Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

DANIŞTAY

1D4.D12.3.1998E. 1997/4499 K. 1998/871"FATURANIN KAYBEDİLMESİ ( Kaybedilen Faturaların Daha Sonradan Kullandırılması - Vergi Kaçakçılığına İştirak - Kaçakçılığa İştirak Cezası Kesilmesi Gerektiği )
KAYBEDİLEN FATURALARIN KULLANDIRILMASI ( Kaçakçılığa İştirak - İştirak Cezası Kesilmesi Gerektiği - İşini Terkeden Mükellefin Tüm Belgeleri İbraz Etmemesi - Fatura Kayıp İlanı Vermiş Olması - Kayıp Faturaları Gider Kayıtlarında Gösteren Mükellef )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Kaybolan Fatura Ciltlerinin Kullandırılarak Vergi Kaçakçılığına İştirak Edilmesi - Kaçakçılığa İştirak Cezası Kesilmesi )"
1D6.D7.5.1997E. 1996/1345 K. 1997/2217"PROJE DEĞİŞİKLİKLERİNİN ONAYLANMASI ( Bu Durumlarda İlk Proje Müellifinin Olurunun Gerekmemesi )
TEKNİK VE FENNİ KOŞULLAR ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )
İLK PROJE MÜELLİFİ ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )
İMAR MEVZUATI ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )"

Madde 2

DANIŞTAY

2IDDGK3.4.2015E. 2015/2 K. 2015/2"İMTİYAZ SÖZLEŞME TASLAĞI HAKKINDA DANIŞTAYIN DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİ ( Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verdiği - Eksikliklerin Taslağının İncelenmesi Sırasında İlgili İdarelerden Temin Edilebileceği Gözetileceği )
DANIŞTAYIN DÜŞÜNCE BİLDİRMESİ ( Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verildiği - İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyet Durumu da Dahil Tüm Değerlendirmelerin Verilecek Düşüncede Yer Alacağı )
DÜŞÜNCE BİLDİRME ( İmtiyaz Sözleşmesine İlişkin - Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verildiği/İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyet Durumu da Dahil Tüm Değerlendirmelerin Verilecek Düşüncede Yer Alacağı - Danıştayın Görevinin Düşünce Vermekle Sınırlı Olduğu )"
2D8.D18.6.1997E. 1997/2117 K. 1997/2169"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME İSTEMLERİ ( İdari Dava Türü Olmayıp Danıştaya Verilmiş Bir İdari Görev Olduğu-Yargılanmanın Yenilenmesi Yolu Bulunmaması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri Hakkında Söz Konusu Olmaması )
DANIŞTAY'A VERİLMİŞ İDARİ GÖREV ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri )"

Madde 4

DANIŞTAY

4VDDGK17.4.2009E. 2008/789 K. 2009/196"MALİYE BAKANLIĞI'NCA YAYIMLANAN SİRKÜLERLER ( 213 S.K. Md. 413'e Dayanan - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Olmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
SİRKÜLERLER ( Maliye Bakanlığı'nca 213 S.K. Md. 413'e Dayanılarak Yayımlanan - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Olmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM ( Maliye Bakanlığı'nca 213 S.K. Md. 413'e Dayanılarak Yayımlanan Sirkülerlerin Bu Niteliği Taşımadığı )
BİREYSEL İŞLEMİN DAYANAĞI GÖSTERİLEN İŞLEM ( Danıştay'da Dava Konusu Yapılabilecek Genel Düzenleyici İşlem Niteliği Taşımadığı Takdirde Bireysel İşlemin de Danıştay'da Açılacak İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
DAVA KONUSU YAPILABİLECEK GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Bireysel İşlemin Dayanağı Gösterilen İşlemin Bu Niteliği Taşımaması - Bireysel İşlemin de Danıştay'da Açılacak İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"

Madde 5

DANIŞTAY

5D6.D10.4.2017E. 2017/647 K. 2017/2431"BAKANLAR KURULU KARARININ VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu Taşınmazı Kapsayan Alanın Askeri Yasak ve Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Ayrı Dilekçeyle Dava Dosyasının Görevli Daireye Gönderilebilmesi İçin Danıştay Altıncı Dairesinde Açılması Gerektiği)
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ (Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin 2577 S. Kanuna Göre Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olacağı/Ayrı Yargı Yerlerince Sonuçlandırılması Gereken İşlemlere Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılamayacağı/Dava Dilekçesinin Ayrı Ayrı ve Usulüne Uygun Dava Açılmak Üzere Reddi Gerektiği - İmar Planı Değişikliği Kararlarının İptali)
İPTAL DAVASI (İmar Planı Değişikliği Kararlarının İptali - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin 2577 S. Kanuna Göre Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olacağı/Ayrı Yargı Yerlerince Değerlendirilerek Sonuçlandırılması Gereken İşlemlere Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılamayacağı/Dava Dilekçesinin Reddedileceği)"
5VDDGK17.4.2009E. 2008/789 K. 2009/196"MALİYE BAKANLIĞI'NCA YAYIMLANAN SİRKÜLERLER ( 213 S.K. Md. 413'e Dayanan - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Olmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
SİRKÜLERLER ( Maliye Bakanlığı'nca 213 S.K. Md. 413'e Dayanılarak Yayımlanan - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Olmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM ( Maliye Bakanlığı'nca 213 S.K. Md. 413'e Dayanılarak Yayımlanan Sirkülerlerin Bu Niteliği Taşımadığı )
BİREYSEL İŞLEMİN DAYANAĞI GÖSTERİLEN İŞLEM ( Danıştay'da Dava Konusu Yapılabilecek Genel Düzenleyici İşlem Niteliği Taşımadığı Takdirde Bireysel İşlemin de Danıştay'da Açılacak İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
DAVA KONUSU YAPILABİLECEK GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Bireysel İşlemin Dayanağı Gösterilen İşlemin Bu Niteliği Taşımaması - Bireysel İşlemin de Danıştay'da Açılacak İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"

Madde 8

DANIŞTAY

8D10.D7.3.1996E. 1994/4453 K. 1996/1411"BİRİNCİ DERECE HAKİMLER ( Meslekte Altı Yılını Doldurup Vefat Etmesi )
DUL AYLIĞI ( Birinci Dereceye Ayrıldıktan Sonra Meslekte Altı Yılını Dolduran Hakimin Vefatı İle Eşine Bağlanan Aylık )
EK GÖSTERGE ( Birinci Derecede Bulunan Hakimin Vefatı Üzerine Eşinin Yararlanması )"

Madde 10

DANIŞTAY

10D12.D13.11.2007E. 2007/5157 "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik - İdarenin Savunması Alınıp Yeni Bir Karar Verilinceye Kadar Düzenlemelerin Durdurulması Gerektiği )
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( İdarenin Savunması Alınıp Yeni Bir Karar Verilinceye Kadar Dava Konusu Düzenlemelerin Yürütülmesinin Durdurulması Gerektiği )"

Madde 13

DANIŞTAY

13IDDGK4.12.2008E. 2008/3123 K. 2008/2263"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Dava Dairesi Olmayan Danıştay Dairesi Tarafından İtirazın Reddi Yönünde Verilen Kararın İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
DANIŞTAY DAİRESİ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İçişleri Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )
BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARAR ( Karara İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )"
13D2.D13.2.2004E. 2004/101 K. 2004/153"MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Hakimler Hakkında Yargılama İzni Verilmesi Talebinin Reddine İlişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü İşlemine Karşı İtiraz Yoluna Gidilemeyeceği )
DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU İŞLER ( Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İşlemine Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamayacağı )
HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( İtiraz Yoluyla Kaldırılması Talebinin Reddi )
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( İtiraz Yoluyla Kaldırılmasının Talep Edilemeyeceği )"

Madde 14

DANIŞTAY

14D13.D8.12.2016E. 2016/4760 K. 2016/4148"DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLMADIĞI İŞLER ( Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu İşlerin Kanunda Sayıldığı Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olmadığı İşlerde Dosyayı Yetkili ve Görevli Mahkemeye Göndereceği - Elektrik Faturalardında Yer Alan Kayıp Kaçak TRT Payı Dağıtım Bedelinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevinde Olmadığı )
ELEKTRİK FATURALARINDA YER ALAN KAYIP KAÇAK TRT PAYI DAĞITIM BEDELİ GİBİ BEDELLERİNİN İPTALİ DAVASI ( Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu İşlerden Olmadığı - Davanın İdari Yargının Görevinde Olup Olmadığı Hususunda Karar Verme Görevinin Davacının İkamegahının Bağlı Olduğu İdare Mahkemesinin Görevinde Olduğu )"

Madde 15

DANIŞTAY

15D6.D10.4.2017E. 2017/647 K. 2017/2431"BAKANLAR KURULU KARARININ VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu Taşınmazı Kapsayan Alanın Askeri Yasak ve Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Ayrı Dilekçeyle Dava Dosyasının Görevli Daireye Gönderilebilmesi İçin Danıştay Altıncı Dairesinde Açılması Gerektiği)
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ (Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin 2577 S. Kanuna Göre Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olacağı/Ayrı Yargı Yerlerince Sonuçlandırılması Gereken İşlemlere Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılamayacağı/Dava Dilekçesinin Ayrı Ayrı ve Usulüne Uygun Dava Açılmak Üzere Reddi Gerektiği - İmar Planı Değişikliği Kararlarının İptali)
İPTAL DAVASI (İmar Planı Değişikliği Kararlarının İptali - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin 2577 S. Kanuna Göre Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olacağı/Ayrı Yargı Yerlerince Değerlendirilerek Sonuçlandırılması Gereken İşlemlere Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılamayacağı/Dava Dilekçesinin Reddedileceği)"
15VDDGK15.5.2009E. 2008/786 K. 2009/216"DİLEKÇENİN REDDİNE İLİŞKİN KARAR ( Açılan Davaya Ait/Yenileme Dilekçesinin 30 Gün Dolduktan Sonra Kayda Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddi - Birlikte Veya Ayrı Ayrı Vekâlete Yetkili Kılınan Avukatlardan Birinin İş Yeri Adresindeki Sekreterine Tebliğ )
YENİLEME DİLEKÇESİ ( 30 Gün Dolduktan Sonra Kayda Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddi - Birlikte Veya Ayrı Ayrı Vekâlete Yetkili Kılınan Avukatlardan Birinin İş Yeri Adresindeki Sekreterine Tebliğin Geçerliliği )
TEBLİGAT ( Birlikte Veya Ayrı Ayrı Vekâlete Yetkili Kılınan Avukatlardan Birinin İş Yeri Adresindeki Sekreterine Tebliğ Edilen Dilekçenin Reddine İlişkin Karar Üzerine 30 Gün Olan Yasal Sürede Yenilenmeyen Davanın İncelenemeyeceği )
İŞ YERİ ADRESİNDE SEKRETERE TEBLİGAT ( Geçerliliği/Birlikte Veya Ayrı Ayrı Vekâlete Yetkili Kılınan Avukatlardan Birinin İş Yeri - Yenileme Dilekçesinin 30 Gün Dolduktan Sonra Kayda Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddi )"

Madde 17

DANIŞTAY

17D10.D8.10.2015E. 2015/2171 "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Danıştay İdari Dava Dairelerinin Yalnızca İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri YD Kararlarını İtiraz Yoluyla İncelemekle Görevli Kılındığı - Dairenin Temyiz Mercii Sıfatıyla Verdiği Kararın İtiraz Yoluyla DİDDK'nca İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı)
İTİRAZ YOLUYLA İNCELENEMEYECEK KARAR (Yürütmenin Durdurulması - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Danıştay İdari Dava Dairelerinin Yalnızca İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri YD Kararlarını İtiraz Yoluyla İncelemekle Görevli Kılındığı/Dairenin Temyiz Mercii Sıfatıyla Verdiği Kararı İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı)"
17IDDGK4.12.2008E. 2008/3123 K. 2008/2263"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Dava Dairesi Olmayan Danıştay Dairesi Tarafından İtirazın Reddi Yönünde Verilen Kararın İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
DANIŞTAY DAİRESİ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İçişleri Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )
BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARAR ( Karara İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )"

Madde 23

AMK

23AMK21.6.1991E. 1991/1 K. 1991/16""

DANIŞTAY

23D1.D14.10.2015E. 2015/1441 K. 2015/1340"BELEDİYE İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNE YER OLMADIĞI (İmtiyaz Sözleşmesinin Dayanağı İhalenin İptali Yolunda Yargıya İntikal Eden Bir Uyuşmazlık Olduğunda İmtiyaz Sözleşmesi Taslağıyla İlgili Olarak Dairemizce Görüş Bildirilemeyeceği - Dosyanın İdari İşler Kurulunda Görüşüleceği/İmtiyaz)
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ (Belediye İmtiyaz Hakkının Devri Hakkında Görüş Bildirilmesine Yer Olmadığı - İmtiyaz Sözleşmesinin Dayanağı İhalenin İptali Yolunda Yargıya İntikal Eden Bir Uyuşmazlık Olduğunda İmtiyaz Sözleşmesi Taslağıyla İlgili Olarak Dairemizce Görüş Bildirilemeyeceği/İmtiyaz Hakkının Devri İhalesi)
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİN DAYANAĞI İHALENİN İPTALİ (İmtiyaz Sözleşmesinin Dayanağı İhalenin İptali Yolunda Yargıya İntikal Eden Bir Uyuşmazlık Olduğunda İmtiyaz Sözleşmesi Taslağıyla İlgili Olarak Dairemizce Görüş Bildirilemeyeceği - Danıştay'ın İmtiyaz Sözleşmesi Taslağını Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Hukuka Uygunluk Açısından İnceleyeceği)"
23IDDGK3.4.2015E. 2015/2 K. 2015/2"İMTİYAZ SÖZLEŞME TASLAĞI HAKKINDA DANIŞTAYIN DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİ ( Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verdiği - Eksikliklerin Taslağının İncelenmesi Sırasında İlgili İdarelerden Temin Edilebileceği Gözetileceği )
DANIŞTAYIN DÜŞÜNCE BİLDİRMESİ ( Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verildiği - İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyet Durumu da Dahil Tüm Değerlendirmelerin Verilecek Düşüncede Yer Alacağı )
DÜŞÜNCE BİLDİRME ( İmtiyaz Sözleşmesine İlişkin - Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verildiği/İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyet Durumu da Dahil Tüm Değerlendirmelerin Verilecek Düşüncede Yer Alacağı - Danıştayın Görevinin Düşünce Vermekle Sınırlı Olduğu )"
23D13.D19.2.2015E. 2014/5314 K. 2015/650"ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ ( İmtiyaz Hakkı Devrine İlişkin Yapılan İhalenin İptali - İhaleye Çıkılmasına Karar Verilmeden Önce Danıştay'ın Görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın Onayı Alınmasına Olanak Bulunmadığı/Aksi Yöndeki Gerekçe İle İstemin Kabulünde İsabet Bulunmadığı )
İMTİYAZ HAKKI DEVRİNE İLİŞKİN İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( İhale Yapıldıktan ve Ortaya İmtiyaz Sözleşme Taslağı Çıktıktan Sonra İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmesi Hakkında Danıştay Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Onayı Alınacağı - Mahkemece Danıştay'ın Görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın Onayının Alınması Koşullarını Taşımadığından Davanın Kabulünün İsabetsizliği )
DANIŞTAY GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYI ( İmtiyaz Hakkı Devrine İlişkin Yapılan İhale - İhale Yapıldıktan ve Ortaya İmtiyaz Sözleşme Taslağı Çıktıktan Sonra İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmesi Hakkında Danıştay'ın Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Onayı Alınacağı )
İHALE YAPILDIKTAN SONRA DANIŞTAY GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYI ALINMASI ( İmtiyaz Hakkı Devrine İlişkin Yapılan İhalenin İptali - Mahkemece İhaleye Çıkılmasına Karar Verilmeden Önce Danıştay Görüşü ve İçişleri Bakanlığın Onayı Alınmadığından Davanın Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )"
23D1.D28.2.2013E. 2013/316 K. 2013/240"İSTİŞARİ GÖRÜŞ ( Danıştayca İncelenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslakları Hakkında Danıştay Görüşü Doğrultusunda Gerekli Düzenlemeler Yapıldıktan Sonra Tekrar Düşünce Bildirilmesinin İstenilemeyeceği )
CUMHURBAŞKANLIĞI ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslakları Hakkında Danıştay Görüşü Doğrultusunda Gerekli Düzenlemeler Yapıldıktan Sonra Tekrar Düşünce Bildirilmesinin İstenilemeyeceği - Danıştay'dan İstişari Görüş İstenilmesi Halinde Görüş İstenilen İşlerin Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan Gönderilmesi Gerektiği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAKLARI ( Hakkında Danıştay Görüşü Doğrultusunda Gerekli Düzenlemeler Yapıldıktan Sonra Tekrar Düşünce Bildirilmesinin İstenilemeyeceği )
BAŞBAKANLIK ( Danıştayca İncelenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslakları Hakkında Danıştay Görüşü Doğrultusunda Gerekli Düzenlemeler Yapıldıktan Sonra Tekrar Düşünce Bildirilmesinin İstenilemeyeceği - Danıştay'dan İstişari Görüş İstenilmesi Halinde Görüş İstenilen İşlerin Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan Gönderilmesi Gerektiği )"
23IDDGK2.12.2010E. 2006/3707 K. 2010/1790"İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin Bu Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLMEYEN SÖZLEŞME ( Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu - İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı )
GÖREV ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Değil İdare Mahkemesinde Görülüp Çözümleneceği )"
23D13.D29.3.2010E. 2009/2335 K. 2010/2589"YERLEŞİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN UZLAŞTIRMA TALEBİ ( Kurum'un Sektörle İlgili İşlemlerine Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Olması Karşısında İdare Mahkemesi'nce Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Yerleşim Ücretlerine İlişkin Uzlaştırma Talebi - Kurum'un Sektörle İlgili İşlemlerine Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Olması Karşısında İdare Mahkemesi'nce Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
UZLAŞTIRMA TALEBİ ( Yerleşim Ücretlerine İlişkin - Kurum'un Sektörle İlgili İşlemlerine Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Olması Karşısında İdare Mahkemesi'nce Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )"
23D1.D9.12.2009E. 2009/1535 K. 2009/1682"DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİ ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Daha Önce Danıştay 1. Dairesi Kararı İle Düşünce Bildirildiğinden Sözkonusu Düşünce Bildirilmesine İlişkin Karar Üzerine Düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Yeniden Düşünce Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI ( Hakkında Daha Önce Danıştay 1. Dairesi Kararı İle Düşünce Bildirildiğinden Sözkonusu Düşünce Bildirilmesine İlişkin Karar Üzerine Düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Yeniden Düşünce Bildirilemeyeceği )"
23D1.D25.2.2009E. 2009/225 K. 2009/377"MAHKEMELERE İSTİŞARİ GÖRÜŞ VERİLEMEMESİ ( %99 Oranında Hissesine Sahip Olduğu Ve Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerine Göre Kurulan İZAYDAŞ A.Ş.'Nin Genel Ve Katma Bütçeye Dahil Kamu Tüzelkişisi Sayılıp Sayılamayacağı Hakkında )
İSTİŞARİ GÖRÜŞ VERİLEMEMESİ ( %99 Oranında Hissesine Sahip Olduğu ve Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerine Göre Kurulan İZAYDAŞ A.Ş.'nin Genel ve Katma Bütçeye Dahil Kamu Tüzelkişisi Sayılıp Sayılamayacağı Hakkında Mahkemelere Verilemeyeceği )
İZAYDAŞ A.Ş.'NİN GENEL VE KATMA BÜTÇEYE DAHİL KAMU TÜZELKİŞİSİ SAYILIP SAYILAMAYACAĞI ( Hakkında Mahkemelere İstişari Görüş Verilemeyeceği )"
23D1.D3.7.2008E. 2008/744 K. 2008/834"İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KAMU HİZMETİ ( Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
PET SU ŞİŞELEME TESİSİ KURULARAK PİYASAYA SUNULMASINA YÖNELİK TİCARİ FAALİYET ( İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
KAYNAK SUYU İŞLETME ( Pet Su Şişeleme Tesisi Kurularak Piyasaya Sunulmasına Yönelik Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
BELEDİYE TAŞINMAZINDAKİ SU ( Pet Su Şişeleme Tesisi Kurularak Piyasaya Sunulmasına Yönelik Ticari Faaliyet - Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımaması Nedeniyle İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
23D1.D6.7.2006E. 2006/203 K. 2006/719"İZMİR KÖRFEZİNDE ARAÇ VE YOLCU TOPLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI ( Konusu ve İçeriği İtibariyle İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabulünün Mümkün Görülmediği - 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SERMAYESİNİN TAMAMI BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLE İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ YAPMASI ( Kamu Mallarının Kamu Personelinin Kullanılması Suretiyle Kamu Sermayesiyle Kurulmuş Bir Şirkete Sadece İşletme Verilmesi Şeklindeki Yöntemin "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Kamu Mallarının Kamu Personelinin Kullanılması Suretiyle Kamu Sermayesiyle Kurulmuş Bir Şirkete Sadece İşletme Verilmesi Şeklindeki Yöntemin "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği - 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilemeyeceği )
KAMU MALLARININ KAMU PERSONELİNİN KULLANILMASI SURETİYLE KAMU SERMAYESİYLE KURULMUŞ ŞİRKETE SADECE İŞLETME VERİLMESİ ( "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği - İmtiyaz Sözleşmesi Taslağının 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilemeyeceği )"
23D1.D18.5.2005E. 2005/307 K. 2005/668"ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN GÖRÜLMESİ İŞİ ( Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - İmtiyaz Sözleşmesi Olmadığı/Kanuna Göre İdari Sözleşme Türlerinden Sadece İmtiyaz Sözleşme Ve Şartlaşmaları Hakkında Görüş Bildirilmesi Görev Olarak Verildiği )
TEKEL NİTELİKLİ MAL VE HİZMET ÜRETİMİ ( Genel Ve Katma Bütçeli İdarelerle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşların Sadece Tekel Niteliğindeki Mal Ve Hizmet Üretim Faaliyetleri İle Kamu İktisadi Kuruluşlarının Temel Kuruluş Amaçlarına Uygun Mal Ve Hizmet Üretim Faaliyetleri İmtiyaz Sayıldığı )
İMTİYAZ ŞARTLAŞMASI ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - Kanuna Göre İdari Sözleşme Türlerinden Sadece İmtiyaz Sözleşme Ve Şartlaşmaları Hakkında Görüş Bildirilmesi Görev Olarak Verildiği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Danıştay'ın Görüşü İstenmesi )
KAMU HİZMETİ ( Tescile Bağlı Araçların Muayenelerini Yapma Hizmeti Herhangi Bir Kamu Kuruluşunun Asli Görev Ve Faaliyeti İçindeki Tekel Niteliğinde Bir Hizmet Üretimi Olmaktan Çıkarıldığı - Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ÖZELLEŞTİRME ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
23D1.D13.3.2003E. 2003/36 K. 2003/34"DANIŞTAYIN İSTİŞARİ DÜŞÜNCE VERME GÖREVİ ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük'ün 23 ve 24 üncü Maddelerinin Yürürlükte Olup Olmadıkları )
TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK ( Yürürlükte Olup Olmadığı Hakkında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Yazısı )
İDARENİN GÖREV VE YETKİ ALANI İÇİNDE KALAN UYGULAMALARDAN KAYNAKLANMAYAN DURAKSAMALAR ( Yargı Yerlerince Karara Bağlanması Zorunlu Bulunan Konularda - Asliye Hukuk Mahkemesinin İstemi Üzerine İstişari Görüş Bildirilemeyeceği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İSTİŞARİ GÖRÜŞ TALEBİ ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük'ün 23 ve 24 üncü Maddelerinin Yürürlükte Olup Olmadıkları - Görüş Bildirilemeyeceği )"
23D1.D21.9.1999E. 1999/127 K. 1999/126"DANIŞTAYIN İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME GÖREVİ ( Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Tarafından Gönderilen İşlerle Sınırlı Olması - Ulaştırma Bakanlığınca İstişari Görüş İstenemeyeceği )
İSTİŞARİ GÖRÜŞ İSTEME HAKKININ CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIĞA AİT OLMASI ( Ulaştırma Bakanlığı'nca Danıştay'dan İstişari Görüş İstenemeyeceği )
GSM MOBİL TELEFON SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİYLE İLGİLİ LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA İSTİŞARİ GÖRÜŞ TALEBİ ( Ulaştırma Bakanlığı'nın Danıştay'dan İstişari Görüş İsteme Yetkisinin Bulunmaması - Bu Yetkinin Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa Tanınmış Olması )"
23D1.D12.7.1999E. 1999/98 K. 1999/116"SARI BASIN KARTI ( Basın Yayın Mensubu Kadınların Türbanlı Fotoğraflarının Kullanılamayacağı )
TÜRBANLI FOTOĞRAF ( Sarı Basın Kartında Kullanılamayacağı )
BASIN KARTLARI YÖNETMELİĞİ ( Sarı Basın Kartında Basın Yayın Mensubu Kadınların Türbanlı Fotoğraflarının Kullanılamayacağı )"
23D8.D17.2.1999E. 1998/6706 K. 1999/522"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ VALİLİK TARAFINDAN TASDİK EDİLMEDEN İADESİ ( İdari Dava Yoluna Gidilip Gidilememesi )
İDARİ DAVA YOLU ( Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul Edilen Bir Kısım Hizmetlere Ait Ücret Tarifesinin Tasdik Edilmeden İadesine İlişkin Valilik İşlemi )
BELEDİYE VE VALİLİK ARASINDAKİ İHTİLAFIN DANIŞTAY'DA TETKİKİ ( Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul Edilen Tarifenin Tasdik Edilmeden İadesine İlişkin Valilik İşlemi )"
23D1.D20.12.1996E. 1996/224 K. 1996/243"İSTİSNAİ MEMURLUK KADROLARI ( Atama Yapıldıktan Sonra Diğer Memurluk Kadrolarına Nakledilenlerin Atama İşlemleri )
NAKİL İŞLEMİ ( İstisnai Memurluk Kadrolarına Yapılan Atamalar Yapıldıktan Sonra Diğer Memurluk Kadrolarına Nakledilenlerin Atama İşlemleri )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( İstisnai Memurluk Kadrolarına Yapılan Atamalar Yapıldıktan Sonra Diğer Memurluk Kadrolarına Nakledilenlerin Atama İşlemleri )
İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME ( İstisnai Memurluk Kadrolarına Yapılan Atamalar )"
23D1.D3.10.1996E. 1996/196 K. 1996/192"İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME ( İdari Makam ve Mercilerin Genel ve Objektif Konulara İlişkin Olmayan Konularda Görüş Bildirememesi )
GENEL VE OBJEKTİF KONULAR ( İdari Makam ve Mercilerin Görüş Bildirmesi )
SUBJEKTİF VE SPESİFİK KONULAR ( İdari Makam ve Mercilerin Görüş Bildirememesi )"
23D1.D2.7.1996E. 1996/102 K. 1996/146"İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerinde Tesis Edilen Üst Hakkının Tapu Kütüğüne Tescili )
ÜST HAKKI ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerinde Kurulup Kurulamayacağına İlişkin İstişari Görüş İstemi )
TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallar )"
23D1.D6.10.1995E. 1995/203 K. 1995/204"TURİZM AMAÇLI İMAR PLANI ( İptali Halinde İptal Kararı Doğrultusunda İdarenin Yeni Bir Plan Hazırlaması )
İPTAL KARARI ( Turizm Amaçlı İmar Planı ve Değişiklikleri )
İDARENİN YENİ PLAN HAZIRLAMASI ( Turizm Amaçlı İmar Planı ve Değişikliklerinin İptali Halinde )"
23D1.D3.7.1995E. 1995/116 K. 1995/137"ÜCRET VE HUZUR HAKKI ( Türkiye Bilimler Akademisinin Başkanı ve Konseyi Üyelerine Ödeme Yapılamaması )
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ( Başkan ve Konsey Üyelerine Ücret ve Huzur Hakkı Ödemesi Yapılamaması )"
23D1.D27.3.1995E. 1995/36 K. 1995/57"TÜBİTAK`TA GEÇİCİ GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ ( Aynı Konuyu Düzenleyen Özel Hüküm Niteliğindeki YÖK Yasasının İlgili Madde Hükmünün Uygulanması )
ÖZEL HÜKÜM ( Tübitakta Geçici Görevlilerin Ücretleri Konusunda )
YÖK YASASI ( Tübitakta Geçici Görevlilerin Ücretleri Konusunda )"
23D1.D13.3.1995E. 1995/33 K. 1995/50"AKADEMİ ASOSYE ÜYELERİ ( Akademi Genel Kurul Üyesi Olmaları Nedeniyle Asli Üyelerin Seçiminde Oy Hakkına Sahip Olması )
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ( Akademi Asosye Üyeleri Akademi Genel Kurul Üyesi Olmaları Nedeniyle Asli Üyelerin Seçiminde Oy Hakkına Sahip Olması )
OY HAKKI ( Akademi Asosye Üyeleri )"
23D1.D24.2.1995E. 1995/31 K. 1995/45"KİT`LERİN BİR ANONİM ŞİRKETE İŞTİRAKI ( İlgili Teşebbüsün Önerisi Üzerine Koordinasyon Kararı ile Yüksek Planlama Kurulunun Görüşü Sonucuna Göre sonuçlanması )
YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI ( KİT'lerin Bir Anonim Şirkete İştiraki Konusunda )
KOORRDİNASYON KURULU KARARI ( KİT'lerin Bir Anonim Şirkete İştiraki Konusunda )"
23D1.D27.10.1994E. 1994/166 K. 1994/170"DANIŞTAY`DAN İSTİŞARİ DÜŞÜNCE İSTEMİ ( Yürütmenin Görev ve Yetki Alanına Giren ve Re'sen İşlem Yapabileceği Konulara İlişkin Bulunmasının Gerekmesi )
GÖREV MALULLÜĞÜ ( Verilen İkramiye Konusunda Düşülen Duraksamanın Giderilmesi İçin Danıştaydan İstenen Görüş )
YÜRÜTMENİN GÖREV VE YETKİ ALANINA GİREN KONULAR ( Danıştaydan Görüş İstenebilecek Konular )"
23D1.D12.11.1992E. 1992/334 K. 1992/348"DANIŞTAY`IN GÖRÜŞ BİLDİRECEĞİ KONULAR ( Bir Uyuşmazlığın Çözümüne İlişkin Özel Durumlar Değil Genel ve Objektif Konular Olması )
GENEL VE OBJEKTİF KONULAR ( Danıştayın Görüş Bildireceği Konular )"
23D1.D24.9.1992E. 1992/232 K. 1992/294"TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ ( Yasa Hükmüne Göre Yapılan Sözleşmelerin Danıştay İncelemesinden Geçirilmesi )
SÖZLEŞMENİN DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLMESİ ( TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi Yapmalarına Dair Sözleşme )
DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRME ( TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi Yapmalarına Dair Sözleşme )"

Madde 24

DANIŞTAY

24D13.D6.6.2017E. 2017/1155 K. 2017/1828"AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI GÖREVLİSİ ALIMI (Sosyal Hizmet Mezunlarının Mağduriyetlerinin Giderilmesine Yönelik İşlem Tesis Edilmesi ve Alımların Buna Göre Yapılması İsteminin Reddi İşleminin Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli İşlerden Olmadığı - Davanın İşlemi Tesis Eden İdarenin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinin Görevinde Olduğu)
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU İŞLER (Kanunda Sayma Yoluyla Belirlendiği - Aile Sosyal Destek Proğramı Görevlisi Alımı İşleminin Düzeltilmesi Talebinin Reddi İşleminin Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı İşlerden Olmadığı)"
24D13.D11.4.2017E. 2017/656 K. 2017/980"KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI ( Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı Davalardan Olmadığı - Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı İşlerin Kanunda Sayıldığı Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanma Kararına Karşı Davanın İşlemi Tesis Eden İdarenin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu)
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU UYUŞMAZLIKLAR ( Kanunda Sayma Suretiyle Belirlendiği - İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararına Karşı Açılan İptal Davasının Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalardan Olmadığı Uyuşmazlığın İşlemi Tesis Eden İdarenin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinde Açılması Gereği)"
24D6.D10.4.2017E. 2017/647 K. 2017/2431"BAKANLAR KURULU KARARININ VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu Taşınmazı Kapsayan Alanın Askeri Yasak ve Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Ayrı Dilekçeyle Dava Dosyasının Görevli Daireye Gönderilebilmesi İçin Danıştay Altıncı Dairesinde Açılması Gerektiği)
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ (Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin 2577 S. Kanuna Göre Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olacağı/Ayrı Yargı Yerlerince Sonuçlandırılması Gereken İşlemlere Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılamayacağı/Dava Dilekçesinin Ayrı Ayrı ve Usulüne Uygun Dava Açılmak Üzere Reddi Gerektiği - İmar Planı Değişikliği Kararlarının İptali)
İPTAL DAVASI (İmar Planı Değişikliği Kararlarının İptali - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin 2577 S. Kanuna Göre Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olacağı/Ayrı Yargı Yerlerince Değerlendirilerek Sonuçlandırılması Gereken İşlemlere Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılamayacağı/Dava Dilekçesinin Reddedileceği)"
24D6.D4.4.2017E. 2017/796 K. 2017/2250"BELEDİYE ENCÜMENİ VE BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( İdare Mahkemelerinin Görevinde Bulunan Taşınmazın Kamulaştırılmasına Dair Belediye Encümeninin Kararın İptali İçin İse Ayrı Dilekçeyle Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinde Dava Açılması Gerektiği )
İDARİ İŞLEMLER ARASINDAKİ BAĞLANTI ( Davaya Konu Edilen Belediye Encümeninin Kamulaştırma İşlemi İle Bu İşlemin Dayanağı Olan ve Davaya Konu Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Arasında 2577 S. İYUK'nun 5. Md. Hükmünde Aranılan Biçimde Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Bulunmadığı )
AYNI DİLEKÇEYLE BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEM İÇİN DAVA AÇILMASI ( Ayrı Yargı Yerlerince Değerlendirilerek Sonuçlandırılması Gereken Yenileme Alanı İlanına Dair Bakanlar Kurulu Kararı İle Davaya Konu Taşınmazın Kamulaştırılması İşleminin İptali İstemine Dair Davanın Aynı Dilekçeyle Açılmasına Olanak Bulunmadığı )
İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA DANIŞTAYDA DAVA AÇILMASI ( Davaya Konu Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Ayrı Dilekçeyle Dava Dosyasının Görevli Daireye Gönderilebilmesi İçin Danıştay Altıncı Dairesinde Dava Açılması Gerektiği )"
24D12.D1.2.2017E. 2017/26 K. 2017/98"DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Bakanlıkların Genel Düzenleyici İşlemleri ile Kamu Kuruluşu veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemlerine Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları - Bir Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Karara Bağlanabilmesi İçin Genel Düzenleyeci Nitelikte Bir İdari İşlemin Bulunması Gereği )
DANIŞTAY TARAFINDAN REDDEDİLEN DİLEKÇE DÜZELTİLEREK AÇILAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( Danıştayın Bireysel İşlemlere Karşı Açılan İptal Davasında Görevli Olmadığı -Bakanlık Tarafından Çıkartılan Yönetmeliğin ve Hakkındaki İşlemin İptali İçin Danıştayda Açılan İptal Davasında Dilekçenin Reddi Üzerine Bireysel Nitelikli İşlem Hakkında Açılan İptal Davasında Danıştayın Görevli Olmadığı İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
24D5.D4.10.2016E. 2016/8136 K. 2016/4076"OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN 672 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalardan Olmadığı - İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )
672 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN ÇIKARILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY'DA DAVA GÖRÜLMESİ ( 672 Sayılı KHK İle Görevinden Çıkarılan Davacının Açtığı Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( 672 Sayılı KHK Sebebiyle/Olağanüstü Halde Verilen Yetkiye Dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca Çıkartılan Yasa Gücünde ve Düzeyinde Olan Kanun Hükmünde Kararnameden Kaynaklandığı - Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı/İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )"
24D5.D4.10.2016E. 2016/7983 K. 2016/4079"OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN 669 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalardan Olmadığı - İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesinde Dava Açılacağı )
669 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN ÇIKARILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY'DA DAVA GÖRÜLMESİ ( 669 Sayılı KHK İle Görevinden Çıkarılan Davacının Açtığı Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğu )"
24D5.D20.1.2016E. 2015/3885 "DÜZENLEYİCİ İŞLEM İLE UYGULAMA İŞLEMİNİN HER İKİSİNİN ALEYHİNE BİRDEN DAVA AÇILMASI (Her İki İşleme Karşı Aynı Dilekçeyle ve Aynı İdari Yargı Yerinde Dava Açılabileceği Anlamına Gelmediği - Düzenleyici İşlem ile Uygulama İşlemi Hakkında Tek Dilekçe ile Dava Açılabilmesi İçin Aralarında Maddi ve Hukuki Yönden Bağlılık veya Sebep Sonuç İlişkisi Bulunması Gereği)
DÜZENLEYİCİ İŞLEM VE UYGULAMA İŞLEMİNE KARŞI AYNI DİLEKÇE İLE DANIŞTAYDA DAVA AÇILMASI (İşlemlerin Arasında Maddi ve Hukuki Yönden Bağ Bulunsa da Birden Fazla İdari İşleme Karşı Aynı Dilekçe ile Dava Açılmasının Kanuni Hakim İlkesini İhlal Etmemesi Gereği - Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu İşleme Karşı Açılan Davada İdare Mahkemesinin Görevine Giren Konuda Aynı Dilekçe ile Dava Konusu Edilmesinin Olanaklı Olmadığı)"
24D5.D7.10.2015E. 2015/4987 K. 2015/7623"MEMUR KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACININ ŞEF KADROSUNA ATANMASI İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasının İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalardan Olmadığı - Davanın Görüm ve Çözümünde İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAYDA GÖRÜLECEK DAVALAR ( Kanunla Sayılan Konularla Sınırlı Olduğu - Memur Kadrosunda Görev Yapan Davacının Şef Kadrosuna Atanma İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasının Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görüleceği Davalardan Olmadığı Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin İdare Mahkemesi Olduğu )"
24D5.D29.9.2015E. 2015/4696 K. 2015/7310"DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAKACAĞI İŞLER ( Bakanlık Düzenleyici İşlemleriyle Kamu Kuruluşları veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarınca Çıkartılan ve Ülke Genelinde Uygulanacak Düzenleyici İşlemler - Ülke Genelindeki Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yapılan Vekaleten Eğitim Görevlisi Görevlendirme İşleminin Genel Olmakla Birlikte Düzenleyici İşlem Olmadığı Danıştayın Görevinde Olmadığı )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Genel İşlemlerin Tamamının Düzenleyici İşlem Olmadığı Genel İşlemin Soyut Nesnel Genel Durumları Belirleyen ve Gösteren Hükümler İçermesi Belirtilen Nitelikte Kurallar İçermesi Gereği - Ülke Genelindeki Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Vekaleten Eğitim Görevlisi Olarak Görevlendirme İşleminin Genel Olduğu Ancak Düzenleyici Olmadığ Bu Nedenle Danıştayın Görevinde Bulunmadığı )
ÜLKE GENELİNDEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VEKALETEN EĞİTİM GÖREVLİSİ OLARAK GÖREVLENDİRME İŞLEMİ ( İşlemin Genel Olduğu Düzenleyici Olmadığı - Görevlendirme İşleminin Ülke Genelinde Uygulanan Genel ve Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olan Danıştayın Görevinde Olmadığı )"
24D13.D9.9.2015E. 2015/4412 K. 2015/3048"ELEKTRİK ABONELİĞİ KAPSAMINDA TAHSİL EDİLEN KAYIP KAÇAK SAYAÇ OKUMA PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ İLETİM DAĞITIM BEDELİ VE TRT PAYI BEDELİNİN İPTALİ ( Danıştayın İlk Derece Olarak Bakabileceği İşler Arasında Bulunmadığı - Davanın Zararı Doğuran İdari Uyuşmazlığı Çözmeye Yetkili Yer İdare Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
DANIŞTAYIN İLK DERECE OLARAK BAKABİLECEĞİ İŞLER ( Elektrik Aboneliği Kapsamında Tahsil Edilen Kayıp Kaçak Sayaç Okuma Perakende Satış Hizmeti iletim ve Dağıtım Bedeli ve TRT Payı Bedelinin Tahsili İşleminin İptali İsteminin Danıştayın İlk Derece Olarak Bakabileceği İşler Arasında Olmadığı - Uyuşmazlığın Zararı Doğuran İşelmin Yapıldığı Yer İdare Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
24D13.D10.8.2015E. 2015/4024 K. 2015/2834"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU İDARİ PARA CEZASI İŞLEMİ İPTALİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Kurulu'nun Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemleri Dışındaki Kararlarına Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği/Ankara İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İdari Para Cezası İşlemi İptali İstemi - Kurulu'nun Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemleri Dışındaki Kararlarına Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği/Dosyanın Ankara İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATI İLE DAVAYA BAKAMAYACAĞI ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İdari Para Cezası İşlemi İptali İstemi - Kurulu'nun Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemleri Dışındaki Kararlarına Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği/Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İdari Para Cezası İşlemi İptali İstemi - Kurulu'nun Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemleri Dışındaki Kararlarına Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği/Ankara İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetileceği )"
24D13.D3.8.2015E. 2015/3585 K. 2015/2833"BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlem Niteliğini Haiz Olmadığı Sonucuna Ulaşılan Kurul Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İşlemi Tesis Eden İdari Merciin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği - Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TARİFELERİ ( Revizyon Yapılması İstemli Başvurular Üzerine Tesis Edilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararının İptali İstemi - İşlemin Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlem Niteliğini Haiz Olmadığı/Davanın İdare Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Ip Seviyesinde Veri Akış Erişimi Tarifelerine İlişkin Olarak Yapılan Başvurular Üzerine Tesis Edilen ve İlgili Tarifelerde Belirlenen Ücretlerin Piyasaya Etkilerinin Gözlemlenmesinden Sonra Değerlendirileceği Yönündeki Kurul Kararının Düzenleyici İşlem Mahiyetinde Olmadığı )
GÖREV ( Genel Düzenleyici İşlem Niteliğini Haiz Olmadığı Sonucuna Ulaşılan Dava Konusu Kurul Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İşlemi Tesis Eden İdari Merciin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )"
24D15.D20.2.2015E. 2015/703 K. 2015/1005"DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Bakanlıklar ile Kamu Kuruluş veya Kamu Kurumu Nitleğindeki Meslek Kuruluşlarınca Çıkarılan ve Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları - Ülke Genelinde Faaliyet Göstermeyen İktisadi Devlet Teşekkülü Tarafından Çıkarılan Genelgenin İlgili Maddesinin İptali Davasının Danıştayda Değil İdare Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
ÜLKE GENELİNDE UYGULANACAK GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İptal ve Tam Yargı Davalarının İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görüleceği - Ülke Genelinde Faaliyet Göstermeyen İktisadi Devlet Teşekkülü Tarafından Çıkarılan İşyeri Hekimliği Genelgesinin İlgili Maddesinin İptali Davasının İdare Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
24D12.D30.9.2014E. 2014/7668 K. 2014/5994"GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İptali İstenen İşlemim Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hakim Adaylığına Geçmek İsteyenler İçin Yapılacak Yazılı Sınav İlanının Dayanağı ve Üst Hukuk Normu Olan 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu İle Verilen Yetkiye Dayanılarak Bu Sınava İlişkin Hukuk Düzenine Yeni Bir Kural Getiren ya da Var Olan Bir Kuralı Değiştiren Veya Kaldıran Genel Düzenleyici Bir İşlem Olmadığı )
SINAV İLANININ DUYURULMASI ( Davacı Tarafından İptali İstenilen İşlemin Avukat Mesleğinde İken İdari Yargı Hakim Adaylığına Geçmek İsteyen Adaylara Sınav İlanının Bakanlığının İnternet Sitesinden İlgililere Duyurulmasına İlişkin Bir İdari İşlem Olduğu - Davanın İdare Mahkemesinde Görülüp Çözümlenmesi Gerektiği )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAYDA GÖRÜLECEK DAVALAR ( Ülke Çapında Uygulanacak Genel Düzenleyici Bir İşlem Niteliğinde Olmayan Dava Konusu İşlemlere Karşı Açılan İş Bu Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalar Arasında Yer Almadığı )"
24D1.D28.5.2014E. 2014/779 K. 2014/799"TAŞINMAZIN İDAREYE DEVRİNE YÖNELİK DANIŞTAY 1. DAİRE KARARI İPTALİ İSTEMİ ( Birinci Dairenin İdari Uyuşmazlıkları Dava Yoluyla veya Temyiz Merci Olarak Çözümlemekle Görevli Olmadığı - Dosyanın Esas Kaydı Kapatılarak Danıştay Altıncı Dairesine Gönderileceği )
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİNİN DAVA VE TEMYİZ MERCİ OLMADIĞI ( Taşınmazın İdareye Devrine Yönelik Danıştay 1. Daire Kararının İptali İstemi - Dosyanın Danıştay Altıncı Dairesine Gönderilmek Üzere Danıştay Başkanlığına Sunulacağı )
TAŞINMAZIN ÜNİVERSİTEYE DEVRİNE YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ ( Devir Kararının Danıştay 1. Dairesi Tarafından Verildiği - Birinci Dairenin İdari Uyuşmazlıkları Dava Yoluyla veya Temyiz Merci Olarak Çözümlemekle Görevli Olmadığı Gözetileceği )
1. DAİRE GÖREVİ ( 2575 S. Kanun'un 42'nci Md. Sayılmış Olduğu - İdari Uyuşmazlıkları Dava Yoluyla veya Temyiz Merci Olarak Çözümlemekle Görevli Olmadığı )"
24D13.D7.11.2013E. 2013/2977 K. 2013/2873"İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görüleceği - İdareye Ayrıcalıklı Yetkiler Tanıyan Sözleşme Danıştay İncelemesinden Geçirilmediği Bu Nedenle İmtiyaz Sözleşmesi Niteliği Taşımadığından Bu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm ve Görüm Yerinin Danıştay Olmadığı )
İDAREYE AYRICALIKLI YETKİLER TANIYAN SÖZLEŞME ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmediği İçin İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığı - İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğinde Olmayan İdari Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkında Sözleşmeyi Yapan İdari Merciin Bulunduğu Yerdeki İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ VE GÖREVLİ İDARE MAHKEMESİ ( İmtiyaz Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - İdareye Ayrıcalıklı Yetkiler Tanımasına Rağmen Danıştay İncelemesinden Geçmediğinden İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığı Bu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkında Danıştayın Görevli Olmadığı )"
24D12.D25.3.2013E. 2013/51 K. 2013/2068"ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRÜ KOMİSER YARDIMCISI ( Davacının Emniyet Genel Müdürlüğü İşlemi İle A Grubu Polis Amiri Sayılmamasına Karar Verildiği/İptali Talebi - Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı Davalardan Olmadığı )
A GRUBU POLİS AMİRİ SAYILMAMA ( İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı Olan Davacının Emniyet Genel Müdürlüğü İşleminin İptalini Talep Ettiği - Ülke Çapında Düzenleyici Bir İşlem Olmadığı/Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı Davalardan Olmadığı )
DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK İNCELEYECEĞİ DAVALAR ( İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı Olan Davacı/A Grubu Polis Amiri Sayılmamasına Yönelik İşlemin İptali Talebi - Bu Dava Kapsamında Olmadığı )
ÜLKE ÇAPINDA DÜZENLEYİCİ BİR İŞLEM OLMAYAN UYGULAMA ( İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı Olan Davacı/A Grubu Polis Amiri Sayılmamasına Yönelik İşlemin İptali Talebi - Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı Davalardan Olmadığı )
DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER ( Sürekli Nesnel Soyut ve Genel Nitelikte Hukuk Kurulları Koyan ve Bu Kuralları Değiştiren veya Kaldıran Nitelikte Olduğu - Dava Konusu İşlemin Düzenleyici Bir İşlem Olmadığı/İdare Mahkemesinde Görülüp Çözümlenmesi Gerektiği - ( A ) Grubu Polis Amiri Sayılmayacağı Sonucunu Doğuran Emniyet Genel Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( ( A ) Grubu Polis Amiri Sayılmayacağı Sonucunu Doğuran Emniyet Genel Müdürlüğü İşleminin - Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici Bir İşlem Olmayan Dava Konusu İşleme Karşı Açılan İşbu Davanın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalar Arasında Yer Almaması Nedeniyle Genel Görevli İdari Yargı Mercii Olan İdare Mahkemesinde Görülüp Çözümlenmesi Gerektiği )"
24D1.D13.9.2011E. 2011/1592 K. 2011/1223"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ İSTEMİ ( Mahalli İdarelerin Seçimle Gelen Organlarının Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Konusundan Kaynaklanan Dava - Danıştay 8. Dairesince Karara Bağlanması Gerektiği )
BELEDİYE KESİN HESABININ REDDEDİLMESİ ( Belediye Meclisinin Feshi İstemine İlişkin İçişleri Bakanlığı Yazısı - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Danıştay 8. Dairesinin Görevli Olduğu )
MAHALLİ İDARELERİN SEÇİMLE GELEN ORGANLARI ( Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Konusundan Kaynaklanan Dava/Belediye Meclisinin Feshi İstemine İlişkin İçişleri Bakanlığı Talebi - Danıştay 8. Dairesince Karara Bağlanması Gerektiği )"
24D8.D10.6.2011E. 2011/2900 K. 2011/3108"ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİNDEKİ ÖZEL SORU KİTAPÇIĞI YÖNÜNDEKİ DÜZENLEMENİN İPTALİ ( Düzenlemenin Tüm Sınavlar İçin Bir Düzenleme Olmaması Karşısında Normatif ve Genel Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmadığı - Davanın Danıştayda Değil Ankara İdari Yargı Yerlerinin Görevinde Olduğu )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Bakanlıkların Düzenleyici İşlemleri ile Kamu Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ülke Çapında Uygulanacak Genel Düzünleyici İşlemlerine Açılacak Davalar Hakkında Görevli Olduğu - ÖSYM'nin Genel Olmayan İşlemi Hakkında Ankara İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İPTAL DAVASINA KONU İŞLEM ( İşlemin Düzenleyici Nitelikte Olması Kesin ve Yürütülebilir Olması Gereği - ÖSYM Başkanlığının Bir Yıl İçin Uygulanacak Sınav Yöntemi Belirleyen İşleminin Genel Nitelikli Olmadığı İşleme Karşı Açılan İptal Davasının Danıştayın Görevinde Olmadığı Ankara İdari Yargı Mahkemelerinni Görevinde Olduğu )"
24D8.D8.4.2011E. 2011/2745 K. 2011/2044"YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVININ (YGS) İPTALİ İSTEMİ (Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmayan Dava Konusu İşleme İlişkin Uyuşmazlığın İşlemi Tesis Eden ÖSYM'nin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemelerine Ait Olduğu)
YGS'NİN İPTALİ İSTEMİ (Görev ve Yetki - Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmayan Dava Konusu İşleme İlişkin Uyuşmazlığın İşlemi Tesis Eden ÖSYM'nin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemelerine Ait Olduğu)
GÖREV VE YETKİ (YGS'nin İptali İstemi - Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmayan Dava Konusu İşleme İlişkin Uyuşmazlığın İşlemi Tesis Eden ÖSYM'nin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemelerine Ait Olduğu)"
24D13.D22.3.2011E. 2011/796 K. 2011/1130"LİSANSSIZ FAALİYET GÖSTERİLMESİ NEDENİYLE ENERJİ PİYASASI KURULU TARAFINDAN VERİLEN PARA CEZASI ( Kurumun Zımni Red İşleminin İptali Davası - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararının İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülebilmesi İçin Kurul Kararının Dava Edilmemiş Olması ve Danıştayın İlk Derece Olarak Bakabileceği İşlerden Olması Gereği )
ENEJİ PİYASASI KURUMU KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI ( Kurul Kararlarına Karşı Açılacak Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görüleceği - Kurul Kararının Dava Edilmemiş Olması ve Danıştayın İlk Derece Olarak Bakabileceği İşler Arasında Olması Gereği )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU İŞLER ( Kurul Kararları - Ankara İdari Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar )"
24D13.D19.1.2011E. 2011/120 K. 2011/103"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NUN VERDİĞİ İDARİ PARA CEZASI ( İptal İstemiyle Başvurunun Reddi İşleminin İptali Davası - Danıştay'ın İlk Derece Olarak Bakabileceği İşler Arasında Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla Verilen - Danıştay'ın İlk Derece Olarak Bakabileceği İşler Arasında Bulunmadığı/Görüm ve Çözümünün İdare Mahkemesinin Görevine Girdiği )
LPG İSTASYONUNDA TÜP DOLUMUNA YARAYAN APARAT BULUNDURULMASI ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Başvurunun Reddi İşleminin İptali Davası - Uyuşmazlığın İdare Mahkemesinde Çözümleneceği )"
24IDDGK2.12.2010E. 2006/3707 K. 2010/1790"İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin Bu Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLMEYEN SÖZLEŞME ( Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu - İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı )
GÖREV ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Değil İdare Mahkemesinde Görülüp Çözümleneceği )"
24D13.D6.8.2010E. 2010/2425 K. 2010/6116"İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAYDA GÖRÜLECEK DAVALAR ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararlarına Karşı Açılacak Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görüleceği - Kurul Kararı Dava Edilmediğinden Uyuşmazlığın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI ( Karara Karşı Açılacak Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görüleceği - Kurul Kararı Dava Edilmediğinden Uyuşmazlığın İdare Mahkemesinde Çözümleneceği )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararlarına Karşı Açılacak Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görüleceği - Kurul Kararı Dava Edilmediğinden Uyuşmazlığın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
24D13.D29.3.2010E. 2009/2335 K. 2010/2589"YERLEŞİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN UZLAŞTIRMA TALEBİ ( Kurum'un Sektörle İlgili İşlemlerine Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Olması Karşısında İdare Mahkemesi'nce Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Yerleşim Ücretlerine İlişkin Uzlaştırma Talebi - Kurum'un Sektörle İlgili İşlemlerine Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Olması Karşısında İdare Mahkemesi'nce Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
UZLAŞTIRMA TALEBİ ( Yerleşim Ücretlerine İlişkin - Kurum'un Sektörle İlgili İşlemlerine Karşı Açılan Davaların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Olması Karşısında İdare Mahkemesi'nce Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )"
24IDDGK10.12.2009E. 2008/860 K. 2009/2836"DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet )
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANINI ŞİKAYET ( Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği/İşlemle Davacı Arasında Menfaat İlgisinin Kurulduğu - Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Hukuki Sonuç Doğuran Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İdari Davaya Konu Edilebilecek Bir İdari İşlem Olduğu - Şikayetçinin İptali İçin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet/Danıştay Başkanlığı İşleminin İptali Talebi )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN AÇIK OLDUĞU ( İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet Üzerine Danıştay Başkanlar Kurulu'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İdari İşlem Niteği/Şikayetçinin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Varlığı )"
24D10.D30.10.2009E. 2009/12471 K. 2009/9318"FARKLI İKİ İLDEKİ İDARE MAHKEMELERİNİN YETKİ ÇEVRESİNDE KALAN UYUŞMAZLIK ( Dosyanın 2577 S. Yasanın 44. Md. Uyarınca Merci Tayini İçin Danıştaya Gönderilmesi Gerektiği )
İDARE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ YETKİ SORUNU ( Farklı İki İldeki İdare Mahkemelerinin Yetki Çevresinde Kalan Uyuşmazlık - Dosyanın 2577 S. Yasanın 44. Md. Uyarınca Merci Tayini İçin Danıştaya Gönderilmesi Gerektiği )
MERCİ TAYİNİ ( Farklı İki İldeki İdare Mahkemelerinin Yetki Çevresinde Kalan Uyuşmazlık - Dosyanın 2577 S. Yasanın 44. Md. Uyarınca Merci Tayini İçin Danıştaya Gönderilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSUR ( Ordu Devlet Hastanesinde Başlayan Hizmet Kusurunun Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Devam Ettiği - Uyuşmazlığın Sağlık Hizmetinin Sona Erdiği 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesince Çözümleneceği )
SAĞLIK HİZMETİNDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Ordu Devlet Hastanesinde Başlayan Hizmet Kusurunun Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Devam Ettiği - Uyuşmazlığın Sağlık Hizmetinin Sona Erdiği Yer İdare Mahkemesince Çözümleneceği )"
24VDDGK23.10.2009E. 2008/574 K. 2009/449"MALİYE BAKANLIĞI'NIN SİRKÜLER YAYIMLAMA KONUSUNDA VERDİĞİ YETKİ ( Yasa Yapıcının Tanıdığı Sirküler Hazırlama Yetkisiyle Yapılmış Açıklamanın Vergi Yükümlülerini Bu Açıklama İle Bağlı Kılmadığı - Dolayısıyla Sirkülerdeki Açıklamaların Etkili Olma Özelliğinden Yoksun Olduğu )
SİRKÜLERİN GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ ( İlk Derecede Danıştay'da Dava Açılabilmesinin Sirkülerin Genel Düzenleyici İşlem Niteliği Taşımasına Bağlı Olduğu - Bu Nitelikleri Taşımayan Sirkülere Karşı Açılan Dava İncelenerek Verilen Daire Kararının Bozulması Gerektiği )
SİRKÜLER HAZIRLAMA YETKİSİ ( Yapılmış Açıklamanın Vergi Yükümlülerini Bu Açıklama İle Bağlı Kılmadığı - Dolayısıyla Sirkülerdeki Açıklamaların Etkili Olma Özelliğinden Yoksun Olduğu )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ ( İlk Derecede Danıştay'da Dava Açılabilmesinin Sirkülerin Genel Düzenleyici İşlem Niteliği Taşımasına Bağlı Olduğu - Bu Nitelikleri Taşımayan Sirkülere Karşı Açılan Dava İncelenerek Verilen Daire Kararının Bozulması Gerektiği )
ETKİLİ OLMA ÖZELLİĞİ ( Yasa Yapıcının Tanıdığı Sirküler Hazırlama Yetkisiyle Yapılmış Açıklamanın Vergi Yükümlülerini Bu Açıklama İle Bağlı Kılmadığı - Dolayısıyla Sirkülerdeki Açıklamaların Etkili Olma Özelliğinden Yoksun Olduğu )"
24D5.D17.2.2009E. 2008/5821 K. 2009/705"İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU KONULAR ( Danıştay'ca 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Görülmemesi Nedeniyle Verilen "Görev Yönünden Ret" Kararlarına İdari Mahkemeler Tarafından Uyulmasının Zorunlu Olduğu )
İDARİ MAHKEMELERİN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU KARARLAR ( Danıştay'ca 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Görülmemesi Nedeniyle Verilen "Görev Yönünden Ret" Kararları )
GÖREV YÖNÜNDEN RET KARARLARI ( İdari Yargının Görevli Olduğu Konularda Danıştay'ca 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Görülmemesi Nedeniyle Verilen - İdari Mahkemelerin Bu Kararı Değiştirecek Nitelikte Karar Veremeyeceği )
DANIŞTAY'CA VERİLEN UYULMASI ZORUNLU KARARLAR ( 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Görülmemesi Nedeniyle Verilen "Görev Yönünden Ret" Kararları )"
24D2.D24.7.2008E. 2008/5431 K. 2008/3408"BİRDEN ÇOK İŞLEME AYNI DİLEKÇEYLE DAVA AÇILABİLMESİ OLANAĞI ( Aynı Mahkemenin Görevine ve Yetkisine Giren İşlemler Açısından Söz Konusu Olması Gerektiği - Aksi Halin Varlığında Davaların Ayrılarak Yetkili Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
DAVALARIN AYRILMASI ( Birden Çok İşleme Aynı Dilekçeyle Dava Açılması - Aynı Mahkemenin Görevine ve Yetkisine Giren İşlemler Açısından Söz Konusu Değilse Davaların Ayrılarak Yetkili Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
YETKİ / GÖREV ( Birden Çok İşleme Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilmesi Olanağı - Aynı Mahkemenin Görevine ve Yetkisine Giren İşlemler Açısından Söz Konusu Olması Gerektiği - Aksi Halin Varlığında Davaların Ayrılarak Yetkili Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
BİRDEN ÇOK İŞLEME AYNI DİLEKÇEYLE DAVA AÇILABİLMESİ OLANAĞI ( Aynı Mahkemenin Görevine ve Yetkisine Giren İşlemler Açısından Söz Konusu Olması Gerektiği )"
24D4.D30.4.2008E. 2007/2323 K. 2008/1612"KURUCU SENETLER VE DİĞER İNTİFA SENETLERİ ( İştirak Hissesi Olduğu Yolundaki Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İŞTİRAK HİSSESİ ( Kurucu Senetleri ve Diğer İntifa Senetlerinin İştirak Hissesi Olduğu Yolundaki Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVANS KAR PAYI DAĞITIMI ( Avans Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kısmın İptali Gerektiği )"
24VDDGK22.2.2008E. 2007/495 K. 2008/159"BANKA MEVDUAT FAİZLERİNDEN VE REPO GELİRLERİNDEN VERGİ TEVKİFATI YAPILMASI ( Gerektiğinin Bildirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri - Mükellefleri Bilgilendirmek Amacıyla Yayımlanan Sirkülerin Genel Düzenleyici İdari İşlem Niteliği Taşımadığı ve İptal Davasına Konu Yapılamayacağı )
GENEL DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEM ( Mükellefleri Bilgilendirmek Amacıyla Yayımlanan Sirkülerin Genel Düzenleyici İdari İşlem Niteliği Taşımadığı ve İptal Davasına Konu Yapılamayacağı )
MÜKELLEFLERİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YAYIMLANAN SİRKÜLER ( Genel Düzenleyici İdari İşlem Niteliği Taşımadığı ve İptal Davasına Konu Yapılamayacağı )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEYEN SİRKÜLER İLE BİRLİKTE DAVAYA KONU YAPILAN ÖZNEL İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVA ( Davayı İnceleme Görevinin Vergi Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İptal Davasına Konu Edilemeyecek Bir Sirküler İle Birlikte Davaya Konu Yapılan Öznel İşleme Karşı Açılan Davayı İnceleme Görevinin Vergi Mahkemesine Ait Olduğu )"
24D5.D13.2.2008E. 2007/7830 K. 2008/772"İDARİ İŞLEMLER ( Bazı İdari İşlemler "Genel" Olmalarına Karşın "Düzenleyici İşlem" Niteliğinde Olmadıkları )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Bir İşlemin Kural ( Düzenleme ) Olup Olmadığının Salt Bunları Yapanların Niteliklerine Göre Değil Bu İşlemlerin İçerikleri ve Doğurdukları Hukuksal Sonuçlar da Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Saptanması Gerektiği )
YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ ( Düzenleyici İşlem Niteliğinde Bulunmayan Sözkonusu Yönetim Kurulu Kararının Anılan Kısmının İptali İstemiyle Açılmış Olan Bu Dava Konusu İtibariyle 2576 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesi Gereğince İdare Mahkemesine Ait Bulunduğu )
GÖREV ( Düzenleyici İşlem Niteliğinde Bulunmayan Sözkonusu Yönetim Kurulu Kararının Anılan Kısmının İptali İstemiyle Açılmış Olan Bu Dava Konusu İtibariyle 2576 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesi Gereğince İdare Mahkemesine Ait Bulunduğu )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAYDA GÖRÜLEMEYECEK DAVA ( Düzenleyici İşlem Niteliğinde Bulunmayan Sözkonusu Yönetim Kurulu Kararının Anılan Kısmının İptali İstemi )"
24D4.D10.10.2007E. 2007/2318 K. 2007/3112"VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ ( Gerekli Yasal Yollara Başvurulması Gibi Bir Amacı Bulunmayan Derneğin Dava Konusu Tebliğ Nedeniyle Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatinin Etkilenmediği )
MEŞRU KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAAT ( Vergi Kayıp Ve Kaçaklarının Önlenmesi veya Bu Sonuca Yol Açabilecek Yasaya Aykırı Uygulama ve Düzenlemelere Karşı Gerekli Yasal Yollara Başvurulması Gibi Bir Amacı Bulunmayan Derneğin Dava Konusu Tebliğ Nedeniyle Menfaatinin Etkilenmediği )"
24D7.D8.2.2007E. 2006/5220 K. 2007/394"VERGİ DAİRELERİ İŞLEM YÖNERGESİ ( Normatif Nitelik Taşımadığı - Danıştay'da İlk Derecede Açılacak İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
KANUNLA DÜZENLENMESİ GEREKEN KONU ( Yönerge Ya da Tebliğ İle Düzenlenmesinin Kuvvetler Ayrılığı Rejimine Ters Düşeceği - Fonksiyon Gaspına Yol Açacağı )
YÖNERGE İLE GETİRİLEMEYECEK DÜZENLEME ( Kanuni Zorunluluktan Kaynaklanan Bir Yükümlülüğün ve Kanuni Ödevlerin Kanuni Müeyyidelere Katlanılması Sonucunu Doğuracak Şekilde Yerine Getirilmesi Şeklinde )"
24D12.D19.12.2006E. 2003/1209 K. 2006/6313"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Rekabet Kurumu'nda Memur Olarak Görev Yapan Davacı - İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünün Danıştay'ın Görevinde Olduğu )
GÖREV ( Rekabet Kurumu'nda Memur Olarak Görev Yapan Davacının Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali Davasının Danıştay'ın Görevinde Olduğu )
REKABET KURUMU ( Memur Olarak Görev Yapan Davacının Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali Davasının Danıştay'ın Görevinde Olduğu )"
24D2.D7.11.2006E. 2006/3316 K. 2006/3111"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NCA YAPILMASI PLANLANAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI ( İptali İstemiyle Açılan Davanın Sınavın Düzenleyici Bir İşlem Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Danıştay'da Değil Genel Görevli İdare Mahkemesinde Görüleceği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Yapılması Planlanan Şube Müdürlüğü Sınavı - İptali İstemiyle Açılan Davada Görevin Genel Görevli İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Yapılması Planlanan Şube Müdürlüğü Sınavı - İptali İstemiyle Açılan Dava/İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalar Arasında Yer Almadığı )"
24D6.D11.11.2005E. 2005/6168 K. 2005/5349"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi'nce Alınan Karar - 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Tesis Edilmiş Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği/İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
GÖREV ( Büyükşehir Belediye Meclisi'nce İmar Planı Değişikliğine İlişkin Alınan Karar/İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği - 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Tesis Edilmiş Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYE MECLİSİ'NCE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN KARAR ( 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Tesis Edilmiş Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği - İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )"
24D7.D10.11.2005E. 2005/4667 K. 2005/2661"DÜZENLEYİCİ VE UYGULAMA İŞLEMİ ( Farklı Yargı Yerlerinin Görevine Giriyor Olması Nedeniyle Her İki İşlemin Tek Dilekçeyle Danıştay'da Dava Konusu Yapılamayacağı )
GÖREV ( Maddi ve Hukuki Bağlılık ya da Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunan Düzenleyici İşlem İle Uygulama İşleminin Farklı Yargı Yerlerinin Görevine Giriyor Olması Nedeniyle Her İki İşlemin Tek Dilekçeyle Danıştay'da Dava Konusu Yapılamayacağı )
YARGI YERİ ( Maddi ve Hukuki Bağlılık ya da Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunan Düzenleyici İşlem İle Uygulama İşleminin Farklı Yargı Yerlerinin Görevine Giriyor Olması Nedeniyle Her İki İşlemin Tek Dilekçeyle Danıştay'da Dava Konusu Yapılamayacağı )"
24D13.D21.9.2005E. 2005/7980 K. 2005/4580"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu İhale Kurulu Kararı - Davanın Ankara İdare Mahkemesi'nin Görev ve Yetki Alanına Girdiği )
KAMU İHALE KURULU KARARI İLE İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Ankara İdare Mahkemesi'nin Görev ve Yetki Alanına Girdiği )
GÖREV VE YETKİ ( Kurul Kararının İptali İstemiyle Kamu İhale Kurumu'na Karşı Açılan Davanın Ankara İdare Mahkemesi'nin Görev ve Yetki Alanına Girdiği )"
24D6.D20.6.2005E. 2005/3166 K. 2005/3702"ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU MD. 4. UYARINCA İL İDARE KURULU KARARI İLE TEKEMMÜL EDEREK YÜRÜRLÜĞE GİREN İMAR PLANI ( İptali İstemiyle Açılan Davanın Çözümünün İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ( Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Md. 4 Uyarınca İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği )
DANIŞTAY'DA İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖRÜLEMEYECEK DAVA ( Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Md. 4 Uyarınca İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren İmar Planının İptali )"
24IDDGK7.4.2005E. 2004/792 K. 2005/227"HAKİME VERİLEN ZAYIF NOTUN DÜZELTİLMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Mercii )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKABİLECEĞİ DAVALAR ( Hakime Verilen Zayıf Notun Düzeltilmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasında Görevli Mahkeme )
ZAYIF NOTUN DÜZELTİLMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN HAKİMİN BAŞVURUSU ( Görevli Yargı Mercii )
GÖREVLİ YARGI MERCİİ ( Hakimin Verdiği Kararın Bozulması Nedeniyle Kendisine Verilen Zayıf Nota İtirazının Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebiyle Açtığı Davada )"
24D2.D6.10.2004E. 2004/6273 K. 2004/694"DANIŞTAY 1. DAİRESİNCE VERİLEN DANIŞMA KARARI ( Özel İstişari Düşünce Değil Genel Nitelikte Bir Görüş Olduğu - Uygulanan İşlemlere Karşı İdare Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
DANIŞMA KARARI ( Danıştay 1. Dairesince Verilen - Özel İstişari Düşünce Değil Genel Nitelikte Bir Görüş Olduğu - Uygulanan İşlemlere Karşı İdare Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
GÖREV ( Danıştay 1. Dairesince Verilen Danışma Kararı - Uygulanan İşlemlere Karşı İdare Mahkemesinde Dava Açılabileceği/Özel İstişari Düşünce Değil Genel Nitelikte Bir Görüş Olduğu )
DANIŞTAY'IN GENEL NİTELİKTEKİ GÖRÜŞÜ ( 1. Dairesince Verilen Danışma Kararı - Dayanılarak Uygulanan İşlemlere Karşı İdare Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
24D7.D5.10.2004E. 2004/1123 K. 2004/2340"TEBLİĞ ( Yeni Bir Hukuk Kuralı Ortaya Koymayan Yasa Hükümlerinin Tekrarı Niteliğindeki - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Düzenleyici İşlem Olmadığı )
HUKUK KURALI ORTAYA KOYMAYAN TEBLİĞ ( Yasa Hükümlerinin Tekrarı Niteliğindeki - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Düzenleyici İşlem Olmadığı/İncelenmeksizin Reddi )
ÜST HUKUK NORMU ( Nasıl Anlaşılması Gerektiği Konusunda Alt İdari Birimlere Açıklamalar Getiren Tebliğ - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Düzenleyici İşlem Olmadığı/İptali Davasının İncelenmeksizin Reddi )
KANUN HÜKÜMLERİNİN TEKRARI NİTELİĞİNDEKİ TEBLİĞ ( İptali Davasının İncelenmeksizin Reddi - İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Düzenleyici İşlem Olmadığı )"
24D8.D15.9.2004E. 2004/2112 K. 2004/3292"DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA VERDİĞİ KARARIN UYGULANMASINDAN DOĞAN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Kararın Birel Olmayıp Genel Hükümler İçermesi - İptal Davasında Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Kararın Uygulanmasıyla Yapılan İdari İşleme Karşı Açılan Davada - Süresini Doldurduğundan Doçentlik Kadrosuna Atanan Öğretim Görlisinin Daha Sonra Yardımcı Doçentlik İçin Süre Sınırlaması Kalktığından Tekrar Yardımcı Doçentliğe Atanamaması )
YARDIMCI DOÇENTLİKTE SÜRESİNİ DOLDURUP DOÇENT KADROSUNA ATANAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİYLE SÜRE SINIRLAMASI KALKTIĞINDAN TEKRAR YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMASI ( İşlemi İptal Eden Danıştay Kararının Uygulanması Suretiyle Yapılan Tekrar Doçentliğe Atama İşlemine Karşı Açılan İptal Davasında Görevli Mahkeme )
İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA DANIŞTAY'DA GÖRÜLEN DAVADA VERİLEN KARARIN UYGULANMASI ( Yeni İşleme Karşı Açılan İptal Davasında Görevli Mahkeme - Yardımcı Doçentlik Kadrosunda Süreyi Doldurup Doçentliğe Atanan ve Daha Sonra Süre Sınırlaması Kalktığı Gerekçesiyle Yeniden Yardımcı Doçentliğe Atanan Öğretim Görevlisinin Doçent Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptal Talebi )"
24D6.D7.6.2004E. 2004/1746 K. 2004/3555"AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLME ŞARTI ( Her İdari İşlem Aleyhine Ayrı Ayrı Dava Açma Kuralının İstisnası-Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Yada Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunan Birden Fazla İşleme Karşı Bir Dilekçe ile Dava Açılabilmesi )
BİRDEN FAZLA ŞAHSIN MÜŞTEREK DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLME ŞARTI ( Davacıların Hak veya Menfaatlerinde İştirak Bulunması ve Davaya Yol Açan Maddi Olay veya Hukuki Sebeplerin Aynı Olmasının Gerekmesi )
ÇEVRE DÜZENİ PLANI İLE NAZIM VE İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN BİR DİLEKÇE TEK DAVA AÇILMASI ( Davalar Arasında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Olmaması Nedeniyle Tek Bir Dilekçe ile Dava Açılmasına İmkan Olmaması )"
24D12.D28.5.2004E. 2004/1655 K. 2004/1906"GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA CEZASI ( Tıp Fakültesi Öğretim Üyesinin İşlemin İptali İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün İdare Mahkemesine Ait Bulunduğu )
DANIŞTAY'DA İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖRÜLEMEYECEK DAVA ( Tıp Fakültesi Öğretim Üyesinin Görevden Çekilmiş Sayılma Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )
GÖREV ( Tıp Fakültesi Öğretim Üyesinin Görevden Çekilmiş Sayılma Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün İdare Mahkemesine Ait Bulunduğu )"
24VDDGK26.3.2004E. 2003/338 K. 2004/38"GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DAHA ÖNCE DAVACI TARAFINDAN DAVA KONUSU EDİLİP İNCELENMEKSİZİN REDDEDİLEN VE TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN İŞLEMİ ( Yeniden Dava Konusu Edilemeyeceği )
İNCELENMEKSİZİN REDDEDİLMİŞ VE TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞMİŞ İDARİ İŞLEM ( Aynı İşleme Karşı Yeniden Dava Açılamayacağı )
İDARİ İŞLEM HAKKINDA DAHA ÖNCE DAVA AÇILMIŞ VE İNCELENMEKSİZİN REDDEDİLEREK KESİNLEŞMİŞ OLMASI ( Aynı İşleme Karşı Yeniden Dava Açılamayacağı )
DANIŞTAY'A İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA AÇILAN DAVANIN DANIŞTAY'CA İNCELENMEKSİZİN REDDİ ( Aynı İşleme Karşı Yeniden Dava Açılamayacağı )"
24VDDGK14.11.2003E. 2003/281 K. 2003/410"İDARİ DAVA ( Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Konulu Genel Tebliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının Genel Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olduğu - İdari Davaya Konu Edilebileceği )
GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI ( Konulu Genel Tebliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının Genel Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olduğu - İdari Davaya Konu Edilebileceği )"
24IDDGK18.9.2003E. 2003/396 K. 2003/608"İDARİ NİTELİKTEKİ KARAR ( Dayanarak Uygulanacak Eylem ve İşlemlere Karşı Dava Açılması Mümkün İken Daire Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenemeyeceği )
DANIŞTAY DAİRE KARARININ İPTALİ DAVASI ( Danışma Niteliği Taşımayan İdari Nitelikteki Karar - İncelenemeyeceği )
DANIŞMA NİTELİĞİ TAŞIMAYAN İDARİ NİTELİKTEKİ KARAR ( Dayanarak Uygulanacak Eylem ve İşlemlere Karşı Dava Açılması Mümkün İken Daire Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenemeyeceği )
BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( Danıştayca İptali - Uygulanacak Eylem ve İşlemlere Karşı Dava Açılması Mümkün İken Daire Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenemeyeceği )"
24VDDGK21.3.2003E. 2003/49 K. 2003/29"KDV GENEL TEBLİĞİNDEKİ DÜZENLEMENİN İPTALİ TALEBİ ( Cep Telefonu Simkartlarının Satışını Yapanların Hesapladığı Özel İletişim Vergisinin KDV Matrahından İndirilemeyeceğine İlişkin Düzenlemenin Yasaya Aykırılığı İddiası - Genel Düzenleyici İşlem Niteliği Bulunmayan Tebliğ Nedeniyle Danıştay'da İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Dava Açılamayacağı )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN KDV GENEL TEBLİĞİNDEKİ DÜZENLEMENİN İPTALİ TALEBİ ( Danıştay'da İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Açılabilecek Davalardan Olmaması )
CEP TELEFONU SİMKARTLARININ SATIŞINI YAPANLARIN HESAPLADIĞI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN KDV MATRAHINDAN İNDİRİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ HÜKMÜ ( Genel Düzenleyici İşlem Niteliği Bulunmadığından İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Danıştay'da Dava Konusu Edilemeyeceği )
DANIŞTAY'DA İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA AÇILABİLECEK DAVALAR ( Cep Telefonu Simkartlarının Satışını Yapanların Hesapladığı Özel İletişim Vergisinin KDV Matrahından İndirilemeyeceğine İlişkin Genel Tebliğ Hükmünün Genel Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmadığından Danıştay'da İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN KDV MATRAHINDAN İNDİRİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ HÜKMÜ ( Genel Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmadığından İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Danıştay'da Açılan Davaya Konu Edilemeyeceği )"
24D7.D17.3.2003E. 2003/476 K. 2003/621"İPTAL DAVASI AÇILMASI ŞARTI ( Korunmaya Değer Bir Menfaatin Varolması Gerektiği - Kanuni Temsilci - Menfaat İhlali - Ödeme Emri - Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk - Limited Şirket Ortağı - Borcun Tamamından Sorumlu Olma )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI'NIN TEBLİĞ İPTAL DAVASI AÇMASI ( Korunmaya Değer Menfaatin Olması Gerektiği )"
24D7.D20.2.2003E. 2003/122 K. 2003/479"İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞLER ( Düzenleyici Nitelikte Olmayan İdari İşlem - İdari Dava Açılamayacağı )
DÜZENLEYİCİ NİTELİKTE OLMAYAN İDARİ İŞLEM ( İdari Dava Açılamayacağı - Kural Koyucu Nitelikte Yönetsel Metinler - Gümrük Vergisi
GÜMRÜK VERGİSİ ( Kural Koyucu Nitelikte Yönetsel Metinler - Düzenleyici Nitelikte Olmayan İdari İşlem - İdari Dava Açılamaması )"
24D7.D6.2.2003E. 2003/121 K. 2003/377"İPTAL DAVASI ( Ek Gümrük Vergisi ve KDV Tahakkukuna Vaki İtirazın Reddedilmesi İşleminin İptali Davası )
UYGULAMA İŞLEMİ ( Dava Konusu Olayda Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yazısının Düzenleyi Bir Niteliğinin Bulunmadığının Saptanmış Olması )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Bakanlıklar Kamu Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşların Ülke Çapında Çıkardığı Düzenleyici İşlemlere Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakması )
DANIŞTAY ( Bakanlıklar Kamu Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşların Ülke Çapında Çıkardığı Düzenleyici İşlemlere Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakması )
GÖREV ( Dava Konusu Olayda Bir Düzenleyici İşlem Sözkonusu Olmadığından Danıştay Kanunu Anlamında İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayın Görevli Olmadığının Saptanmış Olması )"
24IDDGK31.1.2003E. 2002/1269 K. 2003/32"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ ( İstemiyle İçişleri Bakanlığınca Yapılan Başvuru - Reddi Yolunda Verilen Karara Karşı Taraf Konumunda Bulunmayan Belediye Başkanınca Yapılan İtirazın İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ BAŞVURUSU ( Reddi Yolunda Verilen Karara Karşı İçişleri Bakanlığınca İtiraz Yoluna Başvurabileceği )
BELEDİYE BAŞKANINCA YAPILAN İTİRAZIN İNCELENEMEYECEĞİ ( Belediye Meclisinin Feshi İstemiyle İçişleri Bakanlığınca Yapılan Başvuru - Reddi Yolunda Verilen Karar )
TARAF KONUMU ( Belediye Meclisinin Feshi İstemiyle İçişleri Bakanlığınca Yapılan Başvuru - Reddi Yolunda Verilen Karara Karşı Taraf Konumunda Bulunmayan Belediye Başkanınca Yapılan İtirazın İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )"
24D7.D16.1.2003E. 2002/4547 K. 2003/15"İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İŞLER ( Düzenleyici Nitelikte Olmayan İdari İşlem - İdari Dava Açılamayacağı - Çay Fiyatlarını Açıklayan Yazı )
DÜZENLEYİCİ NİTELİKTE OLMAYAN İDARİ İŞLEM ( İdari Dava Açılamayacağı - Gümrükler Genel Müdürlüğünün Çay Fiyatlarını Açıklayan Yazısı - Kural Koyucu Nitelikte Yönetsel Metinler - Gümrük Vergisi
GÜMRÜK VERGİSİ ( Kural Koyucu Nitelikte Yönetsel Metinler - Düzenleyici Nitelikte Olmayan İdari İşlem - İdari Dava Açılamaması )"
24D7.D24.12.2002E. 2002/4407 K. 2002/4370"DÜZENLEYİCİ NİTELİKTE İDARİ İŞLEM ( 84 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1.1.1.3'üncü Maddesinin Son Paragrafındaki Cümle - Kabulünün Olanaklı Olmadığı )
İDARİ DAVA ( İdari İşlemin Normatif Yani Düzenleyici Nitelikte Olması Gereği - Soyut Hukuk Kuralı Koymayan KDV Tebliği/İptali Talebinin İncelenmeksizin Reddi Gereği ) )
NORMATİF NİTELİKTE İDARİ İŞLEMLER ( İdari Davaya Konu Olabileceği )
KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ ( Soyut Hukuk Kuralı Koymayan/Düzenleyici Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı - İptali Talebinin İncelenmeksizin Reddi Gereği )"
24D7.D24.12.2002E. 2000/3710 K. 2002/4371"GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ( Maddesinde Kural Koyucu Düzenleyici Olmayan Hükmün Uygulanması - İdari Yargı Yerlerinde Açılacak Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte İdari İşlemin Mevcut Olmadığı )
MAL TESLİMİ SIRASINDA DÜZENLENEN FATURA ( Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları - Katma Değer Vergisinin Miktarının Gösterilmesinin İdari İşlem Olmadığı )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN GÖSTERİLMESİ ( Mal Teslimi Sırasında Düzenlenen Fatura/Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları - İdari İşlem Olmadığı )"
24D7.D18.12.2002E. 2002/4267 K. 2002/4266"DÜZENLEYİCİ NİTELİKTE İDARİ İŞLEM ( Bir İdari Davanın İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Danıştayda Görülebilmesinin İlk Koşulu )  İDARİ DAVA ( İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Danıştayda Görülebilmesinin İlk Koşulu - İdari İşlemin Düzenleyici Nitelikte Olması )
ÜST HUKUK NORMU ( Daha Önce Yürürlüğe Konulanı Yineleyen Veya Bu Normun Nasıl Anlaşılması Gerektiği Konusunda İdare Edilenlere Açıklamalar Getiren İdari Tasarruflar - Düzenleyici Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı )
GENELGENİN HUKUK DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİK MEYDANA GETİRMEMESİ VE KURAL KOYMAMASI ( Düzenleyici Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı )"
24D7.D2.12.2002E. 2000/3035 K. 2002/3888"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ( Süresinden Sonra Dava Açılabilmesi - Uygulanmalarına Dair İşlem Tesis Edilmesi/Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliği Taşımaları Gerektiği )
DANIŞTAYDA DAVA AÇMA SÜRESİ ( Süre İçerisinde İdari Davaya Konu Edilmeyen Düzenleyici İşlemler - Bu Tarihten Sonra Davaya Konu Edilebilmelerinin İlgililer Hakkında Uygulama İşlemi Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
SÜRE ( Danıştaya Dava Açmakta/Süre İçerisinde İdari Davaya Konu Edilmeyen Düzenleyici İşlemler - Bu Tarihten Sonra Davaya Konu Edilebilmelerinin İlgililer Hakkında Uygulama İşlemi Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
İDARİ DAVA ( Düzenleyici İşlemlere Karşı Süresinden Sonra Dava Açılabilmesi - Uygulanmalarına Dair İşlem Tesis Edilmesi/İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliği Taşımaları Gerektiği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM NİTELİĞİ ( İdari Davaya Konu Olabilecek İşlemler - Düzenleyici İşlemlere Karşı Süresinden Sonra Dava Açılabilmesi/Uygulanmalarına Dair İşlem Tesis Edilmesi )"
24D7.D3.10.2002E. 2001/337 K. 2002/3092"GÜMRÜK VERGİSİ EK TAHAKKUKUNUN VE BU TAHAKKUKUN DAYANAĞI OLAN GENELGE HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( İthal Edilen Eşyanın Sigorta Poliçesinin Eşya Türkiye'ye Geldikten Sonra Yapılmış Olması Nedeniyle Yapılan Ek Tahakkuk - Gümrük Vergisi Mükellefleri Bakımından Genelgenin Genel Düzenleyici İşlem Niteliğinin Bulunmaması ve Danıştay'da İptal Davasına Konu Edilememesi )
GENELGENİN GÜMRÜK VERGİSİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI VE DANIŞTAY'DA İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEMESİ ( Genelgeye Dayanarak Yapılan Vergi Tahakkuku İşlemine Karşı Açılan Davada Vergi Mahkemesinin Görevli Olması )
VERGİ TAHAKKUKU İŞLEMİNİN VE İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( Gümrük Vergisi Mükellefleri Açısından Genelgenin Düzenleyici İşlem Niteliğinin Bulunmaması ve Danıştay'da İptal Davasına Konu Edilememesi - Vergi Tahakkuku İşlemine Karşı Açılan Davada Vergi Mahkemesinin Görevli Olması )
SİGORTA POLİÇESİNİN İTHALE KONU MAL TÜRKİYE'YE GETİRİLDİKTEN SONRA YAPILMASI NEDENİYLE EK GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKU İŞLEMİNİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( Gümrük Vergisi Mükellefleri Açısından Genelgenin Düzenleyici İşlem Niteliğinin Bulunmaması ve Danıştay'da İptal Davasına Konu Edilememesi - Bireysel İşleme Karşı Açılan Davada Vergi Mahkemesinin Görevli Olması )
İTHAL EDİLEN MAL TÜRKİYE'YE GETİRİLDİKTEN SONRA SİGORTA POLİÇESİNİN YAPILMIŞ OLMASI ( Ek Gümrük Vergisi Tahakkuku İşleminin ve Bu İşlemin Dayanağı Olan Genelgenin İptali Talebi - Gümrük VErgisi Mükellefleri Açısından Genelgenin Düzenleyici İşlem Niteliğinin Bulunmaması ve Danıştay'da İptal Davasına Konu Edilemeyeceği/Bireysel İşleme Karşı İlk Derece Mahkemesinde Dava Açılacağı )"
24D7.D11.3.2002E. 2002/660 K. 2002/1005"BSMV'NİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Şikayet Yolu İle Müracaat Üzerine Tesis Edilecek İşlemlere Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılacağı )
DÜZELTME / ŞİKAYET HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPILAN BAŞVURU ( BSMV'nin Kaldırılması İstemi - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Şikayet Yolu İle Müracaat Üzerine Tesis Edilecek İşlemlere Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılacağı - BSMV'nin Kaldırılması İstemi )"
24IDDGK5.10.2001E. 2001/783 K. 2001/654"KÖYÜN BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI ( Tek Başına İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEME ( Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı )
DANIŞTAYA BELEDİYE KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLER ( Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebine İlişkin Başvurunun Reddi - İptal Davasına Konu Edilebilecek İşlemlerden Olmaması )
İDARİ BİR İŞLEME KONU OLMAYAN DANIŞTAY KARARI ( Tek Başına İptal Davasına Konu Edilememesi - Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebinin Danıştay 1. Dairesi'nce Reddi )"
24VDDGK12.1.2001E. 2000/238 K. 2001/20"KDV'DE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sorumluluğun Kapsamının Genişletilmesinin Yasaya Aykırılığı Nedeniyle İptali )
SORUMLU SIFATIYLA KATMA DEĞER VERGİSİ ( Sorumluluğun Kapsamının Genişletilmesinin Yasaya Aykırılığı Nedeniyle İptali-Müteselsil Sorumluluk )"
24D7.D16.5.2000E. 2000/1751 K. 2000/1617"TAHAKKUKUN DÜZELTİLMESİ ( Veraseten İntikal Eden Taşınmazların Bedelinin Yanlışlıkla Yüksek Beyan Edilmiş Olması Nedeniyle )
ŞİKAYET YOLU ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Talepleri Reddolunanların Şİkayet Yolu İle Maliye Bakanlığına Müracaat Edebilmeleri )
VERGİ DÜZELTME TALEBİ ( Talebin Reddine İlişkin İşlemlerde Vergi Resim Harç ve Benzeri Mali Yükümleri Tarh ve Tahakkuk Ettiren Dairenin Bulunduğu Yerdeki Vergi Mahkemesinin Yetkili Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Şİkayet Yoluyla Vergi Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin İşlemlerde Vergi ve Benzeri Mali Yükümleri Tarh ve Tahakkuk Ettiren Dairenin Bulunduğu Yerdeki Vergi Mahkemesi )"
24D4.D29.2.2000E. 1998/4810 K. 2000/796"ÜCRET GELİR VERGİSİNİN ERTELENMESİ ( Vergi Ertelemesi Kapsamındaki Ücretler - Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisine Sahip Sendika Üyesi İşçilerin Ücretlerinden Kesilen Vergiler )
VERGİ ERTELEMESİ ( Sendika Üyesi Olan İşçi Ücretlerinden Kesilen Gelir Vergi ve Damga Vergilerinin Ertelenme Koşulları - Toplu İş Sendika Sözleşmesi Yapma Yetkisi Olan Sendika Üyelerinin Ücretlerinde Kesilen Vergilerin Ertelenmesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ OLAN SENDİKA ÜYESİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ( Vergilerin Ertelenmesi )"
24D5.D12.10.1999E. 1999/4356 K. 1999/2905"TÜZÜK TASARILARI ( Doğrudan Uygulanması Mümkün Olmayan Metinler Olması )
İDARİ İŞLEM ( İdarenin Kamu Hukuku Alanında Yaptığı Tek Yanlı ve Kesin Doğrudan Uygulanabilir Hukuksal İşlemler Olması )
DAVA AÇMA ( Tüzük Niteliğini Kazanmamış Olan Tüzük Tasarıları Aleyhine Dava Açma Olanağının Olmaması )
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI ( Tüzük Tasarılarının İncelenmesi Sonucu Verilen Kararlara Karşı Dava Açılamaması )"
24D8.D17.2.1999E. 1998/6706 K. 1999/522"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ VALİLİK TARAFINDAN TASDİK EDİLMEDEN İADESİ ( İdari Dava Yoluna Gidilip Gidilememesi )
İDARİ DAVA YOLU ( Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul Edilen Bir Kısım Hizmetlere Ait Ücret Tarifesinin Tasdik Edilmeden İadesine İlişkin Valilik İşlemi )
BELEDİYE VE VALİLİK ARASINDAKİ İHTİLAFIN DANIŞTAY'DA TETKİKİ ( Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul Edilen Tarifenin Tasdik Edilmeden İadesine İlişkin Valilik İşlemi )"
24D10.D28.12.1998E. 1998/3993 K. 1998/7250"İPTAL DAVASI ( Özelleştirme Kurulu Kararı )
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARININ İPTALİ ( Dava Açma Hakkı )
DAVA AÇMA HAKKI ( Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin İşlemlerin İptali Davasını Açabilmek İçin Bu İşlemlerin Davacının Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatini Etkilemesinin Gerekmesi )
MENFAAT İLİŞKİSİ ( Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin İşlemlerin İptali Davasını Açabilmek İçin Bu İşlemlerin Davacının Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatini Etkilemesinin Gerekmesi )
VAKFIN AMACI ( Özelleştirme Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Vakfın Amacı Olması-İptal Davası Açma Hakkı Kazandırmaması )"
24D3.D22.4.1998E. 1998/1136 K. 1998/1337"DANIŞTAY'IN TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU VERDİĞİ KARARLAR ( Yargılamanın Yenilenmesine Konu Edilememesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Danıştay'ın Temyiz İncelemesi Sonucu Verdiği Kararlar )
ONAMA VE BOZMA KARARLARI ( Uyuşmazlığı Çözen Esas Kararlar Olmadığından Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olamayacağı )"
24D8.D10.2.1998E. 1997/6176 K. 1998/303"İPTAL DAVASI ( Davacının Belediye Başkanlığından Düşürülmesine İlişkin Karar )
BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARININ İPTALİ ( Danıştay Kararının Kesin Olması )"
24D5.D4.12.1997E. 1997/2385 K. 1997/2883"İLK DERECE MAHKEMESİ ( Danıştayın Verdiği Kararların Uygulanmaması )
DANIŞTAY KARARINA UYMAMA ( Açılacak Tam Yargı Davalarında Danıştayın İlk Derece Görevli Yargı Yeri Olması )
TAM YARGI DAVASI ( Danıştayın Verdiği Kararların Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Davalar )
GÖREVLİ YARGI ( Tam Yargı Davasında Danıştayın Görevli Olması )"
24D5.D24.11.1997E. 1995/1209 K. 1997/2707"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ( İptal İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılacağı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE DAYANILARAK TESİS EDİLEN BİREYSEL İŞLEMLER ( İptal ve Tazminat İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılacağı )
İPTAL DAVASI ( Düzenleyici İşlemler ve Bunlara Dayanılarak Tesis Edilen Bireysel Düzenleyici İşlemler )
TAM YARGI DAVASI ( Bireysel Düzenleyici İşlemlerden Kaynaklanan Zararların Tazmini İçin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Dava Açılması )
DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAKACAĞI DAVALAR ( Düzenleyici İşlemler ve Bunlara Dayanılarak Tesis Edilen Bireysel Düzenleyici İşlemler )"
24D8.D13.11.1997E. 1997/5325 K. 1997/3365"YETKİLİ MAHKEME ( Noterlere Verilen Disiplin Cezası - Adalet Bakanlığınca Onaylanması )
NOTERLERE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Adalet Bakanlığınca Onaylanması - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
ADALET BAKANLIĞINCA ONAYLANAN DİSİPLİN CEZASI ( Noterlere - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
NOTERLER BİRLİĞİNİN DİSİPLİN KURULU KARARINI ONAYLAYAN ADALET BAKANLIĞINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME"
24D7.D15.9.1997E. 1997/2530 K. 1997/2926"GÖREVSİZLİK KARARININ KESİN OLMASI ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Açılan Davada Verilen )
İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAYDA AÇILAN DAVA ( Verilen Görevsizlik Kararının Kesin Olması )
DANIŞTAYDA İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA AÇILAN DAVA ( Verilen Görevsizlik Kararının Kesin Olması )"
24D8.D18.6.1997E. 1997/2117 K. 1997/2169"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME İSTEMLERİ ( İdari Dava Türü Olmayıp Danıştaya Verilmiş Bir İdari Görev Olduğu-Yargılanmanın Yenilenmesi Yolu Bulunmaması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri Hakkında Söz Konusu Olmaması )
DANIŞTAY'A VERİLMİŞ İDARİ GÖREV ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri )"
24VDDGK6.2.1997E. 1996/356 K. 1997/121"RİSK PRİMİ ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi )
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( Risk Primi - Banka, Banker ve Sigorta Şirketleri )"
24D7.D14.1.1997E. 1996/4102 K. 1997/40"VERGİ TAHAKKUKUNA İTİRAZIN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Vergi Tahakkukuna İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasında )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAKACAĞI DAVALAR ( Vergi Tahakkukuna İtirazın Reddi İşleminin İptali Davasında Görevli Olmaması )"
24VDDGK31.5.1996E. 1995/104 K. 1996/255"HACİZ İŞLEMİ ( Ödeme Emri Düzenlenmesi - Borcun Kesinleşmesi - Limited Şirkette Kamu Alacağının Tahsili )
VERGİ HATASI ( Düzeltme ve Şikayet )
DÜZELTME VE ŞİKAYET ( Vergi Hatası )
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI VE YASAL TEMSİLCİDEN KAMU ALACAĞININ İSTENMESİ
YASAL TEMSİLCİ VE ŞİRKET ORTAĞINDAN KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ ( Limited Şirket )"
24D10.D5.12.1995E. 1995/7506 K. 1995/6313"ŞEKER FABRİKASINDAN SATIN ALINAN ANCAK TESLİM EDİLMEYEN ŞEKER ( Zam Nedeniyle Fiyat Farkının İstenmesinden Doğan Uyuşmazlık )
FİYAT FARKI İSTEMİ ( Uyuşmazlığın İdari Yargı Görev Alanı İçinde Bulunup Bulunmadığının İlgili İdare Mahkemesince Saptanması )
GÖREVLİ YARGI YERİNİN SAPTANMASI ( Fiyat Farkı İstemi Nedeniyle )"
24IDDGK28.1.1994E. 1992/167 K. 1994/42"İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İl ve İlçe Kurullarının Muhtar ve İhtiyar Kurulu Üyelerinin Görevlerinden Çıkarılması )
İL VE İLÇE KURULLARININ MUHTAR VE İHTİYAR KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( Davada Görevli Mahkeme )
MUHTAR VE İHTİYAR KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( İl ve İlçe Kurulları Tarafından - Davada Görevli Mahkeme )
İHTİYAR KURULU ÜYELERİ VE MUHTARLARIN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( İl ve İlçe Kurulları Tarafından - Davada Görevli Mahkeme )"
24VDDGK12.11.1993E. 1993/131 K. 1993/134"MATRAH HATASI ( Danıştay İlk Derece Mahkemesi )
DANIŞTAY İLK DERECE MAHKEMESİ ( Matrah Hatası )"
24D4.D19.10.1993E. 1992/4094 K. 1993/4868"HAYAT STANDARDI ESASINA GÖRE DÜZENLENMEMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ ( Hesap Hatası Kapsamında Değerlendirilerek Düzeltilmesi )
VERGİ HATALARINI DÜZELTME ( Hesap Hatası Kapsamında Değerlendirilmesi )
GELİR VERGİSİ ( Hayat Standardı Esasına Göre Düzenlenmemesinin Gerekmesi )"
24VDDGK18.6.1993E. 1992/254 K. 1993/76"DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAKACAĞI DAVALAR ( Danıştay Kanunu 24/1. Fıkrasında Belirtildiği )
GÖREV VE YETKİ ( Kültür Bakanlığının Belediyenin Ören Yerinden Aldığı Payın Kesilmesine İlişkin İşlemi )
KÜLTÜR BAKANLIĞININ BELEDİYENİN ÖREN YERİNDEN ALDIĞI PAYI KESEN İŞLEMİ ( Görev ve Yetki )"
24VDDGK19.2.1993E. 1992/107 K. 1993/31"TURİSTİK TESİSİN GEÇİCİ MUAFİYETTEN YARARLANMASI ( Turizm Müessese Belgesi Alan Mükellefin Beyannameyle Yararlanma İsteğini Bildirmiş Olması Halinde )
TURİZM İŞLETME BELGESİ ALINAN TESİS ( Geçici Muafiyet )
BEYANNAME İLE YAPILAN BİLDİRİMLER ( Turizm İşletme Belgesi Alınan Tesisin Geçici Muafiyetten Yararlanması )"
24VDDGK17.1.1992E. 1991/339 K. 1992/98"ŞİKAYET YOLUYLA VERGİ DÜZELTME TALEPLERİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülmesi )
DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAKACAĞI DAVALAR ( Şikayet Yoluyla Vergi Düzeltme Taleplerinin Reddine İlişkin İşlemler )
VERGİ DÜZELTME YOLUNUN İŞLETİLMESİ ( Kooperatif Yöneticisinin Şahsi Varlığı ile Takibedilebilmesi İçin Gereken Şartların Oluşmadığı İddiası )"
24IDDGK17.1.1992E. 1991/11 K. 1992/22"DANIŞTAYIN İLK DERECE OLARAK BAKACAĞI DAVALAR
İDARECE TESİS EDİLMİŞ İŞLEMİN ONAYLANMASI TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( İnceleme İmkanı Bulunmaması )
İDARİ YARGIDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DAVALAR ( İdari İşlemler ve iptalleri )
DANIŞTAY İDARİ DAİRELERİNCE YA DA İDARİ İŞLER KURULUNCA VERİLEN KARARLAR ( Uygulanan İşlemlere Karşı Açılacak Davaların Görüleceği Yer )"
24D7.D25.10.1990E. 1990/5302 K. 1990/3335"DANIŞTAY GÖREVSİZ OLMASI ( Vergi Alacağının Tahsilinden Doğan Haciz İşleminin İptali Talebinde )
VERGİ ALACAĞI İÇİN HACZEDİLEN TAŞINMAZ İÇİN AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vergi Alacağından Dolayı Taşınmazı Haczedilen Kişinin Açtığı Davada )"
24D8.D4.10.1990E. 1989/658 K. 1990/1019"DANIŞTAY DAİRELERİ VE İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI ( Uygulanan Eylem ve İşlemlere Karşı Doğrudan Danıştay'da Dava Açılabileceği )
İPTAL DAVASI ( Danıştay İdari Dairelerince veya İdari İşler Kurulunca Verilen Kararlar Üzerine Uygulanan Eylem ve İşlemlere Karşı Açılamayacağı )
DOĞRUDAN DANIŞTAY'DA DAVA AÇILMASI ( Danıştay Daireleri ve İdari İşler Kurulunca Verilen Kararlar Üzerine Uygulanan Eylem ve İşlemlere Karşı )"
24D3.D28.6.1989E. 1989/3231 K. 1989/1789"VERGİ CEZASININ DÜZELTİLMESİ ( Vergi Mahkemesinde Dava Açılması )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA ( Vergi İadesi ve Cezasının Düzeltilmesi )
VERGİ İADESİNİN HAKSIZ ALINMASI ( Vergi Usul Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı )"
24D8.D29.1.1986E. 1986/52 K. 1986/45"BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Görevini Kötüye Kullanma Suçundan Başkanın Beş Ay Hapse Mahkum Olması Nedeniyle )
GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Beş Ay Hapse Mahkum Olan ve Cezası Ertelenen Belediye Başkanının Başkanlıktan Düşürülmesinde Yasaya Aykırılık Olmaması )
HAPİS CEZASI ERTELENEN BELEDİYE BAŞKANI ( Görevini Kötüye Kullanmadan Dolayı Başkanlığının Düşürülmesinin Yasaya Aykırı Olmaması )"
24D4.D15.10.1982E. 1982/16865 K. 1982/3883"VERGİNİN TERKİNİ ( İdare Mahkemelerinin Yetkisi )
İDARE MAHKEMELERİNİN YETKİSİ ( Doğal Afetler Nedeniyle Hasar Tesbiti - Mahalli İdare Kurulları Aleyhine Açılacak Dava )
DOĞAL AFETLER NEDENİYLE HASAR TESBİTİ YAPAN İDARE KARARLARINA İTİRAZ ( İdare Mahkemesinde Dava Açılması )"
24D6.D7.10.1982E. 1982/4336 K. 1982/2787"DANIŞTAYDA GÖRÜLECEK DAVALAR ( Bu Davalar Dışındaki Uyuşmazlıkların Nerede Görüleceğine Bakamaması )
ASKERİ YA DA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Danıştayın Bakacağı Davalar Dışında Bunlara Bakamaması )"

UYUŞMAZLIK

24UMH1.7.2004E. 2004/32 K. 2004/41"SSK'CA DİYABETLİ HASTALARA ŞEKER ÖLÇÜM ALETLERİ VE SARF MALZEMELERİ VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGEYE KARŞI AÇILAN DAVA ( Genelgenin İptali Talebiyle Milletvekillerine İlişkin Yönetmelik Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Talebinin İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
DİYABETLİ HASTALARA VERİLECEK ŞEKER ÖLÇÜM ALETLERİ VE SARF MALZEMELERİNE İLİŞKİN GENELGEYE KARŞI AÇILAN DAVA ( Genelgenin İptali Talebiyle Milletvekillerine İlişkin Yönetmelik Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Talebinin İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
ŞEKER ÖLÇÜM ALETLERİYLE SARF MALZEMELERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( Diyabetli Hastalara Verilecek Şeker Ölçüm Aletleri ve Sarf Malzemelerine İlişkin - Aynı Davaya Konu Edilen ve SSK İşleminin İptali Talebi Ayrılarak Adli Mahkemede Genelgenin İptaline İlişkin İşlemin ise İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )"
24UMH29.9.2003E. 2003/78 K. 2003/74"ENERJİ PİYASASI ( Kanun Yönetmelik İle İmtiyaz Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanması - Kamu Gücüne Dayalı Resen ve Tek Yanlı Tesis Edilen İdari İşlemlerden Doğan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ÇEAŞ ( İmtiyaz Sözleşmesinin Şirket Kusuru Nedeniyle Feshi - Kamu Gücüne Dayalı Resen ve Tek Yanlı Tesis Edilen İdari İşlemlerden Doğan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ELEKTRİK ÜRETİMİ İLETİMİ DAĞITIMI VE TİCARETİ ( ÇEAŞ'ın İmtiyaz Sözleşmesinin Şirket Kusuru Nedeniyle Feshi - Haksız El Atmanın Önlenmesi Davasında Görevli Yargı Yeri )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi İletimi Dağıtımı ve Ticareti - ÇEAŞ'ın İmtiyaz Sözleşmesinin Şirket Kusuru Nedeniyle Feshi/Haksız El Atmanın Önlenmesi Davasında Görevli Yargı Yeri )
GÖREV ( Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi İletimi Dağıtımı ve Ticareti - ÇEAŞ'ın İmtiyaz Sözleşmesinin Şirket Kusuru Nedeniyle Feshi/Haksız El Atmanın Önlenmesi Davasında Görevli Yargı Yeri )
KAMU GÜCÜNE DAYALI RESEN VE TEK YANLI TESİS EDİLEN İDARİ İŞLEMLER ( ÇEAŞ'ın İmtiyaz Sözleşmesinin Şirket Kusuru Nedeniyle Feshi - Haksız El Atmanın Önlenmesi Davasında Görevli Yargı Yeri )"

Madde 25

AMK

25AMK21.6.1991E. 1991/1 K. 1991/16""

DANIŞTAY

25D15.D6.4.2016E. 2016/2740 K. 2016/2332"BELEDİYE İŞLEMİNE KARŞI İPTAL DAVASI ( Belediye İzni ile Yolcu Taşımacılığı Yapılan Aracın Plakasının Değiştirilmesi İstemine Karşı Belediye İşlemi - Belediye İşlemlerine Karşı İdare Mahkemesince Verilen Karara Karşı Temyiz Başvurusunun İşbölümüne Göre Danıştay Sekizinci Dairesi Tarafından Çözüleceği )
DANIŞTAY DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ ( Karayolları Tarfik ve Karayolları Taşıma Mevzuatından Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin İdare Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı Temyiz İstemlerinin Danıştay Onbeşinci Dairesi Tarafından Bakılacağı - Belediyeleri İlgilendiren Mevzuattan Kaynaklanan Davalara Karşı Temyiz İncelemesinin Danıştay Sekizinci Dairesi Tarafından Çözümleneceği )"
25D13.D28.11.2008E. 2008/5151 K. 2008/6509"İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİ ( Kendisine Gönderilen Bir Sözleşmeyi İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Görmeyerek İncelenmeksizin İadesi Halinde Bu Sözleşmenin Mevzuatın Öngördüğü Şekilde İmtiyaz Sözleşmesi Olduğunu Kabul Etme Olanağı Bulunmadığı )
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPTIRILAN İNŞAAT ( 3996 S.K Hükümleri Kapsamında - İdari Sözleşme Olduğunda Kuşku Bulunmayan Sözleşmenin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde İdari Sözleşmeyi Yapan İdari Merciin Bulunduğu )
İDARİ SÖZLEŞME ( 3996 S.K Hükümleri Kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yaptırılan İnşaat - İdari Sözleşme Olduğunda Kuşku Bulunmayan Sözleşmenin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde İdari Sözleşmeyi Yapan İdari Merciin Bulunduğu )"
25IDDGK17.2.1995E. 1995/118 K. 1995/91"KAMULAŞTIRMA YASASI AÇISINDAN UYUŞMAZLIK ( Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında )
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNUN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAMAMASI ( Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Kamulaştırma )
TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAMAMAK ( İdari Dava Daireleri Genel Kurulu - Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Kamulaştırma )
KAMU TÜZEL KİŞİ VE KURUMLARI ARASINDA KAMULAŞTIRMA YASASI AÇISINDAN UYUŞMAZLIK"
25D4.D22.2.1994E. 1993/75 K. 1994/1045"ORTALAMA KAR HADDİ ESASINA GÖRE BEYAN ( Düzeltme Talebi - Şikayet - Mükellefin Düşün Kar Beyanını İzahının İstenilmesi Gerektiği )
DÜŞÜK KAR BEYANI ( Ortalama Kar Haddinin Altında Beyan Verilmesi - Ortalama Karlılığın Düşüklük Nedeninin İzah Edilebilmesi )
KAR BEYANININ DÜŞÜK OLMASI ( Ortalama Kar Haddine Göre Düşük Kar Beyanı - Düşüklüğün Nedeninin İzah Edilebilmesi - Düzeltme Talebi )"
25IDDGK28.1.1994E. 1992/167 K. 1994/42"İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İl ve İlçe Kurullarının Muhtar ve İhtiyar Kurulu Üyelerinin Görevlerinden Çıkarılması )
İL VE İLÇE KURULLARININ MUHTAR VE İHTİYAR KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( Davada Görevli Mahkeme )
MUHTAR VE İHTİYAR KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( İl ve İlçe Kurulları Tarafından - Davada Görevli Mahkeme )
İHTİYAR KURULU ÜYELERİ VE MUHTARLARIN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( İl ve İlçe Kurulları Tarafından - Davada Görevli Mahkeme )"

Madde 26

DANIŞTAY

26D2.D27.10.2000E. 2000/2000 K. 2000/2289"MEMURUN YARGILANMASI ( Yapılan Soruşturmaların Tamamının Hazırlık Soruşturması Kapsamına Girdiği Bu Aşamada Henüz Açılmış Bir Kamu Davası Bulunmadığı - Davaya Katılmanın da Söz Konusu Olmadığı )
SORUŞTURMA ( 4483 S.K.'ya Göre/Tamamının Hazırlık Soruşturması Kapsamına Girdiği Bu Aşamada Henüz Açılmış Bir Kamu Davası Bulunmadığı - Davaya Katılmanın da Söz Konusu Olmadığı )
DANIŞTAY 2. DAİRENİN GÖREVİ ( Davaya Katılmanın da Söz Konusu Olmadığı - 4483 S.K.'ya Göre Yapılan Soruşturmaların Tamamının Hazırlık Soruşturması Kapsamına Girdiği Bu Aşamada Henüz Açılmış Bir Kamu Davası Bulunmadığı )
DAVAYA KATILMA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( 4483 S.K.'ya Göre Yapılan Soruşturmaların Tamamının Hazırlık Soruşturması Kapsamına Girdiği Bu Aşamada Henüz Açılmış Bir Kamu Davası Bulunmadığı )"

Madde 27

DANIŞTAY

27D12.D3.5.2017E. 2017/617 K. 2017/2166"ÖĞRENCİLİK HALİNİN SONLANDIRILMASINA DAİR İŞLEM ( Danıştay Daireleri Arasında İş Bölümü - Öğrencilik Halinin Sonlandırılmasına Dair İşlemden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünün Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Olduğu)
DANIŞTAY DAİRELERİ ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ ( Öğrencilik Halinin Sonlandırılmasına Dair İşlem - Danıştay Sekizinci Dairesi)"
27D6.D17.12.2007E. 2007/5757 "İMAR PLANI YAPIMI İLE İLGİLİ OLARAK YER ALAN DÜZENLEMELERİ ( Anayasa'ya Aykırı Olduğu Kanısıyla Dairemizin Kararıyla Anayasa Mahkemesine Başvurulduğundan Yürütmenin Durdurulması İsteminin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ ( İmar Planı Yapımı İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenlemelerinin Anayasa'ya Aykırı Olduğu İddiası - İstemin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( İmar Planı Yapımı İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenlemeler - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )"
27D5.D4.5.2007E. 2006/3949 "AYLIKTAN KESME VEYA KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA CEZASI VERİLENLER ( Valilik Büyükelçilik Müsteşar Müsteşar Yardımcılığı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı Görevlerine Atanamayacakları Öngörüldüğü )
DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK KOŞULU ( Yasa'nın 132. Md.sinin 4. Fıkrasında Sayılanlar Dışındaki Görevlere Yapılacak Atamalar İçin de Geçerli Sayılarak Yasa İle Getirilen Düzenleme Adı Geçen Yönetmelik İle Genişletildiği - Aylıktan Kesme veya Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası Verilenler )"

Madde 31

DANIŞTAY

31D7.D22.11.2007E. 2007/5552 K. 2007/4826"GÜMRÜK KANUNU İLE İLGİLİ İDARİ İŞLEMLERİ KONU EDİNEN DAVALAR ( Görüm ve Çözümünün Danıştay 7. Dairesinin Görev Alanına Girmediği 10. Dairesinin Görevinde Olduğu )
GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİ İLE BUNLARA AİT PARA CEZALARI ( Gümrük Kanunu'nda Bunlar Dışında Kalan İdari İşlemleri Konu Edinen Davaların Danıştay 10. Dairesinde Çözümleneceği )
GÖREV ( Gümrük Kanunu'nun Vergi ve Resimler İle Bunlara Ait Para Cezalarına İlişkin Düzenlemeleri Dışında Kalan Hükümlerine Dayanan İdari İşlemleri Konu Edinen Davalar - 10. Dairenin Görevinde Olduğu )"
31D7.D15.5.2006E. 2006/1237 K. 2006/1440"PARA CEZASI İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN GENELGE VE GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ( 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğu )
GÖREV ( Para Cezası İhbar Tazminatına İlişkin Genelgenin Ve Gümrük Yönetmeliğinin 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğu )
GÖREVLİ DAİRENİN BELİRLENMESİ ( Para Cezası İhbar Tazminatına İlişkin Genelgenin ve Gümrük Yönetmeliğinin 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğundan Danıştay Başkanlar Kurulunca Belirlenmesi Gerektiği )"
31D9.D17.4.2002E. 2000/536 K. 2002/1492"İMZAYA İTİRAZ ( KDV Beyannamesinde Bulunan İmzanın Kime Ait Olduğu - Adli Tıp Kurumu Nezdinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
VERGİ BEYANNAMELERİNDE BULUNAN İMZAYA İTİRAZ ( Adli Tıp Kurumu Nezdinde İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Şirket Yasal Temsilcisine Ait Olmayan İmza )
ŞİRKET YASAL TEMSİLCİSİNE AİT OLMAYAN İMZA ( KDV Beyannamesinde Bulunan İmzaya İtiraz - Adli Tıp Kurumunun İncelemesine Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
31VDDGK24.3.2000E. 1999/366 K. 2000/124"DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ ( Gemi Alımında Her Türlü Vergi Resim ve Harç İstisnası Uygulanması - Gemi İthali )
İTHALAT ( Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesisleri Alımının Teşviki - Her Türlü Vergi Resim ve Harç İstisnası )
VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ( Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi )"

Madde 32

DANIŞTAY

32IDDGK5.11.2009E. 2006/2730 K. 2009/2012"AVUKAT KİMLİĞİNİN KİMLİK TESPİTİNDE KULLANILACAK BELGELER ARASINDA YER ALMAMASI ( Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte/İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )
KARA PARANIN AKLANMASININ ÖLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Kimlik Tespitinde Kullanılacak Belgelerde Avukatlık Kimliğine Yer Verilmemesi Nedeniyle İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )
DAİRELER ARASI İŞ BÖLÜMÜ ( Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Kimlik Tespitinde Kullanılacak Belgelerde Avukatlık Kimliğine Yer Verilmemesi Nedeniyle İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )"

Madde 34

DANIŞTAY

34D10.D17.1.2012E. 2008/1673 K. 2012/23"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Davacı Sendikanın Üyelerini Temsilen İhalenin Feshi Davasını Açtığını Sendikanın Davanın Tarafı Olmadığının Tespit Edilmesi Halinde Dava Konusu Ödeme Emrinin Mahkemece İptal Edileceği )
AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN İPTALİ ( İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Para Cezasının Tahsili - İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Mahkemece Para Cezasına Mahkum Edilen Bir Başka İfade İle Sözü Edilen Davayı Açan Kişi veya Kişilerce Para Cezasının Ödenmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ TAHSİLİ ( İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Mahkemece Para Cezasına Mahkum Edilen Bir Başka İfade İle Sözü Edilen Davayı Açan Kişi veya Kişilerce Para Cezasının Ödenmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açıldığı - İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Mahkemece Para Cezasına Mahkum Edilen Bir Başka İfade İle Sözü Edilen Davayı Açan Kişi veya Kişilerce Para Cezasının Ödenmesi Gerektiği )"
34IDDGK5.11.2009E. 2006/2730 K. 2009/2012"AVUKAT KİMLİĞİNİN KİMLİK TESPİTİNDE KULLANILACAK BELGELER ARASINDA YER ALMAMASI ( Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte/İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )
KARA PARANIN AKLANMASININ ÖLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Kimlik Tespitinde Kullanılacak Belgelerde Avukatlık Kimliğine Yer Verilmemesi Nedeniyle İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )
DAİRELER ARASI İŞ BÖLÜMÜ ( Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Kimlik Tespitinde Kullanılacak Belgelerde Avukatlık Kimliğine Yer Verilmemesi Nedeniyle İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )"
34D7.D15.5.2006E. 2006/1237 K. 2006/1440"PARA CEZASI İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN GENELGE VE GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ( 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğu )
GÖREV ( Para Cezası İhbar Tazminatına İlişkin Genelgenin Ve Gümrük Yönetmeliğinin 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğu )
GÖREVLİ DAİRENİN BELİRLENMESİ ( Para Cezası İhbar Tazminatına İlişkin Genelgenin ve Gümrük Yönetmeliğinin 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğundan Danıştay Başkanlar Kurulunca Belirlenmesi Gerektiği )"
34D2.D6.2.2003E. 2003/52 K. 2003/224"REKABET KURULU TARAFINDAN NİHAİ NİTELİKTE VERİLEN KARARLAR ( İptali İstemiyle Danıştay Onuncu Dairesince Başvurulacağı )
GÖREV ( Rekabet Kurulu Tarafından Nihai Nitelikte Verilen Kararların İptali İstemi - Danıştay Onuncu Dairesince Başvurulacağı )
İPTAL İSTEMİ ( Rekabet Kurulu Tarafından Nihai Nitelikte Verilen Kararların - Danıştay Onuncu Dairesince Başvurulacağı )"
34DIBGK24.1.2002E. 1999/2 K. 2002/2"ÖZEL YARIŞMA SINAVI ( Mesleğe Özel Mevzuatın Belirlediği Esaslar Çerçevesinde Atanan Müfettişler - Ek Göstergeden Yararlandırılıp Yararlandırılmayacakları/Dairelerin Kararları Arasındaki Aykırılık )
ÖZEL MEVZUATIN BELİRLEDİĞİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE ATANAN MÜFETTİŞLER ( Ek Göstergeden Yararlandırılıp Yararlandırılmayacakları - Dairelerin Kararları Arasındaki Aykırılık )
EK GÖSTERGE ( Mesleğe Özel Mevzuatın Belirlediği Esaslar Çerçevesinde Atanan Müfettişler - Yararlandırılıp Yararlandırılmayacakları/Dairelerin Kararları Arasındaki Aykırılık )"
34VDDGK30.4.1999E. 1998/188 K. 1999/236"KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Promosyon Ürünleri, Eşantiyon Ürünleri Verilmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN GİDER YA DA MALİYET KAYDI ( Promosyon Ürünleri, Eşantiyon Ürünleri Verilmesi )
PROMOSYON ÜRÜNLERİ, EŞANTİYON ÜRÜNLERİ VERİLMESİ ( Katma Değer Vergisi İndirimi - Katma Değer Vergisinin Gider Ya Da Maliyet Kaydı )
İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN KDV BEYANI İÇERİĞİNİN DAVA KONUSU EDİLMESİ ( Danıştay 11.Dairesinin Görev Sahasına Girmesi - Promosyon ve Eşantiyon Ürünler Verilmesi - Katma Değer Vergisi İndirimi )"

Madde 35

DANIŞTAY

35IDDGK15.6.1984E. 1984/71 K. 1984/67"DANIŞTAY VERGİ VE İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV AYRIMI ( İmar Kanunu'na Göre Verilen Para Cezasının Tahsili İçin Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Yapılan Takipten Kaynaklanan Dava )
İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ TAHSİLİ TAKİBİ ( İdari İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulmasının Talep Edilmiş Olmasının Tek Başına Takip Yapılmasına Mani Olmayacağı )
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Israr Kararına Karşı Yapılan Temyizde Görevli Dava Daireleri Kurulunun Alacağın Niteliğine Göre Tesbit Edileceği - Alacağın Dayanağı Olan İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmuş Olmasının Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı/Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmiş Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİNCE İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİP ( Alacağın Dayanağı Olan İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmuş Olmasının Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı - Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmiş Olması )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİN MAHKEMECE REDDİ ( İşleme Karşı Sadece Dava Açılması ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmasının Tek Başına Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı )"

Madde 37

DANIŞTAY

37VDDGK30.4.1999E. 1998/188 K. 1999/236"KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Promosyon Ürünleri, Eşantiyon Ürünleri Verilmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN GİDER YA DA MALİYET KAYDI ( Promosyon Ürünleri, Eşantiyon Ürünleri Verilmesi )
PROMOSYON ÜRÜNLERİ, EŞANTİYON ÜRÜNLERİ VERİLMESİ ( Katma Değer Vergisi İndirimi - Katma Değer Vergisinin Gider Ya Da Maliyet Kaydı )
İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN KDV BEYANI İÇERİĞİNİN DAVA KONUSU EDİLMESİ ( Danıştay 11.Dairesinin Görev Sahasına Girmesi - Promosyon ve Eşantiyon Ürünler Verilmesi - Katma Değer Vergisi İndirimi )"

Madde 38

AMK

38AMK21.6.1991E. 1991/1 K. 1991/16""

DANIŞTAY

38D10.D8.10.2015E. 2015/2171 "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Danıştay İdari Dava Dairelerinin Yalnızca İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri YD Kararlarını İtiraz Yoluyla İncelemekle Görevli Kılındığı - Dairenin Temyiz Mercii Sıfatıyla Verdiği Kararın İtiraz Yoluyla DİDDK'nca İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı)
İTİRAZ YOLUYLA İNCELENEMEYECEK KARAR (Yürütmenin Durdurulması - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Danıştay İdari Dava Dairelerinin Yalnızca İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri YD Kararlarını İtiraz Yoluyla İncelemekle Görevli Kılındığı/Dairenin Temyiz Mercii Sıfatıyla Verdiği Kararı İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı)"
38D5.D21.3.2011E. 2011/1224 K. 2011/1447"İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ( İdari Dava Daireleri Kurulunca İncelenmesinin Ancak Kararın Bozma Kararına Uymamak Suretiyle Verilen Bir Israr Kararı Olması Halinde Mümkün Olduğu )
DANIŞTAY DAVA DAİRESİNCE VERİLEN KARAR ( İdari Dava Daireleri Kurulunda Temyizen İncelenmesinin Hukuken Mümkün Bulunmadığı )
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNCA İNCELENEBİLECEK KARARLAR ( İdare Mahkemelerince Verilen Kararların Bozma Kararına Uymayıp Israr Kararı Olması Halinde Mümkün Olduğu )"
38VDDGK15.5.2009E. 2008/488 K. 2009/211"BOZMA NEDENİ YAPILAN ARAŞTIRMADAN SONRA VERİLEN DAVANIN REDDİ KARARI ( Israr Kararı Niteliği Taşımadığı ve Temyiz İncelemesinin Görevli Dava Dairesince Yapılması Gerektiği )
ISRAR KARARI ( Bozma Nedeni Yapılan Araştırmadan Sonra Verilen Davanın Reddi Yolundaki Kararın Israr Kararı Niteliği Taşımadığı - Temyiz İncelemesinin Görevli Dava Dairesince Yapılacağı )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Görevli Dava Dairesince Yapılması Gerektiği - Bozma Nedeni Yapılan Araştırmadan Sonra Verilen Davanın Reddi Yolundaki Kararın Israr Kararı Niteliği Taşımadığı )"
38VDDGK6.3.2009E. 2008/241 K. 2009/87"GÜMRÜK PARA CEZASINA YÖNELTİLEN İTİRAZ ( Dava Konusu Edilmeyen Karara Karşı Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Halinde Dava Açma Süresinin Geçmesi Nedeniyle Davacının Yargı Yoluna Başvurma Olanağının Ortadan Kalkacağı )
DAVA KONUSU EDİLMEYEN KARARA KARŞI AÇILAN DAVA ( İncelenmeksizin Reddi Halinde Dava Açma Süresinin Geçmesi Nedeniyle Davacının Yargı Yoluna Başvurma Olanağının Ortadan Kalkacağı )"
38IDDGK4.12.2008E. 2008/3123 K. 2008/2263"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Dava Dairesi Olmayan Danıştay Dairesi Tarafından İtirazın Reddi Yönünde Verilen Kararın İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
DANIŞTAY DAİRESİ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İçişleri Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )
BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARAR ( Karara İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )"
38IDDGK4.5.2006E. 2006/567 K. 2006/368"HARÇ EKSİKLİĞİNİN SÜRESİ İÇERİSİNDE YATIRILARAK TAMAMLANMASI ( Usul Hükümlerine Uymayan Davanın Açılmamış Sayılması Kararı - Kararın Kaldırılarak Davanın Devamının Sağlanması Yolundaki Talebin Davacının Hak Kaybına Uğramaması Bakımından Temyiz Başvurusu Olarak Kabul Edilmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Harç Eksikliğinin Süresi İçerisinde Tamamlanmadığından Bahisle/Tamamlandığı Kararın Usul Hükümlerine Uymadığı - Kararın Kaldırılarak Davanın Devamının Sağlanması Yolundaki Talebin Davacının Hak Kaybına Uğramaması Bakımından Temyiz Başvurusu Olarak Kabul Edilmesi )
TEMYİZ BAŞVURUSU OLARAK KABUL EDİLEN TALEP ( Harç Eksikliğinin Süresi İçerisinde Tamamlanmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılması/Tamamlandığı Kararın Usul Hükümlerine Uymadığı - Kararın Kaldırılarak Davanın Devamının Sağlanması Yolundaki Talep )"
38VDDGK13.12.2002E. 2002/563 K. 2002/490"VDDGK'NUN BOZMA KARARI ÜZERİNE VERİLEN KARAR ( Bozma Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Yönünden Temyize Konu Edilebileceği )
TEMYİZ İNCELEMESİNE KONU EDLİEBİLME ( VDDGK'nın Bozma Kararı Üzerine Vergi Mahkemesince Verilen Karar )
BOZMA HÜKÜMLERİNE UYGUNLUK AÇISINDAN TEMYİZ DENETİMİNE TABİ OLMA ( VDDGK'nın Bozma Kararı Üzerine Mahkemece Verilen Yeni Karar )"
38VDDGK29.11.2002E. 2002/471 K. 2002/416"BOZMA ÜZERİNE YENİDEN VERİLEN VE ISRAR NİTELİĞİ TAŞIMAYAN KARAR ( İlk Derece Yargı Yerlerince Verilen Kararları Temyizen İnceleyen Vergi Dava Dairelerince İncelenmesi Gereği )
ISRAR NİTELİĞİ TAŞIMAYAN KARAR ( İlk Derece Yargı Yerlerince Verilen Kararları Temyizen İnceleyen Vergi Dava Dairelerince İncelenmesi Gereği - Bozma Üzerine Yeniden Verilen )
GÖREV ( Bozma Kararı Üzerine Verilen Kararın Israr Kararı Niteliği Taşımaması - İstemin Vergi Dava Daireleri Kurulunca Değil Temyizen İnceleyen Vergi Dava Dairelerince İncelenmesi Gereği )"
38VDDGK29.11.2002E. 2002/425 K. 2002/422"VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU ( Bozma Kararı Üzerine Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Verilen Kararda Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
BOZMA KARARI ( Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun Bozma Kararı Üzerine Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Verilen Kararda Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
38VDDGK29.11.2002E. 2002/375 K. 2002/439"VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU ( Bozma Kararındaki Esaslara Uyularak Verilen Kararda Yasal İsabetsizlik Bulunmadığı )
BOZMAYA UYMA ( Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun Bozma Kararındaki Esaslara Uyularak Verilen Kararda Yasal İsabetsizlik Bulunmadığı )"
38VDDGK20.4.2001E. 2001/63 K. 2001/186"KARARIN USULDEN BOZULMASI ( Esasa İlişkin Olarak Herhangi Bir Temyiz İncelemesi Yapılmadığından Dosyanın Temyizen İncelenmek Üzere Dairesine Gönderilmesi )
HÜKÜM FIKRASI ÜZERİNDE EVVELCE YAPILMIŞ BİR TEMYİZ İNCELEMESİ VE VERİLMİŞ BİR BOZMA KARARI BULUNMAMASI ( Kararın Usulden Bozulması - Dosyanın Temyizen İncelenmek Üzere Dairesine Gönderilmesi )"
38VDDGK11.6.1999E. 1998/413 K. 1999/342"ŞİRKET ADINA KESİLEN CEZA ( Kazancın Bir Kısmının Beyan Dışı Bırakıldığı Saptanan Şirket Ortakları Adına Uygulanan Vergilere Karşı Açılan Dava Reddedildiği - Kesilen Cezanın Kusura Çevrilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KUSUR ( Kazancın Bir Kısmının Beyan Dışı Bırakıldığı Saptanan Şirket Ortakları Adına Uygulanan Vergilere Karşı Açılan Dava Reddedildiği - Şirket Adına Kesilen Cezanın Kusura Çevrilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
38VDDGK28.5.1999E. 1999/120 K. 1999/304"DANIŞTAY'IN GÖREV VE YETKİ DIŞINDA BİR İŞE BAKILMIŞ OLMASI ( Hukuka Aykırı Karar Verilmesi - Usul Hükümlerine Uyulmaması - Israr Kararına İtiraz Edilebileceği - İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca İncelenecek İtirazlar )
VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU KARARLARI ( Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması - Israr Kararına İtiraz Edilebileceği - Usul Hükümlerine Uyulmaması )"
38VDDGK20.11.1998E. 1998/383 K. 1998/362"MALİYE BAKANLIĞI MUVAFAKATNAMESİ OLMAMASI ( Ara Kararı İle İstenmesi ve Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesi Üzerine Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılmasına Karar Verilen ve Karar Düzeltme Aşamasından da Geçerek Kesinleşen Karar Üzerine Kurulumuza Hitaben Verilen Dilekçenin İncelenme Olanağı Bulunmadığı )
ARA KARAR ( Gereğinin Yerine Getirilmemesi Üzerine Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılmasına Karar Verilen ve Karar Düzeltme Aşamasından da Geçerek Kesinleşen Karar Üzerine Kurulumuza Hitaben Verilen Dilekçenin İncelenme Olanağı Bulunmadığı )
TEMYİZ ( Maliye Bakanlığının Muvafakatnamesi Olmaması - Ara Kararı İle İstenmesi ve Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesi Üzerine Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılmasına Karar Verilen ve Karar Düzeltme Aşamasından da Geçerek Kesinleşen Karar Üzerine Kurulumuza Hitaben Verilen Dilekçenin İncelenme Olanağı Bulunmadığı )"
38VDDGK26.9.1997E. 1996/228 K. 1997/369"ISRAR KARARI ( Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunda İncelenebilme Koşulu )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Israr Kararı - Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunda İncelenebilme Koşulu )
VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNDA TEMYİZEN İNCELENEBİLECEK ISRAR KARARLARI"
38IDDGK30.5.1997E. 1997/196 K. 1997/337"DANIŞMA KARARI ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )
DANIŞTAY 1. VE 2. DAİRELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( İdari İşler Kurulunda İtirazen veya Re'sen Görüşülmesi )
TEMYİZ ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )
TAŞINMAZIN DEVRİ ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )"
38VDDGK18.10.1996E. 1996/232 K. 1996/304"VERGİ MAHKEMESİNİN ISRAR KARARI ( Temyiz İncelemesi - Direnme Kararı - Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun Israr Kararı )
VERGİ MAHKEMESİ ISRAR KARARINA TEMYİZ YAPILMAMASI ( Dosya Üzerinde Tekrar İnceleme Yapılmaması )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Vergi Mahkemesinin Israr Kararı - Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun Tekrar İnceleme Yapmaması )"
38VDDGK30.6.1995E. 1994/275 K. 1995/231"İTİRAZ ( Bölge İdare Mahkemesine Başvuru - Vergi Mahkemesinin Israr Niteliği Taşıyan Davaları )
VERGİ MAHKEMESİ KARARLARINA İTİRAZ ( Bölge İdare Mahkemesine Başvuru - Vergi Mahkemesinin Israr Niteliği Taşıyan Kararları )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Vergi Mahkemelerinin Israr Niteliği Taşıyan Karalarına İtiraz )"
38IDDGK17.2.1995E. 1995/118 K. 1995/91"KAMULAŞTIRMA YASASI AÇISINDAN UYUŞMAZLIK ( Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında )
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNUN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAMAMASI ( Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Kamulaştırma )
TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAMAMAK ( İdari Dava Daireleri Genel Kurulu - Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Kamulaştırma )
KAMU TÜZEL KİŞİ VE KURUMLARI ARASINDA KAMULAŞTIRMA YASASI AÇISINDAN UYUŞMAZLIK"
38IDDGK18.11.1994E. 1994/866 K. 1994/633"TEMYİZDE SÜRE ( Danıştay Dava Dairesinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Karar )
SÜRE ( Danıştay Dava Dairesinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Kararı Temyizde )
DANIŞTAY DAVA DAİRESİNİN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK VERDİĞİ KARAR ( Temyizde Süre )
DÜZELTME YOLUNUN AÇIK OLMAMASI ( Danıştay Dava Dairesinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Karar )"
38IDDGK15.6.1984E. 1984/71 K. 1984/67"DANIŞTAY VERGİ VE İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV AYRIMI ( İmar Kanunu'na Göre Verilen Para Cezasının Tahsili İçin Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Yapılan Takipten Kaynaklanan Dava )
İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ TAHSİLİ TAKİBİ ( İdari İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulmasının Talep Edilmiş Olmasının Tek Başına Takip Yapılmasına Mani Olmayacağı )
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Israr Kararına Karşı Yapılan Temyizde Görevli Dava Daireleri Kurulunun Alacağın Niteliğine Göre Tesbit Edileceği - Alacağın Dayanağı Olan İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmuş Olmasının Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı/Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmiş Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİNCE İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİP ( Alacağın Dayanağı Olan İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmuş Olmasının Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı - Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmiş Olması )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİN MAHKEMECE REDDİ ( İşleme Karşı Sadece Dava Açılması ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmasının Tek Başına Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı )"

Madde 39

DANIŞTAY

39DIBGK2.7.2012E. 2008/1 K. 2012/1"İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Danıştay Dairesinin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu - "Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği/İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )
AYNI KONUDA BİRBİRİNE AYKIRI KARARLAR VERİLMESİ ( İçtihadın Birleştirilmesi İçin Yeterli Olmadığı/"Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği - İçtihadın Birleştirilmesi Amacının Dairenin Yargılamalarının Doğal Seyrinde Kendiliğinden Oluştuğu )
HUKUKİ İSTİKRAR ( İçtihatların Birleştirilmesinden Amacın Kararlar Arasındaki Aykırılıkların Giderilmesi Suretiyle Hukuki İstikrarı Sağlamak Olduğu - Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrar Kendiliğinden Oluştuğunda İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )
LÜZUM UNSURU ( İçtihadın Birleştirilmesi İçin İrdelenmesi Gerektiği - Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu/"Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği )
KARARLAR ARASINDAKİ AYKIRILIKLARIN DEVAMLILIK GÖSTERMEMESİ ( Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu - İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )"
39DIBGK14.11.2002E. 2002/2 K. 2002/5"KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 4974 ve 5042 Sayılı Kararları - Danıştay 6. Dairesince Verilen Kararlar/Aykırılığın İçtihatların Birleştirilmesi Yoluyla Giderilmesine Yer Olmadığı )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU ( Koruma Amaçlı İmar Planıyla İlgili 4974 ve 5042 Sayılı Kararları - Danıştay 6. Dairesince Verilen Kararlar/Aykırılığın İçtihatların Birleştirilmesi Yoluyla Giderilmesine Yer Olmadığı )"
39D4.D15.4.2002E. 2001/774 K. 2002/1663"FON PAYI TAHAKKUKU ( Re'sen Vergi Tarhı Durumunda Fon Payı Tahakkukunun Yerinde Olduğu )
RE'SEN VERGİ TARHİYATINDA FON TAHAKKUKU ( Fon Payının Beyan Tahakkuk ve Ödeme Kurallarının İkmalen ve Re'sen Tarhiyatlarda da Uygulanması Gerektiği )
İKMALEN VEYA RE'SEN VERGİ TARHİYATI ( Fon Payı Tahakkuku'nun Yapılmasının Yasaya Uygun Olduğu - Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararlarında Kabul Gördüğü )"
39DIBGK16.1.2001E. 1999/4 K. 2001/2"ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU ( Malın CİF Bedeli Üzerinden Ceza Ödenmesi Yükümlülüğünün Öngörülmüş Olması - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/Görevli Daire/İçtihatların Birleştirilmesi )
CİF BEDEL ÜZERİNDEN CEZA ÖDENMESİ ( Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/Görevli Daire/İçtihatların Birleştirilmesi )
GÖREVLİ DAİRE ( Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Malın CİF Bedeli Üzerinden Ceza Ödenmesi Yükümlülüğünün Öngörülmüş Olması - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/İçtihatların Birleştirilmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Malın CİF Bedeli Üzerinden - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/Görevli Daire/İçtihatların Birleştirilmesi )
İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Malın CİF Bedeli Üzerinden Ceza Ödenmesi Yükümlülüğünün Öngörülmüş Olması - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/Görevli Daire )"
39DIBGK16.1.2001E. 1998/1 K. 2001/1"ARAÇ SATIŞI ( Noterde Yapılan - Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi )
NOTERDE YAPILAN ARAÇ SATIŞI ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi )
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Noterde Yapılan Araç Satışı )"
39D1.D26.11.1997E. 1997/128 K. 1997/156"DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ( Kendi Kararları veya Ayrı Ayrı Verdikleri Kararlar Arasında Aykırılık veya Uyuşmazlık Görülmesi )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Danıştay Dava Daireleri Kararları Arasında Aykırılık Bulunması )"
39DIBGK4.5.1995E. 1994/1 K. 1995/1"İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yasal Değişikliklerin Yapılmış Olması - Kitlere Bağlı Kuruluşların Vergi Borçlarından Dolayı Haciz )
KİT TAŞINMAZLARININ HACZİ ( İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Olmaması - Yasal Değişikliklerin Yapılmış Olması - Kitlere Bağlı Kuruluşların Vergi Borçlarından Dolayı Haciz )"
39DIBGK4.5.1995E. 1993/1 K. 1995/2"KAMU PERSONELİNİN İNTİBAK VE MEMURİYETE BAŞLANGIÇ DERECESİNİN TESPİTİ ( Süresi İçinde Dava Konusu Edilmemesi/Düzeltilmesi İstemiyle Yapılan Başvuru - Süre Ret Kararı Doğrultusunda Süreklilik Kazandığından Lüzum Unsurunun Gerçekleşmediği/İçtihadın Birleştirilmemesi )
KARARLAR ARASINDA AYKIRILIK ( "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi - Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNDE LÜZUM UNSURU ( Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
KARARIN SÜREKLİLİK KAZANMASI ( Bu Gerekçe İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
LÜZUM UNSURU ( Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )"
39VDDGK22.4.1994E. 1991/330 K. 1994/197"DÜZELTME ( Uygulanan Gecikme Faizinin Silinmesi Talebi )
GECİKME FAİZİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Düzeltme Yoluyla Silinmesi )"

Madde 40

DANIŞTAY

40DIBGK2.7.2012E. 2008/1 K. 2012/1"İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Danıştay Dairesinin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu - "Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği/İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )
AYNI KONUDA BİRBİRİNE AYKIRI KARARLAR VERİLMESİ ( İçtihadın Birleştirilmesi İçin Yeterli Olmadığı/"Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği - İçtihadın Birleştirilmesi Amacının Dairenin Yargılamalarının Doğal Seyrinde Kendiliğinden Oluştuğu )
HUKUKİ İSTİKRAR ( İçtihatların Birleştirilmesinden Amacın Kararlar Arasındaki Aykırılıkların Giderilmesi Suretiyle Hukuki İstikrarı Sağlamak Olduğu - Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrar Kendiliğinden Oluştuğunda İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )
LÜZUM UNSURU ( İçtihadın Birleştirilmesi İçin İrdelenmesi Gerektiği - Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu/"Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği )
KARARLAR ARASINDAKİ AYKIRILIKLARIN DEVAMLILIK GÖSTERMEMESİ ( Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu - İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )"
40VDDGK15.5.2009E. 2008/484 K. 2009/203"FON PAYINA KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Vergi Mahkemelerinde İncelenmesinin Vergi Tahakkukuna Karşı Açılan Dava Sonunda Ortaya Çıkacak Hukuksal Durumdan Etkilenmesi Koşulunun Varlığına Bağladığı )
GÖREV ( Fon Payına Karşı Açılan Davalar - Ek Bir Gümrük Vergisi Tahakkuku Bulunmaksızın Mal Mukabili İthalatın Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna Tabi Olup Olmayacağı Konusundaki Davanın İdare Mahkemelerinde Görüleceği )
MAL MUKABİLİ İTHALATIN KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA TABİ OLUP OLMAYACAĞI ( Uyuşmazlığın İdare Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - Ek Bir Gümrük Vergisi Tahakkuku Bulunmadığı )
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU ( Mal Mukabili İthalatın Tabi Olup Olmayacağı Konusundaki Davanın İdare Mahkemelerinde Görüleceği - Ek Bir Gümrük Vergisi Tahakkuku Bulunmadığı )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEYİ BELİRLEME KONUSUNDA VERİLEN KARARDAKİ KESİNLİK ( Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Verilen - Temyiz İncelemesi Sırasında Göz Önüne Alınmasını Engelleyici Nitelik Taşımadığı )
GÖREV VE YETKİ DIŞINDA BİR İŞE BAKILMIŞ OLMASI ( Temyiz Nedeni Olarak Düzenlendiği - Davanın Görülmesi Sırasında Bölge İdare Mahkemesince Görevli ve Yetkili Mahkemeyi Belirleme Konusunda Verilen Karardaki Kesinliğin Temyiz İncelemesi Sırasında Göz Önüne Alınmasını Engelleyici Nitelik Taşımadığı )"
40D7.D26.4.2007E. 2007/29 K. 2007/2094"İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARLARI ( Danıştay Daire ve Kurulları İle İdari Mahkemeler ve İdarenin Uymak Zorunda Olduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA AİT ARAÇLAR ( Motorlu Taşıtlar Vergisinden Muaf Tutulduğu - Vergilendirilmesinin VUK.'da Tanımlanan Vergi Hatası Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Araçlar )
VERGİ HATASI ( Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Araçların Vergilendirilmesinin Bu Nitelikte Olduğu - Motorlu Taşıtlar Vergisinde Muaf Tutulduğu ) )"
40D10.D11.3.2005E. 2003/4148 K. 2005/927"TOPLU KONUT FONUNUN TAHSİLİ YOLUNDA TESİS EDİLEN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının İthalini Gerçekleştirdiği Eşyanın Kıymetinin Düşük Olması Nedeniyle )
GÜMRÜK VERGİSİ İLE BAĞLANTISI VE ETKİLEŞİMİ BULUNAN TOPLU KONUT FONUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı Gereği Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün Vergi Mahkemesine Ait Olması )
TOPLU KONUT FONUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Gümrük Vergisi ile Bağlantısı Bulunan Uyuşmazlıkların Vergi Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Gümrük Vergisi ile Bağlantısı Bulunan Toplu Konut Fonundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Vergi Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
40VDDGK21.3.2003E. 2002/557 K. 2003/49"İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARLARINA UYULMA ZORUNLULUĞU ( Yatırım İndiriminin Tevkifata Tabi Tutulamayacağı )
YATIRIM İNDİRİMİNİN TEVKİFATA TABİ TUTULAMAMASI ( Bakanlar Kurulu'nca Aksine Düzenleme Yapılamayacağı - İçtihatları Birleştirme Kararına Uyma Zorunluluğu )
BAKANLAR KURULUNCA YATIRIM İNDİRİMİNİN TEVKİFATA TABİ TUTULACAĞINA İLİŞKİN VERİLEN KARAR ( Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararına Aykırı Olduğundan Geçersiz Olması - Tevkifatın İptali Gereği )"
40D3.D12.3.2003E. 2002/1219 K. 2003/1107"YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI ( Yaşanan Deprem Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinin Kaldırılması Üzerine Verilen Muhtasar Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Stopaj ve Fon Payına Karşı Açılan Dava )
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARLARI ( Yargı Yerleri ve İdarenin Uymasının Zorunlu Olduğu )"
40VDDGK27.12.2002E. 2002/330 K. 2002/592"İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARLARI ( Uyulma Zorunluluğu Karşısında Yatırım İndiriminin Tevkifata Tabi Tutulamayacağı Yolundaki Kararda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YATIRIM İNDİRİMİ ( İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararlarına Uyulma Zorunluluğu Karşısında Yatırım İndiriminin Tevkifata Tabi Tutulamayacağı Yolundaki Kararda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
40D3.D10.2.2000E. 1998/4424 K. 2000/535"KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ ( Emniyet Müdürlüğü Polis Kantini )
MUAFİYET ( Emniyet Müdürlüğü Polis Kantini Kurumlar Vergisi Muafiyeti )
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KANTİNİ ( Kurumlar Vergisinden Muafiyeti )"
40D4.D8.2.2000E. 1999/2485 K. 2000/364"GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN BAZI KAMU HİZMETLERİNİN DAHA İYİ GÖRDÜRÜLMESİ İÇİN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURMASI ( İşletme Gelirlerinin Kurumlar Vergisine Tabi Olmaması-Kamu Hizmetlerinin Daha İyi Gördürülmesinin Amaçlanmış Olması )
KAMU HİZMETLERİNİN DAHA İYİ GÖRDÜRÜLMESİ AMACIYLA KURULAN DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ( İşletme Gelirlerinin Kurumlar Vergisine Tabi Olmaması-Kamu Hizmetlerinin Daha İyi Gördürülmesinin Amaçlanmış Olması )
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce İşletilen Döner Sermaye İşletmeleri - Kurumlar Vergisine Tabi Olmama-Kamu Hizmetlerinin Daha İyi Gördürülmesi Amacına Yönelik İşletme Olması ) "
40VDDGK8.10.1999E. 1999/92 K. 1999/419"DERNEĞİN ÜCRETLE İŞLETTİĞİ OTOPARK ( İçtihadı Birleştirme Kararları - Kamuya Yararlı Dernek - İktisadi İşletme - Kurumlar Vergisi Tabi Tutulma )
KAMUYA YARARLI DERNEK ( Ücretle İşletilen Otopark - İktisadi İşletme - Kurumlar Vergisine Tabi Olma )
KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLMA ( Kamuya Yararlı Dernek - Ücretle İşletilen Otopark )"
40VDDGK6.11.1998E. 1997/176 K. 1998/320"DERNEK GELİRLERİ ( Kurumlar Vergisine Tabi Olmayan Dernek Gelirlerinin Vergilendirilmesi - Ücret Karşılığı Otopark İşletmeciliği - İktisadi İşletme Sayılma - Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti )
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Dernek Gelirlerinin Vergilendirilmesi - İktisadi İşletme Sayılma - Ücret Karşılığı Otopark İşleten Dernek )
ÜCRET KARŞILIĞI OTOPARK İŞLETEN DERNEK ( İktisadi İşletme Sayılma - Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açılması Gerektiği )
OTOPARK İŞLETEN DERNEK ( Ücret Karşılığı Otopark İşletmeciliği Yapan Dernek - Kurumlar Vergisine Tabi Olduğu )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Ücret Karşılığı Otopark İşleten Derneğin Kurumlar Vergisi Tahakkukuna Ait Ödeme Emrine İtirazının Geçersizliği )"
40D1.D26.11.1997E. 1997/128 K. 1997/156"DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ( Kendi Kararları veya Ayrı Ayrı Verdikleri Kararlar Arasında Aykırılık veya Uyuşmazlık Görülmesi )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Danıştay Dava Daireleri Kararları Arasında Aykırılık Bulunması )"
40D12.D24.5.1996E. 1995/2662 K. 1996/1931"GÖREVE İADE İSTEMİ ( Başvuru Tarihi Başlangıç Alınıp 1050 Sayılı Yasanın 93. Maddesi Uyarınca Geriye Doğru Bulunacak Beşinci Mali Yılbaşı Geçmemek Üzere Emeklilik Statüsü Nedeniyle Uğradığı Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Verilmesi Gerektiği )
EMEKLİLİK TALEBİ ( Başvuru Tarihi Başlangıç Alınıp 1050 Sayılı Yasanın 93. Maddesi Uyarınca Geriye Doğru Bulunacak Beşinci Mali Yılbaşı Geçmemek Üzere Emeklilik Statüsü Nedeniyle Uğradığı Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Verilmesi Gerektiği )"
40VDDGK17.6.1994E. 1991/375 K. 1994/242"DÜZELTME ( Gecikme Faizlerinin Düzeltme Yoluyla Terkini )
VERGİ HATASI ( Gecikme Faizlerinin Düzeltme Yoluyla Terkini )"
40VDDGK28.1.1994E. 1992/104 K. 1994/107"GECİKME FAİZİ ( Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararının Daha Önce Uygulanmış Gecikme Faizlerini Etkileyemeyeceği )
DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ( Gecikme Faizinin Düşürülmesi - Önce Uygulanan Gecikme Faizlerinin Vergi Hatası Olarak Geri İstenemeyeceği )"
40D5.D16.3.1993E. 1992/5815 K. 1993/1223"SIKIYÖNETİM YASASI NEDENİYLE GÖREVDEN ALINMA ( Hakkındaki Mahkumiyet Kararı Kaldırılan Kişinin Atamasının Yapılması Gereği )
MAHKUMİYETİN DAYANAĞI CEZA MADDESİNİN KALDIRILMASI ( 1402 Sayılı Yasa Uyarınca Görevine Son Verilmiş Kişinin Atamasının Yapılması Gereği )"
40D4.D29.1.1991E. 1990/561 K. 1991/341"İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI ( Resmi Gazete'de Yayımlanmasına Kadar Geçen Süre İçinde Açılan Davalarda da Bağlayıcı Olduğu )
RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANMA ( İçtihadı Birleştirme Kararının Verildikten Sonra Açılan Davalara Uygulanması İçin Yayımlanmasının Şart Olmadığı )"
40D10.D20.9.1990E. 1990/2918 K. 1990/1760"İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİNİN REDDİ ( Redde İlişkin İşlemin İdari Yargıda Dava Konusu Edilememesi )
İDARİ DAVA KONUSU ( İçtihatların Birleştirilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Dava Konusu Edilememesi )"

Madde 41

DANIŞTAY

41D5.D16.5.2008E. 2007/7490 K. 2008/2880"KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİYLE İLGİLİ İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Gerekli İznin Verilmesi ya da Verilmemesi Yolundaki Kararların İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Kamu Görevlilerinin Görevleriyle İlgili İşledikleri Suçlardan Dolayı Yargılanabilmeleri İçin Gerekli İznin Verilmesi ya da Verilmemesi Yolundaki Kararların İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
GÖREV ( Kamu Görevlilerinin Görevleriyle İlgili İşledikleri Suçlardan Dolayı Yargılanmaları - Bu Nitelikteki Kararların İptali İstemiyle Açılan Davaların 2577 Sayılı Yasa'nın 15/1-B Maddesi Uyarınca Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DANIŞTAY DAİRESİNİN GÖREVİ ( Kamu Görevlilerinin Görevleriyle İlgili İşledikleri Suçlardan Dolayı Yargılanmaları - Bu Nitelikteki Kararların İptali İstemiyle Açılan Davaların 2577 Sayılı Yasa'nın 15/1-B Maddesi Uyarınca Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
41D1.D13.3.2007E. 2007/229 K. 2007/288"GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Danıştay'ın İdari Dairesi Olarak Görev Yapan Dairemizle Görev Uyuşmazlığı Çıkartılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
DOSYANIN İADESİ GEREĞİ ( Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verildiği ve Dava Dosyasının Dairemize Gönderildiği Anlaşılması Nedeniyle )
GÖREV ( Danıştay'ın İdari Dairesi Olarak Görev Yapan Dairemizle Görev Uyuşmazlığı Çıkartılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )"
41D2.D13.2.2004E. 2004/101 K. 2004/153"MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Hakimler Hakkında Yargılama İzni Verilmesi Talebinin Reddine İlişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü İşlemine Karşı İtiraz Yoluna Gidilemeyeceği )
DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU İŞLER ( Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İşlemine Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamayacağı )
HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( İtiraz Yoluyla Kaldırılması Talebinin Reddi )
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( İtiraz Yoluyla Kaldırılmasının Talep Edilemeyeceği )"
41IDDGK5.10.2001E. 2001/783 K. 2001/654"KÖYÜN BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI ( Tek Başına İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEME ( Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı )
DANIŞTAYA BELEDİYE KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLER ( Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebine İlişkin Başvurunun Reddi - İptal Davasına Konu Edilebilecek İşlemlerden Olmaması )
İDARİ BİR İŞLEME KONU OLMAYAN DANIŞTAY KARARI ( Tek Başına İptal Davasına Konu Edilememesi - Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebinin Danıştay 1. Dairesi'nce Reddi )"
41D1.D6.10.1997E. 1997/91 K. 1997/124"İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ( Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddine Karar Vermeleri )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Davanın Reddine Karar Verilmesi )
DOSYANIN DANIŞTAYA GÖNDERİLMESİ ( Danıştay İdari ve Vergi Dairelerinin Görev Alanına Giren Davalarla Sınırlı Olması )"
41IDDGK30.5.1997E. 1997/196 K. 1997/337"DANIŞMA KARARI ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )
DANIŞTAY 1. VE 2. DAİRELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( İdari İşler Kurulunda İtirazen veya Re'sen Görüşülmesi )
TEMYİZ ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )
TAŞINMAZIN DEVRİ ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )"

Madde 42

DANIŞTAY

42D1.D28.5.2014E. 2014/779 K. 2014/799"TAŞINMAZIN İDAREYE DEVRİNE YÖNELİK DANIŞTAY 1. DAİRE KARARI İPTALİ İSTEMİ ( Birinci Dairenin İdari Uyuşmazlıkları Dava Yoluyla veya Temyiz Merci Olarak Çözümlemekle Görevli Olmadığı - Dosyanın Esas Kaydı Kapatılarak Danıştay Altıncı Dairesine Gönderileceği )
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİNİN DAVA VE TEMYİZ MERCİ OLMADIĞI ( Taşınmazın İdareye Devrine Yönelik Danıştay 1. Daire Kararının İptali İstemi - Dosyanın Danıştay Altıncı Dairesine Gönderilmek Üzere Danıştay Başkanlığına Sunulacağı )
TAŞINMAZIN ÜNİVERSİTEYE DEVRİNE YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ ( Devir Kararının Danıştay 1. Dairesi Tarafından Verildiği - Birinci Dairenin İdari Uyuşmazlıkları Dava Yoluyla veya Temyiz Merci Olarak Çözümlemekle Görevli Olmadığı Gözetileceği )
1. DAİRE GÖREVİ ( 2575 S. Kanun'un 42'nci Md. Sayılmış Olduğu - İdari Uyuşmazlıkları Dava Yoluyla veya Temyiz Merci Olarak Çözümlemekle Görevli Olmadığı )"
42D1.D13.9.2011E. 2011/1592 K. 2011/1223"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ İSTEMİ ( Mahalli İdarelerin Seçimle Gelen Organlarının Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Konusundan Kaynaklanan Dava - Danıştay 8. Dairesince Karara Bağlanması Gerektiği )
BELEDİYE KESİN HESABININ REDDEDİLMESİ ( Belediye Meclisinin Feshi İstemine İlişkin İçişleri Bakanlığı Yazısı - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Danıştay 8. Dairesinin Görevli Olduğu )
MAHALLİ İDARELERİN SEÇİMLE GELEN ORGANLARI ( Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Konusundan Kaynaklanan Dava/Belediye Meclisinin Feshi İstemine İlişkin İçişleri Bakanlığı Talebi - Danıştay 8. Dairesince Karara Bağlanması Gerektiği )"
42IDDGK2.12.2010E. 2006/3707 K. 2010/1790"İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin Bu Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLMEYEN SÖZLEŞME ( Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu - İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı )
GÖREV ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Değil İdare Mahkemesinde Görülüp Çözümleneceği )"
42D6.D20.10.2010E. 2008/11125 K. 2010/9624"İDARELER ARASI TAŞINMAZ MAL DEVİRLERİ ( Kamulaştırma Kanunu Md. 30'un Uygulanacağı - Bundan Kaynaklanan Uyuşmazlığın da Danıştay Birinci Dairesince Çözümleneceği )
KAMULAŞTIRMA KANUNU 30. MADDE ( İdareler Arası Taşınmaz Mal Devirlerinde Uygulanacağı - Bundan Kaynaklanan Uyuşmazlığın da Danıştay Birinci Dairesince Çözümleneceği )
GÖREV ( İdareler Arası Taşınmaz Mal Devirlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Danıştay Birinci Dairesince Çözümleneceği - Kamulaştırma Kanunu Md. 30'un Uygulanacağı )"
42D1.D8.3.2010E. 2010/228 K. 2010/394"MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MECLİSİ'NİN KİŞİ BORCUNUN KALDIRILMASI KARARI ( İdari İşler Kurulu'nca Bu Kararın Yerinde Görülmemesi Halinde Dosyanın İlgili Daireye Geri Gönderileceği ve Bu Dairece İdari İşler Kurulu Kararı Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
İDARİ İŞLER KURULU ( Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi'nin Kişi Borcunun Kaldırılması Kararı - Kurulca Bu Kararın Yerinde Görülmemesi Halinde Dosyanın İlgili Daireye Geri Gönderileceği ve Bu Dairece İdari İşler Kurulu Kararı Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
KİŞİ BORCUNUN KALDIRILMASI KARARI ( İdari İşler Kurulu'nca Bu Kararın Yerinde Görülmemesi Halinde Dosyanın İlgili Daireye Geri Gönderileceği ve Bu Dairece İdari İşler Kurulu Kararı Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )"
42D1.D9.12.2009E. 2009/1535 K. 2009/1682"DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİ ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Daha Önce Danıştay 1. Dairesi Kararı İle Düşünce Bildirildiğinden Sözkonusu Düşünce Bildirilmesine İlişkin Karar Üzerine Düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Yeniden Düşünce Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI ( Hakkında Daha Önce Danıştay 1. Dairesi Kararı İle Düşünce Bildirildiğinden Sözkonusu Düşünce Bildirilmesine İlişkin Karar Üzerine Düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Yeniden Düşünce Bildirilemeyeceği )"
42D1.D3.3.2009E. 2009/75 K. 2009/402"SAYIŞTAYIN DIŞ DENETİMİNE TABİ OLMAYAN MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ( İçişleri Bakanlığı Valiler veya Kaymakamlarca Mali Denetimi Sonucunda Tespit Edilen Kamu Zararı Üzerine Yapılan Kişi Borcu Tekliflerinin Birlik Meclisinde Görüşülerek Karara Bağlanacağı )
KİŞİ BORCU TEKLİFLERİ ( Sayıştayın Dış Denetimine Tabi Olmayan Mahalli İdare Birlikleri İçişleri Bakanlığı Valiler veya Kaymakamlarca Mali Denetimi Sonucunda Tespit Edilen Kamu Zararı Üzerine Yapılan - Birlik Meclisinde Görüşülerek Karara Bağlanacağı )
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN MALİ DENETİMİ ( Sayıştayın Dış Denetimine Tabi Olmayan - Tespit Edilen Kamu Zararı Üzerine Yapılan Kişi Borcu Tekliflerinin Birlik Meclisinde Görüşülerek Karara Bağlanacağı )
KAMU ZARARI ( Sayıştayın Dış Denetimine Tabi Olmayan Mahalli İdare Birliklerinin Tespit Edilen Kamu Zararı Üzerine Yapılan Kişi Borcu Tekliflerinin Birlik Meclisinde Görüşülerek Karara Bağlanacağı )
BİRLİK MECLİSİ ( Sayıştayın Dış Denetimine Tabi Olmayan Mahalli İdare Birlikleri İçişleri Bakanlığı Valiler veya Kaymakamlarca Mali Denetimi Sonucunda Tespit Edilen Kamu Zararı Üzerine Yapılan Kişi Borcu Tekliflerinin Birlik Meclisinde Görüşülerek Karara Bağlanacağı )"
42D1.D25.2.2009E. 2009/225 K. 2009/377"MAHKEMELERE İSTİŞARİ GÖRÜŞ VERİLEMEMESİ ( %99 Oranında Hissesine Sahip Olduğu Ve Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerine Göre Kurulan İZAYDAŞ A.Ş.'Nin Genel Ve Katma Bütçeye Dahil Kamu Tüzelkişisi Sayılıp Sayılamayacağı Hakkında )
İSTİŞARİ GÖRÜŞ VERİLEMEMESİ ( %99 Oranında Hissesine Sahip Olduğu ve Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerine Göre Kurulan İZAYDAŞ A.Ş.'nin Genel ve Katma Bütçeye Dahil Kamu Tüzelkişisi Sayılıp Sayılamayacağı Hakkında Mahkemelere Verilemeyeceği )
İZAYDAŞ A.Ş.'NİN GENEL VE KATMA BÜTÇEYE DAHİL KAMU TÜZELKİŞİSİ SAYILIP SAYILAMAYACAĞI ( Hakkında Mahkemelere İstişari Görüş Verilemeyeceği )"
42D1.D3.7.2008E. 2008/744 K. 2008/834"İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KAMU HİZMETİ ( Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
PET SU ŞİŞELEME TESİSİ KURULARAK PİYASAYA SUNULMASINA YÖNELİK TİCARİ FAALİYET ( İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
KAYNAK SUYU İŞLETME ( Pet Su Şişeleme Tesisi Kurularak Piyasaya Sunulmasına Yönelik Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
BELEDİYE TAŞINMAZINDAKİ SU ( Pet Su Şişeleme Tesisi Kurularak Piyasaya Sunulmasına Yönelik Ticari Faaliyet - Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımaması Nedeniyle İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
42D5.D16.5.2008E. 2007/7490 K. 2008/2880"KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİYLE İLGİLİ İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Gerekli İznin Verilmesi ya da Verilmemesi Yolundaki Kararların İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Kamu Görevlilerinin Görevleriyle İlgili İşledikleri Suçlardan Dolayı Yargılanabilmeleri İçin Gerekli İznin Verilmesi ya da Verilmemesi Yolundaki Kararların İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
GÖREV ( Kamu Görevlilerinin Görevleriyle İlgili İşledikleri Suçlardan Dolayı Yargılanmaları - Bu Nitelikteki Kararların İptali İstemiyle Açılan Davaların 2577 Sayılı Yasa'nın 15/1-B Maddesi Uyarınca Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DANIŞTAY DAİRESİNİN GÖREVİ ( Kamu Görevlilerinin Görevleriyle İlgili İşledikleri Suçlardan Dolayı Yargılanmaları - Bu Nitelikteki Kararların İptali İstemiyle Açılan Davaların 2577 Sayılı Yasa'nın 15/1-B Maddesi Uyarınca Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
42D1.D13.3.2007E. 2007/229 K. 2007/288"GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Danıştay'ın İdari Dairesi Olarak Görev Yapan Dairemizle Görev Uyuşmazlığı Çıkartılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
DOSYANIN İADESİ GEREĞİ ( Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verildiği ve Dava Dosyasının Dairemize Gönderildiği Anlaşılması Nedeniyle )
GÖREV ( Danıştay'ın İdari Dairesi Olarak Görev Yapan Dairemizle Görev Uyuşmazlığı Çıkartılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )"
42D1.D6.7.2006E. 2006/203 K. 2006/719"İZMİR KÖRFEZİNDE ARAÇ VE YOLCU TOPLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI ( Konusu ve İçeriği İtibariyle İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabulünün Mümkün Görülmediği - 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SERMAYESİNİN TAMAMI BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLE İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ YAPMASI ( Kamu Mallarının Kamu Personelinin Kullanılması Suretiyle Kamu Sermayesiyle Kurulmuş Bir Şirkete Sadece İşletme Verilmesi Şeklindeki Yöntemin "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Kamu Mallarının Kamu Personelinin Kullanılması Suretiyle Kamu Sermayesiyle Kurulmuş Bir Şirkete Sadece İşletme Verilmesi Şeklindeki Yöntemin "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği - 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilemeyeceği )
KAMU MALLARININ KAMU PERSONELİNİN KULLANILMASI SURETİYLE KAMU SERMAYESİYLE KURULMUŞ ŞİRKETE SADECE İŞLETME VERİLMESİ ( "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği - İmtiyaz Sözleşmesi Taslağının 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilemeyeceği )"
42IDDGK15.6.2005E. 2005/1 K. 2005/1"ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ İŞİ ( Ulaştırma Bakanlığına Ait Tekel ve İmtiyaz Niteliğinde Bulunan - Devredilmesine Yönelik Sözleşmenin Doğrudan Danıştay İdari İşler Kurulunda İncelenmesi Gerektiği )
TEKEL VE İMTİYAZ NİTELİĞİNDE HİZMET ( Devredilmesine Yönelik Sözleşmenin Doğrudan Danıştay İdari İşler Kurulunda İncelenmesi Gerektiği - Araç Muayene Hizmetlerinin Görülmesi İşi )
DANIŞTAY İDARİ İŞLER KURULUNDA İNCELENMESİ GEREKEN SÖZLEŞME ( Ulaştırma Bakanlığına Ait Tekel ve İmtiyaz Niteliğinde Bulunan Araç Muayene Hizmetlerinin Görülmesi İşinin Devredilmesine Yönelik Sözleşme )"
42D1.D18.5.2005E. 2005/307 K. 2005/668"ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN GÖRÜLMESİ İŞİ ( Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - İmtiyaz Sözleşmesi Olmadığı/Kanuna Göre İdari Sözleşme Türlerinden Sadece İmtiyaz Sözleşme Ve Şartlaşmaları Hakkında Görüş Bildirilmesi Görev Olarak Verildiği )
TEKEL NİTELİKLİ MAL VE HİZMET ÜRETİMİ ( Genel Ve Katma Bütçeli İdarelerle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşların Sadece Tekel Niteliğindeki Mal Ve Hizmet Üretim Faaliyetleri İle Kamu İktisadi Kuruluşlarının Temel Kuruluş Amaçlarına Uygun Mal Ve Hizmet Üretim Faaliyetleri İmtiyaz Sayıldığı )
İMTİYAZ ŞARTLAŞMASI ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - Kanuna Göre İdari Sözleşme Türlerinden Sadece İmtiyaz Sözleşme Ve Şartlaşmaları Hakkında Görüş Bildirilmesi Görev Olarak Verildiği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Danıştay'ın Görüşü İstenmesi )
KAMU HİZMETİ ( Tescile Bağlı Araçların Muayenelerini Yapma Hizmeti Herhangi Bir Kamu Kuruluşunun Asli Görev Ve Faaliyeti İçindeki Tekel Niteliğinde Bir Hizmet Üretimi Olmaktan Çıkarıldığı - Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ÖZELLEŞTİRME ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
42D1.D23.1.2004E. 2003/176 K. 2004/8"PARA CEZALARININ BİR KISMININ REKABET KURULU'NA GELİR KAYDEDİLECEĞİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Değişiklikten Önce Hükmedilmiş Ancak Değişiklikten Sonra Kesinleşmiş Cezalara Yeni Hükmün Uygulanacağı )
KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ ( Para Cezalarının Bir Kısmının Rekabet Kurulu'na Gelir Kaydedileceğine İlişkin Kanun Hükmünün Yürürlükten Kalkması - Değişiklikten Önce Verilmiş Ancak Değişiklikten Sonra Kesinleşmiş Cezalara Yeni Hükmün Uygulanacağı )
REKABET KURULU'NCA VERİLEN PARA CEZALARININ BİR KISMININ KURUMA GELİR KAYDEDİLECEĞİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNÜN İPTALİ ( Kanun Değişikliğinden Önce Verilmiş Ancak Değişiklikten Sonra Kesinleşmiş Para Cezası Hakkında Yeni Hükmün Uygulanması )
PARA CEZASININ BİR KISMININ REKABET KURULUNA GELİR KAYDEDİLECEĞİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Önceki Kanun Döneminde Verilen Ancak Yeni Kanun Döneminde Kesinleşen Para Cezasına Yeni Kanunun Uygulanacağı )"
42D1.D13.3.2003E. 2003/36 K. 2003/34"DANIŞTAYIN İSTİŞARİ DÜŞÜNCE VERME GÖREVİ ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük'ün 23 ve 24 üncü Maddelerinin Yürürlükte Olup Olmadıkları )
TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK ( Yürürlükte Olup Olmadığı Hakkında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Yazısı )
İDARENİN GÖREV VE YETKİ ALANI İÇİNDE KALAN UYGULAMALARDAN KAYNAKLANMAYAN DURAKSAMALAR ( Yargı Yerlerince Karara Bağlanması Zorunlu Bulunan Konularda - Asliye Hukuk Mahkemesinin İstemi Üzerine İstişari Görüş Bildirilemeyeceği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İSTİŞARİ GÖRÜŞ TALEBİ ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük'ün 23 ve 24 üncü Maddelerinin Yürürlükte Olup Olmadıkları - Görüş Bildirilemeyeceği )"
42D1.D24.10.2001E. 2001/141 K. 2001/153"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ GERİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ ( Danıştay 1. Dairesinin Görevine Giren Uyuşmazlıklarda İdare Mahkemelerinin Görevsizlik Kararı Vererek Dosyayı Göndermelerine İmkan Olmaması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Danıştay 1. Dairesinin Görevine Giren Uyuşmazlıklarda İdare Mahkemelerinin Görevsizlik Kararı Vererek Dosyayı Danıştay 1. Dairesine Göndermelerine İmkan Olmaması )
DANIŞTAY 1. DAİRESİNİN GÖREVİNE GİREN UYUŞMAZLIKTA İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ ( Bu Karar Üzerine Dosyanın Danıştay 1. Dairesine Gönderilmesine İmkan Olmaması )"
42D1.D28.3.2000E. 2000/33 K. 2000/42"DİSİPLİN SUÇLARINA UYGULANACAK İDARİ CEZALAR ( Disiplin Cezalarının Ne Şekilde Uygulanacağı - Göreve Geri Dönme İsteğinin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği - Kurumlar İlişiğin Kesilmesi )
KURUMLA İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Disiplin Suçlarına Uygulanacak İdari Cezalar- Göreve Geri Dönme İsteğinin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği )
GÖREVE GERİ DÖNME İSTEĞİ ( Disiplin Cezası Almış Olan Memurların Göreve Geri Dönme Talebinin Değerlendirilmesi )
İDARİ CEZALAR ( Disiplin Suçlarına Uygulanacak İdari Cezalar )"
42D1.D13.12.1999E. 1999/113 K. 1999/185"DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Adına Tapuda Kayıtlı - Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Uygulanamaması )
İHALE ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar - Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Uygulanamaması )
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLAR ( Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Uygulanamaması )"
42D1.D8.11.1999E. 1999/143 K. 1999/165"BELEDİYE KURULMASI ( Bir Belediyenin Bazı Kısımlarının Ayrılarak - Önceki Belediyeye Ait Mal Varlığı Hak Alacak Borç ve Personelin Paylaşımı )
BELEDİYEYE AİT MAL VARLIĞI HAK ALACAK BORÇ VE PERSONEL ( Bir Belediyenin Bazı Kısımlarının Ayrılarak Yeni Bir Belediye Kurulması - Paylaşımı Koşulu )
YASAL DÜZENLEME ZORUNLULUĞU ( Bir Belediyenin Bazı Kısımlarının Ayrılarak Yeni Bir Belediye Kurulması - Önceki Belediyeye Ait Mal Varlığı Hak Alacak Borç ve Personelin Paylaşımı )"
42D1.D1.11.1999E. 1999/140 K. 1999/156"MEMURUN GÖREVDEN ALINARAK BAŞKA GÖREVE ATANMASI ( Yürütmenin Durdurulması Hükmü Gereğince Görevine İade Edildikten Sonra Tekrar Atanması - Yeni Dava Açmaması/İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği )
GÖREVE İADE EDİLEN MEMURUN TEKRAR ATANMASI ( Yürütmenin Durdurulması Hükmü Gereğince/Yeni Dava Açmaması - İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği/İptal Kararının Uygulanması Gereği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HÜKMÜ GEREĞİNCE GÖREVİNE İADE EDİLDİKTEN SONRA TEKRAR ATANAN MEMUR ( Yeni Dava Açmaması - İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği/İptal Kararının Uygulanması Gereği )
İPTAL KARARININ UYGULANMASI GEREĞİ ( Yürütmenin Durdurulması Hükmü Gereğince Görevine İade Edildikten Sonra Tekrar Atanan Memur - Yeni Dava Açmaması/İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği )"
42D1.D21.9.1999E. 1999/127 K. 1999/126"DANIŞTAYIN İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME GÖREVİ ( Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Tarafından Gönderilen İşlerle Sınırlı Olması - Ulaştırma Bakanlığınca İstişari Görüş İstenemeyeceği )
İSTİŞARİ GÖRÜŞ İSTEME HAKKININ CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIĞA AİT OLMASI ( Ulaştırma Bakanlığı'nca Danıştay'dan İstişari Görüş İstenemeyeceği )
GSM MOBİL TELEFON SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİYLE İLGİLİ LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA İSTİŞARİ GÖRÜŞ TALEBİ ( Ulaştırma Bakanlığı'nın Danıştay'dan İstişari Görüş İsteme Yetkisinin Bulunmaması - Bu Yetkinin Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa Tanınmış Olması )"
42D1.D6.10.1997E. 1997/91 K. 1997/124"İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ( Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddine Karar Vermeleri )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Davanın Reddine Karar Verilmesi )
DOSYANIN DANIŞTAYA GÖNDERİLMESİ ( Danıştay İdari ve Vergi Dairelerinin Görev Alanına Giren Davalarla Sınırlı Olması )"
42IDDGK30.5.1997E. 1997/196 K. 1997/337"DANIŞMA KARARI ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )
DANIŞTAY 1. VE 2. DAİRELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( İdari İşler Kurulunda İtirazen veya Re'sen Görüşülmesi )
TEMYİZ ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )
TAŞINMAZIN DEVRİ ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )"
42D1.D3.10.1996E. 1996/196 K. 1996/192"İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME ( İdari Makam ve Mercilerin Genel ve Objektif Konulara İlişkin Olmayan Konularda Görüş Bildirememesi )
GENEL VE OBJEKTİF KONULAR ( İdari Makam ve Mercilerin Görüş Bildirmesi )
SUBJEKTİF VE SPESİFİK KONULAR ( İdari Makam ve Mercilerin Görüş Bildirememesi )"
42D1.D2.7.1996E. 1996/102 K. 1996/146"İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerinde Tesis Edilen Üst Hakkının Tapu Kütüğüne Tescili )
ÜST HAKKI ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerinde Kurulup Kurulamayacağına İlişkin İstişari Görüş İstemi )
TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallar )"
42D1.D29.11.1995E. 1995/226 K. 1995/244"AKARYAKIT İSTASYONLARINDA İŞYERİ AÇILMASI ( Ruhsat Verme Hususunda Büyükşehir Belediyesinin Görevli ve Yetkili Olması )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MERCİİ ( Akaryakıt İstasyonlarında İşyeri Açılması Hususunda Ruhsat Vermeye Büyükşehir Belediyesinin Görevli ve Yetkili Olması )
RUHSAT VERME YETKİSİ ( Akaryakıt İstasyonlarında İşyeri Açılması Hususunda Ruhsat Vermeye Büyükşehir Belediyesinin Görevli ve Yetkili Olması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Akaryakıt İstasyonlarında İşyeri Açılması Hususunda Ruhsata Verme Yetkisi )"
42D1.D29.9.1995E. 1995/194 K. 1995/197"BELEDİYE VE ÖZEL İDARELERİN DENETİMİ ( Yasalarla Belirlenen Elemanlarca İnceleme )
DENETLEME ( Belediye ve Özel İdarelerin Denetimi - Yetkili Eleman )"
42D1.D13.7.1995E. 1995/136 K. 1995/150"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI SAYISI ( KHK/190'la Saptanmış Kadro Sayısı İle Sınırlı Tutulması )
KADRO SAYISI İLE SINIRLAMA ( KHK/190'la Saptanmış - Belediye Başkan Yardımcıları )"
42D1.D31.1.1995E. 1995/14 K. 1995/25"GÖREV YERİ DEĞİŞEN VALİ ( Dava Açma Yetkisinin Olmaması )
DAVA AÇMA YETKİSİ ( Görev Yeri Değişen Valinin Yetkisinin Olmaması )
İL GENEL MECLİSİ KARARI ( Görev Yeri Değişen Valinin Açtığı Davanın Usulden Reddedilmesi )"
42D1.D31.1.1995E. 1995/10 K. 1995/28"SU ÜCRET TARİFESİNİN ONAYI ( Belediye Meclisinin Karar Alması )
DANIŞTAYA BAŞVURABİLME YETKİSİ ( Belediye Meclis Kararı )"
42D8.D3.11.1994E. 1994/773 K. 1994/2810"İL ÖZEL İDARESİNE AİT KUM ÇAKIL OCAĞI İHALESİ ( Valilikçe İhalenin İptalinin İstenmesi )
İL DAİMİ ENCÜMEN KARARI ( Valilikçe Yapılan İtirazın Dava Olarak Değil İdari İtiraz Olarak Danıştay 1. Dairesince İncelenmesinin Gerekmesi )
İDARİ İTİRAZ ( İl Daimi Encümen Kararlarına Karşı Valilikçe Yapılan İtirazın Dava Olarak Değil İdari İtiraz Olarak Danıştay 1. Dairesince İncelenmesinin Gerekmesi )
VALİLİK İTİRAZI ( İl Daimi Encümen Kararlarına Karşı Valilikçe Yapılan İtirazın Dava Olarak Değil İdari İtiraz Olarak Danıştay 1. Dairesince İncelenmesinin Gerekmesi )"
42D1.D27.10.1994E. 1994/166 K. 1994/170"DANIŞTAY`DAN İSTİŞARİ DÜŞÜNCE İSTEMİ ( Yürütmenin Görev ve Yetki Alanına Giren ve Re'sen İşlem Yapabileceği Konulara İlişkin Bulunmasının Gerekmesi )
GÖREV MALULLÜĞÜ ( Verilen İkramiye Konusunda Düşülen Duraksamanın Giderilmesi İçin Danıştaydan İstenen Görüş )
YÜRÜTMENİN GÖREV VE YETKİ ALANINA GİREN KONULAR ( Danıştaydan Görüş İstenebilecek Konular )"
42D1.D24.9.1992E. 1992/232 K. 1992/294"TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ ( Yasa Hükmüne Göre Yapılan Sözleşmelerin Danıştay İncelemesinden Geçirilmesi )
SÖZLEŞMENİN DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLMESİ ( TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi Yapmalarına Dair Sözleşme )
DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRME ( TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi Yapmalarına Dair Sözleşme )"
42D8.D16.1.1986E. 1986/6 K. 1986/6"BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNİN İPTALİ ( Mahkeme Başkanlığına Yazılan Dilekçenin İdari İtiraza İlişkin Bir Yönü Olmadığından İncelenememesi )
MAHKEME BAŞKANLIĞINA YAZILAN DİLEKÇE ( İdari İtiraza İlişkin Bir Yönü Olmadığından İncelenememesi )
İDARİ İTİRAZ ( Mahkeme Başkanlığına Yazılan Dilekçenin İdari İtiraza İlişkin Bir Yönü Olmadığından İncelenememesi )"

Madde 43

DANIŞTAY

43D2.D13.2.2004E. 2004/101 K. 2004/153"MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Hakimler Hakkında Yargılama İzni Verilmesi Talebinin Reddine İlişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü İşlemine Karşı İtiraz Yoluna Gidilemeyeceği )
DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU İŞLER ( Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İşlemine Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamayacağı )
HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( İtiraz Yoluyla Kaldırılması Talebinin Reddi )
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( İtiraz Yoluyla Kaldırılmasının Talep Edilemeyeceği )"
43D2.D11.2.2004E. 2004/72 K. 2004/119"CEZA KOĞUŞTURMASI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNE KARŞI İTİRAZ EDİLEMEMESİ ( Avukatlar Hakkında Yapılan Şikayet Üzerine Verilen )
MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Avukatların Bu Usule Tabi Olmaması - Ceza Koğuşturmasına İzin Verilmemesine İlişkin Adalet Bakanlığı Kararına Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
AVUKATIN GÖREVİ ESNASINDA İŞLEDİĞİ SUÇTAN DOLAYI ŞİKAYET ( Koğuşturma Açılması Talebinin Reddine İlişkin Adalet Bakanlığı Kararına Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AVUKAT HAKKINDAKİ KOĞUŞTURMA TALEBİNİ REDDETMESİ ( Bu İşleme Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamaması )"
43D2.D19.9.2003E. 2003/716 K. 2003/1807"YARGI KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( Üniversite Rektörlüğünün Danıştay'dan Gelen Dosyada Ek Soruşturma Yapılması Ek Fezleke Düzenlenip Görüş Getirilmesi Kararına Uymaması )
DANIŞTAY 2. DAİRESİ KARARLARI ( Kesin Olduğu İvedilikle ve Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesi Zorunluluğu )"
43D2.D28.3.2003E. 2003/168 K. 2003/631"YÖK BAŞKANININ REKTÖR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMAMASINA İLİŞKİN KARARI ( İptali İstemi - İdare Mahkemesine Dava Açılacağı )
REKTÖR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMAMASINA İLİŞKİN KARAR ( YÖK Başkanınca Verilen/İptali İstemi - İdare Mahkemesine Dava Açılacağı )
GÖREV ( YÖK Başkanının Rektör Hakkında Soruşturma Açılmamasına İlişkin Kararı - İptali İstemi/İdare Mahkemesine Dava Açılacağı )"
43D2.D6.2.2003E. 2003/52 K. 2003/224"REKABET KURULU TARAFINDAN NİHAİ NİTELİKTE VERİLEN KARARLAR ( İptali İstemiyle Danıştay Onuncu Dairesince Başvurulacağı )
GÖREV ( Rekabet Kurulu Tarafından Nihai Nitelikte Verilen Kararların İptali İstemi - Danıştay Onuncu Dairesince Başvurulacağı )
İPTAL İSTEMİ ( Rekabet Kurulu Tarafından Nihai Nitelikte Verilen Kararların - Danıştay Onuncu Dairesince Başvurulacağı )"
43D5.D4.12.1997E. 1997/2385 K. 1997/2883"İLK DERECE MAHKEMESİ ( Danıştayın Verdiği Kararların Uygulanmaması )
DANIŞTAY KARARINA UYMAMA ( Açılacak Tam Yargı Davalarında Danıştayın İlk Derece Görevli Yargı Yeri Olması )
TAM YARGI DAVASI ( Danıştayın Verdiği Kararların Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Davalar )
GÖREVLİ YARGI ( Tam Yargı Davasında Danıştayın Görevli Olması )"
43D1.D6.10.1997E. 1997/91 K. 1997/124"İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ( Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddine Karar Vermeleri )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Davanın Reddine Karar Verilmesi )
DOSYANIN DANIŞTAYA GÖNDERİLMESİ ( Danıştay İdari ve Vergi Dairelerinin Görev Alanına Giren Davalarla Sınırlı Olması )"

Madde 46

DANIŞTAY

46D1.D28.2.2013E. 2013/316 K. 2013/240"İSTİŞARİ GÖRÜŞ ( Danıştayca İncelenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslakları Hakkında Danıştay Görüşü Doğrultusunda Gerekli Düzenlemeler Yapıldıktan Sonra Tekrar Düşünce Bildirilmesinin İstenilemeyeceği )
CUMHURBAŞKANLIĞI ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslakları Hakkında Danıştay Görüşü Doğrultusunda Gerekli Düzenlemeler Yapıldıktan Sonra Tekrar Düşünce Bildirilmesinin İstenilemeyeceği - Danıştay'dan İstişari Görüş İstenilmesi Halinde Görüş İstenilen İşlerin Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan Gönderilmesi Gerektiği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAKLARI ( Hakkında Danıştay Görüşü Doğrultusunda Gerekli Düzenlemeler Yapıldıktan Sonra Tekrar Düşünce Bildirilmesinin İstenilemeyeceği )
BAŞBAKANLIK ( Danıştayca İncelenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslakları Hakkında Danıştay Görüşü Doğrultusunda Gerekli Düzenlemeler Yapıldıktan Sonra Tekrar Düşünce Bildirilmesinin İstenilemeyeceği - Danıştay'dan İstişari Görüş İstenilmesi Halinde Görüş İstenilen İşlerin Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan Gönderilmesi Gerektiği )"
46IDDGK2.12.2010E. 2006/3707 K. 2010/1790"İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin Bu Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLMEYEN SÖZLEŞME ( Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu - İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı )
GÖREV ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Değil İdare Mahkemesinde Görülüp Çözümleneceği )"
46D1.D8.3.2010E. 2010/228 K. 2010/394"MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MECLİSİ'NİN KİŞİ BORCUNUN KALDIRILMASI KARARI ( İdari İşler Kurulu'nca Bu Kararın Yerinde Görülmemesi Halinde Dosyanın İlgili Daireye Geri Gönderileceği ve Bu Dairece İdari İşler Kurulu Kararı Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
İDARİ İŞLER KURULU ( Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi'nin Kişi Borcunun Kaldırılması Kararı - Kurulca Bu Kararın Yerinde Görülmemesi Halinde Dosyanın İlgili Daireye Geri Gönderileceği ve Bu Dairece İdari İşler Kurulu Kararı Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
KİŞİ BORCUNUN KALDIRILMASI KARARI ( İdari İşler Kurulu'nca Bu Kararın Yerinde Görülmemesi Halinde Dosyanın İlgili Daireye Geri Gönderileceği ve Bu Dairece İdari İşler Kurulu Kararı Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )"
46D1.D9.12.2009E. 2009/1535 K. 2009/1682"DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİ ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Daha Önce Danıştay 1. Dairesi Kararı İle Düşünce Bildirildiğinden Sözkonusu Düşünce Bildirilmesine İlişkin Karar Üzerine Düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Yeniden Düşünce Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI ( Hakkında Daha Önce Danıştay 1. Dairesi Kararı İle Düşünce Bildirildiğinden Sözkonusu Düşünce Bildirilmesine İlişkin Karar Üzerine Düzenlenen İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Yeniden Düşünce Bildirilemeyeceği )"
46D1.D3.7.2008E. 2008/744 K. 2008/834"İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KAMU HİZMETİ ( Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
PET SU ŞİŞELEME TESİSİ KURULARAK PİYASAYA SUNULMASINA YÖNELİK TİCARİ FAALİYET ( İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
KAYNAK SUYU İŞLETME ( Pet Su Şişeleme Tesisi Kurularak Piyasaya Sunulmasına Yönelik Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
BELEDİYE TAŞINMAZINDAKİ SU ( Pet Su Şişeleme Tesisi Kurularak Piyasaya Sunulmasına Yönelik Ticari Faaliyet - Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımaması Nedeniyle İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
46D1.D6.7.2006E. 2006/203 K. 2006/719"İZMİR KÖRFEZİNDE ARAÇ VE YOLCU TOPLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI ( Konusu ve İçeriği İtibariyle İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabulünün Mümkün Görülmediği - 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SERMAYESİNİN TAMAMI BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLE İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ YAPMASI ( Kamu Mallarının Kamu Personelinin Kullanılması Suretiyle Kamu Sermayesiyle Kurulmuş Bir Şirkete Sadece İşletme Verilmesi Şeklindeki Yöntemin "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Kamu Mallarının Kamu Personelinin Kullanılması Suretiyle Kamu Sermayesiyle Kurulmuş Bir Şirkete Sadece İşletme Verilmesi Şeklindeki Yöntemin "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği - 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilemeyeceği )
KAMU MALLARININ KAMU PERSONELİNİN KULLANILMASI SURETİYLE KAMU SERMAYESİYLE KURULMUŞ ŞİRKETE SADECE İŞLETME VERİLMESİ ( "İmtiyaz" Yöntemi Olarak Değerlendirilemeyeceği - İmtiyaz Sözleşmesi Taslağının 1. Dairece İncelenerek Görüş Bildirilemeyeceği )"
46IDDGK15.6.2005E. 2005/1 K. 2005/1"ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ İŞİ ( Ulaştırma Bakanlığına Ait Tekel ve İmtiyaz Niteliğinde Bulunan - Devredilmesine Yönelik Sözleşmenin Doğrudan Danıştay İdari İşler Kurulunda İncelenmesi Gerektiği )
TEKEL VE İMTİYAZ NİTELİĞİNDE HİZMET ( Devredilmesine Yönelik Sözleşmenin Doğrudan Danıştay İdari İşler Kurulunda İncelenmesi Gerektiği - Araç Muayene Hizmetlerinin Görülmesi İşi )
DANIŞTAY İDARİ İŞLER KURULUNDA İNCELENMESİ GEREKEN SÖZLEŞME ( Ulaştırma Bakanlığına Ait Tekel ve İmtiyaz Niteliğinde Bulunan Araç Muayene Hizmetlerinin Görülmesi İşinin Devredilmesine Yönelik Sözleşme )"
46D1.D18.5.2005E. 2005/307 K. 2005/668"ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN GÖRÜLMESİ İŞİ ( Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - İmtiyaz Sözleşmesi Olmadığı/Kanuna Göre İdari Sözleşme Türlerinden Sadece İmtiyaz Sözleşme Ve Şartlaşmaları Hakkında Görüş Bildirilmesi Görev Olarak Verildiği )
TEKEL NİTELİKLİ MAL VE HİZMET ÜRETİMİ ( Genel Ve Katma Bütçeli İdarelerle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşların Sadece Tekel Niteliğindeki Mal Ve Hizmet Üretim Faaliyetleri İle Kamu İktisadi Kuruluşlarının Temel Kuruluş Amaçlarına Uygun Mal Ve Hizmet Üretim Faaliyetleri İmtiyaz Sayıldığı )
İMTİYAZ ŞARTLAŞMASI ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - Kanuna Göre İdari Sözleşme Türlerinden Sadece İmtiyaz Sözleşme Ve Şartlaşmaları Hakkında Görüş Bildirilmesi Görev Olarak Verildiği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Danıştay'ın Görüşü İstenmesi )
KAMU HİZMETİ ( Tescile Bağlı Araçların Muayenelerini Yapma Hizmeti Herhangi Bir Kamu Kuruluşunun Asli Görev Ve Faaliyeti İçindeki Tekel Niteliğinde Bir Hizmet Üretimi Olmaktan Çıkarıldığı - Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ÖZELLEŞTİRME ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - Hizmetin Özelleştirilmesine İlişkin Sözleşme İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
46IDDGK30.12.1999E. 1999/169 K. 1999/160"ATAMA ( Görevinden Alınarak Başka Göreve Atanan Memur - Atama Kararına Karşı Dava Açmış Olması )
İPTAL DAVASI ( Görevinden Alınarak Başka Göreve Atanan Memurun İptal Davası Açması - Yürütmenin Durdurulması - Menfaat İlişkisi )
MENFAAT İLİŞKİSİ ( İptal Davası - Görevinden Alınarak Başka Göreve Atanan Memur - Yürütmenin Durdurulması Davası Açılması )"
46D1.D24.9.1992E. 1992/232 K. 1992/294"TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ ( Yasa Hükmüne Göre Yapılan Sözleşmelerin Danıştay İncelemesinden Geçirilmesi )
SÖZLEŞMENİN DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLMESİ ( TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi Yapmalarına Dair Sözleşme )
DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRME ( TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi Yapmalarına Dair Sözleşme )"

Madde 52

DANIŞTAY

52IDDGK10.12.2009E. 2008/860 K. 2009/2836"DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet )
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANINI ŞİKAYET ( Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği/İşlemle Davacı Arasında Menfaat İlgisinin Kurulduğu - Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Hukuki Sonuç Doğuran Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İdari Davaya Konu Edilebilecek Bir İdari İşlem Olduğu - Şikayetçinin İptali İçin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet/Danıştay Başkanlığı İşleminin İptali Talebi )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN AÇIK OLDUĞU ( İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet Üzerine Danıştay Başkanlar Kurulu'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İdari İşlem Niteği/Şikayetçinin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Varlığı )"
52D7.D15.5.2006E. 2006/1237 K. 2006/1440"PARA CEZASI İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN GENELGE VE GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ( 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğu )
GÖREV ( Para Cezası İhbar Tazminatına İlişkin Genelgenin Ve Gümrük Yönetmeliğinin 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğu )
GÖREVLİ DAİRENİN BELİRLENMESİ ( Para Cezası İhbar Tazminatına İlişkin Genelgenin ve Gümrük Yönetmeliğinin 727. Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümü 10. Dairenin Görevinde Olduğundan Danıştay Başkanlar Kurulunca Belirlenmesi Gerektiği )"

Madde 54

DANIŞTAY

54IDDGK25.9.2008E. 2006/1872 K. 2008/1742"GENEL MÜDÜRLÜK KADROSU ( Davacının Atanabileceği Genel Müdürlük Kadrosunun Yargı Kararı Gereği Dolu Olması Nedeniyle Bu Göreve İadesinin Hukuken Mümkün Olmadığı )
GÖREVE İADE ( Hizmet Süresi Daha Önce Bulunduğu Görevler Alındığı ve Atandığı Görevlerin Unvan ve Nitelikleri İle Bu İki Görev Arasındaki Hiyerarşik Kademeler ve Değişik Kadroların Dikkate Alınması Gerektiği )
GÖREVLERİN UNVAN VE NİTELİKLERİ ( Hizmet Süresi Daha Önce Bulunduğu Görevler Alındığı ve Atandığı Görevlerin Unvan ve Nitelikleri İle Bu İki Görev Arasındaki Hiyerarşik Kademeler ve Değişik Kadroların Dikkate Alınması Gerektiği )"

Madde 73

DANIŞTAY

73IDDGK10.12.2009E. 2008/860 K. 2009/2836"DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet )
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANINI ŞİKAYET ( Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği/İşlemle Davacı Arasında Menfaat İlgisinin Kurulduğu - Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Hukuki Sonuç Doğuran Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İdari Davaya Konu Edilebilecek Bir İdari İşlem Olduğu - Şikayetçinin İptali İçin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet/Danıştay Başkanlığı İşleminin İptali Talebi )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN AÇIK OLDUĞU ( İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet Üzerine Danıştay Başkanlar Kurulu'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İdari İşlem Niteği/Şikayetçinin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Varlığı )"

Madde 75

DANIŞTAY

75IDDGK10.12.2009E. 2008/860 K. 2009/2836"DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet )
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANINI ŞİKAYET ( Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği/İşlemle Davacı Arasında Menfaat İlgisinin Kurulduğu - Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Hukuki Sonuç Doğuran Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İdari Davaya Konu Edilebilecek Bir İdari İşlem Olduğu - Şikayetçinin İptali İçin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet/Danıştay Başkanlığı İşleminin İptali Talebi )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN AÇIK OLDUĞU ( İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet Üzerine Danıştay Başkanlar Kurulu'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İdari İşlem Niteği/Şikayetçinin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Varlığı )"

Madde 85

DANIŞTAY

85D13.D25.8.2009E. 2009/2975 K. 2009/8082"HAKEDİŞLERDEN KESİNTİ YAPILMASI ( Yurtkur İzmir Bölge Müdürlüğü İle Yurtkur Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Karşı Ayrı Sözleşmeler Kapsamında Üstlenilen İşlerin Hak Edişlerinden %5 Tutarında Kesinti Yapılması İşlemlerinin İptali İçin Tek Dilekçe İle Dava Açılamayacağı )
TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILAMAMASI ( Yurtkur İzmir Bölge Müdürlüğü İle Yurtkur Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Karşı Ayrı Sözleşmeler Kapsamında Üstlenilen İşlerin Hak Edişlerinden %5 Tutarında Kesinti Yapılması İşlemlerinin İptali İçin Tek Dilekçe İle Açılamayacağı )
KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( İki Ayrı Bölge Müdürlüğüne Karşı Ayrı Sözleşmeler Kapsamında Üstlenilen İşlerin Hak Edişlerinden %5 Tutarında Kesinti Yapılması İşlemlerinin İptali İçin Tek Dilekçe İle Dava Açılamayacağı )"

Madde 86

DANIŞTAY

86IDDGK18.2.2010E. 2010/115 K. 2010/246"DANIŞTAY DAİRELERİNİN VERDİĞİ KARARLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesi Öngörüldüğü - Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı/Sürenin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesi Öngörüldüğü - Sürenin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
ÖZEL KANUNLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Kanunu'nda Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesinin Öngörüldüğü - Temyiz Süresinin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Danıştay Dairesinin Temyize Konu Kararının Otuz Günlük Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı - Sürenin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü Yani Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )"
86IDDGK18.2.2010E. 2010/114 K. 2010/247"TEMYİZ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarını - Yasa'daki Sürelerin Bitmesinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması/Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
DANIŞTAY'IN ÇALIŞMAYA ARA VERMESİ ( Yasa'daki Sürelerin Bitmesinin Bu Zamana Rastlaması/Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı - Temyiz )
DANIŞTAY DAİRELERİ KARARINI TEMYİZ ( Yasa'daki Sürenin Bitmesinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması - Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
TEMYİZ SÜRESİNİN UZAMASI ( Yasa'daki Sürelerin Bitmesinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması )"
86IDDGK19.2.2009E. 2009/276 K. 2009/52"ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Temyiz Edilen Kararın Davacı Vekiliyle Sürekli Çalışan Kişiye Tebliğ Edildiği Otuz Günlük Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı - Temyiz Süresinin Bu Sürenin Sonuna Kadar Uzadığı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Temyiz Edilen Kararın Davacı Vekiliyle Sürekli Çalışan Kişiye Tebliğ Edildiği Otuz Günlük Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı - Temyiz Süresinin Bu Sürenin Sonuna Kadar Uzadığı )"
86IDDGK6.11.2008E. 2006/3528 K. 2008/1889"DANIŞTAY DAİRELERİNİN ÇALIŞMAYA ARA VERMESİ ( Yasa'da Yazılı Sürelerin Bitmesi Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
YASA'DA YAZILI SÜRELERİN BİTMESİ ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI ( Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Danıştay Dairelerinin Çalışmaya Ara Vermesi - Yasa'da Yazılı Sürelerin Bitmesi Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
İDARİ DAVALARDA KARARIN DÜZELTİLMESİ ( İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Temyiz Üzerine Verdiği Kararlar Hakkında Bir Defaya Özgü Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen Onbeş Gün İçinde Taraflarca İstenebileceği )"
86IDDGK13.12.2002E. 2002/1151 K. 2002/922"SAVUNMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI ( 2577 Ek 2. Maddesinde Öngörülen - Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANI ( 2577 Ek 2. Maddesinde Öngörülen Savunma Süresinin Son Güne Rastlaması - Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
SAVUNMA SÜRESİNİN UZAMIŞ SAYILMASI ( 2577 Ek 2. Maddesinde Öngörülen - Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması/Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARELERİNİN SEÇİLMİŞ ORGANLARI ( Organlık Sıfatlarını Kaybetmelerine İlişkin Yetkili Mercilerden Danıştay'a Gönderilen Dosyalar - Savunma Süresinin Son Gününün Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması )"
86D9.D31.1.1992E. 1990/3262 K. 1991/227"SÜRELER ( Dava Açma Süresi - Sürenin Son Günün Adli Tatile Denk Gelmesi - Yedi Günlük Süre Uzaması )
ADLİ TATİL ( Dava Açma Süresinin Son Günün Adli Tatile Denk Gelmesi - Dava Açma Süresinin Yedi Gün Uzaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sürenin Son Günün Adli Tatile Gelmesi - Yedi Günlük Süre Uzaması )
EMLAK VERGİSİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN ADLİ TATİLE DENK GELMESİ ( Yedi Günlük Süre Uzaması )"

Madde 87

DANIŞTAY

87D13.D24.11.2009E. 2007/10688 K. 2009/10295"KURULUŞ SÖZLEŞMESİ ( ABC Kuruluş Sözleşmesi'ne Verilmiş Olan Menfi Tespit Belgesinin Geri Alınması Yolundaki Rekabet Kurulu Kararında Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Bulunmadığı )
ABC TÜRKİYE TİRAJ DENETİM KURULU'NCA ALINAN KARARLAR ( Yapılan Değişikliklerin ABC'nin Mevcut Yapısının ve Uygulamalarının ABC Oluşumuna Menfi Tespit Belgesi Verilmesi Aşamasında Vurgulanan Çoğulculuk Şeffaflık ve Objektiflik İlkelerinin Gereklerini Karşılamaktan Uzak Olduğu )
MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİ ( ABC Kuruluş Sözleşmesi'ne Verilmiş Olan/Çoğulculuk Şeffaflık ve Objektiflik İlkelerinin Gereklerini Karşılamaktan Uzak Olduğu - Belgenin Geri Alınması Yolundaki Rekabet Kurulu Kararında Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET KURULU KARARI ( ABC Türkiye Tiraj Denetim Kurulu'nca Yapılan Değişikliklerin ABC'nin Mevcut Yapısının ve Uygulamalarının Çoğulculuk Şeffaflık ve Objektiflik İlkelerinin Gereklerini Karşılamaktan Uzak Olduğu - Menfi Tespit Belgesinin Geri Alınmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
MEDYA KURULUŞLARININ KATILIMINI SAĞLAYAMAMA ( Denetim Dışı Kalma ve Reklam Gelirlerinden Mahrum Kalma Riskinin Bulunduğu - ABC Kuruluş Sözleşmesi'ne Verilmiş Olan Menfi Tespit Belgesinin Geri Alınması Yolundaki Rekabet Kurulu Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı )"
87D13.D4.8.2008E. 2008/4126 K. 2008/6086"REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA ( Ceza Sorumluluğunun Bireyselliği İlkesi Gereği İdari Para Cezalarının Mirasçılardan Tahsili Olanağı Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Rekabet Kurumu Kararı - Davacıların Miras Bırakanına İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Yalnız Öleni İlgilendiren İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davacıların Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
CEZA SORUMLULUĞUNUN BİREYSELLİĞİ İLKESİ ( Gereği İdari Para Cezalarının Mirasçılardan Tahsili Olanağı Bulunmadığı )
DAVA EHLİYETİ ( Rekabet Kurumu Kararı - Davacıların Miras Bırakanına İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Yalnız Öleni İlgilendiren İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davacıların Dava Ehliyeti Bulunmadığı )"
87D5.D27.8.2007E. 2006/8505 "HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Tebliğ'in İlgili Kısmı Yönünden 2577 Sayılı Yasa'nın 27. Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşmadığı )
EMEKLİYE ESAS AYLIKLARINI TESPİTİ ( Hizmet Süresinin İntibakında Değerlendirilmesi İşleminin Geri Alınması - Tebliğ'in İlgili Kısmı Yönünden 2577 Sayılı Yasa'nın 27. Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşmadığı )"

Madde 275

DANIŞTAY

275D9.D17.4.2002E. 2000/536 K. 2002/1492"İMZAYA İTİRAZ ( KDV Beyannamesinde Bulunan İmzanın Kime Ait Olduğu - Adli Tıp Kurumu Nezdinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
VERGİ BEYANNAMELERİNDE BULUNAN İMZAYA İTİRAZ ( Adli Tıp Kurumu Nezdinde İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Şirket Yasal Temsilcisine Ait Olmayan İmza )
ŞİRKET YASAL TEMSİLCİSİNE AİT OLMAYAN İMZA ( KDV Beyannamesinde Bulunan İmzaya İtiraz - Adli Tıp Kurumunun İncelemesine Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"

Ek. Madde 1

DANIŞTAY

Ek.1D12.D14.7.2010E. 2010/1496 "SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Geçici Personel - Olayda 2577 S. Kanunun 4001 Sayılı Yasa İle Değişik 27. Md.nin 2. Fıkrasında Sayılan Koşullar Gerçekleşmediğinden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
DAVA KONUSU İŞLEM İLE İLGİLİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMUŞ OLMASI ( Uyuşmazlığın Niteliğine ve Davanın Durumuna Göre Olayda 2577 S. Kanunun Değişik 27. Md.nin 2. Fıkrasında Sayılan Koşullar Gerçekleşmediğinden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
GEÇİCİ PERSONEL ( Olayda 2577 S. Kanunun 4001 Sayılı Yasa İle Değişik 27. Md.nin 2. Fıkrasında Sayılan Koşullar Gerçekleşmediğinden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )"
Ek.1D5.D25.6.2010E. 2010/817 "MEMURLAR ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU OLMAYAN HİZMETLER ( Hizmet Satın Alma Yoluyla Karşılanabileceğine İlişkin Herhangi Bir Hükme Yer Verilmediği )
HİZMET SATINALMA ( Memurlar Eliyle Yürütülmesi Zorunlu Olmayan Hizmetlerin Hizmet Satın Alma Yoluyla Karşılanabileceğine İlişkin Herhangi Bir Hükme Yer Verilmediği )
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ İLE BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ ( Norm Kadro İlke ve Standartlarının Maliye Bakanlığı'nın Görüşü Üzerine Başkanlıkça Belirlenecek Kurala Bağlandığı )"
Ek.1D10.D14.10.2008E. 2007/5160 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( 24.1. ve 24.2. Maddelerinin ve 24.2.2. Maddesinin ''24.2.2.6. Paket İşleme Dahil Olmayan Tıbbi Malzemeler'' Bölümü Hariç Diğer Kısımları İle 13. Maddesinin 1. Paragrafının 3. Cümlesinin Yürütülmesinin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verilmesine Hukuki Olanak Bulunmadığı )
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu - 24.1. ve 24.2. Maddelerinin ve 24.2.2. Maddesinin ''24.2.2.6. Paket İşleme Dahil Olmayan Tıbbi Malzemeler'' Bölümü Hariç Diğer Kısımları İle 13. Maddesinin 1. Paragrafının 3. Cümlesinin Yürütülmesinin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verilmesine Hukuki Olanak Bulunmadığı )"
Ek.1D10.D9.7.2008E. 2007/7297 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Paket İşlem Fiyat Listesinin ( Ek-9 ) İptali - Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )
PAKET İŞLEM FİYAT LİSTESİNİN ( EK-9 ) İPTALİ ( Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Paket İşlem Fiyat Listesinin ( Ek-9 ) İptali - Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )"
Ek.1D5.D27.8.2007E. 2006/8505 "HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Tebliğ'in İlgili Kısmı Yönünden 2577 Sayılı Yasa'nın 27. Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşmadığı )
EMEKLİYE ESAS AYLIKLARINI TESPİTİ ( Hizmet Süresinin İntibakında Değerlendirilmesi İşleminin Geri Alınması - Tebliğ'in İlgili Kısmı Yönünden 2577 Sayılı Yasa'nın 27. Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşmadığı )"
Ek.1D5.D4.5.2007E. 2006/3949 "AYLIKTAN KESME VEYA KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA CEZASI VERİLENLER ( Valilik Büyükelçilik Müsteşar Müsteşar Yardımcılığı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı Görevlerine Atanamayacakları Öngörüldüğü )
DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK KOŞULU ( Yasa'nın 132. Md.sinin 4. Fıkrasında Sayılanlar Dışındaki Görevlere Yapılacak Atamalar İçin de Geçerli Sayılarak Yasa İle Getirilen Düzenleme Adı Geçen Yönetmelik İle Genişletildiği - Aylıktan Kesme veya Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası Verilenler )"
Ek.1D10.D6.3.2007E. 2004/8649 K. 2007/892"ÇALIŞMA İZNİ ( Mesleki Hizmetler Kapsamında Önceki Mevzuata Göre Verilmiş Çalışma İzinlerinin Geçerlik Süresinin Bir Yıla Kadar Uzatılması Sonucunu Doğuran Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MESLEKİ HİZMETLER ( Kapsamında Önceki Mevzuata Göre Verilmiş Çalışma İzinlerinin Geçerlik Süresinin Bir Yıla Kadar Uzatılması Sonucunu Doğuran Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖNCEKİ MEVZUATA GÖRE VERİLMİŞ OLAN ÇALIŞMA İZİNLERİ ( Mesleki Hizmetler Kapsamında - Geçerlik Süresinin Bir Yıla Kadar Uzatılması Sonucunu Doğuran Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
Ek.1D8.D3.10.2000E. 1999/2131 K. 2000/5941"ARITMA TESİSİ YETERSİZ FABRİKANIN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ ( Belediye Encümen Kararı-Yetki ve Esas Yönünden İnceleme Yapma Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( Arıtma Tesisi Yetersiz Fabrika-Faaliyetten Men İdari Para Cezası Kararı Verme Yetkisi-Belediye Encümeninin Yetkisi Olup Olmadığı )
YETKİ VE ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME ( Arıtma Tesisi Yetersiz Fabrikanın Belediye Encümen Kararıyla Faaliyetten Meni ve İdari Para Cezasına Çaptrılması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİSİ ( Arıtma Tesisi Yetersiz Fabrikanın Faaliyetten Meni ve İdari Para Cezasına Çarptırılması Kararı )"

Ek. Madde 2

DANIŞTAY

Ek.2D8.D18.6.1997E. 1997/2117 K. 1997/2169"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME İSTEMLERİ ( İdari Dava Türü Olmayıp Danıştaya Verilmiş Bir İdari Görev Olduğu-Yargılanmanın Yenilenmesi Yolu Bulunmaması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri Hakkında Söz Konusu Olmaması )
DANIŞTAY'A VERİLMİŞ İDARİ GÖREV ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri )"

Geç. Madde 7

DANIŞTAY

Geç.7VDDGK22.4.1994E. 1994/79 K. 1994/192"MEMUR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA GÖREV ( İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Görevi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İstemin Reddi Yolundaki Karara Karşı Temyiz Başvurusu - İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Yetkisi )"

Geç. Madde 26

DANIŞTAY

Geç.26D12.D4.11.2015E. 2015/4137 K. 2015/5680"DANIŞTAY DAİRELERİ ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ ( Kamu Görevlileri Mevzuatından Doğan ve Danıştay Onbirinci Onikinci ve Onaltıncı Dairlerinin Görevleri Dışında Kalan İşlerden Kaynaklanan Davalar ile Temyiz Başvuruları Hakkında Danıştay Beşinci Dairesinin Göreli Olduğu - Üniversitede Taşeron Şirket İşçisi Olarak Görev Yapan İşçinin Kadro Tahsis İstemindan Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Yetkili Yargı Yerini Belirleme Görevinin Beşinci Daireye Ait Olduğu )
ÜNİVERSİTEDE TAŞERON ŞİRKET İŞÇİSİNİN MUVAZAA İDDİASIYLA KADRO TAHSİS TALEBİ ( Başvurunun Zımnen Reddine İlişkin İşlemden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Yetkili Yargı Yerinin Belirlenmesi Danıştay Beşinci Dairesinin Görevinde Olduğu - Danıştay Daireleri Arasında İş Bölümünün Başkanlık Kurulu Tarafından Belirleneceği )"