Önceki Endeks ( Madde 165-169)

MADDE 1-17 / 18-38 / 39-58 / 59-66 / 67 / 68 / 69-72 / 74-88 / 89-97 / 98-126 / 127-139 / 140-164 / 165-169 / 170-184 / 185-235 / 236-269 / 270-282 / 283-339 / 340-366

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 170

YARGITAY

170Y12.HD5.12.2017E. 2016/24289 K. 2017/15096"İMZA İTİRAZI ( Mahkemece Takibe Dayanak Bono Üzerinde Yaptırılan İnceleme Raporunda Davacının Resmi Kurumlardaki Belge Asıllarına Göre İki Ayrı İmza Örneği Olduğunun Tespit Edildiği - İmzalardan Birinin Gerçek Olması Halinde Davaya Konu Senetler Altındaki İmzanın Davacının Eli Ürünü Olduğu Diğer Kurumlardaki Davacı İmzalarının Gerçek Kabul Edilmesi Halinde Davaya Konu Senetler Altındaki İmzanın Davacının İmzası İle Benzerlik Oluşturmadığının Belirtildiği/Kesin Kanaat Bildirmeyen Rapora Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mahkemece Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Yeniden Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Kesin Kanaat İçermeyen ve Hüküm Kurmaya Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak İtirazın Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD29.11.2017E. 2016/23623 K. 2017/14773"BORCA İTİRAZ ( Mahkemece Takibin %15 Teminat Yatırılması Karşılığında Durdurulması Yönünde Karar Verildiği Ancak Belirlenen Teminatın Yatırılıp Yatırılmadığı Anlaşılamadığından İİK'nun 170/3. Md.sinde Belirtilen Şartların Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilmeden Borçlu Aleyhine İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
%15 TEMİNAT YATIRILMASI ( İmza İtirazı - Takibin %15 Teminat Yatırılması Karşılığında Durdurulması Yönünde Karar Verildiği Ancak Belirlenen Teminatın Yatırılıp Yatırılmadığı Anlaşılamadığından İİK'nun 170/3. Md.sinde Belirtilen Şartların Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilmedem Borçlu Aleyhine İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İNKAR TAZMİNATI ( Mahkemece Takibin %15 Teminat Yatırılması Karşılığında Durdurulması Yönünde Karar Verildiği Ancak Belirlenen Teminatın Yatırılıp Yatırılmadığı Anlaşılamadığından İİK'nun 170/3. Md.sinde Belirtilen Şartların Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilmeden Borçlu Aleyhine İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD21.11.2017E. 2016/21980 K. 2017/14390"TAKİBİN İPTALİ VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Bonoda Tanzim Tarihinin Bulunması Zorunlu Olup Aksi Takdirde Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı/Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiasının Borca İtiraz Olduğu - İtirazın Kabulü Halinde Takibin Durmasına Karar Verileceği/Takip Konusu Senedin Düzenlenme Tarihi Bulunmadığından Kambiyo Vasfı Taşımadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Borçlunun Teminat Senedi İddiasının Kabulüne Karar Verilerek Takibin Durdurulması Gerektiği )
BONODA TANZİM TARİHİNİN BULUNMASI ( Zorunlu Olup Aksi Takdirde Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı/Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiasının Borca İtiraz Olduğu - İtirazın Kabulü Halinde Takibin Durmasına Karar Verileceği/Takip Konusu Senedin Düzenlenme Tarihi Bulunmadığından Kambiyo Vasfı Taşımadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Borçlunun Teminat Senedi İddiasının Kabulüne Karar Verilerek Takibin Durdurulması Gerektiği )
DAYANAK BELGENİN KAMBİYO SENEDİ VASFI TAŞIMAMASI ( Bonoda Tanzim Tarihinin Bulunması Zorunlu Olduğu/Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiasının Borca İtiraz Olduğu - İtirazın Kabulü Halinde Takibin Durmasına Karar Verileceği/Takip Konusu Senedin Düzenlenme Tarihi Bulunmadığından Kambiyo Vasfı Taşımadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Borçlunun Teminat Senedi İddiasının Kabulüne Karar Verilerek Takibin Durdurulması Gerektiği )
SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLMASI ( İddiasının Borca İtiraz Olduğu/İtirazın Kabulü Halinde Takibin Durmasına Karar Verileceği - Takip Konusu Senedin Düzenlenme Tarihi Bulunmadığından Kambiyo Vasfı Taşımadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Borçlunun Teminat Senedi İddiasının Kabulüne Karar Verilerek Takibin Durdurulması Gerektiği )"
170Y12.HD20.11.2017E. 2017/5435 K. 2017/14344"ÇEKE DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ (Mahkemece Takibi Yapan Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığından İİK'nun 170/A-2. Md. Gereğince Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
TAKİBİN İPTALİ (Takibe Konu Çekte Düzenlenme Tarihinde Paraf Olduğu ve Bu Paraf İmzanın Keşideciye Ait Olmadığı Yönünde Bir İtiraz Olmadığı Halde Düzenlenme Tarihinde Tahrifat Yapıldığı - Tahrifatsız Düzenlenme Tarihine Göre Çekin Süresi İçerisinde Bankaya İbraz Edilmediğinden Bahisle Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
YETKİLİ HAMİL (Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi - Mahkemece Takibi Yapan Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığından İİK'nun 170/A-2. Md. Gereğince Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)"
170Y12.HD9.11.2017E. 2016/22459 K. 2017/13826"KENDİSİNE BORÇ MUHTIRASI GÖNDERİLEN MİRASÇININ TAKİBE İTİRAZI ( Zamanaşımının Dolmadığı ve Aksini İspatlayan Resmi Belge Olmadığından Bahisle İstemin Reddedildiği - Murise Ödeme Emrinin 14.02.2005 Tarihinde Tebliği 14.01.2008 Tarihli Haciz Talebinden 20.11.2015 Yenileme Tarihine Kadar Zamanaşımını Kesen Başkaca İşlem Yapılmadığı Bu Durumda 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Süresiz Şikayet Konusu Olan Bu Husus Mirasçılar Tarafından da İleri Sürülebileceği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Murise Ödeme Emrinin 14.02.2005 Tarihinde Tebliği Üzerine Takibin Kesinleştiği Dosyada 14.01.2008 Tarihli Haciz Talebinden 20.11.2015 Yenileme Tarihine Kadar Zamanaşımını Kesen Başkaca İşlem Yapılmadığı Bu Durumda 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Süresiz Şikayet Konusu Olan Bu Husus Mirasçılar Tarafından da İleri Sürülebileceği/Mahkemece Şikayetin Kabulüyle Mirasçı Hakkında İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD7.11.2017E. 2016/22201 K. 2017/13738"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Takibe Dayanak Yapılan Bononun Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarı İçerdiği/Kambiyo Vasfının Bulunduğu - Borçlunun İcra Mahkemesine Başvuru Dilekçesinde İmzaya İtirazı İle İmza İncelemesi Yaptırılması Yönünde Beyanda Bulunduğu )
İMZA İNCELEMESİ ( Borçlunun İmzaya İtiraz Ettiği - Mahkemece Öncelikle İİK'nun 170. Maddesi Uyarınca İnkar Edilen İmza İle İlgili Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği/İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Saptanması Halinde İse Diğer İtirazlarının İncelenmesine Geçilerek Oluşacak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Borca İtirazın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD12.10.2017E. 2016/21160 K. 2017/12460"KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Bulunan Alacaklının Takip Konusu Alacağın %20'sinden Az Olmamak Üzere Tazminata Hükmedileceği - Avalist ile İlişkisi Tespit Edilen Alacaklının Avalistin İmzasının Borçluya Ait Olduğunu Bilebilecek Durumda Olduğundan Aleyhine Takip Başlatmakta Kötü Niyetli Olduğunun Kabulü Gereği)
AVALİSTİN İMZASINA İTİRAZI ( Alacaklının Avalist İmzasının Borçlunun Elinin Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden veya İmzanın Huzurda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilen Borçluya Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Olduğu - Kötü Niyet Tazminatının Kabulü Gereği)"
170Y12.HD2.10.2017E. 2016/20104 K. 2017/11705"TAKİBİN İPTALİ ( Takibe Konu Çekin Teminat Senedi Olarak Verildiği İleri Sürerek - Çekin Teminat Amaçlı Verildiğine Yönelik Bir Açıklama Olmadığı Gibi Borçlu Çekin Takip Alacaklısı Şirkete Teminat Olarak Verildiği İddialarını Senede Açıkça Atıf Yapan Bir Sözleşmeyle de İspatlayamadığından Borçlunun İtirazının Reddi Gerekirken Alacaklı Şirket Yetkilisi Tarafından İmzalanmayan Bila Tarihli "Teminat Çeki Tutanağı" Başlıklı Belgeye Dayalı Olarak Çekin Teminat Olarak Verildiği Gerekçesiyle Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
TAKİP DAYANAĞI ÇEKİN TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASI ( Takibin İptali - İİK. 169. Maddesi Kapsamında Borca İtiraz Niteliğinde Olup Bu İddianın Kabulü Halinde Aynı Kanun'un 169/A-5. Maddesi Gereğince Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Başvurunun İİK. 170/A Maddesi Kapsamında Şikayet Olarak Vasıflandırılarak Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin Doğru Bulunmadığı )
TEMİNAT SENEDİ ( Takip Dayanağı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiasının Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle Ya da Yazılı Bir Belge İle İspatlanması Gerekeceği )"
170Y12.HD28.9.2017E. 2016/19398 K. 2017/11584"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu İtiraz Dilekçesinde Kendi İmzasına İtiraz Etmeyip Şirket Kaşesi Üzerindeki İmzaya İtiraz Ettiği ve Bu Konudaki Yargılamanın Devam Ettiğini Beyan Ettiğine Göre Mahkemece İmza İncelemesi Yapılarak Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAZMİNAT İLE SORUMLULUK ( İptal Kararının Yasal Dayanağının 2004 S. İİK'nun Md. 170/a Hükmü Olması Gerektiğinden ve Bu Maddede Tazminat Öngörülmediğinden Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İMZAYA İTİRAZ ( Takibin İptali - Borçlunun Kendi İmzasına İtiraz Etmeyip Şirket Kaşesi Üzerindeki İmzaya İtiraz Ettiği ve Bu Konudaki Yargılamanın Devam Ettiği/Mahkemece İmza İncelemesi Yapılarak Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
PARA CEZASI ( Kendi İmzasına İtiraz Etmeyip Şirket Kaşesi Üzerindeki İmzaya İtiraz Ettiği ve Bu Konudaki Yargılamanın Devam Ettiğini Beyan Eden Borçlu Hakkında Mahkemece İmza İncelemesi Yapılarak Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Takibin İptali )"
170Y12.HD27.9.2017E. 2016/19714 K. 2017/11514"TAKİBİN İPTALİ ( İcra Mahkemesince İmza Konusunda İnceleme Yapılmayıp Cumhuriyet Başsavcılığınca Alınan Rapora Göre Hüküm Kurulduğundan İcra Mahkemesince İİK'nun 170/3. Maddesi Gözetilerek Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Hükmolunmaması Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Takibin İptali - İcra Mahkemesince İmza Konusunda İnceleme Yapılmayıp Cumhuriyet Başsavcılığınca Alınan Rapora Göre Hüküm Kurulduğundan İcra Mahkemesince İİK'nun 170/3. Maddesinin Gözetileceği/Alacaklının Tazminat ve Para Cezasına Mahkum Edilmesinin İsabetsizliği )"
170Y12.HD26.9.2017E. 2016/19503 K. 2017/11471"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Takip Dayanağı Çekin Düzeltmeden Önceki Keşide Tarihine Göre Süresi İçerisinde Bankaya İbraz Edilmemesi Sebebiyle Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Hatalı Gerekçe İle İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SENETTEKİ DÜZELTMELER ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş İse İnkâr Halinde Yok Hükmünde Olup Senet Üzerinde Yapılan Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği - Takibin İptali İstemi )
PARAF İMZA ( Bilirkişi Raporunda Keşideci İmzasının Borçluya Ait Olduğu Ancak Keşide Tarihi Yanındaki Paraf İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının Tespit Edildiği - Keşide Tarihindeki Düzeltmeye Dair Paraf İmza Yok Hükmünde Olduğu/Takibin İptali İstemi )
ÇEKİN İBRAZ SÜRESİ ( Takibe Dayanak Çekin Keşide Yeri ve Muhatap Bankanın Bulunduğu Yer de Aynı Olduğundan İbraz Süresinin On Gün Olduğu - Dayanak Çekin Keşide Tarihine Göre On Günlük Süre Geçtikten Sonra İbraz Edildiği/Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO VASFI ( İcra Mahkemesinin Yasal Sürede Yapılan İtiraz veya Şikayet Sebebiyle İcra Mahkemesine İntikal Eden İşlerde Öncelikle Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfında Olup Olmadığını ve Alacaklının Kambiyo Senetlerine Özgü Yol İle Takip Hakkının Bulunup Bulunmadığını Resen İnceleyerek Takibin İptaline Karar Verebileceği )"
170Y12.HD21.9.2017E. 2016/19365 K. 2017/11204"İMZA İTİRAZI ( Mahkemece İİK. Md. 170 Uyarınca İnkar Edilen İmza İle İlgili Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Oluşacak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( İcra Mahkemesince İmza İncelemesinin İİK. Md. 68/A-4'e Göre Yapılması Gerektiği/İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspat Yükü Alacaklıya Ait Olup Eldeki Davanın Niteliği İtibariyle "İmzanın Borçluya Ait Olduğunu" Kanıtlama Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu Gözardı Edilmemeli ve İspat Yükünü Ters Çevirecek Bir Uygulamaya da Gidilmemesi Gereği )"
170Y12.HD14.9.2017E. 2016/17845 K. 2017/10666"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS TAKİP YOLU (Senette Düzenleme Yerinin Yazılı Olması Gerektiği - Düzenleme Yeri Bulunmayan Takibe Konu Senedin Bonu Özelliği Bulunmadığı Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yapılamayacağı)
SENETTE DÜZENLEME YERİ (Düzenleme Yeri Gösterilmeyen Bonunun Düzenleyenin Adının Yanında Yazılı Olan Yerde Düzenlenmiş Sayılacağı - Düzenleme Yeri Olarak İdari Birim Adının Yazılmasının Yeterli Olduğu Adres Gösterilmesinin Zorunlu Olmadığı Kısaltılmış Olarak Yazılan Keşide Yerinin Kabul Edilebilmesi İçin Duraksamaya Mahal Bırakmayacak Bir Yeri Göstermesi Gereği)
TAKİBİN İPTALİ (Düzenleme Yeri Gösterilmeyen Senedin Kambiyo Senedi Özelliği Bulunmadığı - Düzenleme Yeri Bulunmayan Senede Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Takibin İptali Gereği)"
170Y12.HD4.7.2017E. 2016/17389 K. 2017/10022"İMZA İTİRAZI ( Mahkemece Takibe Konu Çekteki İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu Kesin Olarak Tespit ve İspat Edilemediği Kabul Edildiğine Göre Bu Durumda Alacaklının Kötü Niyeti veya Ağır Kusuru İspatlanamadığından Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olacağı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Takibe Konu Çekteki İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu Kesin Olarak Tespit ve İspat Edilemediği Kabul Edildiğine Göre Bu Durumda Alacaklının Kötü Niyeti veya Ağır Kusuru İspatlanamadığından Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD3.7.2017E. 2016/17730 K. 2017/9948"İMZAYA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ ( Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli veya Ağır Kusuru Bulunması Halinde Alacaklının Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminat ve %10'unu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Hamiline Düzenlenmiş ve İlk Cirantası Olan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilen Keşideci Arasında Doğrudan Bir İlişki Bulunduğu Somut Olarak Belinlenmediğinden Borçlunun İmzanın Sıhhatini Bilecek Durumda Olmadığı )
TAKİP NEDENİYLE ALACAKLI ALEYHİNE TAZMİNAT VE PARA CEZASI ( İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi - Alacaklının Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli ve Ağır Kusurlu Bulunduğu İspatlanamadığından Alacaklının Tazminat ve Para Cezası ile Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD12.6.2017E. 2016/17172 K. 2017/9154"BONODAKİ İMZAYA İTİRAZ ( Mahkemece Takibin Davacı Yönünden İptaline Karar Verildiği/İmzaya İtiraz Kabul Edildiği Halde Mahkemece Takibin Durdurulması Yerine İptaline Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
TAKİBİN DURDURULMASI YERİNE İPTALİ KARARI ( Bonodaki İmzaya İtiraz/İmzaya İtiraz Kabul Edildiği Halde Mahkemece Takibin Durdurulması Yerine İptaline Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD4.5.2017E. 2016/16073 K. 2017/7096"ÇEKE DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Mahkemece Alacaklının İbraz Bitim Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçerisinde Takibe Geçildiğinden Alacaklının Cirantalara Karşı Müracaat Hakkının Düştüğü Gerekçesiyle Takibin İİK 170/A Gereği İptaline Karar Verildiği/Somut Olayda Hamilin Borçluya Karşı Haiz Olduğu Müracaat Hakkı İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren 3 Yıl Olup Zamanaşımı Süresinin Dolmadığ/Zamanaşımı İtirazının Reddi İle Sair İtirazların İncelenerek Karar Verileceği )
ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Şikayetine Konu Olan Takip Konusu Çekin Keşide Tarihi 30.09.2012 Olup İbraz Müddetinin Bitim Tarihi 6273 S.K. Yürürlüğe Girmesinden Sonra Olduğundan Çek 3 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olup Her Ne Kadar Mahkemece Hamilin Cirantalara Karşı İbraz Bitim Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçerisinde Takibe Geçilmediğinden Müracaat Hakkının Düştüğünden Bahisle Takibin İptaline Karar Verilmiş İse de Somut Olayda Hamilin Borçluya Karşı Haiz Olduğu Müracaat Hakkı İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren 3 Yıl Olup 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Çeke Dayalı Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Mahkemece Takibin Kesinleşmesinden Önceki Dönemde Zamanaşımının Oluşması Halinde İİK'nun169/A-5. Maddesi Hükmü Uyarınca İtirazın Kabulüyle Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken İİK'nun 170/A Gereği Takibin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
170Y12.HD27.4.2017E. 2017/2474 K. 2017/6748"TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edilmediği Gibi Borçlunun da Borcu Kabul Yönünde Bir Beyanının Bulunmadığı/Bu Durumda Takip Dayanağı Belge Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından Mahkemece İİK.170/A Maddesi Gereğince Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇEKTE MÜRACAAT HAKKI ( 6102 Sayılı TTK'nun 808/1. Maddesine Göre Çekin Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiği İbraz Günü de Gösterilmek Suretiyle Çekin Üzerine Yazılmış Olan Tarihli Bir Beyanla Tespit Edilmesi Gerektiği Aksi Takdirde Alacaklının Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( İcra Mahkemesi Yasal Sürede Yapılan İtiraz veya Şikayet Sebebiyle İcra Mahkemesine İntikal Eden İşlerde Öncelikle Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfında Olup Olmadığını ve Alacaklının Kambiyo Senetlerine Özgü Yol İle Takip Hakkının Bulunup Bulunmadığını Resen İnceleyerek Takibin İptaline Karar Verdiği/Takip Dayanağı Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edilmediği ve Borçlunun da Borcu Kabul Yönünde Bir Beyanının Bulunmadığından Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı )"
170Y12.HD19.4.2017E. 2016/17339 K. 2017/6078"ŞİKAYET ( Takibe Konu Olan 200.000 TL ve 420.000 TL Bedelli İki Adet Bonoda Şikayette Bulunan Borçlunun Lehtar Olduğu/Yetkili Hamil Olan Alacaklının Borçlu Ciranta Hakkında Takip Yapabilmesi İçin Bononun Keşidecisine Ödememe Protestosu Göndermesi Zorunlu Olup İcra Dosyasında Söz Konusu Bonolar Bakımından Protesto Çekildiğine Dair Bir Belge Bulunmadığı - Alacaklı Hamilin Takibe Dayanak Bonolar Yönünden Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybettiği/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ ( İcra Dosyasında Söz Konusu Bonolar Bakımından Protesto Çekildiğine Dair Bir Belge Bulunmadığı - Alacaklı Hamilin Takibe Dayanak Bonolar Yönünden Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybettiği /Mahkemece, İİK'nun 170/A-2. Maddesi Hükmü Uyarınca Bu Husus Re'sen Gözetilerek Alacaklının Müracaat Hakkını Kaybettiği Gerekçesi İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
ÖDEMEME PROTESTOSU ( Takibe Konu Olan 200.000 TL ve 420.000 TL Bedelli İki Adet Bonoda Şikayette Bulunan Borçlunun Lehtar Olduğu/Yetkili Hamil Olan Alacaklının Borçlu Ciranta Hakkında Takip Yapabilmesi İçin Bononun Keşidecisine Ödememe Protestosu Göndermesi Zorunlu Olup İcra Dosyasında Söz Konusu Bonolar Bakımından Protesto Çekildiğine Dair Bir Belge Bulunmadığı - Alacaklı Hamilin Takibe Dayanak Bonolar Yönünden Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybettiği/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD17.4.2017E. 2016/14178 K. 2017/5896"KAMBİYO HUKUKUNA DAYALI ŞİKAYET ( İİK'nun 170/a Maddesinin Taraflar Yönünden Bir Tazminat Öngörmediği - Mahkemece Takibin İptali Kararı İİK'nun 170/a Maddesine Dayandığı Halde Alacaklının Tazminat ile Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )
ALACAKLI ALEYHİNE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Borçlunun Kambiyo Hukukuna Dayalı Şikayeti Üzerine Takip İptal Edilmesi Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - İİK'nun 170/a Maddesinde Taraflar Yönünden Tazminata Yönelik Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
170Y12.HD7.4.2017E. 2017/1682 K. 2017/5730"TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun Çeki Lehtara Ödediği Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı İddiasına Dayalı - Mahkemece Takip Dayanağı Çekte Lehtarın Cirosu Bulunmayıp Ciro Silsilesi Kopuk Olduğu Gerekçesi İle Takibin İptaline Dair Verilen Karar Bozulduğu Ancak Borçlu Keşidecinin Ödeme Beyanı Lehtara Karşı Olup Takip Alacaklısına Karşı Herhangi Bir Ödeme Defi Bulunmadığı Anlaşıldığından İcra Hukuk Mahkemesi'nin Takibin İptaline Dair Kararının Onanması Gerektiği )
BORÇLUNUN ÇEKİ LEHTARA ÖDEDİĞİ ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLMADIĞI İDDİASINA DAYALI TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Şikayet - Borçlu Keşidecinin Ödeme Beyanı Lehtara Karşı Olup Takip Alacaklısına Karşı Herhangi Bir Ödeme Defi Bulunmadığı Anlaşıldığından İcra Hukuk Mahkemesi'nin Takibin İptaline Dair Kararının Yerinde Olduğu )"
170Y12.HD6.4.2017E. 2016/9660 K. 2017/5685"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Kararının Yasal Dayanağı 2004 S. İİK'nun Md. 170/a Hükmü Olduğundan ve Anılan Maddede Tazminat Öngörülmediğinden Mahkemece Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
KAMBİYO VASFI ( İcra Mahkemesinin Usulü Dairesinde Kendisine İntikal Eden İşlerde Takibin Müstenidi Olan Kambiyo Senedinin Bu Vasfı Haiz Olmadığı veya Alacaklının Kambiyo Hukuku Mucibince Takip Hakkına Sahip Bulunmadığı Hususlarını Resen Nazara Alarak Bu Fasla Göre Yapılan Takibi İptal Edebileceği )
YASADA TAZMİNATIN ÖNGÖRÜLMEMESİ ( Takibin İptali Kararının Yasal Dayanağı 2004 S. İİK'nun Md. 170/a Hükmü Olduğundan ve Anılan Maddede Tazminat Öngörülmediğinden Mahkemece Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )"
170YHGK5.4.2017E. 2017/12-714 K. 2017/639"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ VE İMZAYA İTİRAZ ( Bedel Kaydının Kambiyo Senedinin İhtiyari Kayıtlarından Olduğu/Bu Kaydın Keşidecinin ( Borçlunun ) Senedin Lehtarından ( Alacaklıdan ) Karşı Edayı Aldığını İspata Yaradığı - Kambiyo Senetleri Hukuku Yönünden Bu Kayıtların Bir Anlamı Olmayıp Kambiyo Senedinin Düzenlenmesiyle Mücerret Bir Borç İlişkisi Yaratıldığı/Bedel Kaydının Varlığı ya da Yokluğunun Senedin Bono Niteliğini Etkilemeyeceği - Özel Daire Bozma Kararına Uyulması Gerektiği )
BEDEL KAYDI ( Kambiyo Senedinin İhtiyari Kayıtlarından Olduğu/Bu Kaydın Keşidecinin ( Borçlunun ) Senedin Lehtarından ( Alacaklıdan ) Karşı Edayı Aldığını İspata Yaradığı - Kambiyo Senetleri Hukuku Yönünden Bu Kayıtların Bir Anlamı Olmayıp Kambiyo Senedinin Düzenlenmesiyle Mücerret Bir Borç İlişkisi Yaratıldığı/Bedel Kaydının Varlığı ya da Yokluğunun Senedin Bono Niteliğini Etkilemeyeceği - Özel Daire Bozma Kararına Uyulması Gerektiği )
BEDEL KAYDININ EDANIN ALINDIĞINI İSPATA YARAMASI ( Bedel Kaydının Kambiyo Senedinin İhtiyari Kayıtlarından Olduğu/Kambiyo Senetleri Hukuku Yönünden Bu Kayıtların Bir Anlamı Olmayıp Kambiyo Senedinin Düzenlenmesiyle Mücerret Bir Borç İlişkisi Yaratıldığı - Bedel Kaydının Varlığı ya da Yokluğunun Senedin Bono Niteliğini Etkilemeyeceği/Özel Daire Bozma Kararına Uyulması Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİ HUKUKU YÖNÜNDEN BEDEL KAYDININ BİR ANLAMI OLMAMASI ( Bedel Kaydının Kambiyo Senedinin İhtiyari Kayıtlarından Olduğu/Bu Kaydın Keşidecinin ( Borçlunun ) Senedin Lehtarından ( Alacaklıdan ) Karşı Edayı Aldığını İspata Yaradığı - Kambiyo Senedinin Düzenlenmesiyle Mücerret Bir Borç İlişkisi Yaratıldığı/Bedel Kaydının Varlığı ya da Yokluğunun Senedin Bono Niteliğini Etkilemeyeceği - Özel Daire Bozma Kararına Uyulması Gerektiği )"
170YHGK5.4.2017E. 2017/12-1143 K. 2017/621"İMZAYA İTİRAZ ŞİKAYETİ ( Yerel Mahkemece İstemin Reddine Karar Verilirken Kısa Kararda Hüküm Altına Alınmayan İcra ve İflâs Kanunu Çerçevesinde Tazminata Gerekçeli Karar ile Sonucu Çelişki Meydana Geldiği - Yargılamanın Aleniliğinin Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu/Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
MAHKEMECE VERİLEN HÜKMÜN AÇIK OLMASI GEREĞİ ( Çelişkiye Mahal Verilmeyeceği/Açık ve Anlaşılır Olması Gerektiği - Taraflara Tanınan Borç ve Yükümlülüklerin Sıra Numarası Altında Belirtileceği/Kararların Aleni Olmasının Emredici Nitelikte Olduğu/Kamu Düzeni Niteliği/Hükmün Tefhimi )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN BİRBİRİYLE ÇELİŞKİLİ OLMAMASI ( Mahkemece Davanın Reddine Denilerek Yasaya Uygun Bir Hüküm Fıkrası Oluşturulmadığı - Kısa Kararda Yalnızca Davanın Reddine Karar Verilmişken Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrasında Tazminata Hükmedilmekle Çelişki Meydana Geldiği )"
170Y12.HD4.4.2017E. 2016/13201 K. 2017/5295"TAKİBE KONU BELGENİN KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNE HAİZ OLMAMASI ( Takibin İptali Sebebi Olduğu - Borcun Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş Olması Halinde İcra Mahkemesinin Takibe Konu Belgenin Kambiyo Senedi Niteliğine Haiz Olmadığı Gerekçesiyle Takibi İptal Edemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takibe Konu Belgenin Kambiyo Senedi Niteliğine Haiz Olmamasının Takibin İptali Sebebi Olduğu Borçlunun Borcu Kısmen veya Tamamen Kabul Etmesi Halinde Takibin Bu Nedenle İptal Edilemeyeceği - Borçlunun Takibe Konu Borcu Ödediğine İlişkin Sınırlı İtirazı Nedeniyle Takibe Konu Belgenin Kambiyo Özelliğini Taşımadığı Gerekçesiyle Takibin İptal Edilemeyeceği )"
170Y12.HD4.4.2017E. 2016/12739 K. 2017/5369"TAKİBİN İPTALİ ( Takibe Dayanak Çekte Lehtar Cirosundan Sonra Borçlunun Cirosu Olduğunu Daha Sonra Yeniden Lehtar Tarafından Cirolandığını Bu Sebeple Hakkında Müracaat Borçlusu Olarak Takip Yapılamayacağını İleri Sürdüğü/MahkemeceTakibin İptaline Karar Verildiği - Borçlunun Takip Dosyasına Dilekçe Sunarak Borcu Kabul Ettiğini Takibe İtirazı Olmadığını Bildirdiği Yine Aynı Tarihte Ödeme Taahhüdünde Bulunduğu Dikkate Alındığında İİK. Md.170/a-son Uyarınca Borç Kabul Edilmiş Olup Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
BORÇLUNUN TAKİP DOSYASINA DİLEKÇE SUNARAK BORCU KABUL ETMESİ ( Borçlunun Takibe Dayanak Çekte Lehtar Cirosundan Sonra Kendi Cirosu Olduğunu Daha Sonra Yeniden Lehtar Tarafından Cirolandığını Bu Sebeple Hakkında Müracaat Borçlusu Olarak Takip Yapılamayacağını İleri Sürdüğü/MahkemeceTakibin İptaline Karar Verildiği - İİK. Md.170/a-son Uyarınca Borç Kabul Edilmiş Olduğundan Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
BORCU KABUL İLE ÖDEME TAHHÜDÜNDE BULUNULMASI ( İİK. Md.170/a-son Uyarınca Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD3.4.2017E. 2016/14337 K. 2017/5290"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (İmza İncelemesi Yapılamadığından Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Mahkemece Borçlunun İtirazının Borca İtiraz Olarak Değerlendirilip Alacaklının Tazminata Mahkûm Edilmesinin Doğru Olmadığı)
İMZA İNCELEMESİ (Esas Belgelerin Toplanması Sırasında Alacaklı İcra Müdürlüğüne Başvurarak Takip Konusu Alacaktan ve Takipten Vazgeçtiğini Beyan Ettiği - Mahkemece Bu Durumda İmza İncelemesi Yapılamadığından Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (Takibin İptali - İmza İncelemesi Yapılamadığından Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/Borçlunun İtirazının Borca İtiraz Olarak Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu)"
170Y12.HD30.3.2017E. 2016/13550 K. 2017/5096"TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI İDDİASI ( Takibin İptali İstemi - Mahkemece İşin Niteliği Gereği Duruşma Açılıp Tarafların Beyan ve Delilleri de Göz Önüne Alınarak İnceleme Yapılmak Suretiyle Oluşacak Sonuca Göre Takip Konusu Çekte Altı Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Konusunda Bir Karar Verileceği )
RESMİ BELGE ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Alacağın Zamanaşımına Uğradığı İddiası Resmi Belgelere Dayalı Olarak İnceleneceği - Takibin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımına Uğraması İddiasına Dayalı Takibin İptali İstemi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Çekler Yönünden Zamanaşımı Süresinin Başladığı Tarihte Hangi Yasa Yürürlükte İse O Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı - Çek Hakkında Zamanaşımı Süresi İbraz Süresinin Bitmesi İle Başlayacağına Göre Çekin İbraz Süresinin Sona Erdiği Tarihte Geçerli Olan Zamanaşımı Süresinin Nazara Alınacağı/Takibin İptali İstemi )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımı İddiası - Mahkemece İşin Niteliği Gereği Duruşma Açılarak Takip Konusu Çekte Altı Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Konusunda Karar Verileceği/Çekler Yönünden Zamanaşımı Süresinin Başladığı Tarihte Hangi Yasa Yürürlükte İse O Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )"
170Y12.HD28.3.2017E. 2016/12082 K. 2017/4697"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklı Takip Dayanağı Bonoda Borçlu Aval Verene Atfen Atılı İmzanın Onun Eli Ürünü Olduğunu İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Alacaklıda Olduğu Gözönünde Bulundurularak Öncelikle İmzanın Borçluya Ait Olduğuna Dair Alacaklının Elindeki Deliller Sorulup HMK'nun 324. Md. Kapsamında Delil Avansının Yatırılması Yönünde İşlem Yapıldıktan Sonra İİK'nun 170. Md. Uyarınca İmza İncelemesi Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
DELİL AVANSI ( Yatırılması Yönünde İşlem Yapıldıktan Sonra İİK'nun 170. Md. Uyarınca İmza İncelemesi Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken İspat Yükünü Tersine Çevirerek Alacaklı Yerine Borçlu Tarafa Kesin Mehil Verilerek Yanılgılı Değerlendirme ve Eksik İnceleme İle Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD7.3.2017E. 2016/12402 K. 2017/3358"BORCA İTİRAZ ( Takibe Konu Senetteki İmzanın Kendisi Tarafından Atılmadığını İleri Sürerek İmzaya İtiraz Ettiği/Borçlu Tarafından “Banka Hesaplarından Para Çekme Yetkisi” Başlığı Altında Evrak ve Çekleri İmza Yetkisinin Verildiği Bono Düzenleme Yetkisinin Verilmediği Anlaşılmakla Anılan Vekaletnameye Dayalı Olarak Vekil Tarafından Düzenlenen Bonodan Dolayı Muteriz Borçlunun Sorumlu Tutulması Mümkün Olmayıp Mahkemece Borçlunun İmzaya İtirazının Bu Sebeple Kabulüyle Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
SENETTEKİ İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞI İDDİASINA DAYALI TAKİBE İTİRAZ ( Noterlik Tarafından Düzenlenen Vekaletname İncelendiğinde Borçlu Tarafından “Banka Hesaplarından Para Çekme Yetkisi” Başlığı Altında Evrak ve Çekleri İmza Yetkisinin Verildiği Bono Düzenleme Yetkisinin Verilmediği Anlaşılmakla Anılan Vekaletnameye Dayalı Olarak Vekil Tarafından Düzenlenen Bonodan Dolayı Muteriz Borçlunun Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )"
170Y12.HD7.3.2017E. 2016/12357 K. 2017/3356"TAKİBİN İPTALİ ( Takip Konusu Senette Tanzim Yeri Yazılı Olmadığı Gibi Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan İbare de İdari Birimi İhtiva Etmemesi Sebebiyle Kanun'un Aradığı Geçerli Bir Tanzim Yeri Niteliğinde Olmadığından Senedin Kambiyo Vasfı Bulunmadığı/Mahkemece Diğer İtiraz Nedenleri İncelenmeksizin İİK.170/A Maddesi Uyarınca Re'sen Takibin İptaline Karar Verileceği )
TAKİP KONUSU SENETİN KAMBİYO SENEDİ VASFINI HAİZ OLMAMASI ( Senette Tanzim Yeri Yazılı Olmadığı Gibi Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan İbare de İdari Birimi İhtiva Etmediği/Mahkemece Diğer İtiraz Nedenleri İncelenmeksizin İİK.170/A Maddesi Uyarınca Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİNDE GEÇERLİ BİR TANZİM YERİ BELİRTİLMEMESİ ( Senedin Kambiyo Vasfı Bulunmadığı/Mahkemece Diğer İtiraz Nedenleri İncelenmeksizin İİK.170/A Maddesi Uyarınca Re'sen Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD6.3.2017E. 2016/12124 K. 2017/3208"BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Tebliğatın Usulsüzlüğü ve Takibe Konu Senetteki İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İtirazı - Yerel Mahkemece İmza İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadığı/Cumhuriyet Başsavcılığındaki Rapora Dayalı Karar Verildiği/Borçlu Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
MAHKEMENİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMADIĞI ( Cumhuriyet Başsavcılığındaki Rapora Dayalı Karar Verildiği/Borçlu Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği - İcra Mahkemesince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmiş Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
BORÇLU ALEYHİNE TAZMİNATA VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( İcra Mahkemesince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmiş Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadığı/Cumhuriyet Başsavcılığındaki Rapora Dayalı Karar Verildiği )"
170Y12.HD2.3.2017E. 2016/11534 K. 2017/3077"SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMAMASI ( Takibin İptali İstemi - Senedin Arka Yüzünde ''İş Bu Senet İmzalanan Sözleşmede Yer Alan Şartlarca Teminat Olarak Düzenlenmiştir” İbaresinin Yer Aldığı/Senedin Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği - Takibin Şikayetçi Borçlu Yönünden İptaline Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senedin Kambiyo Vasfında Olmaması - Senedin Arka Yüzünde ''İş Bu Senet İmzalanan Sözleşmede Yer Alan Şartlarca Teminat Olarak Düzenlenmiştir” İbaresinin Yer Aldığı/Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu - Senedin Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği )
SENEDİN KAYITSIZ ŞARTSIZ BELİRLİ BİR BEDELİ ÖDEME VAADİNİ İÇERMESİ GEREĞİ ( Senedin Arka Yüzünde ''İş Bu Senet İmzalanan Sözleşmede Yer Alan Şartlarca Teminat Olarak Düzenlenmiştir” İbaresinin Yer Aldığı - Takibin İptaline Karar Verileceği/Senedin Kambiyo Vasfında Olmamasına Dayalı Takibin İptali İstemi )
KAMBİYO VASFI ( Senedin Arka Yüzünde ''İş Bu Senet İmzalanan Sözleşmede Yer Alan Şartlarca Teminat Olarak Düzenlenmiştir” İbaresinin Yer Aldığı - Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu/Senedin Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediğinin Gözetileceği - Takibin İptali İstemi )"
170Y12.HD15.2.2017E. 2016/10560 K. 2017/1992"TAKİBİN İPTALİ (Mahkemece Takip Dayanağı Senedin Düzenlenme Yerinin Bulunmaması Nedeniyle Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmadığı Hususunun Resen Dikkate Alınarak Takibin Tümden İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
SENETTE TAHRİFAT (Bononun Düzenlenme Tarihindeki Türk Lirasının Değeri Gözönüne Alındığında Yüz On Lira İçin Bono Düzenlenmesi Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olup Aksi Yöndeki Kabul Aşırı Şekilcilik Olup Ağır Hak Kaybına Neden Olacağı - Takibin İptali)
KAMBİYO VASFI (Takibin İptali - Takip Dayanağı Bonoda Düzenlenme Yeri Bulunmamakta Olup Düzenleyenin İkamet Ettiği İdari Birim de Yazılı Olmadığından Takibe Konu Bononun Kambiyo Vasfında Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği)"
170Y12.HD26.1.2017E. 2016/9030 K. 2017/1064"İMZAYA İTİRAZ (Mahkemece Borçluların Başvurusu İtiraz Kabul Edildiğine Göre Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptaline Hükmedilmesinin İsabetsizliği)
TAKİBİN DURDURULMASI (Borçluların Başvurusu İİK. 170. Maddesi Kapsamında İmzaya İtiraz Niteliğinde Olup Mahkemece İtiraz Kabul Edildiğine Göre Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptaline Hükmedilmesinin İsabetsizliği)"
170Y12.HD24.1.2017E. 2016/9335 K. 2017/918"BORCA İTİRAZ (Takibe Dayanak Yapılan Bonoda İlk Cironun Lehtar Tarafından Yapılması Gerekmekte Olup Bono Arkasında Adı Geçenin Cirosu Bulunmadığından Ciro Silsilesinin Kopuk Olduğu ve Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığının Anlaşıldığı/Mahkemece İİK'nun 170/a Maddesine Göre Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
CİRO SİLSİLESİNİN KOPUK OLMASI (Borca İtiraz - Takibe Dayanak Yapılan Bonoda İlk Cironun Lehtar Tarafından Yapılması Gerekmekte Olup Bono Arkasında Adı Geçenin Cirosu Bulunmadığından Ciro Silsilesinin Kopuk Olduğu ve Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığının Anlaşıldığı/Mahkemece İİK'nun 170/a Maddesine Göre Takibin İptaline Karar Verileceği)"
170Y12.HD23.1.2017E. 2016/9523 K. 2017/755"TAKİBİN TALİKİ VEYA İPTALİ ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Gerçekleşen Zamanaşımı İtirazının Bir Süreye Tâbi Olmadığı/Başvurunun Takibin Kesinleşmesinde Sonraki Devreye Dair Zamanaşımı Şikayeti Olduğu - Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Aylık Zamanaşımına Tabi Olduğu/Mahkemece Şikayetin Duruşma Açılıp Tüm Takip Süresi Boyunca 6 Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Tarafların Beyan ve Delilleri İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Takibin İptali İstemi/Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Gerçekleşen Zamanaşımı İtirazının Bir Süreye Tâbi Olmadığı - Başvurunun Takibin Kesinleşmesinde Sonraki Devreye Dair Zamanaşımı Şikayeti Olduğu/Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Aylık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Şikayetin Duruşma Açılıp Tüm Takip Süresi Boyunca 6 Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Tarafların Beyan ve Delilleri İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN İTİRAZ ( Bir Süreye Tâbi Olmadığı/Başvurunun Takibin Kesinleşmesinde Sonraki Devreye Dair Zamanaşımı Şikayeti Olduğu - Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Aylık Zamanaşımına Tabi Olduğu/Şikayetin Duruşma Açılıp Tüm Takip Süresi Boyunca 6 Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Tarafların Beyan ve Delilleri İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği )
ÇEKİN 6 AYLIK ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU ( Başvurunun Takibin Kesinleşmesinde Sonraki Devreye Dair Zamanaşımı Şikayeti Olduğu - Şikayetin Duruşma Açılıp Tüm Takip Süresi Boyunca 6 Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Tarafların Beyan ve Delilleri İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği/Takibin İptali İstemi )"
170Y12.HD23.1.2017E. 2016/9267 K. 2017/737"İMZAYA İTİRAZ ( Tefhim Edilen Kısa Kararda Davanın Reddine Asıl Alacağın %20'si Oranında Tazminatın Davacıdan Alınarak Davalıya Verilmesine Davalının Asıl Alacağın % 10'u Oranında Para Cezasına Mahkumiyetine Hükmedildiği - Gerekçeli Kararda Davanın Reddine İlişkin Kısım Hüküm Fıkrasından Çıkartılarak Tazminat ve Para Cezasına Mahkumiyetine Hükmedildiği/Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olmasının Bozma Nedeni Olduğu )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( İmzaya İtiraz/Tefhim Edilen Kısa Kararda Davanın Reddine Asıl Alacağın %20'si Oranında Tazminatın Davacıdan Alınarak Davalıya Verilmesine Davalının Asıl Alacağın % 10'u Oranında Para Cezasına Mahkumiyetine Hükmedildiği - Gerekçeli Kararda Davanın Reddine İlişkin Kısım Hüküm Fıkrasından Çıkartılarak Tazminat ve Para Cezasına Mahkumiyetine Hükmedildiği/Bozma Nedeni Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( İmzaya İtiraz - Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrasında Yer Verilmeyen Bir Hususun Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasına İlave Edilemeyeceği/Çelişkiler Giderilerek Yeni Bir Karar Verileceği )"
170Y12.HD1.12.2016E. 2016/5890 K. 2016/23519"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Ciro Sıralamasına Göre Lehdarın Çeki Geriye Ciro Yoluyla Alması ve Başkalarına Ciro Etmesi Mümkün İse de Çeki Ciro Yolu İle Devraldıktan Sonra Gerek Kendisinin Gerekse Çeki Diğer Cirantaların Lehdarın Sorumlu Olduğu Kimselere Müracaat Borçlusu Olarak Başvurması Mümkün Olmadığı - Geriye Ciro Yoluyla Çeki Devralan Cirantanın Çeki Devretmeden Önceki Durumuna Dönerek Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Takip Yapma İmkanına Kavuşacağı/Takibin İptali Gerektiği )
ÇEKİN CİRO YOLUYLA GERİ ALINMASI ( Ciro Sıralamasına Göre Lehdarın Çeki Geri Alması ve Başkalarına Ciro Etmesi Mümkün ise de Çeki Ciro Yolu ile Devraldıktan Sonra Gerek Kendisinin Gerekse Çeki Diğer Cirantaların Lehdarın Sorumlu Olduğu Kimselere Müracaat Borçlusu Olarak Başvurması Mümkün Olmadığı - Çeki Devralan Cirantanın Çeki Devretmeden Önceki Durumuna Dönerek Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Takip Yapma İmkanına Kavuşacağı/Takibin İptali Gerektiği )
TAKİP YAPMA İMKANI ( iro Sıralamasına Göre Lehdarın Çeki Geriye Ciro Yoluyla Alması ve Başkalarına Ciro Etmesi Mümkün ise de Çeki Ciro Yolu ile Devraldıktan Sonra Gerek Kendisinin Gerekse Çeki Diğer Cirantaların Lehdarın Sorumlu Olduğu Kimselere Müracaat Borçlusu Olarak Başvurması Mümkün Olmadığı - Geriye Ciro Yoluyla Çeki Devralan Cirantanın Çeki Devretmeden Önceki Durumuna Dönerek Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Karşı Yapabileceği/Takibin İptali Gerektiği )"
170Y12.HD1.12.2016E. 2016/5396 K. 2016/23561"BONOYA DAYALI TAKİP (Kambiyo Senetlerine Mahsus - Öncelikle İlgili Yerlerden Getirtilen ve Dosya Kapsamına Bulunan Borçluya Ait Karşılaştırma Yapmaya Elverişli İmzaların Esas Alınması Suretiyle Usulünce Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)
MEŞRUHATLI DAVETİYE (Borçluya İİK'nun 68a Md. Uyarınca Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Geldiğinde İmza ve Yazı Örnekleri Alınıp Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Sureti İle Sonuca Gidilmesi Gerekirken Mahkemece Kanun'un Öngördüğü Bu Usule Uyulmadan Doğrudan Borçluya Meşruhatlı Davetiye Gönderilerek Gelmediğinden Bahisle İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Bonoya Dayalı Takip - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Başlatılan/Öncelikle İlgili Yerlerden Getirtilen ve Dosya Kapsamına Bulunan Borçluya Ait Karşılaştırma Yapmaya Elverişli İmzaların Esas Alınması Suretiyle Usulünce Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı)"
170Y12.HD29.11.2016E. 2016/17246 K. 2016/24499"BONONUN TANZİM EDİLDİĞİ TARİHTE YETKİLİ OLAN KİŞİNİN İMZAYA İTİRAZ EDİLDİĞİ TARİHTE TEMSİL YETKİSİ BULUNMAMASI ( Eski Temsilcinin Dayanak Senet Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmesinin Hukuki Bir Sonucunun Bulunmadığı - Eski Temsilcinin İkrarına İtibar Edilemeyeceği/Borçlu Şirketin İmzaya İtirazının Kabulüne Karar Verileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ ( Takip Dayanağı Bononun Tanzim Edildiği Tarihte Borçlu Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişinin İmzaya İtiraz Edildiği Tarih İtibariyle Şirketi Temsil Yetkisinin Bulunmadığı - Eski Temsilcinin İkrarına İtibar Edilemeyeceği/Borçlu Şirketin İmzaya İtirazının Kabul Edileceği )"
170Y12.HD26.9.2016E. 2016/3442 K. 2016/19699"İMZAYA İTİRAZ ( İcra Mahkemesinin Yapacağı İnceleme Sonunda İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Kanaatine Varırsa İtirazın Kabulüne Karar Vereceği/Takibe Konu Senetlerdeki İmza İncelemesinin İtiraza Konu Senetler Üzerinde Yapılmadığı - İtiraza Konu Edilen Senetler Hakkında Bilirkişi Raporu Alınarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/Takibe Konu Edilmeyen Senetler Hakkında Düzenlenen Rapor Hükme Esas Alınarak İtirazın Kabulü Hükmü Tesis Edilemeyeceği )
İMZA İNCELEMESİNİN HATALI YAPILMASI ( İmzaya İtiraz/İcra Mahkemesinin Yapacağı İnceleme Sonunda İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Kanaatine Varırsa İtirazın Kabulüne Karar Vereceği/Takibe Konu Senetlerdeki İmza İncelemesinin İtiraza Konu Senetler Üzerinde Yapılmadığı - İtiraza Konu Senetler Hakkında Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/Takibe Konu Edilmeyen Senetler Hakkında Düzenlenen Rapor Hükme Esas Alınarak İtirazın Kabul Edilemeyeceği )
TAKİBE KONU EDİLMEYEN SENETLER HAKKINDA RAPOR DÜZENLENMESİ ( Takibe Konu Senetlerdeki İmza İncelemesinin İtiraza Konu Senetler Üzerinde Yapılmadığı - İtiraza Konu Edilen Senetler Hakkında Bilirkişi Raporu Alınarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/Düzenlenen Rapor Hükme Esas Alınarak İtirazın Kabulü Hükmü Tesis Edilemeyeceği )"
170Y12.HD22.9.2016E. 2016/3307 K. 2016/19510"VADE KAYDINI TAŞIMAYAN GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK BONO ( Takip Borçlusu Bonoyu Düzenleyen Olup Düzenlenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık İbraz Müddeti ve Onun Bitiminden İtibaren 3 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Takibe Geçildiğine Göre Borçlu Hakkındaki Takipte Bir Usulsüzlük Bulunmamakla Müracaat Hakkının Düştüğünden Bahsedilemeyeceği )
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK BONO ( Kambiyo Vasfını Yitirmediği Gibi İİK'nun 170/a Md. Uyarınca Mahkemece Resen Denetlenecek Bir Husus Olmadığı - Keşidecinin Senetteki Borçtan Sorumluğu Devam Ettiğinden ve Dolayısıyla Lehtar Alacaklının Takip Yapmasında Yasaya Uymayan Bir Yön Bulunmadığından Takibin Bu Sebeple İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Vade Kaydını Taşımayan Görüldüğünde Ödenecek Bono - Takip Borçlusu Bonoyu Düzenleyen Olup Düzenlenme Tarihinden İtibaren 1 Yıllık İbraz Müddeti ve Onun Bitiminden İtibaren 3 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Takibe Geçildiğine Göre Borçlu Hakkındaki Takipte Bir Usulsüzlük Bulunmamakla Müracaat Hakkının Düştüğünden Bahsedilemeyeceği )"
170Y12.HD20.9.2016E. 2016/3943 K. 2016/19214"TAKİBİN İPTALİ ( İİK. 170/3. Maddesi Uyarınca Mahkemece Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Takibin "Durdurulması" Yerine "İptaline" Karar Verilmesinin İsabetsizliği - İcra Mahkemesince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verildiği Halde Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İMZA İTİRAZI ( Takibin İptali - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verildiği Halde Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
170YHGK15.6.2016E. 2014/12-1180 K. 2016/801"CİRO SİLSİLESİNDE KOPUKLUK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takip/Bonoların Arkasında Lehtarın Cirosunun Hemen Altında Bulunan "... Sendikası Emrine Ödeyiniz" İbaresi Sendika Tarafından Yapılan Ciro Anlamında Değil İmzanın Üstteki Yazının Tasdiki ve Ciro Yapan Şirket Tarafından Düşülen İbare Niteliğinde Olduğu - Keşidecinin “Ödeme Emrinin İptali” Şikayetinin Reddi Gerektiği )
BONODA LEHTARIN CİROSUNDAN SONRA CİRO EDİLENİN İMZASININ BULUNMADIĞI İDDİASI ( Bonoların Arkasında Lehtarın Cirosunun Hemen Altında Bulunan "... Sendikası Emrine Ödeyiniz" İbaresi Sendika Tarafından Yapılan Ciro Anlamında Değil İmzanın Üstteki Yazının Tasdiki ve Ciro Yapan Şirket Tarafından Düşülen İbare Niteliğinde Olduğu/Ciro Silsilesinin Kopuk Olmadığı - Yetkili Hamil Alacaklının Keşideci Borçlu Aleyhine Takip Yapabileceği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ŞİKAYETİ ( Takip Dayanağı Bonoların Arkasında Lehtarın Cirosunun Hemen Altında Bulunan "... Sendikası Emrine Ödeyiniz" İbaresi Sendika Tarafından Yapılan Ciro Anlamında Değil İmzanın Üstteki Yazının Tasdiki ve Ciro Yapan Şirket Tarafından Düşülen İbare Niteliğinde Olduğu - Yetkili Hamil Alacaklının Keşideci Borçlu Aleyhine Takip Yapmasında Engel Bulunmadığı/İtirazın Reddi Yerine Takibin İptaline Yönelik Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
170Y12.HD7.6.2016E. 2016/2644 K. 2016/16111"BORCA İTİRAZ ( İş Ortaklığı Sözleşmesi İle Münferiden Adi Ortaklığı Temsile Yetkili Kılınan Tarafından İmzalandığı İhtilafsız Olan Çekten Dolayı Muteriz Borçlu Şirketin de Sorumlu Olduğu ve Ticari Mümessil Olarak Kabulü Gereken Adı Geçen Yetkilinin Kambiyo Taahhüdünde Bulunmak İçin Özel Bir Yetki Aranmayacağı - İtirazın Reddi Gerektiği )
İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ( Münferiden Adi Ortaklığı Temsile Yetkili Kılınan Tarafından İmzalandığı İhtilafsız Olan Çekten Dolayı Muteriz Borçlu Şirketin de Sorumlu Olduğu ve Ticari Mümessil Olarak Kabulü Gereken Adı Geçen Yetkilinin Kambiyo Taahhüdünde Bulunmak İçin Özel Bir Yetki Aranmayacağı )
ADİ ORTAKLIĞI TEMSİLE YETKİLİ KILINAN TARAFINDAN İMZALANAN ÇEK ( Muteriz Borçlu Şirketin de Sorumlu Olduğu ve Ticari Mümessil Olarak Kabulü Gereken Adı Geçen Yetkilinin Kambiyo Taahhüdünde Bulunmak İçin Özel Bir Yetki Aranmayacağı - Borca İtirazın Reddi Gerektiği )"
170Y3.HD2.6.2016E. 2016/156 K. 2016/8857"ÖDENMEYEN ELEKTRİK BEDELİ İÇİN YAPILAN BORÇ TAKSİTLENDİRME SÖZLEŞMESİNE İTİRAZ ( Borçlu Şirketin İmzaların Temsilcilerine Ait Olmadığı İddiası - İmza Sirküleri Aslının Noterlikten Celbedilerek Sözleşmedeki İmzalar İle Karşılaştırılarak Ait Olduğu Kişinin Kesin Şekilde Belirleneceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takip Dayanağının Elektrik Borç Taksitlendirme Sözleşmesi ve Senet Olduğu/Davalı Şirketin Senetlerdeki İmzaların Temsilcilerine Ait Olmadığı İddiası - İmza İncelemesinde İmza Sirküleri Aslının Noterlikten Celbedilip Karşılaştırılarak Aidiyetinin Kesin Bir Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( İtirazın İptali Davasında Takibe Konu Ödenmeyen Elektrik Bedeli İçin Yapılan Borç Taksitlendirme Sözleşmesi ve Senetteki İmzaların Davalı Şirketin Temsilcilerine Ait Olmadığı İddiası - İmza İncelemesinde İmza Sirküleri Aslı Noterlikten Celbedilip Uzman Bilirkişice Kesin Tespit Yapılmadan Fotokopi Sirküler Üzerinden Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD2.6.2016E. 2016/1992 K. 2016/15636"TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senedi Niteliğini Taşımayan Belge İle Kambiyo Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Borçluların Borcun Kabulüne veya İmza İtirazından Vazgeçmeye Dair Bir Beyanlarının da Bulunmadığı Nazara Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
SENETTE TAHRİFAT YAPILMASI ( Bilirkişi Raporuna Göre Senedin Tanzim Tarihi Yıl Hanesinde Tahrifat Yapıldığı ve Tahrifattan Önceki Tanzim Tarihinin Ne Olduğu Buna Bağlı Olarak da Vade Tarihinin Tanzim Tarihinden Sonraya Ait Bir Tarih Olup Olmadığı Belirlenemediği - Takibin İptali Gerektiği )
KAMBİYO VASFI ( Tahrifattan Önceki Tanzim Tarihinin Ne Olduğu Buna Bağlı Olarak da Vade Tarihinin Tanzim Tarihinden Sonraya Ait Bir Tarih Olup Olmadığı Belirlenemediğinden Bu Belirsizliğin Borçlular Lehine Değerlendirilerek Senedin Kambiyo Vasfının Ortadan Kalktığının Kabulü Gerektiği - Takibin İptali )
SENEDİN TAKİBE KONULMASI ( Senedin Kambiyo Vasfının Ortadan Kalktığı - Kambiyo Senedi Niteliğini Taşımayan Bu Belge İle Kambiyo Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD11.5.2016E. 2016/1048 K. 2016/13844"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Raporun Adli Tıp Kurumundan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı/Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığı - Alacaklı Tarafından Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talep Edildiğine Göre Mahkemece İspat Yükünün Alacaklıda Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Yasal İlkelere Uygun Olarak Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takibe İtiraz - Raporun Adli Tıp Kurumundan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı/Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Adli Tıp Kurumundan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Rapora Alacaklının Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı ve Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiğini İleri Sürerek İtiraz Ettiği - Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Yasal İlkelere Uygun Olarak Rapor Alınması Gerektiği/Kambiyo Senetlerine Mahsus Takibe İtiraz )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Raporun Adli Tıp Kurumundan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olması Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına Göre Ona Üstünlük Sağlamayacağından Bu Rapora İtibar Edilerek Sonuca Gidilemeyeceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takibe İtiraz )
İSPAT YÜKÜ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takibe İtiraz - Alacaklı Tarafından Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talep Edildiği/Mahkemece İspat Yükünün Alacaklıda Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Rapor Alınması Gerektiği )
HÜKMÜN İÇERİĞİ ( Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Bulunmadığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takibe İtiraz )"
170Y12.HD10.5.2016E. 2016/908 K. 2016/13729"İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Bonoda Düzenleme Yerinin Bulunmadığı İddiası/Mahkemenin Kambiyo Senedinin Bu Vasfı Haiz Olup Olmadığı Hususunu Re'sen Nazara Alması Gerektiği - Senedin Teminat Senedi Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu/Senet Kambiyo Vasfını Haiz Olmadığından Takibin İptaline Karar Verileceği )
BONODA DÜZENLEME YERİNİN BULUNMAMASI ( İcra Takibine İtiraz - Mahkemenin Kambiyo Senedinin Bu Vasfı Haiz Olup Olmadığı Hususunu Re'sen Nazara Alması Gerektiği - Senedin Teminat Senedi Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabul Edilemeyeceği/Senet Kambiyo Vasfını Haiz Olmadığından Davanın Kabulü İle Takibin İptaline Karar Verileceği )
İCRA MAHKEMESİNİN RE'SEN İNCELEME YAPMASI ( İcra Takibine İtiraz/Bonoda Düzenleme Yerinin Bulunmadığı İddiası - Mahkemece Senedin Teminat Senedi Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabul Edildiği/Mahkemece Re'sen Yapılacak İnceleme İle Senedin Kambiyo Vasfını Haiz Olmadığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD10.5.2016E. 2016/770 K. 2016/13763"BONONUN VEKALETEN İMZALANDIĞININ YAZILMAMASI ( Ticari Vekile Özel Vekaletname Verilmesi Gerektiği - Bononun Vekaleten İmzalandığı Yazılmasa Dahi Vekalet Verenin Vekil Tarafından İmzalanan Çekten Dolayı Sorumlu Sayılacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİPTE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ ( Bonodaki İmzanın Vekile Ait Olduğu/Vekilin Çek Düzenlemek Dışında Kambiyo Senedi Tanzimi Yetkisi Bulunmadığı - Asil Borçlunun Sorumlu Olmayacağı/İtiraz Kabul Edilerek Takibin Durdurulmasına Karar Verileceği )
VEKALETNAME İLE KAMBİYO SENEDİ TANZİM ETME YETKİSİ VERİLMESİ VE ASİLİN SORUMLULUĞU ( Vekaletnamede Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisi Varsa Bonoda Vekaleten İbaresi Bulunmasa Dahi Asil Adına Bono Tanzim Edilebileceği - Asil Borçlunun Sorumlu Olacağı )
TİCARİ VEKİLİN KAMBİYO SENEDİ TANZİM ETMESİ ( Ticari Vekilin Kambiyo Taahhüdü Altına Girmesinin Özel Yetkinin Bulunması Koşuluna Bağlandığı - Ticari Vekile Özel Vekaletname Verilmesi Gerektiği/Bononun Vekaleten İmzalandığı Yazılmasa Dahi Vekalet Verenin Vekil Tarafından İmzalanan Çekten Dolayı Sorumlu Sayılacağı )"
170Y12.HD10.5.2016E. 2016/662 K. 2016/13673"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Ödeme Emrinin Borçluya 11.9.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Harçlandırma Formuna Göre 16.9.2015 Saat 15:27'de Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Anlaşıldığından İtirazın Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği - Mahkemece Borçlunun İtirazını Süresinde Kabul Ederek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
BONOYA DAYALI YAPILAN İCRA TAKİBİNDE ŞİKAYET SÜRESİ ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesinden İtibaren Beş Gün İçerisinde İcra Mahkemesine Sunulması Zorunlu Olduğu - Ödeme Emrinin Borçluya 11.9.2015 Tarihinde Tebliğinden Sonra Harçlandırma Formuna Göre 16.9.2015 Saat 15:27'de Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Anlaşıldığından İtirazın Süresinde Olduğunun Kabul Edilerek İşin Esasının İnceleneceği )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Ödeme Emrinin Borçluya 11.9.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Harçlandırma Formuna Göre 16.9.2015 Saat 15:27'de Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Anlaşıldığından İtirazın Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
170Y12.HD9.5.2016E. 2016/1189 K. 2016/13667"BONOYA DAYALI TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Takip Dayanağı Bononun Düzenlenme Yeri Unsurunu İçermediği/Kambiyo Vasfında Olmadığı/Bu Hususun Re'sen Dikkate Alınacağı - Takibin İptaline Karar Verileceği )
SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMAMASI ( Bonoya Dayalı Takipte İmzaya İtiraz - Takip Dayanağı Bononun Düzenlenme Yeri Unsurunu İçermediği/Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı/İ.İ.K'nun 170/A Md. Uyarınca Takibin İptaline Karar Verileceği )
RESEN İNCELEME ( Takip Dayanağı Bononun Düzenlenme Yeri Unsurunu İçermediğinden Kambiyo Vasfında Olmadığı/Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı/Takibin İptaline Karar Verileceği - Bonoya Dayalı Takipte İmzaya İtiraz )"
170Y12.HD9.5.2016E. 2016/1187 K. 2016/13643"TAKİBİN İPTALİ ( Takibe Dayanak Yapılan Senette Tanzim Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması ve Dolayısıyla Anılan Belgenin Kambiyo Vasfının Bulunmaması Sebebiyle Takibin İİK'nun 170/A-2 Maddesi Gereğince İptaline Karar Verildiği/Bu Durumda Takibin İptali Kararının Yasal Dayanağı İİK'nun 170/A Maddesi Olup Bu Maddede Tazminat Öngörülmediğinden Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takibin İptali - Takibe Dayanak Yapılan Senette Tanzim Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması ve Dolayısıyla Anılan Belgenin Kambiyo Vasfının Bulunmaması Sebebiyle Takibin İİK'nun 170/A-2 Maddesi Gereğince İptaline Karar Verildiği/İİK. 170/A Maddesinde Tazminat Öngörülmediğinden Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
TAKİP KONUSU BELGENİN KAMBİYO VASFI BULUNMAMASI ( Takibin İİK'nun 170/A-2 Maddesi Gereğince İptaline Karar Verildiği/Bu Durumda Takibin İptali Kararının Yasal Dayanağı İİK'nun 170/A Maddesi Olup Bu Maddede Tazminat Öngörülmediğinden Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )"
170Y12.HD9.5.2016E. 2015/33932 K. 2016/13588"İMZAYA İTİRAZ ŞİKAYETİ ( Mahkemece İtibar Edilerek Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporlarında İmzanın Borçluya Aidiyetinin Tespit Edilemediği - Mahkemece İ.İ.K.'nun 170/3. Md. Aykırı Olarak Alacaklının Tazminat ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulması İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN TESPİT EDİLEMEDİĞİ ( Mahkemece İ.İ.K.'nun 170/3. Md. Aykırı Olarak Alacaklının Tazminat ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı - İmzaya İtiraz )
TAZMİNAT VE PARA CEZASINA MAHKUM EDİLEMEME ( İmzaya İtiraz - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporlarında İmzanın Borçluya Aidiyetinin Tespit Edilemediği/Mahkemece Alacaklının Tazminat ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasında İsabet Bulunmadığı )"
170Y12.HD9.5.2016E. 2015/33352 K. 2016/13589"BONOYA DAYALI TAKİP ( İmzaya İtiraz ve Takibin Durdurulmasını İstemi/Alacağın %20'si Teminat Yatırılması Karşılığında Takibin Geçici Olarak Durdurulmasına Karar Verildiği - Teminat Yatırılmadığından Takibin Durdurulmadığı/Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Bulunduğu )
İMZAYA İTİRAZ VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Bonoya Dayalı Takip/Alacağın %20'si Teminat Yatırılması Karşılığında Takibin Geçici Olarak Durdurulmasına Karar Verildiği - Teminat Yatırılmadığından Takibin Durdurulmadığı/Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD5.5.2016E. 2016/10815 K. 2016/13407"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İmzaya İtiraz - Şirket Müdürünün Bono Tanzim Edebileceğine İlişkin Karar Ticaret Sicil Gazetesi İle İlan Edildiği/Takip Dayanağı Bonolardaki İmzaların Şirket Müdürünün Eli Ürünü Olduğu - Mahkemece Borçlu Yönünden İtirazın Reddine Karar Verileceği )
İMZAYA İTİRAZ ( Şirket Müdürünün Bono Tanzim Edebileceğine İlişkin Karar Ticaret Sicil Gazetesi İle İlan Edildiği/Takip Dayanağı Bonolardaki İmzaların Şirket Müdürünün Eli Ürünü Olduğuna Göre Mahkemece Borçlu Yönünden İtirazın Reddine Karar Verileceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip )
MÜDÜR İMZASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - Şirket Müdürünün Bono Tanzim Edebileceğine İlişkin Karar Ticaret Sicil Gazetesi İle İlan Edildiği/Takip Dayanağı Bonolardaki İmzaların Şirket Müdürünün Eli Ürünü Olduğuna Göre Mahkemece Borçlu Yönünden İtirazın Reddine Karar Verileceği )"
170Y12.HD5.5.2016E. 2016/10606 K. 2016/13343"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( İmzaların Kaşe İmza Olduğunun Anlaşıldığı - Senette Yeralan Kaşe İmzasının Borçlunun Elinden Çıkmış Islak İmza Olmaması Nedeniyle İmza Unsurunu İçermeyen Takip Konusu Senedin Kambiyo Vasfı Bulunmadığı/Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği/Takibin İptali )
BONOYA KAŞE İMZA ATILMASI ( İmzanın Borç Altına Girenin El Yazısıyla Atılması Gerektiği - Takip Konusu Senedin Kambiyo Vasfı Bulunmadığı/Ancak Borçlunun Bu Hususa İlişkin Bir İtirazı Bulunmadığından Aleyhe Bozma Yasağı İlkesi Gereğince Bu Hususun Bozma Nedeni Sayılamayacağı/Islak İmza Aranacağı/Kaşe İmza/Bono )
ALEYHE BOZMA YASAĞI İLKESİ ( Senetteki İmzanın Kaşe İmza Olması ve Islak İmza Bulunmaması Nedeniyle Bono Vasfının Bulunmadığı Yönünde Borçlunun İtirazı Bulunmadığından Aleyhe Bozma Yasağı Gereğince Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmadığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibinin İptali/Kararın Onanacağı )"
170Y12.HD3.5.2016E. 2016/878 K. 2016/13023"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE İMZA VE BORCA İTİRAZ (Takibin Bonoyu Ciro Yolu İle İktisap Eden Yetkili Hamil Tarafından Keşideci Hakkında Yapıldığı - Hamilin İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığı/Mahkemece Alacaklının Tazminat ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulması Doğru Görülmediği)
KÖTÜNİYET VEYA AĞIR KUSUR BULUNMADIĞI (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte İmzaya ve Borca İtiraz - Takibin Bonoyu Ciro Yolu İle İktisap Eden Yetkili Hamil Tarafından Keşideci Hakkında Yapıldığı/Alacaklının Tazminat ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulması Bozma Nedeni Olduğu)
İCRA TAKİBİNİN SENEDİ CİRO İLE İKTİSAP EDEN HAMİL TARAFINDAN YAPILMASI (Hamil İle Keşideci Arasında Doğrudan İlişki Bulunmadığı - Hamilin İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilemeyeceği/Alacaklının Tazminat ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulması Doğru Görülmediği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte İmzaya ve Borca İtiraz)
ALACAKLININ TAZMİNAT VE PARA CEZASI İLE SORUMLU TUTULAMAYACAĞI (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte İmzaya ve Borca İtiraz/Takibin Bonoyu Ciro Yolu İle İktisap Eden Yetkili Hamil Tarafından Keşideci Hakkında Yapıldığı/Alacaklının Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Kanıtlanamadığı Gözetileceği)"
170Y12.HD2.5.2016E. 2016/163 K. 2016/12787"ÇEKİN KAMBİYO VASFINA YÖNELİK ŞİKAYET ( HMK Anlamında Dava Niteliği Taşımadığı - Şikayetçi Borçlu Geçerli Bir Mazeret Bildirmemiş ve Duruşmaya Gelmemiş Olsa Dahi Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği )
ŞİKAYET ( Çekin Kambiyo Vasfına Yönelik/HMK Anlamında Dava Niteliği Taşımadığı Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği - Şikayetçi Borçlu Geçerli Bir Mazeret Bildirmemiş ve Duruşmaya Gelmemiş Olsa Dahi Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Çekin Kambiyo Vasfına Yönelik Şikayet/HMK Anlamında Dava Niteliği Taşımadığı - Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği/Şikayetçi Borçlunun Geçerli Bir Mazeret Bildirmemiş ve Duruşmaya Gelmemiş Olması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Çekin Kambiyo Vasfına Yönelik Şikayet/HMK Anlamında Dava Niteliği Taşımadığı - Şikayetçi Borçlunun Geçerli Bir Mazeret Bildirmemiş ve Duruşmaya Gelmemiş Olması/Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği )"
170Y12.HD26.4.2016E. 2015/34402 K. 2016/12281"USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİ ( Tebliğin Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğ İşleminden Haberdar Olmuş İse Geçerli Sayılacağı - Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Borçlunun Beyan Ettiği Tarih Olarak Düzeltilmesi Gerektiği )
AYNI KONUTTA OTURANLARA TEBLİĞ ( Muhatap Borçlunun Adreste Bulunup Bulunmadığı Tebliğ Memurunca Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebi Adresten Geçici mi Yoksa Sürekli mi Ayrıldığı Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Tespit Edilmeksizin Aynı Çatı Altında Annesine Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )
TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZ OLMASININ SONUÇLARI ( Daha Önceden Muttali Olunduğuna Dair Bir Belge Bulunmadığına Göre Borçlunun Beyan Ettiği Tarih İtibariyle Usulsüz Tebligata Muttali Olduğunun Kabulüyle Bu Tarihe Göre Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Gerektiği )
KAMBİYO VASFI ( Takibe Dayanak Yapılan Bonoda Tanzim Yeri Belirtilmediği Gibi Senette Tanzim Edenin İsminin Altında Yer Alan İbarenin İdari Birim Olmadığı İdari Birim Adının Yazılmadığı - Takibe Dayanak Belgede Geçerli Bir Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Borçlunun Beyan Ettiği Tarih Olarak Düzeltilmesinin Ardından Bu Tarihe Göre Süresinde Olan Kambiyo Vasfına Yönelik Şikayetinin de Kabulüyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD7.4.2016E. 2016/3147 K. 2016/10341"BONOYA DAYALI OLARAK BAŞLATILAN HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİNE KARŞI İMZAYA İTİRAZ ( Noter Senetlerinin Kesin Delil Sayılacağının Gözetilmesi Gereği - Kesin Delil Sayılan Noter Senetlerindeki İmzalarla Takibe Konu Senetteki İmzaların Aynı El Ürünü Olduğunun Bilirkişi Tarafından Bildirildiği/İmza İtirazı )
NOTER TASDİKLİ BELGELERİN KESİN DELİL SAYILMASI ( Noter Senetlerindeki İmzalarla Takibe Konu Senetteki İmzaların Aynı El Ürünü Olduğunun Bilirkişi Raporundan Anlaşıldığı - Borçluların İmzaya İtirazlarının Reddine Karar Verilmesi Gereği/Bonoya Dayalı Olarak Başlatılan Haciz Yolu ile İcra Takibi )
BONODAKİ İMZAYA İTİRAZ ( Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Noter Tasdikli Belgelerin Aksi Sabit Oluncaya Kadar Kesin Delil Teşkil Edeceği - Kesin Delil Sayılan Noter Senetlerindeki İmzalarla Takibe Konu Senetteki İmzaların Aynı El Ürünü Olduğunun Bilirkişi Tarafından Bildirildiğinin Gözetileceği )
İSPAT YÜKÜ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğunun Gözetileceği - İspat Yükünü Ters Çevirecek Uygulamaların Hukuka Aykırı Olduğu/İnkar Edilen İmzanın Atıldığı Tarihten Öncesinde veya Mümkün Olduğu Kadar Yakın Tarihlerde Düzenlenen Belgelerdeki İmzaların Celbedileceği )
FOTOKOPİ ÜZERİNDEKİ İMZA ( İncelemeye Esas Alınamacağı - Borçlunun Uygulamaya Elverişli İmzalarının Bulunduğu Belge Asıllarının Getirtilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD4.4.2016E. 2015/33392 K. 2016/9760"TEBLİĞAT MEMURUNUN TEVSİK VE TAHKİK ETME GÖREVİ ( Borçlu Asile Yapılan Tebligatta Muhatabın Adresinin Ne Sebepten Ötürü Kapalı Olduğunun Bu Durumun Geçici Olup Olmadığının ve Şayet Geçici İse Bunun Sebebi ve Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Tebliğat Mazbatasında Belirtileceği )
USULSÜZ TEBLİĞAT ( Bono Nedeniyle Haciz Yolu ile İcra Takibine İtiraz - Borçluya Tebligatta Muhatabın Adresinin Ne Sebepten Ötürü Kapalı Olduğunun Bu Durumun Geçici Olup Olmadığının ve Şayet Geçici İse Bunun Sebebi ve Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Belirtilmesi Gereği )
BORÇLUYA TEBLİĞAT ( Usulüne Uygun Tebliğat - Borçlu Asile Yapılan Tebligatta Muhatabın Adresinin Ne Sebepten Ötürü Kapalı Olduğunun Bu Durumun Geçici Olup Olmadığının ve Şayet Geçici İse Bunun Sebebi ve Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Tebliğat Mazbatasında Belirtileceği )
ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ KAYIT ( 7201 S.K 21/2. M. Gereğince Tebligat Yapılabilmesi için Tebliği Çıkaran Mercice Tebligat Çıkarılan Adresin Muhatabın, Adres Kayıt Sistemindeki Adresi Olduğuna ve Tebligatın Buna Göre Yapılacağına Dair Tebliğ Evrakı Üzerine Kayıt Düşülmesinin Zorunlu Olduğu/Tebliğat )"
170Y12.HD31.3.2016E. 2015/32444 K. 2016/9588"TAKİP DAYANAĞI BONONUN TANZİM YERİ UNSURUNU İÇERMEMESİ ( Takip Dayanağı Bononun Tanzim Yeri Unsurunu İçermediğinden Kambiyo Vasfında Olmadığı - Borçlunun Borcu Kısmen veya Tamamen Kabulü de Bulunmadığı/Bu Husus Re'sen Dikkate Alınıp Takibin İptali Gerektiği )
RE'SEN TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Borçlunun Yasal 5 Günlük Sürede Borca ya da İmzaya İtiraz Etmesi veya Zamanaşımı İtirazında Bulunması Durumunda Takip Konusu Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmadığının veya Alacaklının Kambiyo Senetlerine Özgü Yol İle Takip Hakkının Bulunmadığının Tesbit Edilmesi Halinde Diğer İtiraz Nedenleri İncelenmeksizin Re'sen Takibin İptaline Karar Verileceği )
YASAL SÜREDE BORCA YA DA İMZAYA İTİRAZ EDİLMESİ VEYA ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNULMASI ( Takip Konusu Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmadığının veya Alacaklının Kambiyo Senetlerine Özgü Yol İle Takip Hakkının Bulunmadığının Tesbit Edilmesi Halinde Diğer İtiraz Nedenleri İncelenmeksizin Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BONODA TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Tanzim Edildiği Yer Gösterilmeyen Bir Bononun Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılacağı - Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adı Yazımı Yeterli Olup Ayrıca Adres Gösterilmesinin Zorunlu Olmadığı )"
170Y12.HD28.3.2016E. 2015/32399 K. 2016/8989"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Takibe Konu Çek Hakkında Bir Başka İcra Takip Dosyasında Takibe Devam Edilirken Keşideci Şirket Adına İmza Attığı İddia Olunan Kişinin Keşideci Şirketi Temsile Yetkili Olmadığından Bahisle Keşideci Sıfatıyla Borçlu Olduğundan Dolayı Diğer Takip Dosyasından Alınan Çek Sureti Sunularak Örnek 10 Ödeme Emri Tebliğ Edileceği - Örnek 10 Ödeme Emri Tanzim Edilmesi Gerektiğinden Örnek 7 Nolu Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
ŞİKAYET ( Takibe Konu Çek Hakkında Bir Başka İcra Takip Dosyasında Takibe Devam Edilirken Keşideci Şirket Adına İmza Attığı İddia Olunan Kişinin Keşideci Şirketi Temsile Yetkili Olmadığından Bahisle Keşideci Sıfatıyla Borçlu Olduğundan Dolayı Diğer Takip Dosyasından Alınan Çek Sureti Sunularak Örnek 10 Ödeme Emri Tebliğ Edileceği - Örnek 10 Ödeme Emri Tanzim Edilmesi Gerektiğinden Örnek 7 Nolu Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
ÖRNEK 10 ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN ÖRNEK 7 ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Takibe Konu Çek Hakkında Bir Başka İcra Takip Dosyasında Takibe Devam Edilirken Keşideci Şirket Adına İmza Attığı İddia Olunan Kişinin Keşideci Şirketi Temsile Yetkili Olmadığından Bahisle Keşideci Sıfatıyla Borçlu Olduğundan Dolayı Diğer Takip Dosyasından Alınan Çek Sureti Sunularak Örnek 10 Ödeme Emri Tebliğ Edileceği - Örnek 10 Ödeme Emri Tanzim Edilmesi Gerektiğinden Örnek 7 Nolu Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS ÖDEME EMRİ ( Takip Talebini Alan İcra Müdürünün Alacaklının Kambiyo Senedinin Aslını Takip Talebine Eklediğini Senedin Kambiyo Senedi Olduğunu Alacaklının Kambiyo Senedinin Yetkili Hamili Olduğunu Kambiyo Senedinin Borçlusu Olan Kişiye Karşı Takip Yaptığını ve Takip Konusunun Poliçe veya Bono Olması Halinde Poliçenin veya Bononun Vadesinin Geldiğini Tespit Ederse Borçluya Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Ödeme Emri Göndereceği )"
170Y12.HD24.3.2016E. 2016/5228 K. 2016/8731"İMZA İTİRAZI (Alacaklının Takip Dayanağı Senette Lehtar Borçlunun Tanzim Eden Diğer Borçlunun Avalist Olduğu/Alacaklı Borçlular İle Doğrudan İlişki İçinde Olduğundan İmzanın Adı Geçenlere Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu - Bonodaki İmzanın Borçluların Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Ya da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilenlere Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Olduğu)
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ (İmza İtirazı - Alacaklı Borçlular İle Doğrudan İlişki İçinde Olduğundan İmzanın Adı Geçenlere Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu/Bonodaki İmzanın Borçluların Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Ya da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilenlere Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Olacağı)
HUZURDA İMZA ATILMASINI SAĞLAMADAN BONOYU ALAN ALACAKLININ KUSURU (Alacaklının Takip Dayanağı Senette Lehtar Borçlunun Tanzim Eden Diğer Borçlunun Avalist Olduğu/Alacaklı Borçlular İle Doğrudan İlişki İçinde Olduğundan İmzanın Adı Geçenlere Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olacağı - Bonodaki İmzanın Borçluların Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Ya da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilenlere Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Olduğu)
ALACAKLININ BORÇLULAR İLE DOĞRUDAN İLİŞKİ İÇİNDE OLMASI NEDENİ İLE İMZANIN BORÇLULARA AİT OLUP OLMADIĞINI BİLECEK DURUMDA OLMASI (Bonodaki İmzanın Borçluların Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Ya da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilenlere Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Olacağı/İmza İtirazı)"
170Y12.HD23.3.2016E. 2015/31707 K. 2016/8641"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE KARŞI MİRASÇILARIN İMZA İTİRAZI (Yerel Mahkemece İmza İtirazının Reddi ve Mirasçılar Aleyhine İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedildiği - Ancak Tazminat İçin Kötüniyetin Sübutunun Aranması Gereği/Mirasçıların Kötüniyetinin İspatlanamadığı/Düzelterek Onama)
MİRASÇILARIN KÖTÜNİYETİNİN İSPATLANAMADIĞI (İmza İtirazı - Mirasçı Tarafından Yapılan İtirazda Borçlu Hakkında Tazminata Hükmonulması İçin Kötüniyetin Sübutunun Aranacağı - Eldeki Davada Mirasçıların Kötüniyetli Olduğunun İspatlanamadığı/Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilemeceği/İnkar Tazminatı)
İNKAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ (Mirasçı Tarafından Yapılan İtirazda Borçlu Hakkında Tazminata Hükmonulması İçin Kötüniyetin Sübutunun Aranacağı - Eldeki Davada Mirasçıların Kötüniyetli Olduğunun İspatlanamadığı/Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilemeceği/Hükmün Düzeltilerek Onanacağı/İmza İtirazı)"
170Y12.HD17.3.2016E. 2015/29542 K. 2016/7922"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (İki Adet Banka Dekontu Sunulduğu - Bunlardan Birinde Takip Konusu Senede Açıkça Atıf Yapılmadığı Gibi Bu Tutara İlişkin Ödeme İddiasının Alacaklı Tarafından da Kabul Edilmediği/Mahkemece Anılan Dekont Miktar Yönünden Borca İtirazın Reddine Karar Vermek Gerektiği)
SENET BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI (Bir Kısmının Ödendiğinin 2004 S. İİK'nun Md. 169/a Hükmü Kapsamında Bir Belge İle İspatlanamadığından Mahkemece Bu Miktar Yönünden Borca İtirazın Reddine Karar Vermek Gerekirken Açıklanan Tutarı da Kapsar Biçimde Kısmı İtfa İtirazının Tamamen Kabulünün İsabetsiz Olduğu)
BONODA ÇİFT VADE BULUNMASI (Sözü Geçen Senede İlişkin Olarak Ödeme İddiası veya Borcun Kısmen veya Tamamen Kabulü de Söz Konusu Olmadığına Göre Çifte Vadeyi Taşıyan ve Bu Nedenle de Kambiyo Senedi Niteliğinde Bulunmayan Senet Yönünden Resen Takibin Kısmen İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
KÖTÜNİYET TAZMİNATI (Senetlerden Biriyle İlgili Borca İtiraz Esasa İlişkin Nedenlerle Kısmen Kabul Edildiğine Göre 2004 S. İİK'nun Md. 169/a/1 Hükmünde Öngörüldüğü Şekilde Kanıtlanan Borçlu Lehine Tazminata Hükmedilmemesinin Doğru Bulunmadığı)"
170Y12.HD16.3.2016E. 2016/911 K. 2016/7728"TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( İmzaya İtiraz - Mahkemece Borçlu Vekilinin Mazereti Kabul Edildiğine Göre Yeni Bir Duruşma Günü Verilip Duruşma Gününün Borçlu Vekiline Bildirilmesi Gerekirken Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilerek Savunma Hakkı Kısıtlanmak Suretiyle Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olup Kararın Bu Nedenle Bozulması Gerektiği )
DURUŞMA GÜNÜNÜN BORÇLU VEKİLİNE BİLDİRİLMEMESİ ( Takibin Durdurulması/İmza İtirazı - Mahkemece Borçlu Vekilinin Mazereti Kabul Edildiğine Göre Yeni Bir Duruşma Günü Verilip Duruşma Gününün Borçlu Vekiline Bildirilmesi Gerekirken Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilerek Savunma Hakkı Kısıtlanmak Suretiyle Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olup Kararın Bu Nedenle Bozulacağı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Takibin Durdurulması/İmza İtirazı - Mahkemece Borçlu Vekilinin Mazereti Kabul Edildiğine Göre Yeni Bir Duruşma Günü Verilip Duruşma Gününün Borçlu Vekiline Bildirilmesi Gerekirken Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilerek Savunma Hakkı Kısıtlanmak Suretiyle Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olup Kararın Bu Nedenle Bozulması Gerektiği )"
170Y12.HD15.3.2016E. 2015/30350 K. 2016/7601"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Muteriz Borçlu Takip Dayanağı Bononun Lehdar Cirantası Olup Hakkında Takip Yapılabilmesi İçin Keşideciye Protesto Keşide Edilmesi Gerektiği - Hamil Tarafından Bononun Keşidecisine Protesto Keşide Edildiğine Dair Evrak Bulunmadığı/Protesto Koşulunun Usulünce Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Takibin İptaline Karar Verileceği )
BONOYA DAYANAN İCRA TAKİBİNDE HAMİLİN LEHTARA MÜRACAAT EDEBİLMESİ ( Belirli Bir Günde veya Düzenlenme Gününden veya Görüldükten Belirli Bir Süre Sonra Ödenmesi Şartını İçeren Bir Bonoya Dayanarak Hamilin Lehtara Müracaat Edebilmesi İçin Ödeme Gününü Takip Eden İki İş Günü İçinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesi Gerektiği )
MUTERİZ BORÇLUNUN TAKİP DAYANAĞI BONONUN LEHDAR CİRANTASI OLMASI ( Muteriz Borçlu Hakkında Takip Yapılabilmesi İçin Keşideciye Protesto Keşide Edilmesi Gerektiği - Hamil Tarafından Bononun Keşidecisine Protesto Keşide Edildiğine Dair Evrak Bulunmadığı/Protesto Koşulunun Usulünce Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Takibin İptaline Karar Verileceği )
PROTESTO KOŞULUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Muteriz Borçlu Takip Dayanağı Bononun Lehdar Cirantası Olup Hakkında Takip Yapılabilmesi İçin Keşideciye Protesto Keşide Edilmesi Gerektiği - Hamil Tarafından Bononun Keşidecisine Protesto Keşide Edildiğine Dair Evrak Bulunmadığı/Protesto Koşulunun Usulünce Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Takibin İptal Edileceği )"
170Y12.HD10.3.2016E. 2015/29661 K. 2016/7073"İMZAYA İTİRAZ ( Takibe Konu Çeke İtiraz Eden Borçlunun Lehtar-Ciranta Alacaklının İse 4. Ciranta Olduğu/Hamil İle Lehtar-Ciranta Arasında Doğrudan İlişki Bulunmadığı - Alacaklı Takibe Dayanak Çekteki İmzanın Lehtar-Cirantaya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığından ve Borçlu Tarafından Alacaklının Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu da Kanıtlanamadığından Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulamayacağı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İmzaya İtiraz - Alacaklı Takibe Dayanak Çekteki İmzanın Lehtar-Cirantaya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığından ve Borçlu Tarafından Alacaklının Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu da Kanıtlanamadığından Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
ALACAKLININ TAKİBE DAYANAK ÇEKTEKİ İMZANIN LEHTAR-CİRANTAYA AİT OLUP OLMADIĞINI BİLEBİLECEK DURUMDA OLMADIĞI ( İmza İtirazı - Hamil İle Lehtar-Ciranta Arasında Doğrudan İlişki Bulunmadığı/Alacaklının Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu da Kanıtlanamadığına Göre Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmayacağı )"
170Y12.HD7.3.2016E. 2015/29976 K. 2016/6405"BANKA TARAFINDAN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ (Çeki Ciro Yolu ile Devraldıktan Sonra Gerek Kendisinin Gerekse Çeki Ciro Yoluyla Devrettiği Diğer Cirantaların Lehdarın Sorumlu Olduğu Kimselere Müracaat Borçlusu Olarak Başvurmasının Mümkün Olmadığı - Başvurma Hakkı/Takip Yapma İmkanı/Ciro)
CİRO YOLUYLA ÇEKİ DEVRALAN CİRANTA (Ve Kendisinin Ciro Ettiği Diğer Cirantalar/Çeki Devretmeden Önceki Durumuna Dönme/Bu Şekilde Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Ancak Onlara Karşı Takip Yapma İmkanı Bulunduğunun Kabulü - Mahkemece Muteriz Borçlu Hakkındaki Takibin Re'sen İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
BORÇLU HAKKINDAKİ TAKİBİN RE'SEN İPTALİ (Çeki Ciro Yolu ile Devraldıktan Sonra Gerek Kendisinin Gerekse Çeki Ciro Yoluyla Devrettiği Diğer Cirantaların Lehdarın Sorumlu Olduğu Kimselere Müracaat Borçlusu Olarak Başvurmasının Mümkün Olmadığı - Banka Tarafından Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi)"
170Y12.HD8.2.2016E. 2015/27318 K. 2016/3046"İMZAYA İTİRAZ EDİLEREK TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Takibe Dayanak Yapılan Senette Düzenlenme Yeri Belirtilmemiş Olduğundan Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırılmaksızın Düzenlenme Yeri Olmadığı Hususu Re'sen Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği/Alacaklının Tazminat ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
İCRA MAHKEMESİNİN TAKİP DAYANAĞI SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLUP OLMADIĞINI RE'SEN İNCELEMESİ ( İcra Mahkemesinin İtiraz veya Şikayet Sebebiyle İcra Mahkemesine İntikal Eden İşlerde Öncelikle Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfında Olup Olmadığını veya Alacaklının Kambiyo Senetlerine Özgü Yol İle Takip Hakkının Bulunup Bulunmadığını Re'sen İnceleyerek Takibin İptaline Karar Verebileceği )
TAKİP DAYANAĞI SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMAMASI ( Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırılmaksızın Düzenlenme Yeri Olmadığı Hususu Re'sen Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği - Alacaklının Tazminat ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
SENEDİN ÜZERİNDE DÜZENLEME YERİ BULUNMAMASI ( Bonoda Düzenlenme Yerinin Yazılı Olması Gerektiği - Düzenlendiği Yer Gösterilmeyen Bir Bononun Düzenleyenin Adının Yanında Yazılı Olan Yerde Düzenlenmiş Sayılacağı/Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adının Yazılması Gerekli ve Yeterli Olup Ayrıca Adres Gösterilmesi Zorunluluğu Bulunmadığı )"
170Y12.HD21.1.2016E. 2015/24989 K. 2016/1769"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP DAYANAĞI ÇEKTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI ( İki Bilirkişi Raporunda da Keşide Tarihindeki Paraf İmzanın Keşideci Borçlunun Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildirilmediği/Düzenleme Tarihine Dair Borçlunun Onayı Olmadığından Değişikliğin Geçerli Olmadığı - Alacaklı Tarafından Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talep Edilmediği ve İspat Yükü de Alacaklıda Olduğundan Çekin Keşide Tarihinin Tahrifattan Önceki Tarih Olduğunun Kabul Edileceği/Yapılan İbraz 10 Günlük Süreden Sonra Olup Alacaklı Takip Haklarını Kaybettiğinden Takibin İptaline Karar Verileceği )
İKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DA SENET ÜZERİNDEKİ PARAF İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ KESİN OLARAK BELİRTİLMEMESİ ( Alacaklı Tarafından Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talep Edilmediği ve İspat Yükü de Alacaklıda Olduğundan Çekin Keşide Tarihinin Tahrifattan Önceki Tarih Olduğunun Kabul Edileceği - Yapılan İbraz 10 Günlük Süreden Sonra Olup Alacaklı Takip Haklarını Kaybettiğinden Takibin İptal Edileceği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Takip Konusu Çekin Keşide Tarihindeki Parafın Keşideci Borçlunun Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildirilmediği/ Düzenleme Tarihine Dair Borçlu Onayı Olmadığından Değişikliğin Geçerli Olmadığı - Çekin Keşide Tarihinin Tahrifattan Önceki Tarih Olduğunun Kabul Edileceği/Yapılan İbraz 10 Günlük Süreden Sonra Olup Alacaklı Takip Haklarını Kaybettiğinden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
SENETTEKİ DÜZENLEMELERİN BORÇLU TARAFINDAN PARAF EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ ( Senette Mevcut Olan Çıkıntı veya Senet Metni Altındaki Hak ve Silinti Ayrıca Tasdik Edilmemiş İse İnkar Halinde Yok Hükmünde Olduğu - İmzaya veya Paraf İmzasına İtiraz Halinde İmza İncelemesi Yapılacağı/Düzeltmenin Onaylı Olmaması veya İmzanın Keşideciye Ait Olmadığının Anlaşılması Halinde Düzeltme Yok Hükmünde Olup Senedin Düzeltme Öncesi Durumuna Göre Değerlendirme Yapılacağı )
İNKAR EDİLEN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( İtirazın Reddedileceği - Takibe Başlayan ve İcra Dosyasına Sunduğu Çekteki İmzaların Borçluya Ait Olduğunu İddia Eden Alacaklı Olduğundan Bu İddiayı İspat Külfetinin de Alacaklıya Ait Olduğu/Bilirkişi Raporunda Yer Alan Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanması Gerektiği )"
170Y12.HD20.1.2016E. 2015/24971 K. 2016/1561"İCRA TAKİBİNE KONU BONONUN ÖN YÜZÜNDE BELİRTİLEN MİKTARDA KREDİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE SENEDİN TAHSİLATA GİRECEĞİNİN YAZMASI ( Senedin Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği - Kambiyo Senedi Niteliğini Haiz Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği Ancak Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
SENEDİN KAYITSIZ ŞARTSIZ BELİRLİ BİR BEDELİ ÖDEME VAADİ İÇERMEMESİ ( Takip Dayanağı Bononun Ön Yüzünde Senedin Belirtilen Miktarda Kredi Ödenmediği Takdirde Tahsilata Gireceğinin Yazıldığı/Senedin Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği - Kambiyo Senedi Niteliğini Haiz Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği Ancak Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği )
TAKİBİN MÜSTENİDİ OLAN KAMBİYO SENEDİNİN BU VASFI HAİZ OLMAMASI ( İcra Mahkemesinin Senedinin Kambiyo Senedi Vasfında Olmaması veya Alacaklının Takip Hakkına Sahip Bulunmadığı Hususlarını Re'sen Nazara Alarak Bu Fasla Göre Yapılan Takibi İptal Edebileceği - Diğer İtiraz Nedenleri İncelenmeksizin Re'sen Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD19.1.2016E. 2015/24873 K. 2016/1267"TAKİP DAYANAĞI BONONUN ÖDEME TARİHİ KISMINDA YER ALAN TARİH İLE SENET METNİNDEKİ VADENİN FARKLI GÖSTERİLMESİ ( Çift Vade Bulunması Sebebiyle Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmadığı - Takibin İptali Karar Verileceği/Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE SENEDİN TAHRİF EDİLDİĞİ İDDİASI ( Takip Dayanağı Bononun Ödeme Tarihi Kısmında Yazan Tarih İle Senet Metnindeki Tarihin Farklı Gösterildiği/Çift Vade Bulunması Sebebiyle Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmadığı - Takibin İptali Karar Verileceği/Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulamayacağı )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Takip Dayanağı Bononun Ödeme Tarihi Kısmında Yazan Tarih İle Senet Metnindeki Tarihin Farklı Gösterildiği/Çift Vade Bulunması Sebebiyle Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmadığı - Takibin İptali Karar Verileceği/Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
SENEDİN ÇİFT VADELİ OLARAK DÜZENLENMESİ ( Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Sayılamayacağı - Takibin İptali Karar Verileceği/Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
170Y12.HD13.1.2016E. 2015/23128 K. 2016/599"TAKİBİN İPTALİ (İmzaya İtiraz - Takibe Dayanak Belgede Geçerli Bir Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re'sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
İMZAYA İTİRAZ (Takibe Dayanak Belgede Geçerli Bir Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re'sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)
TAKİP KONUSU BONODA GEÇERLİ BİR TANZİM YERİ OLMAMASI (Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - İmzaya İtiraz/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re'Sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
SENETTE UNSUR EKSİKLİĞİ (Takibe Dayanak Belgede Geçerli Bir Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re'sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)"
170Y12.HD13.1.2016E. 2015/18211 K. 2016/701"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (Çekin Keşide Tarihine Göre Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiği ve Ciro Silsilesinin Düzgün Olduğu - Şikayetçinin İddialarını Usulünce Kanıtlayamadığı/Keşideci Şirket Yetkilisi Tarafından Yapıldığı Kabul Edilen Keşide Tarihindeki ve Bedeldeki Değişikliğe Dair İmzaya Bir İtiraz da Bulunulmadığına Göre Yapılan Bu Değişikliklerin Geçerli Olduğunun Kabulü Gerektiği/İstemin Reddedileceği)
ÇEKİN BEDELDEKİ DEĞİŞİKLİĞE DAİR İMZA (Takibin İptali İstemi - Keşideci Şirket Yetkilisi Tarafından Yapıldığı Kabul Edilen Keşide Tarihindeki ve Bedeldeki Değişikliğe Dair İmzaya Bir İtiraz da Bulunulmadığına Göre Yapılan Bu Değişikliklerin Geçerli Olduğunun Kabulü Gerektiği/İstemin Reddedileceği)
BEDELDEKİ İMZAYA DAİR DEĞİŞİKLİK (- Şikayetçinin İddialarını Usulünce Kanıtlayamadığı/Keşideci Şirket Yetkilisi Tarafından Yapıldığı Kabul Edilen Keşide Tarihindeki ve Bedeldeki Değişikliğe Dair İmzaya Bir İtiraz da Bulunulmadığına Göre Yapılan Bu Değişikliklerin Geçerli Olduğunun Kabulü Gerektiği/İstemin Reddedileceği - Takibin İptali İstemi)"
170Y12.HD10.11.2015E. 2015/15680 K. 2015/27456"MUAYYEN GÜNDE VEYA DÜZENLEME GÜNÜNDEN VEYA GÖRÜLDÜKTEN MUAYYEN BİR MÜDDET SONRA ÖDENMESİ ŞARTINI HAVİ BONO (Hamilin Lehdara Müracaat Edebilmesinin Ödeme Gününü Takip Eden İki İş Günü İçinde Senedi Düzenleyeni Protesto Etmesine Bağlı Olduğu - Senedi Düzenleyen Protesto Edilmediği İçin Hamilin Lehdar Cirataya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği)
BONOYA BAĞLI ALACAK NEDENİYLE HAMİLİN TAKİP HAKKI (Alacaklı Hamilin Bonoyu Düzenleyene Karşı Ödeme Gününü Takip Eden İki İş Günü İçinde Protesto Keşide Etmeksizin Lehdar Borçluyu Takip Edemeyeceği - İcra Mahkemesinin Alacaklının Kambiyo Hukuku Gereği Takip Hakkı Bulunup Bulunmadığının Re'sen Araştırılması Gereği)"
170Y12.HD5.11.2015E. 2015/13220 K. 2015/26874"TAKİBİN İPTALİ (Takip Dosyasının Yasal Süresi İçinde Yetkili İcra Dairesi'ne Gönderilmemesi Nedeniyle Kamu Düzeni İle İlgili Olan 6100 S.K. 20. Maddesi Uyarınca Re'sen Takibin Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerekirken İşin Esası İncelenerek Şikayetin Kabulü İle Takibin İptaline Yönelik Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
TAKİP DOSYASININ YASAL SÜRE İÇİNDE YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLMEMESİ (6100 S.K. 20. Maddesi Uyarınca Re'sen Takibin Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerekirken İşin Esası İncelenerek Şikayetin Kabulü İle Takibin İptaline Yönelik Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olacağı)
TAKİBİN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Takibin İptali/Takip Dosyasının Yasal Süresi İçinde Yetkili İcra Dairesi'ne Gönderilmemesi Nedeniyle Kamu Düzeni İle İlgili Olan 6100 S.K. 20. Maddesi Uyarınca Re'sen Takibin Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerekirken İşin Esası İncelenerek Şikayetin Kabulü İle Takibin İptaline Yönelik Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)"
170Y12.HD3.11.2015E. 2015/14087 K. 2015/26522"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( İcra Mahkemesince Alacaklının Kambiyo Hukuku Mucibince Takip Hakkının Bulunup Bulunmadığının Re'sen Araştırılması Gereği - Bonoda Düzenleme Yerinin Yazılı Olması Gerektiği Düzenlendiği Yer Gösterilmeyen Bononun Düzenleyenin Ad ve Soyadının Yanında Yazılı Olan Yerde Düzenlenmiş Sayılacağı Anlaşılabilir Olması Koşuluyla Düzenleme Yerinin Kısaltılmış Olarak Yazılabileceği )
BONODA DÜZENLEME YERİ ( İdari Birim Adının Yazılı Olmasının Yeterli Olduğu Ayrıca Adres Gösterilmesinin Zorunlu Olmadığı - Keşide Yerinin Duruksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Anlaşılabilir Olması Koşuluyla Kısaltılmış Şekilde Yazılabileceği D.Bakır Şeklinde Yazılan Düzenleme Yerinin Belirli Bir İdari Birimi Belirtmediğinden Düzenleme Yeri Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BONODA DÜZENLEME YERİNİN KISALTMA ŞEKLİNDE GÖSTERİLMESİ ( Duruksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Anlaşılabilir Olması Koşuluyla Kısaltılmış Şekilde Yazılabileceği - D.Bakır Şeklinde Yazılan Düzenleme Yerinin Belirli Bir İdari Birimi Belirtmediği Düzenleme Yeri Olarak D.Bakır Şeklinde Yazılan Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmadığı )
BONODA PROTESTO ( Belirli Bir Günde veya Düzenleme Gününden veya Görüldükten Belirli Bir Süre Sonra Ödenmesi Şartını İçeren Bonoya Dayanılarak Hamilin Lehdana Müracaat Edebilmesinin Ödeme Gününü Takip Eden İki İş Günü İçinde Keşidecinin Protesto Edilmesi Gereği - Hamilin Protesto Keşide Etmeksizin Lehtar ve Cirantayı Takip Edemeyeceği )"
170Y12.HD13.10.2015E. 2015/26267 K. 2015/24356"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İptali Talep Edilen Çeklerden İkisinin Üzerindeki Keşide Tarihinin Çizilip Üst Kısmına Yeni Tarih Yazılarak Paraflanmış Olduğu/Keşide Tarihindeki Paraf İmzası Aynı Çek Üzerindeki Keşideci İmzası İle Karşılaştırılarak İmza ve Parafın Aynı Elin Ürünü Olup Olmadığının Bilirkişi Marifeti İle Tespit Edilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Üzerinde Tahrifat Yapıldığı İddia Edilen Çekler Üzerindeki Değişiklik Yapılan Kısımlarda Yer Alan Parafların Keşidecinin İmzası İle Karşılaştırılarak Aynı Elin Ürünü Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Karar Verilebileceği )
TAKİBE KONU ÇEKLER ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI ( Keşide Tarihindeki Paraf İmzası Aynı Çek Üzerindeki Keşideci İmzası İle Karşılaştırılarak İmza ve Parafın Aynı Elin Ürünü Olup Olmadığının Bilirkişi Marifeti İle Tespit Edilmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
ÇEKLER ÜZERİNDEKİ KEŞİDE TARİHİNİN ÜZERİ ÇİZİLEREK YENİ TARİH YAZILMASI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip - Keşide Tarihindeki Paraf İmzasının Aynı Çek Üzerindeki Keşideci İmzası İle Karşılaştırılarak İmza ve Parafın Aynı Elin Ürünü Olup Olmadığının Tespit Edileceği/Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çekin Değişiklik Yapılan Keşide Tarihi Yanındaki Paraf İmzasının Keşideci İmzası İle Karşılaştırılarak Aynı El Ürünü Olup Olmadığı Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Takibin İptali İstemi )"
170Y12.HD1.10.2015E. 2015/10568 K. 2015/22625"BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Takibe Konu Senetlerin Kambiyo Vasfını Kaybettiği/Bu Senetler Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği - İmza İtirazının Kabulü Kararının Hatalı Olduğu/Aleyhe Bozma Yasağı Nedeninin Gözetileceği/Alacaklı Aleyhine Kararın Düzeltilerek Onanacağı )
SENET BEDELİ YÖNÜNDEN TAZMİNAT VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİNİN HATALI OLDUĞU ( Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmayan Senet - İcra Takibine İtiraz )
TAKİBE KONU SENETLERİN KAMBİYO VASFINI KAYBETTİĞİ ( Bu Senetler Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Mahkemece İmza İtirazının Kabulü Kararının Hatalı Olduğu - Ancak Kararın Alacaklı Tarafından Temyiz Edildiğinden Aleyhe Bozma Yasağı İlkesinin Gözetileceği/Bozma Nedeni Sayılmayacağı )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Bu Senetler Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Mahkemece İmza İtirazının Kabulü Kararının Hatalı Olduğu - Ancak Kararın Alacaklı Tarafından Temyiz Edildiğinden Aleyhe Bozma Yasağı İlkesinin Gözetileceği/Bonoya Dayalı İcra Takibine İtiraz/İmza İtirazı )
İMZA İTİRAZI ( Mahkemece Verilen Kambiyo Vasfını Kaybeden Senetler Hakkında İmza İtirazının Kabulü ile Takibin Durdurulması Kararının Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD1.10.2015E. 2015/10550 K. 2015/22696"HACİZ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Takibin Mükerrer Olduğu İddiası İle Takibin İptali Söz Konusu Olmadığına Göre Takip Borçluları Yönünden Şikayete Konu İşlem Tarihi İtibarı İle Takibin Kesinleşip Kesinleşmediği ve 10 Günlük Ödeme Süresinin Geçip Geçmediği Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Borçlu Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Beş Gün İçinde Ödeme Emrine İtiraz Etmezse Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Kesinleşeceği )
HACİZ TALEBİNİ RED YETKİSİ ( Kesinleşen Takipte İcra Müdürünün Daha Önce Aynı Bonoya Dayalı Takibin İptal Edildiğinden Bahisle Haciz Talebini Reddetme Yetkisi Bulunmadığı )
BORÇLUNUN TAKİBİN MÜKERRER OLDUĞU İDDİASI İLE TAKİBİN İPTALİ ( Söz Konusu Olmadığına Göre Takip Borçluları Yönünden Şikayete Konu İşlem Tarihi İtibarı İle Takibin Kesinleşip Kesinleşmediği ve 10 Günlük Ödeme Süresinin Geçip Geçmediği Araştırılarak Bir Karar Verileceği - Haciz Talebinin Reddine İlişkin Kararın İptali İstemi )"
170Y12.HD7.9.2015E. 2015/9716 K. 2015/19930"BONOYA DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNDE TANZİM YERİ ( Senette Tanzim Yerinin Yazılı Olması Gerektiği/Tanzim Edildiği Yer Gösterilmeyen Bir Bononun Tanzim Edenin Ad Ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılacağı - Bonoda L.Burgaz Olarak Belirtilen Keşide Yeri Belirgin Bir İdari Birimi Belirtmediğinden Takibin İptaline Karar Verileceği )
SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( İcra Takibine Dayanak Bono Üzerinde Tanzim Edenin Ad ve Soyadı Yanında L.Burgaz İfadesinin Yer Aldığı - Keşide Yerinin Hiçbir Duraksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Anlaşılabilir Olması Koşulu İle Kısaltılmış "Ank." Ve "İst." İle Sınırlı Olarak Yazılmasının Mümkün Olduğu/Senedin Kambiyo Vasfında Olmaması Sebebiyle Takibin İptalinin Gerektiği )
İDARİ BİRİM ( Tanzim Edildiği Yer Gösterilmeyen Bir Bononun Tanzim Edenin Ad Ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılacağı/Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adı "Kent / İlçe / Bucak / Köy Gibi" Yazılması Yeterli Olup Ayrıca Adres Gösterilmesi Zorunlu Olmadığı - Bono Üzerinde Yazılı L.Burgaz İfadesinin Belirgin Bir İdari Birimi Belirtmemesi Sebebiyle Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Karar Verileceği )"
170Y12.HD28.4.2015E. 2014/35078 K. 2015/11487"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Takibe Konu Edilen Senette Lehtar Hanesinde Yazılı Olan Firmanın Gerçek ya da Tüzel Kişiliği Olmadığından Anılan Bono Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - İİK'nun 170/A Md. Uyarınca Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BONONUN KAMBİYO SENEDİ VASFINI TAŞIMAMASI ( Takibe Konu Edilen Senette Lehtar Hanesinde Yazılı Olan Firmanın Gerçek ya da Tüzel Kişiliği Olmadığından - İİK'nun 170/A Md. Uyarınca Re'sen Takibin İptali Gerektiği )
SENETTE LEHTAR HANESİNDE YAZILI OLAN FİRMANIN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAMASI ( Anılan Bono Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - İİK'nun 170/A Md. Uyarınca Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170YHGK8.4.2015E. 2013/12-2013 K. 2015/1182"BANKAYA SORULMAK SURETİ İLE İBRAZ TARİHİN BELİRLENEMEYECEĞİ ( Takibe Konu Çek Arkasında İbraz Şerhi Varsa da İbraz Tarihi Gösterilmediği - Alacaklının Takip Hakkı Bulunmadığından Şikayetin Kabulü İle Takibin İptaline Karar Verileceği/Mahkemece Bankaya Sorulmak Sureti İle İbraz Tarihinin Belirlenmesinin T.T.K.'nun 720. Md. İçeriğine Aykırı Olduğu - Takibin İptali Şikayeti )
TAKİBİN İPTALİ ŞİKAYETİ ( Takibe Konu Çek Arkasında İbraz Şerhi Varsa da İbraz Tarihi Gösterilmediği - T.T.K.'nun 808. Md. Uygun Bir İbrazın Varlığından Söz Edilemeyeceği/Bu Hususun İcra Hakimliğince Kendiliğinden Göz Önüne Alınarak Şikayetin Kabulü Gerektiği )
ÇEKTE İBRAZ ŞERHİ VARSA DA İBRAZ TARİHİ GÖSTERİLMEDİĞİ ( T.T.K.'nun 808. Md. Uygun Bir İbrazın Varlığından Söz Edilemeyeceği - Bu Hususun İcra Hakimliğince Kendiliğinden Göz Önüne Alınarak Şikayetin Kabulü Gerektiği/Takibin İptali Şikayeti )
İBRAZ TARİHİ GÖSTERİLMEYEN ÇEK ( Takibin İptali Şikayeti - T.T.K.'nun 808. Md. Uygun Bir İbrazın Varlığından Söz Edilemeyeceği/Bu Hususun İcra Hakimliğince Kendiliğinden Göz Önüne Alınarak Şikayetin Kabulü Gerektiği - Mahkemece Bankaya Sorulmak Sureti İle İbraz Tarihinin Belirlenmesinin T.T.K.'nun 720. Md. İçeriğine Aykırı Olduğu )"
170YHGK1.4.2015E. 2013/12-2195 K. 2015/1141"İCRA MAHKEMELERİNDE UYGULANACAK YARGILAMA USULÜ ( İ.İ.K.da Düzenlendiği Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Durumlarda ve Uygun Düştüğü Ölçüde H.M.K. Hükümlerinin Uygulanacağı - İmzaya ve Borca İtiraz Davası 6100 S.K. Anlamında Bir Dava Olarak Nitelendirilemeyeceği/Borçlunun İmzaya İtiraz Dilekçesinde Alacaklı Asilin Adresinin Gösterilmediği Gerekçesiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Aşırı Şekilcilik Olduğu )
İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DAVASI ( İcra Mahkemelerinin Yargılama Usullerinin İ.İ.K.da Düzenlendiği Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Durumlarda ve Uygun Düştüğü Ölçüde H.M.K. Hükümlerinin Uygulanacağı/İstemin 6100 S.K. Anlamında Bir Dava Olarak Nitelendirilemeyeceği Davaya Dair Kurallarının Mutlak Anlamda Uygulanamayacağı - Verilen Kesin Süreye Rağmen Taraf Teşkilinin Sağlanmadığı Gerekçesiyle İstemin Reddinin Hatalı Olduğu )
DAVAYA DAİR KURALLAR ( İcra Mahkemelerinin Yargılama Usullerinin İ.İ.K.da Düzenlendiği Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Durumlarda ve Uygun Düştüğü Ölçüde H.M.K. Hükümlerinin Uygulanacağı - İmzaya ve Borca İtiraz Başvurusunun 6100 S.K. Anlamında Bir Dava Olarak Nitelendirilemeyeceği ve 6100 S.K.'nın Davaya Dair Kurallarının Mutlak Anlamda Uygulanamayacağı Gözetilerek İşin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İcra Mahkemesine Yapılan Başvurunun Borca ve İmzaya İtiraz Olduğu - Başvurunun 6100 S.K. Anlamında Bir Dava Olarak Nitelendirilemeyeceği/Bu Sebeple de 6100 S.K.'nın Davaya Dair Kurallarının Mutlak Anlamda Uygulanamayacağı/İcra Mahkemelerinin Yargılama Usullerinin İ.İ.K.da Düzenlendiği Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Durumlarda ve Uygun Düştüğü Ölçüde H.M.K. Hükümlerinin Uygulanacağı )
AŞIRI ŞEKİLCİLİK ( İmzaya ve Borca İtiraz Başvurusunun 6100 S.K. Anlamında Bir Dava Olarak Nitelendirilemeyeceği ve 6100 S.K.'nın Davaya Dair Kurallarının Mutlak Anlamda Uygulanamayacağı - Borçlunun İmzaya İtiraz Dilekçesinde Alacaklı Asilin Adresinin Gösterilmediği Gerekçesiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Aşırı Şekilcilik Olduğu )"
170YHGK11.3.2015E. 2013/12-1677 K. 2015/1012"BORCA VE İMZAYA İTİRAZ ( Senette Yer Alan İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Külfeti - Senedi Elinde Bulundurup Takibe Girişen Alacaklıda Olduğu/Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporda İmza Konusunda Herhangi Bir Belirleme Yapılamadığı - Alacaklının Tekrar Bilirkişi Raporu Alınması İstemi Kabul Edilerek Sonuca Gidileceği )
SENETTE YER ALAN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( Senedi Elinde Bulundurup Takibe Girişen ve İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İddia Eden Alacaklıda Olduğu - Borca ve İmzaya İtiraz )
İSPAT YÜKÜ ( Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Senedi Elinde Bulundurup Takibe Girişen Alacaklıda Olduğu - Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporda İmza Konusunda Herhangi Bir Belirleme Yapılamadığı/Alacaklıya Bir Kez Daha Bilirkişi İncelemesi Hakkı Tanımak Gerekirken Bu Husus Göz Ardı Edilerek Davanın Reddinin Yasaya Aykırı Olduğu - Borca ve İmzaya İtiraz )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ HAKKI TANIMA ( Borca ve İmzaya İtiraz - Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporda Senetteki İmzanın Borçluya Aidiyeti Konusunda Herhangi Bir Belirleme Yapılamadığı/Alacaklıya Bir Kez Daha Bilirkişi İncelemesi Hakkı Tanımak Gerektiği )"
170Y12.HD5.3.2015E. 2015/931 K. 2015/4737"TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( İmzaya İtiraz - Borçlu Vekilin Gönderdiği Mazeret Dilekçesinin Kabulüne Karar Verilmesine Rağmen Yargılamaya Yokluğunda Devam Edilerek Borçlunun İhtarlı Tebligata Rağmen Duruşmaya Katılmadığı Gerekçesiyle İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İMZA İTİRAZI ( Borçlu Vekilinin Mazeret Dilekçesinin Kabul Edilmesi/Yeni Bir Duruşma Günü Verilerek Savunma Hakkının Kullanılmasının Sağlanmasının Zorunlu Olduğu - Mahkemenin Mazeret Dilekçesini Kabul Etmesi Nedeni İle Yokluğunda Yargılamaya Devam Ederek Davayı Reddedemeyeceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( İmzaya İtiraz - Borçlu Vekilin Gönderdiği Mazeret Dilekçesinin Kabulüne Karar Verilmesine Rağmen Yargılamaya Yokluğunda Devam Edilerek Borçlunun İhtarlı Tebligata Rağmen Duruşmaya Katılmadığı Gerekçesiyle İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD2.3.2015E. 2014/30303 K. 2015/4314"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçlunun Mahkemeye Sunduğu Dilekçe İle Ödeme İddiasında Bulunup Borcu Kabul Ettiği - Takibe Konu Alacağın Başka Bir Dosya Üzerinden Tahsil Edildiğinin Sabit Olduğu - İtirazın Kabulü İle Takibin Durdurulmasına Ve Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
BORCA İTİRAZ VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Aynı Alacak İçin Hem Rehinli Takip Konusu Araç Üzerinde Rehin Kurulduğu Hem De Kambiyo Takibine Dayanak Bonoların Verilmiş Olduğu/Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Dosyasında Alacağın Tahsil Edildiğinin Sabit Olduğu - İstemin Kabulü İle Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedileceği )
BORÇLUNUN BORCU KABUL ETMİŞ OLMASI ( Kambiyo Hukuku Mucibince Takip Hakkına Sahip Bulunmadığı Hususu Takibin İptali Sebebi İse De Her Ne Suretle Olursa Olsun Borç Kısmen Veya Tamamen Kabul Edilmiş İse İcra Mahkemesince Belirtilen Sebebe Dayanılarak Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği - Borçlunun Mahkemeye Sunduğu Dilekçe İle Ödeme İddiasında Bulunup Borcu Kabul Ettiği )
ALACAĞIN BAŞKA BİR DOSYA ÜZERİNDEN TAHSİL EDİLMİŞ OLMASI ( Alacaklı Tarafından Aynı Alacak İçin Hem Rehinli Takip Konusu Araç Üzerinde Rehin Kurulduğu Hem De Kambiyo Takibine Dayanak Bonoların Verilmiş Olduğunun Beyan Ve Kabul Edildiği/Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Dosyasında Alacağın Tahsil Edildiğinin Sabit Olduğu - İtirazın Kabulü İle Takibin Durdurulması Gereği )"
170Y12.HD26.2.2015E. 2015/867 K. 2015/4158"İMZAYA İTİRAZ EDİLMESİ ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğu Anlaşıldığı Takdirde İtirazın Reddedileceği - Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildiriminde Bulunulmadığı/Bilirkişi Raporunda Yer Alan Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanmasının Zorunlu Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( İmzaya İtiraz Edilmesi - Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildiriminde Bulunulmadığı/Bilirkişi Raporunda Yer Alan Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanmasının Zorunlu Olduğu )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLMASI ( İmzaya İtiraz Edilmesi - Takibe Başlayan ve İcra Dosyasına Sunduğu Çekteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İddia Eden Alacaklı Olup Bu İddiayı İspat Külfeti de Alacaklıya Ait Olduğu/Adli Tıp Kurumu'nca Düzenlenen Rapor İçeriğine Göre İtirazın Kabulü Gerektiği )"
170Y12.HD26.2.2015E. 2015/1743 K. 2015/3946"TAKİBİN İPTALİ ( Çekin Düzeltilen Keşide Tarihi Yanındaki Paraf İmzasının Farklı Olduğunun Tespiti Halinde Senedin Keşide Tarihi Tahrifattan Önce Yazılmış Olan Şekli İle Kabul Edilip Bu Haliyle Muhatap Bankaya Süresinde İbraz Edilip Edilmediği Belirlenerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( İptali İstemi - Çekin Düzeltilen Keşide Tarihi Yanındaki Paraf İmzasının Keşideci Bölümünde Mevcut Keşideci İmzası İle Mukayese Edilerek Aynı El Ürünü Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( İtiraz Edilen Parafın Diğer Şirket Yetkililerine Ait Olup Olmadığı Yönünde de İmza Örneklerinin Toplanarak Çekte Borçlu Şirket Adına Atılan Parafın Adı Geçen Kişilere Ait Olup Olmadığı Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali )
ÇEKTE TAHRİFAT ( Takibin İptali - Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzanın da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılması Gerektiği/Çek Keşideci Tarafından Düzenlenmiş Olduğundan Çek Üzerindeki Çıkıntı ve Değişikliklerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çekin Düzeltilen Keşide Tarihi Yanındaki Paraf İmzasının Keşideci Bölümünde Mevcut Keşideci İmzası İle Mukayese Edilerek Aynı El Ürünü Olup Olmadığı Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Takibin İptali )"
170Y12.HD24.2.2015E. 2015/1617 K. 2015/3648"BONOYA DAYALI TAKİPTE ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Bonoda Tanzim Yeri "Samandıra" Olarak Yer Aldığı - Senedin Tanzim Tarihi İtibariyle Samandıra Belediyesi'nin Tüzelkişiliği Devam Ettiği ve İdari Birim Olduğu/Senedin Kambiyo Vasfında Olduğu Kabul Edilerek Borçlunun Zamanaşımı İtirazı İnceleneceği )
İDARİ BİRİM ( Bonoya Dayalı Takipte Zamanaşımı İtirazı - Bonoda Tanzim Yeri "Samandıra" Olarak Yer Aldığı/Tanzim Tarihi İtibariyle Samandıra Belediyesi'nin Tüzelkişiliği Devam Ettiği/Mahkemece Keşide Yeri Bulunmadığı Gerekçesi İle Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
TANZİM YERİ ( Bonoya Dayalı Takipte Zamanaşımı İtirazı - Bonoda Tanzim Yeri "Samandıra" Olarak Yer Aldığı/Senedin Tanzim Tarihi İtibariyle Samandıra Belediyesi'nin Tüzelkişiliği Devam Ettiği ve İdari Birim Olduğu - Senedin Kambiyo Vasfında Olduğu Kabul Edilerek Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )"
170Y12.HD24.2.2015E. 2014/28777 K. 2015/3711"İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Tespiti İçin Dosyanın Adli Tıp Kurumu'na Gönderildiği - Adli Tıp Kurumu Adli Belge İnceleme Şubesi'nce Oluşturulan Raporda İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği/Dosyanın Uzman Bilirkişilerden Oluşacak Yeni Bir Bilirkişi Heyetine Gönderilmesi Gerektiği )
ALACAKLININ İTİRAZININ KABUL EDİLMESİNE RAĞMEN RAPOR ALINMAMASI ( Adli Tıp Kurumu Adli Belge İnceleme Şubesi'nden Gelen Raporda İmza Tespitinin Yapılamadığının Bildirilmesi Üzerine Alacaklının Talebinin Kabul Edilerek İstanbul Teknik Üniversitesine İnceleme İçin Talimat Yazıldığı Ancak Olumsuz Yanıt Alındığı - Alacaklının Talebi Kabul Edilerek Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılmasına Karar Verilmiş Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Mahkemece İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Grafoloji Bölümü Bulunmaması Sebebiyle Yaptırılamayan İncelemeyin Uzman Kişilerden Oluşan Başka Bir Bilirkişi Heyetine Gönderilmesi Gereği - Alacaklının Yeni Rapor Alınması Yönündeki Talebinin Kabul Edilerek Ara Karar Oluşturulmasına Rağmen İnceleme Yapılmadan İtirazın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
İSPAT YÜKÜ ( Adli Tıp Kurumu'nca İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Belirlenememesi Üzerine Alacaklının İtirazının Kabul Edilerek Dosyanın Yeni Bilirkişi Heyetine Tevdii İçin Ara Karar Oluşturulmuş Olduğu/Rapor Alınmadan Eksik İnceleme İle İtirazın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu/İspat Yükü Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınmadan Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtiraz - Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
170Y12.HD20.2.2015E. 2015/3900 K. 2015/3387"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Takibin İptali Davası - Yetkili Hamil Olan Alacaklının Lehtar Ciranta Hakkında Takip Yapabilmesi İçin Bonoyu Düzenleyene Ödememe Protestosu Göndermesinin Zorunlu Olduğu/Ödememe Protestosu Keşide Edilmemesi Halinde İtiraz Eden Borçlu Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN DURDURULMASI VE İPTALİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan İcra Takibi - Senedi Düzenleyenin Protesto Edilmemesi Halinde Hamilin Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
BORCA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan İcra Takibi/Takibin İtaline Karar Verilmesi Gerektiği - Senedi Düzenleyenin Protesto Edilmesi/Senedi Düzenleyenin Protesto Edilmemesi Halinde Hamilin Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
ÖDEMEME PROTESTOSU ( Takibin İptali Davası - Yetkili Hamil Olan Alacaklının Lehtar Ciranta Hakkında Takip Yapabilmesi İçin Bonoyu Düzenleyene Ödememe Protestosu Göndermesi Zorunluluğu/Aksi Halde Takip Hakkı Bulunmayacağı )"
170Y12.HD19.2.2015E. 2014/29130 K. 2015/3301"KAMBİYO SENTLERİNE MAHSUSU HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİP ( Takip Dayanağı Bononun Teminat Senedi Olarak Verildiği İddiasının 2004 S.K.169 Maddesi Kapsamında Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Bu İddianın Kabulü Halinde 169/a-5 Maddesi Gereğince Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Başvurunun Şikayet Olarak Vasıflandırılarak Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin Hatalı Olacağı )
TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Borçlunun Takip Dayanağı Bononun Teminat Senedi Olarak Verildiği İddiasının 2004 S.K.169 Maddesi Kapsamında Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Bu İddianın Kabulü Halinde 169/a-5 Maddesi Gereğince Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Borçlunun Takip Dayanağı Bononun Teminat Senedi Olarak Verildiği İddiasının 2004 S.K.169 Maddesi Kapsamında Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Bu İddianın Kabulü Halinde 169/a-5 Maddesi Gereğince Takibin Durdurulmasına Karar Verileceği )
BONONUN TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASI ( Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Başvurunun Şikayet Olarak Vasıflandırılarak Takibin Durdurulması Yerine Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin Hatalı Olacağı )"
170Y12.HD17.2.2015E. 2014/28157 K. 2015/3073"İMZAYA VE BORCA İTİRAZ ( Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Yükünün Alacaklıya Ait Olduğu - Borçluya Emsal İmza Örneklerinin Bulunduğu Yeri Bildirmesi İçin Süre Verilemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İmzaya ve Borca İtiraz - Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Yükünün Alacaklıya Ait Olduğu/Borçluya Emsal İmza Örneklerinin Bulunduğu Yeri Bildirmesi İçin Süre Verilemeyeceği )
İSPAT YÜKÜ ( İmzaya ve Borca İtiraz - Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Yükünün Alacaklıya Ait Olduğu/Borçluya Emsal İmza Örneklerinin Bulunduğu Yeri Bildirmesi İçin Süre Verilemeyeceği )"
170Y12.HD17.2.2015E. 2014/27949 K. 2015/2983"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( İtiraz Eden Borçlunun Bononun Lehdar Cirantası Olduğu/Adı Geçen Hakkında Takip Yapılabilmesi İçim Keşideciye Protesto Çekilmesinin Zorunlu Olduğu - Protesto Keşide Edilip Edilmediği Hususu Re'sen Araştırılarak Protesto Evrakı Yok İse Takibin İptaline Hükmedileceği/Aksi Halde İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
HAMİLİN LEHTARA MÜRACAT EDEBİLMESİ ( Hamilin Lehtara Müracat Edebilmesinin Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesine Bağlı Olduğu - Protesto Keşide Edilip Edilmediği Hususu Re'sen Araştırılarak Protesto Evrakı Yok İse Takibin İptaline Hükmedileceği/Aksi Halde İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
SENET KEŞİDECİSİNİN PROTESTO EDİLMESİ ( Hamilin Lehtara Müracat Edebilmesinin Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesine Bağlı Olduğu - Protesto Keşide Edilip Edilmediği Hususu Re'sen Araştırılarak Protesto Evrakı Yok İse Takibin İptaline Hükmedileceği/Aksi Halde İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Hamilin Lehtara Müracat Edebilmesinin Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesine Bağlı Olduğu - Protesto Keşide Edilip Edilmediği Hususu Re'sen Araştırılarak Protesto Evrakı Yok İse Takibin İptaline Hükmedileceği/Aksi Halde İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD28.1.2015E. 2015/172 K. 2015/2139"BONOYA DAYALI TAKİP ( İmzaya ve Borca İtiraz/Takibin İptali ve Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Çift Vadeli Belge Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığından Bu Belgeye Dayanılarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapılamayacağı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZAYA VE BORCA İTİRAZ ( Çift Vadeli Belge Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığından Bu Belgeye Dayanılarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapılamayacağı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - İmzaya İtirazın Esası İncelenerek Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
ÇİFT VADELİ BELGE ( Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığından Bu Belgeye Dayanılarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapılamayacağı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD27.1.2015E. 2014/34722 K. 2015/1943"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurarak Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Zamanaşımının Oluşması Sebebiyle İcranın Geri Bırakılmasını Talep Ettiği - Dosyadaki İşlemler Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Zamanaşımı Şikayetinin Reddedilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ ( Borçlunun Açtığı İmzaya İtiraz Davasının Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Sebebiyle Bu Davanın Zamanaşımını Kesmeyeceği/Borçlunun Davada Adres Bildirmemiş Olması Karşısında Alacaklının Adres Araştırması Talebinin Zamanaşımını Keseceği/Üç Yıllık Zamanaşımının Dolmamış Olduğu/Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER ( Dava Açılması/Takip Talebinde Bulunulması/Davanın İhbar Edilmesi Veya Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi - Zamanaşımının Kesilmesi İle Kesildiği Tarihten İtibaren Yeni Bir Süre İşlemeye Başlayacağı/Borçlunun Açtığı İmzaya İtiraz Davasının Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği/Bu Davanın Zamanaşımını Kesmeyeceği )
ÜÇ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Zamanaşımını Kesen Sebeplerin Dava Açılması/Takip Talebinde Bulunulması/Davanın İhbar Edilmesi Veya Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi Şeklinde Sınırlı Olarak Sayıldığı - Dosyadaki İşlemler Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Borçlu Yönünden Zamanaşımı Şikayetinin Reddine Karar Verileceği )"
170Y12.HD27.1.2015E. 2014/27352 K. 2015/2017"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Lehdarın Bonolardaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu - Alacaklının Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerektiği/İmzaya İtiraz )
İMZAYA İTİRAZ ( Senetteki İmzanın Borçlunun El Ürünü Olup Olmadığını Kontrol Etmeden Ya Da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğu - Ağır Kusur Halinde Alacaklının Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Ve Alacağın %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Lehtar Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğundan Ağır Kusurlu Kabul Edileceği )
ALACAKLININ BAŞLATTIĞI TAKİPTE AĞIR KUSURLU OLMASI ( Senetteki İmzanın Borçlunun El Ürünü Olup Olmadığını Kontrol Etmeden Ya Da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilen Keşidecinin Borçluya Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edileceği - İmzaya İtiraz )
İMZAYA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ ( Lehtarın İlgili Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu - Senetteki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığını Kontrol Etmeden Ya Da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edileceği/Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği )"
170Y12.HD26.1.2015E. 2014/34094 K. 2015/1730"İMZAYA İTİRAZ ( Kabulünde İİK.'nun 170. Md. Yollaması İle 68/A Md. Uyarınca Yapılan İnceleme Neticesinde Tazminata Hükmedileceği - Somut Olayda İİK.'nun 170 Ve 68/A Md.lerine Göre İnceleme Yapılmadığından Yazılı Şekilde Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAZMİNATA DAİR HÜKÜM ( İİK 170 ve 68/A Md.leri Uyarınca İmza İncelemesi Yapılmadığı ve İmzaya İtirazın Mahkemece Alacaklı Tarafa Verilen Kesin Süre İçerisinde Bilirkişi Ücreti Yatırılmadığından Kabul Edildiği - Tazminata Hükmedilemeyeceği )
İMZA İNCELEMESİ ( İmzaya İtiraz - Somut Olayda İİK.'nun 170 Ve 68/A Md.lerine Göre İnceleme Yapılmadığından Yazılı Şekilde Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD26.1.2015E. 2014/29203 K. 2015/1788"İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - Kesin Kanaat İçermeyen Ve Uyuşmazlığa Çözüm Getirecek Nitelikte Olmayan Raporlar Hükme Esas Alınıp Yorumlanarak Borçluların İmzaya İtirazlarının Kabulüne Karar Verilemeyeceği/Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Rapor Alınması Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İTİRAZ ( İmza İtirazı - Adli Tıp Kurumunca Düzenlenen Rapor İle İstibane Yolu İle Alınan Raporlar Arasında Çelişki Bulunması/Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Rapor Alınacağı )
İMZAYA İLİŞKİN ALINAN RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Adli Tıp Kurumunca Düzenlenen Raporuna Göre İmzanın Borçluya Ait Olmadığı İtiraz Üzerine Alınan Bilirkişi Raporuna Göre İmzanın Borçluya Ait Olduğu/Mahkemece Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Kuruldan Rapor Alınması Gerektiği )"
170Y12.HD21.1.2015E. 2014/27596 K. 2015/1398"İMZAYA İTİRAZ ( Üzerine İcra Takibinin Geçici Olarak Durdurulduğu - İtirazın Reddedildiği/İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerekirken Bu Konuda Olumlu ve Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İmzaya İtiraz Üzerine Geçici Olarak Durdurulduğu - İtirazın Reddedildiği/İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerekirken Bu Konuda Olumlu ve Olumduz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI VE PARA CEZASI ( İmzaya İtiraz Üzerine İcra Takibinin Geçici Olarak Durdurulduğu - İtirazın Reddedildiği/İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerekirken Bu Konuda Olumlu ve Olumduz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )"
170Y12.HD21.1.2015E. 2014/27554 K. 2015/1327"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Borca Kısmi İtirazın Kabulüyle Takibin Tahrifattan Önceki Miktarı Aşan Kısmı Yönünden Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Kambiyo Vasfına Haiz Olmadığından Bahisle Taleple Bağlılık İlkesi Gözardı Edilerek Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
KAMBİYO VASFI ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunda Çekin Aslında Farklı Bedelli İken Başına Bir Rakamı Eklenerek Yazılı Olan Bedelli Haline Getirildiğinin Keşide Tarihinin İse Tahrifle Dönüştürüldüğünü Beyan Ettiğine Göre İş Bu Beyan Borcun Bir Rakamı Eklenmeyen Kısmının Kabulü Anlamı Taşıdığının Gözetilmesi Gerektiği )
ÇEKTE TAHRİFAT ( Bilirkişi İncelemesi Sonucu Çek Bedelinin Borçlunun İddia Ettiği Bedel İken Yapılan Tahrifatla Dönüştürüldüğü Belirlendiğine Göre Alacaklının Çekin Tahrifattan Önceki Bedeli Üzerinden Kambiyo Hukuku Mucibince Takip Yapma Hakkı Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Takibin İptali )
BORCA İTİRAZ ( Alacaklının Çekin Tahrifattan Önceki Bedeli Üzerinden Kambiyo Hukuku Mucibince Takip Yapma Hakkı Bulunduğu - Borca Kısmi İtirazın Kabulüyle Takibin Tahrifattan Önceki Miktarı Aşan Kısmı Yönünden Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Takibin İptali - Borca Kısmi İtirazın Kabulüyle Takibin Tahrifattan Önceki Miktarı Aşan Kısmı Yönünden Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Kambiyo Vasfına Haiz Olmadığından Bahisle Taleple Bağlılık İlkesinin Gözardı Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD15.1.2015E. 2014/26362 K. 2015/719"TAKİP DAYANAĞI BONO ÜZERİNDE İKİ AYRI VADE TARİHİ BULUNMASI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Bono Üzerindeki Tanzim Tarihi ile Tediye Tarihinin Birbirinden Farklı Olması Sebebi İle Çift Vade Bulunduğunun Kabul Edileceği - Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senedin Bono Vasfında Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇİFT VADELİ SENET DÜZENLENMESİ ( Çift Vadeli Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı - Tanzim Tarihinin Vade Tarihinde Tekrarının Çift Vade Anlamına Gelmeyeceği/Takip Dayanağı Bononun Tanzim Tarihi Tediye Tarihi ve Vade Tarihinin Birbirinden Farklı Olduğu/Takibin İptal Edileceği )"
170Y12.HD15.1.2015E. 2014/26319 K. 2015/707"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Dayanak Bonoların Bazılarının Vadesinin Gelmediği/Bono Metinlerinde Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların Muacceliyet Kesbedeceği Yönünde Kayıt Bulunmasının Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Niteliğini Etkilemeyeceği - Muacceliyet Koşulunun Ayrı Bir Sözleşmede Belirlenmesi Gerektiği/Muaccel Olan Vadeli Bonolar Haricindeki Bonolar Yönünden Takibin Kısmen İptal Edileceği )
MUACCECLİYET SÖZLEŞMESİ ( Bono Metinlerinde Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların Muacceliyet Kesbedeceği Yönünde Kayıt Bulunmasının Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Niteliğini Etkilemeyeceği - Muacceliyet Koşulunun Ayrı Bir Sözleşmede Belirlenmesi Gerektiği )
VADESİ GELMEMİŞ BONOLAR DAYANAK YAPILARAK İCRA TAKİBİNE BAŞLANMASI ( Bono Metinlerinde Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların Muacceliyet Kesbedeceği Yönünde Kayıt Bulunmasının Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Niteliğini Etkilemeyeceği - Muacceliyet Koşulunun Ayrı Bir Sözleşmede Belirlenmesi Gerektiği/Muaccel Olan Vadeli Bonolar Haricindeki Bonolar Yönünden Takibin Kısmen İptal Edilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibine Dayanak Yapılan Bonoların Bazılarının Vadesinin Gelmediği/Bono Metinlerinde Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların Muacceliyet Kesbedeceği Yönünde Kayıt Bulunmasının Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Niteliğini Etkilemeyeceği - Muacceliyet Koşulunun Ayrı Bir Sözleşmede Belirlenmesi Gerektiği/Muaccel Olan Vadeli Bonolar Haricindeki Bonolar Yönünden Takibin Kısmen İptal Edileceği )"
170Y12.HD15.1.2015E. 2014/25817 K. 2015/742"BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İmzaya İtiraz Davası/Adli Tıp Raporunda Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kesin Kanaat Bildirmeyen Adli Tıp Kurumu Raporuna Göre Sonuca Gidilemeyeceği/Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORU ( İmzaya İtiraz - Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığı/Alacaklının Talebi Üzerine Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )
İSPAT YÜKÜ ( İmzaya İtiraz/Adli Tıp Raporunda Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ ( İmzaya İtiraz Davası - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )"
170Y12.HD15.1.2015E. 2014/25816 K. 2015/743"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İİK'nun 363/1. Md.sinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı - Borçlunun Vekalet Ücretine İlişkin Temyiz İtirazının Reddine Karar Verileceği )
İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Takibin Duracağı - Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Takibin İptali Yerine Takibin Durdurulmasına Yazılarak Kararın Düzeltilmesine Karar Verildiği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Takibin Durdurulması Gerektiği - Takibin İptaline İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Yeniden Yargılama Yapılması Zorunlu Olmadığından Kararın Düzeltilerek Onandığı )"
170Y12.HD15.1.2015E. 2014/25797 K. 2015/727"TEMİNAT SENEDİ İDDİASI ( Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle ya da Yazılı Bir Belge İle İspatlanması Gerektiği - Takibe Konu Edilen Senedin Arka Yüzünde Teminat Senedi İbaresi Olduğu/Takibe Dayanak Senet Kambiyo Vasfını Taşımadığından Kambiyo Senetlerine Özgü Takibe Konulamayacağından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takibe Konu Edilen Senedin Arka Yüzünde Teminat Senedi İbaresi Olduğu/Takibe Dayanak Senet Kambiyo Vasfını Taşımadığından Kambiyo Senetlerine Özgü Takibe Konulamayacağından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI ( Senet Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarını İçermemekte Olup Senetten Doğan Alacağın Varlık ve Miktarı İle Tahsilinin Gerekip Gerekmediğinin Yargılamaya Muhtaç Olduğu )
ŞİKAYET ( Takip Dayanağı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiasının Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle ya da Yazılı Bir Belge İle İspatlanması Gerektiği - Takibe Dayanak Senet Kambiyo Vasfını Taşımadığından Kambiyo Senetlerine Özgü Takibe Konulamayacağından Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
170YHGK14.1.2015E. 2013/12-1440 K. 2015/35"İMZAYA İTİRAZ SEBEBİYLE TAKİBİN DURDURULMASI ( Yerel Mahkemenin Direnme Kararında İlk İlamdan Farklı Hüküm Tesisinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YEREL MAHKEMENİN DİRENME KARARININ İLK KARARINDAN FARKLILIK ARZETMESİ ( İmzaya İtiraz Sebebiyle Takibin Durdurulması Talebi - Bozmaya Konu İlk İlamdan Farklı Bir Hüküm Tesis Edildiği/Direnilen İlk Karardaki Gibi Hüküm Fıkrası Oluşturulmak Üzere Kararın Bozulacağı )
DİRENME KARARI ( İmzaya İtiraz Sebebiyle Takibin Durdurulması Talebi - Bozmaya Konu İlk İlamdan Farklı Hüküm Tesisinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
170Y12.HD13.1.2015E. 2014/26585 K. 2015/473"İMZAYA İTİRAZ ( Yetkili Hamil Tarafından Keşideci Aleyhine İcra Takibi Başlatıldığı/Hamil İle Keşideci Arasında Doğrudan İlişki Bulunmadığından Hamilin Takibe Dayanak Bonodaki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığı - Borçlu Tarafından Alacaklının Senedi Takibe Koymada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğunun da Kanıtlanamadığı/Alacaklının Tazminat ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulamayacağı )
YETKİLİ HAMİLİN KEŞİDECİ HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATMASI ( Hamil İle Keşideci Arasında Doğrudan İlişki Bulunmadığından Hamilin Takibe Dayanak Bonodaki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığı - Borçlu Tarafından Alacaklının Senedi Takibe Koymada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğunun da Kanıtlanamadığı/lacaklının Tazminat ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE DAYANAN İCRA TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ ( İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Alacaklının Senedi Takibe Koymada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Takip Konusu Alacağın %20sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminatla Sorumlu Tutulacağı - Alacağın %10u Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği )"
170Y12.HD13.1.2015E. 2014/26581 K. 2015/469"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Borcun Ödendiği İddiasıyla Borca İtiraz - Borcun Ödendiğinin Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspat Edilebileceği/Mahkemece Borçlunun Ödeme İddiasının Esasının Araştılması Gerektiği/Takibe Konu Senedin Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olduğundan Bahisle İtirazın Kabulüne İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
BORCUN İTFA EDİLMESİ ( Borcun Olmadığının Veya İtfa Veya İmhal Edildiğinin Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Halinde İtirazın Kabul Edilebileceği - Senedin Teminat Senedi Olduğu Gerekçesiyle Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
TEMİNAT SENEDİ ( Borcun İtfa Edildiği İddiası - Takibe Dayanak Senedin Teminat Senedi Olmasının Borcun Ödendiği İddiasıyla Yapılan İtirazda Göz Önünde Bulundurulmayacağı/Borçlunun Ödeme İddiasının Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
170Y12.HD13.1.2015E. 2014/26231 K. 2015/382"SENEDİN BONO OLMA VASFI ( Bir Senedin Bono Niteliğini Taşıyabilmesi İçin Senet Metninde "Bono" Veya "Emre Muharrer Senet" Kelimelerinden Birinin Yer Alması Gerektiği - Takip Dayanağı Senet Metninde Öngörülen İbarelerden Birinin Yer Almadığı/Bu Hususun Resen Göz Önünde Bulundurularak Takibin İptaline Karar Verileceği )
İMZAYA İTİRAZ ( Takibe Konu Senedin Bono Niteliğini Taşımadığı - Bu Hususun Mahkemece Resen Dikkate Alınarak İmzaya İtiraz Maddesi Kapsamında Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Aleyhe Bozma Yapılamayacağından Dolayı Mahkeme Kararının Onandığı )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Takibin İptali Talebi - Takibe Konu Senedin Bono Vasfı Olmadığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Mahkemece Takibin Durdurulması İsabetsiz İse de Temyiz Edenin Sıfatı Nazara Alınarak Aleyhe Bozma Yasağı Nedeni İle Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmadığı )"
170Y12.HD12.1.2015E. 2014/31673 K. 2015/255"TAKİP DAYANAĞI SENET ÜZERİNDE BORÇLUNUN ŞAHSİ SORUMLULUĞUNU GEREKTİRECEK İMZASININ BULUNMADIĞI İDDİASI ( Takibin İptali Talebi/Bonodaki Şirket Kaşesi Üzerinde İki Ayrı İmza Bulunduğu - Bu İmzaların Şirketi Temsile Yetkili Kişilerin Olup Olmadığının Anlaşılamadığı/Borçlu Şirketin İmza Sirküleri İle Birlikte Bononun Keşide Tarihi İtibari İle Borçlu Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sorularak Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Takip Dayanağı Senet Üzerinde Şahsi Sorumluluğunu Gerektirecek İmzası Bulunmadığı ve Senet Metnine İsminin Sonradan Yazıldığı İddiası/Bonodaki Şirket Kaşesi Üzerinde İki Ayrı İmza Bulunduğu - Bu İmzaların Şirketi Temsile Yetkili Kişilerin Olup Olmadığının Anlaşılamadığı/Borçlu Şirketin İmza Sirküleri İle Birlikte Bononun Keşide Tarihi İtibari İle Borçlu Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sorularak Karar Verileceği )
BONO ÜZERİNDE BORÇLUNUN ŞAHSİ SORUMLULUĞUNU GEREKTİRECEK İMZASININ BULUNMADIĞI VE İSMİNİN SONRADAN EKLENDİĞİ İDDİASI ( Takibin İptali Talebi/Bonodaki Şirket Kaşesi Üzerinde İki Ayrı İmza Bulunduğu - Bu İmzaların Şirketi Temsile Yetkili Kişilerin Olup Olmadığının Anlaşılamadığı/Borçlu Şirketin İmza Sirküleri İle Birlikte Bononun Keşide Tarihi İtibari İle Borçlu Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sorularak Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD12.1.2015E. 2014/26443 K. 2015/178"İMZAYA İTİRAZIN TEKNİK ANLAMDA DAVA OLMADIĞI ( Bu Sebeple H.M.K.'nun 176 Vd. Ms. Düzenlenen ve Dava Prosedüründe Tatbiki Mümkün Olan Islah Müessesesinin İmzaya İtiraz Hakkında Uygulanma Olanağı Olmadığı )
GENEL MAHKEMEDE YARGILAMAYI GEREKTİRME ( Borçlunun İmzası Bulunduğu Kağıdın Sonradan Doldurulması İle Bonodaki Alacağa Dayanak Oluşturan Bir Ticari İlişkinin Mevcut Olmadığı Yönündeki İddia Yargılamayı Gerektirip Ancak Genel Mahkemede Açılacak Bir Menfi Tespit Davasında Değerlendirilebileceği - İcra Mahkemesinde İleri Sürülemeyeceği )
BONODA ŞEKİL ( T.T.K.'nun 776. Md. Unsurları Taşıması Koşuluyla Bononun El İle ya da Yazıcı İle Yazılması ve Yazıldığı Kağıdın Boyutları Onun Vasfını Etkilemeyeceği )
BONOYA DAYALI TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Bononun T.T.K.'nun 726. Md. Düzenlenen Unsurların Tamamını Taşıdığı ve Kambiyo Senedi Vasfında Olduğu - Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğu Belirlendiğine Göre İmzaya İtirazın Reddine Karar Verileceği )"
170Y12.HD12.1.2015E. 2014/22450 K. 2015/266"KAMBİYO VASFI BULUNMAYAN SENETLER ( Borçlu Hakkındaki Takibin İİK'nun 170/A Md. Gereğince Re'sen İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Kabulüyle Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Hakkının Bulunmaması Sebebiyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiğinden ve Bu Maddede Tazminata Dair Bir Düzenleme Bulunmadığından Kambiyo Vasfı Bulunmayan Senetler Yönünden Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
ALACAKLI ALEYHİNE TAZMİNAT ( Takibin İptali İstemi - Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Hakkının Bulunmaması Sebebiyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiğinden ve Bu Maddede Tazminata Dair Bir Düzenleme Bulunmadığından Kambiyo Vasfı Bulunmayan Senetler Yönünden Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD23.12.2014E. 2014/25853 K. 2014/31310"ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip/Bonoda Keşideci ve Avaliste Karşı Yapılan Takiplerde Zamanaşımının 3 Yıl Olduğu - İcra Takibi Kim Hakkında Yapılmışsa Onun Hakkında Sonuç Doğuracağından Hakkında Zamanaşımı Süresince İşlem Yapılmayan Borçlu Yönünden Zamanaşımının Gerçekleştiği )
BONODA ZAMANAŞIMI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip/Bonoda Keşideci ve Avaliste Karşı Yapılan Takiplerde Zamanaşımının Yıl Olduğu - İcra Takibi Kimin Hakkında Yapılmışsa Onun Hakkında Sonuç Doğuracağından Borçlu Yönünden Zamanaşımının Gerçekleştiği )
İCRA TAKİBİ YAPILAN BORÇLU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip/Bonoda Keşideci ve Avaliste Karşı Yapılan Takiplerde Zamanaşımının Üç Yıl Olduğu - İcra Takibi Kimin Hakkında Yapılmışsa Onun Hakkında Sonuç Doğuracağından Borçlu Yönünden Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
170Y12.HD23.12.2014E. 2014/25848 K. 2014/31306"BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İmzaya İtiraz Davası/Adli Tıp Raporunda Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi/Adli Tıp Raporunda Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORUNDA NET GÖRÜŞ BİLDİRİLMEMESİ ( İmzaya İtiraz Davası/Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği - İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( İmzaya İtiraz/Adli Tıp Raporunda Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ ( İmzaya İtiraz Davası - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )"
170Y12.HD23.12.2014E. 2014/25848 K. 2014/31306"BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İmzaya İtiraz Davası/Adli Tıp Raporunda Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi/Adli Tıp Raporunda Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORUNDA NET GÖRÜŞ BİLDİRİLMEMESİ ( İmzaya İtiraz Davası/Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği - İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( İmzaya İtiraz/Adli Tıp Raporunda Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ ( İmzaya İtiraz Davası - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Talep Ettiği/İspat Külfeti Alacaklıda Olduğundan Yeni Rapor Alınması Gerektiği )"
170Y12.HD23.12.2014E. 2014/25164 K. 2014/31200"İMZAYA İTİRAZ DAVASI ( Bilirkişi İncelemesi Yapılmadan Hüküm Kurulduğunda Alacaklının Tazminat ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMAMASI ( İmzaya İtiraz Davası - İnceleme Yapılmaksızın Hüküm Kurulduğundan Alacaklı Tazminat ve Para Cezası ile Sorumlu Tutulamayacağı )
TAZMİNAT VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İmzaya İtiraz Davası - Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın Hüküm Kurulduğu )"
170Y12.HD23.12.2014E. 2014/24627 K. 2014/31239"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUNDA ŞİKAYET TALEBİ ( İİK'nun 170/A Md.sinde Tazminat ve Para Cezası Düzenlenmediğinden Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İLK CİROYU LEHTARIN YAPMAMASI ( Şikayet Talebi - Çekin Emre Yazılı veya Belirli Bir Kişi Lehine Düzenlenmesi Halinde İlk Cironun Lehdara Ait Olması Gerektiği )
ŞİKAYET TALEBİ ( İlk Ciro Lehtar Tarafından Yapılmadığından Ciro Zinciri Kopuk Olmakla Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmadığı )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Şikayet Talebi - Mahkemece Alacaklının Takip Hakkı Takibin İptaline Karar Verilmesi Yerine İşin Esası İncelenerek Takip Dayanağı Çekteki İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Gerekçesiyle Takibin Durdurulması İsabetsiz İse de Temyiz Edenin Sıfatı Nazara Alınarak Aleyhe Bozma Yasağı Nedeni İle Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmadığı )"
170Y12.HD22.12.2014E. 2014/32175 K. 2014/31120"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İmzaya İtiraz - Borçlu Vekilinin Bildirdiği Yerlere Yazılan Müzekkereler İle Celbedilen Delillere İstinaden Aydın Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği'nden Uzmanlık Raporu Aldırılmasına ve Denetime Elverişli Bu Rapora Göre İmzaya İtirazın Kabulü Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlu Vekilinin Bildirdiği Yerlere Yazılan Müzekkereler İle Celbedilen Delillere İstinaden Aydın Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği'nden Uzmanlık Raporu Aldırılmasına ve Denetime Elverişli Bu Rapora Göre İmzaya İtirazın Kabulü Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip )
İSTİKDAP ( İmzaya İtiraz - Gerekçe Gösterilmeksizin ve İstikdaptan Beklenen Amaca Ulaşıldığı Halde Borçlunun Tatbika Medar İmzalarının Alınması Gerektiğinden Bahisle Mazeretsiz Gelmediği İçin İİK.nun 68/A-5 Maddesi Uyarınca İtirazın Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD22.12.2014E. 2014/25725 K. 2014/31110"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Mahkemece Yaptırılan İnceleme Sonucu Alınan Rapor İle Soruşturma Dosyasından Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Kuruldan Mütalaa Alınıp Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtiraz - Mahkemece Yaptırılan İnceleme Sonucu Alınan Rapor İle Soruşturma Dosyasından Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu/Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
RESMİ KURUMLARIN TALEBİ ÜZERİNE ALINAN RAPORLARIN BİRBİRİNE ÜSTÜNLÜĞÜ ( Bonoda Üzerindeki İmzaya İtiraz/ Mahkemece Alınan Rapor İle Soruşturma Dosyasından Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu - Resmi Kurumların Talebi Üzerine Alınan Raporların Birinin Diğerine Üstünlüğünün Kabul Edilemeyeceği/Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderileceği )"
170Y12.HD22.12.2014E. 2014/25446 K. 2014/31165"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİPTE SENETTE ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN İMZASI OLMADIĞINDAN BAHİSLE TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Bononun Keşideci Kısmında Borçlu Şirket Kaşesinin Bulunduğu Temsile Yetkili Kişinin İmzası Bulunmadığı - Takip Konusu Senet Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı/İ.İ.K.'nun 170/A-2. Md. Gereğince İstemin Kabul Edileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte Senette Şirketi Temsile Yetkili Kişilerin İmzası Olmamasından Kaynaklı - Bononun Keşideci Kısmında Borçlu Şirket Kaşesinin Bulunduğu Temsile Yetkili Kişinin İmzası Bulunmadığı/Takip Konusu Senet Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından Takibin İptal Edileceği )
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Senette Şirketi Temsile Yetkili Kişilerin İmzası Olmadığından Bahisle Takibin İptali - Bononun Keşideci Kısmında Borçlu Şirket Kaşesinin Bulunduğu Temsile Yetkili Kişinin İmzası Bulunmadığı/Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından İstemin Kabul Edileceği )
ALACAKLI ALEYHİNE TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Bononun Keşideci Kısmında Borçlu Şirket Kaşesinin Bulunduğu Temsile Yetkili Kişinin İmzası Bulunmadığı - Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımadığından Takibin İptal Edileceği/İ.İ.K.'nun 170/A. Md. Öngörülmemesi Nedeniyle Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD22.12.2014E. 2014/25439 K. 2014/31136"ÇEKİN DÜZENLEME TARİHİNDEN ÖNCE BANKAYA İBRAZ EDİLMESİ ( Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Bankaya İbraz Edilemeyeceği - Usulüne Uygun İbraz Edilmeyen Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapılamayacağı/Takibin İptal Edilmesi Gerektiği )
USULÜNE UYGUN OLARAK İBRAZ EDİLMEYEN ÇEKE DAYANAN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Bankaya İbraz Edilemeyeceği - Usulüne Uygun İbraz Edilmeyen Çeke Dayalı Yapılan Takibin İptal Edileceği )
TAKİP DAYANAĞI ÇEKİN TAHRİF EDİLDİĞİ İDDİASI ( Çekin Bilirkişi Raporunda Tespit Edilen Keşide Tarihinden Önce Bankaya İbraz Edildiği - Usulüne Uygun İbraz Edilmeyen Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapılamayacağı/Takibin İptal Edilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD22.12.2014E. 2014/25421 K. 2014/31146"BONOYA DAYALI TAKİBİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ DAVASI ( Bono Üzerindeki Kefil İbaresinin Aval Olarak Nitelendirileceği/Aval Verenin Borçlu İle Müteselsilen Sorumlu Olacağı - Senet Metni Dışına Atılan İmza Aval Olarak Dahi Değerlendirilemeyeceğinden İmza Sahibinin Borçlu Sıfatı Bulunmadığı )
SENET METNİ DIŞINA ATILAN İMZA ( Bonoya Dayalı Takibin İptali Davası/Bono Üzerindeki Kefil İbaresinin Aval Olarak Nitelendirileceği - Aval Verenin Borçlu İle Müteselsil Sorumlu Olacağı/Aval Şerhinin Poliçe Bono veya Alonj Üzerine Yazılması Gerektiği Aksi Halde İmza Sahibinin Borçlu Sıfatı Bulunmadığı )
AVAL ŞERHİ ( Bonoya Dayalı Takibin İptali Davası/Bono Üzerindeki Kefil İbaresinin Aval Olarak Nitelendirileceği - Aval Verenin Borçlu İle Müteselsilen Sorumlu Olacağı/Senet Metni Dışına Atılan İmza Aval Olarak Dahi Değerlendirilemeyeceğinden İmza Sahibinin Borçlu Sıfatı Bulunmadığı )"
170Y12.HD22.12.2014E. 2014/25421 K. 2014/31146"BONOYA DAYALI TAKİBİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ DAVASI ( Bono Üzerindeki Kefil İbaresinin Aval Olarak Nitelendirileceği/Aval Verenin Borçlu İle Müteselsilen Sorumlu Olacağı - Senet Metni Dışına Atılan İmza Aval Olarak Dahi Değerlendirilemeyeceğinden İmza Sahibinin Borçlu Sıfatı Bulunmadığı )
SENET METNİ DIŞINA ATILAN İMZA ( Bonoya Dayalı Takibin İptali Davası/Bono Üzerindeki Kefil İbaresinin Aval Olarak Nitelendirileceği - Aval Verenin Borçlu İle Müteselsil Sorumlu Olacağı/Aval Şerhinin Poliçe Bono veya Alonj Üzerine Yazılması Gerektiği Aksi Halde İmza Sahibinin Borçlu Sıfatı Bulunmadığı )
AVAL ŞERHİ ( Bonoya Dayalı Takibin İptali Davası/Bono Üzerindeki Kefil İbaresinin Aval Olarak Nitelendirileceği - Aval Verenin Borçlu İle Müteselsilen Sorumlu Olacağı/Senet Metni Dışına Atılan İmza Aval Olarak Dahi Değerlendirilemeyeceğinden İmza Sahibinin Borçlu Sıfatı Bulunmadığı )"
170Y12.HD22.12.2014E. 2014/25102 K. 2014/31037"TAKİP DAYANAĞI BONO ÜZERİNDE İKİ AYRI VADE TARİHİ BULUNMASI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Bono Üzerindeki Ödeme Tarihinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Paraf İmzasının Bulunduğu - Bononun Üst Kısmında Vade Tanzim Tarihinin de Yazıldığı/Tanzim Tarihinin Vade Tarihinde Tekrarının Çift Vade Anlamına Gelmeyeceği )
ÇİFT VADELİ SENET DÜZENLENMESİ ( Çift Vadeli Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı - Tanzim Tarihinin Vade Tarihinde Tekrarının Çift Vade Anlamına Gelmeyeceği/İmzaya ve Borca İtirazları İle Sair Şikayetlerinin İncelenerek Takibin İptaline İlişkin Karar Verileceği )
BONO ÜZERİNDEKİ TANZİM TARİHİNİN VADE TARİHİNDE TEKRARI ( Çift Vadeli Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı - Tanzim Tarihinin Vade Tarihinde Tekrarının Çift Vade Anlamına Gelmeyeceği/İmzaya ve Borca İtirazları İle Sair Şikayetlerinin İncelenerek Takibin İptaline İlişkin Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD11.12.2014E. 2014/30955 K. 2014/30180"BONODA TAHRİFAT NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Düzenlenen Raporda Çelişkili İfadeler Olduğu - Dosyanın Ehil Bir Bilirkişiye Gönderilerek Denetime ve Hüküm Kurmaya Elverişli Rapor Aldırılacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YER ALAN ÇELİŞKİLİ İFADELER ( Bonoda Tahrifat Nedeniyle Takibin İptali Talebi - Dosyanın Ehil Bir Bilirkişiye Gönderilerek Denetime ve Hüküm Kurmaya Elverişli Rapor Aldırılacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMASI ( Bonoda Tahrifat Nedeniyle Takibin İptali Talebi - Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Düzenlenen Raporda Çelişkili İfadeler Olduğu - Dosyanın Ehil Bir Bilirkişiye Rapor Aldırılacağı )"
170YHGK26.11.2014E. 2014/12-2072 K. 2014/976"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DAVASI ( Bankadan Getirtilen Çek Fotokopisinde Takip Alacaklısı Cirosu Bulunmadığı/Takip Dosyasındaki Fotokopide Araya Girilerek Ciro Yapıldığı - Çek Aslındaki Bilgilerin Dikkate Alınacağı/İlk Ciro Lehtara Ait Olup Takip Alacaklısı Ciro Silsilesi İçinde Yer Aldığından Davanın Kabul Edileceği )
ÇEKTE TAKİP ALACAKLISININ CİROSUNUN BULUNMASI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibe İtiraz/Bankadan Getirtilen Çek Fotokopisinde Takip Alacaklısının Cirosunun Bulunmadığı - Takip Dosyasındaki Fotokopide Araya Girilerek Ciro Yapıldığı/Çek Aslındaki Bilgilerin Dikkate Alınacağı )
ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLMASI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibe İtiraz/Bankadan Getirtilen Çek Fotokopisinde Takip Alacaklısı CirosuBulunmadığı/Takip Dosyasındaki Fotokopide Araya Girilerek Ciro Yapıldığı - Çek Aslındaki Bilgilerin Dikkate Alınacağı/İlk Ciro Lehtara Ait Olup Takip Alacaklısı Ciro Silsilesi İçinde Yer Aldığından Davanın Kabul Edileceği )
ÇEK ASLI ÜZERİNDEKİ BİLGİLER ( Esas Alınacağı/Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibe İtiraz - Bankadan Getirtilen Çek Fotokopisinde Takip Alacaklısı Cirosunun Bulunmadığı/Takip Dosyasındaki Fotokopide Araya Girilerek Ciro Yapıldığı - İlk Ciro Lehtara Ait Olup Takip Alacakılsı Ciro Silsilesi İçinde Yer Aldığından Davanın Kabul Edileceği )"
170Y12.HD17.11.2014E. 2014/29567 K. 2014/27320"SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLUP OLMADIĞI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takibin İptali - Takibe Dayanak Bonoda Lehtarın Banka Şubesi Olduğu/Lehtarın Herhangi Bir Cirosu Bulunmadığı - Takip Alacaklısı Kooperatifin Yetkili Hamil Olmadığı/Mahkemece İstemin Kabul Edileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİBİN İPTALİ ( Takibe Dayanak Bonoda Lehtarın Banka Şubesi Olduğu - Lehtarın Herhangi Bir Cirosu Bulunmadığı/Takip Alacaklısı Kooperatifin Yetkili Hamil Olmadığı - Mahkemece İ.İ.K.'nun 170/A-2. Md. Gereğince Borçlu Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
YASAL SÜREDE İTİRAZ VE ŞİKAYET ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takibin İptali - Borçlunun Yasal 5 Günlük İtiraz ve Şikayet Süresinden Sonra Takibin İptalini Talep Ettiği/Tebligat Usulsüzlüğü Yönünde Bir İtiraz da İleri Sürmediği - Mahkemece İ.İ.K.'nun 168/5 Md. Uyarınca Talebin Süreden Reddedileceği )
BANKA ŞUBESİ LEHTARIN HERHANGİ BİR CİROSU BULUNMADIĞI ( Takip Alacaklısı Kooperatifin Yetkili Hamil Olmadığı Anlaşıldığı - Mahkemece İstemin Kabul Edileceği/Kambiyo Senetlerine Özgü Takibin İptali )"
170Y12.HD21.10.2014E. 2014/18266 K. 2014/24461"İCRA TAKİBİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ ( Çekin Bankaya Süresinde İbraz Edilmediği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Yapılan Takibin İptali Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Çekin Bankaya Süresinde İbraz Edilmediği - Takibin İptali Gerektiği )
SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Yapılan Takibin İptali Gerektiği )"
170Y12.HD21.10.2014E. 2014/18234 K. 2014/24457"İCRA TAKİBİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ ( Çift Vadeli Senedin Bono Vasfını Haiz Olmayacağı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan Takibin İptal Edileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İcra Takibinin Şikayet Yoluyla İptali/Çift Vadeli Senedin Bono Vasfını Haiz Olmayacağı - Takibin İptali Gerektiği )
ÇİFT VADELİ SENEDİN BONO VASFINI HAİZ OLMAMASI ( İcra Takibinin Şikayet Yoluyla İptali Davası- Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan Takibin İptal Edileceği )"
170Y12.HD15.10.2014E. 2014/26432 K. 2014/23832"SENEDİN KAMBİYO VASFI NİTELİĞİ ( Takip Dayanağı Bonoda Tanzim Yeri Bulunmadığı/Keşidecinin Adının Yanında da Herhangi Bir İdari Birimin Yazılı Olmadığı - Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Resen Takibin İptaline Karar Verileceği )
BONODA TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Takip Dayanağı Bonoda Tanzim Yeri Bulunmadığı/Keşidecinin Adının Yanında da Herhangi Bir İdari Birimin Yazılı Olmadığı - Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Bonoda Tanzim Yeri Bulunmadığı/Keşidecinin Adının Yanında da Herhangi Bir İdari Birimin Yazılı Olmadığı - Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Resen Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD2.10.2014E. 2014/17600 K. 2014/23151"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYA İCRA TAKİBİ ( Senedin Teminat Olarak Verildiği İddiasıyla İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet/Senedin Kambiyo Vasfına İtirazın 5 Günlük Sürede Yapılacağı - Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
İTİRAZIN ŞİKAYET YOLU İLE İLERİ SÜRÜLMESİ ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi/Senedin Teminat Olarak Verildiği İddiasıyla İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet - Senedin Kambiyo Vasfına İtirazın 5 Günlük Sürede Yapılacağı )
SENEDİN TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASININ BORCA İTİRAZ OLDUĞU ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi/Senedin Kambiyo Vasfına İtirazın 5 Günlük Sürede Yapılacağı - Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
SENEDİN KAMBİYO VASFINA İLİŞKİN ŞİKAYETİN 5 GÜNLÜK SÜREDE YAPILMASI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibine İtiraz/Senedin Teminat Olarak Verildiği İddiası - Süre Aşımı nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
İTİRAZIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi - Senedin Teminat Olarak Verildiği İddiasıyla Kambiyo Vasfına İtirazın 5 Günlük Sürede Yapılacağı )"
170Y12.HD1.10.2014E. 2014/24532 K. 2014/23044"KAMBİYO SENETLERİN ÖZGÜ TAKİPTE KEŞİDECİNİN YETKİLİ HAMİL OLMADIĞINDAN BAHİSLE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Bononun Lehtar Şirketin Adına İbaresi İle İmzalanarak Ciro Edildiği - Ticaret Sicili Müdürlüğü Cevabına Göre Senet Üzerinde Yazılı İsmin Lehtar Şirketi Temsile Yetkili Olduğu/Bononun Lehtar Şirket Adına Ciro Edildiği ve Alacaklı Yetkili Hamil Olduğundan İstemin Reddi Gerektiği )
YETKİLİ HAMİL OLMADIĞINDAN BAHİSLE TAKİBİN İPTALİ ( Bonun Lehtar Şirketin Adına İbaresi İle İmzalanarak Alacaklı Şirkete Ciro Edildiği - Ticaret Sicili Müdürlüğü Cevabına Göre Senet Üzerinde Yazılı İsmin Lehtar Şirketi Temsile Yetkili Olduğu/Bononun Lehtar Şirket Adına Ciro Edildiği ve Alacaklının Yetkili Hamil Olduğunun Kabulü İle Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( Kambiyo Senetlerin Özgü Takipte Keşidecinin Yetkili Hamil Olmadığından Bahisle Takibin İptali İstemi - Bonun Lehtar Şirketin Adına İbaresi İle İmzalanarak Alacaklı Şirkete Ciro Edildiği/Ticaret Sicili Müdürlüğü Cevabına Göre Senet Üzerinde Yazılı İsmin Lehtar Şirketi Temsile Yetkili Olduğu - Şikayetin Kabulünde İsabet Bulunmadığı )"
170Y12.HD22.9.2014E. 2014/19241 K. 2014/21967"ÇEKE DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Zamanaşımı İtirazı - On Günlük Yasal İbraz Süresi Geçen Çekin Adi Senet Vasfında Olduğu/Mahkemece Senetin 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Gözetilerek Davanın Esasına Girileceği )
ZAMANAŞIMI ( Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip - Keşide Yeri ve Ödeme Yeri Aynı Olan Çekin Yasal 10 Günlük İbraz Süresinde İbraz Edilmediği/Çek Adi Senet Hükmünde Olup On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olacağı )
ÇEKİN ADİ SENET VASFINDA OLMASI ( Keşide Yeri ve Ödeme Yeri Aynı Olan Çekin Yasal 10 Günlük İbraz Süresinde İbraz Edileceği - İbraz Süresi Geçen Çekin 6098 S. T.B.K.'nun 146. Md. Düzenlenen On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olacağı )"
170Y12.HD9.9.2014E. 2014/18181 K. 2014/20726"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİBE İTİRAZ ( Takibe Dayanak Bononun Alacaklı ile Aralarında Yaptıkları Taşeron Sözleşmesinin Teminatı Olduğu İddiasına Dayalı Takibin İptali - Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği/Şikayetin Kabulü/Takibin İptali )
TAKİP ALACAKLISININ İYİNİYETLİ OLMADIĞI ( Taşeron Sözleşmesinin Gözetillmesi Gereği - Takipe Dayanak Bononun Arkasında "Teminat Senedidir Sözleşme Ekidir" İbaresinin Yazılı Olduğu - Bononun Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarına Haiz Olmadığı/Şikayetin Kabulü/Kambiyo Senedi/Bono )
ALACAĞIN VARLIĞI VE MİKTARININ YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİ ( Takip Konusu Bonoya Dayalı Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip Yapılamacağı - Takip Alacaklısının İyiniyetli Olmadığı/Bononun Arkasında "Teminat Senedidir, Sözleşme Ekidir" İbaresinin Yazılı Olduğu )
TEMİNAT SENEDİ ( Taraflar Arasındaki Taşeron sözleşmesi Dikkate Alındığında Bononun Kayıtsız Şartsız Borç İktarını İçermediğinin Kabulü )
TAŞERON SÖZLEŞMESİNİN GÖZETİLMESİ ( Takip Konusu Bononun Kayıtsız ve Şartsız Borç İktarı İçermediği - Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği/Bu Bonoya Ait Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip Yapılamacağı/Şikayetin Kabulü Gereği/Teminat Senedi )"
170Y12.HD9.6.2014E. 2014/14709 K. 2014/16709"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS TAKİP ( Bonunun Tanzim Yerinin Bononun Zorunlu Unsuru Olduğu Tanzim Yeri Bulunmayan Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımadığı - Kambiyo Senedi Vasfı Taşımayan Belgeye Dayanarak Başlatılan Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takibe Konu Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşıyıp Taşımadığı Hususunun Re'sen Nazara Alınması Gereği - Düzenlenme Yeri Bulunmayan Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığı Takibin İptali Gereği )
BONODA DÜZENLEME YERİ ( Bononun Zorunlu Unsuru Olduğu - Düzenlenme Yeri Gösterilmeyen Bononun Düzenleyenin Adının Yanında Yazılı Yerde Düzenlendiği Tanzim Yerinin Kent İlçe Bucak Köy Gibi İdari Bir İdari Birim Adının Yazılmasının Zorunlu ve Yeterli Olduğu )"
170Y12.HD2.6.2014E. 2014/14098 K. 2014/15668"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS TAKİP ( Senette Düzenleme Yerinin Yazılı Olmasının Zorunlu Olduğu Düzenleme Yeri Bulunmayan Senedin Kambiyo Özelliği Bulunmadığı - Düzenleme Yeri Olarak Kent İlçe Köy Gibi İdari Birimin Yazılı Olmasının Yeterli Olduğu Adres Yazılmasının Gerekmediği )
AVALİSTİN ADRESİNİN SENETTE YAZILI OLMASI ( Bonoda Bulunması Zorunlu Olan Düzenleme Yeri Unsuru Zorunluluğunu Gidermeyeceği - Senette Düzenleme Yerinin Bulunmaması Halinde Düzenleyenin Adının Yanında Yazılı Yerin Düzenleme Yeri Olarak Kabulü Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takibe Konu Senette Düzenleme Yeri Bulunmadığından Kambiyo Vasfında Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmadığı - İmza İnkarı İtirazı Geri Alınmış veya Borç Kısmen veya Tamamamen Kabul Edilmesi Halinde Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımadığı Gerekçesiyle İptal Edilemeyeceği )
KAMBİYO SENEDİNDE DÜZENLEME YERİ ( Bononun Zorunlu Unsuru Olduğu Düzenleme Yeri Bulunmayan Senede Dayalı Olarak Kambiyo Senedine Dayalı Takibin İptali Gereği - Senette Düzenleme Yeri Olarak İlçe Bucak Kent Gibi İdari Birimin Yazılması Gerektiği Adres Yazılması Gerekmediği Avalistin Adresinin Düzenleme Yeri Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
170Y12.HD27.5.2014E. 2014/12789 K. 2014/15102"BONONUN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNA İLİŞKİN İDDİA ( Bononun Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği İddiasının Kambiyo Vasfına İlişkin Şikayet Olduğu - Tazminat Öngörülmediğinin Gözetileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Borcun Belli Bir Meblağı Aşan Kısmına İtiraz Ettiği ve İtirazının Kabul Edildiği - Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
BORÇLUNUN BORCA İTİRAZI ( Borçlunun Borcun Belli Bir Meblağı Aşan Kısmına İtiraz Ettiği ve İtirazının Kabul Edildiği - Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
TAHRİF EDİLEN BONOYU TAKİBE KOYMAK ( Tahrif Edilen Bonoyu Takibe Koyduğu Anlaşılan Alacaklı Lehtarın Kötüniyetli Olduğu - İtirazı Kabul Edilen Borçlu Yararına İnkar Tazminatına Hükmedileceği )"
170Y12.HD27.5.2014E. 2014/12788 K. 2014/15103"BONOYA DAYALI HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Usulsüz Tebliğ Şikayeti/Esasa Girileceği - Borçlunun İmzaya İtirazının Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Beş Gün İçerisinde Açıkça Bir Dilekçe ile İcra Mahkemesine Bildirileceği )
USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİ ( Esasa Girileceği/Hüküm Fıkrasında Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Karar Gösterilerek Hüküm Tesis Edileceği - Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterileceği )
BORÇLU TALEPLERİNİN HER BİRİNİN KARARDA AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Kararın Açık ve Tereddüte Mahal Vermeyecek Şekilde Olması Gerektiği - Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğinin İmzaya İtiraz Süresini de Etkileyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZI ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Beş Gün İçerisinde Açıkça Bir Dilekçe ile İcra Mahkemesine Bildirmesi Gerektiği - İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Esasa Girilmesi Gereği/Usulsüz Tebliğ Şikayeti )
HÜKMÜN AÇIK VE TEREDDÜTE MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE OLMASI GEREĞİ ( Tarafların Hak ve Yükümlülüklerinin Açıkça Sıra Numarası Altında Gösterilmesi Gerektiği - Usulsüz Tebliğ Şikayetinin Esasının İnceleneceği/Kambiyo Senedine Mahsus Takip )"
170Y12.HD26.5.2014E. 2014/12741 K. 2014/14937"SENET ÜZERİNDE BULUNAN YAZIDA SAHTELİK İDDİASINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ ( HMK. Md. 209'un Uygulanması Gerektiği Görüşünde İken İçtihat Değişikliğine Gidilerek İddiayı Borca İtiraz Niteliğinde Kabul Ettiği - C. Savcılığı'na Yapılan Şikayet ve Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın İcra Takibini Durdurmayacağı ve Bekletici Mesele Yapılamayacağı )
BONODA TAHRİFAT İDDİASI ( İcra Mahkemesinin İtirazı İncelemekle Görevli Olduğu/Yargıtay 12. Daire HMK. Md. 209'un Uygulanması Gerektiği Görüşünde İken İçtihat Değişikliğine Giderek Yazıdaki Sahtelik İddiasını Borca İtiraz Niteliğinde Kabul Ettiği - C. Savcılığı'na Yapılan Şikayet ve Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın İcra Takibini Durdurmayacağı ve Bekletici Mesele Yapılamayacağı/Ancak C. Savcılığı Veya Ceza Mahkemesince Tedbir Kararı Verilirse Takibin Durabileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Yazıdaki Sahtelik İddiasının Borca İtiraz Niteliğinde Kabul Edileceği/Yargıtay 12. Daire HMK. Md. 209'un Uygulanması Gerektiği Görüşünde İken İçtihat Değişikliğine Gittiği - C. Savcılığı'na Yapılan Şikayet ve Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın İcra Takibini Durdurmayacağı/Bekletici Mesele Yapılmaması Gerektiği )
SAHTELİK İDDİASINA DAYANAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Davanın İİK'nun 72. Md. Kapsamında Oluğu - Mahkemeden Alınacak İhtiyati Tedbir Kararı İle İcra Takibinin Durdurulabileceği/Savcılığı'na Yapılan Şikayet ve Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın İcra Takibini Durdurmayacağı )
BORCA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takipte Borçlunun Tahrifat Nedeniyle Sahtecilik İddiası Borca İtiraz Niteliğinde Olup İcra Mahkemesinin İncelemekle Görevli Olduğu - C. Basavcılığınca Yürütülen "Bedelsiz Kalan Teminat Senedini Tahsile Koymak Suretiyle Dolandırıcılık" Suçuna İlişkin Soruşturma Gerekçe Gösterilerek Takibinin Durdurulması Yönünde Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
170YHGK30.4.2014E. 2013/12-1122 K. 2014/577"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ ( Sözleşmeyle Tarafların Karşılıklı Edimler Yüklendiği ve Senedin Sözleşme Sebebiyle Lehtara Verildiği - Dayanak Belgenin T.T.K.'nun 688/2. Md. Öngörülen Mücerret Borç İkrarını İçermediği/Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirmesi Sebebiyle İstemin Kabulü Gerektiği )
SÖZLEŞME KAPSAMINDA VERİLEN SENEDİN SOYUT BORÇ İKRARI İÇERMEDİĞİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibin İptali - Sözleşmeyle Tarafların Karşılıklı Edimler Yüklendiği ve Senedin Sözleşme Sebebiyle Lehtara Verildiği/Dayanak Belgenin T.T.K.'nun 688/2. Md. Öngörülen Mücerret Borç İkrarını İçermediği - Mahkemece İ.İ.K.'nun 170/A Md. Gereğince Şikayetin Kabul Edileceği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip - Sözleşmeyle Tarafların Karşılıklı Edimler Yüklendiği ve Senedin Sözleşme Sebebiyle Lehtara Verildiği/Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmedikleri ve Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği - Şikayetin Reddinde İsabet Bulunmadığı )
SÖZLEŞME SEBEBİYLE KAMBİYO SENEDİ VERME ( Takibin İptali - Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmedikleri ve Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği/Mahkemece İ.İ.K.'nun 170/A Md. Gereğince Şikayetin Kabulüyle Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD30.4.2014E. 2014/10005 K. 2014/12799"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun Oğluna Açıkça Kambiyo Senedi Düzenleme Yetkisi Vermediği/ Çekin Oğlu Tarafından İmzalandığına Dair Kabul Beyanı Bulunmadığı - Borçlu Keşideci Yönünden İmza İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİ DÜZENLEME YETKİSİ ( Vekaletnamede Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisi Varsa Asil Adına Çek Tanzim Edilebileceği ve Çekin Vekaleten İmzalandığı Yazılmasa Dahi Vekalet Verenin Çekten Dolayı Sorumlu Olduğu - Takibin İptali Davası/Vekaletnamede Borçlunun Açıkça Yetki Vermediği ve Kabul Beyanı da Olmadığının Gözetileceği )
VEKALETEN İMZALANAN ÇEK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibin İptali Davası/Vekaletnamede Borçlunun Açıkça Kambiyo Senedi Düzenleme Yetkisi Vermediği ve Kabul Beyanı Da Bulunmadığı - Borçlu Keşideci Yönünden İmza İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )"
170Y12.HD21.4.2014E. 2014/9285 K. 2014/11622"SAHTECİLİK İDDİASININ İMZA İTİRAZI DIŞINDA BİR NEDENE DAYANMASI HALİNDE UYGULANACAK KANUNA İLİŞKİN YARGITAYIN İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ ( Senet Üzerindeki Yazıya İlişkin Sahtecilik İddiası - 2004 S.K.'da Hüküm Bulunmadığından 6100 S.K.'nın 209. Maddesinin Uygulanacağına İlişkin Görüşün Değiştiği/Borca İtiraz Niteliğinde Olduğundan 2004 S.K.'daki 169. Maddesinin Uygulanması Gerektiği Görüşüne Varıldığı )
BONOYA İLİŞKİN SAHTECİLİK İDDİASI NEDENİYLE TAKİBİN DURDURULMASI ( İmzaya İtiraz 2004 S.K.'da Özel Olarak Düzenlendiğinden 6100 S.K.'nın 209 Maddesinin Uygulanamayacağı - İmza İtirazının Satış Dışındaki İcra Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/Ancak İtirazla İlgili Karara Kadar Takibin Geçici Olarak Durdurulmasına Karar Verilebileceği )
ŞİKAYET ( Takip Dayanağı Bono İle İlgili Açılan Sahtecilik Davası Sebebiyle Takibin Durdurulduğu - İmza İtirazının Satış Dışındaki İcra Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/Şikayetin Kabulünün Gerektiği )
TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI ( Takip Dayanağı Bono İle İlgili Açılan Sahtecilik Davası Sebebiyle Takibin Durdurulduğu - İmza İtirazının Satış Dışındaki İcra Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/Ancak İtirazla İlgili Karara Kadar Takibin Geçici Olarak Durdurulmasına Karar Verilebileceği )
İCRA TAKİBİ DAYANAĞI SENEDİN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Senetle İlgili Sahtecilik Davası Açıldığı - Senedin Sahteliğinin İddia Edilmesinin Takibi Durdurmayacağı/Takibin Durmasına İlişkin Şikayetin Kabul Edileceği )
YAZI VEYA İMZA İNKARININ SONUCU ( 6100 S.K. 209 Maddesinin Genel Mahkemelerde Görülen Davalarla İlgili Olarak Senedin Hiçbir İşleme Esas Alınamayacağını Delil Olarak Kullanılamayacağını Düzenlediği - Bu Hükmün İcra Takibine Etkisi Olmadığı/Takip Dayanağı Senede İlişkin Sahtecilik İddiasının Takibi Durdurmayacağı )"
170Y12.HD31.3.2014E. 2014/7028 K. 2014/9237"BONOYA DAYALI TAKİP ( İcra Takibine Dayanak Yapılan Bononun Keşidecisinin Orman Evleri Yönetimi Olduğu ve Takipte Borçlu Olarak da Orman Evleri Yönetimi'nin Gösterildiği - Alacaklının 634 S. Yasa'nın 35. Md.sine Göre Site Yönetimi Hakkında Takip Yapmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
BORCA İTİRAZ ( Kapıcı Giderlerinden Sorumluluk/Bonoya Dayalı Takip - Alacaklının 634 S. Yasa'nın 35. Md.sine Göre Site Yönetimi Hakkında Takip Yapmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
KAPICI GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kat Maliklerinin Her Biri Kapıcı Giderlerinden Yönetim Planında veya Kat Malikleri Kurulunca Verilmiş Bir Kararda Başka Türlü Bir Hüküm Bulunmadıkça Diğer Kat Malikleri İle Birlikte Eşit Olarak Sorumlu Olduğu )
SİTE YÖNETİMİ HAKKINDA TAKİP ( Kapıcı Giderleri Nedeniyle Bonoya Dayalı Takip - Alacaklının 634 S. Yasa'nın 35. Md.sine Göre Site Yönetimi Hakkında Takip Yapmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
170YHGK5.3.2014E. 2013/12-1931 K. 2014/239"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İCRA TAKİBİ ( Takibin Durdurulması İstemi - Tacir Olarak Basiretli Davranma Yükümlülüğü Bulunan Bankanın İcra Takibine Koyduğu Bono Üzerine Atılan İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Bilebilecek Durumda Olduğundan Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği/Alacaklı Aleyhine Alacağın %20'sinden Az Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedileceği )
İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( İmzaya İtiraz - Tacir Olarak Basiretli Davranma Yükümlülüğü Bulunan Bankanın İcra Takibine Koyduğu Bono Üzerine Atılan İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Bilebilecek Durumda Olduğundan Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( İcra Takibinin Durdurulması İstemi - İmza İtirazını İnceleyen İcra Mahkemesinin Para Cezasına Karar Verebilmesi İçin Bir Talebin Bulunmasının Şart Olmadığı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İcra Takibinin Durdurulması İstemi - Alacaklı Bankanın Sözleşmedeki Sahte İmzaya Dayalı Olarak Davalılar Aleyhinde İcra Takibine Başlaması ve İmza İtirazına Rağmen İtirazın İptali Davasını Açması Onun Takipte Haksız ve Kötü Niyetli Olduğunu Gösterdiği )"
170Y12.HD20.2.2014E. 2014/1657 K. 2014/4778"LEHTARIN SON CİRANTA OLMASI ( Tüm Ciroların İptal Edildiği ve Geçerli Olarak Lehtarın Cirosunun Bulunduğu - Lehtar Son Ciranta Olup İbrazdan Sonra Adı Geçen veya Ciroları İptal Edilen Cirantalar Tarafından Takip Alacaklısına Yapılmış ve Alacağın Temliki Hükümlerini Doğuracak Bir Ciro Olmadığından Şikayetçi Borçlu Yönünden Takibin İptaline Karar Verileceği )
TAKİP ALACAKLISININ CİROSUNUN BULUNMAMASI ( Tüm Ciroların İptal Edildiği ve Geçerli Olarak Lehtarın Cirosunun Bulunduğu - Çekin Süresinde Bankaya İbraz Edildiği Ancak Takip Alacaklısının İbraz Tarihine Kadar Geçerli Herhangi Bir Cirosunun Bulunmadığı/Çekte Cirosu Bulunmayan Takip Alacaklısının Çekte Yetkili Hamil Sıfatı Olmadığından Çeke Dayanarak Takip Yapamayacağı )
ŞİKAYET ( Çekin Süresinde Bankaya İbraz Edildiği Ancak Takip Alacaklısının İbraz Tarihine Kadar Geçerli Herhangi Bir Cirosunun Bulunmadığı/Alacağın Temliki Hükümlerini Doğuracak Bir Cironun da Olmadığı - Cirosu Bulunmayan Takip Alacaklısının Çekte Yetkili Hamil Sıfatı Olmadığından Şikayetçi Borçlu Yönünden Takibin İptal Edileceği )"
170Y12.HD17.2.2014E. 2014/2300 K. 2014/4160"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan İcra Takibi - Takip Konusu Senedin Lehdar Tarafından Borcunun Teminatı Olarak Takip Alacaklısına Verildiğinden Bahisle Alacaklının Rehin Cirosu İle Aldığı Çeke Dayanarak Takip Yapamayacağı Hususunu Re'sen Gözönüne Alması ve Bu Yönden Takibin İptaline Karar Vermesinin Doğru Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Takibin İptali Davası - Keşideci Borçlu İtirazında Takip Dayanağı Senedin Lehtar Ciranta Tarafından Borcunun Teminatı Olarak Takip Alacaklısı Bankaya Verildiğini İleri Sürmediğine Göre Mahkemenin Bu Durumu Gözönüne Alamayacağı )
BORÇLUNUN İTİRAZ TALEPLERİNİ DEĞİŞTİREMEMESİ ( İcra Takibinin İptali Davası - Borçlu İcra Mahkemesinde Alacaklının Dayandığı Senet Metninden Anlaşılanlar Dışında İtiraz Sebeplerini Değiştiremeyeceği/Mahkeme de Borçlu Tarafından Öne Sürülen İtiraz Sebepleri İle Bağlı Olup Borçlunun Bildirmediği İtiraz Sebeplerini ve Bu Arada Kişisel Def'ileri Re'sen Dikkate Alamayacağı )"
170Y12.HD13.2.2014E. 2014/471 K. 2014/3810"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Şikayet Talebi - İcra Mahkemesi Duruşma Yapılmasını Uygun Gördüğü Takdirde İlgilileri En Kısa Zamanda Duruşmaya Çağıracağı ve Gelmeseler Bile Gereken Kararı Vermesi Gerektiği )
ŞİKAYET TALEBİ ( Çekin Tanzim Tarihinde Tahrifat Yapılması - İcra Mahkemesi Duruşma Yapılmasını Uygun Gördüğü Takdirde İlgilileri En Kısa Zamanda Duruşmaya Çağıracağı ve Gelmeseler Bile Gereken Kararı Vermesi Gerektiği/Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Çekin Tanzim Tarihinde Tahrifat Yapıldığına Yönelik Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği )
ÇEKİN TANZİM TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Şikayet Talebi - Şikayetçi Borçlunun Geçerli Bir Mazeret Bildirmediği ve Duruşmaya Gelmediği/Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Çekin Tanzim Tarihinde Tahrifat Yapıldığına Yönelik Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ BORÇLUNUN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Şikayet Talebi - Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Çekin Tanzim Tarihinde Tahrifat Yapıldığına Yönelik Şikayetin Sonuçlandırılması Gerekirken Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD27.1.2014E. 2013/35441 K. 2014/1901"TAKİBİN İPTALİ (İmzaya İtirazın Süresi İçinde İcra Mahkemesinde İleri Sürülmediği - Senette Tahrifat İddiası İle İlgili Olarak İnceleme Yapılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Ceza Mahkemesine Açılan Sahtecilik Davası Gerekçe Gösterilerek Anılan Dava Sonuçlanıncaya Kadar İcra Takibinin Durdurulmasının Hatalı Olduğu)
SENETTE SAHTECİLİK İDDİASI (Takibin Kesinleşmesi Öncesi veya Sonrasında Takibe Konu Senedin Sahteliğinin İddia Edilmesi 6100 S. HMK'nun 209. Md. Hükmü Uyarınca Takibin Durdurulması Sonucunu Doğurmayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP (Bonoda Rakamla Yazılı Bedelin Değiştirilerek Senette Tahrifat Yapıldığı Dolayısı İle Takibin İptalinin Talep Edildiği/Senet Altında Şikayetçi Borçluya Atfen Atılı Bulunan İmzanın İnkar Edilmediği - Tahrifat İddiası İle İlgili Olarak İnceleme Yapılması Gerektiği)
İMZAYA İTİRAZ (Borçlunun Takip Konusu Bono İçin Sahtelik İddiasında Bulunduğu Cumhuriyet Savcılığı Tarafından Alınan Bilirkişi Raporunda Senet Altındaki İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Hususu Süresi İçinde İcra Mahkemesinde İmzaya İtiraz Olarak İleri Sürülmediğinden Anılan Mahkemece Gözönüne Alınamayacağı)
SENETTE TAHRİFAT (Senet Altında Şikayetçi Borçluya Atfen Atılı Bulunan İmzanın İnkar Edilmediği/Senette Tahrifat İddiası İle İlgili Olarak İnceleme Yapılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Ceza Mahkemesine Açılan Sahtecilik Davası Gerekçe Gösterilerek Anılan Dava Sonuçlanıncaya Kadar İcra Takibinin Durdurulamayacağı)"
170Y12.HD13.1.2014E. 2013/34184 K. 2014/21"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Ticari Temsilcinin İmzaladığı Senetlerin İyiniyetli 3. Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağlayacağı - Çekin "Vekaleten" İmzalandığı Yazılmasa Dahi Vekalet Verenin Bu Çekten Dolayı Sorumlu Olacağı )
İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi - Ticari Temsilcinin İmzaladığı Senetlerin İyiniyetli 3. Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağlayacağı/Yöntemince İmza İncelemesi Yapılacağı )
VEKALET VERENİN SORUMLULUĞU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi/Ticari Temsilcinin İmzaladığı Senetlerin İyiniyetli 3. Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağlayacağı - Çekin "Vekaleten" İmzalandığı Yazılmasa Dahi Vekalet Verenin Bu Çekten Dolayı Sorumlu Olacağı )
TİCARİ TEMSİLCİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibinde İmzaya İtiraz - Takip Dayanağı Çekteki İmzanın Ticari Temsilcisine Ait Olup Olmadığı Konusunda Yöntemince İnceleme Yaptırılacağı )"
170Y12.HD16.12.2013E. 2013/33629 K. 2013/40146"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu - Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği/Borç Kabul Edildiğinden Olayda İİK'nin 170/A Md.sinde Yer Alan Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımaması Olgusu İptal Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( Takibin İptali İstemi - Borç Kabul Edildiğinden Olayda İİK'nin 170/A Md.sinde Yer Alan Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımaması Olgusu İptal Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BORCUN KABUL EDİLMESİ ( Takibin İptali İstemi - Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD5.12.2013E. 2013/31938 K. 2013/38873"İMZAYA İTİRAZDAN KAYNAKLI TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece İspat Yükünün Alacaklıda Olduğu Göz Önünde Bulundurularak Alacaklının Elindeki Deliller Sorulup Delil Avansının Yatırılması Yönünde İşlem Yapılacağı - Borçlunun Göstereceği Deliller Varsa Aynı Yöntemle Toplandıktan Sonra İ.İ.K'nun 170. Md. Uyarınca İmza İncelemesi Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Bonoya Dayalı Takipte Boçlunun İmzaya İtiraz Etmesinden kaynaklı - Mahkemece İspat Yükünün Alacaklıda Olduğu Göz Önünde Bulundurularak Alacaklının Elindeki Deliller Sorulup Delil Avansının Yatırılması Yönünde İşlem Yapılacağı/Borçlunun da Göstereceği Deliller Varsa Aynı Yöntemle Toplanarak Hasıl olacak Sonuca Göre Karar Verileceği )
İMZA İNCELEMESİ YAPILMASI ( Bonoya Dayalı Takipte Boçlunun İmzaya İtiraz Ederek Takibin İptali İstemi - Mahkemece İspat Yükünün Alacaklıda Olduğu Göz Önünde Bulundurularak Alacaklının Elindeki Deliller Sorulup Delil Avansının Yatırılması Yönünde İşlem Yapılacağı/ Borçlunun Göstereceği Deliller Varsa Aynı Yöntemle Toplandıktan Sonra İ.İ.K'nun 170. Md. Uyarınca İmza İncelemesinin Yapılacağı )
BONOYA DAYALI TAKİPTE SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN İSPAT YÜKÜ ( H.G.K.'nun 26.04.2006 Tarih ve 2006/12-259 Esas - 2006/231 Karar Sayılı Kararında da Vurgulandığı Üzere İspat Külfetinin Senet Elinde Olup Takibe Başlayan ve İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İddia Eden Alacaklıya Ait Olduğu )
DELİL AVANSI YATIRTILARAK DELİLLER TOPLANIP KARAR VERME ( Bonoya Dayalı Takipte Boçlunun İmzaya İtiraz Ederek Takibin İptali İstemi - Mahkemece İspat Yükünün Alacaklıda Olduğu Göz Önünde Bulundurularak Alacaklının Elindeki Deliller Sorulup Delil Avansının Yatırılacağı/Borçlunun da Göstereceği Deliller Varsa Aynı Yöntemle Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İSPAT YÜKÜNÜN ALACAKLIDA OLMASI ( Bonoya Dayalı Takipte Boçlunun İmzaya İtiraz Ederek Takibin İptali İstemi - Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspat Külfetinin Senet Elinde Olup Takibe Başlayan ve İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İddia Eden Alacaklıya Ait Olduğu )"
170Y12.HD23.9.2013E. 2013/21513 K. 2013/29558"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP (Takip Dayanağı Çek Süresinde Bankaya İbraz Edildiği - Mahkemenin Kabulündeki Tarihin Çek Yaprak Bedelinin Ödenmesine Dair Olduğu Anlaşılmakla Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Olup Mahkemece Borçlunun Diğer İtirazları İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
ÇEKİN SÜRESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMESİ (Mahkemenin Kabulündeki Tarihin Çek Yaprak Bedelinin Ödenmesine Dair Olduğu Anlaşılmakla Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Olup Mahkemece Borçlunun Diğer İtirazları İncelenerek Karar Verileceği)
ÇEK YAPRAK BEDELİ (Kambiyo Senedine Dayalı Takip - Mahkemenin Kabulünün Çek Yaprak Bedelinin Ödenmesine Dair Olduğu/Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Olup Mahkemece Borçlunun Diğer İtirazları İncelenerek Karar Verileceği)
ÇEKİN NİTELİĞİNİ YİTİRMİŞ OLDUĞU İDDİASI (Çekin Süresinde Bankaya İbraz Edildiği - Mahkemenin Kabulündeki Tarihin Çek Yaprak Bedelinin Ödenmesine Dair Olduğu Anlaşılmakla Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Olduğu)"
170Y12.HD17.9.2013E. 2013/21661 K. 2013/28784"BONOYA DAYALI TAKİPTE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senedin Vade Tarihindeki Yıl Hanesinin Onlar Basamağında Karalamadan Önce Evvelce Mevcut Bulunan Rakamın Tespit Edilememesi Tahrifatı Ortadan Kaldırmadığı Gibi Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmza da Mevcut Olmadığı - İ.İ.K.nun 170/A Md. Uyarınca Takibin İptali Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senedin Vade Tarihindeki Yıl Hanesinin Onlar Basamağında Karalamadan Önce Evvelce Mevcut Bulunan Rakamın Tespit Edilememesi Tahrifatı Ortadan Kaldırmadığı Gibi Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmza da Mevcut Olmadığından İstemin Kabul Edileceği )
SENEDİN VADE TARİHİNDEKİ YIL HANESİ ( Onlar Basamağında Karalamadan Önce Evvelce Mevcut Bulunan Rakamın Tespit Edilememesi Tahrifatı Ortadan Kaldırmadığı Gibi Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmza da Mevcut Olmadığından Takibin İptali Gerektiği )"
170Y12.HD17.9.2013E. 2013/19192 K. 2013/28710"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( İmzaya İtiraz - Bonodaki İmzaların Borçlu Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmza İtirazı Kabul Edilen Borçluya Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Sayılması Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu - İcra Mahkemesince İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminatla Sorumlu Tutulacağı/Mahkemece Borçlu Yararına Tazminata Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Gerekçeyle Reddinin İsabetsiz Olduğu )
İCRA TAKİBİNDE BORÇLU LEHİNE TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ ( İmzaya İtiraz - Bonodaki İmzaların Borçlu Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmza İtirazı Kabul Edilen Borçluya Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Sayılması Gerektiği/Mahkemece Borçlu Yararına Tazminata Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Gerekçeyle Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD16.9.2013E. 2013/18703 K. 2013/28600"BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İmzaya İlişkin Alınan Raporlar Arasında Çelişki Olması - Bilirkişi Raporuna Göre İmzanın Borçluya Ait Olduğu/İtiraz Üzerine Alınan Rapora Göre İse İmzanın Borçluya Ait Olmadığı/Mahkemece Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilerek Sonuca Gidileceği )
İMZAYA İLİŞKİN ALINAN RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Bonaya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Bilirkişi Raporuna Göre İmzanın Borçluya Ait Olduğu/İtiraz Üzerine Alınan Bilirkişi Raporuna Göre İmzanın Borçluya Ait Olmadığı/Mahkemece Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Kuruldan Mütalaa Alınacağı )
EHİL BİLİRKİŞİ KURULUNDAN MÜTALAA ALMA ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İmzaya İlişkin Alınan Raporlar Arasında Çelişki Olması - İlk Bilirkişi Raporuna Göre İmzanın Borçluya Ait Olduğu/İtiraz Üzerine Alınan Rapora Göre İse İmzanın Borçluya Ait Olmadığı - Mahkemece Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Kuruldan Mütalaa Alınıp Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
170Y12.HD12.9.2013E. 2013/18814 K. 2013/28234"TAKİBİN İPTALİ ( Borçluya Karşı Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimseye Müracaat Borçlusu Olarak Başvurmasının Mümkün Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
MÜRACAAT SORUMLUSU ALACAKLI BANKA ( Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimseye Müracaat Borçlusu Olarak Başvurmasının Mümkün Olmadığı - Ciro Silsilesi Bakımından Sorumluluk Birleşmesi Olan Çek Nedeniyle Yapılan Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD9.9.2013E. 2013/19882 K. 2013/27539"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİPTE BORCA İTİRAZ (Ödeme Emrinin Borçluya Tebliğ Edildiği Tarihten Üç Gün Sonra Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurduğu - Dolayısıyla İtirazın Süresinde Olduğu/İtirazın Süre Aşımından Reddinin İsabetsiz Olduğu)
BORCA İTİRAZ SÜRESİ (Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takiplerde Borca İtirazın Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Beş Gün İçinde İcra Mahkemesine Yapılacağı - Ödeme Emrinin Borçluya Tebliğ Edildiği Tarihten Üç Gün Sonra Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurduğu/İtirazın Süresinde Olduğu)
İCRA MAHKEMESİNE YAPILACAK İTİRAZLARDA SÜRE (Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takiplerde Borca ve İmzaya İtirazın İse Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Beş Gün İçinde İcra Mahkemesine Yapılacağı - Tebliğden Üç Gün Sonra İcra Mahkemesine Başvuran Borçlunun İtirazının Süresinde Olduğu)"
170Y12.HD11.7.2013E. 2013/16975 K. 2013/25837"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İmzaya İtiraz - Alacaklının Ceza Soruşturması Nedeniyle C. Savcılığında Müşteki Sıfatıyla Verdiği İfadesi Nedeniyle Anılan ( 3 ) Adet Çeke Yönelik Temyiz İtirazlarının Yerinde Olmadığı )
ÇEKLERDEKİ KEŞİDECİ İMZASINA İTİRAZ ( Alacaklının Ceza Soruşturması Nedeniyle C. Savcılığında Müşteki Sıfatıyla Verdiği İfadesi Nedeniyle Anılan ( 3 ) Adet Çeke Yönelik Temyiz İtirazlarının Yerinde Olmadığı - Diğer Çekler Yönünden Yöntemince İmza İncelemesi Yapılması Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Alacaklının Ceza Soruşturması Nedeniyle C. Savcılığında Müşteki Sıfatıyla Verdiği İfadesi Nedeniyle Anılan ( 3 ) Adet Çeke Yönelik Temyiz İtirazlarının Yerinde Olmadığı )"
170Y12.HD9.7.2013E. 201317045 K. 25724"ÇEKİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMADIĞINA İLİŞKİN ŞİKAYET ( Borcun Takip Alacaklısına Yönelik Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmesi Halinde Şikayetin Dinlenemeyeceği - Borçlu İstirdat Davasında Borcu Kabul Ettiğinden İstemin Reddedildiği/Borçlunun Çekin Lehtarı Hakkında Kabul Beyanı Bulunduğundan İstemin Reddedilemeyeceği )
BORÇLUNUN BORCU KABUL BEYANI ( Çekin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığına İlişkin Şikayet - Borcun Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmesi Halinde Şikayetin Dinlenemeyeceği/Kabulün Takibin Alacaklısına Yönelik Olması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çekin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığına İlişkin Şikayet - Borçlunun Kabul Beyanı Alacaklı Hakkında Değil Çekin Lehtarı Hakkında Olduğundan Şikayetin Dinlenmesi Gerektiği/Çek Gerçek Keşide Tarihine Göre Süresinde İbraz Edilmediğinden Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapılamayacağı )
ÇEKİN İBRAZININ SÜRESİNDE OLMAMASI ( Çekte Tahrifat Yapıldığı İddiası - Bilirkişi İncelemesinde Çekin Gerçek Keşide Tarihine Göre İbraz Süresinde Olmadığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapılamayacağı/Şikayet )"
170Y12.HD9.7.2013E. 2013/17034 K. 201325727"SENEDİN KAMBİYO VASFI BULUNMAMASI (Düzenleme/Tanzim Yeri Olmadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verileceği)
TANZİM YERİNİN SENETTE YAZILI OLMAMASI (Senedi Düzenleyen Borçlunun Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Adreste de İdari Birim İhtiva Etmemesi Nedeniyle Yasanın Aradığı Geçerli Bir Tanzim Yeri Olmadığı - Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığı)
SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI (Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
BORÇLUNUN ADRESİ (Senet Üzerinde Tanzim Yeri Yazılı Olmadığı Gibi Borçlunun Adresinin de İdari Birim İhtiva Etmediği - Tanzim Yeri Belli Olmayan Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığı)"
170Y12.HD8.7.2013E. 2013/17960 K. 2013/25627"SENEDİN TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ ( Alacaklı Borçlu Arasında Düzenlenen İnşaat Yapım Sözleşmesi Kapsamında Teminat Olarak Verildiği - Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceği Edimlerin Yerine Getirilip Getirilmediği Yargılamayı Gerektirdiği/Bononun Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsurunu Taşımadığı )
TEMİNAT BONOSU ( Bononun Tanzim Tarihi İtibariyle Uygulanması Gereken 6762 S.K. Md.688/2'de Öngörülen Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsurunu Taşımadığı - Takip Dayanağı Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BONONUN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMAMASI ( Senedin Teminat Olarak Verildiği ve Teminat Bonosu Olduğu/Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceği Edimlerin Yerine Getirilip Getirilmediği Yargılamayı Gerektirdiği - Takibin İptaline Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsuru Taşımadığı/Alacaklı Borçlu Arasında Düzenlenen Yapım Sözleşmesi Kapsamında Teminat Olarak Verildiği )"
170Y12.HD8.7.2013E. 2013/17959 K. 2013/25625"HAMİLİN LEHTARA MÜRACAAT EDEBİLMESİ ( Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesi Gerektiği - Takip Talepnamesine Protesto Belgesi Eklenmediği Gibi Alacaklı Tarafından Yargılama Sırasında da Sunulmadığı/Muteriz Borçlu Hakkındaki Takibin Resen İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
PROTESTO BELGESİ SUNULMAMASI ( Hamilin Lehtara Müracaat Edebilmesi İçin Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesi Gerektiği/Bu Hususun Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Resen Gözetilmesi Gerektiği - Muteriz Borçlu Hakkındaki Takibin Resen İptaline Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Talepnamesine Protesto Belgesi Eklenmediği Gibi Alacaklı Tarafından Yargılama Sırasında da Sunulmadığı/Hamilin Lehtara Müracaat Edebilmesi İçin Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesi Gerektiği - Takibin Resen İptali Gerektiği )"
170Y12.HD8.7.2013E. 2013/17490 K. 2013/25587"İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ (Takibin Duracağı - Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu/Takibin İptali Yerine Takibin Durdurulmasına Yazılarak Kararın Düzeltilmesine Karar Verildiği)
BONODAKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLMAMASI (İmzaya İtirazın Kabulü İle Takibin İptaline Karar Verildiği - İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Takibin Duracağı)
TAKİBİN DURDURULMASI (İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Takibin Duracağı)"
170Y12.HD8.7.2013E. 2013/17240 K. 2013/25546"BONODA LEHTAR CİROSU ÜZERİNDE ÇARPI İŞARETİ (Lehtarın Kimlik Tespitli Yazılı Beyanında Ciro Üzerinde Karalama Yapmadığını Buradaki Çarpının Nasıl Yapıldığını Bilmediğini Çarpı Olmasının Cirosunu İptal Ettiği Anlamına Gelmediğini Beyan Ettiği - İptal İradesinin Açığa Çıkmadığı)
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Bonoda Lehtar Cirosu Üzerinde Çarpı İşareti Olduğu - Lehtarın Ciroyu İptal İradesi Açığa Çıkmadığından Lehtar Cirosu Geçerli Olduğu ve Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olduğu/Borçlunun Sair İtirazları İncelenerek Karar Verileceği)
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YAPILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Lehtarın Ciro Üzerinde Karalama Yapmadığını Çarpı Olmasının Cirosunu İptal Ettiği Anlamına Gelmediğini Beyan Ettiği - Ciroyu İptal İradesinin Açığa Çıkmadığı/Borçlunun Sair İtirazları İnceleneceği)"
170Y12.HD8.7.2013E. 2013/17239 K. 2013/25547"ÇEKİN TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ (Çek Üzerinde Teminat İbaresinin Bulunmasının Zorunlu Olmadığı - Alacaklının Dayanak Çekin Teminat Olarak Alındığı Yönündeki Kabulünün Mahkemeyi Bağlayacağı)
ÇEK ÜZERİNDE TEMİNAT İBARESİ (Çekin Teminat Olarak Verildiğinin Kabulü İçin O Çek Üzerinde Teminat İbaresinin Bulunması Gerekmediği - Çek Üzerindeki Teminat İbaresinin Neyin Teminatı Olduğu Ayrıca Açıklanmadığı Sürece Başlı Başına Teminat Çeki Olduğunu Göstermeyeceği)
ALACAKLININ ÇEKİN TEMİNAT OLARAK ALINDIĞI YÖNÜNDEKİ KABULÜ (Mahkemeyi Bağlayacağı - Çekin Borçlu İle Alacaklı Arasındaki Kredi Sözleşmesinin Teminatı Olarak Alacaklı Tarafından Borçludan Alındığı ve Çekin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği/Takibin İptaline Karar Verileceği)
ALACAĞIN TAHSİLİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN YARGILAMA YAPILMASINI ZORUNLU KILMASI (Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN TEMİNATI OLARAK ALINAN ÇEK (Alacaklının Dayanak Çekin Teminat Olarak Alındığı Yönündeki Kabulünün Mahkemeyi Bağlayacağı - Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Takibin İptali Gerektiği)"
170Y12.HD4.7.2013E. 2013/17853 K. 2013/25194"ÇEK KEŞİDE ETME YETKİSİNİN VEKALETNAME İLE VERİLMESİ ( Vekaletnamedeki Yetkilerinden Azlettiğine Dair Azilnamenin Muhataba İhtarname İle Bildirildiği - Azilnamenin Muhataba Hangi Tarihte Tebliğ Edildiğinin İlgili Noterlikten Sorulacağı/Takibin İptali Talebi )
VEKALETNAMEDEKİ YETKİLERDEN AZİL ( Borçlunun Daha Önce Kendisine Çek Keşide Etme Yetkisi Verdiği Vekaletnamedeki Yetkilerinden Azlettiğine Dair Azilnamenin Muhataba İhtarname İle Bildirildiği - Azilnamenin Muhataba Hangi Tarihte Tebliğ Edildiğinin İlgili Noterlikten Sorulacağı )"
170Y12.HD4.7.2013E. 2013/17842 K. 2013/25254"BONOYA DAYALI TAKİP ( Dayanak Belgenin Takip Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan 6102 S. TTK'nun 766/B. Md. Öngörülen Mücerret Borç İkrarını İçermediği - Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediklerinin Yargılamayı Gerektirdiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takip Konusu Bononun Mücerret Borç İkrarını İçermediği - Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediklerinin Yargılamayı Gerektirdiği/Takibin İptali Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Dayanak Belgenin Takip Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan 6102 S. TTK'nun 766/B.Md. Öngörülen Mücerret Borç İkrarını İçermediği - Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediklerinin Yargılamayı Gerektirdiğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN BONO ( Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediklerinin Yargılamayı Gerektirdiği - Takibin İptali Gerektiği )"
170Y12.HD4.7.2013E. 2013/17818 K. 2013/25267"İMZAYA İTİRAZ DAVASI ( Lehdar İlgili Bonodaki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığından Alacaklının İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
LEHDAR ( İlgili Bonodaki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığından Alacaklının İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - İmzaya İtiraz Davası )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İmzaya İtiraz Davası - Lehdar İlgili Bonodaki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığından Alacaklının İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD4.7.2013E. 2013/17429 K. 2013/25330"İMZAYA İTİRAZ DAVASI ( İmza İncelemesi Yapılmaksızın Alacaklının Beyanı da Dikkate Alınarak Sonuca Gidildiği Anlaşıldığından Alacaklının Tazminat ile Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
İMZA İNCELEMESİ ( Yapılmaksızın Alacaklının Beyanı da Dikkate Alınarak Sonuca Gidildiği Anlaşıldığından Alacaklının Tazminat ile Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu - İmzaya İtiraz Davası )
TAZMİNAT ( İmzaya İtiraz Davası - İmza İncelemesi Yapılmaksızın Alacaklının Beyanı da Dikkate Alınarak Sonuca Gidildiği Anlaşıldığından Alacaklının Tazminat ile Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD4.7.2013E. 2013/16429 K. 2013/25385"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Takip Dayanağı Bonoda Vade Tarihinin Rakamla "30.10.2008" Yazı İle "30 Ekim 2010" Olarak Yazıldığı - Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇİFT VADELİ OLARAK DÜZENLENEN SENETLER ( Takibin İptali Talebi - Takip Dayanağı Bononun Tanzim Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan 6762 S.K. Gereği Çift Vadeli Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı/Takibin İptal Edileceği )
KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Takip Dayanağı Bonoda Vade Tarihinin Rakamla ve Yazı İle Farklı Yazıldığı - Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BONONUN TANZİM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUAT ( Takip Dayanağı Bononun Tanzim Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan 6762 S.K. Gereği Çift Vadeli Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı - Takibin İptal Edileceği )"
170Y12.HD2.7.2013E. 2013/18293 K. 2013/24798"TAKİBİN İPTALİ ( Senedin Kambiyo Vasfı Taşımadığını Belirterek - Şikayetçi Borçlunun Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Yasal Beş Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğu/Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğ Edildiği Şikayetinde de Bulunulmadığı/Borçlu Yönünden Şikayetin Süre Aşımından Reddi Gerektiği )
DAYANAK SENEDİN KAMBİYO VASFINI TAŞIMAMASI ( Şikayetin Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesinden İtibaren Beş Gün İçerisinde İcra Mahkemesine Sunulacağı - Borçlunun Yasal Beş Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğu/Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğ Edildiği Şikayetinde de Bulunulmadığı/İstemin Reddi Gerektiği )
SÜRELİ ŞİKAYET ( Dayanak Senedin Kambiyo Vasfı Taşımadığını Belirterek Takibin İptali İstemi - Şikayetçi Borçlunun Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Yasal Beş Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğu/Borçlu Yönünden Şikayetin Süre Aşımından Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Şikayetçi Borçlunun Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Yasal Beş Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğu/Borçlu Yönünden Şikayetin Süre Aşımından Reddi Gerektiği - Takibin İptali İstemi )"
170Y12.HD2.7.2013E. 2013/17623 K. 2013/24754"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçluya Ait Olduğu Bilirkişi Raporu İle İspat Olunan ve Borçlu Tarafça da Kabul Edilen Arkadaki Ciranta İmzası Nedeniyle Borçlu Sorumlu Olduğundan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SENETLERİN ÖN YÜZÜNDEKİ İMZALARIN BORÇLUNUN ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİĞİ ( Senetlerdeki İkinci Ciranta İmzalarının Borçluya Ait Olduğu Tespit Edildiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Usulsüz Olduğu/Davanın Reddine Karar Verileceği )
SENEDİN ARKASINDAKİ İKİNCİ CİRANTA İMZASININ BORÇLUYA AİT OLMASI ( Borçluya Ait Olduğu Bilirkişi Raporu İle İspat Olunan ve Borçlu Tarafça da Kabul Edilen Arkadaki Ciranta İmzası Nedeniyle Borçlunun Sorumlu Olduğu - Takibin İptali Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Senetlerdeki İkinci Ciranta İmzalarının Borçluya Ait Olduğu Tespit Edildiği/Ön Yüzündeki İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olmadığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Usulsüz Olduğu )"
170Y12.HD2.7.2013E. 2013/17615 K. 2013/24759"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Takibin İptaline Karar Verilmesi Durumunda 170/a Md.de Tazminat Öngörülmediğinden Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( İİK' nun 170/a Md. Hükmüne Göre Tazminat Öngörülmediğinden Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi )
TAZMİNAT ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi - Takibin İptaline Karar Verilmesi Durumunda 170/a Md.de Tazminat Öngörülmediğinden Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD2.7.2013E. 2013/17290 K. 2013/24760"SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI İLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Sözleşme Kapsamında Verilmiş Teminat Senedinin Takibe Konu Bono Olduğunun Kabulü Mümkün Bulunmadığı/Alacaklının da Senedin Teminat Senedi Olduğuna Dair Kabulü Olmadığı - Borçlunun Diğer İtirazları İnceleneceği)
SÖZLEŞMEDE SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLECEĞİ ŞEKLİNDE GENEL İFADE BELİRTİLDİĞİ (Tarihi Belli Bir Senet Yazılmadığı Gibi Senette Neyin Teminatı Olduğuna İlişkin Bir Kaydın Olmadığı Ayrıca Alacaklının Kabulünün de Bulunmadığı - Takibe Konu Bononun Teminat Senedi Olmadığı)
TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI İLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Sözleşme Kapsamında Verilmiş Teminat Senedinin Takibe Konu Bono Olduğunun Kabulü Mümkün Bulunmadığı - Borçlunun İleri Sürdüğü Diğer İtirazların İncelenerek Karar Verileceği)
BONONUN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI (Sözleşmede Teminat Senedi Verileceği Şeklinde Genel Bir İfade Belirtilmesine Karşın Miktarı ve Tarihi Belli Bir Senet Yazılmadığı Gibi Senette Neyin Teminatı Olduğuna İlişkin Bir Kaydın Olmadığı - Sözleşme Kapsamında Verilmiş Teminat Senedinin Takibe Konu Bono Olmadığı)"
170Y12.HD2.7.2013E. 2013/16312 K. 2013/24905"TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun Borcun Ödendiğini İleri Sürerek Kabul Ettiği - Artık Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )
BORCUN KABULÜ ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusundaki Bilakis Fazla Ödeme ve Eksik Mal Teslimi Nedeniyle Karşı Alacağımız Mevcuttur Şeklindeki Beyanının Borcun Kabulü Niteliğinde Olduğu - Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )
KAMBİYO VASFI ( Her Ne Suretle Olursa Olsun Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD2.7.2013E. 2013/16170 K. 2013/24888"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Takip Dayanağı Senedin Hisse Devir İşlemleri Nedeniyle Verildiği - Senedin Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsuru Taşımadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği )
SENEDİN KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇERMESİ ( Takip Dayanağı Senedin Hisse Devir İşlemleri Nedeniyle Verildiği - Senedin Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsuru Taşımadığı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
HİSSE DEVRİ SEBEBİYLE VERİLEN SENET ( İşlemlerin Gerçekleşmesi Alacağın Varlığı ve Miktarı Gibi Unsurların Yargılamayı Gerektirdiği - Senedin Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsuru Taşımadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği )
YARGILAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR ( Takip Dayanağı Senedin Hisse Devir İşlemleri Nedeniyle Verildiği/İşlemlerin Gerçekleşmesi Alacağın Varlığı ve Miktarı Gibi Unsurların Yargılamayı Gerektirdiği - Senedin Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsuru Taşımadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD1.7.2013E. 2013/17777 K. 2013/24631"BORCA İTİRAZ YANINDA SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMADIĞI İDDİASI ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı İddiası 2004 S.K. Md.170/a Kapsamında Olup Taraflar Gelmese de Gereken Kararın Verilmesi Zorunlu Olduğu )
SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMADIĞI İDDİASI ( Borca İtiraz Yanında Bu Şikayette de Bulunulduğu - Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Yönelik Şikayetin Esasının İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borca İtiraz Yanında Takibe Konu Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı Şikayeti - Bu Şikayet İle İlgili Taraflar Gelmese de Gereken Kararın Verilmesi Zorunlu Olduğu/Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı Şikayetinin Esası İnceleneceği )"
170Y12.HD1.7.2013E. 2013/17177 K. 2013/25720"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP (Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmişse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Gerekçesiyle Takibin İptal Edilemeyeceği - Borçlu Çek Bedelinin Cirantaya Ödediğini İddia Ettiğinden Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği)
BORCUN KISMEN/TAMAMEN KABULÜ (Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Gerçekleştirilen Takipte Borçlu İcra Mahkemesine Başvurusunda Çek Bedelinin Cirantaya Ödendiğini İddia Ettiği - Çekin Kambiyo Vasfının Bulunmadığından Sözedilerek Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği)
ÇEK BEDELİNİN CİRANTAYA ÖDENDİĞİ İDDİASI (Çekin Kambiyo Vasfının Bulunmadığından Sözedilerek Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği - Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmişse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Gerekçesiyle Takibin İptal Edilemeyeceği)
İTFAYA DAYALI İTİRAZ (2004 S.K. Md.169/a-1'de Belirtilen Belgelerden Biri İle İspatlanamaması Nedeni İle Talebin Reddi Gerektiği)"
170Y12.HD1.7.2013E. 2013/17166 K. 2013/24428"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takip Dayanağı Çek Hamilin Cirosu İle İcra Takibini Yapan Alacaklıya İntikal Etmiş Olup Son Hamil Olan Alacaklının Arada Başka Bir Ciro Bulunması Nedeniyle Keşideci Borçlu İle Doğrudan İlişki İçinde Bulunmadığının Kabulü Zorunlu Olduğu )
PARA CEZASI ( Adı Geçenin Çeki Takibe Koymada Ne Surette Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Adı Geçenin Çeki Takibe Koymada Ne Surette Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD1.7.2013E. 2013/16938 K. 2013/24568"BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRMEDEN ÖNCE TAKİPTEN FERAGAT EDİLMESİ ( Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - İmza İtirazında Bulunan Borçlu Yönünden Takipten Feragat Edildiği/İtirazın Esasının İncelenmesine Engel Olmayacağı )
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunan Alacaklı Aleyhine Alacağın %20sinden Aşağı Olmamak Kaydıyla Tazminat ve %10u Oranında Para Cezasına Hükmedileceği )
FERAGAT ( Dosyanın İmza İncelemesi İçin Bilirkişiye Gönderildiği/Bilirkişi Raporu Dosyaya Girmeden Önce İmzaya İtiraz Eden Borçlu Yönünden Takipten Takipten Feragat Edildiği - Usulüne Uygun Olarak Yapılan İtirazın İncelenmesi Gerektiği/Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
TAZMİNAT VE PARA CEZASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunan Alacaklı Aleyhine Alacağın %20sinden Aşağı Olmamak Kaydıyla Tazminat ve %10u Oranında Para Cezasına Hükmedileceği )"
170Y12.HD1.7.2013E. 2013/16551 K. 2013/24657"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İmzaya İtiraz - Çek Keşidecisi Şirketin Kaşesi Üzerindeki ve Açığa Atılan İmzaların Borçluya Ait Olup Olmadığı Tespit Edilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )
İMZAYA İTİRAZ ( İİK'nun 170. Md. Uyarınca Duruşma Açılıp Aynı Md.nin 3. Fıkrasının Göndermesiyle İİK'nun 68/A Md.nin Dördüncü Fıkrası Uyarınca İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
ÇEK ÜZERİNDE HİÇ İMZA BULUNMADIĞI İTİRAZI ( İmzaya İtiraz Mahiyetinde Olduğu - Çek Keşidecisi Şirketin Kaşesi Üzerindeki ve Açığa Atılan İmzaların Borçluya Ait Olup Olmadığı Tespit Edilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )"
170Y12.HD27.6.2013E. 2013/15137 K. 2013/24143"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Keşideci Tarafından Atılan Paraf İmzanın Şirketi Münferiden Temsile Yetkilinin Eli Ürünü Olduğu - Düzeltilen Keşide Tarihine Göre Çek Muhatap Bankaya Yasal Süresi İçinde İbraz Edilmiş Olmakla Kambiyo Senedi Vasfında Olduğu )
KEŞİDECİ TARAFINDAN ATILAN PARAF İMZA ( Şirketi Münferiden Temsile Yetkilinin Eli Ürünü Olduğu - Düzeltilen Keşide Tarihine Göre Çek Muhatap Bankaya Yasal Süresi İçinde İbraz Edilmiş Olmakla Kambiyo Senedi Vasfında Olduğu )
İMZA İNCELEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Keşideci Tarafından Atılan Paraf İmzanın Şirketi Münferiden Temsile Yetkilinin Eli Ürünü Olduğu/Düzeltilen Keşide Tarihine Göre Çek Muhatap Bankaya Yasal Süresi İçinde İbraz Edilmiş Olmakla Kambiyo Senedi Vasfında Olduğu )"
170Y12.HD25.6.2013E. 2013/16197 K. 2013/23838"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporda İmzanın Borçlu Şirketin Temsilcisi Eli Ürünü Olmadığı Bildirildiği - İmzaya İtirazın Kabulü Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İtirazını Dilekçe İle İcra Mahkemesine Bildireceği - İtirazın Satıştan Başka İcra Takip Muamelelerini Durduramayacağı/İcra Mahkemesi Yapacağı İnceleme İle İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Kanaat Getirirse Kabulüne Karar Verileceği )
İMZANIN BORÇLU ŞİRKET TEMSİLCİSİ ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI ( Adli Tıp Kurumundan Rapor Alındığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takipte İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verileceği )
ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN İMZAYA İLİŞKİN RAPOR ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takipte İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verileceği - İmzanın Borçlu Şirketin Temsilcisi Eli Ürünü Olmadığı Bildirildiği )"
170Y12.HD24.6.2013E. 2013/20100 K. 2013/23746"İMZAYA İTİRAZ ( Adli Tıp Kurumu Tarafından Düzenlenen Raporda İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olup Olmadığı Hususunda Net Görüş Bildirilmediği - Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılmasını Talep Ettiği/Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( İmzaya İtiraz/Adli Tıp Kurumu Tarafından Düzenlenen Raporda İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olup Olmadığı Hususunda Net Görüş Bildirilmediği - Yeniden Rapor Alınacağı/Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılmasını Talep Ettiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA NET GÖRÜŞ BİLDİRİLMEDİĞİ ( İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olup Olmadığı Hususunda Net Görüş Bildirilmediği - İmzaya İtiraz Edilen Takibin İptali Davasında Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılmasını Talep Ettiği/Yeniden Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )
İMZANIN BORÇLU ELİ ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Net Bir Görüş Bildirilmediği - Alacaklı Tarafından Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talep Edildiğine Göre İspat Yükünün Alacaklıda Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Yeniden Rapor Alınacağı )"
170Y12.HD24.6.2013E. 2013/15668 K. 2013/23580"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Kredi Borcunun Ödenmemesi Üzerine Takip Başlatıldığı/ Takip Dayanağı Bononun Sözleşme Gereğince Verildiği - Alacağın Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği/İtirazı Yasal Süresinde Olan Borçlular Yönünden Kabulü )
SENEDİN KREDİ SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE TEMİNAT OLARAK ALINDIĞI İDDİASI ( Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi Taşımadığı/Kredi Borcunun Ödenmemesi Üzerine Başlatılan Takibin Dayanağı Bononun Sözleşme Gereğince Verildiği - Takibin İptali Gerektiği )
BONONUN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ BİR BEDEL ÖDEME VAADİ TAŞIMADIĞI ( Kredi Borcunun Ödenmemesi Üzerine Takip Başlatıldığı/Takip Dayanağı Bononun Sözleşme Gereğince Verildiği - Alacağın Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Bononun Kredi Sözleşmesi Gereğince Verildiği Alacaklı Vekilinin Kabulü İle Sabit Olduğu - Senet Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadini Taşımadığından Alacağın Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği/İtirazı Yasal Süresinde Olan Borçlular Yönünden Takibin İptali Gerektiği )"
170Y12.HD24.6.2013E. 2013/15635 K. 2013/23568"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun Takip Dayanağı Bonoda Aval Veren Konumunda Olup İmzasına İtirazı Bulunmadığı - İmzaların İstiklali İlkesi Gereği Aval Verenin İmzası Sebebiyle Sorumlu Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Bono Üzerinde Şeklen Lehtarın Cirosunun Bulunduğu/Beyaz Ciroyla Senedi Elinde Bulunduran Alacaklı Yetkili Hamil Olduğu - İlk Ciro İmzasının Lehtara Ait Olmadığı Gerekçesiyle Avalist Borçluyu Kapsar Şekilde Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İMZALARIN İSTİKLALİ İLKESİ ( Borçlunun Takip Dayanağı Bonoda Aval Veren Konumunda Olup İmzasına İtirazı Bulunmadığı - İmzaların İstiklali İlkesi Gereği Aval Verenin İmzası Sebebiyle Sorumlu Olduğu/Avalist Borçluyu Kapsar Şekilde Takibin İptaline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
170Y11.HD21.6.2013E. 2011/11947 K. 2013/12998"BORCUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (Takibe Konu Alacak Toplamının Belirlendiği ve Bu Borcun İki Adet Çek İle Ödeneceği Kararlaştırılmasına Rağmen Çeklerin Ödenmediği - Davalı Protokole Borçlu Olarak İmza Attığından Davalı Yapılandırılan Bu Borçtan Sorumlu Olduğu)
TAKİBİN İPTALİNDEN SONRA TARAFLARIN PROTOKOL DÜZENLEMELERİ (Borcun İki Adet Çek İle Ödeneceği Kararlaştırılmasına Rağmen Çeklerin Ödenmediği - Borç Yeniden Yapılandırıldığına Göre Davalı da Protokole Borçlu Olarak İmza Attığından Davalı Yapılandırılan Bu Borçtan Sorumlu Olup Senetten Dolayı Sorumluluğunun Kabul Edilemeyeceği)
PROTOKOLDE BELİRTİLEN TAŞINMAZIN DEVRİ (Bonoya Dayalı Takip - Borcun Yeniden Yapılandırıldığı/Davalı Tarafından Taşınmazın Borca Karşılık Davacının Muvafakatine Binaen Devredildiğinin Usulüne Uygun Delillerle İspat Edilemediği - Taşınmaz Üzerinde İpotek de Tesis Edilmediği Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulüyle İşleyecek Avans Faizi İle Birlikte Davalıdan Tahsilinin İsabetli Olduğu)"
170Y12.HD20.6.2013E. 2013/14168 K. 2013/23293"BORCA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Takipte - İtirazın Reddi Halinde Takip Muvakkaten Durdurulmadığı Halde Borçlular Aleyhine İcra İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borca İtiraz - Takip Muvakkaten Durdurulmadığı Halde İtirazı Reddedilen Borçlular Aleyhine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Oluşu )
İMZAYA İTİRAZ ( Çekteki - Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlu Şirketin Yetkilisi Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildirilmediği/Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanması Gerektiği/İtirazın Kabulü )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRSİZ GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ ( Çekteki İmzaya İtiraz - İmzanın Borçlu Şirketin Yetkilisi Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildirilmediği/Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanması Gerektiği )
ÇEKTEKİ İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlu Şirketin Yetkilisi Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildirilmediği - Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanması Gerektiği/İtirazın Kabulü )
İSPAT KÜLFETİ ( İmzaya İtiraz - Çekteki İmzanın Borçluya Ait olduğu Alacaklı Tarafından İspatlanması Gerektiği )"
170Y12.HD20.6.2013E. 2013/14124 K. 2013/23234"İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi - Bilirkişi Raporunda Borçlu Şirket Yetkilisi ve Lehtar Olan Şahsın Ciro İmzası Yönünden İnceleme Yapıldığı/Avalist Şirket Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmzaya İtiraz - Bilirkişi Raporunda Borçlu Şirket Yetkilisi ve Lehtar Olan Şahsın Ciro İmzası Yönünden İnceleme Yapıldığı/Avalist Şirket Yönünden İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
BORÇLU ŞİRKET YETKİLİSİNİN AYNI ZAMANDA LEHTAR OLMASI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibinde İmza İtirazı - Borçlu Şirket Yetkilisi ve Lehtar Olan Şahsın Ciro İmzası Yönünden İnceleme Yapıldığı/Avalist Şirket Yönünden İnceleme Yapılacağı )"
170Y12.HD18.6.2013E. 2013/13280 K. 2013/22905"ÇEKE DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU (İcra Mahkemesinin Kendisine İntikal Eden İşlerde Öncelikle Senedin Kambiyo Vasfında Olup Olmadığını Kambiyo Senedine Özgü Takip Yolu Hakkı Bulunup Bulunmadığını Tespit Etmesi Gereği - Takip Alacaklısının Cirosu İptal Edildiğinden Yok Hükmünde Olduğu Kambiyo Takibinde Bulunamayacağı)
ÇEKTEKİ CİRONUN İPTAL EDİLMESİ (İptal Edilen Cironun Yok hükmünde Olduğu - Cirosu İptal Edilenin Yetkili Hamil Konumunda Olmadığı Takibin İptali Gereği)"
170Y12.HD17.6.2013E. 2013/15318 K. 2013/22461"TAKİBİN İPTALİ ( İlk Ciro Lehtar Tarafından Yapılmadığından Senet Üzerine Yeniden Yazılan ve İsmi Paraflanmayan Şahsın Cirosunun Yok Hükmünde Olduğu - Lehtarın Anılan Şahıs Aleyhine Takip Yapması Mümkün Olmadığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
SENET ÜZERİNDEKİ SİLİNTİ ( Takip Dayanağı Senette Gözle Görülür Bir Biçimde Lehtar Hanesindeki Şirket İsmi Çizilmiş Olup Yeniden Yazılan Şahıs İsmi İse Paraflanmadığından Şirketin Alacaklı Sıfatının Tespiti Yargılamayı Gerektirdiğinden Senedin Düzeltme Öncesi Durumuna Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
İLK CİRO ( Senedin Lehtarı Şirket Olduğu Halde İlk Cironun Senet Üzerine Yeniden Yazılan ve İsmi Paraflanmayan Şahıs Tarafından Yapıldığı/İlk Ciro Lehtar Tarafından Yapılmadığından Anılan Şahsın Cirosunun Yok Hükmünde Olduğu - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
CİRONUN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( İlk Cironun Senet Üzerine Yeniden Yazılan ve İsmi Paraflanmayan Şahıs Tarafından Yapıldığı - Lehdar Tarafından Yapılmadığından Anılan Şahsın Cirosunun Yok Hükmünde Olduğu Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD13.6.2013E. 2013/13582 K. 2013/22197"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İmzaya İtiraz/Kambiyo Senedinin Borçlunun Eşi Tarafından İmzalandığı - Borçlunun Kendisini Ya Da İşletmesini Temsil İçin Eşine Verdiği Bir Vekaletin Bulunmadığı/İtirazın Kabulünün Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolula Takip/Bononun Borçlunun Eşi Tarafından İmzalandığı - Borçlunun Kendisini Ya Da İşletmesini Temsil İçin Eşine Verdiği Bir Vekaletin Bulunmadığı/İmzaya İtirazın Kabul Edileceği )
KAMBİYO SENEDİNİ BORÇLU YERİNE EŞİNİN İMZALAMASI ( Borçlunun Eşine Kendisini Ya Da İşletmesini Temsil İçin Verdiği Bir Vekaletin Bulunmadığı - Bono Üzerinde Borçlu Adına Atılmış İmza Bulunmadığından İmzaya İtirazın Kabulünün Gerektiği )
TİCARİ TEAMÜL ( Kambiyo Senedine Borçlunun Eşi Tarafından İmza Atıldığı Hususunun 2004 S.K. Uyarında İcra Mahkemeleri Tarafından Değerlendirilemeyeceği - Kambiyo Senedi Üzerinde Borçlu Tarafından Atılmış İmza Bulunmadığından İmzaya İtirazın Kabul Edileceği )"
170Y12.HD13.6.2013E. 2013/13319 K. 2013/22388"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİBE İTİRAZ ( Borca İtirazdan Sonra Takipten Feragat Edildiği - Alacaklı Takipten Feragat Etmişse de Borçlu Tazminat Talebinde Bulunduğundan İşin Esası İncelenmek Suretiyle Borçlunun İtirazında Haklı Olup Olmadığı Değerlendirileceği )
İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT EDİLMESİ ( Takibe İtiraz Edilmesinden Sonra Gerek Borçlunun İtirazdan Vazgeçmesi ve Gerekse Alacaklının İtirazı Kabul Etmesi Yahut Takibin Şekline Göre İcra Dairesine Başvurulup Takipten Feragat Edilmesinin Tazminat Talebinin Reddini Gerektirmeyeceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Borçlunun Bononun Kendisi Tarafından Düzenlenmediği Sahte Olduğu İddiası - Alacaklı Takipten Feragat Etmişse de Borçlu Tazminat Talebinde Bulunduğundan İşin Esası İncelenmek Suretiyle Borçlunun İtirazında Haklı Olup Olmadığı Değerlendirileceği )"
170Y12.HD11.6.2013E. 2013/12935 K. 2013/21855"BONODA DÜZENLEME YERİ (Yazılmasının Gerekli Olduğu Düzenlendiği Yer Gösterilmeyen Bononun Düzenleyenin Adının Yanında Yazılı Yerde Düzenlenmiş Sayılacağı - Düzenleme Yeri Bono Nedeniyle Taahhüt Altına Giren Keşideci İçin Geçerli Olduğu Avalistin Adresinin Senette Yazılı Olmasının Bonoda Düzenleme Yeri Zorunluluğunu Gidermeyeceği)
KAMBİYO VASFI (Takip Konusu Senedin Kambiyo Senedi Vasfına Sahip Olup Olmadığının Re'sen Gözetilmesi Gereği - Takip Konusu Senette Düzenleme Yeri veya Düzenleme Yeri Olarak Kabul Edilebilecek Bir İdari Birimin Yazılı Yazılmamasının Senedin Kambiyo Özelliğini Ortadan Kaldırdığı)
AVALİSTİN ADRESİ (Düzenleme Yeri Bulunmayan Bonoda Avalistin Adresinin Yazılı Olmasının Senedin Düzenleme Yeri Zorunluluğunu Kaldırmadığı - Bonoda Düzenleme Yeri Yazılmaması Halinde Bonoyu Düzenleyenin Adının Yanında Yazılı Yerin Düzenleme Yeri Sayılacağı)
İMZA İNKARI (İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olması Halinde Borçlu Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20'sinden Az Olmamak Üzere İnkar Tazminatına %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Düzenleme Yerinin Bonunun Zorunlu Unsuru Olduğu)"
170Y12.HD11.6.2013E. 2013/12815 K. 2013/21816"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİBE İTİRAZ ( Sahtelik İddiasına Dayalı - İmza İnkarı Dışındaki Bir Nedene Dayandığının Belirlenmesi Halinde Takip Hukukunun Özelliği ve İvedi Karar Verilmesi Gerekliliğinin Bir Sonucu Olarak Sahtelik Davası Bekletici Mesele Yapılmadan Sahtelik Davasında Karar Verilinceye Kadar İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
SAHTELİK İDDİASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte - İmza İnkarı Sebebiyle Sahteliğinin İddia Edilmesi Halinde Satış Dışında Hiçbir Takip İşleminin Durmayacağı/İmza İnkarı Dışındaki Bir Nedene Dayanması Halinde İse 6100 S. HMK'nun 209/1. Md. Amir Hükmü Gereği İcra Takibinin Duracağı )
İMZA İNKARI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibine Konu Edilen Senedin İmza İnkarı Sebebiyle Sahteliğinin İddia Edilmesi Halinde Satış Dışında Hiçbir Takip İşleminin Durmayacağı - İmza İnkarı Dışındaki Bir Nedene Dayandığının Belirlenmesi Halinde Sahtelik Davasında Karar Verilinceye Kadar İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Sahtelik İddiasının İmza İnkarı Dışındaki Bir Nedene Dayandığının Belirlenmesi Halinde Takip Hukukunun Özelliği ve İvedi Karar Verilmesi Gerekliliğinin Bir Sonucu Olarak Sahtelik Davası Bekletici Mesele Yapılmadan Sahtelik Davasında Karar Verilinceye Kadar İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD4.6.2013E. 2013/12284 K. 2013/20899"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI YAPILAN TAKİBE İTİRAZ ( Borçlunun İmza İtirazı Yanında Diğer İtiraz ve Şikayetlerini de İleri Sürdüğü - Diğer Şikayet ve İtirazları Hakkında da Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun Dayanak Bonoda Tanzim Yeri ve Tarihinin Bulunmadığına Zamanaşımının Gerçekleştiğine Faiz Oranına Ödeme Emriyle Birlikte Takip Dayanağı Senedin Gönderilmediğine Dair Şikayet ve İtirazları Hakkında da Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği )
İNKAR EDİLEN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLMASI ( İcra Mahkemesince Yargılama Sırasında Takip Durdurulmadığından Borçlunun Tazminat ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu - Kambiyo Senedine Dayalı Yapılan Takibe İtiraz )"
170Y12.HD15.5.2013E. 2013/12720 K. 2013/18802"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( İki Vadeli Bono Olmayacağı/İcra Mahkemesinin Re'sen Kambiyo Senedi Vasfını Tespit Etmesi Gerektiği - Mahkemece Borçlu Hakkındaki Takibin İptaline Karar Karar Verilmesi Gereği )
İKİ VADELİ BONO OLMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ ( Takip Dayanağı Senedin Ödeme Tarihi Bölümünde ve Vade Kısmında İki Tarih Bulunduğu - İki Vadeli Bu Senedin Bono Niteliğinin Bulunmadığı/Bono Vasfının Mahkemece Re'sen Tespi Edilmesi Gereği )
TAKİP DAYANAĞI SENEDİN KAMBİYO VASFININ ÖNCELİKLİ TESPİT EDİLMESİ ( İki Vadeli Bono Olmayacağı - Takibin İptali )
VEKALET ÜCRETİ ( Borçlunun İtirazının Evrak Üzerinden İnceleme Yapılarak Sonuçlandırıldığı - Alacaklı Vekilinin Bir Emek ve Mesaisi Bulunmadığı/Alacaklı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu/Yargılama Gideri/Ücret )
HÜKÜMDE TÜRK MİLLETİ ADINA İBARESİNİN GEÇMESİ ( Emredici Hüküm Bulunduğu - Ayrıca Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin de Hükümde Yeralması Gerektiği/Kambiyo Senedine Mahsusu İcra Takibinin İptali Davası/Kambiyo Vasfının Araştırılması )"
170Y12.HD14.5.2013E. 2013/8556 K. 2013/20304"TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLEN BONOYA DAYALI TAKİP ( Bir Senedin Bono Sayılabilmesi İçin Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedel Ödeme Vaadi İçermesi Gerektiği - Senet Taraflar Arasındaki İlişkinin Teminatı Olarak Verildiğinden Takibin İptal Edileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takibin Dayanağı Olan Senedin Taraflar Arasındaki İlişkinin Teminatı Olarak Verildiği - Teminat Senedi Olduğu/Alacağın Varlığı ve Miktarı Yargılamayı Gerektirdiğinden Takibin İptal Edilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Takibin Dayanağı Olan Senedin Taraflar Arasıdnaki İlişkinin Teminatı Olarak Verildiği/Teminat Senedi Olduğu - Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği/Şikayetin Kabulü İle Takibin İptal Edileceği )"
170Y12.HD13.5.2013E. 2013/9855 K. 2013/18323"BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporda İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olup Olmadığı Hususunda Net Bir Görüş Bildirilmemesi Üzerine Alacaklı Tarafından Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talep Edildiği - Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Rapor Alınarak Karar Verileceği )
İMZA İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacaklı Tarafından Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talep Edildiği/Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Rapor Alınarak Karar Verileceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )
İSPAT YÜKÜ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - İspat Yükünün Alacaklıda Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Yemden Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Kuruldan Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD9.5.2013E. 2013/8488 K. 2013/18001"BONONUN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMAMASI ( Takibin İptali İstemi - Tanzim Edildiği Yer Gösterilmeyen Bir Bononun Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılacağı Hüküm Altına Alındığı/Takibe Dayanak Belgede Tedavüle Çıkarıldığı Sırada Tanzim Yeri Yazılı Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfı Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Olmaması - Takibe Dayanak Belgede Tedavüle Çıkarıldığı Sırada Tanzim Yeri Yazılı Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfı Olmadığı )
BONODA TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Takibin İptali İstemi - Takibe Dayanak Belgede Tedavüle Çıkarıldığı Sırada Tanzim Yeri Yazılı Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfı Olmadığından Takibin İptaline Karar Vermek Gerekirken Bu Hususun Gözardı Edilerek İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
KAMBİYO SENEDİNDE TANZİM YERİNİN OLMAMASI ( Takibin İptali İstemi - Tanzim Edildiği Yer Gösterilmeyen Bir Bononun Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılacağı Hüküm Altına Alındığı/Takibe Dayanak Belgede Tedavüle Çıkarıldığı Sırada Tanzim Yeri Yazılı Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfı Olmadığından Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )"
170Y12.HD9.5.2013E. 2013/8473 K. 2013/18026"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Bononun Şarta Bağlı Olarak Düzenlendiği - Şartın Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Yargılamayı Gerektireceğinden Borçlu İtirazının Kabulü Gereği/Şarta Bağlı Bono/Takibin İptali )
BONONUN ARKA YÜZÜNDEKİ İFADELER ( "C21 Tapusuna Kefilim" ve "Bu Senet Tapu Harici Geçersizdir" İbaresi Konularak Hazırlanmış Bononun Kayıtsız Şartız Havale Koşulu Taşımadığı - Bononun Şarta Bağlı Olarak Düzenlendiği/İtirazın Kabulü )
BONONU ŞARTA BAĞLI OLARAK HAZIRLANMASI ( Kayıtsız Şartsız Havale Koşulu Taşımadığı - Borçlu İtirazının Kabulü Gereği )
TEMİNAT AMAÇLI VERİLEN BONO ( Taşınmaz Satımı Sözleşmesi Nedeniyle "C21 Tapusuna Kefilim" ve "Bu Senet Tapu Harici Geçersizdir" İbaresi Konularak Hazırlanmış Bononun Kayıtsız Şartız Havale Koşulu Taşımadığının Gözetilmesi Gerektiği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ HAVALE KOŞULU ( Taşınmaz Satımış Sözleşmesi Nedeniyle "C21 Tapusuna Kefilim" ve "Bu Senet Tapu Harici Geçersizdir" İbaresi Konularak Hazırlanmış Bononun Kayıtsız Şartız Havale Koşulu Taşımadığının Gözetilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD25.4.2013E. 2013/5994 K. 2013/15548"TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senedi Vasfı Olmadığından Bahisle - Takibe Dayanak Yapılan Senette Tanzim Yeri Yazılmadığından Anılan Belgenin Bono Vasfını Taşımadığı/Bu Husus Resen Dikkate Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Takibe Dayanak Yapılan Senette Tanzim Yeri Yazılmadığından Anılan Belgenin Bono Vasfını Taşımadığı/Bu Husus Resen Dikkate Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BONODA TANZİM YERİNİN EKSİK OLMASI ( Takibe Dayanak Yapılan Senette Tanzim Yeri Yazılmadığından Anılan Belgenin Bono Vasfını Taşımadığı/Bu Husus Resen Dikkate Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD11.4.2013E. 2013/5421 K. 2013/13789"ÇEKLERİN BANKAYA YASAL SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLDİĞİNE DAİR ŞERH BULUNMADIĞI ( Alacaklının Takip Borçlusuna Karşı Müracaat Hakkını Kaybettiği - Belgeler Adi Havale Niteliğinde Olup Borç İkrarını İçermediğinden Kambiyo Takibi Yapılamayacağı )
ÇEKLER HAKKINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARI ( İbraz Yerine Geçmeyeceği - Çeklerin Muhatap Bankaya Yasal Süresi İçerisinde İbraz Edildiğine Dair Bankaca Çek Üzerine Yazılmış Şerh Bulunmadığından Çeklerle İlgili Takibin Re'sen İptali Gerektiği )
TAKİBİN RE'SEN İPTALİ ( Bankaya Süresinde İbraz Edildiğine Dair Şerh Bulunmadığından Kambiyo Takibi Yapılamayacağı - Bu Husus Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Mahkemece Re'sen Gözetileceği )
ÇEK ÜZERİNE SÜRESİNDE İBRAZ EDİLDİĞİNE DAİR ŞERH BULUNMAMASI ( Bankaya Yasal Süresi İçerisinde İbraz Edildiğine Dair Bankaca Yazılmış Şerh Bulunmadığı - Kambiyo Takibi Yapılamayacağı )"
170Y12.HD1.4.2013E. 2013/3513 K. 2013/12339"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Konusu Çek Üzerindeki Cironun Yok Hükmünde Olduğu/İbraz Tarihine Kadar da Geçerli Bir Cironun Bulunmadığı - Bankadan Çekteki Ciro Durumu Sorularak Yargılama Yapılamayacağı )
CİRONUN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( Takip Alacaklısı Şirketin İbraz Tarihinden Önce Cirosunun İptal Edildiği - İbraz Tarihine Kadar da Geçerli Herhangi Bir Cironun Bulunmadığının Gözetileceği/Takip Alacaklısına Yapılmış Bir Cironun Bulunmadığı )
BANKADAN ÇEKTEKİ CİRO DURUMUNUN SORULMASI ( Banka Yazısının 2004 S.K. 169a M. Kapsamında Belge Mahiyeti Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Takip Alacaklının Dayanak Çekte Yetkili Hamil Sıfatı Bulunmadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD1.4.2013E. 2013/2659 K. 2013/12361"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ ( Diğer Şikayetlerle Birlikte Usulsüz Tebliğat Şikayetinde De Bulunulmuş Olduğu - Ancak Mahkemece Bu Konuda Bir İnceleme Yapılmadığı/Mahkemece Bu Husustaki Şikayetin de Değerlendirilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Mahkemece Öncelikle Değerlendirileceği - Şikayetin Süresinde Olduğunun Tespiti Halinde Diğer Şikayet Esaslarının İnceleneceği/Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz İle Başlatılan Takibe İtiraz )"
170Y12.HD28.3.2013E. 2013/2136 K. 2013/11749"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Alacaklının Bildirdiği Mukayese İmzalar da Göz Önünde Bulundurularak Denetime İmkan Verecek Şekilde Bilirkişi Raporu Alınıp Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Alacaklının Tarafından Borçluya Ait Mukayese İmzaların Başka Bir İcra Hukuk Mahkemesinin Dosyasında ve Bu Dosya İle İlgili Bulunan İcra Dosyasında Bulunduğunun Belirtildiği - Öncelikle Bu Dosyaların Getirtilmesi ve Söz Konusu Dosyalardaki Belge Asılları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtiraz - Bilirkişi Raporunda Takibe Konu Her Bir Senet Ayrı Ayrı Mukayeseye Tabi Tutulması Gerekirken Toplu Halde Değerlendirme Yapılarak Rapor Tanzim Edilmesinin Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacaklının Bildirdiği Mukayese İmzaların Bulunduğu Dosyalar Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerekirken Anılan Dosyaların Bilirkişi İncelemesi Yaptırıldıktan Sonra Dosya Arasına Getirtilmesinin Doğru Görülmediği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtiraz )"
170Y12.HD26.3.2013E. 2013/1927 K. 2013/11370"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Döneme İlişkin Olarak Borçlunun Zamanaşımı İtirazında Bulunabileceği - Bu Başvurunun Süreye Tabi Olmadığı )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Borçlu Vekilinin Sair Şikayetleri Yanında Alacağın Zamanaşımına da Uğradığını İleri Sürdüğü - Zamanaşımı İtirazı Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmediği/Borçlunun Zamanaşımı İtirazı İncelenerek Karar Verileceği )
ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI ( Borçlu Vekilinin Sair Şikayetleri Yanında Alacağın Zamanaşımına da Uğradığını İleri Sürdüğü - Zamanaşımı İtirazı Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmediği/Borçlunun Zamanaşımı İtirazı İnceleneceği )"
170Y12.HD21.3.2013E. 2013/1219 K. 2013/10490"TAKİBİN İPTALİ ( Senette Tanzim Yeri Yazılı Olmadığı Gibi Tanzim Edenin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Adreste İdari Birim İhtiva Etmemesi Nedeniyle Yasanın Aradığı Geçerli Bir Tanzim Yeri Niteliğinde Olmadığı )
TANZİM YERİ ( Yazılı Olmadığı İçin Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığından Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İDARİ BİRİM ( Senette Tanzim Yeri Yazılı Olmadığı Gibi Tanzim Edenin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Adreste İdari Birim İhtiva Etmemesi Nedeniyle Yasanın Aradığı Geçerli Bir Tanzim Yeri Niteliğinde Olmadığı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Belgede Tanzim Yeri Yazılı Olmadığı İçin Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığından Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD19.3.2013E. 2013/490 K. 2013/10141"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP ( Takip Dayanağı Senedi Lehtardan Ciro Yoluyla Devralan Takip Alacaklısı Bonodaki Lehtar İmzasının Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğundan Senedi Takibe Koymada Ağır Kusurlu Olduğu )
AĞIR KUSUR ( Takip Dayanağı Senedi Lehtardan Ciro Yoluyla Devralan Takip Alacaklısı Bonodaki Lehtar İmzasının Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğundan Senedi Takibe Koymakda - Borçlu Yararına Asıl Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Asıl Alacağın % 10'u Oranında Para Cezasına Hükmedileceği )
BONODAKİ LEHTAR İMZASI ( Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olan Takip Alacaklısı/Senedi Takibe Koymada Ağır Kusurlu Olduğu - Borçlu Yararına Asıl Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Asıl Alacağın % 10'u Oranında Para Cezasına Hükmedileceği )
KÖTÜNİYETLİ TAKİP ( Takip Dayanağı Senedi Lehtardan Ciro Yoluyla Devralan Takip Alacaklısı Bonodaki Lehtar İmzasının Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğundan Senedi Takibe Koymada Ağır Kusurlu Olduğundan Borçlu Yararına Asıl Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Asıl Alacağın % 10'u Oranında Para Cezasına Hükmedileceği )"
170Y12.HD12.3.2013E. 2013/3704 K. 2013/8884"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senet Arkasındaki Kayıt Bononun Anılan Aracın % 10 Hissesinin Teminatı Olarak Verildiğini Göstermekte Olup Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarı İçermediğinden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Alacağın Varlığı ve Miktarı Yargılamayı Gerektirdiğinden Bu Bonoya Dayalı Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip Yapılamayacağı )
TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptali İstemi - Senet Arkasındaki Kayıt Bononun Anılan Aracın % 10 Hissesinin Teminatı Olarak Verildiğini Göstermekte Olup Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarı İçermediğinden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI ( Takibin İptali İstemi - Senet Arkasındaki Kayıt Bononun Anılan Aracın % 10 Hissesinin Teminatı Olarak Verildiğini Göstermekte Olup Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarı İçermediğinden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170YHGK6.3.2013E. 2012/12-820 K. 2013/321"TAKİP ÖNCESİ ZAMANAŞIMI DEFİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Takibin Kesinleşmesinden Önceki Zamanaşımı Definin Yasal 5 Günlük Şikâyet Süresinde İleri Sürülmesi Gerektiği - Tebliğ Tarihinin Mahkemece Tespit Edildiği/Borçlunun İtirazının Takip Öncesi Zamanaşımı Defi Olduğu )
TAKİPTEN SONRAKİ İŞLEMSİZLİK NEDENİ İLE ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Takipten Sonraki Zamanaşımı Definin Süresiz Olarak İleri Sürülebileceği - Şikayet Yolu İle Borçlunun Zamanaşımı İtirazının Takip Öncesi Zamanaşımı Defi Olduğu Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte Bonoya İlişkin Zamanaşımının Borçluya Karşı Vadeden Başlayarak 3 Yılın Geçmesi İle Zamanaşımına Uğrayacağı - Borçlunun İtirazının Takip Öncesi Zamanaşımı Defi Olduğu Kabul Edilerek İşin Esasının İnceleneceği )
ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI ( Takip Açılmış Olmakla Bonoya İlişkin Olarak Zamanaşımı Süresi Kesildiği - Yasal 5 Günlük Sürede İcra Mahkemesine Başvuran Borçlunun Takip Öncesi Zamanaşımı Defi Olduğu/Takibin Kesinleşmesinden Önceki Zamanaşımı Definin Beş Gün Olduğu )"
170Y12.HD28.2.2013E. 2013/253 K. 2013/6342"LEHDAR HANESİ ( Dayanak Belgenin Bono Vasfında Olabilmesi İçin Lehdarın Gerçek ya da Tüzel Kişi Olması Zorunlu Olduğu - Lehdar Olarak Gösterilen İbarenin Gerçek veya Tüzel Kişiyi İçermediği/Takibin İptaline Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Bononun Lehdar Hanesinde Gösterilen İbarenin Gerçek veya Tüzelkişiyi İçermediği - Dayanak Belgenin Bono Vasfında Olabilmesi İçin Lehdarın Gerçek ya da Tüzel Kişi Olmasının Zorunlu Olduğu )
BONO VASFI ( Lehdarın Gerçek ya da Tüzel Kişi Olmasının Zorunlu Olduğu - Bononun Lehdar Hanesinde Gösterilen İbarenin Gerçek veya Tüzelkişiyi İçermediği ve Takibin İptaline Karar Verileceği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Yer Almasının Zorunlu Olduğu - Emredici Hükme Aykırı Davranılamayacağı )"
170YHGK27.2.2013E. 2012/12-806 K. 2013/286"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğunu İddia Etmediği - Kambiyo Senedi Üzerindeki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını Beyan Ettiği/5 Günlük İtiraz Süresi Geçmiş Olduğundan Talebin Reddi Gerektiği )
BEŞ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ( Takibin İptali Talebi/Davacının Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğunu İddia Etmediği - Kambiyo Senedi Üzerindeki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını Beyan Ettiği/İtiraz Süresi Geçtikten Sonra Başvurunun Yapıldığının Gözetileceği )
ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ OLDUĞUNA DAİR İDDİA BULUNMAMASI ( Takibin İptali Talebi/Davacının Usulsüzlük İddiasında Bulunmadığı - Senet Üzerindeki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını Beyan Ettiği/İtiraz Süresi Geçtikten Sonra Başvurunun Yapıldığı )
KAMBİYO SENEDİ ÜZERİNDEKİ İMZAYA İTİRAZ ( Takibin İptali Talebi - 5 Günlük İtiraz Süresi Geçmiş Olduğundan Talebin Reddi Gerektiği )
İMZA İTİRAZI ( Takibin İptali Talebi - 5 Günlük İtiraz Süresi Geçmiş Olduğundan Talebin Reddi Gerektiği )"
170Y12.HD12.2.2013E. 2013/667 K. 2013/3724"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS İCRA TAKİNDE İMZAYA İTİRAZ ( Hakkın Özünden Vazgeçilmediğ Sürece Yerel Mahkemenin Borçlunun İtiraz ve Şikayeti Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Vermesi Gereği/Borçlu Hakkında İcra Takibinden Vazgeçilmesi )
BORÇLUNUN HAKKIN ÖZÜNDEN VAZGEÇMEMESİ ( İcra Takibinden Vazgeçilmesinin ve Davanın Konusuz Kalmasının Borçlunun İtiraz ve Şikayetlerinin Değerlendirilmeyeceği Anlamına Gelmediği - Borçlu İtirazı Hakkında Olumlu-Olumsuz Karar Verileceği )
KAMBİYO SENEDİ VASFINI BULUNMAMASI ( Takip Dayanağı Bonoda Tanzim Yeri Gösterilmediği ve Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Adres de Yazılı Olmadığı - Takip Konusu Belgenin Kambiyo Vasfı Taşımadığı/Re'sen Dikkate Alınması Gerektiği )
TANZİM YERİNİN BONODA BULUNMAMASI ( Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Adres Bilgisi de Yeralmadığı - Borçlunun Tanzim Yeri Bulunmadığına Dair İcra Mahkemesine Başvurusu Olmasa Dahi Bu Hususun Re'sen Gözetilmesi Gereği/Takibin İptali )
KAMBİYO SENEDİ VASFININ BULUNUP BULUNMADIĞININ RE'SEN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Borçlu Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu Olmasa Dahi Mahkemece Bu Hususun Re'sen Gözetileceği - Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği/Tanzim Yeri )"
170Y12.HD12.2.2013E. 2012/28216 K. 2013/3613"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İmzaya İtiraz - Mahkemece Adli Tıp Kurumundan Alınan Rapor Doğrultusunda Hüküm Kurulmuşsa da İki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu/Bu Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Grafoloji Uzmanlarından Oluşturulacak 3 Kişilik Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Her İki Rapor Arasındaki Aykırılık Giderildikten Sonra Karar Verileceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip/İmzaya İtiraz )
ADLİ TIP KURUMU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip/İmzaya İtiraz - Alınan Rapor Doğrultusunda Hüküm Kurulmuşsa da İki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu/Bu Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
ÇELİŞKİLİ RAPORLAR ( Grafoloji Uzmanlarından Oluşturulacak 3 Kişilik Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Her İki Rapor Arasındaki Aykırılık Giderildikten Sonra Karar Verileceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip/İmzaya İtiraz )"
170Y12.HD12.2.2013E. 2012/28136 K. 2013/3606"BONOLARIN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI ( 2004 S.K. Md.170/a Kapsamında Şikayet Olduğu - Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği )
BORÇLU VEKİLİNİN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Takip Dayanağı Bonoların Teminat Senedi Olduğuna Yönelik İddianın 2004 S.K. Md.170/a Kapsamında Şikayet Olduğu - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYET DURUŞMASINA ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN MAZERET BİLDİRMEDEN KATILMAMASI ( Takip Dayanağı Bonoların Teminat Senedi Olduğuna Yönelik İddianın 2004 S.K. Md.170/a Kapsamında Şikayet Olduğu - Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği )"
170Y12.HD11.2.2013E. 2013/187 K. 2013/3336"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Bononun Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Teminatı Olarak Verilmesi Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi Nedeniyle İptaline Karar Verileceği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ MUAYYEN BEDELİ ÖDEME VAADİ ( Bu Niteliği Haiz Olmayan Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Kabul Edilemeyeceği/Senedin Taraflar Arasındaki İlişkinin Teminatı Olarak Verildiği ve Bu Unsuru İçermediği - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BONONUN KAMBİYO NİTELİĞİNE HAİZ OLMAMASI ( Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadi Unsurunu Taşıması Zorunlu Olduğu - Bononun Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Teminatı Olarak Verilmesi ve Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )
BONONUN TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ ( Bononun Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Teminatı Olarak Verilmesi Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verileceği ) "
170Y12.HD14.1.2013E. 2012/23477 K. 2013/288"İNKAR EDİLEN İMZA (Borçluya Ait Olduğu Anlaşıldığı Takdirde İtirazın Reddedileceği - Bonolar Üzerine "Kefil" İbaresi Konulsa Dahi Bu Aval Olarak Nitelendirileceği ve Aval Veren Bononun Diğer Borçlusu İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı)
İMZA İTİRAZI (Bilirkişi Raporlarında Bonolardaki Kefil İmzalarının Borçlunun Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildiriminde Bulunulmadığı Bu Durumda Bilirkişi Raporlarında Yer Alan Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanmasının Zorunlu Olduğu)
BONOLAR ÜZERİNDEKİ KEFİL İBARESİ (Bonolar Üzerine "Kefil" İbaresi Konulsa Dahi Bu Aval Olarak Nitelendirileceği ve Aval Veren Bononun Diğer Borçlusu İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı)
BONOLARDAKİ KEFİL İMZALARI (Borçlunun Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildiriminde Bulunulmadığı Bu Durumda Bilirkişi Raporlarında Yer Alan Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanmasının Zorunlu Olduğu)"
170Y12.HD13.12.2012E. 2012/19755 K. 2012/37752"BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNE KARŞI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun Senedin Sahteliği ile İlgili Suç Duyurusunda da Bulunduğu - Sahtelik Davasının Mahkemece Bekletici Mesele Yapılması Gereği/İcra Takibinin Durdurulması Gerektiği )
SAHTELİK İDDİASININ İMZA İNKARI DIŞINDA BİR NEDENE DAYANMASI ( Takip Hukukunun Özelliği Gereği Borçlunun Sehtelik İddiasının Sonuçlanıncaya Kadar İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gereği - Sahtelik İddiası/Suç Duyurusu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sahtecilik İddiasının İmza İnkarı Dışında Bir Nedene Dayandığı - Takibin Duracağı )
SENEDİN SAHTELİĞİ İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI ( Bekletici Mesele - Sahtelik Davasında Bir Karar Verilinceye Kadar İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gereği/Bonoya Dayalı İcra Takibine İtirazın İptali )
İMZA İNKARINA DAYALI SAHTELİK İDDİASI ( 2004 S.K. Özel Düzenlemenin Uygulanacağı - Genel Hükümlerin Uygulama Alanı Bulunmadığı/İmza İnkarı Hakkındaki Sahtecilik İddiasında Satış Dışındaki Diğer Takiplerin Durmayacağının Kabulü )"
170Y12.HD8.11.2012E. 2012/13686 K. 2012/32322"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Bonoda İki Ayrı Vade Olduğu/Çift Vadeli Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı - Mahkemece 2004 S. İİK'nun Md. 170/a Hükmü Gereğince Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
ÇİFT VADELİ DÜZENLENEN SENETLER (Bono Vasfında Sayılamayacağı/Takip Dayanağı Bonoda İki Ayrı Vade Tarihinin Bulunduğu/Mahkemece Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibine İtiraz)
BONO VASFI (Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibine İtiraz/Takip Dayanağı Bonoda İki Ayrı Vade Tarihinin Bulunduğu/Çift Vadeli Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
İMZAYA VE BORCA İTİRAZ (Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibine İtiraz - Bonoda İki Ayrı Vade Olduğu/Çift Vadeli Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfında Sayılamayacağı - Mahkemece 2004 S. İİK'nun Md. 170/a Hükmü Gereğince Resen Takibin İptaline Karar Verileceği)"
170Y12.HD1.11.2012E. 2012/20506 K. 2012/31099"TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Zamanaşımı Şikayetinin Dinlenmesinin Belli Bir Süre Şartına Bağlı Olmadığı - Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Zamanaşımını Kesen veya Durduran Bir Sebep Olmadığından Zamanaşımının Gerçekleştiği Gözetilerek Takibin Geri Bırakılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ ( Meskeniyet Şikayetinin Zamanaşımını Kesmeyeceği - Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Bonoya Mahsus Üç Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Gözetilerek Takibin Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD1.11.2012E. 2012/12885 K. 2012/31269"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takip Konusu Bonoda Gösterilen Adreste İl veya İlçe Adı Yer Almadığından Keşide Yeri Yazılmadığı Bono Özelliği Bulunamdığı - Bu Belgeye Dayalı Kambiyo Senedine Mahsus Takibin İptali Gereği )
BONO ( Tanzim Yeri Gösterilmeyen Belgenin Bono Özelliği Bulunmadığı - Takip Konusu Bonoda Adres Bulunmakla Birlikte İl veya İlçe Adı Bulunmadığı Keşide Yeri Gösterilmediğinden Bononun Unsuru Eksik Olduğu Kambiyo Senedine Mahsus Takip Yapılmayacağı )
TAKİBİN İPTALİ ( Tanzim Yeri Gösterilmeyen Bononun Zorunlu Unsurlarından Birinin Eksik Olduğu - Keşide Yeri Yazılı Olmayan Bonoya Dayalı Olarak Kambiyo Senedine Mahsus Takip Yapılamayacağı Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD25.9.2012E. 2012/10713 K. 2012/27783"İMZA İTİRAZI ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabul Edildiği - Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu/Borçlu Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabul Edildiği - Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu )
BORÇLU ALEYHİNE TAZMİNAT VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabul Edildiği - Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu/Borçlu Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD17.9.2012E. 2012/8791 K. 2012/26616"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Takipte Adi Ortaklık Adına Tek Bir Ödeme Emri Çıkarıldığı/Adi Ortaklık Adına Çıkarılan Ödeme Emrinin Hukuken Geçerliliği Bulunmadığı - Süresiz Şikayete Tabii Olduğu/Takibin İptali Gerektiği )
ADİ ORTAKLIĞA KARŞI YÜRÜTÜLEN TAKİP ( Tüzel Kişiliği Olmadığından Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti Olmadığı - Takibin İptali Talebinin Süresiz Şikayete Tabi Olacağı )
ŞİKAYET HAKKI ( Takipte Adi Ortaklık Adına Tek Bir Ödeme Emri Çıkarıldığı/Adi Ortaklık Adına Çıkarılan Ödeme Emrinin Hukuken Geçerliliği Bulunmadığı - Süresiz Şikayete Tabii Olduğu )
DAVA EHLİYETİ ( Adi Ortaklığa Karşı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapıldığı - Tüzel Kişiliği Olmadığından Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti Olmadığı/Takibin İptal Edileceği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Adi Ortaklığa Karşı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapıldığı - Tüzel Kişiliği Olmadığından Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti Olmadığı/Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD10.7.2012E. 2012/6961 K. 2012/24070"BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ (Borçlu Şirket Temsilcisinin Şahsi Sorumluluğu Bulunmadığı/Borçlu Şirket Kaşesi Dışında Senet Üzerine Borçlu Şahıs Tarafından Açığa Atılmış Bir İmzanın Bulunmadığı - İtirazın Kabulü )
ŞİRKET KAŞESİ DIŞINDA AÇIĞA ATILMIŞ ŞAHSİ İMZA (Borçlu Şahsın İmzalarının Şirket Kaşesi Üzerinde Bulunduğundan Bonodaki İmzaları Şirket Temsilcisi Sıfatıyla Atılmış Olduğunun Kabulü ile Borçlu İtirazının Kabul Edilmesi Gereği )
ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN ŞAHSİ SORUMLULUĞU (Davada Borçlu Şahsın Attığı İmzaların Şirket Kaşesi Üzerinde Bulunduğu - Ayrıca Açığa Atılmış Bir İmza Bulunmadığı/Borçlunun İmzalarının Şirket Temsilcisi Sıfatıyla Atılmış Olduğunun Kabulü )"
170Y12.HD10.7.2012E. 2012/6386 K. 2012/24184"ÇEKE DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Mahkemece Tedbir Kararı Verildiği/Bu Nedenle Takip Konusu Paranın Alacaklıya Geç Ödendiği - Takibin Geçici Olarak Durdurulmasının Tahsil Tarihini Değiştirmeyeceğinin Gözetilmesi Gereği )
PARANIN GEÇ ÖDENMESİ ( Tedbir Kararı - İcra İnkar Tazminatının Takibin Geçici Olarak Durdurulmasından Dolayı Alacaklının Uğrayacağı Zararları da Kapsadığı - Tedbirin Kalktığı Tarihe Göre Mahkemece Hesaplama Yaptırılması Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Tedbir Kararı Nedeniyle Paranın Alacaklıya Geç Ödenmesi - İcra İnkar Tazminatının Takibin Geçici Olarak Durdurulmasından Dolayı Alacaklının Uğrayacağı Zararları da Kapsadığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi )"
170Y12.HD9.7.2012E. 2012/7153 K. 2012/23862"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ (Borçlunun Vermiş Olduğu Bonoların Teminat Amaçlı Olduğu İtirazının Reddi - Bononun Verilmesine Neden Olan Sözleşme ve Taraf Beyanları İncelendiğinde Bonoların Satış Bedeli Olarak Verildiği )
TAKİBİN USULÜNE UYGUN OLMASI (Alacaklının İcra Takibinin 2004 S.K. 170/a Uygulanarak İptal Edilemeyeceği - Bonoların Geçerli Olduğu/Borçlunun Şikayetinin Reddedileceği/Takip Dayanağı Bonoların Kambiyo Seneti Özelliği Taşıdığının Kabulü )
BONOLARIN KAMBİYO SENETİ ÖZELLİĞİ TAŞIDIĞI (Teminat Amaçlı Verilmediğinin Anlaşıldığı/Tarafların Aralarında Yapmış Olduğu Sözleşme Gereği Satış Bedeli Olarak Verildiğinin Kabulü - 2004 S.K. 170/a M. Uygulanamayacağı/Şikayetin Reddi )
BONOLARIN TEMİNAT AMAÇLI OLMADIĞININ ANLAŞILMASI (Borçlunun Bonolara İlişkin Bir Kısım Ödeme Yaptığı - Davada Bononun Verilmesine Neden Olan Sözleşme ve Taraf Beyanları İncelendiğinde Bonoların Satış Bedeli Olarak Verildiğinin Anlaşıldığı )
SÖZLEŞME (Bononun Verilmesine Neden Olan Sözleşme ve Taraf Beyanları İncelendiğinde Bonoların Satış Bedeli Olarak Verildiğinin Anlaşıldığı/Bonoların Teminat Amaçlı Olmadığı/Alacaklının İcra Takibinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı/Bono )"
170Y12.HD9.7.2012E. 2012/7140 K. 2012/23839"İMZA İNCELEMESİ ( Alacaklının Protokoldeki İmzaya İtiraz Ettiği - Alacaklının İmzası İncelenmeden Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLUŞU ( İtiraz Eden Alacaklının İmzasının İncelenmediği )
İMZAYA İTİRAZ ( İmza İncelemesine İlişkin Bilirkişi Raporunda Olması Gereken Hususlar )"
170Y12.HD9.7.2012E. 2012/6773 K. 2012/23956"ÇEKE DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Çek Üzerindeki İmzanın Borçlu Şirket Yetkilisine Ait Olup Olmadığı Yönünde Belirsizlik Bulunduğu - Rapordaki Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanması Gereği/İspat Külfetinin Alacaklıda Olduğu )
İSPAT YÜKÜNÜN ALACAKLI ÜZERİNDE OLMASI ( İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığı Hakkında Bilirkişi Raporunda Belirsizlik Bulunduğu/Belirsizliğin Borçlu Lehine Yorumlanacağı - Mahkemece İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği/İspat Külfeti )
ÇEK ÜZERİNDEKİ İMZANIN BORÇLU ELİNDEN ÇIKIP ÇIKMADIĞININ BELİRSİZ OLMASI ( Borçlu Lehine Kabul Edilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD9.7.2012E. 2012/4914 K. 2012/23884"İHTARLI DAVETİYE ( Uymamanın Sonuçları İhtar Edilmeksizin Sonuca Gidilmesi Doğru Bulunmadığı Gibi İmza İncelemesi Yapılmadığı Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulması ve Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluğu )
İMZA İNCELEMESİ ( Yapılmadığı Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulması ve Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluğu )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İmza İncelemesi Yapılmadığı Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulması ve Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluğu - İhtarlı Davetiyeye Uymamanın Sonuçları İhtar Edilmeksizin Sonuca Gidilemeyeceği )"
170Y12.HD9.7.2012E. 2012/4910 K. 2012/24037"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Tatbike Medar İmza Mevcutsa Bununla Yoksa Yazdırılacak Yazı ve Attırılacak İmzayla Yapılacak Mukayese ve İncelemelerden veya Diğer Delil ve Karinelerden Reddedilen İmzanın Borçluya Aidiyetine Kanaat Getirilirse İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği )
İMZAYA İTİRAZ ( İtirazın Kaldırılması - İhtarlı Davetiyenin Borçlu Asile Gönderilmesi Gerekip Vekile Çıkarılan Davetiyeyle Aynı Hukuki Sonuca Ulaşılmasının Mümkün Olmadığı/Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesinin Doğru Olmadığı )
TATBİKE MEDAR İMZA ( Mevcutsa Bununla Yoksa Yazdırılacak Yazı ve Attırılacak İmzayla Yapılacak Mukayese ve İncelemelerden veya Diğer Delil ve Karinelerden Reddedilen İmzanın Borçluya Aidiyetine Kanaat Getirilirse İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği )
İHTARLI DAVETİYE ( Borçlu Asile Gönderilmesi Gerekip Vekile Çıkarılan Davetiyeyle Aynı Hukuki Sonuca Ulaşılmasının Mümkün Olmadığı/Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesinin Doğru Olmadığı - İtirazın Kaldırılması )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Hükümde Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı - İtirazın Kaldırılması )"
170Y12.HD9.7.2012E. 2012/17141 K. 2012/24020"TAKİBİN İPTALİ ( Çekte Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığından Dolayı - Şikayetin 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Şikayet Yoluyla Yapılması Gerektiği )
BEŞ GÜNLÜK ŞİKAYET SÜRESİ ( Çekte Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığından Dolayı Takibin İptali İsteminin 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Şikayet Yoluyla Yapılacağı - Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin İddiada Bulunulmadığı/Süre Aşımı Yönünden Talebin Reddi )
ŞİKAYET ( Takibe Konu Çekte Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığından Dolayı Takibin İptali İsteminin 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Şikayet Yoluyla Yapılacağı - Süre Aşımı Yönünden Talebin Reddi )
ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLMADIĞINDAN BAHİSLE TAKİBİN İPTALİ İSTEĞİ ( 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Şikayet Yoluyla Yapılacağı )"
170Y12.HD5.7.2012E. 2012/6325 K. 2012/23745"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Borçlunun İmza İtirazı Bulunduğu - İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspat Külfeti Alacaklı Tarafta Olduğu Halde Mahkemece İspat Yükünü Tersine Çevirmek Suretiyle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
İSPAT KÜLFETİNİN ALACAKLI ÜZERİNE OLMASI ( Senetlerdeki İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspatının Alacaklı Tarafından Yapılması Gereği - Mahkemece Mahkemece İspat Yükünü Tersine Çevirmek Suretiyle Hüküm Kurulamayacağı/İcra Takibi/İspat )
SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN İSPATI ( Alacaklının Üzerinde Bulunduğunun Gözetileceği - Borçluya İmza Örneklerini Vermesi İçen Verilen Kesin Süreye Uymadığından Bahisle İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği/İspat Külfeti )"
170Y12.HD4.7.2012E. 2012/6417 K. 2012/23441"ALONJ ÜZERİNE YAPILAN İBRAZIN GEÇERLİ OLMASI (İbraz Kaşesinin Alonj Üzerine Basıldığı/Türk Ticaret Kanunu'nda ve Çek Kanunu'nda İbrazın Alonj Üzerine Yapılamayacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı - Çekin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunduğu )
SENEDİN ARKA YÜZÜNE YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN YER KALMAMASI (Senede Uzunlamasına Eklenen Alonj Üzerinde Yapılacak Her Türlü İşlemin Senedin Arkasına Yazılmış Sayılacağı - Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Yitirmediği )
İBRAZ KAŞESİNİN ALONJ ÜZERİNE BASILMASI (Kambiyo Senetlerinin Arka Yüzüne Yapılacak İşlemler İçin Yer Kalmadığı Zaman Senede Uzunlamasına Eklenen Alonj Üzerinde Yapılacak Her Türlü İşlemin Senedin Arkasına Yazılmış Sayılacağı - Geçerli Olduğu )
ÇEKE DAYALI TAKİBE İTİRAZ (Alonj Üzerinde Yapılacak Her Türlü İşlemin Senedin Arkasına Yazılmış Sayılacağı/Alonj Üzerine Yapılan İbrazın Geçerli Olacağı - Çekin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunduğu/Çekin Kambiyo Vasfında Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
ÇEKİN KAMBİYO VASFI (Alonj Üzerinde Yapılan İşlemlerin Geçerli Olması Nedeniyle Dava Konusu Çekin Kambiyo Senedi Vasfının Devam Ettiği - Çekte İbraz Kaşesinin Alonj Üzerine Basılabileceği/Alonj Üzerine Yapılan İbrazın Geçerli Olduğu )
ALONJ (Türk Ticaret Kanunu'nda ve Çek Kanunu'nda İbrazın Alonj Üzerine Yapılamayacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı - Alonj Üzerine Yapılan İbrazın Geçerli Olduğu )"
170Y12.HD4.7.2012E. 2012/16829 K. 2012/23489"İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ (Senedi Takibe Koymada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklı Aleyhine Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın % 20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın % 10'u Oranında Para Cezasına Hükmedileceği)
SENEDİ TAKİBE KOYMAKTA KÖTÜNİYET VEYA AĞIR KUSUR (İmzaya İtirazın Kabulü - Alacaklı Aleyhine Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın % 20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın % 10'u Oranında Para Cezasına Hükmedileceğinin Gözetileceği)
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE ALACAKLININ AĞIR KUSURLU OLMASI (Takip Konusu Alacağın % 20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken %20 Oranının Ne Sebeple Aşıldığı Açıklanmadan % 40 Oranında Tazminata Hükmedilemeyeceği)"
170Y12.HD28.6.2012E. 2012/5863 K. 2012/22981"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Bonodaki İmzaya İtiraz Edilmesi - Bono Aslı Bulunamadığından İmza İncelemesinin Yapılamadığı/Fotokopi Üzerinde de İmza İncelemesi Yapılamayacağı/İspat Yükünün Yerine Getirilemediği )
BONO FOTOKOPİSİNDE İMZA İNCELEMESİ (Fotokopi Üzerinde İmza İncelemesi Yapılamayacağı - İtirazın Kabulü Gereği )
İMZAYA İLİŞKİN İSPAT YÜKÜ (İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Alacaklı Tarafından Kanıtlanamadığı/İtirazın Kabulüne Karar Verileceği - Bono Fotokopisi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı/Bono Aslının İcra Müdürlüğünde Kaybolduduğu )
BONO ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU (İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılabileceği - Devletin Zararın Meydana Gelmesinde Kusuru Bulunan Görevlilere Rücu Hakkının Saklı Olduğu/Devletin Rücu Hakkı )
İDAREYE KARŞI TAZMİNAT DAVASI (Bononun İcra Dairesinde Kaybolması - Davanın Adliye Mahkemelerinde Açılacağı/Devletin Kusurlu İcra Memuru Aleyine Rücu Hakkının Bulunduğu/Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibinde İmzaya İtiraz Edilmesi )"
170Y12.HD28.6.2012E. 2012/5847 K. 2012/22970"TAKİBİN İPTALİ ( Çekte Bulunan İmzaların Keşideci Şirketin Yetkilisine Ait Olmadığının Tarafların Kabulünde Olduğu - Hakkında Takip Yapılan Kişi Şirket Yetkilisi Olduğundan İmza İtirazının Kabulüyle Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA İTİRAZI ( Çekteki İmzanın Borçlu Şirket Yetkilisinin Verdiği Vekaletnameyle Başka Bir Şahıs Tarafından Atıldığı Beyan Edilmiş İse de Taraf Beyanlarıyla Çekteki İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Sabit Olduğu - Şirket Yetkilisi Hakkında İmza İtirazının Kabulü Gerektiği/Takibin İptali )
ŞİRKETİ İLZAM YETKİSİ ( Takibin İptali/Çekte Bulunan İmzaların Keşideci Şirketin Yetkilisine Ait Olmadığı Tarafların Kabulünde Olup Bunun Şirketi İlzam Etmeyeceği - Hakkında Takip Yapılan Kişi Şirket Yetkilisi Olduğundan İmza İtirazının Kabulü Gerektiği )"
170YHGK27.6.2012E. 2012/12-240 K. 2012/419"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ (İmzaya ve Borca İtiraz Nedeniyle - Mahkemece Yeniden Oluşturulacak ve Yazı Biliminden Anlar Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Usulüne Uygun Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İMZAYA İTİRAZ (Hükme Esas Alınan Bilirkişi İncelemesini Yapanların Grafoloji Alanındaki Uzmanlıklarına Yönelik Açıklamada da Bulunulmadığı - Yeniden Oluşturulacak ve Yazı Biliminden Anlar Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Usulüne Uygun Rapor Alınması Gerektiği/İcra Takibinin İptali İstemi)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İcra Takibinin İptali İstemi - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmadığı/İncelemeyi Yapanların Grafoloji Alanındaki Uzmanlıklarına Yönelik Açıklamada da Bulunulmadığı/Raporun Hükme Esas Alınamayacağı)
BORCA İTİRAZ (Bilirkişi İncelemesini Yapanların Grafoloji Alanındaki Uzmanlıklarına Yönelik Açıklamada da Bulunulmadığı - Yeniden Oluşturulacak ve Yazı Biliminden Anlar Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Usulüne Uygun Rapor Alınması Gerektiği/İcra Takibinin İptali İstemi)"
170Y12.HD27.6.2012E. 2012/5347 K. 2012/22745"İMZA İTİRAZI ( Bilirkişi Raporu İle İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının Tespiti Gereği - Dolandırıcılık Suçundan Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verilmesinin İtirazın Kabulüne Engel Teşkil Etmeyeceği )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI OLARAK YAPILAN İCRA TAKİBİ ( İmzaya İtiraz/Bilirkişi Raporu İle İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının Tespiti Gereği - Dolandırıcılık Suçundan Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verilmesinin İtirazın Kabulüne Engel Teşkil Etmeyeceği )
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( İmzaya İtiraz/Bilirkişi Raporu İle İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının Tespiti Gereği - Dolandırıcılık Suçundan Açılan Davada Verilen Kararın İtirazın Kabulüne Engel Teşkil Etmediği )
ÇEKTE YER ALAN İMZANIN İNKARI ( Bilirkişi Raporu İle İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının Tespiti Gereği - Dolandırıcılık Suçundan Açılan Davada Verilen Kararın İtirazın Kabulüne Engel Teşkil Etmediği )"
170Y12.HD26.6.2012E. 2012/7765 K. 2012/22392"İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Takip Yapmada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kabulü Halinde Takip Yapmada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği )
ALACAKLI ALEYHİNE TAZMİNAT ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Takip Yapmada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği - %40 Oranında Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )"
170Y12.HD26.6.2012E. 2012/4458 K. 2012/22330"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takip Dayanağı Senedin Taraflar Arasında Sözleşme Kapsamında Alındığının Kabulü Gereği - Taraflar Arasındaki Protokollerin Yargılamayı Gerektirdiğinin Kabulü Gereği )
TARAFLAR ARASINDAKİ PROTOKOLLER ( Edimlerin Protokole Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Yargılamayı Gerektirmesi - Mahkemece Takibin İptaline Karar Verileceği/Kambiyo Senetlerine Mahsusu İcra Takibine Karşı Yapılan İtirazın İptali )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( 01.10.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 S.K Hükümlerinin Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Karar Metninde Bulunması Gereği/Emredici Hüküm Olduğu ve Gözetileceği )"
170Y12.HD26.6.2012E. 2012/1747 K. 2012/22466"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulüne ve Hakkındaki İcra Takibinin Durdurulmasına Hükmedildiği – Bu Karar Kesinleşmeden Takibin İptal Edilemeyeceği/Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
İCRA TAKİBİNİN DURMASI ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulüne ve Hakkındaki İcra Takibinin Durdurulmasına Hükmedildiği – Bu Karar Kesinleşmeden Takibin İptal Edilemeyeceği/Kesinleşmeden Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmemesi Gereği )
HACİZLERİN KALDIRILMASI ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulüne ve Hakkındaki İcra Takibinin Durdurulmasına Hükmedildiği – Bu Karar Kesinleşmeden Takibin İptal Edilemeyeceği/Kesinleşmeden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulüne ve Hakkındaki İcra Takibinin Durdurulmasına Hükmedildiği – Bu Karar Kesinleşmeden Takibin İptal Edilemeyeceği/Kesinleşmeden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD21.6.2012E. 2012/5579 K. 2012721767"USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİ ( İmzaya İtiraz - Borçlular İmzaya İtirazlarını Muttali Olduklarını Belirttikleri Tarihe Göre Süresinde İcra Mahkemesine Bildirmemiş Olduğundan Mahkemece İstemin Süre Aşımından Reddi Gereği )
ÖDEME EMRİ TEBLİGATININ USULSÜZLÜĞÜ ( Usulsüz Tebligat Şikayetiyle Birlikte İmzaya İtiraz - Borçlular İmzaya İtirazlarını Muttali Olduklarını Belirttikleri Tarihe Göre Süresinde İcra Mahkemesine Bildirmediğinden İstemin Süre Aşımından Reddi Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Usulsüz Tebligat Şikayetine Dayalı - Borçlular İmzaya İtirazlarını Muttali Olduklarını Belirttikleri Tarihe Göre Süresinde İcra Mahkemesine Bildirmediğinden İstemin Süre Aşımından Reddi Gereği )"
170Y12.HD21.6.2012E. 2012/5541 K. 2012/21756"ÇEKE DAYALI HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( İmzaya İtiraz/Fotokopi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı - Mukayese Belgeler Olarak Dosya İçinde Bulunan Belgelerin Çoğunluğunun Fotokopi Olduğu/Yetersiz Araştırma Yapıldığı )
FOTOKOPİ BELGELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILAMASI ( Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Fotokopi Üzerinden Araştırma Yapılamaycağı/Mukayese Belgeler Olarak Dosya İçinde Bulunan Belgelerin Çoğunluğunun Fotokopi Olduğu/Çeke Dayalı Takip )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borçlunun İmzaya İtirazı Üzerine Fotokopi Üzerinden İmza İnceleme Yapıldığından Raporun Yetersiz Olduğu/Kanuni Kıstaslara Uygun Olmadığı - Çeke Dayalı Haciz Yoluyla Başlatın İcra Takibine İmzaya İtiraz ( "
170Y12.HD21.6.2012E. 2012/4766 K. 2012/21906"İMZAYA İTİRAZ (Alacaklı Keşideciye Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Olup Alacaklının Takip Konusu Alacağın Yüzde Yirmisinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerektiği)
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP (Lehdarın Bonolardaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu - Alacaklının Takip Konusu Alacağın Yüzde Yirmisinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerektiği/İmzaya İtiraz)
ALACAKLININ TAKİPTE KUSURLU OLMASI (Bonolardaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Senedi Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilen Keşideciye Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gerektiği)
PARA CEZASI (Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilen Keşideciye Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Olduğu - Takip Konusu Alacağın Yüzde Yirmisinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerektiği)
TAKİBİN DURDURULMASI (Borçlunun İmzaya İtirazının Kabul Edilmesi Halinde İtirazın Kabulüne ve Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)"
170Y12.HD20.6.2012E. 2012/6548 K. 2012/21697"ÖDEMENİN BANKA YOLUYLA YAPILDIĞI İDDİASI ( Borçlu Tarafında Takip Konusu Borç Kabul Edilerek Banka Yoluyla Ödeme Yapıldığını İddia Ettiği - Takibe Danayak Senedin Kambiyo Vasfı Taşıyıp Taşımadığının İncelenmesine Lüzum Bulunmadığı )
SENEDİN KAMBİYO VASFI TAŞIYIP TAŞIMADIĞI ( Mahkemece Re'sen Nazara Alınacağı - Borcun Kısmen ve Tamamen Kabul Edilmesi Durumunda Mahkemece Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması Nedeniyle Takibin İptal Edilemeyeceği )
KAMBİYO HUKUKU GEREĞİNCE ALACAKLININ TAKİP HAKKINA SAHİP OLUP OLMADIĞI ( Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı )"
170Y12.HD20.6.2012E. 2012/4666 K. 2012/21727"İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Borçlu Şirket Yetkilisinin Duruşmada İmza Örneklerinin Alındığı Tatbike Medar İmzalarının Toplandığı Görülmekle Dosyanın Bilirkişiye Tevdiiyle Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Borçlu Şirket Yetkilisinin Duruşmada İmza Örneklerinin Alındığı Tatbike Medar İmzalarının Toplandığı Görülmekle Dosyanın Bilirkişiye Tevdiiyle Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TATBİKE MEDAR İMZA ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Bilirkişi İncelemesi Yaptırarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD19.6.2012E. 2012/4817 K. 2012/21308"TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Usulsüz Tebligata Dair Şikayet İncelenip Sonuçlandırılmadan ve Dolayısıyla Borçlunun İmzaya İtirazının Süresinde Olup Olmadığı Tesbit Edilmeden Hüküm Kurulmasının Yanlış Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayet İncelenip Sonuçlandırılmadan ve Dolayısıyla Borçlunun İmzaya İtirazının Süresinde Olup Olmadığı Tesbit Edilmeden Hüküm Kurulamayacağı - Takibin Durdurulması İstemi )
İMZA İTİRAZI ( Takibin Durdurulması İstemi - Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren 5 Gün İçinde İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği/Öncelikle Usulsüz Tebligatla İlgili Şikayetin İncelenip Bir Karar Verilmesi ve Oluşacak Duruma Göre İtirazın Süresinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
ŞİKAYET ( Öncelikle Usulsüz Tebligatla İlgili Şikayetin İncelenip Bir Karar Verilmesi ve Oluşacak Duruma Göre İtirazın Süresinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği - Takibin Durdurulması İstemi )"
170Y12.HD19.6.2012E. 2012/14204 K. 2012/21173"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİP YAPILMASI (Senette Lehtar Ünvanının Eksik İfade Edildiği ve Senedin Arka Yüzünde Ünvan Eksikliğini Gideren Ciro Şerhi de Bulunmadığından Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
BONODA LEHTAR ÜNVANININ EKSİK İFADE EDİLDİĞİ (Bonoda Lehtarın Ad ve Soyadının Yazılı Olmasının Zorunlu Olduğu - Senedin Arka Yüzünde Ünvan Eksikliğini Gideren Ciro Şerhi de Bulunmadığından Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı)
SENETTE LEHTAR ÜNVANININ EKSİK İFADE EDİLMESİ (Senedin Arka Yüzünde Ünvan Eksikliğini Gideren Ciro Şerhi de Bulunmadığından Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
BONONUN KAMBİYO SENEDİ VASFINI TAŞIMAMASI (Bonoda Lehtarın Ad ve Soyadının Yazılı Olmasının Zorunlu Olduğu - Senette Lehtar Ünvanının Eksik İfade Edildiği ve Senedin Arka Yüzünde Ünvan Eksikliğini Gideren Ciro Şerhi de Bulunmadığı)
SENEDİN ARKA YÜZÜNDE ÜNVAN EKSİKLİĞİNİ GİDEREN CİRO ŞERHİ BULUNMAMASI (Senette Lehtar Ünvanının Eksik İfade Edildiği/Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verileceği)"
170Y12.HD14.6.2012E. 2012/13429 K. 2012/20561"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Ciro Sıralamasının İncelenmesinde Senedin Lehtarın Cirosuyla Borçlulardan Birine ve Onun Cirosuyla da Tekrar Takip Yapan Lehtara Geçtiği - Ciro Silsilesine Göre Borçlulardan Birine Karşı Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Bu Senede Dayanarak Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimselere Başvuramayacağı )
CİRO SİLSİLESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Borçlulardan Birine Karşı Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Aynı Senede Dayanarak Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimselere Başvurmasının Mümkün Olmadığı )
İTİRAZ SÜRESİ ( Borçlunun Yasal Süresini Geçirerek İcra Mahkemesine Yaptığı Başvurunun Süre Aşımından Reddi Gerektiği/İşin Esasının İncelenerek Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )
MÜRACAAT SORUMLUSU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Aynı Senede Dayanarak Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimselere Başvurmasının Mümkün Olmadığı )"
170Y12.HD12.6.2012E. 2012/4421 K. 2012/20219"ŞİKAYET ( Bonoya Dayalı Haciz Yoluyla Yapılan İcra Takibine - Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Sayılamayacağından Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Şikayet/Tahrifat Sonucu Bononun Çift Vadeli Hale Geldiği - Bu Halde Senet Bono Vasfında Sayılamayacağından Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİNİN TAHRİFATI ( Bononun Tediye Tarihindeki Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmzanın Mevcut Olmadığı/Bu Sebeple Yapılan Düzeltmenin Geçersiz Olduğu - Şikayet )
SENET ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza ve Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği - Bononun Tediye Tarihindeki Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmzanın Mevcut Olmadığı/Şikayet )
BONODA VADE ( Şikayet - Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Sayılamayacağından Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD12.6.2012E. 2012/4398 K. 2012/20224"KAMBİYO SENEDİ ( Borçlu Borcu Kısmen Kabul Ettiğinden Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Hakkına Sahip Bulunup Bulunmadığı Üzerinde Durulamayacağı - O Halde Mahkemece Şikayetin Reddi Gerektiği )
İMZA İNKARI ( Her Ne Suretle Olursa Olsun İmza İnkarı Geri Alınmış veya Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse İcra Mahkemesi İ.İ.K.nun 170/A Md. Gereğince Takibin İptaline Karar Veremeyeceği )
ŞİKAYET ( Borçlu Borcu Kısmen Kabul Ettiğinden Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Hakkına Sahip Bulunup Bulunmadığı Üzerinde Durulamayacağı - O Halde Mahkemece Şikayetin Reddi Gerektiği )"
170Y12.HD11.6.2012E. 2012/3520 K. 2012/20002"KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYET (Takip Konusu Senette Lehtar Adı Yazılı Olmadığından Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımadığı - Bu Hususun Re'sen Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği)
BONODA LEHTARIN ADI VE SOYADININ YAZILI OLMASI (Zorunlu Olduğu - Takip Konusu Senette Lehtar Adı Yazılı Olmadığından Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımadığı)
TAKİBİN İPTALİ (Takip Konusu Senette Lehtar Adı Yazılı Olmadığından Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımadığı - Bu Hususun Re'sen Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği)
LEHTARIN ADININ SENETTE YAZILI OLMAMASI (Bononun Kambiyo Senedi Vasfı Taşımadığı - Bu Hususun Re'sen Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği)"
170Y12.HD11.6.2012E. 2012/15590 K. 2012/19919"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Zamanaşımının Oluşması Nedeniyle İcranın Geri Bırakılmasının Talep Edildiği - Alacaklının Zamanaşımı Süresi Dolmadan Yenileme Talebinde Bulunduğu/Zamanaşımı Şikayetinin Reddedileceği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Bonoların Zamanaşımına Uğradığı Gerekçesiyle - Alacaklının Zamanaşımı Süresi Dolmadan Yenileme Talebinde Bulunduğu/Zamanaşımı Şikayetinin Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yoluyla Takip/Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Talep Edildiği - Bononun 3 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadan Alacaklının Yenileme Talebinde Bulunduğunun Gözetileceği )
İCRA TAKİBİNİN YENİLENMESİ ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yoluyla Takip/Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Zamanaşımının Oluşması Nedeniyle İcranın Geri Bırakılmasının Talep Edildiği - Bononun 3 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadan Alacaklının Yenileme Talebinde Bulunduğunun Gözetileceği )"
170Y12.HD6.6.2012E. 2012/12678 K. 2012/19435"BONOYA DAYALI TAKİP ( Senedin Arka Yüzünün İncelenmesinde Keşideci ve Lehdar Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Teminatı Olarak Verildiğinin Yazılı Olduğu - Bononun Arkasına Yazılan Bu İbarelerde Neyin Teminatı Olduğu Belirtildiğine Göre Bu Kayıt Onun Teminat Senedi Olduğuna İspata Tek Başına Yeterli Olduğu )
TEMİNAT AMAÇLI SENET ( Bononun Arkasına Yazılan Bu İbarelerde Neyin Teminatı Olduğu Belirtildiğine Göre Bu Kayıt Onun Teminat Senedi Olduğuna İspata Tek Başına Yeterli Olduğu )
KAMBİYO SENEDİ ( Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödemek Vaadini İçermemesi Halinde Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği/İİK'nun 170/A-2. Md. Gereğince Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BONONUN ARKASINA YAZILAN YAZI ( Sözleşmenin Teminatı Olarak Verildiğinin Yazılması - Bononun Arkasına Yazılan Bu İbarelerde Neyin Teminatı Olduğu Belirtildiğine Göre Bu Kayıt Onun Teminat Senedi Olduğuna İspata Tek Başına Yeterli Olduğu )"
170Y12.HD4.6.2012E. 2012/1820 K. 2012/18946"İCRA TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI ( Borçlu Hakkında Zamanaşımını Kesen İşlem Yapılmadığından Borçlunun Zamanaşımı Şikayetinin Kabul Edilerek Hakkındaki İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği)
ÇEKE DAYALI TAKİPTE ZAMANAŞIMI ( 6 Aylık Zamanaşımı Süresi İçinde İcra Dosyasında Borçlu Hakkında İşlem Yapılmadığı/Diğer Borçlu Hakkında Yapılan Zamanaşımını Kesen İşlemlerin Şikayetçi Borçlu Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği - Borçlunun Zamanaşımı Şikayetinin Kabul Edileceği)
ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM ( Her Kim Hakkında Vaki Olmuşsa Ona Karşı Hüküm İfade Edeceği - İcra Takibinin Diğer Borçlusu Hakkında Yapılan Zamanaşımını Kesen İşlemlerin Şikayetçi Borçlu Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği)
ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ ( Çeke Dayalı Takipte 6 Aylık Zamanaşımı Süresi İçinde İcra Dosyasında Borçlu Hakkında İşlem Yapılmadığı/İcra Takibinin Diğer Borçlusu Hakkında Yapılan Zamanaşımını Kesen İşlemlerin Şikayetçi Borçlu Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği - Şikayetin Kabul Edileceği)"
170Y12.HD28.5.2012E. 2012/1051 K. 2012/17908"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya - Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Oluştuğundan Bu Çelişki Giderilmeden Adli Tıp Kurumu Raporuna İtibar Edilerek Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
İMZAYA İTİRAZ ( İtirazın Kaldırılması - Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Oluştuğundan Bu Çelişki Giderilmeden Adli Tıp Kurumu Raporuna İtibar Edilerek Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
İMZA İNCELEMESİ ( İtirazın Kaldırılması/Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olduğuna Dair Yasal Bir Düzenleme Olmadığı - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Adli Tıp Kurumu Raporuna İtibar Edilerek Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Bu Çelişki Giderilmeden Adli Tıp Kurumu Raporuna İtibar Edilerek Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı - Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olduğuna Dair Yasal Bir Düzenleme Olmadığı - İtirazın Kaldırılması )"
170Y12.HD16.5.2012E. 2012/13028 K. 2012/17296"İTİRAZ VE ŞİKAYET ( Bonolarda Uygulanması Gereken 626 ve 642/2. Md.leri Gereğince Hamilin Lehtara ve Cirantalara Müracaat Edebilmesi İçin Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesi Gerektiği - Bu Husus İcra Mahkemesince Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
LEHTARA VE CİRANTALARA MÜRACAAT ( Hamilin Lehtara ve Cirantalara Müracaat Edebilmesi İçin Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesi Gerektiği - Bu Husus Süresinde Yapılan İtiraz ve Şikayetlerde İcra Mahkemesince Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
TAKİP TALEPNAMESİNE PROTESTO BELGESİ EKLENMEMESİ ( Anılan Belge Alacaklı Tarafından Yargılama Sırasında da Sunulmadığından Mahkemece Muteriz Borçlular Lehtar ve Ciranta Hakkındaki Takibin Re'sen İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD4.5.2012E. 2012/6593 K. 2012/15171"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Bononun Teminat Olarak Verilmesi - Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği ve Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BONONUN TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ ( Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği ve Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇERMEYEN SENET ( Bononun Taraflar Arasında Meydana Gelen Trafik Kazasından Dolayı Alacaklının Aracında Oluşan Zararın Giderilmesi Amacıyla Teminat Olarak Verildiği - Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD17.4.2012E. 2012/8445 K. 2012/12594"BONONUN ÇİFT İMZA İLE KEŞİDE EDİLMESİ ( Şirket Vekilinin Şirkete Vekaleten Attığı İmza Yanında Şirket Unvanının Açığında 2. İmzası Olduğuna Göre Bu 2. İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatıyla Borçtan Şahsen Sorumlu Olduğu )
ŞİRKET VEKİLİNİN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMASI ( Bonoda Keşideci Olarak Şikayetçi Borçlu Şirket Yazılı Olup Açıkta Çift İmzayla Keşide Edildiği - Şirket Vekilinin Şirkete Vekaleten Attığı İmza Yanında Şirket Unvanının Açığında 2. İmzası Olduğuna Göre Bu 2. İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatıyla )
KEŞİDECİ OLARAK ŞİRKETİN YAZILI OLMASI ( Bononun Çift İmzayla Keşide Edildiği - Şirket Vekilinin Şirkete Vekaleten Attığı İmza Yanında Şirket Unvanının Açığında 2. İmzası Olduğuna Göre Bu 2. İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatıyla Borçtan Şahsen Sorumlu Olduğu )
ÇİFT İMZA İLE KEŞİDE ( Bonoda Keşideci Olarak Şikayetçi Borçlu Şirketin Yazılı Olduğu - Şirket Vekilinin Şirkete Vekaleten Attığı İmza Yanında Şirket Unvanının Açığında 2. İmzası Olduğuna Göre Bu 2. İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatıyla Borçtan Şahsen Sorumlu Olacağı )"
170Y12.HD17.4.2012E. 2012/8443 K. 2012/12589"ŞİRKET TEMSİLCİSİ TARAFINDAN İKİ ADET İMZA ATARAK BONONUN KEŞİDE EDİLMESİ ( Şirket Temsilcisinin Keşideci Olarak İsmi Yazılı Olmadığı - Borçlu Şirketin Sorumluluğunun Doğması İçin Tek İmza Yeterli Olduğu/2.İmzanın Şirket Temsilcisini Avalist Duruma Sokacağı )
KEŞİDECİNİN ŞİRKET OLMASI ( Şirket Kaşesi Açığına Şirket Temsilcisi Tarafından İki Adet İmza Atıldığı/Şirket Temsilcisinin Keşideci Olarak İsmi Yazılı Olmadığı - Borçlu Şirketin Sorumluluğunun Doğması İçin Tek İmza Yeterli Olduğu )
İKİ İMZA İLE BONONUN KEŞİDE EDİLMESİ ( Borçlu Şirketin Sorumluluğunun Doğması İçin Tek İmza Yeterli Olduğu - Bono Ön Yüzündeki 2. İmzanın Şirket Temsilcisini Avalist Duruma Sokacağı )"
170Y12.HD17.4.2012E. 2012/7435 K. 2012/12810"VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİH OLMASI ( Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmayışı )
KAMBİYO VASFI BULUNMAYAN BİR SENET ( Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Gösteren Senet )
TAKİBİN İPTALİ ( Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Gösteren Senedin Kambiyo Niteliğinde Olmaması )
PARAFLANMAYAN DÜZELTMELER ( Tahrifat Niteliğinde Olacağı - Yapılmamış Sayılacağı )"
170Y12.HD16.4.2012E. 2012/7107 K. 2012/12520"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçluların İtiraz Dilekçesinin Ekindeki Tutanak Başlılık Belgenin Dikkate Alınacağı - Bu Belgenin Senedin Teminat Senedi Olduğunu İspat Edici Mahiyeti Bulunduğu )
İTİRAZ DİLEKÇESİNİN EKİNDEKİ İBRAZ EDİLEN TUTANAK ( "Bir Adet Senet Teminat Olarak Verilmiştir." Şeklinde İbare Bulunduğu - Yerel Mahkemece Bu Belgenin Dikkate Alınacağı/Senetin Teminat Niteliğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TEMİNAT SENETİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi - Takibe Konu Senedin Teminat Seneti Olduğunu Gösterir Mahiyetteki "Tutnak" Başlıklı Belge Fotokopisinin Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği - Takibin İptali )"
170YHGK30.3.2012E. 2012/12-87 K. 2012/259"İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senedine Özgü Haciz Yoluyla Takip/İmzaya İtiraz Edildiği - Çek Aslının İcra Kasasından Alındığı Tensip Tutanağında Verilen Sürede Mahkemeye İbraz Edilmediği/İmza İtirazının Kabulüne Karar Verileceği )
ÇEK ASLININ VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Kambiyo Senedine Özgü Haciz Yoluyla Takip/İmzaya İtiraz Edildiği - Çek Aslının İcra Kasasından Alındığı/Alacaklı Vekiline Tebliğ Edilen Tensip Tutanağında Verilen Sürede Mahkemeye İbraz Edilmediği/İtirazın Kabulüne Karar Verileceği )
TENSİP TUTANAĞINDA ÇEK ASLININ İBRAZI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Kambiyo Senedine Özgü Haciz Yoluyla Takip/İmzaya İtiraz Edildiği - Çek Aslının İcra Kasasından Alındığı/Tebliğ Edilen Tensip Tutanağında Verilen Sürede Mahkemeye İbraz Edilmediğinden İtirazın Kabulü Gereği )
İCRA KASASINDAN ÇEK ASLININ TESLİM ALINMASI ( Kambiyo Senedine Özgü Haciz Yoluyla Takip/İmzaya İtiraz Edildiği - Tebliğ Edilen Tensip Tutanağında Verilen Sürede Mahkemeye İbraz Edilmediğinden İtirazın Kabulü Gereği )"
170Y12.HD20.3.2012E. 2012/6314 K. 2012/8684"ALACAKLININ TAKİPTE YETKİLİ HAMİL OLMAMASI ( Takibe Çeke Dair Olarak İbrazdan Önce yada Sonra Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı Gibi Adına Alacağın Temliki Sonucunu Doğuran Kendisine Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı - Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın Takibin Resen İptaline Karar Verilebileceği )
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( 2004 S.K. Md.170/a'da İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Yer Verilmediğinden Alacaklı Aleyhine İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
TAKİBİN RESEN İPTALİ ( Takibe Çeke Dair Olarak İbrazdan Önce yada Sonra Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı Gibi Adına Alacağın Temliki Sonucunu Doğuran Kendisine Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığından Çeke Dair Olarak Alacaklının Takipte Yetkili Hamil Olmadığı )
ÇEKE DAİR ALACAKLININ TAKİPTE YETKİLİ HAMİL OLMAMASI ( Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın Takibin Resen İptaline Karar Verilebileceği )"
170Y12.HD27.12.2011E. 2011/12769 K. 2011/30837"İMZA İNKARI (İmzaya İtirazda İspat Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklı Takip Dayanağı Bonoda Keşideciye Atfen Atılı İmzanın Onun Eli Ürünü Olduğunu ve İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu)
İSPAT LÜLFETİ (İmzaya İtirazda İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklı Takip Dayanağı Bonoda Keşideciye Atfen Atılı İmzanın Onun Eli Ürünü Olduğunu ve İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu)
KESİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ (İmzaya İtiraz - Alacaklıya Sözkonusu Bilirkişi Ücretinin Yatırması İçin Kesin Süre Verilmeli Ondan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ (İmzaya İtiraz - Alacaklıya Sözkonusu Bilirkişi Ücretinin Yatırması İçin Kesin Süre Verilmesi Gerektiği)"
170Y12.HD27.12.2011E. 2011/12599 K. 2011/30946"BORCUN KISMEN KABUL EDİLMESİ ( Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfını Taşımadığı Gerekçe Gösterilerek Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Bonodaki İmza İnkar Edilmediği ve Borçlunun Kısmi Kabulü Bulunduğu - Senedin Kambiyo Vasfını Taşımadığı Gerekçe Gösterilerek Takibin İptal Edilemeyeceği )
SENEDİN KAMBİYO VASFI TAŞIMAMASI ( Gerekçe Gösterilerek Takibin İptal Edilememesi - Bonodaki İmza İnkar Edilmediği ve Borçlunun Kısmi Kabulü Bulunduğu )"
170Y12.HD20.12.2011E. 2011/11479 K. 2011/29610"İNKAR EDİLEN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( İcra İnkar Tazminatı - İtiraz ile Birlikte Takip Durdurulmuş ise Borçlunun Takip Konusu Alacağın %40'ından Aşağı Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatına Mahkum Edileceği İtirazın Reddedileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Anlaşılması ve İtiraz ile Birlikte Takibin Durması - İtirazın Reddedileceği ve Borçlu TakibinTakip Konusu Alacağın %40'ından Aşağı Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatına Mahkum Edileceği )"
170Y12.HD8.12.2011E. 2011/9651 K. 2011/27343"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİP ( İmzaya İtiraz İcra Mahkemesince İmza İncelemesinin Aynı Kanunun 68/A Md.nin 4. Fıkrasına Göre Yapılması Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( İcra Mahkemesince İmza İncelemesinin Aynı Kanunun 68/A Md.nin 4. Fıkrasına Göre Yapılması Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Dayalı Takip )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tarafların Mahkemenin ve Yargıtay'ın Denetimine Elverişli Bir Raporla Ortaya Konulması Gerektiğinde Karşılaştırılan İmza veya Yazının Hangi Sebeple Farklı veya Aynı Kişinin Eli Ürünü Olduklarının Fotoğraf ya da Diğer Uygun Görüntü Teknikleriyle de Desteklenmesi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Dayalı Takip )
BELGEDEKİ İMZA VEYA YAZI ( Atfedildiği Kişiye Ait Olup Olmadığı Hususunda Yapılacak Bilirkişi İncelemesinin Konunun Uzmanınca ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Bir Laboratuvar Ortamında İncelenmesi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte İmza İncelemesi )"
170Y12.HD6.12.2011E. 2011/8963 K. 2011/26728"İMZAYA İTİRAZ ( Senetteki İmznın Borçluya Ait Olduğunu İspat Külfeti Senet Elinde Olup Takibe Başlayan Alacaklıya Ait Olduğu - Adli Tıp Raporunda İmzanın Basit Tersimli Olması Sebebiyle Borçluya Ait Olup Olmadığı Tespit Edilemediğinden İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Kanıtlanamadığının Kabulü Gereği )
BASİT TERSİMLİ İMZA ( İtiraz Edilen İmzanın Basit Tersimli Olması Nedeniyle Borçluya Ait Olup Olmadığı Tespit Edilemediği Adli Tıp Raporu ile Bildirildiğinden İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Kanıtlanamadığının Kabulü Gereği - İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( İtiraz Edilen Takibe Konu Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu - Basit Tersimli Olduğu İçin Aidiyeti Tespit Edilemeyen İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Kanıtlanamadığının Kabulü Gereği )"
170Y12.HD5.12.2011E. 2011/8674 K. 2011/26463"HAMİLE YAZILI ÇEK ( Bankaya İbrazından Sonra Ciro Edilmeksizin Başkasına Elden Devrinin Olanaksız Olduğu - İbrazdan Sonra Alacaklının Çekte Hak Sahibi Olabilmesi İçin Adına Alacağın Temliki Sonucu Doğuran Bir Cironun Bulunması Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Çekin İbrazından Sonra Alacaklının Çekte Hak Sahibi Olabilmesi İçin Adına Alacağın Temliki Sonucu Doğuran Bir Cironun Bulunması Gerektiği )
ÇEKİN DEVRİ ( Hamile Yazılı Bir Çekin Bankaya İbrazından Sonra Ciro Edilmeksizin Başkasına Elden Devrinin Olanaksız Olduğu - İbrazdan Sonra Alacaklının Çekte Hak Sahibi Olabilmesi İçin Adına Alacağın Temliki Sonucu Doğuran Bir Cironun Bulunması Gerektiği )"
170Y12.HD28.11.2011E. 2011/8460 K. 2011/24916"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Takip Yapmada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği)
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Takip Yapmada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği)
KÖTÜNİYET ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Takip Yapmada Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip)"
170YHGK23.11.2011E. 2011/12-740 K. 2011/685"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Senetteki İmzaya İtiraz - Mukayese İmzalar Toplanmaksızın Alınan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
İMZA İNCELEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Yapılan Takipte İmzaya İtiraz/İncelemede Senedin Keşide Tarihine En Yakın Tarihli Olanından Başlayarak Bilirkişice Mukayese Esas Alınacağı - Keşide Tarihinden Öncesine İlişkin Belge Bulunamazsa Sonraki Tarihli Belgeler Uygulamaya Elverişli İmza Örneği Taşıyan Herhangi Belge Temin Edilemez İse Borçlunun Duruşmada Alınan Medarı Tatbik İmza ve Yazı Örnekleri Üzerinden İnceleme Yapılacağı )
SENEDİN KEŞİDE TARİHİNDEN ÖNCESİNE İLİŞKİN BELGE ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Yapılan Takibin İptali ve Senetteki İmzaya İtiraz - İmza İncelemesinde Öncelikle Keşide Tarihine En Yakın Tarihli Olanından Başlayarak Bilirkişice Mukayeseye Esas Alınacağı )
İMZA ÖRNEĞİ TAŞIYAN BELGE TEMİN EDİLEMEMESİ ( Senetteki İmzaya İtiraz/Mukayese İmzalar Toplanmaksızın Karar Verilemeyeceği - Belge Temin Edilemezse Borçlunun Duruşmada Alınan Medarı Tatbik İmza ve Yazı Örnekleri Üzerinden İnceleme Yapılacağı )"
170Y12.HD17.11.2011E. 2011/6081 K. 2011/22688"KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİP ( Yasal Süresinde İcra Mahkemesinde İtiraz Edildiği - Borçlu Vekilinin İtiraz Dilekçesinde Dava Konusunu Menfi Tespit Olarak Nitelendirmesinin İcra Mahkemesinin İtirazı İnceleme Görevini Ortadan Kaldırmayacağı )
İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine İlişkin Takip - Borçlu Vekilinin İtiraz Dilekçesinde Dava Konusunu Menfi Tespit Olarak Nitelendirmesinin İcra Mahkemesinin İtirazı İnceleme Görevini Ortadan Kaldırmayacağı )
DAVA KONUSUNUN YANLIŞ NİTELENDİRİLMESİ ( Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipe İtiraz Edildiği - Borçlu Vekilinin İtiraz Dilekçesinde Dava Konusunu Menfi Tespit Olarak Nitelendirmesinin İcra Mahkemesinin İtirazı İnceleme Görevini Ortadan Kaldırmayacağı )
İCRA MAHKEMESİNİN İNCELEMESİ ( Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipe İtiraz Edildiği - Borçlu Vekilinin İtiraz Dilekçesinde Dava Konusunu Menfi Tespit Olarak Nitelendirmesinin İtirazı İnceleme Görevini Ortadan Kaldırmayacağı )"
170Y12.HD15.11.2011E. 2011/5957 K. 2011/21980"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( Takibe Konu Belgenin Bono Emre Muharrer Senet İbareleri Yer Almadığından Takibin İptaline Karar Verilmesi - Borçlu Alacaklıya Olan Borcunu Peyder Pey Ödediği Beyanı Karşısında Senedin Vasfının Tartışılamayacağı )
TAKİP KONUSU SENEDİN VASFININ TARTIŞILMASI ( Takibe Konu Senette Bono Emre Muharrer Senet İbareleri Yer Almadığından Takibin İptal Edilmesi - Borçlunun Takibe Konu Borcu Kısmen Ödediği Şeklindeki Beyanı Karşısında Senedin Vasfının Tartışılamayacağı )"
170Y12.HD15.11.2011E. 2011/26709 K. 2011/22239"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( Senet Borçlusu Alacaklıya Bir Kısım Ödemeler Yaptığını İkrar Ettiğinden Borç İlişkisini Kabul Ettiği - Keşidecinin Protesto Edilmediği ve Alacaklının Takip Hakkı Bulunmadığı Gerekçesiyle Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Keşidecinin Protesto Edilmemesi ve Alacaklının Takip Hakkı Bulunmadığı - Borçlu Takip Konusu Senet Karşılığında Bir Kısım Ödemeler Yaptığını Kabu Ettiğine Göre Borç İlişkisini Kabu Ettiği Bu Nedenle de Takibin İptalinin Hatalı Olduğu )
BORÇ İLİŞKİSİNİ KABUL ( Takip Konusu Kambiyo Senedine Dayalı Kısmi Ödeme Boç İlişkisinin Kabulü Analamına Geldiği - Keşidecinin Protesto Edilmediği ve Alacaklının Takip Hakkı Bulunmadığı Gerekçesiyle Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD3.11.2011E. 2011/5156 K. 2011/21592"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takip Konusu Bononun Başka Bir Takip İçin Yapılan Haciz Karşılığında Verildiği Teminat İçin Olduğu Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarı İçermediği - Alacağın Varlığı ve Miktarı Şarta Bağlandığından Bonoya Dayalı Kambuyo Takibi Yapılamayacağı )
BONONUN KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI İÇERMEMESİ ( Alacağın Varlığı ve Miktarı Şarta Bağlanması ve Şartın Gerçekleşip Gerçekleşmediğ iYargılamayı Gerektirmesi Halinde Kambiyo Takibi Yapılamayacağı - Bono Tahsil Edilince Borçtan İndirilecektir İfadesinin Bir Şart İçerdiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Konusu Bononun Başka Bir Alacak İçin Yapılan Hacizde Verilmesi ve Haciz Tutanağına Yazılan Bono Tahsil Edilince Borçtan İndirilecektir İfadesinin Bir Şart İçerdiği - Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarı İçermeyen Bonoya Dayalı Kabiyo Takibi Yapılamayacağı )"
170Y12.HD1.11.2011E. 2011/5079 K. 2011/20876"İMZANIN İNKARI (İspat Yükü Gereği Gibi Yerine Getirilmediğinden ve İmzanın Borçluya Ait Olduğu Hususu Alacaklı Tarafından Kanıtlanamadığından İtirazın Kabulüne Karar Verileceği )
SENET ASLININ İBRAZ EDİLEMEMESİ (İmzanın İnkarı - Uyuşmazlığın Çözümünün Dar Yetkili Mahkemenin Görevi Dışında Kalıp Yargılamayı Gerektirdiği )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN ALACAKLI TARAFINDAN KANITLANACAĞI (Alacaklının İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu - İmzanın Borçluya Ait Olduğu Hususu Alacaklı Tarafından Kanıtlanamadığından İtirazın Kabulü Gerektiği )"
170Y12.HD31.10.2011E. 2011/4784 K. 2011/20678"İMZA İNKARI ( Yapılan İnceleme Sonucu İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Anlaşılması Halinde İtirazın Kabulüne ve Takibin Durmasına Karar Verileceği - İtirazın KabulÜ Halinde Takibe Başlamada Kötü Niyet ve Ağır Kusur Varsa Tazminata Hükmedilmesi )
SENEDİN TAKİBE KONULMASI NEDENİYLE ALACAKLININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ ( İmza İnkarı - Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Alacaklının Takibe Başlamada Kötü Niyet ve Ağır Kusur Varsa Tazminata Hükmedilmesi )"
170Y12.HD26.10.2011E. 2011/5773 K. 2011/20655"BONONUN ÖN YÜZÜNDEKİ VADE TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetlerin Bono Vasfını Taşımayacağı - Tahrifat Nedeniyle Ortaya Çıkan Çift Vade Tarihinin Takibin İptali Sonucunu Doğuracağı/Bonoya Dayalı İcra Takibine İtiraz )
BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Bononun Vade Tarihin Değiştirildiği - Yapılan Tahrifatın Grofolog Bilirkişi Raporu ile Saptanmış Bulunduğu/Bonoların Çift Vadeli Olarak Düzenlenemeceği/İtirazın Kabulü ile İcra Takibinin İptal Edileceği )
BONONUN ÇİFT VADELİ OLAMAYACAĞI ( Davada Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senedin Bono Vasfını Kaybettiği - Bononun Vade Tarihinde Tahrifat Yapıldığı - Bu Tahrifatın Grofolog Bilirkişi Raporu ile Saptanmış Bulunduğu/Bonoya Dayalı İcra Takibi )"
170Y12.HD26.10.2011E. 2011/5757 K. 2011/20657"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Çeklerdeki İmzaların Şirket Yetkililerine Ait Olmadığını İleri Sürerek İmzaya İtiraz Ettiği - Borçlu Şirketi Münferiden Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler Yönünden de Yöntemince İmza İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği )
İMZA İNCELEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi - Borçlu Şirketi Münferiden Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler Yönünden de Yöntemince İmza İncelemesi Yapılacağı )
ŞİRKETİ MÜNFERİDEN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİLER ( Çeklerdeki İmzaların Şirket Yetkililerine Ait Olmadığı İtirazı - Borçlu Şirketi Münferiden Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler Yönünden de Yöntemince İmza İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği )"
170Y12.HD24.10.2011E. 2011/4090 K. 2011/20053"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlular Vekilinin Çekte Yer Alan İmzaların Müvekkilerine Ait Olmadığı İddiası - Ayrıca Borçlu Olmadıklarının Tespitinin İstenmesinin Sonuca Etki Etmemesi )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Borçlular Vekilinin Çekte Yer Alan İmzaların Müvekkilerine Ait Olmadığı İddiası - İmzaya İtiraz Olarak Nitelendirileceği/Ayrıca Borçlu Olmadıklarının Tespitinin İstenmesinin Sonuca Etki Etmemesi )
ÇEKTEKİ İMZAYA AÇIKÇA İTİRAZ ( Ayrıca Borçlu Olmadıklarının Tespitinin İstenmesinin Sonuca Etki Etmemesi - İmzaya İtiraz Olduğundan Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD17.10.2011E. 2011/3727 K. 2011/19063"TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Protokol Şartlarının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tartışma Konusu Olduğu - Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği ve Dolayısıyla Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği )
PROTOKOL ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN TARTIŞMALI OLMASI ( Bononun Teminat Olarak Verilmesi - Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği ve Dolayısıyla Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği/Takibin İptali Gereği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİNİ İÇERMEYEN BONO ( Bonoya Dayalı Takip - Bononun Teminat Olarak Verilmesi/Protokol Şartlarının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tartışma Konusu Olduğu - Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği )
BONOYA DAYALI TAKİP ( Bononun Teminat Olarak Verilmesi - Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği ve Dolayısıyla Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiğinden Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD17.10.2011E. 2011/3387 K. 2011/19384"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspatının Alacaklı Tarafından Yapılacağı/Eldeki Davada Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Alacaklı Tarafından İspatlanamadığı - İmzaya İtiraz)
SENETTEKİ İMZAYA İTİRAZ EDİLMESİ (Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspatının Alacaklı Tarafından Yapılacağı - Alacaklıya Bilirkişi Ücretini Yatırması İçin Usulüne Uygun Kesin Süre Verilerek Oluşacak Sonuca Göre Hüküm Verileceği)
SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN İSPATI (Alacaklı Tarafından Yapılacağı - Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi)"
170Y12.HD13.10.2011E. 2011/16353 K. 2011/18732"ÇEKTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI (Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza Veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği - İbraz Süresinin Geçtiği/Takibin İptaline Karar Verileceği)
SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Ayrıca Onanmamışsa İnkâr Hâlinde Göz Önünde Tutulamayacağı - Takibin İptaline Karar Verileceği/Bilirkişinin "Rakam Değişikliğinin Tahrifat Amaçlı Olmayıp Düzeltme Amacıyla Yapıldığı" İfadesinin Mahkemeyi Bağlamayacağı)
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Çekte Tahrifat Yapılması Nedeniyle/Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza Veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanacağı - İbraz Süresinin Geçtiği/Takibin İptali Gerektiği)"
170YHGK5.10.2011E. 2011/12-480 K. 2011/598"ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARAFINDAN SENEDE ATILAN İMZA ( Senette Şirket Kaşesi Altına Attığı 2. İmzanın Aval Olarak Değerlendirilemeyeceği - İcra Takibinin İptali Yönündeki Talebin Kabulü Gereği )
AVAL ( Hangi Şahsın Borcunun Tekeffül Edildiğinin Açıkça Anlaşılamadığı Hallerde Avalin Keşideci Hesabına Verildiğinin Kabulü Gerektiği - Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının Şirket Kaşesi Altına Attığı 2. İmzanın Aval Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SENET ÜZERİNDEKİ İMZA DOLAYISI İLE ŞAHSEN SORUMLULUK ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının Senette Şirket Kaşesi Altına Attığı 2. İmzanın Aval Olarak Değerlendirilemeyeceği - İcra Takibin İptaline Karar Verileceği )
TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİNİN SENET ÜZERİNDEKİ İMZASI ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının Senette Şirket Kaşesi Altına Attığı 2. İmzanın Aval Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İCRA TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının Senette Şirket Kaşesi Altına Attığı 2. İmzanın Aval Olarak Değerlendirilemeyeceği - İcra Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD3.10.2011E. 2011/2359 K. 2011/17343"LEHİNE İCRA TAZMİNATI HÜKMEDİLEN BORÇLUNUN İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Takip Borçlusunun Genel Mahkemede Alacak Davası Açmış Olmasının İcra Tazminatının Tahsiline İlişkin Takibin Durdurulmasına Engel Teşkil Etmediği - Şikayetin Reddi Gerektiği )
BORÇLU ŞİKAYETİNİN REDDİ GEREĞİ ( İcra Tazminatına İlişkin İlamlı Takibine Karşı Genel Mahkemede Açılan Alacak Davasının Takip Konusu Tazminatın Tahsilini Durduramayacağının Gözetilmesi Gerektiği - İcra Dairesinin Kararının Kaldırılamayacağı )
GENEL MAHKEMEDE ALACAK DAVACI AÇILMASININ İCRA TAZMİNATININ TAHSİLİNİ ENGELLEMECEĞİ ( İlama Dayalı Takibe İcra Dairesinde İtiraz - İcra Dairesinin Tazminatın Tahsilinin Durdurulamayacağına Dair Kararının İsabetli Olduğunun Kabulü/İlamlı Takip )"
170Y12.HD29.9.2011E. 2011/1362 K. 2011/17027"ÇEKİN KAMBİYO SENEDİ VASFI (Taşıyabilmesi İçin "Keşide Yeri" Unsurunu İhtiva Etmesi Gerektiği - Keşide Yerinin İse İdari Birim Adı Olarak Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Aynı Kanunun 693 /Son Maddesinde İse Keşide Yeri Gösterilmemiş Olan Bir Çekin Keşidecinin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olduğu Yerde Çekilmiş Olacağı)
KEŞİDE YERİ UNSURU (Keşide Yerinin İse İdari Birim Adı Olarak Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Aynı Kanunun 693 /Son Md.sinde İse Keşide Yeri Gösterilmemiş Olan Bir Çekin Keşidecinin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olduğu Yerde Çekilmiş Olacağı)
KEŞİDE YERİ GÖSTERİLMEMİŞ OLAN ÇEK (Keşidecinin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olduğu Yerde Çekilmiş Olacağı)
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (Takip Konusu Belge Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığından İcra Mahkemesince İİK'nun 170/A-2. Md. Uyarınca Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)"
170Y12.HD19.9.2011E. 2011/1245 K. 2011/15938"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİP (Bilirkişi Raporunda Fotokopi Belgeler Üzerinde İmza İncelemesinin Yapıldığı ve Bu Durumda Raporun Açıklanan İlkelere Aykırı Olduğu ve Dolayısıyla Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Fotokopi Belgeler Üzerinde İmza İncelemesinin Yapıldığı ve Bu Durumda Raporun Açıklanan İlkelere Aykırı Olduğu ve Dolayısıyla Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı)
İMZA İNCELEMESİ (Kambiyo Senetlerine Dayalı Takip - Bilirkişi Raporunda Fotokopi Belgeler Üzerinde İmza İncelemesinin Yapıldığı ve Bu Durumda Raporun Açıklanan İlkelere Aykırı Olduğu ve Dolayısıyla Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı)"
170Y12.HD14.7.2011E. 2011/50 K. 2011/15710"KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİP ( İmzanın Borçlu Şirket Yetkilisine Ait Olmadığı Gerekçesiyle İtirazın Kabulüne Karar Verildiği - İmza İtirazının Yasal 5 Günlük Süre İçerinde İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği/Bu Husus Resen Dikkate Alınması Gerektiği )
İMZA İTİRAZI ( Yasal 5 Günlük Süre İçerinde İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği/Bu Husus Resen Dikkate Alınması Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Yapılan Takip )
TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Yapılan Takip - İmza İtirazının Yasal 5 Günlük Süre İçerinde İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği/Bu Husus Resen Dikkate Alınması Gerektiği )"
170Y12.HD12.7.2011E. 2011/16131 K. 2011/15575"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İmza İtirazında Bulunulduğu - Takibe Konu Edilen Çek Keşide Yeri Unsurunu Taşımadığından Mahkemece Bu Husus Öncelikle ve Resen Göz Önüne Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA İTİRAZINDA BULUNULMASI ( Takibe Konu Edilen Çek Keşide Yeri Unsurunu Taşımadığından Mahkemece Bu Husus Öncelikle ve Resen Göz Önüne Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )
KEŞİDE YERİ UNSURU TAŞIMAYAN ÇEK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Mahkemece Bu Husus Öncelikle ve Resen Göz Önüne Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/İmza İtirazı )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - İmza İtirazında Bulunulduğu/Takibe Konu Edilen Çek Keşide Yeri Unsurunu Taşımadığından Mahkemece Bu Husus Öncelikle ve Resen Göz Önüne Alınarak Karar Verileceği )"
170Y12.HD11.7.2011E. 2010/34053 K. 2011/15248"BONOYA DAYALI TAKİP ( Borçlu Borcun Ödendiğini İ.İ.K.'nun 169/a Maddesinde Yazılı Belgelerle de İspatlayamadığına Göre Mahkemece Borçlu Köy Tüzel Kişiliği Adına Yapılan Borca İtirazın Reddi Gereği )
BORCUN ÖDENDİĞİNİN İSPATI ( Borçlu İ.İ.K.'nun 169/a Maddesinde Yazılı Belgelerle de İspatlayamadığına Göre Mahkemece Borçlu Köy Tüzel Kişiliği Adına Yapılan Borca İtirazın Reddi Yerine Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YAZILI BELGE ( Borçlu İ.İ.K.'nun 169/a Maddesinde Yazılı Belgelerle de İspatlayamadığına Göre Mahkemece Borçlu Köy Tüzel Kişiliği Adına Yapılan Borca İtirazın Reddi Yerine Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD7.7.2011E. 2011/16152 K. 2011/14698"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Takip Dayanağı Belge Bono Niteliğinde Olmadığından Alacaklının Anılan Senede Dayanarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Yol ile Takip Yapmasının Mümkün Olmadığı )
BONO ( Tanzim Edenin Kendisini Lehtar Göstererek Bono Düzenleyemeyeceği - İcra Takibinin İptali İstemi )
KEŞİDECİ İSMİNİN ÜZERİNİN ÇİZİLMESİ ( İcra Takibinin İptali İstemi - Üzeri Çizilen İsmin Lehdar Olarak Yazıldığı Halinin Esas Alınması Gerektiği )"
170Y12.HD28.6.2011E. 2010/32682 K. 2011/13511"ÇEKE DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Adli Tıp Tarafından İtiraz Eden Borçlu Keşideciye Atfen Atılı İmzalar Yerine Çek Arkasındaki İlk Ciro İmzaları İncelendiği - Adli Tıp Kurumundan Keşideci İmzaları Üzerinde İnceleme İçeren Ek Rapor İstenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞİDECİ İMZASI ( Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Mahkemece Adli Tıp Kurumundan Keşideci İmzaları Üzerinde İnceleme İçeren Ek Rapor İstenmesi Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Mahkemece Adli Tıp Kurumundan Keşideci İmzaları Üzerinde İnceleme İçeren Ek Rapor İstenmesi Gerektiği )"
170Y12.HD27.6.2011E. 2011/14563 K. 2011/13902"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi Nedeniyle Şikayet Kabul Edilerek Takibin İptali Gerektiği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği/Şikayet Kabul Edilerek Takibin İptali Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi Nedeniyle )"
170Y12.HD21.6.2011E. 2010/31965 K. 2011/13108"İMZAYA İTİRAZ ( İnceleme Sonucu İmzanın Boçluya Ait Olmadığının Tespiti Halinde İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği - Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( Senetteki İmzanın Borçula Ait Olup Olmadığının İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu - Borçluya Kesin Süre Verilmek Suretiyle Sonuca Gidilemeyeceği )
İMZA YÖNÜNDÜNE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzaya İtiraz - İspat Külfeti )"
170Y12.HD9.6.2011E. 2011/13531 K. 2011/12264"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Borcu Kısmen Ödediğini Kabul Ettiği - Borçlunun Dayanak Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Yönelik Şikayetinin Dinlenemeyeceği )
SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMADIĞI İDDİASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin İptali Talebi/Borçlunun Duruşmada Borcunu Kabul Ettiğini Karşılığında Senet Verdiğini Kabul Ettiği - Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Yönelik Şikayetinin Dinlenemeyeceği/Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
BORCUN KABULÜ ( Borçlunun Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin İptali Talebi/Duruşmada Borç Aldığını Karşılığında Senetler Verdiğini Beyan Ettiği - Borcu Kabul Eden Borçlunun Dayanak Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Yönelik Şikayetinin Dinlenemeyeceği )"
170Y12.HD7.6.2011E. 2010/30748 K. 2011/11886"TEMİNAT ÇEKİ ( Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havale Niteliğini Taşımadığı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği/Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )
TAKİP ( Teminat Çeki - İptaline Karar Verilmesi Gereği Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği/Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havale Niteliğini Taşımadığı )
ÇEKİN TEMİNAT AMAÇLI VERİLMESİ ( Takibe Konu Edilen - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği/Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )"
170Y12.HD2.6.2011E. 2011/4428 K. 2011/11500"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlu Şirketin Diğer Yetkilisi Yönünden Yöntemince İmza İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yalnızca Yetkililerden Biri Açısından İnceleme Yapılarak Yazılı Şekilde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
İMZA İNCELEMESİ ( Yöntemince İmza İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yalnızca Yetkililerden Biri Açısından İnceleme Yapılarak Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD2.6.2011E. 2010/30518 K. 2011/11389"İMZA İNCELEMESİ ( Bilirkişi Raporunda Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının İfade Edilmesi/Farklı Örneklerin Celbinden Sonra Aynı Bilirkişiden Alınan Ek Raporda Borçlunun Farklı Tarzda ( Polimarj ) İmzaları Nedeniyle Senetteki İmzanın Borçlunun Olduğunun Kabulü - Çelişkili Rapor )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının İfade Edilmesi/Farklı Örneklerin Celbinden Sonra Aynı Bilirkişiden Alınan Ek Raporda Borçlunun Farklı Tarzda ( Polimarj ) İmzaları Nedeniyle Senetteki İmzanın Borçlunun Olduğunun Kabulü )
İNKAR EDİLEN İMZA ( İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının İfade Edilmesi/Farklı Örneklerin Celbinden Sonra Aynı Bilirkişiden Alınan Ek Raporda Borçlunun Farklı Tarzda ( Polimarj ) İmzaları Nedeniyle Senetteki İmzanın Borçlunun Olduğunun Kabulü - Çelişkili Rapor )
POLİMARJ İMZALAR ( İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olmadığının İfade Edilmesi/Farklı Örneklerin Celbinden Sonra Aynı Bilirkişiden Alınan Ek Raporda Borçlunun Farklı Tarzda İmzaları Nedeniyle Senetteki İmzanın Borçlunun Olduğunun Kabulü - Çelişkili Rapor )"
170Y12.HD31.5.2011E. 2010/30211 K. 2011/11264"CİRO SİLSİLESİNDE KOPMA ( Çekte Lehdarın Talimatının ve Ciro İmzasının Bulunduğu/Çekin Cirantanın İmzası Olmadan Üçüncü Kişinin Cirosu İle Alacaklıya Teslim Edildiği - Ciro Silsilesinde Kopmanın Re'sen Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Çekte Lehdarın Talimatının ve Ciro İmzasının Bulunduğu/Çekin Cirantanın İmzası Olmadan Üçüncü Kişinin Cirosu İle Alacaklıya Teslim Edildiği - Ciro Silsilesinde Kopmanın Re'sen Gözetilerek Takibin İptaline Hükmedileceği )
ÇEKTEKİ CİRO SİLSİLESİ ( Çekte Lehdarın Talimatının ve Ciro İmzasının Bulunduğu/Çekin Cirantanın İmzası Olmadan Üçüncü Kişinin Cirosu İle Alacaklıya Teslim Edildiği - Ciro Silsilesinde Kopmanın Re'sen Gözetilerek Takibin İptaline Hükmedileceği )"
170Y12.HD26.5.2011E. 2010/29924 K. 2011/10598"BONO LEHDARININ FİRMA İSMİNDEN İBARET OLMASI ( Bonoda Lehdarın Unvanının Kısaltılmış Olarak Yazılmadığı ve Hükmi Şahsiyetinin Bulunmadığı - Takibin Şikayet Üzerine İptal Edileceği )
HÜKMİ ŞAHSİYET ( Bonoda Lehdarın Unvanının Kısaltılmış Olarak Yazılmadığı ve Hükmi Şahsiyetinin Bulunmadığı - Takibin Şikayet Üzerine İptali Gereği )
KAŞE İNCELEMESİ ( Bonodaki Kaşenin İncelenmesinde Lehdarın Hükmi Şahsiyetinin Bulunmadığı ve Firma İsminden İbaret Olduğunun Anlaşıldığı - Takibin Şikayet Üzerine İptali Gereği )"
170Y12.HD23.5.2011E. 2010/30334 K. 2011/10474"ÇEKE DAYALI OLARAK BAŞLATILAN TAKİP ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - İmza İtirazı/Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Adli Tıp Kurumunun Grafoloji Bölümünün İmza İncelemesinde Son Mercii Olarak Kabulü Mümkün Bulunmayıp Raporun Anılan Kurumdan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olması da Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına Göre Ona Üstünlük Sağlamayacağından Bu Rapora Üstünlük Tanınarak Sonuca Gidilemeyeceği )
ADLİ TIP KURUMUNUN GRAFOLOJİ BÖLÜMÜNÜN İMZA İNCELEMESİ ( Son Mercii Olarak Kabulü Mümkün Bulunmayıp Raporun Anılan Kurumundan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olması da Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına Göre Ona Üstünlük Sağlamayacağından Bu Rapora Üstünlük Tanınarak Sonuca Gidilemeyeceği - Çeke Dayalı Olarak Başlatılan Takip )
İMZA İTİRAZI ( Adli Tıp Kurumunun Grafoloji Bölümünün İmza İncelemesinde Son Mercii Olarak Kabulü Mümkün Bulunmayıp Raporun Anılan Kurumdan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olması da Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına Göre Ona Üstünlük Sağlamayacağından Bu Rapora Üstünlük Tanınarak Sonuca Gidilemeyeceği )"
170Y12.HD12.5.2011E. 2010/28086 K. 2011/9495"ÇEKE DAYALI TAKİPLERDE YETKİ (Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yer Ödeme Yeri Sayıldığından Muhatap Bankanın Bulunduğu Yer ve Çekin Keşide Edildiği Yer İcra Dairesi ve Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - Kambiyo Alacaklısı Kendi Yerleşim Yerinin Yetkili Olmadığı)
ARANACAK ALACAK (Kambiyo Senetlerinden Doğan Alacağın Aranacak Alacak Olduğu - Kambiyo Alacaklısı Kendi Yerleşim Yerinde Takip Yapamayacağı)
ÇEKİN KAMBİYO SENEDİ VASFI (Keşide Yeri Unsurunu İhtiva Etmesi Gereği - Borcun Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmesi Halinde Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Gerekçe Gösterilerek Takibin İptal Edilemeyeceği)
TAKİBİN İPTAL EDİLMESİ (Borcun Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmesi Halinde Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Gerekçesiyle Takibin İptal Edilemeyeceği - Çekin Kambiyo Sende Vasfı Taşıması İçin Keşide Yerini Taşıması Gereği)"
170Y12.HD10.5.2011E. 2010/28352 K. 2011/9025"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borca İtiraz - Yapılan İnceleme Sonucunda İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Kanaat Getirilirse İtirazın Kabulüne Karar Verileceği - Taraflardan Her Biri İddiasını İspata Mecbur Olduğu )
İMZAYA İTİRAZ ( İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklı Takip Dayanağı Bonoda Keşideciye Atfen Atılı İmzanın Onun Eli Ürünü Olduğunu İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu/Alacaklı Yerine Borçlu Tarafa Verilen Kesin Mehil İle Sonuca Gidilemeyeceği )
İSPAT KÜLFETİ ( Alacaklı Takip Dayanağı Bonoda Keşideciye Atfen Atılı İmzanın Onun Eli Ürünü Olduğunu İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu/Alacaklı Yerine Borçlu Tarafa Verilen Kesin Mehil İle Sonuca Gidilemeyeceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )
BORCA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Alacaklı Takip Dayanağı Bonoda Keşideciye Atfen Atılı İmzanın Onun Eli Ürünü Olduğunu İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu )"
170Y12.HD28.4.2011E. 2010/26973 K. 2011/7863"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi Raporlarından Birinin Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı - Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Birinin Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı - Çelişkinin Giderilmesi İçin Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınıp Karar Verilmesi Gerektiği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Bilirkişi Raporlarından Birinin Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı - Çelişki Giderilmeden Karar Verilemeyeceği )"
170YHGK15.4.2011E. 2011/12-43 K. 2011/175"SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNA DAİR İDDİA ( Senedin Teminat Senedi Olmadığının Kabul Edildiği - Borca İtirazın Reddedildiği/İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İcra Takibinin Sonuçlandırılmasına Engel Olan Borçluya Karşı Konulmuş Bir Yaptırım Olduğu/Şikayet Davasında Senedin Teminat Senedi Olmadığının Kabul Edildiği - Borca İtirazın Reddedildiği/Borçlu Aleyhinde İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesi Gereği )
TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI ( Şikayet Davasında Senedin Teminat Senedi Olmadığının Kabul Edildiği - Borca İtirazın Reddedildiği/Takibin Geçici Olarak Durmasına Sebebiyet Veren Borçlu Aleyhinde İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD11.4.2011E. 2011/477 K. 2011/6161"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İmza İtirazının 5 Günlük Süresi İçinde Yapıldığının Gözetileceği )
İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi - İmza İtirazının 5 Günlük Süresi İçinde Yapıldığının Dikkate Alınacağı )"
170Y12.HD29.3.2011E. 2010/24290 K. 2011/4926"TANZİM YERİ ( Uygun Biçimde İdari Birim Olarak Tanzim Yeri Belirlenmeyen Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Uygun Biçimde İdari Birim Olarak Tanzim Yeri Belirlenmeyen Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Uygun Biçimde İdari Birim Olarak Tanzim Yeri Belirlenmeyen Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığından İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD21.3.2011E. 2010/24048 K. 2011/4105"İCRA TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ ( Borçlu Lehine Verilen Tazminat Kararının İlamlı İcra Takibi - Borçlunun Tazminatın İptali İçin Genel Mahkemede Dava Açmasının Sadece Para Cezasının Tahsilinin Tehirine İmkan Vereceği/Tazminatın Tahsili Gerektiği )
TAZMİNATIN TAHSİLİNİN TEHİRİNE İMKAN BULUNMADIĞI ( Genel Mahkemece Borçlu Tarafında Açılan Davanın Sadece Para Cezasının Tahsilinin Tehirine İmkan Vereceğinin Gözetileceği - Şikayetin İsteminin Reddi/İlamlı İcra Takibi/Tazminat Kararı/İtiraz )
PARA CEZASININ TAHSİLİNİN TEHİR EDİLEBİLECEĞİ ( Borçlu Lehine Mahkemece Verilen Tazminatın İlamlı İcra Takibinde Borçlunun Tazminatın İptali İçin Genel Mahkemede Açmış Olduğu Davanın Tazminatın Tahsilinin Tehirine İmkan Vermediğinin Kabulü )"
170Y12.HD8.3.2011E. 2011/558 K. 2011/2947"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Borçlunun Süresi İçinde Yasal Başvuruyu Yaptığı - Olumlu Olumsuz Karar Verileceği )
İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi - Borçlunun Süresi İçinde Yasal Başvuruyu Yaptığı/Olumlu Olumsuz Karar Verileceği )"
170Y12.HD7.3.2011E. 2011/1058 K. 2011/2689"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( 5 Günlük Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yapılan İmza İtirazının Reddine Karar Verileceği )
İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - 5 Günlük Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yapılan İmza İtirazının Reddine Karar Verileceği )"
170Y12.HD7.3.2011E. 2010/20030 K. 2011/3179"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İcra Mahkemesi'nin Dar Yetkili Mahkeme Olduğu - Şeklen Çek Üzerinde Bulunmayan Kayıtların Bankadan Temini Suretiyle Genel Mahkemede Yargılama Yapar Gibi Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
KEŞİDECİNİN ÇEKTEN SORUMLULUĞU ( Keşidecinin Düzenlediği Çekin Karşılığını Ödemek Zorunda Olduğu - Keşidecinin Lehdar ile Ciranta Arasındaki Teminat veya Benzeri İç İlişkiyi Takip Alacaklısı Cirantaya Karşı İleri Süremeyeceği )"
170Y12.HD3.3.2011E. 2010/21759 K. 2011/2562"İMZAYA İTİRAZ ( İtirazın Kabulü Halinde Takibin Durması Yerine İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kötüniyet ve Ağır Kusurun Varlığının Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine %20'den Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
TAKİBİN DURMASI TAKİBİN İPTALİ ( İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Takibin Durmasına Karar Verilmesi Gereği - İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Takibin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD24.2.2011E. 2010/33793 K. 2011/1765"ÇEKTE İBRAZ KAŞESİ BULUNMAMASI ( Fotokopisi ve Aslında Bulunmadığı - İbraz Şerhinde de Tarih Bulunmadığı/Takibin İptali Gereği )
İBRAZ ŞERHİNDE TARİH BULUNMAMASI ( Çekin Aslında ve Fotokopisinde İbraz Kaşesinin Yer Almadığı - İbraz Şerhinde de Tarih Bulunmadığı/Şikayetin Kabul Edilerek Takibin İptaline Karar Verileceği )
BANKADAN SORULMAK SURETİYLE İBRAZ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Çekte İbraz Şerhinde Yer Almayan Tarihin Bankadan Sorularak Belirlenemeyeceği - Bu Hususun İcra Mahkemesince Resen Dikkate Alınacağı )
ŞİKAYET ( Çekin Aslında ve Fotokopisinde İbraz Kaşesi Bulunmadığı - Çekte İbraz Şerhinde Yer Almayan Tarihin Bankadan Sorularak Belirlenemeyeceği/Şikayetin Kabul Edilerek Takibin İptal Edileceği )"
170Y19.HD2.2.2011E. 2010/14073 K. 2011/1041"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlunun Aleyhine Girişilen Takibe Dayanak Kambiyo Senedindeki İmzaya İtiraz Etmesi ve Bu İtiraz Üzerine Teminat Vererek Takibin Durdurulmasının Mümkün Olduğu - Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
TEMİNAT KARŞILIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun İtirazı Üzerine Takibin Durdurulması Amacıyla Gösterilmesi Gereken Teminatın Borçluya Ait Araca Konulan Haciz Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
BELİRLİ BİR MALA KONULAN HACZİN TEMİNAT SAYILMASI ( Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davasında Takibin Teminat Karşılığında Durdurulması )"
170Y12.HD14.12.2010E. 2010/17737 K. 2010/30163"KISALTILMIŞ OLARAK YAZILAN KEŞİDE YERİ ( Duraksamasız Anlaşılabilir Değilse Belge Çek Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
BELGE ÇEK NİTELİĞİ ( Kısaltılarak Yazılan Keşide Yeri Duraksamasız Anlaşılabilir Değilse Belge Çek Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
KEŞİDE YERİ ( Kısaltılmış Şekilde Yazılan Keşide Yeri İlkeye Uygun Bulunmadığından Takip Dayanağı Belge Çek Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD23.11.2010E. 2010/15122 K. 2010/27334"BORCUN KABUL EDİLMESİ ( İmza İtirazından Vazgeçme Anlamı Taşımadığı - İmza İtirazı Varsa İmza İtirazının Esası İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İMZA İTARZI ( Borcun Kabul Edilmesinin İmza İtirazından Vazgeçildiği Anlamına Gelmeyeceği - Şikayetin Kabul veya Reddi Halinde İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasının İİK'da Düzenlenmediği )
ŞİKAYETTE İNKAR TAZMİNATI VE CEZA ( İcra İflas Kanununda Düzenlenmediği - Borcun Kabul Edilmesinin İmza İtirazından Vazgeçildiği Anlamı Taşımadığı )"
170Y12.HD19.10.2010E. 2010/25586 K. 2010/23944"İDARİ BİRİM ( Mahalli İdareler İle Belediye ve Köy Kamu Tüzel Kişisi Olarak Belirlendiği - Keşide Yeri Olarak Gösterilen Yerin İdari Birim Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Re'sen Araştırılması Gerektiği )
KEŞİDE YERİ OLARAK GÖSTERİLEN YER ( İdari Birim Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Re'sen Araştırılması Gerektiği - Senette Tanzim Yerinin İdari Birim Olarak Gösterilmesi Müracaat Hakkının Kullanılması Yapılacak İcra Takiplerinde ve Açılacak Davalarda Yetkili İcra Daireleri İle Mahkemelerinin Tespiti Açısından Gerektiği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Keşide Yeri Olarak Gösterilen Yerin İdari Birim Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Re'sen Araştırılması Gerektiği - Senette Tanzim Yerinin İdari Birim Olarak Gösterilmesi Müracaat Hakkının Kullanılması Yapılacak İcra Takiplerinde ve Açılacak Davalarda Yetkili İcra Daireleri İle Mahkemelerinin Tespiti Açısından Gerektiği )"
170YHGK13.10.2010E. 2010/12-493 K. 2010/491"İMZAYA İTİRAZ ( Senette Yer Alan Kaşenin Sahteliğinin İleri Sürüldüğü/Açılan Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gereği - Açıldığı İddia Edilen Menfi Tespit Davası Hakkında Açıklama Alınarak Bekletici Mesele Yapılacağı )
SENETTEKİ KAŞENİN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Sahteliğe İlişkin Açılan Ceza Davasının ve Menfi Tespi Davasının Bekletici Mesele Yapılacağı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( İmzaya İtiraz Davasında Borç İle İlgili Menfi Tespit Davası Açıldığının İleri Sürüldüğü - Menfi Tespit Davası Hakkında Açıklama Alınarak Bekletici Mesele Yapılması Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( İmzaya İtiraz Davası - Senette Yer Alan Kaşenin Sahteliğinin İleri Sürüldüğü/Açılan Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gereği )"
170Y11.HD11.10.2010E. 2009/3771 K. 2010/9986"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Senetteki İmzanın Kendi Eli Ürünü Olmadığı İçin Borçlu Bulunmadığının Kabul Edileceği - Kötüniyet Tazminat Talebinin Reddedileceği )
İMZAYA İTİRAZ ( Adli Tıp Kurumu Raporuyla İmzanın Kendi Eli Ürünü Olmaması Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verileceği - Kötüniyet Tazminat Talebinin Reddedileceği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Talebinin Reddedileceği - Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Kabulü Nedeniyle Borçlu Bulunmadığının Tespiti İle Yetinileceği )"
170Y12.HD28.9.2010E. 2010/8588 K. 2010/21582"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Takibin İptali Talebi/Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - İcra Mahkemesince Re'sen de Gözetileceği/Talebin Kabulü Gereği )
VADE TARİHİNDE YER ALAN YILIN RAKAM VE YAZIDA FARKLI OLMASI ( Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Kaybedeceği - Takibin İptaline Karar Verileceği )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Takibin İptali Talebi/Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - Takibin İptaline Karar Verileceği )
İCRA MAHKEMESİNCE RESEN GÖZETİLECEK HUSUS ( Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - İcra Mahkemesince Re'sen de Gözetileceği/Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Kaybedeceği )
İKİ AYRI VADE İÇEREN BONO ( Kambiyo SenediVasfını Kaybedeceği - Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD21.9.2010E. 2010/19198 K. 2010/20594"AĞIR KUSUR ( Lehtar Tarafından Bonoyu Düzenleyene Karşı Başlatılan Takipte İmzayı Kontrol Etmeden Alan Alacaklı Lehtarın Ağır Kusurlu Olduğu - Borçlu Lehine Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCA İTİRAZ ( Kabulü Halinde Senedi Takibe Koymada Ağır Kusuru Olan Alacaklı Aleyhine Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği - İmzayı Kontrol Etmeden Alan Alacaklı Lehtar )
BONODA LEHTARIN AĞIR KUSURU ( Borçlu Lehine Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği - Bonoyu Düzenleyene Karşı Başlatılan Takipte İmzayı Kontrol Etmeden Alması )"
170Y12.HD21.9.2010E. 2010/18643 K. 2010/20493"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Kararın İcra Dosyasına Konulmaması veya Geç Sunulmasının İptal Edilen Dosyada Yapılan İşlemlere Geçerlik Kazandırmayacağı - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ İNFAZI ( Kesinleşmesinin Gerekmediği - İcra Takibinin İptal Kararının Dosyaya Konulmaması veya Geç Konulmasının İptal Edilen Dosyada Yapılan İşlemleri Geçerli Hale Getirmeyeceği )
İCRA TAKİBİNİN İPTAL KARARININ DOSYAYA KONULMAMASI VEYA GEÇ KONULMASI ( İptal Edilen Dosyada Yapılan İşlemlere Geçerlilik Kazandırmayacağı - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )"
170Y11.HD29.6.2010E. 2010/6146 K. 2010/7592"BONOYA DAYALI BAŞVURU HAKKI ( Yitirilmesi Halinde Bono Hamiline Sadece Keşideciye Başvuru Hakkı Tanındığı ve Somut Olayda Davalının Keşideci Olmadığı ve Temel İlişkiye Dayalı Bir Dava da Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
KEŞİDECİYE BAŞVURU HAKKI TANINMASI ( Bonoya Dayalı Olarak Başvuru Hakkının Yitirilmesi Halinde Bono Hamiline Sadece Keşideciye Başvuru Hakkı Tanındığı ve Somut Olayda Davalının Keşideci Olmadığı ve Temel İlişkiye Dayalı Bir Dava da Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalının Keşideci Olmadığı ve Temel İlişkiye Dayalı Bir Dava da Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Davalı Lehine Nispi Vekalet Ücreti Verilmesine Dair Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
170Y12.HD24.6.2010E. 2010/4259 K. 2010/16408"KEŞİDE YERİ GÖSTERİLMEMİŞ ÇEK ( Keşidecinin Adı ve Soyadının Yanında Yazılı Olan Yerde Keşide Edilmiş Sayılacağı )
ÇEKTE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR ( Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Taşıyabilmesi İçin “Keşide Yeri” Unsurunu İhtiva Etmesi Gerektiği - Keşide Yeri Gösterilmemiş Olan Çek Keşidecinin Adı ve Soyadının Yanında Yazılı Olan Yerde Keşide Edilmiş Sayılacağı )"
170Y12.HD17.6.2010E. 2010/3006 K. 2010/15841"TAKİBİN DURDURULMASI (Takibe Konu Çekin Altındaki İmzanın Ticaret Sicil Gazetesinde İlan ile Duyrulan Yetki Değişikliği Karşısında Şirket Yetkilisine Ait Olmadığından Alacağın Ancak Hamile Karşı İleri Sürülebileceği - Aidiyeti Kanıtlanamayan Çeke Dayalı Takibin Durdurulması Gereği)
ÇEK ALTINDAKİ İMZANIN YAPILAN YETKİ DEĞİŞİKLİĞİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ (Takibin Durdurulması - Yetki Değişikliği Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilerek Duyurulduğundan Alacağın Çekin Hamili Alacaklıya Karşı İleri Sürülebileceği)"
170Y12.HD15.6.2010E. 2010/3441 K. 2010/15203"BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Borca İtirazının İİK'nun 169/A Md. Uyarınca Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCA İTİRAZ ( Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti - Borca İtirazının İİK'nun 169/A Md. Uyarınca Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BONOYU TANZİM ( Ciro Silsilesinin Bozuk Olduğu Düşünülse Bile Bononun Lehdarı Olan Alacaklının Bonoyu Tanzim Eden K. Otomotiv Uluslarası Ticaret ve San. Ltd. Şti.'ni Takip Hakkı Bulunduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Borçlular Vekili İcra Mahkemesine Başvurusunda Borcu Kabul Ederek Ödediğini İleri Sürdüğünden Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Yasaya Uygun Bulunmadığı )"
170Y12.HD15.6.2010E. 2010/2726 K. 2010/15318"KAMBİYO SENEDİ ( Kısmen veya Tamamen Borcu Kabul Eden Borçlunun Senedin Kambiyo Senedi Olmadığına Yönelik Şikayetinin Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Kısmen veya Tamamen Borcu Kabul Eden Borçlunun Senedin Kambiyo Senedi Olmadığına Yönelik Şikayetinin Reddi Gerektiği )
ÖDEME İDDİASI VE FAİZE İTİRAZI ( İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Gerekçe İle Takibin Durmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu - Kısmen veya Tamamen Borcu Kabul Eden Borçlunun Senedin Kambiyo Senedi Olmadığına Yönelik Şikayetinin Reddi Gerektiği )"
170Y12.HD8.6.2010E. 2010/2670 K. 2010/14483"BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUZ HACİZ YOLU ( İmzaya İtirazda İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu - İmza İncelemesine İlişkin Masrafın İspat Külfeti Kendisine Ait Olana Alacaklı Tarafından Ödenmesi Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu - İmzaya İtirazda İspat Külfeti Alacaklıya Ait Olduğundan İmza İncelemesine İlişkin Masrafın Alacaklı Tarafından Ödenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ MASRAFININ İSPAT KÜLFETİ MÜKELLEFİNE AİT OLDUĞU ( İmzaya İtiraz - Bilirkişi İncelemesi )"
170Y12.HD8.6.2010E. 2010/1991 K. 2010/14167"İMZAYA İTİRAZ ( İcra Mahkemesi İ.İ.K.nun 68/A Maddesine Göre Yapacağı İnceleme Sonunda İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Kanaat Getirirse İstemin Kabulüne Karar Vereceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yapılmadan İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Karar Verilemeyeceği - Mahkemece İ.İ.K.nun 68/A Md.sine Göre Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İNKAR EDİLEN İMZA ( İcra Mahkemesi İ.İ.K.nun 68/A Maddesine Göre Yapacağı İnceleme Sonunda İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Kanaat Getirirse İstemin Kabulüne Karar Vereceği )"
170Y12.HD8.6.2010E. 2010/13132 K. 2010/14507"TAKİP DAYANAĞI ÇEKTEKİ KEŞİDECİ İMZASI ( Borçluların Mirasbırakanına Ait Olup Olmadığının Tespiti Yönünde Yöntemince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA İTİRAZI ( Sanık Beyanına ve Takip Dayanağı Çek Hakkında Herhangi Bir İncelemeyi İçermeyen Ekspertiz Raporuna Dayanılarak İmza İtirazının Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KEŞİDECİ İMZASI ( Borçluların Mirasbırakanına Ait Olup Olmadığının Tespiti Yönünde Yöntemince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Alınacak Raporun Değerlendirilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD24.5.2010E. 2010/323 K. 2010/12484"İHTİYATİ HACİZ KARARININ İNFAZI SIRASINDA BORCUN KABULÜ ( İcra Takip İşlemi Olmayan İhtiyati Haczin Tatbiki Sırasında Gerçekleştiğinden Hukuki Nitelik Olarak Harici İkrar Olup Bu İkrar Başka Emare ve Delillerle Teyit Edilmediğinden Bağlayıcı Sayılamayacağı )
HARİCİ İKRAR ( İhtiyati Haciz Kararının İnfazı Sırasında Borcun Kabulü - İcra Takip İşlemi Olmayan İhtiyati Haczin Tatbiki Sırasında Gerçekleştiği - Bu İkrar Başka Emare ve Delillerle Teyit Edilmediğinden Bağlayıcı Sayılamayacağı )
BORCUN KABULÜ ( İhtiyati Haciz Kararının İnfazı Sırasında - İcra Takip İşlemi Olmayan İhtiyati Haczin Tatbiki Sırasında Gerçekleştiğinden Hukuki Nitelik Olarak Harici İkrar Olup Bu İkrar Başka Emare ve Delillerle Teyit Edilmediğinden Bağlayıcı Sayılamayacağı )
BORÇLUNUN İHTİYATİ HACİZ SIRASINDAKİ İKRARI ( Müzayaka Altında Yapıldığı - Ancak Ödeme Emri Tebliği Üzerine Senedi İnceleme ve İtiraz Olanağı Doğacağı/Bu İkrarın Ödeme Emri Tebliği İle Doğan İmza İtirazı Olanağını ve Dava Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı )"
170Y12.HD13.5.2010E. 2009/30366 K. 2010/12192"ŞARTA BAĞLI SENET (Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Yargılamaya Muhtaç Olduğundan ve Senedin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği Anlaşıldığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı)
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP (Senedin Teminat Senedi Olduğu ve Şarta Bağlı Olarak Verildiği - Senedin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği Anlaşıldığından Takip Yapılamayacağı)
TEMİNAT SENEDİNİN ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLMESİ (Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Yargılamaya Muhtaç Olduğundan ve Senedin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği Anlaşıldığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı)"
170Y12.HD21.4.2010E. 2010/8684 K. 2010/9881"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senet Şarta Bağlandığından Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceği Yargılamayı Gerektireceği - Borçlunun Teminat Olduğu İddia Edilen Senetle İlgili Olarak Bir Kabulü Olmadığı/Takibin İptali Gerektiği )
ŞARTA BAĞLI SENET ( Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceğinin Yargılamayı Gerektireceği - Borçlunun Teminat Olduğu İddia Edilen Senetle İlgili Olarak Bir Kabulü Olmadığı/Takibin İptali Gerektiği )
TEMİNAT SENEDİ ( Senet Şarta Bağlandığından Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceğinin Yargılamayı Gerektireceği - Borçlunun Teminat Olduğu İddia Edilen Senetle İlgili Olarak Bir Kabulü Olmadığından Takibin İptali Gerektiği )"
170Y12.HD20.4.2010E. 2009/28490 K. 2010/9602"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Dayanak Belgenin Mücerret Borç İkrarını İçermediği Tespit Edilmiş Olup Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )
DAYANAK BELGENİN MÜCERRET BORÇ İKRARINI İÇERMEMESİ ( Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Dayanak Belgenin Mücerret Borç İkrarını İçermediği Tespit Edilmiş Olup Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )"
170Y12.HD13.4.2010E. 2010/6509 K. 2010/8963"İMZAYA İTİRAZ ( Herhangi Bir Belgedeki İmza veya Yazının Atfedildiği Kişiye Ait Olup Olmadığı Hususunda Yapılacak Bilirkişi İncelemesinin Konunun Uzmanınca ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Bir Laboratuar Ortamında Optik Aletler ve O İncelemenin Gerektirdiği Diğer Cihazlar Kullanılarak Yapılması Gerektiği )
İMZA VEYA YAZININ ATFEDİLEN KİŞİYE AİT OLUP OLMADIĞI ( Dayanakları Gösterilmiş Tarafların Mahkemenin ve Yargıtay'ın Denetimine Elverişli Bir Raporla Ortaya Konulması Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Atfedildiği Kişiye Ait Olup Olmadığı Hususunda Yapılacak Bilirkişi İncelemesinin Konunun Uzmanınca ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Bir Laboratuar Ortamında Optik Aletler ve O İncelemenin Gerektirdiği Diğer Cihazlar Kullanılarak Yapılması Gerektiği )"
170Y12.HD8.4.2010E. 2009/26811 K. 2010/8436"İMZA İNKARI ( İcra Mahkemesince İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Kanaat Getirilirse İtirazın Kabulü İle Takibin Durdurulmasına Karar Verileceği - İptaline Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İcra Mahkemesince İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Kanaat Getirilirse İtirazın Kabulü İle Takibin İptaline Değil Durdurulmasına Karar Verileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İmza İnkarı - Alacaklının Sorumlu Tutulamaması/Lehtar Sıfatını Taşımamakta Olup Yetkili Hamil Bulunduğu Bonodaki İmzanın Keşideciye Aidiyetini Bilebilecek Durumda Olmadığı )
TAKİP ALACAKLISI ( Lehtar Sıfatını Taşımamakta Olup Yetkili Hamil Bulunduğu Bonodaki İmzanın Keşideciye Aidiyetini Bilebilecek Durumda Olmadığı - İmza İnkarı/Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )"
170YHGK31.3.2010E. 2010/12-91 K. 2010/182"İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip/İlk 3 Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğuna Karar Verildiği - 4. Bilirkişi Raporunda Farklı Yönde Bir Rapor Düzenlendiği/Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( İmza İtirazı/İlk 3 Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğuna Karar Verildiği - 4. Bilirkişi Raporunda Farklı Yönde Bir Rapor Düzenlendiği/Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İmza İtirazı/İlk 3 Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğuna Karar Verildiği - 4. Bilirkişi Raporunda Farklı Yönde Bir Rapor Düzenlendiği/Bilrikişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği )"
170YHGK31.3.2010E. 2010/12-165 K. 2010/180"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzaya İtiraz - Tatbika Esas İttihaz Olunabilecek Evrak Olmadığı veyahut Olup da Derecei Kifayede Bulunmadığı Takdirde Ehlihibre Tarafından Terkip Olunacak İbarelerle Münkir Olan Kimseye Yazı Yazdırılarak Tatbikat İcra Olunacağı )
İMZAYA İTİRAZ ( Eldeki Davanın Niteliği İtibari İle İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu Göz Ardı Edilmemeli ve İspat Yükünü Ters Çevirecek Bir Uygulamaya da Gidilmemesi Gerektiği )
İMZANIN BORÇLU ELİ ÜRÜNÜ OLMAMASI ( İmza İtirazı Yapılmaksızın Kesinleşen Dosyanın Konusu Olan Çekteki İmzanın Yasa Maddelerine Göre Medarı Tatbik İmza Olarak Kabulü Mümkün Bulunmadığı - Çekteki İmzaya İtibar Edilerek Hüküm Kurulamayacağı )
MEDARI TATBİK İMZA ( İmza İtirazı Yapılmaksızın Kesinleşen Dosyanın Konusu Olan Çekteki İmzanın Yasa Maddelerine Göre Medarı Tatbik İmza Olarak Kabulü Mümkün Bulunmadığı )"
170Y12.HD30.3.2010E. 2009/25445 K. 2010/7442"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Lehdar veya Hamil Olayanın Kambiyo Senedine Mahsus Takip Yapma Hakkı Bulunmadığı - Süresinde Yapılan İtiraz Üzerine İcra Mahkemesi Senedin Kambiyo Özelliği Taşıyıp Taşımadığını Alacaklının Takip Hakkına Sahip Olup Olmadığını İncelemek Zorunda Olduğu )
KAMBİYO HUKUKUNA DAYALI TAKİP HAKKI ( Senedin Kambiyo Özelliği Taşıyıp Taşımadığı Alacaklının Takip Hakkına Sahip Olup Olmadığının İtiraz Üzerine İcra Mahkemesince Re'sen İncelenmesi Gereği - Lehdar veya Hamil Olayanın Kambiyo Senedine Mahsus Takip Yapma Hakkı Bulunmadığı )"
170Y12.HD23.3.2010E. 2009/25160 K. 2010/6755"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Takip Konusu Çekin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verilmesi Karşısında Kayıtsız Şartsız Bir Ödemeyi İçermediği - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Kira Sözleşmesinin Teminatı Olara Verilen Çekin Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesine İlişkin Havaleyi İçermediği - Takibin İptali Yerine Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HAVALE ( Çek - Kira Sözleşmesinin Teminatı Olara Verilen Çekin Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesine İlişkin Havaleyi İçermediğinden Kambiyo Senetlerine Mahsuz Haciz Yolu ile Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD16.3.2010E. 2009/24179 K. 2010/6067"İHTİYATİ HACİZ SIRASINDA BORÇLUNUN BORCUN BİR KISMINI ÖDEMESİ ( Borçlunun Borcun Kalan Kısmını da Ödeyeceğini Belirttiği/Harici İkrar Niteliğinde Olduğu - Bu İkrarın Çekin Çek Niteliğini Taşımadığını İleri Sürmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
BORCUN HARİCEN İKRAR EDİLMESİ ( İhtiyati Haciz Sırasında - İkrarın Borçlunun Çekin Çek Niteliğini Taşımadığını İleri Sürmesine Engel Olmayacağı )
KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYET ( İhtiyati Haciz Sırasında Borçlunun Borcun Bir Kısmını Ödediği Kalanı da Birkaç Günde Ödeyeceğini Belirttiği - Bu Beyan Haricen İkrar Niteliği Taşısa Dahi Borçlunun Çekin Çek Niteliğini Taşımadığını İleri Sürmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
170Y12.HD16.3.2010E. 2009/23677 K. 2010/6199"VEKALETNAME ( Kambiyo Senetlerini Tanzim ve İmzaya/Ticaret Sicilinde İlanının Zorunlu Olmaması - Lehtar Alacaklının Bononun Borçlunun Vekili Tarafından İmzalandığını İleri Sürebileceği )
KAMBİYO SENETLERİNİ TANZİM VE İMZA YETKİSİ ( Lehtar Alacaklının Bononun Borçlunun Vekili Tarafından İmzalandığını İleri Sürebileceği - Vekaletnamenin Ticaret Sicilinde İlanının Zorunlu Olmadığı )
BONONUN BORÇLUNUN VEKİLİ TARAFINDAN İMZALANMASI ( Alacaklının İleri Sürebileceği - Vekaletnamenin Ticaret Sicilinde İlanının Zorunlu Olmaması )"
170Y12.HD9.3.2010E. 2010/2779 K. 2010/5391"İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İİK'nun 68/A-5 Md.sine Göre Borçlu Mazerete Dayanmaksızın Hazır Bulunmaması Halinde Mahkemece Başka Bir Cihet Tetkik Edilmeksizin İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Vereceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİPLER ( Borçluya Duruşmaya Mazeretsiz Katılmaması Halinde İmzaya İtirazının Reddine Karar Verileceği İhtarını Taşıyan Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( İlamsız İcra Takibinde İmzaya İtirazın Kaldırılması İstemi - Borçluya Duruşmaya Mazeretsiz Katılmaması Halinde İmzaya İtirazının Reddine Karar Verileceği İhtarını Taşıyan Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
KESİN SÜREYE RİAYETSİZLİK ( Halinde “Adli Tıp İmza İncelemesi Delilinden Vazgeçmiş Sayılacağının İhtar” Olunması Nedeniyle Anılan Mehle Aykırı Hareket İtirazın Reddi Sonucunu Doğurmayacağı )"
170Y12.HD23.2.2010E. 2009/21960 K. 2010/3941"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Duruşma Açılarak Anılan Dava Dosyaları Getirtilip İncelendikten ve Sunulan Protokol Değerlendirildikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Evrak Üzerinde ve Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisi Edilemeyeceği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması İstemi - Duruşma Açılarak Anılan Dava Dosyaları Getirtilip İncelendikten ve Sunulan Protokol Değerlendirildikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Evrak Üzerinde ve Eksik İnceleme İle Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Zamanaşımının Oluşması Halinde Takibin Şekline Göre İİK'nun 170/B Md. Göndermesi İle Olayda Uygulanması Gerekli Aynı Yasanın 71/2 ve 33/A-L Md. Gereğince İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )"
170Y12.HD20.1.2010E. 2009/19323 K. 2010/1171"İMZANIN BORÇLUYA AİT OLMASI ( Borçlunun İkrarı İle Sabit Olduğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Borçlu Takibe Konu Çeke İlişkin Olarak Borcunu Kabul Edip Ödendiğini İleri Sürdüğüne Göre Bu Durumda Dayanak Çekin Süresi İçerisinde Bankaya İbraz Edilmediği İçin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Gerekçe Gösterilerek Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İKRAR ( İmzanın Borçluya Ait Olduğu Borçlunun İkrarı İle Sabit Olduğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD20.1.2010E. 2009/18786 K. 2010/1172"BONO ( Bir Senedin Bono Vasfına Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )
SENEDİN BONO VASFI ( Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )
EMRE MUHARRER SENET ( Bir Senedin Bono Vasfına Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )
SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK ( Bonoda Lehdar Olarak Keşideci İsmi Yazılı İken Adın Üstü Çizilerek Sonradan İsim Değiştirilerek Takibe Konulduğu ve Üzerinde Keşideci Parafının Olmadığı - Değişikliğin Sonuç Doğurabilmesi Keşideci Onayına Bağlı Olduğu )
KEŞİDECİ İSMİNİN SONRADAN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Sonuç Doğurabilmesi Keşideci Onayına Bağlı Olduğundan ve Senet Üzerinde de Herhangi Bir Onayı Bulunmadığı ve Borçlu Keşidecinin Kabulü de Olmadığı Dikkate Alındığında Yapılan Bu Değişiklik Yazılmamış Sayılacağı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )"
170Y12.HD19.1.2010E. 2009/19172 K. 2010/1034"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (Hamiline Yazılı Bir Çek Üzerine Yapılan Bir Ciro Cirantayı Müracaat Hakkına Dair Hükümler Gereğince Mesul Kılarsa da Senedin Mahiyetini Değiştirerek Onu Emre Yazılı Bir Çek Haline Getirmeyeceği - Çeki Elinde Bulunduran Yetkili Hamil Sayılacağı)
EMRE YAZILI ÇEK (Hamiline Yazılı Bir Çek Üzerine Yapılan Bir Ciro Cirantayı Müracaat Hakkına Dair Hükümler Gereğince Mesul Kılarsa da Senedin Mahiyetini Değiştirerek Onu Emre Yazılı Bir Çek Haline Getirmeyeceği)
HAMİLİNE YAZILI ÇEK ÜZERİNE YAPILAN CİRO (Cirantayı Müracaat Hakkına Dair Hükümler Gereğince Mesul Kılarsa da Senedin Mahiyetini Değiştirerek Onu Emre Yazılı Bir Çek Haline Getirmeyeceği)
TAKİP ALACAKLISI (Hamiline Yazılı Çeklerde Takip Alacaklısının Ciro Silsilesi İçerisinde Yer Alması Zorunlu Değil İse de Çekin Bankaya İbrazdan Sonra Ciro Edilmeksizin Başkasına Devrinin Mümkün Olmadığı)
ALACAĞIN TEMLİKİ (Adı Geçene İbrazdan Sonra Son Hamilce Yapılmış ve Alacağın Temliki Hükümlerini Doğuracak Bir Cironun Olmadığı Nazara Alınarak Bu Çek Yönünden de İ.İ.K.nun 170/A Md. Gereğince Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)"
170Y12.HD12.1.2010E. 2009/19173 K. 2010/376"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Ödeme Emrinin Tebilğinden Şikayet Tarihine Kadar Altı Aylık Çek Zamanaşımı Süresinin Geçtiği ve Bu Sürede Alacaklı Vekilince Herhangi Bir İşlem Yapılmadığı Gözetilerek İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabulü Gereği )
ÇEK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ödeme Emrinin Tebliğinden Şikayet Tarihine Kadar Altı Aylık Çek Zamanaşımı Süresi İçinde İşlem Yapılmaması - İcranın Geri Sırakılması Kararı )
ÇEK ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE HERHANGİ BİR İCRA İŞLEMİ YAPILMAMASI ( İcranın Geri Bırakılması )"
170Y12.HD11.1.2010E. 2009/29111 K. 2010/67"İMZAYA İTİRAZ ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğu Anlaşılırsa ve İtirazla Birlikte Takip Durdurulmuşsa Borçlu Takibe Konu Alacağın % 40'dan Aşağı Olmamak Üzere İnkar Tazminatına Mahkûm Edileceği ve İtirazı Reddedileceği )
İMZA İTİRAZININ REDDİ ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğu Anlaşılırsa ve İtirazla Birlikte Takip Durdurulmuşsa Reddedileceği )
İNKAR TAZMİNATI ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğu Anlaşılırsa ve İtirazla Birlikte Takip Durdurulmuşsa Borçlu Takibe Konu Alacağın % 40'dan Aşağı Olmamak Üzere İnkar Tazminatına Mahkûm Edileceği ve İtirazının Reddedileceği )"
170Y12.HD11.1.2010E. 2009/18748 K. 2010/137"TANZİM YERİ ( Kambiyo Senetlerinde Tanzim Yerinin İl Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olmayıp İlçe Bucak Köy Gibi İdari Birim Yazılmasının Yeterli Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNDE TANZİM YERİ ( İl Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olmayıp İlçe Bucak Köy Gibi İdari Birim Yazılmasının Yeterli Olduğu - Tanzim Edenin Ad ve Soyadının Yanında İdari Birim Yazıldığı/Bonoda Keşide Yeri Unsuru Bulunduğundan Şikayetin Reddi Gerektiği )
BONODA KEŞİDE YERİ ( Kambiyo Senetlerinde Tanzim Yerinin İl Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olmayıp İlçe Bucak Köy Gibi İdari Birim Yazılmasının Yeterli Olduğu )
İDARİ BİRİM ( Kambiyo Senetlerinde Tanzim Yerinin İl Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olmayıp İlçe Bucak Köy Gibi İdari Birim Yazılmasının Yeterli Olduğu - Takip Konusu Bonoda Keşide Yeri Unsuru Bulunduğundan Şikayetin Reddi Gerektiği )"
170Y12.HD15.12.2009E. 2009/16523 K. 2009/13156"İMZA İTİRAZI SEBEBİYLE ALACAKLI HAKKINDA HÜKMEDİLEN KÖTÜNİYET TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Aleyhine Tazminata Hükmedilen Alacaklı Tarafından Genel Mahkemede Alacak Davası Açıldığı - Kötüniyet Tazminatının Tahsilinin İcra Müdürlüğünce Ertelenmesine Karar Verilebileceği )
ALACAKLI ALEYHİNE HÜKMEDİLEN KÖTÜNİYET TAZMİNATI TAHSİLİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE DURDURULMASI ( Aleyhine Tazminata Hükmedilen Alacaklı Tarafından Genel Mahkemede Alacak Davası Açıldığı - İmza İtirazı Kabul Edilen Borçlunun Tazminat Alacağına İlişkin Takibinin Durdurulacağı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATININ TAHSİLİ TALEBİ ( İmzaya İtirazının Kabul Edilerek Alacaklı Aleyhine Kötüniyet Tazminatına Hükmedildiği/Alacaklı Tarafından Genel Mahkemede Alacak Davası Açıldığı - Kötüniyet Tazminatının Tahsilinin Ertelenmesine Karar Verileceği/Tazminat Alacaklısının Şikayetinin Reddi Gerektiği )
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE AÇILAN ALACAK DAVASININ ALACAKLI ALEYHİNE HÜKMEDİLEN KÖTÜNİYET TAZMİNATININ TAHSİLİNE ETKİSİ ( Aleyhine Tazminata Hükmedilen Alacaklının Alacak Davası Açtığı - Kanunda Yasal Boşluk Olduğu/Tazminatın Tahsilinin Ertelenmesine Karar Verileceği )"
170Y12.HD7.12.2009E. 2009/26499 K. 2009/23957"YABANCI GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN TÜRK MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILMASI ( Yabancının Mahkemece Belirlenecek Teminatı Göstermesinin Zorunlu Olduğu - Mahkemenin Dava Açan Davaya Katılan veya İcra Takibi Açan Yabancıyı Karşılıklık Esasına Göre Teminattan Muaf Tutabileceği )
DAVA AÇMA DAVAYA KATILMA VEYA İCRA TAKİBİ AÇMA HALİNDE TEMİNAT YATIRMA ( Yabancıların Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üçere Mahkemece Belirlenecek Miktarda Teminat Yatırmak Zorunda Oldukları - Yabancının Teminat Yatırıp Yatırmadığının Re'sen Gözetilmesi Gereği )
KEŞİDE YERİ VE KEŞİDE TARİHİ BULUNMAYAN ÇEK ( Çek Vasfı Bulunmadığı Çekin Vasfına İlişkin Şikayetin Kabulü Gereği - Şikayete İlişkin Kısmi Kabul ve Ret Karşısında Maktu Vekalet Ücreti Yerine Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD28.10.2009E. 2009/12284 K. 2009/20729"SAHTECİLİK ( Karşılaştırılan İmza veya Yazının Hangi Nedenle Farklı veya Aynı Kişinin Eli Ürünü Olduklarını Fotoğraf ya da Diğer Uygun Görüntü Teknikleriyle de Desteklenmesi Gerektiği )
İMZA KARŞILAŞTIRMASI ( İmzaya İtiraz - İmza veya Yazının Hangi Nedenle Farklı veya Aynı Kişinin Eli Ürünü Olduklarını Fotoğraf ya da Diğer Uygun Görüntü Teknikleriyle de Desteklenmesi Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( İtiraza Konu Belge Asılları ve Yöntemince Toplanmış Karşılaştırmaya Esas Olabilecek Nitelikteki Diğer Belgeler Üzerinde Yeniden Grafoloji ve Sahtecilik Konusunda Uzman Kişilerden Oluşacak Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzaya İtiraz - Karşılaştırılan İmza veya Yazının Hangi Nedenle Farklı veya Aynı Kişinin Eli Ürünü Olduklarını Fotoğraf ya da Diğer Uygun Görüntü Teknikleriyle de Desteklenmesi Gerektiği )"
170Y12.HD20.10.2009E. 2009/18436 K. 2009/19628"KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Kayıtsız Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermeyen ve Bir Sözleşme Yapılması Vaadi İçin Verildiği Anlaşılan Senede İlişkin Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ ( İçermeyen ve Bir Sözleşme Yapılması Vaadi İçin Verildiği Anlaşılan Senede İlişkin Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KABUL ( Talep Sonucuna İlişkin Beyan Olduğu - İkrarda İse Bir Vakıanın Doğru Olduğunun Bildirileceği )
İKRAR ( Bir Vakıanın Doğru Olduğunun Bildirileceği - Vekilin Bir Olayı İkrar Edebilmesi İçin Vekaletnamesinde Özel Yetki Bulunmasına Gerek Olmadığı )"
170Y12.HD12.10.2009E. 2009/10359 K. 2009/18613"İMZAYA İTİRAZIN REDDİ ( Borçlu Aleyhine İcra Mahkemesince Asıl Alacak Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği - Para Cezasının Asıl Alacak Yerine Bakiye Takip Alacağı Üzerinden Hükmedilmesinin Yasya Aykırı Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İmzaya İtirazın Reddi Halinde Para Cezasının Asıl Alacak Yerine Bakiye Takip Alacağı Üzerinden Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - İmzaya İtirazın Reddi Halinde Borçlu Aleyhine İcra Mahkemesince Asıl Alacak Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( İmzaya İtirazın Reddi - Para Cezasının Asıl Alacak Üzerinden Hükmedilmesi Gerekirken Bakiye Takip Alacağı Üzerinden Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
170YHGK7.10.2009E. 2009/12-382 K. 2009/415"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İncelemesi - Bilirkişi Raporunda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmadığı/Bu Nedenle Denetime Elverişli Bulunmadığından Hükme Esas Alınamayacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Bilirkişi Raporunda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığı Açıklanmadığından ve Bu Nedenle Denetime Elverişli Bulunmadığından Hükme Esas Alınamayacağı )
YAZI BİLİMİ BİLİRKİŞİSİ ( İmza İncelemesi - Bilirkişi Raporunda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmadığı/Yazı Biliminden Anlar 3 Kişilik Bilirkişi Kurulundan Usulüne Uygun Rapor Alınması Gerektiği )"
170YHGK7.10.2009E. 2009/12-367 K. 2009/411"İCRA TAKİBİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ İSTEMİ ( Bonoda Tanzim Tarihi Bulunduğuna ve Bunun da Vadeden Önceye Ait Olduğuna Göre Bu Tarihin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmamasının Sonuca Etkili Bulunmadığı )
BONODA TANZİM TARİHİ BULUNMASI ( Bunun da Vadeden Önceye Ait Olduğuna Göre Bu Tarihin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmamasının Sonuca Etkili Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( Borçlu Vekilinin Borca Yönelik Olarak Dilekçesinde İleri Sürdüğü İtirazları Kendisi Açısından Genel Mahkemede Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Reddi Gereği )
GÖREV ( Şikayet Davası - Borçlu Vekilinin Borca Yönelik Olarak Dilekçesinde İleri Sürdüğü İtirazları Kendisi Açısından Genel Mahkemede Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Reddi Gereği )"
170Y12.HD29.9.2009E. 2009/8512 K. 2009/17352"BONODA TANZİM YERİ ( İdari Birimin Belirtilmesinin Yeterli Olduğu/Ayrıca Adres Bilgisi Belirtilmesinin Zorunlu Olmadığı - Yalnızca Semt İsmi Belirtildiğinden Bononun Kambiyo Vasfına Haiz Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği )
TANZİM YERİNİN SEMT OLARAK BELİRTİLMESİ ( İdari Birimin Belirtilmediği - Bononun Kambiyo Vasfına Haiz Olmadığı/İcra Mahkemesince Bu Durum Re'sen Gözönüne Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Bonoda Tanzim Yeri Olarak İdari Birimin Belirtilmesinin Yeterli Olduğu/Ayrıca Adres Bilgisi Belirtilmesinin Zorunlu Olmadığı - Yalnızca Semt İsmi Belirtildiğinden Bononun Kambiyo Vasfına Haiz Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Bonoda Tanzim Yeri Olarak Yalnızca Semt İsmi Belirtildiğinde Bononun Kambiyo Vasfına Haiz Olmadığı - Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD16.6.2009E. 2009/4967 K. 2009/12980"BONODAKİ İMZALAR ( Borçluların Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazı Kabul Edilene Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edildiği )
AĞIR KUSUR ( Bonodaki İmzaların Borçluların Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazı Kabul Edilene Karşı Başlattığı Takipte Olduğu )
İMZANIN KONTROL EDİLMEMESİ ( Bonodaki İmzaların Borçluların Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazı Kabul Edilene Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edildiği )"
170Y12.HD2.6.2009E. 2009/3629 K. 2009/11765"BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Borçlu Borcu Tamamen veya Kısmen Kabul Etmiş İse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı İddiası İle Şikayet Yoluna Başvuramayacağı - Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçlu Borcu Tamamen veya Kısmen Kabul Etmiş İse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı İddiası İle Şikayet Yoluna Başvuramayacağı - İptal Kararı Verilmemesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçlu Borcu Tamamen veya Kısmen Kabul Etmiş İse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı İddiası İle Şikayet Yoluna Başvuramayacağı - Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD12.5.2009E. 2009/2863 K. 2009/10455"BONONUN SAHTE OLMASI ( Alacaklının Kambiyo Takibi Yapmasına Olanak Bulunmadığı - Alacağın Tahsili Yargılamaya Muhtaç Hale Geldiğinden Genel Hükümlere Göre Dava Açmak ve Alacağın Varlığı İle Miktarını Kanıtlayıp Hüküm Altına Aldırmak Yükümlülüğünün Alacaklıya Ait Olduğu )
SAHTE BONONUN TAKİBE KONULMASI ( Alacaklının Kambiyo Takibi Yapmasına Olanak Bulunmadığı - Genel Hükümlere Göre Dava Açması Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Bono Sahte Olarak Oluşturulduğundan Alacaklının Kambiyo Takibi Yapmasına Olanak Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verileceği )"
170Y12.HD30.4.2009E. 2009/1407 K. 2009/396"İMZA İTİRAZI SONUCU ALACAKLI ALEYHİNE HÜKMEDİLEN KÖTÜNİYET TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Aleyhine Tazminata Hükmedilen Alacaklı Tarafından Genel Mahkemede Alacak Davası Açıldığı - Kötüniyet Tazminatının Tahsilinin İcra Müdürlüğünce Ertelenmesine Karar Verilebileceği )
ALACAKLI ALEYHİNE HÜKMEDİLEN KÖTÜNİYET TAZMİNATININ TAHSİLİNİN DURDURULMASI ( Aleyhine Tazminata Hükmedilen Alacaklı Tarafından Genel Mahkemede Alacak Davası Açıldığı - İmza İtirazı Kabul Edilen Borçlunun Tazminat Alacağına İlişkin Takibinin İcra Müdürlüğünce Durdurulacağı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATININ TAHSİLİ TALEBİ ( İmzaya İtirazının Kabul Edilerek Alacaklı Aleyhine Kötüniyet Tazminatına Hükmedildiği/Alacaklı Tarafından Genel Mahkemede Alacak Davası Açıldığı - Kötüniyet Tazminatının Tahsilinin Ertelenmesine Karar Verileceği/Tazminat Alacaklısının Şikayetinin Reddi Gerektiği )
GENEL MAHKEMEDE AÇILAN ALACAK DAVASININ ALACAKLI ALEYHİNE HÜKMEDİLEN KÖTÜNİYET TAZMİNATININ TAHSİLİNE ETKİSİ ( İmza İtirazının Kabulü Nedeniyle Aleyhine Tazminata Hükmedilen Alacaklının Alacak Davası Açtığı - Kötüniyet Tazminatının Tahsilinin Ertelenmesine Karar Verileceği )"
170Y12.HD23.2.2009E. 2008/23156 K. 2009/3438"ÇEKTE DÜZELTİLEN KEŞİDE TARİHİ ( Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu İtirazının Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı - Keşideciye Ait Olmadığının Tespiti Halinde Tahrifattan Önceki Tarihin Kabul Edileceği )
PARAF İMZASININ SAHTE OLDUĞU İDDİASI ( Çekte Düzeltilen Keşide Tarihi/Keşideciye Ait Olmadığının Tespiti Halinde Tahrifattan Önceki Tarihin Kabul Edileceği - İtirazının Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı )
KEŞİDE TARİHİ ( Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu İtirazının Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı - İtiraz Sabit Olduğu Takdirde Çekin Yasal Süreden Sonra İbraz Edildiği ve Takibin İptaline Karar Verilebileceği )"
170Y12.HD12.2.2009E. 2008/21772 K. 2009/2418"CİRO ZİNCİRİNDEKİ KOPUKLUK ( Giderilmeden Ciro Eden Borçlunun Takip Edilemeyeceği )
CİRO SİLSİLESİNDE BOZUKLUK ( Alacağın Varlığı Yargılamayı Gerektirdiğinden Takibin Muteriz Borçlu Yönünden İptali Gerekirken Ciro Silsilesinde Bozukluk Bulunmadığı Gerekçesi İle İtirazların Reddinin Hatalı Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Çekte Lehdar Alacaklı A.Ş. Olup İlk Ciro da Ona Ait İse de Sonraki Ciro Borçluya Ait Olduğundan Geriye Ciro İle Çeki Alan Alacaklı Aslında Lehdar Olduğundan Kendisinden Sonraki Ciranta Olan Borçluyu Takip Edemeyeceği )
POLİÇE HAMİLİNİN HAKKI ( Çekte Lehdar Alacaklı A.Ş. Olup İlk Ciro da Ona Ait İse de Sonraki Ciro Borçluya Ait Olduğundan Geriye Ciro İle Çeki Alan Alacaklı Aslında Lehdar Olduğundan Kendisinden Sonraki Ciranta Olan Borçluyu Takip Edemeyeceği )"
170Y12.HD1.12.2008E. 2008/17847 K. 2008/21325"ÇEKTE LEHDARIN YAZILMAMASI ( Çek Vasfını Yitirmeyeceği-Çekin Hamile Yazılı Sayılayacağı )
ÇEKLERİN KEŞİDESİ ( Lehdarın Belirtilmemiş Olmasının Çeke Çek Vasfını Yitirtmeyeceği-Kimin Lehine Olduğu Gösterilmemiş Çekin Hamile Yazılı Sayılayacağı )
ÇEKİN UNSURLARI ( Kanunda Açıkça Belirtildiği-Bono Hükümlerinin Çeke İlişkin Açık Hükümler Varken Çek İçin Uygulanmayacağı )"
170Y12.HD25.11.2008E. 2008/18469 K. 2008/20971"POLİÇENİN KEŞİDESİ ( Keşidecinin Emrine Yazılı Olabileceği Gibi Keşideci Üzerine veya Bir Üçüncü Şahıs Hesabına da Keşide Edilebileceği )
BONODA LEHDAR VE KEŞİDECİ ( Bonoda Keşideci ile Lehdarın Aynı Kişi Olamayacağı-Lehdarı ile Keşidecisinin Aynı Kişi Olduğu Bononun Batıl Olduğu )
KEŞİDECİ VE LEHDARIN AYNI OLDUĞU BONO ( Bu Tip Bir Bononun Batıl Olması )"
170Y12.HD30.10.2008E. 2008/14711 K. 2008/18862"İMZAYA İTİRAZ ( Kabulüne ve Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi - Sonrasında Gerekçesi Belirtilmeden Kanun'da Belirtilen Tazminata Üst Sınır Esas Alınarak Hükmedilemeyeceği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İmzaya İtirazın Kabulüyle Birlikte - Gerekçesi Belirtilmeden Kanun'da Belirtilen Tazminata Üst Sınır Esas Alınarak Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
TAZMİNATA ÜST SINIR ESAS ALINARAK HÜKMEDİLMESİ ( İmzaya İtirazın Kabulü ve Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi - Gerekçesi Belirtilmeden Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD17.7.2008E. 2008/12443 K. 2008/15452"TAKİP ( Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı İtirazı Yanında Borçlunun Borcu Kabul Edip Kısmen Ödediğini İleri Sürmesi - Dayanak Belgenin Niteliğinin Gözününe Alınmayacağı ve Md.170a 2. Fıkra Hükmünün Uygulanamayacağı )
BONODA KISMİ ÖDEME İTİRAZI ( Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı İtirazı Yanında Borçlunun Borcu Kabul Edip Kısmen Ödediğini İleri Sürmesi - Md.170a 2. Fıkra Hükmünün Uygulanamayacağı ve Dayanak Belgenin Niteliğinin Gözününe Alınmayacağı )
ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLMADIĞI İTİRAZI ( Yanında Borçlunun Borcu Kabul Edip Kısmen Ödediğini İleri Sürmesi - Dayanak Belgenin Niteliğinin Gözününe Alınmayacağı ve Md.170a 2. Fıkra Hükmünün Uygulanamayacağı )"
170YHGK16.7.2008E. 2008/12-502 K. 2008/506"BORCA VE İMZAYA İTİRAZ ( Vekaletnamede Açıkça Senet Düzenleme Konusunda Verilmiş Bir Yetki Bulunmadığı/İçerikçe Ticari İlişki İçinde Bulunanları Aldatıcı Nitelikte Olduğu - Ancak Uyuşmazlığa Konu Senet Karşılığı Malın da Teslim Edildiği Belirgin Olduğuna Göre Vekaletnamede ve Temsilde Meydana Gelen Eksikliğin İleri Sürülemeyeceği )
VEKALETNAMEDE VE TEMSİLDE MEYDANA GELEN EKSİKLİK ( Uyuşmazlığa Konu Senet Karşılığı Malın da Teslim Edildiği Belirgin Olduğuna Göre İleri Sürülemeyeceği )
VEKALETNAMEDE SENET DÜZENLENMESİ KONUSUNDA YETKİ BULUNMADIĞI ( Vekaletname İçerikçe Ticari İlişki İçinde Bulunanları Aldatıcı Nitelikte Olduğu - Ancak Uyuşmazlığa Konu Senet Karşılığı Malın da Teslim Edildiği Belirgin Olduğuna Göre Vekaletnamede ve Temsilde Meydana Gelen Eksikliğin İleri Sürülmesinin Olanaklı Olmadığı )
KÖTÜNİYET ( Uyuşmazlığa Konu Senet Karşılığı Malın da Teslim Edildiği - Alacaklının Takibe Girişirken Ağır Kusurlu Olduğunu Kabul Etmek Hakkaniyete Aykırı Olacağı Gibi Kötüniyetli Olduğunu Kabule de Olanaklı Olmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Uyuşmazlığa Konu Senet Karşılığı Malın da Teslim Edildiği - Alacaklının Takibe Girişirken Ağır Kusurlu Olduğunu Kabul Etmek Hakkaniyete Aykırı Olacağı Gibi Kötüniyetli Olduğunu Kabule de Olanak Olmadığından Alacaklının İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulamayacağı )
KARI KOCA ARASINDA DÜZENLENEN VEKALETNAME ( Vekaletnamede Açıkça Senet Düzenleme Konusunda Verilmiş Bir Yetki Bulunmadığı - Ancak Uyuşmazlığa Konu Senet Karşılığı Malın da Teslim Edildiği Belirgin Olduğuna Göre Vekaletnamede ve Temsilde Meydana Gelen Eksikliğin İleri Sürülemeyeceği )"
170YHGK9.7.2008E. 2008/12-479 K. 2008/479"İMZAYA İTİRAZ ( Takibe Konu Çekteki - İİK. Md. 68/a-5'deki Meşruhatı İçeren Davetiye Borçlu Şirket Temsilcisine Gönderilmeden Vekiline Yapılan Tebligata Dayalı Olarak İtirazın Reddedilemeyeceği )
BORÇLU ŞİRKET VEKİLİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Dayalı Olarak İmza İtirazının Reddedilemeyeceği - İİK. Md. 68/a-5'deki Meşruhatı İçeren Davetiyenin Borçlu Şirket Temsilcisine Gönderilmesi Zorunluluğu )
ÇEKTEKİ İMZAYA İTİRAZ ( İİK. Md. 68/a-5'deki Meşruhatı İçeren Davetiye Borçlu Şirket Temsilcisine Gönderilmeden Vekiline Yapılan Tebligata Dayalı Olarak İtirazın Reddedilemeyeceği )"
170Y12.HD5.6.2008E. 2008/8586 K. 2008/11698"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİBE İTİRAZ ( İlk Cironun Lehdara Ait Olmadığı Saptandığı Takdirde Alacaklıdan Önce Ciro Silsilesi İçinde Lehdarın Bir İmzası Bulunmadığı da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( İtirazın İncelenmesinde Çek Metnindeki İmzalar İle Alacaklının Yetkili Hamil Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibe İtiraz )
TAKİP HUKUKUNDA ÖNGÖRÜLMEYEN KÖTÜNİYET ( İtirazın İncelenmesinde Çek Metnindeki İmzalar İle Alacaklının Yetkili Hamil Olup Olmadığının Belirleneceği - Takip Hukukunda Öngörülmeyen Kötü Niyetin Tartışılması İle Sonuca Gidilmemesi Gerektiği )"
170YHGK4.6.2008E. 2008/12-416 K. 2008/416"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Çekte Kısaltılarak Yazılan Keşide Yeri Duraksamasız Anlaşılabiliyorsa Kısaltmanın Çek Vasfına Etkili Olmadığı )
ÇEKTE KISALTILARAK YAZILAN KEŞİDE YERİ ( Duraksamasız Anlaşılabiliyorsa Kısaltmanın Çek Vasfına Etkili Olmadığı )
KEŞİDE YERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Çek Keşidecinin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Yerde Keşide Edilmiş Sayıldığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan Takip )
ÇEKİN VASFI ( Çekte Kısaltılarak Yazılan Keşide Yeri Duraksamasız Anlaşılabiliyorsa Kısaltmanın Çek Vasfına Etkili Olmadığı )"
170Y12.HD9.5.2008E. 2008/6871 K. 2008/9870"BORÇLUNUN İMZA İTİRAZI ( Borçlunun Yasanın Öngördüğü Şekilde “İhtarlı Davetiye” Gönderilmeksizin Gıyabında Yapılan Duruşma Sonucunda İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği )
YARGILAMADA USUL KURALLARI ( Borçlunun Yasanın Öngördüğü Şekilde “İhtarlı Davetiye” Gönderilmeksizin Gıyabında Yapılan Duruşma Sonucunda İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği )
BORÇLUNUN GIYABINDA VERİLEN KARAR ( Gıyabında Yapılan Duruşma Sonucunda İtirazın Reddine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
170Y12.HD6.5.2008E. 2008/7035 K. 2008/9614"İMZAYA İTİRAZ ( C. Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarından İcra Mahkemesince Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporların Çelişmesi - Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınması Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU GROFOLOJİ BÖLÜMÜ ( İmza İncelemesinde Son Mercii Olarak Kabul Edilemeyeceği - Raporunun Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Raporu İle Çelişmesi )
İMZA İNCELEMESİNDE RAPORLARIN ÇELİŞMESİ ( C. Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarından İcra Mahkemesince Adli Tıp Kurumundan Alınan - Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınması Gerektiği )"
170Y12.HD1.4.2008E. 2008/4153 K. 2008/6522"BORÇLUNUN BORCUNU TAMAMEN ÖDEMİŞ OLMASI ( İtiraz ve Şikayetlerin İncelenmesine Engel Olmadığı )
İTİRAZ VE ŞİKAYET ( Borçlunun Borcu Ödemiş Olması İtiraz ve Şikayetinin İncelenmesine Engel Oluşturmadığı )
BORCUN ÖDENMESİ ( İptali Gereken Bir İcra Takibi Bulunmadığı Gerekçesiyle Esasa İlişkin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD1.4.2008E. 2008/3698 K. 2008/6601"İMZA İNKARI ( İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Saptanırsa Takibin İptaline Değil Durdurulmasına Karar Verileceği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Saptanırsa Takibin İptaline Değil Durdurulmasına Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Saptanırsa Takibin İptaline Değil Durdurulmasına Karar Verileceği - İmza İnkarı )"
170Y12.HD28.3.2008E. 2008/3178 K. 2008/6395"ÖDEME VAADİ ( Sözleşmeye Bağlı Düzenlenen ve Takibi Şarta Bağlanan Bononun Kayıtsız Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE BAĞLI DÜZENLENEN VE TAKİBİ ŞARTA BAĞLANAN BONO ( Kayıtsız Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
ŞARTA BAĞLI BORÇ ( Sözleşmeye Bağlı Düzenlenen ve Takibi Şarta Bağlanan Bononun Kayıtsız Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Sözleşmenin Eki Olarak Düzenlenen ve İcra Takibine Konmasının Şarta Bağlandığı - Bononun Kayıtsız Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçerdiğinin Kabul Edilemeyeceğinden Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD25.3.2008E. 2008/3345 K. 2008/5836"BONODA KEŞİDECİ İLE LEHTARIN AYNI KİŞİLER OLMASI ( Mümkün Olmadığı - Bu Tür Bir Bonoya Dayanılarak Kambiyo Senedi Yoluyla İcra Takibi Yapılamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Bonoda Keşideci İle Lehtarın Aynı Kişiler Olmasının Mümkün Olmadığı - Bu Tür Bir Bonoya Dayanılarak Kambiyo Senedi Yoluyla İcra Takibi Yapılamayacağı )
SENETTEKİ SİLİNTİ VE KAZINTILARIN ETKİSİ ( Bonoda Keşideci İle Lehtarın Aynı Kişiler Olmasının Mümkün Olmadığı - Bu Tür Bir Bonoya Dayanılarak Kambiyo Senedi Yoluyla İcra Takibi Yapılamayacağı )"
170Y12.HD25.3.2008E. 2008/3033 K. 2008/5915"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İmza Örnekleri Alınmış İse Tatbike Medar İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Gerekçesi İle İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
BORÇLUNUN İMZA ÖRNEKLERİNİN ALINMIŞ OLMASI ( Tatbike Medar İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Gerekçesi İle İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TATBİKE MEDAR İMZA ( Borçlunun İmza Örnekleri Alınmış İse Tatbike Medar İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Gerekçesi İle İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği )
MUVAKKATEN İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan İcra Takiplerinde İmzaya İtiraz Edilmesi Halinde Tatbike Medar İmza Varsa Bununla Yoksa Borçludan Alınan İmza Örnekleri İle Yapılacak İnceleme Sonunda İmzanın Borçluya Ait Olduğu Kanaatine Varılırsa Verileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( İcra Takiplerinde İmzaya İtiraz Edilmesi Halinde Tatbike Medar İmza Varsa Bununla Yoksa Borçludan Alınan İmza Örnekleri İle Yapılacak İnceleme Sonunda İmzanın Borçluya Ait Olduğu Kanaatine Varılırsa Verileceği )"
170Y12.HD20.3.2008E. 2008/2390 K. 2008/5470"BONODA TANZİM YERİ (Bono Metninde Yer Alması Zorunlu Unsurlardan Olduğu Açıkça Belirtilmesi Gereği - Sarahat Bulunmadığı Halde Senedin Tanzim Edildiği Yer veya Tanzim Edeninin Adı ve Soyadının Yanında Bulunan Yerin Tanzim Yeri Sayılacağı Tanzim Edenin Vergi Numarasının Ait Olduğu Vergi Dairesinin Tanzim Yeri Sayılamayacağı)
BONO TANZİM YERİNDE SARAHAT BULUNMAMASI (Senedin Tanzim Edildiği Yer veya Tanzim Edenin Adı ve Soyadının Yanında Yazılı Olan Yerin Tanzim Yeri Olduğu - İdari Birim Niteliğinde Olmayan Vergi Dairesinin Bağlı Olduğu Yerin Yorum Yoluyla Tanzim Yeri Olarak Kabul Edilemeyeceği)
TAKİBİN İPTALİ (Bonoda Tanzim Yerinin Bulunmaması - Tanzim Yeri Sayılacak Haller)"
170Y12.HD10.3.2008E. 2008/1690 K. 2008/4545"CİRO ALACAĞI ( Çekin İbrazından Sonraki Ciro Alacağın Temliki Hüküm ve Sonuçlarını Doğurduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Çekin İbrazından Sonraki Ciro Alacağın Temliki Hüküm ve Sonuçlarını Doğurduğu )"
170Y12.HD3.3.2008E. 2008/1220 K. 2008/3969"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Protestodan Sonra Alacağın Temliki İşlemi Olmaksızın Senedi Devralanın Takip Yetkisinin Olmadığı )
PROTESTO ( Protestodan Sonra Alacağın Temliki İşlemi Olmaksızın Senedi Devralanın Takip Yetkisinin Olmadığı )
SENEDİ DEVRALAN ( Protestodan Sonra Alacağın Temliki İşlemi Olmaksızın Takip Yetkisinin Olmadığı - Yetkili Hamil )
YETKİLİ HAMİL ( Protestodan Sonra Alacağın Temliki İşlemi Olmaksızın Senedi Devralanın Takip Yetkisinin Olmadığı )"
170Y12.HD29.2.2008E. 2008/499 K. 2008/3843"İMZAYA İTİRAZ ( İmza İtirazının İncelendiği Duruşmada Borçlunun Hazır Bulunması Gerektiği - Mazeret Daha Önce Bildirilip Tevsik Edilmemişse Başka Bir Husus İncelenmeksizin İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İmza İtirazının İncelendiği Duruşmada Borçlunun Hazır Bulunması Gerektiği - Mazeret Daha Önce Bildirilip Tevsik Edilmemişse Başka Bir Husus İncelenmeksizin İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği )
BORÇLUNUN DURUŞMADA BULUNMA MECBURİYETİ ( Mazeret Daha Önce Bildirilip Tevsik Edilmemişse Başka Bir Husus İncelenmeksizin İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği )
MÜVEKKİLİNİ DURUŞMADA HAZIR ETMEK ( Borçlu Vekilinin Böyle Bir Mecburiyeti Olmadığı - Borçlu Asile Meşhuratlı Davetiye Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD26.2.2008E. 2008/417 K. 2008/3556"ÖDEME İTİRAZI ( Borçlu Mevcut Borç İlişkisini Kabul Ettiği - Takibe Konu Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığına Yönelik İddianın Dinlenemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİPTE İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Borçlu Yaptığı İtirazında “Ödeme” Olgusuna Dayanmış ise Borçlu Mevcut Borç İlişkisini Kabul Ettiği - Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığına Yönelik İddianın Dinlenemeyeceği )
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Borçlu Yaptığı İtirazında “Ödeme” Olgusuna Dayanmış ise Borçlu Mevcut Borç İlişkisini Kabul Ettiği - Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığına Yönelik İddianın Dinlenemeyeceği )"
170Y12.HD15.2.2008E. 2007/23971 K. 2008/2474"KAMBİYO SENEDİ ( Çekte "Keşide Yeri" Belirtilmesinin Yasadan Doğan Zorunlu Şekil Koşulu Olduğu )
ZORUNLU ŞEKİL KOŞULU ( Çekte "Keşide Yeri" Belirtilmesinin Yasadan Doğan Zorunlu Şekil Koşulu Olduğu )
RE'SEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN KOŞUL ( Çekte "Keşide Yeri" Belirtilmesi Yasadan Doğan Zorunlu Şekil Koşulu Olduğu - Bu Husus Re'sen Dikkate Alınarak Takip İptal Edilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD11.2.2008E. 2007/24052 K. 2008/1979"TANZİM YERİ ( Gösterilmeyen Bir Bononun Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılacağı )
BONO ( Tanzim Edildiği Yer Gösterilmeyen Bir Bononun Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılacağı )
KAMBİYO NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGE ( Takip Dayanağı Senetlerde Tanzim Yeri Bulunmaması Halinde )"
170YHGK6.2.2008E. 2008/12-77 K. 2008/90"İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Alacaklı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği - İspat Yükü Ters Çevrilerek Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle İtirazın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Alacaklı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği - İspat Yükü Ters Çevrilerek Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle İtirazın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZA DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKMESİ ( Ceza Dosyasında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına ve Tanık Dinlenmesine Karar Verilmişse Bu Aşamadan Sonra Artık Bu Senede Göre İşlem Yapılamayacağı Nedeniyle - İmzaya İtiraz )"
170YHGK23.1.2008E. 2008/12-25 K. 2008/3"İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan Takip - Ödeme Emrinin Tebliğinden Önce İhtiyati Haciz Kararının İnfazı Sırasındaki Harici İkrar İmzaya İtiraz Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Ödeme Emrinin Tebliğinden Önce İhtiyati Haciz Kararının İnfazı Sırasındaki Harici İkrar İmzaya İtiraz Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
İHTİYATİ HACİZ KARARININ İNFAZI ( Sırasında Borcun Kabulü Kısmi Ödeme ile Bakiye için Ödeme Taahhüdünde Bulunulması Ödeme Emri Tebliği Üzerine İmzaya İtiraz Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
BORCUN KABULÜ ( İhtiyati Haciz Kararının İnfazı Sırasında Borcun Kabulü Kısmi Ödeme İle Bakiye İçin Ödeme Taahhüdünde Bulunulması Ödeme Emri Tebliği Üzerine İmzaya İtiraz Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
HARİCİ İKRAR ( Başka Emare ve Delillerle Teyit Edilmedikçe Bağlayıcı Olmadığı )"
170Y12.HD14.1.2008E. 2007/22223 K. 2008/3"TAKİBİN İPTALİ ( Bir Kimse Hem Lehdar Hem Avalist Olamayacağından Takip Dayanağı Belgenin Bono Vasfında Olmadığı )
BONO VASFI ( Bir Kimse Hem Lehdar Hem Avalist Olamayacağından Takip Dayanağı Belgenin Bono Vasfında Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA İCRA TAKİBİ ( Takip Dayanağı Belgenin Bono Vasfında Olmadığı - Takip Yapılamayacağından İcra Mahkemesince Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
170Y19.HD5.10.2007E. 2007/3121 K. 2007/8625"İSTİRDAT DAVASI ( Sahtecilik Herkese Karşı İleri Sürülebilen Mutlak Def'ilerden Olduğu - Mahkemece İddia ve Savunma Doğrultusunda Deliller Toplanıp Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Gerektiği )
SAHTECİLİK ( Herkese Karşı İleri Sürülebilen Mutlak Def'ilerden Olduğu - Mahkemece İddia ve Savunma Doğrultusunda Deliller Toplanıp Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Gerektiği )
DEF'İ ( Sahtecilik Herkese Karşı İleri Sürülebilen Mutlak Def'ilerden Olduğu - İstirdat Davası )"
170Y12.HD10.9.2007E. 2007/16259 K. 2007/16017"ÇEK ALACAKLISI ( Lehdarın Cirosuyla Çek Alacaklısı Sıfatını Kazanan Kişinin Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Tazminat ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
TAZMİNAT VE PARA CEZASI ( Lehdarın Cirosuyla Çek Alacaklısı Sıfatını Kazanan Kişinin Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Sorumlu Tutulamayacağı )
İYİNİYET KOŞULU ( Lehdarın Cirosuyla Çek Alacaklısı Sıfatını Kazanan Kişinin Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Tazminat ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
İMZA VE YAZI İNCELEMESİ ( Denetlemeye Elverişli Şekilde Yöntemine Uygun Hazırlanmış Olan Bilirkişi Raporuyla Yapılması Gerektiği )"
170Y12.HD13.7.2007E. 2007/12320 K. 2007/14627"BELGE ASILLARININ İNCELENMESİ KOŞULU ( Belge Fotokopileri Üzerinde “İmza” ve “Yazı Tespiti” Yapılmasının Doğru Olmadığı - İmza veya Yazı İncelemesinin Mutlaka Belge Asılları Üzerinde Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Başlattığı Takipte Dayanak Senetlerdeki İmzanın İnkar Edildiği - Alacaklı Tarafından İbraz Edilen Belge Fotokopileri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Sonucu İmza Tespitinin Doğru Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Dayanak Senetlerdeki İmzanın İnkar Edildiği - Alacaklı Tarafından İbraz Edilen Belge Fotokopileri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Sonucu İmza Tespitinin Doğru Olmadığı )
YAZI VE İMZA TESPİTİ ( Belge Fotokopileri Üzerinde “İmza” ve “Yazı Tespiti” Yapılmasının Doğru Olmadığı - İmza veya Yazı İncelemesinin Mutlaka Belge Asılları Üzerinde Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
İMZA İNKARI ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Başlattığı Takipte Dayanak Senetlerdeki İmza İnkar Edildiği - Alacaklı Tarafından İbraz Edilen Belge Fotokopileri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Sonucu İmza Tespitinin Doğru Olmadığı )"
170Y12.HD19.6.2007E. 2007/9844 K. 2007/12485"TAKİBİN İPTALİ ( Dayanağı Çeklerin Birisi Keşide Yeri Olmadığı Diğeri Süresinde İbraz Edilmediğinden - Yasal Dayanağı İİK. Md. 170/a Olduğundan Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlu Yararına Hükmedilememesi - Dayanağı Çeklerin Birisi Keşide Yeri Olmadığı Diğeri Süresinde İbraz Edilmediğinden Takibin İptali/Yasal Dayanağın İİK. Md. 170/a Olduğu )"
170Y12.HD19.6.2007E. 2007/10811 K. 2007/12451"YETKİLİ HAMİL ( Takip Dayanağı Çek Arkasında Alacaklının Ciro Silsilesi İçinde Yer Aldığı Adının Üzerindeki İbarenin Firma Adı Olduğu - Mahkemece İİK. Md. 170/a-2 Gereğince Takibin İptal Edilemeyeceği )
CİRO SİLSİLESİ ( Takip Dayanağı Çek Arkasında Alacaklının Yer Aldığı Adının Üzerindeki İbarenin Firma Adı Olduğu - Mahkemece İİK. Md. 170/a-2 Gereğince Takibin İptal Edilemeyeceği/Yetkili Hamil )
ÇEKİN CİROSU ( Takip Dayanağı Çek Arkasında Alacaklının Ciro Silsilesi İçinde Yer Aldığı Adının Üzerindeki İbarenin Firma Adı Olduğu - Mahkemece İİK. Md. 170/a-2 Gereğince Takibin İptal Edilemeyeceği )"
170Y12.HD15.5.2007E. 2007/8615 K. 2007/9983"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Ciro Zincirindeki Kopukluğun Lehtar ile Keşideci Arasındaki İlişkiyi Etkilememesi )
CİRO ZİNCİRİNİN KOPUK OLMASI ( Çekin Arka Yüzündeki Cirolar İncelendiğinde İlk Cironun Lehtara Ait Olmadığı ve Ciro Zincirinde Kopukluk Bulunduğunun Tespit Edilmeis-Ancak Anılan Bozukluğun Lehtar ile Keşideci Arasındaki İlişkiyi Etkilememesi )"
170Y12.HD14.5.2007E. 2007/7376 K. 2007/9861"YETKİLİ HAMİL (Takip/Çeki Elinde Bulunduranın Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Yetkili Hamil Sayılacağı - Cirolardan Biri ve İbraz Cirosunun Çizilmesi/Geriye Dönüş Cirosu Gerektiği)
CİRO SİLSİLESİ (Cirolardan Biri ve İbraz Cirosunun Çizilmesi - Geriye Dönüş Cirosu Bulunmadan Çeki Elinde Bulunduranın Yetkili Hamil Sayılamayacağı)
GERİYE DÖNÜŞ CİROSU (Çekte Cirolardan Biri ve İbraz Cirosunun Çizilmesi - Çekin Geriye Doğru Kendisinden Önce Gelen Cirantaya Ciro Yapılmadan Teslimi/Elinde Bulunduran Cirantanın Yetkili Hamil Sayılamayacağı)
ŞİKAYET (Cirantanın Yetkili Hamil Olmaması Nedeniyle Takibin İptali İstemi/Çekte Cirolardan Biri ve İbraz Cirosunun Çizilmesi - Şikayetin Kabulü/İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (Cirantanın Yetkili Hamil Olmaması Nedeniyle Takibin İptali İstemi/Şikayet Niteliği - Şikayetin Kabulü/Hükmedilmesinin İsabetsizliği)"
170Y12.HD11.5.2007E. 2007/8187 K. 2007/9688"BORÇLUYA KARŞI MÜRACAAT ( Ciro Silsilesine Göre Borçluya Karşı Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimseye Müracaat Borçlusu Olarak Başvuramayacağı )
TAKİBİN ŞİKAYETÇİ YÖNÜNDEN İPTALİ ( Ciro Silsilesine Göre Borçluya Karşı Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimseye Müracaat Borçlusu Olarak Başvuramayacağından Borçlu Cirantanın da Bir Kabulü Bulunmaması Nedeniyle ) "
170Y12.HD11.5.2007E. 2007/6904 K. 2007/9713"BONO ALTINDAKİ İMZANIN İNKAR EDİLMEMESİ ( Bonoda Tanzim Tarihi Bulunduğuna ve Bunun da Vadeden Önceye Ait Olduğuna Göre Bu Tarihin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmamasının Sonuca Etkili Bulunmadığı )
BONODA TANZİM TARİHİNİN BULUNMASI ( Bono Altındaki İmzanın İnkar Edilmemesi - Bunun da Vadeden Önceye Ait Olduğuna Göre Bu Tarihin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmamasının Sonuca Etkili Bulunmadığı )
BORÇLUNUN BORCA YÖNELİK OLARAK DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRDÜĞÜ İTİRAZLARI ( Kendisi Açısından Genel Mahkemede Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı - Şikayetin Reddi Gereği )"
170Y12.HD11.5.2007E. 2007/6863 K. 2007/9739"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi İncelemesi Sonucu Kabul Edildiğine Göre İşbu Senetteki Keşideci İmzasını Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İmzaya İtirazı Kabul Edilen Borçlu Yararına Hükmedilmesi Gerektiği )
AĞIR KUSUR ( Bilirkişi İncelemesi Sonucu İmzaya İtiraz Kabul Edildiğine Göre İşbu Senetteki Keşideci İmzasını Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD8.5.2007E. 2007/7109 K. 2007/9310"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Senetteki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklı Aleyhine Hükmedilmesi Gereği )
AĞIR KUSUR ( Senetteki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
SENETTEKİ BORÇLU İMZASI ( Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD8.5.2007E. 2007/6841 K. 2007/9211"İHTİYATİ HACZİN TATBİKİ ( Borçlu Şirket Yetkilisi Olduğu Anlaşılan Kişinin Borcu Kabul Ettiği ve Haciz Zabıt Varakasını İmzaladığı - Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazı Hakkında Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlu Şirket Yetkilisi Olduğu Anlaşılan Kişinin Borcu Kabul Ettiği ve Haciz Zabıt Varakasını İmzaladığı - Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazı Hakkında Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLU ŞİRKET YETKİLİSİNİN BORCU KABUL ETMESİ ( Haciz Zabıt Varakasını İmzaladığı - Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazı Hakkında Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD8.5.2007E. 2007/6838 K. 2007/9222"İMZA İNKARI ( İmzaların Yazı Unsuru İçermedikleri Gibi Gelişigüzel Hareketlerle Karalama Tarzında Oluşturuldukları Teşhise Olanak Sağlayacak Önemli Grafolojik Unsurlar İçermedikleri - İmzanın Borçluya Aidiyeti Yönünde Bir Kanaat Oluşturmadığından Takibin Durdurulması Talebinin Kabulü Gereği )
TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ ( İnkar Edilen İmzaların Yazı Unsuru İçermedikleri Gibi Gelişigüzel Hareketlerle Karalama Tarzında Oluşturuldukları Teşhise Olanak Sağlayacak Önemli Grafolojik Unsurlar - İmzanın Borçluya Aidiyeti Yönünde Bir Kanaat Oluşturmadığından Kabulü Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( İmzaların Yazı Unsuru İçermedikleri Gibi Gelişigüzel Hareketlerle Karalama Tarzında Oluşturuldukları Teşhise Olanak Sağlayacak Önemli Grafolojik Unsurlar İçermedikleri - İmzanın Borçluya Aidiyeti Yönünde Bir Kanaat Oluşturmadığından Takibin Durdurulması Talebinin Kabulü Gereği )"
170Y12.HD7.5.2007E. 2007/6971 K. 2007/9178"İMZA İNCELEMESİ ( Mahkemece Yeniden İtiraz Edilen Ciro İmzası Üzerinde İnceleme Yaptırılıp Sonuca Gidilmesi Yerine Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
CİRO İMZASI ÜZERİNDE İNCELEME YAPTIRILMASI ( Yeniden İtiraz Edilen Ciro İmzası Üzerinde İnceleme Yaptırılıp Sonuca Gidilmesi Yerine Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD7.5.2007E. 2007/6956 K. 2007/9165"İBRAZ MÜDDETİNİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN BİR CİRO ( Alacağın Temliki Hükümlerini Doğurduğu - Bu Nitelikteki Bir Cironun Tespiti Halinde Dayanak Belge Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmediği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İbraz Müddetinin Geçmesinden Sonra Yapılan Bir Ciro Alacağın Temliki Hükümlerini Doğurduğu - Bu Nitelikteki Bir Cironun Tespiti Halinde Dayanak Belge Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmediği )
DEF'İ ( Cironun İbraz Müddetinin Geçmesinden Sonra Yapılması - Borçlu Lehdara Karşı İleri Sürebileceği Defilerini Hamile Karşı da Beyan Edebileceği )"
170Y12.HD3.5.2007E. 2007/6192 K. 2007/8805"BONONUN TANZİM TARİHİ ( Altında İstanbul Yazılı Olduğundan Bu Yerin Tanzim Yeri Olarak Kabulünün Zorunlu Olduğu )
TANZİM YERİ ( Takip Konusu Bonoda Tanzim Tarihinin Altında İstanbul Yazılı Olduğundan Bu Yerin Tanzim Yeri Olarak Kabulünün Zorunlu Olduğu - Bononun Unsurları )
BONONUN UNSURLARI ( Takip Konusu Bonoda Tanzim Tarihinin Altında İstanbul Yazılı Olduğundan Bu Yerin Tanzim Yeri Olarak Kabulünün Zorunlu Olduğu )"
170Y12.HD3.5.2007E. 2007/6186 K. 2007/8814"BONOYA DAYALI TAKİP ( Takip Alacaklısı Protokole Taraf Değil İse de Protokolde Taraf Olan Kişilerden Biri Oğlu Olması Nedeniyle Alacaklının TTK'nun 599. Maddesi Anlamında Bu Protokolden Haberdar Olmadığının Düşünülemeyeceği )
PROTOKOLE TARAF OLMAMA ( Takip Alacaklısı Protokole Taraf Değil İse de Protokolde Taraf Olan Kişilerden Biri Oğlu Olması Nedeniyle Alacaklının TTK'nun 599. Maddesi Anlamında Bu Protokolden Haberdar Olmadığının Düşünülemeyeceği )
KESİN BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN BONO ( Alacağın Varlığı Yargılamayı Zorunlu Kıldığı - Borç da Kabul Edilmediğinden Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD3.5.2007E. 2007/6179 K. 2007/8812"ÇEKİ CİRO İLE ELİNE GEÇİREN HAMİL TARAFINDAN YAPILAN TAKİP ( Alacaklının Takip Yapmakta Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilemeyeceğinden Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulamayacağı )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Takip Çeki Ciro İle Eline Geçiren Hamil Tarafından Yapıldığı İçin Alacaklının Takip Yapmakta Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilemeyeceği )"
170YHGK2.5.2007E. 2007/12-235 K. 2007/233"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlu Vekilinin Protokolün Düzenlendiği Tarihten Önce Baro Tarafından Avukatlıktan Çıkarılmış Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
SAHTE İMZA İLE SENET TANZİM EDİLİP TAKİBE KONULMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Ortada Üzerinde İmza İncelemesi Yapılabilecek Bir Bono Bulunmadığından Borçlunun İmzaya İtirazının Haklı Olup Olmadığının Saptanmasına Olanak Olmadığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Borçlu Vekilinin Avukatlık Yapma Yetkisine Sahip Olması Halinde Protokoldeki İmza Kendisine Ait İse Müvekkili Borçlu Bu Protokol Hükümleriyle Bağlı Olacağından Protokoldeki İmzanın Kendisine Ait Olup Olmadığı Bilirkişi İncelemesi İle Tespit Edilmesi Gereği )
BORÇLU VEKİLİNİN AVUKATLIK YAPMA YETKİSİNİN OLMAMASI ( Borçlu Vekili Sıfatıyla Takibe Konu Borcu Kabul Etme Yetkisine Sahip Olmadığı - İmza Kendisine Ait Olsa Bile Müvekkili Durumundaki Borçlunun Protokolle Bağlı Tutulamayacağı )
İMZA İNCELEMESİ YAPILABİLECEK BONO BULUNMAMASI ( Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiği - Genel Hükümlere Göre Dava Açmak ve Alacağın Varlığı İle Miktarını İspatlayıp Hüküm Altına Aldırmak Yükümlülüğü Alacaklıya Ait Olduğu )"
170Y12.HD1.5.2007E. 2007/6432 K. 2007/8718"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İmza Sıralamasına Göre 2.Cirantanın Takip Alacaklısı Olduğu Gözetildiğinde Keşideci İmzasının Huzurunda Atılması Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen İmzanın Sıhhatini Bilebilecek Durumda Olmadığı - Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Kabul Edilemeyeceği )
ÇEKİN KEŞİDECİSİNİN İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞI İDDİASI ( 2.Cirantanın Takip Alacaklısı Olduğu Gözetildiğinde Keşideci İmzasının Huzurunda Atılması Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen İmzanın Sıhhatini Bilebilecek Durumda Olmadığı - İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
KÖTÜNİYET VEYA AĞIR KUSUR ( İmza Sıralamasına Göre 2.Cirantanın Takip Alacaklısı Olduğu Gözetildiğinde Keşideci İmzasının Huzurunda Atılması Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen İmzanın Sıhhatini Bilebilecek Durumda Olmadığından Kabul Edilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI VE PARA CEZASI ( İmza Sıralamasına Göre 2.Cirantanın Takip Alacaklısı Olduğu Gözetildiğinde Keşideci İmzasının Huzurunda Atılması Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen İmzanın Sıhhatini Bilebilecek Durumda Olmadığından Reddi Gereği ) "
170Y12.HD27.4.2007E. 2007/5877 K. 2007/8331"İCRA MAHKEMESİNCE MÜDDETİNDE YAPILAN ŞİKAYET VE İTİRAZ ( Usulüne Uygun Olarak Kendisine İntikal Eden İşlerde Alacaklının Kambiyo Hukuku Gereğince Takip Hakkına Sahip Bulunup Bulunmadığının Re'sen İncelemesi Gerektiği )
KAMBİYO HUKUKU GEREĞİNCE TAKİP HAKKI ( İcra Mahkemesince Müddetinde Yapılan Şikayet ve İtiraz Dolayısıyla Usulüne Uygun Olarak Kendisine İntikal Eden İşlerde Alacaklının Sahip Bulunup Bulunmadığının Re'sen İncelemesi Gerektiği )
İLK CİRO LEHTAR ŞİRKETE AİT OLMADIĞINDAN CİRO SİLSİLESİNDE KOPUKLUK BULUNDUĞU ( Şikayetçi Borçlu Hakkında Alacaklının Takip Hakkı Olmadığı - Mahkemece Bu Borçlu Hakkında İİK. 170/A-2 Maddesi Uyarınca Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )
CİRO SİLSİLESİNDE KOPUKLUK ( İlk Cironun Lehdar Şirkete Ait Olmaması - Şikayetçi Borçlu Hakkında Alacaklının Takip Hakkı Olmadığı/Mahkemece Bu Borçlu Hakkında İİK. 170/A-2 Maddesi Uyarınca Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )"
170Y12.HD27.4.2007E. 2007/4615 K. 2007/8365"ÇEK İBRAZI ( Muhatap Tarafından İbraz Günü de Gösterilmek Sureti İle Çekin Üzerine Yazılmış Olan Tarihli Bir Beyanla Gerçekleştiği )
ÇEKTE TAKAS ODASINA İBRAZDA TARİHİ BULUNMADIĞI ( Çek Metninde Yazılı Olmayan İbraz Tarihinin Bankadan Sorularak Tamamlanması Mümkün Olmadığı - İptal Edilmiş Başkaca Geçerli Bir İbrazı Gösteren Kayda Rastlanmadığı/İtirazın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
İBRAZ TARİHİ ( Çek Metninde Yazılı Olmayan İbraz Tarihinin Bankadan Sorularak Tamamlanması Mümkün Olmadığı )
ÇEKLERDE VADE OLMADIĞI ( Dayanak Belgede İki Tane Keşide Tarihi Bulunduğu İçin Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )"
170Y12.HD25.4.2007E. 2007/5945 K. 2007/8110"KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İtirazın İptali - İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Alacaklının Tazminatla ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bunun Talep Edilmesinin Koşul Olarak Öngörülmediği )
TALEP ARANMAMASI ( İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Alacaklının Tazminatla ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bunun Talep Edilmesinin Koşul Olarak Öngörülmediği )
İTİRAZIN İPTALİ ( İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Alacaklının Tazminatla ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bunun Talep Edilmesinin Koşul Olarak Öngörülmediği )
TAZMİNAT VE PARA CEZASI ( İtirazın İptali - İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Alacaklının Tazminatla ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bunun Talep Edilmesinin Koşul Olarak Öngörülmediği )"
170Y12.HD20.4.2007E. 2007/5260 K. 2007/7889"BORCA İTİRAZ ( Senedin Teminat Senedi Olduğuna İlişkin Şikayet )
TEMİNAT SENEDİ ( Alacaklı Tarafın Senedin Borçlu ile Aralarındaki Ticari İlişkinin Teminatı Olarak Alındığını Açıkça Kabul Etmiş Olması Karşısında Artık Borçlunun Bu Konuda Belgeye Dayanmasına Gerek Kalmaması )"
170Y12.HD10.4.2007E. 2007/4520 K. 2007/6921"BONODA TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI ( Tanzim Edenin Ad ve Soyadının Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayıldığı - Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adı Yazılması Yeterli Olup Ayrıca Adres Gösterilmesi Zorunlu Olmadığı )
BORCA İTİRAZ ( Tanzim Yeri Belirlenemeyen Belgeler Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS TAKİP ( Tanzim Yeri Belirlenemeyen Belgeler Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Tanzim Yeri Belirlenemeyen Belgeler Kambiyo Senedi Vasfında Olmaması Nedeniyle )"
170Y12.HD23.3.2007E. 2007/2776 K. 2007/5596"İCRA TAKİBİNİN LEHDAR TARAFINDAN YAPILMASI ( Keşideci Hakkında Yapıldığı İçin İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Senedi Huzurunda İmza Ettirmek Durumunda Olan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
İMZAYA İTİRAZ ( İcra Takibi Lehtar Tarafından Keşideci Hakkında Yapıldığı İçin İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Senedi Huzurunda İmza Ettirmek Durumunda Olan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
AĞIR KUSUR ( İcra Takibi Lehtar Tarafından Keşideci Hakkında Yapıldığı İçin İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Senedi Huzurunda İmza Ettirmek Durumunda Olan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
170Y12.HD23.3.2007E. 2007/2763 K. 2007/5617"SENEDİN ZORUNLU UNSURUNUN OLMAMASI ( Tanzim Yerini İhtiva Etmediği Gibi Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer Adı da Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
TANZİM YERİNİ İHTİVA ETMEYEN SENET ( Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer Adı da Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Tanzim Yerini İhtiva Etmediği Gibi Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer Adı da Bulunmaması Nedeniyle )"
170Y12.HD23.3.2007E. 2007/2732 K. 2007/5575"AVAL ŞERHİ ( Bononun Arkasına Atılan Kaşe ve Üzerindeki İmzanın Avali Tazammun Eden Herhangi Bir Meşruhatı İhtiva Etmediğine Göre ve İmzada Senedin Ön Yüzüne Atılmadığından Aval Verme Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
BONONUN ARKASINA ATILAN KAŞE VE ÜZERİNDEKİ İMZA ( Avali Tazammun Eden Herhangi Bir Meşruhatı İhtiva Etmediğine Göre ve İmzada Senedin Ön Yüzüne Atılmadığından Aval Verme Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
ARAYA GİRME SURETİ İLE KABUL ( Poliçe Üzerine Yazıldıktan Sonra Bu Şerhin Araya Giren Tarafından İmzalanması Gerektiği - Poliçenin Arka Yüzündeki Bir İmzanın İse Ciro Zincirinin Düzenini Bozmamak Şartı İle Nihayet Bir Beyaz Ciro Olarak Kabul Edilebileceği )
KABUL ŞERHİ ( Bononun Arka Yüzündeki Kaşe ve Üzerindeki İmzanın Yanında Araya Girilme Sureti İle Kabul Şerhi Bulunmadığı - O Halde Şikayetin Kabulü Gereği )"
170Y12.HD20.3.2007E. 2007/2648 K. 2007/5218"TANZİM YERİ BELİRLENMEYEN BELGELER ( TTK.nun 688/6. Maddesi Gereğince Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı )
KAMBİYO SENEDİ ( Tanzim Yeri Belirlenmeyen Belgeler TTK.nun 688/6. Maddesi Gereğince Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı )
TAKAS DEF'İ ( İİK.nun 170/A Son Maddesi Kapsamında Ödeme Defi Olarak Kabul Edilemeyeceğine Göre Takibin İptali Gereği )
ÖDEME DEF'İ ( Takas Definin İİK.Nun 170/A Son Maddesi Kapsamında Ödeme Defi Olarak Kabul Edilemeyeceğine Göre Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takas Definin İİK.Nun 170/A Son Maddesi Kapsamında Ödeme Defi Olarak Kabul Edilemeyeceğine Göre Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD20.3.2007E. 2007/2637 K. 2007/5240"KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMESİ ( Hamilin Cirantalara Müracaat Edebilmesi İçin Keşidecinin Protesto Edilmesi Zorunlu Olduğu - Aksi Takdirde Hamil Adı Geçenler Yönünden ( Keşideci Hariç ) Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
PROTESTO EVRAKI ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
ÖDEME İTİRAZI ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
TAKİBİN İPTALİ ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
FAİZ TALEBİ ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmaması/Borçluların Ödeme İtirazları Karsında Alacaklının Bononun Vade Tarihinden İtibaren TTK.nun 637/11 Maddesi Gereği Faiz Talep Edebileceği )
KISMİ ÖDEME ( Mahkemece Borçluların Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Yaptığı Kısmi Ödemelerinin BK.nun 84. Maddesi Uyarınca Borçtan Mahsubu Gereği )"
170Y12.HD20.3.2007E. 2007/2529 K. 2007/5191"ŞİKAYET ( Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığı Nedeniyle-Borçlunun Senetteki İmzalarının İkişer Çizgi ile İptal Edilmesi )
İTİRAZ SÜRESİ ( Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Yönelik Şikayetin Beş Günlük Süre İçinde Yapılmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD20.3.2007E. 2007/2399 K. 2007/5299"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( İmzanın Keşideci Olarak İsmi Yazılı Kişinin Vekiline Ait Olduğu İddia Edildiğine ve Vekaletin Varlığı Kanıtlandığına Göre İmza İncelemesinin Vekil Yönünden de Yapılması Gereği )
TAKİBE İTİRAZ ( İmzanın Keşideci Olarak İsmi Yazılı Kişinin Vekiline Ait Olduğu İddia Edildiğine ve Vekaletin Varlığı Kanıtlandığına Göre İmza İncelemesinin Vekil Yönünden de Yapılması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Çekte Açıklanmasa Bile İmzanın Keşideci Olarak İsmi Yazılı Kişinin Vekiline Ait Olduğu İddia Edildiğine ve Vekaletin Varlığı Kanıtlandığına Göre İmza İncelemesinin Vekil Yönünden de Yapılması Gereği )
VEKİLİN ATTIĞI İMZA ( Çekte Açıklanmasa Bile İmzanın Keşideci Olarak İsmi Yazılı Kişinin Vekiline Ait Olduğu İddia Edildiğine ve Vekaletin Varlığı Kanıtlandığına Göre İmza İncelemesinin Vekil Yönünden de Yapılması Gereği )"
170Y12.HD16.3.2007E. 2007/2226 K. 2007/4961"BORÇLUNUN HAZIR OLMAMASI ( Ara Kararından Beklenen Amaç Elde Edildiğinden İmza İncelemesine Esas Teşkil Edebilecek İmza Örnekleri İlgili Dosyadan Getirtilerek Bir Karar Verilmesi Gereği )
ARA KARAR ( Beklenen Amaç Elde Edildiğinden İmza İncelemesine Esas Teşkil Edebilecek İmza Örnekleri İlgili Dosyadan Getirtilerek Bir Karar Verilmesi Gereği - Borçlunun Hazır Olmadığından Bahisle İtirazın Reddine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
İMZA İNCELEMESİ ( Ara Kararından Beklenen Amaç Elde Edildiğinden İmza İncelemesine Esas Teşkil Edebilecek İmza Örnekleri İlgili Dosyadan Getirtilerek Bir Karar Verilmesi Gereği - Borçlunun Hazır Olmadığından Bahisle İtirazın Reddine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD15.3.2007E. 2007/3871 K. 2007/4796"İBRAZ TARİHİ BULUNMAYAN BELGE ( TTK'nun 708-720. Maddeleri Uyarınca İbraz Olunmadığından ( İbraz Tarihi Bulunmadığından ) Hamil Keşideci ve Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Yitirdiği )
KEŞİDECİ VE CİRANTALARA KARŞI MÜRACAAT ( TTK'nun 708-720. Maddeleri Uyarınca İbraz Olunmadığından ( İbraz Tarihi Bulunmadığından ) Hamil Keşideci ve Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Yitirdiği )
KAMBİYO TAKİBİ ( İbraz Tarihi Bulunmayan Belge Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Şekilde İtirazın Reddi Yönünde Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD13.3.2007E. 2007/1612 K. 2007/4598"BORCA İTİRAZ ( Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Bonoları Geriye Ciro Yoluyla Eline Geçirmesi ve Başkalarına Ciro Etmesi Mümkün ise de Bu Şekilde Ciro Yolu ile Bonoları Devraldıktan Sonra Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimselere Müracaat Borçlusu Olarak Başvurmasının Mümkün Olmaması )
CİRANTANIN TAKİP YAPMASI ( Geriye Ciro Yoluyla Bonoyu Devralan Cirantanın Bonoyu Devretmeden Önceki Durumuna Döner ve Bu Şekilde Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Ancak Onlara Karşı Takip Yapma İmkanına Kavuşması )"
170Y12.HD9.3.2007E. 2007/1118 K. 2007/4394"VADE TARİHİ ( 31 Haziran Yazılı Senette Vade Tarihinin Haziran Ayının Son Günü Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
OLMAYAN BİR TARİHİN VADE TARİHİ OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Bono Vasfını Ortadan Kaldıracağını Kabul Etmek Hakkın Zayiine Neden Olacağından 31 Haziran Yazılı Senette Vade Tarihinin Haziran Ayının Son Günü Olarak Kabul Edilmesi Gereği )"
170Y12.HD8.3.2007E. 2007/385 K. 2007/4258"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Bonoda Vadenin Açık Şekilde ve Tek Olarak Yazılmasının Zorunlu Olduğu - Belgede Çift Vade Olduğundan Dayanak Belge Bono Vasfında Olmadığı )
BONODA VADE ( Açık Şekilde ve Tek Olarak Yazılmasının Zorunlu Olduğu - Belgede Çift Vade Olduğundan Dayanak Belge Bono Vasfında Olmadığı )
BONODA ÇİFT VADE OLMASI ( Dayanak Belge Bono Vasfında Olmadığı - Bu Durumda İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Belgede Çift Vade Olduğundan Dayanak Belge Bono Vasfında Olmadığı - Bu Durumda İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD6.3.2007E. 2007/1467 K. 2007/3978"ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ ( Şirket Tarafından Keşide Edilen Bonolarda Şirket Yetkilisinin Lehtar Olarak Gösterilmesi Halinde Birleştiğinden Söz Edilemeyeceği )
BONOYA DAYANAN İCRA TAKİBİ ( Bonoların Lehtarı Olan Şirket Yetkilisi Alacaklının Bonoların Keşidecisinin Tek İmza İle Sorumlu Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olması Nedeniyle Kötüniyetli ve Ağır Kusurlu Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunda Şirketin Temsil ve İlzamının Çift İmza İle Olduğunu Belirterek Tek İmza İle Borç Altına Sokulamayacaklarını İleri Sürmesi )
TEK İMZA İLE KEŞİDE EDİLEN BONOLARDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Bonoya Dayanan İcra Takibi )
ÇİFT İMZA İLE TEMSİL ( Takip Dayanağı Bonoların Düzenlendiği Tarihte Keşideci Şirketin Temsilinin Çift İmza İle Mümkün Olduğu Ancak Bonoların Tek İmza İle Keşide Edildiği Anlaşıldığından Şirketin Sözkonusu Bonolar Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı )
ŞİRKET TARAFINDAN KEŞİDE EDİLEN BONOLARDA ŞİRKET YETKİLİSİNİN LEHTAR OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Alacaklı Ve Borçlu Sıfatlarının Birleştiğinden Söz Edilemeyeceği )
ŞİRKETİN TEMSİLİ ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunda Şirketin Temsil ve İlzamının Çift İmza İle Olduğunu Belirterek Tek İmza İle Borç Altına Sokulamayacaklarını İleri Sürmesi Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu )"
170Y12.HD2.3.2007E. 2007/521 K. 2007/3715"BONO VASFI TAŞIMAYAN BELGE ( Arkasında "Bu Senedin Herhangi Bir Borç Değil Çalıştığını Şirketin Müşterilerinden Olan Açık Hesaba Karşılık Verilmiştir" İbaresinin Yer Alması )
TAKİP ( Arkasında "Bu Senedin Herhangi Bir Borç Değil Çalıştığını Şirketin Müşterilerinden Olan Açık Hesaba Karşılık Verilmiştir" İbaresinin Yer Alan Senet - Bono Vasfı Taşımadığı )
SENEDİN ARKASINDAKİ İBARE ( Bu Senedin Herhangi Bir Borç Değil Çalıştığını Şirketin Müşterilerinden Olan Açık Hesaba Karşılık Verilmiştir - Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
170Y12.HD1.3.2007E. 2007/798 K. 2007/3605"İMZA İTİRAZI ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Alacaklının İspatlaması Gereği )
İSPAT KÜLFETİ ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Alacaklının İspatlaması Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğu Anlaşılırsa İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
170YHGK28.2.2007E. 2007/12-64 K. 2007/79"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( İleri Tarihli Çek Olarak Eski Yönetim Tarafından Verilen Çeklerin İbraz Tarihi İtibariyle Yönetimde Olan Kişilere Ait Olmadığı - Yeni Yöneticiler Yönünden İmza İncelemesi Yapılmasının Gereksiz Olduğu )
BORCA VE İMZAYA İTİRAZ ( İleri Tarihli Çek Olarak Eski Yönetim Tarafından Verilen Çeklerin İbraz Tarihi İtibariyle Yönetimde Olan Kişilere Ait Olmadığı - Yeni Yöneticiler Yönünden İmza İncelemesi Yapılmasının Gereksiz Olduğu )
İLERİ TARİHLİ ÇEK OLARAK ESKİ YÖNETİM TARAFINDAN VERİLEN ÇEKLER ( İbraz Tarihi İtibariyle Yönetimde Olan Kişilere Ait Olmadığı - Yeni Yöneticiler Yönünden İmza İncelemesi Yapılmasının Gereksiz Olduğu )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Önceki Yöneticiler Tarafından İleri Tarihli Çek Olarak Düzenlenip Alacaklıya Verildiği İddiasının Dar Yetkili İcra Mahkemesinde Araştırılamayacağı )"
170Y12.HD27.2.2007E. 2007/648 K. 2007/3350"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Bononun Tanzim Tarihinde Keşidecinin Ölü Olması Dikkate Alındığında Bononun Niteliğine Etkili Olmayıp Takip Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
KEŞİDECİNİN ÖLÜ OLMASI ( Bononun Tanzim Tarihinde Keşidecinin Ölü Olması Dikkate Alındığında Bononun Niteliğine Etkili Olmayıp Takip Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
BONONUN TANZİM TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Takibin İptaline Karar Verildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
TAZMİNAT ( Bononun Tanzim Tarihinde Tahrifat Yapılması - Takibin İptaline Karar Verildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
170Y12.HD27.2.2007E. 2007/646 K. 2007/3349"ŞİKAYET ( Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Alacaklının Taraf Olmadığı Sözleşmeye Dayalı Olarak Şikayetin Kabulü İsabetsiz İse de Sonuçta Takip İptal Edildiğinden Kararın Doğru Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Karar Verilmesi Gerekirken Alacaklının Taraf Olmadığı Sözleşmeye Dayalı Olarak Şikayetin Kabulü İsabetsiz İse de Sonuçta Takip İptal Edildiğinden Kararın Doğru Olduğu )"
170Y12.HD26.2.2007E. 2007/870 K. 2007/3283"BONO NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senet/Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması - Aval Verenlerin Adreslerinin Senette Yazılı Olmasının Bu Eksikliği Gidermeyeceği )
TAKİBİN RE'SEN İPTALİ GEREĞİ ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senedin Bono Niteliğinin Bulunmaması - Aval Verenlerin Adreslerinin Senette Yazılı Olmasının Bu Eksikliği Gidermeyeceği )
TANZİM YERİ BULUNMAYAN SENET ( Aval Verenlerin Adreslerinin Senette Yazılı Olmasının Bu Eksikliği Gidermeyeceği - Bono Niteliğinde Olmaması ve Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konulamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senet - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )
AVAL VERENLERİN ADRESLERİNİN SENETTE YAZILI OLMASI ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senetde Bu Eksikliği Gidermeyeceği - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamayacağı )"
170Y12.HD12.2.2007E. 2006/24202 K. 2007/2024"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİP ( Çekte İbraz Tarihi Yazılı Olmadığı - Çekin İbraz Müddeti İçinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Protesto veya Buna Muadil Bir İşlemle de Kanıtlanmadığından Takibin İptali Gereği )
ÇEKİN GEÇERLİLİK KOŞULU ( Çekte İbraz Tarihi Yazılı Olmadığı İçin TTK'nın 721/1. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı - Çekin Süresinde Bankaya İbraz Edildiği Protesto veya Buna Muadil Bir İşlemle de Kanıtlanmadığından Takibin İptali Gereği )
ÇEKİN SÜRESİ İÇİNDE MUHATABA İBRAZI ZORUNLULUĞU ( Süresinde Bankaya İbraz Edildiği Protesto veya Buna Muadil Bir İşlemle de Kanıtlanmadığından Takibin İptali Gereği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Çekin İbraz Müddeti İçinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Protesto veya Buna Muadil Bir İşlemle de Kanıtlanmaması Nedeniyle )"
170Y12.HD30.1.2007E. 2006/23602 K. 2007/1396"İMZAYA VE BORCA İTİRAZ ( Tanzim Yeri Olmayan Bonoya Dayalı Takibin Re'sen İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TANZİM YERİ OLMAYAN BONO ( Takibin Re'sen İptali Gereği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Tanzim Yeri Olmayan Bonoya Dayalı Takibin Re'sen İptali Gereği )"
170Y12.HD12.12.2006E. 2006/20729 K. 2006/23555"KEŞİDECİNİN KENDİSİNİ LEHDAR GÖSTEREREK DÜZENLEDİĞİ BELGE ( Bono Niteliğinde Olmadığı )
BONO ( Keşidecinin Kendisini Lehdar Göstererek Düzenlediği Belge Bono Niteliğinde Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Keşidecinin Kendisini Lehdar Göstererek Düzenlediği Belge Bono Niteliğinde Olmadığı )"
170Y12.HD5.12.2006E. 2006/19656 K. 2006/22945"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklının Takip Konusu Asıl Alacağın %20'si Nispetinde ve %10 Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerekirken Borçlunun Anılan Konulardaki İsteminin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
PARA CEZASI ( Alacaklının Takip Konusu Asıl Alacağın %20'si Nispetinde ve %10 Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerekirken Borçlunun Anılan Konulardaki İsteminin Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD28.11.2006E. 2006/19396 K. 2006/22332"ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması Talebi/Çeke Dayalı Takip - Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Zamanaşımı Nedeniyle/Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği - Çeke Dayalı Takip )
ÇEKE DAYALI TAKİP ( Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması Talebi - Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği )"
170Y12.HD28.11.2006E. 2006/19394 K. 2006/22349"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( İmzaya İtiraz - Borçlunun Duruşmaya Gelmemesi ve Alacaklının Davayı Takip Etmesi Halinde Borçluya Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun Duruşmaya Gelmemesi ve Alacaklının Davayı Takip Etmesi Halinde Borçluya Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
BORÇLUNUN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Alacaklının Davayı Takip Etmesi Halinde Borçluya Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - İmzaya İtiraz )"
170Y12.HD28.11.2006E. 2006/19212 K. 2006/22365"ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN BONO ( Şirket Yetkilisi Kendisini Lehdar Yazarak Bono Düzenleyemeyeceği - Lehdar ve Keşideci Sıfatı Birleşen Belge Bono Olmadığı )
BONO DÜZENLENMESİ ( Bonoyu Şirket Adına Düzenleyen Şirket Yetkilisi Kendisini Lehdar Olarak Gösteremeyeceği - Lehdar ve Keşideci Sıfatı Birleşen Belge Bono Olarak Nitelendirilemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Şirket Adına Bono Düzenleyen Şirket Yetkisi Kendisini de Lehdar Olarak Gösterdiği - Bu Durumda Söz Konusu Belgeye Dayalı Olarak Bu Yolla Takip Yapılamayacağı )"
170Y12.HD28.11.2006E. 2006/19127 K. 2006/22466"BONO ( Rakamla ve Yazıyla Farklı Vadeler Yazılı Olan Senet Bono Niteliğinde Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Takip Dayanağı Senet Üzerinde Rakamla ve Yazıyla Farklı Vadeler Bulunması Nedeniyle İcra Takibinin Re'sen İptali Gerekeceği )
FARKLI VADELER YAZILI OLAN SENET ( Rakamla ve Yazıyla Farklı Vadeler Yazılı Olan Senet Bono Niteliğinde Olmadığı )"
170Y12.HD28.11.2006E. 2006/19117 K. 2006/22409"İTİRAZDAN SONRA FERAGAT ( Edilse Bile Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu İse Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Karar Verilmesi Gereği )
KÖTÜNİYET ( İtirazdan Sonra Feragat Etmiş Olsa Bile Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu İse Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Karar Verilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( İtirazdan Sonra Feragat Etmiş Olsa Bile Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu İse Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD24.11.2006E. 2006/18915 K. 2006/22087"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Halde İbraz Tarihi Bulunmayan Ancak İbraz Süresi İçinde İcra Takibine Konulmuş Çek Süresinde Muhataba İbraz Edilmiş Sayıldığı )
İBRAZ TARİHİ BULUNMAYAN ÇEK ( İbraz Süresi İçinde İcra Takibine Konulmuş Çek Süresinde Muhataba İbraz Edilmiş Sayıldığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Halde İbraz Tarihi Bulunmayan Ancak İbraz Süresi İçinde İcra Takibine Konulmuş Çek Süresinde Muhataba İbraz Edilmiş Sayıldığı )"
170Y12.HD24.11.2006E. 2006/18762 K. 2006/22175"BONO VASFI ( Lehtarın Ad ve Soyadının Yazılması Zorunluluğu - Lehdar Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Gösterilmezse Belgenin Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Lehdar Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Gösterilmezse Belgenin Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği - Lehtarın Hükmi Şahsiyeti Bulunmaması/Borçlunun Borcu Kabulü de Söz Konusu Olmadığı )"
170Y12.HD23.11.2006E. 2006/18831 K. 2006/22070"İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Aidiyeti Konusunda Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Raporu Arasındaki Aykırılık Oluşturulacak Üç Kişilik Heyetten Alınacak Raporla Giderileceği )
İMZANIN AİDİYETİ ( Konusunda Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Raporu Arasındaki Aykırılık Oluşturulacak Üç Kişilik Heyetten Alınacak Raporla Giderileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmzanın Aidiyeti Konusunda Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Raporu Arasındaki Aykırılık Oluşturulacak Üç Kişilik Heyetten Alınacak Raporla Giderileceği )"
170Y12.HD23.11.2006E. 2006/18236 K. 2006/21972"ÇEKTE KEŞİDECİ İMZASI ( Yeterli Olup Ayrıca Keşidecinin Ad ve Soyadının Veya Şirket Unvanının Açık Yazılmasının Zorunlu Unsur Olmadığı )
ŞİRKET UNVANININ ÇEKTE AÇIK YAZILMAMASI ( Zorunlu Unsur Olmadığı - Çekte Keşidecinin İmzasının Yeterli Olduğu )
ŞİKAYET ( Çekte Keşidecinin İmzasının Yeterli Olduğu/Şirket Unvanının Açık Yazılmasının Zorunlu Unsur Olmadığı - Şikayetin Reddi Gereği )"
170Y12.HD21.11.2006E. 2006/19179 K. 2006/22231"BONO VASFI ( Tahliyede İade Edilmek Üzere Kira Sözleşmesi Sırasında Depozito Olarak Alınan Senetin Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği - Takibin Mahkemece Re'sen İptali Gereği )
DEPOZİTO OLARAK ALINAN SENET ( Tahliyede İade Edilmek Üzere Kira Sözleşmesi Sırasında Alınan - Takibin Mahkemece Re'sen İptali Gereği/Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ SIRASINDA DEPOZİTO OLARAK ALINAN SENET ( Tahliyede İade Edilmek Üzere - Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği/Takibin Mahkemece Re'sen İptali Gereği )"
170Y12.HD21.11.2006E. 2006/18973 K. 2006/21737"BORCUN KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL EDİLMESİ ( Alacaklının Kambiyo Hukuku Uyarınca Takip Hakkına Sahip Bulunmaması Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )
KAMBİYO HUKUKU UYARINCA TAKİP ( Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Alacaklının Takip Hakkına Sahip Bulunmaması Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Alacaklının Kambiyo Hukuku Uyarınca Takip Hakkına Sahip Bulunmaması Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )"
170Y12.HD21.11.2006E. 2006/18644 K. 2006/21838"TAKİP ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla/İmzaya İtiraz - Verilen Kesin Mehilde Borçlunun Tatbike Medar İmzası Bulunmadığını Beyan Etmesi/Huzurda İmza ve Yazı Örneği Alınarak Dosyanın Bilirkişiye Tevdii Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Verilen Kesin Mehilde Borçlunun Tatbike Medar İmzası Bulunmadığını Beyan Etmesi/Huzurda İmza ve Yazı Örneği Alınarak Dosyanın Bilirkişiye Tevdii Gereği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip )
İMZAYA İTİRAZ HALİNDE MAHKEMECE YAPILMASI GEREKENLER ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takipte )"
170Y12.HD21.11.2006E. 2006/18620 K. 2006/21849"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Borcu Kabul Ettiğini Beyan Eden Borçlunun İmza İtirazının Reddi Gereği )
BORCUN KABUL EDİLMESİ ( Borcu Kabul Ettiğini Beyan Eden Borçlunun İmza İtirazının Reddi Gereği )
İMZA İTİRAZI ( Borcu Kabul Ettiğini Beyan Eden Borçlunun İmza İtirazının Reddi Gereği )"
170Y19.HD13.11.2006E. 2006/8116 K. 2006/10611"KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ( Tek Takip Sebebiyle Birden Fazla Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kötü Niyet Tazminatı - İmza ve Borca İtiraz )
İMZA VE BORCA İTİRAZ ( Menfi Tespit Davası - Tek Takip Nedeniyle Birden Fazla Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
170YHGK8.11.2006E. 2006/12-683 K. 2006/687"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Keşideci Durumundaki Davacının Dava Dışı Bono Lehdarı İle Aralarındaki Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmede Taraf Olmayan Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğini İleri Süremeyeceği )
TEMİNAT BONOSU ( Keşideci Durumundaki Davacının Dava Dışı Bono Lehdarı İle Aralarındaki Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmede Taraf Olmayan Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğini İleri Sürmesine Olanak Bulunmadığı )
BORCA İTİRAZ ( Takibe Dayanak Bononun Teminat Olarak Verildiği Ciro Edilemeyeceğinin Sözleşmede Açıkça Kararlaştırıldığı ve Takip Alacaklısına Ciro Yoluyla Geçtiği/Takibin İptali İstemi - Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğinin İleri Sürülemiyeceği )
CİRO ( Sözleşmede Taraf Olmayan Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğinin İleri Sürülemiyeceği - Takibe Dayanak Bononun Teminat Olarak Verildiği Ciro Edilemeyeceğinin Sözleşmede Açıkça Kararlaştırıldığı )
TARİHSİZ CİRO ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Vadeden Önce Yapılmış Sayılacağı )"
170Y12.HD26.9.2006E. 2006/14580 K. 2006/17406"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borç Kısmen Veya Tamamen Kabul Edilmişse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeniyle Takibin İptal Edilemeyeceği )
BORCUN KISMEN KABULÜ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeniyle Takibin İptal Edilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borç Kısmen Veya Tamamen Kabul Edilmişse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığının İleri Sürülemeyeceği )
MUACCELİYET ŞARTI ( Sözleşmede Bulunması Nedeniyle Vadeye Yönelik İtirazda Bulunulamayacağı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip )"
170Y12.HD26.9.2006E. 2006/14577 K. 2006/17407"ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Altı Aylık Zamanaşımı Süresi - Zamanaşımını Kesen Muamele Kimin Hakkında Vaki Olumuşsa Ancak Ona Karşı Hüküm İfade Edeceği )
ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM ( Kimin Hakkında Vaki Olmuşsa Onun Hakkında Hüküm İfa Edeceği - İcranın Geri Bırakılması )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Çekte Zamanaşımını Kesen Muamele - Kimin Hakkında Vaki Olmuş ise Onun Hakkında Hüküm İfa Edeceği )"
170Y12.HD18.7.2006E. 2006/13074 K. 2006/15937"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( Borçlu Bonoda İmzası Bulunmadığını İleri Sürdüğüne Göre Senette Bulunan İmzalar Yönünden Usulüne Uygun Bilirkişi İncelemesi Yapılarak İtiraz Eden Borçlu İmzasının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlu Bonoda İmzası Bulunmadığını İleri Sürdüğüne Göre Senette Bulunan İmzalar Yönünden Usulüne Uygun Bilirkişi İncelemesi Yapılarak İtiraz Eden Borçlu İmzasının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BORÇLUNUN İMZASI ( Bonoda İmzası Bulunmadığını İleri Sürdüğüne Göre Senette Bulunan İmzalar Yönünden Usulüne Uygun Bilirkişi İncelemesi Yapılarak İtiraz Eden Borçlu İmzasının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )"
170Y12.HD17.7.2006E. 2006/13234 K. 2006/15855"ŞİKAYET ( Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde İcra Mahkemesi Şikayet Konusu İşlemi Yapan İcra Dairesinin Açıklama Yapmasına ve Duruşma Yapılmasına Gerek Olup Olmadığını Takdir Edeceği )
DURUŞMA YAPILMASI ( Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde İcra Mahkemesi Şikayet Konusu İşlemi Yapan İcra Dairesinin Açıklama Yapmasına ve Duruşma Yapılmasına Gerek Olup Olmadığını Takdir Edeceği )"
170Y12.HD13.7.2006E. 2006/12449 K. 2006/15499"İMZAYA İTİRAZ ( Takibe Konu Bonodaki - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin 3. Bilirkişi Raporuyla Giderilmesi Gerektiği/Çelişkili Raporlara Dayanarak Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Ortadan Kaldırılması İçin 3. Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği - Bonodaki İmzaya İtiraz/Çelişki Giderilmeden Sonuca Gidilemeyeceği )
BONODAKİ İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki - 3. Bilirkişi Raporuyla Çelişkinin Giderilmesi Gereği )"
170Y12.HD11.7.2006E. 2006/12663 K. 2006/15260"GERİYE CİRO YOLUYLA ÇEKİN DEVRALINMASI ( Ciranta Devretmeden Önce Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Karşı Takip Yapabileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Geriye Ciro ile Çeki Devralan Ciranta Devretmeden Önce Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Karşı Takip Yapabileceği )
BORCA İTİRAZ ( Çekin Lehtarı Geriye Ciro İle Çeki Devraldığı Kişiye Karşı Takip Yapması Nedeniyle Borçlunun İtirazının Kabulü İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
CİRO YOLUYLA ÇEKİN DEVRALINMASI ( Geriye Ciro - Ciranta Devretmeden Önce Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Karşı Takip Yapabileceği )"
170Y12.HD11.7.2006E. 2006/12279 K. 2006/15309"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Yetkili Hamilin İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığının Bilebilecek Durumda Olmadığı - Keşideci ve Ciranta Aleyhine Başlatılan Takipte Alacaklının İcra İnkar Tazinatı ile Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Keşideci ve Ciranta Aleyhine Başlatılan Takipte Yetkili Hamilin Çekteki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilemeyeceği - Alacaklının İcra İnkar Tazminatı ile Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu Neden Gösterilmeden %20'nin Üzerinde Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD7.7.2006E. 2006/12745 K. 2006/15062"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP YAPILAMAMASI ( Muhatap Bankaca Üzerine İbraz Tarihi Yazılmamış Olan Çek - Adi Havale Niteliğinde Olup Borç İkrarını İçermediği )
ÇEK ÜZERİNE MUHATAP BANKACA İBRAZ TARİHİNİN YAZILMAMASI ( Çekin Yasal Süresi İçinde Bankaya İbraz Edildiği Kabul Edilemeyeceğinden Hamilin Müracaat Hakkının Düşeceği )
HAMİLİN MÜRACAAT HAKKININ DÜŞMESİ ( Muhatap Bankaca Üzerine İbraz Tarihi Yazılmamış Olan Çek - Yasal Süresi İçinde Bankaya İbraz Edildiği Kabul Edilemeyeceği )"
170Y12.HD7.7.2006E. 2006/11830 K. 2006/14974"KEŞİDECİYE PROTESTO TEBLİĞ ETMEYEN HAMİL ( Lehtar-Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
LEHTAR / CİRANTAYA KARŞI MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Hamilin Keşideciye Protesto Tebliğ Etmemesi )
HAMİLİN KEŞİDECİYE PROTESTO TEBLİĞ ETMEMESİ ( Lehtar-Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )"
170Y12.HD6.7.2006E. 2006/12634 K. 2006/14844"ÇEKİN KEŞİDE TARİHİ ÇİZİLEREK BAŞKA TARİH YAZILMASI ( Düzeltmenin Yanındaki Parafın Keşideciye Ait Olup Olmadığının Saptanamaması - Üzeri Çizili Tarihin Geçerli Kabul Edileceği )
ÇEKTEKİ PARAF ( Keşideciye Ait Olduğunun Saptanamaması Takdirinde Üzeri Çizgili Tarihin Geçerli Kabul Edilmesi Gereği )
ÇEKİN YASAL SÜREDE BANKAYA İBRAZ EDİLMEMESİ ( Çekin Keşide Tarihinin Çizilerek Başka Tarih Yazılması - Düzeltmenin Yanındaki Parafın Keşideciye Ait Olup Olmadığının Saptanamaması/Üzeri Çizili Tarihin Geçerli Kabul Edileceği )"
170Y12.HD6.7.2006E. 2006/12558 K. 2006/14831"BORCA İTİRAZ ( Takibe Konu Senet Bedelinin Ödenmiş Olduğu ve Borcun Ortadan Kalktığı - İddiaların Araştırılıp Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP ( Borçlu İtirazında Takibe Konu Senetle İlgili Borcun Varlığını Kabul Ettiğinden Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olup Olmadığının Tartışılamayacağı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Borçlu Takibe İtirazında Senetle İlgili Borcun Varlığını Kabul Ettiğinden Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olup Olmadığının Tartışılamayacağı )"
170Y12.HD6.7.2006E. 2006/10921 K. 2006/14767"KAMBİYO HUKUKUNA DAYALI ŞİKAYET ( Cironun Bedeli Tahsil için Kabz İçin veya Vekaleten İbaresinden Başka Bir İbare İçirmesi - Hamilin Poliçeden Doğan Bütün Hakları Kullanabileceği Ancak Tahsil Cirosu ile Senede Hamil Olan Banka Senet Lehtarı Hakkında Kambiyo Takibi Yapamayacağı )
TAHSİL CİROSU ( Senede Hamil Olan Bankanın Vekil Hamil Konumunda Olduğu - Senet Lehdarı Hakkında Kambiyo Takibi Yapamayacağı )
KAMBİYO TAKİBİ ( Takibin Dayanağı Çeklerin Lehtarın Tahsil Cirosu ile Alacaklı Bankaya Verilmesi - Tahsil Cirosuyla Senede Hamil Olan Bankanın Vekil Hamil konumunda Olduğu Senet Lehdarı Hakkında Kambiyo Takibi Yapamayacağı )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Tahsil Cirosu ile Senede Hamil Olan Bankanın Vekil Hamil Konumunda Olduğu - Lehtar Hakkında Kambiyo Takibi Yapamayacağı )"
170Y12.HD4.7.2006E. 2006/11906 K. 2006/14652"LEHDAR KISMI YAZILMAMAIŞ SENET ( Bono Vasfında Olmadığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı - Mahkemece Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
BONO VASFI ( Lehdar Kısmı Boş Olan Senet Bono Vasfında Olmadığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı - Mahkemece Re'sen Takibin İptali )
TAKİBİN MAHKEMECE RE'SEN iPTALİ GEREĞİ ( Lehdar Kısmı Boş Olan Senet Bono Vasfında Olmadığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )"
170Y12.HD4.7.2006E. 2006/11905 K. 2006/14673"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Teminat Olarak Verilmiş Olup Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi içermeyen Bonoya Dayalı Takip Yapılamayacağı )
KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇEREN BONO ( Teminat Olarak Verilmiş Olup Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi içermeyen Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )
TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi İçermeyen Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )"
170Y12.HD4.7.2006E. 2006/11902 K. 2006/14675"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Mahkemece Takip Durdurulmadığına Göre Borçlunun %40 Tazminat İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
FAİZ ( Hükmedilen Tazminatın Asıl Alacak Yerine İşlemiş Faizinde Dahil Olduğu Takibe Konu Toplam Alacak Üzerinden Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İmzaya İtirazın Yanında İşlemiş Faiz Talebine de İtiraz Ettiği Halde Anılan İtirazın Yöntemince İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )"
170Y12.HD4.7.2006E. 2006/11600 K. 2006/14556"HUKUKİ NİTELENDİRMENİN HAKİME AİT OLDUĞU ( İstemin İtiraz ve Şikayet Sonucu Takibin İptaline İlişkin Olması - Hukuki Niteleme Hakime Ait Olmakla Beraber İşin Esasına Girmeksizin Davanın Menfi Tespit Davası Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Dava Dilekçesinin Reddi ile Yetinilmesi Gereği - Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesine Kararar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
170Y12.HD27.6.2006E. 2006/11245 K. 2006/14009"ALACAKLI ALEYHİNE İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklıın Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmemesi - Bonoyu Huzurda İmzalatmayan ve İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Takibi Başlatmada Ağır Kusurlu Olduğu )
AĞIR KUSUR ( Bonoyu Huzurda İmzalatmayan ve İmzayı Kontrol Etmeyen Alacaklının Takibi Başlatmada Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklının İnkar Tazminatı ve Para Cezası ile Sorumlu Tutulması Gereği )
BONODA KEŞİDECİ VE LEHDAR ( Bononun Alacaklısı Lehdarın Bonodaki İmzanın Sıhhatini Bilebilecek durumda Olduğu - Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeyen Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğununun Kabulü Gereği )"
170Y12.HD20.6.2006E. 2006/10542 K. 2006/13262"BONOYA DAYALI TAKİPTE ÖDEME İTİRAZINDA BULUNAN BORÇLU ( Senetteki İmzaya İtiraz Hakkını Kaybedeceği - Ödeme Def'inde Bulunan Borçlunun Ödemeyi İspat Yükümlülüğü )
ÖDEME İTİRAZINDA BULUNAN BORÇLU ( Bonodaki İmzaya İtiraz Hakkını Kaybedeceği ve Ödemeyi Belgeleyerek İspat Yükü Altında Kalacağı )
İMZAYA İTİRAZ HAKKININ KAYBI ( Borçlunun Bonoya Konu Borcu Ödediği Savunmasında Bulunması - Ödeme İddiasını İspat Yükümlülüğü )"
170Y12.HD20.6.2006E. 2006/10520 K. 2006/13293"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın C.Savcılığınca Yapılan Hazırlık Tahkikatı Sırasında Alınan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak İtiraz Kabul Edildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yapılmaksızın C.Savcılığınca Yapılan Hazırlık Tahkikatı Sırasında Alınan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak İtiraz Kabul Edildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - İmzaya İtiraz )
TAZMİNAT VE PARA CEZASI ( İmzaya İtiraz - Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın C.Savcılığınca Yapılan Hazırlık Tahkikatı Sırasında Alınan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak İtiraz Kabul Edildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD20.6.2006E. 2006/10313 K. 2006/13325"ÇEKTE MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Keşide ve Ödeme Yeri Aynı Olan Çekin 10 Gün İçinde Ödeme İçin İbraz Edilmemesi )
ÖDEME İÇİN İBRAZ ( Çekin Keşide ve Ödeme Yeri Aynı İse 10 Gün İçinde Ödeme İçin İbraz Edilmediği Takdirde Müracaat Hakkının Kaybedileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Keşide ve Ödeme Yeri Aynı Olan Çekin 10 Gün İçinde Ödeme İçin İbraz Edilmemesi - Müracaat Hakkının Kaybedildiği/Mahkemece Re'sen Gözönüne Alınması Gerektiği )"
170Y12.HD19.6.2006E. 2006/10769 K. 2006/13176"BONO DÜZENLEMEK ( İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Ederek Senedi Almaması Halinde Ağır Kusurlu Olduğu )
BONODAKİ İMZA ( Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olduğu - İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Ederek Senedi Almaması Halinde Ağır Kusurlu Olduğu )
AĞIR KUSUR ( Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olduğu - İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Ederek Senedi Almaması Halinde Ağır Kusurlu Olduğu )"
170Y12.HD19.6.2006E. 2006/10596 K. 2006/13237"İMZAYA İTİRAZ ( Kabulü Halinde İİK'nun Değişik 170/3. Maddesi Gereğince Takibin Durması Yerine İptaline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
TAKİBİN DURMASI ( İmzaya İtirazın Kabulü Halinde İİK'nun Değişik 170/3. Maddesi Gereğince Takibin Durması Yerine İptaline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takip Alacaklısı Sözkonusu Keşideci İmzasının Keşidecinin Yetkililerinin Eli Ürünü Olup Olmadığını Bilebilecek Konumda Olmadığından ve Başkaca da Ne Şekilde Kötüniyetli Olduğu Belirlenmeden Sorumlu Tutulması İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD16.6.2006E. 2006/9760 K. 2006/13000"ÇEKTE İKİ KEŞİDE TARİHİNİN BULUNMASI ( İlk Keşide Tarihine Göre de Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmediği - Takibin İptali Yerine Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SÜRESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK ( Takip Konusu Çekte İki Keşide Tarihi Bulunduğu/İlk Keşide Tarihine Göre de Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmediği - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Konusu Çekte İki Keşide Tarihi Bulunduğu/İlk Keşide Tarihine Göre de Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmediği - Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD15.6.2006E. 2006/10121 K. 2006/12958"İMZAYA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ ( Takibin Durudurulması Yerine Takibin İptaline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Gerekçesi Açıklanıp Tartışılmadan Borçlu Lehine %20 Yerine %40 İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ALACAKLININ SENEDİ TAKİBE KOYMADA AĞIR KUSURLU OLMASI ( Lehdarın Bonodaki İmzanın Tarafından Aval Verilene Ait Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olduğu - Bonoyo Huzurda İmzalatmamak ve Senetteki İmzaların Aval Verene Ait Olduğunu Kontrol Etmemekle Alacaklının İmzaya İtirazları Kabul Edilenlere Karşı Ağır Kusurlu Olduğu )
BONODAKİ İMZAYA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( İmzaların Huzurda Atılmasını Sağlamayan Lehdarın Ağır Kusurulu Olduğu - Alacaklının Tazminat ve %10 Oranında Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmasının Yerinde Olduğu )
İNKAR TAZMİNATI ( İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi - İnkar Tazminatı İçin Öngörülen %20 Oranının Aşılmasının Gerekçesi Açıklanıp Tratışılmadan Borçlu Yararına %40 Oranıda Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD13.6.2006E. 2006/10224 K. 2006/12694"BORÇLUNUN İTİRAZININ ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE KABUL EDİLMESİ ( Kötü Niyet ve Ağır Kusuru Bulunanan Alacaklının Tazminata Mahkum Edilmesi Gereği - Takipten Önce Kısmi Ödemeler Bulunmasına Rağmen Ödenen Miktarı da Takibe Dahil Ederek İstekte Bulunan Alacaklının Kötü Niyetli ve Ağır Kusurlu Olduğu )
KISMİ ÖDEMEYE RAĞMEN ALACAĞIN TAMAMININ TAKİBE KONULMASI ( Alacaklının Kötü Niyetli ve Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gereği - Takip Konusu Alacağın %20'sinden Az Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesi Gereği )
ALACAKLININ KÖTÜNİYETİ VE AĞIR KUSURU ( Kısmi Ödemeye Rağmen Alacağın Tamamını Takibe Koyan Alacaklının Kötü Niyetli ve Ağır Kusurlu Olduğu - İtiraz Esasa İlişkin Nedenlerele Kabul Edildiğine Göre Alacaklının Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olamamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesi Gereği )"
170Y12.HD12.6.2006E. 2006/10017 K. 2006/12549"LEHTARA MÜRACAAT KOŞULU ( Yasal Süresinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesine Bağlı Olduğu )
SENEDİN PROTESTO EDİLMESİ ( Keşideci Protesto Edilmediği İçin Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bu Husus İİK'nun 170/A-2. Maddesi Gereğince Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Re'sen Gözetilmesi Gereği )
KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bu Husus İİK'nun 170/A-2. Maddesi Gereğince Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Re'sen Gözetileceği )"
170Y12.HD9.6.2006E. 2006/9668 K. 2006/12385"BONODAKİ TEMİNAT SENEDİ İBARESİ ( Dayanak Belygenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğunun Yazılı Bir Belgeyle Kanıtlanması Gereği - Bonodaki Teminat Senedi Sözcüğünün Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla İcra Takibi Yapılmasına Engel Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA İCRA TAKİBİ ( Bonodaki Teminat Senedi İbaresinin Bu Yolla Takip Yapılmasına Engel Olmaması )
TEMİNAT SENEDİ İBARESİ ( Dayanak Belygenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğunun Yazılı Bir Belgeyle Kanıtlanması Gereği - Bonodaki Teminat Senedi Sözcüğünün Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla İcra Takibi Yapılmasına Engel Olmadığı )"
170Y12.HD9.6.2006E. 2006/9149 K. 2006/12670"İMZA İNKARI ( Şirketin Münferit Yetkilileri Duruşmaya Çağrılıp İnkar Halinde Alınacak İmza Örnekleri ve Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İmzanın Şirketi Bağlayıp Bağlamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Şirketin Münferit Yetkilileri Duruşmaya Çağrılıp İmzanın Kendilerine Ait Olup Olmadığının Sorulması İmzayı İnkar Etmeleri Halinde Alınacak İmza Örnekleri ve Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İmzanın Şirketi Bağlayıp Bağlamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
ŞİRKET YETKİLİLERİ ( İmzanın Kendilerine Ait Olup Olmadığının Sorulması İmzayı İnkar Etmeleri Halinde Alınacak İmza Örnekleri ve Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İmzanın Şirketi Bağlayıp Bağlamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
İMZANIN ŞİRKETİ BAĞLAMASI ( Şirketin Yetkililerine İmzanın Kendilerine Ait Olup Olmadığı Sorulup İmzayı İnkar Etmeleri Halinde Alınacak İmza Örnekleri ve Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İmzanın Şirketi Bağlayıp Bağlamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )"
170Y12.HD6.6.2006E. 2006/9526 K. 2006/12082"TAKİP ALACAKLISININ AĞIR KUSURU ( Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu - Mahkemenin İmza İnkarını Kabul Etmesi/İcra İnkar Tazminatına Karar Vermesi Gereği )
İMZA İNKARI ( Mahkemenin İmza İnkarını Kabul Etmesi/İcra İnkar Tazminatına Karar Vermesi Gereği - Takip Alacaklısının Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takip Alacaklısının Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu - Mahkemenin İmza İnkarını Kabul Etmesi )"
170Y12.HD12.5.2006E. 2006/7226 K. 2006/10658"BONODA ZAMANAŞIMI (Üç Yıl Olduğu Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Aşamada Zamanaşımı Oluştuğu İddiasının İİK'nun 71/2 ve 33/1-a Maddelerine Göre Sonuçlandırılması Gereği - Zamanaşımının Kesilmesi İçin Alacaklının İcra Dosyasında Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Talepte Bulunması Takibi Devamsız Bırakmaması Gereği)
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE BORCUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI (Zamanaşımının Kesilmesi İçin Alacaklının Dosyayı Devamsız Bırakmaması Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Talepte Bulunması Gereği - Bonada Zamanaşımının Üç Yıl Olduğu)
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (İcra Takibinin Devamını Sağlayıcı Nitelikte İşlem - Dosyanın Takipsiz Bırakılmaması)"
170YHGK26.4.2006E. 2006/12-259 K. 2006/231"İMZAYA İTİRAZ ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlendiği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( İmzaya İtiraz/Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlendiği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlendiği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )"
170Y12.HD16.3.2006E. 2006/1882 K. 2006/5469"BORCA İTİRAZ ( Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazı Nedeniyle-Ağır Kusurlu Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmemesinin ve Ayrıca Alacaklının Para Cezası ile Sorumlu Tutulmamasının Hatalı Olması )
AĞIR KUSUR ( Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilen Keşideciye Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi )"
170Y12.HD10.3.2006E. 2006/1710 K. 2006/4951"BONOYA DAYALI TAKİP ( Somut Olaya Uygun Düşmeyecek Şekilde Reeskont Faiz Oranlarının ve Kısmen de Bütçe Kanun'larındaki Faiz Oranlarının Hesaplamada Dikkate Alınarak Verilen Rapora İtibar Edilerek Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Somut Olaya Uygun Düşmeyecek Şekilde Reeskont Faiz Oranlarının ve Kısmen de Bütçe Kanun'larındaki Faiz Oranlarının Hesaplamada Dikkate Alınarak Verilen Rapora İtibar Edilerek Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
FAİZ ( Bonoya Dayalı Takip - Somut Olaya Uygun Düşmeyecek Şekilde Reeskont Faiz Oranlarının ve Kısmen de Bütçe Kanun'larındaki Faiz Oranlarının Hesaplamada Dikkate Alınarak Verilen Rapora İtibar Edilerek Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD7.3.2006E. 2006/1017 K. 2006/4463"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Senet Arkasında Takip Alacaklısına Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı - Takip Yapan Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı Mahkemece Kendiliğinden Gözönüne Alınıp Kabulü Gerektiği )
TAKİP YAPAN ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLMAMASI ( Mahkemece Kendiliğinden Gözönüne Alınıp Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Senet Arkasında Takip Alacaklısına Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı )
TAKİP ALACAKLISINA CİRO YAPILMAMASI ( Takip Yapan Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı Mahkemece Kendiliğinden Gözönüne Alınıp Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD3.3.2006E. 2006/989 K. 2006/4142"İMZA İTİRAZI ( İtirazın Kabulü Durumunda Senedi Takibe Koymada Kötüniyet ve Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20 sinden Az Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İmza İtirazının Kabulü Durumunda Senedi Takibe Koymada Kötüniyet ve Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20 sinden Az Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( İmza İtirazının Kabulü Durumunda Alacaklının Tazminata Mahkum Edilebilmesi İçin Kötüniyetinin ve Ağır Kusurunun Bulunmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD3.3.2006E. 2006/576 K. 2006/4206"ADLİ TIP KURUMU'NCA İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESBİT EDİLEMEMESİ ( Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - Çekteki İmzanın İspat Külfetinin Alacaklıda Olması )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ ADLİ TIP KURUMU'NCA TESBİT EDİLEMEMESİ ( Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - Çekteki İmzanın İspat Külfetinin Alacaklıda Olması )
İSPAT KÜLFETİNİN ALACAKLIDA OLMASI ( Çekteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Adli Tıp Tarafından Tesbit Edilememiş Olması - Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİNİN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞINI TESBİT EDEMEMESİ ( Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Edemeyen Alacaklının İspat Külfetini Yerine Getirememiş Olması )"
170Y12.HD2.3.2006E. 2006/596 K. 2006/4022"İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLUP OLMADIĞININ KESİN BİÇİMDE TESBİT EDİLEMEMESİ ( İmzaya İtirazın Kabulü Gereği - Belirsizlikten Borçlunun Yararlanacağı )
SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ KESİN BİÇİMDE TESBİT EDİLEMEMESİ ( İmzaya İtirazın Kabulü Gereği - Belirsizlikten Borçlunun Yararlanacağı )
BİLİRKİŞİLERCE İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESBİT EDİLEMEMİŞ OLMASI ( Belirsizlikten Borçlunun Yararlanması - İmzaya İtirazın Kabulü Gereği )"
170Y12.HD2.3.2006E. 2006/537 K. 2006/4037"İTİRAZIN KABULÜ ( Halinde Senedi Takibe Koymakta Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklıya Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edeceği )
SENEDİ TAKİBE KÖTÜNİYETLİ OLARAK KOYMA ( Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklıya Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edeceği )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Oluşup Oluşmadığı İrdelenmeden ve Belirtilen %20 Oranının Aşılmasının da Gerekçesi Gösterilmeksizin Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD23.2.2006E. 2006/314 K. 2006/3415"ÖZEN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişiden Beklenen Tedbirli Davranıp Senedi İmzalayanın Gerçek Borçlu Olup Olmadığının Önceden Araştırılması Olduğu )
TÜZEL KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Tedbirli Davranıp Senedi İmzalayanın Gerçek Borçlu Olup Olmadığının Önceden Araştırılması Olduğu )"
170Y12.HD21.2.2006E. 2006/389 K. 2006/3114"KAMBİYO VASFINDAKİ SENET ( İhtiyati Haczin İnfazı İçin Borçlu Adresine Gidildiğinde Borçlunun Borcu Kabul Ettiği ve Beyanının İcra Memuru Tarafından Haciz Tutanağına Geçirildiği - Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( İhtiyati Haczin İnfazı İçin Borçlu Adresine Gidildiğinde Borçlunun Borcu Kabul Ettiği ve Beyanının İcra Memuru Tarafından Haciz Tutanağına Geçirildiğinden Reddi Gereği )
BORCUN KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL EDİLMESİ ( Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )"
170Y12.HD21.2.2006E. 2006/151 K. 2006/3212"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( TTK.nun 615 /Son Maddesi Gereğince Dayanak Belge Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından Mahkemece Re'sen Takibin İptali Gereği )
KAMBİYO VASFINI TAŞIMAYAN BELGE ( Mahkemece Re'sen Takibin İptali Gereği )
SAHTE SENET NEDENİYLE CEZA DAVASI AÇILMASI ( HUMK.nun 317. Maddesinde Öngörülen Koşulların Araştırılması ve Ceza Davasının Ön Mesele Olarak Kabulünün Gerekip Gerekmediği Düşünülmesi Gereği )
ÖN MESELE ( Senedin Sahte Olduğundan Bahisle Ceza Davası Açılması - HUMK.nun 317. Maddesinde Öngörülen Koşulların Araştırılması ve Ceza Davasının Ön Mesele Olarak Kabulünün Gerekip Gerekmediği Düşünülmesi Gereği )"
170Y12.HD21.2.2006E. 2006/126 K. 2006/3134"İCRA İNKAR TAZMANATI ( İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti ve Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklı Aleyhine Para Cezasına da Hükmedilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASI ( İcra İflas Kanunu Uyarınca Alacaklı Aleyhine İnkar Tazminatının Yanında Takip Konusu Alacağın %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilmesi Gerekmekte ise de Temyiz Edenin Sıfatı Dikkate Alınarak Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmaması )"
170Y12.HD10.2.2006E. 2005/25220 K. 2006/2081"İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Lehdarın Bonodaki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olması Gerektiği/Basiretli Tacir - Takipte Ağır Kusurlu Kabulü/Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
BONO DÜZENLENMESİ ( Lehdarın Huzurunda Düzenlenmesini Sağlayarak İmzanın Keşideciye Aidiyetini Kontrol Ederek Bonoyu Alması Gereği/İmzaya İtirazın Kabulü - Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği/Takipte Ağır Kusur )
İCRA TAKİBİNDE AĞIR KUSUR ( Bonoda İmzaya İtirazın Kabulü - Lehdarın Bonodaki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olması Gerektiği/Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD31.1.2006E. 2005/24377 K. 2006/1053"ÇEKTE KEŞİDE TARİHİNİN DÜZELTİLDİĞİ İTİRAZI ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek - Sabit Olursa Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı/Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu )
İMZA İTİRAZI ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek Çekin Keşide Tarihinin Düzeltildiği İddiası - Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu/Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ZORUNLULUĞU ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek Çekin Keşide Tarihinin Düzeltildiği İddiası - Sabit Olursa Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı )"
170Y12.HD30.1.2006E. 2005/24400 K. 2006/786"İMZAYA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ ( Bonoyu İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olup Olmadığını Araştırmadan Alarak Takibe Koyan Alacaklının Takip Açmakta Kötüniyetli Sayılması - % 20 Oranında Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
BONOYU İMZANIN BORÇLU ELİ ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMADAN ALAN ALACAKLI ( Takibe İtirazın İncelenmesi Sonucu İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Tesbit Edilmesi Halinde % 20 İcra İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesi Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Bonodayu İmzanın Borçlu Eli Olup Olmadığını Araştırmadan Alan Alacaklının Takip Açmakta Kötüniyetli Sayılması - İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olmadığının Tesbit Edilmesi )
KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Bonoyu İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığını Araştırmadan Alarak Takibe Koyan Alacaklı Aleyhine - İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Tesbiti )"
170Y12.HD23.1.2006E. 2005/23318 K. 2006/148"CİRO ZİNCİRİNDE KOPUKLUK BULUNMASI ( İbrazdan Sonra Hamiline Çek Kendisine Ciro Edilmeyen Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Sıfatının Bulunmaması - Çekin İptali Gereği )
HAMİLİNE ÇEKİN DEVRİ ( İbrazdan Sonra Lehine Ciro Olmadan Çeki Elinde Bulunduran Kişinin Yetkili Hamil Sayılmaması - Çekin İptali Gereği )
ÇEKİN İPTALİ TALEBİ ( Hamiline Çekin İbrazdan Sonra Kendisine Ciro Edildiğine İlişkin Bir Kayıt Bulunmadan Çeki Elinde Bulunduran Kişinin Yetkili Hamil Sayılmaması - Çekin Sıhhat ve Manasına Etki Etmeyen Değişikliğin Tahrifat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KEŞİDE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çekteki Silinti Çıkıntı veya Kazıntının Çekin Sıhhat ve Manasına Etki Etmedikçe Tahrifat Olarak Kabul Edilemeyeceği - Çekin İptali Talebinin Reddi Gereği )
TAHRİFAT NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Çekteki Keşide Yerinin Açık Olmadığından Değiştirilerek Açıkça Yazılmış Olması - Çekin Sıhhat ve Manasını Etkilemeyen Değişikliklerin Tahrifat Olarak Kabul Edilememesi )"
170Y12.HD28.12.2005E. 2005/23657 K. 2005/26256"TAKİBİN DURDURULMASI ( Yetinmek Gerekirken İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Bonodaki İmzanın Borçluya Aidiyetinin Tespit Edilememesi )
BONODAKİ İMZANIN BORÇLUYA AİDİYETİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Takibin Durdurulması Kararıyla Yetinmek Gerekirken İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
İMZA İNKARI ( Bonodaki İmzanın Borçluya Aidiyetinin Tespit Edilememesi - Takibin Durdurulması Kararıyla Yetinmek Gerekirken İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tespitine Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD27.12.2005E. 2005/22481 K. 2005/26152"ÇEKTE BULUNMASI ZORUNLU UNSUR ( Lehtarın Yazılıp Yazılmaması ya da Gerçek veya Tüzel Kişiliğinin Bulunup Bulunmaması Sayılan Unsurlar Arasında Olmadığı )
ÇEKTE LEHDARIN YAZILIP YAZILMAMASI ( Ya da Gerçek veya Tüzel Kişiliğinin Bulunup Bulunmaması Sayılan Zorunlu Unsurlar Arasında Olmadığı )
KİMİN LEHİNE DÜZENLENDİĞİ GÖSTERİLMEMİŞ ÇEK ( Hamile Yazılı Çek Vasfında Olduğu )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP ( Ön Yüzde Lehtarın Adı Tam Yazılmamış İse de Arkadaki Ciroda Tam Unvan Yazılı Olmasına Rağmen ve Açıklanan Hususlar da Dikkate Alınmadan Yazılı Şekilde Takibin İptaline Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
170Y12.HD22.12.2005E. 2005/22972 K. 2005/25784"İHTİYATİ HACİZ ( Uygulanması Sırasında Şirketi Temsile Yetkili İki Ortağın Borcu Kabulleri Karşısında Anılan Şirketin Borca İtiraza Yönelik İsteminin Reddi Gereği )
ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ İKİ ORTAĞIN BORCU KABULLERİ ( Anılan Şirketin Borca İtiraza Yönelik İsteminin Reddi Gereği )
BORCA İTİRAZ ( Haczin Uygulanması Sırasında Borçlu Şirketi Temsile Yetkili İki Ortak Takip Konusu Borcu Kabul Ettiklerinden Anılan Şirketin Borca İtiraza Yönelik İsteminin Reddi Gereği ) "
170Y12.HD21.12.2005E. 2005/23306 K. 2005/25637"BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZI ( Kabul Edilmesi Halinde Takibin Durmasına Karar Verilmesi Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN DURMASI ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabul Edilmesi Halinde Takibin Durmasına Karar Verilmesi Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( Senetteki İmzanın Yapılan İncelemede Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Tespit Edilemediğine Göre Alacaklının Senedi Takibe Koymasında Kötü Niyetinin veya Ağır Kusurunun Ne Şekilde Oluştuğunun Açıklanması Gereği )
ALACAKLININ SENEDİ TAKİBE KOYMASINDA KÖTÜ NİYETİ VEYA AĞIR KUSURU ( Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesince Söz Konusu Senetteki İmzanın Yapılan İncelemede Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Tespit Edilememesi Halinde Ne Şekilde Oluştuğunun Açıklanması Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE PARA CEZASI ( Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesince Söz Konusu Senetteki İmzanın Yapılan İncelemede Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Tespit Edilememesi Halinde Alacaklının Kötü Niyetinin veya Ağır Kusurunun Ne Şekilde Oluştuğu Açıklanmadan Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD20.12.2005E. 2005/22379 K. 2005/25546"BONO ARKASINDAKİ İFADE ( "...Satıştan Cayarsa Senetteki Miktarı Cayma Parası Olarak Ödeyecektir" Şeklinde Cezai Şart Kararlaştırıldığı - Senedin Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇERMEYEN SENET ( Senedin Arkasndaki "...Satıştan Cayarsa Senetteki Miktarı Cayma Parası Olarak Ödeyecektir" Şeklinde Cezai Şart Kararlaştırıldığı - Senedin Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği )
BONO ARKASINA YAZILI BEYANIN İMZA EDİLMEMİŞ OLMASI ( Sonuca Etkili Bulunmadığı - Bonoyu Takibe Koyacak Tüm Kişilere Karşı İleri Sürülebilecek Nitelikteki Bu İfade Onun Kambiyo Senedi Olma Vasfını Ortadan Kaldırdığı )
KAMBİYO SENEDİ VASINDA OLMAYAN SENET ( Senedin Arkasndaki "...Satıştan Cayarsa Senetteki Miktarı Cayma Parası Olarak Ödeyecektir" Şeklinde Cezai Şart Kararlaştırıldığı - Senedin Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği )
TAKİBİN İPTALİ ( Senedin Arkasndaki "...Satıştan Cayarsa Senetteki Miktarı Cayma Parası Olarak Ödeyecektir" Şeklinde Cezai Şart Kararlaştırıldığı - Bonoyu Takibe Koyacak Tüm Kişilere Karşı İleri Sürülebilecek Nitelikteki Bu İfade Onun Kambiyo Senedi Olma Vasfını Ortadan Kaldırdığından Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD20.12.2005E. 2005/21952 K. 2005/25739"KEŞİDE YERİ BULUNMAYAN SENET ( Takibin Muteriz Borçlu Yönünden ve Sadece Keşide Yeri Bulunmayan Senet Açısından İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ İTİRAZI ( Borçlu İtirazında Yer Alan Diğer Senetle İlgili Faiz İtirazının İncelenmeksizin Karar Tesisinin Doğru Olmadığı )
SENET İPTALİ ( Takibin Muteriz Borçlu Yönünden ve Sadece Keşide Yeri Bulunmayan Senet Açısından İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takibin İptal Nedeni İİK.170/A Md. Olmakla İİK.170/A Md. de İcra İnkar Tazminatına Yer Verilmediği Halde Alacaklının %20 İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD20.12.2005E. 2005/21946 K. 2005/25743"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE YAPILAN TAKİP ( Borçlunun "Davayı Kabul Etmiyoruz Reddini İsteriz" Şeklindeki Açıklaması Davayı Takip Ettiği Anlamında Sayılması Gerektiği )
BORÇLUNUN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( "Davayı Kabul Etmiyoruz Reddini İsteriz" Şeklindeki Açıklaması Davayı Takip Ettiği Anlamında Sayılması Gerektiği )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ŞİKAYETİ ( Borçlunun "Davayı Kabul Etmiyoruz Reddini İsteriz" Şeklindeki Açıklaması Davayı Takip Ettiği Anlamında Sayılması Gerektiğinden Şikayetin " Taraflar Gelmeseler Dahi" İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçlunun "Davayı Kabul Etmiyoruz Reddini İsteriz" Şeklindeki Açıklaması Davayı Takip Ettiği Anlamında Sayılması Gerektiğinden Tebligatın Usulsüzlüğü Şikayetinin Taraflar Gelmeseler Dahi İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD19.12.2005E. 2005/24041 K. 2005/25414"BONODAKİ CİRO İMZASINA İTİRAZ ( Takibi Yapan Alacaklının Lehtarın Cirosu İle Aldığını İddia Etmesi/İmzanın Şirketin Yetkililerine Ait Olup Olmadığını Bilmesi Gerektiği - İcra İnkar Tazminatı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takibi Yapan Alacaklının Bonoyu Lehtarın Cirosu İle Aldığını İddia Etmesi/İmzanın Şirketin Yetkililerine Ait Olup Olmadığını Bilmesi Gerektiği - Ciro İmzasına İtiraz )"
170Y12.HD19.12.2005E. 2005/22195 K. 2005/25373"BEYAZ CİRO ( Cirosu Kabil Bir Çeki Elinde Bulunduran Kimse Son Ciro Beyaz Ciro Olsa Bile Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Taktirde Selahiyetli Hamil Sayıldığı )
ÇİZİLMİŞ CİROLAR ( Yazılmamış Hükmünde Olduğu - Bir Beyaz Ciroyu Diğer Bir Ciro Takip Ederse Bu Son Ciroyu İmzalayan Kimse Çeki Beyaz Ciro İle İktisap Etmiş Sayıldığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Çekteki Hak Teslim ve Ciro İle Geçeceği Cihetle İcra Mahkemesince İtiraz Kabul Edilerek Kabulü Gereği )"
170Y12.HD15.12.2005E. 2005/22432 K. 2005/25156"TAKİBİN İPTALİ ( Takip Borçlularından Mustafa'yı Alacaklıya Karşı Sorumluluk Altına Sokabilecek Bir İmzanın Çekin Ön Yüzünde Bulunmaması Nedeniyle )
CİRO SİLSİLESİ ( Ticaret Kanunu Uyarınca İlk Cironun Lehine Çek Düzenlenen Takip Alacaklısı Şahsa Ait Olmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD15.12.2005E. 2005/21390 K. 2005/25066"İMZA İTİRAZI ( Kabul Edildiği - Alacaklının Ağır Kusurlu ve Kötü Niyetli Olduğu Yolunda Bir Bilgi ve Belge de Bulunmadığına Göre Alacaklının İnkar Tazminatı ve Para Cezası İle Sorumlu Tutularak Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KUSUR ( Alacaklının Ağır Kusurlu ve Kötü Niyetli Olduğu Yolunda Bir Bilgi ve Belge de Bulunmadığına Göre Alacaklının İnkar Tazminatı ve Para Cezası İle Sorumlu Tutularak Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İNKAR TAZMİNATI ( İmza İtirazı - Alacaklının Ağır Kusurlu ve Kötü Niyetli Olduğu Yolunda Bir Bilgi ve Belge de Bulunmadığına Göre Alacaklının İnkar Tazminatı ve Para Cezası İle Sorumlu Tutularak Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ARA CİRANTANIN KÖTÜ NİYET VE AĞIR KUSURU ( Ne Olduğu Belirlenmeksizin Alacaklının Ağır Kusurlu ve Kötü Niyetli Olduğu Yolunda Bir Bilgi ve Belge de Bulunmadığına Göre Alacaklının İnkar Tazminatı ve Para Cezası İle Sorumlu Tutularak Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Alacaklının Olduğu Yolunda Bir Bilgi ve Belge de Bulunmadığına Göre Alacaklının İnkar Tazminatı ve Para Cezası İle Sorumlu Tutularak Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170YHGK14.12.2005E. 2005/12-717 K. 2005/714"İMZA VEYA YAZIYA İTİRAZ ( Bilirkişi Raporunda Hangi Ortamda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmaması/Sadece Grafolojik ve Grafometrik Metotların Uygulandığının Belirtilmesi Yetinilmesi - Denetime Elverişli Olmadığı Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hangi Ortamda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmaması/Sadece Grafolojik ve Grafometrik Metotların Uygulandığının Belirtilmesi Yetinilmesi - Denetime Elverişli Olmadığı Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı/İmza Veya Yazıya İtiraz )
HÜKME DAYANAK ALINAMAYACAK BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmza Veya Yazıya İtiraz - Ulaşılan Sonucun Maddi Dayanaklarının Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Konulmaması )"
170Y12.HD9.12.2005E. 2005/24911 K. 2005/25467"ÇEKTEKİ İMZAYA İTİRAZ ( Kabulü Halinde Takibin İptaline Değil Durdurulmasına Karar Verilmesi Gereği )
KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ ( Yapılan İnceleme Sonunda İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Anlaşılırsa İtirazın Kabulü İle Birlikte Takibin Durdurulmasına Karar Verileceği )
TAKİBİN DURDURULMASI KARARI ( İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde )"
170Y12.HD9.12.2005E. 2005/20442 K. 2005/24669"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Bononun Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Gereği Teminat Olarak Verildiği/Bononun TTK Gereğince Yazılı Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini Taşımadığı )
SENEDİN KİRA SÖZLEŞMESİ GEREĞİ TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ ( Bononun TTK Gereğince Yazılı Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini Taşımadığı - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Bononun Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Gereği Teminat Olarak Verildiği - Bononun TTK Gereğince Yazılı Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini Taşımadığı )
SENEDİN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEME VAADİ TAŞIMAMASI ( Bononun Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Gereği Teminat Olarak Verildiği - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği )"
170Y12.HD25.11.2005E. 2005/15123 K. 2005/23162"SENETDE TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - İcra Hakimliği Tarafından Resen Dikkate Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Zorunluluğu )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Senette Tanzim Yeri Bulunmaması - Takibin İptaline Karar Verilmesi Zorunluluğu/Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Senette Tanzim Yeri Bulunmaması - İcra Hakimliği Tarafından Resen Dikkate Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Zorunluluğu )"
170Y12.HD15.11.2005E. 2005/18094 K. 2005/22292"ALACAKLILAR ARASINDA TESELSÜL İFADE EDEN BİR KAYIT BULUNMAMASI ( Lehtarlardan Birisi Tek Başına Senetten Doğan Hakkını Tamamını İsteyemez İse de 1/2'sini Dava ve Takip Etme Hakkı Olduğu - Borçlular Senet Bedelinin Yarısını Ödemeleri Halinde Borçtan Kurtulmuş Olacakları )
LEHTARLARDAN BİRİSİNİN TEK BAŞINA SENETTEN DOĞAN HAKKININ TAMAMINI İSTEYEMEMESİ ( 1/2'sini Dava ve Takip Etme Hakkı Olduğu - Borçlular Senet Bedelinin Yarısını Ödemeleri Halinde Borçtan Kurtulmuş Olacakları )
SENETTEN DOĞAN ALACAK ( Alacaklılar Arasında Teselsül İfade Eden Bir Kayıt Bulunmaması/Lehtarlardan Birisi Tek Başına Senetten Doğan Hakkını Tamamını İsteyemez İse de 1/2'sini Dava ve Takip Etme Hakkı Olduğu - Borçlular Senet Bedelinin Yarısını Ödemeleri Halinde Borçtan Kurtulmuş Olacakları )"
170Y12.HD10.11.2005E. 2005/17132 K. 2005/21771"BONODA TANZİM TARİHİ ( Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Ancak Bu Tarihin Gerçeğe Uygun Olması Gerekmediği/Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılmasına Mani Teşkil Etmediği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Bonoda Tanzim Tarihinin Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Ancak Bu Tarihin Gerçeğe Uygun Olması Gerekmediğinden Takip Yapılmasına Mani Teşkil Etmediği )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Borçlu Hakkında Bonoya Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Alınmakla Senetteki Borç Muaccel Hale Geldiği - İİK'nun 170/A Son Maddesi Gözetilerek Şikayetin Reddi Gerektiği )"
170Y12.HD8.11.2005E. 2005/17037 K. 2005/21567"TAKİBİN DURDURULMASI ( Borçlunun İtirazı Üzerine Takibin Teminat Yatırılması Şartı İle Geçici Olarak Durdurulmasına Karar Verildiği Ancak Teminat Yatırılmadığından Takibin Durdurulmadığı - Borçlu Aleyhine %40 İnkar Tazminatına ve %10 Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
TEMİNAT YATIRILMAMASI ( Teminat Yatırılmadığından Takibin Durdurulmadığı - Borçlu Aleyhine %40 İnkar Tazminatına ve %10 Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
BORÇLU ALEYHİNE PARA CEZASI ( Borçlunun İtirazı Üzerine Takibin Teminat Yatırılması Şartı İle Geçici Olarak Durdurulmasına Karar Verildiği Ancak Teminat Yatırılmadığından Takibin Durdurulmadığı - Borçlu Aleyhine %40 İnkar Tazminatına ve %10 Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD8.11.2005E. 2005/17015 K. 2005/21512"İNKAR EDİLEN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLMASI ( Halinde İtirazın Reddedileceği - Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildiriminde Bulunulmadığından İtirazın Kabulü Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildiriminde Bulunulmadığından İtirazın Kabulü Gereği )
İSPAT KÜLFETİ ( Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu ya da Olmadığı Yönünde Kesin Bir Görüş Bildiriminde Bulunulmadığı - İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Belirlenemediğinden İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu )"
170Y12.HD24.10.2005E. 2005/16968 K. 2005/20664"ÇEKE DAYALI TAKİP ( Ciro İle Eline Geçiren Alacaklı Hamil Tarafından Yapılan - Kötüniyetli Veya Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilemeyeceği/Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Çeki Ciro İle Eline Geçiren Alacaklı Hamil Tarafından Yapılan Takip - Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı/Kötüniyetli Veya Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
HAMİL TARAFINDAN YAPILAN TAKİP ( Çeki Ciro İle Eline Geçiren - Kötüniyetli Veya Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilemeyeceği/Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )"
170Y12.HD24.10.2005E. 2005/16915 K. 2005/20607"KEŞİDECİ İMZASI ( Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu Kontrol Edip Senedi Alması da Mümkün Olmadığından Yasanın Aradığı Anlamda Ağır Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
AĞIR KUSUR ( Adı Geçenin Keşideci İmzasının Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu Kontrol Edip Senedi Alması da Mümkün Olmadığından Yasanın Aradığı Anlamda Ağır Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Adı Geçenin Keşideci İmzasının Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu Kontrol Edip Senedi Alması da Mümkün Olmadığından Yasanın Aradığı Anlamda Ağır Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceğinden Hükmedilemeyeceği )
BORÇLU İMZASI ( Adı Geçenin Keşideci İmzasının Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olduğu Kontrol Edip Senedi Alması da Mümkün Olmadığından Yasanın Aradığı Anlamda Ağır Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )"
170Y12.HD24.10.2005E. 2005/16816 K. 2005/20641"İKİNCİ BİR VADE YAZILI BONO ( Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Bonoda İkinci Bir Vade Yazılı Olması Halinde Senedin Bu Vasıfta Olmadığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )
ŞARTA BAĞLI ÖDEME ( Bononun Arka Yüzünde "... Vade Tarihinde Emekli Olamadığı Takdirde Ödemenin Haziran/2005'te Yapılacağı" Yazılması - İkinci Bir Vade Yazılı Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı )"
170Y12.HD10.10.2005E. 2005/15886 K. 2005/19422"BONO BEDELİNDE FARKLILIK ( Rakam Bölümünde Tahrifat Yapıldığı - Yazı İle Belirtilen Bölüme İtibar Edilemeyeceği/Senedin Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılacağı )
BONODA TAHRİFAT ( Rakam Bölümünde - Yazı İle Belirtilen Bölüme İtibar Edilemeyeceği/Senedin Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılacağı )
TAHRİFAT ( Bononun Rakam Bölümünde/Senedin Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılacağı - Yazı İle Belirtilen Bölüme İtibar Edilemeyeceği )
TAKİP ( Rakam Bölümünde Tahrifat Yapılan Bono - Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılacağı/Takibin Tümden İptali Yönünde Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
170Y12.HD6.10.2005E. 2005/15113 K. 2005/19084"BONODAKİ İMZA ( İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Ya Da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazı Sabit Olana Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Ya Da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazı Sabit Olana Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği )
AĞIR KUSUR ( Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Ya Da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazı Sabit Olana Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği )"
170Y12.HD6.10.2005E. 2005/15108 K. 2005/19082"KAMBİYO SENEDİ ( Özgü Takiplerde İmzaya Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Halinde Borçlu Yararına Giderime Hükmedilmesi İçin Borçlunun Talebinin Bulunmasının Şart Olmadığı )
KOMBİYO SENEDİNDE İMZA İTİRAZININ KABULÜ ( Halinde Borçlu Lehine Giderime Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu - Borçlunun Talebinin Bulunmasının Şart Olmadığı )
TAZMİNAT ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takiplerde İmzaya Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Halinde Borçlu Yararına Giderime Hükmedilmesi İçin Borçlunun Talebinin Bulunması Şart Olmadığı )
ALACAKLININ KUSURU ( Bonodaki İmzanın Borçlunun El Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmza İtirazının Kanıtlanması Halinde Başlatmış Olduğu Takipte Ağır Kusurlu Sayılması Gereği )"
170YHGK28.9.2005E. 2005/12-533 K. 2005/527"BONO VASFI ( Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini Taşıması Gereği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ ( Ayrıca Düzenlenen Protokol Kapsamında Verildiği İçin Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Taşımayan Senet Bono Vasfında Sayılamayacağı )
İMZAYA BORCA VE TAKİBE İTİRAZ DAVASI ( Ayrıca Düzenlenen Protokol Kapsamında Verildiği İçin Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Taşımayan Senet Bono Vasfında Sayılamayacağı - Takibinin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD23.9.2005E. 2005/13989 K. 2005/17815"BORCA İTİRAZ ( Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı Ve Dayanak Belgenin Teminat İçin Verildiği İddialarına Dayalı Olması - Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ALAKLININ YETKİLİ HAMİL OLMADIĞI İDDİASI ( Ve Dayanak Belgenin Teminat İçin Verildiği İddialarına Dayalı Borclunun İtirazı - Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
BELGENİN TEMİNAT İÇİN VERİLDİĞİ İDDİASI ( Ve Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı İddialarına Dayalı Borçlunun İtirazı - Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı Ve Dayanak Belgenin Teminat İçin Verildiği İddialarına Dayalı Borçlunun İtirazı - Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD22.9.2005E. 2005/17619 K. 2005/17739"BONODAKİ VADE TARİHİ ( Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )
BONONUN TANZİM TARİHİ ( Vade Tarihi Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )
TEDİYE TARİHİ ( Vade Tarihi Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )"
170Y12.HD20.9.2005E. 2005/13297 K. 2005/17545"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Taraflar Arasındaki Senedin Mücerret Borç İkrarını İçermediği Tespit Edilmiş Olmasına Göre Taraflar Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi Nedeniyle Kabulü Gereği )
TAKİBE İTİRAZ ( Taraflar Arasındaki Senedin Mücerret Borç İkrarını İçermediği Tespit Edilmiş Olmasına Göre Taraflar Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi Nedeniyle Kabulü Gereği )
SÖZLEŞME KAPSAMINDA ALINAN SENET ( Senedin Mücerret Borç İkrarını İçermediği Tespit Edilmiş Olmasına Göre Taraflar Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği - Takibin İptali Gereği )
MÜCERRET BORÇ İKRARI ( Takip Dayanağı Senedin Taraflar Arasındaki Sözleşme Kapsamında Alınmasına Göre Senedin Borç İkrarını İçermediği - Taraflar Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )"
170Y12.HD19.9.2005E. 2005/13571 K. 2005/17488"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişinin Borçlunun Küçük Harflerle Yazacağı Mukayese Yazılarına Da Gerek Görmüş Ve Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZA İNKARI ( İnkar Edene Yazdırılacak İbarelerin Bilirkişi Tarafından Hazırlanacağı - Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması /İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA BULUNAMAMASI ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )"
170Y12.HD12.9.2005E. 2005/12911 K. 2005/16741"KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMESİ ( Lehtar-Cirantanın Takip Edilmesi Halinde Zorunlu Olduğu - Bu Husus Yerine Getirilmediğinden Hamilin Aynı Borçlu Hakkındaki Müracaat Hakkının Düştüğü )
TAKİBİN İPTALİ ( Lehtar-Cirantanın Takip Edilmesi Halinde Keşidecinin Protesto Edilmesi Zorunlu Olduğu - Borçlunun Diğer Borçlu Şirketin Münferit Yetkilisi Olması Sonucu Değiştirmediği/Borçlu Yönünden Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD22.7.2005E. 2005/12464 K. 2005/16276"ÇEKİN İBRAZINDA ÖDEMEDEN MEN EDİLDİĞİNDEN KARŞILIĞININ ÖDENMEMESİ ( İbraz Tarihinden Sonra Alacağın Temliki Niteliğinde Bir Ciro Yapılmadan Çeki Devralan Kişinin Yetkili Hamil Sıfatının Bulunmaması - Çeki Takibe Koyan Kişi Yetkili Hamil Olmadığından Takibin İptali Gereği )
YETKİLİ HAMİL OLMAYAN KİŞİNİN ÇEK NEDENİYLE AÇTIĞI TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Ödemeden Men Edildiğinden Karşılığı Ödenmeyen Çeki Cirosuz Alarak Takibe Koyan Kişi )
TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Ödemeden Men Edildiğinden Karşılığı Ödenmeyen Çeki Cirosuz Alarak Takibe Koyan Kişinin Yetkili Hamil Sıfatının Bulunmaması )
ÖDEMEDEN MEN EDİLEN ÇEKİN İBRAZINDA BANKACA KARŞILIĞININ ÖDENMEMESİ ( Çekin İbraz Eden Kişi Tarafından Ciro Edilmeden Başkasına Devrinin Alacağın Temliki Hükmü Doğurmayacağı - Takibin İptali Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Bankaya İbraz Edilen Çekin Ödemeden Men Talimatı Bulunduğundan Karşılığının Ödenmemesi Üzerine Ciro Edilmeden Devri ve Takibe Konması )"
170Y12.HD22.7.2005E. 2005/12458 K. 2005/16286"KEŞİDE TARİHİ ( Bonoda Senet Metni İçerisinde Yazılmadığı/Senet Koçanı Üzerindeki Tarihin Kabul Edilemeyeceği - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği/Adi Senet Niteliğinde Olduğu )
BONO ( Zorunlu Unsurlardan Olan Tanzim Tarihini Taşımadığından Adi Senet Niteliğinde Olduğu - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği/Senet Koçanı Üzerindeki Tarihin Kabul Edilemeyeceği )
TAKİP ( Bonoda Keşide Tarihinin Senet Metni İçerisinde Yazılmadığı/Senet Koçanı Üzerindeki Tarihin Kabul Edilemeyeceği - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD12.7.2005E. 2005/11974 K. 2005/15479"MAHSUP ( Yapılan Ödemeler Öncelikle ve Re'sen Faiz ve Masraflardan Düşüleceği - Kısmi Ödemelerde Bilirkişi Her Ödeme Tarihi İtibarıyle Faizli Borç Miktarını Saptadığı/Bu Miktar Üzerinden Ödemeyi Düşüp Kalan Borcun Belirlenmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
ÖDEMELERİN FAİZ VE MASRAFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ( Öncelikle ve Re'sen Faiz ve Masraflardan Düşüleceği - Kısmi Ödemelerde Her Ödeme Tarihi İtibarıyle Faizli Borç Miktarını Saptayıp Bu Miktar Üzerinden Ödemeyi Düşüp Kalan Borcu Belirlemesinin Yasaya Uygun Olduğu )
KISMİ ÖDEME ( Bilirkişinin Her Ödeme Tarihi İtibarıyle Faizli Borç Miktarını Saptayıp Bu Miktar Üzerinden Ödemeyi Düşüp Kalan Borcu Belirlemesinin Yasaya Uygun Olduğu )
TEDİYE ( Yapılan Ödemeler Öncelikle ve Re'sen Faiz ve Masraflardan Düşüleceği - Kısmi Ödemelerde Bilirkişi Her Ödeme Tarihi İtibarıyle Faizli Borç Miktarını Saptadığı/Bu Miktar Üzerinden Ödemeyi Düşüp Kalan Borcun Belirlenmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
İTİRAZIN REDDİLMESİ ( Takip Durdurulmadığı İçin İtirazı Reddedilen Borçlunun Para Cezası İle de Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
PARA CEZASI ( Takip Durdurulmadığı İçin İtirazı Reddedilen Borçlunun Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )"
170Y12.HD4.7.2005E. 2005/10584 K. 2005/14478"İMZALARIN HUZURDA ATILMAMASI ( Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Ağır Kusurlu Kabul Edileceği - İtiraz Eden Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
İMZAYA İTİRAZ ( İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı/İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Ağır Kusurlu Kabul Edileceği - İtiraz Eden Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
AĞIR KUSUR ( İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Olduğu - İtiraz Eden Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
İNKAR TAZMİNATI ( İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Ağır Kusurlu Kabul Edileceği - İtiraz Eden Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD1.7.2005E. 2005/10728 K. 2005/14318"BORCA VE İMZAYA İTİRAZ ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren 5 Günlük Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yaptığından İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Edildiği Tarihten İtibaren 5 Günlük Yasal Süresi Geçtikten Sonra Borca Ve İmzaya İtiraz Edildiğinden İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )
İTİRAZ SÜRESİ ( Borçlu Borca Ve İmzaya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren 5 Günlük Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yaptığından İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlu Borca Ve İmzaya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren 5 Günlük Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yaptığından İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )"
170Y12.HD1.7.2005E. 2005/10645 K. 2005/14338"İMZA İNKARI ( İnkar Edilmemesine Göre Borçlu Bölümünde Ayrıca İsim Ve Soyadı Mevcut Olup Bunların Bono Metnine Sonradan Yazıldığı İddiasının Sonucu Etkilemediği )
KOOPERATİF İÇİN ATILAN İMZA ( Ayrı Bir İmzasının Daha Bonoda Bulunmasına Göre Borçlu Bölümünde Ayrıca İsim Ve Soyadı Mevcut Olup Bunların Bono Metnine Sonradan Yazıldığı İddiasının Sonucu Etkilemediği )
BONO METNİNDEKİ İSİM VE SOYADI ( Bunların Bono Metnine Sonradan Yazıldığı İddiasının Sonucu Etkilemediği - Borçlunun Belge Altındaki İmzayı İnkar Etmemesine Göre İtirazının Reddi Yerine Kabulünün Hatalı Olduğu )"
170Y12.HD1.7.2005E. 2005/10640 K. 2005/14334"KAMBİYO SENEDİ VASFI OLMADIĞI İDDİASI ( Senedin Birden Fazla Vadeyi İçerdiği - Takibin İptalinin Yasal Dayanağı İİK.nun 170/A Maddesi Olup Anılan Maddede Öngörülmediği Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
BİRDEN FAZLA VADE İÇEREN SENET ( Borçlunun Kambiyo Senedi Niteliğinde Bulunmama İddiası - Takibin İptalinin Yasal Dayanağı İİK'nun 170/A Maddesi Olup Anılan Maddede Öngörülmediği Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun Kambiyo Senedi Niteliğinde Bulunmama İddiası - Takibin İptalinin Yasal Dayanağı İİK'nun 170/A Maddesi Olup Anılan Maddede Öngörülmediği Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
İNKAR TAZMİNATI ( Takibin İptalinin Yasal Dayanağı İİK'nun 170/A Maddesi Olup Anılan Maddede Öngörülmediği Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu - İmzaya İtiraz )"
170Y12.HD1.7.2005E. 2005/10617 K. 2005/14352"İNKAR TAZMİNATI ( Takibin Durdurulması Halinde Tazminatına Hükmedilmesi İçin İİK.Nun 68/A Maddesi 4.Fıkrasına Göre İnceleme Yapılması Koşulu Oluşmadığından Borçlunun İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulamayacağı )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İnkar Tazminatına Hükmedilmesi İçin İİK.Nun 68/A Maddesi 4.Fıkrasına Göre İnceleme Yapılması Koşulu Oluşmadığından Borçlunun İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
170Y12.HD30.6.2005E. 2005/10242 K. 2005/14227"BONODAKİ İMZA ( Borçlunun Eli Ürünü Olduğu Kontrol Etmeden Yada İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazı Sabit Olana Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği )
İMZANIN HUZURDA ATILMASINI SAĞLAMADAN BONOYU ALAN ALACAKLI ( İmzaya İtirazı Sabit Olana Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği - Borçlunun Tazminat Talebinin Reddine İlişkin Kararı Yasaya Aykırı Olduğu )
BORÇLUNUN TAZMİNAT TALEBİ ( Borçlunun Eli Ürünü Olduğu Kontrol Etmeden Yada İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazı Sabit Olana Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği - Talebin Reddedilemeyeceği )"
170Y12.HD30.6.2005E. 2005/10241 K. 2005/14228"İMZAYA İTİRAZ ( İtirazının Kabulü Halinde Mahkemece Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazının Kabulü Halinde Gerektiği - Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazının Kabulü Halinde Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken - Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD27.6.2005E. 2005/10494 K. 2005/13863"BONONUN KEŞİDE YERİ ( Zorunlu Unsurlardan Olduğu - İl İlçe Belediye Ve Köy Gibi İdari Birim Olan Yerlerin Yazılabileceği )
RE'SEN TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Bonoya Yazılan Keşide Yeri İl İlçe Belediye Köy Gibi İdari Birimlerden Olmaması Nedeniyle )
KEŞİDE YERİNİN İDARİ BİRİM OLMASI ZARURETİ ( Bonoda/İl İlçe Belediye Ve Köy Gibi Yerlerin Yazılabileceği - Aksi Halde Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD24.6.2005E. 2005/10178 K. 2005/13672"İTİRAZIN KABULÜ ( Halinde Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceğine Dair Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığından Alacaklının İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulması İsabetsiz Ve Bozmayı Gerektirdiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Hükmedileceğine Dair Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığından Mahkemece Alacaklının İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD21.6.2005E. 2005/10314 K. 2005/13437"BONODA KEŞİDE YERİ ( İdari Birim Olması Nedeniyle Belgenin TTK.Nun 688.Maddesinde Öngörülen Tüm Unsurları Taşıdığından Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İDARİ BİRİM ( Bonodaki Keşide Yerinin Olması Nedeniyle Belgenin TTK.Nun 688.Maddesinde Öngörülen Tüm Unsurları Taşıdığından Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Bonodaki Keşide Yerinin İdari Birim Olması Nedeniyle Belgenin TTK.Nun 688.Maddesinde Öngörülen Tüm Unsurları Taşıdığından Reddi Gereği )"
170Y12.HD21.6.2005E. 2005/10098 K. 2005/13394"ÇEK HAMİLİNİN KEŞİDECİYE YAPTIĞI TAKİP ( İtiraz - Çeki Takibe Koymada Ne Surette Kötü Niyetli Veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Para Cezası İle Sorumlu Tutulamayacağı )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Çek Hamilinin Keşideciye Yaptığı Takipte Ne Surette Kötü Niyetli Veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Para Cezası İle Sorumlu Tutulamayacağı )
PARA CEZASI ( Çek Hamilinin Keşideciye Yaptığı Takipte Ne Surette Kötü Niyetli Veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Para Cezası İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
170Y12.HD13.6.2005E. 2005/8578 K. 2005/12726"CİRO ZİNCİRİNİN KOPUK OLMASI ( Takibin İptali Yönündeki Karar İİK.nun 170/A-Son Maddesi Hükmüne Göre Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Ciro Zinciri Kopuk Olması Nedeniyle Takibin İptali Yönündeki Karar İİK.nun 170/A-Son Maddesi Hükmüne Göre Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu )"
170YHGK8.6.2005E. 2005/12-357 K. 2005/363"VERGİ KİMLİK NUMARASI ( Çeklerde Zorunlu Unsur Olmadığından Bulunmamasının Kambiyo Niteliğine Etkili Olmadığı )
ÇEKTE ZORUNLU UNSUR ( Vergi Kimlik Numarası Zorunlu Unsur Olmadığından Bulunmamasının Kambiyo Niteliğine Etkili Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN İCRA TAKİBİ ( İptal Talebi - Vergi Kimlik Numarası Zorunlu Unsur Olmadığından Bulunmamasının Kambiyo Niteliğine Etkili Olmadığı )
VERGİ KİMLİK NUMARASI YAZILMASI ZORUNLULUĞUNUN AMACI ( Kayıt Dışı Ekonomiyi Kayıt Altına Alarak Devleti Ve En Az Onun Kadar Meşru Hamili Keşideciye Karşı Korumak Olduğu )"
170Y12.HD7.6.2005E. 2005/8421 K. 2005/12244"SENET LEHTARI TARAFINDAN YAPILMIŞ GEÇERLİ BİR CİRO BULUNMAMASI ( Ciro Silsilesindeki Kopukluk Nedeniyle Takip Yapan Kişinin Yetkili Hamil Sıfatı Olmadığı - Takibin İptali Gerektiği )
CİRO SİLSİLESİNDEKİ KOPUKLUK ( Senet Lehtarı Tarafından Yapılmış Geçerli Bir Ciro Bulunmadığı/Takip Yapan Kişinin Yetkili Hamil Sıfatı Olmadığı - Takibin İptali Gerektiği )
GEÇERLİ CİRO BULUNMAMASI ( Senet Lehtarı Tarafından Yapılmış Geçerli Bir Ciro Bulunmadığı/Takip Yapan Kişinin Yetkili Hamil Sıfatı Olmadığı - Takibin İptali Gerektiği )"
170Y12.HD26.5.2005E. 2005/10120 K. 2005/11217"CİRANTALARA MÜRACAAT ( Bono - Keşideci Protesto Edilmediği Takdirde Hamil Kabul Eden Kimse Hariç Olmak Üzere Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
PROTESTO EVRAKININ BULUNMAMASI ( Tespiti Halinde İİK.nun 170/A-2.Maddesi Gereğince Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Protesto Evrakının Bulunmadığının Tespiti Halinde İİK.nun 170/A-2.Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD12.5.2005E. 2005/6379 K. 2005/10909"TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI ( Takibe Konu Edilen Her İki Senetlerde Bulunmadığı - Dayanak Belgeler TTK'nun 688/6. Md. Uyarınca Bonoda Zorunlu Unsurlardan Olan Tanzim Yerinin Bulunmaması Nedeniyle Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Dayanak Belgeler TTK'nun 688/6. Md. Uyarınca Bonoda Zorunlu Unsurlardan Olan Tanzim Yerinin Bulunmaması Nedeniyle Taşımadığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Dayanak Belgeler TTK'nun 688/6. Md. Uyarınca Bonoda Zorunlu Unsurlardan Olan Tanzim Yerinin Bulunmaması Nedeniyle Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Takibin İptali Gereği )"
170Y12.HD6.5.2005E. 2005/7889 K. 2005/9950"ÇEKLERDE VADE ÖNGÖRÜLMEMESİ ( Çek Üzerinde Yazılı İki Tarihten Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Esas Alınması Gerektiği - İbraz Süresi Geçirildikten Sonra Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Anlaşıldığından Alacaklı Müracaat Hakkını Kaybettiği )
İBRAZ SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA ÇEKİN MUHATAP BANKAYA İBRAZ EDİLMESİ ( Alacaklının Müracaat Hakkını Kaybettiği )
KEŞİDE TARİHİ ( Çeklerde Vade Öngörülmediği İçin Çek Üzerinde Yazılı İki Tarihten Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Esas Alınması Gerektiği )
ÇEK ÜZERİNDEKİ İKİ TARİHİN YAZILI OLMASI ( Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Esas Alınması Gerektiği - İbraz Süresi Geçirildikten Sonra Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Anlaşıldığından Alacaklı Müracaat Hakkını Kaybettiği )"
170Y12.HD2.5.2005E. 2005/6266 K. 2005/9389"SENETTEKİ KEŞİDE YERİ ( Açık ve Anlaşılabilir Biçimde İdari Birim Olarak Senette Yer Almadığı - Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapamayacağı/Re'sen Takibin İptali Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Senetteki Keşide Yerinin Açık ve Anlaşılabilir Biçimde İdari Birim Olarak Senette Yer Almadığı - Alacaklının Takip Yapamayacağı/Re'sen Takibin İptali Gerektiği )
İNKAR TAZMİNATI ( Senedde Keşide Yerinin Açık Olmaması - Re'sen Takibin İptaline Karar Vermek Gerekirken İmza İtirazının Esası İncelenerek Takibin Durdurulmasına ve Alacaklının İnkar Tazminatı ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KEŞİDE YERİ ( Açık ve Anlaşılabilir Biçimde İdari Birim Olarak Senette Yer Almadığı - Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapamayacağı/Re'sen Takibin İptali Gerektiği )"
170Y12.HD21.4.2005E. 2005/4842 K. 2005/8551"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Mahkemece Somut Olayda Çekteki İmzaların İmza Yetkisi Verilen Kişiye Ait Olduğunun Tespiti Halinde Vekil veya Ticari Mümessil Sıfatıyla Çeklerin İmza Edilip Edilmediği Yöntemince Araştırılması Gereği )
ÇEKTEKİ İMZALAR ( İmza Yetkisi Verilen Kişiye Ait Olduğunun Tespiti Halinde Vekil veya Ticari Mümessil Sıfatıyla Çeklerin İmza Edilip Edilmediği Yöntemince Araştırılması Gereği )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Ne Olduğu Karar Yerinde Tartışılmaksızın Alacaklının %40 İcra İnkar Tazminatıyla Sorumlu Tutulması Doğru Olmadığı )"
170Y12.HD18.4.2005E. 2005/5549 K. 2005/8322"LEHDERA MÜRACAAT ( Keşideci Protesto Edilmediği Taktirde Hamil Lehtara Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Hamilin Lehtara Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )"
170Y12.HD15.4.2005E. 2005/5385 K. 2005/8208"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlunun Yasal 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesi Nezdinde İleri Sürdüğü İtirazları İcra Mahkemesi İİK'nun 169/A Maddesi Koşullarında İncelemekle Görevli Olduğu )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borçlunun Yasal 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesi Nezdinde İleri Sürdüğü İtirazları İcra Mahkemesi İİK'nun 169/A Maddesi Koşullarında İncelemekle Görevli Olduğu )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun Takip Dayanağı Çeklerdeki Ciro İmzasına Karşı İleri Sürülmesi - İcra Mahkemesi İİK.nun 170.Madde Koşullarında Anlaşmazlığı İncelemek ve Çözmekle Görevli Olduğu )
169. MADDEYE DAYANAN İTİRAZLAR ( İcra Mahkemesince Yerinde Görülüp Görülmemesi Halinde İstemin Sadece Ret veya Kabulüne Karar Verileceği - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
170Y12.HD12.4.2005E. 2005/4689 K. 2005/7903"KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Daha Önce Borcun Bir Kısmını Kabul Etmiş ve Ödemiş Olması - Kambiyo Senedi Vasfına Yönelik İtirazda Bulunulamayacağı )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borcun Bir Kısmını Kabul Eden Borçlunun Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Niteliğinin Bulunmadığını İleri Süremeyeceği )
BORCU KISMEN KABUL EDEN BORÇLU ( Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfının Bulunmadığını veya Yetkili Hamil Sıfatının Bulunmadığını İleri Sürerek Takibin İptalini Talep Edemeyeceği )"
170Y12.HD5.4.2005E. 2005/4219 K. 2005/7191"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Keşideci Protesto Edilmediğinden Takip Alacaklısı Hamil Cirantalara Keşideci ve Diğer Borçlulara Karşı Takip Hakkını Kaybettiği - Re'sen Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Keşideci Protesto Edilmediğinden Takip Alacaklısı Hamil Cirantalara Keşideci ve Diğer Borçlulara Karşı Takip Hakkını Kaybettiği/Re'sen Takibin İptal Edileceği )
PARA CEZASI ( Takibin İptali Kararının Yasal Dayanağı İİK'nun 170/A Md. Olup Bu Madde de Para Cezası Öngörülmediğinden Alacaklının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Takip Alacaklısı Hamil Cirantalara Keşideci ve Diğer Borçlulara Karşı Takip Hakkını Kaybettiği - Re'sen Takibin İptal Edileceği )"
170Y12.HD5.4.2005E. 2005/4206 K. 2005/7198"BONOYU ELİNDE BULUNDURAN KİMSE ( Son Ciro Beyaz Ciro Olsa Dahi Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Selahiyetli Hamil Sayıldığı )
KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMESİ ( Evrak İçerisinde Edildiğine Dair Bir Belgeye Rastlanılmadığından Lehdara Karşı Takip Alacaklısı Müracaat Hakkını Yitirdiği - Takibin İ.İ.K.'nun 170/A Maddesi Uyarınca İptali Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Evrak İçerisinde Keşidecinin Proteste Edildiğine Dair Bir Belgeye Rastlanılmadığından Lehdara Karşı Takip Alacaklısı Müracaat Hakkını Yitirmesi Nedeniyle )
TAKİP ALACAKLISININ MÜRACAAT HAKKI ( Evrak İçerisinde Keşidecinin Proteste Edildiğine Dair Bir Belgeye Rastlanılmadığından Lehdara Karşı Yitirildiği )"
170Y12.HD1.4.2005E. 2005/3437 K. 2005/7006"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Yasal 5 Günlük Süre İçerisinde İcra Mahkemesine Herhangi Bir Başvuru Olmadığı - Kararın Temyiz Nedenleri Olabilecek Nedenler Gerekçe Yapılarak Gecikmiş İtiraz İçin Yapılan Başvurunun Yasal Dayanağı Bulunmadığından Gecikmiş İtirazın Kabul Edilemeyeceği )
GECİKMİŞ İTİRAZ ( Kararın Temyiz Nedenleri Olabilecek Nedenler Gerekçe Yapılarak Gecikmiş İtiraz İçin Yapılan Başvurunun Yasal Dayanağı Bulunmadığından Kabul Edilemeyeceği )
İMZA İTİRAZININ GERİ ALINMASI ( Bu Nedenle İİK'nun 170/A-Son Madde Hükmü Gözetilerek TTK'nun 642. Maddesinin Nazara Alınamayacağı da Düşünülmeksizin Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD29.3.2005E. 2005/4232 K. 2005/6570"BONO ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Tahrifatsız Olan Kısım Üzerinden Takip Yapılmasında Usulsüzlük Bulunmadığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Bono Üzerinde Tahrifat Yapılması/Tahrifatsız Olan Kısım Üzerinden Takip Yapılmasında Usulsüzlük Bulunmadığı - Mahkemece Takibin Tahrif Edilen Miktar Üzerinden İptali Gerektiği )
BONO ÜZERİNDEKİ RAKAMLARDA TAHRİFAT ( Tahrifatsız Olan Kısım Üzerinden Takip Yapılmasında Usulsüzlük Bulunmadığı - Mahkemece Takibin Tahrif Edilen Miktar Üzerinden İptali Gerektiği )"
170Y12.HD29.3.2005E. 2005/3578 K. 2005/6542"CİRANTA ALEYHİNE TAKİP ( Kendisinden Önceki - İmzasının Doğruluğunu Denetlemeden Çeki İcraya Koyan Hamilin Ağır Kusurlu Kabul Edileceği/Borçlu Lehine Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kendisinden Önceki Ciranta İmzasının Doğruluğunu Denetlemeden Çeki İcraya Koyan Hamil Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği - Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
AĞIR KUSUR HALİNDE TAZMİNAT ( Çekteki İmzanın Cirantanın Eli Mahsulü Olup Olmadığını Kontrol Etmeden Ya Da İmzaların Huzurda Atılmasını Sağlamadan Çeki Alarak İcraya Koyan Hamil - Borçlu Lehine Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Çekteki İmzanın Cirantanın Eli Mahsulü Olup Olmadığını Kontrol Etmeden Ya Da İmzaların Huzurda Atılmasını Sağlamadan Çeki Alarak İcraya Koyan Hamil - Borçlu Lehine Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
170Y12.HD29.3.2005E. 2005/2306 K. 2005/6580"BORCUN KISMEN VEYA TAMAMEN KABULÜ ( Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması Takibin İptali Nedeni Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş ise Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması Takibin İptali Nedeni Olmadığı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI TAŞIMAYAN BELGE ( Tanzim Tarihinin Bulunmaması - Borçlu Duruşmada Senet Miktarı Kadar Borçlu Olmadığını Beyan Ederek Borcu Kısmen Kabul Etmesi Halinde Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
TANZİM TARİHİ BULUNMAYAN BONO ( Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması - Borçlu Duruşmada Senet Miktarı Kadar Borçlu Olmadığını Beyan Ederek Borcu Kısmen Kabul Etmesi Halinde Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD29.3.2005E. 2005/2279 K. 2005/6600"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlunun “Bu Kadar Bir Borcumuz Yoktur, Senet Üzerindeki İmzalar Bize Aittir Ama Borç Bu Kadar Değildir” Biçimindeki Açıklamanın Kısmi İtiraz Niteliğinde Olduğu - Miktar Açıkça Gösterilmediğinden Borca Yönelik Kısmi İtiraz Geçersiz Olduğu )
KISMİ İTİRAZ ( Borçlunun “Bu Kadar Bir Borcumuz Yoktur, Senet Üzerindeki İmzalar Bize Aittir Ama Borç Bu Kadar Değildir” Biçimindeki Açıklamanın Kısmi İtiraz Niteliğinde Olduğu - Miktar Açıkça Gösterilmediğinden Borca Yönelik Kısmi İtiraz Geçersiz Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Borçlunun “Bu Kadar Bir Borcumuz Yoktur, Senet Üzerindeki İmzalar Bize Aittir Ama Borç Bu Kadar Değildir” Biçimindeki Açıklamanın Kısmi İtiraz Niteliğinde Olduğu/Miktar Açıkça Gösterilmediğinden Borca Yönelik Kısmi İtiraz Geçersiz Olduğu )"
170Y12.HD25.3.2005E. 2005/4464 K. 2005/6337"TEMİNAT BONOSU ( Sadece Teminat Şeklinde İbare Bulunmasının Kambiyo Senedi Vasfına Ve Özel Yolla Takibe Engel Olmadığı )
KAMBİYO SENEDİ ( Bonoda Sadece Teminat Şeklinde İbare Bulunmasının Kambiyo Senedi Vasfına Ve Özel Yolla Takibe Engel Olmadığı )
BORCA İTİRAZ ( Şikayetçi Keşideci İle Senet Lehdarı Arasındaki İlişki Nedeniyle İleri Sürülebilecek İtirazlar Sözleşmenin Tarafı Olmayan Takip Alacaklısı Yönünden Dinlenebilir Olmadığı )"
170Y12.HD25.3.2005E. 2005/2651 K. 2005/6288"BEYAZ CİRO ( Ciro Ve Teslim Neticesinde Poliçeden Doğan Bütün Hakların Devredilmiş Olduğu )
POLİÇE VE BONO ( Ciro Ve Teslim Neticesinde Bütün Hakların Devredilmiş Olduğu - Takip Dayanağı Bono Beyaz Ciro İle Takip Alacaklısına Geçtiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlunun 5 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde İtirazlarını Bildirmesi Gereği - Bu Süre Kamu Düzenine İlişkin Olup Re'sen Nazara Alınacağı )
TAKİBE İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Borçlunun 5 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde İtirazlarını Bildirmesi Gereği - Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılan İtirazın Süre Yönünden Reddedileceği )"
170Y12.HD17.3.2005E. 2005/2319 K. 2005/5592"KEŞİDE YERİ ( Gösterilmesi Çekin Şekil Koşulu Olup İbraz Süresi Çekin Keşide Edildiği Yere Göre Belli Edileceğinden Keşide Yerinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
ÇEKİN KEŞİDE YERİ ( Gösterilmesi Çekin Şekil Koşulu Olup İbraz Süresi Çekin Keşide Edildiği Yere Göre Belli Edileceğinden Keşide Yerinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
KISALTILMIŞ OLARAK YAZILAN KEŞİDE YERİ ( Ank-İst. Dışında Keşide Yerinin Açıkça Gösterilmesi İlkesine Uygun Bulunmaması Halinde Takip Dayanağı Belgeler Çek Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Keşide Yerinin Açıkça Gösterilmesi İlkesine Uygun Bulunmaması Halinde Takip Dayanağı Belgeler Çek Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Re'sen Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiğinden Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD15.3.2005E. 2005/2095 K. 2005/5367"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı İddiasına Dayalı - Şikayet Niteliğinde Olup 5 Günlük Süreye Tabi Olduğu )
KAMBİYO SENEDİ ( Vasfını Taşımadığı İddiasına Dayalı Takibin İptali Talebi Şikayet Niteliğinde Olup 5 Günlük Süreye Tabi Olduğu )
BONO ( Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı İddiasına Dayalı Takibin İptali Talebi - Şikayet Niteliğinde Olup 5 Günlük Süreye Tabi Olduğu )
ŞİKAYET ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı İddiası - Takibin İptali Talebi Şikayet Niteliğinde Olup 5 Günlük Süreye Tabi Olduğu )
SÜRE ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı İddiasına Dayalı Takibin İptali Talebi Şikayet Niteliğinde Olup 5 Günlük Süreye Tabi Olduğu )"
170Y12.HD8.3.2005E. 2005/1491 K. 2005/4646"KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN BELGELER ( Başlatılıp Kesinleşen Takip - Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde İşleyecek Zamanaşımı Süresinin TTK'nun 726. Md.ne Göre Hesaplanmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Kambiyo Senedi Niteliği Bulunmayan Belgeler İle Başlatılıp Kesinleşen Takipte Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde İşleyecek Zamanaşımı Süresinin TTK'nun 726. Md.ne Göre Hesaplanmayacağı )
ÇEKLERİN TAKİBİN KESİNLEŞMEDEN SONRAKİ DÖNEMDE ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( İİK'nun 170/B Md'nin Göndermesi İle Uygulanması Gereken Aynı Kanunun 71/2. ve 33/A-1 Maddelerine Göre İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Çeklerin Takibin Kesinleşmeden Sonraki Dönemde Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Karar Verilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD4.3.2005E. 2005/770 K. 2005/4490"BONODAKİ İMZA ( Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazları Kabul Edilenlere Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği )
AĞIR KUSUR ( Bonodaki İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazları Kabul Edilenlere Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Bonodaki İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazları Kabul Edilenlere Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Bonodaki İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklı İmzaya İtirazları Kabul Edilenlere Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gerekeceğinden Kabulü Gereği )"
170Y12.HD25.2.2005E. 2005/633 K. 2005/3742"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takibe Dayanak Bonoda Keşide Yerinin Olmaması Nedeniyle Kamibiyo Senedi Vasfı Taşımayan Bu Senede Dayalı Takibin Resen İptal Edilmesinin Gerekmesi )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Takibin Dayanağı Olan Bonoda Keşide Yerinin Olmaması-Bu Vasfı Taşımayacağı )"
170Y12.HD25.2.2005E. 2005/42 K. 2005/3693"SENETTE TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Bono Vasfının Bulunmaması - Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolu Yapılamayacağının Re'sen Gözetilmesi ve Takibin İptali Gereği )
BONO VASFININ BULUNMAMASI ( Tanzim Yeri Yazılı Olmayan Senedin Kambiyo Senetlerine Özgü Takibe Konu Edilemeyeceği - Takibin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senedin Bono Vasfının Bulunmaması ve Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konu Edilememesi )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİP YAPILAMAMASI ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senedin Bono Vasfının Bulunmaması - Takibin İptali Talebinin Kabulü Gereği )"
170Y12.HD22.2.2005E. 2005/113 K. 2005/3409"TEMİNAT SENEDİNE DAYANILARAK AÇILAN KAMBİYO TAKİBİ ( Takibin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Teminat Senedine Dayanılarak Açılan Kambiyo Takibi )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Teminat Senedi İddiasıyla )"
170Y12.HD21.2.2005E. 2005/404 K. 2005/3363"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Bono - Keşideci Protesto Edilmediği Takdirde Hamilin Keşideci Hariç Olmak Üzere Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
BONOYA DAYALI TAKİP ( Keşideci Protesto Edilmediği Takdirde Hamilin Keşideci Hariç Olmak Üzere Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Hamilin Keşideci Hariç Olmak Üzere Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bono )"
170Y12.HD21.2.2005E. 2005/248 K. 2005/3303"TEMİNAT SENEDİ ( Bono Vasfı Taşımayan Senede Dayanarak Yapılan Takibin İptalinin Gerekmesi )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Teminat Senedine Dayalı Takibin İptali Halinde Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükolunamaması )"
170Y12.HD21.2.2005E. 2005/243 K. 2005/3306"SENETTE TAHRİFAT ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş Olması Halinde Senetteki Hak ve Silintilerin Yok Hükmünde Sayılması )
BONODA YAZILI BEDELDE TAHRİFAT ( Senetteki Hak ve Silintilerin Ayrıca Tasdik Edilmemiş ve İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Kabul Ettiğinin Dışında Kalan Miktar Üzerinden Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
170Y12.HD18.2.2005E. 2005/1945 K. 2005/3187"İMZA İTİRAZI ( Reddi Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
İNKAR TAZMİNATI ( İmza İtirazının Reddi Halinde Alacaklı Aleyhine Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD11.1.2005E. 2004/23195 K. 2005/388"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLU ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Aylık Kira Paraları Karşılığı Düzenlenen Bonoların Teminat Senedi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TEMİNAT SENEDİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Aylık Kira Paraları Karşılığı Düzenlenen Bonolara Dayalı 163 Örnek Ödeme Emrinin İptalinin Talep Edilemeyeceği )
BONOLARIN TEMİNAT SENEDİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Aylık Kira Paraları Karşılığı Düzenlenen Bonolara Dayanarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yapılabileceği )
MÜCERRET BORÇ İKRARINI İÇEREN SENET NİTELİĞİNİN BULUNMASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Aylık Kira Paraları Karşılığı Düzenlenen Bonoların Teminat Senedi Olmaması - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılabileceği )"
170Y12.HD10.1.2005E. 2004/23015 K. 2005/257"LEHTAR OLARAK GÖSTERİLEN İBARE ( TTK'nun 688/5. Maddesi Anlamında Gerçek veya Tüzel Kişiyi İçermediği - Şikayet Kabul Edilerek Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Lehtar Olarak Gösterilen İbare TTK'nun 688/5. Maddesi Anlamında Gerçek veya Tüzel Kişiyi İçermemesi Nedeniyle )
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Metninde Açıkça Takibe Konu Senetlere Bir Atıfta Bulunulmadığı - Lehtar Olarak Gösterilen İbare TTK'nun 688/5. Maddesi Anlamında Gerçek veya Tüzel Kişiyi İçermemesi Nedeniyle Şikayetin Kabul Edilerek Takibin İptali Gereği )"
170Y11.HD27.12.2004E. 2004/3598 K. 2004/12908"MÜKERRER OLARAK ÖDENEN BONO BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalının İmza İnkarında Bulunması Nedeniyle İmza İncelemesi Yapılması )
İMZA İNCELEMESİ ( Mazereti Nedeniyle İmza İncelemesine Gelemeyen Davalı Aleyhine Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
MAZARET DİLEKÇESİ ( Mazeret Dilekçesine Pul Eklenmemesinin Mazeretin Kabul Edilmemesini Gerektirmeyeceği )
MAZERETİN HAKLILIĞI ( Pasaportta Yer Alan Bilgilere Göre Yurt Dışında Olduğu Anlaşılan Davalının Mazeretinin Kabulünün Gerektiği )"
170Y11.HD1.11.2004E. 2004/1456 K. 2004/10665"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yat Bağlama Sözleşmesi Gereğince Ödenmesi Gereken Bağlama Ücreti ve Tekne Bakım Ücretinin Tahsili için Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
KUR FARKINA YÖNELİK FATURA ( Fatura Münderecatına İtiraz Edilmemesinin Vade Farkının Benimsendiği Anlamına Gelmemesi )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Borçlu Lehine Hükmedebilmek için Alacaklının Takibinin Haksız Olmasının Yanında Alacaklının Takibe Geçmede Kötüniyetli Olduğunun İspatlanmasının Gerekmesi )
KUR FARKINDAN DOĞAN MUNZAM ZARAR ALACAĞI ( Yapılan İcra Takibinde Borçlu Lehine Hükmedebilmek için Alacaklının Takibinin Haksız Olmasının Yanında Alacaklının Takibe Geçmede Kötüniyetli Olduğunun İspatlanmasının Gerekmesi )
FATURAYA İTİRAZ ( Fatura Münderecatına İtiraz Edilmemesinin Vade Farkının Benimsendiği Anlamına Gelmemesi )
YAT BAĞLAMA SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Vade Farkı Ödeneceğine İlişkin Anlaşma Bulunmadığından Kur Farkından Doğan Alacak için Yapılan İcra Takibine İtirazın Kabulünün Gerekmesi )"
170Y12.HD8.7.2004E. 2004/13878 K. 2004/18008"TEMİNAT SENEDİNİN KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİBE KONU EDİLEMEMESİ ( Takibin İptali Halinde Tazminata Alacaklı Aleyhine Hükmedilemeyeceği )
KAMBİYO SENEDİ VASFI BULUNMAYAN TEMİNAT SENEDİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Yapılan Takibin İptali - Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Belgenin Teminat Senedi Olduğundan Kambiyo Senedi Niteliğinin Bulunmaması - Alacaklı Aleyhine Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Takip Dayanağı Belge Teminat Senedi Olduğundan Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan Takibin İptali )"
170Y12.HD5.7.2004E. 2004/13818 K. 2004/17807"BONO NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ ( Senedin Lehdar Kısmındaki İsim Çizilerek "Hamiline" Sözcüğü Eklenmesi - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Senedin Lehdar Kısmındaki İsim Çizilerek "Hamiline" Sözcüğü Eklenmesi - Bono Niteliğinin Yitirilmesi )
LEHDAR ADI ÇİZİLİP HAMİLİNE YAZILAN SENET ( Bono Vasfında Olmadığından Takibin İptali Gereği )
HAMİLİNE YAZILAN SENET ( Lehdar Kısmındaki İsim Çizilerek "Hamiline" Sözcüğü Eklenmesi - Bono Vasfında Olmadığından Takibin İiptali Gereği )"
170Y12.HD2.7.2004E. 2004/13394 K. 2004/17524"MAL BEYANI ( Borçlunun "Mali Durumunun İyileşmesi Halinde Borcun Taksitler Halinde Ödeneceğini" Bildirmesi - Borcu Kabul Anlamı/Senetteki Tanzim Yeri Eksikliğinin Sonuca Etkili Olmayacağı )
BORCU KABUL ( Senetteki Tanzim Yeri Eksikliğinin Sonuca Etkili Olmayacağı - Borçlunun "Mali Durumunun İyileşmesi Halinde Borcun Taksitler Halinde Ödeneceğini" Bildirmesi )
BONODA TANZİM YERİNİN EKSİKLİĞİ ( Borçlunun Borcu Kabule Yönelik Beyanı Varsa Eksikliğe İlişkin Şikayeti Reddedilmesi Gereği )"
170Y12.HD1.6.2004E. 2004/10194 K. 2004/13987"İMZA İTİRAZI ( İcra Mahkemesinde/Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Sayılamayacağı - Mahkeme Kararı Olmadığı Sürece Takibin Durmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( İcra Mahkemesinde İmza İtirazında Bulunulmasının Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Sayılamayacağı - Mahkeme Kararı Olmadığı Sürece Takibin Durmayacağı )
İCRA MAHKEMESİNDE İMZA İTİRAZINDA BULUNULMASI ( Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Sayılamayacağı - Mahkeme Kararı Olmadığı Sürece Takibin Durmayacağı )"
170Y12.HD3.5.2004E. 2004/5986 K. 2004/11016"İNKAR EDİLEN İMZA ( Takibe Konulan Senetteki İtiraz Edenin İmzası İle Haciz Tutanağı İle Vekaletnamedeki İmzalar Arasında Karakteristik Farklılıklar Bulunması Nedeniyle Mahkemece İİK.nun 170/3. Maddesi Uyarınca İnceleme Yapılacağı )
SENET VEKALETNAME VE HACİZ TUTANAĞI ARASINDAKİ İMZA FARKLILIĞI ( Mahkemece İİK.nun 170/3. Maddesi Uyarınca İnceleme Yapılacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Takibe Konulan Senetteki İtiraz Edenin İmzası İle Haciz Tutanağı İle Vekaletnamedeki İmzalar Arasında Karakteristik Farklılıklar Bulunması Nedeniyle Mahkemece İİK.nun 170/3. Maddesi Uyarınca İnceleme Yapılacağı )"
170Y12.HD20.4.2004E. 2004/5489 K. 2004/9783"KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Çekte Birden Fazla Keşide Tarihi Bulunması ve Cinsi Belirtilmeksizin Dolar Yazılmış Olması - Önceki Tarihin Geçerli Olacağı ve Dolar İbaresinin Amerikan Doları Olarak Anlaşılması Gereği )
DÖVİZ CİNSİNDEN ÇEK KEŞİDE EDİLEBİLMESİ ( Cinsi Belirtilmeden Yazılan Dolar İbaresinin Amerikan Doları Olarak Anlaşılması Gereği )
KEŞİDE TARİHİ OLARAK BİRDEN FAZLA TARİH İHTİVA EDEN ÇEK ( Önceki Tarihe İtibar Edileceği ve Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Koruyacağı )
ÇEKTE BİRDEN FAZLA KEŞİDE TARİHİ BULUNMASI ( Önceki Tarihe İtibar Edileceği ve Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Koruyacağı )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Dayanak Çekte Birden Fazla Keşide Tarihi Bulunması ve Cinsi Belirtilmeden Dolar Yazılmış Olmasının Çek Vasfını Etkilemeyeceği - Önceki Tarihe İtibar Edilmesi ve Dolar İbaresinin Amerikan Doları Olarak Anlaşılması Gereği )"
170Y12.HD26.3.2004E. 2004/2617 K. 2004/7216"BORÇLU VEKİLİNE MÜVEKKİLİNİ HAZIR ETMEK ÜZERE KESİN SÜRE VERİLMESİ ( Meşruatı İçeren Tebligatın Bizzat Borçlu Asile Yapılması - Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesi Doğru Olmadığı )
MEŞRUATI İÇEREN TEBLİGAT ( Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesi Doğru Olmadığı )
BOÇLU ASİLE USULÜNE UYGUN İSTİCVAB DAVETİYESİ ( Meşruatı İçeren Tebligatın Bizzat Borçlu Asile Yapılması Nedeniyle - Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesi Doğru Olmadığı )"
170Y12.HD19.1.2004E. 2003/23835 K. 2004/581"BONODA MATBU OLAN TL YAZILI YERİN ÇİZİLİP ABD DOLARI YAZILMASI ( Rakamın Veya Borcun Nevinin Silinmesi Ya da Bu Bölümlerde Kazıntı Yapılmasının Söz Konusu Olmayacağı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Bonoda Matbu Olan TL Yazılı Yerin Çizilip ABD Doları Yazılması - Rakamın Veya Borcun Nevinin Silinmesi Ya da Bu Bölümlerde Kazıntı Yapılmasının Söz Konusu Olmayacağı )
İTİRAZ ( Borcun Ödendiği - Bu Aşamada Takip Dayanağı Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Olgusunun İncelenemeyeceği )"
170Y12.HD12.12.2003E. 2003/24102 K. 2003/24637"İTİRAZ ( Dava Konusu Olayda Senedin Kambiyo Senedi Olma Vasfının Olmadığının Re'sen Gözetilmesinin Gerekmesi )
BONO ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoların Kambiyo Senede Vasfını Kaybedeceğinin Kabul Edilmesi )
TANZİM TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoların Kambiyo Senede Vasfını Kaybedeceğinin Kabul Edilmesi )
TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senedi Vasfını Kaybeden Bono Hakkında Borçlunun İtirazının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
170Y12.HD20.11.2003E. 2003/12602 K. 2003/15008"ÇEKİN BANKAYA İBRAZI ( Takibe Dayanak Çekin Yasal On Günlük İbraz Süresi Geçtikten Sonra Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Anlaşıldığından Alacaklının Bu Çek Yönünden Müracaat Hakkını Kaybetmesi )
İBRAZ SÜRESİ ( Takibe Dayanak Çekin Yasal On Günlük İbraz Süresi Geçtikten Sonra Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Anlaşıldığından Alacaklının Bu Çek Yönünden Müracaat Hakkını Kaybetmesi )
MUHATAP BANKA ( Takibe Dayanak Çekin Yasal On Günlük İbraz Süresi Geçtikten Sonra Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Anlaşıldığından Alacaklının Bu Çek Yönünden Müracaat Hakkını Kaybetmesi )
ALACAKLININ MÜRACAAT HAKKI ( Alacaklının Çek Yönünden Müracaat Hakkını Kaybetmesi Halinde Durumun Resen Nazara Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklının Çek Yönünden Müracaat Hakkını Kaybetmesi Halinde Durumun Resen Nazara Alınarak Sözü Edilen Çek Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
170Y12.HD28.10.2003E. 2003/16647 K. 2003/21068"BONO ( Bonoda Lehdarın Ad ve Soyadının Yazılmasının Zorunlu Olması )
LEHDAR ( Bonoda Lehdarın Ad ve Soyadının Yazılmasının Zorunlu Olması )
ÖĞRENCİ YURDU ( Lehdar Olarak Yazılan Öğrenci Yurdunun Tüzel Kişiliği Olmadığı Gibi Kısaltma Biçiminde Bir Tüzel Kişilik Adı da Yazılmadığından Bono Vasfı Bulunmaması )
TÜZEL KİŞİLİK ( Lehdar Olarak Yazılan Öğrenci Yurdunun Tüzel Kişiliği Olmadığı Gibi Kısaltma Biçiminde Bir Tüzel Kişilik Adı da Yazılmadığından Bono Vasfı Bulunmaması )
BONO VASFI ( Lehdar Olarak Yazılan Öğrenci Yurdunun Tüzel Kişiliği Olmadığı Gibi Kısaltma Biçiminde Bir Tüzel Kişilik Adı da Yazılmadığından Bono Vasfı Bulunmaması )"
170Y12.HD20.10.2003E. 2003/16428 K. 2003/20315"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminatın Öngörülmemesi )
İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE TAZMİNAT ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminatın Öngörülmemesi )
TAZMİNAT ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminatın Öngörülmemesi )"
170Y12.HD13.10.2003E. 2003/16098 K. 2003/19885"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Keşide Yeri Olarak Gösterilen Yerin İdari Birim Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Resen Araştırılmasının Gerekmesi )
KEŞİDE YERİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Keşide Yeri Olarak Gösterilen Yerin İdari Birim Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Resen Araştırılmasının Gerekmesi )
İDARİ BİRİM VASFINI TAŞIMA ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Keşide Yeri Olarak Gösterilen Yerin İdari Birim Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Resen Araştırılmasının Gerekmesi )
RESEN ARAŞTIRILMASI GEREKEN KEŞİDE YERİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Keşide Yeri Olarak Gösterilen Yerin İdari Birim Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Resen Araştırılmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD7.10.2003E. 2003/15438 K. 2003/19365"USULSÜZ TEBLİGAT ( Merciin Öncelikle Usulsüz Tebligatla İlgili Şikayeti İnceleyip Bir Karar Vermesi ve Oluşacak Duruma Göre İtirazın Süresinde Olup Olmadığını Saptamasının Gerekmesi )
ŞİKAYET ( Merciin Öncelikle Usulsüz Tebligatla İlgili Şikayeti İnceleyip Bir Karar Vermesi ve Oluşacak Duruma Göre İtirazın Süresinde Olup Olmadığını Saptamasının Gerekmesi )
İTİRAZ ( Merciin Öncelikle Usulsüz Tebligatla İlgili Şikayeti İnceleyip Bir Karar Vermesi ve Oluşacak Duruma Göre İtirazın Süresinde Olup Olmadığını Saptamasının Gerekmesi )
SÜRE ( Merciin Öncelikle Usulsüz Tebligatla İlgili Şikayeti İnceleyip Bir Karar Vermesi ve Oluşacak Duruma Göre İtirazın Süresinde Olup Olmadığını Saptamasının Gerekmesi )"
170Y12.HD7.10.2003E. 2003/15420 K. 2003/19351"YABANCI DİLDE DÜZENLENEN SENET ( Merci Tarafından Yaptırılan Bilirkişi İncelemesinde Senet Üzerinde Çek Kelimesinin Bulunmadığının Tespit Edilmiş Olması )
SENET VASFININ BELİRLENMESİ ( Yabancı Bir Kimse Tarafından Yabancı Dilde Keşide Edilmiş Senedin Vasfının Keşidecinin İmzaladığı Yer Hukukunun Esas Alınarak Belirlenmesi )
UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ ( Eğer Kambiyo Senedi Çek Vasfında ise Türk Ticaret Kanunundaki Çek ile İlgili Kanunlar İhtilafı Normları Uygulanarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi )
MİLLETLERARASI YETKİLİ MAHKEME ( Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
170Y12.HD3.10.2003E. 2003/14726 K. 2003/19143"SENET ( Senetlerdeki İmzanın Murise Ait Olmadığı Saptandığından Borçlular Yararına Tazminat Öngörülmemiş ise de Kötüniyetli Alacaklı için Para Cezası Verilmesi Hükme Bağlanması )
İMZA ( Senetlerdeki İmzanın Murise Ait Olmadığı Saptandığından Borçlular Yararına Tazminat Öngörülmemiş ise de Kötüniyetli Alacaklı için Para Cezası Verilmesi Hükme Bağlanması )
TAZMİNAT ( Senetlerdeki İmzanın Murise Ait Olmadığı Saptandığından Borçlular Yararına Tazminat Öngörülmemiş ise de Kötüniyetli Alacaklı için Para Cezası Verilmesi Hükme Bağlanması )
KÖTÜNİYET ( Senetlerdeki İmzanın Murise Ait Olmadığı Saptandığından Borçlular Yararına Tazminat Öngörülmemiş ise de Kötüniyetli Alacaklı için Para Cezası Verilmesi Hükme Bağlanması )
PARA CEZASI ( Senetlerdeki İmzanın Murise Ait Olmadığı Saptandığından Borçlular Yararına Tazminat Öngörülmemiş ise de Kötüniyetli Alacaklı için Para Cezası Verilmesi Hükme Bağlanması )"
170Y12.HD30.9.2003E. 2003/18505 K. 2003/18833"ÇEKE DAYALI TAKİP ( Takibin Kesinleşmesinden Borçlu Adresine Haciz İçin Gidildikten Sonra Borçlunun Merciiye Başvurduğu Tarihe Kadar Hiçbir İşlem Yapılmaması - 6 Aylık Zamanaşımı Süresi Dolduğu )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Çeke Dayalı Takip - 6 Aylık Zamanaşımı Süresi Dolması/Borçlu Adresine Haciz İçin Gidildikten Sonra Borçlunun Merciiye Başvurduğu Tarihe Kadar Hiçbir İşlem Yapılmaması )
ZAMANAŞIMI ( Çeke Dayalı Takibin Kesinleşmesinden Borçlu Adresine Haciz İçin Gidildikten Sonra Borçlunun Merciiye Başvurduğu Tarihe Kadar Hiçbir İşlem Yapılmaması - 6 Aylık Zamanaşımı Süresi Dolduğu )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibin Kesinleşmesinden Borçlu Adresine Haciz İçin Gidildikten Sonra Borçlunun Merciiye Başvurduğu Tarihe Kadar Hiçbir İşlem Yapılmaması/6 Aylık Zamanaşımı Süresi Dolduğu - Çeke Dayalı Takip )"
170Y12.HD23.9.2003E. 2003/14242 K. 2003/18297"BONO ( Bonoda Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adının Yazılmasının Yeterli ve Zorunlu Olması ve Ayrıca Adres Gösterme Zorunluluğunun Olmaması )
TANZİM YERİ ( Bonoda Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adının Yazılmasının Yeterli ve Zorunlu Olması ve Ayrıca Adres Gösterme Zorunluluğunun Olmaması )
İDARİ BİRİM OLARAK GÖSTERİLME ( Bonoda Tanzim Yeri İdari Birim Olarak Gösterilmediğine Göre Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığının Resen Gözetilmesinin Gerekmesi )
VADE TARİHİ ( Alacaklının Vade Tarihinden İtibaren Faiz İsteyebilmesi )
FAİZ ( Alacaklının Vade Tarihinden İtibaren Faiz İsteyebilmesi )
TAKİP TALEBİ ( Takip Talebinde Faizin Başlangıç Tarihi Gösterilmemiş ise Faizin Başlangıç Tarihinin Vadeden İtibaren Başladığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Takip Talebinde Faizin Başlangıç Tarihi Gösterilmemiş ise Faizin Başlangıç Tarihinin Vadeden İtibaren Başladığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
170Y12.HD16.9.2003E. 2003/13984 K. 2003/17741"BONO ( Borçlunun Bonoya Atılı Ciro İmzasını İnkar Etmesi )
İMZA İNKARI ( İmza İncelemesi için Mercice Meşruhatlı Davetiye Tebliği Edilen Borçlunun Duruşmaya Gelmemesi Üzerine İtirazın Geçici Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI ( İmza İncelemesi için Mercice Meşruhatlı Davetiye Tebliği Edilen Borçlunun Duruşmaya Gelmemesi Üzerine İtirazın Geçici Kaldırılmasına Karar Verilmesi Lüzumu )
TEBLİGAT ( İmza İncelemesi için Mercice Meşruhatlı Davetiye Tebliği Edilen Borçlunun Duruşmaya Gelmemesi Üzerine İtirazın Geçici Kaldırılmasına Karar Verilmesi Lüzumu )"
170Y12.HD1.7.2003E. 2003/13004 K. 2003/15637"TAKİBİN İPTALİ ( Takip İptal Edildiğinde Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
ZAMANAŞIMI ( Altı Aylık Zamanaşımı Süresi Geçmiş Olması Nedeniyle Alacaklının Takip Hakkı Bulunmadığından Bahisle Takibin İptaline Karar Verilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takip İptal Edildiğinde Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )"
170Y12.HD1.7.2003E. 2003/12951 K. 2003/15743"İMZA İNKARI ( Takip Dayanağı Senetteki - Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAZMİNAT ( Takip Dayanağı Senetteki İmzanın İnkarı - Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
SENETTEKİ İMZANIN İNKARI ( Şirket Yetkilisine Ait Olmadığı - Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD23.6.2003E. 2003/12548 K. 2003/14914"İMZAYA İTİRAZ ( Atfedilen Kişiye Ait Olduğunun Belirlenmesi - Dayanakları Gösterilmiş Tarafların Mahkemenin ve Yargıtay'ın Denetimine Elverişli Raporun Hazırlanmasında Usul )
İMZA İNCELEMESİ ( Yeterli Teknik Donanıma Sahip Laboratuarın Nitelikleri - Fotoğraf Ya da Diğer Uygun Görüntü Tekniklerle de Desteklenmesinin Şart Olduğu )
BİLİRKİŞİNİN VASFI ( İtiraz Konusu İmzanın İncelenmesi - Grafoloji Dalında Özel İhtisas Yaptığının Belgelenmesi Gereği )"
170Y12.HD19.6.2003E. 2003/12185 K. 2003/14588"YETKİLİ HAMİL ( Senet Arkasında Lehdara Ait Ciro İmzası Bulunmadığından Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması )
BEYAZ CİRO ( Senet Arkasında Lehdara Ait Ciro İmzası Bulunmadığından Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması )
KAMBİYO SENEDİ ( Senet Arkasında Lehdara Ait Ciro İmzası Bulunmadığından Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması Hususunun Mercice Resen Nazara Alınmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD12.6.2003E. 2003/12110 K. 2003/13929"ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çeklerde Müracaat Hakkı - İbraz Süresinin Bitiminden İtibaren Altı Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )
KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE MÜRACAAT HAKKI ( İbraz Süresinin Bitiminden İtibaren Altı Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )
SÜRE ( Karşılıksız Çekleri Takip - İbraz Süresinin Bitiminden İtibaren Altı Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )"
170YHGK14.5.2003E. 2003/12-347 K. 2003/345"TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Bedelin Rakamla Yazılı Olan Bölümdeki Tahrifatın Senedin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Ortadan Kaldırmayacağından Borçluya Yönelik Takibin İptalinin Hatalı Olması )
VADE UNSURUNU TAŞIMAYAN SENET ( Bu Tür Senetlerin Görüldüğünde Ödenecek Bono Olarak Düzenleneceğinin Kabulünün Gerekmesi-Vade Eksikliğinin Senedin Vasfını Etkilememesi )
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK SENETLER ( Vade Unsuru Taşımayan Senetlerin Görüldüğünde Ödenecek Bono Olarak Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SENETTE İKİ VADENİN BULUNMASI ( Senedin Geçersizliği Sonucunu Doğuran Sebeplerden Birisi Senette İki Vadenin Mevcut Olması Diğeri İse Tanzim Tarihinden Önceki Vadeli Senet Olması )
İCRA İFLAS KANUNUNUN UYGULAMA ALANI ( Borçlunun İmza İnkarı İtirazını Geri Alması veya Borcu Tamamen ya da Kısmen Kabul Etmesi Halinde 2004 Sayılı Yasanın Uygulanmaması )"
170Y12.HD11.3.2003E. 2003/3690 K. 2003/4898"KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ OLMAMASI ( Takip Dayanağı Senette Tanzim Yeri Bulunmadığından Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmaması )
TANZİM YERİ BULUNMAYAN SENET ( Takip Dayanağı Senette Tanzim Yeri Bulunmadığından Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmaması )
TAKİBİN RESEN İPTALİ ( Takip Dayanağı Senette Tanzim Yeri Bulunmadığından Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Takibin İptalinin Gerekmesi )"
170Y12.HD12.11.2002E. 2002/20523 K. 2002/23171"BONO NİTELİĞİ BULUNMAYAN BELGE ( Birden Çok Vade Bulunması - Takibin İptalinin İstenebileceği/Borçlunun Takibin Değil Sadece Ödeme Emrinin İptalini İstemesi Halinde Taleple Bağlı Kalınması Gereği )
BİRDEN ÇOK VADE BULUNAN BELGE ( Bono Niteliğinin Bulunmaması - Borçlunun Takibin İptali Yerine Ödeme İddiasıyla Ödeme Emrinin İptalini İstemesi Halinde Taleple Bağlı Kalınacağı )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ödeme İddiasıyla - Birden Çok Vade Bulunan Belgenin Bono Niteliğinde Olmaması )
TAKİBİN İPTALİNİN İSTENEBİLMESİ ( Birden Çok Vade Bulunan Takip Dayanağı Belgenin Bono Niteliğinde Olmaması )"
170YHGK2.10.2002E. 2002/12-624 K. 2002/771"BORCA İTİRAZ ( İtiraz Dilekçesinde Takip Konusu Bono Bedeline Mahsuben Ödeme Yaptığını Belirterek Alacağın Kısmen Varlığını Kabul Eden Borçlunun Artık Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı Yönündeki İtirazının Dinlenemeyeceği )
KISMİ ÖDEME ( Borca İtiraz Dilekçesinde Takip Konusu Bono Bedeline Mahsuben Ödeme Yaptığını Belirterek Alacağın Kısmen Varlığını Kabul Eden Borçlunun Artık Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı Yönündeki İtirazının Dinlenemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Borca İtiraz Dilekçesinde Takip Konusu Bono Bedeline Mahsuben Ödeme Yaptığını Belirterek Alacağın Kısmen Varlığını Kabul Eden Borçlunun Artık Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı Yönündeki İtirazının Dinlenemeyeceği )
BONOYA DAYALI TAKİP ( Borca İtiraz Dilekçesinde Takip Konusu Bono Bedeline Mahsuben Ödeme Yaptığını Belirterek Alacağın Kısmen Varlığını Kabul Eden Borçlunun Artık Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı Yönündeki İtirazının Dinlenemeyeceği )"
170Y12.HD27.9.2002E. 2002/17668 K. 2002/18862"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( İtiraz Edilmesi - Mercice Bu Yönde Bir Karar Verilmediği Sürece İcra Dosyasına Giren Paranın Alacaklısına Ödenmesini Engellemeyeceği )
İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu - Mercice Bu Yönde Bir Karar Verilmediği Sürece Paranın Alacaklısına Ödenmesini Engellemeyeceği )"
170Y12.HD11.7.2002E. 2002/14390 K. 2002/15361"İMZA İNKARI ( Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Lehdarın Keşideciyi Takip Etmesi Halinde Alacaklı Aleyhine %10 Para Cezasına Hükmedilmesi Gereği )
İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( İmza İnkarının Kabulü - Lehdarın Keşideciyi Takip Etmesi Halinde Alacaklı Aleyhine %10 Para Cezasına Hükmedilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( İmza İnkarının Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Lehdarın Keşideciyi Takip Etmesi Halinde Alacaklı Aleyhine %10 Para Cezasına Hükmedilmesi Gereği )"
170Y12.HD9.7.2002E. 2002/14447 K. 2002/14874"İCRA İNKAR TAZMİNATININ KAPSAMI ( İtiraz Edilen Asıl Alacak Üzerinden Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
ALACAĞIN FERİLERİ ( İnkar Tazminatında Hesaba Katılmaması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Takdir Edilmesi )"
170Y12.HD9.7.2002E. 2002/14320 K. 2002/14980"KISMİ İTİRAZ ( Borcun Kısmen Kabulü Halinde Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Yönündeki Eksikliğin Dikkate Alınmaması )
BORCUN KISMEN KABULÜ ( Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Yönündeki Eksikliğin Dikkate Alınmaması )
KAMBİYO SENEDİ VASFI TAŞIMAYAN BELGE ( Borcun Kısmen Kabulü Halinde Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Yönündeki Eksikliğin Dikkate Alınmaması )"
170Y12.HD9.7.2002E. 2002/14041 K. 2002/14938"HAMİLİN KEŞİDECİYİ PROTESTO ETMEMESİ ( Cirantaları Takip Edemeyeceği - Mercice Kendiliğinden Göz Önüne Alınması Gereği )
KEŞİDECİYİ PROTESTO ETMEMEK ( Hamilin/Cirantaları Takip Edemeyeceği - Mercice Kendiliğinden Göz Önüne Alınması Gereği )
CİRANTALARI TAKİP ( Hamilin Keşideciyi Protesto Etmesi Zorunluluğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Hamilin Keşideciyi Protesto Etmemesi - Cirantaları Takip Edemeyeceği )"
170Y12.HD8.7.2002E. 2002/14118 K. 2002/14776"ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( A.Ova'nın Belirli Bir Yeri İfade Etmediği - Çek Niteliğinin Olmaması Nedeniyle Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Çekte Keşide Yeri A.Ova'nın Belirli Bir Yeri İfade Etmediği - Çek Niteliğinin Olmaması )
İTİRAZ ( Borçlunun İtirazının İİK.nun 170/a Maddesine Dayalı Olması - Anılan Maddede Tazminat Öngörülmemesine Rağmen Borçlu Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
170Y12.HD2.7.2002E. 2002/13543 K. 2002/14307"SENETTE TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip - Re'sen Takibin İptaline Karar Vermek Gereği )
TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERMEK GEREĞİ ( Senette Tanzim Yerinin Bulunmaması - Kambiyo Senedi Unsurunun Yokluğu )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Senette Tanzim Yerinin Bulunmaması - Re'sen Takibin İptaline Karar Vermek Gereği )"
170Y12.HD27.6.2002E. 2002/12637 K. 2002/13926"ÇEKTE BEYAZ CİRO ( Ciro Silsilesine Göre Yetkili Hamil - Borcun Kısmen Kabulü / Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşıması ) (
CİRO SİLSİLESİNE GÖRE YETKİLİ HAMİL ( Çekte Beyaz Ciro - Borcun Kısmen Kabulü / Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşıması )
BORCUN KISMİ KABULÜ ( Ciro Silsilesine Göre Yetkili Hamil / Çekte Beyaz Ciro - Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşıması )
BELGENİN KAMBİYO SENEDİ VASFINI TAŞIMASI ( Ciro Silsilesine Göre Yetkili Hamil / Çekte Beyaz Ciro - Borcun Kısmen Kabulü )"
170Y12.HD21.6.2002E. 2002/11925 K. 2002/13405"ÇEK ( İbraz Süresi İçerisinde Bankaya İbraz Edilmeyen Çekte Borçluya Müracaat Hakkı - Kambiyo Senedi Yolu İle Yapılan Takibin İptali )
İBRAZ SÜRESİ ( Keşide Yeri Ve Muhatap Bankanın Aynı Yerde Olduğu Çekte / İbraz Süresi İçerisinde Bankaya İbraz Edilmeyen Çekte Borçluya Müracaat Hakkı - Kambiyo Senedi Yolu İle Yapılan Takibin İptali )
MÜRACAAT HAKKI ( İbraz Süresi İçerisinde Bankaya İbraz Edilmeyen Çekte Borçluya Müracaat Hakkı - Kambiyo Senedi Yolu İle Yapılan Takibin İptali )
KAMBİYO SENEDİ YOLU İLE YAPILAN TAKİBİN İPTALİ ( İbraz Süresi İçerisinde Bankaya İbraz Edilmeyen Çekte Borçluya Müracaat Hakkı - Keşide Yeri Ve Muhatap Bankanın Aynı Yerde Olduğu Çekte İbraz Süresi )"
170Y12.HD18.6.2002E. 2002/12190 K. 2002/13105"BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Çekin İbraz Şerhinde Tarih Bulunmaması - Yapılan Yanlışlığın Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Doğan Alacaklı Yarana Usuli Kazanılmış Hak )
ÇEKİN İBRAZ ŞERHİNDE TARİH BULUNMAMASI ( Yapılan Yanlışlığın Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Doğan Alacaklı Yarana Usuli Kazanılmış Hak )
YANLIŞLIĞIN TEMYİZ EDİLEMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ALACAKLI YARARINA USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Çekin İbraz Şerhinde Tarih Bulunmaması )"
170Y12.HD13.6.2002E. 2002/11809 K. 2002/12617"TANZİM TARİHİNDEN EVVELKİ VADEYİ TAŞIYAN SENET ( Senedin Kambiyo Vasfının Bulunmaması )
SENEDİN KAMBİYO VASFININ BULUNMAMASI ( Tanzim Tarihinden Evvelki Vadeyi Taşıyan Senette Tanzim Tarihinin Bulunmuyor Sayılması )"
170Y12.HD13.6.2002E. 2002/11325 K. 2002/12670"SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TAKİP ( Senette Tanzim Yerinin Yazılı Olmaması Nedeniyle Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması - İptaline Karar Verilmesi Gereği )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Senette Tanzim Yerinin Yazılı Olmaması/Vasfı Taşımaması - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
170Y12.HD6.6.2002E. 2002/11593 K. 2002/11982"NOTERLİK TERCÜMESİ ( Takip Dayanağı Senet - Bono Karşılığının Emre Muharrer Senet Yazılmasının Kanundaki Unsurlara Aykırı Olmadığı )
BONO ( Tercümede Karşılığının Emre Muharrer Senet Yazılmasının Kanundaki Unsurlara Aykırı Olmadığı - Takip )
ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ ( Tercümede Takip Dayanağı Bono Karşılığının Emre Muharrer Senet Yazılmasının Kanundaki Unsurlara Aykırı Olmadığı )"
170Y12.HD28.5.2002E. 2002/10282 K. 2002/11256"ÇEKİN ZORUNLU UNSURLARI ( Lehdar İsminin Zorunlu Olarak Yazılmasının Gerekmesi )
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Çekte Lehdarın İsminin Yazılı Olmaması Nedeniyle )
ÖDEME İDDİASI ( Kambiyo Vasfına Yönelik Borçlu İtirazının Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )"
170Y12.HD23.5.2002E. 2002/10028 K. 2002/10752"KAMBİYO SENEDİ VASFINI TAŞIMAMAK ( Tanzim Yeri Yazılı Olmaması - Ayrıca Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer İsmi de Bulunmaması )
TANZİM YERİ ( Bonoda Yazılı Olmaması - Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımayacağı )
TAKİBİN İPTALİ ( Bonoda Tanzim Yeri Yazılı Olmaması - Ayrıca Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer İsmi de Bulunmaması )
ALACAĞIN TAHSİLİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRMESİ ( Bono Metninden Tapu Kaydının Tesisi Halinde Takibe Konulacağının Anlaşılması )"
170Y12.HD2.5.2002E. 2002/8047 K. 2002/9167"SENETLERDE TANZİM TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Bono Niteliği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibe Konu Edilemeyeceği/Re'sen İptali Gereği )
TANZİM TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Bono Niteliğinin Bulunmaması - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibe Konu Edilemeyeceği/Re'sen İptali Gereği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senetlerin Konu Edilemeyeceği - Bono Niteliğinin Bulunmaması/Re'sen İptali Gereği )
TAKİP ( Kambiyo Senetlerine Mahsus/Tanzim Tarihi Bulunmayan Senetlerin Konu Edilemeyeceği - Bono Niteliğinin Bulunmaması/Re'sen İptali Gereği )"
170Y12.HD29.4.2002E. 2002/7530 K. 2002/8884"BONODA TANZİM TARİHİ ( 1.7.00 Olarak Yazılması - Uluslararası ve Ulusal Kullanımda 2000 Yılı İle Sonraki Yılların Kısaltılarak Yazılmasının İstikrar Kazandığı )
TANZİM TARİHİ ( Bonoda 1.7.00 Olarak Yazılması - Uluslararası ve Ulusal Kullanımda 2000 Yılı İle Sonraki Yılların Kısaltılarak Yazılmasının İstikrar Kazandığı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Bonoda Tanzim Tarihinin 1.7.00 Olarak Yazılması - Uluslararası ve Ulusal Kullanımda 2000 Yılı İle Sonraki Yılların Kısaltılarak Yazılmasının İstikrar Kazandığı )"
170Y12.HD9.4.2002E. 2002/6147 K. 2002/7412"TAKİP DAYANAĞI ÇEKTEKİ BORCUN AÇIKÇA KABUL EDİLMEMESİ ( Borcun Teminat Mektubu Paraya Çevrilerek Tahsili - İtiraz Nedenlerinin İncelenmesine Engel Olmadığı )
BORCUN TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAHSİLİ ( Takip Dayanağı Çekteki Borcun Açıkça Kabul Edilmemesi - İtiraz Nedenlerinin İncelenmesine Engel Olmadığı )
İTİRAZ ( Nedenlerinin İncelenmesine Engel Olmadığı - Takip Dayanağı Çekteki Borcun Açıkça Kabul Edilmemesi/Borcun Teminat Mektubu Paraya Çevrilerek Tahsili )"
170Y12.HD4.4.2002E. 2002/6396 K. 2002/6900"VADE TARİHİNİN KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİ GÖSTERMESİ ( Kambiyo Senedi Vasfının Bulunmaması - Takibin İptali )
KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİN VADE TARİHİ OLARAK GÖSTERİLDİĞİ SENET ( Kambiyo Senedi Vasfının Bulunmaması - Takibin İptali )
KAMBİYO SENEDİ VASFI BULUNMAYAN SENET ( Vade Tarihinin Keşide Tarihinden Önceki Bir Tarihi Göstermesi )
TAKİBİN İPTALİ ( Vade Tarihi Keşide Tarihinden Önceki Bir Tarihi Gösteren Senedin Kambiyo Senedi Vasfının Bulunmaması )
SENETTE VADE TARİHİNİN KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİ GÖSTERMESİ ( Kambiyo Senedi Vasfının Bulunmaması - Takibin İptali )"
170Y12.HD15.3.2002E. 2002/3254 K. 2002/5259"ÇEK ( Görüldüğünde Ödenmesi Gereken Ödeme Vasıtası Olması-Rehin Cirosu Yapılamaması )
REHİN CİROSU ( Çekin Görüldüğünde Ödenmesi Gereken Ödeme Vasıtası Olması-Rehin Cirosu Yapılamaması )
TEMLİK VE TAHSİL CİROSU ( Çekin Görüldüğünde Ödenmesi Gereken Ödeme Vasıtası Olması-Rehin Cirosu Yapılamaması-Temlik Veya Tahsil Cirosu İle Devrinin Mümkün Olması )
BEDELİ TEMİNATTIN CİROSU ( Teminat Cirosu Olması )
YETKİLİ HAMİL ( Teminat Cirosu Durumlarında Çeki Elinde Bulunduranın Yetkili Hamil Olmaması )
ÇEKİN REHİN CİROSU İLE DEVRİ ( Çek Görüldüğünde Ödenmesi Gereken Bir Ödeme Vasıtası Olması Nedeniyle Çekte Rehin Cirosunun Yapılamaması )
TAKİBİN İPTALİ ( Çek Görüldüğünde Ödenmesi Gereken Bir Ödeme Vasıtası Olması Nedeniyle Çekte Rehin Cirosunun Yapılamaması Sebebiyle Buna İlişkin İtiraz Üzerine Takibin Resen İptal Edilmesi )
TEMLİK VE TAHSİL CİROSU ( Çekin Yapısı İtibariyle Rehin Cirosunun Yapılamaması Ancak Bu İki Ciroyla Devrinin Mümkün Olması )"
170Y12.HD8.3.2002E. 2002/3662 K. 2002/4810"HASIMSIZ OLARAK VERİLEN İPTAL KARARI ( Yetkili Hamil Olan Alacaklının Takip Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - Borçlunun İtirazının Reddi Gerektiği )
TAKİP HAKKININ ORTADAN KALKMASI ( Hasımsız Olarak Verilen İptal Kararının Alacaklının Bu Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - Borçlunun İtirazının Reddi Gerektiği )
BORCA İTİRAZ ( Hasımsız Olarak Verilen İptal Kararı/Alacaklının Takip Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - İtirazın Reddi Gerektiği )
ÖDEME BELGESİ ( İİK. 169. Maddesine Uygun/Borçlunun Sunamadığı - Borçlunun İtirazının Reddi Gerektiği )"
170Y12.HD8.3.2002E. 2002/3244 K. 2002/4691"İMZA SİRKÜLERİ ( Şirketi Tek İmza ile Temsil ve İlzama Yetkili Olan Şahsın Şirket Adına Yaptığı Cironun Geçerli Olması )
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM ( Şirketi Tek İmza ile Temsil ve İlzama Yetkili Olan Şahsın Şirket Adına Yaptığı Cironun Geçerli Olması )
CİRONUN GEÇERLİLİĞİ ( Şirketi Tek İmza ile Temsil ve İlzama Yetkili Olan Şahsın Şirket Adına Yaptığı Cironun Geçerli Olması )"
170YHGK27.2.2002E. 2002/12-31 K. 2002/129"TAKİBİN İPTALİ KARARININ ONANMASI VE HÜKMÜN BAŞKA YÖNDEN BOZULMASI ( Yerel Mahkemece Bozmadan Sonra Verilen Takibin Devamı Kararının Niteliği ve Temyiz Mercii )
TEMYİZDE GÖREVLİ MERCİ ( Takibin İptali Kararının Onanması ve Hükmün Başka Yönden Bozulması Üzerine Yerel Mahkemece Verilen Takibin Devamına İlişkin Karar )
DİRENME NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Temyizde Kararın Takibin İptaline İlişkin Kısmı Onanmasına Rağmen Mahkemece Bozmadan Sonra Takibin Devamına Karar Verilmesi )"
170Y12.HD19.2.2002E. 2002/2266 K. 2002/3556"TANZİM TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN CİRO ( Bu Tarihten Önce Kambiyo Senedi Vasfına Haiz Olmaması Nedeniyle Bonodaki Hakkın Ciro Yoluyla İntikalinin Mümkün Olmaması )
KAMBİYO SENEDİ VASFINA HAİZ OLMAYAN SENET ( Ciro Yoluyla İntikalin Mümkün Olmaması )
CİRO ( Tanzim Tarihinden Önce Bononun Ciro Edilmesi-Bu Tarihten Önce Kambiyo Senedi Vasfına Haiz Olmaması Nedeniyle Bonodaki Hakkın Ciro Yoluyla İntikalinin Mümkün Olmaması )"
170Y12.HD18.2.2002E. 2002/2931 K. 2002/3548"SENETLERİN ARKA YÜZLERİNDEKİ PULLAR ( Borçluların Pulların Altında Teminatı İçeren ve Tedavül Önleyen İbarelerin Var Olduğunu İddia Etmeleri )
TEMİNATI İÇEREN KAYIT ( Borçluların Senetlerin Arka Yüzlerindeki Pulların Altında Teminatı İçeren ve Tedavül Önleyen İbarelerin Var Olduğunu İddia Etmeleri )
TEDAVÜLÜ ÖNLEYEN İBARE ( Borçluların Senetlerin Arka Yüzlerindeki Pulların Altında Teminatı İçeren ve Tedavül Önleyen İbarelerin Var Olduğunu İddia Etmeleri )
DEF'İLER ( Borçluların Senetlerin Arka Yüzlerindeki Pulların Altında Teminatı İçeren ve Tedavül Önleyen İbarelerin Var Olduğunu İddia Etmeleri )"
170Y12.HD18.2.2002E. 2002/2509 K. 2002/3520"BONONUN ZORUNLU UNSURLARI ( Bonoda Tanzim Yerinin Olmadığı Hususunun Resen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TANZİM YERİ ( Bonoda Tanzim Yerinin Olmadığı Hususunun Resen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
RESEN DİKKATE ALMA ( Bonoda Tanzim Yerinin Olmadığı Hususunun Resen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD18.2.2002E. 2002/2420 K. 2002/3428"3. KİŞİYE YAPILAN ÖDEME ( Ödemenin Çek Hamiline Yapılmadığı - 3. Kişiye Yapılan Ödemenin Borçluyu Borcundan Kurtarmadığı/İtirazın Reddi Gerektiği )
İTİRAZ ( Ödemenin Çek Hamiline Yapılmadığı - 3. Kişiye Yapılan Ödemenin Borçluyu Borcundan Kurtarmadığı/İtirazın Reddi Gerektiği )
BORÇTAN KURTULMA ( Ödemenin Çek Hamiline Yapılmadığı - 3. Kişiye Yapılan Ödemenin Borçluyu Borcundan Kurtarmadığı/İtirazın Reddi Gerektiği )"
170Y12.HD7.2.2002E. 2002/1614 K. 2002/2426"İMZA İTİRAZI ( Merci Hakiminin Bilirkişi İncelemesi Yaptırmadan İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Karar Verememesi )
MERCİ HAKİMİNİN YETKİSİ ( İmza İtirazı Durumunda İnceleme Yaptırmadan İmzanın Borçluya Ait Olduğuna Karar Verebilmesi-Ancak Borçluya Ait Olmadığına Karar Verememesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Hususunda Merci Hakiminin Karar Verememesi-Bilirkişi İncelemesi Yaptırmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD5.2.2002E. 2002/1174 K. 2002/2346"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Senette Vade Tarihi Olarak Pancar Çıkma Zamanı Denmesinin Mümkün Olmaması )
BONO ( Senette Vade Tarihi Olarak Pancar Çıkma Zamanı Denmesinin Mümkün Olmaması )
VADE TARİHİNİN BELİRTİLMEMESİ ( Bono Vasfına Haiz Olmaması )"
170Y12.HD1.2.2002E. 2002/1481 K. 2002/2050"KAMBİYO SENEDİ ( Tanzim Yerinin Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Mercice Bu Hususun Resen Gözetilmesi/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN İTİRAZI ( Kambiyo Senedine Dayanan Takipte/Tanzim Yerinin Bulunmadığı - Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı/Mercice Bu Hususun Resen Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Mercice Bu Hususun Resen Gözetilmesi/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Senette Tanzim Yerinin Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Mercice Bu Hususun Resen Gözetilmesi Gerektiği )"
170Y12.HD31.1.2002E. 2002/833 K. 2002/1876"ÇEKİN İBRAZ TARİHİ ( Muhatap Tarafından İbraz Günü de Gösterilmek Suretiyle Çekin Üzerinde Yazılmış Olan Tarihli Beyan İle İbrazın Tamamlanması )
İBRAZ TARİHİNİN ÇEK METNİNDE YAZILI OLMAMASI ( Yasaya Uygun ve Geçerli Bir İbrazdan Söz Edilememesi-Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamaması )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( Çek Metninde İbraz Tarihinin Yazılı Olmaması Durumunda Bu Yola Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapılamaması )
BORÇ İKRARI ( İbraz Tarihi Olmayan Çekin Borç İkrarını İçermemesi Nedeniyle Genel Haciz Yolu İlede Takibe Dayanak Yapılamaması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Çek Metninde İbraz Tarihinin Yazılı Olmaması Durumunda Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapılamaması )
ADİ HAVALE NİTELİĞİ ( İbraz Tarihi Yazılmayan Çek - Genel Haciz Yoluyla Takibe Dayanak Yapılamayacağı )
ALACAKLININ MÜRACAAT HAKKININ DÜŞMESİ ( İbraz Tarihi Yazılmayan Çek - Genel Haciz Yoluyla Takibe Dayanak Yapılamayacağı )"
170Y12.HD31.1.2002E. 2002/624 K. 2002/1854"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Merci Nezdinde İtirazda Bulunulması-Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığının Belirlenmesi )
ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Tahriften Önceki Tarih Nazara Alındığında Çekin Yasal Süresi İçinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmediğinin Belli Olması )
MUHATAP BANKAYA İBRAZ EDİLEN ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Yasal Süresi Dışında Bankaya İbraz Edilmesi Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi )"
170Y12.HD29.1.2002E. 2002/776 K. 2002/1624"ÖLÜ KİŞİ HAKKINDA TAKİP YAPILMASI ( Takip Yapılamaması Hususunun Merciice Kendiliğinden Her Aşamada Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
ÖDEME EMRİ ( Muteriz Borçlu Mirasçıya Tebliğ Olunan Ödeme Emrinin Hukuki Sonuç Doğurmaması )
İMZA İTİRAZI ( Ölü Kişi Hakkında Takip Yapılamayacağının Merciice Kendiliğinden Her Aşamada Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD28.1.2002E. 2002/559 K. 2002/1524"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Çekin Bankaya İbrazında İbraz Tarihinin Bulunmadığının Anlaşılması-Mercice Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi )
ÇEKİN İBRAZ TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibin İptalinin Gerekmesi )
BANKAYA İBRAZDA İBRAZ TARİHİNİN OLMADIĞININ ANLAŞILMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibin İptalinin Gerekmesi )"
170Y12.HD24.1.2002E. 2002/547 K. 2002/1140"KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Merciin Kendisine İntikal Eden İşlerde Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşıyıp Taşımadığını İncelemesi )
ÇEKİN İBRAZ ŞERHİ ( Şerhte Tarih Olmamasının Yasaya Aykırı Olması )
TAKİBİN İPTALİ ( Çekin İbraz Şerhinde Tarih Olmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
170Y12.HD24.1.2002E. 2002/285 K. 2002/1145"BONOYU ELİNDE BULUNDURAN KİMSE ( Son Ciro Beyaz Ciro Olsa Dahi Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Selahiyetli Hamil Sayılması )
SELAHİYETLİ HAMİL ( Bonoyu Elinde Bulunduran Kimsenin Son Ciro Beyaz Ciro Olsa Dahi Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Selahiyetli Hamil Sayılması )
KAMBİYO HUKUKU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİP HAKKI ( İcra Tetkik Merciinin Kendisine İntikal Eden İşlerde Alacaklının Takip Hakkına Sahip Olup Olmadığının Re'sen Araştırması )
YETKİLİ HAMİL ( Bonoda Lehtardan Takip Alacaklısına İntikal Edildiğini Gösteren Ciro Olmazsa Alacaklının Yetkili Hamil Sayılmaması )"
170Y12.HD18.1.2002E. 2001/21482 K. 2002/751"TAKSİTLE ALIŞVERİŞ ( Borçlunun Taksit Kartındaki Vadelerin Gelmediğini Söylemesinin Borçlunun Takip Dayanağı Senetteki Borcu Kabul Etmesi Anlamına Gelmemesi )
BONO ( Borçlunun Taksitle Alışveriş Yapması ve Taksit Kartındaki Vadelerin Gelmediğini Söylemesinin Borçlunun Takip Dayanağı Senetteki Borcu Kabul Etmesi Anlamına Gelmemesi )
TANZİM YERİ ( Bonoda İki Ayrı Vade Olduğundan ve Tanzim Yeri de Olmadığından Belgenin Bono Niteliğinde Olmaması )"
170Y12.HD17.1.2002E. 2001/22030 K. 2002/473"BONODAKİ TEMİNAT SENEDİ İBARESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla İcra Takibi Yapılmasına Engel Olmaması )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA İCRA TAKİBİ ( Bonodaki Teminat Senedi İbaresinin Bu Yolla Takip Yapılmasına Engel Olmaması )"
170Y12.HD17.1.2002E. 2001/22022 K. 2002/482"ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Hiçbir Kuşkuya Yer Olmayacak Şekilde Gösterilmesi Gereği - "İZM" Olarak Gösterilmesi/Takibin İptali )
KEŞİDE YERİ ( Çekte Hiçbir Kuşkuya Yer Olmayacak Şekilde Gösterilmesi Gereği - "İZM" Olarak Gösterilmesi/Takibin İptali )
KAMBİYO YOLU İLE YAPILAN TAKİBİN İPTALİ ( Çekte Keşide Yerinin "İZM" Olarak Gösterilmesi )
TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Yolu İle Yapılan - Çekte Keşide Yerinin "İZM" Olarak Gösterilmesi )"
170Y12.HD17.1.2002E. 2001/21878 K. 2002/574"TANZİM YERİ ( Bonoda Tanzim Yerinin Yazılı Olmasının Gerekmesi-Eğer Gösterilmezse Bononun Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılması )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Bonoda Tanzim Yerinin Yazılı Olmasının Gerekmesi-Eğer Gösterilmezse Bononun Tanzim Edenin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılması )
İDARİ BİRİM ADI ( Takip Dayanağı Olan Bonoda Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adı Yazımının Yeterli ve Zorunlu Olması-Adres Gösterilmesine Gerek Olmaması )"
170Y12.HD17.1.2002E. 2001/21842 K. 2002/381"ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN GÖSTERİLMESİ ( Keşide Tarihinin Düzeltilmesi Halinde Keşide Yerini Yeniden Yazmanın Zorunlu Olmaması )
KEŞİDE TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Keşide Yerini Yeniden Yazmanın Zorunlu Olmaması )
ÇEKTE YER ALAN KISALTMALAR ( Geçerli ve Anlaşılabilir Olan İbarelerin Kısaltma Olarak Kullanılabilmesi )"
170Y12.HD23.11.2001E. 2001/18788 K. 2001/19769"İBRAZ SÜRESİ GEÇMİŞ OLAN ÇEKLER ( Adi Havale Niteliği Kazanmaları ve Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konamamaları )
ÇEK VASFINI YİTİRMİŞ SENETLER ( Kambiyo Senetlerinin Takip Usulüne Göre Takibe Konamayacakları )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİBE KONAMAMA ( Süresinde İbraz Edilmediğinden Adi Havale Niteliği Kazanan Çek )
ADİ HAVALE NİTELİĞİNİ KAZANMIŞ ÇEK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibe Konamamaları )"
170Y12.HD16.11.2001E. 2001/18089 K. 2001/19194"ÇEKTE İKİ TARİH BULUNMASI ( Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
VADELİ ÇEK DÜZENLENEMEMESİ ( Çekte İki Tarih Bulunması Halinde Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
KEŞİDE TARİHİNİN TESBİTİ ( Çek Üzerinde İki Tarih Bulunması Halinde Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabulü )"
170Y12.HD11.10.2001E. 2001/15201 K. 2001/16055"BONO ( Özel İsmin Yanına Şirket Ünvanının Yazılması ve İki İmza Atılmasının Şirketi de Borçlu Kılacağı )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Bonoda Özel İsmin Yanına Şirket Ünvanının Yazılması ve İki İmza Atılmasının Şirketi de Borçlu Kılacağı - Karar Verilemeyeceği )
KEŞİDECİ ( Bonoda Şirket Adının Keşideci Olarak Yazılmasının Yeterli Olduğu - Ayrıca Şirket Kaşesinin de Basılı Olmasının Zorunlu Bulunmadığı )"
170Y12.HD6.7.2001E. 2001/11756 K. 2001/12471"ÇEKTE VADE TARİHİ BULUNAMAMASI ( İki Tarih Bulunan Çekte Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabulü )
KEŞİDE TARİHİNİN TESBİTİ ( Çekte İki Tarih Bulunması Halinde Önceki Tarih )
VADE TARİHİ BULUNAMAMASI ( Çekte İki Tarih Bulunması Halinde Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabulü )
ÖNCEKİ TARİHİN KEŞİDE TARİHİ OLARAK KABULÜ ( İki Tarih Bulunan Çekte )"
170Y12.HD6.7.2001E. 2001/11138 K. 2001/12423"KAMBİYO SENEDİ VASFI TAŞIMAMA ( Tanzim Yeri Bulunmaması )
TANZİM YERİ BULUNMAYAN SENET ( Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması )
SENET ( Tanzim Yeri Bulunmayan - Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması )"
170Y12.HD5.7.2001E. 2001/11676 K. 2001/12342"İMZAYA İTİRAZ ( İmza İncelemesini Yapan Bilirkişinin Ehil Olduğunun Belgelenmesi Mecburiyeti )
İMZA İNCELEMESİNİ YAPAN BİLİRKİŞİ ( Grafoloji Dalında Uzman Olduğunun Belgelenmesi Mecburiyeti )
BİLİRKİŞİNİN GRAFOLOJİ DALINDA UZMAN OLDUĞUNUN BELGELENMESİ MECBURİYETİ ( İmza İncelemesinde )"
170Y12.HD5.7.2001E. 2001/11675 K. 2001/12341"KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Tanzim Yeri Yazılmamış Bono )
BONODA TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Kambiyo Senedi Niteliğinin Bulunmaması )
TANZİM YERİ BULUNMAYAN BONO ( Kambiyo Senedi Niteliğinin Bulunmaması )
SENETTE TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Kambiyo Senedi Niteliğinin Bulunmaması )
TAKİBİN İPTALİ ( Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfı Taşımayan Senede Dayanarak Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Açılan )"
170Y12.HD5.7.2001E. 2001/11665 K. 2001/12217"İMZAYA İTİRAZDA İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Talep Olmasa Bile İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
İNKAR TAZMİNATINA TALEBE BAĞLI OLMADAN HÜKMEDİLMESİ ( İmzaya İtirazda İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Tesbiti Halinde )
SENETTEKİ İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Tesbiti Halinde Talep Gerekmeksizin İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )"
170Y12.HD3.7.2001E. 2001/11485 K. 2001/12022"İMZAYA İTİRAZIN İNCELENMESİNDE USUL ( Konunun Uzmanı - Yeterli Teknik Donanıma Sahip Laboratuar )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzaya İtiraz - Konunun Uzmanı ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Laboratuar Gereği )"
170Y12.HD29.6.2001E. 2001/10817 K. 2001/11818"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Borçlunun Senetteki İmzasını İnkar Etmesi-Ceza Davasında da İmzanın Kendisine Ait Olduğu Hususunda Bir Beyanının Olmaması )
İMZA İTİRAZI ( Borçlunun Senetteki İmzasını İnkar Etmesi-Ceza Davasında da İmzanın Kendisine Ait Olduğu Hususunda Bir Beyanının Olmaması )
İMZA İNCELEMESİ ( Borçlunun İmza İtirazında Bulunması Nedeniyle İmza İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD29.6.2001E. 2001/10637 K. 2001/11825"İMZA İTİRAZI ( Lehdarın Ciro İmzasının Kendisine Ait Olmadığının Belirlenmesi-Takip Alacaklısının Ciro Silsilesinde Yetkili Hamil Olmaması )
CİRO ALTINDAKİ İMZAYA İTİRAZ ( Lehdarın Ciro İmzasının Kendisine Ait Olmadığının Belirlenmesi-Takip Alacaklısının Ciro Silsilesinde Yetkili Hamil Olmaması )
YETKİLİ HAMİL ( Lehdarın Ciro İmzasının Kendisine Ait Olmadığının Belirlenmesi-Takip Alacaklısının Ciro Silsilesinde Yetkili Hamil Olmaması )"
170YHGK6.6.2001E. 2001/12-466 K. 2001/483"İMZAYA İTİRAZ ( İmza İncelemesine İlişkin Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Hususlar )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR ( İmzanın İncelenmesine İlişkin )
GRAFOLOJİ UZMANININ İMZA İNCELEMESİ ( Raporda Bulunması Gereken Hususlar )"
170YHGK30.5.2001E. 2001/12-436 K. 2001/467"İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın İncelenmesine İlişkin Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Hususlar )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Çekteki İtiraz Konusu İmzanın İncelenmesine İlişkin )"
170Y12.HD26.4.2001E. 2001/6458 K. 2001/7034"ÇEKTE İKİ TARİH BULUNMASI ( Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabulü)
KEŞİDE TARİHİ ( Çekte İki Tarih Bulunması Halinde Önceki Tarihin Kabulü)
ÖNCEKİ TARİHİN KEŞİDE TARİHİ OLARAK KABULÜ ( Çekte İki Tarih Bulunması Halinde)"
170Y12.HD27.3.2001E. 2001/4406 K. 2001/5200"TAKİBİN İPTALİ ( Çekte Keşide Yerinin Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Açıklıkta ve Anlaşılabilir Şekilde Yazılmaması Nedeniyle )
ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Yazılmasının Gerekmesi )
KEŞİDE YERİ ( Çekte Keşide Yerinin Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Açıklıkta ve Anlaşılabilir Şekilde Yazılmanın Gerekmesi )"
170Y12.HD2.2.2001E. 2001/710 K. 2001/1811"BORCA İTİRAZ ( Alacaklının İtirazdan Sonra İcra Dairesine Başvurarak Muteriz Hakkındaki Takipten Vazgeçmesi )
ALACAKLININ TAKİPTEN FERAGAT ETMESİ ( Alacaklının İtirazdan Sonra İcra Dairesine Başvurarak Muteriz Hakkındaki Takipten Vazgeçmesi )
İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT ( Alacaklının İtirazdan Sonra İcra Dairesine Başvurarak Muteriz Hakkındaki Takipten Vazgeçmesi )
TAZMİNAT ( Yapılan Takibe Borçlu Tarafından İtiraz Edilip de Alacaklının Takipten Feragat Etmesi Durumunda Borçluya Ödenip Ödenmemesi )"
170Y8.CD13.12.2000E. 2000/25067 K. 2000/20828"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( İmzaya İtirazının İptali Kararının Tebliğ veya Tefhiminden İtibaren Üç Gün İçinde Beyanda Bulunmamakla )
SÜRENİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( İmzaya İtirazının İptali Kararının Tebliğ veya Tefhimiyle Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü )
İMZAYA İTİRAZIN İPTALİ VEYA KALDIRILMASI KARARININ TEBLİĞİ ( Üç Gün İçinde Mal Beyanında Bulunma Mecburiyeti )"
170Y12.HD1.12.2000E. 2000/17566 K. 2000/18924"İMZAYA İTİRAZ ( Merci Tarafından İmzanın Aidiyetine İlişkin İnceleme Yapılmadan Ceza Mahkemesince Alınmış Rapora Dayanarak Hüküm Kurulması Halinde Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Merci Tarafından İtiraz Edilen İmzanın Aidiyetine İlişkin İnceleme Yapılmaması ve Ceza Mahkemence Alınmış Rapora Dayanarak Hüküm Kurulması )
İCRA TETKİK MERCİİNİN İMZA İNMELEMESİNİ BİZZAT YAPTIRMAMASI ( Ceza Mahkemesince Alınmış Rapora İtibar Edilerek Hüküm Kurulması Halinde Tazminata Hükmedilememesi )
MİRASÇILARIN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ( İmzaya İtirazda Kötüniyet Şartı )
KÖTÜNİYET ŞARTI ( İmzaya İtiraz Eden Mirasçıların Tazminatla Sorumlu Tutulabilmesi İçin )"
170Y12.HD17.11.2000E. 2000/16418 K. 2000/17643"CİRO SİLSİLESİ ( Lehdarın Alacaklıya Yapılmış Cirosu Bulunmaması - Takip Alacaklısı/Yetkili Hamil Olmaması)
TAKİP ALACAKLISI ( Yetkili Hamil Olmaması - Lehdarın Alacaklıya Yapılmış Cirosu Bulunmaması)
SENETTE LEHDARIN ALACAKLIYA CİROSU BULUNMAMASI ( Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması)
SENEDİ REHİN CİROSU İLE İKTİSAP EDEN BANKA ( Kendi Cirantasını Takip Edemeyeceği)
REHİN CİROSU ( Senedi İktisap Eden Banka - Kendi Cirantasını Takip Edemeyeceği)
BANKANIN CİRANTASINI TAKİP EDEMEMESİ ( Senedi Rehin Cirosu İle İktisap Eden)"
170YHGK8.11.2000E. 2000/12-1646 K. 2000/1639"İTİRAZ DAVASI ( Borçlunun Çekte İmzayı İnkar Etmemiş Hiç İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Takibe İtiraz Etmiş Olması )
BORCA İTİRAZ ( Borçlunun Çekte İmzayı İnkar Etmemiş Hiç İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Takibe İtiraz Etmiş Olması )
İMZA İNKARI ( Borçlunun Çekte İmzayı İnkar Etmemiş Hiç İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Takibe İtiraz Etmiş Olması )
TAKİBE İTİRAZ ( Borçlunun Çekte İmzayı İnkar Etmemiş Hiç İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Takibe İtiraz Etmiş Olması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Çeke Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İMZASIZ ÇEKE İTİRAZ ( Borca İtiraz Niteliğinde Olması-Borçlunun Talebi de Olduğundan Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmesi )
BORÇLU YARARINA TAZMİNAT ( İtirazın İmza İnkarı Olmayıp Borca İtiraz Olması Sonucunda Borçlunun Talebinin de Bulunması Sebebiyle Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
170YHGK11.10.2000E. 2000/12-1237 K. 2000/1252"İCRA TAKİBİNE VE BORCA İTİRAZ ( İcra Takibi Dayanağı Olan Senetten Dolayı Usulsüz Vekalet İle Borçlandırma Nedeniyle İptal Edildiğinden Borçlu Yararına Tazminata Hükmedileceği) )
İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Bulunmaması Veya Alacaklının Kambiyo Hukukunun Verdiği Yetkileri Kullanma Hakkının Olmaması Halinde Uygulanması )
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Bulunmaması Veya Alacaklının Kambiyo Hukukunun Verdiği Yetkileri Kullanma Hakkının Olmaması Halinde Uygulanması )
KAMBİYO SENEDİ ( Borçlu Hakkındaki Takibin Dayanağı Senetten Dolayı Usulsüz Vekalet ile Borçlandırma Nedeniyle İptali )
TAZMİNAT ( Borçlu Hakkındaki Takibin İptal Edilmesi Nedeniyle Borçlu Lehine Tazminata Hükmedilmesi )"
170Y12.HD18.9.2000E. 2000/11971 K. 2000/12983"SENETTE TANZİM YERİ OLARAK İDARİ BİRİM GÖSTERİLMESİ ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Kazanamaması )
KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAZANMA ( Senette Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Gösterilmesi )
TANZİM YERİ OLARAK İDARİ BİRİM GÖSTERİLMESİ ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Kazanması )
TAKİP ( Tanzim Yeri İdari Birim Olarak Gösterilen Senet )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Tanzim Yeri İdari Birim Olarak Gösterilen Senet )"
170Y12.HD14.9.2000E. 2000/11528 K. 2000/12645""
170Y12.HD14.9.2000E. 2000/11526 K. 2000/12644"BONO VASFI ( Senet Arkasındaki Açıklamanın Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı İçermemesi )
SENET ARKASINDAKİ AÇIKLAMANIN KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI İÇERMEMESİ ( Bono Vasfı )
TAKİBİN MERCİCE RESEN İPTALİ ( Bononun Vasfı )"
170Y12.HD20.4.2000E. 2000/5399 K. 2000/6313"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZA İNCELEMESİ
İMZA İNCELEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( İİK m. 68a-6'da Yazılı Para Cezalarının Uygulanamayacağı )"
170Y13.HD22.2.2000E. 1999/9505 K. 2000/1439"MENFİ TESPİT DAVASI ( Adi Senetteki İmzanın Başka Bir Yerden Alınması Davalının Bu Tür İşler Yapması Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİ HAKİMİNİN KARARINA ETKİSİ ( Beraat Kararının Eldeki Davayı Gören Hakimi Bağlayıcı Nitelikte Olmaması )
TEYP BANDININ DELİL NİTELİĞİ ( Tek Başına Bir Delil Olmasa da Dosya Kapsamıyla Desteklendiğinde Mahkemece İtibar Edilecek Bir Yan Delil Niteliği Taşıması )
YAN DELİL ( Teyp Bandının Tek Başına Bir Delil Olmaması - Ancak Dosya Kapsamıyla Desteklendiğinde Mahkemece İtibar Edilecek Bir Yan Delil Niteliği Taşıması )"
170Y12.HD3.12.1999E. 1999/14229 K. 1999/15633"BONONUN YIRTILMASI ( Ödenmiş Olduğunun Karinesi Olduğu - Alacağın Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği/Alacaklının Yırtık Senede Dayanarak Takip Yapamayacağı )
TAKİP ( Alacaklının Yırtık Senede Dayanarak Takip Yapamayacağı - Senedin Yırtılmasının Ödenmiş Olduğunun Karinesi Olduğu/Alacağın Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği )
YIRTIK BONO İLE TAKİP YAPILAMAYACAĞI ( Senedin Yırtılmasının Ödenmiş Olduğunun Karinesi Olduğu - Alacağın Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği )"
170Y12.HD19.11.1999E. 1999/12958 K. 1999/14626"İMZAYA İTİRAZ ( İtirazın Kabulü Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti ve Ağır Kusuru Olan Alacaklı İçin %10 Para Cezasına Hükmedilmesi )
KÖTÜNİYET ( İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti ve Ağır Kusuru Olan Alacaklı İçin %10 Para Cezasına Hükmedilmesi )
AĞIR KUSUR ( İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti ve Ağır Kusuru Olan Alacaklı İçin %10 Para Cezasına Hükmedilmesi )
PARA CEZASI ( İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti ve Ağır Kusuru Olan Alacaklı İçin %10 Para Cezasına Hükmedilmesi )"
170Y12.HD15.11.1999E. 1999/11073 K. 1999/14219"BONO ( Alacağın Altın Olarak Tesbiti )
ALACAĞIN ALTIN PARA OLARAK TESBİTİ ( Bono )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Alacağın Altın Olarak Tesbiti )"
170Y12.HD14.9.1999E. 1999/9120 K. 1999/10101"TANZİM YERİ OLMAYAN BONO ( Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığı Ancak Borçlunun İhtiyati Haciz Zabıt Varakasında Senetlerden Dolayı Borçlu Olduğunu Kabul Etmesi - Takibe İtirazının Reddi Gereği )
TAKİBE İTİRAZIN REDDİ ( Tanzim Yeri Olmayan Bono - Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığı Ancak Borçlunun İhtiyati Haciz Zabıt Varakasında Senetlerden Dolayı Borçlu Olduğunu Kabul Etmesi )
KAMBİYO SENEDİ VASFI BULUNMAYAN BONO ( Tanzim Yeri Olmadığı - Ancak Borçlunun İhtiyati Haciz Zabıt Varakasında Senetlerden Dolayı Borçlu Olduğunu Kabul Etmesi/Takibe İtiraz Edemeyeceği )
İHTİYATİ HACİZ ZAPTINDA BORCU KABUL ( Tanzim Yeri Olmayan Bono/Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığı - Borçlunun Takibe İtiraz Edemeyeceği )"
170Y12.HD7.6.1999E. 1999/7017 K. 1999/7692"BONONUN UNSURLARI ( Lehdar Yerinde Yazılı Olan İbarelerin Hakiki veya Hükmi Şahıs Niteliğinde Olmaması - Bono Vasfının Bulunmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUNUN İPTALİ ( Takip Konusu Bononun Bono Vasfına Sahip Olmaması Nedeniyle - Lehdar Yerinde Yazılı Olan İbarelerin Hakiki veya Hükmi Şahıs Niteliğinde Olmaması )
LEHDAR ( Bononun Lehdar Yerinde Yazılı Olan İbarelerin Hakiki veya Hükmi Şahıs Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Bononun Bono Vasıflarını Taşımaması )"
170Y11.HD7.5.1999E. 1999/3280 K. 1999/3735"KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ ( Ödemelerin ve Faizinin İadesinde Uygulanacak Kur )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Mark Üzerinden Ödeme Yapan Kooperatif Üyesinin İhracı )
TAKİBİN YABANCI PARA İLE YAPILMASI ( Mark Üzerinden Ödeme Yapan Kooperatif Üyesinin İhracı )
YABANCI PARA İLE YAPILAN TAKİPTE UYGULANACAK KUR"
170YHGK24.3.1999E. 1999/12-176 K. 1999/168"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borca İtiraz Eden Borçlu Yararına Hükmedilmemesi )
SENEDİ İMZALAYANIN TEMSİL YETKİSİNE İTİRAZ ( Borca İtiraz Niteliğindedir )
BORCA İTİRAZ ( Senedi İmzalayanın Yetkisine İtiraz İmza İtirazı Değildir )"
170Y11.HD14.12.1998E. 1998/7404 K. 1998/8826"MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT ( Çeklerin Bedelsiz Kalması )
İSPAT YÜKÜ ( Lehdar ve Hamile Karşı Çekin Karşılıksız Kaldığını )
ÇEKİN KARŞILIKSIZ KALDIĞININ İSPAT YÜKÜ
ÇEKİN KARŞILIKSIZLIĞI DAVASI ( Lehdar ve Hamile Karşı Birlikte Açılması )"
170Y12.HD9.11.1998E. 1998/11900 K. 1998/12299"İMZA İNKARI ( Borçlunun Okur Yazar Olup Olmadığının Yöntemince Resmi Kuruluşlardan Örneğin Seçim Kurulu Vergi Dairesi Belediye Mahalle Muhtarlığı Gibi Yerlerden Araştırılıp Tespit Edilmesi Gereği )
OKUR YAZARLIĞI OLMADIĞI İDDİASI ( Yöntemince Resmi Kuruluşlardan Örneğin Seçim Kurulu Vergi Dairesi Belediye Mahalle Muhtarlığı Gibi Yerlerden Araştırılıp Tespit Edilmesi Gereği - İmza İnkarı )
KESİN MEHİL ( İmza Bilmediğini Bildiren Borçluya İmza Örneklerinin Bulunduğu Kurul ve Kuruluşları Bildirmek Üzere Kesin Mehil Vermek Sureti İle İtirazı Reddetmesi İsabetsiz Olduğu )"
170Y12.HD27.10.1998E. 1998/11048 K. 1998/11570"TEMİNAT SENEDİ ( Kayıtsız Şartsız Borç İçermez )
TEMİNAT SENEDİ ( Alacağın Yargılama Gerektirmesi )
TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptalinde Tazminat )
TAKİP ( Teminat Senedi )"
170Y12.HD26.10.1998E. 1998/10986 K. 1998/11489"İNKAR TAZMİNATI ( Talebin Süreye Bağlı Olmaması )
SÜRE ( İnkar Tazminatı Talebinde )"
170Y12.HD21.9.1998E. 1998/8412 K. 1998/9228"İMZA İNKARINDA İNCELEME YAPILMASI
BORÇLUNUN BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİ ÖDEYEMEMESİ ( Mehil Verilme Zorunluluğu )
MEHİL ( Borçlunun Bilirkişi Ücretini Ödeyememesi )"
170Y12.HD15.9.1998E. 1998/8316 K. 1998/8836"ŞİKAYET ( Protesto Edilmeyen Senetle Takip )
PROTESTO ZORUNLULUĞU ( Senetlerin Takibi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Senedin Protesto Edilmemesi Nedeniyle Takibin İptalinde )"
170Y12.HD18.6.1998E. 1998/6901 K. 1998/7428"KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Tanzim Yeri Yazılı Olmayan Senet-Takibin İptali )
TANZİM YERİ YAZILI OLMAYAN SENET ( Kambiyo Senedi Olmaması-Kambiyo Takibi Yapılamaması )
ŞİKAYET ( Tanzim Yeri Yazılı Olmayan Senetle Kambiyo Takibi Yapılmış Olması )
TAKİBİN İPTALİ ( Tanzim Yeri Yazılı Olmayan Senetle Kambiyo Takibi Yapılamaması )"
170Y12.HD15.6.1998E. 1998/6732 K. 1998/7190"KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Düzenleme Yeri Bulunmayan Bono )
TAKİP ( Düzenleme Yeri Bulunmayan Bono )"
170Y12.HD26.5.1998E. 1998/5192 K. 1998/6050"İMZA İNKARI ( Takibe Yabancı Birinin İmzayı Kabul Etmesi Sebebiyle İnceleme Yapılmaması )
İTİRAZIN REDDİ ( Takibe Taraf Olmayan Birinin İmzayı Kabul Etmesi Nedeniyle )
İMZA İNCELEMESİ ( Üçüncü Şahsın Beyanına Dayanılarak Yapılmaması )"
170Y12.HD21.5.1998E. 1998/4741 K. 1998/5796"ÇEKİN TEDAVÜL YETENEĞİNİN SONA ERMESİ ( Muhataba Ciro ve Teslimi )
ÇEKİN MUHATABA CİROSU ( Tedavül Yeteneğinin Sona Ermesi )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Makbuz Niteliğindeki Çek )
ÇEKİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI ( Ciro Edilen Muhatabın Ödemesi )"
170Y12.HD20.5.1998E. 1998/5249 K. 1998/5708"BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZI ( Kabulü Halinde Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilmemesi )
BORÇLU YARARINA TAZMİNATA HÜKMEDİLMEME ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü )
TAZMİNAT ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Hükmedilmeyeceği )"
170Y12.HD18.5.1998E. 1998/5141 K. 1998/5631"TANZİM YERİ BULUNMAYAN SENET ( Bono Vasfı Bulunmaması )
PROTOKOLE BAĞLI SENET ( Senedin Tahsili Cihaz Tahsiline Bağlanmışsa Bono Vasfı Bulunmaması )
BONO ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senedin Bono Vasfı Bulunmaması )
TANZİM YERİ BULUNMAYAN SENET ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Edilememesi )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( Kambiyo Senedi Vasfı Taşımayan Belge )
BONODA KEŞİDE YERİ YAZILMAMASI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Edilememesi )
TAKİBİN İPTALİ ( Bono Vasfı Taşımayan Belgeye Dayalı Takip )"
170Y12.HD7.5.1998E. 1998/4049 K. 1998/5193"KOOPERATİFİN İLZAMI ( Yetkisiz imza )
YETKİSİZ İMZA ( Kooperatifin ilzamı )
İCRA İNKÂR TAZMİNATI ( Borca itirazın kabulü )
BORCA İTİRAZIN KABULÜ ( Haksız takip tazminatı )
HAKSIZ TAKİP TAZMİNATI ( Borca itirazın kabulü )"
170Y12.HD30.4.1998E. 1998/3951 K. 1998/4804"BONO NİTELİĞİ ( Ödeme Yapılacak Kişi ya da Tüzel Kişinin Gösterilmesi )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Bono Niteliği Olmayan Belge )"
170Y9.HD29.4.1998E. 1998/5117 K. 1998/7916"İMZAYA İTİRAZ ( İtirazın Dikkate Alınmadan Karar Verilmesi )
İMZA İNCELEMESİ ( Yeterli Derecede Yapılmaması )"
170YHGK1.4.1998E. 1998/12-252 K. 1998/251"SÜRE ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtiraz )
ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ZAMANI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte )
İTİRAZ DİLEKÇESİNDE BİLDİRİLMEYEN ZAMANAŞIMI ( Sonradan İleri Sürülmesi )
SENET METNİNDEN ANLAŞILAN İTİRAZ SEBEPLERİ ( Zamanaşımı İtirazının Ne Zaman İleri Sürülebileceği )
İTİRAZ SEBEPLERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Kambiyo Yoluyla Takipte )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Yoluyla Takipte Ne Zaman İleri Sürüleceği ve Senede Dayanılıp Dayanılamayacağı )"
170Y12.HD25.3.1998E. 1998/2907 K. 1998/3541"İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Kambiyo Senedindeki İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Hükmedilemeyeceği )
KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Borçlu Yararına İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
BORÇLUNUN KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZAYA İTİRAZI ( İtirazın Kabulü Halinde İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senedindeki İmzaya )"
170Y12.HD23.3.1998E. 1998/2607 K. 1998/3385"ÖDEME DEFİ ( Usulüne Uygun Bir Şekilde Araştırılmalıdır )
BONO BEDELİNİN LEHDARA ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Usulünce Araştırılmalıdır )
ÖDEME BELGESİ ( Geçerli Olup Olmadığı Belirlenmeden Karar Verilemeyeceği )"
170Y12.HD19.3.1998E. 1998/2592 K. 1998/3334"ŞAHSİ SORUMLULUK ( Yetkisi Olmadığı Halde Senetleri İmzalayanın )
YETKİSİZ TEMSİLCİ ( İmzaladığı Senetlerden Şahsen Sorumludur )
KAT MALİKLERİ KURULU VEKİLİNİN DÜZENLEDİĞİ SENET ( Kambiyo Senedi Düzenleme Yetkisi Verilmediği Halde )"
170Y11.HD13.3.1998E. 1997/8802 K. 1998/1702"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Tazminatın Amacının Borçluları Haksız Olarak İcra Takiplerine İtiraz Etmekten Men Etmek Olması )
İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİ ( Tazminatın Amacının Borçluları Haksız Olarak İcra Takiplerine İtiraz Etmekten Men Etmek Olması )
YABANCI PARA BORÇLARI ( Alacak Yabancı Para Olsa da İnkar Tazminatının Türk Lirası Olarak Hükme Bağlanmasının Gerekmesi )
ALACAĞIN YABANCI PARA OLMASI ( İcra İnkar Tazminatının Türk Lirası Olarak Hükme Bağlanmasının Gerekmesi )"
170Y12.HD5.3.1998E. 1998/2002 K. 1998/2691"ŞİRKET ADINA İMZALANAN ÇEK ( İmzalayanın Temsil Yetkisi Olmaması )
YETKİSİZ TEMSİLCİ ( Şirket Adına İmzaladığı Çekten Bizzat Sorumlu Olur )
ŞAHSİ SORUMLULUK ( Şirket Adına Çeki İmzalayanların Temsil Yetkilerinin Bulunmaması )"
170Y12.HD4.3.1998E. 1998/2046 K. 1998/2577"TARAF TEŞKİLİ ( Tebligat Parçasının Dönme Zorunluluğu )
TEBLİGAT PARÇASININ DÖNME ZORUNLULUĞU ( Taraf Teşkili İçin )
İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Yoluyla Takipte )"
170Y12.HD25.2.1998E. 1998/1652 K. 1998/2243"CİRANTA İMZASINA İTİRAZ ( Keşideci Olan Takip Borçlusu Tarafından )
BONO ( Takip Borçlusu Keşidecinin Ciranta İmzasına İtirazı )
TAKİP BORÇLUSU KEŞİDECİ ( Ciranta İmzasına İtiraz Edemez )"
170Y9.HD24.2.1998E. 1997/21451 K. 1998/2487"İMZAYA İTİRAZ ( İtiraz İncelenmeden Karar Verilmesi )"
170Y12.HD24.2.1998E. 1998/1475 K. 1998/2094"İTİRAZ EDEN MİRASÇI ALEYHİNE TAZMİNAT ( Kötüniyet Şartı Aranır )
KÖTÜNİYET ŞARTI ( İtiraz Eden Mirasçı Aleyhine Tazminata Hükmedilebilmesi İçin )"
170Y12.HD24.2.1998E. 1998/1461 K. 1998/2081"TAKİBE DEVAM EDİLMEMESİ ( İmza Borçluya Ait Olmasa da Borçlu Lehine Tazminata Karar Verilemez )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLMADIĞININ SAPTANMASI ( Takibe Devam Etmeyen Alacaklı Aleyhine Tazminata Karar verilemez )
TAKİPTEN VAZGEÇİLMESİ ( Borçlunun İtirazından Sonra )"
170Y3.HD10.2.1998E. 1998/272 K. 1998/1170"İCRA İNKAR TAZMİNATI İÇİN İLAMSIZ TAKİP ( Tetkik Merci Kararı Kesinleşmeden )
TETKİK MERCİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( İcra İnkar Tazminatı İçin İlamsız Takip )"
170YHGK19.11.1997E. 1997/12-783 K. 1997/957"TAKİBİN İPTALİ ( Çeke Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibi İptali İstemi )
CİRANTA ( Çekin İlk ve Son Cirantasına Karşı Aradaki Ciranta Tarafından Takip Yapılması )
MÜRACAAT BORÇLUSU ( Çekin Takip Alacaklısından Önce de Ciranta Bulunması Sebebiyle Son Cirantanın da Müracaat Borçlularından Sayılması )"
170Y12.HD10.11.1997E. 1997/12342 K. 1997/12425"BONOYU ELİNDE BULUNDURANIN YETKİLİ HAMİL OLMASI ŞARTLARI
İSPAT YÜKÜ ( Bonolarda Yetkili Hamil )
BONODA YETKİLİ HAMİL ( İsbat Yükü )
GERİYE DÖNÜŞ CİROSU ( Bonoda Yetkili Hamil )"
170Y12.HD23.10.1997E. 1997/10863 K. 1997/11489"BONO ve POLİÇEDE KEŞİDECİ ( Aynı Konumda Olmamaları )
BONOYU DÜZENLEYEN KİŞİNİN KENDİNİ LEHTAR OLARAK GÖSTERMESİ ( Geçerli Olmayışı )"
170Y12.HD9.10.1997E. 1997/9798 K. 1997/10454"TAKİP TALEBİ ( Alacağın Türk Parası Tutarının Talepte Gösterilmesinin Gerekmesi )
ALACAĞIN TÜRK PARASI TUTARININ GÖSTERİLMEMESİ ( Süresiz Şikayete Tabi Olması )
TAKİBİN İPTALİ ( Alacağın Türk Parası Tutarının Gösterilmemesinin Kamu Düzeninin İhlali Olduğundan Süresiz Şikayete Tabi Olması )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Alacağın Türk Parası Tutarının Gösterilmemesinin Kamu Düzeninin İhlali Olduğundan Süresiz Şikayete Tabi Olması )"
170YHGK24.9.1997E. 1997/12-382 K. 1997/721"YETKİLİ MAHKEMEYE BAŞVURMA ( Yetkisizlik Kararı Kesinleşmeden )
YETKİSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN YETKİLİ MAHKEMEYE BAŞVURMAK"
170Y12.HD17.6.1997E. 1997/6650 K. 1997/7130"HAMİLE YAZILI ÇEK ( Ciro Sıralamasına Bakılmaz )
YETKİLİ HAMİL ( Hamile Düzenlenmiş Çeklerde Çeki Elinde Bulunduran Kişi )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Hamile Düzenlenmiş Çek )"
170Y12.HD10.6.1997E. 1997/6436 K. 1997/6832"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Şikayet )
ŞİKAYET ( Bonoda Şirketin Ticaret Ünvanının Bulunmaması )
BONO ( Ticaret Ünvanının Gösterilme Zorunluluğu )
BONODA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR"
170Y12.HD5.6.1997E. 1997/6313 K. 1997/6645"CİRANTAYA KARŞI TAKİP YAPILMASI ( Keşidecinin Protesto Edilmesinin Yeterli Olması ),
ÖDEMEME PROTESTOSU ( Keşideciye )
KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYET ( Cirantanın Protesto Edilmeyişi )"
170Y12.HD5.6.1997E. 1997/6299 K. 1997/6625"BORCA VE İMZAYA İTİRAZ ( Bonoda Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adının Yazımının Yeterli ve Zorunlu Olmasına Rağmen Bunun Bonoda Yazılmaması )
TANZİM YERİ ( Tanzim Yerinin Gösterilmesinin Gerekmesi Gösterilmeyen Bir Bononun Tanzim Edenin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayılması )"
170YHGK4.6.1997E. 1997/12-253 K. 1997/486"DÜZENLEME TARİHİ ( Bonoda Bulunması Zorunluluğu )
BONO ( Düzenleme Tarihi Bulunması Zorunluluğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Düzenleme Tarihi Olmayan Bono )"
170Y12.HD2.6.1997E. 1997/5702 K. 1997/6407"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Kayıt ve Şarta Bağlı Bono Alacağı )
BONO ( Kayıt ve Şarta Bağlı )"
170Y12.HD12.5.1997E. 1997/5316 K. 1997/5444"ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÇEK ( Niteliğini ve Ünvanını Belirtme Zorunluluğu )
ŞİKAYET ( Şirket Adına Düzenlenen Çekte Şirket Ünvanının Bulunmaması )"
170Y12.HD15.4.1997E. 1997/4307 K. 1997/4694"TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA BORCA İTİRAZ EDİLMESİ ( Borçlunun İtfa Veya İmhal İddiasını Kanıtlamasının Gerekmesi )
İTFA ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Borçlunun İtfa İtirazını Kanıtlamasının Gerekmesi )
İMHAL ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Borçlunun İmhal İtirazını Kanıtlamasının Gerekmesi )"
170Y12.HD10.4.1997E. 1997/4119 K. 1997/4413"BORCUN KISMEN KABUL EDİLMESİ ( Bonoda )
TAKİBİN İPTALİ ( Bonodaki Alacağın Kısmen Kabul Edilmesi Halinde )"
170Y12.HD7.4.1997E. 1997/3874 K. 1997/4260"GERİYE CİRO ( Çeki Devralan Cirantanın Eski Durumuna Girmesi )
CİRANTANIN GERİYE CİROYLA ÇEKİ DEVRALMASI ( Başvurabileceği Kimseler )"
170Y12.HD31.3.1997E. 1997/3647 K. 1997/3946"TEMİNAT SENEDİ ( Neyin Teminatı Olduğu Belgeyle İspatlanmalıdır )
ŞİKAYET ( Teminat Senedinin Takip Edilemeyeceği İddiası )
KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Teminat Senetlerinin Takibi )"
170Y12.HD5.3.1997E. 1997/1947 K. 1997/2491"BONO VASFI ( Lehdar Olarak Yazılan İsmin Özel veya Tüzel Bir Kişiye Ait Olmaması )
KAMBİYO YOLU İLE TAKİP ( Bonoda Lehdar Olarak Yazılan İsmin Özel veya Tüzel Bir Kişiye Ait Olmaması )
TAKİBİN İPTALİ ( Bonoda Lehdar Olarak Yazılan İsmin Özel veya Tüzel Bir Kişiye Ait Olmaması )
LEHDAR ( Bono-Özel veya Tüzel Kişiye Ait Olmayan İsim-Takibin İptali )"
170Y12.HD19.2.1997E. 1997/1165 K. 1997/1531"CİRO ZİNCİRİNDE YER ALAN BİR ALACAKLININ TAKİP YAPMASI ( Dönüş Cirosu Gerekmemesi )
CİRO İMZASI ÇİZİLEN CİRANTANIN ÇEKİ İBRAZI ( Takip Alacaklısının Yetkisini Kaldırmaz )
DÖNÜŞ CİROSU ( Ciro Zincirindeki Alacaklının Takip Yapması İçin Gerekmemesi )"
170Y12.HD19.2.1997E. 1997/1138 K. 1997/1510"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİBİN İPTALİ ( Borçlu Lehine Tazminat Hakkı Doğurmaması )
TAZMİNAT ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takibin İptali Halinde )"
170Y12.HD6.2.1997E. 1997/738 K. 1997/1249"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Senetlerin Re'sen Araştırılması )
DÜZENLEME ( TANZİM ) YERİ OLMAMASI ( Senedin Bono Niteliği Almasına Engel Olur )
TAKİBİN İPTALİ ( Senette Tanzim Yeri Olmaması )
BONO ( Tanzim Yeri İhtiva Etmeyen )"
170Y12.HD18.12.1996E. 1996/15537 K. 1996/15923"İTİRAZ ( Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı )
İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı İtirazında )
TAZMİNAT ( Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı İtirazında )"
170YHGK13.11.1996E. 1996/12-672 K. 1996/777"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Takip Konusu Senette Keşide Yerinin Yazılı Olmaması )
BONO VASFI ( Takip Konusu Senette Keşide Yerinin Yazılı Olmadığı Gibi Borçluların İsim ve Soyadlarının Yanında İdari Birim Olarak Adreslerinin de Gösterilmemesi )
KEŞİDE YERİ BELİRTİLMEYEN SENET ( Bono Vasfına Haiz Olmaması )
KEŞİDE YERİ YAZILI OLMAYAN SENET ( Bono Vasfı )
BORÇLULARIN ADRESLERİ GÖSTERİLMEYEN SENET ( Bono Vasfı )
SENEDİN BONO VASFINI TAŞIMAMASI ( Keşide Yeri, Borçlu İsim ve Soyadları ile Adreslerinin Gösterilmemiş Olması )
BONO VASFINI TAŞIMAYAN SENET ( Keşide Yeri, Borçlu İsim ve Soyadları ile Adreslerinin Gösterilmemiş Olması )
KEŞİDE YERİ, BORÇLU İSİM VE SOYİSİMLERİ İLE ADRESLERİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Senedin Bono Vasfını Taşımaması )
BORÇLUNUN İSİM VE SOYADI İLE ADRESLERİNİN VE KEŞİDE YERİNİN GÖSTERİLMEDİĞİ SENET ( Bono Vasfını Taşımaması )"
170YHGK23.10.1996E. 1996/12–555 K. 1996/714"BONODA TANZİM TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Tarihin Tedavüle Çıktından Sonra Atıldığı Anlaşmalara Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belge İle İspatlanmadığı - Tanzim Tarihin Gerçek Olmasının Şart Bulunmadığı/Borçlunun İtirazlarının Esasının İncelenmesi Gereği)
TANZİM TARİHİNİN SONRADAN YAZILMASI ( Bonoda Tarihin Tedavüle Çıktından Sonra Atıldığı Anlaşmalara Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belge İle İspatlanmadığı - Tanzim Tarihin Gerçek Olmasının Şart Bulunmadığı )
İTİRAZ ( Bono Tedavüle Çıktığında Tanzim Tarihi Bulunmaması Sonra Atıldığı Anlaşmalara Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belge İle İspatlanmadığı - Tanzim Tarihin Gerçek Olmasının Şart Bulunmadığı/Borçlunun İtirazlarının Esasının İncelenmesi Gereği )
BONODA TANZİM TARİHİ ( Gerçek Olmasının Şart Bulunmadığı - Tarihin Tedavüle Çıktından Sonra Atıldığı Anlaşmalara Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belge İle İspatlanmadığı Durumlarda Borçlunun İtirazlarının Esasının İnceleneceği )"
170YHGK2.10.1996E. 1996/12-590 K. 1996/650"BONO NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senet - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )
TAKİBİN RE'SEN İPTALİ GEREĞİ ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senedin Bono Niteliğinin Bulunmaması - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konulamayacağı )
TANZİM YERİ BULUNMAYAN SENET ( Bono Niteliğinde Olmaması ve Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konulamaması )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Tanzim Yeri Bulunmadığından Bono Niteliğinde Olmayan Senet İçin )"
170Y12.HD13.6.1996E. 1996/8074 K. 1996/8359"HAK SAHİPLİĞİNİ İSPAT ( Çek-Takip Alacaklısının Ciro Silsilesinden Anlaşılmaması-Takibin İptali )
ÇEKTE YETKİLİ HAMİL ( Ciro Silsilesinde Yer Almayan Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması-Takibin İptali )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Alacaklısının Ciro Silsilesinde Yer Almaması )
İBRAZDAN SONRA ALACAKLIYA GEÇEN ÇEK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip-Takibin İptali )"
170Y12.HD15.4.1996E. 1996/4806 K. 1996/5191"BONONUN SÜRESİNDE PROTESTO EDİLMEMESİ ( Lehdara Karşı Takip Hakkının Yitmesi )
LEHDARA KARŞI TAKİP HAKKININ YİTMESİ ( Bononun Süresinde Protesto Edilmemesi )"
170Y12.HD12.12.1995E. 1995/17546 K. 1995/17648"BONO VASFINDA OLMAYAN SENET ( Keşide Yeri ve Keşidecinin İsminin Yanında İdari Birim Olarak İkametgahının Gösterilmemiş Olması )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Bono Vasfı Olmayan Senet )
KEŞİDE YERİ YAZILI OLMAYAN SENET ( Bono Vasfı-Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip )"
170Y12.HD11.10.1995E. 1995/13130 K. 1995/13461"YETKİLİ HAMİL OLMAYAN KİŞİNİN TAKİP YAPMASI ( Geçersizdir )
KEŞİDECİNİN CİRO İMZASINA İTİRAZ EDEMEMESİ
CİRO İMZASINA İTİRAZ EDEMEME ( Keşidecinin )"
170Y12.HD26.9.1995E. 1995/11101 K. 1995/12126"AÇIK BONO TANZİMİ ( Geçerlidir )
TANZİM TARİHİ ( Bononun Zorunlu Unsuru Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Tanzim Tarihine İtiraz )
BONODA TANZİM TARİHİ ( Keşide Tarihinden Sonraki Bir Tarih Yazılması )"
170YHGK5.7.1995E. 1995/12-512 K. 1995/729"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( İcra İnkar Tazminatı - Hükmedilmesi İçin Talep Şartı Dahi Aranmayacağı/Davanın Karşı Tarafın İznine Bağlı Tevsi Edilebileceği Kuralının Bu Tazminatlar Yönünden Uygulama Yeri Bulunmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kaldırılması Davasının Karşı Tarafın İznine Bağlı Tevsi Edilebileceği Kuralının Bu Tazminatlar Yönünden Uygulanamayacağı - Hükmedilmesi İçin Talep Şartı Dahi Aranmayacağı )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ ( İtirazın Kaldırılması Talebi - İcra İnkar Tazminatı Hükmedilmesi İçin Talep Şartı Dahi Aranmayacağı Davanın Karşı Tarafın İznine Bağlı Tevsi Edilebileceği Kuralının Bu Tazminatlar Yönünden Uygulanamayacağı )"
170YHGK19.4.1995E. 1995/12-296 K. 1995/404"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Duruşmada da İstenebileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİNDE SÜRE
SÜRE ( İcra İnkar Tazminatı Talebinde )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( İcra inkâr tazminatı )"
170Y12.HD28.2.1995E. 1995/2701 K. 1995/2647"ÇEKİN NİTELİĞİNİ KAYBETMESİ ( İbraz Süresinin Geçirilmesi )
ÇEKTE İBRAZ SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Çekin Niteliğini Kaybetmesi )
SÜRESİNDEN SONRA İBRAZ ( Çeke Dayanan Takibin İptali )
TAHRİFATIN İNCELENEMEMESİ ( Süresinde İbraz Edilmemiş Çekte )"
170Y8.CD11.10.1994E. 1994/9422 K. 1994/11020"MAL BEYANI ( Yasal Unsurları Taşımaması )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğu Kalkar )"
170Y12.HD6.10.1994E. 1994/11001 K. 1994/11719"SENET METNİNDE TAHRİFAT ( Bilirkişi İncelemesini Gerektirmesi )
SENETTEKİ MİKTAR ( Yazıyla Yazılan Miktara İtibar Edileceği )
KEŞİDE YERİ OLMAYAN BONONUN TAKİBİ ( Kambiyo Senedi Vasfını Kaybedeceği )
BONONUN UNSURLARINDA EKSİKLİK ( Keşide Yerinin Olmaması )
UNSURLARI EKSİK BONO ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip Yapılamayacağı )"
170Y12.HD23.9.1994E. 1994/10391 K. 1994/10999"SENET TANZİM TARİHİ ( Tedavüle Çıktıktan Sonra Atıldığı İddiası )
AYNI KUVVETTE DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senet Tanzim Tarihinin )
TANZİM TARİHİ ( Senet Tedavüldeyken Atıldığı İddiası )"
170Y12.HD22.9.1994E. 1994/10675 K. 1994/10950"SENETTEKİ TARİHTE DÜZELTME ( Parafe Edilmemişse Geçerli Olmayacağı )
PARAFE EDİLMEMİŞ DÜZELTME ( Senedin Vade Tarihinde )
VADE TARİHİ TANZİM TARİHİNDEN ESKİ SENET ( Kambiyo Senedi Olamaması )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNDE OLMAMA ( Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Eski Senet )"
170Y12.HD20.9.1994E. 1994/9772 K. 1994/10795"VADESİZ BONOLARIN TAKİBİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla )
BONOYA DAYALI TAKİP ( Vadesi Belirtilmemişse )
YETKİLİ YER ( Bononun Unsurlarından Olmadığı )
BONONUN UNSURLARI ( Yetkinin Bu Unsurlardan Olmadığı )
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK BONO ( Vadesiz Bono )"
170Y12.HD6.5.1994E. 1994/5655 K. 1994/6090"ÇEKTE İKİ TARİH BULUNMASI ( Çekin Vasfını Etkilememesi )
ÇEKTE VADE BULUNMADIĞI ( Çekte Birden Fazla Tarih Bulunması Önemsizdir )"
170Y12.HD21.4.1994E. 1994/5014 K. 1994/5129"İMZA İNKARI ( Bilirkişi İncelemesi Gerektirip Gerektirmemesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İnkarında )
TETKİK MERCİİNİN İMZA İNCELEMESİ YAPABİLMESİ"
170Y12.HD13.12.1993E. 1993/15009 K. 1993/19455"BORCA İTİRAZ NEDENLERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ VE GENİŞLETİLEMEMESİ"
170Y12.HD6.12.1993E. 1993/14681 K. 1993/19054"İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( İnkar Tazminatı )
İNKAR TAZMİNATI ( İmzaya İtirazın Kabulü )"
170YHGK1.12.1993E. 1993/13-545 K. 1993/750"BONODA İMZA İNKARI ( Bedeli ödendikten sonra )
İMZA TATBİKATINDA YÖNTEM
ZAMANAŞIMI ( Bono bedeli ödendikten sonra imza inkârı )
BONO BEDELİNİN İSTİRDADI ( Ödemeden sonra imza inkârı )"
170Y12.HD25.11.1993E. 1993/14581 K. 1993/18568"BONOYA DAYALI TAKİP ( Keşidecinin Ciro İmzasının Lehdara Ait Olmadığı İddiası )
KEŞİDECİNİN İTİRAZ HAKKI OLMAMASI ( Ölmüş Lehdarın İmzasına )
ÖLMÜŞ LEHDARIN İMZASINA İTİRAZ ( Mirasçılarının Edebileceği )
İMZAYA İTİRAZ HAKKI ( Ölmüş Lehdarın Bonodaki İmzasına )"
170Y12.HD25.11.1993E. 1993/14565 K. 1993/18556"İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Borçlu Lehine Tazminat )
BORÇLU LEHİNE TAZMİNAT ( İmzaya İtirazın Kabulü )"
170Y12.HD16.11.1993E. 1993/13257 K. 1993/17999"LEHTARI GÖSTERİLMEYEN SENEDİN TAKİBİ
TAKİBİN İPTALİ ( Lehdarı Gösterilmeyen Senet )"
170Y12.HD10.11.1993E. 1993/13311 K. 1993/17553"BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )
GENEL HACİZ YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Bulunması )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Varsa )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( İİK m. 68'deki Belgelerden Olması )"
170Y12.HD5.11.1993E. 1993/13604 K. 1993/17191"PARMAK İZİYLE BONO DÜZENLENEMEYECEĞİ ( İTM Tarafından Re'sen Dikkate Alınır )
BONO ( Parmak İziyle Düzenlenemeyeceği )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN SENET ( Parmak İziyle Bono Tanzimi )"
170Y12.HD17.6.1993E. 1993/6294 K. 1993/10993"İNKAR EDİLEN İMZANIN BORÇLUYA AİDİYETİNİN İNCELENMESİ
İSPAT KÜLFETİ ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Aidiyetinin Tesbit Edilememesi )"
170Y11.HD18.5.1993E. 1992/3373 K. 1993/3670"VEKİL İLE TEMSİL EDİLMEME ( Vekalet Ücretine Hükmedilmesi )
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETMEK ( Vekil İle Temsil Edilmeyen Davalı )"
170Y12.HD7.4.1993E. 1993/2315 K. 1993/6229"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senet )
TANZİM TARİHİ ( Bononun Asli Unsuru Olduğu )
BONOYA DAYALI TAKİP ( Tanzim Tarihi Taşımayan )"
170Y19.HD18.2.1993E. 1992/5627 K. 1993/1132"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İnkar Tazminatına Esas Alınacak Miktar )
TAKİP BORCUNDAN DÜŞÜLME ( MAHSUP EDİLME )
HARİCEN YAPILAN ÇEKİŞMESİZ ÖDEME ( İcra İnkar Tazminatının Belirlenmesinde Hesaba Katılmayacağı )
İNKAR TAZMİNATINDA ESAS ALINACAK MİKTAR ( Dava Sırasında Ödeme Yapılmışsa )"
170YHGK27.1.1993E. 1992/12-679 K. 1993/17"KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önce Olan Senet )
TANZİM TARİHİ VADE TARİHİNDEN SONRA OLAN SENET
VADE TARİHİ TANZİM TARİHİNDEN ÖNCE OLAN SENET"
170Y12.HD25.1.1993E. 1992/11814 K. 1993/1190"KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Lehtarın İsmi Yazılı Olmayan Senet )
BONO ( Lehtar İsmi Yazılı Olmayan Senet Bono Değildir )
LEHTAR ( İsminin Bonoda Yazılmaması )"
170Y12.HD2.7.1992E. 1992/7506 K. 1992/9100"VADESİ GÖSTERİLMEMİŞ BONONUN TAKİBİ
BONO ( Vadesi Gösterilmemişse Görüldüğünde Ödenir )"
170Y12.HD2.7.1992E. 1992/2041 K. 1992/9132"YAZILI DELİL ( Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulmadığının İsbatı )
BONONUN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Yazılı Delil Şartı )"
170Y12.HD29.6.1992E. 1992/1867 K. 1992/8878"BONONUN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Hamilin Cirantasına Müracaat Hakkı )
TAKİBİ YAPANIN HAMİL OLMASI ( Düzgün Ciro Zinciri )
YETKİLİ HAMİL ( Düzgün Ciro Zinciri )"
170Y12.HD26.6.1992E. 1992/2071 K. 1992/8825"ÇEK ( Keşide Yerindeki Kısaltmanın Geçerli Olabilmesi )
KEŞİDE YERİ OLMAYAN ÇEKİN TAKİBİ
TAKİP ( Keşide Yerinde Kısaltma Yazılı Çek )"
170Y12.HD25.6.1992E. 1992/1194 K. 1992/8773"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SENET DÜZENLEMESİ ( İstifa Ettiği Halde )
TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Tescil Mecburiyeti )
KOOPERATİFİ TEMSİL YETKİSİNİN KALKMASI ( Tescil Gerekliliği )"
170Y12.HD24.6.1992E. 1992/6951 K. 1992/8712"İMZA İNCELEMESİ ( İnkarda Bulunan Kabul Etmediği İmzanın İncelemede Esas Alınması )
TATBİKE MEDAR İMZA ( Kabul Edilmeyen İmza İncelemede Esas Alınamaz )"
170Y12.HD24.6.1992E. 1992/1306 K. 1992/8701"KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Takip Hakkının Re'sen Araştırılması )
ÖDEME İTİRAZI ( Borcun Esasının Kabul Edildiği Hallerde )
TAKİP HAKKI ( Kambiyo Senetlerine Has Takipte )"
170Y12.HD22.6.1992E. 1992/7220 K. 1992/8548"KEŞİDE YERİ BULUNMAYAN ÇEKİN TAKİBİ
ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Takip )"
170Y12.HD19.6.1992E. 1991/14324 K. 1992/8471"KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Kadının Kocası Lehine Borç Altına Girmesi )
KADININ KOCA İLE BİRLİKTE KEŞİDECİ OLARAK BONO İMZALAMASI
SULH HAKİMİNİN ONAYI ( Kadının Kocası Lehine Kefalet Sözleşmesi İmzalaması )"
170Y12.HD19.6.1992E. 1991/14318 K. 1992/8470"BONO ( Hayat Sigortasına İlişkin Prim Borcu )
HAYAT SİGORTASINA İLİŞKİN PRİM BORCUNUN TAHSİLİ
TAKİP ( Hayat Sigortasına İlişkin Prim Borcu )"
170Y12.HD18.6.1992E. 1992/1175 K. 1992/8340"TAKİP ALACAKLISININ YETKİLİ HAMİL OLMAMASI ( Takibin İptali Gerekir )
YETKİLİ HAMİL ( Bonoya Dayanarak Takip Yapabilecek Kişi )
CİRO ZİNCİRİ ( Takip Alacaklısının Hakkı Bu Zincirden Anlaşılmalıdır )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Alacaklının Yetkili Hamil Olmaması )"
170Y12.HD16.6.1992E. 1991/14313 K. 1992/8147"ZAMANAŞIMI İDDİASI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ZAMANAŞIMI İDDİASI ( Süre )
SÜRE ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımı İddiası )"
170Y12.HD8.6.1992E. 1992/878 K. 1992/7948"BONONUN VADE VE TANZİM TARİHİNDE HATA ( Kambiyo Senedi Vasfını Etkilememesi )
VADENİN VE TANZİM TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Bononun Vasfını Etkilememesi )
TANZİM TARİHİNDE HATA ( Bononun )"
170Y12.HD8.6.1992E. 1992/6433 K. 1992/7931"İMZAYA İTİRAZ ( Kabul Halinde Alacaklının Para Cezasıyla Sorumluluğu )
İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI ( Reddi Halinde Alacaklının Sorumluluğu )"
170Y12.HD27.4.1992E. 1991/12548 K. 1992/5579"CEZA MAHKEMESİNDEN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )
İNKAR TAZMİNATI ( Ceza Mahkemesinden Alınan Bilirkişi Raporuna Dayanarak )"
170YHGK15.4.1992E. 1992/12-153 K. 1992/243"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun Mirasçıları - Tazminata Hükmedilmesinin Kötüniyetin Sübutuna Bağlılığı )
BORÇLUNUN MİRASÇILARININ İMZAYA İTİRAZLARI ( Tazminata Hükmedilmesinin Kötüniyetin Sübutuna Bağlılığı )
MİRASÇILARIN MURİSİN İMZASINA İTİRAZLARI ( Borca İtiraz Davası - Tazminata Hükmedilmesinin Kötüniyetin Sübutuna Bağlılığı )
KÖTÜNİYET ( Tazminata Hükmedilmesinin Sübutuna Bağlılığı - Borçlunun Mirasçılarının İmzaya İtirazları )"
170Y12.HD10.4.1992E. 1991/10659 K. 1992/4655"BONONUN İPTAL HÜKMÜNE DAYANAN TAKİP ( Kayıp Olan )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Kayıp Olan Bononun İptal Hükmüne Dayanan )"
170Y12.HD8.4.1992E. 1991/11546 K. 1992/4443"İCRA TAKİBİNİ YAPANIN YETKİLİ HAMİL OLMASI ZORUNLULUĞU
CİRO ZİNCİRİNE GÖRE YETKİLİ HAMİL ( Takip Yapabilme )"
170Y12.HD7.4.1992E. 1991/11613 K. 1992/4357"TAZMİNAT ( Zorunlu Unsurları Bulunmayan Bono Takibinin İptali )
BONONUN TAKİBİ ( Zorunlu Unsurları Bulunmayan )"
170Y12.HD1.4.1992E. 1991/11037 K. 1992/4131"İMZA İNKARI DOLAYISIYLA İHTAR OLUNAN PARA CEZASI ( İİK.m.170'te Kanun Boşluğu Bulunması )
PARA CEZASI ( İmza İnkarı Dolayısıyla )
KIYAS YASAĞI ( Cezai Müeyyideler Bakımından Kıyas Yoluna Gidilemeyeceği )
KANUN BOŞLUĞU ( 168.Maddeye Göre İhtar Olunan Para Cezasına 170.Maddede Yer Verilmemiş Olması )"
170Y12.HD24.3.1992E. 1991/10336 K. 1992/3597"TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ALACAKLININ ŞİRKET ORTAĞINA YÖNELMESİ ( Zamanaşımı )
BORÇLU ŞİRKETİN İFLASI ( Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Değildir )
ZAMANAŞIMI ( Alacaklının Şirket Ortağına Yönelmesi )"
170Y12.HD18.3.1992E. 1991/9697 K. 1992/3330"İMZA İTİRAZI DIŞINDAKİ İTİRAZLAR ( Borçlunun Duruşmaya Gelmemesi )
İMZAYA İTİRAZ EDEN BORÇLUNUN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Diğer İtirazları )"
170Y12.HD18.3.1992E. 1991/9631 K. 1992/3274"KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Yetkili Hamil Olmayanın Çeki Takibi )
YETKİLİ HAMİL ( Çeke Dayanarak Takip Yapabilmesi )
CİRO ZİNCİRİ ( Hakkı Anlaşılmayan Kişinin Takip Yapamaması )"
170Y12.HD17.3.1992E. 1991/9015 K. 1992/3198"KOOPERATİFİ TEMSİL YETKİSİ SONA EREN KİŞİNİN ÇEK DÜZENLEMESİ
TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Ticaret Siciline Tescil Mecburiyeti )
KOOPERATİF ADINA ÇEK DÜZENLENMESİ ( Temsilcilik Sıfatı Kalkan Kişi Tarafından )"
170Y12.HD16.3.1992E. 1991/9391 K. 1992/3131"BONODA LEHTAR ( Hakiki veya Hükmi Şahıs Olma Mecburiyeti )
BONO ( Tüzel Kişiliği Olmayan İşletme Adına Düzenlenen )"
170Y12.HD17.2.1992E. 1992/1128 K. 1992/1470"KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Yetkili Hamil Olmayanın Bonoyu Takip Etmesi )
YETKİLİ HAMİL ( Bonoya Dayanarak Takip Yapabilecek Kişi )
BONO ( Kendine Ciro Yapılmayanın Yetkili Hamil Olmaması )"
170Y12.HD12.2.1992E. 1991/7321 K. 1992/1302"İMZA İNCELEMESİ ( Duruşmaya Katılınmamasına Rağmen İmza Sirkülerinin İbrazı )
İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI ( Borçlunun Duruşmaya Katılmaması )
İSTİKTAB ( İstinabe Yoluyla )"
170Y12.HD2.12.1991E. 1991/5114 K. 1991/12592"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( İmzaya İtiraz Eden Borçlunun Çağrıldığı Oturuma Gelmemesi )
İMZA İTİRAZI ( Münkirin Oturuma Gelmemesi Üzerine Yapılcak İşlemler )"
170Y12.HD4.6.1991E. 1990/14193 K. 1991/7167"İMZA İNKARI ( Süresi Geçtikten Sonra )
SÜRESİ GEÇTİKTEN SORA İMZA İNKARI
İMZA İNKARINDA PARA CEZASI UYGULANMAZ"
170Y12.HD31.5.1991E. 1991/5624 K. 1991/7020"VASİ YA DA VELİNİN TAKİBE İTİRAZI
TAZMİNAT ( Vasi Ya da Velinin Takibe İtirazı )"
170Y12.HD31.5.1991E. 1990/13504 K. 1991/7065"TAZMİNAT ( İmzaya İtirazın Kabulü Halinde )
İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmez )"
170Y12.HD29.5.1991E. 1990/14239 K. 1991/6864"GÖREV ( Tetkik Merciinin Takip Hakkını Resen İncelemesi )
MERCİNİN TAKİP HAKKINI RESEN İNCELEME ZORUNLULUĞU
ALACAKLININ TAKİP HAKKINA SAHİP OLMAMASI ( Tetkik Merciinin İnceleme Zorunluluğu )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Mercinin Resen İnceleme Zorunluluğu )"
170Y12.HD28.5.1991E. 1990/12745 K. 1991/6798"ŞİKAYET ( Aynı Dilekçede Borcu da Kabul Etmek )
KAMBİYO SENEDİNDEKİ BORCUN KABULÜ DURUMUNDA ŞİKAYET
BORÇLUNUN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BORCUNU KABUL ETMESİ
TANZİM TARİHİ OLMAYAN SENET ( Şikayette Borcu da Kabul Etmek )"
170Y12.HD24.5.1991E. 1990/13918 K. 1991/6661"İMZA İTİRAZINDA İNKAR TAZMİNATI ( Borcun Kısmi Kabulü İle Sonuca Gidilmesi )
İMZA İTİRAZINDA TAZMİNAT ( İmza İncelemesi Yapılması Zorunluluğu )"
170YHGK1.5.1991E. 1991/12-137 K. 1991/230"TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Bankaya Teminat Cirosu Olarak Verilen Senedi Takibe Koyan Banka )
TEMİNAT CİROSU OLARAK VERİLEN SENET ( Senedin Banka Tarafından Takibe Koyulması Açılan Davada da Bankanın Borçlunun İtirazını Kabul Etmemesi )
KÖTÜNİYET ( Teminat Cirosu Olarak Verilen Senedin Banka Tarafından Takibe Koyulması Açılan Davada da Bankanın Borçlunun İtirazını Kabul Etmemesi )"
170Y12.HD22.4.1991E. 1991/2690 K. 1991/4910"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİPTE İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ
İMZAYA İTİRAZIN KABULÜNDE TAZMİNAT
ALACAKLININ İMZAYA İTİRAZI KABULÜ"
170Y12.HD28.3.1991E. 1990/11128 K. 1991/3959"KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Alacaklının Takip Hakkının Olmaması İnkar Tazminatını Gerektirmez )
İNKAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Hakkının Bulunmaması Halinde )"
170Y12.HD21.3.1991E. 1990/10813 K. 1991/3596"OKUR YAZAR OLMAYAN BORÇLUNUN İMZA İTİRAZI
İSPAT KÜLFETİ ( Okur Yazar Olmayan Borçlunun İmza İtirazı )"
170Y12.HD21.3.1991E. 1990/10748 K. 1991/3568"MERCİNİN RESEN KARAR VERMESİ ZORUNLULUĞU ( Yetkili Hamil )
TAKİBİN İPTALİ ( Yetkili Hamil )
ALACAKLININ TAKİP HAKKININ BULUNMAMASI ( Yetkili Hamil )"
170Y12.HD21.3.1991E. 1990/10732 K. 1991/3557"TAKİP ( Birden Çok Vade Tarihi Olan Bonoyu )
BONO ( Birden Çok Vade Tarihi Olan )
BONO ( Tahrif Edilmiş Birden Çok Vade Tarihli )"
170Y12.HD18.3.1991E. 1990/10639 K. 1991/3371"ÇEKİN ARKASINDA İBRAZ TARİHİ BELİRTİLMEMESİ
ÇEKTE MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( İbraz Tarihinin Belirtilmemesi )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( İbraz Tarihi Belirtilmeyen Çek )"
170Y12.HD15.3.1991E. 1990/12954 K. 1991/3308"ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( İnkar Tazminatı )
İNKAR TAZMİNATI ( Anayasaya Aykırılık İddiası )"
170Y12.HD15.3.1991E. 1990/10429 K. 1991/3263"YETKİLİ HAMİL ( Kambiyo Senetlerinde )
MERCİNİN RESEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Kambiyo Senetlerinde Yetkili Hamil )
KAMBİYO SENEDİNİN TAKİP ALACAKLISININ TAKİP YETKİSİ"
170Y12.HD14.2.1991E. 1990/8622 K. 1991/1719"TAKİBİN YETKİLİ KİŞİCE YAPILDIĞININ MERCİCE ARAŞTIRILMASI
İCRA TETKİK MERCİİ TAKİBİ YAPANIN YETKİLİ HAMİL OLUP OLMADIĞINI RE`SEN ARAŞTIRILMASI"
170Y12.HD21.11.1990E. 1990/4784 K. 1990/11865"TANZİM TARİHİ ( Ciro Tarihinden Daha Sonraki Bir Tarihi Taşıyan Senet )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kıymetli Evrak Niteliği Olmayan Senedin Ciroyla Değil Alacağın Temliki Yoluyla Devredileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Tanzim Tarihi Olarak Ciro Tarihinden Daha Sonraki Bir Tarihi Taşıyan Senede Dayanılarak Yapılamayacağı )
KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİ TAŞIMAYAN BONO ( Devir Şekli )
CİRO TARİHİNDEN SONRA TANZİM TARİHİ TAŞIYAN BONO
DÜZENLEME TARİHİ OLMAYAN BONONUN TAKİBİ"
170Y12.HD21.11.1990E. 1990/12271 K. 1990/11887"BONO ( Satım Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verildiği Defi )
TEMİNAT BONOSUNA DAYANAN TAKİP
HAMİLİN BORÇLUNUN BİLEREK ZARARINA HAREKETİ"
170Y12.HD16.11.1990E. 1990/4467 K. 1990/11642"BANKAYA REHİN CİROSU İLE VERİLEN ARKASINDA BAŞKA CİRO OLMAYAN BONO
TAKİP YAPANIN YETKİLİ HAMİL OLMASI ( Arkasında Ciro Olmayan Bono )
YETKİLİ HAMİL ( Arkasında Ciro Olmayan Bono )"
170Y12.HD14.11.1990E. 1990/11949 K. 1990/11569"BONO ( Takip Yapanın Yetkili Hamil Olması Zorunluluğu )
YETKİLİ HAMİL ( Bonoyu Takip )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİPTE YETKİ"
170Y12.HD13.11.1990E. 1990/11743 K. 1990/11521"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP HAKKI ( Yetkili Hamil )
BONO ARKASINDA BAŞKA CİRO BULUNMAMASI ( Yetkili Hamil Kabul Edilmemek )"
170Y12.HD23.10.1990E. 1989/6451 K. 1990/6817"İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Kural Olarak Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
BONODAKİ İMZANIN İNKARI ( Tetkik Merciinde Alınan ve Davalının Kabul Etmediği Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
TETKİK MERCİİNCE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalının Kabul Etmediği Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
170Y12.HD10.10.1990E. 1990/2625 K. 1990/9771"KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZA İNKARININ KABULÜ ( Tazminat Öngörülmemiş Olması )
İNKAR TAZMİNATI ( Kambiyo Senedindeki İmza İnkarının Kabulü İçin Öngörülmemesi )"
170Y12.HD18.9.1990E. 1990/2165 K. 1990/8705"KEŞİDECİNİN LEHDARA PROTESTO ÇEKMESİ ( Takip )
LEHDARA KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YAPILMASI ( Mirasçılara )"
170Y12.HD17.9.1990E. 1990/1963 K. 1990/8525"KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE YAPILAN İMZAYA İTİRAZ
İMZAYA İTİRAZ ( Kanun Değişikliğinden Önce Yapılanın Geçerliliği )"
170Y12.HD17.9.1990E. 1990/1814 K. 1990/8511"BONO NİTELİĞİNDE OLMAYAN SENETLERİN TAKİBİ
BONODA ALACAKLININ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMAMASI
BONO ( Lehdar Olarak Tüzel Kişiliği Bulunmayan Firma Adı Yazılamayacağı )
LEHDAR ( Tüzel Kişiliği Bulunmayan Firma Adı Yazılan Senedin Bono Vasfında Olmaması )
TÜZEL KİŞİLİK ( Bonoya Lehdar Olarak Tüzel Kişiliği Olmayan Firma Adı Yazılamaması )"
170Y12.HD28.6.1990E. 1990/1501 K. 1990/8190"İNKAR TAZMİNATI VE PARA CEZASI ( İmzaya İtiraz Eden Mirasçı )
İMZAYA İTİRAZ ( Mirasçının )
KÖTÜNİYET ( Murisin İmzasının İnkarı )"
170Y12.HD14.6.1990E. 1990/3628 K. 1990/7506"İNKAR TAZMİNATI ( Kambiyo Senedindeki İmza İnkarının Kabulü Halinde )
KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZA İNKARININ KABULÜ ( İnkar Tazminatı Öngörülmemiş Olması )"
170Y12.HD7.6.1990E. 1990/557 K. 1990/7029"SENEDİN BOŞ KISIMLARININ SONRADAN DOLDURULMASI
TAKİBİN İPTAL EDİLEMEMESİ ( Anlaşmazlığın Yargılamayı Gerektirmesi )"
170Y12.HD31.5.1990E. 1990/167 K. 1990/6708"İNKAR TAZMİNATI ( İmzaya İtirazın Kabulünde Hükmedilemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİPTE İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Para Cezası )
PARA CEZASI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İmzaya İtirazın Kabulü )
TAKİBİN İPTALİ ( İmzaya İtirazın Kabulünde )"
170Y12.HD23.5.1990E. 1989/13752 K. 1990/6190"ÇEK İÇİN TAKİP YAPILAMAMASI ( İbraz Süresinin Geçirilmesi )
İLAMSIZ TAKİP ( Çekin İbraz Süresinin Geçirilmesi )
SÜRE ( Çekin İbrazında )"
170Y12.HD15.5.1990E. 1989/13419 K. 1990/5769"BONO ( Apartman Yöneticisinin Verdiği )
APARTMAN YÖNETİCİSİNİN BONO VERMESİ
KAMBİYO TAAHHÜDÜ ( Apartman Yöneticisi )
TEMSİL ( Kat Mülkiyetinde Yönetici )"
170Y12.HD15.5.1990E. 1989/13111 K. 1990/5751"SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( İtirazın Geçici Kaldırılması İncelemesinde )
SENETTE TAHRİFATIN İTİRAZ BİÇİMİ ( Borca İtiraz )"
170YHGK7.3.1990E. 1989/12-681 K. 1990/154"VADE TARİHİ ( Tanzim Tarihinin Vade Sütununda Ayrıca Gösterilmesi Tanzim Tarihinin Tekrarı Olarak Anlaşılmaması )
BONODA İKİ VADE OLMASI ( Vade Sütununda Tanzim Tarihinin Yer Alması )
BONODA TANZİM TARİHİ ( Vade Sütununda Tekrar Gösterilmesi )"
170Y12.HD22.2.1990E. 1989/13820 K. 1990/1655"İMZA İNKARININ KABULÜNDE CEZA ( İnkar Tazminatına Karar Verilemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİPTE İMZA İNKARI ( Kabulünde Ceza )
BORÇLUNUN İMZA İNKARININ KABULÜ"
170Y12.HD14.2.1990E. 1989/8208 K. 1990/1214"BORÇLUNUN PARA CEZASI ( Yargıtayca Kaldırılıp Yeniden Duruşma Açılmaması )"
170Y12.HD14.2.1990E. 1989/8202 K. 1990/1213"TAKİBİN İPTALİ ( İtirazın Kabulü ile Mümkün Değildir )
TAKİPTE İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Takibin Durması )
İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kabulü ile Takibin Durması )"
170Y12.HD13.2.1990E. 1989/9570 K. 1990/1110"ÇEKİN İBRAZ SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Hamilin Başvuru Hakkı )
ÇEKİN TAKİBİ ( İbraz Süresinin Geçtiğinin Mercice Resen Gözetilmesi )"
170Y12.HD8.2.1990E. 1989/7427 K. 1990/874"BONO ( Görüldüğünde ya da Görüldükten Sonra Ödenmesi Gereken )
BONODA FAİZ ŞARTI ( Görüldüğünde Ödenecek )
FAİZ ( Görüldüğünde Ödenecek Bono )
REESKONT FAİZİ ( Görüldüğünde Ödenecek Faiz )"
170YHGK31.1.1990E. 1989/12-599 K. 1989/26"KAMBİYO SENEDİ ( Ciro İmzasının Sahteliği İddiası )
CİRO İMZASININ SAHTELİĞİ ( Merciin Bu İddiayı İncelemesi Gereği )
ŞİKAYET ( İmzanın Lehdara Ait Olmadığı İddiası )"
170Y12.HD25.1.1990E. 1989/7497 K. 1990/281"BONO VASFI ( Lehdarın Belli Olmaması )
LEHDARIN TÜZEL KİŞİ OLUP OLMADIĞI ANLAŞILMAYAN BONONUN TAKİBİ
TAKİP YAPAN KİŞİYE SENEDİN TEMLİK EDİLMEMESİ"
170Y12.HD12.10.1989E. 1989/2698 K. 1989/12168"KAMBİYO SENEDİ ( Lehdar Hanesi Boş Olan )
LEHDAR HANESİ BOŞ OLAN SENET ( Kambiyo Senedi Niteliği )
MERCİCE RESEN NAZARA ALINACAK İŞLER ( Kambiyo Senedi Niteliği )"
170Y12.HD6.10.1989E. 1989/2712 K. 1989/11745"BONO ( Tanzim Tarihi Taşımaması )
KAMBİYO SENEDİNİN VASFININ MERCİCE ARAŞTIRILMASI
MERCİNİN RESEN NAZARA ALMASI GEREKENLER ( Kambiyo Senedi Vasfı )"
170Y12.HD28.9.1989E. 1989/2181 K. 1989/11351"ÇEK ( Süresi İçinde İbraz Edilmeyen )
KAMBİYO SENEDİ ( Süresi İçinde İbraz Edilmeyen Çek )"
170Y12.HD21.9.1989E. 1989/4775 K. 1989/10903"MİRASÇILARIN İMZAYI İNKAR ETMESİ ( Para Cezası ve İnkar Tazminatı İçin Kötüniyet Şartı )
KÖTÜNİYET ŞARTI ( İmzayı İnkar Eden Mirasçıların Para Cezası ve Tazminattan Sorumlu Olmaları İçin )
PARA CEZASI VE İNKAR TAZMİNATI ( Mirasçıların İmzayı İnkar Etmesi Durumunda )"
170Y12.HD19.9.1989E. 1989/1243 K. 1989/10837"ÇEKİN SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Hamilin Müracaat Hakkını Kaybetmesi )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çek )
TAKİP ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çek )"
170YHGK17.5.1989E. 1989/12-263 K. 1989/371"İMZA İNKARI ( Yargıcın Bilirkişi İncelemesi Yaptırması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İnkarı Durumunda )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İmzaya İtiraz Edilmesi )"
170Y12.HD29.3.1989E. 1988/8851 K. 1989/4404"TAKİP ( Teminat Senedine Dayalı )
TEMİNAT SENEDİNE DAYALI TAKİP ( İlam Alma Zorunluluğu )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Teminat Senedi )"
170Y12.HD2.2.1989E. 1988/5413 K. 1989/1362"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Teminat Bonosu )
TEMİNAT BONOSUNA DAYANAN TAKİP"
170YHGK25.1.1989E. 1988/12-790 K. 1989/5"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun İmza İtirazında Bulunması Nedeniyle Merciice Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )
İMZAYA VAKİİ İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Bu Davada Borcun Esası İle İlgili İnceleme Yapılamaması )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEKİ BORÇLU BEYANI ( Yargılama Sırasında Takibe Konu Kambiyo Senetlerindeki İmzanın Kendilerine Ait Olduğunun Kabülü )
KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE KABULÜ ( Bu Kabulün Yalnızca O Davaya Yönelik Olduğu İleri Sürülerek İmza İnkarı Yoluna Gidilememesi )"
170Y12.HD17.1.1989E. 1989/14137 K. 1989/161"ÇEKİN TANZİM TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK ( Borçlunun Parafı )
ÇEKTE YETKİLİ HAMİL ( Takip )
TAKİP ( Çekte Yetkili Hamil )"
170Y12.HD17.1.1989E. 1988/4785 K. 1989/295"PROTESTO ZORUNLULUĞU ( Bonoda Cirantaları Takip )
BONOYU TEMİNAT CİROSU İLE ALANIN CİRANTASINI TAKİBİ
TAKİP ( Bonoyu Teminat Cirosu İle Alanın Cırantasını )"
170Y12.HD17.1.1989E. 1988/4784 K. 1989/294"YENİ TAKİPTE İTİRAZIN KALDIRILMASINDA SÜRE
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNDE SÜRE ( Yeni Takipte )"
170Y12.HD24.11.1988E. 1988/2365 K. 1988/14241"TAKİP ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çek )
KAMBİYO SENEDİ ( Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi )
ÇEKİN SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
İMZA İNKARI ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çek )"
170YHGK9.11.1988E. 1988/12-641 K. 1988/905"İMZAYA İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takibe Yapılan İtirazın Niteliği İtibariyle İmza İtirazı Olmaması )
SENETTEKİ İMZA MÜVEKKİLİM ŞİRKETE AİT OLMADIĞINDAN İMZAYA İTİRAZ EDİYORUZ BİÇİMİNDEKİ İTİRAZ ( Bu İtiraz Borcun Esasına Dair İtiraz Olduğundan Borçlu Hakkındaki Takibin Kesinleşmesi )
BORCUN ESASINA DAİR İTİRAZ ( Takibe Konu Yapılan Senetteki İmza Müvekkilim Şirkete Ait Olmadığı İçin İmzaya İtiraz Ediyoruz-Biçimindeki İtiraz )"
170Y12.HD12.9.1988E. 1987/12085 K. 1988/9360"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İnkarında Yapılma Zamanı )
İMZA İNCELEMESİNDE YETKİLİ TETKİK MERCİİ ( Yargı Çevresi Dışında Oturan Borçlu )
İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI ( İmza İnkarında Bulunan Borçlunun Gelmemesi )"
170Y12.HD13.6.1988E. 1987/10580 K. 1988/7773"BONO SAYILMA ( Lehtarın Gerçek veye Tüzel Kişi Olması )
KAMBİYO SENEDİ VE TAKİBİ ( Mercinin Belgenin Vasfını Resen Gözetmesi )
MERCİNİN BELGENİN VASFINI RESEN GÖZETMESİ"
170Y12.HD5.2.1988E. 1987/3369 K. 1988/1004"BONO ( Lehdar Adı Olarak Firma Adı Yazılan )
LEHDAR ADI OLARAK FİRMA ADI YAZILAN BELGENİN TAKİBİ"
170Y12.HD4.2.1988E. 1987/3341 K. 1988/900"SÜRE ( Zamanaşımına Uğramış Çekin Takibi )
ÇEKİN TAKİBİ ( Zamanaşımına Uğramış )
ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN BULUNMAMASI ( Genel Haciz Yolu ile Takip Yapılamaması )"
170Y12.HD27.1.1988E. 1987/2428 K. 1988/534"BONO ÜZERİNDEKİ İMZAYA İTİRAZ ( Şirketin )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİPTE İTİRAZ ( Şirketin İmzaya )
GÖREV ( Şirketin Bono Üzerindeki İmzaya İtirazında )"
170Y12.HD25.1.1988E. 1987/2794 K. 1988/418"GÖREV ( Yetki Çevresinin Dışında Oturan Borçlunun İmzaya İtirazı )
İMZAYA İTİRAZ ( Yetki Çevresinin Dışında Oturan Borçlu )"
170YHGK14.10.1987E. 1986/11-714 K. 1987/715"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kambiyo Takibine İtiraz Eden Borçlunun Sebep Bildirmemesi )
SEBEP BİLDİRMEDEN BORCA İTİRAZ ETME ( Kambiyo Yoluyla Yapılan Takibe İtiraz Edildiğinden Borçlunun Duruşmada Senet Üzerinden Anlaşılacak İtirazları İleri Sürebilmesi )
SENET METNİNDEN ANLAŞILAN İTİRAZLAR ( Borçlunun Takibe İlişkin İtirazda Neden Bildirmemesi Durumunda Duruşmada Bildirebilmesi )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Takibe Karşı İtiraz Edilirken Bildirilmediğinden Beş Gün İçinde Mercie Bildirilmesinin Gerekmesi )"
170Y12.HD9.10.1987E. 1987/1794 K. 1987/9992"BONO ( Şartlı Düzenlenen )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNİN MERCİCE RESEN ARAŞTIRILMASI
GÖREV ( Mercinin Kambiyo Senedi Niteliğini Resen Araştırması )"
170Y12.HD14.8.1987E. 1986/12267 K. 1987/8638"AVUKATLA TEMSİL ( İmzaya İtirazda Bildirim )
İMZAYA İTİRAZDA TAKİP BORÇLUSUNA BİLDİRİM YAPILMASI"
170Y12.HD28.4.1987E. 1987/4630 K. 1987/5850"BONO ( Lehdar Hanesinde Gerçek Olmayan Tüzel Kişilik Yazılı )
TAKİP ( Lehdar Hanesinde Gerçek Olmayan Tüzel Kişilik Yazılı Bono )"
170Y12.HD28.4.1987E. 1986/14073 K. 1987/5841"TAKİP ( Lehdar Hanesi Boş Olan Bono )
BONO ( Lehdar Hanesi Boş Olan )
LEHDAR HANESİ BOŞ OLAN BONONUN TAKİBİ"
170Y12.HD20.4.1987E. 1987/4510 K. 1987/5568"BONONUN PROTESTO EDİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Cirantaya Karşı İlamsız Takip )
CİRANTAYA KARŞI İLAMSIZ TAKİP ( Protesto Edilmesi Zorunluluğu )
İLAMSIZ TAKİP ( Cirantaya Karşı )"
170Y12.HD16.4.1987E. 1986/9234 K. 1987/5369"KAMBİYO SENEDİ VASFININ MERCİCE RESEN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU
DÜZENLEME YERİ OLMAYAN ÇEKİN TAKİBİ"
170Y12.HD15.4.1987E. 1987/1006 K. 1987/5306"TAKİP ( Bono Bedelini Araya Girerek Ödeyen Kişinin Cirosu )
BONO BEDELİNİ ARAYA GİREREK ÖDEYEN KİŞİNİN CİROSU ( Takip )
YETKİLİ HAMİL ( Bono Bedelini Araya Girerek Ödeyen Kişinin Cirosu )"
170Y15.HD17.3.1987E. 1986/2065 K. 1987/1085"BONODA BORÇLUNUN AD VE SOYADININ YAZILMAMASI ( Borçlu Sıfatıyla İmzalanması )
BORÇLU SIFATIYLA BONO İMZALANMASI ( Ad ve Soyad Yazılmaması )"
170Y12.HD23.2.1987E. 1987/987 K. 1987/2486"BONONUN TAKİBİ ( Keşide Yeri Olmayan )
KEŞİDE YERİ OLMAYAN BONONUN TAKİBİ
TAKİP ( Keşide Yeri Olmayan Bono )"
170Y12.HD10.2.1987E. 1986/6492 K. 1987/1451"İMZA İNKARI ( Başka Bir Davada Kabul Edilen Senet )
TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENETTEKİ İMZANIN İNKARI ( Başka Bir Davada Kabul Edilen )"
170Y12.HD2.2.1987E. 1986/5538 K. 1987/1120"ÇEKİN TAKİBİ ( İbraz Süresi Geçirilen )
İBRAZ SÜRESİ GEÇİRİLEN ÇEKİN TAKİBİ
TAKİBİN İPTALİ ( İbraz Süresi Geçirilen Çek )"
170Y11.HD26.12.1986E. 1986/6414 K. 1986/6820"İPTAL ( Bononun Değişik Kalemlerle Doldurulması )
BONONUN DEĞİŞİK KALEMLERLE DOLDURULMASI
SENETE KARŞI OLAN İDDİANIN İSPATI
İNKAR TAZMİNATI ( İcra Takibi Olmadan )"
170Y12.HD25.9.1986E. 1985/15030 K. 1986/9571"BONO ( İki Ayrı Vade Taşıyan )
TAKİP ( İki Ayrı Vade Taşıyan Bono )"
170Y12.HD25.9.1986E. 1985/15030 K. 1986/9571"BONO ( İki Ayrı Vade Taşıyan )
TAKİP ( İki Ayrı Vade Taşıyan Bono )"
170Y12.HD2.6.1986E. 1985/12689 K. 1986/6534"İMZA İNKARI ( İstinabe Yolu İle Çağrıya Gelmemek )
İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI ( İmza İnkarında İstinabe Yolu İle Çağrıya Gelmemek )
BORÇLUNUN İMZA İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER"
170Y12.HD27.5.1986E. 1985/12512 K. 1986/6352"İMZA İNKARININ İNCELENMESİ ZORUNLULUĞU
İMZA İNKARINDA BULUNAN BORÇLU ( Her Oturumda Bulunması Gerekmez )"
170Y12.HD1.5.1986E. 1986/5033 K. 1986/5186"SENETTE BİRDEN ÇOK TARİH OLMASI
ALACAKLININ SENEDİ NE ŞEKİLDE ALDIĞININ TESBİTİ ( Ciro Silsilesi )
CİRO SİLSİLESİ ( Alacaklının Senedi Ne Şekilde Aldığının Tesbiti )"
170Y12.HD29.4.1986E. 1986/4642 K. 1986/5077"HAVALE SAYILMA ( Keşide Yeri Bulunmayan Çek )
ÇEK NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGENİN TAKİBİ
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Keşide Yeri Olmayan Çek )"
170Y12.HD21.4.1986E. 1985/10465 K. 1986/4612"YETKİNİN YAZILI ŞEKİLDE İSBATI"
170Y12.HD15.4.1986E. 1985/10677 K. 1986/986"LEHDAR HANESİNDE FİRMA İSMİ YAZILI OLAN BELGENİN TAKİBİ
BONO NİTELİĞİ ( Lehdar Olarak Firma Adı Yazılı Belge )
CİRO YOLU İLE TEDAVÜLE ÇIKARILAMAMA ( Bono Niteliği Olmayan Belge )"
170Y12.HD4.3.1986E. 1985/8436 K. 1986/2371"ÖDEME EMRİ ( Vekille Temsilde Tebligat )
VEKİLLE TEMSİLDE TEBLİGAT ( Ödeme Emri )
ÇEKTE SONRADAN EKLENTİ YAPILDIĞI İDDİASININ İSBATI ( Yazılı Belge )"
170Y12.HD27.2.1986E. 1985/8699 K. 1986/2262"SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Evli Kadının Bono Düzenleyebilmesi )
EVLİ KADININ BONO DÜZENLEYEBİLMESİ ( Sulh Hakiminin İzni )"
170Y12.HD20.2.1986E. 1986/1838 K. 1986/1995"TAKİP ( Keşide Yeri Bulunmayan Çek )
TAKİP ( Birden Çok Vadeyi İçeren Poliçe )
GÖREV ( İhtiyati Haciz Kararının Alındığı Yer İcra Diresi )"
170Y12.HD4.2.1986E. 1985/7907 K. 1986/1164"İNKAR TAZMİNATI ( Miras Bırakanın İmzasının İnkar Edilmesi )
MİRAS BIRAKANIN İMZASININ İNKAR EDİLMESİ ( İnkar Tazminatı )"
170Y12.HD21.1.1986E. 1985/6591 K. 1986/504"ŞARTA BAĞLI SENEDE DAYANAN TAKİP ( Satış Sözleşmesinin Teminatı )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TEMİNATI OLAN SENEDİ TAKİP
ŞARTA BAĞLI SENET ( Kambiyo Senetlerine Has Takip Yapılamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİP ( Şarta Bağlı Senetle Yapılamayacağı )"
170Y12.HD21.1.1986E. 1985/15150 K. 1986/478"PROTESTO KEŞİDESİ ZORUNLULUĞU ( Cirantayı Takip )
CİRANTAYA KARŞI TAKİP YAPILABİLMESİ ( Protesto Keşidesi Zorunluluğu )
BONO ( Eksiklik Keyfiyetinin Hamile Sürülemeyeceği )"
170Y12.HD16.1.1986E. 1985/15488 K. 1986/300"YETKİLİ HAMİL SIFATI ( Mercinin İnceleme Zorunluluğu )
MERCİCE KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNİN İNCELENMESİ
TAKİP ( Yetkili Hamil Sıfatı )
YETKİLİ HAMİL ( Merciin Takip Yetkisinin Bulunmadığını Re'sen Araştırması Gereği )
TAKİP YETKİSİ ( Kambiyo Hukukuna Göre Bulunmadığını Merciin Re'sen Araştırması Gereği )
KAMBİYO SENEDİ ( Merciin Takip Yetkisinin Varlığını Araştırması Gereği )"
170Y12.HD15.1.1986E. 1985/5538 K. 1986/169"BONO BEDELİNİ ÖDEYEN KEFİL ( Alacaklının Rücu Hakkını Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yaparak Kullanamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Bono Bedelini Ödeyen Kefilin Rücu Hakkını Bu Yolla Kullanamayacağı )
TAKİP ( Bono Bedelini Ödeyen Kefilin )
BONO BEDELİNİN ÖDEYEN KEFİLİN TAKİP YAPMASI
RÜCU ( Bono Bedelini Ödeyen Kefilin )"
170Y11.HD19.12.1985E. 1985/7258 K. 1985/7113"ÇEKİN ARKA YÜZÜNDEKİ BANKA KAŞESİ ( iBRAZ )
ÇEKİN ARKA YÜZÜNDEKİ CİRO ( Beyaz Ciro )"
170Y12.HD12.11.1985E. 1985/3060 K. 1985/9449"KAMBİYO SENEDİ VE TAKİBİ ( Çekte Keşide Yerinin Bulunmaması )
ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN BULUNMAMASI ( Kambiyo Senedi Niteliği )"
170Y12.HD22.10.1985E. 1985/2649 K. 1985/8511"DURUŞMA GÜNÜ İÇİN MAZERET VEREN DAVALI ( Mazeret Kabul Edildiği Halde Duruşma Gününü Kalemden Öğrenmesine Karar Verilip Buna Dayanarak Duruşmanın Davalının Yokluğunda Bitirilmesinin Yanlışlığı )
İMZAYA İTİRAZ ( Davalı Gelmeden İmza Tetkiki Yapılarak Bonodaki İmzaya Yönelik İtirazın Kaldırılmasının İsabetsiz Olması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davalı Gelmeden İmza Tetkiki Yapılarak Bonodaki İmzaya Yönelik İtirazın Kaldırılmasının İsabetsiz Olması )"
170Y11.HD1.10.1985E. 1985/3322 K. 1985/4933"KEFİLE KARŞI TAKİBAT ( İcra İnkar Tazminatı )
KEFALETİN SONA ERMESİNDEN SONRA TAKİBAT
KREDİ BORCUNA KEFALET
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Talep Halinde Karar Verilmesi Zorunluluğu )"
170YHGK5.6.1985E. 1983/12-792 K. 1985/559"TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Bonolar Tahsil için Ciro Edilmişse Bankanın Ciro Edenin Vekili Olması Nedeniyle Müvekkili Adına Takip Yapamaması )
TEMİNAT CİROSU ( Bonolar Tahsil için Ciro Edilmişse Bankanın Ciro Edenin Vekili Olması Nedeniyle Müvekkili Adına Takip Yapamaması Bu Takdirde de Cirantayı Takip Edememesi İcra İflas Yasasına Göre Takibin İptalinin Gerekmesi )"
170Y12.HD18.11.1983E. 1983/7872 K. 1983/9126"DURUŞMA YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz )
KAMBİYO SENETLERİNDE BORCA İTİRAZ ( Duruşma Yapılması Zorunluluğu )"
170Y12.HD18.11.1983E. 1983/7836 K. 1983/9143"ÖDEME EMRİNİN YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA TEBLİĞİ ( Borçlunun Gelmemesi )
İMZAYA İTİRAZIN İSTİNABE YOLUYLA YAPILMASI ( Yargı Çevresi Dışında )"
170Y12.HD18.11.1983E. 1983/7836 K. 1983/9143"ÖDEME EMRİNİN YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA TEBLİĞİ ( Borçlunun Gelmemesi )
İMZAYA İTİRAZIN İSTİNABE YOLUYLA YAPILMASI ( Yargı Çevresi Dışında )"
170Y12.HD15.11.1983E. 1983/7137 K. 1983/8926"KAMBİYO SENEDİ ( Cirantayı Takip İçin Protesto Şartı )
CİRANTAYI TAKİP ( Senedin Protestosu Şartı )
SENEDİN PROTESTOSU ŞARTI ( Cirantayı Takip )"
170Y12.HD22.9.1983E. 1983/5190 K. 1983/6586"BORCA İTİRAZ NEDENLERİ ( Değiştirilemeyeceği ve Genişletilemeyeceği )"
170Y12.HD22.9.1983E. 1983/5190 K. 1983/6586"BORCA İTİRAZ NEDENLERİ ( Değiştirilemeyeceği ve Genişletilemeyeceği )"
170YHGK21.9.1983E. 1982/12-839 K. 1983/832"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davacının Kambiyo Yoluyla Yaptığı Takibe Karşı Davalının İmza İtirazında Bulunması )
İMZA İTİRAZI ( Bilirkişi Raporlarının Farklı Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bir Bilirkişinin Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinin İse İmzanın Alacaklıya Ait Olduğuna Dair Rapor Sunmaları )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Yeni Bir Rapor Hazırlatılmasının Gerekmesi )"
170YHGK8.6.1983E. 1980/11-1891 K. 1983/629"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bozma Kararına Uyulması )
BOZMA KARARINA UYULMASI ( İmzalar Hakkında Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla İnceleme Yapılmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzaların Sahteliği Hakkında )
DİRENME KARARININ VERİLMESİNİN YANLIŞLIĞI ( Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan )"
170Y12.HD7.10.1982E. 1982/6708 K. 1982/6986"SENET KEŞİDECİSİNİN PROTESTOSU ( Cirantanın Takip Edilebilmesi )
HAMİLİN CİRANTA OLAN SENET LEHDARINI TAKİP EDEBİLMESİ"
170Y12.HD15.9.1981E. 1981/5264 K. 1981/6721"SENET LEHTARINA BAŞVURMA KOŞULLARI ( Ödememe Protestosu Çekme Şartı )
ÖDEMEME PROTESTOSU ÇEKME ŞARTI ( Senet Lehdarına Başvurma Koşulu )
LEHDARA BAŞVURABİLME KOŞULU ( Senet Keşidecisine Ödememe Protestosu Çekilmesi Şartı )"
170Y12.HD23.6.1981E. 1981/4503 K. 1981/6089"YETKİLİ HAMİL SIFATI ( Merciin Re'sen Araştırması Gereği )
BONOYA DAYANILARAK YAPILAN TAKİP ( Merciin Takip Yapanın Yetkili Hamil Olup Olmadığını Re'sen Araştırması Gereği )"
170YHGK1.5.1981E. 1980/12-1272 K. 1981/343"KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Tarihin Sonradan Atılması )
SENEDİN DÜZENLEME TARİHİNİN SONRADAN ATILMASI"
170Y12.HD23.9.1980E. 1980/5355 K. 1980/6719"BORÇLUNUN İMZA İNCELEMESİ İÇİN MERCİE GELMEMESİ
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun İmza İncelemesi İçin Mercie Gelmemesi )"
170Y12.HD28.4.1980E. 1980/3053 K. 1980/3850"İKİ VADEYİ İÇEREN SENET ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konu Olamaması )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( İki Vade Taşıyan Senet )
İKİ VADE TAŞIDIYAN SENEDE DAYALI TAKİP ( Kambiyo Sendi Vasfı Bulunmaması )"
170Y12.HD10.3.1980E. 1980/1509 K. 1980/2256"BONODA DÜZENLEME TARİHİNİN KAŞE İLE YAZILMASI ( Senedin Bono Vasfına Etkisi )
DÜZENLEME TARİHİNİN KAŞE İLE YAZILMASI ( Senedin Bono Vasfına Etkisi )
KAŞE İLE YAZILAN TANZİM TARİHİ ( Senedin Bono Vasfına Etkisi )"
170Y12.HD27.2.1980E. 1980/336 K. 1980/1758"ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN YAZILMAMASI DURUMUNDA TAKİP
ÇEK NİTELİĞİNİN KAYBOLMASI ( Keşide Yerinin Yazılmaması )"
170Y12.HD21.1.1980E. 1979/9549 K. 1980/280"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Senet Aslının Verilmemesini Süresi İçinde Şikayet Etmemek )"
170Y12.HD28.12.1976E. 1976/11297 K. 1976/13508"İMZAYA İTİRAZ ( Takibe Maruz Kalan Cirantanın Ciro Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını Süresinde ve Açıkça İcra Memuruna Dilekçe İle Bildirmesi )
CİRO ALTINDAKİ İMZAYA İTİRAZ ( Cirantanın İmzaya İtirazını Açıkça ve Süresinde İcra Dairesine Bildirmesi )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Takibe Maruz Kalan Cirantanın Ciro Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını Süresinde ve Açıkça İcra Memuruna Dilekçe İle Bildirmesi )
CİRANTANIN İMZAYA İTİRAZI ( İcra Memuruna Dilekçe İle Bildirdiği İtirazın Geçerli Olması )
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ ( Ciro Altındaki İmzanın Cirantaya Ait Olmadığına Dair İtirazın Açıkça ve Süresinde İcra Memuruna Yapılabilmesi )"
170Y12.HD20.9.1976E. 1976/7492 K. 1976/9233"KEŞİDE YERİ BULUNMAYAN ÇEKİN TAKİBİ
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Keşide Yeri Olmayan Çek )"
170Y12.HD27.4.1976E. 1976/2810 K. 1976/5192"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Yetki Çevresi Dışındaki Mahkeme )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN İSTİNABE YOLU İLE DİNLENİLMESİ"
170Y12.HD27.4.1976E. 1976/2803 K. 1976/5187"İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Altı Aylık Süre )
ALACAKLININ ALTI AY İÇİNDE İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEMEK ZORUNDA OLMASI"
170Y12.HD15.4.1976E. 1976/2742 K. 1976/4690"MÜŞTEREK BORÇLUNUN ÖDEMEYİ YAPTIKTAN SONRA RÜCU DAVASINDA USUL
SENET BEDELİNİ ÖDEYEN MÜŞTEREK BORÇLUNUN YAPACAĞI TAKİPTE USUL"
170Y12.HD25.3.1976E. 1976/1261 K. 1976/3303"KAMBİYO SENEDİ ( İmzanın Borçluya Aidiyeti Konusunda Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonunda Verilen Raporda Bilimsellikten Çok Vicdani Kanaate Göre İnceleme Yapılması )
İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI ( Tetkik Merciinin İmza İncelemesi Konusunda Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinlenememesi )
TETKİK MERCİİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Merciin Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinleyememesi )
İMZA İNCELEMESİ İÇİN TANIK DİNLENİLMESİ ( Bu Konu Genel Mahkemelerin Yetkisinde Olup Kesinlik Taşımayan Bilirkişi Raporunu Doğrulayan Tanık Anlatımlarına İtibar Edilememesi )"
170YHGK16.2.1972E. 1970/962 K. 1972/104"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Bonoyu Rehin Cirosuyla Elinde Bulunduranın Kendi Cirantasını Takibi )
REHİN CİROSU ( Hamilin Kendi Cirantasını Takibi )"
170Y12.HD9.7.1971E. 1971/8276 K. 1971/8328"KEFİLE KARŞI TAKİP YAPILMASI ( Bankanın )
KEFİLİN ÖDEMEYİ YAPTIKTAN SONRA RÜCUAN TALEBİ ŞEKLİ"
170Y12.HD6.7.1971E. 1970/8093 K. 1971/7826"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİP ( Düzenleme Tarihi Bulunmayan Bonolar )
DÜZENLEME TARİHİ BULUNMAYAN BONOLAR ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )"
170Y12.HD16.2.1971E. 1970/2047 K. 1971/1780"REHİN CİROSU İÇİN VERİLEN BONONUN TAKİBİ"

DANIŞTAY

170D10.D11.10.2012E. 2008/11326 K. 2012/4849"İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN PARA CEZASI ( İmza İnkarı/Tahsilatın Menfi Tespit Davası Sonuçlanıncaya Kadar Ertelenmesi Başvurusunun İdarece Reddinin İptali İstemi - Tahsil Etmekle Görevli Vergi Dairesinin Alacağı Tahakkuk Ettiren İcra Mahkemesi Yerine Geçerek Erteleme Yetkisi Bulunmadığı )
İMZA İNKARI ( İcra Mahkemesince Verilen Para Cezası - Tahsilatın Menfi Tespit Davası Sonuçlanıncaya Kadar Ertelenmesi Başvurusunun İdarece Reddinin İptali İstemi/İcra Mahkemesince Tahsilin Durdurulması Talimatı Verilmedikçe Vergi Dairesinin Re'sen Harekete Geçemeyeceği )
KAMU ALACAĞI ( İmza İnkarı/İcra Mahkemesince Verilen % 10 Para Cezası - Tahsil Etmekle Görevli Vergi Dairesinin Alacağı Tahakkuk Ettiren İcra Mahkemesi Yerine Geçerek Erteleme Yetkisi Bulunmadığı )
TAHSİLATI ERTELEME YETKİSİ ( İcra Mahkemesince Verilen % 10 Para Cezası/İcra Mahkemesince Tahsilin Durdurulması Talimatı Verilmedikçe Vergi Dairesinin Re'sen Harekete Geçemeyeceği - İmza İnkarı )"

BAM

170BURSABAM-6HD29.12.2017E. 2017/225 K. 2017/197"TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ (İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Senedi Takibe Koymada Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Bulunduğu Takdirde Alacaklı Aleyhine Ayrıca Asıl Alacağın Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hazine Lehine Resen Hükmedilmesi Gerektiği - Kamu Yararı Bulunması Sebebiyle Bu Hususun Resen Gözetilmesi Gerektiği)
İSPAT YÜKÜ (Takibin Durdurulması/Çekin Arka Yüzünde Bulunan Ciranta İmzasının Mevcut Mukayeseye Esas Belgelerdeki Örnek İmzalarına Atfen Davacının Eli Ürünü Olmadığının Tespit Edildiği - İspat Külfeti Üzerinde Olan Davalının İddiasını İspat Edemediği)
KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ (Alacaklı Hamilin Çekteki Ciranta İmzasının Ciranta Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olup Çekteki İmzanın Cirantanın Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Çeki Alması Sebebiyle Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gerektiği)
PARA CEZASI (Takibin Durdurulması - İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Senedi Takibe Koymada Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Bulunduğu Takdirde Alacaklı Aleyhine Ayrıca Asıl Alacağın Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hazine Lehine Resen Hükmedilmesi Gerektiği)"
170İZMİRBAM-12HD10.2.2017E. 2017/209 K. 2017/329"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Poliçe Görüldüğünde Muayyen Bir Müddet Sonra veya Keşide Gününden Muayyen Bir Müddet Sonra ya da Muayyen Bir Günde Ödenmek Üzere Keşide Olunabilecek Olup Vadesi Başka Şekilde Yazılan veya Birbirini Takip Eden Vadeleri Gösteren Poliçelerin Atıl Olduğu - Bono Üzerinde Vade Tarihinin Rakamla Belirtilen Tarih Olarak Yazılıp Yazı İle İse Farklı Olarak Düzenlendiğinden Senette İki Ayrı Vade Bulunduğu/Fiil Ehliyetini Değerlendirmeye Yer Olmadığı Kararının Yerinde Olduğu )
BONO ÜZERİNDE İKİ FARKLI VADE TARİHİ BULUNMASI ( Takibin İptali İstemi/Poliçe Görüldüğünde Muayyen Bir Müddet Sonra veya Keşide Gününden Muayyen Bir Müddet Sonra ya da Muayyen Bir Günde Ödenmek Üzere Keşide Olunabilecek Olup Vadesi Başka Şekilde Yazılan veya Birbirini Takip Eden Vadeleri Gösteren Poliçelerin Atıl Olduğu - Senedin Bono Vasfında Olmadığı/Fiil Ehliyetini Değerlendirmeye Yer Olmadığı Kararının Yerinde Olduğu )
SENEDİN BONO VASFINDA OLMADIĞI ( Poliçe Görüldüğünde Muayyen Bir Müddet Sonra veya Keşide Gününden Muayyen Bir Müddet Sonra ya da Muayyen Bir Günde Ödenmek Üzere Keşide Olunabilecek Olup Vadesi Başka Şekilde Yazılan veya Birbirini Takip Eden Vadeleri Gösteren Poliçelerin Atıl Olduğu - Bono Üzerinde Vade Tarihinin Rakamla Belirtilen Tarih Olarak Yazılıp Yazı İle İse Farklı Olarak Düzenlendiğinden Senette İki Ayrı Vade Bulunduğu/Fiil Ehliyetini Değerlendirmeye Yer Olmadığı Kararının Yerinde Olduğu )"
170İSTANBULBAM-21HD24.1.2017E. 2017/108 K. 2017/95"İMZAYA İTİRAZ ( Takip Konusu Borcun Ödenmiş Olması İmza İtirazı Davasını Konusuz Kılmayacağından Davaya Devamla Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Tensip Kararı ile Teminatla Davacı Yönünden Takibin Durdurulmasına Karar Verilmişse de İcra Dosyasının İncelenmesinde Davacı Tarafından Teminatın Yatırılmadığı ve Davacı Hakkında Tedbir Kararından Sonrada Takibe Devam Edildiği/Davacının İstinaf Talebinin Kısmen Kabulü ile Kararın Tazminat ve Para Cezası Yönünden Kaldırılıp Hükümden Çıkarılacağı )
TAKİP KONUSU BORCUN ÖDENMİŞ OLMASI ( İmza İtirazı Davasını Konusuz Kılmayacağından Davaya Devamla Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Tensip Kararı ile Teminatla Davacı Yönünden Takibin Durdurulmasına Karar Verilmişse de İcra Dosyasının İncelenmesinde Davacı Tarafından Teminatın Yatırılmadığı ve Davacı Hakkında Tedbir Kararından Sonrada Takibe Devam Edildiği/Davacının İstinaf Talebinin Kısmen Kabulü ile Kararın Tazminat ve Para Cezası Yönünden Kaldırılıp Hükümden Çıkarılacağı )
DAVACI TARAFINDAN TEMİNAT YATIRILMAMASI VE TEDBİR KARARINDAN SONRA TAKİBE DEVAM EDİLMESİ ( Takip Konusu Borcun Ödenmiş Olması İmza İtirazı Davasını Konusuz Kılmayacağından Davaya Devamla Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Tensip Kararı ile Teminatla Davacı Yönünden Takibin Durdurulmasına Karar Verildiği/Davacının İstinaf Talebinin Kısmen Kabulü ile Kararın Tazminat ve Para Cezası Yönünden Kaldırılıp Hükümden Çıkarılacağı )"
170İSTANBULBAM-22HD13.1.2017E. 2017/1 K. 2017/65"İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Borçlunun İmza Örneklerinin Alınması İçin Çağrılması Eğer Başka Bir Yerde ise Bulunduğu Mahal Mahkemesine Talimat Yazılmasının Kanun Gereği Olduğu/ Mahkemece Borçlu Davacı Asili Duruşmaya Çağırmadan Sadece Tatbiki Mukayeseye Medar İmzalar Toplanarak Dosyanın Bilirkişiye Verildiği - Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Tespitinin Yapıldığı/Belirtilen Usullere Uymadan Yargılama Yapılması Sebebiyle Davalı Alacaklının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
İMZA ÖRNEKLERİNİN ALINMASI ( Borçlunun Çağrılması Eğer Başka Bir Yerde ise Bulunduğu Mahal Mahkemesine Talimat Yazılmasının Kanun Gereği Olduğu/Mahkemece Borçlu Davacı Asili Duruşmaya Çağırmadan Sadece Tatbiki Mukayeseye Medar İmzalar Toplanarak Dosyanın Bilirkişiye Verildiği - Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Tespitinin Yapıldığı/Belirtilen Usullere Uymadan Yargılama Yapılması Sebebiyle Davalı Alacaklının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Borçlunun İmza Örneklerinin Alınması İçin Çağrılması Eğer Başka Bir Yerde ise Bulunduğu Mahal Mahkemesine Talimat Yazılmasının Kanun Gereği Olduğu - Mahkemece Borçlu Davacı Asili Duruşmaya Çağırmadan Sadece Tatbiki Mukayeseye Medar İmzalar Toplanarak Dosyanın Bilirkişiye Verilerek Tespit Yapıldığı/ Belirtilen Usullere Uymadan Yargılama Yapılması Sebebiyle Davalı Alacaklının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )"

Madde 171

YARGITAY

171Y19.HD6.4.2011E. 2011/2439 K. 2011/4490"İFLAS TAKİBİ ( İflas Davası - Depo Emrine İlişkin Tebligatta Depo Kararına Esas Borcun Ödenmemesi Halinde İflasa Karar Verileceğinin İhtarının Yazılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İFLAS DAVASI ( İflas Takibi - Depo Emrine İlişkin Tebligatta Depo Kararına Esas Borcun Ödenmemesi Halinde İflasa Karar Verileceği İhtarının Yazılması Gereği )
DEPO EMRİ ( Tebligata Depo Kararına Esas Borcun Ödenmemesi Halinde İflasa Karar Verileceği İhtarının Yazılması )"
171Y19.HD6.11.2003E. 2003/2995 K. 2003/11080"TAKİPSİZ BIRAKILAN DOSYANIN YENİLENMEMESİ ( Yapılan İşlemlerin Geçersiz Olması )
TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Takipsiz Bırakılan Dosya Yenilenmeden Yapılan İşlemin Geçersizliği )
İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ ( Alacaklının Takipsiz Bıraktığı Dosyayı Yenilemeden Yaptığı Takip Yolunun Değiştirilmesi İşleminin Geçersizliği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA AÇILAN TAKİBİNİN İFLAS YOLUYLA TAKİBE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Takipsiz Bırakılan Dosya Yenilenmeden Yapılan İşlemin Geçersizliği )"
171Y12.HD4.2.2002E. 2002/1040 K. 2002/2208"YETKİLİ HAMİL ( Vadesi Veya İbraz Günü Henüz Gelmemiş Ciro Olanağı Olan Senetlerde Cirantalar Atlanmış İse Bu Kişinin Yetkili Hamil Sayılmaması )
KAMBİYO SENEDİ ( Vadesi Veya İbraz Günü Henüz Gelmemiş Ciro Olanağı Olan Senetlerde Cirantalar Atlanmış İse Bu Kişinin Yetkili Hamil Sayılmaması )
TÜRK PARASI İLE KARŞILIK GÖSTERME ( Senette Bu Karşılığın Gösterilmemesinin Takibin Her Safhasında Göz Önünde Tutulabilmesi )
HAK SAHİPLİĞİ ( İcra Takibini Yapan Yetkili Lehtar Olması )
ALACAĞIN TÜRK PARASI KARŞILIĞI İLE GÖSTERİLMESİ ( Senette Bu Karşılığın Gösterilmemesinin Takibin Her Safhasında Göz Önünde Tutulabilmesi )"
171Y12.HD31.1.2002E. 2002/843 K. 2002/1868"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Takibe İtirazın Beş Günlük Süreden Sonra Yapılmış Olması )
İTİRAZ SÜRESİ ( Takibin Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılmış Olması Nedeniyle Beş Gün İçinde İtiraz Edilmesinin Gerekmesi )
SÜRE AŞIMI ( Takibin Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılmış Olması Nedeniyle Beş Gün İçinde İtiraz Edilmesinin Gerekmesi )"
171Y12.HD12.9.1994E. 1994/10282 K. 1994/10310"ÇEKİN İBRAZ TARİHİ ( Bankadan Cevabi Yazıyla Kanıtlanamaması )
ÖDENMEYEN ÇEKTE İBRAZ TARİHİ ( Çekin Üzerine Yazılması Zorunluluğu )
İBRAZ TARİHİ ( Çek Ödenmemişse Üzerine Yazılma Zorunluluğu )"
171YHGK27.1.1988E. 1987/12-521 K. 1988/50"İTİRAZ ( Borçlunun Esasla İlgili İtirazlarını İcra Memurluğuna Bildirmesinin Gerekmesi ),
ÖRNEK NO 52 TEBLİĞİ ( Bu Konudaki Her Türlü İtiraz ve Şikayetin Takibin Biçimi Bakımından İcra Memurluğuna Bildirilmesinin Şart Olması )
İCRA TETKİK MERCİİNE YAPILAN İTİRAZ ( Örnek No 52 Tebliğine İlişkin İtirazların İcra Memurluğuna Yapılmasının Gerekmesi )"
171YHGK3.7.1987E. 1986/12-717 K. 1987/589"İFLAS ( Dava Açma Hakkı Doğmadan İflas Davasının Açılıp Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
İFLAS İSTEMLİ ÖDEME EMRİ ( Alacaklının Borçlunun İflasını İsteyebilmesi Şartı )
DAVA AÇMA HAKKI ( Alacaklının Borçlunun İflasını İsteyebilme Şartları Gerçekleşmeden Daha Önceki Tarihte Açılan Davaya Dayalı Olarak İflas Kararı Verilmesinin Yanlış Olması )"
171Y12.HD19.11.1979E. 1979/8393 K. 1979/8764"GÖREV ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu İle Takipte İtiraz ve Şikayet )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU ( İtiraz ve Şikayet Mercii )"
171YHGK26.6.1971E. 1970/999 K. 1971/421"KAMBİYO SENETLERİNE HAS İFLAS YOLU ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoyla Yapılamaz )
BONO ( Tanzim Tarihi Olmaması Halinde Bono Niteliğinin Bulunmaması )
İFLAS DAVASI ( Mutlaka Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılması )
KESİN YETKİ ( İflas Davasında )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İflas Davası İçin Yapılamaması )"
171Y12.HD11.10.1969E. 1969/9099 K. 1969/9239"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Görevli Mahkeme )"

Madde 172

YARGITAY

172Y12.HD12.12.2017E. 2016/24687 K. 2017/15435"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Borçlunun Mahkemeye Başvurarak Zamanaşımı ve Faize Dair İtirazda Bulunduğu - İtirazların Takip Yoluna Göre 2004 S.K. Md. 172 Uyarınca İcra Dairesine Yapılması Gerektiği )
İTİRAZ ( Ödeme Emrine İtiraz veya Şikâyet Etmek İsteyen Borçlunun Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Beş Gün İçinde Her Türlü İtiraz veya Şikâyetini Sebepleri İle Birlikte Diğer Tarafa Tebliğ Edilecek Nüshadan Bir Fazla Dilekçe İle İcra Dairesine Bildirmeye Mecbur Olduğu )"
172Y12.HD25.3.2008E. 2008/3038 K. 2008/5911"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( İtiraz ve Şikayetler İcra Dairesine Yapılacağı )
İTİRAZ VE ŞİKAYET ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Yapılan Takipte İtiraz Ve Şikayetler İcra Dairesine Yapılacağı )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Yapılan Takipte Borçlu Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Beş Gün İçinde Her Türlü İtiraz ve Şikayetlerini İcra Dairesine Bildirmesi Gerektiği )
BEŞ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Yapılan Takipte Borçlu Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Beş Gün İçinde Her Türlü İtiraz ve Şikayetlerini İcra Dairesine Bildirmesi Gerektiği )"
172Y12.HD15.2.2008E. 2007/24160 K. 2008/2527"İHRAÇ KARARINA İTİRAZ ( Kooperatif Ortaklığından İhraç - İflas Yolu İle Takipte Ödeme Emrine Karşı Süresinde İcra Dairesine Yetki İtirazında Bulunan Borçlunun Aynı Konuda İcra Mahkemesine Yaptığı Başvurunun Reddi Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( İflas Yolu İle Takipte Ödeme Emrine Karşı Süresinde İcra Dairesine Yetki İtirazında Bulunan Borçlunun Aynı Konuda İcra Mahkemesine Yaptığı Başvurunun Reddi Gerektiği )
İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Ödeme Emrine Karşı Süresinde İcra Dairesine Yetki İtirazında Bulunan Borçlunun Aynı Konuda İcra Mahkemesine Yaptığı Başvurunun Reddi Gerektiği )"
172Y12.HD30.3.2006E. 2006/3194 K. 2006/6582"ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )
İFLAS DAVASI ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )
ALACAKLINN TAKİP YOLUNU DEĞİŞTİRMESİ ( Borçlunun İİK'nun 172. Maddesi Gereğince Tüm İtiraz ve Şikayetlerini İcra Dairesine Bildirmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )"
172Y19.HD6.11.2003E. 2003/2995 K. 2003/11080"TAKİPSİZ BIRAKILAN DOSYANIN YENİLENMEMESİ ( Yapılan İşlemlerin Geçersiz Olması )
TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Takipsiz Bırakılan Dosya Yenilenmeden Yapılan İşlemin Geçersizliği )
İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ ( Alacaklının Takipsiz Bıraktığı Dosyayı Yenilemeden Yaptığı Takip Yolunun Değiştirilmesi İşleminin Geçersizliği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA AÇILAN TAKİBİNİN İFLAS YOLUYLA TAKİBE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Takipsiz Bırakılan Dosya Yenilenmeden Yapılan İşlemin Geçersizliği )"
172Y12.HD18.3.2002E. 2002/4054 K. 2002/5444"TAKİP ŞEKLİNİN DEĞİŞMESİ ( Haciz Veya İflas Yolu İle Başlatılan Takip Şeklinin Alacaklı Tarafından Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Değiştirilebilmesi )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( Alacaklının Takip Şeklini Değiştirerek İflas Yoluna Çevirmesi-Borçlunun İtirazını İcra Dairesine Bildirmesi )
İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibi İflas Yolu İle Takibe Çevirmesi )
TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İflas Yolu İle Takibe Karşı Yapılan İtirazın Kaldırılması ve İflasına Karar Verilmesinde Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması )"
172Y12.HD12.2.2002E. 2002/2000 K. 2002/3003"BORCUN HARİCEN TAHSİLİ ( Genel Haciz Yoluyla Takipte - Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne İlişkin İtirazın İncelenmesine Engel Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Genel Haciz Yoluyla Takipte/Borcun Haricen Tahsil Edildiği - Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne İlişkin İtirazın İncelenmesine Engel Olmadığı )
İTİRAZ ( Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne/Borcun Haricen Tahsil Edildiği - İtirazın İncelenmesine Engel Olmadığı )"
172Y12.HD11.3.1998E. 1998/2283 K. 1998/2975"KAMBİYO YOLUYLA TAKİP ( Faizin Fahiş Olduğu İtirazı )
FAİZİN FAHİŞ OLDUĞU İTİRAZI ( Kambiyo Yoluyla Takipte )
TAKİP TALEBİNDE FAİZ ORANININ GÖSTERİLMEMESİ ( Kambiyo Yoluyla Takipte )"
172Y12.HD22.1.1996E. 1996/378 K. 1996/487"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Bonoya Dayalı Olarak Yapılan Takipte Faiz de İstenebilmesi )
FAİZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan Takipte T.C.Merkez Bankasının Kısa Vadeli Kredilere Uygulanan Reeskont Faizi Tutarının İstenebilmesi )"
172YHGK27.1.1988E. 1987/12-521 K. 1988/50"İTİRAZ ( Borçlunun Esasla İlgili İtirazlarını İcra Memurluğuna Bildirmesinin Gerekmesi ),
ÖRNEK NO 52 TEBLİĞİ ( Bu Konudaki Her Türlü İtiraz ve Şikayetin Takibin Biçimi Bakımından İcra Memurluğuna Bildirilmesinin Şart Olması )
İCRA TETKİK MERCİİNE YAPILAN İTİRAZ ( Örnek No 52 Tebliğine İlişkin İtirazların İcra Memurluğuna Yapılmasının Gerekmesi )"
172Y12.HD19.11.1979E. 1979/8393 K. 1979/8764"GÖREV ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu İle Takipte İtiraz ve Şikayet )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU ( İtiraz ve Şikayet Mercii )"

Madde 173

YARGITAY

173Y19.HD25.11.2009E. 2009/10916 K. 2009/11216"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİP ( İtirazsız Kesinleşmesi Halinde İflas Talebinin İlan Edileceği )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( İflas Talebinin İlanından İtibaren 15 Gün İçin Diğer Alacaklıların Davaya Müdahale veya İtirazda Bulunmaması Halinde Mahkemece Borçluya Depo Emri Çıkarılacağı )
DEPO EMRİ ( Borçluya veya İflas Davasında Kendisini Temsil Etmiş Olan Vekiline Dava Vicahta Devam Ediyorsa Duruşmada Aksi Takdirde Tebligat Kanunu Hükümleri Dairesinde Tebliğ Edileceği )
DEPO KARARI ( Şirketin Takip Konusu Borcu Ödeyecek Mali Gücünün Bulunmadığının Beyan Edilmesi - 7 Günlük Depo Kararı Verilmeden Davalı Şirketin İflasına Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
ÖDEME GÜCÜNÜN BULUNMAMASI ( Borçlu Mali Güçleri Bulunmadığını Beyan Ettikleri İçin Borçlu Şirkete Ayrıca Depo Emri Tebliğine Gerek Bulunmadığı )
İFLAS KARARI ( Depo Emrini Alan Borçlunun Depo Emrinde Öngörülen Sürede Borcunu Ödememesi veya Karar Verilmeden Önce Ödeme Yaptığına İlişkin Resmi Bir Belge Sunmaması Halinde İflasına Karar Verileceği )"
173Y12.HD30.3.2006E. 2006/3194 K. 2006/6582"ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )
İFLAS DAVASI ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )
ALACAKLINN TAKİP YOLUNU DEĞİŞTİRMESİ ( Borçlunun İİK'nun 172. Maddesi Gereğince Tüm İtiraz ve Şikayetlerini İcra Dairesine Bildirmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )"
173Y19.HD24.3.2005E. 2005/994 K. 2005/3096"İFLAS YOLUYLA TAKİBİN İTİRAZSIZ KESİNLEŞMESİ ( İflas Talebinin İlan Edilmesi Zorunluluğu/İlanın Ulusal Bir Gazetenin Yanısıra Ticaret Sicili Gazetesi ve Yerel Gazetede de Yayınlanması Mecburiyeti - Depo Emrinde Yatırılacak Toplam Borç Miktarının Gösterilmesinin Zorunlu Olması )
TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE VE YEREL GAZETEDE İLAN YAPILMAMIŞ OLMASI ( İflas Talebinin İlanı Mecburiyeti - Sadece Ulusal Gazetede Yapılan İlana Dayanarak İflasa Hükmedilemeyeceği )
İLAN ZORUNLULUĞU ( İflas Yoluyla Takibin İtirazsız Kesinleşmesi Nedeniyle İflas Talebi - Sadece Ulusal Bir Gazetede Yayınlanan İlana Dayanarak İflasa Hükmedilemeyeceği/Yerel Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde de İlan Yapılması Zorunluluğu )
DEPO EMRİNİN GEÇERSİZ OLMASI VE İFLASA DAYANAK YAPILAMAMASI ( Asıl Alacak Faiz ve İcra Takip Masraflarından Oluşan Depo Edilecek Toplam Borç Miktarının Gösterilmemiş Olması )"
173Y19.HD6.11.2003E. 2003/2995 K. 2003/11080"TAKİPSİZ BIRAKILAN DOSYANIN YENİLENMEMESİ ( Yapılan İşlemlerin Geçersiz Olması )
TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Takipsiz Bırakılan Dosya Yenilenmeden Yapılan İşlemin Geçersizliği )
İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ ( Alacaklının Takipsiz Bıraktığı Dosyayı Yenilemeden Yaptığı Takip Yolunun Değiştirilmesi İşleminin Geçersizliği )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA AÇILAN TAKİBİNİN İFLAS YOLUYLA TAKİBE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Takipsiz Bırakılan Dosya Yenilenmeden Yapılan İşlemin Geçersizliği )"
173Y19.HD7.10.2003E. 2003/5886 K. 2003/9380"İFLAS TALEBİ ( Limited Şirketin Vekili - İflas İsteme Hususunda Kendisine Özel Bir Yetki Verilmiş Olması Gereği )
VEKİLE İFLAS İÇİN ÖZEL YETKİ VERİLMESİ GEREĞİ ( Limited Şirketin Vekilinin İflas Talebi )
ÖZEL YETKİ ( Limited Şirketin Vekiline İflas İsteme Hususunda Özel Bir Yetki Verilmiş Olması Gereği )"
173Y12.HD25.1.2002E. 2001/22413 K. 2002/1361"GECİKMİŞ İTİRAZ ( Tebligatın Usulsüzlüğünün Bildirilmesinin Gecikmiş İtiraz Olarak Değerlendirilememesi )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Tebligatın Usulsüzlüğünün Bildirilmesinin Gecikmiş İtiraz Olarak Değerlendirilememesi )
İTİRAZ SEBEPLERİ ( Borçlunun İtirazında Bildirdiği Sebeplerle Bağlı Olması )"
173Y19.HD27.9.2001E. 2001/4240 K. 2001/5991"MAHKEMENİN AYNI OLAYDA İKİ KEZ İFLAS KARARI VERMESİ ( İlk Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Zorunluluğu )
İFLAS DAVASI ( Aynı Mahkemenin 2. İflas Kararı - İlk İflas Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Zorunluluğu )"
173Y19.HD12.3.1996E. 1996/868 K. 1996/2335"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Ancak Tacirler Hakkında Yapılabilir )
İFLAS TALEBİNİN İLANI ( İflasa Karar Verilmesinin Önşartı Olduğu )
İLAN ( İflas Talebinin )
İFLASA KARAR VERİLMEMESİ ( İlk Alacaklılar Toplantısına Kadarki Giderlerin Yatırılmaması Sebebiyle )"
173Y19.HD24.12.1991E. 1991/66 K. 1991/58"İLAMLI İFLAS YOLU ( Takip Edilecek Metod )
İLAN YAPILMAMASI ( Mahkemece Verilen İflas Kararının )
İFLAS KARARI ( İlan Edilmeden Davaya Devam Edilmesi )
ALACAKLILARIN İFLASA İTİRAZ ETMESİ ( İflası Gerektiren Bir Hal Bulunmadığı İddiası )
İLAN ( İflas Davasında Verilen İflas Kararının )"
173YHGK3.7.1987E. 1986/12-717 K. 1987/589"İFLAS ( Dava Açma Hakkı Doğmadan İflas Davasının Açılıp Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
İFLAS İSTEMLİ ÖDEME EMRİ ( Alacaklının Borçlunun İflasını İsteyebilmesi Şartı )
DAVA AÇMA HAKKI ( Alacaklının Borçlunun İflasını İsteyebilme Şartları Gerçekleşmeden Daha Önceki Tarihte Açılan Davaya Dayalı Olarak İflas Kararı Verilmesinin Yanlış Olması )"
173YHGK6.4.1983E. 1983/12-963 K. 1983/335"DAVADAN VAZGEÇME ( İflasın Açılmasından Sonra )
İFLASIN AÇILMASI ( Davacının İflas Davasından Feragati Hukuki Değer Taşımaz )"
173Y11.HD1.10.1979E. 1979/4108 K. 1979/4306"TEMYİZ ( İflasın Ertelenmesi Kararı )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Temyiz )
TEMYİZ ( İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Üzerine Verilen Kararlar )"

Madde 174

YARGITAY

174Y12.HD12.11.2015E. 2015/14171 K. 2015/27752"İMZAYA İTİRAZ ( 2004 S.K. 170/4. Maddesine Göre İmzaya İtirazın Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminat Ve Para Cezasına Hükmedilmesi İçin Talep Şartı Aranmaz İse de 168/4. Maddesi Gereğince Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan İcra Takibinde İmzaya İtirazın 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Yapılmasının Zorunlu ve Hak Düşürücü Süre Niteliğinde Olup Mahkemece Re'sen Gözetileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİBİNDE İMZA İTİRAZI SÜRESİ ( 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Yapılmasının Zorunlu Olduğu/İtirazın Yasal 5 Günlük Sürede Yapılmadığı - Mahkemece İmzaya İtirazın Süre Aşımından Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( İmzaya İtiraz/Mahkemece İmzaya İtirazın Süre Aşımından Reddine Karar Verilmesi Gerekirken İtirazın Esasının İncelenerek Kabulü Yönünde Hüküm Tesisi Doğru Değil İse De Temyiz Edenin Sıfatı Nazara Alınarak Aleyhe Bozma Yasağı Nedeni İle Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmayacağı )"
174Y2.HD16.9.2013E. 2013/17389 K. 2013/20985"TEDBİR NAFAKASI ( Kural Olarak Davanın Başında ve Kusur Araştırması Yapılmaksızın Karar Verileceği - Kocanın Askerlik Hizmetinde Bulunmadığı Dönem İçin Uygun Miktarda Sorumlu Tutulması Gerektiği/Askerde Olduğu Süre İçin Başka Geliri Bulunmadığı Takdirde Sorumlu Tutulamayacağı )
ASKERLİK HİZMETİNDE BULUNULAN DÖNEM İÇİN TEDBİR NAFAKASI ( Kocanın Zorunlu Askerlik Hizmetinin Başladığı ve Terhise Tabi Olduğu Tarih Araştırılarak Askerde Olduğu Süre İçin Başka Geliri Bulunmadığı Takdirde Sorumlu Tutulamayacağı )
BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Maddi Tazminat Kapsamında Olmadığı - Alınması Gerekli Nispi Peşin Harcı Tamamlaması İçin Süre Verileceği/Yatırıldığında Bu Taleple İlgili Davanın Esasına Girileceği )"
174Y12.HD27.3.2007E. 2007/2938 K. 2007/5881"BORÇLUNUN ALACAKLIDAN ALDIĞI PARAYI KABUL ETMESİ ( Takip Konusu Bonodaki Alacağın Kabulü Anlamına Gelmeyeceği - Borçlunun Alacaklıya Bu Bono İçin Yaptığı Bir Ödeme Bulunmadığından Olayda İİK.nun 170/A-Son Maddesinin Uygulanamayacağı )
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Borçlunun Sözleşmenin Bedeli Olarak Alacaklıdan ... TL Aldığını Kabul Etmesi Takip Konusu Bonodaki Alacağın Kabulü Anlamına Gelmeyeceği )
BONODAKİ ALACAK ( Borçlunun Sözleşmenin Bedeli Olarak Alacaklıdan ... TL Aldığını Kabul Etmesi Takip Konusu Bonodaki Alacağın Kabulü Anlamına Gelmeyeceği )"
174Y19.HD17.11.2005E. 2005/9134 K. 2005/11320"İFLAS DAVASI ( Takip Konusu Borcun Ödenmediğinin İtiraz ve Şikayette Bulunulmadığının Tespit Edilmesi Halinde Borçluya Depo Emri Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
DEPO EMRİ ( İflas Davası - Takip Konusu Borcun Ödenmediğinin İtiraz ve Şikayette Bulunulmadığının Tespit Edilmesi Halinde Borçluya Depo Emri Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( İflas Davası - Takibe İtiraz Olmaması Nedeniyle Borçlu Olmadığı Paraya Ödeyen Kimsenin İstirdat Davası Açabileceği Hükme Bağlandığından Borçlunun Açtığı Menfi Tespit Davasının Sonucunun Beklenmesinin Gerekmediği )"
174Y12.HD18.3.2002E. 2002/4054 K. 2002/5444"TAKİP ŞEKLİNİN DEĞİŞMESİ ( Haciz Veya İflas Yolu İle Başlatılan Takip Şeklinin Alacaklı Tarafından Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Değiştirilebilmesi )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( Alacaklının Takip Şeklini Değiştirerek İflas Yoluna Çevirmesi-Borçlunun İtirazını İcra Dairesine Bildirmesi )
İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibi İflas Yolu İle Takibe Çevirmesi )
TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İflas Yolu İle Takibe Karşı Yapılan İtirazın Kaldırılması ve İflasına Karar Verilmesinde Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması )"
174Y19.HD27.9.2001E. 2001/4240 K. 2001/5991"MAHKEMENİN AYNI OLAYDA İKİ KEZ İFLAS KARARI VERMESİ ( İlk Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Zorunluluğu )
İFLAS DAVASI ( Aynı Mahkemenin 2. İflas Kararı - İlk İflas Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Zorunluluğu )"
174Y12.HD14.8.1987E. 1986/12030 K. 1987/8603"İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Görevli Mahkeme )"
174Y12.HD19.11.1979E. 1979/8393 K. 1979/8764"GÖREV ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu İle Takipte İtiraz ve Şikayet )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU ( İtiraz ve Şikayet Mercii )"

Madde 176

YARGITAY

176Y19.HD23.6.2010E. 2010/4824 K. 2010/7949"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Borca Batık Olan Sermaye Şirketinin Mali Durumunun Islahının Mümkün Olması Halinde Şirketin İflasının Önlenmesi Amacına Yönelik Olduğu - Mahkemece Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Borca Batık ise Islahının Mümkün Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Araştırılması Gereği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Şirketin Mali Durumunu İyileştirmeye Elverişli Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği - İflasın Ertelenmesi Kararının Erteleme Talebinden Sonraki İşlemler İncelenerek Kayyım Raporları da Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gereği )"
176Y19.HD24.3.2005E. 2005/1586 K. 2005/3099"KAMBİYO SENEDİNDE BİRDEN FAZLA BORÇLU OLMASI ( Borçluların Hepsi İflasa Tabi ise Alacaklının Bunların Hepsi Hakkında Haciz ya da İflas Yolu ile Takip Yapması Gerekeceği - Bir Kısmı Hakkında Haciz Bir Kısmı Hakkında İflas Yolunu Seçemeyeceği )
BORÇLULARIN HEPSİNİN İFLASA TABİ OLMASI ( Alacaklının Bunların Hepsi Hakkında Haciz ya da İflas Yolu ile Takip Yapması Gerekeceği - Bir Kısmı Hakkında Haciz Bir Kısmı Hakkında İflas Yolunu Seçemeyeceği )
İFLAS DAVASI ( Kambiyo Senedinde Birden Fazla Borçlu Olması - Borçluların Hepsi İflasa Tabi ise Alacaklının Bunların Hepsi Hakkında Haciz ya da İflas Yolu ile Takip Yapması Gerekeceği/Bir Kısmı Hakkında Haciz Bir Kısmı Hakkında İflas Yolunu Seçemeyeceği )
HACİZ VEYA İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Borçluların Hepsi İflasa Tabi ise Alacaklının Bunların Hepsi Hakkında Haciz ya da İflas Yolu ile Takip Yapması Gerekeceği - Bir Kısmı Hakkında Haciz Bir Kısmı Hakkında İflas Yolunu Seçemeyeceği )"
176Y12.HD2.6.1994E. 1994/6691 K. 1994/7252"KAMBİYO SENEDİ ( Pulun imzalanmaması )
KAMBİYO SENEDİ DÜZENLEYENİN İMZASINI TAŞIMA ZORUNLULUĞU"
176Y11.HD22.11.1990E. 1990/6342 K. 1990/7484"İFLAS KARARININ İÇERİĞİ ( Gün, Saat Dakika Gösterilme Zorunluluğu )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİP ( İflas Kararının İçeriği )
TACİR SIFATININ ARAŞTIRILMASI"
176YİBGK23.2.1944E. 1941/10 K. 1944/5"ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( İcra Dairesindeki Emre Yazılı Senede İlişkin Yazılı İkrar Üzerine Kesilmenin Ardından İşleyecek Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İcra Dairesinde Emre Yazılı Senede İlişkin Yazılı İkrar Üzerine Kesilmenin Ardından İşleyecek )
EMRE MUHARRER SENETLER ( İcra Dairesinde Yazılı İkrar Üzerine Kesilen Zamanaşımı Süresinin Ardından İşlemeye Başlayacak Zamanaşımı Süresi )"

Madde 177

YARGITAY

177Y23.HD22.11.2017E. 2017/1419 K. 2017/3381"İFLASIN AÇILMASI İSTEMİ ( İlâma Müstenit Alacağın İcra Emriyle İstenildiği Halde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflâsa Tabi Borçlunun İflâsını İsteyebileceği )
ALACAKLININ TALEBİ İLE İFLASIN İSTENMESİ ( Davalı Borçlu Tarafından İcra Dosyasına Yapılan Kısmi Ödeme Dışında Başkaca Bir Ödemede Bulunulmadığı/Yasal İlanların da Yaptırılmasına Rağmen Herhangi Bir Müdahale Dilekçesinin Sunulmadığı - 2004 S.K. Md. 177/4 Uyarınca Davalı Şirketin İflasına Dair Verilen ve Onanan Karar Hakkında Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
177Y23.HD2.6.2016E. 2015/8943 K. 2016/3400"İFLAS DAVASI (Mahkemenin Borçlunun İflasa Tabi Kişilerden Olup Olmadığını Kendiliğinden Araştırmak Zorunda Olduğu/Davalının Gerçek Kişi Olarak Sicilde Kaydının Bulunmadığı Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Tacir Olarak Vergi Mükellefiyet Kaydının Bulunmadığı/Davalının Tacir Olup Olmadığı Hususunda Anılan Kurumlar Nezdinde Yapılan Araştırmadan Başkaca Bir Araştırma da Yapılmadığı - Kararın Bozulacağı)
BORÇLUNUN İFLASA TABİ KİŞİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRMASI (Mahkemenin Kendiliğinden Araştıracağı - Mahkemece İlgili İllerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarından TOBB'dan Meslek Odalarından Borsadan Davalının Bir Ticari İşletmeyi Kendi Adına İşletip İşletmediği Sorulması Gerektiği/Gerekirse İlgili İllerde Zabıta Marifetiyle Bu Hususta Araştırma Yapılacağı)
TİCARİ İŞLETMEYİ KİMİN İŞLETTİĞİ (Mahkemece İlgili İllerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarından TOBB'dan Meslek Odalarından Borsadan Davalının Bir Ticari İşletmeyi Kendi Adına İşletip İşletmediği Sorulması Gerektiği/Gerekirse İlgili İllerde Zabıta Marifetiyle Bu Hususta Araştırma Yapılacağı - İflas İstemi)"
177YHGK19.11.2014E. 2013/23-1893 K. 2014/935"DOĞRUDAN İFLAS ( İflas Avansı Masraflarının Peşin Yatırılması Gerektiği/Tensip Ara Kararı İle Davacıya İflas Avansını Yatırılması İçin İki Haftalık Kesin Süre Verildiği - Avansın Kesin Süre İçerisinde Yatırılarak Dekontun Dosyaya İbraz Edildiği/Avans Yatırılmadığından Bahisle Hükmün Bozulamayacağı )
MASRAFLARIN PEŞİN VERİLMESİ ( Doğrudan İflas Talebi/İflas Avansı Masraflarının Peşin Yatırılması Gerektiği - Tensip Ara Kararı İle Davacıya İflas Avansını Yatırılması İçin Verilen İki Haftalık Kesin Süre İçerisinde Yatırılarak Dekontun Dosyaya İbraz Edildiği/Avans Yatırılmadığından Bahisle Hükmün Bozulmaması Gerektiği )
İFLAS AVANSININ YATIRILMASI ( İflas Avansı Masraflarının Peşin Yatırılması Gerektiği/Tensip Ara Kararı İle Davacıya İflas Avansını Yatırılması İçin İki Haftalık Kesin Süre Verildiği - Avansın Kesin Süre İçerisinde Yatırılarak Dekontun Dosyaya İbraz Edildiği/Avans Yatırılmadığından Bahisle Hükmün Bozulamayacağı )"
177Y23.HD22.3.2013E. 2013/543 K. 2013/1770"İFLAS DAVASI ( İsteyen Alacaklının İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraflardan Sorumlu Olduğu - Bu Masraflar İle İflas Kararının Kanun Yolları İçin Gerekli Bütün Tebliğ Masraflarının Peşin Verilmesinin İstenmesi Gerektiği/Mahkemece Bu Yasal Şart Yerine Getirilmediğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )
İFLAS İSTEYEN ALACAKLININ MASRAFLARDAN SORUMLULUĞU ( İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraflar ve İflas Kararının Kanun Yolları İçin Gerekli Bütün Tebliğ Masraflarının Peşin Verilmesinin İstenmesi Gerektiği/Mahkemece Bu Yasal Şartın Yerine Getirilmemesinin Doğru Görülmediği - İflas Davası )
TEBLİĞ MASRAFLARI ( İflas Davası/İflas İsteyen Alacaklıdan İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraflar İle İflas Kararının Kanun Yolları İçin Gerekli Bütün Tebliğ Masraflarının Peşin Verilmesinin İstenmesi Gerektiği/Mahkemece Bu Yasal Şart Yerine Getirilmediğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )"
177Y23.HD11.3.2013E. 2013/857 K. 2013/1445"İFLAS DAVASI ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Uyuşmazlığın Aydınlatılmasının Zorunlu Olduğu )
HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Her iİki İflas Talebinin Koşulları ve Sonuçları Farklı Olduğun Mahkemece Açıklattırılması Gerektiği - İflas Davası )
ÇELİŞKİLİ ANLATIMLARIN AÇIKLATTIRILMASI ( Hakim Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Bunlara Bağlı Netice-i Taleplerle Bağlı ve Fakat Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmadığından Açıklama Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - İflas Davası )"
177Y23.HD13.12.2012E. 2012/4538 K. 2012/7354"DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS TALEBİ ( Kesinleşen Mahkeme İlamına Dayalı Olarak İlamlı Takibe Geçildiği/Daha Sonra Takip Yolu Değiştirilerek İflas Ödeme Emri Gönderildiği - Mahkemece Borçlu Kooperatif Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Celbedilip Dinlenmeden ve Böylece Anılan Yasa'nın Emredici Hükmüne Uyulmadan Hüküm Kurulmasında İsabet Görülmediği )
İLAMLI TAKİP ( Doğrudan Doğruya İflas Talebinde Kesinleşen Mahkeme İlamına Dayalı Olarak İlamlı Takibe Geçildiği/Daha Sonra Takip Yolu Değiştirilerek İflas Ödeme Emri Gönderildiği - Borçlu Kooperatif Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Celbedilip Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği )
KOOPERATİFİN İFLASI TALEBİ ( İlamlı Takip/Takip Yolu Değiştirilerek İflas Ödeme Emri Gönderildiği - 177/1 Md. Uyarınca İflas İstenildiği - Mahkemece Borçlu Kooperatif Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Celbedilip Dinleneceği )
BORÇLUNUN DİNLENMEK İÇİN MAHKEMEYE ÇAĞRILMASI ( İflas Telebi - İİK 177 /son Hükmü Gereği Türkiyede Bir Yerleşim Yeri veya Mümessili Bulunan Borçlu Dinlenmek İçin Kısa Bir Müddetle Mahkemeye Çağrılmasının Emredici Nitelikte Olduğu )
İFLAS ÖDEME EMRİ ( Doğrudan Doğruya İflas Talebinde Kesinleşen Mahkeme İlamına Dayalı Olarak İlamlı Takibe Geçildikten Sonra Takip Yolu Değiştirilerek İflas Ödeme Emri Gönderildiği - Borçlu Kooperatif Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Celbedilip Dinlenmesi Gerektiği )"
177Y23.HD1.11.2012E. 2012/4706 K. 2012/6344"İFLAS İSTEYEN ALACAKLI ( İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masrafları Davanın Başında Peşin Yatırması Gerektiği - İflas Davası )
İLAN EDİLME GEREĞİ ( İflas Davası - Davanın Açıldığının Tirajı 50.000'in Üzerinde Yurt Düzeyinde Dağıtım Yapan Gazetelerin Biri İle İflas Talep Edenin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde )
TEBLİGAT ( İflas Davası - Şirketin Adresini Taşıdığı ve Tebligat Alan Kişinin Temsile Yetkili Olmadığı Gözetilmeden Verilmesinin Hatalı Oluşu )
İFLAS KARARI ( İflas Açılma Anının Gün ve Saat Olarak Gösterilmemesi - Kararın Emredici Hükümlere Aykırı Olarak Verildiği )"
177Y23.HD31.5.2012E. 2012/2130 K. 2012/3838"İFLAS DAVASI ( Mahkemece Davalı Tarafa Usulünce Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Ortaya Koyacağı Deliller Toplanıp Savunmaları da Dikkate Alınarak Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Davanın Tarafları Kendi Haklarıyla Bağlantılı Olarak Bu Hakka Sahip Olduğundan Mahkemece Davalı Tarafa Usulünce Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İflas Davası )
DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ ( Mahkemece Davalı Yapılarak Ortaya Koyacağı Deliller Toplanıp Savunmaları da Dikkate Alınarak Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği - İflas Davası )
SAVUNMA HAKKI ( Davanın Tarafları Kendi Haklarıyla Bağlantılı Olarak Hukuki Dinlenilme Hakkına Sahip Olduğundan Mahkemece Davalı Tarafa Usulünce Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İflas Davası )"
177Y23.HD4.5.2012E. 2012/2059 K. 2012/3361"İCRA EMRİ TEBLİĞİNE RAĞMEN BORCUN ÖDENMEMESİ ( İflas İstemi - Türkiyede Bir Yerleşim Yeri Bulunan Borçlu Dinlenmek Üzere Mahkemece Çağrılacağına Dair Emredici Hüküm Gözardı Edilerek Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
İFLAS DAVASI ( İcra Emri Tebliğine Rağmen Borcun Ödenmemesi Nedenine Dayalı - Türkiyede Bir Yerleşim Yeri Bulunan Borçlu Dinlenmek Üzere Mahkemece Çağrılacağına Dair Emredici Hüküm Gözardı Edilerek Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
BORÇLUNUN MAHKEMECE DİNLENMESİ ( İflas İstemi - Türkiyede Bir Yerleşim Yeri Bulunan Borçlu Dinlenmek Üzere Mahkemece Çağrılacağına Dair Emredici Hüküm Gözardı Edilerek Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
EMREDİCİ HÜKÜM ( Türkiyede Bir Yerleşim Yeri Bulunan Borçlu Dinlenmek Üzere Mahkemece Çağrılacağına Dair Hüküm Gözardı Edilerek Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu - İflas İstemi )"
177Y23.HD11.10.2011E. 2011/375 K. 2011/1003"İFLAS İSTEMİ (İlamlı İcra Takibine Dayanan - Takip Şeklinin Değiştirilmesi Nedeniyle İlk Çıkarılan İcra Emrine Dayanılarak Doğrudan İflas İsteminde Bulunulamayacağı/Şirket Temsilcisine Meşruhatlı Davetiye Çıkarılması Gerektiği )
TAKİP ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (İflas İstemi - Takip Şeklinin Değiştirilmesi Nedeniyle İlk Çıkarılan İcra Emrine Dayanılarak Doğrudan İflas İsteminde Bulunulamayacağı )
DOĞRUDAN İFLAS (Davacı İlama Bağlı Alacağını Takibe Koymuş İcra Emrine Rağmen Ödeme Yapılmaması Üzerine Takip Şeklini Değiştirerek Borçluya İflas Ödeme Emri Gönderdiği - Davacı İ.İ.K. Md. 177/4'deki Haklarından Vazgeçtiğinden İlk Çıkarılan İcra Emrine Dayanılarak Doğrudan Doğruya İflas İstenemeyeceği )"
177Y23.HD26.9.2011E. 2011/377 K. 2011/582"İFLAS DAVASI ( Bozma Kararına Uyulmasına Rağmen Konuyla İlgili Yerlerle Yazışmalar Yapılarak Bozma Gereklerinin Araştırılması Gerekirken Sadece Davalı Şirkete Davaya Konu Rehinli Araçları Davacı Şirkete Teslim Etmelerinin Doğru Olmadığı )
BOZMAYA UYULMASI ( Uyulmasına Rağmen Konuyla İlgili Yerlerle Yazışmalar Yapılarak Bozma Gereklerinin Araştırılması Gerekirken Sadece Davalı Şirkete Davaya Konu Rehinli Araçları Davacı Şirkete Teslim Etmelerinin Doğru Olmadığı )
VEKİLİN İSTİFASI ( Sebebiyle Başka Vekil Tutmak İçin Süre İstediklerini Belirtmesine Rağmen İhtara Bağlı Kalınarak ve Bozma İlamının Gerekleri Tam Olarak Yerine Getirilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - İflas Davası )"
177Y19.HD25.9.2008E. 2008/8309 K. 2008/8840"BORÇLUNUN DOĞRUDAN İFLASININ İSTENMESİ ( İflas Davasına Bakan Mahkemece Türkiye'de İkametgah veya Mümessili Bulunan Borçlunun Dinlenmek Üzere Mahkemeye Çağrılacağı )
İLAMA BAĞLI ALACAĞIN İCRA EMRİ İLE TALEP EDİLMESİ ( Ödenmemişse İflasa Tabi Borçlunun İflasının İstenebileceği )
İFLAS DAVASINA BAKAN MAHKEMECE BORÇLUNUN ÇAĞRILMASI ( Borçlu Çağrılmadan Hüküm Kurulması İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )"
177Y19.HD29.5.2008E. 2008/2487 K. 2008/5950"İTİRAZIN İPTALİNE İLİŞKİN İLAM ( Borçlunun Doğrudan İflasının İstenebilmesi İçin İlama Bağlı Alacağın İcra Emri İle Talep Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS ( İtirazın İptali - Borçlunun Doğrudan İflasının İstenebilmesi İçin İlama Bağlı Alacağın İcra Emri İle Talep Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
İLAMA BAĞLI ALACAĞIN ECRA EMRİ İLE TALEP EDİLMESİ ( Borçlunun Doğrudan İflasının İstenebilmesi İçin Gerektiği - Acentelik Sözleşmesinden Doğan Alacak )
İFLAS DAVASI ( Borçlunun Doğrudan İflasının İstenebilmesi İçin İlama Bağlı Alacağın İcra Emri İle Talep Edilmesinin Zorunlu Olduğu )"
177Y19.HD3.4.2008E. 2008/1257 K. 2008/3368"İLAMA DAYALI ALACAK ( İcra Emri İle İstenmesine Rağmen Ödenmemesi Doğrudan İflas Nedeni Olduğu - Ayrıca İflas Ödeme Emri Tebliğine Gerek Olmadığı )
İCRA EMRİ ( İlama Dayalı Bir Alacağın İcra Emri İle İstenmesine Rağmen Ödenmemesi Doğrudan İflas Nedeni Olduğu - Ayrıca İflas Ödeme Emri Tebliğine Gerek Olmadığı )
İFLAS ÖDEME EMRİ ( Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İflas Davasının Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
177Y19.HD31.1.2008E. 2007/8234 K. 2008/593"İFLAS TALEBİ ( Davalının Ödemelerini Tatil Ettiğini Adreste Bulunmadığını Mallarını Kaçırdığını İleri Sürerek - Doğrudan İflas Nedeni Olduğu/Davalıya Depo Emri Çıkarılamayacağı )
DOĞRUDAN İFLAS NEDENİ ( Bulunduğunda İflası İstenilen Davalıya Depo Emri Çıkarılamayacağı - Davalının Ödemelerini Tatil Ettiği Adreste Bulunmadığı Mallarını Kaçırdığı İddiası )
DEPO EMRİ ÇIKARILAMAMASI ( Davalının Ödemelerini Tatil Ettiğini Adreste Bulunmadığını Mallarını Kaçırdığını İleri Sürerek İflas Talebi - Doğrudan İflas Nedeni Olduğu ) "
177Y19.HD21.6.2007E. 2007/2503 K. 2007/6486"İFLAS KARARI ( Türkiye'de Yerleşim Yeri veya Mümessili Bulunan Borçlu - Dinlenmek Üzere Mahkemeye Çağırılmadan Karar Verilemeyeceği )
BOÇLUNUN DİNLENMEMESİ ( İflas Kararı - Türkiye'de Yerleşim Yeri veya Mümessili Bulunan Borçlu/Dinlenmek Üzere Mahkemeye Çağırılmadan İflas Kararı Verilemeyeceği )
İCRA EMRİ ( Tebliğine Rağmen Borcun Ödenmediği İddiası/İflas Davası - Türkiye'de Yerleşim Yeri veya Mümessili Bulunan Borçlu/Dinlenmek Üzere Mahkemeye Çağırılmadan İflas Kararı Verilemeyeceği )"
177Y19.HD5.10.2006E. 2006/6094 K. 2006/9184"İFLAS YOLUYLA TAKİBE İTİRAZ ( İtirazın Haksız Olduğu İddiası İle Şirketin İflasına Karar Verilmesi Talebi/Tarafların Anlaşmak Üzere Mehil İstedikleri - Mehil Bitiminden Sonra Yeniden Depo Emri Verilmeden Önceki Depo Emri Üzerine İflasa Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İFLAS TALEBİ ( Depo Emri Tebliğinden Sonra Tarafların Mehil İstedikleri - Mehilin Bitiminden Sonra Yeniden Depo Emri Verilmeden Önceki Ara Karar Uyarınca Çıkarılmış Olan Depo Emri Üzerine İflasa Karar Verilemeyeceği )
DEPO EMRİ TEBLİĞİNDEN SONRA MEHİL VERİLDİĞİ ( Mehilin Bitiminden Sonra Yeniden Depo Emri Verilmeden Önceki Depo Emri Üzerine İflasa Karar Verilemeyeceği - İflas Yoluyla Takibe İtirazın Haksız Olduğu İddiası İle Şirketin İflasına Karar Verilmesi Talebi )"
177Y19.HD6.10.2005E. 2005/7229 K. 2005/9616"DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS ( Alacaklı İlamlı İcra Takibine Geçtikten Sonra Borçluyu İflas Yoluyla Takip Etmek İsterse Takip Şeklini İflas Yoluna Çevirip İflas Ödeme Emrinin Tebliğini İstemesi Gereği )
TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Alacaklı İlamlı İcra Takibine Geçtikten Sonra Borçluyu İflas Yoluyla Takip Etmek İsterse Takip Şeklini İflas Yoluna Çevirip İflas Ödeme Emrinin Tebliğini İstemesi Gereği )
İLAMA BAĞLI ALACAĞIN ÖDENMEMESİ ( Alacaklı Ticaret Mahkemesinden Borçlunun İflasına Karar Verilmesini İsteyebildiği - Alacaklı İlamlı İcra Takibine Geçtikten Sonra Borçluyu İflas Yoluyla Takip Etmek İsterse Takip Şeklini İflas Yoluna Çevirip İflas Ödeme Emrinin Tebliğini İstemesi Gereği )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Alacaklı İlamlı İcra Takibine Geçtikten Sonra Borçluyu İflas Yoluyla Takip Etmek İsterse Takip Şeklini İflas Yoluna Çevirip İflas Ödeme Emrinin Tebliğini İstemesi Gereği )"
177Y19.HD26.5.2005E. 2005/3836 K. 2005/5959"İFLAS DAVASI ( İlama Bağlı Alacak İcra Emri Tebliğine Rağmen Ödenmediği Gerekçesiyle İflas Kararı Verilmesi - Türkiyede İkametgahı Bulunan Borçlu Dinlenmek Üzere Mahkemeye çağrılmadan İflas Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İFLAS DAVASINDAN FERAGAT ( İflas Kararı Verilmesinden Sonra İflas Davasından Feragatın Geçersiz Olduğu )
BORÇLU DİNLENMEDEN İFLASA KARAR VERİLMESİ ( Yasaya Aykırı Olduğu - İflas Davasından Feragat )"
177Y19.HD3.3.2005E. 2004/12356 K. 2005/2159"İFLAS TALEBİ ( İlamlı Alacağın İcra Emri Tebliğine Rağmen Ödenmemesi Nedeniyle - Doğrudan İflas İstenebilmesi/Depo Emri Tebliğine Gerek Bulunmaması )
İLAMLI ALACAĞIN İCRA EMRİ TEBLİĞİNE RAĞMEN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İFLAS TALEBİ ( Doğrudan İflas İstenebilmesi - Depo Emri Tebliğine Gerek Bulunmaması )
DEPO EMRİ TEBLİĞİNE GEREK OLMADAN DOĞRUDAN İFLAS İSTENEBİLMESİ ( İlamlı Alacağın İcra Emri Tebliğine Rağmen Ödenmemesi Nedeniyle İflas Talebi )
İCRA EMRİ TEBLİĞİNE RAĞMEN İLAMLI ALACAĞIN ÖDENMEMESİ ( Doğrudan İflas İstenebilmesi - Depo Emri Tebliğine Gerek Bulunmaması )"
177Y19.HD8.7.2004E. 2004/3011 K. 2004/8154"İFLASIN ERTELENMESİ ( Taşınır Taşınmaz Veya Ticari İşletme Rehniyle Temin Edilmiş Alacaklar Nedeniyle Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatılabileceği Ancak Muhafaza Tedbirleri Alınamayacağı ve Rehinli Malın Satılamayacağı )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Başlatılabileceği Ancak Muhafaza Tedbirleri Alınamayacağı ve Rehinli Malın Satılamayacağı - İflasın Ertelenmesi )
REHİNLİ MALIN SATILAMAMASI ( İflasın Ertelenmesi - Taşınır Taşınmaz Veya Ticari İşletme Rehniyle Temin Edilmiş Alacaklar Nedeniyle Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatılabileceği/Muhafaza Tedbirleri Alınamayacağı ve Satılamayacağı )
REHİNLİ TAKİPLERİN DURDURULMASI ( Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı - İflasın Ertelenmesi )
MÜTESELSİL KEFİLLER ( İflasın Ertelenmesi Kararı Kapsamında Olduğunun Kabulünün Yerinde Görülmediği )"
177Y19.HD11.3.2004E. 2003/7969 K. 2004/2562"İFLAS TALEBİ ( Davalı Şirketin Ödeme Zorluğu İçine Düştüğü İleri Sürülerek Davalının İflasına Karar Verilmesinin İstenilmesi )
ÖDEMELERİN TATİL EDİLMESİ ( İİK Uyarınca Ödemelerin Tatil Edilmesinin Doğrudan İflas Sebebi Olarak Kabul Edilmiş Bulunması )"
177Y19.HD29.5.2003E. 2002/9388 K. 2003/5752"İFLAS TALEBİ ( Mal Teslimine İlişkin İlamlar Yönünden Alacaklının Hak ve Yetkisi Bulunmadığı - İflas Davasının Reddi Gereği )
İLAMA MÜSTENİT ALACAK ( Mal Teslimine İlişkin - İcra Emriyle İstenmesine Rağmen Ödenmemesinin Doğrudan İflas Sebebi Olarak Gösterilemeyeceği )
MAL TESLİMİNE İLİŞKİN İLAM ( İcra Emriyle İstenmesine Rağmen Ödenmemesi/Alacaklının İflas Talepetme Hak ve Yetkisi Bulunmadığı - İflas Davasının Reddi Gereği )"
177Y19.HD23.5.2002E. 2002/219 K. 2002/3995"İFLAS DAVASI ( Davalı Şirket Aleyhine Yapılan Takiplerin Semeresiz Kalması-Davalının Ödemelerini Tatil Etmesi Nedeniyle )
DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS ( İflas Talebinin Kanunda Gösterilen Usullerle İlan Edilmesinin Gerekmesi )
İLAN ( Doğrudan Doğruya İflas Talebinin Kanunda Gösterilen Usullerle İlan Edilmesinin Gerekmesi )"
177Y19.HD18.4.2002E. 2002/2543 K. 2002/2983"İFLAS DAVASI ( İcra Emrinin Dayanağını Teşkil Eden Hükmün Davalının Temyizi Üzerine Bozulması - Mahkemece Bu Davanın Kesin Sonucunun Beklenmesi Gereği )
İCRA EMRİ ( Dayanağını Teşkil Eden Hükmün Davalının Temyizi Üzerine Bozulması/Mahkemece Bu Davanın Kesin Sonucunun Beklenmesi Gereği - İflas Davası )"
177Y19.HD31.1.2002E. 2001/6986 K. 2002/706"İFLAS DAVASI ( Davalı Şirkette Hizmet Akdi ile Çalışan Davacının Emekli Olduğunu Davalının Kıdem Tazminatı Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Şirketi İflası Talebi )
İFLAS ŞARTLARI ( İcra İnkar Tazminatının Tahsili için Ödeme Emri Gönderilmesi ve Şirketçe Ödeme Yapılmamasından Dolayı Yasada Öngürülen İflas Şartlarının Oluşmuş Olması )
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İtirazın İptaline Dair Verilen Kararın İlamlı İcra Takibine Konu Yapılması Mümkün Değilse de İlam İcra Dosyasına İbraz Edilerek Takibin Devamının Sağlanabilmesi )"
177Y19.HD30.10.1997E. 1997/6553 K. 1997/9045"DOĞRUDAN İFLAS TALEBİ ( İflas Yoluyla Takibe Gerek Olmaması )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Doğrudan İflas Talebinde Bulunmak İçin Şart Olmaması )
KÖTÜNİYETLE MALLARINI ELDEN ÇIKARMAK ( Doğrudan İflas Kararı Verilebileceği )"
177Y19.HD20.6.1995E. 1995/5427 K. 1995/5626"AMME BORÇLUSUNUN İFLASININ İSTENMESİ ( İİK Hükümlerinin Uygulanacağı )
İFLAS ( Amme Alacakları Sebebiyle )"
177Y19.HD20.6.1995E. 1995/4595 K. 1995/5616"SERMAYE PİYASASI KURULU ( Aracı Kuruluşun İflasını Talep Hakkı )
ARACI KURULUŞUN İFLASINI İSTEME ( Sermaye Piyasası Kurulu'nun )
SPK'NIN İFLAS TALEBİ ( İflas Davasına İİK Hükümlerinin Uygulanacağı )
İFLAS DAVASI ( Sermaye Piyasası Kurulunun Aracı Kurumun Faaliyetine Son Verme Yetkisinin Olması )
ARACI KURULUŞUN İFLASI ( Sermaye Piyasası Kurulunun Alınmasını Öngördüğü Tedbirlere Uymayan Aracı Kuruluşun İflasına Karar Verilmesi )
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN YETKİSİ ( Aracı Kuruluşların Alması Gereken Tedbirleri Almamaları Durumunda İflasını İsteyebilmesi )
HİLELİ DAVRANIŞ ( Aracı Kurumun Hileli Muameleleri Sonucu Alacaklılarını Zarara Uğrattığından Sermaye Piyasası Kurulunca İflasına Karar Verilmesi )"
177Y19.HD2.5.1995E. 1995/3261 K. 1995/3988"DOĞRUDAN İFLAS TALEBİ ( Yıllık Bilançonun Şirket Aktifinin Şirket Borçlarına Yetip Yetmediğinin Tespiti İçin Elverişli Bilanço Olmaması )
YILLIK BİLANÇO ( Bilançonun Şirket Aktifinin Şirket Borçlarına Yetip Yetmediğinin Tespiti İçin Elverişli Bilanço Olmaması )
ANONİM ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMASI ( İflasa Karar Verilmesi İçin Şirketin Aktiflerinin Şirket Alacaklılarının Alacaklarını Karşılamaya Yetip Yetmediğinin Belirlenmesi )
BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ ( A.Ş.nin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti-Şirketin Borçlarının Mevcut Alacaklarından Fazla Olup Olmadığının Belirlenmesi )
MALVARLIĞINI TESPİT BİLANÇOSU ( Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Ancak Bu Bilanço İle Belirlenebilmesi )"
177Y19.HD28.6.1994E. 1994/4936 K. 1994/6951"İFLASIN ŞARTLARI ( Borçlunun Tacir Olup Olmadığının Mahkemece Re'sen Araştırılması )
BORÇLUNUN TACİR OLUP OLMADIĞININ RE'SEN ARAŞTIRILMASI ( İflas Kararı Verilmesinde )
TACİR OLMA ŞARTININ RE'SEN ARAŞTIRILMASI ( İflas Davasında )
ÖZEL YETKİ ŞARTI ( Borçlu Vekilinin İflas Davasını Kabul Etmesi İçin )
VEKİLİN İFLAS DAVASINI KABULÜ ( Özel Yetki Şartı )"
177Y19.HD25.2.1993E. 1993/105 K. 1993/1366"DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS ( Türkiye'de İkametgahı Olan Borçlunun Dinlenilmesi Mecburiyeti )
BORÇLUNUN DİNLENİLME MECBURİYETİ ( Doğrudan Doğruya İflasta )
EMREDİCİ HÜKÜMLER ( İflasla Alakalı Hükümlerin Emredici Olması )
İFLASLA İLGİLİ HÜKÜMLER ( Emredici Olup Re'sen Gözetileceği )"
177YHGK15.9.1976E. 1974/12-865 K. 1976/2511"İFLAS DAVASI ( İlama Bağlı Alacağı Ödemeyen Borçlunun İflasının İstenmesi )
HACİZ YOLU ( İlama Bağlı Alacak İçin Önce Haciz Yoluna Gidilmesi )
İCRA EMRİ ( Önceden Haciz Yoluna Gidilmesinin İflas Yoluna Gitmeye Engel Olmaması )"
177Y12.HD12.5.1976E. 1976/4239 K. 1976/6024"KOMANDİTE ORTAK ( Doğrudan Doğruya İflasının İstenmesi )
İFLAS DAVASI ( Komandite Ortaklar Hakkında )
KOMANDİT ŞİRKET BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Komandite Ortağın )
MÜTESELSİLEN VE ŞAHSİ MALVARLIĞIYLA SORUMLULUK ( Komandite Ortağın Şirket Borçlarından Dolayı )"
177YHGK7.5.1976E. 1975/12-63 K. 1976/2052"İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesi )
KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( İflas Yolu İle Takip )
SÜRE ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesinde İflas Talebi )"
177Y13.HD4.5.1976E. 1975/7034 K. 1976/3617"İPTAL DAVASI ( Adli Aravermede Dava Açma Süresinin İşlemesi )
SÜRE ( İptal Davasının Adli Aravermede Açılmasında )"
177Y12.HD17.1.1967E. 1966/13564 K. 1967/179"İFLAS DAVASI ( Kesin Hüküm Gerekmediği )
ALACAKLININ İFLAS DAVASI AÇABİLMESİ İÇİN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNİN GEREKMEMESİ"
177Y12.HD11.2.1966E. 1965/1547 K. 1966/1486"İLAM ( Kesin Hüküm Anlamı )
ALACAKLININ İFLAS DAVASI AÇMASI ( Hükmün Kesinleşmesi )"

Madde 178

AMK

178AMK20.9.1984E. 1984/8 K. 1984/10""

YARGITAY

178Y23.HD20.10.2016E. 2015/7657 K. 2016/4635"İFLAS ERTELEME DAVASI ( İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Yargılama Sürecindeki Değişimin de Değerlendirildiği Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Kayyım Raporlarının Denetlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesinin Borca Batık Durumda Bulunan Şirket Tarafından Sunulan Somut Öngörüler İçeren Ciddi ve İnandırıcı Bir İyileştirme Projesi Çerçevesinde Bu Durumdan Kurtulması Kuvvetle Muhtemel Bulunan Kooperatiflerle Sermaye Şirketleri İçin Öngörülmüş Bir Hukuki Korunma Yolu Olduğu )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenebilmesi İçin Şirketin Borca Batık Durumda Olması Sunulacak Ciddi ve İnandırıcı Bir İyileştirme Projesi Kapsamında Şirketin Mali Durumunu Düzeltebileceğine Dair Somut Veriler İleri Sürmesi ve Fevkalade Mühletten Yararlanmamış Olması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borca Batıklığın Tespiti ve Bu Şartın Yerine Geldiğinin Anlaşılması Halinde de İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Somut Verilere Dayalı Olarak Bilimsel Şekilde Değerlendirilmesi İçin Alanında Uzman Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - İflas Erteleme )
KAYYIM RAPORLARI ( Alanında Uzman Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Kayyım Raporlarının Denetlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflas Erteleme İstemi )"
178Y23.HD20.5.2014E. 2014/3784 K. 2014/3888"KAYYIM ATANMASI KARARININ İLANI ( Kayyım Atanmasına Dair Karar İle Kayyımın Görevleri Yetkilerinin ve Sınırlarının Derhal İlan Edileceği/Ticaret Siciline Tescili/Bu Eksiklik Tamamlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İflas Erteleme )
ERTELEME TALEBİNİN İLANI ( Traji 50.000'in Üzerinde Olan ve Yurt Düzeyinde Dağıtımı Yapılan Gazetelerden Biri İle Birlikte İflâs Edenin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edileceği - İflas Erteleme )
VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ BULUNMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Davacı Şirket Vekilinin İflas Ertelemeye Dair Özel Yetkisinin Olmadığı/Usulüne Uygun Vekaletname Sunmak İçin Süre Verileceği/Bu Eksiklik Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
İFLAS ERTELEME MASRAFLARI ( İflasın Kamu Düzenine Dair Olması Sebebiyle Masrafların Vezneye Peşin Olarak Yatırılacağı/Yatırılmaması Halinde Gideri Ödemesi Gereken Taraftan Alınmak Üzere Hazineden Ödenmesine Hükmedileceği - Uyuşmazlığının Esasının İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME DAVASINDAN FERAGAT ( Zorunlu Borca Batıklık Bildirimini İçerdiği/Şirket Borca Batık Durumda İse İflasına Karar Verileceği - Davanın Feragat Sebebiyle Reddinin Mümkün Olmadığı )
BİRLEŞEN DAVA ( İflasın Ertelenmesi - Birleşen Davanın Derdestlik Dava Koşulu Sebebiyle Usulden Reddine Karar Verileceği/Birleştirilmiş Olsa Dahi Her Dava Bağımsızlığını Koruyacağından Her Dava Dosyası İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
HASIMSIZ OLARAK AÇILAN DAVA ( Müdahillerin Gerekçeli Kararda Dahili Davalı Olarak Yazılmış Olmalarının Hatalı Olduğu - Davanın Hasımsız Açıldığı - İflas Erteleme )"
178Y23.HD25.3.2014E. 2013/8782 K. 2014/2288"BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Tapu Trafik Sanayi ve Ticaret Odaları Ticaret Sicil Kayıtlarına da Bakılacağı/Gerektiğinde Yerinde İnceleme Yapılarak Varlıkların Rayiç Değerlerinin Tespit Edileceği/Sadece Dava Tarihi İtibariyle Değil Yargılama Safhasındaki Gelişmeler de Dikkate Alınarak Belirleneceği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Planlanan Satış Karlarının ve Kira Gelirlerinin Uzun Vadeye Yayılması İle Kira ve Satış Kar Gelirlerinin İhtimale Dayanmasının İflasın Ertelenmesi Süresi ve Amacına Uygun Olmadığı - Şirketin Mevcut İşleyişinin Devamı ve Tedbir Kararlarıyla Borca Batıklıktan Kurtulunamayacağı )
TAŞINMAZ SATIŞI TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Ortağa Ait İpotekli Taşınmazların Satılması İçin Değer Tespiti Yapılacağı/Satıştan Elde Edilebilecek Nakit Paranın Öncelikle İpotek Alacaklılarının Alacaklarına Yetip Yetmeyeceğinin Belirleneceği Satış Bedeliyle Şirketin Borçlarının Ödeneceği )
CARİ ORAN SEVİYESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - 2 ve Üzeri Değerler Tercih Edileceği/Sermayenin Ortaklar Cari Hesabından Karşılanmasının Cari Orana Katkı Sağlamayacağı/Düşük Seviyede Olmasının Şirketin Borç Ödemek Konusunda Zor Durumda Bulunduğunu Göstermesi/Bilirkişi Raporunda Cari Oran Likidite Oranı ve Rasyo Oranının Gösterileceği )
ORTAKLARIN TAAHHÜTNAMELERİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Ortakların Taahhütnameler İle Alacaklarını Bir Süreliğine İstemekten Vazgeçmelerinin Şirkete Zaman Kazandıracağı Borca Batıklığın Önüne Geçemeyeceği )
KAYYIMIN GÖREVLERİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Yeni Yasanın Bozmaya Uyulması Halinde Derhal Uygulanacağı/Kayyımın Envanter Düzenlemek Yönetim Kurulunun Yerine Geçmek ya da Yönetim Kurulu Kararlarının Onaylanması İçin Atanacağı Atanma Kararının Görevlerinin ve Temsil Yetkisinin İlan Edileceği ve Ticaret Siciline Tescil Ettirileceği )"
178Y23.HD6.3.2014E. 2013/7876 K. 2014/1680"İFLAS DAVASI ( Davacı Şirketin Borca Batık Durumda Olup Olmadığı Konusunda Yeterli İnceleme Yapılmadığı - Davacı Vekilinin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesindeki Açıklamaları da Gözetilerek ve Dava Sırasındaki Gelişmeler de Dikkate Alınarak Gerekli İnceleme ve Araştırmanın Resen Yapılması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( Varlıkların Rayiç Değerine ve Alacaklılar Listesinde Gösterilenler İle Gerçek Anlamda Tespit Edilebilecek Diğer Borçların Tutarına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Borca Batıklıktan Kurtulmanın İse Tüm Borçların Ödenmesi Anlamına Gelmediğinin Gözetilmesi Gerektiği/İflas Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflas Davası - Davacı Vekilinin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesindeki Açıklamaları da Gözetilerek ve Dava Sırasındaki Gelişmeler de Dikkate Alınarak Gerekli İnceleme ve Araştırmanın Resen Yapılması ve Bilirkişi Kurulu Raporunda Tespit Edilen Eksik Bilgi ve Belgelerin Diğer Kurumlardan Temine Çalışılması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU ( Borçlu Şirket Tarafından İbraz Edilen Bilanço Üzerinde Mahallinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Rayiç Değerler ve Yapılan Araştırma Sonucu Elde Edilen Gerçekçi Verilere Göre Bilirkişilerce Yeniden Oluşturulacak Şirket Bilançosu da Dikkate Alınıp Bir Sonuca Gidilmesi Gerektiği - İflas Davası )"
178Y23.HD14.1.2014E. 2013/6322 K. 2014/64"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLANI ( Yerel Gazete Dışında Türkiye Genelinde Yayınlanan Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ ( Sadece Dava Tarihi İtibariyle Tesbit Edilmeyeceği - Yargılama Safhasındaki Gelişmeler de Dikkate Alınarak Belirleneceği )
KAYYIMIN GÖREVLERİ ( Şirketin Her Dönemine Dair Aktif ve Pasif Durumunu Mali Durumda Düzelme Olup Olmadığını İyileştirme Projesine Riayet Edilip Edilmediğini ve Borca Batıklıktan Kurtulma Yolunda Somut Adımlar Atılıp Atılmadığını Açıklayan Rapor Vermesi Gerektiği )
SOMUT İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ ( Nakit Sermaye Konulması Dış Kaynaktan Nakit Girişi Sermaye Artışı Yeni Ortak Alınması Tedbirlerinin Somut Olduğu/Şirketin Mevcut İşleyişi Kar Ve Nakit Akışı Hususlarının Projede Yer Alacağı )
EK İYİLEŞTİRME PROJESİ SUNULMASI ( Yargılamanın Her Aşamasında Sunulmasının Mümkün Olduğu - Davacı Talebinin Dikkate Alınmayarak Yeni Proje Sunulması İçin Süre Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
178Y23.HD5.6.2013E. 2013/1565 K. 2013/3783"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (Şirket Envanterinde Kayıtlı Otobüslerin Rayiç Bedelleri Belirlenmişse de Belirtilen Rakamların Hangi Kriterlere Göre Tespit Edildiğinin Açıklanması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İflasın Ertelenmesi İstemi - Şirketin Tüm Malvarlığıyla Aktif ve Pasifleri Gerekçeli Olarak Gösterilmek Suretiyle Tespit Edildikten Sonra Borca Batıklık Durumunun Tartışılması Gerektiği)
BORCA BATIKLIK DURUMU (Tartışılması Neticesinde İyileştirme Projesinin İnandırıcı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi İstemi)
İYİLEŞTİRME PROJESİ (İnandırıcı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi İstemi)
BİRLEŞEN DAVA (İflasın Ertelenmesi İstemi - Şirket Temsilcisi Tarafından Bizzat Açılan İflasın Ertelenmesi Davası Bu Dosyayla Birleştirildiği Halde Ayrı Olarak Varlığını Devam Ettiren Birleşen Dava Hakkında Hüküm Tesis Edilmemesinin Hatalı Olduğu)"
178Y23.HD15.1.2013E. 2012/5244 K. 2013/66"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ VE KAYYIM RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Raporun Sadece Sonuç Bölümüne Değil Bütün Kapsamına Bakılması Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Somut Verilere Dayalı Olarak Bilimsel Şekilde Değerlendirilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Davası )
BORCA BATIKLIK SEBEBİYLE İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )"
178Y23.HD27.3.2012E. 2011/5082 K. 2012/2367"RAYİÇ DEĞERLERİN TESBİTİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Kayyımın Yaptırdığı İnceleme Sonunda Verilen Rapor İle Tesbit Edilmesi ve Araçların Yurda Dağılmış Halde Bulunduğu Mazeretine Sığınılarak Değer Tesbiti Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
PROJEDEN YER ALAN UYUMSUZ TEDBİRLER ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Yeni İhale Alınması ve Makine Parkının Kiraya Verilmesi veya Satılması İle İşçi Çıkartılması Hallerinin Uyumsuz Olduğu/Satılan Makinelerle İhale Konusu İşlerin Nasıl Yapılacağının Açıklanması Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İNANDIRICI OLMAMASI ( Ticari Borçların Ödenmesinin Ertelenmesi Personele Borçların Sürekli Arttması ve Şirketin Sermaye Arttırmayı İyileştirme Tedbiri Olarak Benimsemeyerek Ortakların Lehlerine Yeni Alacaklar Oluşturulmasının Projenin İnandırıcılığını Şüpheye Düşürdüğü )
TAŞINMAZLARIN SATILMASI TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Makine Parkının ve Taşınmazların Satılarak Borç Ödenmesinin Aktifi Azaltacağı/İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığı )
İŞÇİ ÇIKARILMASI TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Çıkartılacak İşçilerin Haklarının Pasif Hanesine Yazılacağı/Elden Çıkartılmış Makineler ve İşten Çıkarılmış İşçilerle Yeni İhale Nasıl Alınacağının Açıklanacağı )"
178Y19.HD28.6.2007E. 2007/2159 K. 2007/6816"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINA MÜDAHALE ( Davanın Her Aşamasında Mümkün Olduğu - Herhangi Bir Süreye Bağlı Olmadığı )
MÜDAHALE TALEBİ ( İflasın Ertelenmesi Davasına Müdahale Talebinde Bulunma Davanın Her Aşamasında Mümkün Olduğu )
İFLASIN ERTELENMESİ HALİNDE ALINACAK İHTİYATİ TEDBİRLER ( Maddi Hukuka İlişkin Hak ve Def'ileri Engellememesi 3. Kişilerin Maddi Hukuka Dayalı Haklarını Etkilememesi Gerektiği )
HAK VE DEF'İ ( İflasın Ertelenmesi Halinde Alınacak İhtiyati Tedbirlerin Maddi Hukuka İlişkin Hak ve Def'ileri Engellememesi 3. Kişilerin Maddi Hukuka Dayalı Haklarını Etkilememesi Gerektiği )"
178Y19.HD15.12.2005E. 2005/10285 K. 2005/12551"İFLAS DAVASI ( İİK'nun 166.Maddesi Uyarınca İflas Talebinin İlan Edilmesi Gerekirken Geri Alınan Önceki Davadaki İlanlarla Yetinilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
İFLAS TALEBİNİN İLAN EDİLMESİ ( İİK'nun 166.Maddesi Uyarınca İflas Talebinin İlan Edilmesi Gerekirken Geri Alınan Önceki Davadaki İlanlarla Yetinilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
İFLAS KARARI ( Verilmesi İle Dosyanın İflas Müdürlüğüne Gönderilerek İlan Edilmesi ve Masanın Oluşturulması Gerektiği )
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI ( İflas Kararı Kesinleşmeden İkinci Alacaklılar Toplantısı Yapılamayacağı - Bu Yön Gözetilmeden Dosyanın Karar Kesinleştiğinde İflas Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesi Kabul Şekli İtibariyle İsabetsiz Olduğu )"
178Y19.HD23.5.2002E. 2002/219 K. 2002/3995"İFLAS DAVASI ( Davalı Şirket Aleyhine Yapılan Takiplerin Semeresiz Kalması-Davalının Ödemelerini Tatil Etmesi Nedeniyle )
DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS ( İflas Talebinin Kanunda Gösterilen Usullerle İlan Edilmesinin Gerekmesi )
İLAN ( Doğrudan Doğruya İflas Talebinin Kanunda Gösterilen Usullerle İlan Edilmesinin Gerekmesi )"
178Y19.HD14.3.2002E. 2002/977 K. 2002/1791"İFLAS DAVASI ( İlama Bağlanmış Alacağın İcra Emri Tebliğine Rağmen Ödenmemesi Nedeniyle )
DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS TALEBİ ( Kanunda Belirtilen Usulle İlanın Yapılmasının Gerekmesi )
İLAN ( Doğrudan Doğruya İflas Talebinin Kanunda Belirtilen Usulle İlanının Yapılmasının Gerekmesi )"
178YHGK11.4.2001E. 2001/15-339 K. 2001/352"TASARRUFUN İPTALİ ( İflas)
MÜFLİSİN MAL EKSİLTİCİ TASARRUFU ( Bankanın kötüniyeti)
BANKANIN KREDİ MÜŞTERİSİNİN MALİ DURUMUNU BİLMESİ GEREKLİLİĞİ"
178Y19.HD2.11.2000E. 2000/5714 K. 2000/7382"İFLAS ( Şirketin Borca Batık Olduğunun Bilirkişi Raporu İle Saptanması - Zorunlu İflas)
ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMASI ( Bilirkişi Raporu İle Saptanması - Zorunlu İflas)
ZORUNLU İFLAS ( Şirketin Borca Batık Olduğunun Bilirkişi Raporu İle Saptanması)
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Şirketin Borca Batık Olduğunun Saptanması - Zorunlu İflas)
BANKANIN KREDİLERİ ÖDEYEMEYEN ŞİRKETİN İFLASINI REDDİ ( Şirketin Borca Batık Olduğunun Bilirkişi Raporu İle Saptanması)"
178Y19.HD19.10.2000E. 2000/5995 K. 2000/6934"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Tacir veya Tacir Sayılan Kişi - Gerçek Veya Tüzel Kişiler)
TACİR SAYILMA ( Limited Şirket Ortağı - İflas Yoluyla Takip)
İFLASA TABİ KİŞİLER ( Limited Şirket Ortağı Olmanın Tacir Sayılmak İçin Yeterli Olmaması)
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Tacir Sayılmak İçin Yeterli Olmaması - İflasa Tabi Kişiler)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlunun İflasını Gerektiren Durum Bulunup Bulunmadığı)"
178Y19.HD28.1.1999E. 1998/7564 K. 1999/239"İFLAS DAVASI ( Davayı Açan Vekilin Vekaletnamesinde İflas İstemekle İlgili Özel Yetki Bulunmaması )
VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ ( Müvekkilin İflasını Talep Edebilmek İçin )
ÖNEL TANINMASI ( Vekaletnamedeki Eksikliğin Giderilmesi İçin )
AKTİF VE PASİFİ GÖSTEREN MAL BEYANINI İBRAZ ( İflasını İsteyen Şahsın )"
178YHGK26.2.1997E. 1996/15-890 K. 1997/127"TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI ( 3.Kişinin Borçlu İle Alacaklı Arasında Muvazaa İddiası - Mahkemece İncelenmesi Gereği )
TASARRUFTA BULUNAN KİŞİNİN BORÇLU DURUMDA OLMASI ( Tasarrufun İptali Davası - Mahkemece İncelenmesi Gereği )
MUVAZAA İDDİASI ( 3.Kişinin Borçlu İle Alacaklı Arasında - Tasarrufun İptali Davasının İncelenmesi Gereği )
BORÇLU İLE ALACAKLI ARASINDA MUVAZAA İDDİASI ( 3.Kişinin - Tasarrufun İptali Davasının İncelenmesi Gereği )"
178Y19.HD2.5.1995E. 1995/3261 K. 1995/3988"DOĞRUDAN İFLAS TALEBİ ( Yıllık Bilançonun Şirket Aktifinin Şirket Borçlarına Yetip Yetmediğinin Tespiti İçin Elverişli Bilanço Olmaması )
YILLIK BİLANÇO ( Bilançonun Şirket Aktifinin Şirket Borçlarına Yetip Yetmediğinin Tespiti İçin Elverişli Bilanço Olmaması )
ANONİM ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMASI ( İflasa Karar Verilmesi İçin Şirketin Aktiflerinin Şirket Alacaklılarının Alacaklarını Karşılamaya Yetip Yetmediğinin Belirlenmesi )
BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ ( A.Ş.nin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti-Şirketin Borçlarının Mevcut Alacaklarından Fazla Olup Olmadığının Belirlenmesi )
MALVARLIĞINI TESPİT BİLANÇOSU ( Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Ancak Bu Bilanço İle Belirlenebilmesi )"
178Y19.HD16.4.1992E. 1992/2431 K. 1992/1328"İFLAS DAVASI ( Acz Halindeki Borçlunun Açacağı Hasımsız Dava )
BORÇLUNUN KENDİ İFLASINI İSTEMESİ ( Acz Halinde Bulunduğu İddiasıyla )
MAL KAÇIRMA MAKSADIYLA MUVAZAALI İŞLEM ( İflas Talebinde Bulunan Borçlunun )
MUVAZAALI İŞLEMLE MAL KAÇIRMA ( Kendi İflasını Talep Eden Borçlunun )"
178Y12.HD13.2.1985E. 1984/14166 K. 1985/1215"VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ ( İflas Davasının Kabulü )
İFLAS DAVASININ KABULÜ İÇİN ÖZEL YETKİ ( Vekaletnamede Vekile )
İFLASIN KESİNLEŞMESİNİN SONUÇLARI"
178YHGK5.5.1981E. 1981/3278 K. 1981/4579"İFLAS ( İflasa Tabi Borçlunun İflasını İsteyebilmesi )
İFLASA TABİ BORÇLUNUN İFLASINI İSTEMESİ ( Mahkemenin Borçlunun İflasa Tabi Olup Olmadığını ve Medeni Hakları Kullanma Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığını Araştırmasının Gerekmesi )
MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ ( Borçlunun İflasını İsteyebilmesi Şartı )
TEMYİZ ( Borçlunun İflasını İstemesi Durumunda Mahkemece Verilecek Kararı Alacaklıların Temyiz Edip Edememesi )"
178Y12.HD5.5.1981E. 1981/3278 K. 1981/4579"İFLAS DAVASI ( Borçlunun Kendi Başvurusuyla İflasını İstemesi )
BORÇLUNUN BAŞVURUSU ( İflasa Bağlı Olan Borçluların İflaslarını İsteyebilmeleri )
İFLASTA TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Borçlunun Ödeme Güçsüzlüğü İçinde Bulunup Bulunmadığını Araştırıp Saptamadan Borçlunun Beyanına Dayanarak İflasına Karar Vermek Zorunda Olması )"
178Y12.HD22.4.1966E. 1965/4548 K. 1966/4337"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kime Karşı Yapılacağı )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İlerde Doğacak Alacağı Temin Eden )
İLERDE DOĞACAK ALACAĞI TEMİN EDEN İPOTEK ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Eden Bir Senet Olmaması )
İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARIN TAKİBİ ( Kime Yöneltileceği )"
178Y12.HD1.11.1962E. 1962/10730 K. 1962/11581"REHİN VEREN KİŞİYİ TAKİP ( Ödeme Emri Gönderilmesi Zorunluluğu )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Asıl Borçluya Takip Yapılmaması )"

Madde 179

AMK

179AMK8.1.2009E. 2005/165 K. 2009/4""
179AMK17.4.2007E. 2003/109 K. 2007/51""

YARGITAY

179Y19.CD4.12.2017E. 2015/23029 K. 2017/10500"ALACAKLIYİ ZARARA UGRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇU ( Öncelikle Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Bulunduğu Yerden Temin Edilerek Bunlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Varsa Defterlerde Belirtilmeyen Kesinleşmiş İcra Takip Dosyalarının Borçları da Pasife Dahil Edilerek Sonuca Gidileceği)
SANIĞIN ÖLMESİ ( UYAP Aracılığıyla Elektronik Ortamda MERNİS Sisteminden Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Sanığın Hükümden Sonra Vefat Ettiği - Sanığın Hukuki Durumunun Mahkemesince Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunmasının Bozma Nedeni Olduğu/Alacaklıyi Zarara Ugratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu)
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDEN OLANLARIN CEZASI ( Alacaklıyi Zarara Ugratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu - Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği)"
179Y19.CD22.11.2017E. 2016/14575 K. 2017/9940"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA ŞİRKET BORCUNUN ÖDENMEMESİ (Suçunun Oluşması İçin Takibin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Şirketin Borcu Ödeme Gücüne Sahip Olması ve Şirketin Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olan Şirket Yetkilisinin Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastıyla Şirket Borcunu Ödememesi Gerektiği)
ŞİRKETİN ÖDEME GÜCÜNÜN TESPİTİ (Gerektiğinde Zabıta Marifetiyle Ticari Defterlerin Temin Edilerek Takibin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Şirketin Borcu Ödeme Gücüne Sahip Olup Olmadığının Tespiti İçin Borçlu Şirket Defter ve Belgeleri İle Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırılmalı Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)
İFLAS İSTEMEME (Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları da Esas Alınarak Karşılaştırılmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Şirketin Aktif ve Pasif Durumunu Tam Olarak Belirlemekten Uzak Dönem Varlıklarının ve Borçlarının Neler Olduğunu Açıkça Belirtmeyen ve Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Eksik Kovuşturma İle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
179Y21.HD13.11.2017E. 2017/464 K. 2017/9204"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının İflas Erteleme Tedbir Kararına Dair Kurum Alacaklarının Ödenmemesine Yönelik Haklı Bir Neden İleri Sürdüğü Anlaşıldığından İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Tahakkuk Eden ve Ödenmesi Gereken Borçlar İçin Ödeme Emirlerinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
MÜTESELSİL SORUMLULUK (Erteleme Sürecinden Öncesine Dair Prim Borçları Yönünden Borcun Ait Olduğu Ayı Takip Eden Ay Sonu İtibariyle Tahakkuk ve Tediye Dolayısıyla da Müteselsil Sorumluluk Gerçekleştiğinden Sonradan Şirket Yönünden Verilen İflasın Ertelenmesi Kararının Üst Düzey Yöneticinin Sorumluluğunu Etkilemeyeceği)
İFLAS ERTELEME (Dava Dışı Şirket Hakkında İflasın Ertelenmesine Dair Tedbir Kararı Verildiği/İflas Ertelemeye Dair Tedbir Kararının Prim Borçlarının Bir Kısım Dönemini Kapsadığı - İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Tahakkuk Eden ve Ödenmesi Gereken Borçlar İçin Ödeme Emirlerinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
ŞİRKET YETKİLİSİNİN PRİM BORCUNDAN SORUMLULUĞU (Davacının 5510 Sayılı Yasa Dönemine Ait Prim Borçlarından Sorumlu Olduğuna 506 Sayılı Yasa Dönemindeki Borçlardan İse Dava Dışı Borçlu Anonim Şirkette İmza Yetkisi Olmadığından Sorumlu Olmadığına Dair Verilen Hükümde İsabetsizlik Bulunmadığı)"
179Y12.HD13.11.2017E. 2016/22500 K. 2017/13987"İFLAS ERTELEME DAVASI ( Tedbir Kararları İçeriğine Göre Borçlu Şirket Hakkında Tedbir Kararından Sonra İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olduğu - Tedbir Kararları Uyarınca Takibin Yapıldığı Tarihten İtibaren Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiğinden ve Dolayısıyla Bu Tarihten Sonra Hiçbir İcra Takip İşlemi Yapılamayacağı/Araçlar Üzerine Konan Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tedbir Kararları İçeriğine Göre Borçlu Şirket Hakkında Tedbir Kararından Sonra İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olduğu - Tedbir Kararları Uyarınca Takibin Yapıldığı Tarihten İtibaren Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiğinden ve Dolayısıyla Bu Tarihten Sonra Hiçbir İcra Takip İşlemi Yapılamayacağı/Araçlar Üzerine Konan Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA TAKİP İŞLEMİNİN YAPILMASI ( Tedbir Kararları İçeriğine Göre Borçlu Şirket Hakkında Tedbir Kararından Sonra İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olduğu - Tedbir Kararları Uyarınca Takibin Yapıldığı Tarihten İtibaren Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiğinden ve Dolayısıyla Bu Tarihten Sonra Hiçbir İcra Takip İşlemi Yapılamayacağı/Araçlar Üzerine Konan Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y19.CD10.10.2017E. 2015/8699 K. 2017/7898"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA ŞİRKET BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Takibin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Şirketin Borcu Ödeme Gücüne Sahip Olup Olmadığının Tespiti İçin Borçlu Şirket Defter ve Belgeleri İle Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Olarak Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılması Gerektiği)
VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLEN BİLANÇOLAR ( Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastıyla Şirket Borcunun Ödenmemesi - Sadece Vergi Dairesine Verilen Bilançolara Göre Düzenlenen Yetersiz Bilirkişi Raporu Esas Alınarak ve Şirketin Ödeme Gücünün Olduğu da Bildirildiği Halde Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
TİCARİ ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediği Hususu Belirlenip Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME ( Sanığa İsnat Edilen Suçun Oluşabilmesi İçin Tacirin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi Bu Durumu On Beş Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi Bütün Aktif ve Pasifi İle Alacaklılarının İsim ve Adreslerini İçeren Bir Mal Beyannamesi Vermemesi Gerektiği)
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Sanığın Şirketin Yetkili Temsilcisi Olup Olmadığı Ticaret Sicil Memurluğundan Sorulmak Suretiyle Tespit Edilip Borçlu Şirketin Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılarak Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Mükellefiyetlerinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti Gerektiği)"
179Y23.HD9.10.2017E. 2015/8133 K. 2017/2597"İFLASIN ERTELENMESİ ( Şirketin Borca Batık Olmasının İflas Erteleme Kararı Verilmesi İçin Yeterli Olmadığı - Borçlarını Yeniden Yapılandırdığına Dair Sözleşme Sunarken İyileştirme Kapsamında Yeni Projeler Sunmayan İflas Etmeksizin Tüm Alacakları Karşılayabilecek İnandırıcı Projeleri Bulunmayan Davacının İflasına Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
İFLAS KARARI ( İflas Etmeksizin Tüm Alacaklılarının Alacaklarını Karşılayabilecek İnandırıcı Projeleri Bulunmayan Davacının İflasına Karar Verilmesi - Davacının Borca Batık Olmasının İflas Erteleme İçin Yeterli Olmadığı )"
179Y19.CD9.10.2017E. 2015/3993 K. 2017/7864"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTI İLE TİCARETİ TERK (Sanığın Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Mükellefiyetinin Devam Edip Etmediği Sorulup Şikayetin Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması İçin Şikayet Tarihini Kapsar Şekilde En Az Bir Yıl ve Öncesi Beyannameleri Getirtilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
MAL BEYANNAMESİ (Ticaret Şirketi Yetkilisi Olan Sanığa İsnat Edilen Suçun Oluşabilmesi İçin Tacirin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi Bu Durumu On Beş Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi Bütün Aktif ve Pasifi İle Alacaklılarının İsim ve Adreslerini İçeren Bir Mal Beyannamesi Vermemesi Gerektiği)
ZABITA ARAŞTIRMASI (Ticaret Sicili Müdürlüğünden Borçlu Şirketin Yetkilisi ve Ticareti Terk Ettiğine Dair Usulüne Uygun Beyanda Bulunup Bulunmadığı Sorularak Borçlu Ticaret Şirketinin Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılması Gerektiği)
İFLAS İSTEME MECBURİYETİ (2004 S. İİK'nun Md. 345/a Hükmündeki Suçun Oluşabilmesi İçin Yasada Öngörülen Koşullarda Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Temin Edilip Üzerlerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluştuysa Hangi Tarih İtibariyle Oluştuğu Saptanıp Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği)"
179Y19.CD3.10.2017E. 2015/23850 K. 2017/7637"ŞİKAYET DİLEKÇESİ İLE BAĞLILIK ( Şikayet Dilekçesinde İ.İ.K.'nın Mevcudu Eksiltme Suçundan Dolayı Yapılmış Bir Şikayet Bulunmadığı - Şikayete Konu Edilmeyen Mevcudu Eksiltme Suçundan Beraat Kararı Verilerek C.M.K'nun 225/1. Md. Aykırı Davranıldığı )
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Şikayet Dilekçesinde Sanığın İ.İ.K'nun 333/A Md. Uyarınca da Cezalandırılması Talep Edildiği - Mahkemece İ.İ.K'nun 333/A Md. Uyarınca da Hüküm Kurulması Gerekirken Bu Konuda Hüküm Kurulmamasının Bozma Nedeni Olduğu )
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirleneceği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Zabıta Aracılığıyla Temin Edilip Üzerlerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
TİCARETİ TERK ( Vergi Dairesi Müdürlüğünden Şirketin Mükellefiyetinin Devam Edip Etmediği Sorulup Başka Bir Adreste Faaliyetine Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi İçin Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden Şikayet Tarihi İtibariyle En Son Verilen Beyanname Örnekleri Getirtilip Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )"
179Y12.HD20.9.2017E. 2016/19387 K. 2017/11056"TAKİBİN İPTALİ ( İcra Müdürlüğü ve İcra Mahkemesince İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Kapsamı Daraltılamayacağı ve Yorumlanamayacağı/İflasın Ertelenmesi Davası Kapsamında Verilen Tedbir Kararının Kapsamı İcra Müdürlüğü ve İcra Mahkemesince Yorumlanamayacağından İflasın Ertelenmesi Karar Tarihinden Sonra Başlatılan Takip Hakkında İcra Müdürlüğünce Takibin Durdurulmasına Yönelik Verilen Kararın Doğru Olduğu )
İFLASI ERTELENMESİ İHTİYATİ TEDBİR KARARININ DARALTILAMAYACAĞI VE YORUMLANAMAYACAĞI ( İflasın Ertelenmesi Davası Kapsamında Verilen Tedbir Kararının Kapsamı İcra Müdürlüğü ve İcra Mahkemesince Yorumlanamayacağından İflasın Ertelenmesi Karar Tarihinden Sonra Başlatılan Takip Hakkında İcra Müdürlüğünce Takibin Durdurulmasına Yönelik Verilen Kararın Doğru Olduğu )"
179Y12.HD20.9.2017E. 2016/19384 K. 2017/11045"İFLAS ERTELEME TEDBİRİNİN KAPSAMI ( İflas Erteleme Tedbir Kararında "Yapılmış ve Yapılacak Olan Tüm İcra Takiplere Dair Olarak da İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizlerin Durdurulmasına" Karar Verildiği Anılan Karar Uyarıca İhtiyati Hacizlerin İnfazının da Durdurulmasına Karar Verildiği Tedbir Kararının Gereğinin İcra Dairelerince Kendiliğinden Yerine Getirilmesi Zorunlu Olup Tedbir Kararı Sonrasında Verilen İhtiyati Haciz Kararının İnfazının İcra Müdürlüğünce Durdurulması Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ERTELEME TEDBİRİNİ RE'SEN UYGULAYABİLMESİ ( İflas Erteleme Tedbir Kararında "Yapılmış ve Yapılacak Olan Tüm İcra Takiplere Dair Olarak da İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizlerin Durdurulmasına" Karar Verildiği Anılan Karar Uyarıca İhtiyati Hacizlerin İnfazının da Durdurulmasına Karar Verildiği Tedbir Kararının Gereğinin İcra Dairelerince Kendiliğinden Yerine Getirilmesi Zorunlu Olup Tedbir Kararı Sonrasında Verilen İhtiyati Haciz Kararının İnfazının İcra Müdürlüğünce Durdurulması Kararının Yerindeliği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DURDURMA KARARININ KALDIRILMASI ( İflas Erteleme Tedbir Kararında "Yapılmış ve Yapılacak Olan Tüm İcra Takiplere Dair Olarak da İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizlerin Durdurulmasına" Karar Verildiği Anılan Karar Uyarıca İhtiyati Hacizlerin İnfazının da Durdurulmasına Karar Verildiği Tedbir Kararının Gereğinin İcra Dairelerince Kendiliğinden Yerine Getirilmesi Zorunlu Olup Tedbir Kararı Sonrasında Verilen İhtiyati Haciz Kararının İnfazının İcra Müdürlüğünce Durdurulması Kararının Doğru Olduğu )"
179Y10.HD19.9.2017E. 2015/6153 K. 2017/5875"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Şirket Hakkında Verilen İflas Kararı Sonrasında Davacının Sorumluluğuna Hükmedilmiş İse de Davacının İflas Açılma Döneminde de “Haklı Sebep” Kavramından Yararlanması Gerekmekte Olup Buna Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
HAKLI SEBEP İLE ÖDEMEME ( Mahkemece Şirket Hakkında Verilen İflas Kararı Sonrasında Davacının Sorumluluğuna Hükmedilmiş İse de Davacının İflas Açılma Döneminde de “Haklı Sebep” Kavramından Yararlanması Gerekmekte Olup Buna Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Mahkemece Şirket Hakkında Verilen İflas Kararı Sonrasında Davacının Sorumluluğuna Hükmedilmiş İse de Davacının İflas Açılma Döneminde de “Haklı Sebep” Kavramından Yararlanması Gerekmekte Olup Buna Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y19.CD13.9.2017E. 2015/19002 K. 2017/6755"ALACAKLININ KASTEN ZARARA UĞRATILMASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Temin Edilip Hakkında Kesinleşmiş Devam Eden İcra Takip Dosyaları ve Mevcut Borçlarda Getirtilerek Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Bilançolar ve Banka Hesapları da Esas Alınarak Karşılaştırılıp Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/İflas İstenmesi Şartlarına Göre Hüküm Kurulacağı )
İFLASIN İSTENMESİ ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMAMASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Temin Edilip Hakkında Kesinleşmiş Devam Eden İcra Takip Dosyaları ve Mevcut Borçlarda Getirtilerek Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Bilançolar ve Banka Hesapları da Esas Alınarak Karşılaştırılıp Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/İflas İstenmesi Şartlarına Göre Hüküm Kurulacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Temin Edilip Hakkında Kesinleşmiş Devam Eden İcra Takip Dosyaları ve Mevcut Borçlarda Getirtilerek Şirketin Pasifine Eklendikten Sonra Bilançolar ve Banka Hesapları da Esas Alınarak Karşılaştırılacağı/İflas İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )"
179Y23.HD4.7.2017E. 2016/331 K. 2017/1976"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Davacı Şirketin Borca Batıklıktan Çıkması Konusunda Ciddi Bir Gelişme Olmadığı - Sunulan İyileştirme Projesinin Davacıyı Borca Batıklıktan Kurtarmaya Yetecek Nitelikte Olmadığı/İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olduğundan Söz Edilemeyeceği Dikkate Alınarak Şirketin İflasına Karar Verileceği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMADIĞI ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Borca Batık Olduğu Sabit Olan Davacı Şirketin Borca Batıklıktan Çıkması Konusunda Ciddi Bir Gelişme Olmadığı/Sunulan İyileştirme Projesinin Davacıyı Borca Batıklıktan Kurtarmaya Yetecek Nitelikte Olmadığı Anlaşıldığından Şirketin İflasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ( Davacı Şirketin Borca Batıklıktan Çıkması Konusunda Ciddi Bir Gelişme Olmadığı - Sunulan İyileştirme Projesinin Davacıyı Borca Batıklıktan Kurtarmaya Yetecek Nitelikte Olmadığı Anlaşıldığından İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olduğundan Söz Edilemeyeceği Dikkate Alınarak Şirketin İflasına Karar Verileceği/İflasın Ertelenmesi İstemi )"
179Y10.HD4.7.2017E. 2017/2495 K. 2017/5411"İFLAS ERTELEME TEDBİRLERİ SEBEBİYLE ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İLE HACZİN KALDIRILMASI ( Hangi Davacı Hakkında Hangi Ödeme Emrinin İptali Veyahut Hangi Davacı Hakkında Yapılan Takip/Takipler Sebebiyle Hangi Tarihte Yapılan Haciz İşlemlerinin Kaldırılması Hususu Tam Olarak Netleştirilmediği - Davacılar Avukatının Taleplerinin Netleştirilmesi Gereği )
HANGİ TALEBİN HANGİ DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN BELİRTİLMEMESİ ( Hangi Davacı Hakkında Hangi Ödeme Emrinin İptali veya Hangi Davacı Hakkında Hangi Tarihte Yapılan Haciz İşlemlerinin Kaldırılması Hususu Tam Olarak Netleştirilmediği/Ödeme Emirlerinin İptaline Dair Davaların Yargılama Usulü ve Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması İle Haczin Kaldırılmasına Dair Davaların Herhangi Bir Süreye Tabi Olmaması Nedenleri İle Birlikte Açılan Davaların Ayrılması İle Sonuca Gidileceği )"
179Y23.HD4.4.2017E. 2017/1023 K. 2017/1025"İFLAS ERTELEME SÜRESİNİN UZATILMASI ( İflas Erteleme Süresinin Uzatılması Talebinin Değerlendirilebilmesi İçin Esas İflas Erteleme Kararının Kesinleşmiş Olması Gerektiği/İflas Erteleme Kararının Henüz Temyiz İncelemesindeyken Uzatma Kararının Verildiği Anlaşılmakla Bu Durumda Mahkemece Esas İflas Erteleme Kararının Kesinleşmesi Beklenerek Uzatma Talebi Hakkında Bu Kesinleşmeden Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME KARARI HENÜZ TEMYİZ İNCELEMESİNDEYKEN UZATMA KARARI VERİLMESİ ( İflas Erteleme Süresinin Uzatılması Talebinin Değerlendirilebilmesi İçin Esas İflas Erteleme Kararının Kesinleşmiş Olması Gerektiği/Mahkemece Esas İflas Erteleme Kararının Kesinleşmesi Beklenerek Uzatma Talebi Hakkında Bu Kesinleşmeden Sonra Bir Karar Verileceği )"
179Y23.HD3.4.2017E. 2015/9440 K. 2017/982"İFLAS ERTELEME SÜRESİNİN UZATILMASI İSTEMİ ( Borca Batıklığın Ne Miktar Olduğunun Aktif Pasif Dengesinin ve İyileştirme Projesinin Uygulanma Ölçüsünün Göz Önünde Bulundurulup Sonuç İtibariyle Alacaklıların İflas Haline Göre İflas Ertelemeden Daha Fazla Yarar Sağlayıp Sağlayamayacakları Belirlenerek Sonuca Gidileceği )
RAYİÇ DEĞERLERİN YENİDEN HESAPLANMASI ( Borca Batıklık ve Rayiç Değer Tespitinin Yanlış Olduğu Yönündeki İtirazların Konuya Dair Rapor Düzenleyen Dört Kişilik Tüm Bilirkişi Heyetince Karşılanması Gerektiği - İflas Erteleme Süresinin Uzatılması İstemi )
BORCA BATIKLIK ( İflas Erteleme ve İflas Erteleme Süresinin Uzatılması Talepli Dava - Mahkemece Dava Teorisindeki Genel İlkenin Bir İstisnası Olarak Borca Batıklık Sadece Dava Tarihi İtibariyle Değil Yargılama Safhasındaki Olumlu veya Olumsuz Gelişmeler de Dikkate Alınarak Belirleneceği )
KÖK RAPORA İTİRAZIN KARŞILANMASI ( İflas Erteleme Süresinin Uzatılması İstemi - Borca Batıklık ve Rayiç Değer Tespitinin Yanlış Olduğu Yönündeki İtirazların Konuya Dair Rapor Düzenleyen Bilirkişi Heyetince Karşılanacağı/İtirazların Bilirkişi Heyetindeki Tek Bilirkişiden Alınan Raporla Karşılanması Usulde Bulunmayan Bir Uygulama Olduğu )"
179Y23.HD3.4.2017E. 2015/7395 K. 2017/987"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (Davacı Şirketin Varlıklarının Rayiç Değerlerinin Tespiti İle Borca Batıklık Durumunun İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı)
BİLİRKİŞİ RAPORU ALMA (İflasın Ertelenmesi İstemi - Davacı Şirketin Varlıklarının Rayiç Değerlerinin Tespiti İle Borca Batıklık Durumunun İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığına İlişkin Rapor Alınarak Karar Verileceği)
ŞİRKET MALİ DURUMU (İflasın Ertelenmesi İstemi - Bilirkişi Heyetinden Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Yargılama Sürecindeki Değişimin de Değerlendirildiği Rapor Alınacağı/Kayyım Raporlarının Denetlenmesi İle Sonuca Gidileceği)"
179Y23.HD16.3.2017E. 2015/3312 K. 2017/844"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Davacı Şirketin Borca Batıklık Durumunun Tereddüte Yer Bırakmayacak Biçimde Belirlenmesi Gerektiği - Dava Tarihi İtibariyle Beş Yılı Aşkın Süredir Uygulanan Projenin Ciddi Ve İnandırıcı Olup Olmadığı ve Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Dava Tarihi İtibariyle Beş Yılı Aşkın Süredir Uygulanan Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı ve Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Teknik Denetime Elverişli ve Detaylı Bir İnceleme İçin Dosyanın Oluşturulacak Uzman Bir Heyete Tevdii İle Dosya Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Davacı Şirketin Borca Batıklık Durumunun Tereddüte Yer Bırakmayacak Biçimde Belirleneceği/Dava Tarihi İtibariyle Beş Yılı Aşkın Süredir Uygulanan Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı ve Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
179Y12.HD14.3.2017E. 2016/11651 K. 2017/3812"İFLASIN ERTELENMESİ (Davası Sebebiyle Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Takiplerin Duracağı - Takibin Durması Yerine Takibin İptali Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
TAKİBİN DURMASI / TAKİBİN İPTALİ (İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Erteleme Kararı Nedeniyle Takibin Duracağı - Takibin Durması Yerine Takibin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
179Y23.HD13.3.2017E. 2017/608 K. 2017/760"İFLAS ERTELEME SÜRESİNİN UZATILMASI ( Olağanüstü Halin İlanından Önce Yapılmış Olması ve Tedbir Verilmiş Olması Halinde Şirket Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Belirtildiği Şekilde İnceleme Yapılarak Talepte Bulunan Şirket veya Kooperatifin Bu Şirket veya Kooperatiflerden Olması Halinde Tedbir Kararının Derhal Kaldırılacağı )
OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRECİNDE İFLAS ERTELEME TEDBİRLERİ ( İflas Erteleme Talebi Olağanüstü Halin İlanından Sonra İse Borca Batıklıkla İlgli Herhangi Bir Araştırma Yapılmaksızın Talebin Mahkemelerce Red Edileceği ve Tedbirlerin Verilmeyeceği - Sehven Verilmiş İse Kaldırılacağının Gözetilmesi Gerektiği )
DOSYANIN BEKLETİLMESİ ( Erteleme Talebinin Olağanüstü Halin İlanından Önce Yapılması Halinde Şirketin veya Kooperatifin Borca Batık Olması ve İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Görülmesi İflas Halinden Kurtulmasının Mükmün Bulunması İzleniyorsa Erteleme Kararı da Verilemeyeceği İçin Dosyanın Elde Bekletilmesi Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Ciddi ve İnandırıcı Görülmemesi Bekleme Süresinde Alınan Kayyım Raporlarına Göre Şirketin İflas Halinden Kurtulmasının Mümkün Bulunmaması ve Nihayet Yasada Belirlenen Sürenin de Dolması Halinde İse Şirketin veya Kooperatifin İflasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y23.HD9.3.2017E. 2015/4874 K. 2017/755"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Müdahillerin Bir Kısmına Ödeme Yapıldığı/Müşterilerin Bir Kısmına Tapuların Verildiği ve Verilmeye Devam Edileceği - Davacının Mülkiyetinde Bulunan Adanın Satışı İle Oluşacak Kaynağın Şirketin Faaliyetini Sürdürmesi ve Projelerinin Gerçekleştirilmesinde Kullanılacağı Fakat Büyük Meblağlı Bu Satışın Yapılabilmesinin Zamana Bağlı Olduğu/Davacıya Bu Sürenin Verilmesi Gerektiği )
DAVACI ŞİRKETE SÜRE VERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi/Müdahillerin Bir Kısmına Ödeme Yapıldığı ve Müşterilerin Bir Kısmına Tapuların Verildiği - Davacının Mülkiyetinde Bulunan Adanın Satışı İle Oluşacak Kaynağın Şirketin Faaliyetini Sürdürmesi ve Projelerinin Gerçekleştirilmesinde Kullanılacağı Fakat Büyük Meblağlı Bu Satışın Yapılabilmesinin Zamana Bağlı Olduğu/Davacıya Bu Sürenin Verileceği )"
179Y23.HD8.3.2017E. 2016/3302 K. 2017/717"İFLASIN ERTELENMESİ ( Davacı Şirketlerin Grup Şirketler Olduğu Dikkate Alındığında Grup Şirketler Açısından Kefalet İlişkisi Borca Batıklığın Tespiti Açısından Kötüye Kullanabilmekte ve Bir Borca Dair Kefaletin Birden Fazla Şirketin Pasif Hesabında Gösterilmesi Sebebiyle Bir Borçtan Dolayı Grup Şirketlerin Tamamı Kayden Borca Batık Hale Geldiği/Bu Durumda Grup Şirketlerde Borcun Asıl Borçlu Şirket Pasifinde Gösterilmesi Ayrıca Borca Kefil Olan Grup Şirketin Pasifinde Kefil Olunan Bu Borca Yer Verilmeden Borca Batıklığın Hesaplanması Gerekli Olduğu )
GRUP ŞİRKETLERİN ERTELEME TALEBİ ( Grup Şirketlerde Borcun Asıl Borçlu Şirket Pasifinde Gösterilmesi Ayrıca Borca Kefil Olan Grup Şirketin Pasifinde Kefil Olunan Bu Borca Yer Verilmeden Borca Batıklığın Hesaplanması Gerekli Olup Davacı Şirketnin Diğer Davacı Şirketin Borcuna Dair - 3.412.785,08 TL Kefaletinin Bulunduğu Bu Miktarın Davacı Şirketin Pasif Hesabında Gösterilmemesi Halinde Bu Davacının Borca Batık Olmadığı Nazara Alınarak Bu Yönüyle Davacı Şirket Açısından İflas Erteleme Dava Şartı Olan Borca Batıklık Unsurunun Gerçekleşmemiş Olduğu )
BİLİRKİŞİ VE KAYYIM RAPORUNDA BORCA BATIKLIĞIN SABİT OLDUĞU ( İflasın Ertelenmesi - Kayyım Raporunda Şirket Ortaklarının Şirkete Bir Kısım Finansman Desteği Sağladığı Belirtildiği Ancak Mahkemece Bu Konuda İnceleme Yapılmadığı/Şirket Ortaklarının Şirkete Ne Şekilde Nakit Girişinde Bulundukları Karşılığında Şirket Aleyhine Borç Yazılıp Yazılmadığı İİK'nın 179/A-3. Maddesi Uyarınca Yargılama Aşamasında Tedbir Kararı Verildiği Andan İtibaren Şirketin Aktif ve Pasif Dengesinde Lehe Bir İyileşmenin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y23.HD7.3.2017E. 2016/3354 K. 2017/694"İFLAS ERTLEME DAVASI ( Şirketin veya Kooperatifin Borca Batık Olmasının Ön Koşul Olduğu/Finansal Kiralamaya Konu Malların Kira Bedellerinin Tamamının Ödenmemesi Halinde Henüz Şirketin Mülkiyetine Geçmediğinden Aktifte Gösterilmemesinin Doğru Olduğu - Kiracı Şirket Kira Borçlarını Ödemede Temerrüde Düşmüş İse Kiralayanın İşlemiş Kiraları Talep Hakkı Bulunduğundan Geçmiş Kira Borçlarının Şirketin Pasifinde Gösterileceği/Usulüne Uygun Rapor Aldırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KİRA BEDELLERİNİN TAMAMININ ÖDENMEMESİ ( Henüz Şirketin Mülkiyetine Geçmediğinden Aktifte Gösterilmemesinin Doğru Olduğu - Kiracı Şirket Kira Borçlarını Ödemede Temerrüde Düşmüş İse Kiralayanın İşlemiş Kiraları Talep Hakkı Bulunduğundan Geçmiş Kira Borçlarının Şirketin Pasifinde Gösterileceği/Usulüne Uygun Rapor Aldırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMASI ( Kiracı Şirket Kira Borçlarını Ödemede Temerrüde Düşmüş İse Kiralayanın İşlemiş Kiraları Talep Hakkı Bulunduğundan Geçmiş Kira Borçlarının Şirketin Pasifinde Gösterileceği - İşletme Giderlerinden Olan Finansal Kiralamaya Konu Malların Kirasına Dair Borç Olması Halinde İşletme Giderlerini Dahi Ödeyemeyen Davacı Şirketin Şimdiki Gibi İflasına Borca Batık Olmaması Halinde ise Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y23.HD6.3.2017E. 2015/8778 K. 2017/682"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Şirketlerin Borca Batık Olup Olmadığı Borca Batık İse İyileştirme Projesinin Gerçek ve İnandırıcı Olup Olmadığının Belirleneceği )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi İstemi - İlk Bilirkişi Raporunda Taşınmazların Satılması Halinde Şirketlerin Borçlarından Kurtulabileceği Belirtildiği/Taşınmazların Satılması Halinde Şirket Borca Batıklıktan Kurtulabilecek İse Taşınmazların Şirketin Aktifinde Yer Aldığı Sürece Şirketin Borca Batıklığından Bahsedilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( İflasın Ertelenmesi İstemi - İlk Raporun Alındığı Bilirkişi Heyeti İle Ek Raporun Alındığı İkinci Bilirkişi Heyeti Farklı Heyetler Olduğundan Raporların Farklı Raporlar Olduğu/Mahkemece Borca Batıklığın Tespiti Açısından Ek Rapor Alınarak Raporlar Arasında Çelişki Giderileceği )"
179Y12.HD1.3.2017E. 2016/30194 K. 2017/2935"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin Kamu Düzenine Aykırı Olması İptali İstendiği - İstem Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin İsabetsizliği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI KAPSAMINDA VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Aleyhe Yapılan İcra Takibinin Kamu Düzenine Aykırı Olması İptali İstemi - Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin Doğru Olmadığı/İstemin Süresiz Şikayete Tabi Olduğunun Gözetileceği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi - Şikayetin İ.İ.K.'Nun 16/2. Md. Kapsamında Süresiz Şikayete Tabi Olduğu Gözetilerek İşin Esasının İnceleneceği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK / SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi - İstem Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )"
179Y19.CD23.2.2017E. 2016/9408 K. 2017/1573"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
CEZAİ SORUMLULUK ( Belirlenmesi Bakımından Şirket Ana Sözleşmesi Getirtilerek Fiilin Birlikte İşlenmediğinin Anlaşılması Halinde Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar da Dikkate Alınarak Suç Tarihi İtibariyle Suçun Oluşumundaki Temsilci ya da Temsilcilerin Tespit Edilmesi Gerektiği )
TEMSİL YETKİSİ ( Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar da Dikkate Alınarak Suç Tarihi İtibariyle Suçun Oluşumundaki Temsilci ya da Temsilciler Tespit Edilip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir Edilmesi Gerektiği - Şirketin İflasını İstememe )"
179Y23.HD16.2.2017E. 2015/3549 K. 2017/441"İFLASIN ERTELENMESİ (Davacı Şirket Ortaklarına Ulaşılamadığı Son Dört Aylık Dönemde Kayyıma Gerekli Bilgilerin Verilmediği Davacı Şirketin Bir Kısım Araçlarını Yurt Dışına Çıkardığı Makul Sürede Yurt İçine Girişlerinin Gerçekleştirilmediği Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dair Emarelerin Bulunduğu Bu İtibarla İflas Erteleme Koşullarının Oluşmadığından Davanın Reddine Davacı Şirketin İflasına Karar Verileceği)
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN UYGULAMA SEYRİ VE BORCA BATIKLIK MİKTARININ PROGRAMA UYGUN YÜRÜTÜLMEMESİ (Davacı Şirketin Borca Batık Durumda Olduğu İyileştirme Projesinin Tedbir Kararı Tarihinden İtibaren Uygulama Seyri ve Borca Batıklık Miktarı Göz Önünde Bulundurulduğunda İflas Erteleme Koşullarının Oluşmadığı)
PROJELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR NİTELİKTE OLMAMASI (İflasın Ertelenmesi - Davacı Şirket Ortaklarına Ulaşılamadığı Son Dört Aylık Dönemde Kayyıma Gerekli Bilgilerin Verilmediği Davacı Şirketin Bir Kısım Araçlarını Yurt Dışına Çıkardığı Makul Sürede Yurt İçine Girişlerinin Gerçekleştirilmediği Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dair Emarelerin Bulunduğu Bu İtibarla İflas Erteleme Koşullarının Oluşmadığından Davanın Reddine Davacı Şirketin İflasına Karar Verileceği)
ERTELEME TALEP EDEN ŞİRKETİN ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMASINA DAİR EMARE OLMASI (İyileştirme Projesinin Tedbir Kararı Tarihinden İtibaren Uygulama Seyri ve Borca Batıklık Miktarı Göz Önünde Bulundurulduğunda Programa Uygun Olarak Yürütülmediği Söz Konusu Projelerin Sürdürülebilir Nitelikte Olmadığı Davacı Şirket Ortaklarına Ulaşılamadığı Son Dört Aylık Dönemde Kayyıma Gerekli Bilgilerin Verilmediği Davacı Şirketin Bir Kısım Araçlarını Yurt Dışına Çıkardığı/flas Erteleme Koşullarının Oluşmadığı)"
179Y19.CD15.2.2017E. 2015/20350 K. 2017/1255"TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU (Suçun Unsurlarının Oluşmaması Sebebiyle Sanıkların Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği - Yazılı Şekilde Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu/Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltme)
TİCARETİ TERK (Borçlu Şirketin Kayıtlı Bulunduğu Adresinde Ticari Faaliyette Bulunup Bulunmadığı Hususunda Zabıta Araştırması Yaptırılamadan ve Şikayet Tarihi İtibariyle Vergi Dairesine Verdiği Beyanname Örnekleri İstenilmeden Eksik Araştırma Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verildiği - Kararın Bozulacağı)
BERAAT KARARI (Sanıkların Şikayet Tarihi İtibariyle Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcisi Olmadıkları/Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği - Ticareti Terk/Sermaye Şirketlerinin İflasını İstememe)
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME (İ.İ.K'nun 345/A Md.sindeki Suçun Oluşabilmesi İçin Aynı Kanun'un 179. ve 6762 S. T.T.K'nun 324. Md. Öngörülen Koşullarda Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği)"
179Y19.CD9.2.2017E. 2015/18035 K. 2017/992"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEME MECBURİYETİ ( İİK.345/A Maddesindeki Suçun Oluşabilmesi İçin Aynı Kanun'un 179 ve 6762 S.K. 324. Maddesinde Öngörülen Koşullarda Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
ŞİRKETİN İFLASI ( İİK.345/A Maddesindeki Suçun Oluşup oluşmadığının Tespiti İçin Öncelikle Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Üzerlerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp İcra Takip Dosyalarının Borçları da Pasife Dahil Edilerek Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hukuki Durumun Takdir Edileceği )"
179Y19.CD1.2.2017E. 2015/21829 K. 2017/690"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Sanığın Borçlu Şirketin Asliye Ticaret Mahkemesi Dosyası İle İflasına Karar Verildiğini Bildirdiği - Bu Dosyanın Getirtilerek Şikayet Tarihinden Önce İflas Davası Açılıp Açılmadığı ve Sanığın Şirketin İflasını İstemek Zorunluluğunun Ortadan Kalkıp Kalkmadığı Araştırılacağı )
İFLASIN İSTENMESİ ŞARTLARI BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Sermaye Şirketlerinin İflasını İstememe Suçu - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirleneceği/Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Borçlu Şirketin Muhasebecisi Öğrenilerek Bu Yerden Mümkün Olmadığı Takdirde Zabıta Marifetiyle Yaptırılacak Araştırma Suretiyle Şirkete Ait Ticari Defterlerin ve Kayıtların Temini Yoluna Gidileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği - Sermaye Şirketlerinin İflasını İstememe )"
179Y23.HD25.1.2017E. 2015/6984 K. 2017/199"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Davacı Şirketin İyileştirme Projesinin Soyut Olup Ciddi ve İnandırıcı Bulunmadığı - İyileştirme Projesini Revize Etmek ve Nakdi veya Ayni Sermaye Artırımı Taahhüdünde Bulunmak Üzere Süre Verilmiş İse de Karar Gereğinin Yerine Getirilemediği - İflas Erteleme Talebinin Reddi İle Davacı Şirketin İflasının Açılmasına Karar Verileceği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN SOMUT CİDDİ İNANDIRICI VE UYGULANABİLİR OLMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Talebi/Davacı Şirketin Mali Durumunu İyileştirme İhtimalinin Mümkün Olmadığı - Borca Batıklık Durumunun Artarak Devam Ettiği/Davacı Şirketin İflasının Açılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVACI ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU İYİLEŞTİRME İHTİMALİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Talebi/İyileştirme Projesinin Somut Ciddi İnandırıcı ve Uygulanabilir Olmadığı - Borca Batıklık Durumunun Artarak Devam Ettiği/Davacı Şirketin İflasının Açılmasına Karar Verileceği )"
179Y23.HD25.1.2017E. 2015/5054 K. 2017/88"İFLAS ERTELEME DAVASI (Sunulan İyileştirme Projesinin Uygulanabilir ve Makul Olduğu Davacı Kooperatifin İflasının Bir Yıl Ertelenmesinin Uygun Olacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulüyle İflasın Bir Yıl Süreyle Ertelenmesine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu)
BORCA BATIKLIK (Davacı Kooperatifin Yüzde Seksen Bir Seviyesinde Borca Batık Durumda Olduğu - Sunulan İyileştirme Projesinin Uygulanabilir ve Makul Olduğu/Davacı Kooperatifin İflasının Bir Yıl Ertelenmesinin Uygun Olduğu)
İYİLEŞTİRME PROJESİ (Uygulanabilir ve Makul Olduğu - Davacı Kooperatifin İflasının Bir Yıl Ertelenmesinin Uygun Olacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulüyle İflasın Bir Yıl Süreyle Ertelenmesine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu)"
179Y23.HD19.1.2017E. 2015/7574 K. 2017/89"İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI ("Libya'da Yapılacak Üretime Odaklı Olduğu Anlaşılan Projenin Libya'da Yaşanan Olaylar Nedeniyle Uygulanabilir Olmadığı Özellikle Davacının Bu Olumsuzluğun Düzelmesi Bakımından Bir Etkisinin de Olamayacağı Sabittir" Tespiti Yapıldığından Libya'daki İşlerden Gelecek Olduğu Belirtilen Alacağın Aktifte Gösterilmesinin Doğru Olmadığı - Libya'daki Makine ve Donanımların Mevcut Olup Olmadığının Tespiti Mümkün Olmadığı Gibi Rayiç Değerlerinin Tespiti de Mümkün Olmadığından Davacı Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti İçin Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı)
BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ (İflas Ertelemenin Uzatılması - "Libya'da Yapılacak Üretime Odaklı Olduğu Anlaşılan Projenin Libya'da Yaşanan Olaylar Nedeniyle Uygulanabilir Olmadığı Özellikle Davacının Bu Olumsuzluğun Düzelmesi Bakımından Bir Etkisinin de Olamayacağı Sabittir" Tespiti Yapıldığından Libya'daki İşlerden Gelecek Olduğu Belirtilen Alacağın Aktifte Gösterilmesinin Doğru Olmadığı)
MEVCUT OLMAYAN MAKİNE VE DONANIMLARIN RAYİÇ DEĞERİNİN TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMAMASI (İflas Ertelemenin Uzatılması - Bilirkişi Raporunda Yer Alan Libya'daki Makine ve Donanımların Mevcut Olup Olmadığının Tespiti Mümkün Olmadığı Gibi Rayiç Değerlerinin Tespiti de Mümkün Olmadığı Anlaşıldığından Mahkemece Davacı Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti İçin Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınıp İlk Tedbir Tarihi de Dikkate Alınarak Bir Karar Verileceği)"
179Y23.HD19.1.2017E. 2015/7437 K. 2017/87"İFLASIN ERTELENMESİ (Grup Şirketlerde Borcun Asıl Borçlu Şirket Pasifinde Gösterilmesi Kefalet Veren Şirketin Pasifinde Ayrıca Yer Verilmemesi ve Bu Şekilde Borca Batıklığın Belirlenmesi Gerektiği/Bilirkişi Raporunda Firmanın Bilançoda Yer Alan Aktiflerin Rayiç Değerlerine Göre Yapılan İncelemede Borca Batık Olmadığı Ancak Diğer Firmanın Kredi Borçları Dolayısıyla Kefalet Borcu Bulunduğundan Borca Batık Olduğu - Talebin Reddedilmesi Gerekirken İflasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ (İflasın Ertelenmesi - Dava Teorisindeki Genel İlkenin Bir İstisnası Olarak, Borca Batıklık Sadece Dava Tarihi İtibariyle Değil Yargılama Safhasındaki Olumlu veya Olumsuz Gelişmeler de Dikkate Alınarak Belirleneceği/Mahkemece Borca Batık Olduğunun Tesbiti Halinde Somut Olarak Gerçekleşmiş Bir İyileşme Olup Olmadığının Tespiti ve Davacılar Vekilinin İtirazlarını Değerlendiren Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulacağı)
GRUP ŞİRKETLERİNDE BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ (Borcun Asıl Borçlu Şirket Pasifinde Gösterilmesi Kefalet Veren Şirketin Pasifinde Ayrıca Yer Verilmemesi ve Bu Şekilde Borca Batıklığın Belirlenmesi Gerektiği/Somut Olayda Bilirkişi Raporunda Firmanın Bilançoda Yer Alan Aktiflerin Rayiç Değerlerine Göre Yapılan İncelemede Borca Batık Olmadığının Tespit Edildiği Ancak Diğer Firmanın Kredi Borçları Dolayısıyla Kefalet Borcu Bulunduğundan Borca Batık Olduğunun Belirlendiği/Firmanın Borca Batık Olmadığı)
BORCA BATIK OLMAYAN FİRMANIN İFLASINA KARAR VERİLMESİ (Bilirkişi Raporunda Firmanın Bilançoda Yer Alan Aktiflerin Rayiç Değerlerine Göre Yapılan İncelemede Borca Batık Olmadığı Ancak Diğer Firmanın Kredi Borçları Dolayısıyla Kefalet Borcu Bulunduğundan Borca Batık Olduğu/Kefalet Borcunun Şirketin Pasif Hesabında Gösterilmemesi Durumunda Şirketin Borca Batık Olmadığı Anlaşılmakla Mahkemece Firmanın Borca Batık Olmadığı Anlaşıldığından İflas Erteleme Davasındaki Borca Batıklık Şartının Adı Geçen Davacı Şirket Açısından Oluşmadığı Gerekçesiyle İflas Erteleme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken İflasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
FİRMANIN DİĞER GRUP FİRMASININ KEFALET BORCU NEDENİYLE BORCA BATIK OLMASI (Bilirkişi Raporunda Firmanın Bilançoda Yer Alan Aktiflerin Rayiç Değerlerine Göre Yapılan İncelemede Borca Batık Olmadığı Ancak Diğer Firmanın Kredi Borçları Dolayısıyla Kefalet Borcu Bulunduğundan Borca Batık Olduğu/Kefalet Borcunun Şirketin Pasif Hesabında Gösterilmemesi Durumunda Şirketin Borca Batık Olmadığı Anlaşılmakla Borca Batıklık Şartının Adı Geçen Davacı Şirket Açısından Oluşmadığı Gerekçesiyle İflas Erteleme Talebinin Reddedileceği)"
179Y23.HD19.1.2017E. 2015/6990 K. 2017/90"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (İyileştirme Projesinde İş Ortaklığı Dışında Somut ve İnandırıcı Proje Yer Almadığı - Ortaklığa İlişkin Sözleşmelerin Varsa Hak Edişlerin Dosyaya Getirtilerek Bilirkişi Kurulu Tarafından Sözleşme ve Eklerinin İncelenmesi Gerektiği)
İYİLEŞTİRME PROJESİNDE İŞ ORTAKLIĞI DIŞINDA PROJE YER ALMADIĞI (İflasın Ertelenmesi İstemi - Mahkemece İş Ortaklığından Gelecek Meblağın Tespiti İle Bu Meblağın Şirket Aktifine Girip Girmediği Hususlarının İnceleneceği)
BORCA BATIKLIK (İflasın Ertelenmesi İstemi - Mahkemece Şirketin İyileştirme Projesi Kapsamında Borca Batıklıktan Kurtulup Kurtulamayacağı Kurtulacaksa Bunu Ne Kadar Sürede Gerçekleşeceği Belirlenerek Karar Verileceği)
GEÇERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU (İflasın Ertelenmesi İstemi - İyileştirme Projesinde Yer Alan İş Ortaklığından Gelecek Olan Meblağa İlişkin Açıklama Bilirkişi Raporuna Herhangi Bir İnceleme Yapılmadan Aynen Aktarılmasının Doğru Olmadığı)"
179Y23.HD18.1.2017E. 2015/4553 K. 2017/79"İFLAS ERTELEME İSTEMİ (Davacı Şirketin Tedbir Kararı İle İflas Erteleme Kurumunun Kendisine Sağladığı Korumadan Yararlandığı Halde Alacaklıları Tatmin Edici Bir Düzelme Şirketin Borçtan Kurtulacağı Yönünde Olumlu Bir Gelişme Yaşamadığı - Ayrıca Şirket Faaliyetinin Devam Edip Etmediğinin Belirli Olmaması Karşısında Davacı Şirketin İflasına Karar Verilmesi Gerektiği)
İYİLEŞTİRME PROJESİ (İflas Erteleme Davalarında Erteleme İsteyen Davacı Şirketin Mali Durumunun Mahkemece Yargılama Sonuna Kadar İncelenmesi İyileştirme Projesinin Uygulanabilir Olup Olmadığının ve Devam Eden Süreçte Uygulanıp Uygulanmadığının da Denetlenmesi Gerektiği)
ŞİRKETİN BORÇTAN KURTULACAĞI YÖNÜNDE OLUMLU BİR GELİŞME YAŞANMAMASI (İflas Erteleme İstemi - Davacı Şirketin Tedbir Kararı İle İflas Erteleme Kurumunun Kendisine Sağladığı Korumadan Yararlandığı Halde Alacaklıları Tatmin Edici Bir Düzelme Şirketin Borçtan Kurtulacağı Yönünde Olumlu Bir Gelişme Yaşamadığı/Ayrıca Şirket Faaliyetinin Devam Edip Etmediğinin Belirli Olmaması Karşısında Davacı Şirketin İflasına Karar Verileceği)"
179Y23.HD7.12.2016E. 2016/2642 K. 2016/5307"İFLASIN ERTELENMESİ (Her Bir Şirket İle İlgili Ayrı Ayrı Borca Batıklık Tespiti İle İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcılığı Hususunu Tespit Eden Rapor Alınacağı - Bozma İlamında Belirtilen Eksiklikler Giderilmeden Çelişkili Bilirkişi Raporu Dayanak Yapılarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
GRUP ŞİRKETLERDE İFLASIN ERTELENMESİ (Her Bir Şirket İle İlgili Ayrı Ayrı Borca Batıklık Tespiti Yapılacağı - Borcun Asıl Borçlu Şirket Üzerinde Gösterilmesi ve Kefalet Veren Şirketin Pasifinde Ayrıca Yer Verilmemesi İlkesine Uygun Belirleme Yapılması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI (İflasın Ertelenmesi - Şirketlerin Hacimleri Gözetilerek ve Şirketlerin İştigal Konularında Uzman Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Her Bir Şirket İle İlgili Ayrı Ayrı Borca Batıklık Tespiti İle İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcılığı Hususunu Tespit Eden Rapor Alınacağı)"
179Y12.HD1.12.2016E. 2016/17167 K. 2016/24714"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Üzerine Hiçbir Takip Yapılamayacağı Başlamış Takiplerin de Duracağı/Asıl Borçlu İle İpotek Veren Arasında Zorunlu Takip Arkadaşlığının Bulunduğu - Asıl Borçlu Hakkında Verilen Tedbir Kararının Hem Söz Konusu Kararın Niteliği Hem de Zorunlu Takip Arkadaşlığı Nedeniyle İpotekli Taşınmaz Maliki Yönünden Sonuç Doğuracağı/ Borçluların Şikayetinin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME TEDBİRİ ( Borçlu Aleyhine Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı Başlamış Takiplerin de Duracağı - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Başlatılabileceği Ancak Muhafaza Tedbirleri Alınamayacağı Rehinli Malın Satışın Gerçekleştirilemeyeceği/Asıl Borçlu İle İpotek Veren Arasında Zorunlu Takip Arkadaşlığının Bulunduğu - Tedbir Kararının İpotekli Taşınmaz Malikini de Etkileyeceği/Şikayetin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDBİR KARARINDAN SONRA SATIŞ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Üzerine Hiçbir Takip Yapılamayacağı Başlamış Takiplerin de Duracağı/ Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Başlatılabileceği Ancak Muhafaza Tedbirleri Alınamayacağı Rehinli Malın Satışın Gerçekleştirilemeyeceği - Asıl Borçlu İle İpotek Veren Arasında Zorunlu Takip Arkadaşlığının Bulunduğu - Tedbir Kararının İpotekli Taşınmaz Malikini de Etkileyeceği/Şikayetin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verileceği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Asıl Borçlu İle İpotek Veren Arasında Bulunduğu/Asıl Borçlu Hakkında Verilen Tedbir Kararının Hem Söz Konusu Kararın Niteliği Hem de Zorunlu Takip Arkadaşlığı Nedeniyle İpotekli Taşınmaz Maliki Yönünden Sonuç Doğuracağı - Borçluların Şikayetinin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi İstemi )"
179Y23.HD25.10.2016E. 2015/3877 K. 2016/4687"İFLASIN ERTELENMESİ ( Borca Batıklık Halinin Ortadan Kalktığının Belirlenmesi - İflas Erteleme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
BORCA BATIKLIK HALİNİN ORTADAN KALKTIĞININ TESPİTİ ( İflas Erteleme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gereği - Borca Batıklık Halinin Ortadan Kalktığı Tespit Edilmiş Olduğuna Göre Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
179Y23.HD20.10.2016E. 2015/7657 K. 2016/4635"İFLAS ERTELEME DAVASI ( İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Yargılama Sürecindeki Değişimin de Değerlendirildiği Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Kayyım Raporlarının Denetlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesinin Borca Batık Durumda Bulunan Şirket Tarafından Sunulan Somut Öngörüler İçeren Ciddi ve İnandırıcı Bir İyileştirme Projesi Çerçevesinde Bu Durumdan Kurtulması Kuvvetle Muhtemel Bulunan Kooperatiflerle Sermaye Şirketleri İçin Öngörülmüş Bir Hukuki Korunma Yolu Olduğu )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenebilmesi İçin Şirketin Borca Batık Durumda Olması Sunulacak Ciddi ve İnandırıcı Bir İyileştirme Projesi Kapsamında Şirketin Mali Durumunu Düzeltebileceğine Dair Somut Veriler İleri Sürmesi ve Fevkalade Mühletten Yararlanmamış Olması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borca Batıklığın Tespiti ve Bu Şartın Yerine Geldiğinin Anlaşılması Halinde de İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Somut Verilere Dayalı Olarak Bilimsel Şekilde Değerlendirilmesi İçin Alanında Uzman Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - İflas Erteleme )
KAYYIM RAPORLARI ( Alanında Uzman Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Kayyım Raporlarının Denetlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflas Erteleme İstemi )"
179Y19.CD20.6.2016E. 2015/18845 K. 2016/19923"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI (Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Kesinleşen Takip Dosyalarının Borçları da Pasife Dahil Edilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdiri Gerekirken Bütün Takip Dosyalarını İrdelemeyen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olacağı)
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLARDA MÜŞTEKİNİN FERAGAT ETMESİ YA DA BORCUN İTFA EDİLMESİ (Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanların Cezası - Dava ve Cezanın İİK. 354. Maddesinde Belirtilen Hallerde Düşeceğinin Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği)"
179Y23.HD10.6.2016E. 2015/680 K. 2016/3546"BORCA BATIKLIK SEBEBİYLE İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Gerekli Niteliği Haiz Olmayan İyileştirme Projeleri Sunulduğunda İflasın Ertelenmesini İsteyen Şirkete Uygun Bir Süre Verilerek Açıklanan Özellikteki Projenin Sunulmasının ve Soyut İçerikli Projenin Somutlaştırılmasının Sağlaması ve Verilen Sürede İyileştirme Projesini Sunmayan Şirketin İyiniyetli Olmadığı Kabul Edilerek Sadece Borca Batıklığı Tespit Ettirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
VERİLEN SÜREDE İYİLEŞTİRME PROJESİNİ SUNMAYAN ŞİRKET ( İyiniyetli Olmadığı Kabul Edilerek Sadece Borca Batıklığı Tespit Ettirilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Borca Batıklık Sebebiyle İflasın Ertelenmesi İstemi )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLUP OLMADIĞI ( Somut Verilere Dayalı Olarak Bilimsel Şekilde Değerlendirilmesi Gerektiğinden Alanında Uzman Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Bilirkişi ve Kayyım Raporlarını Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borca Batıklık Sebebiyle İflasın Ertelenmesi İstemi - Uyulmasına Karar Verilen Bozma İlamı Doğrultusunda Kayyım Raporlarını Denetleyen Davacı Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Şirketin Son Durumu Hakkında Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
KAYYIM ATANMASI ( İflas Erteleme Talebi İle İlgili İlanlar Yapılmış ve Kayyım Atanmış İse de Anılan Hüküm Uyarınca Kayyım Atanmasına Dair Karar İle Kayyımın Mahkemece Belirlenmiş Görevi ve Yetkilerinin ve Bunların Sınırlarının İlanı ve Ticaret Siciline Tescili İle Erteleme Talebinin Ticaret Siciline Tescili Gerektiği )"
179Y10.HD10.5.2016E. 2016/2048 K. 2016/7939"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İflasın Ertelenmesine Karar Verilen ve Malvarlığının Korunması İçin Gerekli Tedbirler Alınan Şirketten Primlerin Tahsil Edilemeyeceği/Tahsil İmkansızlığının Üst Düzey Yönetici Yönünden Haklı Sebep Kavramı Kapsamında Değerlendirileceği - Haklı Nedeni Olduğu Anlaşılan Davacı Aleyhine 2012 Yılı 7. Ay ( dahil ) ve Sonraya Sair Prim vs Borçları İçin İcra Takibi Yapılamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ödeme Emrinin İptali Talebi/Kamu Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Borçlunun 7 Gün İçinde Dava Açmak Zorunda Olduğu/Bu Sürenin Hak Düşürücü Süre Olduğu - Ödeme Emirlerinin Davacıya Tebliğ Tarihinin Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesinin Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiç Bir Takip Yapılamayacağı/Tahsil İmkansızlığı Doğrudan Kanundan Doğduğundan Üst Düzey Yönetici Yönünden De Haklı Sebep Kavramı Kapsamında Değerlendirileceği -İhtiyati Tedbir Kararı Kapsamında Haklı Nedeni Olduğu Anlaşılan Davacı Aleyhine 2012 Yılı 7. Ay ( dahil ) ve Sonraya Sair Prim vs Borçları İçin İcra Takibi Yapılamayacağı )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( İflas Ertelenmesi Halinde Tahsil İmkansızlığının Üst Düzey Yönetici Yönünden Haklı Sebep Kavramı Kapsamında Değerlendirileceği/İflasın Ertelenmesi Hükmünden Öncesine Dair Prim Borçları Yönünden Kararın Üst Düzey Yöneticinin Müteselsilen Sorumluluğunu Etkilemediği - Davacının İhtiyati Tedbir Kararı Kapsamında Haklı Nedeni Olduğu Anlaşıldığından İcra Takibi Yapılamayacağı )"
179Y8.HD5.5.2016E. 2016/303 K. 2016/8747"İFLASIN ERTELENMESİ KARARI (Borçlunun Aleyhine Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu'na Göre Yapılan Takipler Dahil Hiç Bir Takip Yapılamayacağı Evvelce Yapılan Takiplerin Duracağı - İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatı Alacaklarının Haciz Yoluyla Takip Edilebileceği)
İFLAS ERTELEMESİ KARARINA RAĞMEN TAKİP EDİLEBİLECEK ALACAKLAR (İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatı Alacakları - İflas Sebebiyle İş İlişkisi Sona Ermesi Üzerine İşçilerin Hak Etmiş Oldukları İhbar ve Kıdem Tazminatı Alacakları)"
179Y12.HD3.5.2016E. 2016/735 K. 2016/13073"İFLAS ERTELEME DAVASINDA TEDBİR KARARI VERİLMESİ (Takibin İptali İstemi - İflasın Ertelenmesine Dair Davaya Bakan Mahkemece Takip Tarihinden Önce Verilen Ara Karar İle Tedbir Karar Tarihinden İtibaren Borçlu Şirket Hakkında Yeni Takip Yapılamayacağına Hükmedildiği/Takibin İptali Yerine Durmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (İflasın Ertelenmesine Dair Davaya Bakan Mahkemece Takip Tarihinden Önce Verilen Ara Kararı İle Tedbir Karar Tarihinden İtibaren Borçlu Şirket Hakkında Yeni Takip Yapılamayacağına Hükmedildiği - Mahkemece Ara Karar Tarihinden Sonra Başlatılan Takibin İptaline Karar Verileceği)
TEDBİR KARARI VERİLMESİ (Borçlu Şirketin İflas Erteleme Davasında Tedbir Kararı Verildiğini İleri Sürerek Takibin İptali İstemi - İflasın Ertelenmesine Dair Davaya Bakan Mahkemece Takip Tarihinden Önce Verilen Ara Kararı İle Tedbir Karar Tarihinden İtibaren Borçlu Şirket Hakkında Yeni Takip Yapılamayacağına Hükmedildiği/Mahkemece Ara Karar Tarihinden Sonra Başlatılan Takibin İptaline Karar Verileceği)"
179Y23.HD28.4.2016E. 2015/2653 K. 2016/2749"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (Gerekçeli Kararın Usulüne Uygun Olarak Tebliğinin Sağlanmadığı - Müdahillere Hatalı Tebliğ Yapıldığı/Usulsüz Tebliğat)
MÜDAHİLLERE TEBLİĞAT (Usulsüz Tebliğat - İşyerindeki Daimi Çalışanlara Tebliğat Yapılmış İse de Tebliğ Belgelerinde Muhatabın Tevziat Saatinde İşyerinde Bulunmadığına ve Aynı Gün Döneceğine Dair Bir Tespite Tebliğ Belgesinde Yer Verilmediği/Tebliğat Kanunu ve Yönetmeliğe Aykırı Tebliğat Yapıldığının Kabulü)
USULSÜZ TEBLİĞAT YAPILDIĞI (İşyerindeki Daimi Çalışanlara Tebliğat Yapılmış İse de Tebliğ Belgelerinde Muhatabın Tevziat Saatinde İşyerinde Bulunmadığına ve Aynı Gün Döneceğine Dair Bir Tespite Tebliğ Belgesinde Yer Verilmediği - İflasın Ertelenmesi/Gerekçeli Kararın Müdahillere Hatalı Tebliğ Edildiği)
TEMYİZ SÜRESİ (Gerekçeli Kararın Müdahillere Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesinden Sonra Yasal Temyiz Süresinin Bekleneceği - Usulsüz Tebliğat)
VEKALETNAME (Davacı Vekilinin İflas Erteleme ve İflas İsteme Yetkisini İçeren Okunaklı Vekaletnamesinin Dosya İçerisine Konulacağı - İflas Erteleme)
YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ (Kararın Tebliğinin Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Arasında Olduğu - Usulüne Uygun Tebliğat Yapılması Gereği)
HÜKMÜN HAKİM TARAFINDAN İMZALANMASI (Mahkeme Mührü ile Mühürleneceği ve Bir Nüshasının Yazı İşleri Müdürü Tarafından Taraflardan Her Birine Makbuz Karşılığında Verileceği - Bir Nüshasının da Gecikmeksizin Diğer Tarafa Tebliğ Edileceği/Ancak Yasaya Uygun Tebliğ Yapılmadığının Gözetilmesi Gerektiği)"
179Y23.HD27.4.2016E. 2015/1257 K. 2016/2676"İFLAS ERTELEME İSTEMİ ( Davacının Borca Batık Olduğu/Davanın Açılmasından Sonra Önemli Ölçüde Ödeme Yapılmış Olsa da Kamu Borçlarındaki Artış ve Reel Öz Varlıkta Gerileme Yaşandığı - Varlıklarının Borçlarını Karşılama Oranının Düştüğü - İyileştirme Projesinin Etkin Şekilde Yönetilemediği/İflas Erteleme İstemi Reddedilerek İflas Kararı Verileceği )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Bir Yıl Süreyle Ertelenmesi Talebi Bulunduğu/Davanın Açılmasından Sonra Önemli Ölçüde Ödeme Yapılmış Olsa da Kamu Borçlarındaki Artış ve Reel Öz Varlıkta Gerileme Yaşandığı - Varlıklarının Borçlarını Karşılama Oranının Düştüğü - İyileştirme Projesinin Etkin Şekilde Yönetilemediği/ İflas Kararı Verilmesi Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İYİ YÖNETİLEMEMESİ ( İflas Erteleme Davası/Davanın Açılmasından Sonra Önemli Ölçüde Ödeme Yapılmış Olsa da Kamu Borçlarındaki Artış ve Reel Öz Varlıkta Gerileme Yaşandığı - Varlıklarının Borçlarını Karşılama Oranının Düştüğü/ İyileştirme Projesinin Etkin Şekilde Yönetilemediği Gerekçesiyle İflas Kararı Verileceği )"
179Y23.HD8.4.2016E. 2015/3895 K. 2016/2229"İFLAS ERTELEME DAVASI ( Bozma Kararından Sonra Yeni Bir İyileştirme Projesinin Sunulmadığı/Şirket Rasyolarının Daha da Kötüleştiği/Yeni İhale Almasının Mümkün Olmadığı - İyileştirme Projesinin Gerçekleşme İhtimalinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Erteleme İsteminin Reddinin İsabetli Olduğu )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Davacı Şirketin Gayrifaal Olduğu ve Personel İstihdam Etmediği/Defter Kayıtlarında da Faaliyetinin Devam Etmediği/Bozma Kararından Sonra Yeni Bir İyileştirme Projesinin Sunulmadığı - İyileştirme Projesinin Gerçekleşme İhtimalinin Bulunmadığı )
BORCA BATIKLIK ( Şirket Rasyolarının Daha da Kötüleştiği/Yeni İhale Almasının Mümkün Olmadığı/İyileştirme Projesinin Gerçekleşme İhtimalinin Bulunmadığı - Davacının İflasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
ŞİRKETİN FAAL OLMAMASI ( Bilirkişi Raporları ve Kayyım Raporlarına Göre Davacı Şirketin Gayrifaal Olduğu ve Personel İstihdam Etmediği/Defter Kayıtlarında da Faaliyetinin Devam Etmediği - İyileştirme Projesinin Gerçekleşme İhtimalinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Erteleme İsteminin Reddinin Yerinde Olduğu )"
179Y12.HD7.4.2016E. 2015/33096 K. 2016/10349"İCRA MEMURU İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Takibe Konu İşçi Alacağının 2004 S. İİK'nun 206. Md. Hükmünün Birinci Sırasında Yer Alan İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacak Olmadığı - Mahkemece Asıl Dava Yönünden Alacaklının Şikayetinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
İFLASIN ERTELENMESİ (Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Başlamış Takiplerin de Duracağı - Ancak 2004 S. İİK'nun 206. Md. Hükmünün Birinci Sırasında Yazılı Alacaklar İçin Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği)
İŞÇİLİK ALACAKLARININ İFLASA ETKİSİ (İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacakları İle İflas Sebebiyle İş İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine Hak Etmiş Oldukları İhbar ve Kıdem Tazminatları 2004 S. İİK'nun 206. Md. Hükmünün Birinci Sırasındaki Alacaklardan Olduğu)
İHTİYATİ TEDBİR (Asliye Ticaret Mahkemesinin İhtiyati Tedbir Kararı İle Takip Durdurulacağından Tedbir Kararından Sonra Haciz Uygulanmayacağı - Birleşen Dava Yönünden Tedbir Kararından Sonra Uygulanan Hacizlerin Kaldırılmasına Yönelik Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği)"
179Y23.HD6.4.2016E. 2015/1930 K. 2016/2166"İFLAS ERTELEME İSTEMİ ( Davacının Borca Batık Olduğu ve Batıklıktan Çıkmak İçin İyileştirme Projesinin Bulunduğu/İflas Erteleme İsteminde Bulunduğu - Hedeflerin Gerçekleştirelemediği/İflasa Karar Verilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR ( İflas Erteleme Müessesesinin Ön Gördüğü Tüm Tedbir Kararlarından Davacının Yararlanması Yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Tarihinden Karar Tarihine Kadar Geçen Sürede Davacının İflasın Ertelenmesi Tedbirlerinden Fiilen ve Hukuken Yararlandığı/Davacının Borca Batıklıktan Kurtulamadığı ve Ekonomik İyileşme Göstermediği )
İFLAS KARARI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Borca Batık Durumda Bulunan Şirketin İyileştirme Projesindeki Hedefleri Gerçekleştiremediği Gerekçesiyle İflasına Karar Verildiği )"
179Y12.HD22.3.2016E. 2015/32714 K. 2016/8402"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİ ( İflas Erteleme Kararı Gereği Takibin Durdurulması Kararını Şikayet - Borca İtiraz Edilmediği İçin Alacağın Borçlu Şirkete Karşı İ.İ.K.'nun 206. Md. Birinci Sırasındaki İşçi Alacağı Olduğu/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğünün Takibin Durdurulmasına Yönelik Kararının İptali Gerektiği )
İFLAS ERTELEME KARARI GEREĞİ TAKİBİN DURDURULMASI KARARINI ŞİKAYET ( İşçilik Alacaklarının Tahsiline Yönelik İcra Takibi - Borca İtiraz Edilmediği İçin Alacağın Borçlu Şirkete Karşı İ.İ.K.'Nun 206. Md. Birinci Sırasındaki İşçi Alacağı Olduğu/İstemin Kabulü Gerektiği )
İŞÇİ ALACAĞI ( İşçilik Alacaklarının Tahsiline Yönelik İcra Takibi - Borca İtiraz Edilmediği İçin Alacağın Borçlu Şirkete Karşı İ.İ.K.'nun 206. Md. Birinci Sırasındaki İşçi Alacağı Olduğu/İstemin Kabulü Gerektiği - İflas Erteleme Kararı Gereği Takibin Durdurulması Kararını Şikayet )
BORCA İTİRAZ EDİLMEYEN ALACAĞIN İŞÇİ ALACAĞI OLACAĞI ( İşçilik Alacaklarının Tahsiline Yönelik İcra Takibi - İflas Erteleme Kararı Gereği Takibin Durdurulması Kararını Şikayet/Mahkemece Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğünün Takibin Durdurulmasına Yönelik Kararının İptaline Karar Verileceği )"
179Y23.HD17.3.2016E. 2015/9491 K. 2016/1682"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Bilirkişilerce Projenin Bu Haliyle Ciddi ve İnandırıcı Bulunmadığı Görülmüş ve Revize Proje Sunulması İstenmiş İse de İflasın Ertelenmesi Davalarında İyileştirme Mahkemenin ya da Bilirkişilerin Görevi Olmayıp Davacıların İddiaları Çerçevesinde Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Davacılarca Sunulan İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı ve Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Teknik Denetime Elverişli ve Detaylı Rapor Alınması Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı ve Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Teknik Denetime Elverişli ve Detaylı Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Talebi )"
179Y23.HD10.3.2016E. 2015/691 K. 2016/1482"İFLAS ERTELEME DAVASI ( Yanılgılı Düşünme ve Değerlendirmelerinde Gider Avansının Davacı Tarafça Karşılanmadığı Gerekçesiyle İflas Erteleme Talebinin Reddi İle Davacı Şirketin İflasına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
BORCA BATIKLIK ( Şirketin İflasına Karar Verilebilmesi İçin Borca Batıklığın Tesbitinin Şart Olduğu - Bilirkişi Kurulundan Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DÜZENİ ( İflas Kamu Düzenine Dair Olup Mahkemece Bu Tesbitin Yapılması İçin Davacı Tarafça Bilirkişilerin Ücretinin Karşılanması İçin Avans Yatırılmaması Halinde Bu Giderin İleride İlgili Taraftan Tahsil Edilmek Üzere Hazineden Karşılanması Gerektiği )
GİDER AVANSININ YATIRILMAMASI ( Borca Batıklığın Tespitinde Bilirkişilerin Ücreti İçin Avans Yatırılmaması Halinde İleride İlgili Taraftan Tahsil Edilmek Üzere Hazineden Karşılanması Gerektiği - Gider Avansının Davacı Tarafça Karşılanmadığı Gerekçesiyle İflas Erteleme Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu )"
179Y12.HD9.2.2016E. 2015/26804 K. 2016/3215"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDE TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( Borçlu Hakkında İtirazın Kaldırılması İsteminde Bulunulmasının ve İcra Mahkemesince Bu İstemin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Alacaklıların İtirazın Kaldırılması Talebinde Bulunmalarında Hukuki Yararları Olduğu/İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
HUKUKİ YARAR ( İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunulması ve İcra Takiplerinin Durdurulması Yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Borçlu Hakkında İtirazın Kaldırılması İsteminde Bulunulmasının ve İcra Mahkemesince Bu İstemin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Alacaklıların İtirazın Kaldırılması Talebinde Bulunmalarında Hukuki Yararları Olduğu/İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunulması ve İcra Takiplerinin Durdurulması Yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Borçlu Hakkında İtirazın Kaldırılması İsteminde Bulunulmasının ve İcra Mahkemesince Bu İstemin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Alacaklıların İtirazın Kaldırılması Talebinde Bulunmalarında Hukuki Yararları Olduğu/İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
İFLAS ERTELEME KARARI VERİLMESİ ( Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Yapılan Takiplerin Duracağı Belirtildiği - Kararın Davalara Etkisinden Söz Edilmemiş İse de Her İki Davanın Hüküm ve Sonuçları Birbirinden Farklı Olup İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Süresinde Açılmış İtirazın Kaldırılması İsteminin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Verilecek Hükmün İflasın Ertelenmesi Davası Sonuçlanıncaya Kadar İnfazı Yapılamayacağı )"
179Y19.HD26.1.2016E. 2015/14196 K. 2016/851"İHTİYATİ HACZE İTİRAZ (İtiraz Edenlerin İhtiyati Hacze Dayanak Olan Senet Üzerinde İmzaları Bulunduğundan ve Senet Yüzüne Atılan Her İmzanın da TTK. 701. Maddesi Uyarınca Aval Şerhi Sayıldığından Kefalete İlişkin Şartların Avale de Uygulanmasının Mümkün Olmadığı)
İFLAS ERTELEME TEDBİRİNİN İHTİYATİ HACİZ KARARARI VERİLMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ (İflasın Ertelenmesi Davası Açılmış Olması ve Bu Dosyadan Tedbir Kararı Verilmiş Olmasının İhtiyati Hacze Engel Olmayacağı)
KEFALETE İLİŞKİN ŞARTLARIN AVALE UYGULANMASI (İhtiyadi Hacze İtiraz Edenlerin İhtiyati Hacze Dayanak Olan Senet Üzerinde İmzaları Bulunduğundan ve Senet Yüzüne Atılan Her İmzanın da TTK. 701. Maddesi Uyarınca Aval Şerhi Sayıldığından Kefalete İlişkin Şartların Avale de Uygulanmasının Mümkün Olmadığı)
ALACAĞIN İPOTEKLE TEMİNAT ALTINA ALINMASININ KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUSU HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ (İhtiyadi Hacze İtiraz - Kambiyo Senedine Dayalı Alacak İçin İpotek Verilmiş Olsa Dahi İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceği)"
179Y6.HD12.11.2015E. 2015/6237 K. 2015/9823"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ ( Mahkemece Başlatılan Takibin Kesinleştiği Davanın Süresinde Açıldığı Davalı Tarafın itiraz Etmeyerek Takibe Konu Sözleşmeyi Kabul Etmiş Olduğu Ve Verilen Süre içerisinde Kira Borcunun Tamamının Da Ödenmemiş Olduğu Gerekçesine Dayanılarak Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Dava İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye İstemine İlişkin Olup Uyuşmazlığın Bu Çerçevede Değerlendirilip Buna Göre Gerekçe Oluşturmak Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME TEDBİRİNDEN SONRA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI ( Tedbir Kararından Sonra Başlatılan Takip Sebebiyle İflas Erteleme Tedbirinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
KEFALET SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTI ( TAkibe Konu Kira Sözleşmesinde 6098 S.K. 583.M. Belirtilen Şekil Şartına Uyulmadığından Kefalet Sözleşmesi Geçersiz Olacağı/Mahkemece Kefalet Sözleşmesinin Geçersiz Olduğunun Değerlendirilmesi Gerekeceği )"
179Y10.HD9.11.2015E. 2015/20792 K. 2015/18955"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Dışı Şirket Hakkında Açılan İflasın Ertelenmesi Davasında Tedbir Kararı Verildiği Gözetilerek Anılan Tedbirin İçeriği ve Prim Borçlarının Ödenmemesinde Davacı Yönünden Haklı Sebep Teşkil Edip Etmediği Hususu İrdelenerek Karar Verileceği )
PRİMLERİN TAHSİL EDİLEMEMESİNDE HAKLI SEBEP KAVRAMI ( Tahsil İmkânsızlığı Şirket Adına Primlerin Tahakkuk ve Tediyesinden Sorumlu Üst Düzey Yöneticinin Kusurundan Olmadığı/Doğrudan Kanun'dan Doğduğundan Üst Düzey Yönetici Yönünden “Haklı Sebep” Kavramı Kapsamında Kabul Edilebileceği - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( Anılan Tedbirin İçeriği ve Prim Borçlarının Ödenmemesinde Davacı Yönünden Haklı Sebep Teşkil Edip Etmediği Hususu İrdelenerek Haklı Nedenin Varlığı Halinde Prim Borcundan Dolayı Kuruma Karşı İşverenle Birlikte Mütesesilen Sorumlu Tutulamayacağı Gözetilerek Karar Verileceği - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
HAKLI SEBEP KAVRAMI ( Primlerin Tahsil Edilememesinde Tahsil İmkânsızlığı Şirket Adına Primlerin Tahakkuk ve Tediyesinden Sorumlu Üst Düzey Yöneticinin Kusurundan Değil Doğrudan Kanun'dan Doğduğundan Üst Düzey Yönetici Yönünden “Haklı Sebep” Kavramı Kapsamında Kabul Edilebileceği )
PRİM BORÇLARININ ÖDENMEMESİNDEN SORUMLULUK ( Dava Dışı Şirket Hakkında Açılan İflasın Ertelenmesi Davasında Tedbir Kararı Verildiği Gözetilerek Anılan Tedbirin İçeriği ve Prim Borçlarının Ödenmemesinde Davacı Yönünden Haklı Sebep Teşkil Edip Etmediği Hususu İrdelenerek Haklı Nedenin Varlığı Halinde Prim Borcundan Dolayı Kuruma Karşı İşverenle Birlikte Mütesesilen Sorumlu Tutulamayacağı )"
179Y12.HD5.11.2015E. 2015/12764 K. 2015/26954"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( Mahkemece Şikayetin Kabulü İle Tedbir Kararından Sonra Başlatılan Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - İflas Erteleme Kararının Uzatılmasına İlişkin İstemin Reddi İle Birlikte İhtiyati Tedbirin Kaldırıldığı Gerekçesiyle Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesis Edilmesinin İsabetsizliği )
HAKKINDA İFLAS ERTELEME DAVASI DEVAM EDEN ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN İCRA TAKİBİ ( Mahkemece Borçlu Şirket Hakkında Takiplerin Engellenmesi Yönünde Tedbir Kararı Verildiği/Takibin Başlatıldığı Tarihte İhtiyati Tedbir Kararının Mevcut Olduğu - İcra Takibi Başlatılmasının İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık Teşkil Ettiği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İcra Takibinin Yapıldığı Tarihteki Şartlara Göre Değerlendirileceği/Takibin Başlatıldığı Tarihte İhtiyati Tedbir Kararının Mevcut Olduğu - İflas Erteleme Kararının Uzatılmasına İlişkin İstemin Reddi İle Birlikte İhtiyati Tedbirin Kaldırıldığı Gerekçesiyle Şikayetin Reddedilemeyeceği/İstemin Kabul Edileceği )
İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARININ SONRADAN KALDIRILMASI ( Takibin Yapıldığı Tarihteki Şartlara Göre Değerlendirileceği/Takip Açıldığı Sırada Tedbir Kararı Mevcut Olduğundan Karar Sonradan Kaldırılmış Olsa da Takibin İptal Edilmesi Gereği - Takip Başlatılmasının Tedbir Kararına Aykırılık Teşkil Ettiği )"
179Y12.HD22.10.2015E. 2015/24952 K. 2015/25451"İFLAS ERTELEME KARARININ BOZULMASIYLA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİ ( İflasının Ertelenmesi Kararı İle Başlayan Zamanaşımı Süresinin Durmasının Bozma İlamının Kesinleşme Tarihinde Sona Erdiği - Şikayet Tarihine Kadar Alacaklı Tarafından Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Bir İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlunun İsteminin Kabulü İle İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE YAPILAN TAKİPTE ZAMANAŞIMININ DOLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( İflasının Ertelenmesi Kararı İle Başlayan Zamanaşımı Süresinin Durmasının Bozma İlamının Kesinleşme Tarihinde Sona Erdiği - Şikayet Tarihine Kadar Alacaklı Tarafından Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Bir İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlunun İsteminin Kabulü İle İcranın Geri Bırakılacağı )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ ( İflasının Ertelenmesi Kararı İle Başlayan Zamanaşımı Süresinin Durmasının Bozma İlamının Kesinleşme Tarihinde Sona Erdiği - Şikayet Tarihine Kadar Alacaklı Tarafından Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Bir İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlunun İsteminin Kabulü İle İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARIN BOZULMASI ( İflasının Ertelenmesi Kararı İle Başlayan Zamanaşımı Süresinin Durmasının Bozma İlamının Kesinleşme Tarihinde Sona Erdiği - Şikayet Tarihine Kadar Alacaklı Tarafından Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Bir İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlunun İsteminin Kabulü İle İcranın Geri Bırakılacağı ) "
179Y12.HD13.10.2015E. 2015/24226 K. 2015/24277"İHALENİN FESHİ ( İpotekli Taşınmazın Malikleri Hakkında Verilmiş İflas Erteleme veya İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmasa da Takip Şikayetçi Şirketin Borçlarından Dolayı ve Söz Konusu Şirket Lehine Verilen İpoteğe Dayalı Olarak Başlatıldığından Tedbir Kararı Kapsamında İpotek Konusu Taşınmazın Satışı Gerçekleştirilemeyeceği/Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME TEDBİRİ ( İhalenin Feshi - İpotekli Taşınmazın Malikleri Hakkında Verilmiş İflas Erteleme veya İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmasa da Takip Şikayetçi Şirketin Borçlarından Dolayı ve Söz Konusu Şirket Lehine Verilen İpoteğe Dayalı Olarak Başlatıldığı/Tedbir Kararı Kapsamında İpotek Konusu Taşınmazın Satışı Gerçekleştirilemeyeceğinden Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Kabulüne Karar Verileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ TEDBİRİ GEREĞİ REHİNLİ MALLARIN SATIŞININ GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi - Takip Şikayetçi Şirketin Borçlarından Dolayı ve Söz Konusu Şirket Lehine Verilen İpoteğe Dayalı Olarak Başlatıldığından Tedbir Kararı Kapsamında İpotek Konusu Taşınmazın Satışı Gerçekleştirilemeyeceği/Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y23.HD13.7.2015E. 2014/4438 K. 2015/5405"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporunda Şirket Aktiflerinin Rayiç Değerlerine Göre Borca Batıklık Miktarı Yeniden Belirlenmediği Gibi Hesap Hareketleri Konusunda Daha Ayrıntılı Bir İnceleme Gerektiği Belirtildiği - Mahkemece Bilirkişi Raporunun Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı Gözetilerek Yeni Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA YAPILAN İTİRAZLARIN KARŞILANMASI ( İflasın Ertelenmesi - Bilirkişi Raporunda Davacının İmzaladığı Borç Yapılandırma Protokollerinin İyileştirme Projesine Katkısının Ne Olduğu Tartışılmadığı ve Rapora Yapılan İtirazlar Yeni Rapor Alınmadan ve Gerekçede Usulüne Uygun Karşılanmaksızın Hüküm Tesis Edilmesinin İsabetsizliği )
HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Bilirkişi Raporunda Şirket Aktiflerinin Rayiç Değerlerine Göre Borca Batıklık Miktarı Yeniden Belirlenmediği Gibi Hesap Hareketleri Konusunda Daha Ayrıntılı İnceleme Gerektiği Belirtildiği/Mahkemece Bilirkişi Raporunun Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı Gözetileceği )"
179Y8.HD27.4.2015E. 2014/9415 K. 2015/9401"TAKİBİN DURDURULMASI ( Takibe Konu İlamın Ücret Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı ve Ferilerine Dair Olduğu - Anılan Alacağın İflas Erteleme Davasında Verilen Tedbir Kararının İstisnası Kapsamında Kaldığı Nazara Alınarak Şikayetin Reddi Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA VERİLEN TEDBİR ( İflas Erteleme Davası Devam Ederken Tedbir Kararı Verildiği/Eldeki Davaya Konu Alacağın Tahakkuk Tarihinin İlam Karar Tarihi Olduğu/Anılan Alacağın Tedbir Kararının İstisnası Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği - Takibin Durdurulması )
TEDBİR KARARININ İSTİSNASI ( İflasın Ertelenmesi Davası Devam Ederken Tedbir Kararı Verildiği - Takibe Konu İlamın Ücret Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı ve Ferilerine Dair Olduğu ve Verilen Tedbir Kararının İstisnası Kapsamında Kaldığı Nazara Alınarak Şikayetin Reddi Gerektiği )
MÜKERRER TAKİP ( Eldeki Takipten Önce Başlatılan Takip Hakkında Alacaklının Takipten Vazgeçme Beyanı İcra Müdürlüğünce de Kabul Edilmiş Olduğundan Mükerrer Takibin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Takibin Mükerrer Olduğu Gerekçesine Dayanılarak Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
179Y12.HD22.4.2015E. 2014/35320 K. 2015/10927"HACİZLERİN KALDIRILMASI VE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İcra Dosyasında İhtiyati Hacizler Nedeni İle Muhafaza İşlemi Yapılmadığı Gibi İcra Müdürlüğünce Bir Yıl Önceki Tedbir Kararı Uygulanarak Takibin Durdurulmasına Karar Verildiğine Göre Mahkemece Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME DAVASI SIRASINDA VERİLEN TEDBİR ( Açıkça Tedbirin İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediği Sürece İcra Takiplerinin Durdurulması Yönünde Verilen Tedbir Kararının İhtiyati Haczin İnfazını Engellemeyeceği )
MUHAFAZA ( İhtiyati Tedbir Kararında Tedbirin Açıkça İhtiyati Hacizlerin Kaldırılmasını Kapsayacağı Belirtilmediğine Göre Bu Tedbirin Yalnızca Borçluyla Ait Malların İhtiyati Haciz Yolu İle Muhafaza Altına Alınmasının Önlenmesine Yönelik Olup Muhafaza İşlemi Yapılmasına Engel Olduğu )
İHTİYATİ HACİZ ( Geçerliliğini Sürdüren İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak Haciz Uygulanmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı - Sonradan Mahkemesince Verilen Açıklamanın İhtiyati Hacizlerin Kaldırılması Sonucunu Doğurmayacağı/Bu Tarihten Önce Konulmuş İhtiyati Hacizleri de Etkilemeyeceği )"
179Y10.HD16.3.2015E. 2015/2508 K. 2015/4796"İFLAS ERTELEME TEDBİRİ SEBEBİYLE ŞİRKET TEMSİLCİSİ ALEYHİNE PRİM BORCUNDAN TAKİP YAPILAMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Sürecinin 506 S.K. Kapsamında Şirket Temsilcilerinin Sorumlu Olduğu Borcu Yerine Getirmemesini Çekilmez Derecede Güçleştiren Veya İmkânsız Kılan Objektif Sebeplerden Sayılacağı - Şirket Yetkililerinin Prim Borcundan Dolayı Kuruma Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Tutulamayacakları )
HAKKINDA İFLAS ERTELEME TEDBİRİ BULUNAN ŞİRKETİN PRİM BORCU ( İflasın Ertelenmesi Kurumu İle Üst Düzey Yönetici Ve Yetkililerin Şirketi İlzama İlişkin Yetkilerinin Kısıtlandığı/İflasın Ertelendiği Döneme İlişkin Prim Borcunun Ödenmemesinin Doğrudan Sorumluluğu Bulunmayan Üst Düzey Yönetici Yönünden Haklı Neden Oluşturacağı - İflasın Ertelenmesi Süreci Öncesine Ait Prim Borçları İçin Haklı Neden Oluşturmayacağı )
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN PRİM BORCUNDAN DOĞAN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( İflasın Ertelenmesi Kurumunun Borcun Ödenmemesinde Doğrudan Sorumluluğu Bulunmayan Şirket Yetkilileri Bakımından Haklı Neden Oluşturduğu - Prim Borcundan Dolayı Kuruma Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Tutulamayacakları )
İFLASIN ERTELENMESİ SÜRECİNİN PRİM BORCUNUN ÖDENMEMESİNDE HAKLI SEBEP KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİ ( İflasın Ertelenmesi Sürecinin 506 S.K. Kapsamında Şirket Temsilcilerinin Sorumlu Olduğu Borcu Yerine Getirmemesini Çekilmez Derecede Güçleştiren Veya İmkânsız Kılan Objektif Sebeplerden Sayılacağı - Şirket Yetkililerinin Prim Borcundan Dolayı Kuruma Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Tutulamayacakları )"
179Y8.HD27.2.2015E. 2015/1088 K. 2015/5294"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İflasın Açılmasından 1 Yıl Önce Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatı Alacaklarının Kapsam Dışı Bırakıldığı ve İşçi Alacağının Doğum Tarihinin Karar Tarihi Olduğu - Bu Tarih Dikkate Alındığında Tedbir Kararından Sonra Takip Yapılamayacağından Açılan Davanın Kabulüyle İcra Takibinin İptali Gerektiği )
İFLASIN AÇILMASINDAN 1 YIL ÖNCE TAHAKKUK ETMİŞ İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALACAKLARI ( Kapsam Dışı Bırakıldığı ve İşçi Alacağının Doğum Tarihinin Karar Tarihi Olduğu - Bu Tarih Dikkate Alındığında Tedbir Kararından Sonra Takip Yapılamayacağından Açılan Davanın Kabulüyle İcra Takibinin İptali Gerektiği )
TEDBİR KARARINDAN SONRA TAKİP YAPILAMAYACAĞI ( Takibin İptali Talebi - İflasın Açılmasından 1 Yıl Önce Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatı Alacaklarının Kapsam Dışı Bırakıldığı ve İşçi Alacağının Doğum Tarihinin Karar Tarihi Olduğu/Bu Tarih Dikkate Alındığında Tedbir Kararından Sonra Takip Yapılamayacağından Açılan Davanın Kabulüyle İcra Takibinin İptali Gerektiği )"
179Y23.HD12.2.2015E. 2014/3654 K. 2015/791"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Projelerin Gerek Değerlendirme ve Gerek Uygulama Bakımından Ciddi ve İnandırıcı Olmadığı Göz Önünde Tutulup Eksiklikleri Giderici Bir Bilirkişi İncelemesi İle Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ SÜRESİ ( Bir Yıl Olduğu - Bu Süre Şartların Bulunması Halinde Dört Yılı Aşmamak Kaydıyla Uzatılabileceği - Toplam Beş Yıllık Sürenin Her Halükarda Hak Edildiği Düşünülerek 38 Aya Yayılan Bir İyileştirme Projesi İle Bir Yıllık Erteleme İstemi Kanunun Aradığı Şartı Taşımadığı/Bu Haliyle Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığının Sabit Olduğu )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Toplam Beş Yıllık Sürenin Her Halükarda Hak Edildiği Düşünülerek 38 Aya Yayılan Bir İyileştirme Projesi İle Bir Yıllık Erteleme İstemi Kanunun Aradığı Şartı Taşımadığı/Bu Haliyle Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığının Sabit Olduğu )
İFLASIN ERTELENMESİNE DAİR TEDBİRLER ( Kural Olarak Takip Yasakları İle Sınırlı Olup Maddi Hukuk Alanını Etkileyen ve İnfazı Denetlenemeyen İhtiyati Tedbir Verilemeyeceği )"
179Y23.HD12.1.2015E. 2014/3289 K. 2015/7"İFLASIN ERTELENMESİ ( İflas Erteleme Kararı Verilebilmesi İçin Talep Eden Şirketin Borca Batık Burumda Bulunması Fevkalade Mühletten Yararlanmamış Bulunması ve Sunacakları İyileştirme Projesi Kapsamında Mali Durumlarının Islahının İmkan Dahilinde Görülmesi Gerektiği )
BORCA BATIKLIĞIN VE İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİLİK VE İNANDIRICILIĞININ TESPİTİ ( İflasın Ertelenmesi/Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Bilirkişi Görüşüne Başvurulacağı - Sermaye ve Karlılığın Ne Şekilde Artırılacağının ve Borca Batıklıktan Kurtulmanın Ne Şekilde Sağlanacağının Somut Belgelere Dayalı Gerçekçi Bilgi ve Ögörülerden Yola Çıkılarak Tespit Edileceği )
ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( İflas Erteleme - Kefalet Riskinin Bir Şirketin Mali Durumu Belirlenirken Doğrudan Doğruya Dikkate Alınmayacağı/Asıl Borçlu ve Diğer Kefillerin Ödeme Güçleri Diğer Teminatların Durumu İle Alacaklıların Başvurabilecekleri Diğer Teminatlar ve Kefil Sıfatıyla Yapılacak Ödemelerden Sonraki Halefiyet Kuralları Gereğince Kefillerin Durumunun Özel Olarak Değerlendirileceği )"
179Y12.HD15.10.2014E. 2014/26018 K. 2014/23818"İFLAS ERTELEME TEDBİRİ GEREĞİNCE TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Başlatıldığı/Borçlu Şirket Hakkında Görülen İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararında Yapılan Ve Yapılacak İcra Takiplerinin Durdurulacağına Hükmedildiği - İcra Mahkemesinin Tedbir Kararını Yorumlayamayacağı/İcra Müdürlüğünce Takibin Durdurulmasına Karar Verildiğinden Davanın Hukuki Menfaat Yokluğundan Reddi Gerektiği )
TEDBİR KARARINDA İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULACAĞINA HÜKMEDİLMESİ ( İflas Erteleme Tedbiri Gereğince Takibin İptali Davası/İcra Mahkemesinin Tedbir Kararını Yorumlayamayacağı - İcra Müdürlüğünce Takibin Durdurulmasına Karar Verildiğinden Davanın Hukuki Menfaat Yokluğundan Reddi Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAKİBİN DURDURULMASI ( İflas Erteleme Tedbiri Gereğince Takibin İptali Davası/Borçlu Şirket Hakkında Görülen İflas Erteleme Davasında Verilen Tedbir Kararında Yapılan ve Yapılacak İcra Takiplerinin Durdurulacağına Hükmedildiği - İcra Mahkemesinin Tedbir Kararını Yorumlayamayacağı/Davanın Hukuki Menfaat Yokluğundan Reddi Gerektiği )
DAVANIN HUKUKİ MENFAAT YOKLUĞUNDAN REDDİ ( İflas Erteleme Tedbiri Gereğince Takibin İptali Davası/Borçlu Şirket Hakkında Görülen İflas Erteleme Davasında Verilen Tedbir Kararında Yapılan ve Yapılacak İcra Takiplerinin Durdurulacağına Hükmedildiği - İcra Dairesinin Takibi Durdurduğu - İcra Mahkemesinin Tedbir Kararını Yorumlayamayacağı )"
179Y12.HD14.10.2014E. 2014/21206 K. 2014/23795"İFLASIN ERTELENMESİ ( Borçlu Şirket Hakkında Hiçbir İcra Takibi Yapılamayacağına ve Evvelce Yapılmış Takiplerin Durdurulmasına Yönelik Tedbir Kararı Verildiği - Takibin İptaline Karar Verileceği/Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği )
İFLAS ERTELEME TALEBİ ÜZERİNE TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( Borçlu Şirket Hakkında Hiçbir İcra Takibi Yapılamayacağına ve Evvelce Yapılmış Takiplerin Durdurulmasına Yönelik Tedbir Kararı Verildiği - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDBİR NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi Üzerine Borçlu Şirket Hakkında Hiçbir İcra Takibi Yapılamayacağına ve Evvelce Yapılmış Takiplerin Durdurulmasına Yönelik Tedbir Kararı Verildiği - Takibin İptaline Karar Verileceği/Takibin Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği )"
179YCGK30.9.2014E. 2013/16-260 K. 2014/401"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şirketin Aktif ve Pasifinin Belirlenmesinin Ardından İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Bakımından Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerekirken Sadece Bilanço Kayıtları Üzerinde Yaptırılan İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Beraat Kararı Verilmesinin Yerinde Olmadığı - Sermaye Şirketinin İflasını İstememe )
İFLAS İSTENME ŞARTLARI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememe - Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şirketin Aktif ve Pasifinin Belirlenmesinin Ardından İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Bakımından Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
179Y23.HD26.9.2014E. 2014/1351 K. 2014/5963"BORCA BATIKLIK DURUMUNUN TEREDDÜDE YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE BELİRLENMESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Alınan İlk Raporda Borca Batıklıktan Söz Edildiği/İkinci Raporda Şirketin Borca Batık Durumda Olmadığı Ancak Likidite Sıkıntısı Yaşadığı Belirtildiği/Mahkemece Şirketin Borca Batıklık Durumunun Tespit İçin Dosyanın Uzman Bilirkişi Heyetine Tevdii Edileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( İlk Bilirkişi Raporunda Şirketin Borca Batık Olduğu Belirtilmesine Rağmen İkinci Bilirkişi Raporunda Şirketin Borca Batık Olmadığı Belirtildiği - Mahkemece Şirketin Borca Batıklık Durumunun Kesin Olarak Tespiti İçin Uzman Bilirkişi Heyetinden Somut Verilere Dayalı Denetime Elverişli ve Detaylı Rapor Alınması Gerekltiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi - Alınan İlk Raporda Şirketin Borca Batık Olduğu Belirtilmesine Rağmen İkinci Raporda Şirketin Borca Batık Olmadığı Belirtildiği/Mahkemece İflasın Ertelenmesi İçin Şirketin Borca Batık Olması Şartı Gözetilerek Raporlar Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi İçin Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR ALMA ( İflasın Ertelenmesi - Alınan İlk Raporda Borca Batıklıktan Söz Edildiği Ancak İkinci Raporda Şirketin Borca Batık Olmadığı Likidite Sıkıntısı Yaşadığı Belirtildiği/Mahkemece İflasın Ertelenmesinin Temel Koşulu Borca Batıklık Olduğu Gözetilerek Bu Hususta Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği )"
179Y6.HD22.9.2014E. 2014/9056 K. 2014/10183"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Kiralananın Tahliyesi ve İcra İnkar Tazminatı Tahsili - İflasın Ertelenmesi Kararından Sonra Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip ve Yapılamacağı/Davanın Reddi Gerektiği )
İCRA TAKİBİ YAPILMAMASI YÖNÜNDE TEDBİR KARARI ( Davalı Hakkında İcra Takibinin Tedbir Kararından Sonra Başlatıldığının Anlaşıldığı - İflasın Ertelenmesi/İtirazın İptali veya İtirazın Kaldırılması Yönündeki Taleplerin Reddine Karar Verileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Davalı Şirketin İflasın Ertelenmesi İçin Açtığı Davada Tedbir Kararı Verilerek Hakkında Yapılmış ve Yapılacak İcra Takiplerinin Durdurulmasına Karar Verildiği - Tedbir Kararından Sonra Davalı Hakkında İcra Takibinin Başlatılmış Olduğundan Davanın Reddi Gereği )"
179Y23.HD19.9.2014E. 2014/811 K. 2014/5756"KEFALET RİSKİNİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi - Bilirkişi Tarafından Asıl Borca Dair Diğer Teminatlar Borçlunun ve Varsa Diğer Kefillerin Ödeme Gücü Ayni Teminatlardan Tahsil Edilebilecek Tutarlarla Ödeme Sebebiyle Gerçekleşecek Halefiyet Durumunun Değerlenlendirilmesiyle Kefilin Bilançosu Bakımından Oluşacak Riskin Belirleneceği )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Kefalet Riskinin Bilirkişi Raporunda Değerlendirilmesi - Şirketin Kefalet Sebebiyle Üstlendiği Riskin Belirlenmesi Gerekirken Şirketin Kefalet Riski Yokmuşçasına Borca Batık Olmadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
BORCA BATIKLIK DURUMUNUN TEREDDÜDE YER VERMEKSİZİN BELİRLENMESİ ( İflasın Ertelenmesi/Uzman Bilirkişi Raporuna Başvurma - Mahkemece Davacı Şirketin Borca Batıklık Durumunun Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Belirlenmesi İçin Uzman Bilirkişi Görüşüne Başvurulacağı )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ GEREKTİRME ( İflasın Ertelenmesi - Borca Batıklığın ve İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Tespiti Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Bu Değerlendirmelerin Yapılması İçin Bilirkişi Görüşüne Başvurulması Gerektiği )"
179Y23.HD12.9.2014E. 2014/519 K. 2014/5544"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Davacı Şirket İspat Yükü Üzerinde Bulunan Rayiç Değer Belirlenmesi Noktasında Hiç Bir Girişimde Bulunmadığı - Mahkemece Davacı Şirketin Borca Batıklık Durumu Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Belirleneceği/Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği )
TATMİN EDİCİ OLMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Bilançoda Rayiç Değerleri Tesbit Edilebilecek Kalemlerin Sıfır Sayılması İhtimalinde Dahi Borca Batıklıktan Söz Edilemeyeceğine Dair Bilirkişi Raporu Tatmin Edici Olmadığı/Mahkemece Somut Verilere Dayalı Teknik Denetime Elverişli ve Detaylı Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Davacı Şirketin Borca Batıklık Durumunun Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Belirleneceği/Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı ve Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )"
179Y16.HD30.6.2014E. 2014/7246 K. 2014/9295"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği - Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/ Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Hukuki Durumun Takdir Edileceği )
İFLASIN İSTENMESİ ŞARTLARI ( Şirketin İflasının İstememe Suçu/Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği - Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/ Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Şirketin Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )
İCRA DOSYASI BORÇLARININ PASİFE DAHİL EDİLMESİ ( Şirketin İflasının İstememe Suçu/Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği - Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Şirketin Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )"
179Y23.HD25.6.2014E. 2014/1474 K. 2014/4876"İFLAS KARARI ( İflasın Ertelenmesi Davası/Borca Batık Durumda Bulunan Şirketin İyileştirme Projesindeki Hedefleri Gerçekleştiremeyeceği Gerekçesiyle İflasına Karar Verileceği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Kararların Kesinleşmesine Kadar Devam Edeceği/Yapılacak Başvuru Üzerine Mahkemece Kaldırılmasının Her Zaman Mümkün Olduğu - İflas Erteleme )"
179Y23.HD24.6.2014E. 2014/2412 K. 2014/4852"ERTELEME SÜRESİNİN BAŞLADIĞI TARİH ( Erteleme Karar Tarihinden İtibaren Başlatılması Gerektiği/Dava Tarihinden İtibaren Başlatılmasının Doğru Olmadığı - İflas Erteleme Davası )
KAYYIM ATANMASI KARARININ İLANI ( Kayyım Atanmasına Dair Karar İle Kayyımın Görevleri Yetkilerinin ve Sınırlarının Derhal İlan Edileceği/Ticaret Siciline Tescili/Bu Eksiklik Tamamlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Eksikliklerin İflas Ertelemenin Uzatılması Davasında Tamamlanmasının Mümkün Olduğu )
ERTELEME TALEBİNİN İLANI ( Erteleme Kararı Hükmü ve Erteleme Talebinin Yerel Gazete Dışında Türkiye Genelinde Yayınlanan Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edileceği )"
179Y23.HD20.6.2014E. 2014/782 K. 2014/4746"SOMUT İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi/Somut Uygulanabilir ve Gerçekçi Verilerin Bulunması Gerektiği/Beklentilerin Ertelemeye Esas Alınamayacağı - Kaynak Sağlamayı Amaçlayan Sermaye ve/veya Kar Artırımını Öngören Unsurların Bulunması Gerektiği/Sırf İhtiyati Tedbirlerle Amaca Ulaşılamayacağı )
KEFİLİN BORÇ ÖDEMESİ ( Alacaklı Alacağına Kavuşmakta İse Bilançonun Pasif Kısmını Etkilemeyeceği/Borca Batıklığı Değiştirmeyeceği - İflasın Ertelenmesi Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borca Batıklığın Belirlenmesi Hususunun Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği/Hakimin Bilirkişi Raporuna İtibar Etmesi Gerektiği - Şirketin İştiraklerinin Ekonomik Durumları ve İlişkilerinin de Raporda Değerlendirileceği/İflasın Ertelenmesi )"
179Y23.HD20.6.2014E. 2014/630 K. 2014/4744"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Borca Batık Durumda Bulunan Şirketin Giderlerinin Elde Ettiği Kardan Fazla Olması/İyileştirme Projesindeki Hedeflerini Tutturmasının Mümkün Görülmediği - İflasına Karar Verileceği )
GİDERLERİN KARDAN FAZLA OLMASI ( Borca Batık Durumda Bulunan Şirketin Giderlerinin Elde Ettiği Kardan Fazla Olması - İyileştirme Projesindeki Hedeflerini Tutturmasının Mümkün Görülmediği - İflasına Karar Verileceği/İflasın Ertelenmesi Davası )"
179Y23.HD20.6.2014E. 2014/532 K. 2014/4742"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Şirketin Faaliyette Bulunmaması Demirbaşların Satılması ve Şubelerin Kapatılmasının İyileştirme Projesinin Ciddi Olmadığını Gösterdiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICILIĞI ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Sermaye ve Karlılığın Ne Şekilde Arttırılacağı ve Borca Batıklıktan Kurtulmanın Ne Şekilde Sağlanacağına Dair Somut Bilgiler Sunulması Gerektiği/Şirketin Faaliyette Bulunmaması Demirbaşların Satılması ve Şubelerin Kapatılmasının Projenin Ciddi Olmadığını Gösterdiği )
BORÇLARIN KEFİL/ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE ÖDENMESİ ( Borçları Ortadan Kaldırmayacağı/Borca Batıklığı Etkilemeyeceği - Alacaklı Sıfatının Değişeceği/İflasın Ertelenmesi )"
179Y23.HD20.6.2014E. 2014/531 K. 2014/4741"ŞİRKET İFLASININ BİR YIL SÜRE İLE ERTELENMESİ DAVASI ( Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olması Gereği - Davacı Şirketin Öngördüğü Hedeflere Zirai İşlerde %20-30 Gibi Ulaşabildiği/2011 Kar Öngörüsünü Gerçekleştiremediği/2012 Yılını Zarar ile Kapattığı )
ŞİRKETİN ÖNGÖRDÜĞÜ PROJENİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMADIĞI ( Üçücü Kişilerin Bir Kısım Borçları Ödemiş Olmasının Kural Olarak Blançonun Pasiflerinde Değişiklik Oluşturmayacağı - Ayrıca Alacaklılar Arasında Eşitliğin Bozulacağının Gözetilmesi Gereği )
ALACAKLILARIN ARASINDAKİ EŞİTLİĞİN BOZULMASI ( Şirketin Bir Kısım Borçlarının Üçüncü Kişiler Tarafından Ödenmesine Rağmen Şirketin İyileştime Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığı Özelliğini Değiştirmeceği - Borcun Azalması Durumu Bulunmadığı )
ŞİRKET BORCUNUN AZALMADIĞI ( Üçüncü Kişilerin Şirket Borcunun Bir Kısmını Ödemesinin Şirket Blançosunun Pasiflerinde Bir Değişikliğe Yol Açmayacağının Gözetilmesi Gereği - Şirketin Borca Batık Olduğu/Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığının Kabulü )
ŞİRKETİN HEDEFLERİNE ULAŞAMADIĞI ( 2011 Yılı Kar Öngörüsünü Gerçekleştiremediği - 2012 Yılını Zararla Kapadığı/İflasın Ertelenmesi/Şirketin Borca Batık Olduğunun Kabulü/Mali Durumun Islahının İmkan Dahilinde Bulunmadığı/İyileştirme Projesi )"
179Y23.HD19.6.2014E. 2014/1538 K. 2014/4716"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Kooperatifin İnşaat İşlerinin Devam Ettiği/Borca Batık Durumda Bulunduğu - İyileştirme Projesinin Uygulanabilir ve Makul Olduğu/İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmesinin Doğru Olduğu )
BORCA BATIK DURUMDA BULUNAN KOOPERATİF ( Borca Batıklık Seviyesinin % 33 Olmasına Rağmen Uygulanabilir ve Makul İyileştirme Projesi İle Borca Batıklıktan Kurtulabileceği - İflasın Ertelenmesine Karar Verileceği )"
179Y23.HD13.6.2014E. 2014/420 K. 2014/4562"BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞTURULMASI ( Şirketin Faaliyet Alanının Gözönünde Bulundurulacağı/Faaliyet Alanında Uzman Bilirkişiler Görevlendirilerek Rayiç Değerlerin Tesbit Edileceği - İflasın Ertelenmesi )
VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ BULUNMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası/İflas Bildiriminde Bulunulması İçin Yönetim Organının Karar Alacağı - Vekaletnamede Bildirim Yetkisinin Bulunması Gerektiği/Bu Eksiklik Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Rayiç Değer Tesbitinin Mahkemece Yapılması Gereken Delil Toplama İşlemi Olduğu/Davacının Sunduğu Bilgi ve Belgelerle ve Tek Yanlı Beyanları İle Yetinilemeyeceği - Bilirkişilerce Yapılan Tahmin Usulü Rayiç Değer Tesbitinin Bozmayı Gerektirdiği )
VARLIK BORÇ ORANI ( Alacaklıların Alacaklarını En Fazla Alabilecekleri Tutarı Göstermekte Olduğu/%32 Oranının Makul Sınırların Altında Olduğu - İflasın Ertelenmesi Talebi )
ORTAKLARIN MALLARININ İCRA YOLUYLA SATILMASI ( Gerçek Anlamda Bir Ödeme ya da İyileşme Sayılmayacağı/Ortakların Bu Ödemeleri Tutarında Rücu Hakları Doğacağı - Şirketin Borcunda Eksilme Olmayacağı/İflas Erteleme )
DEVAM ETMEKTE OLAN ALACAK DAVALARI ( Gelir Kalemi Olarak Gösterilemeyeceği/Ne Kadar Süreceğinin Kazanılıp Kazanılmayacağının ve Alacakların Ne Sürede Tahsil Edileceği Belli Olamayacağından İyileştirme Projesine Dahil Edilmesinin Doğru Olmadığı )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMASI ( Sermaye Artışı Yeni Ortaklık Kurulması Gibi Tedbirlere Yer Verilmemesinin ve Şirketin Ortaklardan ve/veya İştiraklerden Olan Alacaklarının Tahsil Edilmemiş Olmasının Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığını Gösterdiği )
REHİNLE KARŞILANAMAYAN FAİZLER ( Teminatlandırılması İçin Teminat Gösterilmesi Gerektiği/Mahkemece Teminatlandırma Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Davası )"
179Y12.HD11.6.2014E. 2014/14727 K. 2014/17046"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Takibin İptali Talebi - Anılan Mahkemece İhtiyati Tedbir Kararı Verildikten Sonra Alacaklı Tarafından Borçlular Aleyhinde İcra Takibi Başlatılmış İse de İhtiyati Tedbir Kararında İcra Takibi Yapılmamasına veya Yapılacak Takiplerin İptaline Şeklinde Bir Hüküm Mevcut Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - İhtiyati Tedbir Kararında İcra Takibi Yapılmamasına veya Yapılacak Takiplerin İptaline Şeklinde Bir Hüküm Mevcut Olmadığı/Her Türlü İcra Takibi İle Evvelce Başlamış Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği Anlaşıldığından Mahkemece Alacaklı Tarafından Başlatılan İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Mahkemece Alacaklı Tarafından Başlatılan İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
179Y23.HD6.6.2014E. 2014/306 K. 2014/4382"YÜKLÜ MİKTARDA BORÇ ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Piyasa ve Bankalara Yüklü Miktarda Borç Ödendiği İddia Ediliyor İse Bu İddianın Değerledirileceği/Borca Batıklıktan Kurtulup Kurtulmadığına Dair Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı- İflasın Ertelenmesi )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Şirket Yetkilisinin Duruşmaya Çağrılması Hususunda Yasal Zorunluluk Olmadığı - Şirket Yetkilisinin Duruşmaya Çağrılmamasının Bozmayı Gerektirmediği )"
179Y23.HD6.6.2014E. 2014/173 K. 2014/4380"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Finansal Kiralama Konusu Malların Hukuki Mülkiyetinin Finansal Kiralama Şirketlerine Ait Olduğu/Kira Bedellerinin Tamamen Ödenmeden Mülkiyetinin Davacıya Geçmeyeceği - Bilançoda Aktif Kısmında Gösterilemeyeceği
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR ( Mülkiyetinin Finansal Kiralama Şirketlerine Ait Olduğu/Kira Bedellerinin Tamamen Ödenmeden Mülkiyetinin Davacıya Geçmeyeceği - Bilançoda Aktif Kısmında Gösterilemeyeceği/İflasın Ertelenmesi )
BORCA BATIKLIK ( Varlıkların Rayiç Değerleri Tesbit Edilmeden Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Amortismanların Borca Batıklık Değerlendirilirken Dikkate Alınamayacağı - İflas Erteleme )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Projede Yer Alan Tedbirlerin Basiretli Bir Tacir İçin Makul Olup Olmadığının Değerlendirileceği/Tesislerin Tamamlanması İçin Kaynağın Ne Şekilde Yaratılacağının İnceleneceği - Sermaye Arttırımının Projede Yer Almamasının Ciddiliği ve İnandırıcılığı Şüpheye Düşürdüğü )"
179Y23.HD20.5.2014E. 2014/3784 K. 2014/3888"KAYYIM ATANMASI KARARININ İLANI ( Kayyım Atanmasına Dair Karar İle Kayyımın Görevleri Yetkilerinin ve Sınırlarının Derhal İlan Edileceği/Ticaret Siciline Tescili/Bu Eksiklik Tamamlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İflas Erteleme )
ERTELEME TALEBİNİN İLANI ( Traji 50.000'in Üzerinde Olan ve Yurt Düzeyinde Dağıtımı Yapılan Gazetelerden Biri İle Birlikte İflâs Edenin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edileceği - İflas Erteleme )
VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ BULUNMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Davacı Şirket Vekilinin İflas Ertelemeye Dair Özel Yetkisinin Olmadığı/Usulüne Uygun Vekaletname Sunmak İçin Süre Verileceği/Bu Eksiklik Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
İFLAS ERTELEME MASRAFLARI ( İflasın Kamu Düzenine Dair Olması Sebebiyle Masrafların Vezneye Peşin Olarak Yatırılacağı/Yatırılmaması Halinde Gideri Ödemesi Gereken Taraftan Alınmak Üzere Hazineden Ödenmesine Hükmedileceği - Uyuşmazlığının Esasının İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME DAVASINDAN FERAGAT ( Zorunlu Borca Batıklık Bildirimini İçerdiği/Şirket Borca Batık Durumda İse İflasına Karar Verileceği - Davanın Feragat Sebebiyle Reddinin Mümkün Olmadığı )
BİRLEŞEN DAVA ( İflasın Ertelenmesi - Birleşen Davanın Derdestlik Dava Koşulu Sebebiyle Usulden Reddine Karar Verileceği/Birleştirilmiş Olsa Dahi Her Dava Bağımsızlığını Koruyacağından Her Dava Dosyası İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
HASIMSIZ OLARAK AÇILAN DAVA ( Müdahillerin Gerekçeli Kararda Dahili Davalı Olarak Yazılmış Olmalarının Hatalı Olduğu - Davanın Hasımsız Açıldığı - İflas Erteleme )"
179Y23.HD16.5.2014E. 2013/9193 K. 2014/3846"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Finansal Kiralama Şirketinin Hakları - Ödenen Kiranın Toplam Kiralama Bedeline Oranlanması Suretiyle Bulunan Oran Kadar Mülkiyetin Davacıya Geçtiği Yönündeki Tesbitin Hukuka Aykırı Olduğu )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Ödenen Kiranın Toplam Kiralama Bedeline Oranlanması Suretiyle Bulunan Oran Kadar Mülkiyetin Davacıya Geçtiği Yönündeki Tesbitin Hukuka Aykırı Olduğu/Oranlama Suretiyle Hesaplanan Bu Tutarların Aktife Eklenmesinin Hatalı Olduğu - İflasın Ertelenmesi Talebi/Borca Batıklığın Tesbiti )
FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN HAKLARI ( Sözleşme Konusu Malların Hukuki Mülkiyetinin Finansal Kiralama Şirketlerine Ait Olduğu/Maddi Hukuktan Doğan Haklarınının Kullanımının İhtiyati Tedbir Kararları İle Durdurulamayacağı - İflasın Ertelenmesi )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Sermaye Arttırımının Öngörülmemiş Olması İle Kaynağı Bulunmayan Yatırım Mallarının Finansal Kiralama Suretiyle Alınmış Olmasının Projenin İnandırıcılığını Olumsuz Etkilediği )
YÜKSEK MALİYET İLE FAALİYETE DEVAM EDİLMESİ ( Karın Çok Düşük Seviyede Kalması ve Hedeflerin Yakalanamaması Riskini Ortaya Çıkartabileceği/Zarara Yol Açabileceği - İyileştirme Projesinde Belirtilmesi Gerektiği/İflasın Ertelenmesi Talebi )"
179Y21.HD8.5.2014E. 2014/7999 K. 2014/10137"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİNE İLİŞKİN MENFİ TESPİT DAVASI ( İcra Takibinden Dolayı Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti/Takibin İptali - Müteselsil Sorumluluk Gerçekleştiğinden Sonradan Şirket Yönünden Verilen İflasın Ertelenmesi Kararının Üst Düzey Yöneticinin Sorumluluğunu Etkilemeyeceği )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( İflasın Ertelenmesi Süreci Öncesine Ait Prim Borçları İçin Şirketin İflasının ertelenmesinin Üst Düzey Yönetici Yönünden Haklı Neden Oluşturmayacağı - İhtiyati Tedbir ve İflasın Ertelenmesine Kararı Nedeniyle Bu Dosyaların Celbedilmesi Gereği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Dava Dosyalarının Celbi Gereği - İflasın Ertelenmesi Süreci Yncesine Ait Prim Borçları İçin Şirketin İflasının Ertelenmesinin Üst Düzey Yönetici Yönünden Haklı Neden Oluşturmayacağı Gözönünde Tutulması Gereği/Borçlu Olmadığının Tespiti/Menfi Tespit Davası )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YÖNÜNDEN MÜTESELSİL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Haklı Neden Şartlarının Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Menfi Tespit )
KURUMCA ÇIKARILAN TAKİBİN İPTALİNİN HATALI OLDUĞU ( Davacının Ortağı Olduğu Şirketin Borçlarından Dolayı İflasının Ertelenmesi Kararı Verildiği -Müteselsil Sorumluluk Gerçekleştiğinden Sonradan Şirket Yönünden Verilen İflasın Ertelenmesi Kararının Üst Düzey Yöneticinin Sorumluluğunu Etkilemeyeceği )"
179Y23.HD25.3.2014E. 2013/8782 K. 2014/2288"BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Tapu Trafik Sanayi ve Ticaret Odaları Ticaret Sicil Kayıtlarına da Bakılacağı/Gerektiğinde Yerinde İnceleme Yapılarak Varlıkların Rayiç Değerlerinin Tespit Edileceği/Sadece Dava Tarihi İtibariyle Değil Yargılama Safhasındaki Gelişmeler de Dikkate Alınarak Belirleneceği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Planlanan Satış Karlarının ve Kira Gelirlerinin Uzun Vadeye Yayılması İle Kira ve Satış Kar Gelirlerinin İhtimale Dayanmasının İflasın Ertelenmesi Süresi ve Amacına Uygun Olmadığı - Şirketin Mevcut İşleyişinin Devamı ve Tedbir Kararlarıyla Borca Batıklıktan Kurtulunamayacağı )
TAŞINMAZ SATIŞI TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Ortağa Ait İpotekli Taşınmazların Satılması İçin Değer Tespiti Yapılacağı/Satıştan Elde Edilebilecek Nakit Paranın Öncelikle İpotek Alacaklılarının Alacaklarına Yetip Yetmeyeceğinin Belirleneceği Satış Bedeliyle Şirketin Borçlarının Ödeneceği )
CARİ ORAN SEVİYESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - 2 ve Üzeri Değerler Tercih Edileceği/Sermayenin Ortaklar Cari Hesabından Karşılanmasının Cari Orana Katkı Sağlamayacağı/Düşük Seviyede Olmasının Şirketin Borç Ödemek Konusunda Zor Durumda Bulunduğunu Göstermesi/Bilirkişi Raporunda Cari Oran Likidite Oranı ve Rasyo Oranının Gösterileceği )
ORTAKLARIN TAAHHÜTNAMELERİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Ortakların Taahhütnameler İle Alacaklarını Bir Süreliğine İstemekten Vazgeçmelerinin Şirkete Zaman Kazandıracağı Borca Batıklığın Önüne Geçemeyeceği )
KAYYIMIN GÖREVLERİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Yeni Yasanın Bozmaya Uyulması Halinde Derhal Uygulanacağı/Kayyımın Envanter Düzenlemek Yönetim Kurulunun Yerine Geçmek ya da Yönetim Kurulu Kararlarının Onaylanması İçin Atanacağı Atanma Kararının Görevlerinin ve Temsil Yetkisinin İlan Edileceği ve Ticaret Siciline Tescil Ettirileceği )"
179Y23.HD6.3.2014E. 2013/7876 K. 2014/1680"İFLAS DAVASI ( Davacı Şirketin Borca Batık Durumda Olup Olmadığı Konusunda Yeterli İnceleme Yapılmadığı - Davacı Vekilinin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesindeki Açıklamaları da Gözetilerek ve Dava Sırasındaki Gelişmeler de Dikkate Alınarak Gerekli İnceleme ve Araştırmanın Resen Yapılması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( Varlıkların Rayiç Değerine ve Alacaklılar Listesinde Gösterilenler İle Gerçek Anlamda Tespit Edilebilecek Diğer Borçların Tutarına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Borca Batıklıktan Kurtulmanın İse Tüm Borçların Ödenmesi Anlamına Gelmediğinin Gözetilmesi Gerektiği/İflas Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflas Davası - Davacı Vekilinin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesindeki Açıklamaları da Gözetilerek ve Dava Sırasındaki Gelişmeler de Dikkate Alınarak Gerekli İnceleme ve Araştırmanın Resen Yapılması ve Bilirkişi Kurulu Raporunda Tespit Edilen Eksik Bilgi ve Belgelerin Diğer Kurumlardan Temine Çalışılması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU ( Borçlu Şirket Tarafından İbraz Edilen Bilanço Üzerinde Mahallinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Rayiç Değerler ve Yapılan Araştırma Sonucu Elde Edilen Gerçekçi Verilere Göre Bilirkişilerce Yeniden Oluşturulacak Şirket Bilançosu da Dikkate Alınıp Bir Sonuca Gidilmesi Gerektiği - İflas Davası )"
179Y23.HD28.2.2014E. 2013/7736 K. 2014/1446"BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi Davası - Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Belirleneceği/Amortisman Hesabının Borca Batıklıkta Dikkate Alınamayacağı )
SERMAYE KAYBI ( Sermayenin 2/3'ünün Kaybının Sermayenin Arttırılması ya da Mevcut Sermaye İle Devam Konusunda Bir Kriter Olduğu/Borca Batıklık veya Aciz Hali Bakımından Esas Alınamayacağı- İflasın Ertelenmesi Talebi )
SOMUT VE GERÇEKÇİ İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Projede Sermaye Artışı Yeni Ortak Bulunması Nakit Girişi Tedbirlere Yer Verileceği/Satış ve Karlılığın Arttırılması İle Maliyet Düşürücü Niyetlerden Söz Edilmesinin Yeterli Olmadığı )
BİLİRKİŞİ VE KAYYIMIN AYNI KİŞİ OLMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Aynı Kişiye Hem Bilirkişilik Hem de Kayyımlık Görevi Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
179Y23.HD21.2.2014E. 2013/7061 K. 2014/1234"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Birden Fazla Sermaye Şirketinin Talebi Ayrı Ayrı Değerlendirileceğinden ve Erteleme Koşullarının Talepte Bulunan Her Şirketin Kendi Mali Yapısı İçinde Gerçekleşip Gerçekleşmediği Aranacağından Birlikte Talepte Bulunabilecekleri - Aralarında Organik Bağ Bulunan Grup Şirketleri )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Birden Fazla Sermaye Şirketinin Talebi Ayrı Ayrı Değerlendirileceğinden ve Erteleme Koşullarının Talepte Bulunan Her Şirketin Kendi Mali Yapısı İçinde Gerçekleşip Gerçekleşmediği Aranacağından Birlikte Talepte Bulunabilecekleri )
BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Faaliyet Alanlarının Gözönüne Alınacağı/İş Hacimlerinin Ortalamanın Üzerinde Bulunduğu Anlaşılması Halinde Fazla Sayıda Bilirkişi Görevlendirilebileceği )
AKTİFLERİN SATIŞI ( İflasın Ertelenmesi Müessesesinin Tasfiye Amacıyla Kullanılamayacağı/Aktiflerin Satışının Bir Kısım Alacaklıları Güvencesiz Bırakıp Bırakmayacağı Üzerinde Durulacağı - İflasın Ertelenmesi İyileştirme Tedbirleri )"
179Y23.HD13.2.2014E. 2014/385 K. 2014/983"İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İtiraz Üzerine İncelemenin Duruşmalı Yapılacağı/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği - Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İnceleneceği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği - Tarafların Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İncelenerek Karar Verileceği )
TARAFLARIN DİNLENİLMEK ÜZERE DAVET EDİLMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği - Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İnceleneceği )"
179Y12.HD12.2.2014E. 2013/35641 K. 2014/3714"ÇEKE DAYALI İCRA TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( İflasın Ertelenmesi Davasnın Etkisi/ Çekin İbraz Süresinin Sona Erdiği Tarihte Geçerli Olan Yasadaki Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı - İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( İcranın Geri Bırakılması Talebi/Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlemeye Başlayan Zamanaşımının Eski Kanuna Tabi Olduğu - Çekin İbraz Süresinin Sona Erdiği Tarihte Geçerli Olan Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı/ İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabul Edileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ ( Çeke Dayalı İcra Takibinde Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması Davası/İflasın Ertelenmesi Kararı İle Zamanaşımı Ve Hak Düşüren Müddetlerin Duracağı - İflas Erteleme Kararının Bozulması Kararının Kesinleşmesi İle Zamanşımının Yeniden işlemeye Başlayacağı/ İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabul Edileceği )
ÇEKLERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İbraz Süreleri Zamanaşımı Süresini Üç Yıla Çıkaran Değişikliğin Yürürlük Tarihinden Önce Dolduğundan Altı Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Zamanaşımı Süresinin Üç Yıl Olduğundan Bahisle İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
179Y12.HD10.2.2014E. 2013/36432 K. 2014/3088"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Aynı Zamanda İİK'nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)
İHBAR (İİK'nun 89. Md. Dayanan İhbar Üçüncü Kişilere Bildirilmemiş Olsa Bile Haciz İcra Memurunun Bahis Konusu Mal ve Hakları Temsil Eden Belgeleri Belirterek Haciz Kararı Vermesiyle Tamamlanacağı)
İYİNİYETLİ ZİLYET (İİK'nun 89. Md. Dayanan İhbarın Yapılmamış Olması Sadece Bunları Borçluya ya da Havale Ettiği Bir Kimseye Teslim Eden İyiniyetli Zilyet Üçüncü Kişileri Sorumluluktan Kurtaracağı)
HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Üçüncü Kişilerde Bulunan - Aynı Zamanda İİK'nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)
ŞİKAYET (Haciz İhbarnamelerinin Tedbir Kararından Önce Düzenlendiği Dolayısıyla Haciz Tarihinin de Tedbir Tarihinden Önce Olduğu Anlaşıldığından Şikayetin Reddi Gerekirken Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)"
179Y23.HD31.1.2014E. 2013/7365 K. 2014/611"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İyileştirmenin Mahkemenin Ya da Bilirkişilerin Görevi Olmadığı/Bilirkişilerin Danışmanlık Yaparcasına Önerilerde Bulunamayacağı ve Mahkemece Davacının Projede Olmayan Hususlara Zorlanamayacağı )
BORCA BATIKLIK DURUMU ( Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Belirleneceği/Şüpheli Alacaklar ve Borç Mutabakatlarının İncelenmesi İle Borçların Miktarı ve Gerçekliğinin Tesbit Edileceği )
BİLİRKİŞİLERİN GÖREVİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - İyileştirmenin Bilirkişilerin Görevi Olmadığı/Şirketlere Danışmanlık Yaparcasına Önerilerde Bulunamayacağı Projede Olmayan Hususların Hatırlatılamayacağı )
SERMAYE ARTIŞI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( İyileştirmenin Mahkemenin Görevi Olmadığı/Davacının Projede Olmayan Hususlara Zorlanmasının Mümkün Olmadığı - Sermaye Artışı İçin Süre Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu/İflasın Ertelenmesi Davası )"
179Y12.HD29.1.2014E. 2013/35767 K. 2014/2239"TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Açılan İflasın Ertelenmesi Davası Nedeniyle Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Evvelce Başlamış veya Başlatılacak Takiplerin Duracağı - Takibin Durdurulmasına Yönelik Şikayetin Kabulünün Doğru Olduğu )
HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhtiyati Tedbir Kararında Tedbirin Açıkça İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediğine Göre Geçerliliğini Sürdüren İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak Hacizler Uygulanmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Reddi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediği Sürece İcra Takiplerinin Durdurulması Yönünde Verilen Tedbir Kararının İhtiyati Haczin İnfazını Engellemeyeceği - Hacizlerin Kaldırılması İsteminin Reddi Gereği )
İHTİYATİ HACİZ ( Tedbir Kararında Tedbirin Açıkça İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediğine Göre Geçerliliğini Sürdüren İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak Hacizler Uygulanmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Takibin Durdurulması ve Hacizlerin Kaldırılması İstemi )"
179Y15.HD21.1.2014E. 2013/6980 K. 2014/444"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davalı Şirketler Yönünden İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği - İflasın Ertelenmesi Kararı Alınması Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği/Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
İFLASIN ERTELENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Alınması Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği - Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği/Alacak Davası )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Alacak Davası/Davalı Şirketler Yönünden İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği - Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği/Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği )"
179Y23.HD17.1.2014E. 2013/7200 K. 2014/197"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Grup Şirketlerin Birlikte Talebi - Karşılıklı Borç ve Teminat Risklerinin Değerlendirileceği/Bir Kısmının Kurtulması ya da İflasının Diğer Şirketlerin Durumuna Etkisinin Değerlendirileceği )
BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞME SÜRECİ ( Dava Tarihinden İtibaren Ve Karar Tarihine Kadar Takip Edileceği/Hükmün Verilişi Sırasında Güncel ya da Güncele En Yakın Durumun Dikkate Alınacağı - İflasın Ertelenmesi Davası )
GRUP ŞİRKETLERİN BİRLİKTE ERTELEME TALEBİ ( Karşılıklı Borç ve Teminat Risklerinin Değerlendirileceği/Bir Kısmının Kurtulması ya da İflasının Diğer Şirketlerin Durumuna Etkisinin Değerlendirileceği - Bilirkişi Raporu Alınacağı )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Arttırılan Sermaye Tutarlarının Cüz'i Meblağlardan İbaret Kalması ve Kaynak Girişinin Taşınmaz Satışlarıyla Sağlanması Nedeniyle İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Kabul Edilemeyeceği )"
179Y23.HD15.1.2014E. 2013/6957 K. 2014/141"ADİL YARGILANMA HAKKI ( İflasın Ertelenmesi Davası/Hukuki Dinlenilme Hakkının En Önemli Unsur Olduğu - Kayyım ve Bilirkişi Raporları İle Yeni Duruşma Gününün Davacı Tarafa Tebliğ Edileceği/Davacıya Beyan ve İtirazda Bulunma Hakkı Tanınması Gerektiği/Davacı Yokluğunda İflas Kararı Verilemeyeceği )
DAVACININ DURUŞMAYA KATILMAMASI ( Mazeretin Belgelendirilmediğinden Reddine ve Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Alacaklılar Ve Şirket Yetkilileri Dinledikten Sonra Erteleme Kararının Karara Bağlanacağı - İflas Erteleme )
DAVACI YOKLUĞUNDA VERİLEN İFLAS KARARI ( Kayyım ve Bilirkişi Raporları İle Yeni Duruşma Gününün Davacı Tarafa Tebliğ Edileceği/Davacıya Beyan ve İtirazda Bulunma Hakkı Tanınması Gerektiği - Davacı Yokluğunda İflas Kararı Verilemeyeceği )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Kayyım ve Bilirkişi Raporları İle Yeni Duruşma Gününün Davacı Tarafa Tebliğ Edileceği/Davacıya Beyan ve İtirazda Bulunma Hakkı Tanınması Gerektiği - Davacı Yokluğunda İflas Kararı Verilemeyeceği/Adil Yargılanma Hakkı )"
179Y23.HD14.1.2014E. 2013/6322 K. 2014/64"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLANI ( Yerel Gazete Dışında Türkiye Genelinde Yayınlanan Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ ( Sadece Dava Tarihi İtibariyle Tesbit Edilmeyeceği - Yargılama Safhasındaki Gelişmeler de Dikkate Alınarak Belirleneceği )
KAYYIMIN GÖREVLERİ ( Şirketin Her Dönemine Dair Aktif ve Pasif Durumunu Mali Durumda Düzelme Olup Olmadığını İyileştirme Projesine Riayet Edilip Edilmediğini ve Borca Batıklıktan Kurtulma Yolunda Somut Adımlar Atılıp Atılmadığını Açıklayan Rapor Vermesi Gerektiği )
SOMUT İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ ( Nakit Sermaye Konulması Dış Kaynaktan Nakit Girişi Sermaye Artışı Yeni Ortak Alınması Tedbirlerinin Somut Olduğu/Şirketin Mevcut İşleyişi Kar Ve Nakit Akışı Hususlarının Projede Yer Alacağı )
EK İYİLEŞTİRME PROJESİ SUNULMASI ( Yargılamanın Her Aşamasında Sunulmasının Mümkün Olduğu - Davacı Talebinin Dikkate Alınmayarak Yeni Proje Sunulması İçin Süre Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
179Y23.HD11.11.2013E. 2013/7982 K. 2013/6986"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İtirazcı Müdahil Vekilinin Mahkemece Verilen Ek İhtiyati Tedbir Kararlarına İtirazı Ara Kararıyla Reddedildiği - Red Kararının Yasaya Uygun Biçimde Yazılması ve Yargıtay'ca İncelenebilmesi Bakımından Gerekçe İçermesi Gerektiği )
TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi Davası - İtirazcı Müdahil Vekilinin Mahkemece Verilen Ek İhtiyati Tedbir Kararlarına İtirazı Ara Kararıyla Reddedildiği/Red Kararının Yasaya Uygun Biçimde Yazılması ve Gerekçe İçermesi Gerektiği )
RED KARARLARININ İÇERİĞİ ( Yasaya Uygun Biçimde Yazılması ve Yargıtay'ca İncelenebilmesi Bakımından Gerekçe İçermesi Gerektiği/Yasaya Açıkça Aykırı Red Kararının Açıklanan Nedenle Usulden Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Davası )"
179Y12.HD4.11.2013E. 2013/25980 K. 2013/34435"TAKİBİN İPTALİ ( Borçlu Şirket Hakkındaki İflasın Ertelenmesi Davasında Ara Kararla Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Tarihinden İtibaren Şirket Hakkında Yeni Takip Yapılamayacağına Hükmedildiği - Tedbir ve Ara Karar Tarihinden Sonra Başlatılan Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Davasında Ara Kararla Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Tarihinden İtibaren Şirket Hakkında Yeni Takip Yapılamayacağına Hükmedildiği - Alacaklı Tarafından Borçlu Şirket Hakkında Tedbir Devam Ettiği Sürece Takip Yapılamayacağının Gözetilmesi Gerektiği/Takibin İptali )
İHTİYATİ TEDBİR ( Takibin İptali - İflasın Ertelenmesi Davasında Ara Kararla Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Gereği Tedbir ve Ara Karar Tarihinden İtibaren Borçlu Şirket Hakkında Yeni Takip Yapılamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
179Y8.HD23.9.2013E. 2013/15021 K. 2013/13120"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA TEDBİR KARARI ( Tedbir Talebinin Kabulüyle İ.İ.K.'nun 206. Md.sinin 1.Sırasında Yazılı Alacaklara Dair Takipler Hariç Olmak Üzere Şirket Aleyhine Yapılan İcra Takiplerinin Durdurulmasına Karar Verildiği - Tedbir Kararı İçeriğinde Yeni Bir Takibin Açılamayacağı Yönünde Herhangi Bir Karar Verilmediği/Alacaklının Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatmasının Tedbir Kapsamında Kalmadığı )
TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi Davası/Mahkemece Tedbir Talebinin Kabulüyle İ.İ.K.'nun 206. Md.sinin 1.Sırasında Yazılı Alacaklara Dair Takipler Hariç Olmak Üzere Şirket Aleyhine Yapılan İcra Takiplerinin Durdurulmasına Karar Verildiği - Tedbir Kararı İçeriğinde Yeni Bir Takibin Açılamayacağı Yönünde Herhangi Bir Karar Verilmediği - Şikayetin Reddi Gereği )
TEDBİR KARARINDAN SONRA TAKİP BAŞLATILMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası/Tedbir Kararı İçeriğinde Yeni Bir Takibin Açılamayacağı Yönünde Herhangi Bir Karar Verilmediği - Alacaklının Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatmasının Tedbir Kapsamında Kalmadığı - Şikayetin Reddedileceği )
ŞİKAYET ( İflasın Ertelenmesi Davası/Tedbir Kararına Hükmedildiği - Tedbir Kararı İçeriğinde Yeni Bir Takibin Açılamayacağı Yönünde Herhangi Bir Karar Verilmediği - Alacaklının Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatmasının Tedbir Kapsamında Kalmadığı/Şikayetin Reddi Yerine Kabulüyle Takibin İptali Şeklindeki Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
179Y12.HD19.9.2013E. 2013/20529 K. 2013/29181"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçlu Şirket Hakkında Verilen İflasın Ertelenmesi Ve Tedbir Kararının Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Yönünde Bozulduğu - Tedbir Kararı Devam Ettiğinden Satış İşleminin Yapılamayacağı/İhalenin Feshi İsteminin Kabulü Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ ETKİSİ ( Nihai Karar Kesinleşinceye Kadar Devam Etmekte Olup Bu Süre İçerisinde Satış İşlemi Yapılamayacağı – İhalenin Feshi Talebi/İflasın Ertelenmesi Kararı Tedbir Kararı Yönünde de Bozulmuş Olsa da Tedbir Kararının Devam Ettiği )
KARAR KESİNLEŞMEDİĞİ SÜRECE SATIŞ İŞLEMİ YAPILAMAYACAĞI ( Tedbir Kararının Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Yönünde Bozulduğu/Tedbirin Nihai Karar Kesinleşinceye Kadar Devam Ettiği - İhalenin Feshi İsteminin Kabulü Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Davada İcra Takiplerinin ve Rehinli Gayrimenkullerin Satışına Kadar Olan İşlemlerin Tedbiren Durdurulması Kararının Tedbir Kararı Yönünde de Bozulması - Tedbir Kararı Devam Ettiğinden Satış İşleminin Yapılamayacağı/ İhalenin Feshi İsteminin Kabulü Gerektiği )"
179Y12.HD5.7.2013E. 2013/20291 K. 2013/25422"İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Her Ne Kadar İhtiyati Hacizlerden Sonra İcra Dosyasına İbraz Edilmişse de Anılan Tedbir Kararının İhtiyati Hacizlerden Önce Alındığı - İhtiyati Hacizlerin Kaldırılması Gerektiği/Mahkeme Kararlarının Verildiği Andan İtibaren Hüküm Doğuracağı )
İHTİYATİ HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İflas Erteleme Davasında Alınan Tedbir Kararının İhtiyati Hacizlerden Önce Alındığı - Tedbir Kararının Yapılmış Olan Takiplerin Mevcut Halleri Korunmak Sureti İle Takiplerin Durdurulmasını İçerdiği/Geç İbraz Edilmesinin Sonuca Etkili Olmayacağı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İHTİYATİ HACİZDEN SONRA İCRA DOSYASINA İBRAZI ( İflas Erteleme Davasında Verilen Tedbir Kararının İhtiyati Hacizlerden Önce Alındığı/Mahkeme Kararlarının Verildiği Andan İtibaren Hüküm Doğuracağı - Geç İbrazın Sonuca Etkili Olamayacağı/İhtiyati Hacizlerin Kaldırılması Gerektiği )"
179Y12.HD5.7.2013E. 2013/17530 K. 2013/25434"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİNDE BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA TAKİP ( Hakkında İlgili Mahkemece Tedbir Kararı Verilen Şirket İle Hakkında Takip Yapılan Borçlu Şirketin Aynı Şirket Olup Olmadıklarının Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sorularak Takip Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İflasın Ertelenmesi İsteminde Bulunan ve Hakkında İlgili Mahkemece Tedbir Kararı Verilen Şirket İle Hakkında Takip Yapılan Borçlu Şirketin Aynı Şirket Olup Olmadıklarının Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sorularak Karar Verileceği )
TAKİP DOSYASINDAKİ ŞİRKET ( İflasın Ertelenmesi İsteminde Bulunan ve Hakkında İlgili Mahkemece Tedbir Kararı Verilen Şirket İle Hakkında Takip Yapılan Borçlu Şirketin Aynı Şirket Olup Olmadıklarının Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sorulacağı )"
179Y23.HD3.7.2013E. 2013/4678 K. 2013/4632"FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI İHTİYADİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - 6361 S.K. 23/1 Maddesi Gereğince Finansal Kiralama Konusu Malın Mülkiyetinin Kiralayan Finansal Kiralama Şirketine Ait Olduğu/Mülkiyeti İlgili Finansal Kiralama Şirketlerine Ait Mallar Hususunda İflas Erteleme Tedbiri Tesis Edilemeyeceği )
İHTİYADİ TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Leasingli Malın Mülkiyetinin Kiralayan Finansal Kiralama Şirketine Ait Olması Nedeni İle Mülkiyeti İlgili Finansal Kiralama Şirketlerine Ait Mallar Hususunda İflas Erteleme Tedbiri Tesis Edilemeyeceği )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Davacı ile Davalılar Arasında İmza Edilen Finansal Kiralama Sözleşmesi Hükümlerine Aykırı İhtiyadi Tedbir Kararı Verilemeyeceği )"
179Y12.HD1.7.2013E. 2013/16242 K. 2013/24496"İFLAS ERTELEMESİ DAVASI ( Açılmış ve Açılacak Olan Takiplerin Durdurulması Hakkında Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararına Dayanarak Takibin İptali Kararı Verilemeyeceği/Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDBİR KARARI ( İflas Ertelemesi Davası/Açılmış ve Açılacak Olan Takiplerin Durdurulması Hakkında Tedbir Kararı Verildiği - Bu Tedbir Kararına Dayanarak Takibin İptali Kararı Verilemeyeceği/Takibin Durdurulmasına Karar Verileceği Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( İflas Ertelemesi Davası/Açılmış ve Açılacak Olan Takiplerin Durdurulması Hakkında Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararına Dayanarak Takibin İptali Kararı Verilemeyeceği/Takibin Durdurulmasına Karar Verileceği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İflas Ertelemesi Davası/Açılmış ve Açılacak Olan Takiplerin Durdurulması Hakkında Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararına Dayanarak Takibin İptali Kararı Verilemeyeceği/Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y23.HD28.6.2013E. 2013/3952 K. 2013/4497"İFLAS ERTELEMESİ DAVASI ( Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı ve Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Teknik Denetime Elverişli ve Detaylı Bir İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
PROJENİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMASI ( Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Teknik Denetime Elverişli ve Detaylı Bir İnceleme Yaptırılması Gerektiği - İflas Ertelemesi Davası )
İYİLEŞTİRME UNSURU ( İflas Ertelemesi Davası - Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı ve Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Teknik Denetime Elverişli ve Detaylı Bir İnceleme Yaptırılması Gerektiği )"
179Y23.HD28.6.2013E. 2013/3262 K. 2013/4492"İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Uygulanabilecek Tedbirlerin Kanunla Sayıldığı - Takas Mahsup Hapis Hakkı Gibi Maddi Hukuktan Doğan Hakları Sınırlayan Tedbir Kararı Verilemeyeceği Bu Nedenle Takas Mahsup ve Hapis Hakkı Niteliğinde Kabul Edilebilecek Bloke İşlerinin Engellenmesi Şeklinde Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAKAS MASUP HAPİS HAKKI ( İflasın Ertelenmesi Kararında Maddi Hukuktan Doğan Takas Mahsup ve Hapis Hakkını Sınırlayan Tedbirlere Karar Verilemeyeceği - Hapis Hakkı Niteliğinde Kabul Edilebilecek Bloke İşlerinin Engellenmesi Şeklinde Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARINDA BLOKE İŞLEMLERİNİN ENGELLENMESİ KARARI VERİLMESİ ( Kanunda Sayılan Tedbirlerden Olmadığı - İflasın Ertelenmesi Kararında Takas Mahsup Hapis Hakkı Niteliğindeki Bloke İşlemlerini Sınırlayan Kararın Yasaya Aykırı Olduğu )"
179Y23.HD26.6.2013E. 2013/4049 K. 2013/4406"İFLASIN ERTELENMESİ (Maddi Hukuk Alanında Sonuç Doğuracak Nitelikte Tedbir Kararları Verildiği - 2004 S. İİK'nun Md. 179/a Hükmüne Aykırı Olarak Verilen Tedbir Kararının Anılan Kısmının Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)
İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI (Üçüncü Kişilerin Haklarını Etkileyecek İhtiyati Tedbir Kararları Vermekten Kaçınılması Gerektiği - Maddi Hukuk Alanında Sonuç Doğuracak Nitelikte Tedbir Kararları Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
İFLAS ERTELEME TEDBİRLERİ (Sağlanmak İstenen Şirket Bakımından Her Şeyin Durması Değil Özellikle Takiplerin Durdurulması Suretiyle Şirketin Rahat Bir Nefes Almasının Sağlanması Olduğu - Maddi Hukuk Alanında Sonuç Doğuracak Nitelikte Verilen Tedbir Kararının Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)
KAYYIMLIK (İflasın Ertelenmesi - Kayyımın Yetkileri Düzenlenirken Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Denetlenmesi İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasından Doğabilecek İhtilafların Çözümü Şeklinde Maddi Hukuk Alanında Sonuç Doğuracak Tedbir Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
179Y12.HD25.6.2013E. 2013/16300 K. 2013/23839"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İhtiyati Tedbir Kararının Kısmen Kabul Edildiği/Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Daha Önce Yapılan Takiplerin Duracağı - Üçüncü Kişilere Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin Engellenmesine Dair Talebin Reddedildiği/Haciz İhbarnamelerinin İptali Talebiyle Yapılan Şikayetin Reddedileceği )
HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararı İle Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Daha Önce Yapılan Takiplerin Duracağı - Üçüncü Kişilere Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin Engellenmesine Dair Talebin Reddedildiği/ Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR ( İflas Ertelemesi Davasında Verilen Tedbir Kararı İle Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Daha Önce Yapılan Takiplerin Duracağı - Üçüncü Kişilere Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin Engellenmesine Dair Talebin Reddedildiği/Haciz İhbarnamelerinin İptali Talebiyle Yapılan Şikayetin Reddedileceği )"
179Y23.HD24.6.2013E. 2013/2677 K. 2013/4327"İFLASIN ERTELENMESİNİN BİR YIL SÜREYLE UZATILMASI İSTEMİ (Davacı Şirketin Öncelikle Borca Batıklığının Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Ardından Şirketin Mali Durumunun İyileştirme Projesi de Dikkate Alınarak Ne Şekilde ve Ne Kadarlık Bir Süreçte Düzeltilebileceğinin Saptanması Gerektiği)
UZATMA SÜRESİ (Bir Yılı Geçmemesi Gerektiği/Önceki Erteleme Süresinin Sonundan İtibaren İşlemek Üzere Hüküm Altına Alınması Gerektiği - İflasın Ertelenmesinin Bir Yıl Süreyle Uzatılması İstemi)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Alınarak Davacı Şirketin Öncelikle Borca Batıklığının Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesinin Bir Yıl Süreyle Uzatılması İstemi)
BORCA BATIKLIK (Durumunun Belirlenmesi Ardından Şirketin Mali Durumunun İyileştirme Projesi de Dikkate Alınarak Ne Şekilde ve Ne Kadarlık Bir Süreçte Düzeltilebileceğinin Saptanması Gerektiği - İflasın Ertelenmesinin Bir Yıl Süreyle Uzatılması İstemi)"
179Y23.HD21.6.2013E. 2013/3128 K. 2013/4282"İFLAS ERTELEME DAVASI ( İflasın Ertelenmesi Davasında Erteleme Talebi Geri Alınmış Olduğu - Davaya İflasın Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Noktasında Devam Etmek Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA ERTELEME TALEBİNİN GERİ ALINMASI ( Davaya İflasın Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Noktasında Devam Edileceği )
KAYYIM ÜCRETİ ( İflas Erteleme Davasında Erteleme Talebinin Geri Alındığı - Kayyımın Görevinin Devamına Gerek Bulunmadığından Ücretinin Yatırılması İçin Süre Verilmeyeceği/Ücretin Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddilemeyeceği )
BORCA BATIKLIK SEBEBİYLE İFLAS DAVASI ( Varlıkların Rayiç Değerlerinin Borçları Karşılamakta Yetersiz Kaldığının Tesbiti Gerektiği - Bilirkişi Raporlarında Varlıkların Rayiç Değerlerinin Tesbit Ettirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borca Batıklık Sebebine Dayalı İflas Davası - Varlıkların Rayiç Değerlerinin Borçları Karşılamakta Yetersiz Kaldığının Tesbiti Gerektiği/Bilirkişi Raporlarında Varlıkların Rayiç Değerlerinin Tesbit Ettirilmesi Gerektiği )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Borca Batıklık Sebebine Dayalı İflas Davası - Re'sen Araştırma İlkeleri Çerçevesinde Davacı Şirketin Borca Batıklığının Tesbitiyle Varılacak Sonuca Göre Karar Verileceği )"
179Y23.HD21.6.2013E. 2013/2193 K. 2013/4274"İFLAS ERTELEME DAVASI (Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)
BORCA BATIKLIK (Hali Sabit Olan Davacı Şirketçe Sunulan Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği - İflas Erteleme Davası)
İYİLEŞTİRME PROJESİ (İflas Erteleme Davası - Borca Batıklığı Sabit Olan Davacı Şirketçe Sunulan Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İflas Erteleme Davası - Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Somut Verilere Dayalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)"
179Y23.HD18.6.2013E. 2013/4279 K. 2013/4152"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Tedbirlere Karar Verilirken Borçlunun Menfaati Kadar Alacaklıların Menfaati de Gözetilmeli ve Ancak Gerekli Olan Tedbirlere Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Hukuk Alanında Sonuçlar Doğuran Muhafaza Tedbirleri Verilmemesi Gerektiği )
TEDBİRLERE KARAR VERİLMESİ ( Borçlunun Menfaati Kadar Alacaklıların Menfaati de Gözetilmeli ve Ancak Gerekli Olan Tedbirlere Karar Verilmesi Gerektiği/Maddi Hukuk Alanında Sonuçlar Doğuran Muhafaza Tedbirleri Verilmemesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Talebi )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Tedbirlere Karar Verilirken Borçlunun Menfaati Kadar Alacaklıların Menfaati de Gözetilmeli ve Ancak Gerekli Olan Tedbirlere Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y6.HD6.6.2013E. 2013/7285 K. 2013/10031"KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ SEBEBİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Tedbir Kararından Sonra Davalı Hakkında İcra Takibinin Başlatıldığı - Mahkemece Takip Tarihinden Önce Alınan Tedbir Kararı Üzerinde Durularak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAHLİYE İSTEMİ ( Kesinleşen İcra Takibi Sebebiyle - Tedbir Kararından Sonra Davalı Hakkında İcra Takibinin Başlatıldığı/Mahkemece Takip Tarihinden Önce Alınan Tedbir Kararı Üzerinde Durularak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDBİR KARARI ( Sonrasında Davalı Hakkında İcra Takibinin Başlatıldığı/Mahkemece Takip Tarihinden Önce Alınan Tedbir Kararı Üzerinde Durularak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kesinleşen İcra Takibi Sebebiyle Tahliye İstemi )"
179Y23.HD5.6.2013E. 2013/1565 K. 2013/3783"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (Şirket Envanterinde Kayıtlı Otobüslerin Rayiç Bedelleri Belirlenmişse de Belirtilen Rakamların Hangi Kriterlere Göre Tespit Edildiğinin Açıklanması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İflasın Ertelenmesi İstemi - Şirketin Tüm Malvarlığıyla Aktif ve Pasifleri Gerekçeli Olarak Gösterilmek Suretiyle Tespit Edildikten Sonra Borca Batıklık Durumunun Tartışılması Gerektiği)
BORCA BATIKLIK DURUMU (Tartışılması Neticesinde İyileştirme Projesinin İnandırıcı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi İstemi)
İYİLEŞTİRME PROJESİ (İnandırıcı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi İstemi)
BİRLEŞEN DAVA (İflasın Ertelenmesi İstemi - Şirket Temsilcisi Tarafından Bizzat Açılan İflasın Ertelenmesi Davası Bu Dosyayla Birleştirildiği Halde Ayrı Olarak Varlığını Devam Ettiren Birleşen Dava Hakkında Hüküm Tesis Edilmemesinin Hatalı Olduğu)"
179Y23.HD3.6.2013E. 2013/1014 K. 2013/3738"İFLASIN ERTELENMESİ ( Borca Batıklığın Yasa ve Muhasebe İlkeleri Çerçevesinde Net Biçimde Tespiti İçin Bilirkişi Heyetiyle Konusunda Uzman Olan Yeni Bilirkişi Heyetinden Açıklayıcı ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınarak Varılacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( Nedeniyle İflasın Ertelenmesi İstemi - Borçlu Şirket Tarafından Mahkemeye İbraz Edilen Bilançoyla Mali Durumun İyileştirilebilmesi Amacıyla Şirket Tarafından Bildirilen Proje Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Rayiç Değerler ve Elde Edilen Gerçekçi Verilere Göre Bilirkişilerce Yeniden Oluşturulacak Şirket Bilançosu da Dikkate Alınıp Bir Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
ŞİRKET ORTAKLARINA AİT TAŞINMAZLARIN ŞİRKET AKTİFİNDE GÖSTERİLMESİ ( Söz Konusu Tapu Kayıtlarının Tesis Tedavül ve Dayanakları Dahi Getirtilmeden Şirketin Aktifinde Gösterilmiş Olmasının Doğru Görülmediği - İflasın Ertelenmesi )
FİNANSAL KİRALAMA ( Konusu Edilen Malların Mülkiyetinin Ancak Finansal Kiralama Borçlarının Tamamen Ödenmesi Halinde Kiracıya Devredileceği - Mülkiyetinin Davacıya Geçmiş Olup Olmadığı Açıklanmadan ve Araştırılmadan Finansal Kiralama Yoluyla Kullanılan Makine ve Teçhizatların Mülkiyeti Geçmişçesine Rayiç Bedelinin de Bu Oranda Aktifte Gösterilmesinin Yasaya Açıkça Aykırı Olduğu/İflasın Ertelenmesi )"
179Y8.HD13.5.2013E. 2013/3011 K. 2013/7072"TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Takibe Konu İşçi Alacağı İİK'nun 206/1. Md. Hükmündeki Bir Yıllık Süre İçinde Tahakkuk Etmiş Alacaklardan Olup Tedbir Kararının ve Maddenin İstisnası Kapsamına Girdiğinden Şikayetin Reddi İle Takibin Devamına Karar Vermek Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİNİN ETKİLERİ ( Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip Yapılamayıp Evvelce Başlamış Takiplerin Duracağı/İİK'nun 206. Md. Hükmünün Birinci Sırasında Yazılı Alacaklar İçin Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği - Takibe Konu İşçi Alacağı İstisna Kapsamına Girdiğinden Takibin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tahakkuk Tarihi Olan Karar Tarihi Her Ne Kadar İhtiyati Tedbir Kararından Sonraki Dönem İse de Tedbir Kararı En Az İflasın Erteleme Kararı Tarihine Kadar Devam Edeceğinden Takibe Konu İşçi Alacağının İİK'nun 206/1. Md. Hükmündeki Bir Yıllık Süre İçinde Tahakkuk Etmiş Alacaklardan Olduğun Kabulü Gerektiği )
İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN YAPILAN TAKİP ( İİK'nun 206/1. Md. Hükmündeki Bir Yıllık Süre İçinde Tahakkuk Etmiş Alacaklardan Olup Tedbir Kararının ve Maddenin İstisnası Kapsamına Girdiğinden Şikayetin Reddi İle Takibin Devamına Karar Vermek Gerektiği )"
179Y23.HD6.5.2013E. 2013/3126 K. 2013/2962"İFLASIN ERTELENMESİ VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Borlu Kadar Alacaklarılarında Tedbir Kararı Alınırken Menfaatlerinin Gözetilmesi Gereği - Maddi Hukuka İlişkin Haklara Etki Edebilecek İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği/İhtiyati Tedbir )
İHTİYATİ TEDBİRDE MADDİ HUKUKA İLİŞKİN HAKLARA ETKİ EDİLMEMESİ GEREĞİ ( Yerel Mahkemenin Tedbir Kararının 1 Nolu Bendinde Takas, Mahsup ve Temlik Uygulamalarının Tedbiren Durdurulması Şeklinde Kararın Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MUHAFAZA TEDBİRLERİ ALINMASI ( Tedbir Kararında Maddi Hukuk Alanında Sonuç Doğurabilecek Kararlar Alınamayacağı )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Erteleme ile Sağlanmak İstenen Şirket Bakımından Her Şeyin Durması Değil Özellikle Takiplerin Durdurulması Suretiyle Şirketin Rahatlatılmasının Amaçlandığı - Ancak Maddi Hukuku İlgilendiren Kararlar Verilemeyeceği )"
179Y12.HD6.5.2013E. 2013/7267 K. 2013/17116"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI (Verilen Tedbir Kararı Üzerine 6183 S.K.'na Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Bütün Takiplerin Duracağı - İcra Takibinin Tedbir Kararından Sonra Açıldığı/Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu)
İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI (Kira Alacaklarına İlişkin Olarak Yapılan İcra Takiplerine İstisna Tanınmadığından ve İcra Hakimince Tedbir Kararı Yorumlanamayacağından Takibin Durdurulması ve Devamına İlişkin Talebin Reddine Dair Kararın Hukuka Uygun Olduğu)
İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI (İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararı İle Yapılmış ve Yapılacak İcra Takiplerinin Tedbiren Durdurulmasına Karar Verildiği - İcra Takibinin Tedbir Kararından Sonra Açıldığı/Takibin Durdurulması ve Devamına İlişkin Talebin Reddine Dair Kararın Hukuka Uygun Olduğu)
TEDBİR KARARINDAN SONRA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI (Kira Alacaklarına İlişkin Olarak Yapılan İcra Takiplerine İstisna Tanınmadığından ve İcra Hakimince Tedbir Kararı Yorumlanamayacağından Takibin Durdurulması ve Devamına İlişkin Talebin Reddine Dair Kararın Hukuka Uygun Olduğu)"
179Y19.HD30.4.2013E. 2013/387 K. 2013/7800"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Reddine Karar Verildiği Halde İhtiyati Tedbir Yoluyla Bir Kısım Alacaklıların Edimlerini Karşılık Almadan İfaya Zorlanması Alacaklılar Arasındaki Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )
İHTİYATİ TEDBİR HÜKMÜNÜN ANLAM VE İÇERİĞİNE PARELEL OLACAĞI ( İflasın Ertelenmesi İsteminin Reddi Gerektiğine Kanaat Eden Mahkemenin İhtiyati Tedbirin Devamının Haklılığı Konusunda Yaklaşık İspat Ölçüsünde Dahi Olsa Bir Kanıya Sahip Olduğunu Kabul Edilemeyeceği - İhtiyati Tedbir Yoluyla Bir Kısım Alacaklıların Edimlerini Karşılık Almadan İfaya Zorlanması Doğru Olmadığı )
ALACAKLILAR ARASINDA EŞİTLİK İLKESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - İhtiyati Tedbir Yoluyla Bir Kısım Alacaklıların Edimlerini Karşılık Almadan İfaya Zorlanmasının Alacaklılar Arasındaki Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğunun Gözetileceği )"
179Y12.HD25.4.2013E. 2013/5987 K. 2013/15556"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( Bu Karardan Sonra Borçlu Aleyhine Herhangi Bir Takip Yapılmamasına Karar Verildiği - Alacaklı Tarafından Borçlu Şirket Hakkında Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatıldığından Şikayetin Kabulü İle Takibin İptaline Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatıldığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi Davasında Tedbir Kararı İle Tedbir Kararından Sonra Borçlu Şirket Aleyhine Herhangi Bir Takip Yapılmamasına Karar Verildiği - Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatıldığından Takibin İptaline Karar Verileceği )"
179Y16.HD22.4.2013E. 2013/4119 K. 2013/4115"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenmesini Müteakip Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği - Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMİŞ KİMSELERİN ŞİRKET İFLASINI İSTEMEMESİ ( Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar Banka Hesapları Üzerinde İnceleme Yaptırılacağı )
ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN TESPİT EDİLECEĞİ ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememeleri Suçu - Öncelikle Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirleneceği )"
179Y23.HD12.4.2013E. 2013/1102 K. 2013/2368"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Davacının Yararlanabileceği Tedbirler İcra ve İflas Kanunu'nda Düzenlenmiş Olup Bunlar Takiplere Yönelik Oluğundan Maddi Hukuka Etkili Tedbir Kararı Verilemeyeceği )
TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Maddi Hukuka Etkili Tedbir Kararı Verilemeyeceği/Nihai Hükümle Dahi Verilemeyecek Takas Mahsup Rehin Gibi Hakları Zedeleyecek Tedbir Kararlarının Hükümden Önce Geçici Hukuki Himaye Niteliğinde Verilemeyeceği )
MÜDAHİLİN HAKLARI ( İflasın Ertelenmesi İstemi - İtiraz Eden Müdahilin Sözleşme ve Yasadan Doğan Haklarının Tedbir Yolu İle Ortadan Kaldırılmasını Sağlayacak Şekilde Verilen Tedbir Kararının Yasaya Aykırı Olduğu )"
179Y23.HD3.4.2013E. 2013/1031 K. 2013/2101"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Bilirkişi Kurulu Raporunda Davacı Şirketin Borca Batık Olmadığı ve Aktifinin Pasifinden Fazla Olduğu Belirlenmesi Durumunda Mahkemece Sadece İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddine Karar Verileceği - Verilen Kesin Süre İçinde Davacının Sermaye Artırımına Gitmediği ve İyiniyetli Olmadığı Gerekçesiyle Davacı Şirketin İflasına Hükmedilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İçerisinde Davacı Şirketin Borca Batık Olmadığı ve Aktifinin Pasifinden Fazla Olduğu Belirlenmesi Durumunda Mahkemece Sadece İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Verilen Kesin Süre İçinde Davacının Sermaye Artırımına Gitmediği ve İyiniyetli Olmadığı Gerekçesiyle Davacı Şirketin İflasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
KARARIN GEREKÇESİ ( Sadece İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Halde Verilen Kesin Süre İçinde Davacının Sermaye Artırımına Gitmediği ve İyiniyetli Olmadığı Gerekçesiyle Davacı Şirketin İflasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - İflasın Ertelenmesi Davası )
BORCA BATIK ŞİRKET ( Olmadığı ve Aktifinin Pasifinden Fazla Olduğu Bilirkişi Kurulu Raporunda Belirlenmesi Durumunda Mahkemece Sadece İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Verilen Kesin Süre İçinde Davacının Sermaye Artırımına Gitmediği ve İyiniyetli Olmadığı Gerekçesiyle Davacı Şirketin İflasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
179Y10.HD2.4.2013E. 2013/5703 K. 2013/6622"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşsizlik Sigortası Prim Borcu Nedeniyle Başlatılan Ödeme Emrinin İptali Talebi/İflasın Ertelenmesi Davası Nedeniyle Aleyhine Takip Açılan Şirket Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Prim Borçlarından Sorumluluğunun Değerlendirileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ ( İşsizlik Sigortası Prim Borcu Nedeniyle Başlatılan Ödeme Emrinin İptali Talebi/İflasın Ertelenmesi Davası Nedeniyle Aleyhine Takip Açılan Şirket Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Prim Borçlarından Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Gereği )
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM BORCUNDAN DOLAYI SORUMLULUK ( Ödeme Emrinin İptali Talebi/İflasın Ertelenmesi Davası Nedeniyle Aleyhine Takip Açılan Şirket Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Prim Borçlarından Sorumluluğunun Değerlendirileceği )
PRİM BORCUNDAN DOLAYI SORUMLULUK ( Ödeme Emrinin İptali Talebi/İflasın Ertelenmesi Davası Nedeniyle Aleyhine Takip Açılan Şirket Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Prim Borçlarından Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Gereği )"
179Y23.HD1.4.2013E. 2013/1920 K. 2013/2047"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ ( İflas Erteleme Davası Sırasında Karar Verilen - Maddi Hukuka İlişkin Haklara Etki Edebilecek Şekilde ve Blokaj Kayıtlarının Kaldırılmasına Yönelik İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İFLAS ERTELEME ( Davacının İhtiyati Tedbir Taleplerinin Yerinde Görülmesi Halinde Mahkemece Malvarlığının Muhafazası İçin Gerekli Tedbirlerin Alınabileceği - Ancak Maddi Hukuka İlişkin Haklara Etki Edebilecek Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz )
İFLAS ERTELEME TEDBİRLERİ ( Maddi Hukuka İlişkin Haklara Etki Edebilecek Şekilde ve Blokaj Kayıtlarının Kaldırılmasına Yönelik İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz )
BLOKAJ KAYITLARININ KALDIRILMASI ( Mahkemece İflasın Ertelenmesine Karar Verilmesi Halinde Hakimin Alması Gereken Tedbirler Arasında Kabul Edilemeyeceği/Davacı Şirketlerin Banka Hesapları Üzerinde Bulunan Blokelerin Kaldırılması Şeklinde Verilen Tedbir Kararlarının Hatalı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz )"
179Y23.HD29.3.2013E. 2013/609 K. 2013/1995"İFLASIN ERTELENMESİ ( Borca Batıklığın Belirtilen Usulle Saptandığı Ancak İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olduğu Konusunda Yeterli İncelemenin Yapılmadığı - Rehinle Temin Edilmeyen Faizlerin Teminatlandırılması Konusunda da Mahkemece Yapılması Gerekli Usuli İşlemler Yapılmadığı )
BORCA BATIKLIK ( Belirtilen Usulle Saptandığı Ancak İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olduğu Konusunda Yeterli İncelemenin Yapılmadığı - İflasın Ertelenmesi )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Herhangi Bir Kaynak Girişinden Söz Edilmemiş Bu Haliyle Devam Ettiği İleri Sürülen Taahhüt İşlerinin Ne Şekilde Sürdürülüp Sonuçlandırılacağı Malzeme İşçi Ücreti ve Sair Girdilerin Ne Şekilde Finanse Edileceğinin Belirtilmediği - İflasın Ertelenmesi )
REHİNLE TEMİN EDİLEMEYEN FAİZLERİN TEMİNATLANDIRILMASI ( Konusunda da Mahkemece Yapılması Gerekli Usuli İşlemlerin Yapılmadığı/Davacıya Olanak Tanınması Gerektiği - İflasın Ertelenmesi )"
179Y12.HD11.3.2013E. 2013/5406 K. 2013/8721"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklının Tedbir Kararından Sonra Takip Yapmasının Mümkün Olmadığı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEMESİ DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Takibin İptali İstemi - Alacaklının Tedbir Kararından Sonra Takip Yapmasının Mümkün Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Kararda Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Takibin İptali İstemi )"
179Y16.HD19.2.2013E. 2013/426 K. 2013/1112"ŞİRKETİN İFLASINI BİLDİRMEME SUÇU ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenmesini Müteakip Şirketin İflasının İstenmesi Koşullarının Bulunup Bulunmadığı Saptanması Gerektiği - Yetersiz ve Denetime Elverişsiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Yazılı Şekilde Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İFLASIN İSTENME KOŞULLARI ( Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları İle Borçlu Şirket Hakkındaki Tüm Kesinleşmiş İcra Takip Dosyalarındaki Borç Miktarları da Dikkate Alınarak Birlikte Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulduktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları İle Borçlu Şirket Hakkındaki Tüm Kesinleşmiş İcra Takip Dosyalarındaki Borç Miktarları da Dikkate Alınarak Birlikte Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulduktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği - Şirketin İflasını Bildirmeme )"
179Y12.HD15.2.2013E. 2013/484 K. 2013/4459"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Takibin İptali Davası - Takibin Borca İtiraz Üzerine Durmuş Olmasının Şikayet Yoluyla Takibin İptalinin İstenmesine Engel Olmadığı )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Tarafından Ödeme Emri Ekinde Takip Dayanağı Belgenin Gönderilmediği Şikayeti Dışında İflasın Ertelenmesi Kapsamında Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesi de Talep Edildiği - Bu İstemin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Takibin Borca İtiraz Üzerine Durmuş Olmasının Şikayet Yoluyla Takibin İptalinin İstenmesine Engel Olmadığı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Takibin Borca İtiraz Üzerine Durmuş Olmasının Şikayet Yoluyla Takibin İptalinin İstenmesine Engel Olmadığı )"
179Y23.HD6.2.2013E. 2012/5651 K. 2013/571"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması ve Fevkalade Mühletten Faydalanmamış Olması Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - İflasın Ertelenmesi Talebiyle Birlikte Şirketin Mali Durumunun İyileştirilmesinin Mümkün Olduğuna Dair Bir İyileştirme Projesinin Sunulması Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( İflasın Ertelenmesi Halinde Kural Olarak Maddi Hukuka Dair Hak ve Defileri Engellememesi ve 3. Kişilerin Maddi Hukuka Dayalı Haklarını Etkilememesi Gerektiği )
BLOKAJ İŞLEMLERİNİN DURDURULMASINA DAİR TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi Halinde Verilecek İhtiyati Tedbir Kararları Kural Olarak Maddi Hukuka Dair Hak ve Defileri Engellememesi İlkesine Aykırı Olduğu )"
179Y23.HD25.1.2013E. 2012/6013 K. 2013/410"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Birden Çok Şirketin Bir Arada Dava Açmalarındaki Pratik Sebebin Bu Şirketlerin Birbirleriyle Aynı İktisadi Bütünlüğü Oluşturmaları ve Birindeki İyileşme ya da Kötüleşmenin Diğerlerini de Etkileyecek Nitelikte Bulunmasının Olduğu )
İKTİSADİ BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDEKİ ŞİRKETLERİN BİRLİKTE DAVA AÇMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Birden Çok Şirketin Bir Arada İflas Erteleme Davası Açmalarındaki Pratik Sebebin Bu Şirketlerin Birbirleriyle Aynı İktisadi Bütünlüğü Oluşturmaları ve Birindeki İyileşme ya da Kötüleşmenin Diğerlerini de Etkileyecek Nitelikte Bulunmasının Olduğu )
BORCA BATIKLIĞIN GÜNCEL BİÇİMDE HESAPLATILMASI ( Projenin İnandırıcılığıyla Şirketlerden Birinin İflasının Diğerlerine Etkisi Konularında Oluşturulacak Uzman Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Davası )
BİLİRKİŞİ KURULU ( İflasın Ertelenmesi Davası - Borca Batıklığın Mümkün Olduğunca Güncel Biçimde Hesaplatılması ve Projenin İnandırıcılığıyla Şirketlerden Birinin İflasının Diğerlerine Etkisi Konularında Oluşturulacak Uzman Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )"
179Y23.HD15.1.2013E. 2012/5244 K. 2013/66"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ VE KAYYIM RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Raporun Sadece Sonuç Bölümüne Değil Bütün Kapsamına Bakılması Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Somut Verilere Dayalı Olarak Bilimsel Şekilde Değerlendirilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Davası )
BORCA BATIKLIK SEBEBİYLE İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )"
179YHGK28.11.2012E. 2012/12-602 K. 2012/914"ŞİKAYET ( Borçlu Hakkında İflasın Ertelenmesi Davasında Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararı Sonrası Yapılan Takibe Borçlunun İtiraz Etmesinden Sonra da İcra Takibinin İptalinin İstenebileceği/İtiraz İle Farklı Kurumlar Olduğu )
İTİRAZ VE ŞİKAYET ( Mahiyeti ve Usulü İtibarıyla Farklı Kurumlar Oldukları )
İFLASIN ERTELENMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararı Sonrası Yapılan İlamsız Takibe İtiraz Edilse de İptalinin Ayrıca Şikayet Yoluyla İstenebileceği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçlu Hakkında İflasın Ertelenmesi Davasında Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararı Sonrası Yapılan Takibe Borçlunun İtiraz Etmesinden Sonra da İstenebileceği/Şikayet Mahiyetinde Olduğu/İtiraz ve Şikayetin Farklı Kurumlar Olduğu )"
179Y6.HD15.11.2012E. 2012/9127 K. 2012/14930"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Ödenmeyen Kira Bedelinin Tahsili Amacıyla Yapılan İcra Takibine Vaki - İflasın Ertelenmesi veya Tedbir Kararının Verilmesinden Önce Başlatılan Takip Nedeniyle Açılan İtirazın Kaldırılması İtirazın İptali ve Menfi Tespit Davalarına İflasın Ertelenmesi Kararının Etki Etmeyeceği/İstemin Reddinin Doğru Olmadığı )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Tedbir Kararının Verilmesinden Önce Başlatılan Takip Nedeniyle Açılan İtirazın Kaldırılması İtirazın İptali ya da Menfi Tespit Davalarına İflasın Ertelenmesi Kararı Etki Etmeyeceği - Bu Davaların Sonunda Verilen İlamların İnfazına Engel Teşkil Edeceği/İstemin Reddinin Doğru Olmadığı )
İFLASIN ERTELENMESİNİN DAVA VE TAKİPLERE ETKİSİ ( Kararın Verilmesinden Önce Başlatılan Takip Nedeniyle Açılan İtirazın Kaldırılması İtirazın İptali ya da Menfi Tespit Davalarına İflasın Ertelenmesi Kararı Etki Etmeyeceği/İstemin Reddinin Doğru Olmadığı )"
179Y23.HD19.10.2012E. 2012/4223 K. 2012/6181"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Hukukçu ve Mali Bilirkişi Arasında Şirketin Borca Batık Olmayıp Sadece Aciz Halinde Olduğu Yönünde Görüş Ayrılığı Bulunması - Gerektiğinde Ek Rapor Aldırılması Ya da Başka Bir Uzman Mali Müşavirin Görüşüne Başvurulması Gerektiği )
BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( Tüm Aktiflerin Paraya Çevirme Değerlerinden Bilançoya Geçirileceği - Rayiç Değerlerin Esas Alınmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
BİLİRKİŞİ AYRIK GÖRÜŞÜ ( Bilirkişiler Arasında Şirketin Borca Batıklığı Hususunda Görüş Ayrılığı Bulunması Halinde Ek Rapor Alınacağı Veya Uzman Bir Mali Müşavirin Görüşüne Başvurulacağı )
ŞİRKETİN ACİZ HALDE BULUNDUĞU ( İflasın Ertelenmesi Kararı İçin Borca Batık Durumda Bulunmanın Gerektiği - Aciz Halinde Erteleme Kararı Verilemeyeceği )"
179Y4.HD17.10.2012E. 2011/11179 K. 2012/15329"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Şikayet Hakkının Kullanılmasından Kaynaklanan - Davalı Avukatın Vekili Olduğu İcra Dosyasında Davacı Hakkında Yaptığı Şikayetin Kabul Edilmesinin Şikayetin Sırf Davacıyı Zararlandırma Amacıyla Yapılmadığını Göstereceği )
YASAL ŞİKAYET HAKKI ( Manevi Tazminat İstemi - Yeterli Emare Olması Nedeniyle İstemin Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Şikayet Hakkının Kullanılmasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi - Davalı Avukatın Vekili Olduğu İcra Dosyasında Davacı Hakkında Yaptığı Şikayetin Kabul Edilmesinin Şikayetin Sırf Davacıyı Zararlandırma Amacıyla Yapılmadığını Göstereceği )
YETERLİ EMARE BULUNMASI ( Nedeniyle Davalının Yasal Şikayet Hakkını Kullandığı Sonucuna Varılarak İstemin Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Şikayet Hakkının Kullanılmasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi )"
179Y23.HD12.10.2012E. 2012/2929 K. 2012/5956"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ ( Aralarında Organik Bağ Bulunan İki Şirket Tarafından Açılan İflas Erteleme Davası/Şirketlerden Birinin Diğer Davacı Şirketi Devralmasına Karar Verildiği - Birleşmeye Dava Yolu İle İtiraz Edildiğinin Mahkemeye Bildirildiği/İtiraz Davasının Eldeki Davayı Etkileyip Etkilemeyeceği Üzerinde Durularak Karar Verileceği )
BİRLEŞME KARARI ( İlan Tarihinden İtibaren Üç Ay Sonra Hüküm İfade Edeceği/İtiraz Halinde Birleşme Muamelesinin Kesinleşmeyeceği - İltihak Eden Şirketin Sona Ermeyeceği/İflasın Ertelenmesi Davası )
YARGILAMA SIRASINDA DEVRALMA KARARI ( Aralarında Organik Bağ Bulunan İki Şirket Tarafından Açılan İflas Erteleme Davası/Şirketlerden Birinin Diğer Davacı Şirketi Devralmasına Karar Verildiği - Birleşmeye İtiraz Davasının Eldeki Davayı Etkileyip Etkilemeyeceği Üzerinde Durularak Karar Verileceği - İflas Kararının İsabetsiz Olduğu )"
179Y23.HD11.10.2012E. 2012/3728 K. 2012/5921"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLANI ( Yerel Gazete Dışında Türkiye Genelinde Yayınlanan Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN KAPSAMI ( Şirket Yönetimine Yol Gösterici Nitelikte Değil İyileştirme İçin Takip Edilecek Yolları Somut Olarak Gösterir Nitelikte Olması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kayyım Raporlarında Belirtilen Hususların Dikkate Alınacağı/Şirketin Borca Batıklıktan Nasıl Kurtulacağının Somut Olarak Açıklanacağı - Projenin Uygulanıp Uygulanmadığı Ve Müdahil Itirazlarının Inceleneceği )
MUVAZAALI VE HİLELİ İŞLEMLER ( Ortağın Eşinden Muvazaalı Şekilde Boşandığı ve Boşanmadan Önce Eski Eşe Şirket Tarafından Borçlanıldığı İddialarının Bilirkişi Raporunda İncelenmesi Gerektiği - Müdahil İtirazlarının Değerlendirileceği )"
179Y23.HD8.10.2012E. 2012/4501 K. 2012/5784"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Dava Tarihinde Borca Batık Bulunmasının Yeterli Olmadığı/Geçen Sürede Devam Edip Etmediğinin Tesbiti Gerektiği - Kayyım Raporlarının Yeterli Olmadığı/Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( Şirketin Tüm Kayıt ve Defterleri ve Banka Hesapları Üzerinde İnceleme Yapılacağı/Gerektiğinde Mahallinde İnceleme Yaptırılacağı - Rayiç Değerlerin Dikkate Alınacağı )
BORCA BATIKLIĞIN DEVAM ETMESİ ( Dava Tarihinde Borca Batık Bulunmasının Yeterli Olmadığı/Geçen Sürede Devam Edip Etmediğinin Tesbiti Gerektiği - Kayyım Raporlarının Yeterli Olmadığı/Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
KAYYIM RAPORUNUN YETERLİ OLMAMASI ( Kayyımlar Tarafından Şirketin Borca Batıklığının Devam Ettiği İyileştirme Projesindeki Öngörülerin Gerçekleştirilemediği ve Borç Ödeme Gücünün Bulunmadığı Tespitlerinin Yeterli Olmadığı/Bu Husularda Bilirkişi Görüşüne Başvurulacağı )"
179Y23.HD4.10.2012E. 2012/3105 K. 2012/5726"ŞİRKETİN FAALİYET ALANININ DİKKATE ALINACAĞI ( Rayiç Değerlerin Şirketin Faaliyet Alanı da Gözetilerek Seçilecek Bilirkişilerce Belirleneceği - İflasın Ertelenmesi Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Davası - Öncelikle Şirketin Duran Varlıklarının Rayiç Değerlerinin Son Durumları İtibariyle Belirleneceği/Şirketin Borca Batık Olup Olmadığı ve İyileştirme Projesinin Somut ve İnandırıcı Olup Olmadığı Hususunda Rapor Alınacağı )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Rayiç Değerlerin Şirketin Faaliyet Alanı da Gözetilerek Seçilecek Bilirkişilerce Öncelikle Duran Varlıklarının Rayiç Değerlerinin Son Durumları İtibariyle Belirleneceği )"
179Y23.HD4.10.2012E. 2012/2573 K. 2012/5733"İFLASIN ERTELENMESİ ( Borca Batıklığın Şüpheli Alacaklar Kalemine Dayandığı - Şüpheli Alacakların Mahiyeti Şirketin Bu Alacaklarının Tahsili İçin Takip Yapıp Yapmadığı Aktifte Gösterilip Gösterilmeyeceğinin Değerlendirildiği Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ ( Şüpheli Alacaklara Dayandığı - Şüpheli Alacakların Mahiyeti Şirketin Bu Alacaklarının Tahsili İçin Takip Yapıp Yapmadığı Aktifte Gösterilip Gösterilmeyeceğinin Değerlendirildiği Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı/İflasın Ertelenmesi )
ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( Borca Batıklığın Tespiti - Bu Alacakların Mahiyeti Şirketin Bu Alacaklarının Tahsili İçin Takip Yapıp Yapmadığı Aktifte Gösterilip Gösterilmeyeceğinin Değerlendirildiği Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı/İflasın Ertelenmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi - Şüpheli Alacakların Mahiyeti Şirketin Bu Alacaklarının Tahsili İçin Takip Yapıp Yapmadığı Aktifte Gösterilip Gösterilmeyeceğinin Değerlendirildiği Borca Batıklığın Net Biçimde Tespiti İçin )"
179Y23.HD4.10.2012E. 2012/1684 K. 2012/5742"SERMAYENİN ARTIRILMASI TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Şirkete Gerçek Anlamda Kaynak Girişi Sağlama Amacı İle Yapılacağı/Yönetim Kurulu Başkanının Alacağının Kayden Ödenmiş Sermaye Olarak Gösterilmesinin İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcılığını Şüpheye Düşüreceği )
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU ARAÇLAR ( İflasın Ertelenmesi Davası - Finansal Kiralama Şirketinin Mülkiyetinde Olduğu/Şirket Aktifinde Gösterilemeyeceği/Bakiye Taksitlerin Borç Olarak Gösterileceği/Taksit Tutarlarının Ödenmesi Halinde Mülkiyetin Davacı Şirkete Geçebileceği )
TEMLİK EDİLEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( İflasın Ertelenmesi Talebinden Önce Ayrılan Ortağa Temlik Edilen Kısım İle Bilirkişi Raporundaki Miktarı Arasında Fark Olduğu/Farklılığın Nereden Kaynaklandığının ve Borçluların Ödeme Kapasitesinin İnceleneceği - Temlik İşleminin İyi Niyetli Olup Olmadığının Değerlendirileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Şirkete Gerçek Anlamda Kaynak Girişi Sağlama Amacı İle Yapılacağı/Yönetim Kurulu Başkanının Alacağının Kayden Ödenmiş Sermaye Olarak Gösterilmesinin İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcılığını Şüpheye Düşüreceği )"
179Y23.HD28.9.2012E. 2012/3034 K. 2012/5545"İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI ( Borca Batıklık Durumunun Devam Edip Etmediğinin İnceleneceği/Projenin Erteleme Süreci İçinde Gösterdiği Gerçekleşme Oranı ve Sonraki Süreçte de Ciddi ve İnandırıcı Olma Vasfını Koruyup Korumadığının Araştırılacağı - Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
İFLASIN ERTELENMESİNDE UZATMA SÜRESİ ( İflasın Ertelenmesini Uzatma Sürelerinin Bir Yılı Aşamayacağı - Ertelemenin Üç Yıl Süreyle Uzatılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ERTELEMEYİ UZATMA DAVASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borca Batıklık Durumu ve Projenin Süreç İçinde Gösterdiği Gerçekleşme Oranı ve Sonraki Süreçte de Ciddi ve İnandırıcılık Vasfı İle İlgili Bilirkişi Raporu Alınacağı - Kayyım Raporu ve Şirket Yetkilisinin Açıklamalarının Uzatma Hükmü Kurmaya Yeterli Olmadığı )"
179Y23.HD14.9.2012E. 2012/2707 K. 2012/5108"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI SÜRECİNDEKİ UYGULAMALAR ( İyileştirme Projesinde Gösterilen İyileştirme Unsurlarına Uygun Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği - Bilirkişi İncelemesi )
TEK HARÇ İLE TEMYİZ İTİRAZI ( Tek Vekille Temsil Edilen Müdahillerin Aynı Hukuki Nedene Dayanmamış Olmalarına Rağmen Tek Harçla Temyiz İtirazında Bulunmalarının Usul Ve Yasaya Aykırı Olması/Kararın Bozulmasının Tarafların Tamamı İçin Hukuki Sonuç Doğurduğundan Geri Çevirme Ya Da Red Kararı Verilmediği )"
179Y8.HD11.9.2012E. 2012/5255 K. 2012/7330"İFLASIN ERTELENMESİ ( Talepli Davada İhtiyati Tedbir Kararı Bulunduğundan Borçlu Aleyhine Takip Yapılamayacağı - Evvelce Başlayan Takiplerin Duracağı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi - Borçlu Aleyhine Takip Yapılamayacağı/Evvelce Başlayan Takiplerin Duracağı/Borçlu Aleyhine Alınmış Tahliye Kararının İnfaz Edilemeyeceği )
TAHLİYE ( Hiçbir Takip Yapılamaz Hükmünden Tahliye Kararının İnfazının da Mümkün Olamayacağının Anlaşılması Gerektiği - İflasın Ertelenmesi )"
179Y23.HD12.7.2012E. 2012/2731 K. 2012/4889"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI (Bir Yıl Uzatılma Talebi - Borca Batıklığının ve İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Nitelikte Olup Olmadığının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yeterli Olmadığı)
BORCA BATIKLIKTAN KURTULMANIN NASIL OLACAĞINA İLİŞKİN PROJE (Ciddi ve İnandırıcı Olacağı - İflasın Ertelenmesi Davası)
KOOPERATİFİN İYİLEŞTİRME PROJESİ (Borca Batıklıktan Kurtulmanın Ne Şekilde Sağlanacağının Somut ve Belgelere Dayalı Olarak Gerçekçi Belirlenmediği - Raporda Sadece Stokların Satışı ve Bir Kısım Balıkların Büyüyeceği Öngörüsü İle Yetinilmiş Olduğu)
İYİLEŞTİME PROJESİNİN GERÇEKÇİ OLMASI (Borca Batıklıktan Kurtulmanın Ne Şekilde Sağlanacağının Somut ve Belgelere Dayalı Olarak Belirlenmediği - Raporda Sadece Stokların Satışı ve Bir Kısım Balıkların Büyüyeceği Öngörüsü İle Yetinilmiş Olduğu)
PROJENİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMASI (Mahkemece Davacı Şirketin Borca Batıklık Durumunun Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gereği - Teknik Denetime Elverişli ve Detaylı İnceleme İçin Dosyanın Uzman Bilirkişiye Tevdi Edilmesi Gereği)"
179Y23.HD10.7.2012E. 2012/1178 K. 2012/4772"ŞİRKET AKTİFLERİNİN VE DURAN VARLIKLARIN SATILMASI ( İflasın Ertelenmesi İle Şirket Faaliyetinin Devamlılığının Sağlanmasının Amaçlandığı - Şirket Aktiflerinin Ve Duran Varlıkların Paraya Çevrilmesinin Tasfiye İşlemi Olduğu )
SOMUT İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Sermaye Artışı Yeni Ortak Alınması ve Şirkete Dış Kaynaktan Nakit Girişi Sağlanması Tedbirlerinin Somut Tedbirler Olduğu/Bu Tedbirlere Başvurulmadan Borca Batıklıktan Nasıl Kurtulanacağına Dair Rapor Alınacağı )
KAYYIM RAPORU ( Kayyım Heyetinden Şirketin Karar ve İşlemlerinin Denetlenmesi Bağlamında Rapor Alınmamasının Bozmayı Gerektirdiği/Kayyımların Süreç İçinde Verdikleri Raporların Değerlendirileceği - İflasın Ertelenmesi Davası )
TAPU KAYITLARININ CELBİ ( İflasın Ertelenmesi Davası Açılmadan Önce Satılan Taşınmazın Aktifler İçerisinde Gösterilemeyeceği - Taşınmaz Takyidatlarının Ve Tapu Kayıtlarının Celp Edilmemesi Gerektiği )"
179Y23.HD5.7.2012E. 2012/3551 K. 2012/4643"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Davacı Şirketlerin Aynı Şirketler Grubu İçinde Yer Aldığı - İhtiyati Tedbir Talebi Reddedilen A.Ş.'nin Tedbir Talebi Kabul Edilen Diğer Davacı Şirkete Kefaleti Nedeni İle Mali Yapısında Olumsuzluk Olabileceğinin Gözetileceği )
ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE KEFİL OLMASI ( İhtiyati Tedbir Talebi/Davacı Şirketlerin Aynı Şirketler Grubu İçinde Yer Aldığı - Tedbir Talebi Reddedilen A.Ş.'nin Tedbir Talebi Kabul Edilen Diğer Davacı Şirkete Kefaleti Nedeni İle Mali Yapısında Olumsuzluk Olabileceği/Buna Göre Karar Verileceği )
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Davacı Şirketlerin Aynı Şirketler Grubu İçinde Yer Aldığı - İhtiyati Tedbir Talebi Reddedilen A.Ş.'nin Diğer Davacı Şirkete Kefaleti Nedeni İle Mali Yapısında Olumsuzluk Olabileceğinin Dikkate Alınacağı/Bu Hususun Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
AYNI ŞİRKETLER GRUBU İÇİNDE YER ALAN A.Ş.'NİN LTD. ŞTİ.'YE KEFİL OLMASI ( İhtiyati Tedbir Talebi Reddedilen A.Ş.'nin Tedbir Talebi Kabul Edilen Diğer Davacı Şirkete Kefaleti Nedeni İle Mali Yapısında Olumsuzluk Olabileceğinin Dikkate Alınacağı )"
179Y12.HD28.6.2012E. 2012/5871 K. 2012/22963"ŞİKAYET ( İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Sebebiyle Takibin Durdurulmasına ve Talep Edilen Çek Tazminatının İptali - Kararda Bahsi Geçen İcra Hukuk Mahkemesi Kararının Başka Bir Takip Dosyasıyla Alakalı Olduğu/Ortada Daha Önce Aynı Konuda Verilmiş Bir Mahkeme Kararının Olmadığı )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Kararda Bahsi Geçen İcra Hukuk Mahkemesi Kararının Başka Bir Takip Dosyasıyla Alakalı Olduğu/Mahkemece Borçlunun İtiraz Nedenlerinin İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Şikayet )
DERDESTLİK ( Şikayet - Kararda Bahsi Geçen İcra Hukuk Mahkemesi Kararının Başka Bir Takip Dosyasıyla Alakalı Olduğu/Davaya Konu Takip Dosyasına Dair Olmadığı/Ortada Daha Önce Aynı Konuda Verilmiş Bir Mahkeme Kararının Olmadığı )"
179Y16.HD18.6.2012E. 2012/2521 K. 2012/5424"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimseler - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
İFLAS İSTEMEME ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimseler - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
SERMAYE ŞİRKETLERİ ( İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAĞI ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Karar Verileceği )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu - İflasa Karar Verme Yetkisinin Ticaret Mahkemesine Ait Olduğu Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Oluşu )"
179Y12.HD18.6.2012E. 2012/5048 K. 2012/21000"TEDBİR KARARI ( Sadece Başlatılmış Takiplerin Durdurulması Yönünde Karar Verildiği Halde Yeni Takiplerin de Yapılamayacağı Şeklinde Kararın Yorumlanarak Takibin İptal Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )
TAKİPLERİN DURDURULMASI ( Tedbir Kararında Sadece Başlatılmış Takiplerin Durdurulması Yönünde Karar Verildiği Halde Yeni Takiplerin de Yapılamayacağı Şeklinde Kararın Yorumlanarak Takibin İptal Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Tedbir Kararında Sadece Başlatılmış Takiplerin Durdurulması Yönünde Karar Verildiği Halde Yeni Takiplerin de Yapılamayacağı Şeklinde Kararın Yorumlanarak Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu )"
179Y23.HD14.6.2012E. 2012/2001 K. 2012/4192"İFLASIN ERTELENMESİ ( Davacı Şirketin Borca Batıklık Durumunun Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Belirlenmesi ve Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Tespiti İçin Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK DURUMU ( İflasın Ertelenmesi - Davacı Şirketin Durumunun Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Belirlenmesi ve Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ HEYETİ ( Önceki Raporlara Yönelik Gerekçeli İtirazların ve Mal Kaçırmaya ve Borca Batıklık Durumunu Değiştirmeye Yönelik Yapay İşlemler Konusundaki İddialar Hakkında Somut Verilere Dayalı Rapor Alınması Gerektiği - İflasın Ertelenmesi )
İYİLEŞTİRME UNSURU ( İflasın Ertelenmesi - Süreç İçindeki Uygulamaların Projede Gösterilen Unsurlara Uygun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )"
179Y23.HD8.6.2012E. 2012/2002 K. 2012/4056"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Davacı Şirketin Irak Pazarı İçin Yapılacak İhracat Sözleşmesinin Akıbeti ve Bu Hususta Ne Gibi Faaliyetlere Girişildiği ve Sözleşmenin Gerçekçi Olup Olmadığı Hususları Üzerinde Durulmadan Karar Verilemeyeceği )
İHRACAT SÖZLEŞMESİ ( Akıbeti ve Bu Hususta Ne Gibi Faaliyetlere Girişildiği ve Sözleşmenin Gerçekçi Olup Olmadığı Hususları Üzerinde Durulmadan Karar Verilmesinin İsabetsizliği - İflasın Ertelenmesi İstemi )
BORCA BATIKLIK DURUMU ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Davacı Şirketin Irak Pazarı İçin Yapılacak İhracat Sözleşmesinin Akıbeti ve Bu Hususta Ne Gibi Faaliyetlere Girişildiği ve Sözleşmenin Gerçekçi Olup Olmadığı Hususları Üzerinde Durulmadan Karar Verilemeyeceği )"
179Y23.HD7.6.2012E. 2012/1412 K. 2012/4006"BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( Varlıkların Rayiç Değerlerine Göre Mahkeme Tarafından Atanacak Bilirkişilerce Tesbit Edileceği/Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Raporlarının Hükme Esas Alınamayacağı - İflasın Ertelenmesi )
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKET RAPORLARI ( Mahkemenin Gözetim ve Denetimi Dışındaki Raporların Hükme Esas Alınmasının Yargılama İlkelerine Aykırı Olduğu/Aktif Değerlerin Bilirkişilerce Tesbit Edileceği - Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
BİLİRKİŞİ VE KAYYIM RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Mali Durum ve Borca Batıklık Bakımından Çelişki Giderilmeden Hüküm Verilemeyeceği - Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Alınacak Açıklamalı Gerekçeli Ve Denetime Elverişli Raporla Giderileceği )"
179Y23.HD4.6.2012E. 2012/1016 K. 2012/3919"BORCA BATIKLIK MİKTARLARI ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Şirketin Aktifi Pasifi ve Borca Batıklığının Tesbit Edileceği/Şirketin Yüksek Oranda Borçlarını Ödemiş Olmasına Rağmen Borç Bakiyesinin Düşmeme Sebebinin Değerlendirileceği - İflasın Ertelenmesi Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Davası/Şirketin Aktifi Pasifi ve Borca Batıklığının Tesbit Edileceği/Şirketin Yüksek Oranda Borçlarını Ödemiş Olmasına Rağmen Borç Bakiyesinin Düşmeme Sebebinin Değerlendirileceği - İyileştirme Projesinin Ciddiliği ve İnandırıcılığının Araştırılacağı )
BORÇLARIN YÜKSEK ORANDA ÖDENMİŞ OLMASI ( Borca Batıklık Miktarları Yönünden Fahiş Farklılık Bulunduğu/Borç Bakiyesinin Düşmeme Sebebinin Değerlendirileceği - Şirketin Aktifi Pasifi ve Borca Batıklığının Tesbit Edileceği/İflasın Ertelenmesi Davası )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İyileştirme Projesinin Ciddiliği ve İnandırıcılığının Araştırılacağı - Şirketin Aktifi Pasifi ve Borca Batıklığının Tesbit Edileceği/Şirketin Yüksek Oranda Borçlarını Ödemiş Olmasına Rağmen Borç Bakiyesinin Düşmeme Sebebinin Değerlendirileceği )"
179Y23.HD31.5.2012E. 2012/820 K. 2012/3836"BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( Aktiflerin Rayiç Değerlerinin İnceleme Tarihi İtibariyle Saptanacağı/Uzatma Talebinden Sonra Aktiflerin Rayiç Değerlerinin Bilirkişilerce Yerinde İnceleme Yapılarak Belirleneceği - İflasın Ertelenmesinin Uzatılması )
SERMAYE ARTIRIMI TAAHHÜDÜ ( İyileştirme Raporunda Taahhüt Edilen Sermayenin Ödediğine Dair Dosyaya Belge Sunulacağı/Bu Eksiklik Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
İFLASIN ERTELEMESİNİN UZATILMASI TALEBİ ( Şirket Aktiflerinin Rayiç Değerlerinin Bu Talepten Sonra Tesbit Edileceği - Bilirkişilerce Yerinde İnceleme Yapılacağı )"
179Y23.HD31.5.2012E. 2012/1415 K. 2012/3827"İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İÇERİĞİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Sermayeyi Kısmen Arttırmak ve Devam Eden Taahhüt İşlerini Tamamlamak Üzerine Kurulabileceği/Gelecek Tutarların Şirketlerin Mali Durumunu Düzeltebileceği )
DEVAM EDEN TAAHHÜT İŞLERİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Gelecek Tutarların Şirketlerin Mali Durumunu Düzeltebileceği/Şantiyelerde Rayiç Değer Tesbiti Yanında İnşaatların Durumunun Bilirkişilerce İnceleneceği/İş Programı ve Ödeme Durumunun Belirleneceği )
TAMAMLANACAK İNŞAAT İŞLERİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Gelecek Tutarların Şirketlerin Mali Durumunu Düzeltebileceği/İş Programı İnşaatların ve Ödeme Durumunun Bilirkişilerce Belirleneceği/Şantiyelerde Rayiç Değer Tesbiti Yapılacağı )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Gelecek Tutarların Şirketlerin Mali Durumunu Düzeltebileceği/Şantiyelerde Rayiç Değer Tesbiti Yanında İnşaatların Durumunun Bilirkişilerce İnceleneceği/İş Programı ve Ödeme Durumunun Belirleneceği )"
179Y23.HD31.5.2012E. 2012/1261 K. 2012/3826"İFLAS DAVASI ( Mahkemece İflasa İlişkin Diğer Dosyadaki Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğine Bakılması Gerektiği )
KESİNLEŞMİŞ BİR İFLAS KARARININ VARLIĞI ( Halinde İkinci Bir İflas Kararı Verilmesinin Yasaya Uygun Olmadığı - İflas Davası )
BEKLETİCİ MESELE ( İflas Davası - Kesinleşmemiş Olması Halinde Daha Önce Verilen İflas Kararının Kesinleşmesinin Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )"
179Y23.HD31.5.2012E. 2012/1254 K. 2012/3849"BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ ( Bilirkişinin Rey ve Mütalaasına Başvurulmasını Zorunlu Kıldığı/Rapor Yetersiz ise Ek Rapor Alınabileceği veya Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabileceği - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Hukuki ve Mesleki Bilgi İle Çözümlenemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ KARARINDAN DÖNME ( Hakimin Bilirkişi İncelemesine Karar Verdikten Sonra Bundan Dönemeyeceği/Borca Batıklığın Tesbitinin Bilirkişi İncelemesini Zorunlu Kıldığı - Hakimin Hukuki ve Mesleki Bilgisi İle Çözemeyeceği )
BORCA BATIKLIK YÖNÜNDEN ÇELİŞKİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Kayyım Raporları İle Bilirkişi Raporu Arasında Borca Batıklık Yönünden Mevcut Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Bilirkişinin Rey ve Mütalaasına Başvurulmasını Zorunlu Kıldığı/Rapor Yetersiz ise Ek Rapor Alınabileceği veya Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabileceği - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Hukuki ve Mesleki Bilgi İle Çözümlenemeyeceği )"
179Y23.HD29.5.2012E. 2012/1269 K. 2012/3742"TİCARİ DEFTERLERİN SUNULMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Talebi/Eski Tarihli Geçici Mizana Göre İnceleme Yapılmasının Hatalı Olduğu - Şirketin Ticari Defterleri ve Mizanı İle Uyumlu Yeni Bir Bilanço Gelir Gider Tablosu ve İyileştirme Projesi İbraz Edeceği - Eksiklikler Giderilmeden Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği )
BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( Tüm Aktiflerin Paraya Çevirme Değerlerinden Bilançoya Geçirileceği/Şirketin Ticari Defter Mizan Bilanço İle Gelir Gider Tablosu Sunması Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Talebi/Bu Eksiklikler Giderilmeden Hüküm Kurmanın Hatalı Olduğu )"
179Y23.HD28.5.2012E. 2012/2365 K. 2012/3710"İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Karar Tarihinden Sonra Dosyaya Sunulan Kayyum Raporlarında Davacı Şirketin Gayrıfaal Duruma Düştüğü ve Borca Batıklıktan Kurtulamayacağının Belirtildiği - İİK'nun 179/b- Son Fıkrası Hükmüne Göre Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği )
KAYYUM RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Kararı Tarihinden Sonra Dosyaya Sunulan Kayyum Raporlarında Davacı Şirketin Gayrıfaal Duruma Düştüğü ve Borca Batıklıktan Kurtulamayacağının Belirtildiği/İİK'nun 179/b- Son Fıkrası Hükmüne Göre Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği - İflasın Ertelenmesi Talebi )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi Kararı Tarihinden Sonra Dosyaya Sunulan Kayyum Raporlarında Davacı Şirketin Gayrıfaal Duruma Düştüğü ve Borca Batıklıktan Kurtulamayacağının Belirtildiği - İİK'nun 179/b- Son Fıkrası Hükmüne Göre Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği )"
179Y23.HD24.5.2012E. 2012/727 K. 2012/3604"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İyileştirme Projesi Hususunda Alınan Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği/İş Yerinde Keşif Yapılarak Demirbaş ve Teçhizat Değeri Tespit Edilerek Mal Stokları Belirleneceği - Sunulan Sözleşmeler de Dikkate Alınarak İyileştirme Projesinin Uygulanabilirliğine Dair Bilirkişi Raporu Alınacağı )
DENETİME ELVERİŞLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Davası/İyileştirme Projesi Hususunda Alınan Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği - Bilirkişi Kurulu Raporunun Ayrıntılı İncelemeyi İçermesi Yargıtay Denetimine Elverişli Olması Gerektiği )
RAYİÇ DEĞERLERİN BELİRLENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası/Davacı Şirketin İşyerinde Keşif Yapılması Gerektiği - Demirbaş ve Teçhizat Değerinin Tespit Edileceği/ Davacı Şirketin Dosyaya Sunduğu Sözleşmelerin Dikkate Alınacağı - Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )"
179Y23.HD24.5.2012E. 2012/1750 K. 2012/3653"İFLASIN ERTELENMESİ ( Erteleme ve Uzatma Sürelerinin Toplam Beş Yılı Geçemeyeceği/Ertelemenin Sağladığı Sonuçları Doğuran İlk İhtiyati Tedbir Kararının Verildiği Günden Sonra Bu Beş Yıllık Sürenin Dolduğu - Mahkemece Bu Sürenin Dolduğu Dikkate Alınarak Anılan Yasal Düzenleme Gereğince İşlem Yapılması Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ SÜRESİNİN DOLMASI ( Ertelemenin Sağladığı Sonuçları Doğuran İlk İhtiyati Tedbir Kararının Beş Yıllık süreyi Doldurduğu/Ertelemenin Bir Yıl Daha Uzatılmasına İlişkin Dairemiz Kararı ile Onanmış ise de Esasen Mahkemece Bu Sürenin Dolduğu Dikkate Alınarak Anılan Yasal Düzenleme Gereğince İşlem Yapılmasının Gerekli Olduğu - İflasın Ertelenmesi İstemi )
İHTİYATİ TEDBİR ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Erteleme ve Uzatma Sürelerinin Toplam Beş Yılı Geçemeyeceği/Ertelemenin Sağladığı Sonuçları Doğuran İlk İhtiyati Tedbir Kararının Verildiği Günden Sonra Bu Beş Yıllık Sürenin Dolduğu/Anılan Yasal Düzenleme Gereğince İşlem Yapılması Gerektiği )"
179Y23.HD8.5.2012E. 2012/895 K. 2012/3388"MADDİ HUKUKA DAİR TEDBİRLERİN VERİLEMEMESİ ( İflasin Ertelenmesinin Bir Şans Kurumu Olmadığı/Alacaklıların Durumunun Zorlaştıralamayacağı - Şirket Tasfiyesi Yolu Olarak Kabul Edilemeyeceği/Üçüncü Kişiler ile Tarafların Maddi Hukuka Dair Durumlarını Etkileyen Tedbirler Verilemeyeceği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMADIĞI ( Şirketin Fabrikasını Satması Tek Vardiyaya Düşmesi Tahsil Kabiliyeti Olmayan Grup Şirketine Mal Satması Hususlarının Projenin İnandırıcılığını Şüpheye Düşürdüğü/Satış Tutarlarının Geçmiş Yıllar Satışlarına Oranla Düşük Olması ve Ortaklardan Alacakların Sürekli Artması Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
TAHSİL KABİLİYETİ OLMAYAN GRUP ŞİRKETİNE MAL SATILMASI ( Basiretli Bir Tacirden Beklenmeyecek İşlemlerden Bulunması - İflasın Ertelenmesinin Şirket Tasfiyesi Yolu Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
179Y23.HD8.5.2012E. 2012/1138 K. 2012/3390"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Bu Kararın Bozulmasına İlişkin Yargıtay Kararı Herkes İçin Sonuç Doğuran Kararlardan Olduğu - İflasın Ertelenmesine İlişkin Mahkeme Kararını Bozan Yargıtay İlamı Kural Olarak Usulî Müktesep Hakka Yol Açmayacağı )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İflasın Ertelenmesine İlişkin Mahkeme Kararını Bozan Yargıtay İlamı Kural Olarak Usulî Müktesep Hakka Yol Açmayacağı - Dairemizin Yerel Mahkeme Kararını Belirli Kişiler Yararına Bozmasının Doğru Olmadığı/Bu Yöne İlişkin Taleplerin Kabulü Gerektiği )
USULİ MÜKTESEP HAK ( İflasın Ertelenmesine İlişkin Mahkeme Kararını Bozan Yargıtay İlamı Kural Olarak Usulî Müktesep Hakka Yol Açmayacağı - Dairemizin Yerel Mahkeme Kararını Belirli Kişiler Yararına Bozmasının Doğru Olmadığı/Bu Yöne İlişkin Karar Düzeltme Taleplerinin Kabulü Gerektiği )
YARGITAY İLAMI ( Karar Düzeltme İstemi - İflasın Ertelenmesine İlişkin Mahkeme Kararını Bozan Yargıtay İlamı Kural Olarak Usulî Müktesep Hakka Yol Açmayacağı )"
179Y23.HD3.5.2012E. 2012/954 K. 2012/3289"ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Davası/İyileştirme Projesinde Gösterilen Unsurların Akıbetinin Bilinmemesi Teminat İşleminin Makul Sınırları Aşması ve Yeni Ortak Bulunamaması İle İyileşmenin Gerçekleşebileceği Öngörüsünün Mantıksız ve Çelişkili Olduğu - Raporların Somut ve Genel Kabul Görmüş Bilimsel Verilerden Hareket İle Düzenleneceği )
DAVACININ EKSiK VE YETERSİZ BİLGİ VERMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Davacı Tarafından Ticari Borçların Nasıl Ödeneceği Ve Ticari Alacakların Tahsili İçin Ne Yapılacağı Hususlarında Eksik Ve Yetersiz Bilgi Verildiği/Çelişkili Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
179Y23.HD3.5.2012E. 2012/896 K. 2012/3288"BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( Tereddüte Yer Bırakmayacak Biçimde Belirleneceği/Şirketlerin Somut Gelişme Gösterip Göstermediğinin İnceleneceği/İflasın Ertelenmesi Davası )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN UYGULANMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Yargılamanın Süresince Projenin Uygulanarak Somut Gelişme Gösterip Göstermediğinin Tesbitinin Gerektiği )"
179Y23.HD3.5.2012E. 2012/1268 K. 2012/3294"BİLİRKİŞİ RAPORU ( İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcılığı Sermaye ve/veya Karlılığın Ne Şekilde Arttırılacağı ve Borca Batıklıktan Kurtulmanın Ne Şekilde Sağlanacağı Hususularının Açıklanacağı/Borca Batıklığın Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMASI ( Brüt Kar İçindeki Genel Gider Oranının Yükseldiği Uyarılarına Rağmen Bu Konuda Olumlu Gelişme Gösterilmemesi ve Karlılık Oranının Düşmesinin İyileştirme Projesinin Ciddiyetini Şüpheye Düşürdüğü )
BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( Rayiç Değerlerinin ve Amortismanların Ne Şekilde Hesaplandığının Anlaşılması Gerektiği/Borca Batıklığın Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirleneceği )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( İkinci Kez Bir Yıl Süre İle - Brüt Kar İçindeki Genel Gider Oranının Yükseldiği Uyarılarına Rağmen Bu Konuda Olumlu Gelişme Gösterilmemesi ve Karlılık Oranının Düşmesinin İyileştirme Projesinin Ciddiyetini Şüpheye Düşürdüğü/Borca Batıklığın Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirleneceği )"
179Y16.HD2.5.2012E. 2012/1299 K. 2012/3943"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şikayetin Yapıldığı Tarih İtibariyle Koşullarınn Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
ŞİKAYET ( Şirketin İflasını İstememek - Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şikayetin Yapıldığı Tarih İtibariyle Koşullarınn Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )"
179Y23.HD12.4.2012E. 2012/21 K. 2012/2812"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Proje Kapsamında Sermayenin Arttırılmış Olmasına Hedeflerin Kısmen Tutturulması Halinde Dahi Borca Batıklıktan Kurtulma Ümidinin Bulunduğuna ve Projenin Gerçekleşebilir Olduğuna İlişkin Bilirkişi ve Kayyım Raporlarının Hükme Esas Alınacağı )
BORCA BATIKLIKTAN KURTULMA ( İflasın Ertelenmesi Davası - Proje Kapsamında Sermayenin Arttırılmış Olmasına Hedeflerin Kısmen Tutturulması Halinde Dahi Borca Batıklıktan Kurtulma Ümidinin Bulunduğuna İlişkin Bilirkişi ve Kayyım Raporlarının Hükme Esas Alınacağı )"
179Y23.HD29.3.2012E. 2012/712 K. 2012/2469"İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI DAVASI ( İflas Erteleme Koşullarının Devam Etmesi Gerektiği/Şirketin Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı - Şirketin Son Durumu İtibariyle Borca Batık Olup Olmadığının Tespit Edileceği/ İnceleme Tarihi İtibariyle Şirket Aktiflerinin Rayiç Değerlerinin Belirleneceği - Kayyım Raporundaki Hesaplamaların Esas Alınmasının Bozmayı Gerektirdiği )
BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ ( Şirketin Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı/İnceleme Tarihi İtibariyle Şirket Aktiflerinin Rayiç Değerlerinin Belirleneceği - İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Talebi/Kayyım Raporundaki Hesaplamaların Esas Alınmasının Bozmayı Gerektirdiği )
KAYYIM RAPORU ( İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası - Bilirkişi Raporuna Kayyım Raporundaki Hesaplama ve Tesbitlerin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )"
179YCGK27.3.2012E. 2011/16-328 K. 2012/116"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( İcra Ceza Mahkemesince Yasada Öngörülen Koşulların Doğup Doğmadığı Açısından Borçlu Şirkete veya Kooperatife Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumları Belirleneceği )
İCRA CEZA MAHKEMESİNCE YAPILACAK İŞLEM ( Şirket veya Kooperatifin İflasına Karar Vermek Olmayıp İflas Koşulları Doğduğu Halde Bunun İstenip İstenmediğinin Saptanmasından İbaret Olduğu - Sermaye Şirketinin İflasını İstememek )
ŞİRKETİN AKTİF VE PASİF DURUMU ( İcra Ceza Mahkemesi Tarafından Belirlenmesinin Gerekip Gerekmediği/Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçu - İcra Ceza Mahkemesince Yapılacak İşlem Şirket veya Kooperatifin İflasına Karar Vermek Olmayıp İflas Koşulları Doğduğu Halde Bunun İstenip İstenmediğinin Saptanmasından İbaret Olduğu )
ŞİRKETE VEYA KOOPERATİFE AİT TİCARİ DEFTERLER VE KAYITLAR ( Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumları Belirleneceği - Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçu )"
179Y23.HD27.3.2012E. 2011/5082 K. 2012/2367"RAYİÇ DEĞERLERİN TESBİTİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Kayyımın Yaptırdığı İnceleme Sonunda Verilen Rapor İle Tesbit Edilmesi ve Araçların Yurda Dağılmış Halde Bulunduğu Mazeretine Sığınılarak Değer Tesbiti Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
PROJEDEN YER ALAN UYUMSUZ TEDBİRLER ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Yeni İhale Alınması ve Makine Parkının Kiraya Verilmesi veya Satılması İle İşçi Çıkartılması Hallerinin Uyumsuz Olduğu/Satılan Makinelerle İhale Konusu İşlerin Nasıl Yapılacağının Açıklanması Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İNANDIRICI OLMAMASI ( Ticari Borçların Ödenmesinin Ertelenmesi Personele Borçların Sürekli Arttması ve Şirketin Sermaye Arttırmayı İyileştirme Tedbiri Olarak Benimsemeyerek Ortakların Lehlerine Yeni Alacaklar Oluşturulmasının Projenin İnandırıcılığını Şüpheye Düşürdüğü )
TAŞINMAZLARIN SATILMASI TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Makine Parkının ve Taşınmazların Satılarak Borç Ödenmesinin Aktifi Azaltacağı/İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığı )
İŞÇİ ÇIKARILMASI TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Çıkartılacak İşçilerin Haklarının Pasif Hanesine Yazılacağı/Elden Çıkartılmış Makineler ve İşten Çıkarılmış İşçilerle Yeni İhale Nasıl Alınacağının Açıklanacağı )"
179Y23.HD22.3.2012E. 2012/22 K. 2012/2262"İFLASIN ERTELENMESİ YARGILAMASINDA GEÇEN ZAMAN ( Borca Batıklığın Devam Edip Etmediğinin ve İyileştirme Projesindeki Hedeflerin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği/Somut Verilere Dayalı Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınacağı )
VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ BULUNMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Davacı Şirket Vekilinin İflas Ertelemeye Dair Özel Yetkisinin Olmadığı/Bu Eksiklik Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
BORCA BATIKLIĞIN DEVAM ETMESİ ( İflasın Ertelenmesi Kararının Verilebilmesi İçin Yargılama Sürecinde Geçen Zaman İçinde Borca Batıklığın Devam Edip Etmediğinin ve İyileştirme Projesindeki Hedeflerin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği - İki Yıl Önce Alınan Bilirkişi Raporlarının Karara Esas Alınamayacağı )"
179Y12.HD19.3.2012E. 2011/23505 K. 2012/8449"MEMUR MUMAMELESİNİN ŞİKAYET YOLU İLE İPTALİ ( İflas Erteleme Davasında Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği/İlamsız İcra Takibinin Tedbir Kararından Sonra Başlatıldığı – İcra Müdürlüğünün Yanlışlıkla Konulan Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verebileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( Memur Muamelesinin Şikayet Yolu İle İptali Talebi/Ticaret Mahkemesince Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği/İlamsız İcra Takibinin Tedbir Kararından Sonra Başlatıldığı – İcra Müdürlüğünün Yanlışlıkla Konulan Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verebileceği )
HACİZ VE MUHAFAZA İŞLEMİ YAPILAMAMASI ( Memur Muamelesinin Şikayet Yolu İle İptali Talebi/İflas Erteleme Davasında Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği - Borçlu Şirket Hakkında Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği )
İCRA MEMURUNUN VERDİĞİ KARARDAN DÖNEMEMESİ ( Memur Muamelesinin Şikayet Yolu İle İptali Talebi/İcra Memurunun Önceki Verdiği Kararın Dosya Kapsamı ve Yasa Hükmüne Uygun Olmadığını Fark Edip Yasaya Uygun Karar Verebileceği - Yanlışlıkla Konulan Hacizlerin Kaldırılması Kararının Doğru Olduğu )"
179Y12.HD15.3.2012E. 2012/4893 K. 2012/8121"İFLAS ERTELEME DAVASI ( Araçlar Üzerindeki Hacizlerin Baki Kalmak Kaydıyla Yediemin Olarak Davacı Şirkete Teslimine Dair Hükmün Temyiz İncelemesi Sonucu Bozulması Sebebiyle Ortadan Kalktığı )
HACİZLERİN KALDIRILMASI ( Tedbir Kararında Tedbirin Devamına Karar Verilmemesi Sebebiyle İflasın Ertelenmesine Dair Kararın Uygulanması Mümkün Olmadığı - Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılmasına Engel Olmadığı )
TEDBİR KARARI ( Tedbirin Devamına Karar Verilmemesi Sebebiyle İflasın Ertelenmesine Dair Kararın Uygulanması Mümkün Olmadığı/Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılmasına Engel Olmadığı - İflas Erteleme Davası )"
179Y23.HD6.3.2012E. 2011/4686 K. 2012/1701"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Muhafaza Tedbirinin Kaldırılmasına ve Haciz İhbarnamesine İlişkin Olarak Verdiği ve Belirtilen Nedenlerle Tam Olarak Denetlenemeyen Tedbir Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
MUHAFAZA TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Mahkemece Muhafaza Tedbirinin Kaldırılmasına ve Haciz İhbarnamesine İlişkin Olarak Verdiği ve Belirtilen Nedenlerle Tam Olarak Denetlenemeyen Tedbir Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Mahkemece Muhafaza Tedbirinin Kaldırılmasına ve Haciz İhbarnamesine İlişkin Olarak Verdiği ve Belirtilen Nedenlerle Tam Olarak Denetlenemeyen Tedbir Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )"
179Y23.HD1.3.2012E. 2011/4820 K. 2012/1576"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Rayiç Tespiti Yapılmaması ve Sadece Kasa ve Banka Kayıtlarından Hareketle Denetime Elverişli Olmayan Belirlemeler Yapıldığı - Dosyaya Muhasebe ve İşletme Tekniği Açısından Nitelikli Hiçbir Veri Konulmamasının İsabetsiz Olduğu )
ERTELEME SÜRESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Erteleme Süresi Beş Yıl İle Sınırlandırıldığı Düşünüldüğünde Tedbirlerle Sağlanan Sonuç Yargıtay İncelemesinin Yapıldığı Tarih İtibariyle Bu Süre Dolduğu/Erteleme Kararı Kesinleşmeden Ertelemenin Uzatılmasına da Karar Verilemeyeceği )
RAYİÇ TESPİTİ YAPILMAMASI ( Sadece Kasa ve Banka Kayıtlarından Hareketle Denetime Elverişli Olmayan Belirlemeler Yapıldığı/Dosyaya Muhasebe ve İşletme Tekniği Açısından Nitelikli Hiçbir Veri Konulmamasının İsabetsiz Olduğu - İflasın Ertelenmesi İstemi )
ERTELEMENİN UZATILMASI ( Erteleme Kararı Kesinleşmeden Ertelemenin Uzatılmasına da Karar Verilemeyeceği )"
179Y23.HD1.3.2012E. 2011/4641 K. 2012/1575"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Borca Batıklığın Bilanço Üzerinden Belirlenemeyeceği/Bilanço Kalemlerinden Seçme Usulüyle Tesbit Edilmesinin Yasal Düzenlemeye Uygun Olmadığı - Borca Batıklığın Belirlenmesine Esas Alınacak Rayiç Değerlerin Bilirkişilerce Varlıkların Gerekirse Yerinde İncelenmesi Suretiyle Tesbiti Yapılacağı )
BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİNE ESAS ALINACAK RAYİÇ DEĞER ( Bilirkişilerce Varlıkların Gerekirse Yerinde İncelenmesi Suretiyle Tesbiti Yapılacağı - Bilanço Kalemlerinden Seçme Usulüyle Tesbit Edilmesinin Yasal Düzenlemeye Uygun Olmadığı/Borca Batıklığın Bilanço Üzerinden Belirlenemeyeceği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Proje Kapsamındaki İşler Yerinde Görülüp Hesapların İncelenmesi Suretiyle Elde Edilecek Gelir Ve Karın Belirleneceği - Şirketin Ödemeleri Ortaklara Borçlar Ödenmemiş Sermaye Taahhütleri ve Vadeleri de Dikkate Alınarak Denetime Elverişli Raporla Tesbiti Gerektiği )
ÖDENMEMİŞ SERMAYE TAAHHÜDÜ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı Hususunun Tesbiti/Taahhütlere Karşılık Verilen Bonoların Ancak Tahsili Anında Sermayeye Katılabileceğinin Dikkate Alınacağı )
İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİNİN REDDİ ( Mahkemece Tedbirlerin Devamına Karar Verilmesinin Çelişki Yaratır Nitelikte Bulunduğu )"
179Y23.HD27.2.2012E. 2012/577 K. 2012/1402"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Mahkemece Ön Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verildiği - Davacının Borca Batık Olup Olmadığı İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığı Hususlarında Ehil Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
ÖN BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYALI OLARAK HAKÜM KURULMASI ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Ön Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verildiği/Ehil Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
ON GÜNLÜK YASAL SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA YAPILAN TEMYİZ BAŞVURUSU ( Başvurunun Reddi Gereği - İflasın Ertelenmesi Talebi )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( İflasın Ertelenmesi Talebi - 10 Günlük Süre Geçtikten Yapılan Başvurunun Reddi Gerektiği )"
179Y23.HD24.2.2012E. 2012/670 K. 2012/1352"İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI TALEBİ ( İflasın Ertelenmesinin Uzatılmasına Yönelik Talebin Reddi Halinde Önceki Verilen Tedbir Kararlarının Kendiliğinden Kalkmış Sayılacağı - Daha Önce Açılıp Yargıtay'ca Bozulan Ertenme Talebinin Tüm Yasal Yollar Tüketilerek Sonuçlandırılacağı )
İHTİYATİ TEDBİR ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Reddi Halinde Önceki Verilen Tedbir Kararlarının Kendiliğinden Kalkmış Sayılacağı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Talebin Reddi Halinde Önceki Verilen Tedbir Kararlarının Kendiliğinden Kalkmış Sayılacağı/Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
BEKLETİCİ MESELE ( İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Talebi - Daha Önce Açılıp Yargıtay'ca Bozulan Ertenme Talebinin Tüm Yasal Yollar Tüketilerek Sonuçlandırılacağı/ Davanın Sonucunun Bekleneceği )"
179Y23.HD14.2.2012E. 2011/4906 K. 2012/1025"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( İflasın Ertelenmesi Süresi İçinde Yapılamayacağı/Daha Önce Yapılmış Olanların Duracağı - Erteleme Süresi İçinde İflas Kararı Verilemeyeceği/İflas Davasının Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN İFLAS DAVASI ( Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Açılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği - Erteleme Süresi İçinde İflas Kararı Verilemeyeceği )
İFLAS ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE İFLAS KARARI ( İflas Davasının Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği/İflas Kararı Verilemeyeceği - İflas Davası Açılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
179Y23.HD9.2.2012E. 2011/4805 K. 2012/878"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Davacı Şirket Vekilinin Vekaletnamesinde İflas Ertelemeye Dair Özel Yetkinin Olmadığı - Bu Eksiklik Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLANI ( Yerel Gazete Dışında Türkiye Genelinde Yayınlanan Tirajı 50.000'in Üzerinde Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ BULUNMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Davacı Şirket Vekilinin İflas Ertelemeye Dair Özel Yetkisinin Olmadığı/Bu Eksiklik Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Davası - İyileştirme Projesindeki Tedbirlerin Hangilerinin Alındığı Yatırım Veya Faaliyetin Hangi Finansal Kaynaktan Sağlanacağı Sermaye Artırımına Gidilip Gidilmediği Mahkemeye İle Kayyım Heyetine Sunulan Bilanço Arasındaki Farka Açıklık Getiren Ek Rapor Alınacağı )
BİLANÇOLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Kayyım Heyetine Sunulan Bilanço ile Mahkemeye Sunulanın Farklı Olduğu/Bilançolar Arasındaki Bu Çelişki Belgeleriyle Tam Olarak Açıklattırılması Gerektiği )"
179Y17.HD6.2.2012E. 2011/12011 K. 2012/1118"İSTİHKAK DAVASI (İflasta İstihkak İddiasının İddiaya Konu Malın Satışından Elde Edilen Bedelin Paylaştırılması Sonuçlanıncaya Kadar İleri Sürülebileceği )
İFLASTAN ÖNCE SATILAN MALLAR (İstihkak Davası - Satış Bedelinin Ödenip Ödenmediğinın İstihkak İddiasından Önce Deftere Kaydı Yapılarak İflas Masasına Aktarılıp Aktarılmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiği )
BORCA BATIK OLMA BİLDİRİMİ (İstihkak Davası - Üçüncü Kişi Davalı ile Aynı Alanda Faaliyet Gösterdiğinden Davalının İçinde Bulunduğu Mali Durumu Bilebilecek Durumda Olduğu )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA (İstihkak Davası - Elde Edilen Para İflas Masasına Girmemişse Satışın İflas Davasının Devamı Sırasında Alacaklılardan Mal Kaçırmak İçin Danışıklı Olarak Yapıldığının Kabulü Gerektiği )"
179Y23.HD2.2.2012E. 2012/207 K. 2012/650"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (Nihai Kararla Tedbire Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Kararı Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)
TEDBİRE HÜKMEDİLMESİ (Nihai Kararla İİK'nun 179/B Md.sindeki Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Karar Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)
ARA KARAR (İflasın Ertelenmesi İstemi - Nihai Kararla Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Kararı Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)"
179Y23.HD25.1.2012E. 2011/4612 K. 2012/374"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA KEFALET BORÇLARI ( Davanın Aralarında Organik Bağ Bulunan İki Şirket Tarafından Açıldığı/Şirketin Pasifleri Arasında Sayılacağı - Mali Durum Analizi Yapılacağı/Asıl Borçlunun Ödeme Gücü ve Sair Teminatların da Gözetilerek Kefilin Borca Batıklık Bilançosuna Etkileri Üzerinde Durulacağı - Feshedilmiş Kredi Sözleşmelerinin İşleyen Temerrüt Faizleri ve Kefalet Risklerinin Gösterileceği )
BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU ( Aralarında Organik Bağ Bulunan iki Şirket Tarafından Açılan İflasın Ertelenmesi Davası/Kefalet Borçlarının Şirketin Pasifleri Arasında Sayılacağı - Asıl Borçlunun Ödeme Gücü ve Sair Teminatların Gözetilerek Bilançoya Etkileri Üzerinde Durulacağı - Feshedilmiş Kredi Sözleşmelerinin İşleyen Temerrüt Faizleri ve Kefalet Risklerini Göstererek Mali Durum Analizi Yapılacağı )
MALİ DURUM ANALİZİ ( Aralarında Organik Bağ Bulunan iki Şirket Tarafından Açılan İflas Erteleme Davası/ Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Sıfatıyla Genel Kredi Sözleşmesi İle Finansal Kredi Sözleşmeleri İmzaladıkları - Bu Borçların Borca Batıklık Bilançosuna Etkisinin İnceleneceği/Asıl Borçlunun Ödeme Gücü ve Sair Teminatların Gözetileceği - İyileştirme Projesinin İnandırıcı Olup Olmadığının İnceleneceği )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İNANDIRICILIĞI ( Aralarında Organik Bağ Bulunan iki Şirket Tarafından Açılan İflas Erteleme Davası/Detaylı Mali Durum Analizi Yapılacağı - Bilirkişi Raporu Alınacağı )"
179Y16.HD25.1.2012E. 2011/7815 K. 2012/228"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığı Saptanacağı - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunu Tam Olarak Belirlemekten Uzak Bilirkişi Raporu Dayanak Yapılarak Karar Verilemeyeceği )
ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİ ŞARTLARI ( Şirketin İflasını İstememe Suçunun Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi İçin Şartların Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Şirketin Dönem Varlıklarının ve Borçlarının Neler Olduğunu Belirlemekten Uzak Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulamayacağı )"
179Y12.HD7.12.2011E. 2011/9671 K. 2011/27079"TAKAS MAHSUP TALEBİ ( Süreye Tabi Olmayıp Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Ödeme İddiasının Beş Günlük Süre İçinde Yapılmadığından Bahisle Red Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ÖDEME İDDİASI ( Takas Mahsup Talebini İleri Sürmenin Bir Süreye Tabi Olmadığı - Borçlunun da Alacaklı Hakkında Başlattığı ve Kesinleşen Takibe Konu Alacağı Hakkındaki Takas Mahsup Talebi İncelenerek Değerlendirilmesi Yerine Reddinin Hatalı Olduğu )"
179Y23.HD6.12.2011E. 2011/1729 K. 2011/2357"İFLASIN ERTELENMESİ ( Karar Verilebilmesi İçin Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi İsteminde Bulunan Şirketlerce Sunulan İyileştirme Projesinin Somut Uygulanabilir Ciddi İnandırıcı ve Şirketi Borcu Bataklıktan Kurtarabilecek Nitelikte Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )
ŞİRKETİN MALİ DURUMU ( İflasın Ertelenmesine Karar Verilebilmesi İçin Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi İsteminde Bulunan Şirketlerce Sunulan İyileştirme Projesinin Somut Uygulanabilir Ciddi İnandırıcı ve Şirketi Borcu Bataklıktan Kurtarabilecek Nitelikte Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )"
179Y12.HD6.12.2011E. 2011/9362 K. 2011/26801"İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİ ( Borçtan Şahsen Sorumlu Değil İse de Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Asıl Borçluya Hem de Kendisine Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHTAR TEBLİĞ ETTİRİLMESİ ( Borç Muaccel Hale Geldikten Sonra Adı Geçen Hakkında Ayrı Bir Takip Yapılması Daha Sonra Bu Takibin İlk Takip İle Birleştirilmesi Konusunda Alacaklı Vekiline Mehil Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İpotek Veren 3. Kişiye İhtar Tebliğ Ettirilmesi - Borç Muaccel Hale Geldikten Sonra Adı Geçen Hakkında Ayrı Bir Takip Yapılması Daha Sonra Bu Takibin İlk Takip İle Birleştirilmesi Konusunda Alacaklı Vekiline Mehil Verilmesi Gerektiği )
MUACCELİYET İHBARI ( Şikayetçi Hakkında Bir Muacceliyet İhbarı Gönderilmeksizin Süren Bir Takipte Borçlu Sıfatıyla İcra Emri Tebliğ Edilmek Suretiyle Takibe Dahil Edilmesi Kamu Düzenine Aykırı Bir Durum Olduğundan Bu Husus Süresiz Şikayet Konusu Yapılabileceği )"
179Y12.HD6.12.2011E. 2011/8900 K. 2011/26705"İFLASIN ERTELENMESİ ( "İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl" İfadesi İle Belirlenen Sürenin İflasın Ertelenmesinde "Erteleme Kararının Verildiği Tarihten Önceki Bir Yıl" Olarak Kabulü Gerektiği )
ERTELEME KARARI ( İflasın Ertelenmesine Karar Verildiğine Göre Takibe Konu İşçi Alacakları İİK'nun 206/1. Sırasındaki Alacaklardan Olup İİK'nun 179/B-3 Md.sindeki İstisna Kapsamında Kaldığından Şikayetin Reddi Gereği )
İSTİSNA KAPSAMINDA KALAN ALACAKLAR ( İflasın Ertelenmesine Karar Verildiğine Göre Takibe Konu İşçi Alacakları İİK'nun 206/1. Sırasındaki Alacaklardan Olup Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( İflasın Ertelenmesine Karar Verildiğine Göre Takibe Konu İşçi Alacakları İİK'nun 206/1. Sırasındaki Alacaklardan Olup İİK'nun 179/B-3 Md.sindeki İstisna Kapsamında Kaldığından Şikayetin Reddi Gereği )"
179Y12.HD6.12.2011E. 2011/8639 K. 2011/26826"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Eden Alacakları İle İflas Nedeniyle İş İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine Hak Etmiş Oldukları Tazminatlarına İlişkin Takiplerin Erteleme Kararı Bulunsa Bile Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği)
HACİZ YOLUYLA TAKİP (İhbar ve Kıdem Tazminatı - İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacakları İle İflas Nedeniyle İş İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine Hak Etmiş Oldukları Tazminatlarına İlişkin Takiplerin Erteleme Kararı Bulunsa Bile Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği)
ERTELEME KARARI (İhbar ve Kıdem Tazminatı - İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacakları İle İflas Nedeniyle İş İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine Hak Etmiş Oldukları Tazminatlarına İlişkin Takiplerin Erteleme Kararı Bulunsa Bile Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği)"
179Y12.HD14.11.2011E. 2011/5720 K. 2011/21780"İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ ( İflasının Ertelenmesine Karar Verilen Borçlu Şirketten Dava Konusu Alacağın 1. Sırada Bir Alacak Olduğunun Gözetileceği - Mahkemece Borçlu Lehine Verilen Tedbir Kararının İstisnası Sayılacağı )
İŞÇİ ALACAKLARININ ÖNCELİKLİ OLMASI ( İflasının Ertelenmesine Karar Verilen Borçlu Şirket Lehine Bulunan Tedbir Kararının İşçi Alacaklarını Kapsamadığı - Alacağın 1 Yıllık Süre İçerisinde Bulunduğu/Mahkemece Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( İflasının Ertelenmesine Karar Verilen Borçlu Şirket Lehine Bulunan Tedbir Kararının İşçi Alacaklarını Kapsamadığı - Alacağın 1 Yıllık Süre İçerisinde Bulunduğu/Mahkemece Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
179Y23.HD3.11.2011E. 2011/616 K. 2011/1574"İFLASIN ERTELENMESİ ( Şirketin Borca Batık Olması Sunduğu İyileşirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Bulunması Fevkalade Mühletten Yararlanılmış ise Bu Sürenin Geçmiş Olması Gereği - Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Ticaret Kanununda Düzenlenen Usullere Belirlenmesi Gereği )
BORCA BATIK ŞİRKET ( İflasın Ertelenmesi Yargılamasında Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Ticaret Kanununda Düzenlenen Hükümlere Göre Belirlenmesi Gereği - Borca Batık Şirketin Başaka Firmalara Avans Vermesinin Olağan Bir Durum Olmadığı )"
179Y12.HD3.11.2011E. 2011/5063 K. 2011/21472"İFLASIN ERTELEMESİ DAVASI (Tedbir Kararı - İcra Hakiminin Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararı Yorumlayarak Başka Bir Sonuca Ulaşamayacağı )
İCRA HAKİMİNİN MAHKEME KARARINI YORUMLAMASI (İflasın Ertelemesi Davasında Verilen Tedbir Kararının İcra Hakimince Yorumlanarak Başka Bir Sonuca Ulaşılamayacağı - İcra Hakiminin Mahkemece Verilen Kararı Yorumlayamayacağı )"
179Y12.HD20.10.2011E. 2011/2627 K. 2011/19573"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Sebebiyle Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 S. K.'na Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İflasın Ertelenmesi Davası Sebebiyle Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 S. K.'na Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağından Tedbir Kararının Verildiği Tarihten Sonra Başlatılan Takibin İptali Gereği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İflasın Ertelenmesi Davası Sebebiyle Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 S. K.'na Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Başlamış Takipler de Duracağı )
TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası Sebebiyle Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 S. K.'na Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağından Tedbir Kararının Verildiği Tarihten Sonra Başlatılan Takibin İptali Gereği )"
179Y23.HD13.10.2011E. 2011/455 K. 2011/1040"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (Borca Batıklığın Tespiti Halinde İyileştirmenin Ne Şekilde Olacağına İlişkin Somut Veriler Araştırılmalı Şirketin Borçlanmaya Devam Ettiği Yönündeki İddialar Üzerinde Durulması Gerektiği - Yetersiz Bilirkişi Raporu İle Hüküm Kurulamayacağı)
BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ (Halinde İyileştirmenin Ne Şekilde Olacağına İlişkin Somut Veriler Araştırılmalı Şirketin Borçlanmaya Devam Ettiği Yönündeki İddialar Üzerinde Durulması Gerektiği - Yetersiz Bilirkişi Raporu İle Hüküm Kurulamayacağı)
HACİZ TUTANAKLARI (Mahallinde Şirket Yetkilisinin Şirkete Ait Haczi Kabil Malların Bulunmadığı Yönündeki Saptamalar Olduğu Bildirildiğinden Bu Yön Üzerinde Durulması Gerektiği - İflas İsteyen Vekilinden İflas Ertelemeye İlişkin Özel Vekaletnamesi Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği)"
179Y23.HD11.10.2011E. 2011/387 K. 2011/1004"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (İflasın Ertelenmesinin Uzatılmasını İsteyen Davacının İyiniyetli Olup Olmadığı ve İyileştirme Projesinin Ciddiliğinin Bu Suretle Saptanması Gerekirken Bunlar Üzerinde Durulmadan Davanın Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği)
İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI İSTEMİ (İsteyen Davacının İyiniyetli Olup Olmadığı ve İyileştirme Projesinin Ciddiliğinin Bu Suretle Saptanması Gerekirken Bunlar Üzerinde Durulmadan Davanın Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği)
İYİLEŞTİRME PROJESİ (İflasın Ertelenmesi Talebi - İflasın Ertelenmesinin Uzatılmasını İsteyen Davacının İyiniyetli Olup Olmadığı ve İyileştirme Projesinin Ciddiliğinin Bu Suretle Saptanması Gerektiği)"
179Y23.HD22.9.2011E. 2011/687 K. 2011/471"İFLASIN ERTELENMESİ ( Şirketin Borca Batık Olması Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması Ciddi ve İnandırıcı İyileştirme Projesinin Bulunması ve Fevkalade Mühletten Faydalanmamış Olması Gereği - Aktif Değerlerin Rayiç Değerlere Göre Belirlenmesi Gereği )
BORCA BATIK ŞİRKET ( Aktiflerinin Şirketin Pasifini Karşılamaya Yetmemesi Borçlarının Aktifinden Fazla Olması Halinde Gerçekleşeceği - Şirketin Aktifinde Bulunan Bina Techizat Makine Tesislerin Bulunduğu Yerde İncelenerek Rayiç Değerlere Göre Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )"
179Y12.HD20.9.2011E. 2011/681 K. 2011/16138"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI (Sadece Borçlu İçin Verilen Tedbir Kararının Hakkında Tedbir Kararı Bulunmayan İcra Kefili Yönünden Sonuç Doğurmayacağı - Hakkında Tedbir Kararı Bulunmayan İcra Kefili İçin Takibin Durması Kararının İsabetsiz Olduğu )
İCRA KEFİLİ (İflasın Ertelemesi Davasında Sadece Borçlu İçin Verilen Tedbir Kararının İcra Kefili İçin Sonuç Doğurmayacağı - İcra Kefilinin Aynı Zamanda İflas Ertelemesi Davasında Hakkında Tedbir Kararı Verilen Şirketin Yetkilisi Olmasının Sonuca Etkisi Bulunmadığı )
TAKİBİN DURDURULMASI (İflas Ertelemesi Davasında Verilen Tedbir Kararının İcra Kefiline Etkisi Olmadığı - İcra Kefilinin Hakkında Tedbir Kararı Bulunanan Şirketin Yetkilisi Olmasının Sonuca Etkisi Olmadığı Takibin Durdurulması Kararı Verilemeyeceği )"
179Y23.HD15.9.2011E. 2011/494 K. 2011/352"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı İflasın Ertelenmesine Karar Verilmesi İçin Şirketin Borca Batık Durumda Olması Gerektiği - Bilirkişi Raporunda Finansal Kiralama Konusu Malların Finansal Kiralama Şirketi Mülkiyetinde Olduğu Gözetilerek Sorumlulukların Değerlendirileceği/Yargılama Boyunca Beklenen İstihkak/Hak Ediş Alacaklarının Akıbetinin İnceleneceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( İflasın Ertelenmesi Davası/Bilirkişi Raporlarının Borç ve Zarar Kalemlerinin Belirlenmesiyle Sınırlı Olmaması Gerektiği - Finansal Kiralama Konusu Malların Finansal Kiralama Şirketi Mülkiyetinde Olduğu Göz Önünde Tutularak Sorumlulukların Değerlendirilip Yargılama Boyunca Beklenen İstihkak Hak Ediş Alacaklarının Akıbetinin de İnceleneceği )
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN ŞİRKET AKTİFİNDE GÖSTERİLEMEMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Malların Finansal Kiralama Şirketinin Mülkiyetinde Olduğu )
BEKLENEN ALACAKLARIN AKIBETİNİN ARAŞTIRILMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Yargılama Boyunca Beklenen İstihkak Alacaklarının İnceleneceği/Şirketin Katılmayı Planladığı İhalelerin Sonuçları Üzerinde Durulacağı )
İHALELERİN SONUÇLARININ İNCELENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası – Bilirkişi Raporunda Şirketin Katılmayı Planladığı İhalelerin Sonuçları Üzerinde Durulacağı )"
179Y23.HD15.9.2011E. 2011/460 K. 2011/334"İFLASIN ERTELENEBİLMESİ ŞARTLARI ( Şirketlerin Borca Batık Durumda Olması Mali Durumlarının İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Bulunması ve Fevkalade Mühletten Faydalanmamış Olması Gerektiği)
BİRDEN FAZLA ŞİRKETİN İFLAS ERTELEME TALEBİNDE BULUNABİLECEĞİ ( İflas Ertelenebilmesi Şartlarının Şirketler Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi ve Gerçekleşmesi Gerektiği)
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflas Erteleme Talebinde İflasın Ertelenebilmesi İçin Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olacağı - Bu Projede Açıklanan Sermaye Artırım Taahhüdüne Ortakların Uyup Uymadığı Hususunun Araştırılacağı)
İFLAS ERTELEMEDE BİLİRKİŞİ RAPORU ( Şirketin Üretiminin ve Karlılığının Artırılması İçin Gerekli Finansman Kaynaklarının Ortakların Şirkete Olan Borçlarının Tam Olarak Belirleneceği - İyileştirme Projesinde Açıklanan Sermaye Artırım Taahhüdüne Ortakların Uyup Uymadığı Hususunun Açıklanacağı)"
179Y23.HD13.9.2011E. 2011/845 K. 2011/254"BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU ( Şüpheli Ticari Alacakların Niteliği Kaynaklandığı Hukuki İlişki İle Takip Veya Davaya Konu Yapılıp Yapılmadığının Yapılmışsa Sonucunun Açıklanması Gerektiği - Bilanço Aktifinde Yer Almasına Dayalı Hüküm Kurulamayacağı/İflasın Ertelenmesi Davası )
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK ( İflasın Ertelenmesi Davası - Niteliği Kaynaklandığı Hukuki İlişki İle Takip Veya Davaya Konu Yapılıp Yapılmadığının Yapılmışsa Sonucunun Açıklanması Gerektiği/Bilançoda Yazılı Olması Sebebiyle Denetim Yapılmaksızın Bilanço Aktifinde Yer Almasına Dayalı Hüküm Tesisinin Bozmayı Gerektirdiği )
İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İyileştirme Projesinin Dosyaya Konmaması Suretiyle Bu Konuda Denetim Yapılmasına Olanak Sağlanmamasının Doğru Bulunmadığı )
İYİLEŞTİRME PROJESİNİN DOSYADA YER ALMAMASI ( Denetim Yapılma İmkanını Ortadan Kaldırdığından Doğru Olmadığı - İflasın Ertelenmesi Davası )"
179Y23.HD14.7.2011E. 2011/561 K. 2011/99"İFLASIN ERTELENMESİ ( Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması ve Fevkalade Mühletten Yararlanmamış Olması Gerektiği)
LİMİTED ŞİRKETİN İFLASININ ERTELENMESİ TALEBİ ( Şirketin Borca Batık Durumda Olup Olmadığının Tespit Edileceği/Borca Batık Durumda İse Islahının Mümkün Olup Olmadığının İnceleneceği - Bilirkişi Raporu Hüküm Vermeye Yeterli Olmadığından Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı)
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi Talebinde Tespit Edilmesi Gerektiği/Borca Batık Durumda İse Islahının Mümkün Olup Olmadığının İnceleneceği - İyileştirme Projesinin Somut Bilgi ve Belgelerle Desteklenip Desteklenmediğinin Belirleneceği)
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebinde Şirket Borca Batık İse İyileştirme Projesinin Somut Bilgi ve Belgelerle Desteklenip Desteklenmediğinin Belirlenerek Karar Verileceği)
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Talebinde Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı - Yeni Heyetten Şirketin Sermaye Arttırımı ve Aldıkları Tahsilatlardan Sonra Halen Borca Batık Olup Olmadığının Aktiflerin Rayiç Değerleri Esas Alınarak Tespit Ettirileceği)"
179Y16.HD11.7.2011E. 2011/2550 K. 2011/4214"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Vergi Dairesine Verilen Bilançodan İflasın İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespitinin Mümkün Olduğu - İcra Dosyasındaki Haciz Talebinde Bulunma İşleminin Atılı Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü İle Şikayet Hakkının Düşürülemeyeceği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Şirketin İflasını İstememek Suçu - İcra Dosyasındaki Haciz Talebinde Bulunma İşleminin Atılı Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü İle Şikayet Hakkının Düşürülemeyeceği )
ŞİRKETİN AKTİF VE PASİF DURUMU ( Öncelikle Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği - Şirketin İflasını İstememek Suçu )"
179Y12.HD7.7.2011E. 2010/32744 K. 2011/14823"İFLASIN ERTELENMESİ ( Tedbir Kararında Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği - Takibin İptali ya da Hacizlerin Kaldırılmasına İlişkin Bir Karar Bulunmadığı Gibi Söz Konusu Hacizlerin Tedbirin Geçerli Olmadığı Tarihler Arasında Konulmduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )
TEDBİR KARARINDA TAKİPLERİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ ( Takibin İptali ya da Hacizlerin Kaldırılmasına İlişkin Bir Karar Bulunmadığı Gibi Söz Konusu Hacizlerin Tedbirin Geçerli Olmadığı Tarihler Arasında Konulduğu - Şikayetin Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İflasın Ertelenmesi - Tedbir Kararında Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği - Takibin İptali ya da Hacizlerin Kaldırılmasına İlişkin Bir Karar Bulunmadığı Gibi Söz Konusu Hacizlerin Tedbirin Geçerli Olmadığı Tarihler Arasında Konulduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )"
179Y12.HD21.6.2011E. 2010/31494 K. 2011/12863"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Verilen Tedbir Kararı Alındığı Tarihten İtibaren Hüküm İfade Edeceği - İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Hiç Bir Takip İşlemi Yapılamayacağı )
HACZİN KALDIRILMASI ( İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Hiç Bir Takip İşlemi Yapılamayacağı - Tedbir Kararından Sonra Borçluya Ait Araçlar Üzerine Konulan Hacizlerin Kaldırılmasına Verilmesi Gereği )"
179Y16.HD20.6.2011E. 2011/1748 K. 2011/3706"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurları Tarafından - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Ortaya Çıkarılması Gereği )
SERMAYE ŞİRKETİ ( İdare ve Temsil Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurları Tarafından İflasın İstenmemesi - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Ortaya Çıkarılması Gereği/Ticari Defter ve Banka Hesapları Üzerinden Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurları Tarafından İflasın İstenmemesi - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Ortaya Çıkarılması Gereği/Ticari Defter ve Banka Hesapları Üzerinden Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )"
179Y16.HD20.6.2011E. 2010/8228 K. 2011/3668"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Er Olarak Silah Altında Bulunan Sanığın Savunmasının Tespiti İçin Gönderilen Tebligatın İş Yerindeki Adresine 35.Maddesine Göre Tebliğinin Usulüne Uygun Olmadığı - Kovuşturma İşleminin Terhis Tarihine Kadar Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ER OLARAK SİLAH ALTINDA BULUNAN SANIK ( Şirketin İflasını İstememek/Savunmasının Tespiti İçin Gönderilen Tebligatın İş Yerindeki Adresine 35.Maddesine Göre Tebliğinin Usulüne Uygun Olmadığı - Kovuşturma İşleminin Terhis Tarihine Kadar Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KOVUŞTURMA İŞLEMİ ( Terhis Tarihine Kadar Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Şirketin İflasını İstememek/Er Olarak Silah Altında Bulunan Sanığın Savunmasının Tespiti İçin Gönderilen Tebligatın İş Yerindeki Adresine 35.Maddesine Göre Tebliğinin Usulüne Uygun Olmadığı )"
179Y11.HD16.6.2011E. 2009/11773 K. 2011/7602"ŞİRKETİN SERMAYE ARTTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Şirketin Aciz Halinde Bulunduğu Şüphesini Uyandıran Emareler Mevcut İse Yönetim Kurulunun Şirket Aktiflerinin Satış Fiyatları Esas Alınarak Bir Ara Bilanço Düzenlenmesi Gerektiği )
SERMAYENİN 2/3'ÜNÜN KARŞILIKSIZ KALDIĞININ BELİRLENMESİ ( Genel Kurulca Sermayenin Tamamlanmasına ya da Mevcut 1/3 Sermaye İle Yetinmeye Karar Vermesi Gerektiği - Şirketin Sermaye Arttırımına İlişkin Genel Kurul Kararının İptali İstemi )
ACİZ HALİNDE BULUNMA ( Şirketin Sermaye Arttırımına İlişkin Genel Kurul Kararının İptali İstemi - Şirketin Aciz Halinde Bulunduğu Şüphesini Uyandıran Emareler Mevcut İse Yönetim Kurulunun Şirket Aktiflerinin Satış Fiyatları Esas Alınarak Bir Ara Bilanço Düzenlenmesi Gerektiği )"
179Y10.HD16.6.2011E. 2008/17701 K. 2011/8944"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Takip Dosyasındaki Alacaklar ve Nitelikleri Tespit Edilmeli ve Davanın Yasal Dayanağının 506 S. Kanun'un 80 ve 6183 S. Kanun'un Mükerrer 35. Maddelerinden Hangisi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
SİGORTA PRİMLERİ VE FER'İLERİ'NE İLİŞKİN İSTEM ( İdari Para Cezalarının Tahsilinde Uygulanamayacağı da Nazara Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Takip Dosyasındaki Alacaklar ve Nitelikleri Tespit Edilmeli ve Davanın Yasal Dayanağının 506 S. Kanun'un 80 ve 6183 S. Kanun'un Mükerrer 35. Maddelerinden Hangisi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
179Y19.HD15.6.2011E. 2011/2606 K. 2011/8013"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Borca Batıklığın Saptanmasında Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Tespit Edilerek Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Rayiç Değerlerinin Belirlenmesi Gerektiği )
BORCA BATIKLIĞIN SAPTANMASI ( Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Tespit Edilerek Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Rayiç Değerlerinin Belirlenmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi İstemi )
RAYİÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Borca Batıklığın Saptanmasında Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Tespit Edilerek Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Rayiç Değerlerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
179Y16.HD30.5.2011E. 2010/7575 K. 2011/3099"TASFİYE MEMURLARININ ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMESİ ( Şirketi Temsil Yetkisinin Her İki Sanıkta da Bulunduğu - Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar da Dikkate Alınarak Suçun Oluşumunda Rolü Olan Temsilci Belirlenip Buna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )
ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ ( Her İki Sanıkta da Bulunduğu/Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar da Dikkate Alınarak Suçun Oluşumunda Rolü Olan Temsilci Belirlenip Buna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği - Tasfiye Memurlarının Şirketin İflasını İstememek )
ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Şirketi Temsil Yetkisinin Her İki Sanıkta da Bulunduğu - Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar da Dikkate Alınarak Suçun Oluşumunda Rolü Olan Temsilci Belirlenip Buna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )"
179Y16.HD30.5.2011E. 2010/7550 K. 2011/3100"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının Gerekip Gerekmediğinin Saptanması Gerektiği )
ŞİRKETİN DEFTER VE BİLANÇOLARININ İNCELENMESİ GEREĞİ ( Şirketin İflasını İstememek Suçu - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Bilançolar Getirtilip Birlikte Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulduktan Sonra Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Sanıklara Verilen Hapis Cezasının 5237 S. TCK'nun 50. Md.sinin 3. Fıkrası Uyarınca Bu Maddenin 1. Fıkrasında Yazılı Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğunun Dikkate Alınmamasının Doğru Olmadığı )"
179Y19.HD21.4.2011E. 2011/1037 K. 2011/5383"İFLASIN ERTELENMESİ ( Mahkemece Bu Şirketin Öncelikle Borca Batık Durumda Olup Olmadığı Rayiç Değerlere Göre Tespit Edilmesi Gerektiği - Borca Batık Durumda İse Bu Kez Islahının Mümkün Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi - Mahkemece Şirketin Öncelikle Borca Batık Durumda Olup Olmadığı Rayiç Değerlere Göre Tespit Edilmesi Gerektiği/Borca Batık Durumda İse Bu Kez Islahının Mümkün Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği )
MALÎ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ ( Amacıyla Şirket Tarafından Bildirilen Proje Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Rayiç Değerler ve Yapılan Araştırma ve İnceleme Sonucu Elde Edilen Gerçekçi Verilere Göre Bilirkişilerce Yeniden Oluşturulacak Şirket Bilançosu da Dikkate Alınarak Sonuca Gidileceği )
MUVAZAA ( Şirket Borçlarının Muvazaalı Olarak Aktiften Fazla Olması Sonucunu Doğuracak Kötü Niyetli Davranışların Önüne Geçmek ve Sermaye Şirketinin Borca Batık Olup Olmadığını ve İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığını Alacaklılara Kanıtlama Olanağı Vermek Amacıyla İflasın Ertelenmesi Talebinin İlanı Gerektiği )"
179Y19.HD6.4.2011E. 2011/1950 K. 2011/4481"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Rayiç Değerlerinin Bilirkişilerce Tespit Edilecek Gerçek Veriler Dikkate Alınarak Şirketin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenlenmesi Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi/Şirketin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenleneceği - Bilirkişi Kök Raporunda Projenin Gerçekleşebilir Olmadığı Belirtilmesine Rağmen İflas Erteleme Kararı Verildiği )
ŞİRKETİN AKTİFİNDE YER ALAN VARLIKLAR ( İflas Erteleme Davası - Şirketin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenlenmesi Gerektiği )
İFLAS TALEBİ ( Hakkında Bir Karar Verilmeden Önce İflas Avansının Yatırılması Gerekli Olup Bu Husus Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
179Y19.HD30.3.2011E. 2011/1443 K. 2011/4127"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İflasın Ertelenmesi Halinde Borçlu Hakkında Takip Yapılamayacağı ve Yapılan Takiplerin Duracağı Yönünde İhtiyati Tedbir Uygulaması Başlayacağı - Yargıtay'ca Hükmün Bozulması Halinde Dahi Yeni Bir Karar Verilene Kadar Tedbirlerin Mevcudiyetini Koruyacağı )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Kabulü Halinde Borçlu Hakkında Takip Yapılamayacağı ve Yapılan Takiplerin Duracağı Yönünde İhtiyati Tedbir Uygulaması Başlayacağı - Yargıtay'ca Hükmün Bozulması Halinde Dahi Yeni Bir Karar Verilene Kadar Tedbirlerin Mevcudiyetini Koruyacağı )
İHTİYATİ TEDBİR ( İflasın Ertelenmesi Halinde Borçlu Hakkında Takip Yapılamayacağı ve Yapılan Takiplerin Duracağı Yönünde İhtiyati Tedbir Uygulaması Başlayacağı - Yargıtay'ca Hükmün Bozulması Halinde Dahi Yeni Bir Karar Verilene Kadar Tedbirlerin Mevcudiyetini Koruyacağının Gözetileceği )"
179Y19.HD16.3.2011E. 2011/749 K. 2011/3328"İFLASIN ERTELENMESİ ( Erteleme Koşullarının Olup Olmadığı Araştırılarak Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflas Erteleme Talebinin İflas Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede İlan Edilmesi Gerektiği )
ERTELEME KOŞULLARI ( Olup Olmadığı Araştırılarak Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflas Erteleme Talebinin İflas Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede İlan Edilmesi Gerektiği )
İLAN ZARURETİ ( İflas Erteleme Talebinin İflas Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede İlan Edilmesi Gerektiği )"
179Y19.HD2.3.2011E. 2011/1314 K. 2011/2762"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İflasın Ertlenmesi Davası - Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Rayiç Değerlerinin Mahkeme Tarafından Atanan Yeminli Bilirkişiler Aracılığıyla Tespiti Gerekli Olup Bilirkişilerce Tespit Edilecek Gerçek Veriler Dikkate Alınarak Şirketlerin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenlenmesi Gerektiği )
RAYİÇ DEĞERLER ( İflasın Ertlenmesi Davası - Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Rayiç Değerlerinin Mahkeme Tarafından Atanan Yeminli Bilirkişiler Aracılığıyla Tespiti Gerektiği/Şirketlerin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenlenmesi Gerektiği )
SERMAYE ŞİRKETİNİN VEYA KOOPERATİFİN BORCA BATIK OLMASI ( Halinde Bu İstemin İlanına İlişkin Bir Düzenleme Yapılmadığı - İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığını Alacaklılara Kanıtlama Olanağı Vermek Amacıyla İflasın Ertelenmesi Talebinin İ.İ.K.nun m. 166.II Hükmündeki Usulle İlan Edilmesi Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLANI ( İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığını Alacaklılara Kanıtlama Olanağı Vermek Amacıyla İflasın Ertelenmesi Talebinin İ.İ.K.nun m. 166.II Hükmündeki Usulle İlan Edilmesi Gerektiği )"
179Y19.HD2.3.2011E. 2011/1143 K. 2011/2760"İFLASIN ERTELENMESİ ( Şirketin Bilirkişi Kök Raporunda Önerilen Yeni Kaynak Girişini 20 Aylık Yargılama Süresince Sağlayamaması - Cüz'i Ödemenin Sermaye Arttırımı Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Anlamına Gelemeyeceği )
BORCA BATIK ŞİRKET ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Dava Süresince Mali Durumu Daha da Bozulan ve Ekonomik Yönden Toparlanma Sürecine Giremeyen Şirketin İyileştirme Projesinin İnandırıcılığının Kalmadığı/Talebin Reddi )
ŞİRKETİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÖNERİLEN KAYNAK GİRİŞİNİ SAĞLAYAMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi - Dava Süresince Mali Durumu Daha da Bozulan ve Ekonomik Yönden Toparlanma Sürecine Giremeyen Şirketin İyileştirme Projesinin İnandırıcılığının Kalmadığı )"
179Y19.HD2.3.2011E. 2010/14629 K. 2011/2747"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Şirket Borçlarının Muvazaalı Olarak Aktiften Fazla Olması Sonucunu Doğuracak Kötü Niyetli Davranışların Önüne Geçmek ve Sermaye Şirketinin Borca Batık Olup Olmadığını ve İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
ŞİRKET BORÇLARININ MUVAZAALI OLMASI ( Aktiften Fazla Olması Sonucunu Doğuracak Kötü Niyetli Davranışların Önüne Geçmek ve Sermaye Şirketinin Borca Batık Olup Olmadığını ve İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Şirket Borçlarının Muvazaalı Olarak Aktiften Fazla Olması Sonucunu Doğuracak Kötü Niyetli Davranışların Önüne Geçmek ve Sermaye Şirketinin Borca Batık Olup Olmadığını ve İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )"
179Y19.HD16.2.2011E. 2011/699 K. 2011/1911"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Bilirkişilerin Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Her Türlü Aktif ve Pasif Unsurlarını İncelemesi ve Değerlerini Tespit Etmesi İflas Erteleme Kurumunun Mahiyetinden Kaynaklanan Hukuki Bir Gereklilik Olduğu )
ŞİRKETİN BORCA BATIK OLUP OLMADIĞI ( Bilirkişilerin İflas Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Her Türlü Aktif ve Pasif Unsurlarını İncelemesi ve Değerlerini Tespit Etmesi İflas Erteleme Kurumunun Mahiyetinden Kaynaklanan Hukuki Bir Gereklilik Olduğu )
AKTİF VE PASİF UNSURLARIN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Bilirkişilerin İflas Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla İncelemesi ve Değerlerini Tespit Etmesi İflas Erteleme Kurumunun Mahiyetinden Kaynaklanan Hukuki Bir Gereklilik Olduğu )"
179Y12.HD15.2.2011E. 2010/19645 K. 2011/706"İLAMLI İCRA İLE KIDEM TAZMİNATI VE ALACAKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Tahakkuk Tarihinin İflas Erteleme Kararından Bir Yıldan Daha Uzun Süre Önce Olduğu - 2004 S.K. Md.206'da Belirtilen 1. Sıraki Alacaklardan Olmadığından Takip Yapılamayacağı )
İFLASIN ERTELENMESİ ( İşçilik Alacaklarının Tahakkuk Tarihinin Daha Önce Olduğu/Sonrasında İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği - Ertelenme Kararı Verilmesinden Bir Sene Önceki Tahakkuk Etmiş Alacaklara Sadece Takip Yapılabileceği )
İFLASIN ERTELENMESİNDEN ÖNCEKİ BİR YIL İÇİNDE TAHAKKUK ETMİŞ İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Kararın Verildiği Tarihten Bir Sene Öncekiler İçin Takip Yapılabileceği - Tahakkuk Tarihi Daha Öncesi Olduğundan Takip Yapılamayacağı )"
179Y19.HD2.2.2011E. 2010/12992 K. 2011/1010"İFLASIN ERTELENMESİ ( Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Nedeni Şirketin Borca Batıklığının Belirlenmesinin ve İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Tespitinin Hakimde Olmayan Olması da Beklenmeyen Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektirdiği )
ŞİRKETİN BORCA BATIKLIĞININ BELİRLENMESİ ( İflasın Ertelenmesi - Bilirkişi Raporunda Şirketin Sadece Aktif Pasif ve Borca Batıklık Rakamlarına Yer Verilmiş Olup Bir Şirket Bilançosunda Bulunması Gereken Diğer Unsurlara Yer Verilmemesinin İsabetsizliği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi - Bilanço Bilgilerinden ve Dolayısıyla Yeterli Özel ve Teknik Bilgilerden Yoksun Bir Görüşün İsabeti Yargıtay Tarafından Denetlenemeyeceği )"
179Y19.HD6.12.2010E. 2010/9700 K. 2010/13813"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Projesinde Sermaye Artırıcı veya Yeni Ortak Alınması Taahhüdünde Bulunan Şirketin Henüz Ödenmemiş Sermayesinin Bulunduğunun Dikkate Alınacağı - Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
ŞİRKETİN ÖDENMEMİŞ SERMAYESİNİN BULUNMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Projesinde Sermaye Artırıcı veya Yeni Ortak Alınması Taahhüdünde Bulunan Şirketin Henüz Ödenmemiş Sermayesinin Bulunduğunun Dikkate Alınacağı )
BİLİRKİŞİ KURULUNDA BULUNAN UZMANIN İFLAS ERTELEMESİ TALEP EDİLEN ŞİRKETE KAYYUM OLARAK ATANMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu )
İFLASI ERTELENEN ŞİRKETE ATANAN KAYYUMUN BİLİRKİŞİ KURULUNDA YER ALMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu )"
179Y19.HD1.12.2010E. 2010/11134 K. 2010/13671"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI (Kayyumun İyileştirme Projesine Esas Teşkil Eden İşte Aksama Meydana Geldiğini Belirttiği - Bu Hususun Üzerinde Durulacağı)
İYİLEŞTİRME PROJESİNDE AKSAMA MEYDANA GELMESİ (İflasın Ertelenmesi Davası - Kayyumun İyileştirme Projesine Esas Teşkil Eden İşte Aksama Meydana Geldiğini Belirttiği - Bu Hususun Üzerinde Durulacağı)"
179Y16.HD8.11.2010E. 2010/4358 K. 2010/6469"ŞİKAYET HAKKI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunda Şikayet Süresinin Belirlenmesi İçin Suçun Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği - Suç Oluştuysa Hangi Tarihte Oluştuğunun Saptanacağı )
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( İflasın İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Araştırılacağı - Suç Oluştuysa Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
SUÇUN TESPİTİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunda Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespit Edileceği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler ve Bilançoların Bilirkişi Tarafından İnceleneceği )
SUÇ TARİHİ ( Sermaye Şirketinin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmeyeceği/Gerekiyorsa Hangi Tarihte Suçun Oluştuğunun Tespit Edileceği - Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
TİCARİ DEFTERLER ( Sermaye Şirketinin İflasının İstememek Suçunda Borçlu Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmeyeceği - Suçun Oluştuğunun Tespiti İçin Defterlerin ve Bilançoların Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulacağı )"
179Y12.HD21.10.2010E. 2010/11074 K. 2010/25032"İFLASIN ERTELENMESİ (Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmakta Olup Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı - Evvelce Başlamış Takipler de Duracağı)
İHTİYATİ TEDBİR KARARI (İflasın Ertelenmesi - Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmakta Olup Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı/Evvelce Başlamış Takipler de Duracağı)
TAKİBİN DURMASI (İflasın Ertelenmesi - Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmakta Olup Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı/Evvelce Başlamış Takipler de Duracağı)
TAHLİYE KARARININ İNFAZI (Borçlunun Bulunduğu Yerden Tahliyesinin Bu Amacın Gerçekleştirilmesine İmkan Tanımayacağı - Hiçbir Takip Yapılamaz Hükmünden Tahliye Kararının İnfazının da Bu Aşamada Mümkün Olamayacağı)"
179Y19.HD13.10.2010E. 2010/7226 K. 2010/11231"İFLASIN ERTELENMESİ ( Borca Batıklığın Tespiti Sırasında Kaydi Değerlerin Değil Rayiç Değerlerin Esas Alınması Gerektiği )
RAYİÇ DEĞER TESPİTİ ( Mahkeme Tarafından Atanan Konusunda Uzman Yeminli Bilirkişiler Aracılığıyla Tespiti Gerekli Olup Bilançoda Kayıtlı Değerler Üzerinden Varsayımlara Dayalı Olarak Borca Batıklık Konusunda Bir Sonuca Ulaşılamayacağı )
BORCA BATIKLIK ( Rayiç Değerlerin Mahkeme Tarafından Atanan Konusunda Uzman Yeminli Bilirkişiler Aracılığıyla Tespiti Gerekli Olup Bilançoda Kayıtlı Değerler Üzerinden Varsayımlara Dayalı Olarak Borca Batıklık Konusunda Bir Sonuca Ulaşılamayacağı )"
179Y19.HD13.10.2010E. 2010/5516 K. 2010/11219"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Yetersiz Verilerden Kaynaklanan Eksikliklerden Dolayısıyla Koşula Bağlı Görüş Bildirilmesi ve Mahkemece Bu Şekilde Oluşturulan Bilirkişi Raporu Hükme Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği )
PROJENİN CİDDİ VE İNANDIRICILIĞI KONUSUNDA BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI ( İflasın Ertelenmesi İstemi /Özellikle de Borca Batıklıktan Kurtulmasının Mümkün Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişinin Özel ve Teknik Bilgisine Başvurulduğu - Koşula Bağlı Görüş Bildirilmesinin İsabetsizliği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - Yetersiz Verilerden Kaynaklanan Eksikliklerden Dolayısıyla Koşula Bağlı Görüş Bildirilmesi ve Mahkemece Bu Şekilde Oluşturulan Bilirkişi Raporu Hükme Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği )"
179Y16.HD27.9.2010E. 2010/433