İMAR PLANI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanan/3194 S. Y.da Öngörüldüğü Biçimde İlan Edilmemesi - Kesin ve Davacı Yönünden Uygulanabilir Nitelikte Olmadığı )
KESİN VE UYGULANABİLİR NİTELİKTE OLMAYAN İMAR PLANI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanan - 3194 S. Y.da Öngörüldüğü Biçimde İlan Edilmeyen )
İLAN EDİLMEYEN İMAR PLANI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanıp 3194 S. Y.da Öngörüldüğü Biçimde - Kesin ve Davacı Yönünden Uygulanabilir Nitelikte Olmadığı )"
14D10.D5.8.2003E. 2003/3221 K. 2003/3565"İDARİ YARGIDA AÇILAN DAVALARA İLİŞKİN DİLEKÇE İÇERİĞİ ( Davanın Danıştay İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanlığına Hitaben Yazılmış Dilekçe ile Açılacağı - Dilekçenin İdari Yargılama Usulü Kanunun 3. Maddesinde Sayılan Hususları İçermesi Aksi Halde Dilekçenin Eksikliklerin Giderilmesi İçin İadesi Gereği )
İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Dava Dilekçesinin 2577 Sayılı Kanunun 3. Maddesine Uygun Olup Olmadığının İlk İnceleme Konusu Olduğu - Dilekçenin Yasanın 3. Maddesine Uygun Olmadığının Tespiti Halinde Noksanlıklar Tamalanmak Üzere Reddi Gereği )"
14D12.D7.7.2003E. 2003/380 K. 2003/2077"İPTAL DAVASI ( Öğretim Elamına Olan Davacıya Yönelik İki Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İdari İşlemin İptaline İlişkin Dava Olması )
DİSİPLİN CEZASI ( Davacının Disiplin Cezasına İtiraz Etmiş Olmasının İdari Mahkemede Ayrıca İptal Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldırmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İDARİ İŞLEMİN İPTAL DAVASINA KONU OLABİLMESİNİN KOŞULLARI ( 2577 Sayılı Yasaya Göre İptal Davasının Konusu Olabilecek İdari İşlemin Kesin ve İcrai Nitelikte Olmasının Gerekmesi )
İTİRAZ ( Somut Olayda Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Uyarınca İtiraz Yoluna Başvurulsa da İdari İşlemin Kesin Bir İşlem Olma Özelliğini Ortadan Kalkmadığının Anlaşılması )
DİSİPLİN İŞLERİ ( Söz Konusu Olayda Verilen Disiplin Cezasına Karşı İtiraz Yoluna Başvurulmasının Zorunlu Olmadığının Anlaşılmış Olması )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine Göre Davacıya Disiplin Cezası Verilmiş Olması )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI ( Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine Göre Davacıya Disiplin Cezası Verilmiş Olması )
KESİN İŞLEME İTİRAZIN ZORUNLU PROSEDÜR OLMAMASI ( Kesin İşleme İtirazın Zorunlu Prosedür Olmaması Durumunda Ayrıca İtirazla Birlikte İptal Davası da Açılabilmesinin Mümkün Olması )
İDARİ İŞLEMİN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR OLMASI ( 2577 Sayılı Yasaya Göre İptal Davasının Konusu Olabilecek İdari İşlemlerin Kesin ve İcrai Olmasının Gerekli Olması )"
14D10.D25.3.2003E. 2001/2676 K. 2003/1093"TAZMİNAT DAVASI ( Jandarma Kontrolü Esnasında Gerçekleşen Trafik Kazası Nedeniyle - Öğrenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Davanın Açılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Jandarma Kontrolü Esnasında Gerçekleşen Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açıldığı - Davanın Öğrenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Açılmasının Dava Önşartı Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Jandarma Kontrolü Esnasında Gerçekleşen Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açıldığı - Davanın Öğrenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Açılacağı )
TRAFİK KAZASI ( Jandarma Kontrolü Esnasında Gerçekleşen Kaza Nedeniyle Tazminat Davası Açıldığı - Davanın Öğrenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Açılması Gerektiği/Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
14D7.D20.3.2003E. 2001/2696 K. 2003/684"VERGİ DAVASI AÇILMASI ( Vergi Davası Açma Yetkisi - Avukat Aracılığı İle Dava Açılması - Avukat Vekaletinin Dava Dilekçesine Eklenmemiş Olması - Ehliyet Yönünden Davanın Reddedilemeyeceği )
DAVA DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER ( Avukat Vekaletinin Dava Dilekçesine Eklenmemiş Olması - Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Avukat Vasıtasıyla Vergi Davası Açılmış Olması - Dava Dilekçesine Avukat Vekaletinin Eklenmemiş Olması - Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )"
14D7.D20.3.2003E. 2001/2696 K. 2003/684"VERGİ DAVASI AÇILMASI ( Vergi Davası Açma Yetkisi - Avukat Aracılığı İle Dava Açılması - Avukat Vekaletinin Dava Dilekçesine Eklenmemiş Olması - Ehliyet Yönünden Davanın Reddedilemeyeceği )
DAVA DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER ( Avukat Vekaletinin Dava Dilekçesine Eklenmemiş Olması - Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Avukat Vasıtasıyla Vergi Davası Açılmış Olması - Dava Dilekçesine Avukat Vekaletinin Eklenmemiş Olması - Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )"
14D7.D17.3.2003E. 2003/478 K. 2003/623"İPTAL DAVASI ( Amme Alacağının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptalinin Talep Edilmesi )
ÖDEME EMRİ ( Dava Konusu Olayda Ödeme Emrinin İptali Davasının İlke Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülmesinin Hukuka Aykırı Olması )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davacının Limited Şirketteki Hissesi Oranında Amme Alacağının Tahsili İçin Ödeme Emri Gönderilmiş Oldunun Belirlenmiş Olması )
KANUNİ TEMSİLCİ ( TTK'ya Göre Aksi Kararlaştırılmış Olmadıkça Ortakların Hep Birlikte Müdür Sıfatıyla Şirket İşlerini İdareye ve Şirketi Temsile Mezun Olması )
MENFAAT İHLALİ ( Somut Olayda Tahsilat Genel Tebliğinin İptali İçin Davacının Korumaya Değer Bir Menfaatinin Olmadığının Saptanmış Olması )"
14D7.D17.3.2003E. 2003/476 K. 2003/621"İPTAL DAVASI AÇILMASI ŞARTI ( Korunmaya Değer Bir Menfaatin Varolması Gerektiği - Kanuni Temsilci - Menfaat İhlali - Ödeme Emri - Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk - Limited Şirket Ortağı - Borcun Tamamından Sorumlu Olma )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI'NIN TEBLİĞ İPTAL DAVASI AÇMASI ( Korunmaya Değer Menfaatin Olması Gerektiği )"
14IDDGK7.3.2003E. 2002/1149 K. 2003/103"DİLEKÇE RED KARARI ( Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının Eklenememesi - Dava Açma Hakkının Kullanılmasına Engel Oluşturmaması Gereği )
DAVA AÇMA HAKKININ KULLANILMASINA ENGEL OLMAK ( Dilekçe Red Kararı - Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının Eklenememesi )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ( Dava Dilekçesine Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının Eklenememesi - Dava Açma Hakkının Kullanılmasına Engel Oluşturmaması Gereği )
BARO BAŞKANLIĞININ TELEVİZYON VE GAZETEDE YAR ALAN HABERLER ÜZERİNE DAVA AÇMASI ( Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının İptali - İdari Yargı Mercilerinin Re'sen Dava Konusu Kararın Varlığını Araştırması Gereği )
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAYAN BAKANLAR KURULU KARARI ( Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen/İptali Davası - İdari Yargı Mercilerinin Re'sen Dava Konusu Kararın Varlığını Araştırması Gereği )
İDARİ YARGI MERCİLERİNİN RESEN ARAŞTIRMA YAPMASI GEREĞİ ( Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının İptali Davası/Dilekçeye Eklenememesi - Red Kararı Verilemeyeceği )
RESEN ARAŞTIRMA GEREĞİ ( İdari Yargı Mercilerinin - Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının İptali Davası/Dilekçeye Eklenememesi ) "
14D8.D27.2.2003E. 2002/4018 K. 2003/923"LPG OTOGAZ SATIŞ İSTASYONU İŞLETME RUHSATININ İPTALİ ( İşyerinin Yer Seçimi İzni Tesis İzni ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Konularda Yetkili Makamın Ruhsatına İlişkin Konularda Yetkili Makamın Aydın Valiliği Olduğu )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( İptal Edilmiş Olmasının İşyerinin Faaliyetten Men Edilmesi Sonucunu Doğurmayacağı )
İŞYERİNİN YER SEÇİMİ İZNİ ( Tesis İzni ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Konularda Yetkili Makamın Ruhsatına İlişkin Konularda Yetkili Makamın Aydın Valiliği Olduğu )"
14D7.D20.1.2003E. 2000/7111 K. 2003/23"MÜNFESİH ŞİRKET ( Tasfiyesi Tamamlanıp Ticaret Sicilinden Silinen - Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Tarh ve Ceza Kesme İşlemi Tesis Edilemeyeceği )
TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNEN MÜNFESİH ŞİRKET ( Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Tarh ve Ceza Kesme İşlemi Tesis Edilemeyeceği )
TARHİYAT VE CEZA KESME İŞLEMİ ( Tesis Edilemeyeceği - Tasfiyesi Tamamlanıp Ticaret Sicilinden Silinen Münfesih Şirket )
TARAF OLMA EHLİYETİ ( Tasfiyesi Tamamlanıp Ticaret Sicilinden Silinen Münfesih Şirket - Temyiz Dahil Yargılamanın Hiçbir Aşamasında Ehliyetinin Bulunmadığı )"
14D10.D24.12.2002E. 2001/4110 K. 2002/5206"ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Davacının İtiraz Etmesi Üzerine Davalı İdare Tarafından İtirazın Reddedilerek Ödenmesinin İstenildiği - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğini Kaybeden İhbarnamenin İnceleme Olanağı Bulunmadığı )
DEVLETE AİT TAŞINMAZIN İŞGALİ ( Ecrimisil İhbarnamesi/Davacının İtiraz Etmesi Üzerine Davalı İdare Tarafından İtirazın Reddedilerek Ödenmesinin İstenildiği - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğini Kaybettiği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM NİTELİĞİNİN KAYBI ( Ecrimisil İhbarnamesi/Davacının İtiraz Etmesi Üzerine Davalı İdare Tarafından İtirazın Reddedilerek Ödenmesinin İstenildiği - Davanın Reddi Gereği )"
14D8.D23.12.2002E. 2002/3476 K. 2002/6237"DEVLET HASTAHANESİNDEN VERİLEN RAPOR ( Davacının Orta Dereceli Alkollü Olduğuna İlişkin - Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEYECEK İŞLEM ( Davacının Orta Dereceli Alkollü Olduğuna İlişkin Devlet Hastanesinden Verilen Rapor )
RAPOR ( Davacının Orta Dereceli Alkollü Olduğuna İlişkin Devlet Hastanesinden Verilen - Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
14VDDGK8.11.2002E. 2002/303 K. 2002/383"İŞLETME HAKKI DEVRİ ( Uygulanacak KDV Oranına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptalini İsteyen Davacı Sendikanın Doğrudan Menfaat İhlalinden Söz Edilemeyeceğinden Davanın İncelenmeksizin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BAKANLAR KURULU KARARI ( İşletme Hakkı Devirlerinde Uygulanacak KDV Oranına İlişkin İptali İstemi - Davacı Sendikanın Doğrudan Menfaat İhlalinden Söz Edilemeyeceğinden Davanın İncelenmeksizin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KDV ORANININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Sendikanın Doğrudan Menfaat İhlalinden Söz Edilemeyeceğinden Davanın İncelenmeksizin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
14VDDGK25.10.2002E. 2002/203 K. 2002/340"İPTAL DAVASI ( Düzenleyici İşlem - İptal Davasına Konu Olabilecek Yönetsel İşlemin Niteliği - Kesin İşlem - Muvazene Defteri - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem ve Karar Olmama )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMLER ( İptal Davasına Konu Olması - İdarenin Görüşünü Belirten Yazıya İptal Davası Açılamayacağı )
İDARENİN GÖRÜŞÜNÜ BELİRTEN YAZIYA İPTAL DAVASI AÇILAMAMASI ( Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler - İptal Davası )"
14D4.D14.10.2002E. 2001/3948 K. 2002/3223"MÜFLİS ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Eski Yönetim Kurulu Başkanının Kendi Adına Dava Açamayacağı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Müflis Şirket - Eksi Yönetim Kurulu Başkanı - Dava Açma Ehliyeti Olmadığı )
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ KENDİ ADINA DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Vergi Borçlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti - Müflis Şirketin Eski Yönetim Kurulu Başkanının Dava Açma Ehliyeti Olmadığı )"
14IDDGK12.10.2001E. 2001/602 K. 2001/682"BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN DANIŞTAYIN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAN DAİRESİNDEN VERİLEN KARARI ETKİSİZ BIRAKACAK BİÇİMDE BİR KARAR VEREMEMESİ ( Danıştay Dairesince İdare Mahkemesi'nin Görevli Olmadığına Karar Verildikten Sonra Bölge İdare Mahkemesi'nce İdare Mahkemesi'nin Görevli Kılınmış Olması )
İTHAL EDİLEN EŞYA NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN TOPLU KONUT FONUNA İLİŞKİN DAVALAR ( Görevli Mahkeme )
TOPLU KONUT FONUNUN TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( İthal Edilen Eşya Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İthal Edilen Eşya Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Toplu Konut Fonunun Tahsiline İlişkin Ödeme Emrinin İptali Davasında )"
14D10.D2.10.2001E. 1999/755 K. 2001/3329"ANAYASAYA AYKIRILIK ( Tüzükteki "Vakıf Yöneticileri Bir Daha Hiçbir Vakfın Yönetiminde Görev Alamaz" Hükmü )
VAKIF YÖNETİCİLERİNİN AZLİ ( Tüzükteki "Vakıf Yöneticileri Bir Daha Hiçbir Vakfın Yönetiminde Görev Alamaz" Hükmü - Anayasaya Aykırılığı )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Vakıf Yöneticiliğinden Azle ve Bir Daha Vakıf Yöneticisi Seçilmesinin Şartlarının Oluşup Oluşmadığına Karar Vermek )
TÜZÜK MADDESİ İPTALİ ( Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük Madde 24 )"
14D6.D18.9.2001E. 2000/2996 K. 2001/3909"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BİR SAFHASI NİTELİĞİNDEKİ KAMU YARARI KARARI ALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliği Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM NİTELİĞİNDE OLMAYAN KAMU YARARI KARARI ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
KAMU YARARI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kamulaştırma İşleminin Bir Safhası Olup Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Bulunmayan İşleme Karşı İptal Davası Açılamaması )"
14D4.D21.3.2001E. 2001/234 K. 2001/987"VERGİ İNCELEME RAPORUNDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN SORUMLU OLDUĞUNUN BELİRTİLMESİ ( İdari Dava Açılarak Bu Tür İbarenin Kaldırılamayacağı - Davanın Ancak Yürütme Aşamasında Açılabileceği )
VERGİ İNCELEME RAPORU ( Tarh ve Tahakkuk Öneren Ön İşlem Olması - İnceleme Raporunda Yeminli Mali Müşavirin Sorumlu Gösterilmesi - Yeminli Mali Müşavirin Vergi İnceleme Raporuna İdari Dava Açamayacağı )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN VERGİ İNCELEME RAPORUNDA SORUMLU GÖSTERİLMESİ ( Vergi İnceleme Raporundaki İbarenin Kaldırılması İçin İdari Dava Açılamayacağı - Vergi İnceleme Raporunun Tarh ve Tahakkuk Öneren Ön İşlem Olduğu )"
14D8.D27.2.2001E. 1999/2887 K. 2001/742"ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Verdiği Görev Ret Kararının Yanlışlıkla İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine Dosyayı Alan İdare Mahkemesinin Kendisine Doğrudan Açılmış veya Yargısal Kararla Ulaşmış Bir Dava Bulunmadığı - Dosyayı Yerine Göndermesi Gerekeceği )
GÖREVSİZLİK ( Görev Ret Kararının Yanlışlıkla İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine Dosyayı Alan İdare Mahkemesinin Kendisine Doğrudan Açılmış veya Yargısal Kararla Ulaşmış Bir Dava Bulunmadığı - Dosyayı Yerine Göndermesi Gerekeceği )"
14VDDGK23.2.2001E. 2000/326 K. 2001/96"İHTİYATİ TAHAKKUKA DAVA AÇILMASI ( Haciz Uygulamasının Yapılmış Olması )
HACİZ UYGULAMASININ YAPILMIŞ OLMASI ( İhtiyati Tahakkuk Dava Açılabilmesi Koşulu )"
14D10.D21.2.2001E. 1999/1977 K. 2001/660"KONUŞMA HAKKI ( Yürütülen Hizmetin Gereği Olarak Karşılığında Tanınması - İlgililerden Aylık 100 Kontör Karşılığı Abonman Ücreti Tahsiline İlişkin Genelgede Kamu Yararına Aykırılık Görülmediği )
ABONMAN ÜCRETİNE İLİŞKİN GENELGE ( Yürütülen Hizmetin Gereği Olarak Karşılığında Konuşma Hakkı Tanınmak Suretiyle İlgililerden Aylık 100 Kontör Karşılığı Abonman Ücreti Tahsiline İlişkin Genelgede Kamu Yararına Aykırılık Görülmediği )
KAMU YARARI ( Yürütülen Hizmetin Gereği Olarak Karşılığında Konuşma Hakkı Tanınmak Suretiyle İlgililerden Aylık 100 Kontör Karşılığı Abonman Ücreti Tahsiline İlişkin Genelgede Aykırılık Görülmediği )"
14IDDGK9.2.2001E. 2000/988 K. 2001/143"SİCİL NOTUNUN ( B ) OLARAK TESBİTİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararıyla Çıkarıldığından Bakanlar Kurulunu Temsilen Başbakanlığa da Davanın Teşmili Gereği )
PASİF HUSUMET ( Bakanlar Kurulu Kararıyla Çıkarılan Yönetmeliğin ve Bu Yönetmeliğe Dayalı İşlemin İptali Davasında Bakanlar Kurulunu Temsilen Başbakanlığın da Davaya Dahil Edilmesi Gereği - Sicil Notunun ( B ) Olarak Tesbitine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLAN DAVACININ SİCİL NOTUNUN ( B ) OLARAK TESBİTİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE DAYANAĞI YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Yönetmeliği Çıkaran Bakanlar Kurulunu Temsilen Başbakanlığın da Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
YÖNETMELİĞİN VE YÖNETMELİĞE DAYALI SİCİL NOTUNUN TESBİTİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yönetmeliği Çıkaran Bakanlar Kurulunu Temsilen Başbakanlığın da Davaya Dahil Edilmesi Gereği )"
14D6.D16.1.2001E. 1999/5104 K. 2001/576"BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN İMAR PLANLARININ KESİNLEŞMESİ USULÜ ( Bir Ay Süreyle Askıya Çıkarılarak İlan Şartı - Askıya Çıkarılmayan İmar Planı Kesinleşmeyeceğinden İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
ASKIYA ÇIKARILARAK İLAN EDİLMEYEN İMAR PLANININ KESİNLEŞMEMESİ ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Bulunmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
İMAR PLANININ ASKIYA ÇIKARILIP İLAN EDİLMEK SURETİYLE KESİNLEŞMESİ ( Askıya Çıkarılmayan İmar Planı Değişikliği Kesinleşmeyeceğinden İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN İŞLEMİN İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEMESİ ( İmar Planı Değişikliğinin Askıya Çıkarılıp Bir Ay Süreyle İlan Edilmek Suretiyle Kesinleşeceği )"
14IDDGK1.12.2000E. 1999/111 K. 2000/1159"ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
İŞLEMİN ORTADAN KALKMAYACAĞI ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi )
İDARENİN ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen - Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )"
14D3.D25.4.2000E. 2000/887 K. 2000/1582"VERGİ DAİRELERİNİN VERGİ MAHKEME KARARLARINI TEMYİZ YETKİSİNİ KULLANMA ŞEKLİ ( Maliye Bakanlığı'ndan Muvafakat Alması Gerektiği - Aksi Halde Muvafakat Alınmadan Yapılan Temyiz Başvurularının İncelenmeden Red Edileceği )
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Vergi Dairesi Müdürlüğünün Maliye Bakanlığından Muvafakat Alması Gerektiği - Muvafakat Almadan Yapılan Temyiz Başvurularının Reddedileceği )"
14D4.D6.4.2000E. 1999/4832 K. 2000/1330"VERGİ SORUMLULARININ YATIRDIKLARI VERGİLERİ İADE TALEP EDEMEYECEKLERİ ( Vergiyi Asıl Ödeyenlerin Dava Açarak İade İsteyebilecekleri )
VERGİ KESENLERİN SORUMLULUKLARI ( Adına Vergi Kesilenlerin İade Davası Açabilecekleri - Vergi Kesintisi Yapanların Kesinti Yapılan Vergileri İade İsteyemeyecekleri - Eğitim Öğretim Tazminatı Üzerinden Tevkif Edilen Vergiler )
EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ÜZERİNDEN TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADE TALEBİ ( Vergi Sorumlularının İade Talep Edemeyecekleri )"
14D7.D30.3.2000E. 2000/785 K. 2000/911"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Faks Mesajıyla İstenemeyeceği - Dilekçe Yerine Geçemeyeceği )
FAKS MESAJI ( Dilekçe Yerine Geçemeyeceği - Kararın Düzeltilmesinin İstenemeyeceği )
SÜRE AŞIMI ( Faks Mesajıyla İstenen Karar Düzeltme Talebi - Dilekçe Yerine Geçemeyeceği )"
14D4.D28.3.2000E. 1999/3396 K. 2000/1172"VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNE İMZA SİRKÜLERİNİN EKLENME ZORUNLULUĞU ( İmza Yetkilisinin Belirlenebilmesi Açısından - Dava Dilekçesinin Reddi - Reddedilen Dava Dilekçesinin Temyiz Edilemeyeceği )
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Temyiz Edilemeyeceği - Dava Dilekçesini İmzalayan Avukata Vekalet Veren İmza Yetkililerinin İmza Sirkülerinin Dilekçeye Eklenmesinin Zorunlu Olduğu )
İMZA SİRKÜLERİNİN DAVA DİLEKÇESİNE EKLENME ZORUNLULUĞU ( Vergi Dava Dilekçesini İmza Eden Avukatın Vekaletnamesini Verenlerin Yetkili Olup Olmadıklarının Tesbiti - Dava Dilekçesinin Reddi - Reddedilen Dava Dilekçesinin Temyiz Edilemeyeceği )"
14D7.D19.1.2000E. 1999/1760 K. 2000/67"AMME ALACAĞI ( Karşılığında Teminat Gösterilmiş Bulunan - 6183 Sayılı Kanunun 56. Maddesi Uyarınca Tesis Edilen İşlemin İdari Davaya Konu Olabileceği )
TEMİNAT GÖSTERİLMİŞ BULUNAN AMME ALACAĞI ( 6183 Sayılı Kanunun 56. Maddesi Uyarınca Tesis Edilen İşlemin İdari Davaya Konu Olabileceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Karşılığında Teminat Gösterilmiş Bulunan Amme Alacağı - 6183 Sayılı Kanunun 56. Maddesi Uyarınca Tesis Edilen İşlemin İdari Davaya Konu Olabileceği )
GEÇİCİ OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYALAR ( Karşılığında Teminat Gösterilmiş Bulunan Amme Alacağı - 6183 Sayılı Kanunun 56. Maddesi Uyarınca Tesis Edilen İşlemin İdari Davaya Konu Olabileceği )
6183 SAYILI KANUNUN 56. MADDESİ UYARINCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( Geçici Olarak İthal Edilen Eşyalar/Karşılığında Teminat Gösterilmiş Bulunan Amme Alacağı - İdari Davaya Konu Olabileceği )"
14D8.D15.12.1999E. 1999/2884 K. 1999/7706"AYRI İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREV ALANLARINA GİREN İŞLER İÇİN TEK DİLEKÇEYLE DAVA AÇILMASI ( Dilekçe Ret Kararı Verilmesi )
BİRDEN ÇOK İŞLEME KARŞI AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI ( Ayrı Ayrı Dava Açılmak Üzere Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi )
DİLEKÇE RET KARARI ( Ayrı İdari Yargı Yerlerinin Görev Alanlarına Giren Faklı İşlemler İçin Tek Dilekçe ile Dava Açılmış Olması )
İŞİN ESASINA GİRİLMEDEN DOSYANIN DANIŞTAY'A GÖNDERİLMESİ ( Hangi Hallerde Söz Konusu Olacağı )"
14VDDGK26.11.1999E. 1999/166 K. 1999/493"DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Dava Açma Süresinin Geçirilmesi - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
SÜRE AŞIMININ TESBİTİ ( Düzeltme Başvurusunun Reddi - Dava Açma Süresinin Geçirilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Düzeltme Başvurusunun Reddi )"
14IDDGK15.10.1999E. 1999/953 K. 1999/889"İDARE HUKUKUNDA DAVA AÇABİLECEKLER ( Menfaat İlgisi Kurulabilenlerin Dava Açabileceği - Menfaat İlgili - İdari İşlem - İptal Davası - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem )
DAVA AÇABİLECEKLER ( İdare Hukukunda Dava Açabilecekler - Menfaat İlgisinin Belirlenmesi - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler )"
14D10.D23.9.1999E. 1998/2251 K. 1999/4119"İPTAL DAVASI ( Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı )
İDARİ DAVA AÇMA HAKKI ( İdari İşlemle Davacı Arasında Makul ve Ciddi Bir İlişkinin Kişisel Meşru Aktüel Bir Menfaat Bağının Olmasının Gerekmesi )
MENFAAT İLİŞKİSİ ( İdari İşlemin İptali Davası Açılması İçin İdari İşlemle Davacı Arasında Makul ve Ciddi Bir İlişkinin Kişisel Meşru Aktüel Bir Menfaat Bağının Olmasının Gerekmesi )"
14D4.D12.5.1999E. 1999/392 K. 1999/1948"DİLEKÇE RET KARARI ( Temyizinin Mümkün Olmaması )
TEMYİZİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Dilekçe Ret Kararı-Tek Hakimle Verilen Mahkeme Kararının Temyiz Edilebileceği )
TEK HAKİMLE VERİLEN MAHKEME KARARI ( Temyizi Mümkün Olduğu - Dava Dilekçe Ret Kararının Temyiz Edilemeyeceği )"
14D10.D28.12.1998E. 1998/3993 K. 1998/7250"İPTAL DAVASI ( Özelleştirme Kurulu Kararı )
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARININ İPTALİ ( Dava Açma Hakkı )
DAVA AÇMA HAKKI ( Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin İşlemlerin İptali Davasını Açabilmek İçin Bu İşlemlerin Davacının Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatini Etkilemesinin Gerekmesi )
MENFAAT İLİŞKİSİ ( Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin İşlemlerin İptali Davasını Açabilmek İçin Bu İşlemlerin Davacının Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatini Etkilemesinin Gerekmesi )
VAKFIN AMACI ( Özelleştirme Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Vakfın Amacı Olması-İptal Davası Açma Hakkı Kazandırmaması )"
14D8.D21.12.1998E. 1996/2025 K. 1998/4453"İPTAL DAVASI ( Belediyenin İdari Bağlılığının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığının Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi İstemi )
BELEDİYENİN İDARİ BAĞLILIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( İdari Davaya Konu Olabilecek Husus Olmadığından Dosyanın İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi Olanağının Olmaması )
İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERME ( Belediyenin İdari Bağlılığının Değiştirilmesi İşleminin İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi Olanağının Olmaması )"
14D7.D14.10.1998E. 1997/5040 K. 1998/3301"İPTAL DAVASI ( Kamu Alacağının Tahsili Amacıyla Banka Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesine İlişkin İşlem )
VERGİ BORCU ( Borcun Tahsili Amacıyla Banka Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi İşlemine Karşı Kurucu Ortağın Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
KURUCU ORTAK ( Vergi Borcunun Tahsili Amacıyla Banka Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi İşlemine Karşı Kurucu Ortağın Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Vergi Borcunun Tahsili Amacıyla Banka Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi İşlemine Karşı Kurucu Ortağın Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Vergi Borcunun Tahsili Amacıyla Banka Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi İşlemine Karşı Kurucu Ortağın Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )"
14D4.D13.10.1998E. 1997/3888 K. 1998/3564"İMZA NOKSANI ( Dava Dilekçesinde İmza Noksanı - İmzanın Tamamlatılması - Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilmemesi )
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLMEMESİ ( Dava Dilekçesinde İmza Noksanı - İmzanın Tamamlatılması Gerektiği )
DAVA DİLEKÇESİNDE İMZA NOKSANI ( İmzanın Yetkisiz Kimseye Ait Olması - Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilmemesi - İmzanın Tamamlatılması )"
14D4.D8.10.1998E. 1998/4054 K. 1998/3514"MENFAAT İHLALİ ( Genel Düzenleyici İdari İşlemlere Karşı Dava Açılabilmesi Koşulu - Davacının Hukukunun Etkilenmesi )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇILMASI ŞARTI ( Menfaat İhlali - Davacının Hukukunun Etkilenmesi Gerektiği )
İDARİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA ŞARTI ( Menfaat İhlali - Davacının Hukukunun Etkilenmesi )"
14D9.D6.10.1998E. 1997/5570 K. 1998/3406"İPTAL DAVASI ( Tahakkuk Ettirilen Atıksu Bedeline İlişkin İhbarnamenin ve Dayanağı Olan Atıksu Tarife Kararının İptali İstemi )
GÖREV RED KARARI ( Temyiz İsteminin İncelenmeksizin Reddine Dair İdare Mahkemesinin Kaldırılması )
İDARİ YARGI İÇİNDE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Temyiz Başvurusunun İncelenmeksizin Reddi )"
14D7.D6.10.1998E. 1997/4192 K. 1998/3137"GÜMRÜK VERGİSİ ( Tahakkukun Tebliği Üzerine Doğrudan Dava Açılamaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarında Tahakkukun Tebliği Üzerine Doğrudan Dava Açılamaması )
TAHAKKUK TEBLİĞİ ( Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarında Tahakkukun Tebliği Üzerine Doğrudan Dava Açılamaması )
TAHAKKUKLARA YAPILAN İTİRAZLAR ( Gümrük Başmüdürlükleri Veya Gümrükler Genel Müdürlüğünce Reddine Dair Kararların Dava Konusu Yapılabilmesi )
MERCİİNE TEVDİ ( Gümrük Vergisi Tahakkukuna Karşı Açılan Davada Mahkemece Merciine Tevdi Kararı Verilmesinin Gerekmesi )"
14D3.D1.10.1998E. 1997/4536 K. 1998/3300"YETKİSİZ ORTAKÇA DAVA AÇILMASI ( Limited Şirketlerde Dava Açma Yetkisi - Dİlekçenin Reddi - İmza Eksikliğinin Tamamlanmasının Sağlanması Gerektiği - Davanın Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İMZA EKSİĞİ ( Yetkisiz Ortakça İmzalanan Dava Dilekçesi - Dilekçenin Reddi Gerektiği - İmza Eksiğinin Giderilmesi Gerektiği - Davanın Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Limited Şirketlerde Dava Açma Yetkisi )
DAVA AÇILMASI ( Dava Dilekçesinin Yetkisiz Ortakça İmzalanması - Dilekçenin Reddi - Davanın Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu - Limited Şirketlerde Dava Açma Yetkisi )
DAVANIN REDDİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI ( Dava Dilekçesinin Yetkisiz Ortakça İmza Edilmiş Olması - Dava Dilekçesinin Reddi - İmza Eksiğinin Giderilmesi Gerektiği - Limited Şirketlerde Dava Açma Yetkisi )
LİMİTED ŞİRKETLERDE DAVA AÇMA YETKİSİ ( Davanın Yetkisiz Ortakça Açılması - Dava Dilekçesinin Reddi - Davanın Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
14D7.D30.9.1998E. 1997/2737 K. 1998/3086"İPTAL DAVASI ( Davacı Adına Salınan Kusur Cezalı Veraset ve İntikal Vergisi Tarhiyatının Düzeltilerek Terkinine Yönelik Başvurunun Reddine Dair Vergi Dairesi İşleminin İptali İstemi )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Dava Açma Süresinde Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Maliye Bakanlığına Düzeltme Şikayet Başvurusu Yapılmadan Dava Açılabilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bu Süre İçinde Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Maliye Bakanlığına Düzeltme Şikayet Başvurusu Yapılmadan Dava Açılabilmesi )"
14IDDGK25.9.1998E. 1998/522 K. 1998/305"İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU KONULAR ( Davanın Görev ve Yetki Yönünden Reddine ve Dava Dosyasının Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine İlişkin Kararlar - Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
GÖREV VE YETKİ YÖNÜNDEN REDDEDİLEN DAVALAR ( İdari Yargının Görevli Olduğu Konularda - Dava Dosyasının Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine İlişkin Kararlar İçin Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR ( Danıştay Veya Mahkemelerce İdari Yargının Görevli Olduğu Konularda Görevli Veya Yetkili Olmayan Mahkemeye Açılan Davanın Görev Veya Yetki Yönünden Reddedilerek Dava Dosyasının Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine İlişkin )"
14D6.D16.9.1998E. 1998/4833 K. 1998/4004"BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN İPTAL DAVASI AÇMA HAKKI ( Belediye Meclisince Yapılan İmar Planı Değişikliğine Karşı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ DAVASI AÇMA HAKKI ( Değişikliğe Karar Veren Belediye Meclisi Üyesinin )
DAVA HAKKI ( İmar Planı Değişikliğine Karşı Değişikliğe Karar Veren Belediye Meclisi Üyesinin )"
14D3.D1.7.1998E. 1997/2034 K. 1998/2775"ŞİRKETİ TEMSİL ( Temsil Yetkisi Olmayanların Dava Açamayacağı - Dava Ehliyeti )
DAVA EHLİYETİ ( Şirketi Temsil Yetkisi )"
14D11.D12.5.1998E. 1997/1060 K. 1998/1681"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( Uzlaşmanın Sağlanamaması - Dava Açma Süresi )
DAVA AÇILMASI ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanamaması )"
14D10.D30.4.1998E. 1995/994 K. 1998/1816"ZAMANAŞIMI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Yapılan Ödemeden itibaren altmış Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Bankadaki Mevduatın Kendisine Ödenmeyeceğini Öğrenen Kişi )"
14D8.D3.3.1998E. 1996/3742 K. 1998/776"İÇ YAZIŞMANIN İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( İdari Dava Konusu Yapılamaması )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN İÇ YAZIŞMA ( İdari Dava Konusu Yapılamayacağı )
KAMU KURULUŞLARI ARASINDAKİ İÇ YAZIŞMALAR ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlem Niteliği Bulunmadığından İdari Dava Konusu Olamaması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN KAMU KURULUŞLARININ İÇ YAZIŞMALARI ( İdari Dava Konusu Yapılamayacakları )"
14VDDGK13.2.1998E. 1996/301 K. 1998/38"TEBLİGAT ( Yükümlüye Daha Önce Yapılmamışsa 7201 S.K. 35. Madde Uyarınca Yapılamayacağı )
TEBLİĞ MEMURUNUN HATASI ( Adresi Bulamamak - Koşulları Oluşmadığı Halde 7201 S.K. 35. M.'ye Göre Tebligat )
DİLEKÇE RET KARARI ÜZERİNE DAVANIN YENİLENMESİNDE SÜRE ( Geçersiz Tebligatın Varlığında )
SÜRE ( Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davanın Yenilenmesinde - Geçersiz Tebligat )
K.D.V. İÇİN SALINAN KAÇAKÇILIK CEZASI ( Birbirini İzleyen Dönem Tarhiyatlarına Karşı Aynı Dilekçe ile Dava Açılabileceği )
GİDER PUSULASININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ ( İlgilinin Adres ve İmzasının Bulunması Zorunluluğu )"
14D8.D11.2.1998E. 1997/5382 K. 1998/333"KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI AÇILMASINA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN KARARLAR ( İdari Davaya Konu Olacak Nitelikte Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmaması )
İDARİ DAVA KONUSU ( Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Soruşturması Açılmasına İlişkin Olarak Verilen Kararların İdari Dava Konusu Olacak Nitelikte Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmaması )"
14D7.D11.2.1998E. 1997/591 K. 1998/385"ZIMNİ RET ( İtiraz Üzerine 60 Günlük Süre İçinde Cevap Verilmemesi Halinde Dava Yoluna Gidilemeyeceği )
TAHAKKUKA İTİRAZ ( İdarece İstemin Zımnen Reddine İlişkin İşlemin Kesin Ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlem Olmadığından Dava Konusu Edilemeyeceği )
GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKU ( Gümrük Muhteviyatı Eşyanın Kıymetinin Düşük Beyan Edildiğinden Bahisle İdarece Tespit Edilen Değer Esas Alınması )
CEBREN TAHSİL ( İtiraz Reddedilmeden İdarece 6183 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Bu Yola Başvurulamayacağı )
İTİRAZ MERCİİLERİ ( Sırasıyla Gümrük Müdürlükleri Gümrükler Başmüdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğü Olması )
İNCELEME SÜRELERİ ( Müdürlükçe Bir Ay Başmüdürlükçe İki Ay Genel Müdürlükçe Üç Ay İçinde İncelenerek Bir Karara Bağlanacağı )
İTİRAZ ŞEKLİ ( İtirazların Bir Dilekçe İle Tahakkuku Yapan İdare Kanalı İle Bağlı Bulunduğu Gümrük Müdürlüğüne Yapılacağı )"
14D11.D5.2.1998E. 1997/42 K. 1998/310"DAVA EHLİYETİ ( İptal Davası-Davacı ile Dava Konusu İşlem Arasında Menfaat Bulunması Gereği )
İPTAL DAVASI ( Dava Ehliyeti-Davacı Olabilmenin Şartları )
DAVACI İLE DAVA KONUSU İŞLEM ARASINDA MENFAAT İLİŞKİSİ BULUNMASI ( İptal Davası-Dava Ehliyeti )"
14D9.D26.12.1997E. 1996/5879 K. 1997/4488"İDARENİN İŞLEMLERİ ( İnceleme Raporu'nun İptali Davası - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem )
İPTALİ İSTENEBİLECEK İŞLEMLER ( İnceleme Raporu - İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler )
DAVANIN REDDİ ( İnceleme Raporunun İptali Davası - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem - İdarei Davaya Konu Olmama )"
14D7.D18.12.1997E. 1996/360 K. 1997/4767"YETKİSİZ TEMSİL ( Avukatın Vekaletnamenin Süresi Geçtikten Sonra Temyiz Talebinde Bulunmuş Olması )
VEKALET İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA AVUKATIN TEMYİZ TALEBİ ( Talebin İncelenememesi )
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İNCELENEMEMESİ ( Vekalet İlişkisi Sona Erdikten Sonra Avukatça Yapılan )
AVUKATIN YAPTIĞI TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İNCELENEMEMESİ ( Vekaletnamenin Süresi Geçtikten Sonra )"
14D7.D16.10.1997E. 1996/2649 K. 1997/3541"EHLİYETSİZLİK ( Tüzel Kişiliğe Sahip Müessese Yerine Bağlı Olduğu İktisadi Devlet Teşekkülü Tarafından Açılan Davada )
TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP MÜESSESE YERİNE BAĞLI OLDUĞU İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜNÜN DAVA AÇMASI ( Ehliyet Noksanlığı )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜNÜN DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Kendisine Bağlı Tüzel Kişilik Sahibi Müessese Yerine )"
14D9.D23.9.1997E. 1996/6087 K. 1997/2653"DAVANIN ŞİRKETİ BİRLİKTE TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERDEN SADECE BİRİ TARAFINDAN AÇILMASI ( Davanın Reddedilmeyip Eksikliğin Tamamlanması İçin Mehil Verilmesi )
DAVA DİLEKÇESİNDE EKSİKLİK ( Giderilmesi İçin Mehil Verilmesi )
DAVA DİLEKÇESİNDE YETKİLİ TEMSİLCİ İMZASININ EKSİK OLMASI ( Eksikliğin Tamamlanması İçin Mehil Verilmesi )
DAVA DİLEKÇESİNDE EKSİKLİĞİN TAMAMLANMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Şirketi Birlikte Temsile Yetkili Kişilerden Birinin İmzasının Bulunmaması )"
14D10.D4.6.1997E. 1997/576 K. 1997/2171"SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞİNİN İPTALİ DAVASI ( Halka Açık Anonim Ortaklık Niteliği Bulunmayan Davacı Şirketin Tebliğ İle Menfaat İlgisinin Olmaması )
MENFAAT İLGİSİ ( Halka Açık Anonim Ortaklık Niteliği Bulunmayan Davacı Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Yayımladığı Tebliğ İle Menfaat İlgisinin Olmaması )"
14D8.D3.6.1997E. 1995/1362 K. 1997/1960"ÇOCUĞUN DİSİPLİN CEZASI ( Cezayı Ortadan Kaldıran Yönetmeliğin Değişmesi )
İPTAL DAVASI ( Çocuğunun Disiplin Cezası Almasına Dayanak Oluşturan Yönetmeliğin Kaldırılması )
HUKUKİ YARAR ( Yönetmeliğin Değişmesinde Yararın Olmaması )"
14D7.D21.5.1997E. 1996/864 K. 1997/2053"GEÇİCİ GİRİŞ YAPAN EŞYA HAKKINDA İTHALATI SIRASINDA İTİRAZSIZ KESİNLEŞEN VERGİ ( Niteliği ve İdari Dava Konusu Yapılabilmesi )
VERGİ ALACAĞI TAHAKKUKUNA KARŞI AÇILAN DAVA ( Geçici Giriş Yapan Eşya İçin Tahakkuk Ettirilip İtirazsız Kesinleşen )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Geçici Giriş Yapan Eşyaya Tahakkuk Ettirilen Gümrük Vergisi )"
14D7.D7.5.1997E. 1995/1901 K. 1997/1857"EK VERGİ TAHAKKUKUNUN İPTALİ DAVASI ( Avukatın Vekaletnameyi İbraz Etmemiş Olması )
VEKALETNAMENİN VERİLEN SÜREDE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Avukatın Açtığı Davanın Açılmamış Sayılması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Dava Dilekçesini İmzalayan Avukatın Vekaletnameyi Tanınan Sürede İbraz Etmemesi )"
14D6.D6.5.1997E. 1996/4360 K. 1997/2148"DEFTERDARLIK ( Kendi Görev ve Yetki Alanında İdari Dava Açma Yetkisi Bulunduğu )
DAVA AÇMA YETKİSİ ( Defterdarlık )
İDARİ DAVA AÇMA YETKİSİ ( Defterdarlığın )"
14D10.D14.4.1997E. 1997/1372 K. 1997/1314"İPTAL DAVASI ( Konu Edilen İşlem İle Davacı Arasında Yarar İlgisinin Kurulabilmesinin Ancak Kişisel Geçerli ve Güncel Bir İlginin Varlığıyla Mümkün Olması )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İptal Davasında Bağlantı Kurulması )
MENFAAT İLGİSİ ( İptal Davası Açılabilmesi )"
14VDDGK11.4.1997E. 1996/268 K. 1997/190"YARGI KARARININ İDARİ İŞLEM SAYILMAMASI ( Dava Açmada Süre Aşımı )
SÜRE AŞIMI ( Yargı Kararı - İdari İşlem Sayılmama )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇILMA SÜRESİ ( İlanı Gereken Düzenleyici İşlemler )
GÜMRÜK PARA CEZALARINA KARŞI DAVA AÇILMASI ( İşlemin Yapıldığı Yer Yetkili Asliye Ceza Mahkemesi Nezdinde Dava Açılabileceği )
DAVA AÇILMASI ( Gümrük Para Cezalarına Karşı Dava Açılması - Yetkili Asliye Ceza Mahkemesi )"
14D8.D19.2.1997E. 1995/1883 K. 1997/579"İPTAL DAVASI ( Avukat Olan Davacının Reklam Yasağı İle İş Edinmeye İlişkin Davranışlardan Kaçınmaya İlişkin Hükümlere Aykırı Davranması Nedeniyle Verilen Para Cezasının İptali Talebi )
AVUKATA VERİLEN PARA CEZASI ( Baro Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Cezaya Karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna İtiraz Edilmesinin Gerekmesi )
BARO DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN AVUKATA VERİLEN PARA CEZASI ( Cezaya Karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna İtiraz Edilerek Sonradan İdari Yargı Yoluna Başvurulabilmesi )"
14D7.D29.1.1997E. 1996/1730 K. 1997/317"GÜMRÜK VERGİSİ ( Eşya Kıymetinin Düşük Beyan Edilmesi Nedeniyle İdarece Tespit Edilen Değerin Esas Alınması )
VERGİYE TABİ EŞYANIN KIYMETİNİN YANLIŞ TAYİN EDİLMESİ ( Yapılan Tahakkuklara Karşı İtiraz Edilebilmesi-İtiraz Neticesinde İdari Yargı Yolunun Açık Olması )
EK GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKUNA İTİRAZ ( İtiraza Cevap Verilmeden Yükümlüce Bu İşlemin Zımnen Red Sayılarak Dava Konusu Edilememesi )
ZIMNİ RED ( Em Gümrük Vergisine Tahakkukuna Yapılan İtiraza Cevap Verilmeden Yükümlüce Bu İşlemin Zımnen Red Sayılarak Dava Konusu Edilememesi )"
14D5.D23.1.1997E. 1994/5539 K. 1997/128"HUSUMET ( Davanın Bakanlık Yerine Valilik Husumetiyle Karara Bağlanmış Olması )
BAKANLIĞA KARŞI AÇILMASI GEREKEN DAVANIN VALİLİĞE KARŞI AÇILMIŞ OLMASI ( Bozma Sebebi Sayılmaması )
İPTAL VE TAM YARGI DAVASI ( Bakanlık Yerine Valilik Husumetiyle Karara Bağlanmış Olmasının Bozma Sebebi Sayılmaması )"
14D11.D7.1.1997E. 1995/5521 K. 1997/2"ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Tasfiye Döneminde Doğan Borçlardan Sorumluluk - Tasfiye Memurunu Sorumluluğu )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tasfiye Halinde Bulunan Şirkette Tebliğin Kime Yapılacağı )
TASFİYE MEMURU ( Tasfiye Döneminde Doğan Borçlardan Sorumluluk )"
14D7.D11.11.1996E. 1995/977 K. 1996/4177"İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Katma Değer Vergisi ve Ulaştırma Altyapıları Resmine İtirazın Yetkisiz Makamca Reddi İşlemine Karşı Açılan İptal Davasında )
İPTAL DAVASINDA İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Yetkisiz Makamca İtirazın Reddi İşleminin İdari Başvuru Yollarının Tüketilmesi Anlamına Gelmemesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ VE ULAŞTIRMA ALTYAPILARI RESMİNE İTİRAZIN YETKİSİZ MAKAMCA REDDİ ( İdari Başvuru Yollarının Tüketilmiş Sayılmaması - İptal Davası Açılamaması )
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLİ OLDUĞU İTİRAZIN YETKİSİZ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE İNCELENMESİ VE REDDİ ( İptal Davası Açılaması Halinde İdari Merci Tecavüzü Oluşması )"
14D7.D3.6.1996E. 1995/5615 K. 1996/2168"GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLDUĞU HALDE YANLIŞLIKLA ALINAN VERGİLER ( İade Talebinin Yetkisiz Makamca Reddedilmiş Olması-İdari Merci Tecavüzü )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Gümrük Vergisinden Muaf Olduğu Halde Yanlışlıkla Alınan Vergiler-İade Talebinin Yetkisiz Makamca Reddedilmiş Olması )
FAZLA TAHSİL EDİLEN VERGİ ( İade Talebinin Yetkisiz Makamca Reddedilmiş Olması )
DOSYANIN MERCİİNE YOLLANMASI ( İdari Merci Tecavüzü Halinde )"
14D11.D28.5.1996E. 1996/1175 K. 1996/2221"TEMİNATIN ÇÖZÜLMEMESİ ( Vergilemeden Önce veya Sonra Tesis Edilen Hükümlerin Dava Edilebileceği )
KESİN VE İCRAİ İŞLEM ( Dava Konusu Edilebilmesi )"
14D11.D20.11.1995E. 1995/1156 K. 1995/3190"TASFİYE HALİNDE ŞİRKET ( Vergi Ve Cezaların Kime Tebliğ Edileceği )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Tasfiye Döneminde Kurucu Ortağa Yapılan Tebligat )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Tasfiye Halinde )"
14VDDGK17.11.1995E. 1995/286 K. 1995/255"İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU KONULAR ( Davanın Görev ve Yetki Yönünden Reddi - Temyiz Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLEMEME ( İdari Yargının Görevli Olduğu Konularada Görev ve Yetki Yönünden Red )"
14D6.D15.11.1995E. 1995/6502 K. 1995/4568"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklarda )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadine İlişkin Uyuşmazlıklarda )"
14D6.D13.11.1995E. 1995/410 K. 1995/4427"PARSELASYON İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMA HAKKI BULUNMAMASI ( Harici Satış Vaadi Alacaklısının )
TAPU MALİKİ OLMA ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açmak İçin )
EHLİYETSİZLİK ( Harici Satış Vaadi Alacaklısının Parselasyon İşlemine Karşı Açtığı Davada )
HARİCİ SATIŞ VAADİNE DAYANARAK PARSELASYONA KARŞI AÇILAN DAVA ( Tapu Maliki Olma Zorunluluğu )"
14D9.D10.10.1995E. 1994/6066 K. 1995/2451"UZLAŞMA ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma İsteyen Yükümlünün İmzadan Kaçınması - Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi - İdari İşlem Sayılmaması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İDARİ İŞLEM ( Uzlaşmanın İmzadan İmtina Edilmesi - İdari Davaya Konu Edilememesi )
İDARİ DAVA KONUSU EDİLEMEME ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Tutanağını İmzadan Kaçınan Yükümlü )
İMZADAN İMTİNA ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Tutanağını İmzadan Kaçınma - İdari Davaya Konu Edilememe )"
14D3.D22.5.1995E. 1995/1874 K. 1995/1594"AÇIKLAMA İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARAR ( Temyize Konu Edilebilecek ve Edilemeyecek Kararlar )
MAHKEME KARARININ AÇIKLANMASI ( Mahkemenin Açıklama İstemi Hakkında Verdiği Kararın Temyiz Edilip Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLEBİLECEK VE EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Kararın Açıklanması İstemi Hakkındaki Mahkeme Kararları )"
14D12.D18.5.1995E. 1995/731 K. 1995/1196"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Dava Dilekçesinde Böyle Bir İstem Olmaması )
NÖBETÇİ MAHKEMENİN GÖREVİ ( Dosya Üzerinde İlk İnceleme Yapılarak Karar Verilmesinin İsabetsiz Olması )
DAVA DİLEKÇESİ ( Yürütmenin Durdurulması İstemi Olmamasına Rağmen Karar Verilmesi )"
14D6.D1.5.1995E. 1994/3027 K. 1995/1838"KESİN VE UYGULANMASI GEREKLİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMASI ŞARTI ( İdari İşlemin Dava Konusu Yapılabilmesi İçin )
İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZA VERİLEN YANIT ( İdari Dava Konusu Yapılamaması )
UYGULAMA İMAR PLANININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNCE ONAYLANMASI ( Plana Onaydan Önce Yapılan İtiraza Verilen Yanıtın Dava Konusu Olmaması )"
14D7.D12.4.1995E. 1994/1926 K. 1995/1571"GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ ( Tescili Sırasında Tahakkuk Eden Gümrük Ve Resimleri )
ÖDEMEYE DAVET YAZISI ( Gümrük Giriş Beyannamesinin Tescili Sırasında Tahakkuk Eden Gümrük Ve Resimlerin Ödenmesi İçin Gönderilmesi )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Ödemeye Davet Yazısı )"
14D7.D13.3.1995E. 1992/643 K. 1995/966"İHRACATTA HAKSIZ VERGİ İADESİ ( Haksız İadenin Geri İstenilmesi Usulü - İhbarname Düzenlenerek Mükellefe Süre Verilerek İstenilmesi Gerektiği )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİNİN HAKSIZ VE YERSİZ YAPILMASI ( İadenin Geri İstenilmesi Usulü - İhbarname İle Mükelleften Süre Verilerek İstenilmesi Gerektiği )"
14D4.D16.2.1995E. 1995/651 K. 1995/743"ŞİKAYET ( Vergi Hatalarının Düzeltilmesi İstemi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Şikayet Yoluyla Vergi Hatalarının Düzeltilmesi İsteminin Reddine İlişkin Uyuşmazlık )
VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ ( Vergi Mahkemesinin Görevine Girmesi )"
14D10.D16.2.1995E. 1994/3567 K. 1995/664"ÖZEL HAT İŞLEM VE ÜCRETİ ( Özel Santralden Mülk Dışına Kurulan Dahili Postalar )
DOĞRUDAN UYGULANABİLİR İŞLEM ( Özel Hat İşlem ve Ücreti )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdarenin Tek Taraflı İşlemi Olması Nedeniyle İdari Yargının Görevli Olması )"
14D1.D31.1.1995E. 1995/10 K. 1995/28"SU ÜCRET TARİFESİNİN ONAYI ( Belediye Meclisinin Karar Alması )
DANIŞTAYA BAŞVURABİLME YETKİSİ ( Belediye Meclis Kararı )"
14D7.D23.2.1994E. 1991/6114 K. 1994/866"KARA MANİFESTOSU MUHTEVİYATI TRANSİT EŞYANIN YURTDIŞI EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Teminatın Nakte Çevrilmesi - İşleme Karşı Dava Açılabileceği )
TRANSİT TİCARETE KONU MALIN YURTDIŞI EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Gümrük Vergi ve Resimleri İçin Alınan Teminatın Nakte Çevrilmesi - İşleme Karşı Dava Açılabileceği )
GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİ İÇİN ALINAN TEMİNATIN NAKTE ÇEVRİLMESİ ( Teminatın Nakte Çevrilmesi İşlemine Dava Açılabileceği )"
14IDDGK18.2.1994E. 1992/308 K. 1994/113"KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA GÖREV ( İşleme Karşı - Bedele Karşı )
KANUNİ İPOTEK TESİSİ ( Belediyenin Kamulaştırmada )
İMAR ISLAH PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Kamulaştırma - Kanuni İpotek Tesisi )
İDARİ YARGI - ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Kamulaştırma )
BELEDİYE - VALİLİKLERİN RESEN YETKİSİ ( Kamulaştırma - Kanuni İpotek Tesisi )"
14D3.D26.10.1993E. 1992/2143 K. 1993/2931"İHTİRAZİ KAYIT DİLEKÇESİ ( Beyanname Verme Süresi İçinde Beyannameden Ayrı Olarak Verilebileceği )
BEYANNAMEYE KARŞI İTİRAZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Beyanname Verme Süresi İçinde Ayrı Olarak Verilen İhtirazi Kayıt Dilekçesiyle )
İHTİRAZİ KAYIT İÇERMEYEN BEYANNAME ( Beyanname Verme Süresi İçinde Ayrı Olarak İhtirazi Kayıt Dilekçesi Verilebileceği )"
14D7.D12.10.1993E. 1990/2184 K. 1993/4033"ÖDEME EMRİ ( Şirket Adına Düzenlenmesi )
ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( Şirket Adına Hukuki Sonuç Doğurması )"
14D9.D13.1.1993E. 1992/2790 K. 1993/78"VERGİ İNCELEME RAPORU ( Dava Açılamaması - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemlerden Sayılmaması )
DAVA AÇILAMAMASI ( Vergi İnceleme Raporuna Dava Açılamaması - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemleri İçermemesi )
İNCELEME RAPORU ( Dava Açılamaması )"
14IDDGK6.11.1992E. 1992/460 K. 1992/184"DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME ( İdari Yargı Yerinde Dava Konusu Edilebilecek İşlem )
İDARİ YARGI YERİNDE DAVA KONUSU EDİLEBİLECEK İŞLEM ( Sebep ve Konu Unsurlarını İçermesi Gerektiği )
DAVA KONUSU İŞLEMİN İDARİ DAVAYA KONU OLABİLME ŞARTLARI ( Sebep ve Konu Unsurları )
SEBEP VE KONU UNSURLARI ( İdari Yargı Yerinde Dava Konusu Edilebilecek İşlem )"
14IDDGK18.9.1992E. 1992/310 K. 1992/159"DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
TEMYİZ ( Dava Dilekçesinin Reddine İlişkin Kararlar - Mümkün Olmaması )"
14D10.D27.4.1992E. 1989/141 K. 1992/1618"HİZMET KUSURU ( MİT Raporunda Kişilik Haklarının İhlal Edilmesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle )
İDARİ EYLEMLER NEDENİYLE İDARİ YARGIDA DAVA AÇILABİLMESİ ( İlgili İdareye Başvurularak Ön Karar Alındıktan Sonra Mümkün Olması )"
14D7.D14.5.1991E. 1990/6928 K. 1991/1622"VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN DAVA EDİLEMEMESİ ( Danıştay Kararı Üzerine Düzenlenen )
DANIŞTAY KARARI ÜZERİNE YAPILAN VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİ ( İdari Dava Konusu Yapılamamaları )
İDARİ DAVA KONUSU OLAMAMA ( Danıştay Kararı Üzerine Yapılan Vergi ve Ceza İhbarnameleri )"
14D5.D8.5.1991E. 1991/962 K. 1991/836"TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI ( Temyiz Merciinin Başvuruyu Süre Aşımı Yönünden Bizzat Reddedebileceği )
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN TEMYİZ MERCİİ TARAFINDAN REDDİ ( Süreaşımı Nedeniyle )
SÜREAŞIMI ( Temyiz Başvurusunun Süresinde Yapılmadığının Temyiz Mercii Tarafından Tespiti )"
14D9.D21.11.1990E. 1990/118 K. 1990/3589"ŞİRKETİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ ( Yeni Şirketin Vergi Borçlarından Sorumlu Olması )
VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUK ( Şirketin Tür Değiştirmesi - Yeni Şirketin Sorumluluğu )"
14D4.D11.10.1990E. 1989/2055 K. 1990/2727"TARH VE TAHAKKUKA İLİŞKİN DAVALAR ( Vergi Mahkemelerinde Bakılacağı )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Danıştay'a Yapılacağı )
GÖREV ( Tarh ve Tahakkuka İlişkin Davalarla Bakanlar Kurulu Kararının İptaline İlişkin Talepler )"
14D9.D22.3.1990E. 1988/1903 K. 1990/1062"BELEDİYE TARİFELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Alacağın Geç Tahsili Nedeniyle Faiz İsteminde Adli Yargının Görevi )
TARİFELERE AİT UYUŞMAZLIKLAR ( Belediye Tarifelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümlenmesi )
ALACAĞIN GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz İstemi - Belediyelerce Yapılan Tarifelere Ait Uyuşmazlıklar - Adli Yargının Görev Alanı )"
14D6.D28.2.1990E. 1988/2444 K. 1990/224"İDARİ DAVADA EHLİYET ( Maliklerle Kat Karşılığı İnşaat Yapmayı Üstlenen Kişinin Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
MALİKLERLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Üstlenen Kişinin Belediye İşleminin İptali İçin Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Yapmayı Üstlenen Kişinin Belediye İşleminin İptali İçin Ehliyetinin Olmaması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Kişinin Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )"
14D6.D26.2.1990E. 1990/55 K. 1990/169"İDARİ DAVADA EHLİYET ( İdari İşlemden Dolayı Menfaati Zedelenen Ayni Hak Sahibi Olma Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMA KARŞILIĞI VERİLEN TAŞINMAZDA KİRACI OLAN ŞAHSIN EHLİYETSİZLİĞİ ( İptal Davası Açma Konusunda )
İPTAL DAVASI AÇMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( İdari İşlem Konusu Taşınmazda Kiracı Olarak Bulunan Şahsın )
KİRACININ İPTAL DAVASI AÇMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( Kamulaştırma Karşılığı Verilen Taşınmazdaki Kiracının )"

UYUŞMAZLIK

14UMH7.7.2008E. 2008/89 K. 2008/197"İSTENİLEN BELGELERİ İBRAZ ETMEYEREK TEFTİŞİ ENGELLEMEK ( İtirazı İnceleyen Ağır Ceza Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verildiği/Vergi Mahkemesince Usulüne Uygun Dava Açılmadığı Gerekçesiyle Dosyanın İadesine Karar Verildiği - Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Oluşmayacağı )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Teftişi Engellemek/İdari Para Cezasına İlişkin İtirazı İnceleyen Ağır Ceza Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verildiği - Vergi Mahkemesince Usulüne Uygun Dava Açılmadığı Gerekçesiyle Dosyanın İadesine Karar Verildiği/Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Oluşmayacağı )
HUKUKİ İHTİLAFLARDA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURMAK ( Taraflarca Başvurulması Gerektiği - Resen Başvurunun Kabul Edilemeyeceği )"
14UMH5.2.2007E. 2006/317 K. 2007/22"DİLEKÇENİN REDDİ KARARI ( İdare Mahkemesince/3194 Yasa Uyarınca Verilen Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği - Görevsizlik Kararı Olarak Nitelendirilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEK İDARE MAHKEMESİ KARARI ( 3194 Yasa Uyarınca Verilen Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği - Dilekçenin Reddi )
İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN YIKIM VE İDARİ PARA CEZASI ( İdare Mahkemesince Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği Nedeniyle Dilekçenin Reddi - Görevsizlik Kararı Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
14UMH3.4.2006E. 2005/94 K. 2006/38"TÜRK TELEKOM İLE KAPSAM DIŞI PERSONELİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK ( Özelleştirilme Tarihinden Önce Doğan - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Türk Telekom'un - Aralarında Özelleştirilme Tarihinden Önce Doğan Anlaşmazlığın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
ÖZELLEŞTİRİLME TARİHİNDEN ÖNCE DOĞAN ANLAŞMAZLIK ( Türk Telekom İle Kapsam Dışı Personeli Arasında - İdari Yargının Görevli Olduğu )"
14UMH23.10.2000E. 2000/21 K. 2000/40"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce Satılan Arsanın Geri Alınması İçin Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATILAN ARSA (Arsa Üzerine Belirtilen Süre İçinde Satış Şartlarına Uygun Yapı Yapılmadığından Geri Alınması İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
SATILAN ARSANIN GERİ ALINMASI (Arsa Ofisince Satılan Arsanın Geri Alınması İle İlgili Davanın Mülkiyet Hukukunu İlgilendirmesi Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
14UMH3.7.2000E. 2000/4 K. 2000/29"TESPİT DAVASI (Kaynak Suyunun Belediyece İlçeye Götürülmesinin Önlenmesi İçin İhtiyati Tedbir İstemli Davada Görev Uyuşmazlığının Söz Konusu Olmaması)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Merciilerinden En Az İkisinin Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Davada Kendilerini Görevsiz Görmelerinin Gerekmesi)"

BİM

14ANKARABİM-2VD15.6.2017E. 2016/1601 K. 2017/1209"TAHAKKUK FİŞİ İÇERİĞİ VERGİ VE FERİLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kesinleşen Söz Konusu Alacakların Tahsili Amacıyla Düzenlenen Bir Ödeme Emri Davaya Konu Yapılmadığı Gibi Vergi Borçlarıyla İlgili Olarak Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılmış Bir Başvuru ve Bu Başvuru Sonucu Tesis Edilmiş İşlem de Bulunmadığı - Davanın 2577 S. Kanun'un 14. Ve 15. Md. Uyarınca İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME ( Kesinleşen Alacakların Tahsili Amacıyla Düzenlenen Bir Ödeme Emri Davaya Konu Yapılmadığı Gibi Vergi Borçlarıyla İlgili Olarak Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılmış Bir Başvuru ve Bu Başvuru Sonucu Tesis Edilmiş İşlem de Bulunmadığı - Davanın İncelenmeksizin Reddedileceği/Tahakkuk Fişi İçeriği Vergi ve Ferilerinin İptali İstemi )
İDARİ İŞLEM ( Tahakkuk Fişi İçeriği Vergi ve Ferilerinin İptali İstemi - Kesinleşen Söz Konusu Alacakların Tahsili Amacıyla Düzenlenen Bir Ödeme Emri Davaya Konu Yapılmadığı Gibi Vergi Borçlarıyla İlgili Olarak Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılmış Bir Başvuru ve Bu Başvuru Sonucu Tesis Edilmiş İşlem de Bulunmadığı/Davanın 2577 S. Kanun'un 14. Ve 15. Md. Uyarınca İncelenmeksizin Reddedileceği )"
14İSTANBULBİM-4VD28.3.2017E. 2017/299 K. 2017/970"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edildiği - Davanın Şirket Müdürü Tarafından Davacı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Terkin Edilmesinden Sonra Şirket Adına Açıldığı - Olmayan Şirketi Temsilen Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TERKİNİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Hukuken Var Olmayan Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması ve Temsilinin Olanaklı Olmadığı/Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Olmayan Şirket Adına İşlem Tesis Edilemeyeceği/Tesis Edilen İşlemlerin de Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
DAVA EHLİYETİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinmekle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Temsilinin de Söz Konusu Olamayacağı/Olmayan Şirketi Temsilen Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
14İSTANBULBİM-3VD27.2.2017E. 2017/181 K. 2017/1076"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Son Günün Pazar Gününe Denk Gelmesi Nedeniyle En Geç Belirtilen Tarihte Açılması Gerekli ve Zorunlu İken Bu Süre Geçirilerek Açıldığı Anlaşılmakla Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Tatil Günlerinin Sürelere Dahil Olduğu Sürenin Son Günü Tatil Gününe Rastlarsa Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/Dava Süresi İçinde Açılmış Olduğundan Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
DANIŞTAY İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Vergi Mahkemelerinde Otuz Gün Olduğu/Vergi Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağı - Tatil Günlerinin Sürelere Dahil Olduğu Sürenin Son Günü Tatil Gününe Rastlarsa Sürenin İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI ( Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Vergi Mahkemelerinde Otuz Gün Olduğu - Vergi Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağı - Sürenin İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/Dava Süresi İçinde Açılmış Olduğundan Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"

Madde 15

YARGITAY

15YHGK6.12.2017E. 2017/14-1756 K. 2017/1553"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE TAZMİNAT İSTEMİ ( 2981 S. Kanun Uyarınca Tapu Tahsis Belgeli Yerlerde İdarenin Eylem ve İşleminin Tapu Tahsis Belgesinin Verilmesi İle Sona Erdiği - Taşınmazın Aynına Yönelik Kararlardan Olan İptal ve Tescile Ancak Adli Yargıda Karar Verileceği)
GÖREV ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Hak Sahibi Olduğunu İddia Edenler Tarafından Açılacak Tapu İptali ve Tescil Davalarında Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu - İdari Yargı Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı)
GÖREVSİZLİK KARARI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Hak Sahibi Olduğunu İddia Edenler Tarafından Açılacak Tapu İptali ve Tescil Davalarında Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu - İdari Yargı Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı)"
15YHGK22.3.2017E. 2017/13-518 K. 2017/520"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Akdedilen Sözleşmenin Kamu Tüzel Kişisi Niteliğini Haiz Davalının Kamu Gücünü Kullanarak Düzenlediği İş ve İşlemlerden Olmayıp Özel Hukuk İlişkisinden Kaynaklandığı - Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Direnmenin Yerinde Olduğu )
EĞİTİM SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Eğitim ve Öğretim Dönemi İçin Hizmetin Satıldığı Bu Kapsamda Delil Sözleşmesi Yapıldığı - Akdedilen Sözleşmenin Kamu Tüzel Kişisi Niteliğini Haiz Davalının Kamu Gücünü Kullanarak Düzenlediği İş ve İşlemlerden Olmayıp Özel Hukuk İlişkisinden Kaynaklandığı )
YARGI YOLU ( Özel Hukuk İlişkisinin Varlığı Halinde Taraflardan Birisinin İdare Olmasının Sözleşme Hukuku İlkelerinin Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerleri Önünde Çözümlenmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Taraflar Arasında Akdedilen Sözleşmenin Kamu Tüzel Kişisi Niteliğini Haiz Davalının Kamu Gücünü Kullanarak Düzenlediği İş ve İşlemlerden Olmayıp Özel Hukuk İlişkisinden Kaynaklandığı/Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
15Y10.HD21.2.2017E. 2015/4326 K. 2017/1350"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
GÖREVLİ MAHKEME (2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
YARGI YOLU (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddedileceği - 2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali İstemi)"
15Y10.HD25.12.2012E. 2012/10482 K. 2012/26913"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Görevsiz Vergi ve İdare Mahkemelerinde Dava Açılıp Açılmadığı Açılmış İse Süresinde Olup Olmadığının İrdelenmediği - Adli Yargı Mahkemeleri Arasındaki Göreve Dair Uyuşmazlıklarda Başvurulan Hükmün Somut Olayda Uygulanarak Sorunun Çözülmesi Gerektiği )
İDARİ YARGI KARARINI TAKİBEN ADLİ YARGIDA YENİ BİR DAVA AÇABİLMENİN KOŞULLARI ( Adli Yargı Mahkemeleri Arasındaki Göreve Dair Uyuşmazlıklarda Başvurulan Hükmün Somut Olayda Uygulanarak Sorunun Çözülmesi Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali )
YASA BOŞLUKLARININ DOLDURULMASI ( Ödeme Emrinin İptali/Görevsiz Vergi ve İdare Mahkemelerinde Dava Açılıp Açılmadığı Açılmış İse Süresinde Olup Olmadığının İrdelenmediği - Adli Yargı Mahkemeleri Arasındaki Göreve Dair Uyuşmazlıklarda Başvurulan Hükmün Somut Olayda Uygulanarak Sorunun Çözülmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sonradan Görevli Mahkemede Açılan Dava Görevsiz Mahkemede Açılmış Olan Davanın Devamı Niteliğinde Kabul Edilerek Görevsiz Mahkemede Dava Açılması İle Kazanılmış Hakların Saklı Tutulmuş Olacağı - Hak Düşürücü Sürenin Hatalı Yargı Düzenine Bağlı Mahkemede Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirleneceği )"
15Y3.HD17.11.2012E. 2012/14897 K. 2012/23001"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( İtirazın İptali - Davalı Belediye Başkanlığı Kaldırım Çalışmaları Sırasında Davacı Şirkete Ait Televizyon Kablolarına Zarar Verdiği/Adli Yargının Görevli Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davalı Belediye Başkanlığı Kaldırım Çalışmaları Sırasında Davacı Şirkete Ait Televizyon Kablolarına Zarar Verdiği/Adli Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davalı Belediye Başkanlığı Kaldırım Çalışmaları Sırasında Davacı Şirkete Ait Televizyon Kablolarına Zarar Verdiği Davada Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Davalı Belediye Başkanlığı Kaldırım Çalışmaları Sırasında Davacı Şirkete Ait Televizyon Kablolarına Zarar Verdiği Davada Adli Yargının Görevli Olduğu )"
15YHGK14.3.2012E. 2012/7-7 K. 2012/149"BELEDİYE ADINA ŞİRKETÇE YAPILAN YOL ÇALIŞMASINDA ZARAR MEYDANA GELMESİ ( Davalı Belediyenin Eyleminin Borçlar Kanunu'nda Yer Alan Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Belediye Adına Yol Çalışması Yapan Şirketin Davacı Kurumun Kablolarına Zarar Verdiği İddiası - Davanın Adli Yargıda Çözümleneceği )
ADLİ YARGININ GÖREV ALANI ( Belediye Adına Yol Çalışması Yapan Şirketin Davacı Kurumun Kablolarına Zarar Verdiği İddiası - Davanın Adli Yargıda Çözümleneceği/Eylemin Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu )"
15Y3.HD22.9.2011E. 2011/8726 K. 2011/13517"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalarına Bakma Görevinin Adli Yargıya Ait Olduğu - Kanunun Açıkça Adli Yargıyı Görevli Saydığı Hallerin İdari Yargının Kapsamı Dışında Olduğu )
ADLİ YARGI ( İtirazın İptali - Davalarına Bakma Görevinin Adli Yargıya Ait Olduğu/İdari Yargının Kapsamı Dışında Olduğu )
YARGI YOLU ( İtirazın İptali Davalarına Bakma Görevinin Adli Yargıya Ait Olduğu - Kanunun Açıkça Adli Yargıyı Görevli Saydığı Hallerin İdari Yargının Kapsamı Dışında Olduğu )"
15YHGK2.2.2011E. 2010/7-673 K. 2011/2"ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Davalı Belediyenin Alt Geçit Yol Düzenleme İşlerini Başka Şirketler Eliyle Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Yaptırdığı - Üçüncü Kişilere Verilen Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davaların Adli Yargıda Görüleceği )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ALTGEÇİT VE BENZERİ DÜZENLEMELERİ BAŞKA ŞİRKETLER ELİYLE YAPTIRMASI ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak - Üçüncü Kişilere Verilen Zarara İlişkin Davanın Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Kapsamında Değerlendirileceği/Hizmet Kusuru Olmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalı Belediyenin Alt Geçit Yol Düzenleme İşlerini Başka Şirketler Eliyle Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Yaptırdığı - Üçüncü Kişilere Verilen Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davaların Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Kapsamında Adli Yargıda Görüleceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davalı Belediyenin Alt Geçit Yol Düzenleme İşlerini Başka Şirketler Eliyle Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Yaptırdığı - Üçüncü Kişilere Verilen Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davaların Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Kapsamında Değerlendirileceği/Hizmet Kusuru Olmadığı )"
15YHGK14.4.2010E. 2010/7-184 K. 2010/214"İTİRAZIN İPTALİ ( Borçlu Belediye Hakkında İlamsız İcra Takibi Yapılması Nedeniyle Davanın Adli Yargının Görev Alanı İçine Girdiği )
YARGI YOLU ( İtirazın İptali - Alacaklı Davacı Borçlu Belediye Hakkında İlamsız İcra Takibi Yaptığından Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( İtirazın İptali - Alacaklı Davacı Borçlu Belediye Hakkında İlamsız İcra Takibi Yaptığından Adli Yargının Görevli Olduğu )"
15Y4.HD8.7.2004E. 2004/6220 K. 2004/9160"3289 SAYILI KANUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN HASILAT PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu - Alacaklı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Başvurabileceği Yargısal Yollar )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne Spor Kulübünün Ödemesi Gereken Hasılat Payının Tahsili İçin Açılan Davada )
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE SPOR KULÜBÜNÜN ÖDEMESİ GEREKEN HASILAT PAYININ TAHSİLİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu - Alacaklının Başvurabileceği Yargısal Yollar )
SPOR KULÜBÜNÜN GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ÖDEMESİ GEREKEN HASILAT PAYININ TAHSİLİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu - Alacaklının Başvurabileceği Yargısal Yollar )"
15Y10.HD2.7.2002E. 2002/5436 K. 2002/6003"GÖREVLİ MAHKEMEDE AÇILAN DAVA ( Görevsiz Mahkemedeki Davanın Devamı Olduğu - Görevsiz Mahkemedeki Dava İle Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması )
GÖREVSİZ MAHKEMEDE AÇILAN DAVA ( Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ( Görevsiz Mahkemede Açılan Dava - Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
PRİM BORCU VE FAİZİN İPTALİ DAVASI ( Görevsiz Mahkemede Açılması - Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
İDARİ YARGIDA GÖREVSİZ MAHKEMEYE YAPILAN BAŞVURU ( Danıştay Veya İlgili "görevli" Mahkemeye Başvurma Tarihi Olarak Kabul Edileceği )"
15Y4.HD26.3.2001E. 2001/2229 K. 2001/2898"RAYİÇ BEDELİN TENKİSİ ( Rayiç Bedel Komisyonunun Belirlediği Değer )
TARIM ALANINA DÖNÜŞMÜŞ YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Orman Köylülerinin Kalkındırılmasına İlişkin Olarak Hak Sahipliğinin Belirlenmesi )
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMASI ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması )
KÖY YAPILARININ TOPLU OLARAK BULUNDUĞU YERLEŞİM SAHALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması Nedeniyle Eşya Hukukunu İlgilendirmesi ve Adli Yargının Görevli Olması )"
15Y4.HD22.3.2001E. 2001/2233 K. 2001/2779"RAYİÇ BEDEL TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( Orman Köylülerinin Kalkındırılmasına İlişkin Olarak Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması )
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMASI ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi )
TARIM ALANINA DÖNÜŞMÜŞ YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi )
KÖY YAPILARININ TOPLU OLARAK BULUNDUĞU YERLEŞİM SAHALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi Nedeniyle Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılması )"
15Y4.HD20.1.2000E. 1999/10772 K. 2000/204"2924 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİS ( Takdir Komisyonu Kararının İptali ve Rayiç Bedelin Tenkisi Davasında Görev )
RAİÇ BEDELİN TESBİTİ ( 2924 S. Kanuna Göre Yapılan Tahsis-Görevli Mahkeme )
TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( 2924 S. Kanuna Göre Yapılan Tahsis-Görevli Mahkeme-Rayiç Bedelin Tenkisi )
GÖREVLİ MAHKEME ( 2924 S. Kanuna Göre Tahsis Edilen Yere Biçilen Rayiç Bedelin Tenkisi ve Buna İlişkin Takdir Komisyonu Kararının İptali )
YARGI YOLU ( 2924 S. Kanuna Göre Tahsis Edilen Yere Biçilen Rayiç Bedelin Tenkisi ve Buna İlişkin Takdir Komisyonu Kararının İptali Davası )"

DANIŞTAY

15D15.D20.4.2017E. 2017/708 K. 2017/1869"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ AKSİ HALDE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Anılan Yönetmeliğin Hangi Maddesinin İptalinin İstendiği Belirtilmiş İse de İptal Talebinin Reddi Halinde Tazminat İstemine Yer Verilerek Taleplerin Kademelendirildiği/Terditli Dava Açıldığı - Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
TERDİTLİ DAVA (Düzenleyici İşlemin İptali Aksi Halde Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - İptal Talebinin Reddi Halinde Tazminat İstemine Yer Verilerek Taleplerin Kademelendirildiği/Dava Dilekçesinin 2577 S. Kanunun 3. Md. Aykırı Bulunduğu/Dava Dilekçesinin Reddedileceği)
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ (İptal Talebinin Reddi Halinde Tazminat İstemine Yer Verilerek Taleplerin Kademelendirildiği/Terditli Dava Açıldığı/Dava Dilekçesinin 2577 S. Kanunun 3. Md. Aykırı Bulunduğu/Dava Dilekçesinin Reddedileceği - Düzenleyici İşlemin İptali Aksi Halde Uğranılan Zararın Tazmini İstemi)"
15D6.D12.4.2017E. 2016/13907 K. 2017/2515"RİSKLİ ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TAŞINMAZ ( Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Sebebiyle Tapuda Kayıtlı Malikler veya Diğer Hak Sahipleri Tarafından Dava Açılabileceği/2981 S. Kanun'un Belirlediği Amaçlar Çerçevesinde Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı - Dava Açma Ehliyeti)
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - 2981 S. Kanun Çerçevesinde Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı/İşleme Karşı Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Sebebiyle Tapuda Kayıtlı Malikler veya Diğer Hak Sahipleri Tarafından Dava Açılabileceği)
ACELE KAMULAŞTIRILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmaz/Dava Açma Ehliyeti - 2981 S. Kanun'un Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı/Davacının Davaya Konu İşlemle Yasal ve Güncel Bir Menfaat İlişkisi Bulunmadığından Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadığı)
2981 SAYILI KANUN GEREĞİ VERİLEN TAPU TAHSİS BELGESİ ( Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı - Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi)"
15D14.D11.4.2017E. 2016/11006 K. 2017/2167"YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerekirken İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
İTİRAZ ÜZERİNE KAÇ GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEĞİNİN İLGİLİ YASADA BELİRTİLMEMESİ (Bu Konuda Yapılan İtirazın Üzerinden Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra da Karar Verilebileceği Sonucunu Doğurmayacağı - Genel Kanun Niteliğindeki 2577 S. İYUK'nun 11. Md. Hükmünün Bu Konuda Uygulanabileceği/Yapı Kontrol Müdürlüğü İşleminin İptali)
RİSKLİ YAPI (Tespit İşleminin Kaldırılması İçin Tebliğden İtibaren On Beş Günlük İtiraz Etme Süresinin İkinci Gününde İşleme İtiraz Edilmesiyle Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Durduğu - Heyetin Altmış Gün İçinde İtiraza Cevap Vermemesi Üzerine Reddedilmiş Sayıldığı Tarihten Dava Açma Süresinin Kaldığı Yerden İşlemeye Başladığı)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Heyetinin Altmış Gün İçinde İtiraza Cevap Vermemesi Üzerine İstemin Reddedilmiş Sayıldığı Tarihten İtibaren Dava Açma Süresinin Kaldığı Yerden İşlemeye Başladığı - Bu Durumda Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu)
HUSUMET (Davaya Konu İşlemi Tesis Etmediği Anlaşılan İstanbul Valiliğinin Davanın Tarafı Olmasına Yasal Olanak Bulunmadığı Dikkate Alındığında İstanbul Valiliğinin Hasım Mevkiinden Çıkarılarak Davanın Yalnızca Kadıköy Belediye Başkanlığı Husumetiyle Görülüp Karara Bağlanması Gerektiği)"
15D6.D10.4.2017E. 2016/9705 K. 2017/2419"ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Davacı TC Kimlik Numarasının Gösterildiği Ancak Dilekçeye Ekli Bulunan Vekaletname Örneğinde İse Davacının TC Numarasının Farklı Olduğu - 2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
DİLEKÇE RED (Acele Kamulaştırmaya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Dava Dilekçesinde Davacı Tc Kimlik Numarasının Gösterildiği Ancak Dilekçeye Ekli Bulunan Vekaletname Örneğinde İse Davacının Tc Numarasının Farklı Olduğu/2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddedileceği)
DAVA DİLEKÇESİ İLE VEKALETNAMEDE YER ALAN TC KİMLİK NUMARASININ FARKLI OLMASI (2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği - Acele Kamulaştırmaya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi)"
15D2.D6.4.2017E. 2017/223 K. 2017/2807"VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sınav Konularını ve Sınav Konularının Dayanacağı Mevzuat Hükümlerini Belirleme Konusunda Takdir Yetkisi Bulunan Davalı İdarenin Söz Konusu Yetkisini Hukuka Aykırı Kullandığı Yolunda Bir Tespit Bulunmadığı - Davaya Konu Düzenlemede Hukuka Aykırılık Görülmediği)
MENFAAT ( Vergi Müfettişliği Yeterlilik Sınavının İptali İstemi - Sınava Giren Vergi Müfettiş Yardımcısı Sayısı Kadar Vergi Müfettişi Kadrosu Bulunmakta ve Davacının Vergi Müfettişi Olarak Atanabilmesi İçin Başarı Sıralamasında Belirli Sayıda Kişi Arasına Girme Zorunluluğu Bulunmadığı/Davacının Bir Yarışma Sınavı Olmayan Yeterlik Sınavının Tamamının İptalini İstemekte Güncel Bir Menfaatinin Bulunmadığı)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin İptali İstemi - Davacının İptalini Talep Ettiği Söz Konusu Düzenlemeler Yürürlükte Bulunmadığından Düzenlemelerin İptaline Dair İstem Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı)
VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ YETERLİLİK SINAVININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Katılmış Olduğu Yeterlik Sınavı Bir Yarışma Sınavı Olmayıp Sınav Sonucunda Atama Yapılacak Vergi Müfettişi Kadro Sayısı Sınırlı Olmadığı - Davacının Bir Yarışma Sınavı Olmayan Yeterlik Sınavının Tamamının İptalini İstemekte Güncel Bir Menfaatinin Bulunmadığının Gözetileceği)"
15D8.D23.3.2017E. 2017/1812 K. 2017/1945"POLİS AKEDEMESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ (Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin İptali İstenen Kısımlarının Açıkça Tek Tek ve Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Gerekçeleri İle Belirtilmesi Gerektiğinden Dava Dilekçesinin 2577 S. İYUK'nun 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmadığı)
DAVA DİLEKÇESİN YASAYA AYKIRI BULUNMASI (2577 S. İYUK'nun 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Bu Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenecek Dilekçeyle Yeniden Dava Açılabilmek Üzere Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI (Yönetmelik Hükmünün İptali İstemi - Davaya Konu Edilen Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavına Dair İşlemin de Dava Dilekçesine Eklenmediği Anlaşılmış Olup Bu Yönüyle de Dava Dilekçesinin 2577 S. İYUK'nun 3. Md. Hükmüne Uygun Biçimde Düzenlenmediği)"
15D6.D23.3.2017E. 2015/2692 K. 2017/2020"TAAHHÜTNAMENİN İPTALİ İSTEMİ (Peşin Ödenen Yüzde Yirmi Beş Teknik Alt Yapı Bedelinin İadesini Ödemeyi Yapan Yapı Müteahhidi İsteyebileceği Gibi Davaya Konu Taahhüt de Yapı Müteahhidi Tarafından Verildiğinden Davacıların Taahhüdün İptalini ve İstemekte Hukuken Korunması Gereken Kişisel Menfaatlerinin Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
YAPI KULLANMA İZNİ (Taahhüt Uyarınca Ödenmesi Gereken Bedelin Yüzde Yirmi Beşlik Kısmı Peşin Olarak Yatırıldığı - Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmın İnşaat Bitiminde Yapı Kullanma İzni Alırken Yatırılacağının Beyan Edildiği/Davacının Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmının Talep Edilmemesi Yönündeki Başvurusunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DAVA AÇMA EHLİYETİ (İdari Yargılama Hukukunda Ehliyetin İptali İstenilen İdari İşlemle Meşru Güncel ve Doğrudan Bir Menfaatinin İhlal Edilmiş Bulunmasını da İfade Ettiği - İdari İşlemin Hukuk Düzeninden Kaldırılmasında Açıklanan Nitelikte Menfaati Bulunmayan Kişinin İdari Dava Açma Ehliyetinden de Söz Edilemeyeceği)
YOL TEKNİK ALTYAPI BEDELİ (Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmın İnşaat Bitiminde Yapı Kullanma İzni Alırken Yatırılacağının Beyan Edildiği - Davacının Yol Teknik Alt Yapı Bedelinin Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmının Talep Edilmemesi Yönündeki Başvurusunun Davalı İdarece Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Taahhütnamenin İptali)"
15D15.D23.3.2017E. 2016/10000 K. 2017/1352"ZIMNİ RET ( 5233 S. K.'nun 6. Md. Hükmü Uyarınca Yapılan Başvuruya Altı Ay İçerisinde Cevap Verilmemesi Durumu Zımni Ret Olarak Kabul Edilip Bu Altı Aylık Sürenin Bitiminden İtibaren Atmış Gün İçinde Dava Açılabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari İşlemin İptali - Davacı Vekilince Zarar Tespit Komisyonuna Başvuru Yapıldığı 5233 Sayılı Kanunda Belirtilen Altı Artı Üç Aylık Sürenin Son Bulduğu Tarihten İtibaren de 2577 Sayılı Kanunda Belirtilen Atmış Gün İçinde Kayda Giren Dilekçeyle Süresinde Davanın Açıldığının Gözetilmesi Gerektiği )
BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN UZATILMASI ( Üç Ay Uzatıldığı Düşünülerek Altı Artı Üç Aylık Sürenin Dolması Üzerine Bu Sürenin Zımni Ret Olarak Kabul Edilip Altı Artı Üç Aylık Sürenin Bitiminden İtibaren Atmış Gün İçinde de Dava Açılabileceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
15D6.D14.3.2017E. 2017/33 K. 2017/1849"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Kararda İmzası Bulunması Gereken Başkan ve Üyelerin Kararın Verildiği Toplantıya Katılan ve Bu Toplantıda Düzenlenen Tutanakta İmzası Bulunan Başkan ve Üyeler Olması Gerektiği - Temyize Konu Kararda Bu Koşulun Sağlanamadığı/Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
MAHKEME KARARINDA İMZASI BULUNMASI GEREKENLER (Başkan ve Üyelerin Kararın Verildiği Toplantıya Katılan ve Bu Toplantıda Düzenlenen Tutanakta İmzası Bulunan Başkan ve Üyeler Olması Gerektiği ve Tutanakların Aynı Toplantıda İmzalanması Gerektiği - Kararda Bu Koşulun Sağlanamadığı/Yasaya Uygun Olarak Alınmış Bir Karar Bulunmadığı)
İDARE MAHKEMESİ KARARININ VERİLDİĞİ TOPLANTI TUTANAĞI (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Kararda İmzası Bulunması Gereken Başkan ve Üyelerin Kararın Verildiği Toplantıya Katılan ve Toplantıda Düzenlenen Tutanakta İmzası Bulunan Başkan ve Üyeler Olması Gerektiği/Tutanakların Toplantıda İmzalanması Gerektiği)"
15D3.D14.3.2017E. 2016/15357 K. 2017/1713"GEÇİCİ VERGİNİN TERKİNİ VE İADESİ (Temyize Konu Mahkeme Kararına Dair Görüşme Tutanağında Mahkeme Kararında Başkanın İmzasının Bulunmadığı - Ortada 2577 Sayılı Kanunda Öngörüldüğü Şekilde Usulüne Uygun Alınmış Bir Karardan Söz Edilemeyeceğinden Vergi Mahkemesi Kararının Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği)
MAHKEME KARARININ HUKUKEN GEÇERLİLİK KAZANMASI (Kanunen Zorunlu Unsurları Taşıması Kararın Usulüne Uygun Oluştuğundan Söz Edilebilmesi İçin de Yapılan Görüşme Sonucunda Verilen Kararın Tutanağa Bağlanmasından Sonra Görüşmeye Katılan Başkan ve İki Üye Tarafından İmzalanması Gerektiği)
BAŞKANIN KARARDA İMZASININ BULUNMAMASI (Görüşme Tutanağında Mahkeme Kararında Başkanın İmzasının Bulunmadığı - Bunun Yerine İmzada Bulunamadı Kaşesinin Vurulduğu Anlaşılmakta Olup Ortada 2577 Sayılı Kanunda Öngörüldüğü Şekilde Usulüne Uygun Alınmış Bir Karardan Söz Edilemeyeceği/Geçici Verginin Terkini ve İadesi)"
15D14.D28.2.2017E. 2016/9833 K. 2017/1093"RİSKLİ YAPI TESPİTİNE DAİR KARARIN İPTALİ İSTEMİ (İşlemi Tesis Etmediği Anlaşılan Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Teknik Heyetinin Hasım Mevkiinden Çıkarılarak Davanın Yalnızca Bakanlık Husumetiyle Görülüp Karara Bağlanması Gerektiği)
HUSUMET (İşlemi Tesis Etmediği Anlaşılan Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Teknik Heyetinin Davanın Tarafı Olmasına Yasal Olanak Bulunmadığı - Teknik Heyetin de Husumet Mevkine Alınmak Suretiyle Verilen Temyize Konu İdare Mahkemesi Kararında Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı)
İDARİ İŞLEMİN TESİSİ (Dava Konusu İşlemi Tesis Etmediği Anlaşılan Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Teknik Heyetinin Hasım Mevkiinden Çıkarılarak Davanın Yalnızca Bakanlık Husumetiyle Görülmesi Gerektiği)"
15D4.D9.2.2017E. 2013/8934 K. 2017/1118"DAVANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( İlk Dava Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Hususların Yenilenen Dilekçe ile İleri Sürülmesinin Davanın Genişletilmesi Mahiyetinde Olduğu Reddi Gerektiği - Vergi Kayıt Numarası Bulunmayan Davacının Fiilen e-beyanname Vermesi Mümkün Olmadığından Kesilen Cezalarda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
E-BEYANNAME VERİLMEMESİ NEDENİYLE CEZA ( Adına Açılmış Kayıt Numarası Bulunmayan Davacının e-beyanname Vermesinin Mümükün Olmadığı - e-beyanname Verme İmkanı Bulunmayan Davacıya Kesilen Cezanın Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
15D14.D2.2.2017E. 2016/909 K. 2017/462"ÇEVRE KANUNU'NA MUHALEFET NEDENİYLE KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Davalı Tarafın Hatalı Gösterilmiş Olması Halinde Husumetin Düzeltilmesine Re'sen Karar Verileceği - Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Tesis Edilen İdari Para Cezasının İptali Davasının Valilik Husumetiyle Yürütülmesi Gerektiği Bakanlığın Husumete Dahil Edilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVALI TARAFIN HATALI GÖSTERİLMESİ ( Husumetin Re'sen Düzeltilmesi Gereği - Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptali İçin Açılan Davada Çevre Şehircilik Bakanlığının Husumete Dahil Edilmesinin Hatalı Olduğu Davanın Valilik Husumetiyle Sonuçlandırılması Gereği )"
15D4.D11.1.2017E. 2014/5489 K. 2017/211"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (İcrai ve Kesin Niteliği Bulunmayan Borç Sorgu Dökümünün Davacının Gelir İdaresi Başkanlığına Yaptığı Şikayet Başvurusunun Reddi İşlemi İle İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir Vergilendirme İşlemi Niteliği Kazanamayacağı - Davanın Reddi Gerektiği)
BİLGİLENDİRİCİ MAHİYETTE İŞLEMİN İPTALİ (Vergi Borçlarının Dökümünü Gösteren Liste İle Davacının Ne Kadar Borcu Olduğunu Belirten Yazının Bilgilendirici Mahiyette Olduğu - İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir Vergilendirme İşlemi Bulunmadığı/Bu İşlemlerin İdari Davaya Konu Olamayacağı/Davanın Reddedileceği)
İCRAİ VE KESİN NİTELİĞİ BULUNMAYAN İŞLEM (Vergi Borçlarının Dökümünü Gösteren Liste İle Davacının Ne Kadar Borcu Olduğunu Belirten Yazının Bilgilendirici Mahiyette İşlemler Olduğu/Bilgilendirici Mahiyette Olan İşlemlerin İdari Davaya Konu Olması Mümkün Bulunmadığı - Davanın Reddine Karar Verileceği)
İDARİ DAVAYA KONU OLAMAYACAK İŞLEM (Bilgilendirici Mahiyette Olan İşlemlerin İdari Davaya Konu Olması Mümkün Bulunmadığı/Yeni Bir Dava Açılması İçin Gerekli İşlemin Yapılması Yolundaki İstemin de 2577 S. Kanun'un 2. Md. Uyarınca Değerlendirilmesi İmkanı Olmadığı - Davanın Reddine Karar Verileceği)"
15VDDGK14.12.2016E. 2016/1294 K. 2016/1272"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Süreaşımı - Davaya Konu Ödeme Emirlerinin Davacının İkametgah Adresinde Tebliğ Edildiği/Söz Konusu Ödeme Emirlerinin Tebliğini İzleyen Günden İtibaren Yedi ( 7 ) Gün İçerisinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirildikten Sonra Mahkeme Kaydına Giren Dilekçeyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu )
VESİKA VE EVRAKLARIN TEBLİĞİ ( Davacı Tarafından Kendisinin Evde Bulunmadığı Bir Sırada Kendisiyle Birlikte Oturmayan ve Misafir Olarak Evinde Bulunan Kişiye Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu İddiasının Yerinde Görülmediği - Davanın Süreaşımı Nedeni İle Reddi Gerektiği/Ödeme Emrinin İptali İstemi )
SÜREAŞIMI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davacı Tarafından Kendisinin Evde Bulunmadığı Bir Sırada Kendisiyle Birlikte Oturmayan ve Misafir Olarak Evinde Bulunan Kişiye Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu İddiasının Yerinde Görülmediği/Süre Aşımı Sebebiyle Davanın Reddine İlişkin Vergi Mahkeme Kararının Uygun Bulunduğu )
TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Vesika ve Evrakların Tebligat Yapılacak Kişinin Bulunmaması Durumunda İkametgah Adresinde Bulunan Görünüşüne Göre 18 Yaşından Küçük ve Ehliyetsiz Olmayan Kişilere Yapılmasının Mümkün Bulunduğunun Gözetileceği )"
15D2.D6.12.2016E. 2016/5020 K. 2016/5555"KAMU İŞÇİSİNİN BAŞKA BİR KURUMA AKTARILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( İl Özel İdaresinin Kaldırılması Nedeniyle Nakil/Büyükşehir Belediyesi Tarafından Norm Kadro Fazlası Olduğuna Dair Valiliğe Bildirim Yapıldığı - Belediyenin de Hasım Mevkiine Alınması Gereği/Sadece Valiliğe Husumetin Hatalı Olduğu )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA DA HUSUMET YÖNELTİLECEĞİ ( Davacının İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Personel Olarak Bildirmesine Dair Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşlemi Bulunduğu - İdare Mahkemesince Büyükşehir Belediye Başkanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerektiği/Husumet/Taraf Teşkili/Kamu İşçisi )
NORM KADRO VE İHTİYAÇ FAZLASI PERSONEL ( Yalnızca Valilik Husumetiyle Dosyanın Tekemmül Ettirilmesi Suretiyle Karar verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )"
15D5.D4.10.2016E. 2016/8196 K. 2016/4066"CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ 667 SAYILI KHK UYARINCA HSYK KARARIYLA MESLEKTEN ÇIKARILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( HSYK Kararının Disiplin Suçu İşlenmesi Karşılığında Uygulanan ve Yargı Denetimine Tabi Bir Disiplin Cezası Olan Meslekten Çıkarma Cezası Niteliğinde Olmadığı - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülebilecek Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Çözümünde İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Cumhuriyet Savcısı Olarak Görev Yapan Davacının 667 Sayılı KHK Uyarınca HSYK Kararıyla Meslekten Çıkarılmasına İlişkin İşlemin İptali/HSYK Kararının Disiplin Suçu İşlenmesi Karşılığında Uygulanan ve Yargı Denetimine Tabi Bir Disiplin Cezası Olan Meslekten Çıkarma Cezası Niteliğinde Olmadığı - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülebilecek Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/İdare Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY' DA DAVA GÖRÜLMESİ ( Cumhuriyet Savcısı Olarak Görev Yapan Davacının 667 Sayılı KHK Uyarınca HSYK Kararıyla Meslekten Çıkarılmasına İlişkin İşlemin İptali/HSYK Kararının Disiplin Suçu İşlenmesi Karşılığında Uygulanan ve Yargı Denetimine Tabi Bir Disiplin Cezası Olan Meslekten Çıkarma Cezası Niteliğinde Olmadığı - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülebilecek Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
15D5.D4.10.2016E. 2016/8136 K. 2016/4076"OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN 672 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalardan Olmadığı - İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )
672 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN ÇIKARILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY'DA DAVA GÖRÜLMESİ ( 672 Sayılı KHK İle Görevinden Çıkarılan Davacının Açtığı Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( 672 Sayılı KHK Sebebiyle/Olağanüstü Halde Verilen Yetkiye Dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca Çıkartılan Yasa Gücünde ve Düzeyinde Olan Kanun Hükmünde Kararnameden Kaynaklandığı - Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı/İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )"
15D5.D4.10.2016E. 2016/7983 K. 2016/4079"OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN 669 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalardan Olmadığı - İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )
669 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN ÇIKARILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY'DA DAVA GÖRÜLMESİ ( 669 Sayılı KHK İle Görevinden Çıkarılan Davacının Açtığı Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğu )"
15D3.D7.6.2016E. 2016/6359 K. 2016/4136"ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ (Mükelleflerin Sınıflandırılmasının Yasal Veya Anayasal Bir Dayanağı Bulunmadığı - İptal Davasına Konu Olabileceği)
MÜKELLEFLERİN SINIFLANDIRILMASININ YASAL VE ANAYASAL BİR DAYANAĞI BULUNMADIĞI (Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınma İşleminin İptal Davasına Konu Olabileceği)"
15D15.D16.5.2016E. 2016/15 K. 2016/3572"KAZA TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Hazırlık İşlemi Niteliğinde Hukuki İşlem Olduklarından İdare Mahkemesince İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olmadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HAZIRLIK İŞLEMİ ( Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağının Maddi Olayın Ortaya Konabilmesinde ve Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olan İdari ve Adli Yargı Yerleri Tarafından Dikkate Alınması Gereken Fakat İdari Yargı Alanında Tek Başına Davaya Konu Yapılması Mümkün Olmayan Hazırlık İşlemi Niteliğinde Olduğu )
KESİN VE İCRAİ İŞLEM ( Kaza Tespit Tutanakları İdari Yargı Alanında Tek Başına Davaya Konu Yapılması Mümkün Olmayan Hazırlık İşlemi Niteliğinde Hukuki İşlem Olduklarından İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olmadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( İdari Yargı Alanında Tek Başına Davaya Konu Yapılması Mümkün Olmayan Hazırlık İşlemi Niteliğindeki Kaza Tespit Tutanağının İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olmadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Görev Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu )"
15D15.D5.5.2016E. 2013/13968 K. 2016/3177"DAVANIN HASIM GÖSTERİLMEDEN VEYA YANLIŞ HASIM GÖSTERİLEREK AÇILMASI ( Dilekçe Üzerinde İlk İncelemenin Husumet Yönünden Yapılması Gereği - Davanın Hasım Gösterilmeden veya Yanlış Hasım Gösterilerek Açılması Halinde Dava Dilekçesinin Gerçek Hasma Tebliğine Karar Verilmesi Gereği )
HİZMET KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Karayollarının Yapım Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait Olduğu - Zarara Neden Olan Yol Yapım Çalışmasının Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluk Alanında Oluğu Dikkate Alındığında Davanın Husumet Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
15D8.D7.4.2016E. 2015/6522 K. 2016/3413"YÖK KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Etik İhlalinde Bulunulduğuna Dair Davaya Konu İşlemin Nihai İşlem Olarak Kabulü Olanaklı Değil İse de Bir İdari Süreç İçinde Yer Alması ve Hukuki Sonuç Yaratmış Olması Sebebiyle İlgilinin Hukuksal Durumunda Değişiklik Meydana Getirdiği Görüldüğünden İşin Esasına Yönelik Bir İnceleme Yapılması Gerektiği)
İPTAL DAVASINA KONU İŞLEMLER (İdari Karar Alma Süreci İçinde Gerçekleştirilen İşlemler Arasında Ancak Nihai İşlemin İptal Davasına Konu Olabileceği Görüşü Yerine Hukuksal Prosedür İçinde Yer Alan İşlemlerin de İptal Davasına Konu Oluşturabileceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği)
KESİN NİTELİKLİ İDARİ İŞLEM (Davaya Konu İşlemin Nihai İşlem Olarak Kabulü Olanaklı Değil İse de Bir İdari Süreç İçinde Yer Alması ve Hukuki Sonuç Yaratmış Olması Sebebiyle İlgilinin Hukuksal Durumunda Değişiklik Meydana Getirdiği - Bu Haliyle Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu ve İdari Davaya Konu Edilebileceği)
HUKUKİ DURUMU ETKİLEYEN İŞLEMLER (Davacının Akademik Hayatını Büyük Ölçüde Etkileyebilecek ve Olumsuz Birçok Sonuca Yol Açabilecek Durumda Bulunan Davaya Konu İşlemin Davacının Menfaatini ve Hukuki Durumunu Etkiler Nitelikte Bir İşlem Olduğu Gözetilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)"
15D5.D4.4.2016E. 2014/1845 K. 2016/1931"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Şube Müdürü Görevinden Alınması Yolunda Tesis Edilmiş İdari Bir İşlem Var Olmadığı Halde Araştırmacı Olarak Atanmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Bu Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GÖREVDEN ALINMA ( Kanun Niteliğini Taşıyan Hukuki Bir Düzenleme İle Görevinden Alınmış Sayılan Davacı Hakkında Davalı İdarece Kurulmuş İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlemin Varlığından Söz Edilmesine Olanak Bulunmadığı )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Kanun Hükmünde Kararnameler Yürütme Organının Bir İşlemi Olmakla Birlikte Fonksiyonel Açıdan Kanun Niteliğini Taşıyan Hukuki Düzenlemeler Olup İdari İşlemlere Karşı Açılan Davaların Çözümüyle Görevli İdari Yargıda KHK Hükümlerinin İptali İçin Açılmış Bir Davanın İncelenemeyeceği )
İDARİ İŞLEM ( Davacının 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Şube Müdürü Görevinden Alınmış Sayıldığı - Davacı Hakkında Davalı İdarece Kurulmuş İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlemin Varlığından Söz Edilemeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )"
15D13.D14.3.2016E. 2016/338 K. 2016/680"İHALE NEDENİYLE YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE İPTAL DAVASI (İtirazen Şikayet Başvurusunun Yapıldığı Tarihi İzleyen Yirminci Günde Dosyanın Henüz Tekemmül Etmemiş Olduğunun Anlaşıldığı - Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülebilir Durum Bulunmadığı/İtirazen Şikayet)
İTİRAZEN ŞİKAYET TARİHİNDEN SONRA YİRMİ GÜNDE DOSYANIN TEKEMMÜL ETMEMİŞ OLDUĞU (Zımni Ret İşleminden Söz Edilemeyeceğinden ve Davalı İdarenin Ancak Nihai Kararlarının Dava Konusu Yapılmasının Mümkün Olduğundan Yerel Mahkemece Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Esasa Girilemeyeceği)
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞLEM (Eldeki Davada Ortada İdari Davaya Konu Edilebilecek Bir İşlemin Olmadığı Gerekçesiyle Davanın İncelenmeksizin Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazen Şikâyet Başvurusunun Yapıldığı Tarihi İzleyen Yirminci Günde Dosyanın Henüz Tekemmül Etmemiş Olduğu)"
15D5.D8.3.2016E. 2016/1573 K. 2016/1183"PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE BAŞARISIZ SAYILMA İLE İLGİLİ İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Bu İşleme Dayanak Yönetmeliğin de Bazı Maddelerinin İptali Talebi/Dava Dilekçesinin Yetersiz Olduğu - Hangi İdari İşlemin İptalinin İstenildiği Hususunun Açık Olmadığı/Sonuç ve Talep Kısımlarının Belirsiz Olduğu )
DAVA DİLEKÇESİNİN BELİRSİZ OLDUĞU ( Davacının Biriysel İşlem İçin mi Yoksa Düzenleyici İşlem İçin mi ya da Her İkisi İçin mi Dava Açtığının Anlaşılamadığı - Ayrıca Dava Konusu Yönetmeliğin Bir Kısım Maddelerinde Değişiklik Yapıldığı ve Bir Kısım Maddelerine Eklemeler Yapıldığı Hususunun da Gözetilmesi Gerektiği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Hangi Taleplerde Bulunduğunun Tam Olarak İfade Edilemediği - Davanın Konusunun Açık Bir Biçimde Gösterilmediğinden Dava Dilekçesinin Usul Bakımından Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği/Bireysel İşlemin mi Yoksa Düzenleyici İşlemin mi İptali İstenildiğinin Anlaşılamadığı )"
15D5.D23.2.2016E. 2015/1658 K. 2016/901"TAŞERON ŞİRKET NEZDİNDE İŞÇİ OLARAK GÖREV YAPMA (Hastanede Çalışma Durumuna Uygun Kadro Tahsis Edilmesi İsteminin Zımnen Reddi İşlemin İptali İstemi - Uyuşmazlık 190 S. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasından Kaynaklandığı/Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği)
İDARİ YARGI (Uyuşmazlık 190 S. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasından Kaynaklandığı - Davanın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği/Taşeron İşçinin Hastanede Çalışma Durumuna Uygun Kadro Tahsis Edilmesi İsteminin Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi)
İDARİ İŞLEM (Taşeron İşçinin Hastanede Çalışma Durumuna Uygun Kadro Tahsis Edilmesi İsteminin Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Kadro Tahsisi İsteminin Zımnen Reddine Dair Sağlık Bakanlığınca Kurulan Davaya Konu İşlem İdari Bir İşlem Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği)
KADRO TAHSİSİ İSTEMİ (Taşeron İşçinin/Zımni Red İşleminin İptali İstemi - Uyuşmazlık 190 S. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasından Kaynaklandığı/Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği)"
15D16.D15.2.2016E. 2015/14810 K. 2016/486"BİRİM TEKLİFİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'NİN 34. MADDESİ'NİN İPTALİ İSTEMİ (Özlük Dosyasında Bulunduğu Sürece Bu Kaydın Davacının Hukuki Durumuna Etki Edeceği Görüldüğünden İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu)
İCRAİ İŞLEM ("Birim Teklifi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 34. Maddesi" İbaresinin, Davacının Kamu Görevini Sürdürdüğü Sürece Her An Karşısına Çıkarılabileceği - Özlük Dosyasında Bulunduğu Sürece Bu Kaydın Davacının Hukuki Durumuna Etki Edeceği Görüldüğünden İdari Davaya Konu Olacak Kesin Ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu)
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'NİN 34. MADDESİ'NİN İPTALİ İSTEMİ (Birim Teklifi Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları - Özlük Dosyasında Bulunduğu Sürece Bu Kaydın Davacının Hukuki Durumuna Etki Edeceği Görüldüğünden İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu)"
15D2.D11.2.2016E. 2013/9693 K. 2016/660"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (2577 Sayılı Kanun Uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı da Hasım Mevkiine Alınmak Suretiyle Dosya Tekemmül Ettirilerek Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Sadece Valilik Husumetiyle Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
İLLER ARASI ATAMA (Mevzuat Hükümleri Uyarınca İller Arası Atama Yapma Konusunda Yetkili Makamın Milli Eğitim Bakanlığı Olması Nedeniyle İdare Mahkemesince Milli Eğitim Bakanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerekirken Sadece Valiliğin Husumetiyle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
HUSUMET (İller Arası Atama Yapma Konusunda Yetkili Makamın Milli Eğitim Bakanlığı Olduğu - 2577 Sayılı Kanun Uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı da Hasım Mevkiine Alınmak Suretiyle Dosya Tekemmül Ettirilerek Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği)"
15D2.D11.2.2016E. 2013/10698 K. 2016/658"ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE ATAMA (Yetkili Makamın Milli Eğitim Bakanlığı Olduğu - İdare Mahkemesince Milli Eğitim Bakanlığının Hasım Mevkiine Alınması Gereği)
HUSUMET (Davanın Hasım Gösterilmeden veya Yanlış Hasım Gösterilerek Açılması Halinde Dava Dilekçesinin Tespit Edilecek Gerçek Hasma Tebliğine Karar Verileceği - Alan Değişikliği ile Atama Yapma Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu Milli Eğitim Bakanlığının Hasım Mevkiine Alınması Gereği)"
15D8.D3.2.2016E. 2015/10165 K. 2016/534"PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞKA BİRİNİN ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI (Atama Yetkisinin Rektör Tarafından Yapıldığı/İcrai ve Kesin Bir Durum Bulunmadığı - İdari İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliği Bulunmadığının Kabulü/Davanın Usulden Reddi/Nihai Bir İşlem Bulunmadığı)
NİHAİ BİR İŞLEM BULUNMADIĞI (Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yönetim Kurulu Kararı ile Değil Rektör Tarafından Gerçekleştirildiği - Bu Nedenle Yönetim Kurulu Kararı İçin Açılan İptal Davasında İdari İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliği Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği/İcracılık Vasfı Yokluğu)
İCRAİ VASFI BULUNMAYAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ İDARİ DAVAYA KONU OLAMACAĞI (Üçüncü Kişilerin Henüz Hukukunu Etkilemeyen Yani Menfaatlerini İhlal Etmeyen İşlemlerin Dava Konusu Olamayacağı - Üniversitelerde Profesör Kadrolarına Atamaların Rektör Tarafından Yapılacağının Açıkça Belirtilmiş Olduğu/Niha-i İşlem)
İDARİ İŞLEMİN KESİNLİK ÖZELLİĞİ BULUNMADIĞI (Düşünce Gibi Bilgi Verici veya Hazırlığa Esas İşlemlerin ve Üçüncü Kişilerin Henüz Hukukunu Etkilemeyen Yani Menfaatlerini İhlal Etmeyen İşlemlerin Dava Konusu Olamayacağı - Kamu Gücü ve Kudretinin Üçüncü Kişiler Üzerinde Doğrudan Doğruya Etki Etmesi Gerektiği)
ATAMA HAKKINDA REKTÖRÜN İCRA KARAR ALDIĞININ GÖZETİLECEĞİ (Yönetim Kurulu Kararı Hakkındaki İptal Davasının İcrailik Özelliği Bulunmadığından Reddi Gereği)"
15D6.D2.2.2016E. 2015/9290 K. 2016/336"PARSELASYON İŞLEMİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Aynı Düzenleme Sınırı İçinde Olan Taşınmazlara İlişkin Dava Tek Dilekçe İle Açılabileceği - Aynı İddialara Dayalı Dava Açıldığına Göre Parselasyon İşleminin Bütün Halinde İncelenmesi İçin Tek Bir Dilekçe İle Davanın Açılmasında 2577 S. Kanunun 5. Md. Aykırı Bir Yön Bulunmadığı)
AYNI DÜZENLEME SINIRI İÇİNDE OLAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN AÇILAN DAVA (Parselasyon İşleminin İptali İstemi - Aynı İddialara Dayanılarak Davaların Açıldığı/Tek Dilekçe İle Dava Açılamayacağı İddiası İle Önce Dilekçenin Reddine Karar Verilip Bilahare Aynı Yanlışlığın Tekrarlandığından Bahisle Davanın Reddine Hükmedilmesinde İsabet Bulunmadığı)
TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇMA (Parselasyon İşlemine İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - Dava Konusu Parselasyon İşlemiyle Aynı Düzenleme Alanı Sınırı İçindeki Taşınmazlarla İlgili Olarak Düzenleme Yapıldığı ve Aynı İddialara Dayanılarak Dava Açıldığı/Parselasyon İşleminin Bütün Halinde İncelenmesi İçin Tek Dilekçe İle Dava Açılabileceği)
PARSELASYON İŞLEMİNİN BÜTÜN HALDE İNCELENMESİ (Parselasyon İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu İşlemle Aynı Düzenleme Alanı Sınırı İçindeki Taşınmazlarla İlgili Düzenleme Yapıldığına ve Aynı İddialara Dayanılarak Dava Açıldığı/Davaların Tek Dilekçe İle Açılmasında Usul Hükümlerine Aykırılık Bulunmadığı)"
15D4.D19.1.2016E. 2014/6443 K. 2016/73"KOOPERATİF TASFİYE MEMURUNUN VERGİ CEZALARININ KALDIRILMASI DAVASI AÇMASI (Dilekçesinin İçeriğinden ve Son Sayfalarının "S. S. ... Yapı Kooperatifi Tasfiye Memuru " Kaydıyla İmzalanmış Olmasından Muradının Yapı Kooperatifi Adına Dava Açmak Olduğunun Açıkça Anlaşıldığı - Vergi Mahkemesince Dilekçe Ret ve Sonrasında Verilen Dava Ret Kararlarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DİLEKÇENİN REDDİ / AYNI YANLIŞLIK NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Tasfiye Memuru Tarafından Kooperatif Adına Açılmak Yerine Kendi Adına Açıldığı Gerekçesi İle - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Dilekçenin İçeriğinden ve Son Sayfalarının "S. S. ... Yapı Kooperatifi Tasfiye Memuru " Kaydıyla İmzalanmış Olmasından Muradının Yapı Kooperatifi Adına Dava Açmak Olduğu)
VERGİ CEZALARININ KALDIRILMASI AMACIYLA KOOPERATİF TASFİYE MEMURUNUN DAVASI AÇMASI (Vergi Mahkemesince Dilekçe Ret ve Sonrasında Verilen Dava Ret Kararlarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Dilekçesinin İçeriğinden ve Son Sayfalarının "S. S. ... Yapı Kooperatifi Tasfiye Memuru " Kaydıyla İmzalanmış Olmasından Muradının Yapı Kooperatifi Adına Dava Açmak Olduğunun Açıkça Anlaşıldığı)"
15D10.D11.1.2016E. 2014/924 K. 2016/92"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Adli Yargıda İtirazın Reddine Karar Verilerek Kesinleştiği - İdare Mahkemesince Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ŞİRKETİN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA UYMAMASI (Verilen İdari Para Cezasına İtirazın Adli Yargıda Reddine Karar Verilerek Kesinleştiği - İdare Mahkemesince Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
ADLİ YARGIDA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (İdare Mahkemesinde Aynı Konuda Açılan Davada Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
15D8.D29.12.2015E. 2015/7961 K. 2015/13052"TAŞINMAZIN 2/B OLARAK ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (İdari Yargıda Hükmedilecek Yargılama Giderlerinin 6100 S.K. Göre Belirleneceği - 2577 S.K ile Yapılan Atıf Nedeniyle 6100 S.K. Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Yargılama Gideri)
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ (Hukuka Uygun Olduğu/Davanın Usulden Reddi/Mahkemece İşin Esasına Yönelik Olmayan ve Sadece Görevli Yargı Yerinin Tespiti Mahiyetindeki Kararlarda Davalı İdare Vekili Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkını Kısıtlayacağı - 2577 S.K. 31. Md. Atıf/Vekalet)
GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ (Harçlar Kanun'a Ekli (1) Sayılı Tarife'nin A/1 Md. Mahkemenin Yetkisizlik veya Görevsizlik Kararı Vermesi Sebebiyle Yetkili veya Görevli Mahkemeye Yeniden Başvurulması Halinde Yeniden Başvuru Harcı Alınmayacağı - Mahkemeye Erişim Hakkının Engellenemeceği)"
15D10.D24.12.2015E. 2015/4952 K. 2015/6201"İPTAL DAVASININ ZORUNLULUKLARI (İptali İstenilen İşlem veya İşlemlerin Sayı Tarih Tebliğ Tarihi Belirtilmek ve Menfaat Bağı Kurulmak Suretiyle Tamamının mı Yoksa Belli Bir Kısmının mı İptalinin İstendiği Hukuka Aykırılık Sebepleriyle Birlikte Gösterilmesi Gereği - İdari İşlemlere Yönelik İptal Talebinde Bulunulmadan Tek Başına Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı)
SADECE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (İşlemin İptali İstenmeden Tek Başına İşlemin Yürütmesinin Durdurulması Talebinde Bulunulmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı - İptal Davasında İptali İstenen İşlemin Tarih Sayı Tebliğ Tarihi Belirtilmesi İşlemin Tamamının mı Bir Kısmının mı İptali İstendiği Hukuka Aykırılık Sebepleri Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu)"
15IDDGK23.12.2015E. 2014/5600 K. 2015/5509"OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILAN ATAMALARIN İPTALİ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Her Bir Atama İçin Ayrı Dava Açılması Gerektiği Gerekçesiyle Yerel Mahkemenin Davayı Reddi ve Israr Kararı - Ancak Dava Dilekçesi İncelendiğinde Tek Bir İdari İşlemin Dava Edildiğinin Anlaşılabileceği )
TEK BİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN KONU EDİNİLDİĞİNİN ANLAŞILABİLDİĞİ ( 2577 S.K. 15/5 M. Uyarınca Davanın Reddine Dair İdare Mahkemesinin Kararında Yasal İsabet Bulunmadığı - Her Bir Atama İçin Ayrı Ayrı Dava Açılmasına Lüzum Bulunmadığı/Dava Dilekçesinin Farklı Yorumlandığı/Israr Kararının Hatalı Olduğu )
DAVACININ İLERİ SÜRDÜĞÜ İDDİALARIN NİTELİĞİ ( Tek Bir İdari İşlemin Konu Edinildiği Sonucuna Varılabilmesinin Mümkün Olduğu - İptal Davası/İdari İşlem )"
15D2.D10.12.2015E. 2013/10505 K. 2015/10128"DAVACININ EŞİ TARAFINDAN YAPILAN TAYİN BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Bir Hususta Davacı Adına Başvuru Yetkisi Olmayan Eş Tarafından Yapılan Başvurunun İdari Davaya Konu Olamayacağının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
EŞ TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURU (İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Bulunmadığı - Davacının Eşi Tarafından Yapılan Tayin Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali/Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliği Durumu/Davacının Eşi Tarafından Başvuru Yapıldığı)
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM (Davacının Eşi Tarafından Yapılan Tayin Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlem - Doğrudan Davacıyı İlgilendiren Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Bir Hususta Davacı Adına Başvuru Yetkisi Olmayan Eş Tarafından Yapılan Başvurunun İdari Davaya Konu Olamayacağı/Davanın Reddi)"
15D13.D30.11.2015E. 2015/2306 K. 2015/4231"İPTAL DAVASIYLA BİRLİKTE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Davanın Tazminine Karar Verilmesi İstenen Miktarın Açık ve Tam Olarak Belirtilerek ve Bu Miktar Üzerinden Harcı Yatırılarak Açılması Gereği - İdari Yargılama Usulü Kanununa Aykırı Dilekçenin Reddi ile Noksanlıklarının Tamamlanması İçin Otuz Günlük Süre Verilmesi Gereği )
YARGILAMA USULÜNE AYKIRI DAVA DİLEKÇESİ ( Noksanlıkları Tamamlamak Üzere Otuz Günlük Süre Verilerek Dilekçenin Reddi Gereği - İptal Davasıyla Birlikte Tazminat İsteminde Bulunulması Halinde Tazminine Karar Verilmesi İstenen Miktarın Açık ve Tam Olarak Belirtilerek ve Harcı Yatırılarak Davanın Açılması Gereği )"
15D17.D27.10.2015E. 2015/3770 K. 2015/4357"İŞ YERİNİN MÜHÜRLENEREK KAPATILMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (İdari İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olmadığından Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Davacının İlk Dava Dilekçesinde Davanın Konusunun Açık ve Net Olduğu/Dilekçenin Davanın Konusu Yönünden Reddini Gerektiren Durum Bulunmadığı)
USUL HUKUKU HÜKÜMLERİNİN KATI YORUMLANMASININ İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE NEDEN OLDUĞU (Adil Yargılanma Hakkı - Mahkemeye Erişim Hakkının Engellenemeyeceği)
DAVACININ İLK DİLEKÇESİNİN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİĞİ BULUNDUĞU (Davacı Tarafından İşyerinin Mühürlenmesi Yolunda Düzenlenen Zabıta Müdürlüğünün Mühürleme Tebligatı Üzerine Anılan Tebligatta Yer Alan ve Dayanak Olduğu Belirtilen İdari İşlemin Dava Konusu Edildiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği)
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI (İdari Yargılama Usulü Kurallarının Katı Olarak Yorumlanmasının Mahkemeye Erişim Hakkını Engellediği - Adil Yargılanma Hakkına Aykırı Olduğunun Kabulü/Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Yol Açtığı/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Bu Yönde Olduğu/Adil Yargılanma Hakkı)
ADİL YARGILANMA HAKKI (Davanın Konusu Dava Dilekçesinde Açık ve Net Olmasına Rağmen Dava Dilekçesinin Reddi Üzerine Yenilenen Dilekçede İptali Talep Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Nitelikte Olmadığından Bahisle Davanın İncelenmeksizin Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği)"
15D2.D21.10.2015E. 2015/3591 K. 2015/8147"İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER ( Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlemlerin İdari Davaya Konu Edilebilecekleri - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğindeki Eğitim Uzmanı Unvanıyla Atama İşleminin Dava Konusu Edilebilecek Nitelikte Bir İşlem Olduğu )
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EMRİNE EĞİTİM UZMANI UNVANIYLA ATAMA ( Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Olduğu İptal Davasına Konu Edilebileceği - Davacının Eğitim Uzmanı Unvanıyla Atanması İşleminin Kanunla Yapıldığından Bahisle Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Olmadığından Davanın Reddinin Hatalı OlduğU )"
15D5.D1.10.2015E. 2015/2258 K. 2015/7407"TAŞERON İŞÇİSİNİN KADRO TAHSİS İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadroların İhdası İptali ve Kullanılmasına Dair Esas ve Usulleri Düzenleyen KHK'nın Uygulanmasından Kaynaklandığı - Kadro Tahsis İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İdari Bir İşlem Olduğu Uyuşmazlığın İdari Yargının Görevinde Olduğu )
KADRO TAHSİS İSTEMİNİN REDDİ ( İdari Bir İşlem Olduğu - Uyuşmazlığın İdari Yargının Görevinde Olduğu )
YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI ( Taşeron İşçinin Davalı İdareden Tarafına Kadro Tahsis Talebinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadroların İhdası İptali ve Kurulmasına Dair Usul ve Esasları Belirleyen KHK'nın Uygulanmasından Doğduğu - Kadro Tahsis Talebinin Reddi İşleminin İdari Bir İşlem Olduğu İdari Yargının Görevinde Olduğu )"
15D12.D29.9.2015E. 2015/2594 K. 2015/4918"ÖSYM'NİN ALAN KONTROLÜ YAPMAKSIZIN ATAMA YAPTIĞI ( Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi/Dilekçenin Reddi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Mahkemece Dilekçenin Reddi Gerektiği )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Davanın Esasına Girilemeyeceği )
NORMAL ZAMANDA İŞE BAŞLAYAMAMADAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ ( Ösym'nin Alan Kontrolü Yapmaksızın Atama Yapması - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa Ösym Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Anlaşılamadığı/Dilekçenin Reddedileceği )
DAVANIN KONUSU VE HUKUKİ SEBEPLERİ AÇIK OLMADIĞI ( Dilekçenin Reddi/Normal Zamanda İşe Başlayamamadan Kaynaklı Tazminat İstemi - Davanın Atama Yapılması İsteminin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasına Bağlı Bir Tam Yargı Uyuşmazlığı Niteliğinde Mi Olduğu Yoksa ÖSYM Başkanlığının Hatalı Yerleştirmeme İşleminden Kaynaklanan Bir Tazmin Talebi Mi Olduğu Dilekçeden Anlaşılamadığı/Dilekçenin Reddedileceği Gözetileceği )"
15D12.D29.9.2015E. 2013/4271 K. 2015/4905"DİLEKÇENİN REDDİ ( Alacakların Bir Kısmı ( Kıdem Tazminatı ve İzin Ücreti ) İş Kanununa Tabi Çalışılan Döneme İlişkin Olmakla Adli Yargının Görev Alanına Girdiği - Bir Kısmı da ( İş Sonu Tazminatı ) 4/C Kapsamında Görev Yapılan Döneme İlişkin Olmakla İdari Yargının Görev Alanında Bulunduğu/Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
AYNI DİLEKÇE İLE FARKLI YARGI KOLLARINA İLİŞKİN TALEPTE BULUNULAMAYACAĞI ( Milli Saraylar Daire Başkanlığında 4/C Kapsamında Çalışma/Kıdem Tazminatı İzin Ücreti ve İş Sonu Tazminatı İstemi - Aynı Davada Çözümlenmesi Farklı Yargı Kollarına Ait Taleplerin Aynı Dilekçede Talep Edildiği/Dilekçe Red Kararı Verileceği Gözetileceği )
KIDEM TAZMİNATI İZİN ÜCRETİ İŞ SONU TAZMİNATI İSTEMİ ( Milli Saraylar Daire Başkanlığında 4/C Kapsamında Çalışma - Aynı Davada Çözümlenmesi Farklı Yargı Kollarına Ait Taleplerin Aynı Dilekçede Talep Edildiği/Dilekçenin 2577 S. Yasanın 5. ve 15. Md. Uyarınca Reddine Karar Verileceği - Aynı Dilekçe İle Farklı Yargı Kollarına İlişkin Talepte Bulunulamayacağı )
MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINDA 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatı İzin Ücreti ve İş Sonu Tazminatı İstemi/Dilekçe Red - Aynı Davada Çözümlenmesi Farklı Yargı Kollarına Ait Taleplerin Aynı Dilekçede Dava Konusu Edildiği/Dilekçenin Reddi Gerektiği )"
15D13.D16.9.2015E. 2015/2773 K. 2015/3169"İHALE SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İhale Kararı Alınmasından Sözleşmenin İmzalanması Aşamasına Kadar Olan İşlemlerden Doğan Uyuşmazlıklarda İdari Yargı Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Doğan Uyuşmazlıklarda Adli Yargının Görevli Olduğu - Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sözleşmenin Feshi ve Teminatın İrat Kaydedilmesi Yönündeki Davanın Sözleşmenin Uygulanmasından Doğduğu Davanın Adli Yargının Görevinde Olduğu )
İHALE İŞLEMİNE DAYALI İŞLERDEN ADLİ YARGININ GÖREVİNDE OLAN İŞLER İDARİ YARGININ GÖREVİNDE OLAN İŞLER ( Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklarda Adli Yargının Sözleşme İmzalanıncaya Kadar Doğan Uyuşmazlıkların İdari Yargının Görevli Olduğu - Sözleşmeye Aykırılığa Dayanan Fesih Davasının Adli Yargının Görevinde Olduğu )"
15D13.D15.9.2015E. 2015/2020 K. 2015/3163"GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Dava Dilekçesinin İşlemin İptali İçin Ayrı Gelir Kaydedilen Geçici Teminatın Faiziyle Birlikte Ödenmesi İstemi İçin Ayrı Dilekçe İle Otuz Gün İçerisinde Dava Açılmak Üzere Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ İLE İPTAL İSTEMİNİN AYNI DİLEKÇEDE İSTENMESİ ( Tazminat İstemini İçeren Kısmının Doğrudan Mahkemenin İncelemesine Tabi Olmasına Karşın İptali İstenen Dava Konusu İşlemin 4734 Sayılı Kanunda Öngörülen Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Yoluna Tabi Olduğu - Tek Dilekçe İle Dava Açılabilecek Nitelikte Bağlılık Bulunmadığı )
İSTEMLER ARASINDAKİ HUKUKİ BAĞLILIK ( Davanın Tazminat İstemini İçeren Kısmının Doğrudan Mahkemenin İncelemesine Tabi Olduğu/İptali İstenilen Dava Konusu İşlemin 4734 Sayılı Kanunda Öngörülen Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Yoluna Tabi Olduğu - İki İstem Arasında Tek Dilekçe İle Dava Açılabilecek Nitelikte Hukukî Bağlılık Bulunmadığı )
İTİRAZEN ŞİKAYET ( İptali İstenilen Dava Konusu İşlemin 4734 Sayılı Kanunda Öngörülen Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Yoluna Tabi Olduğu - İşlemin İptali İçin Ayrı Gelir Kaydedilen Geçici Teminatın Faiziyle Birlikte Ödenmesi İstemi İçin Ayrı Dilekçe İle Otuz Gün İçerisinde Dava Açılmak Üzere Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
15D15.D10.9.2015E. 2015/1467 K. 2015/5045"TAM YARGI DAVASI ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Halinde Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Tam Yargı Davasının Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Halinde Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Tam Yargı Davasının Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiğinden Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
TAM YARGI DAVASININ SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ ( Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
15D13.D3.9.2015E. 2013/3202 K. 2015/2872"TARAF EHLİYETİ ( Dava Dilekçelerinin Ehliyet Yönünden İncelenmesi Gereği - Ticaret Sicil Kaydının Terkiniyle Birlikte Tüzel Kişiliği Sona Eren Davacı Şirketin Taraf Ehliyetinin Bulunmadığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
DAVACI ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ ( Taraf Ehliyetinin Sona Erdiği Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği - Mahkemenin Dava Dilekçesini Ehliyet Yönünden İncelemesi Gereği )"
15D3.D11.5.2015E. 2014/529 K. 2015/3047"BİR YILDAN FAZLA HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ALMA (Kısıtlılık Hali/Vasi Atanması Gereği - Mahkemece Sulh Hukuk Mahkemesine Durumun Yazıyla Bildirilerek Vasi Atanması Prosedürünün Tamamlanmasına Kadar Yargılamanın Ertelenerek Sonucun Bekleneceği/Vergi Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığının Kabulü)
VERGİ MAHKEMESİNİN SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVAYI REDDETMESİNİN HATALI OLDUĞU (6100 S.K. Usule İlişkin Hükümlerinin Gözetileceği - Mahkemece Sulh Hukuk Mahkemesine Durumun Yazıyla Bildirilerek Vasi Atanması Prosedürünün Tamamlanmasına Kadar Yargılamanın Ertelenerek Sonucun Bekleneceği/Bekletici Mesele)
BEKLETİCİ MESELE (Kısıtlılık Nedeniyle Dava Ehliyetinin Kaybedilmesi - Durumun Sulh Hukuk Mahkemesine İletileceği/Vasi Tayini/Bir Yıldan Fazla Hapis)"
15D13.D27.4.2015E. 2015/645 K. 2015/1619"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ (İşlemleri Tesis Eden İdarenin de Hasım Konumuna Alınarak Dosyanın Tekemmül Ettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiğinden Mahkeme Kararında Usul Kurallarına Uygunluk Görülmediği)
HUSUMET (İhale İşlemi İle İhale Sözleşmesine Dair İşlemlerin de İptali İstemini İçeren Davada Anılan İşlemleri Tesis Eden İdarenin de Hasım Konumuna Alınarak Dosyanın Tekemmül Ettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
USUL KURALLARINA AYKIRILIK (İhale İşlemi İle İhale Sözleşmesine Dair İşlemlerin de İptali İstemi - İşlemleri Tesis Eden İdarenin de Hasım Konumuna Alınarak Dosyanın Tekemmül Ettirilmesi Gerektiği/Mahkeme Kararında Usul Kurallarına Uygunluk Görülmediği)"
15D6.D25.3.2015E. 2011/509 K. 2015/1773"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davacı Tarafından Verilen Yenileme Dilekçesinin Kayda Giriş Tarihinin Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınmasına ve Sonuç İtibariyle Dilekçe Ret Kararının Davacıya Verdiği Yenileme Hakkının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Kararının Hatalı Olduğu )
İMAR PLANININ İPTALİ ( İstemiyle Son Askı Tarihini İzleyen Günden İtibaren Atmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği - İdare Mahkemesince Dava Açma Süresi Hesaplanırken İlk Dava Açma Tarihinin Süreye Esas Alınması Gerektiği )
DİLEKÇE RET KARARI ( Davanın Konusunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği Yolundaki Dilekçe Ret Kararının Gereklerinin Yerine Getirildiği ve Bu Yeni Dilekçesi İle Kanunun Tanıdığı ve Mahkemenin Uygulamaya Soktuğu Dilekçesini Yenileme Hakkını Kullandığı Gözetilerek Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
YENİLEME HAKKI ( Dava Konusunun Açıklığa Kavuşturulması İçin Verilen Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davacı Tarafından Verilen Yenileme Dilekçesinin Kayda Giriş Tarihinin Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınması ve Dilekçe Ret Kararının Davacıya Verdiği Yenileme Hakkının Ortadan Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının İptali - Dava Konusunun Açıklığa Kavuşturulması İçin Verilen Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davacı Tarafından Verilen Yenileme Dilekçesinin Kayda Giriş Tarihinin Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınamayacağı/İlk Dava Açma Tarihinin Süreye Esas Alınması Gerektiği )"
15D15.D11.3.2015E. 2013/3390 K. 2015/1374"HASTA HAKLARI İHLALİ KARARININ İPTALİ ( İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Niteliğine Sahip Olmayan İşleme Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Olanak Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
İDARİ İŞLEM ( Davaya Konu İşlemin Tek Başına Davacının Hukuki Durumunda Değişiklik Yaratan Bir İdari İşlem Niteliğinde Olmadığı - İlgili İdarelere Gerekli İşlemleri Yapması Konusunda Getirilen Bir Öneri Niteliğinde Olduğu )
HAZIRLIK İŞLEMİ ( Doktor Hakkında Hasta Hakları Kurulunca Alınan Hasta Hakları İhlali Kararının İptali - Davaya Konu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlemler Öncesinde Tesis Edilen Bir Hazırlık İşleminden İbaret Olduğu )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ ( İptali İstenen İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlemler Öncesinde Tesis Edilen Bir Hazırlık İşleminden İbaret Olduğu - İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlem Niteliğine Sahip Olmayan İşleme Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenemeyeceği )"
15D12.D11.3.2015E. 2014/4543 K. 2015/1029"REKTÖRLÜK İLANININ İPTALİ İSTEMİ (Üyelerinin Menfaatinin Etkilenmesi Sebebiyle Davaya Konu İşlem Yönünden Davacı Derneğin Subjektif Anlamda Ehliyetli Olduğu Kuşkusuz Olduğundan Aksi Yönde Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Mezunlarının Röntgen Teknikeri Olarak Görev Yapma Yeterliğine Sahip Olmadığı Gibi Hukuki ve Fiili Olarak da Bu Görevi Yürütemeyecekleri ve Bu Pozisyonlarda Görev Yapma Yeterliğine Sahip Olan Dernek Üyelerinin Başvuru Hakları Engellenerek Menfaatlerinin İhlal Edildiği)
SUBJEKTİF EHLİYET KOŞULU (Rektörlüğün Sözleşmeli Personel Alımına Dair İlanının İptali - Üyelerinin Menfaatinin Etkilenmesi Sebebiyle Davaya Konu İşlem Yönünden Davacı Derneğin Subjektif Anlamda Ehliyetli Olduğu)
DERNEKLERİN DAVA AÇMA EHLİYETİ (Belli Amaçlarla Kurulmuş Dernek Vakıf Gibi Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine Haiz Sivil Toplum Örgütlerinin de Amaçlarını Gerçekleştirmelerine Engel Teşkil Eden İdari İşlemler Aleyhine ya da Kendi Tüzel Kişilikleri Hakkında Tesis Edilmiş İşlemlere Karşı Dava Açabileceği)"
15D9.D23.2.2015E. 2014/9393 K. 2015/534"ŞİRKET BORCUNDAN DOLAYI BANKA NEZDİNDEKİ BANKA HESABI ÜZERİNE UYGULANAN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kısıtlılığın Yargı Yerince İptal Edilmediği veya İdarece Kaldırılmadığı Sürece Davacıların Menfaat İhlalinin Devam Ettiği ve Haczin Etkisini Sürdürdüğü - Uyuşmazlığın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
KISITLILIK ( Yargı Yerince İptal Edilmediği veya İdarece Kaldırılmadığı Sürece Davacıların Menfaat İhlalinin Devam Ettiği ve Haczin Etkisini Sürdürdüğü - Haczin Kaldırılması İstemiyle Açılan Davada Davacının Maaşından Her Ay Kesinti Yapılmak Suretiyle Menfaat İhlali Yenilenerek Devam Ettiğinden Uyuşmazlığın Esası İnceleneceği )
HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Şirket Borcundan Dolayı Banka Nezdindeki Banka Hesabı Üzerine Uygulanan Haczin - Kısıtlılığın Yargı Yerince İptal Edilmediği veya İdarece Kaldırılmadığı Sürece Davacıların Menfaat İhlalinin Devam Ettiği ve Haczin Etkisini Sürdürdüğü/Uyuşmazlığın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
15D4.D12.2.2015E. 2014/6449 K. 2015/291"CEZALI VERGİ TARHİYATININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Cevap Verilmeyerek Zımnen Reddedildiği - Davacının Şikayet Yoluna Gitmeden Doğrudan Dava Açamayacağı/Dava Dilekçesi ve Eklerinin İdari Merci Tecavüzü Nedeniyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na Tevdii )
DÜZELTME BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİ ( Salınan Cezalı Vergi Tarhiyatların - Dava Dilekçesi ve Eklerinin İdari Merci Tecavüzü Nedeniyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na Tevdii Edileceği/Davacının Şikayet Yoluna Gitmeden Doğrudan Dava Açamayacağı )"
15D15.D11.2.2015E. 2013/3589 K. 2015/743"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Eylem Sonucu Hakları İhlal Edilmiş Olanların İdari Dava Açmadan Önce Bu Eylemleri Yazılı Bildirim Üzerine veya Başka Surette Öğredikleri Tarihten İtibaren Bir ve Herhalde Eylem Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde İdareye Başvurması Gereği - Tam Yargı Davasının İdareye Başvuru Üzerine İşlem Tesisinden veya Zımni Ret Kararından İtibaren Altmış Gün İçinde Açılması Gereği )
ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK SURETİYLE HİZMET KUSURU ( Ameliyat Yapan Personel Tarafından Ölüm Riskinin Yüksek Olduğuyla İlgili Yeterli ve Gerekli Bilgi Verilmeyerek Tedaviyi Reddetme İmkanı Sağlanmaması - İdareye Başvurmadan Açılan Davada Merci Tecavüzü Nedeniyle İdareye Tevdi Kararı Üzerine İdarece Cevapsız Geçen Altmış Günden Sonra Davanın Altmış Günlük Dava Açma Süresinde Açılmaması Nedeniyle Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )"
15D7.D24.11.2014E. 2012/6006 K. 2014/6158"İTHALİ YAPILMAK İSTENİLEN EŞYANIN TABİ TUTULACAĞI PROSEDÜR (Tıbbi Cihaz Faslında İthalat Prosedürüne Tabi Tutularak İthaline İzin Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi - İdari Karar Olmadığı/Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği)
İDARİ KARAR OLMAYAN İŞLEM (İthali Yapılmak İstenilen Eşyanın Tıbbi Cihaz Faslında İthalat Prosedürüne Tabi Tutularak İthaline İzin Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi - İdari Davaya Konu Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı)
DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ (İthali Yapılmak İstenilen Eşyanın Tıbbi Cihaz Faslında İthalat Prosedürüne Tabi Tutularak İthaline İzin Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi - İdari Davaya Konu Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı)"
15D7.D23.9.2014E. 2010/756 K. 2014/4099"SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ ( Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Adına Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine Dair Olup Anılan Şahıs Adına Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketince Açılan Davada Kendisi Adına Yapılan Herhangi Bir Tahakkuk Bulunmadığı Gibi Başkası Adına Tesis Edilen İdari İşlemin İptalini İstemekte de Menfaatinin Olmadığı )
EHLİYETSİZ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR ( Reddine Karar Verileceği - Bu Hükümlere Göre İdari Dava Açan Kişinin Dava Ehliyetinin Varlığı Açılan Davanın İncelenebilmesi İçin Zorunlu Bulunduğu )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE VAKİ İTİRAZ ( Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Adına Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine Dair Olup Anılan Şahıs Adına Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketince Açılan Davada Kendisi Adına Yapılan Herhangi Bir Tahakkuk Bulunmadığı Gibi Başkası Adına Tesis Edilen İdari İşlemin İptalini İstemekte de Menfaatinin Olmadığı )"
15D5.D30.4.2014E. 2013/7581 K. 2014/3778"YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA YAPILAN ATAMA İŞLEMLERİ İPTALİ ( Ehliyet - 20 Kişilik Kadro İçin Yapılan Sınavda Davacının 23. Sırada Yer Aldığı/Davacının Yapılan Atamaların İptalini İstemekle Kişisel Meşru ve Güncel Menfaati Olduğu )
KİŞİSEL MEŞRU VE GÜNCEL MENFAAT ( Yazı İşleri Müdürlüğü Kadrosuna Yapılan Atama İşlemleri İptali - 20 Kişilik Kadro İçin Yapılan Sınavda Davacının 23. Sırada Yer Aldığı/Mahkemece İlgilinin Atama Şartlarına Sahip Olup Olmadığının Hukuki Denetimi Yapılarak Karar Verileceği )
EHLİYET ( Yazı İşleri Müdürlüğü Kadrosuna Yapılan Atama İşlemleri İptali - 20 Kişilik Kadro İçin Yapılan Sınavda Davacının 23. Sırada Yer Aldığı/Davacının Yapılan Atamaların İptalini İstemekle Kişisel Meşru ve Güncel Menfaati Olduğu - Ehliyet Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Yolundaki Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı )
ATANMA ŞARTLARINA İLİŞKİN İNCELEME YAPILMASI ( İşleri Müdürlüğü Kadrosuna Yapılan Atama İşlemleri İptali - 20 Kişilik Kadro İçin Yapılan Sınavda Davacının 23. Sırada Yer Aldığı/Davacının Yapılan Atamaların İptalini İstemekle Kişisel Meşru ve Güncel Menfaati Olduğu - Mahkemece İşin Esasına Girileceği )"
15VDDGK26.3.2014E. 2013/377 K. 2014/200"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN İPTALİ ( Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Medeni Haklarından Yaralanma ve Bu Hakları Kullanabilme Ehliyeti Son Bulacağından Yargı Mercileri Nezdinde Temsil Edilmesi ve Yargılamaya Taraf Olmasının da Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Davayı Ehliyet Yönünden Reddeden Kararın İsabetli Olduğu )
ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Tüzel Kişiliği Sona Ermiş ve Hukuk Aleminden Silinmiş Olan Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması ve Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı - Yargılamaya Taraf Olmasının da Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Davayı Ehliyet Yönünden Reddeden Kararın İsabetli Olduğu/Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin İptali )
TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ( Münfesih Şirket Adına Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Hukuki İşlem Tesis Edilemeyeceği/Tesis Edilen İşlemlerin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin İptali )
MEDENİ HAKLARDAN YARARLAMA VE KULLANMA EHLİYETİ ( Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Medeni Haklarından Yaralanma ve Bu Hakları Kullanabilme Ehliyeti Son Bulacağından Yargı Mercileri Nezdinde Temsil Edilmesi ve Yargılamaya Taraf Olmasının da Mümkün Olmadığı )"
15VDDGK26.3.2014E. 2013/304 K. 2014/158"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İCRAİLİĞİ ( Katma Değer Vergisi İadesi Kontrol Raporu Uygulamasının İptali İstemi - Mahkemece İptali İstenen İdari İşlemin Davalı İdarece de Belirtildiği Üzere Mükelleflerin Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme Riskinin Ölçülmesi Amacıyla Geliştirilen Bir Ön İşlem Olduğu )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ KONTROL RAPORU ( İptal Davası - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Nihai İşlemin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemin İptali İstemiyle Açılacak İdari Davada Bu İşlemle Birlikte ve Onun Sebep Unsuru Olarak Hukuka Aykırılığın Denetlenebileceği Bu İtibarla Ortada Davacının Menfaatini Etkileyen Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olmadığı )
İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİĞİ ( Katma Değer Vergisi İadesi Kontrol Raporu Uygulamasının İptali İstemi - Ortada Davacının Menfaatini Etkileyen Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olmadığı Sonucuna Varıldığı Gerekçesiyle Davayı Reddedilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
İPTAL DAVASININ AÇILMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ( KDV İadesi Kontrol Raporu Uygulamasının İptali İstemi - Düzenleyici İşlemlerin Ülke Çapında Uygulanması Nedeniyle Açılacak İptal Davalarına Danıştay'da Bakılacağının Tabii Olduğu Ancak İptal Davasının Görülmesi İçin İdari İşlemin İdari Bir Yetkinin Kullanılması Sırasında İdareler Tarafından Tesis Edilmiş ve Hukuki Sonuç Doğuracak Kesin ve Doğrudan Uygulanabilir Nitelikte Olması Gerektiği )"
15D9.D11.3.2014E. 2013/11035 K. 2014/908"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İmza Sirkülerinin Ara Kararı İle İstenebileceği ve Bu Eksiklik Ara Kararı İle Tamamlatılmadan Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Yenileme Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Gerekçesi İle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İMZA SİRKÜLERİ ( Ara Kararı İle İstenebileceği ve Bu Eksiklik Ara Kararı İle Tamamlatılmadan Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Yenileme Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Gerekçesi İle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - İmza Sirkülerinin Ara Kararı İle İstenebileceği ve Bu Eksiklik Ara Kararı İle Tamamlatılmadan Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Yenileme Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Gerekçesi İle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
15D5.D22.1.2014E. 2013/10385 K. 2014/3593"NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 663 S. Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Yapılacak Personel Taşınır ve Taşınmaz Mal Taşıt ve Sair Araç ve Gereçlerin Devri Nakli Tahsisi ve Benzeri İş ve İşlemleri Yürütmek Üzere Bakanlık Merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında En Az Beş Kişiden Oluşan Devir Komisyonu Oluşturulacağı )
SAĞLIK MEMURUNUN ÜNİVERSİTE HASTANESİNE NAKLEN ATANMASI ( Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun İptali Talep Edilen İşleminin Dayanağını Sağlık Bakanlığı Devir Komisyonunun Kararının Oluşturması Sebebiyle Sağlık Bakanlığının da Hasım Mevkinde Olması Gerektiği )
HUSUMET ( Sağlık Memurunun Üniversite Hastanesine Naklen Atanması - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun İptali Talep Edilen İşleminin Dayanağını Sağlık Bakanlığı Devir Komisyonunun Kararının Oluşturması Sebebiyle Sağlık Bakanlığının da Hasım Mevkinde Olması Gerekirken Dosyanın Yalnızca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Husumetiyle Tekemmül Ettirilmesiyle Karar Verilmesinde Hukuki Uyarlık Görülmediği )
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVİR KOMİSYONUNUN YETKİLİ OLMASI ( Sağlık Memurunun Üniversite Hastanesine Naklen Atanması - 663 S. Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Yapılacak Personel Nakli İşlemleri Yürütmek Üzere Bakanlık Merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında En Az Beş Kişiden Oluşan Devir Komisyonu Oluşturulacağı )"
15D5.D12.12.2013E. 2013/8254 K. 2013/9935"HASTANE MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ARAŞTIRMACI KADROSUNA ATANMA ( Husumet - Davacı Kadro Görevi 663 S. K.H.K. İle Sona Erdirilmiş Olup Atandığı Kadronun da Aynı K.H.K. ile İhdas Edilen Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında Yer Alan Kadrolardan Olduğu/Davanın Sağlık Bakanlığı Husumetiyle İnceleneceği )
HUSUMET ( Hastane Müdür Yardımcılığı Görevinden İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Araştırmacı Kadrosuna Atanma İşleminin İptali İstemi - Davacı Kadro Görevi 663 S. K.H.K. İle Sona Erdirilmiş Olup Atandığı Kadronun da Aynı K.H.K. İle İhdas Edilen Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında Yer Aldığı/Sağlık Bakanlığına Husumet Yöneltileceği )
SAĞLIK BAKANLIĞINA HUSUMET YÖNELTME ( Davacı Kadro Görevi K.H.K. İle Sona Erdirilmiş Olup Atandığı Kadronun da Aynı K.H.K. İle İhdas Edilen Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında Yer Aldığı - Sağlık Bakanlığına Husumet Yöneltileceği/Hastane Müdür Yardımcılığı Görevinden İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Araştırmacı Kadrosuna Atanma İşleminin İptali İstemi )"
15D5.D28.11.2013E. 2012/10789 K. 2013/8615"SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ ARAŞTIRMACI KADROSUNA ATANMASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının 663 S. K.H.K. İle Araştırmacı Kadrosuna Doğrudan Atanmış Sayıldığı - İdari Yargıda K.H.K. Hükümlerinin İptaline İlişkin Davanın İncelenemeyeceği/Davanın Redde