Önceki Endeks ( Madde 127-139)

MADDE 1-17 / 18-38 / 39-58 / 59-66 / 67 / 68 / 69-72 / 74-88 / 89-97 / 98-126 / 127-139 / 140-164 / 165-169 / 170-184 / 185-235 / 236-269 / 270-282 / 283-339 / 340-366

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 140

YARGITAY

140Y12.HD7.12.2017E. 2016/23247 K. 2017/15270"İHALE ALICISI ADINA TESCİLE DAİR İŞLEMLERİN İPTALİ ( Birden Fazla Alacaklının Bulunduğu Durumlarda İcra Müdürlüğünce Öncelikle İİK. 140.Md.si Gereğince Sıra Cetveli Yapılmalı ve Alacaklılara Diğer Alacaklara Yönelik İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Tanınması Gereği Alacağının Rüçhanlı Olup Olmadığı ve Öne Sürdüğü Diğer Hususlar Sıra Cetveli Yapıldıktan Sonra İtiraz Halinde Tartışılacak Hususlar Olup Bu Aşamada İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Düzenlemekten İmtina Etmesinin Mümkün Olmadığı )
PARANIN PAYLAŞTIRILMASI ( İhale Alıcısı Adına Tesciline Dair İşlemlerin İptali - Birden Fazla Alacaklının Bulunduğu Durumlarda İcra Müdürlüğünce Öncelikle İİK. 140.Md.si Gereğince Sıra Cetveli Yapılmalı ve Alacaklılara Diğer Alacaklara Yönelik İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Tanınması Gereği )
SIRA CETVELİ ( İhale Alıcısı Adına Tesciline Dair İşlemlerin İptali - Alacaklıların İtirazlarını İleri Sürebilmesi İçin Öncelikle Sıra Cetveli Yapılacağı )"
140Y23.HD9.10.2017E. 2015/6897 K. 2017/2605"ÜST SINIR İPOTEĞİ (Bankanın Teminat Altına Almış Olduğu Doğmuş ve Doğacak Alacakların Tamamını İpotek Konusu Taşınmazın Satış Bedelinden Rüchanlı Olarak Kaşılayabileceği - Bankanın İpotekten Doğan Ancak Henüz Hakkında İcra Başlatılmayan Kalan Alacağın Sıra Cetveline Dahil Edilemeyeceği Yönündeki Şikayetin Reddi Gereği)
RÜCHANLI ALACAK (Üst Sınır İpoteği - Doğmuş ve Doğacak Alacakların İpoteğin Satış Bedelinden Karşılanabileceği)"
140Y12.HD4.7.2017E. 2016/17610 K. 2017/10038"İHALE BEDELİNİN YATIRILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Diğer Bir İcra Takip Dosyasından Yapılan İhalede İhale Konusu Taşınmazı Alacağına Mahsuben Aldığını Belirterek - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak İhale Alıcısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlendikten Sonra İhale Alıcısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılması Gerektiği )
SIRA CETVELİ YAPILMADAN VE TAŞINMAZ ÜZERİNDE HACİZ VE İPOTEKLERİ BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ALACAKLARININ MİKTARLARININ NE OLDUĞU BELİRLENMEDEN ALACAKLIDAN İHALE BEDELİNİ YATIRMASININ İSTENEMEYECEĞİ ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak İhale Alıcısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlendikten Sonra İhale Alıcısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılacağı )"
140Y12.HD6.4.2017E. 2016/14300 K. 2017/5710"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Birden Fazla Alacaklının Bulunması ve İhale Bedelinin Alacağı Karşılamaması Nedeniyle İcra Müdürlüğünün Şikayet Konusu Kararının İptaline ve Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİ ( Alacaklıların İtirazlarını İleri Sürebilmesi İçin Öncelikle Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği - Şikayete Konu İcra Müdürlüğü Kararında Sıra Cetveli Yapılmaksızın İhale Bedelinin Ödendiği Görülmekle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜÇHANLI ALACAK ( İhale Konusu Aracın Kaydında Birden Fazla Haczin Bulunduğu - Şikayetçi ve Diğer Alacaklıların Alacaklarının Rüçhanlı Olup Olmadığı ve Öne Sürdükleri Diğer Konular Sıra Cetveli Yapıldıktan Sonra Tartışılacak Hususlar Olup Bu Aşamada İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Düzenlemekten İmtina Edemeyeceği )
BİRDEN FAZLA ALACAKLININ BULUNMASI DURUMUNDA İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( İcra Müdürlüğünce Öncelikle Sıra Cetveli Yapılması ve Alacaklılara Diğer Alacaklara Yönelik İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Tanınması Gerektiği - Sıra Cetveli Yapılmaksızın İhale Bedelinin Ödenmesinin Doğru Olmadığı )"
140Y23.HD23.3.2017E. 2016/6008 K. 2017/919"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemenin Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Yetkili Mahkemeyi Belirlemesinin Doğru Olmadığı )
MAAŞ HACZİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Posta İşletme Merkezince Yasa Uyarınca Düzenlendiği Anlaşılan ve Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmünde Tanımlanan Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Hakimin Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmayıp Kanunları Resen Uygulamakla ve Neticeye Vardırmakla Yükümlü Olduğu - Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğuna Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
MUVAZAA İDDİASI ( Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlıkta 6100 S. HMK'nun 5. Md. Hükmü Uyarınca Yetkili Mahkeme Belirlenerek Uyuşmazlığın Esasının Çözümlenmesi Gerektiği )"
140Y12.HD2.3.2017E. 2016/11526 K. 2017/3079"MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Birden Fazla Alacaklı Bulunması - Mahkemece İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İ.İ.K.'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verileceği)
BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI (Mahkemece İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İ.İ.K.'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsizliği - Şikayet)
SIRA CETVELİNİN YAPILMASI (Şikayet/Birden Fazla Alacaklı Bulunması - Mahkemece İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İ.İ.K.'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verileceği)"
140Y23.HD1.3.2017E. 2015/7397 K. 2017/647"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Müflis Şirketin Alacaklısı Bankanın Alacağını Şikayetçiye Devir ve Temlik Ettiği/İflas İdaresine Bildirmediği/İcra Dairesince Tebligatın İlgili Bankaya Yapılmasının Usule Uygun Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Sıra Cetveline Şikayet - Alacağını Şikayetçiye Devir ve Temlik Eden Müflis Şirketin Alacaklısı Bankanın Bu Durumu İflas İdaresine Bildirmesi Gerektiği - Şikayetçiye Tebligat Yapılmamasının Yasal Sorumluluğunun Bankaya Ait Olduğu/İcra Dairesince Tebligatın İlgili Bankaya Yapılmasının Usule Uygun Olduğu )"
140Y23.HD23.1.2017E. 2016/7826 K. 2017/111"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Tarihli Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Olarak İlgili Banka Tarafından Açılan Davanın İcra Hukuk Mahkemesi Dosyasında Devam Ettiği - Bu Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyeceği Anlaşıldığı/Dava Dosyasının Bekletici Mesele Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KONU İLE DERDEST BAŞKA BİR DOSYA BULUNMASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Davanın Konusuna İlişkin Olarak İlgili Banka Tarafından Açılan Davanın İcra Hukuk Mahkemesi Dosyasında Devam Ettiği - Bu Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyeceği Anlaşıldığı/Dava Dosyasının Bekletici Mesele Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Aynı Tarihli Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Olarak İlgili Banka Tarafından Açılan Davanın İcra Hukuk Mahkemesi Dosyasında Devam Ettiği - Bu Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyeceği Anlaşıldığı/Dosyanın Sonucunun Beklenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Sıra Cetvelinin İptali )"
140Y23.HD1.11.2016E. 2015/5672 K. 2016/4837"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklı Şirketin Taşınmaza Haciz İşlemi Uygulayarak Süresinde Satış Talebinde Bulunup Satış Avansını Yatırdığı/İcra Memurunun Kıymet Takdiri İşleminin Tamamlanmadığından Bahisle Satış Talebini Reddettiği - Red Kararı Alacaklının Haczinin Düşmesine Sebep Teşkil Etmediğinden Hakkın Kaybına Neden Olacak Bir Karar Olmadığı/Şikayetçinin Haczinin Ayakta Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ TALEBİ REDDİ ( Kıymet Takdiri İşleminin Tamamlanmadığından Bahisle/Alacaklı Süresinde Satış Talep Ederek Satış Avansını Yatırdığı - Red Kararının Alacaklının Haczinin Düşmesine Sebep Teşkil Etmediğinden Hakkın Kaybına Neden Olacak Bir Karar Olmadığı/Alacaklı Kendisine Yüklenen İşlemleri Yerine Getirdiğinden Haczinin Ayakta Olduğu/Şikayetçinin Diğer Şikayetleri Değerlendirilerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HACZİN DÜŞMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi/Alacaklı Şirketin Taşınmaza Haciz İşlemi Uygulayarak Süresinde Satış Talebinde Bulunup Satış Avansını Yatırdığı - İcra Memurunun Kıymet Takdiri İşleminin Tamamlanmadığından Bahisle Satış Talebini Reddettiği/Red Kararının Alacaklının Hakkının Kaybına Neden Olacak Bir Karar Olmadığı/Alacaklı Kendisine Yüklenen İşlemleri Yerine Getirdiğinden Haczinin Ayakta Olduğu )"
140Y12.HD24.6.2016E. 2016/2642 K. 2016/17800"ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - Bağımsız Bölümlerde Şikayetçi Üçüncü Kişiye Ait İpotekle Birlikte Başkaca İpoteklerin de Bulunduğu/İhalelerin Kesinleştiği/Satış Bedellerinin Taşınmazlar Üzerindeki İpotek Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilip Kesinleşecek Sıra Cetvelinin Sonucuna Göre İşlem Tesisi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Şikayet - Taşınmazların İhalelerinin Kesinleştiği/Satış Bedellerinin Taşınmazlar Üzerindeki İpotek Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/Paranın İpotek Alacaklılarına Alacakları Oranında Ödendiği/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verileceği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREKTİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Yapılan İhalelerin Kesinleştiği/Satış Bedellerinin Taşınmazlar Üzerindeki İpotek Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapıldığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
İHALE BEDELİNİN TÜM ALACAKLARI KARŞILAMAMASI ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilip Kesinleşecek Sıra Cetvelinin Sonucuna Göre İşlem Tesisi Gerektiği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Şikayet )"
140Y12.HD8.6.2016E. 2016/2770 K. 2016/16208"BAŞKACA REHİN VE HACİZLERİN BULUNDUĞU ARAÇ ( Üçüncü Kişiye İhale Edildiği - İhalesinin Kesinleştiği ve Satış Bedelinin Araç Üzerindeki Rehin ve Haciz Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilip Kesinleşecek Sıra Cetvelinin Sonucuna Göre İşlem Tesisi Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SIRA CETVELİ YAPILMADAN ÖDEME YAPILMASI İŞLEMİNE YÖNELİK ŞİKAYET ( İİK.'Nun 17/2. Md. Hükmü Doğrultusunda Birden Fazla Alacaklı Bulunması ve İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İİK'nun 140.Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ BEDELİNİN ARAÇ ÜZERİNDEKİ REHİN VE HACİZ ALACAKLARININ TAMAMINI KARŞILAMADIĞI ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilip Kesinleşecek Sıra Cetvelinin Sonucuna Göre İşlem Tesisi Gerekirken Doğrudan Paranın Takip Alacaklısına Ödenmesinin Yasal Olmadığı )"
140Y23.HD18.4.2016E. 2015/5159 K. 2016/2431"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI ( Sıra Cetveline Kayıtta Haciz Talebi Tarihine Bakılması Gerektiği - İşçilik Alacaklarına İmtiyazın Hacze İştirak ile Tanınacağı/Kamu Alacağına İştirak Edilemeyeceği )
HACZE İŞTİRAK ( Sıra Cetveline Şikayet Davası/Sıra Cetveline Kayıtta Haciz Talebi Tarihine Bakılması Gerektiği - İşçilik Alacaklarına İmtiyazın Hacze İştirak ile Tanınacağı/Kamu Alacağına İştirak Edilemeyeceği )
KAMU ALACAĞI ( Sıra Cetveline Şikayet Davası/ İşçilik Alacaklarına İmtiyazın Hacze İştirak ile Tanınacağı/Kamu Alacağına İştirak Edilemeyeceği - Sıra Cetveline Kayıtta Haciz Talebi Tarihine Bakılması Gerektiği )"
140Y12.HD5.4.2016E. 2015/33341 K. 2016/10053"İCRA MÜDÜRÜNÜN GÖNDERDİĞİ MUHTIRANIN İPTALİ TALEBİ (Satışa Çıkarılan Taşınmazın İpotek Alacaklısı Tarafından Alacağına Mahsuben Alınmak İstemesi ve Taşınmaz Üzerinde Alıcının Yaptığı Takip Sebebiyle Koydurduğu İpotekten Önce Konulmuş Başkaca Haciz Bulunması Halinde Sıra Cetveli Yapılması Gerekeceği)
BİRDEN FAZLA ALACAKLI (İcra Müdürlüğünce Yapılacak Sıra Cetvelinden Sonra İpotek Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlenerek İpotek Alacaklısı Olan İhale Alıcısından Alacağı Temellük Eden Aleyhine Fark Doğduğu Despit Edilirse İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği)
SIRA CETVELİNİN YAPILMADIĞI (Şikayetçinin Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanıp ve Dolayısıyla Şikayetçi Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilmeden İpotek Alacaklısı Olan İhale Alıcısından Alacağı Temellük Eden Şikayetçiye Üçüncü Kişi Bankanın Alacak Miktarını Yatırması İçin Süre Verilmesine Dair Kararın Hatalı Olduğu)"
140Y12.HD12.1.2016E. 2015/23515 K. 2016/429"ŞİKAYET (Gümrük Vergisinin Ödenmesine İlişkin İhale Alıcısına Muhtıra Gönderilmesi/İşlemin İptali - İhale Bedeli Tüm Alacakları Karşılamaya Yetmediğinden ve Şikayetçi Taraf Kendi Alacağının Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden Bu İddianın Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Mümkün Olacağı/Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklıya Muhtıra Gönderilemeyeceği Gözetilerek Sıra Cetveli Yapılması Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği)
İHALE BEDELİNİN TÜM ALACAKLARI KARŞILAMAYA YETMEMESİ (Gümrük Vergisinin Ödenmesine İlişkin İhale Alıcısına Muhtıra Gönderilmesi/İşlemin İptali - İhale Bedeli Tüm Alacakları Karşılamaya Yetmediğinden ve Şikayetçi Kendi Alacağının Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden İddianın Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Gerektiği/Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklıya Muhtıra Gönderilemeyeceği)
SIRA CETVELİ (Gümrük Vergisinin Ödenmesine İlişkin İhale Alıcısına Muhtıra Gönderilmesi/İşlemin İptali - İhale Bedeli Tüm Alacakları Karşılamaya Yetmediğinden ve Şikayetçi Taraf Kendi Alacağının Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden Bu İddianın Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Gerektiği/Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklıya Muhtıra Gönderilemeyeceğinden Sıra Cetveli Yapılması Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği)"
140Y12.HD9.11.2015E. 2015/17384 K. 2015/27288"YEDİEMİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Muhafaza Tedbirinin Uygulandığı Takip Dosyasından Değil Ayrı Bir Takibin Konusu Yapılarak Takibin İtiraz Edilmeksizin Kesinleşdiği Ve Paraya Çevirme Aşaması Tamamlandığı/Bu Durumda Yedieminlik Ücretinin Satış Bedelinden Öncelikle Ödenmesi Mümkün Olmayıp Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmeyeceğinin Anlaşılması Halinde İcra Dairesince Alacaklıların Bir Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Yediemin Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Suretiyle İcra Takibinde Rehinli Aracın Satışı Üzerine Satış Bedelinden Artan Başkaca Para Bulunmadığından Sıra Derece Kararı Yapılmasına Yer Olmadığına Yönelik Kararının Kaldırılması Talebi - Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmeyeceğinin Anlaşılması Halinde İcra Dairesince Alacaklıların Bir Sıra Cetveli Yapılacağı )
ŞİKAYET ( Yediemin Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Suretiyle İcra Takibinde Rehinli Aracın Satışı Üzerine Satış Bedelinden Artan Başkaca Para Bulunmadığından Sıra Derece Kararı Yapılmasına Yer Olmadığına Yönelik Kararının Kaldırılması Talebi/Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmeyeceğinin Anlaşılması Halinde İcra Dairesince Alacaklıların Bir Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği )"
140Y23.HD19.10.2015E. 2015/6819 K. 2015/6685"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - İcra Müdürlüğünce Tanzim Edilen Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAFLARIN DELİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - Mahkemece Her Ne Kadar Ortada Bir Sıra Cetveli Olmadığı Şeklinde Gerekçe Kurulmuş İse De Bu Gerekçenin Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği/Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilmeden Sonuca Gidilemeyeceği )"
140Y12.HD15.9.2015E. 2015/13119 K. 2015/21074"HACİZ KOYDURAN ALACAKLININ TAŞINMAZI İHALE İLE SATIN ALMASI (Kendisinden Önce Gelen Başka Alacaklı Bulunmaması Halinde Alacağı Oranında Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği Satış Bedelini Alacağına Mahsup Edebileceği - Birden Fazla Alacaklı Bulunması Halinde İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının Bedeli Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlenek Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gereği)
ALACAKLININ İHALE BEDELİNİ YATIRMASI (Alacaklının Yaptığı Takip Nedeniyle Koydurduğu Hacizden Önce Gelen Başka Alacaklı Bulunması Halinde Sıra Cetveli Yapılması Gereği - Alacaklının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlendikten Sonra Alacaklı Aleyhine Fark Çıkması Halinde İhale Bedelini Yatırmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılması Gereği)"
140Y12.HD26.5.2015E. 2015/690 K. 2015/14466"HACİZLİ TAŞINMAZIN SATIŞINDAN İPOTEK ALACAKLISINA ÖDEME YAPILMASINA YÖNELİK İŞLEMİN ŞİKAYET YOLU İLE İPTALİ TALEBİ ( İcra Müdürlüğü Tarafından Satış Bedelinden Elde Edilen Paranın Tümünün Sıra Cetveli Yapılması için İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Gereği - Şikayetin Reddinin Hatalı Olduğu )
SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( İcra Müdürlüğünce Satış Bedelinden Elde Edilen Paranın Tümünün Sıra Cetveli Yapılması için İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Gerektiği - Sıra Cetveli Yapılmadan Evvel İpotek Alacaklısına Ödeme Yapılmasının Doğru Olmadığı/Hacizli Malın Satışı/Sıra Cetveli )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ OLANAĞININ TANINMIŞ OLMASI ( Sıra Cetveli Düzenlenirken İpotekli Alacaklılar ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Sıra Cetvelinde Gösterilmesi Gerektiği - İtirazların Çözümünün Ancak Sıra Cetveli Yapılarak Aşılabileceğinin Gözetilmesi Gereği/Sıra Cetveline İtiraz/İpotek Alacaklısı )"
140Y12.HD25.5.2015E. 2015/4672 K. 2015/14179"YEDİEMİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEPLİ İCRA TAKİBİ ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi - Rehinli Taşınırın Satılması ve Satış Bedelinden Alacağa Yetecek Miktarın Dosyaya Gönderilmesi Sonrasında Kalan Para İle MTV Borcunun Ödenmesi Yönünde Talimat Yazıldığı/Talimat İcra Müdürlüğünce Satış Bedelinden Öncelikle MTV Borcunun Ödendiği/Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olduğu - Borçluya Ait Para Veya Satılan Malın Tutarı Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulması Halinde İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılması Gerektiği/Sıra Cetveli Yapılmadan Taşınırın MTV Borcunun Ödenmesinin Bozma Sebebi Olduğu )
SIRA CETVELİ YAPILMAKSIZIN ÖNCELİKLE MTV BORCUNUN ÖDENMESİ ( Satış Bedelinin Öncelikle Alacak Miktarının Karşılaması Kalan Para Olması Halinde MTV Borcunun Ödenmesi İçin Talimat İcra Müdürlüğüne Talimat Yazıldığı - Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği/Yedieminlik Ücretinin Tahsili İstemi )"
140Y23.HD7.5.2015E. 2014/4725 K. 2015/3428"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
MAAŞ HACZİ ( Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleriyle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nunn Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü Gerektiği )
MUVAZAA ( Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü İle Genel İlkelere ve İspat Usulüne Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz )"
140Y12.HD17.3.2015E. 2014/31377 K. 2015/6198"BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI ( İhale Bedelinin Alacağı Karşılamaması Nedeniyle İİK'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
ALACAKLININ KENDİ ALACAKLARININ ÖNCELİKLİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ ( Bu İddialarının Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Mümkün Olacağından Sıra Cetveli Yapılması ve Bu Şekilde Alacaklıya İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Verilmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Birden Fazla Alacaklı Bulunması ve İhale Bedelinin Alacağı Karşılamaması Nedeniyle İİK'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
140Y12.HD12.3.2015E. 2015/2583 K. 2015/5687"TAŞINMAZ ÜZERİNDE HACİZLER OLMASI ( İpotek Sahibi Alacaklı Bankanın Taşınmazını Aldığı - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği/Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verileceği )
ŞİKAYET ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişilerce Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/Sıra Cetveli Yapılmadan Sıra Cetvelinin Yapılabilmesi İçin İhale Bedelinin Yatırılmasının İstenmesinin Doğru Olmadığı )
İPOTEK SAHİBİ ALACAKLI BANKANIN TAŞINMAZI ALMASI ( Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler Olduğu - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Alacaklının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği - Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verileceği )
İHALE BEDELİNİ YATIRMAK ÜZERE SÜRE VERME ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılacağı - Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılması Zorunlu Olduğu )"
140Y12.HD5.3.2015E. 2014/29403 K. 2015/4789"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İl Özel İdaresince İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubu Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiğinden İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmak Üzere Paranın İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ HACİZ ( İcra Müdürlüğü İşleminin İptali - İl Özel İdaresince İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubunun Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiği/Haczin Kalktığından Hareketle İcra Müdürlüğünce Paranın İl Özel İdaresine Gönderilmesinin Doğru Olmadığı )
TEMİNAT MEKTUBU ( İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubu Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiğinden İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmak Üzere Paranın İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesi Gerektiği - İcra Müdürlüğü İşleminin İptali )
SIRA CETVELİ ( İcra Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - İl Özel İdaresince İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubunun Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiği/İcra Müdürlüğünce Paranın Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMİNATA KONAN HACZİN KALDIRILMASI ( İcra Hukuk Mahkemesinin Kararında İl Özel İdaresindeki Teminata Konan Haczin Kaldırılmasına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı - Paranın İade Edilmesi İşleminin İptali İle Paranın Müdürlükçe Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
140Y12.CD5.3.2015E. 2014/29710 K. 2015/4930"İCRA TAKİBİ YAPAN MALEZYA FİRMASINA TEMİNAT YATIRMASI YÖNÜNDEKİ İCRA DAİRESİ KARARININ İPTALİ ( Mahkemece İstemin Reddinin Hatalı Olduğu - Uluslararası Sözleşmelerin Bulunduğu/Mütekabiliyet Şartı/İngiliz Hükümeti ile Yapılan Sözleşme/Malezyanın Bağımsızlığının Anlaşma Kapsamından Çıkarmayacağının Kabulü )
ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNİN ADALET BAKANLIĞINA SORULMASI GEREĞİ ( Malezyanın Bağımsızlığı Kazanmasının Sözleşmeyi Geçersiz Kılmayacağı )
İNGİLİZ DEVLETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME ( Malezyanın Bağımsızlığını Kazanmış Olmasının Sözleşmeyi Geçersiz Kılmayacağı - Yerel Mahkemece Bağımsızlık Nedeniyle Malezyanın Uluslararası Anlaşma Kapsamında Olmadığı Yönündeki Kararının Hatalı Olduğu/Hukuki Dayanaktan Yoksun Olduğu/Adalet Bakanlığına Sorulması Gereği )
BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir ise Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılması Gerektiği - Mahkemece Şikayetin Reddi Yönünde Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Teminat Gösterme Şartı )
TEMİNAT GÖSTERMEDEN İSTİSNA ( Yerel Mahkemece Anılan Uluslararası Sözleşmenin Adalet Bakanlığına Gönderilerek Sözleşmedeki Muafiyetin Malezya'nın Bağımsızlığını Kazanmasıyla Geçersiz Hale Gelip Gelmediğinin Sorularak Sonuca Göre Karar Verileceği - İngiliz Devleti ile Yapılan Uluslararası Sözleşme )"
140Y12.HD17.2.2015E. 2014/32019 K. 2015/3124"SIRA CETVELİ YAPILMASI TALEBİNİ REDDEDEN MEMUR İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İcra Dairesinin Borçlunun 3. Kişilerdeki Alacakları Üzerinde Başka Hacizler Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü Bulunmadığına İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu - İlk Haczi Koyan İcra Dairesinin Üçüncü Kişi Nezdinde Borçluya Ait Alacak Üzerine Konan Hacizlerle İlgili Bilgiyi Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEZDİNDE BORÇLUYA AİT ALACAK ÜZERİNE KONULAN HACİZLER ( İlk Haczi Koyan İcra Dairesince Alacak Üzerindeki Hacizlere İlişkin Bilginin Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği - Üçüncü Kişiden Gelen Paranın Dosya Alacaklısına Ödenmiş Olmasının Sıra Cetveli Yapılmasına Engel Olmadığı/Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Yanlışlıkla Ödemesi Yapılan Paranın O Kimseden Geri Alınabileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MAHCUZ PARA ÜZERİNDEKİ DİĞER HACİZLERİ BİLDİRMEMESİ ( Haczedilen Paranın İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderildiği/İcra Müdürlüğünce Dosyaya Gelen Paradan Takip Alacaklısına Dosya Borcu Ödenerek Fazla Paranın Parayı Gönderen Üçüncü Kişiye İade Edildiği - İlk Haczi Koyan İcra Dairesinin Üçüncü Kişi Nezdinde Borçluya Ait Alacak Üzerine Konan Hacizlerle İlgili Bilgiyi Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olduğu/Haczin Talimatla Uygulanması Halinde Sıra Cetvelinin Esas İcra Dairesince Düzenleneceği - Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu/Şikayetin Kabulü İle Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
140Y12.HD13.1.2015E. 2014/30336 K. 2015/422"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın İhalesi Sonucu Elde Edilen Paradan İpotek Bedelleri Ödendikten Sonra Kalan Paranın Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
ŞİKAYETÇİNİN TARAFI OLMADIĞI TAKİP DOSYASI ( Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Olmadığı - Mahkemece Belirtilen Sebeplerle Şikayetçinin İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET ( Şikayet Eden Üçüncü Kişi İcra Dosyasının Tarafı Değil İse de Haciz Alacaklısı Olması Sebebiyle Aktif Husumet Ehliyeti Olduğu - Şikayetçi Tarafı Olmadığı İcra Müdürlüğü'nün Dosyasındaki Haczin Düştüğüne Dair Şikayetini Ancak İİK'nun 140. Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Aynı Kanunun 142. Md. Göre Şikayet Yolu İle İleri Sürebileceği )
HACZİN DÜŞTÜĞÜNE DAİR ŞİKAYET ( Şikayetçi Tarafı Olmadığı İcra Müdürlüğü'nün Dosyasındaki Haczin Düştüğüne Dair Şikayetini Ancak İİK'nun 140. Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Aynı Kanunun 142. Md. Göre Şikayet Yolu İle İleri Sürebileceği )"
140Y12.HD12.1.2015E. 2014/23591 K. 2015/157"İHALE BEDELİ YATIRMA SÜRESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın Haciz Alacaklısı Şikayetçiye İhale Edildiği ve İhale Bedelini Yatırması İçin 10 Gün Verildiği - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Haciz Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Şikayetin Reddine Karar Verilmemesi Gerektiği )
İHALE ALICISININ 10 GÜNLÜK BEDEL YATIRMA SÜRESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Şikayetin Reddedilemeyeceği - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Haciz Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Haciz Alacaklısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Yatırmak Üzere Süre Verileceği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Taşınmazın Haciz Alacaklısı Şikayetçiye İhale Edildiği ve İhale Bedelini Yatırması İçin 10 Gün Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği Haciz Alacaklısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Yatırmak Üzere Süre Verileceği/Reddinin İsabetsizliği )
HACİZ KONULAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI ( Taşınmazın Haciz Alacaklısı Şikayetçiye İhale Edildiği ve İhale Bedelini Yatırması İçin 10 Gün Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği Haciz Alacaklısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Yatırmak Üzere Süre Verileceği )"
140Y12.HD22.12.2014E. 2014/32509 K. 2014/31030"ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN MÜDÜRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ ŞİKAYETİ ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatıldığı/Borçluya Ait Menkullerin Alacağa Mahsuben İhale Edildiği - 3. Kişinin İcra Müdürlüğünden Sıra Cetveli Yapılması Talebinin Reddedildiği/Satış Tutarının Bütün Alacakları Ödemeye Yetmediği Durumda Haczi İlk Koyan İcra Dairesinin ve Talimatla Haciz Konulması Halinde Esas İcra Dairesinin Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu - İhale Bedeli Yatırması Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI TALEBİ ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatıldığı/Borçluya Ait Menkullerin Alacağa Mahsuben İhale Edildiği - 3. Kişinin İcra Müdürlüğünden Sıra Cetveli Yapılması Talebinin Reddedildiği/Birden Fazla Alacaklı Olduğundan Satış Tutarının Bütün Alacakları Ödemeye Yetmediği Durumda Haczi İlk Koyan İcra Dairesinin ve Talimatla Haciz Konulması Halinde Esas İcra Dairesinin Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu - İhale Bedeli Yatırması Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği )
BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNMASI ( Satış Tutarının Bütün Alacakları Ödemeye Yetmediği Durumda Haczi İlk Koyan İcra Dairesinin ve Talimatla Haciz Konulması Halinde Esas İcra Dairesinin Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu )"
140Y12.HD25.4.2014E. 2014/9206 K. 2014/12307"DERECE KARARI YAPILMASI ( Borçluya Ait Paranın veya Satılan Malın Tutarı Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulması Halinde İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılması Gerektiği - Derece Kararının Yapılması İçin Mutlaka Satış Sonucu Para Elde Edilmesinin Zorunlu Olmadığı )
SIRA CETVELİ YAPILMAKSIZIN BAKİYE İHALE BEDELİNİN TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ HESABINA AKTARILMASI ( Bakiye İhale Bedelinin Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu Olarak Taşıtlar Vergi Dairesi Hesabına Aktarıldığı - Şikayetçi Kendi Alacağın Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden Sıra Cetveli Yapılacağı/İtirazlar Sırasında Tartışılması Gereken Alacağın Rüçhanlı Olması Durumu Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan İcra Müdürlüğünün Karar Veremeyeceği )
ŞİKAYETÇİNİN KENDİ ALACAĞININ ÖNCELİKLİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ ( Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği - İtirazlar Sırasında Tartışılması Gereken Alacağın Rüçhanlı Olması Durumu Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan İcra Müdürlüğünün Karar Verme Yetkisi Bulunmadığı )"
140Y12.HD25.2.2014E. 2014/1111 K. 2014/5193"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Davacının İhale Konusu Taşınmazı Alacağına Mahsuben Aldığını - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğundan ve İhale Bedeli Alacakları Karşılamadığından Sıra Cetvelinin Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Sıra Cetvelinin Yapılabilmesi İçin İhale Bedelinin Yatırılmasının İstenmesinin Doğru Görülmediği - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
SIRA CETVELİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Mahkemece Birden Fazla Alacaklı Bulunması Nedeniyle İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının İhale Bedelini Yatırmasının Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilirse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılacağı )
İHALE BEDELİNİ YATIRMAK ÜZERE SÜRE VERİLMESİ ( Alacaklının İhale Konusu Taşınmazı İhalede Alacağına Mahsuben Aldığı/Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Haciz Bulunduğu - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının İhale Bedelini Yatırmasının Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilirse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılacağı )
BİRDEN FAZLA ALACAKLININ BULUNMASI ( Davacının İhalede İhale Konusu Taşınmazı Alacağına Mahsuben Aldığını - İhale Bedeli Alacakları Karşılamadığından Sıra Cetveli Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Sıra Cetveli Yapılmadan Sıra Cetvelinin Yapılabilmesi İçin İhale Bedelinin Yatırılmasının İstenmesinin Doğru Olmadığı )"
140Y12.HD19.2.2014E. 2013/35072 K. 2014/4439"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmazın Tapu Kaydından Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklılara İtirazlarını İleri Sürme Hakkı Tanınacağı )
ŞİKAYET ( Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmazın Tapu Kaydından Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİ ( Tasarrufun İptali Davası/Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmaz Üzerinde Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verileceği )
ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞ ( Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmazın Tapu Kaydında Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
140Y23.HD14.1.2014E. 2013/7887 K. 2014/87"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI İPTAL İSTEMİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Mahkemenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Yapılan Sıralamanın İİK.nın 140/1. Md.si Uyarıca İcra Müdürlüğü'nce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Olduğu Gibi İspat Yükünün Davalıda Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlığın Bu İlkelere Göre Çözümlenmesinin Doğru Olmadığı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )
NETİCE-İ TALEPLE BAĞLI OLMA ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek ve İspat Yükü Davalıya Yüklenerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
İSPAT YÜKÜ YÖNÜNDEN GENEL İLKELERE UYGUN OLARAK UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Hakim Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Bunlara Bağlı Netice-İ Taleplerle Bağlı ve Fakat Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmadığı/İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )"
140Y12.HD16.12.2013E. 2013/33626 K. 2013/40130"ŞİKAYET ( Şikayetçi Satış İşleminin İptalini İstemiş İse de Şikayetinin Nedeni Kendisinin de Rehin Alacağı Bulunduğu ve Bu Alacağının Dikkate Alınmadığına İlişkin Olup Hukuki Tavsifin Hakime Ait Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Mahkemece İcra Müdürlüğünce İİK 140.Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
SIRA CETVELİ ( Şikayet - Hukuki Tavsifin Hakime Ait Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Mahkemece İcra Müdürlüğünce İİK 140.Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Şikayetinin Nedeni Kendisinin de Rehin Alacağı Bulunduğu ve Bu Alacağının Dikkate Alınmadığına İlişkin Olup Hukuki Tavsifin Hakime Ait Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Mahkemece İcra Müdürlüğünce İİK 140.Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğine Karar Verileceği )"
140Y23.HD19.9.2013E. 2013/4297 K. 2013/5554"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (SGK Başkanlığında Yapılan Sıralamanın Bir Sıra Cetveli Olmadığı - SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının Paylaştırma İşlemine Yönelik Şikayeti İnceleme Görevinin İcra Mahkemelerine Ait Olmadığı)
SGK BAŞKANLIĞINDA YAPILAN PAYLAŞTIRMA İŞLEMİ (Sıra Cetveli Olmayıp Kaydi Hacizlerin Tarihlerinin Gösterildiği Bir Listeleme İşlemi Olduğu - Bu İşleme Yönelik Şikayeti İncelemenin İcra Mahkemesinin Görevi Dahilinde Olmadığı/İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu)
YARGI YOLU (SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının Paylaştırma İşlemine Yönelik Şikayeti İncelemenin İcra Mahkemelerinin Değil İdari Bir İşlemin İptali Olarak İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu - Sıra Cetveline Şikayet)
GÖREV (Sıra Cetveline Şikayet - Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Paylaştırma İşlemine Yönelik Şikayeti İncelemenin İcra Mahkemelerinin Değil İdari Bir İşlemin İptali Olarak İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu)
İDARİ İŞLEM (SGK Başkanlığında Yapılan Sıralama Bir Sıra Cetveli Olmayıp Kaydi Hacizlerin Tarihlerinin Gösterildiği Bir Listeleme İşlemi Olduğu - İdari Bir İşlemin İptalinin İdari Yargıdan İstenebileceği/İdari Yargının Görevli Olduğu Sonucuna Varılması Gerektiği)"
140Y12.HD17.9.2013E. 2013/19331 K. 2013/28902"HACİZLİ MALLARIN SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLARA YETMEMESİ ( İcra Dairesince Alacaklılar Listesi Yapılması Gereği - Kendi Alacaklarının Önceliği Bulunduğu İddiasıyla Yapılan Şikayet Yargılamasında Şikayetçinin İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Vermek Amacıyla Sıra Cetveli Yapılması Kararı Verilmesi Gereği )
ALACAĞIN ÖNCELİKLİ OLDUĞU ŞİKAYETİ ( Hacizli Malların Satış Tutarının Bütün Alacaklara Yetmemesi Durumunda Alacaklılar Listesi Yapılması Gereği - Alacağının Önceliği Olduğu Şikayetinin Reddi Yerine Alacaklılar Listesi Yapılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
140Y23.HD1.4.2013E. 2012/6034 K. 2013/2053"İFLAS SIRA CETVELİNE KAYDEDİLEN ALACAĞIN TERKİNİ ( Davacının İflas Masasına Kendi İlamlı Alacağının Kaydı İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Davacının Ne Kadarlık Alacağının İflas Masasına Kayıt Edilmesi Gerektiğine Dair Kesinleşmediği - Bu Dosyanın Sonucunun Bekleneceği )
ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDI ( İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Davacının Ne Kadarlık Alacağının İflas Masasına Kayıt Edilmesi Gerektiği Yönünde Henüz Kesinleşmediği - Söz Konusu Dosyanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği/İflas Sıra Cetveline Kaydedilen Alacağın Terkini )
İFLAS SIRA CETVELİ ( Kaydedilmiş Olan Davalı Alacağının Terkini İstemi - Aktif Husumet Ehliyetini Etkileyeceği Gözetilerek Davacının İflas Masasına Kendi İlamlı Alacağının Kaydı İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( İflas Sıra Cetveline Kaydedilen Alacağın Terkini - Bu Dava Açısından Aktif Husumet Ehliyetini Etkileyeceğinden Davacının İflas Masasına Kendi İlamlı Alacağının Kaydı İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Sonucunun Beklenmesi Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Davacının Sıra Cetvelinde Alacaklı Sıfatıyla Yer Almamasının Bu Dava Açısından Aktif Husumet Ehliyetini Etkileyeceği - Davacının İflas Masasına Kendi İlamlı Alacağının Kaydı İçin Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi Üzerine Açmış Olduğu Davaların Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )"
140Y12.HD25.3.2013E. 2013/2571 K. 2013/11044"SÜRESİZ ŞİKAYET ( İcra Müdürünün Anılan Yasa Hükmüne Aykırı Şekilde Sıra Cetveli Yapmadan Ödeme Yapması ve Sıra Cetveli Yapılması Talebini Reddetmesi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi İle İlgili Olması Nedeniyle )
İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİ YAPMADAN ÖDEME YAPMASI ( Sıra Cetveli Yapılması Talebini Reddetmesi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi İle İlgili Olup Bu Konudaki Şikayet Süresiz Olduğu )
ŞİKAYET ( İcra Müdürünün Anılan Yasa Hükmüne Aykırı Şekilde Sıra Cetveli Yapmadan Ödeme Yapması ve Sıra Cetveli Yapılması Talebini Reddetmesi Bir Hakkın Yerine Getirilmesi İle İlgili Olup Bu Konudaki Şikayet Süresiz Olduğu )"
140Y12.HD6.3.2013E. 2013/3036 K. 2013/7700"SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
HACİZ SIRASI ( Sıra Cetveli Düzenlenmesi İstemi - Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME ( Sıra Cetveli Düzenlenmesi İstemi - Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verileceği )"
140Y23.HD12.7.2012E. 2012/2084 K. 2012/4880"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği/Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği )
ŞİKAYET ( İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Taalluk Etmeyip Yalnız Sıraya Dairse Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği - Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği/Sıra Cetveline Şikayet )"
140Y23.HD4.7.2012E. 2012/2522 K. 2012/4598"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Dosyaya Gelen Paranın Alacaklılara Ödenmesine Karar Verildiği - İcra Dairesinin Usulüne Uygun Sıra Cetveli Düzenlemeden Paylaştırma Yapamayacağı )
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ ( Dosyaya Gelen Paranın Alacaklılara Ödenmesine Karar Verildiği - İcra Dairesinin Usulüne Uygun Sıra Cetveli Düzenlemeden Paylaştırma Yapamayacağı )
İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİ DÜZENLEMEDEN PAYLAŞTIRMA YAPAMAMASI ( Alacaklılar Arasında Dosyaya Gelen Paranın Paylaştırılmasına Karar Verildiği )"
140Y12.HD21.6.2012E. 2012/5670 K. 2012/21865"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (Birden Fazla Alacaklı/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/2004 S.K.133 M. Uygulanmasının Tartışılması Gereği )
İHALE BEDELİ (Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Doğrudan Alacaklının İhale Bedeli Yatırması Gerektiğinin Düşülmesinin Hatalı Olduğu )
BİRDEN FAZLA ALACAKLI (İhalenin Feshi Davası - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Doğrudan Alacaklının İhale Bedeli Yatıramayacağı )"
140Y23.HD4.6.2012E. 2012/2147 K. 2012/3910"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasında Düzenleneceği - Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNİN İLK KESİN HACZİN KONULDUĞU İCRA DOSYASINDAN BAŞKA BİR DOSYADAN DÜZENLENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )"
140Y12.HD7.5.2012E. 2011/30500 K. 2012/15519"HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Islahın Tazminat Davasının Bağlı Olduğu Hak Düşürücü Süre İçinde Yapılması Gereği - Süresinde Tazminat Harcı Yatırılmadığından Islah ve Tazminattan Söz Edilemeyeceği )
ISLAH ( Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Şahıstan Tazminat Talebi/Hak Düşürücü Süre İçinde Islah Edildiği - Süresinde Tazminat Harcı Yatırılmadığından Islah ve Tazminattan Söz Edilemeyeceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Şahıstan Tazminat Talebi/Hak Düşürücü Süre İçinde Islah Edildiği - Süresinde Tazminat Harcı Yatırılmadığının Gözetileceği )
SIRA CETVELİ ( Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Şahıstan Tazminat Talebi/Harcının Yatırılmadığı - Sıra Cetveli de Bulunmadığı/Paranın Paylaştırılması Sonucunu Doğuracak Biçimde Karar Verilemeyeceği )"
140Y23.HD24.2.2012E. 2011/4391 K. 2012/1367"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ (Şikayetçinin Takip Dosyasından Yasal Süre İçinde Satış İstemediği/Haczin Düştüğü - 2000 Yılından Bu Yana Herhanbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddine Karar Verileceği/Kararın Onanacağı)
YASAL SÜRE İÇİNDE SATIŞ İSTENMEDİĞİ (Haczin Düştüğü - Takibin 6183 S.K. Tabi Olduğunun Kabulü Halinde Dahi Uzun Bir Süre Hiçbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddi/Kararının Onanacağı/Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz)"
140Y12.HD30.11.2011E. 2011/6393 K. 2011/25411"SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILARIN ALACAĞINI TAMAMEN ÖDEMEYE YETMEMESİ ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetvelinde İpotekli Alacaklılarla Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )
SIRA CETVELİ ( İcra Takibinde Yapılan Satış Soncu Elde Edilen Satış Bedelinin Alacaklaların Alacağının Tamamına Yetmemesi Halinde İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - Düzenelen Sıra Cetvelinde İpotek Alacaklıları ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )"
140Y12.HD28.11.2011E. 2011/27551 K. 2011/24680"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Satılan Birinci Taşınmazın Borcu Fazlasıyla Karşılacığı İddiası - Davacının İddalarının Kanuni İhalenin Feshi Nedenlerinden Sayılamayacağı - Mahkemenin Bakiye Borcun Belirlenmesinde Hata Yaptığı )
SATILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNMASI ( Eldeki Davada Kanuni İhalenin Feshi Nedenlerinin Bulunmadığı )
ALACAKLILAR SIRA CETVELİ ( İhale Bedelinin Paylaştırılması İçin Düzenleneceği - İcra Müdürünce Düzenlenen Sıra Cetveli İle İhale Bedelinin Dosya Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edileceği/Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Haciz )"
140Y23.HD6.10.2011E. 2011/706 K. 2011/883"SIRA CETVELİ DÜZENLEME YETKİSİ ( İcra Müdürlerine Ait Olduğu Vergi Dairesinin Sıra Cetveli Düzenleme Yetkisi Bulunmadığı - İdari Nitelikli Bir İşlemin İptalinin İdari Yargı Yerinden İstenebileceği )
VERGİ DAİRESİNİN SIRA CETVELİ DÜZENLEMESİ ( Yetkisi Bulunmadığı - Sıra Cetveli Düzenleme Yetkisinin İcra Müdürlerine Ait Olduğu )"
140Y12.HD24.2.2011E. 2010/16982 K. 2011/1880"SIRA CETVELİ (Satış Tutarı Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmezse İcra Dairesi Alacaklıların Bir Sıra Cetvelini Yapacağı)
ŞİKAYET (İcra Müdürlüğünün İcra Takibine Konu Edilen İpotek Şerhinin Bulunduğu ve Satış Bedelinin Her İki Dosya Alacağını Karşılamadığı Anlaşılmakla İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğinden Kabulü Gerektiği)
İPOTEK ŞERHİ BULUNMASI (İcra Müdürlüğünün İcra Takibine Konu Edilen İpotek Şerhinin Bulunduğu ve Satış Bedelinin Her İki Dosya Alacağını Karşılamadığı Anlaşılmakla İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği)"
140Y12.HD15.2.2011E. 2010/20151 K. 2011/659"SIRA CETVELİ YAPMA ZORUNLULUĞU ( Satış Tutarının Tüm Alacaklıların Alacaklarını Ödemeye Yetmemesi - İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Tüm Alacaklıların Alacaklarını Ödemeye Yetmemesi - İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAKLILARIN ALACAKLARINI ÖDEMEYE YETMEYEN SATIŞ TUTARI ( İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
140Y19.HD2.2.2011E. 2010/13302 K. 2011/1032"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu - Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetileceği )
SIRA CETVELİNİ DÜZENLEME GÖREVİ ( Malın Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Düzenleyeceği - Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu )
İLK KESİN HACZİ KOYAN İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİNİ DÜZENLEYECEĞİ ( Sıra Cetvelinin İptali İsteminde Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
140Y19.HD13.12.2010E. 2010/9817 K. 2010/14114"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yaptığı Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Dava Dışı Bankanın Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
YASAL FAİZ ORANI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
KREDİ SÖZLEŞMESİNE UYGULANAN FAİZ ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borcu Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Bankanın Kendi Borçlusuna Uyguladığı Kredi Faiz Oranından Davalı Şirketin Yararlanamayacağı/Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
140Y12.HD30.11.2010E. 2010/15323 K. 2010/28321"HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLARA YETMEMESİ ( İcra Dairesince Alacaklıların Sıra Cetveli Yapılıp ve Haciz Sahibi Alacaklılar Sıra Cetvelinde Tarih Sırasıyla Yer Alacakları - İcra Dosyasının Tarafı Olmasa da Haciz Alacaklısının Aktif Husumet Ehliyeti Bulunduğu )
SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ ( Satış Tutarını Bütün Alacaklıların Alacağını Ödemeye Yetmemesi Halinde Sıra Cetveli Yapılarak İlgililere Tebliği Gereği - İcra Dosyasını Tarafı Olmasa da Haciz Koyduran Alacaklıların Sıra Cetveli Düzenlenmesini Talep Etmekte Hukuki Yararı Bulunduğu )"
140Y4.HD29.4.2010E. 2009/8968 K. 2010/5127"BELEDİYEDEN OLAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İcra Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Ödeme Yazılarının Önceliğini Saptamak veya Aynı Gün Gelen Ödeme Yazıları Gereğince Hangi Alacaklıya Ne Oranda Ödeme Yapılacağını Belirlemek İcra Müdürlüğünün Yetki ve Görevi Olduğu )
SIRA CETVELİ ( Yapılacak Bir Sıra Cetveli İle Alacaklar Belirlenmeli ve Alacaklıların Varsa İtiraz ya da Şikayetleri Yetkili İcra Mercii ya da Mahkeme Tarafından Sonuca Bağlandıktan Sonra Ödeme Yapılması Gerektiği )
ÖDEME VE ALACAKLARIN BELİRLENMESİ ( Belediyeden Olan Alacağın Tahsili - İcra Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Ödeme Yazılarının Önceliğini Saptamak veya Aynı Gün Gelen Ödeme Yazıları Gereğince Hangi Alacaklıya Ne Oranda Ödeme Yapılacağını Belirlemek İcra Müdürlüğünün Yetki ve Görevi Olduğu )"
140Y19.HD19.11.2009E. 2009/8667 K. 2009/10967"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği/Şikayetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı - Sıra Cetvelinin İpotekli Takip Dosyasından Düzenlenmesinin Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
SIRA CETVELİNİN İPOTEKLİ TAKİP DOSYASINDAN DÜZENLENMESİ ( Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
İLK KESİN HACZİ KOYAN İCRA DOSYASINDAN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Şikâyetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin İcra Mahkemesi Kararının Yerinde Olduğu )
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği )"
140YHGK3.6.2009E. 2009/12-187 K. 2009/223"SIRA CETVELİ DÜZENLENMEMESİNE İLİŞKİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( "Konusuz Kalan Şikayet Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Vermesi Gerekirken Şikayetin Reddedildiği Bir Başka Dosyadaki Karara Dayanarak Direnme Kararı Verilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırılığı )
KONUSUZ KALAN ŞİKAYET ( “Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Vermesi Gerekirken Şikayetin Reddedildiği Bir Başka Dosyadaki Karara Dayanarak Direnme Kararı Verilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırılığı )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveli Düzenlenmemesine İlişkin İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - "Konusuz Kalan Şikayet Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Verilmesi Gerektiği )"
140Y19.HD26.3.2009E. 2009/1393 K. 2009/2365"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Kurulundan Alınan Ek Raporda Rehnin Aleniyet Unsurunu Taşımadığı ve 3. Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceğinin Belirtildiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
TAŞIT KREDİSİ VE BUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmede Bedeli Paylaşıma Konu Taşıtın Bankanın Doğmuş ve Doğacak Bütün Borçları İçin Teminat Teşkil Ettiği Hükmünü İçerdiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Sıra Cetveline İtiraz - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )"
140Y19.HD27.3.2008E. 2008/1187 K. 2008/3081"KARARIN İÇERİĞİ ( Tarafların Kimlikleri İle Vekilleri ve Adreslerinin İddia ve Savunmaların Özetinin Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılması Gerektiği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Sıra Cetveline Esas Alacakların Tesbitinde İhale Tarihinin Dikkate Alınması Gereği )
SIRA CETVELİNE ESAS ALACAKLAR ( Tesbitinde İhale Tarihinin Dikkate Alınması Gereği - Sıra Cetvelinin İptali Davası )"
140Y19.HD29.11.2007E. 2007/6385 K. 2007/10718"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddia Ettiği/İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü - İtirazın İptaline İlişkin Dava Dosyasının İncelenmesi Gereği )
İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddiası İle Sıra Cetveline İtiraz Davası Açtığı - İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü/İtirazın İptali Dava Dosyasının İncelenmesi ve Her İki Taraf Hacizlerinin Düşüp Düşmediğinin Belirleneceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddiası İle Sıra Cetveline İtiraz Davası Açtığı - İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü/İtirazın İptali Dava Dosyasının İncelenmesi ve Her İki Taraf Hacizlerinin Düşüp Düşmediğinin Belirleneceği )
PAY AYRILMAMASI ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddia Ettiği/İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü - İtirazın İptaline İlişkin Dava Dosyasının İncelenmesi Gereği )"
140YHGK3.5.2006E. 2006/19-251 K. 2006/257"ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraza İlişkin - Bozma İlamında Getirtilmesi Gereğine İşaret Edilen Dosya Getirtilerek Ortaya Koyduğu Hukuki Durum Esas Alınarak Oluşturulan Hükmün Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu )
DİRENME ( Bozma İlamında Getirtilmesi Gereğine İşaret Edilen Dosya Getirtilerek Ortaya Koyduğu Hukuki Durum Esas Alınarak Oluşturulan Hükmün Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Özel Dairesince İncelenmesi Gereği )
BOZMA İLAMINDA GETİRTİLMESİ GEREĞİNE İŞARET EDİLEN DOSYA ( Getirtilerek Ortaya Koyduğu Hukuki Durum Esas Alınarak Oluşturulan Hükmün Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Özel Dairesince İncelenmesi Gereği )"
140Y19.HD1.12.2005E. 2005/7688 K. 2005/11947"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Devralınmış Alacağın Tahsili İçin Konulan Haczin 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
HACZE İŞTİRAK ( Sıra Cetveline İtiraz - Devralınmış Alacağın Tahsili İçin Konulan Haczin 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddmesinde İsabet Görülmediği )
DEVRALINMIŞ ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN KONULAN HACİZ ( 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddmesinde İsabet Görülmediği )"
140Y19.HD1.12.2005E. 2005/6586 K. 2005/11935"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Bunlar Sıraya Konur ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği )
MAAŞ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNMASI ( Bunlar Sıraya Konur ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz )
EMEKLİ İKRAMİYESİ ( Birden Fazla Haczi Halinde Sıra Cetveli Düzenlenebileceği )
LİSTEYE ALINAN ALACAK TUTARINA YÖNELİK İDDİA ( Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz - Listeye Alınan Alacak Tutarına Yönelik İddia Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )
BANKA DEKONTU ( Sıra Cetveline İtiraz - Listeye Alınan Alacak Tutarına Yönelik İddia Banka Dekontları İle İspatlanabildiğinden İstem Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )"
140Y12.HD20.9.2005E. 2005/13280 K. 2005/17571"ŞİKAYET ( Satış İcra Dairesince ve İcra İflas Kanun Hükümlerine Göre Yapıldığına Göre Sıra Cetvelinin de Yasanın Açıkça İfade Ettiği Gibi İcra Dairesince Yapılmasının Gerekmesi )
SIRA CETVELİ ( Haczin Talimatla Uygulanması Halinde Sıra Cetvelinin Esas İcra Dairesince Düzenlenmesinin Gerekmesi-Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olması )
SATIŞ PARASININ PAYLAŞTIRILMASI ( Satış Tutarının Bütün Alacakların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmezse İcra Dairesi Alacaklıların Bir Sıra Cetvelini Yapması )"
140Y12.HD8.3.2005E. 2005/1474 K. 2005/4654"HACİZ ( Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması - Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
ALACAKLININ HACİZLİ MALI ALACAĞINA MAHSUBEN ALMASI ( Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması - Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
SIRA CETVELİ ( Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği ) "
140Y19.HD17.2.2005E. 2004/7158 K. 2005/1468"SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLILARIN ALACAĞINI ÖDEMEYE YETMEMESİ ( Sıra Cetvelinin Düzenlenebilmesi İçin Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerine Konulan Hacizlerle İlgili Bilgilerin Eksiksiz Olarak Belirlenmesi Gereği )
HACZE İŞTİRAK ( İİK'nun 100. Maddesi Kapsamında Hacze İştirak Dereceleri de Gözetilerek Sıra Cetveli Düzenleneceği - Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Ödemeye Yetmemesi )
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Düzenlenebilmesi İçin Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerine Konulan Hacizlerle İlgili Bilgilerin Eksiksiz Olarak Belirlenmesi Gereği )"
140Y19.HD3.2.2005E. 2004/5517 K. 2005/675"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Davacı Tarafın da Haczi Bulunan Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalının İşçi Alacağının Birinci Sırada Yer Alması Nedeniyle )
İŞÇİ ALACAĞI ( Kamu Alacağından Doğan Önceki Tarihli Hacze İştirakin Mümkün Olmaması-Öncelik Hakkının Aynı Derecede Hacze İştirak Etmiş Alacaklılar Karşısında Mümkün Olması )
KAMU ALACAĞI ( 6183 Sayılı Yasa Hükmünce Kamu Alacağından Dolayı Önceki Tarihte Konulmuş Hacze Diğer Alacaklıların İştirakinin Mümkün Olmaması )
HACZE İŞTİRAK ( Vergi Borcundan Kaynaklanan Kamu Alacağından Dolayı Konulmuş Önceki Tarihli Hacze Diğer Alacaklıların İştirakinin Mümkün Olmaması )"
140Y19.HD12.6.2003E. 2003/5008 K. 2003/6219"HACİZ ( Süresinde Satış Talebinde Bulunulmuş ve Avans Yatırılmış İse Devam Edeceği )
SATIŞ TALEBİ ( Süresinde Yapılması Nedeniyle Haczin Devam Edeceği )"
140Y19.HD4.2.2003E. 2002/4755 K. 2003/984"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (İcra Takibine dayalı Olarak Yapılan Sıra Cetveline Vaki İtiraz)
HACZİN GEÇERLİLİĞİ (Satış Bedelinin Geçerli Hacizler Arasında Öncelik Sırasına Göre Paylaştırılmasının Gerekmesi)
SATIŞ İSTEME SÜRESİ (Menkul Hacizlerinde Bir Yıl İçinde Satış İstenmesinin Gerekmesi)
HACZİ DÜŞEN DOSYADAN SATIŞ İSTENMESİ (Haczi Düşen Dosyadan Satış Yapılmasının Geçersiz Haczi Geçerli Kılmaması)"
140YHGK15.11.2000E. 2000/19-1610 K. 2000/1703"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birinin Satış İstemesi )
AYNI DERECEYE DAHİL ALACAKLILARDAN BİRİNİN SATIŞ İSTEMESİ ( Diğer Alacaklının Satış İstemesine Gerek Olmaması )
SATIŞ İSTEME ( Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birinin Satış İstemesi Durumunda Diğer Alacaklının Satış İstemesine Gerek Olmaması )"
140Y19.HD2.4.1998E. 1998/1670 K. 1998/2470"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi ve Rüçhan Hakkı )
KEFİLİN HALEFİYET HAKKI ( Rehin Hakkının da Kefile Geçeceği )
REHİNDE RÜÇHAN HAKKI ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi )
ALACAKLIYA HALEF OLAN KEFİL ( Alacağın Fer'i Olan Rehin Hakkına da Halef Olması )"
140Y19.HD4.12.1997E. 1997/8045 K. 1997/10332"HACZE İŞTİRAK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İlk Hacze İştirak Edebilecek Alacaklılar Dikkate Alınarak Düzenleneceği )
İHTİYATİ HACİZDEN ÖNCE KONULAN KESİN HACİZ ( İhtiyati Haczin Sıra Cetvelinde Bu Alacağa İştirak Edemeyeceği )"
140Y19.HD4.12.1997E. 1997/7705 K. 1997/10319"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünün Takip Hukuku İle İlgili Bu İşlemine Karşı Yapılan İtirazda İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İcra Müdürlüğünün Takip Hukuku İle İlgili Sıra Cetveli Düzenleme İşlemine Karşı Yapılan İtirazda İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAKİP HUKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Görevli Mahkemenin İcra Tetkik Mercii Olması )
FAİZ ( Paylaştırma Yapılırken Sıra Cetvelinde Yer Alan Bir Alacaklıya Ödenmesi Gereken Faizin İcra Müdürlüğünce Hesaplanmasının Gerekmesi )"
140Y19.HD6.3.1997E. 1997/75 K. 1997/2254"MENKUL REHNİ ( Miktar Belirtilmesi Zorunlu Değildir )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Konusu Alacağın Faiz ve Fer'ilerinin Kaydedilmemesi Sebebiyle )
LİMİTLİ REHİNDE LİMİT FAZLASI ALACAK ( Masaya Kayıt Talebi )
FAİZ VE FER'İLER ( Rehnin Limit Miktarını Aşan Alacağın Masaya Kaydı )"
140YHGK13.11.1996E. 1996/19-609 K. 1996/764"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehnin Alacaklı Adına 3. Şahsa Teslime Edilmiş Olması-Rehinli Alacaklının Önceliği )
MENKUL REHNİ ( Rehnin Alacaklı Adına 3. Şahsa Teslime Edilmiş Olması-Sıra Cetveline İtiraz )
REHNİN ALACAKLI ADINA ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİM EDİLMİŞ OLMASI ( Menkul Rehninin Geçerli Olup Olmadığı-Sıra Cetveline İtiraz )
REHİNLİ ARACIN YEDİEMİN TARAFINDAN BORÇLUYA TESLİM EDİLMESİ ( Menkul Rehninin Sukut Edip Etmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )"
140Y12.HD10.11.1993E. 1993/13311 K. 1993/17553"BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )
GENEL HACİZ YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Bulunması )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Varsa )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( İİK m. 68'deki Belgelerden Olması )"
140Y12.HD11.6.1991E. 1990/14520 K. 1991/7646"SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Görev )
GÖREV ( Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi )"
140Y12.HD21.3.1991E. 1990/10558 K. 1991/3595"ÖDEME ( Sıra Cetveli Kesinleşmeden Yapılan )
SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınma Zorunluluğu )"
140Y12.HD8.6.1990E. 1990/627 K. 1990/7110"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ŞİKAYETİ ( Takipte Taraf Olmayan Kişinin Muvazaalı Alacak Yaratıldığı )
TAKİPTE TARAF OLMAYAN KİŞİNİN ŞİKAYET HAKKI ( Sıra Cetvelinin Tebliği )
SIRA CETVELİNİN TEBLİĞİ ( Takipte Taraf Olmayan Kişinin Şikayet Hakkı )"
140Y12.HD22.9.1988E. 1987/12222 K. 1988/10179"HACİZLERİN İNFAZ TARİHİ ( Sıra Cetveli )
BİRDEN FAZLA HACİZ İÇİN SIRA CETVELİ"
140Y12.HD5.5.1987E. 1986/8969 K. 1987/6054"AYNI GÜN BİRDEN FAZLA HACİZ YAPILMASI
HACİZLERİN SIRASI ( Aynı Gün Yapılanlar Arasında )"
140Y12.HD14.10.1982E. 1982/6570 K. 1982/7240"İTİRAZ OLARAK NİTELENDİRİLME ( Mahkemeye Başvurma - Sıra Cetveli )
SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren - Mahkeme veya Mercie )
SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren Sıra Cetveline İtirazda - Mahkeme veya Mercie )"
140YHGK22.6.1977E. 1976/12-3313 K. 1977/647"İCRA MUAMELELERİNDEN ŞİKAYET ( Borcun Esasına Yönelik İtirazın İncelenmesi )
BORCUN ESASINA YÖNELİK İTİRAZ ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılması )
SIRA CETVELİNE İTİRAZA BAKILMASI ( İcra Tetkik Mercinin Görevine Girmesi )"

Madde 141

YARGITAY

141Y23.HD19.1.2017E. 2016/2827 K. 2017/99"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlama Dayalı Alacakların İlama Uygun Şekilde Hesaplanmasının İcra Memurunun Görev Alanına Girdiği/Şikayet Dilekçesindeki "Alacak Miktarı da Yanlış Olup Bunun da Düzeltilmesi Gerekir" Şeklindeki Soyut Beyanın Alacağın Hesabının Doğru Yapılmadığına İlişkin Olduğu - Alacağın Miktarına İtiraz Edilmediği/Diğer Şikayetlerin İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği Gözetilmesi Gerektiği )
NAFAKA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İLAMLI TAKİPTE HACZEDİLEN TAŞINMAZIN SATILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz/Şikayet Dilekçesindeki "Alacak Miktarı da Yanlış Olup Bunun da Düzeltilmesi Gerekir" Şeklindeki Soyut Beyanın Alacağın Hesabının Doğru Yapılmadığına İlişkin Olduğu - Alacağın Miktarına İtiraz Edilmediği/Diğer Şikayetlerin İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiğinin Gözetileceği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz/Şikayet Dilekçesindeki "Alacak Miktarı da Yanlış Olup Bunun da Düzeltilmesi Gerekir" Şeklindeki Soyut Beyanın Alacağın Hesabının Doğru Yapılmadığına İlişkin Olduğu - Alacağın Miktarına İtiraz Edilmediği/Diğer Şikayetlerin İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
141Y23.HD7.12.2011E. 2011/802 K. 2011/2407"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlara Ayrılmış Olan Miktarın Şikayetçiye Ödenmesi İstemi - Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
İTİRAZ SÜRESİ ( Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı - Bu Sürenin Son Günü Kurban Bayramının 4. Günü Olup Resmi Tatile Rastladığı/Bu Tarihi Takip Eden İlk İş Gününde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)
SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZLAR ( Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
ŞİKAYET SÜRESİ ( Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı - Bu Sürenin Son Günü Kurban Bayramının 4. Günü Olup Resmi Tatile Rastladığı/Bu Tarihi Takip Eden İlk İş Gününde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)"
141Y19.HD5.5.2005E. 2004/13002 K. 2005/5150"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının Davalı Yanın Takip Dayanağı Belgesinin Sonradan Düzenlendiğini ve Alacağın Muvazaalı Olduğunu İleri Sürmesi - Çözümünün Genel Mahkemelerin Görevi İçinde Olduğu )
ALACAK ( Sıra Cetvelinde Yer Alan - Davacının Davalı Yanın Takip Dayanağı Belgesinin Sonradan Düzenlendiğini ve Alacağın Muvazaalı Olduğunu İleri Sürmesi/Genel Mahkemelerde Çözümlenmesi Gereği )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - Davacının Davalı Yanın Takip Dayanağı Belgesinin Sonradan Düzenlendiğini ve Alacağın Muvazaalı Olduğunu İleri Sürmesi )"
141Y10.HD10.4.2003E. 2003/2643 K. 2003/3361"İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Kesilen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )
DAVAYI KABULÜN İCRA İNKAR TAZMİNATINA ETKİSİ ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Davayı Kabul Etmesinin Haksızlığını Göstermesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması Durumunda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
141Y19.HD28.5.2002E. 2002/152 K. 2002/4094"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Alacaklıları Dışında Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilmemiş Olması )
İPOTEKLİ ALACAKLILAR ( Sıra Cetvelinde Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilip Verilmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNDE TAŞINMAZA HACİZ KOYANLARA YER VERİLMEMİŞ OLMASI ( İpotekli Alacaklılar-Sıra Cetveline İtiraz )
İPOTEKLİ ALACAKLILARA FAZLA PAY AYRILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
141Y19.HD22.12.1993E. 1993/9136 K. 1993/7825"SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE
SÜRE ( Sıra Cetveline İtirazda )
ŞİKAYET EDİLEBİLECEK HUSUSLAR ( Sıra Cetveline İtiraz )
DURUŞMA YAPILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )
MERCİ İNCELEMESİ ( Sıra Cetveline İtirazda Duruşma Yapılması )"
141Y12.HD11.6.1991E. 1990/14520 K. 1991/7646"SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Görev )
GÖREV ( Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi )"
141Y12.HD21.3.1991E. 1990/10558 K. 1991/3595"ÖDEME ( Sıra Cetveli Kesinleşmeden Yapılan )
SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınma Zorunluluğu )"

Madde 142

YARGITAY

142Y23.HD14.12.2017E. 2017/1054 K. 2017/3763"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Şikayetçinin İddialarının Hiçbirinin Şikayet Edilen Alacağının Esasına Dair Olmadığı/Şikayet Mahiyetinde Olan Talebin İcra Mahkemelerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZDA ÇÖZÜM YERİ ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Şikayetçinin İddialarının Hiçbirinin Şikayet Edilen Alacağının Esasına Dair Olmadığı/Şikayet Mahiyetinde Olan Talebin İcra Mahkemelerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Şikayetçinin İddialarının Hiçbirinin Şikayet Edilen Alacağının Esasına Dair Olmadığı/Şikayet Mahiyetinde Olan Talebin İcra Mahkemelerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
142Y23.HD7.12.2017E. 2016/4659 K. 2017/3639"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Asıl Alacağa Dair Dava Sonuçlanmadan Diğer Bir Anlatımla Asıl Alacağın Hukuken Mevcut Olup Olmadığı Kesin Olarak Tespit Edilmeden Fer'ilerinin Hüküm Altına Alınması Mümkün Olmayıp Bu Hususun Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı)
AKTÜERYA HESABINA DAYALI SAĞLIK HARCAMALARININ İFLAS MASASINA KAYIT VE KABULÜ İSTEMİ (Esas İtibariyle İflas Tarihi İtibariyle Mevcut Bir Alacak Olmadığından İflas Alacağı Olarak Masaya Kaydı İstenemeyeceği - Asıl Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
İFLAS ALACAĞI (İflasın Açıldığı Tarihte Müflis Borçluya Karşı İleri Sürülebilecek Ve İflasın Kaldırılması Talebinde Dikkate Alınabilecek Alacak Olduğu - İflas Alacağı Kavramına Müflisin Yalnız Muaccel Borçları Değil Aynı Zamanda Müflisin Müeccel Borçları Taliki Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Olan Borçları ve Konusu Paradan Başka Bir Şey Olan Borçları da Dahil Olduğu)
FER'İ ALACAKLAR (Sıra Cetveline İtiraz - Asıl Alacağa Dair Dava Sonuçlanmadan Diğer Bir Anlatımla Asıl Alacağın Hukuken Mevcut Olup Olmadığı Kesin Olarak Tespit Edilmeden Fer'ilerinin Hüküm Altına Alınması Mümkün Olmayıp Bu Hususun Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı)"
142Y12.HD7.12.2017E. 2016/23247 K. 2017/15270"İHALE ALICISI ADINA TESCİLE DAİR İŞLEMLERİN İPTALİ ( Birden Fazla Alacaklının Bulunduğu Durumlarda İcra Müdürlüğünce Öncelikle İİK. 140.Md.si Gereğince Sıra Cetveli Yapılmalı ve Alacaklılara Diğer Alacaklara Yönelik İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Tanınması Gereği Alacağının Rüçhanlı Olup Olmadığı ve Öne Sürdüğü Diğer Hususlar Sıra Cetveli Yapıldıktan Sonra İtiraz Halinde Tartışılacak Hususlar Olup Bu Aşamada İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Düzenlemekten İmtina Etmesinin Mümkün Olmadığı )
PARANIN PAYLAŞTIRILMASI ( İhale Alıcısı Adına Tesciline Dair İşlemlerin İptali - Birden Fazla Alacaklının Bulunduğu Durumlarda İcra Müdürlüğünce Öncelikle İİK. 140.Md.si Gereğince Sıra Cetveli Yapılmalı ve Alacaklılara Diğer Alacaklara Yönelik İtirazlarını İleri Sürme İmkanı Tanınması Gereği )
SIRA CETVELİ ( İhale Alıcısı Adına Tesciline Dair İşlemlerin İptali - Alacaklıların İtirazlarını İleri Sürebilmesi İçin Öncelikle Sıra Cetveli Yapılacağı )"
142Y23.HD6.12.2017E. 2017/268 K. 2017/3622"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Raporunda Borçlu Şirketin Depo Satışının Gerçekleşmemesi Sebebiyle 242.151,89 TL Vergi Alacağının İptal Edildiği Ancak Borçlu Şirketin 2009 Yılından Beri Süre Gelen ve Vadesi Geçmiş Toplam 86.921,84 TL Vergi Borcu Olduğu Bildirildiği/Davalı Tarafından da Bu Husus Doğrulanmakta Olup Davalının Takibine Konu Alacağın Kaynağının KDV Alacağı Dışında Kalan Varlığını İddia Ettiği Diğer Vergi Alacaklarını da Kapsayıp Kapsamağı Yönünden Detaylı İnceleme Yapılıp Karar Verilmesi Gereği )
VERGİ BORCU ( Sıra Cetveline İtiraz - Bilirkişi Raporunda Borçlu Şirketin Depo Satışının Gerçekleşmemesi Sebebiyle 242.151,89 TL Vergi Alacağının İptal Edildiği Ancak Borçlu Şirketin 2009 Yılından Beri Süre Gelen ve Vadesi Geçmiş Toplam 86.921,84 TL Vergi Borcu Olduğu Bildirildiği/Davalı Tarafından da Bu Husus Doğrulanmakta Olup Davalının Takibine Konu Alacağın Kaynağının KDV Alacağı Dışında Kalan Varlığını İddia Ettiği Diğer Vergi Alacaklarını da Kapsayıp Kapsamağı Yönünden Detaylı İnceleme Yapılıp Karar Verileceği )"
142Y23.HD28.9.2017E. 2015/9338 K. 2017/2429"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Alacaklıların Alacak Miktarı Paranın İcra Dosyasına Girdiği Tarih İtibariyle Tespit Edilmesi Gerektiği/Şikayet Olunanın Alacak Miktarının Sıra Cetvelinde Gösterilmemesi ve Haciz Tarihinin Yanlış Yazılması Sebebiyle Sıra Cetvelinin Yasaya Aykırı Olarak Düzenlendiği - Şikayetin Kabul Edileceği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline - İcra Müdürlüğünce Şikayet Olunanın Alacak Miktarının Sıra Cetvelinde Gösterilmemesi ve Haciz Tarihinin Yanlış Yazılması Sebebiyle Sıra Cetvelinin Yasaya Aykırı Olarak Düzenlendiği/Şikayetin Kabulüne Dair Verilen Kararın Onandığı/Karar Düzeltme İsteminin Reddedileceği )
YASAYA AYKIRI SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ ( İcra Müdürlüğünce Şikayet Olunanın Alacak Miktarının Sıra Cetvelinde Gösterilmemesi ve Haciz Tarihinin Yanlış Yazıldığı - Şikayetin Kabulüne Dair Verilen Kararın Onandığı/Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
142Y23.HD5.7.2017E. 2016/4719 K. 2017/1995"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiasına Dayalı Davalarda Alacaklı Davalının Alacağının Varlığını İspat Etmek Durumunda Olduğu - Davalı Alacağının Bonoya Bağlı Olduğunu ve Gayrimenkul Alım-Satımına Teminat Olarak Bononun Karşılığının ise Elden Verildiğini İddia Etmekte Olup Bir İspat Vasıtası İleri Süremediği/Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspat Ettiğinin Kabul Edilmesi Düşünülemeyecek Olup Davanın Kabulü Gerektiği )
ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASINA DAYALI İTİRAZ ( Alacaklı Davalının Alacağının Varlığını İspat Etmek Durumunda Olduğu - Davalı Alacağının Bonoya Bağlı Olduğunu ve Gayrimenkul Alım-Satımına Teminat Olarak Bononun Karşılığının ise Elden Verildiğini İddia Etmekte Olup Bir İspat Vasıtası İleri Süremediği/Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspat Ettiğinin Kabul Edilmesi Düşünülemeyecek Olup Davanın Kabulü Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Alacaklı Davalının Alacağının Varlığını İspat Etmek Durumunda Olduğu - Davalı Alacağının Bonoya Bağlı Olduğunu ve Gayrimenkul Alım-Satımına Teminat Olarak Bononun Karşılığının ise Elden Verildiğini İddia Etmekte Olup Bir İspat Vasıtası İleri Süremediği/Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspat Ettiğinin Kabul Edilmesi Düşünülemeyecek Olup Davanın Kabulü Gerektiği )"
142Y23.HD8.6.2017E. 2015/6805 K. 2017/1722"SIRA CETVELİNDEKİ ALACAKLARIN HEM SIRASINA HEM DE ESASINA İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İcra Mahkemesi Kararı İle İptal Edilmesi Üzerine İşbu Davada Davacının Sıraya Dair İtirazları Konusuz Kaldığından Mahkemece Esasa Dair İtirazlar İncelenmeksizin Sırf Bu Gerekçe İle Yetinilerek Konusuz Kalan Davanın Esası Hakkında Karar Verilemeyeceğinden Davanın Reddi Gereği )
SIRA CETVELİNİN İCRA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( Sıra Cetvelindeki Alacakların Hem Sırasına Hem de Esasına İtiraz - İşbu Davada Davacının Sıraya Dair İtirazları Konusuz Kaldığından Mahkemece Esasa Dair İtirazlar İncelenmeksizin Sırf Bu Gerekçe İle Yetinilerek Konusuz Kalan Davanın Esası Hakkında Karar Verilemeyeceğinden Davanın Reddi Gereği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Sıra Cetvelindeki Alacakların Hem Sırasına Hem de Esasına İtiraz - Sıra Cetvelinin İcra Mahkemesi Kararı İle İptal Edilmesi Üzerine İşbu Davada Davacının Sıraya Dair İtirazları Konusuz Kaldığı/Mahkemece Esasa Dair İtirazlar İncelenmeksizin Sırf Bu Gerekçe İle Yetinilerek Davanın Reddi Gereği )"
142Y23.HD12.4.2017E. 2015/2612 K. 2017/1090"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İLE ÖNCELİKLE PAY AYRILMASI TALEBİ ( Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının Onanması Gerektiği )
RÜÇHANLI ALACAK ( Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının Onanacağı - Sıra Cetvelinin İptali İle Öncelikle Pay Ayrılması Talebi )
HAPİS HAKKINDA KAYNAKLI ALACAK ( Sıra Cetvelinin İptali İle Öncelikle Pay Ayrılması Talebi - Mahkemece Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının Doğru Olduğu )
ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali İle Öncelikle Pay Ayrılması - Mahkemece Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının İsabetli Olduğu )"
142Y23.HD23.3.2017E. 2016/6008 K. 2017/919"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemenin Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Yetkili Mahkemeyi Belirlemesinin Doğru Olmadığı )
MAAŞ HACZİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Posta İşletme Merkezince Yasa Uyarınca Düzenlendiği Anlaşılan ve Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmünde Tanımlanan Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Hakimin Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmayıp Kanunları Resen Uygulamakla ve Neticeye Vardırmakla Yükümlü Olduğu - Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğuna Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
MUVAZAA İDDİASI ( Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlıkta 6100 S. HMK'nun 5. Md. Hükmü Uyarınca Yetkili Mahkeme Belirlenerek Uyuşmazlığın Esasının Çözümlenmesi Gerektiği )"
142Y23.HD22.3.2017E. 2016/6585 K. 2017/887"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde İlk Sırada Pay Ayrılan Davalıya Ait Alacağın Zamanaşımına Uğrayan Kısmı Tespit Edilerek Davacıya Bu Miktarın Pay Olarak Ayrılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Diğer Davalının da Dava Açmadığı Gözetilerek Alacağın Zamanaşımına Uğrayan Kısmı Tespit Edilerek Davacıya Bu Miktarın Pay Olarak Ayrılmasına Karar Verileceği - Sıra Cetveline İtiraz )
ALACAĞININ ESASINA İTİRAZ EDİLEN KİŞİYE SIRA CETVELİNDE AYRILAN PAYIN DAVACIYA ÖZGÜLENMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelinde İlk Sırada Pay Ayrılan Davalı Vergi Dairesi'nin Haczine Konu Amme Alacağının Bir Kısmının Tahsilinin Zamanaşımına Uğradığı/Zamanaşımına Uğrayan Bu Miktarın Davacıya Pay Olarak Ayrılmasına Karar Verileceği )"
142Y23.HD10.3.2017E. 2016/4438 K. 2017/756"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şirketin Sırasının İptal Edilmesi Halinde Dahi Şikayet Olunan Şirkete Yeni Düzenlenen Sıra Cetvelinde Pay Verilmeyeceği - Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şikayet Olunan Şirket Yönünden Şikayette Hukuki Yarar Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Usulden Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline - Şikayetin Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Hacze İştirak Eden Alacaklılara Yani Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şirket Yönünden Şikayetin Usulden Reddedileceği )
HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şirketin Sırasının İptal Edilmesi Halinde Dahi Şikayet Olunan Şirkete Yeni Düzenlenen Sıra Cetvelinde Pay Verilmeyeceği - Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılmayan Şikayet Olunan Şirket Yönünden Şikayette Hukuki Yarar Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Usulden Reddi Gerektiği )"
142Y23.HD2.3.2017E. 2017/630 K. 2017/667"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Davacı Vekilinin Vergi Dairesinin Alacağının Aslına İtiraz Ettiğini Açıkça Beyan Ettiği/Görevin Genel Mahkemelere Ait Bulunduğu )
SATIŞ BEDELİNİN BÜTÜN ALACAKLILARIN ALACAĞINI KARŞILAMAMASI ( İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Davacı Vekilinin Vergi Dairesinin Alacağının Aslına İtiraz Ettiğini Açıkça Beyan Ettiği/Görevin Genel Mahkemelere Ait Bulunduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Davacı Vekilinin Vergi Dairesinin Alacağının Aslına İtiraz Ettiğini Açıkça Beyan Ettiği/Görevin Genel Mahkemelere Ait Bulunduğu )"
142Y23.HD17.10.2016E. 2015/5478 K. 2016/4551"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tapuda Satışa Konu Edilen Üç Taşınmazla İlgili Resmi Senette Yazılı Bedel İle Bunlara Karşılık Verildiği Öne Sürülen Bono Bedeli Arasında Fahiş Fark Olduğu Gerekçesiyle Ortada Muvazaalı Bir İşlemin Olduğuna Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
MUVAZAA ( Sıra Cetveline İtiraz - Tapuda Gösterilen Bedelin Genellikle Gerçek Bedel Olmadığı/İlgili Taşınmazın Emlak Beyan Değerinin Dikkate Alındığı/Bu Hususun Başlı Başına Muvazaaya Delil ve Gerekçe Olamayacağı )
TAPUDA GÖSTERİLEN BEDEL ( Genellikle Gerçek Bedel Olmadığı ve İlgili Taşınmazın Emlak Beyan Değerinin Dikkate Alındığı/Bu Hususun Başlı Başına Muvazaaya Delil ve Gerekçe Olamayacağı Gözetilmeksizin Aksi Düşüncelerle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Görülmediği - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y23.HD31.5.2016E. 2016/3482 K. 2016/3352"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şirket Hakkında Takip Yapılıp Tahsil Etme Yolu Tüketilmeden Şikayet Olunan Tarafından Prim Alacağı Sebebiyle Ortağın Aracına Haciz Konulmasının ve Şikayet Olunana Pay Ayrılmasının Doğru Olmadığı İleri Sürüldüğü - İncelemenin Alacağın Esasına ve Miktarına Değil Takip Hukukuna Dair Olduğu Gözetilerek Görevli Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlığın Esası İnceleneceği )
ŞİKAYETTE HASIM GÖSTERİLMEMESİ ( Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Olan Alacaklıların da Yargılamaya Dahil Edileceği/Onlar Hakkında da Hüküm Kurulması Gerektiği - Şikayette Hasım Gösterilmemesi ya da Eksik veya Yanlış Kişiye Husumet Tevcih Edilmesi Talebin Reddini Gerektirmediği )
TARAF TEŞKİLİ ( Sıra Cetvelinde Aracın Satış Bedelinin Tamamının Verildiği İl Müdürlüğü'ne Husumet Tevcihi Yönünde Şikayetçiye H.M.K'nun 119/2. Md. Uyarınca Kesin Süre Verileceği/Bu Alacaklının Davaya Dahil Edilip Sıra Cetveline Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edileceği - Varsa Savunma ve Delilleri Değerlendirileceği )"
142Y23.HD7.4.2016E. 2015/9072 K. 2016/2204"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının Aynı Davalılar Aleyhine Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayette Bulunmuş Olmasına ve Bozma Kararına Uyulmasıyla Aynı Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayetlerin Birleştirilerek İnceleneceğinin Tabii Olmasına Göre Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
ALACAĞIN SIRASINA İTİRAZ ( İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu Gözönünde Bulundurularak Göreve Dair Dava Şartı Noksanlığı Sebebiyle Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( İtiraz Davalılar Alacağının Doğumuna ve Miktarına Yönelik Değil Davacının Kendi Alacağı İle İlgili Sırasına Dair Olup İcra Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Davacının Kendi Alacağı İle İlgili Sırasına Dair İtirazın İncelenmesinde İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu Gözönünde Bulundurularak Göreve Dair Dava Şartı Noksanlığı Sebebiyle Davanın Usulden Reddi Gerektiği )"
142Y23.HD4.4.2016E. 2015/3074 K. 2016/2120"SIRA CETVELİNE ALACAĞA İTİRAZ DAVASI ( Asıl Davada Açılmamış Sayılma Kararı Verilme Şartları Gerçekleştiği - Birleşen Dosyada İlgili İcra Hukuk Mahkemesi Tarafından Görevsizlik Kararı Verildiği Bu Kararın Davacı Vekiline Tebliğ Edildiği ve Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin İstendiği/Birleşen Dava İle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edileceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDEİRLMESİNİN TALEP EDİLDİĞİ ( Birleşen Dosyada İlgili İcra Hukuk Mahkemesi Tarafından Görevsizlik Kararı Verildiği Bu Kararın Davacı Vekiline Tebliğ Edildiği ve Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin İstendiği/Birleşen Dava İle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )
BİRLEŞEN TÜM DAVALAR HAKKINDA AYRI AYRI KARAR VERİLMESİ ( Bozma İlamına Yanlış Anlam Verilerek Her İki Dava Hakkında Açılmamış Sayılma Kararı Verildiği/Asıl Davada Açılmamış Sayılma Kararı Verilme Şartlarının Gerçekleştiği - Birleşen Dosyada İlgili İcra Hukuk Mahkemesi Tarafından Görevsizlik Kararı Verilmesiyle Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin İstendiği/Birleşen Dava İle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edileceği )"
142Y23.HD22.2.2016E. 2015/9175 K. 2016/951"SIRA CETVELİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Sıra Cetvelinde 7. Sırada Bulunan Şikayetçinin 3. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünden Bahisle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İstediği - Satış Bedelinden 3. Sıra İptal Edilmiş Olsa Dahi 7. Sırada Yer Alan Şikayetçiye İntikal Edebilecek Para Kalmayacağından Şikayetçinin Sıra Cetvelinin 3. Sırasındaki Alacaklıya Yönelik Şikayette Bulunmakta Hukuki Yararının Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde 7. Sırada Bulunan Şikayetçinin 3. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünden Bahisle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İstediği - Satış Bedelinden 3. Sıra İptal Edilmiş Olsa Dahi 7. Sırada Yer Alan Şikayetçiye İntikal Edebilecek Para Kalmayacağından Şikayetçinin Sıra Cetvelinin 3. Sırasındaki Alacaklıya Yönelik Şikayette Bulunmakta Hukuki Yararının Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetvelinde 7. Sırada Bulunan Şikayetçinin 3. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünden Bahisle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İstediği - Satış Bedelinden 3. Sıra İptal Edilmiş Olsa Dahi 7. Sırada Yer Alan Şikayetçiye İntikal Edebilecek Para Kalmayacağından Şikayetçinin Sıra Cetvelinin 3. Sırasındaki Alacaklıya Yönelik Şikayette Bulunmakta Hukuki Yararının Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
142Y23.HD22.2.2016E. 2015/4182 K. 2016/1018"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Şikayete Konu Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlardan Birinin Alacaklısı Olduğu Takip Dosyaları İle Diğer Şikayet Olunanın Alacaklısı Olduğu Dosyalara Pay Ayrılmadığı Anlaşılmış Olup Şikayetçinin Adı Geçenler Aleyhine Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
HUKUKİ YARAR (Sıra Cetveline Şikayet Olunanlardan Birinin Alacaklısı Olduğu Takip Dosyaları İle Diğer Şikayet Olunanın Alacaklısı Olduğu Dosyalara Pay Ayrılmadığı Anlaşılmış Olup Şikayetçinin Adı Geçenler Aleyhine Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı)
DAVA ŞARTI YOKLUĞU (Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlardan Birinin Alacaklısı Olduğu Takip Dosyaları İle Diğer Şikayet Olunanın Alacaklısı Olduğu Dosyalara Pay Ayrılmadığı - Şikayetçinin Adı Geçenler Aleyhine Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı/Şikayetin Dava Şartı Noksanlığından Reddi Gerektiği)
HACZE İŞTİRAK (Şikayetin Kural Olarak Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Hacze İştirak Eden Alacaklılara Diğer Anlatımla Kendine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği)"
142Y23.HD11.1.2016E. 2015/8597 K. 2016/13"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
GÖREV (Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetvelinin İptali İstemi - HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme HMK'nın 2/1. Md. Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)"
142Y23.HD28.12.2015E. 2015/7240 K. 2015/8517"ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Talep Edilen Miktarın Fazla Olduğu İddiası - Mahkemece Davacı Tarafın Bu İddiasıyla İlgili Herhangi Bir Tartışma ve Değerlendirme Yapılmaksızın Davacının Bilirkişi Raporu ve Ek Raporun Bu Yöndeki İtirazlarını Cevaplamadığına İlişkin İtirazları da Gözardı Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik - Davacı İddiasıyla İlgili Herhangi Bir Tartışma ve Değerlendirme Yapılmaksızın Davacının Bilirkişi Raporu ve Ek Raporun Bu Yöndeki İtirazlarını Cevaplamadığına İlişkin İtirazları da Gözardı Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
TALEP EDİLEN MİKTARIN FAZLA OLDUĞU İDDİASI ( Mahkemece Davacı Tarafın Bu İddiasıyla İlgili Herhangi Bir Tartışma ve Değerlendirme Yapılmaksızın Davacının Bilirkişi Raporu ve Ek Raporun Bu Yöndeki İtirazlarını Cevaplamadığına İlişkin İtirazları da Gözardı Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y23.HD13.11.2015E. 2015/3365 K. 2015/7282"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Feragat Dışı Davalının Takibinin ve Hacizlerinin Eski Tarihli Olmasının Tek Başına İspata Yetmeyeceği Gerekçesiyle Anılan Davalıya Yönelik Asıl ve Birleşen Davanın Kabulüne Diğer Davalılara Yönelik Birleşen Davanın Feragatten Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
DAVADAN FERAGAT (Birleşen Dosya Davacısı Temsilcisinin Davalılardan İkisine Yönelik Davadan Feragat Dilekçesine Muvafakatı Nazara Alınarak Anılan Davalılara Yönelik Birleşen Davanın Feragatten Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz)
ÖDEME KAYDI (Sıra Cetveline İtiraz - Feragat Dışı Davalının Takibine Dayanak Çekin Borçlusu ve Cirantası Arasındaki Ödeme Kayıtlarının Çekle İlişkilendirilemeyeceği Çekin Her Zaman Düzenlenebileceği/Bu Davalının Takibinin ve Hacizlerinin Eski Tarihli Olmasının Tek Başına İspata Yetmeyeceği)"
142Y23.HD13.11.2015E. 2014/11192 K. 2015/7290"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Sıra Cetveline Davacının İtiraz Etmesi Daha Önce Sırada Yer Alması Gereken Dava Dışı Şahıs Tarafından Açılmış Bir Dava Bulunmaması Nedeniyle Dava Konusu Olan Sıra Cetveline İtirazın Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu)
ALACAĞIN TALEP EDİLEMEZ OLMASI (Davalı Şirketin Alacaklı Olduğu İcra Dosyalarındaki Alacakların Yapının Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Olmadığından Bu İnşaatlar Nedeniyle Hak Edilmiş Bir Tutar Bulunmadığından Bu Alacakların Talep Edilemez Nitelikte Bulunduğu - Sıra Cetveline İtiraz)
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Yapının Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Olmadığından Bu İnşaatlar Nedeniyle Hak Edilmiş Bir Tutar Bulunmadığından Bu Alacakların Talep Edilemez Nitelikte Bulunduğu - Sıra Cetveline İtiraz)"
142Y23.HD26.10.2015E. 2015/6743 K. 2015/6871"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Her İki Talebin Niteliği İtibariyle Sıra Cetveline Şikayet Olduğu - Dolayısıyla Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olduğu Dikkate Alınmadan Görevsizlik Gerekçesiyle Asıl Davanın Reddedilmesinin Doğru Görülmediği )
YALNIZCA SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görevli Mahkeme İcra Hukuk Mahkemesi Olduğu - Her İki Talebin Niteliği İtibariyle Sıra Cetveline Şikayet Olduğu/Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olduğu Dikkate Alınmadan Görevsizlik Gerekçesiyle Asıl Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
GÖREV ( Şikayet Yalnızca Sıraya İse Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olacağı - Asıl ve Birleşen Davadaki Taleplerin Niteliği İtibariyle Sıra Cetveline Şikayet Olduğu/Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
142Y23.HD19.10.2015E. 2015/6819 K. 2015/6685"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - İcra Müdürlüğünce Tanzim Edilen Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAFLARIN DELİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - Mahkemece Her Ne Kadar Ortada Bir Sıra Cetveli Olmadığı Şeklinde Gerekçe Kurulmuş İse De Bu Gerekçenin Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği/Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilmeden Sonuca Gidilemeyeceği )"
142Y23.HD19.10.2015E. 2015/5698 K. 2015/6654"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET İSTEMİ ( 1. Sıradaki Alacağın Kesinleşme Tarihinin 24.09.2012 Tarihi Olarak Kabulü İle Dahi Şikayetçinin Kesinleşme Tarihinin 26.09.2012 Olması Sebebiyle Şikayetçi Lehine Bir Değişiklik Meydana Getirmeyeceği - Şikayetin Reddi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ LEHİNE DEĞİŞİKLİK ( 1. Sıradaki Alacağın Kesinleşme Tarihinin 24.09.2012 Tarihi Olarak Kabulü İle Dahi Şikayetçinin Kesinleşme Tarihinin 26.09.2012 Olması Sebebiyle Şikayetçi Lehine Bir Değişiklik Meydana Getirmeyeceği - İstemin Reddedileceği )"
142Y23.HD16.10.2015E. 2015/7345 K. 2015/6630"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Takip Dosyasında Borçlu Olan Davacının Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
BORÇLUNUN SIRA CETVELİNE İTİRAZ HAKKI BULUNMADIĞI ( Mahkemece Şikayetin Reddi Kararının Onanması Gerektiği - Sıra Cetveline Şikayet )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Takip Dosyasında Borçlu Olan Davacının Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )"
142Y23.HD12.10.2015E. 2015/2344 K. 2015/6488"ALACAĞININ ÜST SINIR İPOTEĞİ KAPSAMINDA KALDIĞI İDDİASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Şikayetçinin Kendisine İpotek Limitinden Daha Az Pay Ayrıldığı İddiasına Dayalı İtirazı Üzerine Mahkemece İpoteğin Kapsamının İncelenmesi Gerekeceğinden Bu İtiraz Alacağın Doğumuna ve Miktarına Değil Sıraya Yönelik Olup İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
SIRAYA İTİRAZ ( Alacağının Üst Sınır İpoteği Kapsamında Kaldığı İddiasıyla Sıra Cetvelinin İptali Şikayeti - Şikayetçinin Kendisine İpotek Limitinden Daha Az Pay Ayrıldığı İddiasına Dayalı İtirazı Üzerine Mahkemece İpoteğin Kapsamının İncelenmesi Gerekeceğinden Bu İtiraz Sıraya Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetileceği )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Alacağının Üst Sınır İpoteği Kapsamında Kaldığı İddiasıyla Sıra Cetvelinin İptali Şikayeti - İpoteğin Bir Üst Limit İpoteği Olup Olmadığını Belirlemek İcra Mahkemesi'nin Görevine Girdiği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ ŞİKAYETİ ( Alacağının Üst Sınır İpoteği Kapsamında Kaldığı İddiasıyla/Görevli Mahkeme - Şikayetçinin Kendisine İpotek Limitinden Daha Az Pay Ayrıldığı İddiasına Dayalı İtirazı Üzerine Mahkemece İpoteğin Kapsamının İncelenmesi Gerekeceğinden Bu İtiraz Sıraya Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
142Y23.HD28.9.2015E. 2015/6766 K. 2015/6002"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Hukuki Yarar - Şikayete Konu Sıra Cetvelinde Şikayetçiye Pay Ayrılmadığından Şikayetçinin Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı )
ŞİKAYETİN YERİNDE OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ ( Mahkemece Şikayet Olunandan Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri Alınmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetveline Şikayet İstemi - Şikayete Konu Sıra Cetvelinde Şikayetçiye Pay Ayrılmadığı/Şikayetin H.M.K.'nun 114/1-H ve 115/2. Md. Uyarınca Dava Şartı Noksanlığından Reddedileceği )"
142Y23.HD1.7.2015E. 2014/8662 K. 2015/5097"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI ( Satışı Yapılan Araç Yönünden Aracın Satılması Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden İse Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği - Alacaklı Bankanın Alacağının Rüçhanlı Olarak Kaydedilmesi Mümkün Olmadığından Şikayetin Reddi Gerektiği )
REHİNLİ ALACAĞIN RÜÇHANLI OLARAK KAYDEDİLEMEMESİ ( Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği/Alacaklı Bankanın Alacağının Rüçhanlı Olarak Kaydedilmesinin Mümkün Olmadığı - Sıra Cetveline Şikayet Davasının Reddi Gereği )
REHİNLİ ARACIN MASAYA DAHİL EDİLMEMESİ ( Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği - Sıra Cetveline Şikayet İsteminin Reddedileceği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA MÜFLİS ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN TAKİP ( Sıra Cetveline Şikayet - Satışı Yapılan Araç Yönünden Aracın Satılması/Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği - Alacaklı Bankanın Alacağının Rüçhanlı Olarak Kaydedilmesi Mümkün Olmadığından İstemin Reddedileceği )"
142Y23.HD27.5.2015E. 2014/4374 K. 2015/3943"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Şikayetçinin Alacaklı Olmadığı Sıra Cetvelinde Borçlu Olarak Göründüğü ve Borçluya Ait Taşınmazı Muvazaalı Şekilde Temlik Alındığının Mahkeme İlamıyla Belirlenmesi Sonucu Taşınmazın Satılması Sonucu Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Açılan Davada Şikayetçinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçluya Ait Taşınmazı Muvazaalı Şekilde Temlik Alındığının Mahkeme İlamıyla Belirlenmesi Sonucu Taşınmazın Satılması Sonucu Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Açılan Davada Şikayetçinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Tasarrufun İptali Davası - Şikayetçinin Alacaklı Olmadığı Sıra Cetvelinde Borçlu Olarak Göründüğü ve Borçluya Ait Taşınmazı Muvazaalı Şekilde Temlik Alındığının Mahkeme İlamıyla Belirlenmesi Sonucu Taşınmazın Satılması Sonucu Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Açılan Davada Şikayetçinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı )"
142Y23.HD7.5.2015E. 2014/4725 K. 2015/3428"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
MAAŞ HACZİ ( Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleriyle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nunn Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü Gerektiği )
MUVAZAA ( Davanın 6098 S. TBK'nun 19. Md. Hükmünde Düzenlenen Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine İlişkin Olduğunun Kabulü İle Genel İlkelere ve İspat Usulüne Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y12.HD13.1.2015E. 2014/30336 K. 2015/422"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın İhalesi Sonucu Elde Edilen Paradan İpotek Bedelleri Ödendikten Sonra Kalan Paranın Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
ŞİKAYETÇİNİN TARAFI OLMADIĞI TAKİP DOSYASI ( Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Olmadığı - Mahkemece Belirtilen Sebeplerle Şikayetçinin İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET ( Şikayet Eden Üçüncü Kişi İcra Dosyasının Tarafı Değil İse de Haciz Alacaklısı Olması Sebebiyle Aktif Husumet Ehliyeti Olduğu - Şikayetçi Tarafı Olmadığı İcra Müdürlüğü'nün Dosyasındaki Haczin Düştüğüne Dair Şikayetini Ancak İİK'nun 140. Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Aynı Kanunun 142. Md. Göre Şikayet Yolu İle İleri Sürebileceği )
HACZİN DÜŞTÜĞÜNE DAİR ŞİKAYET ( Şikayetçi Tarafı Olmadığı İcra Müdürlüğü'nün Dosyasındaki Haczin Düştüğüne Dair Şikayetini Ancak İİK'nun 140. Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Aynı Kanunun 142. Md. Göre Şikayet Yolu İle İleri Sürebileceği )"
142Y23.HD16.9.2014E. 2014/1269 K. 2014/5666"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Mahcuz Malların Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline İtiraz Alacağın Esas Miktarına İlişkin Olması Halinde Genel Mahkemede İleri Sürüleceği - İtirazın Sıraya Yönelik Olması Halinde İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği )
SIRA CETVELİ ( Haciz Yoluyla Takiplerde Sıra Cetvelinin Alacağın Satış Tarihinde Ulaştığı Miktar Dikkate Alınarak Düzenlenmesi Gereği - Satış Tarihinden Sonra Alacakta Meydana Gelen Artışların Rehin veya Haciz Konulan Malın Bedelinden Karşılanmayacağı )
SATIŞ TARİHİNDEN SONRA ALACAKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER ( Rehnin veya Haciz Konulan Malın Bedelinden Karşılanamayacağı - Haciz Konulan Malın Satış Tutarının Haciz Tarihindeki Alacak ile Satış Tarihine Kadar Hesaplanacak Ferileriyle Takip Masraflarını Tazmin Edeceği )"
142Y23.HD20.6.2014E. 2014/5296 K. 2014/4755"SIRA CETVELİNDEN TERKİN TALEBİ ( Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
İŞLEMDEN KALDIRILAN DOSYANIN YENİLENMEMESİ ( Sıra Cetvelinden Terkin Talebi - Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Sıra Cetvelinden Terkin Talebi - Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )"
142Y23.HD12.6.2014E. 2014/831 K. 2014/4547"ŞİKAYET TALEBİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Sıra Cetvelinde Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Takip Dosyası Sıra Cetvelinin 7. Sırasında Yer Almış Olup Mahkemece Şikayetçinin Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik İtirazlarının İİK'nın 101 ve 206 Md.leri Kapsamında Değerlendirilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dar Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Şikayet Olunanın Şikayetçinin Alacağının Esası İle İlgili Savunma Olarak İleri Sürdüğü Hususları Tartışamayacağı Bunların Dava Yoluyla İddia Eden Alacaklılar Tarafından Ayrıca Genel Mahkemelerde İleri Sürülmesi Gerektiği - Şikayetçinin Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik İtirazlarının İİK'nın 101 ve 206 Md.leri Kapsamında Değerlendirilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NAFAKA ALACAĞININ ÖNCELİĞİ ( Sıra Cetveline Şikayet Talebi - Dar Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Şikayet Olunanın Şikayetçinin Alacağının Esası İle İlgili Savunma Olarak İleri Sürdüğü Hususları Tartışamayacağı Bunların Dava Yoluyla İddia Eden Alacaklılar Tarafından Ayrıca Genel Mahkemelerde İleri Sürülmesi Gerektiği )"
142Y12.HD3.6.2014E. 2014/13914 K. 2014/16090"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kesinleşmesinde Tek Bir Davanın Sonucuna Bırakılmayıp Taraflardan Biri İçin Kesinleşmiş Sayılmasının Tüm Taraflar İçin Kesinleştiği Anlamına Gelmeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davası Açıldığından İcra Dosyasında Bulunan Paranın Ödenmesi Aşamasına Geçilemeyeceği )
SIRA CETVELİNİN KESİNLEŞMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasının Taraf Olmayanlar Açısından Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davası Açıldığından İcra Dosyasında Bulunan Paranın Ödenmesi Aşamasına Geçilmemesi Gerektiği )
İCRA DOSYASINDAN PARANIN ÖDENMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasının Taraf Olmayanlar Açısından Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davası Açıldığından İcra Dosyasında Bulunan Paranın Ödenmesi Aşamasına Geçilemeyeceği )"
142Y23.HD6.3.2014E. 2014/611 K. 2014/1681"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Taraf Teşkili Sağlanmadan Şikayetin Esasının İncelenmesine Geçilmesi Doğru Olmadığı - Haciz Talebi ve Kararı Olmaksızın Tapu Kaydına Konan Hacze Geçerlilik Tanımak Suretiyle Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
HUSUMET ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet - Haciz Tarihlerinin Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Takip Dosyasından Konan Haciz Tarihinden Sonra Olduğunu İleri Sürülen Dosyalardaki Alacaklılara Husumet Yöneltilmesi Gerektiği )
HACİZ TALEBİ ( Olmayan Şikayet Olunanların Garameten Paylaşımdan Çıkması Gereğine İşaret Edilmesi Suretiyle İcra Müdürlüğüne Yeni Sıra Cetvelinin Sırasına İlişkin Talimat Verilmesi ve Hüküm Fıkrasında Gerekçe Tekrarlanmadan Şikayete Konu Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU KAYDINA KONAN HACİZ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet - Haciz Talebi Olmayan Şikayet Olunanların Garameten Paylaşımdan Çıkması Gerektiği/Haciz Talebi ve Kararı Olmaksızın Tapu Kaydına Konan Hacze Geçerlilik Tanımak Suretiyle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
142Y23.HD24.2.2014E. 2014/710 K. 2014/1272"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan 6100 Sayılı Kanunun Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri Uyarınca Yargılamanın Yürütülmesi Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Tahkikatın Duruşmalı Olarak Yapılması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
BASİT YARGILAMA USULÜ ( Şikayet Olunana Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilerek Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan 6100 Sayılı Kanunun Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri Uyarınca Yargılamanın Yürütülmesi ve Tahkikatın Duruşmalı Olarak Yapılması Gerektiği )
TAHKİKATIN DURUŞMALI YAPILMASI ( Mahkemenin Takdirine Göre Duruşma Açılmasının Gerekli Görüldüğü Hallerde İlgililerin Duruşmaya Çağrılmasının Yasal Bir Gereklilik Olduğu - Şikayet Olunana Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilerek 2004 S. İİK'nun 18. Md. Hükmü Uyarınca Duruşma Açılması Gerektiği )
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME ( Sıra Cetveline Karşı Şikayette Bulunulması Halinde Takdir Hakkının Duruşma Yapılarak Kullanılmasının Kanunun Amacına Uygun Düşeceği - Tahkikatın Duruşmalı Olarak Yapılması Gerekirken Evrak Üzerinden Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
142Y23.HD31.1.2014E. 2013/7870 K. 2014/612"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Davalı Limited Şirket İle Dava Dışı Borçlu Arasında Alacağın Mevcudiyetine Dair Ayrı Bir Dava Görüldüğü ve Bu Davanın Hükme Bağlandığı - Anılan Dosyada Belirlenen Tutarın Davalı Alacağı Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hususunda İnceleme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
KESİN HÜKÜM (Sıra Cetveline İtiraz - Davalı Limited Şirket İle Dava Dışı Borçlu Arasında Alacağın Mevcudiyetine Dair Ayrı Bir Dava Görüldüğü ve Bu Davanın Hükme Bağlandığı/Bu Hususun Gözden Kaçırılması ve Sadece Kayıtlar Çerçevesinde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
DELİL NİTELİĞİ (Davalı Şirket İle Dava Dışı Borçlu Arasında Ayrı Bir Dava Olarak Görülen ve Hükme Bağlanan Alacağın Mevcudiyetine Dair Dosyada Belirlenen Tutarın Davalı Alacağı Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hususunda İnceleme Yapılması Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz)"
142Y23.HD30.1.2014E. 2013/7793 K. 2014/585"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin 1. Sırasında Bankanın Gösterildiği ve Sıra Cetvelinde Davalı Borçluya Pay Verilmediğinin Anlaşıldığı Bu Sıra Cetveliyle İlgili Davanın Reddi Gerektiği )
BORÇLUYA PAY VERİLMEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelinde Davalı Borçluya Pay Verilmediğinin Anlaşılmasına Rağmen Bu Sıra Cetveliyle İlgili Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Bu Davanın da Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )"
142Y23.HD14.1.2014E. 2013/7887 K. 2014/87"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI İPTAL İSTEMİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Mahkemenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Yapılan Sıralamanın İİK.nın 140/1. Md.si Uyarıca İcra Müdürlüğü'nce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Olduğu Gibi İspat Yükünün Davalıda Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlığın Bu İlkelere Göre Çözümlenmesinin Doğru Olmadığı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )
NETİCE-İ TALEPLE BAĞLI OLMA ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek ve İspat Yükü Davalıya Yüklenerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
İSPAT YÜKÜ YÖNÜNDEN GENEL İLKELERE UYGUN OLARAK UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Hakim Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Bunlara Bağlı Netice-İ Taleplerle Bağlı ve Fakat Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmadığı/İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )"
142Y23.HD11.11.2013E. 2013/7806 K. 2013/6966"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Taraflar Arasında Doğrudan Bir İlişki Bulunmadığı - Davanın Ticari Bir Dava Olmadığı/Görev Hususunun Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Görev Hususunun Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı - Görev Hususunun Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )"
142Y23.HD1.11.2013E. 2013/4976 K. 2013/6713"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Alacağın Esas ve Miktarına İlişkin İtirazların İncelenmesinin Genel Mahkemelerin Görevinde Olduğu - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Alacağın Muvazaalı Olduğu İleri Sürüldüğü )
SIRA CETVELİNDE ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA İTİRAZ ( İtirazın İncelenmesinin Genel Mahkemenin Görevinde Olduğu - Alacağın Muvazaalı Olduğu İleri Sürüldüğü/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken Esasa Girilerek Hüküm Oluşturulamayacağı )
ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Alacağın Esas ve Miktarına İlişkin İtirazların İncelenmesi Genel Mahkemelerin Görevinde Olduğu/Görevsizlik Kararı Verileceği )"
142Y23.HD10.10.2013E. 2013/4982 K. 2013/6279"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Bankanın Alacaklarının Limit İpoteğinden Kaynaklanan İmtiyazlı Alacak Olduğunu Belirterek Paylaştırmaya İlişkin İcra Müdürünün Kararının İptali İstemi - İpoteğin Üst Lİmit İpoteği Olduğu/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğünün Kararının Kaldırılması Kararı Yerinde Olduğu )
LİMİT İPOTEĞİNDEN KAYNAKLANAN İMTİYAZLI ALACAK ( Sıra Cetveline Şikayetin Kabulünün Hukuka Uygun Olduğu - İpotek Akit Tablosuna Göre Banka İle Borçlu Arasında Konut Finansmanı Kredileri ve Her Türlü Krediler Nedeniyle 1. Derecede Taşınmaz İpoteği Tesis Edildiği/İpoteğin Üst Limit İpoteği Olduğu )
İCRA MÜDÜRÜNÜN PAYLAŞTIRMAYA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Bankanın Alacaklarının Limit İpoteğinden Kaynaklanan İmtiyazlı Alacak Olmasına Rağmen Sıra Cetvelinde Kendisine Yer Verilmediğini İleri Sürerek - İpoteğin Üst Limit İpoteği Olduğu/Şikayetin Kabulü ) "
142Y23.HD27.9.2013E. 2013/4482 K. 2013/5836"SIRA CETVELİNDE GARAMETEN PAYLAŞIMA İTİRAZ ( Mahkemece Davacının Alacağının İşçi Alacağı Olduğunu İleri Sürerek Vergi Dairesi Alacağıyla Garameten Paylaştırma Yapılmasına Alacağın Doğumuna ve Miktarına Yönelik Bir İddiada Bulunmadığı Gözönünde Bulundurularak Takibin İcra Edildiği Yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
DAVANIN AÇILMA TARİHİ ( Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılacağı - Sıra Cetvelinin Davacı Tarafa Tebliği Edildiği Tarihinden İtibaren 7 Günlük Yasal Sürede Davanın Açılmış Olduğu/Tevzi Formu Üzerindeki Tarihinin Dava Tarihi Olarak Kabulüyle Davanın Süreden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI ( Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma İtiraz - Alacağın Doğumuna ve Miktarına Yönelik Bir İddiada Bulunulmadığı Gözönünde Bulundurularak Takibin İcra Edildiği Yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu/Davanın Usulden Reddedileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma İtiraz - Alacağın Doğumuna ve Miktarına Yönelik Bir İddiada Bulunulmadığı Gözönünde Bulundurularak Takibin İcra Edildiği Yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
KARARININ GEREKÇE BÖLÜMÜYLE HÜKÜM SONUCUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Mahkemece Kısa Kararda ve Gerekçeli Kararın Hüküm Bölümünde Davanın Süre Yönünden Reddine Karar Verildiği Halde Gerekçe Bölümünde Uyuşmazlığın Esasının da Tartışıldığı - Kararının Gerekçe Bölümüyle Hüküm Sonucunun Çelişkili Olmasının Mahkeme Kararlarının Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Açık Olması Kuralına Aykırılık Oluşturduğu )"
142Y23.HD20.9.2013E. 2013/4680 K. 2013/5617"ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede/Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Adı Yazılmak Suretiyle Hasımsız Olarak Şikayette Bulunulmasının Doğru Olmadığı - Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Olan Alacaklıların da Yargılamaya Dahil Edilip Onlar Hakkında da Hüküm Kurulması Gerektiği )
HASIMSIZ OLARAK ŞİKAYETTE BULUNMA ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Eksik veya Yanlış Kişiye Husumet Tevcih Edilmesi Talebin Reddini Gerektirmediği/Mahkemece Şikayetçiye Sıra Cetvelinde Sadece Kendisine Pay Ayrılan Alacaklısına Husumet Tevcihi Yönünden Kesin Süre Verilip Bu Alacaklının Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
HUSUMET TEVCİHİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Şikayette Hasım Gösterilmemesi Eksik veya Yanlış Kişiye Husumet Tevcih Edilmesi Talebin Reddini Gerektirmediği/Mahkemece Şikayetçiye Sıra Cetvelinde Sadece Kendisine Pay Ayrılan Alacaklısına Husumet Tevcihi Yönünden Kesin Süre Verilip Bu Alacaklının Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanacağı - Dosya Üzerinden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi/Hasımsız Olarak Şikayette Bulunma - Mahkemece Şikayetçiye Sıra Cetvelinde Sadece Kendisine Pay Ayrılan Alacaklısına Husumet Tevcihi Yönünden Kesin Süre Verilip Bu Alacaklının da Davaya Dahil Edilip Duruşma Açılacağı )"
142Y23.HD29.5.2013E. 2013/3382 K. 2013/3597"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bu Davalarda İddia Kural Olarak Borçlu İle Davalı Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturarak Diğer Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı Güttükleri Noktasında Olup İspat Külfetinin Davalıya Ait Olduğu )
ÇEKLERİN İBRAZ TARİHLERİNİN HIRSIZLIK OLAYINDAN ÖNCE OLMASI ( Davalı Alacağının Davacı Alacağından Daha Önce Doğduğu - Davalı Tarafından Borçlunun Karşılıksız Çek Keşide Etmesi ve Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması İçin Şikâyet Hakkının Kullanıldığı/Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının Reddi Gereği )
ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalının Alacağının Oluştuğu Tarihte Davacı Şirketin Borçludan Bir Alacağı Bulunmadığı ve Bu Nedenle Davalının Davacının Alacağına Yönelik Muvazaa Yapmasının Mümkün Olmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davası - Bu Davalarda İddia Kural Olarak Borçlu İle Davalı Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturarak Diğer Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı Güttükleri Noktasında Olup İspat Külfetinin Davalıya Ait Olduğu )
DAVALI ALACAĞININ DAVACI ALACAĞINDAN DAHA ÖNCE DOĞMASI ( Alacağın Tahsili İçin Girişilen İcra Takibinde Davalı Tarafından Borçlunun Karşılıksız Çek Keşide Etmesi ve Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması İçin Şikâyet Hakkının Kullanıldığı - Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının Reddi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bu Davalarda İddia Kural Olarak Borçlu İle Davalı Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturarak Diğer Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı Güttükleri Noktasında Olup İspat Külfetinin Davalıya Ait Olduğu )"
142Y23.HD16.4.2013E. 2013/2081 K. 2013/2476"SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Davacı Alacağın Miktarına Değil Sırasına İtirazda Bulunduğundan İtirazın Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz İstemi - Davacı Alacağın Miktarına Değil Sırasına İtirazda Bulunduğundan İtirazın Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sıra Cetveline İtiraz İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesinin İcra Mahkemesi Sıfatı Bulunmadığından Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
142Y23.HD5.4.2013E. 2013/1567 K. 2013/2176"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Sıra Cetveli İçin Muhtelif Alacaklılar Tarafından Farklı Tarihlerde Aynı Alacaklılara Husumet Yöneltilerek Davalar Açılmış Olması Halinde Açılan Tüm Davaların Birlikte İncelenerek Tek Bir Kararla Sonuçlandırılacağı )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Sıra Cetveline Yönelik Açılmış Başka Davalar Olup Olmadığı Araştırılacağı - Davaların Birlikte İncelenmesinin Birbiriyle Çelişik Hükümlerin Engellenmesinden ve Bir Dosyada Verilen Kararın Diğer Dosyanın Sonucunu Etkileme Olasılığından Kaynaklandığı )
AYNI SIRA CETVELİNE YÖNELİK AÇILMIŞ DAVA ( Birbiriyle Bağlantılı Olduğunun Kabulü İle Önce Esas Kaydı Yapılan Dosya Üzerinde İşbu Davanın Birleştirilmesi Önce Açılan Davanın Bu Dava Olduğunun Tespiti Halinde İse Diğer Davaların Bu Dava İle Birleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Bir Yargı Çevresinde Aynı Düzeyde Bulunan Birden Fazla Mahkemenin Davaların Birleştirilmesi Açısından Aynı Mahkeme Sayılacağı - Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetvelinin İptali İsteminde Aynı Sıra Cetveline Yönelik Açılmış Başka Davalar Olup Olmadığı Araştırılacağı )"
142Y23.HD1.4.2013E. 2013/1360 K. 2013/2051"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı - Bekletici Mesele Yapılacağı )
BEKLETİCİ MESELE ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı - Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı - Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı/Bekletici Mesele Yapılacağı )"
142Y23.HD21.3.2013E. 2013/615 K. 2013/1738"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu - Taraflar Arasında Doğrudan Temel İlişki Bulunmadığı/Yeminin Yalnızca Temel İlişkinin Tarafları Hakkında Söz Konusu Olabileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davası - İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu )
YEMİN ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davası - Taraflar Arasında Doğrudan Temel İlişki Bulunmadığı/Yeminin Yalnızca Temel İlişkinin Tarafları Hakkında Söz Konusu Olabileceği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu )"
142Y23.HD19.3.2013E. 2013/738 K. 2013/1691"SIRA CETVELİNDE PAY AYRILMAYAN KİŞİLERE HUSUMET YÖNELTİLEMEYECEĞİ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Borçlu Şirketin İstihkakının Tamamı Temlik Alacaklısı Olarak Birinci Sırada Yer Verilen Davalıya İsabet Ettiği/Husumet Sadece İlk Sırada Yer Alan Davalıya Yöneltileceği - Pay Ayrılmayan Diğer Davalılara Husumet Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Borçlu Şirketin İstihkakının Tamamı Temlik Alacaklısı Olarak Birinci Sırada Yer Verilen Davalıya İsabet Ettiği/Diğer Davalılara Sıra Cetvellerinde Pay Ayrılmadığı - Davacının İkinci Sıradan Birinci Sıraya Alınması Talebi Sıraya İlişkin Şikayet Niteliğinde Olduğu/Husumet Sadece İlk Sırada Yer Alan Davalıya Yöneltileceği )
İKİNCİ SIRADAN BİRİNCİ SIRAYA ALINMA TALEBİ ( Sıraya İlişkin Şikayet Olduğu/Husumet - Borçlu Şirketin İstihkakının Tamamı Temlik Alacaklısı Olarak Birinci Sırada Yer Verilen Davalıya İsabet Ettiği/Husumet Sadece İlk Sırada Yer Alan Davalıya Yöneltileceği - Pay Ayrılmayan Diğer Davalılara Husumet Yöneltilemeyeceği Gözetileceği )"
142Y23.HD13.3.2013E. 2012/6250 K. 2013/1522"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Şikayet Sıra Cetvelinin İptali İstemine İlişkin Olarak Tavsif Edildiği Halde İcra Memurunun Muamelesini Şikayetlerde Uygulanması Gereken 492 S.K. Md.13/d Gereğince Harç Alınmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İPOTEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( İpotek Veren Tarafından İpotek Verilmiş Olan İki Adet Taşınmazın İhale Edilen Parsel Üzerinde Şuyulandırma Sonucu Bütün Haline Geldiği - İpotek Verene Ait Yeni Taşınmazın Tümüne Şamil Olarak İpotek Devam Edeceği )
KESİNLEŞEN İHALE BEDELİ ( Sıra Cetveli İle Kesinleşen İhale Bedeli Dışında İhale Alıcısından Ayrıca Para İstenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİNDE HARÇ ( Mahkemece Şikayet Sıra Cetvelinin İptali İstemine İlişkin Olarak Tavsif Edildiği Halde İcra Memurunun Muamelesini Şikayetlerde Uygulanması Gereken 492 S.K. Md.13/d Gereğince Harç Alınmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
142Y23.HD8.3.2013E. 2013/567 K. 2013/1408"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacaklı Tarafından Açıkça Bir Satış Talebi Yapılmadığı - Alacaklının Satış Avansı Adı Altında Dosyaya Para Yatırmış Olmasının Alacaklı Tarafın Satış Talebinde Bulunması Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )
USULÜNE UYGUN SATIŞ TALEBİ BULUNMADIĞINDAN HACZİN DÜŞMÜŞ OLDUĞU ( Şikayetçinin Sıra Cetveline Dahil Olmasını Sağlayacak Haczin 2010'da Düşen Değil 2012 Tarihli Haciz Olduğu - Alacaklının Cetvelde 4. Sırada Bulunmasının Usulüne Uygun Olduğu )
SATIŞ AVANSI ADI ALTINDA ALACAKLININ DOSYAYA PARA YATIRMASI ( Satış Talebi Olarak Değerlendirilemeyeceği - Sıra Cetveli )"
142Y23.HD8.3.2013E. 2013/366 K. 2013/1395"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Düştüğü - İspat Yükü Kendisinde Olan Davalının Alacağın Gerçek Bir Borç İlişkisine Dayandığını İspat Edemediği ve Bononun Muvaazalı Olarak Düzenlendiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Olarak - Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Düştüğü )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Düştüğü - İspat Yükü Kendisinde Olan Davalının Alacağın Gerçek Bir Borç İlişkisine Dayandığını İspat Edemediği ve Bononun Muvaazalı Olarak Düzenlendiği/Davanın Kabulü )
BONONUN MUVAZAALI OLARAK DÜZENLENMESİ ( Davacı Takibinin Dayanağı Olan İlamın Dava Tarihinin 2006 Olduğu/Davalının Takibine Dayanak Bononun 2008 Tarihinde Düzenlendiği - Takibe Dayanak Bononun Muvazaalı Olduğu/Davalının Alacağın Gerçek Borç İlişkisine Dayandığını İspat Edemediği )"
142Y23.HD1.3.2013E. 2012/6830 K. 2013/1206"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Takip Borçlusu Davalı Şirketin Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Öncelikle Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilerek Şikayet Nedeniyle Verilecek Karardan Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVALARINDA HASIM GÖSTERİLMEMESİ ( Talebin Reddini Gerektirmeyeceği - Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilerek Şikayet Nedeniyle Verilecek Karardan Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
HUSUMET ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Davanın Davacıya Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Hacze İştirak Eden Diğer Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Takip Borçlusu Davalının Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı/Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi/Takip Borçlusu Davalı Şirketin Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilerek Şikayet Nedeniyle Verilecek Karardan Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
142Y23.HD27.2.2013E. 2013/559 K. 2013/1129"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olduğundan Genel Mahkemenin Görevli Olduğu - Dava Konusu İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/İcra Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - Dava Genel Mahkeme Olan Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılmış İse de İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Dava Konusu İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğu/İcra Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı )
ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK DAVA ( Sıra Cetveline İtiraz - Dava Genel Mahkeme Olan Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılmış İse de İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
142Y23.HD19.2.2013E. 2013/70 K. 2013/908"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu - İş Mahkemesinin Görevi İse İş Mahkemeleri Kanunu'nda Belirtilmiş Olup Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Anılan Kanun Kapsamına Girmediği )
ALACAĞIN MİKTARINA İLİŞKİN ŞİKAYETTE GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU BELİRTİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
142Y23.HD4.2.2013E. 2012/6233 K. 2013/521"SIRA CETVELİNE VE DAVALININ ALACAĞININ ESASINA YÖNELİK İTİRAZ ( Bu Tür Davaların Genel Mahkemelerde Görüleceği/Ancak İtirazın Sadece Sıraya Yönelik Olması Durumunda Davaya Bakmaya Görevinin İcra Hukuk Mahkemesinde Olduğu - Sıra Cetveli )
SADECE SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ BULUNMASI ( İcra Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olacağı - Davada İse Hem Sıraya Yönelik ve Hemde Alacağın Esasına Yönelik İtiraz Bulunduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Esasa Girilmesi Gereği )
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Davada Hem Sıraya Yönelik ve Hemde Alacağın Esasına Yönelik İtiraz Bulunduğu - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
142Y23.HD14.1.2013E. 2012/6656 K. 2013/9"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Sıra Cetvelindeki Sıraya İlişkin İtiraz - Sıra Cetvelindeki Sırasının Şikayetçi Firmadan Sonra Olan Şikayet Olunan Firmalar Yönünden İstemin Hukuki Yarar Yokluğundan Reddi Gereği )
DAVANIN AÇILMASINA HUKUKİ YARAR BULUNMAMASI ( Sıra Cetvelindeki Sırasının Şikayetçi Firmadan Sonra Olan Şikayet Olunan Firmalar Yönünden İstemin Hukuki Yarar Yokluğundan Reddi Gereği - İcra Müdürlüğünce Yapılan Sıra Cetveline İtiraz Davası )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HUSUMET ( Şikayetçiye Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Olan ve Hacze İştirak Eden Alacaklılara Yöneltilmesi Gereği - Eldeki Davada Bu Şart Gerçekleşmediğinden Hukuki Yarar Bulunmadığı/Husumet )"
142Y23.HD14.1.2013E. 2012/6597 K. 2013/8"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET ( İcra Mahkemesinde Görüleceği - Esasın İncelenmesi Gerekirken Vakıalardan Yola Çıkarak İleri Sürülmeyen Sonuçlar Çıkarılıp Takibe Yönelik Muvazaa İddiasının Takibin Bütününe ve Alacağa Yönelik Yapıldığının Kabulüyle Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Hakimin Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu ve Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği - Uyuşmazlığın Sıra Cetvelindeki Sıraya İlişkin Şikayet Olduğunun Gözetileceği/Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olmadığı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZIN ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK OLMADIĞI ( Yalnız Sıraya İlişkin Olan İtirazın İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Vakıalardan Yola Çıkarak İleri Sürülmeyen Sonuçlar Çıkarılıp Talepten Fazlasına Karar Verilemeyeceği )"
142Y23.HD19.12.2012E. 2012/6234 K. 2012/7501"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Husumet Borçluya Değil Şikayet Edene Göre Öncelikli Olan veya Aynı Derecede Hacze İştirak Edene Yöneltilmesi Gereği - İcra Mahkemesi Şikayet Hakkında Duruşma Açıp Açmamayı Takdir Edeceği Duruşma Yapmaya Karar Verilmesi Halinde Taraf Teşkili Sağlayarak Yargılamanın Yapılması Gereği)
ŞİKAYETTE HASIM GÖSTERİLMEMESİ VEYA YANLIŞ HASIM GÖSTERİLMESİ (Talebin Reddini Gerektirmediği - Sıra Cetveline Şikayette Husumetin Borçluya Değil Şikayet Edene Göre Öncelikli Olan veya Aynı Derecede Hacze İştirak Edene Yöneltilmesi Gereği)"
142Y23.HD18.12.2012E. 2012/5612 K. 2012/7483"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Hukuki İlişkiye Dayandığını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Uslüne Uygun Delillerle İspat Etmesi Gereği )
İSPAT KÜLFETİ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasında İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Takibe Konu Bonunun İhdas Hanesinde Nakden Kaydının Bulunmasına ve İhdas Nedeninin Talili Halinde Aksini İspat Yükünü Üstlenen Davalının Bu Durumu İspatlayamadığı Gözetilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı/İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Hukuki İlişkiye Dayandığını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Uslüne Uygun Delillerle İspat Etmesi Gereği )"
142Y23.HD10.12.2012E. 2012/5045 K. 2012/7251"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu - Temliknamenin Tek Başına Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olduğunu Ortaya Koymayacağı )
MUVAZAA ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun Borca Karşılık Davalıya Alacağını Temlik Ettiği Yönündeki Soyut Açıklamalarının Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspata Yeterli Olmadığı )
İSPAT YÜKÜ ( Davalı Alacaklıda Olduğu/Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olduğunu Birbirini Doğrulayan Belgelerle İspatlaması Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
ALACAĞIN İSPATINA YÖNELİK BELGE SUNULMAMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun Borca Karşılık Davalıya Alacağını Temlik Ettiği Yönündeki Soyut Açıklamalarının Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspata Yeterli Olmadığı )
TEMLİKNAME ( Tek Başına Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olduğunu Ortaya Koymayacağı - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y23.HD26.11.2012E. 2012/5032 K. 2012/6947"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline - Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI ( Sıra Cetveline Şikayetin Borçluya Karşı Yapıldığı - Hukuki Durumdan Etkilenecek Alacaklının Dilekçede Anlaşıldığı/Usuli Eksiklik Tamamlanarak Davaya Devam Edileceği )"
142Y23.HD16.11.2012E. 2012/4907 K. 2012/6752"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas Miktarına Yönelik Olması Halinde Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sadece Sıraya Yönelik Olması Halinde Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği - Alacağın İpotek Kapsamında Olmadığına İlişkin İtirazın Sıraya Yönelik Olduğ İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
ALACAĞIN ESAS MİKTARINA İTİRAZ VEYA SIRAYA İTİRAZ ( Alacağın İpotek Kapsamında Olmadığına İlişykin İtirazın Esas ve Miktarına Olmadığı Sırasına Yönelik Olduğu - İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
ALACAĞIN İPOTEK KAPSAMINDA OLMADIĞINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Alacağın Esasına İlişkin Olmadığı Sırasına Yönelik Olduğu - İtirazın Dava Yoluyla Genel Mahkemede Değil Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtirazın İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği - Alacağın İpotek Kapsamında Olup Olmadığına İlişkin İtirazın Sıra Cetveline İlişkin Olduğu İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
142Y23.HD14.11.2012E. 2012/5050 K. 2012/6667"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Genel Mahkemelerde Görüleceği İtirazın Yanlız Sıraya İlişkin Olması Halinde İcra Mahkamesinin Görevli Olduğu - Alacağın Zamanaşımına Uğradığı İddiasının Alacağın Esasına Dair Olduğu Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gereği )
ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI ( Alacağın Esasına Dair Bir İtiraz Olduğu Sıra Cetveline İtiraz Olmadığı Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gereği - Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesinde Esasa İlişkin İtirazın Genel Mahkemede Görülmesi Gereği )"
142Y23.HD12.11.2012E. 2012/3299 K. 2012/6613"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Faiz Gelirinin Alacaklılar Arasında Paylaştırılmasına ve Kendi İpoteğinin Kapsamına Dair İtiraz - Sıraya Dair Şikayet Niteliğinde Olduğundan İcra Mahkemesi Tarafından İnceleneceği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde Faiz Gelirinin Alacaklılar Arasında Paylaştırılmasına ve Kendi İpoteğinin Kapsamına Dair İtiraz - Sıraya Dair Şikayet Niteliğinde Olduğundan İcra Mahkemesi Tarafından İnceleneceği )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Sıra Cetveli - Sıraya Dair Şikayetler )
ALACAĞIN SIRASINA DAİR ŞİKAYET ( Sıra Cetveli - Faiz Gelirinin Alacaklılar Arasında Paylaştırılmasına ve Kendi İpoteğinin Kapsamına Dair İtirazın Sıraya İlişkin Şikayet Niteliğinde Olması/İcra Mahkemesi Tarafından İnceleneceği )"
142Y23.HD7.11.2012E. 2012/3976 K. 2012/6504"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Cetvel Suretinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Her Alacaklının İlgililer Aleyhine Cetvele İtiraz Edebileceği - Cetvele İtiraz Hakkının Alacaklıya Tanındığı Hakları İhlal Edilmiş Olmadıkça Borçlunun Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı )
BORÇLUNUN SIRA CETVELİNE İTİRAZI ( Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerinde Haczi veya Rehni Bulunan Alacaklının Sıra Cetvelinin İptalini İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğu - Hakları İhlal Edilmiş Olmadıkça Borçlunun Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı )"
142Y23.HD5.11.2012E. 2012/4771 K. 2012/6412"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
İCRA MAHKEMESİNCE HATALI KARAR VERİLMESİ ( Sıra Cetveline Şikayet - Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulması )
GEREKÇE BELİRTİLMEDEN KARAR VERİLMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali - İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Şekilde Paylaştırılma Yapılması Gerektiği Şeklinde Hüküm Kurulduğu/Bu Şekilde Kurulan Hükmün Hatalı Oluşu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KARARIN EKİ SAYILMASI ( Sıra Cetveline Şikayet - İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Şekilde Paylaştırılma Yapılması Gerektiği Şeklinde Hüküm Kurulduğu/Bu Şekilde Kurulan Hükmün Hatalı Olduğu )
İŞÇİ ALACAKLARI ( İflas Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olduğu - Haciz Sıra Cetvelinde İse Ancak İİK.'nun 100.Maddede Yazılı Koşulların Bulunması Halinde Hacze İştirak Olanağı Verdiği )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK ( Sıra Cetveline Şikayet - İşçi Alacağı Niteliğinde Olmadığı )"
142Y23.HD31.10.2012E. 2012/5421 K. 2012/6311"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Husumetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Açılması Gerektiği - Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali - Husumetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Açılması Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
HUSUMET ( Sıra Cetvelinin İptali - Şikayetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
İPOTEK ALACAĞININ SIRA CETVELİNDE EKSİK GÖSTERİLMESİ ( Alacakların Taşınmaz Satış Tarihine Kadar İşleyecek Faizleri İle Birlikte Sıra Cetveline Kaydedilmesi Gerektiği )
ÇEK KREDİLERİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Davacı Bankanın Borçluya Verilen Her Çek Yaprağı İçin Ödemek Zorunda Olduğu Bedel Kadar Riskinin Bulunduğu - Bu Riskin Belirlenerek Alacaklı Lehine Depo Yapılması Gerektiği )
DEPO EDİLME ( Çek Kredilerinden Kaynaklı Alacak - Davacı Bankanın Borçluya Verilen Her Çek Yaprağı İçin Ödemek Zorunda Olduğu Bedel Kadar Riskinin Bulunduğu/Bu Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Bulunduğu/Riskin Belirlenmesi Gerektiği )"
142YHGK17.10.2012E. 2012/19-507 K. 2012/722"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı )
SATIŞ İSTEMİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı )
SATIŞ AVANSININ YATIRILMAMASI ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı )"
142Y23.HD10.10.2012E. 2012/2983 K. 2012/5889"TMSF TARAFINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Asliye Ticaret Mahkemesini Görevinde Olmadığı - İdari Yargının Görevinde Olduğu )
İCRA VE İFLAS DAİRELERİYLE İFLAS İDARELERİNİN İŞLEMLERİ ( İcra ve Genel Mahkemelerde İtiraz ve Şikayet Yoluyla İnceleneceği - TMSF Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz Hakkında Adli Yargının Değil İdari Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveline İtirazın İdari Yargının Görevinde Olduğu )"
142Y23.HD26.9.2012E. 2012/4359 K. 2012/5464"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Esasına ve Miktarına İlişkin Olması Halinde Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtirazın Sadece Sıraya İlişkin Olması Halinde Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu )
ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Borcun Esasına İlişkin Olduğu/İtirazı İnceleme Görevinin İcra Mahkemesine Değil Genel Mahkemelere Ait Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y23.HD12.7.2012E. 2012/3088 K. 2012/4906"SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET (İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği)
ŞİKAYET (İcra Müdürlüğünce Satış Bedeli İle Paylaştırma Yapıldığı Halde Sıra Cetveli Düzenlenmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği/Paylaştırma İşleminin Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu - Alacağın Niteliği ve Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı Tartışmalı Olduğundan İcra Mahkemesinde Görülemeyeceği)
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞ BEDELİ İLE İLGİLİ PAYLAŞTIRMA YAPMASI (Sıra Cetveli Düzenlenmesine Yer Olmadığına Karar Verdiği/Paylaştırma İşleminin Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu - İtiraz Alacağın Esasına Yönelik Olduğundan İcra Mahkemesinin Davaya Bakmaya Görevli Olmadığı)
SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ (İcra Müdürlüğünce Satış Bedeli İle Paylaştırma Yapıldığı - Paylaştırma İşleminin Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu)"
142Y23.HD12.7.2012E. 2012/2746 K. 2012/4891"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Somutlaştırılmamış İddia Çerçevesinde Sonraki Tarihli Bir Sıra Çetveli Hakkında Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hangi Sıra Cetveline İtiraz Edildiği Hususunun Davacıdan Açıklattırılması Gerektiği )
İDDİANIN SOMUTLAŞTIRILMASI ( Hangi Sıra Cetveline İtiraz Edildiği Hususunun Davacıdan Açıklattırılması Gerektiği )
İCRA DOSYASININ İNCELENMESİ ( Asıllarının Ya Da Okunaklı ve Onaylanmış Suretlerinin Dava Dosyası İçine Alınacağı )"
142Y23.HD12.7.2012E. 2012/2084 K. 2012/4880"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği/Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği )
ŞİKAYET ( İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Taalluk Etmeyip Yalnız Sıraya Dairse Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği - Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği/Sıra Cetveline Şikayet )"
142Y23.HD11.7.2012E. 2012/2961 K. 2012/4836"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Eda Hükmünü İhtiva Edecek Şekilde Tespit Edilen Miktarların Taraflara Ödenmesinin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - İcra Mahkemesinin Sıra Cetvelinde Hukuka Uygun Olmayan Kısımları Göstererek Sıra Cetvelinin İptaline Karar Vermekle Yetinmesi Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİNİN EDA HÜKMÜ İÇEREN KARARI ( Tespit Edilen Miktarların Taraflara Ödenmesinin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı - Sıra Cetvelinin İptali İstemi )"
142Y23.HD9.7.2012E. 2012/2419 K. 2012/4740"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Her Alacaklının İlgilisine Dava Açabileceği ve İtiraz Hakkı Bulunduğu - Bu Hakkın Alacaklılar Tarafından Kullanılabileceği/Kural Olarak Borçlunun Sıraya İtiraz Hakkı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Her Alacaklının İlgilisine Dava Açabileceği ve İtiraz Hakkı Bulunduğu/Bu Hakkın Alacaklılar Tarafından Kullanılabileceği/Kural Olarak Borçlunun Sıraya İtiraz Hakkı Bulunmadığı )"
142Y23.HD5.7.2012E. 2012/2742 K. 2012/4642"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükünün Davalıda Olduğu ve Davalının Bunun İçin Münhasıran Bonoya Dayanamayacağı - Borçlu Davada Taraf Olmadığı İçin Onun Defterlerinin Tasdiksiz Olmasının Doğrudan Doğruya Defterlerin Tutulmasında Etkisi Bulunmayan Davalı Aleyhine Yorumlanamayacağı )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa Hukuki Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükünün Davalıda Olduğu ve Davalının Bunun İçin Münhasıran Bonoya Dayanamayacağı - Borçlu Davada Taraf Olmadığı İçin Onun Defterlerinin Tasdiksiz Olmasının Davalı Aleyhine Yorumlanamayacağı )
BONONUN İSPAT GÜCÜ ( Dava Dışı Borçlunun Defterlerinde Bonoda Gösterilen Tutarda Bir Paranın Alındığı ve Çeşitli Hesaplar Üzerinden Çıkışlarının Yapıldığı/Bu İtibarla Dava Dışı Borçlunun Kayıtlarının Bono İçeriğini Desteklediğinin Kabulü Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
TESADÜF VE TALİHE BAĞLI SÖZLEŞMELER ( Döviz İşi İle Uğraştığı Anlaşılan Borçlunun Bu Tür Bir İşlem Yapmış Olmasının Objektif ve Hukuki Bir Kriter Sayılmasına İmkan Bulunmayan Hayatın Olağan Akışı Kavramına Aykırı Bulunması Suretiyle Davanın Kabul Edilmesinin Doğru Görülmediği - Sıra Cetveline İtiraz )
FORWARD İŞLEMİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Döviz İşi İle Uğraştığı Anlaşılan Borçlunun Bu Tür Bir İşlem Yapmış Olmasının Objektif ve Hukuki Bir Kriter Sayılmasına İmkan Bulunmayan Hayatın Olağan Akışı Kavramına Aykırı Bulunması Suretiyle Davanın Kabul Edilmesinin Doğru Görülmediği )"
142Y23.HD4.7.2012E. 2012/2519 K. 2012/4609"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönlelik İtirazların Genel Mahkemede Görüleceği - Eldeki Davada Rehinli Alacağın Miktarına ve Sözleşmenin Geçerliliğine İlişkin İtiraz Bulunduğu/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Davacının İddiasının Sadece Sözleşmenin Geçerliliği ile İlgili Olmayıp Aynı Zamanda Alacağın Miktarına da Yönelik Olduğu - Davanın Görevli Olan Genel Mahkemede Açılmasının Usulüne Uygun Olduğunun Kabulü )
ALACAĞIN MİKTARINA VE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNE DAİR İTİRAZ ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Mahcuz Satışıyla İlgili Hazırlanan Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
142Y23.HD4.7.2012E. 2012/2155 K. 2012/4628"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek ve Sırasına İtiraz Edilen Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Şikayetçiye Husumeti Tamamlanması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek ve Sırasına İtiraz Edilen Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
TARAF TEŞKİLİ ( Sağlanması ve Duruşma Açılması Yönünde Hakimin Takdir Yetkisinin Kullanılması Taraf Delilleri Toplanıp İşin Esasına Girilmesi Gerektiği -Sıra Cetveline İtiraz )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Duruşma Açılması Yönünde Kullanılması Taraf Delilleri Toplanıp İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y23.HD2.7.2012E. 2012/2960 K. 2012/4530"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (İcra Dosyaları Celbedilerek Masrafların Satış Bedelinden Düşülüp Düşülmediği ve İcra Memurunun Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirip Getirmediği Hususları Üzerinde Durulacağı)
SATIŞ MASRAFLARI DÜŞÜLMEDEN SIRA CETVELİ TANZİM EDİLDİĞİ İDDİASI (Sıra Cetvelinin İptali İstemi - İcra Dosyaları Celbedilerek Masrafların Satış Bedelinden Düşülüp Düşülmediği İcra Memurunun Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirip Getirmediği Araştırılacağı)
SIRA CETVELİ DÜZENLENİRKEN SATIŞ MASRAFLARI DÜŞÜLMEDEN SIRA CETVELİ TANZİM EDİLDİĞİ İDDİASI (İcra Dosyaları Celbedilerek Masrafların Düşülüp Düşülmediği ve İcra Memurunun Kendi Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirip Getirmediği Hususları Üzerinde Durulacağı)"
142Y23.HD2.7.2012E. 2012/1852 K. 2012/4527"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYI ŞİKAYET ( Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Hasım Olarak Gösterilen Kişinin Sıra Cetvelinde Alacaklı Değil Bilakis Borçlu Olduğu/Husumet Durumu Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetvelindeki Sırayı - Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Husumet Durumu Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
HUSUMET ( Sıra Cetvelindeki Sırayı Şikayet - Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği/Hasım Olarak Gösterilen Kişinin Sıra Cetvelinde Alacaklı Değil Bilakis Borçlu Olduğu )"
142Y23.HD28.6.2012E. 2012/2838 K. 2012/4414"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Şikayetçi Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Muvazaa İddiası İle Alacağının Esasına İtiraz Ettiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet - Şikayetçi Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Muvazaa İddiası İle Alacağının Esasına İtiraz Ettiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
MUVAZAA ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Şikayetçi Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Muvazaa İddiası İle Alacağının Esasına İtiraz Ettiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )"
142Y23.HD28.6.2012E. 2012/2747 K. 2012/4406"GEMİ ALACAĞI ( Şikayetçiye Ait Alacağın Gemi Alacağı Olduğu İddiasıyla İlk ve İkinci Sırada Şikayetçi Alacaklarının Ödenmesi İstemi - İcra Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Yalnız Sıraya İlişkin İse İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Yoluyla Genel Mahkemede İleri Sürüleceği )"
142Y23.HD28.6.2012E. 2012/2708 K. 2012/4411"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik İse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Yalnız Sıraya Dair İse İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Hem Sıraya Hem Muvazaa İddiasıyla Alacağın Esasına İtiraz Edildiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HEM SIRAYA HEM MUVAZAA İDDİASIYLA ALACAĞIN ESASINA İTİRAZ ( Genel Mahkemenin Görevli Olduğunun Gözetileceği - Yalnız Sıraya Dair İtirazın İcra Mahkemesinde Görüleceği )"
142Y23.HD28.6.2012E. 2012/1989 K. 2012/4446"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görev - Dava Dilekçesinin Görevsizlik Nedeniyle Reddine Karar Verileceği/Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Kural Olarak Genel Mahkemelerde/Sıraya İlişkin İtirazların İse İcra Mahkemesinde Görülebileceği )
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Görev )
GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görülebileceği - Sıraya İlişkin İtirazların İse İcra Mahkemesinde Görülebilmesinin Mümkün Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceğinin Gözetileceği )
SADECE SIRAYA İLİŞKİN İTİRAZLAR ( Bu Tür İtirazların İcra Mahkemesinde Görülebileceği - Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği/Kararın Kesinleşmesinden Sonra Talep Halinde Görevli Mahkemeye Dosyanın Gönderilemesine Karar Verileceği )"
142Y23.HD12.6.2012E. 2012/2718 K. 2012/4122"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ DAVASI ( SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığının Alacaklarının Zamanaşımına Uğramadığını İddiası - Zamanaşımı İtirazının Alacağın Esasıyla İlgili Olduğu/İki Şikayetçi Yönünden Görevsizlik Kararı verileceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Yalnız Sıraya Dair Şikayetin Şikayetlerin İcra Mahkmesinde Görüleceği - Zamanaşımına Yönelik İtirazın Borcun Esasına İlişkin Olduğunun Gözetileceği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği/Esasa Girilemeyeceği )
ALACAĞIN ESASINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Şikayetçiler SGK ve Gelir İdaresinin İtirazları Değerlendirildiğinde Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği - Alacağın Zamanaşımına Uğramadığı Şeklindeki İtirazın Alacağın Esasına İlişkin Olduğu )
HACİZLİ MALIN SATILMASI ( 2 Yıl İçerisinde Alacaklının İstemde Bulunmaması Halinde Mal Üzerindeki Haczin Kaldırılacağı - Ayrıca Alacaklının Satış Giderlerini de Ödemesi Gerektiği/Hacizlerin Düştüğü İddalarının Mahkemece İncelenmesi Gereği )
SATIŞ GİDERLERİN YATIRILMASI ( İki Yıllık Süre İçerisinde Satış İsteminin Yanında Alacaklının Talep Ettiği Muamele Masraflarının da Avans Olarak Peşin Yatırılması Gerektiği - Haczin Düşmemesi İçin Satış Giderlerinin Yatırılacağı )"
142Y23.HD12.6.2012E. 2012/1832 K. 2012/4115"USULSÜZ TEBLİĞAT NEDENİYLE SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI (İcra Müdürlüğünce Yapılan Tebliğatın Usulüne Uygun Olduğunun Mahkemece Gözetileceği - Tebliğden İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açılmadığından Şikayetin Reddedilmesi Gereği )
ŞİKAYETİN SÜRESİNDE YAPILMAMASI (Tebliğatın Usulüne Uygun Olduğu - Tebliğatın Yapıldığı Tarihten İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açılmadığından Şikayetinin Reddi Gerekirken Yerel Mahkemece Şikayetin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
TEBLİĞAT (Sıra Cetvelinin Alacak Talebinde Bulunarak Takibi Başlatan ve Borçlunun Malına Haciz Koyduran Tahsil Dairesine Yapılan Tebliğatın Usulüne Uygun Olduğu - Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede Davanın Açılmadığı )"
142Y23.HD7.6.2012E. 2012/545 K. 2012/4019"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Hak Sahibi Görünen ve Şikayet Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği - Hasımsız Olarak Açılmasının Yanlış Olduğu )
DAVANIN HASIMSIZ AÇILMASI ( Sıra Cetvelinin İptali - Sıra Cetvelinde Hak Sahibi Görünen ve Şikayet Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Sıra Cetvelinin İptali - İtirazdan Hukuki Durumu Etkilenecek Olan Alacaklılara Husumet Yöneltilmesi Gerektiği/Hasımsız Olarak Açılmasının Yanlış Olduğu )"
142Y23.HD7.6.2012E. 2012/1766 K. 2012/4008"SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İhtiyati Hacizlerin Her Bir Takip Bakımından Ödeme Sürelerinin Dolduğu Günün Akşamı Mesai Saati Sonu İtibariyle Kesin Hacze Dönüştüğünün Gözönünde Tutulması Suretiyle Kesinleşme Tarihlerine Göre Düzenleneceği - Üçüncü Kişilerce Sıra Cetveline Şikayet Ancak Sıra Cetveli Düzenlendiğinde Üçüncü Kişinin Hak Kaybına Yol Açıyorsa Yapılabileceği )
İHTİYATİ HACİZ ( Her Bir Takip Bakımından Ödeme Sürelerinin Dolduğu Günün Akşamı Mesai Saati Sonu İtibariyle Kesin Hacze Dönüştüğünün Gözönünde Tutulması Suretiyle Kesinleşme Tarihlerine Göre Sıra Cetvelinin Düzenleneceği - Sıra Cetveline Şikayet İstemi )
KESİN HACİZ ( İhtiyati Hacizlerin Her Bir Takip Bakımından Ödeme Sürelerinin Dolduğu Günün Akşamı Mesai Saati Sonu İtibariyle Kesinleşme Tarihlerine Göre Sıra Cetvelinin Düzenleneceği - Sıra Cetveline Şikayet İstemi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SIRA CETVELİNİ ŞİKAYETİ ( Ancak Sıra Cetveli Düzenlendiğinde Üçüncü Kişinin Hak Kaybına Yol Açıyorsa Yapılabileceği - Sıra Cetveline Şikayet İstemi )"
142Y23.HD4.6.2012E. 2012/2147 K. 2012/3910"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasında Düzenleneceği - Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNİN İLK KESİN HACZİN KONULDUĞU İCRA DOSYASINDAN BAŞKA BİR DOSYADAN DÜZENLENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )"
142Y23.HD4.6.2012E. 2012/1862 K. 2012/3887"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İPOTEK ALACAK MİKTARININ ÇEKİŞMELİ OLMASI ( Sıra Cetveline İtirazın Sadece Sıraya Yönelik Olmadığı - Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu/Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verileceği )"
142Y23.HD29.5.2012E. 2012/2079 K. 2012/3771"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - Resmi Belge Niteliğindeki İpotek Belgesinin Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği )
MUVAZAA İDDİASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Resmi Belge Niteliğindeki İpotek Belgesinin Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği/Davacının Muvazaaya Yönelik Terditli Talebiyle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
RESMİ BELGE NİTELİĞİNDEKİ İPOTEK BELGESİ ( Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği/Davacının Muvazaaya Yönelik Terditli Talebiyle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
İPOTEK BELGESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Resmi Belge Niteliğindeki İpotek Belgesinin Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği/Davacının Muvazaaya Yönelik Terditli Talebiyle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
142Y23.HD26.3.2012E. 2012/390 K. 2012/2293"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayet Edilen Alacağının Limitle Sınırlı Olduğu Limiti Aşan Miktar Yönüyle Öncelik Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemin Kabulüne Karar Verildiği )
ÖNCELİK HAKKI ( Sıra Cetveline Şikayet - Şikayet Edilen Alacağının Limitle Sınırlı Olduğu Limiti Aşan Miktar Yönüyle Öncelik Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemin Kabulüne Karar Verildiği )
LİMİTLE SINIRLI ALACAK ( Limiti Aşan Miktar Yönüyle Öncelik Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemin Kabulüne Karar Verildiği - Sıra Cetveline Şikayet )"
142Y23.HD24.2.2012E. 2011/4391 K. 2012/1367"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ (Şikayetçinin Takip Dosyasından Yasal Süre İçinde Satış İstemediği/Haczin Düştüğü - 2000 Yılından Bu Yana Herhanbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddine Karar Verileceği/Kararın Onanacağı)
YASAL SÜRE İÇİNDE SATIŞ İSTENMEDİĞİ (Haczin Düştüğü - Takibin 6183 S.K. Tabi Olduğunun Kabulü Halinde Dahi Uzun Bir Süre Hiçbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddi/Kararının Onanacağı/Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz)"
142Y23.HD16.1.2012E. 2011/4415 K. 2012/7"SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sıra Cetvelinde 1. Sırada Gösterilen Takipte Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası - Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Usulsüz İse Borçlunun Tebligatı Öğrenip Öğrenmediği Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı)
ÖDEME EMRİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ ( Diğer Alacaklıların Haklarını Haleldar Ediyorsa Sıra Cetveline İtiraz Aşamasında İleri Sürülebileceği)
SIRA CETVELİNDE 1. SIRADA GÖSTERİLEN TAKİPTE ÖDEME EMRİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Usulsüz İse Borçlunun Tebligatı Öğrenip Öğrenmediği Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı)"
142Y23.HD8.12.2011E. 2011/827 K. 2011/2424"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Savunmasında Bildirdiği Sözleşmeler Bunların Ödenmesine Dair Belgeler ve Sunulan Diğer Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Gerektiğinde Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
BANKA KAYITLARI ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Davalının Savunmasında Bildirdiği Sözleşmeler Bunların Ödenmesine Dair Belgeler ve Sunulan Diğer Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Gerektiğinde Yaptırılması Gerektiği )
ÖDEME BELGESİ SUNULMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Davalının Savunmasında Bildirdiği Sözleşmeler Bunların Ödenmesine Dair Belgeler ve Sunulan Diğer Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Gerektiğinde Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )"
142Y23.HD7.12.2011E. 2011/802 K. 2011/2407"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlara Ayrılmış Olan Miktarın Şikayetçiye Ödenmesi İstemi - Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
İTİRAZ SÜRESİ ( Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı - Bu Sürenin Son Günü Kurban Bayramının 4. Günü Olup Resmi Tatile Rastladığı/Bu Tarihi Takip Eden İlk İş Gününde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)
SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZLAR ( Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
ŞİKAYET SÜRESİ ( Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı - Bu Sürenin Son Günü Kurban Bayramının 4. Günü Olup Resmi Tatile Rastladığı/Bu Tarihi Takip Eden İlk İş Gününde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)"
142Y23.HD22.11.2011E. 2011/358 K. 2011/2036"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Bankalar - 6183 Sayılı Kanunun Bu Kanuna Tabi Bankalar Hakkında Uygulanmasının Diğer Banka ve Üçüncü Kişelerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Sonuç Doğurmaması Koşuluna Bağlı Olduğu )
ALACAKLILARIN MUVAZAADAN ARİ HAKLARI ( Etkilendiği Durumlarda 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Bu Kanuna Tabi Bankalara Öncelik Tanıyan Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet )
TASFİYE HALİNDE EMLAK BANKASI HALK BANKASI ( Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - 6183 Sayılı Kanunun Diğer Banka ve Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Haklarını Etkilediği Durumlarda Bu Bankalar Yönünden Fon Alacaklarının Tahsiliyle İlgili Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
142Y3.HD31.10.2011E. 2011/10265 K. 2011/16697"YABANCI PARA ALACAĞININ HACZE İŞTİRAKİ ( Yabancı Paranın Mahcuzun Satış Tarihindeki Türk Lirası Karşılığının Paylaştırmaya Esas Alınması Gerektiği )
PAYLAŞTIRMAYA ESAS OLMA ( Yabancı Para Alacağının Hacze İştirakinde Yabancı Paranın Mahcuzun Satış Tarihindeki Türk Lirası Karşılığının Paylaştırmaya Esas Alınması Gerektiği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveline İtirazları Sonucunda Düzenlenen Yeni Cetvelde Yabancı Para Alacaklılarının Alacakları Aracın Satış Tarihindeki Değerleri İtibariyle Hacze İştiraki Esas Alınmalı ve Döviz Karşılığı Ödemelerin Yine Bu Tarihteki Kur Karşılığına Göre Hesap Edilerek Yapılması Gerektiği )"
142Y23.HD14.7.2011E. 2011/416 K. 2011/119"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu - İşlemlerin Muvazaalı Olduğunu Davalının Alacağının Gösterilen Tutarda Olmadığını İleri Sürülmesi/Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği/İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu/Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği )"
142Y12.HD30.5.2011E. 2010/29646 K. 2011/10981"SIRA CETVELİ VE DERECE KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Sıra Cetveli ve Derece Kararının İptalini İstemi - Mahkemece Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HACİZ TUTANAKLARINDAKİ MENKUL MALLAR ( Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Sıra Cetveli ve Derece Kararının İptalini İstemi )"
142Y19.HD23.3.2011E. 2011/739 K. 2011/3718"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveli Sapanca İcra Müdürlüğü'nün Takip Dosyasında Düzenlendiği ve Dava da Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Açıldığından Davaya Bakma Yetkisi Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetveli Sapanca İcra Müdürlüğü'nün Takip Dosyasında Düzenlendiği ve Dava da Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Açıldığından Davaya Bakma Yetkisi Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Olduğu )"
142Y19.HD23.3.2011E. 2011/707 K. 2011/3716"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerde Görüleceği - Sadece Sıraya Yönelik İtirazlar İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları Genel Mahkemelerde Görüleceği - Sadece Sıraya Yönelik İtirazlar İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu )
SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y19.HD16.3.2011E. 2011/578 K. 2011/3364"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetveline İtiraz - Mahkemece Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
BİRLEŞEN DAVALAR ( Sıra Cetveline İtiraz - Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )"
142Y19.HD16.3.2011E. 2011/1818 K. 2011/3369"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Cetvelde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Alacaklarının Tahsilinde Uygulanacak/6183 S.K. Md. 102'de Yer Aldığı - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi İle Belirleneceği/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
VERGİ ALACAKLARI ( Sıra Cetveline İtiraz - Konulan Haczin O Tarihte Mevcut Alacak İle İşleyecek Fer'ilerin Karşılanmasına Tahsis Edilebileceği - Sonra Doğan Vergi Alacaklarının Önceki Hacizden Yararlanamayacağı )
AMME ALACAĞI ( Konulan Haczin O Tarihte Mevcut Alacak İle İşleyecek Fer'ilerin Karşılanmasına Tahsis Edilebileceği/Sonra Doğan Vergi Alacaklarının Önceki Hacizden Yararlanamayacağı - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y19.HD9.3.2011E. 2011/780 K. 2011/3031"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Asıl Dosyanın Hasım Tarafı İle Birleşen Dosya Bilgilerinin Gösterilmesi Gerektiği - Mahkemece H.U.M.K.nun 388. Md.sine Uygun Biçimde Bir Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )
KARARIN KAPSADIĞI HUSUSLAR ( Tarafların Kimlikleri İle Kanuni Temsilcilerinin ve Varsa Vekillerinin Ad, Soyad ve Adreslerinin Gösterilmesi Şartı - Sıra Cetveline İtiraz Davasında Asıl Dosyanın Hasım Tarafı İle Dosya Bilgilerinin Gösterileceği )"
142Y19.HD9.3.2011E. 2011/693 K. 2011/3029"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bono Altındaki İmzanın Borçlu Şirketin Yetkilisine Ait Olmadığı ve Alacaklılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Düzenlendiği İddiası - İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verilmek Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz/İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olduğu - İcra Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verilmek Gerektiği/Genel Mahkemelerde Görüleceği )
İTİRAZIN ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK OLMASI ( Sıra Cetveline İtiraz/Bono Altındaki İmzanın Borçlu Şirketin Yetkilisine Ait Olmadığı ve Alacaklılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Düzenlendiği İddiası - Genel Mahkemelerde Görüleceği )"
142Y19.HD23.2.2011E. 2011/280 K. 2011/2305"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Şikayetçinin İhalenin Usulsüz Yapıldığı veya Alacakların Hiç ya da Gösterildiği Miktarda Olmadığı Yönünde Bir İtirazı Olmadığı - Şikayetin Hacizlerin Geçerliği İle Alacağın Esas ve Miktarına da Yöneldiğinin Kabulü İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
İHALE İŞLEMİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Şikayetçinin İhalenin Usulsüz Yapıldığı veya Alacakların Hiç ya da Gösterildiği Miktarda Olmadığı Yönünde Bir İtirazı Olmadığı - Şikayetin Hacizlerin Geçerliği İle Alacağın Esas ve Miktarına da Yöneldiğinin Kabulü İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Şikayetçinin İhalenin Usulsüz Yapıldığı veya Alacakların Hiç ya da Gösterildiği Miktarda Olmadığı Yönünde Bir İtirazı Olmadığı/Şikayetin Hacizlerin Geçerliği İle Alacağın Esas ve Miktarına da Yöneldiğinin Kabulü İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
142Y19.HD9.2.2011E. 2010/14355 K. 2011/1478"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Birinci ve İkinci Sıradaki Alacaklıların Dosyalarından Aynı Gün İhtiyati Haciz Uygulandığı ve Aynı Gün Kesin Hacze Dönüştükleri - Şikayet Olunanın Dosyasının da Garameye Gireceği/Şikayetçi Alacağının Bu İki Alacağa İştirak Edeceği )
BİRİNCİ VE İKİNCİ SIRADAKİ ALACAKLILARIN DOSYALARINDAN AYNI GÜN İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI ( Aynı Gün Kesin Hacze Dönüştükleri/Şikayet Olunanın Dosyasının da Garameye Gireceği - Şikayetçi Alacağının Bu İki Alacağa İştirak Edeceği/Sıra Cetveline İtiraz )
ALACAĞA İŞTİRAK ( Sıra Cetveline İtiraz/Birinci ve İkinci Sıradaki Alacaklıların Dosyalarından Aynı Gün İhtiyati Haciz Uygulandığı ve Aynı Gün Kesin Hacze Dönüştükleri - Şikayet Olunanın Dosyasının da Garameye Gireceği/Şikayetçi Alacağının Bu İki Alacağa İştirak Edeceği)"
142Y19.HD2.2.2011E. 2010/14073 K. 2011/1041"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlunun Aleyhine Girişilen Takibe Dayanak Kambiyo Senedindeki İmzaya İtiraz Etmesi ve Bu İtiraz Üzerine Teminat Vererek Takibin Durdurulmasının Mümkün Olduğu - Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
TEMİNAT KARŞILIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun İtirazı Üzerine Takibin Durdurulması Amacıyla Gösterilmesi Gereken Teminatın Borçluya Ait Araca Konulan Haciz Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
BELİRLİ BİR MALA KONULAN HACZİN TEMİNAT SAYILMASI ( Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davasında Takibin Teminat Karşılığında Durdurulması )"
142Y19.HD2.2.2011E. 2010/13302 K. 2011/1032"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu - Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetileceği )
SIRA CETVELİNİ DÜZENLEME GÖREVİ ( Malın Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Düzenleyeceği - Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu )
İLK KESİN HACZİ KOYAN İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİNİ DÜZENLEYECEĞİ ( Sıra Cetvelinin İptali İsteminde Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
142Y19.HD13.12.2010E. 2010/9817 K. 2010/14114"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yaptığı Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Dava Dışı Bankanın Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
YASAL FAİZ ORANI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
KREDİ SÖZLEŞMESİNE UYGULANAN FAİZ ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borcu Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Bankanın Kendi Borçlusuna Uyguladığı Kredi Faiz Oranından Davalı Şirketin Yararlanamayacağı/Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
142Y19.HD24.11.2010E. 2010/11325 K. 2010/13265"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İddia Sadece Sıraya İlişkin İse Genel Mahkemeler Değil İcra Mahkemeleri Görevli Olduğu - Eldeki Davada da Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
SADECE SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İcra Mahkemeleri Görevli Olduğu - Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Eldeki Davada da Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Bu Durumda Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
142Y19.HD23.11.2010E. 2010/11588 K. 2010/13158"SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI (Borçlu Malikin Kredi Kartından Doğan Borcunun Satışı Yapılan Taşınmaz Üzerinde Tesis Edilen Limit İpoteği Kapsamında Olduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetvelinde İlk Sıraya Yerleştirildiğini İleri Sürdüğü/İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZ ÜZERİNDE İPOTEK TESİS EDİLMESİ (Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Taraflar Arasındaki İhtilafın Borçlunun Kredi Kartından Kaynaklanan Alacağın İpotek Kapsamı İçinde Olup Olmadığından Kaynaklandığı/İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
MALİKİN KREDİ KARTINDAN DOĞAN BORCU (Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Satışı Yapılan Taşınmaz Üzerinde Tesis Edilen Limit İpoteği Kapsamında Olduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetvelinde İlk Sıraya Yerleştirildiğini İleri Sürdüğü/İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
ALACAĞIN İPOTEK KAPSAMI İÇİNDE OLMASI (Sıra Cetvelinin İptali İstemi - İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Yetersiz Araştırma ve İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Karar Tesisinin Doğru Görülmediği)"
142Y19.HD5.5.2010E. 2010/3269 K. 2010/5499"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz - Alacaklının Alacağını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Usulüne Uygun Delillerle İspatlaması Gerektiği )
MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu )"
142Y19.HD5.5.2010E. 2010/3175 K. 2010/5491"SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYETLER ( Taraf Teşkili Sağlanarak Duruşma Açılması Gereği - Evrak Üzerinde İnceleme Yapılarak Şikayet Olunanın Savunmasının Alınmamasının Doğru Olmadığı )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline Karşı - Taraf Teşkili Sağlanarak Duruşma Açılması Gereği/İcra ve İflas Kanunu Md. 18'deki Yargılama Usulüne Tabi Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Sağlanarak Duruşma Açılması Gereği - Sıra Cetveline Karşı Şikayetler )"
142Y19.HD24.3.2010E. 2009/9534 K. 2010/3280"SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı - Satış Talebinin Reddi )
ŞİKAYET ( Satış İsteminin Şartları Oluşmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi ve Red Kararının Kaldırılması İçin İcra Mahkemesine Başvurulmaması - Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış Gibi Kabulünün Mümkün Olmadığı )"
142Y19.HD17.2.2010E. 2009/12246 K. 2010/1587"MUVAZAA ( Sıra Cetveline İtiraz - Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı )
MUVAZAALI MUAMELE ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı - Muvazaalı Muamelenin Borçlandırıcı İşleme Göre Yapıldığı Tarih Önem Taşıdığı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı )"
142Y19.HD19.11.2009E. 2009/8667 K. 2009/10967"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği/Şikayetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı - Sıra Cetvelinin İpotekli Takip Dosyasından Düzenlenmesinin Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
SIRA CETVELİNİN İPOTEKLİ TAKİP DOSYASINDAN DÜZENLENMESİ ( Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
İLK KESİN HACZİ KOYAN İCRA DOSYASINDAN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Şikâyetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin İcra Mahkemesi Kararının Yerinde Olduğu )
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği )"
142Y19.HD14.10.2009E. 2009/7311 K. 2009/9301"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bir Alacaklının Kendisinden Sonraki Derece veya Sıradaki Alacak Hakkında Dava Açmasında Kural Olarak Hukuki Yararı Olmadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Rehinle Teminatlandırılmış Alacak Düzenleme Şeklinde Noter Senediyle Devralındığına Göre Rehin Hakkının da Devralana Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
REHİN ( Sıra Cetveline İtiraz - Rehinle Teminatlandırılmış Alacak Düzenleme Şeklinde Noter Senediyle Devralındığına Göre Rehin Hakkının da Devralana Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )"
142Y19.HD16.9.2009E. 2009/6996 K. 2009/8302"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Ödeme Emrinin Usulsüzlüğünün Borçlu Tarafından İleri Sürülebilecek İtirazlardan Olduğu - Alacaklıya Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Hakkı Vermediği/Davanın Reddi Gerektiği )
USULSÜZ ÖDEME EMRİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Ödeme Emrinin Usulsüzlüğünün Borçlu Tarafından İleri Sürülebilecek İtirazlardan Olduğu/Alacaklıya Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Hakkı Vermediği/Davanın Reddedileceği )
ALACAKLININ HAKLARI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Ödeme Emrinin Usulsüzlüğünün Borçlu Tarafından İleri Sürülebilecek İtirazlardan Olduğu/Alacaklıya Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Hakkı Vermediği/Davanın Reddedileceği )"
142Y19.HD3.6.2009E. 2009/4539 K. 2009/5216"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükü Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Davalı Alacaklıda Olduğu )
MUVAZAA ( İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olduğu )
BONO İLE İSPAT ( Alacağın Varlığını İspatlamaya Tek Başına Yeterli Olmadığı/Bononun Keşide ve Vade Tarihi İtibarı İle HUMK Md. 299 Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y12.HD2.6.2009E. 2009/4025 K. 2009/11779"ŞİKAYET ( Sıra Cetveline Karşı Şikayet veya İtiraz Edilmişse Cetvelde Hak Sahibi Görünen Alacaklı Bir Bankanın Kesin Teminat Mektubunu Dosyaya İbraz Ederek Payına Düşen Meblağı Tahsil Edebileceği )
TEMİNAT MEKTUBU ( Sıra Cetveline Karşı Şikayet veya İtiraz Edilmişse Cetvelde Hak Sahibi Görünen Alacaklı Bir Bankanın Kesin Teminat Mektubunu Dosyaya İbraz Ederek Payına Düşen Meblağı Tahsil Edebileceği )
SIRA CETVELİ ( Karşı Şikayet veya İtiraz Edilmişse Cetvelde Hak Sahibi Görünen Alacaklı Bir Bankanın Kesin Teminat Mektubunu Dosyaya İbraz Ederek Payına Düşen Meblağı Tahsil Edebileceği )"
142Y19.HD22.4.2009E. 2009/3738 K. 2009/3500"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ ( İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Genel Mahkemelerde Görülmeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
142Y19.HD15.4.2009E. 2009/3266 K. 2009/3189"SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYET TALEPLERİ ( Duruşma Açılarak Neticelendirilmesi Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Sıra Cetveline Yönelik Şikayet Taleplerinin Duruşma Açılarak Neticelendirilmesi Gerektiği )
ALACAKLILAR SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Taleplerinin Duruşma Açılarak Neticelendirilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Bir Sıra Cetveli İçin Muhtelif Alacaklılar Tarafından Farklı Tarihlerde Farklı Alacaklılara Husumet Yöneltilerek Şikayette Bulunulmuş Olsa Bile Tüm Şikayetlerin Birlikte İncelenmesi Gerektiği )
ŞİKAYETLERİN BİRLİKTE İNCELENMESİ ( Bir Sıra Cetveli İçin Muhtelif Alacaklılar Tarafından Farklı Tarihlerde Farklı Alacaklılara Husumet Yöneltilerek Şikayette Bulunulmuş Olsa Bile Tüm Şikayetlerin Birlikte İncelenmesi Gerektiği )"
142Y19.HD26.3.2009E. 2009/1393 K. 2009/2365"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Kurulundan Alınan Ek Raporda Rehnin Aleniyet Unsurunu Taşımadığı ve 3. Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceğinin Belirtildiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
TAŞIT KREDİSİ VE BUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmede Bedeli Paylaşıma Konu Taşıtın Bankanın Doğmuş ve Doğacak Bütün Borçları İçin Teminat Teşkil Ettiği Hükmünü İçerdiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Sıra Cetveline İtiraz - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )"
142YHGK3.12.2008E. 2008/9-731 K. 2008/735"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Araç Üzerine Haciz Konulduğu - Davacı Tarafından Konulan Haczin Davalı Tarafından Konulan Hacizden Önce Olduğu/Sıra Cetvelinin Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Düzenleneceği Kuralının Dikkate Alınacağı )
ARAÇ HACZİ ( Davacı Tarafından Konulan Haczin Davalı Tarafından Konulan Hacizden Önce Olduğu - Sıra Cetvelinin Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Düzenleneceği Kuralının Dikkate Alınacağı )
HACİZ TARİHİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Cetvelin Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Düzenleneceği Kuralının Dikkate Alınacağı )"
142Y19.HD29.5.2008E. 2008/4854 K. 2008/5958"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dilekçesinin Tevzi Bürosu Bilgisayarına Kayıt Tarihi Davanın Açıldığı Tarih Kararın Şekli Anlamda Kesinleştiği Tarih de Davanın Sona Erme Tarihi Olduğu )
İŞÇİ ALACAKLARININ ÖNCELİĞİ ( Sıra Cetveline İtiraz - İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatları Dahil Alacakları İle İflas Nedeniyle İş Akdinin Sona Ermesi Üzerine Hak Edilen İhbar ve Kıdem Tazminatları Sıra Cetvelinin Birinci Sırasına Kaydedileceği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI ( İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatları Dahil Alacakları İle İflas Nedeniyle İş Akdinin Sona Ermesi Üzerine Hak Edilen İhbar ve Kıdem Tazminatları Sıra Cetvelinin Birinci Sırasına Kaydedileceği )"
142Y19.HD29.5.2008E. 2008/4598 K. 2008/5941"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Süresinde Kıymet Takdiri ve Satış İstenip Masraf Avansı Yatırılmış İse Geriye Satış İşlemleri İçin Yeterli Avans Kalmamış da Olsa Haciz Düşmediği )
KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ ( Sıra Cetvelinin İptali - Süresinde İstenip Masraf Avansı Yatırılmış İse Geriye Satış İşlemleri İçin Yeterli Avans Kalmamış da Olsa Haciz Düşmediği )
HACZİN DÜŞMESİ ( Taşınmazın Haczini İzleyen İki Yıl İçinde Satış İstenmeli ve Gerekli Masraf Avansının Yatırılması Gerektiği - Aksi Halde Haciz Düşeceği )
MASRAF AVANSI ( Davacının Süresi İçinde Satış İstediği ve Masraf Avansını Yatırdığı - Sıra Cetvelinin İptali Talebinin Kabulü Gerektiği )"
142Y19.HD4.4.2008E. 2008/1385 K. 2008/3452"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA İTİRAZ ( Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
142Y19.HD4.4.2008E. 2007/10560 K. 2008/3440"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Cetvel Suretinin Tebliğinden Yedi Gün İçinde Her Alacaklı Takibin İcra Edildiği Mahal Mahkemesinde Alakadarlar Aleyhine Dava Etmek Suretiyle Cetvel Mündericatına İtiraz Edebileceği )
CETVEL MÜNDERECATINA İTİRAZ ( Sıra Cetveline İtiraz - Cetvel Suretinin Tebliğinden Yedi Gün İçinde Her Alacaklı Takibin İcra Edildiği Mahal Mahkemesinde Alakadarlar Aleyhine Dava Etmek Suretiyle İtiraz Edebileceği )
MAHKEMENİN GÖREVSİZLİK KARARI VE GÖREV İTİRAZI ( Temlik Alacaklısının Düzenlenen Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılmadığına Yönelik İtirazı Sıraya Yönelik Bir İtiraz Olduğundan İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Temlik Alacaklısının Düzenlenen Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılmadığına Yönelik İtirazı Sıraya Yönelik Bir İtiraz Olduğundan İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
142Y19.HD21.3.2008E. 2008/516 K. 2008/2804"SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Para Alacaklarının Haczinde Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
PARA ALACAKLARININ HACZİ ( Satış İsteme Süresinin Sözkonusu Olmadığı - Bu Sebeple Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Para Alacaklarının Haczinde Sözkonusu Olmadığı - Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
HACZİN DÜŞMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Para Alacaklarının Haczinde Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
PARA ALACAKLARININ HACZİ ( Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
HACZİN GEÇERSİZ OLMAMASI ( Haciz Tutanağının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin Haczi Geçersiz Kılmadığı )
HACİZ TUTANAĞININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Haczi Geçersiz Kılmadığı )"
142Y19.HD13.3.2008E. 2007/12059 K. 2008/2438"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hakları Etkilenebilecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
PASİF HUSUMET ( Sıra Cetveline İtiraz Davası Kural Olarak Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hakları Etkilenebilecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
HASIMSIZ AÇILAN DAVA ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hakları Etkilenebilecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )"
142Y19.HD14.2.2008E. 2007/8423 K. 2008/1232"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olduğu - Muvazaanın 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının İleri Sürüleceği/Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Tarifeye Göre Belirleneceği )
MUVAZAA SAVI ( 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının İleri Sürüleceği/Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Tarifeye Göre Belirleneceği - Sıra Cetveline İtiraz )
KANIT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Davalı Alacaklıda Olduğu - Muvazaanın 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının İleri Sürüleceği )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Maktu Tarifeye Göre Belirleneceği )"
142Y19.HD27.9.2007E. 2007/3893 K. 2007/8185"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Niteliği - Hakime Bırakılmış Takdir Hakkının Duruşma Açılmak Yönünde Kullanılmasının Tarafların İddia ve Savunmalarının Değerlendirilmesi Bakımından Uygun Olduğu )
ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik İtirazların Niteliği - Hakimin Takdir Hakkını Duruşma Açılmak Yönünde Kullanmasının Uygun Olduğu )
SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ ( Şikayet Niteliği - Önceden Sıra Cetveli Düzenlendiği İtirazı/Olumsuz Dava Şartı Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Önceden Düzenlenmiş Olduğu/Garameten Dağıtım Yapılması İtirazı - Mahkemece Bu İlke Çerçevesinde İnceleme Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Olumsuz Dava Şartı/Sıra Cetveline İtiraz Davasında Önceden Düzenlenmiş Olduğu ve Garameten Dağıtım Yapılması İtirazı - Mahkemece İncelenmesi Gerektiği )"
142Y19.HD28.6.2007E. 2007/2816 K. 2007/6825"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükü Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını ve Miktarını Birbirini Doğrulayan ve Sonradan Düzenlenmesi Mümkün Olmayan Belgelerle İspatlaması Gerektiği )
İSPAT YÜKÜMÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını ve Miktarını Birbirini Doğrulayan ve Sonradan Düzenlenmesi Mümkün Olmayan Belgelerle İspatlaması Gerektiği )"
142Y19.HD31.5.2007E. 2007/2009 K. 2007/5577"SIRA CETVELİ ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Yetkisinden Söz Edilemeyeceği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteyemeyeceği )
TEDBİR KOYDURANIN HAKLARI ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteyemeyeceği - Satış Sonucunda Tedbir Koydurana Pay Ayrılmayacağından Olayda Hukuki Yarar Koşulunun Gerçekleşmediği )
HUKUKİ YARAR KOŞULU ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteyemeyeceği - Satış Sonucunda Tedbir Koydurana Pay Ayrılmayacağından Olayda Hukuki Yarar Koşulunun Gerçekleşmediği )"
142YHGK18.4.2007E. 2007/19-211 K. 2007/211"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Borçlunun Aracının Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davacı Banka Lehine Tesis Olunan Rehnin Dikkate Alınmadığı İddiası Nedeniyle )
REHİNLİ ALACAK ( Rehin Sözleşmesi Yapan Şubenin Devralındığı İddiası Karşısında Devre İlişkin Protokolün İbrazı Sağlanarak Kapsamının Belirlenmesi ve Rehnin Borçlunun Bankaya Olan Diğer Borçlarının da Teminatını Teşkil Ettiği İddiası Karşısında Rehin Sözleşmesinin Celbiyle Tüm Delillerin Bir Arada Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
142Y19.HD1.3.2007E. 2006/11710 K. 2007/1958"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Üst Sıraya Alınmasına Dayanak Teşkil Eden Rehin Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu İddiası - Rehin Hakkı Sahibinin Sırasını Belirleyen Bir Husus Olduğu/İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
REHİN HAKKI SAHİBİNİN SIRASI ( Sıra Cetveline İtiraz/Davalının Üst Sıraya Alınmasına Dayanak Teşkil Eden Rehin Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu İddiası - İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sıra Cetveline İtiraz Yalnız Sıraya İlişkin İse Uyuşmazlığın Çözümü - Davalının Üst Sıraya Alınmasına Dayanak Teşkil Eden Rehin Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu İddiası )"
142Y19.HD22.2.2007E. 2006/11703 K. 2007/1632"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetveline Göre Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )
İSTİRDAT DAVASI ( Sıra Cetveline Göre Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )
SIRA CETVELİNE GÖRE YAPILAN FAZLA ÖDEME ( Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )"
142Y19.HD4.5.2006E. 2006/2679 K. 2006/4933"REHİNLİ ALACAK (Rehin Alacaklara Önceliği İfade Ettiği Bu Nedenlede Alacağın Sırasını Belirleyen Bir Hak Olduğu - Sıraya İlişkin İtirazları İnceleme Yerinin İcra Mahkemesi Olduğu Rehnin Geçersizliğine İlişkin İddiaya Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
SIRA CETVELİNE İTİRAZ (İcra Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Rehin Alacağın Sırasını Belirlediğinden Rehnin Geçersizliği İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
REHNİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Rehin Alacaklara Önceliği Belirlediği - Rehnin Geçersizliği İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasını İcra Mahkemesince Görülmesi Gereği)"
142Y19.HD23.3.2006E. 2006/1191 K. 2006/959"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Yer Alan Bir Başka Alacaklının Alacağının Hiç ya da Gösterilen Miktarda Olmadığı Yönündeki İddianın İnceleme Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelinde Yer Alan Bir Başka Alacaklının Alacağının Hiç ya da Gösterilen Miktarda Olmadığı Yönündeki İddianın İnceleme Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu )
HARİCİ ÖDEMELER ( Sıra Cetveline İtiraz - İstem Davalı Banka Alacağının Sıra Cetvelinde Gösterildiği Miktarda Olmadığı Haricî Ödemelerin Alacaktan Düşülmediği Noktalarında Toplandığından Esasa Girilerek Bir Hüküm Kuruması Gerektiği )"
142Y19.HD9.3.2006E. 2006/739 K. 2006/2290"MUVAZAA İDDİASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasının Kabulü Halinde İptale Değil Davalıya İsabet Eden Paydan Davacı Alacağının Öncelikle Ödenmesine Karar Verileceği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Kabulü Halinde İptale Değil Davalıya İsabet Eden Paydan Davacı Alacağının Öncelikle Ödenmesine Karar Verileceği )"
142Y19.HD9.3.2006E. 2006/730 K. 2006/2288"ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN USULSÜZLÜKLER ( Diğer Alacaklıların Haklarını Haleldar Ediyorsa Sıra Cetveline İtiraz Aşamasında İleri Sürülebileceği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Ödeme Emrine İlişkin Usulsüzlükler Diğer Alacaklıların Haklarını Haleldar Ediyorsa Bu Aşamada İleri Sürülebileceği )
İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞMESİ ( Ödeme Süresinin Değil İtiraz Süresinin Geçirilmesi İle Dönüşeceği )
İHTİYATİ HACİZ SAHİBİ ( Kesin Hacze İştiraki İçin Öncelik Koşulu Yanında İİK. Md. 100'deki Belgelerin Varlığının da Koşul Olduğu )"
142Y19.HD15.12.2005E. 2005/8605 K. 2005/12575"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkeme Görevli Olmadığından Dolayı Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verirse Dava Dosyasının Ait Olduğu Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
MAHKEMENİN GÖREVLİ OLMAMASI ( Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verirse Dava Dosyasının Ait Olduğu Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Mahkemece Kararında Görevli Mahkemenin Gösterilmemiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
142Y19.HD15.12.2005E. 2005/8389 K. 2005/12561"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Satış Bedelinin Tamamının İlk Haczi Koyduran Davacıya Aidiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Davanın Yargılama Sonucunda Hukuki Durumları Etkilenebilecek Diğer Alacaklılara da Yöneltilmesi Gerektiği )
HACZE İŞTİRAK ( Hacizlere İştirak Amacıyla Konulan Hacizlerde 6183 Sayılı kanun Uyarınca Hüküm Kurulması Gerektiği )"
142Y19.HD8.12.2005E. 2005/7818 K. 2005/12278"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpotek Akit Tablosunda İpoteğin Alınan ve Alınacak Mallara Karşılık Teminat Olmak Üzere Üst Sınır Belirlendiğinden Satış Bedelinden Bu Miktarı Aşan Kısmın Davalıya Verilmesinin Yersiz Olduğu )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İpoteğin Alınan ve Alınacak Mallara Karşılık Teminat Olmak Üzere Üst Sınır Belirlendiğinden Satış Bedelinden Bu Miktarı Aşan Kısmın Davalıya Verilmesinin Yersiz Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesince Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - İpotek Akit Tablosunda İpoteğin Alınan ve Alınacak Mallara Karşılık Teminat Olmak Üzere Üst Sınır Belirlendiğinden Satış Bedelinden Bu Miktarı Aşan Kısmın Davalıya Verilmesinin Yersiz Olduğundan İcra Mahkemesince Görülmesi Gerektiği )"
142Y19.HD8.12.2005E. 2005/7174 K. 2005/12320"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağının Miktarına ve Esasına İtiraz Edilen Alacaklıya Husumetin Yöneltilmesi Gereği - Kural Olarak Borçluya Husumet Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Alacağının Miktarına ve Esasına İtiraz Edilen Alacaklıya Husumetin Yöneltilmesi Gereği - Kural Olarak Borçluya Husumet Yöneltilemeyeceği )
KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ KEFİL ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Husumetin Davacı Bankanın Sıra Cetveline İtiraz Davasını Kefiline Yöneltmesinin Yerinde Olmadığı - Alacağının Miktarına ve Esasına İtiraz Edilen Alacaklıya Husumetin Yöneltilmesi Gereği )"
142Y19.HD1.12.2005E. 2005/6646 K. 2005/11936"ALACAĞININ MUVAZAALI OLMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Davalıya Satım İlişkisinden Doğan Alacağının Varlığını ve Miktarını İspatlaması Yönünde Delil İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )
DELİL İBRAZI ( Alacağının Muvazaalı Olması/Sıra Cetveline İtiraz - Davalıya Satım İlişkisinden Doğan Alacağının Varlığını ve Miktarını İspatlaması Yönünde Delil İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )
BORÇLU GÖRÜLEN KİŞİ VE ŞİRKETLERİN TİCARİ KAYITLARI ( Bir Bilirkişi Marifetiyle İncelenmeli ve Davalı Yanın Dava Dışı Borçludan Alacaklı Olup Olmadığı ve Eğer Alacaklı İse Alacağının Miktarı Net Biçimde Belirlenmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağının Muvazaalı Olması/Sıra Cetveline İtiraz - Davalıya Satım İlişkisinden Doğan Alacağının Varlığını ve Miktarını İspatlaması Yönünde Delil İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )"
142Y19.HD24.11.2005E. 2005/6942 K. 2005/11566"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Alacağının Esas ve/veya Miktarına Yönelik Olmayıp Takip Konusu Çekin Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takip Dosyasına Pay Ayrılamayacağına Yönelik Olması Nedeniyle İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtirazın Takip Konusu Çekin Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takip Dosyasına Pay Ayrılamayacağına Yönelik Olması Nedeniyle İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI ( Takip Dosyasına Pay Ayrılamayacağına Yönelik Olması Nedeniyle İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )"
142Y19.HD17.11.2005E. 2005/6011 K. 2005/11338"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını Takipten Önce Düzenlenmiş Usulüne Uygun ve Birbirini Teyit Eden Delillerle İspatlaması Gerektiği )
MUVAZAA İDDİASI ( Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını Takipten Önce Düzenlenmiş Usulüne Uygun ve Birbirini Teyit Eden Delillerle İspatlaması Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını Takipten Önce Düzenlenmiş Usulüne Uygun ve Birbirini Teyit Eden Delillerle İspatlaması Gerektiği )"
142Y19.HD20.10.2005E. 2005/4871 K. 2005/10453"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Diğer Alacaklıların Alacaklarına Kavuşmalarını Engellemek Kastıyla Yüksek Faiz Oranı Belirlenmesi Halinde Bu Faiz Oranı Mahkemece Sıra Cetveline İtiraz Davası İçinde Belirlenebileceği )
FAİZ ORANI ( Sıra Cetveline İtiraz - Diğer Alacaklıların Alacaklarına Kavuşmalarını Engellemek Kastıyla Yüksek Faiz Oranı Belirlenmesi Halinde Bu Faiz Oranı Mahkemece Sıra Cetveline İtiraz Davası İçinde Belirlenebileceği )
BORÇLUNUN FAİZ ORANINA İTİRAZ ETMEMESİ ( Diğer Alacaklılar Bakımından Faiz Oranını Kesinleştirmediği - Faiz Oranına İtiraz Edilen Alacaklılara Alacaklarını Bu Faiz Oranı İle Tahsil Edebileceklerine İlişkin Takipten Önce Düzenlenmiş Belgelere Dayalı Olarak İsbat İmkanı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse Dava İcra Mahkemesi'ne Açılması Gerektiği )
DERDESTLİK İTİRAZI ( Aynı Davanın İcra Mahkemesi'nde de Derdest Olduğu Gerekçesiyle Sıraya İlişkin İtiraz Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Hükümde İsabet Bulunmadığı )"
142Y19.HD6.10.2005E. 2005/4137 K. 2005/9633"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bozmanın Kapsamı Dışında Kesinleşmiş Olan Yönlere İlişkin Temyiz İtirazlarının İncelenemeyeceği )
BOZMAYA UYMA ( Bozmanın Kapsamı Dışında Kesinleşmiş Olan Yönlere İlişkin Temyiz İtirazları İncelenemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz )
BOZMA DIŞINDAKİ KISIMLAR ( Sıra Cetveline İtiraz - Bozmanın Kapsamı Dışında Kesinleşmiş Olan Yönlere İlişkin Temyiz İtirazlarının İncelenemeyeceği )"
142Y19.HD13.7.2005E. 2005/2368 K. 2005/7964"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINA KONU ALACAK ( Sıra Cetvelinde İhtilaflı Alacak Olarak Gösterilmesi Gereği )
İHTİLAFLI ALACAK OLARAK SIRA CETVELİNE KAYIT ZORUNLULUĞU ( Sıra Cetveline İtiraz Davasına Konu Alacak )
İFLAS İDARESİNCE DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINA KONU ALACAK ( Sıra Cetvelinde İhtilaflı Alacak Olarak Gösterilmesi Gereği )"
142Y19.HD7.7.2005E. 2005/652 K. 2005/7712"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacakları İmtiyazlı Alacak Olmadığından Dördüncü Sırada İşlem Gördüğü )
VERGİ ALACAKLARI ( İmtiyazlı Alacak Olmadığından Dördüncü Sırada İşlem Gördüğü - Sıra Cetveline İtiraz )
İMTİYAZLI ALACAK ( Vergi Alacakları İmtiyazlı Alacak Olmadığından Dördüncü Sırada İşlem Gördüğü - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y19.HD7.7.2005E. 2005/437 K. 2005/7705"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Yoluyla Genel Mahkemede Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İtiraz Edilebileceği - İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sıraya Yönelikse ve Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği )
ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA İTİRAZ ( Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sıraya Yönelikse ve Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )
DAVA VE ŞİKAYET YOLU ( Sıra Cetveline Karşı Dava Yoluyla Genel Mahkemede Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İtiraz Edilebileceği )"
142Y19.HD30.6.2005E. 2005/2418 K. 2005/7383"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Alacaklının Takip Konusu Meblağ Kadar Alacaklı Olduğunu Kanıtlayamaması - Davanın Kabulü Halinde Davalıya Ayrılan Payın Alacağı Oranında Davacıya Bakiye Kısmın Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE KONU MEBLAĞIN ALACAKLILARA ÖDENMESİ ( Hükmün Şeklini Etkilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Hükümden Sonra İcra ve İflas Kanununun 361. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKÜM ( Davalıya Ayrılan Payın Alacağı Oranında Davacıya Ödenmesine Bakiye Kısmın Davalıya Ödenmesine Şeklinde Olması Gereği )"
142Y19.HD16.6.2005E. 2005/1421 K. 2005/6751"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Miktarına Değil Alacağın Rehin Kapsamında Olup Olmadığına Diğer Deyişle Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
ALACAĞIN REHİN KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Miktarına Değil Alacağın Rehin Kapsamında Olup Olmadığına Diğer Deyişle Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
142Y19.HD5.5.2005E. 2004/11854 K. 2005/5160"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Sıraya İtiraz Nedeniyle İptal Edilmiş Bulunması Alacağın Miktarına Yönelik İtiraz Nedeniyle Açılan Davayı Görmeye Engel Olmadığı )
SIRAYA İTİRAZ NEDENİYLE İPTAL EDİLEN SIRA CETVELİ ( Alacağın Miktarına Yönelik İtiraz Nedeniyle Açılan Davayı Görmeye Engel Olmadığı )
ALACAĞIN MİKTARINA YÖNELİK İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Sıraya İtiraz Nedeniyle İptal Edilmiş Bulunması Alacağın Miktarına Yönelik İtiraz Nedeniyle Açılan Davayı Görmeye Engel Olmadığı )"
142Y19.HD7.4.2005E. 2004/9592 K. 2005/3787"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Uyuşmazlık Rehin Sözleşmesinin Geçerliliği Noktasında Değil Rehinli Alacağın Miktarında Olması - İcra Mahkemesi ile Genel Mahkemeler Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olduğu )
GÖREV ( Uyuşmazlık Rehin Sözleşmesinin Geçerliliği Noktasında Değil Rehinli Alacağın Miktarında Olması - İcra Mahkemesi ile Genel Mahkemeler Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olduğu )
İCRA MAHKEMESİ ( 4949 Sayılı Yasa İle İcra ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikle İcra Tetkik Mercii İcra Mahkemesi'ne Dönüştürüldüğü )"
142Y19.HD17.3.2005E. 2004/8180 K. 2005/2846"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haciz Yolu İle Yapılan Takiplerde Yalnızca Alacaklılara Tanınmış Bir Hak Olduğu - Borçlunun İtiraz Hakkı Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN YANLIŞ ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Buna Dayalı Olarak Borçlunun Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İsteyemeyeceği )
AKTİF HUSUMET ( Haciz Yolu İle Yapılan Takiplerde Sıra Cetveline İtiraz Yalnızca Alacaklılara Tanınmış Bir Hak Olduğu - Borçlunun Bu Nevi Davaları Açamayacağı )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Bu Nevi Davalarda Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı )"
142Y19.HD18.2.2005E. 2004/6607 K. 2005/1520"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Avukatlık Ücreti Alacağının Rüçhanlı Alacak Olarak İflas Masasına Kayıt Edilmemesi Nedeniyle )
AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI ( Rüçhanlı Alacaklardan Olması-Rüçhan Hakkının Müvekkile Kazandırılan Şeyler Üzerinde ve Müvekkilin Diğer Alacaklılarına Karşı İleri Sürülebilecek Nitelikte Olması )
RÜÇHANLI ALACAK ( Avukatlık Ücretinin Bunlardan Biri Olması-Rüçhan Hakkının Müvekkile Kazandırılan Şeyler Üzerinde ve Müvekkilin Diğer Alacaklılarına Karşı İleri Sürülebilir Nitelikte Bir Hak Olması )"
142Y19.HD17.2.2005E. 2004/4584 K. 2005/1452"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Takibin İcra Edildiği Yerdeki Mahkemelerde Açılması Gereği - İş Bu Dava da Sıra Cetveline İtiraz Davası Olup Doğrudan Doğruya Vergi Hukukuna İlişkin Nitelikte Bir Dava Olmadığı )
YETKİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları Kural Olarak Takibin İcra Edildiği Yerdeki ( Genel ( Mahkemelerde Açılması Gereği )
GÖREV ( Davalı Vergi Dairelerine Yönelik Davaların İdari Yargı'da Görüleceğinden Bahisle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
142Y19.HD10.2.2005E. 2004/4739 K. 2005/988"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İlk Kesin Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Düzenlenmesi İlkesi Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Sıra Cetvelinin İlk Kesin Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Düzenlenmesi İlkesi Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
KESİN HACİZ ( Sıra Cetvelinin İlk Kesin Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Düzenlenmesi İlkesi Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )"
142Y19.HD3.2.2005E. 2004/5517 K. 2005/675"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Davacı Tarafın da Haczi Bulunan Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalının İşçi Alacağının Birinci Sırada Yer Alması Nedeniyle )
İŞÇİ ALACAĞI ( Kamu Alacağından Doğan Önceki Tarihli Hacze İştirakin Mümkün Olmaması-Öncelik Hakkının Aynı Derecede Hacze İştirak Etmiş Alacaklılar Karşısında Mümkün Olması )
KAMU ALACAĞI ( 6183 Sayılı Yasa Hükmünce Kamu Alacağından Dolayı Önceki Tarihte Konulmuş Hacze Diğer Alacaklıların İştirakinin Mümkün Olmaması )
HACZE İŞTİRAK ( Vergi Borcundan Kaynaklanan Kamu Alacağından Dolayı Konulmuş Önceki Tarihli Hacze Diğer Alacaklıların İştirakinin Mümkün Olmaması )"
142Y19.HD3.2.2005E. 2004/4257 K. 2005/664"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Borçluya Ait Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Haczi Düşmüş Bulunan Davalıya Birinci Sıranın Verilmesi Nedeniyle )
KARA TAŞITLARININ HACZİ ( Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmaması-Hacizden İtibaren Bir Yıl İçerinde Satışın Talep Edilmesinin Gerekmesi )
MENKUL MALLARIN SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Hacizden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Satış İstenmesinin Gerekmesi-Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmaması )"
142Y19.HD3.2.2005E. 2004/4193 K. 2005/661"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Borçluya Ait Malların Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Ticari İşletme Rehni Sahibi Davacının Rüçhan Hakkının Dikkate Alınmaması Nedeniyle )
TİCARİ İŞLETME REHNİ ( Borçlunun Faaliyetlerini Sürdürmesi Amacıyla Düzenlenmiş Teslimsiz Bir Rehin Türü Olması-Rehinli Alacaklıya Diğer Yasaların Rehne Tanıdığı Bütün Hakları Sağlaması )
RÜÇHANLI ALACAK ( Ticari İşletme Rehninin Satılan Rehinli Mal Üzerinde Alacaklıya Öncelik Hakkı Sağlaması )
TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Metin ve Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığı Konusunda Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Elverişli Örneğinin Dosyada Bulunmasının Gerekmesi )"
142Y19.HD27.1.2005E. 2004/4959 K. 2005/354"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İptal Edilmesi Halinde İcra Müdürlüğünce Yeni Bir Sıra Cetveli Düzenleneceği )
SIRA CETVELİNİN İPTAL EDİLMESİ ( İcra Müdürlüğünce Yeni Bir Sıra Cetveli Düzenleneceği - Davacı ve Davalının İşgal Edeceği Mevkiler ve Kendilerine İsabet Edecek Dağıtım Paylarına Göre Birbirleri Aleyhinde Tekrar Dava İmkanına Sahip Olacağı )"
142Y19.HD27.1.2005E. 2004/4716 K. 2005/349"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( 6183 Sayılı Yasanın 54. Maddesine Göre Ödeme Müddeti İçinde Ödenmeyen Kamu Alacağı Tahsil Dairesince Cebren Tahsil Olunacağı )
ÖDEME MÜDDETİ İÇİNDE ÖDENMEYEN KAMU ALACAĞI ( Tahsil Dairesince Cebren Tahsil Olunacağı )
VERGİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Vergi Borçlusu Aleyhine Takibe Geçen ve Alacağa Haciz Koyan Vergi Dairesine Tebliğinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
142Y19.HD16.12.2004E. 2004/587 K. 2004/12689"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmeden Önceki Tarihte Konulan Başka Alacaklıya Ait Kesin Hacze Muvakkaten İştirak Etmesi - Sıra Cetveline Esas Alacakların Satış Tarihine Kadar İşleyen Faizleri ile Birlikte Dikkate Alınacağı )
FAİZ ALACAKLARININ DA SIRA CETVELİ DÜZENLENİRKEN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Sıra Cetveline İtiraz )
İHTİYATİ HACİZ YAPILDIKTAN SONRA ANCAK KESİN HACZE DÖNÜŞMEDEN ÖNCE BAŞKA ALACAKLI TARAFINDAN AYNI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONAN KESİN HACİZ ( İhtiyati Haczin Bu Kesin Haczeİştirak Etmesinin Şartları )
HACZE İŞTİRAK KURALLARI ( Kesin Hacze Dönüşmemiş İhtiyati Haczin Sonraki Tarihli Kesin Hacze Muvakkaten İştiraki )
MUVAKKAT İŞTİRAK ( İhtiyati Haczin Sonraki Tarihli Kesin Hacze İştiraki )
KESİN HACZE DÖNÜŞME TARİHİ ( İhtiyati Hacze İlişkin İtirazın İptali Davasının Kabul Tarihi )"
142Y19.HD12.11.2004E. 2003/9784 K. 2004/11359"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Alacaklının 1. Sırada Yer Alan Alacaklının Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiası - İspat Yükünün Davalı Alacaklıya Ait Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davacı Alacaklının 1. Sırada Yer Alan Alacaklının Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiası/İspat Yükünün Davalı Alacaklıya Ait Olduğu )
ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalı Alacaklının İspatla Yükümlülüğü )"
142Y19.HD8.7.2004E. 2004/6717 K. 2004/8139"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasıyla - Borçlunun Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Etmesi ve Sürelerden Feragat Etmesi Üzerine Aynı Gün Araç Üzerine Haciz Konması )
MUVAZAA İDDİASIYLA SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlunun Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Etmesi ve Sürelerden Feragat Etmesi Üzerine Aynı Gün Araç Üzerine Haciz Konması )
HACZE İŞTİRAK ( Muvazaa İddiasıyla Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Etmesi ve Sürelerden Feragat Etmesi Üzerine Aynı Gün Araç Üzerine Haciz Konması )"
142Y19.HD8.7.2004E. 2003/8835 K. 2004/8145"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İtirazın Hem de Alacağın Miktarına Yönelik Olması/Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği - Mercii Hakimliği'nce Görevsizlik Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
ALACAĞIN MİKTARINA İTİRAZ ( İtirazın Hem de Sıraya Yönelik Olması/Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği - Mercii Hakimliği'nce Görevsizlik Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
GÖREV ( İtirazın Hem Sıra Cetveline Hem de Alacağın Miktarına Yönelik Olması - Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği )
MERCİİ HAKİMLİĞİNİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ GEREĞİ ( İtirazın Hem Sıra Cetveline Hem de Alacağın Miktarına Yönelik Olması - Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği )"
142Y19.HD6.7.2004E. 2004/7226 K. 2004/8112"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacağı Malın Aynından Doğan Bir Kamu Alacağı Olmadığından İmtiyazlı Alacak Niteliğinde Olmadığı )
VERGİ ALACAĞI ( İmtiyazlı Alacak Niteliğinde Olmaması - Sıra Cetveline İtiraz Davası )
İFLAS NEDENİYLE DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacağının İmtiyazlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )
İMTİYAZLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Malın Aynından Kaynaklanmayan Kamu Alacakları - Vergi Alacağının İmtiyazlı Alacaklardan Olmaması )"
142Y19.HD17.6.2004E. 2004/921 K. 2004/7334"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı - Fiili Haczin Bildirim Amacıyla Trafik Siciline Sonradan İşletilmesinde Usulsüzlük Olmadığı )
HACİZ ( Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi/Sıra Cetveline İtiraz - Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı/Fiili Haczin Bildirim Amacıyla Trafik Siciline Sonradan İşletilmesinde Usulsüzlük Olmadığı )
TAŞIT ARAÇLARININ FİİLİ VE KAYDİ HACİZLERİ ( Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı/Fiili Haczin Bildirim Amacıyla Trafik Siciline Sonradan İşletilmesinde Usulsüzlük Olmadığı - Sıra Cetveline İtiraz )
FİİLİ HACZİN BİLDİRİM AMACIYLA TRAFİK SİCİLİNE SONRADAN İŞLETİLMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Usulsüzlük Olmadığı/Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı )"
142YHGK31.3.2004E. 2004/19-181 K. 2004/195"YÖNETİCİLERİN TÜZEL KİŞİLİĞİN VERGİ VE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( Aleyhine Takip Yapılarak Ödeme Emri Tebliğ Edildikten Sonra Mallarının Haczi Gerekeceği - Sıra Cetveline İtiraz )
TÜZEL KİŞİLİĞİN VERGİ VE BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Yöneticilerin - Aleyhine Takip Yapılarak Ödeme Emri Tebliğ Edildikten Sonra Mallarının Haczi Gerekeceği/Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hacizli Taşınmazın Aynından Doğmayan Kamu Alacağı - Önceliği Olmayıp Taşınmaza Satıştan Önce Usulüne Uygun Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği )
KAMU ALACAĞI ( Hacizli Taşınmazın Aynından Doğmayan/Önceliği Olmayıp Taşınmaza Satıştan Önce Usulüne Uygun Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )
HACİZE İŞTİRAK ŞARTLARI ( Sıra Cetveline Konu Kamu Alacağının Sadece Bir Kesiminin 6183 S. Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Verilmiş İhtiyati Haciz Kararından Kaynaklanması )
İHTİYATİ HACİZ ( Sıra Cetveline Konu Kamu Alacağının Sadece Bir Kesiminin 6183 S. Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Verilmiş İhtiyati Haciz Kararından Kaynaklanması - Sıra Cetveline İtiraz )
VERGİ DAİRESİ ALACAĞI ( Hacizli Taşınmazın Aynından Doğmayan/Önceliği Olmayıp Taşınmaza Satıştan Önce Usulüne Uygun Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y19.HD4.3.2004E. 2003/11949 K. 2004/2138"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacıya Ait Haczin Satış İstenmediğinden Düşmüş Olması - Kıymet Takdirinin ve Tebligatların Satış Süresini Durdurmaması )
KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİ VE TEBLİGATLAR ( Satış İsteme Süresini Durdurmaması - Süresinde Satış İstenmediğinden Haczin Düşmüş Olması )
HACZİN SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEDİĞİNDEN DÜŞMESİ ( Kıymet Takdiri İşlemi ve Tebligatların Satış İsteme Süresini Durdurmaması - Sıra Cetveline İtiraz )
TEBLİGATLA SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Süresinde Satış İstenmediğinden Haczin Düşmüş Olması - Sıra Cetveline İtiraz Davasının Reddi Gereği )"
142Y19.HD12.6.2003E. 2003/1617 K. 2003/6212"GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline Hem Sıra Yönünden Hem de Esas Yönünden İtiraz Edilmiş Olması - Tetkik Merciince Her İki İtiraz Yönünden de Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hem Sıra Yönünden Hem de Esas Yönünden İtiraz Edilmiş Olması Halinde Merci Tarafından Her İki İtiraz Yönünden de Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
ALACAĞIN ESASINA VE SIRASINA BİRLİKTE İTİRAZ EDİLMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Görevli Yargı Mercii )
MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hem Sıraya Hemde Esasa Yönelik İtiraz Halinde Görevli Yargı Mercii )"
142Y19.HD22.5.2003E. 2003/265 K. 2003/5307"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıraya Yönelik İtirazın Sırasına İtiraz Edilen Alacaklıya Yöneltilerek Bu Alacaklının Savunması Doğrultusunda Delillerin İncelenerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DURUŞMA YAPILMASI ( Mahkemenin Duruşma Açıp Açmama Konusundaki Takdir Hakkını Açılması Yönünde Kullanmasının Gerekmesi )
EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERME ( Sıra Cetvelinde Pay Ayrılan Alacaklıya Şikayet Dilekçesi Tebliği Sağlanıp Evrak Üzerinde Değilde Toplanan Deliller Değerlendirilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TAKDİR HAKKI ( Delillerin İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiğinden Mahkemenin Duruşma Açıp Açmama Konusundaki Takdir Hakkını Açılması Yönünde Kullanmasının Gerekmesi )
SIRA CETVELİ ( Sıraya Yönelik İtirazların Şikayet Niteliğinde Olması )"
142Y19.HD15.5.2003E. 2002/9536 K. 2003/5098"HACZİN İHBAR EDİLMESİ ( Davalı Bankanın Haciz İhbarının Üçüncü Kişiye Ulaştığı Tarihin Diğer Alacaklılar Yönünden Haciz Tarihi Olması )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Bankanın Haciz İhbarının Üçüncü Kişiye Ulaştığı Tarihin Diğer Alacaklılar Yönünden Haciz Tarihi Olması-Bu Tarihe Görede İtirazın Reddinin Gerekmesi )
HACİZ İHBARINA İTİRAZ ( İtirazın Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Yönünden Önemli Olması-Haczin Geçerliliğini Etkilememesi )"
142Y19.HD29.4.2003E. 2002/9221 K. 2003/4584"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Şikayetin Değerlendirilmesi Hakime Ait Olduğundan Bu Hususta Bilirkişiye Gidilememesi )
BİLİRKİŞİ ( Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Şikayetin Değerlendirilmesi Hakime Ait Olduğundan Hukuki Bilgiyi Gerektiren Bu Hususta Bilirkişiye Gidilememesi )
YARGILAMANIN ÇABUKLUĞU ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümü Mümkün Olan Konularda Bilirkişiye Başvurulmasının Yargılamanın Süratle Yapılması İlkesini Zedelemesi )"
142Y10.HD10.4.2003E. 2003/2643 K. 2003/3361"İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Kesilen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )
DAVAYI KABULÜN İCRA İNKAR TAZMİNATINA ETKİSİ ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Davayı Kabul Etmesinin Haksızlığını Göstermesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması Durumunda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
142Y19.HD4.2.2003E. 2002/4755 K. 2003/984"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (İcra Takibine dayalı Olarak Yapılan Sıra Cetveline Vaki İtiraz)
HACZİN GEÇERLİLİĞİ (Satış Bedelinin Geçerli Hacizler Arasında Öncelik Sırasına Göre Paylaştırılmasının Gerekmesi)
SATIŞ İSTEME SÜRESİ (Menkul Hacizlerinde Bir Yıl İçinde Satış İstenmesinin Gerekmesi)
HACZİ DÜŞEN DOSYADAN SATIŞ İSTENMESİ (Haczi Düşen Dosyadan Satış Yapılmasının Geçersiz Haczi Geçerli Kılmaması)"
142Y19.HD30.1.2003E. 2002/6301 K. 2003/846"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Taşınmaz Satışı Sonucunda Düzenlenen Sıra Cetveline vaki itiraz)
KESİN HACİZ (İhtiyati Hacizler Arasında İlk Önce Kesin Hacze Dönüşenin İlk Haciz Niteliğini Kazanması)
BİRDEN FAZLA İHTİYATİ HACİZ (Birden Fazla İhtiyati Haciz Halinde İlk Önce Kesin Hacze Dönüşenin İlk Haciz Niteliğini Kazanması)
HACZE İŞTİRAK (Birden Fazla İhtiyati Haciz Halinde İlk Önce Kesin Hacze Dönüşenin İlk Haciz Niteliğini Kazanması- Bu hacze İştirak edecek Olanların İİK'ya Göre belirlenmesi)"
142Y19.HD28.5.2002E. 2002/152 K. 2002/4094"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Alacaklıları Dışında Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilmemiş Olması )
İPOTEKLİ ALACAKLILAR ( Sıra Cetvelinde Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilip Verilmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNDE TAŞINMAZA HACİZ KOYANLARA YER VERİLMEMİŞ OLMASI ( İpotekli Alacaklılar-Sıra Cetveline İtiraz )
İPOTEKLİ ALACAKLILARA FAZLA PAY AYRILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y19.HD4.4.2002E. 2002/1619 K. 2002/2535"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Malın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yoluyla Tetkik Merciinde Dava Yoluyla Mahkemede İtiraz Edilebilmesi )
ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK İTİRAZ ( Dava Yoluyla Mahkemede İleri Sürülmesinin Gerekmesi )
İTİRAZIN SIRAYA YÖNELİK OLMASI ( Şikayet Yoluyla Tetkik Merciinde İleri Sürülmesinin Gerekmesi )"
142Y19.HD4.4.2002E. 2002/1532 K. 2002/2534"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpotekli Alacaklının Alacağı Bulunmadığı İddiası )
İPOTEKLİ ALACAKLININ ALACAĞI BULUNMADIĞI İDDİASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y12.HD1.4.2002E. 2002/5412 K. 2002/6682"ŞİKAYET ( Alacaklıya Ödeme Yapılarak Senet Aslı Borçluya İade Edildikten Sonra İcra Müdürünün İşlemini - 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra )
ZAMANAŞIMI ( Alacaklıya Ödeme Yapılarak Senet Aslı Borçluya İade Edildikten Sonra İcra Müdürünün İşlemini Şikayet )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Alacaklıya Ödeme Yapılarak Senet Aslı Borçluya İade Edildikten Sonra - 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra )
SENET ASLI BORÇLUYA İADE EDİLDİKTEN SONRA İCRA MÜDÜRÜNÜN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Alacaklıya Ödeme Yapılmış Olması - 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra )"
142Y19.HD21.3.2002E. 2002/1399 K. 2002/1975"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Külfeti )
İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz )
ALACAĞIN VARLIĞINI İSPAT ( Sıra Cetveline İtiraz )"
142Y19.HD19.2.2002E. 2002/136 K. 2002/1244"ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Bankanın Kesinleşme Tarihleri Aynı Olan Davalı Bankaya Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Yönünden İştirak Etmesinin Gerekmesi )
KESİNLEŞME TARİHLERİNİN AYNI OLMASI ( Davacının Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Yönünden İştirak Etmesinin Gerekmesi )
GARAMETEN İŞTİRAK ( Davacı Bankanın Kesinleşme Tarihleri Aynı Olan Davalı Bankaya Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Yönünden İştirak Etmesinin Gerekmesi )"
142Y19.HD14.2.2002E. 2001/8008 K. 2002/1139"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Taşınmazın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Satış Bedelinin Davalı Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilmesi Nedeniyle )
ŞİKAYET ( Borçluya Ait Mahcuzun Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacaklarını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Başvurulması )
ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK İTİRAZ ( Sıra Cetveline Yapılan İtirazın Mahkemeye Yapılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetvelinde Birinci Sıraya Alınan Alacaklının Alacağının Esasına İtiraz Etmesi Nedeniyle Mahkemenin Görevli Olması )"
142Y19.HD5.2.2002E. 2001/9572 K. 2002/811"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı Tarafından Haczedilen Mallar Üzerinde Vergi Dairesinin Haczinin Olmadığının Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
VERGİ DAİRESİNİN HACZİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davacı Tarafından Haczedilen Mallar Üzerinde Vergi Dairesinin Haczinin Olmadığının Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmaması )"
142Y19.HD24.1.2002E. 2001/7183 K. 2002/486"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelindeki Satış Bedelinin Davalı Alacaklıya Ödenmemesi ve Davalı Alacaklıya Borcu Bulunmadığı İddiası )
İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olması )
TANIKLA İSPAT ( Davacının Muvafakatı Olmadığı Halde Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmaması )"
142Y19.HD6.12.2001E. 2001/5710 K. 2001/8113"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Banka Lehine Tesis Edilen İpotek Nedeniyle Faiz ve Ferileri İçin de Pay Ayrılmasının Gerektiği İddiası )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveli Düzenlenirken Takip Hukukuna Aykırı Hareket Edildiğine İlişkin İtirazlarda Tetkik Merciinin Görevli Olması )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtirazın Sadece Sıraya Olması Durumunda İcra Tetkik Merciinde İleri Sürülmesi )"
142Y19.HD29.11.2001E. 2001/5634 K. 2001/7925"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Külfeti )
İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )"
142Y19.HD22.11.2001E. 2001/6387 K. 2001/7699"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Takip Hukukuna Aykırı Sıra Cetveli Düzenlendiğine İlişkin İtirazların Nerede İnceleneceği )
SIRA CETVELİNİN TAKİP HUKUKUNA AYKIRI DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Tetkik Merciinde İnceleneceği )"
142Y19.HD1.11.2001E. 2001/8268 K. 2001/6957"ALACAK DAVASI ( Davalı Alacaklının Takip Borçlusu ile Aralarındaki Tahkim Şartına Uymayarak İcra Takibi Yapmasının Alacağın Muvazaalı Olduğuna Yeterli Delil Olmadığı )
MUVAZAA İDDİASI ( Davalı Alacaklının Takip Borçlusu ile Aralarındaki Tahkim Şartına Uymayarak İcra Takibi Yapmasının Alacağın Muvazaalı Olduğuna Yeterli Delil Olmadığı - Alacak Davası )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Süresinde Yapılmadığından Davaya Cevabında İleri Sürdüğü Muvazaa İddiasının Kabul Edilemeyeceği - Alacak Davası )"
142Y19.HD1.11.2001E. 2001/4729 K. 2001/6960"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Avukatlık Ücretinin Rüçhan Hakkına Sahip Olması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞININ RÜÇHAN HAKKI ( Avukatın Sözleşme ile Kararlaştırılan ve Hakim Tarafından Takdir Olunan Ücretinden Dolayı Diğer Alacaklılara Nazaran Rüçhan Hakkının Olması )
VEKALETNAMENİN DÜZENLEME TARİHİ ( Avukatlık Ücretinin Rüçhan Hakkına Sahip Olması- Rüçhan Hakkının Vekaletnamenin Düzenlenme Tarihine Göre Belirlenmesi )
İLK RESMİ BAŞVURMA TARİHİ ( Vekalet Umumi ise İş Sahibi Adına Ücret Konusu İşten Dolayı İlk Yapılan Resmi Başvurma Tarihine Göre Sıra Alması )"
142Y19.HD4.10.2001E. 2001/3958 K. 2001/6158"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Satıştan Sonra Düzenlenen Cetvelde Davacıya Ayrılan Payın Az Olduğu Alacağın Tamamının Rehinli Olduğundan Satış Bedelinin Kendilerine Ödenmesinin İstenilmesi )
MENKUL REHNİNİN KAPSAMI ( Ana Para-Sözleşme Faizi-Takip Masrafları ve Geçmiş Günler Faizin de Teminat Altına Alması )
KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Bu Alacağın Rehin Kapsamında Olduğu Kabul Edilerek Sıra Cetvelinde Öncelik Tanınmasında Bir İsabetsizlik Bulunmaması )"
142Y19.HD27.9.2001E. 2001/3984 K. 2001/5988"GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - Alacağın Esas ve Miktarına Veya Sıraya Yönelik Olmasında )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Görev - Alacağın Esas ve Miktarına Veya Sıraya Yönelik Olmasında )
DAVA YOLUYLA MAHKEMEDE İTİRAZ ZORUNLULUĞU ( Sıra Cetvelinin Esas ve Miktarına )
ŞİKAYET YOLUYLA İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Sıraya - Tetkik Merciinde Sürülmesi Zorunluluğu )"
142Y19.HD20.9.2001E. 2001/4182 K. 2001/5754"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bedeli Paylaşıma Konu Aracın Rehinli Olması Rehinli Alacağı Temlik Alınması Satıştan Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Rehinli Alacağa Pay Ayrılmaması )
ARAÇ REHNİ ( Rehin Konusu Araç Rehnedenin Zilyetliğinde Bulunduğu Sürece Rehin Hakkının Varlığından Sözedilememesi )
TESLİM KOŞULU ( Yasa ile Belirlenen İstisnalar Dışında Bir Menkul Mal Ancak Teslim Koşuluna Bağlı Olarak Rehnedilebilmesi )"
142Y19.HD28.6.2001E. 2001/3679 K. 2001/5036"TETKİK MERCİİNİN TAKDİR HAKKI ( Duruşma Yapılması Yönünde Kullanmasının Uygunluğu - Sıra Cetveline Şikayet Yoluyla İtiraz )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Yoluyla - Tetkik Merciinin Takdir Hakkını Duruşma Yapılması Yönünde Kullanmasının Uygunluğu )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline İtiraz - Tetkik Merciinin Takdir Hakkını Duruşma Yapılması Yönünde Kullanmasının Uygunluğu )"
142Y19.HD31.5.2001E. 2001/2953 K. 2001/4192"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Gemi Alacaklısı Hakkı Kanundan Doğduğundan Alacakla İlgili Olarak İlamsız Takip Yapılmasının Bu Haktan Feragat Edildiği Anlamına Gelmemesi )
GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Bu Hak Kanundan Doğduğundan Alacakla İlgili Olarak İlamsız Takip Yapılmasının Bu Haktan Feragat Edildiği Anlamına Gelmemesi )
FENER ÜCRETİ ( Bunun TTK'da Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar Arasında Sayılması )"
142Y19.HD31.5.2001E. 2001/2667 K. 2001/4198"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının İflas Tarihi İtibariyle Müflis Şirketten Rehinli Alacağı Bulunduğu İddiasına Dayalı Olarak )
MENKUL REHNİ ( Menkul Rehni Sözleşmesinde Kural Olarak Alacağın Miktarının Gösterilmesi Zorunlu Olmaması )
RÜÇHANLI ALACAK ( Menkul Rehni Sözleşmesine Dayalı Olarak Müflis Şirketten Alacağı Bulunduğu İddiası )
ADİ ALACAK ( Menkul Rehni Sözleşmesinde Limit Tayin Edilmesi Halinde Limit Fazlası Alacağın İflas Masasına Adi Alacak Olarak Kaydına Karar Verilmesi )"
142Y19.HD17.5.2001E. 2001/2296 K. 2001/3719"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Birinci Sırada Yer Alan Davalının Takip ve Alacağının Muvazaalı Olduğu İleri Sürülmesi - Davalının Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olduğunu Usulüne Uygun Delillerle Kanıtlaması Gereği )
MUVAZAA İDDİASI ( Birinci Sırada Yer Alan Davalının Takip ve Alacağı/Sıra Cetveline İtiraz Davası - İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Birinci Sırada Yer Alan Davalının Takip ve Alacağının Muvazaalı Olduğu İleri Sürülmesi - Davalının Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olduğunu Usulüne Uygun Delillerle Kanıtlaması Gereği )"
142Y19.HD12.4.2001E. 2001/1400 K. 2001/2826"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Açılması Zorunluluğu - Ek Davanın da Bu Süreye Tabi Bulunduğu)
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKÜM (Davalıya Ayrılan Payın Davacıya Ödenmesine Şeklinde Hüküm Kurulması Gerekip Tahsiline Karar Verilemeyeceği)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Sıra Cetveline İtiraz Davası - Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Açılması Zorunluluğu)"
142Y19.HD29.3.2001E. 2001/1075 K. 2001/2299"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Bankaya Ayrılan Alacağının Miktarına - Riski Bulunan Teminat Mektupları Kadar Pay Ayrılıp Sıra Cetveline Yazılması Gereği)
TEMİNAT MEKTUBU RİSKİ (Sıra Cetveline İtiraz - Riski Bulunan Teminat Mektupları Kadar Pay Ayrılıp Sıra Cetveline Yazılması Gereği)
İSPAT YÜKÜ (Davalıda Olması - Davacının Davalı Alacaklının Sıra Cetvelinde Ayrılan Alacağının Miktarına İtiraz Etmesi)"
142Y19.HD29.3.2001E. 2001/1051 K. 2001/2297"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağı İpotek ile Teminat Altına Alınmış Alacaklıya İpotek Limiti Kadar Pay Ayrılmasının Gerekmesi )
FAİZ ( Limit İpoteğinde Alacağa İşletilecek Faizin Satış Tarihine Kadar Hesaplanmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında İcra Mahkemesinin Görevli Olması )"
142Y19.HD22.3.2001E. 2001/1157 K. 2001/2082"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Cetvelin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi )
PAY CETVELİ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Sıra Cetvelinin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi-Pay Cetvelinin Kesinleşen Sıra Cetveline Göre Düzenlenmesi )
İFLASTA EŞİTLİK İLESİ ( Sonradan Çıkarılan Yasa ile Alacaklıların Hukuki Durumlarında Değişiklik Yapılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
İMTİYAZLI ALACAKLI ( Kesinleşen Sıra Cetveli Uyarınca Ödemeler Yapıldıktan Sonra Kalan Meblağ Yönünden Davacı TMSF nin İmtiyazlı Alacaklı Sıfatını Taşıması )"
142Y19.HD8.2.2001E. 2000/9397 K. 2001/1031"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Satışa Konu Aracın Davacı Tarafından Borçluya Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satıldığının Anlaşılması )
MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN ARAÇ ( Aracın İcra Yoluyla Satılması Durumunda Satan Kişinin Öncelik Hakkının Olduğunun Kabulü )
ÖNCELİK HAKKI ( Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışta Sözleşmeyi Bozup Malı Geri Almayan Satıcının Satış Konusu Mal Üzerinde Öncelik Hakkının Varlığı )
TAKİP VEYA HACİZ UYGULAMADAN ÖNCELİK HAKKI KAZANMA ( Satış Konusu Aracın Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılması Nedeniyle )"
142Y19.HD25.1.2001E. 2000/8980 K. 2001/565"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olmadığına Sonucuna Varılması )
ALACAĞIN CETVELDEN SİLİNMESİ ( Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olmadığına Sonucuna Varılması Nedeniyle )
GERÇEK ALACAK OLMAMASI ( Davalıya Ayrılan Paydan Alacağı Kadar Davacıya Fazlasının Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
142Y19.HD18.1.2001E. 2000/9013 K. 2001/338"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Borcundan Dolayı İdarece Haciz Konan Aracın Satışı Nedeniyle Yapılan Sıra Cetveline İlişkin Olarak )
HUSUMET ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Husumetin Pay Ayrılan Tüm Alacaklılara Yöneltilmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının İcra Mahkemesinin Görevine Girmesi )"
142Y19.HD18.1.2001E. 2000/8932 K. 2001/336"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İhtiyati Haciz Konulması - Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz - Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği )
İHTİYATİ HACİZ ( Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği - Sıra Cetveline İtiraz )
FAİZ ( Sıra Cetveline İtiraz - İhtiyati Haciz/Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülmesi ve Eklenmesi Gereği )"
142Y12.HD4.12.2000E. 2000/18677 K. 2000/19050"TAŞIT VERGİSİ ( Taşınır Mal Hacizle Yükümlü Olarak İhaleye Çıkmadığından ve Bu Kayıtla İhaleden Alınmadığından Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Taşınır Mal Hacizle Yükümlü Olarak İhaleye Çıkmadığından ve Bu Kayıtla İhaleden Alınmadığından Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )
HACİZLE YÜKÜMLÜ OLMADAN İHALE EDİLEN MENKULÜN VERGİSİ ( Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )
ALICININ SORUMLULUĞU ( Taşınır Mal Hacizle Yükümlü Olarak İhaleye Çıkmadığından ve Bu Kayıtla İhaleden Alınmadığından Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )"
142Y19.HD15.6.2000E. 2000/3372 K. 2000/4689"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Gemi Adamlarının Hizmet ve İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarının Deniz Dervetinden Önce Ödenmesinin Gerekmesi )
GEMİ ADAMININ HİZMET VE İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARI ( Deniz Dervetinden Önce Ödenmesinin Gerekmesi )
DENİZ SERVETİ ALACAĞI ( Gemi Adamlarının Hizmet ve İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklarının Daha Önce Ödenmesinin Gerekmesi )
YASAL REHİN HAKKI ( Gemi Adamlarının Hizmet ve İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakları )"
142Y19.HD25.5.2000E. 2000/2934 K. 2000/3967"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )
İHTİYATİ HACİZ ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )
İPOTEK ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )"
142YHGK28.4.1999E. 1999/19-233 K. 1999/249"MUACCEL OLMAYAN ALACAĞIN TAKİBİ ( Borçlunun Yasal Sürelerden Vazgeçerek Muaccel Olmayan Alacağa Yönelik Takibi Kesinleştirmesi Sonucu Yapılan Haciz Üçüncü Kişi Alacaklılar Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarihin Haciz Tarihine Yasal Süreler Eklenerek Belirlenmesi )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Tarafından Muaccel Olmayan Alacağa Dayalı Yapılan İcra Takibini Borçlunun Yasal Sürelerden Vazgeçerek Kesinleştirmesi Halinde Sıra cetvelinde Alt Sıralara Düşen Diğer Alacaklıların Sıra Cetveline İtiraz Edebileceklerinin Kabulü )
BORÇLUNUN YASAL İTİRAZ SÜRELERİNDEN VAZGEÇMESİ ( İcra İflas Yasasında Öngörülen İtiraz Sürelerinden Vazgeçen Borçlunun Bu Vazgeçmesinin Ancak Kendi Yönünden Hüküm İfade Etmesi-Bu Vazgeçmenin Üçüncü Şahıslara Tesir Etmemesi )
İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( Yasada Kabul Edilmiş Sürelerden Vazgeçen Borçlunun Bu Vazgeçmesinin Üçüncü Kişilere Tesir Etmemesi )
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Borçlunun Yasal Sürelerden Vazgeçerek Takibi Kesinleştirme Sonucu Yapılan Haczin Davacı Üçüncü Kişi Alacaklı Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarih Muacceliyet Tarihine İlamsız Takiplerdeki Yasal İtiraz Süresinin Eklenmesiyle Belirlenir )"
142Y19.HD18.6.1998E. 1998/3431 K. 1998/4317"MUVAZAA ( Takibin Yapıldığı Gün Ödeme Emri Gönderilmesi ve Borçlunun Muvafakatıyla Haciz Konulması )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında )
MUVAZAA İDDİASI ( Hacizden Mal Kaçırmak Maksadıyla İşlem )
İSPAT YÜKÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Varlığını İspat Yükü )"
142Y19.HD21.5.1998E. 1998/2568 K. 1998/3526"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hukuki Yararın Bulunmaması )
ŞİKAYETTE HUKUKİ YARAR ( 2. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünü )
GARAMETEN PAYLAŞIM ( Avans Vererek Mahcuzun Satışını İsteyen Davacı )
İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞME TARİHİ ( Garameten Paylaşım )"
142Y19.HD2.4.1998E. 1998/1670 K. 1998/2470"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi ve Rüçhan Hakkı )
KEFİLİN HALEFİYET HAKKI ( Rehin Hakkının da Kefile Geçeceği )
REHİNDE RÜÇHAN HAKKI ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi )
ALACAKLIYA HALEF OLAN KEFİL ( Alacağın Fer'i Olan Rehin Hakkına da Halef Olması )"
142Y19.HD2.4.1998E. 1998/1485 K. 1998/2464"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Harcının Maktu Olarak Alınmasının Gerekmesi )
HARÇ ( Sıra Cetveline İtiraz Dava Harcının Maktu Olarak Alınmasının Gerekmesi )
MAKTU HARÇ ( Sıra Cetveline İtiraz Dava Harcının Maktu Olarak Alınmasının Gerekmesi )
REHİNLİ ALACAKLININ DOLAYLI ZİLYED OLMASI ( Alacaklının Zilyedliğini Bu Kişi Aracılığı İle Sürdürmesi )"
142Y19.HD19.3.1998E. 1998/1091 K. 1998/2022"HACZE İŞTİRAK ( Sonraki Tarihte Kesin Hacze Dönüşen İhtiyati Haczin Önceki Tarihli Kesin Hacze )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüştükten Sonra Hacze İştirak Talebi )
KESİN HACZE DÖNÜŞME TARİHİ ( Hacze İştirak Talebinde Dikkate Alınması )"
142YHGK17.12.1997E. 1997/19-842 K. 1997/1065"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Usulsüz tebligat )
USULSÜZ TEBLİGATA ITTILA
ŞİKAYET HAKKI"
142Y19.HD30.10.1997E. 1997/6132 K. 1997/9029"HACZE İŞTİRAK ( Vergi Dairesinin Koydurduğu İhtiyati Haciz Kararına Dayanılarak )
VERGİ DAİRESİNİN KOYDURDUĞU İHTİYATİ HACİZ ( İlk Hacze İştirak İmkanı Vermemesi )"
142Y19.HD9.10.1997E. 1997/5941 K. 1997/8302"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Geçerli Rehin Sözleşmesi Bulunmadığı İddiası )
REHİN SÖZLEŞMESİ ( Menkullerin Rehninde Kaydi Rehin Yapılamayacağı )
ZİLYETLİK ( Rehnedilen Aracın Üçüncü Kişi Yediemine Teslimi )
KAYDİ REHİN ( Menkullerde Yeterli Olamayacağı )"
142Y19.HD9.10.1997E. 1997/5381 K. 1997/8285"NAVLUN ( Yük Alacaklısı Hakkı Doğurduğu )
DEMURAJ ÜCRETİ ( Yük Alacaklısı Hakkı Doğurduğu )
KANUNİ REHİN HAKKI ( Navlun ve Demuraj Ücreti )
YÜK ALACAKLISI HAKKI ( Kanuni Rehin Hakkı Olup Sıra Cetvelinde Öncelikli Olduğu )
MENKUL MALLARIN HACZİ ( Fiili Haciz Yapılması Zorunluluğu )
KAYDİ HACİZ ( Menkul Malların Haczinde Uygulanamayacağı )
FİİLİ HACİZ ( Menkul Malların Haczinde Zorunlu Olduğu )"
142Y19.HD3.7.1997E. 1997/4082 K. 1997/6974"HACZE İŞTİRAK ( Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanan )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kesin Rehin Açığı Belgesinin İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Niteliği ve İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
REHİN AÇIĞI BELGESİ ( İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
RESMİ DAİRELERİN YETKİLERİ DAHİLİNDE VE USULÜNE GÖRE VERDİKLERİ BELGE ( Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanan Hacze İştirak Talebi )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( Hacze İştirakte Rehin Açığı Belgesinden Farkı )"
142Y19.HD6.2.1997E. 1996/8698 K. 1997/954"YARIŞ ATININ HACZİ ( Tutulan Soy Kütüğündeki Kayıtlarına Mülkiyet Değeri Verilmediğinden Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu - Fiilen Haczedilmesi Gerektiği )
AT SOY KÜTÜĞÜ ( Mülkiyet Değeri Taşımadıkları - Atın Fiilen Haczedilmesi Gerektiği/Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu )
FİİLİ HACİZ GEREKTİĞİ ( Yarış Atlarının Haczinde - Tutulan Soy Kütüğündeki Kayıtlarına Mülkiyet Değeri Verilmediğinden Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu )
KAYDİ HACİZ ( Yarış Atlarının Haczinde Geçersiz Olduğu/Tutulan Soy Kütüğündeki Kayıtlarına Mülkiyet Değeri Verilmediği - Fiilen Haczedilmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Yarış Atlarının Haczinde Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu - Davacı Tarafından Fiilen Haczedilen 2 Atın Satış Bedelinin Davacı Alacaklıya Ödenmesi Gerektiği )"
142Y19.HD28.11.1996E. 1996/6832 K. 1996/10663"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Süresinde Yapılmamışsa Reddedileceği )
FİİLİ HACİZ ( Cirosu Kabil ya da Hamiline Hisse Senetlerinde Şart Olmadığı )
KAYDİ HACİZ ( Üçüncü Kişide Rehin Bulunan Hamiline Hisse Senetlerine )
HACZE İŞTİRAK ( Üçüncü Kişide Rehin Bulunan Hamiline Senedin Haczinde )
HAMİLİNE HİSSE SENETLERİ ( Fiilen El Konarak Haczedilebileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ HAMİLİNE HİSSE SENEDİ ( Kayden Haczedilebileceği )"
142Y19.HD14.11.1996E. 1996/5632 K. 1996/10038"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hacizden Sonra İstihkak İddiasında Bulunmamış Borçlunun Alacaklısınca )
İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişideki Malı Haczedilen Borçlunun Alacaklısının )
MAHCUZ MALLARDA MÜLKİYET ( Sıra Cetveline İtiraz )
ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ MALLARIN HACZİ ( İstihkak İddiasında Bulunulmamış Olması )"
142Y19.HD16.1.1996E. 1995/11542 K. 1996/158"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveline Şikayet Yoluyla İcra Tetkik Merciinde Dava Yoluyla Mahkemede İtiraz Edilebilmesi )
BORÇLUYA AİT MAHCUZUN SATILMASI ( Satış Bedelinin Tüm Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Sıra Cetveli Düzenlenmesi )
SIRAYA VE ALACAĞIN ESASINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Dava Yoluyla Mahkemede İleri Sürülebilmesi )"
142Y19.HD13.9.1995E. 1995/7341 K. 1995/7301"SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Süresinde Satış İstenmediği )
SATIŞ İSTEME ( Amme Alacaklarına Dayanan Takipte Süresiz Olması )
KAMU ALACALARININ TAHSİLİ ( Haczedilenin Satışı İçin Süre Öngörülmediği )"
142Y19.HD27.6.1995E. 1995/4880 K. 1995/5909"SIRA CETVELİNDEKİ ALACAK ( İhale Tarihine Kadar Faiz İşletileceği )
HACZE İŞTİRAK ETMEMİŞ KAMU ALACAĞI ( İhale Parasından Pay Alamayacağı )
FAİZ ( Sıra Cetvelindeki Alacaklara İşletilecek Olan )"
142Y19.HD23.5.1995E. 1995/4433 K. 1995/4421"HACİZLİ MALIN SATIŞI ( Tüm Alacaklıların Alacağını Karşılamaması )
SIRA CETVELİNDE SIRAYA İTİRAZ ( Tetkik Merciinde Bakılacağı )
SIRA CETVELİNDE ALACAĞIN ESASINA İTİRAZ ( Mahkemenin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa Nedeniyle )"
142Y19.HD24.12.1993E. 1992/9137 K. 1993/8944"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Merci Hakiminin Görevi )
İPOTEK ALACAKLISININ SIRA İTİRAZI ( Görevli Mahkeme )"
142Y19.HD22.12.1993E. 1993/9136 K. 1993/7825"SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE
SÜRE ( Sıra Cetveline İtirazda )
ŞİKAYET EDİLEBİLECEK HUSUSLAR ( Sıra Cetveline İtiraz )
DURUŞMA YAPILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )
MERCİ İNCELEMESİ ( Sıra Cetveline İtirazda Duruşma Yapılması )"
142Y19.HD9.4.1993E. 1992/2597 K. 1992/2681"İTİRAZ ( Sıra Cetveli ve Alacağın Esasına )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz )
GÖREV ( Alacağın Esas ve Miktarına İtiraz )"
142Y19.HD23.9.1992E. 1992/7807 K. 1992/4374"KARA TAŞITLARI ( Kaydi Hacizle Haczedilebileceği )
KAYDİ HACİZ ( Kara Taşıt Araçlarında Geçerlidir )
SİCİL KAYDINA HACİZ KONULMASI ( Kara Taşıt Araçlarında Geçerlidir )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Devlet Alacağının İmtiyazlı Alacak Olduğu )
İMTİYAZLI ALACAK ( Amme Alacağı )
HACZE İŞTİRAK ( Amme Alacaklısının İmtiyazlı Alacaklı Olduğu )"
142Y19.HD26.6.1992E. 1992/6282 K. 1992/2973"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )"
142Y19.HD26.12.1991E. 1991/65 K. 1991/56"GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında )
SIRA CETVELİNDE İTİRAZ DAVALARI ( Görevli Makam )
İPOTEĞİN KAPSAMININ TESBİTİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında )"
142Y19.HD3.12.1991E. 1991/30 K. 1991/25"TAŞIT ARAÇLARINA KONULAN HACİZ ( Kaydi Haciz Yapılabileceği )
KAYDİ HACİZ ( Trafik Taşıt Araçlarına Yapılabileceği )
FİİLİ HACİZ ( Trafik Taşıt Araçlarına Yapılması Zorunlu Olmadığı )
TRAFİK TAŞIT ARAÇLARI SİCİLİ ( Mülkiyet Değeri Taşıdığı )
SSK ALACAKLARI ( Amme Alacağı Niteliğinde Oldukları )
AMME ALACAKLARI ( İmtiyazlı Alacaklar )
İMTİYAZLI ALACAKLAR ( SSK Alacakları )"
142YHGK25.9.1991E. 1991/11-322 K. 1991/434"DERECE KARARINA İTİRAZ ( Tetkik Merciinden Mahkemeye Harçsız Olarak İntikal Eden Davada Davacıya Harç Yatırması İçin Uygun Süre Verilmesinin Gerekmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Tetkik Merciinden Mahkemeye Harçsız Olarak İntikal Eden Davada Davacıya Harç Yatırması İçin Uygun Süre Verilmesinin Gerekmesi )
HARÇ ( Tetkik Merciinden Mahkemeye Harçsız Olarak İntikal Eden Davada Davacıya Harç Yatırması İçin Uygun Süre Verilmesinin Gerekmesi )
İCRA TETKİK MERCİİNDEN MAHKEMEYE İNTİKAL EDEN DAVA ( Davacının Harcı Yatırmaması Nedeniyle Ona Uygun Süre Verilerek Harcı Yatırmasının Beklenmesi )"
142Y12.HD11.6.1991E. 1990/14520 K. 1991/7646"SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Görev )
GÖREV ( Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi )"
142Y12.HD27.5.1991E. 1991/6130 K. 1991/6720"SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Garamaten Taksim )
SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKAYETLERİN İNCELEME MERCİİ"
142Y12.HD21.3.1991E. 1990/10558 K. 1991/3595"ÖDEME ( Sıra Cetveli Kesinleşmeden Yapılan )
SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınma Zorunluluğu )"
142YHGK5.4.1989E. 1989/12-87 K. 1989/243"DERECE KARARININ İPTALİ ( Davanın Sıra Cetveline Alınma Veya Çıkarılma Değil Doğrudan Doğruya ve Yalnızca Sıraya İtiraz Niteliği Taşıması )
SIRAYA İTİRAZ ( İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MERCİİ ( Davanın Sıra Cetveline Alınma Veya Çıkarılma Değil Doğrudan Doğruya ve Yalnızca Sıraya İtiraz Niteliği Taşıması Nedeniyle İcra Tetkik Merciin Görevli Olması )
İCRA TETKİK MERCİİN GÖREVLİ OLMASI ( Davanın Sıra Cetveline Alınma Veya Çıkarılma Değil Doğrudan Doğruya ve Yalnızca Sıraya İtiraz Niteliği Taşıması Nedeniyle )"
142Y12.HD21.1.1986E. 1985/6383 K. 1986/487"TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Sıraya İlişkin Tetkik Mercii Kararları )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Sıraya İlişkinlerin Temyiz Edilebilirliği )"
142Y12.HD14.10.1982E. 1982/6570 K. 1982/7240"İTİRAZ OLARAK NİTELENDİRİLME ( Mahkemeye Başvurma - Sıra Cetveli )
SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren - Mahkeme veya Mercie )
SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren Sıra Cetveline İtirazda - Mahkeme veya Mercie )"

BAM

142İZMİRBAM-17HD16.6.2017E. 2017/918 K. 2017/650"SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE ŞİKAYETTE GÖREV ( İİK. Md.142/Son Gereğince İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olması Halinde Genel Mahkemenin Yalnız Sıraya Dair Olması Halinde İse Tetkik Merciinin Görevli Olacağının Belirtildiği/Dava Konusu Olayda Birden Fazla Davalı Olup Hem Miktar Hem de Sıraya Yönelik İtirazlar Söz Konusu Olduğundan Davalılardan Banka Hakkında Açılan Dava Alacağın Konusu ve Varlığı İle Birlikte Miktara Yönelikte Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği )
SIRA CETVELİNE HEM MİKTAR BAKIMINDAN HEM DE ESAS BAKIMINDAN İTİRAZ ( İİK. Md.142/Son Gereğince İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olması Halinde Genel Mahkemenin Yalnız Sıraya Dair Olması Halinde İse Tetkik Merciinin Görevli Olacağının Belirtildiği/Dava Konusu Olayda Davalılardan Banka Hakkında Açılan Dava Alacağın Konusu ve Varlığı İle Birlikte Miktara Yönelikte Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz - İİK. Md.142/Son Gereğince İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olması Halinde Genel Mahkemenin Yalnız Sıraya Dair Olması Halinde İse Tetkik Merciinin Görevli Olacağının Belirtildiği/Dava Konusu Olayda Birden Fazla Davalı Olup Hem Miktar Hem de Sıraya Yönelik İtirazlar Söz Konusu Olduğundan Davalılardan Banka Hakkında Açılan Dava Alacağın Konusu ve Varlığı İle Birlikte Miktara Yönelikte Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği )"
142İZMİRBAM-17HD12.1.2017E. 2017/8 K. 2017/13"SIRA CETVELİNİN İPTALİ (Kendisinden Önce Sıraya Konulan Alacağın Doğumuna Ya da Miktarına İlişkin Olmadığından Sırasına İtiraz Edilen Banka Alacağının Geçerli Olup Olmadığı Alacağın Doğumu ve Varlığı Konusunda Şikayet Davalarında İcra Memurlarınca Bu Şikayetlerinin Dinlenemeyeceği Benzer Şikayetlerin Ancak Genel Mahkemelerde Açılacak Olan Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Karşılayabilecek Nitelikte Hususlar Olduğu da Gözetildiğinde Oluşturulan Sıra Cetveli Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu)
TAKİBE KONU EDİLMEYEN ÜST LİMİT İPOTEĞİ KAPSAMINDA ALACAK (Sıra Cetveline İtiraz/Şikayet - Alacakların Doğup Doğmadığı ve İncelemesi Hususunun İcra Müdürlüğü Yetkisinde Bulunmadığı Genel Mahkemelerde Açılabilecek Sıra Cetveline İtiraz Davalarına Konu Olabileceği Üst Sınır İpoteği Kapsamında Bulunan Davalı Banka Alacağının Takip Konusu Edilmeyen Alacaklarında Üst Sınır İpoteği Söz Konusu Olmakla İpotek Kapsamında Bulunup Pay Ayrılmasının Gerektiği)"

Madde 143

YARGITAY

143Y13.HD18.12.2017E. 2015/26917 K. 2017/12572"ALACAK İSTEMİ ( Haczi Kabil Mal Bulunmazsa Haciz Tutanağının 2004 S.K. Md. 143 Uyarınca Aciz Vesikası Hükmünde Olduğu - Alacaklı Alacağının Tamamını Alamamış ve Aciz Vesikası Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartlar Yerine Gelmişse İcra Dairesinin Kalan Miktar İçin Hemen Bir Aciz Vesikası Düzenleyip Alacaklıya ve Bir Suretini de Borçluya Vereceği - Haczedilecek Mal Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilememesi Karşısında 2004 S.K. Md. 105. ve 143'deki Hususların Tatbik Edilemeyeceği )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI ( Asıl Borçlu Hakkında Başlatılan İcra Dosyasında Haciz İçin Borçlunun Evine Gidildiği ve Evin Kapalı Olması Karşısında Haczedilecek Mal Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilemediği - 2004 S.K. Md. 105. ve 143'deki Hususların Tatbikine Engel Teşkil Ettiği Gözardı Edilerek ve Asıl Borçlu Hakkında Hacizle İlgili Tüm Yollar Denenmeden Kefile Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
143Y12.HD14.3.2016E. 2015/29468 K. 2016/7373"DOSYA BORCUNA YÖNELİK ŞİKAYET ( Borçlu Hakkında Borç Ödemeden Aciz Vesikasına Dayalı Olarak Yeni Bir Takip Yapılması Halinde Mevcut Şikayet ve İtirazları İleri Sürebileceği - Resen Dikkate Alınması Gereken Bu Gerekçe İle İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ACİZ VESİKASI ( Haklarında Aciz Vesikası Düzenlenen Borçlular Yönünden Takibe Devam Edilmediği ve Yapılan Dosya Hesabının Şikayetçi Borçluyu Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı - İstemin Reddi Gerektiği )
DOSYA HESABI ( Aciz Vesikası Düzenlenen Borçlular Yönünden Takibe Devam Edilmediği ve Yapılan Dosya Hesabının Borç Ödemeden Aciz Vesikası Düzenlenmeyen ve Hakkında Takibe Devam Edilen Borçlu Yönünden Sonuç Doğuracağı )
TAKİBE DEVAM EDİLMESİ ( Dosya Borcuna Yönelik Şikayet - Aciz Vesikası Düzenlenen Borçlular Yönünden Takibe Devam Edilmediği ve Yapılan Dosya Hesabının Şikayetçi Borçluyu Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
143Y17.HD3.11.2015E. 2015/14118 K. 2015/11495"BORÇLU HAKKINDAKİ İCRA TAKİBİNİN SONUÇSUZ KALMASI NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Haciz Sırasında Hacze Kabil Bir Mal Bulunmadığı Takdirde Haciz Tutanağının Geçici Aciz Vesikası Hükmünde Olacağı - Borçlunun Aciz Halinin Varlığının Sabit Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Aciz Vesikası )
ACİZ VESİKASI ( Haciz Sırasında Hacze Kabil Bir Mal Bulunmadığı Takdirde Haciz Tutanağının Geçici Aciz Vesikası Hükmünde Olacağı - Borçlunun Aciz Halinin Varlığının Sabit Olduğunun Mahkemece Gözetileceği/Borçlu Hakkında Başlatılan İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması Nedeniyle Tasarrufun İptali )
TASARRUFUN İPTALİ DAVA KOŞULLARININ TESPİTİ ( Hangi Borçlunun Tasarrufunun İptali İstenmiş ise Dava Koşulunun O Borçlu Yönünden Değerlendirileceği )
ALACAĞIN TAHSİLİNİN SAĞLANMASI ( Borçlunun Aciz ya da İflasından Önce Yaptığı ve Geçerli Olan Bazı Tasarruflarının İptali ile Cebri İcraya Devamla Alacağının Tahsilinin Sağlanmasının Mümkün Olduğu - Geçici Aciz Vesikası Niteliğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Dava Koşulları Bulunduğu )
HACZE KABİL BİR MAL BULUNMAMASI ( Düzenlenen Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmü - Borçlunun Ev Eşyalarının Haczedilmiş Olduğu/Borçlunun Babasının İcra Borcunun Kefili Niteliğinde Bulunduğu/Kefilin Asıl Borçlu Sayılamacağı/Borçlu Üzerinde Kayıtlı Araç Üzerinde Üç Ayrı Haciz İşlemi Bulunduğu )"
143Y17.HD25.5.2015E. 2014/1896 K. 2015/7615"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dosyaya Aciz Belgesi İbraz Edilememesi - Takip Dosyasında Hacizli Taşınmazlar Üzerindeki İpoteklerin ve Hacizli Bulunan Araç Kaydının İncelenerek Üzerindeki Hacizlerin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği/Borçlu Üzerine Kayıtlı Malvarlığının Davacının Alacağını Karşılar Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilmemesi Gerektiği )
ACİZ BELGESİ İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Takip Dosyasında Hacizli Taşınmazlar Üzerindeki İpoteklerin ve Hacizli Bulunan Araç Kaydının İncelenerek Üzerindeki Hacizlerin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - Borçlu Üzerine Kayıtlı Malvarlığının Davacının Alacağını Karşılar Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmeden Davanın Reddedilemeyeceği )
MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Dosyaya Aciz Belgesi İbraz Edilememesi/Takip Dosyasında Hacizli Taşınmazlar Üzerindeki İpoteklerin ve Hacizli Bulunan Araç Kaydının İncelenerek Üzerindeki Hacizlerin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği/Borçlu Üzerine Kayıtlı Malvarlığının Davacının Alacağını Karşılar Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
143Y7.HD3.2.2015E. 2014/19883 K. 2015/892"ALACAK DAVASI ( Usulsüz Kullandırıldığı İleri Sürülen Kredilerle Bunların İşlemiş Faizlerinden Oluşan Zararın Tazmini - Dosya İçerisinde Bulunan İcra Takiplerinin Aciz Vesikasına Bağlanmadığının Anlaşılmasına Göre Davanın Reddi Yerine Kabulünün Hatalı Olduğu )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASI ( Davacı Kooperatifin Çalışanları Olan Davalılardan Usulsüz Kullandırıldığı İleri Sürülen Kredilerle Bunların İşlemiş Faizlerinden Oluşan Zararın Tazminini Talep Edebilmesi İçin İcra Takiplerinin Aciz Vesikasına Bağlanarak Zarar Miktarının Kesinleştirilmesi ve Talep Edilebilir Hale Getirilmesi Gerektiği )
ACİZ VESİKASI ( Davacı Kooperatifin Çalışanları Olan Davalılardan Davaya Konu Edilen Usulsüz Kullandırıldığı İleri Sürülen Kredilerle Bunların İşlemiş Faizlerinden Oluşan Zararın Tazminini Talep Edebilmesi İçin İcra Takiplerinin Aciz Vesikasına Bağlanarak Zarar Miktarının Kesinleştirilmesi Gerektiği )"
143Y17.HD18.9.2014E. 2013/4049 K. 2014/11950"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( İcra Takip Dosyasında Borçlunun Bir Adet Taşınmazına ve Şirket Paylarına Haciz Konulduğu Ancak Haciz Konulan Malların Borcu Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmediği - Hüküm Kurulamayacağı )
ACİZ HALİ BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Mahkemece Borçlu Davalıya Ait Olan ve İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Bağımsız Bölüm İle Şirket Hisselerinin Değerlerinin Davacı Alacaklının Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Saptanması Belirlenen Değerlerin Borcu Karşılaması Halinde Borçlu Davalının Aciz Hali Bulunmadığından Davanın Ön Koşul Yönünden Reddi Gerektiği )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Borçlu Davalıya Ait Olan ve İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Bağımsız Bölüm İle Şirket Hisselerinin Değerlerinin Davacı Alacaklının Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Saptanması Borcu Karşılamaması Halinde İse Menkul Haczi Sırasında Tutulan Tutanağın Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğunun Kabulü İle Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
143Y17.HD28.1.2014E. 2013/3188 K. 2014/809"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Adresten Ayrılmış Olduğu Bildirilmek Suretiyle Haciz Tutanağı Düzendiği - Şirketin Ticaret Sicilindeki Resmi Adresi Araştırılmadan ve Ticaret Sicil Kaydında Adresinde Haciz İşlemi Yapılmadan Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı/Davanın Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Borçlunun Adresten Ayrılmış Olduğu Bildirilmek Suretiyle Haciz Tutanağı Düzendiği - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilindeki Resmi Adresi Araştırılmadan ve Ticaret Sicil Kaydındaki Adresinde Haciz İşlemi Yapılmadan Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı )
DAVA ÖN ŞARTI YOKLUĞU ( Tasarrufun İptali İstemi - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilindeki Resmi Adresi Araştırılmadan ve Ticaret Sicil Kaydındaki Adresinde Haciz İşlemi Yapılmadan Düzenlenen Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğunun Doğru Olmadığı/Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
TİCARET SİCİLİNDEKİ RESMİ ADRESİNİN ARAŞTIRILMAMASI ( Tasarrufun İptali Davası - Menkul Haczi İçin Gidilen Adreste Borçlunun Adresten Ayrılmış Olduğu/Şirketin Ticaret Sicil Kaydındaki Adresinde Haciz İşlemi Yapılmadan Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu Kabul Edildiği/Kesin Aciz Vesikası veya Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Haciz Tutanağı İbraz Edilmemesi Nedeniyle Dava Ön Şartı Yokluğundan Davanın Reddi Gerektiği )"
143Y17.HD4.11.2013E. 2012/13055 K. 2013/14971"TASARRUFUN İPTALİ ( Davacılar Tarafından Dosyaya Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği - Verilen Süre Sonunda Sunulan Belgenin de Aciz Belgesi Niteliğinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmiş İse de Yapılan Araştırmanın Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
ACİZ BELGESİ ( Davanın Sonuna Kadar Hatta Tashihi Karar Aşamasında Dahi Sunulabileceği - Borçlunun Taşınmazları Üzerindeki Takyidatlar İle Taşınmaz Kıymetleri Gerektiğinde Bir Bilirkişi Marifetiyle Belirlenerek Aciz Halinin Mevcut Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği/Tasarrufun İptali )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Davacı Vekilince Sunulan Geçici Aciz Vesikasında İcra Dairesi Tarafından Kıymet Takdiri Yapılıp Yapılmadığının Açıklanmadığı - Kıymet Takdiri Yapılmasa Dahi Borçlunun Taşınmazlarının Başka Takipler Sırasında Yapılıp Yapılmadığının da Belli Olmadığı/Yapılan Araştırmanın Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
HACİZ TUTANAĞININ ACİZ VESİKASI HÜKMÜNDE OLMASI ( Haczi Kabil Mal Bulunmazsa Aciz Vesikası Hükmünde Olacağı ve İcraca Takdir Edilen Kıymete Göre Haczi Kabil Malların Kifayetsizliği Anlaşıldığı Surette Dahi Tutanak Muvakkat Aciz Vesikası Yerine Geçerek Alacaklıya 2004 S. İİK'nun 277. Md. Hükmünde Yazılı Hakları Vereceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Tüm Taşınmazları Üzerinde Davacının Takibinden Önce Mevcut Hacizlere İlişkin Takip Dosyaları Getirtilerek Bu Takiplerde Kıymet Takdirleri Bulunup Bulunmadığı ve Borçlunun Taşınmazları Üzerindeki Takyidatlar İle Taşınmaz Kıymetlerinin Gerektiğinde Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi Gerektiği )"
143Y17.HD31.10.2013E. 2012/11606 K. 2013/14620"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Bulunan Davacı Tarafından Açılabileceği Aciz Belgesi Davanın Önkoşulu Olduğu Re'sen Gözetilmesi Gereği - Aciz Belgesinin Dava Açılmadan Açıldıktan Sonra Yargıtay Aşamasında ve Bozulmasından Sonra Her Aşamada Mahkemeye Sunulabileceği )
ACİZ BELGESİNİN MAHKEMEYE SUNULMASI ( Aciz Belgesinin Varlığının Davanın Görülebilme Koşulu Olduğu - Aciz Belgesinin Davanın Her Aşamasında Mahkemeye Sunulabileceği )"
143Y17.HD18.6.2013E. 2012/11024 K. 2013/9281"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Geçici veya Kat'i Aciz Belgesi Sunulmuş Olmasının Dava Şartı Olduğu - Davalı Borçlu Tarafından Dosyaya Sunulan Mal Beyanı Listesinde Yer Alan Taşınmazların Tamamı Daha Önce Üçüncü Şahıslar Adı Konulan Hacizler Nedeniyle Yapılan Satışlarda Davacıya Pay Kalmamış Olması Nedeniyle Aciz Halinin Gerçekleştiği )
GEÇİCİ VEYA KESİN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilme Koşullarından Biri Olduğu - Davalıya Ait Taşınmazların Üçüncü Kişilerce Konulan Haciz Sonucu Yapılan Satışta Alacaklıya Pay Kalmaması Karşısında Aciz Halinin Gerçekleştiğinin Kabulü Gereği )
BORÇLUYA AİT TAŞINMAZLARIN DAHA ÖNCE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA KONULAN HACİZLE SATILMASI ( Satıştan Alacaklıya Pay Kalmadığından Borçlunun Aciz Halinde Olduğunun Kabulü Gereği - Tasarrufun İptali Davasının Aciz Şartı Gerçekleştiği Halde Davanın Aciz Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
143Y17.HD14.5.2013E. 2012/10694 K. 2013/6958"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Bu Tür Davaların Dinlenebilmesi İçin Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Geçici veya Kati Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği - Haciz Tutanağı Borçlunun Adresinde Düzenlenmediğinden Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşımadığı )
HACİZ TUTANAĞI ( Borçlunun Hisseder Olduğu ve Davacının Birinci Sırada Haciz Koyduğu Taşınmaz Bulunduğundan Bu Taşınmazla İlgili Kıymet Takdiri Yapılmadığından ve Kat'i Aciz Belgesi Sunulmadığından Davanın Ön Şart Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği - Tasarrufun İptali İstemi )
GEÇİCİ VEYA KAT'İ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Bu Tür Davaların Dinlenebilmesi İçin Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Geçici veya Kati Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği/Haciz Tutanağı Borçlunun Adresinde Düzenlenmediğinden Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşımadığı )
KAT'İ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Bu Tür Davaların Dinlenebilmesi İçin Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Geçici veya Kati Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği/Haciz Tutanağı Borçlunun Adresinde Düzenlenmediğinden Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşımadığı )"
143Y17.HD28.2.2013E. 2013/824 K. 2013/2414"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Bu Tür Davaları Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği - Bu Husus Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Re'sen Göz Önüne Alınması Gerektiği )
ACİZ BELGESİ ( Dava Açılmadan Dava Açıldıktan Sonra veya Temyiz Aşamasından ve Hatta Hükmün Yargıtay'ca Onanmasından veya Bozulmasından Sonra Bile Sunulma Olanağı Olduğu - Tasarrufun İptali İstemi )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Davanın Dayanağını Teşkil Eden İcra Takip Dosyasında Yapılan Haciz Sırasında Tutulan Tutanağın Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu/Dava Şartının Gerçekleştiği Kabul Edilerek Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
143Y17.HD29.1.2013E. 2012/3282 K. 2013/690"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun İkamet Adresinde Yapılan Haciz Tutanağından Haczedilen Ev Eşyaları Dışında Başka Haczi Kabil Mal Bulunmadığı Anlaşıldıktan Sonraki Tarihli Haciz Tutanağından Önceki Haciz Yapılan Adresinden Taşındığı ve Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmaması Durumunda Önceki Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu )
GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Borçlunun İkamet Adresinde Yapılan Haciz Tutanağından Haczedilen Ev Eşyaları Dışında Başka Haczi Kabil Mal Bulunmadığı Anlaşıldıktan Sonraki Tarihli Haciz Tutanağından Önceki Haciz Yapılan Adresinden Taşındığı ve Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmaması Durumunda Önceki Haciz Tutanağının Niteliğinin Bu Şekilde Kabul Edildiği - Tasarrufun İptali Davası )
HACZİ KABİL MAL ( Bulunmadığı Borçlunun İkamet Adresinde Yapılan Haciz Tutanağından Anlaşıldıktan Sonraki Tarihli Haciz Tutanağından Önceki Haciz Yapılan Adresinden Taşındığı ve Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmaması Durumunda Önceki Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )"
143Y12.HD17.9.2012E. 2012/8972 K. 2012/26583"İTİRAZIN KALDIRILMASI (Yetkili Makamların Düzenledikleri Belgelerin İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K'nun 68. Md.'sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği )
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (İtirazın Kaldırılması İstemi - Yetkili Makamların Düzenledikleri Belgelerin İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K'nun 68. Md.'sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği )
YETKİLİ MAKAMLARIN DÜZENLEDİKLERİ BELGELER (İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K'nun 68. Md.'sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği - İtirazın Kaldırılması İstemi )"
143Y17.HD11.6.2012E. 2012/1710 K. 2012/7561"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ (Takip Konusu Alacak Trafik Kazasından Kaynaklandığı - Borcun Doğum Tarihi Olan Kaza Tarihi Esas Alınmalı ve Dava Konusu İptali İstenen Araç Satışına İlişkin Tasarrufların Borçtan Sonra Yapılmış Olması Nedeniyle Bu Yöndeki Dava Şartının Gerçekleştiği )
TİCARET SİCİL KAYITLARI (Varsa Araçla İlgili Trafik Cezaları İstenerek Aracın Kim Tarafından İşletildiği Davalıların Aile ve Gelir İlişkilerinin Tespiti ve Aracın Kim Tarafından Kullanıldığının Tespiti Gerektiği - Tasarrufun İptali İstemi )
HACİZLİ SATIN ALINAN ARAÇ (Üzerindeki Haczin Kalkıp Kalkmadığı ve Kalkmış İse Kim Tarafından Kaldırıldığı Söz Konusu Araç Ticari Otobüs Olduğundan Davalı ve Diğer Davalıların Vergi ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Araştırılması Gerektiği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ALACAK (Borcun Doğum Tarihi Olan Kaza Tarihi Esas Alınmalı ve Dava Konusu İptali İstenen Araç Satışına İlişkin Tasarrufların Borçtan Sonra Yapılmış Olması Nedeniyle Bu Yöndeki Dava Şartının Gerçekleştiği - Tasarrufun İptali İstemi )"
143Y17.HD18.4.2012E. 2011/12904 K. 2012/4878"TASARRUFUN İPTALİ (Aracın Satıldığı Davalı Kişinin Borçlunun Alacaklılarından Mal Kaçırmak Amacıyla Hareket Edebilecek Kişilerden Olduğu Kabul Edilerek Tasarrufun İptaline Karar Vermek Gerektiği)
ACİZ BELGESİ (İptal Davasının Koşullarından Biri Alacaklının Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunması Olduğu - Borçlunun Haczi Kabil Malının Bulunmaması Halinde Durumu Tespit Eden Haciz Zaptı Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu)
BORÇLUNUN ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMASI (Borçlunun Yerleşim Yerine Gidildiğinde Dava Konusu Aracın Satış Tarihinden Sonra Borçlunun Kullanımında Olduğunun Belirlendiği - Aracın Satıldığı Davalı Kişinin Borçlunun Alacaklılarından Mal Kaçırmak Amacıyla Hareket Edebilecek Kişilerden Olduğu)"
143Y17.HD18.4.2012E. 2011/12788 K. 2012/4874"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunması İptal Davası İçin Ön Koşul İse de Davanın Açılmasından Sonra Alınabileceği Gibi Temyiz Aşamasında Hatta Bozmadan Sonra Karar Düzeltme Aşamasında Alınıp İbraz Edilmesi de Yeterli Olduğu )
ACİZ VESİKASI (Borçlu Hakkında Aciz Vesikası Alınmamakla Birlikte Borçlu Kayıp ve Adresi Saptanamıyorsa Saptanan ve Bilinen Adreslerine de İcraca Borçlunun Haczi Kabil Malının Bulunmadığı Tespit Edilmiş İse Bu Durumu Tespit Eden Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu )
HACZİ KABİL MAL BULUNMAMASI (Haciz Tutanağı İle Belirlenmiş Olup Bu Durumu Belirleyen Haciz Tutanaklarının Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )
KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ BELGESİ (Bulunması İptal Davası İçin Ön Koşul İse de Davanın Açılmasından Sonra Alınabileceği Gibi Temyiz Aşamasında Hatta Bozmadan Sonra Karar Düzeltme Aşamasında Alınıp İbraz Edilmesi de Yeterli Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )
MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN TAŞINMAZ VE ARAÇ (Olduğu İcra Dosyası Kapsamından Anlaşıldığından, Bunların Kıymetinin Borca Yeter Olup Olmadığı Hususu Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Tasarrufun İptali Davası )"
143Y17.HD27.10.2011E. 2011/8922 K. 2011/9874"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği )
BORÇLUNUN BORCUNA YETECEK HACZİ KABİL MALININ BULUNMAMASI ( Borçluya Ait Olup Haciz Konulan Taşınmazların Bilirkişiler Tarafından Belirlenen Değerlerine Göre Borcu Karşılamayacakları - Borçlunun Aciz Halinin Kabulü Gereği )"
143Y12.HD29.9.2011E. 2011/1875 K. 2011/16987"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davayı Kazanan Alacaklı ve 3. Kinin Malvarlığına Dahil Olan Emtiaların Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Acizden Bahsedilemeyeceği İçin İ.İ.K.'nun 143/4.Md.sinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası - Davayı Kazanan Alacaklı ve 3. Kinin Malvarlığına Dahil Olan Emtiaların Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Acizden Bahsedilemeyeceği İçin İ.İ.K.'nun 143/4.Md.sinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
TAŞINMAZ HACZİNDE BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası - Davayı Kazanan Alacaklı ve 3. Kinin Malvarlığına Dahil Olan Emtiaların Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Acizden Bahsedilemeyeceği )
FAİZ ( Tasarrufun İptali Davası - İ.İ.K. 143. Md.sine Göre İcra Emrinde Faiz İstenemeyeceğinin Kabulüyle Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
143YHGK22.6.2011E. 2011/13-304 K. 2011/438"TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALET SEBEBİYLE ALACAK İSTEMİ ( Asıl Borçlu Hakkında Haczi Kabil Bir Malın Bulunamadığına İlişkin Tutanağın Kesin Aciz Vesikası Olarak Kabulüyle Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
HACİZ TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ ( Tüketici Kredi Sözleşmesine Kefalet Sebebiyle Alacak İstemi - Asıl Borçlu Hakkında Haczi Kabil Bir Malın Bulunamadığına İlişkin Tutanağın Kesin Aciz Vesikası Olarak Kabulüyle Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
KESİN ACİZ VESİKASI ( Asıl Borçlu Hakkında Haczi Kabil Bir Malın Bulunamadığına İlişkin Tutanağın Kesin Aciz Vesikası Olarak Kabulüyle Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI ( Tüketici Kredi Sözleşmesine Kefalet Sebebiyle Alacak İstemi - Asıl Borçlunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Bulunan En Son Yerleşim Yerini Belirlemek ve Bu Adreste Kolluk Aracılığıyla Malvarlığı Araştırması Yapmak ve Asıl Borçlunun Bulunması Muhtemel Hak ve Alacaklarını Son Yerleşim Yerinin Bulunduğu İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bankalardan Sormak Gerektiği )"
143YHGK22.6.2011E. 2011/13-303 K. 2011/437"TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALET NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Asıl Borçlu Hakkında Yapılan Hacizde Haczi Kabil Malın Bulunamadığına İlişkin Tutanağın Kesin Aciz Vesikası Olarak Kabulü İle Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
ASIL BORÇLUNUN ADRESİ İLE OLAN BAĞINI KOPARDIĞI ( Bu Adreste Yapılan Hacizde Borçlu ve Borçluya Ait Malın Bulunamamasının Gayet Doğal Olup Buna İlişkin Tutulan Haciz Tutanağının da Şekli Olduğu - Şekli Haciz Tutanağının Kesin Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı )
HACİZ TUTANAĞININ ŞEKLİ OLMASI ( Asıl Borçlunun Adresi İle Bağını Kopardığı ve Adreste Borçlunun ve Ona Ait Malın Bulunmamasının Normal Olduğu - Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
ASIL BORÇLU HAKKINDA YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADIĞI ( Tüketici Kredi Sözleşmesine Kefalet Nedeniyle Alacak İsteminde Yeterli Araştırma Yapılmadan Kefil Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği - Asıl Borçlunun Malvarlığına İlişkin Yapılan Araştırmanın da Yeterli Olmadığı )
KEFİL HAKKINDAKİ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Asıl Borçlunun Adresi İle Olan Bağını Kopardığı/Asıl Borçlu Hakkındaki Haciz Tutanağının Şekli Olduğu ve Kesin Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı - Asıl Borçlu Hakkında Yeterli Araştırma Yapılması Gerektiği )"
143Y11.HD21.4.2011E. 2009/5289 K. 2011/4753"ALACAK DAVASI ( Davacının Talimatı Olmaksızın Başka Bir Bankaya Havale Yapan Davalı Bankaya Yöneltilmiş Bulunan Alacak Talebi - Davalı Banka Yöneticilerinin Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Yargılamasının Sonucunun Beklenilmesi Gereği )
OFF-SHORE BANKASI ( Off-Shore Bankası Aleyhine Borç Ödemeden Aciz Belgesi Alınmamış Olsa Dahi Daha Önceden Başka Alacaklıların Almış Olduğu Aciz Vesikasının Geçerli Olduğu - Banka Yöneticilerinin Kusurlu )
BANKA YÖNETİCİLERİ ( Davalı Banka Yöneticilerinin Kusurlu Olup Olmadığı/Telkin ve Yönlendirmede Bulunup Bulunmadıkları ve Güven Oluşturucu Eylemlerde Bulunup Bulunmadıkları Hakkında Ceza Yargılamasının Sonucunun Beklenilmesi Gereği )
ACİZ VESİKASI ALINMAMASI ( Off-Shore Bankası Aleyhine Borç Ödemeden Aciz Belgesi Alınmamış Olsa Dahi Daha Önceden Başka Alacaklıların Almış Olduğu Aciz Vesikasının Geçerli Olduğu - Davacının Alacağını İcra Yolu ile Tahsil Edememesi
AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( Davalı Banka Yöneticilerinin Kusurlu Olup Olmadığı/Telkin ve Yönlendirmede Bulunup Bulunmadıkları ve Güven Oluşturucu Eylemlerde Bulunup Bulunmadıkları Hakkında Ceza Yargılamasının Sonucunun Beklenilmesi Gereği )"
143Y17.HD19.4.2011E. 2010/10365 K. 2011/3655"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( İptal Davasının Koşullarından Biri Alacaklının Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunması Gerektiği - Bunun Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Zorunlu Olmadığı )
ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Kesin veya Geçici Aciz Vesikasının Bulunması İptal Davası İçin Ön Koşul İse de Bunun Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Zorunlu Olmadığı/Borçlunun Hacze Kabil Malının Bulunmaması Halinde Durumu Tesbit Eden Haciz Zaptı Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilebileceği )
DEĞER TESPİTİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Taşınmazın Değer Tespitlerinin Yapılarak Üzerindeki Takyidatlarla Göre Takip Konusu Borcu Karşılamaya Yeterli Olup Olmadığı Saptanarak Borcu Karşılamaya Yetmiyorsa Aciz Halinin Varlığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi )"
143Y17.HD31.3.2011E. 2010/6372 K. 2011/2899"TASARRUFUN İPTALİ (Davanın Dinlenebilmesi İçin Tasarrufta Bulunan Kişinin Gerçekten Borçlu Olması ve Ayrıca Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Kati veya Geçici Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği - Davalı Tarafından Davaya Konu Senetlerle İlgili Davacı Aleyhine Açılan Menfi Tespit Davasının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
ACİZ VESİKASI (Tasarrufun İptali - Davanın Dinlenebilmesi İçin Tasarrufta Bulunan Kişinin Gerçekten Borçlu Olması ve Ayrıca Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Kati veya Geçici Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE (Tasarrufun İptali - Davalı Tarafından Davaya Konu Senetlerle İlgili Davacı Aleyhine Açılan Menfi Tespit Davasının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
İPTAL KARARI (Davacı Tarafından Davanın Dayanağı Olan Takip Dosyalarından Kesin Aciz Vesikası veya Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Haciz Tutanağı İbraz Edilmediği Halde Bu Takip Dosyaları ile İlgili de İptal Kararı Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Tasarrufun İptali )"
143Y17.HD30.9.2010E. 2010/3414 K. 2010/7574"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Aciz Belgesi Verilmesi İstemi - İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Traktörün Değerinin Belirlenmesi ve Belirlenen Bu Değere Göre Alacağın Miktarı da Gözönüne Alınarak Borçlu Davalının Aciz Halinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
ACİZ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Mahkemece İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Traktörün Değerinin Belirlenmesi ve Belirlenen Bu Değere Göre Alacağın Miktarı da Gözönüne Alınarak Borçlu Davalının Aciz Halinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
HACİZ KONULAN ARACIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Belirlenen Bu Değere Göre Alacağın Miktarı da Gözönüne Alınarak Borçlu Davalının Aciz Halinin Değerlendirilmesi Gerektiği - Tasarrufun İptali İstemi )"
143Y17.HD22.6.2010E. 2010/3675 K. 2010/5803"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklının Açabileceği - Dosyasında Kesin Aciz Belgesi Bulunmamakla Birlikte Borçlu Adresinde Yapılan Hacze Göre Aciz Halinin Varlığı Anlaşıldığından Tasarruf İşleminin Satış Değerleri de Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gereği )
ACİZ BELGESİ ( Dosyasında Kesin Aciz Belgesi Bulunmamakla Birlikte Borçlu Adresinde Yapılan Hacze Göre Aciz Halinin Varlığı Anlaşılması - Tasarruf İşleminin Alacaklıyı Zarara Uğratma Kastı Taşıyıp Taşımadığı Hususunun Satış Değerleri de Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
DOSYASINA SUNULAN KESİN ACİZ BELGESİ BULUNMAMASI ( Haciz ve Dosya Kapsamına Göre Borçlunun Aciz Halinde Olduğunun Anlaşılması - Tasarrufun İptali Davası )"
143Y17.HD25.5.2010E. 2010/2340 K. 2010/4686"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Davayı Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği - Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
GEÇİCİ VEYA KESİN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Davayı Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği/Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
ACİZ HALİ ( Tasarrufun İptali İstemi - İcra Takibi Sırasında Yapılan Hacizler Getirtilen Taşınır Taşınmaz Kayıtları İle Bu Mallar Üzerinde Görülen Takyidatlar Borç Miktarlarına İlişkin Resmi Kurum Yazıları Dikkate Alındığında Mevcut Olduğu )"
143Y17.HD19.4.2010E. 2010/2873 K. 2010/3611"TASARRUFUN İPTALİ ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği - Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği - Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
ACİZ BELGESİ ( Kesin Aciz Belgesinin İptal Edilmesine Dayalı Olarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Değerlendirilmeden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )"
143Y12.HD1.4.2010E. 2009/26613 K. 2010/7752"ACİZ BELGESİNE DAYANARAK AÇTIĞI İPTAL DAVASINI KAZANAN ALACAKLI ( Malın Haciz ve Satışını İsteyebilmesi İçin Yeni Bir Takip Yapmasına ve Bir Yıllık Süreye Uymasına Gerek Bulunmadığı )
İPTAL DAVASI SONUCU ELDE EDİLEN İLAM ( Alacaklının İcra Dairesine Vererek Aynı Takip Dosyası Üzerinden Malın Haczini ve Satışını İsteyebileceği - Aciz Belgesine Dayanarak Açılan İptal Davası )
HACİZ VE SATIŞ TALEBİ ( Aciz Belgesine Dayanarak İptal Davası Açan ve Kazanan Alacaklı - Yeni Bir Takip Yapmasına ve Bir Yıllık Süreye Uymasına Gerek Bulunmadığı )"
143Y17.HD9.3.2010E. 2010/1144 K. 2010/2022"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Davaların Dinlenebilmesi İçin Borçlunun Borç Ödemede Aciz Halinde Olduğunu Belirtir Geçici veya Kat'i Aciz Belgesi Sunulması Gerektiği - Bu Husus Dava Önşartlı Olup Res'en Araştırılması Gerektiği )
MALVARLIĞI BORÇLARINA YETMEYEN BORÇLU ( Alacaklılarına Zarar Verme Kastıyla Yaptığı Bütün İşlemler Borçlunun İçerisinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının İşlemin Sair Tarafınca Bilindiği veya Bilinmesini Gerektiren Açık Emarelerin Bulunduğu Hallerde İptal Edilebilir Hükmünü İçerdiği )
ALACAKLILARINA ZARAR VERME KASTIYLA YAPILAN İŞLEMLER ( Borçlunun İçerisinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının İşlemin Sair Tarafınca Bilindiği veya Bilinmesini Gerektiren Açık Emarelerin Bulunduğu Hallerde İptal Edilebilir Hükmünü İçerdiği )
KAT'İ ACİZ BELGESİ BULUNMAMASI ( Haciz Tutanağı da İİK 105. Md. Anlamında Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olmadığı - Dava Önşart Yokluğu Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )"
143Y17.HD21.1.2010E. 2009/9218 K. 2010/183"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dava Şartı - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Tasarrufun İptali Davasının Görülme Şartı Olduğu Hakimce Re'sen Gözetilmesi Gereği )
KESİN VE GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Gereği )
DAVA ŞARTI ( Kesin ve Geçici Aciz Belgesi - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Tasarrufun İptali Davasının Görülme Koşulu Olduğu Re'sen Gözetilmesi Gereği )"
143Y12.HD12.1.2010E. 2009/18070 K. 2010/27"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE YAPILAN TAKİP ( Zamanaşımı İtirazının TTK'nun Bu Konuda Düzenleme Getiren 661. ve 662. Md.lerine Uygun Olarak Çözümlenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takip - TTK'nun 662. Md.sinde Yazılı Sebepler Tahdidi Olup Bunlara Başkaca Zamanaşımını Kesici Bir Sebep İlave Edilemeyeceği )
ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takip - Kanundaki “Dava” Tabirinden Ticari Senede Dayalı Alacağa İstinaden Açılan Eda Davasının Anlaşılması Gerektiği )
TAKİBİN ERTELENMESİ VEYA İPTALİ ( İsteminin İncelenebilmesi Bu İstemin Belli Bir Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - Sözü Edilen Süre Yönünden Yasal Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEĞİ ( İcra Müdürünün Re'sen Nazara Alacağı Bir Husus Olmadığı İçin Şikayet Olarak Kabul Edilmeyeceği )"
143Y19.HD19.11.2009E. 2009/10158 K. 2009/10941"İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Birlikte Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveli Düzenlenirken İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı - Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Birlikte İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davacı Lehine Verilen Tedbir Kararının Davanın Kazanılması İle Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveli Düzenlenirken İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı )
DAVADA ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveline İtiraz/İhtiyati Haciz Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
143Y17.HD17.9.2009E. 2009/5893 K. 2009/5525"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Bu Tür Davaları Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Olan Alacaklılar Açabileceği - Bu Husus Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Re'sen Gözönüne Alınması Gerektiği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Olan Alacaklıların Açabileceği - Bu Husus Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Re'sen Gözönüne Alınması Gerektiği )
DAVANIN GÖRÜLEBİLME KOŞULU ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Kat'i Ya da Geçici Aciz Belgesi Olan Alacaklıların Açabileceği )"
143Y17.HD17.9.2009E. 2009/5394 K. 2009/5517"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabileceği )
KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabileceği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınması Gerektiği )
HACZİ KABİL MALIN BULUNMAMASI ( Tutanağa Geçirildiği ve Verilen Mal Bildiriminde de Borca Yetecek Miktarda Haczi Kabil Malın Bulunmadığının Bildirildiği - Borçlunun Aciz Halinin Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
ACİZ BELGESİ SUNULMASI ( Dava Açıldıktan Sonra Temyiz Aşamasında ve Hatta Bozmadan Sonra Sunulabileceği )"
143Y17.HD16.6.2009E. 2009/2065 K. 2009/4314"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlu ve Tasarrufta Bulunan Davalı Hakkındaki Takip ve Aslında Herhangi Bir Tasarrufu Bulunmadığından Davaya Dahil Edilmesi de Gerekmeyen Diğer Borçlu Aleyhindeki Takip de Kesinleştiği - Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
ACİZ HALİ ( Göstermesi Açısından Bir Belge İle Haciz Tutanakları Dosyaya İbraz Edildiği - Bu Belgeler Borçlular Aleyhindeki Takibin Kesinleştiğini ve Aciz Halinin Varlığını Göstermeye Yeterli Olduğu )
HACİZ TUTANAKLARI ( Dosyaya İbraz Edildiği - Bu Belgeler Borçlular Aleyhindeki Takibin Kesinleştiğini ve Aciz Halinin Varlığını Göstermeye Yeterli Olduğu )"
143Y17.HD3.3.2009E. 2008/4328 K. 2009/1078"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Mevcut Mal Varlığı Karşısında Aciz Halinde Olup Olmadığı Dosyada Mevcut Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği )
ACİZ HALİ ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Mevcut Mal Varlığı Karşısında Aciz Halinde Olup Olmadığı Dosyada Mevcut Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği )
HACİZ TUTANAKLARI ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Mevcut Mal Varlığı Karşısında Aciz Halinde Olup Olmadığı Dosyada Mevcut Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği )"
143Y17.HD5.2.2009E. 2008/4027 K. 2009/411"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Borca Yetecek Haczi Kabil Malının Bulunmadığı - Haciz Tutanaklarının Aciz Belgesi Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
HACZİ KABİL MALININ BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Haciz Tutanaklarının Aciz Belgesi Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Haciz Tutanaklarının Belge Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
HACİZ TUTANAKLARININ ACİZ BELGESİ YERİNE GEÇMESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Haciz Tutanaklarının Belge Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )"
143Y15.HD13.3.2008E. 2008/1634 K. 2008/1603"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Vesikası Bulunan Alacaklı Tarafından Aciz Halinde Bulunması Borçluya Karşı Açılabileceği - Borçlunun Takibin Devamı Sırasında Haczi Kabil Mal Edindiği Sabit Olduğundan Geçici Aciz Vesikası Hükmünü Yitirdiğinden İptal Davasının Reddi Gereği )
GEÇİCİ VEYA KESİN ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Koşullarından Biri Olduğu - Takibin Devamı Sırasında Borçlunun Haczi Kabil Mal Edindiği Sabit Olduğundan Geçici Aciz Belgesinin Hükmünü Yitirdiği Dava Koşulu Olan Bu Durumun Re'sen Nazara Alınması Gereği )
ACİZ VESİKASININ HÜKMÜNÜ YİTİRMESİ ( Takibin Devamı Sırasında Borçlunun Haczi Kabil Mal Edinmesi - Tasarrufun İptali Davasının Koşulu Olan Aciz Vesikasının Hükmünü Yitirdiğinin Mahkeme Re'sen Nazara Alınması Gereği )
DAVA KOŞULU ( Tasarrufun İptali Davasında Borçlunun Aciz İçinde Olduğunun Geçici veya Kesin Aciz Belgesiyle Kanıtlanması Gereği - Dava Koşulu Olan Aciz Belgesinin Geçerliliğinin Mahkemece Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
143Y17.HD11.3.2008E. 2008/287 K. 2008/1141"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Elinde Geçici veya Kat'i Aciz Vesikası Bulunan Alacaklı Tarafından Açılabileceği - Borçluya Ait Haczi Kabil Malı Bulunmadığına İlişkin Haciz Tutanağı ve Borçluya Ait Taşınmazın Değerinin Borca Yeterli Olmadığına İlişkin Bilirkişi Kıymet Takdir Raporunun Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu)
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI (Borçluya Ait Haczi Kabil Malı Bulunmadığına Dair Haciz Tutanağı ve Borçluya Ait Taşınmazın Değerinin Borca Yeterli Olmadığına İlişkin Bilirkişi Kıymet Takdir Raporunun Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davasının Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Tarafından Açılabileceği)
BOÇLUNUN HACZİ KABİL MALI OLMADIĞINA DAİR HACİZ TUTANAĞI (Haczedilen Taşınmazlarının Değerinin Borca Yeterli Olmadığına Dair Bilirkişi Raporunun Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davası)"
143Y17.HD11.3.2008E. 2007/5641 K. 2008/1143"BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Borcuna Yetecek Mal Varlığının Bulunmadığı İcra Takip Dosyasından Anlaşılmakla Haciz Tutanağının Kabulü Gerektiği )
İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI ( Borçlunun Borcuna Yetecek Mal Varlığının Bulunmadığı İcra Takip Dosyasından Anlaşılmakla Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Borcuna Yetecek Mal Varlığının Bulunmadığı İcra Takip Dosyasından Anlaşılmakla Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
143Y17.HD24.1.2008E. 2008/150 K. 2008/273"TASARRUFUN İPTALİ ( Bu Tür Davaları Elinde Muvakkat Yahut Kati Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılar Açabileceği )
AKTİF HUSUMET ( Tasarrufun İptali Davalarını Elinde Muvakkat Yahut Kati Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılar Açabileceği )
ACİZ HALİNİN TESPİTİ ( Olayda Adı Geçen ve Dava Konusu Olmayan Taşınmazlarının Değerlerinin Belirlenerek Borçlunun Aciz Halinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
AKRABALIK İLİŞKİSİ ( Davalılar Arasında Akrabalık İlişkisinin Bulunup Bulunmadığı Gerektiğinde Taraflardan Sorulmak ve Davalıların Anne ve Babalarına İlişkin Kayıtların da Tetkiki İle Yeterince Araştırılması Gerektiği - Tasarrufun İptali )"
143Y17.HD19.7.2007E. 2007/1079 K. 2007/2553"TASARRUFUN İPTALİ ( Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali - Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Doğurmadığı )
MADDİ YANILGI SONUCU BOZMAYA UYMA ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Doğurmadığı )"
143Y15.HD16.4.2007E. 2006/4594 K. 2007/2474"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Geçici Ve Kesin Aciz Belgesi İbrazı - Dava Şartı )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Ön Koşul Olması - Davanın Her Aşamasında Sunulabileceği )
İPTAL DAVASI ( Tasarrufun İptali Davası - Aciz Vesikasının Temyiz Aşamasında Sunulması )
TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULAN ACİZ VESİKASI ( Dosyaya İbrazı İle İptal Davasının Şartının Gerçekleşmiş Olması )"
143Y12.HD27.3.2007E. 2007/2931 K. 2007/5898"TASARRUFUN İPTAL EDİLMESİ ( Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin Aciz Vesikasında Yazılı Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )
BORÇLUNUN MAL VARLIĞI MEYDANA GELMESİ ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin İİK.nun 143. Maddesinin 4. Fıkrasının Uygulama Yeri Bulunmadığı )
ACİZ VESİKASINDA YAZILI ALACAK MİKTARI ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )
FAİZ İSTEMİ ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği - Aciz Vesikasında Yazılı Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )"
143Y15.HD28.2.2007E. 2006/6989 K. 2007/1275"TASARRUFUN İPTALİ ( Davasının Dinlenebilmesi İçin Diğer Şartların Yanında İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması Gerektiği )
İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREĞİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Diğer Şartların Yanında İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN BORÇLUYA TEBLİĞİ ( Tasarrufun İptali - Kesinleşmiş Bir İcra Takibi Bulunmadığından Dava Şartı Oluşmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Tasarrufun İptali - Mahkemece Verilen Sürede İtirazın İptali Davasının Kararı Kesinleştirilmediği Takdirde Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
143Y15.HD13.2.2007E. 2006/4872 K. 2007/836"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Belgesinin Dava Şartı Olduğu - Mahkemece Re'sen Değerlendirileceği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı - Haciz Tutanağının Geçici Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
DAVA ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davasında Aciz Belgesi/Re'sen Gözetilmesi Gereği - Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinin Kabul Edildiği )
GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Aciz Belgesinin Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı Olduğu - Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinin Kabulü )"
143Y15.HD15.1.2007E. 2006/6301 K. 2007/22"FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Vesikası Aranmayacağı - Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ ( Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olduğu - Fon Alacaklarının Tahsiline İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Vesikası Aranmayacağı )
ACİZ VESİKASI ( Fon Alacakları Bakımından Aciz Belgesi Zorunluluğunun Ortadan Kalkmış Olduğu )"
143Y15.HD11.7.2006E. 2006/2937 K. 2006/4343"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Geçici Veya Kesin Aciz Belgesinin Dosyaya Sunulması Ayrıca Borcun Tasarruf Tarihinden Önce Doğmuş Olması Gereği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davalarının Dinlenebilmesi İçin Geçici Veya Kesin Aciz Belgesinin Dosyaya Sunulması Gerektiği )
BORCUN DOĞUM TARİHİ ( Tasarrufun İptali Davalarının Dinlenebilmesi İçin Borcun Tasarruf Tarihinden Önce Doğmuş Olması Gerektiği )"
143Y15.HD8.12.2005E. 2005/1769 K. 2005/6674"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Doğrudan Tasarrufta Bulunduğu Kişinin 3. Kişi Sıfatı İle Davaya Dahil Edilmesi Suretiyle Taraf Teşkili Tamamlanmadan Hüküm Kurulamayacağı )
HUSUMET ( Tasarrufun İptali Davalarının Borçlu ve Borçlu İle Hukuki İlişkide Bulunan Kimseler ve Mirasçıları Aleyhine Açılacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Doğrudan Tasarrufta Bulunduğu Kişinin 3. Kişi Sıfatı İle Davaya Dahil Edilmesi Suretiyle Taraf Teşkili Tamamlanmadan Hüküm Kurulamayacağı )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Söz Konusu Olduğu Yerde Hasmın Ayrıca Dava Edilmesine Lüzum Olmayıp Dava Dilekçesinin Kendisine Tebliği ve Duruşma İçin Davetiye Çıkarılması Suretiyle Davaya Dahil Edilmesinin Mümkün Olduğu )
ACİZ BELGESİ ( Yargılama Sonuna Kadar ( Karar Düzeltme Aşamasında Dahi ) Aciz Belgesi Sunulabileceği Kabul Edildiğinden Yasanın Aradığı Biçimde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi İbrazı İçin Alacaklıya Süre Tanınması Gereği ) "
143Y15.HD15.11.2005E. 2005/6053 K. 2005/6087"TASARRUFUN İPTALİ ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabileceği )
AKTİF HUSUMET ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabileceği )
BORÇLUNUN ADRESİNDE YAPILAN HACİZ ( İcraca Düzenlenen Tutanakla Borçlunun Aciz Hali Saptandığı - Ön Koşulu Gerçekleşen Davada Borçlunun Lehine Tasarrufta Bulunduğu Diğer Davalının da Borçlunun Damadı Olması Nedeniyle Tasarruf İptale Tabi Olduğu )
YASAL KARİNE / İYİNİYET ( Tasarrufun İptali Davasında Yasal Karinenin Varlığı Ayrıca İyiniyet Araştırması Gerektirmediği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Tasarrufun İptali Davasında Davalılar Arasında Olduğu - Dava Aynı Sebeple Reddedildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Davalılar Yararına Tek Vekalet Ücreti Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalılar Mecburi Dava Arkadaşı Olup Dava Aynı Sebeple Reddedildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Davalılar Yararına Tek Vekalet Ücreti Gerektiği )"
143Y15.HD26.9.2005E. 2005/5159 K. 2005/4955"TASARRUFUN İPTALİ ( Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği Gibi Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir Haciz Tutanağının da Dosyaya Konulmadığı - Davanın Dinlenebilme Şartının Yerine Getirilmediği )
ACİZ BELGESİ İBRAZI ( Tasarrufun İptali - Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği Gibi Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir Haciz Tutanağının da Dosyaya Konulmadığı/Davanın Dinlenebilme Şartının Yerine Getirilmediği )
DAVANIN DİNLENEBİLME ŞARTI ( Tasarrufun İptali - Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği Gibi Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir Haciz Tutanağının da Dosyaya Konulmadığı/Davanın Dinlenebilme Şartının Yerine Getirilmediği )"
143Y15.HD8.6.2005E. 2004/6051 K. 2005/3467"TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Olan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği - Davacıya Aciz Belgesi Sunması İçin Süre Tanınması Sonucuna Göre Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesinin Zorunlu Olduğu )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davaları Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Olan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği - Davacıya Aciz Belgesi Sunması İçin Süre Tanınması Sonucuna Göre Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesinin Zorunlu Olduğu )
ACİZ HALİ ( Kesin Aciz Belgesi Sunulmadığı Gibi Borçlunun Aciz Halini Gösterir Haciz Tutanağı da Düzenlenmediği - Borçlunun Aciz Halinin Gerçekleştiğinden ve Dava Ön Koşulunun Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği )"
143Y19.HD26.5.2005E. 2005/158 K. 2005/5948"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İptal Davasını Kazanan Davalı Alacaklı 3. Kişinin Malvarlığına Dahil Olan Taşınmazın Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Davalının Alacağının Hesaplanmasında Faizin de Dikkate Alınması Suretiyle Düzenlenen Sıra Cetveli Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
İPTAL DAVASINI KAZANAN DAVALI ALACAKLI ( 3. Kişinin Malvarlığına Dahil Olan Taşınmazın Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Davalının Alacağının Hesaplanmasında Faizin de Dikkate Alınması Suretiyle Düzenlenen Sıra Cetveli Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
ACİZ BELGESİNDE YAZILI ALACAK MİKTARI İÇİN FAİZ ( İstenemeyeceği Belirtilmiş İse de Bu Hüküm Alacaklının Borçlunun Malvarlığına Dahil Mal ve Haklardan Tatmin Edilmesi Haline Münhasır Olduğu )
ALACAĞIN HESAPLANMASI ( İptal Davasını Kazanan Davalı Alacaklı Alacağının Hesaplanmasında Faizin de Dikkate Alınması Suretiyle Düzenlenen Sıra Cetveli Usul ve Yasaya Uygun Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )"
143Y12.HD1.4.2005E. 2005/4622 K. 2005/7041"SU FATURASI ( İİK.nun 68/L. Maddesinde Yer Alan ve Mücerret Borç İkrarını İçeren Belgelerden Olmadığı )
MÜCERRET BORÇ İKRARI ( Su Faturası İİK.nun 68/L. Maddesinde Yer Alan ve Mücerret Borç İkrarını İçeren Belgelerden Olmadığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İcra Takibinin Dayanağı Olan Su Faturası İİK.nun 68/L. Maddesinde Yer Alan Ve Mücerret Borç İkrarını İçeren Belgelerden Olmadığı )"
143Y15.HD22.3.2005E. 2004/7364 K. 2005/1694"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Bu Davaları Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklıların Açabilmesi )
TASARRUF İŞLEMLERİNİN TARİHİ ( Tasarrufun İptali Davalarının Görülebilmesi için Borcu Doğuran Olayın Tasarruf İşleminden Önce Olmasının Zorunlu Olması-Zira Yasa Gereği Borçlunun Aciz Halinde iken Yaptığı Tasarrufların Dava Konusu Edilebilmesi )"
143Y15.HD14.3.2005E. 2004/5942 K. 2005/1439"İPTAL DAVASI ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklının Açabileceği - Bu Hususun Dava Şartı Olduğu )
DAVA ŞARTI ( İptal Davasını Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklının Açabileceği - Bu Hususun Dava Şartı Olduğu )
DAVA ÖN ŞARTININ YOKLUĞU ( Nedeniyle Reddi Halinde Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Tarifenin 2.Kısmında Yazılı Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Ön Koşul Yokluğundan Reddi Halinde Davalı Yararına Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Maktu Ücreti Vekalet Tayini ve Bu Ücrete KDV Eklenmemesi Gerektiği )
HACİZ TUTANAĞI ( Kesin Aciz Belgesi veya Kesin Aciz Belgesi Hükmünde Sayılan Haciz Tutanağı veya Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Tutanaklar Sunulmadığından Dava Ön Koşulu Gerçekleşmediğinden İptal Davasının Reddi Gereği )"
143Y12.HD8.3.2005E. 2005/1659 K. 2005/4687"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Takibe Konu Bononun Zamanaşımına Uğradığı İddiasıyla - Geçici Aciz Vesikası Ve Tasarrufun İptali Davası Takip Dayanağı Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği )
ZAMANAŞIMI ( Takibe Konu Bononun Zamanaşımına Uğradığı İddiasıyla İcranın Geri Bırakılması Talebi/Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden Talebin Kabulü Gereği - Geçici Aciz Vesikası Ve Tasarrufun İptali Davası Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Takip Dayanağı Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği - Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabul Edileceği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Takip Dayanağı Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği - Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabul Edileceği )
ŞİKAYET ( Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabul Edileceği - Geçici Aciz Vesikası Ve Tasarrufun İptali Davası Takip Dayanağı Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği )"
143Y15.HD16.2.2005E. 2004/5141 K. 2005/808"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İtirazın İptali Davasının Ön Mesele Olarak Kabulü Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ÖN MESELE NİTELİĞİ ( Tasarrufun İptali Davasında )
BEKLETİCİ MESELE NİTELİĞİ ( Tasarrufun İptali Davasında İtirazın İptali Davasının Sonucunun Beklenmesi Gereği )
ACİZ VESİKASININ VE TAKİBİN KESİNLEŞMİŞ OLMASININ ÖNŞART NİTELİĞİ ( Tasarrufun İptali Davasında - İtirazın İptali Davasının Bekletici Mesele Niteliği )"
143Y15.HD10.2.2005E. 2004/3676 K. 2005/673"BEDEL FARKI NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlu ile Değil de Üçüncü Kişi ile Tasarrufta Bulunan ve Kötüniyeti İspatlanamayan Davalı Hakkında Açılan Davanın Reddinin Gerekmesi )
KÖTÜNİYET ( Borçlu ile Değil de Üçüncü Kişi ile Tasarrufta Bulunan Davalının Tasarrufunun İptal Edilebilmesi için Kötüniyetli Olduğunun Kanıtlanmasının Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İtirazın İptali Davasında Elinden Çıkardığı Mal Bedeli ile Sınırlı Olarak Hükmolunan Tazminat Tutarına Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülememesi )
BAĞIŞLAMA ( Borçlunun Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Bedel Kabul Ettiği Tasarrufların Bağışlama Niteliğinde Olması )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( İptal Davalarında Haciz Yolu ile Yapılan Takiplerde Aciz Vesikasında Yazılı Miktar ile İptal Davasına Konu Tasarrufun Değerinden Hangisi Az ise O Miktar Üzerinden Takdir Olunmasının Gerekmesi )
İFLASTA İPTAL DAVASI ( İptale Konu Tasarrufun Tamamının Değeri Üzerinden Nispi Harç Alınmasının Gerekmesi )"
143Y15.HD3.2.2005E. 2004/3568 K. 2005/490"TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Aciz Belgesi Alınmasının Önkoşul Olması - Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Şart Olmaması )
ACİZ BELGESİ ALINMASININ ÖNKOŞUL OLMASI ( Tasarrufun İptali Davasında - Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Şart Olmaması )
YARGILAMA SÜRERKEN ALINAN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Önkoşulun Yerine Gelmiş Olacağı )
KAYINBİRADERE YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞI ( Alacaklılardan Mal Kaçırma Kastının Bulunduğunun Kabulü Gereği )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK KASTIYLA YAPILAN TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Kayınbiradere Yapılan Satışın Mal Kaçırma Kastıyla Yapıldığının Kabulü Gereği )"
143Y15.HD26.1.2005E. 2004/4587 K. 2005/258"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlu Adresine Hacze Gidilip Haczi Kabil Mal Bulunamaması/Aciz Halinin İcraca Düzenlenen Tutanak İle Saptanmış Olması - Davada Ön Koşulun Gerçekleşmiş Bulunduğu )
ACİZ BELGESİ ( Borçlu Adresine Hacze Gidilip Haczi Kabil Mal Bulunamaması/İcraca Düzenlenen Tutanak İle Saptanmış Olması - Davada Ön Koşulun Gerçekleşmiş Bulunduğu/Tasarrufun İptali )
HACİZ ( Borçlu Adresine Gidilip Haczi Kabil Mal Bulunamaması/Aciz Halinin İcraca Düzenlenen Tutanak İle Saptanmış Olması - Tasarrufun İptali Davasının Esasının İncelenmesi Gereği )"
143Y15.HD9.12.2004E. 2004/5440 K. 2004/6398"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Vesikasının Dava Sonuçlanana Kadar İbraz Edilebileceği - Aciz Belgesinin Geçersizliği veya Yetersizliğinin Bu Davada Tartışılamayacağı )
ACİZ VESİKASININ TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ÖN KOŞULU OLMASI ( Dava Sonuçlanana Kadar Aciz Vesikasının İbraz Edilebilmesi - Aciz Belgesinin Geçersizliği veya Yetersizliğinin Bu Davada Tartışma Konusu Edilemeyeceği )
KESİN VE GEÇİCİ ACİZ BELGELERİ ( Geçersiz veya Yetersiz Oldukları İddiasının Tasarrufun İptali Davasında Dinlenemeyeceği - Dava Sonuçlanıncaya Kadar Aciz Vesikası İbraz Edilebileceği )"
143Y12.HD7.12.2004E. 2004/20735 K. 2004/25318"BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI ( Müşteki Banka Tarafından Aciz Vesikasının Verildiği Tarihe Kadar İİK'nın 195 Ve 196. Maddelerine Göre Tespit Edilen Meblağa Faiz Dahil Edilmediği İleri Sürüldüğünden Şikayet Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gereği )
İFLAS MASASINA GİREN ALACAKLARDA FAİZ ( İflasın Açılması İle Birlikte Devam Edeceği )"
143Y15.HD4.11.2004E. 2004/2070 K. 2004/5650"ACİZ VESİKASI ( Karar Düzeltme Aşamasında da İbrazının Mümkün Olduğu )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Aciz Vesikasının Bu Aşamada İbraz Edilebileceği )
BOZMA KARARINDAN SONRA ACİZ VESİKASI SUNULMASI ( Aciz Vesikası Yokluğu Nedeniyle Bozulan Karar - Karar Düzeltme Aşamasında İbrazının Mümkün Olduğu )"
143Y15.HD3.11.2004E. 2004/5591 K. 2004/5591"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Belgesinin Temyiz Aşamasında İbraz Edilmesiyle Önkoşulun Gerçekleşmiş Olması - Bedeller Arasında Fahiş Fark Bulunması ve Tarafların Akraba Olması )
ACİZ BELGESİNİN TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLMESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Önkoşulun Gerçekleşmiş Olması - Bedeller Arasında Fahiş Fark Bulunması ve Tarafların Akraba Olması )
TEMYİZ AŞAMASINDA ACİZ BELGESİ İBRAZ EDİLMESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Önkoşulun Gerçekleşmiş Olması - Bedeller Arasında Fahiş Fark Bulunması ve Tarafların Akraba Olması )
BEDELLER ARASINDA FAHİŞ FARK BULUNMASI VE TARAFLARIN AKRABA OLMASI ( Borçludan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Tasarrufun İptali Davası - Aciz Belgesinin Temyiz Aşamasında İbraz Edilmesiyle Önşartın Gerçekleşmiş Olması )
BORÇLUDAN MAL KAÇIRMA AMACINA YÖNELİK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Bedeller Arasında Fahiş Fark Bulunması ve Tarafların Akraba Olması - Aciz Belgesinin Temyiz Aşamasında İbraz Edilmesiyle Önşartın Gerçekleşmiş Olması )"
143Y15.HD3.11.2004E. 2004/1725 K. 2004/5593"ACİZ BELGESİ ( Varlığının Tasarrufun İptali Davasının Dinlenme Koşulu Olduğu - Mahkemenin Dava Açan Alacaklının Sahip Olup Olmadığını Re'sen Araştırması Zorunluluğu )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Belgesinin Varlığının Davanın Dinlenme Koşulu Olduğu - Mahkemenin Dava Açan Alacaklının Sahip Olup Olmadığını Re'sen Araştırması Zorunluluğu )
HACİZ TUTANAKLARININ GEÇİCİ ACİZ VESİKASI NİTELİĞİ TAŞIMAMASI ( Davanın Dinlenme Koşulu Bulunmadığı - Tasarrufun İptali Davası )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Haciz Tutanaklarının Bu Niteliği Taşımadığı - Tasarrufun İptali Davasının Davanın Dinlenme Koşulu Bulunmadığı )"
143Y15.HD30.9.2004E. 2004/5030 K. 2004/4768"TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Aciz Belgesi İbraz Edilmesi Şartı - Bilirkişi Raporunun Aciz Belgesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ACİZ BELGESİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali Davasında Mahkemece Alınan ve Aciz Halinin Varlığına İşaret Eden Bilirkişi Raporunun )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ACİZ BELGESİ OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Alınan ve Aciz Halinin Varlığına İşaret Eden )"
143YHGK29.9.2004E. 2004/15-408 K. 2004/441"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Açma Hakkının Elinde Geçici veya Kat'i Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılara Ait Olduğu )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( İcra Müdürü'nün Düzenlediği "Borç Ödemeden - Geçici Aciz Belgesi" Başlıklı Belge İİK Yönetmeliği'nin İcra Müdürüne Düzenleme Yetkisi Verdiği Belgeler Arasında Sayılmadığından Yok Hükmünde Olduğu )
KAT'İ ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası Açma Hakkı Elinde Geçici veya Kat'i Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılara Ait Olduğu )
TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Yerel Mahkemece Tebliğ Edilen Muhtıraya Rağmen 7 Günlük Yasal Süre İçerisinde Yatırılmaması Halinde Temyiz Talebinin Hükümsüz Olduğu )
BOZMADAN SONRA SUNULAN KESİN ACİZ VELGESİ ( Bu Belge Esas Alınmak Suretiyle Oluşturulan Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gereği )"
143Y15.HD20.9.2004E. 2004/4272 K. 2004/4377"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Vesikası İbraz Edilmesi Ön Koşulu - Aciz Vesikasının Karar Düzeltme Aşamasına Kadar İbraz Edilebileceği )
ACİZ VESİKASI İBRAZ EDİLMESİ ÖN KOŞULU ( Tasarrufun İptali Davasında - Aciz Vesikasının Karar Düzeltme Aşamasına Kadar İbraz Edilebileceği )
GEÇİCİ VEYA KAT'İ ACİZ VESİKASI İBRAZ EDİLMESİ ÖN KOŞULU ( Tasarrufun İptali Davasında - Hüküm Kesinleşene Kadar Aciz Vesikası İbraz Edilebileceği )"
143Y15.HD29.6.2004E. 2004/1163 K. 2004/3642"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Açılabilmesinin Ön Koşulu/Alacaklı Elinde Kesin Veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması - Yargılama Sonuna Kadar Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği )
ACİZ BELGESİ ( Kesin Veya Geçici/Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesinin Ön Koşulu - Yargılama Sonuna Kadar Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği )
ÖN KOŞUL ( Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesinin - Alacaklı Elinde Kesin Veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması/Yargılama Sonuna Kadar Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği )"
143YHGK12.5.2004E. 2004/15-276 K. 2004/276"TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI ( Elinde Geçici Veya Kat'i Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılarca Açılabileceği - İcra Müdürü'nün Düzenlediği Borç Ödemeden "Geçici" Aciz Belgesinin Yok Hükmünde Olduğu )
ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davalarının Elinde Geçici Veya Kat'i Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılarca Açılabileceği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN DÜZENLEDİĞİ BORÇ ÖDEMEDEN GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği'nde Yetki Verilmediği - Yok Hükmünde Olduğu )
MAHKEMENİN DİRENME GEREKÇESİ ( Sonradan Sunulan Belgeye Dayandırılması - Bozmadan Sonra Yeni Hüküm Bulunduğu/Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gereği )
BOZMADAN SONRA YENİ BELGE SUNULMASI ( Direnme Kararının Buna Dayandırılması - Yeni Hüküm Bulunduğu/Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gereği )"
143Y15.HD12.5.2004E. 2003/6913 K. 2004/2676"ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenme Koşulu Olması )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Belgesinin Varlığının Dinlenme Koşulu Olması )
DAVANIN DİNLENİLME KOŞULU ( Aciz Belgesinin Varlığı Tasarrufun İptali Davasının Dinlenme Koşulu Olması )"
143Y15.HD20.1.2004E. 2003/6317 K. 2004/223"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Elinde Geçici Yahut Kati Aciz Vesikası Bulunan Alacaklıların Açabileceği - İcra Müdürlüğünce Geçici Aciz Vesikası Anlamında Bir Belge Düzenlenemeyeceği )
ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası İçin Alacaklıların Elinde Bulunması Gereği - İcra Müdürlüğünce Geçici Aciz Vesikası Anlamında Bir Belge Düzenlenemeyeceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ANLAMINDAKİ BELGE ( Yetkisi Bulunmadığı - Tasarrufun İptali Davası )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ HALİ ( Maksat Bu Konuda Tutulan Haciz Tutanağı İle Borçlunun Yazılanlardan Başka Haczi Kabil Malı Olmadığının Saptanması Gereği )"
143Y12.HD11.12.2003E. 2003/20826 K. 2003/24365"ALACAĞIN TAHSİLİ ( Alacaklı Tarafından Borçlunun İkrarını İçeren İmzalı Belge İbraz Edilmediğinden ve Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması Lüzumu )
BORÇLUNUN İKRARI ( Alacaklı Tarafından Borçlunun İkrarını İçeren İmzalı Belge İbraz Edilmediğinden ve Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması Lüzumu )
BELGENİN İBRAZI ( Alacaklı Tarafından Borçlunun İkrarını İçeren İmzalı Belge İbraz Edilmediğinden ve Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması Lüzumu )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Alacaklı Tarafından Borçlunun İkrarını İçeren İmzalı Belge İbraz Edilmediğinden ve Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması Lüzumu )"
143Y15.HD11.11.2003E. 2003/5006 K. 2003/5377"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Dava Şartı Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davası - Kesin Veya Geçici Aciz Belgesi )
KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilirlik Koşulu Olduğu - Temyiz Aşamasında Dahi Alınabileceği )"
143Y15.HD22.9.2003E. 2003/2993 K. 2003/4247"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davanın Dinlenebilmesi İçin Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılması Gereği )
DAVANIN DİNLENME ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davası - Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılması Gereği )
KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tsasrrufun İptali Davasının Dinlenebilme Şartı Olduğu )"
143Y15.HD17.6.2003E. 2003/2967 K. 2003/3262"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Kesin Veya Geçici Aciz Belgesi Olan Alacaklıların Açabileceği )
DAVANIN DİNLENME ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davası - Borçlu Adına Alınmış Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Olmasının Gereği )
KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilirlik Koşulu Olduğu )"
143Y15.HD16.6.2003E. 2003/1993 K. 2003/3197"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlu Hakkında Kati Veya Geçici Aciz Belgesi Alınması Gereği )
ACİZ BELGESİ ( İptal Davasının Görülebilmesi İçin Önşart Olması )
İPTAL DAVASI ( Aciz Belgesi Alınması Önşartı )
BORÇLUNUN ACZİNİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI ( İptal Davasının Önşartı Olduğu )
KESİN VE GEÇİCİ ACİZ BELGELERİ ( İptal Davası Açılabilmesi İçin )"
143Y15.HD11.6.2003E. 2003/2380 K. 2003/3142"ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Önkoşulu Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlu Hakkında Alınmış Geçici Veya Kesin Aciz Belgesinin Olması Gereği )
HACİZ TUTANAĞI ( Geçici Aciz Belgesi Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davası - Geçici Veya Kesin Aciz Belgesinin Olması Gereği )"
143Y15.HD11.6.2003E. 2003/2290 K. 2003/3145"TASARRUFUN İPTALİ ( Kesin Veya Geçici Aciz Vesikasının Bulunmasının İptal Davasının Açılması İçin Bir Önkoşul Olması )
ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Açılması İçin Önkoşul Olması )
MAAŞ HACZİ ( Borçlunun Çalıştığı Kuruma Gönderilen Yazıdan Başka İşlem Yapılmaması - İptal Davasının Önkoşulunun Oluşmadığı )"
143Y15.HD19.2.2003E. 2002/4531 K. 2003/743"TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Elinde Aciz Vesikası Olmayan Alacaklıya Aciz Belgesi İbraz Edilmek Üzere Uygun Bir Süre Verilerek İşin Esasının İncelenmesi Aksi Halde Dava Koşulu Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verileceği )
GEÇİCİ VEYA KAT'İ ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasını Açılabilmesi İçin Davacının Elinde Olması Gereği - Yoksa İbraz Edilmek Üzere Uygun Bir Süre Verilebileceği/Aksi Halde Dava Koşulu Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verileceği )
DAVA KOŞULU ( Elinde Aciz Vesikası Olmayan Alacaklıya Aciz Belgesi İbraz Edilmek Üzere Uygun Bir Süre Verilerek İşin Esasının İncelenmesi Aksi Halde Dava Koşulu Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verileceği - Tasarrufun İptali Davası )"
143Y15.HD25.11.2002E. 2002/5532 K. 2002/5513"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Kesin ya da Geçici Aciz Belgesinin Dava Koşulu Olduğu Borcun Doğumundan Önceki Tasarrufların İptal Edilemeyeceği - Ancak İleri Vade ile Çek Tanzimi Söz Konusu Olabildiğinden Alacağın Tasarruftan Önce Doğduğunun İspat Edilmesi Gereği )
ACİZ BELGESİ ( Geçici ve Kesin Aciz Belgesinin Tasarrufun İptali Davasının Koşulu Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )
TAPU KAYDININ İPTALİ ( Tasarrufun İptali Davasında Amaç Tasarrufa Konu Mal Üzerindeki Cebri İcranın Devamı ile Satışın Sağlanması Olduğu - Tapudaki Kaydın Düzeltilmesine Gerek Bulunmadığı )"
143YHGK9.10.2002E. 2002/19-710 K. 2002/782"ALACAK DAVASI ( Menfi Tespit Davası Açılması ile Zamanaşımının Kesilmemesi-Zira Zamanaşımının Kesilmesi Alacaklı Lehine Getirilmiş Bir Müessese Olup Ancak Alacaklının Yok Olduğu İddia Edilen Alacağın Varlığını Cevap Olarak İleri Sürmesi ile Kesilmesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kural Olarak Bu Davanın Açılması ile Zamanaşımının Kesilmemesi-Zamanaşımının Kesilmesi Alacaklının Yok Olduğu İddia Edilen Alacağın Varlığını Cevap Olarak İleri Sürmesi ile Kesilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Alacak Hakkının Belli Bir Süre Kullanılmaması Yüzünden Dava Edilebilme Niteliğinden Yoksun Kalmasını İfade Etmesi-Sonucu Alacak Hakkına Son Verme Değil Onu Eksik Borç Haline Getirme Olarak Ortaya Çıkması-Alacağın Muaccel Olduğu Tarihten Başlaması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Haksız Surette Mal İktisabından Dolayı İkame Olunacak Davanın Mutazarrır Olan Tarafın Verdiğini İstirdada Hakkı Olduğuna Ittılaı Tarihinden İtibaren Bir Sene Müruriyle ve Her Halde Bu Hakkın Doğduğu Tarihten İtibaren On Senenin Müruriyle Sakıt Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Kesilmede Durmadan Farklı Olarak Kesilme Tarihine Kadarki Sürenin Yanması Kesilme Tarihinden Sonra Sürenin Yeniden Başlamasının Söz Konusu Olması-Kural Olarak Kesilmeden Sonra da Aynı Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması )
ALACAĞIN BELGEYE DAYANMASI ( Kural Olarak Zamanaşımının Kesilmesinden Sonra Aynı Zamanaşımının İşlemeye Başlaması-Ancak Borcun Bir Senetle İkrar Edilmiş Olması veya Bir Hükümle Sabit Olması Hallerinde yeniden işlemeye başlayacak zamanaşımının Daima On Sene Olması )"
143Y12.HD3.6.2002E. 2002/10708 K. 2002/11721"BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( Borçlunun Emekli Maaşının Mevcut Olduğunun Yazılı Olması - Faiz Yürütülmesine Bir Engel Bulunmadığı )
FAİZ ( Borç Ödemeden Aciz Belgesinde Borçlunun Emekli Maaşının Mevcut Olduğunun Yazılı Olması - Faiz Yürütülmesine Bir Engel Bulunmadığı )"
143Y15.HD15.4.2002E. 2002/1472 K. 2002/1833"TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ DİNLENME ŞARTI ( Aciz Vesikası veya Geçici Aciz Vesikası Hükmündeki Haciz Tutanağının Bulunması Şartı )
ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenme Şartı Olarak )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI HÜKMÜNDEKİ HACİZ TUTANAĞI ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenme Şartı Olarak )"
143Y2.HD28.3.2002E. 2002/3485 K. 2002/4342"KAYYIM TAYİNİ ( Davacının Vasiyet Edilen Veya Mirasçı Olmayıp Verilmiş Aciz Vesikası da Olmayan Kişi Olması - Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacının Vasiyet Edilen Veya Mirasçı Olmayıp Verilmiş Aciz Vesikası da Olmayan Kişi Olması - Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
MURİS İÇİN KAYYIM TAYİNİ ( Davacının Vasiyet Edilen Veya Mirasçı Olmayıp Verilmiş Aciz Vesikası da Olmayan Kişi Olması - Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
ACİZ VESİKASI ( Davacının Vasiyet Edilen Veya Mirasçı Olmayıp Verilmiş Aciz Vesikası da Olmayan Kişi Olması - Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )"
143Y19.HD7.2.2002E. 2001/7067 K. 2002/899"İFLAS DAVASI ( Borçlu Aleyhine İlamsız Olarak Yapılan Takibin Borçlunun İtirazı Üzerine İflas Yolu ile Takibe Çevrilmesi )
İFLASA TABİ KİŞİLER HAKKINDA TAKİP ( İflasa Tabi Kişiler Aleyhindeki Haciz veya İflas Yoluyla Başlayan Takibi Alacaklının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Değiştirebilmesi )
İCRA TAKİP ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( İflasa Tabi Kişiler Aleyhindeki Haciz veya İflas Yoluyla Başlayan Takibi Alacaklının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Değiştirebilmesi )
İTİRAZ ÜZERİNE DURMUŞ TAKİP ( Borçlunun Haciz Yoluyla Takibe Yaptığı İtirazın Takibin Şeklinin Değiştirilmesinde Etkisinin Bulunmaması )"
143Y15.HD14.1.2002E. 2001/5768 K. 2002/50"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Mahkemece Davacıya Aciz Belgesi Temini İçin Mehil Verilmesi )
SÜRE VERİLMESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Mahkemece Davacıya Aciz Belgesi Temini İçin Mehil Verilmesi )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Mahkemece Davacıya Aciz Belgesi Temini Mehil Verilmesi )"
143Y15.HD27.11.2001E. 2001/4764 K. 2001/5466"TASARRUFUN İPTALİ ( Bu Davanın Dinlenebilmesi İçin Borçlu Hakkında Kesin Yada Geçici Aciz Belgesinin Bulunmasının Gerekmesi )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Borçlu Hakkında Kesin Yada Geçici Aciz Belgesinin Bulunmasının Gerekmesi )
KESİN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Borçlu Hakkında Kesin Yada Geçici Aciz Belgesinin Bulunmasının Gerekmesi )
GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Borçlu Hakkında Kesin Yada Geçici Aciz Belgesinin Bulunmasının Gerekmesi )"
143YHGK6.6.2001E. 2001/15-474 K. 2001/472"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Vesikası Bulunması Gereği )
DAVA ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davası-Aciz Belgesi Bulunması Gereği )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Bulunması Gereği )"
143Y11.HD4.6.2001E. 2001/2874 K. 2001/5081"KOLLEKTİF ŞİRKETİN FESHİ ( Alacaklı Tarafça Kollektif Şirketin Feshinin İstenebilmesinin İlk Şartının Borçlunun Şahsi Mallarından Alacağın Alınamaması )
ŞAHSİ MAL ( Kollektif Şirketin Feshinin İstenebilmesi İçin Borçlunun Şahsi Mallarıdan Alacağın Alınamamasının Gerekmesi )
FESİH ŞARTI ( Feshin İstenebilmesi İçin Borçlunun Şahsi Mallarından Alacağın Tahsilinin Mümkün Olamamasının Gerekmesi )
ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYE TALEBİ ( Şirkete Haciz İhbarnamesi Gönderildiği Ancak Bir Sonuç Alınamadığı İddiasına Dayalı Olarak Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Talebi )"
143Y15.HD7.5.2001E. 2001/2078 K. 2001/2451"TASARRUFUN İPTALİ ( Aciz Vesikasında Belirtilen Alacak İçin Faiz Talep Edilememesi )
ACİZ VESİKASINDA BELİRTİLEN ALACAK ( Bu Alacak İçin Faiz Talep Edilememesi )"
143Y15.HD31.1.2001E. 2000/4053 K. 2001/579"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davanın Açılabilmesi İçin Aciz Vesikası Bulunmasının Gerekmesi )
ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Açılabilmesi İçin Vesikanın Bulunmasının Gerekmesi )"
143Y12.HD1.6.2000E. 2000/8462 K. 2000/9038"İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI ( Talebine İtiraz Edilen Alacaklının Taibinin İmzası İkrar Edilen Bir Belgeye Dayanıyorsa Alacaklının İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasını İstemesi )
İTİRAZA İLİŞKİN BELGELER ( Talebine İtiraz Edilen Alacaklının Taibinin İmzası İkrar Edilen Bir Belgeye Dayanıyorsa Alacaklının İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasını İstemesi )
YETKİLİ MAKAMLARIN DÜZENLEDİĞİ BELGELER ( Bu Belgelerin Takip Dayanağı Yapılıp İlamsız Takibe Konulması İçin Yasada Belirtilen Belgelerden Olmasının Gerekmesi )"
143YHGK1.12.1999E. 1999/15-986 K. 1999/997"ACİZ VESİKASININ ALINMASINDA ZAMAN
TASARRUFUN İPTALİ ( Muvakkat veya Kesin Aciz Belgesi )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Haciz Tutanağı )
HACİZ TUTANAĞI ( Geçici Aciz Vesikası Niteliği )"
143Y15.HD28.4.1998E. 1998/727 K. 1998/1691"TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI ( İcra Takibine Bağlıdır )
ACİZ BELGESİ ( Davadan Sonra Belgedeki Miktarın Ödenmesi )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Alacağın Ödenmesi ile )"
143Y15.HD3.11.1997E. 1997/4061 K. 1997/4665"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Rehin Açığı Belgesine Dayalı Davanın Dinlenemeyeceği )
REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenmesi İçin Yeterli Olmaması )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI BULUNMASI MECBURİYETİ ( Rehin Açığı Belgesine Dayalı Açılan Tasarrufun İptali Davasının Dinlenememesi )
İPTAL DAVASI ( Rehin Açığı Belgesinin Yeterli Olmaması - Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Bulunması Mecburiyeti )"
143Y15.HD25.2.1997E. 1997/812 K. 1997/1017"İPTAL DAVASI ( Dava Tarihinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Zorunluluğu )
ACİZ BELGESİ ( Haciz Tutanağı ile Tahakkuk Etmesi )
ACİZ BELGESİ ZORUNLULUĞU ( İptal Davası Açılmasında )
HACİZ TUTANAĞI ( Borçlunun Aczinin Tahakkuk Etmesi )"
143Y12.HD10.11.1993E. 1993/13311 K. 1993/17553"BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )
GENEL HACİZ YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Bulunması )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Varsa )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( İİK m. 68'deki Belgelerden Olması )"
143Y15.HD19.10.1993E. 1993/2723 K. 1993/4113"TRAFİK KAYDI İPTALİ ( Adliye Mahkemesince Karar Verilemeyeceği )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Adliye Mahkemesince Karar Verilemeyeceği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Belgesi Bulunması Gerekliliği )
İCRA TAKİBİNİN SONUÇSUZ KALDIĞININ ACİZ BELGESİYLE SAPTANMASI ( Tasarrufun İptali İçin )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesi İçin Şart Olması )"
143YHGK13.12.1989E. 1988/11-706 K. 1989/661"SSK PRİM ALACAKLARINA İLİŞKİN GECİKME ZAMMI ( İflastan Sonra da İşlemesi )
İFLAS ( SSK Prim Alacaklarına İflastan Sonra da Gecikme Zammı İşletilmesi )
İFLASTAN SONRA SSK PRİM ALACAKLARI ( Gecikme Zammı İşletilmesi )
GECİKME ZAMMI ( Müflisten Olan SSK Prim Alacakları )
MASAYA KAYIT EDİLEN ALACAKLAR ( SSK Prim Alacaklarına İlişkin Gecikme Zammı )"
143Y12.HD1.12.1989E. 1989/5348 K. 1989/14788"ACİZ BELGESİ ( Belgede Yazılı Miktar İçin Faiz İstenememesi )
FAİZDEN SORUMLULUK ( Mirasçıların Aciz Belgesinde Yazılı Miktardan )
MİRASÇILARIN FAİZDEN SORUMLU OLMAMASI ( Aciz Belgesindeki Alacağa Uygulanacak )"
143Y12.HD22.4.1986E. 1985/10697 K. 1986/4726"ACİZ BELGESİ ( Kollektif Şirket Ortaklarını Takip )
KOLLEKTİF ORTAKLIKLA BİRLİKTE ORTAKLAR HAKKINDA TAKİP"
143YHGK27.9.1985E. 1983/13-796 K. 1985/753"TAPU İPTALİ ( Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayanma )
MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ DAVASI ( Borçlu Hakkında Aciz Vesikasının Alınmasına Gerek Olmaması )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI ( Muvazaaya Dayalı Tapu İptali Davasında Bu Belgenin Alınmasına Gerek Olmaması )
ACİZ VESİKASI ( Muvazaaya Dayalı Tapu İptali Davasında Bu Belgenin Alınmasına Gerek Olmaması )"
143Y12.HD12.5.1976E. 1976/3878 K. 1976/6023"FAİZ ( İptal Davasına Konu Olan Alacağın Faize Bağlanması )
ACİZ BELGESİNE DAYALI ALACAKTA FAİZ
ALACAKLININ BORÇLUYA YAPTIĞI TAKİPTE ACİZ BELGESİ ALMASI"
143Y13.HD18.5.1974E. 1974/1298 K. 1974/1215"BORÇLUNUN HİÇBİR MALI BULUNMADIĞINI AÇIKLAMASI ( Aciz Belgesi )
ACİZ BELGESİ ( Borçlunun Hiçbir Malı Bulunmadığını Açıklaması )"
143Y12.HD30.3.1973E. 1973/3101 K. 1973/3385"FAİZ ( Aciz Belgesinde Yer Alan Alacak İçin )
ACİZ BELGESİ ( Belgede Yer Alan Tutar İçin Faiz İstenememesi )
ACİZ TARİHİNDEN SONRA FAİZ"
143Y12.HD2.3.1970E. 1970/1487 K. 1970/2205"KESİN HÜKÜM ( Aciz Belgesinin İptaline İlişkin Merci Kararı )
ACİZ BELGESİ ( İptaline İlişkin Merci Kararının Kesinliği )"
143Y12.HD4.4.1958E. 1958/2029 K. 1958/2066"HACİZ TUTANAĞI ( Haczedilebilir Mal Bulunmadığını Tespit Eden )
TAKSİTLE ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Aciz Durumunun Kalktığını Göstermesi )
ACİZ DURUMUNUN ORTADAN KALKMASI ( Acizden Sonra İşleyecek Faizden de Sorumluluğa Sebep Olması )
FAİZ ( Aciz Halinden Sonra )"

BAM

143İSTANBULBAM-21HD17.1.2017E. 2017/59 K. 2017/55"İCRA MEMURU MUAMALESİNİ ŞİKAYET ( İcra Dosyasının İncelenmesinde Borçlunun Haczi Kabil Malvarlığının Tespiti İçin Gerekli Araştırmaların Yapıldığı/Haczi Kabil Hiçbir Malın Tespit Edilemediği - Aciz Vesikası Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartların Oluştuğu/Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı - Aciz Vesikası Düzenlenmesi Şartlarının Oluştuğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )
HACZİ KABİL MAL TESPİT EDİLEMEMESİ ( İcra Memurunu Şikayet/Aciz Vesikası Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartların Oluştuğu - Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı/Aciz Vesikası Düzenlenmesi Şartlarının Oluştuğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )
ACİZ VESİKASININ DÜZENLENMESİ ( İcra Dosyasının İncelenmesinde Borçlunun Haczi Kabil Malvarlığının Tespiti İçin Gerekli Araştırmaların Yapıldığı/Haczi Kabil Hiçbir Malın Tespit Edilemediği - Gerekli Şartların Oluştuğu/Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı - İstinaf Talebinin Kabulü ile İcra Müdürlüğünün Aciz Vesikası Talebinin Reddine İlişkin İşleminin İptaline Karar Verileceği )"

Madde 144

YARGITAY

144Y12.HD18.6.2014E. 2014/14799 K. 2014/17875"PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gereği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının Paraya Çevirme Masrafı Olduğu )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabul Edileceği - Kıymet Takdiri Giderine Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının Paraya Çevirme Masrafı Olduğu - Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı/Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
GAZETE İLANI GİDERİ ( Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı - Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
TEBLİGAT GİDERİ ( Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı - Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
MUHAMMEN DEĞER ( İhale Bedelinin Taşınmazın Muhammen Değerinin %40'ı İle Birlikte Masraflar Toplamını Karşılayıp Karşılamadığının Tespiti Gereği )"
144Y12.HD12.2.2014E. 2014/686 K. 2014/3661"İFLAS KARARI VERİLEN ŞİRKETİN HACİZLİ MALLARI (Satılmış Bulunan Hacizli Malların Paralarının Paylaştırılmasının İflas Masası Tarafından Paylaştırılması Kararına İtiraz - İflas Kararı Verilmeden Satışı Yapılan Hacizli Mallardaki Usul)
İFLAS KARARI VERİLMEDEN SATILAN ŞİRKETİN HACİZLİ MALLARI (Haczi Koyduran Alacaklılara Paylaştırılması Gereği - Arta Kalan Kısmın İflas Masasına İntikal Edeceği/Borçluya Ait Araçların İflas Kararından Önce Satıldığının Gözetilmesi Gerektiği)
MAHCUZ MAL BEDELLERİNİN ALACAKLILAR ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI (İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Bulunan Hacizli Mallar - Bu Malların Bedelinin Haciz Koyduran Alacaklılara Paylaştırılacağı/Arta Kalanın İflas Masasına İntikal Edeceği)"
144Y12.HD17.6.2013E. 2013/14620 K. 2013/22657"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklı Tarafından Tahsil Edilen Miktar Yönünden Tahsil Harcı Yatırıldığına Göre Bakiye Kısım İçin Vazgeçme Harcı Ödediğinde Ödeme Miktarı Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle Dayanak Senedin İadesine Karar Vermek Gerektiği )
TAHSİL HARCI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Alacaklı Tarafından Tahsil Edilen Miktar Yönünden Tahsil Harcı Yatırıldığına Göre Bakiye Kısım İçin Vazgeçme Harcı Ödediğinde Ödeme Miktarı Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle Dayanak Senedin İadesi Gerektiği )
VAZGEÇME HARCI ( Alacaklı Tarafından Tahsil Edilen Miktar Yönünden Tahsil Harcı Yatırıldığına Göre Bakiye Kısım İçin Vazgeçme Harcı Ödediğinde Ödeme Miktarı Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle Dayanak Senedin İadesi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )"
144Y12.HD10.7.2012E. 2012/9805 K. 2012/24085"YETERSİZ İHALE BEDELİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Taşınmazın Satış Bedelinin Kanunun Aradığı Asgari Miktarı Dahi Karşılamadığı - Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği/Şikayetin Kabul Gereği )
İHALE BEDELİ (Yetersiz Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği - Eldeki Davada Borçlunun Şikayetinin Kabul Edileceği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ (Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği )"
144Y12.HD9.7.2012E. 2012/9564 K. 2012/23918"İHALENİN FESHİ DAVASI (İhale Bedelinin Yeterli Olmadığı - Kanunda Aranan %60 ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarına Ulaşmayan İhale Bedeli Nedeniyle Mahkemece İhalenin Feshedilmesi Gereği/İhale Bedeli/İhalenin Feshi )
GEZETE TRAJI (İcra Müdürlüğünce Alınan Satış Kararının İlanında İlanın Yapıldığı Gazetenin Trajının 50.000'in Üzerinde Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - İhale Bedelinin Yeterli Olmaması/İhalenin Feshi Davası/İhale Bedeli )
İHALE BEDELİ (Kanunda Aranan Asgari Bedele Ulaşılamadığı/Bu Nedenle İhalenin Feshi Gereği - İhalenin Feshi Davası )"
144YHGK11.5.2011E. 2010/12-724 K. 2011/289"ŞİKAYET YOLUYLA TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Altın Satışına İlişkin Sözleşmeden Kaynaklanan Para Alacağına İlişkin Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )
ALTIN SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAĞI ( Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği - Şikayet Yoluyla Takibin İptali İstemi )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Takibe Konu Alacağın Menkul Mal Hükmünde Olan Altın Teslimine Değil Para Alacağına İlişkin Bulunması - Adi İflas Yoluyla Takibe Konu Edilebilmesi Karşısında Şikayetçi/Borçluların Süresiz Şikayet Yoluna Başvuramayacakları )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Altın Satışına İlişkin Sözleşmeden Kaynaklanan Para Alacağına İlişkin Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )"
144Y12.HD17.3.2009E. 2008/25309 K. 2009/5568"TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Karşılama Prensibinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
SATIŞ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Karşılama Prensibinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFININ SATIŞ MASRAFI OLMASI ( Mahkemece Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Husus Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
KARŞILAMA PRENSİBİ ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ KARŞILAMAMASI ( Mahkemece Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Husus Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Hususun Re'sen Gözetileceği )"
144Y12.HD21.2.2006E. 2006/386 K. 2006/3116"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )"
144Y12.HD13.12.2005E. 2005/21222 K. 2005/24808"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi için Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulünün Gerekmesi )
İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İHALE BEDELİNİN KARŞILAMASI GEREKEN KALEMLER ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerekmesi )"
144Y12.HD6.12.2005E. 2005/20259 K. 2005/24131"MENKUL MALIN SATIŞI ( İkinci Arttırmada Satış Bedelinin Menkulün Tahmin Edilen Değerinin % 40'ını Bulması - Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırma Masrafını Geçmesi Gereği )
İKİNCİ SATIŞ ( Menkulün Tahmin Edilen Değerinin % 40'ını Bulması - Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırma Masrafını Geçmesi Gereği )
SATIŞ BEDELİ ( İkinci Arttırmada Satış Bedelinin Menkulün Tahmin Edilen Değerinin % 40'ını Bulması - Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırma Masrafını Geçmesi Gereği )"
144Y12.HD20.6.2005E. 2005/10028 K. 2005/13230"İKİNCİ SATIŞ ( Satış Bedelinin İkinci Satışta Takdiri Kıymetin %40'ı İle Rüçhanlı Alacakları Paraya Çevirme Ve Paylaştırma Masraflarını Karşılamasını Zorunlu Kıldığı )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( İkinci Satışta Takdiri Kıymetin %40'ı İle Rüçhanlı Alacakları Ve Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Giderlerin Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği )
İHALENİN FESHİ NEDENİ ( İhalenin Bitiş Saati Satış Tutanağında Gösterilmemesi Halinde )"
144YHGK31.3.2004E. 2004/12-198 K. 2004/193"ŞİKAYET ( 6183 Sayılı Kanundan Doğan Takiplerde Bu Yasa Nedeniyle Uygulanan Hacizlerle İlgili Şikayetlerin İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
6183 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TAKİPLER ( Bu Yasa Nedeniyle Uygulanan Hacizlerle İlgili Şikayetlerin İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( SSK Tarafından Alacağın Tahsili için Yapılacak Takiplerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili ve Görevli Olması )
YETKİ ( SSK Tarafından Alacağın Tahsili için Yapılacak Takiplerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili ve Görevli Olması )
PARAYA ÇEVİRME ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )
TAPU SİCİLİNDEN TERKİN ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )
SINIRLI AYNİ HAKLAR ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )"
144Y19.HD28.5.2002E. 2002/152 K. 2002/4094"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Alacaklıları Dışında Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilmemiş Olması )
İPOTEKLİ ALACAKLILAR ( Sıra Cetvelinde Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilip Verilmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNDE TAŞINMAZA HACİZ KOYANLARA YER VERİLMEMİŞ OLMASI ( İpotekli Alacaklılar-Sıra Cetveline İtiraz )
İPOTEKLİ ALACAKLILARA FAZLA PAY AYRILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
144Y19.HD20.11.1997E. 1997/7396 K. 1997/9879"İFLASIN AÇILMASINDAN EVVEL PARAYA ÇEVRİLEN MAHCUZLAR ( Bedelinin Haciz Koyduran Alacaklılara Paylaştırılması )
BEDELİN HACİZ KOYDURAN ALACAKLILARA PAYLAŞTIRILMASI ( İflasın Açılmasından Evvel Paraya Çevrilen Mahcuz Mallar )"
144Y19.HD4.3.1993E. 1992/6062 K. 1993/1622"HESABIN KAT'I İHTARI ( Borçlunun Temerrüde Düşmesi )
TEMERRÜT ( Hesabın Kat'ı İhtarı )
BORCUN MUACCEL HALE GELMESİ ( Hesabın Kat'ı )
BORCUN KISMEN ÖDENMESİ ( Mükerrer Tahsilatı Önlemek )
KEFİLİN LİMİT ORANINDA SORUMLULUĞU ( Kredi Sözleşmesinde )"
144Y12.HD28.12.1971E. 1971/12614 K. 1971/13374"KORUYUCU ÖNLEMLERİN İCRA TAKİBİNE ETKİSİ ( İflas Davası Sırasında )
KORUYUCU ÖNLEMLERİN ALINMIŞ OLMASI, BAŞLAMIŞ İCRA TAKİBİNİ ETKİLEMEZ"

Madde 145

YARGITAY

145Y12.HD28.11.2016E. 2016/19488 K. 2016/24400"TAKİBİN İPTALİ (Geminin Maliki ya da Ona İzafe Edilerek Kişi ya da Kişilere Karşı Takip Başlatılmayarak Zorunlu Takip Arkadaşlığı İlkesine Aykırı Hareket Edilmesi Sebebiyle Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
KANUNİ REHİN HAKKI (Başlatılan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Asıl Borçlunun 6102 S. TTK'nun 1320. Md. Hükmünde Belirtilen Sıfatlardan Hangisini Haiz Olduğuna Dair İbarenin Yer Almaması Dolayısıyla Kanuni Rehin Hakkının Asıl Borçlusu Olup Olmadığının Saptanamaması Sebebiyle Takibin İptali Gerektiği)
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI (Kanuni Rehin Hakkının Asıl Borçlusu Olup Olmadığının Saptanamaması Yanında Geminin Maliki ya da Ona İzafe Edilerek Kişi ya da Kişilere Karşı Takip Başlatılmayarak Zorunlu Takip Arkadaşlığı İlkesine Aykırı Hareket Edilmesi Sebebiyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (Asıl Borçlu İle Rehin Konusu Edilen Şeyin Malikinin Üçüncü Kişi Olması Halinde Zorunlu Takip Arkadaşlığı Sebebiyle Rehnedilen Şeyin Malikinin Takipte Birlikte ve Doğru Olarak Gösterilmesi Gerektiği)"
145Y8.HD12.10.2012E. 2012/7240 K. 2012/9082"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Niteliğinde Olmayan Bir Belgenin İcra Müdürlüğünce İlamlı Takibe Konu Yapılması İİK'nun 16/2. Md. Gereğince Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olup Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Bu Sebeplerle Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
HESAP ÖZETİ ( Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )
PARA BORCU İKRARINI İÇEREN SENET ( İcra Emrinin İptali İstemi - Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı/Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ OLAN ALACAK ( “Alacağı” veya “Rehin Hakkı” ya da “Her İkisi” Bir İlamda Yahut İlam Niteliğindeki Bir Belgede Tespit Edilmiş İse İlamların İcrasına Dair Hükümlerin Uygulanmasının Mümkün Olduğu )
ŞİKAYET ( İlam Niteliğinde Olmayan Bir Belgenin İcra Müdürlüğünce İlamlı Takibe Konu Yapılması İİK'nun 16/2. Md. Gereğince Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olup Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Bu Sebeplerle Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAM NİTELİĞİNİ HAİZ BELGELER ( Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )"
145Y12.HD24.11.2011E. 2011/7721 K. 2011/24923"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Halinde İcra Emrinin Borçluya ve Taşınmaz Malikine Gönderilmesi Gereği - Borçlu ve İpotekli Taşınmaz Malikinin Zorunlu Dava Arkadaşı Olduğu )
BORÇLU VE REHİN VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI (Takibin Sadece Biri Hakkında Yapılması Takibin İptal Nedeni Olduğu - İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Halinde Takibin Borçlu ve Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Yapılması Gereği )
TAKİBİN İPTALİ (İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Halinde Takibin Borçlu ve Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Yapılması Gereği - Takibin Sadece Biri Hakkında Yapılmasının Takibin İptal Nedeni Olduğu )"
145Y12.HD22.6.2010E. 2010/3764 K. 2010/16256"LİMİTED ŞİRKETLERDE CEBRİ İCRA ( Ortaklık Payının Doğrudan Haczinin Mümkün Olmadığı - Ortağın Alacaklısının Şirket Devam Ettiği Sürece Borçlu Şirket Ortağının Payına Düşen Kar Payından ve Fesh Olmuş ise Tafiye Payından Alabileceği )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ KİŞİSEL ALACAKLISI ( Limited Şirketlerde Payın Kural Olarak Bölünemeyeceği - Limited Şirket Ortağının Kişisel Borcunun Payına Düşen Kar Payından ve Şirket Fesh Olmuş ise Tasfiye Payından Ödenebileceği )"
145Y12.HD12.1.2010E. 2009/29108 K. 2010/192"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Yapılabilmesi İçin Alacağın Rehinle Temin Edilmiş Olması Gerektiği - Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Kısmına Yönelik Şikayet Kamu Düzenine İlişkin Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Kısmına Yönelik Şikayet Süreye Tabi Olmadığı )
ALACAĞIN REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ KISMINA YÖNELİK ŞİKAYET ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Rehinle Temin Edilmemiş Alacak Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
145Y12.HD5.3.2009E. 2008/22953 K. 2009/4625"HAPİS HAKKI ( Kanundan Doğan Bir Tür Rehin Hakkı Olduğu - Kira Alacağına Dayalı Olarak Hapis Hakkı Kullanılarak Menkullerin Tespiti Yapıldıktan Sonra Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği )
REHİN HAKKI ( Kira Alacağına Dayalı Hapis Hakkı Kullanılarak Menkullerin Tespiti Yapıldıktan Sonra Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği - Bu Takipte İstihkak İddiası Paraya Çevirme Aşamasında İnceleneceği )
MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kira Alacağına Dayalı Hapis Hakkı Kullanılarak Menkullerin Tespiti Yapıldıktan Sonra Yağılabileceği - Bu Takipte İstihkak İddiası Paraya Çevirme Aşamasında İnceleneceği )
İSTİHKAK İDDİASI ( Kira Alacağına Dayalı Hapis Hakkı Kullanılarak Menkullerin Tespiti Yapıldıktan Sonra Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği - Bu Takipte İstihkak İddiası Paraya Çevirme Aşamasında İnceleneceği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Haciz Aşaması Bulunmadığından İstihkak İddiaları Rehinli Malın Satışının İstenmesinden Sonra Paraya Çevirme Aşamasında İnceleneceği - Paraya Çevirme Aşamasına Gelinmediğinden İstihkak İddiasının İncelenemeyeceği )"
145Y12.HD3.11.2008E. 2008/15973 K. 2008/19048"İLAMLARIN İCRASI ( Alacağı Taşınır Rehni İle Güvence Altına Alınmış Olun Alacaklının Alacağı veya Rehin Hakkı ya da Her İkisi Bir İlamda Yahut İlam Niteliğindeki Bir Belgede Tesbit Edilmiş İse Uygulanabileceği )
REHNİN BİR İLAMDA VEYA İLAM NİTELİĞİNDEKİ BİR BELGEDE TESİS EDİLMEMESİ ( İlamlı İcra Yoluna Gidilemeyeceği - Alacaklının Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yoluna Gitmesi Gerektiği )
REHİN ALACAĞININ MİKTARININ İLAM NİTELİĞİNDE BİR BELGEDE YAZILI OLMAMASI ( Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEYEN HESAP ÖZETİ ( Md. 68'de Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarının İçeren Resen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )"
145Y12.HD4.7.2006E. 2006/11792 K. 2006/14643"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
İCRA EMRİ GÖNDERİLEMEMESİ ( Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesinin İİK Md. 38'de Düzenlenen İlam Niteliğindeki Belgelerden Sayılamayacağı )
TAKİP ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan - Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
KESİN BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN REHİN SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip )"
145Y19.HD16.6.2005E. 2005/1421 K. 2005/6751"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Miktarına Değil Alacağın Rehin Kapsamında Olup Olmadığına Diğer Deyişle Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
ALACAĞIN REHİN KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Miktarına Değil Alacağın Rehin Kapsamında Olup Olmadığına Diğer Deyişle Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
145Y12.HD8.3.2005E. 2005/1659 K. 2005/4687"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Takibe Konu Bononun Zamanaşımına Uğradığı İddiasıyla - Geçici Aciz Vesikası Ve Tasarrufun İptali Davası Takip Dayanağı Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği )
ZAMANAŞIMI ( Takibe Konu Bononun Zamanaşımına Uğradığı İddiasıyla İcranın Geri Bırakılması Talebi/Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden Talebin Kabulü Gereği - Geçici Aciz Vesikası Ve Tasarrufun İptali Davası Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Takip Dayanağı Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği - Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabul Edileceği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Takip Dayanağı Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği - Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabul Edileceği )
ŞİKAYET ( Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden İcranın Geri Bırakılması Talebinin Kabul Edileceği - Geçici Aciz Vesikası Ve Tasarrufun İptali Davası Takip Dayanağı Bono Yönünden Zamanaşımını Kesmediği )"
145Y12.HD16.9.2003E. 2003/13982 K. 2003/17750"TAKİP ( İpoteğin Türk Lirası Karşılığı Yapılması - Takibin Yabancı Para Birimi Esas Alınarak Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
İPOTEK ( Türk Lirası Karşılığı Yapılması - Takibin Yabancı Para Birimi Esas Alınarak Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
YABANCI PARA İLE TAKİP ( İpoteğin Türk Lirası Karşılığı Yapılması - Takibin Yabancı Para Birimi Esas Alınarak Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )"
145Y15.HD15.4.2003E. 2003/1849 K. 2003/1974"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlular Adresinde Haciz Yapılamadığı Tutanağın 105. Madde Anlamında Geçici Aciz Vesikası Niteliğinin Olmamasına Göre Mahkemece Yapılacak İş İcra Takibini Kesinleştirmek ve Yasaya Uygun Kesin veya Geçici Aciz Vesikası İbrazı İçin Süre Tanınması Gereği )
GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Olmamasına Göre Mahkemece Yapılacak İş İcra Takibini Kesinleştirmek ve Yasaya Uygun Kesin veya Geçici Aciz Vesikası İbrazı İçin Süre Tanınması Gereği )
DAVA AÇMA KOŞULU ( Borçlular Adresinde Haciz Yapılamadığı Tutanağın 105. Madde Anlamında Geçici Aciz Vesikası Niteliğinin Olmamasına Göre Mahkemece Yapılacak İş İcra Takibini Kesinleştirmek ve Yasaya Uygun Kesin veya Geçici Aciz Vesikası İbrazı İçin Süre Tanınması Gereği )"
145Y11.HD29.11.2001E. 2001/7126 K. 2001/9409"EDA DAVASI ( Şirketin İdareci ve Yetkililerinin Toplantı Sonrası Payları İade Etmedikleri Gerekçesiyle Davacı Paylarının Teslimini İstemesi )
GENEL KURULUN ÇAĞRISIZ TOPLANMASI ( Tüm Ortakların Toplanması Halinde Kurulun Çağrısız Toplanması )
HİSSE SENETLERİNİN TEVDİ EDİLMESİNİN ZORUNLU OLMASI ( Bütün Pay Sahiplerinin ve Payların Temsil Edilmesinin Denetlenmesi Bakımından Hamiline Hisse Senetlerinin Şirkete Tevdiinin Zorunlu Olması )
REHİN MÜLKİYETİ DEVRİNİN HÜKÜMSÜZ OLMASI ( Rehin Alanın Rehinli Malın Mülkiyetini Alamaması )
LEX COMMİSSORİA YASAĞI ( Rehin Alanın Rehinli Malın Mülkiyetini Alamaması )"
145Y12.HD5.12.1995E. 1995/16572 K. 1995/17232"LİMİTLİ İPOTEK ( Süresiz İtiraz ve Şikayete Tabi Olması )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Limitli İpotekte )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( İtiraz ve Şikayetin Süreye Tabi Olması )
İCRA TAKİBİ ( Asıl Borca İlaveten Eklentilerin de Takip Edilebilmesi )"
145Y12.HD30.12.1993E. 1993/16402 K. 1993/20466"REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Edileceği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Rehinle Temin Edilmiş Alacağın )
REHİNLİ MALIN SATIŞI ( Alacağa Yetmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler )
GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Merhunun Satışının Alacak Miktarını Çıkarmaması )"
145Y12.HD12.5.1986E. 1985/11845 K. 1986/5552"TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( M. 68 'de Yazılı Belge )
BORCUN MİKTARINI TESBİT ( Görev )"
145Y12.HD24.10.1983E. 1983/6187 K. 1983/7878"TAKİP ( Borcun Ferileri )
BORCUN FERİLERİNİN TAKİP KONUSU YAPILABİLMESİ
İPOTEK ( Borcun Ferilerinin Teminat Altına Alınması )"
145Y12.HD22.4.1966E. 1965/4548 K. 1966/4337"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kime Karşı Yapılacağı )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İlerde Doğacak Alacağı Temin Eden )
İLERDE DOĞACAK ALACAĞI TEMİN EDEN İPOTEK ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Eden Bir Senet Olmaması )
İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARIN TAKİBİ ( Kime Yöneltileceği )"
145Y12.HD1.11.1962E. 1962/10730 K. 1962/11581"REHİN VEREN KİŞİYİ TAKİP ( Ödeme Emri Gönderilmesi Zorunluluğu )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Asıl Borçluya Takip Yapılmaması )"

Madde 146

YARGITAY

146Y8.HD12.10.2012E. 2012/7240 K. 2012/9082"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Niteliğinde Olmayan Bir Belgenin İcra Müdürlüğünce İlamlı Takibe Konu Yapılması İİK'nun 16/2. Md. Gereğince Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olup Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Bu Sebeplerle Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
HESAP ÖZETİ ( Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )
PARA BORCU İKRARINI İÇEREN SENET ( İcra Emrinin İptali İstemi - Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı/Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ OLAN ALACAK ( “Alacağı” veya “Rehin Hakkı” ya da “Her İkisi” Bir İlamda Yahut İlam Niteliğindeki Bir Belgede Tespit Edilmiş İse İlamların İcrasına Dair Hükümlerin Uygulanmasının Mümkün Olduğu )
ŞİKAYET ( İlam Niteliğinde Olmayan Bir Belgenin İcra Müdürlüğünce İlamlı Takibe Konu Yapılması İİK'nun 16/2. Md. Gereğince Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olup Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Bu Sebeplerle Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAM NİTELİĞİNİ HAİZ BELGELER ( Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )"
146Y12.HD26.6.2012E. 2012/4742 K. 2012/22586"MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU (Takibin İptali İstemi - Rehnin Geçersizliğine Dair İtirazların İcra Dairesine Yapılması Gerektiği/Bu Durumda Takibin Şekline Göre İcra Mahkemesine İtiraz Mümkün Olmadığından Mahkemece İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
TAKİBİN İPTALİ (Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip - Rehnin Geçersizliğine Dair İtirazların İcra Dairesine Yapılması Gerektiği/Bu Durumda Takibin Şekline Göre İcra Mahkemesine İtiraz Mümkün Olmadığından Mahkemece İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
REHNİN GEÇERSİZLİĞİNE DAİR İTİRAZLAR (İcra Dairesine Yapılması Gerektiği - Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip)
İCRA DAİRESİNE İTİRAZ (Rehnin Geçersizliğine Dair İtirazların İcra Dairesine Yapılması Gerektiği - Takibin Şekline Göre İcra Mahkemesine İtiraz Mümkün Olmadığı)
USULİ KAZANILMIŞ HAK (Dairemizce Hüküm Bozulmuş ve Mahkemece Bozma İlamına Uyulmuş İse de Dairemizin Bozma İlamı Maddi Hataya Dayalı Olduğundan Bozmaya Uyulmuş Olmasının Usuli Kazanılmış Hak Teşkil Etmediği)"
146Y12.HD3.11.2008E. 2008/15973 K. 2008/19048"İLAMLARIN İCRASI ( Alacağı Taşınır Rehni İle Güvence Altına Alınmış Olun Alacaklının Alacağı veya Rehin Hakkı ya da Her İkisi Bir İlamda Yahut İlam Niteliğindeki Bir Belgede Tesbit Edilmiş İse Uygulanabileceği )
REHNİN BİR İLAMDA VEYA İLAM NİTELİĞİNDEKİ BİR BELGEDE TESİS EDİLMEMESİ ( İlamlı İcra Yoluna Gidilemeyeceği - Alacaklının Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yoluna Gitmesi Gerektiği )
REHİN ALACAĞININ MİKTARININ İLAM NİTELİĞİNDE BİR BELGEDE YAZILI OLMAMASI ( Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEYEN HESAP ÖZETİ ( Md. 68'de Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarının İçeren Resen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )"
146YHGK23.10.1991E. 1991/12-416 K. 1991/528"RÜCU HAKKININ KAZANILMASI ( Alacaklının Müşterek Borçlu Olarak Borcu Alacaklıya Ödemesi Sonucu)
MÜŞTEREK BORÇLU OLARAK BORCUN ALACAKLIYA ÖDENMESİ ( Rücu Hakkının Kazanılması)
İLAMLI YOLLA TAKİP EDİLEMEME ( Rücu Hakkının İlama Bağlanmaması Nedeniyle)
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Rücu Belgesi İle İlamlı Yolla Takip Edilememe)"
146YHGK1.3.1989E. 1988/12-885 K. 1989/103"KADININ KOCASI YARARINA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İPOTEK TESİSİ ( Sulh Hakiminin İznine Bağlı Olması )
İPOTEK ( Kadının Kocasının Ortağı Olduğu Şirket Yararına Borçlanması )
SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Kadının Koca Yararına Borç Altına Girmesi )
KARININ KOCASININ ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKET YARARINA BORÇ ALTINA GİRMESİ"
146Y12.HD22.4.1966E. 1965/4548 K. 1966/4337"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kime Karşı Yapılacağı )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İlerde Doğacak Alacağı Temin Eden )
İLERDE DOĞACAK ALACAĞI TEMİN EDEN İPOTEK ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Eden Bir Senet Olmaması )
İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARIN TAKİBİ ( Kime Yöneltileceği )"
146Y12.HD1.11.1962E. 1962/10730 K. 1962/11581"REHİN VEREN KİŞİYİ TAKİP ( Ödeme Emri Gönderilmesi Zorunluluğu )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Asıl Borçluya Takip Yapılmaması )"

Madde 147

YARGITAY

147Y12.HD16.11.2015E. 2015/26896 K. 2015/28256"TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Borçlunun Takibin İptali İstemi - Takibin Şekli İtibariyle İİK'nun 147/1. Maddesinin Göndermesiyle Uygulanması Gereken Aynı Kanun'un 62/1. Maddesi Uyarınca Borca İtirazın İcra Dairesine Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Başvuru Mevcut Hali İle Borca İtiraz Niteliğinde Olup İcra Dairesine Yapılması Gerektiği )
BORCA İTİRAZ ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip - Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurarak Takip Konusu Alacaktan Kendisinin Sorumlu Olmadığını İleri Sürerek Takibin İptalini İstediği/Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Başvuru Mevcut Hali İle Borca İtiraz Niteliğinde Olup İcra Dairesine Yapılması Gerektiğinden İcra Mahkemesine Yapılan İtirazın Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )"
147Y12.HD29.5.2014E. 2014/12515 K. 2014/15456"TAKİBİN DAYANAĞI BELGELERİN ÖDEME EMRİNE EKLENMEMESİ (Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme Emrine İtiraz Hakkında İİK. Md. 62-72 Hükümlerinin Uygulanacağının Öngörüldüğü/Belgenin Tasdikli Örneğinin Ekleneceğine Dair Md. 6 l/1'e Atıf Yapılmadığı - İptali Talebi/Şikayetin Reddi Gerektiği)
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (İİK. Md. 147/1'de Ödeme Emrine İtiraz Hakkında Md. 62-72 Hükümlerinin Uygulanacağının Öngörüldüğü/Belgenin Tasdikli Örneğinin Ekleneceğine Dair Md. 6 l/1'e Atıf Yapılmadığı - Ödeme Emrinin İptali Talebi/Şikayetin Reddedileceği)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ (Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipde Takibe Dayanak Belgelerin Ödeme Emri İle Birlikte Gönderilmediği İleri Sürülerek - Bu Yol İle Takipte Belgenin Tasdikli Örneğinin Ekleneceğine Dair Md. 6 l/1'e Atıf Yapılmadığı/Reddi Gerektiği)
ÖDEME EMRİNE TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN EKLENMEMESİ (İptali Talebi/Şikayetin Reddi Gerektiği - Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipde İİK. Md. 62-72 Hükümlerinin Uygulanacağının Öngörüldüğü/Belgenin Tasdikli Örneğinin Ekleneceğine Dair Md. 6 l/1'e Atıf Yapılmadığı)"
147Y8.HD28.2.2014E. 2013/16387 K. 2014/3561"YAKALAMA ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Tedbirlerin Ancak Takibin Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Olması Halinde Uygulanabileceği ve İlamsız Takipte Takip Kesinleşmeden Rehinli Menkulun Muhafazaya Alınamayacağı Gözetilerek Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Rehin Konusu Aracın Yakalanıp Muhafaza Altına Alınması Yönünde Tedbirler Uygulanamayacağı - Belirtilen Tedbirlerin Ancak Takibin Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Olması Halinde Uygulanabileceği Gözetilerek Şikayetin Kabulü Gerektiği )
KIYASEN UYGULANACAK HÜKÜMLERİN BELİRLENMESİ ( Paraya Çevrilme Usulüyle İlgili Atıf Yapılan ve Kıyasen Uygulanacak Hükümlerin Açıkça Düzenlendiği/2004 S. İİK'nun Md. 150/g Hükmünde 2004 S. İİK'nun Md. 150/d Hükmünün Kıyasen Uygulanacak Hükümler Arasında Bulunmadığı - Yakalama Şerhinin Kaldırılması )
REHİN KONUSU ARACIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI ( İtiraz Üzerine Durması Gereken Takiplerde İcra Müdürlüğünce Rehin Konusu Aracın Yakalanıp Muhafaza Altına Alınması Yönünde Tedbirler Uygulanamayacağı - İlamsız Takipte Takip Kesinleşmeden Rehinli Menkulun Muhafazaya Alınamayacağı )"
147Y8.HD31.1.2013E. 2012/13525 K. 2013/1000"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borçlunun İtirazının Alacaklıya Tebliğ Edilmeden Altı Aylık Hak Düşürücü Sürenin Başlamayacağı/İtiraza Yönelik Tebligat Yapılmadığı İçin 7201 S.K. Md.32'nin Uygulanamayacağı - Alacaklı Talebinin Esası İnceleneceği )
İLAMSIZ TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İtirazın Tebliği Tarihinden İtibaren Altı Ay Olduğu/İcra Mahkemesinin Süreyi Kendiliğinden Gözeteceği - Süre Geçtiyse İcra Mahkemesinin Esasa Girmeden Süre Aşımından Talebi Reddedeceği )
ALTI AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İtirazın Kaldırılması Talebinde Borçlunun İtirazının Alacaklıya Tebliği İle Başlayacağı/İtiraza Yönelik Tebligat Yapılmadığı İçin İşin Esasına Gireceği - Süre Geçtiyse İcra Mahkemesinin Esasa Girmeden Süre Aşımından Talebi Reddedeceği )"
147Y8.HD12.10.2012E. 2012/7240 K. 2012/9082"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Niteliğinde Olmayan Bir Belgenin İcra Müdürlüğünce İlamlı Takibe Konu Yapılması İİK'nun 16/2. Md. Gereğince Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olup Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Bu Sebeplerle Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
HESAP ÖZETİ ( Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )
PARA BORCU İKRARINI İÇEREN SENET ( İcra Emrinin İptali İstemi - Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı/Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ OLAN ALACAK ( “Alacağı” veya “Rehin Hakkı” ya da “Her İkisi” Bir İlamda Yahut İlam Niteliğindeki Bir Belgede Tespit Edilmiş İse İlamların İcrasına Dair Hükümlerin Uygulanmasının Mümkün Olduğu )
ŞİKAYET ( İlam Niteliğinde Olmayan Bir Belgenin İcra Müdürlüğünce İlamlı Takibe Konu Yapılması İİK'nun 16/2. Md. Gereğince Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olup Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Bu Sebeplerle Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAM NİTELİĞİNİ HAİZ BELGELER ( Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )"
147Y12.HD26.6.2012E. 2012/4742 K. 2012/22586"MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU (Takibin İptali İstemi - Rehnin Geçersizliğine Dair İtirazların İcra Dairesine Yapılması Gerektiği/Bu Durumda Takibin Şekline Göre İcra Mahkemesine İtiraz Mümkün Olmadığından Mahkemece İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
TAKİBİN İPTALİ (Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip - Rehnin Geçersizliğine Dair İtirazların İcra Dairesine Yapılması Gerektiği/Bu Durumda Takibin Şekline Göre İcra Mahkemesine İtiraz Mümkün Olmadığından Mahkemece İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
REHNİN GEÇERSİZLİĞİNE DAİR İTİRAZLAR (İcra Dairesine Yapılması Gerektiği - Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip)
İCRA DAİRESİNE İTİRAZ (Rehnin Geçersizliğine Dair İtirazların İcra Dairesine Yapılması Gerektiği - Takibin Şekline Göre İcra Mahkemesine İtiraz Mümkün Olmadığı)
USULİ KAZANILMIŞ HAK (Dairemizce Hüküm Bozulmuş ve Mahkemece Bozma İlamına Uyulmuş İse de Dairemizin Bozma İlamı Maddi Hataya Dayalı Olduğundan Bozmaya Uyulmuş Olmasının Usuli Kazanılmış Hak Teşkil Etmediği)"
147Y12.HD12.1.2010E. 2009/29108 K. 2010/192"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Yapılabilmesi İçin Alacağın Rehinle Temin Edilmiş Olması Gerektiği - Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Kısmına Yönelik Şikayet Kamu Düzenine İlişkin Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Kısmına Yönelik Şikayet Süreye Tabi Olmadığı )
ALACAĞIN REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ KISMINA YÖNELİK ŞİKAYET ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Rehinle Temin Edilmemiş Alacak Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
147Y12.HD3.11.2008E. 2008/15973 K. 2008/19048"İLAMLARIN İCRASI ( Alacağı Taşınır Rehni İle Güvence Altına Alınmış Olun Alacaklının Alacağı veya Rehin Hakkı ya da Her İkisi Bir İlamda Yahut İlam Niteliğindeki Bir Belgede Tesbit Edilmiş İse Uygulanabileceği )
REHNİN BİR İLAMDA VEYA İLAM NİTELİĞİNDEKİ BİR BELGEDE TESİS EDİLMEMESİ ( İlamlı İcra Yoluna Gidilemeyeceği - Alacaklının Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yoluna Gitmesi Gerektiği )
REHİN ALACAĞININ MİKTARININ İLAM NİTELİĞİNDE BİR BELGEDE YAZILI OLMAMASI ( Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEYEN HESAP ÖZETİ ( Md. 68'de Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarının İçeren Resen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )"
147Y12.HD4.7.2006E. 2006/11792 K. 2006/14643"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
İCRA EMRİ GÖNDERİLEMEMESİ ( Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesinin İİK Md. 38'de Düzenlenen İlam Niteliğindeki Belgelerden Sayılamayacağı )
TAKİP ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan - Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
KESİN BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN REHİN SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip )"
147Y12.HD28.2.2005E. 2005/1024 K. 2005/3820"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Ödeme Emrine Karşı İtirazın Yasal Süresinde İcra Dairesine Yapılmasının Gerekmesi )
BORCA İTİRAZ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte İtirazın Yasal Süresinde İcra Dairesine Yapılmasının Gerekmesi )
MAHKEMEYE YAPILAN İTİRAZ ( İcra Dairesine Yapılması Gereken İtirazın Mahkemeye Yapılmasının Geçersiz Olması )"
147Y12.HD20.3.2003E. 2003/3022 K. 2003/5896"MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İtirazın İcra Dairesine Yapılacağı )
İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip - İcra Dairesine Yapılacağı )
İTİRAZ ( Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip - İcra Dairesine Yapılacağı )"
147Y12.HD27.3.1997E. 1997/3535 K. 1997/3875"MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Takibin İcra Dairesine Yapılan İtirazla Durması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takibin İcra Dairesine Yapılan İtirazla Durdurulması Durumunda Mahkemede Dava Açılmasının Gerekmesi )"
147Y12.HD26.10.1995E. 1995/14446 K. 1995/14502"İHRATNAME VE HESAP ÖZETİNE İTİRAZ SÜRESİ ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İhtarname ve Hesap Özetine İtiraz )"
147Y12.HD12.2.1990E. 1989/12407 K. 1990/989"İNKAR TAZMİNATI ( Hükmedileceği Meblağ )"
147Y12.HD1.11.1962E. 1962/10730 K. 1962/11581"REHİN VEREN KİŞİYİ TAKİP ( Ödeme Emri Gönderilmesi Zorunluluğu )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Asıl Borçluya Takip Yapılmaması )"

Madde 148

YARGITAY

148Y19.HD5.5.2016E. 2015/16378 K. 2016/8277"İTİRAZIN İPTALİ (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Vaki - Davacının İpotek Borçlusu Olan Davalılara Gönderdiği Kat İhtarının 2004 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Tartışılıp Değerlendirilerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Kurulmak Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği)
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (Davacının İpotek Borçlusu Olan Davalılara Gönderdiği Kat İhtarının 2004 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Tartışılıp Değerlendirilerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali)
HESAP KAT İHTARI (Noter Aracılığıyla Krediyi Kullanan Tarafa Kredi Sözleşmesinde Yazılı ya da İpotek Akit Tablosunda Belirtilen Adrese Gönderilmek Suretiyle Tebliğ Edildiğini veya Tebliğ Edilmiş Sayıldığını Gösteren Noterden Tasdikli Bir Sureti İbraz Ederse İcra Müdürünün 2004 S. İİK'nun 149. Md. Hükmü Uyarınca İşlem Yapacağı)"
148Y11.HD15.1.2014E. 2013/6709 K. 2014/774"ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ HAKKINDA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ (İtirazın İptali Davası - Davalı Tarafça Hesap Bakımından Özel Bilgiyi Gerektirecek Mahiyette Ciddi İtirazlar Bulunduğu/Ek Rapor Alınacağı)
HESAP BAKIMINDAN ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN CİDDİ İTİRAZLAR (Yerel Mahkemece Bu İtirazları Karşılayacak Şekilde Bilirkişiden Ek Rapor Alınmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü - İtirazın İptali/Ek Rapor/Acentelik Sözleşmesinin Feshi)
ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ (Acentenin Doğrudan veya Dolaylı Olarak Başka Sigorta Şirketlerinin Acenteliğini Alamayacağının Sözleşmede Belirlendiği/Haklı Nedenle Fesih - Teminat İpoteğinin Paraya Çevrilmesi/İtiraz)"
148Y8.HD20.6.2013E. 2013/4587 K. 2013/9647"İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İpotekle Yükümlü Satın Alan Kişiye Çıkarılan İhtarnamenin Tapudaki Adrese Gönderildiği Ancak Muhatabın Adresten Ayrıldığına İkinci Adresinin de Tespit Edilemediğine Dair Şerhle İade Edildiği - Tapudaki Adrese Çıkarılmış Olan Bu Tebligat İade Edilse Bile Tebliğ Edilmiş Sayılacağından Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İcra Emirlerinin İptali İstemi - İpotekle Yükümlü Satın Alan Kişinin Tapudaki Adresine Çıkarılmış Olan İhtarnamenin İade Edilse Bile Tebliğ Edilmiş Sayılacağından ve Aynı Mahkemeye Ait Önceki Kararda da İhtarın Tebliğ Edilmiş Olduğu Kabul Edildiğinden Şikayetin Reddi Gerektiği )
İHTARNAME ( İpotekle Yükümlü Satın Alan Kişinin Tapudaki Adresine Çıkarılmış Olan İhtarnamenin İade Edilse Bile Tebliğ Edilmiş Sayılacağı/Aynı Mahkemeye Ait Önceki Kararda da İhtarın Tebliğ Edilmiş Olduğu Kabul Edildiği - İcra Emirlerinin İptali İsteminin Reddine Karar Verileceği )
TAPUDAKİ ADRESE ÇIKARILAN TEBLİGAT ( İpotekle Yükümlü Satın Alan Kişiye Çıkarılan İhtarnamenin Tapudaki Adrese Gönderildiği/Muhatabın Adresten Ayrıldığına İkinci Adresinin de Tespit Edilemediğine Dair Şerhle İade Edildiği/Yasaya Göre Tapudaki Adrese Çıkarılmış Olan Bu Tebligat İade Edilse Bile Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )"
148Y11.HD17.6.2013E. 2013/2630 K. 2013/12697"ALACAK DAVASI ( Taşınmazını İpotek Veren Mümeyyiz Davalı Takip Tarihinden Önce İpotekli Taşınmazını Dava Dışı Kişilere Sattığından İpotek Borçlusu Sıfatı Kalmadığı - Davacıdan Bu Davalı Aleyhine Açtığı Davanın İpoteğe Dayalı mı Yoksa Kefalete Dayalı mı Olduğunun Açıklattırılması Gerektiği )
İPOTEK ( Kaynaklanan Hak Taşınmazı Takip Edeceğinden Takip Tarihinden Önce İpotekli Taşınmazını Dava Dışı Kişilere Satan Mümeyyiz Davalının İpotek Borçlusu Sıfatı Kalmadığı - Aleyhine Açılan Davanın İpoteğe Dayalı mı Yoksa Kefalete Dayalı mı Olduğunun Açıklattırılması Gerektiği/Alacak Davası )
KABUL BEYANI ( Alacak Davası - İpotek Borçlusu Sıfatı Kalmayan Mümeyyiz Davalı Aleyhine Açılan Davanın İpoteğe Dayalı mı Yoksa Kefalete Dayalı mı Olduğu Açıklattırılıp Bu Meyanda İpotekli Takibe İtirazda Belirtilen Hususlar Dışındaki Beyanın Bir Kabul Beyanı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
148Y8.HD28.1.2013E. 2012/14258 K. 2013/884"İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ ( İpotek İmar Uygulaması Sonucu Oluşturulmuş İse Bu Durumda Tarafların Özgür İradesiyle Düzenlenmiş Bir İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı - İİK'nun 148 ve Sonraki Md.lerde Öngörülen Bir Hukuki İlişkinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞTURULAN İPOTEK ( Tarafların Özgür İradesiyle Düzenlenmiş Bir İpotek Akit Tablosunun Bulunmadığı - İİK'nun 148 ve Sonraki Md.lerde Öngörülen Bir Hukuki İlişkinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İpoteğin Fekki İstemi - İpotek İmar Uygulaması Sonucu Oluşturulmuş İse Bu Durumda Tarafların Özgür İradesiyle Düzenlenmiş Bir İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı/İİK'nun 153/2.Md.nin Uyulanamayacağı )"
148Y14.HD17.1.2013E. 2012/13646 K. 2013/511"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Borcun Ödenmemesi Sebebiyle ipoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi Kapsamında Yapılan Açık Artırma Sonucunda Bankanın Bedelini Ödeyerek Davaya Konu Parsele Malik Olmasıyla Taşınmazın Bedelinin Bankadan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
AÇIK ARTIRMA ( Sonucunda Bankanın Bedelini Ödeyerek Davaya Konu Parsele Malik Olmasıyla Taşınmazın Bedelinin Bankadan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescili İstemi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yoluyla İcra Takibi Kapsamında Yapılan Açık Artırma Sonucunda Bankanın Bedelini Ödeyerek Davaya Konu Parsele Malik Olmasıyla Taşınmazın Bedelinin Bankadan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescili İstemi )"
148Y1.HD27.11.2012E. 2012/6099 K. 2012/13901"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Verilen Tescil Kararı İle İpotek Şerhinden Ari Olarak Taşınmazın Sicil Kaydı Eski Malik Bekir Adına Tescil Edileceğinden Banka'nın Alacağının Karşılıksız ve Teminatsız Kalacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Banka Davaya Karşı Çıktığı Halde Dava Kabul Edildiğine Göre Banka Alacağı Gözetilerek İpotek Tesis Edilmek Suretiyle Tescil Kararı Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN ŞERHTEN ARİ OLARAK ESKİ MALİK ADINA TESCİL EDİLMESİ ( Banka'nın Alacağının Karşılıksız ve Teminatsız Kalacağı - Verilen Tescil Kararı İle İpotek Şerhinden Ari Olarak Taşınmazın Sicil Kaydı Eski Malik Bekir Adına Tescil Edileceğinden Banka'nın Alacağının Karşılıksız ve Teminatsız Kalacağı )"
148Y8.HD24.4.2012E. 2012/2884 K. 2012/3187"İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN İPOTEK VE EKLERİ (Tarafların Özgür İradeleri ile Düzenlenmiş İpotek Akit Taplusu Bulunmadığı - İhtilafın Çözümünün Yargılamayı Gerektirdiği/Taraflar Arasında Hukuki İlişki Bulunmadığı/Şikayetin Reddi )
İPOTEĞİN TERKİNİ DAVASI (İpotek Alacaklısının Borç Ödenmek İstendiği Halde Almaktan Kaçınması Nedeniyle İpotek Borcu Depo Ettirilerek Borçlu Tarafınfan Yapılan Talep - Taraflar Arasındaki İpotek İlişkisinin İmar Uygulanmasından Doğduğu )
TARAFLAR ARASINDA HUKUKİ İLİŞKİ (2981 S.K. Gereği İmar Uygulaması Sonucu Taraflar Arasında Oluşan Durumun Çözümünün Yargılamayı Gerektirdiğinden Borçlu Şikayetinin Reddi Gereği - İpoteğin Terkini Davası/İpotek Borcunun Depo Ettirilmesi )"
148Y8.HD17.4.2012E. 2012/2686 K. 2012/2891"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ (İpotek Borçlusundan, İpotekli Taşınmaza Satın Alan Şahsın Takibin Başlatıldığı Değere İtiraz Etmesi - İpotekli Taşınmazı Satın Alan Şikayetçinin Halefiyet Sebebiyle Sorumlu Olduğu )
HALEFİYET PRENSİBİ (Taşınmazı Devreden İpotek Verenin Asaleten İmzaladığı Kredi Sözleşmesinden Doğan Borcu Yanında Kefaleten İmzaladığı Kresi Sözleşmesi Bulunduğu - İpotekli Taşınmazı Satın Alanın Bu Borçtan Sorumlu Olacağının Kabulü )
TÜM BORÇLANMALARIN SONA ERMESİ GEREĞİ (Halefiyetlikten Doğan Sorumluluk Gereğince Taşınmaza İlişkin Tüm Borçlanmaların Sona Ermedikçe İcra Takibinin İptal Edilemeyeceği/Mahkemece Şikayetin Reddi Gereği/Takibin Başlatıldığı Değere İtiraz )
İCRA TAKİBİNİN BAŞLATILDIĞI DEĞERE İTİRAZ (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Şahsın Halefiyet Sebebiyle Sorumluluğunun Devam Ettiği - Taşınmaza İlişkin Tüm Borçlanmaların Son Bulmadıkça Takibinin İptalinin Mümkün Olmadığı/Davanın Reddi )"
148Y12.HD29.11.2011E. 2011/7720 K. 2011/25953"İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN İPOTEK (Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı - İİK. Md. 153/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı)
İPOTEK AKİT TABLOSU (İmar Uygulaması Sonucu Oluşan - Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı/İİK. Md. 153/2'nin Uygulanamayacağı)
İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI (Hükümlerinin Uygulanamaması - İpoteğin İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğu/Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı)"
148Y13.HD15.11.2011E. 2011/6961 K. 2011/16618"MENFİ TESPİT DAVASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi - Davacının İpotek Tarihinden Sonra Borcuna Karşılık Ödemeler Yaptığı ve Davalı Tarafından İmzalandığı/Bu Ödemelerin Davaya Konu Borca Karşılık Yapılmadığının İspat Külfeti Davalıya Ait Olduğu )
BORCA KARŞILIK ÖDEME YAPILMASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi - İpotek Tarihinden Sonra Yapılan Ödemelerin Davaya Konu Borca Karşılık Yapılmadığını Davalının İspatlanması Gerektiği/Menfi Tespit Davası )
İSPAT KÜLFETİ ( İpotek - Davacının İpotek Tarihinden Sonra Borcuna Karşılık Ödemeler Yaptığı ve Davalı Tarafından İmzalandığı/Bu Ödemelerin Davaya Konu Borca Karşılık Yapılmadığını Davalının İspatlaması Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Menfi Tespit Davası - Davacının İpotek Tarihinden Sonra Borcuna Karşılık Ödemeler Yaptığı ve Davalı Tarafından İmzalandığı/Bu Ödemelerin Davaya Konu Borca Karşılık Yapılmadığının İspat Külfeti Davalıya Ait Olduğu )"
148Y19.HD27.9.2011E. 2011/8627 K. 2011/11500"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Yetkili İcra Dairesinde Takip Yapılması İtirazın İptali Davası Açılmasının Koşullarından Biri Olduğu - Mahkemece Öncelikle İcra Dairesinin Yetkisine Yönelik İtirazın İncelenmesi Gerektiği)
YETKİ İTİRAZI ( İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Öncelikle İcra Dairesinin Yetkisine Yönelik İtirazın İncelenmesi Gerektiği)
YETKİLİ İCRA DAİRESİNDE TAKİP ( Yapılması İtirazın İptali Davası Açılmasının Koşullarından Biri Olduğu - Mahkemece Öncelikle İcra Dairesinin Yetkisine Yönelik İtirazın İncelenmesi Gerektiği)"
148Y12.HD21.6.2011E. 2010/31635 K. 2011/12822"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İçin Verildiği - Satışa Engel Olduğu Kanaatine Varıldığı Takdirde Tedbirin Konuluş Tarihinin ve Alacağın İ.İ.K.nundaki İmtiyazlı Alacaklardan Olup Olmadığı Hususlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
İMTİYAZLI ALACAK ( İhtiyati Tedbir Kararının Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İçin Verildiği - Satışa Engel Olduğu Kanaatine Varıldığı Takdirde Tedbirin Konuluş Tarihinin ve Alacağın İ.İ.K.nundaki İmtiyazlı Alacaklardan Olup Olmadığı Hususlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İhtiyati Tedbir Kararının Tazminat Davaları İçin Verildiği - Satışa Engel Olduğu Kanaatine Varıldığı Takdirde Tedbirin Konuluş Tarihinin ve Alacağın İ.İ.K.nundaki İmtiyazlı Alacaklardan Olup Olmadığı Hususlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
SATIŞ TALEBİ ( İhtiyati Tedbir Kararının İçeriği Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Sözü Edilen Yazısı ve İpotek Tarihlerinin İhtiyati Tedbir Kararı Tarihlerinden Önce Olması Hususları Birlikte Değerlendirilerek Satış Talebinin Reddi Kararının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
148Y11.HD20.6.2011E. 2009/15097 K. 2011/7433"ACENTELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI PRİM ALACAĞININ TAHSİLİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Başlatılan Takibe Yönelik İtirazın İptali - Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Hale Gelemeyeceği/Muaccel Hale Gelmemiş Bir Borç İçin de İcra Takibi Yapılamayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİBE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ ( Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Hale Gelemeyeceği - Muaccel Hale Gelmemiş Bir Borç İçin de İcra Takibi Yapılamayacağı )
MUACCELİYET İHBARI ( Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Hale Gelemeyeceği - Muaccel Hale Gelmemiş Bir Borç İçin de İcra Takibi Yapılamayacağı )
TEBLİGAT ( Asıl Borçlu Şirkete ve İpotek Verene Bir Muacceliyet İhbarı Keşidesine İlişkin İhtarname Gönderilmiş İse de İhtarname Asıl Borçlu ve İpotek Verene Tebliğ Edilmemiş 7201 S. Y'nın 35. Md.sine Göre Yapılmış Bir Tebligat da Bulunmadığı )"
148Y12.HD12.5.2011E. 2011/9985 K. 2011/9453"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE DAYALI TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İpotekli Taşınmaz Maliklerine Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği - Malikin de Borçlu Olarak Takip Talebinde ve Ödeme Emrinde Gösterildiğinin Kabulü Gerektiği )
İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKLERİNE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ ( Malikin de Borçlu Olarak Takip Talebinde ve Ödeme Emrinde Gösterildiğinin Kabulü Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesine Dayalı Takibin İptali İstemi/İpotekli Taşınmaz Maliklerine Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği - Malikin de Borçlu Olarak Takip Talebinde ve Ödeme Emrinde Gösterildiğinin Kabulü Gerektiği )"
148Y12.HD9.5.2011E. 2011/1168 K. 2011/8969"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Bayilik İlişkisinden Doğan Teminat İpoteğinden Dolayı Dava Açılıp Alacak Miktar Olarak Belirlenmeden Takibe Yapılmasının Usulsüz Olduğu - Alacaklı Kredi Kuruluşu Olmadığından İİK'nun 150 ve 68/b Maddelerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
BAYİLİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TEMİNAT İPOTEĞİ ( Dava Açılıp Alacak Miktar Olarak Belirlenmeden Takibe Yapılmasının Usulsüz Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )"
148Y19.HD5.5.2011E. 2011/2295 K. 2011/6187"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotek Veren ile İpotek Borçlusunun Farklı Kişiler Olması Halinde Hem İpotek Borçlusu Hem de Asıl Borçlu Hakkında Takibe Geçilmesi Gereği - Asıl Borçlu veya İpotek Borçlusundan Biri Hakkında Tahkim Şartı Uygulanmaması Halinde Diğeri Hakkında da Uygulanmayacağı )
İPOTEK VEREN İLE İPOTEK BORÇLUSUNUN FARKLI KİŞİLER OLMASI ( Aralarında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğu Her İkisi Hakkında da Takip Açılması Gereği - Tahkim Şartının İpotek Borçlusu veya İpotek Verenden Biri Hakkında Uygulanamaması Halinde Diğeri Hakkında da Uygulanmayacağı )
TAHKİM ŞARTI ( İpotek Borçlusu ve İpotek Verenden Biri Hakkında Uygulanamaması Halinde Diğeri Hakkında da Uygulanamayacağı - İpotek Veren ile İpotek Borçlusunun Farklı Kişiler Olması Halinde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Her İkisi Hakkında Birlikte Başlatılması Gereği )
TAKİPTEN ÖNCE MUACCELİYET İHBARI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Tahkim Şartı )"
148Y19.HD19.4.2011E. 2010/11623 K. 2011/5184"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Menfi Tespit Davası - Menfi Tespit Davasında İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu )
MENFİ TESPİT DAVASI ( İspat Külfetinin Alacaklıda Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
İSPAT KÜLFETİ ( Menfi Tespit Davasında İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu - İpotek Alacaklısı Olan Davalı İcra Takibine Konu Alacağını İspatla Yükümlü Olduğu )"
148Y12.HD1.4.2011E. 2010/33754 K. 2011/5240"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( Takibin İptali İstemi - Takibe Konu Taşınmazın Tüm Borçluların Muvafakatla Satıldığı ve İpotekli Takibin Konusunun Kalmadığının İleri Sürüldüğü/Alacaklı Vekilinin İddiası Değerlendirilerek Karar Verileceği)
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcra Takibi - Takibe Konu Taşınmazın Tüm Borçluların Muvafakatla Satıldığı ve İpotekli Takibin Konusunun Kalmadığının İleri Sürüldüğü/İddianın Değerlendirilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZIN MUVAFAKATLA SATILDIĞI İDDİASI ( Takibe Konu Taşınmazın Tüm Borçluların Muvafakatla Satıldığı ve İpotekli Takibin Konusunun Kalmadığının İleri Sürüldüğü/İddia Değerlendirilerek Karar Verileceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcra Takibi)"
148Y12.HD10.3.2011E. 2011/580 K. 2011/3176"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Takip Alacaklısının Rehin Alacağından Önce Gelen Alacak Bulunmadığı Anlaşıldığına ve İhale Bedeli de Alacak Miktarından Az Olduğuna Göre Alacaklı Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği )
İHALE BEDELİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Takip Alacaklısının Rehin Alacağından Önce Gelen Alacak Bulunmadığı Anlaşıldığına ve İhale Bedeli de Alacak Miktarından Az Olduğuna Göre Alacaklı Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği )
TAKİP ALACAKLISININ REHİN ALACAĞINDAN ÖNCE GELEN ALACAK BULUNMAMASI ( İhale Bedeli de Alacak Miktarından Az Olduğuna Göre Alacaklı Satış Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği )"
148Y19.HD9.3.2011E. 2010/7417 K. 2011/3013"MENFİ TESPİT / İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI ( Davalı Bankanın İpotek Akit Tablosu Nedeniyle Alacaklı Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetine Davalı Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılmak Suretiyle Alacağın Varlığının Saptanması Gerektiği )
BANKANIN İPOTEK AKİT TABLOSU NEDENİYLE ALACAKLI OLUP OLMADIĞI ( Belirlenmesi İçin Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetine Davalı Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılmak Suretiyle Alacağın Varlığının Saptanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Menfi Tespit-İpoteğin Fekki Davası - Davalı Bankanın İpotek Akit Tablosu Nedeniyle Alacaklı Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetine Davalı Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılmak Suretiyle Alacağın Varlığının Saptanması Gerektiği )"
148Y19.HD14.7.2010E. 2010/6765 K. 2010/8944"İPOTEK ( Dosyadaki 2 Ayrı İpotek Tablosundan Hangisinin Tapu Kütüğüne İşlenmiş Olduğu Sorulup İlkinin İşlenmiş Olması Halinde İpoteğin Davalının Kefilliğinin Teminatını da Kapsadığı Aksi halde Sadece Dava Dışı Borçlu Şirketin Borcunun Teminatı Olarak Verilmiş Olan 3. Kişi İpoteği Kabul Edileceği )
TEMİNAT ( Birden Fazla İpotek Akit Tablosunun Olması Durumunda Tapu Kütüğüne İşlenmiş Olanın Belirleneceği - İpoteğin Kefilliğin Teminatını Kapsayıp Kapsamadığının Tespiti/Aksi Halde 3. Kişi İpoteği Sayılacağı )"
148Y19.HD21.1.2010E. 2009/3193 K. 2010/573"İPOTEK ( Davacının Satın Aldığı Konut Üzerindeki İpoteği Bilerek Aldığı/İpotek Akit Tablosunda Satıcının Tüm Borçlarının İpotek Kapsamında Olduğunun Belirtildiği - Konut Kredisi Borcunun Bitmesiyle Fek Edilemeyeceği )
KONUT ÜZERİNDEKİ İPOTEK ( Konut Kredisi Borcunun Bitmesiyle Fek Edilemeyeceği/Menfi Tespit Davası - İpotek Akit Tablosunda Satıcının Tüm Borçlarının İpotek Kapsamında Olduğunun Belirtildiği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Satıcının Tüm Borçlarının İpotek Kapsamında Olduğunun Belirtildiği/Konut Kredisi Borcunun Bitmesiyle Fek Edilemeyeceği - Menfi Tespit Davası )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Satın Aldığı Konut Üzerindeki İpoteği Bilerek Aldığı/İpotek Akit Tablosunda Satıcının Tüm Borçlarının İpotek Kapsamında Olduğunun Belirtildiği - Konut Kredisi Borcunun Bitmesiyle Fek Edilemeyeceği/Davanın Reddi )"
148Y12.HD20.4.2009E. 2009/519 K. 2009/8423"KREDİ SÖZLEŞMESİNİN TEMİNATI İÇİN İPOTEK TESİS EDİLMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi Yapma Hakkı Kredi ve İpotek Alacaklısı Konumunda Olan Bankaya Ait Olduğu )
BANKANIN KREDİ ALACAĞINDAN DOĞAN HAKLARINI TEMLİK ETMEMESİ ( Etmediği Sürece Onun Dışında Başka Bir Kimse Böyle Bir Takip Yapamayacağı - Rücu Belgesine Dayanan Alacaklının Diğer Müteselsil Kefillere Hangi Miktarda Rücu Edebileceği Genel Mahkemede Görüleceği )
RÜCU BELGESİNE DAYANAN ALACAK ( Alacaklının Diğer Müteselsil Kefillere Hangi Miktarda Rücu Edebileceği Genel Mahkemede Görüleceği - Kredi Sözleşmesi )"
148Y12.HD2.3.2009E. 2009/2922 K. 2009/4208"İPOTEK ( İmar Kanunu Uyarınca İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğu - Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı/İİK. Md. 153/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN İPOTEK ( İİK. Md. 153/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı - Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenip Bulunmadığı - İmar Kanunu Uyarınca İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğu/İİK. Md. 153/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı )"
148Y11.HD9.7.2007E. 2006/8151 K. 2007/10454"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Asıl Borçlu İle Birlikte Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İcra Takibinden Önce Ödeme İstemi Tebliğ Edilmedikçe İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Olmayacağı )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( İpotek Akit Tablosu İçeriğinden Üst Sınır İpoteğinin Tesis Edildiği Anlaşıldığına Göre Limiti Aşacak Şekilde Faize Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Reddedilmesi Halinde Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
148Y12.HD16.3.2007E. 2007/2231 K. 2007/5038"YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( 148. Maddede Zikredilen Yetki 149. Maddede Yazılı Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını Kapsayan İpotek Tablosuna Dayanılarak Yapılan Takiplerin Dışında Kalan İpotekli Taşınmazların Paraya Çevrilmesi İçin Yapılan Takiplere Münhasır Olduğu )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( 148. Maddede Zikredilen Yetki 149. Maddede Yazılı Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını Kapsayan İpotek Tablosuna Dayanılarak Yapılan Takiplerin Dışında Kalan İpotekli Taşınmazların Paraya Çevrilmesi İçin Yapılan Takiplere Münhasır Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Takip Konusu Borcun Birden Fazla Borçlusu Bulunması Halinde Alacaklının Bunlardan Birisinin İkametgahının Bulunduğu Tüm Borçlular Hakkında İcra Takibi Yapabileceği )"
148Y11.HD22.1.2007E. 2005/13821 K. 2007/556"ACENTELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI CARİ HESAP ALACAĞININ TAHSİLİ ( İleride Vücut Bulacak Ana Borç İle Buna Eklenecek Faiz İcra Takip Giderleri İle Yanlarca Kararlaştırılan Diğer Fer'ileri Yani İpotekle Teminat Altına Alınan Toplam Borç Miktarının Bu Tür İpotekte Tarafların İpotek Tesis Edilirken Rızaları İle Tespit Edilen Bu Limiti Aşmasının Mümkün Olmadığı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotekle Teminat Altına Alınan Toplam Borç Miktarının Bu Tür İpotekte Tarafların İpotek Tesis Edilirken Rızaları İle Tespit Edilen Bu Limiti Aşmasının Mümkün Olmadığı )
ÜST SINIR / AZAMİ MEBLAĞ İPOTEĞİ ( İleride Vücut Bulacak Bir Alacağın Teminatı Olarak Tesis Edildiği İçin Bu Belirsizliğin İleride Getireceği Sorunları Önlemek Amacıyla Taşınmazın Bu Belirsiz Borca Azami Ne Miktar İçin Teminat Teşkil Edeceği İpotek Akit Tablosunda Geçecek Bir Limitle Belirleneceği )"
148Y12.HD16.6.2006E. 2006/9685 K. 2006/13072"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alacaklı Taraflar Arasındaki Akit Tablosunda Belirtilen İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Miktarını da Mahkemeden Almış Olduğu İlam İle Belirlediğinden Mahkeme İlamında Belirlenen Bu İpotek Bedeli Üzerinden Takip Yapılabileceği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Alacaklı Taraflar Arasındaki Akit Tablosunda Belirtilen İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Miktarını da Mahkemeden Almış Olduğu İlam İle Belirlediğinden Mahkeme İlamında Belirlenen Bu İpotek Bedeli Üzerinden Takip Yapılabileceği )
İPOTEK BEDELİ ÜZERİNDEN TAKİP ( Alacaklı Taraflar Arasındaki Akit Tablosunda Belirtilen İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Miktarını da Mahkemeden Almış Olduğu İlam İle Belirlediğinden Mahkeme İlamında Belirlenen Bu İpotek Bedeli Üzerinden Takip Yapılabileceği )
MAHKEME İLAMINDA BELİRLENEN İPOTEK ( Alacaklı Taraflar Arasındaki Akit Tablosunda Belirtilen İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Miktarını da Mahkemeden Almış Olduğu İlam İle Belirlediğinden Mahkeme İlamında Belirlenen Bu İpotek Bedeli Üzerinden Takip Yapılabileceği )"
148Y19.HD13.3.2006E. 2005/7476 K. 2006/2511"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotekli Taşınmaz Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse İhbarda Bulunulmadan Aleyhine Takip Yapılamayacağı - İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( İpotekli Taşınmaz Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse İhbarda Bulunulmadan Aleyhine Takip Yapılamayacağı )
İHBAR YAPILMASI GEREĞİ ( ( İpotekli Taşınmaz Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse İhbarda Bulunulmadan Aleyhine Takip Yapılamayacağı - İtirazın İptali )"
148Y19.HD30.11.2005E. 2005/10509 K. 2005/11867"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Takibe Dayanak Yapılan İpoteğin Azami Had ( Limit ) İpoteği Olduğu Gözetilmeden Davalının Bu Takip Dolayısıyla Limiti Aşan Borçtan da Sorumluluğuna Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( İpoteğin Azami Had ( Limit ) İpoteği Olduğu Gözetilmeden Davalının Bu Takip Dolayısıyla Limiti Aşan Borçtan da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
AZAMİ HAD İPOTEĞİ ( Gözetilmeden Davalının Bu Takip Dolayısıyla Limiti Aşan Borçtan da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )"
148Y13.HD1.7.2005E. 2004/18292 K. 2005/11340"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takibe Vaki İtiraz Nedeniyle )
İPOTEK TAKİBİ ( TMK'nu Uyarınca İpotekli Taşınmazın Maliki Taşınmazın Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Yapılmış Olmasına Bağlı Olması )
MUACCEL ALACAK OLMASI ( İpotek Alacaklısının Alacağının Muaccel Olabilmesi Yani Alacağın İcraen İpotekli Taşınmazın Malikinden İstenebilmesi için İpotekli Taşınmazın Malikinin Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması İpotek Alacaklısının Asıl Borçlu ile Birlikte İpotekli Taşınmazın Malikinden Alacağın İstenmiş Olmasının Gerekmesi )
İPOTEĞİN KALKMASI ( İpotekli Borcun Asıl Borçlusu Tarafından Ödenmiş Olması Halinde İpoteğin Kendiliğinden Kalkmış Olması )"
148Y11.HD9.5.2005E. 2004/8125 K. 2005/4761"AZAMİ MEBLAĞ İPOTEĞİ ( İpotek Akit Tablosunda Gösterilen Meblağla Sınırlı Sorumluluk - İpoteğin Fekki Davasında )
İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Üst Sınır İpoteğinde İpotek Akit Tablosunda Gösterilen Meblağla Sınırlı Sorumluluk - Limiti Aşan Faiz ve Diğer Fer'ilerin İpotek Kapsamı Dışında Kalacağı )
ÜST SINIR İPOTEĞİ NİTELİĞİ ( Alınacak Kredi Borçlarının Teminatı Olarak Tesis Edilen ve Belirli Bir Miktarla Sınırlı Sorumluluk Getiren İpotek - Limiti Aşan Fer'ilerin İpotek Kapsamı Dışında Kalacağı )
LİMİTLİ İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Bedeli Tevdi Edilmek Suretiyle - Doğacak Kredi Borçlarının Teminatı Olarak Tesis Edilen ve Belirli Bir Miktarla Sınırlı Sorumluluk Getiren İpotek )"
148Y19.HD8.7.2004E. 2003/7899 K. 2004/8143"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( İpotek Veren Taşınmaz Sahibine ve Asıl Borçluya Muacceliyet İhbarı Yapılmadan Takip Yapılamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte İpotek Veren Taşınmaz Sahibine ve Asıl Borçluya Muacceliyet İhbarı Yapılmadan Takip Yapılamayacağı )
MUACCELİYET İHBARI YAPILMASI ŞARTI ( Asıl Borçlu Olmayan İpotek Verene ve Asıl Borçluya İhbarda Bulunmadan Takibe Geçilememesi )
ASIL BORÇLU OLMAYAN İPOTEK VERENE VE ASIL BORÇLUYA İHBARDA BULUNMA ŞARTI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Geçilebilmesi İçin )"
148Y12.HD7.11.2003E. 2003/16972 K. 2003/21995"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Bankanın Yapacağı Takipte Taşınmazın Borçtan Limitle Sorumlu Olduğu Hallerde Bankanın Henüz Nakde Çevrilmemiş Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesini İsteyebilmesi-Satış ile İpoteğin Ortadan Kalkması Limit Dahilindeki Artan Bedelin Bankanın Hesabına Depo Edilmesi )
LİMİT İPOTEĞİ ( Taşınmazın Satışı ile İpoteğin Ortadan Kalkması Limit Dahilindeki Artan Bedelin Bankanın Hesabına Depo Edilmesi )
GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Alacaklı Bankanın Henüz Nakde Çevrilmemiş Teminat Mektubu ile İlgili Olarak Genel Haciz Yolu ile İcra Takibi Yapma Hakkının Olması )
GARANTİ SÖZLEŞMESİ ( Teminat Mektubu Veren Banka ile Muhatap Arasındaki Sözleşme Garanti Sözleşmesi Niteliğinde Olması )
TEMİNAT MEKTUBU ( Banka ile Muhatap Arasındaki Sözleşme Garanti Sözleşmesi Niteliğinde Olup Bankanın Sorumluluğu Fer'i Olmayıp Asıl Borçtan Bağımsız ve Asıl Olması-Bankanın Sadece Borçluya Ait Def'ileri Muhataba Karşı İleri Sürememesi )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Teminat Mektubu Veren Banka ile Muhatap Arasındaki Sözleşme Garanti Sözleşmesi Niteliğinde Olup Bankanın Sorumluluğu Fer'i Olmayıp Asıl Borçtan Bağımsız ve Asıl Olması-Bankanın Sadece Borçluya Ait Def'ileri Muhataba Karşı İleri Sürememesi )"
148Y12.HD9.5.2002E. 2002/8331 K. 2002/9689"MUAYYEN MEBLAĞ İPOTEĞİ ( Limit Üzerinde Takip Yapılamaması )
LİMİT ( Muayyen Meblağ İpoteğinde Limit Üzerinde Takip Yapılamaması )
İPOTEK ( Muayyen Meblağ İpoteğinde Limit Üzerinde Takip Yapılamaması )
TAKİBİN FERİLERİ ( Muayyen Meblağ İpoteğinde Limit Üzerinde Takip Yapılamaması-Takibin Ferilerinin de Bu Limit İçinde Olmasının Gerekmesi )"
148Y12.HD4.4.2002E. 2002/6460 K. 2002/6972"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Açılmadan İpotek Verene Karşı Takip Yapılamaması ve Asıl Borçlunun Sonradan Takibe Dahil Edilememesi )
ASIL BORÇLU HAKKINDA TAKİP YAPILMADAN SADECE İPOTEK VERENE KARŞI TAKİP YAPILAMAMASI ( Asıl Borçlunun Sonradan Takibe Dahil Edilememesi )
İPOTEK VERENE KARŞI YAPILAN TAKİP ( Asıl Borçlu Hakkında da Takip Yapılması Mecburiyeti - Asıl Borçlunun Sonradan Takibe Dahil Edilememesi )"
148Y12.HD7.2.2002E. 2002/1859 K. 2002/2487"İPOTEKLİ TAKİP ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadan Sadece İpotek Veren Hakkında İpotekli Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
KAMU DÜZENİ ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadan Sadece İpotek Veren Hakkında İpotekli Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması-Süresiz Şikayete Tabi Olması )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadan Sadece İpotek Veren Hakkında İpotekli Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması-Süresiz Şikayete Tabi Olması )"
148Y19.HD6.12.2001E. 2001/3746 K. 2001/8110"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
MAHKEMENİN YETKİSİNE İTİRAZ"
148Y13.HD16.3.2001E. 2001/578 K. 2001/2530"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Süre ve Limitle Sınırlı İpotekte Bu Süre İçinde Doğan Borç İçin Süre Dolduktan Sonra Yapılan )
SÜRE VE LİMİTLE SINIRLI İPOTEK ( Vadesinde Doğan Borç İçin Vadesinden Sonra Yapılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
LİMİT VE SÜREYLE SINIRLI İPOTEK ( Süresinde Doğan Borç İçin Sürenin Bitiminden Sonra Yapılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
TİCARİ DEFTER VE KAYITLARIN İNCELENMESİ VE TAMAMLAYICI YEMİN ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )
DEFTER VE KAYITLARIN İNCELENMESİ VE TAMAMLAYICI YEMİN ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )"
148Y13.HD16.3.2001E. 2001/528 K. 2001/2529"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Süre ve Limitle Sınırlı İpotekte Bu Süre İçinde Doğan Borç İçin Süre Dolduktan Sonra Yapılan )
SÜRE VE LİMİTLE SINIRLI İPOTEK ( Süresinde Doğan Borç İçin Sürenin Bitiminden Sonra Yapılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
LİMİT VE SÜREYLE SINIRLI İPOTEK ( Süresinde Doğan Borç İçin Sürenin Bitiminden Sonra Yapılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
TİCARİ DEFTER VE KAYITLARIN İNCELENMESİ VE TAMAMLAYICI YEMİN ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )
DEFTER VE KAYITLARIN İNCELENMESİ VE TAMAMLAYICI YEMİN ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )"
148Y19.HD25.5.2000E. 2000/2934 K. 2000/3967"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )
İHTİYATİ HACİZ ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )
İPOTEK ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )"
148Y12.HD24.2.1998E. 1998/1342 K. 1998/2071"ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Üçüncü Kişinin İpotek Vermesi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İPOTEK VERMESİ ( Zorunlu Takip Arkadaşlığı )
İHBAR ZORUNLULUĞU ( İpotek Veren Üçüncü Kişiye )
TAKİP ( İpotek Veren Üçüncü Kişiyi )"
148Y12.HD14.10.1997E. 1997/10286 K. 1997/10717"ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( İcra Takibinin Borçlu ve İpotek Veren 3. Kişiye Birlikte Yöneltilmesi ve Yürütülmesi Gereği )
TAKİP ( Zorunlu Takip Arkadaşlığı - İcra Takibinin Borçlu ve İpotek Veren 3. Kişiye Birlikte Yöneltilmesi ve Yürütülmesi Gereği )
İPOTEK VEREN 3. KİŞİ ( Zorunlu Takip Arkadaşlığı - İcra Takibinin Borçlu ve İpotek Veren 3. Kişiye Birlikte Yöneltilmesi ve Yürütülmesi Gereği )"
148Y12.HD15.2.1996E. 1996/2161 K. 1996/2330"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Tapu Siciline Gönderilen ve Müdürlükçe Onaylanan Kredi Sözleşmesinin Akit Tablosu Yerine Geçmesi )
TAPU SİCİLİNE GÖNDERİLEN VE MÜDÜRLÜKÇE ONAYLANAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İpotek Akit Tablosu Yerine Geçmesi )
TAŞINMAZI İPOTEK YÜKÜ İLE SATIN ALAN KİŞİ ( İpoteğin Karz İpoteği Niteliğinde Olması ve Borçluya Hesap Kat İhtarı Gönderilmiş Olması Durumunda Üçüncü Kişiye İcra Emri Gönderilebilmesi )
İCRA EMRİ ( İpoteğin Karz İpoteği Niteliğinde Olması ve Borçluya Hesap Kat İhtarı Gönderilmiş Olması Durumunda Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Kişiye İcra Emri Gönderilebilmesi )"
148Y12.HD19.9.1995E. 1995/11127 K. 1995/11590"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Yetki )
YETKİ ( İpotek Akit Tablosuna Dayalı Takiplerde )
İPOTEK AKİT TABLOSUNA DAYALI TAKİP ( Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı Taşıyan )"
148Y12.HD16.1.1995E. 1994/16968 K. 1995/12"ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Takipte Süre )
TAKİBE İTİRAZ ( Üst Sınır İpoteği )"
148Y19.HD15.12.1993E. 1992/10081 K. 1993/8614"TAZMİNAT DAVASI ( İpotekle Temin Edilmiş Olan Alacaklar - İpoteğin Paraya Çevrilmesi )
İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR ( Borçlu Hakkında Yapılan Takip - Müteselsil Kefil )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alacağın Tümü Üzerinde Müteselsil Kefiller Aleyhine Takip )
İPOTEK ( Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takibin Sonucunun Beklenmemesi )"
148Y12.HD23.11.1993E. 1993/13380 K. 1993/18409"SORUMLULUK ( Üst Sınır İpoteğinde )
ÜST SINIR İPOTEĞİNDE SORUMLULUK ( Limitle Sınırlı Olacağı )
LİMİTLE SORUMLULUK ( Üst Sınır İpoteğinde )"
148Y12.HD30.9.1993E. 1993/9903 K. 1993/14417"KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMAYAN ŞİKAYETLER ( Süreye Tabi Olduğu )
SÜREYE TABİ ŞİKAYET ( İpotek Akit Tablosu Örneğinin Takip Talebine Eklenmemesi )
İPOTEK AKİT TABLOSUNUN ÖRNEĞİNİN TAKİP TALEPNAMESİNE EKLENMESİ ( Zorunlu Değil )"
148Y12.HD14.6.1993E. 1993/4123 K. 1993/10678"ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Alacağın İpotek Miktarından Fazla Olması )
ALACAĞIN İPOTEK SINIRINI AŞMASI ( Artan Miktarın Takip Usulü )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Üst Sınır İpoteği )"
148Y12.HD21.9.1992E. 1992/9730 K. 1992/10534"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Muhatapları )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDA TARAF OLMAYAN KİŞİ ( Takibe Maruz Bırakılamaması )
TARAF OLMAYAN KİŞİYE TAKİP ( İpotek Akit Tablosunda )"
148Y11.HD11.11.1991E. 1990/3749 K. 1991/5949"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın Başkasına Geçmiş Olması Halinde Eski Malike Karşı Takip Yapılamaması )
TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİ ( Eski Malike Karşı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamaması )
ESKİ MALİKE KARŞI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAMASI ( İpotekli Taşınmazın Devri )"
148Y12.HD18.4.1990E. 1989/11775 K. 1990/4609"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE YETKİ SÖZLEŞMESİ
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip )"
148Y12.HD15.2.1990E. 1990/1427 K. 1990/1279"GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİ
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Limiti Kadar Ödeme Yapılması )"
148Y12.HD19.9.1988E. 1987/12500 K. 1988/9798"İPOTEK LİMİTİ DIŞINDA KALAN BORCA İTİRAZ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotek Limiti Dışında Kalan Borca İtiraz )"
148Y11.HD28.6.1983E. 1983/3320 K. 1983/3395"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Yasaları Gereği Özel Takip İmkanına Sahip Bankalar - Genel Hükümlere Göre de İpoteğin Paraya Çevrilmesi İçin Takip Yapabilecekleri )
İCRA TAKİBİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla - Alacaklı Bankanın Özel Kanununa Göre Veya Genel Hükümlere Göre Takip Yapabileceği )
BANKANIN İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YAPMASI ( Bankanın Özel Kanununa Göre Veya Genel Hükümlere Göre Takip Yapabileceği )
TAKİBİN ÖZEL ŞEKİLDE DE YAPILABİLMESİ ( Yasaları Gereği Özel Takip İmkanına Sahip Bankalar - İpoteğin Paraya Çevrilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yasaları Gereği Özel Takip İmkanına Sahip Bankalar - Genel Hükümlere Göre de Takip Yapabilecekleri )"
148Y12.HD28.1.1974E. 1973/12857 K. 1974/653"MÜFLİSİN BORCU İÇİN üÇÜNCÜ ŞAHSIN VERDİĞİ REHİN
İFLAS MASASININ KAPSAMI
TAKİBİN DÜŞMESİ ( Üçüncü Şahsın Verdiği Rehnin Sattırılmaması )"
148Y12.HD12.11.1971E. 1971/10604 K. 1971/11415"İPOTEK BELGESİ ( Alacağın Paraya Çevrilmesinde İncelenme Zorunluluğu )
İPOTEKLİ ALACAĞIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler )"
148YHGK27.3.1971E. 1969/542 K. 1971/197"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Yetki )
YETKİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Mahiyetine Göre Başvurulabilecek Takip Şekli )
İLAMLI İCRA ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarı İhtiva Etmesi )"
148YHGK10.5.1969E. 1969/473 K. 1969/559"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Yetki )
YETKİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarı İhtiva Edip Etmemesine Göre Takibin Şekli )
İLAMLI TAKİP ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarı İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması )
İLAM HÜKMÜNDE BELGELER ( İpotek Akit tablosu )"
148Y12.HD8.1.1968E. 1967/102 K. 1968/46"İCRA EMRİ - ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ŞARTLARI
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İcra Emri Gönderilmesi )
ŞİKAYET ( İcra Emri - Ödeme Emri )"

Madde 149

YARGITAY

149Y12.HD9.11.2017E. 2017/4775 K. 2017/13943"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İpotek Veren Şikayetçi Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Başlatıldığı/İİK'nun 149. Maddesine Göre Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunan Asıl Borçluya Takibin Yöneltilmemiş Olmasının Takibin İptalini Gerektirdiği - Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinden veya Sebepsiz Sürüncemede Bırakılmasından Dolayı Her Zaman Şikâyet Olunabileceği )
EMREDİCİ DÜZENLEME ( İpotek Veren Şikayetçi Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Başlatılmış Olup Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunan Asıl Borçluya Takibin Yöneltilmediği - Borçlunun Üçüncü Kişilerin ve Kamunun Menfaatini Korumak İçin Konulmuş "Amir Hükümlere" Aykırı Olarak Yapılmış İşlemlerin Kamu Düzenine Aykırı Olduğu/Bu İşlemler İçin Her Zaman Şikayet Yoluna Gidilebileceği/Mahkemece 2004 S.K. Md. 149'daki Emredici Düzenleme Uyarınca Şikayetin Kabulüyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
149Y8.HD30.10.2017E. 2016/13825 K. 2017/14004"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Bozma İlamına Uyulduğu Halde Bozma Gereğinin Yerine Getirilmediği - Bozma İlamında Taraflardan Sorularak Dosyaya Celp Edilmiş Banka Faiz Oranlarından Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranlarının Tespit Edilip Hesaplamada Dikkate Alınacağının Açıklandığı/Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Takip Tarihine Kadar İstenebilecek Faiz Miktarının Hesaplanması İçin Dosyanın Bilirkişiye Tevdiine ve Anılan Hesaplamaya Göre Sonuca Gidilmesi Doğru Olmadığından Kararın Bozulacağı )
BOZMA İLAMINA UYULMASI ( Bozma Gereğinin Yerine Getirilmediği - Bozma İlamında Taraflardan Sorularak Dosyaya Celp Edilmiş Banka Faiz Oranlarından Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranlarının Tespit Edilip Hesaplamada Dikkate Alınacağının Açıklandığı/Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Takip Tarihine Kadar İstenebilecek Faiz Miktarının Hesaplanması İçin Dosyanın Bilirkişiye Tevdiine ve Anılan Hesaplamaya Göre Sonuca Gidilmesi Doğru Olmadığından Kararın Bozulacağı )
FAİZ HESAPLAMASI ( Bozma İlamında Taraflardan Sorularak Dosyaya Celp Edilmiş Banka Faiz Oranlarından Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranlarının Tespit Edilip Hesaplamada Dikkate Alınacağının Açıklandığı - Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Takip Tarihine Kadar İstenebilecek Faiz Miktarının Hesaplanması İçin Dosyanın Bilirkişiye Tevdiine ve Anılan Hesaplamaya Göre Sonuca Gidilmesi Doğru Olmadığından Kararın Bozulacağı )"
149Y12.HD21.9.2017E. 2016/19345 K. 2017/11207"HESAP KAT İHTARNAMESİNDEKİ MİKTAR ( Kesinleşmiş Olmakla Alacak Miktarına Yönelik İddiaların İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesinin Mümkün Olmadığı - Ancak İİK'nun 149/A Md. Göndermesi İle Uygulanması Gereken Aynı Kanunun 33/1-2. Md.sine Göre İtfa ve İmhal Sebebiyle İcranın Geri Bırakılması Talep Edilebileceği )
ADKİ FAİZ / TEMERRÜT FAİZİ ( İtiraz Edilmeksizin Kesinleşen Hesap Kat İhtarnamesinin Düzenlendiği Tarihten Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar İşleyen Akdi Faiz İle Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İşleyen Temerrüt Faiz Miktarı Ayrıca İşleyecek Faiz Oranı Şikayet Konusu Yapabileceği )
ŞİKAYET ( İtiraz Edilmeksizin Kesinleşen Hesap Kat İhtarnamesinin Düzenlendiği Tarihten Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar İşleyen Akdi Faiz İle Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İşleyen Temerrüt Faiz Miktarı Ayrıca İşleyecek Faiz Oranı ve Varsa Sair Şikayetler İnceleneceği )"
149Y12.HD2.5.2017E. 2017/2090 K. 2017/6916"TAKİBİN TALİKİ VEYA İPTALİ İSTEMİ ( Takip Dayanağı İpotek Üst Sınır İpoteği Niteliğinde Olup Alacaklı ve Borçlular Arasında Cari Hesap veya İşleyen Nakdi veya Gayrinakdi Bir Kredi İlişkisi Bulunmadığı Gibi Alacaklının da Kredi Veren Kuruluş Niteliğini Haiz Olmadığı/İcra Emri Gönderilmesine Olanak Tanıyan Maddenin Uygulanma Yeri Bulunmadığı - İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı/Alacaklı Tarafından İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılması Usulsüz Olup İcra Emrinin İptali Gerektiği )
ÜST SINIR ( LİMİT ) İPOTEĞİ ( Niteliğinde Olup Alacaklı ve Borçlular Arasında Cari Hesap veya İşleyen Nakdi veya Gayrinakdi Bir Kredi İlişkisi Bulunmadığı Gibi Alacaklının da Kredi Veren Kuruluş Niteliğini Haiz Olmadığı/İcra Emri Gönderilmesine Olanak Tanıyan Maddenin Uygulanma Yeri Bulunmadığı - İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı/Alacaklı Tarafından İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılması Usulsüz Olup İcra Emrinin İptali Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN İLAMLI TAKİP ( Takip Dayanağı İpotek Üst Sınır İpoteği Niteliğinde Olup Alacaklı ve Borçlular Arasında Cari Hesap veya İşleyen Nakdi veya Gayrinakdi Bir Kredi İlişkisi Bulunmadığı Gibi Alacaklının da Kredi Veren Kuruluş Niteliğini Haiz Olmadığı/İcra Emri Gönderilmesine Olanak Tanıyan Maddenin Uygulanma Yeri Bulunmadığı - İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı/Alacaklı Tarafından Bu Yolla Takip Yapılması Usulsüz Olup İcra Emrinin İptali Gerektiği )"
149Y12.HD26.4.2017E. 2016/28044 K. 2017/6539"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİP ( İhalenin Feshi Şikayeti - İcra Hukuk Mahkemesi'nin Dosyasına Konu Talebin ve Temyiz Konusunun Şikayet mi Yoksa İcranın Geri Bırakılması mı Olduğunun Tespit Edileceği/İ.İ.K.'nın 16-18. Md. Kapsamında Şikayet İse Temyiz İsteminin Satışı Durduracağı )
SATIŞIN DURMASI ( İstem İcranın Geri Bırakılması Değil de İ.İ.K.'nın 16-18. Md. Kapsamında Şikayet İse Genel Kural Olan İ.İ.K.'nın 364/3. Md. Uyarınca Temyiz İsteminin Satışı Durduracağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Başlatılan Takipte İhalenin Feshi Şikayeti )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi - Temyiz Talebinin Satışın Durdurulması Sonucunu Doğurması Yönünden Takip Konusu Alacağın %15 Oranında Teminat Yatması Gerekip Gerekmediğinin ve "Satışın Yapılmasına Dair Kararın Kaldırılmasına" Dair Mahkeme Kararının Birlikte Değerlendirileceği )"
149Y12.HD26.4.2017E. 2016/28014 K. 2017/6523"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Takibin ve İcra Emrinin İptali İstemi - İhtarnamenin Krediyi Kullanan Asıl Borçlu Şirkete Tebliğ Edildiği/İhtarnameye 8 Gün İçinde İtiraz Edilmediğinden Alacağın Kesinleştiği/Borçlunun Ancak İtfa ve İmhal İddiasında Bulunabileceği/Şikayetin Reddedileceği )
TAKİBİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla - Taşınmazlarını İpotek Veren Şikayetçiler Yönünden İpotekli Taşınmazın Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN TAŞINMAZ MALİKİ ( Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu/İhbar Koşulunun Gerçekleştiği/İpotek Veren Şikayetçilerin Sadece İtfa ve İmhal İddiasında Bulunabilecekleri - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin ve İcra Emrinin İptali İstemi )"
149Y12.HD17.4.2017E. 2016/28007 K. 2017/5901"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Verilen Süre İçinde Alacaklı Tarafından Ek Takip Talebi Düzenlenerek Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi Halinde Bu Konudaki Şikayetin Reddine Verilen Kesin Sürede Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmemesi Halinde İse Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunan Asıl Borçluya Takibin Yöneltilmediği - Alacaklıya Ara Kararla Kesin Süre Verilmesi Verilen Süre İçinde Alacaklı Tarafından Ek Takip Talebi Düzenlenerek Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi Halinde Bu Konudaki Şikayetin Reddi Gerektiği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( İpotek Verenler Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Başlatıldığı - Ancak Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunan Asıl Borçluya Takibin Yöneltilmediği/Yasa Hükmüne Aykırı Olan Bu Eksikliğin Mahkemece Resen Nazara Alınması Gerektiği )
DAVA DİLEKÇESİNDE TARAFIN EKSİK GÖSTERİLMESİ ( Kabul Edilebilir Bir Yanılgıya Dayandığından Alacaklı Tarafça Talepte Bulunulduğu Takdirde Mahkemece Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi İçin Alacaklıya Ara Kararla Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali )
KESİN SÜRE ( Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi İçin Alacaklıya Ara Kararla Kesin Süre Verilmesi Alacaklı Tarafından Ek Takip Talebi Düzenlenerek Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi Halinde Bu Konudaki Şikayetin Reddi Kesin Sürede Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmemesi Halinde Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
149Y12.HD9.3.2017E. 2016/32300 K. 2017/3480"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İpotek Konut Kredisi Dışında Genel Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacağı da Teminat Altına Aldığından Takibin Konut Kredisi Alacağı Yönünden Kısmen İptali Halinde Bu Kredi Alacağının Teminatsız Kalması Sonucunun Ortaya Çıktığı - İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İKRARI ( Alacağın Tüketici Kredisi Niteliğindeki Konut Kredisi Olması ve İpotek Alacağının Varlığı Miktarı ve Muaccel Olup Olmadığı Tüketici Kanununa Tabi Olmakla Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediğinden Bu Tür Bir İpoteğe Dayalı Olarak İlamlı Takip Yapılamayacağı )
İPOTEK HAKKININ BÖLÜNMEZLİĞİ ( Takip Konusu İpotek Konut Kredisi Dışında Genel Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacağı da Teminat Altına Aldığı - İpotek Hakkının Bölünmezliği İlkesi Karşısında İcra Emrinin Tamamının İptal Edilerek Yerine Ödeme Emri Çıkarılması Gerektiği )"
149Y12.HD1.3.2017E. 2016/30194 K. 2017/2935"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin Kamu Düzenine Aykırı Olması İptali İstendiği - İstem Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin İsabetsizliği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI KAPSAMINDA VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Aleyhe Yapılan İcra Takibinin Kamu Düzenine Aykırı Olması İptali İstemi - Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin Doğru Olmadığı/İstemin Süresiz Şikayete Tabi Olduğunun Gözetileceği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi - Şikayetin İ.İ.K.'Nun 16/2. Md. Kapsamında Süresiz Şikayete Tabi Olduğu Gözetilerek İşin Esasının İnceleneceği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK / SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi - İstem Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )"
149Y12.HD19.1.2017E. 2016/8815 K. 2017/658"TAKİBİN İPTALİ (İpotek Akit Tablosunda Yer Almadığından Kendisine İcra Emri Gönderilemeyeceği İddiasına Dayalı - Borçlu Şirketin İpotek Akit Tablosunda Yer Almadığı ve Borçlu Şirketin Kullandığı Borç Nedeniyle Alacaklı Lehine İpotek Tesis Edilmediğinden Şikayetçi Şirketin İcra Takibinde Borçlu Olarak Gösterilmesinin İİK. Md.149/1 Hükmüne Aykırı Olduğu/Mahkemece Şikayetin Kabulü İle Şikayetçi Hakkındaki Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
İPOTEK AKİT TABLOSUNDA YER ALINMADIĞINDAN İCRA EMRİ GÖNDERİLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE TAKİBE İTİRAZ (Borçlu Şirketin İpotek Akit Tablosunda Yer Almadığı ve Borçlu Şirketin Kullandığı Borç Nedeniyle Alacaklı Lehine İpotek Tesis Edilmediğinden Şikayetçi Şirketin İcra Takibinde Borçlu Olarak Gösterilmesinin İİK. Md.149/1 Hükmüne Aykırı Olduğu/Mahkemece Şikayetin Kabulü İle Şikayetçi Hakkındaki Takibin İptaline Karar Verileceği)"
149Y12.HD18.1.2017E. 2016/22758 K. 2017/561"LİMİT İPOTEĞİNE DAYALI OLARAK İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında 2004 S.K.'nın 150/ı Maddesinde Açıklanan Koşullarda Cari Hesap ve Kredi İlişkisi Söz Konusu Olmadığı/İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Bu Husus Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Re'sen Gözetilerek İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Taraflar Arasında 2004 S.K.'nın 150/I Maddesinde Açıklanan Koşullarda Cari Hesap ve Kredi İlişkisi Söz Konusu Olmadığı/İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı - Limit İpoteğine Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı )
İPOTEK AKİT TABLOSUNUN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ PARA BORCUNU İHTİVA ETMESİ ( Limit İpoteğine Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Ve Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Halinde Borçluya İcra Emri Gönderileceği )
ÜST SINIR İPOTEĞİNE DAYALI İCRA TAKİBİ ( Alacaklılar ve Borçlu Arasında Cari Hesap veya Kısa Orta ve Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Nakdi veya Gayrinakdi Bir Kredi İlişkisi Bulunmadığı - Alacaklının da Kredi Veren Kuruluş Niteliğini Haiz Olmadığı/Taraflar Arasında 2004 S.K.'Nın 150/ı Maddesinde Açıklanan Koşullarda Cari Hesap ve Kredi İlişkisi Söz Konusu Olmadığından İcra Emri Gönderilemeyeceği )"
149Y12.HD16.1.2017E. 2016/22989 K. 2017/371"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Doğmuş ve Doğacak Borçlarından Dolayı Birinci Derecede Limit "Üst Sınır" İpoteği Tesis Olunduğu - Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Dışındaki Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilere Yönelik Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Alacaklı Tarafından Takip Yapılamayacağı )
BİRİNCİ DERECEDE ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Takibin İptali İstemi - Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Dışındaki Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilere Yönelik Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Alacaklı Tarafından Takip Yapılamayacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TAKİPTEN EVVEL SATIN ALINMASI ( İpotekle Yükümlü Olarak 3.Kişi Tarafından Satın Alındığı/Alacaklı Tarafından Asıl Borçlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip Başlatıldığı - Ancak Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunan 3. Kişi Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılmadığı/Şikayetin Kabulü ile Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Taşınmazın Takipten Evvel İpotekle Yükümlü Olarak 3.Kişi Tarafından Satın Alındığı/Alacaklı Tarafından Asıl Borçlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip Başlatıldığı - Ancak 3. Kişi Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılmadığı/Şikayetin Kabulü ile Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
149Y8.HD26.12.2016E. 2015/901 K. 2016/17445"İLAMA AYKIRI OLARAK FAZLA FAİZ TALEP EDİLDİĞİ İDDİASI İLE İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Avans Faiz Oranlarına Göre Faizin Hesaplanması Gerektiği - Denetime Açık Olmayan Oranlarla ve Takip Tarihi Olarak Yanlış Tarih Alınarak Hazırlanan Bilirkişi Raporu İle Sonuca Gidilemeyeceği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Paranın Ödenmesinde Temerrütte Düşen Borçlunun Sözleşme İle Aksi Kararlaştırılmadıkça Geçmiş Günler İçin 3095 S.K. 1. Maddede Belirlenen Orana Göre Temerrüt Faizi Ödemeye Mecbur Olduğu - TCMB'nin Önceki Yılın 31 Aralık Günü Kısa Vadeli Avanslar İçin Uyguladığı Faiz Oranı Bu Miktardan Fazla İse Arada Sözleşme Olmasa Bile Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Bu Oran Üzerinden İstenebileceği )"
149Y12.HD1.12.2016E. 2016/17167 K. 2016/24714"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Üzerine Hiçbir Takip Yapılamayacağı Başlamış Takiplerin de Duracağı/Asıl Borçlu İle İpotek Veren Arasında Zorunlu Takip Arkadaşlığının Bulunduğu - Asıl Borçlu Hakkında Verilen Tedbir Kararının Hem Söz Konusu Kararın Niteliği Hem de Zorunlu Takip Arkadaşlığı Nedeniyle İpotekli Taşınmaz Maliki Yönünden Sonuç Doğuracağı/ Borçluların Şikayetinin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME TEDBİRİ ( Borçlu Aleyhine Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı Başlamış Takiplerin de Duracağı - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Başlatılabileceği Ancak Muhafaza Tedbirleri Alınamayacağı Rehinli Malın Satışın Gerçekleştirilemeyeceği/Asıl Borçlu İle İpotek Veren Arasında Zorunlu Takip Arkadaşlığının Bulunduğu - Tedbir Kararının İpotekli Taşınmaz Malikini de Etkileyeceği/Şikayetin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDBİR KARARINDAN SONRA SATIŞ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Üzerine Hiçbir Takip Yapılamayacağı Başlamış Takiplerin de Duracağı/ Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Başlatılabileceği Ancak Muhafaza Tedbirleri Alınamayacağı Rehinli Malın Satışın Gerçekleştirilemeyeceği - Asıl Borçlu İle İpotek Veren Arasında Zorunlu Takip Arkadaşlığının Bulunduğu - Tedbir Kararının İpotekli Taşınmaz Malikini de Etkileyeceği/Şikayetin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verileceği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Asıl Borçlu İle İpotek Veren Arasında Bulunduğu/Asıl Borçlu Hakkında Verilen Tedbir Kararının Hem Söz Konusu Kararın Niteliği Hem de Zorunlu Takip Arkadaşlığı Nedeniyle İpotekli Taşınmaz Maliki Yönünden Sonuç Doğuracağı - Borçluların Şikayetinin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi İstemi )"
149Y12.HD27.9.2016E. 2016/18646 K. 2016/19929"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Duruşma Açılarak Alacaklı Tarafça Talepte Bulunulduğu Takdirde İpotek Borçlularının Takibe Dahil Edilmesi İçin Alacaklıya Kesin Süre Verilmesi ve Bu Süre İçerisinde Ek Takip Talebi Düzenlenerek Takibin İpotek Borçlularına Yöneltilmesi Verilen Kesin Süre İçinde Takibin İpotek Borçlusuna Yöneltilmemesi Halinde İse Takibin İptali Gerektiği )
KESİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ( Alacaklı Tarafça Talepte Bulunulduğu Takdirde İpotek Borçlularının Takibe Dahil Edilmesi İçin Alacaklıya Kesin Süre Verilmesi ve Bu Süre İçerisinde Ek Takip Talebi Düzenlenerek Takibin İpotek Borçlularına Yöneltilmesi Verilen Kesin Süre İçinde Takibin İpotek Borçlusuna Yöneltilmemesi Halinde İse Takibin İptali Gerektiği - İcra Emrinin İptali İstemi )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( İcra Emrinin İptali İstemi - Duruşma Açılarak Alacaklı Tarafça Talepte Bulunulduğu Takdirde İpotek Borçlularının Takibe Dahil Edilmesi İçin Alacaklıya Kesin Süre Verilmesi ve Bu Süre İçerisinde Ek Takip Talebi Düzenlenerek Takibin İpotek Borçlularına Yöneltilmesi Verilen Kesin Süre İçinde Takibin İpotek Borçlusuna Yöneltilmemesi Halinde İse Takibin İptal Edileceği )"
149Y12.HD24.6.2016E. 2016/10752 K. 2016/17793"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Devrede İpotekli Alacağa Karşılık Tahakkuk Etmiş İtfa Sebebiyle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibinde de Uygulanması Gereken Aynı Kanun'un 33/2. Md. Uyarınca İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Devrede İpotekli Alacağa Karşılık Tahakkuk Etmiş İtfa Sebebiyle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibinde de Uygulanması Gereken Aynı Kanun'un 33/2. Md. Uyarınca İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )
BORCUN TAMAMEN ÖDENMESİ ( Toplam Borç Miktarının İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Devrede Tamamen Ödendiği ve İpotekli Alacağın Bu Suretle Sona Erdiği - İpotekli Alacağa Karşılık Tahakkuk Etmiş İtfa Sebebiyle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibinde de Uygulanması Gereken Aynı Kanun'un 33/2. Md. Uyarınca İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )"
149Y12.HD10.5.2016E. 2016/824 K. 2016/13716"KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( Asıl Borçlu Temerrüde Düşünce İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Geçilip İİK. Md. 149 Uygulanamayarak Borçluya İcra Emri Gönderilemeyeceği - İcra Mahkemesine Yapılacak Başvurular Süresiz Şikayete Tabi Olup Şikayetin Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı )
İPOTEĞE DAYALI ALACAĞIN TAKİBİ ( Konut Kredisi Sözleşmesine Dayalı Alacak - Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı Muaccel Olan Borç Miktarının ve Faizinin Yapılan Özel Sözleşmelerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Koşullarında Değerlendirilmesi Gerektiği )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KOŞULLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK BORÇ ( Konut Kredi Sözleşmesinden Doğan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İİK. Md. 149 Kapsamında İcra Emri Gönderilemeyeceği - Bu Sebeple İcra Mahkemesine Yapılacak Başvuruların Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
YARGILAMA GEREKTİREN TAKİP ( Konut Kredisi Sözleşmesi'nden Doğan Alacağın Varlık ve Miktarı 4077 S.K. Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından İlam Alınmadan Takip Başlatılamayacağı - Asıl Borçlu Temerrüde Düşünce İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )"
149Y12.HD10.5.2016E. 2016/8150 K. 2016/13705"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İpoteğin Tüketici Kredisi Alacağının Teminatı Olarak Düzenlendiği/İpotek Alacağının Varlığı Miktarı ve Muaccel Olup Olmadığı Tüketici Kanunu'na Tabi Olduğu/Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediği/İlamlı Takip Yapılamayacağı/İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği - Şikayet )
TÜKETİCİ KREDİSİ NEDENİYLE İPOTEK ( İpotek Alacağının Varlığı Miktarı ve Muaccel Olup Olmadığı Tüketici Kanunu'na Tabi Olduğu/Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediği/İlamlı Takip Yapılamayacağı/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Yapılabileceği - Şikayet )
ŞİKAYET ( İpoteğin Tüketici Kredisi Alacağının Teminatı Olarak Düzenlendiği/Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediği/Bu Tür İpoteğe Dayalı İlamlı Takip Yapılamayacağı/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Yapılabileceği/Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı/İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takibin İptali )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İcra Emri Tebliğinin T.K'nun 21/1 Md. Uyarınca Yapıldığı/Muhatabın "Dışarıda" Olduğunun Belirtildiği/Tevziat Saatinden Sonra Dönüp Dönmeyeceğinin Belirtilmediği/Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takibin İptali İstemi/Şikayet )"
149Y12.HD5.5.2016E. 2016/7929 K. 2016/13369"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İPOTEK MALİKİ VE ASIL BORÇLULAR ALEYHİNE BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Usulsüz Tebliğat Yapıldığı İddiası - Mahkemece İcra Emri Gönderilmesi Koşulları Oluşması İçin Hesap Kat İhtarnamesinin Borçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği İncelenmesi Gereği )
HESAP KAT İHTARNAMESİ ( Yerel Mahkemece İcra Emri Gönderilmesi Koşulları Oluşması İçin Hesap Kat İhtarnamesinin Borçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği İncelerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Usulüne Uygun Tebliğat Yapılıp Yapılmadığının Karar Mahallinde İncelenmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİĞAT İDDİASI ( Mahkemece İcra Emri Gönderilmesi Koşulları Oluşması İçin Hesap Kat İhtarnamesinin Borçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği İncelerek Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği - Genel Kredi Sözleşmesine Dayalı Olarak İpotek Maliki ve Asıl Borçlular Aleyhine Başlatılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin İptali Talebi )"
149Y12.HD3.5.2016E. 2016/736 K. 2016/13082"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİPTE SATIŞ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İcranın Geri Bırakılması Hakkındaki Talebi Reddeden İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu veya Üçüncü Şahısın Takip Konusu Alacağın Yüzde Onbeşi Nispetinde Teminat Yatırmadığı Takdirde Satışın Durmayacağı - Borçlunun Satış Kararının İptali Talebinin Reddedileceği )
SATIŞ KARARININ İPTALİ ( İcranın Geri Bırakılması Hakkındaki Talebi Reddeden İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu veya Üçüncü Şahısın Takip Konusu Alacağın Yüzde Onbeşi Nispetinde Teminat Yatırmadığı Takdirde Satışın Durmayacağı - Borçlunun Satış Kararının İptali Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ ( İcra Mahkemesince Verilen Takip Hukukuna Müteallik Kararların Temyizinin Satıştan Başka İcra Muamelelerini Durdurmayacağı - İtirazın İptaline İlişkin Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi ve Karara Bağlanması Nedeniyle Bu Kapsamda Olmadığının Kabul Edileceği )"
149Y12.HD2.5.2016E. 2016/5348 K. 2016/12767"TAKİBİN İPTALİ (Asıl Borçlu ve İpotek Veren Sıfatlarının Aynı Kişide Birleşmesi Sebebiyle Borçlu Olarak Bir Kişinin Taraf Gösterilmesinde Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı Halde Diğer Şahsın Takipte Taraf Gösterilmediği Gerekçesi İle Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
ASIL BORÇLU VE İPOTEK VEREN SIFATININ AYNI KİŞİDE BİRLEŞMESİ (Sebebiyle Borçlu Olarak Bir Kişinin Taraf Gösterilmesinde Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı - Diğer Şahsın Takipte Taraf Gösterilmediği Gerekçesi İle Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu)
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI (Takibin İptali - Asıl Borçlu ve İpotek Veren Sıfatlarının Aynı Kişide Birleşmesi Sebebiyle Borçlu Olarak Bir Kişinin Taraf Gösterilmesinde Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı/Diğer Şahsın Takipte Taraf Gösterilmemesinin İptal Nedeni Sayılamayacağı)"
149Y12.HD7.4.2016E. 2016/7510 K. 2016/10376"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle İİK'nun 68. Md.sindeki Esaslara Göre İncelenerek Borçlunun Kayıtsız Şartsız Borç İkrarında Bulunduğu Sonucuna Varılır İse Borçlunun Varsa İİK'nun 68. Md.sinde Yazılı Belgelerle Yaptığı Ödemelerin Borçtan Mahsup Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcra Takibi - Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle İİK'nun 68. Md.sindeki Esaslara Göre İncelenerek Borçlunun Kayıtsız Şartsız Borç İkrarında Bulunduğu Sonucuna Varılır İse Borçlunun Varsa İİK'nun 68. Md.sinde Yazılı Belgelerle Yaptığı Ödemelerin Borçtan Mahsup Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇTAN MAHSUP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcra Takibi/İtirazın Kaldırılması İstemi - Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle İİK'nun 68. Md.sindeki Esaslara Göre İncelenerek Borçlunun Kayıtsız Şartsız Borç İkrarında Bulunduğu Sonucuna Varılır İse Borçlunun Varsa İİK'nun 68. Md.sinde Yazılı Belgelerle Yaptığı Ödemelerin Borçtan Mahsup Edilerek Karar Verileceği )"
149Y12.HD4.4.2016E. 2015/32934 K. 2016/9707"YETKİ İTİRAZI (Alacaklı Tarafından İİK. 150/ı Maddesi Göndermesi İle Aynı Kanunun 149.Maddesine Göre İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi Yapılarak Borçlulara İcra Emri Tebliğ Edildiğine Göre İİK'nun 34.Maddesi Uyarınca Yetki İtirazının Dinlenemeyeceği - Mahkemece Borçluların Sair Şikayet Nedenlerinin İncelenerek Karar Verilmesi Gerekirken Yetki İtirazının Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
İCRA EMRİNE İTİRAZ (İİK. 149/a Maddesi Gereğince İlamların İcrasına Dair 33 Vd. Madde Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Kanunun 34.Maddesi Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takipte Bulunulabileceği)
YETKİLİ İCRA DAİRESİ (Alacaklı Tarafından İİK. 150/ı Maddesi Göndermesi İle Aynı Kanunun 149.Maddesine Göre İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi Yapılarak Borçlulara İcra Emri Tebliğ Edildiğine Göre İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takipte Bulunulabileceği - Yetki İtirazının Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)"
149Y12.HD28.3.2016E. 2016/3820 K. 2016/9019"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (İpotek Veren Üçüncü Kişiye Kıymet Takdirine İlişkin Rapor İle Satış İlanı Tebliğ Edilmesi Usulsüz Olan İcra Takibini Usulüne Uygun Hale Getirmediği - İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Şikayetçi Hakkında Yapılmış Bir Takip Bulunmadığına Göre Takibe Devam Edilmesi ve Hakkında Takip Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Satışı Mümkün Olmadığından Yapılan İhale Yok Hükmünde Olduğu)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Başvuru İİK'nun 134/7. Md. Gereğince İhale Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede İleri Sürülmesi Kaydıyla Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - Mahkemece İstemin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
İHALENİN YOK HÜKMÜNDE OLMASI (İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Şikayetçi Hakkında Yapılmış Bir Takip Bulunmadığına Göre Takibe Devam Edilmesi ve Hakkında Takip Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Satışı Mümkün Olmadığından Yapılan İhale Yok Hükmünde Olduğu)
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ (İpotek Veren Üçüncü Kişiye Kıymet Takdirine İlişkin Rapor İle Satış İlanı Tebliğ Edilmesi Usulsüz Olan İcra Takibini Usulüne Uygun Hale Getirmediği)"
149Y12.HD2.3.2016E. 2015/29083 K. 2016/6022"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Bireysel Finansman Kredisi Sözleşmesi Kapsamında Alınan Kesin Borç İpoteğine Dayalı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takibe Geçildiği - Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı/İcra Emrinin İptaline Yerine Takibin İptaline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bireysel Finansman Kredisi Sözleşmesi Kapsamında Alınan Kesin Borç İpoteğine Dayalı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takibe Geçildiği - İpotek Alacağının Varlığı Miktarı ve Muaccel Olup Olmadığı Tüketici Kanununa Tabi Olduğu/İpoteğe Dayalı Olarak İlamlı Takip Yapılamayacağından İcra Emrinin İptali Gerektiği )
İLAMLI TAKİP YAPILAMAYACAĞI ( Bireysel Finansman Kredisi Bir Tür Tüketici Kredisi Olmakla İpotek Alacağının Varlığı Miktarı ve Muaccel Olup Olmadığı Tüketici Kanununa Tabi Olduğundan İpoteğe Dayalı Olarak İlamlı Takip Yapılamayacağı/Mahkemece İcra Emrinin İptaline Yerine Takibin İptaline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu - Takibin İptali İstemi )
BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ALINAN KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Bir Tür Tüketici Kredisi Olmakla İpotek Alacağının Varlığı Miktarı ve Muaccel Olup Olmadığı Tüketici Kanununa Tabi Olduğundan İpoteğe Dayalı Olarak İlamlı Takip Yapılamayacağı - İcra Emrinin İptali Gerektiği/Takibin İptali İstemi )"
149Y12.HD28.1.2016E. 2015/33205 K. 2016/2659"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE GÖNDERİLEN İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Konut Finansman Sözleşmesi Kapsamında Tesis Edilen İpotek/İstemin Süre Aşımından Reddi Yönündeki Hükmün Hatalı Olduğu - 4077 S.K. Getirilen Değişikliklerin Yerel Mahkemece Gözetileceği/Tüketici Kredisi/Özel Şartlar Bulunduğu )
TÜKETİCİ KREDİSİ NİTELİĞİ ( Konut Finansman Sözleşmesi Kapsamında Tesis Edilen İpotek Bulunduğu - Bu Durumda Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği ve Borcun Muaccel Olup Olmadığı/Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Gibi Yapılan Özel Sözleşmelerin Koşullarının Mahkemece Değerlendirileceği/4077 S.K. Gözetileceği )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK ( Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Düzenlenme Koşulları ve Borçlunun Temerrüdü Durumunda Finansman Sağlayan Bankanın Yükümlülükleri ile Borcun Muaccel Kılınabilmesi Koşullarındaki Özel Düzenlemelerin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/İcra Emrinin İptali )"
149Y12.HD11.1.2016E. 2015/23282 K. 2016/101"TAKİBİN İPTALİ (Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar İşleyen Akdi Faiz İle Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İşleyen Temerrüt Faiz Miktarı Ayrıca İşleyecek Faiz Oranı ve Mükerrer Takip Yapıldığına Dair Şikayetler İncelenerek Gerektiğinde Yargıtay Denetimine Olanak Tanıyacak Biçimde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Rapor Alınması ve Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
TEMERRÜT (Takibin İptali/Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar İşleyen Akdi Faiz İle Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İşleyen Temerrüt Faiz Miktarı Ayrıca İşleyecek Faiz Oranı ve Mükerrer Takip Yapıldığına Dair Şikayetler İncelenerek Gerektiğinde Yargıtay Denetimine Olanak Tanıyacak Biçimde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı)
BORÇLARIN ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ (Takibin İptali/Borçlunun Bakanlar Kurulu Kararı İle Kuraklık Sebebiyle Borçların Ödenmesinin Ertelendiği ve Bu Nedenle Faiz İstenilemeyeceği İtirazının Somut Olayda Uygulama Yeri Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği)"
149Y12.HD26.11.2015E. 2015/28203 K. 2015/29546"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Edilen İpotekli Taşınmazı Takipten Evvel Satın Alan Kişi Asıl Borçlu Yanında Borçlu Olarak Gösterilmeden Takip Yapıldığı - Adı Geçen Malik Takibe Dahil Edilmeden Sadece Kıymet Takdiri ve Satış İlanı Tebliğ Edilmek Sureti İle Satışın Yapıldığı/İpotek Veren Üçüncü Kişi Usulünce Takibe Dahil Edilmediğinden İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLU VE REHİN VEREN KİŞİ HAKKINDA BİRLİKTE TAKİP YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Zorunlu Takip Arkadaşlığı - Taşınmazı Takip Tarihinden Önce İpotek Yükümüyle Alan Kişiye Karşı Ek Takip Talebinde Bulunulup İcra Emri Gönderilmesi Suretiyle Eksikliğin Sonradan Tamamlatılabileceği/Bu Hususun Takibin Her Aşamasında ve Süresiz Olarak İleri Sürülebileceği )
TAŞINMAZIN TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE İPOTEK YÜKÜMÜYLE SATIN ALINMASI ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gerektiği - Taşınmazı Takip Tarihinden Önce İpotek Yükümüyle Alan Kişiye Karşı Ek Takip Talebinde Bulunulup İcra Emri Gönderilmesi Suretiyle Eksikliğin Sonradan Tamamlatılabileceği )
EK TAKİP TALEBİNDE BULUNULMASI ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gerektiği - Taşınmazı Takip Tarihinden Önce İpotek Yükümüyle Alan Kişiye Karşı Ek Takip Talebinde Bulunulup İcra Emri Gönderilmesi Suretiyle Eksikliğin Sonradan Tamamlatılması Gerektiği ) "
149Y12.HD19.11.2015E. 2015/25581 K. 2015/28818"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Hesap Kat İhtarnamesindeki Miktar Kesinleşmiş Olmakla Alacak Miktarına Yönelik İddiaların İcra Mahkemesinde İleri Sürülemeyeceği - İhtarnamenin Düzenlendiği Tarihten Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faiz Bu Tarihten Sonrasına Temerrüt Faizi Hesaplanmak Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
HESAP KAT İHTARININ BORÇLUYA TEBLİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - Hesap Kat İhtarnamesindeki Miktar Kesinleşmiş Olmakla Alacak Miktarına Yönelik İddiaların İcra Mahkemesinde İleri Sürülemeyeceği - İhtarnamenin Düzenlendiği Tarihten Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faiz Bu Tarihten Sonrasına Temerrüt Faizi Hesaplanmak Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HESAP ÖZETİ GÖNDERİLMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - İpotek Veren Taşınmaz Maliki Üçüncü Kişiye Hesap Özeti Gönderilmesi Zorunluluğu Bulunmamakta İse de İpotek Veren Üçüncü Kişi Hakkında Takip Yapılabilmesi İçin Alacağın Kendisinden İstenilmesi Yani Muacceliyet İhtarının Gönderilmesi Gerektiği ) "
149Y12.HD17.11.2015E. 2015/25489 K. 2015/28518"BORCA İTİRAZ ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarı İçermediği ve Alacaklı İİK. 150/ı Maddesinde Sayılan Kişilerden Olmadığına Göre Alacaklı Tarafından Borçlu Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı ve Borçluya Örnek 6 İcra Emri Gönderilemeyeceği/ Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklı İİK. 150/ı Maddesinde Sayılan Kişilerden Olmadığına Göre Alacaklı Tarafından Borçlu Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı ve Borçluya Örnek 6 İcra Emri Gönderilemeyeceği/Borçluya Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği - Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği/İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerektiği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarı İçermediği ve Alacaklı İİK. 150/ı Maddesinde Sayılan Kişilerden Olmadığına Göre Alacaklı Tarafından Borçlu Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı ve Borçluya Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği - İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarı İçermediği ve Alacaklı İİK. 150/ı Maddesinde Sayılan Kişilerden Olmadığına Göre Alacaklı Tarafından Borçlu Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı ve Borçluya Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
149Y12.HD13.10.2015E. 2015/24226 K. 2015/24277"İHALENİN FESHİ ( İpotekli Taşınmazın Malikleri Hakkında Verilmiş İflas Erteleme veya İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmasa da Takip Şikayetçi Şirketin Borçlarından Dolayı ve Söz Konusu Şirket Lehine Verilen İpoteğe Dayalı Olarak Başlatıldığından Tedbir Kararı Kapsamında İpotek Konusu Taşınmazın Satışı Gerçekleştirilemeyeceği/Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS ERTELEME TEDBİRİ ( İhalenin Feshi - İpotekli Taşınmazın Malikleri Hakkında Verilmiş İflas Erteleme veya İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmasa da Takip Şikayetçi Şirketin Borçlarından Dolayı ve Söz Konusu Şirket Lehine Verilen İpoteğe Dayalı Olarak Başlatıldığı/Tedbir Kararı Kapsamında İpotek Konusu Taşınmazın Satışı Gerçekleştirilemeyeceğinden Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Kabulüne Karar Verileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ TEDBİRİ GEREĞİ REHİNLİ MALLARIN SATIŞININ GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi - Takip Şikayetçi Şirketin Borçlarından Dolayı ve Söz Konusu Şirket Lehine Verilen İpoteğe Dayalı Olarak Başlatıldığından Tedbir Kararı Kapsamında İpotek Konusu Taşınmazın Satışı Gerçekleştirilemeyeceği/Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
149Y12.HD2.6.2015E. 2015/12171 K. 2015/15225"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Şikayetçi Hakkında Yapılmış Bir Takip Bulunmadığından Takibe Devam Edilmesi Ve Hakkında Takip Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Satışının Mümkün Olmadığı/Yapılan İhalenin Yok Hükmünde Olduğu - Mahkemece İstemin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İcra Takibinin Asıl Kredi Borçlusu Olan Lehine İpotek Verilen Aleyhine Açılması Gerekse De Takip Sonunda Üçüncü Kişinin Taşınmazının Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olduğundan O Kişi Hakkında Da Takip Yapılacağı - İpotekli Taşınmazın Maliki Hakkında Takip Bulunmadığından İhalenin Yok Hükmünde Sayılacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE SATILMASI ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği - İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Şikayetçi Hakkında Yapılmış Bir Takip Bulunmadığına Göre Takibe Devam Edilmesi Ve Hakkında Takip Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Satışı Mümkün Olmadığından Yapılan İhalenin Yok Hükmünde Olduğu )
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( İcra Takibinin Asıl Kredi Borçlusu Olan Lehine İpotek Verilen Aleyhine Açılacağı Ancak Takip Sonunda Üçüncü Kişinin Taşınmazının Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olduğundan O Kişi Hakkında Da Takip Yapılması Gerektiği - İpotek Veren Üçüncü Kişiye Satış İlanı Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olan İcra Takibini Usulüne Uygun Hale Getirmeyeceği )"
149Y12.HD24.3.2015E. 2014/28670 K. 2015/6983"TAKİBİN İPTALİ ( İİK.150/ı Maddesindeki Düzenleme Banka Ve Kredi Veren Kuruluşlar Yönünden Olup Diğer Gerçek Ya da Tüzel Kişilerin Anılan Maddeye Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapmalarının Mümkün Olmadığı/Alacaklının Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden Borçlunun Açtığı Eda Hükmü İçermeyen Menfi Tespit Davasındaki İlama Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapmasının Usulsüz Olacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden Borçlunun Açtığı Eda Hükmü İçermeyen Menfi Tespit Davasındaki İlama Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapmasının Usulsüz Olacağı - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )"
149Y12.HD10.3.2015E. 2015/2411 K. 2015/5360"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Edilen İpotekli Taşınmazı Satın Alan Şahsın Usulünce Takibe Dahil Edilmediği Halde Takibin Yürütülmesi ve Taşınmazın İhale Yoluyla Satılması Doğru Olmadığından Mahkemece İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI ( Alacaklı Tarafından İhale Konusu İpotekli Taşınmazı Satın Alan Şahıs İçin Ek Takip Talebinde Bulunulması Gerekirken Doğrudan İcra Emri Tebliğ Edildiği - Anılan Şahsın Usulünce Takibe Dahil Edilmediği Halde Takibin Yürütülmesi ve Taşınmazın İhale Yoluyla Satılmasının Doğru Olmadığı )
MUACCELİYET İHTARI ( İhale Konusu Edilen İpotekli Taşınmazı Satın Alan Şahsa Takipten Önce Muacceliyet İhtarı Gönderilmediği Gibi Limited Şirketin Yanında Borçlu Olarak da Gösterilmeden Takip Yapıldığı - Anılan Şahsın Usulünce Takibe Dahil Edilmediği Halde Takibin Yürütülmesinin Doğru Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
EK TAKİP TALEBİ ( İhalenin Feshi - Alacaklı Tarafından İhale Konusu Edilen İpotekli Taşınmazı Satın Alan Şahıs İçin Ek Takip Talebinde Bulunulması Gerektiği/Doğrudan İcra Emri Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )"
149YHGK4.3.2015E. 2013/12-1717 K. 2015/895"TAKİBİN İPTALİ ( Davacı Borçlunun Kısmi İtirazı Gözetilerek Davalı Bankaya Alacağını 2004 S. İİK'nun Md. 68/b Hükmündeki Belgelerle Kanıtlama İmkanı Tanınmak Suretiyle Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Varılacak Sonuç Dairesinde Bir Hüküm Kurmak Gerektiği )
KISMİ İTİRAZ ( Davacı Borçlunun Bir Kısım Kredi Sözleşmeleri ve Dekontlardaki İmzalarına İtiraz Ettiği - Bu Şikayet Hakkının Teknik Anlamda Bir Şikayet Olmadığı/Davacı Borçlunun Kısmi İtirazı Gözetilerek Davalıya Alacağını 2004 S. İİK'nun Md. 68/b Hükmündeki Belgelerle Kanıtlama İmkanı Tanınarak Sonuca Göre Hüküm Kurmak Gerektiği )
ŞİKAYET ( Takibin İptali - 2004 S. İİK'nun Md. 150/ı Hükmünde Düzenlenen Şikayet Hakkının Teknik Anlamda Bir Şikayet Olmadığı/İcra Mahkemesinde 2004 S. İİK'nun Md. 68/1 Hükmünde Belirtilen Belgelerden Sayılan Kredi Sözleşmelerindeki İmzalara İtiraz Edilmesi Halinde İcra Mahkemesi Tarafından İmza İncelemesi Yapılamayacağı )
İCRA MAHKEMESİNİN İMZA İNKARINDAKİ YETKİSİ ( Takibin İptali İstemi - İcra Mahkemesinde 2004 S. İİK'nun Md. 68/1 Hükmünde Belirtilen Belgelerden Sayılan Kredi Sözleşmelerindeki İmzalara İtiraz Edilmesi Halinde İcra Mahkemesi Tarafından İmza İncelemesi Yapılamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
149Y8.HD13.1.2015E. 2014/14538 K. 2015/316"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Faiz Yönünden Maddi Hata Düzeltim Tashih Şerhi Tavzih İsteminin Reddedildiği Gerekçesiyle Bozulduğu - İlama Aykırı Faiz İstendiğinin Kabul Edileceği/İtiraz Nedenlerinin Esasının İncelenmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )
MADDİ HATA DÜZELTİM TASHİH ŞERHİ ( Faiz Yönünden Maddi Hata Düzeltim Tashih Şerhi Tavzih İsteminin Reddedildiği Gerekçesiyle Bozulduğu - İlama Aykırı Faiz İstendiğinin Kabul Edileceği/İtiraz Nedenlerinin Esasının İncelenmesi İçin Kararın Bozulacağı )"
149Y12.HD22.12.2014E. 2014/25455 K. 2014/31164"ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibinin Asıl Kredi Borçlusu ve İpotek Veren 3. Kişi Hakkında Yapılması Gerekmekte Olup Kredi Sözleşmesinin Müşterek Borçlu Müteselsil Kefili Konumunda Olan Kişi Yönünden İİK'nun 150/I Md.sine Dayalı Olarak İcra Takibi Yapılamayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Asıl Kredi Borçlusu ve İpotek Veren 3. Kişi Hakkında Yapılması Gerekmekte Olup Kredi Sözleşmesinin Müşterek Borçlu Müteselsil Kefili Konumunda Olan Kişi Yönünden İİK'nun 150/I Md.sine Dayalı Olarak İcra Takibi Yapılamayacağı )
ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi - Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunanlar Hakkında Takip Yapılmış Olduğundan Mahkemece Borçlunun Sair İtiraz ve Şikayet Nedenleri Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL HAKKINDA TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibinin Asıl Kredi Borçlusu ve İpotek Veren 3. Kişi Hakkında Yapılması Gerekmekte Olup Kredi Sözleşmesinin Müşterek Borçlu Müteselsil Kefili Konumunda Olan Kişi Yönünden İİK'nun 150/I Md.sine Dayalı Olarak İcra Takibi Yapılamayacağı )"
149Y12.HD13.11.2014E. 2014/18493 K. 2014/27179"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Takibin İptali - Asıl Borçlu Takipte Gösterilip İpotek Veren Gösterilmemiş ya da İpotek Verene Takip Yöneltilip Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmamış İse Eksikliğin Süresiz Şikayet Yoluyla İleri Sürülebileceği/Mahkemece Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi İçin Alacaklıya Ara Kararla Kesin Süre Verilerek Sonuca Gidileceği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Takibin İptali - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Asıl Borçlu Takipte Gösterilip İpotek Veren Gösterilmemiş ya da İpotek Verene Takip Yöneltilip Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmamış İse Eksikliğin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu/Mahkemece İstemin Süre Aşımından Reddinin İsabetsiz Olduğu )
KESİN SÜRE VERME ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - Asıl Borçlu Takipte Gösterilip İpotek Veren Gösterilmemiş ya da İpotek Verene Takip Yöneltilip Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmamış İse Eksikliğin Süresiz Şikayet Yoluyla İleri Sürülebileceği/Mahkemece Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi İçin Alacaklıya Ara Kararla Kesin Süre Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Asıl Borçlu Takipte Gösterilip İpotek Veren Gösterilmemiş ya da İpotek Verene Takip Yöneltilip Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmamış İse Eksikliğin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - Mahkemece Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi İçin Verilerek Kesin Sürede Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmemesi Halinde Takibin İptal Edileceği )
ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Asıl Borçlu Takipte Gösterilip İpotek Veren Gösterilmemiş ya da İpotek Verene Takip Yöneltilip Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmamış İse Eksikliğin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu/Mahkemece İstemin Süre Aşımından Reddinin İsabetsiz Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Başlatılan Takip İlamlı İcra Takibi Olup Yasada Öngörülmediği Halde Borçlunun İcra İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulmasında İsabet Bulunmadığı )"
149Y12.HD2.10.2014E. 2014/22907 K. 2014/23168"İCRA EMRİNE KARŞI İTİRAZ HAKKI ( İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGE ( İcra Emrine Karşı İtiraz Hakkında İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( İpoteğe Dayalı Takip - Borçlunun Yetki İtirazının Reddi İle Diğer İtiraz ve Şikayetleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yetki İtirazının Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
149Y12.HD26.6.2014E. 2014/15445 K. 2014/18708"KEFALET BORCU NEDENİYLE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotek Asaleten ve Kefaleten Tüm Krediler Nedeniyle Tesis Edildiğinde Lehine İpotek Açılan Kişi Takip Dayanağı Kredi Sözleşmesine Kefil Olduğuna Göre Kefalet Borcu Nedeniyle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
ASIL BORÇLU HAKKINDA TAKİP BAŞLATILMADAN İPOTEKLİ TAŞINAMAZ MALİKİ HAKKINDA TAKİP YAPILAMAMASI ( Kefalet Borcu Nedeniyle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Lehine İpotek Tesis Edilen Kişi Asıl Borçlu Konumunda Olduğundan Zorunlu Takip Arkadaşlığı Sebebiyle Asıl Borçlu Hakkında Takip Başlatılmadan İpotekli Taşınmaz Maliki Hakkında Takip Yapılamayacağı )
ALACAKLIYA SÜRE VERİLMESİ ( Kefalet Borcu Nedeniyle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Lehine İpotek Tesis Edilen Kişi Asıl Borçlu Konumunda Olduğundan Zorunlu Takip Arkadaşlığı Sebebiyle Asıl Borçlu Hakkında Takip Başlatılmadan İpotekli Taşınmaz Maliki Hakkında Takip Yapılamayacağı/Mahkemece Asıl Borçlu Takibe Dahil Edip İcra Emri Tebliğ Ettirmesi İçin Alacaklıya Süre Verileceği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Kefalet Borcu Nedeniyle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Lehine İpotek Tesis Edilen Kişi Asıl Borçlu Konumunda Olduğundan Zorunlu Takip Arkadaşlığı Sebebiyle Asıl Borçlu Hakkında Takip Başlatılmadan İpotekli Taşınmaz Maliki Hakkında Takip Yapılamayacağı )"
149Y12.HD24.6.2014E. 2014/14608 K. 2014/18363"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Borçlu Tarafın Eksik Gösterilmesi Kabul Edilebilir Bir Yanılgıya Dayandığından Alacaklı Tarafça Talepte Bulunulduğu Takdirde Mahkemece Takibin Asıl Borçlu Şirkete Yöneltilmesi İçin Alacaklıya Ara Kararla Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )
KESİN SÜRE VERİLMESİ ( Verilen Süre İçinde Alacaklı Tarafından Ek Takip Talebi Düzenlenerek Takibin Asıl Borçluya Yöneltilmesi Halinde Bu Konudaki Şikayet Konusuz Kalacağından Diğer Şikayet Nedenlerinin İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunan Asıl Borçluya Takibin Yöneltilmediği/Bu Eksiklik İİK.nun 16/2.Md. Gereğince Takibin Her Aşamasında ve Süresiz Olarak Şikayet Yoluyla İleri Sürülebileceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunan Asıl Borçluya Takibin Yöneltilmediği/Bu Eksiklik İİK.nun 16/2.Md. Gereğince Takibin Her Aşamasında ve Süresiz Olarak Şikayet Yoluyla İleri Sürülebileceği )"
149Y12.HD27.5.2014E. 2014/12559 K. 2014/15142"KULLANDIRILAN TİCARİ KREDİLERİN GERİ ÖDENMEMESİ ( Borçlunun Hesap Kat İhtarnamesine İtirazı Değerlendirilip Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yaptırılmak Sureti ile Alacağın İspatlanıp İspatlanmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN İSPATLANIP İSPATLANMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümlerinin Dikkate Alınacağı )
KAYITSIZ ŞARTSIZ BİR PARA BORCU İKRARININ İHTİVA EDİLMEDİĞİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen İpotek Akit Tablolarının İncelenmesinde Borçlunun Bankaya Karşı Olan Tüm Borçlarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere Düzenlendiklerinin Belirlendiği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Dikkate Alınmadan Yapılan Eksik Bilirkişi İncelemesiyle Sonuca Gidilmesi ve Gayrinakti Krediler için İstenen Depo Talebinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İPOTEĞİN KULLANDIRILAN KREDİNİN TEMİNATI OLARAK BANKA LEHİNE TESİS EDİLMESİ ( Borçlunun Usulüne Uygun Temerrüde Düşürülmediği ve Hesap Kat İhtarnamelerine İtirazı/Takibin İptali Talebi - Gayrinakti Krediler İçin İstenen Depo Talebinin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
149Y8.HD27.3.2014E. 2014/4224 K. 2014/5598"KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İKRARINI HAİZ İPOTEK AKİT TABLOSU ( İlam Hükmünü Haiz Belgelerden Olduğu İcra Müdürünün İbraz Edilen Akit Tablosuna İstinaden İcra Emri Düzenlemesi Gereği - İpotek Alacaklısının İpotek Alacağı Olan Anaparayı Gecikme Faizini ve Takip Giderlerini İsteyebileceği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDA FAİZE YER VERİLMESİ ( İpotek Alacaklısının İpotek Alacağı Olan Anaparayı Gecikme Faizini ve Takip Giderlerini İsteyebileceği - Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faizin Temerrüt Tarihinden İtibaren Taraflar Tacir Olmadığından Yasal Faiz İstenebileceği )
İPOTEK AKDİNİN SÜRESİZ KURULMASI ( Borçlu İhtarla Mütemerrit Olacağından Faizin Temerrüt Tarihinden İşletilmesi Gereği - Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını Haiz İpotek Akit Tablosunun İlam Hükmünde Olduğu )"
149Y8.HD23.1.2014E. 2013/23530 K. 2014/1055"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İbraz Edilen Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Gereği - Konut Finansman Kredisine Dair Olan İpoteğin Borçulunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı Borcun Miktarı ve Faizinin Belirlenmesi Yargılamayı Gerektirdiğinden İlamlı İcra Yapılamayacağı )
KONUT FİNANSMAN KREDİSİ ( Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı Borcun Miktarı ve Faizinin Yapılan Sözleşme Değerlendirilerek Yargılama ile Bulunacağından İlamlı İcra ile Takip Edilemeyeceği - İlamlı İcra Takibinde İlama Aykırılığın Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
KONUT FİNANSMAN KREDİSİNE DAYALI İPOTEĞİN İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP EDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Koşullarını Taşımayan Alacağın İlamlı İcra ile Takip Edilemeyeceği )
MORTGAGE KREDİSİ ( Borcun Muaccel Olup Olmadığı Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Miktarı ve Faizi Sözleşme Değerlendirilerek Yargılama ile Belirleneceğinden İpoteğin İlam Niteliği Kazanmayacağı - Şikayet )"
149Y11.HD15.1.2014E. 2013/6709 K. 2014/774"ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ HAKKINDA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ (İtirazın İptali Davası - Davalı Tarafça Hesap Bakımından Özel Bilgiyi Gerektirecek Mahiyette Ciddi İtirazlar Bulunduğu/Ek Rapor Alınacağı)
HESAP BAKIMINDAN ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN CİDDİ İTİRAZLAR (Yerel Mahkemece Bu İtirazları Karşılayacak Şekilde Bilirkişiden Ek Rapor Alınmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü - İtirazın İptali/Ek Rapor/Acentelik Sözleşmesinin Feshi)
ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ (Acentenin Doğrudan veya Dolaylı Olarak Başka Sigorta Şirketlerinin Acenteliğini Alamayacağının Sözleşmede Belirlendiği/Haklı Nedenle Fesih - Teminat İpoteğinin Paraya Çevrilmesi/İtiraz)"
149Y8.HD12.9.2013E. 2013/5737 K. 2013/11714"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotek Akit Tablosunun 2. Sayfasında Çekler Kambiyo Senetleri Vs. Sebeplerle Yapılan Borçlanmalar da İpotek Kapsamına Alınmış İse de Bu Durum İ.İ.K.150/A Md. Kapsamında Kalmadığından ve İcra Mahkemesi Sınırlı Yetkisi Sebebiyle Bu Hususlarda İnceleme Yapamayacağı )
ÇEKLER KAMBİYO SENETLERİ SEBEPLERİYLE YAPILAN BORÇLANMALAR ( İpotek Kapsamına Alınmış İse de İcra Mahkemesi Sınırlı Yetkisi Sebebiyle Bu Hususlarda İnceleme Yapamayacağından Çekler Sebebiyle Alacağın Varlığı Tahsil Edilebilir Olup Olmadığı Genel Mahkemelerde Yargılamayı Gerektirdiği )
GÖREV ( Çekler Kambiyo Senetleri Vs. Sebeplerle Yapılan Borçlanmalar da İpotek Kapsamına Alınmış İse de Çekler Sebebiyle Alacağın Varlığı Tahsil Edilebilir Olup Olmadığı Genel Mahkemelerde Yargılamayı Gerektirdiği - İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği )
İPOTEK KAPSAMINA ALINAN ÇEKLER ( Bu Durum İ.İ.K.150/A Md. Kapsamında Kalmadığından ve İcra Mahkemesi Sınırlı Yetkisi Sebebiyle Bu Hususlarda İnceleme Yapamayacağı - Çekler Sebebiyle Alacağın Varlığı Tahsil Edilebilir Olup Olmadığı Genel Mahkemelerde Yargılamayı Gerektirdiği )"
149Y8.HD8.7.2013E. 2013/8275 K. 2013/10675"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetler Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - Borçlunun Şikayetinin İcra Emrinin Tebliğine Göre Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Süreden Reddi Gerektiği )
LİMİT AŞIMI ŞİKAYETİ DIŞINDAKİ ŞİKAYETLER ( Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Borçlunun Şikayetinin İcra Emrinin Tebliğine Göre Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Süreden Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetler Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu )
İLAMLI TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla - Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetler Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu/Borçlunun Şikayetinin İcra Emrinin Tebliğine Göre Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreden Sonra Yapıldığından İstemin Süreden Reddi Gerektiği )"
149Y8.HD20.6.2013E. 2013/5756 K. 2013/9642"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İpoteğin Konut Finansman Kredisi Sebebiyle Alınan Kredi Borcuna Dair Olarak Kurulduğu - Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı ve Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Yapılan Özel Sözleşmenin Koşullarında Değerlendirilmeden İpotek İlam Niteliği Kazanmayacağı )
TEMERRÜT ( Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı ve Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Yapılan Özel Sözleşmenin Koşullarında Değerlendirilmeden İpotek İlam Niteliği Kazanmayacağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi )
İPOTEĞİN İLAM NİTELİĞİ ( Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı ve Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Yapılan Özel Sözleşmenin Koşullarında Değerlendirilmeden İpotek İlam Niteliği Kazanmayacağı )"
149Y8.HD17.6.2013E. 2013/5129 K. 2013/9319"TAKİBİN İPTALİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takibin - Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadığı Bu Eksikliğin Sonradan Tamamlattırılmasının da Mümkün Bulunmadığı ve Kamu Düzeniyle İlgili Bu Hususun Resen Nazara Alınacağı Gözetilerek Şikayetin Kabulüyle Takibin İptali Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İptali İstemi/İpotek Veren Malikler Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Başlatıldığı - Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Lehine İpotek Verilen Kredi Sözleşmesinin Asıl Borçlusu Hakkında Takip Yapılmadığından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( İpotek Veren Malikler Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Başlatıldığı Ancak Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Lehine İpotek Verilen Kredi Sözleşmesinin Asıl Borçlusu Hakkında Takip Yapılmadığı - Takibin İptali Gerektiği )
ASIL BORÇLU HAKKINDA TAKİP YAPILMAMASI ( Bu Eksikliğin Sonradan Tamamlattırılmasının da Mümkün Bulunmadığı ve Kamu Düzeniyle İlgili Bu Hususun Resen Nazara Alınacağı Gözetilerek Şikayetin Kabulüyle Takibin İptali Gerektiği )"
149Y8.HD13.6.2013E. 2013/4614 K. 2013/9151"TÜKETİCİ KREDİSİ ( İcra İflas Kanunu Md. 149'un Uygulanma İmkanı Bulunmadığı - Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Alacağın Muaccel Olup Olmadığı Faiz Miktarı ve Oranlarının Tüketici Kanununu Koşullarında Yargılama Yapılarak Hüküm Kurulması Gereği )
TÜKETİCİ KANUNUNUN UYGULANMASI ( Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Alacak Hakkında Borçulunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Faiz Miktarı ve Oranı Gibi Hususların Tüketici Kanunu Hükümleri Koşullarında Değerlendirilmesi Gereği - İİK Md. 149 Hükümlerinin Tüketici Kredilerine Uygulanma İmkanı Bulunmadığı )"
149Y8.HD4.4.2013E. 2012/14706 K. 2013/5007"TAKİBİN İPTALİ ( Alacağın Varlığı ve Miktarı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Takibin İptali Gerektiği - İlam Niteliği Bulunmayan Belgeye Yönelik Şikayetin Süresiz Şikayete Konu Edilebileceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİBİN İPTALİ İSTEĞİ ( Alacağın Varlığı ve Miktarı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Takibin İptali Gerektiği )
İPOTEĞİN İLAM NİTELİĞİ KAZANMADIĞI ( İpoteğin Kredi Borcuna İlişkin Kurulduğu - Borçluların Temerrüde Düşüp Düşmedikleri Borcun Muaccel Olup Olmadığı Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Yapılan Özel Sözleşmelerin Koşullarında Değerlendirilmeden İpoteğin İlam Niteliği Kazanmayacağı )
İLAM NİTELİĞİ BULUNMAYAN BELGEYE YÖNELİK ŞİKAYET ( Süresiz Şikayete Konu Edilebileceği )"
149Y12.HD19.3.2013E. 2013/5783 K. 2013/10037"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( İcra Emrinin İptali/İpotek Limitinin Aşılması Nedeniyle Yapılan Başvurular Dışında Yapılan Şikayetlerin 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu - İtiraz Süresinin Geçirildiği )
YEDİ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI ( İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği - İcra Müdürlüğünün Talimat Sayılı Dosyasında Taşınmazların Satış İşlemlerinin Başladığı/Tebliğat Muhatapla Birlikte Sakin Eşinin İmzasına Tebliğ Edildiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞATI ( Muhatabın Tevziat Saatlerinde Adreste Olmaması Nedeniyle Muhatabla Birlikte Sakin Eşinin İmzasına Usulüne Uygun Olarak Tebliğat Yapıldığı - 7 Günlük İtiraz Süresinde Mahkemeye Başvurulmadığı/İtirazın Reddi )"
149Y8.HD18.3.2013E. 2013/1133 K. 2013/3745"TAKİBİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte - Kredi Kartı ve Konut Kredisi Sözleşmelerinden Doğan Borçları Bakımından Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından İcra Emri Gönderilmesinin Yerinde Olmadığı )
HESAP KAT İHTARI İLE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( Kredi Kartı ve Konut Kredisi Sözleşmelerinden Doğan Borçları Bakımından Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından İcra Emri Gönderilmesinin Yerinde Olmadığı )
KREDİ KARTI VE KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN BORÇLAR ( Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından İcra Emri Gönderilmesinin Yerinde Olmadığı - Takibin İptali )"
149Y8.HD28.1.2013E. 2012/12768 K. 2013/887"YENİ MALİKE İTİRAZ VE DEFİLERİNİ İLERİ SÜRME HAKKI VERİLMEMESİ ( Takip Tarihinden Önce Taşınmazı Satın Alan Yeni Maliklere İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE TAŞINMAZI SATIN ALAN MALİK ( Takip Tarihinden Önce Taşınmazı Satın Alan Yeni Maliklere İcra Emri Gönderilmesi Gereği - İtiraz ve Defilerini İleri Sürme Hakkının Verileceği )
İCRA EMRİ ( Takip Tarihinden Önce Taşınmazı Satın Alan Yeni Maliklere İcra Emri Gönderilmesi Gereği - İtiraz ve Defilerini İleri Sürme Hakkının Verileceği/Şikayetin Kamu Düzenine İlişkin ve Süresiz Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET HAKKI ( Takip Tarihinden Önce Taşınmazı Satın Alan Yeni Maliklere İcra Emri Gönderilmesi Gereği - İtiraz ve Defilerini İleri Sürme Hakkının Verileceği/Şikayetin Kamu Düzenine İlişkin ve Süresiz Olduğu )"
149Y8.HD28.1.2013E. 2012/12446 K. 2013/866"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İcra Emrinde Nakdi Kredi Borcunun Tahsili Yanında Teminat Mektubu Bedelinin de Depo Edilmesi Talebi - Nakdi Kredi Borcunun Tahsiline İlişkin Olarak İpotekli Takip Yapılmadan İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği/İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )
TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( İcra Emrinde/Nakdi Kredi Borcunun Tahsiline İlişkin Olarak İpotekli Takip Yapılmadan Meri Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Talep Edilerek İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği - İcra Emrinin İptali Gereği )
KONTRAGARANTİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA VERİLEN MERİ TEMİNAT MEKTUBU ( Nakdi Kredi Borcunun Tahsiline İlişkin Olarak İpotekli Takip Yapılmadan Meri Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Talep Edilerek İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği )
NAKDİ KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ ( İcra Emrinde Nakdi Kredi Borcunun Tahsili Yanında Teminat Mektubu Bedelinin de Depo Edilmesi Talebi - İpotekli Takip Yapılmadan Meri Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Talep Edilerek İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği )"
149Y8.HD28.1.2013E. 2012/12044 K. 2013/885"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( 7 Günlük Süre İçerisine Şikayetin Yapılmadığı/Süre Aşımı Nedeniyle İstemin Reddi - Borçlu Vekilinin Usulsüz Tebliğata İlişkin Bir İtirazının da Bulunmadığının Gözetileceği )
YEDİ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( İpotek Limitinin Aşılması Nedeniyle Yapılan Başvurular Dışında Kalan Şikayetlerin 7 Günlük Sürede Yapılması Gerektiğinden ve Borçlunun da Bu Süreyi Geçirmiş Bulunduğundan İstemin Reddi )
İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun 7 Günlük Süreyi Geçirmiş Olduğu - Süre Aşımı Yönünden İstemin Reddi Gerektiği )"
149Y8.HD28.1.2013E. 2012/11522 K. 2013/886"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Alacaklı Banka Tarafından Borçluya Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderildiği/İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Alacaklının 2004 S.K. Md. 68/b'de Belirtilen Belgelerle Alacağını İspat Edeceği )
LİMİT İPOTEĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Alacaklı Banka Tarafından Borçluya Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderildiği - İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Alacaklının 2004 S.K. Md. 68/b'de Belirtilen Belgelerle Alacağını İspat Etmesi Gereği )
HESAP KAT İHTARNAMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Alacaklı Banka Tarafından Borçluya Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderildiği - Alacaklının 2004 S.K. Md. 68/b'de Belirtilen Belgelerle Alacağını İspat Etmesi Gereği/İspat Edip Edemediği Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Alacaklı Banka Tarafından Borçluya Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderildiği - Alacaklının 2004 S.K. Md. 68/b'de Belirtilen Belgelerle Alacağını İspat Etmesi Gereği/İspat Edip Edemediği Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )"
149Y8.HD14.1.2013E. 2012/12079 K. 2013/129"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İpoteğin Limit İpoteği Olmasının ve İhtarnameye Süresi İçerisinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Banka Tarafından İcra Takibi )
BANKA İHTARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Mahkemece Duruşma Açılarak Borçluların İhtarnameye İtirazlarının Süresinde Olup Olmadığının Araştırılacağı/Süresinde İse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Dosya Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İhtiva Etmediği/Banka Tarafından Borçlulara Noter Marifetiyle İhtar Yapıldığı - Borçluların İhtarnameye Yapmış Olduğu İtirazın Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
149Y8.HD25.12.2012E. 2012/12376 K. 2012/13111"İPTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Mahkemece Takiple İstenen Faiz Oranını Aşmamak Üzere İhtarla İstenen Faiz Oranlarının Kesinleştiği Düşünülmeksizin Takipteki Faiz Oranının İstenebileceğine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İçerisinde Yazılı Adrese Gönderilmek Suretiyle Krediyi Kulandıran Taraf Borcun Ödenmesine İlişkin İhtarını Noter Aracılığla Krediyi Kullanan Tarafa Tebliğ Edildiğini Gösteren Bir Sureti İcra Müdürlüğüne İbraz Ederse İcra Müdürünün İşlem Yapacağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip )
TAKİPTE İSTENEN FAİZ ORANI ( Aşılmamak Üzere İhtarla İstenen Faiz Oranlarının Kesinleştiği Düşünülmeksizin Takipteki Faiz Oranının İstenebileceğine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip )
İHTARDA İSTENEN FAİZ ORANI ( Kesinleştiği Düşünülmeksizin Takiple İstenen Faiz Oranını Aşmamak Üzere Takipteki Faiz Oranının İstenebileceğine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip )"
149Y8.HD14.12.2012E. 2012/12036 K. 2012/12421"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadığı Bu Eksikliğin Sonradan Tamamlattırılmasının da Mümkün Bulunmadığı Kamu Düzeni ile İlgili Bu Hususun Resen Nazara Alınacağı Gözetilerek Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Takibin İptali İstemi - Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadığı Bu Eksikliğin Sonradan Tamamlattırılmasının da Mümkün Bulunmadığı Kamu Düzeni ile İlgili Bu Hususun Resen Nazara Alınacağı Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadığı Bu Eksikliğin Sonradan Tamamlattırılmasının da Mümkün Bulunmadığı Kamu Düzeni ile İlgili Bu Hususun Resen Nazara Alınacağı Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali İstemi )"
149Y8.HD29.11.2012E. 2012/9541 K. 2012/11324"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetler Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - Borçlunun Şikayetlerinin de İcra Emrinin Tebliğine Göre Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreden Sonra Yapıldığı Nazara Alınarak İstemin Süreden Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Borçlunun İpotek Limiti Aşıldığına Dair Bir Şikayetinin Bulunmadığı ve Diğer Şikayetlerinin de İcra Emrinin Tebliğine Göre Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreden Sonra Yapıldığı Nazara Alınarak İstemin Süreden Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetler Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu )"
149Y8.HD12.10.2012E. 2012/7851 K. 2012/9057"ŞİKAYET ( Limitin Aşıldığı ve Aleyhine Rehin Açığı Belgesi Düzenlendiği - İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu/Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMA AYKIRILIK ( Şikayet - Sebeplerle İlgili Hususlar Yasaya Göre İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu/Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Sebeplerle İlgili Hususlar Yasaya Göre İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
149Y8.HD1.10.2012E. 2012/3754 K. 2012/8357"TÜKETİCİ KREDİSİ ( Diğer Kredi Borçlularından Ayrı Tutulması Gerektiği İİK Md. 149'un Tüketici Kredileri Hakkında Uygulanamayacağı - Tüketici Kanunu Kapsamında Olan Kredi Borçlularının Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı Borç Miktarı ve Faizinin Bu Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Yabancı Para Üzerinden Kurulan İpoteğin Paraya Çevrildiği Tarihteki Kurdan Türk Lirası Olarak Karşılığının Esas Alınması Gereği )"
149Y23.HD6.7.2012E. 2012/2381 K. 2012/4711"TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ (Davaya Taraf Olmayan Arsa Sahibi Dava Dışı Şahsın Hukuki Durumunun Etkileneceği - Davacıya Arsa Sahibine Dava Açması İçin Süre Verilmesi Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Eldeki Dava ile Davacının Taraf Olmayan Arsa Sahibine Karşı Açacağı Yeni Davanın Birleştirilmesi Gereği - Bundan Sonra Tarafların İddia ve Savunmaları Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Davacı ile Dava Dışı Arsa Sahibi Arasındaki Sözleşme Nedeniyle Eldeki Davada Verilecek Davanın Kabulü Kararının Başka Bir Rücu Davasına Neden Olacağının Gözetileceği - Davacıya Mehil Verileceği )
ARSA SAHİBİNE RÜCU DAVASI (Eldeki Davada Verilecek Davanın Kabulü Kararının Taşınmazını Dava Dışı Arsa Sahibi Yarına İpotek Ettiren Davalının Arsa Sahibine Rücu Edebileceğinden Arsa Sahibinin de Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
ARSA SAHİBİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (Eldeki Davada Verilecek Davanın Kabulü Kararının Taşınmazını Dava Dışı Arsa Sahibi Yarına İpotek Ettiren Davalının Arsa Sahibine Rücu Edebileceğinden Arsa Sahibinin de Davaya Dahil Edileceği )"
149Y12.HD27.6.2012E. 2012/5153 K. 2012/22637"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Hesap Kat İhtarnamesine Süresinde İtiraz Edilmiş Olması İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyip Sadece Borçluya İcra Mahkemesinde Şikayet Hakkı Tanıyacağı - Borçlu Şirketin İcra Emri Gönderilemeyeceği Yönündeki Şikayetinin Reddi Gereği )
HESAP KAT İHTARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMİŞ OLMASI ( İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyip Sadece Borçluya İcra Mahkemesinde Şikayet Hakkı Tanıyacağı - Borçlu Şirketin İcra Emri Gönderilemeyeceği Yönündeki Şikayetinin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Hesap Kat İhtarnamesine Süresinde İtiraz Edilmiş Olması İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyip Sadece Borçluya İcra Mahkemesinde Şikayet Hakkı Tanıyacağı - Borçlu Şirketin İcra Emri Gönderilemeyeceği Yönündeki Şikayetinin Reddi Gereği )
LİMİT AŞIMI ( Borçlu Şirketin İcra Emri Gönderilemeyeceği Yönündeki Şikayetinin Reddiyle Açıklanan Kurala Göre Limit Aşımına Yönelik Şikayetin İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
149Y8.HD19.6.2012E. 2012/5636 K. 2012/5747"KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAKİBİ ( Gayrimenkul İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla - Taraflar Arasındaki Sözleşmesinin Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN ( Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Kredi Sözleşmesi Hakkında İİK 149 M. Kapsamında İcra Emri Gönderilmesinin Hatalı Olduğu - Alacağın Varlığı ve Miktarı ile Muacceliyeti Hakkında 4077 S.K.Uygulanacağı )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Banka ile Borçlu Arasındaki Sözleşmenin Niteliği Gereği 4077 S.K. Uygulanacağı/Mahkemece Davanın Esasına Girilerek Bilirkişi Ücretinin Yatırılmadığından İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu - Konut Kredisi Sözleşmesi )"
149Y12.HD18.6.2012E. 2012/7311 K. 2012/20917"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (İpotekli Taşınmazı Takip Tarihinden Önce Devralan 3. Kişiye İcra Emri Gönderilerek Takip Başlatılması Gereği - Ayrıca Satış İlanının da Tebliğ Edileceği/Şikayetin Kabulü )
İPOTEKLİ TAŞINMAZI DEVRALAN 3. KİŞİ (Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetçi İpotekli Taşınmaz Malikinin Satış İlanı Tebliği Gereken Tapu Sicilindeki İlgililerden Olduğu/İhalenin Feshi )
İPOTEKLİ TAŞINMAZI DEVRALAN MALİKE KARŞI İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ (Eldeki Davada 3. Kişiye Takip Yapılmadan İpotekli Taşınmazın Satılmasının Yok Hükmünde Olduğu - Ayrıca İpotekli Taşınmaz Malikine Satış İlanının da Tebliği Gerektiği )"
149Y12.HD4.6.2012E. 2012/1697 K. 2012/19031"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu ile Rehin Veren 3. Şahıs Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gerektiği - Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadığı/Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılması Sonradan Tamamlanamayacağı Gibi Kamu Düzeni ile İlgili Bulunduğundan Takibin Her Aşamasında ve Süresiz Olarak İleri Sürülebileceği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Mevcut Olan Kişilerden Sadece Birine Karşı Yapılan Takibin Şikayeti - Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu ile Rehin Veren 3. Şahıs Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gerektiği )
KAMU DÜZENİ ( Zorunlu Takip Arkadaşlarından Sadece Birine Karşı Yapılan Takibe Karşı Şikayet - Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu ile Rehin Veren 3. Şahıs Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gerektiği - Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılması Sonradan Tamamlanamayacağı Gibi Kamu Düzeni ile İlgili Bulunduğundan Takibin Her Aşamasında ve Süresiz Olarak İleri Sürülebileceği )
ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Zorunlu Takip Arkadaşlarından Sadece Birine Karşı Yapılan Takibe Karşı Şikayet - Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu ile Rehin Veren 3. Şahıs Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gerektiği )"
149Y8.HD31.5.2012E. 2012/3761 K. 2012/5044"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Limit Aşımı Dışındaki Şikayetler İçin Borçlu Adına Gönderilen İcra Emrine Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İtiraz Edilmesi Gereği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - Limit Aşımı Dışındaki Şikayetler İçin Borçlu Adına Gönderilen İcra Emrine Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İtiraz Edilmesi Gereği/Süresinden Sonra Yapılan Şikayet Başvurusunun Reddedileceği )
LİMİT AŞIMI DIŞINDAKİ ŞİKAYETLER ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - Limit Aşımı Dışındaki Şikayetler İçin Borçlu Adına Gönderilen İcra Emrine Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İtiraz Edilmesi Gereği/Süresinden Sonra Yapılan Şikayet Başvurusunun Reddedileceği )"
149Y8.HD8.5.2012E. 2012/3750 K. 2012/3958"LİMİT İPOTEĞİNE DAYALI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Borçlu Talebinin İ.İ.K.nun 149. Md. Hükmüne Aykırı İcra Memurluğu İşleminin Şikayeti - İcra Emrinin Tebliği Üzerine Yedi Günlük Süre İçinde Getirilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Limit İpoteğine Dayalı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Borçlu Talebinin İ.İ.K.nun 149. Md. Hükmüne Aykırı İcra Memurluğu İşleminin Şikayeti - İcra Emrinin Tebliği Üzerine Yedi Günlük Süre İçinde Getirilmesi Gerektiği )
İLAMLI TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla - Borçlu Talebinin İ.İ.K.nun 149. Md. Hükmüne Aykırı İcra Memurluğu İşleminin Şikayeti/İcra Emrinin Tebliği Üzerine Yedi Günlük Süre İçinde Getirilmesi Gerektiği )"
149Y8.HD8.5.2012E. 2012/3732 K. 2012/3957"İPOTEĞİN PARAYA CEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP (İcra Dairesine Yapılması Gereken İtirazın İcra Mahkemesine Yapılamayacağı - İcra Mahkemesinden İtirazın Kaldırılması veya Genel Mahkemeden İtirazın İptali İlamı Getirlmedikçe Takibe Devam Edilemeyeceği)
TAKİBE İTİRAZ (İcra Mahkemesinden İtirazın Kaldırılması veya Genel Mahkemeden İtirazın İptali İlamı Getirlmedikçe Takibe Devam Edilemeyeceği - İcra Mahkemesine Yapılan İtiraz Hakkında Ayrıca Mahkemeye Müracaat Edilmesinde Hukuki Yarar Bulunmadığı)"
149Y8.HD3.5.2012E. 2012/2261 K. 2012/3692"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Mahkemece Borçlu Şikayetinin Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İpotek Senedindeki Süreye Farklı Anlam Yüklenerek Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Mahkemece Borçlu Şikayetinin Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İpotek Senedindeki Süreye Farklı Anlam Yüklenerek Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
İPOTEĞİN VADEYE BAĞLANMASI ( Bu Süre Muaccelliyet Koşulunu İfade Edeceği - Konulan Süre Bu Tarihten Önce İpoteğe Dayalı Hakkın Talep Edilemeyeceğini İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağını Sürenin Dolmasıyla Takip Hakkının Kullanılabileceği Anlamını Taşıdığı )"
149Y12.HD30.4.2012E. 2012/9559 K. 2012/14518"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI (Mal veya Hizmet Edinmek Amacıyla Alınan Kredilere İlişkin 4077 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağı/2004 S.K. 68/b ve 150/1 M. Tüketici Kredilerinde Uygulanmaması Gerektiği )
KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNE DAYALI KREDİ (Tüketici Kredi Sözleşmeleri Hakkında Tüketicinin Korunmasına Yönelik Bulunan 4077 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağının Mahkemece Gözetilemesi Gereği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra )
BORCUN MUACCEL OLMASI (Muacceliyet Uyarısının Koşulları Hakkında Daha Özel Nitelikteki 4077 S.K. Uygulanacağı - Tüketici Durumundaki Kredi Borçlularının Koşullarının İyileştirilmesi Amacıyla Özel Hükümlerinin Getirilmiş Bulunduğu )
TÜKETİCİ KREDİSİ ALAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ (Tüketici Yasasına Göre Belirleneceği - Daha Genel Nitelikteki 2004 S. İ.İ.K Hükümlerinin Eldeki Davada Uygulama Olanağının Sınırlı Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
BORÇLUYA İHTARNAME GÖNDERİLMESİ (İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler Hususunda Borçlunun Kullanmış Olduğu Konut Kredisinin Tüketici Yasası Kapsamında Olduğunun Mahkemece Gözetileceği - 2004 S.K. 68/b'nin Uygulama Alanı Bulunmadığı )"
149Y8.HD17.4.2012E. 2012/2686 K. 2012/2891"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ (İpotek Borçlusundan, İpotekli Taşınmaza Satın Alan Şahsın Takibin Başlatıldığı Değere İtiraz Etmesi - İpotekli Taşınmazı Satın Alan Şikayetçinin Halefiyet Sebebiyle Sorumlu Olduğu )
HALEFİYET PRENSİBİ (Taşınmazı Devreden İpotek Verenin Asaleten İmzaladığı Kredi Sözleşmesinden Doğan Borcu Yanında Kefaleten İmzaladığı Kresi Sözleşmesi Bulunduğu - İpotekli Taşınmazı Satın Alanın Bu Borçtan Sorumlu Olacağının Kabulü )
TÜM BORÇLANMALARIN SONA ERMESİ GEREĞİ (Halefiyetlikten Doğan Sorumluluk Gereğince Taşınmaza İlişkin Tüm Borçlanmaların Sona Ermedikçe İcra Takibinin İptal Edilemeyeceği/Mahkemece Şikayetin Reddi Gereği/Takibin Başlatıldığı Değere İtiraz )
İCRA TAKİBİNİN BAŞLATILDIĞI DEĞERE İTİRAZ (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Şahsın Halefiyet Sebebiyle Sorumluluğunun Devam Ettiği - Taşınmaza İlişkin Tüm Borçlanmaların Son Bulmadıkça Takibinin İptalinin Mümkün Olmadığı/Davanın Reddi )"
149Y8.HD17.4.2012E. 2012/2662 K. 2012/2959"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Muaccel Alacak Bulunmadığı İtirazı - İhtarnamede Sözü Edilen Cari Hesap Sözleşmesinin İlamlı İcra Takibine Konu Edinilemeyeceği/Muacceliyet Hususunun Yargılamayı Gerektirdiği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI (Eldeki Davadaki İpoteğin Limit İpoteği Olduğu - Alacaklı Bankanın Sözü Edilen Krediler İçin Borçluya Hesap Özeti veya Kat İhtarının Tebliğ Ettirmiş Olması Halinde İlamlı İcra Takibi Yapabileceğinin Kabulü )
ALACAĞIN MUACCEL OLMASI (İcra Takibine Dayanak Cari Hesap Sözleşmesinin 2004 S.K. 150/1 Kapsamında Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Alacağın Varlığının ve Muacceliyet Hususunun Yargılamayı Gerektirdiği/İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı )
İLAMLI İCRA TAKİBİ (İcra Takibinin Kayıtsız Şartsız Borç İpoteğine Dayalı Olması Gereği - Eldeki Davadaki İpoteğin Üst Sınır İpoteği Olduğu/Limit İpoteği/Sözü Edilen Krediler Sebebiyle Borçluya Hesap Özetinin Tebliği Gerektiği/İtiraz )
ALACAĞIN VARLIĞININ VE MUACCEL OLUP OLMADIĞININ YARGILAMAYI GEREKTİRMESİ (İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı )"
149YHGK22.2.2012E. 2011/12-778 K. 2012/94"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN İCRA TAKİBİ ( İpoteğin Kesin Borç İpoteği Olduğu - İpoteğin Dayanak Yapıldığı Destek Kredi Sözleşmesi'nin Uyarlanması Sonucu Belirlenen Miktar İpoteğin Temelini Oluşturmakla Alacağın Belirlenmesinde Gözönüne Alınacağı )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI ( İpoteğin Dayanak Yapıldığı Destek Kredi Sözleşmesi'nin Uyarlanması Sonucu Belirlenen Miktar İpoteğin Temelini Oluşturmakla Alacağın Belirlenmesinde Göz Önüne Alınacağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe İlişkin Şikayet )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Borç İlişkisinden Doğan Bir Alacağın Teminat Altına Alınmakta Olup Paraya Çevirme Anında Geçerli Bir Alacağın Varlığının Rehin Hakkının Kullanılması İçin Zorunlu Olduğu )
ALACAĞIN BELİRLENMESİ ( İpoteğin Dayanak Yapıldığı Destek Kredi Sözleşmesi'nin Uyarlanması Sonucu Belirlenen Miktar İpoteğin Temelini Oluşturmakla Alacağın Belirlenmesinde Göz Önüne Alınacağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe İlişkin Şikayet )"
149YHGK18.1.2012E. 2011/12-725 K. 2012/14"ŞİKAYET YETKİ İTİRAZI İSTEMİ ( İcra Emrine Karşı İtiraz Hakkında İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGE İÇİN TAKİP ( Şikayet Yetki İtirazı İstemi - İcra Emrine Karşı İtiraz Hakkında İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
İCRA EMRİNE KARŞI İTİRAZ ( Hakkında İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği - Şikayet Yetki İtirazı İstemi )"
149Y12.HD26.12.2011E. 2011/12904 K. 2011/30391"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Borçlu İcra Mahkemesine 7 Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra Başvurduğundan Şikayetin Reddedileceği )
YEDİ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Borçlunun İcra Mahkemesine Süre Geçtikten Sonra Başvurduğu - Takibin Geri Bırakılması Talebinin Reddi )"
149Y12.HD6.12.2011E. 2011/9362 K. 2011/26801"İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİ ( Borçtan Şahsen Sorumlu Değil İse de Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Asıl Borçluya Hem de Kendisine Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHTAR TEBLİĞ ETTİRİLMESİ ( Borç Muaccel Hale Geldikten Sonra Adı Geçen Hakkında Ayrı Bir Takip Yapılması Daha Sonra Bu Takibin İlk Takip İle Birleştirilmesi Konusunda Alacaklı Vekiline Mehil Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İpotek Veren 3. Kişiye İhtar Tebliğ Ettirilmesi - Borç Muaccel Hale Geldikten Sonra Adı Geçen Hakkında Ayrı Bir Takip Yapılması Daha Sonra Bu Takibin İlk Takip İle Birleştirilmesi Konusunda Alacaklı Vekiline Mehil Verilmesi Gerektiği )
MUACCELİYET İHBARI ( Şikayetçi Hakkında Bir Muacceliyet İhbarı Gönderilmeksizin Süren Bir Takipte Borçlu Sıfatıyla İcra Emri Tebliğ Edilmek Suretiyle Takibe Dahil Edilmesi Kamu Düzenine Aykırı Bir Durum Olduğundan Bu Husus Süresiz Şikayet Konusu Yapılabileceği )"
149Y12.HD24.11.2011E. 2011/7721 K. 2011/24923"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Halinde İcra Emrinin Borçluya ve Taşınmaz Malikine Gönderilmesi Gereği - Borçlu ve İpotekli Taşınmaz Malikinin Zorunlu Dava Arkadaşı Olduğu )
BORÇLU VE REHİN VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI (Takibin Sadece Biri Hakkında Yapılması Takibin İptal Nedeni Olduğu - İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Halinde Takibin Borçlu ve Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Yapılması Gereği )
TAKİBİN İPTALİ (İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Halinde Takibin Borçlu ve Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Yapılması Gereği - Takibin Sadece Biri Hakkında Yapılmasının Takibin İptal Nedeni Olduğu )"
149Y12.HD29.9.2011E. 2011/1286 K. 2011/17791"TÜKETİCİ KREDİSİ (İİK.nun 68/B ve İİK.nun 150/I Md.nin Tüketici Kredilerinde Uygulama Olanağı Olmadığı)
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Mahkemece İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği)
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ (Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesine Dayalı Takip - Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Mahkemece Reddi Gerektiği)"
149Y12.HD27.9.2011E. 2011/19108 K. 2011/16888"HESAP KAT İHTARNAMESİ (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - Mahkemenin Aksine Düşüncelerle Takibin İptaline Karar Vermesinin Doğru Olmadığı)
ŞİKAYET (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - İcra Emri Tebliğinden İtibaren Yasal 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurulduğu/Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)
İCRA EMRİ (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - Yasal 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurulduğu/Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)"
149Y12.HD20.9.2011E. 2011/722 K. 2011/16258"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Borç İlamla Tespit Edildiğinden İpotekli Borcun Kayıtsız Şartsız Borç Haline Geldiği - İlam ve İpotek Akit Tablosuna Dayalı Olarak İlamlı Takip Yapabileceği )
EDAYA İLİŞKİN İLAMLAR ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - İcraya Konulabilmesi İçin İlamın Kesinleşmesi Gerekmediği )
İLAMLI İCRA ( Borç İlamla Tespit Edildiğinden İpotekli Borcun Kayıtsız Şartsız Borç Haline Geldiği - Edaya İlişkin Olan İlamın İcraya Konulabilmesi İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )"
149Y12.HD11.7.2011E. 2010/34052 K. 2011/15247"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği/Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı - Alacaklı Bankanın Başlatmış Olduğu İcra Takibinin Yasal Olmadığı)
BORÇTAN ŞAHSİ SORUMLULUK (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği)
İHTARNAME (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği - Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı)
TAKİP ŞARTI (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği/Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı - Alacaklı Bankanın Başlatmış Olduğu İcra Takibinin Yasal Olmadığı)"
149Y12.HD4.7.2011E. 2010/33213 K. 2011/14062"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İpotek Akit Senedi Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediğinden ve İİK.nun 150/I Md.sindeki Koşullar Oluşmadığından Şikayetçi Borçluya Örnek 6 İcra Emri Gönderilemeyeceği)
İPOTEK AKİT SENEDİ ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediğinden ve İİK.nun 150/I Md.sindeki Koşullar Oluşmadığından Şikayetçi Borçluya Örnek 6 İcra Emri Gönderilemeyeceği)
ŞİKAYET ( İpotek Akit Senedindeki Adresten Farklı Adrese Gönderilen ve İade Edilen İhtarnamenin Tebliğ Edilmiş Sayılamayacağı ve Bu Durumda İpotek Akit Senedi Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediği - Şikayetin Şikayetçi Borçlu Yönünden Kabulü ve Diğer Borçlular Yönünden Reddi Gerektiği)
İHTARNAME TEBLİĞİ ( İpotek Akit Senedindeki Adresten Farklı Adrese Gönderilen ve İade Edilen İhtarnamenin Tebliğ Edilmiş Sayılamayacağı)"
149Y12.HD30.6.2011E. 2010/32136 K. 2011/13821"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İcra Emrinin Tebliği Üzerine Yedi Gün İçinde İcra Mahkemesine Başvurarark İtiraz Edebileceği - İtirazın Borcun Zamanaşımına Uğradığı İmhal veya İtfa Edildiği Gerekçesine Dayanabileceği )
TAKİBE İTİRAZ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibe İtirazın İcra Mahkemesine Yapılacağı - Borcun Zamanaşımına Uğradığı İmhal veya İtfa Edildiği Nedenleriyle İtiraz )"
149Y11.HD20.6.2011E. 2009/15097 K. 2011/7433"ACENTELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI PRİM ALACAĞININ TAHSİLİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Başlatılan Takibe Yönelik İtirazın İptali - Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Hale Gelemeyeceği/Muaccel Hale Gelmemiş Bir Borç İçin de İcra Takibi Yapılamayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİBE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ ( Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Hale Gelemeyeceği - Muaccel Hale Gelmemiş Bir Borç İçin de İcra Takibi Yapılamayacağı )
MUACCELİYET İHBARI ( Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Hale Gelemeyeceği - Muaccel Hale Gelmemiş Bir Borç İçin de İcra Takibi Yapılamayacağı )
TEBLİGAT ( Asıl Borçlu Şirkete ve İpotek Verene Bir Muacceliyet İhbarı Keşidesine İlişkin İhtarname Gönderilmiş İse de İhtarname Asıl Borçlu ve İpotek Verene Tebliğ Edilmemiş 7201 S. Y'nın 35. Md.sine Göre Yapılmış Bir Tebligat da Bulunmadığı )"
149Y12.HD7.6.2011E. 2010/30793 K. 2011/11878"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Borçluya Noter Aracılığıyla Hesap Özeti Gönderildiği/Borçlunun 8 Gün İçinde İtiraz Etmediği - İhtarnamedeki Asıl Alacak Miktarı Kesinleştiğinden Alacağın Esası Yönünde İnceleme Yapılamayacağı )
HESAP ÖZETİNE 8 GÜNLÜK SÜREDE İTİRAZ ( Borçluya İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapıldığı/İhtarnamedeki Asıl Alacak Miktarı Kesinleştiğinden Alacağın Esası Yönünde İnceleme Yapılamayacağı - İhtar Tebliğ Tarihi İle Takip Tarihi Arası Dönem Faizinin Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Sonuca Gidileceği )
FAİZ ( Borçluya İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapıldığı/Hesap Özetine Borçlunun İtiraz Etmediği - İhtar Tebliğ Tarihi İle Takip Tarihi Arası Dönem Faizinin Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Sonuca Gidileceği )"
149Y12.HD26.5.2011E. 2010/29480 K. 2011/12351"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklı İle Borçlu Arasındaki Cari Hesap Sözleşmesinden Doğan Alacak İçin Teminat İpoteği Tesis Edildiği - Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Öncelikle Dava Açıp Miktarın Belirleneceği )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Miktar Belirlenmeden Takip Yapılamayacağı - Borçluların Şikayetinin Yasal Sürede Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği/Süresinde İse Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Teminat İpoteği İle İlgili İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı/Borçluların Şikayetinin Yasal Sürede Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği - Süresinde İse Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği )"
149Y12.HD23.5.2011E. 2010/29829 K. 2011/9948"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetlerin Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - Süreden Sonra Yapılan Şikayetlerin Reddedileceği )
LİMİT AŞIMI ŞİKAYETİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetlerin Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - Sonra Yapılan Şikayetlerin Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetlerin 7 Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu )"
149Y12.HD16.5.2011E. 2010/28643 K. 2011/9578"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Ettirebilmesi İçin Alacaklının İpotek Akit Tablosuna Dayanması ve Takip Talebine Eklemesi Yeterli Olup İpoteğin Niteliğinin ve İhtarname Tebliğ Edilip Edilmemesinin Bir Öneminin Olmadığı )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tebliğ Ettirebilmesi İçin Alacaklının İpotek Akit Tablosuna Dayanması ve Takip Talebine Eklemesi Yeterli Olup İpoteğin Niteliğinin ve İhtarname Tebliğ Edilip Edilmemesinin Bir Öneminin Olmadığı )
İHTARNAME TEBLİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Ettirebilmesi İçin Alacaklının İpotek Akit Tablosuna Dayanması ve Takip Talebine Eklemesi Yeterli Olup İpoteğin Niteliğinin ve İhtarname Tebliğ Edilip Edilmemesinin Bir Öneminin Olmadığı )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Hesap Katı İhtarının Tebliğ Edilmediği ve Borç Miktarının Belirlenmediği İtirazları Borca İtiraz Niteliğinde Olup Takibin Şekline Göre Yasal Süre İçerisinde İcra Dairesine Bildirilmesi Gerektiği - İddiaların Alacaklının İtirazın Kaldırılması Talebi Üzerine İcra Mahkemesinde Tartışılacağı )"
149Y12.HD2.5.2011E. 2010/27773 K. 2011/8099"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Ancak İtfa İhmal ve Zamanaşımı Nedenlerine Dayalı Olarak İcra Mahkemesinden İcranın Geri Bırakılması İstenebileceği)
İPOTEĞİN GEÇERSİZ OLDUĞU İDDİASI ( Bu İddia Yargılamayı Gerektirdiğinden Mahkemece İsteminin Reddi Yerine Kabulü İle İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi - Ancak İtfa İhmal ve Zamanaşımı Nedenlerine Dayalı Olarak İcra Mahkemesinden İcranın Geri Bırakılması İstenebileceği)
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Borçlunun Başvurusu İtfa İmhal ve Zamanaşımı Nedenlerine Dayalı Olmayıp İpoteğin Geçersiz Olduğuna İlişkin Olduğu - Bu İddia Yargılamayı Gerektirdiğinden Mahkemece İsteminin Reddi Yerine Kabulü İle İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
149Y12.HD18.4.2011E. 2010/22679 K. 2011/7264"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Aralarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunan Borçlu ile Rehin Veren Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Borçlu ile Rehin Veren Zorunlu Dava Arkadaşı Olduğundan Takibin Borçlu ve Rehin Veren Hakkında Birlikte Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
BORÇLU VE REHİN VEREN HAKKINDA TAKİP ( Zorunlu Dava Arkadaşı Olan Borçlu ve Rehin Verenden Sadece Biri Hakkında Başlatılan Takibin Eksik Olduğu ve Eksikliğin Sonradan Tamamlatılamayacağı - Borçlu ile Rehin Veren Hakkında Takibin Birlikte Yapılması Gereği )"
149Y12.HD22.3.2011E. 2010/22378 K. 2011/4167"ASIL KREDİ BORÇLUSUNA İCRA TAKİBİ ( İpotek Veren Üçüncü Kişi İle Borçlu Arasında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunduğu - Asıl Borçluya Gönderilen İcra Emrinde İpotek Veren Üçüncü Kişinin Takibe Dahil Edilmemesinin Hatalı Olduğu/İcra Takibi )
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Asıl Kredi Borçlusuna Yapılan İcra Takibinde Gönderilen Ödeme Emrinde İpotek Veren Üçüncü Kişinin Takibe Dahil Edilmemesinin Hatalı Olduğu - Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Asıl Kredi Borçlusuna Yapılan İcra Takibinde Gönderilen Ödeme Emrinde İpotek Veren Üçüncü Kişinin Takibe Dahil Edilmemesinin Hatalı Olduğu - Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
149Y12.HD10.3.2011E. 2010/22726 K. 2011/3180"TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla/Borçlulara 6 Örnek İcra Emri Gönderildiği - Takip Talepnamesine Eklenen Kredi Sözleşmesi Hesap Kat İhtarı ve İpotek Belgelerinin Örneklerinin Ayrıca Borçluya Tebliğine Zaruret Bulunmadığı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Takip Talepnamesine Eklenen Kredi Sözleşmesi Hesap Kat İhtarı ve İpotek Belgelerinin Örneklerinin Ayrıca Borçluya Tebliğine Zaruret Bulunmadığı - 6 Örnek İcra Emri Gönderildiği )
İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Takip Talepnamesine Eklenen Kredi Sözleşmesi Hesap Kat İhtarı ve İpotek Belgelerinin Örneklerinin Ayrıca Borçluya Tebliğine Zaruret Bulunmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )"
149Y12.HD8.3.2011E. 2010/22469 K. 2011/2918"HESAP ÖZETİNİN NOTERDEN İHTARNAME İLE GÖNDERİLMESİ ( Borçlulara İcra Emri Gönderildiği - Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Hesap Özetinin Noterden İhtarname İle Gönderildiği/Borcun Muaccel Olduğuna Dair Tebliğ Evrağı Dosyaya İbraz Edilmeden Borçlulara İcra Emri Gönderilemezse de Ödeme Emri Gönderilebileceği - Bu Durumda İcra Emrinin İptali Gerektiği )
İCRA EMRİ ( Hesap Özetinin Noterden İhtarname İle Gönderildiği/İcra Emri Gönderilebileceği - Kabule Göre İse Borcun Muaccel Olduğuna Dair Tebliğ Evrağı Dosyaya İbraz Edilmeden Ödeme Emri Gönderilebileceği/Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
149Y12.HD30.12.2010E. 2010/19417 K. 2010/32466"İLAMLI İCRA NİTELİĞİNDE TAKİP ( İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek - Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden %40 İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden %40 İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek Takip Yapıldığı )
İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden - İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek Takip Yapıldığı/Md. 149/a ve 33'de Tazminat Öngörülmediği )"
149Y12.HD23.12.2010E. 2010/18659 K. 2010/31296"NOTER İHTARNAMESİ (Bu İhtarnamenin Borçluya Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından İpoteğin Limit İpoteği Olması ve İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesi Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Tekil Etmeyeceği)
LİMİT İPOTEĞİ (Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderilmesi - İhtarnamenin Borçluya Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından İpoteğin Limit İpoteği Olması ve İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesi Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Tekil Etmeyeceği)
BORÇLUYA İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ (İhtarnamenin Borçluya Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından İpoteğin Limit İpoteği Olması ve İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesi Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Tekil Etmeyeceği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Banka Alacağı - Borçlunun İhtarnameye İtirazlarının İİK'nun 150/1 Md.sinin Göndermesiyle Aynı Kanunun 68/B Md. Çerçevesinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Değerlendirilmesi ve Bu Şekilde Sonuca Gidilmesi Gerektiği)"
149Y12.HD25.11.2010E. 2010/14594 K. 2010/27692"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Etmesi ve Muaccel Olması Halinde İcra Emri Düzenlenmesi Gereği - İpoteğin Limitli Olduğu Gerekçesiyle Ödeme Emri Gönderilmesinin Hatalı Olduğu )
LİMİTLİ İPOTEK ( Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Para Borcunu İhtiva Etmesi ve Muaccel Olması - İcra Emri Yerine Ödeme Emri Düzenlenmesi Gerektiği Gerekçesiyle İcra Emrinin İptalinin Hatalı Olduğu )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( İcra Emri Gönderilmesi )"
149Y12.HD26.10.2010E. 2010/11650 K. 2010/24982"ÜST SINIR İPOTEĞİ (Borcun Ulaşacağı Miktar Belirsiz Olduğundan Taşınmazların Ne Miktar İçin Teminat Teşkil Edeceği İpotek Akit Tablosundaki Limitle Sınırlanabileceği)
İPOTEKLE TEMİNAT ALTINA ALINAN ARA BORÇ FAİZ İCRA TAKİP GİDERLERİ (ve Taraflarca Kararlaştırılan Eklentilerden Oluşan Toplam Borç Miktarının İpotek Akit Tablosundaki Limiti Aşmasının Mümkün Olmadığı)
İPOTEK AKTİNİN NİTELİĞİ (Gözönüne Alındığında Limitin Aşıldığı Yönündeki Şikayetler Süreye Tabi Olmadığı - Şikayetçilerin Limitin Aşıldığı Yönündeki Taleplerinin İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği)
ŞİKAYET (İpotek Aktinin Niteliği Gözönüne Alındığında Limitin Aşıldığı Yönündeki Şikayetler Süreye Tabi Olmadığı - Şikayetçilerin Limitin Aşıldığı Yönündeki Taleplerinin İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği)"
149Y12.HD21.10.2010E. 2010/13303 K. 2010/26094"HESAP ÖZETİNİN KESİNLEŞMESİ ( Tebliğ Olunan Borçlunun 8 Günlük Yasal Süre İçinde İtiraz Etmemesi/Şikayette Bulunamayacağı - Hesap Özetine Aykırı Faiz İsteminin Takipte İstenen Alacağın İpotek Limitini Geçemeyeceği Gözetilerek İncelenmesi Gereği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Hesap Özetinin 8 Günlük Yasal Süresi İçinde İtiraz Edilmemesi Halinde Kesinleşeceği - Şikayet Yoluna Gidilimemekle Beraber Hesap Özetine Aykırı Faiz İsteminin Alacağın İpotek Limitini Geçemeyeceğinin Gözetileceği )
HESAP ÖZETİNE AYKIRI FAİZ İSTEMİ ( Hesap Özetinin Kesinleşmesi/Alacağın İpotek Limitini Geçemeyeceğinin Gözetileceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )"
149Y12.HD24.9.2010E. 2010/19108 K. 2010/21111"ÜST SINIR ( LİMİT ) İPOTEĞİ ( Söz Konusu Takipte İlamların İcrasına İlişkin Hükümler Uygulanacağından Alacaklı İcra Takibini Türkiye Dahilindeki Herhangi Bir İcra Dairesinde Başlatabileceği - Mahkemece Yetki İtirazının Reddi Gereği )
İLAMLARIN İCRASI ( Üst Sınır ( Limit ) İpoteği - Söz Konusu Takipte İlamların İcrasına İlişkin Hükümler Uygulanacağından Alacaklı İcra Takibini Türkiye Dahilindeki Herhangi Bir İcra Dairesinde Başlatabileceği - Mahkemece Yetki İtirazının Reddi Gereği )
YETKİ İTİRAZI ( Takipte İlamların İcrasına İlişkin Hükümler Uygulanacağından Alacaklı İcra Takibini Türkiye Dahilindeki Herhangi Bir İcra Dairesinde Başlatabileceği - Mahkemece Yetki İtirazının Reddi Gereği )"
149Y12.HD6.7.2010E. 2010/5165 K. 2010/17970"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ (İpoteğin Asıl Borçluları Hakkında Takip Yapılan Şikayetçi Borçlular Olup Alacaklı Tarafından İpotek Borçluları Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi Yapılmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı)
İHTARNAME (Alacaklı Tarafından Fuzuli Olarak Borçlulara Gönderilen İhtarname İlam Niteliğindeki İpoteğin Bu Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı)
İLAM NİTELİĞİNDE OLAN İPOTEK AKİT TABLOSU (İpotek Verenlerin Kendi Borçları Nedeniyle Tesis Edildiği - Alacaklı Tarafından Fuzuli Olarak Borçlulara Gönderilen İhtarname İlam Niteliğindeki İpoteğin Bu Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı)"
149Y12.HD14.6.2010E. 2010/2776 K. 2010/15027"TAKİBİN İPOTEK BELGESİNE DAYANMASI ( Takip Yolu Bölümünde Yazılan “Haczen” İbaresinin Fuzuli Bir İbare Olduğu - İ.İ.K. Md. 149 Gereğince İcra Emri Çıkarılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
İPOTEK BELGESİNE DAYANAN TAKİP ( İ.İ.K. Md. 149 Gereğince İcra Emri Çıkarılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı - Takip Yolu Bölümünde Yazılan “Haczen” İbaresinin Fuzuli Bir İbare Olduğu )
İCRA EMRİ ( Takip Kesin Borç İpoteğine Dayalı Olduğundan Borçluya İ.İ.K. Md. 149 Gereğince İcra Emri Çıkarılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
149Y12.HD19.4.2010E. 2010/5770 K. 2010/9488"İPOTEKLİ TAŞINMAZ ( İcra Takibi Sonunda 3. Kişinin Taşınmazının Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olduğundan Onun Hakkında da Takip Yapılacağı )
BİRLİKTE TAKİP ZORUNLULUĞU ( Takibin İpotek Veren 3. Kişi İle Asıl Borçluya Karşı Yapılacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapıldığı - İpotek Verenin Sonradan Takip Edilerek İki Takibin Birleştirilmesinin Mümkün Olduğu )"
149Y12.HD23.2.2010E. 2009/21972 K. 2010/3974"TEBLİĞ TARİHİ ( Sözleşmede Gösterilen Adresin Değiştirilmesi Yurt İçinde Bir Adresin Noter Aracılığıyla Krediyi Kullandıran Tarafa Bildirilmesi Halinde Sonuç Doğuracağı - Yeni Adresin Bu Şekilde Bildirilmemesi Halinde Hesap Özetinin Eski Adrese Ulaştığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞİ ( Yeni Adresin Bildirilmemesi Halinde Hesap Özetinin Eski Adrese Ulaştığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Borçlu İcra Mahkemesine Başvurusunda Anılan Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünü İleri Sürmediği Gibi Usulsüz Olsa Bile Borçlu Tarafından Adres Değişikliği Konusunda Bir Bildirim Yapıldığına Dair İddiada Bulunulmadığına Göre İhtarnamenin Kredi Borçlusu Genel Kredi Sözleşmesindeki Adresine Ulaştığı Tarihinin Hesap Özetinin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )
İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Borçluya İcra Emri Gönderilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Mahkemece İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
149Y12.HD25.1.2010E. 2009/20373 K. 2010/1536"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI İCRA TAKİBİ (Takip Kesinleşmeden Önce Borç İkrarı ve Taksitle Ödeme Taahhüdünün İmzalandığı - Erteleme Başvurusunun 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu)
BORÇ İKRARI VE TAKSİTLE ÖDEME TAAHHÜDÜ (Takip Kesinleşmeden İmzalandığı/Erteleme Başvurusunun 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi)
ERTELEME BAŞVURUSU (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi - Takip Kesinleşmeden Önce Borç İkrarı ve Taksitle Ödeme Taahhüdünün İmzalandığı/Erteleme Başvurusunun 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu)"
149Y12.HD21.1.2010E. 2009/19727 K. 2010/1240"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İhtiva Ediyor ve Alacak da Muaccel İse İcra Memurunun Alacağın İpotek Kapsamında Olup Olmadığını Denetleme Yetkisi Olmadığı )
İCRA MEMURUNUN DENETLEME YETKİSİ ( İpotek Akit Tablosu Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İhtiva Ediyor ve Alacak da Muaccel İse Alacağın İpotek Kapsamında Olup Olmadığı Konusunda Bulunmadığı )
İCRA EMRİ ( İpotek Akit Tablosu Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İhtiva Ediyor ve Alacak da Muaccel İse İcra Memurunun Borçluya İcra Emri Göndermesi Gereği - Alacağın İpotek Kapsamında Olup Olmadığını Denetleme Yetkisi Olmadığı )"
149Y12.HD21.1.2010E. 2009/19536 K. 2010/1295"HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞİ ( Noter Marifeti İle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneği İcra Müdürlüğüne İbraz Edildiği Takdirde Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği - Bunun İçin İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız ve Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İhtiva Etmesi Gerekmediği )
İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Hesap Özetinin Noter Marifeti İle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneği İcra Müdürlüğüne İbraz Edildiği Takdirde Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği )
BORÇLUYA İHTARNAME VE HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ ( 8 Gün İçinde İtiraz Olunmadığı - İstemin Reddi Yerine Yazılı Şekilde İpoteğin Teminat İpoteği Olduğu Yasa Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımadığı Gerekçe Gösterilerek Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
149Y12.HD14.10.2008E. 2008/13843 K. 2008/17363"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Çevrilirken Borçluya Gönderilen İcra Emrine Karşı İcra Mahkemesinde İtiraz Edilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET VE İTİRAZ YOLU ( İpotek Paraya Çevrilirken Borçluya Gönderilen İcra Emrine Karşı İcra Mahkemesinde İtiraz Edilmesi Gerektiği - İpotek Limitini Aşan Takiplere Karşı da "Şikayet" Yoluyla İcra Mahkemesine Başvurulacağı )
İCRA EMRİ ( İpotek Paraya Çevrilirken Borçluya Gönderilen İcra Emrine Karşı İcra Mahkemesinde İtiraz Edilmesi Gerektiği - İpotek Limitini Aşan Takiplere Karşı da "Şikayet" Yoluyla İcra Mahkemesine Başvurulacağı )"
149Y12.HD9.6.2008E. 2008/9456 K. 2008/11886"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Yasal Süresi İçinde Hesap Özetine İtiraz Edilmediğinden Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Kredi Borcuna İlişkin Menfi Tesbit Davasının Bu Takibe Bu Aşamada Hiçbir Etkisi Olmadığı )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Kredi Borcuna İlişkin Menfi Tesbit Davasının Bu Takibe Bu Aşamada Hiçbir Etkisi Olmadığı )
İCRA MAHKEMESİNDE ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ ( Yasal Süresi İçinde Hesap Özetine İtiraz Edilmediğinden Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Kredi Borcuna İlişkin Menfi Tesbit Davasının Bu Takibe Bu Aşamada Hiçbir Etkisi Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Yasal Süresi İçinde Hesap Özetine İtiraz Edilmediğinden Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Kredi Borcuna İlişkin Menfi Tesbit Davasının Bu Takibe Bu Aşamada Hiçbir Etkisi Olmadığı )"
149Y12.HD11.3.2008E. 2008/2129 K. 2008/4704"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazların Ne Miktar İçin Teminat Teşkil Edeceğinin İpotek Akit Tablosundaki Limitle Sınırlanabilmesi - Borçlunun Belirtilen Miktar Sorumlu Olması/Toplam Borç Miktarının Bu Limiti Aşamaması )
TAŞINMAZ REHNİNİN ALACAKLIYA SAĞLADIĞI GÜVENCENİN KAPSAMI ( Taşınmaz Teminatının Limitle Sınırlanabilmesi - Borçlunun Belirtilen Miktar Sorumlu Olması/Toplam Borç Miktarının Bu Limiti Aşmasının Mümkün Olmaması )
AZAMİ MEBLAĞ İPOTEĞİ ( Taşınmazların Ne Miktar İçin Teminat Teşkil Edeceğinin İpotek Akit Tablosundaki Limitle Sınırlanabilmesi - Borçlunun Belirtilen Miktar İle Sınırlı Olmak Üzere Sorumlu Olması-Toplam Borcun Bu Limiti Aşamaması )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Taşınmaz Teminatının Limitle Sınırlanabilmesi - Borçlunun Sadece İpotek Akit Tablosunda Belirtilen Miktar İle Sınırlı Olmak Üzere Sorumlu Olması/Toplam Borç Miktarının Bu Limiti Aşmasının Mümkün Olmaması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/ Borçluya İcra Emri Gönderilmesi - İtiraz Halinde Yapılan Yargılama Neticesinde Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )"
149YHGK30.1.2008E. 2008/12-72 K. 2008/36"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İİK.150/A Maddesine Dayalı Borçlunun Kısmi İtirazının Kaldırılması İstemi - Mahkeme İİK'nun 150/A Maddesi Göndermesi İle İİK'nun 68. Maddesindeki Esaslara Göre İnceleme Yapmak Durumunda Olduğu )
ÖDEME BELGESİ ( Borçlunun İİK'nun 68. Maddesindeki Koşulları Taşıyan Ödeme Belgesi Varsa Bunların da İbrazının İstenmesi İle Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yaptırmak ve İpotek Limitinin Aşılmayacağı da Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İİK.150/A Maddesine Dayalı Borçlunun Kısmi İtirazının Kaldırılması İstemi - Mahkeme İİK'nun 150/A Maddesi Göndermesi İle İİK'nun 68. Maddesindeki Esaslara Göre İnceleme Yapmak Durumunda Olduğu )"
149Y12.HD21.1.2008E. 2007/22769 K. 2008/692"BANKA HESAP KAT İHTARI ( Borçluya Tebliğini Beklemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibine Başlamışsa Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Banka Hesap Kat İhtarının Borçluya Tebliğini Beklemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibine Başlamışsa Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )
GAYRİ NAKDİ KREDİLERİ TEMİNEN ALINAN İPOTEKLER ( Banka Hesap Kat İhtarının Borçluya Tebliğini Beklemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibine Başlamışsa Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )"
149Y11.HD9.7.2007E. 2006/8151 K. 2007/10454"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Asıl Borçlu İle Birlikte Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İcra Takibinden Önce Ödeme İstemi Tebliğ Edilmedikçe İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Olmayacağı )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( İpotek Akit Tablosu İçeriğinden Üst Sınır İpoteğinin Tesis Edildiği Anlaşıldığına Göre Limiti Aşacak Şekilde Faize Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Reddedilmesi Halinde Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
149Y12.HD16.3.2007E. 2007/2231 K. 2007/5038"YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( 148. Maddede Zikredilen Yetki 149. Maddede Yazılı Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını Kapsayan İpotek Tablosuna Dayanılarak Yapılan Takiplerin Dışında Kalan İpotekli Taşınmazların Paraya Çevrilmesi İçin Yapılan Takiplere Münhasır Olduğu )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( 148. Maddede Zikredilen Yetki 149. Maddede Yazılı Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını Kapsayan İpotek Tablosuna Dayanılarak Yapılan Takiplerin Dışında Kalan İpotekli Taşınmazların Paraya Çevrilmesi İçin Yapılan Takiplere Münhasır Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Takip Konusu Borcun Birden Fazla Borçlusu Bulunması Halinde Alacaklının Bunlardan Birisinin İkametgahının Bulunduğu Tüm Borçlular Hakkında İcra Takibi Yapabileceği )"
149Y11.HD22.1.2007E. 2005/13821 K. 2007/556"ACENTELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI CARİ HESAP ALACAĞININ TAHSİLİ ( İleride Vücut Bulacak Ana Borç İle Buna Eklenecek Faiz İcra Takip Giderleri İle Yanlarca Kararlaştırılan Diğer Fer'ileri Yani İpotekle Teminat Altına Alınan Toplam Borç Miktarının Bu Tür İpotekte Tarafların İpotek Tesis Edilirken Rızaları İle Tespit Edilen Bu Limiti Aşmasının Mümkün Olmadığı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotekle Teminat Altına Alınan Toplam Borç Miktarının Bu Tür İpotekte Tarafların İpotek Tesis Edilirken Rızaları İle Tespit Edilen Bu Limiti Aşmasının Mümkün Olmadığı )
ÜST SINIR / AZAMİ MEBLAĞ İPOTEĞİ ( İleride Vücut Bulacak Bir Alacağın Teminatı Olarak Tesis Edildiği İçin Bu Belirsizliğin İleride Getireceği Sorunları Önlemek Amacıyla Taşınmazın Bu Belirsiz Borca Azami Ne Miktar İçin Teminat Teşkil Edeceği İpotek Akit Tablosunda Geçecek Bir Limitle Belirleneceği )"
149Y12.HD28.11.2006E. 2006/19397 K. 2006/22331"ŞİKAYET ( Teminat "Limit" ipoteğini Aşan Miktarda Takip Yapılması - Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesine Başvurulabileceği
İPOTEK LİMİTİNİ AŞAR ŞEKİLDE TAKİP YAPILDIĞI İDDİASI ( Şikayet Niteliğinde Olup Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazların İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gerektiği - İpotek Limitini Aşar Şekilde Takip Yapıldığı İddiasının Şikayet Niteliğinde Olup Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurulacağı )"
149Y12.HD16.6.2006E. 2006/9870 K. 2006/13075"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Krediyi Kullandıran Tarafın Hesap Özetini Krediyi Kullanana İhbar Etmesi Gereği - İhbarın Noterden Tasdikli Bir Suretinin İcra Müdürüne İbraz Edilmesi Halinde Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Kredi İlişkisine Dayalı Olarak Alacaklı Bankanın Borçluluara Noter Yoluyla Hesap Özetini İhbar Etmesi - İpoteğin Teminat İpoteği Niteliğinde Olmasının Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
149Y12.HD2.3.2006E. 2006/312 K. 2006/4060"TAKİBİN DURMASI ( Borcun Sona Erdiğine veya Ertelendiğine İlişkin Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge Sunmadıkça Takibin Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği )
BORCUN SONA ERMESİ ( Veya Ertelendiğine İlişkin Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belgeyi Borçlu Sunmadıkça Takibin Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği )"
149Y12.HD14.2.2006E. 2005/25851 K. 2006/2389"ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Borçlu İle Rehin Veren Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği - Kredi Borcu Nedeniyle Takip )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği )
KREDİ BORCU NEDENİYLE TAKİP ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği )"
149Y12.HD14.11.2005E. 2005/18605 K. 2005/22031"HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Borçlu Yasal Süresi İçinde Hesap Özetine İtiraz Ettiğini İleri Sürdüğüne Göre Mahkemece Bu İddiasının Doğruluğu Denetlenip Gerektiğinde İİK.nun 68/B Madde Koşullarında İnceleme Yapılması Gereği )
SÜRESİ İÇİNDE İTİRAZ ( Borçlu Hesap Özetine İtiraz Ettiğini İleri Sürdüğüne Göre Mahkemece Bu İddiasının Doğruluğu Denetlenip Gerektiğinde İİK.nun 68/B Madde Koşullarında İnceleme Yapılması Gereği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Krediyi Kullandıran Taraf Alacağını 68/B Maddesi Çerçevesinde Diğer Belgelerle İspatlayabiliyorsa Krediyi Kullanan Tarafın Şikayeti Reddedileceği - Bu Nedenle Hesap Özetine İtiraz Edilmesi Halinde Gönderilen İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
149Y12.HD11.11.2005E. 2005/17219 K. 2005/21881"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİNİN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAMASI ( Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem de Kendisine İletilmesine ( Muacceliyet İhtarı ) Bağlı Olduğu )
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İPOTEĞİ ( İpotekli Taşınmazın Malikinin Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem de Kendisine İletilmesine ( Muacceliyet İhtarı ) Bağlı Olduğu )
HESAP ÖZETİ TEBLİĞ KOŞULUNUN YERİNE GETİRİLMESİ ( Borçlu Tarafça da Yasal Süresi İçinde Gönderilen Bu Hesap Özetinin İtiraz Edilmediğine Göre Takip Konusu Alacağın Kesinleştiği - İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Hesap Özeti Tebliğ Koşulunun Yerine Getirildiği ve Borçlu Tarafça da Yasal Süresi İçinde Gönderilen Bu Hesap Özetinin İtiraz Edilmediğine Göre Takip Konusu Alacağın Kesinleştiği - İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
MUACCELİYET İHTARI ( İpotekli Taşınmazın Malikinin Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem de Kendisine İletilmesine Bağlı Olduğu ) "
149Y12.HD25.10.2005E. 2005/16170 K. 2005/20886"CARİ HESAP VE KREDİ İLİŞKİSİ ( Söz Konusu Olmadığından İcra Emri Gönderilmesine Olanak Tanıyan İİK.nun 150/I Maddesinin Olayda Uygulanma Yeri Olmadığı - Bayilik İlişkisinden Doğan Teminat İpoteği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklının Bayilik İlişkisinden Doğan Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden Borçlu Hakkında Takip Yapamayacağı )
BAYİLİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TEMİNAT İPOTEĞİ ( Alacaklı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Borçlu Hakkında Takip Yapamayacağı )"
149Y12.HD25.10.2005E. 2005/16151 K. 2005/20848"İPOTEK BELGESİNİN DAYANAĞI AKİT TABLOSU ( İİK'nun 149. Maddesindeki Koşulları İçermiyor ve Alacak Muaccel Olmuş İse Borçlu ve İpotek Veren Taşınmaz Maliki Hakkında Birlikte Takip Yapılarak Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİ ( İpotek Belgesinin Dayanağı Akit Tablosu İİK'nun 149. Maddesindeki Koşulları İçermiyor ve Alacak Muaccel Olmuş İse Borçlu ve İpotek Veren Taşınmaz Maliki Hakkında Birlikte Takip Yapılarak Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği )
İPOTEK VEREN TAŞINMAZ MALİKİ HAKKINDA TAKİBİN İPTALİ ( Takip Talepnamesinde Gösterilmeyen Borçluya Teşmil Suretiyle Takibin Yürütülmesinin Mümkün Olmaması Nedeniyle )"
149Y12.HD11.7.2005E. 2005/11402 K. 2005/15031"SÜRESİZ İPOTEK AKİTLERİ ( Zorunlu Olan Muacceliyet İhbarının Yapılmadığına İlişkin Şikayet Hakkı Yedi Günlük Süreye Tabi Olduğu )
MUACCELİYET İHBARI ( Süresiz İpotek Akitlerinde Yapılmasının Zorunlu Olduğu - İhbarın Yapılmadığına İlişkin Şikayet Hakkının Yedi Günlük Süreye Tabi Olduğu )
ŞİKAYET ( Süresiz İpotek Akitlerinde Zorunlu Olan Muacceliyet İhbarının Yapılmadığına İlişkin Şikayet Hakkının Yedi Günlük Süreye Tabi Olduğu )"
149Y12.HD5.4.2005E. 2005/3942 K. 2005/7300"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( 149. Maddede Yazılı Haller Dışındaki Muaccel Alacaklar İçin İcra Müdürünün Borçluya ve Varsa Gayrimenkul Sahibi 3.Şahsa Göndermesi Gerektiği )
MUACCELİYET İHTARI ( Gönderilmediği İçin Haklarında Takip Koşulunun Oluşmadığı Yolundaki Başvuruların Şikayet Niteliğinde Olmadığı Gibi İpotek Limitinin Aşılmasının Sözkonusu Olmadığı - 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu )
ŞİKAYET ( Kendilerine Muacceliyet İhtarı Gönderilmediği İçin Haklarında Takip Koşulunun Oluşmadığı Yolundaki Başvuruların Şikayet Niteliğinde Olmadığı Gibi İpotek Limitinin Aşılmasının Sözkonusu Olmadığı - 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu )"
149Y12.HD28.3.2005E. 2005/2908 K. 2005/6482"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Borçlu Ve Rehin Veren 3. Kişi Hakkında Birlikte Yapılmamış Olması Takibin İptali Nedeni Olduğu )
REHİN VEREN 3. KİŞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Borçlu Ve Rehin Veren 3. Kişi Hakkında Birlikte Yapılmamış Olması Takibin İptali Nedeni Olduğu )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Borçlu Ve Rehin Veren 3. Kişi Arasında Olduğundan Bunlar Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği - Aksi Halin Takibin İptali Nedeni Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Borçlu Ve Rehin Veren 3. Kişi Hakkında Birlikte Yapılmamış Olması Halinde )"
149Y12.HD1.3.2005E. 2005/955 K. 2005/3935"İCRA EMRİNE İTİRAZ ( Borcun Muaccel Olmadığı Yönündeki İtirazın Yedi Günlük Yasal Süre İçerisinde Yapılmasının Gerekmesi )
BORCUN MUACCEL OLMAMASI NEDENİYLE İCRA EMRİNİ ŞİKAYETİ ( Bu Husustaki Şikayetin Yedi Günlük Süreye Tabi Olması )
SÜREYE TABİ ŞİKAYET ( İcra Emrine Karşı İleri Sürülen Borcun Muaccel Olmadığı Yönündeki Şikayetin Yedi Günlük Yasal Süre İçerisinde Yapılmasının Gerekmesi )"
149YHGK16.2.2005E. 2005/12-57 K. 2005/72"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBE VAKİ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Vadesi Gelmeyen İpotek Senedine Dayanarak Takip Açılmış Olması - Muaccel Hale Gelmeyen İpotek Akit Tablosunun İİK 68'deki Belgelerden Olmaması )
MUACCEL HALE GELMEYEN İPOTEK AKİT TABLOSUNUN İİK 68'DEKİ BELGELERDEN OLMAMASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takibe Vaki İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Gereği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Konu İpotek Akit Tablosunun Muaccel Hale Gelmemiş Olması - İİK m. 68'deki Belge Niteliği Bulunmayan İpotek Senedine Dayanarak İtirazın Kaldırılamayacağı )"
149Y11.HD7.2.2005E. 2004/4400 K. 2005/811"NAVLUN ALACAĞI ( Sözleşme Gereklerini Gereği Gibi Yerine Getirmediği İddia Edilen Diğer Davalı Yönünden Sadece Davacının İstihkak Davası Açmaması Nedeniyle Kendisini Zarara Uğrattığı Gerekçesiyle Bu Davalı Yönünden Davanın Reddi Doğru Görülmediği )
SÖZLEŞME GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEME ( Diğer Davalı Yönünden Sadece Davacının İstihkak Davası Açmaması Nedeniyle Kendisini Zarara Uğrattığı Gerekçesiyle Bu Davalı Yönünden De Davanın Reddi Doğru Görülmediği - Navlun Alacağı )
İSTİHKAK DAVASI ( Sözleşme Gereklerini Gereği Gibi Yerine Getirmediği İddia Edilen Diğer Davalı Yönünden Sadece Davacının İstihkak Davası Açmaması Nedeniyle Kendisini Zarara Uğrattığı Gerekçesiyle Bu Davalı Yönünden Reddinin Doğru Görülmediği - Navlun Alacağı )"
149Y12.HD23.11.2004E. 2004/19978 K. 2004/24100"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Acentelik İlişkisinden Doğan Borçlara Teminat Olmak Üzere Verilen İpotek - Takibin İptali Gereği )
TAKİP ( Acentelik İlişkisinden Doğan Borçlara Teminat Olmak Üzere Verilen İpotek - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılamayacağı )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Acentelik İlişkisinden Doğan Borçlara Teminat Olmak Üzere Verilen - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibin İptali Gereği )
ACENTALIK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORÇLAR ( Teminat Olmak Üzere Verilen İpotek - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılamayacağı )"
149Y12.HD8.6.2004E. 2004/9468 K. 2004/14580"İCRA EMRİ ( Tebliği Koşulu - İpotek Akit Tablosunun Kesin Borç İpoteği Niteliğinde Bulunmadığı/Hesap Özetinin Veya Tazmin Talebinin Noter İle Kredi Borçlusuna Gönderilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Hesap Özetinin Veya Tazmin Talebinin Noter İle Kredi Borçlusuna Gönderilmesi Gereği - İcra Emri Tebliğ Koşulu )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kesin Borç İpoteği Niteliğinde Bulunmadığı - İcra Emri Tebliği İçin Hesap Özetinin Veya Tazmin Talebinin Noter İle Kredi Borçlusuna Gönderilmesi Gereği )
TAKİP ( İcra Emri Tebliği Koşulu - Hesap Özetinin Veya Tazmin Talebinin Noter İle Kredi Borçlusuna Gönderilmesi )"
149Y12.HD13.5.2004E. 2004/7287 K. 2004/12176"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İpotekli Takipte Ödeme Emrinin Gönderilebilmesi İçin Ayrıca Hesap Katının Tebliğine İlişkin Zorunluluk Olmaması )
İPOTEK TAKİBİ ( Ödeme Emrinin Gönderilebilmesi İçin Ayrıca Hesap Katının Tebliğine İlişkin Zorunluluk Olmaması )
ÖDEME EMRİ ( İpotekli Takipte Ödeme Emrinin Gönderilebilmesi İçin Ayrıca Hesap Katının Tebliğine İlişkin Zorunluluk Olmaması )
HESPA KAT'I ( İpotekli Takipte Ödeme Emrinin Gönderilebilmesi İçin Ayrıca Hesap Katının Tebliğine İlişkin Zorunluluk Olmaması )"
149Y12.HD2.4.2004E. 2004/3329 K. 2004/8018"İLAM NİTELİĞİNDE BELGE ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takiplerde Düzenlenen İcra Emrinin İlam Niteliğinde Olduğunun ve Buna İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Kabul Edilmesi )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İtiraz Konusu Olan Belgenin İlam Niteliğinde Olması Dolayısıyla ve Buna İlişkin Hükümler Uygulanacağından Her İcra Dairesinde Takip Yapılabilmesinin Mümkün Olması )
İTİRAZ ( Alacaklının Her İcra Dairesinde Takip Yapabilmesinin Mümkün Olması Dolayısıyla Borçlunun Yetki İtirazının Reddedilmesinin Gerekmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takiplerde Düzenlenen İcra Emrinin İlam Niteliğinde Olduğunun ve Buna İlişkin Hükümlerin Uygulanabilmesi )"
149Y12.HD3.7.2003E. 2003/12772 K. 2003/15879"BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Takip - Borçludan Tahsil Edilebilmesi İçin Banka Yönünden Risk Unsuru Oluşması Gereği )
TAKİP ( Banka Teminat Mektubu - Borçludan Tahsil Edilebilmesi İçin Banka Yönünden Risk Unsuru Oluşması Gereği )"
149Y12.HD28.6.2002E. 2002/12880 K. 2002/14054"TEBLİGAT ( Kredi Borçlusunun Kredi Sözleşmesindeki Adresinin Değişmesi - Önceki Adrese Gönderilen Hesap Özeti Tebligatının Geçerli Sayılmayacağı )
KREDİ BORÇLUSU ( Önceki Adrese Gönderilen Hesap Özeti Tebligatının Geçerli Sayılmayacağı - Kredi Sözleşmesindeki Adresinin Değişmesi )
HESAP ÖZETİ ( Kredi Borçlusunun Kredi Sözleşmesindeki Adresinin Değişmesi - Önceki Adrese Gönderilen Tebligatının Geçerli Sayılmayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Hesap Özeti Tebligatının Borçlunun Önceki Adresine Gönderilmesi - Tebligatının Geçerli Sayılmayacağı )"
149Y12.HD28.6.2002E. 2002/12552 K. 2002/13996"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İcra Dairesine Yapılması Zorunluluğu - Kaldırılması İstenmesi Halinde İncelemesinin Mümkün Olduğu )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İstenmesi Halinde İncelemesinin Mümkün Olduğu - Ödeme Emrine İtiraz )
BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZI ( İcra Dairesine Yapılması Zorunluluğu - Kaldırılması İstenmesi Halinde İncelemesinin Mümkün Olduğu )"
149Y12.HD10.6.2002E. 2002/11221 K. 2002/12332"İCRA EMRİ ( Hesap Özeti Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Gönderilebilmesi )
HESAP ÖZETİ ( Hesap Özeti Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Gönderilebilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Kesinleşen Hesap Özetindeki Borcun Miktarı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yapılamaması )
TAKİPTEN SONRA BORÇLU TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER ( Yapıldığı Öne Sürülen Ödemelerin Belgelendirilmesi Halinde Bunun Dikkate Alınması )"
149Y12.HD3.6.2002E. 2002/10445 K. 2002/11710"İPOTEK AKDİ ( Akdin Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi-Müddetsiz ve Ayrıca İhbar Müddeti Tayin Edilmemiş Olması )
İHTAR ( İpotek Akdinin Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi-Müddetsiz ve Ayrıca İhbar Müddeti Tayin Edilmemiş Olması-Muacceliyet Kazandırmak İçin İhtar Çekilmesi )
MUACCELİYET ( İpotek Akdinin Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi-Müddetsiz ve Ayrıca İhbar Müddeti Tayin Edilmemiş Olması-Muacceliyet Kazandırmak İçin İhtar Çekilmesi )
İCRA EMRİ ( İpotek Akdinin Muaccel Olmaması Nedeniyle Alacaklının İcra Emri Gönderememesi )"
149Y12.HD30.5.2002E. 2002/10224 K. 2002/11408"İPOTEK ( Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İçeren - Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Edilebileceği )
İCRA EMRİ ÇIKARILMASI ( Yerine Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Edilebileceği - İpoteğin Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İçermesi )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK BULUNMAMASI ( İpoteğin Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İçermesi )
İHTAR ( Gönderilmesinin İcap Etmediği - İpoteğe Dayalı Borcun Ödeme Süresinin Gösterilmemesi/Ödeme Emri Tebliği )
İPOTEĞE DAYALI BORCUN ÖDEME SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( İhtar Gönderilmesinin İcap Etmediği - Ödeme Emri Tebliği )"
149Y12.HD26.3.2002E. 2002/5063 K. 2002/6226"KREDİ BORCUNDA İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Asıl Borçlu Takip Edilmişse İpotek Verene Karşı Sonradan Takip Yapılabileceği )
İCRA TAKİPLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kredi Borcunda İpotek Veren Üçüncü Kişiye Karşı Başlatılacak Takiple Asıl Borçluya Karşı Yapılmış Olan Takip )
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI TAKİP YAPILMASI VE TAKİPLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Asıl Borçluya Karşı Önceden Takip Yapılmış Olması )
TAKİPLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kredi Borcunda İpotek Veren Üçüncü Kişiye Karşı Başlatılacak Takiple Asıl Borçluya Karşı Yapılmış Olan Takip )"
149Y12.HD14.3.2002E. 2002/4343 K. 2002/5173"ÖDEME EMRİ ( Alacaklının Asıl Borçluyu Takipte Taraf Göstermeksizin İpotek Veren 3. Kişiyi Takip Edemeyeceği )
TAKİP ( Alacaklının Asıl Borçluyu Takipte Taraf Göstermeksizin İpotek Veren 3. Kişiyi Takip Edemeyeceği )
İPOTEK VEREN 3. KİŞİ ( Alacaklının Asıl Borçluyu Takipte Taraf Göstermeksizin Takip Edemeyeceği )"
149Y12.HD7.2.2002E. 2002/1859 K. 2002/2487"İPOTEKLİ TAKİP ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadan Sadece İpotek Veren Hakkında İpotekli Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
KAMU DÜZENİ ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadan Sadece İpotek Veren Hakkında İpotekli Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması-Süresiz Şikayete Tabi Olması )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadan Sadece İpotek Veren Hakkında İpotekli Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması-Süresiz Şikayete Tabi Olması )"
149Y12.HD12.7.2001E. 2001/12018 K. 2001/12803"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Teminat Yatırılmasının Gerekmesi-Haksız Çıkıldığı Takdirde Talebe Gerek Olmadan Teminatın Alacaklıya Tazminat Olarak Verilmesi )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İpoteğin Bankanın Fona Devrinden Çok Önce Kurulması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Takibin Fona Devir Edilme Tarihinden Çok Önce Kurulan İpoteğe Dayalı Olması-Son Tedbir Kararı ile Cebri İcra Yolunun Engellenmemesi )
ŞİKAYET ( Takip Talepnamesinde Talep Edilen Borç Tutarına Faiz Oranlarına Karşı Çıkılması ve Faize Faiz Yürütüldüğünün İleri Sürülmesi )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddi Durumunda Yapılacak Temyizin Satışı Durdurmaması )"
149Y12.HD1.11.2000E. 2000/15401 K. 2000/16393"İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Sadece Başvurma Harcı Alınması Gereği )
HARÇ ( İlamlı İcra Takibinde - Sadece Başvurma Harcı Alınması Gereği )
TAKİPTE HARÇ ( İlamlı İcra Takibinde - Sadece Başvurma Harcı Alınması Gereği )"
149Y12.HD1.11.2000E. 2000/15401 K. 2000/16393"İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Sadece Başvurma Harcı Alınması Gereği )
HARÇ ( İlamlı İcra Takibinde - Sadece Başvurma Harcı Alınması Gereği )
TAKİPTE HARÇ ( İlamlı İcra Takibinde - Sadece Başvurma Harcı Alınması Gereği )"
149YHGK27.9.2000E. 2000/12-1142 K. 2000/1185"İPOTEĞİN FEKKİ VE TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( İpotek Borçlusunun Akit Tablosunda Atıf Yapılan Sözleşmelerde Borçlardan Sorumluluğu )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Borçlunun Atıf Yapılan Kredi Sözleşmelerinden Müştereken ve Müteselsilen Borçlu Olduğunun Belirtilmesi )
KREDİ SÖZLEŞMELERİ ( İpoteğin Fekki Davasında Sözleşmelere İlişkin Borçların Ödenip Ödenmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
149YHGK30.6.1999E. 1999/12 – 552 K. 1999/556"TEBLİGAT KANUNU'NA MUHALEFET
USULSÜZ TEBLİGAT
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra emrinin şartları )
BANKA KREDİSİNE TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
TEBLİGAT ADRESİNDE BULUNMAMA
TEMİNAT İPOTEĞİ ( İcra emrinin şartları )
İLANEN TEBLİGAT ( Kararlaştırılan tebligat adresinde, bulunmama )"
149Y12.HD21.10.1998E. 1998/10502 K. 1998/11259"ŞİKAYET ( Aynı Takibe Başka Bir Dosyada Karar Verilmiş Olması )
KARZ İPOTEĞİ ( Borçlu adına İcra Emri Çıkarılması )"
149Y12.HD15.9.1998E. 1998/8197 K. 1998/8854"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra Emri Gönderilecekler )
İCRA EMRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Gönderilecekler )
İPOTEKLİ TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EL DEĞİŞTİRMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi )"
149Y12.HD24.2.1998E. 1998/1342 K. 1998/2071"ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Üçüncü Kişinin İpotek Vermesi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İPOTEK VERMESİ ( Zorunlu Takip Arkadaşlığı )
İHBAR ZORUNLULUĞU ( İpotek Veren Üçüncü Kişiye )
TAKİP ( İpotek Veren Üçüncü Kişiyi )"
149Y12.HD14.10.1997E. 1997/10286 K. 1997/10717"ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( İcra Takibinin Borçlu ve İpotek Veren 3. Kişiye Birlikte Yöneltilmesi ve Yürütülmesi Gereği )
TAKİP ( Zorunlu Takip Arkadaşlığı - İcra Takibinin Borçlu ve İpotek Veren 3. Kişiye Birlikte Yöneltilmesi ve Yürütülmesi Gereği )
İPOTEK VEREN 3. KİŞİ ( Zorunlu Takip Arkadaşlığı - İcra Takibinin Borçlu ve İpotek Veren 3. Kişiye Birlikte Yöneltilmesi ve Yürütülmesi Gereği )"
149Y12.HD16.6.1997E. 1997/6419 K. 1997/7032"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Alacaklı Bankanın İpotekli Taşınmazlardan Birini Veya Hepsini Birden Sattırma Hakkına Sahip Olacağının Belirtilmesi )
TAŞINMAZLARDAN BİRİSİNİN VEYA HEPSİNİN BİRDEN SATTIRILMASI ( İpotek Akit Tablosunda Bankaya Verilen Yetki )"
149Y12.HD27.5.1997E. 1997/5864 K. 1997/6224"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
MAHSUP ( Takipten Önce Yapılan Ödemelerin )"
149Y12.HD20.5.1997E. 1997/5735 K. 1997/5791"ASIL BORÇLU VE TAŞINMAZINA İPOTEK KONULAN KİŞİLERİN FARKLI OLMASI ( İkisine Ödeme Emri Tebliğ Edilmesi-Mecburi Takip Arkadaşlığı )
MECBURİ TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Asıl Borçlu ve Onun Lehine İpotek Veren Kişi )
BAŞKASININ BORCU İÇİN TAŞINMAZINA İPOTEK KONULAN KİŞİ ( Asıl Borçluyla Birlikte Takip Edilmesi-Mecburi Takip Arkadaşlığı )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Başkasının Borcu İçin Taşınmazına İpotek Koydurtan Kişi-Mecburi Takip Arkadaşlığı )"
149Y12.HD18.3.1997E. 1997/3006 K. 1997/3283"KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Alacaklının Tahakkuk Eden Ferileri de İsteyebilmesi )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Borçluya İhtarname Gönderilmesinin Gerekmemesi )"
149Y12.HD1.10.1996E. 1996/10582 K. 1996/11450"ŞİKAYET ( Borçlu Adına İcra Emri Çıkarılmasında Usulsüzlük Olmaması )
İPOTEK AKİT TABLOSUNUN KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İKRARINI İÇERMEMESİ ( Yasada Belirtilen Şartların Oluşması Durumunda Borçluya İcra Emri Gönderilebilmesi )
İCRA EMRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Gönderilmesi )"
149Y12.HD15.2.1996E. 1996/2161 K. 1996/2330"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Tapu Siciline Gönderilen ve Müdürlükçe Onaylanan Kredi Sözleşmesinin Akit Tablosu Yerine Geçmesi )
TAPU SİCİLİNE GÖNDERİLEN VE MÜDÜRLÜKÇE ONAYLANAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İpotek Akit Tablosu Yerine Geçmesi )
TAŞINMAZI İPOTEK YÜKÜ İLE SATIN ALAN KİŞİ ( İpoteğin Karz İpoteği Niteliğinde Olması ve Borçluya Hesap Kat İhtarı Gönderilmiş Olması Durumunda Üçüncü Kişiye İcra Emri Gönderilebilmesi )
İCRA EMRİ ( İpoteğin Karz İpoteği Niteliğinde Olması ve Borçluya Hesap Kat İhtarı Gönderilmiş Olması Durumunda Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Kişiye İcra Emri Gönderilebilmesi )"
149Y12.HD5.12.1995E. 1995/16572 K. 1995/17232"LİMİTLİ İPOTEK ( Süresiz İtiraz ve Şikayete Tabi Olması )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Limitli İpotekte )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( İtiraz ve Şikayetin Süreye Tabi Olması )
İCRA TAKİBİ ( Asıl Borca İlaveten Eklentilerin de Takip Edilebilmesi )"
149Y12.HD20.11.1995E. 1995/15966 K. 1995/16267"KREDİYİ KULLANDIRAN TARAFIN BORÇLUYA HESAP ÖZETİNİ NOTER ARACILIĞIYLA GÖNDERMESİ ( İcra Emri-Kayıtsız Şartsız Para Borcunu İhtiva Etmeyen İpotek Akit Tablosu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Para Borcunu İhtiva Etmemesi-Borçluya İcra Emri Gönderilip Gönderilememesi )
İCRA EMRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi-Krediyi Kullandıran Tarafın Borçluya Hesap Özetini Noter Aracılığı ile Gönderdiğini Belgelemesi )
İPOTEK AKİT TABLOSUNUN KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCUNU İHTİVA ETMEMESİ ( Borçluya İcra Emri Gönderilip Gönderilememesi )"
149Y12.HD4.10.1995E. 1995/12581 K. 1995/12838"İTİRAZ ( Kesin Borç İpoteğine Dayanan Takibe )
SÜRESİNDEN SONRA İTİRAZ ( Takibin Kesinleşmesi )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( İtiraz Süresinin Geçirilmesi )
İTİRAZ SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Takibin Kesinleşmesi )
KESİN BORÇ İPOTEĞİNE DAYALI TAKİP ( İtirazın Süreye Tabi Olması )"
149Y12.HD19.9.1995E. 1995/11127 K. 1995/11590"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Yetki )
YETKİ ( İpotek Akit Tablosuna Dayalı Takiplerde )
İPOTEK AKİT TABLOSUNA DAYALI TAKİP ( Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı Taşıyan )"
149Y12.HD19.9.1995E. 1995/11127 K. 1995/11590"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Yetki )
YETKİ ( İpotek Akit Tablosuna Dayalı Takiplerde )
İPOTEK AKİT TABLOSUNA DAYALI TAKİP ( Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı Taşıyan )"
149Y12.HD21.11.1994E. 1994/14532 K. 1994/14664"KREDİ HESAP ÖZETİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Ödeme Emri Tebliğine Engel Olmaması )
BORÇLUNUN KREDİ HESAP ÖZETİNE İTİRAZI ( Ödeme Emrinin Tebliğini Engellememesi )
ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Kredi Hesap Özetine İtiraz Eden Borçluya )"
149Y12.HD11.10.1994E. 1994/11759 K. 1994/12131"KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Borçluya İhtarname Tebliğinin Zorunlu Olmadığı )
BORÇLUYA İHTARNAME TEBLİĞİ ( Üst Sınır İpoteğinde Zorunludur )
İHTARNAME ( Kesin Borç İpoteğinde Zorunlu Olmadığı )
İHTARNAME GÖNDERİLMEDEN İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Kesin Borç İpoteğinde )"
149YHGK23.2.1994E. 1993/12-836 K. 1994/90"İPOTEKLİ ALACAĞIN TAKİBİ ( İcra emri - Ödeme emri )
KARZ İPOTEĞİ
TEMİNAT İPOTEĞİ
İCRA EMRİ ( İpotekli borç )
ÖDEME EMRİ ( İpotekli borç )"
149Y12.HD8.2.1994E. 1994/955 K. 1994/1573"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Ödeme Emrinin Talep Edilen Miktar İçin Düzenlenmemesi )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( İcra Müdürünün Sınırı Aşan Miktar İçin Ödeme Emri Düzenlememesi )
İCRA MÜDÜRÜNÜN TALEP EDİLEN MİKTAR İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLEMEMESİ"
149Y12.HD8.2.1994E. 1994/955 K. 1994/1573"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Ödeme Emrinin Talep Edilen Miktar İçin Düzenlenmemesi )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( İcra Müdürünün Sınırı Aşan Miktar İçin Ödeme Emri Düzenlememesi )
İCRA MÜDÜRÜNÜN TALEP EDİLEN MİKTAR İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLEMEMESİ"
149Y12.HD23.11.1993E. 1993/13879 K. 1993/18367"İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İhtarname ve Hesap Özetinin Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması Dolayısıyla )
İHTARNAME VE HESAP ÖZETİNİN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İcra Emrinin İptali )
KREDİ HESABININ MUACCEL KILINMASINA İLİŞKİN HESAP ÖZETİ ( Tebliğ Edilmemesi )
HESAP ÖZETİ ( Kredi Hesabının Muaccel Kılınmasına İlişkin )"
149Y11.HD11.11.1991E. 1990/3749 K. 1991/5949"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın Başkasına Geçmiş Olması Halinde Eski Malike Karşı Takip Yapılamaması )
TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİ ( Eski Malike Karşı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamaması )
ESKİ MALİKE KARŞI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAMASI ( İpotekli Taşınmazın Devri )"
149Y12.HD14.2.1991E. 1990/8564 K. 1991/1707"TEMİNAT MEKTUBUNUN ÖDENMEMİŞ KISMI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Teminat Mektubunun Ödenmemiş Kısmı )
HESAP ÖZETİNDE DEPO TALEBİ ( Teminat Mektubunun Ödenmemiş Kısmı )"
149Y12.HD7.2.1991E. 1990/7908 K. 1991/1358"İPOTEK ( Üst Sınır Limiti )
ÜST SINIR İPOTEĞİNDE SINIRIN ÜZERİNE ÇIKILAMAMASI"
149Y12.HD5.2.1991E. 1990/8250 K. 1991/1241"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Bulunmaması )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( İİK m. 68'deki Belgeler )
BORÇLU YERİNE TEMİNAT İPOTEĞİ VERENİ TAKİP"
149Y12.HD16.11.1990E. 1990/4469 K. 1990/11643"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN ÖDEME EMRİ
ÖDEME EMRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesine İlişkin )"
149Y12.HD16.11.1990E. 1990/12498 K. 1990/11673"BANKA HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Süre )
SÜRE ( Banka Hesap Özetine İtiraz )"
149Y12.HD12.6.1990E. 1989/13571 K. 1990/7328"İTİRAZ ( Ödemeye Dayanan Belgelerin Şekli )
ÖDEMEYE DAYANAN İTİRAZLARIN BELGELERİ"
149Y12.HD5.6.1990E. 1989/13358 K. 1990/6913"TEMİNAT İPOTEĞİNDE FAİZ ( Bankanın İhtarnamesine Cevap Vermemek )
İTİRAZ HAKKI ( Bankanın İhtarnamesine Cevap Vermemek )
TEMİNAT İPOTEĞİNİN KAPSAMI"
149Y12.HD11.5.1990E. 1989/12990 K. 1990/5477"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Limit Dışında Takip )
TEMİNAT İPOTEĞİ VEREN BORÇLULAR HAKKINDA TAKİP ( İcra Emri Çıkarılması )
İCRA EMRİ ( Teminat İpoteği Veren Borçluları Takip )"
149Y12.HD1.12.1989E. 1989/11632 K. 1989/14824"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Kredi Borçlusu Hakkında Takip Yapılmadan )
TEMİNAT İPOTEĞİ VEREN KİŞİYİ TAKİP ( Kredi Borçlusu Hakkında Takip Yapılmadan )"
149Y12.HD17.11.1989E. 1989/4989 K. 1989/14111"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadan İpotek Veren Hakkında Takip Yapılamaması )
İPOTEK VEREN HAKKINDA TAKİP ( Asıl Borçlunun Sonradan Takibe Dahil Edilememesi )
TEMİNAT İPOTEĞİ VEREN HAKKINDA TAKİP YAPABİLMENİN ŞARTI ( Önce Asıl Borçlunun Takibi )"
149YHGK24.5.1989E. 1989/11-294 K. 1989/378"ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Sınırı Aşan Borçlanmaların Teminat Dışında Olması )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Doğacak Borç İçin Üst Sınır İpoteği Tesisi )"
149Y12.HD1.5.1989E. 1988/11587 K. 1989/6686"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Üst Sınır İpoteği )
KEFALETİN ÜST LİMİTİ ( İpotek )
ÜST SINIR İPOTEĞİ İLE BELİRLENEN LİMİT
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Gayri Muayyen Tutar İçin Kefalet )"
149Y12.HD13.2.1989E. 1988/5182 K. 1989/1795"CEZAEVLERİ HARCININ SORUMLUSU
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Akit Tablosundaki Tutarla Sınırlı )"
149Y12.HD22.2.1988E. 1987/9458 K. 1988/1861"İLAMSIZ TAKİP ZORUNLULUĞU ( Teminat İpoteğinin Paraya Çevrilmesi )
TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İlamsız Takip Zorunluluğu )"
149Y12.HD2.4.1987E. 1987/2499 K. 1987/4673"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMEK ( Üst Sınır İpoteğini Aşan Miktar )
ÜST SINIR İPOTEĞİNDE SORUMLULUK MİKTARI ( Aşan Kısma İtiraz Etmemek )
İPOTEK ( Üst Sınırı Aşarak Takip )"
149Y12.HD1.4.1987E. 1986/10823 K. 1987/4537"SÜRE ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtiraz )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ ( Süre )"
149Y12.HD14.5.1986E. 1985/11843 K. 1986/5718"ALIŞVERİŞ VE AVANS TEMİNATI İPOTEK ( Paraya Çevrilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alışveriş ve Avansın Teminatı )
GÖREV ( Avans Teminatı İpoteğin Paraya Çevrilmesi )"
149Y12.HD4.3.1986E. 1985/8653 K. 1986/2420"ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Karza Dayanmayan İpotek )
İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Karza Dayanan İpotek )"
149Y12.HD18.2.1986E. 1985/7782 K. 1986/1820"İTİRAZIN KISMEN KALDIRILMASI ( Avukatlık Ücretiİ )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( İtirazın Kısmen Kaldırılmasında )
ÜST SINIR İPOTEĞİ VEREN KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Faiz v.b. Gibi Giderler )"
149Y12.HD30.1.1986E. 1985/7494 K. 1986/1000"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Haciz Yolundan Önce )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Aşan Kısmında Sorumluluk )
HACİZ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Önceliği )"
149Y12.HD30.1.1986E. 1985/7494 K. 1986/1000"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Haciz Yolundan Önce )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Aşan Kısmında Sorumluluk )
HACİZ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Önceliği )"
149Y12.HD31.10.1985E. 1985/2791 K. 1985/8915"ÜST SINIR İPOTEĞİNİN KAPSAMI
İCRA GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ÜST SINIR İPOTEĞİNİN KAPSAMINDA OLMASI"
149Y12.HD11.11.1983E. 1983/7334 K. 1983/8781"İPOTEĞİN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ VERİLMESİ ( İcra Emri Gönderilmesi )
İPOTEĞİN TEMİNAT İÇİN VERİLMESİ ( Ödeme Emri Gönderilmesi )"
149Y12.HD11.11.1983E. 1983/7334 K. 1983/8781"İPOTEĞİN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ VERİLMESİ ( İcra Emri Gönderilmesi )
İPOTEĞİN TEMİNAT İÇİN VERİLMESİ ( Ödeme Emri Gönderilmesi )"
149Y12.HD24.10.1983E. 1983/6187 K. 1983/7878"TAKİP ( Borcun Ferileri )
BORCUN FERİLERİNİN TAKİP KONUSU YAPILABİLMESİ
İPOTEK ( Borcun Ferilerinin Teminat Altına Alınması )"
149YHGK2.3.1983E. 1981/12-483 K. 1983/191"İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( İcraya İtiraz ile Takip Durduğuna Göre Borçlunun Aynı Anda Mercie de İtiraz Etmesinin Gereksiz Olması )
TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklının İptal Edilen Takip Dolayısıyla Borçluya Bu Dosya Üzerinden Ödeme Tebliğini İsteyememesi-Yeniden Yapacağı Bir Takip Dolayısıyla Ödeme Emri Gönderilmesinin Gerekmesi )
İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İcraya İtiraz ile Takip Durduğuna Göre Borçlunun Aynı Anda Mercie de İtiraz Etmesinin Gereksiz Olması-Ancak Alacaklının Olumlu Bir Karar Alıp İcraya Takip Amacı ile Mercie Başvurabilmesi )
TETKİK MERCİİNE İTİRAZ ( İcra Dairesine Yapılan İtirazla Takip Durduğundan Aynı Anda Mercie de İtiraz Etmesinin Gereksiz Olması )"
149Y12.HD9.11.1978E. 1977/9142 K. 1978/9060"İPOTEK AKİT TABLOSUNDA VADE GÖSTERİLMEMESİ
ALACAK ( İpotek Akit Tablosunda Vade Gösterilmemesi )"
149Y12.HD11.9.1973E. 1973/7797 K. 1973/7820"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Süresinde Talep Edilmemesi )
İLAMSIZ TAKİP HAKKININ DÜŞMESİ ( Süresinde İtirazın Kaldırılmasının İstenmemesi )"
149Y12.HD5.6.1973E. 1972/6396 K. 1973/6139"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPTE YETKİLİ İCRA DAİRESİ
YETKİ ( İlamlı Takipte )
İLAM NİTELİĞİNDE OLAN BELGELER ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Eden İpotek Akit Tablosu )"
149Y12.HD12.11.1971E. 1971/10604 K. 1971/11415"İPOTEK BELGESİ ( Alacağın Paraya Çevrilmesinde İncelenme Zorunluluğu )
İPOTEKLİ ALACAĞIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler )"
149Y12.HD12.11.1971E. 1971/10604 K. 1971/11415"İPOTEK BELGESİ ( Alacağın Paraya Çevrilmesinde İncelenme Zorunluluğu )
İPOTEKLİ ALACAĞIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler )"
149YHGK10.5.1969E. 1969/473 K. 1969/559"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Yetki )
YETKİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarı İhtiva Edip Etmemesine Göre Takibin Şekli )
İLAMLI TAKİP ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarı İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması )
İLAM HÜKMÜNDE BELGELER ( İpotek Akit tablosu )"
149Y12.HD8.1.1968E. 1967/102 K. 1968/46"İCRA EMRİ - ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ŞARTLARI
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İcra Emri Gönderilmesi )
ŞİKAYET ( İcra Emri - Ödeme Emri )"

Madde 150

YARGITAY

150Y12.HD2.10.2017E. 2016/20114 K. 2017/11708"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ İPTALİ ( Yakalama Avansı Alınması ve Rehne Konu Aracın Kaydına Yakalama Şerhi Verilmesi Talebinin Reddine Dair - Taşıt Rehninden Dolayı Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Takip Talebi Üzerine İcra Dairesi İİK'nun 150/D Maddesinin Kıyas Yoluyla Uygulanması Neticesinde Takibin Kesinleşmesini Beklemeden Satış Hazırlıklarına Başlayacağından Aracın Yakalanmasıyla Muhafazasına ve Kıymet Takdiri Yaptırılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı/Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )
YAKALAMA AVANSI ALINMASI VE REHNE KONU ARACIN KAYDINA YAKALAMA ŞERHİ VERİLMESİ TALEBİ ( İcra Müdürlüğünce Reddedildiği/Şikayetin Reddi - Taşıt Rehninden Dolayı Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Takip Talebi Üzerine İcra Dairesi İİK'nun 150/D Maddesinin Kıyas Yoluyla Uygulanması Neticesinde Takibin Kesinleşmesini Beklemeden Satış Hazırlıklarına Başlayacağından Aracın Yakalanmasıyla Muhafazasına ve Kıymet Takdiri Yaptırılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı )"
150Y12.HD21.9.2017E. 2016/19345 K. 2017/11207"HESAP KAT İHTARNAMESİNDEKİ MİKTAR ( Kesinleşmiş Olmakla Alacak Miktarına Yönelik İddiaların İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesinin Mümkün Olmadığı - Ancak İİK'nun 149/A Md. Göndermesi İle Uygulanması Gereken Aynı Kanunun 33/1-2. Md.sine Göre İtfa ve İmhal Sebebiyle İcranın Geri Bırakılması Talep Edilebileceği )
ADKİ FAİZ / TEMERRÜT FAİZİ ( İtiraz Edilmeksizin Kesinleşen Hesap Kat İhtarnamesinin Düzenlendiği Tarihten Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar İşleyen Akdi Faiz İle Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İşleyen Temerrüt Faiz Miktarı Ayrıca İşleyecek Faiz Oranı Şikayet Konusu Yapabileceği )
ŞİKAYET ( İtiraz Edilmeksizin Kesinleşen Hesap Kat İhtarnamesinin Düzenlendiği Tarihten Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar İşleyen Akdi Faiz İle Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İşleyen Temerrüt Faiz Miktarı Ayrıca İşleyecek Faiz Oranı ve Varsa Sair Şikayetler İnceleneceği )"
150Y12.HD19.9.2017E. 2017/4601 K. 2017/10987"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Şikayetçi Borçluya Usülüne Uygun Hesap Kat İhtarı Gönderilmediğinden Takibin İptal Edildiği Kararın Kesinleştiği - Alacaklı Bankaca Kesinleşmiş Bu Karar Mevcutken Yeniden Hesap Kat İhtarı Düzenlenip Tebliğ Edilmeden Şikayetçi Borçluya Karşı Takip Başlatılmasının Doğru Olmadığı )
İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçluya Usülüne Uygun Hesap Kat İhtarı Gönderilmediğinden Takibin İptal Edildiği ve Kararın Kesinleştiği/Kesinleşmiş Bu Karar Mevcutken Yeniden Hesap Kat İhtarı Düzenlenip Tebliğ Edilmeden Şikayetçi Borçluya Karşı Takip Başlatılmasının Doğru Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Borçluya Usülüne Uygun Hesap Kat İhtarı Gönderilmediğinden Takibin İptal Edildiği Kararın Kesinleştiği - Kesinleşmiş Bu Karar Mevcutken Yeniden Hesap Kat İhtarı Düzenlenip Tebliğ Edilmeden Borçluya Karşı Takip Başlatılmasının Doğru Olmadığı/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/İcra Emrinin İptali İstemi )"
150Y12.HD13.6.2017E. 2016/25685 K. 2017/9210"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Takip Tarihinden Önce Kredi Borçlusuna Yöntemince Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Edilmeden Borçlu ve İpotek Veren Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapılamayacağı - 2004 S. İİK'nun Md. 150/ı Hükmünde Belirtilen Şartlar Oluşmadığından İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
HESAP KAT İHTARI ( Kredi Borçlusuna Hesap Kat İhtarnamesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği - 2004 S. İİK'nun Md. 150/ı Hükmünde Belirtilen Şartlar Oluşmadığından İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Usulsüz Tebliği Öğrenme Tarihinin Takip Tarihinden Sonraki Bir Tarihe Denk Geldiği - Takip Tarihinden Önce Kredi Borçlusuna Yöntemince Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Edilmeden Borçlu ve İpotek Veren Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapılamayacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Öğrenme Tarihinin Takip Tarihinden Sonraki Bir Tarihe Denk Geldiği/Takip Tarihinden Önce Kredi Borçlusuna Yöntemince Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Edilmeden Borçlu ve İpotek Veren Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapılamayacağı - İcra Emrinin İptali Gerektiği )"
150Y12.HD13.6.2017E. 2016/15290 K. 2017/9240"TAŞIT REHNİ ( Tescile Tabi Olduğu Diğer Menkul Rehinlerinden Farklı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesine Dair Takiplere Benzer Özellikler Taşıdığı - Takip Talebi Üzerine İcra Dairesince Takibin Kesinleşmesini Beklemeden Satış Hazırlıkları İşlemine Başlanabileceği Rehinli Aracın Yakalama Muhafaza ve Kıymet Takdiri Yapılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
TAŞIT REHNİNDEN DOLAYI REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Hükümlerinin Kıyas Yoluyla Uygulanması Gereği - Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Satış Hazırlıkları Rehinli Aracın Yakalanması Muhafazası ve Kıymet Takdir İşlemlerinin Yapılmasında Yasal Bir Engel Bulunmadığı )"
150Y12.HD2.5.2017E. 2017/2497 K. 2017/6917"İPOTEK LİMİTİ AŞILDIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE SÜRE ( İleride Gerçekleşecek veya Gerçekleşmesi Muhtemel Bir Alacağın Teminatı Olarak Tesis Edilen Üst Sınır İpoteğinde Borcun Ulaşacağı Miktar Belirsiz Olduğundan Taşınmazların Ne Miktar İçin Teminat Teşkil Edeceği İpotek Akit Tablosunda Limitle Sınırlanabileceği/Üst Sınır İpoteğinde Borçlu Sadece İpotek Akit Tablosunda Belirtilen Miktar İle Sınırlı Olmak Üzere Sorumlu Olup İpotek Aktinin Niteliği Göz Önünde Alındığında Limit Aşıldığı Yönündeki Şikayetlerin Süreye Tabi Olmadığı )
İPOTEK LİMİTİ FAZLASI TAKİP MİKTARININ İPTALİ ( Taşınmazı İpotekle Yüklü Satın Alan Malik ve İpotek Veren Sıfatıyla Takipte Borçlu Olan Şikayetçinin Sorumluluğu Takip Talebinde Yazılı İpotek Akit Tablosunda Yazılı Limit Olan 400.000,00 TL İle Sınırlı Olup Takip Talebinde Toplam 471.561 TL Üzerinden Takibe Geçilmiş Olup Şikayetçi Borçlu Yönünden 400.000.00 TL İpotek Bedeliyle Sınırlı Takibe Geçildiğine Dair Bir Kayıt Olmadığı/Şikayetçi Yönünden Limit Fazlası Takip Miktarının İptali Gerektiği Zira Borcun Teminatı Olan Taşınmazın Sorumluluğu Limitle Sınırlı Olduğu )
HESAP KAT İHTARI ( İtiraz Olmaması İhtarda Yazılı Miktarın O Takip Yönünden Kesinleşmesini Sağlar İse de Bu Husus Kat İhtarı Tarihi İle Takip Tarihi Arasında İşleyen Faizin Bilirkişi Aracılığı İle Hukuka Uygun Talep Edilip Edilmediğinin İncelenmesine Engel Olmayıp Mahkemece İpotek Limiti Gözönüne Alınarak İşlemiş Faiz Miktarının Tespiti İle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD2.5.2017E. 2017/2090 K. 2017/6916"TAKİBİN TALİKİ VEYA İPTALİ İSTEMİ ( Takip Dayanağı İpotek Üst Sınır İpoteği Niteliğinde Olup Alacaklı ve Borçlular Arasında Cari Hesap veya İşleyen Nakdi veya Gayrinakdi Bir Kredi İlişkisi Bulunmadığı Gibi Alacaklının da Kredi Veren Kuruluş Niteliğini Haiz Olmadığı/İcra Emri Gönderilmesine Olanak Tanıyan Maddenin Uygulanma Yeri Bulunmadığı - İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı/Alacaklı Tarafından İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılması Usulsüz Olup İcra Emrinin İptali Gerektiği )
ÜST SINIR ( LİMİT ) İPOTEĞİ ( Niteliğinde Olup Alacaklı ve Borçlular Arasında Cari Hesap veya İşleyen Nakdi veya Gayrinakdi Bir Kredi İlişkisi Bulunmadığı Gibi Alacaklının da Kredi Veren Kuruluş Niteliğini Haiz Olmadığı/İcra Emri Gönderilmesine Olanak Tanıyan Maddenin Uygulanma Yeri Bulunmadığı - İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı/Alacaklı Tarafından İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılması Usulsüz Olup İcra Emrinin İptali Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN İLAMLI TAKİP ( Takip Dayanağı İpotek Üst Sınır İpoteği Niteliğinde Olup Alacaklı ve Borçlular Arasında Cari Hesap veya İşleyen Nakdi veya Gayrinakdi Bir Kredi İlişkisi Bulunmadığı Gibi Alacaklının da Kredi Veren Kuruluş Niteliğini Haiz Olmadığı/İcra Emri Gönderilmesine Olanak Tanıyan Maddenin Uygulanma Yeri Bulunmadığı - İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı/Alacaklı Tarafından Bu Yolla Takip Yapılması Usulsüz Olup İcra Emrinin İptali Gerektiği )"
150Y12.HD26.4.2017E. 2016/28014 K. 2017/6523"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Takibin ve İcra Emrinin İptali İstemi - İhtarnamenin Krediyi Kullanan Asıl Borçlu Şirkete Tebliğ Edildiği/İhtarnameye 8 Gün İçinde İtiraz Edilmediğinden Alacağın Kesinleştiği/Borçlunun Ancak İtfa ve İmhal İddiasında Bulunabileceği/Şikayetin Reddedileceği )
TAKİBİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla - Taşınmazlarını İpotek Veren Şikayetçiler Yönünden İpotekli Taşınmazın Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN TAŞINMAZ MALİKİ ( Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu/İhbar Koşulunun Gerçekleştiği/İpotek Veren Şikayetçilerin Sadece İtfa ve İmhal İddiasında Bulunabilecekleri - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin ve İcra Emrinin İptali İstemi )"
150Y12.HD13.3.2017E. 2017/1168 K. 2017/3704"ŞİKAYET ( İhtarname Şirket Yetkilisinin Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilmeksizin Daimi Çalışana Tebliğ Edildiğinden Tebligatın Usulsüz Olduğu/Yöntemince Hesap Kat İhtarı Tebliği Bulunmadığından Borçlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmayacağı - Şikayetin Kabulüyle İcra Emrinin İptali Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhtarnamenin Borçlu Şirketin Yetkilisinin Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilmeksizin Daimi Çalışana Tebliğ Gerçekleştirildiği/Yöntemine Uygun Hesap Kat İhtarı Tebliği Bulunmadığından Borçlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Emri Gönderilmek Suretiyle Takip Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Şikayet )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Şikayet - Takibe Dayanak İhtarnamenin Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Yöntemince Hesap Kat İhtarı Tebliği Bulunmadığından Borçlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmayacağı/İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )"
150Y12.HD6.3.2017E. 2016/21696 K. 2017/3243"İPOTEKLİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI ( Takibe Konu Tutar Üzerinden Tahsil Harcının Ödenmesi Zorunlu Olup İcra Müdürlüğünce Takip Çıkışı Olarak Belirtilen Bedel Üzerinden Tahsil Harcının Alınmasına Yönelik İşlemin Yerinde Olmadığı )
TOPLU İPOTEK ( Farklı İki Kişiye Ait Taşınmazlar Üzerine Limited Şirketin Banka İle Olan Genel Kredi Sözleşmesi İlişkisine Binaen Teminat Olarak Banka Lehine Tesis Edilen Limit İpoteğine İlaveten İpotek Tutarı Kadar Müteselsil Kefil Sıfatıyla da Sorumlu Olduklarının Belirtildiği - Olayda Toplu İpotek Bulunduğu )
TAHSİL HARCI ( Her Ne Sebep ve Suretle Olursa Olsun İcra Takibinden Vazgeçildiğinin Zabıtnamaye Yazılması İçin Vazgeçilen Miktara Ait Tahsil Harcının Yarısının Alınacağı - Ancak Haczedilen Mal Satılıp Paraya Çevrildikten Sonra Vazgeçilirse Tahsil Harcının Tam Olarak Alınacağı )
HARİCEN TAHSİL ( İpoteğe Konu Taşınmazlardan Birinin Üzerindeki Şerhin Kaldırılmasına Yönelik Alacaklı Vekilinin Talebi Yerleşik Uygulamalara Göre Alacağın Tamamının Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceği )"
150Y12.HD1.3.2017E. 2016/30194 K. 2017/2935"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin Kamu Düzenine Aykırı Olması İptali İstendiği - İstem Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin İsabetsizliği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI KAPSAMINDA VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Aleyhe Yapılan İcra Takibinin Kamu Düzenine Aykırı Olması İptali İstemi - Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin Doğru Olmadığı/İstemin Süresiz Şikayete Tabi Olduğunun Gözetileceği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi - Şikayetin İ.İ.K.'Nun 16/2. Md. Kapsamında Süresiz Şikayete Tabi Olduğu Gözetilerek İşin Esasının İnceleneceği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK / SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Tarafından İflasın Ertelenmesi Kapsamında İ.İ.K.'nun 179/A Md. Gereğince Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Uyarınca Aleyhine Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi - İstem Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Şikayetin Süreden Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )"
150Y12.HD6.2.2017E. 2016/9849 K. 2017/1255"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( İpotekle Temin Edilen Alacağın Tüketici Kredisinden Kaynaklandığı Nazara Alınarak Alacağın Varlığı Miktarı Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Gibi Hususların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Yapılması Gereği - İİK'nun 150/ı Maddesinin Uygulanamayacağı Yönündeki İtirazın Değerlendirilmesi Gereği )
TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN İPOTEKLE TEMİN EDİLMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip - Alacağın Varlığı Miktarı Temerrüt Faiz Miktarı ve Oranları Konularında İİK Yerine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği Yönündeki Şikeyetin İlama Aykırılık Şikayeti Niteliğinde Olduğu Süreye Tabi Olmadığı )"
150Y12.HD19.1.2017E. 2016/18912 K. 2017/674"TAKİBİN İPTALİ (Alacaklının 2004 S. İİK'nun Md. 68/b Hükmü Çerçevesinde Alacağını İspat Edip Edemediği Yargıtay İncelemesine İmkan Tanıyacak Şekilde Denetlenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
İSPAT YÜKÜ (Krediyi Kullanan Borçlunun Noter Marifetiyle Sekiz Gün İçinde Hesap Özetine İtiraz Ettiği İspat Edildiği Takdirde Krediyi Kullandıran Tarafın 2004 S. İİK'nun Md. 68/b Hükmü Çerçevesinde Alacağını Diğer Belgelerle Kanıtlamasının Zorunlu Olduğu - Takibin İptali)
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (İptali İstemi - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Alacaklının 2004 S. İİK'nun Md. 68/b Hükmü Çerçevesinde Alacağını İspat Edip Edemediği Yargıtay İncelemesine İmkan Tanıyacak Şekilde Denetlenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
KREDİ SÖZLEŞMESİ (Alacak Miktarının ve Varsa Borçlular Tarafından Yapılan Ödemelerin Belirlenmesi İçin Takibin Dayanağını Oluşturan Kredi Hesapları İle İlgili Kredinin Kullandırıldığı Banka Şubesindeki 2004 S. İİK'nun Md. 68/b Hükmünde Belirtilen Nitelikteki Tüm Belgeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)"
150Y12.HD18.1.2017E. 2016/8692 K. 2017/579"İCRA EMRİ İLE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Krediyi Kullandıran Tarafça Noter Aracılığıyla Krediyi Kullanan Tarafın Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Adresine Gönderilen Hesap Özetine İhtara ya da Gayrinakdi Kredi Nedeniyle Tazmin Talebine Tebliğ Edildiği veya Tebliğ Edilmiş Sayıldığı Tarihten İtibaren Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi Halinde İhtardaki Borç Miktarının Kesinleşeceği - Takibin İtiraz Süreleri Beklenmeden Başlatıldığı/İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )
İHTARNAMEYE İTİRAZ ( İcra Emri ile Takibin İptali İstemi/Krediyi Kullandıran Tarafça Noter Aracılığıyla Krediyi Kullanan Tarafın Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Adresine Gönderilen Hesap Özetine İhtara ya da Gayrinakdi Kredi Nedeniyle Tazmin Talebine Tebliğ Edildiği veya Tebliğ Edilmiş Sayıldığı Tarihten İtibaren Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi Halinde İhtardaki Borç Miktarının Kesinleşeceği - Takibin İtiraz Süreleri Beklenmeden Başlatıldığı/İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )
BORÇ MİKTARINI KESİNLEŞMESİ ( Krediyi Kullandıran Tarafça Noter Aracılığıyla Krediyi Kullanan Tarafın Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Adresine Gönderilen Hesap Özetine İhtara ya da Gayrinakdi Kredi Nedeniyle Tazmin Talebine Tebliğ Edildiği veya Tebliğ Edilmiş Sayıldığı Tarihten İtibaren Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi Halinde İhtardaki Miktarın Kesinleşeceği - Takibin İtiraz Süreleri Beklenmeden Başlatıldığı/İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )
İTİRAZ SÜRELERİNİN BEKLENMESİ ( İcra Emri ile Takibin İptali İstemi/Krediyi Kullandıran Tarafça Noter Aracılığıyla Krediyi Kullanan Tarafın Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Adresine Gönderilen Hesap Özetine İhtara ya da Gayrinakdi Kredi Nedeniyle Tazmin Talebine Tebliğ Edildiği veya Tebliğ Edilmiş Sayıldığı Tarihten İtibaren Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi Halinde İhtardaki Borç Miktarının Kesinleşeceği - Takibin Süre Sona Ermeden Başlatıldığı/İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )"
150Y12.HD18.1.2017E. 2016/22758 K. 2017/561"LİMİT İPOTEĞİNE DAYALI OLARAK İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında 2004 S.K.'nın 150/ı Maddesinde Açıklanan Koşullarda Cari Hesap ve Kredi İlişkisi Söz Konusu Olmadığı/İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Bu Husus Süresiz Şikayete Tabi Olup Mahkemece Re'sen Gözetilerek İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Taraflar Arasında 2004 S.K.'nın 150/I Maddesinde Açıklanan Koşullarda Cari Hesap ve Kredi İlişkisi Söz Konusu Olmadığı/İpoteğin Kesin Borç İpoteği Mahiyetinde Olmadığı - Limit İpoteğine Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı )
İPOTEK AKİT TABLOSUNUN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ PARA BORCUNU İHTİVA ETMESİ ( Limit İpoteğine Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Ve Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Etmesi ve Alacağın Muaccel Olması Halinde Borçluya İcra Emri Gönderileceği )
ÜST SINIR İPOTEĞİNE DAYALI İCRA TAKİBİ ( Alacaklılar ve Borçlu Arasında Cari Hesap veya Kısa Orta ve Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Nakdi veya Gayrinakdi Bir Kredi İlişkisi Bulunmadığı - Alacaklının da Kredi Veren Kuruluş Niteliğini Haiz Olmadığı/Taraflar Arasında 2004 S.K.'Nın 150/ı Maddesinde Açıklanan Koşullarda Cari Hesap ve Kredi İlişkisi Söz Konusu Olmadığından İcra Emri Gönderilemeyeceği )"
150Y12.HD16.1.2017E. 2016/22989 K. 2017/371"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Doğmuş ve Doğacak Borçlarından Dolayı Birinci Derecede Limit "Üst Sınır" İpoteği Tesis Olunduğu - Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Dışındaki Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilere Yönelik Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Alacaklı Tarafından Takip Yapılamayacağı )
BİRİNCİ DERECEDE ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Takibin İptali İstemi - Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Dışındaki Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilere Yönelik Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Alacaklı Tarafından Takip Yapılamayacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TAKİPTEN EVVEL SATIN ALINMASI ( İpotekle Yükümlü Olarak 3.Kişi Tarafından Satın Alındığı/Alacaklı Tarafından Asıl Borçlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip Başlatıldığı - Ancak Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunan 3. Kişi Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılmadığı/Şikayetin Kabulü ile Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Taşınmazın Takipten Evvel İpotekle Yükümlü Olarak 3.Kişi Tarafından Satın Alındığı/Alacaklı Tarafından Asıl Borçlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip Başlatıldığı - Ancak 3. Kişi Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılmadığı/Şikayetin Kabulü ile Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD1.12.2016E. 2016/20412 K. 2016/23565"SÜRESİ İÇERİSİNDE SATIŞIN İSTENMESİNE RAĞMEN SATIŞ AVANSI YATIRILMAMASI ( Geçerli Bir Satış İstemi Mevcut Olmadığından İcra Takibinin Düşmüş Olduğu - Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )
TAŞINMAZ REHNİNİN SATIŞI ( Satışın Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren İki Sene İçinde İstenmesi Gerektiği - Düzenlenen İki Yıllık Sürenin Hesabında Ödeme ya da İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren İlk Satış Talebinin Tarihi Esas Alınacağı/Anılan Süre İçinde Satışın İstenmemesi veya Talep Geri Alınıp da Bu Süre İçinde Yenilenmemesi Halinde Takibin Düşeceği )
GEÇERLİ SATIŞ İSTEMİ ( Geçerli Bir Satış İsteminin Varlığından Bahsedilebilmesi İçin İpotekli Taşınmazın Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğ Tarihini İzleyen İki Yıl İçinde Satışının İstenmesi ve Satış Masrafının da Avans Olarak Aynı Süre İçinde Yatırılmasının Zorunlu Olduğu )
ŞİKAYET ( İpotekli Taşınmazın Satışının İstenmediği ve Bu Sebeple Takibin Düşmüş Olduğunu İleri Sürerek Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesine Başvurulduğu - Geçerli Bir Satış İstemi Mevcut Olmadığından İcra Takibinin Düşmüş Olduğu/Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )"
150Y12.HD7.11.2016E. 2016/19361 K. 2016/23067"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Hesap Kat İhtarı ve İpotek Verene Çıkartılan İhtarnameye Dair Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - İcra Emrinin Gönderilmesi Koşulları Oluşmadığından Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
HESAP KAT İHTARI (Şikayet Dilekçesi Ekinde Bulunan Vekaletnamenin Müstenidatı Olan İmza Sirkülerine Göre Borçlu Şirketin Münferit Yetkilisinin Tebliğ Edilen Şahıstan Başka Biri Olduğu Anlaşıldığından Şirket Yetkilisine Yapılmayan Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olmadığı)
USULSÜZ TEBLİGAT (Kanuna Uygun Şekilde Muhatabın Adresten Geçici Mi Yoksa Sürekli Mi Ayrıldığı ve Tevziat Saatlerinden Sonra Tebligat Adresine Dönüp Dönmeyeceği Tespit Edilmediği Gibi Beyanı Alınan Komşunun İsmi de Belirlenmediğinden Tebliğ İşleminin Usulsüz Bulunduğu)
İCRA EMRİ (2004 S. İİK'nun Md. 150/ı Hükmü Gereğince İcra Emrinin Gönderilmesi Koşulları Oluşmadığından Şikayetin Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu)"
150Y12.HD9.5.2016E. 2015/34696 K. 2016/13593"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Takibin ve İcra Emrinin İptali İstemi - İpoteğin Limit İpoteği Olması ve İhtarnameye Süresinde İtiraz Edilmesinin Borçlulara İcra Emri Gönderilmesine Engel Olmadığı/Hesap Özetine Süresinde İtiraz Ettiklerinden Alacak Miktarı Kesinleşmediği/Takibin Dayanağını Oluşturan Kredi Hesapları İle İlgili İ.İ.K'nun 68/B-3 Md. Belirtilen Nitelikteki Belgeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
TAKİBİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla - Hesap Özetine Süresinde İtiraz Edildiği/Alacak Miktarının Kesinleşmediği/İspat Yükünün Alacaklı Bankada Olduğu )
HESAP KAT İHTARINA İTİRAZ ( İpoteğin Limit İpoteği Olması ve İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesi Borçlulara İcra Emri Gönderilmesine Engel Olmayacağı/Hesap Özetine Süresinde İtiraz Edildiğinden Alacak Miktarı Kesinleşmediği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin ve İcra Emrinin İptali İstemi )
İSPAT YÜKÜ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin ve İcra Emrinin İptali İstemi - İspat Yükü Kendisinde Olan Alacaklı Bankadan İ.İ.K'nun 150/I ve 68/B Md. Yazılı Belgeler İstenip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği/İspat Yükü Kendilerinde Bulunmayan Borçlular Tarafından Kesin Sürede Bilirkişi Ücretinin Yatırılmadığı Gerekçesiyle İstemin Reddedilemeyeceği )"
150Y19.HD5.5.2016E. 2015/16378 K. 2016/8277"İTİRAZIN İPTALİ (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Vaki - Davacının İpotek Borçlusu Olan Davalılara Gönderdiği Kat İhtarının 2004 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Tartışılıp Değerlendirilerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Kurulmak Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği)
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (Davacının İpotek Borçlusu Olan Davalılara Gönderdiği Kat İhtarının 2004 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Tartışılıp Değerlendirilerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali)
HESAP KAT İHTARI (Noter Aracılığıyla Krediyi Kullanan Tarafa Kredi Sözleşmesinde Yazılı ya da İpotek Akit Tablosunda Belirtilen Adrese Gönderilmek Suretiyle Tebliğ Edildiğini veya Tebliğ Edilmiş Sayıldığını Gösteren Noterden Tasdikli Bir Sureti İbraz Ederse İcra Müdürünün 2004 S. İİK'nun 149. Md. Hükmü Uyarınca İşlem Yapacağı)"
150Y12.HD5.5.2016E. 2016/7929 K. 2016/13369"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İPOTEK MALİKİ VE ASIL BORÇLULAR ALEYHİNE BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Usulsüz Tebliğat Yapıldığı İddiası - Mahkemece İcra Emri Gönderilmesi Koşulları Oluşması İçin Hesap Kat İhtarnamesinin Borçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği İncelenmesi Gereği )
HESAP KAT İHTARNAMESİ ( Yerel Mahkemece İcra Emri Gönderilmesi Koşulları Oluşması İçin Hesap Kat İhtarnamesinin Borçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği İncelerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Usulüne Uygun Tebliğat Yapılıp Yapılmadığının Karar Mahallinde İncelenmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİĞAT İDDİASI ( Mahkemece İcra Emri Gönderilmesi Koşulları Oluşması İçin Hesap Kat İhtarnamesinin Borçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği İncelerek Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği - Genel Kredi Sözleşmesine Dayalı Olarak İpotek Maliki ve Asıl Borçlular Aleyhine Başlatılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin İptali Talebi )"
150Y12.HD3.5.2016E. 2016/736 K. 2016/13082"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİPTE SATIŞ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İcranın Geri Bırakılması Hakkındaki Talebi Reddeden İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu veya Üçüncü Şahısın Takip Konusu Alacağın Yüzde Onbeşi Nispetinde Teminat Yatırmadığı Takdirde Satışın Durmayacağı - Borçlunun Satış Kararının İptali Talebinin Reddedileceği )
SATIŞ KARARININ İPTALİ ( İcranın Geri Bırakılması Hakkındaki Talebi Reddeden İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu veya Üçüncü Şahısın Takip Konusu Alacağın Yüzde Onbeşi Nispetinde Teminat Yatırmadığı Takdirde Satışın Durmayacağı - Borçlunun Satış Kararının İptali Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ ( İcra Mahkemesince Verilen Takip Hukukuna Müteallik Kararların Temyizinin Satıştan Başka İcra Muamelelerini Durdurmayacağı - İtirazın İptaline İlişkin Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi ve Karara Bağlanması Nedeniyle Bu Kapsamda Olmadığının Kabul Edileceği )"
150Y12.HD3.5.2016E. 2016/5601 K. 2016/13081"TAKİBİN İPTALİ (Borçlu Tarafından Birleştirilen Takip Dosyasında Verilen Ödeme Taahhütlerinin Geçerli Bir Ödeme Taahhüdü Olup Olmadığı Değerlendirilmek Suretiyle 2004 S. İİK'nun Md. 150/e Hükmü Kapsamında İnceleme Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZ REHNİNİN SATIŞINI İSTEME SÜRESİ (Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Nihayet İki Sene İçinde İsteyebileceği - Borçlu Tarafından Verilen Ödeme Taahhütlerinin 2004 S. İİK'nun Md. 111 Hükmüne Uygun Olması Halinde Satış İsteme Süresinin İşlemeyeceği/Takibin İptali)
TAKSİTLE ÖDEME TAAHHÜDÜ (Takibin İptali - Tarafların Delilleri de Toplanarak 2004 S. İİK'nun Md. 111 Hükmü Gereğince Borçlu Tarafından Birleştirilen Takip Dosyasında Verilen Ödeme Taahhütlerinin Söz Konusu Maddeye Uygun Geçerli Bir Ödeme Taahhüdü Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği)
ŞİKAYETİN İNCELENME USULÜ (Duruşma Yapılmasına Gerek Olup Olmadığı Hususu İcra Mahkemesinin Takdirine Bırakılmış İse de İşin Niteliği Göz Önüne Alındığında İcra Mahkemesi Takdirini Duruşma Açılması Yönünde Kullanması Gerektiği - Takibin İptali)"
150Y12.HD7.4.2016E. 2016/7510 K. 2016/10376"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle İİK'nun 68. Md.sindeki Esaslara Göre İncelenerek Borçlunun Kayıtsız Şartsız Borç İkrarında Bulunduğu Sonucuna Varılır İse Borçlunun Varsa İİK'nun 68. Md.sinde Yazılı Belgelerle Yaptığı Ödemelerin Borçtan Mahsup Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcra Takibi - Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle İİK'nun 68. Md.sindeki Esaslara Göre İncelenerek Borçlunun Kayıtsız Şartsız Borç İkrarında Bulunduğu Sonucuna Varılır İse Borçlunun Varsa İİK'nun 68. Md.sinde Yazılı Belgelerle Yaptığı Ödemelerin Borçtan Mahsup Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇTAN MAHSUP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcra Takibi/İtirazın Kaldırılması İstemi - Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle İİK'nun 68. Md.sindeki Esaslara Göre İncelenerek Borçlunun Kayıtsız Şartsız Borç İkrarında Bulunduğu Sonucuna Varılır İse Borçlunun Varsa İİK'nun 68. Md.sinde Yazılı Belgelerle Yaptığı Ödemelerin Borçtan Mahsup Edilerek Karar Verileceği )"
150Y12.HD4.4.2016E. 2015/32934 K. 2016/9707"YETKİ İTİRAZI (Alacaklı Tarafından İİK. 150/ı Maddesi Göndermesi İle Aynı Kanunun 149.Maddesine Göre İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi Yapılarak Borçlulara İcra Emri Tebliğ Edildiğine Göre İİK'nun 34.Maddesi Uyarınca Yetki İtirazının Dinlenemeyeceği - Mahkemece Borçluların Sair Şikayet Nedenlerinin İncelenerek Karar Verilmesi Gerekirken Yetki İtirazının Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
İCRA EMRİNE İTİRAZ (İİK. 149/a Maddesi Gereğince İlamların İcrasına Dair 33 Vd. Madde Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Kanunun 34.Maddesi Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takipte Bulunulabileceği)
YETKİLİ İCRA DAİRESİ (Alacaklı Tarafından İİK. 150/ı Maddesi Göndermesi İle Aynı Kanunun 149.Maddesine Göre İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi Yapılarak Borçlulara İcra Emri Tebliğ Edildiğine Göre İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takipte Bulunulabileceği - Yetki İtirazının Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)"
150Y12.HD21.3.2016E. 2015/32754 K. 2016/8198"TAŞINIR REHNİ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİBE İTİRAZ ( Borçlunun Takip Kesinleşmediğinden Araç Hakkında Verilen Yakalama Kararının ve Kıymet Takdiri Yapılması İçin Yazılan Talimatın İptali Talebi - Takip Talebi Üzerine İcra Dairesince Takibin Kesinleşmesini Beklemeden Satış Hazırlıkları İşlemine Başlanacağından Aracın Yakalanmasıyla Muhafazasına ve Kıymet Takdiri Yaptırılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı/Şikayetin Reddedileceği )
ŞİKAYET ( Borçlunun Takip Kesinleşmediğinden Araç Hakkında Verilen Yakalama Kararının ve Kıymet Takdiri Yapılması İçin Yazılan Talimatın İptali Talebi - Takip Talebi Üzerine İcra Dairesince Takibin Kesinleşmesini Beklemeden Satış Hazırlıkları İşlemine Başlanacağından Aracın Yakalanmasıyla Muhafazasına ve Kıymet Takdiri Yaptırılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı/Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
TAŞIT REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİ İLE TAKİP YAPILMASI ( Borçlunun Takip Kesinleşmediğinden Araç Hakkında Verilen Yakalama Kararının ve Kıymet Takdiri Yapılması İçin Yazılan Talimatın İptali Talebi - Takip Talebi Üzerine İcra Dairesince Takibin Kesinleşmesini Beklemeden Satış Hazırlıkları İşlemine Başlanacağından Aracın Yakalanmasıyla Muhafazasına ve Kıymet Takdiri Yaptırılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı/Şikayetin Reddedileceği )"
150Y12.HD1.3.2016E. 2016/2889 K. 2016/5851"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (Yöntemine Uygun Hesap Kat İhtarı Tebliği Bulunmadığından ve İhbar Koşulları Oluşmadığından Şikayetçi İpotek Maliki Hakkında da İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Emri Gönderilmek Suretiyle Takip Yapılmasının Mümkün Olmadığı - İstemin Reddinin Hatalı Olduğu)
HESAP KAT İHTARI (Yapılan Tebligat Usulsüz Olup Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Yöntemine Uygun Hesap Kat İhtarı Tebliği Bulunmadığından ve İhbar Koşulları Oluşmadığından Şikayetçi İpotek Maliki Hakkında da Takip Yapılmasının Mümkün Olmadığı)
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (İptali İstemi - Yöntemine Uygun Hesap Kat İhtarı Tebliği Bulunmadığından ve Dolayısıyla Muacceliyet İhtarı Koşulları Oluşmadığından Şikayetçi İpotek Maliki Hakkında da İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Emri Gönderilmek Suretiyle Takip Yapılamayacağı)
USULSÜZ TEBLİGAT (İpotek Borçlusu Adına Çıkartılan ve İhtarnameyi İçeren Tebligatın Aynı Konutta Birlikte Oturan Kardeşi İmzasına Açıklaması İle Yapıldığı - Tebligat Muhatabın Adreste Olup Olmadığı Tespit Edilmeden Doğrudan Aynı Çatı Altında Yaşayan Sıfatı İle Kardeşine Yapılmış Olduğundan Usulsüz Olduğu)"
150Y12.HD24.2.2016E. 2015/33107 K. 2016/5190"KREDİ KARTINDAN KAYNAKLANAN BORCUN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile/4077 S.K. Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Özel Hüküm Bulunduğu - Kredi Kartı Alacağının Ticari Kredi mi Yoksa Tüketici Kredisi mi Olduğunun Belirlenmesi Gereği/Tüketici Kredisi/Özel Yasa)
KREDİ KARTI ALACAĞININ NİTELİĞİNİN TESPİTİ GEREĞİ (Ticari Kredi mi Yoksa Tüketici Kredisi mi Olduğunun Yerel Mahkemece Belirlenmesi Gereği - Kredi Kartı Alacağının Tüketici Kredisi Olduğundan Tüketici Kredilerinde Genel Hükümlerin Uygulama Olanağı Bulunmadığı/Özel Yasa Hükümlerinin Gözetilmesi Gerektiği)
TÜKETİCİ KREDİSİ HAKKINDA ÖZEL DÜZENLEME BULUNDUĞU (Tüketicinin Korunması Açısından Genel Hükümlerin Uygulanamayacağının Gözetileceği - İcra Emrinin İptali)
İCRA EMRİNİN İPTALİ (Tüketici Kredisi Bulunması Durumunda Özel Yasa Hükümlerinin Uygulanacağının Mahkemece Gözetilmesi Gereği - İcra Takibine İtiraz)
TÜKETİCİNİN KORUNMASI (Tüketici Kredisi Bulunması Halinde Genel Hükümlerin Uygulanamacağı/Özel Hükümlerin Gözetilmesi Gereği - Tüketici Kredisi Halinde 4077 S.K. Kapsamında Yargılama Yapılmasının Zorunlu Olduğu/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip Yapılamacağı/Takibe Dayanak Belgelerin İlam Niteliği Kazanmadığı)"
150Y12.HD16.2.2016E. 2016/1433 K. 2016/4081"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİNE İTİRAZ ( Taraflarca Takip Edilmeyen Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Ardından da Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - İcra Mahkemesi Hakiminin Yetki İtirazında Taraflar Gelmese de Gereken Kararı Vereceği/Borçlunun Yetkiye Yönelik İtirazı Yönünden Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI ( İcra Takibinde Borçlunun Diğer İtirazları Yanında İcra Müdürlüğünün Yetkisine de İtiraz Ettiği/Taraflarca Takip Edilmeyen Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildiği - Yetkiye Yönelik İtiraz Yönünden Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği/İcra Mahkemesi Hakiminin Yetki İtirazında Taraflar Gelmese de Gereken Kararı Vereceği )"
150Y12.HD28.1.2016E. 2015/33205 K. 2016/2659"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE GÖNDERİLEN İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Konut Finansman Sözleşmesi Kapsamında Tesis Edilen İpotek/İstemin Süre Aşımından Reddi Yönündeki Hükmün Hatalı Olduğu - 4077 S.K. Getirilen Değişikliklerin Yerel Mahkemece Gözetileceği/Tüketici Kredisi/Özel Şartlar Bulunduğu )
TÜKETİCİ KREDİSİ NİTELİĞİ ( Konut Finansman Sözleşmesi Kapsamında Tesis Edilen İpotek Bulunduğu - Bu Durumda Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği ve Borcun Muaccel Olup Olmadığı/Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Gibi Yapılan Özel Sözleşmelerin Koşullarının Mahkemece Değerlendirileceği/4077 S.K. Gözetileceği )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK ( Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Düzenlenme Koşulları ve Borçlunun Temerrüdü Durumunda Finansman Sağlayan Bankanın Yükümlülükleri ile Borcun Muaccel Kılınabilmesi Koşullarındaki Özel Düzenlemelerin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/İcra Emrinin İptali )"
150Y12.HD18.1.2016E. 2015/24739 K. 2016/1031"YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklının Kredi Veren Kuruluş Banka Olmadığı Gibi Dayanak Sözleşmenin de 2004 S.K. 150/ı Md.si Kapsamındaki Sözleşmelerden Olmadığı - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerektiği/Takibin İptaline Hükmedilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Takibin İptali İstemi/Alacaklının Kredi Veren Kuruluş Banka Olmadığı Gibi Dayanak Yetkili Satıcılık Sözleşmesinin de 2004 S.K. 150/ı Md.si Kapsamındaki Sözleşmelerden Olmadığı - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerektiği/Takibin İptaline Hükmedilmemesi Gerektiği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip/Alacaklının Kredi Veren Kuruluş Banka Olmadığı Gibi Dayanak Yetkili Satıcılık Sözleşmesinin de 2004 S.K. 150/ı Md.si Kapsamındaki Sözleşmelerden Olmadığı - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerektiği/Takibin İptaline Hükmedilemeyeceği )
2004 S.K.'NIN 68. MADDESİNDE SAYILAN BELGELER ( Kredi Sözleşmeleri ve Bunlarla İlgili Süresinde İtiraz Edilmemiş Hesap Özetleri İle İhtarnameler ve Krediyi Kullandıran Tarafından Usulüne Uygun Düzenlenmiş Diğer Belge ve Makbuzların 2004 S.K.'nın 68/1.Maddesinde Belirtilen Belgelerden Sayılacağı - Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Genel Mahkemede Açacağı Bir Dava İle İleri Sürebileceği )"
150Y12.HD11.1.2016E. 2015/23282 K. 2016/101"TAKİBİN İPTALİ (Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar İşleyen Akdi Faiz İle Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İşleyen Temerrüt Faiz Miktarı Ayrıca İşleyecek Faiz Oranı ve Mükerrer Takip Yapıldığına Dair Şikayetler İncelenerek Gerektiğinde Yargıtay Denetimine Olanak Tanıyacak Biçimde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Rapor Alınması ve Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
TEMERRÜT (Takibin İptali/Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar İşleyen Akdi Faiz İle Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İşleyen Temerrüt Faiz Miktarı Ayrıca İşleyecek Faiz Oranı ve Mükerrer Takip Yapıldığına Dair Şikayetler İncelenerek Gerektiğinde Yargıtay Denetimine Olanak Tanıyacak Biçimde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı)
BORÇLARIN ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ (Takibin İptali/Borçlunun Bakanlar Kurulu Kararı İle Kuraklık Sebebiyle Borçların Ödenmesinin Ertelendiği ve Bu Nedenle Faiz İstenilemeyeceği İtirazının Somut Olayda Uygulama Yeri Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği)"
150Y12.HD19.11.2015E. 2015/25581 K. 2015/28818"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Hesap Kat İhtarnamesindeki Miktar Kesinleşmiş Olmakla Alacak Miktarına Yönelik İddiaların İcra Mahkemesinde İleri Sürülemeyeceği - İhtarnamenin Düzenlendiği Tarihten Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faiz Bu Tarihten Sonrasına Temerrüt Faizi Hesaplanmak Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
HESAP KAT İHTARININ BORÇLUYA TEBLİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - Hesap Kat İhtarnamesindeki Miktar Kesinleşmiş Olmakla Alacak Miktarına Yönelik İddiaların İcra Mahkemesinde İleri Sürülemeyeceği - İhtarnamenin Düzenlendiği Tarihten Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faiz Bu Tarihten Sonrasına Temerrüt Faizi Hesaplanmak Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HESAP ÖZETİ GÖNDERİLMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi - İpotek Veren Taşınmaz Maliki Üçüncü Kişiye Hesap Özeti Gönderilmesi Zorunluluğu Bulunmamakta İse de İpotek Veren Üçüncü Kişi Hakkında Takip Yapılabilmesi İçin Alacağın Kendisinden İstenilmesi Yani Muacceliyet İhtarının Gönderilmesi Gerektiği ) "
150Y12.HD17.11.2015E. 2015/25489 K. 2015/28518"BORCA İTİRAZ ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarı İçermediği ve Alacaklı İİK. 150/ı Maddesinde Sayılan Kişilerden Olmadığına Göre Alacaklı Tarafından Borçlu Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı ve Borçluya Örnek 6 İcra Emri Gönderilemeyeceği/ Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklı İİK. 150/ı Maddesinde Sayılan Kişilerden Olmadığına Göre Alacaklı Tarafından Borçlu Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı ve Borçluya Örnek 6 İcra Emri Gönderilemeyeceği/Borçluya Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği - Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği/İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerektiği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarı İçermediği ve Alacaklı İİK. 150/ı Maddesinde Sayılan Kişilerden Olmadığına Göre Alacaklı Tarafından Borçlu Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı ve Borçluya Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği - İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarı İçermediği ve Alacaklı İİK. 150/ı Maddesinde Sayılan Kişilerden Olmadığına Göre Alacaklı Tarafından Borçlu Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı ve Borçluya Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
150Y12.HD27.10.2015E. 2015/21440 K. 2015/26091"TÜKETİCİ KREDİSİ NİTELİĞİNDEKİ KONUT KREDİSİ ALACAĞI ( Alacak Tüketici Kredisi Niteliğinde Olan Konut Kredisi Alacağı Olsa da Bu Durumun Alacaklının Borçlu Aleyhine Takip Yapmasına Engel Olmadığı - İpotek Akit Tablosu Kesin Borç İkrarı İçermediğinden Borçlu Aleyhine Ancak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Yapılabileceği/İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Tüketici Kredisi Niteliğinde Olan Konut Kredisi Alacağına Dair İpotek Akit Tablosunun Kesin Borç İkrarı İçermediği/Borçlu Aleyhine Ancak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Yapılabileceği/Borçluya Örnek 9 Ödeme Emri Gönderilmesi Gereği - İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )"
150Y12.HD15.10.2015E. 2015/25309 K. 2015/24678"DERDESTLİK İTİRAZI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Alacaklının Düşen Takibe Devam Etmesi Mümkün Olmayıp Yeniden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapması Gerektiği - Derdestlik İtirazı Yerinde Olmayıp Borçluların Sair İtirazları Konusunda İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜKERRER İCRA TAKİBİ YAPILDIĞI İDDİASINA DAYANAN TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklının Düşen Takibe Devam Etmesi Mümkün Olmayıp Yeniden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapması Gerektiği - Derdestlik İtirazı Yerinde Olmayıp Borçluların Sair İtirazları Konusunda İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAKİBİN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Alacaklının Taşınmaz Rehinin Satışını Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Nihayet İki Sene İçinde İsteyebileceği - Satış Bu Sürede İstenmez veya Talep Geri Alınıp da Bu Müddetler İçinde Yenilenmezse Takibin Düşeceği - Dosyanın İcra Müdürlüğünce İşlemden Kaldırılmasının Takibin Düşeceği Sonucunu Değiştirmeyeceği )
TAKİBİN DÜŞMESİ ( Alacaklının Taşınmaz Rehinin Satışını Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Nihayet İki Sene İçinde İsteyebileceği - Satış Bu Sürede İstenmez veya Talep Geri Alınıp da Bu Müddetler İçinde Yenilenmezse Takibin Düşeceği ) "
150Y12.HD29.6.2015E. 2015/15516 K. 2015/18078"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçlu Tarafından Taşınmaz Satışlarının Yasal Süresi İçerisinde İstenmediğinin İleri Sürüldüğü/Fesat Olgusuna Dayanılarak Taşınmazlara İlişkin Olarak Gerçekleştirilen İhalelerin Feshinin Talep Edildiği - Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Bir Hususun Kamu Düzenine İlişkin Olmadıkça İcra Mahkemesince Re'sen Nazara Alınamayacağı )
ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI DİNLENMEDEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlunun Tebliğ İşlemlerinin Usulsüz Olduğuna Yönelik Bir İddiası Mevcut Bulunmadığı Halde Mahkemece Tebligatların Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Kendiliğinden Dikkate Alınıp Değerlendirilmesinin Doğru Olmadığı/Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İleri Sürdüğü İhalenin Feshi Nedenlerinin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İhalenin Feshi İsteminde Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Bir Hususun Kamu Düzenine İlişkin Olmadıkça İcra Mahkemesince Re'sen Nazara Alınamayacağı - Hakimin Şikayetçinin Şikayet Dilekçesinde Bildirdiği Vakıalarla Bağlı Olduğu/Şikayetçinin Bildirmediği Vakıaları Kendiliğinden Gözetemeyeceği )"
150Y12.HD28.4.2015E. 2015/9862 K. 2015/11527"İPOTEKLİ TAŞINMAZ SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Bir ve İki Yıllık Sürelerin Hesabında Ödeme-İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren İlk Satış Talep Tarihi Esas Alınacağı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Alacaklının İ.İ.K.'nun 150/E Md. Uygun Şekilde Yasal İki Yıllık Sürede Masrafını da Yatırmak Suretiyle Satış Talebinde Bulunduğu - İhalenin Feshini Gerektiren Başka Bir Nedene de Rastlanmadığı/İstemin Reddedileceği )
SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( İ.İ.K.'nun 150/e Md. Düzenlenen Sürelerin Hesabında Ödeme-İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren İlk Satış Talep Tarihi Esas Alınması Gerektiği )"
150Y12.HD24.3.2015E. 2014/28670 K. 2015/6983"TAKİBİN İPTALİ ( İİK.150/ı Maddesindeki Düzenleme Banka Ve Kredi Veren Kuruluşlar Yönünden Olup Diğer Gerçek Ya da Tüzel Kişilerin Anılan Maddeye Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapmalarının Mümkün Olmadığı/Alacaklının Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden Borçlunun Açtığı Eda Hükmü İçermeyen Menfi Tespit Davasındaki İlama Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapmasının Usulsüz Olacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden Borçlunun Açtığı Eda Hükmü İçermeyen Menfi Tespit Davasındaki İlama Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapmasının Usulsüz Olacağı - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )"
150Y12.HD16.3.2015E. 2014/31941 K. 2015/5986"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPTE TAKİBE KONU TAŞINMAZLARDAN BİRİNİN ÜZERİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI ( Alacaklı Vekilinin Talebinin Alacağın Tamamının Haricen Tahsil Edildiğine Dair Karine Teşkil Edeceği - Şerhin Kaldırılması İçin Tahsil Harcının Ödenmesinin Zorunlu Olduğu )
HARİCEN TAHSİLAT ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Taşınmazlardan Birinin Üzerindeki Şerhin Kaldırılması Talebi - Alacağın Tamamının Haricen Tahsil Edildiğine Dair Karine Teşkil Edeceği/Şerhin Kaldırılması İçin Tahsil Harcının Ödenmesi Gerektiği )
TAHSİL HARCI ( Her Ne Sebeple ve Suretle Olursa Olsun İcra Takibinden Vazgeçildiğinin Zabıtnameye Yazılması İçin Vazgeçilen Miktara Ait Tahsil Harcının Yarısının Alınacağı - Ancak Haczedilen Mal Satılıp Paraya Çevrildikten Sonra Vezgeçilmesi Halinde Tahsil Harcının Tam Olarak Alınacağı )
İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLMESİ ( Her Ne Sebeple ve Suretle Olursa Olsun İcra Takibinden Vazgeçildiğinin Zabıtnameye Yazılması İçin Vazgeçilen Miktara Ait Tahsil Harcının Yarısının Alınacağı - Ancak Haczedilen Mal Satılıp Paraya Çevrildikten Sonra Vezgeçilmesi Halinde Tahsil Harcının Tam Olarak Alınması Gerektiği )"
150YHGK4.3.2015E. 2013/12-1717 K. 2015/895"TAKİBİN İPTALİ ( Davacı Borçlunun Kısmi İtirazı Gözetilerek Davalı Bankaya Alacağını 2004 S. İİK'nun Md. 68/b Hükmündeki Belgelerle Kanıtlama İmkanı Tanınmak Suretiyle Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Varılacak Sonuç Dairesinde Bir Hüküm Kurmak Gerektiği )
KISMİ İTİRAZ ( Davacı Borçlunun Bir Kısım Kredi Sözleşmeleri ve Dekontlardaki İmzalarına İtiraz Ettiği - Bu Şikayet Hakkının Teknik Anlamda Bir Şikayet Olmadığı/Davacı Borçlunun Kısmi İtirazı Gözetilerek Davalıya Alacağını 2004 S. İİK'nun Md. 68/b Hükmündeki Belgelerle Kanıtlama İmkanı Tanınarak Sonuca Göre Hüküm Kurmak Gerektiği )
ŞİKAYET ( Takibin İptali - 2004 S. İİK'nun Md. 150/ı Hükmünde Düzenlenen Şikayet Hakkının Teknik Anlamda Bir Şikayet Olmadığı/İcra Mahkemesinde 2004 S. İİK'nun Md. 68/1 Hükmünde Belirtilen Belgelerden Sayılan Kredi Sözleşmelerindeki İmzalara İtiraz Edilmesi Halinde İcra Mahkemesi Tarafından İmza İncelemesi Yapılamayacağı )
İCRA MAHKEMESİNİN İMZA İNKARINDAKİ YETKİSİ ( Takibin İptali İstemi - İcra Mahkemesinde 2004 S. İİK'nun Md. 68/1 Hükmünde Belirtilen Belgelerden Sayılan Kredi Sözleşmelerindeki İmzalara İtiraz Edilmesi Halinde İcra Mahkemesi Tarafından İmza İncelemesi Yapılamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD3.3.2015E. 2015/597 K. 2015/4428"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İhalenin Feshi - Alacaklı İki Yıl İçinde Satış Talep Etmesine Karşılık Satış Avansı Yatırılmadığı/İ.İ.K.'nun 150/E Md. Gereğince Takibin Düşeceği - Takibin Düştüğü Tarihten Sonra Yapılan İşlemler Yok Hükmünde Olacağından İstemin Kabul Edileceği )
TAKİBİN DÜŞMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/İhalenin Feshi Şikayeti - Alacaklı İki Yıl İçinde Satış Talep Etmesine Karşılık Satış Avansı Yatırılmadığından Takibin Düşeceği/Takibin Düştüğü Tarihten Sonra Yapılan İşlemler Yok Hükmünde Olacağı - İstemin Reddinde İsabet Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Alacaklı İki Yıl İçinde Satış Talep Etmesine Karşılık Satış Avansı Yatırılmadığından Takibin Düşeceği/Takibin Düştüğü Tarihten Sonra Yapılan İşlemler Yok Hükmünde Olacağı - İstemin Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )
SATIŞ TALEP EDİLMESİNE RAĞMEN İKİ YILLIK SÜREDE SATIŞ AVANSI YATIRILMADIĞI ( Takibin Düşeceği - Takibin Düştüğü Tarihten Sonra Yapılan İşlemler Yok Hükmünde Olacağı/İstemin Kabulü Gerektiği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/İhalenin Feshi )"
150Y12.HD19.2.2015E. 2015/365 K. 2015/3212"İHALENİN FESHİ ( Alacaklı Yasal İki Yıllık Sürede Masrafını da Yatırmak Suretiyle Satış Talebinde Bulunduğuna ve Takip Dosyasının İncelenmesinde İhalenin Feshini Gerektiren Bir Delil ve Belgeye de Rastlanmadığına Göre Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İhalenin Feshi - Alacaklının Yasal İki Yıllık Sürede Masrafını da Yatırmak Suretiyle Satış Talebinde Bulunduğu/Takip Dosyasının İncelenmesinde İhalenin Feshini Gerektiren Bir Delil ve Belgeye de Rastlanmadığı )
TAŞINMAZ REHNİNİN SATIŞININ İSTENMESİ ( Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren İki Sene İçinde İstenmesi Gerektiği - Alacaklının Yasal İki Yıllık Sürede Masrafını da Yatırmak Suretiyle Satış Talebinde Bulunduğu/İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD29.1.2015E. 2014/26905 K. 2015/2237"TAKİBİN İPTALİ ( Şikayet Dilekçesinde Öne Sürülen İddialara Dayanarak Tarafı Olmadığı İcra Dosyasında Başlatılan Takibe Bu Takipte Yapılan İşlemlere Karşı İtiraz ve Şikayet Hakkı Bulunmadığından Üçüncü Kişinin Takibin İptaline Yönelik İsteminin Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Şikayetçinin Uyuşmazlık Konusu İcra Takip Dosyasının Alacaklı veya Borçlusu Konumunda Olmayıp Takipte Taraf Olmadığı - Üçüncü Kişinin Takibin İptaline Yönelik İsteminin Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerektiği )
İTİRAZ VE ŞİKAYET HAKKI ( Tarafı Olmadığı İcra Dosyasında Başlatılan Takibe Bu Takipte Yapılan İşlemlere Karşı İtiraz ve Şikayet Hakkı Bulunmadığından Üçüncü Kişinin Takibin İptaline Yönelik İsteminin Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Şikayetçinin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibinin Konusunu Oluşturan Taşınmazların Tapu Kaydına Göre İkinci Derece İpotek Alacaklısı Olduğu - Tarafı Olmadığı İcra Dosyasında Takibin İptaline Yönelik İsteminin Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD23.12.2014E. 2014/25836 K. 2014/31297"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU ( Takibin İptali Talebi - Şikayetçi Şirkete İhtarname Tebliğ Edilen Adresin Şikayetçi Yönünden Geçerli Adres Olup Olmadığı Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu - Akit Süresiz Olarak Kurulduğundan TMK.nun 887.Md.si Gereğince Muacceliyet İhbarının Zorunlu Olduğu/Şikayetçi Şirkete İhtarname Tebliğ Edilen Adresin Şikayetçi Yönünden Geçerli Adres Olup Olmadığı Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN SÜRESİZ KURULMASI ( İcra Takibinin İptali Talebi - Akit Süresiz Olarak Kurulduğundan TMK.nun 887.Md.si Gereğince Muacceliyet İhbarının Zorunlu Olduğu )
MUACCELLİYET İHTARNAMESİ ( İcra Takibinin İptali Talebi - Borçluya Noter Kanalı İle Hesap Özeti Gönderilmeden 6 Örnek İcra Emri İle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibine Geçilmesinin Kanuna Aykırı Bulunduğu )"
150Y12.HD23.12.2014E. 2014/25509 K. 2014/31362"TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Takibin İptali Davası - Alacağın ve/veya Rehin Hakkının Bir İlamda Yahut İlam Mahiyetini Haiz Belgelerde Tespit Edilmediğindan İlamların İcrasına Dair Hükümlerin Uygulanamayacağı - Takibe Dayanak Yapılan Genel Kredi ve Rehin Sözleşmelerinin İlam Niteliğinde Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - Alacağın ve/veya Rehin Hakkının Bir İlamda Yahut İlam Mahiyetini Haiz Belgelerde Tespit Edilmediğindan İlamların İcrasına Dair Hükümlerin Uygulanamayacağı/Takibe Dayanak Yapılan Genel Kredi ile Rehin Sözleşmelerinin İlam Niteliğinde Olmadığı )
ALACAK VE/VEYA REHİN HAKKININ İLAMLA HÜKÜM ALTINA ALINMAMIŞ OLMASI ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin İptali Davası/İlamların İcrasına Dair Hükümlerin Uygulanamayacağı - Takibe Dayanak Yapılan Genel Kredi ile Rehin Sözleşmelerinin İlam Niteliğinde Olmadığı )
TAKİP DAYANAĞI ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin İptali Davası/İlamların İcrasına Dair Hükümlerin Uygulanamayacağı - Genel Kredi ile Rehin Sözleşmelerinin İlam Niteliğinde Olmadığı )"
150Y12.HD22.12.2014E. 2014/25455 K. 2014/31164"ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibinin Asıl Kredi Borçlusu ve İpotek Veren 3. Kişi Hakkında Yapılması Gerekmekte Olup Kredi Sözleşmesinin Müşterek Borçlu Müteselsil Kefili Konumunda Olan Kişi Yönünden İİK'nun 150/I Md.sine Dayalı Olarak İcra Takibi Yapılamayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Asıl Kredi Borçlusu ve İpotek Veren 3. Kişi Hakkında Yapılması Gerekmekte Olup Kredi Sözleşmesinin Müşterek Borçlu Müteselsil Kefili Konumunda Olan Kişi Yönünden İİK'nun 150/I Md.sine Dayalı Olarak İcra Takibi Yapılamayacağı )
ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi - Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Bulunanlar Hakkında Takip Yapılmış Olduğundan Mahkemece Borçlunun Sair İtiraz ve Şikayet Nedenleri Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL HAKKINDA TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibinin Asıl Kredi Borçlusu ve İpotek Veren 3. Kişi Hakkında Yapılması Gerekmekte Olup Kredi Sözleşmesinin Müşterek Borçlu Müteselsil Kefili Konumunda Olan Kişi Yönünden İİK'nun 150/I Md.sine Dayalı Olarak İcra Takibi Yapılamayacağı )"
150Y14.HD8.12.2014E. 2014/8225 K. 2014/13990"GEÇERSİZ VEKALETNAMEYE DAYANDIĞI İDDİASIYLA İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacılar ve Murislerinin Dava Konusu Taşınmaz Üzerine Kredi Teminatı Nedeniyle İpotek Koyma Konusunda Vekile Yetki Verdiği - Dava Konusu Taşınmaz Üzerine Konulan İpoteğe İcazet Verdikleri Anlaşıldığından Davanın Reddedileceği )
İPOTEK NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacılar ve Murislerinin Dava Konusu Taşınmaz Üzerine Kredi Teminatı Nedeniyle İpotek Koyma Konusunda Vekile Yetki Verdiği - İpoteğe İcazet Verdikleri Anlaşıldığından Talebin Reddedilmesi Gerektiği )
VEKALETNAME İLE KONULAN İPOTEĞE İCAZET VERİLMESİ ( Davacılar ve Murislerinin Dava Konusu Taşınmaz Üzerine Kredi Teminatı Nedeniyle İpotek Koyma Konusunda Vekile Yetki Verdiği - İpoteğe İcazet Verdikleri Anlaşıldığından İpoteğin Kaldırılması ve İcra Takibinin İptali Talebinin Reddedileceği )"
150Y12.HD2.10.2014E. 2014/22907 K. 2014/23168"İCRA EMRİNE KARŞI İTİRAZ HAKKI ( İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGE ( İcra Emrine Karşı İtiraz Hakkında İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( İpoteğe Dayalı Takip - Borçlunun Yetki İtirazının Reddi İle Diğer İtiraz ve Şikayetleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yetki İtirazının Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
150Y12.HD30.6.2014E. 2014/16278 K. 2014/18981"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Asıl Alacak ve İşlemiş Faize Dair İtirazlarıyla Birlikte Alacaklının Dilekçesiyle Mahkemeye Sunduğu İki Adet Hesap Kat İhtarnamesine Dair Masraf Makbuzları da Değerlendirilmek Suretiyle Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HESAP KAT İHTARNAMESİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Sadece Sonraki Tarihli İhtarname Esas Alınarak İnceleme Yapıldığı - Borçlulara Takipten Önce Tebliğ Edilen ve İtirazsız Kesinleşen Önceki Tarihli İhtarnamenin Değerlendirilmemesinin İsabetsiz Olduğu/Takibin İptali İstemi )
MASRAF MAKBUZLARI ( Takibin İptali İstemi - Önceki Tarihli Hesap Kat İhtarnamesi de Dikkate Alınarak Borçlunun Asıl Alacak ve İşlemiş Faize Dair İtirazlarıyla Birlikte Alacaklının Dilekçesiyle Mahkemeye Sunduğu İki Adet Hesap Kat İhtarnamesine Dair Masraf Makbuzlarının da Değerlendirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ EK RAPORU ( Borçlunun Mahkemeye Sunduğu İki Adet Hesap Kat İhtarnamesine Dair Masraf Makbuzları da Değerlendirilmek Suretiyle Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali İstemi )"
150Y12.HD27.6.2014E. 2014/16804 K. 2014/18865"İLAM NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGENİN İLAMLI TAKİBE KONU YAPILMASI ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olduğu - Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olacağı )
MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun Takip Dayanağı Sözleşmenin Para Borcu İkrarı İçeren Noter Senedi Olmadığı İddiası - Başvurunun Süresiz Şikayet Olarak Değerlendirileceği )
BİR HAKKIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İlam Niteliğinde Olmayan Belgenin İlamlı Takibe Konu Yapılmasının Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Anlamına Geleceği - Borçlunun Takip Dayanağı Sözleşmenin Para Borcu İkrarı İçeren Noter Senedi Olmadığı İddiasına Dayanan Takibin İptali Talebi/Başvurunun Süresiz Şikayet Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD27.6.2014E. 2014/16245 K. 2014/18848"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP ( İtirazın Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde Dilekçe İle veya Sözlü Olarak İcra Dairesine Bildireceği - İtirazın İcra Dairesi Yerine İcra Mahkemesine Yapıldığı/Yanlış Yere Başvurulması Sonuç Doğurmayacağından İstemin Reddedilmesi Gerektiği )
BORCA İTİRAZ ( İtirazın İcra Dairesi Yerine İcra Mahkemesine Yapıldığı - Yanlış Yere Başvurulması Sonuç Doğurmayacağından İstemin Reddedileceği/İcra Mahkemesince İstemin Reddine Karar Verildiğinden Sonucu Doğru Mahkeme Kararının Onanması Gerektiği )
SONUCU DOĞRU MAHKEME KARARININ ONANMASI ( İlamsız Takipte Borca İtirazın İcra Dairesi Yerine İcra Mahkemesine Yapıldığı - Yanlış Yere Başvurmanın Sonuç Doğurmayacağından İstemin Reddedileceği/İcra Mahkemesince İstemin Reddine Karar Verildiğinden Sonucu Doğru Mahkeme Kararının Onanacağı )"
150Y14.HD25.6.2014E. 2014/7924 K. 2014/8583"İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Asıl Uyuşmazlığın Teminat Kapsamında Kalan Bedelin Ödenmesine Dair Olduğu/Bu Bedelin Depo Edilmesinden Sonra İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verildiği - İpotek Bedeli Üzerinden Harç Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Görülmeyeceği )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( İpoteğin Kaldırılması İstemi - Teminat Bedelinin Depo Edilmesinden Sonra İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verildiği/İpotek Bedeli Üzerinden Harç Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Görülmeyeceği )"
150Y12.HD27.5.2014E. 2014/14135 K. 2014/15131"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçlunun Kendisine Gönderilen Hesap Kat İhtarına İtirazda Bulunduğunu İspat Edemediği - Miktarın Kesinleşmiş Olduğu/Miktara İlişkin Borçlu İtirazının Dinlenemeceği )
HESAP KAT İHTARINA BORÇLU TARAFINDAN İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Hesap Kat İhtarnamesinin Miktar Yönünden Kesinleşmiş Olduğu )
HESAP KAT TARİHİNDEN TAKİP TARİHİNE KADAR OLAN FAİZ MİKTARININ HESAPLANMASI ( Bilirkişi Raporda İhtarnamede Ödeme için Verilen Sürenin Dolmasından/Temerrüt Tarihinden Takip Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Temerrüt Faizi Hatalı Hesaplandığı )
TAKİP DAYANAĞI İPOTEK AKİT TABLOLARININ İNCELENMESİ ( Borçlu Şirketin Kefalet Sözleşmelerinden Kaynaklı Borçlarının da İpotek ile Teminat Altına Alındığı Anlaşıldığı - Şikayetçi Şirketin Kendi Kefalet Borcu için Banka Lehine İpotek Verdiği )
ÜST SINIR İPOTEĞİNDE LİMİTİN AŞILAMACAĞI ( Alacaklının Talebi Gözetildiğinde Limitin Aşılmış Olduğunun Tespit Edildiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA HATALI HESAPLAMA ( İhtarnamede Belirtilen Hesap Kat Tarihinden İhtarnamede Ödeme için verilen sürenin bitimine Göre Temerrüt Tarihine Kadar Olan Akdi Faiz de Hesaplanması Gereği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi/Takibin İptali )
KEFALET BORCUNUNDA İPOTEK KAPSAMINDA OLDUĞU ( Şikayetçi Şirketin Kendi Kefalet Borcu için Banka Lehine İpotek Verdiği - Şirketin Kullandığı Kredi ile İlgili Sözleşmede Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Sıfatıyla İmzası Bulunduğu/Alacaklının Kefalet Alacağını Talep Edebileceği )"
150Y12.HD27.5.2014E. 2014/12559 K. 2014/15142"KULLANDIRILAN TİCARİ KREDİLERİN GERİ ÖDENMEMESİ ( Borçlunun Hesap Kat İhtarnamesine İtirazı Değerlendirilip Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yaptırılmak Sureti ile Alacağın İspatlanıp İspatlanmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN İSPATLANIP İSPATLANMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümlerinin Dikkate Alınacağı )
KAYITSIZ ŞARTSIZ BİR PARA BORCU İKRARININ İHTİVA EDİLMEDİĞİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen İpotek Akit Tablolarının İncelenmesinde Borçlunun Bankaya Karşı Olan Tüm Borçlarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere Düzenlendiklerinin Belirlendiği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Dikkate Alınmadan Yapılan Eksik Bilirkişi İncelemesiyle Sonuca Gidilmesi ve Gayrinakti Krediler için İstenen Depo Talebinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İPOTEĞİN KULLANDIRILAN KREDİNİN TEMİNATI OLARAK BANKA LEHİNE TESİS EDİLMESİ ( Borçlunun Usulüne Uygun Temerrüde Düşürülmediği ve Hesap Kat İhtarnamelerine İtirazı/Takibin İptali Talebi - Gayrinakti Krediler İçin İstenen Depo Talebinin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
150Y12.HD16.4.2014E. 2014/8633 K. 2014/11131"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( İcra Emrinin Tebliğ Tarihi Gözetildiğinde İki Yıllık Satış Süresinin Dolmadığının Kabul Edileceği )
İKİ YILLIK SATIŞ SÜRESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - İcra Emrinin Tebliğ Tarihi Gözetildiğinde İki Yıllık Satış Süresinin Dolmadığının Kabul Edileceği )
TAŞINMAZ REHNİNİN SATIŞI ( İcra Emrinin Tebliğ Tarihi Gözetildiğinde İki Yıllık Satış Süresinin Dolmadığının Gözetileceği )"
150Y12.HD10.3.2014E. 2014/5216 K. 2014/6628"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren 2 Yıllık Sürenin Durduğu ve Yeniden İşlemeye Başladığı Zaman Dilimleri Esas Alınmak Suretiyle 2 Yıllık Sürenin Dolup Dolmadığı Araştırılarak Bir Karar Verileceği )
SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Alacaklının Satış Talebi İle Durduktan Sonra İhalenin Feshedilmesi veya Satışın Düşmesi Halinde Süre Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği )
SATIŞIN DÜŞMESİ ( Satış İsteme Süresinin Tedbir Kararının Kalkmasından Sonra Yeniden Satış Talebinde Bulunuluncaya Kadar İşlemeye Devam Ettiği - 2 Yıllık Sürenin Dolup Dolmadığı Araştırılarak Bir Karar Verileceği )"
150Y8.HD28.2.2014E. 2013/16387 K. 2014/3561"YAKALAMA ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Tedbirlerin Ancak Takibin Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Olması Halinde Uygulanabileceği ve İlamsız Takipte Takip Kesinleşmeden Rehinli Menkulun Muhafazaya Alınamayacağı Gözetilerek Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Rehin Konusu Aracın Yakalanıp Muhafaza Altına Alınması Yönünde Tedbirler Uygulanamayacağı - Belirtilen Tedbirlerin Ancak Takibin Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Olması Halinde Uygulanabileceği Gözetilerek Şikayetin Kabulü Gerektiği )
KIYASEN UYGULANACAK HÜKÜMLERİN BELİRLENMESİ ( Paraya Çevrilme Usulüyle İlgili Atıf Yapılan ve Kıyasen Uygulanacak Hükümlerin Açıkça Düzenlendiği/2004 S. İİK'nun Md. 150/g Hükmünde 2004 S. İİK'nun Md. 150/d Hükmünün Kıyasen Uygulanacak Hükümler Arasında Bulunmadığı - Yakalama Şerhinin Kaldırılması )
REHİN KONUSU ARACIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI ( İtiraz Üzerine Durması Gereken Takiplerde İcra Müdürlüğünce Rehin Konusu Aracın Yakalanıp Muhafaza Altına Alınması Yönünde Tedbirler Uygulanamayacağı - İlamsız Takipte Takip Kesinleşmeden Rehinli Menkulun Muhafazaya Alınamayacağı )"
150Y12.HD20.2.2014E. 2014/605 K. 2014/4824"İHALENİN FESHİ ( Süresinde Satışın İstenmiş Olduğu ve İhalede Başkaca Bir Usulsüzlük Bulunmadığı da Tespit Edildiğine Göre Mahkemenin Şikayetin Reddine Dair Kararının Onanması Gerekirken Dairemizce Bozulduğu Anlaşıldığından Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği )
TAKİP MASRAFLARININ ÖDENME USULÜ ( Alacaklının Yapılmasını Talep Ettiği Muamelenin Masrafını Avans Olarak Peşinen Ödeyeceği - Alacaklının Kanunda Öngörülen İki Yıllık Süre Dolmadan İpotekli Taşınmazın Satışı İçin Talepte Bulunduğu ve Satış İçin Gereken Avansı da Yatırdığı/Şikayetin Reddinin İsabetli Olduğu )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIŞINI İSTEME SÜRESİ ( Alacaklının Borçluya İcra Emri Tebliğinden İtibaren Yasada Öngörülen İki Yıllık Süre Dolmadan İpotekli Taşınmazın Satışı İçin Talepte Bulunduğu ve Satış İçin Gereken Avansı da Yatırdığı - İhalenin Feshi İsteminin Reddinin Doğru Olduğu )
SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN DURMASI ( Satış Talebi ve Buna İlişkin Avansın Yatırılması İle Aynı Gün Durmuş Olup İhale Aşaması da Bu Sürecin Ardından Tamamlandığından Yeniden İşlemeye Başlamadığı - Süresinde Satışın İstenmiş Olduğu ve İhalede Başkaca Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
150Y8.HD18.2.2014E. 2013/13704 K. 2014/2655"TAKİBİN İPTALİ ( Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Mahkemece Bu Yönde Bir İlam Alınmadan Başlatılan Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( Kapsamında Alındığı İddia Edilen İpoteğe Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibe Geçilip Borçluya 2004 S. İİK'nun Md. 150/ı Hükmü Kapsamında İcra Emri Gönderildiği - Alacağın Varlığı ve Miktarının 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı )
KONUT KREDİSİ KAPSAMINDA ALINAN İPOTEK ( 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Krediler Nedeniyle Borçluların Temerrüde Düşüp Düşmedikleri Borcun Muaccel Olup Olmadığı Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizin Yapılan Özel Sözleşmelerin Koşullarında Değerlendirileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Takibin İptali )
TÜKETİCİ KREDİSİ ( Takibin İptali - Alacağın Varlığı ve Miktarının 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı/Bu Yönde Bir İlam Alınmadan Takip Başlatılamayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
150Y12.HD16.1.2014E. 2013/34807 K. 2014/921"BORÇLUNUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GELEREK ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI ( Borçlunun Borcu Kabul Ettiği - Taksitlerle Ödeme Taahhüdünde Bulunduğu Alacaklı Vekilinin Ödeme Taahhüdünü Kabul Ettiği/Ödeme Taahüdünde Bulunmak İçin Takibin Kesinleşmesi Gerekmediğinden Taahhüdün İptali Talebinin Reddedileceği )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Ödeme Taahhüdünde Bulunduğu/Alacaklı Vekilinin Ödeme Taahhüdünü Kabul Ettiği - Taahhütte Bulunmak İçin Takibin Kesinleşmesinin Gerekmediği/Şikayetin Reddedileceği )
ŞİKAYET ( Ödeme Taahüdünün İptali İstemi/Yasaya Uygun Ödeme Taahhüdü Bulunduğu - Taahhütte Bulunmak İçin Takibin Kesinleşmesinin Gerekmediği/Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD22.10.2013E. 2013/23517 K. 2013/32814"İHALENİN FESHİ ( İcra Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihten Birinci Satış Talep Tarihine Kadar Bir Yıl On Ay Yirmi Bir Gün Geçtiği/Satış Talebi İle Satış İsteme Süresinin Durduğu - Bu Tarihten Sonra İkinci Satış Talep Tarihine Kadar İse İki Ay Yirmi Dört Gün Geçtiği/İki Yıllık Satış İsteme Süresi Geçtiğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklının Taşınır Rehnin Satışını Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Nihayet Bir Sene İçinde Taşınmaz Rehnin Satışını da Aynı Tarihten İtibaren Nihayet İki Sene İçinde İsleyebileceği - İki Yıllık Satış İsteme Süresinin Geçmesi Nedeni İle İhalenin Feshi Gerektiği )
SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Hesabında Zamanaşımının Kesilmesine Benzer Bir Uygulama Yapılmayıp Durmaya Dair Yöntem İzlenmesi Gerektiği - Yani İki Yıllık Sürenin Yeni Baştan Değil Kaldığı Yerden Hesaplanması Gerektiği/İhalenin Feshi )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Satış İsteme Süresi Satış Talebi İle Durduktan Sonra İhalenin Fesih Edilmesi Halinde Sürenin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği - Herhangi Bir Sebeple Sürenin Durması Halinde İse Sürenin Kalan Yerden Hesaplanması Gerektiği )"
150Y12.HD22.10.2013E. 2013/23351 K. 2013/32887"İHALENİN FESHİ ( İki Yıllık Sürede Satış İstenmemesi Sebebiyle Takip Düştüğünden ve Takibin Düştüğü Tarihten Sonra Yapılan İşlemler Yok Hükmünde Olacağından İhalenin Feshi İsteminin Kabulü Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İcra Emrinin Tebliği Üzerine Şikayet Yoluna Gidildiği/Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunun 2004 S. İİK'nun 78/2. Md. Hükmünde Sözü Edilen Nitelikte Dava Olmadığı - Takibi Sürdürmek ve Satış Talep Etmek Mümkün Olduğuna Göre İki Yıllık Satış İsteme Süresinin İşlemeye Devam Edeceği )
SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunun 2004 S. İİK'nun 78/2. Md. Hükmünde Sözü Edilen Nitelikte Dava Olmadığı - Satış İşlemlerinin Yapılmasını Engelleyen Bir Tedbir Kararı da Alınarak İcra Dosyasına Sunulmadığına Göre İki Yıllık Satış İsteme Süresinin İşlemeye Devam Edeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçlu Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takibe Başlandığı İcra Emrinin Tebliği Üzerine Şikayet Yoluna Gidildiği - Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunun 2004 S. İİK'nun 78/2. Md. Hükmünde Sözü Edilen Nitelikte Dava Olmadığı/İhalenin Feshi )
İHALENİN YAPILMASINI ENGELLEYEN İTİRAZ VE DAVALAR ( İtirazın Kaldırılması Talebi ve İtirazın İptali Davasının Anlaşılması Gerektiği - İcra Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun İcra Emrine Karşı İcra Mahkemesine Yaptığı Şikayet Başvurusunun 2004 S. İİK'nun 78/2. Md. Hükmünde Sözü Edilen Nitelikte Dava Olmadığı )"
150Y8.HD24.9.2013E. 2013/6435 K. 2013/13216"TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Alacağın Muaccel Olup Olmadığı ve Ne Kadar Miktarının Tahsil Edilebilir Olduğu Faiz Miktar ve Oranlarının Tespiti Tüketici Yasası Koşullarında Yargılama Yapılmasını Gerektirdiği )
YARGILAMA YAPILMASINI ZORUNLU KILAN HAL ( İ.İ.K'nun 68/B ve 150/I Md.lerinin Tüketici Kredilerinde Uygulama Olanağı Olmadığı - Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı )
FAİZE İTİRAZ ( Faiz Oranının Fahiş Olduğu Oranına ve Miktarına İtiraz Edildiği Yönünde Başvuru Bulunduğu - İcra Mahkemesi'nce Bu Konu Karar Gerekçesinde Tartışılmamış ve Bu Hususta Açıkça Olumlu ya da Olumsuz Karar Verilmeden İtirazın Reddi Yönünde Hüküm Oluşturulmasının İsabetsiz Olduğu )
KREDİ KARTINDAN DOĞAN ALACAK ( İ.İ.K'nun 68/B ve 150/I Md.lerinin Tüketici Kredilerinde Uygulama Olanağı Olmadığı/Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Takibin İptali Gerektiği )
TÜKETİCİ KREDİLERİ ( İ.İ.K'nun 68/B ve 150/I Md.lerinin Tüketici Kredilerinde Uygulanamayacağı - Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı )"
150Y8.HD12.9.2013E. 2013/5737 K. 2013/11714"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotek Akit Tablosunun 2. Sayfasında Çekler Kambiyo Senetleri Vs. Sebeplerle Yapılan Borçlanmalar da İpotek Kapsamına Alınmış İse de Bu Durum İ.İ.K.150/A Md. Kapsamında Kalmadığından ve İcra Mahkemesi Sınırlı Yetkisi Sebebiyle Bu Hususlarda İnceleme Yapamayacağı )
ÇEKLER KAMBİYO SENETLERİ SEBEPLERİYLE YAPILAN BORÇLANMALAR ( İpotek Kapsamına Alınmış İse de İcra Mahkemesi Sınırlı Yetkisi Sebebiyle Bu Hususlarda İnceleme Yapamayacağından Çekler Sebebiyle Alacağın Varlığı Tahsil Edilebilir Olup Olmadığı Genel Mahkemelerde Yargılamayı Gerektirdiği )
GÖREV ( Çekler Kambiyo Senetleri Vs. Sebeplerle Yapılan Borçlanmalar da İpotek Kapsamına Alınmış İse de Çekler Sebebiyle Alacağın Varlığı Tahsil Edilebilir Olup Olmadığı Genel Mahkemelerde Yargılamayı Gerektirdiği - İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği )
İPOTEK KAPSAMINA ALINAN ÇEKLER ( Bu Durum İ.İ.K.150/A Md. Kapsamında Kalmadığından ve İcra Mahkemesi Sınırlı Yetkisi Sebebiyle Bu Hususlarda İnceleme Yapamayacağı - Çekler Sebebiyle Alacağın Varlığı Tahsil Edilebilir Olup Olmadığı Genel Mahkemelerde Yargılamayı Gerektirdiği )"
150Y8.HD27.6.2013E. 2013/6219 K. 2013/10193"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( 2.7.2012 Tarihli ve 6352 S.K. Md. 12 İle İcra İnkar Tazminat Oranının %20 Olarak Değiştirildiği - Bu Tarihten Sonra Tazminat Oranının %20 Olarak Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kaldırılması Talebi - %40'dan Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edilir Düzenlemesinin %20 Olarak Değiştirildiği/Alacaklı Aleyhine Gerekçe ve Nedenleri Tartışılıp Gösterilmeden Yasada Öngörülen %20 Oranın Üzerinde Tazminata Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )
İTİRAZIN KALDIRILMASINDA TAZMİNAT ( 2.7.2012 Tarihli ve 6352 S.K. Md. 12 İle İcra İnkar Tazminat Oranının %20 Olarak Değiştirildiği - Bu Tarihten Sonra Tazminat Oranının %20 Olarak Uygulanacağı )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN DİKKATE ALINMASI ZORUNLULUĞU ( 2.7.2012 Tarihli ve 6352 S.K. Md. 12 İle İtirazın Kaldırılması Talebinde İcra İnkar Tazminat Oranının %20 Olarak Değiştirildiği - Alacaklı Aleyhine %20 Oranı Üzerinde Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
150Y8.HD20.6.2013E. 2013/5756 K. 2013/9642"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İpoteğin Konut Finansman Kredisi Sebebiyle Alınan Kredi Borcuna Dair Olarak Kurulduğu - Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı ve Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Yapılan Özel Sözleşmenin Koşullarında Değerlendirilmeden İpotek İlam Niteliği Kazanmayacağı )
TEMERRÜT ( Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı ve Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Yapılan Özel Sözleşmenin Koşullarında Değerlendirilmeden İpotek İlam Niteliği Kazanmayacağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi )
İPOTEĞİN İLAM NİTELİĞİ ( Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Borcun Muaccel Olup Olmadığı ve Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Yapılan Özel Sözleşmenin Koşullarında Değerlendirilmeden İpotek İlam Niteliği Kazanmayacağı )"
150Y8.HD20.6.2013E. 2013/4587 K. 2013/9647"İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İpotekle Yükümlü Satın Alan Kişiye Çıkarılan İhtarnamenin Tapudaki Adrese Gönderildiği Ancak Muhatabın Adresten Ayrıldığına İkinci Adresinin de Tespit Edilemediğine Dair Şerhle İade Edildiği - Tapudaki Adrese Çıkarılmış Olan Bu Tebligat İade Edilse Bile Tebliğ Edilmiş Sayılacağından Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İcra Emirlerinin İptali İstemi - İpotekle Yükümlü Satın Alan Kişinin Tapudaki Adresine Çıkarılmış Olan İhtarnamenin İade Edilse Bile Tebliğ Edilmiş Sayılacağından ve Aynı Mahkemeye Ait Önceki Kararda da İhtarın Tebliğ Edilmiş Olduğu Kabul Edildiğinden Şikayetin Reddi Gerektiği )
İHTARNAME ( İpotekle Yükümlü Satın Alan Kişinin Tapudaki Adresine Çıkarılmış Olan İhtarnamenin İade Edilse Bile Tebliğ Edilmiş Sayılacağı/Aynı Mahkemeye Ait Önceki Kararda da İhtarın Tebliğ Edilmiş Olduğu Kabul Edildiği - İcra Emirlerinin İptali İsteminin Reddine Karar Verileceği )
TAPUDAKİ ADRESE ÇIKARILAN TEBLİGAT ( İpotekle Yükümlü Satın Alan Kişiye Çıkarılan İhtarnamenin Tapudaki Adrese Gönderildiği/Muhatabın Adresten Ayrıldığına İkinci Adresinin de Tespit Edilemediğine Dair Şerhle İade Edildiği/Yasaya Göre Tapudaki Adrese Çıkarılmış Olan Bu Tebligat İade Edilse Bile Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )"
150Y8.HD18.6.2013E. 2013/5963 K. 2013/9372"TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklının Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapması Mümkün Olmayıp Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( 2004 S. İİK'nun Md. 150/ı Hükmündeki Düzenlemenin Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar İçin Getirildiği Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Anılan Maddeye Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi Yapmalarının Mümkün Olmadığı - Takibin İptali )
NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLERİ TEMİNEN ALINAN İPOTEKLER ( Takibin İptali - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Dayanağı Sözleşmenin Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredinin Kullandırıldığını Göstermemesi Sebebiyle Alacaklının 2004 S. İİK'nun Md. 150/ı Hükmünden Faydalanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD18.6.2013E. 2013/15952 K. 2013/22927"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Satışının Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren İki Sene İçinde Talep Edilebileceği - Bu Müddet İçerisinde Talep Olmadığı Takdirde veya Yenileme Olmadığı Takdirde Takibin Düşeceği )
TAŞINMAZ REHNİN SATIŞININ İKİ SENE İÇERİSİNDE TALEP EDİLMESİ GEREĞİ ( Aksi Halde Takibin Düşeceğinin Kabulü )
TAKİBİN DÜŞMESİ ( İki Yıl İçerisinde Taşınmaz Rehninin Satışının Yapılmaması - Kanunun Emredici Mahiyetteki Hükmünün Yerel Mahkemece Eldeki Davada Re'sen Gözetilmesi Gerektiği/Taşınmaz İhalesinin Feshi/Taşınmaz Rehni Satışı )"
150Y12.HD13.6.2013E. 2013/15547 K. 2013/22259"İHALENİN FESHİ ( Takibin Düştüğü Tarihten Sonra Yapılan İşlemler Yok Hükmünde Olacağından Bu Tarihten Sonra Yapılan İhalenin de Sırf Bu Sebeple Feshi Gerektiği )
TAKİBİN DÜŞMESİ ( Alacaklı Taşınır Rehnin Satışını Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Nihayet Bir Sene İçinde Taşınmaz Rehnin Satışını da Aynı Tarihten İtibaren Nihayet İki Sene İçinde İstenmez veya Talep Geri Alınıp da Bu Müddetler İçinde Yenilenmezse Düşeceği )
TAŞINIR / TAŞINMAZ REHNİ ( Rehnin Satışını Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Nihayet Bir Sene İçinde Taşınmaz Rehnin Satışını da Aynı Tarihten İtibaren Nihayet İki Sene İçinde İstenmez veya Talep Geri Alınıp da Bu Müddetler İçinde Yenilenmezse Düşeceği )"
150Y8.HD9.5.2013E. 2013/1419 K. 2013/6857"TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklı Bankanın Tüketici Kredisi İle Birlikte Diğer Alacak Kalemlerine İlişkin Alacağını Aynı İhtarla Talep Edip Aynı İcra Takibine Konu Etmesi İyi Niyetle Bağdaşmayacağı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TÜKETİCİ KREDİSİ ( Takibin Dayanağı İhtarnameden de Anlaşılacağı Üzere Borcun Kaynağı Dökümü Yapılan Kredi Kartlarından Olan Alacağı da Kapsadığından Alacağın Varlığı ve Miktarının 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kılacağı - Takibin İptali )
İYİ NİYET ( Takibin İptali - Alacaklı Bankanın Tüketici Kredisi İle Birlikte Diğer Alacak Kalemlerine İlişkin Alacağını Aynı İhtarla Talep Edip Aynı İcra Takibine Konu Etmesinin İyi Niyetle Bağdaşmayacağı )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Takibin İptali/Alacaklı Bankanın Tüketici Kredisi İle Birlikte Diğer Alacak Kalemlerine İlişkin Alacağını Aynı İhtarla Talep Edip Aynı İcra Takibine Konu Etmesi İyi Niyetle Bağdaşmayacağı - Böyle Bir Davranışın Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )"
150Y8.HD4.4.2013E. 2012/14706 K. 2013/5007"TAKİBİN İPTALİ ( Alacağın Varlığı ve Miktarı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Takibin İptali Gerektiği - İlam Niteliği Bulunmayan Belgeye Yönelik Şikayetin Süresiz Şikayete Konu Edilebileceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİBİN İPTALİ İSTEĞİ ( Alacağın Varlığı ve Miktarı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Takibin İptali Gerektiği )
İPOTEĞİN İLAM NİTELİĞİ KAZANMADIĞI ( İpoteğin Kredi Borcuna İlişkin Kurulduğu - Borçluların Temerrüde Düşüp Düşmedikleri Borcun Muaccel Olup Olmadığı Muaccel Olan Borcun Miktarı ve Faizi Yapılan Özel Sözleşmelerin Koşullarında Değerlendirilmeden İpoteğin İlam Niteliği Kazanmayacağı )
İLAM NİTELİĞİ BULUNMAYAN BELGEYE YÖNELİK ŞİKAYET ( Süresiz Şikayete Konu Edilebileceği )"
150Y12.HD28.3.2013E. 2013/2230 K. 2013/11771"ŞİKAYET ( İpotek Konusu Taşınmazdan Elde Edilen Kira Alacağı İpotek Kapsamında Olup Haczin İpotek Alacağına Karşı Önceliği Olmadığından Kira Parasının İpoteğe Dayalı Olarak Yapılan Takip Dosyasına Ödenmesi Gerektiğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
İPOTEK KONUSU TAŞINMAZDAN ELDE EDİLEN KİRA ALACAĞI ( İpotek Kapsamında Olup Haczin İpotek Alacağına Karşı Önceliği Olmadığından Kira Parasının İpoteğe Dayalı Olarak Yapılan Takip Dosyasına Ödenmesi Gerektiğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )
KİRA ALACAĞI ( İpotek Konusu Taşınmazdan Elde Edilen - İpotek Kapsamında Olup Haczin İpotek Alacağına Karşı Önceliği Olmadığından Kira Parasının İpoteğe Dayalı Olarak Yapılan Takip Dosyasına Ödenmesi Gerektiğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
150Y2.HD27.3.2013E. 2012/7741 K. 2013/8439"AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI VE AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI İSTEMİ ( İpoteğe Rızası Gereken Eşin Talebi Üzerine Satış İşlemlerinin Tedbiren Durdurulmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
SATIŞ İŞLEMLERİNİN TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( İpoteğe Rızası Gereken Eşin Talebi Üzerine/Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulması İstemi - İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Hakkında Verilen İtirazın Reddi İncelendiği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZIN REDDİ ( Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması ve Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulması İsteminde Temyizen İncelendiği - İpoteğe Rızası Gereken Eşin Talebi Üzerine Satış İşlemlerinin Tedbiren Durdurulmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
150Y8.HD18.3.2013E. 2013/1133 K. 2013/3745"TAKİBİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte - Kredi Kartı ve Konut Kredisi Sözleşmelerinden Doğan Borçları Bakımından Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından İcra Emri Gönderilmesinin Yerinde Olmadığı )
HESAP KAT İHTARI İLE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( Kredi Kartı ve Konut Kredisi Sözleşmelerinden Doğan Borçları Bakımından Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından İcra Emri Gönderilmesinin Yerinde Olmadığı )
KREDİ KARTI VE KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN BORÇLAR ( Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından İcra Emri Gönderilmesinin Yerinde Olmadığı - Takibin İptali )"
150YHGK6.2.2013E. 2012/12-703 K. 2013/214"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İcra Müdürlüklerinin Verdikleri Kararlardan Kendiliklerinden Dönerek Yeni Bir Karar Vermelerinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı )
KİRA BEDELİNİN SENETLE ÖDENMESİ ( İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - Talep Tarihi İtibariyle Ödenmeyen ve Ödenecek Olan Senetlerin Tesbit Edilip Oluşacak Sonuca Göre İcra Dosyasına Bedellerinin Ödenip Ödenmeyeceği Konusunda Bir Karar Vermek Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜKLERİNİN KARARINDAN DÖNMESİ ( İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - İcra Müdürünün Kiracı Şirket Hakkında Haciz Uygulanması Kararı Verdikten Sonra İtiraz Üzerine Yapılan Haciz İşlemlerinin Kaldırılmasına Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
150Y8.HD31.1.2013E. 2012/13114 K. 2013/1044"TAKİBİN İPTALİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin - İcra Dosyasında Kefil Olarak Gösterilen Borçluların Aynı Zamanda İpotek Verenler Olduğu/Haklarında İpotekli Takip Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İcra Dosyasında Kefil Olarak Gösterilen Borçluların Aynı Zamanda İpotek Verenler Olduğu/Haklarında İpotekli Takip Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı - Takibin İptali )
İHTARNAMEYE İTİRAZ ( Halinde Borçluya İcra Mahkemesi'nde Şikayet Etme Hakkının Tanındığı/Bu İtirazın İlamlı Takip Yapılmasına Engel Olmadığı/İhtarname Borçlunun Kredi Sözleşmesindeki Adrese Çıkarıldığından Mahkeme Kararının Bu Sebeple de Yerinde Olmadığı - Takibin İptali )"
150Y8.HD28.1.2013E. 2012/12446 K. 2013/866"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İcra Emrinde Nakdi Kredi Borcunun Tahsili Yanında Teminat Mektubu Bedelinin de Depo Edilmesi Talebi - Nakdi Kredi Borcunun Tahsiline İlişkin Olarak İpotekli Takip Yapılmadan İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği/İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği )
TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( İcra Emrinde/Nakdi Kredi Borcunun Tahsiline İlişkin Olarak İpotekli Takip Yapılmadan Meri Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Talep Edilerek İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği - İcra Emrinin İptali Gereği )
KONTRAGARANTİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA VERİLEN MERİ TEMİNAT MEKTUBU ( Nakdi Kredi Borcunun Tahsiline İlişkin Olarak İpotekli Takip Yapılmadan Meri Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Talep Edilerek İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği )
NAKDİ KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ ( İcra Emrinde Nakdi Kredi Borcunun Tahsili Yanında Teminat Mektubu Bedelinin de Depo Edilmesi Talebi - İpotekli Takip Yapılmadan Meri Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Talep Edilerek İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği )"
150Y8.HD28.1.2013E. 2012/11522 K. 2013/886"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Alacaklı Banka Tarafından Borçluya Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderildiği/İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Alacaklının 2004 S.K. Md. 68/b'de Belirtilen Belgelerle Alacağını İspat Edeceği )
LİMİT İPOTEĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Alacaklı Banka Tarafından Borçluya Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderildiği - İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Alacaklının 2004 S.K. Md. 68/b'de Belirtilen Belgelerle Alacağını İspat Etmesi Gereği )
HESAP KAT İHTARNAMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Alacaklı Banka Tarafından Borçluya Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderildiği - Alacaklının 2004 S.K. Md. 68/b'de Belirtilen Belgelerle Alacağını İspat Etmesi Gereği/İspat Edip Edemediği Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Alacaklı Banka Tarafından Borçluya Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderildiği - Alacaklının 2004 S.K. Md. 68/b'de Belirtilen Belgelerle Alacağını İspat Etmesi Gereği/İspat Edip Edemediği Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )"
150Y11.HD24.1.2013E. 2012/18686 K. 2013/1549"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Bireylere Etkin Hukuki Himaye Sağlamanın Amaçlandığı ve Bu Amacı Sağlarken de Mümkün Olduğunca Çabuk ve Seri Hareket Etmek Gerektiği )
ETKİN HUKUKİ HİMAYE ( Bu Amacı Sağlarken de Mümkün Olduğunca Çabuk ve Seri Hareket Etmek Gerektiği - Usul Kurallarına Göre Maddi Hukuka Dayanan Hakkın Araştırılmasından Önce Geldiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN VARLIĞINA KANAAT EDİNİLMESİ ( Anlaşılması Gerekenin Alacağın Usul Hukuku Kurallarına Göre Kesin veya Tam Olarak İspat Edilmesi Olmadığı - Bireylere Etkin Hukuki Himaye Sağlamanın Amaçlandığı ve Bu Amacı Sağlarken de Mümkün Olduğunca Çabuk ve Seri Hareket Etmek Gerektiği )"
150Y8.HD14.1.2013E. 2012/12079 K. 2013/129"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İpoteğin Limit İpoteği Olmasının ve İhtarnameye Süresi İçerisinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Banka Tarafından İcra Takibi )
BANKA İHTARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Mahkemece Duruşma Açılarak Borçluların İhtarnameye İtirazlarının Süresinde Olup Olmadığının Araştırılacağı/Süresinde İse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Dosya Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İhtiva Etmediği/Banka Tarafından Borçlulara Noter Marifetiyle İhtar Yapıldığı - Borçluların İhtarnameye Yapmış Olduğu İtirazın Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
150Y8.HD28.12.2012E. 2012/13056 K. 2012/13379"İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Hesap Kat İhtarı Kesinleşmediğinden İcra Emri Gönderilemeyeceğini Belirterek - Alacağın Varlığı İle Muaccel Olup Olmadığı Hususu Yargılamayı Gerektirdiğinden İlamlı İcra Yolu İle Takibe Konu Edilemeyeceği ve Mahkemece İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Şirketin Defter ve Kayıtlarında Cari Hesaplarında Ürettiği veya Sattığı Çeşitli Ürünlerin Ticari İlişkilerinden Doğmuş ve Doğacak Borçlarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere Tesis Edildiği/Alacağın Varlığı İle Muaccel Olup Olmadığı Hususu Yargılamayı Gerektirdiğinden İlamlı İcra Yolu İle Takibe Konu Edilemeyeceği - İcra Emrinin İptali )
CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ ( Bankaların Kullandırdığı Nitelikte Bir Kredi Olmadığı ve Alacağın Varlığı İle Muaccel Olup Olmadığı Hususu Yargılamayı Gerektirdiğinden İlamlı İcra Yolu İle Takibe Konu Edilemeyeceği - İcra Emrinin İptali )"
150Y8.HD27.12.2012E. 2012/12398 K. 2012/13239"İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Mahkemece Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği - Taraflar Arasında Kredi İlişkisinin Bulunduğu Kabul Edilerek Talebin Reddi Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alacaklının Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapmasının Mümkün Olmadığı - Taleple Bağlı Kalınarak İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇ KABULÜ VE ÖDEME TAAHHÜDÜ SÖZLEŞMELERİ ( İcra Emrinin İptali/İpoteğin Teminatını Oluşturduğu Hukuki İlişki Borçlunun Alacaklının Çalışanı Olduğu Dönemde Verdiği Zararların Tazmini Amacıyla Düzenlendiği - Borçlu Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Bir İlişkiden Söz Edilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İsteminin Kabulü İle Taleple Bağlı Kalınarak İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Taraflar Arasında Kredi İlişkisinin Bulunduğu Kabul Edilerek Talebin Reddi Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu - İcra Emrinin İptali )"
150Y8.HD25.12.2012E. 2012/12376 K. 2012/13111"İPTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Mahkemece Takiple İstenen Faiz Oranını Aşmamak Üzere İhtarla İstenen Faiz Oranlarının Kesinleştiği Düşünülmeksizin Takipteki Faiz Oranının İstenebileceğine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İçerisinde Yazılı Adrese Gönderilmek Suretiyle Krediyi Kulandıran Taraf Borcun Ödenmesine İlişkin İhtarını Noter Aracılığla Krediyi Kullanan Tarafa Tebliğ Edildiğini Gösteren Bir Sureti İcra Müdürlüğüne İbraz Ederse İcra Müdürünün İşlem Yapacağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip )
TAKİPTE İSTENEN FAİZ ORANI ( Aşılmamak Üzere İhtarla İstenen Faiz Oranlarının Kesinleştiği Düşünülmeksizin Takipteki Faiz Oranının İstenebileceğine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip )
İHTARDA İSTENEN FAİZ ORANI ( Kesinleştiği Düşünülmeksizin Takiple İstenen Faiz Oranını Aşmamak Üzere Takipteki Faiz Oranının İstenebileceğine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip )"
150Y8.HD14.12.2012E. 2012/12036 K. 2012/12421"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadığı Bu Eksikliğin Sonradan Tamamlattırılmasının da Mümkün Bulunmadığı Kamu Düzeni ile İlgili Bu Hususun Resen Nazara Alınacağı Gözetilerek Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Takibin İptali İstemi - Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadığı Bu Eksikliğin Sonradan Tamamlattırılmasının da Mümkün Bulunmadığı Kamu Düzeni ile İlgili Bu Hususun Resen Nazara Alınacağı Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapılmadığı Bu Eksikliğin Sonradan Tamamlattırılmasının da Mümkün Bulunmadığı Kamu Düzeni ile İlgili Bu Hususun Resen Nazara Alınacağı Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali İstemi )"
150Y8.HD13.12.2012E. 2012/11164 K. 2012/12280"İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Borçlu Yararına Tazminat Verilebilmesi İçin Öngörülen Talebin Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi Şeklindeki Koşulun Oluşmadığı Nazara Alındığından Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kaldırılması İstemi - İtirazın Kaldırılması Talebinin Esasa İlişkin Nedenlerle Kabulü Halinde Borçlunun Takibin Aynı Nedenlerle Reddi Halinde ise Alacaklının Diğer Tarafın Talebi Üzerine Tazminata Mahkum Edileceği )
DAVANIN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİ ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Borçlu Yararına Tazminat Verilebilmesi İçin Öngörülen Talebin Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi Şeklindeki Koşulun Oluşmadığı Nazara Alındığından Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )"
150Y8.HD26.11.2012E. 2012/10571 K. 2012/11223"LİMİT İPOTEĞİNE DAYALI TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredinin Kullandırıldığının Göstermediği - Gösterilmezse Banka ve Kredi Kuruluşları Dışında Tüzel Kişilerin 2004 S.K. Md. 150/ı'dan Faydalanamayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( Limit İpoteğinden Kaynaklanan/Sözleşmenin Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredinin Kullandırıldığının Göstermediği - Gösterilmezse Banka ve Kredi Kuruluşları Dışında Tüzel Kişilerin 2004 S.K. Md. 150/ı'dan Faydalanamayacağı )
HUKUKİ İLİŞKİNİN DAYANAĞI ( Limit İpoteğinden Kaynaklanan İlamlı Takip/Sözleşmenin Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredinin Kullandırıldığının Göstermediği - Alacaklı Banka veya Kredi Kuruluşu Olmadığından/Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiğinden İcra Emrinin İptali Gerektiği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Limit İpoteğinden Kaynaklanan İlamlı Takip/Sözleşmenin Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredinin Kullandırıldığının Göstermediği - Alacaklı Banka veya Kredi Kuruluşu Olmadığından/Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiğinden İcra Emrinin İptali Gerektiği )"
150Y8.HD12.10.2012E. 2012/7851 K. 2012/9057"ŞİKAYET ( Limitin Aşıldığı ve Aleyhine Rehin Açığı Belgesi Düzenlendiği - İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu/Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMA AYKIRILIK ( Şikayet - Sebeplerle İlgili Hususlar Yasaya Göre İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu/Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Sebeplerle İlgili Hususlar Yasaya Göre İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
150Y8.HD12.10.2012E. 2012/7304 K. 2012/9085"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotekli Taşınmazın Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değil ise Alacaklının Ödeme İstemini Borçlu ile Birlikte İpotekli Taşınmazın Malikine Karşı Yapması Gereği - İpotek Veren Üçüncü Kişi Yönünden Borcun Muaccel Olması Gereği )
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA TAKİP ( İpotek Veren Üçüncü Kişi Hakkında Borç Muaccel Hale Getirilmedikçe Takip Başlatılamayacağı - İpotek Veren Borçtan Şahsen Sorumlu Değil ise Alacaklının Asıl Borçlu ile Birlikte İpotek Verenden de Alacağını Talep Etmesi Gereği )"
150Y8.HD12.10.2012E. 2012/7240 K. 2012/9082"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Niteliğinde Olmayan Bir Belgenin İcra Müdürlüğünce İlamlı Takibe Konu Yapılması İİK'nun 16/2. Md. Gereğince Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olup Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Bu Sebeplerle Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
HESAP ÖZETİ ( Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )
PARA BORCU İKRARINI İÇEREN SENET ( İcra Emrinin İptali İstemi - Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı/Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ OLAN ALACAK ( “Alacağı” veya “Rehin Hakkı” ya da “Her İkisi” Bir İlamda Yahut İlam Niteliğindeki Bir Belgede Tespit Edilmiş İse İlamların İcrasına Dair Hükümlerin Uygulanmasının Mümkün Olduğu )
ŞİKAYET ( İlam Niteliğinde Olmayan Bir Belgenin İcra Müdürlüğünce İlamlı Takibe Konu Yapılması İİK'nun 16/2. Md. Gereğince Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Niteliğindeki Bir İşlem Olup Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Bu Sebeplerle Kabulüyle İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAM NİTELİĞİNİ HAİZ BELGELER ( Süresinde İtiraz Edilmeyen Hesap Özeti İ.İ.K.'nun 68. Md.sinde Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge İ.İ.K.'nun 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarını İçeren Re'sen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )"
150Y12.HD9.7.2012E. 2012/18021 K. 2012/23873"FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İle İlamlı İcra Takibine İlişkin Şikayet Davası - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Dayanağı Yurtiçi Faktoring Sözleşmesi Olup Cari Hesap/Kısa/Orta/Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Bir İlişki Bulunmadığı İçin Alacaklının İİK.nun 150/ı Md.sine Dayanamayacağı)
TEMİNAT İPOTEĞİ (Alacaklının Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapmasının Mümkün Olmadığı - Şikayet Davası)
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP (Şikayet Davası - Alacaklının Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapmasının Mümkün Olmadığı)
ŞİKAYET DAVASI (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İle İlamlı İcra Takibine İlişkin - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Dayanağı Yurtiçi Faktoring Sözleşmesi Olup Cari Hesap/Kısa/Orta/Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Bir İlişki Bulunmadığı İçin Alacaklının İİK.nun 150/ı Md.sine Dayanamayacağı)"
150Y23.HD6.7.2012E. 2012/2381 K. 2012/4711"TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ (Davaya Taraf Olmayan Arsa Sahibi Dava Dışı Şahsın Hukuki Durumunun Etkileneceği - Davacıya Arsa Sahibine Dava Açması İçin Süre Verilmesi Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Eldeki Dava ile Davacının Taraf Olmayan Arsa Sahibine Karşı Açacağı Yeni Davanın Birleştirilmesi Gereği - Bundan Sonra Tarafların İddia ve Savunmaları Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Davacı ile Dava Dışı Arsa Sahibi Arasındaki Sözleşme Nedeniyle Eldeki Davada Verilecek Davanın Kabulü Kararının Başka Bir Rücu Davasına Neden Olacağının Gözetileceği - Davacıya Mehil Verileceği )
ARSA SAHİBİNE RÜCU DAVASI (Eldeki Davada Verilecek Davanın Kabulü Kararının Taşınmazını Dava Dışı Arsa Sahibi Yarına İpotek Ettiren Davalının Arsa Sahibine Rücu Edebileceğinden Arsa Sahibinin de Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
ARSA SAHİBİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (Eldeki Davada Verilecek Davanın Kabulü Kararının Taşınmazını Dava Dışı Arsa Sahibi Yarına İpotek Ettiren Davalının Arsa Sahibine Rücu Edebileceğinden Arsa Sahibinin de Davaya Dahil Edileceği )"
150Y23.HD4.7.2012E. 2012/2155 K. 2012/4628"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek ve Sırasına İtiraz Edilen Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Şikayetçiye Husumeti Tamamlanması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek ve Sırasına İtiraz Edilen Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
TARAF TEŞKİLİ ( Sağlanması ve Duruşma Açılması Yönünde Hakimin Takdir Yetkisinin Kullanılması Taraf Delilleri Toplanıp İşin Esasına Girilmesi Gerektiği -Sıra Cetveline İtiraz )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Duruşma Açılması Yönünde Kullanılması Taraf Delilleri Toplanıp İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
150Y12.HD3.7.2012E. 2012/5186 K. 2012/23296"İLAMLI TAKİP ( Ödeme Emrinin İptali ve Takibin Durdurulması İstemi - Borçluların İtiraz ve Şikayet Nedenleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Borçlu Şirket Lehine Verilmiş Bir İpotek Olmadığından Bahisle Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Borçluların İtiraz ve Şikayet Nedenleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Borçlu Şirket Lehine Verilmiş Bir İpotek Olmadığından Bahisle Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermediği İçin İlamlı Takip Yapılamayacağı İddiası - Borçlu Şirket Lehine Verilmiş Bir İpotek Olmadığından Bahisle Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
150Y12.HD27.6.2012E. 2012/5153 K. 2012/22637"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Hesap Kat İhtarnamesine Süresinde İtiraz Edilmiş Olması İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyip Sadece Borçluya İcra Mahkemesinde Şikayet Hakkı Tanıyacağı - Borçlu Şirketin İcra Emri Gönderilemeyeceği Yönündeki Şikayetinin Reddi Gereği )
HESAP KAT İHTARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMİŞ OLMASI ( İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyip Sadece Borçluya İcra Mahkemesinde Şikayet Hakkı Tanıyacağı - Borçlu Şirketin İcra Emri Gönderilemeyeceği Yönündeki Şikayetinin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Hesap Kat İhtarnamesine Süresinde İtiraz Edilmiş Olması İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyip Sadece Borçluya İcra Mahkemesinde Şikayet Hakkı Tanıyacağı - Borçlu Şirketin İcra Emri Gönderilemeyeceği Yönündeki Şikayetinin Reddi Gereği )
LİMİT AŞIMI ( Borçlu Şirketin İcra Emri Gönderilemeyeceği Yönündeki Şikayetinin Reddiyle Açıklanan Kurala Göre Limit Aşımına Yönelik Şikayetin İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
150Y8.HD21.6.2012E. 2012/3755 K. 2012/5904"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ (Alacaklının Kredi Borcundan Doğan ve İpotek Limitini Aşan Alacak Kısmı İçin Genel Haciz Yoluyla Ayrı Bir Takip Yapılabileceğinin Mahkemece Gözetileceği - Fazlaya Dair Takibin İptali Gerektiği )
İPOTEK LİMİTİNİ AŞAN ALACAK (Genel Haciz Yoluyla Ayrı Bir Takip Yapılabileceğinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ (Alacaklının Kredi Borcundan Doğan ve İpotek Limitini Aşan Alacak Kısmı İçin Genel Haciz Yoluyla Ayrı Bir Takip Yapılabileceğinin Mahkemece Gözetileceği - Fazlaya Dair Takibin İptali Gereği/İpotek Limiti )"
150Y2.HD21.6.2012E. 2012/11916 K. 2012/17121"AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verildiğine Göre İpotek Bedeli Üzerinden Nispi Karar ve İlam Harcı Hesaplanıp Peşin Alınan Harcın Mahsubundan Sonra Bakiye İlam Harcının İlamla Birlikte Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
KARAR VE İLAM HARCI ( Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verildiğine Göre İpotek Bedeli Üzerinden Nispi Karar ve İlam Harcı Hesaplanıp Peşin Alınan Harcın Mahsubundan Sonra Bakiye İlam Harcının İlamla Birlikte Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Davalı Koca Aleyhine - Borçlu ile Rehin Maliki Üçüncü Kişi Dışındakilerin Ödeme Emrine İtiraz Hakkı Bulunmadığı/Borçlu Tarafından Açılmış Bir Menfi Tespit Davası Bulunmadıkça Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İPOTEĞE BAĞLI İCRA İŞLEMLERİNİN İPTALİ ( Borçlu Tarafından Açılmış Bir Menfi Tespit Davası Bulunmadıkça Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği - Davacının İcra Takibinin Tarafı ve Rehin Maliki Olmadığı/Bu Yön Gözetilmeden İpoteğe Bağlı İcra İşlemlerinin İptaline Karar Verilmeyeceği )"
150Y12.HD21.6.2012E. 2012/4495 K. 2012/21979"ŞİKAYET ( Borçlular Birleşen Davadaki Şikayet Dilekçelerinde İcra Emri Tebliğinin Usulsüz Olduğunu da İleri Sürmediklerinden Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Yapılmayan İstemlerinin Mahkemece Süre Yönünden Reddedilmeyerek İşin Esası Hakkında Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Borçlular Şikayet Dilekçelerinde İcra Emri Tebliğinin Usulsüz Olduğunu da İleri Sürmediklerinden Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Yapılmayan İstemlerinin Mahkemece Süre Yönünden Reddedilmeyerek İşin Esası Hakkında Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Takibin Dayanağı Belgelerin Ödeme Emriyle Birlikte Borçlulara Gönderilmemesi Takibin İptalini Değil Ödeme Emrinin İptalini Gerektirdiğinden Asıl ve Birleşen Davalarda Takibin İptaline Karar Verilmesinin de Yasaya Aykırı Olduğu )"
150Y12.HD21.6.2012E. 2012/16422 K. 2012/21846"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Alacağını Başka Bir Şahsa Devrettiği - İpoteğe İlişkin 2004 S.K. 150/I M. Koşullarında Yeniden İhtarname Gönderilip Bilahare İcra Emri Gönderileceği )
İHTARNAME GÖNDERİLMEDEN DOĞRUDAN İCRA EMRİ GÖNDERİLEMEMESİ ( Alacağın Temlik Edilmiş Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi )
BANKANIN ALACAĞINI TEMLİKİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibine İtiraz - Yeniden İhtarname Gönderileceği )"
150Y12.HD18.6.2012E. 2012/7311 K. 2012/20917"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (İpotekli Taşınmazı Takip Tarihinden Önce Devralan 3. Kişiye İcra Emri Gönderilerek Takip Başlatılması Gereği - Ayrıca Satış İlanının da Tebliğ Edileceği/Şikayetin Kabulü )
İPOTEKLİ TAŞINMAZI DEVRALAN 3. KİŞİ (Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetçi İpotekli Taşınmaz Malikinin Satış İlanı Tebliği Gereken Tapu Sicilindeki İlgililerden Olduğu/İhalenin Feshi )
İPOTEKLİ TAŞINMAZI DEVRALAN MALİKE KARŞI İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ (Eldeki Davada 3. Kişiye Takip Yapılmadan İpotekli Taşınmazın Satılmasının Yok Hükmünde Olduğu - Ayrıca İpotekli Taşınmaz Malikine Satış İlanının da Tebliği Gerektiği )"
150Y12.HD14.6.2012E. 2012/4007 K. 2012/20704"REHİNLİ ARAÇ KAYDINA HACİZ KONULMASI ( Taşıt Rehninden Dolayı Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Borca İtirazın Takip Talebi İle Birlikte Takibin Kesinleşmesi Beklenmeksizin Taşıtın Yakalanıp Kıymet Takdirinin Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşıt Rehninden Dolayı Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Borca İtirazın Takip Talebi İle Birlikte Takibin Kesinleşmesi Beklenmeksizin Taşıtın Yakalanıp Kıymet Takdirinin Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Şikayetin Reddedileceği )
ARAÇ MUHAFAZASI ( Taşıt Rehninden Dolayı Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Borca İtirazın Takip Talebi İle Birlikte Takibin Kesinleşmesi Beklenmeksizin Taşıtın Yakalanıp Kıymet Takdirinin Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Şikayetin Reddedileceği )
BORCA İTİRAZIN REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİBE ETKİSİ ( Taşıt Rehninden Dolayı Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Borca İtirazın Takip Talebi İle Birlikte Takibin Kesinleşmesi Beklenmeksizin Taşıtın Yakalanıp Kıymet Takdirinin Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )"
150Y12.HD7.6.2012E. 2012/1423 K. 2012/19741"ŞİKAYET ( Takibin Düşürülmesinin Gerekip Gerekmediği Hususu Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi veya Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması Niteliğinde Olduğundan Süresiz Olarak Şikayet Konusu Edilebileceği - Mahkemece Şikayetin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
REHNİN SATIŞI ( Taşınır Rehninin Satışını Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Nihayet Bir Sene İçinde Taşınmaz Rehninin Satışını da Aynı Tarihten İtibaren Nihayet İki Sene İçinde İstenebileceği - İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet )
İCRA TAKİBİNİN DÜŞMESİ ( İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet İstemi - Takibin Düşürülmesinin Gerekip Gerekmediği Hususu Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi veya Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması Niteliğinde Olduğundan Süresiz Olarak Şikayet Konusu Edilebileceği/Şikayetin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Takibin Düşürülmesinin Gerekip Gerekmediği Hususu Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi veya Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması Niteliğinde Olduğundan Süresiz Olarak Şikayet Konusu Edilebileceği )"
150Y12.HD29.5.2012E. 2012/8421 K. 2012/18253"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Fesih Nedenlerinin Tahdidi Olduğu - Şikayetçinin İtiraz Ettiği Nedenin Bu Nedenler İçerisinde Bulunmadığı/Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi Nedenlerinin Teker Teker Belirtildiği/İhalenin Feshi Talebi )
İHALENİN FESİH NEDENLERİNİN TEKER TEKER SAYILMIŞ OLMASI ( Şikayetçinin İhalenin Feshi Olarak İleri Sürdüğü Hususun Belirtilen Tahdidi İhalenin Feshi Nedenleri Arasında Bulunmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi )
TALEP TARİHİNDEN SONRA DURUŞMA YAPILMASI ( 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılacağı - Taraflar Gelmeseler Bile Mahkemenin İcabeden Kararı Vermesi Gerektiği/Usulüne Uygun Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )"
150Y8.HD8.5.2012E. 2012/3751 K. 2012/3959"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP (Alacaklının Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden Bu Yol İle Takip Yapmasının Mümkün Olmadığı - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden İcra Emrinin İptaline Karar Verileceği)
TİCARİ ALIŞVERİŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Dayanağı Sözleşmenin Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredinin Kullandırıldığını Göstermemesi Nedeniyle Alacaklının 2004 S.K. Md.150/ı'dan Faydalanamayacağı)
İCRA EMRİNİN İPTALİ (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği)
ALACAĞIN TAHSİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRMESİ (Alacaklının Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapması Mümkün Olmadığı - İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
ÜST SINIR İPOTEĞİ (İpoteğin Alacaklı Şirket İle Borçlu Arasında Doğmuş ve Doğacak Borçlarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere Tesis Edildiği -Alacaklının Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden 2004 S.K. Md. 150/ı Uyarınca Takip Başlatılamayacağı)"
150Y8.HD8.5.2012E. 2012/3750 K. 2012/3958"LİMİT İPOTEĞİNE DAYALI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Borçlu Talebinin İ.İ.K.nun 149. Md. Hükmüne Aykırı İcra Memurluğu İşleminin Şikayeti - İcra Emrinin Tebliği Üzerine Yedi Günlük Süre İçinde Getirilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Limit İpoteğine Dayalı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Borçlu Talebinin İ.İ.K.nun 149. Md. Hükmüne Aykırı İcra Memurluğu İşleminin Şikayeti - İcra Emrinin Tebliği Üzerine Yedi Günlük Süre İçinde Getirilmesi Gerektiği )
İLAMLI TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla - Borçlu Talebinin İ.İ.K.nun 149. Md. Hükmüne Aykırı İcra Memurluğu İşleminin Şikayeti/İcra Emrinin Tebliği Üzerine Yedi Günlük Süre İçinde Getirilmesi Gerektiği )"
150Y8.HD8.5.2012E. 2012/3732 K. 2012/3957"İPOTEĞİN PARAYA CEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP (İcra Dairesine Yapılması Gereken İtirazın İcra Mahkemesine Yapılamayacağı - İcra Mahkemesinden İtirazın Kaldırılması veya Genel Mahkemeden İtirazın İptali İlamı Getirlmedikçe Takibe Devam Edilemeyeceği)
TAKİBE İTİRAZ (İcra Mahkemesinden İtirazın Kaldırılması veya Genel Mahkemeden İtirazın İptali İlamı Getirlmedikçe Takibe Devam Edilemeyeceği - İcra Mahkemesine Yapılan İtiraz Hakkında Ayrıca Mahkemeye Müracaat Edilmesinde Hukuki Yarar Bulunmadığı)"
150Y12.HD30.4.2012E. 2012/9559 K. 2012/14518"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI (Mal veya Hizmet Edinmek Amacıyla Alınan Kredilere İlişkin 4077 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağı/2004 S.K. 68/b ve 150/1 M. Tüketici Kredilerinde Uygulanmaması Gerektiği )
KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNE DAYALI KREDİ (Tüketici Kredi Sözleşmeleri Hakkında Tüketicinin Korunmasına Yönelik Bulunan 4077 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağının Mahkemece Gözetilemesi Gereği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra )
BORCUN MUACCEL OLMASI (Muacceliyet Uyarısının Koşulları Hakkında Daha Özel Nitelikteki 4077 S.K. Uygulanacağı - Tüketici Durumundaki Kredi Borçlularının Koşullarının İyileştirilmesi Amacıyla Özel Hükümlerinin Getirilmiş Bulunduğu )
TÜKETİCİ KREDİSİ ALAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ (Tüketici Yasasına Göre Belirleneceği - Daha Genel Nitelikteki 2004 S. İ.İ.K Hükümlerinin Eldeki Davada Uygulama Olanağının Sınırlı Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
BORÇLUYA İHTARNAME GÖNDERİLMESİ (İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler Hususunda Borçlunun Kullanmış Olduğu Konut Kredisinin Tüketici Yasası Kapsamında Olduğunun Mahkemece Gözetileceği - 2004 S.K. 68/b'nin Uygulama Alanı Bulunmadığı )"
150Y8.HD24.4.2012E. 2012/2732 K. 2012/3237"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (Yerel Mahkemce Borçluların İtirazının Reddedildiği - Ancak İcra Memurunun Muamelelerine Yönelik Şikayetlerin Mahkemeye Yapılacağından Davanın Esasına Girilmesi Gerektği/İtiraz )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE HARÇ ALINMADIĞI İTİRAZI (Memur Muamelesine Dayalı Borçlu İtirazının Yerel Mahkemece Görülmesi Gereği - Ödeme Emrine İtirazın İcra Müdürlüğüne Yapılacağından Bahisle Şikayetinin Reddedilemeyeceği/Memurun Hatalı İşlemi )
İCRA MEMURLARININ HATALI MUAMELELERİ (Buna İlişkin Şikayetlerin İcra Mahkesine Yapılacağının Gözetileceği - Borçluların İtirazlarının Esasının Mahkemece İncelenmesi Gereği/Şikayetlerin Memurların Muamelelerine Yönelik Olduğu )"
150Y8.HD17.4.2012E. 2012/2662 K. 2012/2959"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Muaccel Alacak Bulunmadığı İtirazı - İhtarnamede Sözü Edilen Cari Hesap Sözleşmesinin İlamlı İcra Takibine Konu Edinilemeyeceği/Muacceliyet Hususunun Yargılamayı Gerektirdiği )
KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI (Eldeki Davadaki İpoteğin Limit İpoteği Olduğu - Alacaklı Bankanın Sözü Edilen Krediler İçin Borçluya Hesap Özeti veya Kat İhtarının Tebliğ Ettirmiş Olması Halinde İlamlı İcra Takibi Yapabileceğinin Kabulü )
ALACAĞIN MUACCEL OLMASI (İcra Takibine Dayanak Cari Hesap Sözleşmesinin 2004 S.K. 150/1 Kapsamında Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Alacağın Varlığının ve Muacceliyet Hususunun Yargılamayı Gerektirdiği/İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı )
İLAMLI İCRA TAKİBİ (İcra Takibinin Kayıtsız Şartsız Borç İpoteğine Dayalı Olması Gereği - Eldeki Davadaki İpoteğin Üst Sınır İpoteği Olduğu/Limit İpoteği/Sözü Edilen Krediler Sebebiyle Borçluya Hesap Özetinin Tebliği Gerektiği/İtiraz )
ALACAĞIN VARLIĞININ VE MUACCEL OLUP OLMADIĞININ YARGILAMAYI GEREKTİRMESİ (İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı )"
150Y12.HD5.4.2012E. 2011/26573 K. 2012/11378"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( 2004 S.K. Md. 150/ı Düzenlemesinin Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Yönünden Olduğu - Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Anılan Maddeye Dayalı Olarak Takip Yapamayacakları )
ACENTELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TEMİNAT İPOTEĞİ ( Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapmasının Usulsüz Olduğu - Takibin İptaline Karar Verileceği )
BANKA VE KREDİ VEREN KURULUŞLAR ( 2004 S.K. Md.150/ı Düzenlemesinin Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Yönünden Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibine Başlandığı )"
150Y12.HD27.3.2012E. 2011/25225 K. 2012/9634"HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ETME ( İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Hesp Özetine İtiraz Edilmesi Halinde Gönderilen İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
BANKA LEHİNE VERİLEN LİMİTLİ İPOTEK ( Borçlu Şirketin Borçlarını Teminat Amaçlı - Alacaklının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapmasının Hukuka Uygun Olduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Banka Lehine Borçlu Şirketin Borçlarını Teminat Amaçlı Limitli İpotek Verildiği - Kat İhtarının 2004 S.K. Md. 150/ı Anlamında İhtar Olduğu/Takibin Hukuka Uygun Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Lehine Borçlu Şirketin Borçlarını Teminat Amaçlı Limitli İpotek Verildiği - Borçluların Hesap Kat İhtarına Süresinde İhtarnamesiyle İtiraz Ettikleri/Gerektiğinde Bilirkişi Aracılığı İle İnceleme Yapılacağı )"
150Y12.HD27.2.2012E. 2011/19484 K. 2012/5105"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( 2004 S.K. Md. 150/ı Düzenlemesinin Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Yönünden Olduğu - Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Anılan Maddeye Dayalı Olarak Bu Yolla Takip Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
BANKA VE KREDİ VEREN KURULUŞLAR YÖNÜNDEN DÜZENLEME ( 2004 S.K. Md. 150/ı Düzenlemesinin Banka ve Kredi Veren Kuruluşlar Yönünden Olduğu - Diğer Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Anılan Maddeye Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapamayacağı )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılmasının Usulsüz Olduğu - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği )"
150Y12.HD16.2.2012E. 2011/20603 K. 2012/5000"TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Tebligatların Usulsüz Olduğu İddiası - Sadece Borçlu Şirket Açısından Değerlendirme Yapılıp Diğer Borçlu Yönünden Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu)
TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT ( Tebligat Yapılan Adresin Borçlu Şirketin Ticaret Sicil Adresi Olup Olmadığının Ticaret Sicilinden Sorulacağı)
TİCARET SİCİLİNE ADRES SORULMASI ( Tebligatların Usulsüz Olduğu İddiası İle Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi İstemi - Tebligat Yapılan Adresin Borçlu Şirketin Ticaret Sicil Adresi Olup Olmadığının Sorulacağı)"
150Y12.HD13.2.2012E. 2011/17435 K. 2012/3127"MUACCELİYET İHBARI ( Taşınmaz Malikine İhbarın İpotek Akit Tablosundaki Adresine Tebliğ Olunmadığı - Borçluya Noter Kanalı İle Hesap Özeti Gönderilmeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibine Geçilemeyeceği )
TAŞINMAZ MALİKİNE MUACCELİYET İHBARI ( İpotek Akit Tablosundaki Adresine Tebliğ Olunmadığı/Farklı Adrese Çıkarılan Tebligatın Bila Tebliğ İade Olduğu - Muacceliyet İhbarında Bulunulmadan Takibe Geçilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Taşınmaz Malikine Muacceliyet İhbarı Tebliğ Olunmadığından Borçluya Noter Kanalı İle Hesap Özeti Gönderilmeden Takibe Geçilemeyeceğinin Gözetileceği )"
150Y12.HD19.1.2012E. 2011/12128 K. 2012/746"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( İtirazın Kaldırılması - Taraflar Arasında Ticari İlişki Gereğince Doğacak Olan Alacağın Teminatını Teşkil Etmek Üzere İpotek Tesis Edildiği/Teminat İpoteğine Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Yapılamayacağı )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Taraflar Arasında Ticari İlişki Gereğince Doğacak Olan Alacağın Teminatını Teşkil Etmek Üzere İpotek Tesis Edildiği - Teminat İpoteğine Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Yapılamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hangi Belgelerle Alacağın Varlığının Tespit Edildiğinin Gösterilip Açıklanmadığı Denetime Elverişsiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip )"
150YHGK18.1.2012E. 2011/12-725 K. 2012/14"ŞİKAYET YETKİ İTİRAZI İSTEMİ ( İcra Emrine Karşı İtiraz Hakkında İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGE İÇİN TAKİP ( Şikayet Yetki İtirazı İstemi - İcra Emrine Karşı İtiraz Hakkında İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
İCRA EMRİNE KARŞI İTİRAZ ( Hakkında İİK'nun 149/A Md. Gereğince İlamların İcrasına İlişkin 33.Md. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinden Aynı Yasanın 34.Md. Uyarınca İlam Niteliğindeki Bu Belge İçin Her İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği - Şikayet Yetki İtirazı İstemi )"
150Y12.HD6.12.2011E. 2011/8965 K. 2011/26707"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Limit İpoteği/Takibin Her Safhasında Limitin Aşıldığı Şikayetinin İleri Sürülebileceği - Mahkemece Limitin Aşılan Kısmı Kadar Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip/Limit İpoteği - Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Limitin Aşıldığı Şikayetinin Süresiz Olarak İcra Mahkemesine Yapılabileceği )
LİMİT İPOTEĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip - Takibin Her Safhasında Limitin Aşıldığı Şikayetinin İleri Sürülebileceği/Ödeme Emrinin İtirazsız Kesinleştiğinden Bahisle Şikayetin Reddedilemeyeceği )"
150Y12.HD24.11.2011E. 2011/26967 K. 2011/24029"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (İpoteğin Teminat İpoteği Olmasının İhtarnameye Süresinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
TEMİNAT İPOTEĞİ (İhtarnameye Süresinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Olamayacağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )"
150Y12.HD22.11.2011E. 2011/18618 K. 2011/23567"NAKDİ VEYA GAYRİ NAKDİ KREDİ KULLANDIRILMASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - İpotek Akit Tablosu Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İhtiva Etmese de Krediyi Kullandıran Borcun Ödenmesine Dair Noter İhtarını İbraz Etmesi Halinde Borcluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
İPOTEĞİN PARA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Cari Hesap veya Kısa Orta ve Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Nakdi veya Gayri Nakdi Kredi Kullandırılması - Krediyi Kullandıran Borcun Ödenmesine Dair Noter İhtarını İbraz Etmesi Halinde Borcluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )"
150Y12.HD14.11.2011E. 2011/6052 K. 2011/22234"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstenmesi Gereği - İki Yıllık Satış İsteme Süresi İçinde Satış İstenmez veya Talep Geri Alınıp Yenilenmez ise Takibin Düşeceği )
SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Taşınır Rehninin Satışının Ödeme ve İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Yıl Taşınmaz Rehninin Satışını İsteme Süresinin ise Aynı Tarihten İtibaren İki Yıl Olduğu - Takibin Devamının Engelleyen Bir Karar Alınmadıkça Bu Sürelerin İşlemeye Devam Edeceği )"
150Y12.HD3.11.2011E. 2011/5122 K. 2011/21328"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Hesap Özetinin Noter Marifetiyle Borçluya Gönderildiğinin İbrazı Halinde İcra Emrinin Tebliğ Edileceği - Krediyi Kullanan Borçlu Noter Marifatiyle Sekiz Gün İçinde Hesap Özetine İtiraz Etmesi Halinde Alacağını Diğer Belgelerle Kanıtlaması Gereği )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesi Gerekmediği - Hesap Özetinin Noter Marifetiyle Borçluya Gönderildiğinin İbrazı Gereği )"
150Y12.HD25.10.2011E. 2011/3974 K. 2011/20236"HESAP KAT İHTARINDAKİ ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ ( Yasal Sürede İtiraz Edilmeyen - Kat Tarihinden Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faiz Takip Tarihine Kadar Temerrüt Faizi Oranlarına Göre Hesaplama Yapılacağı )
FAİZ HESABI ( Yasal Sürede İtiraz Edilmeyen Hesap Kat İhtarındaki Alacak - Kat Tarihinden Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faiz Takip Tarihine Kadar Temerrüt Faizi Oranlarına Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği )"
150Y12.HD25.10.2011E. 2011/24560 K. 2011/20096"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİ (Borçtan Şahsen Sorumlu Değil ise de Borç Muaccel Hale Getirilmeden İpotek Veren Üçüncü Kişi Hakkında Takip Yapılamayacağı - İpotek Veren Üçüncü Kişiye Hesap Özetinin Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olmadığı )
HESAP ÖZETİ TEBLİĞİ (İpotek Veren Üçüncü Kişiye Hesap Özetinin Tebliği Edilmesinin Zorunlu Olmadığı - Borç Muaccel Hale Getirlmeden İpotek Veren Üçüncü Kişi Hakkında Takip Yapılamayacağı )
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ (İpotekli Taşınmazın Malikinin Borçtan Şahsen Sorumlu Olmadığı - Borç Muaccel Hale Getirilmeden Hakkında Takip Yapılamayacağı İpotek Veren Üçüncü Kişiye Hesap Özetinin Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olmadığı )"
150Y12.HD18.10.2011E. 2011/22031 K. 2011/19216"TÜKETİCİ KREDİSİ ( Bankanın Tüketici Kredisinden ya da Kredi Kartından Doğan Alacaklarına İlişkin Davalara Tüketici Mahkemesinde Bakılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankanın Tüketici Kredisinden ya da Kredi Kartından Doğan Alacaklarına İlişkin Davalara Tüketici Mahkemesinde Bakılacağı - Dar Yetkili İcra Mahkemesinde Çözülemeyeceği )
KREDİ KARTI BORCU ( Bankanın Tüketici Kredisinden ya da Kredi Kartından Doğan Alacaklarına İlişkin Davalara Tüketici Mahkemesinde Bakılacağı )"
150Y12.HD10.10.2011E. 2011/2443 K. 2011/17743"TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Alacağın Muaccel Olup Olmadığı Ne Miktarının Tahsil Edilebilir Olduğu Faiz Miktar ve Oranlarının Tespiti Gerektiğinden Tüketici Yasası Koşullarında Yargılama Yapılmasını Gerektirdiği )
TÜKETİCİ YASASI ( Tüketici Kredi Sözleşmesi - Borçlunun Temerrüde Düşüp Düşmediği Alacağın Muaccel Olup Olmadığı Ne Miktarının Tahsil Edilebilir Olduğu Faiz Miktar ve Oranlarının Tespiti Gerektiğinden Tüketici Yasası Koşullarında Yargılama Yapılmasını Gerektirdiği )
YARGILAMA GEREKTİREN TAKİP ( Tüketici Kredi Sözleşmesinden Doğan Takip - İİKnın 68/B ve İİK'nın 150/I Md.sinin Tüketici Kredilerinde Uygulanamayacağı )"
150Y12.HD29.9.2011E. 2011/1286 K. 2011/17791"TÜKETİCİ KREDİSİ (İİK.nun 68/B ve İİK.nun 150/I Md.nin Tüketici Kredilerinde Uygulama Olanağı Olmadığı)
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Mahkemece İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği)
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ (Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesine Dayalı Takip - Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Mahkemece Reddi Gerektiği)"
150Y12.HD27.9.2011E. 2011/19108 K. 2011/16888"HESAP KAT İHTARNAMESİ (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - Mahkemenin Aksine Düşüncelerle Takibin İptaline Karar Vermesinin Doğru Olmadığı)
ŞİKAYET (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - İcra Emri Tebliğinden İtibaren Yasal 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurulduğu/Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)
İCRA EMRİ (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - Yasal 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurulduğu/Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)"
150Y12.HD26.9.2011E. 2011/1768 K. 2011/16918"İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI (Borçlunun 8 Günlük Sürede İhtarnameye "Borca" İtiraz Etmesi - Alacaklı Bankanın İİK. 68/b'deki Belgelerle Alacağını İspat Edip Edemediği Banka Kayıtlarında Bilirkişi İncelemesi İle Değerlendirilerek Borç Miktarı Belirlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği)
HESAP KAT İHTARNAMESİ (8 Günlük Sürede İhtarnameye "Borca" İtiraz - Alacaklı Bankanın İİK. 68/b'deki Belgelerle Alacağını İspat Etmesi Gerektiği/İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması)
LİMİT İPOTEĞİ (İpoteğin Bu Nitelikte Olması ve Borçlunun Hesap Kat İhtarnamesine "Borca" 8 Günlük Sürede İtiraz Etmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması)"
150Y12.HD12.7.2011E. 2011/220 K. 2011/15509"KONUT FİNANSMANI KREDİSİ ( Tüketici Aleyhine Limit İpoteğine Dayalı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibe Geçildiği/2004 S.K. Md. 150/ı Kapsamında İcra Emri Gönderildiği - 2004 S.K.'nın Değil 4077 S.K.'nın Uygulanacağı/Takibin İptal Edileceği )
ÖZEL KANUN GENEL KANUN UYGULAMASI ( Konut Finansman Kredisi Nedeniyle Tüketici Aleyhine Limit İpoteğine Dayalı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibe Geçildiği/2004 S.K. Md. 150/ı Kapsamında İcra Emri Gönderildiği - 2004 S.K.'nın Değil 4077 S.K.'nın Uygulanacağı )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI ( Konut Finansman Kredisi Nedeniyle Tüketici Aleyhine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibe Geçildiği/2004 S.K. Md. 150/ı Kapsamında İcra Emri Gönderildiği - 2004 S.K.'nın Değil 4077 S.K.'nın Uygulanacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Konut Finansman Kredisi Nedeniyle Tüketici Aleyhine Takibe Geçildiği/2004 S.K. Md. 150/ı Kapsamında İcra Emri Gönderildiği - 2004 S.K.'nın Değil 4077 S.K.'nın Uygulanması Gereği/Takibin İptaline Karar Verileceği )"
150Y12.HD11.7.2011E. 2010/34052 K. 2011/15247"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği/Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı - Alacaklı Bankanın Başlatmış Olduğu İcra Takibinin Yasal Olmadığı)
BORÇTAN ŞAHSİ SORUMLULUK (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği)
İHTARNAME (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği - Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı)
TAKİP ŞARTI (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği/Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı - Alacaklı Bankanın Başlatmış Olduğu İcra Takibinin Yasal Olmadığı)"
150Y12.HD4.7.2011E. 2010/33213 K. 2011/14062"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( İpotek Akit Senedi Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediğinden ve İİK.nun 150/I Md.sindeki Koşullar Oluşmadığından Şikayetçi Borçluya Örnek 6 İcra Emri Gönderilemeyeceği)
İPOTEK AKİT SENEDİ ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediğinden ve İİK.nun 150/I Md.sindeki Koşullar Oluşmadığından Şikayetçi Borçluya Örnek 6 İcra Emri Gönderilemeyeceği)
ŞİKAYET ( İpotek Akit Senedindeki Adresten Farklı Adrese Gönderilen ve İade Edilen İhtarnamenin Tebliğ Edilmiş Sayılamayacağı ve Bu Durumda İpotek Akit Senedi Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediği - Şikayetin Şikayetçi Borçlu Yönünden Kabulü ve Diğer Borçlular Yönünden Reddi Gerektiği)
İHTARNAME TEBLİĞİ ( İpotek Akit Senedindeki Adresten Farklı Adrese Gönderilen ve İade Edilen İhtarnamenin Tebliğ Edilmiş Sayılamayacağı)"
150Y12.HD9.6.2011E. 2010/31321 K. 2011/12173"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kiracının Kendisine Tebligat Yapılmadan Önce Kira Bedelini Mal Sahibine Ödediğini Bildirmesi Üzerine Ortaya Çıkan Uyuşmazlığın İcra Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Kendisine Muhtıra Tebliğ Edilen Üçüncü Kişinin Muhtıraya Yönelik Şikayetlerini İ.İ.K.nun 16. Md. Uyarınca 7 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Bildirmesinin Zorunlu Olduğu )
MUHTIRA TEBLİĞ EDİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Muhtıraya Yönelik Şikayetlerini İ.İ.K.nun 16. Md. Uyarınca 7 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Bildirmesinin Zorunlu Olduğu )
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Muhtıra Tebliğ Edilen Üçüncü Kişinin Anılan Muhtıraya Yönelik Olarak İcra Dairesine Yaptığı İtiraz Sonuç Doğurmayacağından Alacaklının İcra Mahkemesine Başvurmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı )
MUHTIRAYA YÖNELİK OLARAK İCRA DAİRESİNE YAPILAN İTİRAZ ( Muhtıra Tebliğ Edilen Üçüncü Kişinin Anılan Muhtıraya Yönelik Olarak İcra Dairesine Yaptığı İtiraz Sonuç Doğurmayacağından Alacaklının İtirazın Kaldırılması İstemiyle İcra Mahkemesine Başvurmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı )"
150Y12.HD9.6.2011E. 2010/30946 K. 2011/12239"KREDİNİN VEYA HESABIN KAT EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BELGENİN TAKİP TALEBİNE EKLENMEMESİ ŞİKAYETİ ( Yedi Günlük Süreye Tabi Olduğu Süresiz Şikayet Olmadığı - İcra Müdürlüğünce Yapılan İşlemlere Karşı Şikayetin Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İcra Mahkemesine Yapılması Gereği)
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İşlemlere Karşı Şikayetin Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İcra Mahkemesine Yapılması Gereği - Kredinin veya Hesabın Kat Edildiğine İlişkin Belgenin Takip Talebine Eklenmemesine Dair Şikayetin Süresiz Değil Yedi Günlük Sürede Şikayet Edilmesi Gereği)
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kredinin veya Hesabın Kat Edildiğine İlişkin Belgenin Takip Belgesine Eklenmediği Şikayeti - Şikayetin Süresiz Değil Yedi Günlük Şikayet Süresine Tabi Olduğu)"
150Y12.HD9.6.2011E. 2010/30840 K. 2011/12101"HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Noter Marifetiyle Borçluya Gönderildiğine Dair Tasdikli Örneğinin İcra Müdürlüğüne İbrazı Halinde Borçluya İcra Emrinin Tebliği Gereği - Krediyi Kullanan Borçulunun Noter Aracılığıyla 8 Gün İçinde İtiraz Etmesi Halinde Alacaklının 68/b Çerçevesinde Alacağını İspat Etmesi Gereği )
KREDİYİ KULLANAN BORÇLUNUN HESAP ÖZETİNE İTİRAZI ( Hesap Özetine Dayalı İcra Emri Düzenlenmesi İçin İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Para Borcunu İhtiva Etmesinin Gerekmediği - Krediyi Kullanan Borçlunun İtiraz Etmesi Üzerine Alacağın 68/b Çerçevesindeki Belgelerle Kanıtlanması )
KREDİ KULLANDIRAN ALACAKLININ İSPAT ŞEKLİ ( Krediyi Kullanan Borçlunun Noter Marifetiyle Gönderilen Hesap Özetine 8 Gün İçinde İtiraz Etmesi - Alacağın İcra İflas Kanunun 68/b Maddesi Hükümleri Çerçevesinde İspatı )
KREDİ AKİT TABLOSUNUN KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARINI İHTİVA ETMESİ ( İcra Emri Düzenlenmesi İçin Gerekmediği - Noter Marifetiyle Gönderilen Hesap Özetine 8 Gün İçinde İtiraz Edilmesi Halinde Alacağın 68/b Maddesi Çerçevesinde Kanıtlanması )"
150Y12.HD7.6.2011E. 2010/30793 K. 2011/11878"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Borçluya Noter Aracılığıyla Hesap Özeti Gönderildiği/Borçlunun 8 Gün İçinde İtiraz Etmediği - İhtarnamedeki Asıl Alacak Miktarı Kesinleştiğinden Alacağın Esası Yönünde İnceleme Yapılamayacağı )
HESAP ÖZETİNE 8 GÜNLÜK SÜREDE İTİRAZ ( Borçluya İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapıldığı/İhtarnamedeki Asıl Alacak Miktarı Kesinleştiğinden Alacağın Esası Yönünde İnceleme Yapılamayacağı - İhtar Tebliğ Tarihi İle Takip Tarihi Arası Dönem Faizinin Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Sonuca Gidileceği )
FAİZ ( Borçluya İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapıldığı/Hesap Özetine Borçlunun İtiraz Etmediği - İhtar Tebliğ Tarihi İle Takip Tarihi Arası Dönem Faizinin Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Sonuca Gidileceği )"
150Y12.HD31.5.2011E. 2010/30125 K. 2011/11187"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( İpotekli Taşınmazdaki Kiracılara Kira Bedellerini Yatırmaları Yönünde Muhtıra Gönderildiği - Borçlunun Bunun İflas Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararına Aykırı Olduğu İddiası İle İptali Talebinde Bulunduğu )
İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( İpotekli Taşınmazdaki Kiracılara Kira Bedellerini Yatırmaları Yönünde Gönderilen Muhtıranın İptali Talebi - Muhtıra Gönderilmesi Muhafaza Niteliğinde Olmayıp İpotekli İcra Takibinin Devamı Niteliğinde Olduğu )
MUHTIRANIN İPTALİ TALEBİ ( İpotekli Taşınmazdaki Kiracılara Kira Bedellerini Yatırmaları Yönünde Muhtıra Gönderildiği - Muhtıra Gönderilmesi Muhafaza Niteliğinde Olmayıp İpotekli İcra Takibinin Devamı Niteliğinde Olduğunun Gözetilerek Şikayetin Reddedileceği )"
150Y12.HD26.5.2011E. 2010/29480 K. 2011/12351"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklı İle Borçlu Arasındaki Cari Hesap Sözleşmesinden Doğan Alacak İçin Teminat İpoteği Tesis Edildiği - Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Öncelikle Dava Açıp Miktarın Belirleneceği )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Miktar Belirlenmeden Takip Yapılamayacağı - Borçluların Şikayetinin Yasal Sürede Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği/Süresinde İse Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Teminat İpoteği İle İlgili İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı/Borçluların Şikayetinin Yasal Sürede Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği - Süresinde İse Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği )"
150Y12.HD23.5.2011E. 2010/29829 K. 2011/9948"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetlerin Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - Süreden Sonra Yapılan Şikayetlerin Reddedileceği )
LİMİT AŞIMI ŞİKAYETİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip/Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetlerin Yedi Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - Sonra Yapılan Şikayetlerin Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Limit Aşımı Şikayeti Dışındaki Şikayetlerin 7 Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu )"
150Y12.HD16.5.2011E. 2010/28643 K. 2011/9578"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Ettirebilmesi İçin Alacaklının İpotek Akit Tablosuna Dayanması ve Takip Talebine Eklemesi Yeterli Olup İpoteğin Niteliğinin ve İhtarname Tebliğ Edilip Edilmemesinin Bir Öneminin Olmadığı )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tebliğ Ettirebilmesi İçin Alacaklının İpotek Akit Tablosuna Dayanması ve Takip Talebine Eklemesi Yeterli Olup İpoteğin Niteliğinin ve İhtarname Tebliğ Edilip Edilmemesinin Bir Öneminin Olmadığı )
İHTARNAME TEBLİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Ettirebilmesi İçin Alacaklının İpotek Akit Tablosuna Dayanması ve Takip Talebine Eklemesi Yeterli Olup İpoteğin Niteliğinin ve İhtarname Tebliğ Edilip Edilmemesinin Bir Öneminin Olmadığı )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Hesap Katı İhtarının Tebliğ Edilmediği ve Borç Miktarının Belirlenmediği İtirazları Borca İtiraz Niteliğinde Olup Takibin Şekline Göre Yasal Süre İçerisinde İcra Dairesine Bildirilmesi Gerektiği - İddiaların Alacaklının İtirazın Kaldırılması Talebi Üzerine İcra Mahkemesinde Tartışılacağı )"
150Y19.HD12.5.2011E. 2010/13430 K. 2011/6565"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Haciz Yoluyla Takip - Asıl Borçlu Hakkında Yapılan Takibin Kefiller Hakkında Tahsilde Tekerrüre Meydan Vermemek Koşuluyla Haciz Yoluyla Takibe Engel Oluşturmadığı )
ASIL BORÇLU HAKKINDA YAPILAN TAKİBİN KEFİLE YAPILACAK TAKİBİ ENGELLEMEDİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Kefilin Haciz Yoluyla Takibi )"
150Y12.HD17.3.2011E. 2011/3330 K. 2011/3784"ALACAĞIN İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Alacak İlamının da Takip Talebine Eklemesi/İpoteğin İlamlı Takibe Konu Edilebilmesi İçin "İlam" Alınması Zorunluluğunun Yerine Getirildiği - İcra Emrinin Tümden İptal Edilemeyeceği )
İPOTEĞİN İLAMLI TAKİBE KONU EDİLEBİLMESİ ( İlam Alınması Zorunluluğunun Yerine Getirildiği - İcra Emrinin Tümden İptal Edilemeyeceği/İlamda Hükmedilen Kısmı Aşan Miktar Yönünden İptali Gerektiği )
İLAMLI TAKİP ( İpoteğin Konu Edilebilmesi İçin "İlam" Alınması Zorunluluğunun Yerine Getirildiği - İcra Emrinin İlamda Hükmedilen Kısmı Aşan Miktar Yönünden İptali Gerektiği/Tümden İptalinin İsabetsizliği )"
150Y12.HD8.3.2011E. 2010/22469 K. 2011/2918"HESAP ÖZETİNİN NOTERDEN İHTARNAME İLE GÖNDERİLMESİ ( Borçlulara İcra Emri Gönderildiği - Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Hesap Özetinin Noterden İhtarname İle Gönderildiği/Borcun Muaccel Olduğuna Dair Tebliğ Evrağı Dosyaya İbraz Edilmeden Borçlulara İcra Emri Gönderilemezse de Ödeme Emri Gönderilebileceği - Bu Durumda İcra Emrinin İptali Gerektiği )
İCRA EMRİ ( Hesap Özetinin Noterden İhtarname İle Gönderildiği/İcra Emri Gönderilebileceği - Kabule Göre İse Borcun Muaccel Olduğuna Dair Tebliğ Evrağı Dosyaya İbraz Edilmeden Ödeme Emri Gönderilebileceği/Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
150Y12.HD3.3.2011E. 2010/21787 K. 2011/2593"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ (Borç Miktarının Belirlenemediği/Cari Hesap İlişkisi Mevcut Değilse Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açarak Alacak Miktarının Belirlenmesi Gereği - Limit ipoteği)
ALACAĞIN BELİRLİ OLMAMASI (Taraflar Arasında Cari Hesap İlişkisi Mecut Değilse Genel Mahkemede Dava Açılması Alacak Miktarının Belirlenmesi Gereği - Daha Sonra İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği)
CARİ HESAP İLİŞKİSİ (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/İtirazın Kaldırılması Davası - Taraflar Arasında Cari Hesap İlişkisi Mevcut Değilse Genel Mahkemede Dava Açılarak Alacağın Belirlenmesi Gerektiği/)
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (Alacaklının Limit İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemede Dava Açıp Alacağın Miktar Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Taraflar Arasında Cari Hesap İlişkisinin Mevcut Olması Halinde İse İtirazın Kaldırılması Talebinin Değerlendirilebileceği)"
150Y12.HD30.12.2010E. 2010/19417 K. 2010/32466"İLAMLI İCRA NİTELİĞİNDE TAKİP ( İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek - Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden %40 İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden %40 İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek Takip Yapıldığı )
İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden - İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek Takip Yapıldığı/Md. 149/a ve 33'de Tazminat Öngörülmediği )"
150Y12.HD23.12.2010E. 2010/18659 K. 2010/31296"NOTER İHTARNAMESİ (Bu İhtarnamenin Borçluya Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından İpoteğin Limit İpoteği Olması ve İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesi Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Tekil Etmeyeceği)
LİMİT İPOTEĞİ (Noter Aracılığıyla İhtarname Gönderilmesi - İhtarnamenin Borçluya Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından İpoteğin Limit İpoteği Olması ve İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesi Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Tekil Etmeyeceği)
BORÇLUYA İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ (İhtarnamenin Borçluya Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından İpoteğin Limit İpoteği Olması ve İhtarnameye Süresi İçinde İtiraz Edilmesi Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Tekil Etmeyeceği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Banka Alacağı - Borçlunun İhtarnameye İtirazlarının İİK'nun 150/1 Md.sinin Göndermesiyle Aynı Kanunun 68/B Md. Çerçevesinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Değerlendirilmesi ve Bu Şekilde Sonuca Gidilmesi Gerektiği)"
150Y12.HD1.11.2010E. 2010/12742 K. 2010/25469"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( İlamlı İcra/Borçlu Hesap Özetine İtiraz Etse Dahi Bunun İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan İlamlı İcra - Borçlu Hesap Özetine İtiraz Etse Dahi Bunun İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Talebin Reddi Gerektiği )
HESAP ÖZETİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan İlamlı İcra - Borçlu Hesap Özetine İtiraz Etse Dahi Bunun İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
150Y12.HD21.10.2010E. 2010/13303 K. 2010/26094"HESAP ÖZETİNİN KESİNLEŞMESİ ( Tebliğ Olunan Borçlunun 8 Günlük Yasal Süre İçinde İtiraz Etmemesi/Şikayette Bulunamayacağı - Hesap Özetine Aykırı Faiz İsteminin Takipte İstenen Alacağın İpotek Limitini Geçemeyeceği Gözetilerek İncelenmesi Gereği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Hesap Özetinin 8 Günlük Yasal Süresi İçinde İtiraz Edilmemesi Halinde Kesinleşeceği - Şikayet Yoluna Gidilimemekle Beraber Hesap Özetine Aykırı Faiz İsteminin Alacağın İpotek Limitini Geçemeyeceğinin Gözetileceği )
HESAP ÖZETİNE AYKIRI FAİZ İSTEMİ ( Hesap Özetinin Kesinleşmesi/Alacağın İpotek Limitini Geçemeyeceğinin Gözetileceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )"
150Y12.HD24.9.2010E. 2010/19108 K. 2010/21111"ÜST SINIR ( LİMİT ) İPOTEĞİ ( Söz Konusu Takipte İlamların İcrasına İlişkin Hükümler Uygulanacağından Alacaklı İcra Takibini Türkiye Dahilindeki Herhangi Bir İcra Dairesinde Başlatabileceği - Mahkemece Yetki İtirazının Reddi Gereği )
İLAMLARIN İCRASI ( Üst Sınır ( Limit ) İpoteği - Söz Konusu Takipte İlamların İcrasına İlişkin Hükümler Uygulanacağından Alacaklı İcra Takibini Türkiye Dahilindeki Herhangi Bir İcra Dairesinde Başlatabileceği - Mahkemece Yetki İtirazının Reddi Gereği )
YETKİ İTİRAZI ( Takipte İlamların İcrasına İlişkin Hükümler Uygulanacağından Alacaklı İcra Takibini Türkiye Dahilindeki Herhangi Bir İcra Dairesinde Başlatabileceği - Mahkemece Yetki İtirazının Reddi Gereği )"
150Y12.HD20.9.2010E. 2010/19298 K. 2010/20222"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Alacaklının Taşınır Rehninin Satışını Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Yıl İçinde İstemesi veya İşlem Yapması Gereği - Düşen Takibe Devam Mümkün Olmayıp Takibin Yenilenmesi Gereği )
TAKİBİN DÜŞMESİ ( Ödeme veya İcra Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Yıl İçinde Satış İstenmez veya Talep Geri Alınıp Bu Sürede Yenilenmez ise Takibin Düşeceği - Düşen Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Devam Edilmeyeceği Yenilenmesi Gereği )"
150Y12.HD6.7.2010E. 2010/5165 K. 2010/17970"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ (İpoteğin Asıl Borçluları Hakkında Takip Yapılan Şikayetçi Borçlular Olup Alacaklı Tarafından İpotek Borçluları Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi Yapılmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı)
İHTARNAME (Alacaklı Tarafından Fuzuli Olarak Borçlulara Gönderilen İhtarname İlam Niteliğindeki İpoteğin Bu Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı)
İLAM NİTELİĞİNDE OLAN İPOTEK AKİT TABLOSU (İpotek Verenlerin Kendi Borçları Nedeniyle Tesis Edildiği - Alacaklı Tarafından Fuzuli Olarak Borçlulara Gönderilen İhtarname İlam Niteliğindeki İpoteğin Bu Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı)"
150Y12.HD28.6.2010E. 2010/4360 K. 2010/16813"İPOTEK BORCU ( Borçlunun Kiracısı Tarafınca Kira Bedellerinin Senetle Ödendiği - Takip Talebi Tarihi İtibariyle Ödenmeyenlerin Tesbit Edilip Sonuca Göre Karar Verileceği )
İPOTEK BORÇLUSUNUN KİRACISI ( Kira Bedellerinin Senetle Ödendiği - Takip Talebi Tarihi İtibariyle Ödenmeyenlerin Tesbit Edilmesi Gerektiği )"
150Y12.HD29.4.2010E. 2009/28706 K. 2010/10767"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Temerrüt Faizinin Hesap Kat İhtarında Verilen Süreyi Takip Eden Günden Başlatılması Gereği - Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunda Öngörülen Faizin Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Değerlendirilmesi Gereği )
HESAP KAT İHTARI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Temerrüt Faizininin Hesap Kat İhtarında Verilen Süreyi Takip Eden Günden Başlatılması Gereği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Hesap Kat İhtarı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Hakkında Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Öngörülen Faizin Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Değerlendirilmesi Gereği )"
150Y12.HD27.4.2010E. 2009/29439 K. 2010/10517"İHTARNAMEYE İTİRAZ EDİLMESİ ( Alacaklının 68/B Maddesi Çerçevesindeki Belgelerle Alacağını İspat Edip Edemediği Hususu Bilirkişi İncelemesi de Yapılmak Suretiyle Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İhtarnameye İtiraz Edilmesi - Alacaklının 68/B Md. Çerçevesindeki Belgelerle Alacağını İspat Edip Edemediği Hususu Bilirkişi İncelemesi de Yapılmak Suretiyle Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇERİLMESİ ( Borçlu Tarafından Yasal 8 Günlük Süre İçinde İhtarnameye İtiraz Edildiğine ve Ödeme İddiasında da Bulunduğuna Göre Bu İddia Üzerinde de Durularak Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçlu Tarafından İhtarnameye 8 Günlük Süre İçerisinde İtiraz Edildiği - Bu Takdirde Krediyi Kullandıran Taraf ( Alacaklı ) Alacağını 68/B Md. Çerçevesinde Diğer Belgelerle İspatlayabiliyorsa Borçlunun Şikayetinin Reddedileceği )"
150Y12.HD15.4.2010E. 2009/28145 K. 2010/9248"TAŞIT REHNİ ( İcra Müdürlüğünün Yakalama Çıkarılmasına İlişkin Kararını Borçlunun Borca Tamamen İtiraz Ettiği Gerekçesi İle Kaldıramayacağı )
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşıt Rehni/İcra Müdürlüğünün Yakalamaya İlişkin Kararını Borçlunun Borca Tamamen İtiraz Ettiği Gerekçesi İle Kaldırmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Taşıt Rehni - İcra Müdürlüğünün Yakalamaya İlişkin Kararını Borçlunun Borca Tamamen İtiraz Ettiği Gerekçesi İle Kaldırmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YAKALAMA EMRİNİN KALDIRILMASI ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - İcra Müdürlüğünün Yakalamaya İlişkin Kararını Borçlunun Borca Tamamen İtiraz Ettiği Gerekçesi İle Kaldırmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
150Y12.HD6.4.2010E. 2009/26736 K. 2010/8276"ŞİKAYET ( Şikayetçi Banka Tarafından Borçluya Kullandırılan Kredinin Geri Ödenmesini Temin Amacıyla İcra Takibi Yapıldığı - İcra Müdürlüğünce 150/C Şerhinin Kaldırılması Nedeniyle Harici Tahsil Harcının Borçludan Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
HARİCİ TAHSİL HARCI ( İcra Müdürlüğünce 150/C Şerhinin Kaldırılması Nedeniyle Harici Tahsil Harcının Borçludan Alınmasına Karar Verilemeyeceğinden Şikayetin Kabulü Gereği )
TAPU İDARESİNE HABER VERME ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibinde İcra Müdürlüğünce 150/C Şerhinin Kaldırılması Nedeniyle Harici Tahsil Harcının Borçludan Alınmasına Karar Verilemeyeceğinden Şikayetin Kabulü Gereği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TAPU İDARESİNE HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İcra Müdürlüğünce 150/C Şerhinin Kaldırılması Nedeniyle Harici Tahsil Harcının Borçludan Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
ŞERHİN KALDIRILMASI ( Şikayetçi Banka Tarafından Borçluya Kullandırılan Kredinin Geri Ödenmesini Temin Amacıyla İcra Takibi Yapıldığı - İcra Müdürlüğünce 150/C Şerhinin Kaldırılması Nedeniyle Harici Tahsil Harcının Borçludan Alınmasına Karar Verilemeyeceği )"
150Y12.HD18.3.2010E. 2009/23528 K. 2010/6372"BORCA İTİRAZ ( İtirazsız Kesinleşen Borç Miktarlarına İhtarnamenin Tebliğinden Sonra Takip Tarihine Kadar İşleyecek Akdi ve Temerrüt Faizinin Hesaplanarak Bakiye Alacağa Karar Vermek Gerektiği )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Borçlulara Tebliğ Olunan ve İtirazsız Kesinleşen Borç Miktarlarına İhtarnamenin Tebliğinden Sonra Takip Tarihine Kadar İşleyecek Akdi ve Temerrüt Faizinin Hesaplanarak Bakiye Alacağa Karar Verileceği )
İTİRAZIN İNCELENMESİ USULÜ ( Borca İtiraz - İcra Mahkemesince Yapılması Gereken İş Borçlulara Tebliğ Olunan ve İtirazsız Kesinleşen Borç Miktarlarına İhtarnamenin Tebliğinden Sonra Takip Tarihine Kadar İşleyecek Akdi ve Temerrüt Faizinin Hesaplanarak Bakiye Alacağa Karar Vermek Gerektiği )"
150Y12.HD23.2.2010E. 2009/21972 K. 2010/3974"TEBLİĞ TARİHİ ( Sözleşmede Gösterilen Adresin Değiştirilmesi Yurt İçinde Bir Adresin Noter Aracılığıyla Krediyi Kullandıran Tarafa Bildirilmesi Halinde Sonuç Doğuracağı - Yeni Adresin Bu Şekilde Bildirilmemesi Halinde Hesap Özetinin Eski Adrese Ulaştığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞİ ( Yeni Adresin Bildirilmemesi Halinde Hesap Özetinin Eski Adrese Ulaştığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Borçlu İcra Mahkemesine Başvurusunda Anılan Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünü İleri Sürmediği Gibi Usulsüz Olsa Bile Borçlu Tarafından Adres Değişikliği Konusunda Bir Bildirim Yapıldığına Dair İddiada Bulunulmadığına Göre İhtarnamenin Kredi Borçlusu Genel Kredi Sözleşmesindeki Adresine Ulaştığı Tarihinin Hesap Özetinin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )
İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Borçluya İcra Emri Gönderilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Mahkemece İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
150Y12.HD21.1.2010E. 2009/19536 K. 2010/1295"HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞİ ( Noter Marifeti İle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneği İcra Müdürlüğüne İbraz Edildiği Takdirde Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği - Bunun İçin İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız ve Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İhtiva Etmesi Gerekmediği )
İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Hesap Özetinin Noter Marifeti İle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneği İcra Müdürlüğüne İbraz Edildiği Takdirde Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği )
BORÇLUYA İHTARNAME VE HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ ( 8 Gün İçinde İtiraz Olunmadığı - İstemin Reddi Yerine Yazılı Şekilde İpoteğin Teminat İpoteği Olduğu Yasa Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımadığı Gerekçe Gösterilerek Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
150Y12.HD23.6.2009E. 2009/13177 K. 2009/13867"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Borçtan Şahsen Sorumlu Değil İse de Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hemde Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLULUK ( İpotekli Taşınmazın Maliki Şahsen Sorumlu Değil İse de Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hemde Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
İPOTEK VERENE KARŞI TAKİP HAKKI ( İpotek Veren 3. Kişi Yönünden Borç Muaccel Hale Getirilmediği Taktirde Onun Hakkında Takip Başlatılamayacağı )
TAKİP ŞARTI ( İpotek Verene İhtarnamenin Gönderildiği Ancak Takip Tarihinden Sonra Tebliğ Edilemeden İade Edildiği - Adı Geçen Yönünden Takip Şartı Oluşmadan Başlatılan Takibin Yasaya Uygun Olmadığı )"
150Y19.HD13.4.2009E. 2008/8921 K. 2009/3047"BANKA LEHİNE TESİS EDİLEN İPOTEK ( Limit İpoteği Olduğundan Taşınmazın Borçtan Sorumluluğu Tesis Olunan İpotek Limiti İle Sınırlı Olduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Banka Lehine Tesis Edilmiş Bulunan İpotek Limit İpoteği Olduğundan Taşınmazın Borçtan Sorumluluğu Tesis Olunan İpotek Limiti İle Sınırlı Olduğu )
LİMİT İPOTEĞİ ( Banka Lehine Tesis Edilmiş Bulunan İpotek Limit İpoteği Olduğundan Taşınmazın Borçtan Sorumluluğu Tesis Olunan İpotek Limiti İle Sınırlı Olduğu )"
150Y12.HD16.3.2009E. 2008/25446 K. 2009/5382"HESAP ÖZETİNİN NOTERLE BORÇLUYA GÖNDERİLMESİ ( Tasdikli Örneğinin İcra Müdürlüğüne İbrazında Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği - İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız ve Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Şart Olmadığı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hesap Özetinin Noterle Borçluya Gönderildiğine Dair Tasdikli Örneğinin İcra Müdürlüğüne İbrazında Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği - 8 Gün İçinde Hesap Özetine İtiraz Edilebileceği )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Hesap Özetinin Noterle Borçluya Gönderildiğine Dair Tasdikli Örneğinin İcra Müdürlüğüne İbrazında Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği - Süresinde İtiraz/Krediyi Kullandıranın Alacağını Diğer Belgelerle İspat Edebileceği )
BANKA KREDİSİ ( Hesap Özetinin Noterle Borçluya Gönderildiğine Dair Tasdikli Örneğinin İcra Müdürlüğüne İbrazında Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği - İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız ve Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Şart Olmadığı )"
150Y12.HD5.3.2009E. 2008/22953 K. 2009/4625"HAPİS HAKKI ( Kanundan Doğan Bir Tür Rehin Hakkı Olduğu - Kira Alacağına Dayalı Olarak Hapis Hakkı Kullanılarak Menkullerin Tespiti Yapıldıktan Sonra Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği )
REHİN HAKKI ( Kira Alacağına Dayalı Hapis Hakkı Kullanılarak Menkullerin Tespiti Yapıldıktan Sonra Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği - Bu Takipte İstihkak İddiası Paraya Çevirme Aşamasında İnceleneceği )
MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kira Alacağına Dayalı Hapis Hakkı Kullanılarak Menkullerin Tespiti Yapıldıktan Sonra Yağılabileceği - Bu Takipte İstihkak İddiası Paraya Çevirme Aşamasında İnceleneceği )
İSTİHKAK İDDİASI ( Kira Alacağına Dayalı Hapis Hakkı Kullanılarak Menkullerin Tespiti Yapıldıktan Sonra Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği - Bu Takipte İstihkak İddiası Paraya Çevirme Aşamasında İnceleneceği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Haciz Aşaması Bulunmadığından İstihkak İddiaları Rehinli Malın Satışının İstenmesinden Sonra Paraya Çevirme Aşamasında İnceleneceği - Paraya Çevirme Aşamasına Gelinmediğinden İstihkak İddiasının İncelenemeyeceği )"
150Y12.HD3.11.2008E. 2008/15973 K. 2008/19048"İLAMLARIN İCRASI ( Alacağı Taşınır Rehni İle Güvence Altına Alınmış Olun Alacaklının Alacağı veya Rehin Hakkı ya da Her İkisi Bir İlamda Yahut İlam Niteliğindeki Bir Belgede Tesbit Edilmiş İse Uygulanabileceği )
REHNİN BİR İLAMDA VEYA İLAM NİTELİĞİNDEKİ BİR BELGEDE TESİS EDİLMEMESİ ( İlamlı İcra Yoluna Gidilemeyeceği - Alacaklının Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yoluna Gitmesi Gerektiği )
REHİN ALACAĞININ MİKTARININ İLAM NİTELİĞİNDE BİR BELGEDE YAZILI OLMAMASI ( Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEYEN HESAP ÖZETİ ( Md. 68'de Belirtilen Belgelerden Sayılır İse de Bu Belge 38. Md. Kapsamında Olmayıp Para Borcu İkrarının İçeren Resen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Olmadığı )"
150Y12.HD30.10.2008E. 2008/14955 K. 2008/18757"NAKDİ VE GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Nakdi Kredinin Çek Keşide Etmek Suretiyle Kullandırılmasının Öngörüldüğü- Alacaklı Bankanın Müteselsil Borçlu Hakkında İlamlı Takip Yapması )
İLAMLI TAKİP ( Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi - Nakdi Kredinin Çek Keşide Etmek Suretiyle Kullandırılmasının Öngörüldüğü/Alacaklı Bankanın Müteselsil Borçlu Hakkında İlamlı Takip Yapması )
MÜTESELSİL BORÇLU / KEFİL ( Nakdi Kredinin Çek Keşide Etmek Suretiyle Kullandırılmasının Öngörüldüğü - Alacaklı Bankanın Müteselsil Borçlu Hakkında İlamlı Takip Yapması )
ÇEK KEŞİDE ETMEK SURETİYLE KULLANDIRILAN NAKDİ KREDİ ( Borçlulara Gönderilen İhtarlara Borçluların İtiraz Etmemesi - Alacaklı Bankanın Müteselsil Borçlu Hakkında İlamlı Takip Yapabileceği )"
150YHGK22.10.2008E. 2008/12-560 K. 2008/639"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Dosyaya Delil Olarak Örneği İbraz Edilen İcra Dosyaları İle Yine Tarafları Aynı Olan İcra Md.nün Dosyasında Davalı/Borçlu Aleyhine Girişilen İlamsız Takip Talebi Kapsamından Taraflar Arasındaki Cari Hesap İlişkisine Dayanıldığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip - Dosyaya Delil Olarak Örneği İbraz Edilen İcra Dosyaları İle Yine Tarafları Aynı Olan İcra Md.nün Dosyasında Davalı/Borçlu Aleyhine Girişilen İlamsız Takip Talebi Kapsamından Taraflar Arasındaki Cari Hesap İlişkisine Dayanıldığı )
CARİ HESAP İLİŞKİSİ ( Davalı/Borçlu Aleyhine Girişilen İlamsız Takip Talebi Kapsamından Taraflar Arasındaki Cari Hesap İlişkisine Dayanıldığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takibe İtirazın Kaldırılması İstemi )"
150Y12.HD3.7.2008E. 2008/11134 K. 2008/14205"KESİNLEŞEN İHALE ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz Bir Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmekte İse Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İŞGALİ ( İhalenin Kesinleşmesi Üzerine Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )
TAHLİYE EMRİ ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz Bir Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmekte İse Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )
SATIŞ ( Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz Bir Üçüncü Kişi Tarafından İşgal Edilmekte İse Alıcı İcra Dairesinden Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği )"
150Y12.HD3.7.2008E. 2008/11133 K. 2008/14206"TAŞINMAZIN 3. KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ ( Taşınmazı İşgal Eden Kişi İcra Müdürlüğü Tarafından Zorla Çıkartılır ve Taşınmaz Alıcıya Teslim Edileceği )
TAŞINMAZI İHALEYLE ALAN KİŞİNİN HAKLARI ( Taşınmazı İşgal Eden Kişi İcra Müdürlüğü Tarafından Zorla Çıkartılır ve Taşınmaz Alıcıya Teslim Edileceği )
TAŞINMAZIN TAHLİYESİNDE İZLENECEK YÖNTEM ( Taşınmazı İşgal Edenden Kira Paralarının İstenmesi Taşınmazı Alan Kişinin Tahliye Haklarını Etkilemediği )
KİRA PARALARININ İŞGAL EDEN KİŞİDEN İSTENMESİ ( Taşınmazı Alan Kişinin Tahliye Haklarını Etkilemediği )"
150Y12.HD9.6.2008E. 2008/9456 K. 2008/11886"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Yasal Süresi İçinde Hesap Özetine İtiraz Edilmediğinden Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Kredi Borcuna İlişkin Menfi Tesbit Davasının Bu Takibe Bu Aşamada Hiçbir Etkisi Olmadığı )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Kredi Borcuna İlişkin Menfi Tesbit Davasının Bu Takibe Bu Aşamada Hiçbir Etkisi Olmadığı )
İCRA MAHKEMESİNDE ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ ( Yasal Süresi İçinde Hesap Özetine İtiraz Edilmediğinden Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Kredi Borcuna İlişkin Menfi Tesbit Davasının Bu Takibe Bu Aşamada Hiçbir Etkisi Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Yasal Süresi İçinde Hesap Özetine İtiraz Edilmediğinden Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Kredi Borcuna İlişkin Menfi Tesbit Davasının Bu Takibe Bu Aşamada Hiçbir Etkisi Olmadığı )"
150Y12.HD1.4.2008E. 2008/3710 K. 2008/6610"KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ ADRESİN DEĞİŞMESİ ( Yeni Adres Usulünce Kredi Verene Bildirilmezse Hesap Özetinin Eski Adrese Ulaştığı Tarih Geçerli Tebliğ Tarihi Sayıldığı )
HESAP ÖZETİ ( Sözleşmedeki Adresin Değişmesi Halinde Yeni Adres Usulünce Kredi Verene Bildirilmezse Hesap Özetinin Eski Adrese Ulaştığı Tarih Geçerli Tebliğ Tarihi Sayıldığı )
TEBLİĞ TARİHİ ( Sözleşmedeki Adresin Değişmesi Halinde Yeni Adres Usulünce Kredi Verene Bildirilmezse Hesap Özetinin Eski Adrese Ulaştığı Tarih Geçerli Tebliğ Tarihi Sayıldığı )"
150YHGK30.1.2008E. 2008/12-72 K. 2008/36"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İİK.150/A Maddesine Dayalı Borçlunun Kısmi İtirazının Kaldırılması İstemi - Mahkeme İİK'nun 150/A Maddesi Göndermesi İle İİK'nun 68. Maddesindeki Esaslara Göre İnceleme Yapmak Durumunda Olduğu )
ÖDEME BELGESİ ( Borçlunun İİK'nun 68. Maddesindeki Koşulları Taşıyan Ödeme Belgesi Varsa Bunların da İbrazının İstenmesi İle Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yaptırmak ve İpotek Limitinin Aşılmayacağı da Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İİK.150/A Maddesine Dayalı Borçlunun Kısmi İtirazının Kaldırılması İstemi - Mahkeme İİK'nun 150/A Maddesi Göndermesi İle İİK'nun 68. Maddesindeki Esaslara Göre İnceleme Yapmak Durumunda Olduğu )"
150Y12.HD21.1.2008E. 2007/22769 K. 2008/692"BANKA HESAP KAT İHTARI ( Borçluya Tebliğini Beklemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibine Başlamışsa Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Banka Hesap Kat İhtarının Borçluya Tebliğini Beklemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibine Başlamışsa Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )
GAYRİ NAKDİ KREDİLERİ TEMİNEN ALINAN İPOTEKLER ( Banka Hesap Kat İhtarının Borçluya Tebliğini Beklemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibine Başlamışsa Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )"
150YHGK6.6.2007E. 2007/12-313 K. 2007/331"İCRA MEMURLUĞUNCA GÖNDERİLEN MUHTIRANIN İPTALİ İSTEMİ ( Şikayetçinin Dava Konusu İpotekli Taşınmazda Kiracı Sıfatıyla Bulunduğu Kira Sözleşmelerinin Geçerliliğini Sürdürdüğü Muhtıraların Yasal ve Dosya İçeriğine Uygun Olduğu Gerekçesi İle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
İCRANIN DURDURULMASI İSTEMİ ( Muhtıranın İptali İstemi - Şikayetçinin Dava Konusu İpotekli Taşınmazda Kiracı Sıfatıyla Bulunduğu Kira Sözleşmelerinin Geçerliliğini Sürdürdüğü Muhtıraların Yasal ve Dosya İçeriğine Uygun Olduğu Gerekçesi İle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
ŞİKAYETÇİNİN İPOTEKLİ TAŞINMAZDA KİRACI OLMASI ( Kira Sözleşmelerinin Geçerliliğini Sürdürdüğü Muhtıraların Yasal ve Dosya İçeriğine Uygun Olduğu Gerekçesi İle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu - Muhtıranın İptali İstemi ) "
150Y12.HD10.5.2007E. 2007/6668 K. 2007/9451"İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Taşınmaz Alıcıya İhale Edilip Bedeli Alındıktan Sonra Alıcı Adına Tescil Edilmesi için Tapuya Yazı Yazılması )
KİRA İLİŞKİSİ ( Belirtilen Süre Makul Süre Olduğundan Bunun da İhale Alıcısıyla Kiracı Arasında Kira İlişkisi Kurulduğunu Göstermemesi )"
150Y12.HD27.3.2007E. 2007/4016 K. 2007/5893"İLAMDA ALACAKLI LEHİNE İYİNİYETLE YAPMIŞ OLDUĞU İNŞAAT VE DEĞİŞİKLİK ( "Kanuni Rehin veya Hapis Hakkı Tanınmasına" İlişkin İlama Dayalı Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılıp İİK'nun 150/H Maddesi Uyarınca Rehinli Bu Tür Alacaklar İçin Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
İCRA EMRİ ( İlamda Alacaklı Lehine İyiniyetle Yapmış Olduğu İnşaat ve Değişiklik - "Kanuni Rehin veya Hapis Hakkı Tanınmasına" İlişkin İlama Dayalı Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılıp Rehinli Bu Tür Alacaklar İçin Borçluya Gönderilmesi Gereği )
KANUNİ REHİN VEYA HAPİS HAKKI TANINMASINA" İLİŞKİN İLAM ( Dayalı Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılıp Rehinli Bu Tür Alacaklar İçin Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )"
150Y12.HD27.3.2007E. 2007/3007 K. 2007/5853"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İcra Mahkemesinde Edilmesi İki Yıllık Satış İsteme Süresinin İşlemesini Durdurmadığı )
İKİ YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( İcra Mahkemesinde Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi İki Yıllık Satış İsteme Süresinin İşlemesini Durdurmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( 2 Yıllık Satış İsteme Süresini Geçirdikten Sonra Satış Talebinde Bulunduğu Görüldüğünden İİK'nun 150/E Maddesi Uyarınca Takibin Düşeceği )
TAKİBİN DÜŞMESİ ( İtirazın İptali Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 2 Yıllık Satış İsteme Süresini Geçirdikten Sonra Satış Talebinde Bulunduğundan İİK'nun 150/E Maddesi Uyarınca Takibin Düşeceği )"
150Y12.HD27.3.2007E. 2007/2670 K. 2007/5834"BORÇLULARIN FAİZ İSTENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN İTİRAZLARI ( Hukuki Tavsif Hakime Ait Olacağından Limitin Aşıldığı Hususunu da İçereceğinin Kabulü Gereği )
LİMİTİN AŞILMASI ( Borçluların Faiz İstenemeyeceğine İlişkin İtirazlarının Hukuki Tavsif Hakime Ait Olacağından Limitin Aşıldığı Hususunu da İçereceğinin Kabulü Gereği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Faize İlişkin Açık Bir Hüküm Bulunmadığından Borçluların İhtarla Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten İtibaren Limit Dahilinde Kalınarak Faiz İsteyebileceği )
FAİZ / TEMERRÜT ( Faize İlişkin Açık Bir Hüküm Bulunmadığından Borçluların İhtarla Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten İtibaren Limit Dahilinde Kalınarak Faiz İsteyebileceği )"
150Y12.HD16.3.2007E. 2007/2193 K. 2007/4983"İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Taraflar Arasında Rizai Bir İpotek Söz Konusu Olmayıp Olayda İİK.nun 150/H Maddesinin Uygulama Alanı Olmadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
RİZAİ İPOTEK ( Taraflar Arasında Rizai Bir İpotek Söz Konusu Olmayıp Olayda İİK.nun 150/H Maddesinin Uygulama Alanı Olmadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Taraflar Arasında Rizai Bir İpotek Söz Konusu Olmayıp Olayda İİK.nun 150/H Maddesinin Uygulama Alanı Olmadığından Reddi Gereği )"
150Y12.HD28.11.2006E. 2006/19397 K. 2006/22331"ŞİKAYET ( Teminat "Limit" ipoteğini Aşan Miktarda Takip Yapılması - Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesine Başvurulabileceği
İPOTEK LİMİTİNİ AŞAR ŞEKİLDE TAKİP YAPILDIĞI İDDİASI ( Şikayet Niteliğinde Olup Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazların İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gerektiği - İpotek Limitini Aşar Şekilde Takip Yapıldığı İddiasının Şikayet Niteliğinde Olup Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurulacağı )"
150Y12.HD27.11.2006E. 2006/19156 K. 2006/22251"BANKACA GÖNDERİLEN HESAP KAT İHTARI ( Süresinde İtiraz Etmeyen Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Dava Edebileceği )
BORCA İTİRAZ ( Bankaca Gönderilen Hesap Kat İhtarı - Süresinde İtiraz Etmeyen Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Dava Edebileceği )
HESAP KAT İHTARI ( Bankaca Gönderilen/Süresinde İtiraz Etmeyen Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Dava Edebileceği - Borca İtiraz )"
150Y12.HD23.11.2006E. 2006/18713 K. 2006/21915"ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYAN BORÇLUYA YAPILAN TEBLİGAT ( Bu Adres Dışında Diğer Takip Borçlularının Sözleşmedeki Adreslerine Bu Borçluyla İlgili Olarak Gönderilen Hesap Özetinin Geçersizliği )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Diğer Borçluların Adresine Tebliğ - Anılan Borçluyla İlgili Olarak Gönderilen Hesap Özetinin Usulsüzlüğü/Borçlunun Sözleşmede Gösterilen Adresi Olduğu )
SÖZLEŞMEDE GÖSTERİLEN ADRESİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ ( Bu Adres Dışında Diğer Takip Borçlularının Sözleşmedeki Adreslerine Bu Borçluyla İlgili Olarak Gönderilen Hesap Özetinin Geçersizliği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Adres Değişikliği - Borçlunun Sözleşmede Gösterilen Adresi Olduğu Halde Bu Adres Dışında Diğer Takip Borçlularının Sözleşmedeki Adreslerine Anılan Borçluyla İlgili Olarak Gönderilen Hesap Özetinin Usulsüz Olduğu )"
150Y12.HD4.7.2006E. 2006/11792 K. 2006/14643"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
İCRA EMRİ GÖNDERİLEMEMESİ ( Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesinin İİK Md. 38'de Düzenlenen İlam Niteliğindeki Belgelerden Sayılamayacağı )
TAKİP ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan - Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
KESİN BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN REHİN SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip )"
150Y12.HD22.6.2006E. 2006/10407 K. 2006/13512"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın Gerçekleşen Borçlardan Sorumluluğunun Akit Tablosunda Belirtilen İpotek Limitiyle Sınırlı Olacağı - Kesinleşen Takip Nedeniyle Krediyi Kullandıran Tarafın İİK'nun 68/b Maddesi Uyarınca Alacağını Diğer Belgelerle İspat Edebileceği )
HESAP ÖZETİ ( Borçlulara Hesap Özeti Tebliği ile Takip Başlatıldığından Borçluluara İcra Emri Tebliğinin Yasya Uygun Olduğu - Mahkemece Alacaklı Bankadan İİK'nun 68/b Maddesi Kapsamındaki Begeler İstenerek İncelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
150Y12.HD16.6.2006E. 2006/9870 K. 2006/13075"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Krediyi Kullandıran Tarafın Hesap Özetini Krediyi Kullanana İhbar Etmesi Gereği - İhbarın Noterden Tasdikli Bir Suretinin İcra Müdürüne İbraz Edilmesi Halinde Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Kredi İlişkisine Dayalı Olarak Alacaklı Bankanın Borçluluara Noter Yoluyla Hesap Özetini İhbar Etmesi - İpoteğin Teminat İpoteği Niteliğinde Olmasının Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
150Y12.HD5.6.2006E. 2006/9937 K. 2006/11932"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Hesap Özetinin Krediyi Kullanana Noter Marifetiyle İhtar Edilmesi Gereği - Noter Marifetiyle Yapılan İhtarın Tasdikli Bir Suretinin İcra Müdürüne İbraz Edilmesi Halinde Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Borçlu Hesap Özetinin Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Noter Yoluyla İtiraz Ettiğini Kanıtlayarak Şikayette Bulunabileceği - Borçlu Hesap Kat İhtarına İtirazını İspatlayamadığından Taraflar Arasında Cari Hesap İlişkisi Bulunduğundan İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gereği )"
150Y12.HD5.6.2006E. 2006/9256 K. 2006/11924"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Kesinleşen İtirazın İptaline İlişkin Karar Üzerine Satış Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisinden İstenen Satış Avansı Öngörülen Sürede Alacaklı Vekili Tarafından Yatırıldığı - Takip Hakkı Düşmediğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Satış Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisinden İstenen Satış Avansı Öngörülen Sürede Alacaklı Vekili Tarafından Yatırıldığı - Takip Hakkı Düşmediğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )
TAKİP HAKKININ DÜŞMEMESİ ( Kesinleşen İtirazın İptaline İlişkin Karar Üzerine Satış Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisinden İstenen Satış Avansı Öngörülen Sürede Alacaklı Vekili Tarafından Yatırıldığından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
SATIŞ AVANSI ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/Kesinleşen İtirazın İptaline İlişkin Karar Üzerine Satış Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisinden İstenen Satış Avansı Öngörülen Sürede Alacaklı Vekili Tarafından Yatırıldığı - Takip Hakkı Düşmediğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
150YHGK22.3.2006E. 2006/12-149 K. 2006/86"ŞİKAYET ( Kıymet Takdirinin Satış İsteme Anlamına Gelmediği Gerekçesiyle Kabulü İsabetli Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Alacaklının Kıymet Takdiri Talebinde Yer Alan "Satışa Esas Kıymet Takdiri" İfadesinin Satış İsteminin Varlığını Kabule Yeterli Olmadığından Şikayet Talebinin Kabulü İsabetli Olduğu )
SATIŞA ESAS KIYMET TAKDİRİ İFADESİ ( "Satışa Esas Kıymet Takdiri" İfadesinin Satış İsteminin Varlığını Kabule Yeterli Olmadığından Şikayet Talebinin Kabulü İsabetli Olduğu )"
150Y12.HD16.3.2006E. 2006/1890 K. 2006/5467"KARZ İPOTEGİ ( Hesap Özetinin İpotek Borçlusuna Noter Kanalıyla Gönderilmesi Halinde Borçluya İcra Emri Gönderileceği - Bunun İçin İpotek Akit Tablosunun Bağsız Koşulsuz İkrarını İçermesi Koşul Olmadığı )
BORÇLUYA İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ OLANAĞI ( Hesap Özetinin İpotek Borçlusuna Noter Kanalıyla Gönderilmesi Halinde - Bunun İçin İpotek Akit Tablosunun Bağsız Koşulsuz İkrarını İçermesi Koşul Olmadığı )
İPOTEK LİMİTİNİN AŞILAMAYACAĞI ( Limiti Aşar Biçimde Takip Yapılmasına Olanak Olmadığı - Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Olanağı Alacaklıya Limiti Aşma Hakkını Vermediği )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( İpotek Borçlusunun Noterden Gönderilen Hesap Özetine Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etmesi Halinde Alacaklı İİK'nun 68/B Maddesinin Öngördüğü Prosedür Çerçevesinde Alacağını Diğer Belgelerle Kanıtlayabildiği )"
150Y19.HD13.3.2006E. 2005/7476 K. 2006/2511"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotekli Taşınmaz Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse İhbarda Bulunulmadan Aleyhine Takip Yapılamayacağı - İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( İpotekli Taşınmaz Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse İhbarda Bulunulmadan Aleyhine Takip Yapılamayacağı )
İHBAR YAPILMASI GEREĞİ ( ( İpotekli Taşınmaz Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse İhbarda Bulunulmadan Aleyhine Takip Yapılamayacağı - İtirazın İptali )"
150Y12.HD2.3.2006E. 2006/312 K. 2006/4060"TAKİBİN DURMASI ( Borcun Sona Erdiğine veya Ertelendiğine İlişkin Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge Sunmadıkça Takibin Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği )
BORCUN SONA ERMESİ ( Veya Ertelendiğine İlişkin Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belgeyi Borçlu Sunmadıkça Takibin Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği )"
150Y12.HD21.2.2006E. 2006/380 K. 2006/3100"FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN KİRA BORCU ( Teminatı Olmak Üzere Verilen Üst Sınır İpoteğinin Bir Teminat İpoteği Niteliğinde Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemede Dava Açılmasından ve Alacağın Miktar Olarak Belirlenmesinden Sonra Takip Yapılması Gereği )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Kira Borcunun Teminatı Olmak Üzere Verilen Üst Sınır İpoteği Bir Teminat İpoteği Niteliğinde Olduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Finansal Kiralama Sözleşmesi - Kira Borcunun Teminatı Olmak Üzere Verilen Üst Sınır İpoteği Bir Teminat İpoteği Niteliğinde Olduğu )"
150Y12.HD21.2.2006E. 2006/144 K. 2006/3220"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi İİK'nun 159/1. Madde Kapsamında Muhafaza Tedbiri Olmadığı )
MUHAFAZA TEDBİRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi İİK'nun 159/1. Madde Kapsamında Muhafaza Tedbiri Olmadığı )
KİRALARIN İCRA DAİRESİNE ÖDENMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi Takibin Devamı Niteliğinde Olduğu )"
150Y12.HD20.12.2005E. 2005/22453 K. 2005/26147"HESAP KAT İHTARI ( Ödemelerin Ne Şekilde Mahsup Edildiği Alacaklının Takipte Talep Edebileceği Borç Miktarının Ne Kadar Olduğunun Saptanabilmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçluya Hesap Kat İhtarının Tebliğinden Sonra Ödemelerin Ne Şekilde Mahsup Edildiği Alacaklının Takipte Talep Edebileceği Borç Miktarının Ne Kadar Olduğunun Saptanabilmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
PROTOKOLDE ÖN GÖRÜLEN ÖDEMELER ( Borçlunun Bir Bölümünü Yerine Getirdiğine İlişkin Dekontlar Sunduğu ve Alacaklının Ödemeleri Kabul Ettiği - Borç Miktarının Ne Kadar Olduğunun Saptanabilmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
150Y12.HD14.11.2005E. 2005/18605 K. 2005/22031"HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Borçlu Yasal Süresi İçinde Hesap Özetine İtiraz Ettiğini İleri Sürdüğüne Göre Mahkemece Bu İddiasının Doğruluğu Denetlenip Gerektiğinde İİK.nun 68/B Madde Koşullarında İnceleme Yapılması Gereği )
SÜRESİ İÇİNDE İTİRAZ ( Borçlu Hesap Özetine İtiraz Ettiğini İleri Sürdüğüne Göre Mahkemece Bu İddiasının Doğruluğu Denetlenip Gerektiğinde İİK.nun 68/B Madde Koşullarında İnceleme Yapılması Gereği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Krediyi Kullandıran Taraf Alacağını 68/B Maddesi Çerçevesinde Diğer Belgelerle İspatlayabiliyorsa Krediyi Kullanan Tarafın Şikayeti Reddedileceği - Bu Nedenle Hesap Özetine İtiraz Edilmesi Halinde Gönderilen İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
150Y12.HD11.11.2005E. 2005/17219 K. 2005/21881"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİNİN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAMASI ( Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem de Kendisine İletilmesine ( Muacceliyet İhtarı ) Bağlı Olduğu )
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İPOTEĞİ ( İpotekli Taşınmazın Malikinin Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem de Kendisine İletilmesine ( Muacceliyet İhtarı ) Bağlı Olduğu )
HESAP ÖZETİ TEBLİĞ KOŞULUNUN YERİNE GETİRİLMESİ ( Borçlu Tarafça da Yasal Süresi İçinde Gönderilen Bu Hesap Özetinin İtiraz Edilmediğine Göre Takip Konusu Alacağın Kesinleştiği - İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Hesap Özeti Tebliğ Koşulunun Yerine Getirildiği ve Borçlu Tarafça da Yasal Süresi İçinde Gönderilen Bu Hesap Özetinin İtiraz Edilmediğine Göre Takip Konusu Alacağın Kesinleştiği - İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
MUACCELİYET İHTARI ( İpotekli Taşınmazın Malikinin Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem de Kendisine İletilmesine Bağlı Olduğu ) "
150Y12.HD25.10.2005E. 2005/16170 K. 2005/20886"CARİ HESAP VE KREDİ İLİŞKİSİ ( Söz Konusu Olmadığından İcra Emri Gönderilmesine Olanak Tanıyan İİK.nun 150/I Maddesinin Olayda Uygulanma Yeri Olmadığı - Bayilik İlişkisinden Doğan Teminat İpoteği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklının Bayilik İlişkisinden Doğan Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden Borçlu Hakkında Takip Yapamayacağı )
BAYİLİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TEMİNAT İPOTEĞİ ( Alacaklı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Borçlu Hakkında Takip Yapamayacağı )"
150Y12.HD25.10.2005E. 2005/16169 K. 2005/20880"ALACAKLININ ÖRNEK 151 İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Asıl Alacak ve İlamda Belirlenen Yargılama Gideri Bakiye Harç İlam Vekalet Ücreti İçin İpotek Borçlusu Hakkında Takip Yapması da Mümkün Bulunmadığından Mahkemece Limiti Aşan Takibin İptali Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Alacaklının Örnek 151 İcra Emri Tebliği Sureti İle Asıl Alacak ve İlamda Belirlenen Yargılama Gideri Bakiye Harç İlam Vekalet Ücreti İçin İpotek Borçlusu Hakkında Takip Yapması da Mümkün Bulunmadığından Mahkemece Limiti Aşan Takibin İptali Gereği )
LİMİTİ AŞAN TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklının Örnek 151 İcra Emri Tebliği Sureti İle Asıl Alacak ve İlamda Belirlenen Yargılama Gideri Bakiye Harç İlam Vekalet Ücreti İçin İpotek Borçlusu Hakkında Takip Yapması da Mümkün Bulunmadığından Mahkemece Limiti Aşan Takibin İptali Gereği )"
150Y12.HD21.10.2005E. 2005/16230 K. 2005/20504"İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Hesap Özetinin Noter Marifetiyle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneğin Alacaklı Tarafça İcra Müdürlüğüne İbraz Edildiği Takdirde Borçluya Tebliğ Edileceği )
HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞİ ( Noter Marifetiyle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneğin Alacaklı Tarafça İcra Müdürlüğüne İbraz Edildiği Takdirde Borçluya İcra Emri Tebliğ Edileceği )"
150Y12.HD19.7.2005E. 2005/12403 K. 2005/16113"TEMİNAT İPOTEĞİ ( Verilmiş Olması Halinde Alacaklının Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapamayacağı )
TAKİP YAPMADAN ÖNCE DAVA AÇMA ZORUNLULUĞU ( Teminat İpoteğinin Verilmiş Olması Halinde Alacaklının Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemesi Gereği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Teminat İpoteğinin Verilmiş Olması Halinde Alacaklının Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden Yapamayacağı )
ALACAĞIN MİKTAR OLARAK BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Teminat İpoteğinin Verilmiş Olması Halinde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapabilmesi İçin Alacaklının Daha Önce Miktarın Belirlenmesi İçin Dava Açması Gereği )"
150YHGK25.5.2005E. 2005/13-350 K. 2005/343"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Gerçek Borcun Tespiti Talebi - Hesap Kat İhtarının Tebliğ Edildiği Tarih Tespit Edilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GERÇEK BORCUN TESPİTİ TALEBİ ( Kredi Kartı Borcu Nedeniyle - Hesap Kat İhtarının Tebliğ Edildiği Tarih Tespit Edilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KREDİ KARTI BORCU ( Gerçek Borcun Tespiti Talebi/Menfi Tepsi Talebi - Hesap Kat İhtarının Tebliğ Edildiği Tarih Tespit Edilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HESAP KAT İHTARININ TEBLİĞİ ( Borçlunun Banka Tarafından Akdi İlişkisi Sona Erdirilip Gönderilen Hesap Kat İhtarının Tebliği İle Temerrüde Düştüğü - Menfi Tepsi Talebi )
İHTARNEMEDE VERİLEN SÜRE ( Hesap Kat Edildikten Sonra Gönderilen Hesap Kat İhtarının Tebliğinde Verilmişse Borçlu Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Temerrüde Düştüğü )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Borçlunun Banka Tarafından Akdi İlişkisi Sona Erdirilip Gönderilen Hesap Kat İhtarının Tebliği İle Düştüğü - Menfi Tepsi Talebi )"
150Y12.HD10.5.2005E. 2005/6958 K. 2005/10270"SÖZLEŞMEDE GÖSTERİLEN ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yurt İçinde Bir Adresin Noter Aracılığıyla Krediyi Kullandıran Tarafa Bildirilmesi Halinde Sonuç Doğurduğu )
ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN KREDİYİ KULLANDIRAN TARAFA BİLDİRİLMESİ ( Yurt İçinde Bir Adresin Noter Aracılığıyla Krediyi Kullandıran Tarafa Bildirilmesi Halinde Sonuç Doğurduğu )
YENİ ADRESİN BİLDİRİLMEMESİ ( Halinde Hesap Özetinin Eski Adrese Ulaştığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı )"
150Y19.HD5.5.2005E. 2004/11789 K. 2005/5158"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kiraya Verilmiş Taşınmaz Üzerindeki İpoteğin Kapsamına İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Başlanmasından İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Anına Kadar İzleyen Kira Bedellerinin de Geçerli Bulunduğu )
KİRAYA VERİLMİŞ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İPOTEK ( Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Başlanmasından İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Anına Kadar İzleyen Kira Bedellerinin de Geçerli Bulunduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Kiraya Verilmiş Taşınmaz Üzerindeki İpoteğin Kapsamına İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Başlanmasından İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Anına Kadar İzleyen Kira Bedellerinin de Geçerli Bulunduğu )
KİRA ALACAĞINA KONULAN HACİZ ( İpotekli Alacaklıya Karşı Önceliği Olmadığı )"
150Y12.HD2.5.2005E. 2005/6249 K. 2005/9371"HESAP ÖZETİ TEBLİĞİ ( Bila Tebliğ Dönmesi Üzerine İlgili Noterlikçe İlanen Tebligat Koşulları Yerine Getirilmeksizin Doğrudan İlanen Tebligat Yapılması Yerinde Olmadığı )
İLANEN TEBLİGAT ( Hesap Özeti Tebliğinin Bila Tebliğ Dönmesi Üzerine İlgili Noterlikçe İlanen Tebligat Koşulları Yerine Getirilmeksizin Doğrudan İlanen Tebligat Yapılması Yerinde Olmadığı )
SÖZLEŞMEDE GÖSTERİLEN ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yurt İçinde Bir Adresin Noter Aracılığıyla Kredi Kullandıran Tarafa Bildirilmesi Halinde Hesap Özeti Tebliğinin Bila Tebliğ Dönmesi Üzerine İlanen Tebligat Yapılabileceği )
ADRESİN KREDİ KULLANAN TARAFA BİLDİRİLMESİ ( Halinde Hesap Özeti Tebliğinin Bila Tebliğ Dönmesi Üzerine İlanen Tebligat Yapılabileceği - Sözleşmede Gösterilen Adresin Değiştirilmesi )"
150Y12.HD2.5.2005E. 2005/6087 K. 2005/9432"İPOTEK ( Akit Tablosundan Acentelik Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verildiğinin Anlaşılması - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Usul ve Yasaya Aykırı - İpotek Akit Tablosundan İpoteğin Acentelik Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verildiğinin Anlaşılması/Alacağın Genel Mahkemece Belirleneceği )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Akit Tablosundan Acentelik Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verildiğinin Anlaşılması - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )
ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı - Alacağın Genel Mahkemece Belirleneceği )"
150Y19.HD18.4.2005E. 2004/11709 K. 2005/4179"İPOTEĞİ AŞAN ALACAK ( Kredi Sözleşmesinin Teminatı Olarak Borçlunun Verdiği Gayrimenkul İpoteğini Aşan Bir Alacağın Varlığı Halinde İpoteği Aşan Bu Miktar İçin Borçlu Hakkında Haciz Yolu İle İcra Takibi Yapılabileceği )
HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Kredi Sözleşmesinin Teminatı Olarak Borçlunun Verdiği Gayrimenkul İpoteğini Aşan Bir Alacağın Varlığı Halinde İpoteği Aşan Bu Miktar İçin Borçlu Hakkında Haciz Yolu İle İcra Takibi Yapılabileceği )
ASIL ALACAĞA İŞLEYECEK FAİZ ( İpotekli Takipte Limit Nedeniyle Faizin de Talep Edilmesinde Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
150Y12.HD29.3.2005E. 2005/3386 K. 2005/6610"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Kredi Kullanan Borçlu Noter Aracılığı İle Sekiz Gün İçinde İtiraz Ettiğini İspat Ederse Krediyi Kullandıran Taraf İİK'nun 68/B Çerçevesinde Alacağını Diğer Belgeler İle İspat Edebileceği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Etmese Bile Hesap Özetinin Noter Marifetiyle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneğin İcra Müdürlüğüne İbrazı Halinde Borçluya İcra Emrinin Tebliğ Edileceği )
KREDİ HESAP ÖZETİNİN BORÇLUYA TEBLİĞİ ( İpotek Akit Tablosu Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Etmese Bile Özetin Noter Marifetiyle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneğin İcra Müdürlüğüne İbrazı Halinde Borçluya İcra Emrinin Tebliğ Edileceği )
İCRA EMRİ ( İpotek Akit Tablosu Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İhtiva Etmese Bile Hesap Özetinin Noter Marifetiyle Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneğin İcra Müdürlüğüne İbrazı Halinde Borçluya Tebliğ Edileceği )
ALACAĞIN İSPATI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip - Kredi Kullanan Borçlu Noter Aracılığı İle Sekiz Gün İçinde İtiraz Ettiğini İspat Ederse Krediyi Kullandıran Taraf İİK'nun 68/B Çerçevesinde Alacağını Diğer Belgeler İle İspat Edebileceği )"
150Y12.HD7.3.2005E. 2005/1839 K. 2005/4542"KREDİYİ KULLANAN TARAFA HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞİ ( Kredi Borçlularının Yasal 8 Günlük Süre İçerisinde Noter Aracılığıyla Hesap Özetine İtiraz Etmeleri Nedeniyle İcra Mahkemesince Bu Durumda İİK.nun 68/B Maddesince İnceleme Yapılması Gereği )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Yasal 8 Günlük Süre İçerisinde Noter Aracılığıyla İtiraz Edilmesi Nedeniyle İcra Mahkemesince Bu Durumda İİK.nun 68/B Maddesince İnceleme Yapılması Gereği )
İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI ( Kredi Borçlularının Yasal 8 Günlük Süre İçerisinde Noter Aracılığıyla Hesap Özetine İtiraz Etmeleri Nedeniyle İcra Mahkemesince Bu Durumda İİK.nun 68/B Maddesince İnceleme Yapılması Gereği )"
150Y19.HD3.3.2005E. 2004/13272 K. 2005/2171"İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Bankanın Hesap Kat İhtarına İtiraz Edilmesi Muacceliyeti Ortadan Kaldırmaması Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )
BANKANIN HESAP KAT İHTARI ( Borçluya İhtarname Keşide Etmesiyle Banka Alacağının Muaccel Olması - Kat İhtarnamesine İtiraz Edilmesi Muacceliyeti Ortadan Kaldırmaması Nedeniyle İhtiyati Hacze İtirazın Reddi Gereği )
BANKA ALACAĞI ( Borçluya İhtarname Keşide Etmesiyle Muaccel Olması - Kat İhtarnamesine İtiraz Edilmesi Muacceliyeti Ortadan Kaldırmaması Nedeniyle İhtiyati Hacze İtirazın Reddi Gereği )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Verilebilmesi İçin Alacağın Muaccel Olması ve Rehinle Temin Edilmemiş Olması Gereği - Bankanın Hesap Kat İhtarına İtiraz Edilmesi Muacceliyeti Ortadan Kaldırmaması Nedeniyle Hacze İtiraz Edilemeyeceği )"
150Y12.HD24.2.2005E. 2005/916 K. 2005/3650"ŞİKAYET ( Takip Dayanağı İpotek Akit Tablosu İçeriğinden İpoteğin Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi ve Borcun Muaccel Olması Nedeniyle Memurlukçe İcra Emri Gönderilmesi )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İcra Emrinin Dayanağı İpotek Akit Tablosunun Doğmuş ve Doğacak Bir Alacağın Teminatı Olarak Değil Fatura Borcunun Teminatı Olarak Düzenlenmiş Olması )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra Emrinin Dayanağı İpotek Akit Tablosunun Fatura Borcunun Teminatı Olarak Düzenlenmiş Olması )
İCRA EMRİ ( İpoteğin Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Kesin Borç İpoteği Olması Takip Tarihinde Alacağın Muaccel Olması Nedeniyle Borçluya İcra Emri Gönderilmesi )"
150Y12.HD14.2.2005E. 2004/26273 K. 2005/2697"HESAP ÖZETİ ( Krediyi Kullanan Borçlunun Noter Marifetiyle 8 Gün İçinde Hesap Özetine İtiraz Ettiği İspat Edildiği Takdirde Krediyi Kullandıran Taraf İİK.nun 68/B Maddesi Çerçevesinde Alacağını Diğer Belgelerle İspat Edebileceği )
YASAL SÜRE İÇİNDE İHTARA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( İhtarın İçerdiği Borç Aslı Ve Eklentileri Kesinleştiği İçin Bilirkişi İncelemesinin Hesap Kat İhtarından Sonraki Dönemde Değişiklik İfade Eden Asıl Alacak Miktarının Kanıtlanması Amacıyla Yaptırılabileceği )
HESAP KAT İHTARINDAN SONRAKİ DÖNEM ( İhtara İtiraz Etmemesi Sebebiyle İhtarın İçerdiği Borç Aslı Ve Eklentileri Kesinleştiği İçin Bilirkişi İncelemesinin Kat İhtarından Sonraki Dönemde Değişiklik İfade Eden Asıl Alacak Miktarının Kanıtlanması Amacıyla Yaptırılması Yeterli Olduğu )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Borçlunun Yasal Süresi İçerisinde İhtara İtiraz Etmemesi Sebebiyle İhtarın İçerdiği Borç Aslı Ve Eklentileri Kesinleşmesi Nedeniyle Bilirkişi İncelemesinin Kat İhtarından Sonraki Dönemde Değişiklik İfade Eden Asıl Alacak Miktarının Kanıtlanması Amacıyla Yaptırılabileceği )"
150Y12.HD23.11.2004E. 2004/19978 K. 2004/24100"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Acentelik İlişkisinden Doğan Borçlara Teminat Olmak Üzere Verilen İpotek - Takibin İptali Gereği )
TAKİP ( Acentelik İlişkisinden Doğan Borçlara Teminat Olmak Üzere Verilen İpotek - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılamayacağı )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Acentelik İlişkisinden Doğan Borçlara Teminat Olmak Üzere Verilen - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibin İptali Gereği )
ACENTALIK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORÇLAR ( Teminat Olmak Üzere Verilen İpotek - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılamayacağı )"
150Y12.HD4.10.2004E. 2004/16805 K. 2004/20943"KARZ İPOTEĞİNİN KAPSAMI ( Ana Para ile Birlikte Takip Giderlerini ve Sözleşmedeki Faizleri de Kapsaması )
İPOTEĞİN KAPSAMI ( Karz İpoteğinin Ana Para ile Birlikte Takip Giderlerini ve Sözleşmedeki Faizleri de Kapsaması )
LİMİTLE SINIRLI OLMAYAN SORUMLULUK ( Karz İpoteğinin Ana Para ile Birlikte Takip Giderlerini ve Sözleşmedeki Faizleri de Kapsaması )"
150Y12.HD8.6.2004E. 2004/9468 K. 2004/14580"İCRA EMRİ ( Tebliği Koşulu - İpotek Akit Tablosunun Kesin Borç İpoteği Niteliğinde Bulunmadığı/Hesap Özetinin Veya Tazmin Talebinin Noter İle Kredi Borçlusuna Gönderilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Hesap Özetinin Veya Tazmin Talebinin Noter İle Kredi Borçlusuna Gönderilmesi Gereği - İcra Emri Tebliğ Koşulu )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kesin Borç İpoteği Niteliğinde Bulunmadığı - İcra Emri Tebliği İçin Hesap Özetinin Veya Tazmin Talebinin Noter İle Kredi Borçlusuna Gönderilmesi Gereği )
TAKİP ( İcra Emri Tebliği Koşulu - Hesap Özetinin Veya Tazmin Talebinin Noter İle Kredi Borçlusuna Gönderilmesi )"
150Y12.HD1.6.2004E. 2004/10327 K. 2004/13939"FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Teminat İpoteğine Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılamayacağı - Genel Mahkemede Dava Açıp Alacağın Miktar Olarak Belirlemesi Zorunluluğu )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılamayacağı/Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Alacak - Genel Mahkemede Dava Açıp Alacağın Miktar Olarak Belirlemesi Zorunluluğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Teminat İpoteğine Dayalı/Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Alacak - Genel Mahkemede Dava Açıp Alacağın Miktar Olarak Belirlemesi Zorunluluğu )"
150Y12.HD1.6.2004E. 2004/10183 K. 2004/13962"SATIŞ TALEBİ ( Alıcı Çıkmaması Nedeni Düşürülmesi - Alacaklının Her Zaman ve Yenileme Harcı Vermeden Satış Talebinde Bulunabileceği )
YENİLEME HARCI ( Satış Talebinin Alıcı Çıkmaması Nedeni Düşürülmesi - Alacaklının Her Zaman ve Harç Vermeden Satış Talebinde Bulunabileceği )
ALICI ÇIKMAMASI NEDENİ İLE SATIŞ TALEBİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklının Her Zaman ve Yenileme Harcı Vermeden Satış Talebinde Bulunabileceği )"
150Y11.HD23.2.2004E. 2003/6823 K. 2004/1646"GEMİ ALACAKLISI ( Alacağın Doğduğu Gemi Üzerinde Gemi Alacaklılarının Kanuni Rehin Hakları Söz Konusu Olduğu - Rehin Hakkı Gemiye Zilyet Olan Her Üçüncü Kişiye İleri Sürülebileceği )
GEMİ ALACAKLILARININ KANUNİ REHİN HAKLARI ( Gemi Alacaklısı Hakkını Veren Alacağın Doğduğu Gemi Üzerinde Bulunduğu - Rehin Hakkı Gemiye Zilyet Olan Her Üçüncü Kişiye İleri Sürülebileceği )
GEMİ ZİLYEDİ ( Gemi Alacaklısının Alacağın Doğduğu Gemi Üzerinde Gemi Alacaklılarının Kanuni Rehin Hakları Söz Konusu Olduğu - Rehin Hakkı Gemiye Zilyet Olan Her Üçüncü Kişiye İleri Sürülebileceği )
GEMİ MALİKİ ( Geminin İşletilmesinden Dolayı Gemi Alacaklısı Sıfatıyla Talepte Bulunan Kişiyi Hakkını İstemekten Men Edemeyeceği )"
150Y12.HD29.1.2004E. 2003/24460 K. 2004/1725"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kesin Borç Niteliğinde Olmadığı/Senede Bağlanan Alacağın Teminatı Olarak Verildiği - Alacak Miktarının Belirlenmesi Açısından Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açması Gereği )
TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılamayacağı - Senede Bağlanan Alacağın Teminatı Olarak Verildiği/Alacak Miktarının Belirlenmesi Açısından Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açması Gereği )
SENEDE BAĞLANAN ALACAĞIN TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı - Alacak Miktarının Belirlenmesi Açısından Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açması Gereği )"
150Y12.HD29.12.2003E. 2003/22536 K. 2003/26695"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Limit İpoteğinin Paraya Çevrilmesi için Başlatılan Takiplerde Borca İtiraz Halinde Ödeme Emrine İtiraz Hükümlerinin Uygulanması )
BORCA İTİRAZ ( Limit İpoteğinin Paraya Çevrilmesi için Başlatılan Takiplerde Borca İtiraz Halinde Ödeme Emrine İtiraz Hükümlerinin Uygulanması )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Limit İpoteğinin Paraya Çevrilmesi için Başlatılan Takiplerde Borca İtiraz Halinde Ödeme Emrine İtiraz Hükümlerinin Uygulanması )
TEMİNAT ( İpotek Sözleşmenin Teminatı Olarak Verilmişse Sair Belge ve Makbuzlar İncelenerek Borcun Varlığı Halinde Limitle Sınırlı Olarak İtirazın Kaldırılmasının Gerekmesi )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İpotek Sözleşmenin Teminatı Olarak Verilmişse Sair Belge ve Makbuzlar İncelenerek Borcun Varlığı Halinde Limitle Sınırlı Olarak İtirazın Kaldırılmasının Gerekmesi )"
150Y12.HD16.12.2003E. 2003/21313 K. 2003/24907"TEBLİĞ ( Hesap Özeti Borçlu Şirketin Ortağı ve Muhasebecisine Tebliğ Edildiğine Sonra da Alacaklı ile Borçlu Arasında Tasfiye Protokolü Yapıldığına Göre Tebliğin Kabulünün Gerekmesi )
TASFİYE PROTOKOLÜ ( Hesap Özeti Borçlu Şirketin Ortağı ve Muhasebecisine Tebliğ Edildiğine Sonra da Alacaklı ile Borçlu Arasında Tasfiye Protokolü Yapıldığına Göre Tebliğin Kabulünün Gerekmesi )
ŞİRKET ORTAĞINA YAPILAN TEBLİĞ ( Borçlu Şirketin Ortağı ve Muhasebecisine Tebliğ Yapılıp Sonrada Alacaklı ile Borçlu Arasında Tasfiye Protokolü Yapıldığına Göre Tebliğin Kabulünün Gerekmesi )"
150Y12.HD17.11.2003E. 2003/19770 K. 2003/22729"SÜRE ( Taşınmazlar İçin Satış İstemede - Takibe İtiraz Edilmesi/Kararın Kesinleşmesine Kadar Geçecek Zamanın 2 Yıllık Süreye Dahil Edilmeyeceği )
TAŞINMAZLAR İÇİN SATIŞ İSTEMEDE SÜRE ( Takibe İtiraz Edilmesi - Kararın Kesinleşmesine Kadar Geçecek Zamanın 2 Yıllık Süreye Dahil Edilmeyeceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Kararın Kesinleşmesine Kadar Geçecek Zamanın 2 Yıllık Süreye Dahil Edilmeyeceği - Taşınmazlar İçin Satış İsteme )"
150Y19.HD14.11.2003E. 2003/7603 K. 2003/11509"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Kredi Sözleşmesinde Diğer Davalının Taşınmazını İpotek Göstermesi- Kredi Borcunun Ödenmemesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İpotek Gösterilmesine Rağmen Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Sorumluluk Sınırının İpotek Limitini Aşamaması-Bu Sınıra Faiz ve Yargılama Giderlerinin de Dahil Olması )
SORUMLULUK SINIRI ( Üst Sınır İpoteğinde Sorumluluk Sınırının İpotek Limitini Aşamaması-Bu Sınıra Faiz ve Yargılama Giderlerinin de Dahil Olması )"
150Y12.HD3.11.2003E. 2003/17648 K. 2003/21446"İPOTEK ( İpotek Veren Diğer Borçluların Üçüncü Kişi Olması ve Bu Kişilere Hesap Özeti Tebliğinin Zorunlu Olmaması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ( İpotek Veren Diğer Borçluların Üçüncü Kişi Olması ve Bu Kişilere Hesap Özeti Tebliğinin Zorunlu Olmaması )
HESAP ÖZETİ TEBLİĞİ ( İpotek Veren Diğer Borçluların Üçüncü Kişi Olması ve Bu Kişilere Hesap Özeti Tebliğinin Zorunlu Olmaması )
İHTARAT ( İpotek Veren Diğer Borçluların Üçüncü Kişi Olması ve Bu Kişilere Hesap Özeti Tebliğinin İhtarat Sayılması )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( İpotek Veren Üçüncü Kişi Konumundaki Kişilerin Sadece İcranın Geri Bırakılması İsteyebilmesi )"
150Y12.HD3.7.2003E. 2003/12772 K. 2003/15879"BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Takip - Borçludan Tahsil Edilebilmesi İçin Banka Yönünden Risk Unsuru Oluşması Gereği )
TAKİP ( Banka Teminat Mektubu - Borçludan Tahsil Edilebilmesi İçin Banka Yönünden Risk Unsuru Oluşması Gereği )"
150Y12.HD24.2.2003E. 2003/151 K. 2003/3242"HESAP ÖZETİNİN TEBLİĞİ ( Noter Marifetiyle Borçluya Tebliğ Edilmesi ve Tasdikli Bir Örneğinin İcra Müdürlüğüne İbrazı Halinde İcra Emri Tebliğ Edileceği - Borçlu Noter Kanalıyla 8 Gün İçinde İtiraz Etmesi Halinde Kredi Kullandıran Tarafın Alacağı İİK'nun 68/b Maddesi Kapsamındaki Belgelerle İspat Etmesi Gereği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Usulüne Uygun Tebliğ Edilmiş Hesap Özetine Dayalı İcra Emri Çıkartılması - İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesinin Zorunlu Olmadığı )
HESAP KAT İTİRAZI ( Hesap Özetine Dayalı İcra Emrinin Tebliği - Borçlunun İtirazının ve İhtarın Süresinde Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
150Y12.HD28.6.2002E. 2002/12880 K. 2002/14054"TEBLİGAT ( Kredi Borçlusunun Kredi Sözleşmesindeki Adresinin Değişmesi - Önceki Adrese Gönderilen Hesap Özeti Tebligatının Geçerli Sayılmayacağı )
KREDİ BORÇLUSU ( Önceki Adrese Gönderilen Hesap Özeti Tebligatının Geçerli Sayılmayacağı - Kredi Sözleşmesindeki Adresinin Değişmesi )
HESAP ÖZETİ ( Kredi Borçlusunun Kredi Sözleşmesindeki Adresinin Değişmesi - Önceki Adrese Gönderilen Tebligatının Geçerli Sayılmayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Hesap Özeti Tebligatının Borçlunun Önceki Adresine Gönderilmesi - Tebligatının Geçerli Sayılmayacağı )"
150Y12.HD28.6.2002E. 2002/12552 K. 2002/13996"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İcra Dairesine Yapılması Zorunluluğu - Kaldırılması İstenmesi Halinde İncelemesinin Mümkün Olduğu )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İstenmesi Halinde İncelemesinin Mümkün Olduğu - Ödeme Emrine İtiraz )
BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZI ( İcra Dairesine Yapılması Zorunluluğu - Kaldırılması İstenmesi Halinde İncelemesinin Mümkün Olduğu )"
150Y12.HD27.6.2002E. 2002/13502 K. 2002/13863"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Limit İpoteği/Borçluya Hesap Özetinin Tebliğ Edilmeden İade Edilmesi - Ödeme Emri Yerine İcra Emri Gönderilmesinin Yasaya Uygun Olmadığı )
İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİNİN YASAYA UYGUN OLMAMASI ( Limit İpoteği - Borçluya Hesap Özetinin Tebliğ Edilmeden İade Edilmesi )
ÖDEME EMRİ YERİNE İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİNİN YASAYA UYGUN OLMAMASI ( Limit İpoteği - Borçluya Hesap Özetinin Tebliğ Edilmeden İade Edilmesi )
ŞİKAYET ( İpotek Borçlularına M.K'un 802. Maddesindeki Sonucu Doğuracak Şekilde ve İhtarat Niteliğindeki Hesap Özeti Tebliğinin Sonuca Etkili Bulunmaması )"
150Y12.HD21.6.2002E. 2002/12161 K. 2002/13341"HESAP KAT'INA İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI ( Hesap Kat'ından Sonraki Dönem İçin Temerrüt Faizi Talep Edilebileceği )
HESAP KAT'INDAN SONRAKİ DÖNEM İÇİN TALEP EDİLECEK TEMERRÜT FAİZİ ( Hesap Kat'ına İtiraz Edilmemesinin Sonuçları )"
150Y12.HD17.6.2002E. 2002/10451 K. 2002/12940"ŞİKAYET ( Borçluların Şikayet Mahiyetinde Olmayan Her Türlü İtirazlarını Takibin Şekline Göre İcra Dairesine Yapmalarının Gerekmesi )
İTİRAZ ( Borçluların Şikayet Mahiyetinde Olmayan Her Türlü İtirazlarını Takibin Şekline Göre İcra Dairesine Yapmalarının Gerekmesi )
İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( Borçluların Şikayet Mahiyetinde Olmayan Her Türlü İtirazlarını Takibin Şekline Göre İcra Dairesine Yapmalarının Gerekmesi )"
150Y12.HD17.6.2002E. 2002/10451 K. 2002/12940"ŞİKAYET ( Borçluların Şikayet Mahiyetinde Olmayan Her Türlü İtirazlarını Takibin Şekline Göre İcra Dairesine Yapmalarının Gerekmesi )
İTİRAZ ( Borçluların Şikayet Mahiyetinde Olmayan Her Türlü İtirazlarını Takibin Şekline Göre İcra Dairesine Yapmalarının Gerekmesi )
İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( Borçluların Şikayet Mahiyetinde Olmayan Her Türlü İtirazlarını Takibin Şekline Göre İcra Dairesine Yapmalarının Gerekmesi )"
150Y12.HD10.6.2002E. 2002/11221 K. 2002/12332"İCRA EMRİ ( Hesap Özeti Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Gönderilebilmesi )
HESAP ÖZETİ ( Hesap Özeti Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Gönderilebilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Kesinleşen Hesap Özetindeki Borcun Miktarı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yapılamaması )
TAKİPTEN SONRA BORÇLU TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER ( Yapıldığı Öne Sürülen Ödemelerin Belgelendirilmesi Halinde Bunun Dikkate Alınması )"
150Y12.HD7.6.2002E. 2002/10243 K. 2002/12163"HESAP KAT İHTARININ USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Takibin İptaline Karar Vermek Gereği - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesinin Doğru Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERMEK GEREĞİ ( Hesap Kat İhtarının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi - İcra Emrinin İptali İle Yetinilmesinin Doğru Olmadığı )
İCRA EMRİNİN İPTALİ İLE YETİNİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI ( Takibin İptaline Karar Vermek Gereği - Hesap Kat İhtarının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )"
150Y12.HD24.5.2002E. 2002/9773 K. 2002/10980"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İpotek Limitinin Aşıldığı Konusundaki İtirazın Süreye Tabi Olmaması )
LİMİTLİ İPOTEK ( Takibin İpotek Limitini Aşan Kısmı İçin İptaline Karar Verilmesi )
İPOTEK LİMİTİNİN AŞILMASINA DAİR İTİRAZ ( İtirazın Süreye Tabi Olmaması )
SÜRE ( İpotek Limitinin Aşıldığı Konusundaki İtirazın Süreye Tabi Olmaması )"
150Y12.HD25.3.2002E. 2002/4853 K. 2002/6024"TEMİNAT İPOTEĞİ ( Takibe Konu Edilebilmesi - İtirazın İncelenmesi ve İcra Emrinin İptaline Karar Verilememesi )
İTİRAZIN İNCELENMESİ GEREKLİLİĞİ ( Teminat İpoteğinin Takibe Konu Edilebilmesi - İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Teminat İpoteği İçin Yapılan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpoteğin Teminat İpoteği Olmasının Takibin İptalini Gerektirmemesi )"
150Y12.HD22.3.2002E. 2002/4160 K. 2002/5935"FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN KİRA ALACAĞI İÇİN KURULAN TEMİNAT İPOTEĞİ ( Taraflar arasında bir cari hesap veya işleyecek kredinin teminatı olarak kurulmuş ipoteğin bulunması halinde anılan madde çerçevesinde itirazın kaldırılması isteminin değerlendirilebileceği - Finansal Kiralama Sözleşmesinin cari hesap veya kredi sözleşmesi sayılmayacağından konunun genel mahkemede incelenmesinin gerekliliği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Taraflar arasında bir cari hesap veya işleyecek kredinin teminatı olarak kurulmuş ipoteğin bulunması halinde anılan madde çerçevesinde itirazın kaldırılması isteminin değerlendirilebileceği - Finansal Kiralama Sözleşmesinin cari hesap veya kredi sözleşmesi sayılmayacağından konunun genel mahkemede incelenmesinin gerekliliği )
CARİ HESAP VE KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar arasında bir cari hesap veya işleyecek kredinin teminatı olarak kurulmuş ipoteğin bulunması halinde anılan madde çerçevesinde itirazın kaldırılması isteminin değerlendirilebileceği - Finansal Kiralama Sözleşmesinin cari hesap veya kredi sözleşmesi sayılmayacağından konunun genel mahkemede incelenmesinin gerekliliği )"
150YHGK13.3.2002E. 2002/12-113 K. 2002/184"BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Akdi Faiz-İtirazın Kaldırılması-Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Kredi Sözleşmesi-Faiz Hesabı-İtirazın Kaldırılması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Banka Kredi Sözleşmesi-Faiz Hesabı-Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
AKDİ FAİZ ( Banka Kredi Sözleşmesi )"
150Y12.HD5.3.2002E. 2002/3542 K. 2002/4436"KIYMET TAKDİRİ ( Takdir İşlemleri Sonuçlanmadan Alacaklının Satış İstemesinin Mercice Yok Hükmünde Sayılmasının Yerinde Olmaması )
ALACAKLININ SATIŞ İSTEMESİ ( Sürenin Kesilmesi-Bu Arada Kıymet Takdirine İlişkin İtirazın Sonuçlanana Kadar Yeni Sürenin İşlememesi )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN İTİRAZ ( İlk Satış Talebi İle Sürenin Kesilmesi-Bu Arada Kıymet Takdirine İlişkin İtirazın Sonuçlanana Kadar Yeni Sürenin İşlememesi )"
150Y12.HD12.2.2002E. 2002/2000 K. 2002/3003"BORCUN HARİCEN TAHSİLİ ( Genel Haciz Yoluyla Takipte - Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne İlişkin İtirazın İncelenmesine Engel Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Genel Haciz Yoluyla Takipte/Borcun Haricen Tahsil Edildiği - Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne İlişkin İtirazın İncelenmesine Engel Olmadığı )
İTİRAZ ( Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne/Borcun Haricen Tahsil Edildiği - İtirazın İncelenmesine Engel Olmadığı )"
150Y12.HD31.1.2002E. 2002/631 K. 2002/1848"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması )
HESAP ÖZETİ VE KAT İHTARI ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması-Borçluya İcra Emri Çıkarılmasına Usulsüzlük Olmaması )
İHBAR ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması-Borçluya İcra Emri Çıkarılmasına Usulsüzlük Olmaması )
İCRA EMRİ ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması-Borçluya İcra Emri Çıkarılmasına Usulsüzlük Olmaması )"
150YHGK21.11.2001E. 2001/12-1033 K. 2001/1086"KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFALET ( Bankayla Kefil Şirket Arasındaki İpotek Akit Tablosunda Tüm Kefalet ve Kredi Borçları İçin Teminat Gösterilen Taşınmaz Hakkında Yapılan Takibin Geçerliliği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDA BANKAYLA ŞİRKET ARASINDAKİ TÜM KREDİ VE KEFALET BORÇLARI İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLEN TAŞINMAZ ( Başkasına Verilen Krediye Kefaletten Doğan Alacak İçin Bankaca Takip Edilebileceği )"
150Y12.HD3.7.2001E. 2001/10819 K. 2001/12073"İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Hesap Özetinin Noter Marifetiyle Borçluya Gönderilmesi - İpotek Akit Tablosunun İçeriği )
BORÇLUNUN HESAP ÖZETİNE İTİRAZI ( Hesap Özetinin Noter Marifetiyle Gönderilmesi - Süre )
SÜRE ( Borçlunun İtirazı - Hesap Özetinin Noter Marifetiyle Gönderilmesi )"
150Y12.HD28.6.2001E. 2001/11018 K. 2001/11703"İCRA EMRİ ( Hesap Özetinin Noter Marifeti ile Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneği İcra Müdürlüğüne İbraz Edildiği Takdirde Borçluya İcra Emri Tebliğ Edilebilmesi )
HESAP ÖZETİ ( Hesap Özetinin Noter Marifeti ile Borçluya Gönderildiğine Dair Noterden Tasdikli Bir Örneği İcra Müdürlüğüne İbraz Edildiği Takdirde Borçluya İcra Emri Tebliğ Edilebilmesi )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Borçluya İcra Emri Tebliği İçin Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmesine Gerek Olmaması )
KREDİYİ KULLANAN BORÇLUNUN NOTER MARİFETİ İLE HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ETMESİ ( Krediyi Kullandıran Tarafın Alacağını Diğer Belgelerle İspat Edebilmesi )"
150Y12.HD30.3.2001E. 2001/4552 K. 2001/5505"ÜST SINIR İPOTEĞİ ( İpotek Akit Tablosundaki Limitle Sınırlı Olması )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ LİMİT ( Üst Sınır İpoteğinin Bu Limitle Sınırlı Olması )"
150Y14.HD1.3.2001E. 2001/845 K. 2001/1333"İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle Malik Olunan Taşınmaza Ait Tapu Kaydında Turizm ve Tanıtma Derneği Lehine Kurulan İpotek )
TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ LEHİNE KURULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Derneğin Münfesih Olup Olmadığı Saptanarak Münfesih Durumunda Hazinenin Davaya Katılımının Sağlanmasının Gerekmesi )"
150YHGK27.9.2000E. 2000/12-1142 K. 2000/1185"İPOTEĞİN FEKKİ VE TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( İpotek Borçlusunun Akit Tablosunda Atıf Yapılan Sözleşmelerde Borçlardan Sorumluluğu )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Borçlunun Atıf Yapılan Kredi Sözleşmelerinden Müştereken ve Müteselsilen Borçlu Olduğunun Belirtilmesi )
KREDİ SÖZLEŞMELERİ ( İpoteğin Fekki Davasında Sözleşmelere İlişkin Borçların Ödenip Ödenmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
150Y12.HD24.1.2000E. 1999/17771 K. 2000/622"HESAP KAT İHTARINA İTİRAZ ÜZERİNE GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Tetkik Merciinde İnceleneceği )
KREDİ HESAP ÖZETLERİNE İTİRAZ ( İcra Tetkik Merciinde İncelenmesi )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Hesap Kat İhtarına İtiraz Üzerine Gönderilen )"
150Y12.HD21.1.2000E. 1999/17750 K. 2000/566"İCRA EMRİ ( Kredi Kullanan Borçluya Noterden Gönderilen İhtarnameyi İcra Müdürlüğüne İbraz Ederek )
İCRA EMRİ ( İİK m.150/ı'e göre )
İİK M.68'DEKİ BELGELER ( Kredi Kullanan Borçluya Noterden Gönderilen İhtarname )"
150YHGK30.6.1999E. 1999/12 – 552 K. 1999/556"TEBLİGAT KANUNU'NA MUHALEFET
USULSÜZ TEBLİGAT
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra emrinin şartları )
BANKA KREDİSİNE TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
TEBLİGAT ADRESİNDE BULUNMAMA
TEMİNAT İPOTEĞİ ( İcra emrinin şartları )
İLANEN TEBLİGAT ( Kararlaştırılan tebligat adresinde, bulunmama )"
150Y12.HD16.9.1998E. 1998/7937 K. 1998/8964"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İtirazın Kaldırılması-Alacaklı Yararına Tazminata Karar Verilmesi )
152 NOLU ÖDEME EMRİ ( İtirazın Kaldırılması-Alacaklı Yararına Tazminata Karar Verilmesi )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi-Alacaklı Yararına Tazminata Karar Verilmesi )
ALACAKLI YARARINA TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi-İtirazın Kaldırılması )"
150Y11.HD30.4.1998E. 1997/10612 K. 1998/2950"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Şirkete Olan Borçların Ödenmemesi Üzerine Şirket Lehine İpotek Veren Davalılar Adına Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İPOTEK TAKİBİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Asıl Borçlu ile Beraber Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçluları Bakımından Borcun Muaccel Olmaması )
BORCUN MUACCEL HALE GELMESİ ( Asıl Borçlu ile Beraber Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçluları Bakımından Borcun Muaccel Olmaması )
MUACCELİYET İHBARI ( Asıl Borçlu ile Beraber Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçluları Bakımından Borcun Muaccel Olmaması )
İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Muaccel Hale Gelmemiş Bir Borcun İcra Takibine Konu Edilememesi )"
150Y12.HD19.3.1998E. 1998/2594 K. 1998/3336"ŞİKAYET SÜRESİ ( Usulsüz Tebliğin Öğrenilmesinden İtibaren Yedi Gün )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Gün İçinde Yapılması Gerekir )"
150Y12.HD10.3.1998E. 1998/2189 K. 1998/2805"USULSÜZ TEBLİGAT ( Öğrenilmekle Geçerli Hale Gelmesi )
ÖĞRENME TARİHİ ( Usulsüz Tebligatta Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Doğru Kabul Edilir )"
150YHGK19.11.1997E. 1997/12-677 K. 1997/963"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN KİRA BEDELİ ( İcra Dosyasına Yatırılması )
TAHLİYE ( İpotekli Taşınmazın Kira Bedelinin İcra Dosyasına Yatırılması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İpotekli Taşınmazın Kira Bedelinin İcra Dosyasına Yatırılması )"
150Y12.HD8.7.1997E. 1997/7634 K. 1997/8154"TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİ ( Kanuni Rehin Hakkının Tesisine İlişkin İlamların İcrası )
KANUNİ REHİN HAKKININ TESİSİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Gemiler Hakkında )
YABANCI BANDRALI GEMİLER ( Kanuni Rehin Hakkının Tesisine İlişkin İlamların İcrası )
İCRA EMRİ ( Kanuni Rehin Hakkı Tesisine İlişkin İlamlar İçin )"
150Y12.HD8.7.1997E. 1997/7634 K. 1997/8154"TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİ ( Kanuni Rehin Hakkının Tesisine İlişkin İlamların İcrası )
KANUNİ REHİN HAKKININ TESİSİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Gemiler Hakkında )
YABANCI BANDRALI GEMİLER ( Kanuni Rehin Hakkının Tesisine İlişkin İlamların İcrası )
İCRA EMRİ ( Kanuni Rehin Hakkı Tesisine İlişkin İlamlar İçin )"
150Y12.HD26.6.1997E. 1997/7025 K. 1997/7564"KANUNİ REHİN VE HAPİS HAKKI ( Karara İtirazın Takibi Engellememesi )
HAPİS HAKKI VE KANUNİ REHİN ( Karara İtirazın Takibi Engellememesi )"
150Y12.HD18.3.1997E. 1997/3006 K. 1997/3283"KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Alacaklının Tahakkuk Eden Ferileri de İsteyebilmesi )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Borçluya İhtarname Gönderilmesinin Gerekmemesi )"
150Y12.HD3.2.1997E. 1997/294 K. 1997/939"GEMİ ÜZERİNDEKİ KANUNİ REHİN HAKKI ( Teminat Mektubuna Kaydırılması )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kanuni Rehin Hakkı Teminat Mektubuna Kaydırıldığında )"
150Y12.HD25.12.1996E. 1996/15851 K. 1996/16274"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Rehin Konusu Gayrimenkulün Kiraları )
GAYRİMENKUL REHNİ ( Rehin Konusu Gayrimenkulün Kirada Olması )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklının Merhunda Kiracı Olması )
KİRA PARALARININ DOSYAYA ÖDENMESİ ( Takip Alacaklısının Kiracı Olması )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte )"
150Y12.HD20.10.1996E. 1996/12412 K. 1996/12802"ÖDEME DEFİ ( Borcun Ödendiğine Dair Verilen Dilekçe )
BORCUN ÖDENDİĞİNE DAİR VERİLEN DİLEKÇE ( Ödeme Defi )
TAKİBİN DURMASI ( Ödeme Defi )"
150Y12.HD1.10.1996E. 1996/10582 K. 1996/11450"ŞİKAYET ( Borçlu Adına İcra Emri Çıkarılmasında Usulsüzlük Olmaması )
İPOTEK AKİT TABLOSUNUN KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İKRARINI İÇERMEMESİ ( Yasada Belirtilen Şartların Oluşması Durumunda Borçluya İcra Emri Gönderilebilmesi )
İCRA EMRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takipte Gönderilmesi )"
150Y12.HD27.11.1995E. 1995/16806 K. 1995/16702"HESAP ÖZETİ GÖNDERİLMEMESİ ( İcra Takibi Yapılamayacağı )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Borçluya Hesap Özeti Gönderilmemesi )"
150Y12.HD20.11.1995E. 1995/16341 K. 1995/16238"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kira Paralarını da Kapsaması )
İHALENİN FESHİ ( Kira Paralarının İcra Dosyasına Yatırılmasını Etkilememesi )
KİRA PARALARINA HACİZ KONMASI ( İhalenin Feshinden Etkilenmemesi )
HACİZ ( Gayrimenkulün Kira Paralarına )"
150Y12.HD20.11.1995E. 1995/15966 K. 1995/16267"KREDİYİ KULLANDIRAN TARAFIN BORÇLUYA HESAP ÖZETİNİ NOTER ARACILIĞIYLA GÖNDERMESİ ( İcra Emri-Kayıtsız Şartsız Para Borcunu İhtiva Etmeyen İpotek Akit Tablosu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Para Borcunu İhtiva Etmemesi-Borçluya İcra Emri Gönderilip Gönderilememesi )
İCRA EMRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi-Krediyi Kullandıran Tarafın Borçluya Hesap Özetini Noter Aracılığı ile Gönderdiğini Belgelemesi )
İPOTEK AKİT TABLOSUNUN KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCUNU İHTİVA ETMEMESİ ( Borçluya İcra Emri Gönderilip Gönderilememesi )"
150Y12.HD7.11.1995E. 1995/15346 K. 1995/15237"REHİN HAKKININ İLAMLA TESPİTİ ( İlamlı İcraya Başvurulacağı )
İLAMLI İCRA ( İlamla Tesbit Edilmiş Rehin Hakkına Dayalı Takipte )
KANUNİ REHİN HAKKI KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLAR ( Takibe Konu Olması )"
150Y12.HD18.10.1995E. 1995/13493 K. 1995/13956"TAŞINMAZIN İPOTEK YÜKÜ İLE ALINMASI ( Karz İpoteği )
BORÇLUNUN İPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEMESİ ( Karz İpoteği )"
150Y12.HD4.10.1995E. 1995/12581 K. 1995/12838"İTİRAZ ( Kesin Borç İpoteğine Dayanan Takibe )
SÜRESİNDEN SONRA İTİRAZ ( Takibin Kesinleşmesi )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( İtiraz Süresinin Geçirilmesi )
İTİRAZ SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Takibin Kesinleşmesi )
KESİN BORÇ İPOTEĞİNE DAYALI TAKİP ( İtirazın Süreye Tabi Olması )"
150Y12.HD10.7.1995E. 1995/9904 K. 1995/10366"151 ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( İpotek Akit Tablosu ve İpotek Belgesinin Eklenmesinin Zorunlu Olmaması )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( 151 Ödeme Emri Tebliğinde Bu Belgenin Eklenmesinin Zorunlu Olmaması )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Ana Para Takip Masrafı ve Gecikme Faizini de Temin Etmesi )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Kesin Borç İpoteğinin Üst Sınır İpoteği Olarak Kabulünün Doğru Olmaması )"
150Y12.HD25.11.1994E. 1994/14943 K. 1994/15046"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Hesap Kat İhtarı Gönderilerek )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Alacaklının İpotek Miktarını Aşan Alacağı Olduğunu İleri Sürmesi )
BORÇLUNUN SORUMLULUĞU ( Üst Sınır İpoteğinde )
ÜST SINIR İPOTEĞİNİ AŞAN ALACAK ( İİK M.68/b Doğrultusunda Belgeyle İspat Edilmelidir )"
150Y12.HD21.11.1994E. 1994/14532 K. 1994/14664"KREDİ HESAP ÖZETİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Ödeme Emri Tebliğine Engel Olmaması )
BORÇLUNUN KREDİ HESAP ÖZETİNE İTİRAZI ( Ödeme Emrinin Tebliğini Engellememesi )
ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Kredi Hesap Özetine İtiraz Eden Borçluya )"
150Y12.HD11.10.1994E. 1994/11759 K. 1994/12131"KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Borçluya İhtarname Tebliğinin Zorunlu Olmadığı )
BORÇLUYA İHTARNAME TEBLİĞİ ( Üst Sınır İpoteğinde Zorunludur )
İHTARNAME ( Kesin Borç İpoteğinde Zorunlu Olmadığı )
İHTARNAME GÖNDERİLMEDEN İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Kesin Borç İpoteğinde )"
150YHGK23.2.1994E. 1993/12-836 K. 1994/90"İPOTEKLİ ALACAĞIN TAKİBİ ( İcra emri - Ödeme emri )
KARZ İPOTEĞİ
TEMİNAT İPOTEĞİ
İCRA EMRİ ( İpotekli borç )
ÖDEME EMRİ ( İpotekli borç )"
150Y12.HD30.12.1993E. 1993/16402 K. 1993/20466"REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Edileceği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Rehinle Temin Edilmiş Alacağın )
REHİNLİ MALIN SATIŞI ( Alacağa Yetmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler )
GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Merhunun Satışının Alacak Miktarını Çıkarmaması )"
150Y12.HD23.11.1993E. 1993/13879 K. 1993/18367"İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İhtarname ve Hesap Özetinin Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması Dolayısıyla )
İHTARNAME VE HESAP ÖZETİNİN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İcra Emrinin İptali )
KREDİ HESABININ MUACCEL KILINMASINA İLİŞKİN HESAP ÖZETİ ( Tebliğ Edilmemesi )
HESAP ÖZETİ ( Kredi Hesabının Muaccel Kılınmasına İlişkin )"
150Y12.HD21.9.1992E. 1992/9730 K. 1992/10534"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Muhatapları )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDA TARAF OLMAYAN KİŞİ ( Takibe Maruz Bırakılamaması )
TARAF OLMAYAN KİŞİYE TAKİP ( İpotek Akit Tablosunda )"
150Y12.HD8.6.1992E. 1992/849 K. 1992/8006"ÜST SINIR İPOTEĞİNİ AŞAN MİKTAR İÇİN TAKİP
TAKİP ( üst Sınır İpoteğini Aşan Miktar )"
150Y12.HD8.6.1992E. 1992/848 K. 1992/8005"ÜST SINIR İPOTEĞİNİN KAPSAMI
ÜST SINIR İPOTEKLİ TAŞINMAZ ( Satın Alanın Sorumluluğu )"
150Y12.HD5.6.1992E. 1992/276 K. 1992/7874"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Borçlunun Hesap Özetine Süresinde İtiraz Etmesi )
HESAP ÖZETİNE SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMESİ ( Alacaklı Bankanın Alacağını İspat Etmesi Gereği )"
150Y11.HD5.6.1992E. 1991/6839 K. 1992/7445"İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Taşınmazı Devralanın İpotekten Sorumluluğu - Doğmuş Bir Borç İçin Yapılan İpotek Sözleşmesinin Ana Para İpoteği Niteliğinde Olması )
ANA PARA İPOTEĞİ NİTELİĞİ ( Doğmuş Borç İçin İpotek Gösterilen Taşınmaz - İpotekli Taşınmazı Satın Alanın Sorumluluğu )
ÜST SINIR İPOTEĞİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Doğmuş Borç İçin Tesis Edilen İpoteğin Ana Para İpoteği Niteliğinde Olması )"
150Y12.HD3.4.1992E. 1991/11591 K. 1992/4293"İTİRAZ ( Hesap Özetine )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Bilirkişi İncelemesi )"
150Y12.HD14.2.1991E. 1990/8564 K. 1991/1707"TEMİNAT MEKTUBUNUN ÖDENMEMİŞ KISMI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Teminat Mektubunun Ödenmemiş Kısmı )
HESAP ÖZETİNDE DEPO TALEBİ ( Teminat Mektubunun Ödenmemiş Kısmı )"
150Y12.HD5.12.1990E. 1990/11765 K. 1990/12592"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hesap Özetine Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmiş Olması Halinde )
İİK. 150.MADDEDE ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN NİTELİĞİ ( İtirazın Notere Tevdii Süresi )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Sekiz Gün İçinde Noter Marifetiyle Yapılması )"
150Y12.HD16.11.1990E. 1990/4469 K. 1990/11643"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN ÖDEME EMRİ
ÖDEME EMRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesine İlişkin )"
150Y12.HD16.11.1990E. 1990/12498 K. 1990/11673"BANKA HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Süre )
SÜRE ( Banka Hesap Özetine İtiraz )"
150YHGK10.10.1990E. 1990/12-330 K. 1990/469"ŞİKAYET DAVASI ( Üçüncü Kişilere Ait Rehinli Malların İflas Masasına Girmemesi )
REHİNLİ MALLAR ( Müflisin Haczi Kabil Bütün Mallarının Üzerinde Rehin Bulunanlar da Dahil İflas Masasına Girmesi )
MÜFLİSİN HACZİ KABİL MALLARI ( Üzerinde Rehin Bulunanlar da Dahil İflas Masasına Girmesi )
İFLAS MASASINA GİREN MALLAR ( Müflisin Haczi Kabil Bütün Mallarının Üzerinde Rehin Bulunanlar da Dahil İflas Masasına Girmesi )
ASIL BORÇLUNUN İFLASI ( Rehin Veren Üçüncü Şahısların Alacakları Takip Yetkisinin Olması )"
150Y12.HD5.6.1990E. 1989/13358 K. 1990/6913"TEMİNAT İPOTEĞİNDE FAİZ ( Bankanın İhtarnamesine Cevap Vermemek )
İTİRAZ HAKKI ( Bankanın İhtarnamesine Cevap Vermemek )
TEMİNAT İPOTEĞİNİN KAPSAMI"
150Y12.HD11.5.1990E. 1989/12990 K. 1990/5477"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Limit Dışında Takip )
TEMİNAT İPOTEĞİ VEREN BORÇLULAR HAKKINDA TAKİP ( İcra Emri Çıkarılması )
İCRA EMRİ ( Teminat İpoteği Veren Borçluları Takip )"
150Y12.HD15.2.1990E. 1990/1427 K. 1990/1279"GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİ
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Limiti Kadar Ödeme Yapılması )"
150YHGK24.5.1989E. 1989/11-294 K. 1989/378"ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Sınırı Aşan Borçlanmaların Teminat Dışında Olması )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Doğacak Borç İçin Üst Sınır İpoteği Tesisi )"
150YHGK17.5.1989E. 1989/12-281 K. 1989/375"KADININ KOCASI LEHİNE İPOTEK VERMESİ ( Sulh Hakiminin Onayının Gerekmesi )
KADININ KOCASININ ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKET LEHİNE BORÇ ALTINA GİRMESİ ( Sulh Hakiminin izninin Aranmaması )
SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Kadının Koca Yararına Borçlanması )"
150YHGK17.5.1989E. 1989/12-281 K. 1989/375"KADININ KOCASI LEHİNE İPOTEK VERMESİ ( Sulh Hakiminin Onayının Gerekmesi )
KADININ KOCASININ ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKET LEHİNE BORÇ ALTINA GİRMESİ ( Sulh Hakiminin izninin Aranmaması )
SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Kadının Koca Yararına Borçlanması )"
150Y12.HD23.3.1989E. 1988/8729 K. 1989/4069"TEMİNAT İPOTEĞİ ( Cari Hesabın Kesilmesi ve Muacceliyetine İtiraz )
SÜRE ( Cari Hesabın Kesilmesi ve Muacceliyetine İtiraz )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Cari Hesaba İlişkin )
NOTER ARACILIĞI İLE İTİRAZ ( Cari Hesabın Kesilmesi ve Muacceliyeti )"
150Y12.HD8.2.1988E. 1987/3464 K. 1988/1067"KREDİ SÖZLEŞMESİ İİK 68. Maddesindeki Belgelerden Değildir )
KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAKİP
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kredi Sözleşmesine Dayalı Takipte )"
150Y12.HD11.12.1987E. 1987/554 K. 1987/12907"BORCUN ÖDENMESİ ( Limit Dahilinde Bulunan İpoteğin Kaldırılması )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Limit Dahilinde Borcun Ödenmesi )"
150Y12.HD6.7.1987E. 1987/11242 K. 1987/8334"TAŞINMAZIN ALICIYA BOŞ TESLİMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Taşınmazın Alıcıya Boş Teslimi )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARININ TEMYİZ EDİLEBİLİRLİĞİ ( Tahliye Emrini Şikayet )
TAHLİYE EMRİNİ ŞİKAYET ( Merci Kararının Temyiz Edilebilirliği )"
150Y12.HD2.4.1987E. 1987/2499 K. 1987/4673"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMEK ( Üst Sınır İpoteğini Aşan Miktar )
ÜST SINIR İPOTEĞİNDE SORUMLULUK MİKTARI ( Aşan Kısma İtiraz Etmemek )
İPOTEK ( Üst Sınırı Aşarak Takip )"
150Y12.HD2.4.1987E. 1986/7815 K. 1987/4642"GÖREV ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte İtiraz )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Görev )"
150Y12.HD2.4.1987E. 1986/7815 K. 1987/4642"GÖREV ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte İtiraz )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Görev )"
150Y12.HD21.5.1986E. 1985/12185 K. 1986/6102"İCRA DAİRESİNİN YETKİ ÇEVRESİ ( İmza İnkarında Borçlunun Dinlenmesi )
İMZA İNKARINDA BORÇLUNUN DİNLENMESİ ( İcra Dairesinin Yetki Çevresi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE TANIK VE BİLİRKİŞİ DİNLENİLMESİ"
150Y12.HD15.5.1986E. 1985/11308 K. 1986/5808"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İİK m. 68' deki Belgelerden Değildir )
KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ
BİLİRKİŞİ TETKİKATI ( Genel Haciz Yolu İle Takip )"
150Y12.HD14.5.1986E. 1985/11843 K. 1986/5718"ALIŞVERİŞ VE AVANS TEMİNATI İPOTEK ( Paraya Çevrilmesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alışveriş ve Avansın Teminatı )
GÖREV ( Avans Teminatı İpoteğin Paraya Çevrilmesi )"
150Y12.HD1.5.1986E. 1985/11324 K. 1986/5202"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Bonoya Bağlı Alacak )
BONOYA BAĞLI ALACAK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( İİK m. 68'de Sayılan Belgelerden Olmaması )"
150Y12.HD18.2.1986E. 1985/7782 K. 1986/1820"İTİRAZIN KISMEN KALDIRILMASI ( Avukatlık Ücretiİ )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( İtirazın Kısmen Kaldırılmasında )
ÜST SINIR İPOTEĞİ VEREN KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Faiz v.b. Gibi Giderler )"
150Y11.HD24.12.1985E. 1985/7343 K. 1985/7258"BORÇ VE TEMİNAT SENEDİNİN BİRLİKTE İCRAYA KONULMASI
VEKALET ÜCRETİ ( Borcun Kısmen Kabulünde )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Borcun Kısmen Kabulünde )
TAKİBE iTİRAZ ( Borç ve Teminat Senedinin Birlikte İcraya Konulması )"
150YHGK5.10.1979E. 1977/12-959 K. 1979/1278"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpoteğin Bir Cari Hesap Veya İşleyecek Kredi ve Saire Gibi Bir Mukavelenin Teminatı Olarak Verilmesi )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takibe Yapılan İtiraz )
SÖZLEŞME TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEK ( Tetkik Merciinin Sözleşme ve Bununla İlgili Sair Belge ve Makbuzları İncelemek Yetkisine Haiz Olması )"
150Y12.HD4.6.1979E. 1979/4711 K. 1979/5149"İPOTEKLE TEMİNATA ALINMIŞ ALACAĞA İLİŞKİN BELGELER
CEZAEVİ HARCI ( Aidiyeti )
GİDER VERGİSİ MATRAHININ TEŞEKKÜLÜ"
150Y12.HD5.10.1978E. 1978/8096 K. 1978/7834"İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Altı Aylık Süreden Sonra )
MENFİ TESBİT DAVASI ( İtirazın Kaldırılması İsteminde Süreye Etkisi )"
150Y12.HD11.9.1973E. 1973/7797 K. 1973/7820"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Süresinde Talep Edilmemesi )
İLAMSIZ TAKİP HAKKININ DÜŞMESİ ( Süresinde İtirazın Kaldırılmasının İstenmemesi )"
150Y12.HD11.9.1973E. 1973/7797 K. 1973/7820"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Süresinde Talep Edilmemesi )
İLAMSIZ TAKİP HAKKININ DÜŞMESİ ( Süresinde İtirazın Kaldırılmasının İstenmemesi )"
150Y12.HD12.11.1971E. 1971/10604 K. 1971/11415"İPOTEK BELGESİ ( Alacağın Paraya Çevrilmesinde İncelenme Zorunluluğu )
İPOTEKLİ ALACAĞIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler )"
150Y12.HD16.2.1971E. 1970/1953 K. 1971/1758"İPOTEKLE TEMİNATA ALINMIŞ ALACAĞIN TAKİBİ ( İncelenme Şekli )
ÖDEME EMRİNİN KANUNA AYKIRI YAPILMASI ( Usulsüz Bildirim )
GECİKMİŞ İTİRAZ ( Ödeme Emrinin Kanuna Aykırı Yapılması )"
150Y12.HD20.1.1970E. 1969/1289 K. 1970/438"BORÇLUNUN İTİRAZI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Borçlunun İtirazı )"
150Y12.HD8.1.1968E. 1967/102 K. 1968/46"İCRA EMRİ - ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ŞARTLARI
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İcra Emri Gönderilmesi )
ŞİKAYET ( İcra Emri - Ödeme Emri )"

Madde 151

YARGITAY

151Y12.HD26.5.2015E. 2015/690 K. 2015/14466"HACİZLİ TAŞINMAZIN SATIŞINDAN İPOTEK ALACAKLISINA ÖDEME YAPILMASINA YÖNELİK İŞLEMİN ŞİKAYET YOLU İLE İPTALİ TALEBİ ( İcra Müdürlüğü Tarafından Satış Bedelinden Elde Edilen Paranın Tümünün Sıra Cetveli Yapılması için İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Gereği - Şikayetin Reddinin Hatalı Olduğu )
SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( İcra Müdürlüğünce Satış Bedelinden Elde Edilen Paranın Tümünün Sıra Cetveli Yapılması için İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Gerektiği - Sıra Cetveli Yapılmadan Evvel İpotek Alacaklısına Ödeme Yapılmasının Doğru Olmadığı/Hacizli Malın Satışı/Sıra Cetveli )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ OLANAĞININ TANINMIŞ OLMASI ( Sıra Cetveli Düzenlenirken İpotekli Alacaklılar ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Sıra Cetvelinde Gösterilmesi Gerektiği - İtirazların Çözümünün Ancak Sıra Cetveli Yapılarak Aşılabileceğinin Gözetilmesi Gereği/Sıra Cetveline İtiraz/İpotek Alacaklısı )"
151Y12.HD30.11.2011E. 2011/6393 K. 2011/25411"SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILARIN ALACAĞINI TAMAMEN ÖDEMEYE YETMEMESİ ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetvelinde İpotekli Alacaklılarla Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )
SIRA CETVELİ ( İcra Takibinde Yapılan Satış Soncu Elde Edilen Satış Bedelinin Alacaklaların Alacağının Tamamına Yetmemesi Halinde İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - Düzenelen Sıra Cetvelinde İpotek Alacaklıları ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )"
151YHGK3.6.2009E. 2009/12-187 K. 2009/223"SIRA CETVELİ DÜZENLENMEMESİNE İLİŞKİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( "Konusuz Kalan Şikayet Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Vermesi Gerekirken Şikayetin Reddedildiği Bir Başka Dosyadaki Karara Dayanarak Direnme Kararı Verilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırılığı )
KONUSUZ KALAN ŞİKAYET ( “Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Vermesi Gerekirken Şikayetin Reddedildiği Bir Başka Dosyadaki Karara Dayanarak Direnme Kararı Verilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırılığı )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveli Düzenlenmemesine İlişkin İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - "Konusuz Kalan Şikayet Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Verilmesi Gerektiği )"
151Y19.HD27.11.2008E. 2008/1763 K. 2008/11590"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İflasın Açılmasından Önce Açılan Takibe İflasın Açılmasından Sonra Devam Edilebileceği - İflastan Sonra da Masaya Karşı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği )
İFLASIN AÇILMASI ( Daha Önce Başlatılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe İflasın Açılmasından Sonra Devam Edilebileceği - Takibe Konu Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla İpotek Bulunması Halinde Satış Bedelinin Paylaştırılacağı )
İFLASTAN SONRA MASAYA KARŞI TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği - İflasın Açılmasından Önce Başlatılmış Olan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Devam Edilebileceği )"
151Y12.HD27.3.2007E. 2007/2670 K. 2007/5834"BORÇLULARIN FAİZ İSTENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN İTİRAZLARI ( Hukuki Tavsif Hakime Ait Olacağından Limitin Aşıldığı Hususunu da İçereceğinin Kabulü Gereği )
LİMİTİN AŞILMASI ( Borçluların Faiz İstenemeyeceğine İlişkin İtirazlarının Hukuki Tavsif Hakime Ait Olacağından Limitin Aşıldığı Hususunu da İçereceğinin Kabulü Gereği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Faize İlişkin Açık Bir Hüküm Bulunmadığından Borçluların İhtarla Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten İtibaren Limit Dahilinde Kalınarak Faiz İsteyebileceği )
FAİZ / TEMERRÜT ( Faize İlişkin Açık Bir Hüküm Bulunmadığından Borçluların İhtarla Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten İtibaren Limit Dahilinde Kalınarak Faiz İsteyebileceği )"
151Y12.HD22.6.2006E. 2006/10407 K. 2006/13512"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın Gerçekleşen Borçlardan Sorumluluğunun Akit Tablosunda Belirtilen İpotek Limitiyle Sınırlı Olacağı - Kesinleşen Takip Nedeniyle Krediyi Kullandıran Tarafın İİK'nun 68/b Maddesi Uyarınca Alacağını Diğer Belgelerle İspat Edebileceği )
HESAP ÖZETİ ( Borçlulara Hesap Özeti Tebliği ile Takip Başlatıldığından Borçluluara İcra Emri Tebliğinin Yasya Uygun Olduğu - Mahkemece Alacaklı Bankadan İİK'nun 68/b Maddesi Kapsamındaki Begeler İstenerek İncelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
151Y12.HD8.7.2005E. 2005/11241 K. 2005/15076"ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Teminat İpoteği Bir Cari Hesap Veya Kredi İlişkisine Dayanmıyorsa Dava Açılıp Alacak Miktarı Belirlenmeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Bir Cari Hesap Veya Kredi İlişkisine Dayanmıyorsa Dava Açılıp Alacak Miktarı Belirlenmeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Teminat İpoteği Bir Cari Hesap Veya Kredi İlişkisine Dayanmıyorsa Dava Açılıp Alacak Miktarı Belirlenmeden Takip Yapılamayacağı )
CARİ HESAP VEYA KREDİ İLİŞKİSİ ( Teminat İpoteği Bir Cari Hesap Veya Kredi İlişkisine Dayanmıyorsa Dava Açılıp Alacak Miktarı Belirlenmeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı )"
151Y19.HD28.5.2002E. 2002/152 K. 2002/4094"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Alacaklıları Dışında Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilmemiş Olması )
İPOTEKLİ ALACAKLILAR ( Sıra Cetvelinde Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilip Verilmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNDE TAŞINMAZA HACİZ KOYANLARA YER VERİLMEMİŞ OLMASI ( İpotekli Alacaklılar-Sıra Cetveline İtiraz )
İPOTEKLİ ALACAKLILARA FAZLA PAY AYRILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz )"
151Y12.HD15.6.1990E. 1990/600 K. 1990/7513"SATIŞ VAADİ ( Sıra Cetvelinde 1. Sıraya Alınması )
VERGİ BORÇLARININ RÜÇHANLI ALACAK SAYILMAMASI"

Madde 152

YARGITAY

152Y19.HD2.12.2015E. 2015/7552 K. 2015/16000"MENFİ TESPİT DAVASI (Kötüniyet Tazminatına Hükmedilebilmesi İçin Takibin Haksız Olması ve Alacaklının Kötü Niyetli Olması Gereği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Soncu Düzenlenen Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak İcra Takibi Başlatılmasında Alacaklının Haksız ve Kötü Niyetli Olduğundan Söz Edilemeyeceği)
KÖTÜNİYET TAZMİNATI (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Soncu Düzenlenen Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak İcra Takibi Başlatılmasında Alacaklının Haksız ve Kötü Niyetli Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Kötü Niyet Tazminatının Reddi Yerine Kabulünün Hatalı Olduğu)"
152Y12.HD10.3.2015E. 2015/2979 K. 2015/5357"ASIL BORÇLUNUN BORCUNA KARŞI İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Adına Kesin Rehin Açığı Belgesi Düzenlenemeyeceği - Kesin Rehin Açığı Belgesinin Asıl İpotek Borçlusu Adına Düzenleneceği/Şikayetin Kabulü Gerektiği - Rehin Açığı Belgesinin İptali )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN KESİN YETKİ ( Rehin Açığı Belgesinin İptali - İ.İ.K.'nun 4. Md. Gereğince Takip Hangi İcra Dairesinde Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz ve Şikayetler Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
REHİN AÇIĞI BELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu Taşınmazını Asıl Borçlunun Borcuna Karşılık İpotek Eden Malik Olarak Üçüncü Kişi Konumunda Olduğu - Kesin Rehin Açığı Belgesinin Asıl İpotek Borçlusu Adına Düzenlenmesi Gerektiği/Üçüncü Kişinin Bu Borçtan Sorumluluğu Taşınmazının İhale Bedeli İle Sınırlı Olduğu/Şikayetin Kabul Edileceği )"
152Y12.HD27.11.2014E. 2014/28807 K. 2014/28544"REHİN AÇIĞI BELGESİNE DAYALI TAKİP ( Rehin Açığı Belgesi Düzenlenecek Haller - Rehin Açığı Belgesine Dayalı Haciz Yolu ile Takibin Belgenin Düzenlenmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Yapılması Halinde Ödeme Emri Düzenlenmesine Gerek Olmadığı )
BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİNİN GEREKMEMESİ ( Rehin Açığı Belgesine Dayalı Haciz Yolu ile Takibin Belgenin Düzenlenmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Yapılması Halinde Ödeme Emri Düzenlenmesine Gerek Olmadığı - İcra Müdürlüğünce Re'sen Ödeme Emri Gönderilmiş Olsa bile Bu Durumun Borçluya Ödeme Emrine İtiraz Hakkı Vermeyeceği )"
152Y8.HD12.10.2012E. 2012/7851 K. 2012/9057"ŞİKAYET ( Limitin Aşıldığı ve Aleyhine Rehin Açığı Belgesi Düzenlendiği - İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu/Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMA AYKIRILIK ( Şikayet - Sebeplerle İlgili Hususlar Yasaya Göre İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu/Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Sebeplerle İlgili Hususlar Yasaya Göre İlama Aykırılık İstemi Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - Mahkemece Şikayetlerin Duruşma Açılarak İncelenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
152Y19.HD9.4.2009E. 2009/1051 K. 2009/2921"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılması Müteselsil Kefil Hakkında Haciz Yoluyla Takip Yapılmasını Engellemediği - Kefilin Rehin Açığı Belgesinde Yazılı Miktar Yönünden Borçlu Olduğunun Kabulü Gereği )
MÜTESELSİL KEFİL ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Başlanan Takip Karşısında Müteselsil Kefilin Rehin Açığı Belgesinde Yazılı Miktar Kadar Borçlu Olduğu )
REHİN AÇIĞI BELGESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Müteselsil Kefil )"
152Y12.HD26.1.2009E. 2009/556 K. 2009/1424"REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Verildiği Takip Dosyasında Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapılmış İse Alacaklı Bu Belgeye Dayanak Olarak İlamlı İcra Takibi Yapılabileceği ve Borçluya İcra Emri Gönderilebileceği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( Rehin Açığı Belgesinin Verildiği Takip Dosyasında Yapılmış İse Alacaklı Bu Belgeye Dayanak Yapılabileceği ve Borçluya İcra Emri Gönderilebileceği )
İLAMLI TAKİP ( Rehin Açığı Belgesinin Verildiği Takip Dosyasında Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Yapılmış İse Alacaklı Bu Belgeye Dayanak Olarak İlamlı İcra Takibi Yapılabileceği ve Borçluya İcra Emri Gönderilebileceği )
KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ ( İle Borçlusu Aleyhinde İlamlı Takip Yapması ve İcra Emri Düzenlenmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı Nazara Alınarak Borçlunun Şikayetinin Reddi Yerine İcra Emrinin İptaline Dair Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
152Y12.HD29.3.2004E. 2004/1810 K. 2004/7454"REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Bu Belgenin Borç İkrarını İçeren Senet Mahiyetinde Olduğunun Kabul Edilmesi )
GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak Borçlu Hakkında Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Başlatılabilmesinin Mümkün Olması )
ÖDEME EMRİ ( Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak Borçlu Hakkında Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Başlatılabilmesinin Mümkün Olması ve Borçlu Hakkında Ödeme Emri Düzenlemebilmesi )"
152Y19.HD3.7.1997E. 1997/4082 K. 1997/6974"HACZE İŞTİRAK ( Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanan )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kesin Rehin Açığı Belgesinin İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Niteliği ve İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
REHİN AÇIĞI BELGESİ ( İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
RESMİ DAİRELERİN YETKİLERİ DAHİLİNDE VE USULÜNE GÖRE VERDİKLERİ BELGE ( Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanan Hacze İştirak Talebi )
BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ ( Hacze İştirakte Rehin Açığı Belgesinden Farkı )"
152Y12.HD31.3.1994E. 1994/3653 K. 1994/4346"İPOTEK VERENİN SORUMLULUĞU ( Satış Bedeliyle Sınırlı Olması )
KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ ( İpotekli Malın Satışının Borca Yetmemesi )"
152Y12.HD18.3.1992E. 1991/9637 K. 1992/3279"KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAKİP
REHİN AÇIĞI BELGESİ ( Verilmişse Kefiller Hakkında Adi Takip Yapılabilmesi )
KEFİLLERİN TAKİBİ ( Borçlunun Takibi Sonunda Rehin Açığı Belgesi Verilmişse )"
152Y12.HD11.11.1969E. 1969/10246 K. 1969/10629"ÖDEME EMRİ YERİNE İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Rehin Açığı Belgesi İle Takip )
REHİN AÇIĞI BELGESİ İLE TAKİP ( İlamsız Takip )"
152YHGK3.5.1967E. 1966/1729 K. 1967/236"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Süresinde Dava Açılmamasıyla Hükümsüz Hale Gelmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhtiyati Haciz İçin )"

BAM

152İZMİRBAM-12HD3.10.2017E. 2017/1504 K. 2017/2168"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ KALDIRILMASI ( Harçsız Yenileme Talebine İlişkin - Satışın Kesinleştiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde Alacaklı Tarafından Haciz Talebinde Bulunulduğu Daha Sonra Dosyanın Yenilendiği ve İşlemlere Devam Edildiği Alacaklının Aynı Dosya Üzerinden Takibe Devam Edebileceği Dolayısıyla İcra Müdürlüğü Kararının Yerinde Olmadığı Anlaşıldığından Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )
HARÇSIZ YENİLEME TALEBİNİN REDDİ ( İcra Müdürlüğü Kararının Kaldırırlması - Satışın Kesinleştiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde Alacaklı Tarafından Haciz Talebinde Bulunulduğu Daha Sonra Dosyanın Yenilendiği ve İşlemlere Devam Edildiği Alacaklının Aynı Dosya Üzerinden Takibe Devam Edebileceği Dolayısıyla İcra Müdürlüğü Kararının Yerinde Olmadığı Anlaşıldığından Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"

Madde 153

YARGITAY

153Y12.HD13.3.2017E. 2016/31208 K. 2017/3753"İPOTEKLİ ALACAK ( Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi - İpotek Alacaklısının Mirasçıları Muhtıraya İtiraz Etmediği Bir Mirasçının Depo Edilen Bedelin Ödenmesini Talep Ettiği/Mahkemece Duruşma Açılıp İpotek Alacaklıları ve Borçlu Duruşmaya Davet Edilerek İ.İ.K.'nun 153. Md. Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Denetleneceği )
ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNA ETMESİ ( Mahkemece Duruşma Açılıp İpotek Alacaklıları ve Borçlu Duruşmaya Davet Edilerek İ.İ.K.'nun 153. Md. Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
İPOTEK KAYDININ TERKİNİ ( İpotek Alacaklısının Mirasçıları Muhtıraya İtiraz Etmediği Bir Mirasçının Depo Edilen Bedelin Ödenmesini Talep Ettiği - Mahkemece Duruşma Açılıp İpotek Alacaklıları ve Borçlu Duruşmaya Davet Edilerek İ.İ.K.'nun 153. Md. Koşullarının Değerlendirileceği/Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi )"
153Y12.HD1.3.2017E. 2016/12227 K. 2017/3025"İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( İpotek Alacağına Vade Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Oranlarına Göre Faiz Hesaplanıp İpoteğin Temin Ettiği Toplam Alacak Miktarı Belirleneceği - Borçlu Tarafından Yatırılan Miktarın Bu Belirlenen Meblağı Karşılayıp Karşılamadığı Tespit Edilerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Bu İpoteğin Anapara Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altını Aldığı/İpotek Akit Tablosunda Yer Alan İki Yıllık Sürenin Faiz Ödenmeden Geçecek Zamanı İfade Ettiği/Bu Dönemin Geçmesinden Sonra Talep Tarihine Alacağa Yasal Faiz Hesaplanması Gerektiği - İpoteğin Kaldırılması )
BORÇLUYA MUHTIRA ÇIKARILMASI ( İ.İ.K'nun 153. Md. Uyarınca İpoteğin Kaldırılabilmesi İçin Borçlunun İpotek Akit Tablosundaki Vade Tarihinden Talep Tarihine Kadar Ana Para ve Eklentilerini Ödemesinin Zorunlu Olduğu - İcra Müdürlüğünce Çıkartılacak Muhtırada Bu Hususların Gözetilip Gözetilmediği İcra Hakimince Denetleneceği )"
153Y12.HD20.9.2016E. 2016/4061 K. 2016/19150"İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ (İcra Müdürlüğünce Bu Hususta Bir Karar Verilmesi İçin Dosyanın İİK. Md. 153 Gereğince İcra Mahkemesine Gönderildiği/Mahkemece İpotek Bedelinin Depo Edildiği Belirtilerek İstemin Kabulüne Karar Verildiği - İpotek Alacaklısı Tarafından Süresinde Bedele Yapılan İtiraz Nedeniyle İpotek Bedeli İhtilaflı Hale Gelip İpotek Bedeline İlişkin Uyarlama Davası da Devam Ettiğinden İİK. Md. 153'teki Koşulların Oluşmadığı)
İPOTEK BEDELİNİN İHTİLAFLI OLMASI (İpotek Borçlusunun İpoteğin Fekki Talebi/İcra Müdürlüğünce Bu Hususta Bir Karar Verilmesi İçin Dosyanın İİK. Md. 153 Gereğince İcra Mahkemesine Gönderildiği - Mahkemece İpotek Bedelinin Depo Edildiği Belirtilerek İstemin Kabulüne Karar Verildiği/İpotek Alacaklısı Tarafından Süresinde Bedele Yapılan İtiraz Nedeniyle İpotek Bedeli İhtilaflı Hale Gelip İpotek Bedeline İlişkin Uyarlama Davası da Devam Ettiğinden İİK. Md. 153'teki Koşulların Oluşmadığı)"
153Y12.HD26.4.2016E. 2016/7853 K. 2016/12368"İPOTEK KAYDININ TERKİNİ İSTEMİ (İcra Müdürlüğünce İpotek Lehtarının Mirasçılarına İİK'nun 153. Md.sine Göre Muhtıra Tebliğ Edildiği ve Mirasçıların Bir Kısmının Muhtıraya Karşı Süresi İçinde İİK'nun 153. Md. Çerçevesinde Makbul Bir Sebep Beyan Ederek Parayı Almaktan ve İpoteği Çözmekten Kaçındıkları - İhtilafın Çözümlenmesinin Genel Mahkemede Yargılamayı Gerektirdiği)
İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ (Mirasçıların Bir Kısmının Muhtıraya Karşı Süresi İçinde İİK'nun 153. Md. Çerçevesinde Makbul Bir Sebep Beyan Ederek Parayı Almaktan ve İpoteği Çözmekten Kaçındıkları/İhtilafın Çözümlenmesinin Genel Mahkemede Yargılamayı Gerektirdiği - İpoteğin Fekkine Karar Verilemeyeceği)
MİRASÇILARIN BİR KISMININ PARAYI ALMAKTAN VE İPOTEĞİ ÇÖZMEKTEN KAÇINDIKLARI (İhtilafın Çözümlenmesinin Genel Mahkemede Yargılamayı Gerektirdiği - İpoteğin Fekkine Karar Verilemeyeceği)"
153Y12.HD17.6.2015E. 2015/8165 K. 2015/16924"ALACAKLININ İCRA DOSYASINDAKİ İPOTEK BEDELİNİ İHTİRAZİ KAYIT ALTINDA ALMAKTAN İMTİNA ETMESİ ( Borçlu Tarafından İcra Dosyasına Yatırılan İpotek Bedelinin Alacaklı Tarafından Para Biriminin Günün Şartlarına Uyarlanarak Bloke Edilmesi Gerektiği İleri Sürülerek Çekilmemesi - İpotek Bedeli Yargılamayı Gerektirdiğinden Mahkemece İstemin Reddedileceği )
İPOTEK BEDELİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİ ( İpotek Alacaklısının İpotek Senedinin Yapıldığı Tarihteki Para Biriminin Alım Gücünün Günün Şartlarına Uyarlanarak Bloke Edilmesi Gerektiğini İleri Sürerek Parayı Almaktan İmtina Ettiği - 2004 S.K.'nun 153. Maddesindeki Koşulların Gerçekleşmediği/İstemin Reddedilmesi Gerektiği )
İPOTEK BEDELİNİN GÜNÜN ŞARTLARINA UYARLANARAK BLOKE EDİLMESİ GEREKTİĞİ İDDİASI ( İpotek Alacaklısının Dosyadaki İpotek Bedelini Almaktan İhtirazi Kayıt Altında İmtina Ettiği - İpotek Bedeli Yargılamayı Gerektirmekte Olup 2004 S.K.'nun 153. Maddesindeki Koşullar Gerçekleşmediğinden Mahkemece İstemin Bu Sebeple Reddedileceği )"
153Y12.HD13.1.2015E. 2014/33012 K. 2015/495"İPOTEĞİN FEKKİ ( İpotek Alacaklısının İcra Veznesine İpotek Bedeli Olarak Yatırılan Parayı Almakta Makul Bir Sebebe Dayalı Olarak İmtina Ettiği Anlaşılmakla Mahkemece İpoteğin Fekki Talebinin Reddi Gerektiği )
MAKUL SEBEP ( Alacaklı Mirasçısı Vekilinin İpotek Alacak Miktarının Günün Koşullarına Uyarlanmak Sureti İle Tespitini ve Bu Miktarın Dosyaya Yatırılması Halinde İpoteğin Fekkine Karar Verilmesini İstediği - Alacaklının İcra Veznesine İpotek Bedeli Olarak Yatırılan Parayı Almakta Makul Bir Sebebe Dayalı Olarak İmtina Ettiği )
İPOTEK BEDELİNİN ALINMAKTAN İMTİNA EDİLMESİ ( İpotek Alacak Miktarının Günün Koşullarına Uyarlanmak Sureti İle Tespitini İstediğinden Alacaklının İcra Veznesine İpotek Bedeli Olarak Yatırılan Parayı Almakta Makul Bir Sebebe Dayalı Olarak İmtina Ettiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
İPOTEK ALACAK MİKTARININ GÜNÜN KOŞULLARINA UYARLANMASI ( Sureti İle İpotek Alacak Miktarının Tespiti İstenildiği - İpotek Alacaklısının İcra Veznesine İpotek Bedeli Olarak Yatırılan Parayı Almakta Makul Bir Sebebe Dayalı Olarak İmtina Ettiği Anlaşılmakla Mahkemece İpoteğin Fekki Talebinin Reddi Gerektiği )"
153Y12.HD16.10.2014E. 2014/20363 K. 2014/24091"İPOTEĞİN TERKİNİ ( İcra Mahkemesinin Yetkisinde Olduğu/Borçlunun İpotek Bedelini Depo Etmesi Ve İcra Mahkemesinden Talep Etmesinin Yeterli Olduğu - İnceleme Yapılması İçin İpotek Alacaklılarının Talebine Gerek Olmadığı/Duruşma Açılarak Alacaklılardan Diyeceği Sorulup İpotek Bedelinin Tespiti Yönünde Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınacağı )
İPOTEK BORÇLUSUNUN TERKİN TALEBİ ( İpoteğin Terkini/Borçlunun İpotek Bedelini Depo Etmesi Durumunda İcra Mahkemesinden Talep Edebileceği - İnceleme Yapılması İçin İpotek Alacaklılarının Talebine Gerek Olmadığı/Duruşma Açılarak Alacaklılardan Diyeceği Sorulup İpotek Bedelinin Tespiti Yönünde Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınacağı )
İPOTEK ALACAKLARININ TALEBİNE GEREK OLMAMASI ( İpoteğin Terkini Talebi/Borçlunun İpotek Bedelini Depo Etmesi Durumunda İcra Mahkemesinden Talebinin Yeterli Olduğu/Duruşma Açılarak Alacaklılardan Diyeceği Sorulup İpotek Bedelinin Tespiti Yönünde Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınacağı )"
153Y12.HD8.4.2014E. 2014/7041 K. 2014/10323"İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI ( İpotek Akit Tablosundaki Borcun Aslı Yatırılmasına Rağmen Vadesinden Sonraki Faizin Yatırılmaması Halinde İpoteğin Fekkinin İcra Mahkemesinden İstenemeyeceği - İpoteğin Faizi Yatırılmadığından Fekkin Genel Mahkemede İstenmesi Gereği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ BORCUN ASLI YATIRILMASINA RAĞMEN VADESİNDEN SONRAKİ FAİZİN YATIRILMAMASI ( İpoteğin Fekki İçin Genel Mahkemeye Gidilmesi Gereği - İpoteğin Fekkinin İcra Mahkemesinden İstenemeyeceği )"
153Y8.HD25.3.2014E. 2013/17015 K. 2014/5221"İPOTEK İLE TEMİN EDİLMİŞ VADESİ GELMİŞ ALACAK ( Borçlu Alacaklının İpoteği Çözmekten İmtina Ettiğini Beyan Ederse İcra Dairesi 15 Gün İçinde Daireye Gelerek İpoteği Çözmesini Alacaklıya Tebliğ Edeceği - Alacaklı Gelmediği veya Kanunen Makbul Bir Sebep Beyan Etmeksizin İpoteği Çözmekten İmtina Eylediği Takdirde Borçlu Borcunu İcra Dairesine Tamamıyla Yatırırsa İcra Mahkemesi İpotek Kaydının Terkinine Karar Vereceği )
DEPO EDİLEN İPOTEK BORCU ( İpotek İle Temin Edilip Vadesi Gelmiş Alacak - Alacaklı Depo Edilen İpotek Borcunun Bugünkü Karşılığının Bilirkişi Aracılığıyla Hesaplanması Gerektiği Yönünde Kanunen Makbul Bir Sebep Beyan Ederek İtiraz Etmiş Olduğundan İcra Mahkemesi'nde İpoteğin Fekkinin İstenemeyeceği )
İPOTEĞİN FEKKİ ( Vadesi Gelmiş Alacak - Alacaklı Depo Edilen İpotek Borcunun Bugünkü Karşılığının Bilirkişi Aracılığıyla Hesaplanması Gerektiği Yönünde Kanunen Makbul Bir Sebep Beyan Ederek İtiraz Etmiş Olduğu/İhtilafın Çözümlenmesinin Yargılamayı Gerektirdiği Gözardı Edilerek İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Vadesi Gelmiş Alacak - Alacaklı Depo Edilen İpotek Borcunun Bugünkü Karşılığının Bilirkişi Aracılığıyla Hesaplanması Gerektiği Yönünde Kanunen Makbul Bir Sebep Beyan Ederek İtiraz Etmiş Ettiği/Mahkemece İstemin Anılan Gerekçeyle Reddi Gerektiği )"
153Y8.HD28.1.2013E. 2012/14258 K. 2013/884"İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ ( İpotek İmar Uygulaması Sonucu Oluşturulmuş İse Bu Durumda Tarafların Özgür İradesiyle Düzenlenmiş Bir İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı - İİK'nun 148 ve Sonraki Md.lerde Öngörülen Bir Hukuki İlişkinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞTURULAN İPOTEK ( Tarafların Özgür İradesiyle Düzenlenmiş Bir İpotek Akit Tablosunun Bulunmadığı - İİK'nun 148 ve Sonraki Md.lerde Öngörülen Bir Hukuki İlişkinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İpoteğin Fekki İstemi - İpotek İmar Uygulaması Sonucu Oluşturulmuş İse Bu Durumda Tarafların Özgür İradesiyle Düzenlenmiş Bir İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı/İİK'nun 153/2.Md.nin Uyulanamayacağı )"
153Y8.HD14.12.2012E. 2012/12029 K. 2012/12419"İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ BORCU ALMAKTAN İMTİNA ETMESİ ( Taşınmazın Sorumluluğunun İpotek Limiti İle Sınırlı Olduğu/Borçlu Tarafından İpotek Limiti Olan Bedel İcra Dairesine Yatırıldığı - İpoteğin Çözülmesine İlişkin Karar Verileceği/Şerhin Kaldırılması İçin Tapuya Müzekkere Yazılmasına Karar Verilemeyeceği )
TAŞINMAZIN İPOTEK LİMİTİ İLE SORUMLU OLMASI ( Alacaklının İpotek Bedelini Almaktan İmtina Ettiği/Taşınmazın Sorumluluğunun İpotek Limiti İle Sınırlı Olduğu - Borçlu Tarafından İpotek Limiti Olan Bedel İcra Dairesine Yatırıldığı/İpoteğin Çözülmesine İlişkin Karar Verileceği )
BORÇLUNUN İPOTEK LİMİTİNİ İCRA DAİRESİNE YATIRMASI ( Alacaklının İpotek Bedelini Almaktan İmtina Ettiği/Taşınmazın Sorumluluğunun İpotek Limiti İle Sınırlı Olduğu - İpoteğin Çözülmesine İlişkin Karar Verileceği )
TAŞINMAZDA YER ALAN İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İÇİN TAPUYA YAZI YAZILMASI ( Alacaklının İpotek Bedelini Almaktan İmtina Ettiği/Borçlu Tarafından İpotek Limiti Olan Bedelin İcra Dairesine Yatırıldığı - İpoteğin Çözülmesine İlişkin Karar Verileceği/Şerhin Kaldırılması İçin Tapuya Müzekkere Yazılmasına Karar Verilemeyeceği )"
153Y8.HD13.12.2012E. 2012/11984 K. 2012/12285"İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İpoteğin Alınan Borca Karşılık Faizsiz Tesis Edildiği/İpoteğin Kesin Borç İpteği Olduğu - Alacaklının İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği )
KARZ İPOTEĞİ ( Tapu Sicilinin Rehinler Hanesinde Yazılı Olan Alacak Miktarını Takip Giderlerini ve Geçen Günlerin Faizlerini Teminat Altına Aldığı - İpoteğin Tesis Edildiği Tarihten İcra Müdürlüğüne Başvuru Tarihine Kadar ki Süre İçin Yasal Faizin Hesaplattırılıp Dosyaya Depo Ettirilmesi Gereği )
FAİZSİZ TESİS EDİLEN İPOTEK ( İpoteğin Fekki Davasında Karz İpoteğinin Tapu Sicilinin Rehinler Hanesinde Yazılı Olan Alacak Miktarını Takip Giderlerini ve Geçen Günlerin Faizlerini Teminat Altına Aldığı - İpoteğin Tesis Edildiği Tarihten İcra Müdürlüğüne Başvuru Tarihine Kadar ki Süre İçin Yasal Faizin Hesaplattırılıp Dosyaya Depo Ettirileceği )
YASAL FAİZ ( Karz İpoteğinde Alacaklının İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği - İpoteğin Tesis Edildiği Tarihten İcra Müdürlüğüne Başvuru Tarihine Kadar ki Süre İçin Yasal Faizin Hesaplattırılıp Dosyaya Depo Ettirileceği )"
153Y8.HD7.12.2012E. 2012/11429 K. 2012/11941"İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Alacaklının İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masrafları ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği - Borçlunun Ana Para ile Fer'ilerini Depo Etmesi Halinde İcra Dairesine Başvurabileceği )
ANAPARA İLE FER'İLERİNİN DEPO ETTİRİLMESİ ( Borçlunun İpoteğin Çözülmesi İçin Yapmış Olduğu Başvuruda Mehkemece İpoteğin Fekki için Ödenmesi Gerekli Tüm Borçların Belirlenerek İcra Müdürlüğüne Bu Doğrultuda Talimat Verilmesi Gerektiği )"
153Y23.HD9.7.2012E. 2012/2115 K. 2012/4724"İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İpotekte Belirtilen Borç Miktarının Ödenip Ödenmediği Hususunun Önem Taşıdığı - Davacının Davalıya Borcunun Bulunup Bulunmadığı İpoteğin Kaldırılma Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Konusunda Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )
İPOTEĞİN KALDIRILMA KOŞULLARI ( Uzman Bilirkişi Seçilerek Tarafların İddia ve Savunmalarıyla Sunduğu Deliller Üzerinde İnceleme Yapılarak Davacının Davalıya Borcunun Bulunup Bulunmadığı Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Konusunda Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )"
153Y12.HD26.6.2012E. 2012/4520 K. 2012/22354"İPOTEĞİN ÇÖZÜLMESİ TALEBİ ( Kesin Borç İpoteği - Davada İpoteğin Niteliği Gereği Anapara Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Altığının Mahkemece Gözetileceği - Borçlunun Gecikme Faizini Ödememesi Nedeniyle Talebinin Reddi Gerektiği/İpotek )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Davada İpoteğin Niteliği Gereği Anapara Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Altığının Mahkemece Gözetileceği - Borçlunun Gecikme Faizini Ödememesi Nedeniyle Talebinin Reddedileceği/Boçlunun İpoteğin Çözdürülmesi Talebi )
ANAPARA YANINDA GECİKME FAİZİNİN DE İPOTEK GÜVENCESİ ALTIN OLMASI ( Kesin Borç İpoteği - Davada İpoteğin Niteliği Gereği Anapara Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Altığının Mahkemece Gözetileceği - Borçlunun Talebinin Reddi Gereği )"
153Y19.HD12.6.2012E. 2012/5825 K. 201279924"İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Nispi Harca Tabi Olduğu/İpotek Bedeli Üzerinden Hesaplanan Peşin Harcın Dava Açılırken Yatırıldığı - Davanın Reddine Karar Verildiğinden Vekille Temsil Edilen Davalı Banka Yararına Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
NİSPİ HARCA TABİ DAVA ( İpoteğin Kaldırılması İstemi - Davanın Kabulü yada Reddi Halinde Vekille Temsil Olunan Taraf İçin Nispi Tarifeye Göre Vekalet Ücretinin Takdir Edilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )"
153Y8.HD10.5.2012E. 2012/2872 K. 2012/4025"İPOTEĞİN FEKKİ (Usulüne Uygun Muhtıra Çıkarılmadığından Borçlunun İlk Başvurusunun Reddedildiği - Ancak Borçlu Tarafından Sonradan Farklı Bir İcra Dosyasında Yeni Bir Başvuru Yapıldığı/Yeni Başvuru Yapılmasının Mümkün Olduğu )
İPOTEĞİN KALDIRILMASINDA DOĞAL YOL (Takip Yapılarak Borç ve Fer'ilerinin Tamamen Ödenmesi Durumunda Takibin Doğal Sonucu Olarak İpoteğin Kaldırılacağı - Takibin Yapılmaması Durumunda İse Borçlunun İpoteğin Fekkini Talep Edebileceği )
İPOTEK ALACAKLISININ İCRA TAKİBİ YAPMAMASI VE İPOTEĞİ KALDIRMAMASI (Borçlunun İpoteğin Fekkini Talep Edilebilmesinin Mümkün Olduğu - Borçlunun İkinci Talebinin Usulüne Uygun Olması Nedeniyle Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
USULÜNE UYGUN ALACAKLILARA MUHTIRA ÇIKARILMASI (Borçlunun Birinci İsteminin Reddinden Sonra İkinci Defa Farklı Bir İcra Dosyasında Bedeli Depo Edilerek Alacaklılara Usulüne Uygun Muhtıra Çıkarıldığı - İpoteğin Fekkininin Talep Edilebileceği )
ALACAKLILARA MUHTIRA EKSİKLİĞİ NEDENİYLE BORÇLUNUN BİRİNCİ İSTEMİNİN REDDİ (Daha Sonradan Borçlunun Usulüne Uygun Yeni Bir İstemi Bulunduğu - Bu İstemin Usulüne Uygun Olduğundan Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği/Esasa Girilmesi Gereği )"
153Y8.HD24.4.2012E. 2012/2884 K. 2012/3187"İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN İPOTEK VE EKLERİ (Tarafların Özgür İradeleri ile Düzenlenmiş İpotek Akit Taplusu Bulunmadığı - İhtilafın Çözümünün Yargılamayı Gerektirdiği/Taraflar Arasında Hukuki İlişki Bulunmadığı/Şikayetin Reddi )
İPOTEĞİN TERKİNİ DAVASI (İpotek Alacaklısının Borç Ödenmek İstendiği Halde Almaktan Kaçınması Nedeniyle İpotek Borcu Depo Ettirilerek Borçlu Tarafınfan Yapılan Talep - Taraflar Arasındaki İpotek İlişkisinin İmar Uygulanmasından Doğduğu )
TARAFLAR ARASINDA HUKUKİ İLİŞKİ (2981 S.K. Gereği İmar Uygulaması Sonucu Taraflar Arasında Oluşan Durumun Çözümünün Yargılamayı Gerektirdiğinden Borçlu Şikayetinin Reddi Gereği - İpoteğin Terkini Davası/İpotek Borcunun Depo Ettirilmesi )"
153Y12.HD29.12.2011E. 2011/12533 K. 2011/31553"İPOTEK ALACAKLISINA YAPILAN TEBLİGAT ( Alacaklının Kat Mülkiyeti Tesisi Edimlerini Yerine Getirmediği İçin İpoteğin Kaldırılmadığını Belirterek İtiraz Ettiği Yargılama Sırasında da Aynı Şekilde Beyanda Bulunduğu - Alacağın Yargılamayı Gerektirdiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İpotek Tesis Edilmesi - Alacaklının Kat Mülkiyeti Tesisi Edimlerini Yerine Getirmediği İçin İpoteğin Kaldırılmadığını Belirterek İtiraz Ettiği Yargılama Sırasında da Aynı Şekilde Beyanda Bulunduğu/Alacağın Yargılamayı Gerektirdiği )
İPOTEK ALACAĞININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ HUSUSU ( Yargılamayı Gerektirmekte Olup İİK'nun 153.Md. Kapsamında İcra Mahkemesinin Görevine Giren Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı )"
153Y12.HD29.11.2011E. 2011/7720 K. 2011/25953"İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN İPOTEK (Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı - İİK. Md. 153/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı)
İPOTEK AKİT TABLOSU (İmar Uygulaması Sonucu Oluşan - Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı/İİK. Md. 153/2'nin Uygulanamayacağı)
İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI (Hükümlerinin Uygulanamaması - İpoteğin İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğu/Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı)"
153Y12.HD25.10.2011E. 2011/4348 K. 2011/20419"İPOTEĞİN FEKKİ ( İpotek Borçlusu İpoteğin Çözülmesi İçin İcra Dairesine Doğrudan Başvurabileceği - İpoteğin Üst Sınır İpoteği Olması Halinde Boçlunun Sadece Akit Tablosunda Belirtilen Miktarla Sorumlu Olduğu )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Borcun Ulaşacağı Miktar Belirsiz Olduğundan Taşınmazın Ne Miktar İçin Teminat Oluşturacağı İpotek Akit Tablosundaki Limitle Sınırlandırılabileceği - Üst Sınır İpoteğinde Boçlunun Sadece Akit Tablosundaki Miktarla Sorumlu Olduğu )"
153Y2.HD13.7.2011E. 2010/21854 K. 2011/12204"İPOTEK ALACAKLISININ GAİP DURUMDA BULUNMASI NEDENİYLE KAYYIM TAYİNİ DAVASI ( Eldeki Davasa İpotek Nedeniyle Hazinenin Hak ve Menfaatinin Bulunmadığı - 3561 S.K. Uygulanamacağı/İstanbul Defterdarlıının Kayyım Olarak Atanmasının Hatalı Olduğu )
İSTANBUL DEFTERDARLIĞININ KAYYIM OLARAK ATANMASI ( Eldeki Davasa İpotek Nedeniyle Hazinenin Hak ve Menfaatinin Bulunmadığı - 3561 S.K. Uygulanamacağı/İstanbul Defterdarlıının Kayyım Olarak Atanmasının Hatalı Olduğu/İstemin Mahkemece Reddi Gereği )
İPOTEĞİN TERKİNİ İÇİN İCRA DAİRESİNE BAŞVURU HAKKI ( İpotek Alacaklısının Gaip Durumda Bulunması Nedeniyle Davacının İcra Dairesine 2004 S.K. 153.M. İfade Edilen Başvuru Hakkının Bulunduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Kayyım Tayini Davası )"
153Y12.HD8.7.2011E. 2010/34094 K. 2011/14921"İCRA MAHKEMESİNCE İPOTEĞİN FEKKİ ( Borçlunun İcra Dairesi Yerine Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurarak İpoteğin Fekki Talebi/ İpotek Alacağının Ödenip Ödenmediğinin Genel Yargılama Konusu Oluşturduğu - Bu Durumda Uyuşmazlığın İcra Mahkemesi'nin Görevine Girmediği )
İPOTEĞİN FEKKİ ( Borçlunun İcra Dairesi Yerine Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurarak İpoteğin Fekki Talebi - 2004 S.K. Md.153 Kapsamında İcra Mahkemesi'nin Fekke Karar Veremeyeceği )
ALACAĞIN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ ( Borçlu Tarafında İcra Mahkemesinden İpoteğin Fekki Talebi - Genel Yargılama Konusu Oluşturacağı )"
153Y14.HD24.5.2011E. 2011/5428 K. 2011/6768"İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ ( İpoteğin Terkin Sebebi Ne Olursa Olsun Yasalarda İpoteğin On Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Kaldırılacağına İlişkin Özel Bir Hüküm Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İpoteğin Fekki İstemi - İpoteğin Terkin Sebebi Ne Olursa Olsun Yasalarda İpoteğin On Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Kaldırılacağına İlişkin Özel Bir Hüküm Olmadığı )"
153Y12.HD11.1.2010E. 2009/18998 K. 2010/77"İPOTEĞİN FEKKİ ( İpoteğin Kayıtsız Şartsız Borç ( Karz ) İpoteği Olduğu - Alacaklı İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği )
İPOTEĞİN KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ ( KARZ ) İPOTEĞİ OLMASI ( Alacaklı İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği )
KARZ İPOTEĞİ ( İpoteğin Fekki - İpoteğin Kayıtsız Şartsız Borç ( Karz ) İpoteği Olduğu/Alacaklı İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği )"
153Y12.HD27.4.2009E. 2009/1087 K. 2009/8991"KARZ İPOTEĞİ ( Kesin Borç İpoteğinin İlam Niteliğinde Olduğu - Takibin Dayanağı Kesin Borç İpoteği Olduğundan Takibe İlişkin İtiraz ve Şikayetler Hakkında İlamlı Takibe İlişkin Kuralların Uygulanması Gereği )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( İlam Niteğinde Olduğu İlama İtiraz ve Şikayetler Hakkında İlamlı Takibe İlişkin Kuralların Uygulanacağı - Faiz Oranının Fahiş Olduğuna İlişkin Şikayetin İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Olduğundan Şikaletin Süreye Tabi Olmadığı )
ŞİKAYET ( Kesin Borç İpoteği/Karz İpoteğinin Şikayet Dahil İlamlı Takibe İlişkin Hükümlere Tabi Olduğu )
İLAMLI TAKİP ( Karz İpoteğine Uygulanan Faizin Fahiş Olduğuna İlişkin Şikayetin İlamlı Takip Hükümlerine Tabi Olduğu ve Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )"
153Y12.HD2.3.2009E. 2009/2922 K. 2009/4208"İPOTEK ( İmar Kanunu Uyarınca İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğu - Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı/İİK. Md. 153/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN İPOTEK ( İİK. Md. 153/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı - Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenmiş İpotek Akit Tablosu Bulunmadığı )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Tarafların Özgür İradeleriyle Düzenlenip Bulunmadığı - İmar Kanunu Uyarınca İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğu/İİK. Md. 153/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı )"
153Y12.HD1.12.2008E. 2008/17832 K. 2008/21351"KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Ana Para Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Aldığı - Alacaklı İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği )
GECİKME FAİZİ ( Kesin Borç İpoteği Ana Para Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Aldığı - Alacaklı İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Alacaklı İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği - Bu Durumda Talep Tarihine Kadar Ana Para ve Eklentilerinin Ödenmesi Halinde İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verilebileceği )
İPOTEĞİN FEKKİ ( Kesin Borç İpoteği Ana Para Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Aldığı - Alacaklı İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebileceği )"
153Y12.HD15.7.2008E. 2008/12689 K. 2008/15241"İPOTEK AKİT TABLOSUNDA VADENİN BELİRLENMEMESİ ( İpotek Alacaklısı Tarafından İpoteğin Fekkinin İhbar Edilip Edilmediği Araştırılarak Şayet İpoteğin Fekki Bildirilmişse İhbar Tarihine Kadar Faizsiz İhbar Tarihinden Sonra İse Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN FEKKİ ( İpotek Alacaklısı Tarafından İhbar Edilip Edilmediği Araştırılarak Şayet İpoteğin Fekki Bildirilmişse İhbar Tarihine Kadar Faizsiz İhbar Tarihinden Sonra İse Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN FEKKİNİN İHBAR EDİLMEMESİ ( Alacaklı Tarafça - Faiz İşletilmeksizin Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
FAİZ ( İpotek Alacaklısı Tarafından İpoteğin Fekkinin İhbar Edilip Edilmediği Araştırılarak Şayet İpoteğin Fekki Bildirilmişse İhbar Tarihine Kadar Faizsiz İhbar Tarihinden Sonra İse Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
153Y14.HD27.3.2008E. 2008/2731 K. 2008/4178"İPOTEĞİN FEKKİ ( İcra Dairesinin 15 Gün İçerisinde Daireye Gelerek Parayı Alması ve İpoteği Çözmesini Alacaklıya Usulünce Tebliğ Etmesi Gerektiği )
GÖREV ( İpoteğin Fekki - İcra ve İflas Kanunu Md. 153 Uyarınca Yapılmış Bir İşlem Olmaksızın Doğrudan Getirilen Uyuşmazlıkta Davanın Çözümünde Görevli Yer Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yasanın Öngördüğü Prosedürün İşletilmesi Durumunda Dahi İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verecek Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Değil İcra Mahkemesi Olduğu )"
153Y12.HD21.11.2006E. 2006/18963 K. 2006/21722"İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Kesin Borç İpoteği Ana Para Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Aldığı )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Ana Para Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Aldığı )
İPOTEĞİN FEKKİ ( Ödenmesi Gerekli Tüm Borcun Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belirlenip İcra Müdürlüğüne Bu Doğrultuda İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Yolunda Karar Verilmesi Gereği )"
153Y14.HD11.5.2006E. 2006/3363 K. 2006/5588"İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Resmi Senetteki Faizsiz ve Bir Ay Süreli Vadeli Sözleri Lehine İpotek Konulan Kişinin Bir Aylık Süre İçin Faiz Talebinde Bulunamayacağı ve Yine Bu Süre İçinde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapmasının Yasaklandığı Anlamına Geldiği )
RESMİ SENETTEKİ FAİZSİZ VE BİR AY SÜRELİ VADELİ SÖZLER ( Lehine İpotek Konulan Kişinin Bir Aylık Süre İçin Faiz Talebinde Bulunamayacağı ve Yine Bu Süre İçinde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapmasının Yasaklandığı Anlamına Geldiği - İpoteğin Kaldırılması İstemi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpoteğin Kaldırılması İstemi - Resmi Senetteki Faizsiz ve Bir Ay Süreli Vadeli Sözleri Lehine İpotek Konulan Kişinin Bir Aylık Süre İçin Faiz Talebinde Bulunamayacağı ve Yine Bu Süre İçinde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapmasının Yasaklandığı Anlamına Geldiği )"
153Y12.HD8.11.2005E. 2005/17544 K. 2005/21423"KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Ana Para Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Aldığı )
AKİT TABLOSUNDA MİKTARIN BELLİ OLMASI ( Borcun Vadesinin Gelmesi Halinde İcra Dairesine Başvurularak İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenebildiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Akit Tablosunda Miktarı Belirlenmiş Olan Borcun Vadesinin Gelmesi Halinde İcra Dairesine Başvurularak İstenebildiği )
GECİKME FAİZİ ( Kesin Borç İpoteğinin Ana Para Yanında Güvence Altına Aldığı )"
153Y12.HD10.10.2005E. 2005/15879 K. 2005/19438"KESİN BORÇ / KARZ İPOTEĞİ ( Alacaklının İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını Ve Geçen Günlerin Faizlerini De İsteyebileceği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDA YER ALAN SÜRE ( Bir Yıllık Süre Faiz Ödenmeden Geçecek Zamanı İfade Etmekte Olup Bu Dönemden Sonra Talep Tarihine Kadar Ana Para Ve Eklentilerinin Ödenmesi Halinde İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verilebileceği )
ANA PARA VE FAİZ ( Akit Tablosunda Yer Alan Bir Yıllık Süre Faiz Ödenmeden Geçecek Zamanı İfade Etmekte Olup Bu Dönemden Sonra Talep Tarihine Kadar Ana Para Ve Eklentilerinin Ödenmesi Halinde İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verilebileceği )
KARZ İPOTEĞİ ( Alacaklının İpoteğin Fekki İçin Ana Paranın Dışında Takip Masraflarını Ve Geçen Günlerin Faizlerini De İsteyebileceği )"
153Y12.HD14.9.2004E. 2004/14570 K. 2004/19237"KREDİ SÖZLEŞMESİNİN KEFİLİ ( Konumundaki Şikayetçi Borçlunun Faize İtirazının İptaline Karar Verilmesi Müteselsil Kefil Konumundan Kaynaklandığından Sorumluluğu Sona Eren Taşınmaz Yönünden Faiz Alacağı İçin Takibin Sürdürülmesi Doğru Olmadığı )
BORÇLUNUN FAİZE İTİRAZININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Müteselsil Kefil Konumundan Kaynaklandığından Sorumluluğu Sona Eren Taşınmaz Yönünden Faiz Alacağı İçin Takibin Sürdürülmesi Doğru Olmadığı )
MÜTESELSİL KEFİL ( Kredi Sözleşmesinin Kefili Konumunda Şikayetçi Borçlu - Borçlunun Faize İtirazının İptaline Karar Verilmesi Müteselsil Kefil Konumundan Kaynaklandığından Sorumluluğu Sona Eren Taşınmaz Yönünden Faiz Alacağı İçin Takibin Sürdürülmesi Doğru Olmadığı )"
153Y12.HD7.10.1997E. 1997/9842 K. 1997/10209"TAŞINMAZIN TESCİLİ ŞARTINA BAĞLI İPOTEK ( İcra Memurunun İpoteği Kaldırması - Bu Şartın Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Yargılama Sonucu Belli Olacak Bir Husus Olduğu )
İPOTEK ( Kesin Borç İpoteği Olmayan Taşınmazın Tescili Şartına Bağlı - İcra Memurunun İpoteği Kaldıramayacağı )
BORÇ İPOTEĞİ OLMAYAN ŞARTA BAĞLI İPOTEK ( Taşınmazın Tescili Şartına Bağlı - İcra Memurunun İpoteği Kaldıramayacağı )
ŞİKAYET ( Kesin Borç İpoteği Olmayan Taşınmazın Tescili Şartına Bağlı İpotek - İcra Memurunun İpoteği Kaldırması )"
153YHGK11.6.1997E. 1997/12-286 K. 1997/530"İPOTEĞİN TERKİNİ
KÖTÜNİYET ( İpoteğin terkini )
ALACAKLININ BORCU ALMAKTAN İMTİNAI ( İpoteğin terkini )"
153Y12.HD7.2.1996E. 1996/891 K. 1996/1698"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İPOTEĞİN KALDIRILMASININ İSTENMESİ ( İpotek Veren 3. Kişinin Yaptığı Harici Ödemeye Dayanarak )
MÜTESELSİL KEFİL ( İpoteğin Kaldırılması )
HARİCİ ÖDEME ( İpoteğin Kaldırılması )
İPTEĞİN FEKKİ ( Harici Ödeme-İcra Müdürlüğünden İpoteğin Kaldırılmasının İstenmesi )"
153Y12.HD21.9.1995E. 1995/11637 K. 1995/11884"İPOTEK KAYDININ TERKİNİ ( Merciden Talep Edilebileceği Durumlar )
TERKİN TALEBİ ( İpotek Kaydının )
MERCİDEN İPOTEK KAYDININ TERKİNİNİN TALEP EDİLMESİ"
153YHGK21.11.1990E. 1990/12-404 K. 1990/581"İTİRAZIN İPTALİ ( İpotek Bedelinin İcra Dairesine Depo Edilip Merciden İpoteğin Terkininin Talep Edilmesi )
İPOTEK BEDELİ ( Bedelin İcra Dairesine Depo Edilip Merciden İpoteğin Terkininin Talep Edilmesi )
İPOTEK ALACAKLISININ İTİRAZI ( Borcun Tamamen Ödenmediğine İlişkin İtirazının İpotek Akit Tablosunda da Atıfta da Bulunulan Taahhütname İçeriğinden Kaynaklanması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İpoteğin Terkininin Talep Edildiği İçin İşin Çözüm Yerinin Mahdut Yetkili İcra Tetkik Mercii Değil Genel Mahkemeler Olması )"
153Y12.HD30.12.1971E. 1971/13045 K. 1971/13538"İCRA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Takibe Sebep Olan Borçlu )
TAKİP YAPILMASINA NEDEN OLAN BORÇLU İCRA GİDERLERİNDEN SORUMLUDUR"

BAM

153İSTANBULBAM-23HD3.4.2017E. 2017/338 K. 2017/546"İPOTEĞİN FEKKİ ( Mahkemece Duruşma Açılarak Taşınmazların Tapu Kayıt Örnekleri İle Okunaklı İpotek Akit Tablosu Getirtilere Bedele İtiraz Edilmesi Halinde İpoteğin Fekki İçin Ödenmesi Gerekli Tüm Borcun Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Belirlenip İcra Müdürlüğüne Bu Doğrultuda İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Yolunda Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( İpoteğin Fekki - Duruşma Açılarak Taşınmazların Tapu Kayıt Örnekleri İle Okunaklı İpotek Akit Tablosu Getirtilere Bedele İtiraz Edilmesi Halinde İpoteğin Fekki İçin Ödenmesi Gerekli Tüm Borcun Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Belirlenip İcra Müdürlüğüne Bu Doğrultuda İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Yolunda Karar Verileceği )"

Madde 154

YARGITAY

154Y23.HD1.11.2016E. 2015/7322 K. 2016/4833"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLAS DAVASI ( Taraflar Arasındaki Hukuk ve Yetkili Yargı Yeri Seçimini Ortadan Kaldıracak ve Özellikle Alacağın Başka Bir Yer Hukukuna Tâbi Kılınması Sonucunu Doğuracak Şekilde Doğrudan İflas Takibi Yapması ve Bunu Dayanak Göstererek İflas Davası Açmasının Doğru Olmadığı )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Davacının Alacaklı Davalının İse Borçlu Olup Olmadığının Tespitinin Aksine Bir Hüküm Yoksa İflasa Bakan Yer Mahkemesince Belirleneceği - Taraflar Arasındaki Sözleşmede Bu Belirleme Yetkisinin Avusturya Hukukuna ve Viyana Handelsgericht Mahkemelerine Bırakıldığının Gözetilmesi Gerektiği )
YETKİLİ YARGI YERİ SEÇİMİ ( Taraflar Arasında Akdedilen Sözleşmede Avusturya Hukukunun Uygulanacağı ve Uyuşmazlıkların Viyana Mahkemelerinde Çözümleneceğinin Hükme Bağlandığı - Davacının Viyana Mahkemelerinden Aldığı Bir Karar Olmaksızın Doğrudan Sözleşmeye Dayalı Olarak İflas Yolu İle Takibe Girişmesinin Hatalı Olduğu )"
154Y20.HD2.3.2016E. 2016/69 K. 2016/2619"DAVA DIŞI İŞÇİYE ÖDENEN İŞÇİLİK ALACAKLARININ RÜCUAN TAHSİLİ (Davacı Tarafça İş Mahkemesi'nin Kararına Dayalı Olarak Davalı Şirketin İflasında Sonra İcra Dosyasına Ödeme Yaptığı - BK. 147. Maddesine Dayalı Olarak Kullandığı Rücu Hakkına Dayalı Alacağı İflastan Sonra Ödenerek Doğduğundan Alacak Kayıt Kabul İstemine Konu Olabilecek Müflis Borçlarından Olmayıp İflastan Sonra Doğan Masa Borcu Niteliğinde Olduğu/Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği)
İFLASTAN SONRA DOĞAN MASA BORCU (Davacı Tarafça İş Mahkemesi'nin Kararına Dayalı Olarak Davalı Şirketin İflasında Sonra İcra Dosyasına Ödeme Yaptığı - BK. 147. Maddesine Dayalı Olarak Kullandığı Rücu Hakkına Dayalı Alacağı İflastan Sonra Ödenerek Doğduğundan Alacak Kayıt Kabul İstemine Konu Olabilecek Müflis Borçlarından Olmayıp İflastan Sonra Doğan Masa Borcu Niteliğinde Olduğu/Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
GÖREVLİ MAHKEME (Dava Dışı İşçiye Ödenen İşçilik Alacaklarının Rücuan Tahsili/Davacı Tarafça İş Mahkemesi'nin Kararına Dayalı Olarak Davalı Şirketin İflasında Sonra İcra Dosyasına Ödeme Yaptığı - BK. 147. Maddesine Dayalı Olarak Kullandığı Rücu Hakkına Dayalı Alacağı İflastan Sonra Ödenerek Doğduğundan Alacak Kayıt Kabul İstemine Konu Olabilecek Müflis Borçlarından Olmayıp İflastan Sonra Doğan Masa Borcu Niteliğinde Olduğu/Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği)"
154Y23.HD11.1.2016E. 2015/8597 K. 2016/13"MUVAZAA NEDENİNE DAYALI SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
GÖREV (Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetvelinin İptali İstemi - HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme HMK'nın 2/1. Md. Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)"
154Y15.HD20.1.2015E. 2014/7327 K. 2015/245"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesinin Önlenmesi ve Sözleşmenin Haklı Sebeple Feshedildiğinin Tespiti Talebi - Davaya Bakma Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Eser Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshedildiğinin Tespiti Talebi - Belediye Uyuşmazlık Konusu İhaleyi Ticari İşletmeleriyle İlgili Olarak Değil Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Gerçekleştirdiği/Eldeki Davaya Bakma Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ÖNLENMESİ VE SÖZLEŞMENİN HAKLI SEBEPLE FESHEDİLDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Belediye Uyuşmazlık Konusu İhaleyi Ticari İşletmeleriyle İlgili Olarak Değil Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Gerçekleştirdiği - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
154Y15.HD23.6.2014E. 2014/3693 K. 2014/4334"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapı Kooperatiflerinin Ticaret Şirketi Olmayıp Sosyal Niteliği Ağır Basan Ortaklık Olduğu - Uyuşmazlık Ticari Dava Kapsamında ve Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Sayılamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Yapı Kooperatiflerinin Ticaret Şirketi Olmayıp Sosyal Niteliği Ağır Basan Ortaklık Olduğu/Uyuşmazlığın Ticari Dava Kapsamında Sayılamayacağı )
TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Ticari Davaların 6102 S.K.'da Sayılanlar Haricinde Ticari İş Esasına Göre Değil Ticari İşletme Esasına Göre Belirleneceği/1163 S.K.'dan Kaynaklanan Davalarda Tarafların Sıfatlarına Bakılmaksızın Ticari Dava Kabul Edildiği - Yapı Kooperatiflerinin Ticaret Şirketi Olmayıp Sosyal Niteliği Ağır Basan Ortaklık Olduğu/Uyuşmazlığın Ticari Dava Sayılamayacağı )
KOOPERATİFLER KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARI ( Tarafların Sıfatlarına Bakılmaksızın Ticari Dava Kabul Edildiği/Yapı Kooperatiflerinin Ticaret Şirketi Olmayıp Sosyal Niteliği Ağır Basan Ortaklık Olduğu - Uyuşmazlığın Ticari Dava Sayılamayacağı/Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği )"
154Y23.HD18.9.2013E. 2013/4963 K. 2013/5508"İFLAS TAKİBİNE KONU İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Mahkemenin Depo Kararı İle İflas Süresini 7 Gün Ertelemiş Olacağı - Borç Depo Edilmezse İflasa Karar Verileceği )
BORCUN ÖDENMESİ İÇİN MEHİL VERİLMESİ ( Depo Kararından Sonraki İlk Oturumda Alacaklı Borçluya Borcu Ödemesi İçin Mehil Verirse Bu Mehile Göre Mahkemenin Başka Bir Oturum Günü Belirleyeceği - Borçluya veya Vekiline Tefhim veya Tebliğ Edileceği )
DEPO KARARI ( İtirazın Kaldırılması Davası - Depo Emrinin Tebliği ve Verilecek Süre İçerisinde Ödeme Yapılmaması Halinde Davalının İflasına Karar Verilebileceği )
İFLAS KARARI ( Depo Emrinin Tebliği ve Verilecek Süre İçerisinde Ödeme Yapılmaması Halinde Davalının İflasına Karar Verilebileceği - Verilen Depo Emri Ara Kararı Uyarınca Çıkarılmış Olan Depo Emri Üzerine İflasa Karar Verilemeyeceği )"
154Y23.HD28.6.2013E. 2013/4113 K. 2013/4498"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLAS DAVASI (Taraflar Arasındaki Hukuk ve Yetkili Yargı Yeri Seçimini Ortadan Kaldıracak ve Özellikle Alacağın Başka Bir Yer Hukukuna Tâbi Kılınması Sonucunu Doğuracak Şekilde Doğrudan İflas Takibi Yapılması ve Bunu Dayanak Göstererek İflas Davası Açılmasının Doğru Olmadığı)
İFLAS YOLU İLE TAKİP (Davacının Öncelikle Taraflar Arasındaki Sözleşmede Yetkili Yargı Yeri Olarak Belirlenen İngiltere Mahkemeleri veya Londra Tahkim Mahkemesinde Alacağının Varlığını İspatlayacak Bir Karar Alması ve Bununla Türkiyede Borçlu Aleyhine İflas Yolu İle Takip Yapması ve İflas Davası Açması Gerektiği)
YETKİLİ HUKUK VE YARGI YERİ SEÇİMİ (Taraflar Arasındaki Sözleşmede Alacağın Varlığı Hususundaki Belirlemenin İngiltere Hukukuna ve İngiltere Mahkemelerine veya Londra Tahkim Mahkemesine Bırakıldığı - Davacının Doğrudan Türkiyede İflas Takibi Yapması ve Bunu Dayanak Göstererek İflas Davası Açmasının Doğru Görülmediği)
İFLAS DAVASINDA ALACAKLILIK SIFATININ İSPATI (Taraflar Arasındaki Sözleşmede Bu Belirlemenin İngiltere Hukukuna ve İngiltere Mahkemelerine veya Londra Tahkim Mahkemesine Bırakıldığı - Davacının Öncelikle Anılan Yargı Yerlerinde Alacağının Varlığını İspatlayacak Bir Karar Alması Gerektiği)"
154YHGK20.2.2013E. 2012/19-643 K. 2013/256"İFLAS DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( İflası İstenen Kişinin Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer Muamele Merkezi Yönünden Karine Teşkil Ederse de Ticaret Sicilinde Kayıtlı Yerden Başka Bir Yerin Muamele Merkezi Olduğu Kanıtlanırsa İflas Davasının Bu Yer Ticaret Mahkemesinde Açılması Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ YÖNÜNDEN YETKİLİ MAHKEME ( Merkezinin Ticaret Odasına Kayıtlarını Yaptırdıkları İlde Gösterilen Adres Olduğunun Ticaret Sicil Gazetesi'nde Tescil ve İlan Edildiği - Şirketlerin Sicile Kayıt Edildiği İl Merkezindeki İl Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Gözetileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Şirketlerin Sicile Kayıt Edildiği İl Merkezinin 2004 S.K. Md.154 Kapsamında Muamele Merkezi Yönünden Karine Oluşturacağı/Bu Karinenin Aksinin İspatına Dair Delil de Dosyaya Sunulmadığı - İflasın Ertelenmesi İstemi Yönünden Yetkili Mahkemenin Bu İl Mahkemesi Olduğu )
TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLUNAN YER ( Şirketlerin Sicile Kayıt Edildiği İl Merkezinin 2004 S.K. Md.154 Kapsamında Muamele Merkezi Yönünden Karine Oluşturacağı - Şirketlerin Sicile Kayıt Edildiği İl Merkezinin 2004 S.K. Md.154 Kapsamında Muamele Merkezi Yönünden Karine Oluşturacağı )
MUAMELE MERKEZİ ( İflası İstenen Kişinin Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer Muamele Merkezi Yönünden Karine Teşkil Ederse de Ticaret Sicilinde Kayıtlı Yerden Başka Bir Yerin Muamele Merkezi Olduğu Kanıtlanırsa İflas Davasının Bu Yer Ticaret Mahkemesinde Açılması Gerektiği )"
154Y23.HD18.2.2013E. 2013/570 K. 2013/859"İFLASTA İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İflas İstemi - Davacının Almak İstediği Jantlar ile Davalının Fatura İçeriğinde Gösterdiği ve Davacıya Teslim Edilmek İstenen Jantların Aynı Olduğunu Davalının İspatlaması Gerektiği )
İFLAS İSTEMİ ( Davacının Almak İstediği Jantlar ile Davalının Fatura İçeriğinde Gösterdiği ve Davacıya Teslim Edilmek İstenen Jantların Aynı Olduğunu Davalının İspatlaması Gerektiği - İflasta İtirazın Kaldırılması İstemi )
İSPAT YÜKÜ ( Jantların Sipariş Üzerine ve Anlaşmaya Uygun Olarak Temin Edildiğini ispatlamak Hususunun Davalıya Ait Olduğu/Davacının Almak İstediği Jantlar ile Davalının Fatura İçeriğinde Gösterdiği ve Davacıya Teslim Edilmek İstenen Jantların Aynı Olduğunu Davalının İspatlaması Gerektiği - İflasta İtirazın Kaldırılması İstemi )"
154Y23.HD9.5.2012E. 2012/1991 K. 2012/3430"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLUYLA TAKİP (Davalıya Depo Emrinin Tebliğinden Sonra Tebligat Parçasının Dönmemesi Nedeniyle Mahkemece 2. Bir Depo Emri Tebliğine Karar Verildiği - 2. Kez Çıkarılan Depo Emri Tebligatı Beklenilmeden İflas Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı)
İFLAS KARARI (Davalıya Depo Emrinin Tebliğinden Sonra Tebligat Parçasının Dönmemesi Nedeniyle Mahkemece 2. Bir Depo Emri Tebliğine Karar Verildiği - Depo Emri Çıkarıldıktan Sonra Celsede 2. Kez Çıkarılan Depo Emri Tebligatı Beklenilmeksizin 1. Depo Emrinin Gereği Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İflas Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
DEPO EMRİ TEBLİGATININ BEKLENİLMEMESİ (İflas Davası - Davalıya Depo Emrinin Tebliğinden Sonra Tebligat Parçasının Dönmemesi Nedeniyle Mahkemece 2. Bir Depo Emri Tebliğine Karar Verildiği/Depo Emri Çıkarıldıktan Sonra Celsede 2. Kez Çıkarılan Depo Emri Tebligatı Beklenilmeden Karar Verilemeyeceği)"
154Y23.HD27.9.2011E. 2011/390 K. 2011/641"İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( İflas İstemi - Davalı Vekilinin İcra Takibine Yetki İtirazında Bulunmasına Rağmen Mahkemece Bu Konuda Karar Verilmeden Doğrudan Davanın Esasına Girilmesinin Yanlış Olduğu )
İFLAS İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması Davası - İflas Yoluyla Takipte Yetkili Merciinin Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki İcra Dairesi Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Bulunmasına Rağmen Mahkemece Bu Konuda Karar Verilmeden Doğrudan Davanın Esasına Girilmesinin Yanlış Olduğu - İtirazın Kaldırılması Davası )
BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİ ( İflas İstemi - İflas Yoluyla Takipte Yetkili Merciinin Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki İcra Dairesi Olduğu )"
154Y19.HD5.5.2011E. 2011/1196 K. 2011/6190"İFLAS DAVASI ( Yetkili Mahkeme - Boçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Dava Tarihindeki Koşullara Göre Belirlenmesi Gereği - İflas Davasında Yetkili Mahkeme Borçlunun Dava Tarihindeki Muamale Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )"
154YHGK4.5.2011E. 2011/19-151 K. 2011/275"İFLAS İSTEMİ ( Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Ağır Ceza Mahkemesi Bulunan İlçelerde İse Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanına Giren İş ve Davalara O Yer Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde Bakılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( İflas İstemi - Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Ağır Ceza Mahkemesi Bulunan İlçelerde İse Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanına Giren İş ve Davalara O Yer Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde Bakılacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( Gebze Adliyesinde "Ağır Ceza Mahkemesi" Bulunduğundan O Yer "Asliye Hukuk Mahkemesi”nin ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) Davaya Bakmakla Yetkili Olduğu )
İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ ( Gebze Adliyesinde "Ağır Ceza Mahkemesi" Bulunduğundan O Yer "Asliye Hukuk Mahkemesi”nin ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) Davaya Bakmakla Yetkili Olduğu )
MÜSTAKİL TİCARET MAHKEMESİ KURULMAMIŞ İLÇELER ( Ağır Ceza Mahkemesi Bulunan İlçelerde Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanına Giren İş ve Davalara O Yer Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde Bakılacağı )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA TİCARET MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ( İflas Davası/Borçlunun Muamele Merkezi Olan İlçede Ağır Ceza Mahkemesinin Halen Faaliyette Olduğu - Ticaret Mahkemesi Kurulmayan İlçelerde Yetkili Olacağının Gözetileceği )
MUAMELE MERKEZİ ( İflas Davasında Yetkili Mahkemenin Buna Göre Belirleneceği - Davalı Borçlu Şirketin Ticaret Sicil Kaydının İlçe Ticaret Sicil Memurluğunda Bulunduğu )"
154Y19.HD26.5.2010E. 2010/4086 K. 2010/6431"İFLAS ERTELEME TALEBİ ( İcra ve İflas Kanunun 166. Maddesindeki Usule Göre İlanı Zorunlu Olup Bu Zorunluluk Yerine Getirilmeden Yargılama Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı )
GÖREV ( İflas Erteleme Talebinin İcra ve İflas Kanunun 166. Md.sindeki Usule Göre İlanı Zorunlu Olup Bu Zorunluluk Yerine Getirilmeden Yargılama Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı )
BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ ( Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Rayiç Değerlerinin Mahkeme Tarafından Atanan Yeminli Bilirkişi Aracılığıyla Tespiti Gerekli Olup Bilançoda Kayıtlı Değerler Üzerinden Varsayımlara Dayalı Olarak Borca Batıklığın Saptanmasının Doğru Olmadığı )"
154Y19.HD9.4.2009E. 2009/502 K. 2009/2937"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( İflas Kararının İflas Takiplerine İlişkin Yetki Kuralına Aykırı Olduğu İleri Sürülerek - İadei Muhakeme Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sayıldığı Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kaydının Sayılan Sebeplerden Olmadığı )
İFLAS KARARI ( İflas Takiplerine İlişkin Yetki Kuralına Aykırı Olduğu İleri Sürülerek İadei Muhakeme Talebi - Gösterilen Sebebinin HUMK. Md. 445'de Sayılan Hallerden Olmadığı/Reddi Gerektiği )
YETKİ KURALI ( İflas Kararının İflas Takiplerine İlişkin Yetki Kuralına Aykırı Olduğu İleri Sürülerek İadei Muhakeme Talebi - İadei Muhakeme Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sayıldığı Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kaydının Sayılan Sebeplerden Olmadığı )"
154YHGK18.10.2006E. 2006/19-643 K. 2006/671"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLAS ( İbraz Edilen Sözleşme Fotokopisinde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Belirlendiğinden Sözleşme Aslının Getirtilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞME FOTOKOPİSİ ( İbraz Edilen Sözleşme Fotokopisinde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Belirlendiğinden Sözleşme Aslının Getirtilmesi Gerektiği - İtirazın Kaldırılması ve İflas Davası )
SÖZLEŞME ASLI ( İbraz Edilen Sözleşme Fotokopisinde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Belirlendiğinden Getirtilmesi Gerektiği - İtirazın Kaldırılması ve İflas Davası )
SÖZLEŞMEYE VE SÖZLEŞME İLİŞKİSİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( İbraz Edilen Sözleşme Fotokopisinde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Belirlendiğinden Sözleşme Aslının Getirtilmesi Gerektiği - İtirazın Kaldırılması ve İflas Davası )"
154YHGK18.10.2006E. 2006/19-636 K. 2006/670"BORÇLUNUN İFLASINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( Davalı Borçlunun Muamele Merkezi Gebze İlçesi Hudutlarında Olup Yargılama Aşamasında Muamele Merkezini Tuzla'ya Nakletmesinin Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin Kesinleşen Yetkisini Ortadan Kaldırmadığı )
BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİ ( Gebze İlçesi Hudutlarında Olup Yargılama Aşamasında Muamele Merkezini Tuzla'ya Nakletmesinin Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin Kesinleşen Yetkisini Ortadan Kaldırmadığı )
MUAMELE MERKEZİNİN NAKLEDİLMESİ ( Davalı Borçlunun Muamele Merkezi Gebze İlçesi Hudutlarında Olup Yargılama Aşamasında Muamele Merkezini Tuzla'ya Nakletmesinin Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin Kesinleşen Yetkisini Ortadan Kaldırmadığı )
YETKİLİ MAHKEME ( Davalı Borçlunun Muamele Merkezi Gebze İlçesi Hudutlarında Olup Yargılama Aşamasında Muamele Merkezini Tuzla'ya Nakletmesinin Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin Kesinleşen Yetkisini Ortadan Kaldırmadığı )"
154Y19.HD7.4.2005E. 2005/1881 K. 2005/3759"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Yetkili İcra Dairesi/Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkisinin Kesin Olmaması - Çek Üzerindeki Keşide Yerinin Yetki Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İflas Yoluyla Takipte - Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkisinin Kesin Olmaması )
BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİNİN BULUNDUĞU YER İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNİN KESİN OLMAMASI ( İflas Yoluyla Takipte Yetkili İcra Dairesi - Takip Dayanağı Çek Üzerindeki Keşide Yerinin Yetki Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ÇEK ÜZERİNDEKİ KEŞİDE YERİ ( İcra Dairesi İçin Yapılmış Yetki Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği - İflas Yoluyla Takipte Yetkili İcra Dairesi )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİPTE İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ ETMEYEN BORÇLU ( Takip İflas Yoluna Çevrilerek İflas Ödeme Emri Gönderilmesi Üzerine Yetki İtirazında Bulunabileceği )
TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibin İflas Yoluyla Takibe Dönüştürülmesi - İlk Takipte Yetki İtirazında Bulunmayan Borçlunun Sonraki Takipte Yetkiye İtiraz Edemeyeceği )"
154Y19.HD24.3.2005E. 2005/169 K. 2005/3090"İFLAS DAVASI ( İflası İstenen Şirketin Dava Tarihinde Muamele Merkezinin Değiştirilmesi Yetkili Mahkemenin Tayini Yönünden Önemli Olmadığı )
ŞİRKETİN MUAMELE MERKEZİ ( İflası İstenen Şirketin Dava Tarihinde Muamele Merkezinin Değiştirilmesi Yetkili Mahkemenin Tayini Yönünden Önemli Olmadığı )
YETKİLİ MAHKEME ( İflası İstenen Şirketin Dava Tarihinde Muamele Merkezinin Değiştirilmesi Yetkili Mahkemenin Tayini Yönünden Önemli Olmadığı )
YETKİSİZLİK KARARININ ONANMASI ( Kesinleşen Bu Karar Davaya Daha Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağladığı - İflas Davası )"
154Y19.HD3.3.2005E. 2004/11874 K. 2005/2156"İFLASIN ERTELENMESİ ( Yetkili Mahkeme Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İflasın Ertelenmesi - Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİ ( Borçlunun Sicil Dosyası Getirtilerek Erteleme Talep Edildiği Tarihte Muamele Merkezinin Neresi Olduğu Saptanacağı - İflasın Ertelenmesi )"
154Y19.HD16.12.2004E. 2004/11503 K. 2004/12674"İFLASIN ERTELENMESİ ( Yetkili Mahkemenin İİK.nun 154 /Son Maddesi Uyarınca Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İflasın Ertelenmesi Talebinde İİK.nun 154 /Son Maddesi Uyarınca Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİ ( İflasın Ertelenmesi Talebinde İİK.nun 154 /Son Maddesi Uyarınca Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )"
154Y19.HD25.11.2004E. 2004/6323 K. 2004/11604"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Yetkili Merci Borçlunun Muamele Merkezi İse De Bu Yetki Kesin Yetki Olmadığı - Ancak İflas Davası Mutlaka Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılması Gereği )
İFLAS DAVASINDA YETKİ ( Mutlaka Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılması Gereği )
BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİ ( İflas Davasının Açılması Gereği - İflas Yoluyla Takipte Yetkili Merci Borçlunun Muamele Merkezi İse De Bu Yetki Kesin Yetki Olmadığı )"
154Y19.HD2.5.2002E. 2002/2071 K. 2002/3290"İFLAS DAVASI ( İşçi Alacağından Dolayı Açılan Davaya da Ticaret Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İtirazın Kaldırılması ve İflas Davasının Tek Bir Dava Olması-Davanın Ticaret Mahkemesince Karara Bağlanması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İtirazın Kaldırılması ve İflas Davasının Tek Bir Dava Olması-Davanın Ticaret Mahkemesince Karara Bağlanması )"
154Y15.HD4.2.2002E. 2001/4366 K. 2002/485"İTİRAZIN İPTALİ VE İFLAS DAVASI ( İtirazın İptali Davasında Ayrıca İflas Talebi de varsa Acele Mavaddan Bulunduğundan Menfi Tespit Davasının İptal ve İflas Davasının Sonucunun bekletilmesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davaları Açısından Derdestliğin Düşünülemez Olmasına Rağmen Davaların İnceleme Yöntemlerinin Aynı Olması )
DERDESTLİĞİN KAPSAMI ( Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davaları Açısından Derdestliğin Düşünülememesi )
HUKUKİ YARAR ( Davacının Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu Gözetilerek Davanın İflas ve İptal Davasının Sonucuna Göre Bir Karara Bağlanılması )
İPTAL DAVASININ LEHTARA ETKİSİ ( İptal Davası Kararının Bono Lehtarını Bağlamayacağı ve Borçlu Keşidecinin İptal Davası Sonunda Lehtar Hakkında Bir Karar Temin Edemeyecek Olması )"
154Y19.HD28.9.2000E. 2000/5712 K. 2000/6222"ÇEKTE YAZILI KEŞİDE YERİ ( Yetki Sözleşmesi ya da Yetki Şartı Anlamını Taşımadığı)
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Çekte Yazılı Keşide Yerinin Yetkili İcra Dairesini Göstermemesi)
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Yetki)
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İflas Yoluyla Takip-Yetki Sözleşmesi)"
154Y19.HD28.9.2000E. 2000/5712 K. 2000/6222"ÇEKTE YAZILI KEŞİDE YERİ ( Yetki Sözleşmesi ya da Yetki Şartı Anlamını Taşımadığı)
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Çekte Yazılı Keşide Yerinin Yetkili İcra Dairesini Göstermemesi)
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Yetki)
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İflas Yoluyla Takip-Yetki Sözleşmesi)"
154Y19.HD11.2.1994E. 1994/960 K. 1994/1177"GÖREVLİ MAHKEME ( İflas Davasında )
İFLAS DAVASINDAN YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME"
154Y20.HD8.7.1993E. 1993/4206 K. 1993/6052"İFLAS DAVASI ( Yetkili mahkeme )
KESİN YETKİ KURALI ( İflas Davasında )"
154Y19.HD15.9.1992E. 1992/7082 K. 1992/3910"TACİR SIFATI ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
TİCARET SİCİLİ ( Tacirlik Sıfatı Bakımından Sadece Bir Karine Teşkil Etmesi )
İFLAS DAVASINDA YETKİ ( Mutlaka Tacirin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılmalıdır )
YETKİLİ MAHKEME ( İflas Davasında )
İFLAS KARARININ GEREKTİRDİĞİ MASRAFLAR ( İflas İsteyen Alacaklıya Ait Olması )
ŞARTA BAĞLI İFLAS KARARI VERİLMESİ ( Yasaya Aykırı Olması )"
154Y11.HD22.11.1990E. 1990/6342 K. 1990/7484"İFLAS KARARININ İÇERİĞİ ( Gün, Saat Dakika Gösterilme Zorunluluğu )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİP ( İflas Kararının İçeriği )
TACİR SIFATININ ARAŞTIRILMASI"
154Y13.HD17.1.1989E. 1988/6697 K. 1989/103"KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ ( Müflisin Üstlendiği )
MÜFLİSLE YAPILMIŞ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ ( İflas Masasından İstenmesi )
İFLAS MASASINDAN MÜFLİSLE YAPILMIŞ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ TALEBİ"
154Y12.HD17.2.1988E. 1988/1348 K. 1988/1621"İFLAS YOLUYLA TAKİPTE YETKİLİ MERCİ
YETKİ ( İflas Yoluyla Takip )"
154Y12.HD17.1.1985E. 1984/14641 K. 1985/276"İFLAS DAVASI ( Yalnız Takibi Yapan ve ya Davayı Açanı İlgilendirmesi )
İFLAS DAVASINDAN VAZGEÇME ( İflas Kararı Kesinleşmeden )
İFLAS KARARI KESİNLEŞMEDEN İFLAS DAVASINDAN VAZGEÇİLEBİLMESİ"
154YHGK6.4.1983E. 1983/12-963 K. 1983/335"DAVADAN VAZGEÇME ( İflasın Açılmasından Sonra )
İFLASIN AÇILMASI ( Davacının İflas Davasından Feragati Hukuki Değer Taşımaz )"
154Y12.HD22.10.1981E. 1981/5219 K. 1981/7777"İFLAS HÜKMÜNÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ ( Borçlunun Alacaklarla Anlaşması )
BORÇLUNUN ALACAKLILAR İLE ANLAŞMASI ( İflas Hükmünün Durumu )"
154Y12.HD24.10.1978E. 1978/8414 K. 1978/8508"İFLAS KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Alacaklının Feragatı )
İFLAS DAVASINDAN FERAGAT ( Alacaklının Kesinleşmeden Önce )"
154YHGK26.6.1971E. 1970/999 K. 1971/421"KAMBİYO SENETLERİNE HAS İFLAS YOLU ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoyla Yapılamaz )
BONO ( Tanzim Tarihi Olmaması Halinde Bono Niteliğinin Bulunmaması )
İFLAS DAVASI ( Mutlaka Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılması )
KESİN YETKİ ( İflas Davasında )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İflas Davası İçin Yapılamaması )"
154Y12.HD16.2.1968E. 1967/1794 K. 1968/1610"İFLAS YOLUYLA TAKİPTE YETKİLİ MERCİ
İFLAS DAVASINDA YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Sınırları )"
154Y12.HD16.2.1968E. 1967/1794 K. 1968/1610"İFLAS YOLUYLA TAKİPTE YETKİLİ MERCİ
İFLAS DAVASINDA YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Sınırları )"

SAYIŞTAY

154SAMSUNBAM-2HD16.6.2017E. 2017/459 K. 2017/435"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( İflas Davalarında Yetki Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Mahkeme Tarafından Re'sen Dikkate Alınması Gerektiği - İflas Davaları İçin Yetki Sözleşmesi Yapılamayacağı/Davanın Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Ticaret Mahkemesinde Açılacağı )
İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ ( İflas Yoluyla Takipte Yetkili Mercinin Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Mahaldeki İcra Dairesi Olduğu - İflas Davaları İçin Yetki Sözleşmesi Yapılamayacağı/İflas Davasının Mutlaka Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Ticaret Mahkemesinde Açılması Gerektiği )"

Madde 155

YARGITAY

155Y23.HD11.3.2013E. 2013/857 K. 2013/1445"İFLAS DAVASI ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Uyuşmazlığın Aydınlatılmasının Zorunlu Olduğu )
HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Her iİki İflas Talebinin Koşulları ve Sonuçları Farklı Olduğun Mahkemece Açıklattırılması Gerektiği - İflas Davası )
ÇELİŞKİLİ ANLATIMLARIN AÇIKLATTIRILMASI ( Hakim Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Bunlara Bağlı Netice-i Taleplerle Bağlı ve Fakat Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmadığından Açıklama Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - İflas Davası )"
155Y23.HD14.2.2012E. 2011/4906 K. 2012/1025"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( İflasın Ertelenmesi Süresi İçinde Yapılamayacağı/Daha Önce Yapılmış Olanların Duracağı - Erteleme Süresi İçinde İflas Kararı Verilemeyeceği/İflas Davasının Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN İFLAS DAVASI ( Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Açılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği - Erteleme Süresi İçinde İflas Kararı Verilemeyeceği )
İFLAS ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE İFLAS KARARI ( İflas Davasının Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği/İflas Kararı Verilemeyeceği - İflas Davası Açılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
155Y12.HD30.5.2011E. 2011/12671 K. 2011/11094"ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ OLDUĞU İTİRAZI ( Borçlunun Takip Dosyasına Yaptığı İtirazın Süresinde Olduğunun Kabulüne Karar Verilmesi Talebiyle İcra Mahkemesine Buşvuramayacağı - 2004 S.K. 155 M.Gereği İcra Dairesine Başvurması Gerektiği )
İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Her Türlü İtiraz ve Şikayetlerin İcra Dairesin Yapılması Gerektiği - Anılan Şikayetin İtirazın İptali ve İflas Davası Açılması Üzerine Ticaret Mahkemesince İnceleneceği/İcra Mahkemesine Yapılan İtirazın Reddi Gereği )
İCRA DAİRESİNE BAŞVURU ( Borçlu Aleyhine Başlatılan İflas Yolu İle Adi Takipte Her Türlü İtiraz ve Şikayetlerin İcra Dairesinin Yapılması Gerektiği - İcra Mahkemesine Borçlu Tarafından Yapılan İtirazın Reddi Gereği/Esasa Girilemeyeceği )"
155YHGK11.5.2011E. 2010/12-724 K. 2011/289"ŞİKAYET YOLUYLA TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Altın Satışına İlişkin Sözleşmeden Kaynaklanan Para Alacağına İlişkin Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )
ALTIN SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAĞI ( Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği - Şikayet Yoluyla Takibin İptali İstemi )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Takibe Konu Alacağın Menkul Mal Hükmünde Olan Altın Teslimine Değil Para Alacağına İlişkin Bulunması - Adi İflas Yoluyla Takibe Konu Edilebilmesi Karşısında Şikayetçi/Borçluların Süresiz Şikayet Yoluna Başvuramayacakları )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Altın Satışına İlişkin Sözleşmeden Kaynaklanan Para Alacağına İlişkin Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )"
155Y12.HD21.1.1993E. 1992/11523 K. 1993/894"GÖREVLİ MAHKEME ( İflas Yoluyla Takipte İtirazın Kaldırılması )
İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Görevli Mahkeme )"
155Y12.HD18.9.1990E. 1990/1562 K. 1990/8641"İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Tebligatın Geçersizliği İtirazı )
TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ İTİRAZI ( İflas Yolu İle Takip )
GÖREV ( İflas Yolu İle Takipte Tebligatın Geçersizliği İddiası )"
155Y13.HD29.2.1988E. 1987/6701 K. 1988/1096"İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDA İFLAS İSTENMEMESİ ( Genel İflas Yolu ile Takip )
GENEL İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Tacirlerin Her Türlü Borçları )
İFLAS DAVASI NİTELİĞİ ( İtirazın Kaldırılması İstenip İflas İstenmemesi )"
155Y12.HD6.4.1987E. 1986/8755 K. 1987/4846"TAKİP ( İpotekle Teminata Alınmış Alacağı İflas Yoluyla )
İPOTEKLE TEMİNATA ALINMIŞ ALACAĞI İFLAS YOLUYLA TAKİP
İFLAS ( İpotekle Teminata Alınmış Alacak )"
155Y12.HD6.2.1986E. 1985/8224 K. 1986/1364"İFLAS DAVASINDA YARGILAMA USULÜ ( Basit Yargılama )
İFLAS DAVASINDA DAVALININ ESASA CEVAP VERME SÜRESİ
SÜRE ( İflas Davasında Davalının Esasa Cevabı )"
155Y12.HD15.1.1986E. 1985/15037 K. 1986/247"ALACAKLININ İFLAS DAVASI AÇMASI ( Borçluya Ödeme Emri Bildirimi )
BORÇLUYA ÖDEME EMRİ BİLDİRİMİ ( Alacaklının İflas Davası Açması )
İFLAS DAVASI ( Takip Yapılmamış Kişiye )"
155Y12.HD7.1.1967E. 1966/10188 K. 1967/2"TACİR SIFATI ( İflasın Unsuru )
İFLASA TABİ OLMANIN MAHKEMECE ARAŞTIRILMASI ( Tacir Sıfatı )"

Madde 156

YARGITAY

156Y23.HD11.3.2013E. 2013/857 K. 2013/1445"İFLAS DAVASI ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Uyuşmazlığın Aydınlatılmasının Zorunlu Olduğu )
HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Her iİki İflas Talebinin Koşulları ve Sonuçları Farklı Olduğun Mahkemece Açıklattırılması Gerektiği - İflas Davası )
ÇELİŞKİLİ ANLATIMLARIN AÇIKLATTIRILMASI ( Hakim Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Bunlara Bağlı Netice-i Taleplerle Bağlı ve Fakat Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmadığından Açıklama Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - İflas Davası )"
156Y23.HD14.2.2012E. 2011/4906 K. 2012/1025"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( İflasın Ertelenmesi Süresi İçinde Yapılamayacağı/Daha Önce Yapılmış Olanların Duracağı - Erteleme Süresi İçinde İflas Kararı Verilemeyeceği/İflas Davasının Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN İFLAS DAVASI ( Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Açılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği - Erteleme Süresi İçinde İflas Kararı Verilemeyeceği )
İFLAS ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE İFLAS KARARI ( İflas Davasının Bulunduğu Aşamada Durmasına Karar Verilmesi Gerektiği/İflas Kararı Verilemeyeceği - İflas Davası Açılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
156Y23.HD27.9.2011E. 2011/390 K. 2011/641"İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( İflas İstemi - Davalı Vekilinin İcra Takibine Yetki İtirazında Bulunmasına Rağmen Mahkemece Bu Konuda Karar Verilmeden Doğrudan Davanın Esasına Girilmesinin Yanlış Olduğu )
İFLAS İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması Davası - İflas Yoluyla Takipte Yetkili Merciinin Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki İcra Dairesi Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Bulunmasına Rağmen Mahkemece Bu Konuda Karar Verilmeden Doğrudan Davanın Esasına Girilmesinin Yanlış Olduğu - İtirazın Kaldırılması Davası )
BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİ ( İflas İstemi - İflas Yoluyla Takipte Yetkili Merciinin Borçlunun Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki İcra Dairesi Olduğu )"
156YHGK11.5.2011E. 2010/12-724 K. 2011/289"ŞİKAYET YOLUYLA TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Altın Satışına İlişkin Sözleşmeden Kaynaklanan Para Alacağına İlişkin Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )
ALTIN SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAĞI ( Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği - Şikayet Yoluyla Takibin İptali İstemi )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Takibe Konu Alacağın Menkul Mal Hükmünde Olan Altın Teslimine Değil Para Alacağına İlişkin Bulunması - Adi İflas Yoluyla Takibe Konu Edilebilmesi Karşısında Şikayetçi/Borçluların Süresiz Şikayet Yoluna Başvuramayacakları )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Altın Satışına İlişkin Sözleşmeden Kaynaklanan Para Alacağına İlişkin Miktar ve Tutarın Açıkça Gösterildiği İflas Yoluyla Adi Takipte Bizatihi Altın Alacağından ve 9.7.1941 T. 32/28 S. İBK'nın Uygunabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )"
156Y19.HD2.2.2011E. 2010/12992 K. 2011/1010"İFLASIN ERTELENMESİ ( Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Nedeni Şirketin Borca Batıklığının Belirlenmesinin ve İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Tespitinin Hakimde Olmayan Olması da Beklenmeyen Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektirdiği )
ŞİRKETİN BORCA BATIKLIĞININ BELİRLENMESİ ( İflasın Ertelenmesi - Bilirkişi Raporunda Şirketin Sadece Aktif Pasif ve Borca Batıklık Rakamlarına Yer Verilmiş Olup Bir Şirket Bilançosunda Bulunması Gereken Diğer Unsurlara Yer Verilmemesinin İsabetsizliği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi - Bilanço Bilgilerinden ve Dolayısıyla Yeterli Özel ve Teknik Bilgilerden Yoksun Bir Görüşün İsabeti Yargıtay Tarafından Denetlenemeyeceği )"
156Y19.HD14.4.2010E. 2009/13146 K. 2010/4359"İFLASIN ERTELENMESİ ( Temel Koşulu Şirketin Borca Batık Olması Olduğu - Borca Batıklığın Tesbitinde Şirket Malvarlığının Borçları Karşılamaya Yetmemesi İlkesinin Gözetileceği )
BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİ ( İflasın Ertelenmesi - Şirket Malvarlığının Borçları Karşılamaya Yetmemesi İlkesinin Gözetilmesi Gerektiği - Gerektiğinde Mal Varlığının Rayiç Değeri Uzman Bilirkişilerin Katılımıyla Yapılacak Keşfe Göre Belirlenmesi Gerektiği )
ŞİRKET MALVARLIĞININ GERÇEK ( RAYİÇ ) DEĞERLERİ ( Tesbiti İle Borca Batıklığın Belirlenmesi Zaten Şirket Aktifinde Görülen Hisselerin Devrinden Elde Edilen Gelirin Nakit Girişi Sayılamayacağının Kabulü Gereği )"
156Y19.HD17.12.2009E. 2009/9735 K. 2009/11929"BİRDEN FAZLA KİŞİNİN BİRLİKTE DAVA AÇMASI ( İflasın Ertelenmesi - Birden Fazla Sermaye Şirketinin Talebi Ayrı Ayrı Değerlendirileceğinden ve Erteleme Koşullarının Talepte Bulunan Her Şirketin Kendi Mali Yapısı İçinde Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Aranacağı )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Birden Fazla Sermaye Şirketinin Talebi Ayrı Ayrı Değerlendirileceğinden ve Erteleme Koşullarının Talepte Bulunan Her Şirketin Kendi Mali Yapısı İçinde Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Aranacağı )
İYİLEŞTİRME PROJESİ SUNULMASI ( Uyarınca İflasın Ertelenmesi Talebiyle Birlikte Şirketin Mali Durumunun İyileştirilmesinin Mümkün Olduğuna İlişkin Bir İyileştirme Projesinin Sunulması Gerektiği )
SERMAYE KOYMA BORCU ( Sermaye İhtiyacı Bulunan Şirketin Ortaklarının Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmeden Talep Ettikleri İflasın Ertelenmesi İsteminde İyileştirme Projesi Ciddi ve İnandırıcı Kabul Edilemeyeceği )"
156Y19.HD16.12.2004E. 2004/9269 K. 2004/12664"İFLAS TALEBİ ( Mahkemece Çıkarılan Depo Emrinde Takip Konusu Meblağın Faiz ve Masraflarıyla Ödenmesinin Belirtilmesi - Yasa Hükmüne Uygun Olmadığı/Alacağın Esası ve Eklentilerinin Hesap Edilmesi Gereği )
DEPO KARARI ( Takip Konusu Meblağın Faiz ve Masraflarıyla Ödenmesinin Belirtilmesi/Yasa Hükmüne Uygun Olmadığı - Alacağın Esası ve Eklentilerinin Hesap Edilmesi Gereği/İflas Talebi )
TAKİP ( Mahkemece Çıkarılan Depo Emrinde Takip Konusu Meblağın Faiz ve Masraflarıyla Ödenmesinin Belirtilmesi/İflas Talebi - Yasa Hükmüne Uygun Olmadığı/Alacağın Esası ve Eklentilerinin Hesap Edilmesi Gereği )"
156Y19.HD16.5.2002E. 2001/9787 K. 2002/3704"İFLAS DAVASI ( Davalı Kooperatifin Davacı Tarafından Yapılan İşin Bedelini Ödememesi Üzerine Alacak Karşılığı Verilen Haksız Yere Senede İtiraz Etmesi )
GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDE KURULU OLAN KOOPERATİF ( Bu Malların Haczedilememesi Nedeniyle İflas Masasının Teşekkülünün Mümkün Olmaması-İflas Davasının Reddi )
İFLAS MASASININ TEŞEKKÜL EDEMEMESİ ( Borçlunun Hacze Kabil Malının Bulunamaması Nedeniyle )"
156Y19.HD28.3.2002E. 2001/8522 K. 2002/2289"İFLAS DAVASI ( Davalılar Aleyhine Başlatılan İflas Yoluyla İcra Takibine Davalıların Haksız Yere İtiraz Etmesi-Müdahilin Muvazaa İddiasında Bulunması )
MUVAZAALI İFLAS ( Davacının Bonodan Başka Alacağı Doğrulayan Delil İbraz Edememesi Nedeniyle Muvazaa İddiasının Gerçeği Yansıttığının Kabulü )
ALACAĞIN İSPATI ( Davacının Bonodan Başka Alacağı Doğrulayan Delil İbraz Edememesi Nedeniyle İflas Davasının Muvazaalı Biçimde Açıldığının Kabulü )"
156Y19.HD12.2.2002E. 2001/9053 K. 2002/1069"İFLAS DAVASI ( Borçlu Hakkında Adresinin Bilinmesine Rağmen İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlunun Taşındığı Yeni Adresinin Bilinmesine Rağmen İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
İLANEN TEBLİGAT ( Borçlunun Taşındığı Yeni Adresinin Bilinmesine Rağmen İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
156Y19.HD2.11.2000E. 2000/5828 K. 2000/7383"İFLASA TABİ OLANLAR ( Tacir Sıfatı-Ticaret Sicilinde Kaydı Olmayan ve Fakat Birçok Şirkette Yönetici ve Ortak Olan Kişinin İflasına Karar Verilebilmesi)
TACİR SIFATI ( Ticaret Sicilinde Kaydı Olmayan ve Fakat Birçok Şirkette Yönetici ve Ortak Olan Kişinin İflasına Karar Verilebilmesi)"
156Y19.HD24.9.1998E. 1998/4111 K. 1998/5480"İFLAS YOLUYLA TAKİBE İTİRAZ ( Borçluya Depo Emri Tebliği )
BORÇLUYA DEPO EMRİ TEBLİĞİ ( İflas Yoluyla Takibe İtiraz )
DEPO EMRİNDE BELİRTİLEN BORCUN ÖDENMESİ ( Davanın Reddedilmesi )
İFLASA KARAR VERİLMESİ ( Depo Emrinde Belirtilen Borcun Ödenmemesi )
TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Depo Emrinde Belirtilen Borç )
TEBLİGAT ( Vekille Takip Edilen İşlerde Vekillerden Birine Yapılması )
VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Birden Çok Vekilden Temyiz Edeceğini Bildirene )"
156Y12.HD21.1.1993E. 1992/11523 K. 1993/894"GÖREVLİ MAHKEME ( İflas Yoluyla Takipte İtirazın Kaldırılması )
İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Görevli Mahkeme )"
156Y11.HD24.12.1991E. 1991/5841 K. 1991/6858"PRİM BORÇLARINI ÖDEYEN ŞİRKETİN FAİZ VE GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN İFLAS TAKİBİNİN ERTELENMESİ ( Süre Sonunda Yeni Ödeme Emri Gönderilmesinin Gerekmemesi )
İFLAS TAKİBİNİN ERTELENMESİ ( Prim Borçlarının Aslını Ödeyen Şirketin Faiz ve Gecikme Zammını Bir Yıl İçinde Ödememesi )
277 SAYILI KHK İLE PRİM BORCU ASLINI ÖDEYEN ŞİRKETİN FAİZ VE GECİKME ZAMMININ ERTELENMESİ ( Bir Yıl İçinde Ödememe Halinde Yapılacak İşlemler )"
156Y11.HD3.12.1990E. 1990/4565 K. 1990/7737"İFLAS DAVASI ( Kesinleşen İcra Takibinin Etkisi )
KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİNİN İFLAS DAVASINA ETKİSİ
DEPO KARARI ( Hesaplanma Tarzı )"
156Y12.HD18.9.1990E. 1990/1562 K. 1990/8641"İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Tebligatın Geçersizliği İtirazı )
TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ İTİRAZI ( İflas Yolu İle Takip )
GÖREV ( İflas Yolu İle Takipte Tebligatın Geçersizliği İddiası )"
156Y11.HD20.2.1989E. 1988/9872 K. 1989/956"GÖREVSİZLİK KARARI ( Temyiz Edilebilirliği )
İFLAS DAVASINDA GÖREV
GÖREV ( İflas Davasında )
YENİ KURULAN MAHKEME ( İş Bölümü - İş Sahası )"
156Y11.HD27.4.1987E. 1987/1494 K. 1987/2505"İFLAS DAVASININ SONUÇLARI ( Kamu Düzeni İle İlgisi )
İFLASA KARA VERİLDİKTEN SONRA DAVADAN VAZGEÇME ( Borcun Ödenmesi )
BORCUN ÖDENMESİ ( İflas Kararından Sonra )"
156Y12.HD6.4.1987E. 1986/8755 K. 1987/4846"TAKİP ( İpotekle Teminata Alınmış Alacağı İflas Yoluyla )
İPOTEKLE TEMİNATA ALINMIŞ ALACAĞI İFLAS YOLUYLA TAKİP
İFLAS ( İpotekle Teminata Alınmış Alacak )"
156Y12.HD16.1.1986E. 1985/6732 K. 1986/276"GÖREVLİ MAHKEME ( İflas Ödeme Emrine İtiraz )
İFLAS ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )"
156Y12.HD15.1.1986E. 1985/15037 K. 1986/247"ALACAKLININ İFLAS DAVASI AÇMASI ( Borçluya Ödeme Emri Bildirimi )
BORÇLUYA ÖDEME EMRİ BİLDİRİMİ ( Alacaklının İflas Davası Açması )
İFLAS DAVASI ( Takip Yapılmamış Kişiye )"
156Y12.HD17.1.1985E. 1984/14641 K. 1985/276"İFLAS DAVASI ( Yalnız Takibi Yapan ve ya Davayı Açanı İlgilendirmesi )
İFLAS DAVASINDAN VAZGEÇME ( İflas Kararı Kesinleşmeden )
İFLAS KARARI KESİNLEŞMEDEN İFLAS DAVASINDAN VAZGEÇİLEBİLMESİ"

Madde 157

YARGITAY

157Y19.HD14.2.2005E. 2004/13358 K. 2005/1176"İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibindeki İtiraz Takip Engeli Oluşturduğuna Göre Bu Engel Ortadan Kaldırılmadıkça Mahkeme Kendi Yetkisini İncelemeyeceği - İcra Dairesi Yetkisiz Olduğundan Davanın Bu Nedenle Reddi Gereği )
İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Takip Engeli Oluşturduğuna Göre Bu Engel Ortadan Kaldırılmadıkça Mahkeme Kendi Yetkisini İncelemeyeceği - İcra Dairesi Yetkisiz Olduğundan İtirazın İptali Davasının Bu Nedenle Reddi Gereği )
YETKİ ( İcra Dairesi Yetkisiz Olduğundan İtirazın İptali Davasının Bu Nedenle Reddi Gerekirken İcra Takibine Olan İtiraz Yerinde Bırakılarak Mahkemeler Arasındaki Yetki Konusunun Çözümüne Geçilemeyeceği )"

Madde 158

YARGITAY

158Y23.HD1.11.2016E. 2015/7322 K. 2016/4833"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLAS DAVASI ( Taraflar Arasındaki Hukuk ve Yetkili Yargı Yeri Seçimini Ortadan Kaldıracak ve Özellikle Alacağın Başka Bir Yer Hukukuna Tâbi Kılınması Sonucunu Doğuracak Şekilde Doğrudan İflas Takibi Yapması ve Bunu Dayanak Göstererek İflas Davası Açmasının Doğru Olmadığı )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Davacının Alacaklı Davalının İse Borçlu Olup Olmadığının Tespitinin Aksine Bir Hüküm Yoksa İflasa Bakan Yer Mahkemesince Belirleneceği - Taraflar Arasındaki Sözleşmede Bu Belirleme Yetkisinin Avusturya Hukukuna ve Viyana Handelsgericht Mahkemelerine Bırakıldığının Gözetilmesi Gerektiği )
YETKİLİ YARGI YERİ SEÇİMİ ( Taraflar Arasında Akdedilen Sözleşmede Avusturya Hukukunun Uygulanacağı ve Uyuşmazlıkların Viyana Mahkemelerinde Çözümleneceğinin Hükme Bağlandığı - Davacının Viyana Mahkemelerinden Aldığı Bir Karar Olmaksızın Doğrudan Sözleşmeye Dayalı Olarak İflas Yolu İle Takibe Girişmesinin Hatalı Olduğu )"
158Y23.HD9.2.2015E. 2014/2915 K. 2015/705"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLAS İSTEMİ ( Davalı Şirkete Gönderilen Depo Emrine Dair Tebligatta Bilirkişi Tarafından Tespit Edilen Alacağın Tamamı Gösterilmiş İse de Asıl Alacak Faiz ve İcra Masraflarının Dökümü Yapılmadığı - Mahkemece Takip Konusu Borç ve Ferilerini Açıkça Gösteren Bir Depo Emri Tebliğ Edilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği )
DEPO EMRİ TEBLİĞİ ( Borçluya Takip Konusu Borç ve Ferilerini Açıkça Gösteren Depo Emri Tebliğ Edileceği ve Sonucuna Göre Karar Verileceği - Mahkemece İ.İ.K.'nun 158. Md. Hükmüne Uygun Olarak Düzenlenmeyen Depo Emrine Dayanılarak İflasa Karar Verilmesinin İsabetsizliği/İtirazın Kaldırılması ve İflas )
BORÇ VE FERİLERİNİ İÇEREN DEPO EMRİ ( İtirazın Kaldırılması ve İflas - Borçluya Takip Konusu Borç ve Ferilerini Açıkça Gösteren Depo Emri Tebliğ Edileceği/Depo Emrinde Alacağın Tamamı Gösterilmiş İse de Asıl Alacak Faiz ve İcra Masrafları Dökümü Yapılmadığı - Mahkemece Usulüne Uygun Depo Emri Tebliğ Edilmeden İflas Kararı Verilemeyeceği )"
158Y23.HD13.2.2014E. 2013/5664 K. 2014/987"İFLAS DAVASINDA DEPO EMRİ ( Mahkemece Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esas ve Eklentileri Hesaplattırılıp Borçluya İ.İ.K.'nun 158. Md. Uygun Olarak Borç ve Ferilerinin Tl Karşılığı Açıkça Gösterileceği - Borcun 7 Gün İçinde Depo Edilmemesi Halinde İflasa Karar Verileceği Uyarısının Yer Alacağı )
BORÇ VE FER'İLERİN TÜRK LİRASI KARŞILIĞININ GÖSTERİLMESİ ( İflas Davası - Mahkemece Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esas ve Eklentileri Hesaplattırılıp Borç ve Ferilerinin TL Karşılığını Gösteren Depo Emrinin Borçluya Tebliğ Edileceği/Mahkemece Asıl Alacak Usd Olarak ve İşlemiş Faiz Olarak Masraf ve Vekalet Ücretinin TL Olarak Ödenmesi Hususunda Depo Emri Çıkarılmasının İsabetsizliği )
DEPO EMRİNDE ÖDEME İHTARINA UYULMAMASI SONUCUNUN YER ALMASI ( İflas Davası - Mahkemece Borcun 7 Gün İçinde Depo Edilmemesi Halinde İflasa Karar Verileceği Uyarısı İçeren Depo Emrinin Borçluya Tebliğ Edileceği/Mahkemece Depo Emrinde Ödeme İhtarına Uyulmaması Halinde İflasa Karar Verileceği İhtarı Yer Almamasının Doğru Olmadığı )
ALACAĞIN ESAS VE EKLENTİLERİNİN HESAPLATTIRILMASI ( İflas Davasında Depo Emri - Mahkemece Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esas ve Eklentileri Hesaplattırılıp Borçluya İ.İ.K.'nun 158. Md. Uygun Olarak Borç ve Ferilerinin Tl Karşılığı Açıkça Gösterileceği )
TÜRK LİRASI KARŞILIĞI ( İflas Davasında Depo Emri - Mahkemece Asıl Alacak Usd Olarak ve İşlemiş Faiz Olarak Masraf ve Vekalet Ücretinin Türk Lirası Olarak Ödenmesi Hususunda Depo Emri Çıkarıldığı/Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esas ve Eklentileri Hesaplattırılıp Borç ve Ferilerinin Türk Lirası Karşılığının Yer Alacağının Gözetilmemesinde İsabet Bulunmadığı )"
158Y23.HD30.1.2014E. 2013/7271 K. 2014/583"İFLAS DAVASI ( Çekle İlgili İflas Yolu İle Yapılan Takip Sonucu İtirazın Kaldırılması ve Borçlunun İflasına Karar Verilmesi İstemi - İmza Konusundaki Eksiklik Tamamlanmadan ve Bu Doğrultuda İmza İncelemesi Yapılmadan Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Eksik Bilirkişi Raporuna Değer Verilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
BORÇLUNUN İFLASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( İmza Konusundaki Eksiklik Tamamlanmadan ve Bu Doğrultuda İmza İncelemesi Yapılmadan Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Eksik Bilirkişi Raporuna Değer Verilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
İMZA İNCELEMESİ ( Çekle İlgili İflas Yolu İle Yapılan Takip Sonucu İtirazın Kaldırılması ve Borçlunun İflasına Karar Verilmesi İstemi - İmza Konusundaki Eksiklik Tamamlanmadan ve Bu Doğrultuda İmza İncelemesi Yapılmadan Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Eksik Bilirkişi Raporuna Değer Verilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
158Y23.HD28.1.2014E. 2013/8134 K. 2014/502"İFLAS İSTEMİ ( Talebin Aşılarak Karar Verilmesi - Depo Emrine Esas Alacağı Saptayan İcra Müdürlüğü'nce Hazırlanan Hesap Tablosunda İse Faiz Niteliğindeki Bu Alacağa İşlemiş Faiz Hesaplanması ve Hesap Tarihinden Sonra Günlük Faiz İşletileceğinin Belirtilmesi Suretiyle Talep Aşılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
İFLAS YOLU İLE ADİ TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Talebin Aşılarak Karar Verilmesi - 6100 Sayılı Kanun'un 26. Md.sine Aykırı Olarak Talebin Aşılması 6098 Sayılı TBK'nın 121/3. Md.sine Aykırı Olarak da Faize Faiz Yürütülmesi Suretiyle Miktarı Belirlenen Depo Emrine Dayalı Olarak Davalı Şirketlerin İflasına Karar Verilmesi İİK'nın 158. Md.sine Aykırı Olduğu )
TALEBİN AŞILMASI ( İflas İstemi - Depo Emrine Esas Alacağı Saptayan İcra Müdürlüğü'nce Hazırlanan Hesap Tablosunda İse Faiz Niteliğindeki Bu Alacağa İşlemiş Faiz Hesaplanması ve Hesap Tarihinden Sonra Günlük Faiz İşletileceğinin Belirtilmesi Suretiyle Talep Aşıldığı/Talebin Aşılması Suretiyle Miktarı Belirlenen Depo Emrine Dayalı Olarak Davalı Şirketlerin İflasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( İflas İstemi - 6098 S. TBK'nın 121/3. Md.sine Aykırı Olarak da Faize Faiz Yürütülmesi Suretiyle Miktarı Belirlenen Depo Emrine Dayalı Olarak Davalı Şirketlerin İflasına Karar Verilmesi İİK'nın 158. Md.sine Aykırı Olduğu )"
158Y23.HD29.3.2013E. 2013/791 K. 2013/2002"BORÇLU TACİRİN İFLASI İSTEMİNE İLİŞKİN DAVA ( Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Adil Yargılanma Hakkı ve Hukuki Dinlenme Hakkına Aykırı Olacağı - Tebliğatın Yapıldığı Yerin Ev mi Yoksa İş Yerimi Olduğunun Tespiti )
TEBLİĞATIN GEÇERLİLİĞİNİN MAHKEMECE ARAŞTIRILMASI ( Meslek ve Sanatın Evde İcra Edilip Edilmediğinin Tebliğatın Yapıldığı Yerin Ev mi Yoksa İşyerimi Olduğu Araştırılmaksızın Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Usulsüz Tebliğat )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREĞİ ( Usulüne Uygun Tebliğat Yapılacağı - Tacirin İflasının Talep Edilmesi )
DAVALININ YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILMASI ( Eksik İncelemeye Dayalı Karar Verilemeyeceği - Tebliğatın Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı/Taraf Teşkili Üzerinde Durulması Gereği/Tebliğatın Geçerliliğinin Araştırılacağı )
ESASA VE USULE İLİŞKİN SAVUNMA VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmaksızın Davalının Yokluğunda Yargılama Devam Edilemeyeceği - Adil Yargılanma ve Hukuki Dinlenme Hakkına Aykırı Olduğu/İflas Talebi )"
158Y23.HD11.3.2013E. 2013/857 K. 2013/1445"İFLAS DAVASI ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Uyuşmazlığın Aydınlatılmasının Zorunlu Olduğu )
HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Her iİki İflas Talebinin Koşulları ve Sonuçları Farklı Olduğun Mahkemece Açıklattırılması Gerektiği - İflas Davası )
ÇELİŞKİLİ ANLATIMLARIN AÇIKLATTIRILMASI ( Hakim Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Bunlara Bağlı Netice-i Taleplerle Bağlı ve Fakat Hukuki Tavsiflerle Bağlı Olmadığından Açıklama Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - İflas Davası )"
158Y23.HD10.7.2012E. 2012/1857 K. 2012/4788"KARŞILIKLI İFLAS VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Asıl Dava Olan İflas Davasıyla Karşı Dava Olan Tazminat Davasının Yargılaması Birlikte Yürütüldüğü - Her İki Davanın Yargılama Usulleri Farklı Olup Basit Yargılama Usulü Kanun'un Sınırlı Olarak Saydığı Hallerde Uygulanacağı )
BASİT YARGILAMA USULÜ ( Karşılıklı İflas ve Tazminat İstemi - Her İki Davanın Yargılama Usulleri Farklı Olup Basit Yargılama Usulü Kanun'un Sınırlı Olarak Saydığı Hallerde Uygulanacağı )
ADLİ TATİL ( İflas Davaları Basit Yargılama Usulüne Tabi Olup İflas Davalarında Temyiz Süresi 10 Gün Olup Adli Tatilde Süreler Çalışacağı - Temyiz İncelemesi de Murafaa Yapılmadan Görüleceği )"
158Y23.HD3.7.2012E. 2012/2750 K. 2012/4552"İFLAS DAVASI (Usulüne Uygun Verilen Depo Emrine Rağmen Borcun Ödenmemesi - Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esası ve Eklentileri Hesaplanıp Bulunacak Miktarın Yatırılması Yatılmaması Halinde Sonuçlarının Gösterilmesi Gereği)
DEPO EMRİ (İflas Davası - Usulüne Uygun Verilen Depo Emrine Rağmen Borcun Ödenmemesi Halinde İflas Kararı Verilebileceği)"
158Y23.HD8.3.2012E. 2011/4806 K. 2012/1791"İFLAS DAVASI (Taraflar Açısından Hakem Mahkemesine Sunulan Belgenin Bağlayıcılığının Niteliğinin Olup Olmadığının İrdelenmesi Dosyaya Sunulan Faturaların Davalının Defterinde Kayıtlı Olup Olmadığının İncelenip Değerlendirilmesinden Sonra Uygun Sonuç Çerçevesinde Karar Verilmesi Gerektiği)
TAHKİM (Davacı İle Dava Dışı Şirket Arasında İmzalanan Sözleşme Değerlendirilip Dosyaya İbraz Edilen Tahkime İlişkin Belgenin Tasdikli Örneği Celbedilip Yeminli Tercümesi de Yaptırılarak Davalının Sözleşme Dolayısıyla Sorumlu Tutulup Tutulmayacağının Belirlenmesi Gerektiği - İflas Davası)
SULH VE İBRA SÖZLEŞMESİ (Davalının Davacı İle Dava Dışı Şirket Arasında İmzalanan Sözleşme Dolayısıyla Sorumluluğuna Etkisinin Ne Olduğunun Araştırılması ve İbra Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı İle Yangın Projesine İlişkin Taleplerin Hariç Olduğu Hususunun Gözetilmesi Gerektiği - İflas Davası)
FATURALARIN İNCELENMESİ (İflas Davası - Dosyaya Sunulan Faturaların Davalının Defterinde Kayıtlı Olup Olmadığının İncelenmesi Gerektiği/Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı)"
158Y15.CD31.1.2012E. 2011/11169 K. 2012/6259"KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ZARARINA DOLANDIRICILIK ( Sanığın Babasından Kalan Emekli Aylığını Alma Koşullarını Kaybedip Kaybetmediğinin Dönem İçerisinde Araştırılıp Araştırılmadığının Periyotlar Dahilinde Yapılması Gereken Yoklamaların Yapılıp Yapılmadığının Belirleneceği )
DOLANDIRICILIK ( Nitelikli/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına - Sanığın Babasından Kalan Emekli Aylığını Alma Koşullarını Kaybedip Kaybetmediğinin Dönem İçerisinde Araştırılıp Araştırılmadığının Tespit Edileceği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZILAN YAZI ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık - Kurumdan Yazıya Cevap Verilmemesi Karşısında Yazı Cevabı Beklenilmeksizin Hüküm Kurulmaması Gereği )
ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık - Hatalı İşlemin Tespit Edildiği Tarihten Geriye Doğru Hatanın Kaynaklandığı İlgiliye Göre 5 veya 10 Yıllık Yersiz Ödemenin Tespit Edileceği )"
158Y23.HD24.10.2011E. 2011/647 K. 2011/1268"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (Basit Yargılama Usulüne Göre Duruşma Yaparak Gerek İflas Talebini Gerek İtiraz ve Def'ileri Umumi Hükümler Dairesinde Tetkik ve İntaç Edeceği)
BASİT YARGILAMA USULÜ (İflasın Ertelenmesi İstemi - Basit Yargılama Usulüne Göre Duruşma Yaparak Gerek İflas Talebini Gerek İtiraz ve Def'ileri Umumi Hükümler Dairesinde Tetkik ve İntaç Edeceği)
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ (Gidererek ve Davacının İtirazlarını da Karşılayacak Şekilde Konusunda Uzman Yeni Bilirkişi Heyetinden Denetime Elverişli Rapor Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi İstemi)"
158Y23.HD11.10.2011E. 2011/428 K. 2011/1005"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLAS İSTEMİ (Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esas ve Eklentilerinin Hesap Edilip Buna Göre Bulunacak Miktar Üzerinden Verilmesi Gerektiği)
VEKALET ÜCRETİ (Asıl Alacak İşlemiş Faiz İcra Masrafı ve Vekalet Ücretinin Miktarı Açıkça Belirtilmeden Çıkartılan Depo Emrinin İ.İ.K'nun 158. Md. Hükmüne Uygun Olmadığı)
DEPO EMRİ (İtirazın Kaldırılması ve İflas İstemi - Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esas ve Eklentilerinin Hesap Edilip Buna Göre Bulunacak Miktar Üzerinden Verilmesi Gerektiği)
İFLASIN AÇILMASI (Açıldığı Gün Saat ve Dakikanın Gösterilmesi Gerektiği - Somut Olayda İflas Kararında İflasın Açılmasının Gün Saat ve Dakika Olarak Gösterilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
158Y19.HD25.11.2009E. 2009/10916 K. 2009/11216"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİP ( İtirazsız Kesinleşmesi Halinde İflas Talebinin İlan Edileceği )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( İflas Talebinin İlanından İtibaren 15 Gün İçin Diğer Alacaklıların Davaya Müdahale veya İtirazda Bulunmaması Halinde Mahkemece Borçluya Depo Emri Çıkarılacağı )
DEPO EMRİ ( Borçluya veya İflas Davasında Kendisini Temsil Etmiş Olan Vekiline Dava Vicahta Devam Ediyorsa Duruşmada Aksi Takdirde Tebligat Kanunu Hükümleri Dairesinde Tebliğ Edileceği )
DEPO KARARI ( Şirketin Takip Konusu Borcu Ödeyecek Mali Gücünün Bulunmadığının Beyan Edilmesi - 7 Günlük Depo Kararı Verilmeden Davalı Şirketin İflasına Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
ÖDEME GÜCÜNÜN BULUNMAMASI ( Borçlu Mali Güçleri Bulunmadığını Beyan Ettikleri İçin Borçlu Şirkete Ayrıca Depo Emri Tebliğine Gerek Bulunmadığı )
İFLAS KARARI ( Depo Emrini Alan Borçlunun Depo Emrinde Öngörülen Sürede Borcunu Ödememesi veya Karar Verilmeden Önce Ödeme Yaptığına İlişkin Resmi Bir Belge Sunmaması Halinde İflasına Karar Verileceği )"
158Y19.HD12.11.2009E. 2009/7926 K. 2009/10459"İFLAS KARARI ( Davalıya Tebliğ Edilen Depo Emrine Rağmen 7 Günlük Sürede Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Kararda İsabetsizlik Bulunmadığu )
DEPO EMRİ ( Davalıya Tebliğ Edilmesine Rağmen 7 Günlük Sürede Gereğinin Yerine Getirilmemesi - İflas Kararının İsabetli Olduğu )
İFLAS ÖDEME EMRİ ( Borçlunun Takibe Borca ve Fer'ilerine İtiraz Etmesi - İflas Kararının İsabetli Olduğu/Davalının Tebliğ Edilen Depo Emrine Rağmen 7 Günlük Sürede Gereğini Yerine Getirmemesi )"
158Y19.HD31.1.2008E. 2007/8234 K. 2008/593"İFLAS TALEBİ ( Davalının Ödemelerini Tatil Ettiğini Adreste Bulunmadığını Mallarını Kaçırdığını İleri Sürerek - Doğrudan İflas Nedeni Olduğu/Davalıya Depo Emri Çıkarılamayacağı )
DOĞRUDAN İFLAS NEDENİ ( Bulunduğunda İflası İstenilen Davalıya Depo Emri Çıkarılamayacağı - Davalının Ödemelerini Tatil Ettiği Adreste Bulunmadığı Mallarını Kaçırdığı İddiası )
DEPO EMRİ ÇIKARILAMAMASI ( Davalının Ödemelerini Tatil Ettiğini Adreste Bulunmadığını Mallarını Kaçırdığını İleri Sürerek İflas Talebi - Doğrudan İflas Nedeni Olduğu ) "
158Y19.HD6.7.2006E. 2006/5928 K. 2006/7374"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Davacı İlamlı İcra Takibine Geçtikten Sonra Takip Şeklini İflasa Çevirmesi - Borçluya Depo Emri Tebliğ Ettirilmesi Gerektiği )
İFLAS DAVASI ( Davacı İlamlı İcra Takibine Geçtikten Sonra Takip Şeklini İflasa Çevirmesi - Borçluya Depo Emri Tebliğ Ettirilerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİP ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davacı İlamlı İcra Takibine Geçtikten Sonra Takip Şeklini İflasa Çevirmesi - Borçluya Depo Emri Tebliğ Ettirilerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
158Y19.HD25.5.2006E. 2006/3735 K. 2006/5555"İFLAS DAVASI ( İİK'nun 58/3. Maddesinde Öngörülen Şekle Uygun Olarak Yabancı Para Alacağının Takip Konusu Yapılması Mümkün İse de Depo Emri Yabancı Para Üzerinden Çıkarılamayacağı )
DEPO EMRİ ( Yabancı Para Üzerinden Çıkarılamayacağı - Borçlu Depo Emri İle Kendisinden İstenen Meblağın Türk Lirası Tutarını Bilmeli ve Buna Göre Ödeme Yapması Gereği )
DEPO EMRİNİN YABANCI PARA ÜZERİNDEN ÇIKARILMASI ( Çıkarılamayacağı - Borçlu Depo Emri İle Kendisinden İstenen Meblağın Türk Lirası Tutarını Bilmeli ve Buna Göre Ödeme Yapması Gereği )"
158Y19.HD2.3.2006E. 2006/1023 K. 2006/2069"İFLAS YOLUYLA TAKİBE İTİRAZ ( Açılan Dava İtirazın Kaldırılması ve İflas Davası Olup İİK.nun 67. Maddesi Anlamında İtirazın İptali Davası Niteliğinde Olmadığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İflas Yoluyla Takibe İtiraz Üzerine Açılan Dava İtirazın Kaldırılması ve İflas Davası Olup 67.m. Anlamında İtirazın İptali Davası Niteliğinde Olmadığı )
İFLAS DAVASI ( İflas Yoluyla Takibe İtiraz Üzerine Açılan Dava İtirazın Kaldırılması ve İflas Davası Olup 67.m. Anlamında İtirazın İptali Davası Niteliğinde Olmadığı )
DEPO EMRİ ( Verildiği Güne Kadar Alacağın Esası ve Eklentilerinin Hesap Edilip Bulunacak Miktar Üzerinden Verilmesi Gereği )"
158Y19.HD24.3.2005E. 2005/994 K. 2005/3096"İFLAS YOLUYLA TAKİBİN İTİRAZSIZ KESİNLEŞMESİ ( İflas Talebinin İlan Edilmesi Zorunluluğu/İlanın Ulusal Bir Gazetenin Yanısıra Ticaret Sicili Gazetesi ve Yerel Gazetede de Yayınlanması Mecburiyeti - Depo Emrinde Yatırılacak Toplam Borç Miktarının Gösterilmesinin Zorunlu Olması )
TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE VE YEREL GAZETEDE İLAN YAPILMAMIŞ OLMASI ( İflas Talebinin İlanı Mecburiyeti - Sadece Ulusal Gazetede Yapılan İlana Dayanarak İflasa Hükmedilemeyeceği )
İLAN ZORUNLULUĞU ( İflas Yoluyla Takibin İtirazsız Kesinleşmesi Nedeniyle İflas Talebi - Sadece Ulusal Bir Gazetede Yayınlanan İlana Dayanarak İflasa Hükmedilemeyeceği/Yerel Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde de İlan Yapılması Zorunluluğu )
DEPO EMRİNİN GEÇERSİZ OLMASI VE İFLASA DAYANAK YAPILAMAMASI ( Asıl Alacak Faiz ve İcra Takip Masraflarından Oluşan Depo Edilecek Toplam Borç Miktarının Gösterilmemiş Olması )"
158Y19.HD17.2.2005E. 2004/4738 K. 2005/1436"DEPO EMRİ ( Esas Alacağı Saptayan Bilirkişi Takip Tarihi İtibariyle Alacağın ...TL Olduğunu Kabul Ederek Talebi Aşması - HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu )
İFLAS DAVASI ( Depo Emrine Esas Alacağı Saptayan Bilirkişi Takip Tarihi İtibariyle Alacağın ...TL Olduğunu Kabul Ederek Talebi Aşması - HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK ( Depo Emrine Esas Alacağı Saptayan Bilirkişi Takip Tarihi İtibariyle Alacağın ...TL Olduğunu Kabul Ederek Talebi Aşması - HUMK'nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( B.K'nun 104 /Son Maddesine Aykırı Olduğu - İflas Davası )"
158Y19.HD16.12.2004E. 2004/9269 K. 2004/12664"İFLAS TALEBİ ( Mahkemece Çıkarılan Depo Emrinde Takip Konusu Meblağın Faiz ve Masraflarıyla Ödenmesinin Belirtilmesi - Yasa Hükmüne Uygun Olmadığı/Alacağın Esası ve Eklentilerinin Hesap Edilmesi Gereği )
DEPO KARARI ( Takip Konusu Meblağın Faiz ve Masraflarıyla Ödenmesinin Belirtilmesi/Yasa Hükmüne Uygun Olmadığı - Alacağın Esası ve Eklentilerinin Hesap Edilmesi Gereği/İflas Talebi )
TAKİP ( Mahkemece Çıkarılan Depo Emrinde Takip Konusu Meblağın Faiz ve Masraflarıyla Ödenmesinin Belirtilmesi/İflas Talebi - Yasa Hükmüne Uygun Olmadığı/Alacağın Esası ve Eklentilerinin Hesap Edilmesi Gereği )"
158Y19.HD13.5.2004E. 2003/11741 K. 2004/5582"YABANCI PARA ALACAĞI ( İflas Yoluyla Takip - Depo Emrinde Ödenecek Meblağın Türk Lirası Olarak Gösterilmesi Gereği )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Yabancı Para Alacağı - Depo Emrinde Ödenecek Meblağın Türk Lirası Olarak Gösterilmesi Gereği )
DEPO EMRİ ( Takip Masraflarının Miktarı Belirtilmeden Çıkarılamayacağı - Yabancı Para Alacağı/İflas Yoluyla Takip )
TAKİP MASRAFLARI ( Yabancı Para Alacağı/İflas Yoluyla Takip - Miktarı Belirtilmeden Depo Emri Çıkarılamayacağı )"
158Y19.HD16.5.2002E. 2001/9787 K. 2002/3704"İFLAS DAVASI ( Davalı Kooperatifin Davacı Tarafından Yapılan İşin Bedelini Ödememesi Üzerine Alacak Karşılığı Verilen Haksız Yere Senede İtiraz Etmesi )
GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDE KURULU OLAN KOOPERATİF ( Bu Malların Haczedilememesi Nedeniyle İflas Masasının Teşekkülünün Mümkün Olmaması-İflas Davasının Reddi )
İFLAS MASASININ TEŞEKKÜL EDEMEMESİ ( Borçlunun Hacze Kabil Malının Bulunamaması Nedeniyle )"
158Y19.HD2.5.2002E. 2002/2071 K. 2002/3290"İFLAS DAVASI ( İşçi Alacağından Dolayı Açılan Davaya da Ticaret Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İtirazın Kaldırılması ve İflas Davasının Tek Bir Dava Olması-Davanın Ticaret Mahkemesince Karara Bağlanması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İtirazın Kaldırılması ve İflas Davasının Tek Bir Dava Olması-Davanın Ticaret Mahkemesince Karara Bağlanması )"
158Y19.HD28.3.2002E. 2001/8522 K. 2002/2289"İFLAS DAVASI ( Davalılar Aleyhine Başlatılan İflas Yoluyla İcra Takibine Davalıların Haksız Yere İtiraz Etmesi-Müdahilin Muvazaa İddiasında Bulunması )
MUVAZAALI İFLAS ( Davacının Bonodan Başka Alacağı Doğrulayan Delil İbraz Edememesi Nedeniyle Muvazaa İddiasının Gerçeği Yansıttığının Kabulü )
ALACAĞIN İSPATI ( Davacının Bonodan Başka Alacağı Doğrulayan Delil İbraz Edememesi Nedeniyle İflas Davasının Muvazaalı Biçimde Açıldığının Kabulü )"
158Y19.HD12.2.2002E. 2001/9053 K. 2002/1069"İFLAS DAVASI ( Borçlu Hakkında Adresinin Bilinmesine Rağmen İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlunun Taşındığı Yeni Adresinin Bilinmesine Rağmen İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
İLANEN TEBLİGAT ( Borçlunun Taşındığı Yeni Adresinin Bilinmesine Rağmen İlanen Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
158Y19.HD7.2.2002E. 2001/7067 K. 2002/899"İFLAS DAVASI ( Borçlu Aleyhine İlamsız Olarak Yapılan Takibin Borçlunun İtirazı Üzerine İflas Yolu ile Takibe Çevrilmesi )
İFLASA TABİ KİŞİLER HAKKINDA TAKİP ( İflasa Tabi Kişiler Aleyhindeki Haciz veya İflas Yoluyla Başlayan Takibi Alacaklının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Değiştirebilmesi )
İCRA TAKİP ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( İflasa Tabi Kişiler Aleyhindeki Haciz veya İflas Yoluyla Başlayan Takibi Alacaklının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Değiştirebilmesi )
İTİRAZ ÜZERİNE DURMUŞ TAKİP ( Borçlunun Haciz Yoluyla Takibe Yaptığı İtirazın Takibin Şeklinin Değiştirilmesinde Etkisinin Bulunmaması )"
158Y19.HD21.6.2001E. 2001/3415 K. 2001/4873"HACİZ VEYA İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Yabancı Para Alacağı - Depo Emrinin Yabancı Para Üzerinden Çıkarılamayacağı )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Yabancı Para Alacağı - Depo Emrinin Yabancı Para Üzerinden Çıkarılamayacağı )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Haciz Veya İflas Yoluyla Takip Yapılabileceği - Depo Emrinin Yabancı Para Üzerinden Çıkarılamayacağı )
DEPO EMRİ ( Yabancı Para Üzerinden Çıkarılamayacağı - Haciz Veya İflas Yoluyla Takip )"
158Y9.HD5.4.2001E. 2001/2069 K. 2001/5643"İŞVERENİN İFLASI KARARI ( İşçilik Hakları İçin Açılan Davanın Yargılaması Sırasında İbraz Edilen - Kesinleşip Kesinleşmediğinin İncelenmesi Gereği )
İFLAS KARARI ( İşverenin/İşçilik Hakları İçin Açılan Davanın Yargılaması Sırasında İbraz Edilen - Kesinleşip Kesinleşmediğinin İncelenmesi Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davanın Yargılaması Sırasında İbraz Edilen İşverenin İflas Kararı - Kesinleşip Kesinleşmediğinin İncelenmesi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davanın Yargılaması Sırasında İbraz Edilen İşverenin İflas Kararı - Kesinleşip Kesinleşmediğinin İncelenmesi Gereği )"
158Y19.HD2.11.2000E. 2000/5828 K. 2000/7383"İFLASA TABİ OLANLAR ( Tacir Sıfatı-Ticaret Sicilinde Kaydı Olmayan ve Fakat Birçok Şirkette Yönetici ve Ortak Olan Kişinin İflasına Karar Verilebilmesi)
TACİR SIFATI ( Ticaret Sicilinde Kaydı Olmayan ve Fakat Birçok Şirkette Yönetici ve Ortak Olan Kişinin İflasına Karar Verilebilmesi)"
158Y19.HD27.1.2000E. 1999/8085 K. 2000/415"REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAĞIN TAKİBİ ( Alacağın İpotek Limitinden Fazla Olması )
İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Rehinle Temin Edilmiş Alacağın Daha Fazla Olması )
DEPO EMRİNİN İÇERMESİ GEREKEN HUSUSLAR
DEPO EMRİNDE BELİRTİLEN MEBLAĞIN ÖDENMESİNDE SÜRE"
158Y19.HD25.9.1997E. 1997/5151 K. 1997/7714"ANONİM ŞİRKETİN İFLASI ( Yönetim Kurulu Talep Edebilir )
YÖNETİM KURULU KARARI GEREKMESİ ( Anonim Şirketin İflası Talebi İçin )
TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ ( Şirketin Acz İçinde Olup Olmadığının Tesbiti )"
158Y19.HD15.5.1997E. 1997/1842 K. 1997/4976"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Bilirkişi İncelemesiyle Saptanan Alacağın Kabulü )
DEPO EMRİ ( Bilirkişi İncelemesiyle Belirlenen Miktar Üzerinden )
DAVACININ FAZLAYA İLİŞKİN HAKKI BULUNMAMASI ( Bilirkişice Belirlenen Miktarı Kabul Durumunda )"
158Y19.HD28.11.1995E. 1995/9109 K. 1995/10636"İFLAS DAVASI ( Şirketin Mali Durumunun Ciddi Surette Zayıflaması Şirketin Müşteri Emanet Hisse Senetlerini Kullanmasının Tesbit Edilmesi Nedeniyle Aracı Kurumun İflasının İstenmesi )
İFLAS İSTEME YETKİSİ ( Aracı Kurumların Mali Durumlarının Ciddi Surette Zayıflaması Halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na İflas İsteme Yetkisinin Tanınması )
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ALDIĞI KARARLARIN DENETİMİ ( SPK.'nın Aldığı Kararlar ve İflas İsteminin İflas Davasına Bakan Mahkemenin Denetimine Tabi Olması )
SERMAYE PİYASASININ AMACI ( Sermaye Piyasasının Güven Açık ve Kararlılık İçinde Çalışmasını Tasarruf Sahiplerinin Hak ve Yararlarının Korunmasını Düzenlemek ve Denetlemek olması )
MAHKEMENİN GÖREVİ ( İflas Davasını İnceleyen Mahkemenin İflas Koşullarının Oluşup Oluşmadığını saptaması )"
158Y19.HD17.11.1995E. 1995/7299 K. 1995/9852"İFLAS ( Bankanın - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İsteği Üzerine Doğrudan )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN GEREKTİĞİNDE BANKANIN İFLASINI İSTEME YETKİSİ VE GÖREVİ
TAKİP YAPMADAN İFLAS TALEBİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İsteği Üzerine )
DEPO KARARI VERİLMEKSİZİN İFLAS TALEBİ ( Faaliyeti Durdurulan Banka - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İsteği Üzerine )
BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA YETKİSİNİN KALDIRILMASI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İsteği Üzerine Doğrudan İflas Talebi )"
158Y19.HD13.6.1995E. 1995/4053 K. 1995/5326"İFLAS DAVASI ( Şirketin Mali Durumunun Ciddi Surette Zayıflaması Şirketin Müşteri Emanet Hisse Senetlerini Kullanmasının Tesbit Edilmesi Nedeniyle Aracı Kurumun İflasının İstenmesi )
İFLAS İSTEME YETKİSİ ( Aracı Kurumların Mali Durumlarının Ciddi Surette Zayıflaması Halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na İflas İsteme Yetkisinin Tanınması )
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ALDIĞI KARARLARIN DENETİMİ ( SPK.'nın Aldığı Kararlar ve İflas İsteminin İflas Davasına Bakan Mahkemenin Denetimine Tabi Olması )
BEKLETİCİ MESELE ( İflas Davasında İdare Mahkemelerinde Devam Eden Davaların Sonucunun Beklenmesinin Gerekmemesi )"
158Y19.HD25.9.1992E. 1992/8103 K. 1992/4477"NİHAİ KARAR ( Temyiz Edilebilme Şartı Olduğu )
ARA KARARLAR ( Temyiz Edilememe )
DEPO KARARI ( Nihai Karar Olmadığından Tek Başına Temyiz Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLEMEME ( Depo Kararının )"
158Y11.HD3.12.1990E. 1990/4565 K. 1990/7737"İFLAS DAVASI ( Kesinleşen İcra Takibinin Etkisi )
KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİNİN İFLAS DAVASINA ETKİSİ
DEPO KARARI ( Hesaplanma Tarzı )"
158Y11.HD16.10.1990E. 1990/5146 K. 1990/6606"İFLAS DAVASI ( İflas İsteminin Usulen İlan Edilmesi )
İLAN EDİLME ZORUNLULUĞU ( İflas Davası )
İŞİN ESASINA GİRİLEREK DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI ( İlan Edilmeden Yapılması )"
158Y11.HD27.4.1987E. 1987/1494 K. 1987/2505"İFLAS DAVASININ SONUÇLARI ( Kamu Düzeni İle İlgisi )
İFLASA KARA VERİLDİKTEN SONRA DAVADAN VAZGEÇME ( Borcun Ödenmesi )
BORCUN ÖDENMESİ ( İflas Kararından Sonra )"
158Y12.HD5.6.1986E. 1985/12867 K. 1986/6748"İFLASTA DEPO KARARI BİLDİRİMİ ( Tebligat Kanununa Uyma Zorunluluğu )
İFLASTA DEPO KARARI VERİLEBİLME ŞARTLARI ( Giderlerin Yatırılması )
HUKUKİ YARAR ( Davasından Feragat Eden Davacının Temyizi )
DEPO KARARI ( Verilebilme Şartları )"
158Y12.HD10.2.1986E. 1985/7337 K. 1986/1383"DEPO KARARINDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR
DEPO KARARNINI GERÇEK ALACAK TUTARI TESBİT EDİLDİKTEN SONRA VERİLMESİ"
158Y12.HD6.2.1986E. 1985/8224 K. 1986/1364"İFLAS DAVASINDA YARGILAMA USULÜ ( Basit Yargılama )
İFLAS DAVASINDA DAVALININ ESASA CEVAP VERME SÜRESİ
SÜRE ( İflas Davasında Davalının Esasa Cevabı )"
158Y12.HD23.1.1986E. 1985/7071 K. 1986/708"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Depo Kararı )
DEPO KARARI ( İflas Takibi Tutarı Üzerinden Verilmesi Zorunluluğu )
İLAN YOLUYLA DEPO EMRİ BİLDİRİMİ"
158Y12.HD15.1.1986E. 1985/6699 K. 1986/212"BEKLETİCİ MESELE ( Borçlu Hakkında Birden Çok Mahkemede Açılan İflas Davası )
İFLAS DAVASI ( Borçlu Hakkında Birden Çok Mahkemede Açılan )"
158Y12.HD14.4.1983E. 1981/1334 K. 1981/2868"İFLAS DAVASI ( Kollektif Şirket Ortaklarının Şirketle Birlikte İflasına Karar Verilmesi Şartı )
KOLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETLE BİRLİKTE İFLASLARINA KARAR VERİLMESİ ( İflas Davasının Şirketin Yanında Ortaklara Karşı da Açılmasına Gerek Olmaması )
ORTAKLARIN İFLASINA KARAR VERİLMESİ ( Kollektif Şirket Ortaklarının Şirketle Birlikte İflasına Karar Verilmesi İçin İflas Davasının Ortaklara Karşı da Açılmasına Gerek Olmaması )"

Madde 159

YARGITAY

159Y12.HD31.5.2011E. 2010/30125 K. 2011/11187"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( İpotekli Taşınmazdaki Kiracılara Kira Bedellerini Yatırmaları Yönünde Muhtıra Gönderildiği - Borçlunun Bunun İflas Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararına Aykırı Olduğu İddiası İle İptali Talebinde Bulunduğu )
İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( İpotekli Taşınmazdaki Kiracılara Kira Bedellerini Yatırmaları Yönünde Gönderilen Muhtıranın İptali Talebi - Muhtıra Gönderilmesi Muhafaza Niteliğinde Olmayıp İpotekli İcra Takibinin Devamı Niteliğinde Olduğu )
MUHTIRANIN İPTALİ TALEBİ ( İpotekli Taşınmazdaki Kiracılara Kira Bedellerini Yatırmaları Yönünde Muhtıra Gönderildiği - Muhtıra Gönderilmesi Muhafaza Niteliğinde Olmayıp İpotekli İcra Takibinin Devamı Niteliğinde Olduğunun Gözetilerek Şikayetin Reddedileceği )"
159Y12.HD21.2.2006E. 2006/144 K. 2006/3220"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi İİK'nun 159/1. Madde Kapsamında Muhafaza Tedbiri Olmadığı )
MUHAFAZA TEDBİRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi İİK'nun 159/1. Madde Kapsamında Muhafaza Tedbiri Olmadığı )
KİRALARIN İCRA DAİRESİNE ÖDENMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi Takibin Devamı Niteliğinde Olduğu )"
159Y19.HD9.5.2002E. 2002/1463 K. 2002/3540"İFLASIN ERTELENMESİ ( A.Ş.-Borca Batıklık-Mahkemece Yapılması Gerekenler )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi-Mahkemece Re'sen Araştırma Yapılması )
MAHKEMECE RE'SEN ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Borca Batıklık-A.Ş.'nin İflasının Ertelenmesi )"
159Y11.HD21.12.1998E. 1998/7776 K. 1998/9122"İFLASIN ERTELENMESİ ( Mahkemenin Yapması Gerekenler )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Gerekli Şartların Tesbiti )
ŞİRKETİN İFLASIN ERTELENMESİNİ TALEBİ"
159Y12.HD28.12.1971E. 1971/12614 K. 1971/13374"KORUYUCU ÖNLEMLERİN İCRA TAKİBİNE ETKİSİ ( İflas Davası Sırasında )
KORUYUCU ÖNLEMLERİN ALINMIŞ OLMASI, BAŞLAMIŞ İCRA TAKİBİNİ ETKİLEMEZ"

Madde 160

YARGITAY

160Y23.HD9.3.2017E. 2016/4888 K. 2017/752"İFLAS ERTELEME DAVASI ( Borca Batık Olduğu Sabit Olan Davacı Şirket Tarafından Sunulan ve Yasal Nitelikleri İçermediği Anlaşılan İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olduğundan Söz Edilemeyeceği Dikkate Alınarak Davacı Şirketin İflasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Nakit Sermaye Konulması Dış Kaynaktan Nakit Girişi Sermaye Artışı Yeni Ortak Alınması Şirketin Mevcut İşleyişi Sonucu Şayet Mümkün İse Kâr ve Nakit Akışı Gibi Nesnel ve Gerçek Kaynakları ve Önlemleri İçermesi Ciddî ve İnandırıcı Özellikleri Haiz Olması Gerektiği - İflas Erteleme Davası )
EKSİK AVANS ( Dosya Arasında İflas Avansının Yatırıldığına Dair Bir Belgeye Rastlanmadığı - İflas Avansının Yatırılmaması Durumunda 6100 S. HMK'nun 325. Md. Hükmü Uyarınca İşlem Yapılarak Gerekli Masrafların Bu Şekilde Karşılanması Gerekmekte Olup Mahkemece İflas Avansı Alınmamasının Hatalı Olduğu )
KAYYIM ÜCRETİ ( İflasın Kamu Düzenine Dair Olması Sebebiyle İflasın Ertelenmesini İsteyenin Bu Kararın İlânı Gerekli Yerlere Bildirilmesi Atanacak Kayyım İçin Belirlenecek Ücreti ve Alınacak Erteleme Tedbirlerinin Uygulanması İçin Gerekli Masrafları Avans Olarak Mahkeme Veznesine Peşin Yatırması Gerektiği )"
160Y23.HD14.9.2015E. 2015/6028 K. 2015/5860"DAVACININ İFLAS AVANSINI YATIRMAMASI ( İflas Avansının Depo Edilmesi İçin Davacıya Birkaç Kez Süre Verildiği ve İflas Avansının Yatırılmaması Halinde Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddedileceği İhtarı Yapıldığı/İflas Avansının Dava Şartı Olan Gider Avansı Olmayıp Tamamlatılabilir Olduğu - Kesin Süreye Uyulmaması Halinde 6100 S.K. Md. 325 Uyarınca İşlem Yapılarak Gerekli Masrafların Karşılanması Gerektiği )
DOĞRUDAN İFLAS İSTEMİ ( İflas Avansının Dava Şartı Olan Gider Avansı Olmayıp Tamamlatılabilir Olduğu/İflas Avansının Yatırılması İçin Davacıya Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Halinde 6100 S.K. Md. 325 Uyarınca İşlem Yapılarak Gerekli Masrafların Karşılanacağı )
İFLAS AVANSI ( İflasını İsteyenin Gerekli Masrafları Avans Olarak Mahkeme Veznesine Peşin Yatıracağı/İflas Avansının 6100 S.K. Md.120'de Düzenlenen Ve Dava Şartı Olan Gider Avansı Olmadığı - Kesin Süreye Uyulmaması Halinde 6100 S.K. Md. 325 Uyarınca İşlem Yapılarak Gerekli Masrafların Karşılanması Gerektiği )"
160YHGK19.11.2014E. 2013/23-1893 K. 2014/935"DOĞRUDAN İFLAS ( İflas Avansı Masraflarının Peşin Yatırılması Gerektiği/Tensip Ara Kararı İle Davacıya İflas Avansını Yatırılması İçin İki Haftalık Kesin Süre Verildiği - Avansın Kesin Süre İçerisinde Yatırılarak Dekontun Dosyaya İbraz Edildiği/Avans Yatırılmadığından Bahisle Hükmün Bozulamayacağı )
MASRAFLARIN PEŞİN VERİLMESİ ( Doğrudan İflas Talebi/İflas Avansı Masraflarının Peşin Yatırılması Gerektiği - Tensip Ara Kararı İle Davacıya İflas Avansını Yatırılması İçin Verilen İki Haftalık Kesin Süre İçerisinde Yatırılarak Dekontun Dosyaya İbraz Edildiği/Avans Yatırılmadığından Bahisle Hükmün Bozulmaması Gerektiği )
İFLAS AVANSININ YATIRILMASI ( İflas Avansı Masraflarının Peşin Yatırılması Gerektiği/Tensip Ara Kararı İle Davacıya İflas Avansını Yatırılması İçin İki Haftalık Kesin Süre Verildiği - Avansın Kesin Süre İçerisinde Yatırılarak Dekontun Dosyaya İbraz Edildiği/Avans Yatırılmadığından Bahisle Hükmün Bozulamayacağı )"
160Y23.HD22.3.2013E. 2013/543 K. 2013/1770"İFLAS DAVASI ( İsteyen Alacaklının İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraflardan Sorumlu Olduğu - Bu Masraflar İle İflas Kararının Kanun Yolları İçin Gerekli Bütün Tebliğ Masraflarının Peşin Verilmesinin İstenmesi Gerektiği/Mahkemece Bu Yasal Şart Yerine Getirilmediğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )
İFLAS İSTEYEN ALACAKLININ MASRAFLARDAN SORUMLULUĞU ( İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraflar ve İflas Kararının Kanun Yolları İçin Gerekli Bütün Tebliğ Masraflarının Peşin Verilmesinin İstenmesi Gerektiği/Mahkemece Bu Yasal Şartın Yerine Getirilmemesinin Doğru Görülmediği - İflas Davası )
TEBLİĞ MASRAFLARI ( İflas Davası/İflas İsteyen Alacaklıdan İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraflar İle İflas Kararının Kanun Yolları İçin Gerekli Bütün Tebliğ Masraflarının Peşin Verilmesinin İstenmesi Gerektiği/Mahkemece Bu Yasal Şart Yerine Getirilmediğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )"
160Y23.HD1.11.2012E. 2012/4706 K. 2012/6344"İFLAS İSTEYEN ALACAKLI ( İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masrafları Davanın Başında Peşin Yatırması Gerektiği - İflas Davası )
İLAN EDİLME GEREĞİ ( İflas Davası - Davanın Açıldığının Tirajı 50.000'in Üzerinde Yurt Düzeyinde Dağıtım Yapan Gazetelerin Biri İle İflas Talep Edenin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde )
TEBLİGAT ( İflas Davası - Şirketin Adresini Taşıdığı ve Tebligat Alan Kişinin Temsile Yetkili Olmadığı Gözetilmeden Verilmesinin Hatalı Oluşu )
İFLAS KARARI ( İflas Açılma Anının Gün ve Saat Olarak Gösterilmemesi - Kararın Emredici Hükümlere Aykırı Olarak Verildiği )"
160Y19.HD6.4.2011E. 2011/1950 K. 2011/4481"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Rayiç Değerlerinin Bilirkişilerce Tespit Edilecek Gerçek Veriler Dikkate Alınarak Şirketin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenlenmesi Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi/Şirketin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenleneceği - Bilirkişi Kök Raporunda Projenin Gerçekleşebilir Olmadığı Belirtilmesine Rağmen İflas Erteleme Kararı Verildiği )
ŞİRKETİN AKTİFİNDE YER ALAN VARLIKLAR ( İflas Erteleme Davası - Şirketin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenlenmesi Gerektiği )
İFLAS TALEBİ ( Hakkında Bir Karar Verilmeden Önce İflas Avansının Yatırılması Gerekli Olup Bu Husus Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
160Y19.HD19.10.2000E. 2000/5995 K. 2000/6934"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Tacir veya Tacir Sayılan Kişi - Gerçek Veya Tüzel Kişiler)
TACİR SAYILMA ( Limited Şirket Ortağı - İflas Yoluyla Takip)
İFLASA TABİ KİŞİLER ( Limited Şirket Ortağı Olmanın Tacir Sayılmak İçin Yeterli Olmaması)
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Tacir Sayılmak İçin Yeterli Olmaması - İflasa Tabi Kişiler)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlunun İflasını Gerektiren Durum Bulunup Bulunmadığı)"
160Y19.HD28.1.1999E. 1998/7440 K. 1999/232"İFLAS DAVASI ( İflas Talebinin Alacaklılar Yararına İlan Edilmesi )
İFLAS İSTEMİNİN İLANI ( Muvazaalı İşlemleri Önlemek Amacıyla )
İFLASTA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilançonun Borca Batıklığı İspata Yetmemesi )
BORCA BATIKLIK ( Bilirkişi Kurulunca Saptanması Gereği )
BİLANÇO ( Borca Batıklığı Tek Başına İspat Etmemesi )"
160Y19.HD12.3.1996E. 1996/868 K. 1996/2335"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Ancak Tacirler Hakkında Yapılabilir )
İFLAS TALEBİNİN İLANI ( İflasa Karar Verilmesinin Önşartı Olduğu )
İLAN ( İflas Talebinin )
İFLASA KARAR VERİLMEMESİ ( İlk Alacaklılar Toplantısına Kadarki Giderlerin Yatırılmaması Sebebiyle )"
160Y19.HD28.6.1994E. 1994/4936 K. 1994/6951"İFLASIN ŞARTLARI ( Borçlunun Tacir Olup Olmadığının Mahkemece Re'sen Araştırılması )
BORÇLUNUN TACİR OLUP OLMADIĞININ RE'SEN ARAŞTIRILMASI ( İflas Kararı Verilmesinde )
TACİR OLMA ŞARTININ RE'SEN ARAŞTIRILMASI ( İflas Davasında )
ÖZEL YETKİ ŞARTI ( Borçlu Vekilinin İflas Davasını Kabul Etmesi İçin )
VEKİLİN İFLAS DAVASINI KABULÜ ( Özel Yetki Şartı )"
160Y19.HD15.9.1992E. 1992/7082 K. 1992/3910"TACİR SIFATI ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
TİCARET SİCİLİ ( Tacirlik Sıfatı Bakımından Sadece Bir Karine Teşkil Etmesi )
İFLAS DAVASINDA YETKİ ( Mutlaka Tacirin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılmalıdır )
YETKİLİ MAHKEME ( İflas Davasında )
İFLAS KARARININ GEREKTİRDİĞİ MASRAFLAR ( İflas İsteyen Alacaklıya Ait Olması )
ŞARTA BAĞLI İFLAS KARARI VERİLMESİ ( Yasaya Aykırı Olması )"
160Y11.HD16.10.1990E. 1990/5146 K. 1990/6606"İFLAS DAVASI ( İflas İsteminin Usulen İlan Edilmesi )
İLAN EDİLME ZORUNLULUĞU ( İflas Davası )
İŞİN ESASINA GİRİLEREK DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI ( İlan Edilmeden Yapılması )"
160Y12.HD5.2.1988E. 1987/13921 K. 1988/1024"İFLAS ( Esnaflar Hakkında Uygulanamayacağı )
İFLASA TABİ KİŞİLER ( Tacir Sayılma )
ESNAF HAKKINDA İFLAS UYGULANAMAMASI"
160Y12.HD5.6.1986E. 1985/12867 K. 1986/6748"İFLASTA DEPO KARARI BİLDİRİMİ ( Tebligat Kanununa Uyma Zorunluluğu )
İFLASTA DEPO KARARI VERİLEBİLME ŞARTLARI ( Giderlerin Yatırılması )
HUKUKİ YARAR ( Davasından Feragat Eden Davacının Temyizi )
DEPO KARARI ( Verilebilme Şartları )"
160Y12.HD27.2.1986E. 1985/8527 K. 1986/2220"VEKİLLE TEMSİLDE TEBLİGAT ( İflas )
İFLAS İSTEYEN ALACAKLININ GİDERLERDEN SORUMLULUĞU"
160Y12.HD23.1.1986E. 1985/7071 K. 1986/708"İFLAS YOLUYLA TAKİP ( Depo Kararı )
DEPO KARARI ( İflas Takibi Tutarı Üzerinden Verilmesi Zorunluluğu )
İLAN YOLUYLA DEPO EMRİ BİLDİRİMİ"
160Y12.HD9.12.1985E. 1984/13371 K. 1985/10606"İFLAS KARARININ KANUN YARARINA BOZULMASI ( Alacaklının Giderleri Yatırmaması )
İFLAS İSTEYEN ALACAKLININ GİDERLERİ YATIRMASI"

Madde 161

YARGITAY

161YHGK15.5.2013E. 2012/13-1395 K. 2013/703"İCRA VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Hukuki Yarar/Dava Şartı Olduğu - Davanın Esası Hakkında Hüküm Verilebilmesi İçin Varlığı Gerekli Olduğundan Olumlu Dava Şartları Arasında Sayıldığı )
AYRI BİR EDA DAVASI AÇILMASI ( Para Alacağı İçin İlamsız İcra Takibinin Borçlunun İtiraz Etmemiş Veya İtirazının Kaldırılmış Olması Sebebiyle Takibinin Kesinleştiği - Aynı Alacak İçin Eda Davası Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı )
DAVA AÇARKEN HUKUKİ YARAR BULUNMASI GEREĞİ ( Davalı-Borçlu Belediye Hakkında Ayrı Bir İcra Takibi Yaparak Eldeki Davanın Açılmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı - İcra Vekalet Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtiraz )
OLUMLU DAVA ŞARTI ( Davada Menfaatin Varlığının Dava Dosyasına Sunulmuş Deliller ve Olay Veya Olgular Çerçevesinde ve Kural Olarak Davanın Açıldığı Tarihe Göre Mahkemece Kendiliğinden ve Yargılamanın Her Aşamasında Gözetilmesi Gerektiği )
İCRA TAKİBİNİN SON BULMAMASI ( Bir Yıllık Süre İçerisinde Haciz Talebinde Bulunulmaması Halinde Takip Dosyasının Sadece İşlemden Kaldırılacağı/İcra Takibinin Düşmeyeceği - İcra Takibinin Derdest Olduğunun Kabulü Gereği/İtirazın İptali )
İCRA DAİRESİNDEN YAPILAN HARİCİ TAHSİLATLAR ( Davacı Alacaklı Tarafından Dikkate Alınacağı/Bakiye Takip Alacağı İçin Davacı-Alacaklı Tarafından İcra Takibinin Devamının İstenilebileceğinin Kabulü - Eldeki Davada Hukuki Yarar Bulunmadığı
İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( Haciz Talebinde Bulunulmaması Halinde Takibin Yanlız İşlemden Kaldırılacağı/İcra Takibinin Düşmeyeceği - Davalı-Borçlu Belediye Hakkında Ayrı Bir İcra Takibi Yapılabileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığı )"

Madde 162

YARGITAY

162Y12.HD6.2.1990E. 1989/8124 K. 1990/779"BONOYA UYGULANACAK FAİZ ORANI ( Temerrüt halinde )
TEMERRÜT FAİZ ORANI ( Ticari işlerde )
FAİZ ( Bononun Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi Halinde )
TAKİBE DAYANAK İHTİYATİ HACİZ METNİNDE HATA ( Takibi Etkilememesi )"

Madde 164

YARGITAY

164YHGK24.5.2017E. 2017/23-857 K. 2017/1010"İFLASIN ERTELENMESİ ( Yerel Mahkemenin Direnme Kararının İstem Sahibi Şirket Vekiline Tebliğ Edildiği/Temyiz Dilekçesinin Yasada Gösterilen On Günlük Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Sunulduğu - Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddine Karar Vermek Gerektiği )
TEMYİZ SÜRESİ ( İfalasın Ertelenmesi - 2004 S. İİK'nun 164/1. Hükmüne Göre Ticaret Mahkemesince Verilen Nihaî Kararların Tebliğinden İtibaren On Gün İçinde Temyiz Edilebileceği/İstem Sahibi Şirket Vekili Tarafından On Günlük Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Verilen Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN HAKİM TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Mahkemece Temyiz Süresi Olarak Kısa ve Gerekçeli Kararda İki Hafta Gösterilmişse de Kanunun Açıkça Gösterdiği Sürelerin Özellikle Somut Olaydaki Gibi Hak Düşürücü Sürelerin Hakim Tarafından Değiştirilmesi ve Uzatılmasının Mümkün Olmadığı )"
164Y23.HD29.6.2016E. 2015/3670 K. 2016/4033"İFLAS ERTELEME İSTEMİ (Halefiyet Durumunun Değerlendirilmesi İle Kefilin Bilançosu Bakımından Oluşacak Riskin Belirlenmesi Gerektiği - Şirketin Kefalet Nedeniyle Üstlendiği Riskin Bu Şekilde Belirlenmesi Gerekirken Kefalet Riskinin Yüzeysel Şekilde Değerlendirilmesi Sonucu Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
TEMYİZ SÜRESİ (Mahkemece İflâsın Ertelenmesi Talebi Hakkında Verilen Hüküm Temyiz Eden Müdahil Şirketlerden Biri Vekiline Tebliğ Edildiği Halde Temyiz Dilekçesinin On Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Verildiği - Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği)
BORCA BATIKLIK (Davacı Şirketlerden Birinin Borca Batık Olmadığı Belirtilmiş İse de Diğer Davacının Borçlarına Kefil Olması Nedeniyle Oluşan Riskten Ötürü Borçlarının Varlıklarını Aştığının Beyan Edildiği - Kefalet Riskinin Yüzeysel Şekilde Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu/İflas Erteleme)
KEFALET RİSKİ (Mutlak Surette Kefilin Pasifleri Arasında Gösterilemezse de Varlığının İnkâr Edilmesinin de Mümkün Olmadığı/Halefiyet Durumunun Değerlendirilmesi İle Kefilin Bilançosu Bakımından Oluşacak Riskin Belirlenmesi Gerektiği - İflas Erteleme)
HALEFİYET (İflas Erteleme - Bilirkişi Tarafından Asıl Borca İlişkin Diğer Teminatlar Borçlunun ve Varsa Diğer Kefillerin Ödeme Gücü Ayni Teminatlardan Tahsil Edilebilecek Tutarlar İle Ödeme Nedeniyle Gerçekleşecek Halefiyet Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği)"
164Y23.HD6.4.2016E. 2015/1048 K. 2016/2165"İFLAS ERTELEME TEDBİRİNİN İFLAS KARARI VERİLMEKLE HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ BEKLENMEDEN KALKMASI ( İflas Erteleme Kapsamında Verilen Tedbir Kararının Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devamına Karar Verilemeyeceği/Tasfiyenin Başlayacağı Nazara Alınarak İflas Erteleme Talebi İle Verilen Tedbir Kararının da Kaldırılmasına Karar Verileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Davacı Şirketin İflasına Karar Verildiği/Davacıya veya Talebi Halinde Müdahillere İflas Avansı Yatırmaları İçin Süre Verileceği - Yatırılmadığı Takdirde İflas Davasının Kamu Düzenini İlgilendirmesi Karşısında İflas Avansının Temini Cihetine Gidileceği/İflas Kararı Verilmekle Tasfiyenin Başlayacağı Nazara Alınarak İflas Erteleme Talebi İle Verilen Tedbir Kararının da Kaldırılması Gerektiği )
İFLAS ERTELEME TEDBİRİ ( Davacı Şirketin İflasına Karar Verildiği/İflas Kararı Verilmekle Tasfiyenin Başlayacağı Nazara Alınarak İflas Erteleme Talebi İle Verilen Tedbir Kararının da Kaldırılacağı )
İFLAS AVANSI ( İflas Kararı Verilmekle Derhal Hüküm İfade Edeceği Halde 10.000 TL İflas ve Masraf Avansı Yatırıldığında Karar Örneğinin İflas Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
164Y12.HD8.9.2015E. 2015/17668 K. 2015/20231"HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN TEMSİL YETKİSİ ( Aksi Taraflarca Kararlaştırılmadıkça Veya İşin Özelliğinden Anlaşılmadıkça Temsil Olunanın Veya Temsilcinin Ölümü Gaipliğine Karar Verilmesi Fiil Ehliyetini Kaybetmesi Veya İfla