Önceki Endeks ( Madde 13-30)

MADDE 1-12 / 13-30 / 31-112 / 113-134 / 135-228 / 229-269 / 270-344

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 31

DANIŞTAY

31D9.D19.11.2013E. 2013/6870 K. 2013/10358"TAKDİR KOMİSYONLARININ GÖREVİNİN SINIRLARI ( Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Takdir Komisyonunca Belli Edilen Matrah veya Matrah Kısmının Takdir Kararına Bağlanılacağı/Vergi Kanunlarında Yazılı Fiat Ücret Veya Sair Matrah ve Kıymetleri Takdir Etmek Komisyonun Görevleri Olarak Belirlendiği )
SAHTE FATURA ( Davacının Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi Üzerine Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonunca Alınan Karara İstinaden Davacı Adına Yapılan Dava Konusu Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Takdir Komisyonlarının Görevinin Sınırları - İdarenin Yetkisini Kullanırken Öncelikle Yetkinin Kullanılmasına İlişkin Şekil ve Koşullarının Belirlendiği Usul Kanunlarının Kendi Üzerine Yüklediği Görevler Çerçevesinde Hareket Etmesi Gerektiği/Davacının Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi Üzerine Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmadığı )
VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takdir Komisyonlarının Görevinin Sınırları - Davacının Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi Üzerine Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonunca Alınan Karara İstinaden Davacı Adına Yapılan Dava Konusu Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
31D9.D24.3.2008E. 2006/3420 K. 2008/1471"KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEMESİ ( İdarece Sözkonusu Dönemde Davacı Şirketin Ticari Faaliyeti Olup Olmadığı Araştırılmadan Tarhiyat Yapıldığından Vergi Mahkemesince Bu Hususun Araştırılması Gerektiği )
TİCARİ FAALİYET ( İdarece Sözkonusu Dönemde Davacı Şirketin Ticari Faaliyeti Olup Olmadığı Araştırılmadan Tarhiyat Yapıldığından Vergi Mahkemesince Bu Hususun Araştırılması Gerektiği )
RE'SEN TARH EDİLEN VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Sözkonusu Dönemde Davacı Şirketin Ticari Faaliyeti Olup Olmadığı Araştırılmadan Tarhiyat Yapıldığından Vergi Mahkemesince Bu Hususun Araştırılması Gerektiği )"
31VDDGK7.5.2004E. 2004/17 K. 2004/56"BEYANNAME VERMEYEN YÜKÜMLÜ HAKKINDA RESEN KDV TARHİYATININ İPTALİ TALEBİ ( Takdir Komisyonu Kararının Yeterli Tesbit ve İncelemeye Dayanmaması ve Her Olayda Kullanılan Formül Karar Kullanılarak Oluşturulmuş Olması )
TAKDİR KOMİSYONU KARARININ YETERLİ TESBİT VE İNCELEMEYE DAYANMAMASI VE FORMÜL KARAR KULLANILARAK OLUŞTURULMUŞ OLMASI ( Beyanname Vermeyen Yükümlü Hakkında Re'sen KDV Tarhiyatının İptali Gereği )
KDV BEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VERMEYEN DAVACI HAKKINDA RE'SEN YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ TALEBİ ( Takdir Komisyonu Kararının Yeterli Tesbit ve İncelemeye Dayanmaması ve Her Olayda Kullanılan Formül Karar Kullanılarak Oluşturulmuş Olması )"
31D4.D29.5.2003E. 2002/2954 K. 2003/1522"RE'SEN GELİR VERGİSİ TARHİYATI ( Kaybolduğu Belirtilerek İbraz Edilemeyen Fatura ve Sevk İrsaliyeleri - Kullanıldığı Yolunda Herhangi Bir Tespit Yapılmaksızın Takdir Edilemeyeceği )
FATURA İBRAZ ETMEMEK ( Kaybolduğu Belirtilerek - Kullanıldığı Yolunda Herhangi Bir Tespit Yapılmaksızın Re'sen Gelir Vergisi Tarh Edilemeyeceği )
KAYBOLDUĞU BELİRTİLEREK İBRAZ EDİLMEYEN FATURA VE SEVK İRSALİYELERİ ( Kullanıldığı Yolunda Herhangi Bir Tespit Yapılmaksızın Takdir Edilen Matrahın VUK. Md. 31/8'e Aykırılığı )"
31D3.D20.2.2003E. 2000/2255 K. 2003/903"TAŞIT SATIŞ BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Kasko Bedelinin Altında Fatura Edilen Taşıt - Düşük Bedelle Fatura Edilen Taşıta Ait Haklı Nedenlerin İsbatının Gerektiği )
KASKO BEDELİ ALTINDA FATURA EDİLEN TAŞIT ( Düşük Bedelle Fatura Edilme Nedenlerinin İsbatı Gerektiği )
DÜŞÜK BEDELLE FATURA EDİLEN TAŞIT SATIŞI ( Kasko Bedeli Altında Fatura Edilen Taşıt Satışı - Düşük Bedelle Fatura Edilen Taşıt - Düşük Fatura Düzenleme Nedenlerinin İsbat Edilmesi Gerektiği )"
31D9.D9.5.2002E. 2000/5097 K. 2002/2078"TARHİYAT ( Takdir Kararlarında Takdirin Müstenidatı ve Takdir Hakkında İzahatın Bulunması Gerektiği )
TAKDİR KARARLARI ( Tarhiyat - Takdirin Müstenidatı ve Takdir Hakkında İzahatın Bulunması Gerektiği )"
31D3.D11.4.2002E. 2000/1980 K. 2002/1532"RESEN ARAŞTIRMA ( Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin Bakmakta Oldukları Davalar )
VERGİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA ( Her Çeşit İncelemenin Kendiliğinden Yapılması )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Resen Matrah Takdiri )
RESEN TARHİYAT ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Kanuni Süresinde Verilmemesi )
YÜKÜMLÜNÜN DEFTER VE BELGELERİNİN İNCELENMESİ ( Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin Bakmakta Oldukları Davalarda Her Çeşit İncelemenin Kendiliğinden Yapılması )"
31D9.D10.4.2002E. 2000/2689 K. 2002/1322"İTHAL ETTİĞİ MALIN PİYASA FİYATININ ALTINDA SATIŞINI YAPAN MÜKELLEF ( Somut Veriler İçermeyen Tutanağa Dayanılarak Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
PİYASA FİYATININ ALTINDA MAL SATIŞI YAPAN İTHALATÇI FİRMA ( Piyasa Fiyatının Altında Fiyatla Mal Satışı Yapılması - İthal Edilen Emtianın Ucuz Mal Edilmesi - Somut Veriler İçermeyen Tutanak - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
SOMUT VERİLERE DAYANMAYAN TUTANAĞA İSTİNADEN CEZALI VERGİ TARHİYATI YAPILAMAYACAĞI ( İthalatçı Firmanın İthal Ettiği Malları Piyasa Ortalama Fiyatın Altında Satması - Kayıtdışı Hasılat Elde Edildiği İddiası - Somut Veriler İçermeyen Tutanak - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )"
31D7.D27.2.2002E. 2000/6812 K. 2002/779"KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANLARININ VERİLMEMİŞ OLMASI ( Re'sen Taktir Nedeni Olduğu - Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılarak Taktir Kararı Verilmesi Gerektiği - Yeterli Araştırma ve Delile Dayanmayan Taktir Komisyon Kararı'nın Hukuken Geçersiz Olacağı )
RE'SEN KATMA DEĞER VERGİSİ TARHİYATI ( Katma Değer Vergisi Beyanlarının Verilmemiş Olması - Re'sen Taktire Sevkin Hukuka Uygun Olduğu - Taktir Komisyonunun Yeterli Araştırmayı Yapmakla Mükellef Olduğu - Yeterli Araştırma ve Tesbite Dayanmayan Cezalı KDV Tarhiyatının Hukuka Aykırı Olduğu )
TAKTİR KOMİSYONU KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ ( Yeterli İnceleme ve Araştırmanın Yapılarak Taktir Komisyon Kararının Verilmesi Gerektiği - Katma Değer Vergisi Beyanlarının Yasal Sürede Verilmemiş Olması )"
31VDDGK15.2.2002E. 2001/483 K. 2002/63"KDV BEYANNAMESİ ( Verilmemesi Nedeniyle Re'sen Takdir Yolunda Gidilmesi Yerinde İse de Takdir Komisyonu Tarafından Genel İfadelerle Matrah Takdir Edilmesinin Yerinde Olmadığı )
MATRAH TAKDİRİ ( İlgili Dönem KDV Beyannamelerinin Verilmemesi Nedeniyle Re'sen Takdir Yolunda Gidilmesi Yerinde İse de Takdir Komisyonu Tarafından Genel İfadelerle Matrah Takdir Edilmesinin Yerinde Olmadığı )"
31D3.D27.11.2001E. 2000/3641 K. 2001/4187"RESEN TAKDİR ( Tasdik Kapsamına Alınan Konularda Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun İbraz Edilmemesi-Takdirin Dayanaklarının Gösterilmesi Gereği )
TAKDİR DAYANAKLARININ GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Resen Tarhiyat-Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun İbraz Edilmemesi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNUN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Resen Takdir Nedeni-Resen Tarhiyat İçin Takdirin Dayanaklarının Gösterilmesi Gereği )
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN SEHVEN YARARLANDIRILMA ( Turizm ve Seyahat İşletme Belgesi Almış Olan Kurumlar-Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun İbraz Edimemesi Nedeni ile Resen Tarhiyat )"
31D4.D19.6.2001E. 2000/3452 K. 2001/2934"RE'SEN TAKTİR KARARLARININ ÖZELLİĞİ ( Taktir Dayanağının Gösterilmesi Gerektiği - Taktir Kararlarının Hukuken Geçerlik Şartları )
TAKTİR DAYANAĞININ GÖSTERİLMESİ ( Taktir Kararlarının Hukuken Geçerlik Şartları )
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMESİ ( Mükellefin Faaliyetinin Olup Olmadığının Somut Tesbiti Gerektiği - Taktir Komisyonu Kararı - Taktir Kararının Dayanağının Gösterilmesi Gerektiği )"
31D4.D18.6.2001E. 2000/1825 K. 2001/2803"YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMESİ ( Re'sen Taktirin Yerinde Olduğu - Somut Tesbitlere Dayandırılması Gerektiği )
RE'SEN VERGİ TARHI ( Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmemesi - Re'sen Taktirin Somut Verilere Dayanması Gerektiği )
MATRAH TAKTİRİ ( Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmemesi - Re'sen Vergi Tarhı - Somut Tesbitlere Dayandırılması Gerektiği )"
31D4.D3.4.2001E. 2000/4350 K. 2001/1237"KASKO BEDELİNİN ALTINDA SATIŞ BEDELİ BELİRLENMESİ ( Somut Tesbit Yapılmadan Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı - Noter Satış Sözleşmesine İtibar Edilmesi Gerektiği )
TAŞIT SATIŞ BEDELİNİN KASKO BEDELİNDEN DÜŞÜK OLMASI ( Somut Tesbit Yapılmadan Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı - Noter Satış Sözleşmesine İtibar Edilmesi Gerektiği )
MOTORLU TAŞIT SATIŞ BEDELİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI ( Kasko Bedelinin Altında Satış Bedeli Gösterilmesi - Noter Satış Sözleşmesine İtibar Edilmesi Gerektiği )
SATIŞ BEDELİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ ( Taşıt Satış Bedeli - Kasko Bedelinin Altında Satış Bedeli - Somut Tesbit Yapılmadan Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )"
31D4.D22.2.2001E. 2000/1136 K. 2001/517"TAKTİR KOMİSYONUNA SEVK VE TAKTİR HAKKINDAKİ İZAHATIN TAKTİR KARARLARINDA BULUNMASI GEREKİR ( Yasal Defterlerin Tasdik Ettirilmemiş Olması - Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu - Taktir Komisyon Kararlarında Taktir Kararı Dayanaklarının Belirtilmesi Gerektiği )
DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu - Yasal Defterlerin Tasdik Ettirilmemiş Olması - Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu - Taktir Komisyon Kararlarında Taktir Kararı Dayanaklarının Belirtilmesi Gerektiği )
RE'SEN VERGİ TARHİYATI ( Yasal Defterlerin Tasdik Ettirilmemiş Olması - Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu - Taktir Komisyon Kararlarında Taktir Kararı Dayanaklarının Belirtilmesi Gerektiği )"
31VDDGK26.1.2001E. 2000/275 K. 2001/30"BEYANNAMENİN KANUNİ SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Re'sen Takdir Nedeni )
RE'SEN TARH SEBEBİ ( Kanuni Süresi Geçmesine Rağmen Beyannamenin Verilmemesi )
HAYAT STANDARDI TEMEL GÖSTERGE TUTARI ( Matrah Tespitinde Esas Alınıp Alınamaması )
MATRAH TAKDİRİ ( Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarı )"
31D4.D25.10.2000E. 2000/42 K. 2000/4381"GERÇEK MAL ALIMINA DAYANMADIĞI İDDİA EDİLEN FATURA ( Şirketin Defter ve Belgeleri Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
FATURALARIN KANUNA VE USULE UYGUN DÜZENLENMİŞ OLMASI ( Naylon Fatura Olarak Kabul Edilemeyeceği - Fatura Düzenleyenlerin Adreslerinde Bulunmaması - Beyanname Vermemeleri - Tarihsiz Fatura Düzenlemeleri - Alış ve Satış Faturalarının Sıra Numarası İzlememesi - Karşıt İnceleme Yapılması Gerektiği )
FATURA DÜZENLEYENLERİN ADRESLERİNDE BULUNAMAMASI ( Sahte Fatura Olarak Kabul Edilemeyeceği - Fatura Düzenleyenlerin Adreslerinde Bulunamaması - Faturaların Sahte Olduğunu Göstermeyeceği - Faturayı Alanın Defter ve Belgelerinin İncelenmesi Gerektiği - Mal Hareketlerinin Dikkate Alınması Gerektiği )"
31D4.D18.10.2000E. 2000/36 K. 2000/4202"KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı - Somut Tesbitlere Dayanılması Gerektiği-Şirketin Faaliyetinin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
RE'SEN VERGİ TARHI ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi - Somut Verilere Göre Taktir Komisyonunun Karar Vermesi Gerektiği - Şirketin Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
31D4.D18.10.2000E. 2000/22 K. 2000/4205"GELİR GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNULDUĞUNUN TESPİTİ ( Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmemiş Olması - Gelir Getirici Faaliyetin Somut Tesbiti Gerektiği )
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMİŞ OLMASI ( Re'sen Gelir Vergisi Tarhı - Gelir Getirici Faaliyetin Somut Tesbiti Gerektiği )
RE'sen VERGİ KAYDI ( Re'sen Vergi Tarhı - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmemiş Olması - Gelir Getirici Faaliyetin Somut Olarak Tesbit Edilmemiş Olması - Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )"
31D4.D18.10.2000E. 2000/15 K. 2000/4200"RE'SEN TAKTİR ( Muhtasar Beyannamelerin Verilmemesi - Faaliyette Bulunulduğunun Somut Tesbiti Gerektiği - Soyut İfadelerle Taktir Yapılamayacağı )
MUHTASAR VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı - Faaliyette Bulunulduğunun somut Tesbit Edilmesi Gerektiği - Soyut İfadelerler Taktir Yapılamayacağı )
SOMUT TESBİT YAPILMASI ( Muhtasar Vergi Beyanlarının Verilmemesi - Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu - Soyut Verilere Dayanarak Taktir Yapılamayacağı )"
31D4.D10.10.2000E. 2000/49 K. 2000/4007"RE'SEN VERGİ TARHI ( Yıllık Kurumlar Vergi Beyannamesi'nin Verilmemesi - Beyan Verilmeyen Yılların Zararlı Olduğunun Defter Kayıtlarıyla Belgelenmesi - Cezalı Vergi Tarhı Yapılamayacağı - Kar Elde Edildiğinin İsbat Edilmesi Gerektiği )
BEYANNAMELERİN YASAL SÜRESİNDE VERGİ DAİRESİNE VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı Yapılması - Somut Verilere Dayanılması Gerektiği - Defter Kayıtlarıyla Zarar Ettiğini İsbat Eden Mükellefe Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı - Kar Elde Edildiğinin İdarece Somut İsbatı Gerektiği )
TAKTİR KOMİSYONU KARARI ( Somut Verilere Dayanması Gerektiği )"
31D4.D31.5.2000E. 1999/5833 K. 2000/2466"IHBARNAMELERİN POSTA İLE YOLLANMASI ( Tebliğ Alındısının Olmaması - Ittıla Tarihinin Esas Alınması )
TEBLİĞ ALINDISINDA TARİH OLMAMASI ( İhbarnamelerin Posta İle Gönderilmesi - Ittıla Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )
POSTA İLE TEBLİGAT YAPILMASI ( Tebliğ Alındısının Tebliğin Alındığı Tarihi Göstermemesi - Ittıla Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )"
31D11.D18.5.2000E. 1999/727 K. 2000/2150"KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Yükümlünün KDV Beyannamelerini Vermemesi Nedeniyle )
TAKDİR KOMİSYONU ( Matrah Belirlenirken Takdirin Dayanağının Belirtilmesinin Gerekmesi )
MATRAHIN BELİRLENMESİ ( Takdir Komisyonunca Matrah Belirlenirken Takdirin Dayanağının Belirtilmesinin Gerekmesi )"
31D4.D8.3.2000E. 1999/5303 K. 2000/959"İŞİNİ TERKEDEN MÜKELLEF ( Vergi Dairesi'ne Bildirim Yapılmaması - Re'sen Vergi Tarhı - Somut Verilere Dayanılması Gerektiği )
VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM YAPILMAMASI ( İşyerini Terkeden Mükellef -Re'sen Vergi Tarhı - Re'sen Vergi Tarhının Somut Tesbitlere Dayanması Gerektiği )
GEÇ BİLDİRİM ( İşyeri Kapanışını Geç Bildiren Mükellef - Re'sen Vergi Tarhı - Somut Verilere Dayanılması Gerektiği )
TERK ( İşyeri Terkini Geç Bildiren Mükellef - Re'sen Vergi Tarhı - Re'sen Vergi Tarhı'nın Somut Verilere Dayanması Gerektiği )"
31D4.D28.2.2000E. 1999/1904 K. 2000/779"RE'SEN TAKDİRE DAYALI VERGİ TARHİYATI ( Kazancın Gerçeğe En Yakın Şekilde Tesbiti Mecburiyeti )
KAZANCIN GERÇEĞE EN YAKIN ŞEKİLDE TESBİTİ ( Re'sen Takdire Dayalı Vergi Tarhiyatında Gerekli Araştırmanın Yapılması Mecburiyeti )
VERGİ MATRAHININ RE'SEN TAKDİR EDİLMESİ ( Kazancın Gerçeğe En Yakın Şekilde Tesbiti İçin Gerekli Araştırmanın Yapılması Mecburiyeti )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ NEDENİYLE RE'SEN TAKDİRE DAYALI VERGİ TARHİYATI ( Gerekli Araştırmalar Yapılarak Kazancın Tesbiti Mecburiyeti )"
31D4.D28.2.2000E. 1999/1841 K. 2000/794"FATURA BEDELİNİN ÜZERİNDE KAYIT VE AMORTİSMAN ( Aktife Kaydedilen Araç - Aktife Kaydedilen Değer Üzerinden Amortisman Ayrılması - Deftere Kaydedilen Değerin Gerçek Olduğunun Tesbiti )
AMORTİSMAN AYRILMASI ( Gider Kaydı - ATİK'in Fatura Bedelinin Üzerinde Değerle Defterlere Kaydı ve Amortisman Ayrılması )"
31D4.D10.11.1999E. 1999/350 K. 1999/3959"İNCELEMENİN İŞYERİNDE YAPILMASI PRENSİBİ ( Defter ve Belgelerin İncelemeye Sevkedilmemesi - Re'sen Taktir Yapılamayacağı )
DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE GÖNDERİLMEMESİ ( Dönem Bitmeden Defterlerin İncelemeye Sevki - İncelemenin İşyerinde Yapılması Temel Kural Olması - Re'sen Taktir Yapılamayacağı )
RE'SEN TAKTİR YAPILAMAYACAĞI ( Defter ve Belgelerin İncelemeye Sevkedilmemesi - İncelemenin İşyerinde Yapılması Prensibi )
DÖNEM BİTMEDEN DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İSTENİLMESİ ( Re'sen Taktir Yapılamayacağı )"
31D4.D14.6.1999E. 1998/4736 K. 1999/2585"ŞİRKETİN ORTAĞINA FAİZSİZ BORÇ PARA VERMESİ VE ORTAĞIN BU PARAYLA ARSA ALMASI ( Örtülü Kazanç Dağıtımı-Re'sen Vergi Tarhı )
ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ( Şirketin Ortağına Faizsiz Borç Para Vermesi - Ortağın Şirketten Aldığı Parayla Arsa Satın Alması - Arsayı Şirkete Devretmemiş Olması ve Ne Zaman Devredeceğinin Belli Olmaması - Re'sen Vergi Tarhı )"
31D11.D5.5.1999E. 1998/1748 K. 1999/1760"VERGİ BEYANNAMESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMİŞ OLMASI ( Birinci Derece Usulsüzlük Cezalı Re'sen Tarhiyat )
RE'SEN TARHİYAT YAPILMASI ( Vergi Beyannamesinin Süresinde Verilmemiş Olması )
USULSÜZLÜK CEZASI ( Vergi Beyannamesini Süresinde Vermeyen Mükellefe Uygulanacak Ceza )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Birinci Derece Usulsüzlük Cezası Verilmesi ve Re'sen Takdir Nedeni Olması )"
31D4.D13.4.1999E. 1998/1174 K. 1999/1349"KURUMLAR VERGİSİ ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Vermeyen Dernek Adına Salınması )
DERNEĞİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERMEMESİ ( Takdir Komisyonunca Matrah Tayin Edilirken Yükümlünün Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
RE'SEN TAKDİR ( Vergi Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı Sebebi Sayılması )"
31D4.D13.4.1999E. 1998/1172 K. 1999/1348"KURUMLAR VERGİSİ ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Vermeyen Dernek Adına Salınması )
DERNEĞİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERMEMESİ ( Takdir Komisyonunca Matrah Tayin Edilirken Yükümlünün Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
RE'SEN TAKDİR ( Vergi Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı Sebebi Sayılması )"
31D4.D3.3.1999E. 1999/3390 K. 1999/75"FATURALARIN İPTALİ ( İptal Edildiği Tutanakla Sabit Olan Faturalardan Birkaçının Kullanılmış Olması - Vergi İdaresinin Fatura İptali Sırasındaki Dikkatsizliği - Mükellefin Sorumlu Tutulamayacağı )
BELGELERİN İPTALİ ( İdarenin Belgelerin İptalini Özenle Yapması - Belge İptal Tutanağında Seri Sıra Numarası Yazılı Faturaların Üçüncü Kişilerce Kullanılmış Olması - İdarenin Kusuru - Mükellef Adına Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
İDARENİN ÖZEN GÖSTERME MECBURİYETİ ( Belge İptali Tutanağında İptal Edildiği Belirtilen Faturaların Kullanılmış Olması - İdarenin Kusuru - Mükellefin Sorumlu Tutulamayacağı - Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )"
31D9.D30.6.1998E. 1997/3122 K. 1998/2797"TAŞIT SATIŞI ( Kasko Bedeli - Gerçek Satış Bedelinin Belirlenmesi - Satış Matrahının Belirlenmesi )
KASKO BEDELİ ( Taşıt Satışı - Gerçek Satış Bedelinin Belirlenmesi - KDV Matrahının Belirlenmesi )
NAKLİYECİLİK FAALİYETİ İLE UĞRAŞAN YÜKÜMLÜ ( Kamyon Satış Bedelinin Belirlenmesi - KDV Matrahının Belirlenmesi )"
31VDDGK19.6.1998E. 1996/363 K. 1998/125"TAKTİR KOMİSYONU ( Somut Tesbitlere Göre Karar Verilmesi )
TAKTİR KARARI ( Taktir Komisyonu - Somut Tesbitlere Göre Karar )"
31D11.D19.3.1998E. 1997/4439 K. 1998/1115"RESEN TARH ( Matrah Farkının Kaynağının Somut Şekilde Ortaya Konulması Zorunluluğu )
MATRAH FARKI KAYNAĞININ SOMUT ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI ZORUNLULUĞU ( Resen Tarh )
TAKDİR KOMİSYONU VEYA İNCELEME ELEMANLARI ( Resen Tarh - Matrah Farkının Kaynağını Somut Şekilde Ortaya Koyma Zorunlulukları )
VERGİ İNCELEMESİNİN YETERLİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Resen Tarh )"
31D4.D26.12.1997E. 1997/827 K. 1997/5446"DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Re'sen Takdir Sebebi Olması )
RESEN TAKDİR SEBEBİ ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilememesi )
TAKDİR KOMİSYONUNCA İNCELEME YAPILMAMASI ( Matrah Takdirinin Yerinde Olmaması )
MATRAH TAKDİRİ ( Re'sen Takdir de Takdir Komisyonunca İnceleme Yapılmadan Matrah Takdirinin Yerinde Olmaması )"
31D4.D5.11.1997E. 1996/3222 K. 1997/4002"KURUMLAR VERGİSİ ( Beyannamenin Verilmemesi Nedeniyle Re'sen Takdir Edilen Matrah Üzerinden Salınması )
MÜKELLEFİYET KAYDINI SİLDİRMEYEN ŞİRKET ( Re'sen Takdire Gidilmesi )
RESEN MATRAH TAKDİRİ ( Mükellefiyet Kaydını Sildirmeyen Şirket Hakkında )
TAKDİR EDİLEN MATRAH ( Re'sen Takdir Edilmesinde Dayanağının Gösterilmesinin Gerekmesi )"
31D11.D8.4.1996E. 1996/575 K. 1996/1528"SAHTE FATURA KULLANDIĞI İDDİASIYLA YÜKÜMLÜ ŞİRKET ADINA KAÇAKÇILIK CEZALI KDV TARHİYATI ( Takdir Komisyonunca Yetersiz Araştırmayla Takdir Edilen Miktar Üzerinden Yapılan Cezalı Tarhiyatın Terkini Talebi )
TAKDİR KOMİSYONUNCA YETERSİZ ARAŞTIRMAYLA TAKDİR EDİLEN CEZALI VERGİ TARHİYATI ( Yükümlü Şirketin Sahte Fatura Kullandığı Gerekçesiyle - Faturaları Kesen Satıcı Firmanın Kayıtları İncelenerek Ulaşılan Sahte Fatura Düzenleme Olgusunun Yükümlü Firma Defter ve Belgeleri İncelenerek Tesbiti Gereği )
KAÇAKÇILIK CEZALI KDV TARHİYATININ İPTALİ TALEBİ ( Yükümlü Şirketin Sahte Fatura Kullandığı Gerekçesiyle Takdir Komisyonunca Yetersiz Araştırmayla Cezalı KDV Tarhiyatı Yapılmış Olması - Faturaları Kesen Satıcı Firmanın Kayıtları İncelenerek Ulaşılan Sahte Fatura Düzenleme Olgusunun Yükümlü Firma Defter ve Belgeleri İncelenerek Teyidi Gereği )
FATURALARIN SAHTE OLDUĞUNUN YÜKÜMLÜYE AİT DEFTER VE KAYITLAR İNCELENEREK SOMUT VERİLERLE TESBİTİ GEREĞİ ( Faturaları Düzenleyen Firma Kayıtları Üzerinde Yapılan İncelemede Sahte Fatura Düzenlediği Sonucuna Ulaşılması Üzerine Takdir Komisyonunca Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )"
31D3.D4.3.1996E. 1995/3445 K. 1996/563"MATRAH TAKDİRİ ( İşyerini Kapatan Mükellefe Gelen İade Faturasının Dikkate Alınması Gerektiği )
İADE MAL ( Re'sen Vergi Tarhında Dikkate Alınması Gerektiği )
RE'SEN MATRAH TAKDİRİ ( İade Gelen Mal Ya da Demirbaşların Dikkate Alınması Gerektiği )
İŞYERİNİ KAPATAN MÜKELLEF ( İade Gelen Mal ya da Demirbaşın Re'sen Vergi Tarhında Dikkate Alınması Gerektiği )"
31D3.D30.11.1995E. 1995/61 K. 1995/4005"TAKTİR KOMİSSYONU KARARI ( Somut Verilere Dayanması Gerektiği - Taktir Dayanağının Gösterilmesi Gerektiği )
SOMUT VERİLERE DAYANMAYAN TAKTİR KOMİSYONU KARARI ( Re'sen Vergi Tarhı Yapılamayacağı )
RE'SEN VERGİ TARHI ( Somut Verilere Dayanmayan Taktir Komisyonu Kararı - Re'sen Vergi Tarhı Yapılamayacağı )"
31D7.D26.9.1995E. 1994/3548 K. 1995/2236"RE'SEN TARHİYAT ( Karşıt İnceleme İle Tesbit Edilen Faturalar - Son Numaradan Öncekilerin Kullanılmış Olduğunun Kabulü İle Miktarı Çekişmesiz Faturaların Miktarına Göre Belirlenmesi )
FATURA ( Karşıt İnceleme İle Tesbit Edilen - Son Numaradan Öncekilerin Kullanılmış Olduğunun Kabulü İle Miktarı Çekişmesiz Faturaların Miktarına Göre Belirlenmesi/Re'sen Tarhiyat )
KARŞIT İNCELEME İLE TESBİT EDİLEN FATURALAR ( Re'sen Tarhiyat - Son Numaradan Öncekilerin Kullanılmış Olduğunun Kabulü İle Miktarı Çekişmesiz Faturaların Miktarına Göre Belirlenmesi )
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Re'sen Tarhiyat - Karşıt İnceleme İle Tesbit Edilen Faturalar/Son Numaradan Öncekilerin Kullanılmış Olduğunun Kabulü İle Miktarı Çekişmesiz Faturaların Miktarına Göre Belirlenmesi )"
31D3.D23.5.1995E. 1994/3977 K. 1995/1621"MATRAH FARKI ( Randıman ve Fire İncelemesi İle Matrah Farkı Bulunması - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
RANDIMAN İNCELEMESİ ( Matrah Farkı Bulunması - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Belge Almayan ve Vermeyenlerin Birlikte Somut Tesbit Edilmesi Gerektiği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Randıman ve Fire İncelemesi İle Bulunan Matrah Farkına Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanamaz - Somut Tesbit Yapılması Gerekir )
MATRAH FARKININ RANDIMAN İNCELEMESİ SONUCU BULUNMASI ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
FATURA VE BELGE DÜZENLENMEMESİ ( Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilememesi )"
31D3.D12.4.1995E. 1994/1167 K. 1995/1238"DEFTERLERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Re'sen Tarh-Defterlerin Yazı İle İstenildiği halde ibraz edilmemesi )
RE'SEN TARH ( Defterlerin İbraz Edilmemesi - Hayat Standardına Göre Verginin Taktir Edilmesi )
TAKTİR KARARI ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi - Hayat Standardına Göre Vergi Tarhının Yerinde Olduğu )
DEFTER VE BELGELERİN YAZI İLE İSTENİLMESİNE KARŞIN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı- Hayat Standardı Esasına Göre Vergi Tarhının Yerinde Olduğu )"
31D3.D20.3.1995E. 1994/4720 K. 1995/863"MÜKERRER FATURA ( Belgesiz Alınan Mal Satışları İçin Kullanılması - Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu )
RE'SEN TARH ( Aynı seri Numaralı Faturanın Mükerrer Kullanılması )
BELGESİZ ALINAN MALLAR İÇİN MÜKERRER NUMARALI FATURALARIN KULLANILMASI ( Re'sen Vergi Tarhı )"
31D4.D21.5.1993E. 1991/794 K. 1993/24"KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET HAKKINI KAYBEDEN KOOPERATİF ( Vergiye Tabi Gelir Elde Ettiği Belirlenmeden Genel İfadelere Göre Matrah Takdiri Yapılamaması )
MUAFİYET HAKKINI KAYBEDEN KOOPERATİF ( Vergiye Tabi Gelir Elde Ettiği Belirlenmeden Genel İfadelere Göre Matrah Takdiri Yapılamaması )
KOOPERATİFİN KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET HAKKINI YİTİRMESİ ( Vergiye Tabi Gelir Elde Ettiği Belirlenmeden Matrah Takdiri Yapılamaması )
RESEN TAKDİR ( Vergiye Tabi Gelirin Maddi Deliller ve Yasal Dayanaklar ile Belirlenmesi ve Takdiri )"
31D4.D26.2.1986E. 1984/3085 K. 1986/861"DÜZELTME DİLEKÇESİ ( İmzanın Yetkili Amire Ait Olmaması - İmza Noksanlığının Giderilmesi )
İMZA NOKSANLIĞININ GİDERİLMESİ ( İmzanın Yetkili Amire Ait Olmaması - Düzeltme Dilekçesi )"
31D3.D3.12.1985E. 1984/4610 K. 1985/3145"TAKDİR KOMİSYONU KARARI ( Somut Tesbitlere Dayanması )
TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI YASADA ÖNGÖRÜLEN BİLGİ VE ZORUNLULUKLARI KAPSAMASI
BEYANNAMELERİN YASAL VE EK SÜRELERDE VERİLMEMESİ ( Taktir Kararı )"

BİM

31İSTANBULBİM-3VD31.10.2017E. 2017/3353 K. 2017/4684"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapılması Mümkün Olmadığı - Davacı Adına Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Yapılan Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uygun Olmadığı)
CEZALI TARHİYAT YAPILMASI (Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Davacı Adına Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi Suretiyle Yapılan Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN CEZALI TARHİYAT (Mükelleflerin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmesi Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Komisyonlarca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapılması Mümkün Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi)"
31KONYABİM-2VD28.4.2017E. 2016/1805 K. 2017/1105"VERGİ ZİYAI CEZALI KDV TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ (KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN CEZALI VERGİ (KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi)
İNDİRİM YETKİSİ BULUNMAMASI (Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi - KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı)"
31GAZİANTEPBİM-1VD7.4.2017E. 2017/283 K. 2017/432"ÜÇ KAT KAT VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR GEÇİCİ VERGİSİ TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Geçici Verginin Peşin Alınan Bir Vergi Olması ve Mahsup Niteliğinin Bulunması Sebebiyle Danıştay'ın Yerleşik İçtihadı Gereği Hakkaniyet Uyarınca Tek Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerekirken Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KONTÖR SATIŞI ALTINDA FAİZ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERME ( Aslı Aranmayan Geçici Vergi Üzerinden Bir Kat Olarak Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Kanunen İsabetsizlik Bulunmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Geçici Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi )
GEÇİCİ VERGİSİ TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Geçici Verginin Peşin Alınan Bir Vergi Olması ve Mahsup Niteliğinin Bulunması Sebebiyle Danıştay'ın Yerleşik İçtihadı Gereği Hakkaniyet Uyarınca Tek Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerekirken Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Gözetileceği )"

Madde 33

DANIŞTAY

33D7.D2.4.2000E. 2000/5572 K. 2000/1024"EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETİ ( Kurumun Katma Değer Vergisine Tabi Olması )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Verdiği Hizmet Nedeniyle Vergiye Tabi Olan Kurumun Vergiyi Yansıtma Olanağının Bulunup Bulunmadığına Bakılmaması )
YANSITMA ( Verdiği Hizmet Nedeniyle Vergiye Tabi Olan Kurumun Vergiyi Yansıtma Olanağının Bulunup Bulunmadığına Bakılmaması )
VERGİYİ YANSITMA ( Verdiği Hizmet Nedeniyle Vergiye Tabi Olan Kurumun Vergiyi Yansıtma Olanağının Bulunup Bulunmadığına Bakılmaması )"

Madde 34

DANIŞTAY

34D4.D13.2.2017E. 2015/7351 K. 2017/1552"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Vergi Mahkemesince Davacının Savunma Hakkının Kısıtlandığı Kabul Edilmek Suretiyle Vergi Ceza İhbarnamelerinin İptal Edilmesi ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Terkin Edilmesi Yönünde Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu)
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (Davacının Ulaşmak İstediği Halde Ulaşamadığını Belirttiği Bir Belgenin veya Bilginin Olduğundan Bahsedilemeyeceği ve Tarhiyatın Dayanağı Gösterilen Hususların Dosyada Mevcut Bulunduğu Anlaşılmakla Hak Arama Hürriyeti Bağlamında Savunma Hakkının İhlal Edildiği Sonucunu Ortadan Kaldırdığı)
FATURA DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Davacının Hasılatının Bir Kısmı İçin Fatura Düzenleyip Düzenlemediğine Dair Hukuken Geçerli Biçimde Somut Bir Tespit Bulunup Bulunmadığı Yönünde Değerlendirme Yapılmadan Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Cezanın Kaldırılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
VERGİ İNCELEME RAPORU (Sadece Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuyla Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Cezanın Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu)"
34D3.D1.12.2014E. 2011/4933 K. 2014/6021"TAKDİR KOMİSYONU KARARININ TEBLİĞİ (Vergi ve Ceza İhbarnamesine Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı)
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNE EKLENMESİ GEREKEN TAKDİR KOMİSYONU KARARI (İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı/Tarhiyatı Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
VERGİLENDİRMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (Takdir Komisyonu Kararının İhbarnameye Eklenmemesini Gerekçe Göstermek Suretiyle Tarhiyatı Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşmadığı)"
34D3.D30.10.2014E. 2014/10019 K. 2014/4860"VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ( Vergilendirme İşlemi Barındırmadığı İcrai Olmadığı ve Vergi İhbarnamesine Eklenecek Unsurlardan Olmadığı Bilgilendirmek ve Takdir Komisyonlarına Veri Oluşturmak Amacını Taşıdığı - Hangi Hallerde İhbarnamenin Geçersiz Olacağının Kanunda Düzenlendiği Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemiş Olmasının Tarhın İptalini Gerektirmediği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAMEYLE BİRLİKTE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhbarnamedeki Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Aykırılık Oluşturmayacağı - Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesinin İhbarnamenin Değil Tebliğin Tam Yapılmadığı Sonucunu Doğuracağı Bu Nedenle Dava Açılması İçin Öngörülen Sürenin İşlemesini Başlatmayan Bir Neden Oluşturabileceği )"
34VDDGK18.6.2014E. 2014/304 K. 2014/563"CEZALI VERGİLENDİRMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Dayalı İşlem Yapıldığı - Mükellef Adına Düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmemesi İşlemi Hükümsüz Kılacak Nitelikte Esasa Etkili Bir Şekil Hatası Olduğu/Mahkemece Davanın Reddinin İsabetsizliği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi Davacının Hangi Suç İle İsnad Edildiğini Öğrenme ve Bu Duruma Göre Savunma Yapma Hakkını Elinden Aldığı - Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi - Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi Davacının Hangi Suç İle İsnad Edildiğini Öğrenme ve Bu Duruma Göre Savunma Yapma Hakkını Elinden Aldığı )
ESASLI ŞEKİL HATASI ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi - Düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmemesi Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemi Hükümsüz Kılacak Nitelikte Esasa Etkili Bir Şekil Hatası Olduğu )
MÜKELLEFİN KENDİSİNE AİT BİLGİLERİN VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi - Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Davacının Kendisine Ait Bilgilerin Verilmemesi “Vergi Mahremiyeti" Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
34D3.D20.2.2013E. 2010/5968 K. 2013/497"SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Kurumlar Vergisi Cezasının Kaldırılması İstemi - Süresinde Açılmış Bir Davanın İncelenmesi Sırasında İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmediğinin Dosyada Bulunan Herhangi Bir Kanıtın Varlığı Sebebiyle Kabul Edilmesi Halinde Davanın Dava Dosyasına İdare Tarafından Sunulacak Olan İnceleme Raporunun Davacıya Tebliğinden Sonra İncelenmesinin Olanaklı Olduğu )
KURUMLAR VERGİSİ CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhbarnameye Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının ve Vergi İnceleme Raporunun İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi İhbarnamenin Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı/Vergi Mahkemesinin Tarhiyatı Kaldıran Kararının Hukuka Uygun Olmadığı )
İHBARNAMEYE EKLENMESİ GEREKEN BELGELERİN EKLENMEMESİ ( Kurumlar Vergisi Cezasının Kaldırılması İstemi - İhbarnameye Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının ve Vergi İnceleme Raporunun İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi İhbarnamenin Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kurumlar Vergisi Cezasının Kaldırılması İstemi - İhbarnameye Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının ve Vergi İnceleme Raporunun İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi Tebliğinin Tam Yapılmadığının Kabulünü Gerektireceğinden Ancak Dava Açılması İçin Öngörülen Sürenin İşlemesini Başlatmayan Bir Neden Oluşturacağı )"
34VDDGK21.11.2008E. 2008/522 K. 2008/738"MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU ( Sorumluluğun Bulunmadığı ya da Kalktığı Yönündeki İddiaların Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. Md. ve Yürürlüğe Konulmuş Genel Tebliğler İle Sorumluluğu Gerektiren Hukuksal Durum da Gözetilerek İncelenmesi Gerektiği )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Bir Vergi Yükümlüsü Adına Tahakkuk Edip Kesinleşmiş Kamu Alacağından Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. Md. Uyarınca Sorumlu Tutulan Meslek Mensupları Hakkında Takibe Ödeme Emri Düzenlenerek Başlanacağı )
VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bir Vergi Yükümlüsü Adına Tahakkuk Edip Kesinleşmiş Kamu Alacağından Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. Md. Uyarınca Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulan Meslek Mensupları Hakkında Takibe Ödeme Emri Düzenlenerek Başlanacağı )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Davacı Adına Düzenlenen - Meslek Mensubu Adına İhbarname Düzenlenmemesi Nedeniyle İptali Yolundaki Israr Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
34D4.D14.2.2005E. 2004/2404 K. 2005/207"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI ( Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı - Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
VERGİDEN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı - Sorumluluğun Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin/Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı - Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
KAMU ALACAĞI ( Tarhiyatın Kesinleşmesi - Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu/Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
İHBARNAME DÜZENLEME ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu - Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )"
34D4.D3.6.2004E. 2003/1614 K. 2004/1353"VERGİ MAHKEMESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA YENİDEN DÜZENLENEN VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİ ( Dava Konusu Yapılması-Mükerrerliğin Söz Konusu Olmaması )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİ ( Vergi Mahkemesi Kararı Doğrultusunda Tekrar Tanzim Edilip Tebliğ Edilen-Mükerrerlik Olmaması )
MÜKERRER İHBARNAME ( Vergi Mahkemesi Kararı Doğrultusunda Tekrar Tanzim Edilip Tebliğ Edilen İhbarnamelerin Mükerrer Olmaması ) "
34D7.D2.3.2004E. 2001/1844 K. 2004/555"VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EKİNDE VERGİ İNCELEME RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( İndirim - Savunma Hakkı - Vergi İnceleme Raporunun Tebliğ Edilmemiş Olması - Tarh ve Ceza Kesme İşlemini Sakatlamayacağı )
VERGİ İNCELEME RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Vergi Ceza İhbarnamesinin Geçerliliğine Tesir Etmeyeceği )
TEBLİĞ EDİLMEYEN VERGİ İNCELEME RAPORUNA İSTİNADEN DÜZENLENEN VERGİ CEZA İHBARNAMESİ ( Tarh ve Ceza Kesme İşlemini Sakatlamayacağı )"
34D3.D26.9.2002E. 2000/1154 K. 2002/2952"AKARYAKIT FATURASI DÜZENLEYEN FİRMANIN ADRESİNDEN AYRILMIŞ OLMASI ( Sahte Fatura Düzenlendiğini Göstermeyeceği - Vergi Usul Kanunu'na Göre Basılan Belgelerin Sahte Olarak Nitelendirilemeyeceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
İNŞAAT İŞİ YAPAN MÜKELLEF ( Alışlarının Bazılarının Sahte Belge İle Belgelenmesi - Adresini Terkeden Firmadan Alınan Belgenin Sahte Olarak Nitelendirilemeyeceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması - Adresinde Bulunamayan Fatura Düzenleyen Mükellefin Sahte Belge Düzenleyen Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEFİN DÜZENLEDİĞİ BELGELERİN GİDER KAYDI ( Sahte Fatura - Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Olarak Kabul Edilemeyeceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )"
34D3.D5.7.2001E. 2000/1150 K. 2001/2696"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA DUYURULMAMASI ( Esasa Müessir Şekil Hatası Olduğu - İhbarnameyi Geçersiz Kılacağı )
TARHİYATIN YASAL DAYANAĞI OLAN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN DAVACIYA DUYURULMAMASI ( İhbarnamenin Hukuken Geçersiz Olacağı )
İHBARNAMENİN HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Tarhiyatın Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Duyurulmaması - İhbarnamenin Hukuken Geçersizliği )"
34D7.D26.6.2001E. 2000/5368 K. 2001/2400"DEFTER VE BELGELERİN SU BASKININDA ZAYİ OLMASI ( KDV İndiriminin Reddedilemeyeceği - İnceleme Elemanının Firmanın Alış Veriş Yaptığı Firmalardan Somut Tesbit Yapması Gerektiği )
KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Su Baskınında Defter ve Belgelerin Zayi Olması - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddedilemeyeceği )
SOMUT TESBİT YAPILMASI ( Defter ve Belgelerin Su Baskınında Zayi Olması - Katma Değer Vergisi İndiriminin Reddedilemeyeceği )
ZAYİ ( Defter ve Belgelerin Su Baskınında Zayi Olması - Katma Değer Vergisi İndiriminin Reddedilemeyeceği - İnceleme Elemanının Firmanın Alış ve Satış Yaptığı Firma Listesini Araştırması Gerektiği )
SU BASKINI ( Defter ve Belgelerin Zayi - Katma Değer Vergisi İndiriminin Reddolunamayacağı )"
34D3.D27.4.2000E. 1999/2862 K. 2000/1628"RE'SEN VERGİ TARHI ( Verginin İhbarname İle İlgililere Tebliğinin Gerekmesi )
MATRAH FARKI ( Re'sen Takdir Olunmuş Sayılması Nedeniyle Ayrıca Takdir Komisyonundan Karar Alınmasına Gerek Olmaması )
İNCELEME RAPORU ( Re'sen Takdire İlişkin Raporun Bir Örneğinin İhbarnameye Eklenmesinin Gerekmesi )"
34D7.D2.2.2000E. 1999/2770 K. 2000/275"ADİ ORTAKLIK ( Vergi Mükellefi Olamayacağı - Tüzel Kişiliğe de Sahip Olmadığı )
VERGİ MÜKELLEFİ ( Adi Ortaklığın Olamayacağı - Mükellefiyetin Ortaklara Düştüğü )
TARHİYAT ( Adi Ortaklık Adına Yapılamayacağı - Vergi Mükellefiyetinin Ortaklara Düştüğü )"
34D7.D25.1.2000E. 1999/2419 K. 2000/142"BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( Forward İşlemleri Dolayısıyla Oluşan Kur Farkları )
FORWARD İŞLEMLERİ DOLAYISIYLA OLUŞAN KUR FARKI ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
KAMBİYO İŞLEMLERİ DIŞINDA VERGİNİN DOĞMASI ( Yapılan İşlem Dolayısıyla Lehe Para Kalması Koşuluna Bağlı Olması )
KAMBİYO SATIŞI ( Kambiyo İşlemlerinde Verginin Doğumu )"
34VDDGK8.10.1999E. 1999/39 K. 1999/416"HARCAMALARA KATILMA PAYLARINA DAVA AÇILMASI ( Katılma Paylarının Yarısının Ödenmesi Gerektiği - Yol Harcamaları - Belediye Vergisi )
BELEDİYE GELİRLERİ ( Harcamalara Katılma Payları - Dava Açılabilme Şartı - Yol Harcamaları )
DAVA AÇMA ŞARTI ( Harcamalara Katılma Paylarına Dava Açılması - Katılma Paylarının Yarısının Ödenmesi Gerektiği )"
34D9.D23.6.1998E. 1997/3665 K. 1998/2707"TAPU HARCI ( Harcın Sürekli Ödenmesi Arazinin Kesin Tahsisine Karşılık Yükümlüden İstenilen Taahhüdün Tapu Harcına Esas İrtibat Bedeli Olması )
İRTİFAK BEDELİ ( İrtifakın Bir Cüzü Olan Kira Bedelindeki Artışlar )"
34D11.D18.2.1998E. 1996/7146 K. 1998/617"KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Yükümlünün Bazı Satış Faturaları ve Perakende Satış Fişlerini İncelemeye İbraz Etmemesi Nedeniyle )
RANDIMAN İNCELEMESİ ( Yükümlünün Verdiği Bilgilerden Hareketle Yapılan İncelemenin Sonucu Bulunan Matrah Farkının Tahmin ve Varsayıma Dayanmaması )
MATRAH FARKI ( Yükümlünün Verdiği Bilgilerden Hareketle Yapılan İncelemenin Sonucu Bulunan Matrah Farkının Tahmin ve Varsayıma Dayanmaması )
TAHMİN VE VARSAYIMA DAYANAN MATRAH FARKI ( Yükümlünün Verdiği Bilgilerden Hareketle Yapılan İncelemenin Sonucu Bulunan Matrah Farkının Tahmin ve Varsayıma Dayanmaması )
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ ( Fişlerin İncelemeye İbraz Edilmemesinin Re'sen Tarh Nedeni Olması )
RE'SEN TARH ( Perakende Satış Fişleri İle Satış Faturalarının İncelemeye İbraz Edilmemesinin Re'sen Tarh Nedeni Olması )"
34D7.D3.5.1995E. 1993/914 K. 1995/1968"VERGİ İHBARNAMESİ ( Yükümlü Şirkete Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamu Alacağının Kesinleşmemesi )
KAMU ALACAĞININ KESİNLEŞMEMESİ ( Ödeme Emri Gönderilememesi )
ÖDEME EMRİ GÖNDERİLEMEMESİ ( Kamu Alacağının Kesinleşmemesi Nedeniyle )"
34D4.D21.2.1995E. 1994/1722 K. 1995/817"DAVA EHLİYETİ ( Limited Şirket Ortaklarından Birinin Ölmesi Üzerine Şirketin Feshi )
LİMİTED ŞİRKET ( İki Ortaklı Olması ve Ortaklardan Birinin Ölmesi Sonucu Feshedilmemiş Olması )
FESHEDİLMEYEN LİMİTED ŞİRKET ( İki Ortaklı Olması Ve Ortaklardan Birinin Ölmesi Nedeniyle )"
34D7.D15.4.1993E. 1989/1504 K. 1993/1463"KDV BEYANNAMESİ ( Yürürlükteki Vergi Oranı Yerine Önceki Oranın Yazılması )
AÇIK VERGİ HATASI ( KDV Beyannamesine Yürürlükteki Vergi Oranı Yerine Önceki Oranın Yazılması )
RESEN DÜZELTME YAPILMASI ( KDV Beyannamesindeki Açık Vergi Hatası )"
34D9.D11.4.1991E. 1990/651 K. 1991/1468"İDARİ DAVA KONUSU ( Hafriyata Ait Harç Ödemesini İçeren Ödemeye Çağrı Yazısı )
ÖDEMEYE ÇAĞRI YAZISI ( Harç Ödemesi İçeren Yazı - İdari Dava Açılabilmesi )"

BİM

34İSTANBULBİM-4VD21.4.2017E. 2017/102 K. 2017/1438"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU DÜZENLENİP MATRAH EDİLEN CEZALI TARHİYAT ( Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği - Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği/Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )"

Madde 35

DANIŞTAY

35D4.D13.2.2017E. 2015/7351 K. 2017/1552"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Vergi Mahkemesince Davacının Savunma Hakkının Kısıtlandığı Kabul Edilmek Suretiyle Vergi Ceza İhbarnamelerinin İptal Edilmesi ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Terkin Edilmesi Yönünde Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu)
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (Davacının Ulaşmak İstediği Halde Ulaşamadığını Belirttiği Bir Belgenin veya Bilginin Olduğundan Bahsedilemeyeceği ve Tarhiyatın Dayanağı Gösterilen Hususların Dosyada Mevcut Bulunduğu Anlaşılmakla Hak Arama Hürriyeti Bağlamında Savunma Hakkının İhlal Edildiği Sonucunu Ortadan Kaldırdığı)
FATURA DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Davacının Hasılatının Bir Kısmı İçin Fatura Düzenleyip Düzenlemediğine Dair Hukuken Geçerli Biçimde Somut Bir Tespit Bulunup Bulunmadığı Yönünde Değerlendirme Yapılmadan Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Cezanın Kaldırılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
VERGİ İNCELEME RAPORU (Sadece Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuyla Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Cezanın Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu)"
35D7.D25.5.2016E. 2016/6282 K. 2016/4699"VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ( İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesinin Savunma Hakkını İhlal Ettiği Tesis Edilen Vergilendirme İşlemini Hükümsüz Kılacak Nitelikte Olduğu - Davacının Dava Dilekçesinin Ekinde Vergi Tekniği Raporunu Sunmuş Olması İncelemeye Başlama Tutanağının Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından İmzalanmış Olduğu Gözetildiğinde Davacının Vergi Tekniği Raporu Hakkında Bilgi Sahibi Olduğunun Kabulü Gereği )
MÜKELLEFİN VERGİ TEKNİĞİ RAPORU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMASI ( Davacının Dava Dilekçesinin Ekinde Vergi Tekniği Raporunu Sunmuş Olması İncelemeye Başlama Tutanağının Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından İmzalanmış Olası - Davacının Düzenlenen Vergi Tekniği Raporu Hakkında Bilgi Sahibi Olduğu Davacının Savunma Hakkının Engellendiğinden Söz Edilemeyeceği Tesis Edilen İşlemi Hükümsüz Kılacak Nitelikte Olmadığı )"
35D7.D25.5.2016E. 2016/2220 K. 2016/4758"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME İLE BİRLİKTE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Vergi Mükellefi Şirketin Savunma Hakkını Engellediği - Tarhiyat İşlemlerinin Dayanağı Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesinin Mükellef Şirket Hakkında Tesis Edilen İşlemleri Hükümsüz Kılacak Nitelikte Esasa Etkili Şekil Hatası Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ ENGELLENMESİ ( Vergi Tekniği Raporunun İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemesi - Esasa Etkili Şekil Hatası )"
35VDDGK13.4.2016E. 2016/446 K. 2016/488"CEZALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Tarh Nedeni ve Matrahın Bulunuş Yöntemi ile Tarhiyatın Dayanağında İlişkin Bilgilerin Bulunduğu Vergi Tekniği Raporunun İdarece Dava Dosyasına Sunulduğu ve Davacının Bu Bilgileri İnceleme Olanağı Bulunduğunun Kabulü )
SAVUNMA HAKKININ ENGELLENMEDİĞİ ( İdarece Vergi Tekniği Raporunun Müstakil Olarak Davacıya Tebliğ Edildiği - Davacının Yargılama Aşamasında Uyuşmazlık Konusu Olaya İlişkin Ayrıntılı Açıklamalarını Yapmak Suretiyle Savunma Hakkını Kullandığı/Delillerini İbraz Ettiğinin Anlaşıldığı )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME İLE BİRLİKTE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Ancak Daha Sonradan İdarece Müstakil Olarak Davacıya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edildiği ve Davacının Bu Raporu İnceleyebildiği - Ara Karar ile Dava Dosyasına da Bu Raporun Konulduğu/Savunma Hakkının Kısıtlanmadığı )
SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNİN ZARAR GÖRMEDİĞİ ( Tarh Nedeni ve Matrahın Bulunuş Yöntemi ile Tarhiyatın Dayanağında İlişkin Bilgilerin Bulunduğu Vergi Tekniği Raporunun İdarece Dava Dosyasına Sunulduğu ve İdarece Müstakil Olarak Raporun Davacıya Tebliğ Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
İDARECE VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN MÜSTAKİL OLARAK DAVACIYA GÖNDERİLDİĞİ VE TEBLİĞ EDİLDİĞİ ( Savunma Hakkının Kısıtlanmadığının ve Adil Yargılanma Hakkında Aykırı Bir Durum Bulunmadığı - Davacının Kendisi için Yapılan İşlemi Ayrıntıları ile Öğrenme İmkanı Bulduğu/Vergi Tekniği Raporu/Tebliğ )"
35VDDGK13.4.2016E. 2016/401 K. 2016/444"VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN RE'SEN SALINAN VERGİ ZİYAI CEZALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de Sonradan Kendisine Tebliğ Edilen Davacının Yargılama Aşamasında Olaya İlişkin Açıklamalarını Ayrıntılı Şekilde Yaptığının Gözetileceği)
SAVUNMA HAKKININ İHLAL EDİLMEDİĞİ (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de Sonradan Kendisine Tebliğ Edilen Davacının Yargılama Aşamasında Olaya İlişkin Açıklamalarını Ayrıntılı Şekilde Yaptığının Gözetileceği - Adil Yargılanma Hakkı/Hak Arama Hürriyeti/Savunma Hakkı/İnceleme Raporu)
VERGİ İNCELEME RAPORU (Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmesi Olmakla Birlikte Söz Konusu Raporun Mahkeme Tarafından Ara Kararıyla İstenmesi ya da Re'sen İdarece Dava Dosyasına Sunulması Üzerine Davacı Tarafından İncelenme Olanağı Bulunduğu - Savunma Hakkının İhlal Edilmediğinin Kabulü)
ADİL YARGILANMA HAKKI (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de Sonradan Kendisine Tebliğ Edilen Davacının Yargılama Aşamasında Uyuşmazlık Konusu Olaya İlişkin Açıklamalarını Ayrıntılı Şekilde Yaparak Savunma Hakkını Kullandığı ve Delillerini Dilekçe Ekinde Dosyaya İbraz Ettiği)
DELİLLERİN DOSYAYA SUNULDUĞU (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de 21.10.2013 Tarihinde Müstakil Olarak Tebliğ Edilerek Davacının Yargılama Aşamasında Uyuşmazlık Konusu Olaya İlişkin Ayrıntılı Açıklamalarını Yapmak Suretiyle Savunma Hakkını Kullandığının Gözetilmesi Gereği)"
35D4.D10.6.2015E. 2015/497 K. 2015/3174"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Mükellefin Savunma Hakkını Kısıtlayacağı - Sadece Takdir Komisyonu Kararı İle Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edilmek Suretiyle Davacıya Bildirilen Tarhiyatın Kaldırılması Gerektiği)
SAVUNMA HAKKININ KISITLAMASI (Sahte Fatura Düzenlediği İleri Sürülen Davacı Adına Yapılan Tarhiyata Esas Teşkil Eden Takdir Komisyonu Kararının Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi - Tarhiyatın Kaldırılacağı)
TARHİYATIN KALDIRILMASI (Davacı Adına Yapılan Tarhiyata Esas Teşkil Eden Takdir Komisyonu Kararının Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi - Savunma Hakkını Kısıtlayacağı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARININ DAYANAĞI (Vergi Tekniği Raporu - Mükellefe Tebliğ Edilmemesinin Savunma Hakkını Kısıtlayacağı/Sadece Takdir Komisyonu Kararı İle Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edilmek Suretiyle Tarhiyat Yapılamayacağı)"
35D9.D21.4.2015E. 2012/5001 K. 2015/3150"İHBARNAME MUHTEVİYATI TAŞIYAN YAZI (Emlak Vergisi Beyannamesinin Lüks Sınıf Olarak Verilmediği ve Emlak Vergisi Borcunun Faizi İle Birlikte Ödememesi Halinde 6183 S.K. Uyarınca Cebri Takibat Yapılacağına Dair - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olduğunun Kabulü Gerektiği)
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİNİN LÜKS SINIF OLARAK VERİLMEMESİ (Emlak Vergisi Borcunun Faizi İle Birlikte Ödememesi Halinde 6183 S.K. Uyarınca Cebri Takibat Yapılacağına Dair İdarece Gönderilen Yazı - İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Niteliğinde Olduğu)
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREK İŞLEM (Emlak Vergisi Beyannamesinin Lüks Sınıf Olarak Verilmediği ve Emlak Vergisi Borcunun Faizi İle Birlikte Ödememesi Halinde 6183 S.K. Uyarınca Cebri Takibat Yapılacağına Dair Yazı)"
35D3.D1.12.2014E. 2011/4933 K. 2014/6021"TAKDİR KOMİSYONU KARARININ TEBLİĞİ (Vergi ve Ceza İhbarnamesine Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı)
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNE EKLENMESİ GEREKEN TAKDİR KOMİSYONU KARARI (İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı/Tarhiyatı Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
VERGİLENDİRMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (Takdir Komisyonu Kararının İhbarnameye Eklenmemesini Gerekçe Göstermek Suretiyle Tarhiyatı Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşmadığı)"
35D3.D30.10.2014E. 2014/10019 K. 2014/4860"VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ( Vergilendirme İşlemi Barındırmadığı İcrai Olmadığı ve Vergi İhbarnamesine Eklenecek Unsurlardan Olmadığı Bilgilendirmek ve Takdir Komisyonlarına Veri Oluşturmak Amacını Taşıdığı - Hangi Hallerde İhbarnamenin Geçersiz Olacağının Kanunda Düzenlendiği Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemiş Olmasının Tarhın İptalini Gerektirmediği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAMEYLE BİRLİKTE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhbarnamedeki Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Aykırılık Oluşturmayacağı - Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesinin İhbarnamenin Değil Tebliğin Tam Yapılmadığı Sonucunu Doğuracağı Bu Nedenle Dava Açılması İçin Öngörülen Sürenin İşlemesini Başlatmayan Bir Neden Oluşturabileceği )"
35VDDGK18.6.2014E. 2014/304 K. 2014/563"CEZALI VERGİLENDİRMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Dayalı İşlem Yapıldığı - Mükellef Adına Düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmemesi İşlemi Hükümsüz Kılacak Nitelikte Esasa Etkili Bir Şekil Hatası Olduğu/Mahkemece Davanın Reddinin İsabetsizliği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi Davacının Hangi Suç İle İsnad Edildiğini Öğrenme ve Bu Duruma Göre Savunma Yapma Hakkını Elinden Aldığı - Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi - Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi Davacının Hangi Suç İle İsnad Edildiğini Öğrenme ve Bu Duruma Göre Savunma Yapma Hakkını Elinden Aldığı )
ESASLI ŞEKİL HATASI ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi - Düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmemesi Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemi Hükümsüz Kılacak Nitelikte Esasa Etkili Bir Şekil Hatası Olduğu )
MÜKELLEFİN KENDİSİNE AİT BİLGİLERİN VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi - Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Davacının Kendisine Ait Bilgilerin Verilmemesi “Vergi Mahremiyeti" Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
35D9.D5.10.2010E. 2010/2518 K. 2010/4596"TAKDİR KOMİSYONU KARARI ( Re'sen Tarh Edilen Vergilere İlişkin İhbarnamelerin Vergi İnceleme Raporu Eklenmeden Davacı Şirkete Tebliğ Edildiği - İhbarnamelere Vergi İnceleme Raporunun Eklenmesinin Zorunlu Olduğu )
VERGİ İNCELEME RAPORU ( İhbarnamelere Vergi İnceleme Raporunun Eklenmesinin Zorunlu Olduğu ve Aksi Takdirde Tarhiyatın Maddi ve Hukuki Sebepleri Hakkında Mükellefin Yasal Haklarını Kullanmasının Sözkonusu Olamayacağı )
TEBLİGATIN GEÇELİLİĞİ ( Vergi İnceleme Raporu Eklenmeden Yapılan Bir Tebligatın Geçerliliğinden Söz Edilemeyeceğinden Dava Konusu Cezalı Tarhiyatta İsabet Görülmediği )"
35D9.D5.11.2009E. 2008/3530 K. 2009/3998"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Tarhiyatın Dayanağı İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesinin İhbarnameyi Hükümsüz Kılacağından Cezalı Tarhiyatta İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Terkin Kararı Veren Vergi Mahkemesi Kararının Onanması Gerektiği )
İHBARNAMEYİ HÜKÜMSÜZ KILMA ( Tarhiyatın Dayanağı İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesinin İhbarnameyi Hükümsüz Kılacağından Cezalı Tarhiyatta İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Terkin Kararı Veren Vergi Mahkemesi Kararının Onanacağı )
İNCELEME RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ ( İhbarnameyi Hükümsüz Kılacağından Cezalı Tarhiyatta İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Terkin Kararı Veren Vergi Mahkemesi Kararının Onanacağı )"
35D3.D3.3.2008E. 2006/4527 K. 2008/649"VERGİ İNCELEME RAPORU ( Tebliğ Edilmeksizin Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin Tebliğinin Hak Arama Özgürlüğüyle Bağdaşmayacağı )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİ ( Tarhiyatın Dayanağı Olan Vergi İnceleme Raporu Tebliğ Edilmeksizin - Yasaya Aykırılığı )
TARHİYAT ( Dayanağı Olan Vergi İnceleme Raporu Tebliğ Edilmeksizin Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin Tebliğinin Hak Arama Özgürlüğüyle Bağdaşmayacağı )"
35D4.D19.10.2006E. 2006/824 K. 2006/1975"TARHİYATIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Tarhiyatın Dayanağı Vergi İnceleme Raporunun İhbarnamelerle Birlikte Davacıya Tebliğ Edilmediği ve Böylece Davacının Uzlaşma Dava Açma Gibi Savunma Haklarının Sınırlandırıldığı Zorlaştırıldığı - Yapılan Tarhiyatta İsabet Görülmediği )
İNCELEME RAPORUNUN BİR ÖRNEĞİNİN İHBARNAMEYE EKLENECEĞİ ( İhbarnamelerle Birlikte Davacıya Tebliğ Edilmediği ve Böylece Davacının Uzlaşma Dava Açma Gibi Savunma Haklarının Sınırlandırıldığı Zorlaştırıldığı - Yapılan Tarhiyatta İsabet Görülmediği )
DEFTER VE BELGELERİN İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINDA YANDIĞI ( Tarhiyatın Dayanağı Vergi İnceleme Raporunun İhbarnamelerle Birlikte Davacıya Tebliğ Edilmediği ve Böylece Davacının Uzlaşma Dava Açma Gibi Savunma Haklarının Sınırlandırıldığı - Yapılan Tarhiyatta İsabet Görülmediği )"
35VDDGK18.10.2006E. 2006/81 K. 2006/298"GEMİ SAĞLIK RESMİ ( Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Vergi Mahkemesinin Görevinde Olmadığı - İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
ÖDEME EMRİ ( Gemi Sağlık Resminin Tahsili Amacıyla Düzenlenen - Karşı Açılan Davanın İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği/Vergi Mahkemesinin Görevinde Olmadığı )
GÖREV ( Gemi Sağlık Resminin Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Vergi Mahkemesinin Görevinde Olmadığı - İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )"
35D9.D22.5.2006E. 2004/3686 K. 2006/1837"VERGİ İNCELEME RAPORU ( Eklenmeden Yapılan Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı )
VERGİ ALACAĞI ( İhbarnamelere Vergi İnceleme Raporunun Eklenmesinin Zorunlu Olduğu - Eklenmeden Yapılan Tebligatın Geçerliliğinden Söz Edilemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhbarnameye Vergi İnceleme Raporu Eklenmeden Yapılan Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı )"
35VDDGK26.10.2001E. 2001/220 K. 2001/390"VERGİ İHBARNAMESİ ( Takdir Komisyonu Kararı Üzerine Tarh Edilen - İnceleme Raporunun da Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Bu Husus İncelenmeden Verilen Kararda Yasaya Uygunluk Bulunmadığı )
İNCELEME RAPORU ( Vergi İhbarnamesi Ekinde Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Bu Husus İncelenmeden Verilen Kararda Yasaya Uygunluk Bulunmadığı - Yükümlünün Tebliğ Edilmediğini İleri Sürmesi )
TAKDİR KOMİSYONU KARARI ÜZERİNE TARH EDİLEN VERGİLER ( Kararın ve Resen Takdiri Gerektiren İnceleme Raporunun Birer Suretinin İhbarnameye Eklenmesi Zorunluluğu )"
35D3.D5.7.2001E. 2000/1150 K. 2001/2696"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA DUYURULMAMASI ( Esasa Müessir Şekil Hatası Olduğu - İhbarnameyi Geçersiz Kılacağı )
TARHİYATIN YASAL DAYANAĞI OLAN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN DAVACIYA DUYURULMAMASI ( İhbarnamenin Hukuken Geçersiz Olacağı )
İHBARNAMENİN HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Tarhiyatın Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Duyurulmaması - İhbarnamenin Hukuken Geçersizliği )"
35VDDGK9.2.2001E. 2000/304 K. 2001/56"VERGİ İNCELEME RAPORU ( İhbarname Ekinde Vergi İnceleme Raporunun da Tebliğinin Zorunlu Olduğu Bu Husus İncelenmeden Verilen Kararda Yasaya Uygunluk Bulunmadığı )
TEBLİĞ ZARURETİ ( İhbarname Ekinde Vergi İnceleme Raporunun da Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Bu Husus İncelenmeden Verilen Kararda Yasaya Uygunluk Bulunmadığı )"
35D3.D27.4.2000E. 1999/2862 K. 2000/1628"RE'SEN VERGİ TARHI ( Verginin İhbarname İle İlgililere Tebliğinin Gerekmesi )
MATRAH FARKI ( Re'sen Takdir Olunmuş Sayılması Nedeniyle Ayrıca Takdir Komisyonundan Karar Alınmasına Gerek Olmaması )
İNCELEME RAPORU ( Re'sen Takdire İlişkin Raporun Bir Örneğinin İhbarnameye Eklenmesinin Gerekmesi )"
35D7.D2.2.2000E. 1999/2770 K. 2000/275"ADİ ORTAKLIK ( Vergi Mükellefi Olamayacağı - Tüzel Kişiliğe de Sahip Olmadığı )
VERGİ MÜKELLEFİ ( Adi Ortaklığın Olamayacağı - Mükellefiyetin Ortaklara Düştüğü )
TARHİYAT ( Adi Ortaklık Adına Yapılamayacağı - Vergi Mükellefiyetinin Ortaklara Düştüğü )"
35D9.D11.2.1999E. 1998/237 K. 1999/569"İPTAL DAVASI ( İl Özel İdare Müdürlüğü Tarafından Yükümlüden Sıcak Su Rüsumu İstenmesi )
KESİN VE UYULMASI ZORUNLU BİR İŞLEM ( Tanzim Edilmiş Bir İhbarname Olmadığından İşlemin Şekil Yönünden İptalinin Gerekmesi )
ŞEKİL YÖNÜNDEN İŞLEMİN İPTALİ ( İptali İstenen İşlemin Kesin ve Uyulması Zorunlu Bir İşlem Olması Nedeniyle Tanzim Edilmiş Bir İhbarname Olmadığından İşlemin Şekil Yönünden İptali )"
35D3.D4.3.1998E. 1997/271 K. 1998/702"İZAH NEDENİ GELİR ( Brüt Tutarın Esas Alınması - Hayat Standardı )
HAYAT STANDARDI ( İzah Nedeni Gelir - Brüt Tutarın Esas Alınması )
GELİRLERİN BRÜT TUTARI ( Hayat Standardında İzah Nedeni Gelirler )"
35D4.D2.3.1998E. 1997/1536 K. 1998/688"TAKTİR KOMİSYONU KARARININ GEÇERSİZLİĞİ ( Kararın veya Vergi İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesi )
İHBARNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Taktir Komisyonu Kararının Ya da Vergi İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesi )
İNCELEME RAPORUNUN VEYA TAKTİR KARARININ İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ ( İhbarnamenin Geçersizliği )"
35D7.D12.2.1998E. 1997/2709 K. 1998/405"İHBARNAME TEBLİĞİ ( Takdir Komisyonu Kararı Eklenmeden Yapılan )
TAKDİR KOMİSYONU KARARI ( Eklenmeden Yapılan İhbarname Tebliği )
EK VERGİ VE KAÇAKÇILIK CEZASINA İLİŞKİN İHBARNAME TEBLİĞİ ( Takdir Komisyonu Kararı Eklenmeden Yapılan )"
35D11.D14.11.1997E. 1996/6510 K. 1997/4061"VERGİ İNCELEME RAPORU ( Ceza İhbarnamesine Eklenmemesi )
VERGİ CEZA İHBARNAMESİ ( Tarhiyatın Gerekçesinin Belirtilmesi )"
35D4.D11.9.1995E. 1994/5117 K. 1995/4536"ANONİM ŞİRKET ADI'NA RE'SEN VERGİ TARHI ( Şirket Ortağına Tebliğ Edilmesi Hali - Ortağın Dava Açma Hakkının Varlığı )
RE'SEN VERGİ TARHININ TEBLİĞİ ( Anonim Şirket Ortağı'na Tebliğ Yapılması - Ortağın Dava Açma Hakkının Varlığı )
TEBLİGAT ( Ödeme Emri Tebliği - Anonim Şirket Ortağına Tebliğ Yapılması - Ortağın Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
ŞİRKET ORTAĞI ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Şirket Ortağının Dava Açma Hakkının Varlığı )"
35D7.D3.5.1995E. 1993/914 K. 1995/1968"VERGİ İHBARNAMESİ ( Yükümlü Şirkete Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamu Alacağının Kesinleşmemesi )
KAMU ALACAĞININ KESİNLEŞMEMESİ ( Ödeme Emri Gönderilememesi )
ÖDEME EMRİ GÖNDERİLEMEMESİ ( Kamu Alacağının Kesinleşmemesi Nedeniyle )"
35D9.D11.4.1991E. 1990/651 K. 1991/1468"İDARİ DAVA KONUSU ( Hafriyata Ait Harç Ödemesini İçeren Ödemeye Çağrı Yazısı )
ÖDEMEYE ÇAĞRI YAZISI ( Harç Ödemesi İçeren Yazı - İdari Dava Açılabilmesi )"
35D9.D18.1.1989E. 1988/335 K. 1989/98"YOKLAMA TUTANAĞI ( Usulüne Uygun Olmayan Yoklama Tutanağı - Tutanağın Geçersizliği )
USULÜNE UYGUN OLARAK TUTULMAYAN YOKLAMA TUTANAĞI ( Tutanağın Geçersizliği )
İMZADAN İMTİNA ( Yoklama Tutanağında İmtinanın Açıkça Belirtilmesi - Yoklama Tutanağının Geçersizliği )
TUTANAK ( Usulüne Uygun Düzenlenmeyen Tutanak - Tutanağın Geçersizliği )"

SAYIŞTAY

35SGKK27.4.1992 K. 4725/1"BELEDİYE GELİRLERİNİN DENETİMİ ( 832 S.K.'da Tarhtan Bahsedilmemesinin Dayanağı Olan Belgelerin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Gerekli Görüldüğü Takdirde Her Türlü Bilgi ve Belgenin İstenilebileceği )
SAYIŞTAY KANUNU ( Tarhtan Bahsedilmemesinin Dayanağı Olan Belgelerin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Gerekli Görüldüğü Takdirde Her Türlü Bilgi ve Belgenin İstenilebileceği - Belediye Gelirlerinin Denetimi )
TARHİYAT ( 832 S.K.'da Bahsedilmemesinin Dayanağı Olan Belgelerin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Belediye Gelirlerinin Denetimi )
HESAP VE İŞLEMLERİN YARGILANMASI ( Sonucunda Mutlaka Beraat Veya Tazmin Kararı Verilmesi Gerekmediği - Durumun İlgili Mercilere Duyurulmasının da Mümkün Bulunduğu )
SAYIŞTAY YARGILAMASI ( Sonucunda Mutlaka Beraat Veya Tazmin Kararı Verilmesi Gerekmediği - Etkin Bir Vergi Denetimi İçin Mutlaka Kazai Bir Karar Verilmesinin Şart Olmadığı )
İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( Sayıştay'ın Belediye Hesaplarında Gelir Denetimi - Noksan Veya Hiç Verilmemesinin Tespiti/Sorumluların Kimler Olacağının Tayinine Mahal Bulunmadığı )
MESLEK VERGİSİ ( Sayıştay'ın Belediye Hesaplarında Gelir Denetimi - Noksan Veya Hiç Verilmemesinin Tespiti/Sorumluların Kimler Olacağının Tayinine Mahal Bulunmadığı )
VERGİ ZİYAI ( Sayıştay'ın Belediye Hesaplarında Gelir Denetimi - İlan ve Reklam Vergisi ile Meslek Vergisi Beyannamelerinin Noksan Veya Hiç Verilmemesinin Tespiti/Sorumluların Kimler Olacağının Tayinine Mahal Bulunmadığı )"

BİM

35İSTANBULBİM-4VD21.4.2017E. 2017/102 K. 2017/1438"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU DÜZENLENİP MATRAH EDİLEN CEZALI TARHİYAT ( Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği - Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği/Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )"

Madde 36

DANIŞTAY

36D4.D21.10.1998E. 1997/2135 K. 1998/3771"FATURANIN KAYBEDİLMESİ ( Kullanıldığı Yolunda Somut Tesbit Yapılmaması - Kayıtdışı Hasılattan Sözedilemeyeceği-Re'sen Vergi Tarhı Yapılamayacağı )
KAYIT DIŞI HASILAT ( Re'sen Vergi Tarhının Somut Tesbite Dayanması Gerektiği - Kaybolan Fatura Cildinin Kullanıldığı Yolunda Tesbit Bulunmaması )
RE'SEN MATRAH TAKDİRİ ( Fatura Cildinin Kaybolması - Kaybolan Fatura Cildinin Kullanıldığı Yönünde Tesbit Yapılmamış Olması- Re'sen Taktir Yapılamayacağı )"

Madde 37

DANIŞTAY

37D4.D21.10.1998E. 1997/2135 K. 1998/3771"FATURANIN KAYBEDİLMESİ ( Kullanıldığı Yolunda Somut Tesbit Yapılmaması - Kayıtdışı Hasılattan Sözedilemeyeceği-Re'sen Vergi Tarhı Yapılamayacağı )
KAYIT DIŞI HASILAT ( Re'sen Vergi Tarhının Somut Tesbite Dayanması Gerektiği - Kaybolan Fatura Cildinin Kullanıldığı Yolunda Tesbit Bulunmaması )
RE'SEN MATRAH TAKDİRİ ( Fatura Cildinin Kaybolması - Kaybolan Fatura Cildinin Kullanıldığı Yönünde Tesbit Yapılmamış Olması- Re'sen Taktir Yapılamayacağı )"
37D11.D15.1.1998E. 1996/7067 K. 1998/193"KAÇAKÇILIK CEZASI ( Haksız Yere KDV İadesi Alan Kişinin Kusurlu Davranışını Vergi Dairesine Yazılı Olarak Kendiliğinden Bildiren Yükümlü Hakkında Ceza Kesilememesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ( Haksız Yere KDV İadesi Alan Kişinin Kusurlu Davranışını Vergi Dairesine Yazılı Olarak Kendiliğinden Bildiren Yükümlü Hakkında Ceza Kesilememesi )
HAKSIZ YERE KDV İADESİ ALAN KİŞİNİN KUSURLU DAVRANIŞINI VERGİ DAİRESİNE BİLDİRMESİ ( Kişinin İadeyi Gecikme Zammı İle Birlikte Ödemesi Nedeniyle Yükümlü Hakkında Ceza Kesilememesi )"

Madde 38

DANIŞTAY

38D11.D18.5.2000E. 1999/727 K. 2000/2150"KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Yükümlünün KDV Beyannamelerini Vermemesi Nedeniyle )
TAKDİR KOMİSYONU ( Matrah Belirlenirken Takdirin Dayanağının Belirtilmesinin Gerekmesi )
MATRAHIN BELİRLENMESİ ( Takdir Komisyonunca Matrah Belirlenirken Takdirin Dayanağının Belirtilmesinin Gerekmesi )"
38D3.D2.3.2000E. 1998/3039 K. 2000/865"RE'SEN KAÇAKÇILIK CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Matrahın Re'sen Takdir Yolu İle Oluşturulması Gereken Hallerde Gerçek Gelire En Yakın Gelirin Araştırılması )
MATRAHIN RE'SEN TAKDİR YOLU İLE OLUŞTURULMASI ( Gerçek Gelire En Yakın Geliri Araştırmaya ve Tespite Yönelmenin Gerekmesi )
GERÇEK GELİRİN BELİRLENMESİ ( Matrahın Re'sen Takdir Yolu İle Belirlenmesi Durumunda )"

Madde 39

DANIŞTAY

39D3.D25.6.2007E. 2006/2624 K. 2007/2106"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yorumu ve Çözümü Hakime Ait Bulunan Konularda Bilirkişiye Başvurulması Bilirkişilik Müessesesinin Amaç ve Tanımına Uygun Düşmeyeceği )
USUL EKONOMİSİ ( Olarak Adlandırılan Davaların En Az Giderle ve Mümkün Olan Süratle Sonuçlandırılacağı )
RE'SEN VERGİLENDİRME ( Hukuka Uygun Düşüp Düşmediği Belirlendikten Sonra Karara Bağlanması Gerektiği - Vergi Mahkemesince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Bulunmadığı )
GELİR VERGİSİNE TABİ KAZANÇ ( Kazanca Esas Gayrisafi Hasılat İle Katma Değer Vergisine Esas Hasılat Arasındaki Farkın Nedeni Saptandıktan Sonra Çözümlenebileceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Bulunmadığı )
HAKİMLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( R'sen Vergilendirme/Gayrisafi Hasılat İle Katma Değer Vergisine Esas Hasılat Arasındaki Farkın Nedeni Saptandıktan Sonra Çözümlenebileceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )"

Madde 40

DANIŞTAY

40D7.D15.12.2009E. 2007/6416 K. 2009/5306"ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Maliyet Bedelleri Kabul Edilmeyerek Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Tahakkuk Ettirilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali İstemi - Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği )
MALİYET BEDELİ ( Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği )
BANKA VE SİGORTA VERGİSİ ( Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği - Bu Kıymetlerin Elden Çıkarılması Halinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Tutulacak Olan Lehe Kalan Paranın Hesabında da Enflasyon Düzeltme Farklarının Alış Bedelinin Bir Unsuru Olarak Kabulü Gerektiği )"
40D3.D25.6.2007E. 2006/2624 K. 2007/2106"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yorumu ve Çözümü Hakime Ait Bulunan Konularda Bilirkişiye Başvurulması Bilirkişilik Müessesesinin Amaç ve Tanımına Uygun Düşmeyeceği )
USUL EKONOMİSİ ( Olarak Adlandırılan Davaların En Az Giderle ve Mümkün Olan Süratle Sonuçlandırılacağı )
RE'SEN VERGİLENDİRME ( Hukuka Uygun Düşüp Düşmediği Belirlendikten Sonra Karara Bağlanması Gerektiği - Vergi Mahkemesince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Bulunmadığı )
GELİR VERGİSİNE TABİ KAZANÇ ( Kazanca Esas Gayrisafi Hasılat İle Katma Değer Vergisine Esas Hasılat Arasındaki Farkın Nedeni Saptandıktan Sonra Çözümlenebileceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Bulunmadığı )
HAKİMLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( R'sen Vergilendirme/Gayrisafi Hasılat İle Katma Değer Vergisine Esas Hasılat Arasındaki Farkın Nedeni Saptandıktan Sonra Çözümlenebileceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )"
40D4.D3.7.1989E. 1988/3090 K. 1989/3158"GÖTÜRÜ MATRAH TESPİTİ KARARLARI ( Açılan Davalarda Verilen Kararlar )
GELİR VERGİSİ YASASINDA BELİRTİLEN KURUMLAR ( Götürü Matrah Tespiti Kararlarına İlişkin Verilen Kararlar Aleyhine Danıştaya Başvurabilmesi )
TAKDİR KOMİSYONU KARARI ( Götürü Matrahların Tespitine İlişkin Kararlar İçin Açılan Davalar )
DANIŞTAYA BAŞVURABİLECEKLER ( Götürü Matrah Tespiti Kararlarına İlişkin Verilen Kararlar Aleyhine )"

Madde 41

DANIŞTAY

41D7.D15.12.2009E. 2007/6416 K. 2009/5306"ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Maliyet Bedelleri Kabul Edilmeyerek Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Tahakkuk Ettirilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali İstemi - Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği )
MALİYET BEDELİ ( Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği )
BANKA VE SİGORTA VERGİSİ ( Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği - Bu Kıymetlerin Elden Çıkarılması Halinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Tutulacak Olan Lehe Kalan Paranın Hesabında da Enflasyon Düzeltme Farklarının Alış Bedelinin Bir Unsuru Olarak Kabulü Gerektiği )"
41D3.D25.6.2007E. 2006/2624 K. 2007/2106"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yorumu ve Çözümü Hakime Ait Bulunan Konularda Bilirkişiye Başvurulması Bilirkişilik Müessesesinin Amaç ve Tanımına Uygun Düşmeyeceği )
USUL EKONOMİSİ ( Olarak Adlandırılan Davaların En Az Giderle ve Mümkün Olan Süratle Sonuçlandırılacağı )
RE'SEN VERGİLENDİRME ( Hukuka Uygun Düşüp Düşmediği Belirlendikten Sonra Karara Bağlanması Gerektiği - Vergi Mahkemesince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Bulunmadığı )
GELİR VERGİSİNE TABİ KAZANÇ ( Kazanca Esas Gayrisafi Hasılat İle Katma Değer Vergisine Esas Hasılat Arasındaki Farkın Nedeni Saptandıktan Sonra Çözümlenebileceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Bulunmadığı )
HAKİMLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( R'sen Vergilendirme/Gayrisafi Hasılat İle Katma Değer Vergisine Esas Hasılat Arasındaki Farkın Nedeni Saptandıktan Sonra Çözümlenebileceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )"
41D3.D9.3.2006E. 2006/353 K. 2006/612"KATMA DEĞER VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ ( Her Bir Vergilendirme Dönemi İçin Verilen Beyannamelerinde Hesaplanan Katma Değer Vergisinin Yıllık Toplamı Üzerinden “Hesaplanan Katma Değer Vergisini” Artırmalarına Olanak Tanındığı )
HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNİ ARTIRMA ( Her Bir Vergilendirme Dönemi İçin Verilen Beyannamelerinde Hesaplanan Katma Değer Vergisinin Yıllık Toplamı Üzerinden Artırmalarına Olanak Tanındığı )
VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYAT OLANAĞI ( Gözetilmeden ve Hesaplanan Katma Değer Vergisine İlişkin Vergi İncelemesine Dayanılarak Yapılmış Bir Tarhiyatı Konu Edinmeyen Bu Davayı Yazılı Nedenlerle Sonuçlandıran Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
41D3.D21.4.1998E. 1996/5120 K. 1998/1306"STOPAJ ( Arsa Sahiplerinin Oluşturduğu Yapı Ortaklığının İşlerini Yürüten Kişiye Yapılan Ödeme )
İŞÇİ ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMASI ( Arsa Sahiplerinin Oluşturduğu Yapı Ortaklığının İşlerini Yürüten Kişiye Yapılan Ödeme )"
41D4.D3.7.1989E. 1988/3090 K. 1989/3158"GÖTÜRÜ MATRAH TESPİTİ KARARLARI ( Açılan Davalarda Verilen Kararlar )
GELİR VERGİSİ YASASINDA BELİRTİLEN KURUMLAR ( Götürü Matrah Tespiti Kararlarına İlişkin Verilen Kararlar Aleyhine Danıştaya Başvurabilmesi )
TAKDİR KOMİSYONU KARARI ( Götürü Matrahların Tespitine İlişkin Kararlar İçin Açılan Davalar )
DANIŞTAYA BAŞVURABİLECEKLER ( Götürü Matrah Tespiti Kararlarına İlişkin Verilen Kararlar Aleyhine )"

Madde 42

YARGITAY

42Y7.CD26.6.2002E. 2002/2096 K. 2002/10043"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( VUK'da Öngörülen Esaslar Dahilinde Bilirkişiye Buldurulacak Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Dört Misline Eşit Bir Meblağın Cezaya Eklenmesinin Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
İDARECE HESAPLANAN GÜMRÜK DEĞER ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )"
42Y7.CD20.5.2002E. 2002/6460 K. 2002/7224"GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Eşyaların Belirlenecek Gümrüklenmiş Değerine İthalci Toptancı ve Perakendeci Karlarının da Eklenmesi Suretiyle Bilirkişiye Hesaplattırılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eşyaların Belirlenecek Gümrüklenmiş Değerine İthalci Toptancı ve Perakendeci Karlarının da Eklenmesi Suretiyle Bilirkişiye Hesaplattırılması )
PERAKENDECİ VE TOPTANCI KARI ( Eşyaların Belirlenecek Gümrüklenmiş Değerine İthalci Toptancı ve Perakendeci Karlarının da Eklenmesi Suretiyle Bilirkişiye Hesaplattırılması )"
42Y7.CD22.3.2000E. 1999/12443 K. 2000/4307"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bedelsiz İthal Rejimine Uygunsuzluk-Permi Hakkının Devri )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Permi Hakkının Devri Suretiyle Gerçekleştirilmek İstenen İthalat )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kaçakçılık Konusu Aracın Model Yılı Konusundaki Çelişkinin Giderilmesi )
SANIKLARIN PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Cezada Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4421 S. Yasanın Dikkate Alınması )"

DANIŞTAY

42D3.D29.3.1994E. 1993/217 K. 1994/954"ORTALAMA KAR HADLERİNİN GEÇ İLAN EDİLMESİ ( Oranların Geçerli Olduğu Dönemler İçin Uygulanacağı )
KAR HADLERİNİN GEÇ İLAN EDİLMİŞ OLMASI ( Ortalam Kar Hadlerinin Geç İlanı - Oranların Ait Olduğu Dönemler İçin Uygulanacağı )"
42D3.D1.3.1994E. 1993/995 K. 1994/705"ORTALAMA KAR HADLERİ ( Beyan Edilen Genel Giderlerin Beyanı Gereken Kazançtan Fazla Olması - Ortalama Kar Haddine Göre Tarhiyat Yapılamayacağı )
BEYAN EDİLEN GENEL GİDERLERİN BEYANI GEREKEN KAZANÇTAN FAZLA OLMASI ( Ortalama Kar Haddine Göre Tarhiyat Yapılamayacağı )"

Madde 43

DANIŞTAY

43VDDGK22.10.1999E. 1999/82 K. 1999/454"BAKKALİYE EMTİASI SATAN MÜKELLEFİN İNCELEMESİ ( Ortalama Kar Haddi - Tek Bir Ortalama Kar Haddine Göre Hesaplama Yapılamayacağı )
ORTALAMA KAR HADDİ UYGULAMASI ( Bakkaliye Emtiası Satan Mükellefin İncelenmesi - Tek Bir Ortalama Kar Haddine Göre Tarhiyat Yapılamayacağı )"
43D3.D29.3.1994E. 1993/217 K. 1994/954"ORTALAMA KAR HADLERİNİN GEÇ İLAN EDİLMESİ ( Oranların Geçerli Olduğu Dönemler İçin Uygulanacağı )
KAR HADLERİNİN GEÇ İLAN EDİLMİŞ OLMASI ( Ortalam Kar Hadlerinin Geç İlanı - Oranların Ait Olduğu Dönemler İçin Uygulanacağı )"
43D3.D1.3.1994E. 1993/995 K. 1994/705"ORTALAMA KAR HADLERİ ( Beyan Edilen Genel Giderlerin Beyanı Gereken Kazançtan Fazla Olması - Ortalama Kar Haddine Göre Tarhiyat Yapılamayacağı )
BEYAN EDİLEN GENEL GİDERLERİN BEYANI GEREKEN KAZANÇTAN FAZLA OLMASI ( Ortalama Kar Haddine Göre Tarhiyat Yapılamayacağı )"

Madde 44

DANIŞTAY

44D7.D12.2.2008E. 2005/5234 K. 2008/843"AYNI KAĞITTA YER ALAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK İŞLEMİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK TUTARI ÜZERİNDEN SALINAN DAMGA VERGİSİNE VE KESİLEN VERGİ ZIYAI CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )"

Madde 45

DANIŞTAY

45D4.D6.11.1996E. 1996/2143 K. 1996/3935"YURTDIŞINDAN TÜRKİYE`YE TELEVİZYON YAYINI YAPAN ŞİRKET ( Sözleşme Gereği Reklam Gelirlerinin Tamamının Türkiyedeki Şirket Tarafından Elde Edilmesi )
DAR MÜKELLEFİYET ( Net Kazancın Belirlenmesinde Yayın Giderlerinin Gözönünde Tutulması )
DAİMİ TEMSİLCİLİK ( Yurtdışından Türkiye'ye Yayın Yapan Şirket ile Yapılan Reklam Sözleşmesi )
ÖRTÜLÜ KAZANÇ ( Dar Mükellefiyet Hükümlerinin Uygulanması )"

Madde 46

DANIŞTAY

46D4.D11.3.1998E. 1997/640 K. 1998/847"GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRİLME ( Erkek Pantolonu Diken ve Tamirat İşi Yapan Davacı - Gerçek Usulde Mükellefiyet Tesisi Yapılamayacağı )
GERÇEK USULDE MÜKELLEFİYET ( Tesisi Yapılamayacağı - Erkek Pantolonu Diken ve Tamirat İşi Yapan Götürü Usulde Vergilendirilen Davacı )"

Madde 48

DANIŞTAY

48D7.D21.9.2006E. 2006/2520 K. 2006/2430"VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN MUVAFAKAT ( Vergi Dairesi Müdürlüklerince Bu Muvafakat Temyiz Başvurusunda Bulunulamayacağı )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Vergi Dairesi Müdürlüklerince Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Verilen Muvafakat İle Temyiz Başvurusunda Bulunulamayacağı )
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLĞÜÜ ( Vergi Dairesi Müdürlüklerince Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Verilen Muvafakat İle Temyiz Başvurusunda Bulunulamayacağı )"
48D4.D11.3.1998E. 1997/640 K. 1998/847"GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRİLME ( Erkek Pantolonu Diken ve Tamirat İşi Yapan Davacı - Gerçek Usulde Mükellefiyet Tesisi Yapılamayacağı )
GERÇEK USULDE MÜKELLEFİYET ( Tesisi Yapılamayacağı - Erkek Pantolonu Diken ve Tamirat İşi Yapan Götürü Usulde Vergilendirilen Davacı )"

Madde 49

DANIŞTAY

49D9.D9.6.2016E. 2016/15550 K. 2016/5897"TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Sonraki Yıl İçin Yeniden Belirlenen Asgari Ölçüdeki Arsa Metre Kare Birim Değerlerini Adına Tahakkuk Ettirilen Emlak Vergisi Sebebiyle Öğrenmesi Sebebiyle Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Otuz Günlük Yasal Süre Dolmadan Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı)
HUKUKİ İHTLAF (Takdir Komisyonu Kararında Bulunan Arsa Metre Kare Birim Değerinin Düşük veya Yüksek Olduğu Yolundaki İddiaların Hukuki İhtilaf Niteliği Taşıdığı ve Ancak Olağan Dönemdeki Komisyon Kararının Süresinde Vergi Mahkemesinde Açılmış Bir Davada İncelenebileceği)
KESİNLEŞME (Uyuşmazlık Konusu Alan İçerisinde Kalan Kısımlar İçin Önceki Yılda Alınan Takdir Komisyonu Kararına Karşı Süresi İçerisinde Dava Açılmadığı - Kesinleşen Değer Yerine Kaim Olmak Üzere Düzeltme Hükümleri Uyarınca Yeniden Birim Değer Takdir Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
SÜRE AŞIMI (Takdir Komisyonu Kararının İptali - Davacı Tarafından Sonraki Yıl İçin Yeniden Belirlenen Asgari Ölçüdeki Arsa Metre Kare Birim Değerlerini Adına Tahakkuk Ettirilen Emlak Vergisi Sebebiyle Öğrenmesi Sebebiyle İdareye Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Otuz Günlük Yasal Süre Dolmadan Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı)"
49VDDGK23.12.2015E. 2015/897 K. 2015/1002"TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Tahakkuk Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Vergi Değerinin Kesinleşmesinden Sonra Asgari Arsa Metrekare Birim Değerinin Tespitine İlişkin Kararın İptali İçin Dava Açıldığından Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Takdir Komisyonlarınca Dört Yılda Bir Belirlenen Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerlerinin Kesinleşmesinden Önce İdareye Yapılan Başvuru Sonucu Verilen Cevaptan ya da Öğrenildiği Tarihten İtibaren Otuz Günlük Genel Dava Açma Süresi İçerisinde Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Dava Açmaları Gerektiği)
VERGİ DEĞERİNİN KESİNLEŞMESİ (Asgari Arsa Metrekare Birim Değerinin Tespitine İlişkin Takdir Komisyonu Kararının İptali İstemi İle Dava Açıldığı Görülmüş Olup Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerekirken Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı)"
49D9.D24.11.2014E. 2014/8943 K. 2014/8517"TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Verginin Tarh ve Tahakkukundan Sonra Açılan Davalarda İlgili Takdir Komisyonu Kararlarının İptalinin İstenemeyeceği - Söz Konusu Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerekirken Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Kısmen Kabulüne Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
EMLAK VERGİSİ ( Mükelleflerin Takdir Komisyonlarınca Dört Yılda Bir Belirlenen Değerlere Karşı Kesinleştikten Sonra veya Kesinleşme İle Birlikte Tarh ve Tahakkuktan Önceki Dönemlerde ya da Verginin Tarh ve Tahakkukundan Sonra Açtıkları Davalarda İlgili Takdir Komisyonu Kararlarının İptalini İsteyemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Emlak Vergisi Mükelleflerinin Takdir Komisyonlarınca Dört Yılda Bir Belirlenen Arsa ve Arazi Asgari Birim Değerlerinin Kesinleşmesinden Önce Yapılan Başvuru Sonucu Verilen Cevaptan ya da Bir Şekilde Öğrenildiği Tarihten İtibaren Genel Dava Açma Süresi İçerisinde İşlemin İptali İstemiyle Dava Açmaları Gerektiği )
VERGİ DEĞERİNİN KESİNLEŞMESİ ( Tahakkuk Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Vergi Değerinin Kesinleşmesinden Sonra Asgari Arsa Metre Kare Birim Değerinin Tespitine Dair Takdir Komisyonu Kararının İptali İstemi İle Dava Açıldığı - Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )"
49D9.D15.10.2014E. 2014/8543 K. 2014/6206"EMLAK VERGİSİ ( Hesaplamasına Esas Alınan Vergi Değerinin Dört Yılda Bir İlgili Belediyeler Tarafından Kurulacak Takdir Komisyonları Tarafından Belirleneceği Tarh ve Tahakkukun Kesinleşen Değerlere Göre Yapılacağı - Komisyon Kararlarının Uygun Yerlere Asılmak Suretiyle İlan Edildiği Kesinleşen Komisyon Kararlarına Karşı İptal Davası Açılamayacağı )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞER ( Dört Yılda Bir İlgili Belediye Tarafından Kurulacak Komisyon Marifetiyle Belirleneceği ve Belirlenen Miktarın Uygun Yerlere Asılmak Suretiyle İlan Edileceği - Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Otuz Günlük Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği Komisyon Kararları Kesinleştikten Sonra İptalinin İstenemeyeceği )
TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI ( Emlak Vergisine Esas Değerin İlgili Belediye Tarafından Kurulan Komisyon Marifetiyle Belirleneceği - Kesinleşen Komisyon Kararlarının İptalinin İstenemeyeceği )"
49D9.D15.4.2014E. 2014/1130 K. 2014/1663"CADDE VE SOKAKLAR İÇİN TAKDİR EDİLEN ASGARİ ARSA M² BİRİM DEĞERİ ( Takdir Komisyonu Tespit Kararı İptali/Dava Açma Süresi - Takdir Komisyonu Kararlarının Emlak Vergisi Mükelleflerine İlan Yoluyla Tebliğ Edileceği Yönünde Hüküm Bulunmadığı/Davacı İdareye Yapılan Başvuru Sonrası Yapılan Tebliğ İle Komisyon Kararından Haberdar Olduğu - Yasal Sürede Açılan Davanın Esasına Girileceği )
TAKDİR KOMİSYONU TESPİT KARARI İPTALİ / DAVA AÇMA SÜRESİ ( Cadde ve Sokaklar İçin Takdir Edilen Asgari Arsa M² Birim Değeri - Davacı İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Yapılan Tebliğ İle Söz Konusu Takdir Komisyonu Kararından Haberdar Olduğu/Yasal Süresinde Mahkeme Kaydına Giren Dilekçe İle Açılan Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin İsabetsizliği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Cadde ve Sokaklar İçin Takdir Edilen Asgari Arsa M² Birim Değeri İptali - Davacı İdareye Yaptığı Başvuru Üzerine Tarafına Yapılan Tebliğ İle Söz Konusu Takdir Komisyonu Kararından Haberdar Olduğu/Takdir Komisyonu Kararlarının Emlak Vergisi Mükelleflerine İlan Yoluyla Tebliğ Edileceği Yönünde Hüküm Bulunmadığı - Yasal Süresinde Açılan Davanın Esası İnceleneceği )"
49VDDGK25.1.2012E. 2011/478 K. 2012/13"TAKDİR KOMİSYONU KARARI (Tebliğ Edilenler Arasında Yer Verilmeyen Organize Sanayi Bölgesinin Açtığı Davanın Ehliyetsizlik Nedeniyle Reddine İlişkin Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (Takdir Komisyonu Kararı Tebliğ Edilenler Arasında Yer Verilmeyen Organize Sanayi Bölgesinin Açtığı Davanın Ehliyetsizlik Nedeniyle Reddine İlişkin Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ (Takdir Komisyonu Kararı Tebliğ Edilenler Arasında Yer Verilmeyen Organize Sanayi Bölgesinin Açtığı Davanın Ehliyetsizlik Nedeniyle Reddine İlişkin Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
49D9.D28.2.2007E. 2007/385 K. 2007/656"TAŞINMAZLARIN METRE KARE BİRİM DEĞERLERİNİN İPTALİ VE AĞAÇLARIN GERÇEK DEĞERİNİN TESPİTİ ( İstemiyle İdare Mahkemesinde Açılan Davanın Çözümünün İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taşınmazların Metre Kare Birim Değerlerinin İptali ve Ağaçların Gerçek Değerinin Tespiti İstemiyle İdare Mahkemesinde Açılan Davanın Çözümünün İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazların M2 Birim Değerlerinin İptali ve Ağaçların Gerçek Değerinin Tespiti İstemiyle İdare Mahkemesinde Açılan Davanın Çözümünün İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )"
49D9.D2.4.2003E. 2002/6234 K. 2003/1083"ARSA METREKARE DEĞERLERİNİN TESBİTİ ( ( Asgari Arsa Metrekare Birim Değer Tespiti - Feragat - Genel Beyan Dönemi - İptal Davası - İptal Davasının Objektif Niteliği - Kamu Yararı - Vergi Kanunları Lafzi ve Ruhi Hüküm İfade Etmesi )
BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE ARSA METREKARE DEĞERİ BELİRLEME YETKİSİ ( Arsa Metrekare Değerlerinin Belirlenme Yetkisi - Taktir Komisyonu Yetkisi )"
49D9.D22.12.2000E. 1999/4337 K. 2000/4144"ARSA BİRİM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Belediye Taktir Komisyonunca Verilen Karar - Taktir Kararına İtiraz Edilmemiş Olması - Takdir Değerinin Belirlenmesi
BELEDİYE TAKTİR KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ARSA BİRİM DEĞERİ ( Arsa Birim Değerine Şahıs Olarak Dava Açılamayacağı )
TAKTİR KOMİSYONU KARARI ( Belediye Tadir Komisyonu Kararı - Arsa Birim Değerine İtiraz Edebilecekler )"
49D9.D16.9.1998E. 1998/2868 K. 1998/3098"TAKTİR ( Arsalara Ait Taktirler - İlgili Kurumca İtiraz )
ARSALARA AİT TAKTİRLER ( İlgili Kurumca İtiraz )"
49D9.D26.2.1998E. 1998/543 K. 1998/770"KIYMET TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( Emlak Vergisine Konu Taşınmazların Değerlerinin Tesbitinde Takdir Komisyonunun Teşekkülü )
TAKDİR KOMİSYONUNUN TEŞEKKÜLÜNDE USULSÜZLÜK ( Emlak Vergisine Esas Alınacak Taşınmazların Asgari Değerlerinin Tesbiti )
EMLAK VERGİSİNE ESAS ALINACAK TAŞINMAZLARIN ASGARİ DEĞERLERİNİN TESBİTİ ( Takdir Komisyonunun Teşekkülünde Usulsüzlük )"
49D9.D13.9.1994E. 1994/4584 K. 1994/3730"ARSA M2 BİRİM DEĞER TESBİTİNE İTİRAZ ( Belediye Başkanlığının Dava Açabileceği - Belediye Başkanlığı'na Tebliğ Edilmemiş Olması - Belediye'nin Ittılaına Girdiği Tarihden Dava Açma Süresinin Başlayacağı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ARSA M2 DEĞERLERİNE DAVA AÇILMASI ( Taktir Komisyonu Tarafından Belirlenen Arsa M2 Değerlerine Karşı Dava Açılması - Dava Açma Süresinin Başlama Tarihi - Belediyenin Ittılaına Girdiği Tarih )"
49D9.D14.3.1991E. 1989/498 K. 1991/840"EMLAK VERGİSİ ( Asgari m2 Değer Tesbiti - En Yakın m2 Değerinin Esas Alınamayacağı )
ASGARİ M2 BEYAN DEĞERİ TESBİTİ ( Emlak Vergisi )"

Mük. Madde 49

AMK

Mük.49AMK31.5.2012E. 2011/38 K. 2012/89""

DANIŞTAY

Mük.49D9.D13.7.2006E. 2006/2651 K. 2006/3101"ARSA M2 BİRİM DEĞERLERİNE İLİŞKİN TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI ( Tebliğ Edilen Teşekküllerin Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri - Ziraat Odalarının Herhangi Bir Menfaat Şartı Aranmaksızın Dava Açabileceği )
TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI ( Arsa m2 Birimlerine İlişkin - Ziraat Odalarının Herhangi Bir Menfaat Şartı Aranmaksızın Dava Açabileceği/Tebliğ Edilen Teşekküllerin Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri )
ZİRAAT ODALARININ ARSA M2 BİRİM DEĞERLERİNE İLİŞKİN TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI MENFAAT ŞARTI ARANMAKSIZIN DAVA AÇABİLECEĞİ ( Tebliğ Edilen Teşekküllerin Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri Hükmü )"

Madde 51

DANIŞTAY

51VDDGK24.3.2000E. 1999/364 K. 2000/111"GECİKME ZAMMI HESAPLANMASI YÖNTEMİ ( Verginin Vadesinde Ödenmemesi - Gecikme Zammı - Vade Tarihinin Resmi Tatile Rastlaması - Tatilden Sonraki İlk İş Gününün Vade Sonu Sayılacağı )
VERGİNİN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Katma Değer Vergisinin Yasal Süresinde Ödenmemesi - Vade Tarihinin Resmi Tatile Rastlaması )
VADE TARİHİNİN RESMİ TATİLE RASTLAMASI ( Tatilden Sonraki İlk İş Günü Ödeme Yapılmasının Yasal Olduğu )"
51D4.D11.3.1998E. 1997/640 K. 1998/847"GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRİLME ( Erkek Pantolonu Diken ve Tamirat İşi Yapan Davacı - Gerçek Usulde Mükellefiyet Tesisi Yapılamayacağı )
GERÇEK USULDE MÜKELLEFİYET ( Tesisi Yapılamayacağı - Erkek Pantolonu Diken ve Tamirat İşi Yapan Götürü Usulde Vergilendirilen Davacı )"

Madde 54

DANIŞTAY

54D4.D17.3.1999E. 1998/1176 K. 1999/1134"YOKLAMA FİŞİ ( Fişteki Tespite Dayanarak Sonraki Dönemler İçin Tarhiyat Yapılıp Yapılamaması )
DOĞRUDAN MATRAH TAKDİRİ ( Yoklama Fişiyle Yapılan Tespite Dayanarak )"

Madde 59

DANIŞTAY

59D4.D22.12.2005E. 2005/1195 K. 2005/2537"VERGİ USULÜ ( İstisna Olmasına Karşın Davalı İdarenin Beyana Çağrı Mektubu Üzerine İhtirazi Kayıt Konulmaksızın Beyan Edilen Menkul Sermaye İradı İçin Mükellefin Yanıltılması Hali Söz Konusu Olduğundan Vergi Cezası Kesilemeyeceği )
İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN BEYAN EDİLEN MENKUL SERMAYE İRADI ( İstisna Olmasına Karşın Davalı İdarenin Beyana Çağrı Mektubu Üzerine - Mükellefin Yanıltılması Hali Söz Konusu Olduğundan Vergi Cezası Kesilemeyeceği )
MÜKELLEFİN YANILTILMASI ( İstisna Olmasına Karşın Davalı İdarenin Beyana Çağrı Mektubu Üzerine İhtirazi Kayıt Konulmaksızın Beyan Edilen Menkul Sermaye İradı - Vergi Cezası Kesilemeyeceği )
VERGİ CEZASI ( İstisna Olmasına Karşın Davalı İdarenin Beyana Çağrı Mektubu Üzerine İhtirazi Kayıt Konulmaksızın Beyan Edilen Menkul Sermaye İradı İçin Mükellefin Yanıltılması Hali Söz Konusu Olduğundan Kesilemeyeceği )"

Madde 61

DANIŞTAY

61VDDGK3.6.2011E. 2010/290 K. 2011/240"VALİ YARDIMCISINA İL ÖZEL İDARESİ KANUNU UYARINCA YAPILAN ÖDEMELER ( Gelir Vergisinden Muaf Olmadığı Gelir Vergisi Kesilmesi Gereği - Vergi Muafiyet ve İstisnaları Yasada Açıkça Öngörülmedikçe Konu ve Kapsamı Kıyas Yoluyla Genişletilmeyeceğinden Dahiliye Memurları Kanunun Vergiye İlişkin Düzenlemesine Kıyasla İstisna Sağlanamayacağı )
GELİR VERGİSİ İSTİSNA VE MUAFİYETİ ( Vergi Muafiyet ve İstisnaları Yasada Açıkça Öngörülmedikçe Konu ve Kapsamı Kıyas Yoluyla Genişletilmeyeceği - Vali Yardımcısına İl Özel İdaresi Kanunu Kapsamında Yapılan Ödemenin Gelir Vergisine Tabi Olduğu Dahiliye Memurları Kanunun Vergi İstisnası Hükmünü Uygulanamayacağı )"

Madde 62

DANIŞTAY

62D4.D25.11.2008E. 2007/3342 K. 2008/4829"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ ALACAK VE HAKLARIN HACZİ ( 6183 S.K Md. 79 Gereğince Haciz Uygulanabilmesi İçin Borçlu Mükellefin Üçüncü Şahıs Nezdinde Alacağının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
MÜKELLEFİN MEVDUAT HESAPLARI İLE HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLARI ÜZERİNDE HACİZ ( 6183 S.K Md. 79 Gereğince Haciz Uygulanabilmesi İçin Borçlu Mükellefin Üçüncü Şahıs Nezdinde Alacağının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
HACİZ BİLDİRİSİ ( Amme Borçlusunun Üçüncü Şahıslardaki Hak ve Alacakları Üzerine Haciz Uygulanabilmesi İçin Borçlu Mükellefin Üçüncü Şahıs Nezdinde Alacağının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği - Böyle Bir Tespit Yapılmadan Bankaya Çok Sayıda Haciz Bildirisi Gönderilemeyeceği )"

Madde 65

DANIŞTAY

65D9.D7.10.1997E. 1996/2394 K. 1997/2833"ÜCRETLE ÇALIŞAN AVUKAT ( Bir Avukatın Başka Bir Avukatın Yazıhanesinde Ücret Karşılığı Çalışabileceği )
KUSUR CEZALI KDV ( Avukatın Başka Bir Avukatın Yazıhanesinde Ücret Karşılığı Çalışamayacağı İddiası )"

Madde 68

DANIŞTAY

68D4.D28.9.2000E. 2000/949 K. 2000/3892"MUHASEBECİNİN YAPTIĞI GİDERLER ( Muhasebede Kullanılan Defter Bedellerinin Gider Kaydedilebileceği - Ulaşım Giderlerinin Yasal Gider Olduğu )
GİDER KABUL EDİLMEYEN HARCAMALAR ( Muhasebecilik Yapan Mükelleflerde Gider Kabul Edilmeyen Harcamalar )
GİDER KAYDI ( Muhasebecilik Faaliyetinde Gider Kabul Edilen Ödemeler )"

Madde 72

DANIŞTAY

72D4.D14.10.2014E. 2013/3222 K. 2014/5621"KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığından Tarhiyata Dair İhbarnamenin Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Uyuşmazlık Konusu Verginin Tarh Zamanaşımına Uğradığı - Tarhiyatın Kaldırılması Gerektiği )
RE'SEN TARHİYAT ( Takdire Sevk Esnasında Resen Tarh Nedeninin Belirtilmemesi ve İncelemenin Takdir Komisyonunca Değil Vergi Denetmenince Yapılmış Olması Karşısında Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Katma Değer Vergisinin Kaldırılması )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Katma Değer Vergisinin Kaldırılması - Olayda Takdire Sevk Esnasında Resen Tarh Nedeninin Belirtilmemesi ve İncelemenin Takdir Komisyonunca Değil Vergi Denetmenince Yapılmış Olması Karşısında Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabul Edilemeyeceği )
TARH ZAMANAŞIMI ( Tarhiyata Dair İhbarnamenin Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Uyuşmazlık Konusu Verginin Tarh Zamanaşımına Uğradığı - Bu Nedenle Tarhiyatın Kaldırılması Gerekirken Aksi Yönde Verilen Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
72D9.D19.1.2011E. 2010/5637 K. 2011/116"ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ( Arsa Metrekare Birim Değerlerine İlişkin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti Olduğu )
TAKDİR KOMİSYONU ( Organize Sanayi Bölgelerinin Arsa Metrekare Birim Değerlerine İlişkin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti Olduğu )"
72D9.D13.7.2006E. 2006/2651 K. 2006/3101"ARSA M2 BİRİM DEĞERLERİNE İLİŞKİN TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI ( Tebliğ Edilen Teşekküllerin Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri - Ziraat Odalarının Herhangi Bir Menfaat Şartı Aranmaksızın Dava Açabileceği )
TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI ( Arsa m2 Birimlerine İlişkin - Ziraat Odalarının Herhangi Bir Menfaat Şartı Aranmaksızın Dava Açabileceği/Tebliğ Edilen Teşekküllerin Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri )
ZİRAAT ODALARININ ARSA M2 BİRİM DEĞERLERİNE İLİŞKİN TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI MENFAAT ŞARTI ARANMAKSIZIN DAVA AÇABİLECEĞİ ( Tebliğ Edilen Teşekküllerin Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri Hükmü )"
72D9.D2.4.2003E. 2002/6234 K. 2003/1083"ARSA METREKARE DEĞERLERİNİN TESBİTİ ( ( Asgari Arsa Metrekare Birim Değer Tespiti - Feragat - Genel Beyan Dönemi - İptal Davası - İptal Davasının Objektif Niteliği - Kamu Yararı - Vergi Kanunları Lafzi ve Ruhi Hüküm İfade Etmesi )
BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE ARSA METREKARE DEĞERİ BELİRLEME YETKİSİ ( Arsa Metrekare Değerlerinin Belirlenme Yetkisi - Taktir Komisyonu Yetkisi )"
72D9.D22.12.2000E. 1999/4337 K. 2000/4144"ARSA BİRİM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Belediye Taktir Komisyonunca Verilen Karar - Taktir Kararına İtiraz Edilmemiş Olması - Takdir Değerinin Belirlenmesi
BELEDİYE TAKTİR KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ARSA BİRİM DEĞERİ ( Arsa Birim Değerine Şahıs Olarak Dava Açılamayacağı )
TAKTİR KOMİSYONU KARARI ( Belediye Tadir Komisyonu Kararı - Arsa Birim Değerine İtiraz Edebilecekler )"
72VDDGK15.12.2000E. 2000/203 K. 2000/445"HİBE YOLUYLA İNTİKAL ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilmemesi - Resen Salınan Vergi Matrahında Emlak Vergisi m2 Birim Değerinin Esas Alınması Gerektiği )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEMESİ ( Hibe Yoluyla İntikal - Resen Salınan Vergi Matrahında Emlak Vergisi m2 Birim Değerinin Esas Alınması Gerektiği )
EMLAK VERGİSİ M2 BİRİM DEĞERİNİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Hibe Yoluyla İntikal/Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilmemesi - Resen Salınan Vergi Matrahında )"
72D4.D15.3.1999E. 1998/782 K. 1999/1054"KİRA GELİRİ ( Sezonluk Olarak Kiraya Verilen Gayrımenkulden Elde Edilen-Geliri Tespit Etme Yetkisinin Kime Ait Olduğu )
SEZONLUK OLARAK KİRAYA VERİLEN GAYRIMENKULDEN ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ ( Gayrımenkulün Bulunduğu Yer Takdir Komisyonu Tarafından Tespit Edilebileceği )
GAYRIMENKULÜN BULUNDUĞU YER TAKDİR KOMİSYONUNUN YETKİSİ ( Sezonluk Olarak Kiraya Verilen Gayrımenkulden Elde Edilen Kira Gelirini Tespit Yetkisi )"
72D9.D14.1.1999E. 1997/4679 K. 1999/244"KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Otobüs İşletmeciliği Faaliyetinde Bulunan Yükümlünün Satışını Yaptığı Otobüsün Beyan Ettiği Değerinin Kasko Sigorta Değerine Göre Düşük Olması Nedeniyle )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Otobüs İşletmeciliği Faaliyetinde Bulunan Yükümlünün Satışını Yaptığı Otobüsün Beyan Ettiği Değerinin Kasko Sigorta Değerine Göre Düşük Olması )
BİLİRKİŞİ ( Satış Tarihi İtibariyle Otobüsün Değerinin Tespit Edilmesi )
MATRAH FARKI ( Bilirkişi İncelemesi Sonrasında Matrah Farkı Ortaya Çıkması Durumunda Verginin Bu Matrah Farkına Göre Onanması )
KUSUR CEZASI ( Bilirkişi İncelemesi Sonrasında Matrah Farkı Ortaya Çıkması Durumunda Verginin Bu Matrah Farkına Göre Onanması ve Olay Gözönünde Bulundurularak Kusur Cezası Uygulanması )"
72D9.D26.2.1998E. 1998/543 K. 1998/770"KIYMET TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( Emlak Vergisine Konu Taşınmazların Değerlerinin Tesbitinde Takdir Komisyonunun Teşekkülü )
TAKDİR KOMİSYONUNUN TEŞEKKÜLÜNDE USULSÜZLÜK ( Emlak Vergisine Esas Alınacak Taşınmazların Asgari Değerlerinin Tesbiti )
EMLAK VERGİSİNE ESAS ALINACAK TAŞINMAZLARIN ASGARİ DEĞERLERİNİN TESBİTİ ( Takdir Komisyonunun Teşekkülünde Usulsüzlük )"
72D11.D15.2.1996E. 1995/3744 K. 1996/709"TAKDİR KOMİSYONUNCA DEĞER BELİRLENMESİ ( Arsa Karşılığı İnşaa Edilen Bina )
ARSA KARŞILIĞI İNŞA EDİLEN BİNA ( Taktir Komisyonunca Değer Belirlenmesi )"
72D9.D13.9.1994E. 1994/4584 K. 1994/3730"ARSA M2 BİRİM DEĞER TESBİTİNE İTİRAZ ( Belediye Başkanlığının Dava Açabileceği - Belediye Başkanlığı'na Tebliğ Edilmemiş Olması - Belediye'nin Ittılaına Girdiği Tarihden Dava Açma Süresinin Başlayacağı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ARSA M2 DEĞERLERİNE DAVA AÇILMASI ( Taktir Komisyonu Tarafından Belirlenen Arsa M2 Değerlerine Karşı Dava Açılması - Dava Açma Süresinin Başlama Tarihi - Belediyenin Ittılaına Girdiği Tarih )"
72VDDGK1.12.1989E. 1989/29 K. 1989/120"MATRAH TESPİTİ ( Vergi İdaresinin Görevi Olduğu-Mahkemenin İdarenin Yerine Geçerek İşlemi Kendi Yapamayacağı )
VERGİ İDARESİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ( İşlemi Hukuka Bulan Mahkemenin İdarenin Yerine Geçerek İşlemi Kendisinin Yapamayacağı )
MAHKEMENİN İDARENİN YERİNE GEÇEREK İŞLEMİ BİZZAT YAPMASI ( İdari Mahkemelerin Yerindelik Denetimi Yapamayacakları )"

SAYIŞTAY

72S3.D3.1.2008 K. 65"KIYMET TAKDİR KOMİSYON ÜYELERİ ( Ödenecek Ücretin Genelge ile Belirlendiği - Genelge ile Belirlenen Ücretin Üzerinde ve Aylık Sınır Aşılarak Yapılan Ödemenin Yersiz Ödemeye Neden Olduğu )
FAZLA ÖDEME ( Arsa ve Arazi Birim Değerlerini Belirleme Takdir Komisyon Başkan ve Üyelerine Ödenecek Ücretin Maliye Bakanlığı Genelgesiyle Belirlendiği - Genelgeyle Belirlenen Günlük Ücret ve Aylık Üst Sınır Aşılarak Yapılan Fazla Ödemenin Sorumlularına Ödettirilmesi )"

Madde 73

YARGITAY

73Y11.CD27.5.2002E. 2002/4474 K. 2002/4761"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tutmakla Zorunlu Olduğu Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Tutmakla Zorunlu Olduğu Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Takdir Komisyonu Başkanının Kanun Kapsamında Vergi İncelemesine Yetkili Olması )
TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANI ( Başkanın Kanun Kapsamında Vergi İncelemesine Yetkili Olması )"

DANIŞTAY

73D9.D22.12.2000E. 1999/4337 K. 2000/4144"ARSA BİRİM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Belediye Taktir Komisyonunca Verilen Karar - Taktir Kararına İtiraz Edilmemiş Olması - Takdir Değerinin Belirlenmesi
BELEDİYE TAKTİR KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ARSA BİRİM DEĞERİ ( Arsa Birim Değerine Şahıs Olarak Dava Açılamayacağı )
TAKTİR KOMİSYONU KARARI ( Belediye Tadir Komisyonu Kararı - Arsa Birim Değerine İtiraz Edebilecekler )"

Madde 74

YARGITAY

74Y11.CD27.5.2002E. 2002/4474 K. 2002/4761"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tutmakla Zorunlu Olduğu Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Tutmakla Zorunlu Olduğu Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Takdir Komisyonu Başkanının Kanun Kapsamında Vergi İncelemesine Yetkili Olması )
TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANI ( Başkanın Kanun Kapsamında Vergi İncelemesine Yetkili Olması )"

DANIŞTAY

74D3.D24.3.2016E. 2016/3738 K. 2016/2468"VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Resen Tarh Nedeni Hukuka Uygun Bir Şekilde Ortaya Konulmaksızın Belirlenen Matrah Üzerinden Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Tarhiyatı Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararında Sonucu İtibarıyla Hukuka Aykırılık Görülmediği )
TAKDİR KOMİSYONU ( Takdir Sebepleri Bulunup Bulunmadığını İncelemeksizin Yetkili Makamlar Tarafından İstenilen Matrah ve Servet Takdirlerini Yapmak ve Vergi Kanunlarında Yazılı Fiyat Ücret veya Sair Matrah ve Kıymetleri Takdir Etmekle Görevli Olduğu - Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisinin Kaldırılması İstemi )
RE'SEN TARHİYAT ( Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisinin Kaldırılması İstemi - Resen Tarh Nedeni Hukuka Uygun Bir Şekilde Ortaya Konulmaksızın Belirlenen Matrah Üzerinden Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
74D4.D14.10.2014E. 2013/3222 K. 2014/5621"KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığından Tarhiyata Dair İhbarnamenin Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Uyuşmazlık Konusu Verginin Tarh Zamanaşımına Uğradığı - Tarhiyatın Kaldırılması Gerektiği )
RE'SEN TARHİYAT ( Takdire Sevk Esnasında Resen Tarh Nedeninin Belirtilmemesi ve İncelemenin Takdir Komisyonunca Değil Vergi Denetmenince Yapılmış Olması Karşısında Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Katma Değer Vergisinin Kaldırılması )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Katma Değer Vergisinin Kaldırılması - Olayda Takdire Sevk Esnasında Resen Tarh Nedeninin Belirtilmemesi ve İncelemenin Takdir Komisyonunca Değil Vergi Denetmenince Yapılmış Olması Karşısında Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabul Edilemeyeceği )
TARH ZAMANAŞIMI ( Tarhiyata Dair İhbarnamenin Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Uyuşmazlık Konusu Verginin Tarh Zamanaşımına Uğradığı - Bu Nedenle Tarhiyatın Kaldırılması Gerekirken Aksi Yönde Verilen Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
74D9.D19.11.2013E. 2013/6870 K. 2013/10358"TAKDİR KOMİSYONLARININ GÖREVİNİN SINIRLARI ( Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Takdir Komisyonunca Belli Edilen Matrah veya Matrah Kısmının Takdir Kararına Bağlanılacağı/Vergi Kanunlarında Yazılı Fiat Ücret Veya Sair Matrah ve Kıymetleri Takdir Etmek Komisyonun Görevleri Olarak Belirlendiği )
SAHTE FATURA ( Davacının Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi Üzerine Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonunca Alınan Karara İstinaden Davacı Adına Yapılan Dava Konusu Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Takdir Komisyonlarının Görevinin Sınırları - İdarenin Yetkisini Kullanırken Öncelikle Yetkinin Kullanılmasına İlişkin Şekil ve Koşullarının Belirlendiği Usul Kanunlarının Kendi Üzerine Yüklediği Görevler Çerçevesinde Hareket Etmesi Gerektiği/Davacının Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi Üzerine Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmadığı )
VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takdir Komisyonlarının Görevinin Sınırları - Davacının Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi Üzerine Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonunca Alınan Karara İstinaden Davacı Adına Yapılan Dava Konusu Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
74D9.D24.10.2013E. 2013/6993 K. 2013/8837"DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEYE İBRAZ ETMEMEK ( Mükellefin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Sevk Edildiği - KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı KDV Tarhiyatı Yapılamayacağı )
TAKDİR KOMİSYONUNUN KDV İNDİRİM REDDİ YETKİSİ BULUNMADIĞI ( Takdir Komisyonlarınca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı KDV Tarhiyatı Yapılamayacağı - Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi/Mükellefin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi )
KDV İNDİRİM REDDİ YETKİSİ ( Takdir Komisyonlarının Bulunmadığı - Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi/Takdir Komisyonlarınca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı KDV Tarhiyatı Yapılamayacağı )
TAKDİR KOMİSYONLARININ YETKİSİ ( Servet Takdirlerini Yapmak İle Vergi Kanunlarında Yazılı Fiyat Ücret Veya Sair Matrah ve Kıymetleri Takdir Etmek Görevi Verilmiş Olduğu - KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmadığı/Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı KDV Tarhiyatı Yapılamayacağı )"
74D7.D26.4.2010E. 2008/6101 K. 2010/2000"RESEN VERGİ TARHI ( Bu Tarhiyatın Matrah Takdiri Yapmakla Görevli Bulunan Takdir Komisyonunca Takdir Olunan ya da 135. Md. Uyarınca Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Düzenlenen İnceleme Raporlarında Belirtilen Matrah veya Matrah Farkına Dayandırılmış Olması Gerektiği )
MATRAH VEYA MATRAH FARKINA DAYANDIRILMA ( Matrah Takdiri Yapmakla Görevli Bulunan Takdir Komisyonunca Takdir Olunan ya da 135. Md. Uyarınca Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Düzenlenen İnceleme Raporlarında Belirtilen Matrah Farkına Dayandırılmış Olması Gerektiği )
TAKDİR KOMİSYONUNCA TAKDİR OLUNAN TARHİYAT ( Vergi İnceleme Raporuyla Belirlenmiş Bir Matrah ya da Matrah Farkına Dayanmaksızın Sırf Gümrük İdaresince Gönderilen Yazıya İstinaden Yapılan Re'sen Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
74VDDGK27.5.2005E. 2005/39 K. 2005/125"GELİR VERGİSİ MATRAHININ TAKDİR EDİLMESİ TALEBİ ( Defter ve Belgelerin Deprem Nedeniyle Zayi Olmasından Dolayı - Davacı Adına Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Matrahın Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi Gereği )
DEFTER VE BELGELERİN DEPREM NEDENİYLE ZAYİ OLMASI ( Gelir Vergisi Matrahının Takdir Edilmesi Talebiyle Davalı İdareye Başvuran Davacı Adına Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Matrahın Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi Gereği )
TAKDİR KOMİSYONUNCA TAKDİR EDİLEN MATRAH ( Defter ve Belgelerin Deprem Nedeniyle Zayi Olmasından Dolayı Gelir Vergisi Matrahının Takdir Edilmesi Talebi - Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Matrahın Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi Gereği )"
74D11.D18.11.1999E. 1999/3481 K. 1999/4332"KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Şirketin Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bırakması Nedeniyle )
BORSA FİYATININ ALTINDA MAL SATMA ( Bu Nedenle Kaçakçılık Cezalı Tarhiyat Yapılamaması )"
74D4.D15.3.1999E. 1998/782 K. 1999/1054"KİRA GELİRİ ( Sezonluk Olarak Kiraya Verilen Gayrımenkulden Elde Edilen-Geliri Tespit Etme Yetkisinin Kime Ait Olduğu )
SEZONLUK OLARAK KİRAYA VERİLEN GAYRIMENKULDEN ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ ( Gayrımenkulün Bulunduğu Yer Takdir Komisyonu Tarafından Tespit Edilebileceği )
GAYRIMENKULÜN BULUNDUĞU YER TAKDİR KOMİSYONUNUN YETKİSİ ( Sezonluk Olarak Kiraya Verilen Gayrımenkulden Elde Edilen Kira Gelirini Tespit Yetkisi )"
74VDDGK19.6.1998E. 1996/363 K. 1998/125"TAKTİR KOMİSYONU ( Somut Tesbitlere Göre Karar Verilmesi )
TAKTİR KARARI ( Taktir Komisyonu - Somut Tesbitlere Göre Karar )"
74D9.D26.5.1998E. 1997/3223 K. 1998/2193"NAKLİYECİLİK GELİRİ ( Re'sen Karar - Taktir Komisyonunca Karar Verilmesi - Somut Tesbit )
RESEN TAKTİR EDİLEN GELİR ( İsbat Külfeti - Nakliyecilik Gelirinin Tesbiti - Somut Tesbit )
TAKTİR KOMİSYONUNCA ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Araştırma Yapılmadan Yapıl Tesbitin Geçersizliği )"
74D11.D8.4.1996E. 1996/575 K. 1996/1528"SAHTE FATURA KULLANDIĞI İDDİASIYLA YÜKÜMLÜ ŞİRKET ADINA KAÇAKÇILIK CEZALI KDV TARHİYATI ( Takdir Komisyonunca Yetersiz Araştırmayla Takdir Edilen Miktar Üzerinden Yapılan Cezalı Tarhiyatın Terkini Talebi )
TAKDİR KOMİSYONUNCA YETERSİZ ARAŞTIRMAYLA TAKDİR EDİLEN CEZALI VERGİ TARHİYATI ( Yükümlü Şirketin Sahte Fatura Kullandığı Gerekçesiyle - Faturaları Kesen Satıcı Firmanın Kayıtları İncelenerek Ulaşılan Sahte Fatura Düzenleme Olgusunun Yükümlü Firma Defter ve Belgeleri İncelenerek Tesbiti Gereği )
KAÇAKÇILIK CEZALI KDV TARHİYATININ İPTALİ TALEBİ ( Yükümlü Şirketin Sahte Fatura Kullandığı Gerekçesiyle Takdir Komisyonunca Yetersiz Araştırmayla Cezalı KDV Tarhiyatı Yapılmış Olması - Faturaları Kesen Satıcı Firmanın Kayıtları İncelenerek Ulaşılan Sahte Fatura Düzenleme Olgusunun Yükümlü Firma Defter ve Belgeleri İncelenerek Teyidi Gereği )
FATURALARIN SAHTE OLDUĞUNUN YÜKÜMLÜYE AİT DEFTER VE KAYITLAR İNCELENEREK SOMUT VERİLERLE TESBİTİ GEREĞİ ( Faturaları Düzenleyen Firma Kayıtları Üzerinde Yapılan İncelemede Sahte Fatura Düzenlediği Sonucuna Ulaşılması Üzerine Takdir Komisyonunca Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )"
74D9.D10.11.1992E. 1992/733 K. 1992/2398"TAKDİR KOMİSYONLARINCA BELİRLENEN ASGARİ BİRİM FİYATI ( Yeniden Tesbitin Yasaya Aykırılığı - Tapu Harcı )
ASGARİ BİRİM FİYATI ( Taktir Komisyonlarınca Tesbit Edilen Asgari Değer - Tapu Harcının Hesaplanması )
TAPU HARCI ( Asgari Birim Fiyatı - Taktir Komisyonunca Tesbit Edilen Değer )"
74D4.D16.12.1987E. 1985/6563 K. 1987/3889"DEFTER VE BELGELERİN YANMASI ( Mahkeme Kararıyla Kanıtlama - Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
ZAYİ ( Defter ve Belgelerin Yanması - Mahkeme Kararı İle Kanıt )"
74D9.D10.3.1983E. 1983/1349 K. 1983/1643"EMLAK VERGİSİ ( Arsa Birim Tespitinin Mahalle Muhtarlıkları İtibariyle Takdir Komisyonlarınca Yapılmasının Gerekmesi )
ARSA BİRİM TESPİTİ ( Tespitin Mahalle Muhtarlıkları İtibariyle Takdir Komisyonlarınca Yapılmasının Gerekmesi )
TAKDİR KOMİSYONU ( Köyler İçin Emlak Vergisi Arsa Birim Değeri Saptama Yetkilerinin Olmaması )
KÖYDE BULUNAN ARSALAR ( Takdir Komisyonlarının Köyler İçin Emlak Vergisi Arsa Birim Değeri Saptama Yetkilerinin Olmaması )"

BİM

74İSTANBULBİM-3VD31.10.2017E. 2017/3353 K. 2017/4684"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapılması Mümkün Olmadığı - Davacı Adına Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Yapılan Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uygun Olmadığı)
CEZALI TARHİYAT YAPILMASI (Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Davacı Adına Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi Suretiyle Yapılan Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN CEZALI TARHİYAT (Mükelleflerin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmesi Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Komisyonlarca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapılması Mümkün Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi)"
74KONYABİM-2VD28.4.2017E. 2016/1805 K. 2017/1105"VERGİ ZİYAI CEZALI KDV TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ (KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN CEZALI VERGİ (KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi)
İNDİRİM YETKİSİ BULUNMAMASI (Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi - KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı)"
74GAZİANTEPBİM-1VD7.4.2017E. 2017/283 K. 2017/432"ÜÇ KAT KAT VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR GEÇİCİ VERGİSİ TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Geçici Verginin Peşin Alınan Bir Vergi Olması ve Mahsup Niteliğinin Bulunması Sebebiyle Danıştay'ın Yerleşik İçtihadı Gereği Hakkaniyet Uyarınca Tek Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerekirken Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KONTÖR SATIŞI ALTINDA FAİZ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERME ( Aslı Aranmayan Geçici Vergi Üzerinden Bir Kat Olarak Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Kanunen İsabetsizlik Bulunmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Geçici Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi )
GEÇİCİ VERGİSİ TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Geçici Verginin Peşin Alınan Bir Vergi Olması ve Mahsup Niteliğinin Bulunması Sebebiyle Danıştay'ın Yerleşik İçtihadı Gereği Hakkaniyet Uyarınca Tek Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerekirken Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Gözetileceği )"

Madde 75

YARGITAY

75Y11.CD27.5.2002E. 2002/4474 K. 2002/4761"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tutmakla Zorunlu Olduğu Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Tutmakla Zorunlu Olduğu Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Takdir Komisyonu Başkanının Kanun Kapsamında Vergi İncelemesine Yetkili Olması )
TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANI ( Başkanın Kanun Kapsamında Vergi İncelemesine Yetkili Olması )"

DANIŞTAY

75D4.D14.10.2014E. 2013/3222 K. 2014/5621"KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığından Tarhiyata Dair İhbarnamenin Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Uyuşmazlık Konusu Verginin Tarh Zamanaşımına Uğradığı - Tarhiyatın Kaldırılması Gerektiği )
RE'SEN TARHİYAT ( Takdire Sevk Esnasında Resen Tarh Nedeninin Belirtilmemesi ve İncelemenin Takdir Komisyonunca Değil Vergi Denetmenince Yapılmış Olması Karşısında Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Katma Değer Vergisinin Kaldırılması )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Katma Değer Vergisinin Kaldırılması - Olayda Takdire Sevk Esnasında Resen Tarh Nedeninin Belirtilmemesi ve İncelemenin Takdir Komisyonunca Değil Vergi Denetmenince Yapılmış Olması Karşısında Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabul Edilemeyeceği )
TARH ZAMANAŞIMI ( Tarhiyata Dair İhbarnamenin Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Uyuşmazlık Konusu Verginin Tarh Zamanaşımına Uğradığı - Bu Nedenle Tarhiyatın Kaldırılması Gerekirken Aksi Yönde Verilen Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
75D4.D25.12.2008E. 2007/1118 K. 2008/6245"ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Sonucu Öz Sermaye Kalemlerinde Oluşan Farkların Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZ SERMAYE KALEMLERİNDE OLUŞAN FARKLAR ( Enflasyon Düzeltmesi Sonucu - Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEVKİFAT YAPILMASI ( Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Öz Sermaye Kalemlerinde Oluşan Farkların Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
75D4.D19.6.2001E. 2000/3452 K. 2001/2934"RE'SEN TAKTİR KARARLARININ ÖZELLİĞİ ( Taktir Dayanağının Gösterilmesi Gerektiği - Taktir Kararlarının Hukuken Geçerlik Şartları )
TAKTİR DAYANAĞININ GÖSTERİLMESİ ( Taktir Kararlarının Hukuken Geçerlik Şartları )
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMESİ ( Mükellefin Faaliyetinin Olup Olmadığının Somut Tesbiti Gerektiği - Taktir Komisyonu Kararı - Taktir Kararının Dayanağının Gösterilmesi Gerektiği )"
75D4.D18.10.2000E. 2000/36 K. 2000/4202"KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı - Somut Tesbitlere Dayanılması Gerektiği-Şirketin Faaliyetinin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
RE'SEN VERGİ TARHI ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi - Somut Verilere Göre Taktir Komisyonunun Karar Vermesi Gerektiği - Şirketin Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
75D4.D18.10.2000E. 2000/15 K. 2000/4200"RE'SEN TAKTİR ( Muhtasar Beyannamelerin Verilmemesi - Faaliyette Bulunulduğunun Somut Tesbiti Gerektiği - Soyut İfadelerle Taktir Yapılamayacağı )
MUHTASAR VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı - Faaliyette Bulunulduğunun somut Tesbit Edilmesi Gerektiği - Soyut İfadelerler Taktir Yapılamayacağı )
SOMUT TESBİT YAPILMASI ( Muhtasar Vergi Beyanlarının Verilmemesi - Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu - Soyut Verilere Dayanarak Taktir Yapılamayacağı )"
75D4.D28.2.2000E. 1999/1904 K. 2000/779"RE'SEN TAKDİRE DAYALI VERGİ TARHİYATI ( Kazancın Gerçeğe En Yakın Şekilde Tesbiti Mecburiyeti )
KAZANCIN GERÇEĞE EN YAKIN ŞEKİLDE TESBİTİ ( Re'sen Takdire Dayalı Vergi Tarhiyatında Gerekli Araştırmanın Yapılması Mecburiyeti )
VERGİ MATRAHININ RE'SEN TAKDİR EDİLMESİ ( Kazancın Gerçeğe En Yakın Şekilde Tesbiti İçin Gerekli Araştırmanın Yapılması Mecburiyeti )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ NEDENİYLE RE'SEN TAKDİRE DAYALI VERGİ TARHİYATI ( Gerekli Araştırmalar Yapılarak Kazancın Tesbiti Mecburiyeti )"
75D4.D13.4.1999E. 1998/1174 K. 1999/1349"KURUMLAR VERGİSİ ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Vermeyen Dernek Adına Salınması )
DERNEĞİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERMEMESİ ( Takdir Komisyonunca Matrah Tayin Edilirken Yükümlünün Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
RE'SEN TAKDİR ( Vergi Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı Sebebi Sayılması )"
75D4.D13.4.1999E. 1998/1172 K. 1999/1348"KURUMLAR VERGİSİ ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Vermeyen Dernek Adına Salınması )
DERNEĞİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERMEMESİ ( Takdir Komisyonunca Matrah Tayin Edilirken Yükümlünün Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
RE'SEN TAKDİR ( Vergi Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı Sebebi Sayılması )"
75D4.D15.3.1999E. 1998/782 K. 1999/1054"KİRA GELİRİ ( Sezonluk Olarak Kiraya Verilen Gayrımenkulden Elde Edilen-Geliri Tespit Etme Yetkisinin Kime Ait Olduğu )
SEZONLUK OLARAK KİRAYA VERİLEN GAYRIMENKULDEN ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ ( Gayrımenkulün Bulunduğu Yer Takdir Komisyonu Tarafından Tespit Edilebileceği )
GAYRIMENKULÜN BULUNDUĞU YER TAKDİR KOMİSYONUNUN YETKİSİ ( Sezonluk Olarak Kiraya Verilen Gayrımenkulden Elde Edilen Kira Gelirini Tespit Yetkisi )"
75D3.D1.10.1998E. 1998/2824 K. 1998/3314"TAKTİR KOMİSYONU KARARI ( İnceleme ve Araştırma Yapılması - Somut Tesbit )
İNCELEME VE ARAŞTIRMA ( Somut Tesbit Yapılması - Taktir Komisyonu Kararı )"
75VDDGK19.6.1998E. 1996/363 K. 1998/125"TAKTİR KOMİSYONU ( Somut Tesbitlere Göre Karar Verilmesi )
TAKTİR KARARI ( Taktir Komisyonu - Somut Tesbitlere Göre Karar )"
75D11.D8.4.1996E. 1996/575 K. 1996/1528"SAHTE FATURA KULLANDIĞI İDDİASIYLA YÜKÜMLÜ ŞİRKET ADINA KAÇAKÇILIK CEZALI KDV TARHİYATI ( Takdir Komisyonunca Yetersiz Araştırmayla Takdir Edilen Miktar Üzerinden Yapılan Cezalı Tarhiyatın Terkini Talebi )
TAKDİR KOMİSYONUNCA YETERSİZ ARAŞTIRMAYLA TAKDİR EDİLEN CEZALI VERGİ TARHİYATI ( Yükümlü Şirketin Sahte Fatura Kullandığı Gerekçesiyle - Faturaları Kesen Satıcı Firmanın Kayıtları İncelenerek Ulaşılan Sahte Fatura Düzenleme Olgusunun Yükümlü Firma Defter ve Belgeleri İncelenerek Tesbiti Gereği )
KAÇAKÇILIK CEZALI KDV TARHİYATININ İPTALİ TALEBİ ( Yükümlü Şirketin Sahte Fatura Kullandığı Gerekçesiyle Takdir Komisyonunca Yetersiz Araştırmayla Cezalı KDV Tarhiyatı Yapılmış Olması - Faturaları Kesen Satıcı Firmanın Kayıtları İncelenerek Ulaşılan Sahte Fatura Düzenleme Olgusunun Yükümlü Firma Defter ve Belgeleri İncelenerek Teyidi Gereği )
FATURALARIN SAHTE OLDUĞUNUN YÜKÜMLÜYE AİT DEFTER VE KAYITLAR İNCELENEREK SOMUT VERİLERLE TESBİTİ GEREĞİ ( Faturaları Düzenleyen Firma Kayıtları Üzerinde Yapılan İncelemede Sahte Fatura Düzenlediği Sonucuna Ulaşılması Üzerine Takdir Komisyonunca Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )"
75D4.D16.12.1987E. 1985/6563 K. 1987/3889"DEFTER VE BELGELERİN YANMASI ( Mahkeme Kararıyla Kanıtlama - Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
ZAYİ ( Defter ve Belgelerin Yanması - Mahkeme Kararı İle Kanıt )"

Madde 79

DANIŞTAY

79D4.D25.11.2008E. 2007/3342 K. 2008/4829"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ ALACAK VE HAKLARIN HACZİ ( 6183 S.K Md. 79 Gereğince Haciz Uygulanabilmesi İçin Borçlu Mükellefin Üçüncü Şahıs Nezdinde Alacağının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
MÜKELLEFİN MEVDUAT HESAPLARI İLE HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLARI ÜZERİNDE HACİZ ( 6183 S.K Md. 79 Gereğince Haciz Uygulanabilmesi İçin Borçlu Mükellefin Üçüncü Şahıs Nezdinde Alacağının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
HACİZ BİLDİRİSİ ( Amme Borçlusunun Üçüncü Şahıslardaki Hak ve Alacakları Üzerine Haciz Uygulanabilmesi İçin Borçlu Mükellefin Üçüncü Şahıs Nezdinde Alacağının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği - Böyle Bir Tespit Yapılmadan Bankaya Çok Sayıda Haciz Bildirisi Gönderilemeyeceği )"

Madde 81

DANIŞTAY

81D3.D4.6.1998E. 1997/982 K. 1998/2168"GELİR VERGİSİ ( Değer Artış Kazancı - Murisin Ölümü )
İKMAL TARHİYAT ( Murisin Ölümü - Gelir Vergisi )
DEĞER ARTIŞI ( Murisin Ölümü - İntikal Eden Malların Satılması )"

Mük. Madde 81

DANIŞTAY

Mük.81D3.D4.5.1995E. 1994/2579 K. 1995/1501"DEĞER ARTIŞ KAZANCI HESAPLANMASI ( Arsası Üzerine Bina İnşaa Ederek Satan Yükümlü - Danıştay İçtihatlarına Göre % 20 Kar Oranı Uygulanması Gerektiği )-
ARSASI ÜZERİNE BİNA İNŞAA EDEREK SATAN MÜKELLEF ( Değer Artış Kazancının Hesaplanması - İnşaat Maliyetinin Belirlenmesi - Danıştay İçtihatlarına Göre %20 Kar Oranı Uygulanması Gerektiği )
İNŞAAT MALİYET BEDELİ BELİRLENMESİ ( Değer Artış Kazancı Hesaplanması - Arsası Üzerine Bina İnşaa Eden Mükellef )"

Madde 82

DANIŞTAY

82VDDGK3.12.2004E. 2004/116 K. 2004/174"VERGİ TEVKİFATINA AİT MATRAH FARKI ( 1998'de Doğan Kurum Kazancı Üzerinden 1999'da Yapılacak Ödemelere İlişkin Olup Vergiyi Doğuran Olayın 1999'da Meydana Geleceği - Tarhiyata Bu Tarihte Yürürlükte Olan Vergi Ziyaı Cezası Uygulanacağı )
RESEN VERGİ TARHİYATI ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Stopaj Vergisi - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu )
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI ESAS ALINARAK TESPİT EDİLEN VERGİ TEVKİFATINA AİT MATRAH FARKI ( Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu - Bu Tarihte Yürürlükte Olan Cezanın Uygulanacağı )
VERGİ KAYBINA YOL AÇAN EYLEMİN TARİHİ ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Stopaj Vergisi Tarhiyatı - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu )
STOPAJ VERGİSİ ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Resen Tarhiyatı - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu/Bu Tarihte Yürürlükte Olan Ceza Uygulanacağı )"

Madde 86

DANIŞTAY

86D9.D5.2.2003E. 2000/6568 K. 2003/424"DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ ( İncelemeye İstenilen Yıldaki Cezai Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELER ( İnceleme Yapılacak Senenin Değil İncelemenin Yapılacağı Yıldaki Geçerli Cezai Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )"
86D9.D21.12.2001E. 2000/518 K. 2001/4929"YILLIK KDV BİLDİRİMİNİN GEÇ VERİLMESİ ( Bildirimin Vergi Dairesince Yazı İle İstenilmesi ve İstenilen Sürede Verildiği Taktirde Özel Usulsülzük Cezası Kesilemeyeceği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEBİLMESİ ŞARTI ( KDV Yıllık Bildiriminin Verilmemesinin Vergi Dairesince Mükelleften Yazı İle İstenilmemesi - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )"
86D4.D23.11.1999E. 1999/544 K. 1999/4242"MUHTASAR BEYANNAME VERİLMEMESİ ( Tevkifata Tabi Ödeme Olmaması - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
TEVKİFATA TABİ ÖDEME BULUNMAMASI ( Muhtasar Beyanname Verilmesi Gerekmediği - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
YILLIK KDV VE YILLIK MUHTASAR VERGİ BEYANI VERİLMEMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEYECEĞİ ( Tevkifata Tabi Ödemesi Olmayan Mükellefin Muhtasar Vergi Beyanı Vermemesi )"
86D4.D17.12.1996E. 1996/2603 K. 1996/5672"YILIK MUHTASAR BEYANNAMENİN GEÇ VERİLMİŞ OLMASI ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Mükellefin Devamlılık Arzeden Ödevi - İdari Düzenlemeyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Devamlı Bilgi Verme Niteliği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Kanuna Aykırı Yayınlanan Tebliğle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Yıllık Muhtasar Vergi Bildirinin Süresinde Verilmemesi - Devamlı Bilgi Verme Niteliğinde Olması )
KANUNDA ÖNGÖRÜLMEYEN CEZA ( Cezanın Kanunla Konulması Mecburiyeti - İdari Düzenlemeyle Ceza Konulamayacağı - Yıllık Muhtasar Bildiriminin süresinde Verilmemesi - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )"

Madde 92

DANIŞTAY

92D3.D28.12.1994E. 1994/2300 K. 1994/4649"TAHAKKUK EDEN VERGİYE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tahakkuk Fişinin Alındığı Tarihten İtibaren Otuz Günlük Süre )
GELİR VERGİSİ BEYANINI VEREN YÜKÜMLÜ ( Dava Açma Süresi )"
92D3.D11.12.1990E. 1989/178 K. 1990/3400"BEYANNAMENİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ ( Postaya Verilme Tarihinin Vergi Dairesine Verilme Tarihi Yerine Geçeceği )
BEYANNAMENİN MUHASEBECİ TARAFINDAN POSTAYLA GÖNDERİLMESİ ( Geçerli Olması )
BEYANNAMENİN POSTAYA VERİLME TARİHİ ( Vergi Dairesine Verilme Tarihi Yerine Geçeceği )"

SAYIŞTAY

92S8.D19.6.2001 K. 4866"UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİ ( Ücret Ödemesinin Her Toplantı Günü İçin Hesaplanacağı - Karar Sayısı Üzerinden Hesap Edilemeyeceği )
ÜCRET ( Uzlaşma Komisyonu Başkan ve Üyeleri - Ödemenin Her Toplantı Günü İçin Hesaplanacağı - Karar Sayısı Üzerinden Hesap Edilemeyeceği )"
92S8.D3.5.2001 K. 4792"MUVAZZAF TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLARI ( Komisyon Toplantılarına Katılmaları Aslî Görevlerinden Olduğu - Huzur Ücreti Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
HUZUR ÜCRETİ ( Muvazzaf Takdir Komisyonu Başkanları - Komisyon Toplantılarına Katılmaları Aslî Görevlerinden Olduğu/Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )"
92STKK25.1.1994 K. 23340"DAİMİ TAKDİR KOMİSYONLARI BAŞKANLARI ( Bu Komisyonlardaki Çalışmalarının Asli Görevin Devamı Niteliğinde Olması Nedeniyle 213 S.K. Md. 92'de Belirtilen Ücretlerin Ödenemeyeceği )
TAKDİR KOMİSYONLARI ( Daimi Kurulan - Başkanlarına Bu Komisyonlardaki Çalışmalarının Asli Görevin Devamı Niteliğinde Olması Nedeniyle 213 S.K. Md. 92'de Belirtilen Ücretlerin Ödenemeyeceği )
ASLİ GÖREVİN DEVAMI NİTELİĞİNDE ÇALIŞMALAR ( 213 S.K. Md. 92'de Belirtilen Ücretlerin Ödenemeyeceği - Daimi Takdir Komisyonları Başkanlarının Bu Komisyonlardaki Çalışmaları )"
92STKK19.11.1991 K. 22598"HUZUR ÜCRETİ ( Aynı Kişilerin Birden Fazla Komisyonda Görevli Olmaları Halinde İlgililere Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Ücreti Ödenebilmesi )
AYNI GÜN İÇİN BİRDEN FAZLA HUZUR ÜCRETİ ÖDENMESİ ŞARTI ( Aynı Kişilerin Birden Fazla Komisyonda Görevli Olmaları Halinde )"
92STKK21.6.1988 K. 21312"HUZUR ÜCRETİ ( Uzlaşma Komisyonu Başkan ve Üyelerine Ödenebilmesi )
UZLAŞMA KOMİSYONU ( Komisyon Başkan ve Üyelerine Huzur Ücreti Ödenebilmesi )"

Madde 93

AMK

93AMK13.12.2017E. 2016/14 K. 2017/170""

YARGITAY

93Y11.HD26.10.1981E. 1981/3250 K. 1981/3536"TİCARİ DEFTER ZAYİ BELGESİ KARARININ CEZA DAVASINA ETKİSİ ( Hileli Vergi Suçu )
HİLELİ VERGİ SUÇU ( Ticari Defter Zayi Belgesi Kararının Ceza Davasına Etkisi )
CEZA DAVASI ( Ticari Defter Zayi Belgesi Kararının Etkisi )
HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNİ BAĞLAMAMASI ( Ticari Defter Zayi Belgesi )"

DANIŞTAY

93D3.D19.11.2015E. 2015/4455 K. 2015/8436"ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİSİ ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı - Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği)
KAMU ALACAĞI (Şirket Kanuni Temsilcisi Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı - Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı)
ŞİRKETİN VERGİ BORCUNU TAKİP (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı - Kanuni Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği)
İLANEN TEBLİĞİ ŞARTLARININ OLUŞMAMASI (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği - Davacı Adına Şirket Kanuni Temsilcisi Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)"
93D3.D11.6.2015E. 2012/4344 K. 2015/4716"USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ ÖDEME EMRİ ( Amme Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceği - Davacıya Ait Araç Üzerine Konulan Hacizde Yasal İsabet Bulunmadığı )
HACİZ UYGULAMASININ YASAL OLMAMASI ( Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi/Amme Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceği - Davacıya Ait Araç Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması )
ÖDEME EMİRLERİNİN USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Amme Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceği - Davacıya Ait Araç Üzerine Konulan Hacizde Yasal İsabet Bulunmadığı )"
93D9.D4.5.2015E. 2012/6298 K. 2015/4833"İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE VERGİ ZİYAI CEZASI ( Usule Aykırı Olarak Tebliğ Edilen İhbarnamenin Tahsili Amacıyla Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinin Vergi Ziyaı Cezalı İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatına İlişkin Kısmı İçin İşin Esasına Girerek Karar Veren Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ OLAN VESİKALARIN TEBLİGATI ( Posta Vasıtası İle İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Mükelleflere Bunların Kanuni Temsilcilerine Umumi Vekillerine veya Vergi Cezası Kesilenlere Yapılacağı )
TEBLİĞ ŞARTLARI ( Tebliğ Olunacak Evrakı Muhtevi Zarfın Posta İdaresince Muhatabına Verileceği ve Keyfiyetin Muhatap İle Posta Memuru Tarafından Taahhüt İlmühaberine Tarih ve İmza Konulmak Suretiyle Tespit Olunacağı - Bu Nitelikleri Taşımadan Yapılan Tebliğin Kanunun Aradığı Şartları Taşımadığından Geçerli Olarak Kabul Edilemeyeceği )
USULE AYKIRI OLARAK TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAME ( Tahsili Amacıyla Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinin Vergi Ziyaı Cezalı İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatına İlişkin Kısmı İçin İşin Esasına Girerek Karar Veren Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )"
93D3.D21.1.2015E. 2013/12222 K. 2015/29"KURUMLAR VERGİSİ BORCUNUN TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - 6183 S. Kanuna Göre Ödeme Emrinin 213 S. V.U.K.'na Göre Tebliğ Edileceği/7201 S.T.K.'nu Hükümlerine Göre Yapılan Tebligatın Usule Uygun Olmadığı - Davacının Ittıla Tarihi Olarak Beyan Ettiği Tarih Ödeme Emri Tebliğ Tarihi Kabul Edilerek Davanın Esası İnceleneceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - 6183 S. Kanuna Göre Ödeme Emrinin 213 S. V.U.K.'na Dair Hükümlerine Göre Tebliğ Edilmesi Gerekirken 7201 S. Tebligat Kanunu Hükümleri Uyarınca Yapılan Tebligatın Usule Uygun Olmadığı )
VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - 6183 S. Kanuna Göre Ödeme Emrinin 213 S. V.U.K.'na Dair Hükümlerine Göre Tebliğ Edileceği/7201 S. Tebligat Kanunu Hükümleri Uyarınca Yapılan Tebligata Göre Davanın Süreaşımından Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 6183 S. Kanuna Göre Ödeme Emrinin 213 S. V.U.K.'na Göre Tebliğ Edileceği - 7201 S.T.K.'nu Hükümlerine Göre Yapılan Tebligatın Usule Uygun Olmadığı/Davacının Ittıla Tarihi Olarak Beyan Ettiği Tarih Ödeme Emri Tebliğ Tarihi Kabul Edileceği - Davanın Süre Aşımından Reddinde İsabet Bulunmadığı )"
93D3.D9.4.2012E. 2010/6347 K. 2012/1146"AMME ALACAĞI ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan - Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği/2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI KALMAYAN AMME ALACAĞI ( Ortak Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali - 2 no.lu İhbarnamenin Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Aykırılığı/Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği
İLANEN TEBLİĞ ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı - Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği/2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Aykırılığı - Ortak Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali )
KANUNİ TEMSİLCİNİN ADRESİNİN BİLİNMESİ ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı İçin 2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
93D3.D9.4.2012E. 2010/6346 K. 2012/1145"VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BİLUMUM VESİKA VE YAZILAR ( Tahakkuk Fişi Dışındakilerin İlgililerin Bilinen Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Adresi Bilinmeyenlere İse İlanen Tebliğin Yasada Belirtilen Adreslere ve Nihayet Bilinen En Son Adrese Yapılan Tebligatın Sonuçsuz Kalması Halinde Yapılması Gereği )
VERGİ CEZA VE İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİ ( İlgililerin Bilinen Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Şirketin Ticaret Sicil Adresinde Tebligat Yapılamaması Nedeniyle Diğer Tebliğ Yolları Tüketilmeden İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vergilendirme ile İlgili Tahakkuk Fişleri Dışındaki Bilumum Vesika ve Yazıların İlgililerin Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Daha Önce Şirket Müdürüne Tebligat Yapılmış Adrese Tebligat Yapılmadan Ticaret Sicil Adresine Yapılan Tebligatın Sonuçsuz Kalması Nedeniyle İlanen Tebligat Yapılmasının Hatalı Olduğu )"
93D9.D2.11.2011E. 2008/5363 K. 2011/7553"ÖDEME EMRİ (İhbarnamelerin V.U.K'da Yazılı Kurallar Yerine Tebligat Kanunu'nda Belirtilen Hükümlere Göre Tebliğ Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu)
KAMU ALACAĞI (Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Kesinleşen Bir Kamu Alacağı Bulunmadığından Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İHBARNAME (V.U.K'da Yazılı Kurallar Yerine Tebligat Kanunu'nda Belirtilen Hükümlere Göre Tebliğ Edildiği - Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Kesinleşen Bir Kamu Alacağı Bulunmadığı)"
93D3.D4.11.2009E. 2007/1965 K. 2009/3426"VERGİ CEZA İHBARNAMELERİ ( Yükümlü Şirketin Bilinen Son Adresine Tebliği Yoluna Gidilmeksizin İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ ( Vergi-Ceza İhbarnamelerinin Yükümlü Şirketin Bilinen Son Adresine Tebliği Yoluna Gidilmeksizin İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )
ADRESE TEBLİĞ ( Vergi-Ceza İhbarnamelerinin Yükümlü Şirketin Bilinen Son Adresine Tebliği Yoluna Gidilmeksizin İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )"
93D9.D29.5.2008E. 2007/5361 K. 2008/2660"VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ ( İhbarnamelerin Usulüne Uygun Olarak Kesinleştirildiğinden Sözedilemeyeceğinden Usulüne Aykırı Olarak Kesinleştirilen Vergi Alacağı İçin Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İhbarnamelerin Usulüne Uygun Olarak Kesinleştirildiğinden Sözedilemeyeceğinden Usulüne Aykırı Olarak Kesinleştirilen Vergi Alacağı İçin Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )
USULÜNE AYKIRI KESİNLEŞTİRİLEN VERGİ ALACAĞI ( Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )"
93D4.D15.1.2008E. 2006/4228 K. 2008/24"USULSÜZ TEBLİĞ ( Katma Değer Vergisinin İadesi Talebi - Dava Açma Süresinin İlgilinin İşlemi Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ TALEBİ ( Dava Konusu İşlem “İlmühaberli Taahhütlü” Posta Yolu Yerine Normal Posta Aracılığıyla Tebliğ Edildiği - Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeyen İşleme Karşı Açılan Davada Dava Açma Süresi İlgilinin İşlemi Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Katma Değer Vergisinin İadesi Talebi - Dava Konusu İşlem “İlmühaberli Taahhütlü” Posta Yolu Yerine Normal Posta Aracılığıyla Tebliğ Edildiğinden Usulsüz Olduğu/Dava Açma Süresi İlgilinin İşlemi Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Katma Değer Vergisinin İadesi Talebi - Dava Konusu İşlem “İlmühaberli Taahhütlü” Posta Yolu Yerine Normal Posta Aracılığıyla Tebliğ Edildiğinden Usulsüz Olduğu/Dava Açma Süresi İlgilinin İşlemi Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )"
93D3.D20.9.2007E. 2006/4002 K. 2007/2453"ŞİRKETİN ADRESİ ( Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak Mükellefiyet Kaydı Re'sen Silinen - İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulması Kesinleşen Kamu Alacağının Ödeme Emriyle İstenmesi/Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU ALACAĞI ( Ödeme Emriyle İstenmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı/İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulup Kesinleştiği - Adresi Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak Mükellefiyet Kaydı Re'sen Silinen Şirket )
MÜKELLEFİYET KAYDI RESEN SİLİNEN ŞİRKET ( Adresi Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak - İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulması Kesinleşen Kamu Alacağının Ödeme Emriyle İstenmesi/Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
93D9.D13.2.2007E. 2005/872 K. 2007/329"İHBARNAMELERİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )
CEZALI TARHİYAT ( Davacı Şirket Adına Yapılan Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Sonucu Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )
ZAMANAŞIMI ( Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Sonucu Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )"
93D3.D1.2.2007E. 2006/552 K. 2007/221"ŞİRKETİN VERGİ BORCU ( İlgili Belgelerin Tebliğ Edilebileceği Bilinen Adreslerden Olan Şirket Yetkilisinin İkametgah Adresinin Hangi Tarihte İdarenin Bilgisine Girdiğinin ve İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliği Yoluna Gidilip Gidilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
ŞİRKET YETKİLİSİNİN İKAMETGAH ADRESİ ( Vergilendirmeyle İlgili Belgelerin Tebliğ Edilebileceği Adresinin Hangi Tarihte İdarenin Bilgisine Girdiğinin ve İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliği Yoluna Gidilip Gidilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
KAMU ALACAĞI ( Vergilendirmeyle İlgili Belgelerin Tebliğ Edilebileceği Bilinen Adreslerden Olan Şirket Yetkilisinin İkametgah Adresinin Hangi Tarihte İdarenin Bilgisine Girdiğinin ve İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliği Yoluna Gidilip Gidilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( Ancak Tarh İşlemine Karşı Açılan Davada İncelenebilecek İddialar İncelenmek ve Ödeme Emri İle İstenebilir Borcun Bulunmadığı Sonucuna Varılarak İptal Edilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
93D9.D17.10.2006E. 2003/856 K. 2006/3972"ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI DÜZENLENEN İHBARNAMELER ( Yönetim Kurulu Üyesinin Şahsi İşleri Nedeniyle Vekaletname Verdiği Kişiye Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )
ÖDEME EMRİ ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Şahsi İşleri Nedeniyle Vekaletname Verdiği Kişiye İhbarnamelerin Tebliği Suretiyle Kamu Alacağının Kesinleştiğinden Bahisle Düzenlenen - İsabet Görülmediği )
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞAHSİ İŞLERİ NEDENİYLE VEKALETNAME VERDİĞİ KİŞİ ( Şirketin Vergi Borçlarından Dolayı Düzenlenen İhbarnamelerin Tebliği Suretiyle Kamu Alacağının Kesinleştiğinden Bahisle Düzenlenen Ödeme Emri - İsabet Görülmediği )
KAMU ALACAĞI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Şahsi İşleri Nedeniyle Vekaletname Verdiği Kişiye İhbarnamelerin Tebliği Suretiyle Kesinleştiğinden Bahis Edilemeyeceği )"
93D9.D5.5.2005E. 2003/3908 K. 2005/1246"VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( V.U.K. Hükümleri Yerine Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Tebliğ Edilmesinin Tebligatı Geçersiz Kılacağı )
TEBLİGAT ( V.U.K. Hükümleri Yerine Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Tebliğ Edilmesinin Tebligatı Geçersiz Kılması - Vergi ve Ceza İhbarnamesi )
VUK. HÜKÜMLERİ YERİNE TEBLİGAT KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TEBLİGAT ( Vergi ve Ceza İhbarnamesi - Tebligatı Geçersiz Kılacağı )"
93D9.D9.3.2005E. 2003/2571 K. 2005/494"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kanuni Temsilci Yada Ortak Sıfatıyla İlgili Kişilerin Takip Edilebilmesi İçin Vergi Borcunun Usulüne Uygun Bir Biçimde Tarh Tahakkuk Tebliğ Safhalarından Geçerek Borcun Kesinleştirilmesinin Gerekmesi )
VERGİDE KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Vergi Borcunun Usulüne Uygun Bir Biçimde Tarh Tahakkuk Tebliğ Safhalarından Geçerek Borcun Kesinleştirilmesinin Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yollarının Tüketilmiş Olmasının Gerekmesi )
KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Vergi Borcunun Usulüne Uygun Bir Biçimde Tarh Tahakkuk Tebliğ Safhalarından Geçerek Borcun Kesinleştirilmesinin Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yollarının Tüketilmiş Olmasının Gerekmesi )
TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI ( Şirket Adına Düzenlenen Vergi Ceza İhbarnameleri ile Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi-Şirket Yönünden Kesinleşmeyen Amme Alacağının Ödenmesinden Kanuni Temsilcinin Sorumlu Tutulamaması )
ŞİRKETİN BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Borç Kesinleştirilip Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yolları Tükendikten Sonra Ancak Kanuni Temsilciye Başvurulabilmesi )
AMME ALACAĞINDAN ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Borç Kesinleştirilip Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yolları Tükendikten Sonra Ancak Kanuni Temsilciye Başvurulabilmesi )"
93D4.D17.2.2005E. 2004/1775 K. 2005/244"ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ ( Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliğin Usule Uygun Olmadığı - Amme Alacağının Kesinleşmediği )
ÖDEME EMRİ ( Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliğin Usule Uygun Olmadığı - Amme Alacağının Kesinleşmediği/Şirketin Vergi Borçları )
AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMEMESİ ( Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliği - Amme Alacağının Kesinleşmediği )"
93D9.D9.6.2004E. 2002/2751 K. 2004/3948"KAMU ALACAĞI ( Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmeden İlan Yolu İle Tebligata Gidilmesi ve Gecikme Zammı Hesaplanmasının Kanuna Aykırılığı - Belediye Encümeni Kararı İle Tahakkuk Ettirilen )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA TAHAKKUK ETTİRİLEN KAMU ALACAĞI ( Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmeden İlan Yolu İle Tebligata Gidilmesi ve Gecikme Zammı Hesaplanmasının Kanuna Aykırılığı )
İLAN YOLU İLE TEBLİGAT ( Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmemesinin Kanuna Aykırılığı - Belediye Encümeni Kararı İle Tahakkuk Ettirilen Kamu Alacağı )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Kamu Alacağı - Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmeden İlan Yolu İle Tebligata Gidilmesi )
GECİKME ZAMMI HESAPLANAMAMASI ( Kamu Alacağı - Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmeden İlan Yolu İle Tebligata Gidilmesi/Kanuna Aykırılığı )"
93D3.D21.4.2004E. 2002/3452 K. 2004/1114"KOMİSYON KARŞILIĞI BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEF ( Komisyonun Faiz Geliri Niteliği - Tebliğ - Tebliğ Yapılan Kişiler - Kanuni Temsilcinin Bilinen İkametgahına Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )
TEBLİGATIN KİMLERE VE HANGİ ADRESLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Şirket Kanuni Temsilcisinin İkametgahına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olacağı )
FATURA DÜZENLEYENLERİN KOMİSYON KARŞILIĞI BU BELGELERİ DÜZENLEMİŞ OLMALARI ( Faiz Geliri Elde Edilmiş Sayılacakları - Cezalı Vergi Tarhiyatı - Kanuni Temsilci İkametgahına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olduğu )
KANUNİ TEMSİLCİNİN BİLİNEN İKAMETGAH ADRESİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Olduğu )"
93D4.D30.3.2004E. 2003/2109 K. 2004/615"YOKLAMA FİŞİNDE TESBİT EDİLEN ORTAKLARIN ADRESİNE TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Defter ve Belgelerin İstenmesine İlişkin İhbarnamelerin Doğrudan İlanen Tebliğ Edilemeyeceği )
İLANEN TEBLİGAT YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Adresini Terkeden Yükümlü Şirket Ortaklarına Ait Adreslerin Yoklama Fişinde Gösterilmiş Olması - Defter ve Belgelerin İstenmesine İlişkin İhbarnamelerin Bu Adreslere Gönderilmesi Gereği )
DEFTER VE BELGELERİ İSTEMEYE İLİŞKİN İHBARNAMELERİN YOKLAMA FİŞİNDE GÖRÜNEN ADRESLERE TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Doğrudan İlanen Tebligat Yoluna Başvurulamaması )
ADRESİNİ TERKEDEN YÜKÜMLÜ ŞİRKETE DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMESİ İÇİN GÖNDERİLEN İHBARNAMELER ( Yoklama Fişinde Tesbit Edilen Şirketin Ortaklarına Ait Adreslere Tebliğe Çıkarılmadan Doğrudan İlanen Tebligat Yoluna Gidilemeyeceği )"
93D4.D28.10.2003E. 2002/3910 K. 2003/2593"LİMİTED ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( Kanuni Temsilciye Tebliği - Şirket Adına Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilemeyeceği )
ÖDEME EMRİ ( Limited Şirket Adına Kanuni Temsilciye Tebliği - Şirket Adına Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilemeyeceği )
KANUNİ TEMSİLCİ ( Ödeme Emrinin Limited Şirket Adına Kanuni Temsilciye Tebliği - Şirket Adına Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilemeyeceği )"
93D9.D21.1.2003E. 2000/4324 K. 2003/34"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Vergi ve Cazaları İçin Yapılan İhbarnamelerin Tebliğat Yasasına Uygun Olmadığından Düzeltilmesinin Talep Edilmesi )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Vergi ve Ceza İhbarnamelerin Davacının Kardeşine Tebliğ Edildiği ve Bu Kişinin de 213 Sayılı Yasada Belirtilen Kişilerden Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
HATALI TEBLİĞ ( Vergi ve Ceza İhbarnamelerin Davacının Kardeşine Tebliğ Edildiği ve Bu Kişinin de 213 Sayılı Yasada Belirtilen Kişilerden Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Somut Olayda Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığından Muhatabın Tebliğe Muttalı Olduğu Tarih Dikkate Alınarak Dava Zamanaşımının Belirlenmesinin Gerekli Olması )
MUHATABIN TEBLİĞATA MUTTALİ OLMASI ( Somut Olayda Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığından Muhatabın Tebliğe Muttalı Olduğu Tarih Dikkate Alınarak Dava Zamanaşımının Belirlenmesi )"
93D9.D16.10.2002E. 2001/424 K. 2002/4205"VERGİ CEZALARININ KESİNLEŞMESİ HALİNDE TEBLİGATIN KİMLERE YAPILACAĞI ( Davacının Bilinen Adreslerine Tebligat Yapılabileceği - İşyerinde Memur Ya da Müstahdemlerden Birine Yapılabileceği - Serbest Muhasebecinin İşyerinde Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )
TEBLİGATIN KİMLERE YAPILABİLECEĞİ ( Davacının Bilinen Adresinde Memur ya da Müstahdemlerinen Birine Yapılabileceği - Serbest Muhasebecinin İşyerinde Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu - Ittıla Tarihinden İtibaren Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT ( Kesinleşen Vergi Cezalarının Tebliğ Edileceği Adres )"
93D9.D9.10.2002E. 2001/1783 K. 2002/4035"MAHSUP YOLUYLA GECİKME ZAMMI TAHSİLİNİN MÜKELLEFE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Mükellefin Talebi Olmadan Vergi Borcu İçin Gecikme Zammının Vergi İade Alacağından Mahsubunun Re'sen Yapılması - Tebligatının Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
TEBLİGATIN ŞİRKET YASAL TEMSİLCİLERİNE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Mahsup Yoluyla Gecikme Zammı Tahsili - KDV İade Alacaklarından Gecikme Zammı Tahsili - Mükellefe Tebligatın Yapılması Gerektiği )
ŞİRKET YASAL TEMSİLCİSİNE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Sonuç Doğuramayacağı )"
93D4.D1.7.2002E. 2002/972 K. 2002/2790"TEBLİGATIN NASIL VE HANGİ ADRESE YAPILACAĞI ( İdarenin Bilgisi Dahilinde Bütün Adreslere Tebligatın Gönderilmiş Olması - İlanen Tebliğin Yapılma Aşaması - Bilinen Tüm Adreslere Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılamayacağı )
İLANEN TEBLİGATIN GEÇERSİZ OLDUĞU HALLER ( İdarenin Bilinen Tüm Adreslere Tebligat Gönderdiğini İsbatı Gerektiği )
BİLİNEN TÜM ADRESLERE YAPILAN TEBLİGAT ( Adresinde Bulunamayan Mükellef - İlanen Tebligat Yapılma Şartı )"
93D4.D11.4.2002E. 2001/4412 K. 2002/1623"TEBLİGATIN TEBELLÜĞÜNDEN İMTİNA EDİLMESİ ( Muhataba Bilinen Adresinde Tebligat Yapılmış Olması - Tebellüğden İmtina - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması )
BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMASI ( Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması - Tebellüğden İmtina Edildiğine Dair Tutanak Tanzim Edilmiş Olması )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİGATI ( Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi - Tebellüğden İmtinanın Tutanakta Belirtilmiş Olması - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması )
İLANEN TEBLİGAT YAPILMASI ŞARTLARI ( Ödeme Emrinin Bilinen Adrese Tebliğ Edilmiş Olması - Muhatabanın Tebellüğden İmtina Etmesi - İlanen Tebligatın Şartının Oluşmuş Sayılacağı )
İMTİNA-ÖDEME EMRİNİN TEBELLÜĞDEN İMTİNA EDİLMESİ ( Ödeme Emrinin Bilinen Adrese Tebliğ Edilmiş Olması - Muhatabanın Tebellüğden İmtina Etmesi - Tebellüğden İmtinanın Tutanağa Yazılmış Olması - İlanen Tebligatın Şartının Oluşmuş Sayılması )"
93D4.D4.3.2002E. 2001/1561 K. 2002/801"UZLAŞMANIN VAKİ OLMAMASI ( Ek Dava Açma Süresi - Hak Düşürücü Süre - Uzlaşmanın Vaki Olmadığına Dair Tutanağın Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Uzlaşmanın Vaki Olmaması - Uzlaşmanın Vaki Olmadığına Dair Tebligat Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
TEBLİGATIN ZORUNLU OLMASI ( Uzlaşmanın Vaki Olmadığının Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
UZLAŞMA TUTANAĞININ MÜKELLEF YA DA YETKİLİ ADAMINCA İMZALANMIŞ OLMASI ( Tebligat Hükmünde Sayılacağı - Ancak Yinede Tebligatının Zorunlu Olduğu )"
93D7.D12.2.2002E. 2000/8570 K. 2002/527"TEBLİGATIN HUKUKEN GEÇERLİK ŞARTI ( Muhatabın İkametgah Adresinde Bulunanlara Tebligat Yapılabilmesi İçin Aynı Çatı Altında Oturma Şartı Yoktur - Defter ve Belgelerin Yasal Sürede İncelemeye Sevk edilmemesi - Re'sen Vergi Tarhiyatı )
TEBLİGATIN KİMLERE YAPILACAĞI ( Hukuken Geçerli Tebligat - Muhatabın İkametgahında Birisine Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu - Aynı Çatı Altında Oturmanın Şart Olmadığı - Kızkardeşe Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )
İKAMETGAH ADRESİNE TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Tebligat - Muhatabın İkametgahında Birisine Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu - Aynı Çatı Altında Oturmanın Şart Olmadığı - Kızkardeşe Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )"
93D3.D26.11.2001E. 2000/412 K. 2001/4141"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Vergi Mahkemelerinde - Tebligatın Usule Uygun Olup Olmadığının Tesbiti Zorunluluğu )
TEBLİGATIN USULE UYGUN OLMASI ZORUNLULUĞU ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin Başlangıcı - Tebligatı Alan Kişinin İsminin Tebliğ Mazbatasında Yer Almaması ve Davacının İmzayı İnkar Etmesi/İmzanın Aidiyetinin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tesbiti Gereği )
İMZANIN DAVACIYA AİT OLUP OLMADIĞININ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK TESBİTİ GEREĞİ ( Tebligatı Alan Kişinin İsminin Tebliğ Mazbatasında Yer Almaması - Muhatabın Tebligattaki İmzayı İnkar Etmesi )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Tebligatın Usulsüz Olması Halinde Sürenin Başlamayacağı - Muhatabın Tebliğ Mazbatasındaki İmzayı İnkar Etmesi - Bilirkişiye İmza İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
93D4.D29.11.2000E. 1999/4568 K. 2000/4962"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Mükellefin Bilgi Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
BİLGİ İSTEME YAZISI ( Yazının Kanunda Sayılan Kişilerden Başkasına Tebliğ Edilmesi Durumunda Usulüne Uygun Tebligattan Söz Edilememesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Bilgi İsteme Yazısının Kanunda Sayılan Kişilerden Başkasına Tebliğ Edilmesi Durumunda Usulüne Uygun Tebligattan Söz Edilememesi )"
93D3.D23.11.2000E. 1999/5066 K. 2000/3854"GÖTÜRÜ USÜL MÜKELLEFİ ( Götürü Usul Şartlarını Taşımaması Nedeniyle Götürülüğü İptal Edilerek Gerçek Usule Çevrilmesi )
GERÇEK USULE ÇEVRİLEN MÜKELLEF ( Götürü Usul Şartlarını Taşımaması Nedeniyle Götürülüğün İptal Edilmesi )
YOKLAMA ( Mükellefiyetle İlgili Maddi Olayların Kayıtların ve Mevzuların Araştırılması Tespit Edilmesi )"
93D7.D22.11.2000E. 2000/2902 K. 2000/3419"TEBLİGAT USULÜ ( Bilinen Adresinde Bulunamayan Mükellefe Gönderilen Ödeme Emrinin )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ( Mükellefin Adresinde Bulunamaması Halinde Tebligat Usulü )
YÜKÜMLÜ ŞİRKETİN İŞYERİ ADRESİNİ TERK ETMESİ ( Adreste Bulunamayan Yükümlüye Ödeme Emrinin İlanen Tebliği )
İLANEN TEBLİGAT ( Yükümlü Şirketin İşyeri Adresini Vergi Dairesine Bildirmeden Terketmiş Olması )"
93D7.D7.11.2000E. 2000/1056 K. 2000/3130"İLANEN TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESBİTİ GEREKLİLİĞİ ( Ödeme Emrinin Adreste Bulunmayan Yükümlüye Tebliğinde )
ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
VERGİ VE CEZALARIN İLANEN TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Mahkemece Öncelikle Tesbiti Mecburiyeti )
TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ ÖNCELİKLE TESBİTİ MECBURİYETİ ( Vergi ve Cezaların İlanen Tebliğinde )"
93D7.D1.11.2000E. 2000/1071 K. 2000/3046"İLANEN TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESBİTİ GEREKLİLİĞİ ( Ödeme Emrinin Adreste Bulunmayan Yükümlüye Tebliğinde )
ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
VERGİ VE CEZALARIN İLANEN TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Mahkemece Öncelikle Tesbiti Mecburiyeti )
TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ ÖNCELİKLE TESBİTİ MECBURİYETİ ( Vergi ve Cezaların İlanen Tebliğinde )"
93D9.D21.9.2000E. 1999/1460 K. 2000/2531"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemiş Olması Nedeniyle Salınması )
KAÇAKÇILIK CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemiş Olması Nedeniyle Salınması )
ADRESİ BİLİNEN MÜKELLEF ( Mükellefe Yapılacak Tebligatın Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliğ Edilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Adresi Bilinmeyen Mükelleflere Yapılacak Tebliğ Şekli )"
93D4.D13.4.2000E. 1999/5307 K. 2000/1495"TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGAT ( Tüzel Kişinin Başkan Müdür Veya Kanuni Temsilcilerine Yapılmasının Gerekmesi )
İHBARNAME TEBLİĞİ ( Kooperatifi Temsile Yetkili Olmayan Şahsa Rızaen de Olsa Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kooperatifi Temsile Yetkili Olmayan Şahsa Rızaen de Olsa Yapılan Tebligat )"
93D4.D12.4.2000E. 1999/3973 K. 2000/1473"RE'SEN VERGİ TARHININ HUKUKA AYKIRI TEBLİGATI ( Mükellefin Babasına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu - Usulüne Uygun Olmayan Tebligatın Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmayacağı )
TEBLİGATIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI ( Re'sen Vergi Tarhının Usulüne Uygun Bir Şekilde Yerine Getirilmesi Gerektiği - Geçersiz Tebligata Göre Re'sen Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
MÜKELLEFİN BABASINA YAPILAN TEBLİGAT ( Re'sen Vergi Tarhının Usulüne Uygun Bir Şekilde Yerine Getirilmesi Gerektiği - Geçersiz Tebligata Göre Re'sen Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )"
93D4.D15.2.2000E. 1999/5915 K. 2000/499"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Kanunda Belirtilen Belgelerin Düzenlenmemesi Nedeniyle )
TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİĞ ( Öncelikle Müdür Veya Kanuni Temsilcilere Yapılması Bunların Bulunmaması Durumunda İşyerinde Bulunan Memur Veya Müstahdemlere Yapılması )
MÜSTAHDEME YAPILAN TEBLİGAT ( Tüzel Kişilere Yapılan Tebliğlerin Öncelikle Müdür Veya Kanuni Temsilcisine Bunların Bulunamaması Durumunda Müstahdeme Yapılmasının Gerekmesi )"
93D4.D8.2.2000E. 1999/1502 K. 2000/374"VERGİ TARHİYATINA İLİŞKİN TEBLİGATIN YAPILMASI USULÜ ( Tabi Olacağı Kanun )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vergi Tarhiyatına İlişkin Tebligatın Davacıya Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Tebliğ Edilmiş Olması )
TEBLİGATIN VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILMASI MECBURİYETİ ( Vergi Tarhiyatına İlişkin Tebligatta )"
93D4.D8.2.2000E. 1999/1501 K. 2000/373"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ TEBLİĞİN VUK'a GÖRE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Tebliğ Yapılacak Kişiler - Tebliğin Usul ve Süresi )
TEBLİGAT ( Mükellefin Bilinen Adresine Tebligat - Mükellefin Adresinde Bulunamaması - Özel Usulsüzlük Cezasının Kesinleşme Koşulu - VUK'a Göre Tebliğ Yapılabilme İmkanlarının Denenmeden 7201 Sayılı Yasaya Göre Tebligat Yapılamayacağı
ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEF ( Mücbir Sebeplerin Varlığı - Özel Usulsüzlük Cezalarının VUK'a Göre Tebliği Gerektiği )"
93D9.D1.2.2000E. 1999/442 K. 2000/231"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemiş Olması Nedeniyle Salınması )
KAÇAKÇILIK CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemiş Olması Nedeniyle Salınması )
ADRESİ BİLİNEN MÜKELLEF ( Mükellefe Yapılacak Tebligatın Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliğ Edilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Adresi Bilinmeyen Mükelleflere Yapılacak Tebliğ Şekli )"
93VDDGK28.1.2000E. 1999/172 K. 2000/28"BİLDİRİM FORMU VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Serbest Meslek Kazancı Elde Edenlerin Vermesinin Zorunlu Olduğu )
SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDEN MÜKELLEFLERİN BİLDİRİM VERME ZORUNLULUĞU ( Bildirimlerin Vergi İncelemelerinde Arşivsel Olarak Kullanılacağı )"
93D11.D13.12.1999E. 1999/2847 K. 1999/4946"MEMUR VEYA MÜSTAHDEME TEBLİGAT ( Vergi Dairesinde-Usulsüz Tebligat-Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Usulsüz Tebligat-Memur veya Müstahdeme Vergi Dairesinde Tebligat Yapılıp Yapılamaması )
VERGİ DAİRESİNDE TEBLİGAT ( Memur veya Müstahdeme )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Memur veya Müstahdeme Vergi Dairesinde Tebligat Yapılıp Yapılamaması-Dava Açma Süresi )"
93D9.D10.11.1999E. 1998/4862 K. 1999/4060"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Üzerine İndirim Konusu Yapılan KDV'nin Reddinin Gerekmesi )
KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Üzerine İndirim Konusu Yapılan KDV'nin Reddinin Gerekmesi )
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( İndirim Konusu Yapılan KDV nin Reddinin Gerekmesi )
İNDİRİM KONUSU YAPILAN KDV ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Üzerine İndirim Konusu Yapılan KDV'nin Reddinin Gerekmesi )"
93D11.D11.10.1999E. 1998/1516 K. 1999/3530"CEZALI TARHİYATIN TERKİNİNE İLİŞKİN DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA YAPILAN DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İşlemin İptali Talebi )
DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN SÜRESİNDE KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Tarhiyata Karşı Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Yapılan )"
93VDDGK11.6.1999E. 1998/406 K. 1999/336"VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( Memur Eliyle Tebliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki Karara Karşı Yapılan Temyiz İsteminin de Reddi Gerektiği )
MEMUR ELİYLE TEBLİĞ ( Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Memur Eliyle Tebliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki Karara Karşı Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )"
93D4.D25.3.1999E. 1998/1102 K. 1999/1241"TÜZEL KİŞİLİĞİN TASFİYESİ ( Kamu Alacağının Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tasfiye Memuruna Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
TASFİYE MEMURUNA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Tasfiye Halinde Olan Bir Tüzel Kişi İçin Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tasfiye Memuruna Tebliğ Yapılması Gerektiği )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Tasfiye Halindeki Tüzel Kişilerde Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tasfiye Memuruna Ödeme Emri Gönderilmesinin Mümkün Olduğu - Şirket Ortağına Ödeme Emri Gönderilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU ( Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tasfiye Memuruna Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Şirket Ortağına Tebligat Yapılamayacağı )
TEBLİGAT ( Tasfiye Halindeki Tüzel Kişiye Ödeme Emrinin Tebliği - Tasfiye Memuruna Tebliğ Edilebileceği - Şirket Ortağına Ödeme Emri Tebliğ Edilemeyeceği )"
93D3.D20.5.1998E. 1997/1359 K. 1998/1723"TEBLİGAT ( Adresi Bilinen Gerçek ve Tüzel Kişi - Adresinde Bulunamayan Yükümlü )
İLANEN TEBLİGAT KOŞULLARI ( Adresinde Bulunamayan Mükellef - Tebligatın İncelenmesi )"
93D3.D10.2.1998E. 1996/1097 K. 1998/295"DAVA EHLİYETİ ( Şirket Yetkilisi Olmayan Kişinin Açtığı Davanın Reddi )
ŞİRKET YETKİLİSİ OLMAYANIN DAVA AÇAMAYACAĞI ( Dava Ehliyeti )"
93D4.D18.11.1996E. 1995/5229 K. 1996/4259"TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ ( Tebliğ Yapılan Muhatap İle Tebliği Yapan Memurun Tebliğ Evrakına Birlikte Tarih Koyup İmzalamaları )
TEBLİĞ TARİHİ ( Gerekli Koşulları Taşımayan Tarihin Gözönüne Tutulmasının Olanaksız Olması )"
93D11.D12.10.1995E. 1995/1757 K. 1995/2519"BİLİNEN ADRES ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilinen Adresine Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İlanen Tebligat )"
93D3.D28.12.1994E. 1994/2300 K. 1994/4649"TAHAKKUK EDEN VERGİYE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tahakkuk Fişinin Alındığı Tarihten İtibaren Otuz Günlük Süre )
GELİR VERGİSİ BEYANINI VEREN YÜKÜMLÜ ( Dava Açma Süresi )"
93D3.D18.11.1993E. 1992/1722 K. 1993/3316"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMADA TEBLİĞ
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMAYA ÇAĞRI YAZISININ TEBLİĞİ ( Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması )"
93D4.D17.10.1988E. 1988/193 K. 1988/3456"AMME ALACAĞI ( Mahkemece İmza İstiktabı Yapılması )
İMZA İSTİKTABI ( Alındı Üzerindeki İmzanın Muhataba Ait Olmadığı Hususu )
İLMUHABERDEKİ BİZZAT İBARESİ ( İmzanın Muhataba Ait Olmadığı Hususunun Tespit Edildikten Sonra İtibar Edilememesi )"

SAYIŞTAY

93S3.D3.1.2008 K. 65"KIYMET TAKDİR KOMİSYON ÜYELERİ ( Ödenecek Ücretin Genelge ile Belirlendiği - Genelge ile Belirlenen Ücretin Üzerinde ve Aylık Sınır Aşılarak Yapılan Ödemenin Yersiz Ödemeye Neden Olduğu )
FAZLA ÖDEME ( Arsa ve Arazi Birim Değerlerini Belirleme Takdir Komisyon Başkan ve Üyelerine Ödenecek Ücretin Maliye Bakanlığı Genelgesiyle Belirlendiği - Genelgeyle Belirlenen Günlük Ücret ve Aylık Üst Sınır Aşılarak Yapılan Fazla Ödemenin Sorumlularına Ödettirilmesi )"

BAM

93İZMİRBAM-6CD3.10.2017E. 2017/1577 K. 2017/1537"VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( CMK.231/5 Vd. Maddelerinin Uygulama Koşullarının Değerlendirilmesi Gerekirken Kamu Zararının Karşılanmadığı Gerekçesine Dayalı Olarak Sanık Hakkında CMK. 231.Maddesinin Uygulanmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER ( Öncelikle Katılan İdareye 213 S.K. Md. 139 Kapsamında İncelemenin Neden İş Yerinde Yapılmadığı Md. 93 İla 109'da Düzenlenen Tebligata Dair Hükümler Kapsamında Kanun'un Md.101 Uyarınca Mükellefin Adres Değişikliği Kapsamında Bildirdiği Adresleri Bulunup Bulunmadığının ve Anılan Maddeler Kapsamında İşlem Tesis Edilmeden İstem Yazısının Doğrudan Sanığın Mernis Adresine Gönderilmesinin Nedenlerinin Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )"

BİM

93İSTANBULBİM-4VD21.4.2017E. 2017/102 K. 2017/1438"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU DÜZENLENİP MATRAH EDİLEN CEZALI TARHİYAT ( Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği - Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği/Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )"
93İSTANBULBİM-2VD5.4.2017E. 2016/1180 K. 2017/1505"İHBARNAMELERİN İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Konu İhbarnamelerin Yasada Belirtilmeyen Şekilde Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediği - Davacıya Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilemeyen Davaya Konu Vergi ve Cezaların Bu Gerekçeyle Zaman Aşımına Uğradığı ve Hukuka Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİ ( İhbarnamelerin Yasada Belirtilmeyen Şekilde Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediği Görülmekle Dava Dilekçesinde Davacı Tarafından Davaya Konu İhbarnamelerin Öğrenildiği Tarih Olarak Belirtilen Tarihin Öğrenilme Tarihi Olduğunun Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Özel Usulsüzlük Cezasını İhtiva Eden İhbarnamelerin İptali İstemi - Davacıya Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilemeyen Davaya Konu Vergi ve Cezaların Bu Gerekçeyle Zaman Aşımına Uğradığı ve Hukuka Aykırı Olduğu Sonucuna Varıldığı )"
93İSTANBULBİM-6VD11.1.2017E. 2017/19 K. 2017/35"ÖDEME EMRİ VE İHBARNAMELERİN İPTALİ İSTEMİ ( Mali Tebliğlerin VUK'nun 93 ve Devamı Maddelerine Göre Yapılması Gerekirken Davacıya Adresinde Ulaşılamaması Nedeniyle Tebligat Kanun'un 21.Maddesine Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olmadığı/Mutad Usuller Denenerek Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği - Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Davacı Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunduğundan Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
MALİ TEBLİĞLERİN YAPILMASI ( VUK'nun 93 ve Devamı Maddelerine Göre Yapılması Gerekirken Davacıya Adresinde Ulaşılamaması Nedeniyle Tebligat Kanun'un 21.Maddesine Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olmadığı/Mutad Usuller Denenerek Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği - Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Davacı Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunduğundan Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
MUTAD TEBLİGAT USULLERİNİN DENENMESİ ( Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği/Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının Davaya Konu Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunmak Suretiyle İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Hüküm Kurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNULMASI ( Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Hüküm Kurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının Davaya Konu Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunmak Suretiyle İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Davacının İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )"

Madde 94

YARGITAY

94Y11.CD12.5.1999E. 1999/3062 K. 1999/4521"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Annesine Tebliğ Edilen Defter ve Belge İsteme Yazısı - Tebligatın VUK. Md. 14, 94 ve 139'a Uygun Yazılıp Yazılmadığının Tesbiti Gerektiği )
DEFTER VE BELGE İSTEME YAZISI ( Sanığın Annesine Tebliğ Edildiği/Tebligatın VUK. Md. 14, 94 ve 139'a Uygun Yazılıp Yazılmadığının Tesbiti Gerektiği - Vergi Usulu Kanunu'na Muhalefet )"
94Y9.CD2.11.1995E. 1995/1494 K. 1995/5564"DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI ( Tasfiye Edilen Şirkette Bir Ortakta Kalmasına Karar Verilen )
ŞİRKETİN TASFİYESİNDE DEFTER VE BELGELERİN BİR ORTAKTA KALMASINA KARAR VERİLMESİ ( İbraz - V.U.K.'a Muhalefet )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Eksik İncelemeler )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA HAKKI"

DANIŞTAY

94VDDGK14.12.2016E. 2016/676 K. 2016/1218"KATMA DEĞER VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirket Adına Düzenlenmediği Gibi Şirketle Hiçbir Şekilde de İrtibatlandırılmayan ve Şirketle İlgilisi Bulunmayan Bir Adrese Tebligata Çıkarılan Defter ve Belgelerin İbraz Edilmesine Dair Yazının Gereği Yerine Getirilmediğinden Resen Takdir Nedeninin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
İDARİ İŞLEMİN TESİS EDİLMESİ ( İşlemin Muhatabı Olan Gerçek veya Tüzel Kişi Adına Tesis Edilmesi Gerektiği - Defter ve Belge İbraz Yazısının Usulüne Uygun Düzenlenerek Tebliğ Edilmediği/Verilen Kararda Yasaya Uygunluk Görülmediği/Katma Değer Vergisinin İptali )
TEBLİĞ USULÜ ( Muhatabı Olan Gerçek veya Tüzel Kişi Adına Tesis Edilen İşlemlerin 213 S. K.'nun 94. Md. Hükmünde Sayılan Kişilere Tebliğin Sağlanması Bu Şekilde Tebligat Yapılmasının Mümkün Olamaması Halinde İse İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesi Gerektiği - Katma Değer Vergisinin İptali )
DEFTER VE BELGE İBRAZI ( Davaya Konu Yapılan Vergilendirmenin Dayanağı Olan Defter ve Belgelerin İbrazına Dair Yazının Şirketle Herhangi Bir Bağlantı Kurulmaksızın Şirketin Kanuni Temsilcisi Olduğu Anlaşılan Şahıs Adına Düzenlenmesi ve Adı Geçen Kişinin İkametgah Adresinde Kızına Tebliğ Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
94VDDGK14.12.2016E. 2016/1294 K. 2016/1272"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Süreaşımı - Davaya Konu Ödeme Emirlerinin Davacının İkametgah Adresinde Tebliğ Edildiği/Söz Konusu Ödeme Emirlerinin Tebliğini İzleyen Günden İtibaren Yedi ( 7 ) Gün İçerisinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirildikten Sonra Mahkeme Kaydına Giren Dilekçeyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu )
VESİKA VE EVRAKLARIN TEBLİĞİ ( Davacı Tarafından Kendisinin Evde Bulunmadığı Bir Sırada Kendisiyle Birlikte Oturmayan ve Misafir Olarak Evinde Bulunan Kişiye Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu İddiasının Yerinde Görülmediği - Davanın Süreaşımı Nedeni İle Reddi Gerektiği/Ödeme Emrinin İptali İstemi )
SÜREAŞIMI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davacı Tarafından Kendisinin Evde Bulunmadığı Bir Sırada Kendisiyle Birlikte Oturmayan ve Misafir Olarak Evinde Bulunan Kişiye Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu İddiasının Yerinde Görülmediği/Süre Aşımı Sebebiyle Davanın Reddine İlişkin Vergi Mahkeme Kararının Uygun Bulunduğu )
TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Vesika ve Evrakların Tebligat Yapılacak Kişinin Bulunmaması Durumunda İkametgah Adresinde Bulunan Görünüşüne Göre 18 Yaşından Küçük ve Ehliyetsiz Olmayan Kişilere Yapılmasının Mümkün Bulunduğunun Gözetileceği )"
94D4.D29.9.2016E. 2016/526 K. 2016/3389"RE'SEN TARH EDİLEN VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Usulsüz Tebliğat Yapıldığı - Davaya Konu İhbarnamenin Tebliğ Edildiği Şahsın Başka Bir Şirket Elemanı Olduğunun Anlaşıldığı/Davacı Şirket Elemanı Olmadığının Anlaşıldığı/Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü )
İHBARNAMENİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ KİŞİNİN BAŞKA BİR ŞİRKET ELEMANI OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİĞİ ( Usulsüz Tebliğat - Dava Açma Süresinin Ittıla Tarihinden Başlayacağının Gözetilmesi Gerektiği/Davacının Beyan Ettiği Tarihinden İtibaren Otuz Günlük Dava süresi Bulunduğu/Davanın Esasının İnceleneceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Usulsüz Tebliğat Nedeniyle Dava Açma Süresinin Ittıla Tarihinden Başlayacağının Gözetilmesi Gerektiği/Davacının Beyan Ettiği Tarihinden İtibaren Otuz Günlük Dava süresi Bulunduğu - Re'sen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Kurumlar Vergisinin Kaldırılması Talebi/Tebliğat )"
94D9.D4.5.2015E. 2012/6298 K. 2015/4833"İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE VERGİ ZİYAI CEZASI ( Usule Aykırı Olarak Tebliğ Edilen İhbarnamenin Tahsili Amacıyla Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinin Vergi Ziyaı Cezalı İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatına İlişkin Kısmı İçin İşin Esasına Girerek Karar Veren Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ OLAN VESİKALARIN TEBLİGATI ( Posta Vasıtası İle İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Mükelleflere Bunların Kanuni Temsilcilerine Umumi Vekillerine veya Vergi Cezası Kesilenlere Yapılacağı )
TEBLİĞ ŞARTLARI ( Tebliğ Olunacak Evrakı Muhtevi Zarfın Posta İdaresince Muhatabına Verileceği ve Keyfiyetin Muhatap İle Posta Memuru Tarafından Taahhüt İlmühaberine Tarih ve İmza Konulmak Suretiyle Tespit Olunacağı - Bu Nitelikleri Taşımadan Yapılan Tebliğin Kanunun Aradığı Şartları Taşımadığından Geçerli Olarak Kabul Edilemeyeceği )
USULE AYKIRI OLARAK TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAME ( Tahsili Amacıyla Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinin Vergi Ziyaı Cezalı İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatına İlişkin Kısmı İçin İşin Esasına Girerek Karar Veren Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )"
94D4.D18.2.2015E. 2012/8132 K. 2015/421"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Dayanağı Olan İhbarnamelerin Davalı İdarece Adreste Tebliğ Edilemediğine İlişkin Tebliğ Alındısı İle İlanen Tebliğe İlişkin Belgelerin Mahkemeye İbraz Edilmediği - Alacağın Tahsil Edilebilir Safhaya Geldiği İspatlanamadığı/İptaline Karar Verilmesi )
AMME ALACAĞININ TAHSİL EDİLEBİLİR SAFHAYA GELMEMESİ ( Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan İhbarnamelerin Davalı İdarece Adreste Tebliğ Edilemediğine İlişkin Tebliğ Alındısı İle İlanen Tebliğe İlişkin Belgelerin Mahkemeye İbraz Edilmemesi )
TEBLİĞ BELGELERİNİN MAHKEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Ödeme Emrinin Dayanağı Olan İhbarnamelerin Tebliğ Edilemediğine İlişkin Tebliğ Alındısı İle İlanen Tebliğe İlişkin Belgeler - Alacağın Tahsil Edilebilir Safhaya Geldiği İspatlanamadığı/Ödeme Emirlerinin İptali )"
94D3.D4.6.2014E. 2013/12727 K. 2014/2645"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hakkındaki Hüküm Kesinleşen ve Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti Bulunmayan Davacı Adına Yapılan Tebligatın Usule Uygun Olmadığından Kesinleşmediği Anlaşılan Amme Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
VERGİ BORCU NEDENİYLE KANUNİ TEMSİLCİ SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti Bulunmayan Davacı Adına Yapılan Tebligatın Usule Uygun Olmadığından Kesinleşmediği - Amme Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ BULUNMAYAN DAVACI ADINA YAPILAN TEBLİGAT ( Usule Uygun Olmadığından Kesinleşmediği - Amme Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
94D9.D15.5.2012E. 2010/8939 K. 2012/2645"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tebliğ Yapılan Tarihte 15 Yaşını Dahi Bitirmemiş Aynı Adreste Oturan Kişiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )
SÜRE AŞIMI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Tebliğ Yapılan Tarihte 15 Yaşını Dahi Bitirmemiş Aynı Adreste Oturan Kişiye Tebligat Yapılamayacağı )
15 YAŞINI BİTİRMEMİŞ KİŞİYE TEBLİGAT ( Aynı Adreste Oturan Kişiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Tebliğ Yapılan Tarihte 15 Yaşını Dahi Bitirmemiş Aynı Adreste Oturan Kişiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )"
94D3.D2.4.2012E. 2010/6814 K. 2012/1024"TEBLİĞ İŞLEMİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - Köy İhtiyar Heyetinden Birisine Yapılan Tebliğ İşleminin Davacının Adresinde Hazır Bulunanlardan Birine Tebliğ Edildiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Köy İhtiyar Heyetinden Birisine Yapılan Tebliğ İşleminin Davacının Adresinde Hazır Bulunanlardan Birine Tebliğ Edildiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
GELİR VERGİSİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - Köy İhtiyar Heyetinden Birisine Yapılan Tebliğ İşleminin Davacının Adresinde Hazır Bulunanlardan Birine Tebliğ Edildiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )"
94D4.D7.3.2012E. 2009/8772 K. 2012/712"ÖDEME EMRİNİN SEKRETERE TEBLİĞİ (Şirketin Başkan Müdür Veya Kanuni Temsilcisinin Tebligat Anında İşyerinde Bulunmadığının Tebliğ Alındısına Yazılmamasının Yapılan Tebliği Usulsüz Hale Getirmeyeceği )
ŞİRKET YETKİLİLERİNİN TEBLİGAT SIRASINDA İŞYERİNDE BULUNMAMASI (Tebliğin Sekretere Yapılması/Tebliği Usulsüz Hale Getirmeyeceği - Yetkililerin Tebligat Sırasında İşyerinde Bulunmadığının Kabulü Gerektiği )
İŞYERİ ADRESİNE SEKRETERE YAPILAN TEBLİGAT (Şirketin Başkan Müdür Veya Kanuni Temsilcisinin Tebligat Anında İşyerinde Bulunmadığının Tebliğ Alındısına Yazılmamasının Yapılan Tebliği Usulsüz Hale Getirmeyeceği - Ödeme Emri )
TEBLİGAT (Ödeme Emri İçeriği Vergi ve Cezaya İlişkin/ Tebliğin Sekretere Yapılması - Yetkililerin Tebligat Anında İşyerinde Bulunmadığının Tebliğ Alındısına Yazılmaması/Yapılan Tebliği Usulsüz Hale Getirmeyeceği )"
94D9.D28.12.2010E. 2008/6070 K. 2010/7052"TEBLİĞ EVRAKI ( Muhatabın Bulunmaması/Kendisine Tebligat Yapılacak Kimselerin Tebellüğden İmtina Etmeleri - Evrak Önlerine Bırakılmak Suretiyle Tebliğinin Mümkün Olmadığı/Resen Tarh Edilen Vergi )
RESEN TARH EDİLEN VERGİ ( Muhatabın Bulunmaması/Kendisine Tebligat Yapılacak Kimselerin Tebellüğden İmtina Etmeleri - Evrak Önlerine Bırakılmak Suretiyle Tebliğinin Mümkün Olmadığı/Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceği )
TEBELLÜĞDEN İMTİNA ( Muhatabın Bulunmaması Durumunda Muhatap Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Kimselerin - Evrak Önlerine Bırakılmak Suretiyle Tebliğinin Mümkün Olmadığı/Usulsüz Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabın Bulunmaması Durumunda Muhatap Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Kimselerin Tebellüğden İmtina Etmeleri - Evrak Önlerine Bırakılmak Suretiyle Tebliğinin Mümkün Olmadığı )"
94D3.D23.12.2010E. 2009/3162 K. 2010/4227"TEBLİGAT (Dava Konusu İhbarnamelerin Davacı Şirkete Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edildiğinin Kabulü Gerektiği ve Davanın Bu Tarihi Takip Eden Otuz Günlük Dava Açma Süresi Bittikten Sonra Açılması Nedeniyle Süresinde Olmadığı)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Tebligatın Yapıldığı Esnada İşyerinde Bulunan ve Tebliğ Evrakını Teslim Alan İşçinin Davacı Şirketin Müstahdemi Olarak Kabulünün Normal ve Mutad Olan Duruma Uygun Olduğu - Davanın Bu Tarihi Takip Eden Otuz Günlük Dava Açma Süresi Bittikten Sonra Açılması Nedeniyle Süresinde Olmadığı)
İŞÇİYE YAPILAN TEBLİGAT (Tebliğ Evrakını Teslim Alan İşçinin Davacı Şirketin Müstahdemi Olarak Kabulünün Normal ve Mutad Olan Duruma Uygun Olduğu - Dava Konusu İhbarnamelerin Davacı Şirkete Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edildiği)"
94D9.D8.4.2010E. 2009/8183 K. 2010/1730"VERGİ-CEZA İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği ve Vergilendirme Dönemini İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergiler Zamanaşımına Uğradığı )
VERGİLENDİRME DÖNEMİ ( İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğradığı - Vergi-Ceza İhbarnamesinin Tebliği'nin 213 S. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergilendirme Dönemini İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergiler Zamanaşımına Uğradığı )"
94D3.D15.6.2009E. 2008/1635 K. 2009/2126"VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ ( Düzenlenen Ödeme Emirlerine Karşı Açılan Dava - Tebliğ Alındısında İmzanın Kendisine Ait Olmadığı ve Tebliğ Zarfının Üzerinde Yazılı Tarihte Yurt Dışında Bulunduğu Yolundaki Davacı İddialarının Araştırılması Gerektiği )
ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Tebliğ Alındısında İmzanın Kendisine Ait Olmadığı ve Tebliğ Zarfının Üzerinde Yazılı Tarihte Yurt Dışında Bulunduğu Yolundaki Davacı İddialarının Araştırılması Gerektiği )
TEBLİĞ ALINDISI ( İmzanın Kendisine Ait Olmadığı ve Tebliğ Zarfının Üzerinde Yazılı Tarihte Yurt Dışında Bulunduğu Yolundaki Davacı İddialarının Araştırılması Gerektiği - Ödeme Emirlerine Karşı Açılan Dava )
YURT DIŞINDA BULUNMA ( Ödeme Emirlerine Karşı Açılan Dava - Tebliğ Alındısında İmzanın Kendisine Ait Olmadığı ve Tebliğ Zarfının Üzerinde Yazılı Tarihte Yurt Dışında Bulunduğu Yolundaki Davacı İddialarının Araştırılması Gerektiği )"
94D4.D27.5.2009E. 2007/1698 K. 2009/2971"TİCARİ FAALİYETİNE DEVAM EDEN ŞİRKET ( Ortak Yapısının ve Ünvanın Değiştiği Tarihten İtibaren Bundan Önceki Dönemlere İlişkin Olarak Vergisel Yükümlülüğün Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜK ( Kanunen Tüzel Kişiliği Sona Ermeyen Başka Bir Ünvanla Ticari Faaliyetine Devam Eden Davacı Şirketin Ortak Yapısının ve Ünvanın Değiştiği Tarihten İtibaren Bundan Önceki Dönemlere İlişkin Olarak Vergisel Yükümlülüğün Ortadan Kalkmadığı )
ÜNVANIN DEĞİŞMESİ ( Başka Bir Ünvanla Ticari Faaliyetine Devam Eden Davacı Şirketin Ortak Yapısının ve Ünvanın Değiştiği Tarihten İtibaren Bundan Önceki Dönemlere İlişkin Olarak Vergisel Yükümlülüğün Ortadan Kalktığının Kabul Edilemeyeceği )"
94D7.D4.5.2009E. 2008/1216 K. 2009/2313"GÜMRÜK VERGİSİ ( Süresi İçinde Ödenmeyen - Ödeme Emirlerinin Tebliğinin Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Değil Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEYEN GÜMRÜK VERGİLERİ ( Ödeme Emirlerinin Tebliğinin Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Değil Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Süresi İçinde Ödenmeyen Gümrük Vergileriyle İlgili Ödeme Emirlerinin Tebliğinin Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Değil Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebliğin İkinci Defa Yenilenmesi Gerektiği - Ancak Vergi Usul Kanununda Hüküm Bulunmayan Hallerde Tebligat Kanunu Hükümleri Uygulanabileceği - Süresi İçinde Ödenmeyen Gümrük Vergileri )"
94D4.D25.12.2008E. 2007/1118 K. 2008/6245"ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Sonucu Öz Sermaye Kalemlerinde Oluşan Farkların Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZ SERMAYE KALEMLERİNDE OLUŞAN FARKLAR ( Enflasyon Düzeltmesi Sonucu - Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEVKİFAT YAPILMASI ( Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Öz Sermaye Kalemlerinde Oluşan Farkların Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
94VDDGK21.11.2008E. 2007/492 K. 2008/735"VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMESİ ( Vergi Matrahının Tamamen veya Kısmen Defter Kayıt ve Belgelere veya Kanuni Ölçülere Dayanılarak Tespitinin Mümkün Olmadığı )
VERGİ MATRAHI ( Vergi Beyannamesinin Verilmemesi Halinde Vergi Matrahının Tamamen veya Kısmen Defter Kayıt ve Belgelere veya Kanuni Ölçülere Dayanılarak Tespitinin Mümkün Olmadığı )
DEFTER VE BELGE İBRAZI ( Vergilendirmenin Dayanağı Resen Tarh Nedeni Defter ve Belge İbrazından Kaçınılması Olmadığından İbraz Yazısının Tebliğine İlişkin Usule Aykırılıkların Söz Konusu Hukuki Durumu Etkilemeyeceği )
İBRAZ YAZISI ( Vergilendirmenin Dayanağı Resen Tarh Nedeni Defter ve Belge İbrazından Kaçınılması Olmadığından İbraz Yazısının Tebliğine İlişkin Usule Aykırılıkların Söz Konusu Hukuki Durumu Etkilemeyeceği )
VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA VEYA SONUNDA DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Nezdinde İnceleme Yapılan veya Yetkilisince İmzalanmamış Olmasının Vergilendirmenin Kaldırılmasını Gerektirmeyeceği )"
94VDDGK21.3.2008E. 2007/321 K. 2008/223"MÜNFESİH SAYILAN VE TASFİYESİNE BAŞLANMAYAN LİMİTED ŞİRKETLERİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Devam Etmesi Nedeniyle Kanuni Temsilci Tarafından Açılan Davanın Şirket Adına ve Şirketi Temsilen Açıldığının Kabulü Gerekeceği )
KANUNİ TEMSİCİ ( Münfesih Sayılan ve Tasfiyesine Başlanmayan Limited Şirketlerin Tüzel Kişiliğinin Devam Etmesi Nedeniyle Kanuni Temsilci Tarafından Açılan Davanın Şirket Adına ve Şirketi Temsilen Açıldığının Kabulü Gerekeceği )
ŞİRKET ADINA VE ŞİRKETİ TEMSİLEN AÇILAN DAVA ( Münfesih Sayılan ve Tasfiyesine Başlanmayan Limited Şirketlerin Tüzel Kişiliğinin Devam Etmesi Nedeniyle Kanuni Temsilci Tarafından Açılan Dava )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Münfesih Sayılan ve Tasfiyesine Başlanmayan Limited Şirketlerin Tüzel Kişiliğinin Devam Etmesi Nedeniyle Kanuni Temsilci Tarafından Açılan Davanın Şirket Adına ve Şirketi Temsilen Açıldığının Kabulü Gerekeceği )"
94D9.D12.2.2008E. 2007/6375 K. 2008/684"ŞİRKET ADINA YAPILAN TEBLİGAT ( Vergi Borçları Nedeniyle - VUK'da Mahalle Muhtarına Bırakılarak Tebliğ Şeklinden Bahsedilmediği/Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şirket Adına Vergi Borçları Nedeniyle - Mahalle Muhtarına Bırakılarak Tebliğ Şekli/VUK'da Bahsedilmediği )
VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE ŞİRKET ADINA YAPILAN TEBLİGAT ( VUK'da Mahalle Muhtarına Bırakılarak Tebliğ Şeklinden Bahsedilmediği - Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı )"
94D4.D5.11.2007E. 2006/4303 K. 2007/3365"ÖDEME EMRİ ( Vergi ve Ceza Borçları/Muhatabın Bulunmaması - İkametgah Adresinde Bulunanlardan Birine Tebliğ Yapılmasının Yeterli Olduğu/O Adreste İkamet Etmelerinin Şart Olmadığı )
TEBLİGAT ( Muhatabın Bulunmaması/İkametgah Adresinde Bulunanlardan Birine Tebliğ Yapılmasının Yeterli Olup O Adreste İkamet Etmelerinin Şart Olmaması - Vergi ve Ceza Borçları İçin Düzenlenen Ödeme Emri )
VERGİ VE CEZA BORÇLARI ( Düzenlenen Ödeme Emrinin Muhatabın Bulunmaması Durumunda İkametgah Adresinde Bulunanlardan Birine Tebliğ Edilmesinin Yeterli Olduğu )"
94D3.D1.2.2007E. 2006/552 K. 2007/221"ŞİRKETİN VERGİ BORCU ( İlgili Belgelerin Tebliğ Edilebileceği Bilinen Adreslerden Olan Şirket Yetkilisinin İkametgah Adresinin Hangi Tarihte İdarenin Bilgisine Girdiğinin ve İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliği Yoluna Gidilip Gidilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
ŞİRKET YETKİLİSİNİN İKAMETGAH ADRESİ ( Vergilendirmeyle İlgili Belgelerin Tebliğ Edilebileceği Adresinin Hangi Tarihte İdarenin Bilgisine Girdiğinin ve İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliği Yoluna Gidilip Gidilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
KAMU ALACAĞI ( Vergilendirmeyle İlgili Belgelerin Tebliğ Edilebileceği Bilinen Adreslerden Olan Şirket Yetkilisinin İkametgah Adresinin Hangi Tarihte İdarenin Bilgisine Girdiğinin ve İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliği Yoluna Gidilip Gidilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( Ancak Tarh İşlemine Karşı Açılan Davada İncelenebilecek İddialar İncelenmek ve Ödeme Emri İle İstenebilir Borcun Bulunmadığı Sonucuna Varılarak İptal Edilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
94D9.D4.5.2006E. 2005/3831 K. 2006/1687"DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Yazının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği - İspat ve İbraz Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmaya Dayanak Sayılabilecek Hukuki Bir Neden Olarak Düşünülemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Defter ve Belgelerinin İstenilmesine İlişkin Yazı - Vergi Mahkemesince Davacının Defter ve belgeleri İstenilip Gerekli İnceleme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
RE'SEN VERGİ SALINMASI ( Defter ve Belgelerinin İstenilmesine İlişkin Yazının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi - Vergi Mahkemesince Davacının Defter ve belgeleri İstenilip Gerekli İnceleme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )"
94D4.D6.10.2005E. 2005/361 K. 2005/1694"ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN İHBARNAME ( Eski Şirket Temsilcisine Tebliğ Edilmesi - Şirkete Tebliğ Edilmiş Sayılmasını Gerektirmeyeceği Gibi Salınmış Vergi ve Kesilen Cezadan Davacının Şahsen Sorumlu Tutulması Sonucunu da Doğurmayacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şirket Adına Düzenlenen İhbarnamenin Eski Şirket Temsilcisine Tebliğ Edilmesi - Şirkete Tebliğ Edilmiş Sayılmasını Gerektirmeyeceği Gibi Salınmış Vergi ve Kesilen Cezadan Davacının Şahsen Sorumlu Tutulması Sonucunu da Doğurmayacağı )
ŞİRKET ESKİ TEMSİLCİSİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Şirkete Tebliğ Edilmiş Sayılmasını Gerektirmeyeceği Gibi Salınmış Vergi ve Kesilen Cezadan Davacının Şahsen Sorumlu Tutulması Sonucunu da Doğurmayacağı - Ehliyet )
EHLİYET ( Şirket Adına Düzenlenen İhbarnamenin Eski Şirket Temsilcisine Tebliğ Edilmesi - Şirkete Tebliğ Edilmiş Sayılmasını Gerektirmeyeceği Gibi Salınmış Vergi ve Kesilen Cezadan Davacının Şahsen Sorumlu Tutulması Sonucunu da Doğurmayacağı )"
94D9.D3.2.2005E. 2003/145 K. 2005/128"TARHİYATA AİT İHBARNAME ( Şirket Ortağının İkametgah Adresine Tebliğ Edilmesinin İhbarnameyi ve İhbarnameye İstinaden Tebliğ Edilen Ödeme Emrini Geçersiz Kılmayacağı )
ŞİRKET ORTAĞININ İKAMETGAH ADRESİNE TEBLİGAT ( Tarhiyata Ait İhbarnameyi ve İhbarnameye İstinaden Tebliğ Edilen Ödeme Emrini Geçersiz Kılmayacağı )
ÖDEME EMRİ ( Şirket Ortağının İkametgah Adresine Tebliğat - Tarhiyata Ait İhbarnameyi ve İhbarnameye İstinaden Tebliğ Edilen Ödeme Emrini Geçersiz Kılmayacağı )"
94D3.D21.4.2004E. 2002/3452 K. 2004/1114"KOMİSYON KARŞILIĞI BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEF ( Komisyonun Faiz Geliri Niteliği - Tebliğ - Tebliğ Yapılan Kişiler - Kanuni Temsilcinin Bilinen İkametgahına Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )
TEBLİGATIN KİMLERE VE HANGİ ADRESLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Şirket Kanuni Temsilcisinin İkametgahına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olacağı )
FATURA DÜZENLEYENLERİN KOMİSYON KARŞILIĞI BU BELGELERİ DÜZENLEMİŞ OLMALARI ( Faiz Geliri Elde Edilmiş Sayılacakları - Cezalı Vergi Tarhiyatı - Kanuni Temsilci İkametgahına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olduğu )
KANUNİ TEMSİLCİNİN BİLİNEN İKAMETGAH ADRESİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Olduğu )"
94D9.D21.1.2004E. 2001/1907 K. 2004/537"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Tebliğ Alındısındaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası - Ödeme Emrine İtiraz - Tebligat - Dava Açma Süresi - Usulüne Uygun Olmayan Tebligat )
TEBLİGATIN KİMLERE YAPILACAĞI ( Ödeme Emrine İtiraz - Tebliğ Alındısındaki İmzanın Mükellef Ait Olmaması )
İMZAYA İTİRAZ ( Ödeme Emrine İtiraz - Tebliğ Alındısındaki İmzanın Mükellefe Ait Olmaması - Somut Tesbit Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
94D4.D28.10.2003E. 2002/3910 K. 2003/2593"LİMİTED ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( Kanuni Temsilciye Tebliği - Şirket Adına Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilemeyeceği )
ÖDEME EMRİ ( Limited Şirket Adına Kanuni Temsilciye Tebliği - Şirket Adına Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilemeyeceği )
KANUNİ TEMSİLCİ ( Ödeme Emrinin Limited Şirket Adına Kanuni Temsilciye Tebliği - Şirket Adına Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilemeyeceği )"
94D4.D8.4.2003E. 2003/1996 K. 2004/713"USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE HACİZ İŞLEMLERİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Beyan Edilip Ödenmeyen Vergilere İlişkin Ödeme Emrinin Şirketin Müdür veya Kanuni Temsilcilerinin Bulunmadığına İlişkin Not Yazılmadan Doğrudan Müstahdeme Yapılması )
TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI NEDENİYLE HACİZ İŞLEMLERİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Beyan Edilip Ödenmeyen Vergilere İlişkin Ödeme Emrinin Şirketin Müdür veya Kanuni Temsilcilerinin Bulunmadığına İlişkin Not Yazılmadan Doğrudan Müstahdeme Yapılmış Olması )
ŞİRKETE ÇIKARILAN ÖDEME EMRİNİN MÜDÜR VEYA KANUNİ TEMSİLCİ YERİNE DOĞRUDAN İŞÇİYE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Haciz İşlemlerinin Geçersiz Olması )
ÖDEME EMRİNİN ŞİRKETİN MÜDÜR VEYA KANUNİ TEMSİLCİSİ YERİNE DOĞRUDAN İŞÇİYE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Haciz İşlemlerinin Geçersiz Olması )
HACİZ İŞLEMİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( İnceleme Raporu Uyarınca Yapılan Tarhiyata İlişkin Olarak Haciz Varakası Düzenlenmeden Haciz İşlemi Uygulanmış Olması )
İNCELEME RAPORUNA BAĞLI VERGİ BORÇLARI İÇİN HACİZ VARAKASI DÜZENLENMEDEN UYGULANAN HACİZ İŞLEMİ ( Geçersiz Olması )"
94VDDGK31.1.2003E. 2002/205 K. 2003/14"TÜZEL KİŞİLERE YAPILAN ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Kooperatifte Çalışan Kontrol Mühendisine Yetkili Başkan İmzasıyla Yapılan - VUK. 94 üncü Maddesine Aykırılık Bulunmadığı )
TEBLİGAT ( Kooperatifte Çalışan Kontrol Mühendisine Yetkili Başkan İmzasıyla Yapılan Ödeme Emri - VUK. 94 üncü Maddesine Aykırılık Bulunmadığı )
KOOPERATİFE YAPILAN TEBLİGAT ( Ödeme Emri - Çalışan Kontrol Mühendisine Yetkili Başkan İmzasıyla Yapılmasında VUK. 94 üncü Maddesine Aykırılık Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİ ( Kooperatifte Çalışan Kontrol Mühendisine Yetkili Başkan İmzasıyla Yapılan Tebligat - VUK. 94 üncü Maddesine Aykırılık Bulunmadığı )"
94D9.D21.1.2003E. 2000/4324 K. 2003/34"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Vergi ve Cazaları İçin Yapılan İhbarnamelerin Tebliğat Yasasına Uygun Olmadığından Düzeltilmesinin Talep Edilmesi )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Vergi ve Ceza İhbarnamelerin Davacının Kardeşine Tebliğ Edildiği ve Bu Kişinin de 213 Sayılı Yasada Belirtilen Kişilerden Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
HATALI TEBLİĞ ( Vergi ve Ceza İhbarnamelerin Davacının Kardeşine Tebliğ Edildiği ve Bu Kişinin de 213 Sayılı Yasada Belirtilen Kişilerden Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Somut Olayda Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığından Muhatabın Tebliğe Muttalı Olduğu Tarih Dikkate Alınarak Dava Zamanaşımının Belirlenmesinin Gerekli Olması )
MUHATABIN TEBLİĞATA MUTTALİ OLMASI ( Somut Olayda Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığından Muhatabın Tebliğe Muttalı Olduğu Tarih Dikkate Alınarak Dava Zamanaşımının Belirlenmesi )"
94D9.D16.10.2002E. 2001/424 K. 2002/4205"VERGİ CEZALARININ KESİNLEŞMESİ HALİNDE TEBLİGATIN KİMLERE YAPILACAĞI ( Davacının Bilinen Adreslerine Tebligat Yapılabileceği - İşyerinde Memur Ya da Müstahdemlerden Birine Yapılabileceği - Serbest Muhasebecinin İşyerinde Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )
TEBLİGATIN KİMLERE YAPILABİLECEĞİ ( Davacının Bilinen Adresinde Memur ya da Müstahdemlerinen Birine Yapılabileceği - Serbest Muhasebecinin İşyerinde Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu - Ittıla Tarihinden İtibaren Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT ( Kesinleşen Vergi Cezalarının Tebliğ Edileceği Adres )"
94D9.D9.10.2002E. 2001/1783 K. 2002/4035"MAHSUP YOLUYLA GECİKME ZAMMI TAHSİLİNİN MÜKELLEFE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Mükellefin Talebi Olmadan Vergi Borcu İçin Gecikme Zammının Vergi İade Alacağından Mahsubunun Re'sen Yapılması - Tebligatının Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
TEBLİGATIN ŞİRKET YASAL TEMSİLCİLERİNE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Mahsup Yoluyla Gecikme Zammı Tahsili - KDV İade Alacaklarından Gecikme Zammı Tahsili - Mükellefe Tebligatın Yapılması Gerektiği )
ŞİRKET YASAL TEMSİLCİSİNE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Sonuç Doğuramayacağı )"
94D4.D25.9.2002E. 2001/2226 K. 2002/2990"TEBLİGATIN KİMLERE YAPILABİLECEĞİ ( Mükellef ile Aynı Adreste Oturmayan Ablasına Yapılan Tebligatın Geçerli Olmayacağı - Mükellefin Bilinen Adresine Tebligatın Yapılması Gerektiği - Vergi Usul Kanunu'na Aykırı Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )
VERGİ USUL KANUNU'NA AYKIRI TEBLİGAT ( Kamu Alacağının Kesinleşmemiş Sayılacağı - Mükellef ile Aynı Adreste Oturmayan Ablasına Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )
KAMU ALACAĞININ KESİNLEŞME ŞARTI ( Vergi Alacağının Kesinleşmesi İçin Mükellefin Bilinen Adresine Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Mükellef ile Aynı Adreste Oturmayan Ablasına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )"
94D4.D23.5.2002E. 2001/4766 K. 2002/2190"TEBLİGATI ALANIN İMZASI ( Ödeme Emri Tebligatı - Tebligatı İmza Eden Şahsın Ad ve Soyadının Yazılması Gerektiği - İmzaya İtiraz )
ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Ödeme Emri Tebligatını Alan Şahsın İmzaya İtirazı - Tebligatta Tebligatı Alanın Ad ve Soyadın Yazılmamış Olması )
İMZAYA İTİRAZ ( Ödeme Emri Tebligatını Alan Şahsın İmzaya İtirazı - Tebligatta Tebligatı Alanın Ad ve Soyadın Yazılmamış Olması )"
94D4.D13.5.2002E. 2002/698 K. 2002/1966"ŞİRKETİN KAŞESİNİ KULLANAN KİŞİYE YAPILAN TEBLİGAT ( Tebligatın Hukuken Geçerli Olduğu )
TEBLİGATIN KİMLERE YAPILABİLECEĞİ ( Şirketin Kaşesinin Kullanarak Tebligatı Alan Kişi - Tebligatı Alan Kişinin Kaşeyi Kullanması Yetkili Mütaala Edileceği )"
94VDDGK12.4.2002E. 2002/59 K. 2002/183"ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN HİSSE DEVRİ NEDENİYLE ORTAK VE KANUNİ TEMSİLCİ SIFATI BULUNMAYANA TEBLİĞİ ( Davacının Ödeme Emrinin İptalini İstemekte Menfaat İlişkisi Bulunmadığı - Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN HİSSE DEVRİ NEDENİYLE ORTAK VE KANUNİ TEMSİLCİ SIFATI BULUNMAYANA TEBLİĞİ ( Davacının Ödeme Emrinin İptalini İstemekte Menfaat İlişkisi Bulunmadığı/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği - Ltd.Şti. Eski Ortağı )
EHLİYET ( Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin Hisse Devri Nedeniyle Ortak ve Kanuni Temsilci Sıfatı Bulunmayan Davacıya Tebliği/İptalini İstemekte Menfaat İlişkisi Bulunmadığı - Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
94D4.D8.4.2002E. 2001/4914 K. 2002/1461"FATURA DÜZENLENMEMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - Tebligatın Kimlere Yapılacağı )
TEBLİGATIN KİMLERE YAPILACAĞI ( Fatura Düzenlememe - Özel Usulsüzlük Cezası Düzenlenme Şartları )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI DÜZENLENMESİ ( Tebligatın Kimlere Yapılacağı - Ittıla Tarihinin Dikkate Alınması Gerektiği - Davanın Reddedilemeyeceği )
ITTILA TARİHİ ( Tebligatın Mükellef Ya da Yetkili Adamınca Eline Geçtiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Dikkate Alınması - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yerinde Olmadığı )"
94D9.D4.4.2002E. 2000/3412 K. 2002/1231"TEBLİGATIN KİMLERE YAPILABİLECEĞİ ( Yasal Temsilcilere Yapılma Zorunluluğu - Memur veya Mustahdame Tebliğ Edilmesi Durumunda Tebligata Şerh Konulması Gerektiği )
YASAL TEMSİLCİYE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( Hukuken Geçersiz Olduğu )
YASAL TEMSİLCİNİN TEBLİGAT ESNASINDA İŞYERİNDE OLMAMASI ( Tebligat Tutanağına Yasal Temsilcinin İşyerinde Olmadığına Dair Şerh Konulması Halinde Tebligatın Geçerli Olabileceği )"
94D7.D12.2.2002E. 2000/8570 K. 2002/527"TEBLİGATIN HUKUKEN GEÇERLİK ŞARTI ( Muhatabın İkametgah Adresinde Bulunanlara Tebligat Yapılabilmesi İçin Aynı Çatı Altında Oturma Şartı Yoktur - Defter ve Belgelerin Yasal Sürede İncelemeye Sevk edilmemesi - Re'sen Vergi Tarhiyatı )
TEBLİGATIN KİMLERE YAPILACAĞI ( Hukuken Geçerli Tebligat - Muhatabın İkametgahında Birisine Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu - Aynı Çatı Altında Oturmanın Şart Olmadığı - Kızkardeşe Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )
İKAMETGAH ADRESİNE TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Tebligat - Muhatabın İkametgahında Birisine Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu - Aynı Çatı Altında Oturmanın Şart Olmadığı - Kızkardeşe Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )"
94D7.D12.2.2002E. 2000/6448 K. 2002/508"TEBLİGATIN KİMLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Tasfiye Halinde Şirkete Yapılacak Tebligatlar - Tasfiye Memurunun Tescil Olunan Adresine Yapılması Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Tasfiye Halinde Şirkete/Tasfiye Memurunun Bilinen Adreslerine Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Tüm Adreslere Tebligat Çıkartılmadan İlanen Tebligatın Geçersiz Sayılacağı )
TASFİYE HALİNDE ŞİRKETE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tasfiye Memurunun Bilinen Adresine Tebligatın Gönderilmesi Gerektiği - İlanen Tebligatın Hukuken Geçersiz Sayılacağı )
İLANEN TEBLİGATIN GEÇERLİK ŞARTLARI ( Tasfiye Halinde Şirket - Ödeme Emrinin Kime Tebli Edileceği/Tasfiye Memuruna Yapılmayan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )"
94D3.D26.11.2001E. 2000/412 K. 2001/4141"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Vergi Mahkemelerinde - Tebligatın Usule Uygun Olup Olmadığının Tesbiti Zorunluluğu )
TEBLİGATIN USULE UYGUN OLMASI ZORUNLULUĞU ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin Başlangıcı - Tebligatı Alan Kişinin İsminin Tebliğ Mazbatasında Yer Almaması ve Davacının İmzayı İnkar Etmesi/İmzanın Aidiyetinin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tesbiti Gereği )
İMZANIN DAVACIYA AİT OLUP OLMADIĞININ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK TESBİTİ GEREĞİ ( Tebligatı Alan Kişinin İsminin Tebliğ Mazbatasında Yer Almaması - Muhatabın Tebligattaki İmzayı İnkar Etmesi )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Tebligatın Usulsüz Olması Halinde Sürenin Başlamayacağı - Muhatabın Tebliğ Mazbatasındaki İmzayı İnkar Etmesi - Bilirkişiye İmza İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
94D3.D5.7.2001E. 2000/1150 K. 2001/2696"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA DUYURULMAMASI ( Esasa Müessir Şekil Hatası Olduğu - İhbarnameyi Geçersiz Kılacağı )
TARHİYATIN YASAL DAYANAĞI OLAN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN DAVACIYA DUYURULMAMASI ( İhbarnamenin Hukuken Geçersiz Olacağı )
İHBARNAMENİN HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Tarhiyatın Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Duyurulmaması - İhbarnamenin Hukuken Geçersizliği )"
94D3.D11.4.2001E. 1999/1967 K. 2001/1260"TEBLİGATIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI ( Temsil Yetkisi Bulunmayanlara Yapılan Tebligat - Tebligatın Geçersiz Olacağı )
TEMSİL YETKİSİ VERİLMEYENLERE YAPILAN TEBLİGAT ( Tebligatın Geçersiz Olacağı - Umumi Vekil Olarak Kabul Edilemeyen Vekaleti Olan Vekillerin Dahi Tebligatı Almaya Yetkisi Olmayacağı )
VEKALETNAMEDE AÇIKÇA BELİRTİLME KOŞULU ( Tebligatın Geçerlilik Şartları - Temsil Yetkisi Olmayanlara Yapılan Tebligat - Tebligatın Geçerlilik Şartları )
UMUMİ VEKALETNAMESİ OLMAYANLARA TEBLİGAT YAPILAMAYACAĞI ( Yapılan Tebligatın Geçersiz Olacağı - Temsil Yetkisi Olmayanlara Yapılan Tebligatın Geçersiz Olacağı )"
94D4.D3.4.2001E. 2000/2584 K. 2001/1210"ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ VERİLMEMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezası Düzenlenmesi Şartı - Yoklama Tutanağının Şirket Müdürü Tarafından İmza Edilmemiş Olması - İmza Yetkilisinin Bulunmadığına Dair Şerhin Konulmamış Olması )
YOKLAMA TUTANAKLARININ HUKUKEN GEÇERLİ OLMA ŞARTLARI ( İmzaya Yetkili Kişinin İşyerinde Tesbit Anında Olmadığının Şerh Olarak Yazılması Gerektiği - Usule Uymayan Tutanağa İstinaden Özel Usulsüzlük Cezası Düzenlenemeyeceği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Usulüne Uygun Olarak Tutulmayan Tutanak - Şirket İmza Yetkilisine İmza Ettirilmeyen Yoklama Tutanağı )
ŞİRKET YASAL TEMSİLCİSİNE İMZA ETTİRİLMEYEN TUTANAK ( Hukuken Geçersiz Olduğu - Özel Usulsüzlük Cezasının Hukuken Geçersiz Olduğu )
TUTANAKLARIN HUKUKEN GEÇERLİK ŞARTLARI ( Usule Uygun Olmayan Tutanağa İstinaden Özel Usulsüzlük Cezası Düzenlenemeyeceği )"
94D4.D7.12.2000E. 1999/5776 K. 2000/5124"ÖDEME EMRİ ( İflasına Karar Verilmiş Olan Şirkete Bu Tarihten Sonra Yapılacak Tebligatların İflas İdaresine Yapılmasının Gerekmesi )
İFLASINA KARAR VERİLEN ŞİRKET ( İflastan Sonra Yapılacak Tebligatların İflas İdaresine Yapılmasının Gerekmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( İflasına Karar Verilen Şirkete Bu Tarihten Sonra Yapılacak Tebligatların İflas İdaresine Yapılmasının Gerekmesi )"
94D4.D7.12.2000E. 1999/5368 K. 2000/5126"ÖDEME EMRİ ( İhtilaflı Dönem İçin Yapılan Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Şirketin Bilinen Adresinde Memur Eliyle Teslimi )
İFLAS HALİNDE OLAN ŞİRKET ( İşyeri Kapalı Olduğundan Tasfiye Memuruna Tebligat Çıkarılması )
TASFİYE MEMURU ( İhbarnamenin Memur Tarafından Tebellüğden İmtina Edilmesi )
TEBLİGAT ( İflas Halindeki Şirkette Tasfiye Memurunun Tebligatı Kabul Etmekle Yükümlü Olması )"
94D4.D29.11.2000E. 1999/4568 K. 2000/4962"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Mükellefin Bilgi Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
BİLGİ İSTEME YAZISI ( Yazının Kanunda Sayılan Kişilerden Başkasına Tebliğ Edilmesi Durumunda Usulüne Uygun Tebligattan Söz Edilememesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Bilgi İsteme Yazısının Kanunda Sayılan Kişilerden Başkasına Tebliğ Edilmesi Durumunda Usulüne Uygun Tebligattan Söz Edilememesi )"
94D3.D23.11.2000E. 1999/5066 K. 2000/3854"GÖTÜRÜ USÜL MÜKELLEFİ ( Götürü Usul Şartlarını Taşımaması Nedeniyle Götürülüğü İptal Edilerek Gerçek Usule Çevrilmesi )
GERÇEK USULE ÇEVRİLEN MÜKELLEF ( Götürü Usul Şartlarını Taşımaması Nedeniyle Götürülüğün İptal Edilmesi )
YOKLAMA ( Mükellefiyetle İlgili Maddi Olayların Kayıtların ve Mevzuların Araştırılması Tespit Edilmesi )"
94D7.D7.11.2000E. 2000/1056 K. 2000/3130"İLANEN TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESBİTİ GEREKLİLİĞİ ( Ödeme Emrinin Adreste Bulunmayan Yükümlüye Tebliğinde )
ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
VERGİ VE CEZALARIN İLANEN TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Mahkemece Öncelikle Tesbiti Mecburiyeti )
TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ ÖNCELİKLE TESBİTİ MECBURİYETİ ( Vergi ve Cezaların İlanen Tebliğinde )"
94D7.D31.10.2000E. 2000/3132 K. 2000/3015"ŞİRKETİN MALVARLIĞIYLA KARŞILANAMAYAN VERGİ BORÇLARI ( Kanuni Temsilcisine Müracaat Edileceği )
KANUNİ TEMSİLCİYE MÜRACAAT ( Şirketin Malvarlığından Karşılanamayan Vergi Borçları İçin )
VERGİ BORÇLARI İÇİN KANUNİ TEMSİLCİYE MÜRACAAT ( Şirket Malvarlığıyla Karşılanamayan )
TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Yönetim Kurulu Başkanına Evinde Yapılan Tebligatın Şirket Adına mı Yoksa Kanuni Temsilci Sıfatıyla mı Yapıldığının Tesbiti )"
94D9.D21.9.2000E. 1999/1460 K. 2000/2531"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemiş Olması Nedeniyle Salınması )
KAÇAKÇILIK CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemiş Olması Nedeniyle Salınması )
ADRESİ BİLİNEN MÜKELLEF ( Mükellefe Yapılacak Tebligatın Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliğ Edilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Adresi Bilinmeyen Mükelleflere Yapılacak Tebliğ Şekli )"
94D4.D13.6.2000E. 1999/6316 K. 2000/2792"DAVA DİLEKÇESİNİN RED KARARI ( Usulüne Uygun Olmayan Yapılmayan Tebliğ - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Ait Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ ( Mahkeme Kararının Usulüne Uygun Olmayan Şekilde Tebligatı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Red Kararının Bozulmasını Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE AİT TEBLİGAT ( Usulüne Uygun Yapılmayan Tebligatın Geçersizliği - Süre Aşımı Nedeniyle Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )"
94D7.D18.4.2000E. 1999/2804 K. 2000/1088"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Vergi Dairesince İstenilen Belgelerin Şirket Tarafından İbraz Edilmemesi Nedeniyle )
TEBLİGAT ( Tüzel Kişilerde Tebligatın İşçiye Yapılabilmesi )
TEBELLÜĞ BELGESİNİ İMZALAYAN KİŞİ ( İşyeri Kayıtlarında Adına Rastlanılmamış Olmasının Davacı İle Bu Kişi Arasında Hizmet İlişkisi Olmadığına Kanıt Alınabilecek Nitelikte Sayılmaması )"
94D4.D13.4.2000E. 1999/5307 K. 2000/1495"TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGAT ( Tüzel Kişinin Başkan Müdür Veya Kanuni Temsilcilerine Yapılmasının Gerekmesi )
İHBARNAME TEBLİĞİ ( Kooperatifi Temsile Yetkili Olmayan Şahsa Rızaen de Olsa Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kooperatifi Temsile Yetkili Olmayan Şahsa Rızaen de Olsa Yapılan Tebligat )"
94D11.D6.4.2000E. 1999/1384 K. 2000/1423"ÖDEME EMRİ ( Ödeme Emrinin Düzenlendiği Tarihte Şirketi Yasal Olarak Temsile Yetkili Kişilere Veya Onların Yetkili Adamlarına Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( Ödeme Emrinin Düzenlendiği Tarihte Şirketi Yasal Olarak Temsile Yetkili Kişilere Veya Onların Yetkili Adamlarına Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin Düzenlendiği Tarihte Şirketi Yasal Olarak Temsile Yetkili Kişilere Veya Onların Yetkili Adamlarına Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )"
94D11.D8.3.2000E. 1998/4479 K. 2000/933"TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ ( Tebligatın Yapıldığı Kişinin Görünüş İtibariyle 18 Yaşından Büyük Olması Gereği )
GÖRÜNÜŞ İTİBARİYLE 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMA ŞARTI ( Tebligatın Yapıldığı Kişinin )
USULSÜZ TEBLİGAT İDDİASI ( Tebligatı Alan Şahsın Görünüş İtibariyle 18 Yaşından Büyük Göstermesi Gereği )"
94D4.D7.3.2000E. 1999/4276 K. 2000/854"ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE SOSYAL YARDIM KAPSAMINDA YAPILAN EK ÖDEMELER ( Gelir Vergisine Tabi Olmadığı )
STOPAJ ( Özel Okul Öğretmenlerine Sosyal Yardım Kapsamında Yapılan Ek Ödemeler )"
94D4.D15.2.2000E. 1999/5915 K. 2000/499"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Kanunda Belirtilen Belgelerin Düzenlenmemesi Nedeniyle )
TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİĞ ( Öncelikle Müdür Veya Kanuni Temsilcilere Yapılması Bunların Bulunmaması Durumunda İşyerinde Bulunan Memur Veya Müstahdemlere Yapılması )
MÜSTAHDEME YAPILAN TEBLİGAT ( Tüzel Kişilere Yapılan Tebliğlerin Öncelikle Müdür Veya Kanuni Temsilcisine Bunların Bulunamaması Durumunda Müstahdeme Yapılmasının Gerekmesi )"
94D9.D1.2.2000E. 1999/442 K. 2000/231"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemiş Olması Nedeniyle Salınması )
KAÇAKÇILIK CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemiş Olması Nedeniyle Salınması )
ADRESİ BİLİNEN MÜKELLEF ( Mükellefe Yapılacak Tebligatın Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliğ Edilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Adresi Bilinmeyen Mükelleflere Yapılacak Tebliğ Şekli )"
94D11.D13.12.1999E. 1999/2847 K. 1999/4946"MEMUR VEYA MÜSTAHDEME TEBLİGAT ( Vergi Dairesinde-Usulsüz Tebligat-Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Usulsüz Tebligat-Memur veya Müstahdeme Vergi Dairesinde Tebligat Yapılıp Yapılamaması )
VERGİ DAİRESİNDE TEBLİGAT ( Memur veya Müstahdeme )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Memur veya Müstahdeme Vergi Dairesinde Tebligat Yapılıp Yapılamaması-Dava Açma Süresi )"
94D9.D10.11.1999E. 1998/4862 K. 1999/4060"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Üzerine İndirim Konusu Yapılan KDV'nin Reddinin Gerekmesi )
KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Üzerine İndirim Konusu Yapılan KDV'nin Reddinin Gerekmesi )
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( İndirim Konusu Yapılan KDV nin Reddinin Gerekmesi )
İNDİRİM KONUSU YAPILAN KDV ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Üzerine İndirim Konusu Yapılan KDV'nin Reddinin Gerekmesi )"
94D7.D27.9.1999E. 1999/65 K. 1999/3074"TEBLİGATIN YETKİLİ MEMURA YAPILMASI ( Ek Vergi Tahakkukuna Karşı Açılan Davada Hak Düşürücü Sürenin Geçirilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇİRİLMESİ ( Ek Vergi Tahakkukuna İlişkin Tebligatın Yetkili Memur veya Müstahdeme Yapılabilmesi )
YETKİLİ MEMUR VEYA MÜSTAHDEME YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ ( Ek Vergi Tahakkukuna İlişkin İşleme Karşı Açılacak Davada Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )"
94VDDGK24.9.1999E. 1999/180 K. 1999/402"ÖDEME EMRİNE DAVA AÇILMASI ( Yedi Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği - Dava Açma Süresinin Geçirilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödeme Emrine Karşı 7 Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği"
94D3.D21.9.1999E. 1998/1764 K. 1999/3017"TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Sayılmayan Tebligattan Dolayı Amme Alacağının Kesinleşmiş Sayılamaması )
VERGİ BORCUNUN KESİNLEŞMESİ ( Hukuken Geçerli Sayılmayan Tebligattan Dolayı Amme Alacağının Kesinleşmiş Sayılamaması )"
94D3.D9.6.1999E. 1998/4481 K. 1999/2394"VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( İhbarnamenin Yetkisiz Kişiye Tebliğ Edilmiş Olmasının Hukuki Sonuç Doğurmaması )
YETKİSİZ KİŞİYE TEBLİĞ EDİLEN VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( Hukuki Sonuç Doğurmaması )
TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİLER ( Mükellefe Kanuni Temsilcisine Umumi Vekiline Yapılması )"
94D7.D27.5.1999E. 1999/197 K. 1999/2236"TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMUNA YAPILACAK TEBLİGAT ( Kamu İdare ve Müesseselerine Yapılacak Tebligat Usullerine Göre Yapılmasının Gerekmesi )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ OLAN TEK'E YAPILACAK OLAN TEBLİGAT ( Kamu İdare ve Müesseselerine Yapılacak Tebligat Usullerine Göre Yapılmasının Gerekmesi )
KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNE YAPILACAK TEBLİGAT ( Türkiye Elektrik Kurumuna Gönderilen Tebligatın Yasaya Uygun Şekilde Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi )"
94D11.D18.5.1999E. 1998/604 K. 1999/2020"DEFTER VE BELGE İSTENİLMESİ ( Yükümlünün Muhasebecisine Elden Yapılan Tebligatın Usulüne Uygun Olmaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Defter ve Belge İstenilmesi - Yükümlünün Muhasebecisine Elden Yapılan Tebligat )
MUHASEBECİYE ELDEN YAPILAN TEBLİGAT ( Yükümlüden Defter ve Belge İstenilmesi - Usulüne Uygun Olmaması )"
94VDDGK26.3.1999E. 1998/193 K. 1999/203"AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMESİ
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Ortaklıktan Ayrılan Ortağa Tebligat Yapılamayacağı )
ŞİRKET ORTAĞI ( Ortaklıktan Ayrılan Ortak - Ödeme Emri Düzenlenmesi - Amme Alacağının Kesinleşmesi )"
94D4.D25.3.1999E. 1998/1102 K. 1999/1241"TÜZEL KİŞİLİĞİN TASFİYESİ ( Kamu Alacağının Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tasfiye Memuruna Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
TASFİYE MEMURUNA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Tasfiye Halinde Olan Bir Tüzel Kişi İçin Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tasfiye Memuruna Tebliğ Yapılması Gerektiği )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Tasfiye Halindeki Tüzel Kişilerde Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tasfiye Memuruna Ödeme Emri Gönderilmesinin Mümkün Olduğu - Şirket Ortağına Ödeme Emri Gönderilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU ( Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tasfiye Memuruna Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Şirket Ortağına Tebligat Yapılamayacağı )
TEBLİGAT ( Tasfiye Halindeki Tüzel Kişiye Ödeme Emrinin Tebliği - Tasfiye Memuruna Tebliğ Edilebileceği - Şirket Ortağına Ödeme Emri Tebliğ Edilemeyeceği )"
94D4.D15.3.1999E. 1998/906 K. 1999/1052"USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabın İkametgah veya İşyeri Adresine Yapılmayan Tebligat )
ÖĞRENME TARİHİ ( Usulsüz Tebligatta Tebliğ Tarihi )
MUHATABIN İKAMETGAH VEYA İŞYERİ ADRESİNE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat-Tebliğ Tarihinin Muhatabın Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihi Olması )"
94D4.D5.3.1999E. 1998/2355 K. 1999/850"LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Şirket Tüzel Kişiliği Adına Dava Açamayacağı - Şİrket Vergi Borçları İçin Şirket Ortağına Tebligat Yapılamayacağı )
TEBLİGAT ( Limited Şirketlerde Kamu Alacakları İçin Ödeme Emri Düzenlenmesi - Ödeme Emrinin Şirket Yasal Yetkilisine Yapılması Gerektiği - Şirket Ortağına Ödeme Emri Tebliğ Edilemeyeceği )
ORTAKLIKTAN AYRILAN LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Kamu Alacağı İçin Ödeme Emri Tebliğ Edilemeyeceği - Yasal Temsilciye Tebligat Yapılması Gerektiği )
KAMU ALACAĞI ( Vergi Alacağının Tüzel Kişilerde Ödeme Emri İle İstenilmesi - Şirket Yasal Temsilcisine Tebligat Yapılması Gerektiği - Şirket Ortaklığından Ayrılan Ortağa Ödeme Emri Tebliğ Edilemeyeceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Limited Şirket Ortağı Şirket Yasal Temsilcisi Değil İse Dava Açamayacağı - Yasal Temsilcinin Dava Açabileceği )
VERGİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Şirket Ortağının Takibi İçin Bütün Yasal Yolların Bitirilmiş Olması Gerektiği )"
94D7.D27.11.1998E. 1997/3616 K. 1998/4221"KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Şirketin Aktifine Kayıtlı Gayrımenkulün Satışından Elde Edilen Hasılatın Sermayeye İlave Edilen Kısmı İçin Çıkarılan Hisse Senetlerinin Borsaya Kote Ettirilmemesi )
TEBLİGAT ( İşhanında Yöneticiye Yapılan Tebligatın Yasaya Aykırı Olması )
YÖNETİCİYE YAPILAN TEBLİGAT ( 213 Sayılı Yasaya Uygun Olmaması )"
94VDDGK6.11.1998E. 1997/161 K. 1998/318"TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ ( Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin Kime Tebliğ Edileceği - Yönetim Kurulu Üyesinin İkametgah Adresine Tebliğin Geçerli Olduğu - Yasal Adresinde Bulunamayan Şirkete Tebliğ )
ADRESİNDE BULUNAMAYAN ŞİRKETE TEBLİĞ USULÜ ( Yönetim Kurulu Üyesinin İkametgahına Tebliğin Geçerli Olduğu - Şirketin Yasal Adresinde Bulunamaması )
YÖNETİM KURULU ÜYESİNE TEBLİĞ ( Adresinde Bulunamayan Şirket - Tebliğin Yönetim Kurulu Üyesinin İkametgahına Yapılması - Yönetim Kurulu Üyesinin Aile Bireylerine Tebliğin Geçerli Olduğu )
AİLE BİREYLERİNDEN BİRİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Adresinde Bulunamayan Şirket - Yönetim Kurulu Üyesinin İkametgah Adresine Yapılan Tebliğin Geçerli Olduğu )"
94D4.D2.6.1998E. 1997/4159 K. 1998/2365"TEBLİGAT ( Tüzel Kişilere Yapılacak Tebliğin Yetkili Kişilere Yapılması )
TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİĞ ( Yetkili Kişilere Yapılması )
KURUM ADINA KESİLEN USULSÜZLÜK CEZASI ( Yapılan Tebliğin Usulsüz Olduğu İddiası )"
94D3.D29.4.1998E. 1996/6557 K. 1998/1463"TEBLİGAT ( Şartlı Salıverme Hali Devam Eden Yükümlü )
İHBARNAME TEBLİĞİ ( Şartlı Salıverme Hali Devam Eden Yükümlü )
ŞARTLI SALIVERİLME ( İhbarname Tebliği )"
94D11.D16.3.1998E. 1997/287 K. 1998/1018"ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( İşyerinin Zorunlu Neden Olmadan Tatil Edilmesi - Vergi İhbarnamesinin Kapıya Asılarak Tebliği )
İŞYERİNİN ZORUNLU BİR NEDEN OLMADAN TATİL EDİLMESİ ( Vergi İhbarnamesinin Tebliği - Kapıya Asılarak )
VERGİ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Kapıya Asılarak - İşyerinin Zorunlu Neden Olmadan Tatil Edilmesi )
TEBLİGAT ( Vergi İhbarnamesi - İşyerinin Zorunlu Neden Olmadan Tatil Edilmesi Nedeniyle Kapıya Asılarak )
VERGİ TEBLİGATI İÇİN MUHATAPLARIN İKİ DEFA ARANMASI ( Objektif İyi Niyet Kuralına Uymayanlara Uygulanmayabileceği )"
94D9.D30.9.1997E. 1997/226 K. 1997/2795"ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLEN KİŞİNİN ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLMAMASI ( Tebligatı Alan Kişinin Aksi İddia ve Tevsik Edilmediği Sürece Tebligatı Almaya Yetkili Sayılması )
TEBLİGATI ALMA YETKİSİ ( Şirkete Yapılan Tebligat )
ŞİRKETE YAPILAN TEBLİGAT ( Tebligatı Alan Kişinin Aksi İddia ve Tevsik Edilmediği Sürece Tebligatı Almaya Yetkili Sayılması )
TEBLİGATI ALAN KİŞİNİN KURAL OLARAK YETKİLİ SAYILMASI ( Ödeme Emrini Tebellüğ Eden Kişinin Şirketi Temsile Yetkili Olmaması )"
94VDDGK26.9.1997E. 1996/83 K. 1997/348"ÖDEME EMRİ ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaatini İhlal Etmeyen Ödeme Emri )
TEBLİGAT ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaatini İhlal Etmeyen Ödeme Emri )
ŞİRKET TEMSİLCİSİ ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaatini İhlal Etmeyen Ödeme Emri )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaatini İhlal Etmeyen Ödeme Emri )"
94VDDGK11.4.1997E. 1995/425 K. 1997/187"TEBLİGAT ( İdari Davaya Konu Edilme )
İDARİ DAVA ( Tebligat )
İDARİ İŞLEM ( Tebligat İşlemlerinin İdari İşlemlerden Ayrı Dava Edilmemesi )"
94D11.D7.1.1997E. 1995/5521 K. 1997/2"ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Tasfiye Döneminde Doğan Borçlardan Sorumluluk - Tasfiye Memurunu Sorumluluğu )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tasfiye Halinde Bulunan Şirkette Tebliğin Kime Yapılacağı )
TASFİYE MEMURU ( Tasfiye Döneminde Doğan Borçlardan Sorumluluk )"
94D4.D22.12.1995E. 1995/1916 K. 1995/5770"DAVA AÇMA YETKİSİ ( Şirket Adına Avukata Vekalet Veren Üyenin Yöneticilik ev Ortaklıktan Ayrılması )
ŞİRKETİN TEMSİLİ ( Şirket Adına Avukata Vekalet Veren Üyenin Yöneticilik ev Ortaklıktan Ayrılması )
VEKALET İLİŞKİSİ ( Yöneticinin Şirketten Ayrılmasıyla İlişkinin Ortadan Kalkmaması )
AVUKATLA ŞİRKET ARASINDAKİ VEKALET İLİŞKİSİ ( Yöneticinin Üyelikten ve Ortaklıktan Ayrılmasının İlişkiyi Etkilememesi )"
94D11.D20.11.1995E. 1995/1156 K. 1995/3190"TASFİYE HALİNDE ŞİRKET ( Vergi Ve Cezaların Kime Tebliğ Edileceği )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Tasfiye Döneminde Kurucu Ortağa Yapılan Tebligat )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Tasfiye Halinde )"
94D4.D11.9.1995E. 1994/5117 K. 1995/4536"ANONİM ŞİRKET ADI'NA RE'SEN VERGİ TARHI ( Şirket Ortağına Tebliğ Edilmesi Hali - Ortağın Dava Açma Hakkının Varlığı )
RE'SEN VERGİ TARHININ TEBLİĞİ ( Anonim Şirket Ortağı'na Tebliğ Yapılması - Ortağın Dava Açma Hakkının Varlığı )
TEBLİGAT ( Ödeme Emri Tebliği - Anonim Şirket Ortağına Tebliğ Yapılması - Ortağın Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
ŞİRKET ORTAĞI ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Şirket Ortağının Dava Açma Hakkının Varlığı )"
94D4.D6.6.1995E. 1994/3830 K. 1995/2735"TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ ( Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi - Tebliğin Muhatabın Önüne Bırakılmasının Geçerli Olduğu - Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin Tebellüğünden Muhatabın İmtina Etmesi - Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Tebliğinin İşçinin Önüne Bırakılması Hukuka Aykırıdır - Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Tebliği Usulü - Tebliğin Geçersiz Kişiye Yapılması - Dava Açmada Süre Aşımı Olarak Dikkate Alınamayacağı )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( Muhatabın Tebellüğden Kaçınması - Tebliğin Muhatabın Önüne Bırakılabileceği - İşçinin Önüne Bırakılan Tebliğin Geçersiz Olduğu - Vergi Davası Açmada Süre Aşımı İçin Tebliğin Geçerli Olması Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Vergi Davası Açılmasında Süre Aşılması - Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğinin Kabulünden Muhatabın Kaçınması - Muhatabın Önüne Bırakılan Tebliğin Hukuki Sonuç Doğuracağı )
MUHATABIN TEBELLÜĞDEN İMTİNA ETMESİ ( Muhatabın Önüne Bırakılan Tebliğ - Hukuki Sonuç Doğuracağı - İşçi Önüne Bırakılan Tebliğin Geçersiz Olduğu - Dava Açmada Süre Aşımından Söz Edilemeyeceği )"
94D11.D2.5.1995E. 1995/1713 K. 1995/1329"TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI ( Tasfiye Memuruna Tebliğ Zorunluluğu )
TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU ( Şirketin Kesinleştiği Öne Sürülen Vergi Borçları )
TEBLİGAT ( Tasfiye Memuruna - Şirketin Kesinleştiği Öne Sürülen Vergi Borçları )
BORCUN KANUNİ MUHATABI ( Tasfiye Halinde Şirketin Kesinleştiği Öne Sürülen Vergi Borçları )
VERGİ BORCUNUN MUHATABI ( Tasfiye Halinde Şirket - Tasfiye Memuru )"
94D4.D21.2.1995E. 1994/1722 K. 1995/817"DAVA EHLİYETİ ( Limited Şirket Ortaklarından Birinin Ölmesi Üzerine Şirketin Feshi )
LİMİTED ŞİRKET ( İki Ortaklı Olması ve Ortaklardan Birinin Ölmesi Sonucu Feshedilmemiş Olması )
FESHEDİLMEYEN LİMİTED ŞİRKET ( İki Ortaklı Olması Ve Ortaklardan Birinin Ölmesi Nedeniyle )"
94D7.D7.6.1994E. 1993/2221 K. 1994/3224"CEZA İHBARNAMESİNE KARŞI DAVA ( Limited Şirket Adına Düzenlenmesi Nedeniyle Dava Açma Hakkının Şirkete Ait Olması )
LİMİTED ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN CEZA İHBARNAMESİ ( Dava Açmak Hakkının Şirkete Ait Olması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Limited Şirket Adına Düzenlenen Ceza İhbarnamesine Karşı )"
94VDDGK1.4.1994E. 1993/109 K. 1994/181"TEBLİGAT ( Kooperatiflere Yapılan Tebligat )
KOOPERATİFLERE YAPILAN TEBLİGAT ( Yetkili Birinin Olmaması - Reşit ve Ehil Birine Yapılan Tebligat )"
94D7.D12.10.1993E. 1990/2184 K. 1993/4033"ÖDEME EMRİ ( Şirket Adına Düzenlenmesi )
ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( Şirket Adına Hukuki Sonuç Doğurması )"
94D4.D16.4.1993E. 1992/4780 K. 1993/1634"KARDEŞE YAPILAN TEBLİĞ ( Geçerli Olması İçin Tebliğ Yapılan Yerin Yükümlünün İkametgahı Olmasının Gerekmesi )
VERGİ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Kardeşe Yapılan Tebliğin Geçerliliği )
TEBLİĞİN GEÇERLİLİĞİ ( Kardeşe Yapılan Tebliğin Yükümlünün İkametgahında Yapılmış Olması )"
94D7.D15.4.1993E. 1989/432 K. 1993/1469"BASİRETLİ BİR TACİR ( Yöneticisi Bulunduğu Şirketin Borcunu Vergi Dairesine Yatırmayan Yönetim Kurulu Üyesi )
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Vergi Borcundan Dolayı Sorumluluğu )
VERGİ BORCUNDAN DOLAYI SORUMLULUK ( Yönetim Kurulu Üyesinin )"
94D4.D18.9.1992E. 1990/1216 K. 1992/3894"ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN TEBLİGAT ( Hukuki Sonuçları )
TEBLİGAT ( Şirket Adına Düzenlenmesinin Hukuki Sonuçları )
ORTAĞIN TEBLİGATI ALMASI ( Kendi Hakkında Hukuki Sonuç Doğurmaması )"
94D4.D14.9.1992E. 1990/1786 K. 1992/3647"VERGİ CEZALARI ( Adi Ortaklık Adına Düzenlenebilmesi )
ADİ ORTAKLIK ( Vergi Cezalarının Ortaklık Adına Düzenlenebilmesi )
ORTAKLARIN VERGİ CEZASINI DAVA KONUSU ETMESİ ( Cezanın Adi Ortaklık Adına Kesilmesi )"
94VDDGK5.6.1992E. 1991/181 K. 1992/280"YÜKÜMLÜ DIŞINDAKİLERE YAPILAN TEBLİĞİN GEÇERLİLİĞİ ( Tebligatın Geçerlik Şartları )
MEMUR VE MÜSTAHDEME TEBLİĞİN GEÇERLİLİĞİ ( YÜKÜMLÜNÜN İŞYERİNDE BULUNMADIĞININ TUTANAĞA YAZILMASI )
TEBLİGAT ( Mükellefe ya da Yasal Temsilcisine Tebliğ )"
94D7.D19.12.1991E. 1987/4328 K. 1991/3131"USULSÜZ VE GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Kesinleşmeyen Amme Alacağı İçin Ödeme Emri Düzenlenememesi )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEMESİ ( Usulsüz ve Geçersiz Tebligatla Kesinleşmeyen Amme Alacağı İçin )"
94D4.D25.1.1990E. 1989/1547 K. 1990/255"TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİ ( Vergi ve Cezadan Oluşan Borcun Vadesinde Ödenmemesi )
TEBLİGAT İŞLEMİNİN TAMAMLANMIŞ SAYILMAMASI ( Tutanağa Dayanılması )
VERGİ VE CEZALARDA TEBLİGAT ( Tutanağa Dayanılmasının Tebligat İşlemini Geçerli Kılmaması )"
94D4.D17.10.1988E. 1988/193 K. 1988/3456"AMME ALACAĞI ( Mahkemece İmza İstiktabı Yapılması )
İMZA İSTİKTABI ( Alındı Üzerindeki İmzanın Muhataba Ait Olmadığı Hususu )
İLMUHABERDEKİ BİZZAT İBARESİ ( İmzanın Muhataba Ait Olmadığı Hususunun Tespit Edildikten Sonra İtibar Edilememesi )"
94D3.D27.5.1986E. 1986/241 K. 1986/1402"İHBARNAMELERİN TEBLİĞ ALINDISINDAKİ İMZANIN GEÇERSİZLİĞİ
İMZAYA İTİRAZ ( İhbarnamelerin Tebliğ Alındısı Üzerindeki İmza - Bilirkişi Tesbiti )"

BAM

94İZMİRBAM-6CD4.10.2017E. 2017/1671 K. 2017/1576"DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME SUÇU ( Tebligat İle 15 Gün Süre Verildiği - Süre Sonu Mali Tatile Rastladığından Mali Tatilin Bittiği İlk Mesai Gününün Ertesi Gününün Suç Tarihi Olarak Karar Başlığında Gösterilmesi Gerekirken 2016 Yılı Olarak Soyut Şekilde Yazılmasının İsabetsiz Olduğu )
AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİYE TEBLİGAT ( Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu/Şirket Temsilcisi Olarak Sanık Adına Vergi Müfettiş Yardımcısı Tarafından Düzenlenmiş Defter ve Belge İsteme Yazısının Sanık İle Aynı Çatı Altında Oturan Babası Adına Tebliğ Edildiği - Sanığın 15 Günlük Süre İçerisinde İncelemek Amacıyla Vergi Müfettiş Yardımcısına İbraz Etmemek Suretiyle Defter ve Belgeleri Gizleme Suçunu İşlediği/Tebliğ İşleminin 213 S.K. Md. 94 ve 7201 S.K. Md. 16'da Düzenlenen Hükümlere Uygun Olup Usulsüz Tebligat Niteliğinde Bulunmadığı )"

Madde 95

DANIŞTAY

95D3.D29.4.1998E. 1996/6557 K. 1998/1463"TEBLİGAT ( Şartlı Salıverme Hali Devam Eden Yükümlü )
İHBARNAME TEBLİĞİ ( Şartlı Salıverme Hali Devam Eden Yükümlü )
ŞARTLI SALIVERİLME ( İhbarname Tebliği )"

Madde 96

DANIŞTAY

96D11.D24.11.1997E. 1996/5661 K. 1997/4199"TEBLİGAT ( Askerlik Görevini Yapmakta Olan Yükümlüye Tebligat - Kıta Komutanı veya Kurum Amirine Tebligat )
VERGİ USUL YASASI UYARINCA BİLDİRİM ( Askerlik Görevini Yapmakta Olan Yükümlüye Tebligat - Kıta Komutanı veya Kurum Amirine Tebligat )
TEBLİĞ TARİHİ ( ( Askerlik Görevini Yapmakta Olan Yükümlüye Tebligat - Kıta Komutanı veya Kurum Amirine Tebligat )
ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA OLAN YÜKÜMLÜYE TEBLİGAT ( Kıta Komutanı veya Kurum Amirine Tebligat )
ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA OLAN YÜKÜMLÜ ( Tebliğ Tarihi Olarak Öğrenme Tarihinin Esas Alınması )"

Madde 97

DANIŞTAY

97D3.D15.6.2009E. 2008/1635 K. 2009/2126"VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ ( Düzenlenen Ödeme Emirlerine Karşı Açılan Dava - Tebliğ Alındısında İmzanın Kendisine Ait Olmadığı ve Tebliğ Zarfının Üzerinde Yazılı Tarihte Yurt Dışında Bulunduğu Yolundaki Davacı İddialarının Araştırılması Gerektiği )
ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Tebliğ Alındısında İmzanın Kendisine Ait Olmadığı ve Tebliğ Zarfının Üzerinde Yazılı Tarihte Yurt Dışında Bulunduğu Yolundaki Davacı İddialarının Araştırılması Gerektiği )
TEBLİĞ ALINDISI ( İmzanın Kendisine Ait Olmadığı ve Tebliğ Zarfının Üzerinde Yazılı Tarihte Yurt Dışında Bulunduğu Yolundaki Davacı İddialarının Araştırılması Gerektiği - Ödeme Emirlerine Karşı Açılan Dava )
YURT DIŞINDA BULUNMA ( Ödeme Emirlerine Karşı Açılan Dava - Tebliğ Alındısında İmzanın Kendisine Ait Olmadığı ve Tebliğ Zarfının Üzerinde Yazılı Tarihte Yurt Dışında Bulunduğu Yolundaki Davacı İddialarının Araştırılması Gerektiği )"

Madde 98

DANIŞTAY

98D7.D27.5.1999E. 1999/197 K. 1999/2236"TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMUNA YAPILACAK TEBLİGAT ( Kamu İdare ve Müesseselerine Yapılacak Tebligat Usullerine Göre Yapılmasının Gerekmesi )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ OLAN TEK'E YAPILACAK OLAN TEBLİGAT ( Kamu İdare ve Müesseselerine Yapılacak Tebligat Usullerine Göre Yapılmasının Gerekmesi )
KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNE YAPILACAK TEBLİGAT ( Türkiye Elektrik Kurumuna Gönderilen Tebligatın Yasaya Uygun Şekilde Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi )"
98D11.D12.10.1995E. 1995/1891 K. 1995/2499"KURUMLARA YAPILACAK TEBLİGAT ( İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yetkisi )
UZLAŞMA TALEBİ ( Tüzel Kişiliği Bulunmayan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü )"

Madde 100

DANIŞTAY

100VDDGK21.4.2000E. 2000/12 K. 2000/163"TEBLİGATIN HANGİ ADRESE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılamayacağı - Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olacağı )
İLANEN TEBLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılamayacağı - Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olacağı )
İŞ ADRESİNDEN AYRILAN MÜKELLEFE ÖDEME EMRİ TEBLİGATININ KOŞULLARI ( En son Bildirilen Adrese Tebligat Yapılabileceği - Enson Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Yapılan Tebligatın Geçersiz Olacağı )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılmaması - Tebligatın İlanen Yapılmasının Hukuka Aykırı Olması - Ödeme Emrinin İptali Gerektiği )"
100D4.D15.3.1999E. 1998/906 K. 1999/1052"USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabın İkametgah veya İşyeri Adresine Yapılmayan Tebligat )
ÖĞRENME TARİHİ ( Usulsüz Tebligatta Tebliğ Tarihi )
MUHATABIN İKAMETGAH VEYA İŞYERİ ADRESİNE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat-Tebliğ Tarihinin Muhatabın Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihi Olması )"
100VDDGK6.11.1998E. 1997/209 K. 1998/319"USULSÜZ TEBLİGAT ( Davacının Boşandığı Eski Eşine Yapılan Tebligat-Dava Açma Süresi )
MÜKELLEFİN BİRDEN FAZLA BİLİNEN ADRESİ BULUNMASI ( Ödeme Emrinin Hangi Adrese Tebliğ Edileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Usulsüz Tebligat-Davacının Boşandığı Eski Eşine Yapılan Tebligat )
ESKİ EŞE YAPILAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat-Dava Açma Süresi )"

Madde 101

AMK

101AMK13.12.2017E. 2016/14 K. 2017/170""

DANIŞTAY

101VDDGK13.4.2016E. 2016/368 K. 2016/402"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mükellefiyet Kaydı Re'sen Terkin Edilen Şirket - Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin İkametgah ( MERNİS ) Adresleri Bilinen Adres Olduğu/İhbarnamelerin Şirket Adresine İlanen Tebliğe Çıkarılması Usulsüz Olduğu - Alacağın Zamanaşımına Uğradığı Gözetilerek İstemin Kabulü Doğru Olduğu )
MÜKELLEFİYET KAYDI RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKET ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin İkametgah ( MERNİS ) Adresleri Bilinen Adres Olduğu/İhbarnamelerin Şirket Adresine İlanen Tebliğe Çıkarılmasının Usulsüz Olduğu - Zamanaşımı Nedeni İle Ödeme Emrinin İptali Doğru Görüldüğü )
ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN ADRESLERİ BİLİNEN ADRES OLDUĞU ( Mükellefiyet Kaydı Re'sen Terkin Edilen Şirket - İhbarnamelerin Şirket Adresine İlanen Tebliğe Çıkarılmasının Usulsüz Olduğu/Zamanaşımı Nedeni İle Ödeme Emrinin İptali Doğru Görüldüğü - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
İLANEN TEBLİĞ ŞARTLARI OLUŞMADIĞI ( Mükellefiyet Kaydı Re'sen Terkin Edilen Şirket/Ödeme Emrinin İptali İstemi - Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin İkametgah ( MERNİS ) Adresleri Bilinen Adres Olduğu/İhbarnamelerin Bu Adreslere Tebliği Yoluna Gidilmediği - Zamanaşımı Nedeni İle İhbarnamelerin İptali Gerektiği )"
101D3.D26.5.2015E. 2013/117 K. 2015/3744"VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİ ( Borçlu Şirket Adına Düzenlenen İlk İhbarnamelerin Şirket Müdürüne Tebliğ Edildiği Adresin Bilinen Adres Kapsamında Sayılacağı - ( 2 ) no.lu İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliğine Çalışılmadan Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Neden Gösterilerek İlan Yoluyla Tebliği/Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
TEBLİĞİN BİLİNEN ADRESE YAPILMAMASI ( Borçlu Şirket Adına Düzenlenen İlk Vergi ve Ceza İhbarnamelerin Şirket Müdürüne Tebliğ Edildiği Adresin Bilinen Adres Kapsamında Sayılacağı - ( 2 ) no.lu İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliğine Çalışılmadan Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Neden Gösterilerek İlan Yoluyla Tebliğ Edilemeyeceği )
ŞİRKET ADINA TEBLİGAT ( Borçlu Şirket Adına Düzenlenen İlk Vergi ve Ceza İhbarnamelerin Şirket Müdürüne Tebliğ Edildiği Adresin Bilinen Adres Kapsamında Sayılacağı - ( 2 ) no.lu İhbarnamelerin Bu Adreste Tebliğine Çalışılmadan Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Neden Gösterilerek İlan Yoluyla Tebliği/Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
101D3.D9.4.2012E. 2010/6347 K. 2012/1146"AMME ALACAĞI ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan - Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği/2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI KALMAYAN AMME ALACAĞI ( Ortak Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali - 2 no.lu İhbarnamenin Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Aykırılığı/Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği
İLANEN TEBLİĞ ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı - Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği/2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Aykırılığı - Ortak Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali )
KANUNİ TEMSİLCİNİN ADRESİNİN BİLİNMESİ ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı İçin 2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
101D3.D9.4.2012E. 2010/6346 K. 2012/1145"VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BİLUMUM VESİKA VE YAZILAR ( Tahakkuk Fişi Dışındakilerin İlgililerin Bilinen Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Adresi Bilinmeyenlere İse İlanen Tebliğin Yasada Belirtilen Adreslere ve Nihayet Bilinen En Son Adrese Yapılan Tebligatın Sonuçsuz Kalması Halinde Yapılması Gereği )
VERGİ CEZA VE İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİ ( İlgililerin Bilinen Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Şirketin Ticaret Sicil Adresinde Tebligat Yapılamaması Nedeniyle Diğer Tebliğ Yolları Tüketilmeden İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vergilendirme ile İlgili Tahakkuk Fişleri Dışındaki Bilumum Vesika ve Yazıların İlgililerin Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Daha Önce Şirket Müdürüne Tebligat Yapılmış Adrese Tebligat Yapılmadan Ticaret Sicil Adresine Yapılan Tebligatın Sonuçsuz Kalması Nedeniyle İlanen Tebligat Yapılmasının Hatalı Olduğu )"
101D3.D4.11.2009E. 2007/1965 K. 2009/3426"VERGİ CEZA İHBARNAMELERİ ( Yükümlü Şirketin Bilinen Son Adresine Tebliği Yoluna Gidilmeksizin İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ ( Vergi-Ceza İhbarnamelerinin Yükümlü Şirketin Bilinen Son Adresine Tebliği Yoluna Gidilmeksizin İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )
ADRESE TEBLİĞ ( Vergi-Ceza İhbarnamelerinin Yükümlü Şirketin Bilinen Son Adresine Tebliği Yoluna Gidilmeksizin İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )"
101VDDGK17.4.2009E. 2008/670 K. 2009/173"ADRESTE BULUNMAMA ( Bilinen Adreslerinden Hiçbirinde Bulunamayan ve Başka Bir Adresi de Saptanamayan Davacının Evvelce Değiştirdiği Anlaşılan İşe Başlamada Bildirilen İkamet Adresine Posta Yoluyla Tebliğe Başvurulmasına Gerek ve Yarar Bulunmadığı )
İKAMET ADRESİNİN SAPTANAMAMASI ( İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinde ve Ödeme Emrine Karşı İlanen Tebliğ Tarihine Göre Yasal Süreden Sonra Açılan Davanın Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İLANEN TEBLİGAT ( Bilinen Adreslerinden Hiçbirinde Bulunamayan ve Başka Bir Adresi de Saptanamayan Davacının Evvelce Değiştirdiği Anlaşılan İşe Başlamada Bildirilen İkamet Adresine Posta Yoluyla Tebliğe Başvurulmasına Gerek ve Yarar Bulunmadığı )"
101VDDGK10.10.2008E. 2007/540 K. 2008/622"VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN KURULAN İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK DAVA ( Cebren Takip ve Tahsil Yolları İzlenirken Vergilendirmeye İlişkin Hukuka Aykırılıklar - Ödeme Emrine İtirazdaki Borcun Bulunmadığı İddiası Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
CEBREN TAKİP VE TAHSİL YOLLARI ( Vergi Dairesi Tarafından İzlenirken Vergilendirmeye İlişkin Olaylarla İlgili Hukuka Aykırılıklara Karşı Açılan Dava - Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri Arasında Gösterilen Borcun Bulunmadığı İddiası Kapsamında İncelenemeyeceği )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Cebren Takip ve Tahsil Yolları İzlenirken Vergilendirmeye İlişkin Hukuka Aykırılıklar/Cebren Takip ve Tahsil Yolları İzlenirken Vergi Dairesince Kurulan İşlemler - Açılan Davada Hukuka Aykırılıkların Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri Arasında Gösterilen Borcun Bulunmadığı İddiası Kapsamında İncelenmemesi Gereği )
BORÇ BULUNMADIĞI İDDİASI ( Vergi Dairesi Tarafından Cebren Takip ve Tahsil Yolları İzlenirken Vergilendirmeye İlişkin Olaylarla İlgili Hukuka Aykırılıklara Karşı Açılan Dava - Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri Arasında Gösterilen Kapsamda İncelenmesinin Mümkün Olmadığı )"
101D3.D20.9.2007E. 2006/4002 K. 2007/2453"ŞİRKETİN ADRESİ ( Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak Mükellefiyet Kaydı Re'sen Silinen - İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulması Kesinleşen Kamu Alacağının Ödeme Emriyle İstenmesi/Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU ALACAĞI ( Ödeme Emriyle İstenmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı/İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulup Kesinleştiği - Adresi Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak Mükellefiyet Kaydı Re'sen Silinen Şirket )
MÜKELLEFİYET KAYDI RESEN SİLİNEN ŞİRKET ( Adresi Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak - İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulması Kesinleşen Kamu Alacağının Ödeme Emriyle İstenmesi/Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
101D3.D21.4.2004E. 2002/3452 K. 2004/1114"KOMİSYON KARŞILIĞI BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEF ( Komisyonun Faiz Geliri Niteliği - Tebliğ - Tebliğ Yapılan Kişiler - Kanuni Temsilcinin Bilinen İkametgahına Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )
TEBLİGATIN KİMLERE VE HANGİ ADRESLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Şirket Kanuni Temsilcisinin İkametgahına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olacağı )
FATURA DÜZENLEYENLERİN KOMİSYON KARŞILIĞI BU BELGELERİ DÜZENLEMİŞ OLMALARI ( Faiz Geliri Elde Edilmiş Sayılacakları - Cezalı Vergi Tarhiyatı - Kanuni Temsilci İkametgahına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olduğu )
KANUNİ TEMSİLCİNİN BİLİNEN İKAMETGAH ADRESİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Olduğu )"
101D4.D30.3.2004E. 2003/2109 K. 2004/615"YOKLAMA FİŞİNDE TESBİT EDİLEN ORTAKLARIN ADRESİNE TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Defter ve Belgelerin İstenmesine İlişkin İhbarnamelerin Doğrudan İlanen Tebliğ Edilemeyeceği )
İLANEN TEBLİGAT YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Adresini Terkeden Yükümlü Şirket Ortaklarına Ait Adreslerin Yoklama Fişinde Gösterilmiş Olması - Defter ve Belgelerin İstenmesine İlişkin İhbarnamelerin Bu Adreslere Gönderilmesi Gereği )
DEFTER VE BELGELERİ İSTEMEYE İLİŞKİN İHBARNAMELERİN YOKLAMA FİŞİNDE GÖRÜNEN ADRESLERE TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Doğrudan İlanen Tebligat Yoluna Başvurulamaması )
ADRESİNİ TERKEDEN YÜKÜMLÜ ŞİRKETE DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMESİ İÇİN GÖNDERİLEN İHBARNAMELER ( Yoklama Fişinde Tesbit Edilen Şirketin Ortaklarına Ait Adreslere Tebliğe Çıkarılmadan Doğrudan İlanen Tebligat Yoluna Gidilemeyeceği )"
101VDDGK17.10.2003E. 2003/132 K. 2003/388"ADRESLERİNDE BULUNAMAYAN VE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILAMAYAN DAVACIYA İHBARNAMENİN İLANEN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Süresinde Ödeme Yapmaması Üzerine Ödeme Emri Düzenlenerek Gönderilmesinin Yasaya Uygun Olması )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİNDE YASAYA AYKIRILIK BULUNMAMASI ( Adreslerinde Bulunmayan Yükümlüye Gelir Vergisine İlişkin İhbarnamenin İlanen Tebliğ Edilmesi ve Ödeme Yapılmadığından Ödeme Emri Düzenlenmesi )
İHBARNAMENİN İLANEN TEBLİĞ EDİLMESİNDE USULSÜZLÜK BULUNMAMASI ( Adreslerinde Bulunmayan Yükümlü Hakkındaki Cezalı Gelir Vergisi Tarhiyatı - Ödeme Emrinin İptali Talebinin Reddi Gereği )
İLANEN TEBLİGATIN USULE UYGUN OLMASI ( Adresinde Bulunmayan Yükümlü Şirkete İbharnamenin İlanen Tebliği - Süresinde Ödeme Yapmayan Yükümlü Hakkında Düzenlenen Ödeme Emrinin Usule Uygun Olması )"
101D7.D12.2.2002E. 2000/6448 K. 2002/508"TEBLİGATIN KİMLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Tasfiye Halinde Şirkete Yapılacak Tebligatlar - Tasfiye Memurunun Tescil Olunan Adresine Yapılması Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Tasfiye Halinde Şirkete/Tasfiye Memurunun Bilinen Adreslerine Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Tüm Adreslere Tebligat Çıkartılmadan İlanen Tebligatın Geçersiz Sayılacağı )
TASFİYE HALİNDE ŞİRKETE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tasfiye Memurunun Bilinen Adresine Tebligatın Gönderilmesi Gerektiği - İlanen Tebligatın Hukuken Geçersiz Sayılacağı )
İLANEN TEBLİGATIN GEÇERLİK ŞARTLARI ( Tasfiye Halinde Şirket - Ödeme Emrinin Kime Tebli Edileceği/Tasfiye Memuruna Yapılmayan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )"
101D7.D1.11.2000E. 2000/1071 K. 2000/3046"İLANEN TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESBİTİ GEREKLİLİĞİ ( Ödeme Emrinin Adreste Bulunmayan Yükümlüye Tebliğinde )
ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
VERGİ VE CEZALARIN İLANEN TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Mahkemece Öncelikle Tesbiti Mecburiyeti )
TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ ÖNCELİKLE TESBİTİ MECBURİYETİ ( Vergi ve Cezaların İlanen Tebliğinde )"
101D7.D31.10.2000E. 2000/1505 K. 2000/3014"USULSÜZ TEBLİGAT ( Vergi Borcu İçin Kooperatife Gönderilen Ödeme Emrinin Şantiyede Başka Kişiye Tebliğ Edilmesi )
VERGİ BORCU İÇİN GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Şantiyede Başkasına Yapılan Tebligatın Öğrenmeyle Geçerlilik Kazanması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğinde Öğrenme Tarihi )
ÖĞRENME TARİHİNİH HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICINA ESAS ALINMASI ( Kooperatifin Vergi Borcuna İlişkin Ödeme Emrinin Şantiyede Başkasına Tebliği )"
101VDDGK21.4.2000E. 2000/12 K. 2000/163"TEBLİGATIN HANGİ ADRESE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılamayacağı - Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olacağı )
İLANEN TEBLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılamayacağı - Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olacağı )
İŞ ADRESİNDEN AYRILAN MÜKELLEFE ÖDEME EMRİ TEBLİGATININ KOŞULLARI ( En son Bildirilen Adrese Tebligat Yapılabileceği - Enson Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Yapılan Tebligatın Geçersiz Olacağı )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılmaması - Tebligatın İlanen Yapılmasının Hukuka Aykırı Olması - Ödeme Emrinin İptali Gerektiği )"
101D4.D15.3.1999E. 1998/906 K. 1999/1052"USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabın İkametgah veya İşyeri Adresine Yapılmayan Tebligat )
ÖĞRENME TARİHİ ( Usulsüz Tebligatta Tebliğ Tarihi )
MUHATABIN İKAMETGAH VEYA İŞYERİ ADRESİNE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat-Tebliğ Tarihinin Muhatabın Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihi Olması )"
101D7.D17.12.1998E. 1997/4731 K. 1998/4572"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İhbarnamenin Yasaya Aykırı Şekilde İlanen Yapılması Nedeniyle )
TEBLİGAT ( Borçlu Tarafından Bildirilen Adresin Kanunda Belirtilen Bilinen Adresler Arasında Sayılmaması )
BİLİNEN ADRES ( Borçlu Tarafından Bildirilen Bilinen Adresin Kanunda Belirtilen Bilinen Adresler Arasında Sayılmaması )
BORÇLU TARAFINDAN BİLDİRİLEN ADRES ( Kanunda Bildirilen Bilinen Adresler Arasında Sayılmadığından İlanen Tebligat Yapılmasının Hukuka Aykırı Olması )
İLANEN TEBLİGAT ( Borçlu Tarafından Bildirilen Bilinen Adresin Kanunda Belirtilen Bilinen Adresler Arasında Sayılmadığından Gerekli Araştırma Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılması )"
101VDDGK6.11.1998E. 1997/209 K. 1998/319"USULSÜZ TEBLİGAT ( Davacının Boşandığı Eski Eşine Yapılan Tebligat-Dava Açma Süresi )
MÜKELLEFİN BİRDEN FAZLA BİLİNEN ADRESİ BULUNMASI ( Ödeme Emrinin Hangi Adrese Tebliğ Edileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Usulsüz Tebligat-Davacının Boşandığı Eski Eşine Yapılan Tebligat )
ESKİ EŞE YAPILAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat-Dava Açma Süresi )"
101D3.D20.5.1998E. 1997/1359 K. 1998/1723"TEBLİGAT ( Adresi Bilinen Gerçek ve Tüzel Kişi - Adresinde Bulunamayan Yükümlü )
İLANEN TEBLİGAT KOŞULLARI ( Adresinde Bulunamayan Mükellef - Tebligatın İncelenmesi )"
101D11.D12.10.1995E. 1995/1757 K. 1995/2519"BİLİNEN ADRES ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilinen Adresine Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İlanen Tebligat )"
101D7.D25.3.1992E. 1992/766 K. 1992/858"BİLİNEN ADRESLERE TEBLİĞ ( Yükümlü Şirketin Bilinen Adreslere Tebliği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Yükümlünün Diğer Adresinde Aranmaması )"

BİM

101İZMİRBİM-3VD27.4.2017E. 2017/413 K. 2017/695"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 213 S.K. Md. 101 ve 102 Uyarınca Öncelikle Bilinen Adreslerinde Posta Yoluyla Tebligat Yapılmaya Çalışılması Gerektiği - İlanen Tebligat/7201 Sayılı Tebligat Kanunu'ndan Farklı Olarak 213 Sayılı Kanun Hükümlerinde Kapıya İlan Yapıştırılarak Evrak Muhtara Bırakılmak Suretiyle Tebligat ProsedürünÜN Öngörülmediği - Davacı Adına Düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamesinin Tebligat Kanunu Uyarınca Tebliğinin Usulüne Uygun Kabul Edilemeyeceği - İhbarnamenin Davacı Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarihin Öğrenildiği İddia Edilen Tarih Olduğu/Özel Usulsüzlük Cezasının Zamanaşımı Süresinin Son Gününe Kadar Tebliğ Edilmediği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebliğ Yapılacak Kişinin Adresinde Bulunamaması Durumunda Durumun Posta Memuru Tarafından Tebliğ Alındısı Üzerine Şerh ve İmza Edilerek Tebliğ Evrakının Gönderildiği İdareye İade Edileceği ve Yeniden Tebliğe Çıkarılacağı - İkinci Defa Çıkarılan Tebliğ Evrakı da Aynı Sebeplerle Tebliğ Edilemezse Tebliğ Evrakının Gönderildiği İdareden Alınabileceği Şerhini İçeren Bir Pusulanın Kapıya Yapıştırılacağı/Tebliğ Evrakının Pusulanın Yapıştırıldığı Tarihten İtibaren On Beş Gün İçerisinde Muhatabı Tarafından Alınması Hâlinde Alındığı Günde Bu Süre İçerisinde Alınmaması Hâlinde İse On Beşinci Günde Tebliğ Yapılmış Sayılacağı )
İLANEN TEBLİGAT ( 213 S.K. Md. 102 Uyarınca Mutad Tebliğ Yolları Denenmesine Rağmen Posta Yoluyla Tebligat Yapma İmkanı Bulunmadığının Maddenin Son Fıkrasında Sayılan Şahısların İştirakıyla ve Maddede Tarif Edilen Şekilde Düzenlenecek Objektif Bir Kanaat Oluşturmaya Yeterli Tutanak Haline Getirilen Tebliğ Belgeleriyle Ortaya Konulması Durumunda Tebligatın İlanen Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğrayacağı - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Kesilmesine Rağmen Tebliğ Edilmeyen Davaya Konu Özel Usulsüzlük Cezasının 213 Sayılı Kanun'un 114. Maddesi Uyarınca Zamanaşımına Uğradığı ve Bu Cezada Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"

Madde 102

AMK

102AMK13.12.2017E. 2016/14 K. 2017/170""

YARGITAY

102Y11.CD16.3.2005E. 2004/10064 K. 2005/1122"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçunun Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Katılan Vekilinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerin Bulunduğuna İlişkin Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçunun Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Katılan Vekilinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerin Bulunduğuna İlişkin Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Katılan Vekilinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerin Bulunduğuna İlişkin Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )"

DANIŞTAY

102D9.D7.2.2017E. 2014/6480 K. 2017/1301"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kanuni Temsilcinin Takibini Gerektiren Hukuki Koşullar Oluşmadan Asıl Borçlu Şirket Adına Usulüne Uygun Olarak Kesinleştirilmemiş Amme Alacağından Kanuni Temsilci Sıfatıyla Davacının Sorumlu Tutularak Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde İsabet Görülmediği)
İLANEN TEBLİGAT ( Mükellefin Adreste Bulunmadığı Hususunun 213 S. VUK'nun 102. Md. Hükmünde Öngörüldüğü Şekilde Tespiti Zorunlu İken Bu Yapılmadan Sadece Dağıtıcı İmzası İle Tebliğ Alındısının Mercine İade Edilmesinde İsabet Görülmediğinden İlanen Tebliğ Şartlarının Oluşmadığı)
KANUNİ TEMSİLCİNİN TAKİBİ ( Gerektiren Hukuki Koşullar Oluşmadan Asıl Borçlu Şirket Adına Usulüne Uygun Olarak Kesinleştirilmemiş Amme Alacağından Kanuni Temsilci Sıfatıyla Davacının Sorumlu Tutularak Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde ve Bu Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığı)
VERGİ BORÇLUSU ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN TEBLİĞİ ( Mükellefin Adreste Bulunmadığı Hususunun 213 S. VUK'nun 102. Md. Hükmünde Öngörüldüğü Şekilde Tespiti Zorunlu İken Bu Yapılmadan Sadece Dağıtıcı İmzası İle Tebliğ Alındısının Mercine İade Edilmesinde İsabet Görülmediği)"
102D3.D19.11.2015E. 2015/4482 K. 2015/8437"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S. Vuk'un 102. Md.sinde Belirtilen Kişiler Huzurunda ve Anılan Kişilerin İmzalarıyla Tespit Edilmemesi Halinde İlanen Tebliğ Şartlarının Oluşmayacağı - Kamu Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceğinden Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
İLANEN TEBLİĞ ( Özel Usulsüzlük Cezası Borçlarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emri - Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S. Vuk'un 102. Md.sinde Belirtilen Kişiler Huzurunda ve Anılan Kişilerin İmzalarıyla Tespit Edilmemesi Halinde İlanen Tebliğ Şartlarının Oluşmayacağı )
KANUNİ TEMSİLCİYE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( Özel Usulsüzlük Cezası Borçlarının Tahsili - Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S. Vuk'un 102. Md.sinde Belirtilen Kişiler Huzurunda ve Anılan Kişilerin İmzalarıyla Tespit Edilmemesi Halinde İlanen Tebliğ Şartlarının Oluşmayacağı - Kamu Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceğinden Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
102D3.D19.11.2015E. 2015/4455 K. 2015/8436"ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİSİ ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı - Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği)
KAMU ALACAĞI (Şirket Kanuni Temsilcisi Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı - Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı)
ŞİRKETİN VERGİ BORCUNU TAKİP (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı - Kanuni Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği)
İLANEN TEBLİĞİ ŞARTLARININ OLUŞMAMASI (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği - Davacı Adına Şirket Kanuni Temsilcisi Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)"
102D9.D4.5.2015E. 2012/6298 K. 2015/4833"İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE VERGİ ZİYAI CEZASI ( Usule Aykırı Olarak Tebliğ Edilen İhbarnamenin Tahsili Amacıyla Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinin Vergi Ziyaı Cezalı İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatına İlişkin Kısmı İçin İşin Esasına Girerek Karar Veren Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ OLAN VESİKALARIN TEBLİGATI ( Posta Vasıtası İle İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Mükelleflere Bunların Kanuni Temsilcilerine Umumi Vekillerine veya Vergi Cezası Kesilenlere Yapılacağı )
TEBLİĞ ŞARTLARI ( Tebliğ Olunacak Evrakı Muhtevi Zarfın Posta İdaresince Muhatabına Verileceği ve Keyfiyetin Muhatap İle Posta Memuru Tarafından Taahhüt İlmühaberine Tarih ve İmza Konulmak Suretiyle Tespit Olunacağı - Bu Nitelikleri Taşımadan Yapılan Tebliğin Kanunun Aradığı Şartları Taşımadığından Geçerli Olarak Kabul Edilemeyeceği )
USULE AYKIRI OLARAK TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAME ( Tahsili Amacıyla Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinin Vergi Ziyaı Cezalı İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatına İlişkin Kısmı İçin İşin Esasına Girerek Karar Veren Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )"
102D4.D18.2.2015E. 2012/8132 K. 2015/421"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Dayanağı Olan İhbarnamelerin Davalı İdarece Adreste Tebliğ Edilemediğine İlişkin Tebliğ Alındısı İle İlanen Tebliğe İlişkin Belgelerin Mahkemeye İbraz Edilmediği - Alacağın Tahsil Edilebilir Safhaya Geldiği İspatlanamadığı/İptaline Karar Verilmesi )
AMME ALACAĞININ TAHSİL EDİLEBİLİR SAFHAYA GELMEMESİ ( Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan İhbarnamelerin Davalı İdarece Adreste Tebliğ Edilemediğine İlişkin Tebliğ Alındısı İle İlanen Tebliğe İlişkin Belgelerin Mahkemeye İbraz Edilmemesi )
TEBLİĞ BELGELERİNİN MAHKEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Ödeme Emrinin Dayanağı Olan İhbarnamelerin Tebliğ Edilemediğine İlişkin Tebliğ Alındısı İle İlanen Tebliğe İlişkin Belgeler - Alacağın Tahsil Edilebilir Safhaya Geldiği İspatlanamadığı/Ödeme Emirlerinin İptali )"
102D4.D12.2.2015E. 2012/9304 K. 2015/296"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Olayda İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığından Tebligatın Usulsüz Olduğu Dolayısıyla Amme Alacağının Kesinleşmediği Sonucuna Ulaşıldığından Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
VERGİ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Davacıya Tebliğ Edilemediğini Gösterir Alındıda Adreste Bulunan Şahsın Adına ve Adres Bildirmeden Taşınmıştır Şerhine Yer Verilmesine Karşın Adı Geçen Şahıs Komşulardan Bir Kişi Muhtar İhtiyar Heyeti Üyelerinden Biri Veyahut Bir Zabıta Memurunun İmzasına Yer Verilmediği - Tebligatın Usulsüz Olduğu )
İLANEN TEBLİGAT ( Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı Olan Vergi İhbarnamesi Tebligatının Usulsüz Olduğu - Olayda İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığından Tebligatın Usulsüz Olduğu Dolayısıyla Amme Alacağının Kesinleşmediği/Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMESİ ( İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığından Tebligatın Usulsüz Olduğu Dolayısıyla Amme Alacağının Kesinleşmediği - Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )"
102D4.D10.2.2015E. 2012/8756 K. 2015/256"ÖDEME EMİRLERİNDEKİ VERGİ ZİYAI CEZALARINA İLİŞKİN KISIMLARIN İPTALİ ( Ödeme Emirlerinin Dayanağı İhbarnamelerin Tebliğ Alındılarının Adreste Bulunamama Hususunun 213 S.K. Md. 102'de Öngörülen Şahıslara İmzalatılarak Tutanak Haline Getirilmemesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Ödeme Emirlerinin Dayanağı İhbarnamelerin Tebliğ Alındılarının Adreste Bulunamama Hususunun 213 S.K. Md. 102'de Öngörülen Şahıslara İmzalatılarak Tutanak Haline Getirilmemesi - Ödeme Emirlerinin Vergi Ziyaı Cezalarına İlişkin Kısımlarının İptaline Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
VERGİ ZİYAI CEZALARININ İPTALİ ( Usulsüz Tebligat Nedeni İle - Ödeme Emirlerinin Dayanağı İhbarnamelerin Tebliğ Alındılarının Adreste Bulunamama Hususunun 213 S.K. Md. 102'de Öngörülen Şahıslara İmzalatılarak Tutanak Haline Getirilmemesi )"
102D3.D2.4.2012E. 2010/6814 K. 2012/1024"TEBLİĞ İŞLEMİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - Köy İhtiyar Heyetinden Birisine Yapılan Tebliğ İşleminin Davacının Adresinde Hazır Bulunanlardan Birine Tebliğ Edildiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Köy İhtiyar Heyetinden Birisine Yapılan Tebliğ İşleminin Davacının Adresinde Hazır Bulunanlardan Birine Tebliğ Edildiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
GELİR VERGİSİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - Köy İhtiyar Heyetinden Birisine Yapılan Tebliğ İşleminin Davacının Adresinde Hazır Bulunanlardan Birine Tebliğ Edildiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )"
102D9.D2.11.2011E. 2008/5363 K. 2011/7553"ÖDEME EMRİ (İhbarnamelerin V.U.K'da Yazılı Kurallar Yerine Tebligat Kanunu'nda Belirtilen Hükümlere Göre Tebliğ Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu)
KAMU ALACAĞI (Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Kesinleşen Bir Kamu Alacağı Bulunmadığından Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İHBARNAME (V.U.K'da Yazılı Kurallar Yerine Tebligat Kanunu'nda Belirtilen Hükümlere Göre Tebliğ Edildiği - Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Kesinleşen Bir Kamu Alacağı Bulunmadığı)"
102D4.D10.2.2011E. 2008/5721 K. 2011/630"VERGİ BORCU ( Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi - Tebligatın Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği )
HACİZ BİLDİRİSİ İLE BANKA HESABINA UYGULANAN HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tebligatın Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği )
TEBLİGAT ( Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği - Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi )
İDARECE MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞ YAPTIRILMASI ( Posta Yoluyla Tebliğe İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği - Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi )"
102D9.D28.12.2010E. 2008/6070 K. 2010/7052"TEBLİĞ EVRAKI ( Muhatabın Bulunmaması/Kendisine Tebligat Yapılacak Kimselerin Tebellüğden İmtina Etmeleri - Evrak Önlerine Bırakılmak Suretiyle Tebliğinin Mümkün Olmadığı/Resen Tarh Edilen Vergi )
RESEN TARH EDİLEN VERGİ ( Muhatabın Bulunmaması/Kendisine Tebligat Yapılacak Kimselerin Tebellüğden İmtina Etmeleri - Evrak Önlerine Bırakılmak Suretiyle Tebliğinin Mümkün Olmadığı/Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceği )
TEBELLÜĞDEN İMTİNA ( Muhatabın Bulunmaması Durumunda Muhatap Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Kimselerin - Evrak Önlerine Bırakılmak Suretiyle Tebliğinin Mümkün Olmadığı/Usulsüz Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabın Bulunmaması Durumunda Muhatap Yerine Kendisine Tebligat Yapılacak Kimselerin Tebellüğden İmtina Etmeleri - Evrak Önlerine Bırakılmak Suretiyle Tebliğinin Mümkün Olmadığı )"
102D7.D6.12.2010E. 2009/3997 K. 2010/5651"DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ( Ödeme Emrine İlişkin Tebligat Evrakının Posta Memurunca Muhatabın Tebligat Sırasında Adresinde Bulunamadığı Şerhinin Düşülmesi Suretiyle Münasip Bir Süre Sonra Bir Kez Daha Davacının Bilinen Adresine Gönderilmek Üzere Davalı İdareye İadesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN TEBLİGAT EVRAKI ( Posta Memurunca Muhatabın Tebligat Sırasında Adresinde Bulunamadığı Şerhinin Düşülmesi Suretiyle Münasip Bir Süre Sonra Bir Kez Daha Davacının Bilinen Adresine Gönderilmek Üzere Davalı İdareye İadesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( Ödeme Emrine İlişkin Tebligat Evrakının Posta Memurunca Muhatabın Tebligat Sırasında Adresinde Bulunamadığı Şerhinin Düşülmesi Suretiyle Münasip Bir Süre Sonra Bir Kez Daha Davacının Bilinen Adresine Gönderilmek Üzere Davalı İdareye İadesi Gerektiği )"
102D9.D8.4.2010E. 2009/8183 K. 2010/1730"VERGİ-CEZA İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği ve Vergilendirme Dönemini İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergiler Zamanaşımına Uğradığı )
VERGİLENDİRME DÖNEMİ ( İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğradığı - Vergi-Ceza İhbarnamesinin Tebliği'nin 213 S. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergilendirme Dönemini İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergiler Zamanaşımına Uğradığı )"
102D7.D4.5.2009E. 2008/1216 K. 2009/2313"GÜMRÜK VERGİSİ ( Süresi İçinde Ödenmeyen - Ödeme Emirlerinin Tebliğinin Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Değil Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEYEN GÜMRÜK VERGİLERİ ( Ödeme Emirlerinin Tebliğinin Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Değil Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Süresi İçinde Ödenmeyen Gümrük Vergileriyle İlgili Ödeme Emirlerinin Tebliğinin Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Değil Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebliğin İkinci Defa Yenilenmesi Gerektiği - Ancak Vergi Usul Kanununda Hüküm Bulunmayan Hallerde Tebligat Kanunu Hükümleri Uygulanabileceği - Süresi İçinde Ödenmeyen Gümrük Vergileri )"
102D9.D29.5.2008E. 2007/5361 K. 2008/2660"VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ ( İhbarnamelerin Usulüne Uygun Olarak Kesinleştirildiğinden Sözedilemeyeceğinden Usulüne Aykırı Olarak Kesinleştirilen Vergi Alacağı İçin Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İhbarnamelerin Usulüne Uygun Olarak Kesinleştirildiğinden Sözedilemeyeceğinden Usulüne Aykırı Olarak Kesinleştirilen Vergi Alacağı İçin Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )
USULÜNE AYKIRI KESİNLEŞTİRİLEN VERGİ ALACAĞI ( Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )"
102D9.D13.2.2007E. 2005/872 K. 2007/329"İHBARNAMELERİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )
CEZALI TARHİYAT ( Davacı Şirket Adına Yapılan Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Sonucu Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )
ZAMANAŞIMI ( Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Sonucu Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )"
102D9.D17.10.2006E. 2003/856 K. 2006/3972"ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI DÜZENLENEN İHBARNAMELER ( Yönetim Kurulu Üyesinin Şahsi İşleri Nedeniyle Vekaletname Verdiği Kişiye Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )
ÖDEME EMRİ ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Şahsi İşleri Nedeniyle Vekaletname Verdiği Kişiye İhbarnamelerin Tebliği Suretiyle Kamu Alacağının Kesinleştiğinden Bahisle Düzenlenen - İsabet Görülmediği )
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞAHSİ İŞLERİ NEDENİYLE VEKALETNAME VERDİĞİ KİŞİ ( Şirketin Vergi Borçlarından Dolayı Düzenlenen İhbarnamelerin Tebliği Suretiyle Kamu Alacağının Kesinleştiğinden Bahisle Düzenlenen Ödeme Emri - İsabet Görülmediği )
KAMU ALACAĞI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Şahsi İşleri Nedeniyle Vekaletname Verdiği Kişiye İhbarnamelerin Tebliği Suretiyle Kesinleştiğinden Bahis Edilemeyeceği )"
102D9.D9.3.2005E. 2003/2571 K. 2005/494"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kanuni Temsilci Yada Ortak Sıfatıyla İlgili Kişilerin Takip Edilebilmesi İçin Vergi Borcunun Usulüne Uygun Bir Biçimde Tarh Tahakkuk Tebliğ Safhalarından Geçerek Borcun Kesinleştirilmesinin Gerekmesi )
VERGİDE KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Vergi Borcunun Usulüne Uygun Bir Biçimde Tarh Tahakkuk Tebliğ Safhalarından Geçerek Borcun Kesinleştirilmesinin Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yollarının Tüketilmiş Olmasının Gerekmesi )
KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Vergi Borcunun Usulüne Uygun Bir Biçimde Tarh Tahakkuk Tebliğ Safhalarından Geçerek Borcun Kesinleştirilmesinin Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yollarının Tüketilmiş Olmasının Gerekmesi )
TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI ( Şirket Adına Düzenlenen Vergi Ceza İhbarnameleri ile Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi-Şirket Yönünden Kesinleşmeyen Amme Alacağının Ödenmesinden Kanuni Temsilcinin Sorumlu Tutulamaması )
ŞİRKETİN BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Borç Kesinleştirilip Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yolları Tükendikten Sonra Ancak Kanuni Temsilciye Başvurulabilmesi )
AMME ALACAĞINDAN ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Borç Kesinleştirilip Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yolları Tükendikten Sonra Ancak Kanuni Temsilciye Başvurulabilmesi )"
102D4.D29.6.2004E. 2003/1803 K. 2004/1564"USULSÜZ TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin İptali-Adreste Bulunmama Sebebi Tevsik Edilemeden ve Bilinen Adrese İkinci Sefer Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Usulsüz Tebligat-Adreste Bulunmama Sebebi Tevsik Edilemeden ve Bilinen Adrese İkinci Sefer Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi )
İLANEN TEBLİGATA GİDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI ( Vergi ve Ceza İhbarnameleri )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİ ( İlanen Tebligata Gidilebilmesi İçin Gereken Şartlar )"
102D4.D7.4.2004E. 2003/1554 K. 2004/686"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İflas Halinde Olan Mükellefe Yapılacak Tebligat )
İFLAS MASASINA TEBLİĞ ( İflas Halinde Olan Mükellefe Yapılacak Tebligat-Ödeme Emrinin İptali )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İflas Halinde Olan Mükellefe Yapılacak Tebligat-Ödeme Emrinin İptali )"
102D4.D8.4.2003E. 2003/1996 K. 2004/713"USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE HACİZ İŞLEMLERİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Beyan Edilip Ödenmeyen Vergilere İlişkin Ödeme Emrinin Şirketin Müdür veya Kanuni Temsilcilerinin Bulunmadığına İlişkin Not Yazılmadan Doğrudan Müstahdeme Yapılması )
TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI NEDENİYLE HACİZ İŞLEMLERİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Beyan Edilip Ödenmeyen Vergilere İlişkin Ödeme Emrinin Şirketin Müdür veya Kanuni Temsilcilerinin Bulunmadığına İlişkin Not Yazılmadan Doğrudan Müstahdeme Yapılmış Olması )
ŞİRKETE ÇIKARILAN ÖDEME EMRİNİN MÜDÜR VEYA KANUNİ TEMSİLCİ YERİNE DOĞRUDAN İŞÇİYE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Haciz İşlemlerinin Geçersiz Olması )
ÖDEME EMRİNİN ŞİRKETİN MÜDÜR VEYA KANUNİ TEMSİLCİSİ YERİNE DOĞRUDAN İŞÇİYE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Haciz İşlemlerinin Geçersiz Olması )
HACİZ İŞLEMİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( İnceleme Raporu Uyarınca Yapılan Tarhiyata İlişkin Olarak Haciz Varakası Düzenlenmeden Haciz İşlemi Uygulanmış Olması )
İNCELEME RAPORUNA BAĞLI VERGİ BORÇLARI İÇİN HACİZ VARAKASI DÜZENLENMEDEN UYGULANAN HACİZ İŞLEMİ ( Geçersiz Olması )"
102D3.D30.5.2001E. 1999/3148 K. 2001/2091"USULSÜZ TEBLİGAT ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda Uyulacak Tebligat Usulü )
MÜKELLEFİN ADRESİNİ GEÇİCİ SÜREYLE TERK ETMESİ ( İlanen Tebligata Gidilebilmesi İçin İzlenmesi Gereken Yol )
İLANEN TEBLİGAT ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda Uyulacak Tebligat Usulü )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİGAT USULÜ ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda )"
102D4.D13.6.2000E. 1999/6316 K. 2000/2792"DAVA DİLEKÇESİNİN RED KARARI ( Usulüne Uygun Olmayan Yapılmayan Tebliğ - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Ait Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ ( Mahkeme Kararının Usulüne Uygun Olmayan Şekilde Tebligatı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Red Kararının Bozulmasını Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE AİT TEBLİGAT ( Usulüne Uygun Yapılmayan Tebligatın Geçersizliği - Süre Aşımı Nedeniyle Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )"
102D4.D31.5.2000E. 1999/5833 K. 2000/2466"IHBARNAMELERİN POSTA İLE YOLLANMASI ( Tebliğ Alındısının Olmaması - Ittıla Tarihinin Esas Alınması )
TEBLİĞ ALINDISINDA TARİH OLMAMASI ( İhbarnamelerin Posta İle Gönderilmesi - Ittıla Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )
POSTA İLE TEBLİGAT YAPILMASI ( Tebliğ Alındısının Tebliğin Alındığı Tarihi Göstermemesi - Ittıla Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )"
102D11.D22.5.2000E. 1999/856 K. 2000/2204"ÖDEME EMRİ ( Tebligatın Yasal Olarak Geçerlilik Taşımaması )
TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin Yasaya Aykırı Olarak Tebliğ Edilmiş Olması )"
102D11.D22.5.2000E. 1999/5082 K. 2000/2214"ÖDEME EMRİ ( Şirketin Ödenmeyen KDV Borçlarının Tahsili Amacıyla Düzenlenmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin Tahsil Zamanaşımı Süresini Kesmesi )
TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİ ( Ödeme Emrinin Tahsil Zamanaşımı Süresini Kesmesi )
TAHSİL ZAMANAŞIMI ( Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin Tahsil Zamanaşımı Süresini Kesmesi )
ZAMANAŞIMI ( Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin Tahsil Zamanaşımı Süresini Kesmesi )"
102D9.D3.5.2000E. 1999/3884 K. 2000/1509"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yükümlünün Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmemesi Nedeniyle KDV İndirimlerinin Kabul Edilmemesi )
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Yükümlünün KDV İndiriminden Yararlanamaması )"
102VDDGK11.6.1999E. 1998/406 K. 1999/336"VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( Memur Eliyle Tebliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki Karara Karşı Yapılan Temyiz İsteminin de Reddi Gerektiği )
MEMUR ELİYLE TEBLİĞ ( Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Memur Eliyle Tebliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki Karara Karşı Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )"
102D4.D19.11.1998E. 1997/5965 K. 1998/4358"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Bilinen Adrese İkinci Kez Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Bilinen Adrese İkinci Kez Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi-Ödeme Emrinin İptali )
İLANEN TEBLİGAT ( Bilinen Adrese İkinci Kez Tebligat Yapılmadan-Ödeme Emrinin İptali )"
102D7.D2.11.1998E. 1997/3515 K. 1998/3686"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Taşıt Alım Vergisi ve Buna İlişkin Gecikme Faizinin Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emri )
TAŞIT ALIM VERGİSİNİN TAHSİLİ İÇİN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Tebliğ Evrakının Muhatabın Adresinde Olmaması Nedeniyle İadesi )
TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABIN ADRESİNDE BULUNAMAMASI NEDENİYLE İADESİ ( Tebliğin Makul Süre Sonra Yeniden Yapılması-Muhatabın Yine Adreste Olmaması Halinde İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Tebliğ Evrakının Muhatabın Adresinde Bulunamaması Nedeniyle İadesi )"
102D7.D13.10.1998E. 1997/4014 K. 1998/3274"VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ EVRAKLAR VE YAZILAR ( Adresleri Bilinen Kişilere Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Adresleri Bilinmeyenlere İse İlan Yolu İle Tebliğ Edilmesi )
MALİYE BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Tebliğleri Posta Yerine Memur Vasıtasıyla da Yaptırmaya Yetkili Olmaları )
TEBELLÜĞDEN KAÇINMA ( Memur Eliyle Tebligat Yapılırken Muhatabın Tebliğden Kaçması Durumunda Evrak Önüne Bırakılıp Durum Tespit Edilerek Tebligat Yapılabilmesi )
TEBLİGAT USULÜ ( Memur Eliyle Tebligat Yapılırken Muhatabın Tebliğden Kaçması Durumunda Evrak Önüne Bırakılıp Durum Tespit Edilerek Tebligat Yapılabilmesi )
MEMUR ELİYLE TEBLİGAT ( Muhatabın Tebliğden Kaçması Durumunda Evrak Önüne Bırakılıp Durum Tespit Edilerek Tebligat Yapılabilmesi )"
102D11.D16.3.1998E. 1997/287 K. 1998/1018"ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( İşyerinin Zorunlu Neden Olmadan Tatil Edilmesi - Vergi İhbarnamesinin Kapıya Asılarak Tebliği )
İŞYERİNİN ZORUNLU BİR NEDEN OLMADAN TATİL EDİLMESİ ( Vergi İhbarnamesinin Tebliği - Kapıya Asılarak )
VERGİ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Kapıya Asılarak - İşyerinin Zorunlu Neden Olmadan Tatil Edilmesi )
TEBLİGAT ( Vergi İhbarnamesi - İşyerinin Zorunlu Neden Olmadan Tatil Edilmesi Nedeniyle Kapıya Asılarak )
VERGİ TEBLİGATI İÇİN MUHATAPLARIN İKİ DEFA ARANMASI ( Objektif İyi Niyet Kuralına Uymayanlara Uygulanmayabileceği )"
102VDDGK28.11.1997E. 1996/263 K. 1997/502"ÖDEME EMRİ ( Muhatabına Tebliğ )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Ödeme Emrinin Tebligatı )
TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin Tebligatı - Usulsüz Tebliğ )"
102D4.D18.11.1996E. 1995/5229 K. 1996/4259"TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ ( Tebliğ Yapılan Muhatap İle Tebliği Yapan Memurun Tebliğ Evrakına Birlikte Tarih Koyup İmzalamaları )
TEBLİĞ TARİHİ ( Gerekli Koşulları Taşımayan Tarihin Gözönüne Tutulmasının Olanaksız Olması )"
102D4.D6.6.1995E. 1994/3830 K. 1995/2735"TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ ( Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi - Tebliğin Muhatabın Önüne Bırakılmasının Geçerli Olduğu - Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin Tebellüğünden Muhatabın İmtina Etmesi - Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Tebliğinin İşçinin Önüne Bırakılması Hukuka Aykırıdır - Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Tebliği Usulü - Tebliğin Geçersiz Kişiye Yapılması - Dava Açmada Süre Aşımı Olarak Dikkate Alınamayacağı )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( Muhatabın Tebellüğden Kaçınması - Tebliğin Muhatabın Önüne Bırakılabileceği - İşçinin Önüne Bırakılan Tebliğin Geçersiz Olduğu - Vergi Davası Açmada Süre Aşımı İçin Tebliğin Geçerli Olması Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Vergi Davası Açılmasında Süre Aşılması - Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğinin Kabulünden Muhatabın Kaçınması - Muhatabın Önüne Bırakılan Tebliğin Hukuki Sonuç Doğuracağı )
MUHATABIN TEBELLÜĞDEN İMTİNA ETMESİ ( Muhatabın Önüne Bırakılan Tebliğ - Hukuki Sonuç Doğuracağı - İşçi Önüne Bırakılan Tebliğin Geçersiz Olduğu - Dava Açmada Süre Aşımından Söz Edilemeyeceği )"
102D4.D21.2.1995E. 1994/3621 K. 1995/816"İLAN YOLUYLA TEBLİĞ ( Yükümlü Adresinin Bilinmemesi )
YÜKÜMLÜ ADRESİNİN BİLİNMEMESİ ( İlan Yoluyla Tebliğ Yapılması )
ADRESTE BULUNMADIĞININ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE SAPTANMAMASI ( Yükümlülere Bu Yolla Yapılacak Tebliğin Hüküm İfade Etmemesi )"
102D3.D18.11.1993E. 1992/1722 K. 1993/3316"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMADA TEBLİĞ
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMAYA ÇAĞRI YAZISININ TEBLİĞİ ( Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması )"

BİM

102İZMİRBİM-1VD20.6.2017E. 2017/1643 K. 2017/1814"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kanuni Temsilcisi Olduğu Şirketin Kesinleşen ve Vadesinde Ödenmeyen Vergi Borçlarının Şirket Malvarlığından Tahsil Edilememesi Sebebiyle 6183 Sayılı Kanun'un Mükerrer 35. Maddesiyle 213 Sayılı Kanun'un 10. Md. Uyarınca Davacıdan Tahsili Amacıyla Kanuni Temsilci Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Asıl Borçlusu Nezdinde Usulüne Uygun Olarak Kesinleşmeyen Amme Alacaklarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenen Davaya Konu Ödeme Emrinde Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
USULÜNE UYGUN KESİNLEŞMEYEN AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Amme Borçlusu Şirketten Tahsili İçin Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrine Ait Tebliğ Alındısında Herhangi Bir Şerh ve İmza Bulunmadığı/Adres Tespit Tutanağı İle Ödeme Emri Tebliğinin İlişkilendirilemediği/Adreste Bulunamama Hususunun 213 S.K. Md. 102 Uyarınca Tebliğ Zarfı ile Eki Tutanak Haline Getirilmek ve Maddede Yer Alan Kişiler Tarafından İmzalanmak Suretiyle Tespit Edilmediği - Usulüne Uygun Olarak Kesinleşmeyen Amme Alacaklarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
102İZMİRBİM-3VD27.4.2017E. 2017/413 K. 2017/695"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 213 S.K. Md. 101 ve 102 Uyarınca Öncelikle Bilinen Adreslerinde Posta Yoluyla Tebligat Yapılmaya Çalışılması Gerektiği - İlanen Tebligat/7201 Sayılı Tebligat Kanunu'ndan Farklı Olarak 213 Sayılı Kanun Hükümlerinde Kapıya İlan Yapıştırılarak Evrak Muhtara Bırakılmak Suretiyle Tebligat ProsedürünÜN Öngörülmediği - Davacı Adına Düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamesinin Tebligat Kanunu Uyarınca Tebliğinin Usulüne Uygun Kabul Edilemeyeceği - İhbarnamenin Davacı Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarihin Öğrenildiği İddia Edilen Tarih Olduğu/Özel Usulsüzlük Cezasının Zamanaşımı Süresinin Son Gününe Kadar Tebliğ Edilmediği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebliğ Yapılacak Kişinin Adresinde Bulunamaması Durumunda Durumun Posta Memuru Tarafından Tebliğ Alındısı Üzerine Şerh ve İmza Edilerek Tebliğ Evrakının Gönderildiği İdareye İade Edileceği ve Yeniden Tebliğe Çıkarılacağı - İkinci Defa Çıkarılan Tebliğ Evrakı da Aynı Sebeplerle Tebliğ Edilemezse Tebliğ Evrakının Gönderildiği İdareden Alınabileceği Şerhini İçeren Bir Pusulanın Kapıya Yapıştırılacağı/Tebliğ Evrakının Pusulanın Yapıştırıldığı Tarihten İtibaren On Beş Gün İçerisinde Muhatabı Tarafından Alınması Hâlinde Alındığı Günde Bu Süre İçerisinde Alınmaması Hâlinde İse On Beşinci Günde Tebliğ Yapılmış Sayılacağı )
İLANEN TEBLİGAT ( 213 S.K. Md. 102 Uyarınca Mutad Tebliğ Yolları Denenmesine Rağmen Posta Yoluyla Tebligat Yapma İmkanı Bulunmadığının Maddenin Son Fıkrasında Sayılan Şahısların İştirakıyla ve Maddede Tarif Edilen Şekilde Düzenlenecek Objektif Bir Kanaat Oluşturmaya Yeterli Tutanak Haline Getirilen Tebliğ Belgeleriyle Ortaya Konulması Durumunda Tebligatın İlanen Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğrayacağı - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Kesilmesine Rağmen Tebliğ Edilmeyen Davaya Konu Özel Usulsüzlük Cezasının 213 Sayılı Kanun'un 114. Maddesi Uyarınca Zamanaşımına Uğradığı ve Bu Cezada Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
102İSTANBULBİM-6VD5.10.2016E. 2017/23 K. 2017/75"TAŞINMAZ VE ARACA HACİZ KONULMASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mutad Tebliğ Usulleri Denenerek Sonuç Alınamadığı Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mutad Tebliğ Usulleri Denenerek Sonuç Alınamadığı Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
MUTAD TEBLİĞ USULLERİ DENENİP SONUÇ ALINAMAMASI ( Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARI BOZMA NEDENLERİ ( Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği - Bozulması İstenilen Karar Sayılan Nedenlere Uymadığından ve İleri Sürülen İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

Madde 103

AMK

103AMK13.12.2017E. 2016/14 K. 2017/170""

DANIŞTAY

103D3.D19.11.2015E. 2015/4482 K. 2015/8437"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S. Vuk'un 102. Md.sinde Belirtilen Kişiler Huzurunda ve Anılan Kişilerin İmzalarıyla Tespit Edilmemesi Halinde İlanen Tebliğ Şartlarının Oluşmayacağı - Kamu Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceğinden Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
İLANEN TEBLİĞ ( Özel Usulsüzlük Cezası Borçlarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emri - Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S. Vuk'un 102. Md.sinde Belirtilen Kişiler Huzurunda ve Anılan Kişilerin İmzalarıyla Tespit Edilmemesi Halinde İlanen Tebliğ Şartlarının Oluşmayacağı )
KANUNİ TEMSİLCİYE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( Özel Usulsüzlük Cezası Borçlarının Tahsili - Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S. Vuk'un 102. Md.sinde Belirtilen Kişiler Huzurunda ve Anılan Kişilerin İmzalarıyla Tespit Edilmemesi Halinde İlanen Tebliğ Şartlarının Oluşmayacağı - Kamu Alacağının Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceğinden Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
103D3.D19.11.2015E. 2015/4455 K. 2015/8436"ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİSİ ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı - Davacı Adına Kanuni Temsilci Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği)
KAMU ALACAĞI (Şirket Kanuni Temsilcisi Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı - Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı)
ŞİRKETİN VERGİ BORCUNU TAKİP (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği/İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığı - Kanuni Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği)
İLANEN TEBLİĞİ ŞARTLARININ OLUŞMAMASI (Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun 213 S.K. 102'de Belirtilen Kişiler Huzurunda ve İmzalarıyla Tespit Edilmediği - Davacı Adına Şirket Kanuni Temsilcisi Sıfatıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)"
103D4.D12.2.2015E. 2012/9304 K. 2015/296"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Olayda İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığından Tebligatın Usulsüz Olduğu Dolayısıyla Amme Alacağının Kesinleşmediği Sonucuna Ulaşıldığından Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
VERGİ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Davacıya Tebliğ Edilemediğini Gösterir Alındıda Adreste Bulunan Şahsın Adına ve Adres Bildirmeden Taşınmıştır Şerhine Yer Verilmesine Karşın Adı Geçen Şahıs Komşulardan Bir Kişi Muhtar İhtiyar Heyeti Üyelerinden Biri Veyahut Bir Zabıta Memurunun İmzasına Yer Verilmediği - Tebligatın Usulsüz Olduğu )
İLANEN TEBLİGAT ( Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı Olan Vergi İhbarnamesi Tebligatının Usulsüz Olduğu - Olayda İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığından Tebligatın Usulsüz Olduğu Dolayısıyla Amme Alacağının Kesinleşmediği/Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMESİ ( İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığından Tebligatın Usulsüz Olduğu Dolayısıyla Amme Alacağının Kesinleşmediği - Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )"
103D3.D9.4.2012E. 2010/6347 K. 2012/1146"AMME ALACAĞI ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan - Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği/2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI KALMAYAN AMME ALACAĞI ( Ortak Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali - 2 no.lu İhbarnamenin Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Aykırılığı/Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği
İLANEN TEBLİĞ ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı - Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği/2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Aykırılığı - Ortak Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali )
KANUNİ TEMSİLCİNİN ADRESİNİN BİLİNMESİ ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı İçin 2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
103D3.D9.4.2012E. 2010/6346 K. 2012/1145"VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BİLUMUM VESİKA VE YAZILAR ( Tahakkuk Fişi Dışındakilerin İlgililerin Bilinen Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Adresi Bilinmeyenlere İse İlanen Tebliğin Yasada Belirtilen Adreslere ve Nihayet Bilinen En Son Adrese Yapılan Tebligatın Sonuçsuz Kalması Halinde Yapılması Gereği )
VERGİ CEZA VE İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİ ( İlgililerin Bilinen Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Şirketin Ticaret Sicil Adresinde Tebligat Yapılamaması Nedeniyle Diğer Tebliğ Yolları Tüketilmeden İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vergilendirme ile İlgili Tahakkuk Fişleri Dışındaki Bilumum Vesika ve Yazıların İlgililerin Adreslerine İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliği Gereği - Daha Önce Şirket Müdürüne Tebligat Yapılmış Adrese Tebligat Yapılmadan Ticaret Sicil Adresine Yapılan Tebligatın Sonuçsuz Kalması Nedeniyle İlanen Tebligat Yapılmasının Hatalı Olduğu )"
103D4.D10.2.2011E. 2008/5721 K. 2011/630"VERGİ BORCU ( Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi - Tebligatın Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği )
HACİZ BİLDİRİSİ İLE BANKA HESABINA UYGULANAN HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tebligatın Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği )
TEBLİGAT ( Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği - Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi )
İDARECE MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞ YAPTIRILMASI ( Posta Yoluyla Tebliğe İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği - Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi )"
103D9.D8.4.2010E. 2009/8183 K. 2010/1730"VERGİ-CEZA İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği ve Vergilendirme Dönemini İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergiler Zamanaşımına Uğradığı )
VERGİLENDİRME DÖNEMİ ( İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğradığı - Vergi-Ceza İhbarnamesinin Tebliği'nin 213 S. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergilendirme Dönemini İzleyen Yıldan İtibaren Beş Yıl İçinde Tarh ve Tebliğ Edilmeyen Vergiler Zamanaşımına Uğradığı )"
103VDDGK17.4.2009E. 2008/670 K. 2009/173"ADRESTE BULUNMAMA ( Bilinen Adreslerinden Hiçbirinde Bulunamayan ve Başka Bir Adresi de Saptanamayan Davacının Evvelce Değiştirdiği Anlaşılan İşe Başlamada Bildirilen İkamet Adresine Posta Yoluyla Tebliğe Başvurulmasına Gerek ve Yarar Bulunmadığı )
İKAMET ADRESİNİN SAPTANAMAMASI ( İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinde ve Ödeme Emrine Karşı İlanen Tebliğ Tarihine Göre Yasal Süreden Sonra Açılan Davanın Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İLANEN TEBLİGAT ( Bilinen Adreslerinden Hiçbirinde Bulunamayan ve Başka Bir Adresi de Saptanamayan Davacının Evvelce Değiştirdiği Anlaşılan İşe Başlamada Bildirilen İkamet Adresine Posta Yoluyla Tebliğe Başvurulmasına Gerek ve Yarar Bulunmadığı )"
103D3.D20.9.2007E. 2006/4002 K. 2007/2453"ŞİRKETİN ADRESİ ( Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak Mükellefiyet Kaydı Re'sen Silinen - İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulması Kesinleşen Kamu Alacağının Ödeme Emriyle İstenmesi/Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU ALACAĞI ( Ödeme Emriyle İstenmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı/İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulup Kesinleştiği - Adresi Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak Mükellefiyet Kaydı Re'sen Silinen Şirket )
MÜKELLEFİYET KAYDI RESEN SİLİNEN ŞİRKET ( Adresi Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak - İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulması Kesinleşen Kamu Alacağının Ödeme Emriyle İstenmesi/Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
103D9.D13.2.2007E. 2005/872 K. 2007/329"İHBARNAMELERİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )
CEZALI TARHİYAT ( Davacı Şirket Adına Yapılan Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Sonucu Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )
ZAMANAŞIMI ( Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Sonucu Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )"
103D4.D17.2.2005E. 2004/1775 K. 2005/244"ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ ( Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliğin Usule Uygun Olmadığı - Amme Alacağının Kesinleşmediği )
ÖDEME EMRİ ( Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliğin Usule Uygun Olmadığı - Amme Alacağının Kesinleşmediği/Şirketin Vergi Borçları )
AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMEMESİ ( Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliği - Amme Alacağının Kesinleşmediği )"
103D9.D9.6.2004E. 2002/2751 K. 2004/3948"KAMU ALACAĞI ( Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmeden İlan Yolu İle Tebligata Gidilmesi ve Gecikme Zammı Hesaplanmasının Kanuna Aykırılığı - Belediye Encümeni Kararı İle Tahakkuk Ettirilen )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA TAHAKKUK ETTİRİLEN KAMU ALACAĞI ( Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmeden İlan Yolu İle Tebligata Gidilmesi ve Gecikme Zammı Hesaplanmasının Kanuna Aykırılığı )
İLAN YOLU İLE TEBLİGAT ( Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmemesinin Kanuna Aykırılığı - Belediye Encümeni Kararı İle Tahakkuk Ettirilen Kamu Alacağı )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Kamu Alacağı - Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmeden İlan Yolu İle Tebligata Gidilmesi )
GECİKME ZAMMI HESAPLANAMAMASI ( Kamu Alacağı - Yükümlünün Bilinen Adresine Ödenmesi İçin Tebliğ Yoluna Gidilmeden İlan Yolu İle Tebligata Gidilmesi/Kanuna Aykırılığı )"
103D4.D7.4.2004E. 2003/1554 K. 2004/686"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İflas Halinde Olan Mükellefe Yapılacak Tebligat )
İFLAS MASASINA TEBLİĞ ( İflas Halinde Olan Mükellefe Yapılacak Tebligat-Ödeme Emrinin İptali )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İflas Halinde Olan Mükellefe Yapılacak Tebligat-Ödeme Emrinin İptali )"
103VDDGK17.10.2003E. 2003/132 K. 2003/388"ADRESLERİNDE BULUNAMAYAN VE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILAMAYAN DAVACIYA İHBARNAMENİN İLANEN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Süresinde Ödeme Yapmaması Üzerine Ödeme Emri Düzenlenerek Gönderilmesinin Yasaya Uygun Olması )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİNDE YASAYA AYKIRILIK BULUNMAMASI ( Adreslerinde Bulunmayan Yükümlüye Gelir Vergisine İlişkin İhbarnamenin İlanen Tebliğ Edilmesi ve Ödeme Yapılmadığından Ödeme Emri Düzenlenmesi )
İHBARNAMENİN İLANEN TEBLİĞ EDİLMESİNDE USULSÜZLÜK BULUNMAMASI ( Adreslerinde Bulunmayan Yükümlü Hakkındaki Cezalı Gelir Vergisi Tarhiyatı - Ödeme Emrinin İptali Talebinin Reddi Gereği )
İLANEN TEBLİGATIN USULE UYGUN OLMASI ( Adresinde Bulunmayan Yükümlü Şirkete İbharnamenin İlanen Tebliği - Süresinde Ödeme Yapmayan Yükümlü Hakkında Düzenlenen Ödeme Emrinin Usule Uygun Olması )"
103D4.D22.5.2003E. 2002/3365 K. 2003/1457"ÖDEME EMRİ ( İhbarnamelerin Tebliğinin Usulüne Uygun Yapılmaması - Amme Alacağının Kesinleştiği ve Ödenmediğinden Söz Edilerek Düzenlenmesinde İsabet Bulunmadığı )
İHBARNAME TEBLİĞİNİN USULÜNE UYGUN YAPILMAMASI ( Amme Alacağının Kesinleştiği ve Ödenmediğinden Söz Edilerek Ödeme Emri Düzenlenmesinde İsabet Bulunmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tarhiyata İlişkin İhbarnameler İçin İlanen Tebliğ Yoluna Gidildiği - Sonrasında Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İhbarnamelerin Tebliğ Edilemediği Adreste Tebliğ Edilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Tarhiyata İlişkin İhbarnameler İçin - Sonrasında Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İhbarnamelerin Tebliğ Edilemediği Adreste Tebliğ Edilmesi/Usulsüz Tebligat )"
103D7.D16.9.2002E. 2000/4022 K. 2002/2790"İLANEN TEBLİĞ ŞARTLARI ( Posta ile Tebligat İmkanı Bulunamaması - Yabancı Memleketlerde Bulunan Mükellef - İlanen Tebligat Yapılabileceği )
TEBLİGAT ŞARTLARI ( İlanen Tebligat Yapılabilmesi Şartı - Posta İle Tebligat Yapılma Olanağının Olmaması - Mükellefin Yabancı Memlekette Olması )
POSTA İLE TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU ( Yabancı Memleketlerde Bulunan Vergi Mükellefi - İlanen Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olacağı )"
103D4.D11.4.2002E. 2001/4412 K. 2002/1623"TEBLİGATIN TEBELLÜĞÜNDEN İMTİNA EDİLMESİ ( Muhataba Bilinen Adresinde Tebligat Yapılmış Olması - Tebellüğden İmtina - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması )
BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMASI ( Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması - Tebellüğden İmtina Edildiğine Dair Tutanak Tanzim Edilmiş Olması )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİGATI ( Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi - Tebellüğden İmtinanın Tutanakta Belirtilmiş Olması - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması )
İLANEN TEBLİGAT YAPILMASI ŞARTLARI ( Ödeme Emrinin Bilinen Adrese Tebliğ Edilmiş Olması - Muhatabanın Tebellüğden İmtina Etmesi - İlanen Tebligatın Şartının Oluşmuş Sayılacağı )
İMTİNA-ÖDEME EMRİNİN TEBELLÜĞDEN İMTİNA EDİLMESİ ( Ödeme Emrinin Bilinen Adrese Tebliğ Edilmiş Olması - Muhatabanın Tebellüğden İmtina Etmesi - Tebellüğden İmtinanın Tutanağa Yazılmış Olması - İlanen Tebligatın Şartının Oluşmuş Sayılması )"
103D7.D12.2.2002E. 2000/6448 K. 2002/508"TEBLİGATIN KİMLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Tasfiye Halinde Şirkete Yapılacak Tebligatlar - Tasfiye Memurunun Tescil Olunan Adresine Yapılması Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Tasfiye Halinde Şirkete/Tasfiye Memurunun Bilinen Adreslerine Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Tüm Adreslere Tebligat Çıkartılmadan İlanen Tebligatın Geçersiz Sayılacağı )
TASFİYE HALİNDE ŞİRKETE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tasfiye Memurunun Bilinen Adresine Tebligatın Gönderilmesi Gerektiği - İlanen Tebligatın Hukuken Geçersiz Sayılacağı )
İLANEN TEBLİGATIN GEÇERLİK ŞARTLARI ( Tasfiye Halinde Şirket - Ödeme Emrinin Kime Tebli Edileceği/Tasfiye Memuruna Yapılmayan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )"
103D3.D30.5.2001E. 1999/3148 K. 2001/2091"USULSÜZ TEBLİGAT ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda Uyulacak Tebligat Usulü )
MÜKELLEFİN ADRESİNİ GEÇİCİ SÜREYLE TERK ETMESİ ( İlanen Tebligata Gidilebilmesi İçin İzlenmesi Gereken Yol )
İLANEN TEBLİGAT ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda Uyulacak Tebligat Usulü )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİGAT USULÜ ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda )"
103D7.D1.11.2000E. 2000/1071 K. 2000/3046"İLANEN TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESBİTİ GEREKLİLİĞİ ( Ödeme Emrinin Adreste Bulunmayan Yükümlüye Tebliğinde )
ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
VERGİ VE CEZALARIN İLANEN TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Mahkemece Öncelikle Tesbiti Mecburiyeti )
TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ ÖNCELİKLE TESBİTİ MECBURİYETİ ( Vergi ve Cezaların İlanen Tebliğinde )"
103VDDGK21.4.2000E. 2000/12 K. 2000/163"TEBLİGATIN HANGİ ADRESE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılamayacağı - Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olacağı )
İLANEN TEBLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılması Gerektiği - Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılamayacağı - Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olacağı )
İŞ ADRESİNDEN AYRILAN MÜKELLEFE ÖDEME EMRİ TEBLİGATININ KOŞULLARI ( En son Bildirilen Adrese Tebligat Yapılabileceği - Enson Bilinen Adrese Tebligat Yapılmadan İlanen Yapılan Tebligatın Geçersiz Olacağı )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Bilinen Adrese Tebligat Yapılmaması - Tebligatın İlanen Yapılmasının Hukuka Aykırı Olması - Ödeme Emrinin İptali Gerektiği )"
103D7.D17.12.1998E. 1997/4731 K. 1998/4572"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İhbarnamenin Yasaya Aykırı Şekilde İlanen Yapılması Nedeniyle )
TEBLİGAT ( Borçlu Tarafından Bildirilen Adresin Kanunda Belirtilen Bilinen Adresler Arasında Sayılmaması )
BİLİNEN ADRES ( Borçlu Tarafından Bildirilen Bilinen Adresin Kanunda Belirtilen Bilinen Adresler Arasında Sayılmaması )
BORÇLU TARAFINDAN BİLDİRİLEN ADRES ( Kanunda Bildirilen Bilinen Adresler Arasında Sayılmadığından İlanen Tebligat Yapılmasının Hukuka Aykırı Olması )
İLANEN TEBLİGAT ( Borçlu Tarafından Bildirilen Bilinen Adresin Kanunda Belirtilen Bilinen Adresler Arasında Sayılmadığından Gerekli Araştırma Yapılmadan İlanen Tebligat Yapılması )"
103D3.D20.5.1998E. 1997/1359 K. 1998/1723"TEBLİGAT ( Adresi Bilinen Gerçek ve Tüzel Kişi - Adresinde Bulunamayan Yükümlü )
İLANEN TEBLİGAT KOŞULLARI ( Adresinde Bulunamayan Mükellef - Tebligatın İncelenmesi )"
103D9.D17.3.1998E. 1997/4664 K. 1998/1221"TEBLİGAT ( İhbarnamelerin Tebliğ Edilememesi - İlanen Tebliğ -Usulüne Uygun Tebliğ )
İHBARNAMELERİN TEBLİĞİ ( Tebligatın Yapılamaması - İlanen Tebliğ - Usulüne Uygun Tebliğ )
TEBLİGATIN YAPILAMAMASI ( İlanen Tebliğ - Usulüne Uygun Tebliğ )"
103VDDGK28.11.1997E. 1996/263 K. 1997/502"ÖDEME EMRİ ( Muhatabına Tebliğ )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Ödeme Emrinin Tebligatı )
TEBLİGAT ( Ödeme Emrinin Tebligatı - Usulsüz Tebliğ )"
103D11.D12.10.1995E. 1995/1757 K. 1995/2519"BİLİNEN ADRES ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilinen Adresine Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İlanen Tebligat )"

BİM

103İZMİRBİM-3VD27.4.2017E. 2017/413 K. 2017/695"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 213 S.K. Md. 101 ve 102 Uyarınca Öncelikle Bilinen Adreslerinde Posta Yoluyla Tebligat Yapılmaya Çalışılması Gerektiği - İlanen Tebligat/7201 Sayılı Tebligat Kanunu'ndan Farklı Olarak 213 Sayılı Kanun Hükümlerinde Kapıya İlan Yapıştırılarak Evrak Muhtara Bırakılmak Suretiyle Tebligat ProsedürünÜN Öngörülmediği - Davacı Adına Düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamesinin Tebligat Kanunu Uyarınca Tebliğinin Usulüne Uygun Kabul Edilemeyeceği - İhbarnamenin Davacı Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarihin Öğrenildiği İddia Edilen Tarih Olduğu/Özel Usulsüzlük Cezasının Zamanaşımı Süresinin Son Gününe Kadar Tebliğ Edilmediği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebliğ Yapılacak Kişinin Adresinde Bulunamaması Durumunda Durumun Posta Memuru Tarafından Tebliğ Alındısı Üzerine Şerh ve İmza Edilerek Tebliğ Evrakının Gönderildiği İdareye İade Edileceği ve Yeniden Tebliğe Çıkarılacağı - İkinci Defa Çıkarılan Tebliğ Evrakı da Aynı Sebeplerle Tebliğ Edilemezse Tebliğ Evrakının Gönderildiği İdareden Alınabileceği Şerhini İçeren Bir Pusulanın Kapıya Yapıştırılacağı/Tebliğ Evrakının Pusulanın Yapıştırıldığı Tarihten İtibaren On Beş Gün İçerisinde Muhatabı Tarafından Alınması Hâlinde Alındığı Günde Bu Süre İçerisinde Alınmaması Hâlinde İse On Beşinci Günde Tebliğ Yapılmış Sayılacağı )
İLANEN TEBLİGAT ( 213 S.K. Md. 102 Uyarınca Mutad Tebliğ Yolları Denenmesine Rağmen Posta Yoluyla Tebligat Yapma İmkanı Bulunmadığının Maddenin Son Fıkrasında Sayılan Şahısların İştirakıyla ve Maddede Tarif Edilen Şekilde Düzenlenecek Objektif Bir Kanaat Oluşturmaya Yeterli Tutanak Haline Getirilen Tebliğ Belgeleriyle Ortaya Konulması Durumunda Tebligatın İlanen Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğrayacağı - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Kesilmesine Rağmen Tebliğ Edilmeyen Davaya Konu Özel Usulsüzlük Cezasının 213 Sayılı Kanun'un 114. Maddesi Uyarınca Zamanaşımına Uğradığı ve Bu Cezada Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
103İSTANBULBİM-2VD5.4.2017E. 2016/1180 K. 2017/1505"İHBARNAMELERİN İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Konu İhbarnamelerin Yasada Belirtilmeyen Şekilde Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediği - Davacıya Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilemeyen Davaya Konu Vergi ve Cezaların Bu Gerekçeyle Zaman Aşımına Uğradığı ve Hukuka Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİ ( İhbarnamelerin Yasada Belirtilmeyen Şekilde Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediği Görülmekle Dava Dilekçesinde Davacı Tarafından Davaya Konu İhbarnamelerin Öğrenildiği Tarih Olarak Belirtilen Tarihin Öğrenilme Tarihi Olduğunun Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Özel Usulsüzlük Cezasını İhtiva Eden İhbarnamelerin İptali İstemi - Davacıya Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilemeyen Davaya Konu Vergi ve Cezaların Bu Gerekçeyle Zaman Aşımına Uğradığı ve Hukuka Aykırı Olduğu Sonucuna Varıldığı )"

Madde 104

YARGITAY

104Y11.CD16.3.2005E. 2004/10064 K. 2005/1122"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçunun Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Katılan Vekilinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerin Bulunduğuna İlişkin Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçunun Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Katılan Vekilinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerin Bulunduğuna İlişkin Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Katılan Vekilinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerin Bulunduğuna İlişkin Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )"

DANIŞTAY

104VDDGK17.4.2009E. 2008/670 K. 2009/173"ADRESTE BULUNMAMA ( Bilinen Adreslerinden Hiçbirinde Bulunamayan ve Başka Bir Adresi de Saptanamayan Davacının Evvelce Değiştirdiği Anlaşılan İşe Başlamada Bildirilen İkamet Adresine Posta Yoluyla Tebliğe Başvurulmasına Gerek ve Yarar Bulunmadığı )
İKAMET ADRESİNİN SAPTANAMAMASI ( İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinde ve Ödeme Emrine Karşı İlanen Tebliğ Tarihine Göre Yasal Süreden Sonra Açılan Davanın Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İLANEN TEBLİGAT ( Bilinen Adreslerinden Hiçbirinde Bulunamayan ve Başka Bir Adresi de Saptanamayan Davacının Evvelce Değiştirdiği Anlaşılan İşe Başlamada Bildirilen İkamet Adresine Posta Yoluyla Tebliğe Başvurulmasına Gerek ve Yarar Bulunmadığı )"
104D9.D13.2.2007E. 2005/872 K. 2007/329"İHBARNAMELERİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )
CEZALI TARHİYAT ( Davacı Şirket Adına Yapılan Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Sonucu Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )
ZAMANAŞIMI ( Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnamelerin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Sonucu Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğradığı )"
104D9.D5.5.2005E. 2004/717 K. 2005/1227"USULSÜZ TEBLİGAT ( İlanen Tebligat-İlan Konusu Tutara Göre Yerel ve Ülke Çapında Yayın Yapan Gazetede İlan Yapılması )
İLANEN TEBLİGAT ( Vergi ve Ceza Tutarına Göre Yerel ve Ülke Çapında Yayın Yapan Gazetede İlan Yapılması )
YEREL GAZETEDE İLAN ( Tutarın 12000 YTL'den Az Olması )
TÜRKİYE GENELİNDE YAYIN YAPAN GAZETELERDEN BİRİNDE DE İLAN YAPILMASI ( Tutarın 12000 YTL'den Fazla Olması )
İLANEN TEBLİGAT KONUSUNUN 12000 YTL'DEN FAZLA OLMASI ( Yerel Gazete Dışında Türkiye Genelinde Yayın Yapan Gazetelerden Birinde de İlan Yapılması )"
104D9.D4.5.2005E. 2004/1270 K. 2005/1186"İŞİN TERK EDİLMESİ ( Vergi Dairesine Bildirilmemesi Nedeniyle Ödeme Emrinin İlanen Tebliğ Edilmesinde Yasal İsabetsizlik Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Yasal İsabetsizlik Bulunmaması - Fiilen İşin Terk Edildiğinin Vergi Dairesine Bildirilmemesi )
VERGİ DAİRESİNE FİİLEN İŞİN TERK EDİLDİĞİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Bu Nedenle Ödeme Emrinin İlanen Tebliğ Edilmesinde Yasal İsabetsizlik Bulunmadığı )"
104D9.D9.2.2005E. 2003/1259 K. 2005/231"USULSÜZ TEBLİGAT ( İlanen Tebligat-İlan Yazısının Bir Suretinin Mükellefin Bilinen Adresinin Bağlı Bulunduğu Muhtarlığa Gönderilmemesi-Ödeme Emrinin İptali )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Usulsüz Tebligat-İlan Yazısının Bir Suretinin Mükellefin Bilinen Adresinin Bağlı Bulunduğu Muhtarlığa Gönderilmemesi )
İLANEN TEBLİGAT ( İlan Yazısının Bir Suretinin Mükellefin Bilinen Adresinin Bağlı Bulunduğu Muhtarlığa Gönderilmemesi-Usulsüz Tebligat-Ödeme Emrinin İptali )
İLAN YAZISININ BİR SURETİNİN MUHTARLIĞA GÖNDERİLMEMESİ ( İlanen Tebligat-Usulsüz Tebligat-Ödeme Emrinin İptali )"
104D3.D21.4.2004E. 2002/3452 K. 2004/1114"KOMİSYON KARŞILIĞI BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEF ( Komisyonun Faiz Geliri Niteliği - Tebliğ - Tebliğ Yapılan Kişiler - Kanuni Temsilcinin Bilinen İkametgahına Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )
TEBLİGATIN KİMLERE VE HANGİ ADRESLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Şirket Kanuni Temsilcisinin İkametgahına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olacağı )
FATURA DÜZENLEYENLERİN KOMİSYON KARŞILIĞI BU BELGELERİ DÜZENLEMİŞ OLMALARI ( Faiz Geliri Elde Edilmiş Sayılacakları - Cezalı Vergi Tarhiyatı - Kanuni Temsilci İkametgahına Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olduğu )
KANUNİ TEMSİLCİNİN BİLİNEN İKAMETGAH ADRESİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Hukuken Geçerli Olduğu )"
104D3.D30.5.2001E. 1999/3148 K. 2001/2091"USULSÜZ TEBLİGAT ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda Uyulacak Tebligat Usulü )
MÜKELLEFİN ADRESİNİ GEÇİCİ SÜREYLE TERK ETMESİ ( İlanen Tebligata Gidilebilmesi İçin İzlenmesi Gereken Yol )
İLANEN TEBLİGAT ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda Uyulacak Tebligat Usulü )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİGAT USULÜ ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda )"
104D3.D20.5.1998E. 1997/1359 K. 1998/1723"TEBLİGAT ( Adresi Bilinen Gerçek ve Tüzel Kişi - Adresinde Bulunamayan Yükümlü )
İLANEN TEBLİGAT KOŞULLARI ( Adresinde Bulunamayan Mükellef - Tebligatın İncelenmesi )"
104D9.D17.3.1998E. 1997/4664 K. 1998/1221"TEBLİGAT ( İhbarnamelerin Tebliğ Edilememesi - İlanen Tebliğ -Usulüne Uygun Tebliğ )
İHBARNAMELERİN TEBLİĞİ ( Tebligatın Yapılamaması - İlanen Tebliğ - Usulüne Uygun Tebliğ )
TEBLİGATIN YAPILAMAMASI ( İlanen Tebliğ - Usulüne Uygun Tebliğ )"
104D11.D12.10.1995E. 1995/1757 K. 1995/2519"BİLİNEN ADRES ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilinen Adresine Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İlanen Tebligat )"

Madde 105

DANIŞTAY

105D4.D22.1.1996E. 1995/2458 K. 1996/219"VERGİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( İlanen Yapılan Tebligat )
İLANEN TEBLİGAT ( Ödenmeyen Vergi Borcuna İlişkin )
İLANDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER ( Vergi Türü Dönemi ve Tutarı )"

Madde 106

DANIŞTAY

106D4.D22.1.1996E. 1995/2458 K. 1996/219"VERGİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( İlanen Yapılan Tebligat )
İLANEN TEBLİGAT ( Ödenmeyen Vergi Borcuna İlişkin )
İLANDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER ( Vergi Türü Dönemi ve Tutarı )"

Madde 107

DANIŞTAY

107D4.D7.3.2012E. 2009/8772 K. 2012/712"ÖDEME EMRİNİN SEKRETERE TEBLİĞİ (Şirketin Başkan Müdür Veya Kanuni Temsilcisinin Tebligat Anında İşyerinde Bulunmadığının Tebliğ Alındısına Yazılmamasının Yapılan Tebliği Usulsüz Hale Getirmeyeceği )
ŞİRKET YETKİLİLERİNİN TEBLİGAT SIRASINDA İŞYERİNDE BULUNMAMASI (Tebliğin Sekretere Yapılması/Tebliği Usulsüz Hale Getirmeyeceği - Yetkililerin Tebligat Sırasında İşyerinde Bulunmadığının Kabulü Gerektiği )
İŞYERİ ADRESİNE SEKRETERE YAPILAN TEBLİGAT (Şirketin Başkan Müdür Veya Kanuni Temsilcisinin Tebligat Anında İşyerinde Bulunmadığının Tebliğ Alındısına Yazılmamasının Yapılan Tebliği Usulsüz Hale Getirmeyeceği - Ödeme Emri )
TEBLİGAT (Ödeme Emri İçeriği Vergi ve Cezaya İlişkin/ Tebliğin Sekretere Yapılması - Yetkililerin Tebligat Anında İşyerinde Bulunmadığının Tebliğ Alındısına Yazılmaması/Yapılan Tebliği Usulsüz Hale Getirmeyeceği )"
107D4.D10.2.2011E. 2008/5721 K. 2011/630"VERGİ BORCU ( Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi - Tebligatın Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği )
HACİZ BİLDİRİSİ İLE BANKA HESABINA UYGULANAN HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tebligatın Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği )
TEBLİGAT ( Posta Yoluyla Yapılabileceği Gibi Maliye Bakanlığı'nın Gerekli Gördüğü Hallerde Memur Vasıtasıyla da Yaptırılabileceği - Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi )
İDARECE MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞ YAPTIRILMASI ( Posta Yoluyla Tebliğe İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği - Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Bildirisi İle Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşleminin İptali İstemi )"
107D4.D11.4.2002E. 2001/4412 K. 2002/1623"TEBLİGATIN TEBELLÜĞÜNDEN İMTİNA EDİLMESİ ( Muhataba Bilinen Adresinde Tebligat Yapılmış Olması - Tebellüğden İmtina - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması )
BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMASI ( Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması - Tebellüğden İmtina Edildiğine Dair Tutanak Tanzim Edilmiş Olması )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİGATI ( Muhatabın Tebellüğden İmtina Etmesi - Tebellüğden İmtinanın Tutanakta Belirtilmiş Olması - İlanen Tebligat Şartlarının Oluşmuş Sayılması )
İLANEN TEBLİGAT YAPILMASI ŞARTLARI ( Ödeme Emrinin Bilinen Adrese Tebliğ Edilmiş Olması - Muhatabanın Tebellüğden İmtina Etmesi - İlanen Tebligatın Şartının Oluşmuş Sayılacağı )
İMTİNA-ÖDEME EMRİNİN TEBELLÜĞDEN İMTİNA EDİLMESİ ( Ödeme Emrinin Bilinen Adrese Tebliğ Edilmiş Olması - Muhatabanın Tebellüğden İmtina Etmesi - Tebellüğden İmtinanın Tutanağa Yazılmış Olması - İlanen Tebligatın Şartının Oluşmuş Sayılması )"
107D3.D30.5.2001E. 1999/3148 K. 2001/2091"USULSÜZ TEBLİGAT ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda Uyulacak Tebligat Usulü )
MÜKELLEFİN ADRESİNİ GEÇİCİ SÜREYLE TERK ETMESİ ( İlanen Tebligata Gidilebilmesi İçin İzlenmesi Gereken Yol )
İLANEN TEBLİGAT ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda Uyulacak Tebligat Usulü )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİGAT USULÜ ( Mükellefin Adresini Geçici Olarak Terk Etmiş Olması Durumunda )"
107D7.D22.11.2000E. 2000/2902 K. 2000/3419"TEBLİGAT USULÜ ( Bilinen Adresinde Bulunamayan Mükellefe Gönderilen Ödeme Emrinin )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ( Mükellefin Adresinde Bulunamaması Halinde Tebligat Usulü )
YÜKÜMLÜ ŞİRKETİN İŞYERİ ADRESİNİ TERK ETMESİ ( Adreste Bulunamayan Yükümlüye Ödeme Emrinin İlanen Tebliği )
İLANEN TEBLİGAT ( Yükümlü Şirketin İşyeri Adresini Vergi Dairesine Bildirmeden Terketmiş Olması )"
107VDDGK11.6.1999E. 1998/406 K. 1999/336"VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( Memur Eliyle Tebliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki Karara Karşı Yapılan Temyiz İsteminin de Reddi Gerektiği )
MEMUR ELİYLE TEBLİĞ ( Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Memur Eliyle Tebliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki Karara Karşı Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )"
107D7.D13.10.1998E. 1997/4014 K. 1998/3274"VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ EVRAKLAR VE YAZILAR ( Adresleri Bilinen Kişilere Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Adresleri Bilinmeyenlere İse İlan Yolu İle Tebliğ Edilmesi )
MALİYE BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Tebliğleri Posta Yerine Memur Vasıtasıyla da Yaptırmaya Yetkili Olmaları )
TEBELLÜĞDEN KAÇINMA ( Memur Eliyle Tebligat Yapılırken Muhatabın Tebliğden Kaçması Durumunda Evrak Önüne Bırakılıp Durum Tespit Edilerek Tebligat Yapılabilmesi )
TEBLİGAT USULÜ ( Memur Eliyle Tebligat Yapılırken Muhatabın Tebliğden Kaçması Durumunda Evrak Önüne Bırakılıp Durum Tespit Edilerek Tebligat Yapılabilmesi )
MEMUR ELİYLE TEBLİGAT ( Muhatabın Tebliğden Kaçması Durumunda Evrak Önüne Bırakılıp Durum Tespit Edilerek Tebligat Yapılabilmesi )"
107D4.D18.11.1996E. 1995/5229 K. 1996/4259"TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ ( Tebliğ Yapılan Muhatap İle Tebliği Yapan Memurun Tebliğ Evrakına Birlikte Tarih Koyup İmzalamaları )
TEBLİĞ TARİHİ ( Gerekli Koşulları Taşımayan Tarihin Gözönüne Tutulmasının Olanaksız Olması )"

Madde 108

DANIŞTAY

108D7.D25.5.2016E. 2016/6282 K. 2016/4699"VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ( İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesinin Savunma Hakkını İhlal Ettiği Tesis Edilen Vergilendirme İşlemini Hükümsüz Kılacak Nitelikte Olduğu - Davacının Dava Dilekçesinin Ekinde Vergi Tekniği Raporunu Sunmuş Olması İncelemeye Başlama Tutanağının Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından İmzalanmış Olduğu Gözetildiğinde Davacının Vergi Tekniği Raporu Hakkında Bilgi Sahibi Olduğunun Kabulü Gereği )
MÜKELLEFİN VERGİ TEKNİĞİ RAPORU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMASI ( Davacının Dava Dilekçesinin Ekinde Vergi Tekniği Raporunu Sunmuş Olması İncelemeye Başlama Tutanağının Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından İmzalanmış Olası - Davacının Düzenlenen Vergi Tekniği Raporu Hakkında Bilgi Sahibi Olduğu Davacının Savunma Hakkının Engellendiğinden Söz Edilemeyeceği Tesis Edilen İşlemi Hükümsüz Kılacak Nitelikte Olmadığı )"
108D7.D25.5.2016E. 2016/2220 K. 2016/4758"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME İLE BİRLİKTE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Vergi Mükellefi Şirketin Savunma Hakkını Engellediği - Tarhiyat İşlemlerinin Dayanağı Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesinin Mükellef Şirket Hakkında Tesis Edilen İşlemleri Hükümsüz Kılacak Nitelikte Esasa Etkili Şekil Hatası Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ ENGELLENMESİ ( Vergi Tekniği Raporunun İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemesi - Esasa Etkili Şekil Hatası )"
108VDDGK13.4.2016E. 2016/401 K. 2016/444"VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN RE'SEN SALINAN VERGİ ZİYAI CEZALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de Sonradan Kendisine Tebliğ Edilen Davacının Yargılama Aşamasında Olaya İlişkin Açıklamalarını Ayrıntılı Şekilde Yaptığının Gözetileceği)
SAVUNMA HAKKININ İHLAL EDİLMEDİĞİ (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de Sonradan Kendisine Tebliğ Edilen Davacının Yargılama Aşamasında Olaya İlişkin Açıklamalarını Ayrıntılı Şekilde Yaptığının Gözetileceği - Adil Yargılanma Hakkı/Hak Arama Hürriyeti/Savunma Hakkı/İnceleme Raporu)
VERGİ İNCELEME RAPORU (Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmesi Olmakla Birlikte Söz Konusu Raporun Mahkeme Tarafından Ara Kararıyla İstenmesi ya da Re'sen İdarece Dava Dosyasına Sunulması Üzerine Davacı Tarafından İncelenme Olanağı Bulunduğu - Savunma Hakkının İhlal Edilmediğinin Kabulü)
ADİL YARGILANMA HAKKI (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de Sonradan Kendisine Tebliğ Edilen Davacının Yargılama Aşamasında Uyuşmazlık Konusu Olaya İlişkin Açıklamalarını Ayrıntılı Şekilde Yaparak Savunma Hakkını Kullandığı ve Delillerini Dilekçe Ekinde Dosyaya İbraz Ettiği)
DELİLLERİN DOSYAYA SUNULDUĞU (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de 21.10.2013 Tarihinde Müstakil Olarak Tebliğ Edilerek Davacının Yargılama Aşamasında Uyuşmazlık Konusu Olaya İlişkin Ayrıntılı Açıklamalarını Yapmak Suretiyle Savunma Hakkını Kullandığının Gözetilmesi Gereği)"
108D4.D10.6.2015E. 2015/497 K. 2015/3174"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Mükellefin Savunma Hakkını Kısıtlayacağı - Sadece Takdir Komisyonu Kararı İle Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edilmek Suretiyle Davacıya Bildirilen Tarhiyatın Kaldırılması Gerektiği)
SAVUNMA HAKKININ KISITLAMASI (Sahte Fatura Düzenlediği İleri Sürülen Davacı Adına Yapılan Tarhiyata Esas Teşkil Eden Takdir Komisyonu Kararının Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi - Tarhiyatın Kaldırılacağı)
TARHİYATIN KALDIRILMASI (Davacı Adına Yapılan Tarhiyata Esas Teşkil Eden Takdir Komisyonu Kararının Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi - Savunma Hakkını Kısıtlayacağı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARININ DAYANAĞI (Vergi Tekniği Raporu - Mükellefe Tebliğ Edilmemesinin Savunma Hakkını Kısıtlayacağı/Sadece Takdir Komisyonu Kararı İle Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edilmek Suretiyle Tarhiyat Yapılamayacağı)"
108D3.D1.12.2014E. 2011/4933 K. 2014/6021"TAKDİR KOMİSYONU KARARININ TEBLİĞİ (Vergi ve Ceza İhbarnamesine Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı)
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNE EKLENMESİ GEREKEN TAKDİR KOMİSYONU KARARI (İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı/Tarhiyatı Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
VERGİLENDİRMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (Takdir Komisyonu Kararının İhbarnameye Eklenmemesini Gerekçe Göstermek Suretiyle Tarhiyatı Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği - Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşmadığı)"
108D3.D20.2.2013E. 2010/5968 K. 2013/497"SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Kurumlar Vergisi Cezasının Kaldırılması İstemi - Süresinde Açılmış Bir Davanın İncelenmesi Sırasında İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmediğinin Dosyada Bulunan Herhangi Bir Kanıtın Varlığı Sebebiyle Kabul Edilmesi Halinde Davanın Dava Dosyasına İdare Tarafından Sunulacak Olan İnceleme Raporunun Davacıya Tebliğinden Sonra İncelenmesinin Olanaklı Olduğu )
KURUMLAR VERGİSİ CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhbarnameye Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının ve Vergi İnceleme Raporunun İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi İhbarnamenin Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı/Vergi Mahkemesinin Tarhiyatı Kaldıran Kararının Hukuka Uygun Olmadığı )
İHBARNAMEYE EKLENMESİ GEREKEN BELGELERİN EKLENMEMESİ ( Kurumlar Vergisi Cezasının Kaldırılması İstemi - İhbarnameye Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının ve Vergi İnceleme Raporunun İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi İhbarnamenin Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Açılan Bir Davada Vergilendirmeyi Hükümsüz Kılacak Bir Hukuka Aykırılık Oluşturmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kurumlar Vergisi Cezasının Kaldırılması İstemi - İhbarnameye Eklenmesi Gereken Takdir Komisyonu Kararının ve Vergi İnceleme Raporunun İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi Tebliğinin Tam Yapılmadığının Kabulünü Gerektireceğinden Ancak Dava Açılması İçin Öngörülen Sürenin İşlemesini Başlatmayan Bir Neden Oluşturacağı )"
108D9.D5.11.2009E. 2008/3530 K. 2009/3998"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Tarhiyatın Dayanağı İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesinin İhbarnameyi Hükümsüz Kılacağından Cezalı Tarhiyatta İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Terkin Kararı Veren Vergi Mahkemesi Kararının Onanması Gerektiği )
İHBARNAMEYİ HÜKÜMSÜZ KILMA ( Tarhiyatın Dayanağı İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesinin İhbarnameyi Hükümsüz Kılacağından Cezalı Tarhiyatta İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Terkin Kararı Veren Vergi Mahkemesi Kararının Onanacağı )
İNCELEME RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ ( İhbarnameyi Hükümsüz Kılacağından Cezalı Tarhiyatta İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Terkin Kararı Veren Vergi Mahkemesi Kararının Onanacağı )"
108D3.D8.3.2005E. 2003/1795 K. 2005/553"TİCARİ KAZANÇ ( Gayrimenkul İnşa Faaliyetini Yasa Gereği Bildiren Murisin Yapımını Üstlendiği Binada Yer Alan Bağımsız Bölüm Satışlarından Sağladığı Hasılat İle Bu İşle İlgili Yaptığı Giderlerin Ticari Kazancın Vergilendirilmesine İlişkin Kurallara Tabi Olması Gereği )
MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Kendiliğinden Tesis Ettiren Murisin Yapının Tamamlanması Amacıyla Gerçekleştirdiği Daire Satışlarının Ticari Kazanç Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
VERGİ İHBARNAMESİ ( Mirasçıların Her Birine Miras Payları Oranında Düzenlenerek Tebliği Gereği - Mirasçıların Ölenin Vergi Borçlarından Miras Paylarına Göre Sorumlu Tutulacağı )
MURİSİN VERGİ BORÇLARI ( İhbarnamenin Düzenlendiği Tarihte Vefat Etmiş Bulunan Murisin Adının İhbarnamede Yazılı Olması Mirasçıların Dava Haklarını Kullanmalarını Engellemediği - Murisin Yapının Tamamlanması Amacıyla Gerçekleştirdiği Daire Satışlarının Ticari Kazanç Kapsamında Olduğu )
DAİRE SATIŞI ( Kendiliğinden Mükellefiyet Tesis Ettiren Murisin Yapının Tamamlanması Amacıyla Gerçekleştirdiği Satışlarının Ticari Kazanç Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )"
108D7.D2.3.2004E. 2001/1844 K. 2004/555"VERGİ CEZA İHBARNAMESİ EKİNDE VERGİ İNCELEME RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( İndirim - Savunma Hakkı - Vergi İnceleme Raporunun Tebliğ Edilmemiş Olması - Tarh ve Ceza Kesme İşlemini Sakatlamayacağı )
VERGİ İNCELEME RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Vergi Ceza İhbarnamesinin Geçerliliğine Tesir Etmeyeceği )
TEBLİĞ EDİLMEYEN VERGİ İNCELEME RAPORUNA İSTİNADEN DÜZENLENEN VERGİ CEZA İHBARNAMESİ ( Tarh ve Ceza Kesme İşlemini Sakatlamayacağı )"
108D3.D5.7.2001E. 2000/1150 K. 2001/2696"VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA DUYURULMAMASI ( Esasa Müessir Şekil Hatası Olduğu - İhbarnameyi Geçersiz Kılacağı )
TARHİYATIN YASAL DAYANAĞI OLAN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN DAVACIYA DUYURULMAMASI ( İhbarnamenin Hukuken Geçersiz Olacağı )
İHBARNAMENİN HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Tarhiyatın Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Duyurulmaması - İhbarnamenin Hukuken Geçersizliği )"
108D3.D2.3.2000E. 1998/3039 K. 2000/865"RE'SEN KAÇAKÇILIK CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Matrahın Re'sen Takdir Yolu İle Oluşturulması Gereken Hallerde Gerçek Gelire En Yakın Gelirin Araştırılması )
MATRAHIN RE'SEN TAKDİR YOLU İLE OLUŞTURULMASI ( Gerçek Gelire En Yakın Geliri Araştırmaya ve Tespite Yönelmenin Gerekmesi )
GERÇEK GELİRİN BELİRLENMESİ ( Matrahın Re'sen Takdir Yolu İle Belirlenmesi Durumunda )"
108D4.D2.3.1998E. 1997/1536 K. 1998/688"TAKTİR KOMİSYONU KARARININ GEÇERSİZLİĞİ ( Kararın veya Vergi İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesi )
İHBARNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Taktir Komisyonu Kararının Ya da Vergi İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesi )
İNCELEME RAPORUNUN VEYA TAKTİR KARARININ İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ ( İhbarnamenin Geçersizliği )"
108D11.D14.11.1997E. 1996/6510 K. 1997/4061"VERGİ İNCELEME RAPORU ( Ceza İhbarnamesine Eklenmemesi )
VERGİ CEZA İHBARNAMESİ ( Tarhiyatın Gerekçesinin Belirtilmesi )"
108D7.D1.12.1995E. 1993/5453 K. 1995/4963"İHRACAT ÜSTLENMESİ ( Bağışık Tutulduğu Vergilerin Kasıtlı Olarak Kaybına Neden Olması )
KAÇAKÇILIK CEZALI ( Bağışık Tutulduğu Vergilerin Kasıtlı Olarak Kaybına Neden Olması )
DÖVİZ KREDİSİ ( Kaçakçılık Cezalı Damga Vergisi Alınması )"
108VDDGK16.3.1995E. 1995/312 K. 1997/162"GECİKME ZAMMININ ASIL BORCA DÖNÜŞMESİ ( Ödeme Emri )
ÖDEME EMRİ ( Gecikme Zammının Ödeme Emrinde İsmen Belirtilmemiş Olması - İptal )"
108D9.D11.3.1992E. 1991/790 K. 1992/795"TAŞOCAĞI RESİMİ ( Resimin Önceden Genel Tarife İle Saptanabilmesi )
RESİM ( Ocak İşletmek İçin Ruhsat Veya İlmıhaber Alanlardan Ocak Ürününün Ocak Yerindeki Kıymetinden Taşıma Giderleri Düşüldükten Sonra Kalan Kıymet Üzerinden Resim Alınması )
NİSPİ RÜSUMU ( Her Ocağın Durumuna Göre Tahsil Edilmesi )
TARİFE İLE BELİRLEME ( Taşocaklarından Alınacak Nispi Rüsumun Önceden Genel Tarife İle Belirlenmesi )"
108D3.D29.1.1991E. 1989/53 K. 1991/198"HATALI TEBLİĞLER ( Şekil Hatalarının Tebliği Geçersiz Kılmayacağı )
ŞEKİL HATALARI ( Tebligatta Şekil Hataları - Tebligatın Geçerliliği )"

Madde 111

DANIŞTAY

111D3.D1.12.2004E. 2004/1211 K. 2004/2983"ÖDEME EMRİ ( İlk Taksit Vadesinde Ödendikten Sonra Mahkeme Kararına Göre Davacıya İade Edilen ve Danıştay Bozma Kararından Sonra Vadeyi Belirleyen İhbarnamenin Tebliği Beklenmeden Ödenen Vergi/Gecikme Zammı Hesaplanacak Amme Alacağı Bulunmadığı - İptali Gereği )
GECİKME ZAMMI ( Hesaplanacak Amme Alacağı Bulunmaması/İlk Taksit Vadesinde Ödendikten Sonra Mahkeme Kararına Göre Davacıya İade Edilen ve Danıştay Bozma Kararından Sonra Vadeyi Belirleyen İhbarnamenin Tebliği Beklenmeden Ödenen Vergi - Ödeme Emrinin İptalinin Doğruluğu )
AMME ALACAĞI ( Gecikme Zammı Hesaplanacak Alacağı Bulunmaması/İlk Taksit Vadesinde Ödendikten Sonra Mahkeme Kararına Göre Davacıya İade Edilen ve Danıştay Bozma Kararından Sonra Vadeyi Belirleyen İhbarnamenin Tebliği Beklenmeden Ödenen Vergi - Ödeme Emrinin İptali Gereği ) "
111D9.D28.4.2004E. 2002/26 K. 2004/3023"BELEDİYE GELİRLERİ ( Tellallık Harçları - Dava Açılmamak Suretiyle Tahakkuk Eden Tellallık Harçları - 30 Günlük Süreden Sonra Ödeme Emri İle İstenilebileceği )
TELLALLIK HARCI ( Belediye Gelirleri - Dava Açılmamak Suretiyle Tahakkuk Eden Tellallık Harçları - 30 Günlük Süreden Sonra Ödeme Emri İle İstenilebileceği )
DAVA AÇILMAMAK SURETİYLE KESİNLEŞEN TELLALLIK HARÇLARI ( Tahakkuk Eden Tellallık Harçları - 30 Günlük Süreden Sonra Ödeme Emri İle İstenilebileceği )"
111D4.D9.10.2002E. 2001/4965 K. 2002/3165"TECİL VE TAKSİTLENDİRME OLANAĞINDAN YARARLANMA ( İhtilaflı Olan Vergi Borçlarının da Kapsama Girebileceği )
İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRME KAPSAMINA GİREBİLECEĞİ ( Açılmış Vergi Davalarından Vazgeçilmesinin Gerekmemesi )"
111VDDGK11.2.2000E. 1999/276 K. 2000/76"VERGİ BORÇLARININ DESTEKLEME İSTİKRAR FONUNDAN KARŞILANMASI ( Fonda Kaynak Bulunmaması Nedeniyle Vadesinde Ödenmeyen Vergi Borçları İçin Ödeme Emri Düzenlenebileceği )
VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARI ( Destekleme İstikrar Fonunda Kaynak Bulunmaması Nedeniyle Vadesinde Ödenmeyen Vergi Borcu - Ödeme Emri Düzenlenebileceği )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENEBİLMESİ ( Destekleme İstikrar Fonunda Kaynak Bulunmaması Nedeniyle Vadesinde Ödenmeyen Vergi Borcu - Ödeme Emri Düzenlenebileceği )"
111D3.D12.11.1997E. 1996/6278 K. 1997/3947"GECİKME ZAMMI ( Vergi İadesi Kararının Bozulması )
VERGİNİN İADESİ KARARININ BOZULMASI ( Gecikme Zammı )"
111D4.D17.3.1997E. 1996/1120 K. 1997/929"RESEN GELİR VERGİSİ ( Gayri Safi Hasılat Üzerinden İncelenmesiyle Matrah Farkı Üzerinden )
GAYRİ SAFİ HASILAT ESASINA GÖRE VERGİLEME ( Yapılabilmesinin Şartları )
BEYAN EDİLEN GAYRİ SAFİ HASILAT ( Yıl İçinde Yapılan Çeşitli Hasılat Tespitleriyle Karşılaştırılması )"
111D3.D29.11.1995E. 1995/1163 K. 1995/3923"GECİKME ZAMMI ( Vergi Mahkemesinin Karar Günü )
VERGİ MAHKEMESİNİN KARAR TARİHİ ( Gecikme Zammının Hesaplanması )"
111D7.D16.11.1993E. 1990/4829 K. 1993/4735"BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ ( İhracat Kredisi Kullandırılması )
İHRACAT KREDİSİ KULLANDIRAN BANKA ( İhracatın Gerçekleşmemesi )
DAMGA VERGİSİ BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( İhracatın Gerçekleşmemesi Nedeniyle Kredi Veren Bankanın Yükümlülüğünün Olmaması )"
111D9.D20.11.1992E. 1992/1531 K. 1992/2767"İDARECE VERİLEN HASARIN TAZMİNİ ( İhbarname Tebliği - Yasal Sürelerin Dolmasının Beklenmesi - Ödeme Emri Gönderilmesi )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( İhbarname Tebliğ Edilmesi Halinde Yasal Sürenin Geçmesi Gerektiği )
HASAR BEDELİ ( Vergi Niteliği Olmaması - Tarh ve Tahakkuk Aşamasından Geçmesine Gerek Olmadığı )"
111D9.D23.10.1990E. 1989/4942 K. 1990/3276"TAHAKKUKU KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI ( Ödeme Emri Düzenlenmesi - Bir Aylık Süre )
ÖDEME EMRİ ( Tahakkuku Kesinleşen Kamu Alacağı - 1 Aylık Süre )"
111D13.D13.11.1979E. 1979/1578 K. 1979/3434"BEYANNAMENİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ ( Tahakkuk Fişi Olmadan Ödeme Yapabilme )
TAHAKKUK FİŞİ OLMADAN ÖDEME YAPILABİLMESİ
ÖDEME YAPABİLME ( Tahakkuk Fişi Olmadan Ödeme Yapabilme )"

Madde 112

AMK

112AMK10.2.2011E. 2008/58 K. 2011/37""
112AMK27.9.1988E. 1988/7 K. 1988/27""
112AMK27.9.1988E. 1988/16 K. 1988/29""

YARGITAY

112Y9.CD2.4.1993E. 1993/675 K. 1993/1665"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Davaya Etkisi )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA SAĞLANMASI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet )"

DANIŞTAY

112D9.D23.12.2015E. 2013/6188 K. 2015/18133"FAZLA HESAPLANAN VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi Dairesi Tarafından Tekerrür Hükümleri Dikkate Alınarak Mahkemenin Verdiği Karardan Daha Fazla Hesaplanmasının Maddi Hata Olarak Kabul Edildiği - Bu Husus Göz Önüne Alınarak Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
TEKERRÜR ( Vergi Dairesi Tarafından Mahkemenin Verdiği Karardan Daha Fazla Hesaplanan Vergi Ziyaı Cezasının Maddi Hata Olarak Kabul Edildiği - Bu Husus Göz Önüne Alınarak Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )"
112D9.D26.10.2015E. 2012/430 K. 2015/11424"VERGİ ZİYAI CEZALI BİNA VERGİSİ İLE HESAPLANAN GECİKME FAİZİNİN KALDIRILMASI DAVASI (Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği - Davacının Kusuru Bulunduğundan Bahsedilemeyeceğinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında da Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İNTİFA HAKKI TESİS EDİLEN TAŞINMAZ (Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği - Vergi Ziyaı)
VERGİ ZİYAI CEZASI (Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının ve Hesaplanan Gecikme Faizinin Kaldırılmasının Gerektiği - Gecikme Faizi Hesaplanabilmesi İçin Bir Vergi Tarhı Bulunması Gereği/Ancak Ödendiği Açık Olan Verginin Daha Sonra Yapılan Mahsup İşlemine Bağlı Olarak Tekrar Tarh Ettirilemeyeceğinin Kabulü)
GECİKME FAİZİ (Gecikme Faizi Hesaplanmasında Verginin İdarece Tarhını Gerektiren Koşullar Oluşmadığından Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Davacı Şirket Adına Söz Konusu Bina Vergisinin Zamanında Ödendiği/Davacı Şirket Adına Verilen Bildirim ile Mükellefi Olmadığı Vergiyi Çıplak Mülkiyet Sahibinin Ödediği/İntifa)
EMLAK VERGİSİ (Davacı Şirket Adına Verilen Bildirim ile Mükellefi Olmadığı Vergiyi Ödeyen Çıplak Mülkiyet Sahibi Şirketin Mahsup Talebi - Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği/İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz/Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılacağı)"
112VDDGK21.10.2015E. 2015/664 K. 2015/658"SERBEST BÖLGEDE YERLEŞİK DAVACININ BOTAŞ'TAN SATIN ALDIĞI DOĞALGAZ İÇİN ÖDENEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ DAVASI (Bakanlığının Muktezasının İptali Talebi - Ticaret Politikaları ve Gümrük Vergileri Bakımından Serbest Bölgede Yapılan Teslimlerin İhracat İstisnaları Kapsamında Olduğunun Kabulü Gerektiği)
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASI (Serbest Bölgede Yapılan Teslimler - Ülkenin Siyasi Sınırları İçinde Olmakla Beraber Gümrük Vergileri ile Ticaret Politikaları ve Kambiyo Mevzuatının Uygulanması Bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Kabul Edilen Serbest Bölgelerin İstisna Kapsamında Olduğu)
SERBEST BÖLGEDE BULUNAN DAVACI HAKKINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ (Özel Tüketim Vergisinin İadesi Yolundaki Yerel Mahkemenin Israr Kararında İsabetsizlik Görülmediği - Serbest Bölgelerin Eşyanın İhracına Bağlı Olanaklardan Yararlandığı Yerler Olduğunun Kabulü/Özel Tüketim Vergisinin İadesi Davası)
İHRACAT İSTİSNASI (Ülkenin Siyasi Sınırları İçinde Olmakla Beraber Gümrük Vergileri ile Ticaret Politikaları ve Kambiyo Mevzuatının Uygulanması Bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Olduğu Kabuledilen Serbest Bölgelere Yapılan Teslimlerin 4760 S.K. 5. M. Uyarınca İhracat İstisnası Olarak İşlem Göreceği)
DOĞALGAZ SATIN ALMA İŞLEMİNİN İHRACAT İSTİSNASI OLARAK KABUL EDİLECEĞİ (Tahsil Edilen Özel Tüketim Vergisinin İadesi Gereği - Serbest Bölge/İhracat)"
112D4.D6.10.2011E. 2011/5499 K. 2011/6892"ÜCRET GELİRLERİ ( Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği - İhtirazi Kayıtla Verilen Gelir "Stopaj" Vergisi Beyannamesi Üzerine Haksız Tahakkuk Ettirilen Verginin Davacıya Faizi İle Birlikte İade Edilmesi Gerektiği )
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ( Anayasa Mahkemesince "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği/İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Haksız Tahakkuk Ettirilen Verginin Faizi İle Birlikte İade Edilmesi Gerektiği - İptal Edilen Kanun Hükmüne Göre Vergi Tahakkuk Ettirilmesinin "Anayasanın Üstünlüğü" ve "Hukuk Devleti" İlkelerine Aykırı Olduğu )
İPTAL EDİLEN KANUN HÜKMÜNE GÖRE ÜCRETLİLERE VERGİ TAHAKKUKU ( Milletlerarası Andlaşmalara "Anayasanın Üstünlüğü" ve "Hukuk Devleti" İlkelerine Aykırı Olduğu - Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği/Davacıya Faizi İle Birlikte İade Edilmesi Gerektiği )
İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN STOPAJ VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Kesilen Gelir Vergisinin %27 Oranını Aşan Kısmının Kaldırılması ve Fazla Ödenen Kısmın Gecikme Faiziyle Birlikte İadesi İstemi - Kabulü Gerektiği/Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği )
ÜCRETLİLERİN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği/İptal Edilen Hükme Göre Vergi Tahakkuk Ettirilmesi - Haksız Alınan Verginin Davacıya Faizi İle Birlikte İade Edilmesi Gerektiği )
ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği - İptal Edilen Hükme Göre Vergi Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği/İptal Edilen Hükme Göre Vergi Tahakkuk Ettirilmesi - Anayasal ve Kanuni Dayanaksız Kişilerin Mülkiyet Hakkından Mahrum Bırakılması )
FAİZ UYGULAMASI ( Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği/İptal Edilen Hükme Göre Tahakkuk Ettirilen Verginin İadesinde 3095 S.K.'nın Dikkate Alınacağı )"
112D9.D10.11.2010E. 2010/4099 K. 2010/6135"GECİKME FAİZİ ( 213 S. Yasa'nın 112. Md. Uyarınca Davacı Şirkete Bildirilmesi Gereken Gecikme Faizi Ayrı Bir İdari İşlem Niteliğinde Olduğu - 2 Nolu İhbarnamenin Karar Harcı ve Gecikme Faizini de Kapsaması Halinde Dava Konusu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu )
KARAR HARCI VE GECİKME FAİZİ ( 2 Nolu İhbarnamenin Karar Harcı ve Gecikme Faizini de Kapsaması Halinde Dava Konusu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu )
İKİ NOLU İHBARNAME ( Karar Harcı ve Gecikme Faizini de Kapsaması Halinde Dava Konusu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu - 213 S. Yasa'nın 112. Md. Uyarınca Davacı Şirkete Bildirilmesi Gereken Gecikme Faizi Ayrı Bir İdari İşlem Niteliğinde Olduğu )"
112D3.D23.2.2010E. 2008/3232 K. 2010/536"İHRACAT İSTİSNASINDAN KAYNAKLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞI ( Davacının Yaptığı İkinci Başvurusunun İlk Başvurunun Aynı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Düzeltilmesi İstemiyle Aynı Makama Yapılan Bir Başvuru Olarak Dikkate Alınması Gerektiği )
İKİNCİ BAŞVURUNUN ADI GEÇEN VERGİ DAİRESİNCE REDDEDİLMESİ ( Maliye Bakanlığına Yapıldığı Belirtilen Başvurunun Anılan Yasanın 11. Maddesi Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BAŞVURUNUN İDARECE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2. Başvurusunun Davalı İdarece Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihi Olan Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Vergi Dairesinin Üst Makamı Olmayan ve Şikayet Başvurusu Olarak da Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Maliye Bakanlığına Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )"
112D7.D5.11.2009E. 2006/9 K. 2009/4592"VERGİYE TABİ TUTULAN KAĞITLAR ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )
KAĞIT SURETLERİ ( Vergiye Tabi Tutulan Kağıtların Suretlerinin Yetkili Makamın ya da Kişinin Onayı Dışında Kağıdın Aslının İhtiva Ettiği İmzaları Taşımadıkları )
RESMİ DAİRELERE İBRAZ ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )"
112D7.D27.1.2009E. 2005/340 K. 2009/498"GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI ( Gümrük Genel Tebliği İle Vergilendirmeye Uyulmaması Sonucu Müeyyidelendirme Düzenlenemeyeceği - Haksız Olarak Tahsil Edilen Vergi/Maddi Tazminatın Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları/Gümrük Genel Tebliğ - Tebliğ İle Vergilendirmeye Uyulmaması Sonucu Müeyyidelendirme Düzenlenemeyeceği )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları/Gümrük Genel Tebliğ - Tebliğ İle Vergilendirmeye Uyulmaması Sonucu Müeyyidelendirme Düzenlenemeyeceği/Yürütme Organına Bağlı Alt İdari Birimlerce Yapılamayacağı )
VERGİLENDİRME ( Tebliğ İle Vergilendirmeye Uyulmaması Sonucu Müeyyidelendirme Düzenlenemeyeceği -Yasa İle Düzenlenebileceği/Tebliğ Adı Altında Yürütme Organına Bağlı Alt İdari Birimlerce Yapılamayacağı )
MADDİ TAZMİNAT MİKTARI ( Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları - Haksız Olarak Tahsil Edilen Vergi/Gecikme Faizinin Oranına Göre Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olacağı )
FAİZ ORANI ( Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları - Haksız Olarak Tahsil Edilen Vergi/Maddi Tazminatın Gecikme Faizinin Oranına Göre Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olacağı )"
112D9.D20.1.2009E. 2007/3810 K. 2009/17"TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ( Bankaya Olan Borcu Nedeniyle Şirket Adına Kayıtlı Taşınmazın İcra Yolu İle Bankaya Satışı İstisna Kapsamında Bulunduğu - Tahsil Edilen KDV ve Bağlı Vergide İsabet Bulunmadığı )
ŞİRKET ADINA KAYITLI TAŞINMAZIN İCRA YOLU İLE BANKAYA SATIŞI ( Bankaya Olan Borcu Nedeniyle - İstisna Kapsamında Bulunduğu/Tahsil Edilen KDV ve Bağlı Vergide İsabet Bulunmadığı )
BANKAYA BORCU NEDENİYLE BANKAYA SATILAN TAŞINMAZLAR ( Şirket Adına Kayıtlı Taşınmazın İcra Yolu İle Bankaya Satışı İstisna Kapsamında Bulunduğu - Tahsil Edilen KDV ve Bağlı Vergide İsabet Bulunmadığı )
İSTİSNA KAPSAMINDA BULUNAN İŞLEM ( Bankaya Olan Borcu Nedeniyle Şirket Adına Kayıtlı Taşınmazın İcra Yolu İle Bankaya Satışı )"
112VDDGK26.12.2008E. 2007/639 K. 2008/753"RESEN YAPILAN DÜZELTMEYE KARŞI DAVA AÇILMAMASI ( Tahakkuk Eden Vergi Üzerinden Vadesinde Ödenmemesi Nedeniyle Gecikme Zammı Hesaplanması 6183 S. Yasaya Dayandığından 213 S.Y'nın Düzeltme Yolunun Kapsamı Dışında Kalan Gecikme Zammına Karşı Şikayet Yolu İzlenmeden Dava Açılamayacağı )
GECİKME ZAMMI ( Resen Yapılan Düzeltmeye Karşı Dava Açılmaması - Tahakkuk Eden Vergi Üzerinden Vadesinde Ödenmemesi Nedeniyle Gecikme Zammı Hesaplanması 6183 S. Yasaya Dayandığından 213 S.Y'nın Düzeltme Yolunun Kapsamı Dışında Kalan Gecikme Zammına Karşı Şikayet Yolu İzlenmeden Dava Açılamayacağı )
VERGİ İDARESİNİN HATASI ( Kaynaklansa Dahi Tahakkuk Ettiği Halde Vadesinde Ödenmeyen Kamu Alacağı İçin Gecikme Zammı Hesaplanmasının Yasaya Dayandığı -Kusursuzluk İddiasının Gecikme Zammı Tatbikine Karşı Açılan Davada Hükme Esas Alınamayacağı )
KUSURSUZLUK İDDİASI ( Gecikme Zammı Tatbikine Karşı Açılan Davada Hükme Esas Alınamayacağı )"
112D3.D2.12.2008E. 2007/1279 K. 2008/3820"VERGİ BORCU BANKA HESABINA UYGULANAN HACZİN KALDIRILMASI ( Davacıya Banka Hesaplarından Haksız Alınan Tutar Üzerinden Yasal Faiz Ödenmesi Yolunda Verilen Kararın Hukuka Uygun Olmadığı )
BANKA HESABINA UYGULANAN HACZİN KALDIRILMASI ( Vergi Borcu Nedeniyle - Davacıya Banka Hesaplarından Haksız Alınan Tutar Üzerinden Yasal Faiz Ödenmesi Yolunda Verilen Kararın Hukuka Uygun Olmadığı )
YASAL FAİZ ( Vergi Borcu Banka Hesabına Uygulanan Haczin Kaldırılması İstemi - Davacıya Banka Hesaplarından Haksız Alınan Tutar Üzerinden Yasal Faiz Ödenmesi Yolunda Verilen Kararın Hukuka Uygun Olmadığı )
BANKA HESABINDAN İDARECE ÇEKİLEN TUTARIN YASAL FAİZİYLE İADESİ İSTEMİ ( Haksız Alınan Tutar Üzerinden Yasal Faiz Ödenmesi Yolunda Verilen Kararın Hukuka Uygun Olmadığı )"
112D7.D25.11.2008E. 2006/5123 K. 2008/4729"ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Zıyaı Cezası Konusunda - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının “Cezanın Kanuniliği” ve “Hukuk Devleti” İlkeleriyle Bağdaşmadığı )
CEZANIN KANUNİLİĞİ VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Vergi Zıyaı Cezası Konusunda - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının )
GECİKME ZAMMI ( Vergi Zıyaı Cezası Konusunda Anayasaya Aykırı Bulunan Husus - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının “Cezanın Kanuniliği” ve “Hukuk Devleti” İlkeleriyle Bağdaşmadığı )
VERGİ ZIYAI CEZASI ( Zıyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Dikkate Alınarak Uygulanmasının Hukuka Uygun Olacağı )
CEZA KESME İŞLEMİ ( Vergi Zıyaı Cezası - Vergi Aslının Bir Katı Esas Alınarak Kesilen Kısmında İsabetsizlik ve Vergi Aslının Bir Katından Fazlaya İsabet Eden Gecikme Faizi Hesaplanmasıyla İlgili Kısmında da İsabet Olmadığı )"
112VDDGK24.10.2008E. 2007/563 K. 2008/717"KOMİSYON KARŞILIĞI FATURA ( Giderlerin İstihkak Raporlarındaki İnşaat Malzemesi Bedellerini Karşıladığı Belirlendiği - Faturaların Emtia Teslimini Teslim Etmediği/Matrah Farkı Üzerinden Yapılan Vergilendirmede Hukuka Aykırılık Olmadığı )
FATURANIN EMTİA TESLİMİNİ TEMSİL ETMEMESİ ( Komisyon Karşılığı Fatura Düzenlediği Saptanan Şirket - Matrah Farkı Üzerinden Yapılan Vergilendirmenin Hukuka Uygun Olduğu )
MATRAH FARKI ( Faturaların Emtia Teslimini Teslim Etmediği/Komisyon Karşılığı Fatura Düzenlediği Saptanan Şirket - Üzerinden Vergilendirme Yapılacağı )"
112D4.D23.10.2008E. 2006/3595 K. 2008/3746"VERGİ ZİYAI CEZASI ( 1.1.2006 Tarihinden Önce Kesinleşen Ancak Henüz Tahsil Edilmemiş Vergi Ziyaı Cezalarının Takip ve Tahsili Yolunda Gerekli İşlemlere Devam Edileceği Yolundaki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KESİNLEŞEN VE ÖDENMEYEN KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ ( 1.1.2006 Tarihinden Önce Kesinleşen - Vergi Ziyaı Cezaların Takip ve Tahsili Yolunda Gerekli İşlemlere Devam Edileceği Yolundaki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİ AŞAMASI ( Kesinleşen ve Ödenmeyen Kamu Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emri Aşamasında da Kesinleşme Tarihine Bakılmaksızın Dikkate Alınması Gerektiği )"
112D7.D20.10.2008E. 2007/4573 K. 2008/4080"GECİKME ZAMMI ( Devlete Ait Paranın Mükellefi Tarafından Kullanılması Sonucu Sağlanan Yararın Asıl Sahibi Olan Devlete Geri Verilmesi Niteliğinde Olduğu - Ceza Niteliği Taşımadığı )
PARANIN DEVLETE GERİ VERİLMESİ ( Gecikme Zammının Devlete Ait Paranın Mükellefi Tarafından Kullanılması Sonucu Sağlanan Yararın Asıl Sahibi Olan Devlete Geri Verilmesi Niteliğinde Olduğu )
BORÇLUNUN KUSURU ( Devlete Ait Paranın Mükellefi Tarafından Kullanılması Sonucu Sağlanan Yararın Asıl Sahibi Olan Devlete Geri Verilmesi Niteliğinde Olduğu - Ceza Niteliği Taşımadığı/Gecikme Zammının Tahsilinin Borçlunun Kusurlu İradesinin Varlığı Koşuluna Bağlanamayacağı )"
112VDDGK20.6.2008E. 2008/345 K. 2008/360"ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Sürücü Aday Belgesi Harcı/Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmediği Yönündeki İddianın İncelenme Olanağının Bulunmadığı - Davanın Reddi Yolunda Verilen Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( Meydana Gelmediği Yönündeki İddianın İncelenme Olanağı Bulunmadığı - Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Reddinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SÜRÜCÜ ADAY BELGESİ HARCI ( Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmediği Yönündeki İddianın İncelenme Olanağının Bulunmadığı - Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Reddinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
112D4.D13.6.2008E. 2007/1951 K. 2008/2385"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Açtığı Davanın Lehine Sonuçlanması Nedeniyle Hükmedilen Tazminat Ücret Niteliği Taşımadığından Vergiye Tabi Tutulmaması Gerektiği )
TAZMİNAT ( Davacının İş Akdinin Feshi Üzerine Açtığı Davanın Lehine Sonuçlanması Nedeniyle Hükmedilen Tazminat Ücret Niteliği Taşımadığından Vergiye Tabi Tutulmaması Gerektiği )
VERGİYE TABİ TUTULMAYAN TAZMİNAT ( Davacının İş Akdinin Feshi Üzerine Açtığı Davanın Lehine Sonuçlanması Nedeniyle Hükmedilen Tazminat Ücret Niteliği Taşımadığından Vergiye Tabi Tutulmaması Gerektiği )
GELİR VERGİSİNİN FAİZİYLE İADESİ ( Davacının İş Akdinin Feshi Üzerine Açtığı Davanın Lehine Sonuçlanması Nedeniyle Hükmedilen Tazminat Ücret Niteliği Taşımadığından Vergiye Tabi Tutulmaması Gerektiği )"
112D3.D6.5.2008E. 2007/3848 K. 2008/1404"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Defter ve Belge İbraz Etmeme Eylemi Kuralına Yer Verilen 359. Madde Kapsamında Bulunan Davacı Adına Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Düzeyinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI ( 359. Madde Kapsamında Bulunan Davacı Adına Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Düzeyinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KURUMLAR VERGİSİ ( Vergi Mahkemesi Kararının Kurumlar Vergisi Üzerinden Kesilen Cezayı Bir Kat Üzerinden Değiştiren Hüküm Fıkrasının Hukuka Uygun Düşmediği )"
112D7.D30.4.2008E. 2006/2880 K. 2008/2487"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Açılan Davanın Kısmen Kabulü ve Kısmen de Reddi Halinde Ödeme Emrinin İptal Edilmeyen Kısmına Konu Kamu Alacağının Yeniden Ödeme Emri İle İstenilmesine Gerek Olmadığı )
ÖDEME EMRİNİN İPTAL EDİLMEYEN KISMI ( Kamu Alacağının Yeniden Ödeme Emri İle İstenilmesine Gerek Olmadığı - İdarece Cebri Takip Yollarına Başvurabileceği )
GÖREV ( Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Kısmen Kabulü Kısmen de Reddi Halinde Ödeme Emrinin İptal Edilmeyen Kısmına Konu Kamu Alacağının Yeniden Ödeme Emri İle İstenilmesine Gerek Olmadığı - Söz Konusu Ödeme Emrinin İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ / ADLİ YARGI ( Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Kısmen Kabulü Kısmen de Reddi Halinde Ödeme Emrinin İptal Edilmeyen Kısmına Konu Kamu Alacağının Yeniden Ödeme Emri İle İstenilmesine Gerek Olmadığı - Söz Konusu Ödeme Emrinin İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
112D4.D21.4.2008E. 2007/435 K. 2008/1434"FAİZ GELİRLERİ ( Süresinden Sonra Beyan Eden Davacı Adına Bu Beyannamede Gösterdiği Matrah Üzerinden Yapılan Tahakkukun Re'sen Vergi Tarhı Kapsamında Kabulü Gerektiği )
RE'SEN VERGİ TARHI ( Faiz Gelirini Süresinden Sonra Beyan Eden Davacı Adına Bu Beyannamede Gösterdiği Matrah Üzerinden Yapılan Tahakkukun Re'sen Vergi Tarhı Kapsamında Kabul Edileceği )
SÜRESİNDEN SONRA BEYAN EDİLEN FAİZ GELİRİ ( Davacı Adına Bu Beyannamede Gösterdiği Matrah Üzerinden Yapılan Tahakkukun Re'sen Vergi Tarhı Kapsamında Kabul Edileceği )
GECİKME FAİZİ ( Verginin Yasal Süresinden Sonra Tahakkuk Ettirilmesi Nedeniyle İlgili Bulunduğu Döneme İlişkin Normal Vade Tarihinden İtibaren Kanunun 112. Maddesi Uyarınca Hesaplanan Gecikme Faizinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
112D4.D27.3.2008E. 2007/4096 K. 2008/1176"YÜZER HAVUZLARIN GEMİ OLARAK NİTELENDİRİLEMEMESİ ( Yüzer Havuzda Çalışan Personele Ait Ücret Ödemelerinin 4490 Sayılı Kanun'a Dayanarak İstisna Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YÜZER HAVUZDA ÇALIŞAN PERSONEL ( Yüzer Havuzların Gemi Olarak Nitelendirilememesi - Yüzer Havuzda Çalışan Personele Ait Ücret Ödemelerinin 4490 Sayılı Kanun'a Dayanarak İstisna Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
GEMİ NİTELİĞİ ( Bir Cismin Gemi Sayılabilmesi İçin Herşeyden Önce Tekne Vasfına Haiz Olması Pek Küçük Olmaması Hareket İmkanına Sahip Bulunması ve Denizde Hareketi İcap Ettiren Bir Gayeye Tahsis Edilmesi Gerektiği )
İSTİSNADAN YARARLANMA ( Yüzer Havuzların Gemi Olarak Nitelendirilememesi - Yüzer Havuzda Çalışan Personele Ait Ücret Ödemelerinin 4490 Sayılı Kanun'a Dayanarak İstisna Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
TEKNE VASFI ( Bir Cismin Gemi Sayılabilmesi İçin Herşeyden Önce Tekne Vasfına Haiz Olması Pek Küçük Olmaması Hareket İmkanına Sahip Bulunması ve Denizde Hareketi İcap Ettiren Bir Gayeye Tahsis Edilmesi Gerektiği )"
112VDDGK28.9.2007E. 2007/57 K. 2007/275"UZLAŞMA ( Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Ait Olduğu Dönem - Başka Bir Maddi Olay ve Hukuki Sebebe Dayalı Olarak Yeniden Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılabileceği )
VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYAT ( Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Ait Olduğu Döneme İlişkin Başka Bir Maddi Olay ve Hukuki Sebebe Dayalı Olarak Yeniden Yapılabileceği )
TARHİYAT ( Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Ait Olduğu Döneme İlişkin Başka Bir Maddi Olay ve Hukuki Sebebe Dayalı Olarak Yeniden Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılabileceği )"
112D3.D17.9.2007E. 2006/1847 K. 2007/2406"VERGİ TARHİYATI ( Akaryakıt Ürünleri Alım-Satımı Yapan Davacı Tarafından İthal Edilen Parafinin Somut Bir Kanıta Dayanmaksızın Motorin Olduğu Kabul Edilerek Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Görülmediği )
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM-SATIM FAALİYETİ ( Davacı Tarafından İthal Edilen Parafinin Somut Bir Kanıta Dayanmaksızın Motorin Olduğu Kabul Edilerek Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Görülmediği )
İMALAT FİRESİ ( Vergi Mahkemesince Faaliyeti Alım-Satımından İbaret Olan Davacının Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarh Matrahının Hukuka Uygunluğu Yönünden Yapılan İncelemede İlgili Meslek Kuruluşunun Bildirdiği İmalat Firesinin Esas Alınmasının Hukuka Uygun Düşmediği )"
112D7.D7.5.2007E. 2005/3650 K. 2007/2141"DANIŞTAY'IN KESİN BOZMA KARARINA UYULMUŞ OLMASI ( Lehe Karar Verilen Açısından Usuli Müktesep Hak Oluştursa Bile Kararda Maddi Hata Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Gibi Hallerde Kararın Bozulabileceği )
BOZMAYA UYMANIN BOZULMASI HALLERİ ( Maddi Hata Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Uyuşmazlık Konusunda Sonradan İçtihatları Birleştirme Kararı Alınması Kararda Kamu Düzenini Etkileyen Bir Usul Kuralının Dikkate Alınmamış Olması Hallerinde )
MÜKTESEP HAK ( Lehe Karar Verilen Açısından Oluştursa Bile Kararda Maddi Hata Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Gibi Hallerde Bozmaya Uyma Kararının Bozulabileceği )
MADDİ HATA ( Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Uyuşmazlık Konusunda Sonradan İçtihatları Birleştirme Kararı Alınması Kararda Kamu Düzenini Etkileyen Bir Usul Kuralının Dikkate Alınmamış Olması Hallerinde Bozmaya Uyma Kararının Bozulabileceği )"
112VDDGK27.4.2007E. 2006/419 K. 2007/138"İHALE KARARI ( İhale Makamı Belediyeye Ödenen ve Belediyece Beyan Edilerek Kendi Adına Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisinin İadesi İstemiyle Yapılan Şikayet Başvurusunun Reddi İşleminin İptali Talebinin İdari Yargıda Görüleceği )
ŞİKAYET BAŞVURUSU ( İhale Makamı Belediyeye Ödenen ve Belediyece Beyan Edilerek Kendi Adına Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisinin İadesi İstemiyle Yapılan Şikayet Başvurusunun Reddi İşleminin İptali Talebinin İdari Yargıda Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İhale Makamı Belediyeye Ödenen ve Belediyece Beyan Edilerek Kendi Adına Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisinin İadesi İstemiyle Yapılan Şikayet Başvurusunun Reddi İşleminin İptali Talebinin İdari Yargıda Görüleceği )"
112VDDGK30.3.2007E. 2006/346 K. 2007/126"DÜZELTME BEYANNAMESİ ( Beyan Ettiği Matraha Ek Matrah Beyan Eden Davacı Adına Yapılan Tarhiyat Nedeniyle Aynı Kanunun 112. Maddesine Göre Gecikme Faizi Hesaplanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TARHİYAT ( Beyan Ettiği Matraha Ek Matrah Beyan Eden Davacı Adına Yapılan Tarhiyat Nedeniyle Aynı Kanunun 112. Maddesine Göre Gecikme Faizi Hesaplanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GECİKME FAİZİ ( Düzeltme Beyannamesi İle Beyan Ettiği Matraha Ek Matrah Beyan Eden Davacı Adına Yapılan Tarhiyat Nedeniyle Aynı Kanunun 112. Maddesine Göre Gecikme Faizi Hesaplanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
112D7.D21.2.2007E. 2005/5556 K. 2007/618"İHTİRAZI KAYDIN VERGİ İDARESİNCE KABUL EDİLEMEMESİ ( Yapılan Tahakkukun Kanuna Aykırılığı Daha Önce Mahkeme Kararıyla Kesinleştiği - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Davacının İhtirazı Kaydı Davalı Vergi İdaresince Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek Kabul Edilmediği - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
VERGİ İDARESİNCE İHTİRAZI KAYDIN KABUL EDİLMEMESİ ( Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek - Davalı İdarenin Hukuka Aykırı Vergilendirme ve Tahsil İşlemleriyle Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
HUKUKA AYKIRI VERGİLENDİRME VE TAHSİL İŞLEMLERİ ( Davacının İhtirazı Kaydı Davalı Vergi İdaresince Danıştay Kararları da Göz Ardı Edilerek Kabul Edilmediği - Davalı İdarenin Davacıya Vermiş Olduğu Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Olan - Gecikme Faizinin Oranına Göre Tahsil Edilen Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olması Gerektiği )
GECİKME FAİZİ ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Olan Maddi Tazminat Miktarının Gecikme Faizinin Oranına Göre Tahsil Edilen Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olması Gerektiği )"
112D4.D21.2.2007E. 2006/2055 K. 2007/453"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Yüksek Mahkemenin Kararında Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanış Biçimi Yönünden Kurduğu Gerekçe İle Kamu Yararının Korunması Yönünden Belirttiği Gerekçe Göz Önüne Alındığında Cezanın Ziyaa Uğratılan Verginin Sadece Bir Katı veya Üç Katı Oranında Uygulanmasının Hukuka Uygun Olacağı )
ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARI ( Yapılan Yasal Düzenlemeler Birlikte Değerlendirildiğinde Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulmasının Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ ( Anayasa Mahkemesince Verilen İptal Kararı ve Yapılan Yasal Düzenlemeler Birlikte Değerlendirildiğinde Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulmasının Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
CEZANIN ZİYAA UĞRATILAN VERGİNİN SADECE BİR KATI VEYA ÜÇ KATI ORANINDA UYGULANMASI ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Kamu Yararının Korunması Yönünden Belirttiği Gerekçe Göz Önüne Alındığında Hukuka Uygun Olacağı )"
112VDDGK26.1.2007E. 2006/182 K. 2007/3"VERGİ VE FON PAYININ İADESİ ( Davacının İhtirazi Kayıtla Verdiği Beyanname Üzerine İadesi Gerektiği - Faiz Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
FAİZ ÖDEMESİ ( Davacının İhtirazi Kayıtla Verdiği Beyanname Üzerine Tahakkuk Eden Vergi ve Fon Payının İadesi Gerektiği - Faiz Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAME ( Üzerine Tahakkuk Eden Vergi ve Fon Payının İadesi Gerektiği - Faiz Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
112D9.D15.11.2006E. 2005/2548 K. 2006/4410"İLAN ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETİ ( Üzerinden 213 Sayılı Kanun'un 112. Maddesi Uyarınca Gecikme Faizi Hesaplanamayacağı )
GECİKME FAİZİ ( İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden 213 Sayılı Kanun'un 112. Maddesi Uyarınca Gecikme Faizi Hesaplanamayacağı )"
112VDDGK18.10.2006E. 2006/87 K. 2006/287"TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Yersiz Olarak Tahsil Edilen - İhtirazi Kayıtla Yapılan Ödeme Tarihinden Sonraki Üç Ayın Sonundan İtibaren Hesaplanacak Faizin Tahsil Edilmiş Vergi İle Birlikte Davacıya İadesi Gereği )
FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA GEÇİCİ İTHALİ YAPILAN UÇAK ( Taşıt Alım Vergisi Ödeme Yükümlülüğü Bulunmayan Şirketin İhtirazi Kayıtla Ödediği Vergi - Faizi İle Birlikte İadesi Gerektiği )
VERGİNİN FAİZİ İLE BİRLİKTE İADESİ ( Yersiz Olarak Tahsil Edilen - Taşıt Alım Vergisi Ödeme Yükümlülüğü Bulunmayan Şirketin İhtirazi Kayıtla Ödediği Vergi )
UÇAĞIN FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA GEÇİCİ İTHALİ ( Taşıt Alım Vergisi Ödeme Yükümlülüğü Bulunmayan Şirketin İhtirazi Kayıtla Ödediği Vergi - Faizi İle Birlikte İadesi Gerektiği ) "
112VDDGK6.7.2006E. 2006/140 K. 2006/203"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Anayasa Mahkemesinin 20.10.2005 Tarihli RG'de Yayımlanan 6.1.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 Sayılı Yayımından Altı Ay Sonra Yürürlüğe Girecek İptal Kararı Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Ziyaı Cezası Konusunda 20.10.2005 Tarihli RG'de Yayımlanan 6.1.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 Sayılı Yayımından Altı Ay Sonra Yürürlüğe Girecek Karar Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
112VDDGK26.5.2006E. 2005/318 K. 2006/125"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Yüksek Mahkemenin Kararında Vergi Zıyaı Cezasının Hesaplanış Biçimi Yönünden Kurduğu Gerekçe İle Kamu Yararının Korunması Yönünden Belirttiği Gerekçe Göz Önüne Alınarak Cezanın Zıyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Oranında Uygulanacağı )
ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARI ( Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulması Anayasa'nın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
ÖRTÜLÜ SERMAYE NİTELİĞİNDEKİ BORÇLANMA ( Faiz ve Kur Farklarını Gider Kaydetme - Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulması Anayasa'nın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
CEZANIN ZIYAA UĞRATILAN VERGİNİN BİR KATI ORANINDA UYGULANACAĞI ( Yüksek Mahkemenin Kararında Vergi Zıyaı Cezasının Hesaplanış Biçimi Yönünden Kurduğu Gerekçe İle Kamu Yararının Korunması Yönünden Belirttiği Gerekçe Göz Önüne Alınarak )"
112D7.D19.4.2006E. 2005/4329 K. 2006/1276"VERGİ ZİYAI CEZASI ( 213 Sayılı Kanun'un 344. Maddesinde Yapılan Değişiklik ve Eklenen Geçici 27. Maddesi İle Oluşan Yeni Hukuki Duruma Göre Yeniden Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YASAL DEĞİŞİKLİK ( 213 Sayılı Kanun'un 344. Maddesinde Yapılan Değişiklik ve Eklenen Geçici 27. Maddesi İle Oluşan Yeni Hukuki Duruma Göre Yeniden Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Vergi Ziyaı Cezası )"
112D4.D2.2.2006E. 2005/771 K. 2006/87"BEYANNAMENİN SÜRESİNDEN SONRA VE PİŞMANLIK TALEBİ OLMAKSIZIN VERİLMESİ ( Tahakkuk Eden Vergiler İçin Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )
SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAME ( Pişmanlık Talebi Olmaksızın Verilen - Üzerinden Tahakkuk Eden Vergiler İçin Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )
PİŞMANLIK TALEBİ OLMAKSIZIN VERİLEN BEYANNAME ( Süresinden Sonra -Üzerinden Tahakkuk Eden Vergiler İçin Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )
GECİKME FAİZİ ( Süresinden Sonra ve Pişmanlık Talebi Olmaksızın Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Eden Vergiler İçin Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )"
112D3.D2.12.2005E. 2005/391 K. 2005/2639"VERGİ USULÜ ( Davacı Adına Beyan Ettiği Ek Matrah Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Gelir Vergisinin Normal Vade Tarihinden Ek Beyannamenin Verildiği Tarihe Kadar Geçen Süre İçin Tahakkuk Ettirilen Gecikme Faizinde Yasaya Uyarlık Görülmediği )
GECİKME FAİZİ ( Davacı Adına Beyan Ettiği Ek Matrah Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Gelir Vergisinin Normal Vade Tarihinden Ek Beyannamenin Verildiği Tarihe Kadar Geçen Süre İçin Tahakkuk Ettirilen Gecikme Faizinde Yasaya Uyarlık Görülmediği )
GELİR VERGİSİ ( Davacı Adına Beyan Ettiği Ek Matrah Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Gelir Vergisinin Normal Vade Tarihinden Ek Beyannamenin Verildiği Tarihe Kadar Geçen Süre İçin Tahakkuk Ettirilen Gecikme Faizinde Yasaya Uyarlık Görülmediği )"
112D4.D24.10.2005E. 2005/463 K. 2005/1884"MAHKEME KARARI İLE ÖDENEN FAİZİN MAHKEME KARARI İLE GERİ ALINMASI ( Vergi Kapsamında Bulunmayan Alacak İçin Geri İade Yapılırken Gecikme Faizi Uygulanamayacağı )
FAİZ UYGULAMASI ( Mahkeme Kararı İle Ödenen Faizin Mahkemece Geri Alınmasına Kararı Verildiğinde Gecikme Faizi Uygulanamayacağı )
GECİKME FAİZİ ( Mahkeme Kararı İle Ödenen Faizin Mahkemece Geri Alınmasına Kararı Verildiği - Vergi Kapsamında Bulunmayan Alacak İçin Geri İade Yapılırken Gecikme Faizi Uygulanmaması Gereği )
VERGİ KAPSAMINDA BULUNMAYAN ALACAK ( Mahkeme Kararı İle Ödenen Faizin Mahkemece Geri Alınmasına Karar Verildiğinde Gecikme Faizi Uygulanamayacağı )"
112D9.D30.6.2005E. 2003/2872 K. 2005/1696"YARGILAMA USULÜ ( Ödenen Atık Su Bedelinin Ödeme Tarihinden İtibaren Yürütülecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesi İstemi - Feragat Dilekçesinde Yasal Faiz İsteminden Feragat Edilmesi )
ATIK SU BEDELİ ( Ödeme Tarihinden İtibaren Yürütülecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Dava - Feragat Dilekçesinde Yasal Faiz İsteminden Feragat Edilmesi )
YASAL FAİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Mahkemece Bu Kısmın İncelenip İncelenemeyeceği - Ödenen Atık Su Bedelinin Ödeme Tarihinden İtibaren Yürütülecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesi İstemi )"
112D3.D16.5.2005E. 2004/2395 K. 2005/1244"VERGİ ZİYAI SUÇU ( Olayda Eksik Beyanın Yasal Defterlere Kaydı Gereken Hasılatların El Defterine Kaydedilmesinden Doğması Nedeniyle Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Kapsamında Bulunan Bu Eylem Nedeniyle Cezanın Üç Kat Kesileceği )
KAYIT DIŞI HASILAT ( Eksik Beyanın Yasal Defterlere Kaydı Gereken Hasılatların El Defterine Kaydedilmesinden Doğması Halinde Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Kapsamında Bulunan Bu Eylem Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Kesileceği )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Tutulan Veya Düzenlenen Ve Saklanma Ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defterlere Kaydı Gereken Hesap Ve İşlemlerin Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen Veya Kısmen Başka Defter Belge Veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydedilmesi Halinde Olduğu )"
112D4.D12.4.2005E. 2004/1378 K. 2005/608"VERGİDE UZLAŞMA ( Uzlaşılan Kurumlar Vergisi Nedeniyle Geçici Vergi Tutarının Da Uzlaşma Tutanağında Belirtilip Buna Göre Gecikme Faizi Hesaplanması Gereği )
GEÇİCİ VERGİ ( Uzlaşılan Kurumlar Vergisi Nedeniyle Geçici Vergi Tutarının Da Uzlaşma Tutanağında Belirtilip Buna Göre Gecikme Faizi Hesaplanması Gereği )
GECİKME FAİZİ ( Uzlaşılan Kurumlar Vergisi Nedeniyle Geçici Vergi Tutarının Da Uzlaşma Tutanağında Belirtilip Buna Göre Hesaplanması Gereği )"
112D7.D24.2.2005E. 2001/1208 K. 2005/239"FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA İTHAL EDİLEN UÇAK ( Taşıt Alım Vergisi Tahsil Edilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali İle Yasal Faize Hükmedilmesi İstemiyle Açılan Dava - VUK Md. 112/3'de Belirlenen Oranda Faize Hükmedilmesi Gereği )
TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Finansal Kiralama Yoluyla İthal Edilen Uçak Dolayısıyla Tahsil Edilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlem - İptali İle Yasal Faize Hükmedilmesi İstemiyle Açılan Davanın Kabulü/Vergi Tahsilatının Hukuka Aykırı Yapıldığı )
MADDİ TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Miktar - Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Öngörülen Gecikme Faizinin Oranı Uygulanarak Hesaplanacak Miktar Kadar Olacağı )
VERGİ TAHSİLATI ( Hukuka Aykırı Olarak Yapılan - Davacı Lehine Hükmolunacak Faizin Oranı/Verginin Tahsil Edildiği Tarih İle Karar Tarihi Arasındaki Süre İçin VUK Md. 112/3'de Belirlenen Oranda Faize Hükmedilmesi Gereği )
HUKUKA AYKIRI TAHSİL EDİLEN VERGİLER ( Davacı Lehine Hükmolunacak Faizin Oranı - Verginin Tahsil Edildiği Tarih İle Karar Tarihi Arasındaki Süre İçin VUK Md. 112/3'de Belirlenen Oranda Faize Hükmedilmesi Gereği )"
112D4.D15.2.2005E. 2004/912 K. 2005/223"VERGİ BEYANNAMESİ ( Geçici Vergi/Kanuni Süresinden Sonra Ek Olarak Düzeltme Beyannamesi İle Ek Matrah Beyan Edilmesi - Re'sen Yapılan Tarhiyatda Normal Vade Tarihinden İtibaren Hesaplanan Gecikme Faizinde Yasaya Aykırılık Görülmediği )
DÜZELTME BEYANNAMESİ ( Ek Matrah Beyan Edilmesi/Re'sen Yapılan Tarhiyatda Normal Vade Tarihinden İtibaren Hesaplanan Gecikme Faizinde Yasaya Aykırılık Görülmediği - Geçici Vergi )
GEÇİCİ VERGİNİN YASAL BEYANNAME VERME SÜRESİNDEN SONRA TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Ek Olarak Düzeltme Beyannamesi İle Ek Matrah Beyan Edilmesi - Re'sen Yapılan Tarhiyatda Normal Vade Tarihinden İtibaren Hesaplanan Gecikme Faizinde Yasaya Aykırılık Görülmediği )
RE'SEN TARHİYAT ( Geçici Verginin Kanuni Süresinden Sonra Ek Olarak Düzeltme Beyannamesi İle Ek Matrah Beyan Edilmesi - Normal Vade Tarihinden İtibaren Hesaplanan Gecikme Faizinde Yasaya Aykırılık Görülmediği )
GECİKME FAİZİ ( Re'sen Yapılan Tarhiyatda Normal Vade Tarihinden İtibaren Hesaplanan/Yasaya Aykırılık Görülmediği - Geçici Verginin Kanuni Süresinden Sonra Ek Olarak Düzeltme Beyannamesi İle Ek Matrah Beyan Edilmesi )"
112D9.D9.2.2005E. 2003/1266 K. 2005/230"SAHTE FATURALARDAKİ KDV. İÇİN İADE FATURASI DÜZENLEMEK ( Cezalı KDV Tarhiyatı İçin Gecikme Faizinin Vade Tarihinden İade Faturalarının Düzenlendiği Tarihe Kadar Hesaplanması Gereği )
GECİKME FAİZİ ( Sahte Faturalardaki KDV. İçin İade Faturası Düzenlemek - Cezalı KDV Tarhiyatı İçin Faizin Vade Tarihinden İade Faturalarının Düzenlendiği Tarihe Kadar Hesaplanması Gereği )
İADE FATURASI DÜZENLEMEK ( Sahte Faturalardaki KDV. İçin - Cezalı KDV Tarhiyatı İçin Gecikme Faizinin Vade Tarihinden İade Faturalarının Düzenlendiği Tarihe Kadar Hesaplanması Gereği )"
112VDDGK3.12.2004E. 2004/84 K. 2004/154"DAMGA VERGİSİNİN İADE EDİLMEMESİ ( İhalenin Onaylanmaması Sebebiyle - Davacının Hukukunu Etkilediğinden Dava Konusu Yapılabileceği Yolundaki Israr Kararının Yerinde Olduğu/Esasına Yönelik Temyiz İsteminin Dairece İncelenmesi Gereği )
ISRAR KARARININ DAİRESİNCE İNCELENMESİ ( İhalenin Onaylanmaması Sebebiyle Damga Vergisinin İade Edilmemesi - Davacının Hukukunu Etkilediğinden Dava Konusu Yapılabileceği Yolundaki Israr Kararının Yerinde Olduğu )
İHALENİN ONAYLANMAMASI ( Nedeniyle Damga Vergisinin İade Edilmemesi - Davacının Hukukunu Etkilediğinden Dava Konusu Yapılabileceği Yolundaki Israr Kararının Yerinde Olduğu/Esasına Yönelik Temyiz İsteminin Dairece İncelenmesi Gereği )
İŞLEMİN DAVACILARIN HUKUKUNU ETKİLEYEN KESİN VE İCRAİ NİTELİĞİ ( İhalenin Onaylanmaması Sebebiyle Ödenen Damga Vergisinin Davacıya İadesinin Mümkün Olmadığını Bildiren Yazı - Israr Kararında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
KESİN VE İCRAİ NİTELİKLİ İŞLEM ( İhalenin Onaylanmaması Sebebiyle Ödenen Damga Vergisinin Davacıya İadesinin Mümkün Olmadığını Bildiren Yazı - Davacının Hukukunu Etkilediği/Dava Konusu Yapılabileceği Yolundaki Israr Kararının Yerinde Olduğu )"
112D3.D1.12.2004E. 2004/1211 K. 2004/2983"ÖDEME EMRİ ( İlk Taksit Vadesinde Ödendikten Sonra Mahkeme Kararına Göre Davacıya İade Edilen ve Danıştay Bozma Kararından Sonra Vadeyi Belirleyen İhbarnamenin Tebliği Beklenmeden Ödenen Vergi/Gecikme Zammı Hesaplanacak Amme Alacağı Bulunmadığı - İptali Gereği )
GECİKME ZAMMI ( Hesaplanacak Amme Alacağı Bulunmaması/İlk Taksit Vadesinde Ödendikten Sonra Mahkeme Kararına Göre Davacıya İade Edilen ve Danıştay Bozma Kararından Sonra Vadeyi Belirleyen İhbarnamenin Tebliği Beklenmeden Ödenen Vergi - Ödeme Emrinin İptalinin Doğruluğu )
AMME ALACAĞI ( Gecikme Zammı Hesaplanacak Alacağı Bulunmaması/İlk Taksit Vadesinde Ödendikten Sonra Mahkeme Kararına Göre Davacıya İade Edilen ve Danıştay Bozma Kararından Sonra Vadeyi Belirleyen İhbarnamenin Tebliği Beklenmeden Ödenen Vergi - Ödeme Emrinin İptali Gereği ) "
112D7.D14.10.2004E. 2003/1739 K. 2004/2440"HAKSIZ VERGİ TAHSİLİ ( Vergiyi Sorumlu Sıfatıyla Tahsil Eden Davalı Olması Mümkün Olup Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Üniversite Rektörlüğü Hasım Olarak Gösterilerek Açılan Davanın Üniversite Açısından Görev Yönünden Reddi Gereği )
GÖREV ( Davacının Haksız Tahsil Edildiğini İleri Sürdüğü Vergiyi Sorumlu Sıfatıyla Tahsil Eden Davalı Olması Mümkün Olup Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Üniversite Rektörlüğü Hasım Olarak Gösterilerek Açılan Davanın Üniversite Açısından Görev Yönünden Reddi Gereği )"
112D4.D9.6.2004E. 2004/659 K. 2004/1439"MÜKELLEFİN ÖLMESİ ( Beyanname Verme Süresi İçinde Ödenmesi Gereken Vergilerin Teminat Gösterildiği Takdirde Tahsil Süresinin İlk Taksit Süresine Kadar Uzayacağı )
ÖLÜM HALİNDE VERGİLERİN ÖDENMESİ ( Beyanname Verme Süresi İçinde Ödenmesi Gereken Vergiler - Tahsil Süresinin İlk Taksit Süresine Kadar Uzaması/Teminat Gösterilmesi Gereği )
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER ( Teminat Gösterildiği Takdirde Tahsil Süresinin İlk Taksit Süresine Kadar Uzayacağı - Mükellefin Ölmesi )
TEMİNAT ( Mükellefin Ölmesi - Beyanname Verme Süresi İçinde Ödenmesi Gereken Vergilerin Teminat Gösterildiği Takdirde Tahsil Süresinin İlk Taksit Süresine Kadar Uzayacağı )"
112D4.D31.3.2004E. 2003/1101 K. 2004/630"FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK TAHSİL EDİLEN VERGİLER ( İadeye İlişkin Bilgi ve Belgelerin Tamamlandığı Tarihi Takip Eden 3 Ay İçinde İade Edilmemesi Halinde İade Edilecek Tutarlara 3 Aylık Sürenin Sonundan İtibaren Faiz Uygulanacağı )
İADESİ GEREKEN VERGİLER ( Fazla veya Yersiz Olarak Tahsil Edilen veya Vergi Kanunları Uyarınca İadesi Gereken Vergilerin İadeye İlişkin Bilgi ve Belgelerin Tamamlandığı Tarihi Takip Eden 3 Ay İçinde İade Edilmemesi Halinde İade Edilecek Tutarlara 3 Aylık Sürenin Sonundan İtibaren Faiz Uygulanacağı )
FAİZ UYGULAMASI ( Fazla veya Yersiz Olarak Tahsil Edilen veya Vergi Kanunları Uyarınca İadesi Gereken Vergilerin İadeye İlişkin Bilgi ve Belgelerin Tamamlandığı Tarihi Takip Eden 3 Ay İçinde İade Edilmemesi Halinde İade Edilecek Tutarlara 3 Aylık Sürenin Sonundan İtibaren Faiz Uygulanacağı )"
112VDDGK26.3.2004E. 2003/317 K. 2004/41"VERGİNİN HUKUKA AYKIRI OLARAK MÜKERRER TAHSİLİ NEDENİYLE İADE TALEBİ ( Faize Hükmedilemeyeceği )
FAİZE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Hazine Yardımı Alacağından Mükerrer Gelir Vergisi ve Gecikme Zammı Kesilmesi Nedeniyle Ödenenin İadesinde )
HAZİNE YARDIMI ALACAĞINDAN MÜKERRER GELİR VERGİSİ VE GECİKME ZAMMI KESİLMESİ ( Hukuka Aykırı Vergi Tahsili Nedeniyle Yapılan Kesintinin İadesinde Faize Hükmedilemeyeceği )
MÜKERRER VERGİ TAHSİLİ NEDENİYLE İSTİRDAT TALEBİ ( Hazine Yardımı Alacağından Yapılan Mükerrer Kesintinin İadesinde İdare Aleyhine Faize Hükmedilemeyeceği )"
112D7.D23.3.2004E. 2001/449 K. 2004/743"TARHİYAT ( Re'sen Tarh Edilen Vergi Hakkında Uzlaşmaya Varılması/Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanmak Suretiyle Haksız Yere KDV İadesi Alındığı - Gecikme Faizi İstenmesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
KDV İADESİ ( Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanmak Suretiyle Haksız Yere Alındığı - Re'sen Tarh Edilen Vergi Hakkında Uzlaşmaya Varılması/Gecikme Faizi İstenmesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
UZLAŞMA ( Re'sen Tarh Edilen Vergi Hakkında - Gecikme Faizi İstenmesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı/Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanmak Suretiyle Haksız Yere KDV İadesi Alınması )
MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA KULLANMAK ( Haksız Yere KDV İadesi Alınması - Re'sen Tarh Edilen Vergi Hakkında Uzlaşmaya Varılması/Gecikme Faizi İstenmesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
GECİKME FAİZİ ( İstenmesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı - Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanmak Suretiyle Haksız Yere KDV İadesi Alınması/Re'sen Tarh Edilen Vergi Hakkında Uzlaşmaya Varılması )"
112D7.D30.1.2004E. 2002/2531 K. 2004/206"HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARI SATIN ALAN KİŞİLERDEN ALINAN KDV VE DAMGA VERGİSİNİN İADESİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazineye Ait Taşınmazları Satın Alan Kişilerden Tahsil Edilen KDV ve Damga Vergisinin İadesi Talebi )
KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ OLMADIĞI HALDE KENDİSİNDEN KDV ALINAN ŞAHIS ( Haksız Alınan KDV'nin İadesi Talebi - Görevli Yargı Yolu )
YARGI YOLU ( Mükellef Olmadığı KDV'ye Katlanan Kişinin Ödediği Verginin İadesi İçin Açtığı Davada )
VERGİNİN İADESİ İÇİN AÇILAN DAVADA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Mükellef Olmadığı KDV'yi Ödeyen Kişinin Açtığı )"
112D4.D20.11.2003E. 2002/956 K. 2003/2997"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( Vergilerin Vadesinin İlgili Dönemlerde Olduğu - Vade Tarihi Olarak Uzlaşma Tarihinin Esas Alınamayacağı )
TECİL VE TAKSİTLENDİRME ( 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği Uyarınca - Tarhiyat Öncesi Uzlaşma/Vade Tarihi Olarak Uzlaşma Tarihinin Esas Alınamayacağı )
TAKSİTLENDİRME VE TECİL ( 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği Uyarınca - Tarhiyat Öncesi Uzlaşma/Vade Tarihi Olarak Uzlaşma Tarihinin Esas Alınamayacağı )
VERGİNİN VADE TARİHİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma/Vade Tarihi Olarak Uzlaşma Tarihinin Esas Alınamayacağı - Vergilerin Vadesinin İlgili Dönemlerde Olduğu )"
112D9.D9.10.2003E. 2000/6317 K. 2003/4811"İPTAL DAVASI ( Yükümlü Şirketin Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı Gerekçesiyle Kesilen Kusur ve Ağır Kusur ve Vergi Ziyaı ile Re'sen Tarh Edilen KDV'nin İptalinin İstenmesi )
VERGİ ZİYAI ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN YASA ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
KUSUR CEZASI ( Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının Kusura Çevrilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının Kusura Çevrilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
KDV ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
112D3.D24.6.2003E. 2001/4318 K. 2003/3672"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( Tutanakda Sıfır Rakamında Uzlaşıldığı Görüldüğünden Tamamen Kaldırılan Bu Vergi İçin Gecikme Faizi Hesaplanamayacağı )
GEÇİCİ VERGİ ( Tutanakda Sıfır Rakamında Uzlaşıldığı Görüldüğünden Tamamen Kaldırılan Bu Vergi İçin Gecikme Faizi Hesaplanamayacağı - Tarhiyat Öncesi Uzlaşma )
GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Tutanağında Sıfır Rakamında Uzlaşıldığı Görüldüğünden Tamamen Kaldırılan Vergi İçin Hesaplanamayacağı - Geçici Vergi )"
112D3.D5.6.2003E. 2000/2446 K. 2003/3423"VERGİ MATRAHI ( Belirlenmesine Veri Oluşturan Ölçütün Yüksek Bulunması - Tarhiyatın Kaldırılmasını Değil Tarh Matrahının Yargı Yerince Öngörülen Ölçüte Göre Değiştirilmesinin Gerektiği )
TARHİYATIN KALDIRILMASI ( Vergi Matrahı Belirlenmesine Veri Oluşturan Ölçütün Yüksek Bulunması - Tarh Matrahının Yargı Yerince Öngörülen Ölçüte Göre Değiştirilmesinin Gerektiği )
TARH MATRAHININ YARGI YERİNCE ÖNGÖRÜLEN ÖLÇÜTE GÖRE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Vergi Matrahı Belirlenmesine Veri Oluşturan Ölçütün Yüksek Bulunması - Tarhiyatın Kaldırılmasını Gerektirmediği )"
112D4.D24.2.2003E. 2002/3283 K. 2003/514"VERGİ İDARESİNCE FAZLA YERSİZ TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN İADESİ ( Tecil Faizi Ödenmesi - İdarenin Kusursuz Sorumluluğu - Üç Aylık Sürenin Geçmiş Olması )
FAZLA VE YERSİZ ALINAN VERGİLERİN İADESİ ( İdare Tarafından Fazla Yersiz Alınan Vergiler - Tecil Faizi - İdarenin Kusursuz Sorumluluğu )
DAVA AŞAMASINDAKİ VERGİ ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Vergi Mahkemesinde Kaybedilen Dava Konusu Vergi Alacaklarının İdarece Tahsili - Temyizden Sonra Mükellef Lehine Dönen Karar - Fazla Yersiz Alınan Vergilerin İadesi - Tecil Faizinin Başlama Zamanı )"
112D9.D20.11.2002E. 2000/4236 K. 2002/4791"TAHAKKUK FİŞİNİN HATALI DÜZENLENMESİ ( Mükellefçe Eksik Ödeme Yapıldığının Kabulü - Gecikme Zammı İstenebileceği )
HATALI TAHAKKUK FİŞİNE GÖRE ÖDEME YAPILMASI ( Mükellefin Gecikme Zammı Ödemesi Gerektiği )
GECİKME ZAMMI ( Tahakkuk Fişinin Hatalı Düzenlenmiş Olması - Hatalı Tahakkuka Göre Ödeme Yapılmış Olması - Gecikme Zammı Ödenmesi Gerektiği )"
112D4.D23.10.2002E. 2001/4964 K. 2002/3320"İKMALEN YADA RE'SEN YAPILAN VERGİ TARHİYATI ( Geçici Vergi Hesaplamayacağı - Hiç Doğmamış Geçici Vergi İçin Gecikme Faizi Talep Edilemeyeceği )
MAHSUP DÖNEMİ GEÇMESİ HALİNDE GEÇİCİ VERGİ HESAPLANAMAYACAĞI ( Hukuken Hiç Doğmamış Geçici Vergi İçin Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )
GECİKME FAİZİ İSTENİLEMEMESİ ( Mahsup Dönemi Geçen Geçici Vergi - Hukuken Hiç Doğmamış Geçici Vergi İçin Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )"
112D4.D23.10.2002E. 2001/4878 K. 2002/3323"UZLAŞMA ( Uzlaşılan Tutarlar İçin Uzlaşma Gününe Kadar Geçen Süre İçin Gecikme Faizi Hesaplanmasının Yasa Hükmü Gereği Olduğu )
GECİKME FAİZİ ( Uzlaşılan Tutarlar İçin Uzlaşma Gününe Kadar Geçen Süre İçin Hesaplanmasının Yasa Hükmü Gereği Olduğu )"
112D4.D21.10.2002E. 2001/3814 K. 2002/3293"MÜKELLEFÇE VERGİ İDARESİNDEN GECİKME FAİZİ TALEP EDİLMESİ ( İhtirazi Kayıtla Verilen Beyan - Gecikme Faizi Talep Edilemeyeceği )
VERGİ HATASI ( Tereddüt Edilmeyen Açık ve Mutlak Vergi Hatasından Kaynaklanan Vergi İadesi - Vergi İdaresinden Gecikme Faizi İstenebileceği )
MÜKELLEFLERCE VERİLEN DÜZELTME DİLEKÇELERİ GEREĞİ İADE EDİLECEK VERGİLER ( Düzeltme Fişi İle İade Edilen Vergiler - Mükelleflerce Gecikme Faizi İstenebileceği )
GECİKME FAİZİNİN MÜKELLEFÇE İSTENEBİLMESİ ( Tereddüt Edilmeyen Açık ve Mutlak Vergi Hatasından Kaynaklanan Vergi İadesi - Vergi İdaresinden Gecikme Faizi İstenebileceği )"
112D7.D16.10.2002E. 2000/4056 K. 2002/3285"İDARENİN HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞLARI ( İdare Edilenlerin Uğrayacakları Zararların Tazminat Yoluyla Giderilmesinin Hukuk Devleti İlkesinin Zorunluluğu Gereği Olduğu - Ayrıca Bir Yasal Düzenlemeye İhtiyaç Bulunmadığı )
İDARE EDİLENLERİN UĞRAYACAĞI ZARARLAR ( İdarenin Hukuka Aykırı Davranışları - Zararların Tazminat Yoluyla Giderilmesinin Hukuk Devleti İlkesinin Zorunluluğu Gereği Olduğu/Ayrıca Bir Yasal Düzenlemeye İhtiyaç Bulunmadığı )
GÜMRÜK KANUNU GEREĞİNCE İADESİ GEREKEN VERGİLER ( Geç İade Edilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Sorumluluk Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Tazmini Gerektiği )"
112D4.D15.10.2002E. 2001/2961 K. 2002/3231"GELİR ( STOPAJI ) VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI ( DPT Teşkilatı Müsteşarlığı Bünyesinde Çalıştırılan Kişiye Yapılan Ödemeler - Stopaj Yapılması Gerektiği )
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILANLARA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ ( Gelir Vergisi Tevkifatının Yapılması Gerektiği )
ÜCRET ÖDEMELERİNDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMASI ( Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bünyesinde Çalıştırılanlara Yapılan Ücret Ödemeleri )"
112D9.D9.10.2002E. 2000/1208 K. 2002/4089"GECİKME FAİZİ ALINAMAYACAK HALLER ( Vergi Davası Açılmış Olan Tarhiyatlara İlişkin Gecikme Faizi İstenilemeyeceği - Kesinleşmemiş Vergi Tarhiyatı ve Vergi Alacağı )
KESİNLEŞMEMİŞ VERGİ TARHİYATI ( Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )
RE'SEN VERGİ TARHİYATI ( Kesinleşmemiş Vergi Tarhiyatı - Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )
VERGİ TARHİYATI KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Dava Edilen Vergi Tarhiyatı - Vergi Tarhiyatının Kesinleşmemiş Olması - Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )"
112D4.D9.10.2002E. 2001/4965 K. 2002/3165"TECİL VE TAKSİTLENDİRME OLANAĞINDAN YARARLANMA ( İhtilaflı Olan Vergi Borçlarının da Kapsama Girebileceği )
İHTİLAFLI VERGİ BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRME KAPSAMINA GİREBİLECEĞİ ( Açılmış Vergi Davalarından Vazgeçilmesinin Gerekmemesi )"
112D7.D6.6.2002E. 2000/6739 K. 2002/2295"İHRACAT İSTİSNASININ SEHVEN BİR SONRAKİ DÖNEMDE DİKKATE ALINMASI ( Katma Değer Vergisinin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi - Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı )
İHRACAT İADE ALACAĞI OLAN MÜKELLEFİN İHRACAT İSTİSNASINI SEHVEN FARKLI DÖNEMDE BEYANI ( Katma Değer Vergisinin Yasal Süresinde Tahakkuk Ettirilmemiş Olması - Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı - İhracat İade Alacağının Olmasının Sonradan Yaptırılan KDV Tahakkukuna Gecikme Faizi Uygulanmasını Engellemeyeceği )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN YASAL SÜRESİNDE TAHAKKUK ETTİRİLMEMESİ ( İhracatçı Firmanın İhracat İstisnasını Bir Sonraki KDV Döneminde Beyan Etmiş Olması - Cezalı KDV Tarhiyatının Yerinde Olduğu )"
112D9.D16.4.2002E. 2000/4088 K. 2002/1451"VERGİ KANUNLARI UYARINCA İADESİ GEREKEN VERGİLER ( Faize Hükmedilebilmesi İçin Yükümlüler Tarafından İdareye Bir Başvuruda Bulunulmuş Ancak İdarece Düzeltme Yapılmamış Olması Veya İdarece Re'sen Düzeltme Yapılması Gereği )
FAİZ ( Vergi Kanunları Uyarınca İadesi Gereken Vergilerin - Yükümlüler Tarafından İdareye Bir Başvuruda Bulunulmuş Ancak İdarece Düzeltme Yapılmamış Olması Veya İdarece Re'sen Düzeltme Yapılması Gereği )
İDAREYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU ( Yersiz Tahsil Edilen Veya İadesi Gereken Vergiler - Faize Hükmedilebilmesi İçin Yükümlüler Tarafından Başvuruda Bulunulmuş Ancak İdarece Düzeltme Yapılmamış Olması Veya İdarece Re'sen Düzeltme Yapılması Gereği )"
112D7.D11.4.2002E. 2001/4529 K. 2002/1505"İŞ MİKTARININ ARTIRILMASI ( İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
İHALE ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ALINAMAMASI ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı )
HAKSIZ VE YERSİZ ALINAN VERGİ ( Faizi İle Birlikte Ret ve İadesinin Koşulları )"
112D4.D13.2.2002E. 2001/1451 K. 2002/540"GECİKME FAİZİ ÖDENMESİ ( Tereddüt Edilmeyen Açık ve Mutlak Bir Vergi Hatasından Kaynaklanan Vergi İade Ya da Düzeltme Durumunda Sözkonusu Olabileceği )
VERGİ MAHKEMESİNCE İADE EDİLMESİNE KARAR VERİLEN GECİKME ZAMMI ( Gecikme Faizi Ödenmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı )
VERGİ HATASI-AÇIK VE MUTLAK VERGİ HATASI ( Vergi İdaresince Re'sen Veya Yükümlülerce Düzeltme Dilekçeleri Gereği Yapılan Düzeltmeler Gereği İade Edilecek Gecikme Zammı - Gecikme Faizi Hesaplanabileceği )
DÜZELTME DİLEKÇELERİ ÜZERİNE DÜZELTME FİŞİ İLE İADE EDİLEN VERGİLER ( İdarece Yapılan Mutlak Vergi Hatası - Gecikme Zammı Hesaplanabileceği )"
112D4.D13.2.2002E. 2000/4528 K. 2002/544"İHRACAT MAL BEDELLERİNİN YASAL SÜREDE YURDA GETİRİLMEMESİ ( Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki 32 Sayılı Karara Muhalefet - Asliye Ceza Mahkemesince Para Cezası Uygulanacağı - Gecikme Faizi İstenilebileceği )
YURTDIŞINA YAPILAN İHRACAT MAL BEDELLERİNİN YASAL SÜREDE YURDA GETİRİLMEMESİ ( Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki 32 Sayılı Karara Muhalefet - Asliye Ceza Mahkemesince Para Cezası Uygulanacağı - Gecikme Faizi İstenilebileceği )
VERGİ MAHKEMELERİNİN YETKİ SINIRLARI ( idare Mahkemesinin Görev Sahasına Giren Davalara Bakamıyacakları - Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki 32 Sayılı Karara Muhalefet - Asliye Ceza Mahkemesince Para Cezası Uygulanacağı - Gecikme Faizi İstenilebileceği )"
112D4.D29.3.2001E. 2000/1056 K. 2001/1140"UZLAŞILAN VERGİLERDE GECİKME FAİZİ HESABI ( Uzlaşma Talebinde Bulunan Firmanın Vergi İdaresine Fazla Ödeme Yapmasının Ayrı Bir Konu Olduğu - Uzlaşma Tutanağının İmzalandığı Tarihe Kadar Gecikme Faizi Hesabı Yapılması Gerektiği )
GECİKME FAİZİ HESABI ( Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Faizi Hesabı - Uzlaşma Tutanağının İmzalandığı Tarihe Kadar Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )
KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATININ EKSİK YAPILMASI ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Gidilmiş Olması - Uzlaşma Tutanağının İmzalandığı Tarihe Kadar Gecikme Faizi Hesabı Yapılması Gerektiği )"
112D3.D18.10.2000E. 1999/5052 K. 2000/3269"GECİKME FAİZİ ( Tazminat ve Vergi Davalarında Kararın İdareye Tebliğinden İtibaren İnfazın Gecikmesi Sebebiyle İdarece Kanuni Gecikme Faizi Ödenmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Kararın İdareye Tebliğinden İtibaren İnfazın Gecikmesi Sebebiyle İdarece Kanuni Gecikme Faizi Ödenmesi )
VERGİ DAVASI ( Kararın İdareye Tebliğinden İtibaren İnfazın Gecikmesi Sebebiyle İdarece Kanuni Gecikme Faizi Ödenmesi )"
112D9.D12.10.2000E. 1999/3099 K. 2000/2827"KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Eksik Fatura Düzenlenmesi Nedeniyle )
GECİKME FAİZİ ( Gecikme Zammı Oranında Uygulanması )"
112D11.D18.9.2000E. 1999/2769 K. 2000/3347"GECİKME FAİZİ ( İkmalen Re'sen ve İdarece Tarh Olunan Vergiler Üzerinden Hesaplanabilmesi )
İKMALEN TARH OLUNAN VERGİLER ( Gecikme Faizi Hesaplanabilmesi )
İDARECE TARH OLUNAN VERGİLER ( Gecikme Faizi Hesaplanabilmesi )
RE'SEN TARH OLUNAN VERGİLER ( Gecikme Faizi Hesaplanabilmesi )"
112D7.D3.7.2000E. 2000/872 K. 2000/2232"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Yatırım Teşvik Belgeli Gemi İnşa Kredisiyle İlgili Sözleşme ve Bu Nedenle Verilen Teminat Mektubu )
YATIRIM TEŞVİK BELGELİ GEMİ İNŞA KREDİSİYLE İLGİLİ SÖZLEŞME VE BU NEDENLE VERİLEN TEMİNAT MEKTUBU ( Damga Vergisinden İstisna Olması )
DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI MALİYE BAKANLIĞINA ŞİKAYET YOLUNA GİDİLMEDEN AÇILAN DAVA ( Merci Tecavüzü Nedeniyle Dosyanın Maliye Bakanlığına Gönderileceği )
MERCİ TECAVÜZÜ ( Düzeltme Başvurusu Reddedilen Yükümlünün Maliye Bakanlığına Şikayet Yoluna Başvurmadan İdari Dava Açması )"
112D4.D17.5.2000E. 1999/3531 K. 2000/2184"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Teminata Bağlanan Vergi Alacağının Ödeme Emri İle İstenemeyeceği-Vergi Borcuna Karşılık Teminat Gösterilmiş Olması-6183 Sayılı Kanunun 53.Maddesine Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
TEMİNATA BAĞLANAN VERGİ ALACAĞI ( Vergi İdaresince Ödeme Emri İle İstenemeyeceği - 6183 Sayılı Yasanın 53.maddesi Gereği Takibi Gerektiği )
VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI ( Yürütmenin Teminat Gösterilerek Durdurulmasına Karar Verilmiş Olması - Vergi İdaresinin Ödeme Emri Düzenleyemeyeceği )"
112D3.D13.4.2000E. 1999/173 K. 2000/1411"TAHAKKUK FİŞİ ( Gecikme Faizi Açısından İhbarname Hükmünde Olması )
GECİKME FAİZİ AÇISINDAN TAHAKKUK FİŞİ ( İhbarname Hükmünde Olması )
İHBARNAME ( Tahakkuk Fişinin Gecikme Faizi Açısından İhbarname Hükmünde Olması )
TEBLİGAT ( Tahakkuk Fişinin Gecikme Faizi Açısından İhbarname Hükmünde Olması Nedeniyle Davacıya Tebliğinin Gerekmesi )
ITTILA TARİHİ ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı Sayılması )"
112D7.D22.2.2000E. 1999/1219 K. 2000/556"DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( 150 m2'den Büyük Konut Yapılarak İhlali - Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Varılması/Gecikme Faizi Hesaplanabileceği )
2982 SAYILI YASANIN İHLALİ ( 150 m2'den Büyük Konut Yapılarak - Damga Vergisi İle İlgili Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Varılması/Gecikme Faizi Hesaplanabileceği )
KONUT İNŞAATI ( 150 m2'den Büyük Yapılarak 2982 sayılı Yasanın İhlali - Damga Vergisi İle İlgili Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Varılması/Gecikme Faizi Hesaplanabileceği )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( 2982 sayılı Yasanın İhlali Nedeniyle Damga Vergisi İle İlgili - Gecikme Faizi Hesaplanabileceği )
GECİKME FAİZİ ( 150 m2'den Büyük Yapılarak 2982 sayılı Yasanın İhlali - Damga Vergisi İle İlgili Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Varılması/Hesaplanabileceği ) "
112D7.D22.2.2000E. 1999/1137 K. 2000/558"DAMGA VERGİSİ ( Zamanında Tahakkuk Ettirilmeyip Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Varılması )
UZLAŞMA ( Uzlaşılan Vergi Miktarı Üzerinden Gecikme Faizi Hesaplanmasının Gerekmesi )
GECİKME FAİZİ ( Uzlaşılan Vergi Miktarı Üzerinden Gecikme Faizi Hesaplanmasının Gerekmesi )"
112D11.D15.2.2000E. 1998/4818 K. 2000/586"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun Geç İbraz Edilmesi - Gecikme Faizi Hesaplanmasında ve Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde İsabet Olmaması ) )
TASDİK RAPORUNUN GEÇ İBRAZI ( Salt Geç İbraz Nedeniyle Vade Tarihinden İtibaren Gecikme Faizi Hesaplanmasında ve Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde İsabet Olmaması )
ÖDEME EMRİ ( Salt Tasdik Raporunun Geç İbrazı Nedeniyle Vade Tarihinden İtibaren Gecikme Faizi Hesaplanmasında ve Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde İsabet Olmaması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNA GÖRE DÜZELTİLİP VERİLEN BEYANNAMELER ( Geç İbrazı Nedeniyle Vade Tarihinden İtibaren Gecikme Faizi Hesaplanmasında ve Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde İsabet Olmaması )"
112D11.D8.2.2000E. 1998/3983 K. 2000/433"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMAYLA TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİ VE CEZA ( Gecikme Faizi Uygulanması )
GECİKME FAİZİ UYGULANMASI ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşmayla Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Cezaya )
UZLAŞMADA GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Konusu Vergi ve Cezaya )
FAİZ UYGULANMASI ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Cezaya )"
112D4.D27.1.2000E. 1999/505 K. 2000/265"GECİKME FAİZİ HESABI ( Kamu Alacağının Vade Tarihinden İtibaren İşleyeceği )
KAMU ALACAĞININ VADE TARİHİNDEN İTİBAREN GECİKME FAİZİ HESAPLANACAĞI ( Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Değil Kamu Alacağının Vade Tarihinden İtibaren Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )
VERGİ MAHKEME KARARIYLA BELİRLENEN KAMU ALACAĞI ( Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Değil Kamu Alacağının Vade Tarihinden İtibaren Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )"
112D11.D18.1.2000E. 1998/1308 K. 2000/145"KAMU ALACAĞININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( 400 No.lu Tahsilat Tebliğinin Tarhiyat Öncesi Uzlaşılan Vergi Gecikme Faizine Uygulanması - Alacağın Vadesi )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞILAN VERGİ GECİKME FAİZİ ( 400 No.lu Tahsilat Tebliğinin Uygulanması - Alacağın Vadesi )
TAHSİLAT TEBLİĞİ ( 12 ve 4 Aylık Taksitlendirme - Kamu Alacağının Vadesi )"
112D4.D17.1.2000E. 1999/1566 K. 2000/32"TASFİYEYE GİREN MÜKELLEFİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANINI VERME ZAMANI ( Takvim Yılını Takip Eden Dört Ay İçerisinde Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu - Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinin Yerinde Olmadığı )
KIST DÖNEM ( Tasfiyeye Giriş Tarihine Kadar Olan Dönem - Kurumlar Vergisi Beyanlarının Verilme Zamanı - Takvim Yılını Takip Eden Dört Ay İçerisinde Verilebileceği - Vergi Ziyaı Cezası ve Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )
TASFİYE DÖNEMİ ( Tasfiye Dönemine Girişe Kadar Olan Döneme Ait Kurumlar Vergisi Beyanının Tasfiye Giriş Tarihinden İtibaren Dört Ay Değil Takvim Yılını İzleyen Yılın Dördüncü Ay Sonuna Kadar Verilmesi Gerektiği
VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLEMEMESİ ( Tasfiyeye Giren Mükellefin Tasfiye Döneminden Önceki Döneme Ait Kurumlar Vergisi Beyanını Takip Eden Yıl Dördüncü Ay Sonuna Kadar Vermiş Olması )"
112D7.D27.12.1999E. 1999/221 K. 1999/4348"VERASETEN İNTİKAL VERGİSİ ( Veraseten İntikal Eden Taşınmaza İlişkin Olarak Beyan Edilen Değer Üzerinden Yapılan Tarhiyata Dava Açılamaması )
BEYAN EDİLEN DEĞER ( Veraseten İntikal Eden Taşınmaza İlişkin Olarak Beyan Edilen Değer Üzerinden Yapılan Tarhiyata Dava Açılamaması )
GECİKME FAİZİ ( Beyan Üzerinden Tahakkuk Ettirile Vergiye Gecikme Faizi Hesaplanamaması )
MÜKELLEFİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Beyan Edilen Matrahlara ve Bu Matrahlar Üzerinden Tarh Edilen Vergilere Karşı Dava Açamamaları )"
112D7.D13.12.1999E. 1999/1192 K. 1999/4113"TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Davacı Tarafından Satın Alınan Otomobile İlişkin Olarak Tahsil Edilen Ek Taşıt Alım Vergisinin Terkini İle Yasal Faize Hükmedilmesi Talebi )
FAİZ TALEBİ ( Ödenen Ek Taşıt Alım Vergisinin Terkini İle Yasal Faize Hükmedilmesi İçin Vergi Hatasının Düzeltilmesi Hususunda İdareye Başvuruda Bulunulmasının Gerekmesi )
VERGİ HATASI ( Davacı Tarafından Ödenen Ek Taşıt Alım Vergisinin Terkini İle Yasal Faize Hükmedilmesi İçin Vergi Hatasının Düzeltilmesi Hususunda İdareye Başvuruda Bulunulması )
İDAREYE BAŞVURU ( Davacı Tarafından Ödenen Ek Taşıt Alım Vergisinin Terkini İle Yasal Faize Hükmedilmesi İçin Vergi Hatasının Düzeltilmesi Hususunda İdareye Başvuruda Bulunulması )"
112D11.D13.10.1999E. 1998/1252 K. 1999/3608"KAMU ALACAĞININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( 400 No.lu Tahsilat Tebliğinin Tarhiyat Öncesi Uzlaşılan Vergi Gecikme Faizine Uygulanması/12 ve 4 Aylık - Alacağın Vadesi )
VERGİ GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşılan/400 No.lu Tahsilat Tebliğinin Uygulanması - Alacağın Vadesi )
TAHSİLAT TEBLİĞİ ( 12 ve 4 Aylık Taksitlendirme - Kamu Alacağının Vadesi/Tarhiyat Öncesi Uzlaşılan Vergi Gecikme Faizine Uygulanması )"
112VDDGK11.6.1999E. 1998/388 K. 1999/348"TAPU HARCI ( İkmalen Re'sen veya İdarece Salınan Tapu Harcı )
TAPUYA TESCİL ( Tapu Harcı - Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaa Edilen Binanın Tapuya Tescili - Önceden Muaf Olunan Harç Beyanı - Muafiyetten Yararlanılamayacağının Anlaşılması - Cezalı Tapu Harcı Alınmasının Yerinde Olduğu )
TAPU HARCI ( İkmalen Re'sen veya İdarece Salınmayan Tapu Harcı Üzerinden Gecikme Faizi Hesaplanamayacağı - Teşvik Belgesi Kapsamında Bina İnşaatının Tamamlanarak Tapuya Tescili - Re'sen , İkmalen Tapu Harcı Tarhiyatı Olmadığı )"
112D4.D29.4.1999E. 1998/2026 K. 1999/1742"İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN VERGİ BORCU ( Verginin İadesi Esnasında Mükellefe Faiz Ödenmemesi )
FAİZ ( İhtirazi Kayıtla Ödenen Verginin İadesi Esnasında Mükellefe Faiz Ödenmemesi )
GECİKME ZAMMI ( Amme Alacağının Ödeme Müddeti İçinde Ödenmeyen Kısmına Vadenin Bitim Tarihinden İtibaren Her Ay İçin Ayrı Ayrı Gecikme Zammı Tatbik Edilmesi )"
112D9.D14.4.1999E. 1998/1563 K. 1999/1495"NOTER HARCI ( Noterde Düzenlenen Sözleşme Nedeniyle Daha Önce Tahsil Edilmeyen Harç ve Damga Vergisi Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali )
MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN ŞİRKET ( Resmi ve Harç Alınmadıktan Sonra Bilahare Muafiyet Kapsamında Olmadığı Anlaşıldığında Gecikme Faizi Uygulanamaması )
GECİKME FAİZİ ( Muafiyet Kapsamında Değerlendirilenlerin Resim ve Harç İşleminin Bilahare Muafiyet Kapsamında Olmadığı Anlaşıldığında Gecikme Faizi Uygulanamaması )"
112D9.D14.4.1999E. 1998/1335 K. 1999/1498"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yoluyla Uzlaşılan KDV İle Cezalarına Uygulanan Gecikme Faizinin Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emri )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YOLUYLA KESİNLEŞEN VERGİ VE CEZALAR ( Gecikme Faizi Hesaplanmasında ve Bu Gecikme Faizinin Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenmesinde Kanuna Aykırılık Olmaması )
GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yoluyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar İçin Faiz Hesaplanmasında Kanuna Aykırılık Olmaması )"
112D3.D13.4.1999E. 1997/3957 K. 1999/1330"GELİR VERGİSİ ( Yükümlünün İşlemlerinin İncelenmesi Sonucu Bulunan Matrah Farkı Üzerinden Salınması )
RIZAEN ÖDENEN VERGİ ALACAĞI ( Dava Sonuçlanmadan Ödenebilmesi Veya Mahsup Edilebilmesi )
MAHSUP ( Mükellefin Açtığı Dava Sonuçlanmadan Bulunan Mahsup Talebinin Yapılmaması Halinde Bu Süre İçin Gecikme Faizi ve Zammı Hesaplanamaması )"
112D3.D17.3.1999E. 1997/5190 K. 1999/1080"VERGİ TEVKİFATI ALACAĞI ( Kurumlar Vergisi Hesaplanırken Dikkate Alınması Gerektiği )
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞİ ( Yıllara Sari İnşaat İşi Sayılması Gerektiği )
GECİKME FAİZİ ( Bir Ceza Olmadığı-Gecikme Faizi Uygulanabilmesi İçin Yükümlünün Kusuruna bakılmayacağı )"
112D4.D11.3.1999E. 1998/4548 K. 1999/1021"TECİL VE TAKSİTLENDİRME ( Tecil ve Taksitlendirme Başvurusu Yapan Mükellef - Tecil Taksitleri İçin Önceden Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
VADESİ GELMEYEN VERGİ BORCU ( Tecil ve Taksitlendirme Talebi Yapılmış Vergi Borcu - Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
VERGİ BORCU ( Vadesi Gelmemiş Vergi Borcu - Tecil ve Taksitlendirme Talebinde Bulunulmuş Vergi Borcu - Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )"
112D3.D10.3.1999E. 1997/2024 K. 1999/903"GECİKME FAİZİ HESAPLANMASI ( Mahsup Dönemi Geçen Geçici Vergi-Normal Vade Tarihinden Takip Eden Mart Ayına Kadar Faiz Hesaplanması Gerektiği )
MAHSUP DÖNEMİ GEÇEN GEÇİCİ VERGİ ( Vade Tarihinden Mart Ayı Sonuna Kadar Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )
GEÇİCİ VERGİNİN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Mahsup Dönemi Geçen Geçici Verginin Ödenmemesi - Gecikme Faizi Hesaplanması )"
112D7.D8.3.1999E. 1998/447 K. 1999/934"MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Şirket Aktifinde Kayıtlı Uçak - Beyanname Verilmemesi/Re'sen Tesbit Edilen Matrah Üzerinden Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku ve Yükümlüye İhbarı )
ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI UÇAK ( Beyanname Verilmemesi - Re'sen Tesbit Edilen Matrah Üzerinden Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku ve Yükümlüye İhbarı )
VERGİNİN ÖDEME EMRİ İLE TAKİBİ ( Şirket Aktifinde Kayıtlı Uçak/Beyanname Verilmemesi - Re'sen Tarhiyat/Yasal Sürede Dava Açma Yoluna Gidilmemesi )
SÜRESİNDE DAVA AÇMA YOLUNA GİDİLMEMESİ ( Re'sen Tesbit Edilen Matrah Üzerinden Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku ve Yükümlüye İhbarı - Ödeme Emri İle takip )
DÜZELTME TALEBİ ( Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan - Tahsilatı Durduracağı Yolunda Herhangi Bir Yasal Düzenleme Olmaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN DÜZELTME TALEBİ ( Tahsilatı Durduracağı Yolunda Herhangi Bir Yasal Düzenleme Olmaması )"
112D7.D8.3.1999E. 1998/327 K. 1999/927"GECİKME ZAMMI ( Yükümlünün Beyanına Dayanarak Yapılan Tarh ve Tahakkuk Üzerinden Hesaplanmasının Doğru Olmaması )
BEYAN USULÜ ( Yükümlünün Beyanına Dayanarak Yapılan Tarh ve Tahakkuk Üzerinden Gecikme Zammı Hesaplanmasının Doğru Olmaması )
YÜKÜMLÜNÜN BEYANINA DAYANARAK YAPILAN TARH VE TAHAKKUK ( Bunun Üzerinden Gecikme Zammı Hesplanmasının Doğru Olmaması )
İPTAL DAVASI ( Beyannamenin Pişmanlık Dilekçesi Ekinde Verilmesine Rağmen Vergi Aslının Mükellef Beyanı Üzerinden Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi )"
112D7.D8.3.1999E. 1997/447 K. 1999/934"VERGİ TARHİYATININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ödeme Süresinden Sonra Açılan Davanın Takibi Etkilemeyeceği )
ÖDEME SÜRESİNDEN SONRA VERGİ TARHİYATINA KARŞI AÇILAN DAVA ( Alacağın Takibini Etkilememesi )
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARHİYATININ TERKİNİ DAVASI ( Ödeme Süresinden Sonra Gönderilen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Takibi Etkilememesi )"
112D7.D27.1.1999E. 1998/1705 K. 1999/152"İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( Yargı Kararıyla İadesi - Tekrar Yargı Kararıyla İstenilmesinde Gecikme Faizi )
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( İhtirazi Kayıtla Ödenen/Yargı Kararıyla İadesi - Tekrar Yargı Kararıyla İstenilmesinde Gecikme Faizi )
FAİZ ( İhtirazi Kayıtla Ödenen BSMV./Yargı Kararıyla İadesi - Tekrar Yargı Kararıyla İstenilmesi )
YARGI KARARIYLA İADE EDİLEN BSMV. ( Tekrar Yargı Kararıyla İstenilmesinde Gecikme Faizi )"
112VDDGK8.1.1999E. 1997/431 K. 1999/15"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( Yangın Nedeniyle Matrah Tesbiti - Gecikme Faizi İstenemeyeceği )
GECİKME FAİZİ ( Yangın Nedeniyle Matrah Tesbiti - Tarhiyat Öncesi Uzlaşma )"
112D7.D6.1.1999E. 1999/1138 K. 2000/557"DAMGA VERGİSİNDEN MUAF OLARAK YAPILAN İŞLEMLERİN KANUNA UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE ALINMAYAN VERGİNİN UZLAŞMA YOLUYLA ÖDETİLMESİ ( Gecikme Faizi Uygulanması )
GECİKME FAİZİ ALINMASI ( Damga Vergisinden Muaf Olarak Yapılan Sözleşmelerin Kanuna Uygun Olmadığı Gerekçesiyle Muafiyetin Kaldırılması ve Verginin Tarhiyat Öncesi Uzlaşmayla Ödetilmesi )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA SURETİYLE ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Gecikme Faizi Uygulanacağı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT ( Satış Vaadi Sözleşmesi ile Alınan - Damga Vergisi Ödenmemesi/Dairelerin 150 m2'den Büyük Yapılması Nedeniyle Muafiyetin Kaldırılması )"
112D7.D28.12.1998E. 1997/2679 K. 1998/4853"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Verginin Taksitle Ödenmesi Sırasında Yükümlünün Ölmesi )
TAKSİTLE ÖDEME ( Veraset ve İntikal Vergisinin Taksitle Ödenmesi Sırasında Yükümlünün Ölmesi )
MİRASÇININ ÖLMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Yükümlüsü Olan Mirasçının Ölmesi Durumunda Onun Mirasçılarının Taksitleri Süreleri Ödemeye Devam Edebilmeleri )"
112D9.D23.12.1998E. 1998/980 K. 1998/5113"UZLAŞMA TUTANAĞININ İMZALANDIĞI TARİH ( Gecikme Faizinin Hesaplanması )
VADE TARİHİ ( Uzlaşma Tutanağının İmzalandığı Tarih - Gecikme Faizinin Hesaplanması )
GECİKME FAİZİNİN HESAPLANMASI ( Uzlaşma Tutanağının Düzenleme Tarihi )"
112D7.D4.12.1998E. 1997/5302 K. 1998/4350"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kalkınmadan Öncelikli Yöreler İçerisinde Yer Alan Yerleşim Merkezinde Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Alt Yapı İnşaatı İşine Ait Sözleşme )
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER İÇERİSİNDE YER ALAN YERLEŞİM MERKEZİ ( Burada Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Alt Yapı İnşaatı İşine Ait Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Salınması )
DAMGA VERGİSİ ( Kalkınmadan Öncelikli Yöreler İçerisinde Yer Alan Yerleşim Merkezinde Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Alt Yapı İnşaatı İşine Ait Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Salınması )"
112D7.D26.11.1998E. 1997/2646 K. 1998/4196"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Yargı Kararından Sonra Düzenlenen İkinci İhbarname Üzerine Ödenmeyen Gecikme Faizinin Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenebilmesi )
ÖDEME EMRİ ( Yargı Kararından Sonra Düzenlenen İkinci İhbarname Üzerine Ödenmeyen Gecikme Faizinin Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenebilmesi )
GECİKME FAİZİ ( Yargı Kararından Sonra Düzenlenen İkinci İhbarname Üzerine Ödenmeyen Gecikme Faizinin Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenebilmesi )"
112D9.D3.11.1998E. 1998/1506 K. 1998/3976"İKMALEN TARHİYAT ( Gecikme Faizi Hesaplanması - KDV'nin Eksik Hesaplanması )
GECİKME FAİZİ HESAPLANMASI ( İkmalen Tarhiyat - KDV'nin Eksik Hesaplanması )
KDV'NİN EKSİK HESAPLANMASI ( İkmalen Tarhiyat - Gecikme Faizi Hesaplanması )"
112D7.D19.10.1998E. 1997/2760 K. 1998/3375"TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Genelgeyle Taşıtın Ağırlığının Daha Fazla Olduğu Belirlenerek Yapılan İkmal Taşıt Alım Vergisi Tarhiyatı )
İKMAL TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Genelgeyle Taşıtın Ağırlığının Daha Fazla Olduğu Belirlenerek Yapılan Tarhiyatla Tebliğ Tarihi Arasındaki Dönem İçin Gecikme Zammı İstenememesi )
GECİKME ZAMMI ( Genelgeyle Taşıtın Ağırlığının Daha Fazla Olduğu Belirlenerek Yapılan İkmal Taşıt Alım Vergisi Tarhiyatıyla Tebliğ Tarihi Arasındaki Dönem İçin Gecikme Zammı İstenememesi )"
112D3.D13.10.1998E. 1997/1755 K. 1998/3462"GECİKME FAİZİ ( Dava Konusu Yapılan Vergilerde Gecikme Faizi )
DAVA KONUSU YAPILAN VERGİLERDE GECİKME FAİZİ ( Normal Vade Tarihi - Yargı Kararının Tebliğ Tarihi )"
112D9.D17.9.1998E. 1997/5411 K. 1998/3244"ARSA VERGİSİ ( Arazi Olarak Beyan Olunan Gayrimenkul )
ARAZİ OLARAK EMLAK VERGİSİ BEYANI
EMLAK VERGİSİ BEYANI ( Arazi Olarak Verilen Beyan )"
112D4.D25.6.1998E. 1998/698 K. 1998/2783"GECİKME FAİZİ ( Uzlaşmada Ancak Verginin İkmalen ve Resen Tarh Edilmesi Halinde İstenebilmesi )
UZLAŞMADA GECİKME FAİZİ ( Ancak Verginin İkmalen ve Resen Tarh Edilmesi Halinde İstenebilmesi )
VERGİNİN İKMALEN VE RESEN TARHI ( Uzlaşmada Gecikme Faizi İstenebilmesi )"
112D3.D17.6.1998E. 1997/1883 K. 1998/2377"UZLAŞMA ( Gecikme Faizi - Uzlaşma Tutanağının İmzalandığı Tarih )
GECİKME FAİZİ ( Uzlaşma - İkmalen, Re'sen ve İdarece Yapılan Tarhiyat )"
112D7.D12.5.1998E. 1997/2636 K. 1998/1807"RE`SEN VE İKMALEN TARHİYAT ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Ek Sürede Verilmesi Halinde Re`sen ya da İkmalen Tarhiyat Yoluna Gidilemeyeceği )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Ek Sürede Verilmesi Halinde Re`sen ya da İkmalen Tarhiyat Yoluna Gidilemeyeceği )
EK SÜREDE BEYANNAME VERİLMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisi-Re`sen ya da İkmalen Tarhiyat Yoluna Gidilemeyeceği )
BEYAN ÜZERİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİ ( Gecikme Zammı )
GECİKME ZAMMI ( Beyan Üzerine Tahakkuk Ettirilen Vergi )"
112D7.D11.3.1998E. 1997/2465 K. 1998/943"GECİKME ZAMMI ( Verginin İlgili Olduğu Dönemde Yürürlükte Olan Gecikme Zammı Oranında Olmasının Gerekmesi )
UZLAŞMA TUTANAĞI ( Tutanağın Düzenlendiği Tarihe Kadar Geçen Süre İçin Hesaplanacak Gecikme Zammının Verginin İlgili Olduğu Dönemde Yürürlükte Olan Gecikme Zammı Oranında Olmasının Gerekmesi )"
112D7.D12.2.1998E. 1997/3497 K. 1998/398"GECİKME FAİZİ ( Taşıt Alım Vergisine İlişkin Olarak Hesaplanan Faizin Aracı Satan Yükümlü Şirketten İstenilememesi )
TAŞIT ALIM VERGİSİNE İLİŞKİN OLARAK HESAPLANAN GECİKME FAİZİ ( Aracı Satan Yükümlü Şirketten İstenilememesi )
ARAÇ SATIŞI ( Taşıt Alım Vergisine İlişkin Olarak Hesaplanan Gecikme Faizinin Aracı Satan Yükümlü Şirketten İstenilememesi )"
112D9.D26.12.1997E. 1996/4579 K. 1997/4433"EKSİK BEYAN ( Eksik Beyan Edilen Katma Değer Vergisi Matrahının Takip Eden Aylarda Tamamlanması - Verginin Ödenmiş Olması - Gecikme Faizi Hesaplanamayacağı )
MATRAH FARKI ( Eksik Beyan Edilen KDV Matrahı - Gecikme Faizinin VUK 112.ye Göre Hesaplanamayacağı )
GECİKME FAİZİ ( Katma Değer Vergisi Matrahının Eksikliklerinin İncelemeden Evvel Tamamlanıp Ödenmiş Olması - Gecikme Faizinin VUK 112 ye Göre Hesaplanamayacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Eksik Beyan Edilen Matrahın Tamamlanması - Gecikme Faizi )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( Katma Değer Vergisi Matrahının Eksik Beyan Edilmesi - VUK 112.maddesine Göre Gecikme Faizi )"
112D9.D11.12.1997E. 1996/5168 K. 1997/4121"ZAMANAŞIMI ( Aslı Zamanaşımına Uğrayan Borca Faiz Uygulanamayacağı )
GECİKME FAİZİ ( Zamanaşımına Uğrayan Vergi Borcu - Faiz İşleyememesi )
FAİZ ( Gecikme Faizi - Zamanaşımına Uğrayan Vergi Borç )
TAPU HARCI ( Zamanaşımına Uğrayan Tapu Harcı - Gecikme Faizi İstenememesi )"
112D9.D27.11.1997E. 1996/5431 K. 1997/3906"YANGIN SİGORTA VERGİSİ ( Gecikme Faizi - Gecikme Faizinin Asla Dönüşmemesi )
GECİKME FAİZİNİN ASLA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Yangın Sigorta Vergisine Uygulanan Gecikme Faizinin Anaparaya Çevrilemeyeceği )"
112D3.D12.11.1997E. 1996/6278 K. 1997/3947"GECİKME ZAMMI ( Vergi İadesi Kararının Bozulması )
VERGİNİN İADESİ KARARININ BOZULMASI ( Gecikme Zammı )"
112D11.D6.10.1997E. 1996/7288 K. 1997/3256"UZLAŞILAN VERGİ MİKTARI ( Uzlaşma Tutanağının İmzalandığı Tarih )
GECİKME ZAMMI ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma - Uzlaşma Tutanağının İmzalandığı Tarih )"
112D3.D16.9.1997E. 1996/6591 K. 1997/2872"GECİKME ZAMMI ( İki Mahkeme Kararı Arasında Verginin Davacıda Kaldığı Süre İçin Uygulanıp Uygulanmayacağı )
İKİ MAHKEME KARARI ARASINDA KALAN SÜREDE DAVACIDA KALAN VERGİ ( Gecikme Zammı Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YARGI YOLUNDA GEÇEN SÜRE ( Bozma Kararına Kadar Davacıda Kalan Vergi İçin Gecikme Zammı Uygulanıp Uygulanmayacağı )"
112D4.D5.5.1997E. 1996/5484 K. 1997/1399"UZLAŞILAN VERGİLERDE GECİKME FAİZİ ( Ancak İkmalen ve Re'sen Tarh Edilmesi Durumunda İstenebilmesi )
İKMALEN VE RESEN TARH ( Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Faizinin İstenmesi )
GECİKME FAİZİ ( Uzlaşılan Vergilerde Ancak İkmalen ve Re'sen Tarh Edilmesi Durumunda İstenebilmesi )"
112D7.D20.2.1997E. 1995/7322 K. 1997/614"DEĞİŞEN GECİKME FAİZİ ORANLARI ( Daha Önceki Vergilendirme Dönemlerine Ait Olaylara Uygulanması )
ÖNCEKİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ ( Değişen Gecikme Faiz Oranlarının Uygulanması )"
112D9.D7.11.1996E. 1996/99 K. 1996/3505"EMLAK VERGİSİ ( Ek Beyan Süresi - Ek Beyan Süresinde Beyanın Verilmesi ve Ödenmesi - Gecikme Faizi İstenemeyeceği )
EK BEYAN SÜRESİ ( Beyannamenin Ek Sürede Verilip Ödenmesi - Gecikme Faizi İstenemeyeceği )
GECİKME FAİZİ ( Emlak Vergisi Beyannamesinin Ek Sürede Verilmesi ve Ödenmesi - Gecikme Faizi İstenemeyeceği )"
112D7.D20.3.1996E. 1995/859 K. 1996/1097"UZLAŞMA YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER ( Gecikme Faizinin Uygulanma Esasları )
GECİKME FAİZİ ( Uzlaşma Yoluyla Ödenen Vergilerde Uygulanma Esasları )
UZLAŞMA TUTANAĞININ İMZALANDIĞI TARİHE KADAR ÖDENMEYEN VERGİLER ( Gecikme Faizi Uygulanması )"
112D4.D19.12.1995E. 1995/3076 K. 1995/5744"VERGİ USUL KANUNUNDA ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI ( Gecikme Faizi Uygulanacak Vergiler )
GECİKME FAİZİ UYGULANACAK VERGİLER ( Yükümlüler Adına İkmalen Re'sen Yada İdarece Tarh Edilmiş Vergiler Olması )
İKMALEN RESEN YADA İDARECE TARH ( Özel Ödeme Zamanları Başlığında Gecikme Faizi Uygulanacak Vergiler )
KENDİ BEYANLARI ÜZERİNDEN TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİLER ( Gecikme Faizi Uygulanamaması )"
112D3.D29.11.1995E. 1995/1163 K. 1995/3923"GECİKME ZAMMI ( Vergi Mahkemesinin Karar Günü )
VERGİ MAHKEMESİNİN KARAR TARİHİ ( Gecikme Zammının Hesaplanması )"
112D11.D6.11.1995E. 1995/2201 K. 1995/2904"İFLASIN AÇILMASI ( Gecikme Faizi İstenememesi-Yasaya Aykırılık )
GECİKME FAİZİ ( Yükümlünün İflası Halinde )"
112D3.D23.3.1995E. 1994/4194 K. 1995/636"BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILAN TARH VE TAHAKKUK ( Gecikme Faizi Uygulanamayacağı )
GECİKME FAİZİ ( Beyanname İle Bildirilen Matrah - İkmalen Re'sen ve İdarece Yapılmış Tarhiyat )"
112D7.D15.3.1995E. 1993/5377 K. 1995/1021"DAHİLİ TEVKİFATIN DAHA SONRADAN TAHAKKUK ETTİRİLEMEYECEĞİ ( Sonradan Tahakkuk Ettirilen Dahili Tevkifata Gecikme Faizide Uygulanamayacağı - Vergi Aslı Yönünden Dava Açma Süresinin Geçirilmiş Olması - Vergi Mükerrerliği )
SONRADAN TAHAKKUK ETTİRİLEN DAHİLİ TEVKİFAT ( Gecikme Zammı İstenemeyeceği - Vergi Mükerrerliğine Neden Olacağı )
GECİKME ZAMMI İSTENEMEMESİ ( Sonradan Tahakkuk Ettirilen Dahili Tevkifat - Vergi Mükerrerliği )"
112D9.D12.12.1994E. 1994/1942 K. 1994/4912"VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI ( Kalkınmada Öncelikli Yöre - Gecikme Faizi Alınmaması )
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILAN KONUT İNŞAATI ( Vergi Resim ve Harç İstisnası )
GECİKME FAİZİ ( Kalkınmada Öncelikli Yerlerde Yapılan Konut İnşaatlarında Vergi Resim Harç İstisnası İhlali )"
112VDDGK17.6.1994E. 1991/375 K. 1994/242"DÜZELTME ( Gecikme Faizlerinin Düzeltme Yoluyla Terkini )
VERGİ HATASI ( Gecikme Faizlerinin Düzeltme Yoluyla Terkini )"
112VDDGK22.4.1994E. 1991/330 K. 1994/197"DÜZELTME ( Uygulanan Gecikme Faizinin Silinmesi Talebi )
GECİKME FAİZİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Düzeltme Yoluyla Silinmesi )"
112D4.D22.2.1994E. 1993/2560 K. 1994/1055"GELİR STOPAJ VERGİSİ ( Bir Bölümünün Tahakkukunun Gecikmesi )
TAHAKKUKU GECİKEN GELİR STOPAJ VERGİSİ ( Vergi Dairesinden Uygulamasından Kaynaklanması )
VERGİ DAİRESİNİN UYGULAMASI ( Gelir Vergisinin Bir Bölümünün Tahakkukunun Gecikmesi )
GECİKME FAİZİ İSTENEMEMESİ ( Vergi Dairesinin Hatasından Kaynaklanan Gecikme Nedeniyle )"
112VDDGK11.2.1994E. 1992/16 K. 1994/110"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMADA GECİKME FAİZİ
GECİKME FAİZİ ( Uzlaşılan Vergi Miktarı )"
112D3.D14.12.1993E. 1992/1866 K. 1993/3667"FAZLA TAHSİL OLUNAN VERGİNİN İADESİ ( Faiz Ödenmeyeceği - Tazminat Davası Açılabileceği )
VERGİNİN İADESİNDE FAİZ ÖDENMEYECEĞİ ( Fazla Tahsil Olunan - Zarar İçin Tazminat Davası Açılabileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Fazla Tahsil Olunan Verginin İadesinde Faiz Ödenmemesi Nedeniyle )"
112D7.D22.11.1993E. 1991/1652 K. 1993/4973"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( KDV'ne Vade Tarihinden Uzlaşma Tarihine Kadar Gecikme Zammı Uygulanması )
GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Durumunda KDV'ne Vade Tarihinden Uzlaşma Tarihine Kadar )
KATMA DEĞER VERGİSİNE GECİKME ZAMMI ( Vade Tarihinden Uzlaşma Tarihine Kadar )"
112D4.D5.11.1993E. 1992/1825 K. 1993/5068"KAMU ALACAĞI ( Daha Önce İlgilisine Duyurulmamış ve Dava Olanağı Sağlanmamış Olması )
İKMALEN GELİR VERGİSİ ( Daha Önce İlgilisine Duyurulmamış ve Dava Olanağı Sağlanmamış Kamu Alacağı )
ÖDEME GÜNÜNE GÖRE SÜRESİNDE AÇILMIŞ DAVA ( Kamu Alacağına Karşı )"
112D4.D26.4.1993E. 1992/3435 K. 1993/1842"FAZLA TAHSİL EDİLEN GECİKME ZAMMI ( İadesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddedilmiş Sayıldığı Tarih )
ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI ( Fazla Tahsil Edilen Gecikme Zammının İadesi İstemiyle Açılan Dava )
SÜRE AŞIMINDAN REDDİN İSABETSİZLİĞİ ( Fazla Tahsil Edilen Gecikme Zammının İadesi İstemiyle Açılan Dava )"
112VDDGK5.2.1993E. 1992/60 K. 1993/28"İHTİRAZİ KAYITLA VERGİ BEYANI ( Gecikme Faizi Uygulanmayacağı )
GECİKME FAİZİ ( Mükellefin Kendi Beyanına Göre Tahakkuk Ettirilen Vergiler - VUK 112 'ye Göre Gecikme Faizi Hesaplanamayacağı )"
112D9.D16.11.1992E. 1992/812 K. 1992/2649"TAPU HARCI ( Yanılma - Süresinde Ödenen Tapu Harcı - İkmalen veya Re'sen Tarhiyat Yapılmamış Olması )
YANILMA ( Süresinde Ödenen Tapu Harcı - İkmalen veya Re'sen Yapılmış Bir Tarhiyat Yapılmamış Olması )
SÜRESİNDE ÖDENEN TAPU HARCI ( Gecikme Faizi İstenememesi - İkmalen veya Re sen Tarhiyat Yapılmamış Olması )
GECİKME FAİZİ ( Tapu Harcının Yanılma Nedeniyle Cezasız Tahakkuku - Süresinde Ödenen Tapu Harcı - İkmalen veya Re sen Tarhiyat Yapılmamış Olması )"
112D9.D10.11.1992E. 1990/2745 K. 1992/2409"UZLAŞILAN VERGİDE GECİKME FAİZİ ( Vergi Mahkemesince Karar Verilmesi Gerektiği )
GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşılan Vergi )"
112D3.D17.4.1992E. 1992/523 K. 1992/1458"GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Yapılmadan - Kooperatifin Zamanında Yapmadığı Tevkifata Uygulanması )
TARHİYAT YAPILMADAN GECİKME FAİZİ UYGULANMASI ( Kooperatifin Zamanında Yapmadığı Tevkifata )
KOOPERATİFİN ZAMANINDA YAPMADIĞI TEVFİKAT ( Tarhiyat Yapılmadan Gecikme Faizi Uygulanması )"
112D9.D15.5.1991E. 1990/2384 K. 1991/1795"GECİKME FAİZİ ( Yasal Sürede Verilen Harç Beyanı - Tahakkukun Geç Yapılması - Vergi Dairesi Kusuru - Gecikme Zammı İstenemeyeceği )
HARÇ BEYANI ( Yasal Sürede Verilmesi - Vergi Dairesinin Kusuru - Gecikme Faizi İstenemeyeceği )"
112D3.D29.1.1991E. 1989/63 K. 1991/196"TECİL FAİZİ ( Vergi Mahkemesinde Dava Açılması )
VERGİ DAVASI AÇILMASI HALİNDE TECİL FAİZİ UYGULANMAYACAĞI"
112D9.D24.1.1991E. 1989/1489 K. 1991/159"ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI ( Yargıdan Geçerek Kesinleşen Vergiden Tecil Faiz Oranında Faiz Alınabileceği )
TECİL FAİZİ ( Vergi Mahkemesinde Yargıdan Geçerek Kesinleşen Vergi )"
112D4.D19.12.1990E. 1990/1500 K. 1990/3877"İPTAL DAVASI ( Uzlaşma Öncesi Tarhedilen Gelir Vergisi )
GELİR VERGİSİ ( Uzlaşma Öncesi Tarhedilmesi )
UZLAŞMA ÖNCESİ TARHEDİLEN GELİR VERGİSİ ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Tamamlanmamış Dönemlere Ait Tarhlar )
GECİKME FAİZİ ( Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önceki Dönemlere Ait Tarhlara )"
112D7.D15.11.1989E. 1989/694 K. 1989/2569"KAÇAKÇILIK CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonucu )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( Gecikme Faizi Uygulanamaması )
GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Uygulanamaması )"
112DIBGK3.7.1989E. 1988/5 K. 1989/3"GECİKME FAİZİ UYGULANMASI ( Resen Veya İdarece Tarh Edilen - Uzlaşılan Vergiler )
GECİKME FAİZİNİN GERİYE DOĞRU UYGULANAMAMASI"
112D3.D13.6.1989E. 1989/1018 K. 1989/1649"ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Süresinden Sonra Açılan Vergi Davası - Vergi ve Cezanın Tahsili )
SÜRESİNDEN SONRA AÇILAN DAVA ( Ödeme Emri Düzenlenmesi )"
112D7.D19.1.1989E. 1986/624 K. 1989/54"GECİKME CEZASI ( Vergi Aslınan Uygulanması )
VERGİ ASLI ( Gecikme Faizi Uygulanması ama Kaçakçılık Cezası Uygulanamaması )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Vergi Aslına Uygulanamaması )"
112D3.D19.1.1989E. 1988/1401 K. 1989/133"İHBARNAME İLE BİLDİRİLMEYEN GECİKME FAİZİ İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEZ
ÖDEME EMRİ ( İhbarname İle Bildirilmeyen Gecikme Faizinin İstenmesi )"
112D4.D10.1.1989E. 1988/3887 K. 1989/46"KURUMLAR VERGİSİ ( Dava Açılmak Suretiyle İhtilaflı Hale Gelen Tarhiyatlar )
TARHİYATIN İHTİLAFLI HALE GELMESİ ( Dava Açılmak Suretiyle )
DAVA AÇILMAK SURETİYLE İHTİLAFLI HALE GELEN TARHİYAT ( Vergi Asılları İçin Faiz İstenmesi Vergi Cezaları İçin Faiz Alınamaması )
VERGİ ASILLARI İÇİN FAİZ İSTENEBİLMESİ ( Dava Açılmak Suretiyle İhtilaflı Hale Gelen Tarhiyatlar İçin )
FAİZİN İSTENEMEMESİ ( Dava Açılmak Suretiyle İhtilaflı Hale Gelen Tarhiyatların Kesinleşen Vergi Cezası İçin )"
112D13.D9.6.1981E. 1980/1117 K. 1981/1574"VEKİLİN BULUNAMAMASINDA YÜKÜMLÜYE BİLDİRİM ( Ödeme Gününde Ödeme Yapılmaması - Ödeme Emri Çıkartılması )
ÖDEME EMRİ ÇIKARTILMASI ( Vekilin Bulunamaması )"

Endeksin Devamı ( Madde 113-134)