Önceki Endeks ( Madde 283-339)

MADDE 1-17 / 18-38 / 39-58 / 59-66 / 67 / 68 / 69-72 / 74-88 / 89-97 / 98-126 / 127-139 / 140-164 / 165-169 / 170-184 / 185-235 / 236-269 / 270-282 / 283-339 / 340-366

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 340

AMK

340AMK28.2.2008E. 2006/96 K. 2008/65""
340AMK21.11.2002E. 2001/415 K. 2002/166""

YARGITAY

340Y19.CD13.12.2017E. 2017/3333 K. 2017/10982"BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ ( Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarının İşleyen Faizin Vekalet Ücreti İcra Harç ve Giderlerinin Birlikte Belirlenerek Borçlunun Taahhüdüne Esas Olan Miktarın Açıkça Gösterildiği - Alacaklı Tarafın Taahhüt Tarihinden İtibaren İşleyecek Faizden Feragat Ettiği ve Tarafların Ödeme Taahhüdü Üzerinde Müştereken Anlaştığı/Ödeme Taahhüdünün Usul ve Yasaya Uygun Olduğu Nazara Alınarak İtirazın Kabulü Gerektiği )
TAAHHÜDE ESAS MİKTAR ( Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarının İşleyen Faizin Vekalet Ücreti İcra Harç ve Giderlerinin Birlikte Belirlenerek Miktarın Açıkça Gösterildiği - Alacaklı Tarafın Taahhüt Tarihinden İtibaren İşleyecek Faizden Feragat Ettiği ve Tarafların Ödeme Taahhüdü Üzerinde Müştereken Anlaştığı/Ödeme Taahhüdünün Usul ve Yasaya Uygun Olduğu Nazara Alınarak İtirazın Kabulü Gerektiği )
FERAGAT ( Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarının İşleyen Faizin Vekalet Ücreti İcra Harç ve Giderlerinin Birlikte Belirlenerek Miktarın Açıkça Gösterildiği - Alacaklı Tarafın Taahhüt Tarihinden İtibaren Ettiği ve Tarafların Ödeme Taahhüdü Üzerinde Müştereken Anlaştığı/Ödeme Taahhüdünün Usul ve Yasaya Uygun Olduğu Nazara Alınarak İtirazın Kabulü Gerektiği )"
340Y19.CD22.3.2017E. 2017/1481 K. 2017/2585"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Ödeme Taahhüdünde İşlenen Faiz Belirtilmiş İse de Hangi Dönemleri Kapsadığı İcra Takibinin Kesinleştiği Tarihten Taahhüt Tarihine Kadar İşlemiş ve Taahhüt Tarihinden Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Olup Olmadığı Konusunda Herhangi Bir Açıklık Olmadığı - Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı/Taahhüdün Geçerli Olmadığı ve Suçun Unsurlarının Oluşmadığının Gözetileceği )
İŞLEYEN VE İŞLEYECEK FAİZ MİKTARININ ÖDEME TAAHHÜDÜ TUTANAĞINDA AYRI AYRI GÖSTERİLMEMESİ ( Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı - Ödeme Taahhüdünün Geçerli Olmadığı/Ödeme Şartını İhlal Suçunun Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarının İşleyen ve İşleyecek Faizin Vekalet Ücreti İcra Harç ve Giderlerinin Birlikte Belirlenerek Borçlunun Taahhüdüne Esas Olan Miktarın Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )"
340Y19.CD16.3.2017E. 2016/13073 K. 2017/2290"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Aynı Borç İlişkisi Sebebiyle Toplam Tazyik Hapsi Miktarı 3 Ayı Geçemeyeceği Gözetilmeden İki Kez 3 Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kararın Bozulacağı/Taahhüdü İhlal )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Taahhüt Tutanağında İşleyen ve İşleyecek Faizin Vekalet Ücreti İcra Harç ve Giderlerinin Birlikte Belirlenerek Taahhüde Esas Miktarın Açıkça Gösterilmesi Gerektiği/Somut Olayda Taahhüt Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Konusunda Açıklık Olmadığı Alacaklının İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı - Beraat Kararı Verileceği )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( İşleyen ve İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Ayrı Ayrı Gösterilmemesi Sebebiyle Belirsizlik Bulunduğundan Her İki Taahhüdün Geçerli Olmadığı/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği - Taahhüdü İhlal Suçu )"
340Y19.CD28.6.2016E. 2015/34509 K. 2016/20345"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Faizin Hangi Dönemleri Kapsadığı İcra Takibinin Kesinleştiği Tarihten Taahhüt Tarihine Kadar İşlemiş ve Taahhüt Tarihinden Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Olup Olmadığı Konusunda Herhangi Bir Açıklık Olmadığı Gibi Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı ve Bu Sebeplerle İşleyen ve İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Ayrı Ayrı Gösterilmemesi Sebebiyle Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçersiz Olacağı/İtirazın Kabulü Gerektiği )
TAAHHÜDÜN BELİRSİZ OLMASI ( Faizin Hangi Dönemleri Kapsadığı İcra Takibinin Kesinleştiği Tarihten Taahhüt Tarihine Kadar İşlemiş ve Taahhüt Tarihinden Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Olup Olmadığı Konusunda Herhangi Bir Açıklık Olmadığı Gibi Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı ve Bu Sebeplerle İşleyen ve İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Ayrı Ayrı Gösterilmemesi Sebebiyle Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçerli Olmadığı )
TAAHHÜT TUTANAĞININ İÇERİĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarının İşleyen ve İşleyecek Faizin Vekalet Ücreti İcra Harç ve Giderlerinin Birlikte Belirlenerek Borçlunun Taahhüdüne Esas Olan Miktarın Açıkça Gösterileceği )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA ŞİKAYET TARİHİNDEN SONRA ÖDENMEYEN BORÇ ( Yeni Şikayet Hakkının Bulunduğu ve Sanığın Suç Tarihi İtibariyle Ödemek Zorunda Olduğu Borcuna Karşılık 14.03.2014 Tarihli Birinci Taksit Olan 1.036,14 Türk Lirasını 21.7.2015 Tarihli Tahsilat Makbuzu İle İcra Dosyasına Yatırmış Olduğunun Anlaşıldığından İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
340Y19.CD28.6.2016E. 2015/34491 K. 2016/20347"TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN ALACAKLIYI KASTEN ZARARA UĞRATMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarının İşleyen ve İşleyecek Faizin Vekalet Ücreti İcra Harç ve Giderlerinin Birlikte Belirlenerek Borçlunun Taahhüdüne Esas Olan Miktarın Açıkça Gösterilmesi Gerektiği/Geçerli bir Taahhüt Tutanağı Bulunmadığından İtirazın Reddinin Hatalı Olduğu )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taahhüt Tarihinden Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Konusunda Herhangi Bir Miktar Belirtilmediği Gibi Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Bulunmadığı/Bu Sebeple İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Gösterilmemesi Sebebiyle Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçerli Olmadığı/İtirazın Kabul Edileceği )
GEÇERLİ TAAHHÜT ( Taahhüt Tarihinden Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Konusunda Herhangi Bir Miktar Belirtilmediği Gibi Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Bulunmadığı/Bu Sebeple İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Gösterilmemesi Sebebiyle Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçerli Olmadığı )"
340Y19.CD16.6.2016E. 2016/9718 K. 2016/19819"ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇU ( Aynı Borçtan ve Fakat Farklı Taahhütten Ortaya Çıkan Borçlunun Ödeme Şartını İhlalinin Ayrıca Bir Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmayacağı Gözetileceği )
AYNI BORCA İLİŞKİN FARKLI TARİHLİ ÖDEME TAAHHÜTLERİ ( Her İki Şikayet Farklı Taahhütlerin İhlaline Dair Olsa da Bir Borcun Ödenmemesi Halinde Üç Aya Kadar Tazyik Hapsi Kararının Tamamının İnfazı Halinde Artık Yaptırım Uygulama Olanağı Kalmayacağı - Ödeme Taahhüdünü İhlal Suçu )
BİR BORCUN ÖDENMEMESİ HALİNDE ÜÇ AYA KADAR TAZYİK HAPSİ UYGULANABİLECEĞİ ( Ödeme Taahhüdünü İhlal Suçu - Aynı Borçtan ve Fakat Farklı Taahhütten Ortaya Çıkan Borçlunun Ödeme Şartını İhlalinin Ayrıca Bir Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmayacağının Düşünüleceği )"
340Y19.CD15.6.2016E. 2016/573 K. 2016/19735"BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ (Dosya İçerisinde Mevcut Nüfus Kaydına Göre Taahhüt Tarihinde Evli Olan Sanığın Eşinin Kefalet İşlemi Öncesinde veya İcra Kefilliği Sırasında Rızasının Alınıp Alınmadığının Belirtilmemesi Sebebiyle Geçerli Bir Kefalet İşlemi Dolayısıyla Hukuken Geçerli Bir Ödeme Taahhüdü Bulunmadığı Gözetilmeksizin Sanığın Beraatine Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu)
ÖDEME TAAHHÜDÜ (Ödeme Şartını İhlal - Mevcut Nüfus Kaydına Göre Taahhüt Tarihinde Evli Olan Sanığın Eşinin Kefalet İşlemi Öncesinde veya İcra Kefilliği Sırasında Rızasının Alınıp Alınmadığının Belirtilmemesi Sebebiyle Geçerli Bir Kefalet İşlemi Dolayısıyla Hukuken Geçerli Bir Ödeme Taahhüdü Bulunmadığı/Sanığın Beraatine Karar Verileceği)
ÖDEME TAAHHÜDÜ TARİHİNDE EVLİ OLAN SANIĞIN EŞİNİN KEFALET İŞLEMİ ÖNCESİNDE VEYA İCRA KEFİLLİĞİ SIRASINDA RIZASININ ALINIP ALINMADIĞININ BELİRTİLMEMESİ (Ödeme Şartını İhlal - Geçerli Bir Kefalet İşlemi Dolayısıyla Hukuken Geçerli Bir Ödeme Taahhüdü Bulunmadığı Gözetilmeksizin Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)"
340Y19.CD9.6.2016E. 2016/80 K. 2016/19389"ÖDEME ŞARTINI İHLÂL SUÇU ( Borçlu Sanık Hakkında Aynı Borç Kapsamında İcra Ceza Mahkemesi Kararıyla Verilen 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi Cezasının İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı )
AYNI BORÇ SEBEBİYLE TEKRAR MAHKUMİYET KURULAMAYACAĞI ( Ödeme Şartını İhlâl Suçu - Borçlu Sanık Hakkında Aynı Borç Kapsamında İcra Ceza Mahkemesi Kararıyla Verilen 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi Cezasının İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı )
TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlâl Suçu - Borçlu Sanık Hakkında Aynı Borç Kapsamında İcra Ceza Mahkemesi Kararıyla Verilen 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi Cezasının İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı )"
340Y19.CD9.6.2016E. 2016/5903 K. 2016/19375"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU (Borçlunun Taahhütte Bulunduğu/Taahhüdüne Esas Olan Miktarın Açıkça Gösterilmesi Gerektiğinden Taahhüt Tarihinden Son Takside Kadar İşleyecek Faiz Miktarının Belli Olmadığı Gibi Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı ve Bu Sebeplerle İşleyen ve İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Ayrı Ayrı Gösterilmemesi Sebebiyle Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçerli Olmadığı)
TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAPILAN TAAHHÜT (Ödeme Şartını İhlal Suçu - Borçlunun Taahhütte Bulunduğu Ancak Taahhütte Borçlunun Kendisine Tanınan Sürelerden Feragat Ederek Takibin Kesinleşmesini Beklemeyeceğinden Söz Edilmediği Anlaşılmakla Takip Kesinleşmeden Yapılan Taahhüdün Geçerli Olamayacağı)
ÖDEME TAAHHÜT TUTANAĞINDA TOPLAM BORCUN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU (Taahhüt Tarihinden Son Takside Kadar İşleyecek Faiz Miktarının Belli Olmadığı Gibi Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı ve Bu Sebeplerle İşleyen ve İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Ayrı Ayrı Gösterilmemesi Sebebiyle Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçersiz Olacağı)
GEÇERSİZ ÖDEME TAAHHÜDÜ (Taahhüt Tarihinden Son Takside Kadar İşleyecek Faiz Miktarının Belli Olmadığı Gibi Alacaklının Son Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı ve Bu Sebeplerle İşleyen ve İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Ayrı Ayrı Gösterilmemesi Sebebiyle Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçerli Olmadığı)"
340Y19.CD9.6.2016E. 2016/3307 K. 2016/19381"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın Borcu Üstlendiğine Dair İcra Kefalet Tutanağında Sadece Sanığın Kendi El Yazısı İle Attığı İmzanın Bulunduğu/Borcu Üstlendiğine Dair Kefalet Tutanağında Kendi El Yazısı İle Yazılmış Herhangi Bir İbarenin Bulunmadığı - Sanığın İcra Kefilliğinin Geçersiz Olduğu/Borçlu Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığın Borcu Üstlendiğine Dair İcra Kefalet Tutanağında Sadece Sanığın Kendi El Yazısı İle Attığı İmzanın Bulunduğu - Borcu Üstlendiğine Dair Kefalet Tutanağında Kendi El Yazısı İle Yazılmış Herhangi Bir İbarenin Bulunmadığı/Geçersiz İcra Kefalet Sözleşmesine Dayanılarak Verilen Taahhüdün Yerine Getirilmediğinden Bahisle Borçlu Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilmemesi Gerektiği )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kefalet Sözleşmesi Yazılı Şekilde Yapılmadıkça ve Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar İle Kefalet Tarihi Belirtilmedikçe Geçerli Olmayacağı - Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktarı Kefalet Tarihini ve Müteselsil Kefil Olması Durumunda Bu Sıfatla veya Bu Anlama Gelen Herhangi Bir İfadeyle Yükümlülük Altına Girdiğini Kefalet Sözleşmesinde Kendi El Yazısıyla Belirtmesi Gerektiği )"
340Y19.CD9.6.2016E. 2016/3293 K. 2016/19383"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığın İcra Müdürlüğünde Vermiş Olduğu Kefalette Yasal Faiz ve Tüm Ferileri İle Birlikte Takip Borcunun Tamamına İcra Kefili Olduğunu Belirtmesine Rağmen İcra Kefilinin Sorumlu Olduğu Azami Miktarın Belirlenmediği - Sanığın Tazyik Hapsi İle Cezalandırılamayacağı )
KEFİLİN SORUMLU OLDUĞU AZAMİ MİKTAR BELİRLENMEDİĞİ ( Mahkemece Sanığın Cezalandırılmasında İsabet Bulunmadığı - Taahhüdü İhlal Suçu )
İCRA KEFALETİ ( Taahhüdü İhlal Suçu - Dosyanın Asıl Borçlusuna Dair Takip Kesinleşmeden İcra Kefiline İcra Emri Çıkartıldığı/Sanığın İcra Müdürlüğünde Vermiş Olduğu Kefalette Yükümlülük Altına Girdiğinin El Yazısıyla Yazıp İmzalamadığı - Sanığın Cezalandırılması Doğru Olmadığı )
KEFALET ( Taahhüdü İhlal Suçu - Sanığın İcra Müdürlüğünde Vermiş Olduğu Kefalette Yasal Faiz ve Tüm Ferileri İle Birlikte Takip Borcunun Tamamına İcra Kefili Olduğunu Belirtmesine Rağmen İcra Kefilinin Sorumlu Olduğu Azami Miktarın Belirlenmediği/Sanığın Cezalandırılması Bozma Nedeni Olduğu )"
340Y19.CD5.5.2016E. 2016/42 K. 2016/17559"BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Borçlu Sanık Hakkında Aynı Borç Kapsamında Başka İcra Dosyasındaki Ödeme Taahhüdü Nedeni İle Verilen 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi Cezasının Kesinleşerek İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
BAŞKA BİR DOSYAYA ÖDEME TAHHÜDÜNDE BULUNAN BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ ( Aynı Borç Kapsamında Başka İcra Dosyasındaki Ödeme Taahhüdü Nedeni İle Verilen 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi Cezasının Kesinleşerek İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Ödeme Şartını İhlal Suçu - Borçlu Sanık Hakkında Aynı Borç Kapsamında Başka İcra Dosyasındaki Ödeme Taahhüdü Nedeni İle Verilen 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi Cezasının Kesinleşerek İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gerektiği )"
340Y19.CD25.11.2015E. 2015/17766 K. 2015/7810"ÖDEME ŞARTINI İHLÂL SUÇU ( Alınan Taahhütnamede Toplam Faiz Belirtilmiş İse de Faizin Hangi Dönemleri Kapsadığı Belirsiz Olduğu - Sanığın Üzerine Atılı Suçun Unsurları Oluşmadığı )
BORÇLUNUN TAAHHÜDÜNE ESAS OLAN MİKTARIN AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Ödeme Şartını İhlâl Suçu - İşleyen ve İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Ayrı Ayrı Gösterilmemesi Nedeniyle Belirsizlik Bulunduğu/Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ MİKTARININ TAAHHÜT TUTANAĞINDA GÖSTERİLMEDİĞİ ( Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçerli Olmadığı - Atılı Suçun Unsurları Oluşmadığı Gözetileceği/Ödeme Şartını İhlâl Suçu )"
340Y19.CD11.8.2015E. 2015/10670 K. 2015/3808"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( İcra Takibinin Kesinleştiği Tarihten Taahhüt Tarihine Kadar İşlemiş ve Taahhüt Tarihinden Son Taksit Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Olup Olmadığı Konusunda Herhangi bir Açıklık Olmadığı - Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı/İtirazın Reddi Gerektiği )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI ( Ödeme Şartını İhlal Suçu/İcra Takibinin Kesinleştiği Tarihten Taahhüt Tarihine Kadar İşlemiş ve Taahhüt Tarihinden Son Taksit Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Olup Olmadığı Konusunda Herhangi Açıklık Olmadığı - Faizden Feragat Beyanının da Yer Almadığı/Taahhüt Tutanağının Eksik Olduğu )
TAAHHÜT TUTANAĞININ YETERSİZ OLDUĞU ( İşleyen ve İşleyecek Faiz Miktarının Taahhüt Tutanağında Ayrı Ayrı Gösterilmemesi Nedeniyle Belirsizlik Bulunduğundan Taahhüdün Geçerli Olmadığı - Ödeme Şartını İhlal Suçunun Unsurları Oluşmadığı/İtirazın Reddi/Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarının Belirsiz Olduğu )"
340Y11.CD6.3.2014E. 2014/6556 K. 2014/4093"ÖDEME ŞARTINI İHLÂL SUÇU ( İlk Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Maddede Öngörülen Cezanın Tamamının İnfazı Halinde Yaptırım Uygulama Olanağı Kalmadığı )
İLK TAKSİTİN ÖDENMEMESİ ( Ödeme Şartını İhlâl Suçu - İlk Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Maddede Öngörülen Cezanın Tamamının İnfazı Halinde Yaptırım Uygulama Olanağı Kalmadığı/Diğer Taksitlerin Ödenmemesi Ayrıca Bir Taahhüdü İhlal Kabahatini Oluşturmayacağı )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İlk Taksidin Ödenmesi Nedeniyle Tahliye Kararı Verilmesi Yerine Düşme Kararı Verilmiş İse de Verilen Düşme Kararından Sonra Ödenmediği İddia Olunan Sonraki Taksitlere İlişkin İcra Mahkemesince Sanık Hakkında Tazyik Hapsi Kararı Verilmediği Hâlde İnfazın Devamına ve Düşme Kararının Kaldırılmasında İsabet Görülmediği )"
340Y11.CD22.1.2014E. 2013/24685 K. 2014/1337"İCRA KEFİLİNİN TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA CEZAİ SORUMLULUĞU ( Sanıkların Borca Kefil Olduğu Gün Borcu Ödeme Taahhüdünde Bulunduğu - Bu İşlemlerin Aynı Gün Yapılmasının Taahhüdü Geçersiz Hale Getirmeyeceği )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın İcra Kefili Olduğu Gün Ödeme Taahhüdünde Bulunduğu - Taahhüdün Geçersiz Sayılamayacağı/Sanığın Taahhüdü İhlal Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
MAKBUL SEBEP ( Makbul Bir Sebep Olmaksızın Ödeme Şartını İhlal Eden Borçlunun Cezalandırılacağı - Hamileliğin ve Ekonomik Durumunun Borcu Ödemeye Yetmemesinin Makbul Sebep Sayılmayacağı/Borçlunun Cezalandırılması Gerektiği )"
340Y11.CD16.1.2014E. 2013/25232 K. 2014/866"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın Yaptığı Ödemelere İlişkin Dekontların Dosyada Bulunduğu/Şikayet Sonrası Taksitlerin Ödenmediği İddiası Bulunduğu – Ödemelerin Şikayet Konusu Taksitleri Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edileceği/Takip Dosyasında Taahhüt Tutanağı Aslı Yerine Onaysız Fotokopisinin Bulunmasına İlişkin İtirazın Tartışılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı )
ŞİKAYET TARİHİNDEN SONRAKİ TAKSİTLERİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI ( Ödeme Şartını İhlal Davası/Sanığın Yaptığı Ödemelere İlişkin Dekontların Dosyada Bulunduğu - Ödemelerin Şikayet Konusu Taksitleri Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edileceği )
ÖDEMENİN ŞİKAYET KONUSU TAKSİTLERİ KARŞILAMASININ TESPİTİ ( Ödeme Şartını İhlal Davası - Sanığın Yaptığı Ödemelere İlişkin Dekontların Dosyada Bulunduğu )
TAKİP DOSYASINDA TAAHHÜT ASLI BULUNMAMASI ( Ödeme Şartını İhlal Davası - Diğer Bozma Sebepleri Karşısında Fotokopi Belgeye Dayanarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceğinin Tartışılmasında Hukuki Yarar Olmadığı )"
340Y11.CD26.9.2013E. 2013/16783 K. 2013/13801"ÖDEME ŞARTINI İHLAL (Tutanağın Okunarak İcra Müdürü Alacaklı Vekili ve Borçlunun Birlikte İmza Altına Alındığının Yazılması ve Aksinin Sabit Olmaması Nedeniyle Taahhütün Hukuken Geçerli Olduğu Cihetle Kararın Kanun Yararına Bozulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı)
BORÇ BİLGİLERİ YAZILI TAAHHÜDÜN SONRADAN DOLDURULMASI (Taahhütün Hukuken Geçerli Olduğu Cihetle Kararın Kanun Yararına Bozulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı - Ödeme Şartını İhlal)
KANUN YARARINA BOZMA (Ödeme Şartını İhlal - Tutanağın Okunarak İcra Müdürü Alacaklı Vekili ve Borçlunun Birlikte İmza Altına Alındığının Yazılması ve Aksinin Sabit Olmaması Nedeniyle Taahhütün Hukuken Geçerli Olduğu Cihetle Kararın Kanun Yararına Bozulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı)
HUKUKİ YARAR (Taahhüt Tutanağının Üst Kısmındaki Hesap Özetinin Borç ve Ferileri Faks ya da Bilgisayarla Yazılıp Alt Kısmındaki Taahhüt ve Ödeme Planının El Yazısı İle Tamamlandığı/Taahhütün Hukuken Geçerli Olduğu - Kararın Kanun Yararına Bozulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı)"
340Y11.CD18.9.2013E. 2013/17783 K. 2013/13218"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Taahhüt Edilen Alacak Miktarı Hususunda Taraf İradelerinin Birleşmediği/İcap ve Kabulden Oluşan Ödeme Anlaşmasının Gerçekleşmediği - Taahhüdün Geçersiz Olduğu ve Atılı Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığının Gözetilerek Beraati Gerektiği )
TAAHHÜT EDİLEN ALACAK MİKTARI KONUSUNDA TARAFLARIN ANLAŞAMADIĞI ( Ödeme Şartını İhlal Suçunda Sanığın Tazyik Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı/Beraat Kararı Verileceği - Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı/Taahhüdün Geçersiz Olduğu )
GEÇERSİZ ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüt Edilen Alacak Miktarı Hususunda Taraf İradelerinin Birleşmediği/İcap ve Kabulden Oluşan Ödeme Anlaşmasının Gerçekleşmediği - Ödeme Şartını İhlal Suçunun Yasal Unsurları Oluşmadığından Tazyik Hapsi Cezasının Çektirilmemesi Gerektiği )"
340Y11.CD16.5.2013E. 2013/11074 K. 2013/8061"ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ( Borçlunun Ödemesi Gereken Tahsil Harcının Açıkça Gösterilmediği - Ödeme Tarihlerine Göre İşleyecek Faizin Hesaplanıp Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutularak Toplam Borç Miktarının Açıkça Gösterilmemesi ve Ödeme Taahhütündeki Belirsizlik Nedeniyle Hukuken Geçersiz Olduğu )
MERCİİN İTİRAZI YERİNDE GÖRMESİ ( Ödeme Taahhüdü - Merciin Aynı Zamanda İtiraz Konusu Hakkında da Bir Karar Vermesi Gerektiği/Daha Sonra Yapılan İşlemlerin ve Verilen Kararların Yok Hükmünde Olduğu )
TAHSİL HARCI ( Ödeme Taahhüdünde Borçlunun Ödemesi Gereken Tahsil Harcının Açıkça Gösterilmediği - Ödeme Tarihlerine Göre İşleyecek Faiz Hesaplanmayıp Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutularak Toplam Borç Miktarının Açıkça Gösterilmemesi ve Ödeme Taahhütündeki Belirsizlik Nedeniyle Hukuken Geçersiz Olduğu )
KANUN YARARINA BOZMA ( Ödeme Taahhüdü - İtirazı Yerinde Gören Merciin Aynı Zamanda İtiraz Konusu Hakkında Bir Karar Vereceği/Daha Sonra Yapılan İşlemler ve Verilen Kararlar Yok Hükmünde Olduğundan Belirtilen Konuda Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilip Gidilmeyeceği Hususunda Gereğinin Takdir ve İfası İçin Dosyanın Adalet Bakanlığına Gönderilmek Üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tevdii Gereği )"
340Y11.CD11.4.2013E. 2013/6745 K. 2013/6145"KEFİLİN ÖDEME TAHHÜDÜNDE BULUNMASI ( İcra Kefilinin "Ödeme Emri Gönderilmesine Gerek Yoktur" Şeklinde Beyanda Bulunduğu - Borçlu Sıfatı Bulunmayan Sanığın Yaptığı Ödeme Taahhüdünün Geçersiz Olacağı )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( İcra Kefilinin "Ödeme Emri Gönderilmesine Gerek Yoktur" Şeklinde Beyanda Bulunduğu - Borçlu Sıfatı Bulunmayan Sanığın Yaptığı Ödeme Taahhüdünün Geçersiz Olacağı/Tazyik Hapsine İlişkin İtirazın Kabul Edilmesi Gerektiği )
İCRA KEFİLİNİN ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI BEYANI ( Taahhüt Sırasında Alınan Beyana Binaen Ödeme Emri Tebliğ Edilmediği - Borçlu Sıfatı Bulunmayan Sanığın Yaptığı Ödeme Taahhüdünün Hukuken Geçersiz Olacağı )"
340Y11.CD21.3.2013E. 2013/6656 K. 2013/4666"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Disiplin veya Tazyik Hapsinin Hapis Cezası Değil Disiplin Hapsi Olduğu - Hükümlünün Cezasının Bakiye Kalan Kısmının Denetimli Serbestlik Yoluyla İnfaz Edilemeyeceği/İcra Ceza Mahkemesinin Disiplin Hapsi Kararının Uygulanacağı )
DİSİPLİN VEYA TAZYİK HAPSİ ( Disiplin veya Tazyik Hapsinin Hapis Cezası Değil Disiplin Hapsi Olduğu/Ödeme Şartının İhlali Suçu - Hükümlünün Cezasının Bakiye Kalan Kısmının Denetimli Serbestlik Yoluyla İnfaz Edilemeyeceği/İcra Ceza Mahkemesinin Disiplin Hapsi Kararının Uygulanacağı )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK BAKİYE KALAN HÜKMÜN İNFAZI ( Disiplin veya Tazyik Hapsinin Hapis Cezası Değil Disiplin Hapsi Olduğu/Ödeme Şartının İhlali Suçu - 3 Aylık Tazyik Hapsinin Uygulanacağı/Hükmün Tedbir Uygulanarak İnfaz Edilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( İnfaza İlişkin Hususların Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı - 3 Aylık Tazyik Hapsinin Uygulanacağı/Bakiye Kalan Hükmün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfaz Edilemeyeceği )
BAKİYE KALAN HÜKMÜN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK İNFAZI ( Ödeme Şartını İhlal/Disiplin veya Tazyik Hapsinin Hapis Cezası Değil Disiplin Hapsi Olduğu - Hükümlünün Cezasının Bakiye Kalan Kısmının Denetimli Serbestlik Yoluyla İnfaz Edilemeyeceği )"
340Y11.CD7.3.2013E. 2013/4394 K. 2013/3766"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Ödenecek Toplam Borç Miktarının Bütün Ferileri İle Birlikte Hesaplanıp Açıkça Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Sanık Tarafından Yapılan Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( İçeren Taahhüt Tutanağında Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcının Gösterilmediği - Ödenecek Toplam Borç Miktarının Bütün Ferileri İle Birlikte Hesaplanıp Açıkça Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Taahhüdün Geçersiz Olduğu )
TAHSİL HARCI ( Takip Dosyasında Sanığın Ödeme Taahhüdünü İçeren Taahhüt Tutanağında Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcının Gösterilmediği - Sanık Tarafından Yapılan Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olduğu )"
340Y16.HD11.6.2012E. 2012/3742 K. 2012/5200"ÖDEME ŞARTINI İHLAL (Tazyik Hapsine İtiraz - Alacaklı Vekilince “Borçlunun Haciz Tutanağında Belirttiği Ödeme Taahhüdünün Kabul Edildiği ve Taahhüt Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Edildiği”ne İlişkin Kabulünün Kabul Muhtırası Şeklinde Borçlu Sanığa Tebliğ Edildiği/Taahüdün Geçerli Olması Nedeniyle İtirazın Reddi Gerektiği)
TAZYİK HAPSİ (Ödeme Şartını İhlal - Borçlunun Haciz Tutanağında Belirttiği Ödeme Taahhüdünü Kabul Ettiği/Taahüdün Geçerli Olması Nedeniyle İtirazın Reddi Gerektiği)
TAAHHÜT TUTANAĞI (Tazyik Hapsine İtiraz - Alacaklı Vekilince “Borçlunun Haciz Tutanağında Belirttiği Ödeme Taahhüdünün Kabul Edildiği ve Taahhüt Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Edildiği”ne İlişkin Kabulünün Kabul Muhtırası Şeklinde Borçlu Sanığa Tebliğ Edildiği/Taahüdün Geçerli Olması Nedeniyle İtirazın Reddi Gerektiği)"
340Y16.HD21.2.2012E. 2012/1128 K. 2012/1751"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( C. Savcısının İtirazının Şikayetçinin Şikayet Hakkına Yönelik Olmayıp Sanığın Lehine Olduğu - İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiği )
SAVCILIĞIN İTİRAZININ SANIĞIN LEHİNE OLMASI ( İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İtiraz Mercii İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiği - Ödeme Şartını İhlal )
İTİRAZ YETKİSİ ( Ödeme Şartını İhlal - C. Savcısının İtirazının Şikayetçinin Şikayet Hakkına Yönelik Olmayıp Sanığın Lehine Olduğu/İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğu/İtirazın Esastan İnceleneceği )"
340Y16.HD14.2.2012E. 2012/1138 K. 2012/1207"TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinde Masrafların Dahil Edilmeyeceği )
DİSİPLİN HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı )
ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALAN ALACAK ( Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezalarına İtiraz - Alacak Miktarının Lehe Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Altında Kalması Nedeniyle İtirazın Kabulü Gerektiği )"
340Y16.HD14.2.2012E. 2012/1072 K. 2012/1198"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Borçluya Çıkarılan Açıklamalı Duruşma Davetiyesinin Tebliğ Edilemeden İadesi Üzerine Duruşma Gününü Bildirir Açıklamalı Duruşma Davetiyesi Tebliğ Edilmeden Beraatine Karar Verildiği - Sanığın Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
DURUŞMA DAVETİYESİ ( İadesi Üzerine Duruşma Gününü Bildirir Açıklamalı Duruşma Davetiyesi Borçluya Tebliğ Edilmeden Beraatine Karar Verildiği/Sanığın Savunma Hakkının Kısıtlandığı - Ödeme Şartını İhlal )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Ödeme Şartını İhlal - Borçluya Çıkarılan Açıklamalı Duruşma Davetiyesinin Tebliğ Edilemeden İadesi Üzerine Duruşma Gününü Bildirir Açıklamalı Duruşma Davetiyesi Tebliğ Edilmeden Beraatine Karar Verilmesi Nedeniyle )"
340Y16.HD14.2.2012E. 2012/1068 K. 2012/1208"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı )
TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinde Masrafların Dahil Edilmeyeceği )
DİSİPLİN HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı )"
340Y16.HD13.12.2011E. 2011/6535 K. 2011/8828"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Tazyik Hapsine İtiraz - Duruşma Davetiyesinin Tebligat Kanunu 35. Maddesine Göre Usulsüz Yapıldığı/Sanığın Yokluğunda Cezalandırılmasına Karar Verildiği ve Kararın 35. Maddeye Göre Kesinleştirildiği/İşin Esasına Girileceği )
TAZYİK HAPSİ ( Duruşma Davetiyesinin Tebligat Kanunu 35. Maddesine Göre Usulsüz Yapıldığı/Sanığın Yokluğunda Cezalandırılmasına Karar Verildiği ve Kararın 35. Maddeye Göre Kesinleştirildiği - İtirazın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Ödeme Şartını İhlalden Doğan Tazyik Hapsine İtiraz - Duruşma Davetiyesinin Tebligat Kanunu 35. Maddesine Göre Usulsüz Yapıldığı/Sanığın Yokluğunda Cezalandırılmasına Karar Verildiği ve Kararın 35. Maddeye Göre Kesinleştirildiği/İşin Esasına Girileceği )"
340Y16.HD29.11.2011E. 2011/5264 K. 2011/8173"TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılacağı/Asile Yapılan Tebligatın Hükümsüz Olduğu/Sanık Tarafından Verilen İtirazın Süresinde Yapıldığından Kabulü İle Esas Hakkında Karar Verileceği )
TEBLİGAT ( Ödeme Şartını İhlal Suçundan Tazyik Hapsi - Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılacağı Asile Yapılan Tebligatın Hükümsüz Olduğu/Sanığın Süresinden Sonra İtirazının Geçerli Kabul Edileceği )
VEKİLE TEBLİĞ ( Ödeme Şartını İhlal Suçundan Tazyik Hapsi - Takip Dayanağı İlam Kapsamında Borçlunun Kendini Vekille Temsil Ettirdiği Belirginken Vekil Yerine Asile Yapılanın Hükümsüz Sayılacağı/Sanığın Süresinden Sonra İtirazının Geçerli Kabul Edileceği )"
340Y16.HD21.11.2011E. 2011/5447 K. 2011/7708"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi İle Cezalandırılması Yerine 1 Ay Tazyik Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hükme Tek Sanığın İtiraz Etmesi Sebebiyle Hükümdeki Sürenin Sanık Lehine Kazanılmış Hak Doğurduğu )
TAZYİK HAPSİ ( Sanığın 3 Aya Kadar Tazyik Cezalandırılması Yerine 1 Ay Hapis İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hükme Tek Sanığın İtiraz Etmesi Sebebiyle Hükümdeki Sürenin Sanık Lehine Kazanılmış Hak Doğurduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Tazyik Hapsine İtiraz - Sanığın 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi İle Cezalandırılması Yerine 1 Ay Tazyik Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Hükme Tek Sanığın İtiraz Etmesi Sebebiyle Hükümdeki Sürenin Sanık Lehine Olacağı )"
340Y16.HD19.9.2011E. 2011/1870 K. 2011/4413"BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ SUÇU ( Sanık Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Talebi - Yerel Mahkeme Kararının Eksik Olduğu/Bu Eksikliklerin Eski Hale Getirme Sebeli Olabileceği/Yasa Yolu Başvurusunda Bulunulabileceği )
KANUN YOLLARINA BAŞVURU ( Başvuru Şekli ve Başvuru Yapılmadığı Takdirde Hükmün Kesinleşeceğinin Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesi Gereği - Kanun Yolu, Süresi,Merciin de Belirtilmesi Gerektiği/Yasa Yolu )
KARAR VE HÜKÜMLERİN İÇERİĞİ ( Başvurulabilecek Yasa Yolu, Süresi, Mercii ve Başvuru Şekli Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterileceği - Aksi Halde Bu Durumun Eski Hale Getirme Nedeni Oluşturabileceği/Kanun Yollarına Başvuru )
İTİRAZ SÜRESİNİN BAŞLANGICININ KARARDA BELİRTİLMEMESİ ( Başvuru Şekli ve Kanun Yollarına Başvuru Olmadığı Takdirede Hükmün Kesinleşeceğinin Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesi Gereği - Borçlunun Ödeme Şartını İhlali )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( İnfaz İçin Gönderilen Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Hususunda Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi Üzerine Verilen Aynı Mahkemenin Ek Kararına Yönelik İtirazın Kabulü - İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
340Y16.HD19.9.2011E. 2011/1869 K. 2011/4412"ÖDEME ŞARTININ İHLALİ ( Yasa Yolu Süresi Mercii Başvuru Şekli ve Kanun Yollarına Başvurulmadığı Takdirde Hükmün Kesinleşeceğinin Açıkça Gösterilmediği/Meşruhatlı Davetiyenin de Gönderilmediği/Kararın Kesinleşmemesi Sebebiyle İtirazın Kabul Edileceği )
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ ( Yasa Yolu Süresi Mercii Başvuru Şekli ve Kanun Yollarına Başvurulmadığı Takdirde Hükmün Kesinleşeceğinin Açıkça Gösterilmediği/Meşruhatlı Davetiyenin de Gönderilmediği/Kararın Kesinleşmemesi Sebebiyle İtirazın Kabul Edileceği )
HÜKÜMDE OLMASI GEREKENLER ( Yasa Yolu Süresi Mercii ve Başvuru Şekli Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesi Gerektiği - Meşruhatlı Duyuru İle Taraflara Eksikliklerin Duyurulacağı ve Tarafların Eski Hale Getirme Talebi İle Başvurabilecekleri )
KANUN YOLLARININ GÖSTERİLMEMESİ ( Süresi Mercii Başvuru Şekli ve Kanun Yollarına Başvurulmadığı Takdirde Hükmün Kesinleşeceğinin Açıkça Gösterilmediği/Meşruhatlı Davetiyenin de Gönderilmediği/Kararın Kesinleşmemesi Sebebiyle İtirazın Kabul Edileceği )"
340Y16.HD4.7.2011E. 2011/1204 K. 2011/4027"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Takibin Kesinleşmemesi Nedeniyle Henüz Borçlu Duruma Düşmediği - Suçun Oluşmadığı )
TAKİBİN KESİNLEŞMEMESİ ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Kesinleşmediği - Henüz Borçlu Duruma Düşmediğinden Ödeme Şartını İhlal Suçunun Oluşmadığı )
ÖDEME EMRİNİN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEDEN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde de Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Takibin Kesinleşmediği/Ödeme Şartını İhlal Suçunun Oluşmadığı )"
340Y16.HD4.7.2011E. 2011/1201 K. 2011/4024"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Yasa ile Üç Aya Kadar Tazyik Hapis Cezası Öngörüldüğü - Tazyik Hapis Cezası Yerine Bir Ay Hafif Hapis Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
TAZYİK HAPİS CEZASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Yaptırım Altına Alınmasının Borçlunun Yükümlülülğünü Yerine Getirme Amacına Yönelik Olduğu - Üç Ay Tazyik Hapsi Yerine Bir Aylık Hafif Hapis Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu Yeniden Kurulacak Hükmün Bir Aydan Fazla Olamayacağı )"
340Y16.HD27.6.2011E. 2010/9320 K. 2011/3862"ÜÇ AYA KADAR TAZYİK HAPSİ ( Taahhüdü İhlal - Hapsen Tazyik Yaptırımında Amaç Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak Olduğundan Alt Sınırdan Belli Bir Ceza Belirlenmesi Gerekmediği - Yükümlülük Yerine Getirilene Kadar ve Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verileceği )
TAZYİK HAPSİ ( Taahhüdü İhlal - Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verilmesi Gerekirken "Üç Ay Tazyik Hapsiyle Cezalandırılmasına" Şeklindeki Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verilmesi Gerekirken "Üç Ay Tazyik Hapsiyle Cezalandırılmasına" Şeklindeki Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu )"
340Y16.HD27.6.2011E. 2010/9318 K. 2011/3860"ÜÇ AYA KADAR TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Taahhüdüne Uymayan Borçluya Aynı Borçtan Dolayı Bu Süreyi Geçen Ceza Verilemeyeceği )
ÖDEME ŞARTININ İHLALİ ( İlk Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Borçlunun Üç Aya Kadar Tazyik Hapsi İle Cezalandırılmasına İlişkin Kararının Tamamen İnfaz Edildiği - İkinci Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Cezalandırılmasına Dair Karar Verilmiş Olması İtirazın Reddini Gerektirdiği )
AYNI BORÇTAN DOLAYI TAZYİK HAPSİ ( Aynı Borçtan Dolayı ve Her Taksit İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere Toplam Altı Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
340Y16.HD20.6.2011E. 2010/9317 K. 2011/3710"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Alacaklı Müşteki Vekili Tarafından İcra Dosyasında İşlem Yapılmak Suretiyle Öğrenilmesine Rağmen Müşteki Vekilinin Öğrenme Tarihinden Sonraki Üç Aylık Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Ödeme Şartını İhlal - Alacaklı Müşteki Vekili Tarafından İcra Dosyasında İşlem Yapılmak Suretiyle Öğrenilmesine Rağmen Müşteki Vekilinin Öğrenme Tarihinden Sonraki Üç Aylık Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
ÜÇ AYLIK ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklı Müşteki Vekili Tarafından İcra Dosyasında İşlem Yapılmak Suretiyle Öğrenilmesine Rağmen Müşteki Vekilinin Öğrenme Tarihinden Sonraki Üç Aylık Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu/Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürüleceği - Ödeme Şartını İhlal )"
340Y16.HD25.10.2010E. 2010/6822 K. 2010/6298"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Kanun Gereği Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Hukuki ve Cezai Yaptırımların Neler Olduğunun Kanunda Gösterildiği Nazara Alındığında İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borçlu Sanığın Adresinde Yapılan Haciz Sırasında Borçlunun Söz Alarak Borcun O Gün İtibarıyla Hesaplanmış Olan Faiz ve Masrafları İle Birlikte Tamamını Ödeyeceğini Kabul ve Taahhüt Ettiği Alacaklı Vekilinin de Bu Taahhüdü Kabul Ettiği ve Taahhüdün Geçerli Hale Geldiği - İtirazın Reddi Gerektiği )
BORÇLU SANIĞIN SÖZLÜ TAAHHÜDÜ ( Ödeme Şartını İhlal - Borçlu Sanığın Adresinde Yapılan Haciz Sırasında Borçlunun Söz Alarak Borcun O Gün İtibarıyla Hesaplanmış Olan Faiz ve Masrafları İle Birlikte Tamamını Ödeyeceğini Kabul ve Taahhüt Ettiği Alacaklı Vekilinin de Bu Taahhüdü Kabul Ettiği ve Taahhüdün Geçerli Hale Geldiği/İtirazın Reddi Gerektiği )"
340Y16.HD25.10.2010E. 2010/6668 K. 2010/6297"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Borçlulara İstnat Edilen Eylem İştirak Halinde İşlenmediğinden Biri Hakkındaki Şikayetten Vazgeçmenin Diğerini Etkilemeyeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Taahhüdü İhlal Suçu - İşitrak Halinde İşlenmediğinden Biri Hakkındaki Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Borçluyu Etkilemeyeceği )"
340Y16.HD25.10.2010E. 2010/5628 K. 2010/6294"KANUN YARARINA BOZMA ( Ödeme Şartını İhlal Eylemi/Hacizde Belirlenen Geçerli Bir Taahhüt Bulunduğu - Tazyik Hapsi Cezası Kararının Kaldırılamayacağı )
HACİZ SIRASINDA BORÇLUNUN TAAHHÜTÜ ( Borcun Tüm Fer'ilerini Kapsayan Geçerli Bir Taahhütün İhlal Edildiği - Tazyik Hapsi Cezasınının Kaldırılması Kararının Kanun Yararına Bozmayı Gerektirdiği )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Hacizde Belirlenen Geçerli Bir Taahhütün Varlığı - Borçluya Verilen Tazyik Hapsi Cezasının Kaldırılmasının Kanun Yararına Bozma Nedeni Oluşturduğu )
TAZYİK HAPSİYLE CEZALANDIRMA KARARINA İTİRAZ ( Ödeme Şartını İhlal Nedeniyle Verilen - Haciz Esnasında Geçerli Bir Taahhütün Bulunması Nedeniyle Kararın Kaldırılmasının Kanun Yararına Bozmayı Gerektirceği )"
340Y16.HD4.10.2010E. 2010/4819 K. 2010/5766"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek Nafaka Borcunu Ödememe Suçunu Oluşturmayacağı )
BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI ( Nafaka Hükmüne Uymamak - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek Nafaka Borcunu Ödememe Suçunu Oluşturmayacağı )
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Nafaka Hükmüne Uymamak - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek - Suçun Oluşmayacağı )"
340Y16.HD4.10.2010E. 2010/4817 K. 2010/5762"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Eyleminden Dolayı Cezalandırabilmek İçin Öncelikle İhlalde Bulunanın Borçlu Olması Gerektiği )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Karşısında Borçlu Tarafından Sürelerden de Feragat Edilmemesi Nedeniyle Henüz Takip Kesinleşmeden Taahütte Bulunduğu - Henüz Borçlu Sıfatını Taşımaması Nedeniyle Belirlenen Tarihte Ödeme Yapmamasının Suçu Oluşturmayacağı )
TAKİP KESİNLEŞMEDEN TAAHÜTTE BULUNULMASI ( Henüz Borçlu Sıfatını Taşımaması Nedeniyle Belirlenen Tarihte Ödeme Yapmamasının Suçu Oluşturmayacağı )"
340Y16.HD4.10.2010E. 2010/3730 K. 2010/5767"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Taahhütnamenin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Yapılan Şikayetlerin Hükümsüz Kaldığının Kabulü Gerektiğinden Borçlunun Tazyik Hapsi Cezası İle Cezalandırılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETİN TAAHHÜT MİKTARININ ÖDENMEMESİNE YÖNELİK OLMASI ( Ödeme Şartını İhlal - Aynı İcra Takip Dosyası İçerisinde Düzenlenen Taahhütnamenin de Yine Aynı Borca İlişkin Olarak ve Borç Miktarı Yeniden Yapılandırılmak Suretiyle Düzenlendiği ve Taahhüdü Geçersiz Kıldığı/Borçlunun Tazyik Hapsi Cezası İle Cezalandırılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLMASI ( Aynı İcra Takip Dosyası İçerisinde Düzenlenen Taahhütnamenin de Yine Aynı Borca İlişkin Olarak ve Borç Miktarı Yeniden Yapılandırılmak Suretiyle Düzenlendiği ve Taahhüdü Geçersiz Kıldığı - Borçlunun Tazyik Hapsi Cezası İle Cezalandırılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
340Y16.HD4.10.2010E. 2010/3729 K. 2010/5769"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Borçlu Ödeyebileceği Bir Borç İçin Taahhütte Bulunması Gerektiği - Borçlu Tarafından Borcun Makbul Sebep Nedeniyle Yerine Getirilemediği de İleri Sürülmediğine Göre Mahkemeden Re'sen Bu Konunun Araştırılmasının Beklenmemesi Gerektiği )
MAKBUL SEBEP ( Makbul Bir Sebep Olmaksızın Ödeme Şartını İhlal Eden Borçlunun Cezalandırılacağı Öngörülmekte Hastalık Yangın Su Baskını ve Deprem Gibi Olağanüstü Olaylar Makbul Sebep Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
TAZYİK HAPSİ ( Borcu Ödeme Şartını Makbul Bir Sebep Olmaksızın İhlal Eden Borçlunun Alacaklının Şikayeti Üzerine Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verileceği - Hapsin Tatbikine Başlandıktan Sonra Borçlu Borcun Tamamını veya O Tarihe Kadar İcra Veznesine Yatırmak Zorunda Olduğu Meblağı Öderse Tahliye Edileceği )
BORCU ÖDEME ŞARTINI MAKBUL BİR SEBEP OLMAKSIZIN İHLAL EDEN BORÇLU ( Alacaklının Şikayeti Üzerine Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verileceği - Hapsin Tatbikine Başlandıktan Sonra Borçlu Borcun Tamamını veya O Tarihe Kadar İcra Veznesine Yatırmak Zorunda Olduğu Meblağı Öderse Tahliye Edileceği )"
340Y16.HD3.5.2010E. 2010/3169 K. 2010/3492"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Öncelikle İhlalde Bulunanın Borçlu Olması Gereği - İcra Kefili Borçlunun Ödeme Emrinin İcrada Tebliğ Edilmiş ve Tüm Sürelerden Feragat Etmiş Olması Karşısında Borçlu Sıfatını Kazandığı )
İCRA KEFİLİ ( İcra Dairesinde Ödeme Emrini Tebliğ Alarak Tüm Sürelerden Feragat Eden İcra Kefilinin Borçlu Sıfatını Kazandığı - Ödeme Şartını İhlal Eyleminden Dolayı Cezalandırabilmek İçin Öncelikli İhlalde Bulunanın Borçlu Olması Gereği )"
340Y16.HD26.4.2010E. 2010/2377 K. 2010/3231"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın Üç Aya Kadar Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Gereği - Sanığın Üç Ay Süreyle Hapsen Tazyikine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HAPİS TAZYİKİ ( Ödeme Şartını İhlal - Sanığın Üç Aya Kadar Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Gerekirken Üç Ay Süreyle Hapsen Tazyikine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ÜÇ AYA KADAR HAPSEN TAZYİK ( İcra Dairesinde Kararlaştırılan Ödeme Şartını İhlal Eden Borçlunun Üç Aya Kadar Hapis Tazyikine Karar Verileceği - Hapis Tazyiki Başladıktan Sonra Borcun Kararlaştırılan Kısmını veya Tamamını Öderse Borçlunun Tahliye Edileceği )"
340Y16.HD8.3.2010E. 2010/1588 K. 2010/1779"DİSİPLİN HAPSİ ( 5237 S. TCK'nda Düzenlenen Yaptırımlardan Farklı Nitelikte Olduğu - Duruşma Açılarak Yapılan Bir Yargılama Sonunda Verilmelerine Karşılık Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar “Hüküm” Niteliğinde Olmadığı )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Disiplin Hapsi 5237 S. TCK'nda Düzenlenen Yaptırımlardan Farklı Nitelikte Olduğu - Duruşma Açılarak Yapılan Bir Yargılama Sonunda Verilmelerine Karşılık Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar “Hüküm” Niteliğinde Olmadığı )
HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLMAYAN KARARLAR ( Ödeme Şartını İhlal - Duruşma Açılarak Yapılan Bir Yargılama Sonunda Verilmelerine Karşılık Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar “Hüküm” Niteliğinde Olmadığı )
TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Duruşma Açılarak Yapılan Bir Yargılama Sonunda Verilmelerine Karşılık Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar “Hüküm” Niteliğinde Olmadığı )"
340Y16.HD1.3.2010E. 2010/434 K. 2010/1604"ÖDEME ŞARTININ İHLALİ ( Borçlu Ödeyebileceği Bir Borç İçin Taahhütte Bulunması Gerektiği - Borçlu Tarafından Borcun Makbul Sebep Nedeniyle Yerine Getirilemediği İleri Sürülmediğine Göre Mahkemeden Re'sen Bu Konunun Araştırılmasının Beklenemeyeceği )
TAZYİK HAPSİ ( Amaç Yükümlülüğün Yerine Getirtilmesini Sağlamak Olduğu - Borçlu Ödeyebileceği Bir Borç İçin Taahhütte Bulunması Gerektiği )
TAAHHÜTTE BULUNMA ( Ödeme Şartının İhlali - Borçlu Tarafından Borcun Makbul Sebep Nedeniyle Yerine Getirilemediği İleri Sürülmediğine Göre Mahkemeden Re'sen Bu Konunun Araştırılmasının da Beklenemeyeceği )"
340Y16.HD1.3.2010E. 2010/29 K. 2010/1601"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Üçüncü Şahıs Durumunda Bulunan Sanığın Borçlu Şirketin Borcuna İcra Kefili Olduğu/Borcu Ödemeyi Kabul ve Taahhüt Ettiği - Sanık Borçlu Sıfatını Taşımadığı İçin Cezalandırılamayacağı )
İCRA KEFİLİ ( Borçlu Şirketin Borcuna İcra Kefili Olan Sanık/Sanık Hakkında İcra Takibi Başlatılmadığı - Sanığa Ödeme Emri Tebliğ Edilmediği/Sanığın Borçlu Sıfatını Taşımadığı )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdü İhlalden Sanık Hakkında Şikayette Bulunulduğu - Borçlu Sıfatı Taşımayan Sanığın Cezalandırılamayacağı )
BORÇLU SIFATI ( Ödeme Taahhüdünde Bulunan Sanık Hakkında İcra Takibi Başlatılmadığı/Ödeme Emri Tebliğ Edilmediği - Cezalandırılamayacağı )"
340Y16.HD1.2.2010E. 2009/9311 K. 2010/445"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Müşteki veya Vekilinin Duruşmada Hazır Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Bu Nedenle Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
MÜŞTEKİ VEYA VEKİLİNİN DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI ZORUNLULUĞU ( Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - Ödeme Şartını İhlal )
MAZERET DİLEKÇESİ ( Ödeme Şartını İhlal - Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
DURUŞMADA HAZIR BULUNMA ZORUNLULUĞU ( Müşteki veya Vekilinin/Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - Ödeme Şartını İhlal )"
340YCGK29.9.2009E. 2009/16-188 K. 2009/205"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borçlunun Aynı Borçtan Dolayı ve Her Bir Taksit İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere Toplam 6 Aya Kadar Hapsen Tazyikine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( İlk Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Verilen Hapsen Tazyik Kararının İnfaz Edilip Edilmediği Araştırılmadan Son Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Borçlunun Yeniden 3 Aya Kadar Hapsen Tazyik İle Cezalandırılmasının Yasaya Aykırılığı )
ÖDEME TAAHHÜDÜNE AYKIRI DAVRANMA ( İlk Taksiti Ödememek Suretiyle 3 Aya Kadar Hapsen Tazyikine İlişkin İlk Hükmün İnfazı Beklenerek Borçlu Hapsen Tazyik Kararının Yerine Getirilmesinden Sonra Borcu Öderse Ödenmeyen Diğer Taksit Yönünden Kalan Süre Kadar Hapsen Tazyik Kararı Verileceği )
TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ ( Taahhüdü İhlal - Borçlunun Aynı Borçtan Dolayı ve Her Bir Taksit İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere Toplam 6 Aya Kadar Hapsen Tazyikine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
HAPSEN TAZYİK ( İlk Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Verilen Hapsen Tazyik Kararının İnfaz Edilip Edilmediği Araştırılmadan Son Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Borçlunun Yeniden 3 Aya Kadar Hapsen Tazyik İle Cezalandırılmasının Yasaya Aykırılığı )
YASA YARARINA BOZMA İSTEMİ ( Taahhüdü İhlal - Borçlunun Aynı Borçtan Dolayı ve Her Bir Taksit İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere Toplam 6 Aya Kadar Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Nedeniyle Kabulü Gereği )"
340YCGK31.3.2009E. 2009/16-66 K. 2009/74"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suç Tarihi Nazara Alındığında Sanık Hakkında Kanun Değişikliği Nedeniyle Disiplin Hapsi Değil Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verileceği )
DİSİPLİN HAPSİ ( Taahüdü İhlal - Suç Tarihi Nazara Alındığında Sanık Hakkında Kanun Değişikliği Nedeniyle Disiplin Hapsi Değil Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verileceği )
TAZYİK HAPSİ ( Taahüdü İhlal - Suç Tarihi Nazara Alındığında Sanık Hakkında Kanun Değişikliği Nedeniyle Disiplin Hapsi Değil Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verilmesi Gereği )"
340Y16.HD23.2.2009E. 2009/445 K. 2009/935"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suçunun Oluşabilmesi İçin Taahhüt Esnasında Ödenecek Miktarın Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeksizin Saptanması Gerektiği )
TAAHHÜT ESNASINDA ÖDENECEK MİKTAR ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşabilmesi İçin Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeksizin Saptanması Gerektiği )"
340Y16.HD12.2.2009E. 2009/440 K. 2009/603"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nedeniyle Hafif Hapis Değil Tazyik Hapsi Kararı Verilebileceği )
TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal Nedeniyle Hafif Hapis Değil Tazyik Hapsi Kararı Verilebileceği )"
340YCGK3.2.2009E. 2009/16-5 K. 2009/11"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Kararın Yasa Yoluna Başvurma Hak ve Yetkisi Bulunanlara Başvurulacak Yasa Yolu Süresi Mercii ve Şeklini Gösterir Açıklamalı Tebligat İle Tebliğ Edilmesi Açıklamada Mutlaka İtiraz Yasa Yoluna Başvurma Süresinin Kendilerine Tebligat Yapılmasından İtibaren Başlayacağının Bildirilmesi Gerektiği )
KARARLARIN AÇIKLANMASI VE TEBLİĞ ( Başvurulacak Yasa Yolu Süresi Mercii ve Şeklini Gösterir Açıklamalı Tebligat İle Tebliğ Edilmesi Açıklamada Mutlaka İtiraz Yasa Yoluna Başvurma Süresinin Kendilerine Tebligat Yapılmasından İtibaren Başlayacağının Bildirilmesi Gerektiği )
YASA YARARINA BOZMA ( Kararın Belirtilen Şerhle Birlikte Yasa Yolu Başvuru Hakkı Olanlara Tebliğ Edilerek İtiraz Edip Etmeyeceklerinin Belirlenmesi Suretiyle Anılan Eksikliğin Giderilmesi İçin Dosyanın Yerel Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
YASA YOLU ( Kararın Belirtilen Şerhle Birlikte Yasa Yolu Başvuru Hakkı Olanlara Tebliğ Edilerek İtiraz Edip Etmeyeceklerinin Belirlenmesi Suretiyle Anılan Eksikliğin Giderilmesi İçin Dosyanın Yerel Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )"
340YCGK14.10.2008E. 2008/16-199 K. 2008/217"İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRME ( Kazanılmış Hak İlkesi de Gözetilerek Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )
YASA YARARINA BOZMA ( Özel Dairece İdari Para Cezasına Hükmedilmesi Yerine Sair İşlemlerin Mahallinde Yapılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
340Y16.HD7.7.2008E. 2008/871 K. 2008/4936"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suçun Doğabilmesi İçin Ödenecek Toplam Borç Miktarının Rakamsal Olarak Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Olmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
ÖDENECEK TOPLAM BORÇ MİKTARI ( Belirlenmemişse Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığı )
BORÇ TAKSİDİNİN ÖDENMEMESİ ( Her Bir Borç Taksidinin Ödenmemesinde Borçlu Yeniden Yargılanabileceği - Ancak Aynı Borçtan Dolayı Verilecek Tazyik Hapsinin Süresi 3 Ayı Geçemeyeceği )
TAZYİK HAPSİ ( Her Bir Borç Taksidinin Ödenmemesinde Borçlunun Yeniden Yargılanabileceği - Ancak Aynı Borçtan Dolayı Verilecek Tazyik Hapsinin Süresi 3 Ayı Geçemeyeceği )"
340Y16.HD7.7.2008E. 2008/5197 K. 2008/4933"SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ödeme Şartını İhlal Eyleminden Borçlunun Hapsen Tazyikine Karar Verildiği - Olayda Anayasada Yer Alan Hiç Kimsenin Sözleşme Yükümlülüğünü Yerine Getirmememesinden Dolayı Özgürlüğünün Kısıtlanamayacağı Hükmünün Geçerli Olamayacağı )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Borçlunun Hapsen Tazyikine Karar Verildiği - Borçlu Tarafından Borcun Makbul Sebep Nedeniyle Yerine Getirilemediği İleri Sürülmediğinden Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
MAKBUL SEBEP ( Ödeme Şartını İhlal Eyleminden Borçlunun Hapsen Tazyikine Karar Verildiği - Borçlu Tarafından Borcun Makbul Sebep Nedeniyle Yerine Getirilemediği İleri Sürülmediğinden Kararın Hukuka Uygun Olduğu )"
340Y16.HD20.5.2008E. 2008/3689 K. 2008/3589"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ETMEK ( Sanığın Yüzüne Karşı Verilip Tefhimle Geçerlilik Kazanan Kısa Kararda Karara Karşı Yasa Yolu Belirlenirken Kararın Tebliğinden İtibaren Yedi Günlük Sürenin Başlayacağının Bildirildiği - İtiraz Süresinin Kararın Tebliğinden İtibaren Hesaplanması Gerekeceği )
KARARIN TEBLİĞİ İLE İTİRAZ SÜRESİNİN BAŞLAMASI ( Sanığın Yüzüne Karşı Verilip Tefhimle Geçerlilik Kazanan Kısa Kararda Karara Karşı Yasa Yolu Belirlenirken Kararın Tebliğinden İtibaren Yedi Günlük Sürenin Başlayacağının Bildirilmesi Nedeniyle - Ödeme Şartını İhlal Etmek )
SANIĞIN YÜZÜNE KARŞI VERİLİP TEFHİMLE GEÇERLİLİK KAZANAN KISA KARAR ( Karara Karşı Yasa Yolu Belirlenirken Kararın Tebliğinden İtibaren Yedi Günlük Sürenin Başlayacağının Bildirildiği - İtiraz Süresinin Kararın Tebliğinden İtibaren Hesaplanması Gerekeceği )"
340Y16.HD4.3.2008E. 2008/1159 K. 2008/1306"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Eylemin Müeyyidesinin Üç Aya Kadar Tazyik Hapsi Olduğu - Bir Ay Disiplin Hapsi ile Borçlunun Cezalandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
TAZYİK HAPSİ ( Taahhüdü İhlal Eyleminin Müeyyidesinin Üç Aya Kadar Tazyik Hapsi Olduğu - Tazyik Hapsi Yerine Disiplin Hapsi Cezası Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
340Y16.HD31.12.2007E. 2007/4755 K. 2007/5496"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Düzenlenen Sözleşmedeki Ödeme Şartını İhlal Halinde İcra ve İflas Kanunu'nun 340. Md. Düzenlenen Taahhüdü İhlal Eyleminin Oluşmayacağı )
BANKA VE KREDİ KARTLARI KANUNU'NA GÖRE DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Sözleşmedeki Ödeme Şartını İhlal Halinde İcra ve İflas Kanunu'nun 340. Md. Düzenlenen Taahhüdü İhlal Eyleminin Oluşmayacağı )
TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ ( Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na Göre Düzenlenen Sözleşmedeki Ödeme Şartını İhlal Halinde İcra ve İflas Kanunu'nun 340. Md. Düzenlenen Eylemin Oluşmayacağı )"
340Y16.HD7.11.2007E. 2007/4235 K. 2007/4261"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığın Borcunu Taksitler Halinde Ödemeyi Taahhüt Ettiği - Taahhüdü Ödememesi Nedeniyle Aynı Eylem Nedeniyle İki Ayrı Dilekçeyle Şikayet Edildiği/İki Kez Cezalandırıldığından Davanın Reddi Gereği )
SANIĞIN BORCUNU TAKSİTLER HALİNDE ÖDEMEYİ TAAHHÜT ETMESİ ( Taahhüdü Ödememesi Nedeniyle Aynı Eylem Nedeniyle İki Ayrı Dilekçeyle Şikayet Edildiği/İki Kez Cezalandırıldığından Taahhüdü İhlal Suçundan Açılan Davanın Reddi Gereği )
TAAHHÜDÜN ÖDENMEMESİ ( Nedeniyle Sanığın Aynı Eylem Nedeniyle İki Ayrı Dilekçeyle Şikayet Edildiği - Sanığın İki Kez Cezalandırıldığından Taahhüdü İhlal Suçundan Açılan Davanın Reddi Gereği )"
340Y16.HD21.3.2007E. 2007/925 K. 2007/843"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödenecek Toplam Miktarın Rakamsal Olarak Belirlenmesi Tarafların Belirlenen Bu Miktar Üzerinde İcap ve Kabulde Bulunması Zorunlu Olduğu )
ALACAĞIN LİKİT OLMASI ( Taahhüt Esnasında Ödenecek Miktarın Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeksizin Belirlenmesi Zorunlu Olduğu - Ödeme Şartını İhlal Suçu )"
340Y16.HD1.3.2007E. 2007/647 K. 2007/414"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Her Ne Kadar Sanığın Disiplin Hapsi Yerine Tazyik Hapsi İle Cezalandırılması Gerektiği Gerekçesiyle Tebliğname Düzenlenmiş İse de Öncelikle Sanığın Eyleminin Suç Oluşturup Oluşturmadığı Saptanması Gereği )
ALACAĞIN LİKİT OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşabilmesi İçin Ödenecek Toplam Miktarın Rakamsal Olarak Belirlenmesi Tarafların Bu Miktar Üzerinden İcap ve Kabulde Bulunması Gereği )"
340Y16.HD1.3.2007E. 2007/630 K. 2007/450"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DURUŞMA YAPILMASI GEREĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
340YCGK27.2.2007E. 2007/16-49 K. 2007/48"TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ ( Borçlunun Evrak Üzerinde Yapılan Değerlendirme Sonucunda 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Savunma Hakkının Bütünüyle Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğundan Yasaya Mutlak Aykırılık Oluşturduğu )
EVRAK ÜZERİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRME ( Borçlunun 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Savunma Hakkının Bütünüyle Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğundan Yasaya Mutlak Aykırılık Oluşturduğu - Taahhüdü İhlal )
SAVUNMA HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Taahhüdü İhlal Eylemi Nedeniyle Borçlunun Evrak Üzerinde Yapılan Değerlendirme Sonucunda 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi ) "
340YCGK27.2.2007E. 2007/16-35 K. 2007/45"ÖDEME TAAHHÜDÜNE UYMAMA ( Suç Tarihinin ve Dolayısıyla Sanık Hakkında Saptanacak Suç Tarihine Göre Uygulanacak Yaptırımın Tür ve Süresinin Belirlenmesi Gerektiği )
SUÇ TARİHİ ( Belirlenemediğinden İcra Dosyasının Getirtilerek Suç Tarihinin ve Dolayısıyla Sanık Hakkında Saptanacak Suç Tarihine Göre Uygulanacak Yaptırımın Tür ve Süresinin Belirlenmesi Gerektiği - Ödeme Taahhüdüne Aykırı Davranma )
İCRA DOSYASININ GETİRTİLMESİ ( Dosya Kapsamından Suç Tarihinin Belirlenemediğinden Getirtilerek Suç Tarihinin ve Dolayısıyla Sanık Hakkında Saptanacak Suç Tarihine Göre Uygulanacak Yaptırımın Tür ve Süresinin Belirlenmesi Gerektiği )
YASA YARARINA BOZMA ( Ödeme Taahhüdüne Uymama - Özel Dairece Suç Tarihi Belirlenmeden Yasa Yararına Bozma İsteminin Kabulü İle Yaptırımın İdari Para Cezası Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Ödeme Taahhüdüne Aykırı Davranma - Özel Dairece Suç Tarihi Belirlenmeden Yasa Yararına Bozma İsteminin Kabulü İle Yaptırımın İdari Para Cezası Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
340YCGK30.1.2007E. 2007/16-11 K. 2007/12"SONRAKİ TAKSİTLER İÇİN AÇILAN DAVALARIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ ( Saptanan Yasaya Aykırılığın Düzeltilmesi Ancak Davaların Reddine Değil Birleştirilmesine Karar Vermek Suretiyle Olanaklı Hale Geleceği )
AYNI BORÇTAN DOLAYI VE HER BİR TAKSİT İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE HAPSEN TAZYİK ( Saptanan Yasaya Aykırılığın Düzeltilmesi Ancak Davaların Reddine Değil Birleştirilmesine Karar Vermek Suretiyle Olanaklı Hale Geleceği )
SANIĞIN HAPSEN TAZYİK KARARININ YERİNE GETİRİLMESİNDEN SONRA BORCUNU ÖDEMESİ ( Kalan Süre Diğer Taksitlerin Ödenmemesi Halinde Sanık Hakkında Yeniden Hapsen Tazyik Kararı Verilmesini Gerektirecek Ancak Her Halde 3 Ayı Geçemeyeceği ) "
340YCGK23.1.2007E. 2007/16-12 K. 2007/1"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Cezanın Kaldırılması Gerekmesi Halinde Cezanın Kaldırılmasına Daha Hafif Bir Cezanın Verilmesini Gerektirmesi Halinde İse Bu Hafif Cezaya Yargıtay Ceza Dairesince Doğrudan Hükmedileceği )
CEZANIN KALDIRILMASI GEREKMESİ ( Cezanın Kaldırılmasına Daha Hafif Bir Cezanın Verilmesini Gerektirmesi Halinde İse Bu Hafif Cezaya Yargıtay Ceza Dairesince Doğrudan Hükmedileceği )
TAKİBİN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ ( Dosyadan Anlaşılamaması Nedeniyle Yasa Yararına Bozma İsteminin Bu Aşamada Red Edilerek Eksiklerin Tamamlanmasının mı İsteneceği Keyfiyeti Özel Dairece Değerlendirilebileceği )
YARGILAMANIN TEKRARLANMASI YASAĞI ( Cezasının Kaldırılmasının Gerekmesi - Yargıtay Ceza Dairesince Hükmün Bozulması İle Yetinilmeyip Gereken Kararın Doğrudan İlgili Daire Tarafından Verilmesi Gerektiği )"
340YCGK14.11.2006E. 2006/16-220 K. 2006/231"ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( Mahkemece Eylemi Sabit Görülerek İİY.nın 340. Maddesi Uyarınca 3 Aya Kadar Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
HAPSEN TAZYİK ( Ödeme Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak Eylemi Nedeniyle Mahkemece Eylemi Sabit Görülerek İİY.nın 340. Maddesi Uyarınca 3 Aya Kadar Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
340YCGK25.4.2006E. 2006/16-123 K. 2006/127"DİSİPLİN HAPSİ ( Kabahat Olarak Düzenlenen Eylemler Nedeniyle Verilen Kararlar İcra ve İflas Yasasının 353/1. Maddesi Uyarınca İtiraz Yasa Yoluna Tabi Olacağı )
TAZYİK HAPSİ ( İcra Ceza Mahkemesince Taahhüdün Geçersiz Olduğu Gerekçesiyle Verilen Eylemin Tazyik Hapsini Gerektirmediği Yönündeki Saptamayı İfade Eden Karar Teknik Anlamda Beraat Hükmü Sayılmadığı )
İTİRAZ YASA YOLU ( Kabahat Olarak Düzenlenen Eylemler Nedeniyle Verilen Kararlar İcra ve İflas Yasasının 353/1. Maddesi Uyarınca Olacağı )
DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİNİ GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOLAYI VERİLEN BERAAT KARARI ( Temyiz Yoluna Değil İtiraz Yoluna Başvurulması Gereği - Taahhüdü İhlal )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Disiplin ve Tazyik Hapsini Gerektiren İİK'daki Eylemlerin Suç Niteliğinin Bulunmaması - Klasik Beraat Kararı Niteliği Bulunmayan Beraat Hükmünün Temyiz Yoluna Değil İtiraz Yoluna Tabi Olacağı )
TEMYİZ YOLUNA DEĞİL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Disiplin ve Tazyik Hapsini Gerektiren Taahhüdü İhlal Eyleminin Suç Değil Kabahat Niteliğinde Olması - Sadece Cezaya İlişkin Karara Değil Beraat Kararına Karşı da İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
BERAAT KARARI DEĞİL DİSİPLİN VEYA TAZYİK HAPSİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( İcra Mahkemesinin Görev Alanına Giren ve Suç Niteliği Bulunmayan Eylemlerden Dolayı - Taahhüdü İhlal Eylemi Hakkında Verilen Beraat Kararına Karşı da Temyiz Değil İtiraz Yoluna Başvurulacağı )
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Tahhüdü İhlal Eyleminden Dolayı Verilen Beraat Kararına Karşı - Bu Kararın Klasik Beraat Kararı Niteliğinde Olmaması/Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Eylemlerden Dolayı Verilen Her Türlü Karara Karşı İtiraz Yoluna Başvurulacağı )"
340Y17.HD26.1.2006E. 2005/11265 K. 2006/202"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İİK.nun 353. Maddesinde Belirlenen 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Temyiz Ettiği Anlaşıldığı Cihetle Yerel Mahkeme Tarafından Aynı Kanunun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA TEFHİM ( İİK.nun 353. Maddesinde Belirlenen 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Temyiz Ettiği Anlaşıldığı Cihetle Yerel Mahkeme Tarafından Aynı Kanunun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )
7 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ ( Taahhüdü İhlal - Yerel Mahkeme Tarafından İİK'nun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )"
340Y13.HD22.12.2005E. 2005/14288 K. 2005/19057"ALACAK DAVASI ( Avukatı Olan Davalının Yapılan İcra Takibinde Taahhüdü İhlal Suçu Şikayetinden Feragat Etmesi Sonucu Takip Borçlusundan Alacağın Alınamadığından Bahisle )
TEMYİZ ( Reddedilen Kısım Bir Milyarın Üstünde Olduğundan ve Hükmü Davacılar Temyiz Ettiğinden Temyiz Talebinin Kabulünün Gerekmesi )
VEKİLİN SORUMLULUĞU ( Borçlunun Malları Üzerinde Borca Yeter Haciz Bulunması Karşısında Borçlu Hakkında Taahhüdü İhlal Suçunun Şikayetinden Vazgeçen Avukatın Vekil Edene Karşı Sorumlu Olmaması )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Borçlunun Malları Üzerinde Borca Yeter Haciz Bulunduğundan Şikayetinden Vazgeçen Avukatın Vekil Edene Karşı Sorumlu Olmaması )"
340Y17.HD19.12.2005E. 2005/10363 K. 2005/11555"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayetin Bu Suça Yönelik Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Mal Beyanında Bulunmamaktan Şikayet Edilen Sanık Hakkında Bu Suçtan Hüküm Kurulamayacağı )"
340Y17.HD28.11.2005E. 2005/8948 K. 2005/10888"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Hüküm Tarihinden Sonraki Kanun Değişikliklerinden Dolayı Sanığın Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması Gereği )
LEHE KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI KURALI ( Taahhüdü İhlal Suçundan Dolayı Hüküm Kurulduktan Sonraki Kanun Değişikliklerinden Doğan Lehe Hükümlerin Uygulanması İçin Hükmün Bozulması Gereği )
HÜKÜM KURULDUKTAN SONRAKİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNDEN LEHE OLANLARIN UYGULANMASI İÇİN HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçu )"
340YCGK22.11.2005E. 2005/16-145 K. 2005/137"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayetçi Vekilinin Mazeretli Sayılması Yönündeki Üçüncü Talebinin Reddi ve Şikayet Hakkının Düşürülmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun İki Yıllık Asli ve En Fazla Üç Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ÖZEL DAİRECE İNCELENMEYEN KARAR ( Dairece İncelenmeyen Bir Hususun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmaması )"
340Y16.HD30.5.2005E. 2005/2111 K. 2005/4900"SANIĞIN TAAHHÜDÜNÜ İÇEREN TUTANAK ( Ödenmesi Gerekli Toplam Borç Miktarı Tüm Fer'ileri İle Birlikte Hesaplanıp Açıkça Gösterilmemişse Taahhüt Hukuken Geçersiz Olup Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığı )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Yargılanan Sanığın Ödeme Gücü Ve Geçim Kaynaklarının Araştırılması Gereği )
BORCU ÖDEMEKTEN KAÇINMA ( Kasten Veya Hile İle Kaçınılıp Kaçınılmadığının Araştırılması Gereği - Sanık Ödeme Gücü Olduğu Halde Ödeme Yapmaktan Kaçınıyorsa Taahhüdü İhlal Suçundan Cezalandırılacağı )
ÖDEME GÜCÜ ( Sanığın Taahhüdü İhlal Suçundan Cezalandırılabilmesi İçin Ödeme Gücü Ve Geçim Kaynaklarının Araştırılması Gereği - Sanık Ödeme Gücü Olduğu Halde Ödeme Yapmaktan Kaçınıyorsa Cezalandırılacağı )"
340Y17.HD18.5.2005E. 2004/13956 K. 2005/5513"KREDİ KARTI BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( 4822 S.K. Geçici 1. Maddesi Uyarınca - İİK. Md. 340'da Öngörülen Müeyyide Şartına Bağlı Yapılması Nedeniyle Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olduğu/Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suçun Oluşmaması - 4822 S.K. Geçici 1. Maddesi Uyarınca Kredi Kartı Borcunun Taksitlendirilmesi/İİK. Md. 340'da Öngörülen Müeyyide Şartına Bağlı Yapılması Nedeniyle Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olduğu
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Tutanağında Yapılan - Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Dökümlü Olarak Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi ve Tanzim Tarihi İçermemesi/Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı )
HUKUKEN GEÇERSİZ ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Tutanağında Yapılan - Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Dökümlü Olarak Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi/Tanzim Tarihi İçermemesi )"
340Y17.HD2.5.2005E. 2005/2742 K. 2005/4620"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İcra Ceza Davalarına Adli Tatil İçinde Devam Edilemeyeceği )
İCRA CEZA DAVALARI ( Adli Tatilde Davaya Devam Edilemeyeceği - Taahhüdü İhlal Suçu )
ADLİ TATİLDE BAKILAN DAVALAR ( Taahhüdü İhlal Suçundan Dolayı Açılan Davaya Adli Tatilde Bakılamayacağı )"
340Y17.HD28.2.2005E. 2005/940 K. 2005/1623"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Şikayetin Taahhüdün İhlaline Yönelik Olması - Mal Beyanında Bulunmamaktan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayet Olmaması Nedeniyle Hüküm Kurulmasının Yanlış Olduğu - Şikayetin Taahhüdün İhlaline Yönelik Olması )"
340Y17.HD28.2.2005E. 2005/902 K. 2005/1632"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Bütün Fer'ileriyle Birlikte Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhüdün Geçersiz Olması - İlk Taksit Ödenmemişse Sonraki Taksitlerin Ayrı Bir Suç Oluşturmayacağı )
ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BORÇ MİKTARININ BÜTÜN FER'İLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Tahhüdün Geçersiz Olması ve Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
BORÇ MİKTARININ BÜTÜN FER'İLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMEDİĞİ ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZ OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
TAKSİTLİ ÖDEME TAAHHÜDÜNDE İLK TAKSİDİN ÖDENMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşacağı - Sonraki Taksitlerin Ödenmemesinin Ayrı Bir Suç Oluşturmayacağı )"
340Y16.HD23.2.2005E. 2005/79 K. 2005/1131"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Taahhüt Tutanağında Borcun Faiz Masraf ve Ferileriyle Birlikte Ayrıntılı Olarak Gösterilmiş Olmaması )
BORCUN FAİZ MASRAF VE FERİLERİYLE BİRLİKTE AYRINTILI OLARAK GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )"
340Y16.HD23.2.2005E. 2004/9773 K. 2005/1086"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Taahhütde Bulunduğu Tutanakta Borcun Tamamını Faiz Masraf ve Fer'ileriyle Birlikte Ayrıntılı Olarak Göstermesi Gereği )
HUKUKEN GEÇERLİ TAAHHÜT ( Tutanakta Borcun Tamamını Faiz Masraf ve Fer'ileriyle Birlikte Ayrıntılı Olarak Göstermesi Gereği - Taahhüdü İhlal Suçunun Gerçekleşmesi Koşulu )"
340Y16.HD23.2.2005E. 2004/12767 K. 2005/1074"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Tutanağında Borç Miktarının Gösterilmemesi - Bu Nedenle Atılı Suçun Oluşmadığı )
ÖDEME TUTANAĞINDA BORÇ MİKTARININ GÖSTERİLMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )"
340Y16.HD23.2.2005E. 2004/11257 K. 2005/1100"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Alacaklıya Sanığın Mal Varlığını Kanıtlamak Üzere Olanak Tanınmadan Bildireceği Tüm Deliller Toplanmadan Sanığın Beraatine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
MAL VARLIĞININ KANITLANMASI ( Alacaklıya Olanak Tanınmadan Bildireceği Tüm Deliller Toplanmadan Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
340Y17.HD17.2.2005E. 2004/6447 K. 2005/1183"BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLAMLAR ( Söz Konusu İşin Başkası Tarafından da Yapılacak İşlerden Olması Nedeniyle Alacaklı Muvafakat Etmesine Bağlı Olması )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İcra Takibinin Dayanağı Olan İlamın Bir İşin Yapılmasına İlişkin Olması Nedeniyle Sanığın Eyleminin İİK'nun 30. Maddesi İçinde Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
ALACAKLININ MUVAFAKATİ ( Bu Olmazsa Ayrıca Hükme Hacet Kalmadan Borçlunun Kafi Miktarda Malının Haczedilip Paraya Çevrilerek İşin Yaptırılacağından Eylemin İİK'nun 30. Maddesi İçinde Değerlendirilmesi )"
340Y17.HD17.2.2005E. 2004/13142 K. 2005/1263"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödenecek Toplam Borç Miktarının Bütün Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemiş Olması Karşısında Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı )
TOPLAM BORÇ MİKTARININ BÜTÜN FERİLERİYLE BİRLİKTE HESAPLANMASI ( Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemiş Olması Karşısında Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı - Taahhüdü İhlal )"
340Y17.HD17.2.2005E. 2004/12115 K. 2005/1178"HACİZ SIRASINDA BULUNULAN ÖDEME ( Taahhütlerinde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Beraber Dökümlü Olarak Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhütlerin Hukuken Geçerli Olmadığı )
TAAHHÜTLERİN BORÇ MİKTARININ FERİLERİYLE BERABER HESAPLANMASI ( Dökümlü Olarak Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi Halinde Taahhütlerin Hukuken Geçerli Olmadığı )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Taahhütlerinde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Beraber Dökümlü Olarak Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhütlerin Hukuken Geçerli Olmadığı )"
340Y17.HD14.2.2005E. 2005/889 K. 2005/1089"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Toplam Borç Miktarının Bütün Fer'ileriyle Birlikte Gösterilmemesi Nedeniyle Suç Oluşmaması - İlk Taksit Ödenmemişse Sonraki Taksitlerin Ayrı Bir Suç Oluşturmayacağı )
ÖDEME TAAHHÜDÜNDE TOPLAM BORÇ MİKTARININ BÜTÜN FERİLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
İLK TAKSİT ÖDENMEMİŞSE SONRAKİ TAKSİTLERİN AYRI BİR SUÇ OLUŞTURMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunda )"
340Y17.HD14.2.2005E. 2005/859 K. 2005/1090"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Haciz Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması - Duruşma Davetiyesine Gelmezse Yokluğunda Yargılamaya Devam Edileceğinin Yazılmamasının Savunma Hakkını İhlal Niteliği )
ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BORÇ MİKTARININ TÜM FERİLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
DURUŞMA DAVETİYESİNDE GELMEDİĞİ TAKDİRDE YARGILAMAYA YOKLUĞUNDA DEVAM EDİLECEĞİNİN BELİRTİLMEMESİ ( Sanığın Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Savunma Hakkını İhlal Niteliği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Duruşma Davetiyesinde Gelmediği Takdirde Yargılamaya Yokluğunda Devam Edileceği Belirtilmeden Yoklukta Yargılamaya Devam Edilip Hüküm Kurulması - Taahhüdü İhlal Suçu )"
340Y17.HD10.2.2005E. 2004/12195 K. 2005/1008"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Haciz Sırasında Bulunulan Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı )
HACİZ SIRASINDA BULUNULAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı )
GEÇERSİZ TAAHHÜT ( Haciz Sırasında Bulunulan Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı - Taahhüdü İhlal )"
340Y17.HD3.2.2005E. 2004/13962 K. 2005/599"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Kefilinin İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Ödeme Taahhüdünün Geçersiz Olduğu )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Kefilinin İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Taahhüdünün Geçersiz Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığı )
İCRA KEFİLİ ( İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Taahhüdünün Geçersiz Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığı )"
340Y17.HD3.2.2005E. 2004/10575 K. 2005/611"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taahhüt Alacağın Tamamını Kapsamadığından Dolayı Hukuken Geçersiz Olması )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA ( Sanığa Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesinde Yazılması Gereken Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Yapılmamış Olması )"
340Y17.HD28.1.2005E. 2004/13922 K. 2005/273"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığa Gönderilen Duruşma Davetiyesinde Yer Alan Gelmemesi Halinde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmaması/Yoklukta Yargılama Yapılarak Savunma Hakkının İhlal Edilmiş Olması - Borcun Tüm Fer'ileriyle Birlikte Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhüdün Geçersiz Olması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Taahhüdü İhlal Suçundan Açılan Davada Sanığa Gönderilen Duruşma Davetiyesinde Gelmemesi Halinde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmamasına Rağmen Yoklukta Yargılama Yapılması )
DURUŞMA DAVETİYESİNDE YER ALAN GELMEMESİ HALİNDE YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILACAĞINA İLİŞKİN NOTUN OKUNAKLI OLMAMASI ( Yoklukta Yargılama Yapılmasının Savunma Hakkını İhlal Niteliği - Taahhüdü İhlal Suçu )
YOKLUKTA YARGILAMA YAPILMASININ SAVUNMA HAKKINI İHLAL NİTELİĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Açılan Davada Sanığa Gönderilen Duruşma Davetiyesindeki Gelmemesi Halinde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmaması )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZ OLMASI VE TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Borcun Tüm Fer'ileriyle Birlikte Hesaplanarak Rakamsal Olarak Gösterilmemiş Olması )"
340Y16.HD14.12.2004E. 2004/12956 K. 2004/12438"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Ceza Kararnamesiyle Verilen Cezaya Karşı Başvurulacak Hukuksal Yollar - Temyiz Yoluna Gidilememesi )
CEZA KARARNAMESİYLE VERİLEN PARA CEZASI ( Temyiz Yoluna Başvurulamaması - Taahhüdü İhlal Suçu )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçundan Dolayı Ceza Kararnamesiyle Verilen Para Cezasına Karşı )"
340Y17.HD25.11.2004E. 2004/10206 K. 2004/12488"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Duruşma Davetiyesinde "Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağı"na İlişkin Açıklamanın Bulunmadığı - Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA YAPILMASI ( Duruşma Davetiyesinde "Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağı"na İlişkin Açıklamanın Bulunmadığı - Savunma Hakkının Kısıtlanması/Taahüdü İhlal )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Taahüdü İhlal - Duruşma Davetiyesinde "Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağı"na İlişkin Açıklamanın Bulunmaması )
TAAHHÜDÜN GEÇERLİ OLMAMASI ( Haciz Sırasında Bulunulan Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi )
BORÇ MİKTARI ( Haciz Sırasında Bulunulan Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi - Taahüdün Geçerli Olmayacağı )"
340Y16.HD25.11.2004E. 2004/9390 K. 2004/12147"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Alacaklının Kabul Beyanı Yoksa Oluşmayacağı )
ALACAKLININ KABUL BEYANI ( Yoksa Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
SANIĞIN TAAHHÜDÜNÜ İÇEREN TUTANAK ( Alacaklının Taahhüdü Kabul Beyanı Yoksa vaya Taahhüdün Kabul Edildiğine Dair Muhtıra da Bulunmaması Halinde Taahhüdün Geçersiz Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
GEÇERSİZ TAAHHÜT ( Alacaklının Taahhüdü Kabul Beyanı Yoksa vaya Taahhüdün Kabul Edildiğine Dair Muhtıra da Bulunmaması Halinde Geçersiz Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )"
340Y16.HD26.10.2004E. 2004/6772 K. 2004/11523"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Anayasanın Normla Hiyerarşisinin Tepe Noktasında Olduğu - "Hiç Kimse Yalnızca Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yerine Getirememesinden Dolayı Özgürlüğünden Alıkonulamaz" Hükmünün Uygulanmasının Değerlendirilmesi Gereği )
NORMLA HİYERARŞİNİN TEPE NOKTASI ( Anayasa/"Hiç Kimse Yalnızca Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yerine Getirememesinden Dolayı Özgürlüğünden Alıkonulamaz" Hükmünün Uygulanmasının Değerlendirilmesi Gereği - Taahhüdü İhlal Suçu )
BORÇLUNUN TAAHHÜDÜ ( Ekonomik Gücü Olmaması Nedeniyle ve Çaresizlikten Borcunu Ödeyememe "Yerine Getirmeme" Olarak Kabul Edilerek Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilmemesi Gereği )
BORCU ÖDEYEMEME ( Taahhüdü İhlal Suçu - Ekonomik Gücü Olmaması Nedeniyle ve Çaresizlikten "Yerine Getirmeme" Olarak Kabul Edilerek Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilmemesi Gereği )
HÜRRİYETİ BAGLAYICI CEZA ( Taahhüdü İhlal Suçu - Anayasanın "Hiç Kimse Yalnızca Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yerine Getirememesinden Dolayı Özgürlüğünden Alıkonulamaz" Hükmünün Uygulanmasının Değerlendirilmesi Gereği )"
340Y17.HD14.10.2004E. 2004/5184 K. 2004/10816"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İlk İhlalle Suç Oluşacağından Sonraki Taksitleri de Yatırmamanın Yeni Bir Suç Oluşturmayacağı )
TAKSİTLERDEN BİRİNİ YATIRMAMAKLA SUÇUN OLUŞMASI ( Taahhüdü İhlal Suçu - İlk Taksitten Sonraki Taksitlerin de Yatırılmamasının Yeni Bir Suç Oluşturmayacağı )
İLK TAKSİDİ YATIRMAMAKLA SUÇUN OLUŞMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunda - Sonraki Taksitleri Yatırmamanın Yeni Suç Oluşturmayacağı )
ŞARTA BAĞLI TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN ŞARTA BAĞLANMASI ( Geçersiz Taahhüdün İhlaliyle Suç Oluşmayacağı )"
340Y16.HD13.10.2004E. 2004/7754 K. 2004/11131"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığın Borcunu Ödeyecek Durumda Olup Olmadığının Araştırılması ve Malvarlığının İspatı İçin Alacaklıya Olanak Tanınması Gereği )
BORCUNDAN DOLAYI KİMSENİN CEZALANDIRILAMAMASI ( Taahhüdü İhlal Eden Sanığın Borcunu Ödeyecek Durumda Olup Olmadığının Araştırılması ve Malvarlığının Tesbiti İçin Alacaklıya Olanak Tanınması Gereği )
EKONOMİK NEDENLERLE BORCUNU ÖDEYEMEYEN BORÇLU ( Taahhüdü İhlal Suçundan Dolayı Cezalandırılamaması - Mahkemece Borçlunun Ekonomik Durumunun Araştırılması Gereği )"
340Y16.HD13.10.2004E. 2004/10971 K. 2004/11143"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Borçlunun Taahhüdünü İçeren Tutanakta Toplam Borç Bütün Fer'ileri ile Birlikte Gösterilmemesinin Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmayacağı )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Tutanaktaki Toplam Borç Bütün Fer'ileri ile Birlikte Gösterilmemesinin Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşturmayacağı )
FER'İ BORÇ ( Ödeme Taahhüdünü İçeren Haciz Tutanağında Borç Miktarı Bütün Fer'ileri ile Birlikte Hesaplanıp Açıkça Gösterilmemesinin Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmayacağı )"
340Y16.HD7.10.2004E. 2004/7316 K. 2004/10923"CEZA KARARNAMESİ İLE BERAAT KARARI VERİLEMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Ceza Kararnamesi ile Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BERAAT KARARI VERİLEMEMESİ ( Ceza Kararnamesi ile - Mal Beyanında Bulunmama Suçu )"
340Y17.HD23.9.2004E. 2004/4895 K. 2004/9899"MEŞRUHATLI / AÇIKLAMALI DAVETİYE ( "Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağı"na İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Neden Olacağı - Taahhüdü İhlal Suçu )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığa Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesinde Yazılması Gereken "Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağı"na İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmaması - Taahhüdü İhlal Suçu )
BORÇ TUTARININ KESİN BİÇİMDE BELİRLENMESİ KOŞULU ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünün Geçerli Olabilmesi İçin Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmesi Gereği )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İlk İhlalle Oluştuğu - Sonraki İhlaller Ayrı Bir Suç Oluşturmadığı )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerli Olabilmesi İçin Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmesi Gereği )
TAKSİDE YÖNELİK ŞİKAYET ( Birinci ve İkinci Taksitin Süresinde Ödenip Ödenmediği Araştırılmadan Üçüncü Taksite Yönelik Şikayete Dayalı Olarak Sanığın Mahkumiyetine Hükmolunması Doğru Olmadığı - Taahhüdü İhlal )"
340Y17.HD14.7.2004E. 2004/5115 K. 2004/8983"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Yükümlülük Olmayıp Kanundan Doğan Bir Yükümlülük Olduğu - Mahkumiyete Karar Verilmesi Gereği )
KANUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜK ( Taahhüdü İhlal Suçu - Anayasanın 38. Maddesinde Sözü Edilen Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Yükümlülük Olmadığı )
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜK ( Taahhüdü İhlal Suçunun Anayasanın 38. Maddesinde Sözü Edilen Yükümlülük Olmadığı - Kanundan Doğan Bir Yükümlülük Olduğu )"
340Y15.HD16.6.2004E. 2003/7032 K. 2004/3353"TAAHHÜDÜN İHLALİ ( Davanın Taahhüdün İhlali Nedeniyle Yükümlü için Yapılan Masrafın Yükümlü ve Kefillerinden Tahsili Amacıyla Açılmış Olması )
KEFİLLERDEN TAHSİL ( Davanın Taahhüdün İhlali Nedeniyle Yükümlü için Yapılan Masrafın Yükümlü ve Kefillerinden Tahsili Amacıyla Açılmış Olması )
SORUMLULUK ( Taahhüdün İhlali-Mahkemece Davalıların Sorumlu Oldukları Miktarın Taahhütnameleri Doğrultusunda Değerlendirilerek Bulunacak Miktarın Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )"
340YCGK25.5.2004E. 2004/16-104 K. 2004/120"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Hiç Kimsenin Borcunu Ödemediği İçin Cezalandırılamayacağına İlişkin Anayasa Kuralına Aykırı Olduğu İddiası - Anayasa Hükmünün Acz İçindeki Borçluyu Korumaya Yönelik Olması - Ödeme Taahhüdünde Taahhüt Edilen Borç Miktarının Rakamsal Olarak Gösterilmesi Gereği )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Borcunu Ödemeyen Sanığın Cezalandırılamayacağına İlişkin Anayasa Hükmüne Aykırı Olmaması - Anayasa Hükmünün Acz İçindeki Borçluyu Korumaya Yönelik Olması )
BORCUN TÜM FER'İLERİYLE BİRLİKTE RAKAMSAL OLARAK ÖDEME TAAHHÜDÜNDE GÖSTERİLMİŞ OLMASI MECBURİYETİ ( Tahhüdü İhlal Suçunun Oluşabilmesi İçin )
ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BORCUN TÜM FER'İLERİYLE BİLRİKTE RAKAMSAL OLARAK GÖSTERİLMESİ MECBURİYETİ ( Tahhüdü İhlal Suçunun Oluşabilmesi İçin )"
340Y16.HD8.4.2004E. 2004/2326 K. 2004/5625"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Tutanakta Borç Faiz ve Masrafları İle Birlikte Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi - Hukuken Geçerli Olmadığı/Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
BORCUN TAAHHÜT TUTANAĞINDA FAİZ VE MASRAFLARI İLE RAKAMSAL OLARAK AÇIKCA GÖSTERİLMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı - Hukuken Geçerli Olmadığı )"
340Y16.HD8.4.2004E. 2003/11002 K. 2004/5485"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Borcun Tüm Fer'ileriyle Birlikte Gösterilmemiş Olması Durumunda Taahhüdün Geçersiz Olması )
BORCUN TÜM FER'İLERİYLE BİRLİKTE HACİZ ZAPTINDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Taahhüdün Geçersiz Olması ve Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )
HACİZ ZAPTINDA BORCUN TÜM FER'İLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Taahhüdün Geçersiz Olması ve Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )
FER'İLERİN HACİZ ZAPTINDA GÖSTERİLMEMESİ ( Taahhüdün Geçersiz Olması ve Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )"
340Y16.HD31.3.2004E. 2004/1923 K. 2004/5066"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suça Konu Taahhüt Tutanağında Ödenmesi Gerekli Toplam Borç Miktarının Tüm Fer'iler ile Birlikte Hesaplanıp Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )
ÖDEME GÜCÜ OLDUĞU HALDE TAAHHÜDÜN İHLALİ ( Sanığın Mal Varlığının Alacaklı Tarafından Kanıtlanması Halinde Sanığın Cezalandırılmasının Gerekmesi )
BORÇ MİKTARININ TÜM FER'İLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMESİ ( Taahhüt Tutanağında Bunların Gösterilmesinin Gerekmesi-suçun Oluşabilmesi Şartı )"
340Y16.HD31.3.2004E. 2004/1503 K. 2004/5115"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Şikayet Tarihinin Üzerinden Bir Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması Nedeniyle İcra Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılmasının Gerekmesi )
ŞİKAYET TARİHİNİN ÜZERİNDEN BİR YILDAN FAZLA ZAMAN GEÇMESİ ( İcra Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılmasının Gerekmesi )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Şikayet Tarihinin Üzerinden Bir Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması Nedeniyle İcra Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılmasının Gerekmesi )"
340Y16.HD25.3.2004E. 2003/10288 K. 2004/4928"ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET ( Suçun Oluşabilmesi İçin Tebliğ Edilen İcra Emrinde Çocukla Münasebet Kurulacak Tarih ve Saatin Açıkça Belirlenmesi Gereği )
İCRA EMRİ ( Çocuk Teslimine Muhalefet Suçunun Oluşabilmesi İçin Çocukla Münasebet Kurulacak Tarih ve Saatin Açıkça Belirlenmesi Gereği )"
340Y16.HD23.3.2004E. 2004/862 K. 2004/4654"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Müdürünün Huzurunda Düzenlenmeyen ve İcra Müdürünün İmza ve Onayını İçermeyen Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLMASI ( İcra Müdürünün Huzurunda Düzenlenmeyen ve İcra Müdürünün İmza ve Onayını İçermeyen Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
İCRA MÜDÜRÜ HUZURUNDA DÜZENLENMEYEN TAAHHÜT ( Hukuken Geçersiz Olması )"
340Y16.HD23.3.2004E. 2004/860 K. 2004/4652"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Haciz Sırasında Borcu Ödeyeceğini Taahhüt Etmesi- Bu Taahhüdü Yerine Getirmemesi )
HACİZ ZAPTI ( Sanığın Haciz Sırasında Borcu Ödeyeceğini Taahhüt Etmesi )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Taahhüt Tutanağında Ödenmesi Gereken Toplam Borç Miktarının Gösterilmemesi Nedeniyle Bu Suçun Gerçekleşmemesi )"
340Y16.HD23.3.2004E. 2004/834 K. 2004/4683"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Hapsen Tazyik Kararlarının Evrak Üzerinden Verilen İtirazı Kabil Kararlardan Olması- sanık Vekilinin Temyizinin Reddine Dair Verilen Hükmün Doğru Olması )
HAPSEN TAZYİK KARARI ( Bu Kararların Evrak Üzerinden Verilen İtirazı Kabil Kararlardan Olması- sanık Vekilinin Temyizinin Reddine Dair Verilen Hükmün Doğru Olması )"
340Y16.HD2.3.2004E. 2004/2036 K. 2004/3312"TAAHHÜDÜ İHLAL ( suçun İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Taahhüdü İhlal Suçunun İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )"
340Y16.HD2.3.2004E. 2003/13179 K. 2004/3320"TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Müşteki Feragat Eder Veya Borcun İtfa Edildiği Sabit Olursa Dava Ve Bütün Neticeler İle Cezanın Düşeceği - Verilen Kararda Bu İbarenin Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Makul Sebep İle Borcu Ödeyememe Halinde Borçluya Ceza Verilemeyeceği - Ödememe Kastının Olması Halinde Ceza Verilmesi Gereği )"
340Y15.HD2.3.2004E. 2003/4349 K. 2004/1118"TAKİBİN İPTALİ ( Sözleşmenin Kesin Vadeyi İçermesi Nedeniyle Davalıları Temerrüde Düşürmek için Başkaca Bir İşleme Gerek Olmaması )
TEMERRÜT ( İmzalanan Sözleşmelerle Borcun Aslını ve Ayrıca Sözleşme Tarihlerinden Başlamak Üzere Tahakkuk Ettirilecek Kanuni Faizin Ödenmesi Kabul Edilmiş Olmasının Kesin Vade Olması Nedeniyle Temerrüt için Başka Bir İşleme Gerek Olmaması )
KESİN VADE ( Davalıların İmzaladıkları Sözleşmelerle Borcun Aslını ve Ayrıca Sözleşme Tarihlerinden Başlamak Üzere Tahakkuk Ettirilecek Kanuni Faizini Ödemeyi Kabul Etmiş Olmaları )"
340Y16.HD24.2.2004E. 2003/13180 K. 2004/2989"ŞİKAYET ( Sanık Hakkındaki Şikayetin Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Olması )
GEREKÇELİ KARAR ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
KISA KARAR ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Bulunmamak Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
340Y16.HD24.2.2004E. 2003/10325 K. 2004/2975"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanık Hakkındaki Şİkayetin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Olduğu Gözetilmeksizin Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
GEREKÇELİ KARAR ( Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması Gerekirken Bu Yapılmayarak Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
340Y16.HD23.2.2004E. 2003/12889 K. 2004/2795"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taahhüdü İçeren Tutanakta Toplam Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Hesaplanıp Açıkça Belirtilmemesi - Hukuken Geçerli Olmadığı )
BORÇLU SANIĞIN TAAHHÜDÜNÜ İÇEREN TUTANAK ( Toplam Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Hesaplanıp Açıkça Belirtilmemesi - Hukuken Geçerli Olmadığı )
TAAHHÜDÜ İÇEREN TUTANAK ( Taahhüdü İhlal Suçu - Toplam Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Hesaplanıp Açıkça Belirtilmemesi/Hukuken Geçerli Olmadığı )"
340Y16.HD23.2.2004E. 2003/12360 K. 2004/2788"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Mahkemece Alacaklı Tarafa Sanığın Mal Varlığını Kanıtlamak Üzere Olanak Tanınması Gereği - Yalnız Zabıta Marifetiyle Yapılan Tahkikata Dayanılarak Hüküm Verilemeyeceği )
ZABITA MARİFETİYLE YAPILAN TAHKİKAT ( Dayanılarak Hüküm Verilemeyeceği - Taahhüdü İhlal Suçu/Mahkemece Alacaklı Tarafa Sanığın Mal Varlığını Kanıtlamak Üzere Olanak Tanınması Gereği )"
340Y16.HD14.1.2004E. 2003/10976 K. 2004/862"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Birikmiş Nafaka Alacağı - Kimin Tarafından Hesaplandığı İmza İle Onaylanmadığından Yapılan Taahhütün Hukuken Geçersizliği )
NAFAKA ALACAĞI ( Taahhüdü İhlal Suçu - Birikmiş Alacağın Kimin Tarafından Hesaplandığı İmza İle Onaylanmadığından Yapılan Taahhütün Hukuken Geçersizliği )"
340Y16.HD15.12.2003E. 2003/10993 K. 2003/11106"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İcra Kefili Olan Sanığa İcra Emri Tebliğ Edildikten Sonra Yaptığı Bir Taahhüt Olmadığından Sanığın Fiilinin Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmaması )
İCRA KEFİLİ ( İcra Kefili Olan Sanığa İcra Emri Tebliğ Edildikten Sonra Yaptığı Bir Taahhüt Olmadığından Sanığın Fiilinin Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmaması )
İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( İcra Kefili Olan Sanığa İcra Emri Tebliğ Edildikten Sonra Yaptığı Bir Taahhüt Olmadığından Sanığın Fiilinin Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmaması )"
340Y16.HD15.12.2003E. 2003/10992 K. 2003/11105"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İcra Kefili Olan Sanığa İcra Emri Tebliğ Edildikten Sonra Yaptığı Bir Taahhüt Olmaması Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )
İCRA KEFİLİ ( Sanığa İcra Emri Tebliğ Edildikten Sonra Yaptığı Bir Taahhüt Olmaması Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )"
340Y16.HD5.11.2003E. 2003/8118 K. 2003/10298"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Borçlu Sanığın Taahhüdünü İçeren Tutanakta Borcun Tamamının Faiz ve Masrafları ile Birlikte Rakamsal Olarak Miktarının Açıkça Belirtilmesinin Gerekmesi )
BORCUN BELİRTİLMESİ ( Taahhüdü İçeren Tutanakta Borcun Tamamının Faiz ve Masrafları ile Birlikte Rakamsal Olarak Miktarının Açıkça Belirtilmediğinden Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmaması )"
340Y16.HD30.10.2003E. 2003/7304 K. 2003/9972"CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMAMASI ( İnfazın Mahkemece Ertelenmesiyle )
İNFAZIN MAHKEMECE ERTELENMESİ ( Ceza Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Devam Edeceği )
ERTELEME KARARI ( Ceza Zamanaşımı Süresinin İşlemesinin Durdurmayacağı )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Cezanın Ertelenmesinin Ceza Zamanaşımı Süresini Durdurmayacağı - Borcun Tüm Fer'ileriyle Birlikte Gösterilmemesi Halinde Taahhüdün Geçersiz Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( İnfazın Mahkemece Ertelenmesiyle )
BORCUN TÜM FER'İLERİYLE BİRLİKTE HACİZ TUTANAĞINDA GÖSTERİLMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )
İCRA TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZ OLMASI ( Borcun Tüm Fer'ileriyle Birlikte Haciz Tutanağında Gösterilmemesi - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )"
340Y16.HD15.10.2003E. 2003/7697 K. 2003/9213"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borçlunun Ekonomik Gücü Olmaması - Çaresizlikten Borcunu Ödeyememenin Yerine Getirememe Olarak Kabul Edilerek Sanığa Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilmemesi Gereği )
BORCU ÖDEYEMEMEKDE MAKBUL SEBEP ( Anayasa Md. 38'de Belirtilen Yerine Getirememe Kavramının Makbul Sebebi de Kapsayacak Biçimde Daha Geniş Anlam İfade Ettiği - Taahhüdü İhlal/Borçlunun Ekonomik Gücü Olmaması )
BORÇLUNUN EKONOMİK GÜCÜ OLMAMASI ( Çaresizlikten Borcunu Ödeyememenin Yerine Getirememe Olarak Kabul Edilerek Sanığa Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilmemesi Gereği - Taahhüdü İhlal )
ALACAKLININ HAKLARI ( Taahhüdü İhlal/Borçlunun Ekonomik Gücü Olmaması - Sanığın Mal Varlığını Kanıtlamak Üzere Olanak Tanınması Bildireceği Tüm Deliller Toplanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
340Y16.HD15.10.2003E. 2003/4594 K. 2003/9280"İCRA CEZA MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İcra Ceza Mahkemesi Kararına Vaki İtirazın İncelenmesinde )
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ STATÜSÜNDE OLMA ( İcra Ceza Mahkemesi - İtirazın İncelenmesinde Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taahhüt Tutanağında Borcun Tüm Fer'ileriyle Birlikte Belirtilmemiş Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
BORCUN TÜM FER'İLERİYLE BİRLİKTE BELİRTİLMEMESİ ( Taahhüdün Geçersizliği ve Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )"
340Y16.HD15.10.2003E. 2003/4002 K. 2003/9279"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığın Herhangi Bir Ödeme Taahhüdünün Mevcut Olmaması Nedeniyle Sanık Hakkında Suçun Unsurlarının Oluşmaması Nedeniyle Beraatine Karar Verilmesi )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sanığın Herhangi Bir Ödeme Taahhüdünün Mevcut Olmaması İcra Kefili Sıfatıyla Hakkında Dava ve Şikayetin Söz Konusu Olmaması )
TAAHHÜTTE BULUNMAK ( Başka Birisinin Taahhütte Bulunması ve Sanığın Herhangi Bir Ödeme Taahhüdünün Mevcut Olmaması Nedeniyle Sanık Hakkında Suçun Unsurlarının Oluşmaması Nedeniyle Beraatine Karar Verilmesi )"
340Y16.HD15.10.2003E. 2003/3993 K. 2003/9276"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Anayasa Mahkmesince İİK'nın 340. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olmadığı Hükmen Belirlenmekle Bu Nedene Dayalı Yazılı Emir Talebinin Yerinde Olmaması )
YAZILI EMİR ( Taahhüdü İhlal Suçunun Anayasaya Aykırı Olmadığı Hükmen Belirlenmekle Bu Nedene Dayalı Yazılı Emir Talebinin Yerinde Olmaması )"
340Y17.HD2.10.2003E. 2003/5566 K. 2003/9007"TAHHÜTÜ İHLAL ( Taahhüt Tutanağında Borç Miktarı Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmeyen Taahhüdün Hukuken geçerli olmaması-Bu Taahhüde Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilememesi )
BORCU TAKSİTLENDİRME ( Taksitlendirilen Borcun Ödenmeyen İlk Taksitinde Suçun Oluşup Daha Sonraki Taksitlerin de Ödenmemesi Halinde Yeni Bir Suç Oluşmuş Olmaması )
TAAHHÜT TUTANAĞI ( Tutanakta Borç Miktarı Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmeyen Taahhüdün Hukuken geçerli olmaması"
340Y17.HD10.7.2003E. 2003/8914 K. 2003/7839"ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ( Taahhüdünün Geçerli Olabilmesi İçin Borcun Ferileri İle Birlikte Hesaplanarak Gösterilmesi Zorunluluğu )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİ OLABİLMESİ ( Borcun Ferileri İle Birlikte Hesaplanarak Gösterilmesi Zorunluluğu - Taahhüdü İhlal Suçu )
ANAYASANIN 38. MADDESİNE 4709 S.K. İLE EKLENEN FIKRA ( Taahhüdü İhlal Suçu - İnfazın Kesilmesi Veya Geri Bırakılması Sebeplerinden Olmadığı )"
340Y16.HD8.7.2003E. 2003/5124 K. 2003/7144"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Sanığın Asker Olduğunun Anlaşılması - Davanın Terhise Kadar Ertelenmesi Gerektiği )
ASKER SANIK ( Nafaka Borcunun Ödenmemesi - Davanın Terhise Kadar Ertelenmesi Gerektiği )
DAVANIN ERTELENMESİ ( Nafaka Borcunu Ödemeyen Sanığın Asker Olması - Terhise Kadar Ertelenmesi Gerektiği )"
340Y16.HD2.7.2003E. 2003/4702 K. 2003/6831"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taahhüde İlişkin Haciz Tutanağında Toplam Borç Miktarının Tüm Fer'ileri ile Birlikte Açıkça Belirlenmemesi Nedeniyle Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
BORÇ MİKTARININ BELİRLİ OLMASI ( Aciz Tutanağında Toplam Borç Miktarının Tüm Fer'ileri ile Birlikte Açıkça Belirlenmemesi Nedeniyle Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )"
340Y16.HD2.7.2003E. 2003/4685 K. 2003/6829"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarı Tüm Fer'ileri ile Birlikte Belirlenip Açıkça Gösterilmediğinden Sanığın Taahhüdünün Hukuken Geçersiz Olması )
BORCUN BELİRLENMESİ ( Toplam Borç Miktarı Tüm Fer'ileri ile Birlikte Belirlenip Taahhüt Tutanağında Açıkça Gösterilmediğinden Sanığın Taahhüdünün Hukuken Geçersiz Olması )"
340Y4.CD10.6.2003E. 2002/22967 K. 2003/5637"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Borç Tamamen Ödenmeden İcra Takibi Kapatılamayacağından Alacaklı Vekilinin Bu Suçtan Beraat Etmesinin Gerekmesi )
ALACAKLI VEKİLİNİN SORUMLULUĞU ( Kendisine Yapılan Ödemeleri İcra Dosyasına Bildirme Yükümlülüğünün Olmaması )
ÖDEMELERİN BİLDİRİLMESİ ( Borçlu Mağdurun Taahhüt Tarihinde Yaptığı Ödemelere İlişkin Sanıktan Aldığı Belgeleri Dosyasına Bildirmesinin Gerekmesi )
AVUKATIN ALDIĞI PARALARI İCRA DOSYASINA BİLDİRMEMESİ ( Borcun Tamamı Ödenmeden Avukatın Aldığı Paraları İcra Dosyasına Bildirme Yükümlülüğünün Olmaması )"
340Y16.HD7.5.2003E. 2003/2757 K. 2003/3945"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Tutanakta Toplam Borç Miktarının Belirtilmemesi - Suçun Oluşmadığı )
BORÇ MİKTARININ BELİRTİLMEMESİ ( Taahüdü İhlal Suçu - Suçun Oluşmadığı )"
340Y17.HD21.3.2003E. 2003/2367 K. 2003/2292"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Ödeme Taahhüdünde Tüm Borç Miktarının Ferileri ile Birlikte Hesaplanarak Gösterilmemesi Halinde Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
TAAHHÜDÜN HUKUKEN GEÇERSİZ OLMASI ( Tüm Borç Miktarının Ferileri ile Birlikte Hesaplanarak Gösterilmemesi Nedeniyle )"
340Y17.HD20.3.2003E. 2003/689 K. 2003/2170"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Haciz Sırasında Bulunulan Ödeme Taahhüdünde Ödenecek Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığa Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesine Yazılması Gereken Açıklamanın Okunaklı Olmaması Nedeniyle )"
340Y17.HD13.3.2003E. 2003/649 K. 2003/1900"TAAHHÜT MİKTARININ AÇIKÇA BELİRTİLMEMESİ ( Borcun Asıl Alacak ve Ferileriyle Birlikte Toplam Tutarının Ödeme Taahhüdünde Yazılmaması Halinde Suçun Unsurlarının Oluşmaması )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Kefili Olan Sanığın Kefaletle Birlikte Yaptığı Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
İCRA KEFİLİ ( Kefil Olan Sanığın Kefaletle Birlikte Yaptığı Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )"
340Y17.HD13.3.2003E. 2003/1994 K. 2003/1873"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Suçun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
340Y17.HD21.2.2003E. 2003/1596 K. 2003/1008"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığın Borcunu Hangi Nedenlerle Yerine Getiremediğinin Araştırılarak Hukuki Durumunun Belirlenmesinin Zorunlu Olması )
BORÇ MİKTARININ FER'İLERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Taahhüt Tutanağında Toplam Borç Miktarının Bütün Fer'ileri ile Hesaplanarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( Borcunu Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediği Araştırılarak - Taahhüdü İhlal )
TAAHHÜT TUTANAĞI ( Taahhüdü İhlal - Toplam Borç Miktarının Fer'ileri ile Birlikte Hesaplanmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
340Y17.HD17.1.2003E. 2003/412 K. 2003/35"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sanık Hakkında İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayetçinin Taahhüdü İhlalden Dolayı Sanığın Cezalandırılmasını İstediği Halde Mal Beyanında Bulunmamaktan Dolayı Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
REŞİT OLMAYAN SANIK ( Sanık Hakkında Verilen Cezada İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
340Y16.HD24.12.2002E. 2002/13130 K. 2002/12945"ANAYASA HÜKMÜNÜN ÜSTÜN NORM OLMASI ( Sözleşmenin İhlali Nedeniyle Kişilerin Özgürlüğünden Alıkonamayacağı Hükmü - Taahhüdü İhlal Suçu )
ÜSTÜN NORM ( Anayasanın Sözleşmenin İhlali Nedeniyle Kişilerin Özgürlüğünden Alıkonamayacağı Hükmü - Taahhüdü İhlal Suçu )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Anayasa Hükmünün Üstün Norm Olması - Sözleşmenin İhlali Nedeniyle Kişilerin Özgürlüğünden Alıkonamayacağı Hükmü )
SÖZLEŞMENİN İHLALİ NEDENİYLE HAPİS CEZASI VERİLEMEYECEĞİ ( Anayasa Hükmünün Üstün Norm Olması - Taahhüdü İhlal Suçu )
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Sözleşmenin İhlali Nedeniyle Kişilerin Özgürlüğünden Alıkonamayacağı Hükmü - Üstün Norm Olması )"
340Y17.HD16.5.2002E. 2002/4608 K. 2002/3913"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
İCRA TUTANAĞINDA YAPILAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhütte Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
BORÇ MİKTARININ FERİLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMEMESİ ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünün Hukuken Geçersiz Olması )"
340Y17.HD16.5.2002E. 2002/4042 K. 2002/3904"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
İCRA TUTANAĞINDA YAPILAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhütte Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
BORÇ MİKTARININ FERİLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMEMESİ ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünün Hukuken Geçersiz Olması )"
340Y17.HD14.5.2002E. 2002/4244 K. 2002/3784"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
İCRA TUTANAĞINDA YAPILAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhütte Borç Miktarının Tüm Ferileriyle Birlikte Rakamsal Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
BORÇ MİKTARININ FERİLERİYLE BİRLİKTE GÖSTERİLMEMESİ ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünün Hukuken Geçersiz Olması )"
340YCGK7.5.2002E. 2002/17-119 K. 2002/241"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Olağan Yasa Yollarından Olan Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Bir Temyiz Davasının Açılmasının Gerekmesi )
TEMYİZ DAVASI ( Olağan Yasa Yollarından Olan Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Bir Temyiz Davasının Açılmasının Gerekmesi )
İSTEK VE SÜRE KOŞULUNA UYGUN TEMYİZ DAVASI OLMAMASI HALİ ( Yargıtayca Temyiz İncelemesi Yapılmasının Olanaklı Olmaması )"
340Y7.HD18.4.2002E. 2002/1286 K. 2002/2912"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borç Miktarının Taahhüdde Rakamsal Olarak Gösterilmemesi - Hukuken Geçerli Olmadığı )
TAAHHÜDÜN HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Borç Miktarının Taahhüdde Rakamsal Olarak Gösterilmemesi - Beraat Kararı Yerine Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
340Y7.HD11.4.2002E. 2002/1158 K. 2002/2679"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Alacaklının Kabul Beyanı Bulunmadığı/Sonradan da Muhtıra İle Tebliğ Edilmediği - Hukuken Geçersizliği )
ALACAKLININ KABUL BEYANI BULUNMAMASI ( Taahhüdü İhlal/Sonradan da Muhtıra İle Tebliğ Edilmediği - Hukuken Geçersizliği )
HUKUKEN GEÇERSİZ TAAHHÜD ( Alacaklının Kabul Beyanı Bulunmadığı - Sonradan da Muhtıra İle Tebliğ Edilmediği )"
340Y16.HD11.4.2002E. 2002/2977 K. 2002/2910"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Kurum Alacaklarının İcra Kanununa Göre Tahsil Olanağının Olmaması-Takip Hukukuna Aykırı Davranışı Nedeniyle Sanığın Cezalandırılmasının da Mümkün Olmaması )
LEHE OLAN KANUN ( Kurum Alacaklarının İcra Kanununa Göre Tahsil Olanağının Olmaması-Takip Hukukuna Aykırı Davranışı Nedeniyle Sanığın Cezalandırılmasının da Mümkün Olmaması )
BAĞKUR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK Kurum Alacaklarının İcra Kanununa Göre Tahsil Olanağının Olmaması-Takip Hukukuna Aykırı Davranışı Nedeniyle Sanığın Cezalandırılamaması )"
340Y7.HD4.4.2002E. 2002/1121 K. 2002/2447"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borç Miktarının Tamamının Gösterilmemesi/Hukuken Geçerli Olmadığı - Beraat Kararı Yerine Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
TAAHHÜDÜN HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Borç Miktarının Tamamının Gösterilmemesi - Beraat Kararı Yerine Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
340Y7.HD1.4.2002E. 2002/570 K. 2002/2365"HACİZ SIRASINDA YAPILAN TAAHHÜDÜN BORCUN TAMAMINI KAPSAMAMASI ( Hukuken Geçerli Olmadığı - Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Haciz Sırasında Borç Miktarının Tamamının Gösterilmemesi/Hukuken Geçerli Olmadığı - Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
TAAHHÜDÜN HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Haciz Sırasında Borç Miktarının Tamamının Gösterilmemesi - Beraat Kararı Verilmesi Gereği )"
340Y7.HD28.3.2002E. 2002/375 K. 2002/2279"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Tebliğin Kardeşe Yapılması/Usulsüz Tebligat - Yokluğunda Duruşma İcra Edilerek Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Taahhüdü İhlal/Tebliğin Kardeşe Yapılması - Yokluğunda Duruşma İcra Edilerek Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )"
340YCGK12.3.2002E. 2002/16-76 K. 2002/187"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi-Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi- Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
İCRA TETKİK MERCİİNCE VERİLEN CEZAYA İLİŞKİN KARARLAR ( Bu Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
TEMYİZ YETKİSİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )"
340Y7.HD7.3.2002E. 2002/180 K. 2002/1657"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borç Miktarının Rakamsal Olarak Gösterilmemesi - Beraat Kararı Yerine Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
HUKUKEN GEÇERSİZ TAAHHÜD ( Borç Miktarının Rakamsal Olarak Gösterilmemesi - Beraat Kararı Yerine Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
340YCGK5.3.2002E. 2002/7-54 K. 2002/178"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Alacaklının Muvafakatıyle İcra Dairesinde Kararlaştırılan Borcun Taksitle Ödenmesi Koşulundaki Ödeme İhlalinin Suç Oluşturması Şartı )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ ( Hiç Kimsenin Yalnızca Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğünü Yerine Getirememesinden Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
TAKSİTLE BORÇ ( Alacaklının Muvafakatıyle İcra Dairesinde Kararlaştırılan Borcun Taksitle Ödenmesi Koşulundaki Ödeme İhlalinin Suç Oluşturması Şartı )
BORÇLU VE ALACAKLI TARAFINDAN KARARLAŞTIRILAN ÖDEME KOŞULUNA AİT TUTANAK ( Tutanağın İlgililer ve İcra Müdürü veya Yardımcısı Veya Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
GEÇERLİLİK ŞARTI ( Tutanağa Yetkililer Tarafından Atılacak İmzanın Tutanağın Geçerlilik Şartı Olması )"
340Y16.HD15.2.2002E. 2002/964 K. 2002/1352"ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Taahhüdü İhlal - Son Celsede Mazeret Dilekçesi Veren Müşteki Vekilinin Duruşmanın Başka Bir Güne Erteleme Talebi Yoksa )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Son Celsede Mazeret Dilekçesi Veren Müşteki Vekilinin Duruşmanın Başka Bir Güne Erteleme Talebi Yoksa Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gereği )
MAZERET DİLEKÇESİNİN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMAMASI ( Taahhüdü İhlal - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gereği )"
340Y16.HD15.2.2002E. 2002/1361 K. 2002/1392"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayetçi İle Sanık Arasındaki Temel İlişkinin Sözleşme Hukukundan Kaynaklanması - Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
İCRA İFLAS KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Taahhüdü İhlal/Şikayetçi İle Sanık Arasındaki Temel İlişkinin Sözleşme Hukukundan Kaynaklanması - Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
ŞİKAYET ( Taahhüdü İhlal/Şikayetçi İle Sanık Arasındaki Temel İlişkinin Sözleşme Hukukundan Kaynaklanması - Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA VERİLEMEMESİ ( Taahhüdü İhlal - Şikayetçi İle Sanık Arasındaki Temel İlişkinin Sözleşme Hukukundan Kaynaklanması )"
340Y16.HD15.2.2002E. 2002/1215 K. 2002/1355"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Tutanakta Borç Miktarının Bütün Fer'ileri İle Birlikte Rakamsal Olarak Belirtilmemesi - Hukuken Geçersizliği )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Tutanakta Borç Miktarının Bütün Fer'ileri İle Birlikte Rakamsal Olarak Belirtilmemesi )"
340Y7.HD14.2.2002E. 2002/145 K. 2002/1189"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Taksit Miktarının Tam Olarak Gösterilip Borç Miktarının Bütün Ferileri İle Birlikte Hesaplanıp Gösterilmemesi - Hukuken Geçersizliği )
HUKUKEN GEÇERSİZ TAAHHÜD ( Taksit Miktarının Tam Olarak Gösterilip Borç Miktarının Bütün Ferileri İle Birlikte Hesaplanıp Gösterilmemesi - Taahhüdü İhlal )"
340Y7.HD14.2.2002E. 2001/7537 K. 2002/1100"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler - Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Hükmedilemeyeceği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER ( Taahhüdü İhlal - Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Hükmedilemeyeceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler - Taahhüdü İhlal )"
340Y7.HD14.2.2002E. 2001/6422 K. 2002/1105"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( 4616 Sayılı Yasa Gereği Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Taahhüdü İhlal Suçu )"
340Y7.HD14.2.2002E. 2001/6256 K. 2002/1168"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Sanığa Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilememesi )
SÖZLEŞMEDEN DOĞA YÜKÜMLÜLÜK ( Taahhüdü İhlal Suçu Nedeniyle Sanığa Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilememesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Sanığa Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilememesi )"
340Y7.HD11.2.2002E. 2001/10859 K. 2002/999"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Durumunda Yaptırım Olarak Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Verilememesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Durumunda Yaptırım Olarak Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Verilememesi )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Dolayı Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilememesi )"
340Y16.HD8.2.2002E. 2002/941 K. 2002/682"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığa Çıkarılan Davetiyenin Okunaklı Olmaması - Savunma Hakkının Kısıtlanmış Olacağı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Taahhüdü İhlal - Sanığa Çıkarılan Davetiyenin Okunaklı Olmaması )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Sanığın Taahhüdünü İçeren Haciz Tutanağında Miktar Konusunda Taraflar Arasında Açıkça Bir Anlaşma Sağlanamamış Olması )"
340Y16.HD8.2.2002E. 2002/940 K. 2002/681"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Ceza Ehliyetinin Olmadığı Hakkında Adli Tıp Raporu - Araştırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
SANIĞIN CEZA EHLİYETİNİN OLMADIĞI HAKKINDA ADLİ TIP RAPORU ( Araştırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Taahhüdü İhlal )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Tutanakta Toplam Borç Miktarının Faiz ve Masrafları ile Birlikte Gösterilmemesi )"
340Y7.HD7.2.2002E. 2001/10472 K. 2002/779"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Yapılan Taahhütte Borç Miktarının Masraflarda ve Getirilerini Kapsayacak Şekilde Tamamını Kapsamaması Nedeniyle Geçerli Bir Taahhütten Bahsedilememesi )
BORÇ MİKTARININ TAMAMININ BELİRTİLMEMESİ ( Yapılan Taahhütün Geçersiz Olması )"
340Y17.HD7.2.2002E. 2002/728 K. 2002/574"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünde Ferilerini de Kapsayan Biçimde Toplam Borç Miktarının Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )
İCRA TUTANAĞINDA YAPILAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhütte Feriler de Kapsar Biçimde Toplam Borç Miktarının Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )
BORÇ MİKTARININ FERİLERİNİ DE KAPSAR BİÇİMDE GÖSTERİLMESİ ( İcra Tutanağında Yapılan Ödeme Taahhüdünde Gösterilmesi )"
340Y7.HD4.2.2002E. 2001/7846 K. 2002/655"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İcra Dosyasının Yenilenmesinin Gerekmesi-İşlemden Önce Alınan Taahhüdün Geçersiz Olması )
İCRA DOSYASININ MUAMELEDEN KALDIRILMASI ( Uzun Süre Hiçbir İşlem Yapılmaması Nedeniyle-Daha Önce Alınan Taahhüdün Geçersiz Olması )"
340Y16.HD1.2.2002E. 2002/434 K. 2002/492"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Davetiyenin CMUK.'nun 225. Maddesinde Öngörülen Açıklamayı Taşıması ve Açıklamanın Okunaklı Olması Gereği )
SANIK ADINA ÇIKARILAN DAVETİYE ( Taahhüdü İhlal - CMUK.'nun 225. Maddesinde Öngörülen Açıklamayı Taşıması ve Açıklamanın Okunaklı Olması Gereği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Taahhüdü İhlal - Davetiyenin CMUK.'nun 225. Maddesinde Öngörülen Açıklamayı Taşıması ve Açıklamanın Okunaklı Olması Gereği )
TAAHHÜDÜN GEÇERLİLİK KOŞULU ( Tutanakta Toplam Borç Miktarının Bütün Ferileri İle Birlikte Hesaplanıp Açıkça Gösterilmesi )"
340YCGK29.1.2002E. 2002/17-11 K. 2002/140"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Duruşmada Çoğaltılmış Tutanak Kullanılması )
TUTANAK ( Her Davanın Duruşması İçin Özgün Tutanak Düzenlenmesinin Zorunlu Olması )
DURUŞMADA DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Kamuya Gerekli Güvenin Verilmesi ve Tüm İşlemlerin Açıklık İlkesine Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığının Denetlenebilmesi Nedeniyle )
ÇOĞALTILMIŞ TUTANAK KULLANILMASI ( Yargılamanın Açıklığı Cezanın ve Yargılamanın Kişiselleştirilmesi ve Kanıtlama İlkelerine Aykırı Olması )"
340YCGK29.1.2002E. 2001/17-316 K. 2002/139"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Her Davanın Duruşması İçin Özgün Tutanak Düzenlemesinin Zorunlu Olması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Her Davanın Duruşması İçin Özgün Tutanak Düzenlemesinin Zorunlu Olması )
OTURUM TUTANAĞININ ARAYA KOPYA KAĞIDI KONULARAK ÇOĞALTILMASI ( Yargılama Yasasının Buyurucu Nitelikteki Hükümlerine Aykırı Olması )
ÇOĞALTILMIŞ TUTANAK KULLANILMASI ( Yargılama Yasasının Buyurucu Nitelikteki Hükümlerine Aykırı Olması )"
340YCGK29.1.2002E. 2001/17-295 K. 2002/14"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suçun Yalnızca Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmemiş Olmasından Kaynaklanması )
BORCUN HANGİ NEDENLE ÖDENMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Sanığın Taahhüdü İhlal Suçundan Cezalandırılabilmesi Şartı )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Borcun Hangi Nedenle Ödenmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
340Y16.HD25.1.2002E. 2002/156 K. 2002/132"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Tutanakda Alacaklı Vekilinin Sanığın Taahhüdünü Kabul Ettiği Yazılı Olmakla Birlikte İmzası Bulunmaması - Taahhüdün Hukuken Geçersizliği )
ALACAKLI VEKİLİNİN SANIĞIN TAAHHÜDÜNÜ KABUL ETMESİ ( Yazılı Olmakla Birlikte İmzası Bulunmaması - Taahhüdün Hukuken Geçersizliği )
TAAHHÜDÜN HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ ( Tutanakda Alacaklı Vekilinin Sanığın Taahhüdünü Kabul Ettiği Yazılı Olmakla Birlikte İmzası Bulunmaması )"
340Y7.HD24.1.2002E. 2001/9174 K. 2002/155"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Kısa ve Gerekçeli Kararın Duruşma Katibi Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Kısa ve Gerekçeli Kararın Duruşma Katibi Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
KATİBİN İMZASININ DURUŞMA TUTANAĞINDA OLMAMASI ( Kısa ve Gerekçeli Kararın Duruşma Katibi Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
340Y7.HD24.1.2002E. 2001/7232 K. 2002/225"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Tanzim Tarihi Taşımayan Taahhüdün Borcun Tamamını Kapsamaması Nedeniyle Geçersiz Olması )
TANZİM TARİHİ OLMAYAN TAAHHÜT ( Borcun Tamamını Kapsamaması Nedeniyle Geçersiz Olması-Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )
BORCUN TAMAMINI KAPSAMAYAN TAAHHÜT ( Tanzim Tarihi Olmayan Taahhüdün Geçersiz Olması-Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )"
340Y7.HD24.1.2002E. 2001/7229 K. 2002/295"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığa Gönderilen Duruşma Davetiyesinde Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Yer Almaması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığa Gönderilen Duruşma Davetiyesinde Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Yer Almaması )
DURUŞMA DAVETİYESİ ( Sanığın Duruşmaya Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılamaya Devam Edileceğinin Yazılmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanması Sonucunu Doğurması )"
340YCGK22.1.2002E. 2001/294 K. 2002/1"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yerine Getirememesinden Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçu Nedeniyle Hiç Kimsenin Özgürlüğünden Alıkonamaması )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR ( Taahhüdü İhlal Suçu Nedeniyle Hiç Kimsenin Özgürlüğünden Alıkonamaması )"
340YCGK22.1.2002E. 2001/17-294 K. 2002/1"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDAN CEZA ALAN SANIK ( Sözleşmeden Doğan Edimini Yerine Getirmediğinden Cezalandırılmış Olmayacağı )
BORÇTAN DOLAYI HÜRRİYETİN KISITLANAMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunda Borcu Ödememekten Doğan Bir Suç Niteliği Bulunmaması )
HÜRRİYETİN BORCUNU ÖDEMEMEKTEN DOLAYI KISITLANAMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Borcu Ödememekten Değil, Yasal Yükümlülüğe Uymamaktan Doğması )
ANAYASADAKİ SÖZLEŞME EDİMİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE HÜRRİYETİN KISITLANAMAYACAĞI HÜKMÜ ( Taahhüdü İhlal Suçunda İleri Sürülemeyeceği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN EDİMİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE HÜRRİYETİN KISITLANAMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Yasaya Aykırılıktan Doğması )"
340Y7.HD22.1.2002E. 2001/10496 K. 2001/166"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Bağ-Kur Prim Alacaklarına 6183 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi- Sanığa İcra İflas Kanunundan Doğan Ceza Verilememesi )
BAĞ-KUR PRİM ALACAĞI ( Alacağa 6183 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi- Sanığa Taahhüdü İhlalden Dolayı Ceza Verilememesi )
6183 SAYILI YASA ( Bağ-Kur Prim Alacağına 6183 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi- Sanığa Taahhüdü İhlalden Dolayı Ceza Verilememesi )"
340Y7.HD21.1.2002E. 2001/8614 K. 2002/25"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Tutanakta Borç Miktarı Açık ve Kesin Olarak Gösterilmediğinden Taahhüdün Geçersiz Olması )
BORÇ MİKTARININ TUTANAKTA AÇIKÇA GÖSTERİLMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )"
340Y16.HD30.11.2001E. 2001/7924 K. 2001/9293"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Esnaf ve Sanatkarlar Sigorta Kurumunun Süresi İçinde Ödenmeyen Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunun Uygulanması )
PRİMLERİN ÖDENMESİ ( Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsil Olanağı Kalmadığından Takip Hukukun Aykırı Davranış Nedeniyle Sanığın Cezalandırılamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA ÖDENMEYEN PRİM VE DİĞER ALACAKLAR ( Kurum Alacaklarının İcra Kanununa Göre Takip ve Tahsil Olanağının Kalmamış Olması )"
340YCGK2.10.2001E. 2001/7-205 K. 2001/180"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Müştekinin Aynı Borç İçin Yapılan Yeni Taahhüdü Kabul Etmesinin Şikayetten Feragat Anlamına Gelmemesi )
ŞİKAYETTEN FERAGAT NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Taahhüdü İhlalde Müştekinin Aynı Borç İçin Yapılan Yeni Taahhüdü Kabul Etmesi )
TAAHHÜT TUTANAĞINDA ÖDENECEK BORCUN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmaması )
TAKİP TALEBİNDE BORCUN BELİRTİLMİŞ OLMASI ( Taahhüt Tutanağında Borç Belirtilmezse Takip Talebine Dayanarak Taahhüdü İhlalin Oluştuğunun Söylenemeyeceği )"
340YCGK25.9.2001E. 2001/8-151 K. 2001/169"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Taahhüt Edilen Miktarın Az Olmasına Bakılmaksızın Taahhüdünü İhlal Eden Sanığın Cezalandırılması )
HACİZ ESNASINDA BOCUN ÖDENMESİNİN TAAHHÜT EDİLMESİ ( Taahhüt Edilen Miktarın Az Olmasına Bakılmaksızın Taahhüdünü İhlal Eden Sanığın Cezalandırılması )"
340Y17.HD19.7.2001E. 2001/8276 K. 2001/5098"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığa Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesinde -Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına- İlişkin Açıklamanın Bulunmaması )
DURUŞMA DAVETİYESİ ( Sanığa Yapılan Tebliğde -Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına- İlişkin Açıklamanın Bulunmaması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Duruşma Davetiyesinde -Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına- İlişkin Açıklamanın Bulunmaması )"
340Y17.HD5.7.2001E. 2001/4817 K. 2001/4739"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Taahhüdünde Borç Miktarının Açıkça Gösterilmemesi )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Borç Miktarının Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhütün Geçerli Olmaması )
BORÇ MİKTARININ AÇIKÇA GÖSTERİLMEMESİ ( Ödeme Taahhüdünde Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhüdün Geçerli Olmaması )"
340Y17.HD14.6.2001E. 2001/4202 K. 2001/4050"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İlk Taksidin Ödenip Ödenmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
TAKSİTLERİN AYRI AYRI SUÇ OLUŞTURMAMASI ( İlk Taksidin Ödenip Ödenmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
340Y17.HD14.6.2001E. 2001/3928 K. 2001/4013"MEŞRUHATLI DURUŞMA DAVETİYESİ ( Boşanmış Eşe Tebligatın Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Boşanmış Eşe Tebligat - Meşruhatlı Duruşma Davetiyesi )"
340Y17.HD31.5.2001E. 2001/3689 K. 2001/3548"ALACAKLININ YOKLUĞUNDA YAPILAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdün Kabulüne İlişkin Muhtıranın İlk Taksit Tarihinden Sonra Borçluya Tebliği Durumunda Suçun Oluşmaması )
İLK TAKSİDİN ÖDENMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluştuğunun Kabulü )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Alacaklı Tarafın Yokluğunda Yapılan Ödeme Taahhüdünün Kabulüne İlişkin Muhtıranın İlk Taksit Tarihinden Sonra Borçluya Tebliği Durumunda Suçun Oluşmaması )"
340Y17.HD31.5.2001E. 2001/3377 K. 2001/3551"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şarta Bağlı Ödeme Taahhüdünün Geçersiz Olması )
ŞARTA BAĞLI ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdün Geçersiz Olması )"
340Y16.HD21.5.2001E. 2001/2605 K. 2001/2879"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Düzenlenen Taahhütte Borç Miktarı Belirtilmediğinden Taahhüdün Geçersiz Olması )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Borç Miktarının Gösterilmesinin Gerekmesi )
İKİ KEZ CEZALANDIRMA ( Bir Şahsın Hem Şirket Yetkilisi Hem de Şahıs Olarak Cezalandırılamaması )"
340Y17.HD17.5.2001E. 2001/3016 K. 2001/3097"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Mal Beyanında İlk Taksitten Sonraki Taksit Tarihlerini ve Miktarlarını Yazmaması Nedeniyle Taahhüdünün Hukuken Geçersiz Olması )
TAKSİT TARİHLERİ VE MİKTARLARI YAZILMAYAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )"
340YCGK20.2.2001E. 2001/8-19 K. 2001/26"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi - Ödenecek Toplam Miktarın Rakamsal Olarak Belirlenmesi )
ÖDENECEK MİKTARIN RAKAMSAL OLARAK BELİRLENMESİ ( Bu Miktar Üzerinde İcap Ve Kabulde Bulunması )
İCAP VE KABUL ( Ceza Sorumluluğunun Doğabilmesi Şartı )
CEZAİ SORUMLULUK ( Miktarın Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeksizin Belirlenmesi )
ÖDENECEK MİKTARIN SAPTANMAMASI ( Ödeme Koşulunun İhlali Halinde Cezai Sorumluluğun Doğmayacağı )"
340Y8.CD20.12.2000E. 2000/24099 K. 2000/21302"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Suçun İlk İhlalle Oluşacağı ve Bundan Sonraki İhlallere İlişkin Şikayetlerin Dikkate Alınmayacağı )
ŞİKAYETİN GEÇERSİZLİĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun İlk İhlalle Oluşması Nedeniyle Bundan Sonraki İhlallere İlişkin Şikayette )"
340Y8.CD23.11.2000E. 2000/24235 K. 2000/19347"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Ödeme Taahhüdünde Bulunup Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Sanık )
ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNUP TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN SANIK ( Taahhüdü İhlal Suçu )"
340Y8.CD23.11.2000E. 2000/24232 K. 2000/19345"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığın Yeni Suçunun Önceki Suçla Aynı Cinsten Olmaması Halinde Tekerrür Durumu )
TEKERRÜR DURUMU ( Yeni Suçun Eski Suç Cinsinden Olmaması )"
340Y8.CD28.9.2000E. 2000/14602 K. 2000/15649"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Takipte Taraf Olan Sanığın Taahhüdü İcra Kefili Olarak Yaptığını Belirtmesinin Suç Oluşumuna Mani Olmaması )
TAKİPTE TARAF OLAN SANIĞIN TAAHHÜDÜ İCRA KEFİLİ OLARAK YAPTIĞI BEYANI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmasına Mani Olmayacağı )"
340Y8.CD27.9.2000E. 2000/17383 K. 2000/15348"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İlk İhlalle Suçun Oluşacağı ve Sonraki İhlallerde de Ayrıca Suç Oluşmayacağı )
İLK İHLALLE SUÇUN OLUŞMASI VE SONRAKİ İHLALLERDE YENİ SUÇ OLUŞMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunda )"
340Y8.CD20.9.2000E. 2000/17693 K. 2000/14869"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Aynı Borç İçin Hem Kendi Adına, Hem de Şirketi Temsilen Ödeme Taahhüdünde Bulunan Sanığın Eyleminin Tek Suç Oluşturması )
AYNI BORÇ İÇİN HEM KENDİ ADINA, HEM DE ŞİRKETİ TEMSİLEN ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNAN SANIK ( Ödememe Halinde Tek Suç Oluşacağı )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ( Hem Kendi Adına Hem de Şirket Adına Taahhütte Bulunan Sanık Hakkında Ödememe Halinde Tek Suç Oluşması )"
340YCGK4.7.2000E. 2000/8-142 K. 2000/148"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Gerekli Koşulların Meydana Gelmesi Nedeniyle Cezanın Verilmesinin Gerekmesi )
SUÇUN OLUŞMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşma Şekli )"
340Y4.CD23.5.2000E. 2000/4257 K. 2000/4410"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Mahkum Edildiği Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi Olanağının Bulunacağının Gözetilmesi )
CEZALARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VEYA ERTELENMESİ ( Sanığın Mahkum Edildiği Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi Olanağının Bulunacağının Gözetilmesi )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Silinme Koşullarının Suç Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olması Durumunda Sanığın Mahkum Edildiği Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi Olanağının Bulunması )"
340Y8.CD1.3.2000E. 2000/1837 K. 2000/3676"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Taahhüdünün Düzenlenmemiş Olması Halinde Suç Oluşmaz )
İCRA KEFİLİ ( Ödeme Taahhüdünde Bulunulduğu Halde Düzenlenmemiş Olması )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Kefaletle Birlikte Yapılan )"
340Y8.CD31.1.2000E. 1999/19994 K. 2000/1244"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Hem Kendisi Hem de Şirket Adına Taahhütte Bulunan Sanık Hakkında Ödememe Halinde Tek Suç Oluşması )
HEM KENDİSİ, HEM DE ŞİRKET ADINA TAAHHÜTTE BULUNAN KİŞİ ( Taahhüdü İhlal Halinde Tek Suç Oluşması )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ( Hem Kendisi Hem de Şirket Adına Taahhütte Bulunan Sanık Hakkında Ödememe Halinde Tek Suç Oluşması )"
340Y8.CD29.11.1999E. 1999/16964 K. 1999/16987"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Ödeme Şartı Konusunun Para Alacağı Olması Zorunluluğu )
İNŞAATIN YIKILMASI TAAHHÜDÜNE UYULMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmayacağı )
ÖDEME ŞARTININ KONUSUNUN PARA ALACAĞI OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Unsuru Olduğu )"
340Y8.CD3.6.1999E. 1999/8732 K. 1999/9090"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Geçersiz Ödeme Taahhüdü Karşısında )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Borçlu Alacaklı ve İcra Memurunun İmzasını Taşıması Gereği )"
340Y8.CD3.2.1999E. 1998/18379 K. 1999/654"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Makul Sebep İleri Sürülmüşse Araştırılmalıdır )"
340Y8.CD15.10.1998E. 1998/9777 K. 1998/13044"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Kesinleşmeden İcra Kefilinin Mahkum Edilmesi )
İCRA KEFİLİ ( Asıl Borçlu İçin Takip Kesinleşmedikçe Kefil İçin de Kesinleşmez )
İCRA KEFİLİNİN TAAHHÜDÜ İHLALDEN CEZALANDIRILMASI ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Kesinleşmeden )"
340Y8.CD1.7.1998E. 1998/9328 K. 1998/10221"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İlk İhlalde Oluşup Sonraki İhlallerin Ayrı Bir Suç Teşkil Etmemesi )"
340Y8.CD24.4.1998E. 1998/4061 K. 1998/5611"MALVARLIĞINDAKİ ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ SUÇU ( İcra Takibi Kesinleşmeden Oluşmayacağı )
İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( İİK. m.340'taki Suçun Oluşumu İçin Şart Olduğu )"
340Y8.CD29.5.1997E. 1997/7326 K. 1997/8555"ÖDEME MİKTARININ BELİRTİLMEDİĞİ TAAHHÜT
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Miktarının Belirtilmediği )"
340Y8.CD28.4.1997E. 1997/5946 K. 1997/6247"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Alacağın Şikayetten Sonra Karardan Önce Temlik Edilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Buna Rağmen Temlik Edenin Taahhüdü İhlal Dolayısıyla Şikayette Bulunması )
HUKUKİ YARAR ( Tahhüdü İhlalde Şikayet Yoluna Gidebilmek İçin )"
340Y8.CD5.3.1997E. 1997/1311 K. 1997/2784"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Takip Kesinleşmeden Yapılan Taahhüdün Hukuken Geçerliliğinin Olmaması )
TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAPILAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdün Hukuken Geçerliliğinin Olmaması )"
340Y8.CD3.3.1997E. 1997/2053 K. 1997/2573"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Hangi Taksitin Ödendiğinin Belli Olmaması )"
340Y8.CD14.2.1997E. 1997/796 K. 1997/1560"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suçun Ödenmeyen Veya Geç Ödenen İlk Taksit Gününde Oluşması )
SUÇUN OLUŞ ZAMANI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Ödenmeyen Veya Geç Ödenen İlk Taksit Gününde Oluşması )"
340Y8.CD17.6.1996E. 1996/7366 K. 1996/9122"GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Aynı Takipte Tek Borçluya )
TEBLİGATIN GEÇERLİ SAYILMASI ( Borçlunun Mal Beyanında Bulunması )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Mal Beyanında Bulunduktan Sonra )"
340Y8.CD15.5.1996E. 1996/5897 K. 1996/6981"ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ( İcra Takibini Kesinleştiren Sanık )
İCRA TAKİBİNİ KESİNLEŞTİREN SANIĞIN ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLALİ"
340Y8.CD24.10.1995E. 1995/12914 K. 1995/13791"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Emri Tebliğ Edilmeden Yapılan Taahhüt Geçersizdir )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Kefilinin İcra Emri Tebliğ Edilmeden Verdiği )
İCRA KEFİLİNİN YAPTIĞI ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Emri Tebliğ Edilmeden )"
340YCGK6.6.1994E. 1994/8-149 K. 1994/169"TAKİBE KONAN BORCUN DAVA SONUÇLANMADAN ÖDENMESİ
BORCUN DAVA SONUÇLANMADAN ÖDENMESİ ( Takibin Düşürülmesi )
TAKİBİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Borcun Dava Sonuçlanmadan Ödenmesi )"
340Y8.CD28.4.1994E. 1994/4123 K. 1994/4848"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Alacaklının Taahhüdü Kabul Beyanının İlk Taksit Tarihinden Önce Bir Muhtıra İle Borçluya Tebliğ Edildiğine Dair Belge Eksikliği )
ALACAKLI VEKİLİNİN TAAHHÜDÜ KABUL BEYANI ( Beyanın İlk Taksit Tarihinden Önce Bir Muhtıra İle Borçluya Tebliğ Edildiğine Dair Belge Eksikliği )"
340Y8.CD3.3.1994E. 1994/1514 K. 1994/2107"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Borcun Ödendiği İddiası Yeterince İncelenmelidir )"
340Y8.CD25.11.1993E. 1993/10676 K. 1993/11955"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Tutanakta İcra Müdürü ve Yetkili Memurun İmzası Bulunmaması )
TAAHHÜT TUTANAĞINDA YER ALMASI GEREN HUSUSLAR
TAAHHÜT TUTANAĞININ GEÇERSİZLİĞİ ( İmza Noksanları )"
340Y8.CD6.10.1993E. 1993/7982 K. 1993/9794"İCRA CEZA DAVALARINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ ( İcra Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçme )"
340Y8.CD22.6.1993E. 1993/5890 K. 1993/7469"ŞİKAYETİN GEÇERSİZLİĞİ ( Vekil Edenin Davadan Önce Ölmesi )
VEKİLİN ŞİKAYET YETKİSİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Vekil Edenin Davadan Önce Ölmesi )"
340Y8.CD20.5.1993E. 1993/4746 K. 1993/5931"TAAHHÜD TUTANAĞININ GEÇERLİLİĞİ ( İcra Müdürü veya Yetkilinin de İmzalaması )
İCRA MÜDÜRÜ VEYA YETKİLİNİN İMZALAMASI ( Taahhüdün Geçerliği )"
340YCGK1.2.1993E. 1992/8-363 K. 1993/21"TEMYİZ SÜRESİ ( İcra ceza )
İCRA TAAHHÜDÜNÜ İHLAL TAAHHÜDÜ
İHLAL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCE İCRA TAAHHÜDÜNDE BULUNMAK
OKUL MÜDÜRÜNE TEBLİGAT"
340Y8.CD18.11.1992E. 1992/11951 K. 1992/13459"ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇU ( Oluşabilmesi İcap ve Kabulün Varlığına Bağlıdır )
CEZA İNDİRİMİ ( Taahhüdü İhlalde Onsekiz Yaşını Doldurmayan Sanık Hakkında )"
340Y8.CD18.2.1992E. 1992/581 K. 1992/2064"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Üç Ay İçinde Şikayette Bulunulmamakla Suç Oluşmaz )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Tahhüdü İhlalde )
ÖDEME TAHHÜDÜ ( Tutanakta Alacaklı Vekilinin İmzasının Bulunmaması )"
340Y8.CD18.2.1992E. 1992/562 K. 1992/2057"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Haciz İşleminden Önce Yapılan )
HACİZDEN ÖNCE YAPILAN TAAHHÜT ( Alacaklının Kabul Zorunluluğu )"
340Y8.CD3.12.1991E. 1991/11090 K. 1991/11913"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Haciz Mahallinde Yapılan )
HACİZ MAHALLİNDE YAPILAN TAAHHÜDÜ İHLAL"
340Y8.CD21.11.1991E. 1991/10223 K. 1991/11342"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İmza Eksikliği Nedeniyle Tutanağın Geçersizliği )
TAAHHÜD TUTANAĞIN GEÇERSİZLİĞİ ( İmza Eksikliği Nedeniyle )"
340Y8.CD12.9.1991E. 1991/6680 K. 1991/7984"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ödeme Taahhüdünün Kabulü Suçun Oluşumunu Engellemez )
ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Ödeme Taahhüdünün Kabulü Mal Beyanında Bulunmama Bakımından Feragat Anlamına Gelmez )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN KABULÜ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Teşkiline Engel Olmaz )"
340Y8.CD10.9.1991E. 1991/6670 K. 1991/7930"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Kısmi Ödeme Taahhüdü )
KISMİ ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdü İhlal Suçu )
ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Kaynaklanan Cezaya Etkisi )
CEZANIN DÜŞMESİ ( İcra Takibi Sürerken ve Kesinleştikten Sonra Borcun Ödenmesi )"
340Y8.CD31.5.1991E. 1991/5955 K. 1991/6304"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDAN CEZALANDIRILABİLME ( Taahhüdün Hukuken Geçerli Olması Zorunluluğu )
HUKUKEN GEÇERLİ TAAHHÜT ( Taahhüdü İhlal Suçundan Cezalandırılabilme İçin Şart Olması )
TAAHHÜT EDİLEN MİKTARIN MUAYYEN BİR MEBLAĞ OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Zorunlu Unsuru Olduğu )"
340Y8.CD30.4.1991E. 1991/3560 K. 1991/4577"KISA VE GEREKÇELİ KARARIN BİRBİRİNE AYKIRILIĞI ( Suçun Nitelikleri ve Ceza Miktarının Çelişkili Olması )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Gerekçeli Kararda Suç Niteliği ve Ceza Miktarının Karıştırılması )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Kısa ve Gerekçeli Kararın Birbirine Aykırı Olması )"
340YCGK18.3.1991E. 1991/8-52 K. 1991/78"GEREKÇE ( Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması Zorunluluğu )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borç Tamamen Ödendiği Halde Sanığın Cezalandırılması )"
340Y8.CD27.2.1991E. 1991/1304 K. 1991/2025"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Taahhüdünde Bulunmayan İcra Kefili Hakkında )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Kefilinin Takip Sırasında Yeni Bir Taahhütte Bulunmamış Olması Suçun Oluşumunu Engeller )"
340Y8.CD26.2.1991E. 1991/911 K. 1991/1892"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taksit Miktarının Açıkça Belli Olması Zorunluluğu )
TAKSİDİN ORAN OLARAK BELİRTİLMESİ ( Geçerli Bir Taahhüt Oluşmasını Engellemesi )
GEÇERLİ TAAHHÜT YOKLUĞU ( Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturması )"
340Y8.CD12.2.1991E. 1991/519 K. 1991/1307"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Takip Kesinleşmeden Önce Yapılan )
TAKİP KESİNLEŞMEDEN ÖNCE YAPILAN TAAHHÜDÜN GEÇERSİZLİĞİ"
340Y8.CD20.2.1990E. 1990/1078 K. 1990/1786"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Protokolle Açıkca Vazgeçme )
ÖDEME KOŞULUNDAN PROTOKOLLE VAZGEÇME"
340Y12.HD24.2.1973E. 1972/1911 K. 1973/1864"İCRADA TAKSİTLE ÖDEME ( Yetkili Memurun İmzalama Şartı )
İCRA MEMURU TARAFINDAN İMZALANMAYAN TAKSİTLİ ÖDEME TUTANAĞI
ÖDEME TUTANAĞI GEÇERSİZSE CEZA VERİLEMEZ"
340Y12.HD26.5.1970E. 1970/5140 K. 1970/5708"TAKSİTLE ÖDEME ( Posta Havalesi İle )
TAKSİTLERİN İCRA DAİRESİNE ÖDENME ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI"
340Y12.HD21.3.1969E. 1968/5457 K. 1969/3162"VEKİLİN TAKSİTLE ÖDEME TAAHHÜTÜ ( Borçlunun Kabulü )"
340Y12.HD20.12.1968E. 1967/1923 K. 1968/1762"ÖDEME YÜKLENİMİNİ İHLAL ( Kabul Muhtırasının Tebliği Tarihi )
ÖDEME YÜKLENİMİNİ İHLAL SUÇU"
340Y12.HD11.11.1966E. 1965/11716 K. 1966/11284"İCRA DAİRESİ
DIŞINDA YAPILAN ÖDEME ŞARTI"

DANIŞTAY

340D7.D11.3.1998E. 1997/2482 K. 1998/944"DAMGA VERGİSİ ( Mukavelenamenin %05 Oranında Vergiye Tabi Bulunması )
BİR KAĞIDIN TABİ OLACAĞI VERGİNİN TAYİNİ ( Kağıdın Mahiyetine Bakılması-Kanunlardaki Adlarına Belirtilmemiş Olanlarda Üzerlerindeki Yazının Tazammum Ettiği Hüküm Ve Manaya Bakılacağı )
SÖZLEŞME ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurlar ve Tipik Özellikleri Taşıyan Belgenin Sözleşme Olması )
TUTANAK ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurları Ve Tipik Özellikleri İhtiva Etmemesi )
İDARECE YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurlar Ve Tipik Özellikleri Taşıyan Belgenin Sözleşme Olması - %05 Oranında Damga Vergisine Tabi Tutulması )"

Madde 341

AMK

341AMK30.10.2014E. 2014/58 K. 2014/163""

YARGITAY

341Y7.CD23.12.2009E. 2007/15724 K. 2009/15869"ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLAMIN İCRASI ( Sırasında Çocuğu Gizleyen ya da İlamın veya Ara Kararının İcrasından Sonra Tekrar Kaçıran Borçlu İle Bu Fiillere Bilerek İştirak Edenler İki Aydan Altı Aya Kadar Hafif Hapis Cezası İle Cezalandırılacakları )
ÇOCUĞU GİZLEYEN YA DA İLAMIN VEYA ARA KARARININ İCRASINDAN SONRA TEKRAR KAÇIRAN ( Borçlu İle Bu Fiillere Bilerek İştirak Edenler - İki Aydan Altı Aya Kadar Hafif Hapis Cezası İle Cezalandırılacakları )
GÖREV ( Çocuk Teslimi Hakkındaki İlamların İcrası - Çocuğu Gizleyen ya da İlamın veya Ara Kararının İcrasından Sonra Tekrar Kaçıran Borçlu İle Bu Fiillere Bilerek İştirak Edenler Tetkik Mercii Tarafından İki Aydan Altı Aya Kadar Hafif Hapis Cezası İle Cezalandırılacakları )"
341Y7.CD21.1.2008E. 2006/11529 K. 2008/50"İHTİYATİ TEDBİR HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEMEYE MUHALEFET ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )
ÇOCUK TESLİMİ ( Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu - İhtiyati Tedbir Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet )
ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( İhtiyati Tedbir Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet - Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )
İHTİYATİ TEDBİR ( Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet - Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )
MAHKEME ARA KARARLARIYLA ALINAN TEDBİRE MUHALEFET ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Şikayete Tabi Olduğu )
ARA KARAR ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Şikayete Tabi Olduğu )"
341Y17.HD8.7.2004E. 2004/5880 K. 2004/8762"ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Tesis Edilecek Tarih ve Saat Belirli Olmadığından Çocuk Teslimine Muhalefet Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET ( İ.İ.K. Uyarınca Verilen Cezaların Para Cezası Veya Tedbire Çevrilemeyeceği )
CEZANIN PARA CEZASI VEYA TEDBİRE ÇEVRİLEMEMESİ ( İ.İ.K. Uyarınca Verilen Cezalar - Çocuk Teslimine Muhalefet )"
341Y16.HD31.3.2004E. 2004/1937 K. 2004/5080"ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA ( Bu Suçun Takibinin Şahsi Dava İkamesine Bağlı Olması )
ŞAHSİ DAVA ( Çocuk Tesliminden Kaçınma suçu )"
341Y16.HD8.3.2004E. 2003/11043 K. 2004/3693"ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA ( Hüküm Fıkrasında Verilen Kararın Ne Olduğunun Uygulanan Kanun Maddelerinin Verilen Ceza Miktarının Tereddüde Yer Vermeyecek Biçimde Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )
HÜKÜM FIKRASINDA OLMASI GEREKENLER ( Verilen Kararın Ne Olduğunun Uygulanan Kanun Maddelerinin Verilen Ceza Miktarının Tereddüde Yer Vermeyecek Biçimde Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )"
341Y2.CD18.4.2002E. 2001/17091 K. 2002/6744"ALIKOYMAK ( Sanığın Hukuk Mahkemesince Boşandığı Müşteki Eşine Velayet Hakkı Verilen Çocukları Anneye Vermeme Eyleminin Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Olması )
ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Sanığın Hukuk Mahkemesince Boşandığı Müşteki Eşine Velayet Hakkı Verilen Çocukları Anneye Vermeme Eylemi )
VELAYET HAKKI ANAYA VERİLEN ÇOCUKLARIN SANIK TARAFINDAN ALIKONMASI ( Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçunun Oluşması )"
341Y8.CD12.12.1996E. 1996/14872 K. 1996/13132"ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Gönderilen İcra Emrinde Çocuğun Teslim Alınacağı Tarih ve Saatin Belirtilmemiş Olması )
İCRA EMRİ ( Çocuk Teslimine Dair Gönderilen İcra Emrinde Çocuğun Teslim Alınacağı Tarih ve Saatin Belirtilmemiş Olması )"
341Y8.CD15.5.1996E. 1996/5268 K. 1996/7030"ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( İlamın Görüşme Günlerini Göstermemesi )"
341Y8.CD29.6.1995E. 1995/9595 K. 1995/10415"ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Kararın İlam Niteliğinde Olması Şartı )"
341Y8.CD14.5.1991E. 1991/4124 K. 1991/5378"ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET ( Sanığın Gidecekleri Yeri Bildirmiş Olması )
KİMLİK TESPİTİ ( Duruşmada Yapılmaması ve Kararda Gösterilmemesi )"
341Y8.CD24.9.1990E. 1990/6298 K. 1990/7298"ÇOCUK TESLİMİNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Her Hafta Sonunun Ayrı Suç Oluşturması )"
341Y12.HD17.2.1986E. 1986/2173 K. 1986/1815"ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA SUÇU ( Tekerrür )
TEKERRÜR ( Çocuk Tesliminden Kaçınma Suçu )"
341Y2.CD14.12.1977E. 1977/8136 K. 1977/8612"ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Suçun Oluşup Oluşmadığının Tesbitinde Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tesbitinde )
İCRA TETKİK MERCİİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tesbitinde )"

Madde 342

YARGITAY

342Y16.HD24.1.2011E. 2010/7543 K. 2011/6"TAŞINMAZA ELATMA ( Hükmen Teslim Edilen Yere El Atma Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taşınmaza Elatma - Hükmen Teslim Edilen Yere El Atma Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )
HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE EL ATMA ( Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )"
342Y16.HD30.10.2007E. 2007/2813 K. 2007/4070"İCRAEN TAŞINMAZA GİRİLMESİ ( Taşınmazı Kullandığı - Sanığın Hukuk Mahkemesinde Görülen Elatmanın Önlenmesi Davasının Tarafı Olmadığı Gibi İcraen Teslim Sırasında Taşınmazın Başında Hazır Bulunmadığı/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Sanığın Hukuk Mahkemesinde Görülen Elatmanın Önlenmesi Davasının Tarafı Olmadığı Gibi İcraen Teslim Sırasında Taşınmazın Başında Hazır Bulunmadığı/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )"
342Y16.HD25.11.2004E. 2004/7307 K. 2004/12128"HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Davacılara Ait Taşınmazda Bulunan Su Kaynağına ve Suya Yönelik Müdahale - Şahsi Dava ile Takip Edilemeyeceği Cihetle İcra Mahkemesince Kamu Davasının Açılması İçin Evrakın C. Başsavcılığı 'na Tevdiine Karar Verilmesi Gereği )
ŞAHSİ DAVA ( Hükmen Teslim Edilen Yere Tecavüz Suçu Şahsi Dava Yoluyla Takip Edilemeyeceği/Kamu Davasının Açılması İçin Evrakın C. Başsavcılığı 'na Tevdiine Karar Verilmesi Gereği - Davacılara Ait Taşınmazda Bulunan Su Kaynağına ve Suya Yönelik Müdahale )
SU KAYNAĞINA VE SUYA YÖNELİK MÜDAHALE ( Hükmen Teslim Edilen Yere Tecavüz Suçu Şahsi Dava Yoluyla Takip Edilemeyeceği - Kamu Davasının Açılması İçin Evrakın C. Başsavcılığı 'na Tevdiine Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Davacılara Ait Taşınmazda Bulunan Su Kaynağına ve Suya Yönelik Müdahale - Hükmen Teslim Edilen Yere Tecavüz Suçu TCK.nun 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu Gözetilmeden Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olduğu ) "
342Y16.HD23.3.2004E. 2004/40 K. 2004/4673"İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Sanığın Duvarları 20-25 Yıl Önce Yaptığı İfadesi - Müdahalenin Men'i Kararında Duvarın Yıkılmasına İlişkin Bir Hükmün Bulunmaması/Atılı Suçun Şikayetçiye Açıklattırılması Gereği )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Kararında Duvarın Yıkılmasına İlişkin Bir Hükmün Bulunmaması/Atılı Suçun Şikayetçiye Açıklattırılması Gereği - Hükmen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz/TCK. 309/1'le Hüküm Kurulamayacağı )
İHKAKI HAK ( Suçun Oluşmayacağı/ Müdahalenin Men'i Kararında Duvarın Yıkılmasına İlişkin Bir Hükmün Bulunmaması - Atılı Suçun Şikayetçiye Açıklattırılması Gereği/Hükmen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz )"
342Y16.HD15.10.2003E. 2003/7366 K. 2003/9203"İCRAEN TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TECAVÜZ SUÇU ( İlamın Tahliye ve Teslimi Kapsamadığından Taşınmazın Teslim Sağlansa Bile Tekrar Taşınmaza Tecavüzün Söz Konusu Olması Halinde Söz Konusu Suçun Oluşmaması )
TAŞINMAZA TECÜVÜZ ( Suça Konu Kadastro Mahkemesinin İlamı Tescile İlişkin Olduğundan İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Tecüvüz Suçununu Oluşmaması )"
342Y16.HD15.10.2002E. 2002/8781 K. 2002/10522"İCRAEN TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Suçun Oluşabilmesi İçin Hükmen Yed'i Nezdolunup Da Hak Sahiplerine Teslim Edilen Taşınmaz Malların Tekrar Zaptedilmesinin Zorunlu Bulunduğu )
HUKUKİ ANLAMDA TESLİM ( Taşınmazın Hak Sahibinin Eylemli Egemenliğine Geçirilmesi Ve Zilyedin O Yerden Uzaklaştırılmış Olması Gereği - İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz Suçu )
ANAHTARI SANIĞA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz Suçunun Oluşmadığı - Suçun Oluşması İçin Taşınmazın Müştekinin Egemenliğine Geçirilmiş Ve Teslim Edilmiş Olması Gereği )
ALACAKLIYA TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA TAKRAR GİREN BORÇLU ( İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Tecavüz Suçunun Oluşması İçin Taşınmazın Müştekinin Egemenliğine Geçirilmiş Ve Teslim Edilmiş Olması Gereği )"
342Y16.HD23.5.2002E. 2002/3974 K. 2002/5475"MEN'İ MÜDAHALE KARARINA MUHALEFET ( Sanığa Atılı Suçun Kanıtlanması Halinde Eyleminin Şahsi Dava İle Takip Edilmesinin Gerekmesi )
KAMU DAVASI ( Meni Müdahale Kararına Muhalefet Edilmesi Nedeniyle )
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA GİRME ( Şahsi Dava İle Takip Yapılamaması-Kamı Davası İkamesinin Gerekmesi )"
342Y8.CD27.2.1990E. 1990/5400 K. 1990/7569"SANIĞIN ZORLA ÇIKARILAN TAŞINMAZA TEKRAR GİRMESİ
TAŞINMAZDAN ZORLA ÇIKARILAN SANIĞIN TEKRAR GİRMESİ
SANIĞIN SAVUNMASI ALINMADAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VERİLMESİ"
342Y4.CD21.12.1978E. 1978/6389 K. 1978/6399"İCRA MARİFETİYLE TESLİM EDİLEN GAYRİMENKULE TEKRAR GİRMEK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İcra Marifetiyle Hak Sahibine Teslim Edilen Gayrimenkule Tekrar Girmek )
İŞGAL SUÇU ( İcra Marifetiyle Teslim Edilen Gayrimenkulün İşgali Suçunda Görevli Mahkeme )"
342Y12.HD23.2.1976E. 1976/1588 K. 1976/1799"İCRAEN TESLİM EDİLEN YERE TECAVÜZDE BULUNMAK ( Bu Suçun Takibinin Şikayete ve Şahsi Dava İkamesine Bağlı Olmaması )
KAMU ADINA DAVA AÇILMASI ( İcraen Teslim Edilen Yere Tecavüzde Bulunmak Suçunun Takibinin Şikayete ve Şahsi Dava İkamesine Bağlı Olmaması )"
342Y12.HD28.12.1964E. 1964/14743 K. 1964/15379"TAŞINMAZDAN ZORLA ÇIKARILMA ( Yeniden Girme )
TAŞINMAZA YENİDEN GİRMENİN CEZASI ( Zorla Çıkarıldıktan Sonra )"

Madde 343

YARGITAY

343Y8.HD25.9.2017E. 2015/9167 K. 2017/11416"NAFAKA ALACAĞININ İCRASI ( Nafaka Alacağına ilişkin İlamların İcrasında Takibin Yalnız Para Alacağının Tahsiline İlişkin olduğu - İcra Emrinde Alacaklı Tarafından Talep Edilmeyen Hususların Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
İCRA EMRİ ( İcra Dairesince Borçluya Gönderilen İcra Emrinde Alacaklı Tarafından Talep Edilmeyen Hususların Sürelerinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olmadığı - Nafaka Alacağının İcrası )"
343Y16.HD15.1.2008E. 2007/5343 K. 2008/45"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10. Maddedeki İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )
İTİRAZ YASA YOLU ( İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )
BAŞVURU YASA YOLU ( İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )
KESİNLİK SINIRI ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10. Maddedeki İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )"
343Y17.HD3.3.2005E. 2004/11768 K. 2005/1938"MAHKEME KARARINA MUHALEFET ( İlamda Her 20 Günde 6 Gün Suyun Kullanım Hakkı Tanınmış Olması - Buna Göre Kullanımın Engellendiği Her 6 Gün İçin Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Üç Aylık Sürenin Her 20 Günde Suyun Kullanımı Engellendiği 6 Gün İçin Yeniden Doğacağı Nazara Alınarak Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği - Mahkeme Kararına Muhalefet )
SUYUN KULLANIMININ ENGELLENMESİ ( İlamda Her 20 Günde 6 Gün Suyun Kullanım Hakkı Tanınmış Olması/Buna Göre Kullanımın Engellendiği Her 6 Gün İçin Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı - Mahkeme Kararına Muhalefet )"
343Y17.HD17.2.2005E. 2004/6447 K. 2005/1183"BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLAMLAR ( Söz Konusu İşin Başkası Tarafından da Yapılacak İşlerden Olması Nedeniyle Alacaklı Muvafakat Etmesine Bağlı Olması )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İcra Takibinin Dayanağı Olan İlamın Bir İşin Yapılmasına İlişkin Olması Nedeniyle Sanığın Eyleminin İİK'nun 30. Maddesi İçinde Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
ALACAKLININ MUVAFAKATİ ( Bu Olmazsa Ayrıca Hükme Hacet Kalmadan Borçlunun Kafi Miktarda Malının Haczedilip Paraya Çevrilerek İşin Yaptırılacağından Eylemin İİK'nun 30. Maddesi İçinde Değerlendirilmesi )"
343Y16.HD31.3.2004E. 2004/1922 K. 2004/5065"İLAM HÜKMÜNE MUHALEFET ( İlam Niteliğinde Olmayan Mahkeme Kararına Muhalefetin Yasada Belirtilen Suçu Oluşturmaması )
MAHKEME KARARININ İLAM NİTELİĞİNDE BULUNMAMASI ( İlama Uymamanın Cezasının Olmaması )"
343Y7.HD14.3.2002E. 2002/352 K. 2002/1825"SANIĞA SON SÖZÜ SORULMADAN KARAR VERİLMESİ ( Son Duruşmada Hazır Bulunan/Yasaya Aykırılığı - Mahkeme Kararına Muhalefet Suçu )
MAHKEME KARARINA MUHALEFET ( Son Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Son Sözü Sorulmadan Karar Verilmesi - Yasaya Aykırılığı )"
343Y8.CD23.3.1994E. 1994/2089 K. 1994/2706"İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükmen Yedinez Olunan Taşınmaza Yine Elkoyma )
KAMU DAVASI ( İlam Hükmüne Aykırılık Suçunun Şahsi Davayla Takibi Gereği )
ŞAHSİ DAVA ( İlam Hükmüne Aykırılık Vasfında Gelişen Suç )
PARA CEZASI ( Ağır Olduğu Halde Hafif Olarak Nitelenmesi )"
343Y8.CD6.10.1992E. 1992/6203 K. 1992/11050"ŞAHSİ DAVA ( İİK m. 343'teki Davanın Şahsi Dava Yoluyla Açılması Gerekir )
KAMU DAVASI ( İİK m.343'teki Davanın İddianameyle Açılamaması )
HAPİS CEZASI ( Para Cezasına Çevrilememesi )"
343Y13.HD29.4.1992E. 1992/3147 K. 1992/4041"VEKİLİN HESAP VERME BORCU ( Müvekkilin Mahkemeden İzin Alması )
HESAP VERME BORCU ( Vekilden Başkasına İfa Ettirilmesi )
HAKSIZ FİİLE DAYANAN TAZMİNAT ( Hesap Verme Borcunu Üstlenen Vekilin Kaçınması )
AKDİ TAZMİNAT ( Hesap Verme Borcunu Üstlenen Vekilin Kaçınması )"
343YCGK26.4.1976E. 1976/199 K. 1976/209"İNTİFA HAKKI
ŞİKAYET SÜRESİ"

Madde 344

AMK

344AMK25.12.2014E. 2014/71 K. 2014/200""

YARGITAY

344Y19.CD20.12.2017E. 2017/3406 K. 2017/11358"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Sanığın Babasına İcra Emrinin Tebliğ Edildiği/Tebliğden Sonra İcra Takip Dosyasında Alacaklı Tarafça Hiçbir İşlem Yapılmadığı İçin İcra Dairesince Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildiği - Belirtilen Tarihte İcra Müdürlüğü Tarafından Yenileme Emrinin Düzenlendiği Ancak Yenileme Emrinin Borçlu Tarafa Tebliğ Edilmediği/Atılı Suçun Oluşmadığı Gözetilmeden İtirazın Kabulünün Hatalı Olduğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Sanığın Babasına İcra Emrinin Tebliğ Edildiği/Tebliğden Sonra İcra Takip Dosyasında Alacaklı Tarafça Hiçbir İşlem Yapılmadığı İçin İcra Dairesince Karar Verildiği - Belirtilen Tarihte İcra Müdürlüğü Tarafından Yenileme Emrinin Düzenlendiği Ancak Yenileme Emrinin Borçlu Tarafa Tebliğ Edilmediği/Atılı Suçun Oluşmadığı Gözetilmeden İtirazın Kabulünün Hatalı Olduğu )
YENİLEME EMRİ ( Sanığın Babasına İcra Emrinin Tebliğ Edildiği/Tebliğden Sonra İcra Takip Dosyasında Alacaklı Tarafça Hiçbir İşlem Yapılmadığı İçin İcra Dairesince Karar Verildiği - Belirtilen Tarihte İcra Müdürlüğü Tarafından Düzenlendiği Ancak Yenileme Emrinin Borçlu Tarafa Tebliğ Edilmediği/Atılı Suçun Oluşmadığı Gözetilmeden İtirazın Kabulünün Hatalı Olduğu )"
344Y19.CD20.12.2017E. 2017/3396 K. 2017/11377"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Suç Tarihinden Geriye Doğru 3 Aylık Nafaka Borcunun Belirtilen Tarihlerde Ödenmiş Olduğu - Atılı Suç Oluşmamış Olduğundan İtirazın Kabulü Gerektiği )
TAZYİK HAPSİ ( Suç Tarihinden Geriye Doğru 3 Aylık Nafaka Borcunun Belirtilen Tarihlerde Ödenmiş Olduğu - Atılı Suç Oluşmamış Olduğundan İtirazın Kabulü Gerektiği )
ÖDEME YAPILMASI ( Suç Tarihinden Geriye Doğru 3 Aylık Nafaka Borcunun Belirtilen Tarihlerde Ödenmiş Olduğu - Atılı Suç Oluşmamış Olduğundan İtirazın Kabulü Gerektiği )"
344Y19.CD25.11.2015E. 2015/17756 K. 2015/7814"İŞTİRAK VE YOKSULLUK NAFAKASININ ÖDENMEMESİ ( Yapılan İcra Takibindeki Usulüne Uygun Ödeme Emri Tebliğine Rağmen Ödenmemesi Nedeniyle Sanığın 2004 S. K.'un 344. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmasının Talep Edildiği/Sanığın Şikayet Konusu Dışında Taahhüdü İhlal Suçundan 2004 S.K.'nun 340. Maddesi Uyarınca 3 Aya Kadar Hapsen Tazyike Karar Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu )
MÜŞTEKİNİN TALEBİNDEN FARKLI BİR KARAR VERİLMESİ ( Müşteki Vekilince Sanığın 2004 S. K.'un 344. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmasının Talep Edildiği/Sanığın Şikayet Konusu Dışında Taahhüdü İhlal Suçundan 2004 S.K.'nun 340. Maddesi Uyarınca 3 Aya Kadar Hapsen Tazyike Karar Verilemeyeceği )
ÖDEME EMRİNİN BİLA TEBLİĞ İADE EDİLMESİ ( Takip Dosyasında Borçluya Çıkarılan Ödeme Emri Tebligatının Bila Tebliğ İade Edildiği/Daha Önce Geçerli Bir Tebliğ Yapılmayan Bu Adrese 7201 S.K.'nun 35. Maddesi Uyarınca Yapılan Tebligatın Geçerli Sayılamayacağı - 2004 Sayılı Kanun'un 344. Maddesinde Yazılı Suçun Oluşmadığı )"
344Y19.CD25.11.2015E. 2015/17704 K. 2015/7808"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Mahkemenin Ek Kararıyla Sanık Tarafından Nafaka Borcunun Ödenmesi Nedeniyle 2004 S.K. Md. 354 Uyarınca Sanık Hakkındaki Cezanın Bütün Neticeleri İle Düşürülmesine Karar Verildiğinden İncelenen Dosyada Yasaya Aykırılığı ve Hükmün İnfazını Engelleyen Düşme Kararının Bulunması Nedeniyle Kanun Yararına Bozma İsteğinin Konusuz Kaldığı )
TAZYİK HAPSİ KARARINDAN SONRA NAFAKANIN ÖDENMESİ ( 2004 S.K. 354. Maddesi Uyarınca Sanık Hakkındaki Cezanın Bütün Neticeleri İle Düşürülmesine Karar Verileceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Nafaka Borcunu Ödememe/Mahkemenin Ek Kararıyla Sanık Tarafından Nafaka Borcunun Ödenmesi Nedeniyle 2004 S.K. Md. 354 Uyarınca Sanık Hakkındaki Cezanın Bütün Neticeleri İle Düşürülmesine Karar Verildiğinden Yasaya Aykırılığı ve Hükmün İnfazını Engelleyen Düşme Kararının Bulunması Nedeniyle Kanun Yararına Bozma İsteğinin Konusuz Kaldığı )"
344Y11.CD27.12.2012E. 2012/23571 K. 2012/22611"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK SUÇU (Şikayetçi Vekilinin İcra Dosyasında Birikmiş Nafaka Alacağı Yanında İşleyecek Nafakayı da Talep Ettiği/Borçlu Tarafından Dosyaya Yapılmış Bir Ödeme Bulunmadığı - Ödenmeyen Her Güncel Aylık Nafaka İçin Yeni Şikayet Süresinin Başlayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME (Birikmiş Nafaka Alacağı Yanında İşleyecek Nafakanın da Talep Edildiği - Borçlu Tarafından Dosyaya Yapılmış Bir Ödeme Bulunmaması Karşısında Ödenmeyen Her Güncel Aylık Nafaka İçin Yeni Şikayet Süresinin Başlayacağının Gözetilmesi Gerektiği/Nafaka Hükmüne Uymamak Suçu)
ŞİKAYET SÜRESİ (Nafaka Hükmüne Uymamak Suçu - Şikayetçi Vekilinin İcra Dosyasında Birikmiş Nafaka Alacağı Yanında İşleyecek Nafakayı da Talep Ettiği/Borçlu Tarafından Dosyaya Yapılmış Bir Ödeme Bulunmaması Karşısında Ödenmeyen Her Güncel Aylık Nafaka İçin Yeni Şikayet Süresinin Başlayacağı)"
344Y16.HD13.12.2011E. 2011/6583 K. 2011/8833"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMA SUÇU (Nafaka Borcunu Ödememe Suçunda Suç Tarihinin Şikayet Tarihinden Geriye Doğru Bir Aylık Nafaka Alacağının Muaccel Hale Geldiği Tarih Olarak Belirlenmesi Gereği - İİK'nun Cezaya İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Borçlunun Kendisine de İcra Emrinin Tebliği Gereği )
İCRA İFLAS KANUNUN CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ (Vekille Takip Edilen İşlerde Vekilin Yanı Sıra Borçlunun Kendisine de Tebligatın Yapılması Gereği - Nafaka Ödememe Suçu Bakımından Borçulunun Cezai Sorumluluğu İçin İcra Emrinin Borçluya da Tebliği Gereği )
VEKİLLE TEMSİL EDİLEN BORÇLU (İcra İflas Kanununun Cezaya İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin İcra Emrinin Borçluya da Tebliği Gereği - Cezaların Şahsiliği Prensibi )"
344Y16.HD21.11.2011E. 2011/5447 K. 2011/7708"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi İle Cezalandırılması Yerine 1 Ay Tazyik Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hükme Tek Sanığın İtiraz Etmesi Sebebiyle Hükümdeki Sürenin Sanık Lehine Kazanılmış Hak Doğurduğu )
TAZYİK HAPSİ ( Sanığın 3 Aya Kadar Tazyik Cezalandırılması Yerine 1 Ay Hapis İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hükme Tek Sanığın İtiraz Etmesi Sebebiyle Hükümdeki Sürenin Sanık Lehine Kazanılmış Hak Doğurduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Tazyik Hapsine İtiraz - Sanığın 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi İle Cezalandırılması Yerine 1 Ay Tazyik Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Hükme Tek Sanığın İtiraz Etmesi Sebebiyle Hükümdeki Sürenin Sanık Lehine Olacağı )"
344Y16.HD19.9.2011E. 2011/1865 K. 2011/4409"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE TAZYİK HAPSİ ( İcra Emrinin Vekile Tebliğinden Sonra 7 Günlük Süre Geçmeden Takip Kesinleşmeden Yapıldığı - Suçun Oluşmayacağı/İcra Emrinin Tebliği İle Şikayet Tarihi Arasında En Az Bir Aylık Nafaka Borcu Bulunması Gerektiği )
ŞİKAYET ( Nafaka Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle Tazyik Hapsi - İcra Emrinin Vekile Tebliğinden Sonra 7 Günlük Süre Geçmeden Takip Kesinleşmeden Yapıldığı/Suçun Oluşmayacağı )
TEBLİGAT ( Nafaka Borcu İçin - Takip Dayanağı İlam Kapsamında Borçlunun Kendini Vekille Temsil Ettirmesi Durumunda Vekil Yerine Asile Yapılanın Hükümsüz Olduğu )"
344Y16.HD4.10.2010E. 2010/4819 K. 2010/5766"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek Nafaka Borcunu Ödememe Suçunu Oluşturmayacağı )
BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI ( Nafaka Hükmüne Uymamak - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek Nafaka Borcunu Ödememe Suçunu Oluşturmayacağı )
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Nafaka Hükmüne Uymamak - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek - Suçun Oluşmayacağı )"
344Y16.HD1.3.2010E. 2010/435 K. 2010/1603"NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMAK ( Nafaka Alacağının Tahsili - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek Nafaka Borcunu Ödememe Eylemini Oluşturmayacağı )
NAFAKA ALACAĞINI ÖDEMEMEK ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek Nafaka Borcunu Ödememe Eylemini Oluşturmayacağı )
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Nafaka Alacağının Tahsili - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olduğundan Bu Nitelikte Nafaka Alacağını Ödememek Nafaka Borcunu Ödememe Eylemini Oluşturmayacağı )"
344Y16.HD24.11.2008E. 2008/8819 K. 2008/7550"USULÜNE AYKIRI YAPILAN TEBLİGAT ( Borçlunun Tebligat Adresi “İzmit” Olmasına Rağmen “İzmir” Yazılması - Geçersiz Tebligatın Yapıldığı Tarih Dikkate Alındığında İtirazın Gerçekleştiği Tarihinin Öğrenme Tarihi Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞİN HÜKMÜ ( Yapıldığı Tarih Dikkate Alındığında İtirazın Gerçekleştiği Tarihinin Öğrenme Tarihi Olduğu )
ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ ( Borçlunun Bilinen Son Adresine Daha Önce Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı - Yasaya Açıkça Aykırı Şekilde Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )
ÖĞRENME TARİHİ ( Borçlunun Tebligat Adresi “İzmit” Olmasına Rağmen “İzmir” Yazılması - Geçersiz Tebligatın Yapıldığı Tarih Dikkate Alındığında İtirazın Gerçekleştiği Tarihinin Öğrenme Tarihi Olduğu )"
344Y16.HD24.11.2008E. 2008/6760 K. 2008/7549"USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlu Vekili Tarafından Verilen İtiraz Dilekçesindeki Tarihin Öğrenme Tarihi Olduğu )
TEBLİGATI ÖĞRENME TARİHİ ( Tebligatın Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle Borçlu Vekili Tarafından Verilen İtiraz Dilekçesindeki Tarihin Öğrenme Tarihi Olduğu )
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI ( Tebligatın Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle Borçlu Vekili Tarafından Verilen İtiraz Dilekçesindeki Tarihin Öğrenme Tarihi Olduğu )
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA ( Tebligatın Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle Borçlu Vekili Tarafından Verilen İtiraz Dilekçesindeki Tarihin Öğrenme Tarihi Olduğu İtirazın Süresinde Yapıldığının Kabulü Gerektiği )"
344YCGK14.10.2008E. 2008/16-199 K. 2008/217"İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRME ( Kazanılmış Hak İlkesi de Gözetilerek Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )
YASA YARARINA BOZMA ( Özel Dairece İdari Para Cezasına Hükmedilmesi Yerine Sair İşlemlerin Mahallinde Yapılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
344YCGK6.3.2007E. 2007/16-55 K. 2007/53"HAPSEN TAZYİK ( Yerel Mahkemece Karar Verilirken Hükme Esas Teşkil Eden İcra Müdürlüğü Dosyası Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Dosya İçerisine Konulmadığından Hukuka Aykırı Olduğu )
YASA YARARINA BOZMA ( Yerel Mahkemece Karar Verilirken Hükme Esas Teşkil Eden İcra Müdürlüğü Dosyası Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Dosya İçerisine Konulmaması Nedeniyle )
DOSYA İÇERSİNE KONULMAYAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI ( Hükme Esas Teşkil Eden İcra Müdürlüğü Dosyası Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Dosya İçerisine Konulmaması Nedeniyle Yasa Yararına Bozma Konusu Yapılması Gerektiği )"
344YCGK20.2.2007E. 2007/16-36 K. 2007/38"NAFAKA BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İİY'nın 344. Maddesinde Öngörülen Suçun Aylık Nafakaya Hükmedildiği Ahvalde İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Nafaka Borcunun Tahakkuk Etmesi İle Oluşacağı )
İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( İİY'nın 344. Maddesinde Öngörülen Suçun Aylık Nafakaya Hükmedildiği Ahvalde İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Nafaka Borcunun Tahakkuk Etmesi İle Oluşacağı - Nafaka Borcunun Yerine Getirilmemesi )
TAZYİK HAPSİ ( Nafaka Borcunun Yerine Getirilmemesi - İcra Emri Borçluya Tebliğ Edilmiş Olduğundan Yapılan Şikayet Esas Alındığında Suç Tarihinin 5 Haziran 2005 Olduğu ve Bu Tarihte Yürürlükte Olan Yasal Mevzuata Göre Yaptırımın Tazyik Hapsi Olacağı )"
344YCGK20.2.2007E. 2007/16-34 K. 2007/37"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( İcra Ceza Mahkemesinde Yargılama Yapılırken Kabahatin Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Kabahat Tarihinin Saptanması Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE YARGILAMA ( Yapılırken Kabahatin Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Kabahat Tarihinin Saptanması Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Nafaka Hükmüne Uymama )
YASA YARARINA BOZMA ( İcra Ceza Mahkemesinde Yargılama Yapılırken Kabahatin Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Açıklığa Kavuşturulmadan Bir Ceza Kararının Yasa Yararına Bozma Başvurusuna Konu Edilmesi Üzerine Yargıtay'ın İlgili Takip Dosyasının Aslı veya Onaylı Örneklerini Getirterek İncelemesi Gerektiği )
KABAHATİN UNSURLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI ( İcra Takip Dosyası Aslının Getirtilerek Açıklığa Kavuşturulmadan Yapılacak Bir Yargıtay Denetiminin Bu Aşamada Kesin Biçimde Tespiti Mümkün Olmayan Hukuka Aykırılıkları Bünyesinde Barındırması Olası Kararları Onaylama Sonucunu Doğuracağı )
TAKİP DOSYASI ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ ( Adalet Bakanının Yasa Yararına Bozma İsteminin Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle İlgili Takip Dosyası Aslı veya Onaylı Örneğinin Dosyaya Getirtilmesi Gerektiği - Nafaka Borcunu Ödememe ) "
344YCGK13.2.2007E. 2006/16-342 K. 2007/26"YASA YARARINA BOZMA ( Nafakaya İlişkin Kararın Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlu Hakkında 10 Gün Disiplin Hapsine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu/Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verilmesi Gerektiği - Kazanılmış Hakka Göre Yapılacak Uygulama )
NAFAKA KARARINI YERİNE GETİRMEYEN BORÇLU ( Hakkında Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verileceği - 10 Gün Disiplin Hapsine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verilmesi Gerekirken 10 Gün Disiplin Hapsine Karar Verilmesinin Süre Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturması - Tazyik Hapsinin 10 Gün Olarak Sınırlandırılması Gereği )
TAZYİK HAPSİ ( Nafakaya İlişkin Kararın Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlu Hakkında 10 Gün Disiplin Hapsine Değil Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verilmesi Gerektiği - Kazanılmış Hak/Tazyik Hapsinin 10 Gün Olarak Sınırlandırılması Gerektiği )"
344YCGK12.12.2006E. 2006/16-309 K. 2006/293"NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Borçlunun İİY'nın 344. Maddesi Uyarınca İdari Para Cezasıyla Cezalandırılması Gerekirken 3 Aya Kadar Tazyik Hapsiyle Cezalandırılması Yasaya Aykırı Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Nafaka Yükümlülüğüne Uymama - Suç Tarihi de Nazara Alınarak Borçlunun İİY'nın 344. Maddesi Uyarınca İdari Para Cezasıyla Cezalandırılması Gereği )
TAZYİK HAPSİ ( Nafaka Yükümlülüğüne Uymama - Borçlunun İİY'nın 344. Maddesi Uyarınca İdari Para Cezasıyla Cezalandırılması Gerekirken 3 Aya Kadar Tazyik Hapsiyle Cezalandırılması Yasaya Aykırı Olduğu )"
344YCGK5.12.2006E. 2006/16-304 K. 2006/273"NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( 3 Aya Kadar Verilen Tazyik Hapsi 5271 Sayılı CMY.nın 232. Maddesine Aykırı Olmadığı )
HAPSEN TAZYİK YAPTIRIMI ( Amaç Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak Olduğundan Alt Sınırdan Belli Bir Ceza Belirlenmesi Gerekmemekte Yükümlülük Yerine Getirilene Kadar ve En Çok 3 Ay Süreyle Kişinin Yükümlülüğüne Uygun Davranması İçin Zorlanması Olduğu )
DİSİPLİN HAPSİ ( Bir Tür Disiplin Hapsi Olan Hapsen Tazyik Yaptırımı 5237 Sayılı TCY.da Düzenlenen Yaptırımlardan Farklı Nitelikte Olduğu ve CMY.nın 223. Maddesinde Belirtilen "Hüküm" Niteliğinde Olmadığı )"
344YCGK28.11.2006E. 2006/16-255 K. 2006/263"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMA ( Hafif Hapis Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Sırasında Gün Ölçütü Olarak Önceki Kesinleşmiş İlamda Tayin ve Takdir Olunan Günün Alınması Gerektiği )
HAFİF HAPİS CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Gün Ölçütü Olarak Önceki Kesinleşmiş İlamda Tayin ve Takdir Olunan Günün Alınması Gerektiği - Nafaka Hükmüne Uymama )
İDARİ PARA CEZASI ( Hafif Hapis Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Sırasında Gün Ölçütü Olarak Önceki Kesinleşmiş İlamda Tayin ve Takdir Olunan Günün Alınması Gerektiği )"
344Y16.HD18.9.2006E. 2006/4279 K. 2006/5588"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( 5326 S. Kabahatler Yasası'nın 24. ve 5252 S. Yasanın 9/3 Maddelerine Göre Müeyyidenin İcra Mahkemesince İdari Para Cezası Olarak Belirlenmesi Gereği )
TAZYİK HAPSİ ( Nafaka Borcunu Ödememek - 5252 S. Kanunun 7. Maddesi Sanığın Lehine Olduğundan Müeyyidenin İcra Mahkemesince İdari Para Cezası Olarak Belirlenmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( Nafaka Borcunu Ödememek - 5252 S. Kanunun 7. Maddesi Sanığın Lehine Olduğundan Müeyyidenin İcra Mahkemesince İdari Para Cezası Olarak Belirlenmesi Gereği )"
344YCGK6.12.2005E. 2005/16-159 K. 2005/155"NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMAK ( Mal Beyanında Bulunmamak Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SUÇ VASFININ YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak - Mal Beyanında Bulunmamak Olarak Değerlendirilmemesi/ 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak - Zamanaşımı Süresinin Lehe Olan Yasada Belirtilen 2 Yıllık ve 3 Yıllık Sürelere Tabi Olduğu )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın Bu Nitelikte Kabul Edilemeyeceği - 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )"
344YCGK29.11.2005E. 2005/16-161 K. 2005/145"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Sanığa İsnad Edilen Suçun İİK Uyarınca Suç Tarihindeki Düzenlemeye Göre 10 Günden 3 Aya Kadar Hafif Hapis Daha Sonra Yapılan Değişiklikle de 3 Aya Kadar Tazyik Hapsini Gerektirmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükümdeki Ceza Miktarı İtibariyle Ceza Kanunu Uyarınca 2 Yıllık Asli Aynı Yasa Uyarınca 3 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nafaka Hükmün Uymamak Suçunun Ceza Miktarı İtibariyle Ceza Kanunu Uyarınca 2 Yıllık Asli Aynı Yasa Uyarınca 3 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Nafaka Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Sanık Hakkında Şikayette Bulunulduğu Şikayet Tarihine Kadar Herhangi Bir Ödemenin Yapılmaması ve Nafaka Alacağının Her Ay İşleyen Cari Alacak Niteliğinde Olması Nedeniyle Şikayetin Süresinde Olması )"
344Y17.HD9.5.2005E. 2005/3026 K. 2005/4986"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Daha Önce Nafaka Borcunu Ödememekten Hükümlendirilen Sanığın Aynı Yolda Eylemine Devam Etmesi Halinde 2. Kez Mahkum Edilebilmesi Birinci Mahkumiyetinin İnfazı Şartına Bağlandığı )
İNFAZ ŞARTI ( Daha Önce Nafaka Borcunu Ödememekten Hükümlendirilen Sanığın Aynı Yolda Eylemine Devam Etmesi Halinde 2. Kez Mahkum Edilebilmesi Birinci Mahkumiyetinin İnfazı Şartına Bağlandığı )
TEKERRÜR ( Nafaka Borcunu Ödememekten Sanığın Aynı Yolda Eylemine Devam Etmesi Halinde 2. Kez Mahkum Edilebilmesi Birinci Mahkumiyetinin İnfazı Şartına Bağlandığı ve Önceki Mahkumiyeti Nedeniyle Ayrıca Tekerrüre Esas Alınmasına Yasa Hükmünün Müsait Olmadığı )
TEKRAR SUÇ İŞLENMESİ ( Nafaka Borcunu Ödememek - 2. İnfazdan Sonra Tekrar Suç İşlenmesi ve Diğer Koşulların da Varlığı Halinde Sanığın Mükererliğinin Tartışılabileceği )"
344YCGK19.4.2005E. 2005/17-7 K. 2005/37"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( İlamla Hükmedilmiş Nafakanın Tahsili için Konulan İcra Emrine Uymama Nedeniyle )
SANIĞA TEBLİGAT ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçundan Dolayı Ceza Verilebilmesi için Aylık Nafakanın Tahsili için İcra Takibine Başlanılmış ve İcra Emrinin Borçlu-Sanığa Tebliğ Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
TAKİP TALEBİNİN USULÜNE UYGUN OLMASI ( Talebin Türk Lirası Üzerinden Değil Amerikan Doları Üzerinden Yapılmış Olması Karşısında Bu Takip Talebinin Yasaya Uygun Olmaması )
DÖVİZLE TAKİP ( Takip Talebinin Türk Lirası Üzerinden Değil Amerikan Doları Üzerinden Yapılmış Olması Karşısında Bu Takip Talebinin Yasaya Uygun Olmaması ve Borçlu-Sanık Aleyhine Sonuç Doğurmaması )
NAFAKA ALACAĞI ( Şikayete Tabil Bulunan Nafaka Hükmüne Uymamak Suçunun Oluşabilmesi için Nafaka Ödenmesinin Kesinleşmiş Bir Mahkeme Kararına Dayanması Aylık Nafakanın Tahsili için İcra Takibine Başlanılmış ve İcra Emrinin Sanığa Tebliğ Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
ŞİKAYET ZAMANAŞIMI ( Şikayet Hakkının Suçun İşlendiğinin Öğrenilmesinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde İşlenmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kullanılmasının Gerekmesi )"
344Y17.HD21.3.2005E. 2005/733 K. 2005/2603"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Takibin Kesinleşmesi İle Şikayet Tarihi Arasında İşlemiş Bir Aylık Güncel Alacak Bulunmadığı - Şikayete Konu Suçun Henüz Oluşmadığı )
TAKİBİN KESİNLEŞME TARİHİ ( Şikayet Tarihi Arasında İşlemiş Bir Aylık Güncel Alacak Bulunmadığı - Nafaka Borcunu Ödememek Suçunun Henüz Oluşmadığı )"
344Y17.HD28.2.2005E. 2004/11249 K. 2005/1679"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( İcra Emrinin Tebliğinden Sonra Herhangi Bir Aya Ait Borcun Ödenmemesinin Bu Suçun Oluşması İçin Yeterli Olması )
NAFAKANIN TAHAKKUK ETMESİ ( Nafaka Borcunun Bunu Gerektiren Kesinleşmiş İlamda Yazılı Dönemler Geldikçe Ödenmesi İcap Eden Bir Borç Olması )"
344Y17.HD27.2.2005E. 2004/10202 K. 2005/1186"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Hükümde Sanığın Temyizi Sonucu Mahkumiyet Hükmünün Onanmasından Sonra Ödeme veya Vazgeçme Halinde Cezanın Yarısının Çektirileceği İhtaratına Yer Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
ÖDEME VEYA VAZGEÇME ( Hükümde Sanığın Temyizi Sonucu Mahkumiyet Hükmünün Onanmasından Sonra Ödeme veya Vazgeçme Halinde Cezanın Yarısının Çektirileceği İhtaratına Yer Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği - Nafaka Borcunu Ödememek )
CEZANIN YARISININ ÇEKTİRİLECEĞİNİN İHTARATI ( Hükümde Sanığın Temyizi Sonucu Mahkumiyet Hükmünün Onanmasından Sonra Ödeme veya Vazgeçme Halinde Cezanın Yarısının Çektirileceği İhtaratına Yer Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği - Nafaka Borcunu Ödememek )"
344Y16.HD23.2.2005E. 2004/11589 K. 2005/1116"TEDBİR NAFAKASINI ÖDEMEMEK ( 30.7.2003 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4949 Sayılı Yasa'nın 97. Maddesine Göre Suç Olarak Kabul Edildiği - TCK Açısından Aleyhe Olan Değişikliğin Geçmişe Etkili Olamayacağı )
NAFAKA BORCU ( 30.7.2003 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4949 Sayılı Yasa'nın 97. Maddesine Göre Tedbir Nafakasını Ödememenin Suç Olarak Kabul Edildiği - TCK Açısından Aleyhe Olan Değişikliğin Geçmişe Etkili Olamayacağı )"
344Y17.HD14.2.2005E. 2005/451 K. 2005/1085"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( 30.7.2003 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4949 Sayılı Yasanın 99. Maddesi İle İİK.'nun 52 Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca Dava Ve Cezanın İİK.'Nun 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmemesinin Hatalı Olması )
DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ ( 4949 Sayılı Yasanın 99. Maddesi İle İİK.'nun 52 Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca İİK.'nun 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmemesinin Hatalı Olması - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )"
344Y16.HD11.2.2005E. 2004/9245 K. 2005/605"NAFAKA BORCU ( Ödenmemesi Halinde İİK.'nun 344. Maddesinde Düzenlenen Suçun Oluşabilmesi İçin Suç Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında İşlemiş Bir Aylık Cari Nafaka Alacağının Bulunması Gereği )
CARİ NAFAKA ALACAĞI ( İİK.'nun 344. Maddesinde Düzenlenen Suçun Oluşabilmesi İçin Suç Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Bir Aylık İşlemiş Olması Gereği - Nafaka Borcunu Ödememek Suçu )"
344Y17.HD7.2.2005E. 2004/13506 K. 2005/814"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Karar Tarihi İtibarıyla Ara Kararı İle Verilen Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Halinde İİK.'nun 344. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturmadığı )
ARA KARAR İLE VERİLEN TEDBİR NAFAKASI ( Karar Tarihi İtibarıyla Ödenmemesi Halinde İİK.'nun 344. Maddesinde Düzenlenen Nafaka Ödememek Suçunu Oluşturmadığı )"
344Y17.HD7.2.2005E. 2004/13432 K. 2005/805"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş İlam Hükmüne Dayanmayan Ve Ara Kararı İle Takdir Edilen Tedbir Nafakası Boşanma Davasının Kesinleşmesiyle Ortadan Kalkacağı - Suçun Oluşmadığı )
ARA KARAR İLE TAKDİR EDİLEN TEDBİR NAFAKASI ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş İlam Hükmüne Dayanmaması Nedeniyle Boşanma Davasının Kesinleşmesiyle Ortadan Kalkacağı - Nafaka Borcunu Ödememe Suçunun Oluşmadığı )
KESİNLEŞMİŞ İLAM HÜKMÜNE DAYANMAYAN TEDBİR NAFAKASI ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Ara Kararı İle Takdir Edilmesi Halinde Boşanma Davasının Kesinleşmesiyle Ortadan Kalkacağı - Nafaka Borcunu Ödememe Suçunun Oluşmadığı )
BOŞANMA DAVASININ KESİNLEŞMESİ ( Halinde İcra Takip Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş İlam Hükmüne Dayanmayan Ve Ara Kararı İle Takdir Edilen Tedbir Nafakasını Ödememenin Suç Teşkil Etmediği )"
344Y17.HD31.1.2005E. 2004/14215 K. 2005/436"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Sanığa Gönderilen Ve Tebliğ Edilen Örnek 53 No'lu Ödeme Emrinde Birikmiş Yoksulluk Nafakası Dışında Aylık Yoksulluk Nafakası da Talep Edildiğinden Suçun Oluştuğu )
ÖRNEK 53 NO'LU ÖDEME EMRİ ( Birikmiş Yoksulluk Nafakası Dışında Aylık Yoksulluk Nafakası da Talep Edilmesi Halinde Nafaka Borcunu Ödememek Suçunun Oluştuğu )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Örnek 53 Nolu Ödeme Emrinde Birikmiş Yoksulluk Nafakası Dışında Aylık Yoksulluk Nafakası da Talep Edilmesi Halinde Nafaka Borcunu Ödememek Suçunun Oluştuğu )"
344Y7.CD26.1.2005E. 2003/10845 K. 2005/16"TEBBİR KARARINA MUHALEFET ( İcra İflas Kanununun 344. Maddesinde Yapılan Değişiklik Sonucu Mahkeme Ara Kararı İle Hükmedilen Nafakayı Ödemeyen Borçlu-Sanığın Eyleminin Bu Madde Kapsamında Düzenlendiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( İcra İflas Kanununun 344. Maddesinde Yapılan Değişiklik Sonucu TCK.nun 102/5. Maddesi Uyarınca 2 Yıl Olduğu - Tedbir Kararına Muhalefet )
NAFAKANIN ÖDENMEMESİ ( İcra İflas Kanununun 344. Maddesinde Yapılan Değişiklik Sonucu Mahkeme Ara Kararı İle Hükmedilen Nafakayı Ödemeyen Borçlu-Sanığın Eyleminin Bu Madde Kapsamında Düzenlendiği - Tedbir Kararına Muhalefet )"
344Y16.HD8.11.2004E. 2004/7803 K. 2004/11896"TEDBİR NAFAKASI BORCUNU ÖDEMEMEK ( İİK. Değişikliğiyle Suç Olarak Kabul Edilmesi - Aleyhe Olan Değişiklik Geçmişe Etkili Olarak Uygulanamayacağından Suç Oluşturmadığı )
SANIĞIN ALEYHİNE OLAN YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Geçmişe Etkili Olarak Uygulanamayacağı - Tedbir Nafakasını Ödememenin Suç Oluşturmadığı )
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Sanığın Aleyhine Olan/Geçmişe Etkili Olarak Uygulanamayacağı - Tedbir Nafakasını Ödememenin Suç Oluşturmadığı )"
344Y16.HD4.11.2004E. 2004/9303 K. 2004/11803"TEDBİR NAFAKASINI ÖDEMEME SUÇU ( Suçun İşlendiği Tarihte Suç Olarak Düzenlenmemiş Olması - Sanığın Lehine Olan Hükmün Uygulanması Gereği )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Tedbir Nafakasını Ödemeyen Sanığın Eyleminin İşlendiği Tarihte Suç Olarak Düzenlenmemiş Olması - Suç Tarihinden Sonra Suç Olarak Düzenlenmesinin Sanık Aleyhine Yorumlanamaması )
NAFAKA ALACAĞINI ÖDEMEME SUÇU ( Suç Tarihinde Tedbir Nafakasını Ödememenin Suç Olarak Düzenlenmemiş Olması - Sanığın Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması )"
344Y17.HD30.9.2004E. 2004/6683 K. 2004/10266"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Birikmiş Nafakanın Adi Alacak Hükmünde Olduğu - Suçu Konu Edilemeyeceği )
ADİ ALACAK NİTELİĞİ ( Birikmiş Nafaka - Nafaka Borcunu Ödememek Suçunun Konusu Olamayacağı )"
344Y16.HD6.7.2004E. 2004/6029 K. 2004/9279"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Nedeni Belirtilmeden Muhatap Yerine Aile Efradına Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Nedeni Belirtilmeden Muhatap Yerine Aile Efradına Yapılan - Nafaka Borcunu Ödememe Suçu )
AİLE EFRADINA YAPILAN TEBLİGAT ( Nafaka Borcunu Ödememe Suçu - Nedeni Belirtilmeden Yapılmasının Usulsüzlüğü )"
344Y16.HD6.7.2004E. 2004/4897 K. 2004/9260"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Takip Talebinde Aylık Nafaka Talebinin Açıkca Gösterilmemesi - Suç Oluşmayacağı )
NAFAKA TALEBİNİN AÇIKCA GÖSTERİLMEMESİ ( Aylık Nafaka Talebi - Nafaka Borcunu Ödememe Suçunun Oluşmayacağı )"
344Y16.HD5.7.2004E. 2004/6039 K. 2004/9035"NAFAKA ALACAĞI ( Birikmiş Alacağın Adi Alacak Niteliğinde Olduğu - Ödenmemesi Halinde Nafaka Şartını İhlal Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )
ADİ ALACAK NİTELİĞİ ( Birikmiş Nafaka Alacağı - Ödenmemesi Halinde Nafaka Şartını İhlal Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )
NAFAKA ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Ödenmemesi Halinde Suçun Unsurlarının Oluşmaması - Birikmiş Nafaka Alacağının Adi Alacak Niteliğinde Olduğu )"
344Y16.HD3.6.2004E. 2004/4909 K. 2004/8100"TEDBİR NAFAKASINI ÖDEMEME ( Suç Oluşturmayacağı - Sanığın Lehine Olan Hükmün Uygulanacağı )
NAFAKA ÖDEMEME SUÇU ( Tedbir Nafakasını Ödememenin Suç Oluşturmayacağı - Sanığın Lehine Olan Hükmün Uygulanacağı )
SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Ara Kararıyla Hükmedilen Tedbir Nafakasını Ödememenin Suç Oluşturup Oluşturmaması )
ARA KARARIYLA HÜKMEDİLEN TEDBİR NAFAKASINI ÖDEMEME ( Suç Oluşturup Oluşturmaması - Sanığın Lehine Olan Hükmün Uygulanacağı )"
344Y16.HD3.6.2004E. 2004/4509 K. 2004/8091"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Birikmiş Nafakanın Adi Alacak Niteliğinde Olması ve Ödememenin Suç Oluşturmaması )
BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞININ TAKİBİ ( Birikmiş Nafakanın Adi Alacak Niteliği ve Ödememenin Suç Oluşturmaması )
ADİ ALACAK NİTELİĞİ VE SUÇ OLUŞMAMASI ( Birikmiş Nafakanın Ödenmemesi )"
344Y17.HD29.4.2004E. 2004/1966 K. 2004/5415"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Şikayetin Arttırılmasını Öngören İlama Dayalı Olması - Borçluya Çıkarılan İcra Emrinin Tebligat Parçasının Dosya İçerisinde Bulundurulması Gereği )
İCRA EMRİ ( Tebligat Parçasının Dosya İçerisinde Bulundurulması Gereği - Nafaka Borcunu Ödememek/Şikayetin Arttırılmasını Öngören İlama Dayalı Olması )"
344Y16.HD31.3.2004E. 2004/1161 K. 2004/5109"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Nafaka Hükmüne İlişkin Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı Henüz Kesinleşmediğinden Suçun Unsurlarının Oluşmaması )
MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmaması )"
344Y16.HD23.3.2004E. 2003/13172 K. 2004/4666"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Kesinleşen Bir İlam ve Derdest Bir Nafaka Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Dosyası Olmasına Rağmen Borcunu ödemeyen Sanığın Cezalandırılmasının Gerekmesi )
ŞİKAYET TARİHİNDEN ÖNCE KESİNLEŞEN İLAM OLMASI ( Buna Rağmen Sanığın Nafaka Borcunu Ödememekle Üzerine Atılı Suçu İşlediğinin Kabulü )"
344Y16.HD23.3.2004E. 2003/12383 K. 2004/4646"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Yasada Yapılan Değişiklik Suç Tarihinin Önceki Tarihli Olması Nedeniyle Sanık Aleyhine Hüküm Doğurmaması )
SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Sanık Aleyhine Hüküm Doğurmaması )"
344Y16.HD16.3.2004E. 2004/813 K. 2004/4310"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Yasada Yapılan Değişiklik Suç Tarihinin Önceki Tarihli Olması Nedeniyle Sanık Aleyhine Hüküm Doğurmaması )
SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Sanık Aleyhine Hüküm Doğurmaması )"
344Y16.HD16.3.2004E. 2004/1168 K. 2004/4315"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Kesinleşmiş ilama Müstenit Takip Konusu Nafaka Borcunun Sanık Tarafından Ödenmemesi Nedeniyle Bu Suçun Oluşması )
ŞİKAYET ( Nafaka Borcuna İlişkin Ödeme Emrinden Sonra Sanığın Borcu Ödememesi Nedeniyle Şikayet Üzerine Nafaka Borcunu Ödememek Suçundan Mahkumiyet Kararının Verilmesinin Gerekmesi )"
344Y16.HD8.3.2004E. 2004/584 K. 2004/3673"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Teraküm Eden Nafakanın Adi Alacak Niteliğinde Olması-Ödenmemesinin Suç Oluşturmaması )
ADİ ALACAK ( Teraküm Eden Nafakanın Adi Alacak Niteliğinde Olması-Ödenmemesinin Suç Oluşturmaması )"
344Y16.HD2.3.2004E. 2004/577 K. 2004/3328"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Yasada Değişiklik Yapılması-Suç Tarihinin Değişiklikten Önceki Tarih Olması )
LEHE OLAN HÜKÜM ( Suç Tarihinin Değişiklik Yasasından Önceki Tarih Olması-Bu Nedenle Sanık Hakkında Uygulanamaması )"
344Y16.HD2.3.2004E. 2004/576 K. 2004/3327"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Takibe Konu İcra Dosyasında Görülen Ödemenin Suça Konu Aya Ait Olduğunun Belli Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
TERAKÜM EDEN NAFAKANIN ÖDENMEMESİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Suçunu Oluşturmaması )"
344Y16.HD24.2.2004E. 2003/12826 K. 2004/2996"NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMAK ( Suçun Oluştuğu Tarih ile Şİkayetin Yapıldığı Tarih Arasında Gerekli Olan Bir Aylık Sürenin Geçmemiş Olması )
BİRİKMİŞ NAFAKA BORCU ( Bu Borcu Ödememenin Suç Oluşturmaması )
CEZA ALT SINIRI ( Gerekçe Gösterilmeksizin Cezanın Alt Sınırından Uzaklaşılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
344Y16.HD23.2.2004E. 2003/6953 K. 2004/2751"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Kesinleşmeyen Nafakanın Artırılması İlamı/Yeniden İcra Emri de Tebliğ Edilmemesi - Suçun Oluşmayacağı )
KESİNLEŞMEYEN NAFAKANIN ARTIRILMASI İLAMI ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçu - Yeniden İcra Emri de Tebliğ Edilmemesi/Suçun Oluşmayacağı )"
344Y16.HD12.2.2004E. 2003/11467 K. 2004/2351"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Daha Önce Ceza Almış Olan Sanığa Karardan Sonraki Aylara İlişkin Nafakanın Ödenmemesi Nedeniyle Yeniden Ceza Verilememesi - İşlemden Kalkmış Olan Takip Dosyasına İstinaden Hüküm Kurulamaması )
CEZA ALMIŞ OLAN NAFAKA BORÇLUSU ( İlam Kapsamına Girmeyen Aylar Nafakasının Ödenmemesi Halinde Yeniden Ceza Verilememesi - İşlemden Kalkmış Olan Takip Dosyasına İstinaden Hüküm Kurulamaması )
TAKİP DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Dosya Yenilenmeden Nafaka Borcunu Ödememekten Dolayı Ceza Verilememesi )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Dosya Yenilenmeden Nafaka Borcunu Ödememekten Dolayı Ceza Verilememesi )
İŞLEMDEN KALDIRILAN TAKİP DOSYASI ( Yenilenmeden Nafaka Borcunu Ödememe Suçuna Mesnet Teşkil Etmemesi )"
344Y16.HD15.12.2003E. 2003/9856 K. 2003/11117"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Borçlu Sanık Hakkında Çıkarılan Ödeme Emrinin Tebliği ile Şikayet Tarihi Arasında İşlemiş Bir Aylık Nafaka Olmaması Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )
NAFAKANIN MUACCEL OLMASI ( Ödeme Emrinin Tebliği ile Şikayet Tarihi Arasında İşlemiş Bir Aylık Nafaka Olmaması Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )"
344Y16.HD15.12.2003E. 2003/9854 K. 2003/11115"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Nafaka Alacağının Takip )
MAZERET DİLEKÇESİ ( Borlu Sanığın Mazereti Kabul Edildiğine Göre Yeniden Duruşma Davetiyesi Çıkarılmasının Gerekmesi )"
344Y16.HD15.12.2003E. 2003/10552 K. 2003/11095"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( İİK 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Dava ve Cezanın Düşeceğinin Yazılmamasının Bozma Sebebi Olması )
DÜŞME ( Takibi Şikayete Bağlı Olanların Müştekisi Feragat Eder veya Borcun İtfa Edildiği Sabit Olursa Dava ve Bütün neticeleriyle Beraber Cezanın Düşmesi )"
344Y16.HD14.11.2003E. 2003/8913 K. 2003/10797"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Borçlu Sanık Adına Düzenlenen İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmesi Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )
VEKİLE TEBLİĞ ( Nafaka Borcundan Dolayı Cezası İstenilen Sanık Adına Düzenlenen İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmesi Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )"
344Y16.HD5.11.2003E. 2003/8109 K. 2003/10294"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( CMUK 135. Maddesi Uyarınca Yasal Hakları Hatırlatılmadan Sanığın Sorgusunun Yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
SANIĞIN HAKLARI ( Yasa Gereğince Hakları Hatırlatılmadan Sanığın Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
344Y16.HD5.11.2003E. 2003/8102 K. 2003/10291"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Şikayet Tarihine Kadar Bir Yıldan Fazla Zamanın Geçmesi Nedeniyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nafaka Borcunun Ödememek Suçundan Dolayı Şikayet Tarihine Kadar Bir Yıldan Fazla Zamanın Geçmesi Nedeniyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
344Y16.HD5.11.2003E. 2003/7804 K. 2003/10283"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( İcra Takip Konusu Nafaka Alacağına Dair Mahkeme Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
KARARIN KESİNŞLEŞMESİ ( Nafaka Alacağına Dair Mahkeme Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
344Y16.HD8.10.2003E. 2003/6961 K. 2003/8834"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Atılı Suçun Oluşması için İnfazdan Sonra Bir Aylık İşlemiş Ödenmemiş Nafaka Alacağının Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
NAFAKA DOLAYISIYLA VERİLEN CEZANIN İNFAZI ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçunun Oluşması için İnfazdan Sonra Bir Aylık İşlemiş Ödenmemiş Nafaka Alacağının Gerçekleşmesinin Gerekmesi )"
344Y16.HD8.7.2003E. 2003/5124 K. 2003/7144"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Sanığın Asker Olduğunun Anlaşılması - Davanın Terhise Kadar Ertelenmesi Gerektiği )
ASKER SANIK ( Nafaka Borcunun Ödenmemesi - Davanın Terhise Kadar Ertelenmesi Gerektiği )
DAVANIN ERTELENMESİ ( Nafaka Borcunu Ödemeyen Sanığın Asker Olması - Terhise Kadar Ertelenmesi Gerektiği )"
344Y16.HD8.7.2003E. 2003/2790 K. 2003/7134"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Hükümlülük Kararından İnfaza Kadar İşleyecek Nafakaları Ödememenin Suç Oluşturmayacağı )
CEZANIN İNFAZI ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçu - Hükümlülük Kararından İnfaza Kadar İşleyecek Nafakaları Ödememenin Suç Oluşturmayacağı )
SUÇ OLUŞTURMAYAN EYLEM ( Nafaka Borcunu Ödememek - Hükümlülük Kararından İnfaza Kadar İşleyecek Nafakaları Ödememenin Suç Oluşturmayacağı )"
344Y16.HD7.7.2003E. 2003/5550 K. 2003/7114"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Birikmiş Nafaka İçin Yapılan İcra Takibi - Atılı Suçun Oluşmayacağı )
İCRA TAKİBİ ( Birikmiş Nafaka İçin Yapılan - Nafaka Borcunu Ödememe Suçunun Oluşmayacağı )"
344Y16.HD25.6.2003E. 2003/4180 K. 2003/6489"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Teşdiden Ceza Verildiği Halde TCK'ya Aykırı Olarak Kararda Teşdit Sebeplerinin Gösterilmemesi )
TEŞDİDEN CEZA ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Sanığa Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Teşdiden Ceza Verildiği Halde TCK'na Aykırı Olarak Kararda Teşdit Sebeplerinin Gösterilmemesi )"
344Y17.HD21.4.2003E. 2003/1502 K. 2003/3497"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Şikayet Süresinin Aylık Cari Nafakaların Ödenmesinden İtibaren Başlayan Üç Aylık Süre Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Nafaka Borcunu Ödememekten Dolayı Yapılan Şikayetin Süresinin Aylık Cari Nafakaların Ödenmesinden İtibaren Başlayan Üç Aylık Süre Olması )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Nafaka Borcunun Ödenmemesi Dolayısıyla Yapılacak Olan Şikayetler )"
344Y17.HD27.3.2003E. 2003/1239 K. 2003/2421"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Beraat Kararının Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmemesi )
BERAAT KARARI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda Beraat Kararının Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmemesi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda Beraat Kararının Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmemesi )"
344Y17.HD20.3.2003E. 2003/1045 K. 2003/2209"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Şikayet Tarihinden Önce Ödeme Taahhüdünde Bulunulması )
ŞİKAYET TARİHİNDEN ÖNCE ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNMA ( Taahhütün Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmaması )"
344YCGK11.3.2003E. 2003/16-5 K. 2003/26"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan Doğruya ve İlk Defa Ceza Genel Kurulunca Ele Alınmasının Olanaksız Olması )
CEZA GENEL KURULU İNCELEMESİ ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan Doğruya ve İlk Defa Ceza Genel Kurulunca Ele Alınmasının Olanaksız Olması )
BOZMA KARARINA GÖRE İŞLEM YAPMAK ( Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapmak Yeni Kanıtalara Dayanmak İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmanın Direnme Olmaması )
DİRENME KARARI ( Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapmak Yeni Kanıtalara Dayanmak İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmanın Direnme Olmaması )"
344Y17.HD10.3.2003E. 2003/677 K. 2003/1738"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Sanığın Geçimini Ne Şekilde Sağladığı Konusunda Açıklama İçermeyen Mal Beyanının Usulüne Uygun Olmaması )
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( İcra Emrinin Tebliği ile Şikayet Tarihi Arasında İşlemiş En Az Bir Aylık Cari Nafaka Borcu Bulunmasının Gerekmesi )
MAL BEYANININ USULÜNE UYGUN OLMAMASI ( Sanığın Geçimini Ne Şekilde Sağladığı Konusunda Açıklama İçermeyen Mal Beyanının Usulüne Uygun Olmaması )"
344Y16.HD26.12.2002E. 2002/12083 K. 2002/12996"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Tedbir Nafakası/Boşanma İlamının Kesinleştiği Tarihte Yükümlülüğün Sona Ereceği - Zamanaşımı/Davanın Düşürülmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Tedbir Nafakasını Ödememe Suçu - Boşanma İlamının Kesinleştiği Tarihte Yükümlülüğün Sona Ereceği/Davanın Düşürülmesi Gereği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Tedbir Nafakasını Ödememe Suçu - Boşanma İlamının Kesinleştiği Tarihte Yükümlülüğün Sona Ereceği/Zamanaşımı )
TEDBİR NAFAKASI ( Ödememe Suçu - Boşanma İlamının Kesinleştiği Tarihte Yükümlülüğün Sona Ereceği/Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Düşürülmesi Gereği )"
344Y7.HD6.5.2002E. 2002/1627 K. 2002/3335"NAFAKA ALACAĞI ( Birikmiş Olanı Ödememek - Adi Alacak Niteliğinde Bulunduğundan İİK.nun 344. Maddesinde Yazılı Suçun Oluşmayacağı )
ADİ ALACAK ( Birikmiş Olan Nafaka Alacağını Ödememek - İİK.nun 344. Maddesinde Yazılı Suçun Oluşmayacağı )
TAKİP ( Birikmiş Olan Nafaka Alacağı - Adi Alacak Niteliğinde Bulunduğundan İİK.nun 344. Maddesinde Yazılı Suçun Oluşmayacağı )"
344Y16.HD2.5.2002E. 2002/4071 K. 2002/3881"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Nafaka İlamının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Takibe Konu Nafaka İlamının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
344Y7.HD18.4.2002E. 2002/1324 K. 2002/2882"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Duruşma Davetiyesine "Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağı"na İlişkin Açıklamanın Olmaması - Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Nafaka Borcunu Ödememek - Duruşma Davetiyesine "Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağı"na İlişkin Açıklamanın Olmaması )
YARGILAMANIN SANIĞIN YOKLUĞUNDA YAPILACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA ( Duruşma Davetiyesinde Olmaması - Savunma Hakkının Kısıtlanması )"
344YCGK16.4.2002E. 2002/16-105 K. 2002/229"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMA SUÇUNUN KOŞULLARI ( Nafakanın Ödenmesine Dair Kesinleşmiş Mahkeme Hükmünün Bulunması - Nafakanın Tahsili İçin İcra Takibi Yapılması Ve Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Nafaka Hükmüne Uymama Suçu )"
344Y7.HD4.4.2002E. 2002/1037 K. 2002/2445"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEYEN SANIK ( Onaylı Nüfus Kayıt Örneği Getirtilmeden ve Adli Sicili Araştırılmadan Noksan Soruşturma İle Hüküm Kurulamayacağı )
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE ADLİ SİCİL KAYDI GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödemeyen Sanık - Noksan Soruşturma İle Hüküm Kurulamayacağı )
ADLİ SİCİL KAYDI VE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödemeyen Sanık - Noksan Soruşturma İle Hüküm Kurulamayacağı )"
344Y16.HD8.3.2002E. 2002/1965 K. 2002/1705"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Üç Aylık Şikayet Süresinin Geçirilmesi )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Nedeniyle Açılan Davada Üç Aylık Şikayet Süresinin Geçirilmesi )
SUÇA MUTTALİ OLUNAN TARİH ( Alacaklı Vekilinin Haciz İşlemi İle Suça Muttali Olması-Üç Aylık Şikayet Süresinin Geçirilmesi )"
344Y16.HD15.2.2002E. 2002/567 K. 2002/1342"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Takip Dayanağı İlamın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılmamasının İsabetsizliği )
ŞİKAYET ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçu - Sürenin Geçirilmesi/Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçu - Sürenin Geçirilerek Şikayette Bulunmak )
SÜRE ( Şikayette - Nafaka Borcunu Ödememek Suçu )"
344YCGK11.12.2001E. 2001/17-281 K. 2001/284"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Suçun Sözleşmeden Kaynaklanmayıp Mahkeme Hükmüne Uymama Olması Nedeniyle Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR ( Hiç Kimsenin Yalnızca Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğü Yerine Getirmemesinden Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
MAHKEME HÜKMÜNE UYMAMA ( Nafaka Yükümlülüğüne Uymamanın Sözleşmeden Kaynaklanmaması Nedeniyle Sanığa Ceza Verilmesinin Gerekmesi )"
344Y8.CD20.2.1997E. 1997/502 K. 1997/2056"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma İlamının Kesinleşmesi İle Sona Erer )
İCRA KANUNUNA GÖRE MAHKUMİYET ( Tedbir Nafakası )"
344Y8.CD11.11.1996E. 1996/13508 K. 1996/14017"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( İlam Niteliği Olmayan Ara Karara Dayanması )
ARA KARAR ( Nafaka Alacağının İlama Dayanmaması )"
344Y8.CD7.11.1996E. 1996/12527 K. 1996/13939"CARİ NAFAKA ( Birikmiş Nafaka Yanında İstenmesi )
EKSİK SORUŞTURMA ( Cari Nafaka Bulunup Bulunmadığının Saptanmaması )"
344Y8.CD9.2.1993E. 1993/725 K. 1993/1832"ŞİKAYET ( Nafakanın Henüz Tahakkuk Etmemiş Olması )
NAFAKANIN TAHAKKUK ETMEMİŞ OLMASI ( Şikayet )"
344Y8.CD21.5.1992E. 1992/5223 K. 1992/6699"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Tahakkuk Etmeyen )
NAFAKA ALACAĞININ TAHAKKUK ETMEMİŞ OLMASI ( Mahkumiyet Hükmü Verilemeyeceği )"
344Y8.CD10.10.1991E. 1991/7572 K. 1991/9077"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( İkinci Mahkumiyet İçin Birincinin İnfaz Edilmesi Şartı )
TEKERRÜR ( Nafaka Borcunu Ödememede )"
344YCGK18.3.1991E. 1991/8-53 K. 1991/79"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Suçun Unsurları )
MAHKEME KARARINDA GEREKÇE BULUNMAMASI ( Bozma Nedenidir )
TUTANAK YAZICISININ ADININ BULUNMAMASI ( Bozma Nedeni Olacağı )"
344Y8.CD18.9.1990E. 1990/5729 K. 1990/7048"İİK. 344. MADDESİNİ İHLAL ( Ara Kararına Dayalı Nafaka Hükmüne Uymamak )
NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMA ( Ara Kararına Dayalı )"
344Y8.CD2.10.1987E. 1987/5554 K. 1987/8266"NAFAKA ÖDEMEME ( Şİkayet Süresinin Nasıl Tespit Edileceği )
NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Herhangi Bir Ayın Ödenmemesi Suçu Oluşturur )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Nafaka Borcunu Ödememede )"
344Y12.HD14.2.1986E. 1986/1806 K. 1986/1764"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Cezayı Gerektireceği )"
344Y12.HD14.2.1986E. 1985/2018 K. 1986/1769"NAFAKA BORCUNA İLİŞKİN HAPİS CEZASI ( Para Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASI ( Nafaka Borcuna İlişkin )"
344YİBGK16.5.1934E. 1934/35 K. 1934/12"NAFAKAYI ÖDEME ŞARTLARINA RİAYET ETMEYEN BORÇLU ( Ceza Davasının Nafakanın Azaltılması veya Kaldırılması Davasının Sonucuna Bırakılması )
CEZA DAVASININ NAFAKANIN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI DAVASININ SONUCUNA BIRAKILMASI ( Nafakayı Ödeme Şartlarına Riayet Etmeyen Borçlu Hakkındaki )
NAFAKANIN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI DAVASI AÇAN BORÇLU ( Nafakayı Ödeme Şartlarına Riayetsizlikten Hakkında Açılan Ceza Davasının Hukuk Davasının Sonucuna Bırakılması )"

Madde 345

YARGITAY

345Y19.CD4.12.2017E. 2015/23029 K. 2017/10500"ALACAKLIYİ ZARARA UGRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇU ( Öncelikle Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Bulunduğu Yerden Temin Edilerek Bunlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Varsa Defterlerde Belirtilmeyen Kesinleşmiş İcra Takip Dosyalarının Borçları da Pasife Dahil Edilerek Sonuca Gidileceği)
SANIĞIN ÖLMESİ ( UYAP Aracılığıyla Elektronik Ortamda MERNİS Sisteminden Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Sanığın Hükümden Sonra Vefat Ettiği - Sanığın Hukuki Durumunun Mahkemesince Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunmasının Bozma Nedeni Olduğu/Alacaklıyi Zarara Ugratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu)
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDEN OLANLARIN CEZASI ( Alacaklıyi Zarara Ugratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu - Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği)"
345Y19.CD22.11.2017E. 2016/14575 K. 2017/9940"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA ŞİRKET BORCUNUN ÖDENMEMESİ (Suçunun Oluşması İçin Takibin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Şirketin Borcu Ödeme Gücüne Sahip Olması ve Şirketin Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olan Şirket Yetkilisinin Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastıyla Şirket Borcunu Ödememesi Gerektiği)
ŞİRKETİN ÖDEME GÜCÜNÜN TESPİTİ (Gerektiğinde Zabıta Marifetiyle Ticari Defterlerin Temin Edilerek Takibin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Şirketin Borcu Ödeme Gücüne Sahip Olup Olmadığının Tespiti İçin Borçlu Şirket Defter ve Belgeleri İle Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırılmalı Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)
İFLAS İSTEMEME (Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları da Esas Alınarak Karşılaştırılmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Şirketin Aktif ve Pasif Durumunu Tam Olarak Belirlemekten Uzak Dönem Varlıklarının ve Borçlarının Neler Olduğunu Açıkça Belirtmeyen ve Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Eksik Kovuşturma İle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
345Y19.CD10.10.2017E. 2015/3996 K. 2017/7955"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Sermeye Şirketini Temsil ve İdare ile Görevlendirilmiş Kişilerin Borçlu Şirketin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğunu Bilmelerine Rağmen Bilerek ve İsteyerek İflas Talep Etmemeleri Gereği - Sanıkların Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcileri Olup Olmadığı Şirketin İflasını İstemelerinin Gerekip Gerekmediği Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
SERMAYE ŞİRKETİNİN TEMSİL YETKİLİLERİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçu - Sermaye Şirketinin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğunu Bilme ve Bilerek ve İsteyerek İflası İstememe )"
345Y19.CD10.10.2017E. 2015/20393 K. 2017/7895"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇU ( Eylemin Şikayetçinin Zilyetliğine Geçtikten Sonra Yapıldığı ve Hırsızlık Suçunun Oluşabileceği Anlaşılmakla Anılan Suç Sebebiyle Gereğinin Takdiri İçin Cumhuriyet Savcılığına İhbarda Bulunulması Gerektiği)
HIRSIZLIK ( Kıymet Takdiri Tutanağında Şikayet Dilekçesi İçeriğinde Belirtilen Taşınmazdan Sökülen Parçaların Mevcut Olduğu ve Taşınmazın Bu Hali İle İhaleye Çıkarılıp Şikayetçi Alacaklı Tarafından Satın Alındığı Eylemin Şikayetçinin Zilyetliğine Geçtikten Sonra Yapıldığı ve Hırsızlık Suçunun Oluşabileceği)
TİCARİ ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME ( Şikayet Dilekçesinde Sanığın Hangi Sermaye Şirketini Temsilen Şirketin İflasını İstemediğinin Bildirilmemesi Sebebiyle Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Yerine Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
345Y19.CD9.10.2017E. 2015/3993 K. 2017/7864"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTI İLE TİCARETİ TERK (Sanığın Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Mükellefiyetinin Devam Edip Etmediği Sorulup Şikayetin Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması İçin Şikayet Tarihini Kapsar Şekilde En Az Bir Yıl ve Öncesi Beyannameleri Getirtilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
MAL BEYANNAMESİ (Ticaret Şirketi Yetkilisi Olan Sanığa İsnat Edilen Suçun Oluşabilmesi İçin Tacirin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi Bu Durumu On Beş Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi Bütün Aktif ve Pasifi İle Alacaklılarının İsim ve Adreslerini İçeren Bir Mal Beyannamesi Vermemesi Gerektiği)
ZABITA ARAŞTIRMASI (Ticaret Sicili Müdürlüğünden Borçlu Şirketin Yetkilisi ve Ticareti Terk Ettiğine Dair Usulüne Uygun Beyanda Bulunup Bulunmadığı Sorularak Borçlu Ticaret Şirketinin Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılması Gerektiği)
İFLAS İSTEME MECBURİYETİ (2004 S. İİK'nun Md. 345/a Hükmündeki Suçun Oluşabilmesi İçin Yasada Öngörülen Koşullarda Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Temin Edilip Üzerlerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluştuysa Hangi Tarih İtibariyle Oluştuğu Saptanıp Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği)"
345Y19.CD3.10.2017E. 2015/23850 K. 2017/7637"ŞİKAYET DİLEKÇESİ İLE BAĞLILIK ( Şikayet Dilekçesinde İ.İ.K.'nın Mevcudu Eksiltme Suçundan Dolayı Yapılmış Bir Şikayet Bulunmadığı - Şikayete Konu Edilmeyen Mevcudu Eksiltme Suçundan Beraat Kararı Verilerek C.M.K'nun 225/1. Md. Aykırı Davranıldığı )
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Şikayet Dilekçesinde Sanığın İ.İ.K'nun 333/A Md. Uyarınca da Cezalandırılması Talep Edildiği - Mahkemece İ.İ.K'nun 333/A Md. Uyarınca da Hüküm Kurulması Gerekirken Bu Konuda Hüküm Kurulmamasının Bozma Nedeni Olduğu )
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirleneceği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Zabıta Aracılığıyla Temin Edilip Üzerlerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
TİCARETİ TERK ( Vergi Dairesi Müdürlüğünden Şirketin Mükellefiyetinin Devam Edip Etmediği Sorulup Başka Bir Adreste Faaliyetine Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi İçin Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden Şikayet Tarihi İtibariyle En Son Verilen Beyanname Örnekleri Getirtilip Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )"
345Y19.CD13.9.2017E. 2015/19002 K. 2017/6755"ALACAKLININ KASTEN ZARARA UĞRATILMASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Temin Edilip Hakkında Kesinleşmiş Devam Eden İcra Takip Dosyaları ve Mevcut Borçlarda Getirtilerek Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Bilançolar ve Banka Hesapları da Esas Alınarak Karşılaştırılıp Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/İflas İstenmesi Şartlarına Göre Hüküm Kurulacağı )
İFLASIN İSTENMESİ ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMAMASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Temin Edilip Hakkında Kesinleşmiş Devam Eden İcra Takip Dosyaları ve Mevcut Borçlarda Getirtilerek Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Bilançolar ve Banka Hesapları da Esas Alınarak Karşılaştırılıp Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/İflas İstenmesi Şartlarına Göre Hüküm Kurulacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Temin Edilip Hakkında Kesinleşmiş Devam Eden İcra Takip Dosyaları ve Mevcut Borçlarda Getirtilerek Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Bilançolar ve Banka Hesapları da Esas Alınarak Karşılaştırılacağı/İflas İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )"
345Y19.CD12.9.2017E. 2015/4015 K. 2017/6575"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Tüzel Kişiliğin Şikayeti Halinde Şikayet Dilekçesinde Gösterilmeyen Kişilerin Araştırılmasına ve Cezalandırılmasına İmkan Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Tüzel Kişiliğin Şikayetinde Kişi Belirtilmediği İçin Dilekçenin Reddi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ŞİKAYET DİLEKÇESİYLE BİRLİKTE TAZMİNAT İSTEMİ ( İcra Mahkemesinin Tazminat Hakkındaki İstemi de Genel Hükümlere Göre Sonuçlandırması Hüküm Vermesi Gereği - Tüzel Kişiliğin Şikayeti Halinde Kişi Belirtilmemesi Halinde Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
345Y19.CD12.9.2017E. 2015/18666 K. 2017/6589"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Yargılama Konusu Suç ile İlgili Hem Şikayet Hakkının Düşürülmesine Hem de Beraate Karar Verildiği - Hangi Sanıklar Yönünden Şikayet Hakkının Düşürülmesi Kararı Verildiği Belirtilmeden Hüküm Kurularak Hükmün Karıştırılmasının Hatalı Olduğu )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( argılama Konusu Suç ile İlgili Hem Şikayet Hakkının Düşürülmesine Hem de Beraate Karar Verildiği - Hangi Sanıklar Yönünden Şikayet Hakkının Düşürülmesi Kararı Verildiği Belirtilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu - Borçlu Şirketin Tasfiyeye Girdiği ve Tasfiye Memurluğuna Sanığın Atandığı Sonra da Tasfiye Memurluğuna İlgilinin Atandığı Anlaşılmakla Şikayet Tarihi İtibariyle Sanıkların Temsil Yetkisi Bulunmaması Sebebiyle Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği )"
345Y19.CD22.3.2017E. 2015/30784 K. 2017/2522"TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN ALACAKLILARI ZARARA SOKMAK KASTI İLE BORCU ÖDEMEMESİ ( Şikayete Bağlı Olup Yasal Süreler Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Sebebiyle Sanıklar Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ŞİKAYET HAKKI ( Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Süreler Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Sebebiyle Sanıklar Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
UZLAŞTIRMA ( Özel Bir Etkin Pişmanlık Hükmü Olan 2004 S. İİK.'nun 354. Md. Hükmünün 2004 S. İİK.'nun Md. 345/a Hükmünde Düzenlenen Suç Yönünden Uzlaşma Kurumunun Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )"
345Y19.CD23.2.2017E. 2016/9408 K. 2017/1573"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
CEZAİ SORUMLULUK ( Belirlenmesi Bakımından Şirket Ana Sözleşmesi Getirtilerek Fiilin Birlikte İşlenmediğinin Anlaşılması Halinde Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar da Dikkate Alınarak Suç Tarihi İtibariyle Suçun Oluşumundaki Temsilci ya da Temsilcilerin Tespit Edilmesi Gerektiği )
TEMSİL YETKİSİ ( Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar da Dikkate Alınarak Suç Tarihi İtibariyle Suçun Oluşumundaki Temsilci ya da Temsilciler Tespit Edilip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir Edilmesi Gerektiği - Şirketin İflasını İstememe )"
345Y19.CD15.2.2017E. 2015/20350 K. 2017/1255"TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU (Suçun Unsurlarının Oluşmaması Sebebiyle Sanıkların Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği - Yazılı Şekilde Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu/Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltme)
TİCARETİ TERK (Borçlu Şirketin Kayıtlı Bulunduğu Adresinde Ticari Faaliyette Bulunup Bulunmadığı Hususunda Zabıta Araştırması Yaptırılamadan ve Şikayet Tarihi İtibariyle Vergi Dairesine Verdiği Beyanname Örnekleri İstenilmeden Eksik Araştırma Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verildiği - Kararın Bozulacağı)
BERAAT KARARI (Sanıkların Şikayet Tarihi İtibariyle Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcisi Olmadıkları/Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği - Ticareti Terk/Sermaye Şirketlerinin İflasını İstememe)
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME (İ.İ.K'nun 345/A Md.sindeki Suçun Oluşabilmesi İçin Aynı Kanun'un 179. ve 6762 S. T.T.K'nun 324. Md. Öngörülen Koşullarda Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği)"
345Y19.CD9.2.2017E. 2015/18055 K. 2017/1045"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Bilirkişi Raporuna Göre Borçlu Şirketin İlgili Yıldan İtibaren İflasının İstenmesi Gerektiğinden Şikayetçi Vekilinin Şikayetinin Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu/Şikayetçinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
SUÇUN TAKİBİNİN ŞİKAYETE BAĞLI OLMASI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek - Bilirkişi Raporuna Göre Borçlu Şirketin İlgili Yıldan İtibaren İflasının İstenmesi Gerektiğinden Şikayetçi Vekilinin Şikayetinin Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu/Şikayetçinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Bilirkişi Raporuna Göre Borçlu Şirketin İlgili Yıldan İtibaren İflasının İstenmesi Gerektiğinden Şikayetçi Vekilinin Şikayetinin Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu/Şikayetçinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
BERAAT KARARI ( Vergi Dairesi Yazısı Zabıta Araştırması Tutanağı ve Ticaret Sicili Memurluğunun Yazılarına Göre Suçun Oluştuğu - Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
345Y19.CD9.2.2017E. 2015/18035 K. 2017/992"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEME MECBURİYETİ ( İİK.345/A Maddesindeki Suçun Oluşabilmesi İçin Aynı Kanun'un 179 ve 6762 S.K. 324. Maddesinde Öngörülen Koşullarda Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
ŞİRKETİN İFLASI ( İİK.345/A Maddesindeki Suçun Oluşup oluşmadığının Tespiti İçin Öncelikle Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerlerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp İcra Takip Dosyalarının Borçları da Pasife Dahil Edilerek Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hukuki Durumun Takdir Edileceği )"
345Y16.HD3.2.2017E. 2017/76 K. 2017/504"MADDİ YANILGI NİTELİĞİNDEKİ BOZMA (İİK'nın 333/A Md.sinden Dolayı Verilen Beraat Kararının Kesinleştiği - Bu Husus Göz Ardı Edilerek Bozma Kararından Sonra Mahkemesince İİK'nın 333/A Md.sinden Dolayı Kurulan Beraat Kararının Bozulmasına Dair Dairemizin Bozma Kararının Maddi Yanılgıya İlişkin Olduğu)
BOZMA KARARI (Maddi Yanılgı Niteliğindeki Bozma - İİK'nın 333/A Md.sinden Dolayı Verilen Beraat Kararının Kesinleştiği/Bu Husus Göz Ardı Edilerek Bozma Kararından Sonra Mahkemesince İİK'nın 333/A Md.sinden Dolayı Kurulan Beraat Kararının Bozulmasına Dair Dairemizin Bozma Kararının Maddi Yanılgıya İlişkin Olduğu)
İİK 333/A MADDESİNDEN DOLAYI VERİLEN BERAAT KARARI (Kesinleştiği - Bu Husus Göz Ardı Edilerek Bozma Kararından Sonra Mahkemesince İİK'nın 333/A Md.sinden Dolayı Kurulan Beraat Kararının Bozulmasına Dair Dairemizin Bozma Kararının Maddi Yanılgıya İlişkin Olduğu)"
345Y19.CD1.2.2017E. 2015/21829 K. 2017/690"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Sanığın Borçlu Şirketin Asliye Ticaret Mahkemesi Dosyası İle İflasına Karar Verildiğini Bildirdiği - Bu Dosyanın Getirtilerek Şikayet Tarihinden Önce İflas Davası Açılıp Açılmadığı ve Sanığın Şirketin İflasını İstemek Zorunluluğunun Ortadan Kalkıp Kalkmadığı Araştırılacağı )
İFLASIN İSTENMESİ ŞARTLARI BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Sermaye Şirketlerinin İflasını İstememe Suçu - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirleneceği/Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Borçlu Şirketin Muhasebecisi Öğrenilerek Bu Yerden Mümkün Olmadığı Takdirde Zabıta Marifetiyle Yaptırılacak Araştırma Suretiyle Şirkete Ait Ticari Defterlerin ve Kayıtların Temini Yoluna Gidileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği - Sermaye Şirketlerinin İflasını İstememe )"
345Y19.CD20.6.2016E. 2015/18845 K. 2016/19923"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI (Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Kesinleşen Takip Dosyalarının Borçları da Pasife Dahil Edilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdiri Gerekirken Bütün Takip Dosyalarını İrdelemeyen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olacağı)
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLARDA MÜŞTEKİNİN FERAGAT ETMESİ YA DA BORCUN İTFA EDİLMESİ (Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanların Cezası - Dava ve Cezanın İİK. 354. Maddesinde Belirtilen Hallerde Düşeceğinin Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği)"
345Y19.CD25.4.2016E. 2015/30385 K. 2016/16263"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Dönem Varlıklarının ve Borçlarının Neler Olduğunu Açıkça Belirtmeyen ve Denetime Elverişli Olmayan Sadece Bir Yıla Ait Kurumlar Vergisi Bilançosu ve Gelir Tablosu Üzerinden Yapılan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Eksik İnceleme İle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Borçlu Şirketin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Borçlu Şirketin Muhasebecisi Öğrenilerek Bu Yerden Bunun Mümkün Olmadığı Takdirde Zabıta Marifetiyle Yaptırılacak Araştırma Suretiyle Şirkete Ait Ticari Defterlerin ve Kayıtların Temini Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlu Şirket Hakkındaki Kesinleşmiş Tüm İcra Takipleri de Tespit Edilerek Bu Takip Dosyalarındaki Alacak Miktarları da Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
ŞİRKETİN AKTİF VE PASİFİNİN BELİRLENMESİ ( Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )"
345Y19.CD7.4.2016E. 2015/18032 K. 2016/14701"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME ( Sanık Hakkındaki Suçlamadının Soyut ve Mesnetsiz Kaldığından Bahisle İspatlanamadığından Beraat Kararı Verileceği - Mahkemece Ceza İsteminin Ayrı Ayrı Sanıklar Yönünden Reddine Şeklinde Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Ancak Düzeltilebileceğinin Kabulü )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞININ HATALI OLDUĞU ( Sanık Hakkındaki Suçlamadının Soyut ve Mesnetsiz Kaldığından Bahisle İspatlanamadığından Beraat Kararı Verileceği - Mahkemece Ceza İsteminin Ayrı Ayrı Sanıklar Yönünden Reddine Şeklinde Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Kararın Düzeltilerek Onanacağının Kabulü )
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Öncelikle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Araştırılacağı - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defter ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Mahkemece Eksik İnceleme Yapıldığı )"
345YCGK9.2.2016E. 2014/11-835 K. 2016/52"TİCARETİ USULÜNE AYKIRI OLARAK TERK ETMEK SUÇU ( Sanıkların Ortağı ve Yetkili Temsilcisi Oldukları Limited Şirketlerin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmedikleri Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılıp Vergi Mükellefliklerinin Devam Edip Etmediği de Belirlenerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE ŞÜPHELİLERİN İSMİNİN YER ALMAMASI ( Dilekçenin İçeriği Dilekçe Ekindeki Belgeler ve Tensip Kararı İle Bu Eksikliğin Giderildiği - Hükmün Ticari Şirket Temsilcileri Hakkında Kurulması Gerekirken Hükmün Ticari Şirketler Hakkında Kurulmasında İsabet Bulunmadığı )
TİCARİ ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ ( Şikâyet Dilekçesi Eklerinden Sanıkların Kimliği Hiçbir Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Anlaşıldığından Dilekçede Sanıkların İsminin Bulunmadığının Söylenemeyeceği - Hükmün Ticari Şirket Temsilcileri Hakkında Kurulması Gerektiği/Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek )
SUÇUN MADDİ UNSURLARI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçunun Oluşabilmesi İçin Gerçek Kişi Tacir ya da Ticaret Şirketi Müdür veya Yetkili Temsilcilerinin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu On Beş Gün İçerisinde Kayıtlı Bulundukları Ticaret Sicili Memurluğuna Bildirmemesinin Gerektiği )
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçu - Sanıkların Ortağı ve Yetkili Temsilcisi Oldukları Limited Şirketlerin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmedikleri Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılıp Vergi Mükellefliklerinin Devam Edip Etmediğinin de Belirlenmesi Gerektiği )"
345YCGK9.12.2014E. 2013/11-456 K. 2014/544"TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME SUÇU ( Şikayet Dilekçesi - Bu Dava Dilekçesinin 5271 Sayılı CMK'nun 170. Md.sinde Belirtilen İddianamenin Bütün Şekil Şartlarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu - Şikâyet Dilekçesinde Numarası Yazılı Olan ve Yargılama Dosyasına Getirtilen İcra Dairesi Dosyasında Bulunan Ticaret Sicil Memurluğundan Gelen Belgede Söz Konusu Şirket Yetkilisinin Açıkça Belli Olması Karşısında Yerel Mahkemece Şirket Yetkilisi Olarak Belirtilen Kişi Sanık Olarak Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Olunması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu - Dava Açan Belge Olması Nedeniyle Müşteki Tarafından İcra Ceza Mahkemesine Verilecek Olan Şikâyet Dilekçesinin Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Gerektiği )"
345YCGK30.10.2014E. 2013/16-345 K. 2014/447"LİMİTED ŞİRKETİ MÜNFERİDEN TEMSİLE YETKİLİ MÜDÜRÜN İCRA İFLAS KANUNU KAPSAMINDA TİCARETİ TERK SUÇUNU İŞLEYEBİLECEĞİ ( İ.İ.K.'nun 44. Md. "Ticareti Terk Eden Tacir" İfadesi Kullanılmış Olup Bu İfadenin Yalnızca Gerçek Kişi Tacirleri Kapsadığına İlişkin Herhangi Bir Sınırlayıcı Hüküm Konulmadığı - Limited Şirket Müdürlerinin de Ticareti Terk Suçunu İşleyebileceği )
TİCARETİ TERK SUÇU ( Limited Şirketi Münferiden Temsile Yetkili Müdürlerin de Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinde Tıpkı Gerçek Kişi Tacirler Gibi İ.İ.K.'nun 337/A Md. Gereğince Cezalandırılmalarına Engel Bulunmadığı )
LİMİTED ŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREYE YETKİLİ MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU ( İcra İflas Kanunu Kapsamında Ticareti Terk Suçu - Yetkili Müdürlerin de Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinde Gerçek Kişi Tacirler Gibi İ.İ.K.'nun 337/A Md. Gereğince Cezalandırılacağı )"
345YCGK30.9.2014E. 2013/16-260 K. 2014/401"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şirketin Aktif ve Pasifinin Belirlenmesinin Ardından İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Bakımından Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerekirken Sadece Bilanço Kayıtları Üzerinde Yaptırılan İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Beraat Kararı Verilmesinin Yerinde Olmadığı - Sermaye Şirketinin İflasını İstememe )
İFLAS İSTENME ŞARTLARI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememe - Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şirketin Aktif ve Pasifinin Belirlenmesinin Ardından İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Bakımından Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
345Y16.HD30.6.2014E. 2014/7246 K. 2014/9295"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği - Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/ Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Hukuki Durumun Takdir Edileceği )
İFLASIN İSTENMESİ ŞARTLARI ( Şirketin İflasının İstememe Suçu/Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği - Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/ Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Şirketin Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )
İCRA DOSYASI BORÇLARININ PASİFE DAHİL EDİLMESİ ( Şirketin İflasının İstememe Suçu/Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği - Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Şirketin Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )"
345Y16.HD25.6.2013E. 2013/5622 K. 2013/7183"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Müşteki Şirket Yetkilisi Olarak Şikayette Bulunulduğu - Şikayet Hakkında Adı Geçen Sanık Yönünden Esasa Dair Bir Karar Verilmesi Gerekirken Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
ŞİRKET YETKİLİSİ OLARAK ŞİKAYETTE BULUNMA ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Şikayet Hakkında Adı Geçen Sanık Yönünden Esasa Dair Bir Karar Verilmesi Gerekirken Dilekçenin Reddinin İsabetsizliği/Davanın Reddine Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Müşteki Şirket Yetkilisi Olarak Şikayette Bulunulduğu/Şikayet Hakkında Adı Geçen Sanık Yönünden Davanın Reddi Gerektiği/Şikayet Dilekçesinin Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
345Y16.HD22.4.2013E. 2013/4120 K. 2013/4116"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET SUÇU ( Bu Suçun Tacir Sıfatı Bulunan Şirketler İçinde Geçerli Olduğu - Şirketin Ticareti Terk Etmesi Durumunda Şirket Yetkilisinin Bu Durumu 15 Gün İçerisinde Ticaret Sicili Müdürlüğüne Bildireceği )
ŞİRKET YETKİLİSİNİN SORUMLU OLDUĞU ( Ticareti Terk Suçunun Şirket Tarafından İşlenmiş Olduğunun Kabulü - Zabıta Tarafından Yapılan Tespitlerde Şirketin Adresinde Bulunmadığının Tespit Edildiği/Borçlu Şirketin Ticareti Terk Ettiği )
ŞİRKETİN ADRESİNDE BULUNMAMASI ( Borçlu Şirketin Ticareti Terk Suçunu İşleyebileceği - Şirket Yetkililerinin Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği/Şirketin Sorumlu Müdür ve Yetkililerinin Sorumluluktan Muaf Olmadığı )"
345Y16.HD19.2.2013E. 2013/426 K. 2013/1112"ŞİRKETİN İFLASINI BİLDİRMEME SUÇU ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenmesini Müteakip Şirketin İflasının İstenmesi Koşullarının Bulunup Bulunmadığı Saptanması Gerektiği - Yetersiz ve Denetime Elverişsiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Yazılı Şekilde Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İFLASIN İSTENME KOŞULLARI ( Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları İle Borçlu Şirket Hakkındaki Tüm Kesinleşmiş İcra Takip Dosyalarındaki Borç Miktarları da Dikkate Alınarak Birlikte Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulduktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları İle Borçlu Şirket Hakkındaki Tüm Kesinleşmiş İcra Takip Dosyalarındaki Borç Miktarları da Dikkate Alınarak Birlikte Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulduktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği - Şirketin İflasını Bildirmeme )"
345Y16.HD18.12.2012E. 2012/9374 K. 2012/11044"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Tüzel Kişi Tacirlerin Yetkili ve Müdürlerinin de Suçun Faili Olabileceği - Zabıta Araştırması Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
TÜZEL KİŞİ TACİR ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Tüzel Kişi Tacirlerin Yetkili ve Müdürlerinin de Suçun Faili Olabileceği )
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet/Tüzel Kişi Tacirlerin Yetkili ve Müdürlerinin de Suçun Faili Olabileceği - Zabıta Araştırması Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
TEMSİL VE İLZAM ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Adı Geçen Kişilerin Temsil ve İlzam Yetkilerinin Araştırılacağı )"
345Y16.HD18.6.2012E. 2012/3295 K. 2012/5438"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Şikayetin Yapıldığı Tarih İtibariyle Borçlu Şirketin İflasının İstenmesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği )
ŞİKAYET TARİHİ İTİBARİYLE ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİ KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ TESPİTİ ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememeleri Suçu )
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMİŞ KİMSELERİN ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMELERİ SUÇU ( Şikayetin Yapıldığı Tarih İtibariyle Borçlu Şirketin İflasının İstenmesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği )"
345Y16.HD18.6.2012E. 2012/2521 K. 2012/5424"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimseler - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
İFLAS İSTEMEME ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimseler - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
SERMAYE ŞİRKETLERİ ( İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAĞI ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Karar Verileceği )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu - İflasa Karar Verme Yetkisinin Ticaret Mahkemesine Ait Olduğu Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Oluşu )"
345Y16.HD29.5.2012E. 2012/1174 K. 2012/4709"TİCARETİ TERK SUÇU ( Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılacağı - Davanın İddianame İle Açılmasının Kamu Davası Niteliği Kazandırmayacağı/Şikayetçi Vekilin Tüm Duruşmalara Katıldığı ve Şikayete Devam Ettiğini Bildirdiği Gözetildiğinde Esas Hakkında Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( Ticareti Terk Suçu - İcra Mahkemesine Yapılacağı/Davanın İddianame İle Açılmasının Kamu Davası Niteliği Kazandırmayacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞININ TARTIŞILACAĞI ( Ticareti Terk Suçu - Aynı İşyeri İle İlgili Ancak Bir Kez İşlenebileceği/Tarafları Aynı Başka Bir Dava Bulunduğu/Tek Suç Oluşup Oluşmadığının Dosyaların Birleştirilerek İnceleneceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ ( Ticareti Terk Suçu - Aynı İşyeri İle İlgili Ancak Bir Kez İşlenebileceği/Tarafları Aynı Başka Bir Dava Bulunduğu/Tek Suç Oluşup Oluşmadığının Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Aynı İşyeri İle İlgili Bir Kez İşlenebileceği - Tarafları Aynı Başka Bir Dava Bulunduğu/Tek Suç Oluşup Oluşmadığının Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Davaların Birleştirilerek Tartışılacağı )
İFLASI İSTEMEME ( Sermaye Şirketleri - Aynı İşyeri İle İlgili Bir Kez İşlenebileceği/Tarafları Aynı Başka Bir Dava Bulunduğu/Tek Suç Oluşup Oluşmadığının Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Davaların Birleştirilerek Tartışılacağı )"
345Y16.HD2.5.2012E. 2012/1299 K. 2012/3943"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şikayetin Yapıldığı Tarih İtibariyle Koşullarınn Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
ŞİKAYET ( Şirketin İflasını İstememek - Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şikayetin Yapıldığı Tarih İtibariyle Koşullarınn Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )"
345Y16.HD3.4.2012E. 2012/1386 K. 2012/3120"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Geçerli Bir İcra Takibi Bulunmaması - Dava ve Cezanın İİK. Md. 354'de Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
GEÇERLİ BİR İCRA TAKİBİ BULUNMAMASI ( Dava ve Cezanın İİK. Md. 354'de Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği - Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu )"
345YCGK27.3.2012E. 2011/16-328 K. 2012/116"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( İcra Ceza Mahkemesince Yasada Öngörülen Koşulların Doğup Doğmadığı Açısından Borçlu Şirkete veya Kooperatife Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumları Belirleneceği )
İCRA CEZA MAHKEMESİNCE YAPILACAK İŞLEM ( Şirket veya Kooperatifin İflasına Karar Vermek Olmayıp İflas Koşulları Doğduğu Halde Bunun İstenip İstenmediğinin Saptanmasından İbaret Olduğu - Sermaye Şirketinin İflasını İstememek )
ŞİRKETİN AKTİF VE PASİF DURUMU ( İcra Ceza Mahkemesi Tarafından Belirlenmesinin Gerekip Gerekmediği/Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçu - İcra Ceza Mahkemesince Yapılacak İşlem Şirket veya Kooperatifin İflasına Karar Vermek Olmayıp İflas Koşulları Doğduğu Halde Bunun İstenip İstenmediğinin Saptanmasından İbaret Olduğu )
ŞİRKETE VEYA KOOPERATİFE AİT TİCARİ DEFTERLER VE KAYITLAR ( Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumları Belirleneceği - Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçu )"
345Y16.HD25.1.2012E. 2011/7857 K. 2012/205"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayet Dilekçesinde Borçlu Tüzel Kişiliği Temsil Eden Şirket Yetkilisinin İsmen Belirtilmemesi - Şikayet Dilekçesinde Gösterilmeyen Kişilerin Araştırılması ve Cezalandırılması Mümkün Olmadığından Davanın Reddi Gerekirken Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BORÇLU TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİL EDEN ŞİRKET YETKİLİSİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Gösterilmeyen Kişilerin Araştırılıp Cezalandırılmalarının Mümkün Olmadığı - Davanın Reddi Yerine Sanıkların Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
345Y16.HD25.1.2012E. 2011/7815 K. 2012/228"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığı Saptanacağı - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunu Tam Olarak Belirlemekten Uzak Bilirkişi Raporu Dayanak Yapılarak Karar Verilemeyeceği )
ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİ ŞARTLARI ( Şirketin İflasını İstememe Suçunun Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi İçin Şartların Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Şirketin Dönem Varlıklarının ve Borçlarının Neler Olduğunu Belirlemekten Uzak Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulamayacağı )"
345Y16.HD12.12.2011E. 2011/7146 K. 2011/8776"ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VE VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU ( Borçlu Şirket Hakkındaki Diğer İcra Takiplerinin Mahkemece Getirtilerek İncelenmesi Gereği - Araştırma Yapılmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )
ŞİRKET HAKKINDAKİ İCRA TAKİBİNE İLİŞKİN DOSYALARIN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Eksik İncelemeye Dayalı Karar Verilemeceği - Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Verme ve Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştırma )
ŞİRKET YETKİLİLERİNİN ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ŞEKLİNDE VE ŞİRKETİN ACZİNE SEBEBİYET VERMESİ ( Sanığın İşlerinde Ağır İhmali Bulunup Bulunmadığının ve Durumu Daha da Ağırlaştırıp Ağırlaştırmadığının Araştırılması Gerektiği )"
345Y16.HD24.10.2011E. 2011/934 K. 2011/6408"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK SUÇU ( Sanığın 3 Ay Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına Karar Verildiği/Müştekinin 2004 S.K. Md. 347'de Düzenlenen Hak Düşürücü Sürelere Uymadığı - Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Etmek Suçu - Müşteki Şikayeti Süresinde Yapmadığından Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )
İCRA CEZADA ŞİKAYET SÜRESİ ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Etmek Suçu - 2004 S.K Md.347'de Düzenlenen Üç Ay ve Her Halde Bir Yıllık Sürelerin Geçmesiyle Şikayet Hakkının Düşeceği )
TİCARET ŞİRKETLERİNİN MÜDÜR VE YETKİLİLERİ HAKKINDA TİCARETİ TERK SUÇU ( Şikayet Hakkının Düşürüleceği/Kabule Göre İse Ticaret Şirketlerinin Ticareti Terki Söz Konusu Olmadığı - 2004 S.K. Md.337/a Maddesinde Yaptırıma Bağlanan Suçu İşlemelerinin Yasal Olarak Mümkün Olmadığı )"
345Y16.HD11.7.2011E. 2011/2550 K. 2011/4214"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Vergi Dairesine Verilen Bilançodan İflasın İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespitinin Mümkün Olduğu - İcra Dosyasındaki Haciz Talebinde Bulunma İşleminin Atılı Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü İle Şikayet Hakkının Düşürülemeyeceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Şirketin İflasını İstememek Suçu - İcra Dosyasındaki Haciz Talebinde Bulunma İşleminin Atılı Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü İle Şikayet Hakkının Düşürülemeyeceği )
ŞİRKETİN AKTİF VE PASİF DURUMU ( Öncelikle Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği - Şirketin İflasını İstememek Suçu )"
345Y16.HD4.7.2011E. 2011/2539 K. 2011/4059"TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETMEK ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurlarının Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Cezalandırılmalarına Karar Verilmesini Talep Ettiği Halde Bu Suçlar Yönünden Bir Karar Verilmeden İstem Dışına Çıkılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL ( Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurlarının Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Cezalandırılmalarına Karar Verilmesini Talep Ettiği Halde Bu Suçlar Yönünden Bir Karar Verilmeden İstem Dışına Çıkılarak Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
TİCARET ŞİRKETLERİ ( İdare ve Temsil Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurlarının Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Cezalandırılmalarına Karar Verilmesini Talep Ettiği Halde Bu Suçlar Yönünden Bir Karar Verilmeden İstem Dışına Çıkılarak Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek - Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurlarının Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Cezalandırılmalarına Karar Verilmesini Talep Ettiği Halde Bu Suçlar Yönünden Bir Karar Verilmeden İstem Dışına Çıkılarak Hüküm Kurulmanının İsabetsizliği )"
345Y16.HD20.6.2011E. 2010/8228 K. 2011/3668"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Er Olarak Silah Altında Bulunan Sanığın Savunmasının Tespiti İçin Gönderilen Tebligatın İş Yerindeki Adresine 35.Maddesine Göre Tebliğinin Usulüne Uygun Olmadığı - Kovuşturma İşleminin Terhis Tarihine Kadar Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ER OLARAK SİLAH ALTINDA BULUNAN SANIK ( Şirketin İflasını İstememek/Savunmasının Tespiti İçin Gönderilen Tebligatın İş Yerindeki Adresine 35.Maddesine Göre Tebliğinin Usulüne Uygun Olmadığı - Kovuşturma İşleminin Terhis Tarihine Kadar Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KOVUŞTURMA İŞLEMİ ( Terhis Tarihine Kadar Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Şirketin İflasını İstememek/Er Olarak Silah Altında Bulunan Sanığın Savunmasının Tespiti İçin Gönderilen Tebligatın İş Yerindeki Adresine 35.Maddesine Göre Tebliğinin Usulüne Uygun Olmadığı )"
345Y16.HD24.1.2011E. 2010/7548 K. 2011/10"İFLASINI İSTEMEME SUÇU (Şikayet Dilekçesinde Borçlu Tüzel Kişiliği Temsil Eden Şirket Yetkilisinin İsmi Belirtilmediğinden Şikayet Dilekçesinde Gösterilmeyen Kişilerin Araştırılması ve Cezalandırılmasının Mümkün Olmadığı - Davanan Reddi Yerine Tüzel Kişiliğin Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN ADININ GÖSTERİLMEMESİ (Şikayet Dilekçesinde Gösterilmeyen Kişilerin Araştırılması ve Cezalandırılmasının Mümkün Olmadığı - İflasını İstememe Suçunda Şikayet Dilekçesinde İsim Belirtilmediğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
TİCARETİ TERK CEZASI (İflasını İstememe Suçu - Sadece Cezalandırma İstendiği Halde Talep Aşılarak Ticareti Terk Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)"
345Y16.HD6.12.2010E. 2010/5231 K. 2010/7188"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU (Adli Sicil Kaydına Göre Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık/Hükmedilen 10 Gün Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği)
ADLİ SİCİL KAYDINDA MAHKUMİYETİ BULUNMAYAN SANIK (Hükmedilen 10 Gün Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırılığı)
SEÇENEK YAPTIRIMLAR (Hükmedilen 10 Gün Hapis Cezasının Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırılığı - Adli Sicil Kaydına Göre Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişinin Kimlik Tespitinin Yapılmaması Bilirkişi Listesinde Kaydının Bulunup Bulunmadığının da Anlaşılmaması ve Yemin Verdirilmeden Rapor Alınmasının Yasaya Aykırılığı)"
345Y16.HD22.11.2010E. 2010/4428 K. 2010/6771"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET (Şikayet Dilekçesinde Borçlu Tüzel Kişiliğin Temsilcisinin Belirtilmediği - Şikayetin Reddedileceği)
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BORÇLU TÜZEL KİŞİLİĞİN TEMSİLCİSİNİ BELİRTMEMEK (Ticareti Terk - Şikayet Dilekçesinde Borçlu Tüzel Kişiliğin Temsilcisinin Belirtilmediği/Şikayetin Reddedileceği)"
345Y16.HD8.11.2010E. 2010/5390 K. 2010/6431"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Daha Önce Mahkumiyeti Bulunmayan Sanıklar Hakkındaki Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birisine Çevrileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçu - Sanıkların Daha Önce Mahkumiyetleri Bulunmadığından Hapis Cezalarının 5237 S.K. 50/3 Md. si Uyarınca 1. Fıkradaki Yaptırımlardan Birisine Çevrileceği )
DAHA ÖNCE MAHKUMİYETİN BULUNMAMASI ( Sabıka Kaydına Göre - Bu Durumda Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birisine Çevrilmesi Zorunluluğu )"
345Y16.HD8.11.2010E. 2010/4358 K. 2010/6469"ŞİKAYET HAKKI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunda Şikayet Süresinin Belirlenmesi İçin Suçun Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği - Suç Oluştuysa Hangi Tarihte Oluştuğunun Saptanacağı )
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( İflasın İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Araştırılacağı - Suç Oluştuysa Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
SUÇUN TESPİTİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunda Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespit Edileceği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Bilançoların Bilirkişi Tarafından İnceleneceği )
SUÇ TARİHİ ( Sermaye Şirketinin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmeyeceği/Gerekiyorsa Hangi Tarihte Suçun Oluştuğunun Tespit Edileceği - Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
TİCARİ DEFTERLER ( Sermaye Şirketinin İflasının İstememek Suçunda Borçlu Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmeyeceği - Suçun Oluştuğunun Tespiti İçin Defterlerin ve Bilançoların Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulacağı )"
345Y16.HD27.9.2010E. 2010/4780 K. 2010/5548"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Şirket Ana Sözleşmesindeki Temsil Yetkisinin Sınırlarının Araştırılarak Rolü Olan Temsilcilerin Belirleneceği - Fiilin Birlikte İşlenip İşlenmediği ve Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
HÜKÜM FIKRASININ TEREDDÜTE YER VERMEMESİ ( Suçun 2004 S.K. Md. 345/a Hükmünde Düzenlenmesine Rağmen Sanığın 349/a Uyarınca Cezalandırıldığı - 5271 S.K. Md. 232/6' ya Aykırılık Teşkil Edeceği )"
345Y16.HD27.9.2010E. 2010/4337 K. 2010/5554"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Öncelikle Şirketin Ticari Defterler ve Banka Kayıtları Getirtilip Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Edilen Cezanın Miktarı İtibarıyla Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )
ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN BOZULMASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenip İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğininin Saptanması Gerektiği )
İLANEN TEBLİGAT ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin Kararın 7201 S.K. Md. 28' e Göre Tebliğ Edildiği - Süresinde Temyiz Talebinde Bulunulduğuna Göre Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
345Y16.HD27.9.2010E. 2010/4331 K. 2010/5539"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMA KASTI ( Ticaret Şirketlerinde Yönetim Yetkililerinin Borçları Kısmen veya Tamamen Ödememesinin Suç Teşkil Ettiği )
SANIKLARIN AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI ( 2004 S.K. Md. 345/a Doğrultusunda Talep Edildiği - İstem Dışına Çıkılarak 2004 S.K. Md. 333/a Gereğince Hüküm Kurulamayacağı )"
345Y16.HD20.9.2010E. 2010/4758 K. 2010/5215"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET SUÇU ( Sanık Şirket Hakkındaki Şikayet Dilekçesinde Borçlu Tüzel Kişiliği Temsil Eden Şirket Yetkilisinin İsminin Belirtilmediği - Tüzel Kişiliğin Yetkilisinin Cezalandırılmasına Yasal İmkan Bulunmadığı )
SANIK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN YETKİLİSİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BELİRTİLMEMESİ ( Tüzel Kişiliğin Yetkilisi Gerçek Kişinin Araştırılmasına ve Cezalandırılmasına Yasal İmkan Bulunmadığı - Davanın Reddi Gereği/Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet )"
345Y16.HD28.6.2010E. 2010/3006 K. 2010/4542"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Saptanması Gerektiği )
ŞİRKETİN İFLASI ( Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanların Cezası - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Saptanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Önceki Bozma Kararına Uyulmasına Karar Verilmesine Rağmen Sadece Bilanço Kayıtları Üzerinde Yaptırılan Bilirkişi Raporuyla Yetinilerek Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
345YCGK1.6.2010E. 2010/16-91 K. 2010/127"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Öngörülen Koşulların Doğup Doğmadığı Açısından Borçlu Şirkete veya Kooperatife Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Sonucuna Göre Sanık veya Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek - Öngörülen Koşulların Doğup Doğmadığı Açısından Borçlu Şirkete veya Kooperatife Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yasada Öngörülen Koşulların Doğup Doğmadığı Açısından Borçlu Şirkete veya Kooperatife Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği - Sermaye Şirketinin İflasını İstememek )"
345YCGK1.6.2010E. 2010/16-75 K. 2010/129"TİCARETİ TERK SUÇU ( Tacir Sayılan Limited Şirketlerin Temsil ve İdareye Yetkili Müdürlerinin Şirketin Ticareti Terk Etmeleri Halinde İcra İflas Yasası'nın 44. Maddesindeki Yükümlülükleri Yerine Getirmeyeceklerine İlişkin Bir İstisna Getirilmediği )
LİMİTED ŞİRKETLERİN MÜDÜRLERİ ( Şirketin Ticareti Terk Etmeleri Halinde İcra İflas Yasası'nın 44. Maddesindeki Yükümlülükleri Yerine Getirmeyeceklerine İlişkin Bir İstisna Getirilmediği - Gerçek Kişi Tacirler Gibi Cezalandırılabileceği )
TİCARİ ŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREDEN SORUMLU MÜDÜR VE YETKİLİLERİ ( Ticareti Terk Suçunu İşleyemeyeceklerinin Kabulü Halinde Ticareti Terk Suçunu İşleyen Gerçek Kişi Tacirlerin Cezalandırılmaları Gerektiği )
ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ OLGUSU ( Tek Başına Ticaretin Terk Edildiği Anlamına Gelmeyeceği de Göz Önüne Alınarak Sanığın Müdürü Olduğu Şirketin Ticareti Terk Edip Etmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
345Y4.HD8.3.2010E. 2009/5761 K. 2010/2470"HAKSIZ DAVA AÇILMASI NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASI ( Tazminat İstemi - İcra Takip Alacaklısı Davalı Banka İle Vekili Olan Davalı Avukatın Dava Haklarını Kötüye Kullanarak Davacıların Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduklarının Kabul Edilemeyeceği )
DAVA AÇMA HAKKI ( Haciz Tutanağındaki Bilgilere Dayanarak Alacağı Almak Amacıyla İcra Takip Alacaklısı Davalı Banka İle Vekili Olan Davalı Avukatın Dava Haklarını Kötüye Kullanarak Davacıların Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduklarının Kabul Edilemeyeceği )
HACİZ TUTANAĞINDAKİ BİLGİLERE DAYANARAK ALACAĞIN TAHSİLİ ( Amacıyla İcra Takip Alacaklısı Davalı Banka İle Vekili Olan Davalı Avukatın Dava Haklarını Kötüye Kullanarak Davacıların Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduklarının Kabul Edilemeyeceği )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Haciz Tutanağındaki Bilgilere Dayanarak Alacağı Almak Amacıyla İcra Takip Alacaklısı Davalı Banka İle Vekili Olan Davalı Avukatın Dava Haklarını Kötüye Kullanarak Davacıların Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduklarının Kabul Edilemeyeceği )
HUSUMET ( Yanlış Kişiye Yöneltilmiş Olması Hakkın Kötüye Kullanıldığını Göstermediği - Haksız Dava Açılması Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırı İddiası )"
345Y16.HD28.9.2009E. 2009/4512 K. 2009/5718"GEREKTİĞİ HALDE SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Şirket Ana Sözleşmesi Getirtilerek Temsile Yetkili Kişilerin Cezai Sorumluluğu Hakkında Karar Verileceği )
ŞİRKET TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU ( Belirlenmesi Açısından Şirket Ana Sözleşmesinin İncelenmesi Gerektiği - Gerektiği Halde Sermaye Şirketinin İflasını İstememek )
HÜKMİ ŞAHIS MUAMELELERİNDE CEZAİ SORUMLULUK ( Şirket Ana Sözleşmesi Getirtilerek Temsile Yetkili Kişilerin Cezai Sorumluluğu Hakkında Karar Verileceği )"
345Y16.HD29.12.2008E. 2008/8937 K. 2008/8657"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİ ( Suçun Oluşup Oluşmadığı - Mahkemece Ticari Defterler ve Bilançolar Getirtilip Bilirkişi İncelemesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği )
ŞİRKET AKTİF VE PASİFLERİ ( İİK. Md. 179 ve TTK. Md. 324'de Öngörülen Koşullarda Belirlenmesi Gerektiği - Şirketin İflasını İstemek Mecburiyeti/Suçun Oluşup Oluşmadığı )
ŞİKAYET ( Şirketin İflasını İstemek Mecburiyetine Uymamak - Suçun Oluşup Oluşmadığı/Mahkemece Ticari Defterler ve Bilançolar Getirtilip Bilirkişi İncelemesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği )"
345Y16.HD1.4.2008E. 2008/223 K. 2008/2029"TİCARETİ TERK SUÇU ( Oluşabilmesi İçin Şirketin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğuna Bildirmemesi Gerektiği )
EKSİK SORUŞTURMA ( Ticareti Terk Suçu - Fiili Durum Ticaret Sicilindeki Adres Yanında Vergi Dairesi Kayıtları Gibi Kayıtlar da İncelenerek Faaliyette Bulunabileceği Adreslerde de Araştırılıp Belirlenmesi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişi İle Birlikte Şikayet Edilen Şirket Temsilcisi Bulunması Karşısında Tüzel Kişilik Hakkında Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
345Y16.HD25.12.2007E. 2007/3366 K. 2007/5249"TÜZEL KİŞİLİĞİ ŞİKAYET ( Temsil Eden Yetkilinin İsminin Belirtilmemesi/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak )
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayetçi Vekilinin Dilekçesinde Borçlu Tüzel Kişiliği Temsil Eden Yetkilinin İsmini Belirtmemesi - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLU TÜZEL KİŞİLİK ( Şikayetçi Vekilinin Dilekçesinde Temsil Eden Yetkilinin İsmini Belirtmemesi/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak )"
345Y16.HD2.5.2007E. 2007/1256 K. 2007/1537"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNE UYMAMAK ( İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılacağı )
İDDİANAMESİZ DAVA AÇILMASI ( Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetine Uymamak Suçunda İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılacağı )"
345Y17.HD24.2.2005E. 2004/10584 K. 2005/1527"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEME ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMEMEK SUÇU ( Davanın Borçlu Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Gerçek Kişi veya Kişiler Aleyhine İsim Belirtilerek Açılması Gereği - Şirket Yetkilileri Denilmekle Yetinilemeyeceği )
İFLAS İSTEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN SERMAYE ŞİRKETİNİN YETKİLİLERİ ( Ceza Davasının Gerçek Kişiler Aleyhine İsimleri Belirtilerek Açılması Gereği - Şirket Yetkilileri Denilmekle Yetinilemeyeceği )
GERÇEK KİŞİLER ALEYHİNE DAVA AÇILMASI MECBURİYETİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Yetkililer Hakkındaki Ceza Davası - Şirket Yetkilileri Denilmekle Yetinilemeyeceği )
ŞİRKET YETKİLİLERİ DENİLMEKLE YETİNİLEMEMESİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Yetkililer Hakkında Ceza Davası Açılırken İsim Belirtilerek Gerçek Kişilere Davanın Yöneltilmesi Gereği )"
345Y17.HD24.2.2005E. 2004/10584 K. 2005/1527"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEME ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMEMEK SUÇU ( Davanın Borçlu Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Gerçek Kişi veya Kişiler Aleyhine İsim Belirtilerek Açılması Gereği - Şirket Yetkilileri Denilmekle Yetinilemeyeceği )
İFLAS İSTEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN SERMAYE ŞİRKETİNİN YETKİLİLERİ ( Ceza Davasının Gerçek Kişiler Aleyhine İsimleri Belirtilerek Açılması Gereği - Şirket Yetkilileri Denilmekle Yetinilemeyeceği )
GERÇEK KİŞİLER ALEYHİNE DAVA AÇILMASI MECBURİYETİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Yetkililer Hakkındaki Ceza Davası - Şirket Yetkilileri Denilmekle Yetinilemeyeceği )
ŞİRKET YETKİLİLERİ DENİLMEKLE YETİNİLEMEMESİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Yetkililer Hakkında Ceza Davası Açılırken İsim Belirtilerek Gerçek Kişilere Davanın Yöneltilmesi Gereği )"
345Y17.HD21.2.2005E. 2004/10724 K. 2005/1418"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Bu Suçun Ceza Kanunu Uyarınca İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunun Ceza Kanunu Uyarınca İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
345Y16.HD3.2.2005E. 2004/8950 K. 2005/306"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Tüzel Kişiliğin Sanık Olarak Gösterildiği Şikayet Dilekçesine Dayalı Olarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU ( Adına Mahkumiyet Kararı Verilmeyeceği - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Hakkındaki Şikayetin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Gerçek Kişiler Hakkında Olması Gerektiği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE TÜZEL KİŞİLİĞİN SANIK OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Dayalı Olarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak )
VEKİLİN BEYANINDAN SORUMLULUK ( Borçlu Asilin Sorumlu Tutulamayacağı - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak )"
345Y16.HD3.6.2004E. 2004/4902 K. 2004/8097"ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunda )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Zamanaşımı )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak ve Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Kısa Kararda Hüküm Kurulmadan Gerekçeli Kararda Bahsedilmiş Olması )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak ve Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Kısa Kararda Hüküm Kurulmadan Gerekçeli Kararda Bahsedilmiş Olması )
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK VE SERMAYE ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇLARI ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki )"
345Y16.HD23.3.2004E. 2003/13176 K. 2004/4669"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEK SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi için Şirketin Mal Varlığının Şirketin Borçlarını Karşılamamasının Gerekmesi )
İFLAS ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunun Oluşabilmesi için Şirketin Mal Varlığının Şirketin Borçlarını Karşılamamasının Gerekmesi )
ŞİRKETİN MALVARLIĞI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunun Oluşabilmesi için Şirketin Mal Varlığının Şirketin Borçlarını Karşılamamasının Gerekmesi )
BORÇLARI KARŞILAYAMAMA ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunun Oluşabilmesi için Şirketin Mal Varlığının Şirketin Borçlarını Karşılamamasının Gerekmesi )"
345YCGK4.3.2003E. 2003/7-22 K. 2003/11"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şirketin İflasını İstememek Suçunun İki Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Şirketin İflasını İstememek Suçunun İki Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanaşımını Kesici İşlemlerin Asli Zamanaşımı Süresini Yarıdan Fazla Uzatamayacağı )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Dolduktan Sonra Açılan Davalarda Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
345Y17.HD27.12.2002E. 2002/12170 K. 2002/12871"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( İflas Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması-Şirket Yetkili Temsilcisi Olmayan Sanıklar )
İFLAS KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçu )
SANIKLARIN ŞİKETİ TEMSİLE YETKİSİ BULUNMAMASI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçu )
SİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Borçlu Şirket Hakkında Şikayet Tarihi İtibariyle İflas Koşullarının Oluşup Oluşmadığının ve Sanıkların Yetkilerinin Saptanması ve Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gereği )
İFLAS KOŞULLARI ( Borçlu Şirket Hakkında Şikayet Tarihi İtibariyle Oluşup Oluşmadığının Saptanması ve Sonuca Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi - Şirketin İflasını İstememek Suçu )
ŞİRKETİ İDARE VE TEMSİL ( Şirketin İflasını İstememek Suçu - Sanıkların Şirketi İdare ve Temsil Yetkisinin Bulunmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği )"
345Y8.CD8.11.1999E. 1999/15783 K. 1999/15449"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Tüzel Kişilik )
TÜZEL KİŞİLİĞİ ŞİKAYET ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
345Y8.CD10.9.1991E. 1991/7614 K. 1991/7924"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hükmi Şahısları Takipte )
HÜKMİ ŞAHISLARDA TEMSİL YETKİSİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
345Y8.CD21.9.1989E. 1989/5584 K. 1989/6732"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Takibin Şirket Hakkında Yapılması )
ŞİKAYET ( Mal Beyanında Bulunmayan Temsilci Yerine Şirketi )"

Madde 346

AMK

346AMK28.2.2008E. 2006/71 K. 2008/69""

YARGITAY

346YCGK9.2.2016E. 2014/11-835 K. 2016/52"TİCARETİ USULÜNE AYKIRI OLARAK TERK ETMEK SUÇU ( Sanıkların Ortağı ve Yetkili Temsilcisi Oldukları Limited Şirketlerin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmedikleri Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılıp Vergi Mükellefliklerinin Devam Edip Etmediği de Belirlenerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE ŞÜPHELİLERİN İSMİNİN YER ALMAMASI ( Dilekçenin İçeriği Dilekçe Ekindeki Belgeler ve Tensip Kararı İle Bu Eksikliğin Giderildiği - Hükmün Ticari Şirket Temsilcileri Hakkında Kurulması Gerekirken Hükmün Ticari Şirketler Hakkında Kurulmasında İsabet Bulunmadığı )
TİCARİ ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ ( Şikâyet Dilekçesi Eklerinden Sanıkların Kimliği Hiçbir Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Anlaşıldığından Dilekçede Sanıkların İsminin Bulunmadığının Söylenemeyeceği - Hükmün Ticari Şirket Temsilcileri Hakkında Kurulması Gerektiği/Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek )
SUÇUN MADDİ UNSURLARI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçunun Oluşabilmesi İçin Gerçek Kişi Tacir ya da Ticaret Şirketi Müdür veya Yetkili Temsilcilerinin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu On Beş Gün İçerisinde Kayıtlı Bulundukları Ticaret Sicili Memurluğuna Bildirmemesinin Gerektiği )
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçu - Sanıkların Ortağı ve Yetkili Temsilcisi Oldukları Limited Şirketlerin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmedikleri Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılıp Vergi Mükellefliklerinin Devam Edip Etmediğinin de Belirlenmesi Gerektiği )"
346YCGK9.12.2014E. 2013/11-456 K. 2014/544"TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME SUÇU ( Şikayet Dilekçesi - Bu Dava Dilekçesinin 5271 Sayılı CMK'nun 170. Md.sinde Belirtilen İddianamenin Bütün Şekil Şartlarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu - Şikâyet Dilekçesinde Numarası Yazılı Olan ve Yargılama Dosyasına Getirtilen İcra Dairesi Dosyasında Bulunan Ticaret Sicil Memurluğundan Gelen Belgede Söz Konusu Şirket Yetkilisinin Açıkça Belli Olması Karşısında Yerel Mahkemece Şirket Yetkilisi Olarak Belirtilen Kişi Sanık Olarak Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Olunması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu - Dava Açan Belge Olması Nedeniyle Müşteki Tarafından İcra Ceza Mahkemesine Verilecek Olan Şikâyet Dilekçesinin Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Gerektiği )"
346Y2.CD29.5.2014E. 2014/16616 K. 2014/15086"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTI İLE MEVCUDUN EKSİLTİLMESİ ( Toprak Alınması Suretiyle Taşınmazın Tarla Vasfının Bozulması Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturmayacağı - Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçunu Oluşturabileceği/İcra Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
HIRSIZLIK ( Toprak Alınması Suretiyle Taşınmazın Tarla Vasfının Bozulması Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturmayacağı - Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçunu Oluşturabileceği )
TOPRAK ALINMASI SURETİYLE TAŞINMAZIN TARLA VASFININ BOZULMASI ( Eylemin Hırsızlık Suçunu Oluşturmadığı - Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçunu Oluşturabileceği/Davanın İcra Mahkemesinde Görüleceği )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Toprak Alınması Suretiyle Taşınmazın Tarla Vasfının Bozulması Eyleminin Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçunu Oluşturabileceği - İcra Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )"
346Y16.HD24.1.2011E. 2010/7239 K. 2011/18"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( İ.İ.K. Md. 347 ve 349 Gereğince Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - İ.İ.K. Md. 347 ve 349 Gereğince Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Şikayetin Cumhuriyet Savcılığı'na Yapılması/Yanlış Merciye Verilen Dilekçenin Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
C. SAVCILIĞINA YAPILAN ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Yanlış Merciye Verilen Dilekçenin Hak Kaybına Yol Açmayacağı/Şikayetin Varlığı ve Süresinde Olduğu )"
346YCGK22.6.2010E. 2010/16-114 K. 2010/154"DAVA DİLEKÇESİNİN BAŞLIK KISMI ( Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Zorunlu Olmakla Birlikte Bu Dava Dilekçesinin İddianamenin Bütün Şekil Koşullarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞÜPHELİ İSİMLERİ ( İcra Ceza Mahkemesine Verilecek Olan Şikâyet Dilekçesinin Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Zorunlu Olmakla Birlikte Bu Dava Dilekçesinin İddianamenin Bütün Şekil Koşullarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ ( Şikâyet Dilekçesinin Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Zorunlu Olmakla Birlikte Bu Dava Dilekçesinin İddianamenin Bütün Şekil Koşullarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( Dilekçenin Başlık Kısmına Şüphelilerin İsimlerinin Yazılmaması Bir Eksiklik İse de Dilekçenin İçeriğiyle Bu Eksiklik Giderildiği )"
346Y16.HD1.2.2010E. 2009/9311 K. 2010/445"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Müşteki veya Vekilinin Duruşmada Hazır Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Bu Nedenle Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
MÜŞTEKİ VEYA VEKİLİNİN DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI ZORUNLULUĞU ( Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - Ödeme Şartını İhlal )
MAZERET DİLEKÇESİ ( Ödeme Şartını İhlal - Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
DURUŞMADA HAZIR BULUNMA ZORUNLULUĞU ( Müşteki veya Vekilinin/Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - Ödeme Şartını İhlal )"
346Y16.HD23.2.2009E. 2009/583 K. 2009/927"İCRA CEZALARINDA YARGILAMA USULÜ ( Sanıklara Yöneltilen Suç Hakkında İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - İcra Mahkemesine Verilecek Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla Yargılamaya Başlanacağı )
TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEYEREK ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK ( Yapılacak Olan Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK ( Ticaret Şirketlerinde Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödemeyerek - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
ŞİKAYETİN İCRA MAHKEMESİNE YAPILMASI ( Ticaret Şirketlerinde Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Alacaklıları Zarara Uğratmak Maksadıyla Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödemeyerek Alacaklıları Zarara Uğrattıkları Takdirde )"
346Y16.HD16.2.2009E. 2008/9489 K. 2009/766"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN HATALI MERCİE VERİLMESİ ( Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Azaltmak - Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar İşlemeyeceği )
MERCİDE HATA ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )"
346Y16.HD12.1.2009E. 2008/8921 K. 2009/70"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Azaltmak - Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar İşlemeyeceği )
MERCİDE HATA ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )"
346Y7.CD23.1.2008E. 2007/3801 K. 2008/101"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK MAKSADIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı - Şikayetin İcra Mahkemesinde Görüleceği/Sanığa Yöneltilen Suç Hakkında İddianame ile Dava Açılmasının Gerekmediği )
ALACAKLININ ŞİKAYETİ İLE TAKİP EDİLEN SUÇ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Maksadıyla Mevcudunu Eksiltmek - Suçun Takibinin İcra Mahkemesinde Yapıldığı/İddianame ile Dava Açılması Gerekmediği )
İCRA MAHKEMESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Maksadıyla Mevcudunu Eksiltme Suçunun Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Edildiği - İddianame ile Dava Açılması Gerekmediği )"
346Y16.HD3.10.2007E. 2007/3846 K. 2007/3521"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı - Şikayetin Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı )
ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı/Şikayetin Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı )
GÖREV ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı/Şikayetin Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı - İddianame ile Dava Açılmasının Gerekmediği )"
346Y16.HD2.5.2007E. 2007/1256 K. 2007/1537"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNE UYMAMAK ( İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılacağı )
İDDİANAMESİZ DAVA AÇILMASI ( Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetine Uymamak Suçunda İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılacağı )"
346YCGK13.2.2007E. 2007/17-16 K. 2007/28"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Eylemin Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
İİK SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEDİĞİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçunun Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )"
346Y16.HD27.12.2006E. 2006/6103 K. 2006/8363"ADLİ PARA CEZASI ( Hükmedilirken Öncelikle Suç Karşılığı Olarak Kanundaki Sınırlar Arasında Cezanın Bireyselleştirilmesindeki Ölçüler Esas Alınarak Gün Birimi Sayısı Saptanması Gerektiği )
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( Adli Para Cezasına Hükmedilirken Öncelikle Suç Karşılığı Olarak Kanundaki Sınırlar Arasında Cezanın Bireyselleştirilmesindeki Ölçüler Esas Alınarak Gün Birimi Sayısının Saptanması Gerektiği )
GÜN BİRİMİNİN PARASAL MİKTARI ( Adli Para Cezasına Hükmedilirken Öncelikle Suç Karşılığı Olarak Kanundaki Sınırlar Arasında Cezanın Bireyselleştirilmesindeki Ölçüler Esas Alınarak Gün Birimi Sayısının Saptanması Gerektiği )
ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME ( Adli Para Cezası - Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
346Y16.HD27.12.2006E. 2006/4517 K. 2006/8316"ALACAKLILARINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Bu Suçlar Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı - Şikayetin Dilekçe veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı )
ŞİKAYET ( Alacaklılarını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek/Bu Suçlar Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı - Şikayetin Dilekçe veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Alacaklılarını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - Şikayetin Dilekçe veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı/İddianame İla Dava Açılmasının Gerekmediği )"
346Y8.CD24.11.2006E. 2006/5136 K. 2006/7534"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği - Şahit Gösterilmişse O da Celp Olunacağı )
İCRA MAHKEMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği )
DURUŞMA İÇİN GÜN TAYİN EDİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği )"
346Y16.HD24.11.2006E. 2006/5136 K. 2006/7534"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( İİK'nun 338. Maddesinde Alacaklının Şikayeti Arandığı Gibi Bu Maddede Düzenlenen Suç Yönünden Farklı Bir Muhakeme Usulü de Öngörülmediği - İtirazın Kabulü Gereği )
MAL BEYANI ( Gerçeğe Aykırı - İİK'nun 346/3 Maddesindeki "Bu Bapta Yer Alan 'Suçlarla İlgili Davalara İcra Mahkemesince Bakılacağı" ve "Şikayet Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla Yapılacağı )
MUHAKEME USULÜ ( İİK'nun 338. Maddesinde Alacaklının Şikayeti Arandığı Gibi Bu Maddede Düzenlenen Suç Yönünden Farklı Bir Muhakeme Usulü de Öngörülmediği - İtirazın Kabulü Gereği )
İCRA İFLAS KANUNUNDA YER ALAN SUÇLARLA İLGİLİ KOVUŞTURMA ( Anılan Kanunda yer alan Suçlarla İlgili Kovuşturmanın Doğrudan İcra Mahkemesine Yapılacak Şikayetler Üzerine Yürütülmesinin Gerektiği )"
346YCGK25.4.2006E. 2006/16-123 K. 2006/127"DİSİPLİN HAPSİ ( Kabahat Olarak Düzenlenen Eylemler Nedeniyle Verilen Kararlar İcra ve İflas Yasasının 353/1. Maddesi Uyarınca İtiraz Yasa Yoluna Tabi Olacağı )
TAZYİK HAPSİ ( İcra Ceza Mahkemesince Taahhüdün Geçersiz Olduğu Gerekçesiyle Verilen Eylemin Tazyik Hapsini Gerektirmediği Yönündeki Saptamayı İfade Eden Karar Teknik Anlamda Beraat Hükmü Sayılmadığı )
İTİRAZ YASA YOLU ( Kabahat Olarak Düzenlenen Eylemler Nedeniyle Verilen Kararlar İcra ve İflas Yasasının 353/1. Maddesi Uyarınca Olacağı )
DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİNİ GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOLAYI VERİLEN BERAAT KARARI ( Temyiz Yoluna Değil İtiraz Yoluna Başvurulması Gereği - Taahhüdü İhlal )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Disiplin ve Tazyik Hapsini Gerektiren İİK'daki Eylemlerin Suç Niteliğinin Bulunmaması - Klasik Beraat Kararı Niteliği Bulunmayan Beraat Hükmünün Temyiz Yoluna Değil İtiraz Yoluna Tabi Olacağı )
TEMYİZ YOLUNA DEĞİL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Disiplin ve Tazyik Hapsini Gerektiren Taahhüdü İhlal Eyleminin Suç Değil Kabahat Niteliğinde Olması - Sadece Cezaya İlişkin Karara Değil Beraat Kararına Karşı da İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
BERAAT KARARI DEĞİL DİSİPLİN VEYA TAZYİK HAPSİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( İcra Mahkemesinin Görev Alanına Giren ve Suç Niteliği Bulunmayan Eylemlerden Dolayı - Taahhüdü İhlal Eylemi Hakkında Verilen Beraat Kararına Karşı da Temyiz Değil İtiraz Yoluna Başvurulacağı )
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Tahhüdü İhlal Eyleminden Dolayı Verilen Beraat Kararına Karşı - Bu Kararın Klasik Beraat Kararı Niteliğinde Olmaması/Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Eylemlerden Dolayı Verilen Her Türlü Karara Karşı İtiraz Yoluna Başvurulacağı )"
346Y16.HD23.2.2006E. 2005/10009 K. 2006/1229"TİCARETİ TERK ETMEK SUÇU ( Yargılamanın İddianame İle İcra Mahkemesine Açılacak Dava Üzerinden Yapılması Gereği )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Ticareti Terk Etmek Suçundan Sanık Hakkındaki Yargılamanın İddianame İle İcra Mahkemesine Açılacak Dava Üzerinden Yapılması Gereği )
İCRA İFLAS SUÇLARINDA DAVA AÇMA YETKİSİ ( Ticareti Terk Etmek Suçundan Sanık Hakkındaki Yargılamanın İddianame İle İcra Mahkemesine Açılacak Dava Üzerinden Yapılması Gereği )"
346YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"

BAM

346İZMİRBAM-8HD14.7.2017E. 2017/940 K. 2017/432"BORCA İTİRAZ ( İstinaf Başvurusunun Reddine İlişkin Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği/Ek Kararda Bu Sürenin Bir Hafta Yerine On Gün Olarak Yazılması Doğru Değil ise de Yasa ile Belirlenen Sürenin Hakim Tarafından Farklı Yazılmasının Öngörülen Süreyi Değiştirmediği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )
BELİRLENEN SÜRENİN HAKİM TARAFINDAN FARKLI YAZILMASI ( Öngörülen Süreyi Değiştirmeyip İlgilisine Bir Hak Bahşetmediği/İstinaf Başvurusunun Reddine İlişkin Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği/Ek Kararda Bu Sürenin Bir Hafta Yerine On Gün Olarak Yazılması Doğru Olmayıp Yasa ile Belirlenen Sürenin Değişmediği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )"

Madde 347

YARGITAY

347Y19.CD12.9.2017E. 2015/24661 K. 2017/6710"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDU AZALTMAK (Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Şikayetin Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Aylık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu)
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ (Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudu Eksiltme Suçunun Fiilin Öğrenilmesinden İtibaren Üç Aylık Şikayet Süresine Tabi Olduğu - Üç Aylık Şikayet Süresinin Hak Düşürücü Süre Olduğu Bu Süre Geçtikten Sonra Yapılan Şikayetin Düşürülmesi Gereği)"
347Y19.CD16.3.2017E. 2016/10405 K. 2017/2292"BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTA ARTIŞI BİLDİRMEMEK SUÇU ( Sanığın Eyleminin Şikayete Bağlı Olduğu ve Süresi İçinde Şikayetin Yapılmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Fiilin Öğrenilmesinden İtibaren Üç Aylık Süre Bulunduğu/Eldeki Davada Bu Sürenin Geçirildiğinin Gözetilmesi Gereği )
SUÇUN ŞİKAYETE BAĞLI OLDUĞU VE ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇİRİLDİĞİ ( Şikayetçi Vekilinin Mahkemeye Havale Ettiği Dilekçe Tarihi ve Kabahatin Öğrenildiği Tarihe İlişkin Beyanların Dikkate Alındığından Üç Aylık Şikayet Süresinin Geçirilmiş Olduğunun Gözetileceği - Düşme Kararı Verileceği/Şikayet )
ÜÇ AYLIK ŞİKAYET SÜRESİ ( Fiilin Öğrenildiği Andan İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Şikayet Hakkının Düşeceğinin Kabulü - Bu Yasal Düzenlemeler Dikkate Alındığından Şikayet Hakkının Süresinde Kullanılmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği )"
347Y19.CD23.2.2017E. 2015/18264 K. 2017/1564"YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ ( Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Şikâyet Hakkının Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği/Şikayet Borçlu Şirket Hakkında Yapılan İcra Takibinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreden Sonra Yapılmış Olup Mahkemece Sanıklar Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
SUÇUN TAKİBİNİN ŞİKAYETE BAĞLI OLMASI ( Yöneticinin Ticari İşletme Borcunu Ödememesi Suçu - Şikâyet Hakkının Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği/Şikayet Borçlu Şirket Hakkında Yapılan İcra Takibinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreden Sonra Yapılmış Olup Mahkemece Sanıklar Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ SÜRESİ ( Yöneticinin Ticari İşletme Borcunu Ödememesi Suçunun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Şikâyet Hakkının Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği/Şikayet Borçlu Şirket Hakkında Yapılan İcra Takibinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreden Sonra Yapılmış Olup Mahkemece Sanıklar Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİRKET İFLASININ İSTENMESİ ( Suçun Oluşabilmesi İçin Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şartların Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Şikayet Tarihi İtibariyle Şartların Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hukuki Durumun Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suçun Oluşabilmesi İçin Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirket İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Üzerinde İnceleme Yaptırılıp Şikayet Tarihi İtibariyle Şartların Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hukuki Durumun Takdiri Gerektiği )"
347Y19.CD22.2.2017E. 2015/21533 K. 2017/960"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA (Sanıkların Üzerine Atılı “Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak” Suçunun Takibi Şikayete Bağlı Olup İlk Gönderilen Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmiş Olması ve Sonradan Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Geçersiz Olması Nedeniyle Şikayetçi Vekilinin Haciz İhbarnamesine İtiraz Ettiği Tarihten İtibaren İİK'nın 347. Maddesinde Düzenlenen Sürelerin Geçtiği/Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsizliği)
ALACAKLININ ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İTİRAZINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ (İcra Mahkemesi Tazminat Hakkındaki Davayı Genel Hükümlere Göre Halleder" Hükmü Düzenlendiğinden Şikayetçi Vekilinin Tazminata Dair Talebiyle İlgili Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Bu Hususta Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olacağı)"
347Y19.CD9.2.2017E. 2015/18055 K. 2017/1045"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Bilirkişi Raporuna Göre Borçlu Şirketin İlgili Yıldan İtibaren İflasının İstenmesi Gerektiğinden Şikayetçi Vekilinin Şikayetinin Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu/Şikayetçinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
SUÇUN TAKİBİNİN ŞİKAYETE BAĞLI OLMASI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek - Bilirkişi Raporuna Göre Borçlu Şirketin İlgili Yıldan İtibaren İflasının İstenmesi Gerektiğinden Şikayetçi Vekilinin Şikayetinin Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu/Şikayetçinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Bilirkişi Raporuna Göre Borçlu Şirketin İlgili Yıldan İtibaren İflasının İstenmesi Gerektiğinden Şikayetçi Vekilinin Şikayetinin Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu/Şikayetçinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
BERAAT KARARI ( Vergi Dairesi Yazısı Zabıta Araştırması Tutanağı ve Ticaret Sicili Memurluğunun Yazılarına Göre Suçun Oluştuğu - Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
347Y19.CD30.5.2016E. 2015/3788 K. 2016/18657"ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLUNUN CEZASI (İİK. Md.347 Gereği Suç Tarihinin Şikayet Tarihinden Bir Yıl Öncesi Olarak Kabulü İle Suç Tarihi İtibariyle Sanık Hakkında Devam Eden ve Dosya İçerisinde Bulunan Diğer İcra Takip Dosyaları İncelenerek Sanığın Sosyal Yaşantısı ve Geliri İle Orantılı Olarak Harcama Yapıp Yapmadığı Yahut Vaziyetinin Fenalığına Rağmen Durumu Daha da Ağırlaştırıp Ağırlaştırmadığının İnceleneceği)
DURUMUNU AĞIRLAŞTIRAN BORÇLU (Sanığın Sosyal Yaşantısı ve Geliri İle Orantılı Olarak Harcama Yapıp Yapmadığı Yahut Vaziyetinin Fenalığına Rağmen Durumu Daha da Ağırlaştırıp Ağırlaştırmadığı Ağırlaştırmışsa Ne Şekilde Olduğu Konusunda Zabıta Aracılığıyla Sanığın Çevresinden Araştırılması ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerekirken Ekonomik Sosyal Durumunun da Kendisinden Sorularak Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
347Y19.CD25.4.2016E. 2015/27276 K. 2016/16259"TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN ALACAKLILARI ZARARA SOKMAK KASTI İLE BORCU ÖDEMEMESİ SUÇU ( Takibi Şikayete Bağlı Olup İcra Takibinin Kesinleştiği Anlaşılmakla Şikayetçi Vekilinin İİK'nın 347. Md.sinde Düzenlenen Süreler Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Sebebiyle Sanık Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI ( Suçun Oluşabilmesi İçin Tacirin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi Bu Durumu 15 Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi Bütün Aktif ve Pasifi İle Alacaklılarının İsim ve Adreslerini İçeren Bir Mal Beyannamesi Vermemesinin Gerekmesi Nedeniyle Öncelikle Sanığın Gerçek Kişi Tacir Olarak Ticaret Siciline Kayıtlı Olup Olmadığı Hususunun Belirlenmesi İçin Ticaret Sicil Kaydının İstenmesi Gerektiği )
TİCARET SİCİL KAYDININ İSTENMESİ GEREKTİĞİ ( Ticareti Terk Suçu - Sicile Kayıtlı İse Borçlunun Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılarak ve Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden Mükellefiyetinin Devam Edip Etmediği Sorularak En Son Tarihli Beyanname Örnekleri İstenilip Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( Ticari İşletme Yöneticisinin Alacaklıları Zarara Sokmak Kastı İle Borcu Ödememesi Suçu - Takibi Şikayete Bağlı Olup İcra Takibinin Kesinleştiği Anlaşılmakla Şikayetçi Vekilinin İİK'nın 347. Md.sinde Düzenlenen Süreler Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması/Sanık Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )"
347YCGK9.2.2016E. 2014/11-835 K. 2016/52"TİCARETİ USULÜNE AYKIRI OLARAK TERK ETMEK SUÇU ( Sanıkların Ortağı ve Yetkili Temsilcisi Oldukları Limited Şirketlerin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmedikleri Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılıp Vergi Mükellefliklerinin Devam Edip Etmediği de Belirlenerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE ŞÜPHELİLERİN İSMİNİN YER ALMAMASI ( Dilekçenin İçeriği Dilekçe Ekindeki Belgeler ve Tensip Kararı İle Bu Eksikliğin Giderildiği - Hükmün Ticari Şirket Temsilcileri Hakkında Kurulması Gerekirken Hükmün Ticari Şirketler Hakkında Kurulmasında İsabet Bulunmadığı )
TİCARİ ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ ( Şikâyet Dilekçesi Eklerinden Sanıkların Kimliği Hiçbir Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Anlaşıldığından Dilekçede Sanıkların İsminin Bulunmadığının Söylenemeyeceği - Hükmün Ticari Şirket Temsilcileri Hakkında Kurulması Gerektiği/Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek )
SUÇUN MADDİ UNSURLARI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçunun Oluşabilmesi İçin Gerçek Kişi Tacir ya da Ticaret Şirketi Müdür veya Yetkili Temsilcilerinin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu On Beş Gün İçerisinde Kayıtlı Bulundukları Ticaret Sicili Memurluğuna Bildirmemesinin Gerektiği )
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçu - Sanıkların Ortağı ve Yetkili Temsilcisi Oldukları Limited Şirketlerin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmedikleri Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılıp Vergi Mükellefliklerinin Devam Edip Etmediğinin de Belirlenmesi Gerektiği )"
347Y11.CD18.9.2014E. 2013/4728 K. 2014/15206"ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTME SUÇU ( Şirketteki Payın Alacaklıya Zarar Vermek Kastıyla Devri/Devrin ve İlanının Üzerinden 1 yıldan Fazla Süre Geçtiği - Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
ŞİRKETTEKİ PAYIN ALACAKLIYIA ZARAR VERMEK KASTIYLA DEVRİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltmek Suçu/Şirketteki Payın Devri - Devrin ve İlanının Üzerinden 1 yıldan Fazla Süre Geçtiği - Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltmek Suçu/Şirketteki Payın Devri - Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 3 Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren 1 Yıl Geçmekle Şikayet Hakkının Düşeceği/Devrin ve İlanının Üzerinden 1 yıldan Fazla Süre Geçtiği )"
347Y16.HD21.4.2014E. 2014/6801 K. 2014/4793"TİCARETİ USULÜNE AYKIRI ŞEKİLDE TERK ETMEK ( Vergi Dairesi Müdürlüğünün Yazısı İle Borçlu Şirketin Ticareti Resen Terk Ettiğinin Anlaşıldığı/Takibi Şikayete Bağlı Suç İçin Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu/Beraat Kararı Verlemeyeceği Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek Suçu/Takibi Şikayete Bağlı Suç İçin Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Beraat Kararı Verlemeyeceği/Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YASAL SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA ŞİKAYETTE BULUNULMASI ( Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek Suçu/Takibi Şikayete Bağlı Suç İçin Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Beraat Kararı Verlemeyeceği/Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği )"
347Y16.HD18.6.2012E. 2012/3478 K. 2012/5434"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Müşteki Vekilinin Her Halde Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Nedeniyle Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Müşteki Vekilinin Her Halde Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Nedeniyle - Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Müşteki Vekilinin Her Halde Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Nedeniyle Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )"
347Y16.HD28.5.2012E. 2012/1190 K. 2012/4638"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLE TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME SUÇU (Ticari İşletmenin Borcunu Ödeyebilecek Ekonomik Güce Sahip Olması - Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Kasıtlı Olarak Şirketin Borcunu Ödememeyerek Alacaklıları Zarara Uğratmaları Gereği)
HATALI MERCİYE BAŞVURU (Alacaklıları Zarara Uğratma Suçu Nedeniyle İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet Nedeniyle Şikayet Hakkının Kaybolmadığı - Şikayetçinin Şikayet Dilekçesinde Gösterdiği Delillerle Bağlı Olduğu Alacaklıların Zararına Olan İşlemin Başkaca Suç Oluşturmaması Gereği)"
347Y16.HD1.2.2012E. 2011/8301 K. 2012/572"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTİYLE MEVCUDU EKSİLTMEK ( Fiilin İşlendiğini Daha Önce Öğrendiğine Dair Bir Bilginin Bulunmaması Karşısında Yapılan Şikayetin Her Halde Bir Yıllık Süre İçerisinde Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Şikayet Hakkının Suçun İşlenildiğinin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay Her Halde Fiilin İşlenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek )
BİR YILLIK ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Fiilin İşlendiğini Daha Önce Öğrendiğine Dair Bir Bilginin Bulunmaması Karşısında Yapılan Şikayetin Her Halde Bir Yıllık Süre İçerisinde Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKI ( Suçun İşlenildiğinin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay Her Halde Fiilin İşlenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek )"
347Y16.HD13.12.2011E. 2011/3413 K. 2011/8832"İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN İTİRAZA TABİ KARARLARA İTİRAZ ( Yedi Gün İçerisinde Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği - İtiraz Hakkında Ağır Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Yargılaması Tamamlanmış Herhangi Bir Delil ya da Sair Araştırma İhtiyacı Bulunmayan Haller İçin Olduğu )
İTİRAZA TABİ KARARLARA İTİRAZ ( İcra Mahkemesince Verilen - Yedi Gün İçerisinde Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği/İtiraz Hakkında Ağır Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Yargılaması Tamamlanmış Herhangi Bir Delil ya da Sair Araştırma İhtiyacı Bulunmayan Haller İçin Olduğu )
KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE İTİRAZI İNCELEYECEK MAHKEME ( "İtirazın Kabulüne" veya "İtirazın Reddine" Karar Vereceği - İtirazın Kabulüne Karar Vermesi Halinde İtirazın Konusu Hakkında da Bir Karar Vermesi Gerektiği )
İTİRAZ ÜZERİNE MERCİİNİN VERMESİ GEREKEN KARAR ( İcra Mahkemesince Verilen İtiraza Tabi Kararlara İtiraz Yedi Gün İçerisinde Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
MÜDAAFİİN ÜCRETİ VEKALET TAKDİR EDİLMESİNE İLİŞKİN İTİRAZI ( Kabulüne Karar Veren Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Esası Hakkında da Bir Karar Vermesi Gerektiği )"
347YCGK22.11.2011E. 2011/16-178 K. 2011/233"ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLU ( Müştekinin 3 Aylık Şikayet Süresini Geçirmiş Olduğu - Borçlunun Aczine Sebep Olacak Eylem Tarihinin Gözetilmesi Gereği/Şikayet Süresi )
FİİLİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3 AY VE HER HALDE FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 1 YILLIK SÜRE ( Eldeki Davada Müştekinin Şikayet Süresini Geçirmiş Olduğundan Şikayetin Reddi Yönündeki Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı )
HACİZ TARİHLERİNE DİKKAT EDİLDİĞİNDE ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇİRİLDİĞİNİN TESPİT EDİLEBİLECEĞİ ( Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET SÜRESİ GEÇİRİLMİŞ OLDUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( Yerel Mahkeme Kararının Direnme Kararının Onanacağı - Şikâyet Hakkının Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )
BORÇLUYA KARŞI BAŞKA ALACAKLILAR TARAFINDAN KONULAN HACİZLER ( Tapu Sicil ve Emniyet Müdürlüklerinden Gelen Cevabi Yazıların Gözetileceği - Sanığın Diğer Kişilere Olan Borçlarından Dolayı Taşınmazlarına Ve Aracına Başka Hacizlerin Konulmuş olduğu )"
347Y16.HD17.10.2011E. 2010/8845 K. 2011/5973"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Müşteki Vekilinin Yapılan Hacizden Sonra İcra Müdürlüğünde İşlem Yaptığı Sırada Sanıkların Ticareti Terkettiğini Öğrenmesine Rağmen Belirtilen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunulması - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği)
ÜÇ AYLIK SÜREDEN SONRA ŞİKAYET ( Müşteki Vekilinin Yapılan Hacizden Sonra İcra Müdürlüğünde İşlem Yaptığı Sırada Sanıkların Ticareti Terkettiğini Öğrenmesine Rağmen Belirtilen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunulduğundan Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği)
ŞİKAYET ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Müşteki Vekilinin Yapılan Hacizden Sonra İcra Müdürlüğünde İşlem Yaptığı Sırada Sanıkların Ticareti Terkettiğini Öğrenmesine Rağmen Belirtilen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunulması/Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği)"
347Y16.HD11.7.2011E. 2011/2550 K. 2011/4214"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Vergi Dairesine Verilen Bilançodan İflasın İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespitinin Mümkün Olduğu - İcra Dosyasındaki Haciz Talebinde Bulunma İşleminin Atılı Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü İle Şikayet Hakkının Düşürülemeyeceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Şirketin İflasını İstememek Suçu - İcra Dosyasındaki Haciz Talebinde Bulunma İşleminin Atılı Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü İle Şikayet Hakkının Düşürülemeyeceği )
ŞİRKETİN AKTİF VE PASİF DURUMU ( Öncelikle Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği - Şirketin İflasını İstememek Suçu )"
347Y16.HD20.6.2011E. 2010/9317 K. 2011/3710"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Alacaklı Müşteki Vekili Tarafından İcra Dosyasında İşlem Yapılmak Suretiyle Öğrenilmesine Rağmen Müşteki Vekilinin Öğrenme Tarihinden Sonraki Üç Aylık Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Ödeme Şartını İhlal - Alacaklı Müşteki Vekili Tarafından İcra Dosyasında İşlem Yapılmak Suretiyle Öğrenilmesine Rağmen Müşteki Vekilinin Öğrenme Tarihinden Sonraki Üç Aylık Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
ÜÇ AYLIK ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklı Müşteki Vekili Tarafından İcra Dosyasında İşlem Yapılmak Suretiyle Öğrenilmesine Rağmen Müşteki Vekilinin Öğrenme Tarihinden Sonraki Üç Aylık Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu/Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürüleceği - Ödeme Şartını İhlal )"
347Y16.HD26.4.2011E. 2011/103 K. 2011/2180"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU ( Adli Para Cezası Verildiği/Şikayetin Süresinde Yapılmadığı - Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Bir Yıllık Şikayet Süresi Geçtiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu/Şikayete Konu Taşınmazlar Hakkında Tapu İptali ve Tescili Davası Açıldığı - Bu Dava Sonucunun Beklenilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Cezanın Çevrilirken Yasa Maddesinin Belirtilmesi Gerektiği )
AYNI TAŞINMAZLAR HAKKINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇILDIĞI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Bekletici Mesele Yapılması Gerekeceği )"
347Y16.HD28.3.2011E. 2010/8942 K. 2011/1549"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMA KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU ( Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunulduğu - Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
ŞİKAYETİN SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )"
347Y16.HD10.3.2011E. 2010/8236 K. 2011/1132"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Şikayet - Suç Tarihinden 21 Ay Sonra Üç Aylık ve Her Halde Bir Yıllık Süreler Geçtikten Sonra Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek - Suç Tarihinden 21 Ay Sonra Üç Aylık ve Her Halde Bir Yıllık Süreler Geçtikten Sonra Şikayet )
SÜRE GEÇTİKTEN SONRA ŞİKAYET ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek - Suç Tarihinden 21 Ay Sonra Üç Aylık ve Her Halde Bir Yıllık Süreler Geçtikten Sonra Şikayet Hakkının Düşürüleceği )"
347Y16.HD24.1.2011E. 2010/7239 K. 2011/18"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( İ.İ.K. Md. 347 ve 349 Gereğince Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - İ.İ.K. Md. 347 ve 349 Gereğince Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Şikayetin Cumhuriyet Savcılığı'na Yapılması/Yanlış Merciye Verilen Dilekçenin Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
C. SAVCILIĞINA YAPILAN ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Yanlış Merciye Verilen Dilekçenin Hak Kaybına Yol Açmayacağı/Şikayetin Varlığı ve Süresinde Olduğu )"
347Y16.HD8.11.2010E. 2010/4358 K. 2010/6469"ŞİKAYET HAKKI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunda Şikayet Süresinin Belirlenmesi İçin Suçun Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği - Suç Oluştuysa Hangi Tarihte Oluştuğunun Saptanacağı )
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( İflasın İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Araştırılacağı - Suç Oluştuysa Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
SUÇUN TESPİTİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunda Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespit Edileceği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Bilançoların Bilirkişi Tarafından İnceleneceği )
SUÇ TARİHİ ( Sermaye Şirketinin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmeyeceği/Gerekiyorsa Hangi Tarihte Suçun Oluştuğunun Tespit Edileceği - Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
TİCARİ DEFTERLER ( Sermaye Şirketinin İflasının İstememek Suçunda Borçlu Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmeyeceği - Suçun Oluştuğunun Tespiti İçin Defterlerin ve Bilançoların Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulacağı )"
347Y16.HD18.10.2010E. 2010/4359 K. 2010/6096"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( 2004 S.K. 347. Maddesinde Belirtilen Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olduğu - Şikayet Süresi Geçmesi Nedeniyle Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu - 2004 S.K. 347. Maddesinde Belirtilen Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olduğu )
BİR YILLIK ZAMANAŞIM SÜRESİ ( Dava Konusu Uyuşmazlıkta Müştekinin Zamanaşımı Süresini Geçirmesi Nedeniyle Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak )"
347Y16.HD4.10.2010E. 2010/4398 K. 2010/5751"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Sanığın Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastiyle Üçüncü Şahıslara Devrettiği İddia Edilen Taşınmazlarını Satmasına Karşın Müştekinin Üç Aylık ve Bir Yıllık Süreler Geçtikten Sonra Şikayetçi Olduğu - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Sanığın Taşınmazlarını Satmasına Karşın Müştekinin Üç Aylık ve Bir Yıllık Süreler Geçtikten Sonra Şikayetçi Olduğu/Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Sanığın Taşınmazlarını Satmasına Karşın Müştekinin Üç Aylık ve Bir Yıllık Süreler Geçtikten Sonra Şikayetçi Olduğu/Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )"
347Y16.HD5.7.2010E. 2010/3485 K. 2010/4740"TİCARETİ TERK ( İşyerinde Yapılan Haciz İşlemi Nedeniyle Haberdar Olmasına Rağmen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunan Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Ticareti Terk Suçu - İşyerinde Yapılan Haciz İşlemi Nedeniyle Haberdar Olmasına Rağmen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunan Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
SÜRESİNDEN SONRA YAPILAN ŞİKAYET ( Ticareti Terk Suçu - İşyerinde Yapılan Haciz İşlemi Nedeniyle Haberdar Olmasına Rağmen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunan Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
347Y16.HD5.7.2010E. 2010/3030 K. 2010/4769"ALACAKLISINA ZARAR VERME KASTI İLE MEVCUDU AZALTMA SUÇU ( Şikayet Hakkının Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Bir Yıl İçinde Kullanılması Gereği - Yasanın İki Maddesi Arasında Çatışma Olması Halinde Dava Açma Şartını Düzenleyen Maddeye Öncelik Verileceği )
AYNI KANUNUN İKİ AYRI MADDESİNİN BİRBİRİYLE ÇATIŞMASI ( Dava Açma Şartını Düzenlelen Maddesine Önem ve Öncelik Verileceği - Mevcudu Azaltma Suçunda Şikayet Süresinin Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Halde Bir Yıl Olduğu )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısına Zarar Verme Kastı ile Mevcudu Azaltma Suçu - Fiili Öğrenme Tarihinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde Bir Yıl Olduğu )"
347YCGK22.6.2010E. 2010/16-114 K. 2010/154"DAVA DİLEKÇESİNİN BAŞLIK KISMI ( Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Zorunlu Olmakla Birlikte Bu Dava Dilekçesinin İddianamenin Bütün Şekil Koşullarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞÜPHELİ İSİMLERİ ( İcra Ceza Mahkemesine Verilecek Olan Şikâyet Dilekçesinin Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Zorunlu Olmakla Birlikte Bu Dava Dilekçesinin İddianamenin Bütün Şekil Koşullarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ ( Şikâyet Dilekçesinin Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Zorunlu Olmakla Birlikte Bu Dava Dilekçesinin İddianamenin Bütün Şekil Koşullarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( Dilekçenin Başlık Kısmına Şüphelilerin İsimlerinin Yazılmaması Bir Eksiklik İse de Dilekçenin İçeriğiyle Bu Eksiklik Giderildiği )"
347Y16.HD3.5.2010E. 2010/2368 K. 2010/3495"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTMEK ( Sanığa İsnat Edilen Suçun İşlenmesinden Başlayarak Üç Aylık ve Her Halde Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayet Hakkının Düşeceği )
ŞİKAYET HAKKI ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudu Eksiltmek - Sanığa İsnat Edilen Suçun İşlenmesinden Başlayarak Üç Aylık ve Her Halde Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayet Hakkının Düşeceği )"
347Y16.HD3.5.2010E. 2010/2356 K. 2010/3498"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTME ( Şikayet - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ŞİKAYET ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Azaltma - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu/Şikayetin Süresinde Olmadığı )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayetin Süresinde Olmadığından Bahisle Şikayetin Düşürülmesine Karar Verilmesi Yerine Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
347Y16.HD26.4.2010E. 2010/2351 K. 2010/3249"ŞİKAYET ( Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Yapılan/Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği - Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği/Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet )
TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Şikayetin Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Yapılması - Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği/Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN ŞİKAYET ( İİK. 347 - Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği/Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )"
347Y16.HD15.3.2010E. 2010/724 K. 2010/2095"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı - Sanığın Beraati Gereği )
MAL BEYANI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı/Sanığın Beraati Gereği )
MAL BİLDİRİMİNDE BORCU NE BİÇİMDE ÖDEYECEĞİNİ BELİRTMEME ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma - Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı/Sanığın Beraati Gereği )"
347Y16.HD2.11.2009E. 2009/5424 K. 2009/7198"ALACAKLISINI ZARAR UĞRATMAK MAKSADIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Hak Düşürücü Süreler Geçtikten Sonra Şikayet - Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
ŞİKAYET ( Hak Düşürücü Süreler Geçtikten Sonra/Alacaklısını Zarara Uğratmak Maksadiyle Mevcudunu Eksiltmek - Beraat Kararı Verilemeyeceği/Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
İCRA CEZALARINDA ŞİKAYET ( Hak Düşürücü Süreler Geçtikten Sonra Yapılan - Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği/Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
347Y16.HD22.6.2009E. 2009/3505 K. 2009/4483"HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Alacaklının 3. Kişi Taşınmazların Borçlu Adına Kayıtlı Olmadığı İddiası İle Haczin Kaldırılmasını Talep Ettikten Sonra Şikayette Bulunduğu - 2004 S.K. Md.332 Kapsamında Yargılamaya Devam Edileceği )
ŞİKAYET ( Alacaklının Güvende Olduğunu Düşündüğü Alacağının Borçlu Sanığın Başka Borçları Nedeniyle Tehlike Altında Bulunduğunu Düşünerek Şikayette Bulunduğu - Süresinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
ACZİNE KENDİ FİİLİ İLE SEBEBİYET VERMEK ( Alacaklının 3. Kişi Taşınmazların Borçlu Adına Kayıtlı Olmadığı İddiası İle Haczin Kaldırılmasını Talep Ettikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Şikayetin Süresinde Olduğu )"
347Y16.HD12.1.2009E. 2008/8921 K. 2009/70"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Azaltmak - Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar İşlemeyeceği )
MERCİDE HATA ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )"
347Y16.HD12.1.2009E. 2008/8366 K. 2009/63"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Müştekinin Şirketin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğunu Öğrenme Tarihi Suç Tarihi Sayılacağı )
SUÇ TARİHİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek - Müştekinin Şirketin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğunu Öğrenme Tarihi Suç Tarihi Sayılacağı )
ACİZ BELGESİ ( Alındığı Tarihte Müştekinin Şikayette Bulunduğu - Bu Durumda Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )"
347Y16.HD29.12.2008E. 2008/8990 K. 2008/8638"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayet Hakkının Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu )"
347Y16.HD13.3.2007E. 2007/285 K. 2007/705"ALACAKLISINI ZARARA UGRATMAK İÇİN MEVCUDUNU AZALTMAK ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Yapılacak Yargılamaların İcra Mahkemesi Görevi Dışında Asliye Ceza Mahkemesinin Görev Alanında Bulunduğu - Şikayet Süresinin TCK. Md. 108'e Göre Belirlenmesi Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( TCK. Md. 108'e Göre Belirlenmesi - Alacaklısını Zarara Uğratmak İçin Mevcudunu Azaltmak/Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Yapılacak Yargılamaların İcra Mahkemesi Görevi Dışında Asliye Ceza Mahkemesinin Görev Alanında Bulunduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Alacaklısını Zarara Uğratmak İçin Mevcudunu Azaltmak/Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Yapılacak Yargılamaların İcra Mahkemesi Görevi Dışında Asliye Ceza Mahkemesinin Görev Alanında Bulunduğu - Şikayet Süresinin TCK. Md. 108'e Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
347Y16.HD1.3.2007E. 2007/291 K. 2007/462"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayet Süresi Öğrenme Tarihinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde Suç Tarihinden İtibaren Bir Yıl Olduğu )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Öğrenme Tarihinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde Suç Tarihinden İtibaren Bir Yıl Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Şikayet Süresi Öğrenme Tarihinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde Suç Tarihinden İtibaren Bir Yıl Olduğu )"
347Y17.HD22.2.2007E. 2006/5514 K. 2007/544"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayetin Süresi Geçtikten Sonra Yapıldığı Gözetilmeden Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
ŞİKAYETİN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI ( Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği - Mal Beyanında Bulunmamak )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak - Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )"
347Y17.HD15.2.2007E. 2006/3424 K. 2007/441"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Beyanda Bulunduğu Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreyi Geçirdikten Sonra Müştekinin Şikayet Dilekçesi Verdiği - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Olduğu İddia Edilen Beyanda Bulunduğu Tarihten İtibaren Bir Yıllık Süreyi Geçirdikten Sonra Müştekinin Şikayet Dilekçesi Verdiği - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Olduğu İddia Edilen Beyanda Bulunduğu Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreyi Geçirdikten Sonra Müştekinin Şikayet Dilekçesi Vermesi Nedeniyle )
ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MAL VARLIĞINI EKSİLTMEK ( Sanığa Vakıf Tarafından Küçükbaş Hayvan Verilmediğinin Beyan Edilmesi ve Alacağın Tahsilinin Başka Mallarla Mümkün Olup Olmadığı da Araştırmadan Beraat Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
347YCGK13.2.2007E. 2007/17-16 K. 2007/28"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Eylemin Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
İİK SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEDİĞİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçunun Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )"
347Y17.HD23.1.2006E. 2005/8766 K. 2006/68"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( İİK. Md. 347'deki 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Gerekçesiyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılık Oluşturması )
ŞİKAYET ( İİK. Md. 347'deki - Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde ve Herhalde Suçun İşlenmesinden İtibaren 1 Yıl İçinde Yapılması Gereği )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİ ( Yedieminlik Görevini Suistimal/Mahkemece Mahkumiyet Kararı Verilmemiş Olması/Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Sanığın Lehine Olan 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
347Y17.HD31.5.2005E. 2004/9771 K. 2005/5941"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİ ( Olanları Şikayet Hakkı - Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )
ŞiKAYET HAKKI ( Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Sermaye Şirketinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanları Şikayet )
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ ( İcra Mahkemesi Kararları - Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Dava ve Cezanın 354. Maddede Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Zorunluluğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( İcra Mahkemesi Kararları - Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Dava ve Cezanın 354. Maddede Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Zorunluluğu )"
347Y17.HD5.5.2005E. 2005/3767 K. 2005/4760"ŞİKAYET HAKKI ( Suçun Vukuuna Ittıla Tarihinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde Vukuundan Bir Sene Geçmekle Düşeceği )
ŞİKAYET TARİHİ ( Şikayet Hakkının Suçun Vukuuna Ittıla Tarihinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde Vukuundan Bir Sene Geçmekle Düşeceği )
GEREKTİĞİ HALDE SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Şikayet Hakkının Suçun Vukuuna Ittıla Tarihinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde Vukuundan Bir Sene Geçmekle Düşeceği )"
347Y17.HD3.3.2005E. 2004/11768 K. 2005/1938"MAHKEME KARARINA MUHALEFET ( İlamda Her 20 Günde 6 Gün Suyun Kullanım Hakkı Tanınmış Olması - Buna Göre Kullanımın Engellendiği Her 6 Gün İçin Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Üç Aylık Sürenin Her 20 Günde Suyun Kullanımı Engellendiği 6 Gün İçin Yeniden Doğacağı Nazara Alınarak Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği - Mahkeme Kararına Muhalefet )
SUYUN KULLANIMININ ENGELLENMESİ ( İlamda Her 20 Günde 6 Gün Suyun Kullanım Hakkı Tanınmış Olması/Buna Göre Kullanımın Engellendiği Her 6 Gün İçin Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı - Mahkeme Kararına Muhalefet )"
347Y17.HD28.2.2005E. 2004/11249 K. 2005/1679"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( İcra Emrinin Tebliğinden Sonra Herhangi Bir Aya Ait Borcun Ödenmemesinin Bu Suçun Oluşması İçin Yeterli Olması )
NAFAKANIN TAHAKKUK ETMESİ ( Nafaka Borcunun Bunu Gerektiren Kesinleşmiş İlamda Yazılı Dönemler Geldikçe Ödenmesi İcap Eden Bir Borç Olması )"
347Y16.HD16.2.2005E. 2004/7782 K. 2005/695"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Şikayet Hakkı Suçun Vukuuna Ittıla Tarihinden İtibaren Üç Ay Ve Her Halde Vukuundan Bir Sene Geçmekle Düşeceği )
İCRAİ CEZADA ŞİKAYET SÜRESİ ( Suçun Vukuuna Ittıla Tarihinden İtibaren Üç Ay Ve Her Halde Vukuundan Bir Sene Geçmekle Düşeceği - Yedieminliği Suistimal )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İcra Mahkemesince Bakılan Suçlardan Dolayı Şikayet Hakkı Suçun Vukuuna Ittıla Tarihinden İtibaren Üç Ay Ve Her Halde Vukuundan Bir Sene Geçmekle Düşeceği - Yedieminliği Suistimal )"
347Y16.HD21.4.2004E. 2004/3125 K. 2004/6268"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Şikayet Tarihinden Sonra Hüküm Tarihinden Önce Ödenmesi - Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
İCRA CEZA DAVALARI ( Adli Tatil İçerisinde Yargılama Yapılamayacağı )
ADLİ TATİL İÇERİSİNDE YARGI YAPILAMAMASI ( İcra Ceza Davalarında )"
347Y16.HD9.4.2004E. 2004/1812 K. 2004/5656"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Şikayet Hakkının Suçun İşlendiği Tarihten İtibaren 1 Sene Geçmekle Düştüğü )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İsnat Olunan Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmak Suçundan Dolayı Suçun İşlendiği Tarihten İtibaren 1 Sene Geçmekle Düştüğü )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sanığa İsnat Olunan Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçundan Dolayı Şikayet Hakkının Suçun İşlendiği Tarihten İtibaren 1 Sene Geçmekle Düştüğü )"
347Y16.HD8.4.2004E. 2004/3292 K. 2004/5636"İCRA SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKI ( Yasal Sürede Yapılmaması - Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği/Davanın Zamanaşımı Nedeni İle Düşürülmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ŞİKAYET HAKKI ( İcra Suçlarında Yasal Sürede Kullanılmaması - Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği/Davanın Zamanaşımı Nedeni İle Düşürülmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( İcra Suçlarında Şikayet Hakkının Yasal Sürede Kullanılmaması - Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )"
347Y16.HD16.3.2004E. 2003/13532 K. 2004/4307"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Şikayet Hakkı Suçun Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Bir Yıl Olduğundan Şikayetin Kabulünün Gerekmesi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Öğrenme Tarihinden İtibaren Üç Ay İçinde ve Tebliğden İtibaren Bir Yıl İçinde Şikayet Edilmesinin Gerekmesi )"
347Y17.HD9.2.2004E. 2003/13656 K. 2004/1325"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Alacaklının Suçun Oluştuğunu Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde Dava Açmak Zorunda Olduğu Nazara Alınmadan Yapılan Şikayete Göre Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Mahkûmiyet Kararı Verilemeyeceği )
SUÇUN OLUŞTUĞUNUN ÖĞRENİLMESİ ( Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde Dava Açmak Zorunda Olduğu Nazara Alınmadan Yapılan Şikayete Göre Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Mahkûmiyet Kararı Verilemeyeceği - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )
3 AYLIK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Alacaklının Suçun Oluştuğunu Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde Dava Açmak Zorunda Olduğu Nazara Alınmadan Yapılan Şikayete Göre Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Mahkûmiyet Kararı Verilemeyeceği - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )
DÜŞME KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ( Alacaklının Suçun Oluştuğunu Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde Dava Açmak Zorunda Olduğu Nazara Alınmadan Yapılan Şikayete Göre Düşme Kararı Verilmesi Gereği - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )"
347Y16.HD5.11.2003E. 2003/8102 K. 2003/10291"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Şikayet Tarihine Kadar Bir Yıldan Fazla Zamanın Geçmesi Nedeniyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nafaka Borcunun Ödememek Suçundan Dolayı Şikayet Tarihine Kadar Bir Yıldan Fazla Zamanın Geçmesi Nedeniyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
347Y16.HD26.12.2002E. 2002/12083 K. 2002/12996"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Tedbir Nafakası/Boşanma İlamının Kesinleştiği Tarihte Yükümlülüğün Sona Ereceği - Zamanaşımı/Davanın Düşürülmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Tedbir Nafakasını Ödememe Suçu - Boşanma İlamının Kesinleştiği Tarihte Yükümlülüğün Sona Ereceği/Davanın Düşürülmesi Gereği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Tedbir Nafakasını Ödememe Suçu - Boşanma İlamının Kesinleştiği Tarihte Yükümlülüğün Sona Ereceği/Zamanaşımı )
TEDBİR NAFAKASI ( Ödememe Suçu - Boşanma İlamının Kesinleştiği Tarihte Yükümlülüğün Sona Ereceği/Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Düşürülmesi Gereği )"
347YCGK7.5.2002E. 2002/17-119 K. 2002/241"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Olağan Yasa Yollarından Olan Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Bir Temyiz Davasının Açılmasının Gerekmesi )
TEMYİZ DAVASI ( Olağan Yasa Yollarından Olan Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Bir Temyiz Davasının Açılmasının Gerekmesi )
İSTEK VE SÜRE KOŞULUNA UYGUN TEMYİZ DAVASI OLMAMASI HALİ ( Yargıtayca Temyiz İncelemesi Yapılmasının Olanaklı Olmaması )"
347YCGK16.4.2002E. 2002/16-105 K. 2002/229"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMA SUÇUNUN KOŞULLARI ( Nafakanın Ödenmesine Dair Kesinleşmiş Mahkeme Hükmünün Bulunması - Nafakanın Tahsili İçin İcra Takibi Yapılması Ve Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Nafaka Hükmüne Uymama Suçu )"
347YCGK12.3.2002E. 2002/16-76 K. 2002/187"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi-Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi- Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
İCRA TETKİK MERCİİNCE VERİLEN CEZAYA İLİŞKİN KARARLAR ( Bu Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
TEMYİZ YETKİSİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )"
347Y16.HD8.3.2002E. 2002/1965 K. 2002/1705"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Üç Aylık Şikayet Süresinin Geçirilmesi )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Nedeniyle Açılan Davada Üç Aylık Şikayet Süresinin Geçirilmesi )
SUÇA MUTTALİ OLUNAN TARİH ( Alacaklı Vekilinin Haciz İşlemi İle Suça Muttali Olması-Üç Aylık Şikayet Süresinin Geçirilmesi )"
347Y16.HD15.2.2002E. 2002/567 K. 2002/1342"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Takip Dayanağı İlamın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılmamasının İsabetsizliği )
ŞİKAYET ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçu - Sürenin Geçirilmesi/Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçu - Sürenin Geçirilerek Şikayette Bulunmak )
SÜRE ( Şikayette - Nafaka Borcunu Ödememek Suçu )"
347Y16.HD13.2.2002E. 2002/418 K. 2002/1081"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermek Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama - Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi/Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermek Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )"
347Y17.HD5.7.2001E. 2001/4563 K. 2001/4729"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayetin Haciz Sırasında Yapılan Ödeme Taahhüdünün İlk Taksidinin İhlal Edilmesine İlişkin Olması )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN İLK TAKSİDİNİN İHLALİ ( Bu Taahhüt Kapsamında Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )"
347Y8.CD21.12.1998E. 1998/16389 K. 1998/17307"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayetin Hangi Süreler İçinde Yapılabileceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İcra Tetkik Merciinde Bakılan Suçlarda )
TETKİK MERCİİNDE BAKILAN SUÇLAR ( Şikayet Süresi )"
347Y8.CD15.5.1996E. 1996/5429 K. 1996/6949"İCRA CEZALARDA TEMYİZ HAKKI
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNİ TEMYİZ HAKKI
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hükmün Temyizi Hakkı )"
347Y8.CD18.4.1996E. 1996/4553 K. 1996/5738"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Şikayetin Ittıla İle Başlaması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunda )"
347Y8.CD22.6.1993E. 1993/6052 K. 1993/7385"ŞİKAYET SÜRESİ ( Tetkik Merciinde Görülen Suçlar Hakkında )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Şikayet Hakkının Kullanılmaya Başlanılabileceği An )
TETKİK MERCİİNDE BAKILAN SUÇLAR ( Şikayet Süresinin Başlayacağı Tarih )"
347Y8.CD20.4.1993E. 1993/3375 K. 1993/4223"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Alacaklının Üç Ay İçinde Şikayette Bulunma Gereği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Üzerine Üç Ay İçinde Şikayet Yoluna Gidilmemesi )"
347Y8.CD13.4.1993E. 1993/2726 K. 1993/3764"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayette Süre )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
347Y8.CD29.3.1993E. 1993/2780 K. 1993/3601"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Şikayet Süresi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Durumunda )
SÜRENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )"
347Y8.CD18.2.1992E. 1992/581 K. 1992/2064"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Üç Ay İçinde Şikayette Bulunulmamakla Suç Oluşmaz )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Tahhüdü İhlalde )
ÖDEME TAHHÜDÜ ( Tutanakta Alacaklı Vekilinin İmzasının Bulunmaması )"
347Y8.CD21.5.1991E. 1991/4643 K. 1991/5662"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayet Süresinin Geçirilmesi )
ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak )"
347Y8.CD12.2.1991E. 1991/527 K. 1991/1305"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayet Süresi )
SÜRE ( Tahhüdü İhlali Şikayette )
ŞİKAYET ( Taahhüdü İhlal )"
347Y8.CD10.5.1990E. 1990/3217 K. 1990/4378"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Üç Ay İçinde Şikayette Bulunulmaması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Taahhüdü İhlalde )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Taahhüdü İhlalde Üç Ay İçinde Şikayette Bulunulmaması )"
347Y8.CD8.5.1990E. 1990/3179 K. 1990/4281"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Yenileme ile Yeni Bir Suç Oluşmaz )
YENİLEME İLE BORÇLUYA YENİ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ GEREKMEZ"
347YCGK26.4.1976E. 1976/199 K. 1976/209"İNTİFA HAKKI
ŞİKAYET SÜRESİ"
347YHGK18.10.1972E. 1971/326 K. 1972/853"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETMESİ ( Alacaklının Dava Hakkı )
TAZMİNAT DAVASI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Ceza Davasından Ayrı Açılması )
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Haciz İhbarnamesine Karşı )"

BAM

347ANKARABAM-9CD12.9.2017E. 2017/2846 K. 2017/2644"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - İcra Mahkemesinin Davaya Bakmaya Yetkili ve Görevli Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
ŞİKAYETİN SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Çekin Karşılıksız Olduğunu İbraz Tarihinde Öğrenmiş Sayılamayacağı - Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği/Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Karar Verileceği )"
347İSTANBULBAM-15CD28.3.2017E. 2017/1102 K. 2017/892"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME ( Kısmi Ödeme Halinde Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEKİN FOTOKOPİSİNİN HAMİLİNE VERİLMESİ ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEK FOTOKOPİSİNİN İSPAT ARACI OLARAK KULLANILMASI ( Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
İİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İlgili Hükümler Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )"
347İSTANBULBAM-15CD24.2.2017E. 2017/253 K. 2017/506"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
347İSTANBULBAM-15CD3.2.2017E. 2017/11 K. 2017/148"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇUNDA ŞİKAYET MERCİİ ( Mahkemece Şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılması Gerektiği Belirtilerek Reddedildiği/5941 S.K. 5/1 Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İcra ve İflas Kanununun 347 ve 349-353. Maddelerinde Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı Belirtildiğinden ve Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNDAN İCRA MAHKEMESİNE ŞİKAYETTE BULUNULMASI ( Mahkemece Şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılması Gerektiği Belirtilerek Reddedildiği/5941 S.K. 5/1 Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İcra ve İflas Kanununun 347 ve 349-353. Maddelerinde Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı Belirtildiğinden ve Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
347İSTANBULBAM-15CD13.1.2017E. 2017/112 K. 2017/58"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"

Madde 348

YARGITAY

348YCGK13.2.2007E. 2007/17-16 K. 2007/28"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Eylemin Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
İİK SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEDİĞİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçunun Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )"
348YCGK22.11.2005E. 2005/16-146 K. 2005/139"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMAK ( İcra Mahkemesinin Yetkisizlik Kararma Karşı Başvurulacak Yasa Yolu Temyiz Değil İtiraz Yasa Yolu Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( İcra Mahkemesinin Yetkisizlik Kararma Karşı Başvurulacak Yasa Yolu Temyiz Değil İtiraz Yasa Yolu Olduğu - Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak )
YASA YOLUNU TAYİNDE YANILMA ( Başvuranın Haklarını Ortadan Kaldırmadığı/Başvuru Yapılan Mercice Başvurunun Görevli ve Yetkili Merciye Gönderilmesi Gereği - Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak )"
348YCGK22.11.2005E. 2005/16-139 K. 2005/139"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( Derhal Uygulanırlık İlkesi Önceki Yasanın Yürürlükte Bulunduğu Dönemde O Yasaya Uygun Biçimde Yapılmış İşlemlerin Geçersizliği Sonucunu Doğurmaması ve Yenilenmesini de Gerektirmemesi )
YETKİSİZLİK KARARI ( Bu Karar Üzerine Gidilecek Yasa Yolu Konusunda 1412 Sayılı Yasada Açık Hüküm Bulunmasa da 1946 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında Bu Kararlara Karşı İtiraz Yasa Yoluna Gidileceğinin Belirtilmiş Olması )
YASA YOLU ( Yetkisizlik Kararın Üzerine Gidilecek Yasa Yolu Konusunda 1412 Sayılı Yasada Açık Hüküm Bulunmasa da 1946 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında Bu Kararlara Karşı İtiraz Yasa Yoluna Gidileceğinin Belirtilmiş Olması )
YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMASI ( Genel İlkenin Yasa Değişikliklerindeki Geçici Düzenlemelerde Aksi Belirtilmiş Olmadıkça Derhal Uygulama-Hemen Uygulama İlkesinin Geçerli Olması )
DERHAL UYGULAMA İLKESİ ( Bu İlke Yeni Yasanın Eskisinden Daha Mükemmel Olması ve Ülkede Aynı Anda Birden Çok Yargılama Yasasının Uygulanmaması Yasaların Bulundukları Süre İçerisinde Düzenledikleri Alanlarda Uygulanacağı Görüşüne Dayanması )
HEMEN UYGULAMA ( Usul İşlemleri Yapılacağı Sırada Yürürlükte Bulunan Yargılama Yasası Hükümlerine Tabi Olmas ve Ceza Yargılaması Sırasında Yasada Değişiklik Olduğunda Yen Yasanın Hemen Uygulanması )"
348Y12.HD19.1.1993E. 1992/11227 K. 1993/7286"GÖREV ( İtirazın Kaldırılması Talebi )
İTİRAZIN KALDIRILMASINDA YETKİLİ TETKİK MERCİİ"

Madde 349

AMK

349AMK28.2.2008E. 2006/71 K. 2008/69""

YARGITAY

349Y19.CD6.6.2016E. 2015/4074 K. 2016/19120"TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU ( Celseye Şikayetçi veya Vekilinin Katılmadığı Anlaşılmakla Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DURUŞMAYA ŞİKAYETÇİ VEYA VEKİLİNİN KATILMAMASI ( Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etme Suçu )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Celseye Şikayetçi veya Vekilinin Katılmadığı/Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etme Suçu )"
349Y19.CD7.4.2016E. 2015/25208 K. 2016/14707"TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU ( Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Sanık Hakkındaki Söz Konusu Davaların Birleştirilmesi ve Tek Ceza Verilmesi Gerekirken Her Dosya İçin Ayrı Ayrı Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek Suçunun Yasada Gösterilen İcra Hareketlerinden Birinin İşlenmesi İle Oluşan Tek Bir Suç Olması ve Suçtan Zarar Görenlerin Birden Çok Olmasının Bu Sonucu Değiştirmeyeceği Cihetle Sanık Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etme Suçundan Zarar Görenlerin Birden Çok Olması Halinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Sanık Hakkındaki Söz Konusu Davaların Birleştirilmesi ve Tek Ceza Verilmesi Gerektiği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığa Çıkartılan Duruşma Davetiyesinde 2004 S. İİK'nun 349. Md. Hükmündeki Açıklamanın Bulunmaması Nedeniyle Yapılan Tebligat Usulsüz Olup Sanığın Yokluğunda Mahkumiyetine Karar Verilerek Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Kanuna Aykırı Olduğu )"
349YCGK9.2.2016E. 2014/11-835 K. 2016/52"TİCARETİ USULÜNE AYKIRI OLARAK TERK ETMEK SUÇU ( Sanıkların Ortağı ve Yetkili Temsilcisi Oldukları Limited Şirketlerin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmedikleri Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılıp Vergi Mükellefliklerinin Devam Edip Etmediği de Belirlenerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE ŞÜPHELİLERİN İSMİNİN YER ALMAMASI ( Dilekçenin İçeriği Dilekçe Ekindeki Belgeler ve Tensip Kararı İle Bu Eksikliğin Giderildiği - Hükmün Ticari Şirket Temsilcileri Hakkında Kurulması Gerekirken Hükmün Ticari Şirketler Hakkında Kurulmasında İsabet Bulunmadığı )
TİCARİ ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ ( Şikâyet Dilekçesi Eklerinden Sanıkların Kimliği Hiçbir Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Anlaşıldığından Dilekçede Sanıkların İsminin Bulunmadığının Söylenemeyeceği - Hükmün Ticari Şirket Temsilcileri Hakkında Kurulması Gerektiği/Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek )
SUÇUN MADDİ UNSURLARI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçunun Oluşabilmesi İçin Gerçek Kişi Tacir ya da Ticaret Şirketi Müdür veya Yetkili Temsilcilerinin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu On Beş Gün İçerisinde Kayıtlı Bulundukları Ticaret Sicili Memurluğuna Bildirmemesinin Gerektiği )
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçu - Sanıkların Ortağı ve Yetkili Temsilcisi Oldukları Limited Şirketlerin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmedikleri Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılıp Vergi Mükellefliklerinin Devam Edip Etmediğinin de Belirlenmesi Gerektiği )"
349YCGK9.12.2014E. 2013/11-456 K. 2014/544"TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME SUÇU ( Şikayet Dilekçesi - Bu Dava Dilekçesinin 5271 Sayılı CMK'nun 170. Md.sinde Belirtilen İddianamenin Bütün Şekil Şartlarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu - Şikâyet Dilekçesinde Numarası Yazılı Olan ve Yargılama Dosyasına Getirtilen İcra Dairesi Dosyasında Bulunan Ticaret Sicil Memurluğundan Gelen Belgede Söz Konusu Şirket Yetkilisinin Açıkça Belli Olması Karşısında Yerel Mahkemece Şirket Yetkilisi Olarak Belirtilen Kişi Sanık Olarak Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Olunması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu - Dava Açan Belge Olması Nedeniyle Müşteki Tarafından İcra Ceza Mahkemesine Verilecek Olan Şikâyet Dilekçesinin Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Gerektiği )"
349Y16.HD28.6.2013E. 2013/7473 K. 2013/7487"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET SUÇU ( Tacirin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Durumu On Beş Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne Bildirmemesi ve Aktif Pasifiyle Alacaklılarının İsim ve Adreslerini İçeren Mal Beyannamesi Vermemesi Gerektiği )
ŞİRKETİN SİCİL KAYDININ AÇIK OLDUĞU ( Sanığa Ait Dilekçede Borçlu Şirketin Ticareti Terk Ettiğinin Bildirilmiş Olmasıyla Birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğünün Yazısıyla Şirketin Sicil Kaydının Açık Olduğunun Belirtildiği - Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu Oluştuğu )
ŞİRRKETİN TİCARETİ RE'SEN TERK ETMESİ ( Şirketin Kayıtlı Adresinde Yapılan Haciz İşlemi Esnasında Adresin Yaklaşık 2 Ay Kadar Önce Boşaltıldığının Tespit Edildiği/Şirket Sicil Kaydının Açık Olduğu - Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçundan Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
349Y16.HD28.6.2013E. 2013/7472 K. 2013/7486"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTI İLE MAL VARLIĞINI EKSİLTME ( Şikayet Tarihinde Borçlu Hakkında Kesinleşmiş İcra Takibinin Olması Gerektiği - Yapılan Tebligatın Geçersiz Olması Karşısında Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLU HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ İCRA TAKİBİ OLMASI KOŞULU ( Alacaklıyı Zarara Uğratma Suçunun Oluşabilmesi İçin - Borçluya Yapılan Tebliğin Geçerli Olmadığı/Usulsüz Tebligat İle Takibin Kesinleşmeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( 35.Maddeye Göre Tebligat Yapabilmek İçin Daha Önce Aynı Adresi Geçerli Tebliğin Yapılmış Olması Gerektiği - Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastı İle Mal Varlığını Eksiltmek/Takibin Kesinleşmeyeceği )
YAPTIRIMIN HAPİS CEZASI OLMASI HALİNDE SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA YAPILAMAYACAĞI ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastı İle Mal Varlığını Eksiltmek )"
349Y16.HD19.2.2013E. 2013/165 K. 2013/1104"ALACAKLISINI ZARARA SOKMA KASTI ( Savunma Hakkının İhlal Edilemeyeceği - Sanığa Usulüne Uygun Tebliğat Yapılması Gereği/Sanığın Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilmek Suretiyle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Mevcunu Eksiltme Suçu )
MEVCUNU EKSİLTME SUÇU ( Alacaklısını Zarar Sokma Kastı Bulunan/Savunma Hakkının İhlal Edilemeyeceği - Sanığa Usulüne Uygun Tebliğat Yapılması Gereği/Sanığın Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilmek Suretiyle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ İHLAL EDİLEMEMESİ ( Sanığa Usulüne Uygun Davetiye Tebliği Yapılacağı - Yokluğunda Karar Verilemeceği )"
349Y16.HD18.6.2012E. 2012/3411 K. 2012/5430"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Müşteki Vekilinin Mazeret Dilekçesinin Duruşma Hakimince Havale edildiği - Dilekçe Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeksizin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
MAZERET DİLEKÇEŞİ ( Müşteki Vekilinin Mazeret Dilekçesinin Duruşma Hakimince Havale edildiği - Dilekçe Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeksizin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeksizin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
349Y16.HD18.6.2012E. 2012/3297 K. 2012/5372"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK SUÇU ( Duruşma Davetiyesinde 2004 S.K. Md. 349/5'teki Uygun Açıklama Yerine 5271 S.K. Md. 195'teki Açıklamanın Yapılması Sonucunda Sanığın Yokluğunda Yargılama Yapılarak Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Etmek Suçunda Duruşma Davetiyesinde 2004 S.K. Md. 349/5'teki Uygun Açıklama Yerine 5271 S.K. Md. 195'teki Açıklamanın Yapılması Sonucunda Sanığın Yokluğunda Yargılama Yapıldığı )
TİCARETİ TERK SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ ( Aynı İşyeri İle İlgili Olarak Aynı Sanık Tarafından Ancak Bir Kez İşlenebilen Bir Suç Olduğu - Diğer Dava Dosyalarının da Birleştirilerek Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ ( Ticareti Terk Suçunda Sanık Hakkında Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )"
349Y16.HD24.4.2012E. 2011/7834 K. 2012/3675"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Sanığa Duruşmaya Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Yerine CMK. Md. 145 ve 253'deki Açıklamayı İçeren Davetiye Tebliğinin İsabetsizliği )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA YARGILAMAMA YAPILAMAMASI ( Duruşmaya Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Yerine CMK. Md. 145 ve 253'deki Açıklamayı İçeren Davetiye Tebliğinin İsabetsizliği )
İÇTİMA ( Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası İle Beş Gün Karşılığı Olarak Verilen Para Cezası Toplanarak Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - 5237 S.K.'da İçtima Hükümleri Bulunmadığı )
CEZALARIN İÇTİMAI ( 5237 S.K.'da İçtima Hükümleri Bulunmadığı - Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası İle Beş Gün Karşılığı Olarak Verilen Para Cezası Toplanarak Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )"
349Y16.HD20.3.2012E. 2012/1200 K. 2012/2549"ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( İİK. Md. 349/6 Gereğince - Oturumun Bırakıldığı Tarihten Bir Ay Önce Duruşma Yapılıp Müşteki Veya Vekili Gelmediğinden Bahisle/Kararın İsabetsiz Olduğu )
YARGILAMA USULÜ ( İİK. Md. 349/6 Uygulaması - Oturumun Bırakıldığı Tarihten Bir Ay Önce Duruşma Yapılıp Müşteki Veya Vekili Gelmediğinden Bahisle Şikayet Hakkının Düşürülemeyeceği )
İİK. MD. 349/6 UYGULAMASI ( Oturumun Bırakıldığı Tarihten Bir Ay Önce Duruşma Yapılıp Müşteki Veya Vekili Gelmediğinden Bahisle Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
349Y16.HD25.10.2011E. 2011/5038 K. 2011/6508"STAJYER AVUKAT ( Yetki Belgesine İstinaden İcra Ceza Mahkemesindeki Davaya Girme Yetkisinin Varlığının Kabul Edildiği )
İCRA CEZA MAHKEMESİ ( Stajyer Avukatın Duruşmaya Girme Yetkisinin Varlığının Kabul Edildiği )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Stajyer Avukatın İcra Ceza Mahkemesine Girme Yetkisinin Bulunmadığı Dolayısıyla Tarafın Duruşmada Temsil Edilmediği Gerekçesinin Yerinde Olmadığı )
YETKİ BELGESİNE İSTİNADEN STAJYER AVUKATIN DURUŞMALARA GİRMESİ ( İcra Ceza Mahkemesindeki Davaya Girme Yetkisinin Bulunduğu )"
349Y16.HD1.7.2011E. 2010/910 K. 2011/3962"TELGRAFLA MAZERET DİLEKÇESİ GÖNDEREN VEKİL ( Dilekçesine Masraf Eklenmediği Gerekçesi İle Mazeretin Reddine Karar Verilemeyeceği - Duruşma Gününü Daha Sonra Kalemden Öğrenmesinin Mümkün Bulunduğu )
MAZERET DİLEKÇESİ ( Telgrafla Mazeret Dilekçesi Gönderen Vekilin Dilekçesine Masraf Eklenmediği Gerekçesi İle Mazeretin Reddine Karar Verilemeyeceği Duruşma Gününü Daha Sonra Kalemden Öğrenebileceği )
VEKİLİN MAZERET DİLEKÇESİ GÖNDERMESİ ( Dilekçesine Masraf Eklenmediği Gerekçesi İle Mazeretin Reddine Karar Verilemeyeceği )"
349Y16.HD11.5.2011E. 2011/3987 K. 2011/2610"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Taşınmazların Diğer Hacizli Dosya Alacaklarını Karşıladıktan Sonra Bu Takip Dosyası Borcu Yönünden Alacaklıyı Tatmin Edebilecek Miktarda Bir Paranın Kalıp Kalmayacağı Yönünde Bir İnceleme Yapılması Gerektiği)
MAL BEYANI DİLEKÇESİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Taşınmazlarının Üzerinde Başka Dosyalardan Dolayı Acele El Koyma Kararı ve Hacizlerin Bulunduğu - Takip Dosyası Borcu Yönünden Alacaklıyı Tatmin Edebilecek Miktarda Bir Paranın Kalıp Kalmayacağı Yönünde Bir İnceleme Yapılması Gerektiği)
TAŞINMAZ ÜZERİNDE ACELE EL KOYMA KARARI BULUNMASI ( Takip Dosyası Borcu Yönünden Alacaklıyı Tatmin Edebilecek Miktarda Bir Paranın Kalıp Kalmayacağı Yönünde Bir İnceleme Yapılması Gerektiği - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak)"
349YCGK1.2.2011E. 2010/16-226 K. 2011/10"İCRA CEZA YARGILAMASI ( Şikayet Dilekçesinde Kanıt Olarak Gösterilen İcra Takip Dosya Numarasının veya İcra Müdürlüğünün İsminin veya İcra Müdürlüklerinin Numarasının Hatalı Bildirilmiş Olması Halinde Bu Hatanın Giderilmesine Yönelik Bildirilen Dilekçenin Yeni Delil Bildirme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BİLDİRİLEN İCRA DOSYASI ( Yargılama Konusu Olayla İlgisinin Bulunmaması - İcra Takip Dosya Numarasının veya İcra Müdürlüğünün İsminin Hatalı Bildirilmesi Halinde Bu Hatanın Giderilmesine Yönelik Bildirimin Yeni Delil Bildirme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YENİ DELİL BİLDİRME ( Şikayet Dilekçesinde Kanıt Olarak Gösterilen İcra Takip Dosya Numarasının veya İcra Müdürlüğünün İsminin veya İcra Müdürlüklerinin Numarasının Hatalı Bildirilmiş Olması Halinde Bu Hatanın Giderilmesine Yönelik Bildirilen Dilekçenin Yeni Delil Bildirme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
DOSYA NUMARASININ HATALI BİLDİRİLMESİ ( İcra Ceza Yargılaması - Bu Hatanın Giderilmesine Yönelik Bildirilen Dilekçenin Yeni Delil Bildirme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
349Y16.HD24.1.2011E. 2010/7239 K. 2011/18"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( İ.İ.K. Md. 347 ve 349 Gereğince Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - İ.İ.K. Md. 347 ve 349 Gereğince Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Şikayetin Cumhuriyet Savcılığı'na Yapılması/Yanlış Merciye Verilen Dilekçenin Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
C. SAVCILIĞINA YAPILAN ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Yanlış Merciye Verilen Dilekçenin Hak Kaybına Yol Açmayacağı/Şikayetin Varlığı ve Süresinde Olduğu )"
349Y16.HD27.12.2010E. 2010/7601 K. 2010/7802"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU ( Dava Dosyalarının Büyük Çoğunluğu İçin Tek Duruşma Saati Verildiği - Tarafları Gelmeyen Davaların Duruşmalarının Bitmesi Muhtemel Olan En Son Saat Beklenerek Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği)
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Dava Dosyalarının Büyük Çoğunluğu İçin Tek Duruşma Saati Verildiğinden Tarafları Gelmeyen Davaların Duruşmalarının Bitmesi Muhtemel Olan En Son Saat Beklenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
DURUŞMA SAATLERİNİN TEK SAATE VERİLMESİ ( Yaratılan Belirsizlik Nedeniyle Taraflardan Biri Aleyhine Haksız Sonuca Sebebiyet Verilmemesi İçin Tarafları Gelmeyen Davaların Duruşmaları İçin Bitmesi Muhtemel veya Mümkün Olan En Son Saatin Bekleneceği)
TARAFLARI GELMEYEN DAVALARIN DURUŞMALARI ( Dava Dosyalarının Büyük Çoğunluğu İçin Tek Duruşma Saati Verildiği/Bitmesi Muhtemel veya Mümkün Olan En Son Saatin Bekleneceği - Sonucuna Göre Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği)"
349Y16.HD21.6.2010E. 2010/2789 K. 2010/4417"ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı - Şikayetçi Gelmez ve Vekil de Göndermezse Şikayet Hakkının Düşeceği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Şikayetçi Gelmez ve Vekil de Göndermezse Şikayet Hakkının Düşeceği - Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek )
MAZERET DİLEKÇESİ ( Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesi - Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek/Müştekinin Yokluğunda Sanığın Mahkumiyetine Hükmolunamayacağı )"
349Y16.HD1.2.2010E. 2009/9311 K. 2010/445"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Müşteki veya Vekilinin Duruşmada Hazır Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Bu Nedenle Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
MÜŞTEKİ VEYA VEKİLİNİN DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI ZORUNLULUĞU ( Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - Ödeme Şartını İhlal )
MAZERET DİLEKÇESİ ( Ödeme Şartını İhlal - Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
DURUŞMADA HAZIR BULUNMA ZORUNLULUĞU ( Müşteki veya Vekilinin/Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - Ödeme Şartını İhlal )"
349YCGK8.12.2009E. 2009/16-154 K. 2009/282"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME ( Müşteki Vekilinin Oturuma Herhangi Bir Mazeret Bildirmeden Katılmamasından Dolayı Yerel Mahkemece Müştekinin Şikayet Hakkının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltme - Müşteki Vekili Oturuma Herhangi Bir Mazeret Bildirmeden Katılmadığından Müştekinin Şikayet Hakkının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DURUŞMAYA KATILMA ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltme - İki Taraf Tayin Olunan Gün ve Saatte İcra Mahkemesinin Huzuruna Gelmeğe veya Vekil Göndermeye Mecbur Oldukları/Aksi Halde Müştekinin Şikayet Hakkının Düşeceği )
OTURUMA MAZERETSİZ KATILMAMA ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltme - Müşteki Vekili Katılmadığından Müştekinin Şikayet Hakkının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
349YCGK8.12.2009E. 2009/16-139 K. 2009/283"TİCARETİ TERK ( Suçuna İlişkin Davanın Dilekçe İle Açılması Gerekirken İddianame İle Açıldığı/Hata Müştekiden Kaynaklanmadığından Aleyhine Sonuç Doğuramayacağı - Geçerli Mazereti Olmadığı Halde Duruşmaya Katılmayan Şikayetçi Vekilinin Şikayet Hakkının Düşeceği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİYLE AÇILMASI GEREKEN DAVANIN İDDİANAME İLE AÇILMASI ( Ticareti Terk - Hata Müştekiden Kaynaklanmadığından Aleyhine Sonuç Doğuramayacağı )
ŞİKAYET HAKKI ( Ticareti Terk - Geçerli Mazereti Olmadığı Halde Duruşmaya Katılmayan Şikayetçi Vekilinin Şikayet Hakkının Düşeceğinin Dikkate Alınacağı )
MAZERETSİZ OLARAK DURUŞMAYA KATILMAMAK ( Ticareti Terk - Geçerli Mazereti Olmadığı Halde Duruşmaya Katılmayan Şikayetçi Vekilinin Şikayet Hakkının Düşeceğinin Dikkate Alınacağı )"
349Y16.HD6.7.2009E. 2009/3471 K. 2009/4934"TİCARETİ TERK ( Müşteki veya Vekilinin Duruşmada Bulunması Zorunlu Bulunduğundan Yokluklarında Karar Verilemeyeceği )
YOKLUKTA HÜKÜM VERİLEMEYECEĞİ ( Müşteki veya Vekilinin Duruşmada Bulunması Zorunlu Bulunduğundan )
ŞİKAYET ( Müşteki veya Vekilinin Duruşmada Bulunması Zorunlu Bulunduğundan Yokluklarında Karar Verilemeyeceği )"
349Y16.HD23.2.2009E. 2009/583 K. 2009/927"İCRA CEZALARINDA YARGILAMA USULÜ ( Sanıklara Yöneltilen Suç Hakkında İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - İcra Mahkemesine Verilecek Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla Yargılamaya Başlanacağı )
TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEYEREK ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK ( Yapılacak Olan Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK ( Ticaret Şirketlerinde Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödemeyerek - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
ŞİKAYETİN İCRA MAHKEMESİNE YAPILMASI ( Ticaret Şirketlerinde Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Alacaklıları Zarara Uğratmak Maksadıyla Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödemeyerek Alacaklıları Zarara Uğrattıkları Takdirde )"
349Y16.HD16.2.2009E. 2008/9489 K. 2009/766"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN HATALI MERCİE VERİLMESİ ( Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Azaltmak - Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar İşlemeyeceği )
MERCİDE HATA ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )"
349Y16.HD12.1.2009E. 2008/8921 K. 2009/70"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Azaltmak - Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar İşlemeyeceği )
MERCİDE HATA ( Şikayet Dilekçesinin Hatalı Mercie Verilmesi Halinde Verildiği Tarihten İtibaren Evrakın İlgili Mercie Gönderilmesine ya da Doğrusu da Gösterilerek Hatalı Yere Başvurulduğunun İlgiliye Bildirildiği Tarihe Kadar Şikayete İlişkin Sürenin İşlemeyeceği )"
349Y16.HD29.12.2008E. 2008/9487 K. 2008/8627"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Sanıklara Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesine Yazılması Gereken Yokluklarında Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmadığı - Savunma Haklarının Kısıtlandığı )
DURUŞMA DAVETİYESİ ( Sanıklara Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesine Yazılması Gereken Yokluklarında Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmadığı - Savunma Haklarının Kısıtlandığı )
SANIĞA YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA ( Bulunmadığı Gözetilmeden Savunma Hakları Kısıtlanarak Yokluklarında Yargılama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
349Y16.HD15.12.2008E. 2008/8388 K. 2008/7907"TİCARETİ TERK ETMEK SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi İçin Tacirin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu On Beş Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi Gerektiği )
TACİRİN FİİLİ OLARAK TİCARETİ TERK ETMESİ ( Zabıta Araştırması Yaptırılması ve Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Mükellefliğinin Devam Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği )
TİCARET SİCİLİNE BİLDİRİM ( Sanığın Yöneticiliğini Yaptığı Şirketin Ticareti Gerçekten Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılması ve Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Mükellefliğinin Devam Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği )"
349Y16.HD20.10.2008E. 2008/6042 K. 2008/6373"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılmaması Nedeniyle )
İCRA CEZA YARGILAMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
349Y16.HD22.9.2008E. 2008/5664 K. 2008/5479"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTMEK ( Dilekçenin Altındaki "Duruşma Gününü Aldım" Kaşesi Altında Şikayetçi Vekilinin İmzası Olduğuna Göre Duruşma Gününün Tebliğ Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
TEBLİGAT ( Dilekçenin Altındaki "Duruşma Gününü Aldım" Kaşesi Altında Şikayetçi Vekilinin İmzası Olduğuna Göre Duruşma Gününün Tebliğ Edildiğinin Kabulü Gerektiği - Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Dilekçenin Altındaki "Duruşma Gününü Aldım" Kaşesi Altında Şikayetçi Vekilinin İmzası Olduğuna Göre Duruşma Gününün Tebliğ Edildiğinin Kabulü Nedeniyle - Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek )"
349Y16.HD22.9.2008E. 2008/5658 K. 2008/5478"TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN KASTEN ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMASI ( Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Nedeniyle Vekilin Hazır Bulunduğu Celsede Oturuma Devamla Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Şikayetçinin Belirlenen Gündeki Duruşmaya Zamanında Gelmemesi ve Vekil de Göndermemesi Haliyle Sınırlı Olduğu )
KESİN SÜREYE UYULMAMASI ( Uyulmaması Nedeniyle Vekilin Hazır Bulunduğu Celsede Oturuma Devamla Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Ticari İşletmede Yöneticinin Kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması )
İİK. 333/A MADDESİNE MUHALEFET ( Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Nedeniyle Vekilin Hazır Bulunduğu Celsede Oturuma Devamla Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
349Y16.HD1.5.2008E. 2008/3620 K. 2008/3042"İCRA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ ( Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması Gerektiği/Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği - Mal Beyanında Bulunmama Suçu )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( İcra Mahkemesince Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLEMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu - İcra Mahkemesince Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması Gerektiği )"
349Y7.CD23.1.2008E. 2007/3801 K. 2008/101"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK MAKSADIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı - Şikayetin İcra Mahkemesinde Görüleceği/Sanığa Yöneltilen Suç Hakkında İddianame ile Dava Açılmasının Gerekmediği )
ALACAKLININ ŞİKAYETİ İLE TAKİP EDİLEN SUÇ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Maksadıyla Mevcudunu Eksiltmek - Suçun Takibinin İcra Mahkemesinde Yapıldığı/İddianame ile Dava Açılması Gerekmediği )
İCRA MAHKEMESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Maksadıyla Mevcudunu Eksiltme Suçunun Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Edildiği - İddianame ile Dava Açılması Gerekmediği )"
349Y16.HD27.11.2007E. 2007/2656 K. 2007/4736"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığa Gönderilecek Davetiyede Gelmese Bile Duruşma Yapılacağına İlişkin Meşruhatın Bulunacağı - Şikayet Dilekçesi Eklenmesinin Zorunluluğu Olmadığı )
MEŞRUHATLI DAVETİYE ( Mal Beyanında Bulunmama - Sanığa Gönderilecek Davetiyede Gelmese Bile Duruşma Yapılacağına İlişkin Meşruhatın Bulunmasının Yeterli Olacağı/Şikayet Dilekçesi Eklenmesine Gerek Olmadığı )
ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( Mal Beyanında Bulunmama - Sanığa Gönderilecek Davetiyede Sadece Gelmese Bile Duruşma Yapılacağına İlişkin Meşruhatın Bulunmasının Yeterli Olacağı/Şikayet Dilekçesi Eklenmesine Gerek Olmadığı )"
349Y16.HD3.10.2007E. 2007/3846 K. 2007/3521"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı - Şikayetin Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı )
ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı/Şikayetin Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı )
GÖREV ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Olunacağı/Şikayetin Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla İcra Mahkemesine Yapılacağı - İddianame ile Dava Açılmasının Gerekmediği )"
349Y16.HD2.5.2007E. 2007/1256 K. 2007/1537"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNE UYMAMAK ( İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılacağı )
İDDİANAMESİZ DAVA AÇILMASI ( Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetine Uymamak Suçunda İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılacağı )"
349Y16.HD1.3.2007E. 2007/630 K. 2007/450"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DURUŞMA YAPILMASI GEREĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
349YCGK27.2.2007E. 2007/16-49 K. 2007/48"TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ ( Borçlunun Evrak Üzerinde Yapılan Değerlendirme Sonucunda 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Savunma Hakkının Bütünüyle Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğundan Yasaya Mutlak Aykırılık Oluşturduğu )
EVRAK ÜZERİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRME ( Borçlunun 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Savunma Hakkının Bütünüyle Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğundan Yasaya Mutlak Aykırılık Oluşturduğu - Taahhüdü İhlal )
SAVUNMA HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Taahhüdü İhlal Eylemi Nedeniyle Borçlunun Evrak Üzerinde Yapılan Değerlendirme Sonucunda 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi ) "
349YCGK13.2.2007E. 2007/17-16 K. 2007/28"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Eylemin Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
İİK SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEDİĞİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )
HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçunun Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu )"
349Y16.HD27.12.2006E. 2006/6103 K. 2006/8363"ADLİ PARA CEZASI ( Hükmedilirken Öncelikle Suç Karşılığı Olarak Kanundaki Sınırlar Arasında Cezanın Bireyselleştirilmesindeki Ölçüler Esas Alınarak Gün Birimi Sayısı Saptanması Gerektiği )
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( Adli Para Cezasına Hükmedilirken Öncelikle Suç Karşılığı Olarak Kanundaki Sınırlar Arasında Cezanın Bireyselleştirilmesindeki Ölçüler Esas Alınarak Gün Birimi Sayısının Saptanması Gerektiği )
GÜN BİRİMİNİN PARASAL MİKTARI ( Adli Para Cezasına Hükmedilirken Öncelikle Suç Karşılığı Olarak Kanundaki Sınırlar Arasında Cezanın Bireyselleştirilmesindeki Ölçüler Esas Alınarak Gün Birimi Sayısının Saptanması Gerektiği )
ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME ( Adli Para Cezası - Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
349YCGK5.12.2006E. 2006/17-299 K. 2006/281"SANIĞA CELPNAME GÖNDERİLMESİ ( İcra ve İflas Yasasına Göre Mahkemenin Duruşma İçin Sanığa Celpname Göndermesi Zorunlu Olduğu - Sanık Başka Yerde Oturduğu Takdirde İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi Gerekeceği )
İSTİNABE YOLUYLA SORGUYA ÇEKİLME ( Mahkemenin Duruşma İçin Sanığa Celpname Göndermesi Zorunlu Olduğu - Sanık Başka Yerde Oturduğu Takdirde İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi Gerekeceği )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA YARGILAMA ( Sanık Yargılamayı Yapan veya İstinabe Edilen Mahkeme Önüne Gelmez veya Müdafi Göndermez ve Duruşmada Bulunmasına Lüzum Görülmezse Ancak Bu Takdirde Yapılabileceği - Mal Beyanında Bulunmama )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığa Celpname Gönderilmeden Yokluğunda Yargılama Yapılıp Karar Verilmesi - Mal Beyanında Bulunmama )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Mahkemenin Duruşma İçin Sanığa Celpname Göndermesi Zorunlu Olduğu - Sanık Başka Yerde Oturduğu Takdirde İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi Gerekeceği )
CEZANIN ÇEKTİRİLMEMESİNE KARARI ( 309/4. Fıkrasının ( B ) Bendi Kapsamındaki Bu Bozma Nedeni Yerel Mahkemece Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirdiğinden ve Varlığı Saptanan Hukuka Aykırılık Ceza Verilmemesi Sonucuna Ulaştırır Nitelik Taşımadığından İsabet Bulunmadığı )
CMK 309. MADDESİ UYGULAMASI ( Suçu ya da Kabahati Sabit Olan ve Eylemi Cezai Yaptırımı Gerektiren Kişi Hakkında Herhangi Bir Usuli Nedenle "Cezanın Çektirilmemesine" Karar Verebilmek Olanağına Yer Verilmediği )"
349YCGK5.12.2006E. 2006/17-293 K. 2006/285"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Borçlunun Duruşmalı İnceleme Olmaksızın Evrak Üzerinden Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Savunma Hakkının Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğu )
SAVUNMA HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Borçlunun Duruşmalı İnceleme Olmaksızın Evrak Üzerinden Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi - Mal Beyanında Bulunmama )
DURUŞMALI / EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME ( Borçlunun Duruşmalı İnceleme Olmaksızın Evrak Üzerinden Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Savunma Hakkının Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğu )
DİSİPLİN HAPSİ ( Borçlunun Duruşmalı İnceleme Olmaksızın Evrak Üzerinden Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Savunma Hakkının Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğu )"
349Y17.HD30.11.2006E. 2006/3402 K. 2006/8745"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK ( Eylemin Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmüş İse de Suçun Tabi Olduğu Yargılama Usulüne İlişkin İcra ve İflas Kanunu Md. 349'da Herhangi Bir Değişiklik Öngörülmediği - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Yapılması Gerektiği )
HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Uğratmak/Suçun Tabi Olduğu Yargılama Usulüne İlişkin İcra ve İflas Kanunu Md. 349'da Herhangi Bir Değişiklik Öngörülmediği - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Yapılması Gerektiği )
ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak/Suçun Tabi Olduğu Yargılama Usulüne İlişkin İcra ve İflas Kanunu Md. 349'da Herhangi Bir Değişiklik Öngörülmediği - Yargılamanın Şikayet Prosedürüne Uygun Yapılması Gerektiği )"
349Y8.CD24.11.2006E. 2006/5136 K. 2006/7534"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği - Şahit Gösterilmişse O da Celp Olunacağı )
İCRA MAHKEMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği )
DURUŞMA İÇİN GÜN TAYİN EDİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği )"
349Y16.HD24.11.2006E. 2006/5136 K. 2006/7534"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( İİK'nun 338. Maddesinde Alacaklının Şikayeti Arandığı Gibi Bu Maddede Düzenlenen Suç Yönünden Farklı Bir Muhakeme Usulü de Öngörülmediği - İtirazın Kabulü Gereği )
MAL BEYANI ( Gerçeğe Aykırı - İİK'nun 346/3 Maddesindeki "Bu Bapta Yer Alan 'Suçlarla İlgili Davalara İcra Mahkemesince Bakılacağı" ve "Şikayet Dilekçe İle veya Şifahi Beyanla Yapılacağı )
MUHAKEME USULÜ ( İİK'nun 338. Maddesinde Alacaklının Şikayeti Arandığı Gibi Bu Maddede Düzenlenen Suç Yönünden Farklı Bir Muhakeme Usulü de Öngörülmediği - İtirazın Kabulü Gereği )
İCRA İFLAS KANUNUNDA YER ALAN SUÇLARLA İLGİLİ KOVUŞTURMA ( Anılan Kanunda yer alan Suçlarla İlgili Kovuşturmanın Doğrudan İcra Mahkemesine Yapılacak Şikayetler Üzerine Yürütülmesinin Gerektiği )"
349Y16.HD24.11.2006E. 2006/3514 K. 2006/7524"TİCARETİ İZİNSİZ TERK ( İcra Suçlarının Soruşturma ve Kovuşturması Özel Muhakeme Usulüne Tabi Olduğu )
İCRA SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASI ( Özel Muhakeme Usulüne Tabi Olduğu - Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği )
ÖZEL MUHAKEME USULÜ ( Ticareti İzinsiz Terk Etmek - İcra Suçlarının Soruşturma ve Kovuşturması Özel Muhakeme Usulüne Tabi Olduğu )"
349Y16.HD14.6.2006E. 2006/1905 K. 2006/4592"İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR ( İddianame Gerekmemesi - Şikayetle Yargılamaya Başlanacağı )
İDDİANAME GEREKMEMESİ ( İcra Ceza Mahkemesinde Görülen Davada - Alacaklısını Zarara Uğratmak İçin Malvarlığını Azaltmak Suçu )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK SUÇU ( İddianame Düzenlenmesinin Gerekmemesi - İcra Ceza Mahkemesine Yapılacak Şikayetle Yargılamanın Başlayacağı )
ŞİKAYETLE YARGILAMANIN BAŞLAMASI ( İcra Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalarda İddianame Düzenlenmesinin Gerekmemesi )"
349Y16.HD23.2.2006E. 2005/10009 K. 2006/1229"TİCARETİ TERK ETMEK SUÇU ( Yargılamanın İddianame İle İcra Mahkemesine Açılacak Dava Üzerinden Yapılması Gereği )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Ticareti Terk Etmek Suçundan Sanık Hakkındaki Yargılamanın İddianame İle İcra Mahkemesine Açılacak Dava Üzerinden Yapılması Gereği )
İCRA İFLAS SUÇLARINDA DAVA AÇMA YETKİSİ ( Ticareti Terk Etmek Suçundan Sanık Hakkındaki Yargılamanın İddianame İle İcra Mahkemesine Açılacak Dava Üzerinden Yapılması Gereği )"
349Y17.HD28.2.2005E. 2005/1627 K. 2005/1697"KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Kısa Kararda Sanığın Beraatine Gerekçeli Kararda İse Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi - Bozmayı Gerektirdiği )
BOZMA NEDENİ ( Kısa Kararda Sanığın Beraatine Gerekçeli Kararda İse Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi - Kararda Çelişki )
GEREKÇELİ KARARLA KISA KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Kısa Kararda Sanığın Beraatine Gerekçeli Kararda İse Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi - Bozmayı Gerektirdiği )"
349Y17.HD7.10.2004E. 2004/7637 K. 2004/10444"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Müştekinin veya Vekilinin Duruşmaya Mazeretsiz Gelmemesi - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gereği )
MÜŞTEKİNİN VEYA VEKİLİNİN DURUŞMAYA MAZERETSİZ GELMEMESİ ( Yedieminliği Suistimal Suçundan Dolayı Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gereği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Yedieminliği Suistimal Suçundan Dolayı Açılan Davada Müştekinin veya Vekilinin Duruşmalara Devamsızlığı )
DURUŞMALARA MÜŞTEKİ VEYA VEKİLİNİN MAZERETSİZ GELMEMESİ ( Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gereği - Yedieminliği Suistimal )
İCRA CEZA DAVALARINDA DURUŞMALARA DEVAMIN MECBURİ OLMASI ( Müşteki veya Vekilinin Devamsızlığı Halinde Şikayet Hakkının Düşürüleceği - Yedieminliği Suistimal )"
349Y16.HD31.3.2004E. 2004/1937 K. 2004/5080"ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA ( Bu Suçun Takibinin Şahsi Dava İkamesine Bağlı Olması )
ŞAHSİ DAVA ( Çocuk Tesliminden Kaçınma suçu )"
349Y16.HD16.3.2004E. 2003/13529 K. 2004/4306"TEBLİGAT KANUNU ( Sanığın Adresinin Bulunduğu Mahkemeye Talimat Yazılıp Adresi Bulunmadan Başka Adrese 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılması - Hatalı Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması Nedeniyle )"
349Y16.HD16.3.2004E. 2003/10522 K. 2004/4303"KONKORDATODA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRMEK SUÇU ( Olağan ve Uzamış Zamanaşımı Süreleri - Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada - Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )
MÜŞTEKİNİN DURUŞMAYA KATILMAMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Dolayı Açılan Davada )
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada )
DÜŞME KARARI VERİLMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılan Davada Müştekinin Duruşmaya Katılmaması )"
349YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
349YCGK12.3.2002E. 2002/16-76 K. 2002/187"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi-Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi- Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
İCRA TETKİK MERCİİNCE VERİLEN CEZAYA İLİŞKİN KARARLAR ( Bu Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
TEMYİZ YETKİSİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )"
349Y16.HD15.2.2002E. 2002/964 K. 2002/1352"ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Taahhüdü İhlal - Son Celsede Mazeret Dilekçesi Veren Müşteki Vekilinin Duruşmanın Başka Bir Güne Erteleme Talebi Yoksa )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Son Celsede Mazeret Dilekçesi Veren Müşteki Vekilinin Duruşmanın Başka Bir Güne Erteleme Talebi Yoksa Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gereği )
MAZERET DİLEKÇESİNİN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMAMASI ( Taahhüdü İhlal - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gereği )"
349YHGK24.6.1998E. 1998/8-537 K. 1998/540"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNAN SANIKLARIN CEZALANDIRILMASI VE TAZMİNAT
HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ( Alacaklının Aksini İspat Etmesinde Ceza ve Tazminat )
TAZMİNAT TALEBİNİN CEZALANDIRMA TALEBİ İLE BİRLİKTE İSTENMESİ
CEZA DAVASINDA TAZMİNAT TALEBİ ( Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanı )
HACİZ İHBARNAMESİ ( Üçüncü Şahsın İtirazı )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Üçüncü Şahsın )
CEZA VE TAZMİNAT ( Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanı )
GÖREV ( İcra Tetkik Merciinin Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanı )"
349Y8.CD9.3.1994E. 1994/1986 K. 1994/2516"ŞİKATTEN VAZGEÇME ( Vazgeçme Üzerine Verilen Düşürme Kararının Temyizi )
TEMYİZ YETKİSİ ( Savcının )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayetten Vazgeçme Üzerine )"
349YCGK5.4.1993E. 1993/8-75 K. 1993/82"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ceza Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMININ KESÎLMESİ ( Mahkumiyet kararının verilmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı süresinin durdurulması )"
349Y8.CD5.3.1991E. 1991/1511 K. 1991/2382"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayet Hakkının Düşürülmesinden Sonra )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNDEN SONRA ESKİ HALE GETİRME HAKKI
ESKİ HALE GETİRME HAKKI ( Şikayet Hakkı Düşürüldükten Sonra )"
349Y8.CD31.10.1988E. 1988/7292 K. 1988/8585"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Savcının Davaya Katılması Kamu Yararıyla Sınırlıdır )
TEMYİZ YETKİSİ ( Tetkik Merciinde Bakılan Suçlarda Savcının )
SAVCININ GÖREV VE YETKİSİ ( Tetkik Merciinde Görülen Suçlarada )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Savcının Temyize Gitmesinde Kamu Yararı Yoktur )"
349YİBGK20.2.1946E. 1945/12 K. 1946/5"EMNİYET SANDIĞINA REHNEDİLMİŞ TAŞINMAZ ( İhale ile Satıma İlişkin Kararların Temyizinin Olanaksız Olması )
İHALE İLE SATIMA İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZ OLUNAMAMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİNİN OLANAKLI OLMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
İCRA TETKİK MERCİİ TARAFINDAN YAPILAN İHALE ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
ŞİKAYET YOLUNUN KAPALI OLMASI ( İcra Tetkik Mercii Tarafından Yapılan İhaleye Karşı )"

BAM

349BURSABAM-5CD15.1.2018E. 2017/414 K. 2018/81"İCRA CEZA MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA USULÜ (İlk Derece Mahkemesince Duruşma Açılmaksızın ve Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Katılımı Sağlanmaksızın Dosya Üzerinden Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
ŞİKAYET HAKKI (İcra Ceza Mahkemelerinde Şikayet Hakkının Sürdürülebilmesi Açısından Müştekinin Duruşmaya Katılımı Zorunlu Kılındığı - Sanıklara Sadece Vekil Aracılığı İle Değil Bizzat Duruşmada Hazır Bulunma İmkanı Verildiği/Sanığın Başka Bir Yerde İkamet Etmesi Halinde de İstinabe Yolu İle Sorguya Çekilmesinin Öngörüldüğü)
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME (İlk Derece Mahkemesince Müşteki Vekilinin Şikayet Dilekçesinin Mahkemeye Tevzii Sonrasında İcra İflas Kanununda Düzenlenen Yargılama ve Duruşma Usulü Yerine Getirilmeksizin Dosya Üzerinden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
DURUŞMA AÇILMASI (İcra Ceza Mahkemelerinde Yargılamaların Duruşmalı Yapılacağı Öngörülmüş Olup Şikayet Hakkının Sürdürülebilmesi Açısından Müştekinin Duruşmaya Katılımının Zorunlu Kılındığı - Sanıklara Sadece Vekil Aracılığı İle Değil Bizzat Duruşmada Hazır Bulunma İmkanı Verildiği)"
349ANKARABAM-9CD12.9.2017E. 2017/2846 K. 2017/2644"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - İcra Mahkemesinin Davaya Bakmaya Yetkili ve Görevli Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
ŞİKAYETİN SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Çekin Karşılıksız Olduğunu İbraz Tarihinde Öğrenmiş Sayılamayacağı - Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği/Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Karar Verileceği )"
349İSTANBULBAM-15CD28.3.2017E. 2017/1102 K. 2017/892"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME ( Kısmi Ödeme Halinde Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEKİN FOTOKOPİSİNİN HAMİLİNE VERİLMESİ ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEK FOTOKOPİSİNİN İSPAT ARACI OLARAK KULLANILMASI ( Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
İİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İlgili Hükümler Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )"
349İSTANBULBAM-15CD24.2.2017E. 2017/253 K. 2017/506"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
349İSTANBULBAM-16CD9.2.2017E. 2017/3 K. 2017/260"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME ( Şikayetçi Muayyen Zamanda Gelmez ve Vekil de Göndermezse Şikayet Hakkının Düşeceği/Gelmeyen Şahitlere Yapılacak Muamele İle Borçlunun Gıyabında Verilen Karara Karşı Eski Hale Getirme Talebi Hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yazılı Hükümler Tatbik Olunur Şeklindeki Düzenleme Gereğince Yerel Mahkeme Tarafından Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
ŞİKAYET USULÜ ( Karşılıksız Çek Düzenleme - Şikayet Tarihi İtibariyle 6728 S.K. 63. Maddesi Yürürlükte Olmasına Rağmen İlgili Maddenin Yürürlük Tarihinin 31.12.2017 Olduğundan Bahisle 5941 S.K. 3. Maddesine Göre Şikayetin Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılması Gerektiğinden Usul Yönünden Davanın Reddi Gerekçesiyle Şikayet Dilekçesinin Evrak Üzerinden Reddine Karar Verilerek CMK. 223 ve 230. Maddesi'ne Aykırı Davaranıldığı )"
349İSTANBULBAM-15CD3.2.2017E. 2017/11 K. 2017/148"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇUNDA ŞİKAYET MERCİİ ( Mahkemece Şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılması Gerektiği Belirtilerek Reddedildiği/5941 S.K. 5/1 Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İcra ve İflas Kanununun 347 ve 349-353. Maddelerinde Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı Belirtildiğinden ve Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNDAN İCRA MAHKEMESİNE ŞİKAYETTE BULUNULMASI ( Mahkemece Şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılması Gerektiği Belirtilerek Reddedildiği/5941 S.K. 5/1 Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İcra ve İflas Kanununun 347 ve 349-353. Maddelerinde Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı Belirtildiğinden ve Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
349İSTANBULBAM-15CD13.1.2017E. 2017/112 K. 2017/58"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"

Madde 350

YARGITAY

350Y16.HD20.10.2008E. 2008/6042 K. 2008/6373"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılmaması Nedeniyle )
İCRA CEZA YARGILAMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
350Y16.HD1.5.2008E. 2008/3620 K. 2008/3042"İCRA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ ( Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması Gerektiği/Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği - Mal Beyanında Bulunmama Suçu )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( İcra Mahkemesince Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLEMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu - İcra Mahkemesince Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması Gerektiği )"
350Y16.HD19.2.2008E. 2008/1122 K. 2008/847"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Duruşma Açılmaksızın Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Duruşma Açılmaksızın Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
350Y16.HD1.3.2007E. 2007/630 K. 2007/450"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DURUŞMA YAPILMASI GEREĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Yargılanan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
350YCGK27.2.2007E. 2007/16-49 K. 2007/48"TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ ( Borçlunun Evrak Üzerinde Yapılan Değerlendirme Sonucunda 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Savunma Hakkının Bütünüyle Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğundan Yasaya Mutlak Aykırılık Oluşturduğu )
EVRAK ÜZERİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRME ( Borçlunun 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi Savunma Hakkının Bütünüyle Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğundan Yasaya Mutlak Aykırılık Oluşturduğu - Taahhüdü İhlal )
SAVUNMA HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Taahhüdü İhlal Eylemi Nedeniyle Borçlunun Evrak Üzerinde Yapılan Değerlendirme Sonucunda 1 Ay Hapsen Tazyikine Karar Verilmesi ) "
350YCGK5.12.2006E. 2006/17-293 K. 2006/285"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Borçlunun Duruşmalı İnceleme Olmaksızın Evrak Üzerinden Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Savunma Hakkının Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğu )
SAVUNMA HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Borçlunun Duruşmalı İnceleme Olmaksızın Evrak Üzerinden Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi - Mal Beyanında Bulunmama )
DURUŞMALI / EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME ( Borçlunun Duruşmalı İnceleme Olmaksızın Evrak Üzerinden Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Savunma Hakkının Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğu )
DİSİPLİN HAPSİ ( Borçlunun Duruşmalı İnceleme Olmaksızın Evrak Üzerinden Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Savunma Hakkının Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurduğu )"
350YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
350YCGK29.4.2003E. 2003/17-126 K. 2003/122"İCRA TETKİK MERCİİNDEN VERİLEN CEZA KARARLARI ( Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
SÜRE ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
CUMHURİYET SAVCILIĞININ TEMYİZİNDE SÜRE ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Sürede Başvurabilecekleri )
TEBLİĞİN MEHİL BAŞLANGICI OLMASI ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )"
350Y12.HD16.3.1998E. 1998/2508 K. 1998/3081"İSTİHKAK İDDİASI ( Mütemmim Cüz veya Teferruat Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi )
FABRİKADAKİ MALLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEĞİ ( İstihkak İddiası Niteliğindedir )
MÜTEMMİM CÜZ ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Dava Prosedürüne Göre Halledilmesi Gerekir )
TEFERRUAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şikayet Yoluyla Çözülemez )"
350YCGK14.12.1987E. 1987/8-490 K. 1987/604"TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Tetkik Mercii Kararlarının Cumhuriyet Savcısınca Temyizinde )
CUMHURİYET SAVCISININ TETKİK MERCİİ KARARINI TEMYİZ YETKİSİ ( Temyiz Süresinin Başlangıcı )
TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Cumhuriyet Savcısının Temyizinde Temyiz Süresinin Başlangıcı )"
350YİBGK14.2.1934E. 1934/46 K. 1934/5"İCRA TETKİK MERCİİNDE GÖRÜLEN CEZA İŞLERİ ( Cumhuriyet Savcılarının Duruşmalara Girmesine Gerek Bulunmaması )
CUMHURİYET SAVCISININ DURUŞMAYA GİRMESİNE GEREK OLMAMASI ( İcra Tetkik Merciinde Görülen Ceza İşlerinde )
DURUŞMAYA CUMHURİYET SAVCISININ GİRMESİNE GEREK OLMAMASI ( İcra Tetkik Merciinde Görülen Ceza İşlerinde )"

BAM

350BURSABAM-5CD15.1.2018E. 2017/414 K. 2018/81"İCRA CEZA MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA USULÜ (İlk Derece Mahkemesince Duruşma Açılmaksızın ve Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Katılımı Sağlanmaksızın Dosya Üzerinden Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
ŞİKAYET HAKKI (İcra Ceza Mahkemelerinde Şikayet Hakkının Sürdürülebilmesi Açısından Müştekinin Duruşmaya Katılımı Zorunlu Kılındığı - Sanıklara Sadece Vekil Aracılığı İle Değil Bizzat Duruşmada Hazır Bulunma İmkanı Verildiği/Sanığın Başka Bir Yerde İkamet Etmesi Halinde de İstinabe Yolu İle Sorguya Çekilmesinin Öngörüldüğü)
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME (İlk Derece Mahkemesince Müşteki Vekilinin Şikayet Dilekçesinin Mahkemeye Tevzii Sonrasında İcra İflas Kanununda Düzenlenen Yargılama ve Duruşma Usulü Yerine Getirilmeksizin Dosya Üzerinden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
DURUŞMA AÇILMASI (İcra Ceza Mahkemelerinde Yargılamaların Duruşmalı Yapılacağı Öngörülmüş Olup Şikayet Hakkının Sürdürülebilmesi Açısından Müştekinin Duruşmaya Katılımının Zorunlu Kılındığı - Sanıklara Sadece Vekil Aracılığı İle Değil Bizzat Duruşmada Hazır Bulunma İmkanı Verildiği)"
350ANKARABAM-9CD12.9.2017E. 2017/2846 K. 2017/2644"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - İcra Mahkemesinin Davaya Bakmaya Yetkili ve Görevli Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
ŞİKAYETİN SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Çekin Karşılıksız Olduğunu İbraz Tarihinde Öğrenmiş Sayılamayacağı - Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği/Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Karar Verileceği )"
350İSTANBULBAM-15CD28.3.2017E. 2017/1102 K. 2017/892"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME ( Kısmi Ödeme Halinde Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEKİN FOTOKOPİSİNİN HAMİLİNE VERİLMESİ ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEK FOTOKOPİSİNİN İSPAT ARACI OLARAK KULLANILMASI ( Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
İİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İlgili Hükümler Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )"
350İSTANBULBAM-15CD24.2.2017E. 2017/253 K. 2017/506"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
350İSTANBULBAM-15CD13.1.2017E. 2017/112 K. 2017/58"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"

Madde 351

YARGITAY

351Y19.CD3.10.2017E. 2015/23850 K. 2017/7637"ŞİKAYET DİLEKÇESİ İLE BAĞLILIK ( Şikayet Dilekçesinde İ.İ.K.'nın Mevcudu Eksiltme Suçundan Dolayı Yapılmış Bir Şikayet Bulunmadığı - Şikayete Konu Edilmeyen Mevcudu Eksiltme Suçundan Beraat Kararı Verilerek C.M.K'nun 225/1. Md. Aykırı Davranıldığı )
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Şikayet Dilekçesinde Sanığın İ.İ.K'nun 333/A Md. Uyarınca da Cezalandırılması Talep Edildiği - Mahkemece İ.İ.K'nun 333/A Md. Uyarınca da Hüküm Kurulması Gerekirken Bu Konuda Hüküm Kurulmamasının Bozma Nedeni Olduğu )
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirleneceği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Zabıta Aracılığıyla Temin Edilip Üzerlerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
TİCARETİ TERK ( Vergi Dairesi Müdürlüğünden Şirketin Mükellefiyetinin Devam Edip Etmediği Sorulup Başka Bir Adreste Faaliyetine Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi İçin Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden Şikayet Tarihi İtibariyle En Son Verilen Beyanname Örnekleri Getirtilip Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )"
351Y19.CD13.9.2017E. 2015/31529 K. 2017/6736"İİK. MD. 331'E AYKIRILIK ( Sanığın Ne Tür Eylemleri İle Hangi Mal Varlığını Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastiyle Devrettiğinin Somut Bir Şekilde Belirtilmediği Sadece Malların Kaçırıldığının Belirtildiği/Borçlu Şirkete Ait Defter Kayıt ve Belgeler İle Dosya Kapsamına Göre Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Şirket Varlıklarının Değerinden Düşük veya Danışıklı Satıldığı Yönünde Bir Sonuca Ulaşılmadığının da Tespit Edilmesi Karşısında Atılı Suçun Yasal Unsurları Oluşmadığı )
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTI İLE MALVARLIĞININ DEVRİ İDDİASI ( Uzlaşmanın Soruşturma ve Kovuşturmalarda Mutlaka Öncelikle Uygulanması Zorunlu Bir Maddi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumu Olması ve İİK. Md. 354'ün Yerine Geçip Anılan Maddenin Uygulanmasını Ortadan Kaldırmaması Karşısında Sanık Hakkında CMK. 253 ve 254. Maddelerinin Uygulanması Zorunluluğu )"
351YCGK30.9.2014E. 2013/16-260 K. 2014/401"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şirketin Aktif ve Pasifinin Belirlenmesinin Ardından İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Bakımından Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerekirken Sadece Bilanço Kayıtları Üzerinde Yaptırılan İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Beraat Kararı Verilmesinin Yerinde Olmadığı - Sermaye Şirketinin İflasını İstememe )
İFLAS İSTENME ŞARTLARI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememe - Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şirketin Aktif ve Pasifinin Belirlenmesinin Ardından İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Bakımından Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
351Y16.HD12.6.2012E. 2012/1238 K. 2012/5225"TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDEMEME ( Alacaklıları Zarara Soktuğu - Sanığın Borçlu Şirketin Alacağını Yetkilisi ve Ortaklarının Birbirine Akraba Olduğu Başka Şirkete Temlik Edildiği/Başka Suç Oluşturması Sebebiyle Beraat Kararı Verileceği )
ALACAKLILARI ZARARA SOKMAK ( Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödememe Suçu - Yönetici Sanığın Borçlu Şirketin Alacağını Yetkilisi ve Ortaklarının Birbirine Akraba Olduğu Başka Şirkete Temlik Edildiği/Başka Suç Oluşturması Sebebiyle Beraat Kararı Verileceği )
YÖNETİCİLERİN TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDEMEMESİ ( Alacaklıları Zarara Soktuğu - Suçun Oluşması İçin Eylemlerin Başka Bir Suç Oluşturmaması Gerektiği )
BAŞKA SUÇ OLUŞTURMA ( Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödememe Suçu - Yönetici Sanığın Borçlu Şirketin Alacağını Yetkilisi ve Ortaklarının Birbirine Akraba Olduğu Başka Şirkete Temlik Edildiği/Beraat Kararı Verileceği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( Şikayetçinin Dilekçe ve Beyanda Göstermiş Olduğı Delillerle Bağlı Olduğu )"
351Y16.HD28.5.2012E. 2012/1190 K. 2012/4638"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLE TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME SUÇU (Ticari İşletmenin Borcunu Ödeyebilecek Ekonomik Güce Sahip Olması - Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Kasıtlı Olarak Şirketin Borcunu Ödememeyerek Alacaklıları Zarara Uğratmaları Gereği)
HATALI MERCİYE BAŞVURU (Alacaklıları Zarara Uğratma Suçu Nedeniyle İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet Nedeniyle Şikayet Hakkının Kaybolmadığı - Şikayetçinin Şikayet Dilekçesinde Gösterdiği Delillerle Bağlı Olduğu Alacaklıların Zararına Olan İşlemin Başkaca Suç Oluşturmaması Gereği)"
351Y16.HD29.12.2011E. 2011/7869 K. 2011/10129"ŞİKAYET ( Şikayetçinin Şikayet Dilekçesinde Gösderdiği Deliller ile Bağlı Olduğu - Deliller ile Bağlılık )
BEYAN İLE BAĞLILIK ( Şikayet - Şikayetçinin Dilekçesi veya Beyanında Gösterdiği Deliller ile Bağlı Olduğu )"
351Y16.HD7.2.2011E. 2010/7850 K. 2011/681"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Şikayet Dilekçesinde Sanıkların Hangi Eylemleriyle Mal Varlığından Neleri Eksilttiğinin Belirtilmediği - Hakimin Resen Araştırma Zorunluluğu Bulunmadığının Gözetileceği )
HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI HALLER ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek/Şikayet Dilekçesinde Sanıkların Hangi Eylemleriyle Mal Varlığından Neleri Eksilttiğinin Belirtilmediği - Resen Araştırılmayacağı/Beraat Kararı Verileceği )"
351YCGK1.2.2011E. 2010/16-226 K. 2011/10"İCRA CEZA YARGILAMASI ( Şikayet Dilekçesinde Kanıt Olarak Gösterilen İcra Takip Dosya Numarasının veya İcra Müdürlüğünün İsminin veya İcra Müdürlüklerinin Numarasının Hatalı Bildirilmiş Olması Halinde Bu Hatanın Giderilmesine Yönelik Bildirilen Dilekçenin Yeni Delil Bildirme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BİLDİRİLEN İCRA DOSYASI ( Yargılama Konusu Olayla İlgisinin Bulunmaması - İcra Takip Dosya Numarasının veya İcra Müdürlüğünün İsminin Hatalı Bildirilmesi Halinde Bu Hatanın Giderilmesine Yönelik Bildirimin Yeni Delil Bildirme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YENİ DELİL BİLDİRME ( Şikayet Dilekçesinde Kanıt Olarak Gösterilen İcra Takip Dosya Numarasının veya İcra Müdürlüğünün İsminin veya İcra Müdürlüklerinin Numarasının Hatalı Bildirilmiş Olması Halinde Bu Hatanın Giderilmesine Yönelik Bildirilen Dilekçenin Yeni Delil Bildirme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
DOSYA NUMARASININ HATALI BİLDİRİLMESİ ( İcra Ceza Yargılaması - Bu Hatanın Giderilmesine Yönelik Bildirilen Dilekçenin Yeni Delil Bildirme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
351Y16.HD24.1.2011E. 2010/7567 K. 2011/7"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME ( Ticaret Şirketlerinde Yönetim Yetkisine Sahip Olanların - Suçunun Oluşabilmesi İçin Ticari İşletmenin Borcu Ödeyebilecek Ekonomik Güce Sahip Olması Gerektiği )
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM YETKİSİNE SAHİP OLANLAR ( Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastıyla Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememesi Suçunun Oluşabilmesi İçin Ticari İşletmenin Borcu Ödeyebilecek Ekonomik Güce Sahip Olması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME ( Ticaret Şirketlerinde Yönetim Yetkisine Sahip Olanların - Suçunun Oluşabilmesi İçin Ticari İşletmenin Borcu Ödeyebilecek Ekonomik Güce Sahip Olması Gerektiği )"
351Y16.HD27.9.2010E. 2010/4405 K. 2010/5568"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK ( Ticaret Şirketlerinde Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olanların/Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödemeyerek - Suçun Oluşması İçin Ticari İşletmenin Borcu Ödeyebilecek Ekonomik Güce Sahip Olması Gerektiği )
TİCARET ŞİRKETLERİNDE HUKUKEN VEYA FİİLEN YÖNETİM YETKİSİNE SAHİP OLANLAR ( Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastiyle Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödemeyerek Zarara Neden Olma Suçunun Oluşması İçin Ticari İşletmenin Borcu Ödeyebilecek Ekonomik Güce Sahip Olması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDEMEME ( Ticaret Şirketlerinde Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olanların - Alacaklıları Zarara Uğratma Suçunun Oluşması İçin Ticari İşletmenin Borcu Ödeyebilecek Ekonomik Güce Sahip Olması Gerektiği )"
351Y16.HD22.7.2010E. 2010/5141 K. 2010/5105"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDU EKSİLTME (Sanıkların Aynı Büroda Aynı İsimle Hem Anonim Şirket Hem de Limited Şirket İle Ticari Faaliyette Bulundukları - Şikayet Dilekçesinde İddia Edilen Hususların Sübutu Durumunda Suçun Oluşacağı)
TİCARİ FAALİYET (Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudu Eksiltme - Sanıkların Aynı Büroda Aynı İsimle Hem Anonim Şirket Hem de Limited Şirket İle Ticari Faaliyette Bulundukları/Şikayet Dilekçesinde İddia Edilen Hususların Sübutu Suçun Oluşacağı)
HACİZ İŞLEMİ YAPAMAMA (Şirket Yetkilisi Sanıkların Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastiyle Şirket Mallarını Sakladıklarını İleri Sürerek Sanıkların Şikayet Dilekçesinde İddia Edilen Hususların Subutu Durumunda Sanıkların Eylemi Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek Suçunu Oluşturacağı)"
351YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"

BAM

351ANKARABAM-9CD12.9.2017E. 2017/2846 K. 2017/2644"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - İcra Mahkemesinin Davaya Bakmaya Yetkili ve Görevli Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
ŞİKAYETİN SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Çekin Karşılıksız Olduğunu İbraz Tarihinde Öğrenmiş Sayılamayacağı - Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği/Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Karar Verileceği )"
351İSTANBULBAM-15CD28.3.2017E. 2017/1102 K. 2017/892"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME ( Kısmi Ödeme Halinde Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEKİN FOTOKOPİSİNİN HAMİLİNE VERİLMESİ ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEK FOTOKOPİSİNİN İSPAT ARACI OLARAK KULLANILMASI ( Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
İİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İlgili Hükümler Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )"
351İSTANBULBAM-15CD24.2.2017E. 2017/253 K. 2017/506"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
351İSTANBULBAM-15CD13.1.2017E. 2017/112 K. 2017/58"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"

Madde 352

AMK

352AMK1.7.2004E. 2004/11 K. 2004/93""
352AMK21.11.2002E. 2001/415 K. 2002/166""
352AMK4.2.1997E. 1996/65 K. 1997/31""
352AMK26.5.1992E. 1992/31 K. 1992/37""
352AMK12.4.1991E. 1991/12 K. 1991/9""
352AMK11.3.1986E. 1985/32 K. 1986/9""

YARGITAY

352Y16.HD3.4.2012E. 2012/1386 K. 2012/3120"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Geçerli Bir İcra Takibi Bulunmaması - Dava ve Cezanın İİK. Md. 354'de Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
GEÇERLİ BİR İCRA TAKİBİ BULUNMAMASI ( Dava ve Cezanın İİK. Md. 354'de Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği - Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu )"
352Y16.HD21.2.2012E. 2012/1128 K. 2012/1751"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( C. Savcısının İtirazının Şikayetçinin Şikayet Hakkına Yönelik Olmayıp Sanığın Lehine Olduğu - İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiği )
SAVCILIĞIN İTİRAZININ SANIĞIN LEHİNE OLMASI ( İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İtiraz Mercii İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiği - Ödeme Şartını İhlal )
İTİRAZ YETKİSİ ( Ödeme Şartını İhlal - C. Savcısının İtirazının Şikayetçinin Şikayet Hakkına Yönelik Olmayıp Sanığın Lehine Olduğu/İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğu/İtirazın Esastan İnceleneceği )"
352Y16.HD22.11.2011E. 2011/2199 K. 2011/7813"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( 30.07.2003 T. ve 25184 S. Resmi Gazetede Yayımlanan 2004 S.K. 352 M. Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Değişiklik Uyarınca Dava ve Cezanın Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
İCRA İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 30.07.2003 T. ve 25184 S. Resmi Gazetede Yayımlandığı - 2004 S.K. 354 M. Yazılı Sebeplerin Bulunması Halinde Dava ve Cezanın Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiğinin Kabulü )
MAHKEMECE TAKDİR EDİLEN TAZMİNAT MİKTARI ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Tarihten İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği - Borç Aldığı Tarihden İtibaren İşletilecek Yasal Faize Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
352Y16.HD27.9.2010E. 2010/4337 K. 2010/5554"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Öncelikle Şirketin Ticari Defterler ve Banka Kayıtları Getirtilip Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Edilen Cezanın Miktarı İtibarıyla Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )
ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN BOZULMASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenip İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğininin Saptanması Gerektiği )
İLANEN TEBLİGAT ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin Kararın 7201 S.K. Md. 28' e Göre Tebliğ Edildiği - Süresinde Temyiz Talebinde Bulunulduğuna Göre Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
352Y16.HD15.3.2010E. 2010/724 K. 2010/2095"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı - Sanığın Beraati Gereği )
MAL BEYANI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı/Sanığın Beraati Gereği )
MAL BİLDİRİMİNDE BORCU NE BİÇİMDE ÖDEYECEĞİNİ BELİRTMEME ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma - Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı/Sanığın Beraati Gereği )"
352Y16.HD29.12.2008E. 2008/9487 K. 2008/8627"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Sanıklara Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesine Yazılması Gereken Yokluklarında Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmadığı - Savunma Haklarının Kısıtlandığı )
DURUŞMA DAVETİYESİ ( Sanıklara Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesine Yazılması Gereken Yokluklarında Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmadığı - Savunma Haklarının Kısıtlandığı )
SANIĞA YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA ( Bulunmadığı Gözetilmeden Savunma Hakları Kısıtlanarak Yokluklarında Yargılama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
352YCGK3.7.2007E. 2007/4-60 K. 2007/166"GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Sanığın Mal Beyanında Bulunmama Eylemleri Nedeniyle Açılan Bir Kısım Davaların Esasa Kaydını Sağladıktan Sonra Uzun Süre İşlemsiz Bıraktığı Bir Bölümünün Zamanaşımına Uğramasına Neden Olduğu Bu Suretle Görevini Savsadığı İddiası )
KAST ( İlişkili Davaların Sonuçlandırılmasında Kısmi Gecikmeler Meydana Geldiği Saptanmışsa da Bu Durumun Olağandışı İş Yoğunluğundan Kaynaklandığı Sanığın Olayda İhmal Kastıyla Hareket Etmediğinin Belirlenmiş Olması Karşısında Sanığın Beraatine Karar Verilmesi )
SUÇU MANEVİ UNSURU ( Görevi İhmal Suçu Kasten İşlenen Suçlardan Olması Nedeniyle Somut Olayda Bu Durumun Varlığının Araştırılmasının ve Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
352Y7.CD31.5.2006E. 2004/21890 K. 2006/10021"SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Sanığa Yapılan Tebliğin Ölüm Nedeniyle Bila İadesi - Yargılama Sürerken Sanığın Ölmesi/Davaya Etkisi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Sanığın Ölümü Üzerine Verilecek Karar - Sanık Bakımından Doğuracağı Sonuçlar )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Davanın Düşürülmesi Gereken Durumlar - Hükümlünün Ölümü )
LEHE UYGULANMA ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Olan Kanun - Sonraki Kanun )"
352Y7.CD31.5.2006E. 2004/21890 K. 2006/10021"SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Sanığa Yapılan Tebliğin Ölüm Nedeniyle Bila İadesi - Yargılama Sürerken Sanığın Ölmesi/Davaya Etkisi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Sanığın Ölümü Üzerine Verilecek Karar - Sanık Bakımından Doğuracağı Sonuçlar )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Davanın Düşürülmesi Gereken Durumlar - Hükümlünün Ölümü )
LEHE UYGULANMA ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Olan Kanun - Sonraki Kanun )"
352Y7.CD23.3.2006E. 2004/6236 K. 2006/2431"İCRA İFLAS KANUNUNCA UYGULANAN CEZALARIN TECİLİ ( Hükümden Sonra 100. Madde İle Teselsül Ettirilerek 352/B Maddesi Olarak Değiştirilen Yasa - Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gereği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İcra Ve İflas Kanununca Hükmolunan Cezaların Tecil Edilemeyeceği ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Maddesinde Yazılı Para Cezasına Ve Tedbirlere Çevrilemeyeceği - 100. Madde İle Teselsül Ettirilerek 352/B Maddesi Olarak Değiştirilen Yasa )"
352Y17.HD31.5.2005E. 2004/9771 K. 2005/5941"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİ ( Olanları Şikayet Hakkı - Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )
ŞiKAYET HAKKI ( Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Sermaye Şirketinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanları Şikayet )
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ ( İcra Mahkemesi Kararları - Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Dava ve Cezanın 354. Maddede Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Zorunluluğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( İcra Mahkemesi Kararları - Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Dava ve Cezanın 354. Maddede Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Zorunluluğu )"
352Y17.HD26.5.2005E. 2004/14771 K. 2005/5621"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİİSTİMAL ( Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Muhtıra Tebliğ Edilmediği Gözetilmeden Sanığın Mahkumiyetine Hükmolunamayacağı )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİİSTİMAL SUÇUNDAN VERİLEN MAHKUMİYET KARARI ( 647 S.K.'un 4. Maddesinde Yazılı Para Cezasına Çevrilemediğinin Gözetilmesi Gereği )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYEN SUÇ ( İİK. 336/a Maddesine Dayalı Olarak Sanığın Mahkumiyetine Hükmolunması - Yedieminlik Görevini Suiistimal )"
352Y16.HD18.5.2005E. 2005/6912 K. 2005/4357"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( İİK'na Eklenen 352/A Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca "Hafif Hapis Cezası İçeren Ceza Kararnamesine İtiraz Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Yargılama Yapılacağı )
HAFİF HAPİS CEZASI İÇEREN CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ ( İİK'na Eklenen 352/A Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Bu Kanun Hükümlerine Göre Yargılama Yapılacağı - Mal Beyanında Bulunmamak )
İCRA İFLAS KANUNUNA GÖRE YARGILAMA ( Mal Beyanında Bulunmamak - İİK'na Eklenen 352/A Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca "Hafif Hapis Cezası İçeren Ceza Kararnamesine İtiraz Halinde Yapılacağı )"
352Y17.HD24.3.2005E. 2004/9189 K. 2005/2761"CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ ( İİK. Md. 352/a-4 Uyarınca Hafif Hapis Cezası İçeren - Bu Kanun Hükümlerine Göre Yargılama Yapılması Zorunluluğu )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolması - Mal Beyanında Bulunmamak )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolması - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak/Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolması - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
352Y17.HD3.3.2005E. 2004/13957 K. 2005/1839"TİCARETİ TERK HÜKMÜNE AYKIRILIK ( İİK.'nun 352/2. Madde Ve Fıkrası Uyarınca Dava Ve Cezanın Anılan Yasanın 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gereği )
DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ ( İİK.'nun 352/2. Madde Ve Fıkrası Uyarınca 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gereği - Ticareti Terk Hükmüne Aykırılık )
SANIĞIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEDEN SORUGUYA ÇEKİLMESİ ( Kanuna Aykırı Oluşu - Ticareti Terk Hükmüne Aykırılık )"
352Y17.HD28.2.2005E. 2004/14217 K. 2005/1682"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ceza Kararnamesine İtiraz Halinde Duruşma Açılarak Esastan Yeni Bir Karar Verilmesi Gereği )
CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu - İcra Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Esastan Yeni Bir Karar Verilmesi Gereği )"
352Y17.HD17.2.2005E. 2004/12573 K. 2005/1261"TİCARETİ TERK HÜKMÜNE AYKIRILIK ( Dava ve Cezanın İİK.nun 354.Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmemesi Hatalı Olduğu )
DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ ( İİK.nun 354.Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmemesi Hatalı Olduğu - Ticareti Terk Hükmüne Aykırılık )"
352Y17.HD14.2.2005E. 2005/451 K. 2005/1085"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( 30.7.2003 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4949 Sayılı Yasanın 99. Maddesi İle İİK.'nun 52 Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca Dava Ve Cezanın İİK.'Nun 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmemesinin Hatalı Olması )
DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ ( 4949 Sayılı Yasanın 99. Maddesi İle İİK.'nun 52 Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca İİK.'nun 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmemesinin Hatalı Olması - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )"
352Y17.HD3.2.2005E. 2004/13962 K. 2005/599"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Kefilinin İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Ödeme Taahhüdünün Geçersiz Olduğu )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Kefilinin İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Taahhüdünün Geçersiz Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığı )
İCRA KEFİLİ ( İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Taahhüdünün Geçersiz Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığı )"
352Y17.HD3.2.2005E. 2004/12035 K. 2005/521"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Ceza Kararnamesine İtiraz Halinde Yargılama Yapılıp Yeni Bir Hüküm Kurulması )
İCRA CEZADA CEZA KARARNAMESİ ( Buna İtiraz Halinde Yargılama Yapılıp Yeni Bir Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
352Y16.HD14.12.2004E. 2004/12956 K. 2004/12438"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Ceza Kararnamesiyle Verilen Cezaya Karşı Başvurulacak Hukuksal Yollar - Temyiz Yoluna Gidilememesi )
CEZA KARARNAMESİYLE VERİLEN PARA CEZASI ( Temyiz Yoluna Başvurulamaması - Taahhüdü İhlal Suçu )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçundan Dolayı Ceza Kararnamesiyle Verilen Para Cezasına Karşı )"
352Y16.HD7.10.2004E. 2004/6794 K. 2004/10917"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ceza Kararnamesiyle Ceza Tertibine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - Dosya Duruşmalı Olarak İncelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
CEZA KARARNAMESİ ( İle Ancak Ceza Verilebileceği Ceza Tertibine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Ceza Kararnamesiyle Verilemeyeceği - Dosya Duruşmalı Olarak İncelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği/Mal Beyanında Bulunmamak )"
352Y17.HD8.7.2004E. 2004/5596 K. 2004/8600"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Hükümde Dava ve Cezanın Düşeceği Hallerin Gösterilmesi Gerektiği )
DAVA VE CEZANIN DÜŞECEĞİ HALLERİN GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Suçundan Yargılanan Sanığın Mahkumiyetine Hükmedilmesinde )
CEZANIN DÜŞECEĞİ HALLERİN GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Suçundan Yargılanan Sanığın Mahkumiyetine Hükmedilmesinde )"
352Y16.HD8.7.2004E. 2004/6795 K. 2004/9483"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Ceza Kararnamesi ile Ceza Tertibine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
CEZA KARARNAMESİYLE CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu )"
352Y16.HD6.7.2004E. 2004/5669 K. 2004/9270"TEMYİZE TABİ OLMAYAN KARARLAR ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu - İİK. 352/a Maddesi Uyarınca Ceza Kararnamesi İle Verilen - Mal Beyanında Bulunmamak Suçu )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( İİK. 352/a Maddesi Uyarınca Ceza Kararnamesi İle Verilen Karar - Temyize Tabi Olmadığı )
CEZA KARARNAMESİ ( İİK. 352/a Maddesi Uyarınca Ceza Kararnamesi İle Verilen Karar - Temyize Tabi Olmadığı )"
352Y16.HD27.4.2004E. 2004/3147 K. 2004/6501"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Sanığın Bu suçtan Cezalandırılabilmesi İçin Beyanın Yasaya Uygun Olmasının Gerekmesi )
MAL BEYANI DİLEKÇESİNDE YAŞAYIŞ ŞEKLİNE GÖRE GEÇİM KAYNAKLARININ GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Mal Beyanının Yasaya Uygun Olmaması )"
352Y16.HD1.4.2004E. 2004/3231 K. 2004/5211"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ceza Kararnamesi ile Verilen Kararların Temyize Tabi Olmaması )
CEZA KARARNAMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu ile İlgili Ceza Kararnamesi ile Verilen Kararların Temyize Tabi Olmaması )
TEMYİZ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu ile İlgili Ceza Kararnamesi ile Verilen Kararların Temyize Tabi Olmaması )"
352Y16.HD2.3.2004E. 2003/13179 K. 2004/3320"TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Müşteki Feragat Eder Veya Borcun İtfa Edildiği Sabit Olursa Dava Ve Bütün Neticeler İle Cezanın Düşeceği - Verilen Kararda Bu İbarenin Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Makul Sebep İle Borcu Ödeyememe Halinde Borçluya Ceza Verilemeyeceği - Ödememe Kastının Olması Halinde Ceza Verilmesi Gereği )"
352Y7.CD26.2.2004E. 2003/5550 K. 2004/2707"ACİZ BELGESİ ( Sanığın Davranışı Nedeniyle Aleyhine Aciz Belgesi Alınıp Alınmaması )
BAŞKA MALLAR ( Hacizde Sanığın Başka Mallarının Olup Olmadığının Araştırılması )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Müdahilin Alacağını Tahsil Edip Etmediği )
BAKİYE BORÇ ( Sanık Faturanın Bakiye Borcu Karşılayacak Miktarda Menkul ve Gayrimenkulü Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )"
352Y16.HD24.2.2004E. 2003/13180 K. 2004/2989"ŞİKAYET ( Sanık Hakkındaki Şikayetin Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Olması )
GEREKÇELİ KARAR ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
KISA KARAR ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Bulunmamak Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
352Y16.HD15.12.2003E. 2003/10552 K. 2003/11095"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( İİK 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Dava ve Cezanın Düşeceğinin Yazılmamasının Bozma Sebebi Olması )
DÜŞME ( Takibi Şikayete Bağlı Olanların Müştekisi Feragat Eder veya Borcun İtfa Edildiği Sabit Olursa Dava ve Bütün neticeleriyle Beraber Cezanın Düşmesi )"
352YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
352YCGK29.4.2003E. 2003/17-126 K. 2003/122"İCRA TETKİK MERCİİNDEN VERİLEN CEZA KARARLARI ( Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
SÜRE ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
CUMHURİYET SAVCILIĞININ TEMYİZİNDE SÜRE ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Sürede Başvurabilecekleri )
TEBLİĞİN MEHİL BAŞLANGICI OLMASI ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )"
352Y7.CD29.3.2000E. 2000/219 K. 2000/4677"İCRA İFLAS KANUNU UYARINCA HÜKMEDİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Paraya Çevrilemiyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( İcra İflas Kanununun 352/a Maddesi Uyarınca Hükmedilen - Paraya Çevrilemiyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Takibi Şikayete Bağlı Suç - Usule Uygun İddianame İle Dava Açılması Gerektiği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek - Usule Uygun İddianame İle Dava Açılması Gerektiği )
ACİZ BELGESİ ( Sanığın Aleyhine Alınıp Alınmadığı Alacak Karşılığı Malına Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği - Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek )"
352Y8.CD6.10.1992E. 1992/6203 K. 1992/11050"ŞAHSİ DAVA ( İİK m. 343'teki Davanın Şahsi Dava Yoluyla Açılması Gerekir )
KAMU DAVASI ( İİK m.343'teki Davanın İddianameyle Açılamaması )
HAPİS CEZASI ( Para Cezasına Çevrilememesi )"
352YCGK14.12.1987E. 1987/8-490 K. 1987/604"TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Tetkik Mercii Kararlarının Cumhuriyet Savcısınca Temyizinde )
CUMHURİYET SAVCISININ TETKİK MERCİİ KARARINI TEMYİZ YETKİSİ ( Temyiz Süresinin Başlangıcı )
TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Cumhuriyet Savcısının Temyizinde Temyiz Süresinin Başlangıcı )"

BAM

352ANKARABAM-9CD12.9.2017E. 2017/2846 K. 2017/2644"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - İcra Mahkemesinin Davaya Bakmaya Yetkili ve Görevli Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
ŞİKAYETİN SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Çekin Karşılıksız Olduğunu İbraz Tarihinde Öğrenmiş Sayılamayacağı - Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği/Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Karar Verileceği )"
352İSTANBULBAM-15CD28.3.2017E. 2017/1102 K. 2017/892"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME ( Kısmi Ödeme Halinde Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEKİN FOTOKOPİSİNİN HAMİLİNE VERİLMESİ ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEK FOTOKOPİSİNİN İSPAT ARACI OLARAK KULLANILMASI ( Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
İİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İlgili Hükümler Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )"
352İSTANBULBAM-15CD24.2.2017E. 2017/253 K. 2017/506"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
352İSTANBULBAM-15CD13.1.2017E. 2017/112 K. 2017/58"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"

Madde 353

AMK

353AMK28.2.2008E. 2006/71 K. 2008/69""

YARGITAY

353Y11.CD22.1.2014E. 2014/54 K. 2014/1316"CUMHURİYET SAVCILARININ KANUN YOLUNA BAŞVURMASI ( İcra Ceza Mahkemelerinin Vermiş Oldukları Kararlara Karşı C. Savcılarının Kanun Yoluna Başvurma Hakları Olduğunun Kabul Edileceği )
İCRA CEZA MAHKEMELERİNİN VERDİKLERİ KARARLAR ( Cumhuriyet Savcılarının İcra Ceza Mahkemelerinin Vermiş Oldukları Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurma Hakları Olduğu - İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği )
KANUN YOLUNA BAŞVURMA ( Cumhuriyet Savcılarının İcra Ceza Mahkemelerinin Vermiş Oldukları Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurma Hakları Olduğu - İtirazın Reddine Karar Verilmemesi Gereği )
İTİRAZ YETKİSİ ( Cumhuriyet Savcılarının İcra Ceza Mahkemelerinin Vermiş Oldukları Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurma Hakları Olduğu - İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
353Y16.HD21.2.2012E. 2012/1128 K. 2012/1751"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( C. Savcısının İtirazının Şikayetçinin Şikayet Hakkına Yönelik Olmayıp Sanığın Lehine Olduğu - İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiği )
SAVCILIĞIN İTİRAZININ SANIĞIN LEHİNE OLMASI ( İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İtiraz Mercii İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiği - Ödeme Şartını İhlal )
İTİRAZ YETKİSİ ( Ödeme Şartını İhlal - C. Savcısının İtirazının Şikayetçinin Şikayet Hakkına Yönelik Olmayıp Sanığın Lehine Olduğu/İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğu/İtirazın Esastan İnceleneceği )"
353Y16.HD13.12.2011E. 2011/3413 K. 2011/8832"İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN İTİRAZA TABİ KARARLARA İTİRAZ ( Yedi Gün İçerisinde Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği - İtiraz Hakkında Ağır Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Yargılaması Tamamlanmış Herhangi Bir Delil ya da Sair Araştırma İhtiyacı Bulunmayan Haller İçin Olduğu )
İTİRAZA TABİ KARARLARA İTİRAZ ( İcra Mahkemesince Verilen - Yedi Gün İçerisinde Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği/İtiraz Hakkında Ağır Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Yargılaması Tamamlanmış Herhangi Bir Delil ya da Sair Araştırma İhtiyacı Bulunmayan Haller İçin Olduğu )
KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE İTİRAZI İNCELEYECEK MAHKEME ( "İtirazın Kabulüne" veya "İtirazın Reddine" Karar Vereceği - İtirazın Kabulüne Karar Vermesi Halinde İtirazın Konusu Hakkında da Bir Karar Vermesi Gerektiği )
İTİRAZ ÜZERİNE MERCİİNİN VERMESİ GEREKEN KARAR ( İcra Mahkemesince Verilen İtiraza Tabi Kararlara İtiraz Yedi Gün İçerisinde Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
MÜDAAFİİN ÜCRETİ VEKALET TAKDİR EDİLMESİNE İLİŞKİN İTİRAZI ( Kabulüne Karar Veren Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Esası Hakkında da Bir Karar Vermesi Gerektiği )"
353Y16.HD27.6.2011E. 2010/8620 K. 2011/3858"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Kişinin Yükümlülüğünü Yerine Getirmesini Sağlamak İçin Belli Ölçüde İcbar Edilebileceğinin Kabul Edildiği - Disiplin Hapsinin Kabahat Nev'inden Bulunması Karşısında Hükümlü Hakkında 5275 S.K'nun 110. Md. sinde Öngörülen Özel İnfaz Usullerinin Uygulanamayacağı )
DİSİPLİN HAPSİ ( Kabahat Nev'inden Bulunması Karşısında Hükümlü Hakkında 5275 S.K'nun 110. Md. sinde Öngörülen Özel İnfaz Usullerinin Uygulanamayacağı - Ödeme Şartını İhlal - Kişinin Yükümlülüğünü Yerine Getirmesini Sağlamak İçin Belli Ölçüde İcbar Edilebileceğinin Kabul Edildiği )
YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İCBAR ( Ödeme Şartını İhlal - Kişinin Yükümlülüğünü Yerine Getirmesini Sağlamak İçin Belli Ölçüde İcbar Edilebileceğinin Kabul Edildiği/Disiplin Hapsinin Kabahat Nev'inden Bulunması Karşısında Hükümlü Hakkında 5275 S.K'nun 110. Md. sinde Öngörülen Özel İnfaz Usullerinin Uygulanamayacağı )"
353Y16.HD12.2.2009E. 2009/146 K. 2009/606"TEMYİZ VE İTİRAZ HARCI ( İcra Mahkemelerinin İtiraza Tabi Kararlarına Karşı İtiraz Harca Tabi Olduğu )
HARÇ ( İcra Mahkemelerinin İtiraza Tabi Kararlarına Karşı İtiraz Harca Tabi Olduğu )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA İTİRAZ ( Harca Tabi Olduğu )
İTİRAZ ( İcra Mahkemelerinin İtiraza Tabi Kararlarına Karşı İtiraz Harca Tabi Olduğu )"
353Y16.HD7.7.2008E. 2008/4898 K. 2008/4957"TAAHHÜDÜ İHLALE KARŞI İTİRAZ ( İtiraz Mercii Olan Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Konusu Hakkında Hüküm Kurması Gereği - Ancak Dosyada Eksiklik Mevcutsa Bunların Tamamlanması Yargılamayı Gerektirdiğinden Dosyayı İcra Mahkemesine Eksikliklerin Tamamlanması İçin Geri Gönderebileceği )
DOSYADAKİ EKSİKLİKLERİN İTİRAZ MERCİİ TARAFINDAN TESPİTİ ( Taahhüdü İhlal/İtiraz Mercii Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Konusu Hakkında Hüküm Kuracağı - Ancak Dosyada Eksiklik Mevcutsa Tamamlanması Yargılamayı Gerektirdiğinden Eksikliklerin Tamamlanması İçin Geri Gönderebileceği )
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Taahhüdü İhlal/İtiraz Mercii Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Konusu Hakkında Hüküm Kuracağı - Ancak Dosyada Eksiklik Mevcutsa Tamamlanması Yargılamayı Gerektirdiğinden Eksikliklerin Tamamlanması İçin Geri Gönderebileceği )"
353Y16.HD3.6.2008E. 2008/4443 K. 2008/4181"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Kabulünü Takiben Disiplin ve Tazyik Hapsi Dışındaki Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar Hakkında Temyiz Yolu Öngörülen Hapis Cezası Verme Yetkisinin Olmadığı )
TEMYİZ YOLU ÖNGÖRÜLEN HAPİS CEZASI VERME YETKİSİ ( Mal Beyanında Bulunmamak - Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Kabulünü Takiben Disiplin ve Tazyik Hapsi Dışındaki Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar Hakkında Temyiz Yolu Öngörülen Hapis Cezası Verme Yetkisinin Olmadığı )
MAL BEYANI DİLEKÇESİNİN USULÜNE UYGUN OLMAMASI ( Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Kabulünü Takiben Disiplin ve Tazyik Hapsi Dışındaki Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar Hakkında Temyiz Yolu Öngörülen Hapis Cezası Verme Yetkisinin Olmadığı )
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Kabulünü Takiben Disiplin ve Tazyik Hapsi Dışındaki Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar Hakkında Temyiz Yolu Öngörülen Hapis Cezası Verme Yetkisinin Olmadığı )"
353Y16.HD20.5.2008E. 2008/2080 K. 2008/3576"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTMEK ( İcra Mahkemesince Verilen Karar Henüz Kesinleşmediğinden Bu Karara Karşı Olağanüstü Kanun Yoluna Gidilemeyeceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Ancak Hakim Veya Mahkeme Tarafından Verilen ve Temyiz İncelemesinden Geçmeksizin Kesinleşen Kararlar Hakkında Mümkün Olduğu )
İTİRAZ ( İcra Mahkemesince Verilen Karar Temyize Tabi Olmasına Karşın Ağır Ceza Mahkemesince İtiraz Yolu İle İncelendiğinden Bu Kararın Yok Hükmünde Olduğu )
TEMYİZ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - İcra Mahkemesince Verilen Karar Temyize Tabi Olmasına Karşın Ağır Ceza Mahkemesince İtiraz Yolu İle İncelendiğinden Bu Kararın Yok Hükmünde Olduğu )"
353Y16.HD29.4.2008E. 2008/2835 K. 2008/2893"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mahkemenin Verdiği Son Karara Karşı Yargı Çevresinde Yer Aldığı Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği - Bu İtiraz Kararın Tebliği Tarihinden İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde Yapılacağı )
İTİRAZ ( Mal Beyanında Bulunmamak/Mahkemenin Verdiği Son Karara Karşı Yargı Çevresinde Yer Aldığı Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği - Bu İtiraz Kararın Tebliği Tarihinden İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde Yapılacağı )"
353YCGK4.12.2007E. 2007/16-257 K. 2007/256"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Yetkisiz Merci Tarafından Verilen Ek Kararın Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiği )
YETKİSİZ MERCİ TARAFINDAN VERİLEN EK KARAR ( Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiği )
YOK HÜKMÜNDE SAYILAN KARAR ( Mal Beyanında Bulunmama - Yetkisiz Merci Tarafından Verilen Ek Kararın Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiği )
İTİRAZ YASA YOLU ( Yetkisiz Merci Tarafından Verilen Ek Kararın Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiği - Yasa Yararına Bozma Yasa Yoluna Başvurulamayacağı )
YASA YARARINA BOZMA YOLU ( Yetkisiz Merci Tarafından Verilen Ek Kararın Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiğinden Başvurulamayacağı )"
353Y16.HD27.11.2007E. 2007/3693 K. 2007/4743"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar "Hüküm" Niteliğinde Olmadığı - Kabahat Nevinden Olduğu )
DİSİPLİN HAPSİ ( Ve Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar "Hüküm" Niteliğinde Olmadığı/Kabahat Nevinden Olduğu - Hükümlü Hakkında 5275 Sayılı Yasa'nın 110/2. Maddesinin Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar "Hüküm" Niteliğinde Olmadığı - Kabahat Nevinden Olduğu )"
353Y16.HD20.11.2007E. 2007/1384 K. 2007/4598"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( 5237 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesinin Yürürlüğünün Ertelendiği - Suçun Yasal Unsurlarının Tanımlanmaması Nedeniyle Sanığın Suçun Unsurlarını Bilmediğini Kabul Etmenin Mümkün Olmadığı )
SUÇUN UNSURLARINI BİLMEME ( Borçluya Çıkarılan Ödeme Emrinde Mal Beyanının Nasıl Olması Gerektiğini Düzenleyen İİK'nın 74. Maddesindeki Unsurların Belirtilmediği - Mal Beyanında Bulunmama )"
353Y16.HD21.3.2007E. 2007/978 K. 2007/849"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( İcra Mahkemesinin İtiraza Tabi Verdiği Kararlar Dar ve Teknik Anlamda Suç Karşılığı Verilen Kararlar Olmadığı İçin Bunlara İtirazın İçinde Bulunduğu Yargı Çevresinde Olan Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
YASA YOLU ( İcra Mahkemesinin İtiraza Tabi Verdiği Kararlar Dar ve Teknik Anlamda Suç Karşılığı Verilen Kararlar Olmadığı İçin Bunlara İtirazın İçinde Bulunduğu Yargı Çevresinde Olan Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
İTİRAZ ( İcra Mahkemesinin İtiraza Tabi Verdiği Kararlar Dar ve Teknik Anlamda Suç Karşılığı Verilen Kararlar Olmadığı/Yargı Çevresindeki Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması Gerektiği - Mal Beyanında Bulunmamak )"
353Y16.HD21.3.2007E. 2007/949 K. 2007/830"DİSİPLİN HAPSİ ( İcra Mahkemesince Hükmolunan Tazyik ve Disiplin Hapsi Kararlarına Karşı İtiraz Olunabileceği )
KANUN YOLU ( Ceza Muhakemesi Kanunu Anlamında İtiraz Kural Olarak İtiraz Olunan Kararı Veren Mahkemeye Yapılacağı )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( İcra Mahkemelerinin İtiraza Tabi Verdiği Kararlara İtirazın İİK'nun Değişik 353/1. Maddesi Gereğince Yedi Gün İçinde Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine Yapılacağı )
TAZYİK HAPSİ ( Kararlarına Karşı İtiraz Olunabileceği )
İTİRAZ ( İlk İncelemeyi Kararı Veren Mahkeme Gerçekleştirip Kararı Düzeltebileceği veya İtirazı Yerinde Görmezse En Geç Üç Gün İçinde İtirazı İnceleyecek Mercie Göndermesi Gereği )"
353Y16.HD21.3.2007E. 2007/632 K. 2007/832"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( İcra ve İflas Kanunu'nda Bazı Eylemlerin Kabahat Olarak Düzenlendiği - Müeyyidelerinin Disiplin Hapsi veya Tazyik Hapsi Şeklinde Yaptırımlara Bağlandığı )
İCRA MAHKEMESİNİN DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİ KARARLARI ( Karşı Yapılacak İtiraz CMK'daki İtiraz Sisteminden Farklı Olduğu - İlk İncelemenin Mahkemesince Yapılacağına İlişkin Bir Düzenleme Olmadığı )
İTİRAZ ( İcra Mahkemesinin Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Kararlarına Karşı Yapılacak İtiraz CMK'daki İtiraz Sisteminden Farklı Olduğu/İlk İncelemenin Mahkemesince Yapılacağına İlişkin Bir Düzenleme Olmadığı - Mal Beyanında Bulunmamak )"
353Y16.HD1.3.2007E. 2007/520 K. 2007/402"TAZYİK VE DİSİPLİN HAPSİ KARARI ( İcra Mahkemesinin İtiraza Tabi Kararlarına Karşı Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )
İCRA MAHKEMESİ KARARI ( İtiraza Tabi Kararlarına Karşı Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ ( İcra Mahkemesince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsi Kararlarına Karşı Tefhim veya Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Yargı Çevresinde Bulunan Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )
TAZYİK VE DİSİPLİN HAPSİ KARARI ( İcra Mahkemesince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsi Kararlarına Karşı Tefhim veya Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Yargı Çevresinde Bulunan Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )"
353Y16.HD26.6.2006E. 2006/4087 K. 2006/4930"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Kararların Niteliğine Bakılmaksızın Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçerisinde Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği - Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
İCRA İFLAS KANUNU UYARINCA MÜEYYİDESİ DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİ OLARAK BELİRLENEN EYLEMLER ( Kararların Niteliğine Bakılmaksızın Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçerisinde Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( İİK. Uyarınca Müeyyidesi Disiplin ve Tazyik Hapsi Olarak Belirlenen Eylemler - Yargılama Sonunda Kararların Niteliğine Bakılmaksızın Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçerisinde Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )"
353Y17.HD4.5.2006E. 2005/12199 K. 2006/3930"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( İcra Ceza Mahkemesince Verilen Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulamaması - İtiraz Yoluna Başvurulması Gereği )
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödememekten Dolayı İcra Ceza Mahkemesi'nce Verilen Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulamaması )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Nafaka Borcunu Ödememekten Dolayı İcra Ceza Mahkemesi'nce Verilen Karara Karşı Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği - Usul Hükümlerinin Derhal Uygulanması Kuralı )
USUL HÜKÜMLERİNİN DERHAL UYGULANMASI KURALI ( Sanığın Yararına Olan Hükmün Uygulanması Kuralının Usul Kuralları İçin Geçerli Olmaması - Nafaka Borcunu Ödemeyen Sanık Hakkındaki Karara Karşı Temyize Değil İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )"
353YCGK25.4.2006E. 2006/16-123 K. 2006/127"DİSİPLİN HAPSİ ( Kabahat Olarak Düzenlenen Eylemler Nedeniyle Verilen Kararlar İcra ve İflas Yasasının 353/1. Maddesi Uyarınca İtiraz Yasa Yoluna Tabi Olacağı )
TAZYİK HAPSİ ( İcra Ceza Mahkemesince Taahhüdün Geçersiz Olduğu Gerekçesiyle Verilen Eylemin Tazyik Hapsini Gerektirmediği Yönündeki Saptamayı İfade Eden Karar Teknik Anlamda Beraat Hükmü Sayılmadığı )
İTİRAZ YASA YOLU ( Kabahat Olarak Düzenlenen Eylemler Nedeniyle Verilen Kararlar İcra ve İflas Yasasının 353/1. Maddesi Uyarınca Olacağı )
DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİNİ GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOLAYI VERİLEN BERAAT KARARI ( Temyiz Yoluna Değil İtiraz Yoluna Başvurulması Gereği - Taahhüdü İhlal )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Disiplin ve Tazyik Hapsini Gerektiren İİK'daki Eylemlerin Suç Niteliğinin Bulunmaması - Klasik Beraat Kararı Niteliği Bulunmayan Beraat Hükmünün Temyiz Yoluna Değil İtiraz Yoluna Tabi Olacağı )
TEMYİZ YOLUNA DEĞİL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Disiplin ve Tazyik Hapsini Gerektiren Taahhüdü İhlal Eyleminin Suç Değil Kabahat Niteliğinde Olması - Sadece Cezaya İlişkin Karara Değil Beraat Kararına Karşı da İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
BERAAT KARARI DEĞİL DİSİPLİN VEYA TAZYİK HAPSİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( İcra Mahkemesinin Görev Alanına Giren ve Suç Niteliği Bulunmayan Eylemlerden Dolayı - Taahhüdü İhlal Eylemi Hakkında Verilen Beraat Kararına Karşı da Temyiz Değil İtiraz Yoluna Başvurulacağı )
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Tahhüdü İhlal Eyleminden Dolayı Verilen Beraat Kararına Karşı - Bu Kararın Klasik Beraat Kararı Niteliğinde Olmaması/Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Eylemlerden Dolayı Verilen Her Türlü Karara Karşı İtiraz Yoluna Başvurulacağı )"
353Y17.HD1.3.2006E. 2005/8439 K. 2006/1524"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı C.Savcıları Bakımından Temyiz Süresi Kararın Savcılık Makamına Bildirilmesinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı C.Savcıları Bakımından Kararın Savcılık Makamına Bildirilmesinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
7 GÜNLÜK SÜRE ( İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı C.Savcıları Bakımından Temyiz Süresi Kararın Savcılık Makamına Bildirilmesinden İtibaren 7 Gün Olduğu )"
353Y17.HD1.3.2006E. 2005/8433 K. 2006/1518"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( C.Savcılarının Verilen Beraat Kararlarını Temyiz Yetkileri Bulunmadığı )
BERAAT KARARI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Verilen - C.Savcılarının Temyiz Yetkileri Bulunmadığı )
C. SAVCILARININ TEMYİZ YETKİLERİNİN BULUNMAMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Verilen Beraat Kararları )"
353Y16.HD23.2.2006E. 2005/12998 K. 2006/1234"İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İcra Mahkemesince Verilen/Mal Beyanında Bulunmamak Suçu - Ağır Ceza Merkezine İtiraz Edilebileceği/Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığın İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı - Ağır Ceza Merkezine İtiraz Edilebileceği )
İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu - Ağır Ceza Merkezine İtiraz Edilebileceği/Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )"
353Y16.HD23.2.2006E. 2005/12995 K. 2006/1233"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanıkların Disiplin Hapsiyle Cezalandırılmalarına Dair Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurammayacakları - Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebilecekleri )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURAMAMAK ( Sanıkların Disiplin Hapsiyle Cezalandırılmalarına Dair Karar/Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebilecekleri - Mal Beyanında Bulunmamak Suçu )
DİSİPLİN HAPSİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu - Sanıkların Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurammayacakları/Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebilecekleri )"
353Y17.HD26.1.2006E. 2005/11265 K. 2006/202"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İİK.nun 353. Maddesinde Belirlenen 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Temyiz Ettiği Anlaşıldığı Cihetle Yerel Mahkeme Tarafından Aynı Kanunun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA TEFHİM ( İİK.nun 353. Maddesinde Belirlenen 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Temyiz Ettiği Anlaşıldığı Cihetle Yerel Mahkeme Tarafından Aynı Kanunun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )
7 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ ( Taahhüdü İhlal - Yerel Mahkeme Tarafından İİK'nun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )"
353YCGK22.11.2005E. 2005/16-146 K. 2005/139"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMAK ( İcra Mahkemesinin Yetkisizlik Kararma Karşı Başvurulacak Yasa Yolu Temyiz Değil İtiraz Yasa Yolu Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( İcra Mahkemesinin Yetkisizlik Kararma Karşı Başvurulacak Yasa Yolu Temyiz Değil İtiraz Yasa Yolu Olduğu - Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak )
YASA YOLUNU TAYİNDE YANILMA ( Başvuranın Haklarını Ortadan Kaldırmadığı/Başvuru Yapılan Mercice Başvurunun Görevli ve Yetkili Merciye Gönderilmesi Gereği - Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak )"
353YCGK22.11.2005E. 2005/16-139 K. 2005/139"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( Derhal Uygulanırlık İlkesi Önceki Yasanın Yürürlükte Bulunduğu Dönemde O Yasaya Uygun Biçimde Yapılmış İşlemlerin Geçersizliği Sonucunu Doğurmaması ve Yenilenmesini de Gerektirmemesi )
YETKİSİZLİK KARARI ( Bu Karar Üzerine Gidilecek Yasa Yolu Konusunda 1412 Sayılı Yasada Açık Hüküm Bulunmasa da 1946 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında Bu Kararlara Karşı İtiraz Yasa Yoluna Gidileceğinin Belirtilmiş Olması )
YASA YOLU ( Yetkisizlik Kararın Üzerine Gidilecek Yasa Yolu Konusunda 1412 Sayılı Yasada Açık Hüküm Bulunmasa da 1946 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında Bu Kararlara Karşı İtiraz Yasa Yoluna Gidileceğinin Belirtilmiş Olması )
YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMASI ( Genel İlkenin Yasa Değişikliklerindeki Geçici Düzenlemelerde Aksi Belirtilmiş Olmadıkça Derhal Uygulama-Hemen Uygulama İlkesinin Geçerli Olması )
DERHAL UYGULAMA İLKESİ ( Bu İlke Yeni Yasanın Eskisinden Daha Mükemmel Olması ve Ülkede Aynı Anda Birden Çok Yargılama Yasasının Uygulanmaması Yasaların Bulundukları Süre İçerisinde Düzenledikleri Alanlarda Uygulanacağı Görüşüne Dayanması )
HEMEN UYGULAMA ( Usul İşlemleri Yapılacağı Sırada Yürürlükte Bulunan Yargılama Yasası Hükümlerine Tabi Olmas ve Ceza Yargılaması Sırasında Yasada Değişiklik Olduğunda Yen Yasanın Hemen Uygulanması )"
353Y17.HD3.10.2005E. 2005/7264 K. 2005/9175"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Acele İşlerden Olan İcra Suçlarında Yerel C.Savcısına Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Günlük Temyiz Süresi Tanıyan İİK'nun 353. Maddesinin de Bu Kısıtlamalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerekeceği )
İCRA SUÇLARI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Yerel C.Savcısına Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Günlük Temyiz Süresi Tanıyan İİK'nun 353. Maddesinin de Bu Kısıtlamalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerekeceği )
TEMYİZ SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak - Yerel C.Savcısına Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Günlük Temyiz Süresi Tanıyan İİK'nun 353. Maddesinin de Bu Kısıtlamalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerekeceği )
SÜRE KOŞULUNUN TEMYİZ DAVASININ ŞARTI OLMASI ( C.Savcılarının Tetkik Mercii Kararlarını da 30 Gün İçinde Temyiz Edebilecekleri - 7 Günlük Temyiz Süresinin Bu Zaman Dilimi İçerisinde Başlayıp Biteceği )
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ ( Mercii Kararlarını da 30 Gün İçinde Temyiz Edebilecekleri - 7 Günlük Temyiz Süresinin Bu Zaman Dilimi İçerisinde Başlayıp Biteceği )"
353Y16.HD16.2.2005E. 2005/2461 K. 2005/774"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Lehe Olan Yeni Türk Ceza Kanunu'ndaki Hükümlerin Uygulanması İçin 1 Nisan 2005 Tarihina Kadar Cezanın İnfazının Durdurulması Gereği )
CEZA İNFAZININ DURDURULMASI GEREĞİ ( Yeni TCK'daki Hükümlerin Sanığın Lehine Olması Nedeniyle Yürürlük Tarihine Kadar İnfazın Ertelenmesi - Mal Beyanında Bulunmama Suçu )
LEHE OLAN KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Yeni TCK'daki Hükümlerin Sanığın Lehine Olması Nedeniyle Yeni Kanunun Yürürlük Tarihine Kadar İnfazın Durdurulması Gereği - Mal Beyanında Bulunmamak Suçu )"
353Y16.HD16.2.2005E. 2005/2460 K. 2005/773"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( 5237 S.K.'nun 5 ve 50. Maddelerinin Sanığın Lehine Bulunduğundan İnfazının Durdurulması Talebinin Kabul Edilmesi Gereği )
İNFAZIN DURDURULMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu/Talebinin Kabul Edilmesi Gereği - 5237 S.K.'nun 5 ve 50. Maddelerinin Sanığın Lehine Bulunduğu )
SANIĞIN LEHİNE OLAN YENİ KANUN ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu/İnfazının Durdurulması Talebi - 5237 S.K.'nun 5 ve 50. Maddelerinin Sanığın Lehine Bulunduğu/Kabul Edilmesi Gereği )
CEZA KANUNUNUN ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİSİ ( Genel Hükümlerinin Özel Ceza Kanunları ve Ceza İçeren Kanunlardaki Suçlar Hakkında da Uygulanacağı - Mal Beyanında Bulunmamak Suçu )
CEZA HÜKMÜ TAŞIYAN ÖZEL KANUNLAR ( Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümlerinin Özel Ceza Kanunları ve Ceza İçeren Kanunlardaki Suçlar Hakkında da Uygulanacağı )"
353Y16.HD22.3.2004E. 2003/8595 K. 2004/4555"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanık Olarak Tüzel Kişinin Gösterilmesi- Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçundan Beraat Etmesi )
TÜZEL KİŞİ ( Tüzel Kişinin Sanık Olarak Gösterilememesi )
YASAL TEMSİLCİ ( Sanık Sıfatıyla Şirketin Yasal Temsilcisinin Gösterilmesinin Gerekmesi )"
353Y16.HD12.1.2004E. 2003/12514 K. 2004/65"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mahkemece Diğer Sanık Hakkındaki Mahkumiyet Kararının Bozulması Üzerine Hakkında Beraat Kararı Kesinleşen Sanık Hakkında da Mahkumiyete Dair Hüküm Kurulmasının Yok Hükmünde Olduğu )
YOK HÜKMÜNDE KARAR ( Mahkemece Diğer Sanık Hakkındaki Mahkumiyet Kararının Bozulması Üzerine Hakkında Beraat Kararı Kesinleşen Sanık Hakkında da Mahkumiyete Dair Hüküm Kurulması )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
TEBLİGAT ( C. Savcılarına Tebliğ Olunacak Kararların Kendisine Gösterilmesiyle Olacağı - Görüldüğü Tarihten İtibaren 7 Gün ve Karar Tarihinden İtibaren 1 Ay İçerisinde Temyiz Olunması Gereği )"
353Y16.HD8.10.2003E. 2003/6938 K. 2003/8832"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( İcra İflas Kanunu Gereğince Sanığın Yokluğunda Verilen Hükmün Temyiz Süresinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün Olması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Sanığın Yokluğunda Verilen Hükmün Temyiz Süresinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün Olması-Yasal Süreden Sonra Yapılan Temyizin Süre Yönünden Reddedilmesi )"
353Y17.HD25.9.2003E. 2003/4970 K. 2003/8570"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hükmün Yedi Gün İçinde Temyiz Edilmesinin Gerekmesi )
TEMYİZ ( Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hükmün 7 Gün İçinde Temyiz Edilmediği Taktirde Bir Daha Temyiz Edilememesi )
TEFHİM ( Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hükmün 7 Gün İçinde Temyiz Edilmediği Taktirde Bir Daha Temyiz Edilememesi )"
353YCGK10.6.2003E. 2003/16-183 K. 2003/182"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Gerekmediği Halde Yapılan Tebligatın Yeni Bir Süre Başlatmaması ve Herhangi Bir Hak Doğurmaması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Gerekmediği Halde Yapılan Tebligatın Yeni Bir Süre Başlatmaması ve Herhangi Bir Hak Doğurmaması )
TEBLİGATIN GEREKLİLİĞİ ( Gerekmediği Halde Yapılan Tebligatın Yeni Bir Süre Başlatmaması ve Herhangi Bir Hak Doğurmaması )"
353Y4.CD10.6.2003E. 2002/22967 K. 2003/5637"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Borç Tamamen Ödenmeden İcra Takibi Kapatılamayacağından Alacaklı Vekilinin Bu Suçtan Beraat Etmesinin Gerekmesi )
ALACAKLI VEKİLİNİN SORUMLULUĞU ( Kendisine Yapılan Ödemeleri İcra Dosyasına Bildirme Yükümlülüğünün Olmaması )
ÖDEMELERİN BİLDİRİLMESİ ( Borçlu Mağdurun Taahhüt Tarihinde Yaptığı Ödemelere İlişkin Sanıktan Aldığı Belgeleri Dosyasına Bildirmesinin Gerekmesi )
AVUKATIN ALDIĞI PARALARI İCRA DOSYASINA BİLDİRMEMESİ ( Borcun Tamamı Ödenmeden Avukatın Aldığı Paraları İcra Dosyasına Bildirme Yükümlülüğünün Olmaması )"
353YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
353YCGK29.4.2003E. 2003/17-126 K. 2003/122"İCRA TETKİK MERCİİNDEN VERİLEN CEZA KARARLARI ( Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
SÜRE ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
CUMHURİYET SAVCILIĞININ TEMYİZİNDE SÜRE ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Sürede Başvurabilecekleri )
TEBLİĞİN MEHİL BAŞLANGICI OLMASI ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )"
353YCGK7.5.2002E. 2002/17-115 K. 2002/242"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Tetkik Mercii Kararının Tefhim veya Tebliğden Yedi Gün İçinde Temyiz Olunabilmesi )
TEMYİZ SÜRESİ ( Tetkik Mercii Kararının Tefhim veya Tebliğden Yedi Gün İçinde Temyiz Olunabilmesi )
SÜRENİN SONUNCU GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI ( Sürenin Tatili Takip Eden Günde Bitmesi )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun Cezanın Üst Sınırına Göre Altı Aylık Asli Dava Zamanaşımına Tabi Olması )"
353YCGK29.1.2002E. 2001/17-317 K. 2002/142"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Bir Temyiz Davası Açılmasının Gerekmesi )
TEMYİZ DAVASININ ŞARTLARI ( Süre ve İstek Olmak Üzere İki Şartın Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
SÜRE ( Temyiz Davasının Açılabilmesi İçin Tetkik Mercii Kararının Tebliğ Veya Tefhiminden İtibaren Yedi Gün İçinde Açılabilmesi )
TETKİK MERCİİ KARARI ( Temyiz Edilebilmesi )"
353Y8.CD26.3.1998E. 1998/2834 K. 1998/4405"TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarında )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Savcının Yapacağı Temyizde Süre )
SÜRE ( İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi )"
353YCGK1.2.1993E. 1992/8-363 K. 1993/21"TEMYİZ SÜRESİ ( İcra ceza )
İCRA TAAHHÜDÜNÜ İHLAL TAAHHÜDÜ
İHLAL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCE İCRA TAAHHÜDÜNDE BULUNMAK
OKUL MÜDÜRÜNE TEBLİGAT"
353YCGK14.12.1987E. 1987/8-490 K. 1987/604"TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Tetkik Mercii Kararlarının Cumhuriyet Savcısınca Temyizinde )
CUMHURİYET SAVCISININ TETKİK MERCİİ KARARINI TEMYİZ YETKİSİ ( Temyiz Süresinin Başlangıcı )
TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Cumhuriyet Savcısının Temyizinde Temyiz Süresinin Başlangıcı )"
353YİBGK17.4.1957E. 1953/20 K. 1957/7"İCRA TETKİK MECİİNCE VERİLEN PARA CEZALARI ( Temyiz Kabiliyetinin Olması )
TEMYİZ ( İcra Tetkik Merciince Verilen Para Cezaları )"
353YİBGK13.1.1936E. 1935/107 K. 1936/25"İCRA TETKİK MERCİİ ( Ağır Ceza Cumhuriyet Savcılarının Merciiden Verilen Ceza Kararlarını Temyize Yetkilerinin Olmaması )
TEMYİZ YETKİSİ ( Ağır Ceza Cumhuriyet Savcılarının İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Kararlarını Temyize Yetkilerinin Olmaması )
AĞIR CEZA CUMHURİYET SAVCISI ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Kararlarını Temyize Yetkilerinin Olmaması )"

BAM

353ANKARABAM-9CD12.9.2017E. 2017/2846 K. 2017/2644"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - İcra Mahkemesinin Davaya Bakmaya Yetkili ve Görevli Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Karşılıksız Olduğu Tespit Edilen Çekle İlgili Doğrudan İcra Mahkemesine Şikayet Yapıldığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle İlgili Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
ŞİKAYETİN SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Çekin Karşılıksız Olduğunu İbraz Tarihinde Öğrenmiş Sayılamayacağı - Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği/Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ ( Çeki İbraz Eden ve Sonra Müşteki Şirkete İade Eden Şirketin Yetkilisi Dinlendikten Sonra Çekin İade Tarihi Tespit Edilerek Şikayetin Süresinde Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Şikayetin Hakkının Düşürülmesine Karar Verileceği - Öğrenmeden İtibaren Üç Aylık Süre İçinde Yapıldığının Belirlendiği ya da Öğrenme Tarihi Kesin Olarak Belirlenemediğinde Azami Bir Yıllık Süre İçinde Yapılmış Olması Nazara Alınarak Karar Verileceği )"
353İZMİRBAM-11CD7.4.2017E. 2017/871 K. 2017/572"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME ( İcra Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Verdiği - CMK 5/2. Maddesine Göre Görevsizlik Kararlarına Karşı Ancak İtiraz Yoluna Başvurulabileceği/Her Ne Kadar İcra Ceza Mahkemesince Verilen Kararda İstinaf Kanun Yolunun Açık Olduğu Belirtilmiş İse de Bu Durumun Kararın Tabi Olduğu İtiraz Kanun Yolunu Değiştirmeyeceği Açık Olup İstinaf Talebinin İtiraz Mahiyetinde Kabulü İle Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İTİRAZ YOLU AÇIK KARAR İÇİN İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILMASI ( İİK. 353/2.Maddesine Göre İcra Mahkemesinin Suçlardan Dolayı Verdiği Hükümlerle İlgili Olarak CMK.'nun Kanun Yollarına İlişkin Hükümleri Uygulanacağı/CMK. 268/3. Maddesine Göre Asliye Ceza Mahkemesince Verilen Karalar Yargı Çevresinde Bulundukları Ağır Ceza Mahkemesince İncelenmekle Asliye Ceza Mahkemesine Denk Olan İcra Ceza Mahkemesince Verilen ve İtiraz Yolu Açık Olan Kararın İnceleme Mercii Ağır Ceza Mahkemesi Olacağı )
GÖREVSİZLİK KARARINA KARŞI İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme - CMK 5/2. Maddesine Göre Görevsizlik Kararlarına Karşı Ancak İtiraz Yoluna Başvurulabileceği/Her Ne Kadar İcra Ceza Mahkemesince Verilen Kararda İstinaf Kanun Yolunun Açık Olduğu Belirtilmiş İse de Bu Durumun Kararın Tabi Olduğu İtiraz Kanun Yolunu Değiştirmeyeceği Açık Olup İstinaf Talebinin İtiraz Mahiyetinde Kabulü İle Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
353İSTANBULBAM-15CD28.3.2017E. 2017/1102 K. 2017/892"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME ( Kısmi Ödeme Halinde Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEKİN FOTOKOPİSİNİN HAMİLİNE VERİLMESİ ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
ÇEK FOTOKOPİSİNİN İSPAT ARACI OLARAK KULLANILMASI ( Çekin Ön ve Arka Yüzünün Onaylı Fotokopisinin Ücretsiz Olarak Hamiline Verileceği - Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İİK'nın İlgili Hükümleri Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
İİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Çek Hamilinin Bu Fotokopiyle Müracaat Borçlularına veya Kambiyo Senetleri Hakkındaki Takip Usullerine Başvurabileceği Gibi C. Başsavcılığı'na Talepte Bulunurken Fotokopiyi Ekleyip Bunu İcra Daireleri ile Mahkemelerde İspat Aracı Olarak Kullanabileceği/Suçla İlgili Olarak İlgili Hükümler Uygulanacak Olup İcra Mahkemelerine Başvurabileceğinden Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )"
353İSTANBULBAM-15CD24.2.2017E. 2017/253 K. 2017/506"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
353İSTANBULBAM-15CD3.2.2017E. 2017/11 K. 2017/148"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇUNDA ŞİKAYET MERCİİ ( Mahkemece Şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılması Gerektiği Belirtilerek Reddedildiği/5941 S.K. 5/1 Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İcra ve İflas Kanununun 347 ve 349-353. Maddelerinde Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı Belirtildiğinden ve Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNDAN İCRA MAHKEMESİNE ŞİKAYETTE BULUNULMASI ( Mahkemece Şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılması Gerektiği Belirtilerek Reddedildiği/5941 S.K. 5/1 Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İcra ve İflas Kanununun 347 ve 349-353. Maddelerinde Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı Belirtildiğinden ve Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
353İSTANBULBAM-15CD13.1.2017E. 2017/112 K. 2017/58"KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU ( Düzenlemenin Çeklerde Karşılıksız İşlemi Yapılmasıyla İlgili Olduğu ve Yargılama Usulüne İlişkin Olmadığı/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İLGİLİ DÜZENLEMENİN YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLMAMASI ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu/İlgili Kanun Maddesinde Açıkça Bu Suçla İlgili Olarak İİK.'nda Düzenlenen Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Belirtildiği - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İİK.'NDA YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu - Bu Hükümler Uyarınca Dilekçeyle İcra Mahkemelerine Şikayette Bulunulabileceğinden Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılacağı/Şikayetçi Vekilinin İstinaf Nedenleri Yerinde Olup Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"

Madde 354

AMK

354AMK4.2.1997E. 1996/65 K. 1997/31""
354AMK5.10.1995E. 1995/15 K. 1995/55""

YARGITAY

354Y19.CD20.12.2017E. 2017/3514 K. 2017/11374"BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLAL EYLEMİ ( Nafaka Alacaklarına Dair Takipler Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı - Suçun Oluşumu İçin Takip Tarihindeki Asıl Alacak Miktarının Brüt Asgari Ücretin Üstünde Olması Gerektiği/Takipte Asıl Alacak Miktarının Brüt Asgari Ücretin Altında Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )
DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİ ( Nafaka Alacaklarına Dair Takipler Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı - Suçun Oluşumu İçin Takip Tarihindeki Asıl Alacak Miktarının Brüt Asgari Ücretin Üstünde Olması Gerektiği/Takipte Asıl Alacak Miktarının Brüt Asgari Ücretin Altında Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )
ALACAK MİKTARININ BRÜT ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE OLMASI ( Nafaka Alacaklarına Dair Takipler Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı - Suçun Oluşumu İçin Gerektiği/Takipte Asıl Alacak Miktarının Brüt Asgari Ücretin Altında Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )"
354Y19.CD31.10.2017E. 2016/5677 K. 2017/8917"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA (Birinci Haciz İhbarnamesine Sanığın Vekili Aracılığıyla İtirazda Bulunması ve Vekilin Beyanından Dolayı Asilin Sorumlu Tutulamayacağı Gözönünde Bulundurulduğunda Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SANIĞIN VEKİLİ ARACILIĞIYLA İTİRAZDA BULUNMASI (Vekilin Beyanından Dolayı Asilin Sorumlu Tutulamayacağı Gözönünde Bulundurulduğunda Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerekirken Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği)
VEKİLİN BEYANINDAN ASİLİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI (Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma - Birinci Haciz İhbarnamesine Sanığın Vekili Aracılığıyla İtirazda Bulunması ve Vekilin Beyanından Dolayı Asilin Sorumlu Tutulamayacağı Gözönünde Bulundurulduğunda Sanığın Beraati Gerektiği)"
354Y19.CD13.9.2017E. 2015/31529 K. 2017/6736"İİK. MD. 331'E AYKIRILIK ( Sanığın Ne Tür Eylemleri İle Hangi Mal Varlığını Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastiyle Devrettiğinin Somut Bir Şekilde Belirtilmediği Sadece Malların Kaçırıldığının Belirtildiği/Borçlu Şirkete Ait Defter Kayıt ve Belgeler İle Dosya Kapsamına Göre Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Şirket Varlıklarının Değerinden Düşük veya Danışıklı Satıldığı Yönünde Bir Sonuca Ulaşılmadığının da Tespit Edilmesi Karşısında Atılı Suçun Yasal Unsurları Oluşmadığı )
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTI İLE MALVARLIĞININ DEVRİ İDDİASI ( Uzlaşmanın Soruşturma ve Kovuşturmalarda Mutlaka Öncelikle Uygulanması Zorunlu Bir Maddi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumu Olması ve İİK. Md. 354'ün Yerine Geçip Anılan Maddenin Uygulanmasını Ortadan Kaldırmaması Karşısında Sanık Hakkında CMK. 253 ve 254. Maddelerinin Uygulanması Zorunluluğu )"
354Y19.CD12.9.2017E. 2016/9421 K. 2017/6722"TİCARETİ TERK SUÇU ( Uzlaşmanın Suçun İşlenmesinden Sonra Fail İle Mağdur Arasındaki Çekişmeyi Bir Uzlaştırmacının Girişimiyle Kısa Zamanda Tarafların Özgür İradeleriyle ve Adli Merciler Daha Fazla Meşgul Edilmeden Sonuçlandırmayı Amaçladığı - Şikayet Süresinin Tespiti İçin Sanıkların Yetkili Oldukları Şirketin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Vergi Beyannameleri İle Yoklama Fişlerinin Getirtilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Ticareti Terk Suçu - Sanıkların Yetkili Oldukları Şirketin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Şikayet Tarihini De Kapsar Şekilde En Az Bir Yıl ve Öncesi Vergi Beyannameleri İle Resen Terk İşlemine Dayanak Olan Yoklama Fişlerinin Getirtilmesi Gerektiği/Eksik Kovuşturma )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıklar Hakkında Aynı Suçtan Başka Dosyalarda Kovuşturma Yürütülmesi ve Suçun Sübutu Halinde 5237 Sayılı TCK'nın 43/2. Maddesinin Uygulanması İhtimali Karşısında Dosyaların Getirtilerek Birleştirme Hususunun Değerlendirmesi Zorunluluğuna Uyulmamasının İsabetsiz Olduğu - Ticareti Terk Suçu )
UZLAŞMA ( Uzlaşmanın Soruşturma ve Kovuşturmalarda Mutlaka Öncelikle Uygulanması Zorunlu Bir Maddi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumu Olduğu/Sanık Hakkında 6763 Sayılı Kanun'un 34. Maddesiyle Değişik CMK'nın 253 ve 254. Maddelerinin Uygulanması Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği - Ticareti Terk Suçu )"
354Y19.CD21.6.2017E. 2015/20702 K. 2017/6022"TİCARETİ TERK SUÇU ( Sanık Hakkında Güvenlik Tedbiri ve Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma/5237 S.K.'nun 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Eksik Kovuşturma/Sanığın Savunmasında Bildirdiği Adresinde Gerçek Kişi Tacir Olarak Faaliyetinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın Eksik Kovuşturma İle Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
EKSİK KOVUŞTURMA ( Sanığın Savunmasında Bildirdiği Adresinde Gerçek Kişi Tacir Olarak Faaliyetinin Olup Olmadığının/Savunmasında Belirttiği Vekalet İlişkisinin Araştırılmadan Eksik Kovuşturma İle Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma/5237 S.K.'nun 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
ÜST HADDEN CEZA TAYİNİ ( Sanık Hakkında Başkaca Dosyalarda Aynı Suçtan Şikayette Bulunulduğu/Sübut Halinde Belirlenecek Cezada Zincirleme Suç Hükümleri Gereğince Artırım Yapılabileceği/Derdest Diğer Davalarla Birleştirilerek Tek Suç Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilmeden Sanığın Borçlusu Olduğu Takip Dosyalarının Sayıca ve Miktarca Çokluğunun Sanık Hakkında Teşdiden Cezalandırmaya Hatalı Şekilde Gerekçe Yapılarak Üst Hadden Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )
BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA ( 5237 S.K.'nun 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - İnceleme Konusu Davanın Sanık Hakkında "Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek" Suçundan Derdest Diğer Davalarla Birleştirilerek Tek Suç Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilmeden Üst Hadden Ceza Tayin Edilemeyeceği )
GÜVENLİK TEDBİRİ / ETKİN PİŞMANLIK ( Uzlaşmanın Soruşturma ve Kovuşturmalarda Mutlaka Öncelikle Uygulanmasının Zorunlu Bir Maddi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumu Olduğu/Sanık Hakkında CMK'nın 253. ve 254. Maddelerinin Uygulanması Gerektiği - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma/5237 S.K.'nun 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
354Y19.CD15.6.2017E. 2015/19075 K. 2017/5763"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Sanığın Mal Beyanının İİK'nın 74. Maddesinde Öngörülen Unsurları Taşımadığının Anlaşılması Sebebiyle Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Davanın ve Cezanın Düşmesi )
UZLAŞTIRMA ( Suçun İşlenmesinden Sonra Fail İle Mağdur Arasındaki Çekişmeyi Bir Uzlaştırmacının Girişimiyle Kısa Zamanda Tarafların Özgür İradeleriyle ve Adli Merciler Daha Fazla Meşgul Edilmeden Sonuçlandırmayı Amaçlayan Uzlaşmanın Soruşturma ve Kovuşturmalarda Öncelikle Uygulanması Gerektiği - Sanık Hakkında Uzlaştırma Hükümlerinin Düzenlendiği 6763 Sayılı Kanun'un 34. Maddesiyle Değişik CMK'nın 253. ve 254. Maddelerinin Uygulanması Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ ( Dava ve Cezanın İİK'nın 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma )"
354Y19.CD22.3.2017E. 2016/11527 K. 2017/2536"TİCARİ İŞ YÖNETİCİSİNİN KASTEN ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMASI SUÇU ( 6763 S. Kanun'un 34. Md. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. Md. Değişiklik Yapılarak Suçun Uzlaşma Kapsamına Alındığı - Sanık Hakkında 6763 S. Kanun'un 34. Md. Değişik C.M.K.'nın 253. ve 254. Md. Uygulanması Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olduğu )
SUÇUN UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMASI ( Mahkemece Sanık Hakkında 6763 S. Kanun'un 34. Md. Değişik C.M.K.'nın 253. ve 254. Md. Uygulanması Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olduğu - Ticari İş Yöneticisinin Kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması Suçu )
UZLAŞMA ( Ticari İş Yöneticisinin Kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması Suçu - Uzlaşmanın Soruşturma ve Kovuşturmalarda Mutlaka Öncelikle Uygulanması Zorunlu Bir Maddi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumu Olduğu/Sanık Hakkında 6763 S. Kanun'un 34. Md. Değişik C.M.K.'nın 253. ve 254. Md. Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )"
354Y19.CD22.3.2017E. 2015/36008 K. 2017/2529"TİCARİ İŞ YÖNETİCİNİN KASTEN ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMASI SUÇU ( Uzlaşma - Özel Bir Etkin Pişmanlık Hükmü Olan 2004 S. İ.İ.K.'nın 354. Md. Aynı Kanun'un 338. Md. Düzenlenen Suç Yönünden Uzlaşma Kurumunun Uygulanmasına Engel Teşkil Etmemesi Nedeni İle Uzlaşmanın Uygulanması İçin Kararın Bozulacağı/6763 S. Kanun Değişikliği )
UZLAŞMA ( Ticari İş Yöneticisinin kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması - 6763 S. Kanun İle C.M.K.'nın 253. Md. Değişiklik Yapılarak Madde İçeriğinden "Etkin Pişmanlık Hükümlerine Yer Verilen Suçlar İle" İbaresinin Çıkarıldığı/Sanık Hakkında 6763 S. Kanun'un 34. Md. Değişik C.M.K.'nun 253. ve 254. Md. Uygulanması Zorunluluğu Bozma Nedeni Olduğu )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE SUÇUN UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMASI ( Uzlaşmanın Soruşturma ve Kovuşturmalarda Mutlaka Öncelikle Uygulanması Zorunlu Bir Maddi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumu Olduğu - Uzlaşmanın Uygulanması İçin Kararın Bozulacağı/Ticari İş Yöneticisinin kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması Suçu )"
354Y19.CD22.3.2017E. 2015/30784 K. 2017/2522"TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN ALACAKLILARI ZARARA SOKMAK KASTI İLE BORCU ÖDEMEMESİ ( Şikayete Bağlı Olup Yasal Süreler Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Sebebiyle Sanıklar Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ŞİKAYET HAKKI ( Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Süreler Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Sebebiyle Sanıklar Hakkında Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
UZLAŞTIRMA ( Özel Bir Etkin Pişmanlık Hükmü Olan 2004 S. İİK.'nun 354. Md. Hükmünün 2004 S. İİK.'nun Md. 345/a Hükmünde Düzenlenen Suç Yönünden Uzlaşma Kurumunun Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )"
354Y19.CD5.5.2016E. 2015/25206 K. 2016/17557"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Bahse Konu Tazyik Hapsinin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmesi İle Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gözetilerek İtirazın Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
TAZYİK HAPSİ ( 5237 S. TCK'nun 71. Md. Hükmünde Düzenlenen Ceza Zamanaşımının Kesilmesine Dair Hususların Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olan Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmadığı - Bahse Konu Tazyik Hapsinin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmesi İle Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASI ( Disiplin ve Tazyik Hapsinin Bir Hapis Cezası Olmadığı - 5271 S. CMK'nun 2. Md. Hükmünde Tanımlanan Disiplin Hapsi Kavramı İçinde Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği - Ödeme Şartını İhlal Suçu )
ZAMANAŞIMI ( 2004 S. İİK'nun 354/2. Md. Hükmü Gereğince Bahse Konu Tazyik Hapsinin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmesi İle Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Ödeme Şartını İhlal )"
354Y19.CD30.11.2015E. 2015/17979 K. 2015/7876"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( “Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin Ve Tazyik Hapis Uygulanmaz” Hükmünün Olayda Uygulanma Yeri Bulunmadığı - Yargılama Sonunda Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerekirken Disiplin Ve Tazyik Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİ UYGULANAMAYAN HALLER ( İİK 337/a Maddesine Aykırılık - İİK 354/3 Hükmünün Uygulanma Yeri Olmadığı/Yapılacak Yargılama Sonunda Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerekirken Disiplin Ve Tazyik Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
354Y19.CD25.11.2015E. 2015/17704 K. 2015/7808"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Mahkemenin Ek Kararıyla Sanık Tarafından Nafaka Borcunun Ödenmesi Nedeniyle 2004 S.K. Md. 354 Uyarınca Sanık Hakkındaki Cezanın Bütün Neticeleri İle Düşürülmesine Karar Verildiğinden İncelenen Dosyada Yasaya Aykırılığı ve Hükmün İnfazını Engelleyen Düşme Kararının Bulunması Nedeniyle Kanun Yararına Bozma İsteğinin Konusuz Kaldığı )
TAZYİK HAPSİ KARARINDAN SONRA NAFAKANIN ÖDENMESİ ( 2004 S.K. 354. Maddesi Uyarınca Sanık Hakkındaki Cezanın Bütün Neticeleri İle Düşürülmesine Karar Verileceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Nafaka Borcunu Ödememe/Mahkemenin Ek Kararıyla Sanık Tarafından Nafaka Borcunun Ödenmesi Nedeniyle 2004 S.K. Md. 354 Uyarınca Sanık Hakkındaki Cezanın Bütün Neticeleri İle Düşürülmesine Karar Verildiğinden Yasaya Aykırılığı ve Hükmün İnfazını Engelleyen Düşme Kararının Bulunması Nedeniyle Kanun Yararına Bozma İsteğinin Konusuz Kaldığı )"
354Y19.CD19.11.2015E. 2015/17695 K. 2015/7458"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Sanığın Taahhüdüne İlişkin Taksitlerden Birini Ödememesi üzerine Üç Aya Kadar Tazyik Hapsi İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği/Aynı Taahhüt Kapsamında Yer Alan İki Taksiti Daha Ödemediğinden Bir Kez Daha Üç Aya Kadar Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı - Aynı Taahhüde İlişkin Toplam Tazyik Hapsi Miktarının 3 Ayı Geçemeyeceği/İlk Cezanın İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı )
SANIĞIN İKİNCİ KEZ TAZYİK HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASI ( Aynı Taahhüde İlişkin Her Taksitin Ayrı Suç Oluşturacağından Ancak Aynı Taahhüde İlişkin Toplam Tazyik Hapsi Miktarının 3 Ayı Geçemeyeceği - Sanığın İlk Tazyik Cezasının İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
AYNI TAAHHÜDE İLİŞKİN TOPLAM TAZYİK HAPSİ MİKTARININ 3 AYI GEÇEMEMESİ ( Aynı Taahhüde İlişkin Her Taksitin Ayrı Suç Oluşturacağı - Sanığın İkinci Kez 3 Aya Kadar Tazyik Hapsi İle Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği/Kesinleşen İlk Üç Aya Kadar Tazyik Hapsi Cezasının İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gereği )"
354YCGK9.12.2014E. 2013/11-456 K. 2014/544"TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME SUÇU ( Şikayet Dilekçesi - Bu Dava Dilekçesinin 5271 Sayılı CMK'nun 170. Md.sinde Belirtilen İddianamenin Bütün Şekil Şartlarını İçermesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu - Şikâyet Dilekçesinde Numarası Yazılı Olan ve Yargılama Dosyasına Getirtilen İcra Dairesi Dosyasında Bulunan Ticaret Sicil Memurluğundan Gelen Belgede Söz Konusu Şirket Yetkilisinin Açıkça Belli Olması Karşısında Yerel Mahkemece Şirket Yetkilisi Olarak Belirtilen Kişi Sanık Olarak Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Olunması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu - Dava Açan Belge Olması Nedeniyle Müşteki Tarafından İcra Ceza Mahkemesine Verilecek Olan Şikâyet Dilekçesinin Şüpheli veya Şüphelilerin İsimleri ve Şikâyet Konusu Olaya İlişkin Bilgileri Taşıması Gerektiği )"
354Y11.CD30.10.2014E. 2014/17801 K. 2014/17713"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Sanığın Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı/Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Kararlarının Tekerrüre Esas Olmayacağı/Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı/Adli Sicil Kayıtlarına İşlenmeyeceği - Ceza Zamanaşımının Kesilmesine İlişkin Hususların Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olan Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmadığı )
DİSİPLİN HAPSİ ( Sanığın Ödeme Şartını İhlal Suçundan Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı - Tazyik Hapsinin Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olduğu/Ceza Zamanaşımın Kesilmesine İlişkin Hususların Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmayacağı )
TAZYİK HAPSİNDE ZAMANAŞIMI ( Sanığın Ödeme Şartını İhlal Suçundan Tazyik Hapsi İle Cezalandırıldığı - Tazyik Hapsi Disiplin Hapsi Mahiyetinde Olduğundan Ceza Zamanaşımın Kesilmesine İlişkin Hususların Tazyik Hapsi İçin Geçerli Olmadığı )"
354Y11.CD18.9.2014E. 2013/4728 K. 2014/15206"ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTME SUÇU ( Şirketteki Payın Alacaklıya Zarar Vermek Kastıyla Devri/Devrin ve İlanının Üzerinden 1 yıldan Fazla Süre Geçtiği - Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
ŞİRKETTEKİ PAYIN ALACAKLIYIA ZARAR VERMEK KASTIYLA DEVRİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltmek Suçu/Şirketteki Payın Devri - Devrin ve İlanının Üzerinden 1 yıldan Fazla Süre Geçtiği - Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltmek Suçu/Şirketteki Payın Devri - Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 3 Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren 1 Yıl Geçmekle Şikayet Hakkının Düşeceği/Devrin ve İlanının Üzerinden 1 yıldan Fazla Süre Geçtiği )"
354Y16.HD17.2.2014E. 2013/13832 K. 2014/1374"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK ( Sanığın Adli Para Cezasıyla Cezalandırıldığı - Müştekinin Feragati ya da Borcun İtfa Edilmesi Halinde Bütün Neticeleriyle Beraber Cezanın Düşeceğine Dair İhtaratın Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Etmek Suçundan Cezalandırıldığı - Müştekinin Feragati ya da Borcun İtfa Edilmesi Halinde Bütün Neticeleriyle Beraber Cezanın Düşeceğine Dair İhtaratın Gösterileceği )
MÜŞTEKİNİN FERAGATİ YA DA BORCUN İTFA EDİLMESİ ( Ticareti Terk - Müştekinin Feragati ya da Borcun İtfa Edilmesi Halinde Bütün Neticeleriyle Beraber Cezanın Düşeceğie Dair İhtaratın Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği )"
354Y11.CD18.6.2013E. 2013/12962 K. 2013/10299"ÖDEME ŞARTININ İHLALİ SUÇU (Sanığın Ödeme Taahhüdü İçeren Taahhüt Tutanağında Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcının Gösterilmediği - Sanığın Taahhüdünün Hukuken Geçersiz Olduğu/İtirazın Reddi/Ödenecek Toplam Borç Miktarı/Taahhüt)
SANIĞIN TAAHHÜDÜNÜN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU (Taahhüt Tutanağında Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken Tahsil Harcının Gösterilmediği - Ödenecek Toplam Borç Miktarının Bütün Fer'ileri ile Birlikte Hesaplanıp Açıkça Gösterilmesi Gerektiği)
BORÇLU HAKKINDAKİ TAZYİK HAPSİNİN KESİNLEŞME TARİHİ (İki Yıl Geçtikten Sonra Yerine Getirilemeceğinin Dikkate Alınması Gereği - Sanığın Tahliye Edileceği/Sanık Tarafından Yapılan Tahliye Talebinin Reddin Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
354Y11.CD6.6.2013E. 2013/12266 K. 2013/9504"ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( İlk Taksitin Ödenmemesi Sebebiyle Maddede Öngörülen Cezanın Tamamının İnfazı Halinde Yaptırım Uygulama Olanağı Kalmadığından Diğer Taksitlerin Ödenmemesi Ayrıca Bir Taahhüdü İhlal Kabahatini Oluşturmayacağı - İlk Taksitin Ödenmemesi Sebebiyle Sanığın Üç Aya Kadar Tazyik Hapsiyle Cezalandırılmasına Dair Kararın Tamamen İnfaz Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - İlk Taksitin Ödenmemesi Sebebiyle Maddede Öngörülen Cezanın Tamamının İnfazı Halinde Yaptırım Uygulama Olanağı Kalmadığından Diğer Taksitlerin Ödenmemesi Ayrıca Bir Taahhüdü İhlal Kabahatini Oluşturmayacağı/Bir Borçtan Dolayı Tazyik Hapsinin Süresi Toplam Üç Ayı Geçemeyeceği )
BİR BORÇTAN DOLAYI TAZYİK HAPSİ SÜRESİNİN ÜÇ AYI GEÇEMEYECEĞİ ( İlk Taksitin Ödenmemesi Üzerine Üç Aya Kadar Tazyik Hapsi Kararının Tamamının İnfazı Halinde Takip Eden Taksitlerin Ödenmemesi Durumunda Artık Borçlunun Cezalandırılması Olanağı Kalmayacağı - Diğer Taksitlerin Ödenmemesi Ayrıca Bir Taahhüdü İhlal Kabahatini Oluşturmayacağı )"
354Y16.HD28.5.2012E. 2012/1388 K. 2012/4646"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Geçim Kaynak ve Olanakları İle Borcun Ne Şekilde Ödeneceğini İçermeyen Beyan - Gerekli Şartları Taşıyan Mal Beyanı Olarak Kabul Edilmediğinden Suçun Oluşmayacağı )
MAL BEYANINDA BULUNMA ( Geçim Kaynak ve Olanakları İle Borcun Ne Şekilde Ödeneceğini İçermemesi/Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmayacağı - Gerekli Şartları Taşır Nitelikte Olduğunun Kabul Edilemeyeceği/ )
BORCUN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİNİ İÇERMEYEN MAL BEYANI ( Geçim Kaynak ve Olanakları İle - Gerekli Şartları Taşır Nitelikte Olmadığı/Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmayacağı )
BORCUN ÖDENMESİ ( Bu Durumda da İİK. Md. 354'ün Uygulanacağının Kararda Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu - Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu )
SABIKA KAYDI ( Dosya İçerisinde Getirilmeden Verilen Mahkumiyet Kararının Hatalı Olduğu - Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu )"
354Y16.HD14.2.2012E. 2012/1138 K. 2012/1207"TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinde Masrafların Dahil Edilmeyeceği )
DİSİPLİN HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı )
ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALAN ALACAK ( Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezalarına İtiraz - Alacak Miktarının Lehe Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Altında Kalması Nedeniyle İtirazın Kabulü Gerektiği )"
354Y16.HD14.2.2012E. 2012/1068 K. 2012/1208"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı )
TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinde Masrafların Dahil Edilmeyeceği )
DİSİPLİN HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı )"
354Y16.HD28.11.2011E. 2011/7329 K. 2011/8060"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı - Alacak Miktarının Masraf Faiz ve Vekalet Ücreti Gibi Meblağların İlave Edilmediği Miktar Olarak Kabul Edileceği )
DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİ ( Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı - Alacak Miktarının Masraf Faiz ve Vekalet Ücreti Gibi Meblağların İlave Edilmediği Miktar Olarak Kabulü Gereği )
ALACAK MİKTARININ TESPİTİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu - Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinin Zorunlu Olduğu )
AYLIK EN YÜKSEK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu - Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinin Zorunlu Olduğu )"
354Y16.HD28.11.2011E. 2011/7328 K. 2011/8059"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı - Alacak Miktarının Masraf Faiz ve Vekalet Ücreti Gibi Meblağların İlave Edilmediği Miktar Olarak Kabul Edileceği )
DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİ ( Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı - Alacak Miktarının Masraf Faiz ve Vekalet Ücreti Gibi Meblağların İlave Edilmediği Miktar Olarak Kabulü Gereği )
ALACAK MİKTARININ TESPİTİ ( Ödeme Şartını İhlal Suçu - Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinin Zorunlu Olduğu )
AYLIK EN YÜKSEK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARI ( Ödeme Şartını İhlal Suçu - Nafaka Alacaklarına İlişkin Takipler Hariç Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinin Zorunlu Olduğu )"
354Y16.HD22.11.2011E. 2011/2199 K. 2011/7813"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( 30.07.2003 T. ve 25184 S. Resmi Gazetede Yayımlanan 2004 S.K. 352 M. Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Değişiklik Uyarınca Dava ve Cezanın Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
İCRA İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 30.07.2003 T. ve 25184 S. Resmi Gazetede Yayımlandığı - 2004 S.K. 354 M. Yazılı Sebeplerin Bulunması Halinde Dava ve Cezanın Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiğinin Kabulü )
MAHKEMECE TAKDİR EDİLEN TAZMİNAT MİKTARI ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Tarihten İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği - Borç Aldığı Tarihden İtibaren İşletilecek Yasal Faize Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
354Y16.HD31.10.2011E. 2011/2798 K. 2011/6672"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğünün Gerçek Kişi Tacirlere Yönelik Olduğu - Ticaret Şirketlerinin Müdür veya Yetkililerinin 2004 S.K. Md. 337/a Maddesinde Yaptırıma Bağlanan Ticareti Terk Suçunu İşlemelerinin Mümkün Olmadığı )
SEÇENEK YAPTIRIM UYGULAMASI ( 2004 S.K.'nın 16. Bapında Yer Alan Takibi Şikayete Bağlı Olan Suçların Müştekinin Feragati veya Borcun İtfa Edilmesi Halinde Dava ve Cezanın Düşeceği - Hapis Cezasının Zararın Tazmini Suretiyle Giderilmesi Seçeneğe Yaptırımına Çevrilemeyeceği )
TİCARETİ TERK EDEN KÖTÜNİYETLİ BORÇLU ( 2004 S.K. Md. 44'ün Gerekçesinde Yer Alan Borçlu İbaresinden Gerçek Kişi Tacirin Kastedildiğinin Kabul Edileceği – Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet )
TİCARET ŞİRKETLERİNİN MÜDÜR VEYA YETKİLİLERİ (2004 S.K. Md. 337/a Maddesinde Yaptırıma Bağlanan Ticareti Terk Suçunu İşlemelerinin Mümkün Olmadığı)
GERÇEK KİŞİ TACİR (2004 S.K. Md. 44'ün Gerekçesinde Yer Alan Borçlu İbaresinden Gerçek Kişi Tacirin Kastedildiğinin Kabul Edileceği – Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet )
DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Dava ve Cezanın İİK'nun 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gereği )
SANIĞA SON SÖZÜNÜN SORULMAMASI ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Hukuka Aykırılığı )"
354Y16.HD24.1.2011E. 2010/7656 K. 2011/14"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 5237 S.K.'da Yer Alan Zararın Giderilmesi Karşılığında Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Hükmünün 2004 S.K. Md. 354'ün Tatbikinin Gerektiği Hallerde Uygulanamayacağı )
HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - 5237 S.K.'da Yer Alan Zararın Giderilmesi Karşılığında Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Hükmünün 2004 S.K. Md. 354'ün Tatbikinin Gerektiği Hallerde Uygulanamayacağı )
ZARARIN TAMAMEN TAZMİNİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Kısa Süreli Hapis Cezası Zararın Giderilmesi Karşılığında Seçenek Yaptırıma Çevrilirken İnfazda Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tazmini Gereken Miktarın Belirtilmesi Gerektiği )
TAZMİN EDİLECEK MİKTARIN BELİRTİLMEMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Kısa Süreli Hapis Cezası Zararın Tamamen Giderilmesi Karşılığında Seçenek Yaptırıma Çevrilirken İnfazda Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tazmini Gereken Miktarın Belirtilmesi Gerektiği )"
354Y16.HD6.12.2010E. 2010/4385 K. 2010/7185"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTİYLE TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDEMEME ( Davanın ve Cezanın Tüm Neticeleriyle Birlikte Düşürülmesine Karar Verilebilmesi İçin Müştekinin Feragati veya Borcun İtfa Edilmiş Olmasının Gerektiği )
FERAGAT VE İTFA ( Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastiyle Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödememe - Davanın ve Cezanın Tüm Neticeleriyle Birlikte Düşürülmesine Karar Verilebilmesi İçin Müştekinin Feragati veya Borcun İtfa Edilmiş Olmasının Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDEMEME ( Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastiyle - Davanın ve Cezanın Tüm Neticeleriyle Birlikte Düşürülmesine Karar Verilebilmesi İçin Müştekinin Feragati veya Borcun İtfa Edilmiş Olmasının Gerektiği )"
354Y16.HD22.11.2010E. 2010/5180 K. 2010/6778"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Sanıklar Hakkında 3 Ay Hapis Cezası ve Tazminat Kararı - 2004 S. Kanun Md. 354'te Yazılı Sebeplerlerden Dava ve Cezanın Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
DAVA VE CEZANIN DÜŞECEĞİ SEBEPLER ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu - 2004 S. Kanun Md. 354'te Yazılı Sebeplerlerden Dava ve Cezanın Düşeceğinin Kararda Belirtileceği )"
354Y16.HD15.3.2010E. 2010/724 K. 2010/2095"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı - Sanığın Beraati Gereği )
MAL BEYANI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı/Sanığın Beraati Gereği )
MAL BİLDİRİMİNDE BORCU NE BİÇİMDE ÖDEYECEĞİNİ BELİRTMEME ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma - Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı/Sanığın Beraati Gereği )"
354Y16.HD28.9.2009E. 2009/4452 K. 2009/4642"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Yaşam Tarzına Göre Geçim Kaynakları Açıklamasını Taşımayan Mal Beyanının Yasaya Uygun Nitelikte Olmadığı - Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
MAL BEYANI ( Yaşam Tarzına Göre Geçim Kaynakları Açıklamasını Taşımayan Mal Beyanının Yasaya Uygun Nitelikte Olmadığı - Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçundan Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
TAZYİK HAPSİ ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma/2004 S.K. Md 338'de Tayik Hapsinin Asgari Süresinin 3 Ay Olarak Belirtildiği - Sanığın 1 Ay Hapis Cezasına Mahkum Edilemeyeceği )
YASADA BELİRTİLEN SINIRLAR DIŞINDA TAZYİK HAPSİNE KARAR VERİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma/2004 S.K. Md 338'de Tazyik Hapsinin Asgari Süresinin 3 Ay Olarak Belirtildiği - Sanığın 1 Ay Hapis Cezasına Mahkum Edilemeyeceği )"
354Y16.HD29.12.2008E. 2008/9487 K. 2008/8627"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Sanıklara Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesine Yazılması Gereken Yokluklarında Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmadığı - Savunma Haklarının Kısıtlandığı )
DURUŞMA DAVETİYESİ ( Sanıklara Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesine Yazılması Gereken Yokluklarında Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmadığı - Savunma Haklarının Kısıtlandığı )
SANIĞA YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA ( Bulunmadığı Gözetilmeden Savunma Hakları Kısıtlanarak Yokluklarında Yargılama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
354Y16.HD7.7.2008E. 2008/5180 K. 2008/4928"TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN ALACAKLIYI KASTEN ZARARA UĞRATMASI ( Otel Devir Sözleşmesi - Kontenjan Sözleşmesi İle Garantili Kontenjan Ödeme Sözleşmesi Arasında Fiyat Farkı Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
UZLAŞMA ( Ticari İşletme Yöneticisinin Alacaklıyı Kasten Zarara Uğratması - İİK'da Yer Alan Şikayete Bağlı Suçlarda Uygulanamayacağı )
ŞİKAYET ( Ticari İşletme Yöneticisinin Alacaklıyı Kasten Zarara Uğratması - İİK'da Yer Alan Şikayete Bağlı Suçlarda Uzlaşmanın Uygulanamayacağı )
EKSİK ARAŞTIRMA ( Kontenjan Sözleşmesi İle Garantili Kontenjan Ödeme Sözleşmesi Arasında Fiyat Farkı Olup Olmadığının İncelenmesi Gerektiği - Ticari İşletme Yöneticisinin Alacaklıyı Kasten Zarara Uğratması )"
354Y16.HD31.12.2007E. 2007/3566 K. 2007/5492"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Kredi Kartı Borçlusunun Alacaklıya Müracaat Etmesi ve Yapılan Ödeme Planı Doğrultusunda Taksit Tutarlarını Ödemesi Şartıyla Hali Hazırda Yapılmış İşlemler Baki Kalmak Kaydıyla İcra İşlemleri Duracağı )
İCRA İŞLEMLERİNİN DURMASI ( Kredi Kartı Borçlusunun Alacaklıya Müracaat Etmesi ve Yapılan Ödeme Planı Doğrultusunda Taksit Tutarlarını Ödemesi Şartıyla Hali Hazırda Yapılmış İşlemler Baki Kalmak Kaydıyla Duracağı )
KREDİ KARTI BORÇLUSUNUN ALACAKLIYA MÜRACAAT ETMESİ ( Yapılan Ödeme Planı Doğrultusunda Taksit Tutarlarını Ödemesi Şartıyla Hali Hazırda Yapılmış İşlemler Baki Kalmak Kaydıyla İcra İşlemleri Duracağı )
SÜRELERİN İŞLEMEMESİ ( Kredi Kartı Borçlusunun Alacaklıya Müracaat Etmesi ve Yapılan Ödeme Planı Doğrultusunda Taksit Tutarlarını Ödemesi Şartıyla Hali Hazırda Yapılmış İşlemler Baki Kalmak Kaydıyla İcra İşlemleri Duracağı ve İcra ve İflas Kanunu'nda Belirtilen Süreler İşlemediği )
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ ( Kanunda Yazılı Suçlardan Takibi Şikayete Bağlı Olanların Müştekisi Feragat Eder veya Borcun İtfa Edildiği Sabit Olursa Dava ve Bütün Neticeleriyle Birlikte Cezanın Düşeceği )"
354YCGK20.2.2007E. 2007/16-36 K. 2007/38"NAFAKA BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İİY'nın 344. Maddesinde Öngörülen Suçun Aylık Nafakaya Hükmedildiği Ahvalde İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Nafaka Borcunun Tahakkuk Etmesi İle Oluşacağı )
İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( İİY'nın 344. Maddesinde Öngörülen Suçun Aylık Nafakaya Hükmedildiği Ahvalde İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Nafaka Borcunun Tahakkuk Etmesi İle Oluşacağı - Nafaka Borcunun Yerine Getirilmemesi )
TAZYİK HAPSİ ( Nafaka Borcunun Yerine Getirilmemesi - İcra Emri Borçluya Tebliğ Edilmiş Olduğundan Yapılan Şikayet Esas Alındığında Suç Tarihinin 5 Haziran 2005 Olduğu ve Bu Tarihte Yürürlükte Olan Yasal Mevzuata Göre Yaptırımın Tazyik Hapsi Olacağı )"
354Y16.HD4.7.2006E. 2006/1371 K. 2006/5199"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Kanunlarda Hafif Hapis veya Hafif Para Cezası Olarak Öngörülen Yaptırımlar İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü - 5237 S. TCK Md. 7 Nazara Alındığında 5252 SK'nın Md. 7/1 Hükmünün Sanık Lehine Olduğu )
PARA CEZASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Kanunlarda Hafif Hapis veya Hafif Para Cezası Olarak Öngörülen Yaptırımlar İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü/5237 S. TCK Md. 7 Nazara Alındığında 5252 SK'nın Md. 7/1 Hükmünün Sanık Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Kanunlarda Hafif Hapis veya Hafif Para Cezası Olarak Öngörülen Yaptırımlar İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü/5237 S. TCK Md. 7 Nazara Alındığında 5252 SK'nın Md. 7/1 Hükmünün Sanık Lehine Olduğu )"
354YCGK29.11.2005E. 2005/16-161 K. 2005/145"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Sanığa İsnad Edilen Suçun İİK Uyarınca Suç Tarihindeki Düzenlemeye Göre 10 Günden 3 Aya Kadar Hafif Hapis Daha Sonra Yapılan Değişiklikle de 3 Aya Kadar Tazyik Hapsini Gerektirmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükümdeki Ceza Miktarı İtibariyle Ceza Kanunu Uyarınca 2 Yıllık Asli Aynı Yasa Uyarınca 3 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nafaka Hükmün Uymamak Suçunun Ceza Miktarı İtibariyle Ceza Kanunu Uyarınca 2 Yıllık Asli Aynı Yasa Uyarınca 3 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Nafaka Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Sanık Hakkında Şikayette Bulunulduğu Şikayet Tarihine Kadar Herhangi Bir Ödemenin Yapılmaması ve Nafaka Alacağının Her Ay İşleyen Cari Alacak Niteliğinde Olması Nedeniyle Şikayetin Süresinde Olması )"
354Y17.HD31.5.2005E. 2004/9771 K. 2005/5941"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİ ( Olanları Şikayet Hakkı - Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )
ŞiKAYET HAKKI ( Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Sermaye Şirketinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanları Şikayet )
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ ( İcra Mahkemesi Kararları - Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Dava ve Cezanın 354. Maddede Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Zorunluluğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( İcra Mahkemesi Kararları - Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Dava ve Cezanın 354. Maddede Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Zorunluluğu )"
354Y17.HD3.3.2005E. 2004/13957 K. 2005/1839"TİCARETİ TERK HÜKMÜNE AYKIRILIK ( İİK.'nun 352/2. Madde Ve Fıkrası Uyarınca Dava Ve Cezanın Anılan Yasanın 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gereği )
DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ ( İİK.'nun 352/2. Madde Ve Fıkrası Uyarınca 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gereği - Ticareti Terk Hükmüne Aykırılık )
SANIĞIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEDEN SORUGUYA ÇEKİLMESİ ( Kanuna Aykırı Oluşu - Ticareti Terk Hükmüne Aykırılık )"
354Y17.HD27.2.2005E. 2004/10202 K. 2005/1186"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Hükümde Sanığın Temyizi Sonucu Mahkumiyet Hükmünün Onanmasından Sonra Ödeme veya Vazgeçme Halinde Cezanın Yarısının Çektirileceği İhtaratına Yer Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
ÖDEME VEYA VAZGEÇME ( Hükümde Sanığın Temyizi Sonucu Mahkumiyet Hükmünün Onanmasından Sonra Ödeme veya Vazgeçme Halinde Cezanın Yarısının Çektirileceği İhtaratına Yer Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği - Nafaka Borcunu Ödememek )
CEZANIN YARISININ ÇEKTİRİLECEĞİNİN İHTARATI ( Hükümde Sanığın Temyizi Sonucu Mahkumiyet Hükmünün Onanmasından Sonra Ödeme veya Vazgeçme Halinde Cezanın Yarısının Çektirileceği İhtaratına Yer Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği - Nafaka Borcunu Ödememek )"
354Y17.HD17.2.2005E. 2004/7195 K. 2005/1177"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Mal Beyanındaki Yanlışlığın Beşeri Hatadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
BEŞERİ HATA ( Mal Beyanında Bildirilen Araçların Plaka Numaralırının Yanlış Yazıldığı Gerekçesiyle Verilen Yeni Plakalara Göre Araç Kaydı Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
354Y17.HD17.2.2005E. 2004/11378 K. 2005/1268"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Sanığın Hissedarı Olduğu Gayrimenkulün Müşteki Vekilinin Şikayet Dilekçesinden Önce Müşteki Tarafça Bilindiğinden ve Kayden Haciz Yapıldığından Atılı Suçun Oluşmaması )
MALVARLIĞININ BİLİNMESİ ( Müşteki Vekilinin Şikayet Dilekçesinden Önce Müşteki Tarafça Sanığın Hissedarı Olduğu Gayrimenkulün Bilindiğinden Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmak Suçunun Unsurlarının Oluşmaması )"
354Y17.HD14.2.2005E. 2005/451 K. 2005/1085"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( 30.7.2003 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4949 Sayılı Yasanın 99. Maddesi İle İİK.'nun 52 Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca Dava Ve Cezanın İİK.'Nun 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmemesinin Hatalı Olması )
DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ ( 4949 Sayılı Yasanın 99. Maddesi İle İİK.'nun 52 Maddesine Eklenen Fıkra Uyarınca İİK.'nun 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Düşeceğinin Kararda Belirtilmemesinin Hatalı Olması - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )"
354Y17.HD3.2.2005E. 2004/13962 K. 2005/599"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Kefilinin İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Ödeme Taahhüdünün Geçersiz Olduğu )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Kefilinin İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Taahhüdünün Geçersiz Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığı )
İCRA KEFİLİ ( İcra Emrinin Tebliği İle Birlikte Henüz Takip Kesinleşmeden Aynı Gün İİK.'nun 20. Maddesindeki Sürelerden Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadan Yaptığı Taahhüdünün Geçersiz Olduğu - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığı )"
354Y17.HD28.1.2005E. 2004/13922 K. 2005/273"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığa Gönderilen Duruşma Davetiyesinde Yer Alan Gelmemesi Halinde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmaması/Yoklukta Yargılama Yapılarak Savunma Hakkının İhlal Edilmiş Olması - Borcun Tüm Fer'ileriyle Birlikte Gösterilmemesi Nedeniyle Taahhüdün Geçersiz Olması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Taahhüdü İhlal Suçundan Açılan Davada Sanığa Gönderilen Duruşma Davetiyesinde Gelmemesi Halinde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmamasına Rağmen Yoklukta Yargılama Yapılması )
DURUŞMA DAVETİYESİNDE YER ALAN GELMEMESİ HALİNDE YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILACAĞINA İLİŞKİN NOTUN OKUNAKLI OLMAMASI ( Yoklukta Yargılama Yapılmasının Savunma Hakkını İhlal Niteliği - Taahhüdü İhlal Suçu )
YOKLUKTA YARGILAMA YAPILMASININ SAVUNMA HAKKINI İHLAL NİTELİĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Açılan Davada Sanığa Gönderilen Duruşma Davetiyesindeki Gelmemesi Halinde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmaması )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZ OLMASI VE TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Borcun Tüm Fer'ileriyle Birlikte Hesaplanarak Rakamsal Olarak Gösterilmemiş Olması )"
354Y17.HD27.1.2005E. 2004/9526 K. 2005/363"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Ancak Kendi Temyizi Neticesinde Haksız Çıkan Borçlunun Yalnız Cezasının Yarısı Düşer Hükmü Yürürlükten Kalktığından Kararda Bu İhtaratın Yer Almaması )
İCRA CEZANIN DÜŞMESİ ( Kendi Temyizi Neticesinde Haksız Çıkan Borçlunun Yalnız Cezasının Yarısı Düşer Hükmü Yürürlükten Kalktığından Kararda Bu İhtaratın Yer Almamasının Gerekmesi )"
354Y17.HD15.7.2004E. 2004/2703 K. 2004/9010"SANIĞA GELMEDİĞİ TAKDİRDE YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILACAĞININ İHTARI ( Duruşma Davetiyesinde - Açıklama Bulunmadığı Gözetilmeden Yokluğunda Yargılama Yapılamayacağı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığa Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesinde Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmaması )
BORÇLU ŞİRKET ADINA TAAHHÜTTE BULUNAN SANIK ( Şirketi Temsile Yetkili Olup Olmadığı Araştırılmadan Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulamayacağı )
SUÇ TARİHİ ( Taahhüdü İhlal - 2. Taksit Ödemesinin Yargılamasının Şikayet Edildiği Gözetilmeden Gerekçeli Karar Başlığında İlk Taksit Tarihinin Suç Tarihi Gösterilemeyeceği )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığa Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesinde Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmaması - Yetki ve Suç Tarihi ) )
DURUŞMA DAVETİYESİ ( Sanığa Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağı'na İlişkin Açıklama Bulunmaması Nedeniyle Savunma Hakkının Kısıtlanması - Taahhüdü İhlal )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA YAPILMASI ( Duruşma Davetiyesinde Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmaması Nedeniyle Savunma Hakkının Kısıtlanması - Taahhüdü İhlal )"
354Y17.HD8.7.2004E. 2004/5596 K. 2004/8600"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Hükümde Dava ve Cezanın Düşeceği Hallerin Gösterilmesi Gerektiği )
DAVA VE CEZANIN DÜŞECEĞİ HALLERİN GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Suçundan Yargılanan Sanığın Mahkumiyetine Hükmedilmesinde )
CEZANIN DÜŞECEĞİ HALLERİN GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Suçundan Yargılanan Sanığın Mahkumiyetine Hükmedilmesinde )"
354Y16.HD27.4.2004E. 2004/3147 K. 2004/6501"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Sanığın Bu suçtan Cezalandırılabilmesi İçin Beyanın Yasaya Uygun Olmasının Gerekmesi )
MAL BEYANI DİLEKÇESİNDE YAŞAYIŞ ŞEKLİNE GÖRE GEÇİM KAYNAKLARININ GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Mal Beyanının Yasaya Uygun Olmaması )"
354Y16.HD21.4.2004E. 2004/3142 K. 2004/6188"TİCARETİ TERK HÜKMÜNE AYKIRILIK ( Sanığın Ticaret Şirketini Tek Başına Temsil Yetkisinin Olup Olmadığının Ve Şirketin Faaliyet Gösterip Göstermediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
TEMSİL YETKİSİ ( Sanığın Ticaret Şirketini Temsil Yetkisinin Olup Olmadığının Ve Şirketin Faaliyet Gösterip Göstermediğinin Araştırılmasının Gerekmesi - Ticareti Terk Hükmüne Aykırı Davranmak )"
354Y16.HD21.4.2004E. 2004/3125 K. 2004/6268"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Şikayet Tarihinden Sonra Hüküm Tarihinden Önce Ödenmesi - Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
İCRA CEZA DAVALARI ( Adli Tatil İçerisinde Yargılama Yapılamayacağı )
ADLİ TATİL İÇERİSİNDE YARGI YAPILAMAMASI ( İcra Ceza Davalarında )"
354Y16.HD23.3.2004E. 2004/860 K. 2004/4652"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Haciz Sırasında Borcu Ödeyeceğini Taahhüt Etmesi- Bu Taahhüdü Yerine Getirmemesi )
HACİZ ZAPTI ( Sanığın Haciz Sırasında Borcu Ödeyeceğini Taahhüt Etmesi )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Taahhüt Tutanağında Ödenmesi Gereken Toplam Borç Miktarının Gösterilmemesi Nedeniyle Bu Suçun Gerçekleşmemesi )"
354Y16.HD24.2.2004E. 2003/13180 K. 2004/2989"ŞİKAYET ( Sanık Hakkındaki Şikayetin Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Olması )
GEREKÇELİ KARAR ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
KISA KARAR ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Bulunmamak Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Hüküm Kurulmasına Rağmen Kısa Kararda Mal Beyanı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
354Y16.HD13.1.2004E. 2003/10923 K. 2004/401"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Alacaklının Şikayetinden Feragat Etmesi Nedeniyle Davanın Düşürülmesi Gereği )
ŞİKAYETTEN FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılmış Davada )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Mal Beyanında Bulunmamaktan Dolayı Açılan Ceza Davasında Alacaklının Feragat Etmesi )"
354Y16.HD15.12.2003E. 2003/10552 K. 2003/11095"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( İİK 354. Maddesinde Yazılı Sebeplerle Dava ve Cezanın Düşeceğinin Yazılmamasının Bozma Sebebi Olması )
DÜŞME ( Takibi Şikayete Bağlı Olanların Müştekisi Feragat Eder veya Borcun İtfa Edildiği Sabit Olursa Dava ve Bütün neticeleriyle Beraber Cezanın Düşmesi )"
354YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
354Y7.CD22.4.2003E. 2002/19278 K. 2003/1608"İCRA İFLAS SUÇLARI ( Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Şikayetten Vazgeçme Halinde Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( İcra ve İflas Suçlarının Şikayete Tabi Olması - Şikayetten Vazgeçme ile Kamu Davasının Düştüğü )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( İcra İflas Suçları - Kamu Davasının Düşmesi )"
354YCGK12.3.2002E. 2002/16-76 K. 2002/187"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi-Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi- Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
İCRA TETKİK MERCİİNCE VERİLEN CEZAYA İLİŞKİN KARARLAR ( Bu Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
TEMYİZ YETKİSİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )"
354Y8.CD3.7.2001E. 2000/11410 K. 2001/13402"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )"
354Y7.CD28.12.1999E. 1999/12326 K. 1999/13647"ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK SUÇU ( Takibi Şikayete Bağlı ve Vazgeçme İle Düşen Suçlardan Bulunduğu - Müdahilin Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği/Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
HÜKÜMDEN SONRA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği - Alacaklıdan Mal Kaçırmak Suçunun Takibi Şikayete Bağlı ve Vazgeçme İle Düşen Suçlardan Bulunduğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI VE VAZGEÇME İLE DÜŞEN SUÇ ( Alacaklıdan Mal Kaçırmak - Müdahilin Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği/Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )"
354Y8.CD18.3.1993E. 1993/2495 K. 1993/3457"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Takibe Konu Borcun Ödenmesinde Vekalet Ücreti )
ÜCRETİ VEKALET VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUK ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
354Y8.CD28.4.1992E. 1992/4437 K. 1992/5678"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayetten Sonra Ödemede Yargı Gideri )
ŞİKAYETTEN SONRA ÖDEMEDE YARGI GİDERİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
354Y8.CD26.11.1991E. 1991/10706 K. 1991/11644"MÜDAFİ ( Avukat ya da Dava Vekili Olmayan Kişi )
CEZA DAVALARINI TAKİP EDEBİLECEKLER"
354Y8.CD10.9.1991E. 1991/7167 K. 1991/7933"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayet Süresinin Başlama Tarihi )
ŞİKAYETİN SÜRE DOLMADAN YAPILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
354Y8.CD10.9.1991E. 1991/6670 K. 1991/7930"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Kısmi Ödeme Taahhüdü )
KISMİ ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdü İhlal Suçu )
ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Kaynaklanan Cezaya Etkisi )
CEZANIN DÜŞMESİ ( İcra Takibi Sürerken ve Kesinleştikten Sonra Borcun Ödenmesi )"
354Y8.CD17.5.1991E. 1991/3781 K. 1991/5535"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( TCK m.59'un Uygulanabileceği )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Borcun Ödenmesinin Cezaya Etkisi )
BORCUN ÖDENMESİNİN CEZAYA ETKİSİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )"
354YCGK18.3.1991E. 1991/8-52 K. 1991/78"GEREKÇE ( Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması Zorunluluğu )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Borç Tamamen Ödendiği Halde Sanığın Cezalandırılması )"
354Y8.CD27.2.1990E. 1990/1287 K. 1990/2137"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Devlet Memurunun Beyanda Bulunmaması )
TEMYİZDEN ÖNCE BORCUN ÖDENMESİ VEYA ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamada )
TEMYİZ AŞAMASINDA BORCUN ÖDENMESİ ( Cezanın Yarıya İndirilmesi )
İİK 354. MADDENİN BİLİNMESİ AÇISINDAN KARARDA BELİRTİLECEK HUSUSLAR
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu )"
354Y8.CD31.10.1989E. 1989/7605 K. 1989/8586"TİCARETİ TERKETMEK ( İcra Suçunda Davanın Düşürülmesi )
VEKİLİN DURUŞMAYA KATILMAMASI ( Ticareti Terketmek Suçu )"
354Y8.CD6.9.1988E. 1988/5775 K. 1988/6401"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Borcun Sanıklardan Biri Tarafından Ödenmesi Durumunda Diğer Sanıkların da Bundan Yararlanabilmesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müştekinin Borçlu Sanıklardan Birisi Hakkında Herhangi Bir Başka Nedenle Şikayetinden Vazgeçmesinin Diğer Sanığa Sirayet Etmesini Gerektirmemesi )
BORÇLUNUN BORCUNU ÖDEMESİ ( Diğer Sanıkların da Bundan Yararlanabilmesi )"
354Y12.HD15.5.1986E. 1985/6353 K. 1986/5893"İCRAEN EL ÇEKTİRİLEN YERE ELATILMASI
ŞİKAYETE BAĞLI OLMAYAN SUÇLAR ( İcra Zoruyla Elçektirildiği Yere Yeniden Girmek )"

Madde 355

YARGITAY

355Y4.HD8.2.2017E. 2016/16419 K. 2017/759"İSTİRDAT DAVASI ( Davalının Kötüniyetli Olduğu/Eldeki Davanın İ.İ.K'nun 89/3. Fıkrasına Göre Değil 5. Fıkrasına Göre Açıldığı ve Bu Fıkrada Davacının Ödediği Bedelin İstirdadı İçin Hak Düşürücü Bir Süre Düzenlenmediği - İstemin Hak Düşürücü Süreden Reddine Karar Verilemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davalının Kötüniyetli Olduğu/Eldeki Davanın İ.İ.K'nun 89/3. Fıkrasına Göre Değil 5. Fıkrasına Göre Açıldığı ve Bu Fıkrada Davacının Ödediği Bedelin İstirdadı İçin Hak Düşürücü Bir Süre Düzenlenmediği/İstemin Hak Düşürücü Süreden Reddine Karar Verilemeyeceği - İstirdat Davası )
ALACAKLININ KÖTÜ NİYETLİ OLMASI ( İstirdat Davası - Davacıya Maaş Haciz Müzekkeresi Yazıldığı Davacının Görev ve Adres Değişikliği Sebebiyle Müzekkereden Haberdar Olmaması Üzerine Davalının Aynı Adrese Haciz İhbarnameleri Gönderdiği/Davanın İ.İ.K'nun 89/5. Md. Göre Açıldığı/İstemin Hak Düşürücü Süreden Reddedilemeyeceği )"
355Y4.HD6.4.2016E. 2015/5995 K. 2016/4586"DAVA DIŞI BORÇLUNUN BORCU SEBEBİYLE HACİZ BASKISI ALTINDA ÖDENEN BEDELİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Ücret Haczi İçin Yazı Yazılmasına Rağmen Davacı Şirket Tarafından Haczin İcra Edildiğine Dair Cevap Verilmediği - Davacı Şirkete Ait İşyerinde Hacizler Sırasında Davacı Tarafından Ödemeler Yapıldığı/Davacının Takip Borçlusuna Karşı Rücu Hakkının Bulunduğu - Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Dava Dışı Borçlunun Borcu Sebebiyle Haciz Baskısı Altında Ödenen Bedelin İstirdadı İstemi - Ücret Haczi İçin Yazı Yazılmasına Rağmen Davacı Şirket Tarafından Haczin İcra Edildiğine Dair Cevap Verilmediği/Davacı Şirkete Ait İşyerinde Hacizler Sırasında Davacı Tarafından Ödemeler Yapıldığı - Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİ ( Takip Borçlusunun Ücretinin Haczi İçin Yazı Yazılmasına Rağmen Davacı Şirket Tarafından Haczin İcra Edildiğine Dair Cevap Verilmediği - Davacı Şirkete Ait İşyerinde Hacizler Sırasında Davacı Tarafından Ödemeler Yapıldığı/Davanın Husumetten Reddedileceği - Haciz Baskısı Altında Ödenen Bedelin İstirdadı İstemi )"
355Y12.HD16.2.2016E. 2015/25076 K. 2016/4127"MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİ GÖNDERİLMESİNE RAĞMEN KESİNTİ YAPILMAMASI SEBEBİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARAÇLARINA HACİZ KONULMASI ( Haciz Müzekkeresine Dair Tebliğ İşleminin 7201 S.K.'nın 21/1. Md.sine Uygun Olduğu - Şikayetçi İşveren Tarafından SGK'ya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Sebebiyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktar Belirlenip Şikayetçinin Bu Miktarla Sorumlu Olduğuna Verilmesi Gerektiği )
TEBLİGAT EVRAKINI MUHATAP KABUL ETMEDİĞİNDEN MAHALLE MUHTARLIĞINA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Şikayetçi Adına Çıkartılan Maaş Haciz Müzekkeresine Dair Tebliğ İşleminin 7201 S.K.'nın 21/1. Md.sine Uygun Olduğu - Şikayetçi İşveren Tarafından SGK'ya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Sebebiyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktar Belirlenip Şikayetçinin Bu Miktarla Sorumlu Olduğuna Karar Verileceği )
ŞİKAYETÇİNİN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şikayetçi Adına Çıkartılan Maaş Haciz Müzekkeresine Dair Tebliğ İşleminin 7201 S.K.'nın 21/1. Md.sine Uygun Olduğu - Şikayetçi İşveren Tarafından SGK'ya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Sebebiyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktar Belirlenip Şikayetçinin Bu Miktarla Sorumlu Olduğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA ( Tebligat Yapılacak veya Yapılabilecek Kimselerden Hiçbiri Gösterilen Adreste Bulunmaz veya Tebellüğden İmtina Ederse Tebliğ Olunacak Evrakın Muhtar veya İhtiyar Heyeti Azasından Birine veyahut Zabıta Amir ve Memurlarına İmza Mukabilinde Teslim Edeceği ve Tesellüm Edenin Adresini İhtiva Eden İhbarnameyi Gösterilen Adresteki Binanın Kapısına Yapıştırmakla Beraber Adreste Bulunmama Halinde Tebliğ Olunacak Şahsa Keyfiyetin Haber Verilmesini de Mümkün Oldukça En Yakın Komşularından Birine Varsa Yönetici veya Kapıcıya da Bildireceği )
TEBLİĞ YAPILACAK MUHATABIN TEBELLÜĞDEN KAÇINMASI ( Tebliğ Yapılacak Muhatabın Adreste Bulunmasına Rağmen Tebellüğden Kaçınması Halinde Tebliğin İlgili Muhtarlığa Bırakılarak İhbarnamenin Muhatabın Kapısına Yapıştırılmasıyla Tamamlanmış Olacağı - İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarihin Tebliğ Tarihi Sayılacağı )"
355Y23.HD7.5.2015E. 2014/4725 K. 2015/3428"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
MAAŞ HACZİ ( Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleriyle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nunn Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü Gerektiği )
MUVAZAA ( Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü İle Genel İlkelere ve İspat Usulüne Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz )"
355Y12.HD23.12.2014E. 2014/25798 K. 2014/31238"ŞİKAYET ( Şikayetçiye Gönderilen Haciz Müzekkeresinin Tebliği Tazminat Alacağının Haczi Yönünden İİK'nun 356. Maddesinde Yazılı Hüküm ve Sonuçları Doğurmayacağından Şikayetçiye Gönderilen Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
MAAŞ VE ÜCRET HACZİ ( İİK'nun 356. Maddesi Maaş ve Ücretler Hakkında Olup Emekli İkramiyesi ve Tazminatlar Bu Madde Kapsmında Değerlendirilemeyeceği - Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Alacağının Haczi Ancak İİK'nun 89/1. ve Devamındaki Maddelerde Belirtilen Prosedür İle Mümkün Olduğu )
HACİZ MÜZEKKERESİNİN TEBLİĞİ ( Tazminat Alacağının Haczi Yönünden İİK'nun 356. Maddesinde Yazılı Hüküm ve Sonuçları Doğurmayacağından Şikayetçiye Gönderilen Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
355Y12.HD19.2.2014E. 2014/1794 K. 2014/4486"ŞİKAYET ( Mahkemece Şikayetçi İşveren Tarafından SGKya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Nedeniyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktar Belirlenip Şikayetçinin Bu Miktarla Sorumlu Olduğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
MAAŞ HACZİ ( Takip Dosyasında Bulunan SGKya Ait Cevaba Göre Şikayetçi İşveren Konumunda Olmakla Borçlu Hakkında Şikayetçi İşverene Borçlunun Almakta Olduğu Maaşının veya Ücretinin Haczine Dair Haciz Müzekkeresinin Tebliğinin 2004 S. İİK'nun 356. Md. Hükmünde Yazılı Hüküm ve Sonuçları Doğuracağı )
MAAŞ VE ÜCRETTEN KESİNTİ USULÜ ( Şikayetçi İşveren Tarafından SGKya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Nedeniyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )"
355Y12.HD12.11.2013E. 2013/29593 K. 2013/35569"MAAŞ HACZİ ( İcra Dairesince Borçlunun Çalıştığı İşyerine Maaş ve Ücretinin Haczedildiğine Dair Yazı Yazılması Gerektiği - Birinci Haciz İhbarnamesi İle Maaş Haczinin Talep Edilemeyeceği /Bu İşlemlerdeki Şikayetlerin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Birinci Haciz İhbarnamelerinin Tebligatlarının Usulsüz Olduğu Ancak Buna Cevap Verildiği İçin 7 günlük Sürenin Geçtiği - Birinci Haciz ihbarnamesi İle Maaş Haczi Talep Edilemeyeceğinden Bunun Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Birinci Haciz İhbarnamesi İle Maaş Haczinin Talep Edilemeyeceği - Bu İşlemlerin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )"
355Y12.HD10.7.2012E. 2012/7201 K. 2012/24154"MAAŞ VE ÜCRET HACZİ (İcra Müdürlüğü'nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı - Haciz Yazısı Gönderilmesinin Yeterli Olduğu/Borçlu Şikayetinin Kabulü Gereği/Maaş Haczine Borçlu Tarafından İtiraz Edilmesi )
MAAŞ HACZİNDE HACİZ YAZISININ YETERLİ OLMASI (İcra Müdürlüğü'nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı - Haciz Yazısı Gönderilmesinin Yeterli Olduğu/Borçlu Şikayetinin Kabulü Gerektiği/Maaş ve Ücret Haczi )
HACİZ İHBARNAMESİ (Dava Konusu İcra Müdürlüğü'nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı )"
355Y12.HD2.7.2012E. 2012/5726 K. 2012/23253"UZMAN ÇAVUŞUN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Uzman Çavuşun Adi Malül Olarak Emekliye Ayrıldığı - Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )
ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE AYRILMA ( Emekli İkramiyesinin Haczedilemeyeceğin Dair Bir Düzenleme Getirilmemiş Bulunduğu - Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )
EMEKLİ İKRAMİYESİ HACZEDİLEBİLECEĞİ ( Şikayetin Reddi - Adi Malül Olarak Emekliye Ayrılma/Borç İlişkisini Devam Ettiği )"
355Y12.HD20.6.2012E. 2012/8790 K. 2012/21570"BORÇLUNUN MAAŞ VE ÜCRETİNİN HACZİ ( İcra Müdürlüğünce Borçlunun Çalıştığı İşyerine Gönderilen Haciz Yazısı Üzerine Bir Hafta İçinde Maaşın Haczi ve Borçlunun Maaş ve Ücretinin İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gereği - Maaşın Haczedilerek İcra Müdürlüğüne Yatırılmaması Halinde Haciz İşlemini Yapmayanların Sorumluluğunun Kesinti Yapılmayan Miktarla Sınırlı Olduğu )
BORÇLUYA AİT MAAŞ VE ÜCRETİN HACZEDİLMEMESİ ( Maaş ve Ücretin Kesilerek İcra Dairesine Yatırılmaması Halinde Ayrıca Mahkemeden Hüküm Alınmasına Gerek Olmadan Kesintiyi Yapmayanların Maaşlarından ve Sair Mallarından Alınması Gereği - Kesinti Yapmayanların Sorumluluğu Kesinti Yapılmayan Miktar ile Sınırlı Olduğu )"
355Y19.HD15.6.2011E. 2010/13379 K. 2011/8079"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Üçüncü Kişinin Ücret Alacağından Dolayı İ.İ.K'nın 89. Md.'Si Uyarınca Sorumlu Tutulamayacağı )
MAAŞ VE ÜCRET ALACAKLARI ( Menfi Tespit Davası - Davacı Üçüncü Kişinin Ücret Alacağından Dolayı İ.İ.K'nın 89. Md.'Si Uyarınca Sorumlu Tutulamayacağı )
İCRA İFLAS KANUNU 89. MADDE ( Menfi Tespit Davası - Maaş ve Ücret Haczi İçin Özel Bir Düzenleme Bulunduğu İçin Maddedeki Prosedürün Uygulanmayacağı )
İŞÇİ ALACAKLARI ( Menfi Tespit Davası - Davacı Üçüncü Kişinin Ücret Alacağından Dolayı İ.İ.K'nın 89. Md.'Si Uyarınca Sorumlu Tutulamayacağı )"
355Y12.HD1.7.2008E. 2008/10938 K. 2008/13896"MAAŞ VE ÜCRET HACZİ ( İİK'nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
TEBLİGAT ( Maaş ve Ücret Haczi İçin İİK'nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Maaş ve Ücret Haczi İçin İİK'nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan Sorumlu Tutulamayacağı )
HACİZ YAZISI ( Alan İşverenin Bir Hafta İçinde Haczin İcra Edildiğini ve Borçlunun Maaş ve Ücretini Bildirmek ve Borç Bitinceye Kadar Maaştan Kesinti Yaparak İcra Dairesine Yatırmak Zorunlu Olduğu )"
355Y19.HD1.12.2005E. 2005/6586 K. 2005/11935"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Bunlar Sıraya Konur ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği )
MAAŞ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNMASI ( Bunlar Sıraya Konur ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz )
EMEKLİ İKRAMİYESİ ( Birden Fazla Haczi Halinde Sıra Cetveli Düzenlenebileceği )
LİSTEYE ALINAN ALACAK TUTARINA YÖNELİK İDDİA ( Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz - Listeye Alınan Alacak Tutarına Yönelik İddia Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )
BANKA DEKONTU ( Sıra Cetveline İtiraz - Listeye Alınan Alacak Tutarına Yönelik İddia Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )"
355Y11.HD26.3.2002E. 2001/10798 K. 2002/2745"HACİZ İHBARNAMESİ ( Bankanın İcra Müdürlüğünden Dosyanın Baliğ Olduğu Miktarı Sormak Gibi Bir Yükümlülüğünün Olmaması Nedeniyle Tazminat Davasının Kabulünün Hatalı Olması )
BANKANIN EKSİK ÖDEME YAPMASI ( Bankanın İcra Müdürlüğünden Dosyanın Baliğ Olduğu Miktarı Sormak Gibi Bir Yükümlülüğünün Olmaması Nedeniyle Tazminat Davasının Kabulünün Hatalı Olması )
BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bankanın İcra Müdürlüğünden Dosyanın Baliğ Olduğu Miktarı Sormak Gibi Bir Yükümlülüğünün Olmaması Nedeniyle Tazminat Davasının Kabulünün Hatalı Olması )
TAZMİNAT DAVASI ( Haciz İhbarnamesi Gönderilmesine Rağmen Bankanın Eksik Ödeme Yapması )"
355Y12.HD25.3.2002E. 2002/4914 K. 2002/6070"MAAŞ VE ÜCRET HACZİ ( Hacze Esas İlamın Yargıtayca Bozulması Halinde Yapılacak İşlemler )
HACZİN KALDIRILMAMASI - MAAŞTAN KESİNTİNİN DURDURULMASI ( Maaş ve Ücret Haczine Esas İlamın Yargıtayca Bozulması Halinde )
ÜCRET VE MAAŞ KESİNTİSİNİN DURDURULMASI ( Maaş ve Ücret Haczine Esas İlamın Yargıtayca Bozulması )"
355Y12.HD14.9.1973E. 1973/7852 K. 1973/7962"HACİZ ( Adının Başına Yeni Kelimesi Eklenen Şirketin İstihdam Ettiği Kişinin Ücretine - İtirazda Süre ve Şekle Uyulması Gereği )
ÜCRETİN HACZİ ( Adının Başına Yeni Kelimesi Eklenen Şirketin İstihdam Ettiği Kişi - İtirazda Süre ve Şekle Uyulması Gereği )
ŞİRKET ADININ BAŞINA 'YENİ' KELİMESİ EKLENMESİ ( Şirket Çalışanının Ücretinin Haczi - Hukuki Durumu Değiştirmeyeceği )"

BAM

355İZMİRBAM-12HD13.10.2016E. 2016/80 K. 2016/63"MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE İŞVERENCE CEVAP VERİLMEMESİ ( Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Karar Verileceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )
TEKİD YAZILMASINI GEREKTİREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )"

Madde 356

YARGITAY

356Y12.HD3.5.2016E. 2016/307 K. 2016/12977"HACZİN KALDIRILMASI ( Maaş Kesintisi Kadar Şikayetçiden Borcun Tahsili Yoluna Gidildiği - Bu Hususun İse Şikayet Konusu Yapılmadığı Halde Mahkemece Maaş Haczine Dair İşlemler İle Haciz İhbarnamesine Dair İşlemler Ayırt Edilmeden Hatalı Gerekçe İle Sonuca Gidilmesinin Doğru Görülmediği )
HACİZ İHBARNAMESİ ( İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmemesi Üzerine Çıkarılan Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Ardından da Süresinde Menfi Tespit Davası Açıldığı Bildirilmediğinden Şikayetçinin Dosyaya Borçlu Olarak Eklenmesinin Ardından Hakkında Haciz İşlemlerinin Yapıldığı - İşlemlerde Usulsüzlük Olmadığı )
MAAŞ HACZİ ( Borçlunun Maaş ve Ücretinin de Üçüncü Kişideki Bir Alacağı Niteliğinde Olduğu - Ancak Borçlunun Maaşı ve Ücretinin Haczedilmesinin 2004 S. İİK'nun 89. Md. Hükmü Kapsamında Gerçekleşmediği )
MUHTIRAYA CEVAP VERİLMEMESİ ( Dosyaya Borçlu Olarak Eklenmek Sureti İle Gönderilmeyen Maaş Kesintisi Kadar Şikayetçiden Borcun Tahsili Yoluna Gidildiği - Bu Hususun Şikayet Konusu Yapılmadığı Halde Mahkemece Maaş Haczine Dair İşlemler İle Haciz İhbarnamesine Dair İşlemler Ayırt Edilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )"
356Y4.HD6.4.2016E. 2015/5995 K. 2016/4586"DAVA DIŞI BORÇLUNUN BORCU SEBEBİYLE HACİZ BASKISI ALTINDA ÖDENEN BEDELİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Ücret Haczi İçin Yazı Yazılmasına Rağmen Davacı Şirket Tarafından Haczin İcra Edildiğine Dair Cevap Verilmediği - Davacı Şirkete Ait İşyerinde Hacizler Sırasında Davacı Tarafından Ödemeler Yapıldığı/Davacının Takip Borçlusuna Karşı Rücu Hakkının Bulunduğu - Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Dava Dışı Borçlunun Borcu Sebebiyle Haciz Baskısı Altında Ödenen Bedelin İstirdadı İstemi - Ücret Haczi İçin Yazı Yazılmasına Rağmen Davacı Şirket Tarafından Haczin İcra Edildiğine Dair Cevap Verilmediği/Davacı Şirkete Ait İşyerinde Hacizler Sırasında Davacı Tarafından Ödemeler Yapıldığı - Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİ ( Takip Borçlusunun Ücretinin Haczi İçin Yazı Yazılmasına Rağmen Davacı Şirket Tarafından Haczin İcra Edildiğine Dair Cevap Verilmediği - Davacı Şirkete Ait İşyerinde Hacizler Sırasında Davacı Tarafından Ödemeler Yapıldığı/Davanın Husumetten Reddedileceği - Haciz Baskısı Altında Ödenen Bedelin İstirdadı İstemi )"
356Y12.HD4.4.2016E. 2015/32931 K. 2016/9706"TEBLİĞ EDİLEN İLK HACİZ MÜZEKKERESİNDEN SONRA BORÇLUNUN İŞTEN AYRILMASI (Tebliğ Tarihinden Borçlunun İşten Ayrıldığı Tarihe Kadar İşlem Yapmayan Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğunun Gözetileceği - Haciz İhbarnamesi Hakkında Gereğini Yapmayan Üçüncü Kişi Hakkındaki Haciz Taleplerinin Reddine Dair İşlemin İptali)
İKİNCİ HACİZ MÜZEKKERESİ (Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmasıyla İlgili İlk Gönderilen Haciz Müzekkeresi ile Borçlunun İşten Çıktığı Tarihe Kalan Olan Bölümden Üçüncü Kişinin Sorumlu Olacağı - Üçüncü Kişinin İlk Müzekkereyi Aldığı Halde Borçlunun Maaşında Kesinti Yapmadığı veya Kesip de Göndermediği)
HACİZ İHBARNAMESİ HAKKINDA GEREĞİNİN YAPILMAMASI (Üçüncü Kişi Hakkındaki Haciz Taleplerinin Reddine Dair İşlemin İptali Talebi - İlk Olarak Gönderilen ve Tebliğ Edilen Haciz İhbarnamesinden Sonra Borçlunun İşten Ayrıldığı Tarihe Kadar Borçlunun Maaşını Kesmeyen Üçüncü Kişi Hakkında İşlem Yapılması Gerektiği)
HACİZ MÜZEKKERESİ GÖNDERİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU (Gönderilen İlk Haciz Müzekkeresinden Sonra Borçlunun İşten Ayrıldığı Tarihe Kadar Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Bulunduğu/İlk Haciz Müzekkeresinin Üçüncü Kişiye Tebliğinin Yapılmış Olduğunun Gözetileceği/Borçlunun Hak ve Alacağı/Haciz)
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA BAŞLATIN İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ (Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz Müzekkeresine Göre İşlem Yapılması Gereği)"
356Y12.HD16.2.2016E. 2015/25076 K. 2016/4127"MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİ GÖNDERİLMESİNE RAĞMEN KESİNTİ YAPILMAMASI SEBEBİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARAÇLARINA HACİZ KONULMASI ( Haciz Müzekkeresine Dair Tebliğ İşleminin 7201 S.K.'nın 21/1. Md.sine Uygun Olduğu - Şikayetçi İşveren Tarafından SGK'ya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Sebebiyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktar Belirlenip Şikayetçinin Bu Miktarla Sorumlu Olduğuna Verilmesi Gerektiği )
TEBLİGAT EVRAKINI MUHATAP KABUL ETMEDİĞİNDEN MAHALLE MUHTARLIĞINA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Şikayetçi Adına Çıkartılan Maaş Haciz Müzekkeresine Dair Tebliğ İşleminin 7201 S.K.'nın 21/1. Md.sine Uygun Olduğu - Şikayetçi İşveren Tarafından SGK'ya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Sebebiyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktar Belirlenip Şikayetçinin Bu Miktarla Sorumlu Olduğuna Karar Verileceği )
ŞİKAYETÇİNİN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şikayetçi Adına Çıkartılan Maaş Haciz Müzekkeresine Dair Tebliğ İşleminin 7201 S.K.'nın 21/1. Md.sine Uygun Olduğu - Şikayetçi İşveren Tarafından SGK'ya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Sebebiyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktar Belirlenip Şikayetçinin Bu Miktarla Sorumlu Olduğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA ( Tebligat Yapılacak veya Yapılabilecek Kimselerden Hiçbiri Gösterilen Adreste Bulunmaz veya Tebellüğden İmtina Ederse Tebliğ Olunacak Evrakın Muhtar veya İhtiyar Heyeti Azasından Birine veyahut Zabıta Amir ve Memurlarına İmza Mukabilinde Teslim Edeceği ve Tesellüm Edenin Adresini İhtiva Eden İhbarnameyi Gösterilen Adresteki Binanın Kapısına Yapıştırmakla Beraber Adreste Bulunmama Halinde Tebliğ Olunacak Şahsa Keyfiyetin Haber Verilmesini de Mümkün Oldukça En Yakın Komşularından Birine Varsa Yönetici veya Kapıcıya da Bildireceği )
TEBLİĞ YAPILACAK MUHATABIN TEBELLÜĞDEN KAÇINMASI ( Tebliğ Yapılacak Muhatabın Adreste Bulunmasına Rağmen Tebellüğden Kaçınması Halinde Tebliğin İlgili Muhtarlığa Bırakılarak İhbarnamenin Muhatabın Kapısına Yapıştırılmasıyla Tamamlanmış Olacağı - İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarihin Tebliğ Tarihi Sayılacağı )"
356Y12.HD23.12.2014E. 2014/25798 K. 2014/31238"ŞİKAYET ( Şikayetçiye Gönderilen Haciz Müzekkeresinin Tebliği Tazminat Alacağının Haczi Yönünden İİK'nun 356. Maddesinde Yazılı Hüküm ve Sonuçları Doğurmayacağından Şikayetçiye Gönderilen Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
MAAŞ VE ÜCRET HACZİ ( İİK'nun 356. Maddesi Maaş ve Ücretler Hakkında Olup Emekli İkramiyesi ve Tazminatlar Bu Madde Kapsmında Değerlendirilemeyeceği - Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Alacağının Haczi Ancak İİK'nun 89/1. ve Devamındaki Maddelerde Belirtilen Prosedür İle Mümkün Olduğu )
HACİZ MÜZEKKERESİNİN TEBLİĞİ ( Tazminat Alacağının Haczi Yönünden İİK'nun 356. Maddesinde Yazılı Hüküm ve Sonuçları Doğurmayacağından Şikayetçiye Gönderilen Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
356Y12.HD19.2.2014E. 2014/1794 K. 2014/4486"ŞİKAYET ( Mahkemece Şikayetçi İşveren Tarafından SGKya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Nedeniyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktar Belirlenip Şikayetçinin Bu Miktarla Sorumlu Olduğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
MAAŞ HACZİ ( Takip Dosyasında Bulunan SGKya Ait Cevaba Göre Şikayetçi İşveren Konumunda Olmakla Borçlu Hakkında Şikayetçi İşverene Borçlunun Almakta Olduğu Maaşının veya Ücretinin Haczine Dair Haciz Müzekkeresinin Tebliğinin 2004 S. İİK'nun 356. Md. Hükmünde Yazılı Hüküm ve Sonuçları Doğuracağı )
MAAŞ VE ÜCRETTEN KESİNTİ USULÜ ( Şikayetçi İşveren Tarafından SGKya Bildirilen Ücret Bordroları Celp Edilerek Maaş Haczi Nedeniyle Borçlunun Maaşından Kesinti Yapılmayan Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )"
356YHGK6.2.2013E. 2012/12-703 K. 2013/214"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İcra Müdürlüklerinin Verdikleri Kararlardan Kendiliklerinden Dönerek Yeni Bir Karar Vermelerinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı )
KİRA BEDELİNİN SENETLE ÖDENMESİ ( İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - Talep Tarihi İtibariyle Ödenmeyen ve Ödenecek Olan Senetlerin Tesbit Edilip Oluşacak Sonuca Göre İcra Dosyasına Bedellerinin Ödenip Ödenmeyeceği Konusunda Bir Karar Vermek Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜKLERİNİN KARARINDAN DÖNMESİ ( İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - İcra Müdürünün Kiracı Şirket Hakkında Haciz Uygulanması Kararı Verdikten Sonra İtiraz Üzerine Yapılan Haciz İşlemlerinin Kaldırılmasına Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
356Y12.HD2.7.2012E. 2012/5726 K. 2012/23253"UZMAN ÇAVUŞUN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Uzman Çavuşun Adi Malül Olarak Emekliye Ayrıldığı - Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )
ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE AYRILMA ( Emekli İkramiyesinin Haczedilemeyeceğin Dair Bir Düzenleme Getirilmemiş Bulunduğu - Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )
EMEKLİ İKRAMİYESİ HACZEDİLEBİLECEĞİ ( Şikayetin Reddi - Adi Malül Olarak Emekliye Ayrılma/Borç İlişkisini Devam Ettiği )"
356Y12.HD20.6.2012E. 2012/8790 K. 2012/21570"BORÇLUNUN MAAŞ VE ÜCRETİNİN HACZİ ( İcra Müdürlüğünce Borçlunun Çalıştığı İşyerine Gönderilen Haciz Yazısı Üzerine Bir Hafta İçinde Maaşın Haczi ve Borçlunun Maaş ve Ücretinin İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gereği - Maaşın Haczedilerek İcra Müdürlüğüne Yatırılmaması Halinde Haciz İşlemini Yapmayanların Sorumluluğunun Kesinti Yapılmayan Miktarla Sınırlı Olduğu )
BORÇLUYA AİT MAAŞ VE ÜCRETİN HACZEDİLMEMESİ ( Maaş ve Ücretin Kesilerek İcra Dairesine Yatırılmaması Halinde Ayrıca Mahkemeden Hüküm Alınmasına Gerek Olmadan Kesintiyi Yapmayanların Maaşlarından ve Sair Mallarından Alınması Gereği - Kesinti Yapmayanların Sorumluluğu Kesinti Yapılmayan Miktar ile Sınırlı Olduğu )"
356Y12.HD7.7.2008E. 2008/11478 K. 2008/14638"MAAŞ HACZİ (Haciz Müzekkeresi ile İstendiğinden 89 Haciz İhbarnamesindeki Gibi Borcun Tamamının İtiraz Etmeyen Üçüncü Kişinin Zimmetinde Sayılmasının Mümkün Olmadığı - İtiraz Edilmemek Suretiyle Kesinleşen Maaş Haczi Miktarının Üçüncü Kişinin İİK'nun 356. Maddesine Göre Sorumlu Olduğu Miktar Olduğu)
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ TEZKERESİNE İTİRAZ ETMEMESİ (Maaş Haczinin Haciz Tezkeresi ile İstenmesi Halinde İtiraz Edilmemek Suretiyle Kesinleşmesi - Üçüncü Kişinin İİK'nun 356. Maddesine Göre Sorumlu Olduğu Miktarla Sorumlu Olduğu)"
356Y12.HD1.7.2008E. 2008/10938 K. 2008/13896"MAAŞ VE ÜCRET HACZİ ( İİK'nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
TEBLİGAT ( Maaş ve Ücret Haczi İçin İİK'nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Maaş ve Ücret Haczi İçin İİK'nun 355. Maddesine Uygun Tebligat Yapılmadan Sorumlu Tutulamayacağı )
HACİZ YAZISI ( Alan İşverenin Bir Hafta İçinde Haczin İcra Edildiğini ve Borçlunun Maaş ve Ücretini Bildirmek ve Borç Bitinceye Kadar Maaştan Kesinti Yaparak İcra Dairesine Yatırmak Zorunlu Olduğu )"
356Y12.HD4.7.2006E. 2006/11858 K. 2006/14655"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İcra Dosyasından Yapılan İhtara Rağmen İpotekli Taşınmaz Kiracısı Kira Paralarını İcra Dosyasına Ödemezse Hakkında Haciz Uygulanması Gereği )
İHTARA RAĞMEN KİRA PARALARININ ÖDENMEMESİ ( İpotekli Taşınmaz Kiracısı Kira Paralarını İcra Dosyasına Ödemezse Hakkında Haciz Uygulanması Gereği )
HACİZ ( İcra Dosyasından Yapılan İhtara Rağmen İpotekli Taşınmaz Kiracısı Kira Paralarını İcra Dosyasına Ödemezse Hakkında Uygulanacağı )"

BAM

356İZMİRBAM-12HD13.10.2016E. 2016/80 K. 2016/63"MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE İŞVERENCE CEVAP VERİLMEMESİ ( Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Karar Verileceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )
TEKİD YAZILMASINI GEREKTİREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )"

Madde 357

YARGITAY

357Y12.HD29.12.2009E. 2009/18464 K. 2009/26713"UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )
KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı - Talebin Reddi Gereği )
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi - Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )
ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı - Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği - Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"
357Y4.CD13.11.2001E. 2001/13427 K. 2001/14235"YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE UYMAMAK ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )
GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )
442 SAYILI YASA ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )"
357YCGK7.2.1994E. 1994/2 K. 1994/30"İCRA DAİRESİ EMİRLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
GÖREVİ İHMAL ( İcra Memurunun emrini yerine getirmemek )
MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUN
MEMURLARIN YARGILANMASI ( İcra Memurunun emrini yerine getirmeyen )
İCRA DAİRESİNİN EMİRLERİNİ YAPMAYAN MEMURLAR ( Tahkikate Gerek Kalmaksızın Savcılıkca Doğrudan Doğruya Takibat Yapılabileceği )
MEMURUN GÖREVİ İHMALİ ( İcra Dairesinin Emirlerini Yapmamak - Tahkikate Gerek Kalmaksızın Savcılıkca Doğrudan Doğruya Takibat Yapılabileceği )
SAVCILIKCA TAHKİKATE GEREK KALMAKSIZIN DOĞRUDAN DOĞRUYA TAKİBAT YAPILABİLMESİ ( İcra Dairesinin Emirlerini Yapmamak )"

DANIŞTAY

357D1.D24.3.2016E. 2016/46 K. 2016/387"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Şüphelilerin İcra Müdürlüğü Yazılarının Gereğini Yapmadığı/Söz Konusu Eylem Sebebiyle Haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca Doğrudan Soruşturma Yapılması Gerektiği - Şüphelilerin Meni Muhakemelerine Dair Kurulun Tarihsiz ve Sayısız Kararının Bozulması Gerektiği)
İCRA DAİRESİNCE YAPILAN TEBLİGATLARIN GEREĞİNİN YAPILMAMASI (Makbul Sebep Haricinde Tebliğ ve Emirleri Yapmayanlar Hakkında Ait Olduğu Dairece Tahkikatı Evveliyeye Hacet Kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca Doğrudan Doğruya Takibat Yapılacağının Gözetilmesi Gerektiği)
HACİZ MÜZEKKERESİ (Gereğini Yapmayan Şüpheliler Hakkında Söz Konusu Eylem Sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Doğrudan Soruşturma Yapılması Gerektiği - Şüphelilerin Meni Muhakemelerine Dair Kurulun Tarihsiz ve Sayısız Kararının Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği)"
357D1.D14.1.2014E. 2013/1900 K. 2014/2"BELEDİYE BAŞKANININ AYLIK VE İKRAMİYELERİNE İLİŞKİN HACİZ MÜZEKKERESİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İlgililer Hakkında Doğrudan Kovuşturma Yapılması Gereği - İlgililer Hakkında İçişleri Bakınlığınca Verilen Şikayetin İşleme Konulmaması Kararının Kaldırılması Gereği )
İCRA DAİRESİNİN KANUNLARA GÖRE YAPILAN TEBLİĞ VE EMİRLERİ ( Derhal Yapılmaya ve Neticesinin Geciktirmeksizin İcra Dairesine Bildirilmesi Gerektiği - Belediye Başkanının Maaş ve İkramiyelerine İlişkin Haciz Müzekkeresini Yetine Getirmeyen İlgililer Hakkında Doğrudan Kovuşturma Yapılması Gereği )"
357D1.D19.6.2008E. 2008/435 K. 2008/738"HACZEDİLEN ŞİRKET MALLARI ( İlgilinin Satışının Yapılmasını Teminen Gelen Vekil İle İcra Md. Yd.'nı Şirket Binasına Almaması - C. Savcılığınca Doğrudan Soruşturma Yapılması Gereği )
SORUŞTURMA ( C. Savcılığınca Doğrudan Soruşturma Yapılması Gereken Eylemler - İlgilinin Haczedilen Şirkete Ait Malların Satışının Yapılmasını Teminen Gelen Vekil İle İcra Md. Yd.'nı Şirket Binasına Almaması )
CUMHURİYET SAVCILIĞINCA DOĞRUDAN SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKEN EYLEMLER ( 2004 S.K. Md. 357'ye Aykırı Hareket )"
357D1.D14.12.2005E. 2005/1194 K. 2005/1499"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARI ( Nafaka Borcunun İcra Yoluyla Ödenmesinde Maaş Kesintisi Yapmamak Veya Eksik Kesinti Yapmak - C. Savcılığınca Doğrudan Kovuşturma Yapılması Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN EMRİNİN GEREĞİNİ YAPMAMAK ( C. Savcılığınca Doğrudan Kovuşturma Yapılması Gerektiği - Nafaka Borcunun İcra Yoluyla Ödenmesinde Maaş Kesintisi Yapmamak Veya Eksik Kesinti Yapmak )
NAFAKA BORCUNUN İCRA YOLUYLA ÖDENMESİ ( Maaş Mutemetlerinin Kesintisi Yapmaması Veya Eksik Kesinti Yapması - C. Savcılığınca Doğrudan Kovuşturma Yapılması Gerektiği/İcra Emrinin Gereğini Yapmamak )"
357D2.D13.1.2000E. 1998/1154 K. 2000/347"KOVUŞTURMA YAPMA YETKİSİ ( İcra Müdürlüğü'nün Yazısının Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Cumhuriyet Başsavcılığınca Doğrudan Kovuşturma Yapılması - İhale Kanununa Aykırı İş )
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA DOĞRUDAN KOVUŞTURMA YAPILMASI ( İcra Müdürlüğü Yazısının Gereğinin Yerine Getirilmemesi )"
357D2.D28.10.1993E. 1992/2408 K. 1993/2391"İCRA DAİRESİNCE YAPILAN BİLDİRİM VE EMİRLERİ YERİNE GETİRMEYEN İLGİLİLER ( Kovuşturmanın Genel Hükümlere Göre Yapılması )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE KOVUŞTURMA ( İcra İflas Yasası Uyarınca Yapılan Bildirim Emirleri Yerine Getirmeyenler )"

BAM

357İZMİRBAM-12HD13.10.2016E. 2016/80 K. 2016/63"MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE İŞVERENCE CEVAP VERİLMEMESİ ( Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Karar Verileceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )
TEKİD YAZILMASINI GEREKTİREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )"

Madde 358

YARGITAY

358Y12.HD28.11.2017E. 2016/23865 K. 2017/14737"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR ( Üçüncü Şahsın İcraca Haczolunup Kendisine Bırakılan Malları İcra Dairesinden İstendiği Anda Evvelki Vaziyetinde İade İle Mükellef Olacağı - Eline Bırakılan Malların Kendisine Atfolunamayacak Bir Sebepten Dolayı Telef veya Ziyaını İspat Edemeyen Üçüncü Şahıs Hakkında Ceza Takibinden Başka Evvelce Tespit Edilmiş Olan Kıymetlerin Hükme Hacet Kalmaksızın İcra Dairesince Resen Tazmin Ettirileceği )
EKSİK İNCELEME ( Şikayetçi Yediemine Tebliğ Edilen Muhtırada Yedi Gün İçerisinde Uhdesinde Bulunan Mahcuzların İcra Müdürlüğüne Teslim Edilmesinin İstenildiği - İİK'nun 358/2. Maddesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek Muhtıraya Rağmen Yedieminin Malları Teslim Edip Etmediği Teslim Etmemişse Kendisine Yüklenemeyecek Bir Sebepten Dolayı Elinde Bulunmadığını İspat Edip Edemediği Hususları Değerlendirilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetçinin Borçlu Sıfatı Olmadığı Gerekçesi İle Şikayetin Kabulünün İsabetsiz Olduğu )"
358Y4.HD14.6.2016E. 2016/6109 K. 2016/7841"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Haczolunup Kendisine Bırakılan Malların Kusur Atfolunamayacak Bir Sebepten Dolayı Telef ve Ziyaını İspat Edemeyen 3. Kişiye Hükme Hacet Kalmaksızın İcra Dairesince Re'sen Tazmin Ettirileceği/Şikayet Yolunun Açık Olduğu - Adli Yargıda Dava Açılmasının Yasal Dayanağı Bulunmadığı)
İCRA DAİRESİNİN RE'SEN TAZMİN KARARI (Haczolunup Kendisine Bırakılan Malların Kusur Atfolunamayacak Bir Sebepten Dolayı Telef ve Ziyaını İspat Edemeyen 3. Kişi/Tazmin İle Mükellef Olduğu Hükme Gerek Bulunmadığı/Şikayet Yolunun Açık Olduğu - Adli Yargıda Maddi Tazminat Davası Açılamayacağı)
ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR (Hacizden Sonra/Kusur Atfolunamayacak Bir Sebepten Dolayı Telef ve Ziyaının İspat Edilememesi Durumunda Hükme Hacet Kalmaksızın İcra Dairesince Re'sen Tazmin Ettirileceği/Şikayet Yolunun Açık Olduğu - Adli Yargıda Maddi Tazminat Davasına Konu Edilemeyeceği)
HACZOLUNAN MALLARIN TESLİM EDİLEN 3. KİŞİDE ZİYAI (Kusur Atfolunamayacak Bir Sebebi İspat Edemeyen 3. Kişinin Bu Kıymetleri Tazmin İle Mükellef Olduğu/Adli Yargıda Maddi Tazminat Davası Açılamayacağı - Hükme Hacet Kalmaksızın İcra Dairesince Re'sen Tazmin Ettirileceği/Şikayet Yolunun Açık Olduğu)"
358Y12.HD28.3.2016E. 2015/32396 K. 2016/8973"YEDİEMİNLİK GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN ŞAHSIN İTİRAZI (Borçlu Şirketin İş Yerinde Haczedilen Menkul Malların Şirket Çalışanı Şikayetçiye Yediemin Olarak Teslim Edildiği/Ancak Çalışanın Görevine Şirket Tarafından Son Verildiği - Yediemine Teslim Edilen Malların Kendisine Atfolunamayacak Bir Sebeple Ziyaı)
YEDİEMİNE TESLİM EDİLEN MALLARIN KENDİSİNE ATFOLUNAMAYACAK BİR SEBEPLE ZİYAI (Şirket Tarafından Yediemin Sıfatı Bulunan Çalışanının Görevine Son Verildiği - Yedieminin İcra Müdürlüğüne Başvurarak Görevine Şirket Tarafından Son Verildiğinin İletildiği/Yedieminlik Görevinin Yapılamadığı/Şikayetin Kabulü)
YEDİEMİNİN GÖREVİNE BORÇLU ŞİRKET TARAFINDAN SON VERİLMESİ (İcra Müdürlüğüne Bildirim Yapıldığı - Yediemine Teslim Edilen Malların Kendisine Atfolunamayacak Bir Sebeple Ziyaı/Yedimenlik Görevinin Yapılamadığı/Yedimemin Tarafından Yapılan İtirazın Kabulü/Haczedilen Malların Bulunamaması)
YEDİEMİNİN ŞİKAYETİNİN KABULÜ (Usulsüz Tebliğat ve Muhtıra İçeriği/Yedieminin Görevinden İstifa Ettiği/İcra Müdürlüğüne Yapılan Müracaat ile Borçlu Şirket Tarafından Görevine Son Verildiğinin ve Yedieminlik Görevini Yapamadığının Yediemin Tarafından Bildirildiği/Yedieminlik Görevinden İstifa/Yediemin)
MUHTIRA TEBLİĞ TARİHİ (İİK'nun 358/ son M. Atfı ile İİK.nun 16. M. Gereğince 06.02.2015 Tarihli Muhtıraya Dair Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü)"
358Y12.HD9.12.2014E. 2014/30660 K. 2014/29855"İCRA MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünce Yediemin Muhtırası Tebliğ Edilmeden Yedieminin Mallarının Haczedilemeyeceği - Şikayetin Kabulü İle İcra Memur İşleminin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
YEDİEMİNE BIRAKILAN MALLAR ( Yedieminin Kendisine Bırakılan Malları Talep Edildiğinde İade İle Mükellef Olduğu - Yediemine Tebligat Yapılması ve Malların Hazır Edilmesi İstenilen Yerin Bildirilmesi Gerektiği )
YEDİEMİNE TEBLİGAT YAPILMA ZORUNLULUĞU ( Yedieminin Kendisine Bırakılan Malları İadesi İçin Tebligat Yapılması ve Malların Hazır Edilmesi İstenilen Yerin Bildirilmesi Gerektiği - Memur İşlemini Şikayet )"
358Y12.HD18.11.2014E. 2014/29531 K. 2014/27479"ŞİKAYET ( Satışın Düşürülmesinden Sonra Yedieminlere Malların Teslimi İçin Gönderilen Muhtıranın Usulsüz Olduğu - O Halde Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İcra Müdürlüğünce Satış Tarihinden Önce Usulüne Uygun Yediemin Muhtırası ve Satış İlanı Tebliği Yapıldığından Satış Mahallinde Malları Hazır Etmeyen Yedieminlerden Malların Teslimi İstenmeyerek İİK. 358/2. Md. Hükmü Uyarınca Haciz Tutanağında Tespit Edilen Kıymetin Resen Tazmin Ettirilmesi Gerektiği )
YEDİEMİNE MALLARIN TESLİMİ ( Satışın Düşürülmesinden Sonra Yedieminlere Malların Teslimi İçin Gönderilen Muhtıranın Usulsüz Olduğu - O Halde Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
358Y12.HD6.12.2011E. 2011/8914 K. 2011/26720"HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİNİ İSTEMİ ( Mahkemece İ.İ.K.nun 358. Md.sindeki Şartların Somut Olayda Oluşup Oluşmadığı İncelenerek Şikayet Konusu Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
ŞİKAYET ( Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmeden Şikayetçi 3. Kişinin Talebi İle İ.İ.K.nun 106.ve 110. Md. leri Uyarınca Bir Karar Verilemeyeceğinden Bahisle Şikayetin Reddine Dair Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Haciz İhbarnamesinin İptali İstemi)
MENKUL HACZİ ( İ.İ.K.nun 106. ve 110. Md. Uyarınca Düştüğü İddiasıyla Haciz İhbarnamesinin İptali İstemi - Mahkemece İ.İ.K.nun 358. Md.sindeki Şartların Somut Olayda Oluşup Oluşmadığı İncelenerek Şikayet Konusu Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
358Y4.CD1.6.2011E. 2011/10834 K. 2011/7593"MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yedieminin Tebligata Rağmen Hacizli Malları Getirmediği - Hacizli Malların Yediemine Teslim Edildiği Yer İle Satışın Yapılacağı Yerin Farklı Olduğu/Teslim Amacı Dışında Bir Tasarruf Oluşmayacağından Suçun Maddi Unsurunun da Oluşmadığı )
ÖZGÜ SUÇ ( Ancak Yasal Düzenlemede Belirtilen Hukuki ve Fiili Nitelikleri Taşıyan Kişiler Tarafından İşlenebileceği - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak )
YEDİEMİNİN TEBLİGATA RAĞMEN HACİZLİ MALLARI SATIŞ YERİNE GÖTÜRMEMESİ ( Hacizli Malların Yediemine Teslim Edildiği Yer İle Satışın Yapılacağı Yerin Farklı Olduğu - Teslim Amacı Dışında Bir Tasarruf Oluşmayacağından Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanma Suçunun da Oluşmayacağı )
YASA YARARINA BOZMA ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında 5237 S.K. Md.53/1'deki Haklardan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği Yönündeki Başvurunun Bozma Nedeni Olduğu ve Esastan İncelenemeyeceği )
BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında 5237 S.K. Md.53/1'deki Haklardan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği Yönündeki Yasa Yararına Başvurunun Esastan İncelenemeyeceği )"
358Y17.HD7.4.2011E. 2010/11131 K. 2011/3223"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Mahcuzların Öldüğü Bildirildiğine Göre Öncelikle Bu Durumun Doğruluğu ve Bunda Yedieminin Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Değerlendirilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HACZEDİLEN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ( Yedieminin Kusuru İle Ölmüşse Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması ve Davanın Bedele Dönüştüğünün Dikkate Alınması ve Aksi Halde Davanın Konusuz Kalıp Kalmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ( Yedieminin Kusuru İle Ölmüşse Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması ve Davanın Bedele Dönüştüğünün Dikkate Alınması ve Aksi Halde Davanın Konusuz Kalıp Kalmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )
YEDİEMİN ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası - Mahcuzların Öldüğü Bildirildiğine Göre Öncelikle Bu Durumun Doğruluğu ve Bunda Yedieminin Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Değerlendirilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
358Y4.CD11.2.2010E. 2008/7533 K. 2010/2147"MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Hacizli Malı Başkasına Verme Ortadan Kaldırma Satma Rehnetme veya Adresine Gelinip İstenildiğinde Teslim Etmeme Gibi TCY.nın 289/1. Md.sinde Öngörülen Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunması Durumunda Suçun Oluşacağı )
HACİZLİ MALI BAŞKASINA VERME / ORTADAN KALDIRMA / SATMA VE REHNETME ( veya Adresine Gelinip İstenildiğinde Teslim Etmeme Gibi TCY.nın 289/1. Md.sinde Öngörülen Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunması Durumunda Suçun Oluşacağı )
HACİZLİ MALLARI TESLİM ( Edilen Adreste Usulüne Uygun Olarak Muhafaza Edip Etmediğinin Araştırılması ve Muhafaza Ettiğinin Belirlenmesi Halinde Beraatine Tersi Durumda İse Hükümlülüğüne Karar Verilmesi Gerektiği - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma )"
358Y4.CD22.12.2009E. 2008/7470 K. 2009/21076"MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Hacizli Malı Başkasına Verme Ortadan Kaldırma Satma Rehnetme veya Adresine Gelinip İstenildiğinde Teslim Etmeme Gibi TCY.nın 289/1. Md.sinde Öngörülen Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunması Durumunda Suçun Oluşacağı )
TESLİM AMACI DIŞINDA TASARRUF ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Sanığın Hacizli Malı Başkasına Verme Ortadan Kaldırma Satma Rehnetme veya Adresine Gelinip İstenildiğinde Teslim Etmeme Gibi TCY.nın 289/1. Md.sinde Öngörülen Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunması Durumunda Suçun Oluşacağı )
YEDİEMİNİN MALI MUHAFAZA ETTİĞİ YERDE TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNMASI ( İncelenen Dosyada İcra Dairesince Sanığın Adresine Gelinerek Hacizli Malın İade Edilmesi veya Muhafaza Altına Alınması İçin Bir Başvurunun Yapılmaması Karşısında Hacizli Malların Satış Yerine Götürülmemesi Biçimindeki Eylem Suçun Maddi Öğesini Oluşturmadığı )"
358Y21.HD24.9.2008E. 2007/21027 K. 2008/14829"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK TALEBİ ( İstihkak Davacısı Üçüncü Kişi Yediemin Malları Elden Çıkarmış Olsa Dahi Davanın Esası İncelenmeli ve Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
YEDİEMİNİN HACİZLİ MALLARDAN SORUMLULUĞU ( Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi - İstihkak Davacısı Üçüncü Kişi Yediemin Malları Elden Çıkarmış Olsa Dahi Davanın Esası İncelenmeli ve Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
HACZEDİLEN MALI İSTENİLMESİNE RAĞMEN TESLİM ETMEYEN YEDİEMİN ( Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Olduğu - İstihkak Davacısı Üçüncü Kişi Yediemin Malları Elden Çıkarmış Olsa Bile Davanın Esası İncelenmeli ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
MALLARIN ELDEN ÇIKARILMIŞ OLMASI ( Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi - İstihkak Davacısı Üçüncü Kişi Yediemin Malları Elden Çıkarmış Olsa Dahi Davanın Esası İncelenmeli ve Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )"
358YCGK6.12.2005E. 2005/17-154 K. 2005/156"SANIKTAN BOZMAYA KARŞI DİYECEĞİNİN SORULMASI ( Sanığa Bozmada Belirtilen ve Aleyhinde Sonuç Doğuracak Olan Hususlarda Beyanda Bulunma Kendisini Savunma ve Bu Konudaki Kanıtlarını Sunma Olanağının Tanınmasının Gerekmesi )
YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL SUÇU ( Teslim Alınan Malın İcra Müdürlüğünün Talebine Rağmen Yedi Gün İçinde Teslim Edilmemesi Halinde Suçun Oluşması ve Takibi Şikayete Bağlı Olması )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşması için Teslim Alınan Malın İcra Müdürlüğünün Talebine Rağmen Yedi Gün İçinde Teslim Edilmemesi Halinde Suçun Oluşması )
HACZİN TATBİKİ ( Haczin Geçerli Olması için İİK Gereğince Haczin Fiilen Uygulanıp Borçlunun Mallar Üzerindeki Zilyetliğinin Kaldırılması ve Mahcuzun Muhfaza Altına Alınmasının Gerekmesi )
FİİLİ HACİZ ( Fiilen Haciz İşlemi Gerçekleştirilmeden Evrak Üzerinde Menkul Malın Üçüncü Kişiye Yediemin Olarak Bırakılmasının Yasaya Uygun Olmaması )"
358Y21.HD30.5.2005E. 2005/3740 K. 2005/5533"HAKSIZ OLARAK TALEP EDİLEN BORCA KARŞI İTİRAZIN KABULÜ ( Kurumun Hacizli Malların Bedeli Dışında Bir Miktarı ve Alacağı Yedieminden Talep Edemeyeceği - Takiplerin İptali Gereği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kurumun Hacizli Malların Bedeli Dışında Bir Miktarı ve Alacağı Yedieminden Talep Edemeyeceği - Takiplerin İptali Gereği )
YEDİEMİN ( Kurumca Haczedilip Kendisine Teslim Edilen Hacizli Malları Kurumun Bilgisi Dışında Elinden Çıkarması Halinde Geri Verilmeyen Malların Tutarı İle Sorumlu Bulunduğu - Ödeme Emrinde Malın Teslim Edildiği Tarihteki Değerinin Yazılıp İstenmesi Gerektiği )
MALIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEKİ DEĞERİ İLE SORUMLULUK ( Yedieminin Kendisine Teslim Edilen Hacizli Malları Kurumun Bilgisi Dışında Elinden Çıkarması Halinde Sorumlu Olduğu - Prim ve Gecikme Zamlarından Sorumlu Tutulamayacağı )
TAKİBİN İPTALİ ( Kurumun Hacizli Malların Bedeli Dışında Bir Miktarı ve Alacağı Yedieminden Talep Edemeyeceği - Yedieminin Prim ve Gecikme Zamlarından Sorumlu Tutulamayacağı )"
358Y3.HD8.3.2005E. 2005/1648 K. 2005/2336"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Davacı İle Davalı Arasında Hukuken Geçerli Bir Sebep Olmaksızın Davacının Mal Varlığından İstifade Ederek Kendi Mal Varlığını Artıran Davalı Elde Ettiğini Geri Vermek Zorunda Olduğu )
MAL VARLIĞINDAKİ ARTIŞ ( Hukuken Geçerli Bir Sebep Olmaksızın Davacının Mal Varlığından İstifade Ederek Kendi Mal Varlığını Artıran Davalı Elde Ettiğini Geri Vermek Zorunda Olduğu )"
358Y12.HD1.3.2005E. 2005/349 K. 2005/4000"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Eline Bırakılan Malların Kendisine Atfolonmayacak Bir Sebepten Dolayı Telef veya Ziyanı İspat Edemeyen Üçüncü Şahıs Hakkında Evvelce Tespit Edilmiş Kıymetlerin Tazmin Ettirilmesi )
YEDİEMİNE MUHTIRA ( Yediemine Teslim Edilen Malların Teslim Tarihindeki Değerlerinin Üzerindeki Bir Değerden Yedimenin Gayrimenkul ve Menkul Mal ve Alacaklarına Haciz Uygalanmasının Hatalı Olması )"
358Y12.HD1.3.2005E. 2005/321 K. 2005/4025"ŞİKAYET ( Yediemine Teslim Edilip İade Edilmeyen Mallar Nedeniyle Yediemine Ait Taşınmaz Üzerine Haciz Konmasına Dair İcra Müdürlüğünün İşleminin Şikayet Edilmesi )
YEDİEMİNİN MALLARI İADE ETMEMESİ ( Malların Teslim Tarihi İtibariyle Değerinin Belirlenip Sonuca Göre İşlem Yapılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yediemince Teslim Edilemeyen Malların Yediemine Tesli Tarihi İtibariyle Değerlerinin Tesbit Edilmesinin Gerekmesi )"
358Y12.HD13.9.2004E. 2004/15034 K. 2004/19090"YEDİEMİNE BIRAKILAN MALLAR ( Haczolunup Yediemin Olarak Mallar Kendisine Bırakılan Kişinin Bu Malların İcra Dairesince İstendiği Anda Aynen İade Etmesi Zorunlu Olduğu )
HACZOLUNAN MALLARIN ZAYİ OLMASI ( Yedieminin Kusuru Olmaksızın Zayii Olduğunu İspatlamadığı Sürece Malların Tespit Edilen Değerleri Kendisinden Talep Edilebileceği )
MALLARIN DEĞERİNİN YEDİEMİNDEN İSTENMESİ ( Yedieminin Kusuru Olmaksızın Zayii Olduğunu İspatlamadığı Sürece Malların Tespit Edilen Değerleri Kendisinden Talep Edilebileceği )"
358Y4.HD16.12.2002E. 2002/7003 K. 2002/14156"HAKSIZ TAKİP VE HACİZ ( Yediemine Teslim Edilen Malların Sahibine İade Edilememesinden Doğan Zarardan Alacaklı ile Yedieminin Müteselsil Sorumlu Olduğu - Haciz Tutanağına Yazılmış Olan Tahmini Değerin Maddi Zararın Ölçüsü Olamayacağı )
HACZEDİLEN MALLARIN İADESİ ( Yediemine Teslim Edilen Malların Sahibine İade Edilememesinden Doğan Zarardan Alacaklı ile Yedieminin Müteselsil Sorumlu Olduğu - Haciz Tutanağına Yazılmış Olan Tahmini Değerin Maddi Zararın Ölçüsü Olamayacağı )
YEDİEMİN VE ALACAKLININ SORUMLULUĞU ( Yediemine Teslim Edilen Malların Sahibine İade Edilememesinden Doğan Zarardan Alacaklı ile Yedieminin Müteselsil Sorumlu Olduğu - Haciz Tutanağına Yazılmış Olan Tahmini Değerin Maddi Zararın Ölçüsü Olamayacağı )
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ ( Yediemine Teslim Edilen Malların Sahibine İade Edilememesinden Doğan Zarardan Alacaklı ile Yedieminin Müteselsil Sorumlu Olduğu - Haciz Tutanağına Yazılmış Olan Tahmini Değerin Maddi Zararın Ölçüsü Olamayacağı )"
358Y12.HD25.6.2002E. 2002/12600 K. 2002/13645"ÇEK ( Takip borçlusu olmayan kişinin itirazı - Yediemin olarak kendisine teslim edilen malları hazır etmiyen kişinin sorumluluğu )
YEDİEMİN OLARAK BIRAKILAN MALLARI TESLİM ETMEYENİN SORUMLULUĞU ( Takip borçlusu olmayan kişinin itirazı )
ZAMANAŞIMI ( Yediemin olarak kendisine teslim edilen malları hazır etmiyen kişinin sorumluluğu - Takip borçlusu olmayan kişinin itirazı )"
358Y11.HD13.5.2002E. 2002/320 K. 2002/4649"YEDİEMİNE BIRAKILAN ARAÇ ( Davalı Şirket Tarafından İşletilen Otopark Adalet Bakanlığı'na Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesine Tabi Yerlerden Olmadığı )
OTOPARK ( Davalı Şirket Tarafından İşletilen Otopark Adalet Bakanlığı'na Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesine Tabi Yerlerden Olmadığı - Yediemine Bırakılan Araç )"
358Y12.HD26.4.2001E. 2001/5942 K. 2001/7087"HACZİN KALKMASI ( Yedieminin Hukuki Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )
YEDİEMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Haczin Kalkmasının Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması )"
358Y12.HD11.2.1999E. 1999/509 K. 1999/1224"MALLARI SATIŞ MAHALLİNE GETİRMEME ( Yedieminin Sorumlu Olacağı Tazminat Miktarının Tespiti )
YEDİEMİN ŞİKAYETİ ( Malları Satış Mahhalline Getirmeme )
YEDİEMİNİN TAZMİNATLA SORUMLU OLACAĞI MİKTAR ( Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi )"
358Y15.HD2.10.1995E. 1995/5003 K. 1995/5152"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL EDEN ŞAHIS ( Yediemin Olarak Kendisine Teslim Edilenden Alınan Malların Değeri Kadar Borçlu Gibi Sorumlu Olması )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Bir Menkul Malı Elinde Bulunduran Kişinin Onun Maliki Sayılması )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR ( Yedieminlik Görevinin Suistimal Edilmesi )
İSTİHKAK DAVALARINDA MÜLKİYET KARİNESİ ( Bir Menkul Malı Elinde Bulunduran Kişinin Onun Maliki Sayılması )"
358Y12.HD8.2.1991E. 1990/8125 K. 1991/1424"TAZMİNAT ( Hacizli Malların Bırakıldığı 3. Kişinin Ziyaı )
HACİZLİ MALLARIN BIRAKILDIĞI KİŞİNİN SORUMLULUĞU"
358Y12.HD2.2.1988E. 1988/514 K. 1988/769"YEDİEMİNİN HACİZLİ MALLARI İFLAS MASASINA VERMEMESİ
YEDİEMİNİN HACZEDİLEN MALLARI İFLAS MASASINA GİRMEMESİ"
358Y4.HD10.2.1976E. 1975/6785 K. 1976/1354"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Yediemin Olarak Teslim Aldığı Tüplerin İade Edilmemesi Nedeniyle )
BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ MALININ HACZİ ( Haczedilen Mal Yediemin Olarak Alacaklıya Verilirken Sonradan Bunun Eski Zilyed Üçüncü Kişi Tarafından Başkasına Satılması )
YEDİEMİN ( Borçlunun Üçüncü Kişideki Malı Haczedilip Yediemin Olarak Alacaklıya Verilirken Sonradan Bunun Eski Zilyed Üçüncü Kişi Tarafından Başkasına Satılması )
İSTİHKAK DAVASI ( Bir Başka Alacaklının Asıl Borçludan Alacağı Konusunda Malı Satan Üçüncü Kişiye Eski Zilyede Karşı Açacağı Davanın Aslı Borçlunun Haczi Gerçekleşmeden Geçerli Olmaması )"

Madde 359

YARGITAY

359Y12.HD29.12.2009E. 2009/18464 K. 2009/26713"UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )
KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı - Talebin Reddi Gereği )
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi - Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )
ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı - Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği - Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"

Madde 360

YARGITAY

360Y12.HD20.11.2017E. 2017/6800 K. 2017/14337"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İflasın Açıldığı Yerde Yapılan İhalenin ve İcra Dairesine Ait Vazifelerin İflas İdaresince Yapılması Gerekmekte Olup Bu Görevin Alınan Karar İle İflas Müdürlüğüne Devredileceğine Dair Yasada Bir Hükmün Mevcut Olmadığı Gözetildiğinde İflas Müdürlüğünce İhalenin Yapılmasının Doğru Olmadığı)
İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHALE YAPMASI ( İhalenin Feshi İstemi - İflasın Açıldığı Yerde Yapılan İhalenin ve İcra Dairesine Ait Vazifelerin İflas İdaresince Yapılması Gerekmekte Olup Bu Görevin Alınan Karar İle İflas Müdürlüğüne Devredileceğine Dair Yasada Bir Hükmün Mevcut Olmadığı Gözetildiğinde İflas Müdürlüğünce İhalenin Yapılamayacağı)
İFLASIN AÇILDIĞI YERDE YAPILAN İHALE ( Ve İcra Dairesine Ait Vazifelerin İflas İdaresince Yapılması Gerekmekte Olup Bu Görevin Alınan Karar İle İflas Müdürlüğüne Devredileceğine Dair Yasada Bir Hükmün Mevcut Olmadığı Gözetildiğinde İflas Müdürlüğünce İhalenin Yapılmasının Doğru Olmadığı - İflas İdaresi Yerine İflas Müdürlüğünce Yapılan İhalenin Feshi Gerektiği)"
360Y12.HD25.9.2017E. 2016/19936 K. 2017/11284"SATIŞ İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Talimat İcra Dairesinin Satış Talimatına Uygun Olarak Satış İşlemlerine Başlaması Zorunlu Olup Talimatı Yerine Getirmekten Kaçınamayacağı - Mahkemece Şikayetin Kabulü Yerine Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
TALİMAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAKDİR YETKİSİ ( Satış Talimatına Uygun Olarak Satış İşlemlerine Başlaması Zorunlu Olup Mahkeme Şerhlerinin Satışa Engel Teşkil Etmediğine Dair Açık Bir Bilgi Bulunmaması Şerhlerin Satışa Engel Olabileceği Yönünde Tereddüt Hasıl Olduğu Gerekçesi İle Talimatı Yerine Getirmekten Kaçınamayacağı )
MAHKEME ŞERHLERİNİN SATIŞA ETKİSİ ( Talimat İcra Dairesinin Satış Talimatına Uygun Olarak Satış İşlemlerine Başlamasının Zorunlu Olduğu - Mahkeme Şerhlerinin Satışa Engel Teşkil Etmediğine Dair Açık Bir Bilgi Bulunmaması Şerhlerin Satışa Engel Olabileceği Yönünde Tereddüt Gerekçesi İle Talimatı Yerine Getirmekten Kaçınamayacağı )"
360Y12.HD2.5.2017E. 2016/15192 K. 2017/6914"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ İPTALİ ( İhale Alıcısı Şikayetçinin Asıl İcra Müdürlüğüne Başvurarak İpotekli Taşınmazın İhalesinde Taşınmazın Kendisine İhale Edildiği İhale Bedelini Yatıramaması Sebebiyle İİK. Md.133 Prosedürü Uygulanmadan Yeniden Satış İşlemlerine Başlanamayacağı İddiasıyla İhale Teminat Bedelinin İadesi İstemli Talepte Bulunduğu İsteminin Asıl İcra Müdürlüğünce Reddedilmesi - Şikayeti İnceleme Yetkisinin İhalenin Yapıldığı İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Hukuk Mahkemesi'ne Ait Olacağı )
İHALEYE YÖNELİK ŞİKAYETLERDE YETKİ ( Alacaklının Takibe Başladığı İhalenin İse Başka Bir İcra Müdürlüğü'nün Talimat Dosyası İle Gerçekleştirildiği/Bu Durumda Şikayete Konu İşlem İİK.'Nun 360. Maddesinde Düzenlenen İhaleye Dair Bir İşlem Olup Anılan Şikayeti İnceleme Yetkisinin İhalenin Yapıldığı İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Hukuk Mahkemesi'ne Ait Olduğu )"
360Y12.HD22.2.2017E. 2016/11454 K. 2017/2378"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Tüm Haciz ve Yakalama Şerhlerini Gösterir Şekilde Dayanak Evraklarıyla Birlikte Ayrıntılı Trafik Kayıtlarının Getirtilip İncelenerek Şikayet Tarihi Dikkate Alınarak İcra Müdürlüğü Dosyasından Konulan İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASINA DAİR ŞİKAYET ( Haczedilmezlik - Tüm Haciz ve Yakalama Şerhlerini Gösterir Şekilde Dayanak Evraklarıyla Birlikte Ayrıntılı Trafik Kayıtlarının Getirtilip İncelenerek Şikayet Tarihi Dikkate Alınarak Şikayetin Esasının İnceleneceği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Yetkili Olunmayan İcra Müdürlükleri Dosyalarından Konulan Hacizlerle İlgili Mahkeme Yetkisizlik Kararında Yetkili Mahkemeyi de Gösterir Hükmü Gereğince Her Bir Haciz ve Yakalama Şerhi İle İlgili Hangi İcra Mahkemesinin Yetkili Olduğu Ayrı Ayrı Belirtilerek Karar Verileceği - Haczedilmezlik Şikayeti )
HÜKÜM ( Haczedilmezlik Şikayeti - Hükümde “Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin” Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı )"
360Y20.HD4.4.2016E. 2016/1260 K. 2016/3883"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZDAN ÖNCE MESKENİYET İDDİASINDA BULUNULMASI ( Davacı Tarafın Kıymet Takdirine İtirazından Önce Haciz İşlemine Yönelik Olarak Meskeniyet İddiasında Bulunulduğu - Davacının Bu Yöndeki Talebinin Haciz İşlemini Yapan İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Görülüp Sonuçlandırılacağı )
ESAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İLE TALİMAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ YETKİ MESELESİ ( Kıymet Takdirine İtirazın Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Şikayette Bulunabileceği - Davacı Tarafın Kıymet Takdirine İtirazdan Önce Haciz İşlemine Yönelik Olarak Meskeniyet İddiasında Bulunduğu/Davacının Bu Yöndeki Talebinin Haciz İşlemini Yapan Esas İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Görüleceği )
TAKİP İLE İLGİLİ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ ( Takip Hangi İcra Dairesinden Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği - Bu Hususun Kamu Düzenine Dair Kesin Yetki Niteliğinde Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Kıymet Takdirinin Tebliğ Edildiği İlgililerin Raporun Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Şikayette Bulunabileceği - Kıymet Takdirine İtiraza Dair İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki Tetkik Merciince İnceleneceği )"
360Y12.HD12.1.2016E. 2015/22067 K. 2016/379"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Takip Dosyası İle İlgili Haczedilmezlik Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Hukuk Mahkemesi'ne Ait Olduğu/Kamu Düzenine Dair Kesin Yetki Kuralları Re'sen Nazara Alınarak Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği)
KESİN YETKİ (Haczedilmezlik Şikayeti - Takip Dosyası İle İlgili Haczedilmezlik Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Hukuk Mahkemesi'ne Ait Olduğu/Kamu Düzenine Dair Kesin Yetki Kuralları Re'sen Nazara Alınarak Karar Verileceği)"
360Y8.HD20.3.2015E. 2014/4403 K. 2015/6531"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Sivrihisar İcra Dairesi'nce Taşınmaz Üzerine Konulmuş Bir Haciz Bulunmayıp Samsun 5. İcra Müdürlüğü'nce Asıl Takip Dosyası Üzerinden Sivrihisar Tapu Sicil Müdürlüğü'ne Doğrudan Yazılan Bila Tarihli Yazı İle Şikayet Konusu Taşınmazın Tapu Kaydına Haciz Uygulandığı - Anılan Hacze Karşı Meskeniyet Şikayetini İncelemeye Samsun İcra Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Meskeniyet Şikayeti - Sivrihisar İcra Dairesi'nce Taşınmaz Üzerine Konulmuş Bir Haciz Bulunmayıp Samsun 5. İcra Müdürlüğü'nce Asıl Takip Dosyası Üzerinden Sivrihisar Tapu Sicil Müdürlüğü'ne Doğrudan Yazılan Bila Tarihli Yazı İle Şikayet Konusu Taşınmazın Tapu Kaydına Haciz Uygulandığı/Anılan Hacze Karşı Meskeniyet Şikayetini İncelemeye Samsun İcra Mahkemesinin Yetkili Olduğu )"
360Y12.HD10.3.2015E. 2015/2979 K. 2015/5357"ASIL BORÇLUNUN BORCUNA KARŞI İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Adına Kesin Rehin Açığı Belgesi Düzenlenemeyeceği - Kesin Rehin Açığı Belgesinin Asıl İpotek Borçlusu Adına Düzenleneceği/Şikayetin Kabulü Gerektiği - Rehin Açığı Belgesinin İptali )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN KESİN YETKİ ( Rehin Açığı Belgesinin İptali - İ.İ.K.'nun 4. Md. Gereğince Takip Hangi İcra Dairesinde Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz ve Şikayetler Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
REHİN AÇIĞI BELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu Taşınmazını Asıl Borçlunun Borcuna Karşılık İpotek Eden Malik Olarak Üçüncü Kişi Konumunda Olduğu - Kesin Rehin Açığı Belgesinin Asıl İpotek Borçlusu Adına Düzenlenmesi Gerektiği/Üçüncü Kişinin Bu Borçtan Sorumluluğu Taşınmazının İhale Bedeli İle Sınırlı Olduğu/Şikayetin Kabul Edileceği )"
360Y12.HD24.2.2015E. 2014/29026 K. 2015/3876"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( Tellaliye ve Tahsil Harcının İadesi İstemi - İhaleye Dair İhtilafların İşlemi Yapan İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerekeceği/Alacaklı Vekilinin Tellaliye Harcına Yönelik Şikayetin Tefrik Edilip Ve Buna Dair Şikayeti İncelemekle Görevli Ve Yetkili İcra Mahkemelerince Sonuçlandırılacağı )
TELLALİYE VE TAHSİL HARCININ İADESİ İSTEMİ ( İhaleye Dair İhtilafların İşlemi Yapan İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerekeceği )
KESİN YETKİ KURALI ( Tellaliye ve Tahsil Harcının Muafiyet Gerekçesi İle İadesi İstemi - İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Kesin Yetki Niteliğindeki Bu Hususun Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
SATIŞI GERÇEKLEŞTİREN TALİMAT İCRA DAİRESİ ( Tellaliye ve Tahsil Harcının Muafiyet Gerekçesi İle İadesi İstemi - Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Gözetileceği )"
360Y12.HD4.7.2013E. 2013/18407 K. 2013/25146"ŞİKAYET ( Borçlu Hakkında Alınan Tahliye Kararı Gereğince Bu İcra Müdürlüğünce Kararın İnfazı İçin Talimat Yazıldığı - Tahliyeye Yönelik Şikayeti İnceleme Yetkisinin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemeye Ait Olduğu )
TAHLİYE KARARI ( Şikayeti İnceleme Yetkisinin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemeye Ait Olduğu )
TALİMAT ( Borçlu Hakkında Alınan Tahliye Kararı Gereğince Bu İcra Müdürlüğünce Kararın İnfazı İçin - Tahliyeye Yönelik Şikayeti İnceleme Yetkisinin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemeye Ait Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Tahliyeye Yönelik Şikayeti İnceleme Yetkisinin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemeye Ait Olduğu )"
360Y12.HD25.6.2013E. 2013/15217 K. 2013/23952"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( İcra Müdürlüğünce Tapu Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazıldığından Meskeniyet Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Meskeniyet Şikayeti - Borçlu Tarafından Yetkili İcra Mahkemesinde Meskeniyet Şikayetinde Bulunulmuş Olup Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Yetkisizlikten Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HACİZ İŞLEMİ ( Meskeniyet Şikayeti - İcra Müdürlüğünce Tapu Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazıldığından Meskeniyet Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
360Y12.HD6.5.2013E. 2013/8649 K. 2013/17266"HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Taşınmazın Haline Münasip Evi Olduğundan Bahisle - Haciz İşlemi Doğrudan Müzekkere Yazılarak Yapılmış İse Anılan Hacizle İlgili Şikayeti Doğrudan Müzekkere Yazarak Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin İncelemeye Yetkili Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
NOKTA HACZİ ( Haczolunacak Malların Başka Bir Yerde Bulunması Nedeniyle Malların Bulunduğu Yer İcra Dairesine Yazılacak Talimat Genel Nitelikli Olmayıp da Belli Bir Malın Haczini İsteyen Nokta Haczi Biçimindeyse Anılan Hacizle İlgili Şikayeti Doğrudan Talimatı Yazan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin İncelemeye Yetkili Olduğu )
DOĞRUDAN MÜZEKKERE YAZILARAK YAPILAN HACİZ ( Kaldırılması İstemi - Anılan Hacizle İlgili Şikayeti Doğrudan Müzekkere Yazarak Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin İncelemeye Yetkili Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
YETKİ ( Karasu İcra Dairesince Taşınmaz Üzerine Konulmuş Bir Haciz Bulunmadığı/İcra Takip Dosyasından Karasu Tapu Sicil Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazıldığından Anılan Takip Dosyası İle İlgili Meskeniyet Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Mahkemeye Ait Olduğu - Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
360Y12.HD18.3.2013E. 2013/2736 K. 2013/9957"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verileceği - İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Kesin Yetki Niteliğindeki Bu Hususun Gözetilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İhalenin Başka Bir İcra Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirildiği - İhalenin Feshi Şikayetini İnceleme Yetkisinin Satışı Gerçekleştiren İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi Olduğunun Kabulü )
TALİMAT İCRA DAİRESİ ( Satışı Gerçekleştiren İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Kabulü )
KESİN YETKİ KURALI ( İhalenin Feshi Talebi - İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Kesin Yetki Niteliğindeki Bu Hususun Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gerektiği/ )
SATIŞI GERÇEKLEŞTİREN TALİMAT İCRA DAİRESİ ( Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Gözetileceği )"
360Y12.HD25.6.2012E. 2012/9962 K. 2012/22166"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ DAVASI (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - İhalenin Feshi Talebi Üzerine 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği/Yerel Mahkemece Evrak Üzerinden Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ÜZERİNE DURUŞMA YAPILMASI (Mahkemenin 20 Gün İçerisinde Taraflar Gelmese de Duruşma Yapması Gereği - Eldeki Davada Yerel Mahkemece Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Taşınmaz İhalesinin Feshi )
TALEP SONUCUNUN AŞILMAMASI (Yerel Mahkemenin Kabulüne Göre Takibin İptali Talep Edilmediği Halde Kamu Düzenine Dair Kurallar İhlal Edilerek İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Talep Sonucunun Aşılamaması Gereği )"
360Y12.HD20.6.2012E. 2012/14808 K. 2012/21568"HACZİN KALDIRILMASI (Haline Münasip Evi Olduğundan Bahisle - Talimat Belli Bir Malın Haczini İsteyen "Nokta Haczi" Biçiminde Yazılmış İse İlgili Şikayetin Talimatı Yazan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince İnceleneceği)
TALİMAT İCRA DAİRESİ (Haline Münasip Evi Olduğundan Bahisle Haczin Kaldırılması İstemi - Talimat Belli Bir Malın Haczini İsteyen "Nokta Haczi" Biçiminde Yazılmış İse İlgili Şikayetin Talimatı Yazan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince İnceleneceği)
KESİN YETKİ KURALI (Şikayetin Çözümünde Yetkili MerciininTalimatı Yazan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi Olduğu/Kesin Yetki Kuralı Olup Mahkemece Re'sen Uygulanması Gerektiği - Haline Münasip Evi Olduğundan Bahisle Haczin Kaldırılması İstemi)
NOKTA HACZİ (Haline Münasip Evi Olduğundan Bahisle Haczin Kaldırılması İstemi - Talimat Belli Bir Malın Haczini İsteyen "Nokta Haczi" Biçiminde Yazılmış İse İlgili Şikayetin/Talimatı Yazan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince İnceleneceği)
YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ (Talimat Belli Bir Malın Haczini İsteyen "Nokta Haczi" Biçiminde Yazılmış İse İlgili Şikayetin Talimatı Yazan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince İnceleneceği - Haline Münasip Evi Olduğundan Bahisle Haczin Kaldırılması İstemi)"
360Y12.HD30.6.2011E. 2010/32404 K. 2011/13777"İHALENİN FESHİ ( Arttırmaya ve İhaleye İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde İstinabe Olunan İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu - Uyuşmazlığın Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinde Çözülmesi Zorunlu Olduğundan Mahkemenin Kesin Yetki Kuralını Re'sen Nazara Alması Gereği )
ARTTIRMAYA VE İHALEYE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME ( İstinabe Olunan İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu - Kesin Yetki Kuralının Kamu Düzeniyle İlişkili Olduğu Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
360Y12.HD27.6.2011E. 2011/7568 K. 2011/13246"HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI ( Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı - Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalelerin Feshi Gerektiği )
İSTİNABE SURETİYLE SATIŞ ( Haczedilen Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı/Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Haczedilen Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı/Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalelerin Feshi Gerektiği ) )
BORÇLU ŞİRKETE TEBLİĞE GÖNDERİLEN KIYMET TAKDİRİ RAPORU VE SATIŞ İLANI ( "Birlikte Oturan Oğlu İmzasına" Tebliğ Edildiği - Tebligatların Tüzel Kişilere Tebliğlere İlişkin Hükümlere Aykırı Yapıldığından Usulsüz Olduğu )"
360Y12.HD9.6.2011E. 2011/12974 K. 2011/12123"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazılarak Borçlulara Ait Taşınmazlar Üzerine Haciz Konulduğu/Borçlular Tarafından Haczedilmezlik Şikayetinin Haciz Müzekkeresi Yazan İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Karşı İleri Sürülmesi Gerektiği - Haciz Müzekkeresini Yazmayan Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
HACİZ MÜZEKKERESİ ( Borçlular Tarafından Haczedilmezlik Şikayetinin Haciz Müzekkeresi Yazan İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Karşı İleri Sürülmesi Gerektiği - Haczedilmezlik Şikayeti Talebi )
TAŞINMAZ ÜZERİNE HACİZ ( Haczedilmezlik Şikayeti İstemi - Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazılarak Borçlulara Ait Taşınmazlar Üzerine Haciz Konulduğu/Borçlular Tarafından Haczedilmezlik Şikayetinin Haciz Müzekkeresi Yazan İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Karşı İleri Sürülmesi Gerektiği )
YETKİ ( Borçlular Tarafından Haczedilmezlik Şikayetinin Haciz Müzekkeresi Yazan İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Karşı İleri Sürülmesi Gerektiği/Haciz Müzekkeresini Yazmayan Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Haczedilmezlik Şikayeti )"
360Y12.HD16.12.2008E. 2008/18545 K. 2008/22126"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )
HACZE BAŞLAMA SÜRESİ ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf Kredisi Zirai Kredi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )
ZORUNLU İPOTEK ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf Kredisi Zirai Kredi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )"
360Y12.HD12.12.2006E. 2006/20443 K. 2006/23623"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Başka Yerdeki Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
HACZOLUNACAK MALLARIN BAŞKA YERDE OLMASI ( Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )"
360Y12.HD2.10.2006E. 2006/14631 K. 2006/17881"HACİZ EDİLECEK MALLARIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI ( İcra Dairesi Malların Bulunduğu Yer İcra Dairesine Talimat Yazarak Haczin Yapılmasını İsteyeceği )
HACİZLE İLGİLİ ŞİKAYETLERDE YETKİ ( Haciz Edilecek Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Kendisine Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
NOKTA HACZİ ( Haciz Edilecek Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Anılan Hacizle İlgili Şikayet Talimatı Yazan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince İnceleneceği )
TALİMAT YOLUYLA HACİZ ( Hacizle İlgili Şikayetler Kendisine Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )"
360YHGK21.12.2005E. 2005/12-714 K. 2005/765"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Davalı "Şikayet Olunan" Tarafın da İİK.nun 360. Maddesi Uyarınca Verilen Yetkisizlik Kararı Üzerine HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Süre İçerisinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini İsteyebileceği )
ŞİKAYET ( Davalı "Şikayet Olunan" Tarafın da İİK.nun 360. Maddesi Uyarınca Verilen Yetkisizlik Kararı Üzerine HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Süre İçerisinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini İsteyebileceği )
KESİN YETKİ ( Davalı "Şikayet Olunan" Tarafın da İİK.nun 360. Maddesi Uyarınca Verilen Yetkisizlik Kararı Üzerine HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Süre İçerisinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini İsteyebileceği )"
360YHGK30.3.2005E. 2005/12-178 K. 2005/211"TAKİP İLE İLGİLİ İTİRAZ VE ŞİKAYETLER ( Takibin Yapıldığı İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği - Bu Durumun Kamu Düzenine İlişkin Kesin Yetki Niteliğinde Olduğu )
İTİRAZ VE ŞİKAYETLER ( Takibin Yapıldığı İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği - Bu Durumun Kamu Düzenine İlişkin Kesin Yetki Niteliğinde Olduğu )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Tapu Kaydına Haciz Şerhinin İşlenmesi - Haczi Koyan Asıl İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Yapılması Gereği )
İCRA TAKİBİNDE YETKİ ( İtiraz ve Şikayetler - Takibin Yapıldığı İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği/Bu Durumun Kamu Düzenine İlişkin Kesin Yetki Niteliğinde Olduğu )"
360Y12.HD7.12.2004E. 2004/20717 K. 2004/25264"İTİRAZ VE ŞİKAYET ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başlatılmış İse İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bulunduğu Mahkemede Çözümleneceği )
ŞİKAYET VE İTİRAZ ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başlatılmış İse İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bulunduğu Mahkemede Çözümleneceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başlatılmış İse İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bulunduğu Mahkemede Çözümleneceği - Yetki Kuralı )
TAKİP ( Hangi İcra Dairesinde Başlatılmış İse İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bulunduğu Mahkemede Çözümleneceği )"
360Y12.HD7.12.2004E. 2004/20675 K. 2004/25257"YETKİLİ MERCİ ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz Ve Şikayetler Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz Ve Şikayetler Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
KESİN YETKİ ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz Ve Şikayetler Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
RESMİ SİCİLE KAYITLI MALLARIN HACZİ ( Takibin Yapıldığı İcra Dairesince Kaydına İşletilmek Suretiyle Doğrudan Da Yapılabileceği )"
360Y12.HD19.10.2004E. 2004/18154 K. 2004/22179"HACİZ ( Malların Başka Yerde Bulunması/Satışın İstinabe Suretiyle Yapılacağı - Talimat İcra Dairesince Yaptırılan Kıymet Takdirine Yönelik Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
TALİMAT İCRA DAİRESİNE YAPTIRILAN KIYMET TAKDİRİ ( Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu - İstinabe Suretiyle Satış )
KIYMET TAKDİRİ ( Talimat İcra Dairesince Yaptırılan - Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesince Yaptırılan Kıymet Takdirine Yönelik - İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
360Y12.HD5.4.2004E. 2004/3882 K. 2004/8145"SATIŞ KARARINI VEREN İCRA DAİRESİ ( Sürenin Geçtiğinden ve Satış Öncesi Diğer İşlemlerin Geçersizliğinden Bahisle Satış Kararının Kaldırılılmasının Talep Edilmesi )
YETKİ ( Kamu Düzeni Düşüncesiyle Sevkedilmiş Kesin Yetkiye İlişkin Kuralların İcra Mahkemesince Re'sen Dikkate Alınması ve Gerekiyorsa Yetkisizlik Kararı Vermesinin Gerekmesi )
KAMU DÜZENİ ( Kamu Düzeni Düşüncesiyle Sevkedilmiş Kesin Yetkiye İlişkin Kuralların İcra Mahkemesince Re'sen Dikkate Alınması ve Gerekiyorsa Yetkisizlik Kararı Vermesinin Gerekmesi )
İCRA MAHKEMESİNİN RE'SEN DİKKATE ALMASI GEREKEN YETKİ ( Kamu Düzeni Düşüncesiyle Sevkedilmiş Bulunan Kesin Yetki Kurallarının İcra Mahkemesince Re'sen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
360Y12.HD17.11.2003E. 2003/24336 K. 2003/22639"ARTIRMAYA VE İHALEYE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesi )
TALİMAT İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ ( Artırmaya ve İhaleye İlişkin Uyuşmazlıkların Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesi )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Yetkili Merciin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Mercii Olması )
YETKİLİ MERCİİ ( Artırmaya ve İhaleye İlişkin Uyuşmazlıkların Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesi )"
360Y12.HD4.6.2002E. 2002/10897 K. 2002/11863"SATIŞ ( Haczedilen Malların Başka Yerde Olması Durumunda Satışın İstinabe Suretiyle Yapılması )
GÖREVLİ MERCİİ ( Artırmaya ve İhaleye İlişkin İhtilafların Talimat Yazılan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu Tetkik Merciince İncelenip Sonuçlandırılması )
KESİN YETKİ KURALI ( Artırmaya ve İhaleye İlişkin İhtilafların Talimat Yazılan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu Tetkik Merciince İncelenip Sonuçlandırılması )
HACZEDİLEN MALLARIN İSTİNABE SURETİYLE SATIŞI ( Haczedilen Malların Başka Yerde Olması Nedeniyle )
İSTİNABE ( Haczedilen Malların Başka Yerde Olması Durumunda Satışın İstinabe Suretiyle Yapılması )"
360Y12.HD4.3.2002E. 2002/3577 K. 2002/4364"HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA YERDE BULUNMASI ( Satışın İstinabe Yoluyla Yapılacağı - Arttırma Ve İhaleyle İlgili İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Olduğu İTM'de Çözüleceği )
İSTİNABE ( Hacizli Malların Başka Yerde Bulunduğu - Satışın Durdurulması ile İlgili Asıl İcra Dairesinin Bulunduğu Yer İTM'ye Yapılan Başvurunun Reddi Gerektiği/İTM'nin Yetkisiz Olduğu )
KESİN YETKİ KURALI ( Satış İle İlgili İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Olduğu İTM'de Çözüleceği - Asıl İcra Dairesinin Bulunduğu Yer İTM'ye Yapılan Başvurunun Reddi Gerektiği )
SATIŞIN DURDURULMASI ( Asıl İcra Dairesinin Bulunduğu Yer İTM'ye Başvuru Yapıldığı - İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Olduğu İTM'de Çözüleceği )"
360YHGK13.2.2002E. 2002/12-44 K. 2002/74"ŞİKAYET DAVASI ( Hazedilen Malların Artırma ve İhalesine Yönelik Şikayet )
ARTIRMAYA YÖNELİK ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İHALEYE YÖNELİK ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İSTİNABE OLUNAN İCRA DAİRESİ ( Artırma ve İhaleye Yönelik Şikayetlerin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA YERDE OLMASI ( Satışın İstinabe Suretiyle Yapılması )"
360Y12.HD21.9.2000E. 2000/11842 K. 2000/13180"ŞİKAYET ( Borcu Karşılayacak Miktarda Haciz Yapılmasına Rağmen İcra Emrinde Yer Almayan Taşınmazlar İçin de Kıymet Takdiri Yapıldığına İlişkin )
YETKİSİZLİK KARARI ( İcra Emrinde Yer Almayan Taşınmazlar Hakkında da Kıymet Takdiri Yapılması )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Başka İldeki Taşınmaza Yönelik Şikayet ile Kıymet Takdirine İtiraz Dosyalarının Tefrikinin Gerekmesi )"
360Y12.HD8.6.2000E. 2000/8916 K. 2000/9565"ŞİKAYETTE YETKİLİ MERCİİ ( Haciz Edilen Malların Başka Yerde Bulunması Durumunda Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu Tetkik Merciince Hallolması )
YETKİLİ İCRA TETKİK MERCİİ ( Haciz Edilen Malların Başka Yerde Bulunması Durumunda Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu Tetkik Merciince Hallolması )
HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA YERDE BULUNMASI ( Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu Tetkik Merciince Hallolması )"
360Y12.HD18.3.1998E. 1998/2617 K. 1998/3226"İSTİNABE YOLUYLA YAPILAN HACİZ ( Hacze İlişkin İhtilafların Çözüm Mercii )
ARTIRMA VE İHALEYE İLİŞKİN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM MERCİİ ( İstinabe Yoluyla Yapılan Hacizlerde )
HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI ( Satışın İstinabe Yoluyla Yapılması )
İSTİNABE YOLUYLA SATIŞ ( Haczedilen Malların Başka Bir Yerde Olması )"
360Y12.HD20.11.1996E. 1996/12450 K. 1996/14776"ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENEDİ ( Çıkarılması Zorunluluğu Bulunmaması - Çıkarılmış İse Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
HİSSE SENEDİ ( Anonim Şirketlerde Çıkarılması Zorunluluğu Bulunmaması - Çıkarılmış İse Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
HACİZ ( Anonim Şirketlerde Hisse Senedi - Çıkarılmış İse Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
ANONİM ŞİRKETLERDE KIYMETLİ EVRAKA BAĞLANMAMIŞ HİSSE HAKLARI ( Pay Defterine İşlenmek Suretiyle Haciz İşlemi Yapılabileceği - Keyfiyetin Borçlunun Hissesini Elinde Bulunduran 3. Kişilere İhbarı )
HACİZ ( Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış Hisse Hakları - Pay Defterine İşlenmek Suretiyle İşlem Yapılabileceği - Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
HİSSE HAKLARI ( Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış - Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
İHALEYE İLİŞKİN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ ( Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış Hisse Haklarının Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında )
YETKİ ( İhaleye İlişkin İhtilafların Çözümünde - Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış Hisse Hakları )
KIYMET TAKDİRİ ( Yetki - Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış ve Haczedilmiş Hisse Hakları )"
360Y12.HD7.5.1996E. 1996/4218 K. 1996/5895"İSTİNABE YOLUYLA SATIŞ ( Yetkili İcra Tetkik Mercii )
KESİN YETKİ ( İstinabe Yoluyla Satışta )
YETKİ ( İstinabe Yoluyla Satıştan Doğan Sorunlarda )"
360Y12.HD25.6.1992E. 1992/1766 K. 1992/8822"YETKİ ( İtiraz ve İtirazın Kaldırılması )
İTİRAZ VE İTİRAZIN KALDIRILMASINDA YETKİ"
360Y12.HD14.2.1991E. 1990/8597 K. 1991/1701"HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA YERDE BULUNMASI ( İstinabe Yoluyla Satış )
İSTİNABE YOLUYLA SATIŞ ( Haczedilen Malların Başka Yerde Bulunması )
ARTIRMA VE İHALE UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV
GÖREV ( Artırma ve İhale Uyuşmazlıklarında )"
360Y12.HD20.2.1990E. 1990/2025 K. 1990/1557"YETKİ ( Artırma ve İhaleye İlişkin Uyuşmazlıklarda )
ARTIRMA VE İHALEYE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( İhalenin Feshinde Yetkisizlik Kararı )
İHALENİN FESHİNDE YETKİSİZLİK KARARI ( Temyizedilebilirlik )"
360Y12.HD14.9.1988E. 1987/12636 K. 1988/9615"YETKİ ( Talimat İcra Dairesinin )
TALİMAT İCRA DAİRESİNİN YETKİLERİ"
360Y12.HD18.6.1986E. 1986/5567 K. 1986/7020"YETKİLİ TETKİK MERCİİ ( Değer Takdirine İtirazda )
DEĞER TAKDİRİNE İTİRAZDA YETKİLİ TETKİK MERCİİ
YETKİSİZLİK KARARI İLE BİRLİKTE ESAS HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLEMEMESİ"
360Y12.HD26.2.1986E. 1985/8797 K. 1986/2174"GÖREV ( Haczedilmezlik Şikayeti )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Görev )"
360YHGK13.1.1982E. 1981/12-263 K. 1982/16"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satışın İstinabe Yoluyla Yapılması )
SATIŞIN İSTİNABE YOLUYLA YAPILMASI ( İhalenin Feshi Davasının da İstinabe İstenen Yerde Açılması )
YETKİLİ MAHKEME ( Satışın İstinabe Yoluyla Yapılması Durumunda İhalenin Feshi Davasının da İstinabe İstenen Yerde Açılması )
İSTİNABE YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( İhalenin Feshi Davasının da İstinabe İstenen Yerde Açılması )"
360YHGK25.3.1981E. 1980/12-3064 K. 1981/160"ŞİKAYET ( Belediyece Mahcuz Menkullerin Mülkiyetinin Kendilerine Ait Olduğundan Bahisle Satışın Durdurulması İçin Yapılması )
İSTİNABE SURETİYLE YAPILAN SATIŞ ( İstihkak Nedeniyle Durdurulması İsteği )
İSTİHKAK ( Belediyece Mahcuz Menkullerin Mülkiyetinin Kendilerine Ait Olduğundan Bahisle Satışın Durdurulması İçin Şikayet Yapılması )
SATIŞIN DURDURULMASI ( İstinabe Suretiyle Yapılan Satışın İstihkak Nedeniyle Durdurulması İstemi )"

Madde 361

YARGITAY

361Y12.HD5.12.2017E. 2016/24374 K. 2017/15104"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece İcra Müdürlüğünün İşleminin İptaline Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Aynı Kararda Bu Kararla Çelişki Oluşturacak Şekilde Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Oluşturulmasının Hatalı Olduğu)
BORÇLUDAN ALINAN FAZLA PARANIN İADESİ İSTEMİ ( İstemde Bulunan İcra Takibinin Borçlusu Olmayıp Başka Bir Takip Dosyası Alacaklısı Üçüncü Kişi Olduğundan 2004 S. İİK'nun 361. Md. Hükmüne Dayalı Olarak İade Talebinde Bulunamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
YARGILAMAYI GEREKTİREN ALACAK ( İcra Müdürlüğü İşleminin İptali - Üçüncü Kişi Tarafından Yanlışlıkla Yapıldığı İddia Edilen Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiğinden Ancak Adı Geçen Tarafından Açılacak Bir İstirdat ya da Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayalı Alacak Davasında İleri Sürülebileceği)
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İcra Müdürlüğü İşleminin İptali - Talep Dışına Çıkılarak 2004 S. İİK'nun Md. 17/2 Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Davacıya Daha Önce Tebliğ Edilen Muhtıraların Gereğinin Aynen İcrasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
361Y19.HD26.10.2017E. 2016/12767 K. 2017/7351"USULSÜZ TAHSİL EDİLEN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( İ.İ.K.'nun 361. Md. Uyarınca Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tevdi Olunduğu Anlaşıldığında Para Başkaca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınabileceği - İcra Dairesi Aracılığıyla Ödenen Paranın Tahsili İstemi Yoluna Gidilmesi Gerekmekte Olup Dava Açmakta Hukuki Yararı Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Usulsüz Tahsil Edilen Paranın Tahsili İstemi - İ.İ.K.'nun 361. Md. Uyarınca Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tevdi Olunduğu Anlaşıldığında Para Başkaca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınabileceği/İcra Dairesi Aracılığıyla Ödenen Paranın Tahsili İstemi Yoluna Gidilmesi Gerekmekte Olup Davanın Reddi Gerektiği )
YANLIŞLIKLA BİR TARAFA PARA TEVDİ OLUNDUĞU ANLAŞILDIĞI ( O Kimseden Geri Alınabileceği - İcra Dairesi Aracılığıyla Ödenen Paranın Tahsili İstemi Yoluna Gidilmesi Gerekmekte Olup Dava Açmakta Hukuki Yarar Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği - Usulsüz Tahsil Edilen Paranın Tahsili İstemi )"
361Y12.HD9.3.2017E. 2016/12026 K. 2017/3594"ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN YANLIŞLIKLA YAPILAN ÖDEME ( Bu Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiğinden Ancak Adı Geçen Tarafından Açılacak Bir İstirdat ya da Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayalı Alacak Davasında İleri Sürülebileceği - İcra Müdürlüğünün İstemin Reddi Kararının Mahkemece İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 3. Kişi Tarafından Yanlışlıkla Yapıldığı İddia Edilen Bu Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiğinden Ancak Adı Geçen Tarafından Açılacak Bir İstirdat ya da Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayalı Alacak Davasında İleri Sürülebileceği - İcra Müdürlüğünün İşleminin Mahkemece İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İADE İSTEMİ ( İade İsteminde Bulunan İcra Takibinin Borçlusu Olmayıp Üçüncü Kişi Olduğundan İİK'nun 361. Md. Dayalı Olarak İade Talebinde Bulunamayacağı - 3. Kişi Tarafından Yanlışlıkla Yapıldığı İddia Edilen Bu Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiği )"
361Y12.HD19.1.2017E. 2016/8369 K. 2017/668"İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Hesap Neticesinde Anlaşılırsa Verilen Paranın Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı - Takibin Durdurulmasına Dair Mahkeme Kararı Kesinleşmiş İse Koşulların Oluşmuş Sayılacağı/Borçlunun İcra Müdürlüğüne Başvurduğu Tarihte İcra Mahkemesi Kararı Henüz Kesinleşmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği )
DOSYAYA YATIRILAN PARANIN İADESİ ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Hesap Neticesinde Anlaşılırsa Verilen Paranın Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı - Takibin Durdurulmasına Dair Mahkeme Kararı Kesinleşmiş ise Koşulların Oluşmuş Sayılacağı/Borçlunun İcra Müdürlüğüne Başvurduğu Tarihte İcra Mahkemesi Kararı Henüz Kesinleşmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Kesinleşmiş ise Koşulların Oluşmuş Sayılacağı - Bu Durumda Borçlu Ödenmemesi Gereken Bir Parayı Ödemiş Olduğundan Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın Bu Paranın Aynı Takip Dosyasından Alacaklıdan Geri Alınması İçin İcra Müdürlüğüne Başvurabileceği/Borçlunun İcra Müdürlüğüne Başvurduğu Tarihte İcra Mahkemesi Kararı Henüz Kesinleşmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği )"
361Y13.HD9.3.2016E. 2015/31405 K. 2016/7382"ALACAK DAVASI ( Davacının Cebri İcra Tehdidi Altında Ödemek Zorunda Kaldığı Bedelin Maddi Hata Sonucu Olduğu - Davacının İcra Müdürlüğüne Yapacağı Müracaat Sonucunda Takip Dosyası Üzerinden Ayrı Bir Dava Açmasına Gerek Kalmadan Davacıya İadesinin Mümkün Olduğu/Davasının Hukuki Yarar Yokluğu Nedeni İle Usulden Reddinin Doğru Olduğu )
MADDİ HATA ( Davacının Takip Dosyası Üzerinden Cebri İcra Tehdidi Altında Ödemek Zorunda Kaldığı Bedelin Maddi Hata Sonucu Olduğu - Bu Hali İle Davacının İcra Müdürlüğüne Yapacağı Müracaat Sonucunda Takip Dosyası Üzerinden Ayrı Bir Dava Açmasına Gerek Kalmadan Davacıya İadesinin Mümkün Olduğu )
HUKUKİ YARAR ( Davacının İcra Müdürlüğüne Yapacağı Müracaat Sonucunda Takip Dosyası Üzerinden Ayrı Bir Dava Açmasına Gerek Kalmadan Davacıya İadesinin Mümkün Olduğu Gerekçesi İle Davacının Davasının Hukuki Yarar Yokluğu Nedeni İle Usulden Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
361Y12.HD3.3.2016E. 2015/28369 K. 2016/6137"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ İPTALİ (Şikayet - Fazladan Yapıldığı Anlaşılan Tahsilatın 2004 S.K. Md. 361 Uyarınca Alacaklıdan İstirdatı İçin Alacaklıya Gönderilen Muhtıranın İptali İstemine Dair Olduğu ve Alacaklının Bu İstemi Kısmen Kabul Edildiği Halde Bu Kabul İle Çelişir Şekilde "Borçludan İstirdatına" Karar Verildiği/İnfazda Tereddüt Uyandırmayacak Nitelikte Hüküm Tesis Edilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği)
HÜKMÜN İNFAZDA TEREDDÜT YARATMASI (İcra Muamelesini Şikayet - Fazladan Yapıldığı Anlaşılan Tahsilatın 2004 S.K. Md. 361 Uyarınca Alacaklıdan İstirdatı İçin Alacaklıya Gönderilen Muhtıranın İptali İstemine Dair Olduğu ve Alacaklının Bu İstemi Kısmen Kabul Edildiği Halde Bu Kabul İle Çelişir Şekilde "Borçludan İstirdatına" Karar Verildiği/İnfazda Tereddüt Uyandırmayacak Nitelikte Hüküm Tesis Edilmek Üzere Hükmün Bozulacağı)
ŞİKAYET (Fazladan Yapıldığı Anlaşılan Tahsilatın 2004 S.K. Md. 361 Uyarınca Alacaklıdan İstirdatı İçin Alacaklıya Gönderilen Muhtıranın İptali İstemine Dair Olduğu ve Alacaklının Bu İstemi Kısmen Kabul Edildiği Halde Bu Kabul İle Çelişir Şekilde "Borçludan İstirdatına" Karar Verildiği/İnfazda Tereddüt Uyandırmayacak Nitelikte Hüküm Tesis Edilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği)"
361Y12.HD5.3.2015E. 2015/1873 K. 2015/4772"ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İCRA DOSYASINA SEHVEN ÖDENEN PARANIN İADESİ İSTEMİ ( İcra Müdürlüğünün Parayı İİK. M.361 Hükmüne Göre İade Eebilmesi İçin Borçludan Tahisl Edilmiş Bir Paranın Mevcut Olması Gerektiği/Takip Borçlusu Olmayan Üçüncü Kişi Tarafından Yanlışlıkla Yatırılan Paranın İadesinin İİK. M.361'e Göre Yapılamayacağı - İadeye İlişkin İcra Müdürlüğü Kararının İptal Edilmesi Gerektiği )
İCRA MEMURU İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ TALEBİ ( İcra Dosyasına Üçüncü Kişi Tarafından Yanlışlıkla Gönderilen Paranın İadesi İsteminin Takip Borçlusu Olmadığından Bahisle İİK. M.361'e Göre Talep Edilemeyeceği - Paranın İadesinin Yargılamayı Gerektirdiği/İadeye İlişkin İcra Müdürlüğü Kararının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İSTİRDAT DAVASI ( İİK. M.361. Şartları Oluşmadığı/Üçüncü Kişi Tarafından İcra Dosyasına Yanlışlıkla Yapıldığı İddia Edilen Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiğinden Ancak Açılacak Bir İstirdat Ya Da Sebepsiz Zenginleşme Davasında İleri Sürülebileceği )"
361Y12.HD17.2.2015E. 2014/32019 K. 2015/3124"SIRA CETVELİ YAPILMASI TALEBİNİ REDDEDEN MEMUR İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İcra Dairesinin Borçlunun 3. Kişilerdeki Alacakları Üzerinde Başka Hacizler Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü Bulunmadığına İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu - İlk Haczi Koyan İcra Dairesinin Üçüncü Kişi Nezdinde Borçluya Ait Alacak Üzerine Konan Hacizlerle İlgili Bilgiyi Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEZDİNDE BORÇLUYA AİT ALACAK ÜZERİNE KONULAN HACİZLER ( İlk Haczi Koyan İcra Dairesince Alacak Üzerindeki Hacizlere İlişkin Bilginin Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği - Üçüncü Kişiden Gelen Paranın Dosya Alacaklısına Ödenmiş Olmasının Sıra Cetveli Yapılmasına Engel Olmadığı/Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Yanlışlıkla Ödemesi Yapılan Paranın O Kimseden Geri Alınabileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MAHCUZ PARA ÜZERİNDEKİ DİĞER HACİZLERİ BİLDİRMEMESİ ( Haczedilen Paranın İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderildiği/İcra Müdürlüğünce Dosyaya Gelen Paradan Takip Alacaklısına Dosya Borcu Ödenerek Fazla Paranın Parayı Gönderen Üçüncü Kişiye İade Edildiği - İlk Haczi Koyan İcra Dairesinin Üçüncü Kişi Nezdinde Borçluya Ait Alacak Üzerine Konan Hacizlerle İlgili Bilgiyi Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olduğu/Haczin Talimatla Uygulanması Halinde Sıra Cetvelinin Esas İcra Dairesince Düzenleneceği - Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu/Şikayetin Kabulü İle Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
361Y12.HD16.2.2015E. 2014/27957 K. 2015/2907"ALACAKLIYA ÖDENEN PARALARIN İADESİ İÇİN MUHTIRA ÇIKARTILMASI ( Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsuz Olduğundan Hacizlerin Kaldırıldığı - Haczin Sonradan Kaldırılmış Olmasının Önceden Yapılan Kesintileri Hükümsüz Kılmayacağı/Borçlunun Ancak Genel Makemede Açacağı İstirdat Davası İle Ödediği Parayı Geri Alabileceği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZ OLMASI ( Hacizlerin Kaldırıldığı ve Alacaklıya Ödenen Paraların İadesi İçin Alacaklıya Muhtıra Çıkartıldığı - Haczin Sonradan Kaldırılmış Olmasının Önceden Yapılan Kesintileri Hükümsüz Kılmayacağı/Borçlunun Parayı Geri Almak İçin Ancak Genel Makemede Açacağı İstirdat Davası Açması Gerektiği )
FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Hesap Neticesinde Anlaşılırsa Verilen Paranın Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı )
İSTİRDAT DAVASI ( Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsuz Olduğundan Hacizlerin Kaldırıldığı ve Alacaklıya Ödenen Paraların İadesi İçin Alacaklıya Muhtıra Çıkartıldığı - Haczin Sonradan Kaldırılmış Olmasının Önceden Yapılan Kesintileri Hükümsüz Kılmayacağı/Borçlunun Ancak Genel Makemede Açacağı İstirdat Davası İle Ödediği Parayı Geri Alabileceği )"
361YHGK10.12.2014E. 2014/12-790 K. 2014/1026"ŞİKAYET ( Şikayete Konu Haciz Tarihi Dikkate Alındığında İİK'nun 85. Md.sine Göre İcra Dairesince Alacaklının Haciz Talebinin Yerine Getirilmesi Zorunlu Olup Bu Konuda İcra Müdürünün Takdir Hakkı Bulunmadığı )
GERİ ALMA DAVASI ( Şikayet- İcra Müdürünün Şikâyetten Önceki Haciz İşlemleri Yasal Zorunluluktan Kaynaklandığı İçin Kesintilerin İİK'nun 361. Md.sinin Uygulanması Suretiyle Geri Alınması Mümkün Olmadığı/Anılan İstemin Borçlu Tarafından Genel Mahkemede Açılacak Bir İstirdat Davasında Tartışılması Gerektiği )
HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Şikayet - Bir Mal veya Hakkın Haczedilip Haczedilemeyeceği Hususu Haciz Tarihinden Sonra Borçlunun Şikâyeti Halinde Göz Önünde Bulundurulabileceği )"
361Y8.HD28.10.2014E. 2014/1526 K. 2014/19452"İLAMLI İCRA TAKİBİNE KONU HARÇLARDAN MUAF OLUNDUĞU İTİRAZI ( Harçların İptali ve Borçluya İadesi/TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğunun Gözetileceği - Takibe Konu İlamındaki Bankanın Fon'a Devrolunduğu/Şikayetin Kabulü/Harçların Kapak Hesabından Çıkarılması Gereği )
İLAMA KONU BANKANIN TMSF'YE DEVROLUNDUĞU ( Fon'un Harçtan Muhaf Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Resim ve Harçtan Muafiyet )
BAŞVURMA HARCINDAN MUAFİYET ( Harçların Kapak Hesabından Çıkarılması ve Borçludan Fazla Tahsil Edilen Paranın Borçluya İadesi Gerektiği - TMSF'nin Harçtan Muaf Olması Nedeniyle Harca İlişkin Meblağın Yargılama Giderinden Çıkarılacağı/Harçtan Sorumluluk )"
361Y8.HD18.2.2014E. 2013/13711 K. 2014/2657"ALACAKLI TARAFINDAN BAŞLATILAN İLAMLI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Borçlunun Tahsil Harcının Hatalı Hesaplandığı İddiası - Haciz Yasağı Bulunan Bir Alacağın Haczen Tahsili Durumundan Tahsil Harcının Daha Düşük Olacağı/Şikayetin Kabulü Gerektiği )
HACİZ YASAĞI BULUNAN BİR ALACAĞIN HACZEN TAHSİLİ ( Tahsil Harcının Daha Düşük Oranda Olduğu - Hatalı Hesaplama Yapıldığı/Ödemenin Hacizden Önce Yapıldığının Kabulü/Harcın % 3.96 Oranı Üzerinden Hesaplanacağı/İlamlı İcra Takibi/Harç )
TAHSİL HARCININ DÜŞÜK ORANDA HESAPLAMAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ ( Borçlu İtirazının Kabulü - 29.06.2011 Tarihli Dosya Hesap Taplosunda Dosyada Haciz Bulunmadığının Gözetileceği - 09.04.2012 Tarihinde Yapılan Ödemenin Hacizden Önce Olduğu )"
361Y8.HD21.10.2013E. 2013/5506 K. 2013/14915"İCRA MAHKEMESİNDE TAKAS MAHSUP İDDİASI ( Takasa Konus Alacağın İİK. Md. 68'deki Belegelere Dayalı Olması Alacakla İlgili Takip Yapılması ve Takibin Kesinleşmesi veya Alacağın İlama Bağlı Olması Gereği - Takas Mahsup Talebinin Her Aşamada İleri Sürülebileceği Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı )
TAKAS MASUP TALEBİNDEN SONRA ÖDENEN PARA ( Ayrıca Bir Hükme Hacet Kalmaksızın Geri İstenebileceği - İflasın Ertelenmesi Kararının Takas Mahsup Talebinde Bulunmaya Engel Olmadığı )"
361Y12.HD14.5.2013E. 2013/9307 K. 2013/18610"VASİ YERİNE KISITLIYA ÖDEME ( Kısıtlı Borçluya Çıkarılan Ödeme Emri Tebliği İşleminin İptaline ve Vasiye Tebligat Çıkarılmasına Karar Verilmesi İİK.nun 361.Md. Koşullarının Oluştuğunun Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )
İSTİRDAT DAVASI ( İİK.nun 361.Md. Şartları Oluşmadığından Alacaklıya Yapılan Ödemenin Geri Alınması İstemi Genel Mahkemede Açılacak İstirdat Davasının Konusunu Oluşturduğundan Mahkemece Bunların İadesine de Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu )
BORÇLUDAN FAZLA PARA ALINMASI ( Dosyaya Yatırılan Paranın İlgilisine Geri Verilebilmesi İçin Borçludan Fazla Para Alınması veya Taraflardan Birine Yanlışlıkla Ödeme Yapılması Durumlarından Birinin Oluşması Gerektiği )
VASİYE TEBLİGAT ( Kısıtlı Borçluya Çıkarılan Ödeme Emri Tebliği İşleminin İptaline ve Vasiye Tebligat Çıkarılmasına Karar Verilmesi İİK.nun 361.Md. Koşullarının Oluştuğunun Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )"
361YHGK10.4.2013E. 2012/3-1074 K. 2013/468"İSTİRDAT DAVASI ( Usulsüz Tebligat Sonucu Kesinleşen Takip Nedeni İle Yapılan Ödemenin - Davalının Şeklen Kesinleşmeyen İlamsız Takip İle Davacının Davalı Aleyhine Yaptığı İlamsız Takip Dosyasındaki Alacağı Üzerine Haciz Koydurup Tahsil Etmesinin Doğru Görülmediği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Sonucu Kesinleşen Takip Nedeniyle Yapılan Ödeme Nedenine Dayalı İstirdat Davası/Ödeme Emri Tebliğiin Usulsüzlüğüne Dair Yapılan Şikayetin Kabul Edilerek Ödeme Emri Tebligatının İptali İle Öğrenme Tarihinin Tespitine İlişkin Verilen Kararın Kesinleştiği - Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
İCRA DAİRELERİNCE FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI ( İstirdat Davası/Verilen Paranın Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın Verilen Kimseden Geri Alınacağı - Davalının Şeklen Kesinleşmeyen İlamsız Takip İle Davacının Davalı Aleyhine Yaptığı İlamsız Takip Dosyasındaki Alacağı Üzerine Haciz Koydurup Tahsil Etmesinin Doğru Görülmediği )"
361Y12.HD28.3.2013E. 2013/2236 K. 2013/11791"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Takip Sırasında Dava Konusu Taşınmaz Üzerine Alacaklı Lehine Haciz Tesis Edildiği - Alacaklı Cebri İcra Marifeti İle Satış Yaptırmış ve İhale Kesinleştiği/İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenebileceği )
İHALE BEDELİNİN İADESİ ( Alacaklı Cebri İcra Marifeti İle Satış Yaptırmış ve İhale Kesinleştiği/İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenebileceği Bu Aşamadan Sonra Genel Mahkeme Tarafından İhale Alıcısı Adına Tescil Edilen Tapunun İptaline Karar Verilmesi İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Sonucunu Doğurmayacağı )
İHALE ALICISI ADINA TESCİL EDİLEN TAPUNUN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Sonucunu Doğurmayacağı - Alacaklıya Ödenen Bu Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İade İsteminin Anılan Davada Tartışılması Gerektiği - Mahkemece İcra Müdürlüğünün İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Yönünde Alacaklıya Gönderdiği Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
361Y12.HD25.3.2013E. 2013/2700 K. 2013/11083"ŞİKAYET ( Dosyada Tutulan Miktarın İade Edilmemesi Nedeniyle - Karşı Taraftan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İstememiş Olmasına Rağmen Mahkemece İstem Aşılarak Hacizler Nedeniyle Kesilen Tüm Paraların İadesi İle Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Alacaklı Tarafa Yükletilmesinin Doğru Görülmediği )
İCRA DOSYASINDA TUTULAN MİKTARIN İADESİ ( Şikayet - Karşı Taraftan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İstememiş Olmasına Rağmen Mahkemece İstem Aşılarak Hacizler Nedeniyle Kesilen Tüm Paraların İadesi İle Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Alacaklı Tarafa Yükletilmesinin Doğru Görülmediği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Şikayet - Karşı Taraftan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İstememiş Olmasına Rağmen Mahkemece İstem Aşılarak Hacizler Nedeniyle Kesilen Tüm Paraların İadesi İle Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Alacaklı Tarafa Yükletilmesinin Doğru Görülmediği )"
361Y12.HD16.10.2012E. 2012/13256 K. 2012/29661"İHALE BEDELİNİN DOSYAYA İADESİ YÖNÜNDEKİ MUHTIRANIN İPTALİ (İpoteğin Geçerliliğinde İhtilaf Olmayıp Satışın Yapıldığı İhalenin Kesinleştiği - Genel Mahkeme Tarafından İhale Alıcısı Adına Tescil Edilen Tapunun İptalinin İhale Bedelinin Dosyaya İadesini Doğurmayacağı )
İHALE ALICISI ADINA TESCİL EDİLEN TAPUNUN İPTALİ (Satışın Yapılması ve İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Karar Verildiği - İhale Bedelinin Dosyaya İadesini Doğurmayacağı/Paranın İadesinin Yargılamayı Gerektirdiği )
İHALE BEDELİNİN DOSYAYA İADESİ (Genel Mahkeme Tarafından İhale Alıcısı Adına Tescil Edilen Tapunun İptaline Karar Verildiği - Alacaklıya Ödenen Paranın İadesinin Yargılamayı Gerektirdiği/İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Yönündeki Muhtıranın İptali Yönünde Hüküm Kurulacağı )"
361Y12.HD4.7.2012E. 2012/7043 K. 2012/23605"ŞİKAYET (İadesi İstenen Paraya Yönelik Takas Mahsup İddiası - Takas Edilemeyeceği Belirtilen Alacaklar Borçlu Tarafından Tevdi Edilen ve Haksız Olarak Tutulan Alacaklar Olup Somut Olayda İade Konusu Para Cebri İcra Yoluyla İcra Müdürlüğünce Tahsil Edilmiş Olması Karşısında Somut Olayın Anılan Madde Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı)
TAKAS MAHSUP TALEBİ (Şikayet Talebi - Takas Edilemeyeceği Belirtilen Alacaklar Borçlu Tarafından Tevdi Edilen ve Haksız Olarak Tutulan Alacaklar Olup Somut Olayda İade Konusu Para Cebri İcra Yoluyla İcra Müdürlüğünce Tahsil Edilmiş Olması Karşısında Somut Olayın Anılan Madde Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı/Mahkemece Takas Mahsup Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gerektiği)
KAMBİYO TAKİBİ (Takas Mahsup İstemi - İade Konusu Para Cebri İcra Yoluyla İcra Müdürlüğünce Tahsil Edilmiş Olması Karşısında Takas Edilemeyeceği Belirtilen Alacaklardan Olmadığı/Mahkemece Takas Mahsup Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Araştırılmak Suretiyle Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
361Y12.HD27.6.2012E. 2012/5508 K. 2012/22693"ŞİKAYET ( 3. kişi Tarafından İcra Dosyasına Yanlışlıkla Ödendiği İddia Edilen Paranın İadesinin Ancak Bir İstirdat ya da Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayalı Alacak Davası ile İstenebileceği - İstemde Bulunan İcra Takibinin Borçlusu Olmayıp 3. kişi Olduğundan İade Talebinde Bulunamayacağı )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İCRA DAİRESİNE YAPTIĞI ÖDEME ( Yanlışlıkla Ödendiği İddia Edilen Paranın İadesinin Ancak Bir İstirdat ya da Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayalı Alacak Davası ile İstenebileceği - Şikayet )
YANLIŞLIKLA YAPILAN ÖDEMENİN İADESİ ( İstemde Bulunan İcra Takibinin Borçlusu Olmayıp 3. kişi Olduğundan İade Talebinde Bulunamayacağı - Şikayet )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( 3. kişi Tarafından İcra Dosyasına Yanlışlıkla Ödendiği İddia Edilen Paranın İadesinin Ancak Bir İstirdat ya da Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayalı Alacak Davası ile İstenebileceği - Şikayet )"
361Y19.HD24.11.2011E. 2011/2845 K. 2011/14645"FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI ( İcra Müdürlüğünce Borçludan Fazla Para Tahsil Edilerek Alacaklıya Ödendiği Yahut Yanlışlıkla Bu Tarafa Para Verildiği Anlaşılırsa Paranın Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı )
TAKİBİN İPTALİ NEDENİYLE ÖNCEDEN ALACAKLIYA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI ( Takibin İcra Mahkemesince İptali Nedeniyle Önceden Alacaklıya Verilen Paranın Geri Alınmasında 2004 S.K. Md.361 Hükmü Uygulanacağından Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )
HACİZ BASKISI ALTINDA ÖDEME YAPILMASI ( Takibin İptali Nedeniyle Önceden Alacaklıya Verilen Paranın Geri Alınmasında 2004 S.K. Md.361 Hükmü Uygulanacağı )"
361YHGK22.6.2011E. 2011/11-367 K. 2011/439"ALACAK İSTEMİ ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği veya Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Hesap Neticesinde Anlaşılırsa Verilen Para O Kimseden Geri Alınacağı )
TEHİR-İ İCRA TALEBİNDE BULUNULMAMASI ( Nedeniyle Alacaklının İcra Takibine Devam Etmesi ve Yatırılan Parayı Tahsil Etmesi Yasadan Kaynaklanan Hakkın Kullanılması Olduğu )
İCRA DAİRELERİNCE BORÇLUDAN FAZLA PARA TAHSİL OLUNMASI ( Alacaklıya Verildiği veya Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Hesap Neticesinde Anlaşılırsa Verilen Para O Kimseden Geri Alınacağı )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Tehir-İ İcra Kararını Almayan veya Alıp da Takip Dosyasına İbraz Etmeyen Kusurlu Davranarak Zararın Oluşmasına Sebebiyet Veren Davacı Banka Kendi Eylemi İle Oluşan Zarara Katlanmak Durumunda Olduğu )"
361Y12.HD25.5.2011E. 2010/28622 K. 2011/10543"FAZLA ÇEKİLEN PARANIN İADESİ ( İcra Mahkemesince Verilecek Kararlardan Temyizi Kabil Olanlar Belirlenmiş ve Bunların İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı )
İCRA MAHKEMESİNCE VERİLECEK KARARLARDAN TEMYİZİ KABİL OLANLAR ( Bunların İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Fazla Çekilen Paranın İadesi - İcra Mahkemesince Verilecek Kararlardan Temyizi Kabil Olanlar Belirlenmiş ve Bunların İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği/İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı )"
361Y12.HD21.3.2011E. 2011/4236 K. 2011/3985"MENFİ TESPİT DAVASI ( Ödenmemesi Gereken Paranın İcra Dosyasına Yatırıldığının Tespit Edildiği - Borçluların Aynı Takip Dosyası Üzerinden Ödedikleri Parayı Talep Edebileceği/Faiz İçin Alacaklıya Muhtıra Çekilierek Temerrüde Düşürüleceği )
ALACAKLININ BAŞLATTIĞI TAKİP ÜZERİNDEN BORÇLUNUN ÖDEDİĞİ PARANIN GERİ ALINMASI ( Menfi Tespit Davası/Ödenmemesi Gereken Paranın İcra Dosyasına Yatırıldığı - Borçluların Aynı Takip Dosyası Üzerinden Ödedikleri Parayı Talep Edebileceği )
TEMERRÜT ( Menfi Tespit Davası/Ödenmemesi Gereken Paranın İcra Dosyasına Yatırıldığı - Borçluların Aynı Takip Dosyası Üzerinden Ödedikleri Parayı Talep Edebileceği/Faiz İçin Alacaklıya Muhtıra Çekilierek Temerrüde Düşürülmesi Gereği )"
361Y12.HD21.3.2011E. 2011/3935 K. 2011/4082"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HESAP TABLOSUNUN İPTALİ ( Harç ve Masrafların Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı - Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin İsabetsizliği )
TAKİP ( Harç ve Masrafların Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı/Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği - İcra Müdürlüğü Hesap Tablosunun İptali İstemi )
HARÇ VE MASRAFLAR ( İcra Müdürlüğü Hesap Tablosunun İptali İstemi - Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin İsabetsizliği/Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı )"
361Y3.HD24.1.2011E. 2010/23018 K. 2011/630"FAZLA ÖDEDEN VEKALET ÜCRETİ ( İcra Daireleri Hükme Hacet Kalmaksızın O Parayı Geri Alabilirse de Borçlu Genel Hükümler Uyarınca Mahkemeye Müracaat İle İstirdat Talebinde Bulunabileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Fazla Vekalet Ücreti Ödenmesi Nedeniyle İcra Daireleri Hükme Hacet Kalmaksızın O Parayı Geri Alabilirse de Borçlu Genel Hükümler Uyarınca Mahkemeye Müracaat İle İstirdat Talebinde Bulunabileceği )
İSTİRDAT TALEBİ ( Fazla Vekalet Ücreti Ödenmesi Nedeniyle Davacı ( Borçlu ) Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Dava Açabileceği - İİK'nun 361. md. Hükmünün İstirdat Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
İCRA DAİRELERİNCE BORÇLUDAN FAZLA PARA TAHSİL OLUNMASI ( Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Hesap Neticesinde Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı Hükmü Varsa da Davacı ( Borçlu ) Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İstirdat Talebinde Bulunabileceği )"
361Y19.HD7.6.2010E. 2009/11993 K. 2010/7025"EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLEN BEDELİN İADESİ ( Mahkemece Maaş Haczinin Kaldırılmasına Karar Verildiği/Davalı Bankanın Tahsil Edilen Bedeli 2004 S.K. Md. 361 Gereği İade Edeceği - Davacının Ayrı Bir Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )
FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI ( Alacaklı Bankanın Yaptığı Takipteki Maaş Haczinin Kaldırılmasına Karar Verildiği - Davalı Bankanın Tahsil Edilen Bedeli 2004 S.K. Md. 361 Gereği İade Edeceği )
EMEKLİ MAAŞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI KARARI ( Davalı Bankanın Tahsil Edilen Bedeli 2004 S.K. Md. 361 Gereği İade Edeceği - Davacının Ayrı Bir Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Mahkemece Maaş Haczinin Kaldırılmasına Karar Verildiği/Davalı Bankanın Tahsil Edilen Bedeli 2004 S.K. Md. 361 Gereği İade Edeceği - Davacının Ayrı Bir Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )"
361Y11.HD5.4.2010E. 2010/3515 K. 2010/3760"TİCARİ İŞLEM ( Davacının Davalı Kooperatife Borç Verme Şeklindeki Eylemi Genel Kurul Kararına Dayalı Olup Yasaklanan Ticari İşlem Olarak Nitelenemeyeceği - Tahsil Olunan Paranın İadesi İçin Alacaklıya Muhtıra Çıkarılmadığı Tespit Edildiğinden Aradaki Dönem İçin Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Olarak Faiz İstenemeyeceği )
PARANIN İADESİ ( Borç Verme Eylemi - Tahsil Olunan Paranın İadesi İçin Alacaklıya Muhtıra Çıkarılmadığı Tespit Edildiğinden Aradaki Dönem İçin Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Olarak Faiz İstenemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Borç Verme İşlemi - Tahsil Olunan Paranın İadesi İçin Alacaklıya Muhtıra Çıkarılmadığı Tespit Edildiğinden Aradaki Dönem İçin Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Olarak Faiz İstenemeyeceği )"
361YHGK24.6.2009E. 2009/17-242 K. 2009/290"HUKUKİ YARAR ( Davacının İlamsız Takibin Sonuçsuz Kaldığı - Dava Tarihinden Önce Alacağını İade Yükümlülüğü Altında Olduğu/Hukuken Geri Ödemesi Gereken Meblağ Fiilen Davadan Sonra Ödenmiş Olsa Bile Davacının Alacak Davası Açmakta Bulunduğu )
İLAMSIZ TAKİBİN SONUÇSUZ KALMASI ( Dava Tarihinden Önce Alacağını İade Yükümlülüğü Altında Olduğu - Hukuken Geri Ödemesi Gereken Meblağ Fiilen Davadan Sonra Ödenmiş Olsa Bile Davacının Alacak Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu )
GERİ ÖDENMESİ GEREKEN MEBLAĞ ( Fiilen Davadan Sonra Ödenmiş Olsa Bile Davacının Alacak Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu )
İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının İlamsız Takibin Sonuçsuz Kaldığı - Dava Tarihinden Önce Alacağını İade Yükümlülüğü Altında Olduğu/Hukuken Geri Ödemesi Gereken Meblağ Fiilen Davadan Sonra Ödenmiş Olsa Bile Davacının Alacak Davası Açabileceği )"
361Y12.HD7.10.2008E. 2008/13332 K. 2008/16732"İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkeme Kararının Bozulması Sonrasında Vereceği Karara Göre İcra Müdürlüğünün İşlem Yapması Gerektiği )
BOZMA KARARI ( İtirazın İptali Hakkında - Mahkeme Kararının Bozulması Sonrasında Vereceği Karara Göre İcra Müdürlüğünün İşlem Yapması Gerektiği )
PARANIN İADESİ ( Bozma Sonası İtirazın İptali Davasını Mahkeme Reddederse Dosyaya Yatan Paranın Haksız Olarak Alacaklılara Verildiği Anlaşılacağından Bu Para Ayrıca Hükme Gerek Kalmadan Alacaklılardan Geri Alınacağı )
TAKİP DOSYASINA YATAN PARA ( İadesine Karar Verildiği - Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurarak Tehiri İcra Kararı Almak İçin Yatırılan Teminatın Alacaklılara Verilmesi İşleminin Şikayet Yolu İle İptali İsteminde Bulunması )
TEMİNAT ( Takip Dosyasına Yatan Paranın İadesine Karar Verildiği - Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurarak Tehiri İcra Kararı Almak İçin Yatırılan Teminatın Alacaklılara Verilmesi İşleminin Şikayet Yolu İle İptali İsteminde Bulunması )"
361Y12.HD23.9.2008E. 2008/16170 K. 2008/16127"KESİNLEŞME KOŞULU ( Taşınmaza ve Buna İlişkin Ayni Haklara ve Aile ve Şahsın Hukukuna Ait İlamlar Kesinleşmedikçe İnfaz Olunamayacağı - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşme Koşulunun Aranmadığı )
İCRA MAHKEMESİ KARARI ( Taşınmaza ve Buna İlişkin Ayni Haklara ve Aile ve Şahsın Hukukuna Ait İlamlar Kesinleşmedikçe İnfaz Olunamayacağı - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşme Koşulunun Aranmadığı )
İLAMLARIN İCRASI ( Taşınmaza ve Buna İlişkin Ayni Haklara ve Aile ve Şahsın Hukukuna Ait İlamlar Kesinleşmedikçe İnfaz Olunamayacağı )"
361Y15.HD16.5.2008E. 2008/1209 K. 2008/3271"İCRA DAİRESİNCE FAZLA PARA TAHSİLİ VEYA TEDİYESİ ( Ayrıca Bir Hükme Gerek Olmaksızın Geri Alınacağı - İcra Müdürünün Ödeme Konusundaki İşleme Karşı Öğrenme Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayette Bulunulabileceği İstirdat Davası Açılmasına Gerek Olmadığı )
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünün Yaptığı Fazla Ödemenin Geri Alınmasına İlişkin Karar ve İşlemi Hakkında İcra Mahkemesine Şikayette Bulunulabileceği - Yapılan Ödeme İşlemi Hakkında İsitirdat Davası Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı )
İSTİRDAT DAVASI ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Fazla Ödeme Bir Hükme Gerek Olmaksızın Geri Alınacağından İstirdat Davası Açılmasında Hukuki Yarar Olmadığı - İcra Müdürlüğünün Ödemenin Geri Alınmasına İlişkin İşlemi Hakkında İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluna Gidilmesi Gereği )
FAZLA ÖDEMENİN İSTİRDADI ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınması İçin Hükme Gerek Olmadığı - İcra Müdürlüğünün Geri Alma İşlemi Hakkında Şikayet Yoluna Gidilmesi Gereği İstirdat Davası Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı )"
361YHGK2.4.2008E. 2008/13-291 K. 2008/290"İSTİRDAT DAVASI ( Davacı Aleyhine Yapılan İcra Takibi Sonucunda Fazladan Tahsil Edilen Paranın Faiziyle Birlikte Ödenmesi Talebi )
İCRA DAİRESİNCE FAZLA TAHSİL EDİLEN PARANIN İSTİRDADI ( İcra Dairesinin Fazladan Ödenen Miktarları Kendiliğinden Borçluya İade Etmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( İcra Dairesinin Fazladan Ödenen Miktarları Kendiliğinden Borçluya İade Etmek Zorunda Olması-Faiz İçin Borçlunun Ayrıca Talepte Bulunmasının Gerekmesi )"
361Y12.HD25.2.2008E. 2008/381 K. 2008/3278"HACİZ TALEBİ ( Şikayet Tarihinden Önce Yapılan Haciz Nedeniyle SSK Emekli Aylığı Kesintilerinin Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
SSK EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİLERİ ( Şikayet Tarihinden Önce Yapılan Haciz Nedeniyle SSK Emekli Aylığı Kesintilerinin Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYET TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN HACİZ ( Nedeniyle SSK Emekli Aylığı Kesintilerinin Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
İŞÇİNİN EMEKLİ MAAŞI ( Haczedilemez İse de Bu Husus Haciz Tarihinden Sonra Borçlunun Şikayeti Halinde Göz Önünde Bulundurulabileceği )"
361YHGK14.11.2007E. 2007/13-848 K. 2007/840"İSTİRDAT DAVASI ( Davacının Fazladan Tahsil Edildiğini Bildirdiği Miktarlar Yönünden 361. Madde Çerçevesinde Talepte Bulunması Gerektiği - Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunmadığı )
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Davacının Fazladan Tahsil Edildiğini Bildirdiği Miktarlar Yönünden 361. Madde Çerçevesinde Talepte Bulunması Gerektiği - İstirdat Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Davacının Fazladan Tahsil Edildiğini Bildirdiği Miktarlar Yönünden 361. Maddesi Çerçevesinde Talepte Bulunması Gerektiğinden İstirdat Davası Açamayacağı )
FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI ( Davacının Fazladan Tahsil Edildiğini Bildirdiği Miktarlar Yönünden 361. Madde Çerçevesinde Talepte Bulunması Gerektiği - İstirdat Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunmadığı )"
361YHGK7.11.2007E. 2007/12-801 K. 2007/820"ŞİKAYET DAVASI ( Ticaret Mahkemesinde A.Ş'nin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verildiği - Borçlunun Paranın İstirdadı İçin Ayrıca Dava Açmış Olmasının Fazla Verilen Paranın Geri Alınması Talebinin Yerine Getirilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Şikayetin Reddedileceği )
FAZLA ÖDENEN PARANIN İADESİ ( Ticaret Mahkemesinde A.Ş'nin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verildiği - Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Tahsiline İlişkin Davada Fazla Ödenen Para İle İlgili Tedbir veya Haciz Kararı Bulunmadığından Fazla Ödenen Paranın İade Edileceği )
İSTİRDAT DAVASI ( Şikayet Davası/Ticaret Mahkemesinde A.Ş'nin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verildiği - Borçlunun Paranın İstirdadı İçin Ayrıca Dava Açmış Olmasının Fazla Verilen Paranın Geri Alınması Talebinin Yerine Getirilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Davanın Reddedileceği )
TEMİNAT MEKTUBU ( Ticaret Mahkemesinde A.Ş'nin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verildiği - Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Tahsiline İlişkin Davada Fazla Ödenen Para İle İlgili Tedbir veya Haciz Kararı Bulunmadığından Fazla Ödenen Paranın İade Edileceği )"
361Y12.HD4.5.2007E. 2007/6128 K. 2007/9040"BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Borçlunun Paranın İstirdadı İçin Ayrıca Dava Açmış Olması ve Bu Davanın Başka Bir Mahkemede Derdest Bulunması Borçlunun İcra Dosyasındaki Talebinin Yerine Getirilmesine Engel Teşkil Etmediği )
BORÇLUNUN PARANIN İSTİRDADI İÇİN AYRICA DAVA AÇMIŞ OLMASI ( Bu Davanın Başka Bir Mahkemede Derdest Bulunması Borçlunun İcra Dosyasındaki Talebinin Yerine Getirilmesine Engel Teşkil Etmediği )
FAZLA ÖDENEN PARANIN TAHSİLİ ( Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Tahsiline İlişkin Davanın Yargılaması Sırasında Sözü Edilen Paranın Ödenmemesi Yönünde Verilmiş Bir Tedbir ya da Bu Para Üzerine Konulmuş Bir Haciz Bulunmadığından Geri İstenebileceği )"
361Y19.HD22.2.2007E. 2006/11703 K. 2007/1632"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetveline Göre Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )
İSTİRDAT DAVASI ( Sıra Cetveline Göre Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )
SIRA CETVELİNE GÖRE YAPILAN FAZLA ÖDEME ( Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )"
361Y12.HD11.7.2006E. 2006/12282 K. 2006/15235"FAZLA ÖDEMENİN İADESİ TALEBİ ( Reddeden İcra Müdürünün İşleminin Şikayet Üzerine İcra Mahkemesince Dosya Hesabı Denetlenerek Karara Bağlanması Gereği )
ŞİKAYET ( Fazla Ödemenin İadesi Talebini Reddeden İcra Müdürünün İşlemi - İcra Mahkemesince Dosya Hesabı Denetlenerek Karara Bağlanması Gereği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Fazla Ödemenin İadesi Talebini Reddeden - İcra Mahkemesince Dosya Hesabı Denetlenerek Karara Bağlanması Gereği )"
361Y12.HD5.6.2006E. 2006/9272 K. 2006/11951"FAZLA TAHSİL EDİLEN PARANIN İADESİ ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı )
İCRA DAİRELERİNCE BORÇLUDAN FAZLA PARA TAHSİL OLUNMASI ( Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı )
İSTİRDAT DAVASI ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı - İstirdat Davası Açılması Gerektiğine İlişkin Kararın İsabetsiz Olduğu )"
361Y3.HD10.4.2006E. 2006/1964 K. 2006/3957"BORÇLUDAN FAZLA PARA TAHSİLİ ( Borçlu Dilerse Genel Hükümler Doğrultusunda Dava Açarak Nedensiz Zenginleşme Kurallarına Göre İstirdat Talebinde Bulunabileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İcra Takibinde Borçludan Yanlışlıkla Fazla Para Tahsil Edilmesi Durumunda Borçlu Dilerse Genel Hükümler Doğrultusunda Dava Açarak İstirdat Talebinde Bulunabileceği )
İSTİRDAT TALEBİ ( İcra Takibinde Borçludan Yanlışlıkla Fazla Para Tahsil Edilmesi Durumunda Borçlu Dilerse Genel Hükümler Doğrultusunda Dava Açarak İsteyebileceği )
HAKLARIN YARIŞMASI ( İcra Takibinde Borçludan Yanlışlıkla Fazla Para Tahsil Edilmesi Durumunda - İİK'da Özel Hüküm Bulunması Borçlunun Genel Hükümlere Göre Açacağı Davaya Engel Olamayacağı )"
361Y12.HD9.3.2006E. 2006/1479 K. 2006/4876"HAKSIZ TAHSİL EDİLDİĞİ ANLAŞILAN PARAYA İLİŞKİN FAİZ ( Borçlu Tarafından Alacaklıya Gönderilen Fazla Tahsilen Paranın İadesine İlişkin Muhtıranın Alacaklıya Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Temerrüt Gerçekleştiğinden Bu Tarih İtibariyle Faiz İstenebileceği )
BORÇLU TARAFINDAN ALACAKLIYA GÖNDERİLEN FAZLA TAHSİLEN PARANIN İADESİ ( İlişkin Muhtıranın Alacaklıya Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Temerrüt Gerçekleştiğinden Bu Tarih İtibariyle Faiz İstenebileceği )
TEMERRÜT ( Borçlu Tarafından Alacaklıya Gönderilen Fazla Tahsilen Paranın İadesine İlişkin Muhtıranın Alacaklıya Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Temerrüt Gerçekleştiğinden Bu Tarih İtibariyle Faiz İstenebileceği )"
361Y19.HD1.2.2006E. 2005/5042 K. 2006/735"İCRA ALACAKLISINA YAPILAN FAZLA ÖDEMENİN GERİ ALINMASI ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Para Ödemesi Yapıldığı Hesap Sonucunda Anlaşılması Halinde )
FAİZ TAHAKKUKUNDA İZLENECEK YÖNTEM ( Fazla Ödenen Paranın İadesi İçin Gönderilen Muhtıranın Tebliği ve Tanınan Ödeme Süresinin Geçmesinden Sonra Temerrüt Oluşacağından Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz İstenebileceği )
TEMERRÜT TARİHİ ( Fazla Ödenen Paranın İadesi İçin Gönderilen Muhtıranın Tebliği ve Tanınan Ödeme Süresinin Geçmesinden Sonra Temerrüt Oluşacağından Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz İstenebileceği - Fazla Ödenen Paranın İadesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Para Ödemesi Yapıldığı Anlaşılırsa Ayrıca Bir Hükme Gerek Kalmaksızın Verilen Para O Kimseden Geri Alınacağı )"
361Y12.HD1.2.2006E. 2005/5042 K. 2006/735"BORÇLUDAN İCRA DAİRESİNİN FAZLA PARA TAHSİL ETMESİ ( Paranın İadesi İçin Muhtıranın Tebliğ Edilmesin Gereği - Tanınan Ödeme Süresinin Geçmesinden Sonra Temerrüt Oluşacağı/Temerrüt Tarihinden Sonra Faiz İstenebileceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Fazla Ödenen Paranın İadesi İçin Muhtıranın Tebliği Edilmesi Gereği - Paranın Ayrıca Bir Hükme Hacet Kalmaksızın Geri Alınacağı )
TEMERRÜT FAİZİ BAŞLANGICI ( İcra Dairesinin Borçludan Fazla Para Tahsil Ettiği - Muhtıranın TebliğindeN VE Tanınan Ödeme Süresinin Geçmesinden Sonra Temerrüt Oluşacağının Gözetileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İcra Dairesinde Fazladan Tahsil Edilen Paranın İadesi İçin Muhtıranın Tebliği Gerektiği - Tanınan Ödeme Süresinin Geçmesinden Sonra Temerrüt Oluşacağı )"
361Y11.HD13.10.2005E. 2004/11966 K. 2005/9686"HAKSIZ TAKİP NEDENİYLE İCRA DAİRESİNE ÖDENMEK ZORUNDA KALINAN PARANIN İSTİRDATI ( Ödemede Bulunduğu Tarihe Kadar Ulaştığı Miktarın Hesaplanarak Ödemede Bulunduğu Miktar İle Karşılaştırılarak Davacının Fazladan Ödemesi Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği )
FAZLA ÖDENEN PARANIN İADESİ ( Davada Mahkemece Yanılgıya Düşülerek Yazılı Şekilde Alacaklı Olunan Miktarın Dava Tarihinden Faiziyle Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
361Y12.HD15.9.2005E. 2005/13373 K. 2005/17153"HACİZ TUTANAĞINDA YER ALAN İŞLEMLERİN İPTALİ TALEBİ ( İcra Dairesi Takip Edilmekte Olan Bir Para Alacağına Mahsuben Borçlu Veya 3.Şahıs Tarafından Ödenen Paraları Kabule Mecbur Olduğu - Bununla Borçlu Bu Miktar Borcundan Kurtulacağı )
İCRA DAİRESİNE YATIRILAN PARA ( Borçlu Veya 3.Şahıs Tarafından Ödenen Paraları Kabule Mecbur Olduğu - Bununla Borçlu Bu Miktar Borcundan Kurtulacağı )
İCRA DOSYASINDAKİ PARANIN İLGİLİSİNE GERİ VERİLMESİ ( Borçludan Fazla Para Alınması Veya Taraflardan Birine Yanlışlıkla Ödeme Yapılması Durumlarından Birinin Oluşması Gereği )"
361Y12.HD13.9.2005E. 2005/13126 K. 2005/16871"BORÇLUDAN FAZLA PARA TAHSİLİ ( Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı - Fazla Ödemenin İadesinin Gerekip Gerekmediğinin Yargılamayı Gerektirdiği Gerekçesi İle Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
ALACAKLIYA FAZLA PARA ÖDENMESİ ( Fazla Ödemenin İadesinin Gerekip Gerekmediğinin Yargılamayı Gerektirdiği Gerekçesi İle Alacaklıya Gönderilen Muhtıranın İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MUHTIRA ( Borçludan Fazla Para Tahsili - Fazla Ödemenin İadesinin Gerekip Gerekmediğinin Yargılamayı Gerektirdiği Gerekçesi İle Alacaklıya Gönderilen Muhtıranın İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
361Y19.HD30.6.2005E. 2005/2418 K. 2005/7383"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Alacaklının Takip Konusu Meblağ Kadar Alacaklı Olduğunu Kanıtlayamaması - Davanın Kabulü Halinde Davalıya Ayrılan Payın Alacağı Oranında Davacıya Bakiye Kısmın Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE KONU MEBLAĞIN ALACAKLILARA ÖDENMESİ ( Hükmün Şeklini Etkilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Hükümden Sonra İcra ve İflas Kanununun 361. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKÜM ( Davalıya Ayrılan Payın Alacağı Oranında Davacıya Ödenmesine Bakiye Kısmın Davalıya Ödenmesine Şeklinde Olması Gereği )"
361Y12.HD7.4.2005E. 2005/4076 K. 2005/7499"HACZİ KABİL OLMAYAN MALLAR ( Belediyenin Borçları - Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Niteliğindeki Taşınır ve Taşınmaz Malların Hiçbir Şekilde Haczedilemeyeceği )
KAMUYA TAHSİSLİ MALLAR ( Taşınmaz ve Menkul Malların Haciz Tarihinden Sonra Encümen Kararıyla Tahsis Edilmesi - Davacı "Borçlu" Belediyenin Şikayetinin Reddi Gereği )
HACİZ SONRASI MAHCUZUN KAMUYA TAHSİSİ ( Belediye Encümen Kararıyla - Davacı "Borçlu" Belediyenin Şikayetinin Reddi Gereği )
DOSYA BORCUNUN TAHSİL EDİLMİŞ OLMASI ( Takip Durdurulmadığı İçin İşin Esasının İncelenmesini Engellemeyeceği - Mahkemece Verilecek Kararın İçeriğine Göre Memurlukça Sonradan Bu Paranın Alacaklıdan Geri Alınabileceği )"
361Y11.HD19.12.2004E. 2004/3065 K. 2004/12226"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği )
İHALENİN FESHİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( İcra Dairesi Tetkik Mercii'nin İhalenin Feshini Karara Bağlamasını Beklemeden İİK.'nun 361. Maddesi Hükmünü Kıyasen Uygulamak Suretiyle Yanlışlıkla Ödemiş Olduğu İhale Bedelini Alacaklılardan Geri Alabileceği )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayette Bulunulmamış Olması veya Gene İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshi İstenmiş Olup da Tetkik Merciinin Fesih Talebinin Reddine Karar Vermesi Halinde )
FAİZ KAYBI VE KOMİSYON ZARARI ( Alıcının İhalenin Feshi Nedeniyle Uğramış Olduğu Faiz Kaybı ve Komisyon Gibi Zararını İhalenin Feshinde Kusurlu Olan Kişiden İsteyebildiği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )"
361Y12.HD15.6.2004E. 2004/11561 K. 2004/15261"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlunun Dosya Borcunu Ödemesi ve Ardından Borçlunun İtirazı Kabul Edilerek Takibin İptal Edilmesi - Borçlu Ödenmemesi Gereken Parayı Ödemiş Olduğundan Bu Meblağı Herhangi Bir Hükme Hacet Kalmadan Alacaklıdan ve Bu Takip Dosyasında İsteyebileceği )
DOSYA BORCUNUN ÖDENMESİ ( Borçlunun İtirazı Kabul Edilerek Takibin İptal Edilmesi - Borçlu Ödenmemesi Gereken Parayı Ödemiş Olduğundan Bu Meblağı Herhangi Bir Hükme Hacet Kalmadan Alacaklıdan ve Bu Takip Dosyasında İsteyebileceği )
ÖDENMEMESİ GEREKEN BORCUN ÖDENMESİ ( Borçlunun Dosya Borcunu Ödemesi ve Ardından Borçlunun İtirazı Kabul Edilerek Takibin İptal Edilmesi - Borçlu Herhangi Bir Hükme Hacet Kalmadan Alacaklıdan ve Bu Takip Dosyasında İsteyebileceği )
TAKİBİN İPTAL EDİLMESİ ( Borçlunun Dosya Borcunu Ödemesi ve Ardından Borçlunun İtirazı Kabul Edilerek Takibin İptal Edilmesi - Borçlu Herhangi Bir Hükme Hacet Kalmadan Alacaklıdan ve Bu Takip Dosyasında İsteyebileceği )"
361Y12.HD6.11.2003E. 2003/18659 K. 2003/21879"MAAŞ HACZİNDEN FAZLA YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ TALEBİ ( Davacı Borçlu Tarafından Borcun İtfa Edilmesine Rağmen Maaş Haczine Devam Edilerek İcra Müdürlüğünce Fazla Tahsilat Yapılması )
BORÇLUNUN ÖDEMESİ GEREKENDEN FAZLA MİKTARDA KESİNTİ YAPILMASI ( Bu Durumda Fazla Miktarın Borçluya Geri Verilmesi ve Haczin Kaldırılmasının Gerekmesi )"
361Y12.HD19.12.2002E. 2002/25210 K. 2002/26904"İCRA TAKİBİNE DAYANAK YAPILAMAYACAK HÜKÜM ( Menfi Tespit Davası Sonunda Verilen - Edaya İlişkin Bir Hüküm Taşımaması )
MENFİ TESPİT KARARI ( Edaya İlişkin Bir Hüküm Taşımaması - İcra Takibine Dayanak Yapılamayacağı )
TAKİP ( Menfi Tespit Davası Sonunda Verilen Karar - Edaya İlişkin Bir Hüküm Taşımaması/Talepte Bulunulamayacağı )"
361Y12.HD5.7.2002E. 2002/13014 K. 2002/14639"HACİZ TEHDİDİ İLE DOSYA BORCUNDAN FAZLA PARA TAHSİL EDİLDİĞİ İDDİASI ( Mercice Şikayetin Esası İncelenerek Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gereği )
ŞİKAYET ( Haciz Tehdidi İle Dosya Borcundan Fazla Para Tahsil Edidiği İddiası - Mercice Şikayetin Esası İncelenerek Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gereği )
TEHDİD İLE DOSYA BORCUNDAN FAZLA PARA TAHSİL EDİLDİĞİ İDDİASI ( Haciz Tehdidi - Mercice Şikayetin Esası İncelenerek Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gereği )"
361Y12.HD8.3.2002E. 2002/3673 K. 2002/4800"ÖDENMEMESİ GEREKEN PARANIN İCRA DOSYASINA YATIRILMASI ( Borçlunun Bu Meblağı Herhangi Bir Hükme Hacet Olmaksızın Alacaklıdan İsteyebilmesi )
FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI ( Ödenmemesi Gereken Paranın İcra Dosyasına Yatırılması Nedeniyle )"
361YHGK6.12.1995E. 1995/12-860 K. 1995/1078"ÇEK BEDELİNİN ÖDENMESİNDEN SONRA ŞİKAYETİN KABULÜ
TAKİP ( Çek Bedelinin Ödenmesinden Sonra Şikayetin Kabulü )
ÇEK BEDELİNİN GERİ ÖDENMESİ ( Ödemeden Sonra Takibin İptali )"
361Y12.HD22.2.1995E. 1995/2407 K. 1995/2404"İCRA DAİRELERİNCE FAZLADAN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınması )
ALACAKLIYA YANLIŞLIKLA ÖDENEN PARANIN BORÇLUYA İADESİ"
361Y12.HD21.3.1991E. 1990/10558 K. 1991/3595"ÖDEME ( Sıra Cetveli Kesinleşmeden Yapılan )
SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınma Zorunluluğu )"
361Y12.HD20.2.1990E. 1990/2025 K. 1990/1557"YETKİ ( Artırma ve İhaleye İlişkin Uyuşmazlıklarda )
ARTIRMA VE İHALEYE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( İhalenin Feshinde Yetkisizlik Kararı )
İHALENİN FESHİNDE YETKİSİZLİK KARARI ( Temyizedilebilirlik )"
361Y12.HD28.11.1978E. 1978/8705 K. 1978/9646"İLAMLI TAKİP ( Faizin Hesaplanması )
VEKİLİN AHZU KABZA YETKİLİ OLMASI ( Fazla Ödenen Paranın Vekilden Alınması )"

BAM

361İZMİRBAM-12HD21.2.2017E. 2017/275 K. 2017/387"TEHİRİ İCRA TALEPLİ TEMYİZDE TEMİNAT OLARAK DOSYAYA YATIRILAN PARANIN SEHVEN ALACAKLIYA ÖDENMESİ ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Hesap Neticesinde Anlaşılırsa Verilen Paranın Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı - Sehven Ödenen Paranın İcra Müdürlüğünce İstirdatında Bir Usulsüzlük Bulunmadığının Gözetileceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ VE MÜZEKKERESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kararın Tehir-i İcra Talepli Temyiz Edilmesi Nedeniyle Dosyaya Teminat Olarak Yatırılan Paranın Alacaklıya Sehven Ödendiği - Sehven Ödenen Paranın İcra Müdürlüğünce İstirdatında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı/İstirdata İlişkin Kararın ve Müzekkerenin İptal Edilemeyeceği )
FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI ( Kararın Tehir-i İcra Talepli Temyiz Edilmesi Nedeniyle Dosyaya Teminat Olarak Yatırılan Paranın Alacaklıya Sehven Ödendiği - Sehven Ödenen Paranın İcra Müdürlüğünce İstirdatında Bir Usulsüzlük Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )"

Madde 362

YARGITAY

362Y12.HD21.10.2014E. 2014/22047 K. 2014/24398"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Borçlunun Başka Bir İcra Takip Dosyasından Haczedilen Alacağı Henüz Dosyaya Gönderilmemiş Olduğundan 10 Yıllık Sürenin Uygulanmayacağı - 2004 Sayılı İİK. 106 ve 110. Maddelerinin Uygulanacağı )
BORÇLUNUN BAŞKA BİR İCRA TAKİP DOSYASINDAKİ ALACAĞININ HACZEDİLMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan Haczin Kaldırılması Talebi - Haczedilen Miktar Henüz Dosyaya Gönderilmemiş Olduğundan 10 Yıllık Sürenin Uygulanmayacağı - 2004 Sayılı İİK. 106 ve 110. Maddelerinin Uygulanacağı )
HACZİN DÜŞMESİ ( Borçlunun Başka Bir İcra Takip Dosyasında Haczedilen Ancak Henüz Dosyaya Gönderilmemiş Olduğundan 10 Yıllık Sürenin Uygulanmayacağı - 2004 Sayılı İİK. 106 ve 110. Maddelerinin Uygulanacağı )"
362Y12.HD27.5.2014E. 2014/12539 K. 2014/15092"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Borçlunun Başka Bir İcra Takip Dosyasındaki Alacağı Haczedildiğinden 2004 S. İİK'nun 362. Md. Hükmü ve 492 S. K.'nun 36. Md. Hükmü Gereğince Alacaklının On Yıl İçinde Haczedilen Parayı Talep Edebileceği - Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
ALACAK VEYA PARA HACZİ (Menkul Hükümlerine Göre Haczedilir İse de Bu Paranın Satılarak Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olamayacağından Satış İsteme Açısından 2004 S. İİK'nun 106. ve 110. Md. Hükmünün Tatbikinin Düşünülemeyeceği - Şikayetin Reddi Gerektiği)
HACZEDİLEN PARAYI TALEP ETME SÜRESİ (Satılarak Paraya Çevrilmesinin Söz Konusu Olamayacağı - Borçlunun Başka Bir İcra Takip Dosyasındaki Alacağı Haczedildiğinden 2004 S. İİK'nun 362. Md. Hükmü ve 492 S. K.'nun 36. Md. Hükmü Gereğince Alacaklının On Yıl İçinde Haczedilen Parayı Talep Edebileceği)
BORÇLUNUN BAŞKA BİR İCRA TAKİP DOSYASINDAKİ ALACAĞININ HACZEDİLMESİ (2004 S. İİK'nun 362. Md. Hükmü ve 492 S. K.'nun 36. Md. Hükmü Gereğince Alacaklının On Yıl İçinde Haczedilen Parayı Talep Edebileceği - Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"

Madde 363

YARGITAY

363Y12.HD11.9.2017E. 2016/18547 K. 2017/10412"İCRA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE İ.İ.K.'NUN 89/2 MADDESİ GEREĞİ HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ İSTEMİ ("Bozmadan Sonra Verilecek Hükmün Kesinleşmesinin Zorunlu Olması" Gerekçesiyle Talebin Reddinin İptali - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesi Zorunlu Olmadığı/Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği)
ŞİKAYET (İcra Mahkemesi Kararı Üzerine İ.İ.K.'nun 89/2 Md. Gereği Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi İsteminin "Bozmadan Sonra Verilecek Hükmün Kesinleşmesinin Zorunlu Olması" Gerekçesiyle Reddinin İptali - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesi Zorunlu Olmadığı/Mahkemece Şikayetin Reddinin Hatalı Olduğu)
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ İNFAZI İÇİN KESİNLEŞMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞI (İcra Mahkemesi Kararı Üzerine İ.İ.K.'nun 89/2 Md. Gereği Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi İsteminin "Bozmadan Sonra Verilecek Hükmün Kesinleşmesinin Zorunlu Olması" Gerekçesiyle Reddine İlişkin Şikayetin Kabulü Gerektiği)
HÜKÜM (Şikayet - Mahkemece H.M.K.'nın 297. Md. Gereğince Alacaklının Üçüncü Kişi Şirkete 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Yönündeki Talepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerekirken Bu Konuda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsizliği)"
363Y12.HD6.6.2017E. 2016/16819 K. 2017/8836"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Şikayetçilerin Sulh Hukuk Mahkemesine Başvuruların İlgili Davadan Bağımsız Olarak Tesis Edilen Satış Memurluğunun İşlemi ile İlgili Şikayet Niteliğinde Olduğu - Mahkemece Şikayet Başvurusunun Ayrı Bir Esasa Kaydedilerek Görülmesi Gerektiği/İnfazda Tereddüt Oluşturacak Şekilde İlgili Esas Üzerinden Verilen Ek Karar ile Sonuca Bağlanmasının İsabetsiz Olduğu )
SULH HUKUK MAHKEMESİNE YAPILAN ŞİKAYETLER ( Başvuruların Ortaklığın Giderilmesi Davasından Bağımsız Olarak Tesis Edilen Satış Memurluğunun İşlemi ile İlgili Şikayet Niteliğinde Olduğu - Mahkemece Şikayet Başvurusunun Ayrı Bir Esasa Kaydedilerek Görülmesi Gerektiği/İnfazda Tereddüt Oluşturacak Şekilde Ortaklığın Giderilmesine Dair Esas Üzerinden Verilen Ek Karar ile Sonuca Bağlanmasının İsabetsiz Olduğu )
İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTURULMASI ( Başvuruların Ortaklığın Giderilmesi Davasından Bağımsız Olarak Tesis Edilen Satış Memurluğunun İşlemi ile İlgili Şikayet Niteliğinde Olduğu - Mahkemece Şikayet Başvurusunun Ayrı Bir Esasa Kaydedilerek Görülmesi Gerektiği/Ortaklığın Giderilmesine Dair Esas Üzerinden Verilen Ek Karar ile Sonuca Bağlanmasının İsabetsiz Olduğu )"
363Y12.HD19.4.2017E. 2017/1826 K. 2017/6067"İCRA TAKİBİNE KARŞI BORÇLUNUN İTİRAZ VE ŞİKAYETİ ( Kısa Kararın Tefhiminden İtibaren Süresi İçinde Yapılmamış Olsa Bile Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretini Gerekçeli Kararın Tebliği İle Öğrenen Davalının Temyiz Dilekçesinin Kabul Edileceği - Uyuşmazlık Konusu Değerin Temyiz Kesinlik Sınırını Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Edilemeyeceği )
KISA KARARDA YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMAMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan İcra Takibine İtiraz ve Şikayet - Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Hakkında Kısa Kararda Hüküm Kurulmayıp Gerekçeli Kararda Düzenlenmesi Halinde Kararın Temyiz Edilebileceği )
KISA KARARDA HAKKINDA HÜKÜM KURULMAYAN YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİNİN GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ İLE ÖĞRENİLMESİ ÜZERİNE TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KABULÜ ( İcra Takibine Karşı Borçlunun İtiraz ve Şikayetleri - Kısa Kararın Tefhiminden İtibaren Süresi İçinde Yapılmamış Olsa Bile Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretini Gerekçeli Kararın Tebliği İle Öğrenen Davalının Temyiz Dilekçesinin Kabulü Gerektiği )
ALACAK DAVASINDA TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takibe Karşı Borçlunun İtiraz ve Şikayetleri - Uyuşmazlık Konusu Değerin Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Olması Halinde Mahkeme Kararının Temyiz Edilemeyeceği )"
363Y8.HD3.4.2017E. 2016/21168 K. 2017/4880"İCRA MAHKEMELERİNCE VERİLECEK KARARLARIN TEMYİZİ (01.01.2014 Yılı İtibariyle Temyiz Edilebilmesi İçin Temyizin Konusu 5.440,00 TL'nin Üzerinde Bulunması Gerektiği)
İSTİHKAK DAVALARINDA TEMYİZ (İİK'nun 363/1. Md.nin (7) Numaralı Bendinde Temyiz Edilebilecek Kararlar Arasında Sayılan İstihkak Davalarında ve İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Aynı Fıkranın Son Cümlesinde Yer Verilen Özel Düzenlemeye Göre İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin 5.440,00 TL'yi Geçmesinin Şart Olduğu)
TEMYİZ SINIRI (İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyizinde 01.01.2014 Yılı İtibariyle Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyizin Konusu 5.440,00 TL'nin Üzerinde Bulunması Gerektiği)"
363Y12.HD1.12.2016E. 2016/4798 K. 2016/22785"İLAMLI İCRA ( Kişiler Hukuku Aile Hukuku ve Taşınmaz Mal ile İlgili Ayni Haklara Dair Kararlar Kesinleşmedikçe Yerine Getirilemeyeceği - İcra Mahkemelerince Verilen Kararların İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Olmadığı )
İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR ( İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Olmadığı - Kişiler Hukuku Aile Hukuku ve Taşınmaz Mal ile İlgili Ayni Haklara Dair Kararların Yerine Getirilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiği )"
363Y8.HD2.6.2016E. 2016/8478 K. 2016/9718"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( Üçüncü Kişinin Mülkiyet İddiasını Muvazaadan Arınmış Bir Şekilde İspatlayamadığı - Alacaklının Açmış Olduğu Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddine Yönelik Davasının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Hangilerinin Temyiz Olunabileceğinin Özel Hükümlerle ve Genel Olarak da 2004 S. İİK'nun 363. Md. Hükmünde Birer Birer Açıklanıp Gösterildiği - Mahkemece Verilen Karar Bu Maddelerle Tespit Edilen Kararlar Arasına Girmeyip Kesin Nitelikte Bulunduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Borçlu ve Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunduğu/İspat Yükü Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Üçüncü Kişinin Mülkiyet İddiasını Muvazaadan Arınmış Bir Şekilde İspatlayamadığı - Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddine Yönelik Davanın Kabulü Gerektiği )
BORÇLU VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ ORGANİK BAĞ ( Borçlu ve Üçüncü Kişi Arasındaki İlişkinin İşyerini Vekaleten Yürütmek Şeklinde Olduğunun Bildirilmesi ve Üçüncü Kişi Tarafından Bu Vekaletnamenin Dosyaya İbraz Edilememesi Karşısında Borçlu ve Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )"
363Y12.HD12.5.2016E. 2016/53 K. 2016/14014"ŞİKAYET ( Haczedilemezlik Şikayeti Hakkında Verilen Kararlarda Mahcuz Malın Değerinin Esas Alınacağı - Mahcuz Değeri Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan Temyiz İsteminin Reddine Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği/Şikayet Üzerine Verilen Kararların Kesin Olduğu )
TEMYİZ SINIRI ( Haczedilemezlik Şikayeti/Şikayet Talebine İlişkin Kararın Temyiz Kabiliyetinin Mahcuz Malın Değerine Göre Belirleneceği - Mahcuz Değerinin Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan İsteminin Reddi Kararının Kaldırılması Gerektiği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Temyiz Kabiliyetinin Değerlendirilmesinde Mahcuz Malın Değerinin Esas Alınacağı - Mahcuz Değeri Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan İsteminin Reddine Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği )"
363YHGK2.3.2016E. 2014/12-836 K. 2016/221"İCRA MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Direnme Kararının Verildiği Tarihte Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı - Şikayetçi Borçlu Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
VEKALET ÜCRETİ (Direnme Kararına Konu Uyuşmazlık Kendisini Vekille Temsil Ettiren Şikayetçi Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerekip Gerekmediği Noktasında Toplanmakta Olup Temyize Konu Edilenin Bu Husus Olduğu - Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği)
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (İcra Memur İşlemini Şikayet - Direnme Kararının Verildiği Tarihte Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı)"
363Y8.HD21.1.2016E. 2015/21514 K. 2016/813"İSTİHKAK DAVALARI VE İSTİHKAK DAVALARINA DAİR TAKİBİN TALİKİ KARARLARINDA TEMYİZ ( 2015 Yılında İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Dava Değerinin 5.980,00 TL'nin Üzerinde Bulunması Gerektiği - Temyiz Konusu Mahcuzların Değeri 5.980,00 TL'nin Altında Olduğundan Hükmün Kesin Nitelik Taşıdığı/Temyiz Dilekçesinin Reddedileceği )
KESİNLİK SINIRI ( İcra Mahkemeleri'nce Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin Belirlenen Miktarın Üzerinde Olması Gerektiği - Bu Parasal Sınırın Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )
TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLAR ( Temyiz Edilebilecek Kararlar Arasında Sayılan İstihkak Davalarında ve İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Kesinlik Sınırını Geçmesi Gerektiği )"
363Y6.HD18.1.2016E. 2015/8573 K. 2016/53"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ (Tavzih Talebinin Reddine Dair Ek Karar Davacı Vekiline Tebliğ Edilmesine Rağmen Temyize Konu Yapılmadığı - Bu Husus Davalı Kiracı Tarafından da Temyiz Edilmediği/Karar İcra Hukuk Mahkemesi'nin Birleşen Dosyası Üzerinden Verilmiş Olup Takip Konusu Alacak Kesinlik Sınırı İçinde Bulunduğu)
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI İÇİNDE BULUNAN KARAR (İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemi - Tavzih Talebinin Reddine Dair Ek Karar Davacı Vekiline Tebliğ Edilmesine Rağmen Temyize Konu Yapılmadığı - Bu Husus Davalı Kiracı Tarafından da Temyiz Edilmediği/Karar İcra Hukuk Mahkemesi'nin Birleşen Dosyası Üzerinden Verilmiş Olup Takip Konusu Alacak Kesinlik Sınırı İçinde Bulunduğu)
TEMYİZE KONU YAPILMAYAN TAVZİH TALEBİ (Bu Husus Davalı Kiracı Tarafından da Temyiz Edilmediği - Karar İcra Hukuk Mahkemesi'nin Birleşen Dosyası Üzerinden Verilmiş Olup Takip Konusu Alacak Kesinlik Sınırı İçinde Bulunduğu)"
363Y8.HD1.12.2015E. 2014/27313 K. 2015/21519"TAKİBİN İPTALİ (İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizinin Satış Dışında İcra Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/Bu Nedenle İcra Mahkemesi Kararlarının Uygulanması İçin Kesinleşmesi Gerekmediği - Takibin 29.01.2014 Tarihinde İptal Edilmesi Nedeniyle Bu Tarihten Sonra Açılan Diğer Takibin Mükerrer Olduğu Kabul Edilemeyeceğinden Şikayetin Esastan Reddi Gerekirken Usulden Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ (Satışı Durdurmayacağı/Hakem Heyeti Kararına Dayanılarak Başlatılan Takibin İptal Edildiği - Başka Bir Takip Dosyasında Aynı Hakem Heyeti Kararına Dayanılarak Aynı Alacak İçin İlamlı Takip Başlatıldığı/Diğer Takibin Mükerrer Olduğu Kabul Edilemeyeceğinden Takibin İptali Talebinin Esastan Reddedileceği)"
363Y12.HD25.6.2015E. 2015/7617 K. 2015/17836"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNE YÖNELİK ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünün Ret Kararının Takip Konusu Yapılan ve Tahsili Gereken Ana Alacağa Dönüşen Otopark Ücretine İlişkin Olduğu - Miktar ve Nitelik İtibariyle Temyizi Kabil Kararlardan Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
TEMYİZİ KABİL KARARLAR ( Şikayete Konu İcra Müdürlüğünün Ret Kararı Takip Konusu Yapılan ve Tahsili Gereken Ana Alacağa Dönüşen Otopark Ücretine İlişkin Olup Salt Muhafaza Yediemin Ücretine İlişkin Olmadığından Miktar ve Nitelik İtibariyle Temyizi Kabil Kararlardan Olduğu )
KESİN KARAR ( Mahkemece Şikayetin Reddine Dair Verilen Kararın Temyizi Üzerine Kesin Karar Olduğu Gerekçesi İle Temyiz Talebinin Reddedildiği - İcra Müdürlüğünün Ret Kararının Takip Konusu Yapılan ve Tahsili Gereken Ana Alacağa Dönüşen Otopark Ücretine İlişkin Olduğu/Miktar ve Nitelik İtibariyle Temyizi Kabil Kararlardan Olduğu )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Şikayete Konu İcra Müdürlüğünün Ret Kararının Salt Muhafaza Yediemin Ücretine İlişkin Olmadığı/Miktar ve Nitelik İtibariyle Temyizi Kabil Kararlardan Olduğu - Temyiz Talebinin Reddine Dair İcra Mahkemesi Ek Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
363YHGK1.4.2015E. 2014/12­1271 K. 2015/1157"BORCA İTİRAZ ( Mahkemenin Direnme Kararı Taraf Vekilleri Yüzüne Tefhim Edilmiş Olup Kararın On Günlük Yasal Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz Edildiği - Mevcut Bu Durum Dikkate Alındığında Yerel Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddine Dair Kararının Yerinde Olduğu )
İCRA HUKUK MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARIN TEMYİZİ ( Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren On Gün İçinde Temyiz Edilmesi Gerektiği/Direnme Kararı Yasal Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz Edildiğinden Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddine Dair Kararının Yerinde Olduğu - Borca İtiraz )
YASAL TEMYİZ SÜRESİ ( Borca İtiraz - Mahkemenin Direnme Kararı Taraf Vekilleri Yüzüne Tefhim Edilmiş Olup Kararın On Günlük Yasal Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz Edildiği/Temyiz İsteminin Reddinin Yerinde Olduğu )"
363Y8.HD26.3.2015E. 2015/5279 K. 2015/6914"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İİK'nun 363/1. Md.sinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının 1.1.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
ALACAK DAVASINDA TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 1.1.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )"
363Y8.HD19.3.2015E. 2015/47 K. 2015/6361"İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET ( 2004 S. Kanunun 363/1 Maddesinde Yer Alan Kesinlik Sınırı - Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00TL'yi Geçmediği/Kararın Temyiz Kabiliyetinin Olmadığı )
UYUŞMAZLIK KONUSU DEĞERİN KESİNLİK SINIRINI GEÇMEMESİ ( Temyiz Sınırı/Kesinlik Sınırının 2004 S. Kanunun Ek. Md.1/1 Uyarınca 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında 5.440,00 TL'yi Geçmeyen Uyuşmazlığın Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
KARARIN TEMYİZ KABİLİYETİ OLMAMASI ( İcra Memur Muamelesini Şikayet - Uyuşmazlık Konusu Değerin Kesinlik Sınırını Geçmediği )"
363Y8.HD12.2.2015E. 2014/25353 K. 2015/3911"İSTİHKAK TALEBİ ( Temyiz Edilebilirlik Hususunda Parasal Sınırın Altındaki Hükmün Kesin Nitelik Taşıdığının Kabulü - Eldeki Davada Temyize Konu Mahcuzların Değerinin Düşük Olduğu/İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Parasal Sınır Bulunduğu )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK TEMYİZ SINIRI ( İstihkak Davalarında ve İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Bu Miktarı Geçmesi Gerektiği/Hükmün Kesin Nitelik Taşıması )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ALTINDAKİ TUTAR ( Kararın Kesin Nitelik Taşındığı - Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi için İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Bu Miktarı Geçmesinin Şart Olduğu/Mahcuzların Değerinin Düşük Olduğu )"
363Y12.HD15.1.2015E. 2014/25816 K. 2015/743"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İİK'nun 363/1. Md.sinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı - Borçlunun Vekalet Ücretine İlişkin Temyiz İtirazının Reddine Karar Verileceği )
İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Takibin Duracağı - Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Takibin İptali Yerine Takibin Durdurulmasına Yazılarak Kararın Düzeltilmesine Karar Verildiği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Takibin Durdurulması Gerektiği - Takibin İptaline İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Yeniden Yargılama Yapılması Zorunlu Olmadığından Kararın Düzeltilerek Onandığı )"
363Y12.HD17.12.2014E. 2014/32843 K. 2014/30676"İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET ( Alacaklının İhale Bedeli Üzerinden Tahsil Harcı Alınması İşleminin İptalini Talep Ettiği - İİK. 363. Maddesi Gereğince Kararın Temyizi Kabil Olduğu ve Kararın Kesin Olarak Verildiğinin Yazılı Olmasının Temyize Engel Olmadığı )
İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN TAHSİL HARCI ALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( İİK. 363. Maddesi Gereğince Kararın Temyizi Kabil Olduğu ve Kararın Kesin Olarak Verildiğinin Yazılı Olmasının Temyize Engel Olmadığı )
KARARIN KESİN OLDUĞUNUN YAZILMASI ( Alacaklının İhale Bedeli Üzerinden Tahsil Harcı Alınması İşleminin İptalini Talep Ettiği - İİK. 363. Maddesi Gereğince Kararın Temyizi Kabil Olduğu )
TEMYİZ ( Alacaklının İhale Bedeli Üzerinden Tahsil Harcı Alınması İşleminin İptalini Talep Ettiği - İİK. 363. Maddesi Gereğince Kararın Temyizi Kabil Olduğu ve Kararın Kesin Olarak Verildiğinin Yazılı Olmasının Temyize Engel Olmadığı )"
363Y12.HD16.12.2014E. 2014/31954 K. 2014/30473"YEDİEMİN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ( Haczin Kaldırılmasına Karar Verildiği - Haciz Tutanağında Şikayet Konusu Trafonun Tespit Edilen Değeri Kesinlik Sınırının Altında Kaldığından Temyiz Talebinin Reddedileceği )
HACZİN KALDIRILMASI KARARI ( Yediemin Değişikliği Talebi Üzerine Karar Verildiği - Haciz Tutanağında Şikayet Konusu Trafonun Tespit Edilen Değeri Kesinlik Sınırının Altında Kaldığından Temyiz Talebinin Reddedileceği )
KESİNLİK SINIRI ( Yediemin Değişikliği Talebi - Haczin Kaldırılmasına Karar Verildiği/Haciz Tutanağında Şikayet Konusu Trafonun Tespit Edilen Değeri Kesinlik Sınırının Altında Kaldığından Temyiz Talebinin Reddedileceği )
DAVA DEĞERİ ( Yediemin Değişikliği Talebi - Haciz Tutanağında Şikayet Konusu Trafonun Tespit Edilen Değeri Kesinlik Sınırının Altında Kaldığından Temyiz Talebinin Reddedileceği )"
363Y12.HD4.12.2014E. 2014/21029 K. 2014/29373"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçluya Önceden Hiçbir Tebliat Çıkarılmadığı - Borçluya Gönderilen Gerekçeli Kararın Borçlunun Mernis Adresine 7201 S.K. 21. Maddesine Göre Tebliğ Edilmemesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Takibin İptali Talebi - Borçluya Önceden Hiçbir Tebliat Çıkarılmadığından Borçluya Gönderilen Gerekçeli Kararın 7201 S.K. 21. Maddesine Göre Borçlunun Mernis Adresine Tebliğ Edilemeyeceği )
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Takibin İptali Talebi - Borçluya Önceden Hiçbir Tebliat Çıkarılmadığından Borçluya Gönderilen Gerekçeli Kararın Borçlunun Mernis Adresine 7201 S.K. 21. Maddesine Göre Tebliğ Edilmemesi Gerektiği )
KESİNLİK SINIRI ( Takibin İptali Talebi - Uyuşmazlık Konusu Değer 2004 S.K.'daki Kesinlik Sınırını Geçmediğinden Kararın Temyiz Edilemeyeceği )"
363Y12.HD2.12.2014E. 2014/30217 K. 2014/29003"ŞİKAYET ( Yargıtayca İncelenmesi İstenen Karar Özel Hükümlerle ve Genel Olarak da 2004 S. İİK'nun 363. Md. Hükmünde Tespit Edilen Kararlar Arasına Girmeyip Kesin Nitelikte Bulunduğundan Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verildiği )
YASAL TEMYİZ SÜRESİ ( Temyiz Süresinin Son Gününün Resmi Tatil Olduğu/Tatili Takip Eden İlk İş Günü Temyiz Harcının Yatırıldığı ve Aynı Tarihte Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedildiği - Şikayetçiler Vekilinin Kararı On Günlük Yasal Süre İçinde Temyiz Ettiği )
SÜRENİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİLE RASTLAMASI ( Tatili Takip Eden İlk İş Günü Temyiz Harcının Yatırıldığı ve Aynı Tarihte Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedildiği - Şikayetçiler Vekilinin Kararı On Günlük Yasal Süre İçinde Temyiz Ettiğinin Anlaşıldığı )
KESİN KARAR ( Şikayet - Yargıtayca İncelenmesi İstenen Karar Özel Hükümlerle ve Genel Olarak da 2004 S. İİK'nun 363. Md. Hükmünde Tespit Edilen Kararlar Arasına Girmeyip Kesin Nitelikte Bulunduğundan Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )"
363Y12.HD26.11.2014E. 2014/31615 K. 2014/28433"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İİK'nun 4949 Sayılı Kanunla Değiştirilen 363/1.Maddesinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1.Maddesinin 1.Fıkrası Uyarınca 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL.yi Geçmediği - Temyiz Talebinin Reddedileceği )
TEMYİZ TALEBİ ( Kesinlik Sınırının 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL.yi Geçmediği - Temyiz Talebinin Reddi Gereği )"
363Y12.HD26.11.2014E. 2014/31393 K. 2014/28435"BORCA İTİRAZ ( Uyuşmazlık Konusu Değer Kesinlik Sınırını Geçmediğinden Kararın Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
UYUŞMAZLIK KONUSU DEĞERİN KESİNLİK SIRNIRINI GEÇMEMESİ ( Borca İtiraz - Kararın Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
KARARIN TEMYİZ KABİLİYETİ OLMAMASI ( Borca İtiraz - Uyuşmazlık Konusu Değerin Kesinlik Sınırını Geçmediği )"
363Y8.HD8.9.2014E. 2013/23874 K. 2014/14831"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZ EDİLEBİLMESİ ( 2004 S.K.'da İcra Mahkemesi Kararlarından Hangilerinin Temyiz Edilebileceğinin Belirtildiği - İncelenmesi İstenen Karar Bu Kararlar Arasında Olmayıp Kesin Nitelikte Bulunduğundan Temyiz Talebinin Reddedileceği )
KESİN NİTELİKTE OLAN İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( 2004 S.K.'da İcra Mahkemesi Kararlarından Hangilerinin Temyiz Olunabileceğinin Belirtildiği - İncelenmesi İstenen Karar Kesin Nitelikte Bulunduğundan Temyiz Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )"
363YHGK23.10.2013E. 2013/12-339 K. 2013/1474"İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET ( Yasal Süresi Geçirildikten Sonra Yapılan Temyizin Reddi Gereği - Mahkemenin Direnme Kararının Davacıya Tefhim Edildiği Tarihten Sonra 10 Günlük Yasal Süresi Geçirilmiş Olduğu )
YASAL SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA TEMYİZ İSTEMİ ( Reddi Gereği - Eldeki Davada 10 Günlük Sürenin Geçirilmiş Olduğu )
TEMYİZ SÜRESİNİN 10 GÜN OLMASI ( İcra Hukuk Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Süresi Tefhim veya Tebliğ ile Başlayacağı - Yasal Süresi Geçirildikten Sonra Yapılan Temyizin Reddi/İcra Memur Muamelesini Şikayet )"
363Y12.HD8.7.2013E. 2013/17237 K. 2013/25549"SATIŞIN DURDURULMASI (Yargıtay'ca İncelenmesi İstenen Karar Kesin Nitelikte Bulunduğundan Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ (Özel Hükümlerle ve Genel Olarak 2004 S.K. Md.363'te Açıklandığı - Bunların Dışında Kalan Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğu - Satışın Durdurulması Şikayeti Bakımından Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verildiği)
KESİN NİTELİKTE BULUNAN İCRA MAHKEMESİ KARARI (İcra Mahkemesi Kararlarından Hangilerinin Temyiz Olunabileceği Özel Hükümlerle ve 2004 S.K. Md.363'te Açıklandığı - Bunların Dışında Kalan Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğu)"
363Y12.HD4.7.2013E. 2013/18091 K. 2013/25192"TAŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI ŞİKAYETİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN TEMYİZİ ( İcra Mahkemesi Kararlarından Hangilerinin Temyiz Olunabileceği Özel Hükümlerle ve 2004 S.K. Md.363'te Gösterildiği - Kararın Bu Maddelerde Tespit Edilen Kararlar Arasında Bulunmadığı ve Kesin Olduğu )
İCRA MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ ( Hangilerinin Temyiz Olunabileceği Özel Hükümlerle ve Genel Olarak İİK'nın 363. Maddesinde Açıklandığı - Bunların Dışında Kalan Mahkeme Kararları Kesin Olduğu/Taşkın Haczin Kaldırılması Şikayetinin Reddine İlişkin Kararın Temyiz Dilekçesinin Reddi )
TAŞKIN HACZE İLİŞKİN ŞİKAYET ( İcra Mahkemesi Kararlarından Hangilerinin Temyiz Olunabileceği Özel Hükümlerle ve 2004 S.K. Md.363'te Gösterildiği - İcra Mahkemesi Kararının Bu Maddelerde Tespit Edilen Kararlar Arasında Bulunmadığından Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verildiği )"
363Y12.HD4.7.2013E. 2013/17870 K. 2013/25205"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Alacağın Temlik Edildiği İddiası - Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Sureti ile Ödeme Gününün Temlik Tarihi ile Aynı Gün Olduğu Esas Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
ÖDEME GÜNÜ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Sureti ile Ödeme Gününün Temlik Tarihi ile Aynı Gün Olduğu Esas Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınmak Sureti ile Ödeme Gününün Temlik Tarihi ile Aynı Gün Olduğu Esas Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )
TEMLİK EDİLEN ALACAK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Sureti ile Ödeme Gününün Temlik Tarihi ile Aynı Gün Olduğu Esas Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
363Y12.HD3.7.2013E. 2013/17913 K. 2013/24980"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ İPTALİ ( İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı - İcra Hukuk Mahkemesi Kararı İle Adi Ortaklık Hakkındaki Takibin İptaline Karar Verildiğine Göre Mahkemece Kesinleşme Arayan Müdürlük Kararının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ İNFAZI ( Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı - İcra Hukuk Mahkemesi Kararı İle Adi Ortaklık Hakkındaki Takibin İptaline Karar Verildiğine Göre Mahkemece Hacizlerin Kaldırılması Talebini Bu Karar Kesinleşmediği İçin Reddeden Müdürlük Kararının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
HACİZLERİN KALDIRILMASI ( İcra Hukuk Mahkemesi Kararı İle Adi Ortaklık Hakkındaki Takibin İptaline Karar Verildiği/İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı - Hacizlerin Kaldırılması Talebini Takibin İptal Kararı Kesinleşmediği Gerekçesiyle Reddeden Müdürlük Kararının İptali Gerektiği )"
363Y12.HD25.6.2013E. 2013/15217 K. 2013/23952"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( İcra Müdürlüğünce Tapu Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazıldığından Meskeniyet Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Meskeniyet Şikayeti - Borçlu Tarafından Yetkili İcra Mahkemesinde Meskeniyet Şikayetinde Bulunulmuş Olup Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Yetkisizlikten Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HACİZ İŞLEMİ ( Meskeniyet Şikayeti - İcra Müdürlüğünce Tapu Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazıldığından Meskeniyet Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
363Y12.HD18.6.2013E. 2013/12789 K. 2013/22749"İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmek İçin İmzası İkrar veya Noterlikçe Tasdik Edilen Borç İkrarını İçeren Senede veya Resmi Dairelerce Verilmiş Belge veya Makbuza Müstenit Olması Gereği - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği)
İCRA MAHKEMESİ KARARLARI (İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Kambiyo Takibinin İptaline Dair Kararının İnfazı İçin Kesinleşmesi Beklenmeden Dayanak Senet Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takibe Konu Edilebileceği)
KAMBİYO TAKİBİNİN İPTALİ (İcra Mahkemesinin Kambiyo Takibinin İptaline Dair Kararının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Kambiyo Takibinin İptaline Dair Kararın Kesinleşmesi Beklenmeden Dayanak Senet Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takibe Konu Edilebileceği)"
363Y12.HD17.6.2013E. 2013/16574 K. 2013/22654"TEMYİZ SINIRI (İİK'nun 363/1.Maddesinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Ek Md.1/1 Uyarınca Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.240,00 TL'yi Geçmediği - Kararın Temyiz Kabiliyeti Olmadığı)
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ (Kesinlik Sınırının 2004 S.K. Ek. Md.1/1 Uyarınca 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında 5.240,00 TL'yi Geçmeyen Uyuşmazlığın Temyiz Kabiliyeti Olmadığı)
YARGILAMA GİDERLERİ YÖNÜNDEN SINIRLI TEMYİZ (Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.240,00 TL'yi Geçmediği - Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği)"
363Y23.HD31.5.2013E. 2013/2101 K. 2013/3660"İFLAS SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacılar ve Davalı Müflis Şirket İflas İdaresinin Temyiz Dilekçelerinin Yasal On Günlük Süreden Sonra Verildiği - Tüm Temyiz Edenlerin Temyiz İstemlerinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
TEMYİZ SÜRESİ ( İflas Sıra Cetveline İtiraz Niteliğinde Kayıt Kabul Kayıt Terkini ve İcra Mahkemesi'nde İleri Sürülen Sıra Cetveline Yönelik Şikâyet - Bu Davaların On Günlük Temyiz Süresine Tâbi Olduğu/Temyiz Edenlerin Dilekçeleri Bu Süreden Sonra Verildiğinden Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( İflas Sıra Cetveline İtiraz - Davacılar ve Davalı Müflis Şirket İflas İdaresinin Temyiz Dilekçelerinin Yasal On Günlük Süreden Sonra Verildiği/Temyiz İstemlerinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )"
363Y12.HD26.12.2012E. 2012/32997 K. 2012/39990"TEMYİZ SÜRESİ ( Gün Olarak Tayin Olunan Sürelerde İlk Günün Hesaba Katılmayacağı Sürenin Son Gününün Resmi Tatile Gelmesi Halinde Sürenin Tatili Takip Eden Günde Biteceği - İcra Mahkemesinin Özel Hükümler ve İİK'nu Hükümlerine Göre Temyiz Edilebilecek Kararları Dışındaki Kararların Kesin Olduğu )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Özel Hükümler ve İİK'nu Hükümlerine Göre Temyiz Edilebilecek Kararları Dışındaki Kararların Kesin Olduğu - Son Günü Tatile Rastlayan Temyiz Süresinin Tatili Takip Eden İlk İş Günü Sona Erdiği )"
363Y12.HD30.10.2012E. 2012/13524 K. 2012/30438"İHALE BEDELİNDEN TAHSİL HARCI KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklı Bankanın Genel Ticari Kredi Sözleşmesinin Teminatı Olarak Alınan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İhale Edilen Taşınmazın Bedeli Üzerinden Kesildiği - İcra Müdürlüğünün İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
BANKANIN TAHSİL HARCI KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklı Bankanın Genel Ticari Kredi Sözleşmesinin Teminatı Olarak Alınan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İhale Edilen Taşınmazın Bedeli Üzerinden Kesildiği - Şikayetin Reddi Gerektiği )
TAHSİL HARCI ( Sorumlusunun Borçlu Olduğu - Borçlunun Borcu Yatırılan Paradan Kesilerek Ödenen Tahsil Harcı Kadar Sorumluluğu Devam Edeceğinden Alacaklının Kesilen Harç Miktarı Kadar Takibe Devam Hakkı Olduğu )"
363Y12.HD28.6.2012E. 2012/5264 K. 2012/22932"FAİZ ORANINA İTİRAZ (İcra Emri Tebliği Üzerine - Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Başvuruda Diğer İtirazları Yanında Ayrıca Takip Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı İçin İstenen Faiz Oranına da İtiraz Etmesine Rağmen Mahkemece Anılan İtiraz Yönünden Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmediği)
İCRA EMRİ (Faiz Oranına İtiraz - Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Başvuruda Diğer İtirazları Yanında Ayrıca Takip Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı İçin İstenen Faiz Oranına da İtiraz Etmesine Rağmen Mahkemece Anılan İtiraz Yönünden Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu)
İCRA MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ KABİLİYETİ (Kesinlik Sınırı - İ.İ.K.nun 4949 S. Kanunla Değiştirilen 363/1. Md.sinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1. Md.sinin 1. Fıkrası Uyarınca 1.1.2011 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 4.420,00 TL.yi Geçmediği)
KESİNLİK SINIRI (İcra Mahkemesi Kararının Temyiz Kabiliyeti - İ.İ.K.nun 4949 S. Kanunla Değiştirilen 363/1. M.sinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1. M.sinin 1. Fıkrası Uyarınca 1.1.2011 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 4.420,00 TL.yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı)"
363Y12.HD26.6.2012E. 2012/6056 K. 2012/22573"HACİZ TALEBİNİN REDDİNE DAİR KARARIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu - Bu Husustaki Şikayetin Bir Hakkın Yerine Getirilmemesiyle İlgili Olduğu/Esasa Girileceği/İstemin Süre Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğunun Kabulü )
SÜRESİZ ŞİKAYET HAKKI ( Haciz Talebinin Reddine Dair İcra Müdürlüğü Kararının Kaldırılması Talebi - Bu Husustaki Şikayetlerin Bir Hakkın Yerine Getirilmemesiyle İlgili Olduğu ve Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu/Esasa Girilmesi Gereği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ BULUNMASI ( Süre Yönünden İstemin Reddedilemeyeceği - Bu Husustaki Şikayetin Bir Hakkın Yerine Getirilmemesiyle İlgili Olduğu/Haciz Talebinin Reddi )"
363Y12.HD26.6.2012E. 2012/5715 K. 2012/22585"GENEL HACİZ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Borç Muhtırasına Yönelik İtiraz Bulunduğu - Muhtıra Tarihi İtibariyle Yapılan Ödemelerin Miktar ve Tarihi Gözetilerek Borç Miktarının Bilirkişi Aracılığı ile Tespiti Gerektiği )
BORÇ MUHTIRASINA YÖNELİK İTİRAZ ( Genel Haciz Yolu ile İcra Takibi - Muhtıra Tarihi İtibariyle Yapılan Ödemelerin Miktar ve Tarihi Gözetilerek Borç Miktarının Bilirkişi Aracılığı ile Tespiti Gereği/Borç Miktarının Tespiti/İtiraz )
BORÇLUNUN İTİRAZ ETTİĞİ KISIMLAR DIŞINDA KALAN MİKTAR ( Borcun Kabul Edilen Miktarı ile Ödemede Bulunan Miktar ve Tarihleri Gözetilerek Muhtıra Tarihi İtibariyle Borç Miktarının Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi Gerektiği/Borç Muhtırası )"
363Y8.HD22.5.2012E. 2012/4175 K. 2012/4572"TALEBİ AŞAR ŞEKİLDE FAİZ MİKTARINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ (Muhtıra İle İstenen Faizin Fazla Olduğuna Yönelik Şikayet - Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Talebi Aşar Şekilde Faiz Miktarına Karar Verilemeyeceği)
İHTİLAFLI KALAN ALACAK MİKTARININ KESİNLİK SINIRI ÜZERİNDE OLDUĞU (İcra Mahkemesi Kararının Temyizi Kabil Olduğu)
FAİZİN FAZLA OLDUĞUNA YÖNELİK ŞİKAYET (Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Talebi Aşar Şekilde Faiz Miktarına Karar Verilemeyeceği)
İCRA MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ KABİL OLMASI (2004 S.K. Md.363 Gereğince - İhtilaflı Kalan Alacak Miktarının Kesinlik Sınırı Üzerinde Olduğu)"
363Y17.HD17.4.2012E. 2012/4552 K. 2012/4794"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( Dava Değerinin Takip Konusu Alacak Miktarı ile Temyiz Konusu Olan Hacizli Mal Değerinden Hangisi Az ise O Değerin Esas Alınacağı - Parasal Değere Göre Temyiz Sınırının Altında Olan Dava Değeri Nedeniyle Temyiz Dillekçesinin Reddi Gereği )
TEMYİZE ESAS PARASAL DEĞER ( Takip Konusu Alacak Miktarı ile Temyiz Konusu Hacizli Mal Değerinden Değeri Az Olanın Esas Alınacağı - Dava Yılına Göre Temyize Esas Dava Değeri Sınırın Altında Olduğundan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )"
363YHGK28.3.2012E. 2012/12-129 K. 2012/256"TEMYİZ SÜRESİ ( Şikayet Davası - İcra Hakimliği Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olduğu )
ŞİKAYET DAVASI ( İcra Hakimliği Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olduğu - Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddine Karar Verileceği )
İCRA HAKİMLİĞİ KARARI ( Temyiz Süresinin Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olduğu - Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddedileceği )
ON GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİ ( Şikayet Davası - İcra Hakimliği Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olduğu )"
363YHGK16.3.2012E. 2011/12-848 K. 2012/190"İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Karar Tarihindeki Temyiz Edilebilirlik Sınırına Bağlı Kalınması Gerektiği - "Karar" Teriminin Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Kararını da Kapsayacağı )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Karar Tarihindeki Sınıra Bağlı Kalınması Gerektiği/"Karar" Teriminin Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Kararını da Kapsayacağı - İcra Mahkemesi Kararları )
DİRENME KARARI ( Verildiği Tarihde Müddeabbihin İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Sınırı Altında Olduğu - Davalı Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
KARAR TARİHİ ( Temyiz Edilebilirlik Sınırı İçin Bu Tarihteki Durumun Esas Alınacağı - "Karar" Teriminin Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Kararını da Kapsayacağı )"
363Y12.HD27.6.2011E. 2010/32518 K. 2011/13904"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı - Mahkemenin Süre Hesabını Yanlış Yapması Nedeniyle İtirazı Reddettiği/Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KESİN NİTELİKTEKİ KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı )
MAHKEMENİN SÜRELERİ YANLIŞ HESAPLAMASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı - Yanlış Hesap Nedeniyle İtirazın Reddedildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı )"
363Y12.HD25.5.2011E. 2010/28622 K. 2011/10543"FAZLA ÇEKİLEN PARANIN İADESİ ( İcra Mahkemesince Verilecek Kararlardan Temyizi Kabil Olanlar Belirlenmiş ve Bunların İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı )
İCRA MAHKEMESİNCE VERİLECEK KARARLARDAN TEMYİZİ KABİL OLANLAR ( Bunların İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Fazla Çekilen Paranın İadesi - İcra Mahkemesince Verilecek Kararlardan Temyizi Kabil Olanlar Belirlenmiş ve Bunların İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği/İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı )"
363Y12.HD29.3.2011E. 2011/5970 K. 2011/4869"TAŞINMAZ ÜZERİNDE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şikayetçi Üçüncü Kişilere Yönelik Olarak Kayıtlı Olan Tapu Kaydının İptali ile Tapuda Tesciline İlişkin Haciz Tarihinden Önce Kesinleşen Mahkeme İlamı Bulunduğu - Şikayetin Reddedilemeceği )
HACİZ TARİHİNDEN ÖNCE VERİLMİŞ MAHKEME KARARI ( Kararın Kesinleştiği - Anılan Karar Uyarınca Şikayetçilerin Adlarına İptal ve Tesciline Karar Verilen Paylar Yönünden Mahkemece Hacizlerin Kaldırılması Gerektiği/Haczin Kaldırılması Talebi )"
363Y12.HD8.3.2011E. 2011/1306 K. 2011/2922"YETKİSİZLİK KARARI ( Karara Karşı Alacaklının Temyiz Süresinin Sona Erdiği veya Onama Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten 10 Gün İçinde Takip Dosyasını Yetkili İcra Dairesine Göndermesi Gerektiği - Aksi Takdirde Takibin Açılmamış Sayılacağı )
İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZI ( Alacaklının Takip Dosyasını Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesi Talebinin Kararın Kesinleştiği Tarihten 10 Gün Sonra Olduğu - Takibin Açılmamış Sayılacağı )
TAKİBİN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Yetkisizlik Kararı Verildiği/Alacaklının Takip Dosyasını Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesi İsteminin Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Gün Sonra Olduğu - Kamu Düzenini İlgilediren Bu Hususun Resen Dikkate Alınacağı )"
363Y19.HD2.3.2011E. 2011/504 K. 2011/2778"KAYIT TERKİNİ DAVASI ( On Günlük Sürenin de Dolmasından Çok Sonra Dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Gönderilmesi Talep Edildiği - Mahkemece Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kayıt Terkini Davası - On Günlük Sürenin de Dolmasından Çok Sonra Dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Gönderilmesi Talep Edildiğinden Verilmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK ( Kayıt Terkini Davası - On Günlük Sürenin de Dolmasından Çok Sonra Dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Gönderilmesi Talep Edildiği/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
363Y12.HD12.1.2010E. 2009/19148 K. 2010/144"FAİZ HESAPLAMASININ İTİRAZIN İPTALİ İLAMINA AYKIRI YAPILDIĞI İDDİASI ( İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Olarak Yapılan Bu Başvuru Süreye Tabi Olmadığı )
SÜREYE TABİ OLMAYAN İSTEK ( Faiz Hesaplamasının İtirazın İptali İlamına Aykırı Yapıldığı İddiası - İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Olarak Yapılan Bu Başvurunun Süreye Tabi Olmadığı )
İLAMA AYKIRILIK İDDİASI ( Faiz Hesaplamasının İtirazın İptali İlamına Aykırı Yapıldığı İddiası - İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Olarak Yapılan Bu Başvurunun Süreye Tabi Olmadığı )"
363Y12.HD2.6.2009E. 2009/3626 K. 2009/11774"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ İNFAZI ( Temyizi Kabil Olanlar Belirlenmiş Bunların İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği )
HACZİN KALDIRILMASI ( İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı - Mahkemece Şikayetin Kabulü İle Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİNLEŞME ŞARTI ( İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı )"
363Y12.HD22.1.2009E. 2008/20270 K. 2009/1247"MAHKEME KARARININ TEMYİZ KABİLİYETİNİN OLMAMASI ( Kesinlik Sınırının Yasada Arttırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.600.TL'yi Geçmemesi Nedeniyle )
HÜKMÜN TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kesinlik Sınırının Yasada Arttırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.600.TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyetinin Olmadığı )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kesinlik Sınırının Yasada Arttırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.600.TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyetinin Olmadığı )"
363YHGK17.12.2008E. 2008/19-751 K. 2008/738"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Temyize Konu Karar Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Bozmadan Esinlenilmek ve Bozmada İşaret Edilen Yönde Yeni ve Ayrı Bir İnceleme Yapılmak Suretiyle Oluşturulmuş Farklı Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Olduğu )
YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE DİRENME KARARI ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )
DİRENME NİTELİĞİNDE OLMAYAN YENİ BİR HÜKÜM ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )"
363Y21.HD14.10.2008E. 2007/21990 K. 2008/15800"İSTİHKAK DAVASI ( Husumetin İcra Müdürlüğüne Değil Alacaklıya Yöneltileceği )
HUSUMET ( İstihkak Davası - Husumetin İcra Müdürlüğüne Değil Alacaklıya Yöneltilmesi Gerektiği )
DAVA DEĞERİ ( İstihkak Davası - Alacak ve Hacizli Malların Değerinden Hangisi Az İse O Miktarın Dava Değerini Oluşturacağı )
TEMYİZ SINIRI ( İstihkak Davası - Alacak ve Hacizli Malların Değerinden Hangisi Az İse O Miktarın Dava Değerini Oluşturacağı/Geçerli Olan Kesinlik Sınırı Dikkate Alındığında Hükmün Kesin Olarak Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( İstihkak Davası - Alacak ve Hacizli Malların Değerinden Hangisi Az İse O Miktarın Dava Değerini Oluşturacağı/Geçerli Olan Kesinlik Sınırı Dikkate Alındığında Hükmün Kesin Olarak Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
363YHGK13.6.2007E. 2007/12-435 K. 2007/340"TEMYİZ ( Direnme Kararları da Dahil Olmak Üzere Yerel Mahkemelerce Kurulan Hükümlerin Temyizinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karara Konu Miktar ve Yine O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararları da Dahil Olmak Üzere Yerel Mahkemelerce Kurulan Hükümlerin Temyizinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karara Konu Miktar ve Yine O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )
UYGULANACAK KANUN ( Yerel Mahkemelerce Kurulan Hükümlerin Temyizinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karara Konu Miktar ve Yine O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )"
363Y21.HD12.6.2007E. 2007/12411 K. 2007/9553"İCRA MAHKEMELERİNDE TEMYİZ SINIRI ( İstihkak Davaları - 2007 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı %7,8'le Çarpılması Sonucu Dava Değerinin 3.360,00 YTL'sini Geçmesi Gerektiği )
İSTİHKAK DAVALARI ( İcra Mahkemelerinde Temyiz Sınırı - 2007 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı %7,8'le Çarpılması Sonucu Dava Değerinin 3.360,00 YTL'sini Geçmesi Gerektiği )
HÜKMÜN KESİN NİTELİK TAŞIMASI ( İstihkak Davaları/2007 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı %7,8'le Çarpılması Sonucu Dava Değerinin 3.360,00 YTL'sini Geçmesi Gerektiği - Dava Değerinin 3.100,00 YTL Olması )"
363YHGK6.6.2007E. 2007/6-329 K. 2007/333"İKİ AYRI VEKİLLE TEMSİL ( Oturumda Hazır Bulunan Diğer Vekil Eliyle Süresinde Temyiz Yoluna Başvurma Olanağı Mevcut İken Yasal Sürede Temyiz Talebinde Bulunulmaması Nedeniyle Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
TEMYİZ TALEBİ ( İki Ayrı Vekille Temsil - Oturumda Hazır Bulunan Diğer Vekil Eliyle Süresinde Temyiz Yoluna Başvurma Olanağı Mevcut İken Yasal Sürede Temyiz Talebinde Bulunulmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
OTURUMDA HAZIR BULUNAN VEKİL ( İki Ayrı Vekille Temsil - Süresinde Temyiz Yoluna Başvurma Olanağı Mevcut İken Yasal Sürede Temyiz Talebinde Bulunulmaması Nedeniyle Temyiz Talebinin Reddi Gereği )"
363Y12.HD11.5.2007E. 2007/6871 K. 2007/9734"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.360.YTL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
FAİZ ORANLARI ( Yasal Faiz Oranlarının Uygulanması Gerekirken Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilen 2004 Yılı Bütçe Kanunu'nda Öngörülen Faiz Oranlarının Uygulanmasının Yerinde Bulunmadığı )"
363Y12.HD3.5.2007E. 2007/6178 K. 2007/8905"İCRA TAKİBİNİN DURDURULMAMASI ( Durdurulmadığı Halde Değişik 169/A-6 Maddesine Aykırı Şekilde Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Borca İtirazı Yerine Mahkemece İcra Takibi Durdurulmadığı Halde Değişik 169/A-6 Maddesine Aykırı Şekilde Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
363Y12.HD1.5.2007E. 2007/6402 K. 2007/8688"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Hangilerinin Temyiz Olunabileceği Özel Hükümlerle ve Genel Olarak da İİK'nun 363. Maddesinde Birer Birer Açıklandığı - Bunların Dışında Kalan Mahkeme Kararları Kesin Olduğu )
KESİN OLAN İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Özel Hükümlerle ve Genel Olarak da İİK'nun 363. Maddesinde Gösterilenler Dışında Olanlar )"
363Y12.HD27.4.2007E. 2007/4530 K. 2007/8368"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Şikayetin Kabul Edilen Bölümü 11.660,66 YTL Olduğu - Kesinlik Sınırı Kapsamı Dışında Olduğundan Alacaklı Vekilinin Karar Düzeltme İstemi Yasaya Uygun Olduğu )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Şikayetin Kabul Edilen Bölümü 11.660,66 YTL Olduğu - Kesinlik Sınırı Kapsamı Dışında Olduğundan Alacaklı Vekilinin Karar Düzeltme İstemi Yasaya Uygun Olduğu )"
363Y12.HD29.3.2007E. 2007/3367 K. 2007/6097"AYNEN TESLİM ( İlamda Aynen Teslimine Karar Verilen Aracın Değeri Belirtilmediğinden İcra Müdürlüğünce Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Değer Tespiti Yapılması Gereği )
RAYİCE GÖRE DEĞER TESPİTİ ( İlamda Aynen Teslimine Karar Verilen Aracın Değeri Belirtilmediğinden İcra Müdürlüğünce Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Değer Tespiti Yapılması Gereği )
LİKİT ALACAK ( İlamda Faize İlişkin Hüküm Bulunmadığından ve Takip Tarihi İtibariyle Likit Bir Alacak da Sözkonusu Olmadığından Haciz Tarihinden İtibaren Faiz İstenebileceği )
FAİZE İLİŞKİN ALACAK ( İlamda Faize İlişkin Hüküm Bulunmadığından ve Takip Tarihi İtibariyle Likit Bir Alacak da Sözkonusu Olmadığından Haciz Tarihinden İtibaren Faiz İstenebileceği )"
363Y12.HD22.3.2007E. 2007/2330 K. 2007/5410"FAİZ ORANLARININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Şikayet Dilekçesinde Belirtilen Konuların Yargıtay Denetimine Elverişli Şekilde İncelenerek Gerektiğinde Bilirkişiye Başvurulmak Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şikayet Dilekçesinde Belirtilen Konuların Yargıtay Denetimine Elverişli Şekilde İncelenerek Gerektiğinde Bilirkişiye Başvurulmak Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
FAİZ MİKTARININ TAKİPTE VE TAKİPTEN SONRA İSTENİLEN FAİZ ORANLARININ İLAMA AYKIRILIĞI ( Gerektiğinde Bilirkişiye Başvurulmak Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Evrak Üzerinde Gerekçesiz Yazılı Şekilde Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olduğu )"
363Y12.HD16.3.2007E. 2007/2198 K. 2007/4984"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.120 YTL.yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
DAVA DEĞERİ ( 3.120 YTL.yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )"
363Y12.HD14.12.2006E. 2006/20419 K. 2006/23732"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Haczedilmezlik Şikayeti İle İlgili Kararlar Temyiz Edilebileceği - Kural Olarak Teferruatın Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczi Mümkün Olduğu )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( İlgili Kararlar Temyiz Edilebileceği - Kural Olarak Teferruatın Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczi Mümkün Olduğu )
FABRİKADAKİ TEFERRUAT ( Alacaklılar Fabrika Binasını Sattırmadan Fabrikadaki Teferruatı Ayrı Ayrı Haczettirebileceği ve Sattırabileceği )"
363YHGK22.11.2006E. 2006/12-760 K. 2006/733"ŞİKAYET DAVASI ( İcra Hakimliğinin Kararlarına Karşı Temyiz Süresi Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olup Bu Süre Kararın Yüze Karşı Verilmesi Halinde Bu Tarihten Yoklukta Verilmesi Halinde İse Tebliğ Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Şikayet Davası - İcra Hakimliğinin Kararlarına Karşı Temyiz Süresi Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olup Bu Süre Kararın Yüze Karşı Verilmesi Halinde Bu Tarihten Yoklukta Verilmesi Halinde İse Tebliğ Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )
İCRA HAKİMLİĞİ KARARLARI ( Temyiz Süresi Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olup Bu Süre Kararın Yüze Karşı Verilmesi Halinde Bu Tarihten Yoklukta Verilmesi Halinde İse Tebliğ Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )"
363YHGK15.11.2006E. 2006/12-690 K. 2006/721"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Borçlunun Kardeşi Olan ve Üzerine Haciz Konulan Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Şikayetçinin Kendi Hisselerine Uygulanan Haciz İşlemi Bulunmadığından Şikayette Hukuki Yarar Olmadığı )
HACİZ İŞLEMİNDE USULSÜZLÜK ( Borç Miktarını Aşacak Şekilde Haciz Yapıldığı İddiası İle Taşınmaz Üzerindeki Haczin Kaldırılması İstemi - Şikayetçinin Kendi Hisselerine Uygulanan Haciz İşlemi Bulunmadığından Şikayette Hukuki Yarar Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Borçlunun Kardeşi Olan ve Üzerine Haciz Konulan Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Şikayetçinin Kendi Hisselerine Uygulanan Haciz İşlemi Bulunmadığından Şikayette Hukuki Yarar Olmadığı )
ŞİKAYET DAVASI ( Borçlunun Kardeşi Olan ve Üzerine Haciz Konulan Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Şikayetçinin Kendi Hisselerine Uygulanan Haciz İşlemi Bulunmadığından Şikayette Hukuki Yarar Olmadığı )"
363YHGK24.5.2006E. 2006/6-341 K. 2006/306"TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Niteliği ve Direnme Kararının İcra Mahkemesinden Verilmiş Olması Karşısında Karar Düzeltme Yönünden İİK'nın Konuya İlişkin 363 ve Ardından Gelen Maddelerin Uygulanması )"
363Y12.HD7.3.2006E. 2006/1015 K. 2006/4464"İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( Borçlunun Ölü Babasından İntikal Edecek Taşınmazlardaki Hisselerine Haciz Şerhinin İşlenmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı - Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Borçlunun Kardeşinin Şikayette Hukuki Yararının Olmadığı )
HACİZ ŞERHİ ( Borçlunun Ölü Babasından İntikal Edecek Taşınmazlardaki Hisselerine Haciz Şerhinin İşlenmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı - Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Borçlunun Kardeşinin Şikayette Hukuki Yararının Olmadığı )
TAŞINMAZLARDA HİSSEDAR BULUNAN BORÇLUNUN KARDEŞİNİN ŞİKAYETİ ( Borçlunun Ölü Babasından İntikal Edecek Taşınmazlardaki Hisselerine Haciz Şerhinin İşlenmesinde Usulsüzlük Bulunmadığından Reddi Gereği )
AKTİF HUSUMET ( Üzerine Haciz Konulan Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Şikayetçinin Kendi Hisselerine Uygulanan Haciz İşlemi Bulunmadığından Şikayette Hukuki Yararı Olmadığı - Şikayetin Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğundan Reddi Gereği )"
363Y12.HD27.2.2006E. 2006/664 K. 2006/3665"KESİNLİK SINIRI ( İİK.nun 363/1. Maddesinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1. Maddesinin 1.Fıkrası Uyarınca 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( İİK.nun 363/1. Maddesinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1. Maddesinin 1.Fıkrası Uyarınca 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
FAİZ HESABI ( 2003 Yılı Bütçe Kanununun 51/T Maddesi İptal Edildiği İçin İptal Kararının ( Geriye Yürümeme ) Kuralı Uygulanmayacağından Faiz Hesaplanmasını Bütçe Kanununa Göre ve %30 Oranı Üzerinden Belirleyen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği )"
363Y12.HD29.12.2005E. 2005/22623 K. 2005/26478"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İşlemiş Faiz İle Toplam Alacağa Takipten Sonra Faiz Yürütülmeyeceği İleri Sürüldüğüne Göre İcra Mahkemesi Kararı Reddedilip Temyiz Edilen Bölüm Gözetildiğinde Hükmün Temyizinin Mümkün Bulunduğu )
HÜKMÜN TEMYİZİ ( İşlemiş Faiz İle Toplam Alacağa Takipten Sonra Faiz Yürütülmeyeceği İleri Sürüldüğüne Göre İcra Mahkemesi Kararı Reddedilip Temyiz Edilen Bölüm Gözetildiğinde Mümkün Bulunduğu - Takibin İptali Talebi ) "
363Y12.HD18.10.2005E. 2005/16052 K. 2005/20145"ALACAKTAN FAZLA HACİZ YAPILMASI ( Bu Konuda İcra Mahkemesinin Verdiği Kararların Kesin Olduğu - 2004 S.K. Md. 363 Kapsamında Olmadığı )
TEMYİZİ KABİL OLMAYAN KARAR ( Alacaktan Fazla Haciz Yapıldığı - Bu Konuda İcra Mahkemesinin Verdiği Kararların Kesin Olduğunun Dikkate Alınacağı )
İCRA MAHKEMESİ KARARI ( İcra ve İflas Kanunu'nda Hangi Kararlar İçin Temyiz Yoluna Başvurulabileceğinin Belirtildiği - Alacaktan Fazla Haciz Yapılması İle İlgili İcra Mahkemesinin Verdiği Kararın Kesin Olduğu )"
363Y12.HD14.10.2005E. 2005/15641 K. 2005/19956"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren Yedi Günlük Süre İçerisinde Mahkemeye Başvurulmasının Gerekmesi )
KESİN KARAR ( İcra Mahkemesi Kararlarından Hangilerinin Temyiz Olunabileceğinin Özel Hükümlerle ve Genel Olarak da İİK'nun 363 üncü Maddesinde Birer Birer Açıklanmış Olması-Bunların Dışında Kalan Mahkeme Kararlarının Kesin Olması )"
363Y21.HD20.9.2005E. 2004/8411 K. 2005/7954"TEMYİZ İSTEMİ ( İcra Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün İçerisinde Temyiz Edilmeleri Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün İçerisinde Temyiz Edilmeleri Gerektiği )
TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün İçerisinde Temyiz Edilmeleri Gerektiği )"
363Y12.HD31.5.2005E. 2005/10400 K. 2005/11695"İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA ( Uyuşmazlık Konusu Değerin 2.870.-YTL.yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
TEMYİZDE MİKTAR ( Uyuşmazlık Konusu Değerin 2.870.-YTL.yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )"
363Y21.HD31.3.2005E. 2005/2486 K. 2005/3186"İSTİHKAK DAVASI ( Sonucunda İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.570 YTL. 'Yi Geçmesi Gereği - 2004 Yılı İçin )
TEMYİZ ETMEDE DAVA DEGERİ ( 2004 Yılında İcra Mahkemelerince İstihkak Davaları Sonucunda Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.570 YTL. 'Yi Geçmesi Gereği )
İCRA MAHKEMESİNDE TEMYİZ SINIRI ( Dava Değerinin Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Ve İlan Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılacağı )
PARASAL SINIR ( İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi - Dava Değerinin Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Ve İlan Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılacağı )"
363Y12.HD15.3.2005E. 2005/2122 K. 2005/5398"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Şikayetin Kabulü Halinde Bu Eksiklik Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ NEDENİ ( Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliğ Edilmesine Yönelik Şikayetin Kabulü Halinde )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Sonucunda Verilen Kararların Temyizinin Mümkün Olmadığı - Ancak İhalenin Feshi Davası Aşamasında Kıymet Takdirine İtirazla İlgili Karar Ve Dayanakları İncelenebileceği )
SATIŞ DOSYASI ( İncelenmesinde Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Mahalline Gidilip İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdirinin Yerinde Olup Olmadığı Araştırılacağı - Ancak İhalenin Feshi Davası Aşamasında Kıymet Takdirine İtirazla İlgili Karar Ve Dayanakları İncelenebileceği )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliğ Edilmesine Yönelik Şikayetin Kabulü Halinde Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
363YHGK23.2.2005E. 2005/12-95 K. 2005/80"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Karar Düzeltme Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olup Olmadığı ( Kesinlik Sınırı ) Belirlenirken Temyiz ya da Karar Düzeltme İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Kararın Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Esas Alınacağı )
KARAR DÜZELTME SINIRI ( Belirlenirken Temyiz ya da Karar Düzeltme İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Kararın Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Esas Alınacağı - İtirazın Kaldırılması )
UYGULANACAK KANUN HÜKMÜ ( Karar Düzeltme Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olup Olmadığı ( Kesinlik Sınırı ) Belirlenirken Temyiz ya da Karar Düzeltme İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Kararın Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Esas Alınacağı - İtirazın Kaldırılması )"
363Y11.HD9.11.2004E. 2004/5501 K. 2004/11021"İCRA TAKİP DOSYASINA YATIRILAN PARANIN İADESİ TALEBİ ( İcra Hakimliğinin Temyiz Kabiliyeti Bulunduğu Kabul Edilen Kararlarına Karşı Temyiz Süresi Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren On Gün Olduğu )
TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Hakimliğinin Temyiz Kabiliyeti Bulunduğu Kabul Edilen Kararlarına Karşı Temyiz Süresi Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren On Gün Olduğu )
MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİ ( On Günlük Yasal Süresi İçerisinde Tahrik Dilekçesi Verilmemiş Olmakla Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerekirken İşin Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu )"
363Y12.HD1.11.2004E. 2004/22006 K. 2004/22714"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( İİK Md.363 1. Fıkrasının Son Cümlesindeki Parasal Miktarı Geçmesi Şartı )
TEMYİZ SINIRI ( İcra Mahkemesi Kararları - İİK Md.363 1. Fıkrasının Son Cümlesindeki Parasal Miktarı Geçmesi Şartı )"
363Y12.HD14.9.2004E. 2004/14486 K. 2004/19254"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( İmzası Borçlu Tarafından İnkar Edilmeyen Takip Dayanağı Senedin İİK 68. Maddedeki Belge Niteliği - Borçlunun Ödeme Yaptığını Aynı Derecede Bir Belgeyle İspat Yükümlülüğü )
İMZASI BORÇLU TARAFINDAN İNKAR EDİLMEYEN TAKİP DAYANAĞI SENET ( İİK'nın 68. Maddesindeki Belge Niteliğinde Olması - İtirazın Kaldırılması Talebinin Kabulü Gereği )
TAKİP DAYANAĞI SENEDİN İMZASININ BORÇLU TARAFINDAN İNKAR EDİLMEMİŞ OLMASI ( İİK 68. Maddedeki Belge Niteliği ve Aksini İddia Eden Borçlunun Aynı Kuvvetteki Belgeyle İspat Yükümlülüğü )"
363Y11.HD5.7.2004E. 2003/13480 K. 2004/7474"İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZIN KABULÜ KARARI ( Temyiz Edilebilecek Kararlardan Olmaması )
TEMYİZ EDİLEMEME ( İhtiyati Haciz Kararına İtirazın Kabulü Kararı )"
363Y21.HD15.6.2004E. 2004/5942 K. 2004/5866"İCRA MAHKEMELERİ KARARLARININ TEMYİZİ ( 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği - Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )
TEMYİZ ( İcra Mahkemeleri Kararları - 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği/Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )
PARASAL SINIR ( İcra Mahkemeleri Kararlarının Temyizi - 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği/Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )"
363Y12.HD4.5.2004E. 2004/7122 K. 2004/11125"MÜLKİYET İDDİASI ( 3.Kişinin Elinde Bulunduğu Belirtilerek İcra Müdürlüğünce İİK.nun 99. Maddesine Göre İstihkak Davası Açmak Üzere Alacaklıya Mehil Vermesinden Sonra Bu İşlemin Şikayeti Nedeniyle İcra Mahkemesince Verilen Kararın Temyizi Kabil Olduğu )
İSTİHKAK DAVASI ( Açmak Üzere Alacaklıya Mehil Vermesinden Sonra Bu İşlemin Şikayeti Nedeniyle İcra Mahkemesince Verilen Kararın Temyizi Kabil Olduğu - Haczedilen Menkul Malın Üzerinden Mülkiyet İddia Eden 3.Kişi )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Haczedilen Menkul Malın Üzerinden 3.Kişinin Elinde Bulunduğu Belirtilerek İcra Müdürlüğünce İİK.nun 99. Maddesine Göre İstihkak Davası Açmak Üzere Alacaklıya Mehil Vermesinden Sonra Bu İşlemin Şikayeti Nedeniyle İcra Mahkemesince Verilen Kararın Temyizi Kabil Olduğu )"
363Y21.HD13.4.2004E. 2004/3315 K. 2004/3634"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği - Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )
TEMYİZ ŞARTI ( İcra Mahkemesi Kararları - Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği/Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi/Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği - Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )"
363YHGK10.3.2004E. 2004/12-180 K. 2004/141"KARARIN TEFHİMİ ( Vekilinin Yokluğunda Yapılması - Kararın Tebliğine İlişkin Belgenin Dosyada Bulunmadığı/Temyizin Süresinde Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
VEKİLİN YOKLUĞUNDA TEFHİM EDİLEN KARAR ( Kararın Tebliğine İlişkin Belgenin Dosyada Bulunmadığı - Temyizin Süresinde Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
TEMYİZİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ GEREĞİ ( Kararın Vekilin Yokluğunda Tefhim Edilmesi - Kararın Tebliğine İlişkin Belgenin Dosyada Bulunmaması )"
363Y11.HD1.12.2003E. 2003/4149 K. 2003/11292"İCRA TETKİK MERCİİNDE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Mercice Verilen Görevsizlik Kararının Geçerli Olması ve Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davanın İTM'deki Davanın Devamı Niteliği )
GÖREVSİZLİK KARARININ GEÇERLİLİĞİ ( İcra Tetkik Merciinde Açılan İtirazın İptali Davasında Verilen Görevsizlik Kararı Üzerine Görevli Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki Davanın İTM'deki Davanın Devamı Niteliğinde Olması )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İTM'DE AÇILMASI ( İTM'nin Verdiği Görevsizlik Kararının Nihai Karar Niteliği ve Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Gönderilen Dosya Üzerinden Davaya Devam Edileceği - Dava Açma Süresinin İTM'de Davanın Açıldığı Tarihe Göre Hesaplanması Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN GÖREVSİZ MAHKEMEDE DAVA AÇILAN TARİHE GÖRE HESAPLANMASI ( İcra Tetkik Mercii'nin İtirazın İptali Davasında Verdiği Görevsizlik Kararı Üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Gönderilen Dosyanın İTM'deki Davanın Devamı Olması )"
363YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
363Y12.HD3.4.2003E. 2003/4512 K. 2003/7134"KIYMET TAKDİRİ ( Bu Hususa İlişkin Kararların Temyize Kabil Olmaması-Ancak İhalenin Feshi Davasının Denetimi Sırasında Bu Husustaki Eksikliklerin ve Hataların Dikkate Alınabilmesi )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kargir Apartamanın Kıymet Takdirinin Kadastro Fen Memuru-Mülk Sahibi-Hukukçu Bilirkişi ve İnşaat Konusunda Ehil İnşaat Mühendisi Vasıtası ile Yapılmasının Gerekmesi )
DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Eden Borçlunun Duruşmalara Gelmemesi Halinde Alacaklının Devam Edeceğini Bildirmesi Halinde Davaya Devam Olunması )
MÜRACAATA BIRAKMA ( Borçlu Gelmemesine Rağmen Davaya Devam Edeceğini Bildiran Alacaklının Daha Sonra Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmesi Karşısında Dosyanın Müracaata Bırakılamaması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Temyiz Aşamasında Kıymet Takdirine İlişkin Eksiklikler ve Hatalarında Denetlenebilmesi )"
363Y12.HD17.3.2003E. 2003/2634 K. 2003/5432"TEMYİZ YOLU ( İİK. 89. Maddesine Yönelik Memur İşleminin İptaline İlişkin Merci Kararları Hakkında Açık Olduğu )
MERCİ KARARLARI ( İİK. 89. Maddesine Yönelik Memur İşleminin İptaline İlişkin - Temyiz Yolunun Açık Olduğu )
MEMUR İŞLEMİNİN İPTALİ ( İİK. 89. Maddesine Yönelik Olması Nedeniyle Merci Kararlarının Temyiz Edilebileceği )"
363Y12.HD9.7.2002E. 2002/14458 K. 2002/14971"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN KARARLAR ( Kesin Nitelikte ve Temyizi Kabil Olmaması )
KESİN VE TEMYİZİ KABİL OLMAYAN KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraza İlişkin Kararlar )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Yapılan Esas ve Usuli Hataların Bu Davada İncelenmesinin Mümkün Olması )
İHALE TUTANAĞI ( İhalenin Başlama ve Bitim Saatleri ve İhale Tarihinin Tutanakta Gösterilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
363Y12.HD5.2.2002E. 2002/941 K. 2002/2283"İCRA İŞLERİ TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Temyiz Olunabileceklerin Kanunda Gösterilmiş Olması-Bunların Dışında Kalanların Merci Kararlarının Kesin Olması )
TEMYİZ ( İcra İşleri Tetkik Mercii Kararlarından Hangilerinin Temyiz Olunabileceğinin Kanunda Gösterilmiş Olması-Bunların Dışında Kalanların Merci Kararlarının Kesin Olması )"
363Y12.HD28.1.2002E. 2002/576 K. 2002/1548"İCRA TETKİK MERCİİ KARARININ TEMYİZİ ( Uyuşmazlık Konusu Alacağın Değerinin Az Olması Nedeniyle Temyiz Edilememesi )
UYUŞMAZLIK KONUSU ALACAĞIN DEĞERİ ( Değerin Kanunda Belirtilen Sınırdan Az Olması Nedeniyle Merci Kararının Temyiz Kabiliyetinin Olmaması )
TEMYİZ ( Uyuşmazlık Konusu Alacağın Değerinin Az Olması Nedeniyle Merci Kararının Temyiz Edilememesi )"
363Y9.HD22.3.2001E. 2001/1197 K. 2001/4693"TAKİP TARİHİNE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ TALEBİ ( Ödeme Tarihine Kadar İşlemiş Faizin Hesaplanamayacağı - Mükerrer Tahsil )
MÜKERRER TAHSİL ( Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Talebi - Ödeme Tarihine Kadar İşlemiş Faizin Hesaplanamayacağı )
FAİZ TALEBİ ( Takip Tarihine Kadar İşlemiş - Ödeme Tarihine Kadar İşlemiş Faizin Hesaplanamayacağı )"
363Y4.HD19.3.2001E. 2000/11931 K. 2001/2552"İSTİHKAK DAVASI ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Kararın Temyize Gidip Kararın Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Genel Mahkemedeki Davaya Kesin Hüküm Nedeniyle Bakılamaması )
İCRA TETKİK MERCİİNDE GÖRÜLEN İSTİHKAK DAVASI ( Temyizinin Mümkün Olması )
TEMYİZİ KABİL KARARLAR ( İcra Tetkik Merciinde Görülen İstihkak Davası )
KESİN HÜKMÜ ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Kararın Temyize Gidip Kararın Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Genel Mahkemedeki Davaya Kesin Hüküm Nedeniyle Bakılamaması )"
363YHGK21.2.2001E. 2001/12-236 K. 2001/170"YARGITAY KARARLARI ( İcra Ve İflas Dairesinin Hukuk Ve Ceza Kararlarına Karşı Genel Hükümlere Göre Israr Olunabileceği )
KARAR DÜZELTME ( Hukuka Mütaallik Kararları Aleyhine - Karar Düzeltme Talebi )
YASAL SÜRE ( On Gün İçinde Karar Düzeltme Yoluna Gidilebileceği )"
363Y3.HD18.1.2001E. 2000/11999 K. 2001/368"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Alıcının Satış Bedeli İçin Banka Teminat Mektubu Vermesi - Teminatın Paraya Çevrilme Zamanı Hakkında Yasada Açık Hüküm Bulunmaması )
İCRA MEMURUNUN KUSURU ( Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Teminatın Paraya Çevrilme Zamanı Hakkında Yasada Açık Hüküm Bulunmaması )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Davası/İcra Memurunun Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
MERCİ KARARININ ONANMASINDAN SONRA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Merci Kararının Onanmasından Sonra/İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
İCRA MEMURUNUN EYLEMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )"
363Y12.HD6.4.2000E. 2000/4332 K. 2000/5403"TEMİNAT MEKTUBUNUN NİTELİĞİ ( Kıymetli Evrak Niteliği Olmaması )
TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ ( Yasal İmkan Olmaması )
HACİZ ( Yasal İmkan Olmamasına Rağmen Teminat Mektubunun )"
363Y12.HD28.1.2000E. 1999/17876 K. 2000/1116"SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİNİN İPTALİ TALEBİ ( Temyiz Edilememesi )
TEMYİZ EDİLEMEME ( Satışa Hazırlık İşlemlerinin İptali Talebi )"
363Y12.HD24.1.2000E. 1999/17770 K. 2000/621"KIYMET TAKDİRİ ZAPTI VE RAPORUN TEBLİĞİNİ ŞİKAYET ( Temyizi Kabil Olmayan Kararlar )
TEMYİZİ KABİL OLMAYAN KARARLAR ( Kıymet Takdiri Zaptı ve Raporun Tebliğini Şikayet )
ŞİKAYET ( Kıymet Takdiri Zaptı ve Raporun Tebliğini )"
363Y12.HD10.3.1998E. 1998/2481 K. 1998/2875"MERCİ KARARLARI ( Temyiz Olunabilecekler İİK'nda Gösterilmiştir )
KESİN KARARLAR ( Temyiz Edilebileceği Belirtilmeyen Merci Kararları Kesindir )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Yedi Gün İçinde Yapılmalıdır )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Haczedilmezlik Hakkında )"
363Y12.HD26.6.1997E. 1997/7025 K. 1997/7564"KANUNİ REHİN VE HAPİS HAKKI ( Karara İtirazın Takibi Engellememesi )
HAPİS HAKKI VE KANUNİ REHİN ( Karara İtirazın Takibi Engellememesi )"
363YHGK25.6.1997E. 1997/12-312 K. 1997/570"İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Süre )
SÜRE ( İcra Tetkik Mercii Kararının Temyizinde )
İCRA TETKİK MERCİ KARARLARI ( İlk Kararı Temyiz Etmeden Direnme Kararının Temyizi )"
363Y12.HD26.1.1995E. 1995/609 K. 1995/735"TEMYİZ EDİLEMEYEN İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Süreye Tabi Olmaması )
TAKİP KESİNLEŞTİKTEN SONRA ZAMANAŞIMI İTİRAZI
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Süresinin Başlangıcı )"
363Y12.HD4.2.1993E. 1992/12059 K. 1993/1917"TEMYİZ EDİLEBİLECEK MERCİ KARARLARI ( Hepsinin Gösterilmiş Olması )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Hiçbir İnceleme Yapılmadan Reddedilmesi )
MESKENİYET İDDİASI ( İncelenmesi Mecburiyeti )"
363Y12.HD24.9.1992E. 1992/3725 K. 1992/10712"TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Temyiz Edilebileceklerin Belirlenmiş Olması )
MERCİ KARARLARININ TEMYİZİ"
363YHGK12.2.1992E. 1991/12-641 K. 1992/50"HACZİN KALDIRILMASI DAVASI ( Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddi )
TEMYİZ ( Yüze Karşı Tefhim Suretiyle Verilen Merci Kararlarının Temyiz Süresinin On Gün Olması )
YÜZE KARŞI TEFHİM SURETİYLE VERİLEN KARARLAR ( Kararların Temyiz Süresinin On Gün Olması )
AVUKATLA TAKİP EDİLEN DAVALAR ( Bütün Tebligatların Asil Adına Vekile Yapılmasının Temel Bir Usul Kuralı Olması )
VEKALETTEN ÇEKİLEN VEKİL ( Çekilmeden İtibaren Onbeş Gün Daha Vekalet Görevinin Sürdürülmesi )"
363Y12.HD13.3.1991E. 1990/10519 K. 1991/3394"MENKUL İHALESİNİN FESHİ ( Temyiz Edilebilirliği ) )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Menkul İhalesinin Feshi )"
363Y11.HD10.12.1990E. 1990/4623 K. 1990/7909"İFLASIN KALDIRILMASI ( Temyiz-Süre )
SÜRE ( İflasın Kaldırılmasını Temyizde )
TEMYİZ SÜRESİ ( İflasın Kaldırılması )"
363Y12.HD15.11.1990E. 1990/4403 K. 1990/11599"VADESİ GELMEMİŞ KAMBİYO SENEDİNE İTİRAZ ( İhtiyati Hacizden sonra )
TAKİP ( Vadesi Gelmemiş Kambiyo Senedine Dayanılarak )
TEMYİZ EDİLEBİLEN TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Alacağın Tutarı )
İCRA TETKİK MERCİİNİN İTİRAZ İLE İLGİLİ KARARLARI ( Temyiz Edilebilirliği )"
363Y12.HD22.6.1990E. 1990/6928 K. 1990/7917"BORÇLUYA KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNDE USUL
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Haczedilmezlik Şikayetine İlişkin Merci Kararları )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNE İLİŞKİN MERCİ KARARLARI ( Temyiz Edilebilirliği )"
363Y12.HD15.6.1990E. 1990/6955 K. 1990/7569"SÜRE ( Avukatın Yokluğunda Verilen Tetkik Mercii Kararının Temyizi )
TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Avukatın Yokluğunda Verilen )
NOTERDEN ONAYLI BORÇ İKRARI ( Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Kişi )
BORÇ İKRARI ( Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Kişinin Noterden )"
363Y13.HD10.4.1990E. 1990/2215 K. 1990/2828"İHALENİN FESHİ KARARLARINDA TEMYİZ SÜRESİ ( Tebliğ ile Başlaması )
TEMYİZ SÜRESİ BAŞLANGICI ( Paydaşlığın Giderilmesinden Doğan İhalenin Feshi Kararlarında )"
363Y12.HD6.10.1989E. 1989/2192 K. 1989/11735"İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİ KARARLARI ( Temyiz Edilebilirliği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Haciz ve İcra İşlemi Yapılamayacağı )"
363YHGK22.2.1989E. 1988/12-779 K. 1989/53"YARGITAY İCRA İFLAS DAİRESİ ( Tüm Kararları Aleyhine Karar Düzeltme Yoluna Gidilebimesi )
KARAR DÜZELTME ( İcra İflas Dairesi Kararlarına Karşı )
SIRA CETVELİNDEKİ BİR ALACAĞIN ÇIKARILMASI ( Merci Tarafından )
TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ ( Sıra Cetvelindeki Bir Alacağın Terkini Konusunda )
KARAR DÜZELTME ( Yargıtay Hukuk Dairesinin Herhangi Bir Ayrım Yapılmadan Tüm Kararları Aleyhine )
YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN HERHANGİ BİR AYRIM YAPILMADAN TÜM KARARLARI ( On Gün içinde Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilmesi )
SÜRE ( Karar Düzeltmenin On Gün İçinde Olması )"
363YHGK24.2.1988E. 1988/12-39 K. 1988/114"ŞİKAYET ( İflas İdaresinin İşlemlerine Karşı Şikayet Yoluna Başvurulması )
İFLAS İDARESİ ( İdarenin İşlemlerine Karşı Şikayet Yoluna Başvurulması )
SIRA CETVELİNDE YER ALAN ALACAĞIN CETVELDEN ÇIKARILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Edenler Cetvelin Verilmesinin İlanından Yedi Gün İçinde İflasa Karar Veren Mahkemeye Müracaatla Dava Açılması )
İFLASI KARAR VEREN MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davasının Cetvelin Verilmesinin İlanından İtibaren Yedi Gün İçinde İflasa Karar Veren Mahkemeye Müracaatla Dava Açılması )"
363Y12.HD6.7.1987E. 1987/11242 K. 1987/8334"TAŞINMAZIN ALICIYA BOŞ TESLİMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Taşınmazın Alıcıya Boş Teslimi )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARININ TEMYİZ EDİLEBİLİRLİĞİ ( Tahliye Emrini Şikayet )
TAHLİYE EMRİNİ ŞİKAYET ( Merci Kararının Temyiz Edilebilirliği )"
363Y12.HD13.5.1986E. 1985/10932 K. 1986/5653"GÖREV ( İcra Memurunun Satışta )
İHALEDE BİRDEN FAZLA MALIN BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMASI
İHALENİN FESHİ ( Taşınır Malların Birlikte Satışa Çıkarılması )"
363Y12.HD5.5.1986E. 1985/11175 K. 1986/5322"TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Yetki İtirazının Reddi Kararı )
YETKİ İTİRAZININ REDDİ KARARI ( Temyiz Edilebilirliği )"
363Y12.HD15.4.1986E. 1985/10329 K. 1986/4381"TEMYİZ EDİLEMEME ( Değer Takdiri Hakkında Merci Kararları )
DEĞER TAKDİRİ HAKKINDA TETKİK MERCİ KARARLARI ( Temyiz Edilememesi )"
363Y12.HD21.1.1986E. 1985/6383 K. 1986/487"TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Sıraya İlişkin Tetkik Mercii Kararları )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Sıraya İlişkinlerin Temyiz Edilebilirliği )"
363YHGK29.5.1985E. 1983/12-737 K. 1985/519"ŞİKAYET DAVASI ( Mahcuz İcra Dairesince Satılmış Ancak Bedelinin Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle Menkul İhalesinin Tekemmül Etmemiş Olması )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( İkinci Defa Satışa Çıkarma İle İlgili Mercii Kararının Temyize Tabi Olması )
TEMYİZ ( Satış Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İkinci Defa Satışa Çıkarma İle İlgili Mercii Kararının Temyize Tabi Olması )
İFLAS ( Satış Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Satışın Düşmesini Müteakip Borçlunun İflas Etmesi )
İFLAS MASASI ( Satış Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Satışın Düşmesini Müteakip Borçlunun İflas Etmesi Durumunda Malın İflas Masasına Geçmesi )"
363YHGK10.2.1984E. 1983/12-1131 K. 1984/101"ŞİKAYET DAVASI ( İcra Tetkik Merciinde Temyiz Süresinin Tefhimle Tefhim Yoksa Kararın Tebliği İle Başlaması )
İCRA TETKİK MERCİİNDE TEMYİZ SÜRESİ ( Sürenin Tefhimle Tefhim Yoksa Kararın Tebliği İle Başlaması )
KİRALAMA ( Kocanın Karısı İle Oturduğu Evi Evlilik Birliği İçin Kiralamış Sayılması )
BOŞANMA DAVASI AÇIP EVİ TERKEDEN KOCA ( Karısını Zarara Uğratmak Amacıyla Verdiği Tahliye Taahhüdüne Dayanılarak Tahliye Kararı Verilememesi )
TAHLİYE KARARI ( Boşanma Davası Açıp Evi Terkeden Kocanın Karısını Zarara Uğratmak Amacıyla Verdiği Tahliye Taahhüdüne Dayanılarak Tahliye Kararı Verilememesi"
363YHGK4.11.1981E. 1981/12-201 K. 1981/714"BİLİRKİŞİ HEYETİ ( İki Kişi Olmasının Bir Aykırılık Teşkil Etmemesi )
TEMYİZ EDİLEBİLECEK MERCİ KARARLARI ( Hepsinin Tek Tek Gösterilmiş Olması )
DEĞER TAKDİRİNE ŞİKAYET ( Merci Kararının Kesin Olması )
ŞİKAYET ( Değer Takdirine )
DEĞER TAKDİRİNE İLİŞKİN TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Temyiz Edilememesi )
İHALE SAATİ ( Öğle Tatilinde Yapılması )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdir Raporu Üzerinden İki Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Aynı Değerle Yapılması )
FESAT İDDİASI ( Tanık Beyanlarının Gerekçesiz Gözardı Edilmesi )"
363Y12.HD2.3.1970E. 1970/1487 K. 1970/2205"KESİN HÜKÜM ( Aciz Belgesinin İptaline İlişkin Merci Kararı )
ACİZ BELGESİ ( İptaline İlişkin Merci Kararının Kesinliği )"
363Y12.HD11.1.1963E. 1963/253 K. 1963/314"GEREĞİNDEN ÇOK MAL HACZİ ( Şikayet )
ŞİKAYET ( Gereğinden Çok Mal Haczedildiği Sebebiyle )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Gereğinden Çok Mal Haczi Hakkında Şikayet )
NAFAKA ALACAĞI ( Ne Kadar Süreyle Ödeneceği )
İŞTİRAK NAFAKASI ( İlgili İlamın Uygulama Sınırının Tespiti )"
363YİBGK20.2.1946E. 1945/12 K. 1946/5"EMNİYET SANDIĞINA REHNEDİLMİŞ TAŞINMAZ ( İhale ile Satıma İlişkin Kararların Temyizinin Olanaksız Olması )
İHALE İLE SATIMA İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZ OLUNAMAMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİNİN OLANAKLI OLMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
İCRA TETKİK MERCİİ TARAFINDAN YAPILAN İHALE ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
ŞİKAYET YOLUNUN KAPALI OLMASI ( İcra Tetkik Mercii Tarafından Yapılan İhaleye Karşı )"

BAM

363İSTANBULBAM-23HD22.9.2017E. 2017/1496 K. 2017/1517"SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ VERİLDİĞİ HALDE GEREKÇELİ İSTİNAF DİLEKÇESİ SUNULMAMASI ( Davalı Vekili Süresinde İstinaf Sebeplerini Bildirmediğinden Süre Tutum Dilekçesindeki Beyanları Dikkate Alınacağı - Süre Tutum Dilekçesinde de İstinaf Sebep ve Gerekçesini Göstermediğinden Karar Yalnızca Kamu Düzenine Aykırılık Yönünden İnceleneceği )
SÜRESİNDE İSTİNAF SEBEPLERİNİ BİLDİRMEDİĞİNDEN SÜRE TUTUM DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLARIN DİKKATE ALINMASI ( Süre Tutum Dilekçesinde de İstinaf Sebep ve Gerekçesini Göstermediğinden Karar Yalnızca Kamu Düzenine Aykırılık Yönünden İnceleneceği - Kararda Kamu Düzenine Aykırılık Görülmediğinden ve Süresinde İstinaf Sebep ve Gerekçelerini İçerir Dilekçe Sunulmadığından Davalının İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vermek Gerektiği )"
363İZMİRBAM-8HD14.7.2017E. 2017/940 K. 2017/432"BORCA İTİRAZ ( İstinaf Başvurusunun Reddine İlişkin Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği/Ek Kararda Bu Sürenin Bir Hafta Yerine On Gün Olarak Yazılması Doğru Değil ise de Yasa ile Belirlenen Sürenin Hakim Tarafından Farklı Yazılmasının Öngörülen Süreyi Değiştirmediği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )
BELİRLENEN SÜRENİN HAKİM TARAFINDAN FARKLI YAZILMASI ( Öngörülen Süreyi Değiştirmeyip İlgilisine Bir Hak Bahşetmediği/İstinaf Başvurusunun Reddine İlişkin Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği/Ek Kararda Bu Sürenin Bir Hafta Yerine On Gün Olarak Yazılması Doğru Olmayıp Yasa ile Belirlenen Sürenin Değişmediği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )"
363İZMİRBAM-8HD10.7.2017E. 2017/899 K. 2017/394"İSTİHKAK DAVASI ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılırsa veya İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK'nun İlgili Hükümleri Gereğince İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAM'nin İcra Mahkemesince Reddine Karar Verilmeyen Başvuruyu Geri Çevirmeyip Karar Bağlayacağı/Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmayıp Kesin Nitelikte Olduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMASI ( Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılırsa veya İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK'nun İlgili Hükümleri Gereğince İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAM'nin İcra Mahkemesince Reddine Karar Verilmeyen Başvuruyu Geri Çevirmeyip Karar Bağlayacağı/Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmayıp Kesin Nitelikte Olduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği )
BAM'NİN İCRA MAHKEMESİNCE REDDİNE KARAR VERİLMEYEN BAŞVURUYU GERİ ÇEVİRMEMESİ ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılırsa veya İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK'nun İlgili Hükümleri Gereğince İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği - Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmayıp Kesin Nitelikte Olduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği )"
363İZMİRBAM-8HD3.7.2017E. 2017/805 K. 2017/342"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılıp İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK Gereğince İstem İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAMın İcra Mahkemesince İstemin Reddine Karar Verilmemiş ise Başvuruyu Geri Çevirmeyip Doğrudan Kesin Karara Bağlayacağı/Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılıp İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK Gereğince İstem İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAM'ın İcra Mahkemesince İstemin Reddine Karar Verilmemiş ise Başvuruyu Geri Çevirmeyip Doğrudan Kesin Karara Bağlayacağı/Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARAR ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılıp İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK Gereğince İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAM'ın İcra Mahkemesince İstemin Reddine Karar Verilmemiş ise Başvuruyu Geri Çevirmeyip Doğrudan Kesin Karara Bağlayacağı/Karar Miktar Yönünden Kesin Nitelikte Bulunduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği )"
363ANKARABAM-18HD20.6.2017E. 2017/2142 K. 2017/1403"İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA ( İİK'nın 6763 Sayılı Kanunla Değiştirilen 363/1. Maddesinde Öngörülen Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek-1/1 Uyarınca 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktar Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 7.260 TL'yi Geçmediğinin Anlaşıldığı - Mahkeme Kararının İstinaf Kabiliyetinin Bulunmadığı )
KESİN KARAR ( 2004 S.K. Md. 365/3 Uyarınca İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddi Gerektiği - İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılır veya İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz veya Şikayetin Reddine Yahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği/Reddine Karar Verilmemiş Başvuruyu Bölge Adliye Mahkemesinin Geri Çevirmeyip Doğrudan Kesin Karara Bağlayacağı )"
363İSTANBULBAM-23HD3.4.2017E. 2017/338 K. 2017/546"İPOTEĞİN FEKKİ ( Mahkemece Duruşma Açılarak Taşınmazların Tapu Kayıt Örnekleri İle Okunaklı İpotek Akit Tablosu Getirtilere Bedele İtiraz Edilmesi Halinde İpoteğin Fekki İçin Ödenmesi Gerekli Tüm Borcun Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Belirlenip İcra Müdürlüğüne Bu Doğrultuda İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Yolunda Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İpoteğin Fekki - Duruşma Açılarak Taşınmazların Tapu Kayıt Örnekleri İle Okunaklı İpotek Akit Tablosu Getirtilere Bedele İtiraz Edilmesi Halinde İpoteğin Fekki İçin Ödenmesi Gerekli Tüm Borcun Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Belirlenip İcra Müdürlüğüne Bu Doğrultuda İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Yolunda Karar Verileceği )"
363İSTANBULBAM-23HD16.3.2017E. 2017/396 K. 2017/391"İSTİNAF TALEBİNİN SÜRE AŞIMINDAN REDDİ (İstihkak Davasında Kararın Taraflara Duruşmada Tefhim Edilmesi - İİK Md. 363/1 Gereğince Temyiz Süresinin İşlemeye Başlayacağı/Mahkemece İstinaf Başvuru Süresinin Tebliğden İtibaren Başlayacağına Dair Kararının Sonuca Etkili Görülmediği)
KARARIN TARAFLARA DURUŞMADA TEFHİM EDİLMESİ (İstihkak İddiası/İİK Md. 363/1 Gereğince Temyiz Süresinin İşlemeye Başlayacağı - Mahkemece İstinaf Başvuru Süresinin Tebliğden İtibaren Başlayacağına Dair Kararının Sonuca Etkili Görülmediği/Süresinde Olmayan Tarafların İstinaf Taleplerinin Reddi Gerektiği)
İSTİHKAK İDDİASI (Kararın Taraflara Duruşmada Tefhim Edilmesi/İİK Md. 363/1 Gereğince Temyiz Süresinin İşlemeye Başlayacağı - Süresinde Olmayan Tarafların İstinaf Taleplerinin Reddi/Mahkemece İstinaf Başvuru Süresinin Tebliğden İtibaren Başlayacağına Dair Kararının Sonuca Etkili Görülmediği)"
363İSTANBULBAM-21HD14.3.2017E. 2017/429 K. 2017/426"İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ (İstinaf Yoluna Başvuru Süresinin Tefhim veya Tebliğinden İtibaren 10 Gün Olduğu ve Kararın Tarafların Yüzüne Karşı Tefhim Olunması Nedeni İle İstinaf Süresinin Tefhimden İtibaren Başlayacağı ve Başvurunun Yapıldığı Tarih İtibariyle Yasada Belirtilen Başvuru Süresinin Geçtiği Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Usulden Reddedileceği)
İSTİNAF TALEBİNİN USULDEN REDDİ (İstinaf Yoluna Başvuru Süresinin Tefhim veya Tebliğinden İtibaren 10 Gün Olduğu ve Kararın Tarafların Yüzüne Karşı Tefhim Olunması Nedeni İle İstinaf Süresinin Tefhimden İtibaren Başlayacağı ve Başvurunun Yapıldığı Tarih İtibariyle Yasada Belirtilen Başvuru Süresinin Geçtiği)"
363İSTANBULBAM-22HD23.12.2016E. 2016/1 K. 2016/143"İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET ( İcra Hukuk Mahkeme Kararının Hangilerinin Temyiz Olunabileceğinin Özel Hükümlerle ve Genel Olarak Birer Birer Açıklanıp Kanunda Gösterildiği/ Bunlar Dışında Kalan Kararların Kesin Olduğu - İstinafa Başvurulan Karar Kanunda Tespit Edilen Maddeler Arasına Girmeyip Kesin Nitelikte Bulunmadığı/Davacının İstinaf Talebinin Bu Yönden Usulden Reddi Gerektiği )
TEMYİZ EDİLEBİLECEK İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI ( Hangileri Olduğunun Özel Hükümlerle ve Genel Olarak Birer Birer Açıklanıp Kanunda Gösterildiği/Bunlar Dışında Kalan Kararların Kesin Olduğu - İstinafa Başvurulan Kararın Kanunda Tespit Edilen Maddeler Arasına Girmeyip Kesin Nitelikte Bulunmadığı/Davacının İstinaf Talebinin Bu Yönden Usulden Reddi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Vekilince Ayrıca İlam ile Müvekkili Yan Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Kusurları Olmadığı Gerekçesi ile İstinaf Başvurusuna Konu Edildiği/Tali Hükümlerin Yazgısının Aslın Yazgısına Tabi Olduğu - Uyuşmazlığın Kesin Nitelikteki Kararlardan Olan İlamın Tali Hükümleri Yönünden de İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olamayacağı/ Davalı Yanın İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )
TALİ HÜKÜM ( Davalı Vekilince Ayrıca İlam ile Müvekkili Yan Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Kusurları Olmadığı Gerekçesi ile İstinaf Başvurusuna Konu Edildiği/Yazgılarının Aslın Yazgısına Tabi Olduğu - Uyuşmazlığın Kesin Nitelikteki Kararlardan Olan İlamın İlgili Hükümleri Yönünden de İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olamayacağı/Davalı Yanın İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )"
363ANKARABAM-23HD9.11.2016E. 2016/12 K. 2016/7"SIRA CETVELİNDE SIRAYA ŞİKAYET (Kısa Karar Şikayet Olunan Vekilinin Yüzüne Karşı Tefhim Edilmiş ve Şikayet Olunan Vekilince Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Sunulmuş İse de Gerekçeli Karar Daha Sonra Yazılmış ve Anılan Vekile Tebliğ Edilmediği - Gerekçeli Kararın Şikayet Olunan Vekiline Tebligat Kanunu ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
İSTİNAF BAŞVURU VE KARAR HARCI (Şikayetçi Vekilince Aynı Sıra Cetvelinde İki İcra Dosyalarına Dair Şikayette Bulunulduğundan Şikayetin Kabulüne Dair Kararın İstinafı Durumunda Şikayet Olunan Vekilince Her Bir İcra Dosyası Yönünden Ayrı Ayrı İstinaf Karar Harcı ve İstinaf Yoluna Başvuru Harcı Yatırılması Gerektiği)
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ (Kısa Karar Şikayet Olunan Vekilinin Yüzüne Karşı Tefhim Edilmiş ve Şikayet Olunan Vekilince Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Sunulmuş İse de Gerekçeli Karar Daha Sonra Yazıldığı ve Anılan Vekile Tebliğ Edilmediği - Gerekçeli Kararın Şikayet Olunan Vekiline Tebligat Kanunu ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Tebliği Gerektiği/Sıra Cetvelinde Sıraya Şikayet)"
363ANKARABAM-18HD9.11.2016E. 2016/71 K. 2016/60"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞIN DURDURTMASI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ İSTEMİ ( Bölge Adliye Mahkemesince İncelenmesi İstenilen Kararın İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığı - Kesin Nitelikte Bulunduğu/İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünün Satışın Durdurtması Talebinin Reddi İşleminin Şikayet Yoluyla İptali İstemi/Bölge Adliye Mahkemesince İncelenmesi İstenilen Kararın İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığı - Kesin Nitelikte Bulunduğu/İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddedileceği )
SATIŞIN DURMASI ( Temyizin Satıştan Başka İcra Muamelelerini Durdurmayacağı - Bu Hükmün İcra Mahkemesince Verilen Takip Hukukuna Müteallik Kararların Temyizi Hakkında Olduğunun Gözetileceği )"
363İSTANBULBAM-20HD2.11.2016E. 2016/55 K. 2016/57"İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZI ( Dava Konusu Asıl Alacak Miktarının 1923,84 TL Olduğu/Anılan Miktarın Kesinlik Sınırı Olan 2.190,00 TL'nin Altında Kaldığı -İlk Derece Mahkemesi Kararı Kesin Nitelikte Olup İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı/İstinaf Başvurusunun Reddedileceği )
KESİNLİK SINIRI ( İcra Takibine Yetki İtirazı/Dava Konusu Asıl Alacak Miktarının 1923,84 TL Olduğu - Anılan Miktarın Kesinlik Sınırı Olan 2.190,00 TL'nin Altında Kaldığı/İstinaf Başvurusunun Reddedilmesi Gerektiği )"

Madde 364

YARGITAY

364Y12.HD12.5.2016E. 2016/53 K. 2016/14014"ŞİKAYET ( Haczedilemezlik Şikayeti Hakkında Verilen Kararlarda Mahcuz Malın Değerinin Esas Alınacağı - Mahcuz Değeri Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan Temyiz İsteminin Reddine Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği/Şikayet Üzerine Verilen Kararların Kesin Olduğu )
TEMYİZ SINIRI ( Haczedilemezlik Şikayeti/Şikayet Talebine İlişkin Kararın Temyiz Kabiliyetinin Mahcuz Malın Değerine Göre Belirleneceği - Mahcuz Değerinin Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan İsteminin Reddi Kararının Kaldırılması Gerektiği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Temyiz Kabiliyetinin Değerlendirilmesinde Mahcuz Malın Değerinin Esas Alınacağı - Mahcuz Değeri Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan İsteminin Reddine Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği )"
364Y12.HD3.5.2016E. 2016/736 K. 2016/13082"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİPTE SATIŞ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İcranın Geri Bırakılması Hakkındaki Talebi Reddeden İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu veya Üçüncü Şahısın Takip Konusu Alacağın Yüzde Onbeşi Nispetinde Teminat Yatırmadığı Takdirde Satışın Durmayacağı - Borçlunun Satış Kararının İptali Talebinin Reddedileceği )
SATIŞ KARARININ İPTALİ ( İcranın Geri Bırakılması Hakkındaki Talebi Reddeden İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu veya Üçüncü Şahısın Takip Konusu Alacağın Yüzde Onbeşi Nispetinde Teminat Yatırmadığı Takdirde Satışın Durmayacağı - Borçlunun Satış Kararının İptali Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ ( İcra Mahkemesince Verilen Takip Hukukuna Müteallik Kararların Temyizinin Satıştan Başka İcra Muamelelerini Durdurmayacağı - İtirazın İptaline İlişkin Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi ve Karara Bağlanması Nedeniyle Bu Kapsamda Olmadığının Kabul Edileceği )"
364Y8.HD1.12.2015E. 2014/27313 K. 2015/21519"TAKİBİN İPTALİ (İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizinin Satış Dışında İcra Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/Bu Nedenle İcra Mahkemesi Kararlarının Uygulanması İçin Kesinleşmesi Gerekmediği - Takibin 29.01.2014 Tarihinde İptal Edilmesi Nedeniyle Bu Tarihten Sonra Açılan Diğer Takibin Mükerrer Olduğu Kabul Edilemeyeceğinden Şikayetin Esastan Reddi Gerekirken Usulden Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ (Satışı Durdurmayacağı/Hakem Heyeti Kararına Dayanılarak Başlatılan Takibin İptal Edildiği - Başka Bir Takip Dosyasında Aynı Hakem Heyeti Kararına Dayanılarak Aynı Alacak İçin İlamlı Takip Başlatıldığı/Diğer Takibin Mükerrer Olduğu Kabul Edilemeyeceğinden Takibin İptali Talebinin Esastan Reddedileceği)"
364Y19.HD25.2.2013E. 2013/650 K. 2013/3485"MENFİ TESPİT DAVASI ( Verilen Tedbir Kararı Uygulanmamış Olduğundan Davacı Aleyhine Tazminata Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞIN DURDURULMASI ( Menfi Tespit Davası - Menfi Tespit Davasında Verilen Tedbir Kararı Uygulanmamış Olduğundan Davacı Aleyhine Tazminata Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TEDBİR KARARI ( Menfi Tespit Davası - Menfi Tespit Davasında Verilen Tedbir Kararı Uygulanmamış Olduğundan Davacı Aleyhine Tazminata Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
364Y12.HD7.7.2011E. 2010/33306 K. 2011/14570"GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Temyiz Satıştan Başka İcra İşlemlerini Durdurmadığı - Bu Hükme Göre Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satışa Gidilemeyeceği )
TAKİBE YÖNELİK İTİRAZ VE ŞİKAYETLER ( Genel Haciz Yoluyla Takip - Temyiz Satıştan Başka İcra İşlemlerini Durdurmadığı/Bu Hükme Göre Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satışa Gidilemeyeceği )
SATIŞA ESAS OLAN TAKİPLE İLGİLİ İTİRAZ ( Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen İtirazın İptali Kararının İhale Tarihinden Önce Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
364Y12.HD25.4.2011E. 2011/9457 K. 2011/7322"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibiyle Haczedilen Menkullerin Satışı - Borca İtiraza İlişkin Davalının İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Ettiğinden Satış İhalesinin Yapılmaması Gerektiği/İhalenin Feshedileceği )
TEMYİZDEN SONRA HACZEDİLEN MENKULLERİN SATILAMAYACAĞI ( Temyiz Tarihinin İhale Tarihinden Önce Olduğu - İhalenin Feshi İsteminin Kabulü Gereği/Temyizin Satış Dışındaki Diğer İcra İşlemlerinin Durdurmayacağının Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Borçlunun İtiraz Davasının Temyiz Aşamasında Olması Nedeniyle Haczedilen Menkul Malların Satışının Yapılamayacağının Mahkemece Gözetileceği - İhalefinin Feshi İsteminin Kabulü Gereği )"
364Y12.HD5.10.2010E. 2010/9337 K. 2010/22129"İCRA İŞLEMLERİNİN DURUDURULMASI ( Temyizin Satıştan Başka İcra İşlemlerini Durdurmayacağı - İstihkak Davalarında Satış İşlemlerini Durdurması İçin Temyiz Edenin İcra Müdürlüğünden Alacağı Mehil Belgesinin Yargıtaya Sunulması ve Dairesince Verilecek İcranın Geri Bırakılma Kararının Dosyasına Sunulması Gereği )
İSTİHKAK DAVALARINDA TEMYİZİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ ( İstihkak Davalarında Temyizin Satış İşlemlerini Durudurmadığı - İstihkak Davalarında Temyizin Satış İşlemlerini Durdurması İçin Mehil Belgesinin Yargıtaya Sunulması ve İcranın Geri Bırakılması Kararının Dosyasına Sunulması Gereği )"
364Y12.HD6.3.2007E. 2007/1158 K. 2007/4104"TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun Menfi Tespit Davası Açtığı Belirlendiğinden İcra İnkar Tazminatının Bu Dava Sonuna Kadar Tehir Olunması Gereği )
BORÇLUNUN MENFİ TESPİT DAVASI AÇMASI ( İcra İnkar Tazminatının Bu Dava Sonuna Kadar Tehir Olunması Gereği - Takibin İptali )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Menfi Tespit Davası Açtığı Belirlendiğinden Bu Dava Sonuna Kadar Tehir Olunması Gereği )
İCRA MAHKEMESİNİN EDA NİTELİGİNDEKİ KARARI ( Takibin İptali İle Birlikte Borçlu Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi - Borçlunun Menfi Tespit Davası Açtığı Belirlendiğinden Tazminatın Bu Dava Sonuna Kadar Tehir Olunması Gereği )"
364Y12.HD11.12.2006E. 2006/20315 K. 2006/23495"ONAMA KARARI ( Onandığı Açıkça Belirtilmese Dahi Reddedilen Temyiz İtirazlarına İlişkin Karar Bölümü Onanmış Sayıldığı )
TEMYİZ İTİRAZI ( Onandığı Açıkça Belirtilmese Dahi Reddedilen Temyiz İtirazlarına İlişkin Karar Bölümü Onanmış Sayıldığı )"
364Y12.HD9.5.2006E. 2006/7382 K. 2006/10989"SATIŞIN FESHİ TALEBİ ( Haczedilemezlik Şikayetinin Reddine İlişkin Kararın Temyiz Edildiği/Karar Temyiz Edildiğinden Satışın Durdurulması Gerektiği - 2004 S.K. Md.364'e Aykırı Olarak Yapılan Satışın Feshi Gerektiği/Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verileceği )
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN TEMYİZ EDİLMESİ ( İcra Memurluğunca Sonrasında Yapılan Satışın Feshi İstemi - Karar Temyiz Edildiğine Göre Satışın Durdurulması Gerektiği/Yapılan Satışın Feshi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Araç Satışının Feshi Talebinin Kabulüne Karar Verileceği - Araçla İlgili Haczedilemezlik Şikayetinin Reddine İlişkin Kararın Temyiz Edildiği/Satışın Durdurulması Lazım Olduğu )
TEMYİZDEN SONRA YAPILAN SATIŞ ( Haczedilemezlik Şikayetinin Reddine İlişkin Kararın Temyiz Edildiği/Karar Temyiz Edildiğinden Satışın Durdurulması Gerektiği - 2004 S.K. Md.364'e Aykırı Olarak Yapılan Satışın Feshi Gerektiği/Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
364Y12.HD30.1.2006E. 2005/24327 K. 2006/869"İTİRAZIN İPTALİ ( İlamının Hüküm Fıkrasının %40 İcra İnkar Tazminatı ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı İlamlı Takibe Konması - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı Da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )
İLAMIN HÜKÜM FIKRASININ İLAMLI TAKİBE KONMASI ( %40 İcra İnkar Tazminatı Ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı Da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )
HÜKMÜN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONMASI ( %40 İcra İnkar Tazminatı ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı İlamlı Takibe Konması - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )"
364Y19.HD13.10.2005E. 2005/4223 K. 2005/9982"KAYIT KABUL DAVASI ( Kredi Sözleşmesinin Kefili Olan Müflise Keşide Edilen Hesap Kat İhtarnamesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilememesi - Müflis Kefilin İhtarname İle Temerrüde Düştüğü Varsayımıyla Yapılan Hesaplamanın Yerinde Olmadığı )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kefili Olan Müflise Keşide Edilen Hesap Kat İhtarnamesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilememesi - Müflis Kefilin İhtarname İle Temerrüde Düştüğü Varsayımıyla Yapılan Hesaplamanın Yerinde Olmadığı )
HESAP KAT İHTARNAMESİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLEMEMESİ ( Müflis Kefilin İhtarname İle Temerrüde Düştüğü Varsayımıyla Yapılan Hesaplamanın Yerinde Olmadığı )
SÜRESİNDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ İSTEMİ ( Hakkında Karar Verilebileceği )"
364Y19.HD7.7.2005E. 2005/2455 K. 2005/7733"KAYIT KABUL DAVASI ( Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtayca da Bu Yolda Karar Verilebileceği - Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
SÜRESİNDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ İSTEMİ ( Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtayca da Bu Yolda Karar Verilebileceği - Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )"
364Y12.HD8.6.2004E. 2004/10876 K. 2004/14616"İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Borçluya Borcunu İcra Veznesine Yatırarak İlamı Temyiz Ettiğinden Mehil Belgesi Verilemeyeceği - Paranın Alacaklıya Ödenmesine Karar Vermek Gereği )
MEHİL BELGESİ ( İlamlı İcra Takibinde Borçluya Borcunu İcra Veznesine Yatırarak İlamı Temyiz Ettiğinden Verilemeyeceği - Paranın Alacaklıya Ödenmesine Karar Vermek Gereği )
TEHİRİ İCRA KARARI ( Getirmek İçin Borçlunun Borcunu İcra Veznesine Yatırarak İlamı Temyiz Ettiğinden Bahisle İcra Müdürlüğünden Mehil Belgesi Alması - İşleminin İptali Paranın Alacaklıya Ödenmesi Gereği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN MEHİL BELGESİ VEREMEYECEĞİ ( İlamlı İcra Takibinde Borçluya Borcunu İcra Veznesine Yatırarak İlamı Temyiz Ettiğinden Bahisle )"
364YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
364Y12.HD28.2.2003E. 2003/812 K. 2003/3613"SATIŞIN DURDURULMASI ( Temyizin Satıştan Başka İcra Muamelesini Durdurmayacağı )
MERCİİ KARARLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ ( Kesinleşme Koşullarına Bağlanmadığı )"
364Y12.HD25.4.2002E. 2002/7479 K. 2002/8636"TEMYİZ ( Satıştan Başka İcra İşlemlerini Durduramayacağı )
SATIŞ ( Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayetler Hakkında Verilen Merci Kararı Kesinleşmeden Satışa Gidilemeyeceği )
İTİRAZ VE ŞİKAYETLERLE İLGİLİ MERCİ KARARI ( Kesinleşmeden Satışa Gidilemeyeceği )"
364Y12.HD5.3.2002E. 2002/3526 K. 2002/4486"İTİRAZ ( Satışa Esas Olan Takiple İlgili - İhale Tarihinden Önce Olduğu/Satışa Gidilebilmesi için Kesinleşmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Satışa Esas Olan Takiple İlgili - İhale Tarihinden Önce Olduğu/Satışa Gidilebilmesi için Kesinleşmesi Gerektiği )
SATIŞA GİDİLMESİ ( Satışa Esas Olan Takiple İlgili İtiraz Ve Şikayetler - İhale Tarihinden Önce Olduğu/Kesinleşmesi Gerektiği )"
364Y12.HD7.2.2002E. 2002/1259 K. 2002/2524"MERCİİ KARARININ TEMYİZİ ( Satıştan Başka İcra Muameleleri Durdurmaması )
SATIŞ ( Merci Kararının Temyizinin Satıştan Başka İcra Muameleleri Durdurmaması )
HACZEDİLMEZLİK İSTEMİ ( İstemin Kabulüne İlişkin Merci Kararının Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )"
364Y3.HD18.1.2001E. 2000/11999 K. 2001/368"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Alıcının Satış Bedeli İçin Banka Teminat Mektubu Vermesi - Teminatın Paraya Çevrilme Zamanı Hakkında Yasada Açık Hüküm Bulunmaması )
İCRA MEMURUNUN KUSURU ( Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Teminatın Paraya Çevrilme Zamanı Hakkında Yasada Açık Hüküm Bulunmaması )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Davası/İcra Memurunun Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
MERCİ KARARININ ONANMASINDAN SONRA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Merci Kararının Onanmasından Sonra/İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
İCRA MEMURUNUN EYLEMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )"
364YHGK13.3.1996E. 1996/12-3 K. 1996/148"İLAM HÜKMÜ YERİNE GETİRİLDİKTEN SONRA BOZULMASI
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Takibin Sonuçsuz Kalması )
İCRANIN KISMEN VEYA TAMAMEN İADESİ ( Ödenen Paranın İadesi )
ALACAKLININ EDA DAVASI AÇMASI ( İlama Dayalı Takip Yapması )"
364YHGK6.10.1993E. 1993/12-404 K. 1993/553"İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Cevap Yoluyla Temyiz - İİK.'da Düzenleme Olmayan Hususlarda HUMK.'nun Uygulanacağı )
TEMYİZ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarına Karşı Cevap Yoluyla - Mümkün Olabileceği )
CEVAP YOLUYLA TEMYİZ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarına Karşı - Mümkün Olabileceği )
İCRA İFLAS KANUNUNDA DÜZENLEME OLMAYAN HUSUSLAR ( HUMK.'nun Uygulanacağı - Tetkik Mercii Kararını Cevap Yoluyla Temyiz )
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANMASI ( İİK.'da Düzenleme Olmayan Hususlarda - Tetkik Mercii Kararını Cevap Yoluyla Temyiz )"
364Y12.HD28.12.1990E. 1990/14324 K. 1990/13898"TEMYİZ YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE VERİLEN KARAR ( Kesin Olmasına Rağmen )
AVUKATIN KÖTÜNİYETİ SEBEBİYLE TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ"
364YHGK30.1.1980E. 1979/12-1972 K. 1980/171"TETKİK MERCİİ MERCİİ KARARLARI ( Temyizin Duruşmalı Yapılıp Yapılmayacağı )
TİCARİ MÜMESSİL ( İşlemlerinin İyiniyetli Kişilere Karşı Taciri Bağlaması )
KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMAK ( Ticari Mümessil Tarafından )"
364YHGK30.1.1980E. 1979/12-1692 K. 1980/170"TİCARİ MÜMESSİL ( İmzaladığı Senetlerin İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Müesseseyi Bağlaması )
KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMAK ( Ticari Mümessil Tarafından İyiniyetli Üçüncü Şahıslara Karşı )
İYİNİYET ( Ticari Mümessil Tarafından İmzalanan Senetlerin İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Müesseseyi Bağlaması )"
364YİBGK21.2.1968E. 1966/23 K. 1968/5"TAKİP HUKUKUNDA TEMYİZİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ ( Satış Dışındaki İşlemleri Durdurmaması )
İCRA HUKUKUNDA TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ KARARININ KABUL EDİLMEMESİ ( Temyiz Dilekçesinin Cevap Layihasıyla Birlikte Yargıtay`a Gönderileceği )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI ( İcra İşlemlerine Etkisi )
İCRA İŞLEMLERİNİN TEMYİZİ ( İşlemlere Etki Yapmayacağı - Kanuni Şartları Haizse Yalnız Satış İşlemlerini Durduracağı )
TEMYİZ ( İcra İşlemlerinin Etkilenmeyeceği - Kanuni Şartları Haizse Yalnız Satış İşlemlerini Durduracağı )
SATIŞIN DURMASI ( İcra İşlemlerinde - Kanuni Şartları Haiz Temyiz İle )"
364YİBGK20.2.1946E. 1945/12 K. 1946/5"EMNİYET SANDIĞINA REHNEDİLMİŞ TAŞINMAZ ( İhale ile Satıma İlişkin Kararların Temyizinin Olanaksız Olması )
İHALE İLE SATIMA İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZ OLUNAMAMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİNİN OLANAKLI OLMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
İCRA TETKİK MERCİİ TARAFINDAN YAPILAN İHALE ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )
ŞİKAYET YOLUNUN KAPALI OLMASI ( İcra Tetkik Mercii Tarafından Yapılan İhaleye Karşı )"
364YİBGK7.6.1939E. 1939/23 K. 1939/46"GÖREVLİ YARGITAY DAİRESİ ( İhtiyati Haczin Kaldırılmasına İlişkin Olarak Ticaret Mahkemesinin Verdiği Kararın Temyizen Tetkiki Mercii )
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TİCARET MAHKEMESİNDEN VERİLEN KARARLAR ( Tetkike Görevli Yargıtay Dairesi-Takip Hukukuna Taalluk Ettiği )"

BAM

364İZMİRBAM-12HD13.10.2016E. 2016/80 K. 2016/63"MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE İŞVERENCE CEVAP VERİLMEMESİ ( Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Karar Verileceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )
TEKİD YAZILMASINI GEREKTİREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği - Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )"

Madde 365

YARGITAY

365Y12.HD18.9.2017E. 2016/18877 K. 2017/10785"KIYMET TAKDİRiNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Kıymet Takdirine İlişkin Verilen Kararlarının Temyizi Kabil Olmadığı - Temyizi Kabil Olmayan Karara Karşı Yapılan Temyiz Başvurusunun Satışı Durdurmayacağı )
SATIŞIN DURDURULMASI ( İcra Mahkemesince Verilen Ve Temyizi Kabil Olmayan Kararların Temyiz Edilmesinin Satışı Durduracağı Yönünde Kararın Hatalı Olduğu - Temyizi Kabil Olmayan Kararın Satışı Durdurmayacağı )"
365Y12.HD3.4.2017E. 2016/12924 K. 2017/5222"İCRA MAHKEMESİ KARARI ( Niteliği veya Miktarı İtibariyle Kesin Olması Halinde İcra Mahkemesince Ek Kararla Temyiz İsteminin Reddine Karar Verileceği - İcra Mahkemesinin Ret Kararının Tebliğinden İtibaren On Gün İçinde Temyizinin Mümkün Olduğu )
İCRA MAHKEMESİNİN TEMYİZ TALEBİYLE İLGİLİ KARARI ( İcra Mahkemesinin Kararının Niteliği İtibariyle Kesin Olması veya Süresinde Temyiz Edilmemesi veya Geçmiş Bir Şikayete Dair Olması Nedeniyle Kesin Olması Halinde İcra Mahkemesini Sadece Temyiz İstemini Reddetmekle Yetineceği - Süre Dışındaki Nedenlerle Temyiz Talebini Reddetme Yetkisinin Yargıtaya Ait Olduğu )"
365Y12.HD30.3.2017E. 2016/11926 K. 2017/4993"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Temyizi Kabil Olmayan Bir Şikayete Dayalı Olarak Satış Dahil Hiçbir İcra Muamelesinin Durmayacağı - İcra Müdürlüğünün Satışın Devamına Dair Kararı Yerinde Olup Borçlunun Şikayetinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞIN DURDURULMASI TALEBİ ( Reddine Dair İşlemin Borçlular İptalini İstedikleri Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Kararı Temyiz Ettiklerinden Temyizi Kabil Olmayan Bir Şikayete Dayalı Olarak Satış Dahil Hiçbir İcra Muamelesinin Durmayacağının Gözetilmesi Gerektiği - İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet )
TEMYİZİ KABİL OLMAYAN ŞİKAYET ( Borçluların İcra Müdürlüğünce Satışın Durdurulması Talebinin Reddine Dair İşlemin İptalini İstediği - Temyizi Kabil Olmayan Bir Şikayete Dayalı Olarak Satış Dahil Hiçbir İcra Muamelesinin Durmayacağı/İcra Müdürlüğünün Satışın Devamına Dair Kararının Yerinde Olduğu )"
365Y8.HD1.10.2015E. 2015/16445 K. 2015/17108"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Yargıtay Bozma Kararına Karşı Tarafların Bu Kararın Kendilerine Tebliğinden İtibaren 10 Gün İçinde Karar Düzeltme Yoluna Müracaat Edebileceği - Karar Düzeltme İstemini İnceleme ve Değerlendirme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu/İcra Mahkemesi'nin Karar Düzeltme İsteğinin Reddine Karar Veremeyeceği )
YASAL SÜREDE KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULMADIĞINDAN BAHİSLE VERİLEN EK KARARLA TASHİHİ KARAR TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Karar Düzeltme İstemini İnceleme ve Değerlendirme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu - İcra Mahkemesi'nin Karar Düzeltme İsteğinin Reddine Karar Veremeyeceği/Mahkemenin Ek Kararının Kaldırılacağı )
İCRA MAHKEMESİNİN KARAR DÜZELTİME İSTEMİNİ REDDEDEMEMESİ ( Karar Düzeltme İstemini İnceleme ve Değerlendirme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu/İcra Mahkemesi'nin Karar Düzeltme İsteğinin Reddine Karar Veremeyeceği/Mahkemenin Yasal Sürede Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmadığına Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği ) "
365Y12.HD14.9.2015E. 2015/17184 K. 2015/20823"KARAR DÜZELTME TALEBİNİ İNCELEME GÖREVİNİN YARGITAY'A AİT OLMASI ( Karar Düzeltme Talebinin İcra Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği - Karar Düzeltme Dilekçesinin Süresi İçerisinde İbraz Edilmediğinden Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verildiği )
İCRA MAHKEMESİNİN KARAR DÜZELTME TALEBİNİ DEĞERLENDİRME YETKİSİ OLMAMASI ( Karar Düzeltme Talebini İnceleme Görevinin Doğrudan Yargıtay'a Ait Olduğu - Karar Düzeltme Talebinin İcra Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği )"
365Y12.HD24.12.2014E. 2014/34071 K. 2014/31400"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Karar Düzeltme Talebinin İcra Mahkemesi Tarafından Reddedildiği - Karar Düzeltme Talebini İnceleme Görevinin Doğrudan Yargıtay'a Ait Olduğu )
KARAR DÜZELTME TALEBİNİ İNCELEME GÖREVİNİN YARGITAY'A AİT OLMASI ( Ödeme Emrinin İptali Talebi - Karar Düzeltme Talebinin İcra Mahkemesi Tarafından Reddedildiği )
İCRA MAHKEMESİNİN KARAR DÜZELTME TALEBİNİ DEĞERLENDİRME YETKİSİ OLMAMASI ( Ödeme Emrinin İptali Talebi - Karar Düzeltme Talebini İnceleme Görevinin Doğrudan Yargıtay'a Ait Olduğu )"
365YHGK14.3.2012E. 2011/12-850 K. 2012/147"İNKAR TAZMİNATININ KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMASINA DAİR ŞİKAYET ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu'ndaki Kaydının Silindiği - Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ YOKLUĞU ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu'ndaki Kaydının Silindiği - Tüzel Kişiliği ve Dava Ehliyeti Sona Erdiğinden Şikayet Davasının Reddedileceği )
İFLAS EDEN ŞİRKETİN TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN KAYDININ SİLİNMESİ ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu'ndaki Kaydının Silindiği - Tüzel Kişiliği ve Dava Ehliyeti Sona Erdiğinden Şikayet Davasının Reddedileceği )
TÜZEL KİŞİLİĞİN VE DAVA EHLİYETİNİN SONA ERMESİ ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu'ndaki Kaydının Silindiği - Şikayet Davasının Aktif Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verileceği )"
365YHGK17.12.2008E. 2008/19-751 K. 2008/738"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Temyize Konu Karar Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Bozmadan Esinlenilmek ve Bozmada İşaret Edilen Yönde Yeni ve Ayrı Bir İnceleme Yapılmak Suretiyle Oluşturulmuş Farklı Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Olduğu )
YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE DİRENME KARARI ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )
DİRENME NİTELİĞİNDE OLMAYAN YENİ BİR HÜKÜM ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )"
365Y12.HD11.12.2006E. 2006/20315 K. 2006/23495"ONAMA KARARI ( Onandığı Açıkça Belirtilmese Dahi Reddedilen Temyiz İtirazlarına İlişkin Karar Bölümü Onanmış Sayıldığı )
TEMYİZ İTİRAZI ( Onandığı Açıkça Belirtilmese Dahi Reddedilen Temyiz İtirazlarına İlişkin Karar Bölümü Onanmış Sayıldığı )"
365Y17.HD26.1.2006E. 2005/11265 K. 2006/202"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İİK.nun 353. Maddesinde Belirlenen 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Temyiz Ettiği Anlaşıldığı Cihetle Yerel Mahkeme Tarafından Aynı Kanunun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA TEFHİM ( İİK.nun 353. Maddesinde Belirlenen 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Temyiz Ettiği Anlaşıldığı Cihetle Yerel Mahkeme Tarafından Aynı Kanunun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )
7 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ ( Taahhüdü İhlal - Yerel Mahkeme Tarafından İİK'nun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )"
365Y21.HD15.6.2004E. 2004/5942 K. 2004/5866"İCRA MAHKEMELERİ KARARLARININ TEMYİZİ ( 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği - Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )
TEMYİZ ( İcra Mahkemeleri Kararları - 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği/Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )
PARASAL SINIR ( İcra Mahkemeleri Kararlarının Temyizi - 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği/Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )"
365Y16.HD22.3.2004E. 2003/8595 K. 2004/4555"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanık Olarak Tüzel Kişinin Gösterilmesi- Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçundan Beraat Etmesi )
TÜZEL KİŞİ ( Tüzel Kişinin Sanık Olarak Gösterilememesi )
YASAL TEMSİLCİ ( Sanık Sıfatıyla Şirketin Yasal Temsilcisinin Gösterilmesinin Gerekmesi )"
365Y16.HD8.10.2003E. 2003/6938 K. 2003/8832"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( İcra İflas Kanunu Gereğince Sanığın Yokluğunda Verilen Hükmün Temyiz Süresinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün Olması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Sanığın Yokluğunda Verilen Hükmün Temyiz Süresinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün Olması-Yasal Süreden Sonra Yapılan Temyizin Süre Yönünden Reddedilmesi )"
365Y17.HD25.9.2003E. 2003/4970 K. 2003/8570"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hükmün Yedi Gün İçinde Temyiz Edilmesinin Gerekmesi )
TEMYİZ ( Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hükmün 7 Gün İçinde Temyiz Edilmediği Taktirde Bir Daha Temyiz Edilememesi )
TEFHİM ( Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hükmün 7 Gün İçinde Temyiz Edilmediği Taktirde Bir Daha Temyiz Edilememesi )"
365YCGK10.6.2003E. 2003/16-183 K. 2003/182"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Gerekmediği Halde Yapılan Tebligatın Yeni Bir Süre Başlatmaması ve Herhangi Bir Hak Doğurmaması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Gerekmediği Halde Yapılan Tebligatın Yeni Bir Süre Başlatmaması ve Herhangi Bir Hak Doğurmaması )
TEBLİGATIN GEREKLİLİĞİ ( Gerekmediği Halde Yapılan Tebligatın Yeni Bir Süre Başlatmaması ve Herhangi Bir Hak Doğurmaması )"
365YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
365YCGK12.3.2002E. 2002/16-76 K. 2002/187"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi-Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ ( Sanığın Taahhüdünü Hangi Nedenlerle Yerine Getirmediğinin Belirlenmesi- Hiç Kimsenin Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğü Yapmadığından Dolayı Özgürlüğünden Alıkonamaması )
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
İCRA TETKİK MERCİİNCE VERİLEN CEZAYA İLİŞKİN KARARLAR ( Bu Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )
TEMYİZ YETKİSİ ( İcra Tetkik Merciilerince Verilen Kararların Temyiz Olunabilmesi Ancak Beraat Düşme ve Ortadan Kaldırma Kararlarına Karşı Savcının Temyiz Yetkisi Olmaması )"
365Y21.HD23.1.2001E. 2000/9257 K. 2001/101"TEMYİZ SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Müddeti Muhafaza Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmemiş ve Harcının Yatırılmamış Olması)
MÜDDETİ MUHAFAZA DİLEKÇESİNİN TEMYİZ SÜRESİNİ KESMEMESİ ( Temyiz Defterine Kaydedilmeyen ve Harcı Yatırılmayan)"
365Y12.HD24.1.2000E. 1999/17775 K. 2000/626"TAKİP HUKUKUNA YÖNELİK MERCİİ KARARLARININ İNFAZI ( Kesinleşmesinin Şart Olmadığı )
MERCİİ KARARLARININ İNFAZI ( Takip Hukukunda - Kesinleşmesinin Şart Olmadığı )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( İnfazı İçin Takip Hukukunda Şart Olmadığı )"
365YHGK23.9.1998E. 1998/12-625 K. 1998/601"TEMYİZ SÜRESİ ( Tetkik Merciinin Direnme Kararı )
İCRA TETKİK MERCİİNİN SÜRESİ GEÇMİŞ TEMYİZ TALEBİNİ REDDİ"
365Y8.CD9.3.1994E. 1994/1986 K. 1994/2516"ŞİKATTEN VAZGEÇME ( Vazgeçme Üzerine Verilen Düşürme Kararının Temyizi )
TEMYİZ YETKİSİ ( Savcının )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayetten Vazgeçme Üzerine )"
365YHGK6.10.1993E. 1993/12-404 K. 1993/553"İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Cevap Yoluyla Temyiz - İİK.'da Düzenleme Olmayan Hususlarda HUMK.'nun Uygulanacağı )
TEMYİZ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarına Karşı Cevap Yoluyla - Mümkün Olabileceği )
CEVAP YOLUYLA TEMYİZ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarına Karşı - Mümkün Olabileceği )
İCRA İFLAS KANUNUNDA DÜZENLEME OLMAYAN HUSUSLAR ( HUMK.'nun Uygulanacağı - Tetkik Mercii Kararını Cevap Yoluyla Temyiz )
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANMASI ( İİK.'da Düzenleme Olmayan Hususlarda - Tetkik Mercii Kararını Cevap Yoluyla Temyiz )"
365Y8.CD6.10.1993E. 1993/7982 K. 1993/9794"İCRA CEZA DAVALARINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ ( İcra Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçme )"
365Y12.HD18.3.1991E. 1991/2808 K. 1991/3412"KARAR DÜZELTME ( Merciin Bu Yöndeki İsteği Reddetme Yetkisinin Olmaması )
TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ ( Karar Düzeltme Talepleri Hakkında )"
365YİBGK1.6.1990E. 1989/3 K. 1990/4"ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Süre Geçtikten Sonra )
MAHKEMECE TEMYİZ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMEDEN DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ
KARARIN TEMYİZ KABİLİYETİNİN BULUNMAMASI
GÖREV ( Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Kararların Yasal Süre Geçtikten Sonra Temyizi )
TEMYİZ ( Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Kararların Yasal Süre Geçtikten Sonra )
YASAL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEMYİZ ( Asliye Hukuk Mahkemesi Kararları )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ YENİ KANUNLA ÇATIŞMASI
İİK. 365. MADDENİN DEĞİŞMESİNDEN SONRA ÖNCEKİ İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ DURUMU"
365YHGK10.2.1984E. 1983/12-1131 K. 1984/101"ŞİKAYET DAVASI ( İcra Tetkik Merciinde Temyiz Süresinin Tefhimle Tefhim Yoksa Kararın Tebliği İle Başlaması )
İCRA TETKİK MERCİİNDE TEMYİZ SÜRESİ ( Sürenin Tefhimle Tefhim Yoksa Kararın Tebliği İle Başlaması )
KİRALAMA ( Kocanın Karısı İle Oturduğu Evi Evlilik Birliği İçin Kiralamış Sayılması )
BOŞANMA DAVASI AÇIP EVİ TERKEDEN KOCA ( Karısını Zarara Uğratmak Amacıyla Verdiği Tahliye Taahhüdüne Dayanılarak Tahliye Kararı Verilememesi )
TAHLİYE KARARI ( Boşanma Davası Açıp Evi Terkeden Kocanın Karısını Zarara Uğratmak Amacıyla Verdiği Tahliye Taahhüdüne Dayanılarak Tahliye Kararı Verilememesi"
365YİBGK21.2.1968E. 1966/23 K. 1968/5"TAKİP HUKUKUNDA TEMYİZİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ ( Satış Dışındaki İşlemleri Durdurmaması )
İCRA HUKUKUNDA TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ KARARININ KABUL EDİLMEMESİ ( Temyiz Dilekçesinin Cevap Layihasıyla Birlikte Yargıtay`a Gönderileceği )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI ( İcra İşlemlerine Etkisi )
İCRA İŞLEMLERİNİN TEMYİZİ ( İşlemlere Etki Yapmayacağı - Kanuni Şartları Haizse Yalnız Satış İşlemlerini Durduracağı )
TEMYİZ ( İcra İşlemlerinin Etkilenmeyeceği - Kanuni Şartları Haizse Yalnız Satış İşlemlerini Durduracağı )
SATIŞIN DURMASI ( İcra İşlemlerinde - Kanuni Şartları Haiz Temyiz İle )"

BAM

365İZMİRBAM-8HD14.7.2017E. 2017/940 K. 2017/432"BORCA İTİRAZ ( İstinaf Başvurusunun Reddine İlişkin Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği/Ek Kararda Bu Sürenin Bir Hafta Yerine On Gün Olarak Yazılması Doğru Değil ise de Yasa ile Belirlenen Sürenin Hakim Tarafından Farklı Yazılmasının Öngörülen Süreyi Değiştirmediği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )
BELİRLENEN SÜRENİN HAKİM TARAFINDAN FARKLI YAZILMASI ( Öngörülen Süreyi Değiştirmeyip İlgilisine Bir Hak Bahşetmediği/İstinaf Başvurusunun Reddine İlişkin Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Karara Karşı Bir Hafta İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği/Ek Kararda Bu Sürenin Bir Hafta Yerine On Gün Olarak Yazılması Doğru Olmayıp Yasa ile Belirlenen Sürenin Değişmediği - Davalı Vekili Tarafından İkinci Kez Verilen İstinaf Başvuru Dilekçesinin Ek Karara İlişkin Olduğu Belirtilmediği Gibi Süresinde de Verilmediği/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Süre Yönüden Reddine Karar Vermek Gerektiği )"
365ANKARABAM-19HD12.7.2017E. 2017/1500 K. 2017/880"İCRA EMRİ VE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Bölge Adliye Mahkemesince İncelenmesi İstenilen Kararın Miktar İtibariyle İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığı - Kesin Nitelikte Bulunduğu Anlaşıldığından Şikayetçi Borçlu Vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddine Karar Vermek Gerektiği)
KESİNLİK SINIRI ( İstinaf İncelemesine Konu Edilen Başvurunun Mahkeme Kararında Davalı Alacaklı Lehine Hükmedilen Avukatlık Ücreti İle İlgili Bulunduğu - Ancak Mahkeme Karar Tarihi İtibariyle Yapılan İncelemeye Göre Uyuşmazlık Konusu Değerin Kesinlik Sınırını Geçmediği/Mahkeme Kararına Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı)
İSTİNAF KANUN YOLU ( Mahkeme Karar Tarihi İtibariyle Yapılan İncelemeye Göre Uyuşmazlık Konusu Değerin Kesinlik Sınırını Geçmediği Anlaşıldığından Söz Konusu Mahkeme Kararına Karşı İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olmadığı - Borçlu Vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddi Gerektiği/İcra Emri ve Takibin İptali)"
365İZMİRBAM-8HD10.7.2017E. 2017/899 K. 2017/394"İSTİHKAK DAVASI ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılırsa veya İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK'nun İlgili Hükümleri Gereğince İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAM'nin İcra Mahkemesince Reddine Karar Verilmeyen Başvuruyu Geri Çevirmeyip Karar Bağlayacağı/Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmayıp Kesin Nitelikte Olduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMASI ( Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılırsa veya İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK'nun İlgili Hükümleri Gereğince İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAM'nin İcra Mahkemesince Reddine Karar Verilmeyen Başvuruyu Geri Çevirmeyip Karar Bağlayacağı/Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmayıp Kesin Nitelikte Olduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği )
BAM'NİN İCRA MAHKEMESİNCE REDDİNE KARAR VERİLMEYEN BAŞVURUYU GERİ ÇEVİRMEMESİ ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılırsa veya İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK'nun İlgili Hükümleri Gereğince İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği - Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmayıp Kesin Nitelikte Olduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği )"
365İZMİRBAM-8HD3.7.2017E. 2017/805 K. 2017/342"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılıp İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK Gereğince İstem İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAMın İcra Mahkemesince İstemin Reddine Karar Verilmemiş ise Başvuruyu Geri Çevirmeyip Doğrudan Kesin Karara Bağlayacağı/Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılıp İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK Gereğince İstem İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAM'ın İcra Mahkemesince İstemin Reddine Karar Verilmemiş ise Başvuruyu Geri Çevirmeyip Doğrudan Kesin Karara Bağlayacağı/Karar İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARAR ( İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılıp İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz ya da Şikayetin Reddine Veyahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa HMK Gereğince İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği - BAM'ın İcra Mahkemesince İstemin Reddine Karar Verilmemiş ise Başvuruyu Geri Çevirmeyip Doğrudan Kesin Karara Bağlayacağı/Karar Miktar Yönünden Kesin Nitelikte Bulunduğundan Başvurunun Reddi Gerektiği )"
365ANKARABAM-18HD20.6.2017E. 2017/2142 K. 2017/1403"İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA ( İİK'nın 6763 Sayılı Kanunla Değiştirilen 363/1. Maddesinde Öngörülen Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek-1/1 Uyarınca 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktar Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 7.260 TL'yi Geçmediğinin Anlaşıldığı - Mahkeme Kararının İstinaf Kabiliyetinin Bulunmadığı )
KESİN KARAR ( 2004 S.K. Md. 365/3 Uyarınca İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddi Gerektiği - İstinaf Yoluna Başvurma Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılır veya İstinaf Yoluna Başvurulmasına Olanak Bulunmayan Bir Karara veya Vazgeçme Nedeniyle İtiraz veya Şikayetin Reddine Yahut Süresi Geçmiş Bir Şikayete İlişkin Olursa İstemin İcra Mahkemesince Reddedileceği/Reddine Karar Verilmemiş Başvuruyu Bölge Adliye Mahkemesinin Geri Çevirmeyip Doğrudan Kesin Karara Bağlayacağı )"
365ANKARABAM-18HD9.11.2016E. 2016/71 K. 2016/60"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞIN DURDURTMASI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ İSTEMİ ( Bölge Adliye Mahkemesince İncelenmesi İstenilen Kararın İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığı - Kesin Nitelikte Bulunduğu/İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünün Satışın Durdurtması Talebinin Reddi İşleminin Şikayet Yoluyla İptali İstemi/Bölge Adliye Mahkemesince İncelenmesi İstenilen Kararın İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlardan Olmadığı - Kesin Nitelikte Bulunduğu/İstinaf Başvuru Dilekçesinin Reddedileceği )
SATIŞIN DURMASI ( Temyizin Satıştan Başka İcra Muamelelerini Durdurmayacağı - Bu Hükmün İcra Mahkemesince Verilen Takip Hukukuna Müteallik Kararların Temyizi Hakkında Olduğunun Gözetileceği )"

Madde 366

YARGITAY

366Y8.HD24.10.2017E. 2016/12562 K. 2017/13650"İLAMLI TAKİPTE ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Alacaklı Tarafından Başlatılan Takibin İlama Aykırı Olduğunun İddia Edildiği/Bu Durumda Alacaklıya Tebligat Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İlamda Dört Davalı Bulunduğundan Takip Alacaklısının Hükmedilen Vekalet Ücretinin 1/4'ünü Talep Edebileceğinin Kabulü Gerektiği/İcra Emrinde Fazla Talep Edilen Kısmın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMA AYKIRILIK İDDİASI ( Alacaklıya Tebligat Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İlamda Dört Davalı Bulunduğundan Takip Alacaklısının Hükmedilen Vekalet Ücretinin 1/4'ünü Talep Edebileceğinin Kabulü Gerektiği/İcra Emrinde Fazla Talep Edilen Kısmın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMDA BİRDEN FAZLA DAVALI BULUNMASI ( Alacaklı Tarafından Başlatılan Takibin İlama Aykırı Olduğunun İddia Edildiği/Bu Durumda Alacaklıya Tebligat Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İlamda Dört Davalı Bulunduğundan Takip Alacaklısının Hükmedilen Vekalet Ücretinin 1/4'ünü Talep Edebileceğinin Kabulü Gerektiği/İcra Emrinde Fazla Talep Edilen Kısmın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
366Y12.HD19.9.2017E. 2017/4601 K. 2017/10987"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Şikayetçi Borçluya Usülüne Uygun Hesap Kat İhtarı Gönderilmediğinden Takibin İptal Edildiği Kararın Kesinleştiği - Alacaklı Bankaca Kesinleşmiş Bu Karar Mevcutken Yeniden Hesap Kat İhtarı Düzenlenip Tebliğ Edilmeden Şikayetçi Borçluya Karşı Takip Başlatılmasının Doğru Olmadığı )
İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçluya Usülüne Uygun Hesap Kat İhtarı Gönderilmediğinden Takibin İptal Edildiği ve Kararın Kesinleştiği/Kesinleşmiş Bu Karar Mevcutken Yeniden Hesap Kat İhtarı Düzenlenip Tebliğ Edilmeden Şikayetçi Borçluya Karşı Takip Başlatılmasının Doğru Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Borçluya Usülüne Uygun Hesap Kat İhtarı Gönderilmediğinden Takibin İptal Edildiği Kararın Kesinleştiği - Kesinleşmiş Bu Karar Mevcutken Yeniden Hesap Kat İhtarı Düzenlenip Tebliğ Edilmeden Borçluya Karşı Takip Başlatılmasının Doğru Olmadığı/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/İcra Emrinin İptali İstemi )"
366Y12.HD27.3.2017E. 2016/13207 K. 2017/4650"MUHTIRANIN İPTALİ İSTEMİ ( Açıkça Şikayetten Vazgeçilmeksizin Borcun Cebri İcra Tehdidi Altında Ödenmesinin Şikayeti Konusuz Kılmayacağı - Her Dava ve Şikayetin Davanın Açıldığı Andaki Şartlara Göre Değerlendirileceği/Mahkemece İstemin Esası İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
HER DAVA VE ŞİKAYETİN DAVANIN AÇILDIĞI ANDAKİ ŞARTLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Açıkça Şikayetten Vazgeçilmeksizin Borcun Cebri İcra Tehdidi Altında Ödenmesinin Şikayeti Konusuz Kılmayacağı - Mahkemece İstemin Esası İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği/Muhtıranın İptali İstemi )
ESASIN İNCELENMESİ ( Açıkça Şikayetten Vazgeçilmeksizin Borcun Cebri İcra Tehdidi Altında Ödenmesinin Şikayeti Konusuz Kılmayacağı - Her Dava ve Şikayetin Davanın Açıldığı Andaki Şartlara Göre Değerlendirileceği/Muhtıranın İptali İstemi )"
366Y4.HD8.2.2017E. 2016/16419 K. 2017/759"İSTİRDAT DAVASI ( Davalının Kötüniyetli Olduğu/Eldeki Davanın İ.İ.K'nun 89/3. Fıkrasına Göre Değil 5. Fıkrasına Göre Açıldığı ve Bu Fıkrada Davacının Ödediği Bedelin İstirdadı İçin Hak Düşürücü Bir Süre Düzenlenmediği - İstemin Hak Düşürücü Süreden Reddine Karar Verilemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davalının Kötüniyetli Olduğu/Eldeki Davanın İ.İ.K'nun 89/3. Fıkrasına Göre Değil 5. Fıkrasına Göre Açıldığı ve Bu Fıkrada Davacının Ödediği Bedelin İstirdadı İçin Hak Düşürücü Bir Süre Düzenlenmediği/İstemin Hak Düşürücü Süreden Reddine Karar Verilemeyeceği - İstirdat Davası )
ALACAKLININ KÖTÜ NİYETLİ OLMASI ( İstirdat Davası - Davacıya Maaş Haciz Müzekkeresi Yazıldığı Davacının Görev ve Adres Değişikliği Sebebiyle Müzekkereden Haberdar Olmaması Üzerine Davalının Aynı Adrese Haciz İhbarnameleri Gönderdiği/Davanın İ.İ.K'nun 89/5. Md. Göre Açıldığı/İstemin Hak Düşürücü Süreden Reddedilemeyeceği )"
366Y8.HD1.12.2016E. 2016/13627 K. 2016/14844"BOŞANMA KARARI VE ZİYNET EŞYASININ İADESİNE DAİR TALEPLERİN TOPLAMI İÇİN TEK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ ( Takibe Konu İlamın Kesinleşmediği Gerekçesiyle Takibin İptali Talebi - Takibe Konulan Vekalet Ücreti Boşanma İlamının Fer'i Niteliğinde Olduğundan Boşanma İlamı Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılamayacağı/Şikayetin Kabul Edileceği )
TAKİBE KONU İLAMIN KESİNLEŞMEDİĞİ İDDİASINA DAYANAN TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Takibe Dayanak İlamda Boşanma Kararı ve Ziynet Eşyasının İadesine Dair Taleplerin Toplamı İçin Tek Vekalet Ücretine Hükmedildiğğ - Takibe Konulan Vekalet Ücreti Boşanma İlamının Fer'i Niteliğinde Olduğundan Boşanma İlamı Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılamayacağı/Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN TAKİBE KONU EDİLMESİ ( Kesinleşmedikçe Takibe Konu Edilemeyeceği - Boşanma Kararının Eklentisi Olan Tazminat Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderine Yönelik Kısımlarının da Aynı Kurala Tabi Olduğu/Boşanma İlamı Kesinleştiği Takdirde Ekinde Hükmedilen Tazminat Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Takibe Konulabilmesi İçin Kesinleşmelerinin Gerekli Olmadığı )"
366Y8.HD1.10.2015E. 2015/16445 K. 2015/17108"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Yargıtay Bozma Kararına Karşı Tarafların Bu Kararın Kendilerine Tebliğinden İtibaren 10 Gün İçinde Karar Düzeltme Yoluna Müracaat Edebileceği - Karar Düzeltme İstemini İnceleme ve Değerlendirme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu/İcra Mahkemesi'nin Karar Düzeltme İsteğinin Reddine Karar Veremeyeceği )
YASAL SÜREDE KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULMADIĞINDAN BAHİSLE VERİLEN EK KARARLA TASHİHİ KARAR TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Karar Düzeltme İstemini İnceleme ve Değerlendirme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu - İcra Mahkemesi'nin Karar Düzeltme İsteğinin Reddine Karar Veremeyeceği/Mahkemenin Ek Kararının Kaldırılacağı )
İCRA MAHKEMESİNİN KARAR DÜZELTİME İSTEMİNİ REDDEDEMEMESİ ( Karar Düzeltme İstemini İnceleme ve Değerlendirme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu/İcra Mahkemesi'nin Karar Düzeltme İsteğinin Reddine Karar Veremeyeceği/Mahkemenin Yasal Sürede Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmadığına Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği ) "
366Y8.HD5.12.2013E. 2013/17460 K. 2013/18423"NAFAKA ALACAĞI ( Her Ay Tahakkuk Eden Nafaka Alacakları Yönünden 10 Yıllık Zaman Aşımı Müddetinin Uygulanması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Her Ay Tahakkuk Eden Nafaka Alacakları Yönünden 10 Yıllık Zamanaşımı Müddetinin Uygulanması Gerektiği )
MADDİ HATA ( Nafaka Alacağı/Küçüğe Velayeten Alacaklı Vekiline Verilmiş Vekaletname - Alacaklı Adının Küçüğün Adı Olarak Yazılmasının Maddi Hata Olduğu )
KÜÇÜĞE VELAYETEN VERİLEN VEKALETNAME ( Nafaka Alacağı - Alacaklı Adının Küçüğün Adı Olarak Yazılmasının Maddi Hata Olduğu/Borçlu Vekilinin İcranın Geri Bırakılması Dilekçesinde Bu Yönde Yapmış Olduğu Şikayetinin Bulunmadığının Gözetileceği )
ŞİKAYET ( Alacaklı Adının Küçüğün Adı Olarak Yazılmasının Maddi Hata Olduğu - Borçlu Vekilinin İcranın Geri Bırakılması Dilekçesinde Bu Yönde Yapmış Olduğu Şikayetinin Bulunmadığı/ sonradan İbraz Ettiği Dilekçe İçeriğinin Dikkate Alınmayarak Şikayetin Reddedileceği )"
366Y16.HD22.4.2013E. 2013/1888 K. 2013/4107"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Yetkilisi Olduğu Ticaret Şirketinin Kayıtlı Adresinde Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılmadan ve Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden En Son Verilen Beyanname Örnekleri İstenilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TİCARETİ TERK ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu - Fiili Durumun Belirlenmesi Amacıyla Sanığın Yetkilisi Olduğu Ticaret Şirketinin Kayıtlı Adresinde Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
MAL BEYANNAMESİ ( Şikayet Tarihi İtibarıyla Ticari Faaliyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti İçin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden En Son Verilen Beyanname Örnekleri İstenilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu )"
366Y8.HD1.4.2013E. 2013/3799 K. 2013/4702"İSTİHKAK DAVASI ( Yerel Mahkemenin Kararının Bozulması Sonucu Yeniden Yapılan Yargılamada Yediemin Olan Davacının Kendisine Teslim Edilen Mahsulü Sattığı Halde 2 Yıl Sonra Eldeki Davayı Açmasında Hukuki Yararının Bulunmadığı )
MAHKEMECE DOSYA ÜZERİNDEN YAPILAN İNCELEME ( Duruşma Açılıp Takip Alacaklısına Tebliğat Yapılmak Suretiyle ve Tarafların Delilleri Toplanarak Varılacak Sonuca Göre Karar Verileceği - Davanın İstihkak Davası Olduğunun Kabulü )
USULSÜZ KONULAN HACZİN KALDIRILMASI DAVASI ( Şikayetin Süresinde Olmaması Nedeniyle Davanın Reddedildiği - Daha Sonradan Bozma Kararı Uyarınca Davanın Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davası Olduğunun Kabulü/İstihkak Davası/Duruşma )
HUKUKİ YARARI ( İstihkak Davası - Davacının Elindeki Mahsulü Satarak Paraya Çevirdiği/Davanın Reddinin Onanacağı )
BOZMA İLAMINA UYULMASI ( Yapılan Yargılama Sonucunda, Yediemin Olan Davacının Kendisine Teslim Edilen Mahsulü Bozulacak Olması ve İşçilere Borcu Nedeniyle Satarak Paraya Çevirdiği - Davayı Açmasında Hukuki Yararın Bulunmadığının Kabulü )"
366Y12.HD1.4.2013E. 2013/4131 K. 2013/12296"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Reddedildiği Takdirde İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN HUSUS ( İhalenin Feshi Talebi/Reddedildiği Takdirde İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınamayacağı )
ALEYHE BOZMA YASAĞININ İSTİSNASI ( İhalenin Feshi Talebi/Reddedildiği Takdirde İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi Reddedildiği Takdirde İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği )"
366Y12.HD25.9.2012E. 2012/10759 K. 2012/27879"YETKİ İTİRAZININ KABUL EDİLMESİ ( Borçlu Vekilinin Kararı Kötü Niyetle Temyiz Ettiğinin Anlaşıldığı - Borçlu Vekilinin Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verileceği )
KÖTÜNİYETLİ TEMYİZ ( Borçlu Vekilinin Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verileceği )
DİSİPLİN PARA CEZASI ( Borçlu Vekilinin Kararı Kötü Niyetle Temyiz Ettiğinin Anlaşıldığı - Borçlu Vekilinin Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verileceği )"
366Y12.HD28.6.2012E. 2012/5216 K. 2012/22944"BORCA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Yürütülen İcra Takibinden Kaynaklanan - İmzaların Temsilci Sıfatıyla Atıldığının ve Şahsi Sorumluluğu Doğurmayacağının Kabulü Gerektiği Mahkemece Borca İtirazın Kabulü Yerine İstemin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takip Dayanağı Bonoda Kaşe Üzerinde Dört Adet İmzanın Olduğu Sözkonusu Kaşenin Dışında Başka Bir İmzanın Atılmadığı/İmzaların Temsilci Sıfatıyla Atıldığının ve Şahsi Sorumluluğu Doğurmayacağının Kabulü Gerektiği - Borca İtiraz )
TEMSİLCİNİN ŞAHSİ SORUMLULUĞU ( Şirketin Münferiden Temsile Yetkili Temsilcinin Şirket Kaşesi Dışında Senet Üzerine Atmış Olduğu İmza Bizatihi Kendisini Sorumlu Kılacağı/Takip Dayanağı Bonoda Kaşe Üzerinde Dört Adet İmzanın Olduğu Sözkonusu Kaşenin Dışına Başka Bir İmzanın Atılmadığı ve Şahsi Sorumluluğu Doğurmayacağının Kabulü Gerektiği - Borca İtiraz )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borca İtiraz - Takip Geçici Olarak Durdurulmuş İse İtirazın Reddi Halinde Borçlunun Tazminata Mahkum Edileceği/Takip Muvakkaten Durdurulmadığı Halde Alacaklı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin de Doğru Olmadığı )"
366Y12.HD20.6.2012E. 2012/14464 K. 2012/21644"ÇEK ÜZERİNDE TAHRİFAT İDDİASI ( Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı - Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği )
KEŞİDECİNİN ONAYI ( Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği - Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı )
SENETTE DÜZELTME YAPILMASI ( Düzeltmenin Geçerli Olması İçin Keşidecinin Onayının Zorunlu Olduğu - Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı - Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği )"
366Y12.HD14.6.2012E. 2012/13908 K. 2012/20617"ŞİKAYET ( Alacak Şikayetçi Tarafından Kabul Edildiğinden Bu Miktar Dışındaki İşlemiş Faizle İlgili Olarak Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Talep Edilen İşlemiş Faizin Yerinde Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
KABUL EDİLEN ALACAK ( İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet - Alacak Şikayetçi Tarafından Kabul Edildiğinden Bu Miktar Dışındaki İşlemiş Faizle İlgili Olarak Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Talep Edilen İşlemiş Faizin Yerinde Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacak Şikayetçi Tarafından Kabul Edildiğinden Bu Miktar Dışındaki İşlemiş Faizle İlgili Olarak Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Talep Edilen İşlemiş Faizin Yerinde Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği - Şikayet )
İŞLEMİŞ FAİZ ( İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet - Alacak Şikayetçi Tarafından Kabul Edildiğinden Bu Miktar Dışındaki İşlemiş Faizle İlgili Olarak Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Talep Edilen İşlemiş Faizin Yerinde Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği )"
366Y8.HD29.5.2012E. 2012/4191 K. 2012/4962"ŞİKAYET ( Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Kredisi Faiz Oranlarının Tespiti İle Hakkın Doğum Tarihinden Takip Tarihine Kadar Birer Yıllık Devreler Halinde İstenebilecek Faiz Miktarının Bilirkişiye Hesaplattırılarak Karar Verileceği )
EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİ ( İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet - Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Kredisi Faiz Oranlarının Tespiti İle Hakkın Doğum Tarihinden Takip Tarihine Kadar Birer Yıllık Devreler Halinde İstenebilecek Faiz Miktarının Bilirkişiye Hesaplattırılarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ ( İcra Mahkemesine Bildirilen Şikayet - Tarafların Bildikleri Bankalardan En Yüksek İşletme Kredisi Faiz Oranları Tespit Edilerek Dosyaya Konulduğu Halde Bilirkişi Bunlar Dışındaki Bir Başka Bankanın Faiz Oranını Nazara Almış ve Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Hesaplama Yapılmadan Rapor Hazırlamasının Doğru Olmadığı )"
366Y12.HD16.5.2012E. 2011/32519 K. 2012/17136"İLAMLI İCRA TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI ( Ayni Hakka Dayalı Olarak Alınan Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi İlamlarının Zamanaşımına Uğramayacağı - İcranın Geri Bırakılması Talebi )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Ayni Hakka Dayalı Olarak Alınan Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi İlamlarının Zamanaşımına Uğramayacağı )
AYNİ HAKKA DAYALI OLARAK TAŞINMAZA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ İLAMLARI ( Zamanaşımına Uğramayacağı - İcranın Geri Bırakılması Talebi )
ZAMANAŞIMI ( Ayni Hakka Dayalı Olarak Alınan Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi İlamlarının Zamanaşımına Uğramayacağı - İcranın Geri Bırakılması Talebi )"
366Y23.HD8.5.2012E. 2012/1138 K. 2012/3390"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Bu Kararın Bozulmasına İlişkin Yargıtay Kararı Herkes İçin Sonuç Doğuran Kararlardan Olduğu - İflasın Ertelenmesine İlişkin Mahkeme Kararını Bozan Yargıtay İlamı Kural Olarak Usulî Müktesep Hakka Yol Açmayacağı )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İflasın Ertelenmesine İlişkin Mahkeme Kararını Bozan Yargıtay İlamı Kural Olarak Usulî Müktesep Hakka Yol Açmayacağı - Dairemizin Yerel Mahkeme Kararını Belirli Kişiler Yararına Bozmasının Doğru Olmadığı/Bu Yöne İlişkin Taleplerin Kabulü Gerektiği )
USULİ MÜKTESEP HAK ( İflasın Ertelenmesine İlişkin Mahkeme Kararını Bozan Yargıtay İlamı Kural Olarak Usulî Müktesep Hakka Yol Açmayacağı - Dairemizin Yerel Mahkeme Kararını Belirli Kişiler Yararına Bozmasının Doğru Olmadığı/Bu Yöne İlişkin Karar Düzeltme Taleplerinin Kabulü Gerektiği )
YARGITAY İLAMI ( Karar Düzeltme İstemi - İflasın Ertelenmesine İlişkin Mahkeme Kararını Bozan Yargıtay İlamı Kural Olarak Usulî Müktesep Hakka Yol Açmayacağı )"
366Y8.HD2.5.2012E. 2012/3129 K. 2012/3582"AYIPLI ARACIN İADESİ ( Takip Konusu İlamda Araç Bedelinin Tahsilinin Ayıplı Aracın İade Koşuluna Bağlandığı - Bu Koşul Gerçekleşmeden Takip Yapılamayacağı )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Takip Konusu İlamda Araç Bedelinin Tahsilinin Ayıplı Aracın İade Koşuluna Bağlandığı - Bu Koşul Gerçekleşmeden Takip Yapılamayacağından Şikayetin Kabulü )
BEDELİN ÖDENMESİNİN ŞARTA BAĞLANMASI ( Ayıplı Araç Bedelinin Tahsilinin Ayıplı Aracın İade Koşuluna Bağlandığı - Bu Koşul Gerçekleşmeden Takip Yapılamaması )"
366Y12.HD23.5.2011E. 2010/29853 K. 2011/9932"SATIŞ İLANI TEBLİĞATININ USULSÜZLÜĞÜ ( Tebliğat Yapılacak Şahsın Kardeşine Yapılan Satış İlanı Tebliğatının Usulsüz Olduğu - İlgilinin O Yerde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği/Tebliğ Evrakı Üzerine Şerh Verileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Usulsüz Tebliğat/Tebliğatın Yapılacağı Kişinin O Yerde Bulunup Bulunmadığı Hususunun Araştırılacağı - Tebliğ Evrakı Üzerinde Şerh Verilmesi Gerektiği/Satış İlanı Tebliğatında Usulsüzlüğün İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Tebliğatın Yapılmadığı - Usulsüz Tebliğatın İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı - İhalenin Feshi Davası )"
366YHGK4.5.2011E. 2011/12-194 K. 2011/272"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin Kararına İlişkin Hukuk Genel Kurul Kararının Davalıya Tebliğ Edildiği - 10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Talebin Reddine Karar Verileceği )
ON GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin Kararına İlişkin Hukuk Genel Kurul Kararının Davalıya Tebliğ Edildiği - Yasal Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Karar Düzeltme Talebinin Reddedileceği )"
366Y12.HD5.4.2011E. 2010/22335 K. 2011/5578"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
RIZAİ DEVİR ( İhtiyati Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
FESİH SEBEPLERİ ( İhtiyati Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Tedbir Verilen Davaların Tamamının Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Davalar Olduğu ve Tedbirin de Kaldırıldığının Bildirilmediği Gerekçesiyle Davanın Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
366Y19.HD23.3.2011E. 2010/14635 K. 2011/3727"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Ticari Plaka Üzerinde Rehin İddiası İle İptal Talebi - Şikayetin Aktif Şikayet Ehliyeti Yokluğundan Reddi )
AKTİF ŞİKAYET EHLİYETİ YOKLUĞU ( Ticari Plaka Üzerinde Rehin İddiası İle Sıra Cetvelinin İptali - Borçlunun Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Olmadığı )
TİCARİ PLAKA ÜZERİNDE REHİN ( Sıra Cetvelinin İptali Talebi - Şikayetin Aktif Şikayet Ehliyeti Yokluğundan Reddi )"
366Y12.HD29.11.2010E. 2010/15913 K. 2010/27883"ŞİKAYET DAVASI ( Belediyenin Haczedilemezlik Şikayeti/Kabul Edilebilmesi İçin Hacze Konu Tutarın Kaynağı ve Niteliğinin Tespit Edileceği- Kabulü İçin Malların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Gerektiği )
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Belediyelerin Proje Karşılığı Yoluyla Elde Ettiği Gelirlerin Şartlı Bağışların ve Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılan Mahcuzların Haczedilemeyeceği - Kabulü İçin Hacze Konu Tutarın Kaynağının ve Niteliğinin Tespit Ettirileceği )
BELEDİYENİN HACZEDİLEMEYEN MALLARI ( Proje Karşılığı Elde Edilen Gelirler Şartlı Bağışlar ve Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılan Mahcuzların Haczedilemeyeceği )
KAMU HİZMETİNDE KULLANIM ( Belediyenin Haczedilmezlik Şikayetinin Kabulü İçin Mahcuzların Fiilen Kullanılması Gerekeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Haczedilemezlik Şikayetinin Kabul Edilmesi İçin Hacze Konu Tutarın Kaynağının ve Niteliğinin Tespit Edileceği )"
366Y12.HD25.11.2010E. 2010/14587 K. 2010/27693"TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzelkişilerin Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Göstereceği - Karşılıklılık Esasına Göre Teminattan Muaf Tutulabilecekleri )
İCRA TAKİBİNDE BULUNAN YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER ( Belirlenen Teminatı Göstermek Zorunda Olacakları - Karşılıklık Esasına Göre Muaf Tutulabilecekleri )
KARŞILILIK ESASI ( İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzelkişilerin Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Teminat Göstereceği - Muaf Tutulabilecekleri )
ŞİKAYET ( Yabancı Takip Alacaklısının Teminat Yatırmaksızın Takip Yapamayacağına İlişkin Borçlunun Şikayeti Hakkında Karar Verileceği )"
366Y12.HD24.6.2010E. 2010/4059 K. 2010/16532"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Tedbir Kararıyla Borçlu Hakkında 6183 S.K.'ya Göre Açılmış Olanlar da Dahil Olmak Üzere Takiplerin Duracağı - Mahkemece Takibin İptali Yerine Durdurulması Yönünde Hüküm Tesis Edileceği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( İflasın Ertelenmesi Davasında Tedbir Kararıyla Borçlu Hakkındaki Takiplerin Duracağı - Mahkemece Takibin İptali Yerine Durdurulması Yönünde Hüküm Tesis Edileceği )"
366Y12.HD22.6.2010E. 2010/13977 K. 2010/16637"TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( İtirazın Kaldırılması Davasında Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edildiği - Mahkemenin Feragat Hakkında Karar Vereceği )
FERAGATE İLİŞKİN YETKİ ( Vekaletnamede Vekilin Feragat Yetkisinin Olması Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edilmesiyle Mahkemenin Feragat Hakkında Karar Vermesi Gerekeceği )"
366Y12.HD13.5.2010E. 2010/10585 K. 2010/12361"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Bononun Teminat Olarak Verildiğine İlişkin İddiayı İspat Yükümlülüğü Borçluya Ait Olup Bu Hususta Alacaklıya İspat Külfeti Yüklenemeyeceği - Bu Yöndeki Şikayetin Reddi Gerektiği )
BONONUN TEMİNAT OLARAK VERİLMEMESİ ( Takibin İptali Talebi - Bononun Teminat Olarak Verildiğine İlişkin İddiayı İspat Yükümlülüğü Borçluya Ait Olup Bu Hususta Alacaklıya İspat Külfeti Yüklenemeyeceği/Bu Yöndeki Şikayetin Reddi Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Takibin İptali Talebi - Bononun Teminat Olarak Verildiğine İlişkin İddiayı İspat Yükümlülüğü Borçluya Ait Olup Bu Hususta Alacaklıya İspat Külfeti Yüklenemeyeceği )"
366Y12.HD10.5.2010E. 2009/30579 K. 2010/11682"BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN BEDELİ ( Bilirkişi Raporu İle Tespit Ettirileceği - Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuzun Satılarak Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Artanın Alacaklıya Ödeneceği )
GAYRİMENKUL SATIŞI ( Satışın Borçlunun Haline Münasip Ev Alabileceği Miktardan Az Olmamak Üzere Yapılacağı )"
366Y12.HD18.3.2010E. 2010/5244 K. 2010/6279"TALİMAT HACZİ ( Başka Bir İcra Müdürlüğü'nden Gönderilen Talimat Üzerine Hacze Çıkıldığı/Yetkilinin Borçlu Şirketler Hakkında İflasın Ertelenmesi Kararı Sunduğu - İcra Müdürlüğü'nce İşlem Yapılmadan Dönüldüğü/Talimat İcrasında Memurun Takdir Hakkı Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
İCRA MEMURUNUN TAKDİR HAKKI ( Talimat Haczinde Yetkilinin Borçlu Şirketler Hakkında İflasın Ertelenmesi Kararı Sunduğu - İcra Müdürlüğü'nce İşlem Yapılmadan Dönüldüğü/Talimat İcrasında Memurun Takdir Hakkı Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ TAKİBE ETKİSİ ( Talimat Haczi Sırasında Yetkilinin Borçlu Şirketler Hakkında İflasın Ertelenmesi Kararı Sunduğu - Takdir Yetkisinin Takibin Yapıldığı Asıl İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
366Y12.HD9.2.2010E. 2009/21237 K. 2010/2515"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP ( Takip Konusu Çekle İlgili Olarak Dava Açılmış Olmasıyla Zamanaşımının Kesileceği - Bu Davanın Kim Tarafından Açılacağı Konusunda Bir Açıklık Olmadığı )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Takip Konusu Çekle İlgili Olarak Dava Açılmış Olmasıyla Zamanaşımının Kesileceği - Borçlunun Alacaklı Aleyhine Açacağı Menfi Tespit Davasıyla da Zamanaşımının Kesileceği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Takip Konusu Çekle İlgili Olarak Dava Açılmış Olmasıyla Zamanaşımının Kesileceği - Borçlunun Alacaklı Aleyhine Açacağı Menfi Tespit Davasıyla da Zamanaşımının Kesileceği )"
366Y12.HD11.1.2010E. 2009/29143 K. 2010/69"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
TEBLİGAT ( Satış İlanının Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )"
366Y12.HD13.11.2009E. 2009/12896 K. 2009/21267"USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshini İsteyen Şikayetçiye Usulüne Uygun Olarak Satış İlanı Tebligatı Yapılmamış Olup Bu Durum Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
BORÇLULAR HAKKINDA İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( İhalenin Feshini İsteyen Şikayetçiye Usulüne Uygun Olarak Satış İlanı Tebligatı Yapılmamış Olup Bu Durum Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İsteyen Şikayetçiye Usulüne Uygun Olarak Satış İlanı Tebligatı Yapılmamış Olup Bu Durum Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI YAPILMAMIŞ OLMASI ( İhalenin Feshini İsteyen Şikayetçiye Usulüne Uygun Olarak - Bu Durum Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
366Y12.HD28.10.2009E. 2009/23781 K. 2009/21947"KATKI PAYI ALACAĞINA İLİŞKİN İLAM ( Diğer Edaya İlişkin İlamlar Gibi Kesinleşmeden İcraya Konulmalarının Mümkün Olduğundan Şikayetin Reddi Gerektiği )
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONABİLEN İLAMLAR ( Katkı Payı Alacağına İlişkin İlamlar - Şikayetin Reddi Gerektiği )
EDAYA İLİŞKİN İLAM ( Katkı Payı Alacağına İlişkin İlamların Kesinleşmeden İcraya Konulmalarının Mümkün Olduğu )"
366Y12.HD28.10.2009E. 2009/12070 K. 2009/20819"BONODA ZAMANAŞIMI ( Gerçekleşmesi Halinde Bono Vasfında Herhangi Bir Değişiklik Olmaz İse de Alacaklı Senet Borçlusuna Karşı Senetten Doğan Alacak Hakkını Vadeden İtibaren ( 3 ) Yıl İçinde Kullanmadığından Borçluya Karşı Müracaat Hakkını Yitirdiği )
ZAMANAŞIMI ( Bonoda Zamanaşımının Gerçekleşmesi Halinde Alacaklı Senet Borçlusuna Karşı Senetten Doğan Alacak Hakkını Vadeden İtibaren ( 3 ) Yıl İçinde Kullanmadığından Borçluya Karşı Müracaat Hakkını Yitirdiği )
BORÇLUYA MÜRACAAT HAKKI ( Bonoda Zamanaşımının Gerçekleşmesi Halinde Alacaklı Senet Borçlusuna Karşı Senetten Doğan Alacak Hakkını Vadeden İtibaren ( 3 ) Yıl İçinde Kullanmadığından Yitirdiği )"
366Y12.HD26.10.2009E. 2009/12442 K. 2009/20446"BANKALARIN YURT DIŞI KREDİLERİ ( Kredilerin Temini ve Bunların Teminatları İle Geri Ödenmelerine İlişkin Olarak İcra Dairelerinde Yapılacak İşlemlerin Harçlar Kanunu'nda Yazılı Harçlardan ve Tahsil Harcından Müstesna Olduğu )
TAHSİL HARCINDAN MUAFİYET ( Bankaların Yurt Dışı Kredileri - Kredilerin Temini ve Bunların Teminatları İle Geri Ödenmelerine İlişkin Olarak İcra Dairelerinde Yapılacak İşlemlerin Harçlar Kanunu'nda Yazılı Harçlardan ve Tahsil Harcından Müstesna Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankaların Yurt Dışı Kredileri - Kredilerin Temini ve Bunların Teminatları İle Geri Ödenmelerine İlişkin Olarak İcra Dairelerinde Yapılacak İşlemlerin Harçlar Kanunu'nda Yazılı Harçlardan ve Tahsil Harcından Müstesna Olduğu )
KREDİNİN GERİ ÖDEMESİNİ TEMİN ( Amacıyla İcra Takibi Yapıldığı Anlaşıldığından ve Dolayısıyla İhale Bedeli Tahsil Harcından Müstesna Olduğundan Bu Yöndeki Şikayetin Kabulü Gerektiği - Bankaların Yurt Dışı Kredileri Hakkında )"
366Y12.HD12.10.2009E. 2009/9700 K. 2009/18816"ÇEKE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Arasında Çelişki Oluştuğundan Bu Çelişki Giderilmeden Adli Tıp Kurumu Raporuna Üstünlük Tanınarak Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
İMZA İTİRAZININ İNCELENMESİ ( Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Bu Çelişki Giderilmeden Adli Tıp Kurumu Raporuna Üstünlük Tanınarak Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
366Y12.HD6.10.2009E. 2009/9311 K. 2009/18191"ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Borçluya Kamu Kurumu Niteliğindeki Ticaret Sicil Memurluğu'na Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle ve Yeni Adresini Bu Yere Bildirmediği İçin 35 /Son Md. Gereğince Tebliğ İşlemi Yapılabileceği )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Ticaret Sicil Memurluğu'na Bildirdiği Adresine Gönderilen Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle ve Yeni Adresini Bu Yere Bildirmediği İçin 35 /Son Maddesi Gereğince Tebliğ İşlemi Yapılabileceği )
ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Ticaret Sicil Memurluğu'na Bildirdiği Adresine Gönderilen Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle ve Yeni Adresini Bu Yere Bildirmediği İçin 35 /Son Maddesi Gereğince Tebliğ İşlemi Yapılabileceği )"
366Y12.HD20.7.2009E. 2009/7804 K. 2009/16383"GECİKMİŞ İTİRAZ ( Borçlunun Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek Düzeltilmesini Talep Ettiği ve Gecikmiş İtirazda Bulunduğu/Tebligatın Usulüne Uygun Yapıldığı - Hem Gecikmiş İtirazın Kabulü Hem de Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Yönünde Karar Verilemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlunun Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek Düzeltilmesini Talep Ettiği ve Gecikmiş İtirazda Bulunduğu/Tebligatın Usulüne Uygun Yapıldığı - Hem Gecikmiş İtirazın Kabulü Hem de Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmemesi Gerektiği )
HUKUKİ NİTELEME ( Borçlunun Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek Düzeltilmesini Talep Ettiği ve Gecikmiş İtirazda Bulunduğu/Tebligatın Usulüne Uygun Yapıldığı - Hem Gecikmiş İtirazın Kabulü Hem de Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmemesi Gerektiği )"
366Y12.HD2.6.2009E. 2009/3626 K. 2009/11774"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ İNFAZI ( Temyizi Kabil Olanlar Belirlenmiş Bunların İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gerektiğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği )
HACZİN KALDIRILMASI ( İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı - Mahkemece Şikayetin Kabulü İle Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİNLEŞME ŞARTI ( İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunmadığı )"
366Y12.HD24.2.2009E. 2008/23199 K. 2009/3683"BOZMAYA UYMA ( Uyularak Yargılamaya Devam Edildiği - Yeniden Ara Karar Oluşturulup Davacı Vekiline Bir Süre Verilmediğine Göre Bozmadan Önceki Ara Kararın Yerine Getirilmediğinden Bahisle Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )
ARA KARAR OLUŞTURULMASI ( Bozma İlamına Uyulduktan Sonra Yeniden Ara Karar Oluşturulup Davacı Vekiline Bir Süre Verilmediğine Göre Bozmadan Önceki Ara Kararın Yerine Getirilmediğinden Bahisle Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )
FAİZE İLİŞKİN ŞİKAYET ( İncelenebilmesi Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgi ve Donanımla Çözümlenebilecek Bir Konu Olup Bilirkişi İncelemesine Başvurulması da Yasal Bir Zorunluluk Olmadığı )
KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( En Yüksek Mevduat Faiz Oranlarına Göre Takipte İstenilen Faizin İlama Uygunluğunun Denetlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
366Y12.HD17.2.2009E. 2008/22348 K. 2009/2891"NAFAKA ALACAĞI ( Borçlunun Bakiye Maaşının 1/4'ü Oranında Haczinin Yasaya Uygun Olduğu - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
MAAŞ HACZİ ( Nafaka Alacağı - Borçlunun Bakiye Maaşının 1/4'ü Oranında Haczinin Yasaya Uygun Olduğu/Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Nafaka Alacağı - Borçlunun Bakiye Maaşının 1/4'ü Oranında Haczinin Yasaya Uygun Olduğu/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"
366Y12.HD17.2.2009E. 2008/20995 K. 2009/2864"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Takibin Belgeye Dayanması Halinde Belgenin Onaylı Bir Örneğinin Ödeme Emri İle Birlikte Borçluya Tebliğ Edileceği )
BORCA İTİRAZ ( Ödeme Emrinin İptali - Borçlunun Takibe İtiraz Ettiği/Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden Ödeme Emrinin İptalini İstemesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
ŞİKAYET ( Ödeme Emrinin İptali - Borçlunun Takibe İtiraz Ettiği/Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden Ödeme Emrinin İptalini İstemesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
366Y12.HD16.2.2009E. 2008/22646 K. 2009/2701"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuzların Kamu Hizmetinde ( Fiilen ) Kullanılması Gerekli Olup Bu Hususun Hiçbir Tereddüde Yer Bırakmayacak Açıklıkta ve Yargıtay Denetimine İmkan Tanıyacak Biçimde Belirlenmek Zorunda Olduğu )
BANKA MEVDUATININ HACZİ ( Şikayetçi Belediyenin Bankadaki Mevduat Hesabının ve Üçüncü Kişi İdarede Mevcut Alacağının ( Yatırılan Ödemelerin ) Haciz Tarihi İtibariyle İlgili Banka-Kurum ve Belediyeden Gerekli Araştırma Yapılarak Tüm İlgili Kayıtlar Hesap Ekstrelerinin Getirtilmesi Gerektiği )
KAMU HİZMETİNDE KULLANMA ( Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuzların Kamu Hizmetinde ( Fiilen ) Kullanılması Gerekli Olup Bu Hususun Hiçbir Tereddüde Yer Bırakmayacak Açıklıkta ve Yargıtay Denetimine İmkan Tanıyacak Biçimde Belirlenmek Zorunda Olduğu )
MAHCUZLARIN KAMU HİZMETİNDE KULLANILMASI ( Hacze Konu Tutarın Kaynağı ve Niteliği Tespit Edilerek Vergi Resim ve Harç Niteliğinde Olmaları veya Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılmaları Halinde Haczedilemeyeceklerinin Düşünülmesi Gerektiği )"
366Y12.HD12.2.2009E. 2008/21756 K. 2009/2404"SSK EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Kurum Nezdinden Doğan Gelir Aylık ve Ödenekler 88. Maddeye Göre Takip ve Tahsili Gereken Alacaklar İle Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Kurum Nezdinden Doğan Gelir Aylık ve Ödenekler 88. Maddeye Göre Takip ve Tahsili Gereken Alacaklar İle Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği )
SAĞLIK SİGORTASI ( SSK Sigortalıları ve Hak Sahiplerinin Gelir Aylık ve Ödenekleri Sağlık Hizmeti Sunucularının Genel Sağlık Sigortası Hükümlerinin Uygulanması Sonucu Kurum Nezdinde Doğan Alacakları Devir ve Temlik Edilemeyeceğinden Haczedilemeyeceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Kurum Nezdinden Doğan Gelir Aylık ve Ödenekler 88. Maddeye Göre Takip ve Tahsili Gereken Alacaklar İle Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği )"
366Y19.HD25.12.2008E. 2008/10919 K. 2008/12452"İFLASIN ERTELENMESİ ( Karar Düzeltme - İflasın Ertelenmesi Talebi ile İlgili Olarak Kurulan Hükmün Temyizi Üzerine Verilen Yargıtay İlamına Karşı On Gün İçinde Karar Düzeltme Yoluna Gidilebileceği )
KARAR DÜZELTME SÜRESİ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Hakkında Temyiz İncelemesinde Verilen Yargıtay İlamına Karşı On Gün İçinde Karar Düzeltme Yoluna Gidilebileceği - Süresinde Olmayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gereği )"
366YHGK17.12.2008E. 2008/19-751 K. 2008/738"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Temyize Konu Karar Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Bozmadan Esinlenilmek ve Bozmada İşaret Edilen Yönde Yeni ve Ayrı Bir İnceleme Yapılmak Suretiyle Oluşturulmuş Farklı Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Olduğu )
YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE DİRENME KARARI ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )
DİRENME NİTELİĞİNDE OLMAYAN YENİ BİR HÜKÜM ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )"
366Y12.HD16.10.2008E. 2008/17656 K. 2008/17510"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Öncelikle Yapılması Gereken İş Borçluya Gönderilen Ödeme Emri Tebligatının Usulüne Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Olduğu )
ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Öncelikle Yapılması Gereken İş Usulüne Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Olduğu )
ŞİKAYET ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takip - Taraflardan Şikayete İlişkin Olarak Delilleri Sorulup Belirtilen Deliller Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermek Gerektiği )"
366Y16.HD6.10.2008E. 2008/5596 K. 2008/5741"BORÇLU İLE 3. ŞAHIS ARASINDAKİ BORÇ İLİŞKİSİ ( Borçlunun Ödediği Üyelik Aidatının Borçlunun 3. Şahıslardaki Alacağı Olarak Sayılamayacağı )
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Esnaf Odasının Üyelerinden Topladığı Aidatın Borçlunun 3. Şahıslardaki Alacağı Olarak Değerlendirilemeyeceği-Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden Esnaf Odasının Bu Suçu İşlemeyeceği )
ESNAF ODASINCA ALINAN ÜYE AİDATI ( Bu Aidatın Haczinin Mümkün Olmaması )"
366Y12.HD29.5.2008E. 2008/8019 K. 2008/10989"DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN HACZİ ( Haczinin Mümkün Olduğu - Mahkemece Şikayetin Reddi Gerektiği )
HACZİN KALDIRILMASI ( Doğrudan Gelir Desteğinin Haczinin Mümkün Olduğu )
ŞİKAYETİN REDDİ ( Haczin Kaldırılması - Doğrudan Gelir Desteğinin Haczinin Mümkün Olduğundan Reddi Gerektiği )"
366Y12.HD22.4.2008E. 2008/5728 K. 2008/8495"REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR ( Borcun Sebebi Aynı Olduğuna Göre Mahkemece Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPILMASI ( Borcun Sebebi Aynı Olduğuna Göre Mahkemece Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
KEFALETİN MÜTESELSİL OLMASI ( Genel Taahhütnamede Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Konumunda Olan Borçlu Hakkında Genel Haciz Yolu İle Takip Yapıldığı - Borcun Sebebi Aynı Olduğuna Göre İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
366Y12.HD1.4.2008E. 2008/3698 K. 2008/6601"İMZA İNKARI ( İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Saptanırsa Takibin İptaline Değil Durdurulmasına Karar Verileceği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Saptanırsa Takibin İptaline Değil Durdurulmasına Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Saptanırsa Takibin İptaline Değil Durdurulmasına Karar Verileceği - İmza İnkarı )"
366Y16.HD18.3.2008E. 2007/3370 K. 2008/1649"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSTİLME SUÇU ( Sanıklar Hakkında Devam Eden Tasarrufun İptali ve Menf-i Tespit Davalarının Sonucunun Beklenmesi Gereği - Sanığın Başkaca Malvarlığı Olup Olmadığının Araştırılacağı )
BEKLETİCİ MESELE ( Sanıklar Hakkındaki Tasarrufun İptali ve Menf-i Tespit Davalarının Sonucunun Bekleneceği - Sanığın Başka Malvarlığı Olup Olmadığı Hakkında İcra Takip Dosyasındaki Araştırmayla Yetinilmemesi Gerektiği/Eksik Araştırma )
BORÇLU SANIĞIN MALVARLIĞI HAKKINDAKİ İCRA TAKİP DOSYASINDAKİ ARAŞTIRMA İLE YETİNİLMEMESİ GEREĞİ ( Yerel Mahkemece Araştırma Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği - Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Ekstilme )
SANIĞIN GELİRİ İLE ORANTILI HARCAMA YAPIP YAPMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Eksik Araştırma ile Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Diğer Sanıklar Hakkında da Suça İştirake İlişkin 5237 S.K. 37-41 M. Uygulanması Gerektiği/Suça İştirak )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAM OLARAK BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Sanık Hakkında Devam Eden Davaların Soncunun Beklenmesi Gereği - Eksik Araştırma ile Beraat Kararı Verilemeyeceği/Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Ekstilme )"
366Y12.HD3.5.2007E. 2007/7884 K. 2007/8757"TEMYİZ İTİRAZLARI ( Kabulü İle Borçlu Vekilinin Şikayetinden Feragatı Konusunda Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Mahkemenin Açıklanan Kararının Bozulması Gerektiği )
ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Borçlu Vekilinin Şikayetinden Feragatı Konusunda Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Mahkemenin Açıklanan Kararının Bozulması Gerektiği )"
366Y12.HD26.4.2007E. 2007/4289 K. 2007/8289"BORÇ VE FAİZİ KİMİN ÖDEYECEĞİ ( Kimin Ne Miktar Ödeme Yapacağının Belirtilmemiş Olduğu Hususlarına Yaptığı İtiraz Hakkında Olumlu Olumsuz Herhangi Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
İTİRAZLAR HAKKINDA BİR KARAR VERİLMEMESİ ( Borçlunun Borca Faize Çek Tazminatına Kimin Ne Miktar Ödeme Yapacağının Belirtilmemiş Olduğu Hususlarına Yaptığı İtiraz Hakkında Olumlu Olumsuz Herhangi Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )"
366Y12.HD2.4.2007E. 2007/3754 K. 2007/6304"İMZA VE YAZININ KİME AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( İtiraza Konu Belge Asılları ve Yöntemince Toplanmış Karşılaştırmaya Esas Olabilecek Nitelikteki Diğer Belgeler Üzerinde Yeniden Konusunda Uzman Kişilerden Seçilecek Bilirkişiye İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtiraza Konu Belge Asılları ve Yöntemince Toplanmış Karşılaştırmaya Esas Olabilecek Nitelikteki Belgeler Üzerinde Yeniden Konusunda Uzman Kişilerden Seçilecek Bilirkişiye İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
İMZA ÖRNEKLERİ ( Büyütülerek Mukayese Yapılmasıyla Yetinilmiş Ulaşılan Sonucun Maddi Dayanakları Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Konulmamasının İsabetli Olmadığı )"
366Y12.HD27.3.2007E. 2007/2940 K. 2007/5887"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI İÇİNDE KALAN ALACAK ( Borçlunun Yasaya Uygun Şekilde Temyizi Bulunmamasına Rağmen Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
BORÇLUNUN YASAYA UYGUN ŞEKİLDE TEMYİZİ BULUNMAMASI ( Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Temyiz Kesinlik Sınırı İçinde Kalan Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Borçlunun Yasaya Uygun Şekilde Temyizi Bulunmamasına Rağmen Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Temyiz Kesinlik Sınırı İçinde Kalan Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
BORÇLUNUN YASAYA UYGUN ŞEKİLDE TEMYİZİ BULUNMAMASI ( Buna Rağmen Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Temyiz Kesinlik Sınırı İçinde Kalan Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )"
366Y19.HD1.3.2007E. 2006/11709 K. 2007/1957"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmaz Üzerine Haczin Uygulanmasını İzleyen İki Yıl İçinde Satış İstenmezse Haczin Düşeceği/İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü - Davalının İptali İstenen Sıra Cetvelinde Pay Alamamış Olmasına Rağmen Davacı Tarafından Hasım Gösterilemeyeceği )
İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalının İptali İstenen Sıra Cetvelinde Pay Alamamış Olmasına Rağmen Davacı Tarafından Hasım Gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SIFAT YOKLUĞU ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalının İptali İstenen Sıra Cetvelinde Pay Alamamış Olmasına Rağmen Davacı Tarafından Hasım Gösterilemeyeceği/Davanın Sıfat Yokluğundan Reddedilerek Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
HUSUMET ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalının İptali İstenen Sıra Cetvelinde Pay Alamamış Olmasına Rağmen Davacı Tarafından Hasım Gösterilemeyeceği/Davanın Sıfat Yokluğundan Reddedilerek Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalının İptali İstenen Sıra Cetvelinde Pay Alamamış Olmasına Rağmen Davacı Tarafından Hasım Gösterilemeyeceği/Davanın Sıfat Yokluğundan Reddedilerek Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gereği )"
366Y12.HD8.12.2006E. 2006/22969 K. 2006/23345"TİS.'NE DAYANAN EDA DAVALARI ( İfaya Mahkum Edilen Taraf - Temerrüt Tarihinden Başlayarak Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Kredi Faizi Üzerinden Temerrüt Faizi Ödemeye Mahkum Edileceği )
FAİZ ( Temerrüt Tarihinden Başlayarak Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Kredi Faizi Uygulanması - TİS Ücret Farkı İkramiye Sosyal Yardım Vasıta Yardımı Hizmet Zammı Giyim Yardımı Konut Yardımı Alacakları )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( TİS Ücret Farkı İkramiye Sosyal Yardım Vasıta Yardımı Hizmet Zammı Giyim Yardımı Konut Yardımı - Temerrüt Tarihinden Başlayarak Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Kredi Faizi Üzerinden Temerrüt Faizi Ödeneceği )"
366Y12.HD27.4.2006E. 2006/6205 K. 2006/9212"MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİ ( İlamlı İcra Takibi - Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gerektiği )
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Tespiti/Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gerektiği - Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Tespiti/Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gerektiği - İlamlı İcra Takibi )"
366Y12.HD7.3.2006E. 2006/1372 K. 2006/4443"İCRA MEMURU İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Gayrimenkul Üzerine Konan Hacze Karşı İstihkak Değil Şikayet Davası Açılabileceği - Harcın ve Karşı Tarafa Yüklenen Vekalet Ücretinin Nisbi Değil Maktu Olarak Tayini Gereği )
GAYRİMENKUL ÜZERİNE KONAN HACZE KARŞI İSTİHKAK DEĞİL ŞİKAYET DAVASI AÇILMASI GEREĞİ ( Şikayet Davasında Harç ve Avukatlık Ücretinin Nisbi Değil Maktu Olarak Tayini Gereği - Şikayet Davasının Reddinde İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İSTİHKAK DAVASI AÇILAMAMASI ( Gayrimenkul Üzerine Konan Haciz İşlemine Karşı Şikayet Yoluna Başvurulacağı - Vekalet Ücreti ve Harcın Nisbi Değil Maktu Olarak Tayini Gereği )
ŞİKAYET DAVASI NİTELİĞİ ( Haczedilen Gayrimenkulün Aidiyeti Davasında İstihkak Hükümlerinin Uygulanamaması - Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Tarifelerden Uygulanması Gereği/Şikayetin Reddinde İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Şikayet Davasının Reddi Halinde Davacı Lehine - Gayrimenkul Üzerine Konan Haciz Nedeniyle İcra Müdürünün İşlemini Şikayet )"
366Y12.HD3.3.2006E. 2006/576 K. 2006/4206"ADLİ TIP KURUMU'NCA İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESBİT EDİLEMEMESİ ( Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - Çekteki İmzanın İspat Külfetinin Alacaklıda Olması )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ ADLİ TIP KURUMU'NCA TESBİT EDİLEMEMESİ ( Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - Çekteki İmzanın İspat Külfetinin Alacaklıda Olması )
İSPAT KÜLFETİNİN ALACAKLIDA OLMASI ( Çekteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Adli Tıp Tarafından Tesbit Edilememiş Olması - Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİNİN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞINI TESBİT EDEMEMESİ ( Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Edemeyen Alacaklının İspat Külfetini Yerine Getirememiş Olması )"
366Y12.HD2.3.2006E. 2006/596 K. 2006/4022"İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLUP OLMADIĞININ KESİN BİÇİMDE TESBİT EDİLEMEMESİ ( İmzaya İtirazın Kabulü Gereği - Belirsizlikten Borçlunun Yararlanacağı )
SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ KESİN BİÇİMDE TESBİT EDİLEMEMESİ ( İmzaya İtirazın Kabulü Gereği - Belirsizlikten Borçlunun Yararlanacağı )
BİLİRKİŞİLERCE İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESBİT EDİLEMEMİŞ OLMASI ( Belirsizlikten Borçlunun Yararlanması - İmzaya İtirazın Kabulü Gereği )"
366Y17.HD26.1.2006E. 2005/11455 K. 2006/168"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzaması Da Mümkün Olmadığından Hükmün Bozulması Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzaması da Mümkün Olmadığından Hükmün Bozulması Gereği - Mal Beyanında Bulunmamak )
6 AYLIK ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzaması da Mümkün Olmadığından Hükmün Bozulması Gereği )"
366Y12.HD24.1.2006E. 2005/23809 K. 2006/426"USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmaza Takdir Edilen Değer İle Satış Bedeli Arasındaki Aşırı Fark Gözetildiğinde Olayda Zarar Unsurunun Mevcut Olduğu - Şikayet Kabul Edilerek İhalenin Feshi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Takdir Edilen Değer İle Satış Bedeli Arasındaki Aşırı Fark Gözetildiğinde Olayda Zarar Unsurunun Mevcut Olduğundan Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( Taşınmaza Takdir Edilen Değer İle Satış Bedeli Arasındaki Aşırı Fark Gözetildiğinde Olayda Zarar Unsurunun Mevcut Olması Nedeniyle Kabul Edilerek İhalenin Feshi Gereği )"
366Y17.HD23.1.2006E. 2005/7948 K. 2006/53"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.nun 102/6 ve 105/2. Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu Verilen Kararın Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmediği )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.nun 102/6 ve 105/2. Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
366Y12.HD28.12.2005E. 2005/23657 K. 2005/26256"TAKİBİN DURDURULMASI ( Yetinmek Gerekirken İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Bonodaki İmzanın Borçluya Aidiyetinin Tespit Edilememesi )
BONODAKİ İMZANIN BORÇLUYA AİDİYETİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Takibin Durdurulması Kararıyla Yetinmek Gerekirken İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
İMZA İNKARI ( Bonodaki İmzanın Borçluya Aidiyetinin Tespit Edilememesi - Takibin Durdurulması Kararıyla Yetinmek Gerekirken İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tespitine Karar Verilemeyeceği )"
366Y12.HD28.12.2005E. 2005/23488 K. 2005/26280"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Çeke Dayalı/Yetkili İcra Dairesi - Borçluların İkametgahı Veya Muhatap Bankanın Bulunduğu Veya Keşide Edildiği Yer İcra Daireleri )
ÇEKE DAYALI TAKİP ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla - Borçluların İkametgahı Veya Muhatap Bankanın Bulunduğu Veya Keşide Edildiği Yer İcra Dairelerinin Yetkili Oldukları )
HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Çeke Dayalı/Yetkili İcra Dairesi - Borçluların İkametgahı Veya Muhatap Bankanın Bulunduğu Veya Keşide Edildiği Yer İcra Daireleri )"
366Y12.HD26.12.2005E. 2005/23073 K. 2005/26042"MİRASIN REDDİ ( Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan Maaşı Sahiplenmelerinin Murisin Mirasını Reddetmelerine Engel Teşkil Etmeyeceği - Terekeye Dahil Olmadığı )
MURİSİN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ ( Terekeye Dahil Olmadığı - Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan Maaşı Sahiplenmeleri/Mirası Reddetmelerine Engel Teşkil Etmeyeceği )
MURİSİN BORCU ( Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan Maaşı Sahiplenmelerinin Murisin Mirasını Reddetmelerine Engel Teşkil Etmeyeceği - Terekeye Dahil Olmadığı )"
366Y19.HD22.12.2005E. 2005/8871 K. 2005/12904"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Bankanın Adı Geçenle Garameye Girmesi Gerekirse de İlk Haciz Sahibi Alacaklının Sıra Cetveline İtiraz Etmemiş Olması Karşısında - İcra Mahkemesi Kararının İİK'nun 366. Maddesi Uyarınca Onanması Gerektiği )
BANKANIN GARAMEYE GİRMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - İlk Haciz Sahibi Alacaklının Sıra Cetveline İtiraz Etmemiş Olması Karşısında/Davanın Reddine İlişkin İcra Mahkemesi Kararının Onanması Gerektiği )
TASFİYE HALİNDEKİ BANKA ( Sıra Cetveline İtiraz - Alacaklarının Tahsili İçin Konulan Hacizler Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Olmamak Üzere Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerine Konulan İlk Hacze İştirak Edeceği )"
366YCGK22.11.2005E. 2005/16-145 K. 2005/137"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayetçi Vekilinin Mazeretli Sayılması Yönündeki Üçüncü Talebinin Reddi ve Şikayet Hakkının Düşürülmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun İki Yıllık Asli ve En Fazla Üç Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ÖZEL DAİRECE İNCELENMEYEN KARAR ( Dairece İncelenmeyen Bir Hususun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmaması )"
366Y16.HD29.4.2005E. 2004/13861 K. 2005/3479"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Suçunun Oluşması İçin Sanığa Rehin Haciz veya Diğer Bir Sebeple Teslim Olunan Malın Teslimi İçin İcra Dairesince Yediemine Açıklamalı Davetiye Tebliğ Edilerek 7 Gün İçinde Tesliminin İstenmesi Bu Sürenin Sonunda da Teslim Edilmemesi Gerektiği )
YEDİEMİNE AÇIKLAMALI DAVETİYE ( Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşması İçin Sanığa 7 Gün İçinde Tesliminin İstenmesi Bu Sürenin Sonunda da Teslim Edilmemesi Gerektiği )
YEDİ GÜN İÇİNDE TESLİM ( Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşması İçin Sanığa Teslim Olunan Malın Teslimi İçin İcra Dairesince Yediemine Açıklamalı Davetiye Tebliğ Edilerek 7 Gün İçinde Tesliminin İstenmesi Bu Sürenin Sonunda da Teslim Edilmemesi Gerektiği )"
366Y12.HD28.2.2005E. 2005/1947 K. 2005/3894"MAAŞ ALACAĞI ( Alacaklının Talebinin Sadece Maaş Alacağına İlişkin Olmasına Göre Takip Konusu Edilmeyen Tazminatları da Kapsar Şekilde Borçlunun Tümden İtirazının İptali Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Alacaklının Talebinin Sadece Maaş Alacağı Olmasına Rağmen Takip Konusu Edilmeyen Tazminatları da Kapsar Şekilde Borçlunun Tümden İtirazının İptali Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK ( Alacaklının Talebinin Sadece Maaş Alacağı Olmasına Rağmen Takip Konusu Edilmeyen Tazminatları da Kapsar Şekilde Borçlunun Tümden İtirazının İptali Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
366Y17.HD17.2.2005E. 2004/13104 K. 2005/1246"TİCARETİ TERK HÜKMÜNE AYKIRILIK ( Cezanın Miktar Ve Nev'i İtibariyle TCK.'nun 102/5 Maddesi İle 104/2 Maddesinde Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Suç Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi - Hükmün Bu Nedenden Dolayı 366. Madde Uyarınca Bozulması Gereği )
MİKTAR VE NEV'İ İTİBARİYLE ÖNGÖRÜLEN SUÇ ( Ticareti Terk Hükmüne Aykırılık/ TCK.'nun 102/5 Maddesi İle 104/2 Maddesinde Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Suç Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi - Hükmün Bu Nedenden Dolayı 366. Madde Uyarınca Bozulması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Ticareti Terk Hükmüne Aykırılık/ Cezanın Miktar Ve Nev'i İtibariyle TCK.'nun 102/5 Maddesi İle 104/2 Maddesinde Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Suç Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi - Hükmün Bu Nedenden Dolayı 366. Madde Uyarınca Bozulması Gereği )"
366Y12.HD15.2.2005E. 2004/25825 K. 2005/2837"TAHLİYE TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taşınmazı Satın Alan Ortağın Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinden Önce Tahliye Davası Açmış Olmasının Kiracılık Sıfatının Kabulü Anlamına Gelmesi )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Taşınmazı Satın Alan Ortağın Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinden Önce Tahliye Davası Açmış Olmasının Kiracılık Sıfatının Kabulü Anlamına Gelmesi - Tahliye Takibinde Kiracının Kiracılık Sıfatını Belgelemesine Gerek Olmaması )
KİRACILIK SIFATININ YAZILI BELGEYLE İSPATLANMASINA GEREK BULUNMAMASI ( İzalei Şüyu Davası Sonucu Taşınmazı Satın Alan Paydaşın Daha Önce Hakkında Tahliye Davası Açtığı Kişinin Kiracılığını Kabul Etmiş Sayılacağı )"
366Y17.HD27.1.2005E. 2004/14396 K. 2005/347"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mahkumiyetine İlişkin Sanık Hakkında Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunması Nedeniyle Kararın Bozulması Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamaktan Mahkumiyetine İlişkin Sanık Hakkında Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Zamanaşımının Dolmuş Bulunması Nedeniyle Kararın Bozulması Gereği )"
366Y17.HD12.7.2004E. 2004/4446 K. 2004/8892"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Gerekçeli Kararın Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edilmesi - İşyerinde Yapılan Tebliğin Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İşyerinde Gerekçeli Kararın Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edilmesi - Mal Beyanında Bulunmamak )
İŞÇİYE YAPILAN TEBLİGAT ( Gerekçeli Kararın Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edilmesi - Tebliğin Usulsüz Olduğu )
TEMYİZ SÜRESİ ( İşyerinde Gerekçeli Kararın Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edilmesi/Usulsüzlüğü - Sanığın Temyizinin Süresinde Olduğu )
İŞYERİNDE TEBLİĞ ( Gerekçeli Karar Tebligat Yasasının 17. Maddesi Uyarınca Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edildiğinden İşyerinde Yapılan Tebliğin Usulsüz Olduğu - Mal Beyanında Bulunmamak )"
366Y12.HD8.7.2004E. 2004/13840 K. 2004/18005"İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Kamulaştırmasız El Atmada İşlemiş En Yüksek Faizin Talep Edilmesi Nedeniyle Faiz Oranına İtiraz Edilmesi )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA TALEP EDİLEBİLECEK FAİZ ORANI ( Davada Öngörülen Miktar Tazminat Niteliğinde Olduğu İçin Yasal Faiz Oranının Uygulanması )
KAMU ALACAKLARINDAKİ FAİZ ORANI ( Kamulaştırma Bedellerine ve Mahkemece Kesin Hükme Bağlanan Artırım Bedellerine En Yüksek Faiz Talep Edilebilmesi )"
366Y6.HD14.6.2004E. 2004/4153 K. 2004/4811"KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Asıl Kira Bedelinin Ödeme Emrinde Verilen Sürede Ödenmesi - Faiz ve Eklentilerin Yatırılmamasının Tahliyeye Gerekçe Olamayacağı )
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ ( Kiracının Ödeme Emrinde Tanınan Süre İçinde Asıl Kira Bedelini Ödemesi - Faiz ve Eklentilerin Yatırılmamasının Tahliyeye Gerekçe Olamayacağı )
TAHLİYE TALEBİ ( Temerrüt Nedeniyle - Kiracının Ödeme Emrinde Tanınan Süre İçinde Asıl Kira Bedelini Ödeyip Faiz ve Eklentileri Ödememesi Halinde Tahliyeye Karar Verilemeyeceği )
FAİZ VE EKLENTİLERİN İCRA DOSYASINA ÖDENMEMESİ ( Asıl Kira Alacağı Yatırılmışsa Temerrüt Nedeniyle Tahliyeye Karar Verilemeyeceği )"
366Y12.HD29.3.2004E. 2004/2897 K. 2004/7415"TEMYİZ TEKİKATININ DURUŞMALI OLARAK YAPILMASI ( Bu Hususla İlgili HUMK ve İİK Hükümlerinin Müsait Olmaması Nedeniyle Alacaklı Vekilinin Bu Yoldaki Talebinin Reddedilmiş Bulunması )
İLK TAKİP TALEBİ ( Bu Takip Talebi ile İcra Emrinin Birbirine Aykırı Olması Halinde Mutlak Surette Aynı Takipte Olsa İkinci Kez Takip Talepnamesinin Düzenlenmesinin Gerekmesi )
İLAM ( Alacağın Dayanağının İlam Olması Nedeniyle Aynı Takip İçerisinde Yeni Bir Takip Talepnamesinin ve İkinci Bir İcra Emri Çıkarılmasının Mümkün Olması )
İCRA EMRİ ( Alacağın Dayanağının İlam Olması Nedeniyle Aynı Takip İçerisinde Yeni Bir Takip Talepnamesinin ve İkinci Bir İcra Emri Çıkarılmasının Mümkün Olması )"
366Y6.HD22.3.2004E. 2004/1949 K. 2004/1908"KİRA ALACAĞINA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Kontratta Muacceliyet Şartı Olması )
MUACCELİYET ŞARTI ( Sözleşmede Yer Alması Halinde Kalan Aylara Ait Kiralarında 30 Gün İçinde Ödenmesi Gerekeceği )"
366Y12.HD23.2.2004E. 2003/26775 K. 2004/3615"İLAMLI İCRA ( İlamda Faiz Hakkında Hüküm Olması Halinde İhtirazi Kayıt Olmadan Faiz Alacağı İçin Takip Yapılabileceği )
İHTİRAZİ KAYIT BİLDİRİLMESİ ( İlamda Hüküm Olmaması Halinde Faiz Alacağını Takip Yaparak İsteyebilmek İçin Şart Olduğu )
FAİZ ALACAĞI ( İlamda Yazan Alacağın Ödenmesi Sırasında İhtirazi Kayıt Koyulmaması - İlamda Hüküm Olması Halinde Takip Yapılabileceeği )"
366Y12.HD29.12.2003E. 2003/22510 K. 2003/26612"BOZMADAN SONRA UYMA ( Mercice Bozma Kararına Uyulmasına Karar Verildiğine Göre İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Tekrar İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Hatalı Olması )
İHALENİN FESHİ ( Mercice Bozma Kararına Uyulmasına Karar Verildiğine Göre İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Tekrar İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Hatalı Olması )"
366Y16.HD15.10.2003E. 2003/7415 K. 2003/9208"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Ceza Yasası Uyarınca İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığa İsnat Olunan Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçunun İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )"
366Y12.HD30.9.2003E. 2003/14922 K. 2003/18847"İCRA TAKİBİ ( Alacaklı Daha Önce Yapmış Olduğu Takipte Avukatlık Ücreti ile Yargılama Masrafları ve KDV Talep Etmediğinden Bu Alacak Kalemleri ve Faiz Alacağı için Takip Yapabilmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Alacaklı Daha Önce Yapmış Olduğu Takipte Avukatlık Ücreti ile Yargılama Masrafları ve KDV Talep Etmediğinden Bu Alacak Kalemleri ve Faiz Alacağı için Takip Yapabilmesi )
MASRAFLAR ( Alacaklı Daha Önce Yapmış Olduğu Takipte Avukatlık Ücretini Yargılama Masraflarını ve KDV Talep Etmediğinden Bu Alacak Kalemleri ve Faiz Alacağı için İcra Takibi Yapabilmesi )
KDV ( Alacaklı Daha Önce Yapmış Olduğu Takipte Avukatlık Ücretini Yargılama Masraflarını ve KDV Talep Etmediğinden Bu Alacak Kalemleri ve Faiz Alacağı için İcra Takibi Yapabilmesi )
ALACAK KALEMLERİ ( Alacaklı Daha Önce Yapmış Olduğu Takipte Avukatlık Ücreti ile Yargılama Masrafları ve KDV Talep Etmediğinden Bu Alacak Kalemleri ve Faiz Alacağı için Takip Yapabilmesi )
FAİZ ( Alacaklı Daha Önce Yapmış Olduğu Takipte Avukatlık Ücretini Yargılama Masraflarını ve KDV Talep Etmediğinden Bu Alacak Kalemleri ve Faiz Alacağı için İcra Takibi Yapabilmesi )"
366YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
366Y12.HD21.5.2003E. 2003/8631 K. 2003/11551"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Takip Masraflarından Vazgeçmesi Halinde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Masrafları Yapana Ödenmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspatlamasının Gerekmesi )
TAKİP MASRAFLARINDAN VAZGEÇME ( Bu Halde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
İHALE BEDELİ MİKTARI ( İkinci Satışta Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı Oranı Dışında Satış Masraflarını da Karşılamasının Gerekmesi )
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ( Öncelikle Masrafların Satış Tutarından Alınmasının Gerekmesi-Artan Paranın Takip Masrafları ve İşlemiş Faizlerle Alacaklar Nispetinde Paylaştırılmasının Gerekmesi )"
366Y17.HD21.4.2003E. 2003/1502 K. 2003/3497"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME ( Şikayet Süresinin Aylık Cari Nafakaların Ödenmesinden İtibaren Başlayan Üç Aylık Süre Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Nafaka Borcunu Ödememekten Dolayı Yapılan Şikayetin Süresinin Aylık Cari Nafakaların Ödenmesinden İtibaren Başlayan Üç Aylık Süre Olması )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Nafaka Borcunun Ödenmemesi Dolayısıyla Yapılacak Olan Şikayetler )"
366Y17.HD24.3.2003E. 2003/2207 K. 2003/2389"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Suçun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
366Y12.HD7.3.2003E. 2003/1687 K. 2003/4549"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Müflis Borçlunun Borcunu Temin için Üçüncü Kişilerin Vermiş Olduğu Rehinlerin Borçlu Müflisin İflas Masasına Girmemesi )
İFLAS MASASINA GİRECEK REHİNLİ MALLAR ( Mülkiyeti Müflise Ait Olan Mallar Olması )
REHİN VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA TAKİP YAPILMASI ( Alacaklının Kalan Alacak Kesimi için Müflis Aleyhine Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yaparak Üçüncü Kişiye Ait Rehni Sattırabilmesi )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ SURETİYLE TAKİP ( Alacaklının Kalan Alacak Kesimi için Müflis Aleyhine Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yaparak Üçüncü Kişiye Ait Rehni Sattırabilmesi )"
366Y12.HD21.1.2003E. 2002/27803 K. 2003/479"İHTİYATİ HACİZ KARARI (Baro Hakem Kurulunun Haciz Kararı Verme Yetkisinin Olmaması)
BARO HAKEM KURULU (Kurulun İhtiyati Haciz Kararı Verme Yetkisinin Olmaması)"
366Y12.HD13.5.2002E. 2002/8920 K. 2002/9942"TEMLİK BELGESİ ( Alacaklının Yargılama Sırasında Takip Dayanağı Senetteki Alacağın Temliken Kendisine Geçtiğini Bildirmesi-Temlik Belgesi İbrazı İçin Süre Verilmesi )
İBRAZ İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Alacaklının Temlik Belgesini İbrazı İçin Süre Talebinde Bulunması-Mercice Bu Süre Verilerek Sonuca Gidilmesinin Gerekmesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRME ( Alacaklının Merciden Temlik Belgesini İbraz İçin İstediği Sürenin Verilmemesinin Temyizde İleri Sürülebilmesi )"
366Y17.HD28.3.2002E. 2002/1844 K. 2002/1949"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Altı Aylık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Davanın Reddinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Altı Aylık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davanın Reddinin Gerekmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Altı Aylık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davanın Reddinin Gerekmesi )"
366Y12.HD1.2.2002E. 2002/1481 K. 2002/2050"KAMBİYO SENEDİ ( Tanzim Yerinin Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Mercice Bu Hususun Resen Gözetilmesi/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN İTİRAZI ( Kambiyo Senedine Dayanan Takipte/Tanzim Yerinin Bulunmadığı - Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı/Mercice Bu Hususun Resen Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Mercice Bu Hususun Resen Gözetilmesi/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Senette Tanzim Yerinin Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Mercice Bu Hususun Resen Gözetilmesi Gerektiği )"
366Y12.HD1.2.2002E. 2001/22013 K. 2002/2094"KESİN HAKEDİŞLER ( Takip Talebinde Mahsup Edilen Ödemelerin Kesin Hakedişlerle İlgili Olup Olmadığının ve Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Talebinde Mahsup Edilen Ödemelerin Kesin Hakedişlerle İlgili Olup Olmadığının ve Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi )
FAİZE İTİRAZ ( Yöntemince Araştırma Yapılmamasının Hatalı Olması )"
366Y12.HD31.1.2002E. 2002/631 K. 2002/1848"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması )
HESAP ÖZETİ VE KAT İHTARI ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması-Borçluya İcra Emri Çıkarılmasına Usulsüzlük Olmaması )
İHBAR ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması-Borçluya İcra Emri Çıkarılmasına Usulsüzlük Olmaması )
İCRA EMRİ ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması-Borçluya İcra Emri Çıkarılmasına Usulsüzlük Olmaması )"
366Y12.HD17.1.2002E. 2001/22248 K. 2002/393"KARAR DÜZELTME ( Düzeltilmesi İstenilen Yargıtay İlamıyla Bunda Atıf Yapılan Mercii Kararında Yazılı Gerekçelerin Kanunda Yazılı Dört Halden Hiçbirisine Uymaması )
YARGITAY İLAMININ DÜZELTİLMESİ ( Düzeltilmesi İstenilen İlamda Yazılı Gerekçelerin Kanunda Yazılı Dört Halden Hiçbirisine Uymaması Nedeniyle Karar Düzeltme Talebinin Reddi )"
366Y8.CD3.7.2001E. 2000/11410 K. 2001/13402"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )"
366Y12.HD28.6.2001E. 2001/10967 K. 2001/11714"İCRA TETKİK HAKİMLİĞİNCE VERİLEN YETKİSİZLİK KARARLARI ( Karar Düzeltme Yolunun Açık Olması - HUMK.m.193'teki Sürenin Başlangıcı )
YARGITAY RED KARARININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( Karar Düzeltme Talebi - HUMK.m.193'teki Sürenin Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( HUMK.m.193'teki/İcra Tetkik Hakimliğince Verilen Yetkisizlik Kararı - Karar Düzeltme Talebi Üzerine Yargıtayın Ret Kararının Tebliği )
TEMYİZİ KABİL KARARLAR ( İcra Tetkik Hakimliğince Verilen - Karar Düzeltme Yolunun Açık Olması )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( İcra Tetkik Hakimliğince Verilen Yetkisizlik Kararları - Yargıtay Kararının Mahkemece 15 Gün İçinde Taraflara Bildirilmesi )"
366Y12.HD1.3.2001E. 2001/3484 K. 2001/3792"HACİZDE TARAF OLMA EHLİYETİ ( Özelleştirme Kapsamına Alınan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.nin İşletme Hakkının Devredildiği Firmanın Sorumlu Olması )
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINAN TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ'NİN TARAF EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( İşletme Hakkı Kendisine Devredilen Firmanın Sorumlu Olması )
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ'NİN VE ÖZELLEŞTİRME İDARESİNİN HACİZDE TARAF EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( TDİ'nin Özelleştirme Kapsamına Alınıp İşletme Hakkının Başka Firmaya Devredilmiş Olması )"
366YHGK11.10.2000E. 2000/12-1237 K. 2000/1252"İCRA TAKİBİNE VE BORCA İTİRAZ ( İcra Takibi Dayanağı Olan Senetten Dolayı Usulsüz Vekalet İle Borçlandırma Nedeniyle İptal Edildiğinden Borçlu Yararına Tazminata Hükmedileceği) )
İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Bulunmaması Veya Alacaklının Kambiyo Hukukunun Verdiği Yetkileri Kullanma Hakkının Olmaması Halinde Uygulanması )
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Bulunmaması Veya Alacaklının Kambiyo Hukukunun Verdiği Yetkileri Kullanma Hakkının Olmaması Halinde Uygulanması )
KAMBİYO SENEDİ ( Borçlu Hakkındaki Takibin Dayanağı Senetten Dolayı Usulsüz Vekalet ile Borçlandırma Nedeniyle İptali )
TAZMİNAT ( Borçlu Hakkındaki Takibin İptal Edilmesi Nedeniyle Borçlu Lehine Tazminata Hükmedilmesi )"
366Y12.HD27.6.2000E. 2000/9799 K. 2000/10791"İCRA TUTANAKLARININ AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ OLMASI
ŞİKAYET ( İhalede Fazla Arttırım Talebinin Tutanağa Geçirilmemesini )
İHALEDE FAZLA ARTTIRIM TALEBİNİN TUTANAĞA GEÇİRİLMEMESİ ( Şikayet - Tanıkla İsbat )
TANIKLA İSBAT ( İhalede Fazla Arttırım Talebinin Tutanağa Geçirilmemesini )"
366Y12.HD10.2.2000E. 2000/991 K. 2000/2137"TAHLİYE ( İlamın Mülkiyet Hakkına Dayalı ve El Atmanın Önlenmesi Hükmünü İçermesi )
MÜLKİYET HAKKINA DAYALI VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ HÜKMÜNÜ iÇEREN İLAM ( Taşınmazın 3. Kişi Elinde Bulunması )
ŞİKAYET ( Mülkiyet Hakkına Dayalı ve El Atmanın Önlenmesi Hükmünü İçeren İlamı Kiracılığa Dayanarak )"
366Y12.HD28.1.2000E. 1999/17876 K. 2000/1116"SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİNİN İPTALİ TALEBİ ( Temyiz Edilememesi )
TEMYİZ EDİLEMEME ( Satışa Hazırlık İşlemlerinin İptali Talebi )"
366YHGK10.3.1999E. 1999/12 - 128 K. 1999/132"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( İcra Tetkik Mercii Kararları )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARINDA KARAR DÜZELTME TALEBİ
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME
YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERME
YETKİSİZLİK KARARLARI HAKKINDA KARAR DÜZELTME YOLU"
366Y12.HD25.3.1998E. 1998/2907 K. 1998/3541"İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Kambiyo Senedindeki İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Hükmedilemeyeceği )
KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Borçlu Yararına İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
BORÇLUNUN KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZAYA İTİRAZI ( İtirazın Kabulü Halinde İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senedindeki İmzaya )"
366Y19.HD6.2.1998E. 1997/8760 K. 1998/572"İFLAS DAVASI ( Temyiz ve Karar Düzeltme Süreleri )
KARAR DÜZELTME SÜRESİ ( İflas Davasında Temyiz Süresinden Daha Uzun Olmaması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Karar Düzeltme Süresinin Daha Uzun Olmaması )
TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ ( İflas Davasında )"
366Y12.HD22.5.1997E. 1997/5624 K. 1997/5946"TEMİNAT SENEDİ ( Arkası Yazılı )
TEMİNAT SENEDİNİN SEBEBİNİN BELİRTİLMEMESİ"
366Y12.HD17.2.1997E. 1997/933 K. 1997/1413"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( İlamda Kiranın Net Olduğunun Belirtilmemiş Olması )
TAHLİYE TALEBİ ( Yasal Temerrüt Süresinin Dolması Şartı )"
366Y12.HD17.2.1997E. 1997/919 K. 1997/1399"KISMİ İTİRAZ ( İtiraz Edilen Kısmın Belirtilme Mecburiyeti )"
366Y12.HD6.2.1997E. 1997/703 K. 1997/1286"İHTİYATİ HACİZ SIRASINDA KEFALET
KEFALET ( İcra Dairesindeki )
İCRA KEFİLİNE İCRA EMRİ ÇIKARILMASI ( Borçlu Hakkında Takibin Kesinleşme Zorunluluğu )
İCRA KEFİLİ ( Sorumluluk Derecesi )"
366Y8.CD25.12.1996E. 1996/14850 K. 1996/16981"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Hüküm Gününden İnceleme Gününe Kadar Altı Aylik Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )
ZAMANAŞIMI ( Hüküm Gününden İnceleme Gününe Kadar Altı Aylik Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )"
366YHGK13.3.1996E. 1996/12-3 K. 1996/148"İLAM HÜKMÜ YERİNE GETİRİLDİKTEN SONRA BOZULMASI
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Takibin Sonuçsuz Kalması )
İCRANIN KISMEN VEYA TAMAMEN İADESİ ( Ödenen Paranın İadesi )
ALACAKLININ EDA DAVASI AÇMASI ( İlama Dayalı Takip Yapması )"
366Y12.HD24.4.1995E. 1995/4510 K. 1995/6257"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ ( Takibin Sonuçsuz Kalması )
TAKİBİN SONUÇSUZ KALMASI ( İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi )
TEMYİZ ( Satıştan Başka İcra İşlemlerini Durdurmaması )
ALACAKLIYA ÖDENEN PARANIN İADESİ ( Takibin Sonuçsuz Kalması )
TAKİBİN SONUÇSUZ KALMASI ( Ödenmiş Paranın İadesi )"
366Y8.CD22.9.1994E. 1994/9653 K. 1994/10322"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( İtirazın Reddi Halinde )
İTİRAZIN REDDİ ( Borçluya Üç Gün İçinde Mal Beyanında Bulunması Bildirilmeli )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )
RED KARARI ( Vekilin Yüzüne Karşı Verilmiş Olması )"
366YHGK6.10.1993E. 1993/12-404 K. 1993/553"İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Cevap Yoluyla Temyiz - İİK.'da Düzenleme Olmayan Hususlarda HUMK.'nun Uygulanacağı )
TEMYİZ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarına Karşı Cevap Yoluyla - Mümkün Olabileceği )
CEVAP YOLUYLA TEMYİZ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarına Karşı - Mümkün Olabileceği )
İCRA İFLAS KANUNUNDA DÜZENLEME OLMAYAN HUSUSLAR ( HUMK.'nun Uygulanacağı - Tetkik Mercii Kararını Cevap Yoluyla Temyiz )
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANMASI ( İİK.'da Düzenleme Olmayan Hususlarda - Tetkik Mercii Kararını Cevap Yoluyla Temyiz )"
366Y12.HD19.1.1993E. 1992/11413 K. 1993/694"AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARIN İCRASI ( Kesinleşme Şartı )
MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞININ TAKİBİ ( Boşanma Davasında Hükmedilen )
YARGILAMA GİDERLERİNİN TAKİBİ ( Boşanma Davasıyla İlgili )"
366Y12.HD19.1.1993E. 1992/10855 K. 1993/674"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Bunun İçin Yatırılan Teminatın Mahiyeti )
TEMİNATIN ALACAĞA MAHSUBU ( Tehiri İcra İçin Yatırılmışsa Mümkün Değildir )"
366Y4.HD7.12.1992E. 1992/11632 K. 1992/15525"KARAR DÜZELTME İSTEĞİNDE ( Süre )
SÜRE ( Karar Düzeltme İsteğinde )
İCRA İFLAS DAİRESİNİN KARARLARINI TASHİH ( Süre )"
366Y12.HD24.9.1990E. 1990/9271 K. 1990/8964"İCRANIN İADESİ ( Merci Kararının Bozulması )
TETKİK MERCİİ KARARININ BOZULMASI ( İcra Muamelelerinin Durması )
İCRA MUAMELELERİNİN DURMASI ( Merci Kararının Nakzı Üzerine )"
366Y12.HD12.6.1990E. 1990/638 K. 1990/7292"KESİNLEŞMİŞ İLAM ( İcranın İadesi )
İCRANIN İADESİ ( Kesinleşmiş İlam Bulunması Zorunluluğu )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARININ YARGITAYDA BOZULMASI ( İİK m.40'ın Kıyasen Uygulanması )"
366YHGK22.2.1989E. 1988/12-779 K. 1989/53"YARGITAY İCRA İFLAS DAİRESİ ( Tüm Kararları Aleyhine Karar Düzeltme Yoluna Gidilebimesi )
KARAR DÜZELTME ( İcra İflas Dairesi Kararlarına Karşı )
SIRA CETVELİNDEKİ BİR ALACAĞIN ÇIKARILMASI ( Merci Tarafından )
TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ ( Sıra Cetvelindeki Bir Alacağın Terkini Konusunda )
KARAR DÜZELTME ( Yargıtay Hukuk Dairesinin Herhangi Bir Ayrım Yapılmadan Tüm Kararları Aleyhine )
YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN HERHANGİ BİR AYRIM YAPILMADAN TÜM KARARLARI ( On Gün içinde Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilmesi )
SÜRE ( Karar Düzeltmenin On Gün İçinde Olması )"
366Y12.HD25.3.1982E. 1982/2309 K. 1982/2456"PRİM GECİKME ZAMMINA UYGULANACAK FAİZ ( En Yüksek Cari Faiz Oranının Uygulanmasının Şartları )
EN YÜKSEK CARİ FAİZ ORANI ( Gecikme Zammı Prim Miktarının %100`üne Ulaştığı Durumda Uygulanabileceği )"
366Y12.HD2.2.1981E. 1980/8915 K. 1981/850"KİRACININ BORÇLARI ( Kira Parasının Ödenmesi ve Kanunda Belirtilmiş Diğer Ödemelerin Olması )
TAHLİYE ( Süresi İçerisinde Borcunu İcra Dosyasına Borcunu Yatıran Kiracının Tahliyesine Karar Verilememesi )"
366YHGK17.12.1980E. 1980/1698 K. 1980/2764"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Mal Ortaklığının Giderilmesi Davası Sonunda Taşınmazın Paylaştırılması Mümkün Olmadığından Satış Yolu İle Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Dava Sonunda Taşınmazın Paylaştırılması Mümkün Olmadığından Satış Yolu İle Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilmesi )
KARAR DÜZELTME ( İhalenin Feshi Kararı )
SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davacı Tarafından Tashihi Karar İstenmesi )
AÇIK ARTIRMA VE SATIŞA İLİŞKİN KARARLAR ( Düzeltme Talebi )"
366YHGK30.1.1980E. 1979/12-1972 K. 1980/171"TETKİK MERCİİ MERCİİ KARARLARI ( Temyizin Duruşmalı Yapılıp Yapılmayacağı )
TİCARİ MÜMESSİL ( İşlemlerinin İyiniyetli Kişilere Karşı Taciri Bağlaması )
KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMAK ( Ticari Mümessil Tarafından )"
366Y12.HD20.9.1976E. 1976/6994 K. 1970/9183"KONKORDATO ( Borçluya Karşı Takip Yapma Yasağı )
BORÇLUYA TAKİP YAPMA YASAĞI ( Konkordato )"
366Y12.HD30.12.1975E. 1975/11670 K. 1975/11541"İHALENİN FESHİ ( İhaleye Giren Kişi Ne Kadar Arttırabileceğini Önceden Tasarladığı Türk Parası Meblağına Karşılık Teminat Akçesini ve Dövizi Transfer Ederek Yetkili Bir Bankaya Depo Etmesi )
TÜRK PARASININ KORUNMASI ( Hariçte Mukim Şahısları Türkiye'de Taşınmaz ve Ayni Hakları Satın Almak-İnşaa ve Tevzi Etmek için Gerekli Meblağı Hariçten Döviz Olarak Getirerek Satması )
KAMU DÜZENİ ( Bununla İlgili Tebliğin Emredici Hükmünün Mercice Resen Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
RESEN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI ( Kamu Düzeni ile İlgili Tebliğin Emredici Hükmünün Mercice Resen Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )"

Madde 367

YARGITAY

367Y12.HD2.3.2017E. 2016/9052 K. 2017/3135"HACİZ İHBARNAMESİ VEYA ÜCRET HACZİ BİLDİRİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER (Meslek veya Banka Sırrına Dayanarak Cevap Vermekten Kaçınamayacağı Borçlunun Mevcudunu İcra Dairesine Teslime Mecbur Oldukları - Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden Ücüncü Kişi Bankadan İtirazından Sonra Borçluya Ait Hesap Bilgilerinin İstenemeyeceği)
BORÇLUNUN MEVCUDUNA AİT BİLGİLERİ AŞAR BİLGİLERİN İSTENMESİ (Borçulunun Mevcuduna Ait Bilgileri Aşar Nitelikteki Bilgilerin Banka Sırrına Giren Hususların Bilidirilmesi Niteliğinde Olduğu - Mevcudu Aşar Nitelikteki Bilgilerin İşin Sonuçlanması İçin Gerekli ve Zorunlu Olmadığı)
ÜÇÜNCÜ KİŞİ BANKANIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETMESİ (Borçulunun Hesabının Bulunduğu Bankanın Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesinden Sonra Kendisinden Mevcudu Aşar Nitelikte Bilgiler İstenemeyeceği - Bankanın Borçlunun Mevcudu ile İlgili Verdiği Bilgilerin Gerçeğe Aykırılığı İddiasının Açılacak Ayrı Bir Davaya Konu Edilebileceği)"
367Y8.HD11.5.2016E. 2016/4890 K. 2016/8656"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İlamın Ecrimisil Alacağına Dair Olduğu ve İnfazı İçin Kesinleşmesi Şartı Bulunmadığı - Davaya Konu Taşınmazla İlgili Ayrıca Tapu İptali ve Tescil Davası Açıldığı ve Kararın Kesinleştiği/Şikayetin Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAMLAR ( Karar Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği/Taşınmazın Aynından Kaynaklı Meni Müdahale Talebinin Değerlendirildiği - İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olmayıp Ecrimisile İlişkin Olduğu/İnfazı İçin Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı/Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK İLAMLAR ( Taşınmaz İle İlgili Ayni Haklara İlişkin Kararların Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği/İlamın Ecrimisil Alacağına Dair Olduğu - İptali İstenen Takip Konusu İlam Taşınmazın Aynına İlişkin Olmayıp İnfazı İçin Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı )
ECRİMİSİL ALACAĞI ( Takip Dayanağı İlamın Ecrimisil Alacağına Dair Olduğu - İnfazı İçin Kesinleşmesi Şartı Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gerektiği )"
367Y12.HD16.11.2015E. 2015/16406 K. 2015/28245"ŞİKAYET ( Şikayete Konu Müzekkerede Borçlu Şirketin Tebligata Yarar Adresinin Telefon Numaralarının Hesap Açılırken Üçüncü Kişiye Verilen Bütün Evraklarının Birer Suretinin Borçlunun Ortaklarının Adres Kimlik ve İletişim Bilgilerinin Borçlunun Çek Hesabı Dışında Başkaca Hesabının Bulunup Bulunmadığının Başkaca Hesaplar Var İse Hesap Numaralarının ve Hesapların Bakiye Bilgilerinin İstendiği/Üçüncü Kişiden Gönderilmesi İstenen Bu Bilgi ve Belgelerin Borçlu İle İlgili Olarak Üçüncü Kişilerden İstenebilecek Malumattan Olmadığı- Red )
BORÇLU İLE İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN İSTENEN BİLGİNİN NİTELİĞİ ( Şikayete Konu Müzekkerede Borçlu Şirketin Tebligata Yarar Adresinin Telefon Numaralarının Hesap Açılırken Üçüncü Kişiye Verilen Bütün Evraklarının Birer Suretinin Borçlunun Ortaklarının Adres Kimlik ve İletişim Bilgilerinin Borçlunun Çek Hesabı Dışında Başkaca Hesabının Bulunup Bulunmadığının Başkaca Hesaplar Var İse Hesap Numaralarının ve Hesapların Bakiye Bilgilerinin İstendiği/Borçlunun Mevcuduna İlişkin Olmadığından Şikayetin Reddedileceği )"
367Y12.HD29.12.2009E. 2009/18464 K. 2009/26713"UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )
KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı - Talebin Reddi Gereği )
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi - Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )
ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı - Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği - Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"
367Y11.HD3.3.2008E. 2007/875 K. 2008/2412"BANKACILIK SIRRI ( Takip Dışı Bankaya Tezkere Yazılarak Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı )
BORÇLUNUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA ( Takip Dışı Bankaya Tezkere Yazılarak Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı )
TAKİP DIŞI BANKAYA TEZKERE YAZILMASI ( Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı )"

Madde 376

YARGITAY

376Y23.HD16.3.2017E. 2015/3172 K. 2017/843"İFLAS ERTELEME DAVASI ( Borca Batıklığın Halen Devam Ettiğinin Tespiti Halinde Erteleme Tedbirlerine Hükmedildiği de Gözetilerek Başka Araştırma Yapılmaksızın İflas Erteleme Talebinin Reddi İle Davacı Şirketin İflasına Karar Verilmesi Şirketin Borca Batıklığının Sona Erdiğinin Tespiti Halinde İse Davanın Reddi Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( Davacı Şirketin Son Durumu İtibariyle Borca Batık Olup Olmadığının Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Borca Batıklığın Devam Ettiğinin Tespit Edilmesi Halinde Erteleme Tedbirlerine Hükmedildiği de Gözetilerek İflas Erteleme Talebinin Reddi İle Davacı Şirketin İflasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖN ŞART ( İflas Erteleme Talebinde Bulunacak Şirketin Borca Batık Olmasının Talebin Ön Şartı Olduğu - Görüşüne Başvurulan Bilirkişi ve Kayyım Raporlarına Göre Şirketin Borca Batıklığının Devam Edip Etmediği Hususunda Tereddüt Oluştuğu/Davacı Şirketin Son Durumu İtibariyle Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )"

Madde 389

BAM

389İZMİRBAM-11HD22.9.2017E. 2017/1400 K. 2017/933"MADDİ TAZMİNAT ( Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan - Talep Dilekçesinde Açıkça veya Terditli Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinin İstenmediği/Uyuşmazlık Konusu Olmayan Mal Varlıkları Hakkında Tedbir Kararı Verilemeyeceği/Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Hacze Dair Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı )
İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ ( 6100 S.K. Md. 389-1 Gereğince Mevcut Durumda Meydana Gelebilecek Bir Değişme Sebebiyle Hakkın Elde Edilmesinin Önemli Ölçüde Zorlaşacağından Ya da Tamamen İmkânsız Hâle Geleceğinden veya Gecikme Sebebiyle Bir Sakıncanın Yahut Ciddi Bir Zararın Doğacağından Endişe Edilmesi Hâllerinde Uyuşmazlık Konusu Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebileceği )
İHTİYATİ HACİZ ( İik Md. 257 Uyarınca Alacaklının Bir Para Alacağının Zamanında Ödenmesini Güvence Altına Almak İçin Mahkeme Kararı İle Borçlunun Mallarına Önceden Geçici Olarak El Konulması Olduğu )"

Ek. Madde 1

YARGITAY

Ek.1Y12.HD19.4.2017E. 2017/1826 K. 2017/6067"İCRA TAKİBİNE KARŞI BORÇLUNUN İTİRAZ VE ŞİKAYETİ ( Kısa Kararın Tefhiminden İtibaren Süresi İçinde Yapılmamış Olsa Bile Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretini Gerekçeli Kararın Tebliği İle Öğrenen Davalının Temyiz Dilekçesinin Kabul Edileceği - Uyuşmazlık Konusu Değerin Temyiz Kesinlik Sınırını Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Edilemeyeceği )
KISA KARARDA YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMAMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan İcra Takibine İtiraz ve Şikayet - Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Hakkında Kısa Kararda Hüküm Kurulmayıp Gerekçeli Kararda Düzenlenmesi Halinde Kararın Temyiz Edilebileceği )
KISA KARARDA HAKKINDA HÜKÜM KURULMAYAN YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİNİN GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ İLE ÖĞRENİLMESİ ÜZERİNE TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KABULÜ ( İcra Takibine Karşı Borçlunun İtiraz ve Şikayetleri - Kısa Kararın Tefhiminden İtibaren Süresi İçinde Yapılmamış Olsa Bile Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretini Gerekçeli Kararın Tebliği İle Öğrenen Davalının Temyiz Dilekçesinin Kabulü Gerektiği )
ALACAK DAVASINDA TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takibe Karşı Borçlunun İtiraz ve Şikayetleri - Uyuşmazlık Konusu Değerin Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Olması Halinde Mahkeme Kararının Temyiz Edilemeyeceği )"
Ek.1Y8.HD19.3.2015E. 2015/47 K. 2015/6361"İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET ( 2004 S. Kanunun 363/1 Maddesinde Yer Alan Kesinlik Sınırı - Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00TL'yi Geçmediği/Kararın Temyiz Kabiliyetinin Olmadığı )
UYUŞMAZLIK KONUSU DEĞERİN KESİNLİK SINIRINI GEÇMEMESİ ( Temyiz Sınırı/Kesinlik Sınırının 2004 S. Kanunun Ek. Md.1/1 Uyarınca 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında 5.440,00 TL'yi Geçmeyen Uyuşmazlığın Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
KARARIN TEMYİZ KABİLİYETİ OLMAMASI ( İcra Memur Muamelesini Şikayet - Uyuşmazlık Konusu Değerin Kesinlik Sınırını Geçmediği )"
Ek.1Y8.HD12.2.2015E. 2014/25353 K. 2015/3911"İSTİHKAK TALEBİ ( Temyiz Edilebilirlik Hususunda Parasal Sınırın Altındaki Hükmün Kesin Nitelik Taşıdığının Kabulü - Eldeki Davada Temyize Konu Mahcuzların Değerinin Düşük Olduğu/İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Parasal Sınır Bulunduğu )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK TEMYİZ SINIRI ( İstihkak Davalarında ve İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Bu Miktarı Geçmesi Gerektiği/Hükmün Kesin Nitelik Taşıması )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ALTINDAKİ TUTAR ( Kararın Kesin Nitelik Taşındığı - Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi için İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Bu Miktarı Geçmesinin Şart Olduğu/Mahcuzların Değerinin Düşük Olduğu )"
Ek.1Y12.HD4.12.2014E. 2014/21029 K. 2014/29373"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçluya Önceden Hiçbir Tebliat Çıkarılmadığı - Borçluya Gönderilen Gerekçeli Kararın Borçlunun Mernis Adresine 7201 S.K. 21. Maddesine Göre Tebliğ Edilmemesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Takibin İptali Talebi - Borçluya Önceden Hiçbir Tebliat Çıkarılmadığından Borçluya Gönderilen Gerekçeli Kararın 7201 S.K. 21. Maddesine Göre Borçlunun Mernis Adresine Tebliğ Edilemeyeceği )
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Takibin İptali Talebi - Borçluya Önceden Hiçbir Tebliat Çıkarılmadığından Borçluya Gönderilen Gerekçeli Kararın Borçlunun Mernis Adresine 7201 S.K. 21. Maddesine Göre Tebliğ Edilmemesi Gerektiği )
KESİNLİK SINIRI ( Takibin İptali Talebi - Uyuşmazlık Konusu Değer 2004 S.K.'daki Kesinlik Sınırını Geçmediğinden Kararın Temyiz Edilemeyeceği )"
Ek.1Y12.HD26.11.2014E. 2014/31393 K. 2014/28435"BORCA İTİRAZ ( Uyuşmazlık Konusu Değer Kesinlik Sınırını Geçmediğinden Kararın Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
UYUŞMAZLIK KONUSU DEĞERİN KESİNLİK SIRNIRINI GEÇMEMESİ ( Borca İtiraz - Kararın Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
KARARIN TEMYİZ KABİLİYETİ OLMAMASI ( Borca İtiraz - Uyuşmazlık Konusu Değerin Kesinlik Sınırını Geçmediği )"
Ek.1YHGK16.3.2012E. 2011/12-848 K. 2012/190"İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Karar Tarihindeki Temyiz Edilebilirlik Sınırına Bağlı Kalınması Gerektiği - "Karar" Teriminin Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Kararını da Kapsayacağı )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Karar Tarihindeki Sınıra Bağlı Kalınması Gerektiği/"Karar" Teriminin Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Kararını da Kapsayacağı - İcra Mahkemesi Kararları )
DİRENME KARARI ( Verildiği Tarihde Müddeabbihin İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Sınırı Altında Olduğu - Davalı Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
KARAR TARİHİ ( Temyiz Edilebilirlik Sınırı İçin Bu Tarihteki Durumun Esas Alınacağı - "Karar" Teriminin Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Kararını da Kapsayacağı )"
Ek.1Y12.HD22.1.2009E. 2008/20270 K. 2009/1247"MAHKEME KARARININ TEMYİZ KABİLİYETİNİN OLMAMASI ( Kesinlik Sınırının Yasada Arttırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.600.TL'yi Geçmemesi Nedeniyle )
HÜKMÜN TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kesinlik Sınırının Yasada Arttırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.600.TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyetinin Olmadığı )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kesinlik Sınırının Yasada Arttırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.600.TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyetinin Olmadığı )"
Ek.1YHGK13.6.2007E. 2007/12-435 K. 2007/340"TEMYİZ ( Direnme Kararları da Dahil Olmak Üzere Yerel Mahkemelerce Kurulan Hükümlerin Temyizinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karara Konu Miktar ve Yine O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararları da Dahil Olmak Üzere Yerel Mahkemelerce Kurulan Hükümlerin Temyizinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karara Konu Miktar ve Yine O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )
UYGULANACAK KANUN ( Yerel Mahkemelerce Kurulan Hükümlerin Temyizinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karara Konu Miktar ve Yine O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )"
Ek.1Y21.HD12.6.2007E. 2007/12411 K. 2007/9553"İCRA MAHKEMELERİNDE TEMYİZ SINIRI ( İstihkak Davaları - 2007 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı %7,8'le Çarpılması Sonucu Dava Değerinin 3.360,00 YTL'sini Geçmesi Gerektiği )
İSTİHKAK DAVALARI ( İcra Mahkemelerinde Temyiz Sınırı - 2007 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı %7,8'le Çarpılması Sonucu Dava Değerinin 3.360,00 YTL'sini Geçmesi Gerektiği )
HÜKMÜN KESİN NİTELİK TAŞIMASI ( İstihkak Davaları/2007 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı %7,8'le Çarpılması Sonucu Dava Değerinin 3.360,00 YTL'sini Geçmesi Gerektiği - Dava Değerinin 3.100,00 YTL Olması )"
Ek.1Y21.HD31.3.2005E. 2005/2486 K. 2005/3186"İSTİHKAK DAVASI ( Sonucunda İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.570 YTL. 'Yi Geçmesi Gereği - 2004 Yılı İçin )
TEMYİZ ETMEDE DAVA DEGERİ ( 2004 Yılında İcra Mahkemelerince İstihkak Davaları Sonucunda Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.570 YTL. 'Yi Geçmesi Gereği )
İCRA MAHKEMESİNDE TEMYİZ SINIRI ( Dava Değerinin Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Ve İlan Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılacağı )
PARASAL SINIR ( İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi - Dava Değerinin Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Ve İlan Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılacağı )"
Ek.1YHGK23.2.2005E. 2005/12-95 K. 2005/80"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Karar Düzeltme Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olup Olmadığı ( Kesinlik Sınırı ) Belirlenirken Temyiz ya da Karar Düzeltme İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Kararın Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Esas Alınacağı )
KARAR DÜZELTME SINIRI ( Belirlenirken Temyiz ya da Karar Düzeltme İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Kararın Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Esas Alınacağı - İtirazın Kaldırılması )
UYGULANACAK KANUN HÜKMÜ ( Karar Düzeltme Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olup Olmadığı ( Kesinlik Sınırı ) Belirlenirken Temyiz ya da Karar Düzeltme İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Kararın Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Esas Alınacağı - İtirazın Kaldırılması )"
Ek.1Y21.HD15.6.2004E. 2004/5942 K. 2004/5866"İCRA MAHKEMELERİ KARARLARININ TEMYİZİ ( 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği - Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )
TEMYİZ ( İcra Mahkemeleri Kararları - 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği/Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )
PARASAL SINIR ( İcra Mahkemeleri Kararlarının Temyizi - 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği/Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )"
Ek.1Y21.HD25.5.2004E. 2004/4949 K. 2004/5034"TEMYİZ SINIRI ( İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği )
PARASAL SINIR ( İcra Mahkemelerince Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ( Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yılda Uygulanan Parasal Sınırların 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Ve İlan Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılacağı )"
Ek.1Y21.HD13.4.2004E. 2004/3315 K. 2004/3634"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği - Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )
TEMYİZ ŞARTI ( İcra Mahkemesi Kararları - Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği/Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi/Dava Değerinin Belli Miktarı Geçmesi Gereği - Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı )"

Geç. Madde 4

YARGITAY

Geç.4Y13.HD10.6.2014E. 2014/4795 K. 2014/18530"YEDİEMİN ÜCRET ALACAĞI ( Adalet Bakanlığınca İşletilen Yediemin Depoları Hakkında Uygulanmakta Olan Ücret Tarifelerinden Özel Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Uyuşmazlıklarında Yararlanılacağı - Malların Uzun Süre Depoda Kaldığı Anlaşılmakla Hacizli Eşyanın Değeri Depoda Kaldığı Sürenin Uzunluğu Ortaya Çıkan Yediemin Ücretinin Fazlalığı Göz Önüne Alınarak Ücretten Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılacağı )
HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI ( Yediemin Ücret Alacağı - Adalet Bakanlığınca İşletilen Yediemin Depoları Hakkında Uygulanmakta Olan Ücret Tarifelerinden Özel Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Uyuşmazlıklarında Yararlanılacağı/Hacizli Eşyanın Değeri Depoda Kaldığı Sürenin Uzunluğu Ortaya Çıkan Yediemin Ücretinin Fazlalığı Göz Önüne Alınarak Ücretten Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerekeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yediemin Ücret Alacağından Kaynaklı - Hacizli Eşyanın Değeri Depoda Kaldığı Sürenin Uzunluğu Ortaya Çıkan Yediemin Ücretinin Fazlalığı Göz Önüne Alınarak Ücretten Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiğinin Düşünülmemesinin İsabetsizliği )"
Geç.4Y13.HD21.1.2014E. 2013/19629 K. 2014/1362"ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇILAN YEDİEMİN DEPOLARI ( Ücret Tarifelerinin Sadece Bakanlıkça İşletilen Depolar İçin Geçerli Olduğu - Özel Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Uyuşmazlıklarında da Bu Tarifedeki Kurallardan Yararlanılarak Hacizli Eşyanın Değeri Depoda Kaldığı Sürenin Uzunluğu ve Ortaya Çıkan Ücretin Fazlalığı Dikkate Alınarak Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
ÖZEL YEDİEMİN DEPOLARINA İLİŞKİN ÜCRET UYUŞMAZLIĞI ( Adalet Bakanlığı Tarafından Açılan Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Tarifesindeki Kurallardan Yararlanılarak Hacizli Eşyanın Değeri Depoda Kaldığı Sürenin Uzunluğu ve Ortaya Çıkan Ücretin Fazlalığı Dikkate Alınarak Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Özel Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Uyuşmazlığı - Adalet Bakanlığı Tarafından Açılan Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Tarifesindeki Kurallardan Yararlanılarak Hakkaniyet İndirimi Yapılmesi Gerektiği )"

Geç. Madde 5

YARGITAY

Geç.5Y19.HD22.12.2005E. 2005/8704 K. 2005/12901"KESİN İHTİYATİ HACİZ ( 4949 SK'nın Yürürlüğe Girdiği 30.07.2003 Tarihinden Sonra Uygulanan İhtiyati Haciz Taleplerinde İİK'nın 268. Maddenin Değişik Şeklinin Uygulanması Gereği - Kesin Hacizden Sonra Konan İhtiyati Haciz Kesin Hacze İştirak Edemeyeceği )
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( 4949 SK'nın Yürürlüğe Girdiği 30.07.2003 Tarihinden Sonra Uygulanan İhtiyati Haciz Taleplerinde İİK'nın 268. Maddenin Değişik Şeklinin Uygulanması Gereği - Kesin Hacizden Sonra Konan İhtiyati Haciz Kesin Hacze İştirak Edemeyeceği )
KESİN HACZE İŞTİRAK ( Kesin Hacizden Sonra Konan İhtiyati Haciz Kesin Hacze İştirak Edemeyeceği )"
Geç.5Y6.HD29.9.2005E. 2005/6528 K. 2005/8810"TAHLİYE ( Kiracının İcra Takibine İtirazda Bulunmaması ve Müddeti İçinde Kira Borcunu da Ödememesi - İhtar Müddetinin Bitim Tarihini Takip Eden 6 Ay İçinde Alacaklının Talebi Üzerine Tetkik Merciince Tahliyeye Karar Verileceği )
KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( İhtar Müddetinin Bitim Tarihini Takip Eden 6 Ay İçinde Alacaklının Talebi Üzerine Tetkik Merciince Tahliyeye Karar Verileceği - Kiracının İcra Takibine de İtirazda Bulunmaması )
SÜRE ( Tahliye Talebi - Kiracının İcra Takibine İtirazda Bulunmaması ve Müddeti İçinde Kira Borcunu da Ödememesi/İhtar Müddetinin Bitim Tarihini Takip Eden 6 Ay İçinde Alacaklının Talebi Üzerine Tetkik Merciince Tahliyeye Karar Verileceği )"
Geç.5Y15.HD11.11.2003E. 2003/5210 K. 2003/5372