Önceki Endeks ( Madde 229-269)

MADDE 1-12 / 13-30 / 31-112 / 113-134 / 135-228 / 229-269 / 270-344

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 270

DANIŞTAY

270D3.D13.9.2011E. 2009/2169 K. 2011/4680"DÖVİZ KARŞILIĞI ALINAN VARLIKLARA İLİŞKİN AKTİFLEŞTİRME TARİHİ (Öncesinde Yaptığı Ödeme İle Aktifleştirme Tarihi Arasında Oluşan Kur Farkını Doğrudan Gider Yazılması Nedeniyle İzleyen Yıla Devreden Zararın Azaltılması Yolundaki Davalı İdare İşleminin İptal Edileceği)
KUR FARKI (Ticari Kazancın Elde Edilmesi İçin Satın Alınan İktisadi Kıymetlere Ait Borçlardan Doğan Kur Farkının Malın Maliyetine Kaydedileceği Konusunda Kanunda Açık Hüküm Bulunmadığı Genel Giderler Arasına Dahil Edilmesine Engel Yasa Hükmü de Bulunmadığı - İdari İşlemin İptali)
TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN SATIN ALINAN İKTİSADİ KIYMETLER (Ait Borçlardan Doğan Kur Farkının Malın Maliyetine Kaydedileceği Konusunda Kanunda Açık Hüküm Bulunmadığı - Genel Giderler Arasına Dahiline Engel Yasa Hükmü de Bulunmadığı)"
270D4.D9.11.2006E. 2005/995 K. 2006/2155"KİRALANMIŞ MEVCUT BİR BİNA İÇİN ÖZEL MALİYET BEDELİ KAPSAMINDAKİ HARCAMALAR ( Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanamayacağına İlişkin 32 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin Kanuna Aykırı Olduğu )
ÖZEL MALİYET BEDELİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR ( Kiralanmış Mevcut Bir Bina İçin - 5 Yıldan Daha Uzun Ekonomik Ömürlü Özel Maliyet Bedellerinin Yatırım İndiriminden Yararlanmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Kiralanmış Mevcut Bir Binaya İlişkin Olup 5 Yıldan Daha Uzun Ekonomik Ömürlü Özel Maliyet Bedelleri )"
270D4.D27.11.1998E. 1997/5413 K. 1998/4652"DÖVİZ CİNSİNDEN DEMİRBAŞ ALIMI ( Ödenen Kur Farkının Maliyete İntikal Ettirilememesi-Genel Gider Olarak Kaydı )
GİDER KAYDI ( Döviz Cinsinden Vadeli Olarak Alınan Makineler İçin Ödenen Kur Farkı )
KUR FARKI ( Döviz Cinsinden Vadeli Olarak Alınan Makineler İçin Ödenen-Maliyete İntikal Ettirilememesi )"
270D9.D20.12.1993E. 1992/5878 K. 1993/5279"AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE KDV ( Katma Değer Vergisi İndirimi )
KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Amortismana Tabi İktisadi Kıymet KDV )"
270D4.D20.6.1988E. 1986/2897 K. 1988/2609"YATIRIM KREDİSİNE AİT FAİZ VE KOMİSYONLARIN GİDER KAYDI ( İthal Edilen Geminin Finansmanında Kullanılan Kredi )
İTHAL EDİLEN GEMİNİN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİ FAİZ KOMİSYON ( Gider Kaydı - Maliyet Bedeline Dahil Etme )"

Madde 271

DANIŞTAY

271D4.D9.2.2000E. 1999/2424 K. 2000/401"FİNANSMAN GİDERLERİ ( İşletmeler Açısından Genel İdari Gider Niteliğinde Olmaları ve Doğrudan Gider Yazılabilmeleri )
BANKADAN ALINAN KREDİLERİN FAİZ VE KUR FARKLARINDAN DOĞAN GİDERLER ( İşletmeler Açısından Genel İdari Gider Niteliğinde Olması )
FAİZ VE KUR FARKLARI ( Bankadan Krediyi Alan Şirket Açısından Genel İdari Gider Sayılması ve Doğrudan Gider Yazılabilmesi )
ŞİRKETİN ALDIĞI KREDİYİ AYNI GRUBA BAĞLI BAŞKA ŞİRKETLERE KULLANDIRMIŞ OLMASI ( Kur Farkının ve Faizin Bu Şirketlere Yansıtılıp Yansıtılmamasının Vergi Kaybına Yol Açmaması )"

Madde 272

DANIŞTAY

272VDDGK18.4.2008E. 2007/49 K. 2008/249"SİRKÜLERİN İPTALİ İSTEMİ ( Sirkülerde Yatırım İndirimi ve Özel Maliyet Bedeli Uygulamaları Yönünden Kanunda Yer Almayan Hukuki Sonuçlar Doğuracak Genel Nitelikte Düzenleme Yapıldığından Sözkonusu Düzenlemenin Yetki Aşımı Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
YETKİ AŞIMI ( Sirkülerde Yatırım İndirimi ve Özel Maliyet Bedeli Uygulamaları Yönünden Kanunda Yer Almayan Hukuki Sonuçlar Doğuracak Genel Nitelikte Düzenleme Yapıldığından Sözkonusu Düzenlemenin Yetki Aşımı Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
VERGİ UYGULAMALARI HAKKINDA ÇIKARILAN SİRKÜLER ( Yatırım İndirimi ve Özel Maliyet Bedeli Uygulamaları Yönünden Kanunda Yer Almayan Hukuki Sonuçlar Doğuracak Genel Nitelikte Düzenleme Yapıldığından Yetki Aşımı Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
YATIRIM İNDİRİMİ VE ÖZEL MALİYET BEDELİ UYGULAMALARI HAKKINDA DÜZENLENEN SİRKÜLER ( Kanunda Yer Almayan Hukuki Sonuçlar Doğuracak Genel Nitelikte Düzenleme Yapıldığından Yetki Aşımı Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )"
272D4.D19.12.2006E. 2005/2191 K. 2006/2809"AMORTİSMANA TABİ TUTULMA ( Bina Arsa ve Araziler Yeniden Değerlemeden Önceki Kıymetleri Üzerinden Tutulacağı )
SATIN ALMA BEDELİ ( Kiracı Tarafından Taşınmazın Satın Alınması Nedeniyle İtfa Edilemeyen Özel Maliyet Bedeli Niteliğindeki Harcamaların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmadan Önceki Tutarları Üzerinden Binanın Satın Alma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )
KİRACI TARAFINDAN TAŞINMAZ SATIN ALINMASI ( İtfa Edilemeyen Özel Maliyet Bedeli Niteliğindeki Harcamaların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmadan Önceki Tutarları Üzerinden Binanın Satın Alma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )"
272D4.D9.11.2006E. 2005/995 K. 2006/2155"KİRALANMIŞ MEVCUT BİR BİNA İÇİN ÖZEL MALİYET BEDELİ KAPSAMINDAKİ HARCAMALAR ( Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanamayacağına İlişkin 32 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin Kanuna Aykırı Olduğu )
ÖZEL MALİYET BEDELİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR ( Kiralanmış Mevcut Bir Bina İçin - 5 Yıldan Daha Uzun Ekonomik Ömürlü Özel Maliyet Bedellerinin Yatırım İndiriminden Yararlanmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Kiralanmış Mevcut Bir Binaya İlişkin Olup 5 Yıldan Daha Uzun Ekonomik Ömürlü Özel Maliyet Bedelleri )"
272D4.D7.4.2003E. 2002/1876 K. 2003/847"ÖZEL MALİYET İTFA USULÜ ( Hasılat Kira Sözleşmesi - Özel Maliyet İtfa Paylarının Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Yapılması Gerektiği )
MODERNİZASYON HARCAMALARI ( Özel Maliyet - İtfa Payı Hesabı - Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Yapılması Gerektiği )
İTFA PAYI HESAPLANMASI ( Özel Maliyet Bedellerine İtfa Payı Ayrılması - Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle İtfa Payı Ayrılması Gerektiği )"
272D4.D18.2.2002E. 2001/2871 K. 2002/647"ÖZEL MALİYET BEDELİ OLMAYAN GİDERLER ( Direkt Gider Kaydı Yapılabileceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı - İşyerinin Normal İşlevlerini Yerine Getirmesi İçin Yapılması Zorunlu Harcamaları Direkt Gider Yazabileceği )
İŞYERİNİN NORMAL İŞLEVLERİNİN DEVAMI İÇİN YAPILAN GİDERLER ( Özel Maliyet Bedeli Olarak Kabul Edilemeyeceği - Direkt Gider Kaydı Yapılabileceği )
İŞYERİNİN ÇATISININ VE TAVANININ TAMİR GİDERLERİ ( Özel Maliyet Bedeli Olarak Kabul Edilemeyeceği - Direkt Gider Kaydı Yapılabileceği )
GİDER KAYDI ( İşyerinin İşlevinin Devamı İçin Yapılan Giderlerin Direkt Gider Kaydı Yapılabileceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı - İşyerinin Normal İşlevlerini Yerine Getirmesi İçin Yapılması Zorunlu Harcamaları Direkt Gider Yazabileceği )"
272D3.D24.5.2000E. 1998/150 K. 2000/1961"YAP İŞLET DEVRET ( Tatil Köyü - Binalardaki Su Elektrik Tesisleri ve Soğuk Odalar Gibi Tesisler İçin Masrafların Özel Maliyet Bedelinin İtfası Yöntemiyle Amorti Edilmesi Gereği )
ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI YÖNTEMİYLE AMORTİSMAN GEREĞİ ( Yap-İşlet-Devret Modeliyle Tatil Köyü Kurmak - Binalardaki Su Elektrik Tesisleri ve Soğuk Odalar Gibi Tesisler )
AMORTİSMAN ( Yap-İşlet-Devret Modeliyle Tatil Köyü Kurmak - Binalardaki Su Elektrik Tesisleri ve Soğuk Odalar Gibi Tesisler İçin Masrafların Özel Maliyet Bedelinin İtfası Yöntemiyle Amorti Edilmesi Gereği )"
272D3.D27.4.2000E. 1999/381 K. 2000/1651"GAYRIMENKULÜN MALİYET BEDELİ ( Genişletmek Veya İktisadi Kıymetini Devamlı Olarak Artırmak Amacıyla Yapılan Giderlerin Maliyet Bedeline Eklenmesi )
ÖZEL MALİYET BEDELİ ( Taşınmazın Kiracı Tarafından Tutulması Durumunda Kiracı Tarafından Yapılan Giderlerin Özel Maliyet Bedeli Olarak Değerlendirilmesi )
AMORTİSMAN ( İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılan ve Yıpranmaya Aşınmaya Veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunan Gayrımenkuller )"
272D11.D11.5.1999E. 1998/666 K. 1999/1865"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yükümlü Şirketin Gider Olarak Kaydettiği Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Bedelleri İle Kanunen Gider Sayılmayan Harcamalar Nedeniyle Yapılması )
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER ( Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından Gider Olarak Gösterilmesinde Yasaya Aykırılık Olmaması )
GAYRIMENKUL MALİYET BEDELİ ( Normal Bakım Giderleri Dışında Taşınmazı Genişletmek Veya İktisadi Kıymetini Devamlı Olarak Artırmak Maksadıyla Yapılan Giderler )"
272D3.D5.6.1997E. 1996/1415 K. 1997/2214"ÖZEL MALİYET ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )
DEMİRBAŞ KAYDI ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )
AMORTİSMAN ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )
KURUMLAR VERGİSİ ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )"
272D3.D16.2.1995E. 1994/2776 K. 1996/557"ÖZEL MALİYET BEDELİ ( Kiralanan İşyeri İçin Yapılan Giderler )
GİDER KAYDETME ( Kiralanan İşyeri İçin Yapılan Giderler - Özel Maliyet Bedeli )
KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN GİDERLER ( Özel Maliyet Bedeli - Gider Kaydı )"

Madde 273

DANIŞTAY

273D3.D13.9.2011E. 2009/2169 K. 2011/4680"DÖVİZ KARŞILIĞI ALINAN VARLIKLARA İLİŞKİN AKTİFLEŞTİRME TARİHİ (Öncesinde Yaptığı Ödeme İle Aktifleştirme Tarihi Arasında Oluşan Kur Farkını Doğrudan Gider Yazılması Nedeniyle İzleyen Yıla Devreden Zararın Azaltılması Yolundaki Davalı İdare İşleminin İptal Edileceği)
KUR FARKI (Ticari Kazancın Elde Edilmesi İçin Satın Alınan İktisadi Kıymetlere Ait Borçlardan Doğan Kur Farkının Malın Maliyetine Kaydedileceği Konusunda Kanunda Açık Hüküm Bulunmadığı Genel Giderler Arasına Dahil Edilmesine Engel Yasa Hükmü de Bulunmadığı - İdari İşlemin İptali)
TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN SATIN ALINAN İKTİSADİ KIYMETLER (Ait Borçlardan Doğan Kur Farkının Malın Maliyetine Kaydedileceği Konusunda Kanunda Açık Hüküm Bulunmadığı - Genel Giderler Arasına Dahiline Engel Yasa Hükmü de Bulunmadığı)"
273D11.D23.2.2000E. 1998/2178 K. 2000/715"VADELİ OLARAK SATIN ALINAN EŞYA İÇİN ÖDENEN KUR FARKI ( Maliyete İntikal Ettirilmeden Doğrudan Gider Olarak Yazılabilmesi )
MALİYETE İNTİKAL ETTİRİLMEDEN DOĞRUDAN GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLME ( Döviz Üzerinden Vadeli Satın Alınan Eşya İçin Ödenen Kur Farkları )
DÖVİZ ÜZERİNDEN VADELİ SATIN ALINAN EŞYA İÇİN ÖDENEN KUR FARKLARI ( Maliyete İntikal Ettirilmeden Doğrudan Gider Olarak Gösterilebilmesi )"
273D4.D27.11.1998E. 1997/5413 K. 1998/4652"DÖVİZ CİNSİNDEN DEMİRBAŞ ALIMI ( Ödenen Kur Farkının Maliyete İntikal Ettirilememesi-Genel Gider Olarak Kaydı )
GİDER KAYDI ( Döviz Cinsinden Vadeli Olarak Alınan Makineler İçin Ödenen Kur Farkı )
KUR FARKI ( Döviz Cinsinden Vadeli Olarak Alınan Makineler İçin Ödenen-Maliyete İntikal Ettirilememesi )"
273D4.D25.10.1996E. 1995/3654 K. 1996/3866"ARAÇ SATIŞINDA EMSAL DEĞERİN BELİRLENMESİ ( Aracın Hasarının da Dikkate Alınması )
DEĞERLEME ( Araç Satışında )
GİDER KAYDI ( İşçilere Dağıtılan İş Elbisesi )
İŞÇİLERE DAĞITILAN İŞ ELBİSESİ ( Gider Olarak Kaydı )"
273D3.D4.3.1996E. 1995/3445 K. 1996/563"MATRAH TAKDİRİ ( İşyerini Kapatan Mükellefe Gelen İade Faturasının Dikkate Alınması Gerektiği )
İADE MAL ( Re'sen Vergi Tarhında Dikkate Alınması Gerektiği )
RE'SEN MATRAH TAKDİRİ ( İade Gelen Mal Ya da Demirbaşların Dikkate Alınması Gerektiği )
İŞYERİNİ KAPATAN MÜKELLEF ( İade Gelen Mal ya da Demirbaşın Re'sen Vergi Tarhında Dikkate Alınması Gerektiği )"
273D9.D20.12.1993E. 1992/5878 K. 1993/5279"AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE KDV ( Katma Değer Vergisi İndirimi )
KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Amortismana Tabi İktisadi Kıymet KDV )"

Madde 274

DANIŞTAY

274D3.D20.3.2001E. 1999/1067 K. 2001/838"LİFO YÖNTEMİNDEN BAŞKA BİR STOK DEĞERLEME YÖNTEMİNE GEÇİŞ ŞARTLARI ( 5 yıl Süre ile Başka Bir Stok Değerleme Yöntemine Geçilemeyeceği - Ortalama Maliyet Esasına Göre Matrah Farkı Bulunmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Lifo Yöntemini Kullananların 5 Yıl Süre İle Başka Bir Stok Değerlendirme Yöntemine Geçemeyeceği )
ORTALAMA MALİYET ESASINA GÖRE TARHİYAT YAPILAMAYACAĞI ( Lifo Yöntemi Kullanılması - Stok Değerleme Yöntemleri Arasında Geçiş Kuralları )"
274D3.D8.3.2000E. 1999/1087 K. 2000/994"KURUMLAR VERGİSİ ( Dönem Sonu Envanter Değerlendirmelerinin Doğru Olmaması Nedeniyle )
DÖNEM SONU ENVANTER DEĞERLENDİRMESİ ( Defter ve Belgeler Üzerinde Yeterli İnceleme Yapılmadan Doğru Olmadığından Bahisle Matrah Farkı Hesaplanamaması )
İMAL EDİLEN EMTİANIN MALİYET BEDELİ ( Mamulün Oluşmasında Sarf Olunan İptidai ve Hammaddelerin Bedelini Mamüle İsabet Eden İşçilik Bedelini İhtiva Etmesi )"
274D4.D9.2.2000E. 1999/2424 K. 2000/401"FİNANSMAN GİDERLERİ ( İşletmeler Açısından Genel İdari Gider Niteliğinde Olmaları ve Doğrudan Gider Yazılabilmeleri )
BANKADAN ALINAN KREDİLERİN FAİZ VE KUR FARKLARINDAN DOĞAN GİDERLER ( İşletmeler Açısından Genel İdari Gider Niteliğinde Olması )
FAİZ VE KUR FARKLARI ( Bankadan Krediyi Alan Şirket Açısından Genel İdari Gider Sayılması ve Doğrudan Gider Yazılabilmesi )
ŞİRKETİN ALDIĞI KREDİYİ AYNI GRUBA BAĞLI BAŞKA ŞİRKETLERE KULLANDIRMIŞ OLMASI ( Kur Farkının ve Faizin Bu Şirketlere Yansıtılıp Yansıtılmamasının Vergi Kaybına Yol Açmaması )"
274D4.D19.1.2000E. 1999/1107 K. 2000/82"FİİLİ MALİYET YÖNTEMİNİN KULLANILAMADIĞI DURUMLAR ( Ortalama Maliyet Usulünün Uygulanabileceği )
ORTALAMA MALİYET HESABININ UYGULANMASI ( Fiili Maliyet Yönteminin Kullanılamadığı Durumlarda )
DEĞERLEMEDE KULLANILACAK YÖNTEMLER ( Fiili Maliyet Yönteminin Kullanılamadığı Durumlarda Ortalama Maliyet Yöntemi Kullanılması )"
274VDDGK28.5.1999E. 1998/350 K. 1999/313"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN TESBİTİ ( Esas Alınacak Ticari Stok Emtianın Maliyet Bedeliyle Değerlendirileceği )
TİCARİ İŞLETMELERDEKİ STOK EMTİANIN MALİYET BEDELİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MECBURİYETİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Miktarının Tesbitinde )
STOK EMTİANIN MALİYET BEDELİYLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE KONU OLACAĞI ( Muristen Devreden Ticari İşletmelerde Yer Alan )"
274D7.D3.11.1995E. 1993/3337 K. 1995/4274"TEREKEYE DAHİL MAL ( Varislere Toptan İntikal Etmesi )
VARİSLERE TOPTAN İNTİKAL EDEN TEREKEYE DAHİL MAL ( Emsal Bedelin Maliyet Bedeline Toptan Satışlar İçin Öngörülen İndirim Miktarında İlave Yapılması )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Emsal Bedelin Göz Önünde Bulundurulması )"
274D3.D18.12.1991E. 1990/431 K. 1991/3158"KIYMETTEN DÜŞEN MAL ( Emsal Bedel )
EMSAL BEDEL ( Kıymetten Düşen Mal )
DEĞERİNİ YİTİREN MAL ( Emsal Bedelle Değerleme )"

Madde 275

DANIŞTAY

275D3.D8.3.2000E. 1999/1087 K. 2000/994"KURUMLAR VERGİSİ ( Dönem Sonu Envanter Değerlendirmelerinin Doğru Olmaması Nedeniyle )
DÖNEM SONU ENVANTER DEĞERLENDİRMESİ ( Defter ve Belgeler Üzerinde Yeterli İnceleme Yapılmadan Doğru Olmadığından Bahisle Matrah Farkı Hesaplanamaması )
İMAL EDİLEN EMTİANIN MALİYET BEDELİ ( Mamulün Oluşmasında Sarf Olunan İptidai ve Hammaddelerin Bedelini Mamüle İsabet Eden İşçilik Bedelini İhtiva Etmesi )"
275D4.D9.2.2000E. 1999/2424 K. 2000/401"FİNANSMAN GİDERLERİ ( İşletmeler Açısından Genel İdari Gider Niteliğinde Olmaları ve Doğrudan Gider Yazılabilmeleri )
BANKADAN ALINAN KREDİLERİN FAİZ VE KUR FARKLARINDAN DOĞAN GİDERLER ( İşletmeler Açısından Genel İdari Gider Niteliğinde Olması )
FAİZ VE KUR FARKLARI ( Bankadan Krediyi Alan Şirket Açısından Genel İdari Gider Sayılması ve Doğrudan Gider Yazılabilmesi )
ŞİRKETİN ALDIĞI KREDİYİ AYNI GRUBA BAĞLI BAŞKA ŞİRKETLERE KULLANDIRMIŞ OLMASI ( Kur Farkının ve Faizin Bu Şirketlere Yansıtılıp Yansıtılmamasının Vergi Kaybına Yol Açmaması )"
275D4.D19.1.2000E. 1999/1107 K. 2000/82"FİİLİ MALİYET YÖNTEMİNİN KULLANILAMADIĞI DURUMLAR ( Ortalama Maliyet Usulünün Uygulanabileceği )
ORTALAMA MALİYET HESABININ UYGULANMASI ( Fiili Maliyet Yönteminin Kullanılamadığı Durumlarda )
DEĞERLEMEDE KULLANILACAK YÖNTEMLER ( Fiili Maliyet Yönteminin Kullanılamadığı Durumlarda Ortalama Maliyet Yöntemi Kullanılması )"
275D11.D14.1.1999E. 1997/4647 K. 1999/168"KDV İADESİNİN FAZLA ALINMASI NEDENİYLE KAÇAKCILIK CEZASI ( Genel Giderlerden İhraç Konusu Mamule Verilen Payın Araştırılması Zorunluluğu )
GENEL GİDERLERDEN İHRAÇ KONUSU MAMULE VERİLEN PAY ( Araştırılması Zorunluluğu - KDV İadesinin Fazla Alınması Nedeniyle Kaçakcılık Cezası )
İHRAÇ NEDENİYLE ALINAN KDV İADESİ ( Genel Giderlerden Verilen Payın Araştırılması Zorunluluğu )"
275D3.D28.3.1996E. 1995/1964 K. 1996/1071"FİNANSAL KİRALAMADA KİRA BEDELLERİNİN GİDER YAZILMASI ( Kira Bedellerinin Ödendiği Dönem )
KİRA BEDELLERİNİN GİDER KAYDI ( Finansal Kiralama )"
275D3.D21.12.1995E. 1994/4699 K. 1995/4360"YENİDEN DEĞERLEME ( Amortismanın Gider Yazılabilmesi )
FARK AMORTİSMAN ( Yeniden Değerlemeden Sonra Oluşan Amortisman Farkı )
GİDER ( Yeniden Değerlemeden Sonra Oluşan Fark Amortisman )"

Madde 276

DANIŞTAY

276VDDGK24.12.1999E. 1999/277 K. 1999/611"MALİYET HESAPLAMASI ( Zirai Mahsul - Ayçiçek Yağı İmalatı - Maliyet Bedeli )
ZİRAİ MAHSUL ( Ayçiçek Yağı İmalatı - Maliyet Bedeli )
AYÇİÇEK YAĞI İMALATI ( Maliyet Hesaplaması - Önceki Dönemlerde Alımların İmalatta Kullanıldığının Kabulünün Gerektiği )"

Madde 277

DANIŞTAY

277D4.D2.12.2004E. 2003/1577 K. 2004/2427"TİCARİ TAKSİ PLAKASININ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR ( Değer Artış Kazancı Olarak Vergilendirilip Vergilendirilmemesi )
DEĞER ARTIŞ KAZANCI ( Ticari Taksi Plakasının Satışından Elde Edilen Gelir )
BASİT USULDE VERGİ MÜKELLEFİ ( Ticari Taksi Plakasının Satışından Elde Edilen Gelirin Değer Artış Kazancı Olarak Vergilendirilip Vergilendirilmemesi )"
277D3.D6.2.1996E. 1995/2785 K. 1996/336"SEVK İRSALİYESİ ( Tarih ve Numaranın Yazılmaması )
İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜK CEZASI ( Sevk İrsaliyesi )"

Madde 278

DANIŞTAY

278D3.D3.6.2009E. 2007/633 K. 2009/1983"İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINDA OLUŞAN ZAYİAT ( Sigortadan Alınan Tazminat Tutarının Kayıt Dışı Bırakılması Nedeniyle Yapılan Vergilendirmeye Esas Alınan Matrahın Hukuka Uygun Olup Olmadığının Vergi Usul Kanununun 330. Md. deki Düzenlemeye Göre İnceleneceği )
SİGORTADAN ALINAN TAZMİNAT ( İş Yerinde Çıkan Yangında Oluşan Zayiat Nedeniyle - Yapılan Vergilendirmeye Esas Alınan Matrahın Hukuka Uygun Olup Olmadığının Vergi Usul Kanununun 330. Md. deki Düzenlemeye Göre İnceleneceği )
YANGINDA OLUŞAN ZAYİAT ( Sigortadan Alınan Tazminat Tutarının Kayıt Dışı Bırakılması Nedeniyle Yapılan Vergilendirmeye Esas Alınan Matrahın Hukuka Uygun Olup Olmadığının Vergi Usul Kanununun 330. Md. deki Düzenlemeye Göre İnceleneceği )"
278VDDGK18.11.2005E. 2005/153 K. 2005/271"KIYMETİ DÜŞEN MALLAR ( İmalat Kusuru Bulunması Nedeniyle İade Edildiği İleri Sürülen/Emsal Bedel Takdiri Talebi - Malların Şirket Tarafından Satılan ve İade Edilen Mallar Olduğunun Belge İle Kanıtlanamaması/Takdir Komisyonunca Emsal Bedel Takdiri Yapılmamasının Doğru Olduğu )
İADE MALLAR ( Şirket Tarafından Satılan ve İade Edilen Mallar Olduğunun Belge İle Kanıtlanamaması/Zarar Olarak Kabulünün Mümkün Olamayacağı - Takdir Komisyonunca Emsal Bedel Takdiri Talebi/Yapılmamasının Doğru Bulunduğu )
TAKDİR KOMİSYONUNCA EMSAL BEDEL TAKDİRİ YAPILMAMASI ( İmalat Kusuru Bulunması Nedeniyle İade Edildiği İleri Sürülen Mallar İçin Emsal Bedel Takdiri Talebi - Şirket Tarafından Satılan ve İade Edilen Mallar Olduğunun Belge İle Kanıtlanamaması/Zarar Olarak Kabulünün Mümkün Olamayacağı )
ZARAR KABUL EDİLEMEYECEK İADE MALLAR ( İmalat Kusuru Bulunması Nedeniyle İade Edildiği İleri Sürülen/Emsal Bedel Takdiri Talebi - Şirket Tarafından Satılan ve İade Edilen Mallar Olduğunun Belge İle Kanıtlanamaması/Zarar Olarak Kabulünün Mümkün Olamayacağı )"
278D11.D2.12.1997E. 1997/2808 K. 1997/4353"HURDA VE HASARLI MAL ( Katma Değer Vergisi İndirimi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Hurda ve Hasarlı Mal )"
278D3.D18.3.1992E. 1991/1396 K. 1992/1089"EMSAL BEDEL TAKDİRİ ( Yanan Mal Bedellerinin Tesbiti - Taktir Komisyonu Tesbiti )
SİGORTA ŞİRKETİNCE BELİRLENEN MİKTAR ( Emsal Bedel Sayılamayacağı )
YANAN MAL ( Emsal Bedel Tesbiti )"
278D3.D18.12.1991E. 1990/431 K. 1991/3158"KIYMETTEN DÜŞEN MAL ( Emsal Bedel )
EMSAL BEDEL ( Kıymetten Düşen Mal )
DEĞERİNİ YİTİREN MAL ( Emsal Bedelle Değerleme )"
278D4.D30.3.1989E. 1987/240 K. 1989/1561"TAKDİR KOMİSYONU ( İşyerinde Çıkan Yangın Sonucu Meydana Gelen Hasarın Tetkik ve Tayini İstemi )
ZARAR TAKDİRİ ( Yangın ve Başka Nedenlerle Emtianın Değerinde Azalma Olması )
VERGİ MAHKEMESİNE BAŞVURMA ( Zararı Belirlemek İçin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı )
KOMİSYON KARARLARI ( Vergi Mahkemesine Başvurulabilmesi )"

Madde 279

DANIŞTAY

279D4.D30.3.2004E. 2002/3716 K. 2004/619"DIŞ KAYNAKLI KREDİ ( İşletme Bünyesinde Hiç Kullanılmayan - Kur Farkı ve Faiz Giderlerinin Dönem Kazancının Tespitinde İndirilemeyeceği )
İŞLETME BÜNYESİNDE HİÇ KULLANILMAYAN DIŞ KAYNAKLI KREDİ ( Kur Farkı ve Faiz Giderlerinin Dönem Kazancının Tespitinde İndirilemeyeceği )
KUR FARKI VE FAİZ GİDERLERİ ( Dönem Kazancının Tespitinde İndirilemeyeceği - İşletme Bünyesinde Hiç Kullanılmayan Dış Kaynaklı Kredi )"
279D4.D4.4.2002E. 2001/21 K. 2002/1439"FAİZ GELİRLERİ ( Vadeli Hesaplara İşletilen Mevduat Faizleri - Dönemsellik İlkesi - Vadesi Dolmamış Hesap Faizlerinin Vergilendirilemeyeceği )
VADELİ MEVDUAT HESAPLARINA İŞLETİLEN FAİZ GELİRLERİ ( Dönemsellik İlkesinin Uygulanması - Vadesi Dolmayan Vadeli Mevduat Faiz Gelirlerinin Vergilendirilemeyeceği )
KENDİLİĞİNDEN ÖDENMEMESİ GEREKEN VERGİNİN İADESİ HALİ ( Gecikme Faizi İstenilemeyeceği - Mevduat Faiz Gelirlerinde Vadenin Bitim Tarihinde Gelir Yazılması Gerektiği )
GEREKSİZ ÖDENEN VERGİNİN İADESİNİN İSTENİLMESİ ( Kendiliğinden Ödenen Vergi - Gecikme Zammı İstenilemeyeceği - Vadeli Mevduat Vadesi Dolmadan Dönemsonunda Gelir Kaydı Yapılan Faiz Geliri - Ödenmemesi Gereken Verginin Geri İadesi - Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )"
279D3.D9.3.1999E. 1997/2368 K. 1999/861"MAHKEMECE VERİLEN KARAR ( Karar Yeterince Açık Değilse Veya Yahut Birbirine Aykırı Hüküm Fıkraları Taşıyorsa Taraflardan Herbirinin Kararın Açıklanmasını Yada Giderilmesini İsteyebilmesi )
HÜKMÜN AÇIKLIĞI ( Mahkemece Verilen Karar Yeterince Açık Değilse Veya Yahut Birbirine Aykırı Hüküm Fıkraları Taşıyorsa Taraflardan Herbirinin Kararın Açıklanmasını İsteyebilmesi )
KARARLARA KARŞI YAPILACAK DÜZELTME İSTEMLERİ ( Mahkemece Bu İstemlere Dayanılarak Daha Önce Verilen Hükmün Değiştirilmesi Veya Yeni Hüküm Verilmesinin Olanaksız Olması )"
279D3.D9.3.1999E. 1997/2367 K. 1999/859"KURUMLAR VERGİSİ ( Navlun Primlerinin Elde Edildiği Yıl Hazine Bonolarının Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
NAVLUN PRİMLERİ ELDE EDİLDİĞİ YIL ( Hazine Bonolarının Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
HAZİNE BONOSU ( Navlun Primlerinin Elde Edildiği Yıl Bonoların Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
SÖZLEŞMEYE DAYALI TAZMİNATLAR ( Gider Yazılabilmesi )
AKTİFE GİREN SABİT KIYMET AMORTİSMANLARI ( Gider Yazılabilmesi )"

Madde 280

DANIŞTAY

280VDDGK28.12.2007E. 2007/189 K. 2007/662"KREDİDEN KAYNAKLANAN BORÇLANMA ( Yükümlü Şirketin Hisselerinin Tamamına Sahip Yabancı Grubun Kendi Adına Aldığı ve Davacıya Borç Olarak Verdiği Krediden Kaynaklanan Borçlanmanın Örtülü Sermaye Niteliğinde Olduğu )
ÖRTÜLÜ SERMAYE ( Yükümlü Şirketin Hisselerinin Tamamına Sahip Yabancı Grubun Kendi Adına Aldığı ve Davacıya Borç Olarak Verdiği Krediden Kaynaklanan Borçlanma )
HİSSELERİNİN TAMAMINA YABANCI GRUBU SAHİP OLMASI ( Kendi Adına Aldığı ve Davacıya Borç Olarak Verdiği Krediden Kaynaklanan Borçlanmanın Örtülü Sermaye Niteliğinde Olduğu )
KUR FARKI VE FAİZ / FİNANSMAN GİDERİ ( Yükümlü Şirketin Hisselerinin Tamamına Sahip Yabancı Grubun Kendi Adına Aldığı ve Davacıya Borç Olarak Verdiği Krediden Kaynaklanan Borçlanmanın Örtülü Sermaye Niteliğinde Olduğu - Hesaplanan Kur Farkı ve Faiz Giderinin Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Olarak Dikkate Alınamayacağı )"
280VDDGK27.5.2005E. 2005/20 K. 2005/143"KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ŞİRKET ( Örtülü Sermayenin Varlığının Kabul Edilmesi - Döviz Cinsinden Borçlanmaya İlişkin Kur Farkının Gider Olarak Yazılamayacağı )
ÖRTÜLÜ SERMAYENİN VARLIĞININ KABUL EDİLMESİ ( Döviz Cinsinden Borçlanmaya İlişkin Kur Farkının Gider Olarak Yazılamayacağı - Kurumlar Vergisi Mükellefi Şirket )
DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMAYA İLİŞKİN KUR FARKI ( Gider Olarak Yazılamayacağı - Kurumlar Vergisi Mükellefi Şirket/Örtülü Sermayenin Varlığının Kabul Edilmesi )
KUR FARKININ GİDER OLARAK YAZILAMAMASI ( Döviz Cinsinden Borçlanmaya İlişkin - Kurumlar Vergisi Mükellefi Şirkette Örtülü Sermayenin Varlığının Kabul Edilmesi )"
280D3.D15.4.2004E. 2003/1922 K. 2004/1005"CEZALI TARHİYAT ( Davacı Şirketin Ortağından Aldığı Borcun Örtülü Sermaye Kabul Edildiği/Borç Nedeniyle Oluşan Kur Farklarının da Faiz Olarak Nitelendirilerek Tarhiyat Yapıldığı - Kur Farkı Artışının Döviz Borcunun Zaman İçinde Aşınmasını Karşılayan Bir Gider Niteliğinde Olduğunun Dikkate Alınacağı )
ÖRTÜLÜ SERMAYE ( Davacı Şirketin Ortağından Aldığı Döviz Cinsinden Borcun Örtülü Sermaye Kabul Edilerek Cezalı Tarhiyat Yapıldığı - Kur Farkı Artışının Döviz Borcunun Zaman İçinde Aşınmasını Karşılayan Bir Gider Niteliğinde Olduğu )
KUR FARKININ FAİZ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ ( Davacı Adına Cezalı Tarhiyat Yapıldığı - Vergi Mahkemesince Kur Farkının Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan Faiz Olarak Nitelendirilmesi Sonucu Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
DÖVİZ OLARAK ALINAN BORÇ ( Davacı Şirketin Ortağından Aldığı Borcun Örtülü Sermaye Kabul Edilerek Tarhiyat Yapıldığı - Vergi Mahkemesince Kur Farkının Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan Faiz Olarak Nitelendirilmesi Sonucu Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
280D3.D3.10.2002E. 2001/1762 K. 2002/3064"DÖVİZ OLARAK ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ( Değerlemeye Tabi Tutulup Oluşan Kur Farkının Gider Yazılıp Yazılamaması )
YABANCI PARANIN DEĞERLEMEYE TABİ TUTULMASI ( Peşin Alınan Avans Bedeli-Kur Farkının Gider Yazılması )
KUR FARKININ GİDER YAZILMASI ( Döviz Cinsinden Peşin Alınan Sipariş Avanslarının Değerlemeye Tabi Tutulması )"
280D3.D25.12.2001E. 1999/2408 K. 2001/4767"YABANCI PARA ( Değerleme-Faiz Oranı Belirtilmemiş Senetli Alacakların Değerlenmesinde Esas Alınacak Oran )
MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN RESMİ İSKONTO ORANI ( Döviz Cinsinden Faiz Oranı Belirtilmemiş Senetli Alacakların Değerlenmesinde Esas Alınacak Oran )
DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ ( Faiz Oranı Belirtilmemiş Senetli Alacaklar-LİBOR-Merkez Bankasınca Belirlenen Resmi İskonto Oranı )
LONDRA BANKALARARASI FAİZ ORANI ( Faiz Oranı Belirtilmemiş Döviz Cinsinden Senetli Alacakların Değerlenmesi )"
280D3.D4.4.2001E. 2000/5181 K. 2001/1176"DÖVİZ BÜROSU İŞLETEBİLMEK İÇİN YATIRILAN TEMİNAT ( Değerleme Yapılmaması )
KUR FARKINDAN OLUŞAN KAMBİYO GELİRİ ( Döviz Bürosu İşletmek İçin Yatırılan Teminatın Alacak Olarak Değerlenmeyeceği )
YABANCI PARALARIN DEĞERLENMESİ ( Döviz Bürosu İşletmek İçin Yatırılan Teminatın Alacak Olarak Değerlenmeyeceği-Kur Farkından Oluşan Kambiyo Geliri )"
280D4.D3.5.2000E. 2000/768 K. 2000/1912"YURTDIŞINDAKİ FİRMAYA GÖNDERİLEN SERMAYE ARTTIRIM ÖDEMELERİ ( Sermaye Arttırımının Zamanında Yapılamaması - Yurtdışı Alacağı Olarak Değerlendirilemeyeceği- Değerleme Yapılmasının Gerekmediği )
SERMAYE ARTTIRIMININ ZAMANINDA YAPILAMAMASI ( Yurtdışında Bulunan Şirkete Sermaye Arttırımı İçin Gönderilen Bedeller - Yurtdışı Alacağı Olarak Değerlendirilemeyeceği-Değerleme Yapılmasının Gerekmediği )"
280D4.D22.2.2000E. 1999/4789 K. 2000/658"KURUMLAR VERGİSİ ( Şirketin Döviz Cinsinden Yurt Dışı Alacaklarını Değerlemeye Tabi Tutmadığı İddiası )
DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİ ( Mahkemece Bu Yönde Karar Verilmeden Esas Hakkında Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
YURTDIŞI ALACAĞI ( Davaya Müdahil Olanlarla İlgili Karar Verilmemiş Olması )
MÜDAHİL OLMA TALEBİ ( Yargılama Bitinceye Kadar Müdahale Etmede Üçüncü Kişinin Yararının Olması Durumunda Talebin Kabulüne Karar Verilmesi )"
280D4.D22.11.1999E. 1999/579 K. 1999/4200"SATILAN MALIN YÜKSEK FİYATLA GERİ ALINMASINDA DEĞERLEME ( Alış Fiyatı İle Değerleme Yapılması - Eski Satış Fiyatıyla Değerleme Yapılamayacağı )
DEĞERLEME ( Stok Değerlemesi - Satılan Malın Başka Fiyatla Geri Alınması Halinde Geri Alma Fiyatı İle Değerlemesinin Yapılması Gerektiği )
STOK DEĞERLEMESİ ( Satılan Malın Başka Fiyatla Satınalınması - Stok Değerlemesi Yapılması )"
280D3.D27.10.1999E. 1998/1695 K. 1999/3542"BORSA RAYİCİ ( Yabancı Paralarla Yabancı Para İle Olan Senetli Senetsiz Alacaklar ve Borçların Borsa Rayici İle Değerlendirilmesi )
YABANCI PARA ( Yabancı Paralarla Yabancı Para İle Olan Senetli Senetsiz Alacaklar ve Borçların Borsa Rayici İle Değerlendirilmesi )
MALİYE BAKANLIĞI TESPİTİ ( Yabancı Paranın Borsada Rayici Yoksa Değerlemeye Uygulanacak Kurun Bakanlıkça Tespit Edilmesi )
VADESİ GELMEMİŞ SENEDE BAĞLI ALACAKLAR ( Değerleme Günü Kıymetine Göre İrca Olunması )
DÖVİZ ÜZERİNDEN DÜZENLENEN ALACAK SENETLERİ ( Senetlerin Türk Lirasına Çevrildikten Sonra Reeskonta Tabi Tutulması )
REESKONT ( Döviz Üzerinden Düzenlenen Alacak Senetlerinin Türk Lirasına Çevrildikten Sonra Reeskonta Tabi Tutulması )"
280D3.D28.9.1999E. 1998/136 K. 1999/3109"İKMALEN GELİR VERGİSİ ( Kur Farkı Geliri Üzerinden Salınması )
FON PAYI ( Kur Farkı Geliri Üzerinden Salınması )
KUR FARKI GELİRİ ( Gelir Üzerinden Salınan Gelir Vergisi ve Fon Payında Kanuna Aykırılığın Olmaması )"
280D4.D23.6.1999E. 1998/4047 K. 1999/2783"İCRA SAFHASINDA BULUNAN ALACAK ( Alacağın Protokolle Senede Bağlanması - Alacağın Yenilenmesi Sayılmaması - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )
ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI ( İcra Safhasındaki Alacağın Senetle Değiştirilmesi - Alacağın Yenilenmesi Sayılamayacağı - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )
ALACAĞIN YENİLENMESİ SAYILMAMA ( İcra Safhasındaki Alacağın Senetle Değiştirilmesi - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )"
280D3.D10.6.1999E. 1997/1308 K. 1999/2437"DÖVİZ CİNSİNDEN ALINAN AVANSLAR ( Borç Olarak Kabulü - Kur Farklarının Gider Yazılabileceği )
KUR DEĞERLEMESİ ( Döviz Cinsinden Avansların Değerlemesi - Borç Olarak Kabulü - Kur Farklarının Gider Yazılabileceği )
İHRACAT ( Alınan İhracat Avanslarının Borç Sayılması - Kur Farklarının Gider Kaydedilebileceği )"
280D3.D13.10.1998E. 1997/186 K. 1998/3459"DÖVİZ KURU ( Bedeli Peşin Tahsil Edilen İhracatın Gerçekleşmemesi - Kur Değerlemesi )
DÖNEM SONU KUR DEĞERLEMESİ ( Bedeli Peşin Tahsil Edilen İhracatın Gerçekleşmemesi - Kur Değerlemesi )
GİDER KAYDI ( Bedeli Peşin Tahsil Edilen İhracatın Gerçekleşmemesi - Dönem Sonunda Kur Değerlemesi Yapılması Gerektiği )
İHRACAT BEDELİNİN PEŞİN TAHSİLİ ( İhracatın Gerçekleşmemesi - Dönem sonu Kur Değerlemesi Yapılması Gerektiği - Kur Farkının Gider Kaydedilemeyeceği )"
280D3.D6.10.1998E. 1997/1807 K. 1998/3343"İHRACAT İSTİSNASI ( Yıllık İhracat Tutarının 1 Milyon Dolarlık Sınırı Aşması )
İHRACAT İSTİSNASI ( Hasılattan % 20 Düşülebilmesi )"
280D4.D30.3.1998E. 1997/999 K. 1998/1257"BORÇ SENETLERİ REESKONTU ( Yabancı Para İle Düzenlenen Borç Senetleri - Borsa Rayici İle Değerlendirileceği - Ayrıca Reeskonta Tabi Tutulmayacağı )
YABANCI PARA İLE DÜZENLENEN BORÇ SENETLERİ ( Reeskonta Tabi Tutulmaması Gerektiği - Değerleme )
REESKONT YAPILMAMASI ( Yabancı Para İle Düzenlenen Borç Senetleri - Değerleme )"
280D4.D25.3.1998E. 1997/1138 K. 1998/1171"REKLAMASYON GİDERİ ( Genel Gider Kabul Edilmesi )
GENEL GİDER ( Reklamasyon Gideri )
KUR FARKI ( Genel Giderler Nedeniyle Çıkan Kur Farklarının Gider Olarak Kaydı )"
280D3.D20.1.1998E. 1996/6106 K. 1998/50"YABANCI PARA ( Borç Olduğu Kanıtlanamayan Yabancı Para )
DEĞERLEME YAPILMASI ( Yabancı Paraların Değerlemesi )"
280VDDGK23.5.1997E. 1996/71 K. 1997/270"DÖVİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( İhracat Nedeniyle Serbest Kalan % 20 'lik Kısım )
İHRACAT ( Yurtdışında Bırakılan İhracat Bedelinin Kur Değerlenmesi Gerektiği )
KUR DEĞERLEMESİ ( Yurtdışında Bırakılan İhracat Bedellerinin Kur Değerlemesi )"
280VDDGK23.5.1997E. 1996/68 K. 1997/267"İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİ ( Tahsil Edilemeyen Kısmın Kur Değerlemesine Tabi Tutulması Gerektiği )
YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLEN MAL BEDELİ DÖVİZLERİN YURDA GETİRİLMEMESİ
KUR DEĞERLEMESİNE TABİ TUTULMA ( Yurt Dışına İhraç Edilen Mal Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmemesi )"
280D3.D4.6.1996E. 1995/2225 K. 1996/2127"YABANCI PARA CİNSİNDEN BORÇ ( Kur Farkının Gider Yazılması )
KUR FARKININ GİDER KAYDEDİLMESİ ( Yabancı Para Cinsinden Borç )"
280D3.D4.5.1995E. 1995/256 K. 1995/1500"DÖVİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( İhraç Edilen Mal Bedelleri )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Kur Farklarının Hesabı - İhracat Mal Bedelleri )"
280D4.D22.5.1991E. 1990/2791 K. 1991/1937"DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAK ( İhracat Sonucu Ortaya Çıkması )
İHRACAT SONUCU ORTAYA ÇIKAN DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAK ( Yasal Kur Üzerinden Değerlendirilmesi ve Reeskonta Tabi Olması )
YABANCI ÜLKELERE YAPILAN İHRACAT ( Yabancı Para Üzerinden Olan Alacağın Yasal Kur Üzerinden Değerlendirilmesi )
SENEDE BAĞLI OLAN DÖVİZ ALACAĞI ( Reeskonta Tabi Olması )
İHRACAT İSTİSNASI NEDENİYLE İNDİRİM ( Senede Bağlı Olan Döviz Alacağı )"
280D4.D24.3.1988E. 1986/2129 K. 1988/175"İHRACATTAN ELDE EDİLEN DÖVİZDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ( Sanayi Ürünü İhraç Eden Kurum )
SANAYİ ÜRÜNÜ İHRAÇ EDEN KURUMLAR ( İhraç Tarihindeki Kur - Kurumlar Vergisi İstisnası )
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ( Sanayi Ürünü İhraç Eden Kurumlar - Kur Değeri )"

Madde 281

DANIŞTAY

281DIBGK22.12.2004E. 2004/1 K. 2004/1"BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN ALINAN KREDİLER ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
KREDİ FAİZLERİ ( Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği - Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi )
UZUN VADELİ KREDİLER ( Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması - Cari Yıl Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılması Gereği )
FAİZİN CARİ YILDA GİDER OLARAK YAZILABİLECEĞİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Kullanıldığı Yılın Gelirinin Oluşmasına Katkıda Bulunduğu )
GİDER OLARAK YAZILABİLEN FAİZ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
DÖNEMSELLİK İLKESİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması/Gider Olarak Yazılması Gereği )
KURUM KAZANCININ TESPİTİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN TEMİN EDİLEN VE VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ ( Kredinin Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
KREDİNİN VADESİNİN KULLANILDIĞI YILDAN SONRAKİ YILA SARKMASI ( Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLME ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarı )
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESAPLANMASI ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Gider Olarak Gösterilebileceği )"
281D5.D11.11.2003E. 2001/2362 K. 2003/4917"VADELİ ÇEK ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Vadesi Gelmediğinden Tahsil Edilemeyen Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulması - Çekin Yasal Olarak Vade ve Faiz Kaydı Taşımasının Mümkün Olmadığı )
ÇEKİN REESKONTA TABİ TUTULMASI ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Vadesi Gelmediğinden Tahsil Edilemeyen - Çekin Yasal Olarak Vade ve Faiz Kaydı Taşımasının Mümkün Olmadığı )
GEÇİCİ VERGİ TAHAKKUKU ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Vadesi Gelmediğinden Tahsil Edilemeyen Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulması - Çekin Ödeme Aracı Olarak İşlem Görmesi Gerektiği/Tahakkukun Doğruluğu )
REESKONTA TABİ TUTMAK ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Vadesi Gelmediğinden Tahsil Edilemeyen Çeki - Çekin Ödeme Aracı Olarak İşlem Görmesi Gerektiği/Geçici Vergi Tahakkukunun Doğruluğu )
BEYANNAME TARİHİ İTİBARİYLE VADESİ GELMEDİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN ÇEK ( Reeskonta Tabi Tutulması - Çekin Ödeme Aracı Olarak İşlem Görmesi Gerektiği/Geçici Vergi Tahakkukunun Doğruluğu )
VADESİ GELMEDİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN ÇEK ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Reeskonta Tabi Tutulması - Çekin Ödeme Aracı Olarak İşlem Görmesi Gerektiği/Geçici Vergi Tahakkukunun Doğruluğu )
ÇEK ( Türk Ticaret Kanununda Kambiyo Senetleri Arasında Yer Almakla Birlikte Yasal Olarak Vade ve Faiz Kaydı Taşımasının Mümkün Olmadığı )"
281D4.D10.6.2002E. 2001/1399 K. 2002/2405"VADELİ ÇEKLER ( Reeskonta Tabi Tutulamama - Vadeli Çek Düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu'na Aykırı Özelliği )
REESKONTA TABİ TUTULAMAMA ( Vadeli Düzenlenen Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulamayacağı )
ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAYACAĞI ( Türk Ticaret Kanunu'na Göre Vadeli Çek Düzenlenemeyeceği - Reeskonta Tabi Olamayacağı )"
281D3.D25.12.2001E. 1999/2408 K. 2001/4767"YABANCI PARA ( Değerleme-Faiz Oranı Belirtilmemiş Senetli Alacakların Değerlenmesinde Esas Alınacak Oran )
MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN RESMİ İSKONTO ORANI ( Döviz Cinsinden Faiz Oranı Belirtilmemiş Senetli Alacakların Değerlenmesinde Esas Alınacak Oran )
DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ ( Faiz Oranı Belirtilmemiş Senetli Alacaklar-LİBOR-Merkez Bankasınca Belirlenen Resmi İskonto Oranı )
LONDRA BANKALARARASI FAİZ ORANI ( Faiz Oranı Belirtilmemiş Döviz Cinsinden Senetli Alacakların Değerlenmesi )"
281D4.D19.12.2000E. 2000/662 K. 2000/5353"VADELİ OLARAK DÜZENLENEN ÇEKLER ( Çekte Vade Olmayacağından Reeskonta Tabi Tutularak Bulunan Reeskont Tutarının Kurum Kazancından İndirilememesi )
ÇEKTEKİ VADENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Çekin Vadesi Gelmeyen Senetlerle İlgili Değerleme Hükümlerine Tabi Tutulamayacağı )
DEĞERLEME GÜNÜNDE VADESİ GELMEMİŞ ÇEK ( Çekteki Vadenin Geçersiz Olması Nedeniyle Reeskonta Tabi Tutulamayacağı )
REESKONTA TABİ TUTULAMAMA ( Çekteki Vadenin Geçersiz Olması )"
281VDDGK7.4.2000E. 1999/448 K. 2000/145"REESKONT ( Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulamayacağı - Yıl Sonunda Değerleme Yapılıp Yapılamayacağı
DEĞERLEME ( Vadeli Yazılan Çeklerin Yıl Sonu İşlemleri - Reeskonta Tabi Tutulamayacağı )
ÇEKLERİN VADELİ DÜZENLENMİŞ OLMASI ( Reeskonta Tabi Tutulamayacağı - Yılsonu İşlemlerin Nasıl Yapılması Gerektiği )"
281D3.D25.1.2000E. 1999/156 K. 2000/156"KURUMLAR VERGİSİ ( Şirketin Defter ve Belgelerinin İncelenmesi Sonucu Bulunan Matrah Farkı Nedeniyle )
VADESİ GELMEMİŞ OLAN SENEDE BAĞLI ALACAKLAR ( Değerleme Günü Kıymetine Göre İrca Olunması )
ALACAK SENEDİ ( Senetleri Değerleme Gününün Kıymetine İrca Eden Mükelleflerin Borç Senetlerini de Aynı Şekilde İşleme Tabi Tutmalarının Gerekmesi )
VADELİ ÇEK UYGULAMASI ( Temaül Halinde Geldiğinden Bunların Hükümleri Bakımından Senet Hükmünde Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
281D3.D27.10.1999E. 1998/1695 K. 1999/3542"BORSA RAYİCİ ( Yabancı Paralarla Yabancı Para İle Olan Senetli Senetsiz Alacaklar ve Borçların Borsa Rayici İle Değerlendirilmesi )
YABANCI PARA ( Yabancı Paralarla Yabancı Para İle Olan Senetli Senetsiz Alacaklar ve Borçların Borsa Rayici İle Değerlendirilmesi )
MALİYE BAKANLIĞI TESPİTİ ( Yabancı Paranın Borsada Rayici Yoksa Değerlemeye Uygulanacak Kurun Bakanlıkça Tespit Edilmesi )
VADESİ GELMEMİŞ SENEDE BAĞLI ALACAKLAR ( Değerleme Günü Kıymetine Göre İrca Olunması )
DÖVİZ ÜZERİNDEN DÜZENLENEN ALACAK SENETLERİ ( Senetlerin Türk Lirasına Çevrildikten Sonra Reeskonta Tabi Tutulması )
REESKONT ( Döviz Üzerinden Düzenlenen Alacak Senetlerinin Türk Lirasına Çevrildikten Sonra Reeskonta Tabi Tutulması )"
281D3.D6.5.1999E. 1998/4110 K. 1999/1765"REESKONT ( Vadeli Çeklerin Alacak Senetleri Gibi Reeskonta Tabi Tutulmasının Yasaya Aykırı Olmaması )
VADELİ ÇEKLER ( Alacak Senetleri Gibi Reeskonta Tabi Tutulmasının Yasaya Aykırı Olmaması )
ALACAK SENEDİ ( Vadeli Çeklerin Alacak Senetleri Gibi Reeskonta Tabi Tutulmasının Yasaya Aykırı Olmaması )"
281D4.D21.4.1999E. 1998/1583 K. 1999/1536"TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ ( Tahakkuk Esasına Bağlı Olması )
TAHAKKUK ( Gelirin Miktar ve Mahiyet İtibariyle Kesinleşmiş ve Hukuken Talep Edilebilir Olması )
CİRO PRİMLERİ ( Satış Miktarı ve Tutarı Kesinlik Kazanıp Ödemesi Yapılıncaya Kadar Kesinleşen Bir Alacaktan ve Gelirden Söz Edilememesi )"
281D3.D9.3.1999E. 1997/2367 K. 1999/859"KURUMLAR VERGİSİ ( Navlun Primlerinin Elde Edildiği Yıl Hazine Bonolarının Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
NAVLUN PRİMLERİ ELDE EDİLDİĞİ YIL ( Hazine Bonolarının Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
HAZİNE BONOSU ( Navlun Primlerinin Elde Edildiği Yıl Bonoların Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
SÖZLEŞMEYE DAYALI TAZMİNATLAR ( Gider Yazılabilmesi )
AKTİFE GİREN SABİT KIYMET AMORTİSMANLARI ( Gider Yazılabilmesi )"
281D7.D19.10.1998E. 1997/2703 K. 1998/3365"KOOPERATİF HİSSESİ ( Tapuya Tescil Edilmeden Önce Alacak Niteliğinde Olup Kayıtlı Değerinin Vergiye Esas Alınması )
VERGİYE ESAS DEĞER ( Kooperatif Hissesinin Tapuya Tescil Edilmeden Önce Alacak Niteliğinde Olup Kayıtlı Değerinin Vergiye Esas Alınması )"
281D3.D4.6.1998E. 1997/671 K. 1998/2125"KURUMLAR VERGİSİ ( Vadeli Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulması - Gider Kaydı )
VADELİ ÇEK ( Reeskont Gider Kaydı )"
281D4.D21.5.1998E. 1997/2247 K. 1998/2078"VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR ( Değerleme Gününün Kıymetine İcra Olunabilmesi )
REESKONT TUTARI ( Mukayyet veya Gerçek Değer Üzerinden Hesaplanması )
SENEDE BAĞLI ALACAK ( Değerlemenin İç İskonto Yöntemine Göre Yapılması )
NEGATİF DEĞER ( Reeskont Tutarının Mukayyet veya Gerçek Değer Üzerinden Hesaplanması )
GERÇEK VE MUKAYYET DEĞER ( Negatif Değer Görülebileceğinden Dolayı Değerlemenin İç İskonto Yöntemine Göre Yapılması )"
281D3.D30.6.1997E. 1997/1879 K. 1997/2742"ALACAK VE BORÇ SENEDİ ( Reeskont Ayrılması Şartları - Gerçek İşlemlere Dayanmaları )
REESKONT ( Alacak ve Borç Senedinin Gerçek İşlemlere Dayanması ve Kayıtlı Olmaları )
STOPAJ ( Muhtasar Beyan )"
281D9.D19.6.1996E. 1996/1422 K. 1996/2322"VERASETEN İNTİKAL EDEN KOOPERATİF HİSSESİ ( Alacak Mahiyetinde Olup Mukayyet Değeri ile Değerlendirilmesi Gereği )
ALACAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisi )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Veraseten İntikal Eden Kooperatif Hissesi )
KAYITLI DEĞER İLE DEĞERLENDİRME ( Alacaklar-Veraseten İntikal Eden ve Tapuya Tescil Edilmeyen Kooperatif Hissesi )"
281D4.D1.7.1993E. 1991/3160 K. 1993/3447"TİCARİ KAZANÇ ( Değerleme Gününden Vade Tarihine Kadar Olan Faiz Miktarı )
DEĞERLEME GÜNÜNDEN VADE TARİHİNE KADAR OLAN FAİZ MİKTARI ( Senedin Nominal Değerinden İndirilerek Gerçek Gelirin Saptanması )
SENEDİN NOMİNAL DEĞERİ ( Değerleme Gününden Vade Tarihine Kadar Olan Faiz Miktarından İndirilerek Gerçek Gelirin Saptanması )"
281D4.D22.5.1991E. 1990/2791 K. 1991/1937"DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAK ( İhracat Sonucu Ortaya Çıkması )
İHRACAT SONUCU ORTAYA ÇIKAN DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAK ( Yasal Kur Üzerinden Değerlendirilmesi ve Reeskonta Tabi Olması )
YABANCI ÜLKELERE YAPILAN İHRACAT ( Yabancı Para Üzerinden Olan Alacağın Yasal Kur Üzerinden Değerlendirilmesi )
SENEDE BAĞLI OLAN DÖVİZ ALACAĞI ( Reeskonta Tabi Olması )
İHRACAT İSTİSNASI NEDENİYLE İNDİRİM ( Senede Bağlı Olan Döviz Alacağı )"
281D4.D27.3.1989E. 1986/5710 K. 1989/1486"BORÇ SENETLERİNDE İÇ İSKONTO YÖNTEMİ ( Borç ve Alacak Senetlerinin Değerlemesi )
BORÇ VE ALACAK SENETLERİNİN REESKONTU ( İç İskonto Yöntemi )"

Madde 283

DANIŞTAY

283D4.D21.9.2006E. 2006/1917 K. 2006/1669"KREDİ FAİZLERİ ( Dönem Sonunda Vadesi Gelmeyen - Gider Yazılamayacağı İleri Sürülüp Devreden Yatırım İndirimi Tutarının Azaltılarak İzleyen Dönemlerin Buna Göre Düzeltilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YATIRIM İNDİRİMİ ( Dönem Sonunda Vadesi Gelmeyen Kredi Faizlerinin Gider Yazılamayacağı İleri Sürülüp Devreden Yatırım İndirimi Tutarının Azaltılarak İzleyen Dönemlerin Buna Göre Düzeltilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÖNEM SONUNDA VADESİ GELMEYEN KREDİ FAİZLERİ ( Gider Yazılamayacağı İleri Sürülüp Devreden Yatırım İndirimi Tutarının Azaltılarak İzleyen Dönemlerin Buna Göre Düzeltilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
283DIBGK22.12.2004E. 2004/1 K. 2004/1"BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN ALINAN KREDİLER ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
KREDİ FAİZLERİ ( Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği - Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi )
UZUN VADELİ KREDİLER ( Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması - Cari Yıl Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılması Gereği )
FAİZİN CARİ YILDA GİDER OLARAK YAZILABİLECEĞİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Kullanıldığı Yılın Gelirinin Oluşmasına Katkıda Bulunduğu )
GİDER OLARAK YAZILABİLEN FAİZ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
DÖNEMSELLİK İLKESİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması/Gider Olarak Yazılması Gereği )
KURUM KAZANCININ TESPİTİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN TEMİN EDİLEN VE VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ ( Kredinin Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
KREDİNİN VADESİNİN KULLANILDIĞI YILDAN SONRAKİ YILA SARKMASI ( Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLME ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarı )
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESAPLANMASI ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Gider Olarak Gösterilebileceği )"
283D3.D30.1.2003E. 2001/279 K. 2003/663"KREDİ FAİZLERİNİN GİDER KAYDI ( Cari Yılda Kullanılan Kredilere Ait Tahakkuk Etmiş Olan Faiz - Tamamının Gider Kaydının Hukuka Uygun Olduğu )
GİDER KAYDI ( Kredi Faizlerinin Gider Kaydı Kuralı - Kredi Faizlerinin Tahakkuk Ettiği Yılda Tamamının Gider Kaydedilebileceği )
TAHAKKUK EDEN KREDİ FAİZLERİ ( Kredinin Kullanıldığı Yılda Tamamının Gider Kaydedilebileceği )"
283D3.D30.1.2003E. 2001/279 K. 2003/663"KREDİ FAİZLERİNİN GİDER KAYDI ( Cari Yılda Kullanılan Kredilere Ait Tahakkuk Etmiş Olan Faiz - Tamamının Gider Kaydının Hukuka Uygun Olduğu )
GİDER KAYDI ( Kredi Faizlerinin Gider Kaydı Kuralı - Kredi Faizlerinin Tahakkuk Ettiği Yılda Tamamının Gider Kaydedilebileceği )
TAHAKKUK EDEN KREDİ FAİZLERİ ( Kredinin Kullanıldığı Yılda Tamamının Gider Kaydedilebileceği )"
283D3.D18.12.2002E. 2001/2263 K. 2002/4277"DÖNEMSELLİK İLKESİ ( Birden Fazla Hesap Dönemine Yansıyan Giderlerin İlgili Dönemlere Paylaştırılması Gereği-Kredi Faizleri )
KREDİ FAİİZLERİNİN GİDER KAYDI ( Vadesi Gelmeyen Kredi Faiizleri-Dönemsellik İlkesi )
VADESİ GELMEYEN BANKA KREDİLERİ ( Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Kaydı-Faizin Gider Kaydı )
BİRDEN FAZLA HESAP DÖNEMİNE YANSIYAN GİDERLER ( İlgili Dönemlere Paylaştırılması Gereği-Dönemsellik İlkesi )"
283D4.D17.1.2000E. 1999/1519 K. 2000/22"GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLAR ( Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
KARŞILIK AYRILMASI ( Garanti Kapsamında Yapılan Satışlar İçin Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılamayacağı )
GARANTİ SÜRESİNCE YAPILACAK GİDERLER ( Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılamayacağı )"
283D3.D2.6.1995E. 1994/5007 K. 1995/1744"FİNANSAL KİRALAMA ÖDEMELERİNİN GİDER YAZILMASI ( Otomobil Kiralanması )
OTOMOBİL KİRALANMASI ( Finansal Kiralama Giderlerinin Kaydı )"

Madde 285

DANIŞTAY

285DIBGK22.12.2004E. 2004/1 K. 2004/1"BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN ALINAN KREDİLER ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
KREDİ FAİZLERİ ( Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği - Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi )
UZUN VADELİ KREDİLER ( Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması - Cari Yıl Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılması Gereği )
FAİZİN CARİ YILDA GİDER OLARAK YAZILABİLECEĞİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Kullanıldığı Yılın Gelirinin Oluşmasına Katkıda Bulunduğu )
GİDER OLARAK YAZILABİLEN FAİZ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
DÖNEMSELLİK İLKESİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması/Gider Olarak Yazılması Gereği )
KURUM KAZANCININ TESPİTİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN TEMİN EDİLEN VE VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ ( Kredinin Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
KREDİNİN VADESİNİN KULLANILDIĞI YILDAN SONRAKİ YILA SARKMASI ( Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLME ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarı )
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESAPLANMASI ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Gider Olarak Gösterilebileceği )"
285D5.D11.11.2003E. 2001/2362 K. 2003/4917"VADELİ ÇEK ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Vadesi Gelmediğinden Tahsil Edilemeyen Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulması - Çekin Yasal Olarak Vade ve Faiz Kaydı Taşımasının Mümkün Olmadığı )
ÇEKİN REESKONTA TABİ TUTULMASI ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Vadesi Gelmediğinden Tahsil Edilemeyen - Çekin Yasal Olarak Vade ve Faiz Kaydı Taşımasının Mümkün Olmadığı )
GEÇİCİ VERGİ TAHAKKUKU ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Vadesi Gelmediğinden Tahsil Edilemeyen Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulması - Çekin Ödeme Aracı Olarak İşlem Görmesi Gerektiği/Tahakkukun Doğruluğu )
REESKONTA TABİ TUTMAK ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Vadesi Gelmediğinden Tahsil Edilemeyen Çeki - Çekin Ödeme Aracı Olarak İşlem Görmesi Gerektiği/Geçici Vergi Tahakkukunun Doğruluğu )
BEYANNAME TARİHİ İTİBARİYLE VADESİ GELMEDİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN ÇEK ( Reeskonta Tabi Tutulması - Çekin Ödeme Aracı Olarak İşlem Görmesi Gerektiği/Geçici Vergi Tahakkukunun Doğruluğu )
VADESİ GELMEDİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN ÇEK ( Beyanname Verme Tarihi İtibarıyla Reeskonta Tabi Tutulması - Çekin Ödeme Aracı Olarak İşlem Görmesi Gerektiği/Geçici Vergi Tahakkukunun Doğruluğu )
ÇEK ( Türk Ticaret Kanununda Kambiyo Senetleri Arasında Yer Almakla Birlikte Yasal Olarak Vade ve Faiz Kaydı Taşımasının Mümkün Olmadığı )"
285D4.D10.6.2002E. 2001/1399 K. 2002/2405"VADELİ ÇEKLER ( Reeskonta Tabi Tutulamama - Vadeli Çek Düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu'na Aykırı Özelliği )
REESKONTA TABİ TUTULAMAMA ( Vadeli Düzenlenen Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulamayacağı )
ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAYACAĞI ( Türk Ticaret Kanunu'na Göre Vadeli Çek Düzenlenemeyeceği - Reeskonta Tabi Olamayacağı )"
285D4.D19.12.2000E. 2000/662 K. 2000/5353"VADELİ OLARAK DÜZENLENEN ÇEKLER ( Çekte Vade Olmayacağından Reeskonta Tabi Tutularak Bulunan Reeskont Tutarının Kurum Kazancından İndirilememesi )
ÇEKTEKİ VADENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Çekin Vadesi Gelmeyen Senetlerle İlgili Değerleme Hükümlerine Tabi Tutulamayacağı )
DEĞERLEME GÜNÜNDE VADESİ GELMEMİŞ ÇEK ( Çekteki Vadenin Geçersiz Olması Nedeniyle Reeskonta Tabi Tutulamayacağı )
REESKONTA TABİ TUTULAMAMA ( Çekteki Vadenin Geçersiz Olması )"
285VDDGK7.4.2000E. 1999/448 K. 2000/145"REESKONT ( Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulamayacağı - Yıl Sonunda Değerleme Yapılıp Yapılamayacağı
DEĞERLEME ( Vadeli Yazılan Çeklerin Yıl Sonu İşlemleri - Reeskonta Tabi Tutulamayacağı )
ÇEKLERİN VADELİ DÜZENLENMİŞ OLMASI ( Reeskonta Tabi Tutulamayacağı - Yılsonu İşlemlerin Nasıl Yapılması Gerektiği )"
285D3.D25.1.2000E. 1999/156 K. 2000/156"KURUMLAR VERGİSİ ( Şirketin Defter ve Belgelerinin İncelenmesi Sonucu Bulunan Matrah Farkı Nedeniyle )
VADESİ GELMEMİŞ OLAN SENEDE BAĞLI ALACAKLAR ( Değerleme Günü Kıymetine Göre İrca Olunması )
ALACAK SENEDİ ( Senetleri Değerleme Gününün Kıymetine İrca Eden Mükelleflerin Borç Senetlerini de Aynı Şekilde İşleme Tabi Tutmalarının Gerekmesi )
VADELİ ÇEK UYGULAMASI ( Temaül Halinde Geldiğinden Bunların Hükümleri Bakımından Senet Hükmünde Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
285D3.D30.6.1997E. 1997/1879 K. 1997/2742"ALACAK VE BORÇ SENEDİ ( Reeskont Ayrılması Şartları - Gerçek İşlemlere Dayanmaları )
REESKONT ( Alacak ve Borç Senedinin Gerçek İşlemlere Dayanması ve Kayıtlı Olmaları )
STOPAJ ( Muhtasar Beyan )"

Madde 287

DANIŞTAY

287D4.D21.9.2006E. 2006/1917 K. 2006/1669"KREDİ FAİZLERİ ( Dönem Sonunda Vadesi Gelmeyen - Gider Yazılamayacağı İleri Sürülüp Devreden Yatırım İndirimi Tutarının Azaltılarak İzleyen Dönemlerin Buna Göre Düzeltilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YATIRIM İNDİRİMİ ( Dönem Sonunda Vadesi Gelmeyen Kredi Faizlerinin Gider Yazılamayacağı İleri Sürülüp Devreden Yatırım İndirimi Tutarının Azaltılarak İzleyen Dönemlerin Buna Göre Düzeltilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÖNEM SONUNDA VADESİ GELMEYEN KREDİ FAİZLERİ ( Gider Yazılamayacağı İleri Sürülüp Devreden Yatırım İndirimi Tutarının Azaltılarak İzleyen Dönemlerin Buna Göre Düzeltilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
287DIBGK22.12.2004E. 2004/1 K. 2004/1"BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN ALINAN KREDİLER ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
KREDİ FAİZLERİ ( Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği - Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi )
UZUN VADELİ KREDİLER ( Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması - Cari Yıl Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılması Gereği )
FAİZİN CARİ YILDA GİDER OLARAK YAZILABİLECEĞİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Kullanıldığı Yılın Gelirinin Oluşmasına Katkıda Bulunduğu )
GİDER OLARAK YAZILABİLEN FAİZ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
DÖNEMSELLİK İLKESİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması/Gider Olarak Yazılması Gereği )
KURUM KAZANCININ TESPİTİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN TEMİN EDİLEN VE VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ ( Kredinin Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
KREDİNİN VADESİNİN KULLANILDIĞI YILDAN SONRAKİ YILA SARKMASI ( Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLME ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarı )
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESAPLANMASI ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Gider Olarak Gösterilebileceği )"
287D3.D30.1.2003E. 2001/279 K. 2003/663"KREDİ FAİZLERİNİN GİDER KAYDI ( Cari Yılda Kullanılan Kredilere Ait Tahakkuk Etmiş Olan Faiz - Tamamının Gider Kaydının Hukuka Uygun Olduğu )
GİDER KAYDI ( Kredi Faizlerinin Gider Kaydı Kuralı - Kredi Faizlerinin Tahakkuk Ettiği Yılda Tamamının Gider Kaydedilebileceği )
TAHAKKUK EDEN KREDİ FAİZLERİ ( Kredinin Kullanıldığı Yılda Tamamının Gider Kaydedilebileceği )"
287D4.D17.1.2000E. 1999/1519 K. 2000/22"GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLAR ( Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
KARŞILIK AYRILMASI ( Garanti Kapsamında Yapılan Satışlar İçin Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılamayacağı )
GARANTİ SÜRESİNCE YAPILACAK GİDERLER ( Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılamayacağı )"
287D4.D22.11.1995E. 1995/3072 K. 1995/4800"ANONİM ŞİRKETİN İNŞA ETTİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Devre Tatil Adıyla Anılan Sözleşmeyle Üçüncü Kişilere Bırakması )
DEVRE TATİL ( Anonim Şirketin İnşa Ettiği Bağımsız Bölümler )
KULLANIM VE TASARRUF HAKKI KARŞILIĞI ELDE EDİLEN BEDELLER ( Şirket Hesabına Girdiği Dönemin Ticari Kazancı Olarak Değerlendirilmesi )
VERGİLENDİRME ( Devre Mülkten Gelen Kazanç )"
287D3.D7.1.1992E. 1990/2937 K. 1992/15"PEŞİN ALINAN KİRALARIN BEYAN ZAMANI
DÖNEMSELLİK PRENSİBİ ( Gelecek Yıllara Ait Gelirlerinin Ayrımı )"
287D4.D16.12.1974E. 1974/1377 K. 1974/4429"KIDEM TAZMİNATI ( Gider Kaydı )
GİDER KAYDI ( Kıdem Tazminatının Tahakkuk Etmesi )"

Madde 288

DANIŞTAY

288VDDGK19.10.2007E. 2007/143 K. 2007/290"DÖVİZ CİNSİNDEN DAĞITIM ( Dağıtımına Karar Verilip Ortağa Ödenen Kar Payı Nedeniyle Hesaplanan Kur Farkının Gider Olarak Dikkate Alınmasının Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
KAR PAYI ( Genel Kurul Kararıyla Dağıtımına Karar Verilip Ortağa Ödenen Kar Payı Nedeniyle Hesaplanan Kur Farkının Gider Olarak Dikkate Alınmasının Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
KUR FARKININ GİDER OLARAK KABUL EDİLMESİ ( Genel Kurul Kararıyla Dağıtımına Karar Verilip Ortağa Ödenen Kar Payı Nedeniyle Hesaplanan Kur Farkının Gider Olarak Dikkate Alınmasının Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
288D3.D30.1.2003E. 2001/279 K. 2003/663"KREDİ FAİZLERİNİN GİDER KAYDI ( Cari Yılda Kullanılan Kredilere Ait Tahakkuk Etmiş Olan Faiz - Tamamının Gider Kaydının Hukuka Uygun Olduğu )
GİDER KAYDI ( Kredi Faizlerinin Gider Kaydı Kuralı - Kredi Faizlerinin Tahakkuk Ettiği Yılda Tamamının Gider Kaydedilebileceği )
TAHAKKUK EDEN KREDİ FAİZLERİ ( Kredinin Kullanıldığı Yılda Tamamının Gider Kaydedilebileceği )"
288D3.D3.12.2001E. 2000/3612 K. 2001/4291"HIRSIZLIK KONUSU MALLARIN TUTARI ( Gider Yazılıp Yazılamaması )
GİDER KAYDI ( Hırsızlık Konusu Malların Tutarı )
KARŞILIK AYRILMAK SURETİYLE GİDER YAZMA ( Hırsızlık Konusu Malların Tutarı )"
288D4.D20.12.2000E. 2000/4037 K. 2000/5371"GİDER NİTELİĞİ BULUNMAMASI VE VERGİDEN İNDİRİM YAPILAMAMASI ( Şirketin Aldığı Kredinin Henüz Vadesi Dolmamış Olmadığından Tahakkuk Etmemiş Olan Faiz Giderleri )
FAİZ GİDERLERİNİN TAHAKKUK ETMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE GİDER OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ ( Kredinin Vadesinin Henüz Dolmamış Olması )
KREDİNİN VADESİNİN HENÜZ DOLMAMIŞ OLMASI ( Faiz Giderlerinin Tahakkuk Etmemiş Olması Nedeniyle Gider Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
288D4.D22.2.2000E. 1999/1614 K. 2000/613"GARANTİLİ SATIŞ ( İleriki Yıllarda Üstlenilecek Giderler İçin Ayrılan Karşılığın Gider Olarak Kabul Edilemeyeceği )
GİDER NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Garantili Satışta İleriki Yıllarda Üstlenilecek Giderler İçin Ayrılan Karşılık )
İLERİKİ YILLARA SARKAN GARANTİ GİDERLERİ ( Karşılık Ayrılarak Kardan Düşülemeyeceği )"
288D4.D17.1.2000E. 1999/1519 K. 2000/22"GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLAR ( Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
KARŞILIK AYRILMASI ( Garanti Kapsamında Yapılan Satışlar İçin Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılamayacağı )
GARANTİ SÜRESİNCE YAPILACAK GİDERLER ( Yapılması Muhtemel Giderler İçin Karşılık Ayrılamayacağı )"
288D4.D26.5.1999E. 1999/731 K. 1999/2237"GİDER KARŞILIĞI AYRILAMAMASI ( Cari Yılı Aşan Garanti Kapsamındaki Giderler - Garanti Süresini Aşan Yıllara Gider Karşılığı Ayrılamayacağı - Garanti Kapsamında Yapılan Satışlar )
GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLAR ( Garanti Süresini Aşan Yıllara Ait Giderler - Cari Yılı Aşan Garanti Kapsamındaki Giderler - Gider Karşılığı Ayrılamayacağı )
GARANTİ SÜRESİNİ AŞAN YILLARA GARANTİ GİDER KARŞILIĞI AYRILAMAYACAĞI ( Cari Yılı Aşan Garanti Kapsamındaki Giderler - Garanti Kapsamında Yapılan Satışlar )"
288D4.D26.5.1999E. 1999/730 K. 1999/2238"GARANTİ GİDER KARŞILIĞI ( Garanti Kapsamında Yapılan Satışlar Nedeniyle Üstlenilerek Giderlerden Ertesi Yıla Sarkanlar İçin Karşılık Ayrılamaması )
GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLAR ( Giderlerden Ertesi Yıla Sarkanlar İçin Karşılık Ayrılamaması )"
288D3.D26.5.1999E. 1999/730 K. 1999/2238"GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLAR ( Üstlenilecek Giderlerden Ertesi Yıla Sarkanlar İçin Karşılık Ayrılamayacağı )
KARŞILIK AYIRMA ( Garanti Kapsamında Yapılan Satışlar - Üstlenilecek Giderlerden Ertesi Yıla Sarkanlar İçin Ayrılamayacağı )
ZARAR ( Garanti Kapsamında Yapılacak Tamir Bakım ve Değiştirme Giderlerinin Zarar Kapsamına Girmediği )"
288D3.D16.2.1999E. 1997/4519 K. 1999/495"GELİR VERGİSİ ( Çalınan Malların Zarar Kaydedilememesi Nedeniyle )
ÇALINAN MAL ( Malların Kayıtlı Değerleri Üzerinden Karşılık Yoluyla Gider Yazılabilmesi )
KARŞILIK YOLUYLA GİDER YAZMA ( Çalınan Malların Kayıtlı Değerleri Üzerinden Yazılması )"
288D4.D11.6.1996E. 1996/2142 K. 1996/3934"ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ( Emsal Firmalara Göre Yüksek İskonto Uygulanması - Düşük Fiyat Uygulanması - Somut Tesbit Yapılmadan Emsal Firmaların Düşük İskonto Oranı Uyguladığından Bahisle Cezalı Tarhiyat Yapılamaz )
İSKONTO ORANININ YÜKSEK UYGULANMASI ( Reklam Temini ve Pazarlaması İle Uğraşan Mükellef - Yüksek Oranda İskonto Uygulaması - Emsalleri Hakkında Somut Araştırma Yapmadan Örtülü Kazanç Dağıtımından Sözedilemeyeceği - Ticari Gereklere Göre İskontonun Makul Olması )"

Madde 289

DANIŞTAY

289D3.D6.4.2001E. 2000/2134 K. 2001/3198"AĞIR KUSUR CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Döviz Bürosu İşleten ve T.C.Ziraat Bankası Nezdinde Açılan Hesapta Bloke Olarak Tutulan Dönem Sonunda Değerlemeye Tabi Tutulmaması Nedeniyle )
KURUMLAR VERGİSİ ( Döviz Bürosu İşleten ve T.C.Ziraat Bankası Nezdinde Açılan Hesapta Bloke Olarak Tutulan Dönem Sonunda Değerlemeye Tabi Tutulmaması Nedeniyle )
DÖVİZ BÜROSU ( Ziraat Bankasında Teminat Olarak Bloke Edilen Dövizlerin Faaliyetin Sona Ermesi Halinde Ancak Hazine Müsteşarlığının Talimatı İle Geri Ödenmesi )
BANKADA TUTULAN DÖVİZ CİNSİNDEN TEMİNAT ( Alacak Olarak Değerlemesinin Gerekmemesi )"

Madde 292

DANIŞTAY

292VDDGK13.4.2016E. 2016/320 K. 2016/392"MİRAS HİSSESİ ORANINDA İKMALEN SALINAN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Verginin Matrahının İntikal Eden Malların Vergi Usul Yasasına Göre Bulunan Değerleri Olduğu - İntikal Tarihindeki Emsal Değer ve Hisse Senetlerinin Borsa Değerlerinin Gözetilmesi Gerektiği/İntikal )
TAKDİR KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN EMSAL BEDELLER ( Servet Değerlemesine Uygun Olup Olmadığı ve Emsal Bedeller Yönünden Yerel Mahkemece Araştırma Yapılması Gerektiği - İntikal Tarihindeki Emsal Değer ve Hisse Senetlerinin Borsa Değerlerinin Gözetileceği/Ticari Sermaye Unsurları Bulunduğu )
MÜTEVEFFANIN ŞİRKET HİSSELERİ BULUNDUĞU ( Murisin Limited Şirketteki Ortaklık Payı Dolayısıyla Davacıya İntikal Eden Bilançolarda Gösterilen Servet Unsurlarının İntikal Tarihindeki Emsal Bedellerinin Gözetileceği - Borsa Rayici ve Emsal Bedeller Hakkında Bilirkişi Raporu Alınacağı )
SERVETLERİN DEĞERLEMESİ AÇISINDAN MATRAH FARKI ORTAYA ÇIKMASI ( Murisin Şirket Ortaklık Payları ile İlgili Olarak Borsa Rayici ve Emsal Bedeller Hakkında Bilirkişi Raporu Alınacağı - İntikal Tarihindeki Emsal Bedellerin Gözetilmesi Gereği/Servet Değerleri/Vergi Usul Kanunu/Matrah Farkı )
MATRAH FARKININ TARHİYATA KONU OLMASI ( Takdir Komisyonunca Takdir Olunan Emsal Bedel Üzerinden Yapılan Tarhiyat İşleminin Davaya Konu Edildiği - Ticari Sermaye Unsurları/Murisin Şirket Ortaklıkları/Takdir Komisyonunca Kabul Edilen Emsal Bedellerin Yasaya Uygunluğunun Araştırılması Gereği )"
292VDDGK29.5.2013E. 2011/521 K. 2013/211"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Matrahının İntikal Eden Malların Vergi Usul Kanunu'na Göre Bulunan Değerleri Olduğu - Vergilendirilecek Bir Servete Dahil Ticari Sermayenin Unsurlarından Olan Emtia Gemi Taşıt Makine Demirbaş ve Diğer Menkul Malların Emsal Bedelleri ile Değerlendirilmesi Gereği )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MATRAHININ BELİRLENMESİ ( Vergiye Konu Malların Değerinin Emsal Bedelleri ile Değerlendirilmesi Gereği - Ticari Araçlarla ilgili Emsal Bedelin Ortalama ve Maliyet Bedeli Esasına Göre Belirlenmesi Mümkün Olmadığından Esnaf Odasından ve Derneğinden Emsal Araştırması Yapılarak Değer Tespitine Gidilmesi Gereği )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE KONU TİCARİ ARAÇLARIN DEĞER TESPİTİ ( Değeri Bilinmeyen Malların Takdir Komisyonu Kurularak Değerinin Tespit Edilmesi Gereği - Ticari Araçların Değerinin Esanaf Odası ve Şoförler Derneğinden Değerleme Tarihindeki Değeri Soruşturularak Belirlenmesi Gereği )"
292D7.D29.3.2000E. 1999/3091 K. 2000/896"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Beyannamede Beyan Edilen Değerin Yerinde Olup Olmadığı Araştırılmadan Takdir Yapılamaması )
BEYANNAMENİN DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilen Değerin Yerinde Olup Olmadığı Araştırılmadan Takdir Yapılamaması )"
292D7.D15.11.1999E. 1998/908 K. 1999/3715"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Kanunda Belirtilen Değerleme Ölçülerinin İlk Tarhiyatta Nazara Alınmak Üzere Mükellefler Tarafından Beyana Esas Alınacak Ölçüler Olması )
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BULUNACAK DEĞERLER ( Bu Değerlerle Beyan Edilen Değerler Arasında Fark Tespiti Halinde İkmalen Vergi Tarhı Yoluna Gidilmesi )
İKMALEN VERGİ TARHI ( Vergi Usul Kanununa Göre Bulunacak Değerlerle Beyan Edilen Değerler Arasında Fark Tespiti Halinde İkmalen Vergi Tarhı Yoluna Gidilmesi )
TİCARİ SERMAYE UNSURLARI ( Değerlendirmenin Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi )"
292D7.D17.2.1999E. 1998/1447 K. 1999/608"MATRAHIN BULUNMASI ( Muristen İntikal Eden Demirbaşlar - Emsal Bedel Değerlendirilmesi Sonucu Bulunması Gereği ) o TARHİYATA ESAS ALINAN MATRAH FARKI ( Muristen İntikal Eden Demirbaşlar - İdarece Farklı Değerleme Ölçülerine Göre Bulunması/Ceza Uygulanamayacağı )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( İntikal Eden Demirbaşlar/Tarhiyata Esas Alınan Matrah Farkının İdarece Farklı Değerleme Ölçülerine Göre Bulunması - Ceza Uygulanamayacağı )
EMSAL BEDEL DEĞERLENDİRMESİ ( Muristen İntikal Eden Demirbaşlar - İdarece Farklı Değerleme Ölçülerine Göre Bulunması/Ceza Uygulanamayacağı )"
292D7.D17.12.1998E. 1997/2738 K. 1998/4601"KUSUR CEZALI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Murisin Kendisi Tarafından İnşa Edilen ve Tamamlanmadan Mirasçılara İntikal Eden Otel Nedeniyle )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Murisin Kendisi Tarafından İnşa Edilen ve Tamamlanmadan Mirasçılara İntikal Eden Otel Nedeniyle )
VERGİYE ESAS DEĞER ( Veraset ve İntikal Vergisine Esas Değerin Rayiç Bedel Olması )
RAYİÇ BEDEL ( Veraset ve İntikal Vergisine Esas Değerin Rayiç Bedel Olması )"
292VDDGK5.4.1996E. 1994/374 K. 1996/134"KDV MATRAHI ( Alış Bedeli İle Satılan Taşıt )
EMSAL BEDELİ ( Alış Bedeli İle Satılan Taşıt - Satış Bedelinin Düşüklüğü )
TİCARİ ANAMAL ( Alış Bedeli İle Satılan Taşıt )"
292D7.D15.12.1995E. 1992/8188 K. 1995/5283"VERASETEN İNTİKAL EDEN TİCARİ İŞLETMEYE DAHİL MALLAR ( Kesin Olarak Vergilendirilmesinde Emsal Bedelin Gözönünde Tutulması )
EMSAL BEDELİN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI ( Veraseten İntikal Eden Ticari İşletmeye Dahil Mallar )
TİCARİ İŞLETMEYE İLİŞKİN EMTİANIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kesin Olarak Vergilendirilmesinde Emsal Bedelin Gözönünde Tutulması )"

Madde 293

DANIŞTAY

293D7.D11.12.1997E. 1997/2741 K. 1997/4633"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE ESAS BEDEL ( Çekilişten Çıkan Otomobil )
ÇEKİLİŞTEN ÇIKAN OTOMOBİL ( Veraset ve İntikal Vergisine Esas Bedelin Tespiti )"

Madde 294

DANIŞTAY

294D7.D20.12.1999E. 1999/1028 K. 1999/4204"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Verasete Konu Hisselerin Aralarında Düzenlenen Sözleşme Gereği İvazsız Olarak Hibe Edilmesi )
ŞİRKET HİSSELERİNİN DEVRİ ( Ortakların Hisselerini Kendi Aralarında Düzenledikleri Belgelerle Birbirlerine Devretmesi Nedeniyle Devrin Hibe Sayılması )
İVAZSIZ HİSSE DEVRİ ( Verasete Konu Hisse Devri Nedeniyle Hibe Sayılması ve Veraset İntikal Vergisine Tabi Olması )"
294D7.D15.12.1999E. 1999/1040 K. 1999/4152"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Hisseleri İntikal Eden Şirketlerin Öz Sermayelerinin Hesabı )
HİSSELERİ İNTİKAL EDEN ŞİRKET ( Öz Sermayelerinin Hesabında Mirasçılar Tarafından Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinde Gösterilen Söz Konusu Alacakların Dikkate Alınması )
ÖZ SERMAYENİN HESABI ( Mirasçılar Tarafından Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinde Gösterilen Söz Konusu Alacakların Dikkate Alınması )"
294D7.D15.11.1999E. 1998/908 K. 1999/3715"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Kanunda Belirtilen Değerleme Ölçülerinin İlk Tarhiyatta Nazara Alınmak Üzere Mükellefler Tarafından Beyana Esas Alınacak Ölçüler Olması )
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BULUNACAK DEĞERLER ( Bu Değerlerle Beyan Edilen Değerler Arasında Fark Tespiti Halinde İkmalen Vergi Tarhı Yoluna Gidilmesi )
İKMALEN VERGİ TARHI ( Vergi Usul Kanununa Göre Bulunacak Değerlerle Beyan Edilen Değerler Arasında Fark Tespiti Halinde İkmalen Vergi Tarhı Yoluna Gidilmesi )
TİCARİ SERMAYE UNSURLARI ( Değerlendirmenin Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi )"
294D9.D5.6.1996E. 1996/1634 K. 1996/2080"BORSA DEĞERİ BULUNMAYAN HİSSE SENEDİ ( Veraseten İntikal Eden Senetlerin Emsal Değerinin Tespiti )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Veraseten İntikal Eden ve Borsa Değeri Bulunmayan Hisse Senetlerinin Emsal Değerinin Tespiti )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Muristen İntikal Eden ve Borsa Değeri Bulunmayan Hisse Senetlerinin Emsal Değerinin Bilirkişi Aracılığıyla Tespiti )
EMSAL DEĞER TESPİTİ ( Veraseten İntikal Eden ve Borsa Değeri Bulunmayan Hisse Senetleri )"
294D9.D29.4.1991E. 1969/4003 K. 1991/1546"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Borsada Kayıtlı Olmayan Hisse Senetlerinin Emsal Bedeli )
BORSADA KAYITLI OLMAYAN HİSSE SENETLERİ ( Emsal Bedellerinin Bilirkişi İncelemesiyle Tespit Edilmesi-Veraset ve İntikal Vergisi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borsada Kayıtlı Olmayan Hisse Senetlerinin Emsal Bedellerinin Tespiti İçin )"

Madde 295

DANIŞTAY

295D7.D12.4.2005E. 2002/1784 K. 2005/652"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE NİHAİ VERGİLEMEYE ESAS ALINACAK DEĞER ( Vergi Usul Kanununun "Servetleri Değerleme" İle İlgili Bölümündeki Esasların Uygulanması Gereği )
SERVETLERİ DEĞERLEME ( Veraset ve İntikal Vergisinde Nihai Vergilemeye Esas Alınacak Değerlemede Vergi Usul Kanununun Bu Bölümündeki Esasların Uygulanması Gereği )
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ ( Veraset ve İntikal Vergisinde Ticari Sermayeye Dahil Olsun Olmasın Bilumum Binalarla Arazinin Vergi Değeri İle Değerleneceği )
TİCARİ SERMAYE ( Gayrimenkullerin Ticari İşletmeye Dahil Olsun Veya Olmasın Emlak Vergisine Esas Olan Değerle Değerleneceği - Veraset ve İntikal Vergisi )"

Madde 296

YARGITAY

296Y13.HD16.10.2008E. 2008/5679 K. 2008/11903"İTİRAZIN İPTALİ (Haksız Azil Sebebiyle Vekalet Ücreti İstemi - Davalının Azli Haklı Sayılamayacağından Bilirkişi Raporunda Belirlenen Asıl Alacak Üzerinden İtirazın İptaline Karar Verileceği)
HAKSIZ AZİL SEBEBİYLE VEKALET ÜCRETİ (Azlin Haklı Olduğuna Dair Azilnamede İddianın Olmadığı/Avukatın Masraf İstemesinin Hakkı Olduğu ve Masraf İsteğinden Ötürü Azlin Haklı Sayılmayacağı - Bilirkişi Raporunda Belirlenen Vekalet Ücreti Alacağı Üzerinden İtirazın İptaline Karar Verileceği)
VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ (Haksız Azil Sebebiyle Vekalet Ücreti İstemi - Davalının Azli Haklı Sayılamayacağından Bilirkişi Raporunda Belirlenen Asıl Alacak Üzerinden İtirazın İptali)"
296Y2.HD18.10.2007E. 2006/18754 K. 2007/13843"TAŞINMAZIN KİRA GELİRİNİN VASİYET EDİLMESİ ( İradın Sermayeye Tahvili Halinde Tasarruf Nisabının Aşılıp Aşılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE TEBERRU YAPILMASI ( Yapılan Sağ Eşin Ortalama Yaşam Tablosuna Göre Geriye Kalan Bakiye Ömrünün Tespiti İle Bağlanan İradın da Belirlenerek Bu Kira Gelirinin Peşin Sermaye Değerinin Bulunması Gerektiği )
TASARRUF NİSABININ HESAPLANMASI ( Lehine Teberru Yapılan Sağ Eşin Ortalama Yaşam Tablosuna Göre Geriye Kalan Bakiye Ömrünün Tespiti İle Bağlanan İradın da Belirlenerek Bu Kira Gelirinin Peşin Sermaye Değerinin Bulunması Gerektiği )
KİRA GELİRİ ( Mirasbırakanın Vasiyeti - Lehine Teberru Yapılan Sağ Eşin Ortalama Yaşam Tablosuna Göre Geriye Kalan Bakiye Ömrünün Tespiti İle Bağlanan İradın da Belirlenerek Bu Kira Gelirinin Peşin Sermaye Değerinin Bulunarak Bu Değerin de Tereke Aktifine Eklenmesi Gerektiği )
SAĞ KALAN EŞE KİRA GELİRİNİN VASİYET EDİLMESİ ( İradın Sermayeye Tahvili Halinde Tasarruf Nisabının Aşılıp Aşılmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Sağ Eşin Ortalama Yaşam Tablosuna Göre Geriye Kalan Bakiye Ömrünün Tespiti İle Bağlanan İradın da Belirlenerek Bu Kira Gelirinin Peşin Sermaye Değerinin Bulunarak Bu Değerin de Tereke Aktifine Eklenmesi Gerektiği )
VASİYET ( Sağ Kalan Eşe Kira Gelirinin Vasiyet Edilmesi - Sağ Eşin Ortalama Yaşam Tablosuna Göre Geriye Kalan Bakiye Ömrünün Tespiti İle Bağlanan İradın da Belirlenerek Bu Kira Gelirinin Peşin Sermaye Değerinin Bulunarak Bu Değerin de Tereke Aktifine Eklenmesi Gerektiği )"
296Y2.HD12.4.2006E. 2006/4552 K. 2006/5361"KURU MÜLKİYET ( Taşınmaz Üzerinde Bina Bulunduğu - Kuru Mülkiyet Kazandırması Lehtarları Yönünden Sadece Zemin Değerinin Dikkate Alınması ve Bina Yönünden Kuru Mülkiyet Kazandırmasının Dikkate Alınmamasının Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİNA BULUNMASI ( Kuru Mülkiyet Kazandırması Lehtarları Yönünden Sadece Zemin Değerinin Dikkate Alınması ve Bina Yönünden Kuru Mülkiyet Kazandırmasının Dikkate Alınmamasının Doğru Olmadığı )
İNTİFA ( Davacı Yargılama Sırasında Ölmüş Diğer Davacı Tek Mirasçı Olarak Kaldığı - Davacı Yönünden İntifa Diğer Davacı Yönünden Kuru Mülkiyetin Hesaba Dahili Gerektiği )"

Madde 297

DANIŞTAY

297VDDGK18.11.2005E. 2005/87 K. 2005/261"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Emlak Vergisine Esas Değer Üzerinden Beyanında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
EMLAK VERGİSİ ( Veraset ve İntikal Vergisinin Emlak Vergisine Esas Değer Üzerinden Beyanında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
297D7.D12.4.2005E. 2002/1784 K. 2005/652"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE NİHAİ VERGİLEMEYE ESAS ALINACAK DEĞER ( Vergi Usul Kanununun "Servetleri Değerleme" İle İlgili Bölümündeki Esasların Uygulanması Gereği )
SERVETLERİ DEĞERLEME ( Veraset ve İntikal Vergisinde Nihai Vergilemeye Esas Alınacak Değerlemede Vergi Usul Kanununun Bu Bölümündeki Esasların Uygulanması Gereği )
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ ( Veraset ve İntikal Vergisinde Ticari Sermayeye Dahil Olsun Olmasın Bilumum Binalarla Arazinin Vergi Değeri İle Değerleneceği )
TİCARİ SERMAYE ( Gayrimenkullerin Ticari İşletmeye Dahil Olsun Veya Olmasın Emlak Vergisine Esas Olan Değerle Değerleneceği - Veraset ve İntikal Vergisi )"
297VDDGK15.12.2000E. 2000/203 K. 2000/445"HİBE YOLUYLA İNTİKAL ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilmemesi - Resen Salınan Vergi Matrahında Emlak Vergisi m2 Birim Değerinin Esas Alınması Gerektiği )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEMESİ ( Hibe Yoluyla İntikal - Resen Salınan Vergi Matrahında Emlak Vergisi m2 Birim Değerinin Esas Alınması Gerektiği )
EMLAK VERGİSİ M2 BİRİM DEĞERİNİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Hibe Yoluyla İntikal/Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilmemesi - Resen Salınan Vergi Matrahında )"
297D7.D24.11.1999E. 1999/1106 K. 1999/3868"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Ölüme Bağlı İntikallerde Değerlemenin Malın Ölüm Tarihindeki Yeri ve Durumu Dikkate Alınarak Yapılmasının Gerekmesi )
ÖLÜME BAĞLI İNTİKAL ( Vergi Değerlemesinin Malın Ölüm Tarihindeki Yeri ve Durumu Dikkate Alınarak Yapılmasının Gerekmesi )
MATRAH HATASI ( Veraseten İntikal Eden Taşınmaza İlişkin Olarak İntikal Tarihinden Sonraki Bir Döneme İlişkin Emlak Vergi Matrah Değerinin Beyan Edilmesi )"
297D11.D6.10.1999E. 1998/3465 K. 1999/3418"TİCARİ FAALİYET ( Tanım ve Kapsamı-Gayrımenkul Alım Satımı )
GAYRIMENKUL ALIM-SATIMI ( Bedel Tespiti-Ticari Faaliyet-KDV'ye Tabi Olup Olmadığı )
KUSUR VE AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Gayrımenkul Alım Satımı )"
297VDDGK2.5.1986E. 1986/5 K. 1986/8"TAKDİR KOMİSYONU ( Bilirkişi İncelemesi - Yeniden Bilirkişi İncelemesi - Matrah Farkı Bulunması )
MATRAH TESPİTİ ( Taktir Komisyonu - Bilirkişi İncelemesi )"

Madde 298

YARGITAY

298Y8.HD12.2.2015E. 2014/25353 K. 2015/3911"İSTİHKAK TALEBİ ( Temyiz Edilebilirlik Hususunda Parasal Sınırın Altındaki Hükmün Kesin Nitelik Taşıdığının Kabulü - Eldeki Davada Temyize Konu Mahcuzların Değerinin Düşük Olduğu/İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Parasal Sınır Bulunduğu )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK TEMYİZ SINIRI ( İstihkak Davalarında ve İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Bu Miktarı Geçmesi Gerektiği/Hükmün Kesin Nitelik Taşıması )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ALTINDAKİ TUTAR ( Kararın Kesin Nitelik Taşındığı - Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi için İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Bu Miktarı Geçmesinin Şart Olduğu/Mahcuzların Değerinin Düşük Olduğu )"
298YCGK26.6.2007E. 2007/8-143 K. 2007/155"ADLİ / İDARİ PARA CEZASI ( Araçla Seyir Halinde İken Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Şeklindeki Eylem Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozma Niteliğinde Olduğu - İdari Para Cezasını Gerektirdiği )
BAŞKALARININ HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Araçla Seyir Halinde İken Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Şeklindeki Eylemin İdari Para Cezasını Gerektirdiği )
GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Araçla Seyir Halinde İken Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Şeklindeki Eylem Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozma Niteliğinde Olduğu )
ARAÇLA SEYİR HALİNDE İKEN KURUSIKI TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak - Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozma Niteliğinde Olduğu )
MÜSADERE ( Kabahate Konu Kurusıkı Tabanca ve Eklerinin Kabahatliye İadesine Karar Verilmesi Gereği - Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak )
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ( Kabahatlinin Eylem Tarihi İtibariyle Yeniden Değerleme Oranı da Dikkate Alınarak İdari Para Cezası İle Cezalandırılması Gerektiği - Araçla Seyi Halinde İken Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etmek )"
298Y4.HD22.2.2006E. 2005/15359 K. 2006/1542"GÖREVLİ MAHKEME ( Mahkemece Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Takvim Yılı Değerlendirilmek Suretiyle Görev Sınırının Belirlenmesi ve Görevsizlik Kararı Verilmesi Yerinde Olmadığı )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemece Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Takvim Yılı Değerlendirilmek Suretiyle Görev Sınırının Belirlenmesi ve Görevsizlik Kararı Verilmesi Yerinde Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( 5236 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi 5328 Sayılı Kanunla 1 Haziran 2005 Olarak Değiştirildiğinden Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonraki İlk Takvim Yılı Başı Olan 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Uygulanması Gereği )
SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREV SINIRI ( 5219 Sayılı Kanun İle Beş Milyar Liraya Çıkarılmış 5236 Sayılı Kanun İle de Parasal Sınırın Her Takvim Yılı Başında Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Öngörüldüğü )"
298Y21.HD25.5.2004E. 2004/4949 K. 2004/5034"TEMYİZ SINIRI ( İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği )
PARASAL SINIR ( İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ( Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Ve İlan Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılacağı )"
298Y21.HD13.4.2004E. 2004/3315 K. 2004/3634"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği - Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )
TEMYİZ ŞARTI ( İcra Mahkemesi Kararları - Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği/Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi/Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği - Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )"
298Y11.HD9.2.1990E. 1988/8925 K. 1990/768"YENİDEN DEĞERLENDİRME FONUNUN ŞİRKET SERMAYESİNE EKLENMESİ
BEDELSİZ PAY SENETLERİ DAĞITIMI ( Yeniden Değerlendirme Fonundan Oluşan )
BEDELSİZ PAY SENETLERİ DAĞITIMI ( Taşınmaz Satışından Oluşan )
ŞİRKETLERDE YENİDEN DEĞERLENDİRME FONU VE TAŞINMAZ SATIŞINDAN OLUŞAN BEDELSİZ PAY SENETLERİ DAĞITIMI
TASFİYE HALİNDE BANKADA BEDELSİZ PAY SENEDİ DAĞITIMI ( Yeniden Değerlendirme Fonu - Taşınmaz Satışı )"

DANIŞTAY

298D13.D23.3.2017E. 2015/4050 K. 2017/759"LİSANS ALMAKSIZIN HAK KONUSU YAPILAN TESİSLERİN YAPIMINA VE/VEYA İŞLETİMİNE BAŞLANMASI (İdari Para Cezasına Dair EPDK Kararının İptali İstemi - Para Cezasının Tahsil Edileceği Tarihte Ceza Miktarında Lehe Bir Değişiklik Söz Konusu İse Bu Miktar Esas Alınarak Tahsilat Yapılacağı/Tespit Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevzuata Uygun Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği)
İDARİ PARA CEZASINA DAİR EPDK KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İdarece Verilen Para Cezasının Tahsil Edileceği Tarihte Ceza Miktarında Lehe Bir Değişiklik Söz Konusu İse Bu Miktar Esas Alınarak Tahsilat Yapılacağı - Tespit Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevzuata Uygun Olarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği/Lisans Almaksızın Hak Konusu Yapılan Tesislerin Yapımına ve/veya İşletimine Başlanması)
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Lisans Almaksızın Hak Konusu Yapılan Tesislerin Yapımına ve/veya İşletimine Başlanmasından Kaynaklı İdarî Para Cezası - Ceza Verilmesinin Dayanağı Olan Kuralın Yürürlükten Kaldırılması veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukukî Durumun Dikkate Alınması Gerektiği)"
298IDDGK9.12.2010E. 2010/2469 K. 2010/2308"AKARYAKIT BAYİLİĞİNİN LİSANS ALMADAN YAPILMASI ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
EPDK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Lisanssız Akaryakıt Faaliyetinde Bulunmak Faaliyetinin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
LİSANSSIZ AKARYAKIT BAYİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNMAK ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN EPDK KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )"
298D4.D10.3.2009E. 2009/100 K. 2009/1156"ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Sonucu Oluşan ve Kar Dağıtımı Yoluyla İşletmeden Çekilen Karın İşletme Açısından Vergilendirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Bu Karın Düzeltme Öncesi Kar Olduğu ve Sadece Elde Edenler Açısından Vergilendirileceği )
İŞLETMEDEN ÇEKİLEN KAR ( İşletme Açısından Vergilendirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Bu Karın Düzeltme Öncesi Kar Olduğu ve Sadece Elde Edenler Açısından Vergilendirileceği )
DÜZELTME ÖNCESİ KAR ( Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan ve Kar Dağıtımı Yoluyla İşletmeden Çekilen Karın İşletme Açısından Vergilendirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Bu Karın Düzeltme Öncesi Kar Olduğu ve Sadece Elde Edenler Açısından Vergilendirileceği )"
298D4.D25.12.2008E. 2007/1118 K. 2008/6245"ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Sonucu Öz Sermaye Kalemlerinde Oluşan Farkların Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZ SERMAYE KALEMLERİNDE OLUŞAN FARKLAR ( Enflasyon Düzeltmesi Sonucu - Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEVKİFAT YAPILMASI ( Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Öz Sermaye Kalemlerinde Oluşan Farkların Ortaklara Dağıtılması Halinde Tevkifat Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
298D4.D25.12.2008E. 2006/4329 K. 2008/6236"PARASAL OLMAYAN BİR KIYMET OLAN GEÇMİŞ YILLAR ZARARI ( Bir Bütün Olarak Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği - Zararı Oluşturan Unsurların Ayrıştırılmasına Olanak Bulunmadığı )
ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Parasal Olmayan Bir Kıymet Olan Geçmiş Yıllar Zararının Bir Bütün Olarak Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği )
GEÇMİŞ YILLAR ZARARI ( Bir Bütün Olarak Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği - Zararı Oluşturan Unsurların Ayrıştırılmasına Olanak Bulunmadığı )
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARININ ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMASI ( Bir Bütün Olarak Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği - Zararı Oluşturan Unsurların Ayrıştırılmasına Olanak Bulunmadığı )"
298D4.D25.12.2008E. 2006/2982 K. 2008/6237"ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Parasal Olan ve Olmayan Kıymetleri Belirleme Konusunda Maliye Bakanlığının Yetkili Olduğu - 328 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Karşılıkların Bağlı Oldukları İktisadi Kıymete Göre Parasal ya da Parasal Olmayan Kıymet Ayrımına Tabi Tutulacağı )
PARASAL OLAN VE OLMAYAN KIYMETLERİ BELİRLEME ( Maliye Bakanlığının Yetkili Olduğu - 328 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Karşılıkların Bağlı Oldukları İktisadi Kıymete Göre Parasal ya da Parasal Olmayan Kıymet Ayrımına Tabi Tutulacağı )
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILAMAMASI ( İhtirazi Kayıt Kabul Edilmeyerek Yapılan Tahakkukta Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
KIYMETLERİN ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULABİLECEĞİ ( Parasal Olan ve Olmayan Kıymetleri Belirleme Konusunda Maliye Bakanlığının Yetkili Olduğu )"
298D4.D25.12.2008E. 2006/2595 K. 2008/6239"ENFLASYON DÜZELTMESİ İŞLEMLERİ ( Oluşan Maliyet Artışı Nedeniyle Bir Satış Zararı Doğması Halinde İse Bu Zararının Tamamının Mali Zarar Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
MALİYET ARTIŞI ( Yapılan Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri Çerçevesinde Oluşan Maliyet Artışı Nedeniyle Bir Satış Zararı Doğması Halinde İse Bu Zararının Tamamının Mali Zarar Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN KIYMETLER ( Hangi Tarihte Sattığı ve Hangi Tarihli Düzeltilmiş Maliyet Esas Alınarak Zarar Tespit Edildiğinin Saptanması ve Buna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bu Husus Araştırılmadan Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MALİ ZARAR ( Yapılan Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri Çerçevesinde Oluşan Maliyet Artışı Nedeniyle Bir Satış Zararı Doğması Halinde İse Bu Zararının Tamamının Mali Zarar Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
298D4.D30.4.2008E. 2007/3586 K. 2008/1613"BİRLEŞME PRİMİ ( Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği )
ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Birleşme Priminin Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği )
BİRLEŞME YOLUYLA DEVRALINAN ŞİRKET ( Birleşme Priminin Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği )"
298D4.D30.4.2008E. 2007/3586 K. 2008/1613"BİRLEŞME PRİMİ ( Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği )
ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Birleşme Priminin Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği )
BİRLEŞME YOLUYLA DEVRALINAN ŞİRKET ( Birleşme Priminin Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği )"
298D4.D19.12.2006E. 2005/2191 K. 2006/2809"AMORTİSMANA TABİ TUTULMA ( Bina Arsa ve Araziler Yeniden Değerlemeden Önceki Kıymetleri Üzerinden Tutulacağı )
SATIN ALMA BEDELİ ( Kiracı Tarafından Taşınmazın Satın Alınması Nedeniyle İtfa Edilemeyen Özel Maliyet Bedeli Niteliğindeki Harcamaların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmadan Önceki Tutarları Üzerinden Binanın Satın Alma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )
KİRACI TARAFINDAN TAŞINMAZ SATIN ALINMASI ( İtfa Edilemeyen Özel Maliyet Bedeli Niteliğindeki Harcamaların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmadan Önceki Tutarları Üzerinden Binanın Satın Alma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )"
298D7.D29.3.2000E. 1999/3091 K. 2000/896"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Beyannamede Beyan Edilen Değerin Yerinde Olup Olmadığı Araştırılmadan Takdir Yapılamaması )
BEYANNAMENİN DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilen Değerin Yerinde Olup Olmadığı Araştırılmadan Takdir Yapılamaması )"
298D4.D21.5.1998E. 1997/323 K. 1998/2083"İKMALEN KURUMLAR VERGİSİ ( Yeniden Değerleme Sonucu Doğan Değer Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi )
YENİDEN DEĞERLEME SONUCU DOĞAN DEĞER ARTIŞ FONU ( Sermayeye Edilmesi Halinde Vergiye Tabi Tutulamaması )
VERGİYE TABİ TUTULAMAMA ( Yeniden Değerleme Sonucu Doğan Değer Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi )"
298D4.D21.5.1998E. 1997/2247 K. 1998/2078"VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR ( Değerleme Gününün Kıymetine İcra Olunabilmesi )
REESKONT TUTARI ( Mukayyet veya Gerçek Değer Üzerinden Hesaplanması )
SENEDE BAĞLI ALACAK ( Değerlemenin İç İskonto Yöntemine Göre Yapılması )
NEGATİF DEĞER ( Reeskont Tutarının Mukayyet veya Gerçek Değer Üzerinden Hesaplanması )
GERÇEK VE MUKAYYET DEĞER ( Negatif Değer Görülebileceğinden Dolayı Değerlemenin İç İskonto Yöntemine Göre Yapılması )"

Mük. Madde 298

YARGITAY

Mük.298Y21.HD31.3.2005E. 2005/2486 K. 2005/3186"İSTİHKAK DAVASI ( Sonucunda İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.570 YTL. 'Yi Geçmesi Gereği - 2004 Yılı İçin )
TEMYİZ ETMEDE DAVA DEGERİ ( 2004 Yılında İcra Mahkemelerince İstihkak Davaları Sonucunda Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.570 YTL. 'Yi Geçmesi Gereği )
İCRA MAHKEMESİNDE TEMYİZ SINIRI ( Dava Değerinin Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Ve İlan Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılacağı )
PARASAL SINIR ( İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi - Dava Değerinin Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Ve İlan Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılacağı )"
Mük.298Y7.CD11.2.2004E. 2003/4613 K. 2004/1559"PARA CEZALARI ( Tespit ve İlan Edilen Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak Tayin Edilmesi Gereği )
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ( Para Cezalarının Tespit ve İlan Edilen Bu Oranda Arttırılarak Tayin Edilmesi Gereği )
FERİ CEZALAR ( KHK/556.'nın 61/A-c Maddesindeki - Her İki Fer'i Cezanın Ayrı Ayrı İnfazına Neden Olabilecek Şekilde Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
Mük.298YCGK15.4.2003E. 2003/9-96 K. 2003/104"TAKSİRLE YANGINA SEBEP OLMA ( Muvakkat Cezalarda Bir Günün Para Cezalarında İse Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı Kuralının Uygulanması Gereği ) )
PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Muvakkat Cezalar İçin Bir Günün ve Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( Yürürlüğe Giren Kanununla Para Cezalarının Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması )
PARA CEZALARININ UYGULANMASINDAKİ KURAL ( Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması - Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasını Çevrilmesindeki Kural - Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması/Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )"

DANIŞTAY

Mük.298D14.D24.11.2015E. 2015/1375 K. 2015/9159"TURİZM TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ NEDENİYLE GENEL MÜDÜRLÜĞÜN İDARİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI (Davacının II. Sınıf Lokantasında Belge Almasına Engel Bir Eksikliğinin Bulunmadığı - Herhangi Uyarı ve Ceza Almadığı/Tefriş ve Dekorasyon Malzemelerindeki Eksikliğin ise Belge İptali İçin Yeterli Olmadığı)
İŞLETMEDE TEFRİŞ VE DEKORASYON MALZEMELERİ EKSİKLERİ BULUNDUĞU (Söz Konusu Eksikliklerin İşletmenin "Turizm İşletme Belgesi"nin İptalini Gerektirecek Nitelikte Olmadığı - Restauranta Hakkındaki İdare Tarafından Verilen Turizm İşletme Belgesinin İptaline İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
LOKTANTADA TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA BİR EKSİKLİK BULUNMADIĞI (Bu Güne Kadar Herhangi Bir Uyarı ya da Ceza Almadığı - Tefriş ve Dekorasyon Malzemelerindeki Eksikliğin ise Belge İptali İçin Yeterli Olmadığı/Turizm İşletme Belgesi/Denetim Raporu/Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi/Eksiklerin Niteliği/Ağırlığı)"
Mük.298D7.D15.12.2009E. 2007/6416 K. 2009/5306"ENFLASYON DÜZELTMESİ ( Maliyet Bedelleri Kabul Edilmeyerek Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Tahakkuk Ettirilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali İstemi - Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği )
MALİYET BEDELİ ( Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği )
BANKA VE SİGORTA VERGİSİ ( Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği - Bu Kıymetlerin Elden Çıkarılması Halinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Tutulacak Olan Lehe Kalan Paranın Hesabında da Enflasyon Düzeltme Farklarının Alış Bedelinin Bir Unsuru Olarak Kabulü Gerektiği )"
Mük.298D4.D25.12.2008E. 2006/4523 K. 2008/6227"TAŞIMA KAT SAYISI KULLANILARAK GEÇMİŞ YILLAR KAR ZARARININ DÜZELTİLMESİ ( Geçmiş Yıllar Kar veya Zararının Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Parasal Olmayan Bir Kıymet Olduğu ve Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği - Hukuka Uygun Olduğu )
VUK GENEL TEBLİĞİ "338 SIRA NOLU" ( Geçmiş Yıllar Kar Zararının da Taşıma Katsayısı Kullanılarak Düzeltileceği Yönündeki Dip Notun İptali Talebi/Parasal Olmayan Bir Kıymet Olduğu ve Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Gerektiği - Talebin Reddedileceği )
FAZLADAN TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacının Geçmiş Yıllar Zararının Taşıma Katsayısı Uygulanarak Düzeltilmesinden Kaynaklanan Kısmının Matrahtan İndirimi Mümkün İken İndirilmeyerek Fazladan Vergilendirme Yapıldığı - İhtirazi Kaydın Dikkate Alınacağı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacının Geçmiş Yıllar Zararının Taşıma Katsayısı Uygulanarak Düzeltilmesinden Kaynaklanan Kısmının Matrahtan İndirimi Mümkün İken İndirilmeyerek Fazladan Vergilendirme Yapıldığı - Beyannamedeki İhtirazi Kaydın Dikkate Alınması Gereği )"
Mük.298D4.D16.5.2008E. 2007/613 K. 2008/1889"ENFLASYON DÜZELTİLMESİ ( Kıdem Tazminatı Karşılığı ve Dava Tazminat Karşılığının Tabi Tutulamayacağı )
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI ( Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulamayacağı )
DAVA TAZMİNAT KARŞILIĞI ( Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulamayacağı )"
Mük.298D4.D30.3.2004E. 2002/3862 K. 2004/616"İMTİYAZLI ŞİRKETLERİN YENİDEN DEĞERLEME YAPAMAYACAKLARI ( Yeniden Değerleme - Bilirkişi - İmtiyaz Sözleşmesi - İmtiyazlı Şirket )
YENİDEN DEĞERLEME YAPAMAYACAKLAR ( İmtiyazlı Şirketler )
İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN GEÇİCİ VERGİ BEYANI ( İmtiyazlı Şirketler - Yeniden Değerleme Yapamayacakları )"
Mük.298D3.D27.3.2001E. 1999/1934 K. 2001/1012"İTHAL EDİLEREK İHRAÇ EDİLEN EMTİANIN AMBALAJ MALZEMESİ ( Plastik Kasalara Ait Depozitoların Geri Dönmemesi Nedeniyle Malın Maliyetine Eklenmesinin Yerinde Olduğu )
DEPOZİTO ALACAĞININ DEĞERLEME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI ( İthal Edilen Malın İhraç Edilmesi Durumunda Ambalaj Malzemesinin Malın Maliyetine Gireceği )
MALLA BİRLİKTE ZORUNLU VERİLEN AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN VERİLEN DEPOZİTO ( Gider Kaydedilebileceği - Malın Maliyetine Eklenebileceği )"
Mük.298D3.D13.2.2001E. 2000/2586 K. 2001/492"YENİDEN DEĞERLEME ( Özel Maliyet Bedellerinin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabileceği )
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINA ALINMASI ( Yeniden Değerleme Yapılabilen Kalemler )"
Mük.298VDDGK1.12.2000E. 2000/230 K. 2000/415"KUSUR CEZALI TAPU HARCI ( 1996 Yılında Alınan Gayrimenkul - 1994 Yılı Genel Beyan Dönemindeki Vergi Değerinin Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Suretiyle Tespit Edilen Matrah Üzerinden )
TAPU HARCI ( Kusur Cezalı/1996 Yılında Alınan Gayrimenkul - 1994 Yılı Genel Beyan Dönemindeki Vergi Değerinin Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Suretiyle Tespit Edilen Matrah Üzerinden )
KAYITLI DEĞER ( Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Tespit Edilen Vergi Değerlerini İfade Ettiği - Kusur Cezalı Tapu Harcı Tarhiyatı )
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ( Kusur Cezalı Tapu Harcı - 1996 Yılında Alınan Gayrimenkul/1994 Yılı Genel Beyan Dönemindeki Vergi Değerinin Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Suretiyle Tespit Edilen Matrah Üzerinden )"
Mük.298D7.D7.11.2000E. 2000/1755 K. 2000/3107"ÖLÜME BAĞLI İNTİKALLER ( Gayrimenkulün Veraset ve İntikal Vergisine Esas Alınacak Değerinin Tesbiti )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Ölüme Bağlı İntikallerde Esas Alınacak Bedelin Tesbiti )
İNTİKAL TARİHİNDEKİ TAŞINMAZ DEĞERİNİN ESAS ALINMASI ( Ölüme Bağlı İntikalden Doğan Veraset ve İntikal Vergisinin Tesbitinde )"
Mük.298D7.D29.3.2000E. 1999/2862 K. 2000/897"KAMULAŞTIRMASIZ YOLA KATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAZMİNİ ( Varislerce Açılan Dava - Tespit Edilen Değerin Mirasın Açıldığı Tarihe İndirgenmesinde Yeniden Değerleme Oranının Esas Alınmasının Yerinde Olduğu )
TAZMİNAT ( Varislerce Açılan Kamulaştırmasız Yola Katılan Taşınmazla İlgili Dava - Tespit Edilen Değerin Mirasın Açıldığı Tarihe İndirgenmesinde Yeniden Değerleme Oranının Esas Alınmasının Yerinde Olduğu )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Varislerce Açılan Kamulaştırmasız Yola Katılan Taşınmazla İlgili Dava - Tespit Edilen Değerin Mirasın Açıldığı Tarihe İndirgenmesinde Yeniden Değerleme Oranının Esas Alınmasının Yerinde Olduğu )
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ( Esas Alınmasının Yerinde Olduğu - Varislerce Açılan Kamulaştırmasız Yola Katılan Taşınmazla İlgili Dava/Tespit Edilen Değerin Mirasın Açıldığı Tarihe İndirgenmesi )"
Mük.298D3.D21.5.1998E. 1996/5655 K. 1998/1800"YENİDEN DEĞERLEME FON HESABINDAN KAR HESABINA AKTARILAN MİKTAR ( Şİrketi Karlı Göstermek Amacıyla Aktarılan Miktarın Şirket Genel Kurul Kararıyla Tekrar Fon Hesabına Aktarılması )
İKMALEN SALINAN KUSUR CEZALI VERGİ TARHİYATI ( Şirketi Karlı Göstermek İçin Yeniden Değerleme Fon Hesabından Kar Hesabına Aktarılan Miktar Nedeniyle )
CEZALI TARHİYAT ( Şirketi Karlı Göstermek İçin Yeniden Değerleme Fon Hesabından Kar Hesabına Aktarılan Miktar Nedeniyle )"
Mük.298D3.D30.4.1998E. 1996/5573 K. 1998/1502"DEVİR YOLUYLA KURULAN KURUMLAR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜ ŞİRKET ( Amortismanlarını Yeniden Değerleyebilmesi )
KURUMLAR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜ ŞİRKET ( Devir Yoluyla Kurulmuş Olması ve Amortismanlarını Yeniden Değerleyebilmesi )
AMORTİSMAN ( Devir Yoluyla Kurulan Kurumlar Vergisi Yükümlüsü Şİrketin Amortismanlarını Yeniden Değerleyebilmesi )
YENİDEN DEĞERLEME ( Devir Yoluyla Kurulan Kurumlar Vergisi Yükümlüsü Şİrketin Amortismanlarını Yeniden Değerleyebilmesi )"
Mük.298D4.D27.10.1997E. 1997/225 K. 1997/3796"ÖZEL HESAP DÖNEMİ ( Beyanda Bulunan Yükümlülerin Gider Kısıtlaması Uygulamasına Esas Alınacak İndirim Oranı )
GİDER KISITLAMASI ( Özel Hesap Dönemine Göre Beyanda Bulunan Yükümlülerin Uygulamasına Esas Alınacak İndirim Oranı )
İNDİRİM ORANI ( Özel Hesap Dönemine Göre Beyanda Bulunan Yükümlülerin Uygulamasına Esas Alınması )
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ( Özel Hesap Dönemine Göre Beyanda Bulunan Yükümlülerin Gider Kısıtlaması Uygulamasına Esas Alınacak İndirim Oranı )"
Mük.298D3.D20.3.1996E. 1995/3462 K. 1996/834"DEĞER ARTIŞ FONU ( Sermayeye Eklenmesi - Başka Amaçla Çekilememe )
SERMAYE ARTTIRIMI ( Değer Artış Fonunun Sermayeye Eklenmesi )"
Mük.298D3.D21.12.1995E. 1994/4699 K. 1995/4360"YENİDEN DEĞERLEME ( Amortismanın Gider Yazılabilmesi )
FARK AMORTİSMAN ( Yeniden Değerlemeden Sonra Oluşan Amortisman Farkı )
GİDER ( Yeniden Değerlemeden Sonra Oluşan Fark Amortisman )"
Mük.298D3.D4.10.1994E. 1993/2762 K. 1994/2918"YENİDEN DEĞERLEME ( KİT'lerin Zorunlu Olduğu-Yeminli Müşavirlere Onay Mecburiyetleri Olmadığı )
KİT'LERİN YENİDEN DEĞERLEME YAPMA MECBURİYETİ ( Yeminli Müşavirlere Onay Mecburiyetleri Olmadığı )
YEMİNLİ MÜŞAVİRLERE ONAY MECBURİYETİ BULUNMAMASI ( KİT'lerin Yeniden Değrleme Yapması )"
Mük.298D3.D2.10.1991E. 1989/2851 K. 1991/2467"YENİDEN DEĞERLENEN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN
AMORTİSMAN ( Yeniden Değerlenen İktisadi Kıymetlerde Amortisman )
KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ AYRILMASI ( Kollektif Şirket Ortağının Kar Payı - Ortağın Ayrılması )
İŞLETMEDE KULLANILAN BOŞ ÇUVALLARIN DEĞERLEMESİ ( Ortalama Maliyet )"

Madde 313

DANIŞTAY

313D4.D8.2.2011E. 2010/3723 K. 2011/574"AMORTİSMAN GİDERİNİN TARHİYATTAN DÜŞÜLMESİ ( Bir İktisadi Kıymetin Amortismana Tabi Tutulabilmesi İçin İşletmenin Aktifine Girmiş Olması Gereği - Alet Edavat Mefruşat Demirbaş ve Sinema Filimlerinin Tespit Edilen Değerlerinin Amortismana Konu Olacağı )
İKTİSADİ KIYMETİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI ( Amortisman Süresinin Kıymetlerin Aktife Girdiği Yıldan Başlayacağı - İktisadi Kıymetin Amortismana Tabi Tututlabilmesi İçin İşletmenin Aktifine Girmiş Olması Gereği )"
313D4.D17.6.2009E. 2008/4215 K. 2009/3347"YURT DIŞINDA BULUNAN LİSANSÖR ŞİRKETE ÖDENEN HASILAT PAYI ( Sözleşmeye Konu Filmlerin Maliyet Bedeli Niteliğinde Bulunmadığından Amortismana Tabi Olmadığı )
HASILAT PAYI ( Yurt Dışında Bulunan Lisansör Şirkete Ödenen - Sözleşmeye Konu Filmlerin Maliyet Bedeli Niteliğinde Bulunmadığından Amortismana Tabi Olmadığı )
AMORTİSMANA TABİ OLMAMA ( Yurt Dışında Bulunan Lisansör Şirkete Ödenen Hasılat Payı Sözleşmeye Konu Filmlerin Maliyet Bedeli Niteliğinde Bulunmaması Nedeniyle )
LİSANSÖR ŞİRKET ( Yurt Dışında Bulunan Lisansör Şirkete Ödenen Hasılat Payı Sözleşmeye Konu Filmlerin Maliyet Bedeli Niteliğinde Bulunmadığından Amortismana Tabi Olmadığı )"
313VDDGK26.12.2008E. 2007/702 K. 2008/752"DEFTER VE BELGELERİ İBRAZDAN KAÇINMA ( Harcamalarını Belgelendiremeyen Davacı Adına Yapılan Vergilendirmede Kayıtlı Giderlerin Yasaya Uygunluğu İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
VERGİLENDİRMEDE KAYITLI GİDERLER ( Harcamalarını Belgelendiremeyen Davacı Adına Yapılan Vergilendirmede Kayıtlı Giderlerin Yasaya Uygunluğu İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İLK TAHAKKUKUN DAVACI TARAFINDAN VERİLEN BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILMASI ( Bu İncelemeye Engel Oluşturmayacağı )
AMORTİSMAN AYRILMASI ( Hangi İktisadi Kıymetler İçin Ayrıldığı Belirlendikten Sonra Çözümlenmesi Gereken Davada Giderlerin Yasaca Kabul Edilebilir Olup Olmadığı ve Belgelendirilmiş Sayılıp Sayılmayacağının İncelenmesi Gerektiği )"
313D4.D9.2.2006E. 2005/1121 K. 2006/118"LABAROTUVAR VE ANALİZ ÇALIŞMALARI ( Gayrimaddi Hak Kapsamında Olmadığı - Yapılan Harcamaların Gelir Vergisi Kanunu Md. 40 Kapsamında Gider Kaydedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GAYRİMADDİ HAK ( Labarotuvar ve Analiz Çalışmalarının Bu Kapsamda Olmadığı - Yapılan Harcamaların Gelir Vergisi Kanunu Md. 40 Kapsamında Gider Kaydedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GİDER KAYDEDİLEBİLECEK HARCAMALAR ( Labarotuvar ve Analiz Çalışmalarının Gayrimaddi Hak Kapsamında Olmadığı - Gelir Vergisi Kanunu Md. 40 Kapsamında Gider Kaydedilebileceği )"
313D4.D19.10.2005E. 2005/396 K. 2005/1823"AMORTİSMAN ( Faaliyetleri Binek Otomobillerin Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükellefler İçin Bu İktisadi Kıymetleri İki Farklı Amortismana Konu Etme Yöntemine Yer Verildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılacağı )
OTOMOBİLLERİN AMORTİSMANA AYRILMASI ( Kayıt Edildikleri Yıl Amortisman Ayrılan Otomobiller İçin İki Yıl Sonra Motorlu Araç Trafik Belgesi Alındığı/Hukuka Uygun Olduğu - Fon Payı ve Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Gereği )
VERGİ ZİYAI CEZASI VE FON PAYI ( Faaliyetleri Binek Otomobillerin Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükellefler İçin Bu İktisadi Kıymetleri İki Farklı Amortismana Konu Etme Yöntemine Yer Verildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılacağı )"
313D3.D24.4.2001E. 1999/1353 K. 2001/1512"ALIŞ MALİYETİNİN BELİRLENMESİ ( Civciv Faliyetinde Yapılan Giderler ve Alış Maliyetlerinin Değerlendirilmesi )
ZİRAİ İŞLETMELERE DAHİL HAYVANLAR İÇİN AMORTİSMAN HESAPLATILAMAYACAĞI ( Alış Maliyeti Olarak Dikkate Alınması - Civciv Faaliyetinde Yapılan Giderler ve Alış Bedelleri )
AMORTİSMAN KONUSUNA GİRMEME ( Zirai İşletmelere Dahil Olan Hayvan Alış Bedelleri - Amortisman Konusuna Girmeyeceği - Alış Bedellerinin Gider Yazılabileceği )"
313D3.D24.5.2000E. 1998/1150 K. 2000/1961"AMORTİSMAN ( Yap İşlet Devret Modeliyle Tatil Köyü İşletmek İçin Devlet Arazisi Üzerine Yapılan Tesis )
ÖZEL MALİYET BEDELİ ( Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Amorti Edilmesinin Gerekmesi )
DEVLET ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN BİNA ( Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Amorti Edilmesinin Gerekmesi )"
313D4.D30.3.2000E. 1999/3454 K. 2000/1249"AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AMORTİSMAN AYRILMASI ( Aktife Kaydedildikten Sonra Amortisman Ayrılabileceği )
YABANCI PARA CİNSİNDEN HESAPLARIN DEĞERLEMESİNİN YAPILMASI ( Kur Farkı Gelirlerinin Dönem Karına Eklenmesi Gerektiği )
İŞLETMENİN AKTİFİNE KAYITLI ATİK ( Amortisman Ayrılabileceği )"
313D3.D30.11.1999E. 1999/222 K. 1999/4122"İKTİSADİ KIYMET ( Amortismana Tabi Tutulması İçin İşletmenin Aktifine Kayıtlı Olmasının Gerekmesi )
AMORTİSMAN ( Bir İktisadi Kıymetin Amortismana Tabi Tutulması İçin İşletmenin Aktifine Kayıtlı Olmasının Gerekmesi )
ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI İKTİSADİ KIYMET ( Amortismana Tabi Tutulabilmesi )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Fazla Ayrılan Amortisman Nedeniyle Kesilmesi )"
313D9.D30.9.1999E. 1998/3883 K. 1999/3348"BAYİLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE YAPTIRILAN REKLAM PANOLARI ( Genel Gider Niteliği ve Bir Defada İndirilmesi Gereği )
GENEL GİDER NİTELİĞİ VE VERGİDEN BİR DEFADA İNDİRİLME GEREĞİ ( Bayiliklerde Kullanılmak Üzere Yaptırılan Reklam Panoları )
REKLAM PANOLARININ YAPTIRILMASI ( Genel Gider Niteliği ve Vergiden Bir Defada İndirilmesi Gereği )
AMORTİSMAN YOLUYLA İTFA EDİLMESİ GEREKLİ GİDER NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Bayiliklerde Kullanılmak Üzere Yaptırılan Reklam Panoları )"
313D4.D15.3.1999E. 1998/2847 K. 1999/1031"AMORTİSMAN ( Akaryakıt Satış İstasyonu Sahasının Kaplamasında Kullanılan Asfalt - Doğrudan Gider Yazılabileceği )
ASFALT ( Akaryakıt Satış İstasyonu Sahasının Kaplamasında Kullanılan - Doğrudan Gider Yazılabileceği/Amortisman Ayrılmasına Gerek Olmadığı )
FON PAYI ( İkmalen Veya Re'sen Yapılacak Tarhiyatlarda Hesaplanmasına Olanak Bulunmadığı )
İKMALEN VEYA RESEN YAPILACAK TARHİYATLAR ( Fon Payı Hesaplanmasına Olanak Bulunmadığı )
RESEN VEYA İKMALEN YAPILACAK TARHİYATLAR ( Fon Payı Hesaplanmasına Olanak Bulunmadığı )"
313D3.D9.3.1999E. 1997/2368 K. 1999/861"MAHKEMECE VERİLEN KARAR ( Karar Yeterince Açık Değilse Veya Yahut Birbirine Aykırı Hüküm Fıkraları Taşıyorsa Taraflardan Herbirinin Kararın Açıklanmasını Yada Giderilmesini İsteyebilmesi )
HÜKMÜN AÇIKLIĞI ( Mahkemece Verilen Karar Yeterince Açık Değilse Veya Yahut Birbirine Aykırı Hüküm Fıkraları Taşıyorsa Taraflardan Herbirinin Kararın Açıklanmasını İsteyebilmesi )
KARARLARA KARŞI YAPILACAK DÜZELTME İSTEMLERİ ( Mahkemece Bu İstemlere Dayanılarak Daha Önce Verilen Hükmün Değiştirilmesi Veya Yeni Hüküm Verilmesinin Olanaksız Olması )"
313D3.D9.3.1999E. 1997/2367 K. 1999/859"KURUMLAR VERGİSİ ( Navlun Primlerinin Elde Edildiği Yıl Hazine Bonolarının Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
NAVLUN PRİMLERİ ELDE EDİLDİĞİ YIL ( Hazine Bonolarının Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
HAZİNE BONOSU ( Navlun Primlerinin Elde Edildiği Yıl Bonoların Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
SÖZLEŞMEYE DAYALI TAZMİNATLAR ( Gider Yazılabilmesi )
AKTİFE GİREN SABİT KIYMET AMORTİSMANLARI ( Gider Yazılabilmesi )"
313D4.D13.11.1998E. 1998/406 K. 1998/4150"AMORTİSMANA TABİ KIYMETİN MAHKEME KARARIYLA TEKRAR AKTİFE GİRMESİ ( Amortisman Ayrılabileceği )
AMORTİSMAN AYRIMI ( Mahkeme Kararıyla Satışı Bozulan ATİK'lerin Tekrar Aktife Alınması - Amortisman Ayrılabileceği-Gider Kaydı )
MAHKEME KARARIYLA AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞININ İPTALİ ( Mahkeme Kararıyla Aktife Alınan ATİK - Amortisman Ayrılabileceği - Gider Kaydı )
GİDER KAYDI ( Satılan Amortismana Tabi İktisadi Kıymet - Mahkeme Kararıyla Tekrar Aktife Alınan ATİK - Amortisman Ayrılabileceği )"
313D3.D5.6.1997E. 1996/1415 K. 1997/2214"ÖZEL MALİYET ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )
DEMİRBAŞ KAYDI ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )
AMORTİSMAN ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )
KURUMLAR VERGİSİ ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )"
313D3.D11.4.1996E. 1995/1390 K. 1996/1340"EKONOMİK DENGE VERGİSİ
TELİF HAKKI ( Gider Yazılabilme )
AMORTİSMAN ( Telif Ücreti Ödenmesi )"
313D10.D11.4.1996E. 1995/1390 K. 1996/1340"BİR YILDAN FAZLA KULLANILMAYAN GAYRIMADDİ HAK ( Amortismana Tabi Olmaması-Dersane İçin Telif Hakkı Ödenerek Hazırlanan Soru Kitapçıkları )
HAZIRLANAN SORU KİTAPÇIKLARININ TELİF HAKKININ SATIN ALINMASI ( Gayrı Maddi Hak-Amortisman )
AMORTİSMAN ( Hazırlanan Soru Kitapçıklarının Telif Hakkının Satın Alınması )"
313D4.D3.2.1993E. 1992/3388 K. 1993/457"AMORTİSMAN ( Bankanın Alacaklarından Edinmesi )
BANKANIN ALACAKLARDAN EDİNDİĞİ TAŞINMAZLARDA AMORTİSMAN ( Üç Yıl İçinde Elden Çıkarmak Zorunda Olması )
AKTİFTE KALDIĞI SÜRECE AMORTİSMANA TABİ TAŞINMAZLAR ( Bankanın Alacaklarından Dolayı Edindiği Taşınmazlar )"
313D4.D13.11.1989E. 1989/761 K. 1989/3895"GELİR VERGİSİ SALINMASI ( Hafriyat İşiyle İlgilenen Yükümlü )
TOPRAK HAFRİYATI İŞİNDE KULLANILAN AĞIR İŞ MAKİNASINA ALINAN PARÇA ( Amortismana Tabi Olmaması )
AMORTİSMAN ( Ağır İş Makinasına Alınan Parçaların Makinayı Faal Durumda Tutabilmek Amacına Yönelik Olması Nedeniyle Amortismana Tabi Olmaması )"

Madde 315

DANIŞTAY

315D3.D30.11.1999E. 1999/222 K. 1999/4122"İKTİSADİ KIYMET ( Amortismana Tabi Tutulması İçin İşletmenin Aktifine Kayıtlı Olmasının Gerekmesi )
AMORTİSMAN ( Bir İktisadi Kıymetin Amortismana Tabi Tutulması İçin İşletmenin Aktifine Kayıtlı Olmasının Gerekmesi )
ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI İKTİSADİ KIYMET ( Amortismana Tabi Tutulabilmesi )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Fazla Ayrılan Amortisman Nedeniyle Kesilmesi )"
315D4.D15.3.1999E. 1998/2847 K. 1999/1031"AMORTİSMAN ( Akaryakıt Satış İstasyonu Sahasının Kaplamasında Kullanılan Asfalt - Doğrudan Gider Yazılabileceği )
ASFALT ( Akaryakıt Satış İstasyonu Sahasının Kaplamasında Kullanılan - Doğrudan Gider Yazılabileceği/Amortisman Ayrılmasına Gerek Olmadığı )
FON PAYI ( İkmalen Veya Re'sen Yapılacak Tarhiyatlarda Hesaplanmasına Olanak Bulunmadığı )
İKMALEN VEYA RESEN YAPILACAK TARHİYATLAR ( Fon Payı Hesaplanmasına Olanak Bulunmadığı )
RESEN VEYA İKMALEN YAPILACAK TARHİYATLAR ( Fon Payı Hesaplanmasına Olanak Bulunmadığı )"
315D4.D3.7.1996E. 1995/2959 K. 1996/3096"KUR FARKLARI ( Stok Mala Yansıtılmasının Zorunlu Olmaması )
STOK MAL ( Kur Farkının Yansıtılmasının Zorunlu Olmaması )
MALİYETE İNTİKAL ( Kur Farkları )"

Mük. Madde 315

DANIŞTAY

Mük.315D4.D24.6.1999E. 1998/1268 K. 1999/2850"AMORTİSMAN ( Yılın Son İş Gününde Alınan ATİK - Amortisman Ayrılması-Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman )
AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNE GÖRE AMORTİSMAN AYRILMASI ( Yılın Son İş Gününde Alınan ATİK - Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayrılabileceği )
YILSONU İŞLEMLERİ VE AMORTİSMAN AYRILMASI ( Yılın Son İş Gününde Alınan ATİK - Amortisman Ayrılması-Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman )
AKTİFE KAYDEDİLEN AMORTİSMANA TABİ KIYMETLER ( Yılın Son İş Günü Alınan ATİK - Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayrılabileceği )"

Madde 320

DANIŞTAY

320D4.D8.2.2011E. 2010/3723 K. 2011/574"AMORTİSMAN GİDERİNİN TARHİYATTAN DÜŞÜLMESİ ( Bir İktisadi Kıymetin Amortismana Tabi Tutulabilmesi İçin İşletmenin Aktifine Girmiş Olması Gereği - Alet Edavat Mefruşat Demirbaş ve Sinema Filimlerinin Tespit Edilen Değerlerinin Amortismana Konu Olacağı )
İKTİSADİ KIYMETİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI ( Amortisman Süresinin Kıymetlerin Aktife Girdiği Yıldan Başlayacağı - İktisadi Kıymetin Amortismana Tabi Tututlabilmesi İçin İşletmenin Aktifine Girmiş Olması Gereği )"
320D4.D19.10.2005E. 2005/396 K. 2005/1823"AMORTİSMAN ( Faaliyetleri Binek Otomobillerin Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükellefler İçin Bu İktisadi Kıymetleri İki Farklı Amortismana Konu Etme Yöntemine Yer Verildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılacağı )
OTOMOBİLLERİN AMORTİSMANA AYRILMASI ( Kayıt Edildikleri Yıl Amortisman Ayrılan Otomobiller İçin İki Yıl Sonra Motorlu Araç Trafik Belgesi Alındığı/Hukuka Uygun Olduğu - Fon Payı ve Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Gereği )
VERGİ ZİYAI CEZASI VE FON PAYI ( Faaliyetleri Binek Otomobillerin Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükellefler İçin Bu İktisadi Kıymetleri İki Farklı Amortismana Konu Etme Yöntemine Yer Verildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılacağı )"
320D3.D19.4.2000E. 1998/934 K. 2000/1477"AMORTİSMAN SÜRESİ ( Kıymetlerin Aktife Girdiği Yıldan Başlaması )
İKTİSADİ KIYMET ( Amortisman Ayrılması İçin Kıymetin İşletmeden Kullanılmasına Veya Hazır Hale Getirilmesine Değil Aktife Kaydedilmiş Olmasına Bağlı Olması )
AKTİFE KAYDEDİLEN İKTİSADİ KIYMET ( Amortismana Tabi Tutulabilmesi )"
320D4.D30.3.2000E. 1999/3454 K. 2000/1249"AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AMORTİSMAN AYRILMASI ( Aktife Kaydedildikten Sonra Amortisman Ayrılabileceği )
YABANCI PARA CİNSİNDEN HESAPLARIN DEĞERLEMESİNİN YAPILMASI ( Kur Farkı Gelirlerinin Dönem Karına Eklenmesi Gerektiği )
İŞLETMENİN AKTİFİNE KAYITLI ATİK ( Amortisman Ayrılabileceği )"
320D3.D9.3.1999E. 1997/2368 K. 1999/861"MAHKEMECE VERİLEN KARAR ( Karar Yeterince Açık Değilse Veya Yahut Birbirine Aykırı Hüküm Fıkraları Taşıyorsa Taraflardan Herbirinin Kararın Açıklanmasını Yada Giderilmesini İsteyebilmesi )
HÜKMÜN AÇIKLIĞI ( Mahkemece Verilen Karar Yeterince Açık Değilse Veya Yahut Birbirine Aykırı Hüküm Fıkraları Taşıyorsa Taraflardan Herbirinin Kararın Açıklanmasını İsteyebilmesi )
KARARLARA KARŞI YAPILACAK DÜZELTME İSTEMLERİ ( Mahkemece Bu İstemlere Dayanılarak Daha Önce Verilen Hükmün Değiştirilmesi Veya Yeni Hüküm Verilmesinin Olanaksız Olması )"
320D3.D9.3.1999E. 1997/2367 K. 1999/859"KURUMLAR VERGİSİ ( Navlun Primlerinin Elde Edildiği Yıl Hazine Bonolarının Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
NAVLUN PRİMLERİ ELDE EDİLDİĞİ YIL ( Hazine Bonolarının Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
HAZİNE BONOSU ( Navlun Primlerinin Elde Edildiği Yıl Bonoların Vade Tarihinde Gelir Yazılması )
SÖZLEŞMEYE DAYALI TAZMİNATLAR ( Gider Yazılabilmesi )
AKTİFE GİREN SABİT KIYMET AMORTİSMANLARI ( Gider Yazılabilmesi )"
320D3.D28.3.1996E. 1995/1066 K. 1996/1040"AKTİFE KAYITLI DEĞER ( Amortisman Ayrımında Kayıtlı Değerin Dikkate Alınması )
AMORTİSMAN ( Aktife Kayıtlı Değerin Esas Alınması )"
320D3.D6.2.1991E. 1990/14 K. 1991/330"AZALAN BAKİYELER USULÜNE GÖRE AMORTİSMAN AYRILMASI ( İşletme Aktifine Giren Kıymetin Montajdan Sonra Hizmete Hazır Hale Gelmesi )
İŞLETME AKTİFİNE GİREN KIYMETLER ( Montajdan Sonra Hizmete Hazır Hale Getirilebilmesi-Azalan Bakiyeler Usulüne Göre Amortisman Ayrılması )"

Madde 321

DANIŞTAY

321D4.D26.10.2004E. 2004/161 K. 2004/2088"TİCARİ KAZANCIN EKSİK BEYAN EDİLMESİ ( Vergi Ziyaı Cezası Miktarının Tesbiti Usulü )
DAİRE SATIŞ BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Ticari Kazancın Eksik Beyan Edilmesi Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Esas Alınacak Olan )
VERGİ ZİYAI CEZASI ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Daire Satış Bedelinin Eksik Beyan Edilmesi )"

Madde 322

YARGITAY

322Y11.CD7.6.1999E. 1999/3664 K. 1999/5181"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Nakil Vasıtalarında Bulundurulması Gereken Evrakların Bulundurulmaması Fiilinin Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
TRAFİK KONTROLUNDA BELGE EKSİKLİĞİ ( Fiilin Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
FİİLİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASI ( Nakil Vasıtalarında Bulundurulması Gereken Evrakların Bulundurulmaması Fiilinin Suç Olmaktan Çıkarıldığının Gözetileceği )"

DANIŞTAY

322VDDGK15.6.2007E. 2007/20 K. 2007/211"ALACAKTAN KARŞILIKLI FERAGAT ( Tahsil Edilemeyen Alacaktan Karşılıklı Olarak Tarafların Feragatı Üzerine Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiğinden İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )
FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )
ZARAR YAZILMASI ( Tahsil Edilemeyen Alacaktan Karşılıklı Olarak Tarafların Feragatı Üzerine Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiğinden İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Tahsil Edilemeyen Alacaktan Karşılıklı Olarak Tarafların Feragatı Üzerine Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiğinden İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )"
322D4.D23.6.2004E. 2003/1774 K. 2004/1490"KURUMLAR VERGİSİ ( Tahakkuk Esasına Tabi Olması-Royalty ve Lisans Devir Ücretlerinin Tahsil Edilememesi ve Sonradan da Ücretten Protokolle Feragat Edilmesi )
LİSANS DEVİR ÜCRETİNİN TAHSİL EDİLEMEMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil Olması-Sonradan Alacaktan Feragat Edilmesi )
ROYALTY BEDELİNİN TAHSİL EDİLEMEMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil Olması-Sonradan Alacaktan Feragat Edilmesi )
ALACAKLARIN TAHSİL EDİLEMEMESİ VE SONRADAN BU ALACAKLARDAN FERAGAT EDİLMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Etkisi Olup Olmayacağı )
TAHAKKUK ESASI ( Kurumlar Vergisi-Alacağın Tahsil Edilmiş Olup Olmamasının Matraha Etkisi Olup Olmayacağı )
VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ( Kurumlar Vergisi-Matraha Dahil Edilip Edilmemesi )"
322D3.D19.4.2000E. 1999/2158 K. 2000/1508"ÖRTÜLÜ KAZANÇ ( Şirketlerin Kendi Ortakları İle Olan İlişkilerinde Emsaline Göre Göze Çarpacak Derecede Yüksek Veya Düşük Faiz ve Komisyonlarla Ödünç Para Vermesi )
ŞÜPHELİ ALACAK ( Tahsil Edilemeyen ve Bunu Sağlamak Üzere Dava Veya İcra Takibine Konu Yapılan Alacaklar )
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR ( Şüpheli Alacaklar İçin Pasifte Karşılık Hesabı Altında Düzenleyici Hesap Açıp Ayırdıkları Karşılıkları Aktif Toplamından Düşebilmeleri )"
322VDDGK25.6.1999E. 1999/18 K. 1999/375"NET AKTİF VERGİSİ ( Beyannamesi Vermeyen Davacı Şirket - Daha Sonraki Bilançosunun Aktifinde Karşılık Ayrılmayan Alacakları Dikkate Alınarak Hesaplanan Vergide Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
BİLANÇO AKTİFİNDE KARŞILIK AYRILMAYAN ALACAKLAR ( Net Aktif Beyannamesi Vermeyen Davacı Şirket - Daha Sonraki Bilançosunun Aktifinde Yer Alan ve Karşılık Ayrılmayan Alacakları Dikkate Alınarak Hesaplanan Vergide Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
DEĞERSİZ ALACAK ( Net Aktif Beyannamesi Vermeyen Davacı Şirket - Daha Sonraki Bilançosunun Aktifinde Yer Alan ve Karşılık Ayrılmayan Alacakları Dikkate Alınarak Hesaplanan Vergide Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
ALACAK ( Net Aktif Beyannamesi Vermeyen Davacı Şirket - Daha Sonraki Bilançosunun Aktifinde Yer Alan ve Karşılık Ayrılmayan Alacakları Dikkate Alınarak Hesaplanan Vergide Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
322D4.D12.11.1992E. 1990/4255 K. 1992/4873"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gerekçe Gösterilmeden Bir Kısmının Kabul Edilememesi )
BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASININ BİR KISMININ GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN REDDİ ( Bu Şekilde Karar Verilemeyeceği )
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Bilirkişi Raporunun Kabul Edilmemesi Halinde )"
322D3.D17.2.1988E. 1987/308 K. 1988/482"ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ( Büyük Hissesine Sahip Olunan Şirkete Kullandırılan Kredi Faiz ve Komisyon Alacağından Vazgeçilmesi )
ŞİRKETE KULLANDIRILAN FAİZ VE KOMİSYON ALACAĞINDAN VAZGEÇİLMESİ ( Örtülü Kazanç Dağıtımı )"

Madde 323

DANIŞTAY

323D4.D1.2.2016E. 2012/7947 K. 2016/217"KURUM GEÇİCİ VERGİSİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Faktoring Sözleşmeleri Kapsamında Tahsil Edilemeyen ve Yasal Takip Başlatılan Alacakların Tamamını Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma - İcra Yoluyla Takip Edilen Alacaklara Dair Olarak Kanunda Öngörülen Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Koşullarının Gerçekleştiği/Tarh Edilen Vergi ve Cezaya Dair Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ŞÜPHELİ ALACAK ( Faktoring Sözleşmeleri Kapsamında Tahsil Edilemeyen ve Yasal Takip Başlatılan Alacakların Tamamını Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma - İcra Yoluyla Takip Edilen Alacaklara Dair Olarak Kanunda Öngörülen Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Koşulları Gerçekleştiği/Davanın Kabulü Kararının Onanacağı - Kurum Geçici Vergisi ve Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi)
FAİZ ( Kurum Geçici Vergisi ve Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması - Vadesi Sarkan Factoring İşlemlerine Dair Olarak Müşteriye Yapılan Ödeme Sebebiyle Hesaplanan ve Faturası Düzenlenen Faiz Tutarının Hesap Döneminde Gelir Kaydedilmediği İleri Sürülerek Tarh Edilen Vergi ve Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne İlişkin Kararın Onanması Gerektiği)
TAHSİL EDİLEMEYEN VE YASAL TAKİP BAŞLATILAN ALACAKLARI ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMA ( Faktoring Sözleşmeleri Kapsamında - Kanunda Öngörülen Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Koşulları Gerçekleşmiş Olduğu/Tarh Edilen Vergi ve Cezaya Dair Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Kurum Geçici Vergisi ve Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması)"
323D4.D13.2.2014E. 2010/3320 K. 2014/805"ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( 213 S. V.U.K.'da Alacakların Şüpheli Hale Geldiği Tarihte Karşılık Ayrılmasını Zorunlu Kılan Bir Düzenleme Bulunmadığı - Alacaklar İçin Şüphelilik Halinin Devam Ettiği Sürece Karşılık Ayrılabileceği )
VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ ( Şüphelilik Hali Devam Eden Alacaklar İçin Uyuşmazlık Döneminde Karşılık Ayrılabileceği - Aslı Aranmayan Geçici Vergi Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına İlişkin Davayı Reddeden Vergi Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
GEÇİCİ VERGİ ( Şüphelilik Hali Devam Eden Alacaklar İçin Uyuşmazlık Döneminde Karşılık Ayrılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Aslı Aranmayan Geçici Vergi Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına İlişkin Davanın Reddinin İsabetsizliği )"
323D4.D23.1.2014E. 2012/7099 K. 2014/407"KURUMLAR VERGİSİNİN İHTİRAZİ KAYDA KONU KISMININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Ticari Faaliyetin Bir Unsuru Olan ve İcra Yoluyla Takip Edilen Alacaklara Dair Olarak Kanunda Öngörülen Karşılık Ayırma Koşullarının Olayda Gerçekleştiği Anlaşıldığından Tahakkuk İşleminin Davaya Konu Kısmında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
DÖNEMSELLİK İLKESİ (Faiz Gelirlerinin Dönem Sonu İtibarıyla Henüz Nakden veya Hesaben Tahsil Edilebilir Durumda Olmadığı ve Yapılan Kayıt İşleminin Dönemsellik İlkesine Uygun Olduğunun Anlaşıldığı - Tahakkuk İşleminin Davaya Konu Kısmında Hukuka Uyarlık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Kabulünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
FAKTORİNG ALACAKLARI (Davacı Şirketin Faaliyet Alanı İle İlgili Olup Gerek Asıl Borçludan Gerek Müşterisinden Tahsil Edemeyip İcra Takibine Başladığı Faktoring Alacaklarının Ticari Kurallara Uygun Olarak ve 213 S. VUK'nun 323. Md. Hükmünde Belirtildiği Şekilde Ticari Kazancın Elde Edilmesi İle İlgili Olduğu)
KARŞILIK AYIRMA KOŞULU (Kurumlar Vergisinin İhtirazi Kayda Konu Kısmının Kaldırılması - Ticari Faaliyetin Bir Unsuru Olan ve İcra Yoluyla Takip Edilen Alacaklara Dair Olarak Kanunda Öngörülen Karşılık Ayırma Koşullarının Olayda Gerçekleştiği/Tahakkuk İşleminin Davaya Konu Kısmında Hukuka Uyarlık Görülmediği)"
323D4.D27.5.2010E. 2008/399 K. 2010/3271"YURTDIŞINDA MUKİM FİRMADAN OLAN ALACAK ( Yurtiçinde İcra Takibi Başlatılabileceği ve Söz Konusu Tutarın Şüpheli Alacak Karşılığı Olarak Ayrılabileceği )
ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI ( Yurtdışında Mukim Bir Firmadan Olan Alacak/Söz Konusu Tutarın Şüpheli Alacak Karşılığı Olarak Ayrılabileceği - Yurtiçinde İcra Takibi Başlatılabileceği )
İCRA TAKİBİ ( Yurtdışında Mukim Bir Firmadan Olan Alacak - Para Borcunun İfa Yeri Olan Alacaklı İkametgahındaki İcra Dairesinin de Yetkili İcra Dairesi Olduğu )"
323VDDGK15.6.2007E. 2007/20 K. 2007/211"ALACAKTAN KARŞILIKLI FERAGAT ( Tahsil Edilemeyen Alacaktan Karşılıklı Olarak Tarafların Feragatı Üzerine Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiğinden İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )
FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )
ZARAR YAZILMASI ( Tahsil Edilemeyen Alacaktan Karşılıklı Olarak Tarafların Feragatı Üzerine Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiğinden İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Tahsil Edilemeyen Alacaktan Karşılıklı Olarak Tarafların Feragatı Üzerine Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiğinden İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )"
323VDDGK8.12.2006E. 2006/291 K. 2006/334"ŞÜPHELİ ALACAK ( Karşılığının Ancak Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Yılda Ayrılabileceği )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİ VE FON PAYININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Şüpheli Alacak Karşılığının Ancak Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Yılda Ayrılabileceği )"
323D4.D29.3.2005E. 2004/101 K. 2005/503"ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ ( Karşılık Ayırmak Suretiyle Zarar Yazılabilmesi İçin Bu Alacağın Daha Önce Hasılat Olarak Kaydedilmesi Gerektiği )
KARŞILIK AYIRABİLME ( Alacağın Şüpheli Hale Geldiğini Kabul Ederek Zarar Yazılabilmesi İçin - Bu Alacağın Daha Önce Hasılat Olarak Kaydedilmesi Gerektiği )
HASILAT OLARAK KAYDEDİLME KOŞULU ( Alacağın Şüpheli Hale Geldiğini Kabul Ederek Karşılık Ayırmak Suretiyle Zarar Yazılabilmesi İçin )"
323D4.D29.6.2004E. 2004/255 K. 2004/1580"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ÜZERİNE ÖDENEN TUTARLAR İÇİN İCRA TAKİBİNE BAŞLANMASI ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılarak Gider Gösterilebileceği )
İCRA TAKİBİNE BAŞLANMASI ŞARTIYLA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLMESİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesinin Feshi Üzerine İade Edilmeyen Tutarların Gider Gösterilebileceği )
ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILARAK GİDER GÖSTERİLEBİLME ( Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesinin Feshi Üzerine Ödenmiş Olup İade Edilmeyen Tutarlar )
GİDER GÖSTERİLEBİLME ( İcra Takibine Konu Edilen Şüpheli Alacak - Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesinin Feshi Üzerine İade Edilmeyen Tutarlar )"
323D4.D23.6.2004E. 2003/1774 K. 2004/1490"KURUMLAR VERGİSİ ( Tahakkuk Esasına Tabi Olması-Royalty ve Lisans Devir Ücretlerinin Tahsil Edilememesi ve Sonradan da Ücretten Protokolle Feragat Edilmesi )
LİSANS DEVİR ÜCRETİNİN TAHSİL EDİLEMEMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil Olması-Sonradan Alacaktan Feragat Edilmesi )
ROYALTY BEDELİNİN TAHSİL EDİLEMEMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil Olması-Sonradan Alacaktan Feragat Edilmesi )
ALACAKLARIN TAHSİL EDİLEMEMESİ VE SONRADAN BU ALACAKLARDAN FERAGAT EDİLMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Etkisi Olup Olmayacağı )
TAHAKKUK ESASI ( Kurumlar Vergisi-Alacağın Tahsil Edilmiş Olup Olmamasının Matraha Etkisi Olup Olmayacağı )
VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ( Kurumlar Vergisi-Matraha Dahil Edilip Edilmemesi )"
323D4.D2.3.2004E. 2002/4579 K. 2004/355"ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI AYIRMA ŞARTLARI ( Kefiili Alacaklar - Teminatlı Alacak Sayılmaması - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )
KEFİLLİ ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLECEĞİ ( Teminatlı Alacak Sayılmama - İcra Safhasında Bulunma Şartı )
TEMİNATLI OLMAYAN ALACAKLAR ( İcra Safhasında Bulunan Kefilli Alacaklar - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )"
323D4.D27.2.2003E. 2002/1668 K. 2003/563"ŞÜPHELİ ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI ( Katma Değer Vergisi İçin Karşılık Ayrılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı - Vergilendirmede Adalet İlkesi - Geçici Verginin Beyan Dönemi Geçtikten Sonra Tarhiyat Yapılamayacağı - Geçici Vergi İçin Gecikme Faizi ve Vergi Ziyaı Cezası İstenilebileceği - Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Yılda Karşılık Ayrılmasının Zorunlu Olmadığı )
VERGİLENDİRMEDE ADALET İLKESİ ( Şüpheli Alacaklara Karşılık Ayrılması - Katma Değer Vergisi Tutarı İçin Karşılık Ayrılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
KATMA DEĞER VERGİSİ TUTARI İÇİN KARŞILIK AYRILABİLMESİ ( Şüpheli Alacaklar İçin Karşılık Ayrılması - Vergilendirmede Adalet İlkesi )"
323D4.D24.9.2002E. 2001/2639 K. 2002/2976"ŞÜPHELİ ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI ( Şüpheli Alacak İçerisinde Yeralan KDV İçinde Karşılık Ayrılabileceği )
KARŞILIK AYRILMASI ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması - Şüpheli Alacak İçerisinde Yeralan KDV'ye Karşılık Ayrılabileceği - KDV'nin Alacağın Bir Unsuru Haline Gelmiş Olduğu )
KDV TUTARINI İHTİVA EDEN ŞÜPHELİ ALACAK ( Şüpheli Alacağın KDV Dahil Tutarı Üzerinden Karşılık Ayrılabileceği )"
323VDDGK12.4.2002E. 2002/35 K. 2002/186"İPTAL DAVASI ( Alacağın İpotek-Haciz-Rehin-Kefil gibi Suretlerle Teminata Bağlanmış Olması Hallerinde Şüpheli Alacak Sayılmaması )
ALACAĞIN TEMİNATLI SAYILMASI ( Alacağın İpotek-Haciz-Rehin-Kefil gibi Suretlerle Teminata Bağlanmış Olması Hallerinde Şüpheli Alacak Sayılmaması )
ŞÜPHELİ ALACAK ( Alacağın İpotek-Haciz-Rehin-Kefil gibi Suretlerle Teminata Bağlanmış Olması Hallerinde Şüpheli Alacak Sayılmaması )
ŞÜPHELİ ALACAĞIN TAHSİLİ ( Şüpheli Alacakların Sonradan Tahsil Edilen Miktarlarının Tahsil Edildikleri Dönemde Kar Zarar Hesabına İntikal Ettirilmesi )"
323D3.D22.5.2001E. 1999/1321 K. 2001/1970"ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI ( Tahsil Edilemeyen Alacak - Şüpheli Alacak İçin Karşılık Ayrılabileceği )
TAHSİL EDİLEMEYEN TİCARİ ALACAK ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği - Şüpheli Alacağın Gider Kaydının Hukuka Uygun Olduğu )
ALACAĞIN TAHSİL EDİLEMEYEN KISMI İÇİN KARŞILIK AYRILABİLECEĞİ ( Şüpheli Alacak İçin Karşılık Ayrılabileceği )"
323D4.D21.3.2001E. 2000/4 K. 2001/992"ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMA ŞARTLARI ( Alacağın Şüpheli Hale Gelme Koşulları - Şüpheli Alacak Konusu Firmaların İflas Ettiği Halde İflas Masasına Başvurmamış Olması )
SAHTE FATURA KULLANILDIĞI İDDİASI ( Sahte Faturayı Kullandığı İddia Edilen Şirketin Faaliyet Durumunun Somut Tesbiti Gerektiği - Sahte Faturaları Gider Göstermek Amacıyla Alıp Almadığının Somut Tesbiti )
MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASI ( Sahte Fatura Kullanılması - Sahte Fatura Kullanan Firmanın Somut Durumunun Tesbiti Gerektiği )
ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Şartlarının Oluşması )"
323D4.D20.12.2000E. 2000/4037 K. 2000/5371"GİDER NİTELİĞİ BULUNMAMASI VE VERGİDEN İNDİRİM YAPILAMAMASI ( Şirketin Aldığı Kredinin Henüz Vadesi Dolmamış Olmadığından Tahakkuk Etmemiş Olan Faiz Giderleri )
FAİZ GİDERLERİNİN TAHAKKUK ETMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE GİDER OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ ( Kredinin Vadesinin Henüz Dolmamış Olması )
KREDİNİN VADESİNİN HENÜZ DOLMAMIŞ OLMASI ( Faiz Giderlerinin Tahakkuk Etmemiş Olması Nedeniyle Gider Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
323D3.D19.4.2000E. 1999/2158 K. 2000/1508"ÖRTÜLÜ KAZANÇ ( Şirketlerin Kendi Ortakları İle Olan İlişkilerinde Emsaline Göre Göze Çarpacak Derecede Yüksek Veya Düşük Faiz ve Komisyonlarla Ödünç Para Vermesi )
ŞÜPHELİ ALACAK ( Tahsil Edilemeyen ve Bunu Sağlamak Üzere Dava Veya İcra Takibine Konu Yapılan Alacaklar )
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR ( Şüpheli Alacaklar İçin Pasifte Karşılık Hesabı Altında Düzenleyici Hesap Açıp Ayırdıkları Karşılıkları Aktif Toplamından Düşebilmeleri )"
323D3.D9.3.2000E. 1998/3101 K. 2000/1017"DEĞERLEME GÜNÜ ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılan Alacağın Teminatlı Alacak Olup Olmaması )
ŞÜPHELİ ALACAK ( Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesiyle İlgili Olmak Şartıyla Dava Veya İcra Safhasında Bulunan Alacaklar )
TEMİNATLI ALACAKLAR ( Şüpheli Alacakta Karşılığın Teminattan Geri Kalan Miktara İnhisar Etmesi )"
323VDDGK12.11.1999E. 1999/102 K. 1999/480"ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI AYRILMA ZAMANI ( Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Yılda Ayrılması Gerektiği - Şüpheli Hale Gelen Yılda Ayrılmayan Karşılığın Daha Sonraki Yıllarda Ayrılamayacağı - Dönemsellik İlkesine Aykırılık Olacağı )
RE'SEN VE İDARECE VERGİ TARHI ( Mahsup Dönemi Geçen Geçici Vergi Aslının Terkin Olacağı - Geçici Vergiye Ait Gecikme Faizinin ve Kusur Cezasının Aranılacağı )
DÖNEMSELLİK İLKESİ ( Şüpheli Alacak Karşılığının Ayrılma Dönemi - Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemde Karşılık Ayrılabileceği - İzleyen Yıllarda Karşılık Ayrılmasının Dönemsellik İlkesine Aykırı Düşeceği )"
323D4.D23.6.1999E. 1998/4047 K. 1999/2783"İCRA SAFHASINDA BULUNAN ALACAK ( Alacağın Protokolle Senede Bağlanması - Alacağın Yenilenmesi Sayılmaması - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )
ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI ( İcra Safhasındaki Alacağın Senetle Değiştirilmesi - Alacağın Yenilenmesi Sayılamayacağı - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )
ALACAĞIN YENİLENMESİ SAYILMAMA ( İcra Safhasındaki Alacağın Senetle Değiştirilmesi - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )"
323D4.D30.3.1998E. 1997/19 K. 1998/1256"YIL SONU ENVANTERİ ( Bir Kısım Emtianın Gösterilmemesi Nedeniyle İkmalen Kurumlar Vergisi Salınması )
KURUMLAR VERGİSİ ( Bir Kısım Emtianın Yıl Sonu Envanterinde Gösterilmemesi Nedeniyle İkmalen Salınması )
İKMALEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ ( Bir Kısım Emtianın Yıl Sonu Envanterinde Gösterilmemesi Nedeniyle )"
323D4.D10.3.1998E. 1997/1733 K. 1998/826"BAKANLAR KURULU KARARI İLE FAALİYETİ DURDURULAN BANKADAKİ MEVDUAT ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği - Bakanlar Kurulu Kararı İle Faaliyetin Durdurulmuş Olması Gerektiği )
ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI ( Bakanlar Kurulu Kararı İle Faaliyeti Durdurulan Bankadaki Mevduat - Karşılık Ayrılabileceği )
FAALİYETİ DURDURULAN BANKADAKİ MEVDUAT ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )"
323VDDGK16.1.1998E. 1996/220 K. 1998/32"ŞÜPHELİ ALACAK ( Karşılık Ayrılmadan Direkt Zarar Olarak Kayıt Edilemeyeceği )
ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI AYRILMASI ( Direkt Olarak Zarar Yazılamayacağı )"
323D3.D17.9.1997E. 1996/5260 K. 1997/2930"ŞÜPHELİ ALACAK ( İşlemin Doğduğu Yılda Karşılık Ayırma )
KARŞILIK AYIRMA ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma )
HESAP DÖNEMİ ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmada Hesap Dönemi )"
323D4.D7.3.1995E. 1994/1124 K. 1995/955"KONKORDATO ( Bu Kapsamda Bulunan Bir Alacak )
KARŞILIK AYRILAN ALACAK ( Konkordato Kapsamında Bulunan Bir Alacağın Şüpheli Alacak Niteliğinde Olması )
ŞÜPHELİ ALACAK ( Konkordato Kapsamında Bulunan Bir Alacak )"
323D4.D25.11.1992E. 1992/839 K. 1992/5015"HOLDİNG ŞİRKETLER ( İştiraki Olan Şirketlerle İlişkilerinden Doğan ve Tahsil Edilemeyen Alacakları İçin Karşılık Ayırabilmeleri )
İŞTİRAKLERDEN OLAN ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI ( Holding Şirketlerde )
TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYIRMA ( Holding Şirketlerde )"
323D4.D12.11.1992E. 1990/4255 K. 1992/4873"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gerekçe Gösterilmeden Bir Kısmının Kabul Edilememesi )
BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASININ BİR KISMININ GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN REDDİ ( Bu Şekilde Karar Verilemeyeceği )
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Bilirkişi Raporunun Kabul Edilmemesi Halinde )"
323D3.D4.11.1991E. 1991/1853 K. 1991/2746"ŞÜPHELİ ALACAK ( Pasifte Karşılık Ayrılmaması )
MATRAH FARKININ DEFTER KAYITLARININ İNCELENMESİYLE SAPTANMASI ( Vergi Kaçırma Kastı )
VERGİ KAÇIRMA KASTI BULUNMAMASI ( Kaçakçılık Cezası Kesilememesi )"
323D4.D2.5.1991E. 1988/4658 K. 1991/1627"İKMALEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ ( İcra Takibine Girişilen Alacaklarla İlgili Olarak Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılıklarının Kabul Edilmemesi )
ŞÜPHELİ ALACAK ( Kayıtlarda Alacak Olarak Görülen Meblağ )
KAYITLARDA ALACAK OLARAK GÖRÜLEN MEBLAĞ ( İcra Takibine Konu Edilmesi )
İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEN MEBLAĞ ( Kayıtlarda Alacak Olarak Görülen Meblağ )"
323D3.D2.2.1989E. 1988/1273 K. 1989/262"VERGİ KAYBINDA KASIT UNSURU ( İspat Yükü-Kaçakçılık Cezası )
İSPAT YÜKÜ ( Vergi Kaybında Kasıt Unsurunu )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Vergi Kaybında Kasıt Unsurunu İspat Yükü )
TEMİNATLI ALACAK ( Peşinen Karşılık Ayrılmayacağı )"
323D3.D17.2.1988E. 1987/308 K. 1988/482"ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ( Büyük Hissesine Sahip Olunan Şirkete Kullandırılan Kredi Faiz ve Komisyon Alacağından Vazgeçilmesi )
ŞİRKETE KULLANDIRILAN FAİZ VE KOMİSYON ALACAĞINDAN VAZGEÇİLMESİ ( Örtülü Kazanç Dağıtımı )"
323D3.D10.6.1987E. 1986/2768 K. 1987/1552"ŞÜPHELİ ALACAĞIN CİDDİ OLARAK TAKİP EDİLMEMESİ ( Şüpheli Alacak Niteliğinin Kaybı )
ŞÜPHELİ ALACAK DOSYASININ TAKİPTEN DÜŞMESİ ( Takipsizlik )"

Madde 324

DANIŞTAY

324VDDGK8.12.2006E. 2006/291 K. 2006/334"ŞÜPHELİ ALACAK ( Karşılığının Ancak Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Yılda Ayrılabileceği )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİ VE FON PAYININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Şüpheli Alacak Karşılığının Ancak Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Yılda Ayrılabileceği )"
324D4.D23.6.2004E. 2003/1774 K. 2004/1490"KURUMLAR VERGİSİ ( Tahakkuk Esasına Tabi Olması-Royalty ve Lisans Devir Ücretlerinin Tahsil Edilememesi ve Sonradan da Ücretten Protokolle Feragat Edilmesi )
LİSANS DEVİR ÜCRETİNİN TAHSİL EDİLEMEMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil Olması-Sonradan Alacaktan Feragat Edilmesi )
ROYALTY BEDELİNİN TAHSİL EDİLEMEMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil Olması-Sonradan Alacaktan Feragat Edilmesi )
ALACAKLARIN TAHSİL EDİLEMEMESİ VE SONRADAN BU ALACAKLARDAN FERAGAT EDİLMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Etkisi Olup Olmayacağı )
TAHAKKUK ESASI ( Kurumlar Vergisi-Alacağın Tahsil Edilmiş Olup Olmamasının Matraha Etkisi Olup Olmayacağı )
VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ( Kurumlar Vergisi-Matraha Dahil Edilip Edilmemesi )"
324D4.D12.11.1992E. 1990/4255 K. 1992/4873"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gerekçe Gösterilmeden Bir Kısmının Kabul Edilememesi )
BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASININ BİR KISMININ GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN REDDİ ( Bu Şekilde Karar Verilemeyeceği )
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Bilirkişi Raporunun Kabul Edilmemesi Halinde )"

Madde 325

DANIŞTAY

325D3.D24.5.2000E. 1998/1150 K. 2000/1961"AMORTİSMAN ( Yap İşlet Devret Modeliyle Tatil Köyü İşletmek İçin Devlet Arazisi Üzerine Yapılan Tesis )
ÖZEL MALİYET BEDELİ ( Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Amorti Edilmesinin Gerekmesi )
DEVLET ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN BİNA ( Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Amorti Edilmesinin Gerekmesi )"

Madde 327

DANIŞTAY

327VDDGK22.2.2008E. 2007/705 K. 2008/160"VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Vekalet Ücretinin Avukata Ödendiği Sırada Avukat Tarafından Borçlu Adına En Az İki Nüsha Serbest Meslek Makbuzu Düzenleneceğine İlişkin Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Avukata Ödendiği Sırada Avukat Tarafından Borçlu Adına En Az İki Nüsha Serbest Meslek Makbuzu Düzenleneceğine İlişkin Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKATIN DÜZENLEDİĞİ SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Vekalet Ücretinin Avukata Ödendiği Sırada Avukat Tarafından Borçlu Adına En Az İki Nüsha Düzenleneceğine İlişkin Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Vekalet Ücretinin Avukata Ödendiği Sırada Avukat Tarafından Borçlu Adına En Az İki Nüsha Serbest Meslek Makbuzu Düzenleneceğine İlişkin Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
327D4.D9.11.2006E. 2005/995 K. 2006/2155"KİRALANMIŞ MEVCUT BİR BİNA İÇİN ÖZEL MALİYET BEDELİ KAPSAMINDAKİ HARCAMALAR ( Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanamayacağına İlişkin 32 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin Kanuna Aykırı Olduğu )
ÖZEL MALİYET BEDELİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR ( Kiralanmış Mevcut Bir Bina İçin - 5 Yıldan Daha Uzun Ekonomik Ömürlü Özel Maliyet Bedellerinin Yatırım İndiriminden Yararlanmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Kiralanmış Mevcut Bir Binaya İlişkin Olup 5 Yıldan Daha Uzun Ekonomik Ömürlü Özel Maliyet Bedelleri )"
327D4.D7.4.2003E. 2002/1876 K. 2003/847"ÖZEL MALİYET İTFA USULÜ ( Hasılat Kira Sözleşmesi - Özel Maliyet İtfa Paylarının Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Yapılması Gerektiği )
MODERNİZASYON HARCAMALARI ( Özel Maliyet - İtfa Payı Hesabı - Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Yapılması Gerektiği )
İTFA PAYI HESAPLANMASI ( Özel Maliyet Bedellerine İtfa Payı Ayrılması - Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle İtfa Payı Ayrılması Gerektiği )"
327D3.D24.5.2000E. 1998/150 K. 2000/1961"YAP İŞLET DEVRET ( Tatil Köyü - Binalardaki Su Elektrik Tesisleri ve Soğuk Odalar Gibi Tesisler İçin Masrafların Özel Maliyet Bedelinin İtfası Yöntemiyle Amorti Edilmesi Gereği )
ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI YÖNTEMİYLE AMORTİSMAN GEREĞİ ( Yap-İşlet-Devret Modeliyle Tatil Köyü Kurmak - Binalardaki Su Elektrik Tesisleri ve Soğuk Odalar Gibi Tesisler )
AMORTİSMAN ( Yap-İşlet-Devret Modeliyle Tatil Köyü Kurmak - Binalardaki Su Elektrik Tesisleri ve Soğuk Odalar Gibi Tesisler İçin Masrafların Özel Maliyet Bedelinin İtfası Yöntemiyle Amorti Edilmesi Gereği )"
327D3.D24.5.2000E. 1998/1150 K. 2000/1961"AMORTİSMAN ( Yap İşlet Devret Modeliyle Tatil Köyü İşletmek İçin Devlet Arazisi Üzerine Yapılan Tesis )
ÖZEL MALİYET BEDELİ ( Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Amorti Edilmesinin Gerekmesi )
DEVLET ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN BİNA ( Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Amorti Edilmesinin Gerekmesi )"
327D9.D23.2.1999E. 1998/2241 K. 1999/734"KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİLMESİ ( Kira Süresi Dolmadan Kiralanan Şeyin Boşaltılması Halinde Henüz İtfa Edilmemiş Olan Giderler )
GİDER YAZILMASI ( Kira Süresi Dolmadan Kiralanan Şeyin Boşaltılması Halinde Henüz İtfa Edilmemiş Olan Giderlerin Boşaltma Yılında Bir Defada Gider Yazılması )
KİRA SÜRESİ DOLMADAN BOŞALTILAN YER ( Henüz İtfa Edilmemiş Olan Giderlerin Boşaltma Yılında Bir Defada Gider Yazılması )"
327D3.D16.2.1995E. 1994/2776 K. 1996/557"ÖZEL MALİYET BEDELİ ( Kiralanan İşyeri İçin Yapılan Giderler )
GİDER KAYDETME ( Kiralanan İşyeri İçin Yapılan Giderler - Özel Maliyet Bedeli )
KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN GİDERLER ( Özel Maliyet Bedeli - Gider Kaydı )"

Madde 328

DANIŞTAY

328D4.D18.2.1999E. 1998/352 K. 1999/537"KURUMLAR VERGİSİ ( Aktifte Kayıtlı Sabit Kıymetin Satışından Elde Edilen ve Sabit Kıymet Yenileme Fonuna Aktarılan Karın Hesabında Yeniden Değerleme Artış Fonunun Dikkate Alınmaması )
ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI SABİT KIYMET ( Satıştan Elde Edilen ve Sabit Kıymet Yenileme Fonuna Aktarılan Karın Hesabında Yeniden Değerleme Artış Fonunun Dikkate Alınmaması )
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ FONU ( Şirket Aktifinde Kayıtlı Sabit Kıymetin Satışından Elde Edilen ve Sabit Kıymet Yenileme Fonuna Aktarılan Karın Hesabında Fonun Dikkate Alınmaması )"
328D3.D29.9.1998E. 1997/3421 K. 1998/3194"KREDİ FAİZLERİ ( Maliyete Eklenilebileceği Gibi Gider de Kaydedilebileceği - Nakil Vasıtası Alımında Kullanılan )
GİDER OLARAK KAYDEDİLEBİLME ( Kredi Faizi - Nakil Vasıtası Alımında Kullanılan )
MALİYETE EKLENEBİLME ( Kredi Faizi - Nakil Vasıtası Alımında Kullanılan )
NAKİL VASITASI ALIMINDA KULLANILAN KREDİ ( Faizinin Maliyete Eklenilebileceği Gibi Gider de Kaydedilebileceği )"
328VDDGK6.3.1997E. 1995/280 K. 1997/151"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılığa İştirak )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Sahte Fatura Düzenlemek )
YETKİ ( Katma Değer Vergisi Yönünden Bağlı Olunan Vergi Dairesinin Yektisi )"
328D3.D28.6.1996E. 1994/1509 K. 1994/2201"AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATILMASI ( Yenileme Fonu Ayrılması - Defter Değeri )
DURAN VARLIK SATIŞ KARI ( Yenileme Fonu Ayrılması )
YENİLEME FONU AYRILMASI ( Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satış Karı )"
328D3.D16.11.1994E. 1993/1456 K. 1994/3715"SABİT KIYMET YENİLEME FONU ( Kamulaştırma Bedelinin Pasifte Tutulma Süresi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Sabit Kıymet Yenileme Fonu )"
328D4.D11.11.1987E. 1985/6106 K. 1987/3239"ADİ ORTAKLIKTA İŞİ BIRAKMA ( Her bir Ortağın Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi )
İŞİ BIRAKMA ( Adi Ortaklıkta İşi Bırakma )"

Madde 330

DANIŞTAY

330D3.D27.5.2010E. 2008/3291 K. 2010/1767"KAYIT DIŞI BIRAKILAN EMTİA ( Kıymetinde Oluşan Zayiat Nedeniyle Sigorta Şirketinden Alınan Tazminata İlişkin Uyuşmazlığın 213 S. Yasanın 330. Md.sindeki Kurala Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
ZAYİAT NEDENİYLE ALINAN TAZMİNAT ( Kayıt Dışı Bırakılan Emtia Kıymetinde Oluşan - Sigorta Şirketinden Alınan Tazminata İlişkin Uyuşmazlığın 213 S. Yasanın 330. Md.sindeki Kurala Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
EMTİA KIYMETİNDE OLUŞAN ZAYİAT ( Kayıt Dışı Bırakılan Emtia Kıymetinde Oluşan Zayiat Nedeniyle Sigorta Şirketinden Alınan Tazminata İlişkin Uyuşmazlığın 213 S. Yasanın 330. Md.sindeki Kurala Göre Çözümlenmesi Gerektiği )"
330D3.D3.6.2009E. 2007/633 K. 2009/1983"İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINDA OLUŞAN ZAYİAT ( Sigortadan Alınan Tazminat Tutarının Kayıt Dışı Bırakılması Nedeniyle Yapılan Vergilendirmeye Esas Alınan Matrahın Hukuka Uygun Olup Olmadığının Vergi Usul Kanununun 330. Md. deki Düzenlemeye Göre İnceleneceği )
SİGORTADAN ALINAN TAZMİNAT ( İş Yerinde Çıkan Yangında Oluşan Zayiat Nedeniyle - Yapılan Vergilendirmeye Esas Alınan Matrahın Hukuka Uygun Olup Olmadığının Vergi Usul Kanununun 330. Md. deki Düzenlemeye Göre İnceleneceği )
YANGINDA OLUŞAN ZAYİAT ( Sigortadan Alınan Tazminat Tutarının Kayıt Dışı Bırakılması Nedeniyle Yapılan Vergilendirmeye Esas Alınan Matrahın Hukuka Uygun Olup Olmadığının Vergi Usul Kanununun 330. Md. deki Düzenlemeye Göre İnceleneceği )"

Madde 331

YARGITAY

331Y11.CD13.10.2000E. 2000/4271 K. 2000/4429"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Giriş Faturalarının Çok Üstünde Mal Çıkış Faturası Düzenlemek )
MAL SATIŞI YAPILMADIĞI HALDE FATURA VERMEK ( Alan ve Verenin Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini )
FATURA VERMEK ( Mal Satışı Yapılmadığı Halde - Alan ve Verenin Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini )"
331Y11.CD3.11.1999E. 1999/6242 K. 1999/7275"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Gerçek Alım Satım Karşılığı Olmadığı İddia Edilen Faturalar - Adına Düzenlenen Mükellefin Kullanıp Kullanmadığının Araştırılması )
FATURA ( Gerçek Alım Satım Karşılığı Olmadığı İddia Edilen - Adına Düzenlenen Mükellefin Kullanıp Kullanmadığının Araştırılması )"
331Y11.CD21.10.1999E. 1999/5852 K. 1999/6857"VERGİ USUL KANUNA MUHALEFET ( Gerçek Hizmet Karşılığı Olmadığı İddia Olunan Faturalar - Delillerin Toplanmasında Yapılması Gerekenler )
FATURA ( Gerçek Hizmet Karşılığı Olmadığı İddia Olunan - Delillerin Toplanmasında Yapılması Gerekenler )"

DANIŞTAY

331D3.D11.2.2015E. 2013/5782 K. 2015/580"VERGİ ALACAĞINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI (Şirket Tüzel Kişiliğinin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Bulunmayan Alacağın Vefat Eden Şirket Kanuni Temsilcisinin Varisi Olan Davacıya Miras Yoluyla Geçme Olanağı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Ceza Sorumluluğunun Şahsi Olduğu/Vergi Cezasının Düşeceği)
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ (Şahısların İşledikleri Suçlara İstinaden Adli veya İdari Merciler Tarafından Verilen Cezaların Yalnızca Suçu İşleyen Kişiye Yönelik Olarak İnfaz Edilebileceği - Cezanın Bir Başkasına Yöneltilmesinin Mümkün Olmadığı/Miras Yoluyla Mirasçılarına Geçmesine Olanak Bulunmadığı)
ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN VEFATI İLE ŞİRKETİN VERGİ BORCUNUN MİRASÇILARDAN TAHSİL EDİLMESİ (Cezaların Şahsiliği İlkesinin Gözetileceği - Vergi Alacağı)
VERGİ ZİYAI CEZASI (Ceza Sorumluluğunun Şahşi Olduğu ve Ölüm Halinde Vergi Cezasının Düşeceği - Şirket Tüzel Kişiliğinin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Bulunmayan Alacağın Vefat Eden Şirket Kanuni Temsilcisinin Varisi Olan Davacıya Miras Yoluyla Geçme Olanağı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği/Vergi Alacağı)
MİRAS YOLUYLA İNTİKAL (Şirket Tüzel Kişiliğinin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Bulunmayan Alacağın Vefat Eden Şirket Kanuni Temsilcisinin Varisi Olan Davacıya Miras Yoluyla Geçme Olanağı Bulunmadığının Kabulü - Cezaların Yalnız Suçu İşleyen Kişiye Yönelik Olarak İnfaz Edilebileceği/Cezaların Şahsiliği)"
331D7.D13.6.2002E. 2001/3998 K. 2002/2424"TÜZEL KİŞİLERİN İDARE VE TASFİYESİ ( Vergi Kanunlarından Doğan Cezaların Tüzel Kişiler Adına Kesileceği )
VERGİ KANUNLARINDAN DOĞAN CEZALAR ( Tüzel Kişilerin İdare ve Tasfiyesinde - Tüzel Kişiler Adına Kesileceği )"
331D3.D29.4.1998E. 1996/6611 K. 1998/1438"FAİZ GELİRİ ( Menfaat Gözetilmeksizin Paranın Kullandırılması - Borç Verme İşlemi )
MATRAH ÜZERİNDEN CEZALI TARHİYAT
AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ"
331D12.D13.10.1997E. 1995/9515 K. 1997/2121"MEMURLUĞA ALMA ( İdarenin Yetkisi )
MEMURLUĞA ENGEL DURUM ( Vergi Kaçakçılığı )
VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Memurluğa Alınma )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kadro Kurulması - Kadro Açılması )"
331D4.D28.9.1990E. 1988/1356 K. 1990/2491"RESEN SALINAN GELİR VERGİSİ ( Faiz Karşılığı Borç Para Verme Karşılığında Elde Edilen Gelir )
CEZALI VERGİ TARHİYATI ( İspatlama Vasıtasının Yanlış Olması )
TANIK İFADESİ ( Olayla İlgili Olmayan Kişiler )"
331D7.D10.11.1989E. 1989/1328 K. 1989/2784"ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA KDV MUAFİYETİ ( Diplomatik İstisnadan Yararlanabilecekler )
DİPLOMATİK İSTİSNA ( Uluslararası Kuruluşlar ve Bunların Mensuplarının Yararlanması )
KATMA DEĞER VERGİSİ MUAFİYETİ ( Uluslararası Anlaşmalarda Tanınan Muafiyet )
KUSUR CEZASI KESİLEMEMESİ ( Matrahın Tam ve Doğru Olarak Tespitinin Mümkün Olarak Tespitinin Mümkün Olması )
TAHAKKUKUN EKSİK YAPILMASI ( Matrahın Tam ve Doğru Olarak Tespitinin Mümkün Olarak Tespitinin Mümkünse Yükümlüye Kusur Cezası Kesilememesi )"

Madde 333

YARGITAY

333Y21.CD27.3.2017E. 2016/5617 K. 2017/1529"SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Şirketin Kanuni Temsilcisinin Sanık Olmadığı - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğunun Mahkemece Gözetileceği/Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yirmi Yıl Şirket Müdürlüğü Görevinin Diğer Sanığa Verildiği/Sahte Faturadan Sorumluluk Bulunmadığı/Beraat Kararı )
ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN DİĞER SANIK OLDUĞU ( Sahte Fatura Düzenleme Suçu - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yirmi Yıl Şirket Müdürlüğü Görevinin Diğer Sanığa Verildiği/Sanık Hakkında 2008 Takvim Yılında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLERDE KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişilerle Küçüklerin ve Kısıtlıların, Vakıflar ve Cemaatler Gibi Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Mükellef veya Vergi Sorumlusu Olmaları Halinde Bunlara Düşen Ödevlerin Kanuni Temsilcileri Aracılığı ile Yerine Getirileceği )"
333Y11.CD9.5.2002E. 2002/1198 K. 2001/3995"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Olan Sahte Faturaların Temin Edilmesi ve Kullanılması )
CEZAİ SORUMLULUK ( Cezanın Şahsiliği İlkesine Bağlı Olarak Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar Dikkate Alınıp Suçun Ayrıntısını Bilen ve Oluşumunda Rolü Olana Ait Olması )
TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişilerin Birden Fazla Kanuni Temsilcilerinin Bulunması Halinde Cezanın Şahsiliği İlkesine Bağlı Olarak Cezai Sorumluluğun Belirlenmesi )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Cezai Sorumluluğun Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar Dikkate Alınıp Suçun Ayrıntısını Bilen ve Oluşumunda Rolü Olana Ait Olması )
TÜZEL KİŞİLERDE SORUMLULUK ( Tüzel Kişilerin Birden Fazla Kanuni Temsilcilerinin Bulunması Halinde Cezanın Şahsiliği İlkesine Bağlı Olarak Cezai Sorumluluğun Belirlenmesi )"
333Y11.CD27.9.2001E. 2001/5007 K. 2001/8710"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanının Sorumluluktan Kurtulması Koşulları - Personelin Emir ve Talimatlara Kendiliğinden Aykırı Davranması )
KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( VUK.' na Muhalefet )
ANONİM ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( VUK.' na Muhalefet )
ŞİRKET PERSONELİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( VUK.' na Muhalefet - Emir ve Talimatlara Kendiliğinden Aykırı Davranılması )
TÜZEL KİŞİLERDE VERGİDEN SORUMLULUK ( VUK.' na Muhalefet - Kanuni Temsilci/Personel )"
333YCGK17.12.1990E. 1990/9-312 K. 1990/340"VERGİ İLE İLGİLİ ÖDEVLER ( Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlarında Vergi İle İlgili Ödevleri Yerine Getirmelerinin Zorunlu Olması )
KANUNİ TEMSİLCİ ( Tüzel Kişiliği Olmayan İşyerlerinde Kanuni Temsilci de Olmayacağından Suçlunun Belirlenmesinde Suçun Ayrıntılarını Bilen Kişinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇU ( Dava Konusu Olayda Tüzel Kişiliği Olmayan İşyerinin Yönetiminde Sanığın Bulunmadığı ve Suçun Ayrıntılarını Bilen Biri Olmadığının Saptanmış Olması )
TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN ŞİRKET ( Dava Konusu Olayda Tüzel Kişiliği Olmayan İşyerinin Yönetiminde Sanığın Bulunmadığı ve Suçun Ayrıntılarını Bilen Biri Olmadığının Saptanmış Olması )"

DANIŞTAY

333D3.D11.2.2015E. 2013/5782 K. 2015/580"VERGİ ALACAĞINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI (Şirket Tüzel Kişiliğinin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Bulunmayan Alacağın Vefat Eden Şirket Kanuni Temsilcisinin Varisi Olan Davacıya Miras Yoluyla Geçme Olanağı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Ceza Sorumluluğunun Şahsi Olduğu/Vergi Cezasının Düşeceği)
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ (Şahısların İşledikleri Suçlara İstinaden Adli veya İdari Merciler Tarafından Verilen Cezaların Yalnızca Suçu İşleyen Kişiye Yönelik Olarak İnfaz Edilebileceği - Cezanın Bir Başkasına Yöneltilmesinin Mümkün Olmadığı/Miras Yoluyla Mirasçılarına Geçmesine Olanak Bulunmadığı)
ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN VEFATI İLE ŞİRKETİN VERGİ BORCUNUN MİRASÇILARDAN TAHSİL EDİLMESİ (Cezaların Şahsiliği İlkesinin Gözetileceği - Vergi Alacağı)
VERGİ ZİYAI CEZASI (Ceza Sorumluluğunun Şahşi Olduğu ve Ölüm Halinde Vergi Cezasının Düşeceği - Şirket Tüzel Kişiliğinin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Bulunmayan Alacağın Vefat Eden Şirket Kanuni Temsilcisinin Varisi Olan Davacıya Miras Yoluyla Geçme Olanağı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği/Vergi Alacağı)
MİRAS YOLUYLA İNTİKAL (Şirket Tüzel Kişiliğinin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Bulunmayan Alacağın Vefat Eden Şirket Kanuni Temsilcisinin Varisi Olan Davacıya Miras Yoluyla Geçme Olanağı Bulunmadığının Kabulü - Cezaların Yalnız Suçu İşleyen Kişiye Yönelik Olarak İnfaz Edilebileceği/Cezaların Şahsiliği)"
333VDDGK17.6.2005E. 2005/86 K. 2005/158"ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN KAYIT DIŞI GELİRİ ( Şirket Ortakları Adına Hisseleri Oranında Gelir Vergisi Salınması ve Bu Tutar Üzerinden Şirket Adına Ceza Kesilmesi - Ortaklar Adına Yapılan Tarhiyatının Sonucunun Araştırılması Gereği )
ŞİRKET ORTAKLARINA GELİR VERGİSİ SALINMASI ( Bir Kısım Hasılatını Kayıt Dışı Bıraktığı Tespit Edilerek - Ortaklar Adına Yapılan Tarhiyatının Sonucunun Araştırılması Gereği/Bu Tutar Üzerinden Şirket Adına Ceza Kesilmesi )
GELİR VERGİSİ TARHİYATI ( Adi Komandit Şirket Ortakları Adına Hisseleri Oranında/Bu Tutar Üzerinden Şirket Adına Ceza Kesilmesi - Ortaklar Adına Yapılan Tarhiyatının Sonucunun Araştırılması Gereği )"
333D4.D7.6.2004E. 2004/441 K. 2004/1395"ŞİRKET MÜDÜRÜ VE ORTAĞININ SORUMLULUĞU ( Hakkında Mükellefiyet Tesis Edilip Vergi İncelemesi Yapılmadan Adına Vergi Salınamaması ve Ceza Kesilememesi )
VERGİ İNCELEMESİ ( Şirket Nezdinde Yapılan Vergi İncelemesine Dayanılarak Şirket Müdürü ve Ortağı Hakkında Tarhiyat Yapılıp Yapılamaması )
ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TARHİYAT YAPILMASI ( Şirket Adına Düzenlenen Vergi İncelemesi-Şirket Müdürü ve Ortağı Hakkında Tarhiyat Yapılıp Yapılamaması )"
333D7.D13.6.2002E. 2001/3998 K. 2002/2424"TÜZEL KİŞİLERİN İDARE VE TASFİYESİ ( Vergi Kanunlarından Doğan Cezaların Tüzel Kişiler Adına Kesileceği )
VERGİ KANUNLARINDAN DOĞAN CEZALAR ( Tüzel Kişilerin İdare ve Tasfiyesinde - Tüzel Kişiler Adına Kesileceği )"
333D3.D9.5.2001E. 1999/2842 K. 2001/1771"AKARYAKIT BAYİLİĞİ YAPAN MÜKELLEF ( Tasfiye Halinde Vergi ve Cezalara Ait İhbarnamelerin Tüzel Kişilik Adına Düzenleneceği )
AKARYAKIT BAYİİNDE FİRE ORANLARI DİKKATE ALINMADAN YAPILAN TARHİYAT ( Fire Oranlarının Dikkate Alınması Gerektiği )
TASFİYE HALİNDE ŞİRKETLER İÇİN DÜZENLENECEK TEBLİGATLAR ( Tebligatların Tüzel Kişilik Adına Düzenlenmesi Gerektiği - Ortaklar Adına Tebligat Düzenlenemeyeceği )"
333D4.D14.6.1999E. 1998/2383 K. 1999/2598"VERGİ KANUNLARINA AYKIRI HAREKET ( Tüzel Kişilerin İdare Ve Tasfiyesinde Aykırı Hareket Edenlerden Tevellüt Edecek Vergi Cezalarının Tüzel Kişi Adına Kesilmesi )
TÜZEL KİŞİ ADINA KESİLEN VERGİ CEZASI ( Tüzel Kişilerin İdare ve Tasfiyesinde Vergi Kanunlarına Aykırı Hareket Edenlerden Tevellüt Edecek Vergi Cezaları )
ÖLÜM OLMASI ( Vergi Cezasının Düşmesi )"
333D4.D26.5.1998E. 1997/2231 K. 1998/2253"VERGİ CEZASI ( Bütün Olarak Kollektif Şirket Tüzel Kişiliği veya Payları Oranında Ortaklar Adına Tebliği )
KOLLEKTİF ŞİRKET ( Ortaklar Adına Yapılan tebliğin Etkili Olmaması )
TEBLİGAT ( Kollektif Şirket Ortaklarına Yapılması )"
333D4.D5.2.1998E. 1997/42 K. 1998/371"KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BEYANINDA HATA ( Şirket Adına Ceza Kesilemeyeceği - Ortağın Adına Ceza Kesilmesi Gerektiği )
BEYANNAMEDE HATA YAPILMASI ( Kollektif Şirket Ortağının Beyanında Hata Yapması - Şirket Adına Ceza Kesilemeyeceği )
HATA ( Kollektif Şirket Ortağının Beyanında Hata Yapılması - Şirket Adına Ceza Kesilemeyeceği )"
333VDDGK11.4.1997E. 1996/189 K. 1997/192"KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge - Tüzel Kişinin Sorumluluğu )
TÜZEL KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge )"
333D7.D26.5.1995E. 1993/4048 K. 1995/2178"SAHTE FATURA İLE VERGİ İADESİ ( Kaçakçılığa İştirak Eden Şirket )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK EDEN ŞİRKET ( Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenlenerek Haksız Yere KDV İadesi Alınması )
ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU ( Kaçakçılığa İştirakte Kesilen Fatura Miktarı Kadar Sorumlu Tutulması )"
333VDDGK1.5.1992E. 1991/421 K. 1992/148"YASAL TEMSİLCİLERİN VERGİ SORUMLULUĞU ( Gecikme Zamlarından Sorumluluk )
VERGİ VE GECİKME FAİZLERİNDEN SORUMLULUK ( Yasal Temsilcinin Sorumluluğu )"
333D3.D8.2.1989E. 1988/1883 K. 1989/347"ŞİRKET ADINA KESİLEN VERGİ CEZALARI ( Ortakların İptal Davası Açabileceği )
İPTAL DAVASI AÇILMASI ( Şirket Adına Kesilen Vergi Cezaları )"
333D3.D15.11.1988E. 1988/153 K. 1988/2656"ÖLÜM HALİNDE VERGİ CEZASININ DÜŞECEĞİ ( Kollektif Şirket Adına Kesilen Ceza - Ortağın Ölümü )
KOLLEKTİF ŞİRKET ADINA KESİLEN VERGİ CEZASI ( Ölen Ortağa İsabet Eden Kısmın İptali Gerekeceği )"

Madde 335

DANIŞTAY

335D3.D29.4.1998E. 1996/6611 K. 1998/1438"FAİZ GELİRİ ( Menfaat Gözetilmeksizin Paranın Kullandırılması - Borç Verme İşlemi )
MATRAH ÜZERİNDEN CEZALI TARHİYAT
AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ"

Madde 336

DANIŞTAY

336VDDGK16.4.2010E. 2008/371 K. 2010/182"DEVREDEN İNDİRİLEBİLİR KATMA DEĞER VERGİSİ ( Ne Yükümlüler Ne de Vergi İdaresince Tersine İşlem Yapılamayacağı İçin Devreden İndirilebilir KDV Tutarının Azaltılmasına İlişkin İnceleme Raporlarındaki Saptama Etkili Olduğu - İdari Davaya Konu Edilebileceği )
İDARİ DAVA ( Ne Yükümlüler Ne de Vergi İdaresince Tersine İşlem Yapılamayacağı İçin Devreden İndirilebilir KDV Tutarının Azaltılmasına İlişkin İnceleme Raporlarındaki Saptama Etkili Olduğundan Dava Açılabileceği )
POS CİHAZI ARACILIĞIYLA YAPILAN İŞLEMLER ( İşletmenin İşletme Sahibi veya Paydaşına İşletmenin Uğraş Konusuna Giren Emtia veya Hizmet Teslimi Yaptığını İfade Edeceği )
İŞLETME HASILATI ( Pos Cihazı Aracılığıyla Yapılan İşlemler - İşletme Sahibinin Kişisel Gereksinimlerini ya da Yakınları ve Yakınlık Duyduğu Kimselerin Gereksinmesini Karşılamak Amacını Taşıyan Tahsilatlar İçin Yapılması İşlem Tutarının İşletme Hasılatı Dışında Tutulmasını Gerektirmeyeceği )
USULSÜZLÜK CEZASI ( Ödenecek Vergi Çıkmadığı İçin Vergi Ziyaı Cezası da Kesilmemesi Nedeniyle VUK'nun 336. Md.sinin Uygulanması Olanağı Bulunmadığından KDV Beyannamelerinin Gerçek Durumu Yansıtmaması Nedeniyle Kesilen Usulsüzlük Cezasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
336D4.D19.6.2007E. 2006/4417 K. 2007/2136"DEFTER VE BELGELERİN İNCELENMESİ ( Kayıt Dışı Hasılat Bulunması Durumunda Bu Hasılatla İlgili Maliyet Unsurunun da Yasal Defterlerde Kayıtlı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
KAYIT DIŞI HASILAT ( İlgili Maliyet Unsurunun da Yasal Defterlerde Kayıtlı Olduğunun Kabulü Gerektiği - Defter ve Belgelerin İncelenmesi Sonucu Bulunması )
MALİYET UNSURU ( Defter ve Belgelerin İncelenmesi - Kayıt Dışı Hasılat Bulunması Durumunda Bu Hasılatla İlgili Maliyet Unsurunun da Yasal Defterlerde Kayıtlı Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
336VDDGK18.2.2005E. 2004/141 K. 2005/4"KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM ( Yükümlü Şirketin Temin Edebileceği Belgeler Vergi Dairesi Haberdar Edilip İncelenerek Mahkemece Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Vergi Aslına İlişkin Kısmının Reddinde İsabet Bulunmadığı )
İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ ( Ticari İcaplara Göre Kendisine Mal Ve Hizmet Sunan Kişi Ve Kuruluşları Bilmek Durumundaki Bir Alıcının Gerekli Girişimlerde Bulunarak Emtia Alımına İlişkin Belgelerin Varlığını İspat İmkanına Sahip Olduğu )
DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME ( Çalındığından Bahisle -Yükümlüyü KDV İndirimine İlişkin Şartlardan "İndirim Konusu Yapılan Vergilerin Alış Belgelerinde Ayrıca Gösterilmiş Olması"nı İspatlama Sorumluluğundan Kurtarmadığını )
MÜCBİR SEBEP ( Defter Ve Belgelerini Çalındığından Bahisle İncelemeye İbraz Etmeyen Yükümlü - Yükümlüyü KDV İndirimine İlişkin Şartlardan "İndirim Konusu Yapılan Vergilerin Alış Belgelerinde Ayrıca Gösterilmiş Olması"nı İspatlama Sorumluluğundan Kurtarmadığını )"
336D9.D31.10.2000E. 1999/936 K. 2000/3124"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ TERKİNİ ( Faturasız Mal Alışı Yaptığı Saptanan Yükümlünün Bu Alışı Kimden Yaptığının Saptanmamış Olması )
FATURASIZ MALIN KİMDEN ALINDIĞININ SAPTANAMAMASI ( Yükümlüye Özel Usulsüzlük Cezası Verilemeyeceği )"
336D7.D23.10.2000E. 2000/1130 K. 2000/2903"İPTAL DAVASI ( Davacıya İkrazatçılık Yaptığından Bahisle Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Salınması Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali İstemi )
İKRAZATÇILIK ( Bir Takvim Yılında Birkaç Kişiye Birden Çok Yıllarda Borç Para Verilmesi )
BORÇ PARA VERİLMESİ ( Aralarında Yakın Akrabalık Veya İş Münasebeti Bulunmayan Kİmselere Bir Takvim Yılında Bir Çok Kez Borç Para Verilmesinin İkrazatçılık Sayılması )
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( İkrazatçılık Yoluyla Elde Edilen Faize Verginin Uygulanmasının Gerekmesi )
FAİZ KARŞILIĞI VERİLEN PARA ( Şİrket Kayıtlarının İncelenerek Muvazaanın Olup Olmadığının Araştırılması )
VERGİ SALINMASI ( İkrazatçılık Yoluyla Elde Edilen Faizin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olması )"
336D9.D20.6.2000E. 1999/4892 K. 2000/2114"OTOBÜS BİLETLERİ SATIŞINA ARACILIK EDEN KOMİSYONCU ( Sattığı Biletlerden Doğan Katma Değer Vergisinden Sorumluluğunun Kapsamı )
KATMA DEĞER VERGİSİNDEN SORUMLULUK ( Otobüs Biletleri Satışına Aracılık Eden Komisyoncunun Bu Biletlerden Doğan )
KOMİSYONCUNUN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Otobüs Biletleri Satışına Aracılık Eden )"
336D3.D29.4.1998E. 1996/6611 K. 1998/1438"FAİZ GELİRİ ( Menfaat Gözetilmeksizin Paranın Kullandırılması - Borç Verme İşlemi )
MATRAH ÜZERİNDEN CEZALI TARHİYAT
AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ"
336D4.D21.1.1991E. 1989/858 K. 1991/236"UZLAŞMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ( Uzlaşmadan Sonra Düzenlenen Tutanaktan Öğrenen Yükümlü )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ( Uzlaşma Dışında Kalması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Özel Usulsüzlük Cezasının Öğrenildiği Tarih )
İPTAL DAVASI ( Uzlaşmadan Sonra Öğrenilen Özel Usulsüzlük Cezaları )"

Madde 337

DANIŞTAY

337VDDGK16.4.2010E. 2008/371 K. 2010/182"DEVREDEN İNDİRİLEBİLİR KATMA DEĞER VERGİSİ ( Ne Yükümlüler Ne de Vergi İdaresince Tersine İşlem Yapılamayacağı İçin Devreden İndirilebilir KDV Tutarının Azaltılmasına İlişkin İnceleme Raporlarındaki Saptama Etkili Olduğu - İdari Davaya Konu Edilebileceği )
İDARİ DAVA ( Ne Yükümlüler Ne de Vergi İdaresince Tersine İşlem Yapılamayacağı İçin Devreden İndirilebilir KDV Tutarının Azaltılmasına İlişkin İnceleme Raporlarındaki Saptama Etkili Olduğundan Dava Açılabileceği )
POS CİHAZI ARACILIĞIYLA YAPILAN İŞLEMLER ( İşletmenin İşletme Sahibi veya Paydaşına İşletmenin Uğraş Konusuna Giren Emtia veya Hizmet Teslimi Yaptığını İfade Edeceği )
İŞLETME HASILATI ( Pos Cihazı Aracılığıyla Yapılan İşlemler - İşletme Sahibinin Kişisel Gereksinimlerini ya da Yakınları ve Yakınlık Duyduğu Kimselerin Gereksinmesini Karşılamak Amacını Taşıyan Tahsilatlar İçin Yapılması İşlem Tutarının İşletme Hasılatı Dışında Tutulmasını Gerektirmeyeceği )
USULSÜZLÜK CEZASI ( Ödenecek Vergi Çıkmadığı İçin Vergi Ziyaı Cezası da Kesilmemesi Nedeniyle VUK'nun 336. Md.sinin Uygulanması Olanağı Bulunmadığından KDV Beyannamelerinin Gerçek Durumu Yansıtmaması Nedeniyle Kesilen Usulsüzlük Cezasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
337VDDGK15.2.2002E. 2001/501 K. 2002/62"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ve USULSÜZLÜK CEZASI SAYISI ( Her Tesbite Bir Adet Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Gerektiği - Bir Tesbitte Her Bir Belge Nev'i İçin Bir Adet Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebileceği )
TESBİT SAYISI ( Her Bir Belge Nev'i İçin Bir Tesbitte Bir Adet Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebileceği )
FATURA DÜZENLEMEME ( Tesbit Sayısı - Düzenlenmeyen Her Cins Belge Sayısının Tesbiti -Usulsüzlük Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezasının Tesbit Sayısı İle Sınırlı Olduğu - Tek Bir Tesbitte Birden Fazla Aynı Cins Belge Düzenlenmemesi Tesbiti Halinde Tek Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Gerektiği )"
337D9.D29.12.1997E. 1996/4789 K. 1997/4509"USULSÜZLÜK CEZASI ( Ödeme Kaydedici Cihazın Bildirim Süresi - Yazarkasa Alış Fatura Tarihi )
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ ( Cihazın Alma Tarihi - Ödeme Kaydedici Cihazı Bildirim Sureti - Özel Usulsüzlük Cezası )"
337D9.D23.12.1997E. 1996/2169 K. 1997/4337"ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZA AİT LEVHANIN SÜRESİNDE ALINMAMASI ( Faturanın Diğer İşlemlerden Düzenlenmesinin Usulsüzlük Cezasını Gerektirmemesi )
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZA İLİŞKİN SATIŞ FATURASI ( Diğer İşlemlerden Düzenlenmesinin Usulsüzlük Cezasını Gerektirmemesi )
USULSÜZLÜK CEZASI ( Ödeme Kaydedici Cihaza Ait Levhanın Süresinde Alınmaması-Satış Faturasının Diğer İşlemlerden Önce Düzenlenmesi )"
337D9.D9.12.1997E. 1996/5034 K. 1997/4021"ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ ( Ödeme Kaydedici Cihaz Levhasının Geç Alınması - Kayıtdışı Gelir Elde Edilmemesi )
USULSÜZLÜK CEZASI ( Ödeme Kaydedici Cihaz Levhasının Geç Alınması - Eksik Kazanç Tesbiti Olmaması )
ŞUBE AÇMA ( Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Alınması - Levhanın Geç Alınması - Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanmaması )"
337VDDGK10.10.1997E. 1996/107 K. 1997/385"FATURA ( Örneklerde Sıra Numarası Yazılması )
USULSÜZLÜK ( Fatura Suretlerinin Suret Numarasının Yazılı Olması )
TEKERRÜR ( Eylemin Tek Olması )"

Madde 338

YARGITAY

338Y11.CD29.1.2001E. 2000/6119 K. 2001/551"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Bastırdığı Faturalardan Bir Kısmını Başkasına Kullandırması )
FATURALARIN BAŞKASINA KULLANDIRILMASI ( O Kişinin Satışlarından Doğan Hasılatın Gizlenmesi )
SATIŞTAN DOĞAN HASILATIN GİZLENMESİ ( Sanığın Bastırdığı Faturalardan Bir Kısmını Başkasına Kullandırması )"
338Y11.CD11.3.1999E. 1999/1099 K. 1999/2650"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gerçek Alım Satım Karşılığı Olmadığı İddia Edilen Faturalar - İşyerinin Vekaletnamesiz Olarak Başkasınca Yönetilmesi )
İŞYERİNİN VEKALETNAMESİZ OLARAK BAŞKASINCA YÖNELTİLMESİ ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış - İşyeri Sahibinin Sorumluluğunun Kalkmayacağı )
FATURA ( Gerçek Alım Satım Karşılığı Olmadığı İddia Edilen/Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış - İşyerinin Vekaletnamesiz Olarak Başkasınca Yönetilmesi )
VEKALETSİZ İŞYERİ YÖNETMEK ( Gerçek Alım Satım Karşılığı Olmadığı İddia Edilen Faturalar - İşyeri Sahibinin Sorumluluğunun Kalkmayacağı )
CEZAİ SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ ( İşyerinin Vekaletnamesiz Olarak Başkasınca Yönetilmesi/Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış - İşyeri Sahibinin Sorumluluğunun Kalkmayacağı )"
338Y7.CD17.3.1993E. 1993/503 K. 1993/1681"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
KESİLEN FATURALARIN GERÇEK MAL ALIM SATIMINA DAYANMAMASI ( Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALABİLMEK İÇİN GERÇEK DIŞI FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Kaçakçılık Suçundan Hüküm Giymesi Gerekirken 213 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Ceza Verilememesi )"

DANIŞTAY

338D4.D27.2.2001E. 2000/1199 K. 2001/559"KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK SUÇU VE CEZASININ UYGULANMA ŞARTI ( Bankacılık Faaliyetinde Bulunan Mükellef - Ödenen Faizler Üzerinden Yasal Tevkifatları Yapmış Olması - Varsayıma Dayalı Kaçakçılığa İştirak Cezası Düzenlenemeyeceği )
BANKACILIK FAALİYETİ YAPAN MÜKELLEFİN KAYITLARINDA BAZI MÜŞTERİLERE AİT FAİZ GELİRLERİNİ PEÇELEMESİ ( Varsayıma Dayalı Kaçakçılığa İştirak cezası Verilemeyeceği - Derinlemesine Araştırma Yapılması Gerektiği )
MUHASEBE KAYIT HİLESİ YAPILDIĞI İDDİASI ( Bankacılık Yapan Mükellef - Müşterinin Bazı Faiz Gelirlerini Peçelediği İddiası - Kaçakçılığa İştirak Cezası Verilmesi Şartları )"
338D4.D12.6.2000E. 1999/5428 K. 2000/2702"KAÇAKÇILIK CEZASI ( Serbest Muhasebecinin Müşterilerinin Bilgisi Dışında Gerçek Dışı Fatura Düzenlemesi )
KAÇAKÇILIĞA TEŞVİK ( Bir Mükellefi Veya Vergi Sorumlusunu Kaçakçılık Yapmaya Azmettirenlere İşlenen Fiiller İçin Mükellefe Veya Sorumluya Uygulanacak Cezanın Aynısının Uygulanması )"
338D11.D28.2.2000E. 1998/3039 K. 2000/754"KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK CEZASI ( Hayali İhracatçı Kişilere Maddi Menfaat Karşılığı Sahte Fatura Sağlayan Yükümlü )
HAYALİ İHRACAT YOLUYLA HAKSIZ KDV İADESİ ALAN KİŞİLERE MADDİ MENFAAT KARŞILIĞI SAHTE FATURA SAĞLAMAK ( Kaçakçılığa İştirak Cezası Kesilmesi )
SAHTE FATURA DÜZENLEYEREK HAKSIZ KDV İADESİ ÖDENMESİNE SEBEP OLAN YÜKÜMLÜ ( Kaçakçılığa İştirak Cezası )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ALMALARI İÇİN HAYALİ İHRACATÇI KİŞİLERE SAHTE FATURA SAĞLAYAN YÜKÜMLÜ ( Kaçakçılığa İştirak Cezası Kesilmesi )"
338D4.D12.3.1998E. 1997/4499 K. 1998/871"FATURANIN KAYBEDİLMESİ ( Kaybedilen Faturaların Daha Sonradan Kullandırılması - Vergi Kaçakçılığına İştirak - Kaçakçılığa İştirak Cezası Kesilmesi Gerektiği )
KAYBEDİLEN FATURALARIN KULLANDIRILMASI ( Kaçakçılığa İştirak - İştirak Cezası Kesilmesi Gerektiği - İşini Terkeden Mükellefin Tüm Belgeleri İbraz Etmemesi - Fatura Kayıp İlanı Vermiş Olması - Kayıp Faturaları Gider Kayıtlarında Gösteren Mükellef )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Kaybolan Fatura Ciltlerinin Kullandırılarak Vergi Kaçakçılığına İştirak Edilmesi - Kaçakçılığa İştirak Cezası Kesilmesi )"
338D3.D22.10.1997E. 1996/1240 K. 1997/3584"İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYEN FATURA CİLDİ ( İbraz Edilmeyen Fatura Cildinin Kullanılmış Olması - Vergi Kaçakçılığına Yardım Fiili - Vergi Cezası Kesilmesi Gerektiği )
FATURA CİLDİNİN KAYBOLMASI ( Kaybolan Fatura Cildinin Kullanıldığının Somut Tesbiti - Kaçakçılığa Yardım Fiili Cezası Kesilmesi )
KAÇAKÇILIĞA YARDIM FİİLİ CEZASI ( Kaybolan Fatura Cildinden Bazı Sayfaların Kullanılmış Olması - Kaçakçılığa Yardım Cezası Kesilmesi )"
338VDDGK11.4.1997E. 1996/189 K. 1997/192"KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge - Tüzel Kişinin Sorumluluğu )
TÜZEL KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge )"
338VDDGK6.3.1997E. 1995/417 K. 1997/152"KAÇAKÇILIĞA YARDIM ( Gerçek Mal Hareketine Dayanmayan Fatura )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Gerçek Mal Hareketine Dayanmayan Fatura )
SAHTE FATURA ( Kaçakçılığa Yardım - Kaçakçılığa İştirak )"
338VDDGK6.3.1997E. 1995/280 K. 1997/151"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılığa İştirak )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Sahte Fatura Düzenlemek )
YETKİ ( Katma Değer Vergisi Yönünden Bağlı Olunan Vergi Dairesinin Yektisi )"
338VDDGK17.1.1997E. 1995/174 K. 1997/78"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılık Cezası )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Sahte Fatura Düzenlemek )"
338D7.D26.5.1995E. 1993/4048 K. 1995/2178"SAHTE FATURA İLE VERGİ İADESİ ( Kaçakçılığa İştirak Eden Şirket )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK EDEN ŞİRKET ( Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenlenerek Haksız Yere KDV İadesi Alınması )
ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU ( Kaçakçılığa İştirakte Kesilen Fatura Miktarı Kadar Sorumlu Tutulması )"
338D9.D20.10.1993E. 1992/5130 K. 1993/3610"SAHTE FATURAYLA İNDİRİMDEN YARARLANANLAR ( Kaçakçılığa Yardım Fiili - Cezalı KDV Tarhiyatı )
KAÇAKÇILIK FİİLİNE YARDIM ( Sahte Fatura Kullanılması - Cezalı KDV Tarhiyatı )"
338D9.D26.5.1993E. 1992/2540 K. 1993/181"SAHTE FATURA ( Kaçakçılığa İştirak )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Sahte Fatura )"
338D4.D26.5.1993E. 1989/182 K. 1993/2195"İHRACAT İADESİ ( Hayali İhracat - Sahte Fatura İle Belgelenen Alışa Ait Katma Değer Vergileri - Kaçakçılığa İştirak )
SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Kaçakçılığa İştirak Suçu - İhracatçı Firmanın Sahte Fatura İle Belgelediği Alış Bedellerine Ait KDV'lerin İade Edilemeyeceği )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK SUÇU İŞLENMESİ ( Hayali İhracat Yapılması - Tedarikçi Firmanın Sahte Fatura Kullanması )"
338D7.D17.5.1993E. 1989/2106 K. 1993/1996"KAÇAKÇILIĞA YARDIM ( İhracatçı Firma İle Bu Firmaya Mal Sağlayan Firma Arasında Bir Bağın Sabit Görülmemesi )
KARŞILIĞI OLMADAN DÜZENLENEN FATURA ( Komisyon Karşılığı Kesildiğinin Kabulü )
KOMİSYON KARŞILIĞI KESİLEN FATURA ( Kaçakçılığa Yardım Fiilinin Söz Konusu Olması )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ( Haksız Yere Alınması )"
338D7.D1.10.1990E. 1988/4806 K. 1990/2946"İHRACAT SONUCU HAKSIZ KDV İADESİ ALMA FİİLİ ( Bu Fiile Katılan Diğer Firmaya da Ceza Kesilmesi )
HAKSIZ KDV İADESİ ALINMASI ( Bu Fiile Katılan Diğer Firmaya da Ceza Kesilmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN HAKSIZ İADESİ ( Bu Fiile Katılan Diğer Firmaya da Ceza Kesilmesi )"
338D7.D14.11.1989E. 1988/3614 K. 1989/2559"İHRACATTA KDV İADESİ ( İadenin Alınması İçin Malın Sağlanması Sırasında da KDV Ödenmesinin Gerekmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMESİ ( İhracat Nedeniyle KDV Alabilmek İçin Malın Sağlanması Sırasında )
HAYALİ İHRACATTA KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Fiili Çıkar Sağlamak Amacıyla Fiktif Fatura Kesmekle Meydana Gelmesi )
FİKTİF FATURA ( Hayali İhracatta Kaçakçılığa İştirak )
İHRACATÇI FİRMANIN İADE ALDIĞI MİKTARI TRANSFER ETMEMESİ ( Fiktif Fatura Kesme Fiilini Ortadan Kaldırmaması )"
338D7.D24.10.1989E. 1988/4813 K. 1989/2275"KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK CEZASI ( İmalatçı Firmaların Kaçakçılık Cezasını Gerektiren Fiillerinin Tespiti )
İMALATÇI FİRMA ( Kaçakçılık Cezasını Gerektiren Fiillerinin Tespiti Neticesinde Kaçakçılığa İştirak Cezası Kesilmesi )"

Madde 339

AMK

339AMK20.5.2010E. 2009/51 K. 2010/73""

YARGITAY

339Y9.CD18.10.1990E. 1990/2539 K. 1990/3306"YEREL MAHKEMENİN CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARARDA DİRENMESİ
CEZALARIN BİRLEŞTİRİLEMEMESİ ( VUK 339,VUK 340 Maddelerindeki Cezaların Birleştirilemeyeceği )"

DANIŞTAY

339D7.D23.3.2017E. 2016/744 K. 2017/2171"VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Bilirkişi Raporunda Sulu Ortam Isıtıcısı İle Kömüryak Rezistansının Aksam ve Parça Niteliğinde Olmadığının Belirlenmesi Karşısında Bu Ürünlere Dair Tarhiyatlar İle Vergi Zıyaı Cezaları Yönünden Verilen İptal Kararında İsabet Görülmediği)
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (Davacının İmal Ettiği Ürünlerden Sulu Ortam Isıtıcısı İle Kömüryak Rezistansının Özel Tüketim Vergisine Tabi Olduğu - Söz Konusu İki Ürün Dışındaki Ürünlerin İse Başka Bir Elektrikli Cihazın Aksam ve Parçası Olup Tek Başına İşlev Görme Niteliğinin Bulunmadığı/Özel Tüketim Vergisine Tabi Olmadığı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Sulu Ortam Isıtıcısı İle Kömüryak Rezistansının Aksam ve Parça Niteliğinde Olmadığının Belirlenmesi Karşısında Bu Ürünlere Dair Tarhiyatlar İle Vergi Zıyaı Cezaları Yönünden Verilen İptal Kararında İsabet Görülmediği - Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması)
TEKERRÜR (Yeniden Verilecek Kararda Ceza Kesme İşleminin Tekerrüre İsabet Eden Kısmı Hakkında 213 S. VUK.'nun 339. Md. Hükmünde Öngörülen Şartların Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediği Yönünden Yapılacak Değerlendirmeyle Ulaşılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
339D4.D16.5.2016E. 2014/4451 K. 2016/2209"TEKERRÜR HÜKÜMLERİ UYGULANARAK KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASI İLE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İlk Cezanın Kesinleşme Tarihinden Önce İşlenen Fiiller Nedeniyle Tekerrürden Söz Edilemeceği - Cezanın Kesinleşmesi ve Takip Eden Yıldan İtibaren Sürenin Başlayacağının Kabulü )
TEKERRÜR NEDENİYLE CEZA ARTIRIMI ( Eldeki Davada Tekerrürden Söz Edilemeceğinden Dava Konusu Vergi Ziyaı Cezasının Tekerrüre İsabet Eden Kısmında ve Davanın Bu Kısmını Kabul Eden Mahkeme Kararını Bozman Bölge İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği - Vergi Ziyaı Cezası/Tekerrür )
VERGİ ZİYAI CEZASININ TEKERRÜRE İSABET EDEN KISMI ( İlk Cezanın Kesinleşme Tarihinden Önce İşlenen Fiiller Nedeniyle Tekerrürden Söz Edilemeyeceği - Tekerrür Hükümleri Uygulanarak Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Yönündeki Talebin Kabulü Gereği/Özel Usulsüzlük Cezası )
TEKERRÜR ( Cezanın Kesinleşmesinden Sonra İşlenen Bir Fiil Nedeniyle Sonra Kesilecek Cezanın Artırılması Esasının Hukuk Devletine Aykırı Olmadığı - Belirli Bir Kesinlik İçinde Yasada Hangi Eyleme Hangi Hukuksal Yaptırımın Bağlandığının Bireyler Tarafından Bilinmesi Gereği/Vergi Ziyaı Cezası )
İLK CEZANIN KESİNLEŞME TARİHİ ( Bu Tarihten Önce İşlenen Fiiller Nedeniyle Tekerrürden Söz Edilemeceğinden Dava Konusu Vergi Ziyaı Cezasının Tekerrüre İsabet Eden Kısmında ve Davanın Bu Kısmını Kabul Eden Mahkeme Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )"
339D6.D28.12.2015E. 2013/1798 K. 2015/18733"SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ ("Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
HİZMET SÖZLEŞMESİNDE ŞERH NİTELİĞİNDE HÜKÜM (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesinde "Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu)
SÖZLEŞMEDEKİ FESİH İHBARINDA BULUNULMADIKÇA 1'ER YIL KENDİLİĞİNDEN UZAYACAĞI HÜKMÜ (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesi/Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Hükmün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı)"
339D9.D21.4.2015E. 2012/5660 K. 2015/3144"VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VEREN EYLEMİN TEKERRÜR HALİ OLARAK KABUL EDİLMESİ ( İkinci Eylemin İlk Eylem İçin Kesilen Cezanın Kesinleştiği Tarihi Takip Eden Takvim Yılı Başından İtibaren Beş Yıl İçinde İşlenmiş Olması Gereği - İlk Vergi Ziyaı Cezasının Kesinleştiği Yıl İçerisinde Vergi Kaybına Yol Açmasının Tekerrür Hali Sayılmayacağı )
İLK VERGİ ZİYAI CEZASININ KESİNLEŞTİĞİ YIL İÇERİSİNDE VERGİ KAYBINA YOL AÇILMASI ( Tekerrür Hali Sayılmayacağı - Vergi Ziyaına Sebebiyet Veren Eylemin Tekerrür Hali Olarak Kabul Edilebilmesi İçin İkinci Eylemin İlk Eylem İçin Kesinlen Cezanın Kesinleştiği Tarihi Takip Eden Takvim Yılı Başından İtibaren Beş Yıl İçinde İşlenmiş Olması Gereği )"
339D3.D10.3.2015E. 2013/4547 K. 2015/1105"VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulandığı Sonraki Eylem İlk Eylem İçin Kesilen Cezanın Kesinleştiği Yıl İçinde Gerçekleştiğinden Vergi Mahkemesi Kararının Vergi Ziyaı Cezasının Tekerrür Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Artırılan Kısmı Yönünden Davanın Reddine İlişkin Hüküm Fıkrasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
TEKERRÜR ( Sebebiyle Cezanın Artırımlı Uygulanabilmesi İçin Tekerrüre Esas Alınacak Sonraki Eylemin Daha Önce İşlenmiş Bir Fiil İçin Kesilen Cezanın Kesinleşme Tarihini Takip Eden Yılın Başından Sonraki Bir Tarihte Gerçekleşmiş Olması Gerektiği - Vergi Ziyaı Cezasının İptali )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Tekerrüre Esas Yılın Nisan Dönemine İlişkin Gelir Vergisi Üzerinden Kesilen Cezanın Haziran Ayında Kesinleştiği/Tekerrür Nedeniyle Artırılan Dava Konusu Vergi Ziyaı Cezasının İse Aralık Dönemine İlişkin Olarak İkmalen Salınan Katma Değer Vergisi Nedeniyle Kesildiği - Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )"
339VDDGK29.5.2013E. 2011/467 K. 2013/202"VERGİ ZİYAI CEZASININ TEKERRÜR NEDENİYLE ARTIRILMASI ( İkinci Cezaya Neden Olan Eylemden Önce Kesilmiş ve Kesinleşmiş Vergi Ziyaı Cezası Bulunması ve Bu Cezanın Kesinleştiği Yılı Takip Eden Takvim Yılından İtibaren Beş Yıl İçinde Yeniden Vergi Ziyaı Cezası Kesilmiş Olması Gerektiği )
TEKERRÜR NEDENİYLE ( Vergi Ziyaı Cezasının Arttırılması - İkinci Cezaya Neden Olan Eylemden Önce Kesilmiş ve Kesinleşmiş Vergi Ziyaı Cezası Bulunması ve Bu Cezanın Kesinleştiği Yılı Takip Eden Takvim Yılından İtibaren Beş Yıl İçinde Yeniden Vergi Ziyaı Cezası Kesilmiş Olması Gerektiği )
KESİNLEŞMİŞ VERGİ ZİYAI CEZASI BULUNMASI GEREKTİĞİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Tekerrür Nedeniyle Artırılabilmesi İçin İkinci Cezaya Neden Olan Eylemden Önce Kesilmiş ve Kesinleşmiş Vergi Ziyaı Cezası Bulunması ve Bu Cezanın Kesinleştiği Yılı Takip Eden Takvim Yılından İtibaren Beş Yıl İçinde Yeniden Vergi Ziyaı Cezası Kesilmiş Olması Gerektiği )"
339D4.D23.6.2011E. 2010/8825 K. 2011/5756"VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( Kurumlar Vergisi Geçici Vergi İle Tekerrür Hükümleri Uygulanarak Kesilen Cezalar - Aynı Yıl Dönemleri Geçici Vergi İçin Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Tekerrür Hükümleri Uygulanamayacağı )
TEKERRÜR ( Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması Talebi - Uygulanabilmesi İçin Tekerrür Hükmüne Esas Alınacak Sonraki Eylemin İlk Eylem İçin Kesilen Cezanın Kesinleşme Tarihini Takip Eden Yıl Başından Sonra Gerçekleşmiş Olması Gerektiği )"
339D4.D22.2.2011E. 2009/6033 K. 2011/867"EK OLARAK KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ ( Tekerrür Uygulanabilmesi İçin Tekerrür Hükmüne Esas Alınacak Sonraki Eylemin İlk Eylem İçin Kesilen Cezanın Kesinleşme Tarihini Takip Eden Yılbaşından Sonra Gerçekleşmiş Olması Gerektiği )
TEKERRÜR ( Davacı Hakkında Kesilen İlk Vergi Cezasının Kesinleşme Tarihi Dikkate Alındığında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
339D4.D21.10.2010E. 2008/1493 K. 2010/5203"TEKERRÜR ( Mükellef Hakkında 2002 Yılında Kesilen Cezaya 2002 Yılından Sonraki Bir Tarihte Kesilen Ceza Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Genel Ceza Hukuku Prensiplerine Aykırı Olduğu )
FATURASI OLMAYAN TUTARLARI GİDER OLARAK GÖSTERME ( Mükellef Hakkında 2002 Yılında Kesilen Cezaya 2002 Yılından Sonraki Bir Tarihte Kesilen Ceza Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
339D3.D31.5.2010E. 2009/4531 K. 2010/1929"BEYANNAMEDE GÖSTERİLEN KAZANÇLAR ( Kurumlar Vergisi Kanun'u ve Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Tevkifan Kesilmiş Olan Vergilerin Beyanname Üzerinden Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Mahsup Edileceği )
KURUMLAR VERGİSİ ( Beyannamede Gösterilen Kazançlardan Bu Kanun'a ve Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Tevkifan Kesilmiş Olan Vergilerin Beyanname Üzerinden Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Mahsup Edileceği )
İNŞAAT İŞİ OLAN MENKUL SERMAYE İRADI ( İşin Bittiği Yılın Kar veya Zararının Tespitinde Esas Alınarak Beyanı Gerekeceği )"

Madde 340

YARGITAY

340Y11.CD14.2.2002E. 2002/33 K. 2002/1263"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması )
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması )
SAHTE YOLCU LİSTESİ KULLANILMASI ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması Suretiyle )
SUÇUN UNSURU ( Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması Şeklindeki Fiilinde Suçun Tüm Unsurlarının Oluştuğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )"
340Y9.CD8.4.1994E. 1994/921 K. 1994/1831"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( İdari Cezalarla Mahkemelerce Hükmolunacak Cezaların İçtima Ettirilememesi ve Tekerrüre Esas Alınamaması )
VERGİ SUÇLARINDA CEZA USUL KURALLARI ( 213 S.K.da Yazılı Kaçakçılık-Ağır Kusur-Kusur ve Usulsüzlük Cezaları ile TCK ve Diğer Kanunlarda Yazılı Cezaların İçtima ve Tekerrür Hükümleri Bakımından Birleştirilememesine İlişkin Hükmün İdarece Verilecek Cezalarla İlgili Olması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sonradan Yürürlüğe Giren Lehe Kanunun Geçmişe Uygulanabilirliği İlkesi Uyarınca Kesinleşmiş Önceki Mahkumiyet Hükümlerine de Uygulanmasının Yasa Gereği Bulunması )"
340Y9.CD9.3.1993E. 1993/242 K. 1993/1262"213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( 3167 Sayılı Kanuna Muhalefetten Verilen Mahkumiyetlerin Tekerrüre Esas Olmaması )
TEKERRÜR ( Vergi Usul Kanunu ve Çek Kanunu Uyarınca Verilen Hükümlerin Birbirine Esas Alınıp Alınmayacağı )"
340Y9.CD18.10.1990E. 1990/2539 K. 1990/3306"YEREL MAHKEMENİN CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARARDA DİRENMESİ
CEZALARIN BİRLEŞTİRİLEMEMESİ ( VUK 339,VUK 340 Maddelerindeki Cezaların Birleştirilemeyeceği )"

Madde 341

YARGITAY

341Y11.CD4.6.2008E. 2008/3633 K. 2008/5612"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmeyerek Gizlemesi Şeklinde Gerçekleşen Eylemi İle Vergi Kaybına Neden Olduğunun Kabulü Gerektiği )
VERGİ KAYBI ( 213 Sayılı Vergi Usul Yasası'na Muhalefet - Sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmeyerek Gizlemesi Şeklinde Gerçekleşen Eylemi İle Vergi Kaybına Neden Olduğunun Kabulü Gerektiği )
SAHTE FATURA KULLANMA ( Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Geçerli Belgelerin Sunulamaması ve Sanığın Faturayı Düzenleyen Kişilerden Alışveriş Yapmadığına İlişkin Beyanı Karşısında Suçun Oluştuğu )
VERGİ BARIŞI ( Sanığın Faturayı Düzenleyen Kişilerden Alışveriş Yapmadığına İlişkin Beyanı Karşısında Sahte Fatura Kullanmak Suçunun Oluştuğu - İşleniş Tarihi İtibariyle Suçun 4811 Sayılı Yasa'nın 14. Md. Kapsamında Bulunduğu )
DEFTER VE BELGELERİN MUHAFAZASI ( Sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmeyerek Gizlemesi Şeklinde Gerçekleşen Eylemi İle Vergi Kaybına Neden Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
341Y4.CD19.9.2006E. 2005/3762 K. 2006/14126"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Sürücü Kursları Tarafından Ödenmesi Gerekin Harç Yatırılmadan Kursiyerelerin Kazandı Belgelerini İmzalamak Biçimindeki Eylemi Nedeniyle )
GÖREVİ SAVSAMAK ( Sanığın Eylemleri Nedeniyle Kamu Zararına Yol Açıp Açmadığı Hususunda Uzman Bilirkiş Raporu Alınarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesinin Gerekmesi )"
341Y15.HD9.2.2004E. 2003/3575 K. 2004/542"KDV ( Sanık Şirketin Fatura ve Yaptığı İşin Katma Değer Vergisini Zamanında Ödemesinin Gerekmesi )
VERGİ ZIYA-I CEZASI ( Sanık Şirketin Fatura ve Yaptığı İşin Katma Değer Vergisini Zamanında Ödememesi Nedeniyle Bu Cezanın Kesilmesi )
FATURA ( Sanık Şirketin Fatura ve Yaptığı İşin Katma Değer Vergisini Zamanında Ödememesi Nedeniyle Vegi Zıyaı Cezasının Kesilmesi )
KUSUR ( Sanık Şirketin Fatura ve Yaptığı İşin Katma Değer Vergisini Zamanında Ödememesi Nedeniyle Kusurlu Olması )"
341Y11.CD21.11.2002E. 2002/8501 K. 2002/9268"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Eyleminin Soyut Vergi Ziyaının Oluşması İçin Yeterli Bulunduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK ( Defter ve Belgeleri Gizlemek Suçunun Oluşmasında Soyut Vergi Ziyaının Yeterli Bulunuğu Gerçek Verig Ziyaının Aranmayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
VERGİ ZİYAI ( Defter ve Belgeleri Gizlemek Suçunun Oluşmasında Soyut Vergi Ziyaının Yeterli Bulunuğu Gerçek Verig Ziyaının Aranmayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
İLLİYET BAĞI ( Dava Konusu Olayda Suç ve Suçlu Arasında İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığının ve Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Sınırların Belirlenmesinin Gerekmesi )"
341Y11.CD7.5.2002E. 2002/3410 K. 2002/3895"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Muhtelif Aylarda Gerçek Bedellerinden Daha Düşük Bedelli Faturalar Tanzim Etmesi )
GERÇEK BEDELİNDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLİ FATURALAR TANZİM EDİLMESİ ( Sanığın Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenlemek Suçunu İşlediğinin Kabulü )
MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Sanığın Muhtelif Aylarda Gerçek Bedellerinden Daha Düşük Bedelli Faturalar Tanzim Etmesi )"
341Y11.CD13.6.2001E. 2001/6053 K. 2001/6820"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi )
SAHTE FATURA ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi )
VERGİ ZİYAİ ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi )"
341Y11.CD27.3.2001E. 2001/1689 K. 2001/2328"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi - Gerçek Bir Alım Satım Olmadığı/Sahte Olarak Kabulü Gerektiği )
SAHTE FATURA ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi - Gerçek Bir Alım Satım Olmadığı )
VERGİ ZİYAİ ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi - Sahte Olarak Kabulü Gerektiği )
BELGESİZ SATIN ALMA ( Başka Bir Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi - Gerçek Bir Alım Satım Olmadığı/Sahte Olarak Kabulü Gerektiği )"
341Y11.CD11.3.1998E. 1998/1569 K. 1998/1498"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Bunları Bir Şahsa Vermeleri-Bu Şahsın da Bu Faturaları Kullanarak Vergi Ziyaına Sebep Olmaları )
VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Bunları Bir Şahsa Vermeleri-Bu Şahsın da Bu Faturaları Kullanarak Vergi Ziyaına Sebep Olmaları )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Bunları Bir Şahsa Vermeleri-Bu Şahsın da Bu Faturaları Kullanarak Vergi Ziyaına Sebep Olmaları )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Vergi Ziyaına Sebep Olup Olmadıklarının Tespiti )"

DANIŞTAY

341D4.D20.3.2017E. 2016/1409 K. 2017/2739"KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın Davalı İdareye İncelemeye İbraz Etmediği Sabit Olduğundan Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Tutarında Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katından Fazlaya Dair Kısmını Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararının Bu Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
VERGİ ZİYAI CEZASI (213 S. VUK'nun 341. Md. Hükmünde Yazılı Hallerde Vergi Ziyaına Sebebiyet Verildiği Takdirde Mükellef veya Sorumlu Hakkında Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesileceği - 213 S. VUK'nun 359. Md. Hükmünde Yazılı Fiillerle Sebebiyet Verilmesi Halinde Cezanın Üç Kat Uygulanacağı)
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI (Mücbir Sebep Olmaksızın Davalı İdareye İncelemeye İbraz Etmeyen Davacı Hakkında Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Tutarında Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katından Fazlaya Dair Kısmını Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararının Bu Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Katma Değer Vergisinin Kaldırılması)
VERGİNİN EKSİK TAHAKKUKU (Vergi Ziyaının Mükellefin veya Sorumlunun Vergilendirme İle İlgili Ödevlerini Zamanında Yerine Getirmemesi veya Eksik Yerine Getirmesi Yüzünden Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesini veya Eksik Tahakkuk Ettirilmesini İfade Ettiği)"
341D4.D14.6.2016E. 2015/3483 K. 2016/3074"VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR VERGİSİNİN KALDIRILMASI ( Ortada Vergilendirilmesi Gereken Bir Matrah Farkı Bulunmadığından Davacı Adına Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
DEĞER ARTIŞ KAZANCI ( Gayrimenkulün Gerçek İktisap Bedelinin Satış Faturasındaki Bedel Olduğunun Sabit Olduğuna Karar Verildikten Sonra Vergilendirilmesi Gereken Gelir Vergisi Matrahının Tespit Edilebilmesi İçin Gayrimenkulün Satışından Değer Artış Kazancı Doğup Doğmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ENDEKSLENMİŞ MALİYET BEDELİ ( Taşınmazın Elde Çıkarıldığı Ay Hariç Olmak Üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce Belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki Artış Oranı Esas Alınmak Suretiyle Taşınmazın Endekslenmiş Maliyet Bedelinin Bulunacağı )
GELİR VERGİSİ MATRAHI ( Taşınmazın Satış Bedelinden Endekslenmiş Maliyet Bedeli Harç ve Giderler İle Satış Yılına Dair İstisna Tutarı İndirildiğinde Vergilendirilmesi Gereken Bir Gelir Vergisi Matrahının Mevcut Olmadığının Anlaşıldığı - Davacı Adına Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
341D4.D14.6.2016E. 2015/1788 K. 2016/3090"VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Yurtdışından Elde Ettiği Danışmanlık Hizmetlerinin Faaliyeti İle Ne Ölçüde İlgili Olduğunu Kanıtlama Yükünün Holding Olan Davacı Şirket Üzerinde Olduğunun Kabulü Gerektiğinden ve Bunun da Gereğinin Yerine Getirilemediği Anlaşıldığından Davaya Konu Tarhiyatlarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YURTDIŞINDAN ELDE EDİLEN DANIŞMANLIK HİZMETİ ( Faaliyeti İle Ne Ölçüde İlgili Olduğunu Kanıtlama Yükünün Holding Olan Davacı Üzerinde Olduğunun Kabulü Gerektiğinden ve Bunun da Gereğinin Yerine Getirilemediği Anlaşıldığından Davaya Konu Tarhiyatlarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması/Yurtdışından Elde Ettiği Danışmanlık Hizmetlerinin Faaliyeti İle Ne Ölçüde İlgili Olduğunu Kanıtlama Yükünün Holding Olan Davacı Şirket Üzerinde Olduğunun Kabulü Gerektiği/Bunun da Gereğinin Yerine Getirilemediği - Davaya Konu Tarhiyatlarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
341D4.D1.6.2016E. 2015/4673 K. 2016/2729"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Dernek Tarafından Yürütülen Faaliyetin İktisadi İşletme Oluşturduğu Hususu Somut Olarak Ortaya Konulamadığından Yapılan Bir Kat Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatında Hukuka Uyarlık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu)
İKTİSADİ İŞLETME (İnceleme Elemanınca Kursiyerlerin İfadesine Başvurulmadığı Dikkate Alındığında Dernek Tarafından Yürütülen Faaliyetin İktisadi İşletme Oluşturduğu Hususu Somut Olarak Ortaya Konulamadığı - Yapılan Bir Kat Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
DERNEK TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER (Dernek Tarafından Kursiyerlere Üniversitesi ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün Spor Tesislerinde Olmak Üzere Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrenciler Tarafından Eğitim Verildiği - Yürütülen Faaliyetin İktisadi İşletme Oluşturduğu Hususunun Ortaya Konulamadığı)
TİCARİ FAALİYET (Davacı Derneğin Tüzüğünde Öngörülen Gençliğe Yönelik Sosyal Amaçlarını Gerçekleştirmek Üzere Çeşitli Spor Dallarında Kurslar Düzenlendiği - Söz Konusu Kurslar Ticari Faaliyet Niteliği Taşımadığı/Bir Kat Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatında Hukuka Uyarlık Görülmediği)"
341D4.D27.1.2016E. 2012/2553 K. 2016/160"KAÇAKÇILIK FİİLİNE İŞTİRAK İDDİASI ( Vergi Zıyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Ziyaa Uğratılan Vergilerin Ne Kadarlık Kısmının Davacının Fiilinden Kaynaklandığının Tespiti Bakımından Her Hangi Bir İnceleme Yapılmadığı/Eksik İncelemeye Dayalı Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
VERGİ ZIYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kaçakçılık Fiiline İştirak İddiası - Ziyaa Uğratılan Vergilerin Ne Kadarlık Kısmının Davacının Fiilinden Kaynaklandığı Konusunda Her Hangi Bir İnceleme ve Toplamda Ziyaa Uğratılan Vergiyle Bir Oranlama Yapılmadığı/Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Doğru Olmadığı )
ZIYAA UĞRATILAN VERGİ ( Ne Kadarlık Kısmının Davacının Fiilinden Kaynaklandığı Konusunda Her Hangi Bir İnceleme ve Toplamda Ziyaa Uğratılan Vergiyle Bir Oranlama Yapılmamasının İsabetsizliği - Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi/Kaçakçılık Fiiline İştirak İddiası )"
341D9.D29.12.2015E. 2013/3283 K. 2015/19566"SAHTE FATURA KULLANDIĞINDAN BAHİSLE RE'SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ TARHİYATLARI (Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesildiği - Vergi Ziya Cezalı Katma Değer Vergilerine Karşı Uzlaşma Talepli Başvurusunun İdarece Reddedilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)
UZLAŞMA (Mükellef Adına İkmalen Re'sen veya İdarece Tarh Edilen Vergilerle Bunlara İlişkin Vergi Ziyaı Cezalarının Kanunun Dava Konusu Dönemde Yürürlükte Bulunan 344. Md.sinin 3. Fıkrası Uyarınca Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Tarhiyata İlişkin Vergi Ve Cezalar Hariç Tutulmak Suretiyle Uzlaşma Kapsamında Değerlendirilebileceği)
ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI (Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Re'sen Tarh Edilen Katma Değer Vergileri Tarhiyatları - Vergi Ziya Cezalı Katma Değer Vergilerine Karşı Uzlaşma Talepli Başvurusunun İdarece Reddedilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)"
341D9.D26.10.2015E. 2012/430 K. 2015/11424"VERGİ ZİYAI CEZALI BİNA VERGİSİ İLE HESAPLANAN GECİKME FAİZİNİN KALDIRILMASI DAVASI (Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği - Davacının Kusuru Bulunduğundan Bahsedilemeyeceğinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında da Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İNTİFA HAKKI TESİS EDİLEN TAŞINMAZ (Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği - Vergi Ziyaı)
VERGİ ZİYAI CEZASI (Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının ve Hesaplanan Gecikme Faizinin Kaldırılmasının Gerektiği - Gecikme Faizi Hesaplanabilmesi İçin Bir Vergi Tarhı Bulunması Gereği/Ancak Ödendiği Açık Olan Verginin Daha Sonra Yapılan Mahsup İşlemine Bağlı Olarak Tekrar Tarh Ettirilemeyeceğinin Kabulü)
GECİKME FAİZİ (Gecikme Faizi Hesaplanmasında Verginin İdarece Tarhını Gerektiren Koşullar Oluşmadığından Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Davacı Şirket Adına Söz Konusu Bina Vergisinin Zamanında Ödendiği/Davacı Şirket Adına Verilen Bildirim ile Mükellefi Olmadığı Vergiyi Çıplak Mülkiyet Sahibinin Ödediği/İntifa)
EMLAK VERGİSİ (Davacı Şirket Adına Verilen Bildirim ile Mükellefi Olmadığı Vergiyi Ödeyen Çıplak Mülkiyet Sahibi Şirketin Mahsup Talebi - Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği/İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz/Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılacağı)"
341D4.D15.10.2015E. 2012/6196 K. 2015/4475"ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın İncelemeye İbraz Etmediği - Cezanın Üç Kat Olarak Uygulanması Yasaya Uygun Olduğu/Mahkeme Vergi Ziyaı Cezasının Bir Kata İndirilmesi Doğru Olmadığı )
DEFTER VE BELGELERİNİ MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN İNCELEMEYE İBRAZ ETMEME ( Üç Kat Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Cezanın Üç Kat Olarak Uygulanması Yasaya Uygun Olduğu/Mahkeme Vergi Ziyaı Cezasının Bir Kata İndirilmesi Bozma Nedeni Olduğu )
CEZANIN ÜÇ KAT UYGULANMASI YASAYA UYGUN OLDUĞU ( Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın İncelemeye İbraz Etmediği - Mahkeme Vergi Ziyaı Cezasının Bir Kata İndirilmesinde İsabet Bulunmadığı/Üç Kat Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi )"
341VDDGK27.5.2015E. 2015/285 K. 2015/280"İTHALAT VERGİLERİ ( Tarh Tahakkuk ve Tahsiline Yetkili Gümrük İdaresince Tahsili Yoluna Gidilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Gümrük İdarelerinin Katma Değer Vergisine Bağlı Vergi Ziyaı Cezası Kesme Yetkileri Olmadığı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Gümrük İdarelerinin Katma Değer Vergisine Bağlı Vergi Ziyaı Cezası Kesme Yetkileri Olmadığı - İthalatta Hiç Alınmamış Veya Eksik Alınmış KDV Hakkında 4458 S. Gümrük Kanunu'ndaki Esaslara Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
GÜMRÜK İDARELERİNİN VERGİ CEZASI KESME YETKİSİ OLMADIĞI ( İthal Edilen Eşyaların Vergilerinin Tarh Tahakkuk ve Tahsiline Yetkili Gümrük İdaresince Tahsili Yoluna Gidilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - KDV'ne Bağlı Vergi Ziyaı Cezası Kesemeyeceği )
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ İLE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHALAT ( Vergilerin Tarh Tahakkuk ve Tahsiline Yetkili Gümrük İdaresince Tahsili Yoluna Gidilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Gümrük İdarelerinin KDV'ne Bağlı Vergi Ziyaı Cezası Kesme Yetkileri Olmadığı )"
341D3.D3.6.2014E. 2013/4949 K. 2014/2599"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI ( Bedelin Tahsil Edildiği Günden Dört Gün Sonra Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Nedeniyle Vergilendirme İle İlgili Ödevini Kanuni Süresinde Yerine Getirmeyerek Vergi Ziyaına Sebebiyet Veren Davacı Adına Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Bedeli Tahsil Edilen Taşınmazla İlgili Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Bedelin Tahsil Edildiği Günü İzleyen Gün Verilip Verginin Aynı Gün İçinde Ödenmesi Gerektiği - Dört Gün Sonra Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ( Cebri İcra Halinde Mülkiyetin Tescilden Önce Kazanılacağının Belirtilmesi Nedeniyle Müzayede Yoluyla Satışı Yapılan Taşınmazın Mülkiyetinin Tapu Siciline Tescil Edilmesiyle Birlikte Kazanılacağı Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ YASAL ÖDEVLER ( Davacının Taşınmazla İlgili Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Bedelin Tahsil Edildiği Günden Dört Gün Sonra Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Nedeniyle Vergilendirme İle İlgili Ödevini Kanuni Süresinde Yerine Getirmeyerek Vergi Ziyaına Sebebiyet Verdiği )"
341D4.D29.4.2014E. 2014/272 K. 2014/2894"YASAL DEFTER VE BELGELERİ MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN İNCELEMEYE İBRAZ ETMEME ( Vergi Ziyaı Cezası - Defter ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilemediği/Davacı Eylemi Gizleme Fiilini Oluşturduğundan Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Uygulanacağı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Defter ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilemediği - Defter Ve Belgeleri Saklama ve İbraz Yükümlülüğü Olan Davacı Tarafından Mücbir Sebebin Varlığına Dair Belge İbraz Edilmediği/Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Uygulanması Gerektiği )
DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME ( Vergi Ziyaı Cezası - Defter ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilemediği/Davacının Yasal Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın İncelemeye İbraz Etmemesinin Gizleme Fiilini Oluşturduğu/Eylemin Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Gerektirdiği )
BELGELERİN MUHASEBECİDEN ALINAMADIĞI İÇİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Defter ve Belgeleri Saklama ve İbraz Yükümlülüğü Olan Davacının Mücbir Sebebin Varlığına Dair Herhangi Bir Belge İbraz Etmediği - Belgeleri Gizleme Oluştuğundan Davacının Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası İle Cezalandırılacağı )"
341D4.D7.4.2014E. 2011/2100 K. 2014/2339"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Anonim Şirketin Kaçakçılık Fiiline İştirak Ettiği İleri Sürülen Davacı Adına İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Şirket Tarafından Ziyaa Uğratılan Vergilerin Ne Kadarlık Kısmının Davacının Fiilinden Kaynaklandığının Tespiti Gerektiği )
ZİYAA UĞRATILAN VERGİLERİN NE KADARLIK KISMININ DAVACININ FİİLİNDEN KAYNAKLANDIĞININ TESPİTİ GEREĞİ ( Davacı Tarafından Düzenlenen Faturalar ve Görünürde Elde Ettiği Hasılat Konusunda Her Hangi Bir İnceleme ve Toplamda Ziyaa Uğratılan Vergiyle Bir Oranlama Yapılmadığı - Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK FİİLİNE İŞTİRAK ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Anonim Şirketin Kaçakçılık Fiiline İştirak Ettiği İleri Sürülen Davacı Adına İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Şirket Tarafından Ziyaa Uğratılan Vergilerin Ne Kadarlık Kısmının Davacının Fiilinden Kaynaklandığının Tespiti Gerektiği )"
341D3.D3.2.2014E. 2012/4410 K. 2014/339"SMMM LİMİTED ŞİRKETİNE YAPILAN ÖDEMEDE STOPAJ VE MAHSUP ( Ticari Kazanç/Mükelleflerce Yapılan Ödemelerin Stopaja Tabi Olmadığı İddiası - Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Stopajın Mahsup Edilebileceği/Karar Düzletme Talebinin Reddi/Stopaj )
RE'SEN SALINAN VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Bu Vergiyi Kaldıran Vergi Mahkemesinin Kararının Temyizine İlişkin Talebin Danıştay Tarafından Reddedildiği - SMMM Şirketine Yapılan Ödeme/Stopajın Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilmesi )"
341D3.D21.11.2013E. 2011/3585 K. 2013/5227"GELİR VERGİSİ VE VERGİ ZİYAI CEZASI İLE GECİKME FAİZİNİN İPTALİ TALEBİ ( Usulüne Aykırı Şekilde Kesinleştirilmiş Alacak )
USULÜNE AYKIRI ŞEKİLDE KESİNLEŞTİRİLMİŞ AMME ALACAĞI ( Düzenlenen Ödeme Emrinde Yasal İsabet Bulunmadığı - Ödeme Emrinin Uyuşmazlığa Konu Kısmının İptal Edileceği/Adresin Değişmiş Olduğunun Tespiti/Yeniden Tebliğat Çıkarılacağı/İlanen Tebliğ )
BİLİNEN ADRESTE BULUNAMAMA VE İLANEN TEBLİĞ ( Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğu İddiası - Davaya Konu Ödeme Emrinin Dayanağı İhbarnamenin Adres Tespit Tutanağında Naklen Gidildiğinin Tespit Edildiği/Hatalı İlanen Tebliğat )
İHBARNAMENİN TESPİT TUTANAĞINDA BELİRTİLEN YENİ ADRES ( Naklen Gidilen Adreste Tebliğ Yapılması Gerektiği - Daha Önce Tespit Edilen Bir Başka Adreste Tebliğe Çıkararılarak Tarihinden Bir Gün Önce Yapılan İlanen Tebliğatının Hatalı Olduğu )
HATALI İLANEN TEBLİĞAT ( Adresin Değişmiş Olduğu Şerhinin Verilerek İade Edilmesi Tarihinden Bir Gün Önce Yapıldığı )"
341D7.D2.4.2012E. 2008/4440 K. 2012/1136"TÜKETİM VERGİSİ NEDENİYLE VERGİ ZİYAI CEZASI ( Haksız Yere Vergi İstisnasından İki Kez Yararlanıldığı - Alıcının Cezalandırılması Gerekirken İliyet Bağı Olmadığı Halde Araç Satıcısının Sorumlu Tutulamayacağı/Tüketim Vergisi )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Davacının Cezadan Sorumlu Tutulamayacağı - Haksız Yere İstisnadan Yararlananın Alıcı Olduğu/Vergi Ziyaına Sebebiyet Verenin Davacı Olmadığı/İliyet Bağı Bulunmadığı )
TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINDAN 5 YILDA İKİ KEZ YARARLANMA ( Haksız Yere İstisnadan Yararlananın Aracı Satın Alan Şahıs Olduğu - Vergi Ziyaına Sebebiyet Veren Fiille Arasında İliyet Bağı Olmayan Davacının Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
İLİYET BAĞI ( Vergi Ziyaı ile Mükellef ya da Vergi Sorumlusunun Eylemi Arasında İliyet Bağı Kurulması Gereği - Davacının Eylemiyle Vergi Ziyaı Arasında Bulu Bağın Bulunmadığı/Davacı Adına Ceza Kesilemeyeceği/Vergi Ziyaı Cezası )
VERGİ İSTİSNASINDAN ALICININ YARARLANMIŞ OLDUĞU ( Haksız Olarak İstisnadan Yararlanarak Vergi Ziyaına Sebebiyet Verenin Aracı Alan Şahıs Olduğu - Cezanın Alıcı Adına Kesilmesi Gereği/Davacının Sorumluluğunun Bulunmadığının Kabulü Gereği )"
341D4.D5.12.2011E. 2008/702 K. 2011/10653"VERGİ ZİYAI CEZASI ( İhracat Teslimleri/Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yüklenen KDV'nin O Dönemdeki İade Hakkı Doğuran İşlemlere Ait Bedelin Kanuni Vergi Oranına Göre Hesaplanan Miktarından Fazla Olmamak Üzere İadesi Mümkün Olduğu - Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KDV TARHİYATI ( Hukuka Uyarlık Bulunmayan - İhracat Teslimleri/Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yüklenen KDV'nin O Dönemdeki İade Hakkı Doğuran İşlemlere Ait Bedelin Kanuni Vergi Oranına Göre Hesaplanan Miktarından Fazla Olmamak Üzere İadesi Mümkün Olduğu )
İHRACAT TESLİMLERİ ( Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yüklenen KDV'nin O Dönemdeki İade Hakkı Doğuran İşlemlere Ait Bedelin Kanuni Vergi Oranına Göre Hesaplanan Miktarından Fazla Olmamak Üzere İadesi Mümkün Olduğu - Vergi Ziyaı Cezalı KDV'deTarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YÜKLENEN KDV ( O Dönemdeki İade Hakkı Doğuran İşlemlere Ait Bedelin Kanuni Vergi Oranına Göre Hesaplanan Miktarından Fazla Olmamak Üzere İadesi Mümkün Olduğu - İhracat Teslimleri )"
341D4.D7.10.2011E. 2008/2284 K. 2011/7110"YABANCI ÜLKE VATANDAŞININ ELDE ETTİĞİ FAİZ GELİRİ ( Kıyı Bankacılığından - Dar Mükellef Olduğu/Türkiye'de Vergilendirilmesinin Mümkün Olmadığı/Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisi Tarhiyatı )
DAR MÜKELLEFİYET ( Yabancı Ülke Vatandaşı Olup Sürekli Yurtdışında İkamet Eden Kişi - Kıyı Bankacılığından Elde Ettiği Faiz Geliri Nedeniyle Türkiye'de Vergilendirilemeyeceği )
KIYI BANKACILIĞINDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRİ ( Yabancı Ülke Vatandaşı Olup Sürekli Yurtdışında İkamet Eden Kişi - Türkiye'de Vergilendirilemeyeceği/Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisi Tarhiyatının Hukuka Aykırılığı )
FAİZ GELİRİ ( Yabancı Ülke Vatandaşı Olup Sürekli Yurtdışında İkamet Eden Kişinin Kıyı Bankacılığından Elde Ettiği - Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisi Tarhiyatının Hukuka Aykırılığı/Türkiye'de Vergilendirilemeyeceği )"
341D3.D27.9.2011E. 2009/840 K. 2011/5220"OFF SHORE HESABINDAN ELDE EDİLEN FAİZ ( Tahakkuk Eden Vergi ve Cezalar İle Ferilerinin Ertelenmesinin Öngörüldüğü - Ödeme Emrinin Düzenlenmesinden Sonra Yükümlülerin Başvurusu Koşuluna Bağlanmasının Ödeme Emrinin Hukuka Aykırılığını Ortadan Kaldırmayacağı )
MENKUL SERMAYE İRADI ( Off-Shore Hesabından Elde Edilen Faiz Geliri - Tahakkuk Eden Vergi ve Cezalar İle Ferilerinin Ertelenmesinin Öngörüldüğü/Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Kabul Edileceği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Off-Shore Hesabından Elde Edilen Faiz Geliri/Tahakkuk Eden Vergi ve Cezalar İle Ferilerinin Ertelenmesinin Öngörüldüğü - Ödeme Emrinin Düzenlenmesinden Sonra Yükümlülerin Başvurusu Koşuluna Bağlanmasının Ödeme Emrinin Hukuka Aykırılığını Ortadan Kaldırmayacağı )"
341D9.D29.12.2009E. 2009/7171 K. 2009/5341"DÜZELTME BEYANNAMESİ ( Sahte Fatura Kullandığı Şüphesiz Bulunan Yükümlülere Düzeltme Beyannamesi Verdirilerek Bu Faturalara Dayalı Vergi İndirimlerinden Vazgeçmesinin Sağlanması Üzerine Salınan KDV'de İsabet Bulunmadığı )
VERGİ İNDİRİMİ ( Sahte Fatura Kullandığı Şüphesiz Bulunan Yükümlülere Düzeltme Beyannamesi Verdirilerek Bu Faturalara Dayalı Vergi İndirimlerinden Vazgeçmesinin Sağlanması Üzerine Salınan KDV'de İsabet Bulunmadığı )
YÜKÜMLÜLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİ ( İncelenip Olay Tüm Yönleriyle Ortaya Konulmak Suretiyle Bu Faturalara Dayalı KDV İndirimlerinin İncelenmesi ve Gerekiyorsa Cezalı Tarhiyat Yoluna Gidilmesi Gerektiği )"
341D7.D5.11.2009E. 2006/9 K. 2009/4592"VERGİYE TABİ TUTULAN KAĞITLAR ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )
KAĞIT SURETLERİ ( Vergiye Tabi Tutulan Kağıtların Suretlerinin Yetkili Makamın ya da Kişinin Onayı Dışında Kağıdın Aslının İhtiva Ettiği İmzaları Taşımadıkları )
RESMİ DAİRELERE İBRAZ ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )"
341D4.D14.10.2009E. 2007/5927 K. 2009/4877"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Sözkonusu Vergi Ziyaının 213 S. Kanunun 359/A-1 Md.sinde Öngörülen Fiille Meydana Getirildiği - Üç Kat Olarak Kesilmesi Gereken Vergi Ziyaı Cezasını Bir Kata İndiren Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ÜÇ KAT OLARAK KESİLMESİ GEREKEN VERGİ ZİYAI CEZASI ( Bir Kata İndiren Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği - Sözkonusu Vergi Ziyaının 213 S. Kanunun 359/A-1 Md.sinde Öngörülen Fiille Meydana Getirildiği )"
341D3.D14.10.2009E. 2007/1148 K. 2009/3020"DÖNEM KAZANCININ NOKSAN BEYANI NEDENİYLE RE'SEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ ( Vergi Ziyaı Cezası - Dava Konusu Yapılmayan Vergi İnceleme Raporundaki Tespitler İrdelenerek Karar Verilemeyeceği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Dönem Kazancının Noksan Beyanı Nedeniyle Re'sen Salınan Kurumlar Vergisi Nedeniyle - Dava Konusu Yapılmayan Vergi İnceleme Raporundaki Tespitler İrdelenerek Karar Verilmesinin Hukuka Aykırılığı )
YATIRIM İNDİRİMİ TUTARININ AZALTILMASI YOLUNDA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORU ( Dava Konusu Yapılmayan Vergi İnceleme Raporundaki Tespitler İrdelenerek Karar Verilemeyeceği )
VERGİ İNCELEME RAPORU ( 2001 Yılından Devreden Yatırım İndirimi Tutarının Azaltılması Yolunda Düzenlenen ve Dava Konusu Yapılmayan Rapordaki Tespitler İrdelenerek 2002 Yılına Devreden Yatırım İndirimi Tutarının Yeniden Hesaplanması Suretiyle Karar Verilemeyeceği )"
341VDDGK3.7.2009E. 2009/59 K. 2009/397"DEFTER VE BELGELERİN VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ KİMSELERE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Gizleme Eylemi Olarak Tanımlanmış ve Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklama ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter ve Belgeleri Gizleyenler Hakkında 359. Md. Hükümlerinin Uygulanacağı )
GİZLEME EYLEMİ ( Varlığı Noter Tasdik Kayıtları veya Sair Suretlerde Sabit Olduğu Halde Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Kimselere İbraz Edilmemesi - Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklama ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter ve Belgeleri Gizleyenler Hakkında 359. Md. Hükümlerinin Uygulanacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi Ziyaına 359. Maddedeki Fiillerle Yol Açılması - Davaya Konu Yapılan Vergi Ziyaı Cezasının Üzerinden Hesaplandığı Katma Değer Vergisinin Üç Katı Üzerinden Kesilmesinde Aykırılık Görülmeyerek Verilen Israr Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Katma Değer Vergisinin Üç Katı Üzerinden Kesilmesinde Aykırılık Görülmeyerek Verilen Israr Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Vergi Ziyaına 359. Maddedeki Fiillerle Yol Açılması )"
341D3.D10.3.2009E. 2008/2660 K. 2009/690"DÖNEM KAZANCININ GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Ekleneceğine İlişkin Kuralın Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Gecikme Faizi Eklenerek Belirlenen Kısmının Kaldırılabileceği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Eklenmesine İlişkin Kuralın Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Gecikme Faizi Eklenerek Belirlenen Kısmını Kaldıran Mahkeme Kararı Yasalara Uygun Olduğu )
GECİKME FAİZİ ( Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Ekleneceğine İlişkin Kuralın Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Gecikme Faizi Eklenerek Belirlenen Kısmının Kaldırılabileceği )"
341D3.D10.3.2009E. 2008/2659 K. 2009/692"GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYANI ( Ceza Kesilmesi Mükerrer 120. Maddede Yer Alan Düzenlemenin Gereği Olmakla Birlikte Yıllık Vergiye Mahsuben Peşin Alınan Geçici Vergi Nedeniyle Yol Açılan Vergi Kaybından Dolayı Bir Kat Ceza Kesilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI ( Eksik Beyanda Bulunan Davacı Adına Salınan Geçici Vergi Nedeniyle Ceza Kesilmesi - Mükerrer 120. Maddede Yer Alan Düzenlemenin Gereği Olmakla Birlikte Yıllık Vergiye Mahsuben Peşin Alınan Geçici Vergi Nedeniyle Yol Açılan Vergi Kaybından Dolayı Bir Kat Ceza Kesilmesi Gerektiği )
PEŞİN ALINAN GEÇİCİ VERGİ ( Eksik Beyanda Bulunan Davacı Adına Salınan Geçici Vergi Nedeniyle Ceza Kesilmesi - Yıllık Vergiye Mahsuben Peşin Alınan Geçici Vergi Nedeniyle Yol Açılan Vergi Kaybından Dolayı Bir Kat Ceza Kesilmesi Gerektiği )"
341D7.D25.11.2008E. 2006/5123 K. 2008/4729"ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Zıyaı Cezası Konusunda - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının “Cezanın Kanuniliği” ve “Hukuk Devleti” İlkeleriyle Bağdaşmadığı )
CEZANIN KANUNİLİĞİ VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Vergi Zıyaı Cezası Konusunda - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının )
GECİKME ZAMMI ( Vergi Zıyaı Cezası Konusunda Anayasaya Aykırı Bulunan Husus - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının “Cezanın Kanuniliği” ve “Hukuk Devleti” İlkeleriyle Bağdaşmadığı )
VERGİ ZIYAI CEZASI ( Zıyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Dikkate Alınarak Uygulanmasının Hukuka Uygun Olacağı )
CEZA KESME İŞLEMİ ( Vergi Zıyaı Cezası - Vergi Aslının Bir Katı Esas Alınarak Kesilen Kısmında İsabetsizlik ve Vergi Aslının Bir Katından Fazlaya İsabet Eden Gecikme Faizi Hesaplanmasıyla İlgili Kısmında da İsabet Olmadığı )"
341VDDGK21.11.2008E. 2007/880 K. 2008/733"GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERMEME ( Elde Ettiği Ücret Geliri Nedeniyle Süresi İçinde Beyanname Vermeyen Davacı Adına Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasının İsabetli Olduğu )
ÜCRET GELİRİ NEDENİYLE SÜRESİ İÇİNDE BEYANNAME VERMEYEN DAVACI ( Adına Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasının İsabetli Olduğu )
YARIŞ ATI ANTRENÖRÜ OLAN DAVACI ( Türkiye Jokey Kulübü Tarafından Yapılan Ödeme İçin Gelir Vergisi Beyannamesini Vermemesi - Beyanname Vermeyen Davacı Adına Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasının İsabetli Olduğu )
VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI ( Elde Ettiği Ücret Geliri Nedeniyle Süresi İçinde Beyanname Vermeyen Davacı Adına Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasının İsabetli Olduğu )"
341D3.D6.5.2008E. 2007/3848 K. 2008/1404"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Defter ve Belge İbraz Etmeme Eylemi Kuralına Yer Verilen 359. Madde Kapsamında Bulunan Davacı Adına Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Düzeyinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI ( 359. Madde Kapsamında Bulunan Davacı Adına Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Düzeyinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KURUMLAR VERGİSİ ( Vergi Mahkemesi Kararının Kurumlar Vergisi Üzerinden Kesilen Cezayı Bir Kat Üzerinden Değiştiren Hüküm Fıkrasının Hukuka Uygun Düşmediği )"
341VDDGK22.2.2008E. 2007/272 K. 2008/166"NOKSAN BEYANDA BULUNMA ( Beyan Zamanı Geçtikten Sonra Verilen Beyannamelerde Bildirilen Matrah Üzerinden Salınan Ancak Mükerrerlik Nedeniyle Tahakkuk Kayıtlarından Silinen Gelir Vergisi Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BEYAN ZAMANI GEÇTİKTEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELER ( Bildirilen Matrah Üzerinden Salınan Ancak Mükerrerlik Nedeniyle Tahakkuk Kayıtlarından Silinen Gelir Vergisi Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
MÜKERRERLİK NEDENİYLE TAHAKKUK KAYITLARINDAN SİLİNEN GELİR VERGİSİ ( Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Beyan Zamanı Geçtikten Sonra Verilen Beyannameler )"
341D7.D12.2.2008E. 2005/5234 K. 2008/843"AYNI KAĞITTA YER ALAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK İŞLEMİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK TUTARI ÜZERİNDEN SALINAN DAMGA VERGİSİNE VE KESİLEN VERGİ ZIYAI CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )"
341D7.D15.11.2007E. 2005/3421 K. 2007/4710"VERGİ ZİYAI ( Trafik ve Tescil İşlemlerini Yapan Kişilerce Verilen Yetki Sınırı Aşılarak Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyaı İle Davacı Arasında İlliyet Bağı Mevcut Olmadığı/Ceza Kesilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YETKİ SINIRININ AŞILMASI ( Trafik ve Tescil İşlemlerini Yapan Kişilere Verilen/Vergi Ziyaına Sebebiyet Vermeleri - Davacıya Ceza Kesilmesinde İsabet Bulunmadığı/Arasında İlliyet Bağı Mevcut Olmadığı )
MÜKELLEF VEYA VERGİ SORUMLUSU ( Vergi Ziyaı İle Aralarında İlliyet Bağı Mevcut Olmadığında Ceza Kesilemeyeceği - Trafik ve Tescil İşlemlerini Yapan Kişilerce Verilen Yetki Sınırı Aşılarak Vergi Ziyaına Sebebiyet Vermeleri )"
341D7.D16.5.2007E. 2005/4588 K. 2007/2376"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi İdaresinin Yetkisini Kullanabilmesi - Vergi Ziyaı İle Mükellef Ya da Vergi Sorumlusunun Eylemi Arasında İlliyet Bağının Kurulabilmesine Bağlı Olduğu )
VERGİ İDARESİNİN CEZA KESME YETKİSİ ( Kullanabilmesinin Vergi Ziyaı İle Mükellef Ya da Vergi Sorumlusunun Eylemi Arasında İlliyet Bağının Kurulabilmesine Bağlı Olduğu )
MÜKELLEF VEYA VERGİ SORUMLUSU ( Vergi Ziyaı Cezası Kesilebilmesi İçin Vergi Ziyaına Bu Kişiler Tarafından Neden Olunması Gerektiği )
ŞİRKET TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN YETKİ ( Sınır Aşılarak Vergi Ziyaına Sebebiyet Verildiği/Vergi Ziyaı İle Şirket Arasında İlliyet Bağının Mevcut Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezası Verilemeyeceği )"
341D3.D2.5.2007E. 2006/3541 K. 2007/1377"VERGİ KAYBI ( Yol Açılan Eylemle Mücbir Sebep Arasında Nedensellik İlişkisi Bulunmadıkça Mücbir Sebebin Varlığının Ceza Kesilmesini Önleyen Bir Durum Olarak Kabul Edilemeyeceği )
NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ( Vergi Kaybına Yol Açılan Eylemle Mücbir Sebep Arasında Nedensellik İlişkisi Bulunmadıkça Mücbir Sebebin Varlığının Ceza Kesilmesini Önleyen Bir Durum Olarak Kabul Edilemeyeceği )
MÜCBİR SEBEP ( Vergi Kaybına Yol Açılan Eylemle Mücbir Sebep Arasında Nedensellik İlişkisi Bulunmadıkça Mücbir Sebebin Varlığının Ceza Kesilmesini Önleyen Bir Durum Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
341D9.D28.6.2005E. 2004/3550 K. 2005/1603"VERGİ ZİYAI CEZALI KDV. ( Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanılması - Tarh Edilen Verginin 3 Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )
SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA KULLANILMASI ( Haksız Yere KDV İndirimine Sebep Olunması - Tarh Edilen Verginin 3 Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )
KDV. İNDİRİMİNİN REDDEDİLMESİ ( Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanılması Nedeniyle - Tarh Edilen Verginin 3 Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )"
341D3.D16.5.2005E. 2004/2395 K. 2005/1244"VERGİ ZİYAI SUÇU ( Olayda Eksik Beyanın Yasal Defterlere Kaydı Gereken Hasılatların El Defterine Kaydedilmesinden Doğması Nedeniyle Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Kapsamında Bulunan Bu Eylem Nedeniyle Cezanın Üç Kat Kesileceği )
KAYIT DIŞI HASILAT ( Eksik Beyanın Yasal Defterlere Kaydı Gereken Hasılatların El Defterine Kaydedilmesinden Doğması Halinde Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Kapsamında Bulunan Bu Eylem Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Kesileceği )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Tutulan Veya Düzenlenen Ve Saklanma Ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defterlere Kaydı Gereken Hesap Ve İşlemlerin Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen Veya Kısmen Başka Defter Belge Veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydedilmesi Halinde Olduğu )"
341VDDGK3.12.2004E. 2004/116 K. 2004/174"VERGİ TEVKİFATINA AİT MATRAH FARKI ( 1998'de Doğan Kurum Kazancı Üzerinden 1999'da Yapılacak Ödemelere İlişkin Olup Vergiyi Doğuran Olayın 1999'da Meydana Geleceği - Tarhiyata Bu Tarihte Yürürlükte Olan Vergi Ziyaı Cezası Uygulanacağı )
RESEN VERGİ TARHİYATI ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Stopaj Vergisi - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu )
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI ESAS ALINARAK TESPİT EDİLEN VERGİ TEVKİFATINA AİT MATRAH FARKI ( Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu - Bu Tarihte Yürürlükte Olan Cezanın Uygulanacağı )
VERGİ KAYBINA YOL AÇAN EYLEMİN TARİHİ ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Stopaj Vergisi Tarhiyatı - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu )
STOPAJ VERGİSİ ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Resen Tarhiyatı - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu/Bu Tarihte Yürürlükte Olan Ceza Uygulanacağı )"
341D7.D21.10.2004E. 2004/306 K. 2004/2507"KDV'NİN GEÇ BEYAN EDİLMESİ VE HİÇ BEYAN EDİLMEMESİ ( Matrah Farkının Kanundaki Tutarı Aşması Nedeniyle Ağır Kusur Cezası Kesilmesinin Doğru Olması )
AĞIR KUSUR CEZASI KESİLMESİNİN YERİNDE OLMASI ( KDV'nin Geç Beyan Edilmesi ve Verilen Beyannamede Hiç Matrah Gösterilmemesi - Matrah Farkının Kanundaki Tutarı Aşması )
VERGİ BEYANNAMESİNİ GEÇ VERMEK VE BEYANNAMEDE HİÇ MATRAH GÖSTERMEMEK SURETİYLE VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERMEK ( Matrah Farkının Kanundaki Tutarı Aşması Nedeniyle Ağır Kusur Cezası Kesilmesi Gereği )"
341VDDGK25.6.2004E. 2004/59 K. 2004/63"MATRAH FARKI ( Tuğla Üretiminin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan - Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı KDV. Salınmasında Yasal İsabet Bulunmadığı )
ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN HAREKETLE HESAPLANAN MATRAH FARKI ( Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı KDV. Salınmasında Yasal İsabet Bulunmadığı - İşyerinde Yapılan Fiili Üretim Esas Alınarak Üretimin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın )
VERGİ ZİYAI CEZALI KDV. ( Tuğla Üretiminin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan Matrah Farkı Üzerinden - Salınmasında Yasal İsabet Bulunmadığı )
İŞYERİNDE YAPILAN FİİLİ ÜRETİM ( Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan Matrah Üzerinden Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı KDV. Salınması - Yasal İsabet Bulunmadığı )
KDV. SALINMASI ( Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı/Yasal İsabet Bulunmadığı - Üretimin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan Matrah Farkı Üzerinden )"
341D4.D27.5.2004E. 2003/2063 K. 2004/1269"KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BİR ÖNCEKİ YIL GEÇİCİ VERGİ TUTARININ MAHSUBEN İNDİRİME KONU EDİLMESİ ( Eksik Tahakkuk Olarak Değerlendirilemeyeceği - Vergi Ziyaı Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ÖNCEKİ YIL ÖDENEN GEÇİCİ VERGİNİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE MAHSUBEN İNDİRİME KONU EDİLMESİ ( Eksik Tahakkuk Olarak Değerlendirilemeyeceği - Vergi Ziyaı Cezasına Hükmedilemeyeceği )
VERGİ ZİYAI CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Önceki Yıl Ödenen Geçici Verginin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mahsuben İndirime Konu Edilmesinin Eksik Tahakkuk Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
341VDDGK7.5.2004E. 2004/24 K. 2004/48"İBRAZ EDİLMEYEN FATURALAR ( Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı - Re'sen Salınan Cezalı Vergi ve Fon Payı )
MATRAH FARKI ( Re'sen Salınan Cezalı Vergi ve Fon Payı - İbraz Edilmeyen Faturalar/Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı )
FATURALARIN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı - Re'sen Salınan Cezalı Vergi ve Fon Payı )
ORTALAMA HASILATIN TEŞMİLİ SURETİYLE HESAPLANAN MATRAH FARKI ( Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan/İbraz Edilmeyen Faturalar - Re'sen Gelir Vergisi ve Kaçakçılık Cezası Kesilmesi )
CEZALI VERGİ VE FON PAYI KESİLMESİ ( İbraz Edilmeyen Faturalar - Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı Üzerinden )
FATURA NİZAMI ( Fatura Düzenlenirken Sıra Numarası Dahilinde Teselsül Ettirilmesi Zorunluluğu )"
341D9.D9.10.2003E. 2000/6317 K. 2003/4811"İPTAL DAVASI ( Yükümlü Şirketin Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı Gerekçesiyle Kesilen Kusur ve Ağır Kusur ve Vergi Ziyaı ile Re'sen Tarh Edilen KDV'nin İptalinin İstenmesi )
VERGİ ZİYAI ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN YASA ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
KUSUR CEZASI ( Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının Kusura Çevrilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının Kusura Çevrilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
KDV ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
341VDDGK16.5.2003E. 2002/602 K. 2003/312"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Muhtasar Beyannamenin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Doğan Vergi Kaybı/Hukuka Uygunluğu - Eylem Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kurala Dayanılamayacağı )
MUHTASAR BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Hukuka Uygunluğu - Eylem Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kurala Dayanılarak Ceza Verilemeyeceği )
VERGİ CEZALARI ( Eylem Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kurala Dayanılarak Ceza Verilemeyeceği )"
341D7.D18.9.2002E. 2000/3881 K. 2002/2826"ŞİRKET KURULUŞ SERMAYE DAMGA VERGİSİ ( Yasal Süresinde Ödenmemesi - Gecikme Faizi ve Vergi Ziyaı Cezasının Yerinde Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Kuruluş Sermayesi ile İlgili Damga Vergisinin Yasal Süresinde Ödenmemiş Olması - Vergi Ziyaı Cezasının Yerinde Olduğu )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Şirket Kuruluş Sermayesine Ait Damga Vergisinin Yasal Süresinde Ödenmemiş Olması - Vergi Ziyaı Cezasının Yerinde Olduğu )"
341D7.D25.4.2002E. 2000/6716 K. 2002/1655"KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Yüklenilen KDV'nin İndirim Konusu Yapılma Şartları - KDV'nin Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmesi - Alış Belgelerinin Yasal Sürede Yasal Defterlere Kaydedilmesi Gerekir )
YASAL SÜREDE DEFTERLERE KAYDEDİLMEYEN FATURA VE BENZERİ BELGELER ( Yasal Süresinde Kaydedilmeyen Belgeler - KDV'nin İndirim Konusu Yapılamayacağı - Katma Değer Vergisinin Belgeler Üzerinde Yazılı Olması Gerektiği )
DEFTER VE BELGELERİN YASAL SÜRELERDE YAZDIRILMAMASININ SONUÇLARI ( Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi Sonucunun Doğabileceği )
YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİNİN İNDİRİM ŞARTLARI ( Fatura ve Belgelerde KDV'nin Açıkça Yazılı Olması - KDV'lerin Defter ve Belgelere Yasal Süresinde Yazılması Gerektiği )"
341D9.D28.3.2002E. 2000/585 K. 2002/1090"HABERLEŞME BEYANNAMESİ GEÇ VERİLMESİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Tutarının Tesbiti - Vergi Aslının % 50'si Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Haberleşme Vergisine Ait Beyannamenin Geç Verilmesi - Vergi Aslının % 50'si Kadar Vergi Ziyazı Cezası Kesilebileceği )
VERGİ BEYANNAMELERİNİN YASAL SÜREDEN SONRA VERİLMESİ ( Vergi Ziyaı Cezası - Vergi Aslının % 50'si Tutarında Vergi Ziyaı cezası Kesilmesi Gerektiği )"
341D4.D25.5.2000E. 1999/5909 K. 2000/2367"KUSUR CEZASI ( Beyannamenin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Verginin Süresinde Ödenmesi Durumunda Beyannamenin Süresinde Verilmemesinden Bahisle Ceza Kesilememesi )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Verginin Süresinde Ödenmesine Rağmen Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )"
341D9.D8.3.2000E. 1999/1223 K. 2000/869"KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Sonraki Ayda Beyan Edilmesinin Kusur Cezasını Gerektirmesi )
BEYANI GEREKEN KDV ( Ertesi Ayda Beyan Edilmesinin Kusur Cezasını Gerektirmesi )
KUSUR CEZASI ( Beyanı Gereken KDV'nin Ertesi Ayda Beyan Edilmesi Nedeniyle )"
341D7.D7.3.2000E. 1999/1965 K. 2000/738"MURİSTEN İNTİKAL EDEN NAKİT PARA ( Paranın Çekilmesi Sırasında Yapılan Stopaj ile Vergi Aslının Mahsup Edilmiş Olması Nedeniyle Vergi Ziyaından Söz Edilememesi )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Muristen İntikal Eden Nakit Paranın Çekilmesi Sırasında Yapılan Stopaj ile Vergi Aslının Mahsup Edilmiş Olması Nedeniyle Vergi Ziyaından Söz Edilememesi )
STOPAJ ( Muristen İntikal Eden Nakit Paranın Çekilmesi Sırasında Yapılan Stopaj ile Vergi Aslının Mahsup Edilmiş Olması Nedeniyle Vergi Ziyaından Söz Edilememesi )
VERGİ ZİYAI ( Muristen İntikal Eden Nakit Paranın Çekilmesi Sırasında Yapılan Stopaj ile Vergi Aslının Mahsup Edilmiş Olması Nedeniyle Vergi Ziyaından Söz Edilememesi )"
341VDDGK25.2.2000E. 1999/360 K. 2000/103"İKRAZATÇILIK FAALİYETİ ( Vergi Cezası - Kaçakçılık Cezası )
KAÇAKÇILIK CEZASI KESİLMESİ ( İkrazatçılık Faaliyetinde Bulunan Yükümlünün Vergi İdaresine Bildirimde Bulunmaması - Kaçakçılık Cezası"
341D7.D16.2.2000E. 1999/1703 K. 2000/485"DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )
SERMAYE ARTIRIMI ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )"
341VDDGK11.2.2000E. 1999/280 K. 2000/75"GELİR VERGİSİ MATRAHININ EKSİK BEYAN EDİLMESI ( Vergi Ziyaı - kusur Cezası - Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarının Dikkate Alınması Gerektiği - Yıllık Gelir Vergisi Beyanının Zamanında Verilmiş Olması - Vergi Ziyaından Sözedilemeyeceği - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmiş Olması - Geçici Vergi Mahsup Döneminin Geçmiş Olması )
RE'SEN GELİR VERGİSİ TARHI ( Fon Payı Tahakkunun Yasaya Uygun Olduğu - Mahsup Dönemi Geçtiğinden Geçici Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
FON PAYI TAHAKKUKU ( Re'sen Vergi Tarhı Halinde Fon Payı Tahakkuku Yapılabileceği )
GEÇİCİ VERGİ MAHSUP DÖNEMİNİN GEÇMİŞ OLMASI ( Re'sen Gelir Vergisi Tarhı - Geçici Vergi Mahsup Döneminin Geçmiş Olması - Geçici Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )"
341D4.D13.12.1999E. 1999/856 K. 1999/4529"DEVİR BEYANNAMENİN GEÇ VERİLMESİ ( Vergilerin Vadesinde Ödenmiş Olması Halinde Vergi Ziyaından Söz Edilemeyeceği )
VERGİ ZİYAINDAN SÖZ EDİLEMEMESİ ( Vergiler Süresinde Ödenmişse Beyannamenin Geç Verilmesinin Önem Arzetmeyeceği )
BİRLEŞME YOLUYLA DEVRALINAN ŞİRKETE İLİŞKİN DEVİR BEYANNAMESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Vergilerin Vadesinde Ödenmiş Olması Halinde Vergi Ziyaından Söz Edilemeyeceği )"
341D9.D14.10.1999E. 1999/202 K. 1999/3614"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Şirketin Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )
AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Şirketin Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )
VERGİ ASLININ TERKİNİ ( Cezanın da Terkininin Gerekmesi )
VERGİ ZİYAI ( Mükellefin Vergilendirme İle İlgili Ödevlerini Zamanında Yerine Getirmemesi Nedeniyle Verginin Zamanın Tahakkuk Ettirilmemesi )"
341D7.D16.9.1999E. 1999/844 K. 1999/2943"KUSUR CEZASI ( Vergi Dairesince Herhangi Bir Bildirimde Bulunulmadan Gecikme Faiziyle Birlikte Kendiliğinden Ödenen Damga Vergisi İçin Kusur Cezası Kesilememesi )
DAMGA VERGİSİ ( Vergi Dairesince Herhangi Bir Bildirimde Bulunulmadan Gecikme Faiziyle Birlikte Kendiliğinden Ödenen Damga Vergisi İçin Kusur Cezası Kesilememesi )
GECİKME FAİZİYLE ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Artırımına İlişkin Olması-Vergi Dairesince Bir Bildirimde Bulunulmadığından Kusur Cezası Kesilememesi )
VERGİ ZİYAI ( Yükümlünün Gecikme Faiziyle Birlikte Ödediği Damga Vergisi Nedeniyle Kusur Cezası Kesilememesi-Vergi Ziyaından Söz Edilememesi )"
341D7.D16.6.1999E. 1998/3860 K. 1999/2618"BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Bankanın İflası Nedeniyle Göreve Getirilen İflas İdaresince Beyannamenin Süresinde Verilmemesi )
KUSUR CEZASI ( Şirketin İflasından Sonra Göreve Getirilen İflas İdaresince Beyannamenin Süresinde Verilmemesi )
İFLAS ( Beyannamenin Süresinde Verilmemesi İçin Sebep Olmaması )
MÜCBİR SEBEP ( Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine Engel Olacak Yangın Yer Sarsıntısı Vesair Kişinin İradesi Dışında Vukua Gelen Mecburi Nedenler )
VERGİ CEZASI ( Mücbir Sebeplerden Herhangi Birinin Oluşması Durumunda Ceza Kesilmemesi )"
341D4.D5.3.1999E. 1998/2591 K. 1999/854"HAYAT STANDARDI UYGULAMASI ( Adına Kayıtlı Araçla Nakliyecilik Yapan Mükellef - Aracı İle Kömür Satışı Yapması - Kömür Ücretlerinin Faturaya Yazılı Olması - Hayat Standardına % 50 İlave Edilmesi Gerektiği )
NAKLİYECİLİK YAPAN MÜKKELLEF ( Aracında Kömür Satışı Yapması - Hayat Standardının % 50 İlave Edilerek Tesbiti Gerektiği )
BİRDEN FAZLA İŞLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEF ( Aynı İşyerinde Birden Fazla İşle İştigal Eden Mükellef - Her Bir İş İçin % 50 İlave Hayat Standardı Uygulanması Gerektiği )"
341D7.D14.5.1998E. 1997/847 K. 1998/1886"BEYANNAMENİN GEÇ VERİLMESİ ( Vergi Borcu Süresinde Ödenmişse Kaçakçılık Cezası Verilemeyeceği )
VERGİ ZİYAI ( Beyannamenin Geç Verilmiş Olması Halinde-Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi veya Eksik Tahakkuk Ettirilmesi Şartı )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Beyanname Geç Verilmesine Rağmen Vergi Zamanında Ödenmişse Ceza Verilemeyeceği )"
341D11.D15.1.1998E. 1996/7067 K. 1998/193"KAÇAKÇILIK CEZASI ( Haksız Yere KDV İadesi Alan Kişinin Kusurlu Davranışını Vergi Dairesine Yazılı Olarak Kendiliğinden Bildiren Yükümlü Hakkında Ceza Kesilememesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ( Haksız Yere KDV İadesi Alan Kişinin Kusurlu Davranışını Vergi Dairesine Yazılı Olarak Kendiliğinden Bildiren Yükümlü Hakkında Ceza Kesilememesi )
HAKSIZ YERE KDV İADESİ ALAN KİŞİNİN KUSURLU DAVRANIŞINI VERGİ DAİRESİNE BİLDİRMESİ ( Kişinin İadeyi Gecikme Zammı İle Birlikte Ödemesi Nedeniyle Yükümlü Hakkında Ceza Kesilememesi )"
341D11.D19.12.1996E. 1996/5728 K. 1996/4847"KUSUR ( KDV İndirimine Ait Belgelerin Defterlere Geç Kaydedilmesi - Katma Değer Vergisinin İndirilebileceği )
ÖZEL USULSÜZLÜK ( KDV İndirimine Ait Belgelerin Defterlere Geç Kaydedilmesi - Katma Değer Vergisinin İndirilebileceği )
DEFTER TUTMA ( KDV İndirimine Ait Belgelerin Defterlere Geç Kaydedilmesi - Katma Değer Vergisinin İndirilebileceği )
KDV İNDİRİMİ ( KDV İndirimine Ait Belgelerin Defterlere Geç Kaydedilmesi - Katma Değer Vergisinin İndirilebileceği )
KAÇAKÇILIK ( KDV İndirimine Ait Belgelerin Defterlere Geç Kaydedilmesi - Katma Değer Vergisinin İndirilebileceği )"
341VDDGK19.4.1996E. 1994/464 K. 1996/160"MAHSUP OLANAĞI KALMAYAN DAHİLİ TEVKİFAT ( Zamanında Tahakkuk Ettirilmeyen Dahili Tevkifat )
DAHİLİ TEVKİFATIN KALDIRILMASI ( Zamanında Tahakkuk Ettirilmeyen Dahili Tevkifat )
VERGİ KAYBI ( Zamanında Tahakkuk Ettirilmeyen Dahili Tevkifat )"
341D9.D9.4.1996E. 1995/3332 K. 1996/1270"İNDİRİM KONUSU BELGELERİN DEFTERE GEÇ YAZILMASI ( Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Bir Vergi Suçu Olması )
USULSÜZLÜK CEZASI ( İndirim Konusu Belgelerin Deftere Geç Yazılması )
KDV İNDİRİMİ ( Ticari Belgelerin Yasal Defterlerine Kaydedilmemeleri )"
341VDDGK8.3.1996E. 1995/7 K. 1996/65"HAYAT STANDARDI ( Noksan Bildirimde Bulunan Yükümlüler )
VERGİ CEZASI ( Hayat Standardı - Noksan Bildirimde Bulunan Mükellefler )"
341D9.D17.5.1995E. 1994/4844 K. 1995/1279"ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Yasal Sürede Beyanın Verilmesi - Kusur Cezası Kesilememesi )
KUSUR CEZASI ( Elektrik Tüketim Vergisi Beyannamesini Süresinde Veren Yükümlü )"
341D11.D11.4.1995E. 1995/1255 K. 1995/1102"DAHİLİ TEVKİFATIN MAHSUBU
DEFTER VE BELGELERİN KAYBOLMASI
PEŞİN VERGİ NİTELİĞİ TAŞIYAN DAHİLİ TEVKİFATIN HESAPLANAN YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU GEREKMESİ"
341VDDGK31.3.1995E. 1994/125 K. 1995/100"KAÇAKÇILIK ( Vade Farklarının Geç Kayıtlara Alınması - Katma Değer Vergisinin Geç Tahakkuku )
VADE FARKI ( Vergi Matrahına Geç Katılan Vade Farkı )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Katma Değer Vergisi - Vade Farkına Ait KDV'nin Geç Tahakkuku - Ticari Alacağın Geç Tahsili Nedeniyle KDV'nin Ertelenemeyeceği )
VADE FARKI ( Katma Değer Vergisinin Vade Farkı Tahakkuk Ettiğinde Tahakkuk Edeceği )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vade Farkının Geç Tahsil Edilmesi Beyanın Geç Verilmesini Gerektirmeyeceği )
VERGİNİN GEÇ TAHAKKUKU ( Katma Değer Vergisinin Geç Tahakkuku - Vade Farkı )"
341VDDGK31.3.1995E. 1994/117 K. 1995/92"VADE FARKINA İLİŞKİN KDV ( Vade Farkı Alacağının Doğduğu Tarih - Dönemsellik İlkesi )
VADE FARKINA İLİŞKİN KDV ( Vade Farkının Tahakkuk Etmesi )
VADE FARKI ( Katma Değer Vergisinin Doğumu ve Beyanı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vade Farkının Alacak Olarak Doğduğu Ay KDV Hesaplanması ve Beyanı )
TİCARİ KAZANÇ GİBİ VERGİLENDİRME ( Vade Farklarının Ait Olduğu Ticari Kazanç Gibi Vergilendirileceği )"
341D3.D14.3.1995E. 1994/815 K. 1995/765"HAYAT STANDARDI TEMEL GÖSTERGELERİ ( Dikkate Alınarak Bulunan Matrah Üzerinden Kaçakçılık Cezası Kesilememesi )
MATRAH FARKI ( Hayat Standardı Temel Göstergelerine Dayanılarak Bulunan Matrah Üzerinden Kaçakçılık Cezası Kesilememesi )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Hayat Standardı Temel Göstergelerine Dayanılarak Bulunan Matrah Üzerinden Kesilememesi )"
341VDDGK26.8.1994E. 1995/175 K. 1997/65"MAHSUP İMKANI KALMADIĞINDAN DAHİLİ TEVKİFAT SALINMAMIŞ OLMASI ( Bu Nedenle Doğan Vergi Kaybı İçin Kusur Cezası Kesileceği )
KUSUR CEZASININ GEÇERLİLİĞİ ( Mahsup İmkanı Kalmadığından Dahili Tevkifat Salınmamış Olmasından Doğan Vergi Kaybı İçin )
VERGİ KAYBI İÇİN VERİLEN KUSUR CEZASININ GEÇERLİLİĞİ ( Mahsup İmkanı Kalmadığı İçin Dahili Tevkifat Salınmamış Olmasından Doğan )"
341VDDGK22.4.1994E. 1993/111 K. 1994/190"EMLAK VERGİSİNDE AĞIR KUSUR CEZASI ( Verginin İdarece Tarh Edilmiş Olması )
VERGİNİN İDARECE TARH EDİLMİŞ OLMASI ( Emlak Vergisinde Ağır Kusur )"
341D7.D26.5.1993E. 1989/3423 K. 1993/2183"İHRACAT İSTİSNASINDA KDV İADESİ ( KDV'ye Tabi Bir İhracat Tesliminin Bulunmasının Gerekmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ İHRACAT TESLİMİ ( İhracat İstisnası Yoluyla KDV İadesi Alınması İçin )
TESLİME KONU MALA İLİŞKİN FATURA ( İhracatın Fiilen Gerçekleşmemesi )"
341D7.D3.5.1993E. 1989/1971 K. 1993/1925"VERGİ ÖDEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Verginin Eksik Tahakkuku Nedeniyle Kusur Cezası Uygulanması )
KUSUR CEZASI ( Yükümlü Şirketin Vergilendirme İle İlgili Ödevlerini Zamanında Yerine Getirmemesi )
VERGİNİN EKSİK TAHAKKUKU ( Kusur Cezası Uygulanması )"
341D4.D20.4.1993E. 1991/4613 K. 1993/1722"YASAL SÜRESİNDE ÖDENEN VERGİ ( Tahakkukunun Geç Yapılması Durumunda Ceza Kesilmesinin Mevzuda Hata Olması )
TAHAKKUKU GEÇ YAPILAN VERGİ ( Buna Rağmen Verginin Yasal Süresinde Ödenmesi )
VERGİNİN KONUSUNDA HATA ( Yasal Süresinde Ödenen Verginin Tahakkukunun Geç Yapılması Durumunda Ceza Kesilmesi )
MEVZUDA HATA ( Yasal Süresinde Ödenen Verginin Tahakkukunun Geç Yapılması Durumunda Ceza Kesilmesi )"
341D3.D3.12.1992E. 1992/211 K. 1992/3718"YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞİ ( Kendi Nam Ve Hesabına İnşaat Yapan Kişi )
KENDİ NAM VE HESABINA İNŞAAT YAPAN KİŞİ ( Yıllara Yaygın İnşaat İşi )"
341D4.D10.11.1992E. 1990/2429 K. 1992/4808"GEÇİCİ VERGİ ( Vadesinde Tahakkuk Ettirilmemesi )
VADESİNDE TAHAKKUK ETTİRİLMEYEN GEÇİCİ VERGİ ( Vergi Ziyaı Meydana Gelmesi Nedeniyle Ceza Uygulanması )
VERGİ KAYBI ( Geçici Verginin Vadesinde Tahakkuk Ettirilmemesi Nedeniyle )"
341D3.D17.4.1992E. 1992/523 K. 1992/1458"GECİKME FAİZİ ( Tarhiyat Yapılmadan - Kooperatifin Zamanında Yapmadığı Tevkifata Uygulanması )
TARHİYAT YAPILMADAN GECİKME FAİZİ UYGULANMASI ( Kooperatifin Zamanında Yapmadığı Tevkifata )
KOOPERATİFİN ZAMANINDA YAPMADIĞI TEVFİKAT ( Tarhiyat Yapılmadan Gecikme Faizi Uygulanması )"
341D9.D22.11.1991E. 1989/4347 K. 1990/102"EMLAK VERGİSİ ( Ödemenin Zamanında Yapılması - Vergi Ziyı Doğmaması )
ÖDEMENİN ZAMANINDA YAPILMASI ( Emlak Vergisi Beyanının Ek Süreden Sonra Verilmesi - Vergi Ziyaı Olmaması )
YASAL VE EK SÜREDEN SONRA VERİLEN EMLAK VERGİSİ BEYANI ( Verginin Zamanında Ödenmesi - Vergi Ziyaına Yolaçılmamış Olması )
VERGİ ZİYAI ( Emlak Vergisi Beyanının Yasal ve Ek Sürede Verilmemesi ve Ödemenin Geç Yapılması )"
341D9.D27.3.1991E. 1989/4666 K. 1991/1101"USULSÜZLÜK CEZASI ( Verginin Zamanında Ödenmesi - Vergi Beyanının Geç Verilmesi - Vergi Ziyaına Yolaçmama )
VERGİ ZİYAI OLMAMASI ( Verginin Zamanında Ödenmesi - Beyannamenin Geç Verilmesi - Usulsüzlük Cezası )
VERGİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİ ( Vergi Ziyaı Cezası Kesilemeyeceği - Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesi )"
341D7.D21.11.1990E. 1987/4373 K. 1990/3691"İHRACAT İSTİSNASI ( Hak Kazanılan İadeler İçin İstek Halinde Koşulsuz Olarak Mahsup İşlemi Yapılması )
MAHSUP İŞLEMİ ( İhracat İstisnası Nedeniyle Hak Kazanılan İadeler İçin )
TARHİYAT YAPILMASI ( Mahsup İşleminin Vergi Dairesince Yapılmasının Gerekmesi )"
341D4.D12.3.1990E. 1987/4476 K. 1990/830"VERGİNİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ( Muhtasar Beyannamenin Geç Verilmesinin Vergi Kaybına Neden Olmaması )
MUHTASAR BEYANNAMENİN GEÇ VERİLMESİ ( Verginin Süresinde Ödenmesi Durumunda Vergi Kaybına Neden Olmaması )
GEÇ VERİLEN MUHTASAR BEYANNAME ( Verginin Süresinde Ödenmesi Durumunda Vergi Kaybına Neden Olmaması )"
341VDDGK4.11.1988E. 1988/21 K. 1988/122"VERGİ KAYBI ( Verginin Süresinde Ödenmesi - Beyannamenin Geç Verilmesi )
USULSÜZLÜK CEZASI ( Beyannamenin Yasal Süresinde Verilmemesi - Verginin Süresinde Ödenmiş Olması )
BEYANNAMENİN YASAL SÜREDE VERİLMEMİŞ OLMASI ( Vergi Ziyaı - Verginin Süresinde Ödenmesi - Usulsüzlük Cezası )"
341D4.D14.6.1988E. 1986/3877 K. 1988/2478"VERGİNİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ( Beyanın Yasal Süresinde Verilememesi - Vergi Ziyaı Cezası Uygulanamayacağı )
VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULANAMAYACAĞI ( Verginin Yasal Süresinde Ödenmesi - Beyanın Yasal Sürede Verilmemesi )
YASAL SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAME ( Verginin Yasal Süresinde Ödenmesi - Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )"
341D7.D5.4.1988E. 1986/962 K. 1988/962"CEBRİ MÜZAYEDEDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( İhalenin Yapılmasıyla Meydana Gelmiş Sayılması )
İHALENİN YAPILMASI ( Cebri Müzayedede Vergiyi Doğuran Olay )
VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( Cebri Müzayedede İhalenin Yapılmasının Gerekmesi )
İCRA MEMURLUĞUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Verginin Mükellefi Olması )
BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ ( Yasayla Belirlenmiş Olması Nedeniyle Bakanlıkça Getirilen Düzenlemenin Bağlayıcı Olmaması )"

BİM

341İZMİRBİM-1VD15.6.2017E. 2017/517 K. 2017/1744"VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı Hususunun Somut ve Hukuken Geçerli Olarak Tespit Edilmesi Karşısında Bu Karın Fiilen Ortaklara Dağıtıldığının Kabulüyle Yapılan Tarhiyatta Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
DEFTER VE BELGELERİN İNCELENMESİ (Vergi İnceleme Elamanınca Yapılan İncelemeler Sonucu İhbar Dilekçesi Ekinde Sunulan Sipariş Teklif Formları ve Cari Hareket Dökümü İle Yasal Defter ve Belgelerde Yer Alan Tutarlarla Karşılaştırılması Sonucu Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı - Tarhiyatın Hukuka Uygun Bulunduğu)
TEKERRÜR HÜKÜMLERİ (Davacı Hakkında Cezanın Kesinleştiği Yılı Takip Eden Yıldan İtibaren Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Mümkün Olduğu Dolayısıyla Vergi Ziyaı Cezasının Tekerrür Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Yüzde Elli Oranında Arttırılan Kısmında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)"

Madde 342

DANIŞTAY

342VDDGK28.12.2016E. 2016/858 K. 2016/1301"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN İPTALİ ( Eksik İnceleme Sonucunda Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna İstinaden İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Tahakkuk Eden Vergiler İle Kesilen Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
GAYRİMENKUL İÇİN KREDİ ÇEKİLMESİ ( İnceleme Elemanınca Gayrimenkuller İçin Kredi Çekildiği Tutanakla Bilinmesine Rağmen Banka Kanalıyla Kredinin Kimin Adına Çekildiği Hususlarında Araştırma Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu - Veraset ve İntikal Vergisinin İptali )
BAĞIŞLAMA ( Kredinin Davacı Adına Kullanılmış Olması Halinde Kendisine Gayrimenkul Bağışlanan Bir Kişinin Bağışlama Konusu Mal İçin Borçlanmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - İnceleme Elemanı Tarafından Kredi İle İlgili Araştırmalar Yapılması Gerektiği/Veraset ve İntikal Vergisinin İptali )
BANKA HESAPLARININ ARAŞTIRILMASI ( Veraset ve İntikal Vergisinin İptali - Söz Konusu Taşınmaz İle İlgili Yapılan Ödemelerin Hangi Kişi ya da Şahısların Banka Hesaplarından Aktarıldığının Bu Banka Hesaplarına Hangi Kişi ya da Şahısların Para Aktarımında Bulunduğu Gibi Çeşitli Hususların Araştırılması Gerektiği )
MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI ( Davacının Sosyal ve Ekonomik Durumunun Dikkate Alınması Davacının Elde Etti Gelirinin ve Malvarlığının Eşi Tarafından Değerlendirilebilmesi Söz Konusu Olabileceğinden Davacının Malvarlığı ve Geliri Yönünde Bir Araştırma Yapılması Gerektiği - Veraset ve İntikal Vergisinin İptali )"
342D7.D9.11.2000E. 2000/1195 K. 2000/3158"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN RE'SEN TAKDİR YOLUYLA TARHEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Beyana Davet Yapılmamış Olması )
BEYANA DAVET ŞARTI ( Veraset ve İntikal Vergisinin Re'sen Takdir Yoluyla Tarhedilebilmesi İçin Ek Süreden Sonra Yükümlüyü )
EK SÜRE TANINMASI MECBURİYETİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefinin Beyanda Bulunması İçin )
RE'SEN TAKDİR YOLUYLA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARHİYATI ( Ek Sürenin Sona Ermesinden Sonra Yükümlüyü Beyana Davetle İkinci Ek Süre Tanınması Mecburiyeti )
VERGİ ZİYAI OLUŞMASININ ŞARTLARI ( Veraset ve İntikal Vergisi İçin Ek Süre İçinde Beyanname Vermeyen Yükümlüyü Beyana Davet Şartı )"
342D7.D28.10.1998E. 1997/2682 K. 1998/3653"VERGİ ZİYAI ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Süresinde Verilmişse Oluşmayacağı )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Vergi Ziyaı )"
342D7.D22.9.1998E. 1997/3840 K. 1998/2940"BEYANNAMENİN EK SÜREDE VERİLMESİ ( Vergi Ziyaı Oluşmayacağı-Gecikme Faizi )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Beyannamenin Ek Sürede Verilmesi-Gecikme Faizi )
GECİKME FAİZİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Yasal Süre Geçtikten Sonra Verilmesi Halinde )
VERGİ ZİYAI ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Ek Sürede Verilmesi Halinde )"
342D7.D12.5.1998E. 1997/2636 K. 1998/1807"RE`SEN VE İKMALEN TARHİYAT ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Ek Sürede Verilmesi Halinde Re`sen ya da İkmalen Tarhiyat Yoluna Gidilemeyeceği )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Ek Sürede Verilmesi Halinde Re`sen ya da İkmalen Tarhiyat Yoluna Gidilemeyeceği )
EK SÜREDE BEYANNAME VERİLMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisi-Re`sen ya da İkmalen Tarhiyat Yoluna Gidilemeyeceği )
BEYAN ÜZERİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİ ( Gecikme Zammı )
GECİKME ZAMMI ( Beyan Üzerine Tahakkuk Ettirilen Vergi )"
342D9.D29.4.1992E. 1989/4806 K. 1991/1549"BAĞIŞTA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Eşler Arasındaki Karşılıksız Verilen Para )
KARŞILIKSIZ VERİLEN PARA ( Eşler Arasında Karşılıksız Verilen Para - Veraset ve İntikal Vergisi )
EŞLER ARASINDA KARŞILIKSIZ VERİLEN PARA ( Bağış, Hibe - Veraset ve İntikal Vergisi Hesaplanması Gerektiği )"
342D9.D29.4.1991E. 1989/4839 K. 1991/1543"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanma )
PİŞMANLIK VE ISLAH ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyanın Ek Sürede Verilmesi - Vergi Ziyaı Cezası Uygulanamayacağı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyanının Ek Sürede Verilmesi ve Ödenmesi - Vergi Ziyaına Yolaçılmaması )"
342D9.D7.11.1989E. 1989/1990 K. 1989/3062"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Süresinde Verilmeyen Beyanname - Kesilecek Cezanın Belirlenmesi )
SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAME ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi - Kesilecek Cezanın Belirlenmesi - Ölümün Vukubulduğu Tarihteki Cezaların Uygulanması )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Biçime ve Usule Ait Usulsüzlük Cezasının Her Yükümlü İçin Ayrı Ayrı Kesilmesi Gerektiği )"
342D7.D11.12.1987E. 1985/3599 K. 1987/2955"DAMGA VERGİSİ ( Şirket Sermayesinin Artırılması Nedeniyle Ödenmesinin Gerekmesi )
ŞİRKET SERMAYESİNİN ARTIRILMASI ( Ödenmesi Gereken Damga Vergisi )
KUSUR CEZASI ( Damga Vergisinin Süresinde Ödenmeyip Ek Süre İçinde Ödenmesi )
BEYANNAMELİ MÜKELLEFİYETLER ( Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergi Olan Damga Vergisi )
TAHAKKUKU TAHSİLE BAĞLI VERGİ ( Damga Vergisi )"

Madde 343

DANIŞTAY

343D7.D15.4.1993E. 1989/351 K. 1993/1464"DİPLOMATİK İSTİSNA KAPSAMINDAKİ SATIŞLAR ( Özel Faturada Öngörülen Hususların Düzenlenen Satış Faturasında Yer Alması )
İZİN BELGESİNİN GECİKMELİ OLARAK KULLANILMASI ( Kaçakçılık Cezalı KDV Tarhiyatının Terkini )
KAÇAKÇILIK CEZALI KDV TARHİYATININ TERKİNİ ( İzin Belgesinin Gecikmeli Olarak Kullanılması Durumunda )
ÖZEL FATURADA ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR ( Diplomatik İstisna Kapsamındaki Satışlar )"

Madde 344

AMK

344AMK5.3.2015E. 2014/120 K. 2015/23""
344AMK6.1.2005E. 2001/3 K. 2005/4""

YARGITAY

344YCGK31.5.2016E. 2016/11-243 K. 2016/293"DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU (Direnme Kararının Özel Dairece İncelenmesi - Bozmadan Sonra Yerel Mahkemenin Önceki Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurduğu/Dosyanın Özel Daireye Gönderileceği - Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunda İncelenemeyeceği)
DİRENME KARARININ ÖZEL DAİRECE İNCELENMESİ (Yeni ve Değişik Gerekçe İle Direnme Kararı Verme - Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınamayacağı/Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderileceği - Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu)
YENİ VE DEĞİŞİK GEREKÇE İLE DİRENME (Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Mümkün Olmadığı - Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderileceği)
YENİ HÜKMÜ TEMYİZEN İNCELEME GÖREVİ (Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu - Mahkemece Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulduğu/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni Hüküm Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınamayacağı - Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderileceği)"
344Y11.HD24.3.2011E. 2009/10722 K. 2011/3348"HİSSE VE İŞLETME DEVRİ SÖZLEŞMELERİNE DAYALI ALACAK ( Vergi Dairesinden Gelen Yazıda Kesilen Cezanın Uzlaşma Kapsamında Olmadığının Belirtildiği - Uzlaşmaya Dair Davacı Taraf İtirazının İncelenmesi Amacıyla Dosyanın Bilirkişilere veya Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Gerektiği
UZLAŞMA ( Hisse ve İşletme Devri Sözleşmelerine Dayalı Alacak İstemi - Vergi Ziyana Sebep Olan Olayın Sahteciliğe Dayanması Halinde Uzlaşmanın Olamayacağı/Vergi Dairesinden Gelen Yazıda Kesilen Cezanın Uzlaşma Kapsamında Olmadığının Belirtildiği - Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uzlaşmaya Dair Davacı Taraf İtirazının İncelenmesi Amacıyla Dosyanın Bilirkişilere veya Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Gerektiği - Rapor Sonucuna Göre Karar Verileceği/Bilirkişi Raporuna Karşı Yapılan Bu Ciddi İtiraz İncelenmeksizin Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
344Y10.HD22.12.2009E. 2008/8796 K. 2009/19073"KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLAR MÜMESSİLLERİNİ TAKİP ( Davalı Kurum Nezdindeki Vefat Eden Borçlu/İşveren İle Davacının Takip Dosyalarının Asılları veya Onaylı Suretleri Getirtilerek Davacının Sıfat ve Konumunun Belirlenmesi Gerektiği )
HACİZ KONAN TAŞINMAZIN SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip - Davalı Kurum Nezdindeki Vefat Eden Borçlu/İşveren İle Davacının Takip Dosyalarının Asılları veya Onaylı Suretlerinin Getirtilmesi Gerektiği )
TAKİP DOSYALARININ ASILLARI VEYA ONAYLI SURETLERİ ( Davalı Kurum Nezdindeki Vefat Eden Borçlu/İşveren İle Davacının Getirtilmesi Gerektiği - Haciz Konan Taşınmazın Satış İşleminin İptali İstemi )"
344Y15.HD9.2.2004E. 2003/3575 K. 2004/542"KDV ( Sanık Şirketin Fatura ve Yaptığı İşin Katma Değer Vergisini Zamanında Ödemesinin Gerekmesi )
VERGİ ZIYA-I CEZASI ( Sanık Şirketin Fatura ve Yaptığı İşin Katma Değer Vergisini Zamanında Ödememesi Nedeniyle Bu Cezanın Kesilmesi )
FATURA ( Sanık Şirketin Fatura ve Yaptığı İşin Katma Değer Vergisini Zamanında Ödememesi Nedeniyle Vegi Zıyaı Cezasının Kesilmesi )
KUSUR ( Sanık Şirketin Fatura ve Yaptığı İşin Katma Değer Vergisini Zamanında Ödememesi Nedeniyle Kusurlu Olması )"
344YCGK8.10.2002E. 2002/11-248 K. 2002/351"VERGİ DENETMENLERİ ( VUY'a Göre Vergi Denetmenlerinin İnceleme Sırasında Saptadıkları Kaçakçılık ve İştirak Suçlarını Doğrudan Doğruya C.Savcılığına Bildirmeye Yetkili Bulunmamaları )
VERGİ DENETMENİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPOR ( Bu Raporlarda Ortaya Çıkan Suçları Vergi Dairesinin Bağlı Bulunduğu Defterdarlık ve Gelirler Bölge Müdürlüğünün Savcılığa Bildirmesi )
KAÇAKÇILIK VE İŞTİRAK SUÇLARI ( Vergi Denetmeninin Tespit Ettiği Suçların Vergi Dairesinin Bağlı Olduğu Defterdarlık ve Gelirlen Bölge Müdürlüğünce Savcılığa Bildirilmesinin Gerekmesi )
DAVA KOŞULU ( Yetkisiz Bir Makamaca Vergi Kaçakçılığı Suçunun Varlığına Dair Savcılığa Yapılan Suç Duyurusunda İlgili Makamanda Yetki Belgesi Talep Edilmesinin Gerekli Olması )
İMZA YETKİSİ ( Yetkisiz Bir Makamaca Vergi Kaçakçılığı Suçunun Varlığına Dair Savcılığa Yapılan Suç Duyurusunda İlgili Makamanda Yetki Belgesi Talep Edilmesinin Gerekli Olması )"
344Y11.CD14.2.2002E. 2002/33 K. 2002/1263"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması )
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması )
SAHTE YOLCU LİSTESİ KULLANILMASI ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması Suretiyle )
SUÇUN UNSURU ( Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması Şeklindeki Fiilinde Suçun Tüm Unsurlarının Oluştuğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )"
344Y11.CD15.1.2002E. 2001/11381 K. 2002/143"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Vergi Ziyaının Varlığının Belirlenmesi-Adlarına Sahte Fatura Düzenlenen Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Vergi Ziyaının Varlığının Belirlenmesi-Adlarına Sahte Fatura Düzenlenen Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
VERGİ ZİYAI ( Adlarına Sahte Fatura Düzenlenen Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Vergi Ziyaının Varlığının Belirlenmesi-Adlarına Sahte Fatura Düzenlenen Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
344Y11.CD28.11.2001E. 2001/9885 K. 2001/10962"TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ( VUK.m.359'daki Fiillerin Vergi Ziyaına Sebebiyet Vermesi Hali - Yapılamayacağı )
VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERMEK ( VUK.m.359'daki Fiiller - Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Konu Yapılamayacağı )"
344Y11.CD13.6.2001E. 2001/6053 K. 2001/6820"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi )
SAHTE FATURA ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi )
VERGİ ZİYAİ ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi )"
344Y11.CD27.3.2001E. 2001/1689 K. 2001/2328"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi - Gerçek Bir Alım Satım Olmadığı/Sahte Olarak Kabulü Gerektiği )
SAHTE FATURA ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi - Gerçek Bir Alım Satım Olmadığı )
VERGİ ZİYAİ ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi - Sahte Olarak Kabulü Gerektiği )
BELGESİZ SATIN ALMA ( Başka Bir Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi - Gerçek Bir Alım Satım Olmadığı/Sahte Olarak Kabulü Gerektiği )"
344YCGK2.5.2000E. 2000/11-90 K. 2000/96"ÖZEL VERGİ İNDİRİMİ - VERGİ İADESİ ( Sahte Fatura - Görevli Mahkeme )
VERGİ İADESİ - ÖZEL VERGİ İNDİRİMİ ( Sahte Fatura - Görevli Mahkeme )
SAHTE FATURA ( Özel Vergi İndiriminde Kullanılması - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahte Fatura - Özel Belgede Sahtecilik / Vergi Kaçakçılığı Suçu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Fatura - Görevli Mahkeme )
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Sahte Fatura - Görevli Mahkeme )
SUÇ KASTI ( Sahte Faturanın Özel Vergi İndiriminde Kullanılması )"
344Y11.CD11.3.1998E. 1998/1569 K. 1998/1498"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Bunları Bir Şahsa Vermeleri-Bu Şahsın da Bu Faturaları Kullanarak Vergi Ziyaına Sebep Olmaları )
VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Bunları Bir Şahsa Vermeleri-Bu Şahsın da Bu Faturaları Kullanarak Vergi Ziyaına Sebep Olmaları )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Bunları Bir Şahsa Vermeleri-Bu Şahsın da Bu Faturaları Kullanarak Vergi Ziyaına Sebep Olmaları )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Vergi Ziyaına Sebep Olup Olmadıklarının Tespiti )"
344Y9.CD23.10.1997E. 1997/2722 K. 1997/5334"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - Vergi Kaybının Araştırılması )
KASTIN VARLIĞI ( Suçun Oluşabilmesi İçin Gerekliliği - Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek )
VERGİ KAYBININ ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek )"
344Y9.CD29.1.1997E. 1996/4680 K. 1997/499"SUÇUN OLUŞMASI ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi - Tebliğatın Yapıldığı Tarih )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi - Tebliğatın Yapıldığı Tarih )
TEBLİĞ TARİHİ ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış - Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi
SÜRE ( Tebliğatın Yapıldığı Tarihten İtibaren Defter ve Belgelerin İbrazı )
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZINDA SÜRE ( Tebligatın Yapıldığı Tarihten İtibaren )"
344Y9.CD23.1.1997E. 1996/5205 K. 1997/346"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İkrazatçılık - Vergi Dairesinin Bilgisi Dışında )
VERGİ DAİRESİNİN BİLGİSİ DIŞINDA İKRAZATÇILIK ( Vergi Kaybı - Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )
İKRAZATÇILIK ( Vergi Dairesinin Bilgisi Dışında - Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( VUK. 359/l ve TCK. 2. Maddesine Göre - Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi )"
344Y9.CD10.12.1996E. 1996/3378 K. 1999/7656"DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEKLE SUÇ OLUŞMAMASI ( İşi Terkeden Sanığın Elinde Kalan Belgelerin İptal İçin İstenmesi )
İŞİ TERKEDEN SANIĞIN ELİNDE KALAN BELGELERİ VERGİ DAİRESİNE İBRAZ ETMEMESİ ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek Suçunun Oluşup Oluşmaması )
VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERİP VERMEME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( İşi Terkeden Sanığın Elinde Kalan Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
PARA CEZASINA VE TEDBİRE ÇEVRİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Esas Alınacak Miktar )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Para Cezasına ve Tedbire Çevrilirken Esas Alınacak Miktar )"
344Y9.CD14.11.1996E. 1996/2131 K. 1996/6546"MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE KULLANMAK ( Ayrı Vergi Dönemlerinde - Ayrı Ayrı Suç Oluşturması )
YANILTICI BELGE KULLANMAK ( Ayrı Vergi Dönemlerinde - Ayrı Ayrı Suç Oluşturması )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak )"
344Y9.CD31.10.1996E. 1996/5294 K. 1996/5856"213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Görevsiz Mahkemece Kurulan Hükmün Yazılı Emir Üzerine Yargıtayca İncelenip Bozulabilmesi ve İşin Esasını Halleden Bir Karar İçin Yeniden Yargılama Yapılamaması )
GÖREVSİZ MAHKEMECE KURULAN HÜKÜM ( Hükmün Yazılı Emir Üzerine Yargıtayca İncelenip Bozulabilmesi ve İşin Esasını Halleden Bir Karar İçin Yeniden Yargılama Yapılamaması )
AĞIR CEZAYI GEREKTİREN BİR SUÇUN GÖREVSİZ MAHKEMECE HÜKME BAĞLANMASI ( Daha Hafif Cezanın Kaldırılması Sonucunu Doğurmaması )"
344Y9.CD31.10.1996E. 1996/1099 K. 1996/5903"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Gelir Vergisi Ziyanına da Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyanının Sahte Belgenin Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Senenin Verginin Tarhı Döneminin Sonunda Gerçekleşeceği - Zamanaşımı Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu/Gelir Vergisi Ziyanına da Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyanının Sahte Belgenin Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Senenin Verginin Tarhı Döneminin Sonunda Gerçekleşeceği )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu/Gelir Vergisi Ziyanına da Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyanının Sahte Belgenin Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Senenin Verginin Tarhı Döneminin Sonunda Gerçekleşeceği Zamanaşımının Başlayacağı )"
344Y9.CD30.5.1996E. 1995/4318 K. 1996/3231"DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( İşi Terk - VUK. 139. Maddesine Uygun Tebligatın Aranmaması )
VERGİ USUL KANUNUNUN 139.MADDESİNE UYGUN TEBLİGATIN ARANMAMASI ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - İşi Terk )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - VUK. 139. Maddesine Uygun Tebligatın Aranmaması )"
344Y9.CD29.2.1996E. 1995/2394 K. 1996/1017"VERGİ KAYBINA NEDEN OLMANIN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Defter ve Belgelerin Kaybolması - Suçun Oluşması )
DEFTER VE BELGELERİN KAYBOLMASI ( Suçun Oluşması - Vergi Kaybına Neden Olmanın Araştırılması Zorunluluğu )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Defter ve Belgelerin Kaybolması - Vergi Kaybına Neden Olmanın Araştırılması Zorunluluğu )
SUÇUN OLUŞMASI ( Defter ve Belgelerin Kaybolması - Vergi Kaybına Neden Olmanın Araştırılması Zorunluluğu )"
344Y9.CD4.7.1995E. 1995/643 K. 1995/4530"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kastın Varlığını Ortaya Koyacak Vergi Kaybının Araştırılması - Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek )
SUÇUN OLUŞMASI ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - Kastın Varlığını Ortaya Koyacak Vergi Kaybının Araştırılması )
VERGİ KAYBININ ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Kasıt - Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )
DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Kastın Varlığını Ortaya Koyacak Vergi Kaybının Araştırılması )"
344Y9.CD3.5.1995E. 1994/12371 K. 1995/3194"VERGİ ZIYAININ TESPİTİ ZORUNLULUĞU ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek )
DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Vergi Ziyaının Tesbiti Zorunluluğu )
KASTIN VARLIĞININ TESBİTİ ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - Vergi Ziyaının Tesbiti Zorunluluğu )"
344Y9.CD27.1.1994E. 1993/4926 K. 1994/233"DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMEYEN VE YANDIĞINI TESBİT ETTİREN YÜKÜMLÜ
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - Yandığını Tesbit Ettirmek )
DEFTER VE BELGELERİNİN YANDIĞINI TESBİT ETTİREN YÜKÜMLÜ ( Süresinde İbraz Etmediği )"
344Y9.CD17.11.1993E. 1993/4290 K. 1993/4911"DEFTER VE BELGELERİN YOK EDİLMESİ SUÇU ( Mükerrer Açılan Davanın Reddi Gerekeceği )
AYNI SUÇTAN AYNI MAHKEMEDE MÜKERRER OLARAK AÇILAN DAVA ( Reddi Gerekeceği - VUK'a Muhalefet )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Mükerrer Açılan Davanın Reddi Gerekeceği )"
344Y9.CD2.4.1993E. 1993/437 K. 1993/1653"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - Kaçakçılık Suçu )
DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Kaçakçılık Suçu Oluşturması )
KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞMASI ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek )"
344Y7.CD17.3.1993E. 1993/503 K. 1993/1681"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
KESİLEN FATURALARIN GERÇEK MAL ALIM SATIMINA DAYANMAMASI ( Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALABİLMEK İÇİN GERÇEK DIŞI FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Kaçakçılık Suçundan Hüküm Giymesi Gerekirken 213 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Ceza Verilememesi )"
344Y9.CD2.12.1992E. 1992/9909 K. 1992/10728"SUÇ TARİHİ - ŞARTLI AF ( Defter ve Belgelerin Kaybedildiğinin İleri Sürülmesi )
DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE SEVKEDİLMEMESİ ( Defter ve Belgelerin Kaybolması - Suç Tarihi,İbrazdan Kaçınma Tarihi )
SUÇ TARİHİ ( İbrazdan Kaçınma Tarihi - Defter ve Belgelerin İbraz Edilmeme Tarihi )"
344YCGK8.4.1991E. 1991/9-81 K. 1991/111"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satış Fişi Cildini Vergi Kontrol Memurlarına İbraz Etmemek )
SATIŞ FİŞİ CİLDİNİ VERGİ KONTROL MEMURLARINA İBRAZ ETMEMEK ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış )
KANIT SERBESTLİĞİ İLKESİ ( Sanığın Her Aşamada Öne Sürebileceği )
SANIĞIN HER AŞAMADA KANIT ÖNE SÜREBİLECEĞİ ( Kanıt Serbestliği İlkesi - Vicdani Kanaat )
VİCDANİ KANAAT SİSTEMİ ( Sanığın Her Aşamada Öne Sürebileceği Kanıtların Toplanması Zorunluluğu )"
344YCGK28.12.1987E. 1987/9-539 K. 1987/700"213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Faturalarla Vergi Ziyanına Sebep Olmaması )
VERGİ ZİYAI ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Faturalarla Vergi Ziyaına Sebep Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmamış Olması )
GERÇEĞE AYKIRI FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Bu Faturalarla Vergi Ziyaına Sebep Olmadığı Gibi Daha Fazla Oranda Vergi Yükümlüğü Altına Girmiş Olması )"

DANIŞTAY

344D4.D20.3.2017E. 2016/1409 K. 2017/2739"KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın Davalı İdareye İncelemeye İbraz Etmediği Sabit Olduğundan Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Tutarında Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katından Fazlaya Dair Kısmını Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararının Bu Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
VERGİ ZİYAI CEZASI (213 S. VUK'nun 341. Md. Hükmünde Yazılı Hallerde Vergi Ziyaına Sebebiyet Verildiği Takdirde Mükellef veya Sorumlu Hakkında Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesileceği - 213 S. VUK'nun 359. Md. Hükmünde Yazılı Fiillerle Sebebiyet Verilmesi Halinde Cezanın Üç Kat Uygulanacağı)
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI (Mücbir Sebep Olmaksızın Davalı İdareye İncelemeye İbraz Etmeyen Davacı Hakkında Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Tutarında Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katından Fazlaya Dair Kısmını Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararının Bu Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Katma Değer Vergisinin Kaldırılması)
VERGİNİN EKSİK TAHAKKUKU (Vergi Ziyaının Mükellefin veya Sorumlunun Vergilendirme İle İlgili Ödevlerini Zamanında Yerine Getirmemesi veya Eksik Yerine Getirmesi Yüzünden Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesini veya Eksik Tahakkuk Ettirilmesini İfade Ettiği)"
344D9.D29.12.2015E. 2013/3283 K. 2015/19566"SAHTE FATURA KULLANDIĞINDAN BAHİSLE RE'SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ TARHİYATLARI (Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesildiği - Vergi Ziya Cezalı Katma Değer Vergilerine Karşı Uzlaşma Talepli Başvurusunun İdarece Reddedilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)
UZLAŞMA (Mükellef Adına İkmalen Re'sen veya İdarece Tarh Edilen Vergilerle Bunlara İlişkin Vergi Ziyaı Cezalarının Kanunun Dava Konusu Dönemde Yürürlükte Bulunan 344. Md.sinin 3. Fıkrası Uyarınca Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Tarhiyata İlişkin Vergi Ve Cezalar Hariç Tutulmak Suretiyle Uzlaşma Kapsamında Değerlendirilebileceği)
ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI (Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Re'sen Tarh Edilen Katma Değer Vergileri Tarhiyatları - Vergi Ziya Cezalı Katma Değer Vergilerine Karşı Uzlaşma Talepli Başvurusunun İdarece Reddedilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)"
344D6.D28.12.2015E. 2013/1798 K. 2015/18733"SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ ("Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
HİZMET SÖZLEŞMESİNDE ŞERH NİTELİĞİNDE HÜKÜM (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesinde "Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu)
SÖZLEŞMEDEKİ FESİH İHBARINDA BULUNULMADIKÇA 1'ER YIL KENDİLİĞİNDEN UZAYACAĞI HÜKMÜ (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesi/Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Hükmün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı)"
344D7.D26.11.2015E. 2012/182 K. 2015/6598"VERGİ ZİYAI CEZALI VERGİLERİN İPTALİ ( Dava Konusu Cezalı Tarhiyatın Kredi Kartına Bağlı Hasılat Tutarı Üzerinden Yüzde Altı Oranında Hesaplanan Komisyon Geliri Üzerinden Hesaplanan Kısmında ve Buna İsabet Eden Bir Kat Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İKRAZATÇILIK FAALİYETİ ( Pos Cihazından Yapılan Kredi Kartı Çekimlerinden Davacı Tarafından Yüzde Altı Oranında Komisyon Geliri Elde Edildiği ve Bu Faaliyetin İlgili Dönemin Muhtelif Aylarında Birden Çok Kişiye Ait Kredi Kartlarıyla Mutad Olarak Yapılması Nedeniyle İkrazatçılık Faaliyetinde Bulunulduğu )
RESEN TARHİYAT ( İkrazatçılık Faaliyetinden Elde Edilen Komisyon Gelirinin Davacı Tarafından Kayıt ve Beyan Dışı Bırakıldığının Tespiti Nedeniyle Dava Konusu Olayda Resen Tarh Nedeninin Gerçekleştiği - Vergi Ziyaı Cezalı Vergilerin İptali )
BEYAN DIŞI BIRAKILAN HASILAT ( Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği - Cezalı Tarhiyatın Kredi Kartına Bağlı Hasılat Tutarı Üzerinden Yüzde Altı Oranında Hesaplanan Komisyon Geliri Üzerinden Hesaplanan Kısmında ve Buna İsabet Eden Bir Kat Vergi Ziyaı Cezasının Yerinde Olduğu )"
344D9.D26.10.2015E. 2012/430 K. 2015/11424"VERGİ ZİYAI CEZALI BİNA VERGİSİ İLE HESAPLANAN GECİKME FAİZİNİN KALDIRILMASI DAVASI (Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği - Davacının Kusuru Bulunduğundan Bahsedilemeyeceğinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında da Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İNTİFA HAKKI TESİS EDİLEN TAŞINMAZ (Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği - Vergi Ziyaı)
VERGİ ZİYAI CEZASI (Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının ve Hesaplanan Gecikme Faizinin Kaldırılmasının Gerektiği - Gecikme Faizi Hesaplanabilmesi İçin Bir Vergi Tarhı Bulunması Gereği/Ancak Ödendiği Açık Olan Verginin Daha Sonra Yapılan Mahsup İşlemine Bağlı Olarak Tekrar Tarh Ettirilemeyeceğinin Kabulü)
GECİKME FAİZİ (Gecikme Faizi Hesaplanmasında Verginin İdarece Tarhını Gerektiren Koşullar Oluşmadığından Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Davacı Şirket Adına Söz Konusu Bina Vergisinin Zamanında Ödendiği/Davacı Şirket Adına Verilen Bildirim ile Mükellefi Olmadığı Vergiyi Çıplak Mülkiyet Sahibinin Ödediği/İntifa)
EMLAK VERGİSİ (Davacı Şirket Adına Verilen Bildirim ile Mükellefi Olmadığı Vergiyi Ödeyen Çıplak Mülkiyet Sahibi Şirketin Mahsup Talebi - Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödeneceği/İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz/Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılacağı)"
344D4.D15.10.2015E. 2012/6196 K. 2015/4475"ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın İncelemeye İbraz Etmediği - Cezanın Üç Kat Olarak Uygulanması Yasaya Uygun Olduğu/Mahkeme Vergi Ziyaı Cezasının Bir Kata İndirilmesi Doğru Olmadığı )
DEFTER VE BELGELERİNİ MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN İNCELEMEYE İBRAZ ETMEME ( Üç Kat Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Cezanın Üç Kat Olarak Uygulanması Yasaya Uygun Olduğu/Mahkeme Vergi Ziyaı Cezasının Bir Kata İndirilmesi Bozma Nedeni Olduğu )
CEZANIN ÜÇ KAT UYGULANMASI YASAYA UYGUN OLDUĞU ( Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın İncelemeye İbraz Etmediği - Mahkeme Vergi Ziyaı Cezasının Bir Kata İndirilmesinde İsabet Bulunmadığı/Üç Kat Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi )"
344D7.D29.9.2015E. 2012/39 K. 2015/4594"FAKTORİNG ÜCRETİNİN (FAİZİN) BEYANI (Tamamının İşlem Tarihi İtibarıyla Değil İlgili Oldukları Dönemlerde Beyana Dâhil Edilebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Faktöring Ücretinin (Faizin) Tamamı İçin İşlemin Yapıldığı Tarihte Fatura Düzenlenmediği ve Beyanda Bulunulmadığı Gerekçesiyle Vergi Ziyaı Cezası İşlemi)
VERGİ ZİYAI CEZASI (Faktöring Ücretinin (Faizin) Tamamı İçin İşlemin Yapıldığı Tarihte Fatura Düzenlenmediği ve Beyanda Bulunulmadığı Gerekçesiyle - Tamamının İşlem Tarihi İtibarıyla Değil İlgili Oldukları Dönemlerde Beyana Dâhil Edilebileceği)"
344VDDGK27.5.2015E. 2015/285 K. 2015/280"İTHALAT VERGİLERİ ( Tarh Tahakkuk ve Tahsiline Yetkili Gümrük İdaresince Tahsili Yoluna Gidilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Gümrük İdarelerinin Katma Değer Vergisine Bağlı Vergi Ziyaı Cezası Kesme Yetkileri Olmadığı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Gümrük İdarelerinin Katma Değer Vergisine Bağlı Vergi Ziyaı Cezası Kesme Yetkileri Olmadığı - İthalatta Hiç Alınmamış Veya Eksik Alınmış KDV Hakkında 4458 S. Gümrük Kanunu'ndaki Esaslara Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
GÜMRÜK İDARELERİNİN VERGİ CEZASI KESME YETKİSİ OLMADIĞI ( İthal Edilen Eşyaların Vergilerinin Tarh Tahakkuk ve Tahsiline Yetkili Gümrük İdaresince Tahsili Yoluna Gidilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - KDV'ne Bağlı Vergi Ziyaı Cezası Kesemeyeceği )
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ İLE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHALAT ( Vergilerin Tarh Tahakkuk ve Tahsiline Yetkili Gümrük İdaresince Tahsili Yoluna Gidilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Gümrük İdarelerinin KDV'ne Bağlı Vergi Ziyaı Cezası Kesme Yetkileri Olmadığı )"
344D3.D9.2.2015E. 2011/3698 K. 2015/547"SALINAN VERGİ VE KESİLEN CEZA İLE HESAPLANAN GECİKME FAİZİ İÇİN TEMİNAT İSTENMESİ ( İnceleme Sonuçlanıp Tarhiyatlar Yapıldıkan Sonra Teminat İstenmesine Olanak Bulunmadığı - Türkiyede İkametgahı Bulunan Mükelleflerden Vergi İnceleme Elemanının Talebi Bulunmadan Kendiliğinden Teminat İstenemeyeceği )
HESAPLARIN İNCELENMESİ AŞAMASINDA TEMİNAT İSTENMESİ ( Hazırlayıcı Mahiyette ve Alacağın Korunmasına Yönelik Bir Tedbir Olduğu - İnceleme Sonuçlandırılıp Tarhiyatlar Yapıldıktan Sonra Teminat İstenmesine Olanak Bulunmadığı Gibi Türkiyede İkametgahı Bulunan Mükelleften de Kendiliğinden Teminat İstenemeyeceği )
TÜRKİYEDE İKAMETGAHI BULUNAN MÜKELLEF ( Vergi İnceleme Elemanının Talebi Bulunmadan Kendiliğinden Teminat İstenemeyeceği - İnceleme Sonuçlanıp Tarhiyatlar Yapıldıkan Sonra Teminat İstenmesine Olanak Bulunmadığı )"
344D9.D16.6.2014E. 2011/3737 K. 2014/4258"İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TAHAKKUK İŞLEMLERİNİN İPTALİ TALEBİ (Teminat Müessesesinin Kamu Alacağının Tahsil İmkansızlığına Dair Bir Önlem Olarak Öngörüldüğü/Tahakkuk İşleminin Bulunması Gereği - Eldeki Davada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağı Bulunmadığı/Davanın Kabulü/Alacağın Güvenceye Alınması)
KAMU ALACAĞI OLMA NİTELİĞİ KAZANMAMIŞ VERGİ VE CEZALAR (Tahakkuk Ettikleri Tarihte Karşılaşılabilecek Tahsil İmkansızlığına Bir Önlem Olarak İhtiyati Haciz İşlemi Uygulanabileceği - Eldeki Davada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağı Bulunmadığı/Davanın Kabulü/Vergi Mahkemesi Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı)
VERGİ İNCELEME RAPORLARINA GÖRE DÜZENLENEN İHBARNAMELER (İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Kararlarının Hatalı Olındığı/Kesinleşmiş Kamu Alacağı Bulunmadığı - İhbarname Düzenlenmesinden Sonra İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Kararı Alınamayacağı/İhtiyati Haciz ve Tahakkuk İşlemlerinin İptali)"
344D3.D3.6.2014E. 2013/4949 K. 2014/2599"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI ( Bedelin Tahsil Edildiği Günden Dört Gün Sonra Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Nedeniyle Vergilendirme İle İlgili Ödevini Kanuni Süresinde Yerine Getirmeyerek Vergi Ziyaına Sebebiyet Veren Davacı Adına Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Bedeli Tahsil Edilen Taşınmazla İlgili Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Bedelin Tahsil Edildiği Günü İzleyen Gün Verilip Verginin Aynı Gün İçinde Ödenmesi Gerektiği - Dört Gün Sonra Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ( Cebri İcra Halinde Mülkiyetin Tescilden Önce Kazanılacağının Belirtilmesi Nedeniyle Müzayede Yoluyla Satışı Yapılan Taşınmazın Mülkiyetinin Tapu Siciline Tescil Edilmesiyle Birlikte Kazanılacağı Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ YASAL ÖDEVLER ( Davacının Taşınmazla İlgili Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Bedelin Tahsil Edildiği Günden Dört Gün Sonra Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Nedeniyle Vergilendirme İle İlgili Ödevini Kanuni Süresinde Yerine Getirmeyerek Vergi Ziyaına Sebebiyet Verdiği )"
344D4.D7.4.2014E. 2011/2100 K. 2014/2339"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Anonim Şirketin Kaçakçılık Fiiline İştirak Ettiği İleri Sürülen Davacı Adına İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Şirket Tarafından Ziyaa Uğratılan Vergilerin Ne Kadarlık Kısmının Davacının Fiilinden Kaynaklandığının Tespiti Gerektiği )
ZİYAA UĞRATILAN VERGİLERİN NE KADARLIK KISMININ DAVACININ FİİLİNDEN KAYNAKLANDIĞININ TESPİTİ GEREĞİ ( Davacı Tarafından Düzenlenen Faturalar ve Görünürde Elde Ettiği Hasılat Konusunda Her Hangi Bir İnceleme ve Toplamda Ziyaa Uğratılan Vergiyle Bir Oranlama Yapılmadığı - Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK FİİLİNE İŞTİRAK ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Anonim Şirketin Kaçakçılık Fiiline İştirak Ettiği İleri Sürülen Davacı Adına İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Şirket Tarafından Ziyaa Uğratılan Vergilerin Ne Kadarlık Kısmının Davacının Fiilinden Kaynaklandığının Tespiti Gerektiği )"
344D9.D17.12.2013E. 2010/7036 K. 2013/12263"AMME ALACAĞI ( Vergi İncelemesinin Devam Ettiği Durumlarda Yapılan İlk Hesaplamalara Göre Teminat İstenebileceği ve İhtiyati Haciz Kararı Alınabileceği - İnceleme Sonuçlanıp Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Teminat İstenemeyeceği )
TAHSİL DAİRESİNCE TEMİNAT İSTENMESİ ( Şirket Adına Cezalı Tarhiyatlar Yapılıp Tebliğ Edildikten Sonra Teminat İstenildiği - İnceleme Sonuçlanıp Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Teminat İstenmesi Söz Konusu Olmayacağı )
VERGİ İNCELEMESİ ( Devam Ettiği Durumlarda Yapılan İlk Hesaplamalara Göre Teminat İstenebileceği - İlgililerden Teminat İstenilebilmesi İçin İncelemenin Henüz Tamamlanmamış Olması Gerektiği )"
344D3.D21.11.2013E. 2011/3585 K. 2013/5227"GELİR VERGİSİ VE VERGİ ZİYAI CEZASI İLE GECİKME FAİZİNİN İPTALİ TALEBİ ( Usulüne Aykırı Şekilde Kesinleştirilmiş Alacak )
USULÜNE AYKIRI ŞEKİLDE KESİNLEŞTİRİLMİŞ AMME ALACAĞI ( Düzenlenen Ödeme Emrinde Yasal İsabet Bulunmadığı - Ödeme Emrinin Uyuşmazlığa Konu Kısmının İptal Edileceği/Adresin Değişmiş Olduğunun Tespiti/Yeniden Tebliğat Çıkarılacağı/İlanen Tebliğ )
BİLİNEN ADRESTE BULUNAMAMA VE İLANEN TEBLİĞ ( Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğu İddiası - Davaya Konu Ödeme Emrinin Dayanağı İhbarnamenin Adres Tespit Tutanağında Naklen Gidildiğinin Tespit Edildiği/Hatalı İlanen Tebliğat )
İHBARNAMENİN TESPİT TUTANAĞINDA BELİRTİLEN YENİ ADRES ( Naklen Gidilen Adreste Tebliğ Yapılması Gerektiği - Daha Önce Tespit Edilen Bir Başka Adreste Tebliğe Çıkararılarak Tarihinden Bir Gün Önce Yapılan İlanen Tebliğatının Hatalı Olduğu )
HATALI İLANEN TEBLİĞAT ( Adresin Değişmiş Olduğu Şerhinin Verilerek İade Edilmesi Tarihinden Bir Gün Önce Yapıldığı )"
344D3.D9.5.2013E. 2013/581 K. 2013/1700"RE'SEN SALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI ( Teminat İsteme İşleminin İptali İstemi - Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Kaldırıldığı Anlaşıldığından, Söz Konusu Vergi Borçlan Sebebiyle Teminat İstenmesi Yönünde Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Yasal İsabet Bulunmadığı )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI ( Teminat İsteme İşleminin İptali İstemi - Özel Tüketim Vergisi Kaldırıldığı Anlaşıldığından Söz Konusu Vergi Borçlan Sebebiyle Teminat İstenmesi Yönünde Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Yasal İsabet Bulunmadığı )
TEMİNAT İSTEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Özel Tüketim Vergisi Alacağının Güvence Altına Alınması - Mahkemece Vergi Tarhiyatının Kaldırıldığı Anlaşıldığından Söz Konusu Vergi Borçlan Sebebiyle Teminat İstenmesi Yönünde Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle İşlemin İptal Edilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )"
344D7.D21.12.2012E. 2012/4237 K. 2012/7610"YATIRIM TEŞVİK BELGELİ İTHALAT ( İthalat Vergilerinin Tarh Tahakkuk ve Tahsilinde Gümrük İdaresinin Yetkili Olduğu - Yatırım Teşvik Mevzuatına Aykırılık Nedeniyle KDV Üzerinden Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Konusunda Vergi Dairesinin Değil Gümrük İdaresinin Yetkili Olduğu )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Yatırım Teşvik Mevzuatına Aykırılık Nedeniyle Eşyanın İthalatından Alınması Gereken Katma Değer Vergisi Üzerinden Vergi Ziyaı Cezası - Vergi Dairesinin Değil Gümrük İdaresinin Yetkili Olduğu )
İTHALİ GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞYADAN ALINMASI GEREKEN İTHALAT VERGİLERİ ( Tarh Tahakkuk ve Tahsil İşlemlerinde Günrük İdaresinin Görevli ve Yetkili Olduğu - İthal Edilen Eşya ile İlgili Vergi Ziyaı Cezası Hakkında Vergi Dairesi Müdürlüğünün Yetkili Olmadığı )
VERGİ ZİYAINA ESAS KATMA DEĞER VERGİSİ ( İthalat İşlemine Dayandığından Vergi Ziyaı Cezasının Gümrük İdaresinin Yetkisinde Olduğu - Vergi Dairesi Müdürlüğünün İthal Edilen Eşya ile İlgili Vergi Ziyaı Cezası Hakkında Yetkili Olmadığı )"
344D7.D2.4.2012E. 2008/4440 K. 2012/1136"TÜKETİM VERGİSİ NEDENİYLE VERGİ ZİYAI CEZASI ( Haksız Yere Vergi İstisnasından İki Kez Yararlanıldığı - Alıcının Cezalandırılması Gerekirken İliyet Bağı Olmadığı Halde Araç Satıcısının Sorumlu Tutulamayacağı/Tüketim Vergisi )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Davacının Cezadan Sorumlu Tutulamayacağı - Haksız Yere İstisnadan Yararlananın Alıcı Olduğu/Vergi Ziyaına Sebebiyet Verenin Davacı Olmadığı/İliyet Bağı Bulunmadığı )
TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINDAN 5 YILDA İKİ KEZ YARARLANMA ( Haksız Yere İstisnadan Yararlananın Aracı Satın Alan Şahıs Olduğu - Vergi Ziyaına Sebebiyet Veren Fiille Arasında İliyet Bağı Olmayan Davacının Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
İLİYET BAĞI ( Vergi Ziyaı ile Mükellef ya da Vergi Sorumlusunun Eylemi Arasında İliyet Bağı Kurulması Gereği - Davacının Eylemiyle Vergi Ziyaı Arasında Bulu Bağın Bulunmadığı/Davacı Adına Ceza Kesilemeyeceği/Vergi Ziyaı Cezası )
VERGİ İSTİSNASINDAN ALICININ YARARLANMIŞ OLDUĞU ( Haksız Olarak İstisnadan Yararlanarak Vergi Ziyaına Sebebiyet Verenin Aracı Alan Şahıs Olduğu - Cezanın Alıcı Adına Kesilmesi Gereği/Davacının Sorumluluğunun Bulunmadığının Kabulü Gereği )"
344VDDGK15.2.2012E. 2011/579 K. 2012/54"VERGİ KAYBI ( Doğuran Eylemlere İştirak Edenler Adına Bu Nedenle Ceza Kesilebilmesi İçin Maddi Menfaat Gözetilmesi Şartının Aranmayacağı - Yeminli Mali Müşavirlerin Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Uyarınca Düzenleyecekleri Tasdik Raporlarında da Gerekli Mesleki Özeni Göstermeleri Gerektiği )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Uyarınca Düzenleyecekleri Tasdik Raporlarında da Gerekli Mesleki Özeni Göstermeleri Gerektiği )
MADDİ MENFAAT ( Vergi Kaybı Doğuran Eylemlere İştirak Edenler Adına Bu Nedenle Ceza Kesilebilmesi İçin Maddi Menfaat Gözetilmesi Şartının Aranmayacağı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Uyarınca Düzenleyecekleri Tasdik Raporlarında da Gerekli Mesleki Özeni Göstermeleri Gerektiği )
VERGİ KAYBI DOĞURAN EYLEMLERE İŞTİRAK ( Edenler Adına Bu Nedenle Ceza Kesilebilmesi İçin Maddi Menfaat Gözetilmesi Şartının Aranmayacağı )"
344D9.D17.11.2011E. 2008/5263 K. 2011/7772"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Başka Bir Araştırma Yapılmadan Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Nedeniyle KDV İndirimlerinin Reddedilmesi Sonucu Matrah Farkı Bulunması - Cezanın Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Tutarında Uygulanması Gerektiği )
KDV İNDİRİMLERİNİN REDDEDİLMESİ SONUCU BULUNAN MATRAH FARKI ( Vergi Ziyaı Cezasının Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Tutarında Uygulanması Gerektiği - Mükellefin Beyannamelerinden Çıkarıldığı ve Harici Bir Araştırmaya Gerek Kalmaksızın Saptandığı )
TARHİYAT ( Başka Bir Araştırma Yapılmadan Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Nedeniyle KDV İndirimlerinin Reddedilmesi Sonucu Matrah Farkı Bulunması - Cezanın Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Tutarında Uygulanması Gerektiği/Üç Kat Vergi Ziyaı Cezalı KDV Tarh Edilemeyeceği )"
344D3.D23.2.2011E. 2009/1195 K. 2011/623"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Alınabilmesi İçin Ayrıca İnceleme Elemanınca Borçludan Teminat İstenmesinin ve Borçlu Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınmasının Önerilmesine Gerek Bulunmadığı )
TEMİNAT ŞARTI ( İhtiyati Haciz Kararı Alınabilmesi İçin Ayrıca İnceleme Elemanınca Borçludan Teminat İstenmesinin ve Borçlu Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınmasının Önerilmesine Gerek Bulunmadığı )
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI ( İnceleme Elemanınca Borçludan Teminat İstenmesinin ve Borçlu Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınmasının Önerilmesine Gerek Bulunmadığından İhtiyati Haczin Kaldırılması Yolunda Verilen Kararda İsabet Görülmediği )"
344D7.D10.11.2010E. 2008/2493 K. 2010/5240"YAPI DENETİM SÖZLEŞMELERİ ( Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ UYUŞMAZLIĞI ( Yapı Denetim Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ ( Yapı Denetim Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )"
344D3.D14.6.2010E. 2008/3870 K. 2010/2084"VERGİ ZIYAINA İŞTİRAK ( Mali Müşavirin 2 Yevmiye Defteri Tasdik Ettirip Usulsüz Tasdik Edilen Defteri İncelemeye İbraz Etmesi Alınan Sahte Faturaları Çıkarıp Yerine Gerçek Teslime Dayanmayan Faturaları Kaydetmesi )
MALİ MÜŞAVİRİN VERGİ ZIYAINA İŞTİRAKİ ( Usulsüz Defter Tasdik Ettirmesi ve İncelemeye İbraz Etmesi/Sahte Faturalar Yerine Gerçek Teslime Dayanmayan Faturaları Kaydetmesi - Bir Kat Vergi Zıyaı Cezasının Hukuka Uygunluğu )"
344D7.D26.4.2010E. 2008/2492 K. 2010/2002"YAPI DENETİMİ FAALİYETİ ( Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmelerinin Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptaline Dair Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )
YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ ( Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptaline Dair Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )
TARH VE CEZA KESME İŞLEMLERİ ( Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmelerinin Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptali Kararında İsabet Görülmediği )"
344VDDGK16.4.2010E. 2009/157 K. 2010/179"TARHİYATA YAPILAN İTİRAZ DAVASI ( Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın İncelemeye İbraz Etmeyen Yükümlünün Yüklendiği Katma Değer Vergilerini Tevsik Edememesi Nedeniyle İndirim Konusu Yapamayacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Olmaksızın İncelemeye İbraz Etmeyen Yükümlünün Yüklendiği Katma Değer Vergilerini Tevsik Edememesi Nedeniyle İndirim Konusu Yapamayacağı - Tarhiyata Yapılan İtiraz Davası )
DEFTER VE BELGELERİN NEDENSİZ OLARAK İBRAZ EDİLMEMESİ ( Davacının Bu Eylemi Gizleme Olarak Nitelendirildiğinden Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Kesilmesi Gerektiği - Tarhiyata Yapılan İtiraz Davası )"
344D3.D5.4.2010E. 2008/1135 K. 2010/1035"VERGİ BORÇLUSU ŞİRKET ( Kanuni Temsilcisinin Varlığına İhtiyati Haciz Uygulanabilmesinin Şirket Tüzel Kişiliği Hakkında Takip Yollarının Tüketilmesine Değil Yetkili Mercilerce Alınmış İhtiyati Haciz Kararı Bulunması Koşuluna Bağlı Olduğu )
KANUNİ TEMSİLCİSİNİN VARLIĞINA İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI ( Vergi Borçlusu Şirketin - Şirket Tüzel Kişiliği Hakkında Takip Yollarının Tüketilmesine Değil Yetkili Mercilerce Alınmış İhtiyati Haciz Kararı Bulunması Koşuluna Bağlı Olduğu )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Vergi Borçlusu Şirketin Kanuni Temsilcisinin Varlığına İhtiyati Haciz Uygulanabilmesi Şirket Tüzel Kişiliği Hakkında Takip Yollarının Tüketilmesine Değil Yetkili Mercilerce Alınmış İhtiyati Haciz Kararı Bulunması Koşuluna Bağlı Olduğu )"
344VDDGK26.3.2010E. 2008/864 K. 2010/141"GEÇİCİ VERGİ ( Noksan Beyan Edilmekle Zamanında Tahakkuk Etmesi Önlenmiş Olan Geçici Verginin Ait Olduğu Dönemin Kurumlar Vergisine Mahsup Edilebilir Bir Vergi Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YAPILAMAYACAĞI ( Vergi Kaybına Yol Açılan Eyleminin Niteliğine Göre Üç Kat Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Bir Kat Kesilmesi Gerektiği Gerekçesiyle Kaldırılmasına İlişkin Karar Hukuka Uygun Olmadığı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yapılamayacağı - Vergi Kaybına Yol Açılan Eyleminin Niteliğine Göre Üç Kat Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Bir Kat Kesilmesi Gerektiği Gerekçesiyle Kaldırılmasına İlişkin Karar Hukuka Uygun Olmadığı )"
344VDDGK5.3.2010E. 2009/508 K. 2010/90"ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLEN VERGİLENDİRMELER ( Uzlaşma Konusu Dışında Kaldığından Uzlaşmaya Başvurulması Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
UZLAŞMA ( Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Vergilendirmeler Uzlaşma Konusu Dışında Kaldığından Uzlaşmaya Başvurulması Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
HAKEDİŞ RAPORLARINDA GÖRÜLENDEN ÇOK FAZLA İNŞAAT MALZEMESİ ALIŞI ( Maliyetlere Kaydı Halinde Fazla İnşaat Malzemesi Kullanılmasını Gerektiren Haklı Nedenlerin Varlığı ve Doğrululuğu Yönündeki Ticari ve Teknik Gereklere Aykırı İddianın Yükümlüler Tarafından Kanıtlanması Gerektiği )
MALİYET KAYITLARI ( Gerçeği Yansıtmayan Davacının Miktarı İhtilafsız Hasılatının %80'i Maliyet Kabul Edilmekle Fazla Maliyetin Tümü Maliyetlerden Çıkarılmadığından Lehine Olmak Üzere Kayıtlı Diğer Maliyet Unsurları İle Fazladan Kaydedilen Alış Belgelerinin Bir Kısmının da Maliyet Unsuru Kabul Edildiği )
DAĞITIM KARARI ( Ticari Bilançosu Gerçeği Yansıtmayan ve Kurum Kazancının Ortaklara Dağıtılabilir Kısmını Gizlediği Belirlenen Davacının Kazancın Dağıtılabilir Hale Gelmesi İçin Dağıtım Kararı Alınmasına Olanak Bulunmadığı )
BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZASI ( Yönünden Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Gerekçesi Gözetilerek Karar Verilmesi Gerekirken Gecikme Faizi Eklenerek Kesilen Bir Kat Vergi Ziyaı Cezası Yönünden Davanın Reddi Yolundaki Hükmün Hukuka Uygun Olmadığı )"
344VDDGK12.2.2010E. 2009/470 K. 2010/60"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Kaybına Vergi Usul Kanunu Md. 359'daki Fiillerle Neden Olunduğundan Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Yasaya Uyguluk Bulunduğu )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Üç Kat Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Vergi Kaybına Vergi Usul Kanunu Md. 359'daki Fiillerle Neden Olunduğu )
GERÇEK MUAMELEYE DAYANMAYAN FATURALARI KAYITLARA DAHİL ETMEK ( Vergi Kaybına Vergi Usul Kanunu Md. 359'daki Fiillerle Neden Olunduğu - Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Yasaya Uygunluğu )"
344D9.D27.1.2010E. 2009/2070 K. 2010/269"SAHTE FATURA KULLANMAK SURETİYLE HAKSIZ VERGİ İNDİRİMİNDE BULUNMA ( Davacı İhtilaflı Faturalar Karşılığında Gerçekten Mal Aldığı Ancak Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olduğu Saptanan Bu Faturaların Bilmeden Kullanıldığı - Cezanın Bir Kata İndirilmesi Gerektiği )
HAKSIZ VERGİ İNDİRİMİNDE BULUNMA ( Davacı İhtilaflı Faturalar Karşılığında Gerçekten Mal Aldığı Ancak Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olduğu Saptanan Bu Faturaların Bilmeden Kullanıldığı - Cezanın Bir Kata İndirilmesi Gerektiği )
İHTİLAFLI FATURALAR KARŞILIĞINDA MAL ALMA ( Sahte Fatura Kullanmak Suretiyle Haksız Vergi İndiriminde Bulunma/Ancak Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olduğu Saptanan Bu Faturaların Bilmeden Kullanıldığı - Cezanın Bir Kata İndirilmesi Gerektiği )"
344D9.D27.1.2010E. 2009/1991 K. 2010/267"SAHTE FATURA KULLANMAK ( İhtilaflı Faturalar Karşılığında Gerçekten Mal Aldığı Ancak Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olduğu Saptanan Bu Faturaların Bilmeden Kullanıldığı Sonuç ve Kanaatine Varıldığından Cezanın Bir Kata İndirilmesi Gerektiği )
HAKSIZ VERGİ İNDİRİMİ İDDİASI ( İhtilaflı Faturalar Karşılığında Gerçekten Mal Aldığı Ancak Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olduğu Saptanan Bu Faturaların Bilmeden Kullanıldığı - Cezanın Bir Kata İndirilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Sahte Fatura Kullanıldığı İddiası - İhtilaflı Faturalar Karşılığında Gerçekten Mal Aldığı Ancak Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olduğu Saptanan Bu Faturaların Bilmeden Kullanıldığı/Cezanın Bir Kata İndirilmesi Gerektiği )"
344D9.D29.12.2009E. 2009/7171 K. 2009/5341"DÜZELTME BEYANNAMESİ ( Sahte Fatura Kullandığı Şüphesiz Bulunan Yükümlülere Düzeltme Beyannamesi Verdirilerek Bu Faturalara Dayalı Vergi İndirimlerinden Vazgeçmesinin Sağlanması Üzerine Salınan KDV'de İsabet Bulunmadığı )
VERGİ İNDİRİMİ ( Sahte Fatura Kullandığı Şüphesiz Bulunan Yükümlülere Düzeltme Beyannamesi Verdirilerek Bu Faturalara Dayalı Vergi İndirimlerinden Vazgeçmesinin Sağlanması Üzerine Salınan KDV'de İsabet Bulunmadığı )
YÜKÜMLÜLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİ ( İncelenip Olay Tüm Yönleriyle Ortaya Konulmak Suretiyle Bu Faturalara Dayalı KDV İndirimlerinin İncelenmesi ve Gerekiyorsa Cezalı Tarhiyat Yoluna Gidilmesi Gerektiği )"
344VDDGK20.11.2009E. 2008/862 K. 2009/575"UZLAŞMANIN VAKİ OLMAMASI ( veya “Uzlaşmanın Temin Edilememesi” Hallerinden Biri Sebebiyle Vergi Usul Kanunu'nun Sözü Edilen Ek 7. Maddesinden Yararlanılarak Ek On Beş Gün İçinde Vergilendirmeye Karşı Dava Açılabilmesi İçin Her Şeyden Önce Usulüne Uygun Yapılmış Bir Uzlaşma Başvurusunun Bulunması Gerektiği )
UZLAŞMANIN TEMİN EDİLEMEMESİ ( Hallerinden Biri Sebebiyle Vergi Usul Kanunu'nun Sözü Edilen Ek 7. Maddesinden Yararlanılarak Ek On Beş Gün İçinde Vergilendirmeye Karşı Dava Açılabilmesi İçin Her Şeyden Önce Usulüne Uygun Yapılmış Bir Uzlaşma Başvurusunun Bulunması Gerektiği )
KOMİSYONCA GÖRÜŞÜLMEKSİN REDDEDİLEN UZLAŞMA İSTEMLERİ ( Konusunu Oluşturan ve Dava Açma Süresi Geçirilen Vergi veya Cezaların Yetkili Vergi Mahkemesinde Davaya Konu Yapılabilmesini Kapsamadığı )
İHBARNAMEDE UZLAŞMA MERCİİNİN GÖSTERİLMESİ ( Yasadan Dolayı Kapalı Olan Uzlaşma Yoluna Başvurulmasını Olanaklı Kılmayacağı - Uzlaşma Konusuna Girmediği Tartışmasız Olan İhtilafta On Beş Günlük Ek Sürenin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
VERGİLENDİRMENİN UZLAŞMA KAPSAMI DIŞINDA KALMASI ( İncelenmeksizin Reddedildiğinden Uzlaşmanın Vaki Olmadığından veya Uzlaşmanın Temin Edilemediğinden Söz Edilemeyeceği )
EK SÜRE ( Vergi Usul Kanunu'nun Ek 1. Maddesinden Dolayı Uzlaşma Konusuna Girmediği Tartışmasız Olan İhtilafta Vergi Usul Kanunu'nun Ek 7. Maddesinde Yer Alan On Beş Günlük Ek Sürenin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )"
344D7.D5.11.2009E. 2006/9 K. 2009/4592"VERGİYE TABİ TUTULAN KAĞITLAR ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )
KAĞIT SURETLERİ ( Vergiye Tabi Tutulan Kağıtların Suretlerinin Yetkili Makamın ya da Kişinin Onayı Dışında Kağıdın Aslının İhtiva Ettiği İmzaları Taşımadıkları )
RESMİ DAİRELERE İBRAZ ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )"
344D9.D6.10.2009E. 2009/2704 K. 2009/3429"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Vazgeçilen Söz Konusu İddia ve Taleplerin Yargı Organı Önüne Getirilmesi ve Bu Şekilde Açılan Davada Vergi Mahkemesince İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edilmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı )
VERGİ MAHKEMESİ İNCELEMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - Vazgeçilen Söz Konusu İddia ve Taleplerin Yargı Organı Önüne Getirilmesi ve Bu Şekilde Açılan Davada Vergi Mahkemesince İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edilmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı )
VAZGEÇME ( Vergi İnceleme Raporuyla Davacı Şirket Hakkında Önerilen Özel Usulsüzlük Cezası Üzerinde Tarhiyat Öncesi Uzlaşmakla Bu Ceza İle İlgili Hukuka Aykırılık İddialarından ve Bu İddiaları Dayanak Olan Taleplerinden Davacı Şirketçe Vazgeçildiği )"
344VDDGK3.7.2009E. 2009/59 K. 2009/397"DEFTER VE BELGELERİN VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ KİMSELERE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Gizleme Eylemi Olarak Tanımlanmış ve Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklama ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter ve Belgeleri Gizleyenler Hakkında 359. Md. Hükümlerinin Uygulanacağı )
GİZLEME EYLEMİ ( Varlığı Noter Tasdik Kayıtları veya Sair Suretlerde Sabit Olduğu Halde Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Kimselere İbraz Edilmemesi - Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklama ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter ve Belgeleri Gizleyenler Hakkında 359. Md. Hükümlerinin Uygulanacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vergi Ziyaına 359. Maddedeki Fiillerle Yol Açılması - Davaya Konu Yapılan Vergi Ziyaı Cezasının Üzerinden Hesaplandığı Katma Değer Vergisinin Üç Katı Üzerinden Kesilmesinde Aykırılık Görülmeyerek Verilen Israr Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Katma Değer Vergisinin Üç Katı Üzerinden Kesilmesinde Aykırılık Görülmeyerek Verilen Israr Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Vergi Ziyaına 359. Maddedeki Fiillerle Yol Açılması )"
344VDDGK3.7.2009E. 2009/17 K. 2009/364"DEFTER VE BELGELERİN YANDIĞI İDDİASI ( Bahisle İbraz Etmeyen Davacı Adına KDV İndirimleri Kabul Edilmeyerek Yapılan KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davanın Vergi Ziyaına Vergi Usul Kanununun 359. Maddesindeki Fiillerle Neden Olunduğu )
KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Defter ve Belgelerini Yandığından Bahisle İbraz Etmeyen Davacı - Yapılan KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davanın Vergi Ziyaına Vergi Usul Kanununun 359. Maddesindeki Fiillerle Neden Olunduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI ( Defter ve Belgelerini Yandığından Bahisle İbraz Etmeyen Davacı Adına KDV İndirimleri Kabul Edilmeyerek Yapılan KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davanın Vergi Ziyaına Vergi Usul Kanununun 359. Maddesindeki Fiillerle Neden Olunduğu )"
344D9.D23.6.2009E. 2008/669 K. 2009/2781"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Alınması Söz Konusu Olmayacağı - 9. Md. Uyarınca İlgililer Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilmesi ve Teminat İstenebilmesi İçin İncelemenin Henüz Tamamlanmamış Olması Gerektiği )
VERGİ İNCELEMESİNİN DEVAM ETTİĞİ DURUMLAR ( Yapılan İlk Hesaplamalara Göre Teminat İstenebileceği ve İhtiyati Haciz Kararı Alınabileceği )
TEMİNAT İSTENMESİ ( Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Bu Düzenleme Uyarınca İhtiyati Haciz Kararı Alınması Söz Konusu Olmayacağı - 9. Md. Uyarınca İlgililer Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilmesi ve Teminat İstenebilmesi İçin İncelemenin Henüz Tamamlanmamış Olması Gerektiği )"
344D9.D23.6.2009E. 2008/12 K. 2009/2782"İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Adına Cezalı Tarhiyat Yapılıp Tebliğ Edildikten Sonra Kanun'un 9, 13 ve 17. Md. Uyarınca İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Kararı Alınarak Teminat İstenildiğinden Tesis Edilen Teminat İsteme İşleminde İsabet Görülmediği )
CEZALI TARHİYAT YAPILIP TEBLİĞ EDİLMESİ ( Kanun'un 9, 13 ve 17. Md. Uyarınca İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Kararı Alınarak Teminat İstenildiğinden Tesis Edilen Teminat İsteme İşleminde İsabet Görülmediği )
İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İnceleme Sonuçlanıp Tarhiyat Yapıldıktan Sonra İhtiyati Haciz Kararı Alınamayacağı - 9. Madde Uyarınca İlgililer Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilmesi ve Teminat İstenebilmesi İçin İncelemenin Henüz Tamamlanmamış Olması Gerektiği )"
344D3.D16.6.2009E. 2007/4202 K. 2009/2145"TAHSİL DAİRESİNİN KOYDUĞU HACZE KARŞI AÇILAN DAVA ( Haciz Kararının Yerine Getirilmesindeki Hukuka Aykırılıklar Sadece Haczin Kaldırılmasını Gerektirdiği )
HACİZ KARARININ YERİNE GETİRİLMESİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR ( Sadece Haczin Kaldırılmasını Gerektirdiği )
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davanın Konusu İhtiyati Haciz Kararı Olarak Ortaya Konulmak Suretiyle Karar Verilmesi de Hukuka Aykırı Olduğundan Vergi Mahkemesi Kararının Bozulması Gerektiği )"
344D9.D10.6.2009E. 2008/6943 K. 2009/2554"FATURANIN SAHTE OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Şirketin Mevcut Durumunun İş Hacmi İle Örtüşmediği Sık Adres ve Ortak Değiştirdiği Ulaşılamadığı Vergi Ödemediği Çok Yüksek Faturalar Düzenlediği ve Alışlarının Sahte Olduğu )
KDV İNDİRİMİNİN REDDİ ( Şirketin Mevcut Durumunun İş Hacmi İle Örtüşmediği Sık Adres ve Ortak Değiştirdiği Ulaşılamadığı Vergi Ödemediği Çok Yüksek Faturalar Düzenlediği ve Alışlarının Sahte Olduğu - Sahte Fatura )
SAHTE FATURA ( Şirketin Mevcut Durumunun İş Hacmi İle Örtüşmediği Sık Adres ve Ortak Değiştirdiği Ulaşılamadığı Vergi Ödemediği Çok Yüksek Faturalar Düzenlediği ve Alışlarının Sahte Olduğu )"
344D9.D7.5.2009E. 2008/5896 K. 2009/2053"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Faturalarda Yer Alan KDV İndirimlerinin Reddi ve Vergi Aslının Üç Katı Vergi Ziyaı Cezasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Faturalarda Yer Alan KDV İndirimlerinin Reddi ve Üç Katı Vergi Ziyaı Cezasında İsabetsizlik Bulunmadığı - Şirket Adına Düzenlenen Faturaların Sahte Olduğu )
KDV İNDİRİMLERİNİN REDDİ ( Şirket Adına Düzenlenen Faturaların Sahte Olduğu - Red ve Vergi Aslının Üç Katı Vergi Ziyaı Cezasında İsabetsizlik Bulunmadığı )"
344D4.D30.3.2009E. 2008/60 K. 2009/1580"İHTİYATİ HACİZ İSTEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ancak Vergi İncelemesinin Devam Ettiği Durumlarda Yapılan İlk Hesaplamalara Göre Teminat İstenebilecek ve İhtiyati Haciz Kararı Alınabileceği )
TEMİNAT İSTENİLMESİ ( Tamamlanıp Buna Göre Davacı Şirkete İhbarnameler Tebliğ Edildikten Yani Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Teminat İstenilmesi ve 13/1. Md. Göre İhtiyati Haciz Kararı Alınmasının Mümkün Bulunmadığı )
İHTARNAME TEBLİĞİ ( Vergi İncelemesi Tamamlanıp Buna Göre Davacı Şirkete İhbarnameler Tebliğ Edildikten Yani Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Teminat İstenilmesi ve 13/1. Md. Göre İhtiyati Haciz Kararı Alınmasının Mümkün Bulunmadığı )
TARHİYAT YAPILDIKTAN SONRA İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINAMAYACAĞI ( Ancak Vergi İncelemesinin Devam Ettiği Durumlarda Yapılan İlk Hesaplamalara Göre Teminat İstenebilecek ve İhtiyati Haciz Kararı Alınabileceği )"
344D3.D10.3.2009E. 2008/2660 K. 2009/690"DÖNEM KAZANCININ GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Ekleneceğine İlişkin Kuralın Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Gecikme Faizi Eklenerek Belirlenen Kısmının Kaldırılabileceği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Eklenmesine İlişkin Kuralın Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Gecikme Faizi Eklenerek Belirlenen Kısmını Kaldıran Mahkeme Kararı Yasalara Uygun Olduğu )
GECİKME FAİZİ ( Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Ekleneceğine İlişkin Kuralın Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Gecikme Faizi Eklenerek Belirlenen Kısmının Kaldırılabileceği )"
344D4.D12.2.2009E. 2007/4177 K. 2009/751"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Tarhiyatların Uzlaşma Kapsamına Girmediğinin Bildirilmesi Karşısında Bu Bildirim Üzerine Aynı Gün Yani Bildirimden İtibaren 15 Günlük Ek Süre Geçmeden Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
UZLAŞMA ( Vergi Ziyaı Cezası Vergi Usul Kanunu'nun 344/3. Fıkrası Uyarınca Kesildiğinden Bu Konuda Uzlaşma Yolunun Kapalı Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tarhiyatların Uzlaşma Kapsamına Girmediğinin Bildirilmesi Karşısında Bu Bildirim Üzerine Aynı Gün Yani Bildirimden İtibaren 15 Günlük Ek Süre Geçmeden Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
TARHİYATLARIN UZLAŞMA KAPSAMINA GİRMEMESİ ( Bu Bildirim Üzerine Aynı Gün Yani Bildirimden İtibaren 15 Günlük Ek Süre Geçmeden Açılan Davanın Süresinde Olduğu )"
344D9.D28.1.2009E. 2008/761 K. 2009/236"VERGİ KAÇAKÇILIĞINDA TEMİNAT İSTEME ( Vergi İnceleme Elemanı Tarafından Teminat İstenmesi Yolunda Herhangi Bir Talep Olmadığı Halde İdare Tarafından Kendiliğinden Tesis Edilen Teminat İsteme İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
TEMİNAT İSTEME ( Kaçakçılık Suçu - Vergi İnceleme Elemanı Tarafından Teminat İstenmesi Yolunda Herhangi Bir Talep Olmadığı Halde İdare Tarafından Kendiliğinden Tesis Edilen Teminat İsteme İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
İDARENİN KENDİLİĞİNDEN TEMİNAT İSTEYEMEYECEĞİ ( Kaçakçılık Suçu - Vergi İnceleme Elemanı Tarafından Teminat İstenmesi Yolunda Herhangi Bir Talep Olmaması Nedeniyle )
TÜRKİYE'DE İKAMETGÂHI BULUNMAYAN AMME BORÇLUSU ( Amme Alacağının Tehlikede Olduğunu Gösteriyorsa Tahsil Dairesinin Teminat İsteyebileceği )
TÜRKİYE'DE İKAMETGÂHI BULUNANLAR ( İdarenin Kendiliğinden Teminat İsteyemeyeceği )"
344VDDGK26.12.2008E. 2007/493 K. 2008/754"HASILATINI KAYIT VE BEYAN DIŞI BIRAKAN VERGİ YÜKÜMLÜSÜ ( Çekince Belirtmeden İmzaladığı İnceleme Tutanağındaki Anlatımında El Defterlerinin İş Yerinden Alındığı - Kayıtların İş Görüşmesine İlişkin Olduğu ve Yazıların Kendisi ya da İşçilerince Yazıldığı/Tersine İddiaya Hukuksal Sonuç Bağlanamayacağı )
VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİ OLANLARCA DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Yoklama Tutanağı Niteliği Taşımadığından Yükümlülerin Bu Tutanakları İmzalamaktan Kaçınmalarının Yaptırımının Rızasına Bakılmaksızın İnceleme Yapılan Defter ve Belgelerin Alınması Olduğu )
YOKLAMA TUTANAĞI ( Vergi İncelemesi Sırasında Vergi İncelemesine Yetkili Olanlarca Düzenlenen Tutanaklar Yoklama Tutanağı Niteliği Taşımadığı )
YÜKÜMLÜLERİN TUTANAKLARI İMZALAMAKTAN KAÇINMALARI ( Yaptırımının Rızasına Bakılmaksızın İnceleme Yapılan Defter ve Belgelerin Alınması Olduğu - Bu Tutanakların Vergi Usul Kanunu'na Göre Polis Jandarma Muhtar ve İhtiyar Meclisi Üyelerinden Birine İmzalatılması Gerekmediği )"
344D7.D25.11.2008E. 2006/5123 K. 2008/4729"ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Zıyaı Cezası Konusunda - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının “Cezanın Kanuniliği” ve “Hukuk Devleti” İlkeleriyle Bağdaşmadığı )
CEZANIN KANUNİLİĞİ VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Vergi Zıyaı Cezası Konusunda - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının )
GECİKME ZAMMI ( Vergi Zıyaı Cezası Konusunda Anayasaya Aykırı Bulunan Husus - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının “Cezanın Kanuniliği” ve “Hukuk Devleti” İlkeleriyle Bağdaşmadığı )
VERGİ ZIYAI CEZASI ( Zıyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Dikkate Alınarak Uygulanmasının Hukuka Uygun Olacağı )
CEZA KESME İŞLEMİ ( Vergi Zıyaı Cezası - Vergi Aslının Bir Katı Esas Alınarak Kesilen Kısmında İsabetsizlik ve Vergi Aslının Bir Katından Fazlaya İsabet Eden Gecikme Faizi Hesaplanmasıyla İlgili Kısmında da İsabet Olmadığı )"
344VDDGK21.11.2008E. 2007/490 K. 2008/730"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ ( Satışlarının Belli Bir Kısmının Toptan Olduğu - Kayıtlı Hasılatın Tamamının Perakende Satış Hasılatı Olduğunu Kanıtlama Yükünün Davacıya Düştüğü )
TOPTAN SATIŞ ( Satışlarının Belli Bir Kısmının Toptan Olduğu - Kayıtlı Hasılatın Tamamının Perakende Satış Hasılatı Olduğunu Kanıtlama Yükünün Davacıya Düştüğü )
PARAKENDE SATIŞ HASILATI ( Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi - Satışlarının Belli Bir Kısmının Toptan Olduğu/Kayıtlı Hasılatın Tamamının Perakende Satış Hasılatı Olduğunu Kanıtlama Yükünün Davacıya Düştüğü )
İSPAT YÜKÜ ( Kayıtlı Hasılatın Tamamının Perakende Satış Hasılatı Olduğunu Kanıtlama Yükünün Davacıya Düştüğü - Davacıdan Kanıt Sunulması İstenmeksizin Hüküm Kurulmasının Hukuka Uygun Bulunmadığı )"
344VDDGK21.11.2008E. 2007/334 K. 2008/737"GERÇEK BİR EMTİA TESLİMİNE DAYANMAYAN FATURALAR ( Teslim Edilmiş Gösterilen Emtianın Gerçekten İşletmeye Girdiği ve Bu Alışların Fatura Düzenlemesi Gereken Kimselerden Yapıldığı Saptanmadan Kesilen Özel Usulsüzlük Cezası Yönünden Davanın Reddinde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Teslim Edilmiş Gösterilen Emtianın Gerçekten İşletmeye Girdiği ve Bu Alışların Fatura Düzenlemesi Gereken Kimselerden Yapıldığı Saptanmadan Kesilen - Davanın Reddinde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
PLASTİK VE TEKSTİL HURDA MALZEMELERİ TİCARETİ ( Gerçek Bir Emtia Teslimine Dayanmayan Faturalara Teslim Edilmiş Gösterilen Emtianın Gerçekten İşletmeye Girdiği ve Bu Alışların Fatura Düzenlemesi Gereken Kimselerden Yapıldığı Saptanmadan Kesilen Özel Usulsüzlük Cezası Yönünden Davanın Reddinde Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
344VDDGK21.11.2008E. 2007/330 K. 2008/727"POS CİHAZI İLE TAHSİL EDİLEN HASILATIN BİR KISMININ KAYIT VE BEYAN DIŞI BIRAKILMASI ( Kayıtlara Dahil Edilmemiş Başka Bir Gider ve Maliyet Bulunmadığı - Tersinin Kabulünü Gerektiren Hiçbir Kanıt Sunulmadığı Halde Verilen Israr Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )
RE'SEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ ( Pos Cihazı İle Tahsil Ettiği Hasılatın Bir Kısmının Kayıt ve Beyan Dışı Bırakılması/Kayıtlara Dahil Edilmemiş Başka Bir Gider ve Maliyet Bulunmadığı - Tersinin Kabulünü Gerektiren Hiçbir Kanıt Sunulmadığı Halde Verilen Israr Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )
KURUMLAR VERGİSİ ( Re'sen Salınan - Pos Cihazı İle Tahsil Ettiği Hasılatın Bir Kısmının Kayıt ve Beyan Dışı Bırakılması/Kayıtlara Dahil Edilmemiş Başka Bir Gider ve Maliyet Bulunmadığı - Tersinin Kabulünü Gerektiren Hiçbir Kanıt Sunulmadığı Halde Verilen Israr Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )
KAYITLARA DAHİL EDİLMEMİŞ BAŞKA BİR GİDER VE MALİYET BULUNMAMASI ( Pos Cihazı İle Tahsil Ettiği Hasılatın Bir Kısmının Kayıt ve Beyan Dışı Bırakılması Nedeniyle Re'sen Salınan Kurumlar Vergisi - Tersinin Kabulünü Gerektiren Hiçbir Kanıt Sunulmadığı Halde Verilen Israr Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
344VDDGK21.11.2008E. 2007/323 K. 2008/723"GERÇEK BİR EMTİA TESLİMİNE DAYANMAYAN FATURALAR ( Şeklen Yer Alan Katma Değer Vergisinin Yüklenilmiş Bir Vergi Olmaması Nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca İndirim Konusu Yapılamayacağı )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Gerçek Bir Emtia Teslimine Dayanmayan Faturalarda Şeklen Yer Alan Katma Değer Vergisinin Yüklenilmiş Bir Vergi Olmaması Nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca İndirim Konusu Yapılamayacağı )
İNDİRİM KONUSU YAPILAMAMA ( Gerçek Bir Emtia Teslimine Dayanmayan Faturalarda Şeklen Yer Alan Katma Değer Vergisinin Yüklenilmiş Bir Vergi Olmaması Nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca Yapılamayacağı )"
344VDDGK24.10.2008E. 2007/679 K. 2008/718"KATMA DEĞER VERGİSİNİN YÜKLENİLMİŞ OLMASI ( Deftere Kayıt ve Belgede Verginin Gösterilmesi Koşulu Bulunsa Dahi İndirim Konusu Yapılabileceği )
İNDİRİM KONUSU YAPMA ( Katma Değer Vergisinin Yüklenilmiş Olması - Deftere Kayıt ve Belgede Verginin Gösterilmesi Koşulu Bulunsa Dahi İndirim Konusu Yapılabileceği )
FATURANIN TESLİME DAYANMASI ( Teslimin Konusu Birim Fiyatı Tutarı ve Teslim Faturayı Düzenleyen İle Kayıtlarına Dahil Eden Arasında Yapıldığının Doğrulanmasıyla Kabul Edilebileceği )"
344D4.D23.10.2008E. 2006/3595 K. 2008/3746"VERGİ ZİYAI CEZASI ( 1.1.2006 Tarihinden Önce Kesinleşen Ancak Henüz Tahsil Edilmemiş Vergi Ziyaı Cezalarının Takip ve Tahsili Yolunda Gerekli İşlemlere Devam Edileceği Yolundaki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KESİNLEŞEN VE ÖDENMEYEN KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ ( 1.1.2006 Tarihinden Önce Kesinleşen - Vergi Ziyaı Cezaların Takip ve Tahsili Yolunda Gerekli İşlemlere Devam Edileceği Yolundaki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİ AŞAMASI ( Kesinleşen ve Ödenmeyen Kamu Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emri Aşamasında da Kesinleşme Tarihine Bakılmaksızın Dikkate Alınması Gerektiği )"
344D9.D21.10.2008E. 2008/2449 K. 2008/4807"ZAYİ BELGESİ BULUNMAMASI ( Olayın Özelliği ve Matrah Farkının Davacının Beyanları İle İbraz Ettiği Liste ve Belgeler Üzerinden Tespit Edildiği Dikkate Alındığında Söz Konusu Cezanın Bir Kata İndirilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Zayi Belgesi Bulunmayan Ödevli Şirket Hakkında - Olayın Özelliği ve Matrah Farkının Davacının Beyanları İle İbraz Ettiği Liste ve Belgeler Üzerinden Tespit Edildiği Dikkate Alındığında Söz Konusu Cezanın Bir Kata İndirilmesi Gerektiği )"
344D9.D16.10.2008E. 2006/2434 K. 2008/4693"GECİKME FAİZİ ( Cezanın Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı veya Üç Katı Tutarında Uygulanması Diğer Bir Deyişle Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Eklenmemesi Suretiyle Hesaplanacağı )
CEZANIN ZİYAA UĞRATILAN VERGİNİN BİR KATI VEYA ÜÇ KATI TUTARINDA UYGULANMASI ( Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Eklenmemesi Suretiyle Hesaplanacağı )
CEZANIN TAMAMININ TERKİN EDİLMESİ ( Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarı Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Eklenmemesi Suretiyle Hesaplanacağı - Cezanın Tamamının Terkin Edilmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı )"
344D4.D15.10.2008E. 2007/5821 K. 2008/3601"TEMİNAT İSTENMESİNİ GEREKTİREN HALLER ( Aynı Zamanda İhtiyati Haczin Nedenini Oluşturmakta Olup Teminat Gösterilmemesi Halinde Hedef Aldığı Kişi ya da Kişilerin Varlıklarının İhtiyaten Haczi Yoluna Gidilebileceği )
İHTİYATİ HACİZ ( Teminat İstenmesini Gerektiren Haller Aynı Zamanda İhtiyati Haczin Nedenini Oluşturmakta Olup Teminat Gösterilmemesi Halinde Hedef Aldığı Kişi ya da Kişilerin Varlıklarının İhtiyaten Haczi Yoluna Gidilebileceği )
İDARİ İŞLEM ( Kişilerin Menfaatini Etkileyen Hukuki Sonuçlar Meydana Getiren Dava Konusu Teminat İstenilmesine İlişkin İşlem Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Niteliği Taşıdığı )
TEMİNAT İSTENMESİNE İLİŞKİN YAZI İLE KURULAN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergi İdarelerinin Vergi Hukuku Alanında Tesis Ettikleri ve Verginin Tahsilinin Güvence Altına Alınmasına İlişkin İşlemlerden Olan Teminat İstenmesini Gerektiren Haller Aynı Zamanda İhtiyati Haczin Nedenini Oluşturduğu )"
344D3.D14.10.2008E. 2007/3512 K. 2008/2969"GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ( Yapan Davacı Kurumun Temsil Ettiği Kişiler Adına Yaptırdıkları Hizmetlere İlişkin Giderlerin Müşavirlik Faaliyetine Ait Giderlerden Kabul Edilemeyeceği )
MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ ( Gümrük Müşavirliği Yapan Davacı Kurumun Temsil Ettiği Kişiler Adına Yaptırdıkları Hizmetlere İlişkin Giderlerin Müşavirlik Faaliyetine Ait Giderlerden Kabul Edilemeyeceği )
GİDERLER ( Gümrük Müşavirliği Yapan Davacı Kurumun Temsil Ettiği Kişiler Adına Yaptırdıkları Hizmetlere İlişkin Giderlerin Müşavirlik Faaliyetine Ait Giderlerden Kabul Edilemeyeceği )"
344VDDGK10.10.2008E. 2007/489 K. 2008/627"KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Eylemine İştirak Edilen Vergi Yükümlüsünün Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Ceza Kesmeye Yetkili Olduğu - Yetkisiz Dairenin Düzenlendiği Ceza İhbarnamesine Karşı Dava Açılmamasının Cebren Takip Edilebilir Borç Yaratmayacağı )
CEZA KESMEYE YETKİLİ DAİRE ( Kaçakçılığa İştirak/Eylemine İştirak Edilen Vergi Yükümlüsünün Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi - Yetkisiz Dairenin Düzenlendiği Ceza İhbarnamesine Karşı Dava Açılmamasının Cebren Takip Edilebilir Borç Yaratmadığı )
YETKİLİ OLMAYAN CEZA DAİRESİNİN DÜZENLEDİĞİ CEZA İHBARNAMESİ ( Kaçakçılığa İştirak Eylemi - Karşı Dava Açılmamasının Cebren Takip Edilebilir Borç Haline Getirmeyeceği )
TAKİP EDİLEBİLİR BORÇ ( Kaçakçılığa İştirak Nedeniyle Yetkisiz Vergi Dairesinin Kestiği Ceza - Dava Açılmamasının Yaratmayacağı )"
344D3.D6.5.2008E. 2007/3848 K. 2008/1404"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Defter ve Belge İbraz Etmeme Eylemi Kuralına Yer Verilen 359. Madde Kapsamında Bulunan Davacı Adına Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Düzeyinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI ( 359. Madde Kapsamında Bulunan Davacı Adına Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Düzeyinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KURUMLAR VERGİSİ ( Vergi Mahkemesi Kararının Kurumlar Vergisi Üzerinden Kesilen Cezayı Bir Kat Üzerinden Değiştiren Hüküm Fıkrasının Hukuka Uygun Düşmediği )"
344D9.D24.3.2008E. 2006/3700 K. 2008/1470"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Belirtilen 15 Günlük Yasal Sürede Ödeme Yapmayan Davacı Şirket Adına Kesilen Cezanın Yasal Olduğu )
ŞİRKET ADINA KESİLEN CEZA ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - 15 Günlük Yasal Sürede Ödeme Yapılmaması Nedeniyle Şirket Adına Kesilen Cezanın Yasal Olduğu )
YASAL SÜREDE ÖDEME YAPILMAMASI ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - 15 Günlük Yasal Sürede Ödeme Yapmayan Davacı Şirket Adına Kesilen Cezanın Yasal Olduğu )"
344VDDGK21.3.2008E. 2008/368 "BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN ( Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Vergilendirmeler Hakkında Yapılamayacağı - Temyiz İncelemesinin Sonuçlandırılması Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Üç Kat Olarak Uygulanan Tarhiyat - 5736 S.K.'ya Göre Uzlaşma Yapılamayacağı Temyiz İncelemesinin Sonuçlandırılması Gerektiği/İhtilafın Sona Erdiği Kabul Edilemeyeceği )"
344VDDGK22.2.2008E. 2007/272 K. 2008/166"NOKSAN BEYANDA BULUNMA ( Beyan Zamanı Geçtikten Sonra Verilen Beyannamelerde Bildirilen Matrah Üzerinden Salınan Ancak Mükerrerlik Nedeniyle Tahakkuk Kayıtlarından Silinen Gelir Vergisi Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BEYAN ZAMANI GEÇTİKTEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELER ( Bildirilen Matrah Üzerinden Salınan Ancak Mükerrerlik Nedeniyle Tahakkuk Kayıtlarından Silinen Gelir Vergisi Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
MÜKERRERLİK NEDENİYLE TAHAKKUK KAYITLARINDAN SİLİNEN GELİR VERGİSİ ( Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Beyan Zamanı Geçtikten Sonra Verilen Beyannameler )"
344D7.D19.2.2008E. 2005/3352 K. 2008/1071"VERGİ ZİYAI SUÇU ( Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesileceği Hükme Bağlandığından Mahkemece Yeniden Verilecek Kararda Oluşan Bu Yeni Hukuki Durumun da Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi Ziyaı Suçu - Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesileceği )
VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ GEREKTİREN FİİLLER İÇİN İDARECE TESİS EDİLECEK İŞLEMLER ( Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesileceği )"
344VDDGK25.1.2008E. 2007/199 K. 2008/7"UZLAŞMA TALEBİ ( Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Tarhiyatın Uzlaşma Kapsamında Olmaması Nedeniyle Esasa Girilmeden Reddi Üzerine Açılan Davada 213 Sayılı Kanun'un Ek 7. Maddesindeki Ek Dava Açma Süresinden Yararlanılamayacağı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Tarhiyatın Uzlaşma Kapsamında Olmaması Nedeniyle Esasa Girilmeden Reddi Üzerine Açılan Davada 213 Sayılı Kanun'un Ek 7. Maddesindeki Ek Dava Açma Süresinden Yararlanılamayacağı )
EK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Tarhiyatın Uzlaşma Kapsamında Olmaması Nedeniyle Esasa Girilmeden Reddi Üzerine Açılan Davada 213 Sayılı Kanun'un Ek 7. Maddesindeki Ek Dava Açma Süresinden Yararlanılamayacağı )
UZLAŞMA KAPSAMI ( Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Tarhiyatın Uzlaşma Kapsamında Olmaması Nedeniyle Esasa Girilmeden Reddi Üzerine Açılan Davada 213 Sayılı Kanun'un Ek 7. Maddesindeki Ek Dava Açma Süresinden Yararlanılamayacağı )"
344D3.D22.11.2007E. 2006/4358 K. 2007/3150"İŞTİRAK ( Vergi Ziyaına - Eylemine İştirak Edilen Yükümlünün Bağlı Oldukları Vergi Dairesi Müdürlüklerince Ceza Kesileceği )
YETKİLİ VERGİ DAİRESİ ( Vergi Ziyaına İştirak - Eylemine İştirak Edilen Yükümlünün Bağlı Oldukları Vergi Dairesi Müdürlüklerince Ceza Kesileceği )
VERGİ ZİYAINA İŞTİRAK ( Eylemine İştirak Edilen Yükümlünün Bağlı Oldukları Vergi Dairesi Müdürlüklerince Ceza Kesilmesi Gereği )"
344D7.D15.11.2007E. 2005/3421 K. 2007/4710"VERGİ ZİYAI ( Trafik ve Tescil İşlemlerini Yapan Kişilerce Verilen Yetki Sınırı Aşılarak Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyaı İle Davacı Arasında İlliyet Bağı Mevcut Olmadığı/Ceza Kesilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YETKİ SINIRININ AŞILMASI ( Trafik ve Tescil İşlemlerini Yapan Kişilere Verilen/Vergi Ziyaına Sebebiyet Vermeleri - Davacıya Ceza Kesilmesinde İsabet Bulunmadığı/Arasında İlliyet Bağı Mevcut Olmadığı )
MÜKELLEF VEYA VERGİ SORUMLUSU ( Vergi Ziyaı İle Aralarında İlliyet Bağı Mevcut Olmadığında Ceza Kesilemeyeceği - Trafik ve Tescil İşlemlerini Yapan Kişilerce Verilen Yetki Sınırı Aşılarak Vergi Ziyaına Sebebiyet Vermeleri )"
344D3.D20.9.2007E. 2007/89 K. 2007/2446"İTHAL EDİLEN EMTİA ( Dış Ticaret Rejimine Bağlı Kılınmasından Doğan Maliyetin Dikkate Alınması Gerekli Olduğu - Davacının Bu Amaçla Sunabileceği Kanıtlar İstenip Tarh Matrahının Miktarı Yönünden Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
DIŞ TİCARET REJİMİ ( İthal Edilen Emtianın Dış Ticaret Rejimine Bağlı Kılınmasından Doğan Maliyetin Dikkate Alınmasının Gerekli Olduğu - Davacının Bu Amaçla Sunabileceği Kanıtlar İstenip Tarh Matrahının Miktarı Yönünden Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Dış Ticaret Rejimine Bağlı Kılınmasından Doğan Maliyetin Dikkate Alınması Gerekli Olduğu - Davacının Bu Amaçla Sunabileceği Kanıtlar İstenip Tarh Matrahının Miktarı Yönünden Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )"
344D3.D17.9.2007E. 2006/1847 K. 2007/2406"VERGİ TARHİYATI ( Akaryakıt Ürünleri Alım-Satımı Yapan Davacı Tarafından İthal Edilen Parafinin Somut Bir Kanıta Dayanmaksızın Motorin Olduğu Kabul Edilerek Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Görülmediği )
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM-SATIM FAALİYETİ ( Davacı Tarafından İthal Edilen Parafinin Somut Bir Kanıta Dayanmaksızın Motorin Olduğu Kabul Edilerek Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Görülmediği )
İMALAT FİRESİ ( Vergi Mahkemesince Faaliyeti Alım-Satımından İbaret Olan Davacının Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarh Matrahının Hukuka Uygunluğu Yönünden Yapılan İncelemede İlgili Meslek Kuruluşunun Bildirdiği İmalat Firesinin Esas Alınmasının Hukuka Uygun Düşmediği )"
344D9.D29.5.2007E. 2006/994 K. 2007/2103"İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( Çöp Hizmeti Karşılığı Konteynırlar Üzerine Reklam Alınabileceğinin Sözleşme İle Kararlaştırması - Reklamların Temizlik ve Bakımdan Davacının Sorumlu Olması Nedeniyle Ücret İstenilemeyeceği )
ÇÖP HİZMETİ ( Karşılığı Konteynırlar Üzerine Reklam Alınabileceğinin Sözleşme İle Kararlaştırması - Reklamların Temizlik ve Bakımdan Davacının Sorumlu Olması Nedeniyle Ücret İstenilemeyeceği )
ÜCRET TALEBİ ( Çöp Hizmeti Karşılığı Konteynırlar Üzerine Reklam Alınabileceğinin Sözleşme İle Kararlaştırması - Reklamların Temizlik ve Bakımdan Davacının Sorumlu Olması Nedeniyle Ücret İstenilemeyeceği )"
344D9.D22.5.2007E. 2006/2122 K. 2007/2029"ARA ARTERE CEPHELİ BİNALAR ÜZERİNDEKİ İLAN VE REKLAMLAR ( 5216 Sayılı Yasa Uyarınca Büyükşehir Belediyelerinin İlan ve Reklam Vergisi İsteme Yetkisinin Bulunduğu - Asma Tahsis Ücreti İstenilebilmesi İçin Hizmetin Verilmesi Gerektiği )
İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( Ara Artere Cepheli Binalar Üzerindeki İlan Ve Reklamlar/Büyükşehir Belediyelerinin İlan ve Reklam Vergisi İsteme Yetkisinin Bulunduğu - Asma Tahsis Ücreti İstenilebilmesi İçin Hizmetin Verilmesi Gerektiği )
ASMA TAHSİS ÜCRETİ ( 5216 Sayılı Yasa Uyarınca Büyükşehir Belediyelerinin İlan ve Reklam Vergisi İsteme Yetkisinin Bulunduğu - Asma Tahsis Ücreti İstenilebilmesi İçin Hizmetin Verilmesi Gerektiği )
HİZMET ŞARTI ( Ara Artere Cepheli Binalar Üzerindeki İlan Ve Reklamlar/Büyükşehir Belediyelerinin İlan ve Reklam Vergisi İsteme Yetkisinin Bulunduğu - Asma Tahsis Ücreti İstenilebilmesi İçin Hizmetin Verilmesi Gerektiği )
CEZANIN ZİYAA UĞRATILAN VERGİNİN BİR KATI VEYA ÜÇ KATI ORANINDA UYGULANMASI ( Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Eklenmemesi Suretiyle Hesaplanmasının Hukuka Uygun Olacağı )
GECİKME FAİZİ ( Cezanın Ziyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Veya Üç Katı Oranında Uygulanması/ Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Üzerinden Hesaplanan Gecikme Faizinin Yarısının Eklenmemesi Suretiyle Hesaplanmasının Hukuka Uygun Olacağı )"
344D7.D16.5.2007E. 2005/4588 K. 2007/2376"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi İdaresinin Yetkisini Kullanabilmesi - Vergi Ziyaı İle Mükellef Ya da Vergi Sorumlusunun Eylemi Arasında İlliyet Bağının Kurulabilmesine Bağlı Olduğu )
VERGİ İDARESİNİN CEZA KESME YETKİSİ ( Kullanabilmesinin Vergi Ziyaı İle Mükellef Ya da Vergi Sorumlusunun Eylemi Arasında İlliyet Bağının Kurulabilmesine Bağlı Olduğu )
MÜKELLEF VEYA VERGİ SORUMLUSU ( Vergi Ziyaı Cezası Kesilebilmesi İçin Vergi Ziyaına Bu Kişiler Tarafından Neden Olunması Gerektiği )
ŞİRKET TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN YETKİ ( Sınır Aşılarak Vergi Ziyaına Sebebiyet Verildiği/Vergi Ziyaı İle Şirket Arasında İlliyet Bağının Mevcut Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezası Verilemeyeceği )"
344D7.D7.5.2007E. 2005/3650 K. 2007/2141"DANIŞTAY'IN KESİN BOZMA KARARINA UYULMUŞ OLMASI ( Lehe Karar Verilen Açısından Usuli Müktesep Hak Oluştursa Bile Kararda Maddi Hata Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Gibi Hallerde Kararın Bozulabileceği )
BOZMAYA UYMANIN BOZULMASI HALLERİ ( Maddi Hata Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Uyuşmazlık Konusunda Sonradan İçtihatları Birleştirme Kararı Alınması Kararda Kamu Düzenini Etkileyen Bir Usul Kuralının Dikkate Alınmamış Olması Hallerinde )
MÜKTESEP HAK ( Lehe Karar Verilen Açısından Oluştursa Bile Kararda Maddi Hata Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Gibi Hallerde Bozmaya Uyma Kararının Bozulabileceği )
MADDİ HATA ( Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Uyuşmazlık Konusunda Sonradan İçtihatları Birleştirme Kararı Alınması Kararda Kamu Düzenini Etkileyen Bir Usul Kuralının Dikkate Alınmamış Olması Hallerinde Bozmaya Uyma Kararının Bozulabileceği )"
344D4.D9.4.2007E. 2006/199 K. 2007/1099"VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ VE BU CEZANIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN İPTALİ ( Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Nedeniyle Böyle Bir Borcu Bulunmadığı Kapsamında Bir İddia Olarak Kabul Edildiğinden Anılan Karar Dikkate Alınarak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Vergi Ziyaı Cezasına İlişkin Olarak İleri Sürülen İddia Böyle Bir Borcu Bulunmadığı Kapsamında Bir İddia Olarak Kabul Edildiğinden Vergi Ziyaı Cezası Hakkında Anılan Anayasa Mahkemesi Kararı Dikkate Alınarak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCU BULUNMADIĞI KAPSAMINDAKİ İDDİA ( Vergi Ziyaı Cezasına İlişkin Olarak İleri Sürülen İddia - Vergi Ziyaı Cezası Hakkında Anılan Anayasa Mahkemesi Kararı Dikkate Alınarak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
344D9.D13.3.2007E. 2005/5109 K. 2007/733"GECİKME FAİZİ ( Vergi Usul Kanununun 344.Maddesinin 2. Fıkrasının Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanmasında Gecikme Faizinin Eklenmesine İlişkin Kısmının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Sözkonusu Değişiklik Uyarınca Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZASININ HESAPLANMASI ( Vergi Usul Kanununun 344.Maddesinin 2. Fıkrasının Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanmasında Gecikme Faizinin Eklenmesine İlişkin Kısmının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği )
CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Vergi Usul Kanununun 344.Maddesinin 2. Fıkrasının Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanmasında Gecikme Faizinin Eklenmesine İlişkin Kısmının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Sözkonusu Değişiklik Uyarınca Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
344D4.D21.2.2007E. 2006/2055 K. 2007/453"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Yüksek Mahkemenin Kararında Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanış Biçimi Yönünden Kurduğu Gerekçe İle Kamu Yararının Korunması Yönünden Belirttiği Gerekçe Göz Önüne Alındığında Cezanın Ziyaa Uğratılan Verginin Sadece Bir Katı veya Üç Katı Oranında Uygulanmasının Hukuka Uygun Olacağı )
ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARI ( Yapılan Yasal Düzenlemeler Birlikte Değerlendirildiğinde Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulmasının Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ ( Anayasa Mahkemesince Verilen İptal Kararı ve Yapılan Yasal Düzenlemeler Birlikte Değerlendirildiğinde Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulmasının Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
CEZANIN ZİYAA UĞRATILAN VERGİNİN SADECE BİR KATI VEYA ÜÇ KATI ORANINDA UYGULANMASI ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Kamu Yararının Korunması Yönünden Belirttiği Gerekçe Göz Önüne Alındığında Hukuka Uygun Olacağı )"
344D3.D1.2.2007E. 2006/112 K. 2007/222"DEFTER VE BELGELERİN SU BASKININDA ZAYİ OLDUĞU İDDİASI ( İncelemeye Sunmayan Davacı Adına KDV. İndirimlerin Kabul Edilmeyerek Yapılan Tarhiyat - İspat Külfetinin İdareye Yüklenemeyeceği )
BELGELERİN İNCELEMEYE SUNULMAMASI ( Su Baskınında Zayi Olduğunu Neden Gösterilerek - Davacı Adına KDV. İndirimlerin Kabul Edilmeyerek Yapılan Tarhiyat/İspat Külfetinin İdareye Yüklenemeyeceği/Davacıya Düştüğü )
KDV. İNDİRİMLERİNİN KABUL EDİLMEMESİ ( Su Baskınında Zayi Olduğunu Neden Gösterilerek Defter ve Belgelerin İncelemeye Sunulmaması - İspat Külfetinin İdareye Yüklenemeyeceği )
İSPAT KÜLFETİ ( Defter ve Belgelerin Su Baskınında Zayi Olduğunu Neden Gösterilerek İncelemeye Sunulmaması - İspat Külfetinin Davacıya Düştüğü )"
344D4.D29.1.2007E. 2006/4216 K. 2007/132"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Belediyenin Otopark İşlettiği/Gelirini Beyan Etmediği - Cezanın Hukuka Uygun Olduğu )
BELEDİYENİN GELİR BEYAN ETMEMESİ ( Otopark İşletmesinden Dolayı - Verilen Özel Usulsüzlük Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )
VERGİ MÜKELLEFİYETİ ( Belediyenin Otopark İşlettiği - Vergi Ödemekle Mükellef Olacağı )
BELEDİYENİN OTOPARK İŞLETMESİ ( Vergi Ödemekle Mükellef Olacağı )"
344D4.D18.12.2006E. 2005/2411 K. 2006/2788"KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK CEZASI ( Nezdinde İnceleme Yapılan Mükellefin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesince ve Ziyaa Uğratılan Verginin Dönemi Dikkate Alınarak Kesilmesi Gerektiği )
ZİYAA UĞRATILAN VERGİNİN DÖNEMİ DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ ( Kaçakçılığa İştirak Cezasının Nezdinde İnceleme Yapılan Mükellefin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesince Kesilmesi Gerektiği )
MÜKELLEFİN BAĞLI BULUNAN VERGİ DAİRESİ ( Kaçakçılığa İştirak Cezasının Bu Vergi Dairesince ve Ziyaa Uğratılan Verginin Dönemi Dikkate Alınarak Kesilmesi Gerektiği )"
344VDDGK8.12.2006E. 2006/220 K. 2006/366"ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Anayasa Mahkemesi'nin Vergi Ziyaı Cezası Hakkındaki İptal Kararı Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Anayasa Mahkemesi'nin Vergi Ziyaı Cezası Hakkındaki İptal Kararı Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İPTAL KARARI ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Anayasa Mahkemesi'nin Vergi Ziyaı Cezası Hakkındaki İptal Kararı Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
344D3.D22.11.2006E. 2005/1796 K. 2006/3042"UZLAŞMA KAPSAMINDA BULUNMAYAN VERGİ VE CEZALAR ( VUK. Ek Md. 1'e Göre - Ek 7'nci Maddesinde Öngörülen 15 Günlük Ek Dava Açma Süresinden Yararlanılamayacağı )
VERGİ USUL KANUNUNUN EK 1'İNCİ MADDESİNE GÖRE UZLAŞMA KAPSAMINDA BULUNMAYAN VERGİ VE CEZALAR ( Ek 7'nci Maddesinde Öngörülen 15 Günlük Ek Dava Açma Süresinden Yararlanılamayacağı )
EK DAVA AÇMA SÜRESİ ( VUK. Ek 7'nci Maddesinde Öngörülen 15 Günlük Süreden Yararlanılamaması - VUK. Ek Md. 1'e Göre Uzlaşma Kapsamında Bulunmayan Vergi ve Cezalar İçin )"
344D7.D13.11.2006E. 2005/4229 K. 2006/3369"DAMGA VERGİSİ ( Davacının Vergiye Tabi Tutulan Belgelerin Sözleşme Değil Teklifname Olduğunu İleri Sürdüğü - Asıllarının Getirtilip İnceleneceği )
KONTENJAN SÖZLEŞMESİ ( Davacı Hakkında Damga Vergisi Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Ceza Kesildiği - Davacının Vergiye Tabi Tutulan Belgelerin Sözleşme Değil Teklifname Olduğunu İleri Sürdüğü/Asıllarının Getirtilip İncelenmesi Gereği )
SÖZLEŞME NİTELİĞİ TAŞIMAYAN BELGE ( Davacı Hakkında Damga Vergisi Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Ceza Kesildiği - Davacının Vergiye Tabi Tutulan Belgelerin Teklifname Olduğunu İleri Sürdüğü/Asıllarının Getirtilip İnceleneceği )"
344D4.D12.10.2006E. 2006/2089 K. 2006/1900"VERGİ ZIYAI CEZASI ( Muhtasar Beyannamelerinin Süresinden Sonra Verildiği - Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi Nedeniyle Vergi Ziyaının Doğduğunun Kabul Edileceği )
BEYANNAMENİN SÜRESİNDEN SONRA VERİLMESİ ( Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi Nedeniyle Vergi Ziyaının Doğduğunun Kabulü Gereği )
DÜZELTME FİŞİ İLE TERKİN EDİLEN VERGİLERE BAĞLI OLARAK VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ ( Muhtasar Beyannamelerinin Süresinden Sonra Verildiği - Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
344VDDGK6.7.2006E. 2006/140 K. 2006/203"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Anayasa Mahkemesinin 20.10.2005 Tarihli RG'de Yayımlanan 6.1.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 Sayılı Yayımından Altı Ay Sonra Yürürlüğe Girecek İptal Kararı Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Ziyaı Cezası Konusunda 20.10.2005 Tarihli RG'de Yayımlanan 6.1.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 Sayılı Yayımından Altı Ay Sonra Yürürlüğe Girecek Karar Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
344VDDGK26.5.2006E. 2005/318 K. 2006/125"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Yüksek Mahkemenin Kararında Vergi Zıyaı Cezasının Hesaplanış Biçimi Yönünden Kurduğu Gerekçe İle Kamu Yararının Korunması Yönünden Belirttiği Gerekçe Göz Önüne Alınarak Cezanın Zıyaa Uğratılan Verginin Bir Katı Oranında Uygulanacağı )
ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARI ( Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulması Anayasa'nın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
ÖRTÜLÜ SERMAYE NİTELİĞİNDEKİ BORÇLANMA ( Faiz ve Kur Farklarını Gider Kaydetme - Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulması Anayasa'nın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
CEZANIN ZIYAA UĞRATILAN VERGİNİN BİR KATI ORANINDA UYGULANACAĞI ( Yüksek Mahkemenin Kararında Vergi Zıyaı Cezasının Hesaplanış Biçimi Yönünden Kurduğu Gerekçe İle Kamu Yararının Korunması Yönünden Belirttiği Gerekçe Göz Önüne Alınarak )"
344D7.D19.4.2006E. 2005/4329 K. 2006/1276"VERGİ ZİYAI CEZASI ( 213 Sayılı Kanun'un 344. Maddesinde Yapılan Değişiklik ve Eklenen Geçici 27. Maddesi İle Oluşan Yeni Hukuki Duruma Göre Yeniden Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YASAL DEĞİŞİKLİK ( 213 Sayılı Kanun'un 344. Maddesinde Yapılan Değişiklik ve Eklenen Geçici 27. Maddesi İle Oluşan Yeni Hukuki Duruma Göre Yeniden Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Vergi Ziyaı Cezası )"
344VDDGK18.11.2005E. 2005/148 K. 2005/255"KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Teminat İstemine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Tarhiyata Karşı Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verilmesinde Yasaya Uygunluk Bulunmadığı )
TEMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Tarhiyata Karşı Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verilmesinde Yasaya Uygunluk Bulunmadığı )
TARHİYATA KARŞI AÇILMIŞ DAVA ( Teminat İstemine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Tarhiyata Karşı Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verilmesinde Yasaya Uygunluk Bulunmadığı )"
344D9.D28.6.2005E. 2004/3550 K. 2005/1603"VERGİ ZİYAI CEZALI KDV. ( Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanılması - Tarh Edilen Verginin 3 Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )
SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA KULLANILMASI ( Haksız Yere KDV İndirimine Sebep Olunması - Tarh Edilen Verginin 3 Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )
KDV. İNDİRİMİNİN REDDEDİLMESİ ( Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanılması Nedeniyle - Tarh Edilen Verginin 3 Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )"
344D9.D16.6.2005E. 2004/2925 K. 2005/1467"VERGİ İNCELEMESİ ( Başlanıldığı Safhada Kanuni Temsilci ve Ortaklar Adına Teminat İsteme İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk İşlemi Yapılamayacağı )
TEMİNAT İSTEME İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ ( Vergi İncelemesine Başlanıldığı Safhada Kanuni Temsilci ve Ortaklar Adına Bu İşlemlerin Yapılamasında İsabet Bulunmadığı )
İHTİYATİ TAHAKKUK İHTİYATİ HACİZ VE TEMİNAT İSTEME ( Vergi İncelemesine Başlanıldığı Safhada Kanuni Temsilci ve Ortaklar Adına Bu İşlemlerin Yapılamasında İsabet Bulunmadığı )
VUK. MD. 13 KOŞULLARI ( Oluşmadığı Halde Vergi İncelemesine Başlanıldığı Safhada Kanuni Temsilci ve Ortaklar Adına Teminat İsteme İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk İşlemi Yapılamayacağı )"
344D3.D14.6.2005E. 2004/628 K. 2005/1444"VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Vergi Matrahının Tespitinde Davacının İfadesinden Defter ve Belgelerinden Faydalanılması Gibi Sebeplerin Bu Eylemin Niteliğini Değiştirmeyeceği )
VERGİ ZİYAI ( Sebebiyet Veren Eylemin VUK. Md. 359 Kapsamında Bulunması Durumunda Ziyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Düzeyinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )
MÜKELLEFİN İFADESİ DEFTER VE BELGELERİNDEN FAYDALANILARAK VERGİ MATRAHI TESPİTİ ( Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisi ve Fon Payı - Eylemin Niteliğini Değiştirmeyeceği )
FATURALARIN ALICISI TUTARI SATILAN EMTİA TÜR VE ADEDİ BAKIMINDAN YANILTICI OLMASI ( Vergi Matrahının Tespitinde Davacının İfadesinden Defter ve Belgelerinden Faydalanılması Gibi Sebeplerin Bu Eylemin Niteliğini Değiştirmeyeceği - Vergi Kaçakçılığı )"
344D3.D16.5.2005E. 2004/2395 K. 2005/1244"VERGİ ZİYAI SUÇU ( Olayda Eksik Beyanın Yasal Defterlere Kaydı Gereken Hasılatların El Defterine Kaydedilmesinden Doğması Nedeniyle Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Kapsamında Bulunan Bu Eylem Nedeniyle Cezanın Üç Kat Kesileceği )
KAYIT DIŞI HASILAT ( Eksik Beyanın Yasal Defterlere Kaydı Gereken Hasılatların El Defterine Kaydedilmesinden Doğması Halinde Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Kapsamında Bulunan Bu Eylem Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Kesileceği )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Tutulan Veya Düzenlenen Ve Saklanma Ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defterlere Kaydı Gereken Hesap Ve İşlemlerin Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen Veya Kısmen Başka Defter Belge Veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydedilmesi Halinde Olduğu )"
344D4.D9.3.2005E. 2004/2271 K. 2005/348"AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ ( Teminat Gösterilen Gayrimenkulün Paraya Çevrilebilmesi İçin Borçluya Borcunu 7 Gün İçinde Ödemesinin İhtar Edilmesi Gereği )
TEMİNATLI AMME ALACAĞININ VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Borcun 7 Gün İçinde Ödenmemesi Halinde Teminatın Paraya Çevrileceğinin Yükümlüye Bildirilmesi Gereği )
GAYRİMENKULÜN PARAYA ÇEVRİLEBİLMESİ İÇİN BORÇLUYA BORCUNU 7 GÜN İÇİNDE ÖDEMESİNİN İHTAR EDİLMESİ GEREĞİ ( Teminatlı Amme Alacağının Vadesinde Ödenmemesi Halinde Doğrudan Satış Talep Edilemeyeceği )
VERGİ ALACAĞI VE CEZASI KARŞILIĞINDA TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ( Borcun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Borçluya Ödeme Emri Gönderilerek 7 Gün İçinde Ödemesinin İstenmesi Gereği - Ödeme Emri Gönderilmeden Teminatın Paraya Çevrilemeyeceği )"
344VDDGK3.12.2004E. 2004/116 K. 2004/174"VERGİ TEVKİFATINA AİT MATRAH FARKI ( 1998'de Doğan Kurum Kazancı Üzerinden 1999'da Yapılacak Ödemelere İlişkin Olup Vergiyi Doğuran Olayın 1999'da Meydana Geleceği - Tarhiyata Bu Tarihte Yürürlükte Olan Vergi Ziyaı Cezası Uygulanacağı )
RESEN VERGİ TARHİYATI ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Stopaj Vergisi - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu )
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI ESAS ALINARAK TESPİT EDİLEN VERGİ TEVKİFATINA AİT MATRAH FARKI ( Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu - Bu Tarihte Yürürlükte Olan Cezanın Uygulanacağı )
VERGİ KAYBINA YOL AÇAN EYLEMİN TARİHİ ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Stopaj Vergisi Tarhiyatı - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu )
STOPAJ VERGİSİ ( Yıllık Kurum Kazancı Üzerinden Resen Tarhiyatı - Farkın Nisan Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi Gerektiğinden Vergi Kaybına Yol Açan Eylemin Nisan'da Oluştuğu/Bu Tarihte Yürürlükte Olan Ceza Uygulanacağı )"
344D4.D26.10.2004E. 2004/161 K. 2004/2088"TİCARİ KAZANCIN EKSİK BEYAN EDİLMESİ ( Vergi Ziyaı Cezası Miktarının Tesbiti Usulü )
DAİRE SATIŞ BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Ticari Kazancın Eksik Beyan Edilmesi Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Esas Alınacak Olan )
VERGİ ZİYAI CEZASI ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Daire Satış Bedelinin Eksik Beyan Edilmesi )"
344D9.D14.10.2004E. 2002/805 K. 2004/4955"UZLAŞMA ( Gereklerini Derhal Yerine Getirmekle Yükümlü Bulunan Vergi Dairesince Uzlaşma Talebi Geçersiz Sayılarak Yeniden Cezalı Tarhiyata Gidilmesinde İsabet Bulunmadığı )
VERGİ DAİRESİNİN UZLAŞMADAN DÖNMESİ ( Uzlaşma Gereklerini Derhal Yerine Getirmekle Yükümlü Bulunan Vergi Dairesince Talebi Geçersiz Sayarak Yeniden Cezalı Tarhiyata Gidilmesinde İsabet Bulunmadığı )
SAHTE FATURA ( Uzlaşmadan Sonra Yükümlü Şirketin Sahte Fatura Kullanması Nedeniyle Vergi Dairesince Uzlaşma Talebi Geçersiz Sayılarak Yeniden Cezalı Tarhiyata Gidilmesi - Yasal Olmadığı )"
344VDDGK25.6.2004E. 2004/59 K. 2004/63"MATRAH FARKI ( Tuğla Üretiminin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan - Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı KDV. Salınmasında Yasal İsabet Bulunmadığı )
ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN HAREKETLE HESAPLANAN MATRAH FARKI ( Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı KDV. Salınmasında Yasal İsabet Bulunmadığı - İşyerinde Yapılan Fiili Üretim Esas Alınarak Üretimin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın )
VERGİ ZİYAI CEZALI KDV. ( Tuğla Üretiminin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan Matrah Farkı Üzerinden - Salınmasında Yasal İsabet Bulunmadığı )
İŞYERİNDE YAPILAN FİİLİ ÜRETİM ( Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan Matrah Üzerinden Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı KDV. Salınması - Yasal İsabet Bulunmadığı )
KDV. SALINMASI ( Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı/Yasal İsabet Bulunmadığı - Üretimin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan Matrah Farkı Üzerinden )"
344D7.D9.6.2004E. 2002/3797 K. 2004/1686"İŞTİRAK NEDENİYLE CEZA ( 213 Sayılı Kanunun 344/3'e Göre Kesilebilmesi İçin Suça İştirak Edildiğinin ve Ayrıca Ayrı Menfaat Sağlandığının Tespiti Gerektiği )
MENFAAT SAĞLAMA ( 213 Sayılı Kanunun 344/3'e Göre İştirak Nedeniyle Ceza Kesilebilmesi İçin Suça İştirak Edildiğinin ve Ayrıca Ayrı Menfaat Sağlandığının Tespiti Gerektiği )"
344D4.D7.6.2004E. 2004/441 K. 2004/1395"ŞİRKET MÜDÜRÜ VE ORTAĞININ SORUMLULUĞU ( Hakkında Mükellefiyet Tesis Edilip Vergi İncelemesi Yapılmadan Adına Vergi Salınamaması ve Ceza Kesilememesi )
VERGİ İNCELEMESİ ( Şirket Nezdinde Yapılan Vergi İncelemesine Dayanılarak Şirket Müdürü ve Ortağı Hakkında Tarhiyat Yapılıp Yapılamaması )
ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TARHİYAT YAPILMASI ( Şirket Adına Düzenlenen Vergi İncelemesi-Şirket Müdürü ve Ortağı Hakkında Tarhiyat Yapılıp Yapılamaması )"
344VDDGK7.5.2004E. 2004/24 K. 2004/48"İBRAZ EDİLMEYEN FATURALAR ( Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı - Re'sen Salınan Cezalı Vergi ve Fon Payı )
MATRAH FARKI ( Re'sen Salınan Cezalı Vergi ve Fon Payı - İbraz Edilmeyen Faturalar/Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı )
FATURALARIN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı - Re'sen Salınan Cezalı Vergi ve Fon Payı )
ORTALAMA HASILATIN TEŞMİLİ SURETİYLE HESAPLANAN MATRAH FARKI ( Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan/İbraz Edilmeyen Faturalar - Re'sen Gelir Vergisi ve Kaçakçılık Cezası Kesilmesi )
CEZALI VERGİ VE FON PAYI KESİLMESİ ( İbraz Edilmeyen Faturalar - Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı Üzerinden )
FATURA NİZAMI ( Fatura Düzenlenirken Sıra Numarası Dahilinde Teselsül Ettirilmesi Zorunluluğu )"
344D3.D2.4.2004E. 2002/3459 K. 2004/1151"YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞİ NİTELİĞİ ( Hakedişlere Ait Faturanın Yıl Sonunda Kesilmesi - Yıllara Sari İnşaat İşi Niteliğinin Değişemeyeceği ( Vergi Tevkifatı - İstihkak Bedeli - Vergi Ziyaı - Hakediş -Kooperatif - Vergi Ziyaı Cezası - Yıllara Yaygın İnşaat İşi )
HAKEDİŞLER ÜZERİNDEN VERGİ TEVKİFATI ( Yıllara Yaygın İnşaat İşi Niteliği - Hakediş Tutarlarının Yıl sonunda Fatura Edilmesi - İşin Niteliğini Değiştiremeyeceği - Vergi Tevkifatının Yapılması Gerektiği )
KONUT KOOPERATİFİNDE YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPILMASI ( Yıllara Sari İnşaat İşi - Hakediş Faturalarının Yılın Sonunda Düzenlenmiş Olması - İşin Niteliğini Değiştiremeyeceği - Vergi Tevkifatının Yapılması Gerektiği )"
344D9.D10.10.2003E. 2000/1515 K. 2002/4125"İPTAL DAVASI ( Davacı Şirkete Re'sen Salınan KDV ile Kesilen Kaçakçılık ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Davacı Şirket Tarafından Kaldırılması Talebiyle Açılmış Bulunan İptal Davası Olması )
VERGİ ZİYAI ( Davacının Fiilinin Meydana Geldiği Zamanda Yürürlükte Bulunmayan Kanun Hükmüne Göre Vergi Ziyaı Cezası Verimesinin Hukuka Aykırı Olması )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Dava Konusu Olayda Vergi Mahkemesinin Kaçakçılık Cezasını Vergi Ziyaı Cezasına Çevirmiş Olmasının Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesiyle Bağdaşmaması )
SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ ( Dava Konusu Olayda Vergi Mahkemesinin Kaçakçılık Cezasını Vergi Ziyaı Cezasına Çevirmiş Olmasının Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesiyle Bağdaşmaması )
KANUNUN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ ( Dava Konusu Olayda KDV Tarhiyatı İçin Bu Tarihte Yürürlükte Olmayan Yasa Hükmünün Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olması )"
344D9.D9.10.2003E. 2000/6317 K. 2003/4811"İPTAL DAVASI ( Yükümlü Şirketin Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı Gerekçesiyle Kesilen Kusur ve Ağır Kusur ve Vergi Ziyaı ile Re'sen Tarh Edilen KDV'nin İptalinin İstenmesi )
VERGİ ZİYAI ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN YASA ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
KUSUR CEZASI ( Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının Kusura Çevrilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Vergi Mahkemesince Vergi Ziyaı Cezasının Kusura Çevrilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
KDV ( Dava Konusu Olayda Tarh Edilen KDV Vergisine Yürülükte Olmayan Yasa Hükmünün Öngördüğü Cezanın Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
344IDDGK22.5.2003E. 2003/236 K. 2003/345"BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Nedeniyle - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alınan Belediye Başkanı - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
SEÇİLME YETERLİLİĞİNİN KAYBI ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alınan Belediye Başkanı - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKANIN SAHTE VE YANILTICI VESİKALAR KULLANMASI ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Verilmesi - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )"
344VDDGK16.5.2003E. 2002/602 K. 2003/312"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Muhtasar Beyannamenin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Doğan Vergi Kaybı/Hukuka Uygunluğu - Eylem Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kurala Dayanılamayacağı )
MUHTASAR BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Hukuka Uygunluğu - Eylem Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kurala Dayanılarak Ceza Verilemeyeceği )
VERGİ CEZALARI ( Eylem Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kurala Dayanılarak Ceza Verilemeyeceği )"
344D3.D25.2.2003E. 2000/5652 K. 2003/916"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Kusur Cezasına Çevrilemeyeceği )
VERGİ CEZALARI ( Vergi Ziyaı Cezasının Kusura Çevrilmemesi )"
344D3.D4.2.2003E. 2001/1875 K. 2003/672"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Kanun Metni Yürürlükte Olmadığından Kusura Çevrilememesi )
KUSUR CEZASI ( Yürürlükten Kaldırılması-Vergi Ziyaı Cezasının Kusura Çevrilememesi )"
344D4.D13.1.2003E. 2002/4389 K. 2003/17"TEMİNAT İSTENİLMESİ ( Yönetim Kurulu Üyelerinden Birinin Teminat Göstermiş Olması - Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayrıca Teminat İstenememesi )
VERGİ ALACAĞININ TEMİNAT ALTINA ALINMASI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Birisinin Teminat Göstermiş Olması - Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayrıca Teminat İstenilemeyeceği )
İHTİYATİ HACİZ ( Vergi Alacağının Teminat Altına Alınması - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Birisinin Teminat Göstermiş Olması - Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayrıca Teminat İstenilemeyeceği )
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN VERGİ ALACAĞI İÇİN TEMİNAT İSTENİLMESİ ( Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Birinin Göstereceği Teminatın Yeterli Olduğu )
KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU ( Vergi Alacağının Teminat Altına Alınması - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Birisinin Teminat Göstermiş Olması - Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayrıca Teminat İstenilemeyeceği )"
344D4.D8.10.2002E. 2001/3774 K. 2002/3143"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ DÜZENLENME ŞARTLARI ( Suçun Tüm Unsurlarının Oluşmuş Olması - Belge Almayan ve Vermeyenlerin Birlikte Tesbitinin Gerektiği )
BELGE DÜZENLENMEMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezasının Düzenlenme Şartı - Belge Vermeyen ve Almayanların Birlikte Tesbiti - Hukuken Geçerli Olmayan Tutanağa İstinaden Özel Usulsüzlük Cezası Düzenlenemeyeceği )
HUKUKEN GEÇERLİ OLMAYAN TUTANAĞA İSTİNADEN DÜZENLENEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Suçun Tüm Unsuları Tamam Olmadan Failin Cezalandırılamayacağı - Belge Vermeyen ve Almayanların Birlikte Tesbiti Gerektiği )"
344D7.D6.6.2002E. 2000/6671 K. 2002/2292"DEFTER TASDİKİ YAPMAKSIZIN YAPILAN KAYITLARIN HUKUKEN GEÇERSİZ OLACAĞI ( Re'sen Taktir Nedeni - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi - Cezalı Vergi Tarhiyatı )
RE'SEN TAKTİR KOMİSYONUNA SEVK ( Defter Tasdiki Yapmaksızın Yapılan Defter Kayıtları Hukuken Geçersiz Olacağı - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi )
KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİNİN REDDİ ( Defter Tasdiki Yapılmaksızın Defter Kaydı - Re'sen Taktir Nedeni - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi - Cezalı Vergi Tarhiyatı - vergi Kaçırma Kastı )
VERGİ KAÇIRMA KASTI ( Defter Tasdiki Yapılmaksızın Defter Kaydı - Re'sen Taktir Nedeni - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi - Cezalı Vergi Tarhiyatı - vergi Kaçırma Kastı )"
344D7.D23.5.2002E. 2001/2709 K. 2002/2026"YASAL DEFTERLERE KAYDEDİLMEYEN HASILAT ( Vergi Kaçırma Kastının Delili Sayılacağı - Kaçakçılık Cezası Uygulanması Gerektiği )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Yasal Defterlere Kaydedilmeyen Hasılat - Vergi Kaçırma Kastının Delili )
VERGİ KAÇIRMA KASTININ VARLIĞI ( Bir Kısım Hasılatın Yasal Defterlere Kaydedilmemesi )"
344D4.D17.4.2002E. 2001/4679 K. 2002/1710"VERGİ CEZA KESİLME USULÜ VE ZAMANI ( Fiilin İşlendiği Yılda Geçerli Vergi Usul Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE VERGİ CEZASI KESİLMESİ ( Fiilin İşlendiği Yılda Geçerli Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
FİİLİN İŞLENDİĞİ YILDA GEÇERLİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Vergi Usul Kanunu'na Göre Ceza Kesilmesi )"
344D7.D9.4.2002E. 2000/8899 K. 2002/1462"YASAL DEFTERLER DIŞINDA ÖZEL DEFTERLER TUTULMASI ( Kayıtdışı Satış Gelirlerinin Kaydedildiği Özel Defter - Tesbiti Halinde Cezalı Vergi Tarhiyatının Yapılabileceği )
KAYIT DIŞI HASILAT TESBİTİ ( Kayıtdışı Satış Gelirlerinin Kaydedildiği Özel Defter - Tesbiti Halinde Cezalı Vergi Tarhiyatının Yapılabileceği )
ÖZEL DEFTERLERE KAYIT YAPILMASI ( Yasal Defterler Dışında Defterlere Kayıt Yapılması - Kayıt dışı Hasılat Tesbiti - Cezalı Vergi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )"
344D7.D3.4.2002E. 2000/6509 K. 2002/1385"MAHKEME TARAFINDAN ÇÖZÜLEBİLECEK KONUDA BİLİRKİŞİ KULLANILAMAYACAĞI ( Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılmış Olması - Sahte Belgenin Bilerek kullanılması - Kastın Oluşmuş Olduğu )
SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASI ( Sahte Belgenin Bilerek Kullanılmış Olması - Kastın Şartlarının Oluştuğunun Kabul Edilmesi Gerektiği - Mahkemece Karar Verilebilecek Konuda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ'NİN KULLANILMA ŞARTI ( Mahkemece Çözülebilecek Konuda Bilirkişiye Başvurulamıyacağı )
KAST'IN VARLIĞI ( Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması - Belgenin Bilerek Kullanılması )"
344D9.D28.3.2002E. 2000/585 K. 2002/1090"HABERLEŞME BEYANNAMESİ GEÇ VERİLMESİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Tutarının Tesbiti - Vergi Aslının % 50'si Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Haberleşme Vergisine Ait Beyannamenin Geç Verilmesi - Vergi Aslının % 50'si Kadar Vergi Ziyazı Cezası Kesilebileceği )
VERGİ BEYANNAMELERİNİN YASAL SÜREDEN SONRA VERİLMESİ ( Vergi Ziyaı Cezası - Vergi Aslının % 50'si Tutarında Vergi Ziyaı cezası Kesilmesi Gerektiği )"
344D7.D6.3.2002E. 2000/6513 K. 2002/951"DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Mükellefin Vergi Kaçırma Kastının Göstergesi Sayılması Gerektiği - Vergi Aslı Kusur ve Ağır Kusur Cezalarının Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİNİN REDDİ ( Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi/Mükellefin Vergi Kaçırma Kastının Göstergesi Sayılması Gerektiği - Vergi Aslı Kusur ve Ağır Kusur Cezalarının Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
VERGİ KAÇIRMA KASTININ İSBATI ( Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesinin Mükellefin Vergi Kaçırma Kastının Göstergesi Sayılması Gerektiği - Vergi Aslı Kusur ve Ağır Kusur Cezalarının Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
344D7.D6.3.2002E. 2000/6407 K. 2002/908"SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMI ( Yardım Etme Suçundan Dolayı Ceza Kesilebilme Şartı )
VEKALETNAME İLE EŞİNİN İŞLERİNİ YÜRÜTEN KİŞİ ADINA CEZA KESİLEBİLME ŞARTI ( Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımı - Yardım Edenlere Kesilecek Ceza ve Miktarının Belirlenmesi )
VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK ( Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullananlar - Yardım Edenlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları )"
344D7.D13.2.2002E. 2000/7210 K. 2002/594"SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANANLAR ( Kaçakçılık Cezası Kesilmesi - Vergi Kaçırma Kastı )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullananlar - Vergi Kaçırma Kastının Varlığı )
VERGİ KAÇIRMA KASTININ VARLIĞI ( Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullananlar - Kaçakçılık Cezası Kesilmesi )"
344D3.D25.12.2001E. 2000/2144 K. 2001/4758"SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI FATURALARI BİLEREK TESCİL ETMEK ( Vergi Kaçakçılığı Yapılmasına Yardım )
TİCARET BORSASI ADINA CEZA KESİLMESİ ( Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Faturaları Tescil Etmek )
VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPILMASINA YARDIM ETMEK ( Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Faturaları Bilerek Tescil Etmek )"
344D3.D9.5.2001E. 1999/5213 K. 2001/1784"ORTAKLARI AYNI AİLEYE MENSUP KİŞİLERDEN OLUŞAN ŞİRKETLERİN ARALARINDA YAPTIKLARI HİSSE ALIŞ VE SATIŞLARI ( Şirketlerin Karlılıklarının Gizlenmesi Amacıyla Gerçek Satış Fiyatlarının Altında Ya da Üzerinde İşlem Tesis Edilmesi - Cezalı Vergi Tarhiyatı )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Ortakları Aynı Aile Mensubu Şirket Hisselerinin Piyasa Değerinin Altında Ya da Üzerinde İşlem Tesis Edilmiş Olması - Örtülü Kazanç Dağıtımı )"
344D4.D3.5.2001E. 2000/1368 K. 2001/1828"KAÇAKÇILIK CEZASI ( Vergi Usul Kanunu Md. 347/2 Uyarıca Cezaya Hükmetme Yetkisinin Adliye Mahkemelerinin Görevine Girdiği )
ADLİYE MAHKEMELERİNİN KAÇAKÇILIK CEZASINA HÜKMEDİLEBİLECEĞİ ( Vergi Usul Kanunu Md. 347/2 Uyarıca )"
344D7.D27.11.2000E. 2000/947 K. 2000/3478"SAHTE FATURA KULLANMAK SURETİYLE VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERMEK ( İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulamasının Yasaya Uygunluğu )
İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI ( Sahte Faturalar Kullanmak Suretiyle Vergi Ziyaına Sebep Olan Yükümlü Hakkında )
VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VEREN YÜKÜMLÜ HAKKINDA İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI ( Sahte Fatura Kullanımından Doğan )"
344VDDGK27.10.2000E. 2000/71 K. 2000/341"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( İptali Talebi/Dayanak Alınan Yazının İncelenmeksizin Red Edilemeyeceği - Yükümlünün İşlemlerinin İncelenmesinde İlk Tesbitlere Göre Belirlenen Kamu Alacağının Güvenceye Alınması İçin )
KAMU ALACAĞI ( Yükümlünün İşlemlerinin İncelenmesinde İlk Tesbitlere Göre Belirlenen - İhtiyati Haciz Uygulanmasını Öngören Yazının İptali Talebi/İncelenmeksizin Red Edilemeyeceği )
İNCELEMEDE İLK TESBİTLERE GÖRE BELİRLENEN KAMU ALACAĞI ( Güvenceye Alınması İçin İhtiyati Haciz Uygulanmasını Öngören Yazının İptali Talebi - İncelenmeksizin Red Edilemeyeceği )"
344D3.D26.10.2000E. 1999/5061 K. 2000/3407"KAÇAKÇILIK CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Taşıt Aracı İçin Faturada Belirtilen Yedek Parçanın Gerekli Olmadığı Yönünde Tespit Yapılmadan Tarhiyat Yapılamaması )
FATURA ( Faturanın İşlemin Yapıldığı Tarihi İzleyen On Gün İçinde Düzenlenmesinin Gerekmesi )
TAŞIT ARACI İÇİN FATURADA BELİRTİLEN YEDEK PARÇA ( Parçanın Gerekli Olmadığı Yönünde Tespit Yapılmadan Tarhiyat Yapılamaması )"
344D7.D27.9.2000E. 1999/3491 K. 2000/2478"BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( Bilerek ve İsteyerek Vergi Mükellefi Olmadan İkrazatçılık Yapan Kimse )
İKRAZATÇILIK YAPAN KİMSE ( Vergi Mükellefi Olmadan Yapması Nedeniyle Vergi Ziyaına Neden Olduğundan Kaçakçılık Cezası Uygulanması )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Vergi Mükellefi Olmadan İkrazatçılık Yapıp Vergi Ziyaına Neden Olan Kimseye Verilmesi )"
344D4.D8.6.2000E. 2000/423 K. 2000/2680"İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI İSTENİLEN ŞİRKET ( Şirket Hakkında Başlatılmış Bir Vergi İncelemesi Olması - Vergi Kayıp ve Kaçağının Mevcut Olduğuna Dair Tesbit Olması Gerektiği - Kamu Borcu Bulunan Şirketler İle İhtiyati Haciz Uygulanan Şirket Arasında Organik Bağ Olduğunun İsbatı Gerektiği )
ORGANİK BAĞIN VARLIĞININ ORTAYA KONULAMAMASI ( Kamu Borçlusu ile Organik Bağ Olmaması - İhtiyati Haciz Uygulanamayacağı )
VERGİ BORCU ( İhtiyatı Haciz Koşulları - Üçüncü Şahsa Ait Vergi Borcu İçin İhtiyati Haciz Konulma Şartı - Organik Bağın Varlığının Araştırılması Gerektiği - Organik Bağ Olmaması Halinde İhtiyati Haciz Uygulanamayacağı )"
344D9.D27.4.2000E. 1999/2306 K. 2000/1486"KARŞI İNCELEME YAPILMAMASI ( İncelemeye İbraz Edilen Faturalar - Bütün Dönemlerdeki Hasılatların Eksik Kaydedildiğinden Bahisle Tarhiyat Yapılmasında İsabet Olmadığı )
DEFTERLERE NOKSAN BİLGİ KAYDEDİLMESİ ( İncelemeye İbraz Edilen Faturalar/Karşı İnceleme Yapılmaması - Bütün Dönemlerdeki Hasılatların Eksik Kaydedildiğinden Bahisle Tarhiyat Yapılmasında İsabet Olmadığı )
FATURALARIN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMESİ ( Karşı İnceleme Yapılmaması - Bütün Dönemlerdeki Hasılatların Eksik Kaydedildiğinden Bahisle Tarhiyat Yapılmasında İsabet Olmadığı )
MATRAH FARKI BULUNMASI ( İncelemeye İbraz Edilen Faturalar - Tarhiyatta Kaçakçılık Cezası Yerine Kusur Cezası Uygulanması Gereği )
KAÇAKÇILIK CEZASI YERİNE KUSUR CEZASI UYGULANMASI GEREĞİ ( İncelemeye İbraz Edilen Faturalar - Matrah Farkı Bulunması )"
344VDDGK25.2.2000E. 1999/360 K. 2000/103"İKRAZATÇILIK FAALİYETİ ( Vergi Cezası - Kaçakçılık Cezası )
KAÇAKÇILIK CEZASI KESİLMESİ ( İkrazatçılık Faaliyetinde Bulunan Yükümlünün Vergi İdaresine Bildirimde Bulunmaması - Kaçakçılık Cezası"
344D7.D16.2.2000E. 1999/1703 K. 2000/485"DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )
SERMAYE ARTIRIMI ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )"
344D11.D16.2.2000E. 1998/3361 K. 2000/593"FAALİYETİNE SON VEREN YÜKÜMLÜNÜN EVDE MUHAFAZA ETTİĞİ DEFTER VE BELGELERİN SU BASKININDA ZAYİ OLMASI ( Mücbir Sebep Sayılacağı )
MÜCBİR SEBEP NİTELİĞİ ( Faaliyetine Son Veren Yükümlünün Defter ve Belgelerinin Evindeki Su Baskınında Yok Olması )
DEFTER VE BELGELERİN SU BASKINI SONUCU YOK OLMALARININ MÜCBİR SEBEP NİTELİĞİ ( Faaliyetine Son Veren Yükümlünün Evinde Muhafaza Ettiği )"
344D3.D8.2.2000E. 1998/2248 K. 2000/442"KURUMLAR VERGİSİ ( Şirketin Defter ve Belgelerinin İncelenmesi Sonucu Bulunan Matrah Farkı Üzerinden Salınması )
REKLAM GİDERLERİ ( Gider Kayıtlarının Mutlak Surette Belgeye Dayandırılmasının Gerekmesi )"
344D3.D15.12.1999E. 1998/3536 K. 1999/4509"KURUMLAR VERGİSİ ( Şirketin İşlemlerinin İncelenmesi Suretiyle Bulunan Matrah Farkı Nedeniyle )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Eksik İnceleme Sonucu Yapılan Cezalı Tarhiyatın Uygun Olmaması )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( İdari Yargı Yerlerinin Olayın Hukuki Nitelemesini Yapmak Olaya Uygulanması Gereken Hukuk Kuralını Belirleme Açısından Tam Yetkiye Sahip Olmaları )
BİLİRKİŞİ ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Eksik İnceleme Sonucu Yapılan Cezalı Tarhiyatın Uygun Olmaması )"
344D4.D23.11.1999E. 1999/989 K. 1999/4238"TİCARİ VEYA ZİRAİ KAZANÇ NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Birliğin Yaptığı Hizmet Karşılığı Aldığı Komisyon Ücreti )
KOMİSYON ÜCRETİNİN NİTELİĞİ ( Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Birliğin Yaptığı Hizmet Karşılığı Aldığı )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ BİRLİĞİN KÖYLERDEN SÜT TOPLANMASI İŞİNİN ORGANİZASYONU NEDENİYLE ALDIĞI KOMİSYON ( Niteliği ve Vergiye Tabi Olup Olmaması )
VERGİYE TABİ OLMAYAN KAZANÇ ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Birliğin Köylerden Süt Toplama İşinin Organizasyonu Karşılığı Aldığı Komisyon Ücreti )"
344D4.D23.11.1999E. 1999/205 K. 1999/4192"KAÇAKÇILIK CEZASI KESİLMESİ GEREĞİ ( Yükümlünün Defter ve Kayıtlarında Noksanlıklar ve Usulsüzlükler Bulunması )
DEFTER VE KAYITLARDA ÖNEMLİ ORANDA USULSÜZLÜKLER VE NOKSANLIKLAR BULUNMASI ( Kaçakçılık Cezası Kesilmesi Gerektiği )
VERGİ KAÇIRMA KASTI BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE KAÇAKÇILIK CEZASININ KUSUR CEZASINA ÇEVRİLMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Defter ve Kayıtlarda Noksanlık ve Usulsüzlükler Bulunan Yükümlü )"
344VDDGK22.10.1999E. 1999/111 K. 1999/452"İHTİYATI HACİZ KARARI ( Davanın Dayanağını Oluşturan Vergi ve Cezaların Yargı Kararıyla Kalkmış Olması - İhtiyati Haciz ve Teminat İstenemeyeceği )
TEMİNAT İSTENİLMESİ VE İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Davanın Dayanağını Oluşturan Vergi ve Cezaların Yargı Kararıyla Kalkmış Olması - İhtiyati Haciz ve Teminat İstenemeyeceği )
DAVA KONUSU VERGİ VE CEZALARIN KALDIRILMIŞ OLMASI ( İhtiyati Haciz Konulamayacağı - Teminat İstenilemeyeceği )"
344D3.D28.9.1999E. 1998/136 K. 1999/3109"İKMALEN GELİR VERGİSİ ( Kur Farkı Geliri Üzerinden Salınması )
FON PAYI ( Kur Farkı Geliri Üzerinden Salınması )
KUR FARKI GELİRİ ( Gelir Üzerinden Salınan Gelir Vergisi ve Fon Payında Kanuna Aykırılığın Olmaması )"
344D11.D16.9.1999E. 1998/850 K. 1999/3119"KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Şirketin Komisyon Karşılığı Fatura Düzenlediği Alış Belgelerini Yasal Defterlere Kaydetmediği İddiası )
DURUŞMA YAPMA ZORUNLULUĞU ( Vergi Resim ve Harçlarla Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam ve Cezaları Toplamının Belirli Limiti Aşması )"
344D11.D16.9.1999E. 1998/617 K. 1999/3097"KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Mal Alımlarının Bir Kısmının Sahte Fatura İle Belgelendirilmesi )
SAHTE VE YANILTICI FATURA DÜZENLEME ( Kaçakçılık Suçunun Oluşması )"
344D11.D14.4.1999E. 1998/197 K. 1999/1380"SAHTE FATURALARLA BELGELENDİRİLEN MAL ALIMLARI ( Satışların da Gerçek Olmadığı Anlamına Gelmemesi )
ALIMLARIN SAHTE FATURALARLA BELGELENDİRİLMİŞ OLMASI ( Satışların da Gerçek Olmadığı Anlamına Gelmemesi )
SATIMLARIN GERÇEK OLMADIĞINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Alımların Sahte Faturalarla Belgelendirilmiş Olması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULANAMAMASI ( Mükellefin Mal Alımı Yaptığı Firmanın Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmemesinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
344D4.D15.3.1999E. 1998/2581 K. 1999/1028"RE'SEN VE İKMALEN VERGİ TARHI ( Fon Payı ve Fon Payına Bağlı Ceza Kesilemeyeceği )
FON PAYI VE FON PAYINA BAĞLI CEZA TAHAKKUKU YAPILAMAMASI ( Re'sen ve İkmalen Vergi Tarhı )
TASFİYE DÖNEM KARININ HESABI ( Bilançoda Yeralan Şirket Alacağının Dikkate Alınması Gerektiği - İflas Eden Şirketin Tasfiye Karının Hesabı )
İFLAS EDEN ŞİRKET ( Tasfiye Dönem Karının Hesabı - Bilançoda Yeralan Şirket Alacağının Dikkate Alınması Gerektiği )"
344D4.D5.3.1999E. 1998/2139 K. 1999/833"SAHTE FATURA ( Mali Poliste Alınan İfadenin Tek Başına Yeterli Olmadığı )
FATURADA MAL SATAN ŞAHSIN ADRESİ VE VERGİ NUMARASININ BULUNMASI ( Düzenlenen Faturaların Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Yalnızca Mali Poliste Alınan İfadenin Yeterli Olmayacağı )
MAL SATAN ŞAHSIN ADRESİ VE VERGİ NUMARASININ FATURADA BULUNMASI ( Sahte Fatura - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Yalnızca Mali Polis İfade Tutanaklarına İtibar Edilemeyeceği )
MALİ POLİSTE ALINAN İFADE TUTANAĞI ( Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Faturada Faturayı Düzenleyenin Adı ve Vergi Numarasının Bulunması - Sahte Fatura - Varsayıma Dayalı Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )"
344D4.D3.3.1999E. 1998/3390 K. 1999/755"FATURA ( Tutanakla İptal Edilmiş ve Sonradan Kullanıldığı Tespit Edilmiş Olması )
TUTANAKLA İPTAL EDİLEN FATURA ( Sonradan Kullanıldığı Tespit Edilen Faturaların İptalinde Gereken Özeni Göstermeyen İdarenin Sorumlu Olması )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Tutanakla İptal Edilmiş Olan ve Sonradan Kullanıldığı Tespit Olunan Faturaların İptalinde Gereken Özeni Göstermeyen İdarenin Sorumlu Olması )"
344D11.D14.1.1999E. 1997/3139 K. 1999/144"KDV'Yİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ AY ( Özel Tarifeli Telefon Mesaj Servisleri - PTT'nin Sözleşme Uyarınca Takip Eden Ayda Ödeme Yapması )
TELEFON MESAJ SERVİSLERİ ( Özel Tarifeli/PTT'nin Sözleşme Uyarınca Takip Eden Ayda Ödeme Yapması - KDV'yi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Ay )
SÖZLEŞME UYARINCA TAKİP EDEN AYDA ÖDEME YAPILMASI ( PTT'nin/Özel Tarifeli Telefon Mesaj Servisleri - KDV'yi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Ay )"
344D11.D22.12.1998E. 1997/2352 K. 1998/4653"İHTİYATİ HACİZ ( Vergi İnceleme Elemanın Talebi - Kamu Alacağının Teminat Altına Alınması )
MÜCBİR NEDEN ( İnceleme İçin Defterlerin İbraz Edilmemesi-Defterlerin Çalınması )
DEFTERLERİN İNCELEMEYE SEVKEDİLMEMESİ ( Defterlerin Çalınma Biçimi-Mücbir Sebep )"
344D4.D17.11.1998E. 1997/4976 K. 1998/4316"SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Mal Alışlarının Gerçek Olmadığının Açık ve Kesin Olarak Ortaya Konulması Gerektiği - Somut Olarak Tesbiti Gerektiği )
MAL ALIŞLARININ GERÇEK ALIMLARA AİT OLMADIĞI İDDİASI ( Somut Tesbitlere Dayanması Gerektiği )
VERGİ İNCELEMESİ ( Mal Alışlarının Gerçek Olmadığı İddiasının Somut Verilerle Ortaya Konulması Gerektiği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )"
344D4.D21.10.1998E. 1997/2660 K. 1998/3783"İNŞAAT İŞİ YAPAN FİRMA ( İşletmeden Çekilen Taşınmaz - Maliyet Bedelinin Somut Tesbiti - Emsal Tesbiti Yapılmadan Somut Tesbitin Gerekli Olduğu )
İŞLETMEDEN ÇEKİLEN TAŞINMAZLARIN MALİYETİ ( Emsal Bedelin Altında Olduğunu Somut Tesbiti Gerektiği - Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
EMSAL BEDEL ( İşletmeden Çekilen Taşınmaz - Maliyet Bedelinin Somut Tesbiti - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
MALİYET BEDELİNİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İDDİASI ( Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Emsal Bedel Uygulanamayacağı - Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )"
344VDDGK9.10.1998E. 1997/11 K. 1998/260"İNCELEME RAPORUNA GÖRE YAPILAN TARHİYATA DAVA AÇILMIŞ OLMASI ( İhtiyati Haciz ve Teminat İsteme Yazısına Karşı Dava Açılabileceği - Vergi ve Cezaların Yargı Kararıyla Kaldırılmasının Gözönüne Alınması )
İHTİYATİ HACİZ VE TEMİNAT İSTEM YAZISINA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Vergi ve Cezalara Karşı Açılan Dava Sonucunun Gözönüne Alınması Gerektiği )
TEMİNAT İSTEM YAZISININ MÜKELLEFE GÖNDERİLMESİ ( İhtiyati Haciz ve Teminat İstenebilmesi İçin Mükellefçe Açılan Dava Sonucunun Dikkate Alınması Gerektiği )"
344D4.D18.6.1998E. 1998/856 K. 1998/2746"GELİR VERGİSİ SALINMASI ( Müstahsilden Zirai Ürün Satın Alındığı Halde Gerçek Durumu Yansıtmayan Belge Kullanılması )
USULÜNE UYGUN FATURA BASTIRAN ŞAHISLAR ( Gerçeği İnceleme Yapılmadan Alınan Faturaların Tamamının Gerçeği Yansıtmaması )
FATURA ( Usülüne Uygun Fatura Bastıran Şahıslar Hakkında İnceleme Yapılmadan Alınan Faturaların Gerçeği Yansıtmaması )"
344D7.D14.5.1998E. 1997/847 K. 1998/1886"BEYANNAMENİN GEÇ VERİLMESİ ( Vergi Borcu Süresinde Ödenmişse Kaçakçılık Cezası Verilemeyeceği )
VERGİ ZİYAI ( Beyannamenin Geç Verilmiş Olması Halinde-Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi veya Eksik Tahakkuk Ettirilmesi Şartı )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Beyanname Geç Verilmesine Rağmen Vergi Zamanında Ödenmişse Ceza Verilemeyeceği )"
344D3.D22.4.1998E. 1997/2851 K. 1998/1353"ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ( Aynı Gruba Dahil Şirketlerin Hisse Senetlerini Düşük Fiyatla Satmaları )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Örtülü Kazanç Dağıtımı )"
344D7.D17.3.1998E. 1996/4028 K. 1998/1054"GİDER VERGİSİ ( Dövize Endeksli TL Kredilerinde Faiz Dönemlerindeki Kur Farklarının Faiz Niteliğinde ve Banka Ve Sigorta Muamelelerine Tabii Olması )
İKMALEN TARHİYATIN İPTALİ ( Yükümlülüğün Yerine Getirilmediği Hususu Saptandığından İnceleme Raporunda Belirtilen Tutarın Esas Alınması )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Vergi Usul Kanununda Belirtilen Hadleri Aşan Tarhiyata Kaçakçılık Cezasının Uygulanmasının Kanun Gereği Olması )
KUSUR CEZASI ( Kasıtlı Olarak Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmediği Sonucuna Varıldığından Tarhiyata Kusur Cezası Uygulanması Gerektiği )
İKMALEN TARHİYAT ( Yükümlülüğün Yerine Getirilmediği Hususu Saptandığından İnceleme Raporunda Belirtilen Tutarın Esas Alınması )"
344D9.D18.2.1998E. 1997/849 K. 1998/629"TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLERLE EL DEFTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ( Bir Kısım Hasılatın Kayıt ve Beyandışı Bırakıldığının Tesbiti )
SEZONLUK İŞLETMEDE BİR KISIM HASILATIN KAYIT VE BEYANDIŞI BIRAKILMASI ( Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sezonluk Hasılatlardan Bir Kısmının Kayıt ve Beyandışı Bırakılmış Olması )
VERGİ KAÇIRMA SUÇU ( Hasılatın Bir Kısmının Kanuni Defterler Yerine Başka Defterlere Kaydedilmiş Olması )"
344D9.D18.2.1998E. 1997/1037 K. 1998/638"DEFTER VE BELGELERİN YANMASI ( KDV İndirimi - Teminat İstenmesi Gereken Haller )
KDV İNDİRİMİ ( Defter ve Belgelerin Yanması - Teminat İstenmesi Gereken Haller )
TEMİNAT İSTENMESİ GEREKEN HALLER ( Defter ve Belgelerin Yanması - Katma Değer Vergisi İndirimi )"
344D7.D11.2.1998E. 1997/775 K. 1998/387"KUSUR CEZASI ( Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilirken Vergi Kaçırma Kastıyla Hareket Edilmemiş Olması )
VERGİ KAÇIRMA KASTININ BULUNMAMASI ( Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilirken-Kaçakçılık Yerine Kusur Cezası Uygulanacağı )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilirken Vergi Kaçırma Kastıyla Hareket Edilmemiş Olması Halinde Kusur Cezası Uygulanacağı )
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesinde Vergi Kaçırma Kastı Yoksa Kaçakçılık Yerine Kusur Cezası Uygulanacağı )"
344D9.D18.12.1997E. 1996/6447 K. 1997/4277"KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Defter ve Belgelerinin İbraz Etmeyen Yükümlü )
VERGİ İNDİRİMİ ( Katma Değer Vergisi İndirimi - Defter ve Belgelerini İbraz Etmeyen Yükümlü )
DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMEYEN YÜKÜMLÜ ( Katma Değer Vergisi İndirimi )"
344D7.D1.12.1997E. 1997/197 K. 1997/4432"KAÇAKÇILIK CEZASI ( Beyannamenin Yükümlü Tarafından Vergi Dairesinin Bir Uyarısı Olmaksızın Kendiliğinden Verilmesi Halinde Kusur Cezası Verileceği )
KUSUR CEZASI ( Beyannamenin Yükümlü Kurum Tarafından Vergi Dairesinin Bir Uyarısı Olmaksızın Kendiliğinden Verilmesi Halinde )
BEYANNAMENİN VERGİ DAİRESİNİN UYARISI OLMAKSIZIN KENDİLİĞİNDEN VERİLMESİ ( Kaçakçılık Değil Kusur Cezası Verilmesi )"
344D12.D13.10.1997E. 1995/9515 K. 1997/2121"MEMURLUĞA ALMA ( İdarenin Yetkisi )
MEMURLUĞA ENGEL DURUM ( Vergi Kaçakçılığı )
VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Memurluğa Alınma )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kadro Kurulması - Kadro Açılması )"
344VDDGK23.5.1997E. 1995/338 K. 1997/279"MOTORLU ARAÇ SATIŞINDA KDV ( İşletmeye Dahil Olmayan Araç )
İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN TAŞIT SATIŞI ( Katma Değer Vergisi )"
344VDDGK23.5.1997E. 1995/335 K. 1997/273"İTHAL HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN FATURALARIN GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( Re'sen Yapılan Kaçakçılık Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı )
KAÇAKÇILIK ( İthal Hakkının Devralınmasına İlişkin Faturaların Gerçeği Yansıtmaması ve Bu Nedenle Yapılan Vergi İndirimi İçin Ceza Kesileceği )
VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAMAK İÇİN İTHAL HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN GERÇEĞİ GÖSTERMEYEN FATURALAR TANZİMİ ( Kaçakçılık Cezalı KDV Tarhiyatının Geçerliliği )"
344VDDGK4.4.1997E. 1995/315 K. 1997/178"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE GEREK OLMAMASI ( Deri İmalatı ve Satışı Yapan Yükümlü Nezdinde Yapılan Randıman İncelemesi Verileri Esas Alınarak Karar Verilmesinde )
DERİ İMALATÇISI YÜKÜMLÜ NEZDİNDE YAPILAN RANDIMAN İNCELEMESİNİN YÜKÜMLÜCE BEYAN EDİLEN VERİLERE GÖRE YAPILMIŞ OLMASI ( Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )
KAYITDIŞI HASILAT NEDENİYLE KAÇAKÇILIK CEZALI KDV TARHİYATI ( Bilirkişi İncelemesine Gerek Olup Olmadığının Tesbiti )"
344VDDGK6.3.1997E. 1995/417 K. 1997/152"KAÇAKÇILIĞA YARDIM ( Gerçek Mal Hareketine Dayanmayan Fatura )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Gerçek Mal Hareketine Dayanmayan Fatura )
SAHTE FATURA ( Kaçakçılığa Yardım - Kaçakçılığa İştirak )"
344VDDGK17.1.1997E. 1995/174 K. 1997/78"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılık Cezası )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Sahte Fatura Düzenlemek )"
344D4.D30.10.1996E. 1995/4150 K. 1996/3877"MAL ÜRETEN ÇİFTÇİLER ( Müteselsil Sorumluluk Düşünülememesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Mal Üreten Çiftçiler Arasında Olmaması )"
344D4.D22.10.1996E. 1995/4791 K. 1996/3765"FAALİYETTE BULUNMAYAN ŞİRKET ( Adına Matrah Takdir Olunamaması )
MATRAH TAKDİRİNDE BULUNAMAMA ( Faaliyette Bulunmayan Şirket Adına )
ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNAMAMASI ( Adına Matrah Takdir Olunamaması )"
344D4.D10.10.1996E. 1995/4880 K. 1996/3562"RE`SEN TARHİYAT ( Fatura Tutarı Karşılığında Gerçek Bir Mal Girişinin Araştırılması )
FATURA TUTARI ( Re'sen Tarh İçin Karşılığında Gerçek Bir Mal Girişinin Araştırılması )"
344D3.D28.6.1996E. 1994/1509 K. 1994/2201"AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATILMASI ( Yenileme Fonu Ayrılması - Defter Değeri )
DURAN VARLIK SATIŞ KARI ( Yenileme Fonu Ayrılması )
YENİLEME FONU AYRILMASI ( Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satış Karı )"
344VDDGK31.5.1996E. 1995/155 K. 1996/250"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kayıtdışı Hasılat )
KAYIT DIŞI HASILAT ( Bilirkişi İncelemesi )"
344D4.D25.3.1996E. 1995/862 K. 1996/1136"İNCELEME ELAMANINCA DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI İSTENEN YAZI ( Şirket Adresinden Başka Bir Yere Tebliği )
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI İSTEMİNİN TEBLİĞİ ( Re'sen Takdir Nedeninin Gerçekleşmemesi )
RESEN TAKDİR NEDENİ ( Defter ve Belgelerin İbrazı İsteminin Tebliğinin Başka Adrese Yapılması Nedeniyle Re'sen Takdir Nedeninin Oluşmaması )"
344D3.D21.3.1996E. 1995/545 K. 1996/879"DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLEMESİ ( Miras Yoluyla İntikal Eden Malların Satışı - Değer Artışı Kazancı Olarak Vergilendirilemeyeceği )
MİRASIN REDDEDİLMEMESİ ( İntikal Eden Malların Satılması - Değer Artış Kazancı Sayılmaması )
MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN MALLARIN SATILMASI ( Değer Artış Kazancı Sayılamayacağı )"
344VDDGK8.3.1996E. 1995/7 K. 1996/65"HAYAT STANDARDI ( Noksan Bildirimde Bulunan Yükümlüler )
VERGİ CEZASI ( Hayat Standardı - Noksan Bildirimde Bulunan Mükellefler )"
344D3.D4.3.1996E. 1995/4764 K. 1996/565"KAÇAKÇILIK CEZALI GELİR VERGİSİ TARHİYATI ( Sahte ve Yanıltıcı Fatura )
SAHTE VE YANILTICI FATURA ( Kaçakçılık Cezalı Gelir Vergisi Tarhiyatı )"
344D4.D1.3.1996E. 1995/1061 K. 1996/684"VADE FARKLARI ( Maliyete Dahil Edilmek Yerine Doğrudan Giderlere Kaydedilmesinde Kanuna Aykırılık Olmaması )
GİDER KAYDI ( Vade Farklarının Maliyete Dahil Edilmek Yerine Doğrudan Giderlere Kaydedilmesinde Kanuna Aykırılık Olmaması )"
344D3.D12.12.1995E. 1995/2744 K. 1995/4358"İŞE BAŞLAMA ( Kaçakçılık Cezalı Vergi Tarhiyatı )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( İşe Başlama )"
344D11.D23.11.1995E. 1995/2808 K. 1995/3266"SAHTE FATURA ( Satıcı Firmanın Defterlerini İbraz Etmemesi )
SATICI FİRMANIN DEFTERLİNİ İBRAZ ETMEMESİ ( Sahte Fatura )"
344D3.D6.6.1995E. 1994/3927 K. 1995/1755"FATURALARIN SAHTELİĞİNİN KANITLANMASI ( Mükellefin Adresinde Bulunmaması - Muhasebecinin Kanaate Dayalı Beyanı )
ADRESİNDE BULUNMAYAN MÜKELLEF ( Faturaları Sahte ve Yanıltıcı Olmadığını Kanıtlamayacağı )"
344VDDGK26.5.1995E. 1995/221 K. 1997/141"RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN UYGULANMASI ( İdari Yargı Yerlerinde )
İDARİ DAVALARDA RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN UYGULANMASI ( İncelemeye İbraz Edilemeyen Defter ve Belgelerin Mahkemeye Sunulması Halinde İnceleneceği )
RE'SEN TAKDİR EDİLEN KDV VE CEZANIN TERKİNİ TALEBİ ( İncelemeye İbraz Edilemeyen Defter ve Belgelerin Mahkemeye Sunulması Halinde İnceleneceği )
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE RE'SEN TAKDİR EDİLEN KDV VE CEZALARIN TERKİNİ TALEBİ ( Mahkemeye Sunulan Defter ve Belgelerin İnceleneceği )"
344D7.D26.5.1995E. 1993/4048 K. 1995/2178"SAHTE FATURA İLE VERGİ İADESİ ( Kaçakçılığa İştirak Eden Şirket )
KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK EDEN ŞİRKET ( Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenlenerek Haksız Yere KDV İadesi Alınması )
ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU ( Kaçakçılığa İştirakte Kesilen Fatura Miktarı Kadar Sorumlu Tutulması )"
344D3.D23.5.1995E. 1994/3977 K. 1995/1621"MATRAH FARKI ( Randıman ve Fire İncelemesi İle Matrah Farkı Bulunması - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
RANDIMAN İNCELEMESİ ( Matrah Farkı Bulunması - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Belge Almayan ve Vermeyenlerin Birlikte Somut Tesbit Edilmesi Gerektiği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Randıman ve Fire İncelemesi İle Bulunan Matrah Farkına Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanamaz - Somut Tesbit Yapılması Gerekir )
MATRAH FARKININ RANDIMAN İNCELEMESİ SONUCU BULUNMASI ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
FATURA VE BELGE DÜZENLENMEMESİ ( Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilememesi )"
344D3.D4.5.1995E. 1995/256 K. 1995/1500"DÖVİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( İhraç Edilen Mal Bedelleri )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Kur Farklarının Hesabı - İhracat Mal Bedelleri )"
344VDDGK28.4.1995E. 1994/265 K. 1995/153"KAÇAKÇILIK CEZASI ( Yasal Süreden Sonra Verilen Beyan Üzerinden Kaçakçılık Cezası Kesilemeyeceği )
VERGİ HATASI ( Yasal Süreden Sonra Verilen Beyan Üzerinden Kaçakçılık Cezası Kesilemeyeceği )
YASAL SÜREDEN SONRA KENDİLİĞİNDEN BEYANNAME VERİLMESİ ( Kaçakçılık Cezası Kesilememesi - Vergi Hatası )
YASAL SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAME ( Kaçakçılık Cezası - Vergi Hatası )"
344VDDGK31.3.1995E. 1994/241 K. 1995/113"HESABEN ÖDENEN VERGİ İADESİ ( Hak Sahiplerine Ödenmemesinde Uygulanacak Ceza )
VERGİ İADELERİNİN HAK SAHİPLERİNE ÖDENMEMESİ ( Stopajdan Resen Mahsup Edilen - Uygulanacak Ceza )
STOPAJDAN RESEN MAHSUP EDİLEN VERGİ İADELERİNİN HAK SAHİPLERİNE ÖDENMEMESİ ( Uygulanacak Ceza )
CEZA ( Stopajdan Resen Mahsup Edilen Vergi İadesinin Hak Sahiplerine Ödenmemesi )"
344VDDGK31.3.1995E. 1994/133 K. 1995/115"DELİLLERİN İNCELENMESİ ( Katma Değer Vergisi Tarhiyatı )
KAÇAKÇILIK ( Katma Değer Vergisi Tarhiyatı - Delillerin İncelenmesi )
DELİLLERİN İNCELENMESİ ( Kaçakçılık Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatında Delillerin İncelenmesi Gerektiği )
KAÇAKÇILIK CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ ( Davanın Kabulü İçin Somut Deliller Sunulması )
DAVANIN KABULÜ ( Katma Değer Vergisinin Geçerli Belgelere Bağlı Olduğunun İsbatında Somut Delil Sunulması - Delillerin İncelenmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Geçerli Belgelere Bağlı Olma )"
344D3.D20.3.1995E. 1994/3661 K. 1995/861"KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME PRİMİ ( Yatırım Harcamalarından Düşülme - Kar Olarak Gösterilme )
YATIRIM HARCAMASI ( Kaynak Kullanımını Destekleme Primi )
KAR ( Kaynak Kullanımını Destekleme Primi )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Kaynak Kullanımını Destekleme Priminin Yatırım Harcamalarından Düşülmesi )"
344D3.D24.11.1994E. 1994/1778 K. 1994/3992"PREFİNANSMAN KREDİSİNDE VERGİ ( Kur Farkı )
KUR FARKI ( Prefinansman Kredisi )"
344D3.D1.11.1994E. 1993/1688 K. 1994/3384"NAYLON FATURA ( Kaçakçılık - İçeriği İtibariyle Yanıltıcı Belgenin Kayıtlarda Kullanılması - Vergi Kaçırma Kastı )
KAÇAKÇILIK ( Naylon Fatura - İçeriği İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması - Vergi Kaçırma Kastı )
İÇERİĞİ YANILTICI FATURANIN KAYITLARDA GÖSTERİLMESİ ( Naylon Fatura - Vergi Kaçırma Kastı )
VERGİ KAÇIRMA KASTI ( Naylon Fatura - İçeriği İtibariyle Yanıltıcı Faturanın Kayıtlarda Kullanılması )"
344VDDGK26.8.1994E. 1995/175 K. 1997/65"MAHSUP İMKANI KALMADIĞINDAN DAHİLİ TEVKİFAT SALINMAMIŞ OLMASI ( Bu Nedenle Doğan Vergi Kaybı İçin Kusur Cezası Kesileceği )
KUSUR CEZASININ GEÇERLİLİĞİ ( Mahsup İmkanı Kalmadığından Dahili Tevkifat Salınmamış Olmasından Doğan Vergi Kaybı İçin )
VERGİ KAYBI İÇİN VERİLEN KUSUR CEZASININ GEÇERLİLİĞİ ( Mahsup İmkanı Kalmadığı İçin Dahili Tevkifat Salınmamış Olmasından Doğan )"
344D7.D27.12.1993E. 1990/5329 K. 1993/6409"TEMEL GIDA MADDELERİ TESLİMİ ( Vergiye Tabi İşlemlerle İade Hakkı Doğurması )
VERGİYE TABİ İŞLEMLER ( İade Hakkı Doğuran Temel Gıda Maddeleri Teslimi )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ( İade Hakkı Doğuran İşlemlerle Temel Gıda Maddeleri Teslimini Birlikte Yapan Şirkete Yapılması )"
344D7.D17.5.1993E. 1989/2106 K. 1993/1996"KAÇAKÇILIĞA YARDIM ( İhracatçı Firma İle Bu Firmaya Mal Sağlayan Firma Arasında Bir Bağın Sabit Görülmemesi )
KARŞILIĞI OLMADAN DÜZENLENEN FATURA ( Komisyon Karşılığı Kesildiğinin Kabulü )
KOMİSYON KARŞILIĞI KESİLEN FATURA ( Kaçakçılığa Yardım Fiilinin Söz Konusu Olması )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ( Haksız Yere Alınması )"
344D4.D20.4.1993E. 1991/4613 K. 1993/1722"YASAL SÜRESİNDE ÖDENEN VERGİ ( Tahakkukunun Geç Yapılması Durumunda Ceza Kesilmesinin Mevzuda Hata Olması )
TAHAKKUKU GEÇ YAPILAN VERGİ ( Buna Rağmen Verginin Yasal Süresinde Ödenmesi )
VERGİNİN KONUSUNDA HATA ( Yasal Süresinde Ödenen Verginin Tahakkukunun Geç Yapılması Durumunda Ceza Kesilmesi )
MEVZUDA HATA ( Yasal Süresinde Ödenen Verginin Tahakkukunun Geç Yapılması Durumunda Ceza Kesilmesi )"
344D3.D2.10.1991E. 1989/2851 K. 1991/2467"YENİDEN DEĞERLENEN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN
AMORTİSMAN ( Yeniden Değerlenen İktisadi Kıymetlerde Amortisman )
KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ AYRILMASI ( Kollektif Şirket Ortağının Kar Payı - Ortağın Ayrılması )
İŞLETMEDE KULLANILAN BOŞ ÇUVALLARIN DEĞERLEMESİ ( Ortalama Maliyet )"
344D7.D23.5.1991E. 1991/1208 K. 1991/1759"KAYIT DIŞI HASILAT ( Kaçakçılık Cezası Kesilmesi )
KAÇAKÇILIK CEZASI ( Resmi Olmayan Hasılat Kayıtlarını Yasal Defterlere İşlemeyen Yükümlü Hakkında )
RESMİ OLMAYAN HASILAT KAYITLARI ( Yasal Defterlere İşlemeyen Yükümlü Hakkında Kaçakçılık Cezası Uygulanması )"
344D9.D28.2.1990E. 1989/1491 K. 1990/697"KREDİLERDE DAMGA VERGİSİ ( İhracatı Teşvik Belgesi Kapsamında Çekilen Damga Vergisi - Kullanılmayan Kredi Damga Vergisinin Ödenmesi Gerektiği )
İHRACATI TEŞVİK BELGESİ ( Kullanılmayan Kredi Damga Vergisinin Ödenmesi Gerektiği )
KULLANILMAYAN KREDİNİN İADESİ ( İhracatı Teşvik Belgesi Kapsamında Kredi Kullanımı - Kredinin Süresinde Kullanılmaması )
DAMGA VERGİSİ ( İhracatı Teşvik Belgesi Kapsamında Kredi Kullanılması - Kredinin Süresine Kullanılmaması - Damga Vergisinin İadesi )"
344D7.D14.11.1989E. 1988/3614 K. 1989/2559"İHRACATTA KDV İADESİ ( İadenin Alınması İçin Malın Sağlanması Sırasında da KDV Ödenmesinin Gerekmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMESİ ( İhracat Nedeniyle KDV Alabilmek İçin Malın Sağlanması Sırasında )
HAYALİ İHRACATTA KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK ( Fiili Çıkar Sağlamak Amacıyla Fiktif Fatura Kesmekle Meydana Gelmesi )
FİKTİF FATURA ( Hayali İhracatta Kaçakçılığa İştirak )
İHRACATÇI FİRMANIN İADE ALDIĞI MİKTARI TRANSFER ETMEMESİ ( Fiktif Fatura Kesme Fiilini Ortadan Kaldırmaması )"
344D7.D13.11.1989E. 1989/2546 K. 1989/2530"ADINA ALDIĞI KREDİYİ BAŞKA ŞİRKETE KULLANDIRMA ( KDV'ye Tabi Tutulamaması )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Adına Aldığı Krediyi Başka Şirkete Kullandırma )
FİNANSMAN TEMİNİNDE KDV ( Adına Aldığı Krediyi Başka Şirkete Kullandırma )"
344D7.D24.10.1989E. 1988/4813 K. 1989/2275"KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK CEZASI ( İmalatçı Firmaların Kaçakçılık Cezasını Gerektiren Fiillerinin Tespiti )
İMALATÇI FİRMA ( Kaçakçılık Cezasını Gerektiren Fiillerinin Tespiti Neticesinde Kaçakçılığa İştirak Cezası Kesilmesi )"
344VDDGK4.11.1988E. 1988/21 K. 1988/122"VERGİ KAYBI ( Verginin Süresinde Ödenmesi - Beyannamenin Geç Verilmesi )
USULSÜZLÜK CEZASI ( Beyannamenin Yasal Süresinde Verilmemesi - Verginin Süresinde Ödenmiş Olması )
BEYANNAMENİN YASAL SÜREDE VERİLMEMİŞ OLMASI ( Vergi Ziyaı - Verginin Süresinde Ödenmesi - Usulsüzlük Cezası )"
344D7.D5.4.1988E. 1986/962 K. 1988/962"CEBRİ MÜZAYEDEDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( İhalenin Yapılmasıyla Meydana Gelmiş Sayılması )
İHALENİN YAPILMASI ( Cebri Müzayedede Vergiyi Doğuran Olay )
VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( Cebri Müzayedede İhalenin Yapılmasının Gerekmesi )
İCRA MEMURLUĞUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Verginin Mükellefi Olması )
BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ ( Yasayla Belirlenmiş Olması Nedeniyle Bakanlıkça Getirilen Düzenlemenin Bağlayıcı Olmaması )"
344D13.D26.3.1981E. 1979/3243 K. 1981/720"İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE GELİR VERGİSİ ( Para Olarak Ödenen Yemek Ücretleri - Sözleşmeyle Sağlanan Cep Harçlıkları - Yatma Giderleri )
AYIN OLARAK VERİLEN ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ
DAR MÜKELLEF KURUMUN İŞÇİ ÜCRET VERGİLENDİRMESİ"

UYUŞMAZLIK

344UMC9.12.1991E. 1991/29 K. 1991/38"TEFECİLİK (İzin Almadan Birden Fazla Kişiye Borç Para Vererek Faiz Kazancı Elde Eden Şahıs Aleyhine Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
VERGİ KAYBINA NEDEN OLMA (İzin Almadan Birden Fazla Kişiye Borç Para Vererek Faiz Kazancı Elde Eden Şahıs Aleyhine Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET (Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"

BİM

344İZMİRBİM-1VD15.6.2017E. 2017/517 K. 2017/1744"VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı Hususunun Somut ve Hukuken Geçerli Olarak Tespit Edilmesi Karşısında Bu Karın Fiilen Ortaklara Dağıtıldığının Kabulüyle Yapılan Tarhiyatta Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
DEFTER VE BELGELERİN İNCELENMESİ (Vergi İnceleme Elamanınca Yapılan İncelemeler Sonucu İhbar Dilekçesi Ekinde Sunulan Sipariş Teklif Formları ve Cari Hareket Dökümü İle Yasal Defter ve Belgelerde Yer Alan Tutarlarla Karşılaştırılması Sonucu Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı - Tarhiyatın Hukuka Uygun Bulunduğu)
TEKERRÜR HÜKÜMLERİ (Davacı Hakkında Cezanın Kesinleştiği Yılı Takip Eden Yıldan İtibaren Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Mümkün Olduğu Dolayısıyla Vergi Ziyaı Cezasının Tekerrür Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Yüzde Elli Oranında Arttırılan Kısmında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)"

Endeksin Devamı ( Madde 345-355)