Önceki Endeks ( Madde 98-126)

MADDE 1-17 / 18-38 / 39-58 / 59-66 / 67 / 68 / 69-72 / 74-88 / 89-97 / 98-126 / 127-139 / 140-164 / 165-169 / 170-184 / 185-235 / 236-269 / 270-282 / 283-339 / 340-366

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 127

YARGITAY

127Y12.HD22.12.2017E. 2017/8478 K. 2017/16001"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçiye Gönderilen Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması Sebebiyle ve Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Üzerinden İki Yıldan Fazla Süre Geçtiği Gerekçeleriyle Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET ( Şikayetçiye Gönderilen Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması Sebebiyle ve Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Üzerinden İki Yıldan Fazla Süre Geçtiği Gerekçeleriyle Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( İ.İ.K' nun 128. Md. Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcının Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Üzerinden İki Yıldan Fazla Süre Geçtiğinden Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD2.10.2017E. 2017/5559 K. 2017/11748"İHALENİN FESHİ (Şikayetçi Borçluya Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Nedeni İle Tüm Taşınmazlar Yönünden İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
USULSÜZ TEBLİGAT (Yasa ve Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Kıymet Taktir Raporu ve Satış İlanı Tebligatlarının Usulsüz Olduğu - Şikayetçi Borçluya Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Nedeni İle Tüm Taşınmazlar Yönünden İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Suretinin Borçluya Tebliği Zorunlu Olup Satış İlanı Tebliği Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından ve Dolayısıyla Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Hususun Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)"
127Y12.HD3.7.2017E. 2017/4244 K. 2017/9920"SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZ OLMASI ( İhalenin Feshi - Muhtara Yapılan Tebligatta Muhatabın "İşe Gittiği" Bilgisinin Kimden Alındığı Belirtilmediği Gibi Borçlunun Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği de Tespit Edilmediği/Mahkemece Tebligatın Usulsüz Olduğu Gözetilerek İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazda Bankanın İpoteğinin Bulunması - Bankanın İhale Tarihi İtibariyle Alacak Miktarının ve Alacak Miktarının Ne Kadarının İpotekle Teminat Altına Alındığı Hususunun Araştırılacağı/İhale Bedelinin İ.İ.K.'nın 129. Md. Şartları Taşımadığının Anlaşılması Halinde İhalenin Feshine Hükmolunacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Muhtara Yapılan Tebligatta Muhatabın "İşe Gittiği" Bilgisinin Kimden Alındığı Belirtilmediği Gibi Borçlunun Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği de Tespit Edilmediği/Mahkemece Tebligatın Usulsüz Olduğu Gözetilerek İhalenin Feshedileceği )"
127Y12.HD27.3.2017E. 2016/28146 K. 2017/4648"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Şikayetçiler Vekiline Gönderilen Satış İlanı Tebligatının Adresin Kapalı Olması Nedeni İle Muhtara Tebliğ Edildiği - Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Dönüp Dönmeyeceği Adresten Geçici Olarak Ayrılıp Ayrılmadığının Tespit Edilmediği/Mahkemece İhalenin Feshine Karar Verileceği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Takip Borçlusu Mirasçısı Olmadığından Husumet Ehliyeti Bulunmadığı/Mahkemece Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Vekile Gönderilen Satış İlanı Tebligatının Adresin Kapalı Olması Nedeni İle Muhtara Tebliğ Edildiği/Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Dönüp Dönmeyeceği Adresten Geçici Olarak Ayrılıp Ayrılmadığı Komşu Yönetici Vb. Kişilerden Sorulup Tespit Edilmediği - İhalenin Feshi Gerektiği )"
127Y12.HD23.1.2017E. 2016/23012 K. 2017/721"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)
BİRİNCİ VE İKİNCİ İHALEDE SATIŞIN YAPILABİLMESİ ŞARTLARI (Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması Masraflarını Geçmesinin Zorunlu Olduğu)
RÜÇHANLI ALACAK SÖZCÜĞÜ (Taşınmazla Temin Edilen İpotekli Alacakları İfade Edeceği - İpotek Alacaklısının Satışın İpotek Bedelinden Daha Aşağıya Yapılmasına Muvafakat Etmesi Halinde İhalenin Rüçhanlı Alacak Olan İpotek Alacağının Altında Bir Bedelle Yapılmasının Mümkün Olduğu)"
127Y12.HD23.1.2017E. 2016/22975 K. 2017/744"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Mahkemece Sözkonusu Borçlu Yönünden Şikayetin Kabulü İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
MAKUL SÜRE ÖNCE TEBLİĞ ŞARTI (Borçlunun Satışa Hazırlanabilmesi Kendince Gerekli Duyuruları Yapabilmesi ve Daha Fazla Müşteri Bulabilmesi İçin Satış İlanı Borçluya Satıştan Makul Bir Süre Önce Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZ SATIŞINDA SATIŞ İLANI (İhalenin Feshi İstemi - Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)"
127Y12.HD23.1.2017E. 2016/22744 K. 2017/717"İHALENİN FESHİ (Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olup İhalenin Feshi İstemine Yönelik Şikayetin Kabulü İle Adı Geçen Taşınmaza İlişkin Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
USULSÜZ TEBLİGAT (Şikayete Konu Tebligat Evrakları Üzerinde Tebligat Mazbatasını Çıkaran Mercii Tarafından Yasa ve Yönetmelik Kapsamında Bir Şerh Verilmediği - Dağıtıcının Kendiliğinden Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanı Tebliğ İşlemini 7201 S. TK'nun 21/2. Md. Hükmü Uyarınca Yapmasının Usulsüz Olduğu)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Tebligat Mazbatasını Çıkaran Mercii Tarafından Yasa ve Yönetmelik Kapsamında Bir Şerh Verilmediği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ (Keşif Yapılarak Taşınmazın Tespit Edilecek Değerinin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Muhammen Bedelin Altında Olması Halinde İse Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
KEŞİF (Satış İlanı ve Kıymet Takdiri Tebliğlerinin Usulsüz Olduğu ve Borçluların Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği - Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine İlişkin İtirazları Konusunda Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılması Gerektiği)"
127Y12.HD16.1.2017E. 2016/32427 K. 2017/301"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu İddiasıyla - Borçlulara Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi ve İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Ellisi İle Birlikte Satış Masraflarını Karşılamaması Nedeni İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANI TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZ OLDUĞU İDDİASI (Borçlulara Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi ve İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Ellisi İle Birlikte Satış Masraflarını Karşılamaması Nedeni İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ (İhalenin Feshi İstemi - Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu İddiasıyla/Borçlulara Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi ve İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Ellisi İle Birlikte Satış Masraflarını Karşılamaması Nedeni İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)"
127Y12.HD16.1.2017E. 2016/22143 K. 2017/271"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Öğrenme Tarihinin Belirlenmesinde Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihinin Esas Olduğu/Bu Tarihin Aksinin Karşı Tarafça Ancak Yazılı Delil İle İspatlanabileceği - Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği/Şikayetçi Borçlunun İhaleden Haberdar Olduğunu Beyan Ettiği Tarihe Göre İhalenin Feshi İstemi Süresinde ve Satış İlanı Tebligatı Olduğundan Şikayetin Kabul Edilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği )
ŞİKAYETÇİ BORÇLUNUN İHALEDEN HABERDAR OLDUĞU TARİHİN BELİRLENMESİ ( Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Öğrenme Tarihinin Belirlenmesinde Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihinin Esas Olduğu - Bu Tarihin Aksinin Karşı Tarafça Ancak Yazılı Delil İle İspatlanabileceği/Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçlulara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Borçlulara Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )"
127Y12.HD8.12.2016E. 2016/20285 K. 2016/25082"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ (Usulsüz Tebligat - Tebliğ Memurunun Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceğinin Tevsik Edilmediği/Borçlunun Başka Yerde Olduğuna Dair Araştırmanın Kimden Sorularak Yapıldığının Belirlenmediği - Mahkemece Şikayetin Kabul Edileceği)
USULSÜZ TEBLİGAT (İhalenin Feshi Şikayeti - Tebliğ Memurunun Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceğinin Tevsik Edilmediği/Borçlunun Başka Yerde Olduğuna Dair Araştırmanın Kimden Sorularak Yapıldığının Belirlenmediği - Mahkemece Şikayetin Reddinin Bozma Nedeni Olduğu)
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI HALİ (İhalenin Feshi Şikayeti - Tebliğ Memurunun Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceğinin Tevsik Edilmediği/Borçlunun Başka Yerde Olduğuna Dair Araştırmanın Kimden Sorularak Yapıldığının Belirlenmediği - Şikayetin Kabulü Gerektiği)"
127Y12.HD29.11.2016E. 2016/20266 K. 2016/24517"İHALENİN FESHİ İŞLEMİ (Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan İhalenin Feshi İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Satış İlanı Tebliğ İşlemleri Usulsüz Olduğundan İhalenin Feshi Gerektiği)
USULSÜZ TEBLİGAT (Muhatabın Çarşıya Gittiği Beyanının Kimden Soruşturularak Tespit Edildiği Bu Kişinin Açık Kimliğinin Ne Olduğunun Tebliğ Mazbatasında Açıklanmadığı - Haber Verilen Kişinin Açık Kimliğinin de Yazılı Olmadığı Gibi İmzasının Alınmadığı ya da İmzadan İmtina Hususuna da Yer Verilmediği/Tebligatın Usulsüz Olduğu)
MUHTARA TEBLİĞ İŞLEMİ (Kendisine Tebliğ Evrakı Teslim Edilen Muhtarın Adresini İhtiva Eden ve Muhatabın Tebligatı Muhtardan Alabileceğini Bildiren İhbarnamenin Borçlunun Kapısına Yapıştırılmadığı - Anılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usule Aykırı Olduğu)"
127Y12.HD17.10.2016E. 2016/16760 K. 2016/21656"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmazın Muhammen Bedelinin Ne Olduğunun Saptanması Şayet İhale Bedelinin Altındaysa Şikayetin Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Esasa Girilmeden Reddedilmesi İhale Bedelinin Üzerindeyse Hem İhale Konusu Taşınmazın İhale Bedelinin Altında Bir Muhammen Bedelle İhaleye Çıkartılması Hem de Satış İlanı Tebligatının Usulsüz Olması Sebebiyle İhalenin Feshi Gerektiği )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Süreklilik Arz Eden İçtihatlarına Göre Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Şayet İhale Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde İse ve Belirtilen Durumlar da Bulunmazsa İhalenin Feshi İsteminin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiği )
MUHAMMEN BEDELİN İHALE BEDELİNİN ALTINDA OLMASI ( Şikayetin Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Esasa Girilmeden Reddedilmesi İhale Bedelinin Üzerindeyse Hem İhale Konusu Taşınmazın İhale Bedelinin Altında Bir Muhammen Bedelle İhaleye Çıkartılması Hem de Satış İlanı Tebligatının Usulsüz Olması Sebebiyle İhalenin Feshi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatta Muhatabın İşte Olduğunu Beyan Eden Komşunun Kim Olduğu Belirtilmediği Gibi Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceği Araştırılmadan Tebliğ İşlemi Yapılmış Olup Satış İlanı Tebliğine Dair Tebligatın da Usulsüz Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
127Y12.HD9.6.2016E. 2016/13469 K. 2016/16410"ŞİKAYETÇİNİN TAŞINMAZDA AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNDUĞUNU VE SATIŞ İLANININ KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNİ SÜREREK İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Tapu Sicilinde veya Adres Kayıt Sisteminde Adresi Bulunan İlgiliye Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi ya da Usulsüz Tebliğin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetçinin Tapuda Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Yok İse Adres Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Satış İlanının Birer Suretinin Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan Alakadarların Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunacağı/Adresin Tapuda Kayıtlı Olmaması Halinde Varsa Adres Kayıt Sistemindeki Adresleri Tebligat Adresleri Olarak Kabul Edileceği - Bunların Dışında Ayrıca Adres Tahkiki Yapılmayacağı/Gazetedeki Satış İlanının Tebligat Yerine Geçeceği )
TAPU SİCİLİNDE ADRES VEYA ADRES KAYIT SİSTEMİNDE ADRESİ BULUNAN İLGİLİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ EDİLMEMESİ YA DA USULSÜZ TEBLİĞİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
LEHİNE TAPUYA ŞERH EDİLMİŞ AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNAN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayetçi Tapu Sicilindeki İlgililerden ve Dolayısıyla İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğu Halde Kendisi Adına Gönderilmiş Bir Satış İlanı Tebligatının Bulunmadığı - Şikayetçinin Tapuda Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Yok İse Adres Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )"
127Y12.HD8.6.2016E. 2016/8873 K. 2016/16201"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Tebliğ Anında Muhatabın Orada Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmeden Doğrudan Çalışan Olduğu Belirtilen Kişiye Yapıldığından Usulsüz Olduğu - Vekili Bulunmasaydı Dahi Şikayetçinin Kendisine Yapılan Satış İlanı Tebligatı Adreste Bulunmama Sebebi ve Adresten Sürekli ya da Geçici Ayrılma Olup Olmadığı Tespit ve Tevsik Edilmediğinden Usulsüz Olduğu )
VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçinin Vekili Aracılığıyla Satış İşlemlerinin Durdurulması İçin Şikayette Bulunduğu ve Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği/Anılan Mahkeme Kararlarının Dosya Arasında Bulunduğu/Satış İlanının Satış Kararına ve Kıymet Takdirine İtiraz Eden Vekile Tebliği Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebliğ Anında Muhatabın Orada Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmeden Doğrudan Çalışan Olduğu Belirtilen Kişiye Yapıldığından Usulsüz Olduğu/Vekili Bulunmasaydı Dahi Şikayetçinin Kendisine Yapılan Satış İlanı Tebligatı Adreste Bulunmama Sebebi ve Adresten Sürekli ya da Geçici Ayrılma Olup Olmadığı Tespit ve Tevsik Edilmediğinden Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi İstemi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Borçlu Vekiline Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin de Aynı Hukuki Sonuçları Doğuracağı - Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )"
127Y12.HD2.6.2016E. 2016/8733 K. 2016/15655"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçluya Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğu/Satış Bedelinin Satış Masraflarını Karşılamadığı/Bu Hususların Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğu ve Satış Bedelinin Satış Masraflarını Karşılamadığı Hususu Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZ OLMASI ( Bu Hususun Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği - Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetli Olmadığı )
SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ MASRAFLARINI KARŞILAMAMASI ( Bu Hususun Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği - Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )"
127Y12.HD12.5.2016E. 2016/10428 K. 2016/13987"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (İhale Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Sürede İstenebileceği - Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Öğrenme Tarihinden Başlayacağı)
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ (Borçluya Usulüne Uygun Bir Şekilde Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Dair Yapılan Şikayet Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Olduğu - Bu Durumda Mahkemece Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğu Kabul Edildiğinden İstemin Süre Aşımından Reddi ve İşin Esasına Girilmemesi Sebebiyle Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği)
YEDİ GÜNLÜK SÜREDEN SONRA YAPILAN ŞİKAYET (Mahkemece Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğu Kabul Edildiğinden İstemin Süre Aşımından Reddi ve İşin Esasına Girilmemesi Sebebiyle Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği - İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği)"
127Y12.HD12.5.2016E. 2016/10348 K. 2016/14083"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Mahkemece İstemin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tebligat Kanunu İle Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olmakla Usulsüz Olduğu - Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu Gözetilerek İstemin Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlunun Adresine Çıkartılan Satış İlanı Tebligatının İse Daimi Çalışan İmzasına Tebliğ Edildi Şerhi İle Tebliğ Edildiği - Şirket Yetkilisinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Çalışana Tebliğ Yapılmasının Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi )
DAİMİ ÇALIŞANA TEBLİGAT ( Tebliğ İşlemi Sırasında Şirket Yetkilisinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Çalışana Tebliğ Yapıldığı - Ticaret Sicil Kaydına Göre de Tebliğ Alan Şahsın Borçlu Şirket Temsilcisi Olmadığı/Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD12.5.2016E. 2016/10326 K. 2016/14084"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Borçluya Varsa Vekiline Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş İse Satışı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Günlük Sürede İhalenin Feshini İsteyebileceği - Borçlunun İhaleyi Öğrendiğini Beyan Ettiği Tarihin Aksi İspat Edilemediği/İhaleden İtibaren Bir Sene İçerisinde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)
USULSÜZ TEBLİGAT (Borçluya Varsa Vekiline Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş İse Satışı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Günlük Sürede İhalenin Feshini İsteyebileceği - Borçlunun İhaleyi Öğrendiğini Beyan Ettiği Tarihin Aksi İspat Edilemediği/İhaleden İtibaren Bir Sene İçerisinde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)
ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ (110.000 TL Muhammen Bedelli Taşınmazın 125.600 TL'ye İhale Edildiği ve Satış Bedelinin Taşınmazın Muhammen Bedelinin Üzerinde Olduğu/Davacının Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığı - İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı)"
127Y12.HD4.5.2016E. 2016/10115 K. 2016/13133"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN İPTALİ DAVASI ( Borçlu Vekilinin İhaleye Konu Taşınmaza Yönelik Meskeniyet Şikayetinde Bulunduğu ve İhalenin Feshini Talep Etmek Suretiyle Takip Safahatine Katıldığı/Bunlara İlişkin İlamların Dosya Arasında Bulunduğu - Borçlunun İcra Evresinde Vekille Temsil Edildiği/Vekile Tebliğ )
BORÇLU VEKİLİNE TEBLİĞ YAPILMAMASININ HATALI OLDUĞU ( Mahkemece Şikayetin Kabulü ile İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği - Borçlu Vekilinin İhaleye Konu Taşınmaza Yönelik Meskeniyet Şikayetinde Bulunduğu ve İhalenin Feshini Talep Etmek Suretiyle Takip Safahatine Katıldığı/İhalenin Feshi Talebi/Tebliğ )
BORÇLUNUN VEKİLLE TEMSİL EDİLDİĞİNİN GÖZETİLECEĞİ ( İcra Dosyasına Ayrıca Vekaletname Sunulmamış İse de Borçlu Vekilinin Meskeniyet Şikayeti ve Menfi Tespit Davası ve İhalenin Feshi Hakkındaki İlamlarının Dosya Arasında Mevcut Bulunduğu - Borçlunun İcra Evresinde Vekille Temsil Edildiğinin Kabulü Gereği )"
127Y12.HD3.5.2016E. 2016/2251 K. 2016/12956"İHALENİN FESHİ (Yasal Düzenleme Uyarınca Satış İlanının Müflis Şirket İflas İdaresine Tebliğ Edilmemiş Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olup Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (İflas Kararı Satış Kararından Sonra Satış Dosyasına Bildirilmiş Olsa da Tüm Tebligatların İflas İdaresine Yapılması Gerektiği - Satış İlanının Müflis Şirket İflas İdaresine Tebliğ Edilmemiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)
İFLAS KARARI (Müflisin İflas Kararı İle İflas Masasına Giren Mallar Hakkında Tasarruf Hakkını Kaybedeceği - Satış İlanının Müflis Şirket İflas İdaresine Tebliğ Edilmemiş Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olup Şikayetin Kabulü Gerektiği)
TEBLİGATLARIN İFLAS İDARESİNE YAPILMASI ZORUNLULUĞU (İflas Masasına Giren Mallar İçin Tasarruf Yetkisi İflas Masasına Geçeceğinden İflas Kararı Satış Kararından Sonra Satış Dosyasına Bildirilmiş Olsa da Tüm Tebligatların İflas İdaresine Yapılmasının Zorunlu Olduğu - İhalenin Feshi)"
127YHGK27.4.2016E. 2015/12-3091 K. 2016/548"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmaz Satış İlanını İçerir Tebligatın Usulune Uygun Yapılmadığı - Şikâyetçi Borçluya Satış İlanının Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Davacı Adına Taşınmaz Satış İlanını İçerir Tebliğ Evrakına Muhatabın Adresinin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresi Olduğunun Yazılmadığı - Buna Rağmen Tebliğ Memurunun Kendiliğinden Muhatabın Adresinin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresi Olduğu Belirtilerek Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ ( Muhatabın Gösterilen Adreste Geçici ve Kısa Süreli Bulunmama Sebebinin Kimden Soruşturulduğu Konusunda Bir Belirleme Bulunmadığından Yapılan Tebliğin Tebligat Kanunu İle Tebligat Yönetmeliğine Göre Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Bir Suretinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Zorunlu Olup Şikâyetçi Borçluya Satış İlanının Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD7.4.2016E. 2015/33052 K. 2016/10482"İHALENİN FESHİ TALEBİ (Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmediği İddiası - Adresi Bulunamayanlarda Gazetedeki Satış İlanının Tebliğat Yerine Geçeceği/Tapuda Kayıtlı Adresin Bulunmaması Nedeniyle Gazetedeki Satış İlanının Tebliğ Yerine Geçeceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
GAZETEDE İLAN (Tebliğ Yerine Geçeceğinden Talebin Reddi - Tapuda Kayıtlı Adresin Bulunmaması/İhalenin Feshi Talebi/Kıymet Takdir Raporu/Satış İlanı)
TAPUDA KAYITLI ADRESE TEBLİĞ (Satış İlanının Tapuda Kayıtlı Adres Bulunmaması Halinde Gazetede İlan Edileceği - Gazetede İlanın Tebliğ Yerine Geçeceği)"
127Y12.HD15.3.2016E. 2016/3049 K. 2016/7592"İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Şikayetçilere Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ (Satış İlanının Posta Memuru Tarafından 7201 S. K.'nun 21/2. Md. Hükmüne Göre Şikayetçilere Tebliğ Edildiği - Satış İlanının Şikayetçilere Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT (Satış İlanı Tebliğ Evrakı Üzerinde Tebligatı Çıkaran Mercii Tarafından Şerh Verilmediği - Dağıtıcının Tebliğ İşlemini Kendiliğinden 7201 S. K.'nun 21/2. Md. Hükmü Uyarınca Yapmış Olmasının Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olup Usulsüz Olduğu)
USULSÜZ TEBLİGAT (Şikayetçiler Adına Gönderilen Satış İlanı Tebligat Zarfları Üzerine Mernis Adresi Olduğu Yazılarak Satış İlanının Tebliğe Çıkarıldığı - Dağıtıcının Tebliğ İşlemini Kendiliğinden 7201 S. K.'nun 21/2. Md. Hükmü Uyarınca Yapmış Olmasının Usulsüz Olduğu)"
127Y12.HD13.1.2016E. 2015/31079 K. 2016/569"İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Borçluya Satışa Hazırlanabilmesi Kendince Gerekli Duyuruları Yapabilmesi ve Daha Fazla Müşteri Bulabilmesi İçin Satıştan Makul Bir Süre Önce Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Satış İlanının Tebliğ Tarihi İle Satış Arasında Bulunan Üç Günlük Süre Makul Bir Süre Olmadığından Satış İlanının İhaleden Önce Usulüne Uygun Olarak Tebliği Koşulunun Gerçekleştiğinden Bahsedilemeyeceği - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ SATIŞTAN MAKUL BİR SÜRE ÖNCE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREĞİ (Somut Olayda Satış İlanının Tebliğ Tarihi İle Satış Arasında Bulunan Üç Günlük Süre Makul Bir Süre Olmadığından Satış İlanının İhaleden Önce Usulüne Uygun Olarak Tebliği Koşulunun Gerçekleştiğinden Bahsedilemeyeceği - İhalenin Feshine Karar Verileceği)
USULÜNE UYGUN SATIŞ İLANI TEBLİĞİ (Satış İlanının Borçluya Satışa Hazırlanabilmesi Kendince Gerekli Duyuruları Yapabilmesi ve Daha Fazla Müşteri Bulabilmesi İçin Satıştan Makul Bir Süre Önce Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Satış İlanının Tebliğ Tarihi İle Satış Arasında Bulunan Üç Günlük Süre Makul Bir Süre Olmadığından Satış İlanının İhaleden Önce Usulüne Uygun Olarak Tebliği Koşulunun Gerçekleştiğinden Bahsedilemeyeceği - İhalenin Feshi)
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ (Borçluya Satış İlanının Tebliğ Tarihi İle İhale Tarihi Arasında 3 Gün Olduğundan Yasal 7 Günlük Süre İçinde Kıymet Takdirine İtiraz Edemeyeceği/Bu Durumda Kıymet Takdirine İtirazla İlgili Olarak Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Her İki Parselin Ekonomik Bütünlük Oluşturup Oluşturmadığı ve Birlikte Satılmalarının Gerekip Gerekmediği Değerlendirilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
127Y12.HD26.11.2015E. 2015/28189 K. 2015/29526"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçlu Vekilinin Çalışanına Tebliğ Edilmiş Olduğu - Tebliğ Evrakında Borçlu Vekilinin Adreste Bulunup Bulunmadığına Dair Bir Açıklamanın Yer Almadığı/Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Zorunluluğu/Satış İlanının Hiç Tebliğ Edilmemiş veya Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayıldığı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Tebliğ Mazbatasının Üzerinde Satış İlanının Borçlu Vekili Adına Çalışanına Tebliğ Edildiğinin Belirtilmesine Rağmen Muhatabın İş Yerinde Bulunup Bulunmadığına Dair Bir Açıklamanın Tebliğ Evrakında Yer Almadığı/Borçlu Vekilinin Adreste Bulunmadığının Tespiti Yapılmadan Çalışana Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( Borçlu Vekilinin Adreste Bulunmadığının Tespiti Yapılmadan Çalışana Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması Veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Borçlu Vekiline Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin De Aynı Hukuki Sonuçları Doğurduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlu Vekilinin Çalışanına Yapılan Tebligatta Muhatabın Adreste Bulunup Bulunmadığına Dair Bir Tespit Yapılmadığı - Tespit İşleminin Muamelenin Doğru Olup Olmadığına Karar Verilmesi Yönünden Yardımcı Olacağı ve Tebliği İsteyen Makam ve Hakimin Denetimini Sağlayacağı/Çalışana Yapılan Tebligat Usulsüz Olduğundan İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Borçlu Vekilinin Çalışanına Muhatabın Adreste Bulunmadığının Tespiti Yapılmadan Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu/Borçluya Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Nedeni İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ KARARI İLE SATIŞ İLANINDA YER ALAN İHALE SAATİNİN FARKLI OLMASI ( İşlemin Usule Uygun Olmadığı ve İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD23.11.2015E. 2015/24928 K. 2015/29050"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebligat Mazbatasına Beyanda Bulunan Komşunun Adı ve Soyadı Yazılmadığı İmzasının Alınmadığı Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı - Bu Durumda Borçluya Çıkartılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Şikayet Eden Hissedara Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı/Satış İlanı Tebligat Mazbatasına Beyanda Bulunan Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığından Tebligatın Usulsüz Sayıldığı ve İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE SATIŞ İLANI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Bilirkişi Raporunda Üç Kata Kadar İnşaat Ruhsatı Alınabilineceğinin Belirtildiği - Satış İlanında İnşaat Yaptırılamaz Şeklinde Açıklama Yapıldığı/Bilirkişi Raporu İle Satış İlanı Arasındaki Bu Çelişki Talep ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğundan İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Yapılacak Tebliğ İşleminde Muhatap Adreste Bulunmaz İse Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılarak Komşu Beyanının Alınması ve Komşunun Adı ve Soyadının Tebligat Parçasına Yazılması Gerektiği - Tebligat Mazbatasına Dağıtıcı Tarafından Beyanda Bulunan Komşunun Adı ve Soyadı Yazılmadığı İmzasının Alınmadığı Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı/Bu Durumda Borçluya Çıkartılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olduğu ) "
127Y12.HD2.11.2015E. 2015/26813 K. 2015/26378"İHALENİN FESHİ ( Borçlu Şirketin Sicil Adresine Satış İlanı Tebligatının Gönderilmesi Evrakın Tebliğ Edilmeksizin İadesi Halinde Ancak Tebligat Kanunu'nun 35.Maddesine Göre Tebligat Yapılmasının Mümkün Olduğu/İlk Tebligatın Adres Yetersizliği Nedeniyle İade Edilmesi Üzerine Bu Adres Ticaret Sicilinde Kayıtlı Değilse Bu Adrese 35/4 Maddesine Göre Tebligat Yapılması İmkanı Olmadığı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi - İlk Tebligatın Adres Yetersizliği Nedeniyle İade Edilmesi Üzerine Bu Adres Ticaret Sicilinde Kayıtlı Değilse Bu Adrese 35/4 Maddesine Göre Tebligat Yapılması İmkanı Olmadığı/Ticaret Sicili Adresi Olması Durumunda da Adres Yetersizliğinden İade Üzerine Doğrudan Ticaret Sicili Adresine T.K. 35/4. Maddesi Gereğince Tebligat Çıkarılması Madde Hükmüne Aykırı Olup Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - 2004 S.K. 127. Maddesi Gereğince Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD22.4.2015E. 2015/8686 K. 2015/10934"MUHATAPLA BİRLİKTE OTURMA ŞARTI ( Gerçekleşmiş Sayılabilmesi İçin Muhatapla Aynı Çatı Altında Oturmak Yetmeyip Aynı Daireyi Paylaşmış Olmak Gerektiği - Usulsüz Tebliğe Dayalı İhalenin Feshi Şikayeti )
USULSÜZ TEBLİĞDE BEYAN EDİLEN ÖĞRENME TARİHİ ( Bildirilen Öğrenme Tarihinin Aksini İspat - Bildirilen Öğrenme Tarihi Esas Olup Bu Tarihin Aksi Karşı Tarafça Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği/Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi - Şikayetçi Tebligat Yapılan Kişiyi Tanımadığını ve Site Yakınlarında Oturduğunu Beyan Ettiği/Mahkemece Şikayetçinin İleri Sürdüğü Hususlarla İlgili Deliller Toplanarak İspatlamasına İmkan Tanınacağı - Şikayetçinin Tebliğ Yapılan Kişi İle Aynı Daireyi Paylaşıp Paylaşmadıkları Araştırılarak Sonuca Gidileceği )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri ve Satış İlanının Usulsüz Tebliğine Dayalı - Şikayetçi Tebligat Yapılan Kişiyi Tanımadığını ve Tebliğ Yapılan Kişinin Site Yakınlarında Oturduğunu Beyan Ettiği/Mahkemece Şikayetçinin İleri Sürdüğü Hususlarla İlgili Deliller Toplanarak İspatlamasına İmkan Tanınacağı )
AYNI DAİREYİ PAYLAŞMA ( Muhatapla Birlikte Oturma Şartının Gerçekleşmiş Sayılması İçin Muhatapla Aynı Çatı Altında Oturmak Yetmeyip Aynı Daireyi Paylaşmış Olmak Gerektiği - Usulüne Uygun Tebliğ )"
127Y12.HD22.4.2015E. 2015/7085 K. 2015/11009"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçlu Vekilinin Çalışanına Tebliğ Edilmiş Olduğu - Tebliğ İşlemi Sırasında Borçlu Vekilinin Adreste Bulunup Bulunmadığı Tespitinin Yapılmadığı/Taşınmaz Mal İhalesinde İlgililere Satış İlanının Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Satış İlanının Hiç Tebliğ Edilmemiş Veya Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayıldığı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Tebliğ Mazbatasının Üzerinde Satış İlanının Yetkili Evrak Memuruna Tebliğ Edildiğinin Belirtilmesine Rağmen Muhatabın İş Yerinde Bulunup Bulunmadığına Dair Bir Açıklamanın Tebliğ Evrakında Yer Almadığı - Borçlu Vekilinin Adreste Bulunmadığının Tespiti Yapılmadan Çalışana Yapılan Tebligatın Usule Uygun Olmadığı/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlu Vekilinin Çalışanına Yapılan Tebligatta Muhatabın Adreste Bulunup Bulunmadığına Dair Bir Tespit Yapılmadığı - Tespit İşleminin Muamelenin Doğru Olup Olmadığına Karar Verilmesi Yönünden Yardımcı Olacağı ve Tebliği İsteyen Makam ve Hakimin Denetimini Sağlayacağı/Çalışana Yapılan Tebligat Usulsüz Olduğundan İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Borçlu Vekiline 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 17. Maddesi Uygulanmak Suretiyle Tebliğ Edilmek İstendiği/Tespit İşleminin Muamelenin Doğru Olup Olmadığına Karar Verilmesi Yönünden Yardımcı Olacağı ve Tebliği İsteyen Makam ve Hakimin Denetimini Sağlayacağı )"
127Y12.HD9.4.2015E. 2015/5845 K. 2015/9271"İHALENİN FESHİ ( Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Tespit Edilen Muhammen Bedelin İhale Bedelinin Üzerinde Çıkması Halinde Bu Taşınmaz Yönünden İstemin Menfaat Yokluğu Sebebiyle Reddine Aksi Durumda Bu Taşınmaz Yönünden de İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT ( Tebligat Mazbatasını Çıkaran Merci Tarafından Tebligat Yönetmeliği Kapsamında Bir Şerh Verilmediği İçin Tebligatın 7201 S. K.'nun Md. 21/1 Hükmüne Göre Yapılması Gerekirken Dağıtıcının Kendiliğinden 7201 S. K.'nun Md. 21/2 Hükmüne Göre Yapmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçluya Yapılan Satış İlam Tebligatı 7201 S. K.'nun Md. 21/1 Hükmüne Göre Yapılmak İstenmişse de Tebliğ Belgesinde Muhatabın İşte Olduğunu Beyan Eden Komşunun İsim ve Soy İsminin Yazılı Olmaması Sebebiyle Tebligatın Usulsüz Olduğunun Kabulü Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Yapılan Satış İlam Tebligatının Usulsüz Olduğu - Satış İlanının Borçluya Tebliği Zorunlu Olup Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi - Borçluların Kıymet Takdir Raporunun Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediğini ve Taşınmazın Değerinin Düşük Takdir Edildiğini İleri Sürmüş Olmaları Karşısında Mahkemece Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )"
127Y12.HD23.3.2015E. 2015/3988 K. 2015/6798"SATIŞ İLANININ VEKİLE USULSÜZ TEBLİĞ EDİLDİĞİ İDDİASI İLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Tanık Beyanları Esas Alınarak Şikayetçinin Satış Gününden Haberdar Olduğunun Tespitinin Yerinde Olmadığı - İİK'nun 127. Md. Gereğince Satış İlanının Bir Örneğinin Taraflara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/İstemin Kabulü Gereği )
ŞİKAYETÇİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olup Şikayetçiler Vekiline Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi de Aynı Hukuki Sonuçları Doğuracağı/Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olup Şikayetçiler Vekiline Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi de Aynı Hukuki Sonuçları Doğuracağı - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
127Y12.HD19.3.2015E. 2015/2739 K. 2015/6443"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Satışı Yapılan Taşınmazın Paydaşlarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Hissedarı Olan Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Şikayetçinin Bir Taşınmaza Yönelik İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve Esasa Girilmeden Reddi Gerektiğinden Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
ZARAR UNSURU ( Şikayetçinin Bir Taşınmaza Yönelik İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiğinden Anılan Taşınmaz Yönünden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayete Konu Satış İlanı Tebliğ Evrakı Üzerinde Tebligat Mazbatasını Çıkaran Mercii Tarafından Şerh Verilmediği Anlaşılmakta Olup Dağıtıcının Kendiliğinden Satış İlanı Tebliğ İşlemini 7201 S. K.'nun 21/2. Md. Hükmü Uyarınca Yapmasının Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olduğu - İhalenin Feshi )
MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin Dosya Kapsamına Göre Bilinen İki Ayrı Adresi Bulunduğu Halde Bilinen Bu Adreslere Tebligat Çıkarılmadan Mernis Adresinin Bilinen Son Adres Olarak Kabulüyle Bu Adrese Tebligat Gönderilmesinin Doğru Olmadığı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Satışı Yapılan Taşınmazın Paydaşlarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Hissedarı Olan Şikayetçiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD19.3.2015E. 2015/2577 K. 2015/6590"İHALENİN FESHİNİ İSTEME HAKKI OLANLAR ( Şikayetçi 10 Günlük Sürede İhale Bedelini Yatırmadığından İcra Müdürlüğünce En Yüksek 2. Teklif Verene Muhtıra Çıkartıldığı - İ.İ.K.'nun 133. Md. Gereği İşlem Yapılmış Olması Aynı Kanunun 134. Md. Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği/Mahkemece Davanın Esasına Girileceği )
YASAL SÜREDE İHALE BEDELİNİ YATIRMAMA ( İ.İ.K.'nun 133. Md. Gereği İşlem Yapılmış Olması Aynı Kanunun 134. Md. Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - Mahkemece Davanın Esasına Girileceği/İhalenin Feshi İstemi )
USULSÜZ TEBLİĞ ARAŞTIRILMASI ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Konusu Taşınmazın Tapu Kaydı İncelenmesinde Şikayetçi İle Aynı İsimde Bir Başka Hissedarın Daha Olduğu/Mahkemece Satış İlanı Tebliğ Edilen Kişinin Şikayetçi Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )"
127Y12.HD17.3.2015E. 2015/3017 K. 2015/6123"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İİK'nun 127. Md. Gereğince Satış İlanının Bir Suretinin Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Satış İlanı Tebliği Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından ve Dolayısıyla Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından ve Dolayısıyla Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI SEBEBİYLE MUHTARA TEBLİĞ ( İİK'nun 127. Md. Gereğince Satış İlanının Bir Suretinin Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Satış İlanı Tebliği Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından ve Dolayısıyla Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD10.3.2015E. 2015/3270 K. 2015/5333"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınmaz Satışında Satış İlanının Usulsüz Tebliği - Kıymet Takdiri Raporunun Borçlunun İşyerine Tebliğe Çıkartıldığı ve Aynı İşyerinde Çalışan Başka Bir Kişi İmzasın Tebliğ Edildiği - Tebliğ Anında Muhatabın Orada Bulunmadığının Tespiti Yapılmadan Doğrudan Doğruya 7201 Sy. T.K.'nun 17. Md. Göre İşlem Yapılmasının Kanununa Aykırı Olduğu/İhalenin Feshi Talebinin Kabul Edileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmaz Satışında Satış İlanının Usulsüz Tebliğinden Kaynaklı İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun O Yerde Bulunup Bulunmadığının Araştırılmadan Doğrudan Doğruya T.K.'nun 17. Md. Göre Çalışana Tebligat Yapılmasının Kanununa Aykırı Olduğu/Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması Veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/İstemin Reddinde İsabet Bulunmadığı )
TAŞINMAZ SATIŞINDA SATIŞ İLANI İLE KIYMET TAKDİRİNİN BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ ( Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Borçlunun O Yerde Bulunup Bulunmadığının Araştırılmadan Doğrudan Doğruya T.K.'nun 17. Md. Göre Çalışana Tebligat Yapılmasının Kanununa Aykırı Olduğu/Şikayetin Kabul Edileceği - İhalenin Feshi )
TEBLİGAT KANUNU'NUN 17. MADDESİNE AYKIRILIK ( Taşınmaz Satışlarında Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Borçlunun Adreste Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Tebligatın Doğrudan Çalışana Yapılmasının Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
127Y12.HD5.3.2015E. 2015/1599 K. 2015/4929"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Süreklilik Arzeden İçtihatlara Göre Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT ( Talimat Doğrultusunda Borçlunun Eski Adresine 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Çıkan Satış İlanına Dair Tebligatın Aynı Tarihte Borçlunun Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Olması Sebebi İle Usulsüz Olduğu )
AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE TEBLİĞ ( Borçlunun En Son Mernis Adresine Satış İlanı Tebligatının da Muhatap İle Birlikte Aynı Konutta Oturan Amcası İmzasına Tebliğ Edildi Şerhi İle Yapıldığı - Borçlunun Adreste Bulunmadığı Belirtilmeksizin Doğrudan Birlikte Oturduğu Amcasına Yapılmış Olduğundan Usulüne Uygun Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçinin Mernis Adresine Daha Önce Çıkıp İade Edilen Bir Tebligat Olmadığı ve Tebligat Zarfına 7201 S. K.'nun 21/2. Md. Hükmünün Uygulanacağı Şerhi Yazılmadığı Halde 7201 S. K.'nun Md. 21/2 Hükmünün Uygulanmasının Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi )"
127Y12.HD24.2.2015E. 2015/70 K. 2015/3608"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Boçluya Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olup Şikayetin Bu Nedenle Kabulü İle İhalenin Feshi Gerektiği - Dosyadaki İki Borçlunun Vekili Aynı Kişi Olsa da Her Borçlu İçin Vekile Ayrı Tebligat Çıkartılacağı )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası - Satış İlanının Borçlunun Aynı Adreste Oturmadığı Damadına Tebliğ Edildiği - Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Her Ne Kadar Borçlu Vekiline Diğer Borçlu İçin Tebligat Yapılmış Olsa da Diğer Borçlu İçin Tebliğ Edilmediği Düşünüldüğünde Usulüne Uygun Bir Tebliğden Söz Edilemeyeceği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Vekil İle Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliği Zorunlu Olup Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğe Çıkartılması Gerektiği - Takibin İki Borçlusunun Vekilinin de Aynı Avukat Olduğu/Borçlu Şirket Adına Vekile Tebligat Yapılmasına Rağmen Şahıs İçin Asile Tebligat Çıkartıldığı/İhalenin Feshi Talebinin Kabul Edileceği )
İKİ BORÇLUNUN VEKİLİNİN DE AYNI KİŞİ OLMASI ( Her Borçlu İçin Vekile Ayrı Tebligat Yapılması Gerektiği - Şikayette Bulunan Borçlu Vekili Olarak Avukata Yapılan Bir Tebliğ İşleminin Olmaması Sebebiyle Tebligatın Usulsüz Kabul Edileceği )"
127Y12.HD24.2.2015E. 2015/1608 K. 2015/3647"İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( 1136 S. Avukatlık Kanunu'nun 38/1. Md. Gereğince Borçlu Adına Vekil Olarak Avukata Gönderilen Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğundan Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
AVUKATA GÖNDERİLEN SATIŞ İLANI TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZ OLMASI ( Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD23.2.2015E. 2015/1471 K. 2015/3490"TÜZEL KİŞİYE TEBLİGAT ( Daha Önce Tebligat Yapılmamış Olsa Bile Tüzel Kişiler Bakımından Resmi Kayıtlardaki Adreslerinin Esas Alınması Gereği - Şirkete Tebligat Kanunu 35. Maddesine Göre Teligat Yapılabilmesi İçin Tebligat Adresinin Tebliğ Tarihi İtibariyle Muhatabın Ticaret Sicilde Kayıtlı Adresi Olması Gereği )
TİCARET SİCİLİNDE KAYITLI ADRESE TEBLİGAT ( Tüzel Kişiler Bakımından Resmi Kayıtlardaki Adreslerinin Esas Alınması Gereği - Şirkete Tebligat Kanunu 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılabilmesi İçin Tebligat Adresinin Tebliğ Tarihi İtibariyle Muhatabın Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresi Olmasının Zorunlu Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD19.2.2015E. 2014/34800 K. 2015/3239"VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi Şikayeti/Vekille Temsil - Satış İlanı Borçlu Vekiline Tebliğe Çıkarılmadığından Usulsüz de Olsa Tebliğ İşlemi Olmadığı/Borçlunun İhale Tarihinden Önce Satışı Öğrenmiş Olması ve İhalede Hazır Bulunması İ.İ.K.'nun 127. Md. Öngörülen Satış İlanı Tebliği Koşulunun Gerçekleştiği Sonucunu Doğurmayacağı )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( İhalenin Satış İlanına Uygun Olarak Başladığı ve Bitirildiği - Mahkemece Satış Tutanağında İhalenin Başlangıç ve Bitiş Saati Yazıldığı Halde Yazılmamış Gibi Kabul Edilerek Sonuca Gidilmesinin İsabetsizliği )
TEBLİĞ İŞLEMİ BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Şikayeti/Vekille Temsil - Satış İlanı Borçlu Vekiline Tebliğe Çıkarılmadığından Usulsüz de Olsa Bir Tebliğ İşlemi Olmadığı Gözetileceği )"
127Y12.HD17.2.2015E. 2014/34687 K. 2015/2992"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilme Zorunluluğu - Satış İlanının Borçlulardan Birinin Annesi Olan Diğer Borçluya Tebliğ Edilmiş Olduğu/Menfaat Çatışması Nedeniyle Tebligatın Usulsüz Olduğunun Kabulü Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Satış İlanının Tebliğ Edilmiş Olması veya Usulsüz Tebliğinin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Satış İlanının Dosya Borçlularından Başka Birine Tebliğ Edilmiş Olmasının Menfaat Çatışması Yaratacağı/Tebligatın Usulsüz Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Usulsüz Yapılan Tebligatın İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/Borçlulara Satış İlanının Tebligat Kanunu'nun 16. Maddesi Uyarınca Birlikte Oturduğunu Beyan Eden Anneye Tebliğ Edilmiş Olması/Tebligatı Alan Annenin İcra Takibinin Diğer Borçlularından Olduğu/Menfaat Çatışması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
MENFAAT ÇATIŞMASI ( Borçlulara Satış İlanının Tebligat Kanunu'nun 16. Maddesi Uyarınca Birlikte Oturduğunu Beyan Eden Anneye Tebliğ Edilmiş Olması - Tebligatı Alan Annenin İcra Takibinin Diğer Borçlularından Olduğu/Menfaat Çatışması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi )"
127Y12.HD17.2.2015E. 2014/34443 K. 2015/3037"ŞİKAYET ( Süre Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülen Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygunluğunun Denetlenmesi Gerektiği - Şikayetçi Borçlulara Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Denetlenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Şikayetin Süre Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülen Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygunluğunun Denetlenmesi Gerektiği )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Şikayetçi Borçlulara Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Denetlenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Şikayetin Süre Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülen Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygunluğunun Denetlenmesi Gerektiği )"
127Y12.HD17.2.2015E. 2014/34045 K. 2015/2961"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışında Satış İlanının Usulsüz Tebliği - Borçlunun Takibe Dayanak Kredi Sözleşmesinde Bulunan Adresine Tebligat Yapılmadan Doğrudan Doğruya T.K.'nun 21/2. Md. Göre İşlem Yapılmasının Tebligat Kanununa Aykırı Olduğu/Şikayetin Kabul Edileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmaz Satışında Satış İlanının Usulsüz Tebliğinden Kaynaklı İhalenin Feshi Şikayeti - Borçlunun Takibe Dayanak Kredi Sözleşmesinde Bulunan Adresine Tebligat Yapılmadan Doğrudan Doğruya T.K.'nun 21/2. Md. Göre İşlem Yapılmasının Tebligat Kanununa Aykırı Olduğu/İstemin Reddinde İsabet Bulunmadığı )
TAŞINMAZ SATIŞINDA SATIŞ İLANI ( Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Borçlunun Takibe Dayanak Kredi Sözleşmesinde Bulunan Adresine Tebligat Yapılmadan Doğrudan Doğruya T.K.'nun 21/2. Md. Göre İşlem Yapılmasının Usulsüz Tebliğ Olduğu/Şikayetin Kabul Edileceği - İhalenin Feshi )
ŞİKAYET / TAŞINMAZ SATIŞINDA SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ / İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Takibe Dayanak Kredi Sözleşmesinde Bulunan Adresine Tebligat Yapılmadan Doğrudan Doğruya T.K.'nun 21/2. Md. Göre İşlem Yapılmasının Usulsüz Tebliğ Olduğu - Şikayetin Kabul Edileceği )"
127Y12.HD16.2.2015E. 2015/210 K. 2015/2691"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının Satış Talebinin Haczedilen Taşınmaza Dair Olarak Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu ve Taşınmaz Üzerindeki Haczin Düştüğü - Şikayetin Kabul Edilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ ( Beyanda Bulunan ve Kendisine Haber Verilen Komşunun Adı ve Soyadı Tespit ve Tevsik Edilmeksizin 7201 S. K.'nun Md. 21/1 Hükmüne Göre Yapılan Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olmadığı - İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Beyanda Bulunan ve Kendisine Haber Verilen Komşunun Adı ve Soyadı Tespit ve Tevsik Edilmeksizin 7201 S. K.'nun Md. 21/1 Hükmüne Göre Yapılan Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olmadığı Gözetilerek Şikayetin Kabulü Gerektiği )
HACZEDİLEN TAŞINMAZIN SATIŞINI İSTEME SÜRESİ ( İhalenin Feshi - Alacaklının Sonraki Tarihli Satış Talebinin Haczedilen Taşınmaza Dair Olarak Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu ve Taşınmaz Üzerindeki Haczin Düştüğü/Bu Durumda Üzerinde Geçerli Bir Haciz Bulunmayan Taşınmazın Satılmasının Mümkün Olmadığı )
SATIŞ AVANSI ( Süresindeki Satış Talebine Dair Olarak Satış Avansı Yatırıldığına Dair Dosya İçerisinde Herhangi Bir Belge Bulunmadığından Ortada Geçerli Bir Satış Talebinden Söz Edilemeyeceği - İhalenin Feshi )"
127Y12.HD16.2.2015E. 2015/197 K. 2015/2692"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Takip Dosyasında Borçluya Satış İlanı Tebligatı Çıkartıldığına ya da Satış İlanı Tebliğ Edildiğine Dair Herhangi Bir Belge Bulunmadığı - Mahkemece Borçlu Şikayetinin Kabul Edilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi Şikayeti - Şikayetçi İhaleye Katılıp Pey Sürmediği/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Esasa Girilmeksizin Reddedileceği )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Mahkemece Borçlu Şikayeti Kabul Edilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği - İhalenin Feshi Şikayeti )
ESASA GİRMEKSİZİN ŞİKAYETİN REDDİ / PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi - Şikayetçi İhaleye Katılıp Pey Sürmediği/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Esasa Girilmeksizin Reddedileceği - Şikayetçi Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
İHALEYE KATILIP PEY SÜRMEYEN ŞİKAYETÇİ / AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığı/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Esasa Girilmeksizin Reddedileceği )"
127Y12.HD16.2.2015E. 2014/35453 K. 2015/2770"BİLİNEN ADRESE TEBLİĞ ( TK'nun 10. Md.sindeki Hüküm Yerine Getirilmeden Yani Bilinen Adrese Tebliğ İşlemi Yapılmadan Doğrudan TK'nun 21/2. Md. Uyarınca Tebliğ Yapıldığından Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğundan Bahsedilemeyeceği )
TEBLİG İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA ( 21/2. Md.ye Göre Yapılacak Tebligatlarda Tebligat Mazbatasının Üzerine Çıkış Merciince Adres Kayıt Sistemindeki Adresi Olduğuna Dair Kaydın Düşülmesinin Zorunlu Olduğu - Borçluya Yapılan Tebligatlarda Bu Şekilde Bir Kaydın Düşülmediği Anlaşıldığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANININ BİR SURETİNİN ALAKADARLARA TEBLİĞİ ( Zorunlu Olduğu - Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından ve Dolayısıyla Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Satış İlanının Bir Suretinin Alakadarlara Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından ve Dolayısıyla Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD29.1.2015E. 2014/34296 K. 2015/2211"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olup Borçlu Vekiline Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin de Aynı Hukuki Sonuçları Doğuracağı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
VEKİLE TEBLİĞ ( Borçlu Vekilinin Kıymet Takdirine İtiraza Ait Karar Başlığında Geçen Adresine Gönderilen Satış İlanı Tebligatının Muhatap Adresten Adres Bırakmadan Ayrılmış Açık Adresi Bilinmediği Şerhi Verilerek İade Edilmesi Üzerine Bu Kez Aynı Adrese 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olup Borçlu Vekiline Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin de Aynı Hukuki Sonuçları Doğuracağı Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD26.1.2015E. 2014/33145 K. 2015/1751"VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLER ( Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Satış İlanının Tereke Temsilcisi Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İCRA İFLAS KANUNUNA TABİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin İlgililere Tebliğ Edilmesi Gereği - Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( Satış İlanının Tereke Temsilcisi Vekile Tebliğ Edilmemiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İcra İflas Kanununa Tabi Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının İlgililere Tebliği Gereği )"
127Y12.HD22.1.2015E. 2014/32636 K. 2015/1564"İHALENİN FESHİ ( Borçlu Dava Dilekçesinde Diğer Fesih Sebepleri Yanında Taşınmazın Değerinin Düşük Takdir Edildiğini de İleri Sürdüğü İçin Dosyada Mevcut Kıymet Takdir Raporunun Borçlu Açısından Kesinleşmediği - İhale Bedelinin Muhammen Bedelden Yüksek Olması Gerekçesine Dayanılarak İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Borçluya Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Takip Dosyasında da Borçlunun Kıymet Takdirine Muttali Olduğuna Dair Herhangi İşlem Bulunmadığı - Borçlu Dava Dilekçesinde Taşınmazın Değerinin Düşük Takdir Edildiğini İleri Sürdüğünden Dosyada Mevcut Raporun Borçlu Açısından Kesinleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Yapılan Tebligatta Tebliğ Evrakının Bir Nüshasının Binanın Kapısına Asılıp Asılmadığı Belirtilmediğinden 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Oluşturacağı - Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD20.1.2015E. 2014/33809 K. 2015/1279"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Satış İlanı Borçlunun İpotek Akit Tablosunda Yer Alan Adresine Tebliğe Çıkarılmadan Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Yer Alan Adresine Tebliğe Gönderilmesinin Usulsüz Olduğu/İstemin Kabulü Gerektiği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDA YER ALAN ADRES ( Satış İlanı Borçlunun İpotek Akit Tablosunda Yer Alan Adresine Tebliğe Çıkarılmadan Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Yer Alan Adresine Tebliğe Gönderilmesinin Usulsüz Olduğu - İstemin Kabul Edileceği/İhalenin Feshi Şikayeti )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış İlanı Borçlunun İpotek Akit Tablosunda Yer Alan Adresine Tebliğe Çıkarılmadan Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Yer Alan Adresine Tebliğe Gönderilmesinin Usulsüz Olduğu/İstemin Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış İlanı Borçlunun İpotek Akit Tablosunda Yer Alan Adresine Tebliğe Çıkarılmadan Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Yer Alan Adresine Tebliğe Gönderilmesinin Usulsüz Olduğu/Borçluya Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD19.1.2015E. 2014/34747 K. 2015/899"TAŞINMAZ SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZ OLMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Tebliğ Evrakında Borçlunun ''Çarşıda Olduğu'' Açıklanmasına Rağmen T.K.'nun 21/2. Md. Göre Tebligat Yapılmasının Yasaya Uygun Olmadığı/İstemin Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi İstemi/Taşınmaz Satışı - Tebliğ Evrakı Üzerinde Mercii Tarafından T.K.'nun 23/1-8. ve Yönetmeliğin 16/2. Md. Kapsamında Meşruhata Yer Verilmediği/Dağıtıcının Kendiliğinden Satış İlanı Tebliğ İşlemini T.K.'nun 21/2. Md. Uyarınca Yapmasının Yasa Aykırı Olduğu - Şikayetin Kabul Edileceği )
BİLİNEN EN SON ADRESİN TEBLİGATA ELVERİŞLİ OLMADIĞI KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Tebliğ Evrakında Borçlunun ''Çarşıda Olduğu'' Açıklanmasına Rağmen T.K.'nun 21/2. Md. Göre Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - İstemin Kabulü Gerektiği/Taşınmaz Satış İlanının Usulsüz Tebliği/İhalenin Feshi İstemi )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmaz Satış İlanının Usulsüz Tebliğine Dayalı - Tebliği Çıkaran Mercice Tebligat Çıkarılan Adresin Muhatabın Adres Kayıt Sistemindeki Yerleşim Yeri Adresi Olduğu Belirtilmediği/Dağıtıcının Kendiliğinden Satış İlanı Tebliğ İşlemini T.K.'nun 21/2. Md. Uyarınca Yapmasının Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Gerektiği )"
127Y12.HD15.1.2015E. 2014/32755 K. 2015/697"TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Varsa Vekiline Tebliğ Edilmesi Gereği - Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüchanı Bulunan Alacaklar O Malla Tatmin Edilmişse Bu Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarından Fazla Olması Gereği )
VEKİLLE TEMSİL EDİLEN İŞLER ( Tebligatın Vekile Yapılması Gereği - Taşınmaz Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği )"
127Y12.HD13.1.2015E. 2014/32607 K. 2015/394"TEBLİGAT ( Borçlunun Vekili Olmayan Avukata Yapılan Tebligat İle Borçluya Satış İlanı Tebliğ Koşulu Yerine Getirilmiş Olmayacağından ve Şikayetçi Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi İse Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
ŞİKAYET ( Borçlunun Vekili Olmayan Avukata Yapılan Tebligat İle Borçluya Satış İlanı Tebliğ Koşulu Yerine Getirilmiş Olmayacağından ve Şikayetçi Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD12.1.2015E. 2014/30581 K. 2015/261"TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan İlgililerin Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İpoteği Bulunan Şikayetçi 3. Kişiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazda İpoteği Bulunan Şikayetçi 3. Kişiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Satış İlanının Bir Örneğinin Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan İlgililerin Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligat Mazbatasına Dağıtıcı Tarafından Beyanda Bulunan Komşunun Adı ve Soyadının Yazılmaması )
TEBLİGAT KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tebligat Mazbatasında Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunmaması )"
127Y12.HD22.12.2014E. 2014/33671 K. 2014/31056"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( 7201 S. Kanunu'nun 35/4.Md.si Uyarınca Daha Önce Tebligat Yapılmamış Olsa Bile Tüzel Kişiler Bakımından Resmî Kayıtlardaki Adresleri Esas Alınacağı ve Bu Madde Hükümleri Uygulanabilir İse de Sözü Edilen Adrese Öncelikle Tebligat Çıkarılıp Tebliğ Evrakı Tebliğ Edilemeden Geri Döndüğü Takdirde Tebligat Kanunun 35. Md.sine Göre Tebliğ İşleminin Yapılması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Daha Önce Tebligat Çıkarılmadan Tebliğ İşleminin Doğrudan Tebligat Kanunun 35. Md.sine Göre Yapıldığından Tebligatın Usulsüz Olduğu )
BORÇLUYA İLK KEZ TEBLİGAT YAPILMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Daha Önce Çıkarılıp Bila Tebliğ Dönen Bir Tebligat Olmaksızın Aynı Adrese Doğrudan 7201 S. Kanunu'nun 35.Md.sine Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Anılan Yasa Hükmüne Aykırı Olduğundan Usulsüz Olduğu )
BORÇLU ŞİRKETİN TİCARET SİCİLİNDE KAYITLI ADRESİNE TEBLİGAT ÇIKARILMAMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayıldığı )"
127Y12.HD18.12.2014E. 2014/31039 K. 2014/30841"ŞİKAYET ( Tapu Sicilindeki İlgili Sıfatı Bulunmakta Olup Satış İlanının Şikayetçiye Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
TAPU KAYDI ARAŞTIRMASI ( Son Durumuna Göre Araştırma ve Tebligat Yapılacağı - Adresin Kayıtlı Olmaması Halinde Gazete İlanının ve Elektronik Ortamda Yapılan Satış İlanının Tebliğ Yerine Geçeceğinin Karar Altına Alındığı ve İcra Dosyasına Giren Tapu Kaydının İse Şikayetçinin Haczini de İçerdiği )
İHALENİN FESHİ ( Tapu Sicilindeki İlgili Sıfatı Bulunmakta Olup Satış İlanının Şikayetçiye Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
127Y12.HD8.12.2014E. 2014/31066 K. 2014/29657"ŞİKAYET ( Satış İlanının Boçluya Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olup Şikayetin Bu Nedenle Kabulü İle İhalenin Feshi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası - Satış İlanının Borçlu Vekilinin Annesine Tebliğ Edildiği - Tebligat Mazbatasında Borçlunun Adreste Geçici Olarak Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmediğinden Tebligatın Usulsüz Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHATABIN ADRESTE GEÇİCİ OLARAK BULUNMADIĞI HUSUSU ( Tespit Edilerek Tebligat Mazbatasına Şerh Verilmemesinin Tebligatı Usulsüz Kıldığı - İhalenin Feshi Davası )
İŞYERİNDE ANNESİNE TEBLİĞ ( Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanatını İcra Edenler O Yerde Bulunmadıkları Takdirde Tebliğin O Yerdeki Daimi Memur veya Müstahdemlerden Birine Yapılacağı/Muhatabın Annesine Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Vekil İle Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliği Zorunlu Olup Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğe Çıkartılmasının Yerinde Olduğu - İhalenin Feshi Davası )
BAŞKA BİR DAVAYA AİT KARARIN TAKİP DOSYASINA SUNULMASI ( Borçlu Vekili Aracılığıyla Takip Edilen Kıymet Takdirine İtiraz Hakkındaki Kararın Takip Dosyasına Sunulduğu/Takip Dosyasına Ayrıca Vekaletname Sunulmamış Olmasının Bu Borçlunun Takipte Vekille Temsil Edildiği Gerçeğini Ortadan Kaldırmayacağı )"
127Y12.HD8.12.2014E. 2014/30900 K. 2014/29557"KIYMET TAKTİR RAPORU ( Borçlunun Bilinen Adresine Tebliğe Çıkartılması ve Tebligatın Bila Tebliğ İade Edilmesi Halinde Aynı Zamanda Adres Kayıt Sistemi Adresi Olan Bu Adrese Tebligat Kanunu'nun 21/2. Md.sine Göre Tebliğ Edilebileceğinin Düşünülmeksizin Bu Adreste Doğrudan Tebligat Kanunu'nun 21/2. Md.sine Göre Tebliğ Edilmesi de Usulüne Uygun Olmadığı )
TEBLİGATIN BİLA TEBLİĞ İADE EDİLMESİ ( Halinde Aynı Zamanda Adres Kayıt Sistemi Adresi Olan Bu Adrese Tebligat Kanunu'nun 21/2. Md.sine Göre Tebliğ Edilebileceğinin Düşünülmeksizin Bu Adreste Doğrudan Tebligat Kanunu'nun 21/2. Md.sine Göre Tebliğ Edilmesi de Usulüne Uygun Olmadığı - Satış İlanı ve Kıymet Takdiri )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Olarak Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD27.11.2014E. 2014/29621 K. 2014/28587"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( İ.İ.K.'nun 127. Md. Gereğince Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Taraflara Tebliğ Edileceği - Şikayetçi Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Şikayeti - Dağıtıcı Tarafından Muhatabın Taşındığını Beyan Eden Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadığı/Tebligat 7201 S. Tebligat Kanununun 21/1 ve 23/7. Md. İle Tebligat Yönetmeliğinin 30 ve 35. Md. Göre Usulsüz Olduğu/Şikayetin Kabul Edileceği )
MUHATABIN ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESİ OLDUĞU ŞERHİ ( Bulunmaksızın Dağıtıcı Tarafından Tebligat Kanunu 21/2. Md. Göre Yapılan Tebliğ İşleminin Geçersiz Olduğu - İstemin Kabul Edileceği/İhalenin Feshi Şikayeti )
ŞİKAYET ( Usulsüz Tebliğe Dayalı İhalenin Feshi - Muhatabın Taşındığını Beyan Eden Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu/Şikayetin Kabulü Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞLARINDA SATIŞ İLANININ TARAFLARA TEBLİĞİ ( İ.İ.K.'nun 127. Md. Gereğince Zorunlu Olduğu - Şikayetçi Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediği/İstemin Kabul Edileceği - İhalenin Feshi Şikayeti )"
127Y12.HD27.11.2014E. 2014/29401 K. 2014/28524"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Mahkemece Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine İlişkin İtirazlar Konusunda Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılacağı - Taşınmazların Tespit Edilecek Değeri İhalede Esas Alınan Muhammen Bedellerin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verileceği/Muhammen Bedellerin Altında Olması Halinde İse Zarar Unsuru Oluşmayacağından Talebin Reddedileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Şikayeti - Borçlunun Mernis Adresine Gönderilen Satış İlanı Tebligatının Bila Tebliğ Dönmesi Üzerine TK.'nun 35. Md. Göre Tebliğ Yapıldığı/Gerçek Kişi İlgilinin Mernis Kaydı Bulunduğundan TK..'nun 35. Md. Göre Yapılan Tebliğin Usulsüz Olduğu - İstemin Kabulü Gerektiği )
TAŞINMAZLARIN TESPİT EDİLECEK DEĞERİ ( İhalede Esas Alınan Muhammen Bedellerin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verileceği - Muhammen Bedellerin Altında Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından Talebin Reddedileceği/İhalenin Feshi )
GERÇEK KİŞİYE TEBLİĞ ( TK.'nun 35. Md. Göre Tebliğ Yapılabilmesi İçin İlgilinin Adres Kayıt Sisteminde Bir Adresinin Bulunmaması ve Daha Önce Usulüne Uygun Bir Tebligatın Yapılmış Olması Zorunlu Olduğu - Mernis Kaydı Bulunan İlgiliye T.K.'nun 35. Md. Göre Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu/İstemin Kabul Edileceği - İhalenin Feshi Şikayeti )"
127Y12.HD24.11.2014E. 2014/29523 K. 2014/28166"İHALENİN FESHİ ( Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Değişen Yeni Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Ticaret Siciline Kayıtlı Önceki Adresine Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Değişen Yeni Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Ticaret Siciline Kayıtlı Önceki Adresine Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması Nedeniyle İstemin Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Değişen Yeni Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Ticaret Siciline Kayıtlı Önceki Adresine 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
TİCARET SİCİLİ ADRESİNE TEBLİĞ ( Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Değişen Yeni Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmadan Ticaret Siciline Kayıtlı Önceki Adresine 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD10.11.2014E. 2014/28541 K. 2014/26512"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Adres Kayıt Sisteminde Adresi Bulunan Bir Kişiye Tebligat Kanunu 35. Maddesine Göre Tebliğ Yapılamayacağı )
GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT KANUNU'NUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT ( Muhatabın Adres Kayıt Sisteminde Bir Adresinin Bulunmaması ve Daha Önce Bu Adrese Usulune Uygun Bir Tebligatın Gerçekleşmiş Olmasının Zorunlu Olduğu - Borçlunun Bilinen Son Adresine Çıkartılan Tebligat Bila Tebliğ Dönmeden Mernis Adresine 21/2 Maddesine Göre Tebligat İstenmesinin Usulsüz Olduğu )
ADRES KAYIT SİSTEMİNE KAYITLI ADRESE TEBLİGAT ( Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Adresi Bulunan Gerçek Kişiye 35 Tebligatı Yapılamayacağı - Bilinen Son Adresine Usulüne Uygun Tebligat Bila Tebliğ Dönmeden Tebligat Kanununun 21/2. Maddesine Göre Tebligat İstenemeyeceği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Usulsüz Tebligat )"
127Y12.HD2.10.2014E. 2014/21500 K. 2014/23307"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Satışında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği/Satış İlanının Borçlunun İşçisine Tebliğ Edildiği - Tebligat Mazbatasında Borçlunun Adreste Geçici Olarak Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmediğinden Tebligatın Usulsüz Sayılacağı/Usulsüz Tebliğin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Taşınmaz Satışında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Satış İlanının Borçlunun İşçisine Tebliğ Edildiği - Tebligat Mazbatasında Borçlunun Adreste Geçici Olarak Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmediğinden Tebligatın Usulsüz Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHATABIN ADRESTE GEÇİCİ OLARAK BULUNMADIĞI HUSUSUNUN TESPİT EDİLMEDİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Taşınmaz Satışında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Satış İlanının Borçlunun İşçisine Tebliğ Edildiği - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İŞYERİNDE İŞÇİSİNE TEBLİĞ ( İhalenin Feshi Davası/Taşınmaz Satışında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Satış İlanının Borçlunun İşçisine Tebliğ Edildiği - Tebligat Mazbatasında Borçlunun Adreste Geçici Olarak Bulunmadığı Hususu Tespit Edilmediğinden Tebligatın Usulsüz Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
127Y12.HD17.6.2014E. 2014/15339 K. 2014/17637"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebligatı İşyerinde İşçisi İmzasına Tebliğ Edilmişse de Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. Md.sinde Belirtildiği Şekilde Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( İşyerinde İşçisi İmzasına Tebliğ Edilmişse de Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. Md.sinde Belirtildiği Şekilde Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Tebliğ İşlemi Gerçekleştiğinden Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Boçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Başlı Başına İhalenin Fesh Nedeni Olup Şikayetin Bu Nedenle Kabulü İle İhalenin Feshi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Talebi - Satış İlanı Tebligatı İşyerinde İşçisi İmzasına Tebliğ Edilmişse de Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. Md.sinde Belirtildiği Şekilde Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD30.4.2014E. 2014/10599 K. 2014/12857"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlu Şirketin Ödeme Emrinde Yer Alan Adresine Tebligat Yapılmaması - Taşınmaz Mal İhalesinde İlgililere Satış İlanının Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Tebligat Kanunun 35. Md.sine Göre Yapılan Tebliğ İşlemleri ve Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
BORÇLU ŞİRKETİN ADRESİNE TEBLİGAT YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlu Şirketin Ödeme Emrinde Yer Alan Adresi Yazıldığı Olduğu Halde Borçlu Şirket Adına Örnek 6 Numaralı İcra Emrinin Diğer Borçlunun Adresine Tebliğe Çıkarıldığı/Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın 35. Md.ye Göre Yapılan Tebliğ İşlemleri ve Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
TEBLİGATIN BİLA TEBLİĞ İADE EDİLMESİ ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Tebligat Kanunun 35. Md.sine Göre Yapılan Tebliğ İşlemleri ve Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğundan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ MAL İHALESİNİN İLGİLİLERİNE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNİN ZORUNLU OLMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçluya Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresine Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Tebligat Kanunun 35. Md.sine Göre Yapılan Tebliğ İşlemleri ve Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD22.1.2014E. 2013/35520 K. 2014/1384"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Borçlunun Vekili Bulunduğu/İhaleden Önce Borçlunun Vekili Olduğu Anlamına Geleceği - Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmesi Gerekirken Asile Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Borçlunun Vekili Bulunduğu - İhaleden Önce Borçlunun Vekili Bulunduğu Anlamına Geleceği/Satış İlanı Tebliğinin Vekile Yapılması Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Karar Başlığında Borçlu Şirket Vekilinin Adının Yazdığı/İhaleden Önce Borçlunun Vekili Bulunduğu Anlamına Geleceği - Satış İlanının Vekile Temsil Edilmesi Gerekirken Asile Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞA ESAS KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi Davası - Taşınmazların Arasında Ekonomik Bütünlük Bulunup Bulunmadığı ve Tüm Parsellerin Birlikte Satılmasının Tarafların Menfaatlerine Uygun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD3.7.2013E. 2013/18341 K. 24971"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçlu Davacıya Çıkartılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulüne Uygun Olmadığından İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İşlemi Usulüne Uygun Olmadığından İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi Davası )
ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ ( Kayıtlı Olmayan Adrese Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Davası )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Borçlu Davacının Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Kayıtlı Olmayan Adresine Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Gerektiği )"
127Y12.HD2.7.2013E. 2013/17724 K. 2013/24697"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Şikayetçiye 35.Maddeye Göre Doğrudan Tebliğ Edildiği - Muhatabın Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresi Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Anılan Maddeye Göre Satış İlanının Tebliğe Çıkarılmasının Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Satış İlanı Tebligatının Şikayetçiye 35.Maddeye Göre Doğrudan Tebliğ Edildiği - Muhatabın Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresi Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Anılan Maddeye Göre Satış İlanının Tebliğe Çıkarılması )"
127Y12.HD25.6.2013E. 2013/17331 K. 2013/23976"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Usule Uygun Olarak Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğundan Satış İlanının Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu/Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğundan Satış İlanının Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
AÇIK ARTIRMA İLANI ( İhalenin Feshi/Satışa Hazırlık Sırasında İcra Müdürlüğünce Tarihsiz Satış Kararında Açık Artırma İlanının Adliye Divanhanesinde de İlan Edilmesine Dair Karar Alındığı Halde Bu İlanın 2004 S. İİK'nun 114. Md. Koşullarında Yapılmadığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
127Y12.HD24.6.2013E. 2013/15634 K. 2013/23584"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlu Satıştan Evvel İhaleden Haberdar Olduğundan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetin Reddi Yerine İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İHALEDEN HABERDAR OLMA ( Borçlu Satıştan Evvel İhaleden Haberdar Olduğundan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetin Reddi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Bu Tebliğ İşleminin Yapılmamış Olması veya Usulüne Uygun Bulunmaması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD18.6.2013E. 2013/15665 K. 2013/22867"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Borçlunun Satışı Ayrıca Duyurması ve Satışın Tarafların Menfaatlerine Uygun Biçimde Sonuçlanması İçin Kendisine Uygun Süre Tanınmadan Yapılması Hali de İhalenin Feshini Gerektirdiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Borçlunun Satışı Ayrıca Duyurması ve Satışın Tarafların Menfaatlerine Uygun Biçimde Sonuçlanması İçin Kendisine Uygun Süre Tanınmadan Yapılması Hali de İhalenin Feshini Gerektirdiği )
BORÇLUNUN SATIŞI AYRICA DUYURMASI ( Satışın Tarafların Menfaatlerine Uygun Biçimde Sonuçlanması İçin Kendisine Uygun Süre Tanınmadan Yapılması Hali de İhalenin Feshini Gerektirdiği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )"
127Y12.HD6.6.2013E. 2013/14260 K. 2013/21007"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İpotek Borçlusuna Tebliğ Edilmemesi - Usulsüz Tebliğin İhalenin Feshine Neden Olduğu/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip )
SATIŞ İLANININ TAKİP BORÇLUSUNA TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKTİĞİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Olması - Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi/Satış İlanı Tebliğ Edilecekler Listesi )
İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEKLER ( Takip Borçlularının İhalenin Feshini İsteyebileceği - Alacaklının İhalenin Feshini İsteyebileceği/Tapu Sicilindeki İlgililerin İhalenin Feshini İsteyebileceği/Satış İlanının Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ ( İhalenin Feshinin İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İstenebileceği - İhalenin Feshini Talep Edebilmek İçin Yurt İçinde Adres Göstermek Gerektiği )"
127Y12.HD3.6.2013E. 2013/14002 K. 2013/20506"ŞİRKETE SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( “Şirket Bekçisi İmzasına" Tebliğ Edilmişse de Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Tebliğ İşlemi Gerçekleştiğinden Yapılan Tebligat Usulsüz Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞLARINDA USUL ( Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçlu Şirkete Satış İlanı Tebligatı “Şirket Bekçisi İmzasına" Tebliğ Edilmişse de Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Tebliğ İşlemi Gerçekleştiği - Tebligat Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Satış İlanı Tebligatı “Şirket Bekçisi İmzasına" Tebliğ Edilmişse de Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Yetkili Kişi Yok İse Bu Husus Tebliğ Evrakına Şerh Edilmeksizin Tebliğ Edilmesi )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
GEREKÇELİ KARAR TARİHİ ( Hükümde "Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin" Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Bulunmadığı )"
127Y12.HD2.4.2013E. 2013/5849 K. 2013/12712"SATIŞ İLANININ USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİNE DAYALI İHALENİN FESHİ DAVASI ( Takip Dosyasında Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğine İlişkin Tebliğ Evrakının Bulunmadığı - Şikayetçinin İhaleden Haberdar Olmadığı/Talebin Kabulü )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEDEN HABERDAR OLMAMASI ( İhale Tarihinden Yaklaşık Altı Ay Öncesinde Sunulan Bir Dilekçe ile Şikayetçinin İhaleden Haberdar Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmadığı - Satış İlanının Tebliğ Edilmediği/İhalenin Feshi )"
127Y12.HD1.4.2013E. 2013/2716 K. 2013/12295"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Adrese Çıkarılan Satış İlanı Tebligatının İade Gelmesi Üzerine Borçluya Yeniden Satış İlanının Gönderilmediği ve Dolayısıyla Tebliğ Edilmediği - Satış İlanının Bir Suretinin Alakadarlara Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( İade Gelmesi Üzerine Borçluya Yeniden Satış İlanının Gönderilmediği ve Dolayısıyla Tebliğ Edilmediği/Satış İlanının Bir Suretinin Alakadarlara Tebliğinin Zorunlu Olduğu - İhalenin Feshi İstemi )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ ADRESE ÇIKARILAN SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( İade Gelmesi Üzerine Borçluya Yeniden Satış İlanının Gönderilmediği ve Dolayısıyla Tebliğ Edilmediği - Satış İlanının Bir Suretinin Alakadarlara Tebliğinin Zorunlu Olduğu )"
127Y12.HD28.3.2013E. 2013/3575 K. 2013/11788"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olduğu - Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Eğer Kayıtlı Adresi Varsa Satış İlanı İlgiliye Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshine Yoksa İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan Alakadarlarının Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunacağı - İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olan Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKEN KİŞİLER ( İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olan Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Eğer Kayıtlı Adresi Varsa Satış İlanı İlgiliye Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshine Yoksa İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD26.3.2013E. 2013/2249 K. 2013/11618"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilen Adrese Usulüne Uygun Yapılmış Her Hangi Bir Tebligat Olmadığı/Bila Tebliğ Dönmüş Bir Tebligatın da Bulunmadığı/Tebliğ İşleminin Tebligat Kanunu Md. 35'e Aykırı Olduğundan Usulsüz Olduğu - Satış İlanının Borçlunun Eski Adresine Tebliğ Edilmesinin de Yasaya Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Satış İlanı Tebliğ Edilen Adrese Usulüne Uygun Yapılmış Her Hangi Bir Tebligat Olmadığı/Bila Tebliğ Dönmüş Bir Tebligatın da Bulunmadığı/Satış İlanı Tebliğ İşleminin Tebligat Kanunu Md. 35'e Aykırı Olduğundan Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliği Zorunlu Olup Tebligatın Hiç Yapılmaması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Nedeniyle Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD19.3.2013E. 2013/1324 K. 2013/10034"İHALENİN FESHİ ( Tebligatların Usulsüz Olarak Tebliğ Edildiğini İleri Sürülerek - Satış İlanı Tebligatı Talimat İcra Müdürlüğünce Ticaret Sicil Memurluğundan Gelen Adrese Doğrudan Tebligatı Kanunu 35 Maddesine Göre Tebliğ Edilmişse de Asıl Takip Dosyasından Bu Adrese Usule Uygun Bir Tebligat Yapılmadığından Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı Tebligatı Talimat İcra Müdürlüğünce Ticaret Sicil Memurluğundan Gelen Adrese Doğrudan Tebligatı Kanunu 35 Maddesine Göre Tebliğ Edilmişse de Asıl Takip Dosyasından Bu Adrese Usule Uygun Bir Tebligat Yapılmadığından Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Satışa Hazırlanabilmesi Kendince Gerekli Duyuruları Yapabilmesi ve Daha Fazla Müşteri Bulabilmesi İçin Satıştan Makul Bir Süre Önce Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Bir Günlük Süre Bu Amacı Gerçekleştirmeye Yetmeyeceği/İhalenin Feshi Gerektiği )"
127Y12.HD14.3.2013E. 2013/1380 K. 2013/9600"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçluya Satış İlanı Tebliğ Zorunlu Olup Tebligat Yapılmamasının yada Tebliğ İşleminin Usulsüz Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası - Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilen Adrese İcra Takip Dosyasında Daha Önce Usulüne Uygun Yapılmış Bir Tebligat Bulunmadığından Aynı Adrese T.K'nın 35. Md.'sine Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası - Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilen Adrese İcra Takip Dosyasında Daha Önce Usulüne Uygun Yapılmış Bir Tebligat Bulunmadığından Aynı Adrese T.K'nın 35. Md.'sine Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )"
127YHGK13.3.2013E. 2012/12-805 K. 2013/350"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Borçlunun Vekille Temsil Edildiği Nazara Alınarak Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlunun Vekille Temsil Edildiği Nazara Alınarak Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKİLE TEBLİĞ ( İhalenin Feshi İstemi - Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerektiği )"
127Y12.HD8.3.2013E. 2013/4348 K. 2013/8250"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Mahkeme Kararı ile Oluşan Mülkiyet Kazanımının Tescilden Önce Olduğu - Ancak Malikin Tasarruf İşlemleri Yapabilmesi için Mülkiyetin Tapu Kütüğüne Tescil Edileceği/Şikayetçinin ilgili Sıfatı Bulunduğu )
ŞİKAYETÇİNİN İLGİLİ SIFATI BULUNDUĞU ( Mahkeme Kararı ile Taşınmaz Mülkiyetinin Geçeceği - Şikayetçinin İlgili Sıfatı Bulunduğundan Borçlu ve Alacaklı Dışında Satış İlanının Birer Suretinin Kendisine de Tebliğini Talep Edebileceği )
SATIŞ İLANININ BİRER SURETİNİN İLGİLİYE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREĞİ ( Şikayetçi Kooperatifin İlgili Sıfatının Bulunduğu )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ŞİKAYETÇİ KOOPERATİFE GEÇMESİ ( Mahkeme Kararı ile Mülkiyetin Tapu Kütüğüne Tescilden Önce Şikayetçi Kooperatife Geçmiş Olduğunun Kabulü - Satış İlanının Bir Suretinin Şikayetçi Kooperatife Tebliğ Edileceği )
SATIŞ İLANININ İLGİLİYE TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN İHALENİN FESHİ NEDENİ OLDUĞU ( Taşınmaz İhalesinin Feshi Davası - Tebliğ )"
127Y12.HD7.3.2013E. 2013/1898 K. 2013/7818"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Vekilin Adreste Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Tebligatın Doğrudan Sektere Yapılmasının Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Vekilin Adreste Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Tebligatın Doğrudan Sektere Yapılmasının Usulsüz Olduğu/Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
VEKİL YERİNE SEKRETERE TEBLİĞ ( Vekilin Adreste Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Tebligat Doğrudan Sekreter İmzasına Tebliğ Edildiğinden Tebligatın Usülüne Uygun Bir Şekilde Tebliğ Edilmediği Anlaşıldığı - İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞLARINDA SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD25.1.2013E. 2012/29472 K. 2013/2158"USULSÜZ TEBLİĞ (Şikayetçi Borçlunun Adresine Çıkarılan ve Tebliğ Edilen Taşınmaz Açıkartırma İlanı Tebligatının İncelenmesinde Muhatab İle Babanının Aynı Çatı Altında Birlikte Oturduklarına Dair Bir Meşruhat Yazılmaksızın Babasına Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu)
TEBLİGAT (Şikayetçinin Adresine İkinci Kez Çıkarılan ve Tebliğ Edilen Taşınmaz Açıkartırma İlanı Tebligat Parçasına Tebliğ Memuru Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceği Tevsik Edilmediğinden 21/1 Md.sine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu)
AÇIK ARTIRMA İLANI TEBLİGATI (Muhatab İle Babanının Aynı Çatı Altında Birlikte Oturduklarına Dair Bir Meşruhat Yazılmaksızın Babasına Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu)
SATIŞ İLANININ BİR SURETİNİN ALAKADARLARA TEBLİĞİ (Zorunlu Olduğu - Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)
İHALENİN FESHİ SEBEBİ (Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Yapıldığından Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)"
127Y12.HD22.1.2013E. 2012/29496 K. 2013/1668"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı/Rapor Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN RAPORUN TAPUDAKİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA HÜKÜM BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanı Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİR RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDE İTİRAZ SÜRESİNİN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNDEN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde İtirazın Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası/İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK İLGİLİLERİN KANUNDA SINIRLI SAYIDA OLMASI ( İK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
127Y12.HD17.1.2013E. 2012/31679 K. 2013/906"SATIŞ İLANININ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçinin Takipte Borçlu Sıfatı Bulunduğundan Usulüne Uygun Tebliğatın Zorunlu Olduğu - Tebliğatta Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunacağı )
BORÇLUNUN ADRESİNDE BULUNMAMASI ( Tebliğ Şerhinde Haber Verilen Komşunun İmzası veya İmzadan İmtina Ettiğinin Tebliğ Tutanağına Yazılmamasının Usulsüz Tebliğat Sayılacağı - Tebliğatta Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunması Gereği )
KOMŞUNUN İMZASI VEYA İMZADAN İMTİNA ETTİĞİNİN TEBLİGAT TUTANAĞINA YAZILMAMASI ( Usulsüz Telbilat - İhalenin Feshi )
TEBLİGATTA TEBLİĞ MEMURUNUN ADI VE SOYADININ BULUNMAMASI ( Geçersiz Tebliğat - İhalenin Feshi Talebinin Kabulü )
TEBLİĞAT MEMURUNUN YAPACAĞI ARAŞTIRMA ( Muhatabın Bulunmaması Halinde Kanunda Belirtilen Kişilere Sorulacağı ve İmzalarının Alınacağı - İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Hususun Belirtilmesi Gereği/Aksi Halde Tebliğatın Geçersiz Oduğu )"
127Y12.HD5.12.2012E. 2012/24164 K. 2012/36468"İHALENİN FESHİ ( Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin ve Bu Arada Kıymet Takdirinin Kesinleştiği Gözetilmeden Satış İlanı ve Şartnamede Taşınmazın Metre Kare Olarak Büyüklüğü Yazılmadığı Gerekçesi İle İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği/İhalenin Feshi Nedenlerinin Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olduğu/Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin ve Bu Arada Kıymet Takdirinin Kesinleştiği Gözetilmeden İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği/Şikayet Dilekçesinde Dayanılan İhalenin Feshi Nedenleri Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olduğu/Süresinde Şikayet Edilmediği - İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
127Y12.HD8.11.2012E. 2012/14433 K. 2012/32400"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Mal İhalelerinde Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu/Bu Husustaki Eksikliğin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - Borçlulara Yapılan Tebligatların İade Olduğu/İhalenin Feshedileceği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ ( Taşınmaz Mal İhalelerinde Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu/Bu Husustaki Eksikliğin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - Borçlulara Yapılan Tebligatların İade Olduğu/İhalenin Feshedileceği )
TEBLİGATIN İADE EDİLMESİ ( Taşınmaz Mal İhalelerinde Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu/Bu Husustaki Eksikliğin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - Borçlulara Yapılan Tebligatların İade Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği )
TAŞINMAZ MAL İHALESİ ( Taşınmaz Mal İhalelerinde Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu/Bu Husustaki Eksikliğin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - Borçlulara Yapılan Tebligatların İade Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği )"
127Y12.HD31.10.2012E. 2012/26540 K. 2012/30832"İHALENİN FESHİ ( İşin Esasına Girilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı - Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Gerektiği Avukat ile Temsil Edilmiş Borçlunun Vekili Yerine Borçlunun Kendisine Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Gereği - Vekille Temsil Edilen Borçlunun Avukatı Yerine Borçlu Asile Yapılan Satış İlanının Tebliğinin Usulsüz Olduğu İhalenin Feshi Gereği )"
127Y12.HD4.7.2012E. 2012/9229 K. 2012/23555"SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Bir Suretinin Alâkadarlara Tebliği Zorunlu Olduğu - Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olup Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Haliyle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Tebliğ Tebligat Kanunu Hükümlerine Aykırı Olup Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Haliyle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
ŞİKAYET ( Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Haliyle Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )"
127Y12.HD4.7.2012E. 2012/8928 K. 2012/23517"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Bilinen En Son Adresinin İcra Mahkemesine Bildirmiş Olduğu Adresi Olmasına Rağmen Daha Önceden Bildirdiği İpotek Resmi Senedindeki Adresine Satış İlanı Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )
SON ADRESE TEBLİĞ ( İcra Mahkemesine Bildirmiş Olduğu Adresi Olmasına Rağmen Daha Önceden Bildirdiği İpotek Resmi Senedindeki Adresine Satış İlanı Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD28.6.2012E. 2012/9743 K. 2012/23021"USULSÜZ TEBLİĞAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Hasma Tebliğ Yasağı - Şikayetçi Borçluyla Birlikte Müşterek Borçlu ve Mütelsil Kefil Sıfatıyla Yeğene Yapılan Tebliğatın Hatalı Olduğu/Usulsüz Tebliğatın İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
HASMA TEBLİĞ YASAĞI (Usulsüz Tebliğat Nedeniyle İhalenin Feshi Davası - Takipte İpotek Veren Sıfatiyle Taraf Olan Şikayetçiye, Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı/Satış İlanının Usulsüz Tebliği )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ (Hasma Tebliğ Yasağı Kuralının İhlali - Takipte İpotek Veren Sıfatiyle Taraf Olan Şikayetçiye, Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshi/Usulsüz Tebliğat )"
127Y12.HD28.6.2012E. 2012/8214 K. 2012/22849"İHALENİN FESHİ ( Tebliğ Memurunun Gerçekten Muhatabın Adresine Gittiği ve Fakat Bulamadığı Belgelenmemiş ve Yapılan İşlem Tebliğ Memurunun Soyut Beyanından İbaret Kaldığı - Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Satış İlanının Borçluya Hiç Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliği Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçluya Hiç Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliği Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Tebliğ Memurunun Gerçekten Muhatabın Adresine Gittiği ve Fakat Bulamadığı Belgelenmemiş ve Yapılan İşlem Tebliğ Memurunun Soyut Beyanından İbaret Kaldığı - Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Borçluya Hiç Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliği Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD26.6.2012E. 2012/5388 K. 2012/22364"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin İhalenin Yapıldığı Günden İtibaren 7 Günlük Şikayet Süresini Geçirmediği - Aynı Tarihli Harç Makbuzuna Göre de Anılan Bu Tarihten Şikayetin Süresinde Olduğunun Anlaşıldığı )
İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇECEK YEDİ GÜN ( İhalenin Feshi İsteminin Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden İstenebileceği - Şikayetçi Yedi Günlük Yasal Süreyi Geçirmediğinden İstemin Esasının İnceleneceği )"
127Y12.HD26.6.2012E. 2012/14429 K. 2012/22463"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Hiç ya da Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA HİÇ YA DA USULÜNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçlulara İcra Emri ve Kıymet Takdir Raporunun Bilinen Adreslerinde Tebliğ Edildiği/Bu Adreslere Çıkartılmış Ancak Tebliğ Edilemeden Geri Dönmüş Tebliğ Evrakı Olmadığı - Satış İlanı Tebligatlarının Aynı Adreslerde Doğrudan 7201 S.K. Md. 35'e Göre Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
127Y12.HD20.6.2012E. 2012/9185 K. 2012/21693"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Maliki Şikayetçilere Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına Fesih Sebebi Olduğu - İşin Esasına Girilmeden Talebin Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi - Taşınmaz Maliki Şikayetçilere Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacı Hakkında Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN USULDEN REDDİ ( İşin Esasına Girilmeden Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi )"
127Y12.HD18.6.2012E. 2012/7311 K. 2012/20917"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (İpotekli Taşınmazı Takip Tarihinden Önce Devralan 3. Kişiye İcra Emri Gönderilerek Takip Başlatılması Gereği - Ayrıca Satış İlanının da Tebliğ Edileceği/Şikayetin Kabulü )
İPOTEKLİ TAŞINMAZI DEVRALAN 3. KİŞİ (Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetçi İpotekli Taşınmaz Malikinin Satış İlanı Tebliği Gereken Tapu Sicilindeki İlgililerden Olduğu/İhalenin Feshi )
İPOTEKLİ TAŞINMAZI DEVRALAN MALİKE KARŞI İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ (Eldeki Davada 3. Kişiye Takip Yapılmadan İpotekli Taşınmazın Satılmasının Yok Hükmünde Olduğu - Ayrıca İpotekli Taşınmaz Malikine Satış İlanının da Tebliği Gerektiği )"
127Y12.HD7.6.2012E. 2012/4862 K. 2012/19672"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Tebliğin Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesi Usulsüz Olup Bu Hususun Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Usule Uygun Olarak Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu/İhalenin Feshi İstemi )
VEKİLE TEBLİGAT ( İhalenin Feshi İstemi - Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
127Y12.HD5.6.2012E. 2012/5429 K. 2012/19142"AVUKATA TEBLİĞ (İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Takip Dosyasında Vekil İle Temsil Edildiği Anlaşılmış Olmakla Satış İlanının da Vekile Tebliğinin Zorunlu Olduğu)
USULSÜZ TEBLİGAT (İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Takip Dosyasında Vekil İle Temsil Edildiği Anlaşılmış Olmakla Satış İlanının da Vekile Tebliğinin Zorunlu Olduğu/Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliği Usulsüz Olup Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)
İHALENİN FESHİ DAVASI (Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliği Usulsüz Olup Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verileceği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Vekil Yerine Asile Tebliği Usulsüz Olup Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)"
127Y12.HD4.6.2012E. 2012/7779 K. 2012/19012"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gereği - Satış İlanının Borçluya Tebliğ EdilmemiŞ Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Resmi Merci Önünde Verilmiş Adres Olsa da Tebligat Doğru Adrese Gönderilmediğinden Tebligat Kanunu 35. Maddesi Uygulamasına Esas Alınamayacağı )
TEBLİGAT KANUNU 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT ( İpotek Resmi Senedinde Geçen Adres Hatalı ve Yersiz Yazılarak Çıkartılan ve Bila Tebliğ Dönen Adrese TK 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - Taşınmaz Satış İlanın Borçuluya Tebliği Gereği )"
127Y12.HD4.6.2012E. 2012/5512 K. 2012/18886"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İade Edilen Tebligattan Anlaşıldığı Gibi Borçlunun Adresinden Ayrıldığı Takdirde Borçlunun Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
SATIŞ İLANI ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı - Borçlunun Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Olup Olmadığının Araştırılmaksızın Doğrudan Tebligat Kanununun 35. Md. Uyarınca Satış İlanının Tebliğ Edilemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı - Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresi Bulunan Borçlunun Bu Adresine Satış İlanın Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Kayıt Bulunmaması Halinde Tebligat Kanununun 35. Maddesindeki Yasal Düzenleme Uyarınca Tebligat Yapılması Gerektiği )
VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçlu Vekili Olarak Kıymet Takdirine İtiraz Eden ve Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararda Adı Geçen Avukatın Borçlu Vekili Olarak Gösterildiğinden ve Bu Karar Takip Dosyası İçerisinde Bulunduğuna Göre Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD31.5.2012E. 2012/4335 K. 2012/18616"TAŞINMAZ SATIŞI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunup Bulunmadığı Belirlenerek Oluşacak Sonuca Göre Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Hükümde Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı )"
127Y12.HD13.3.2012E. 2012/5690 K. 2012/7584"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Tebliğ Edilmemiş Olmasının ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
TAŞINMAZ SATIŞLARI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( Tebligat Evrakı Üzerinde Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Yazılı Olmadığı - Usulsüz Tebligat Oluşu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( 7201 Sayılı Kanunun 21. Maddesine Göre Tebliğ edildiği - Ancak Tebliğ Evrakında Muhtarın İmzasının Bulunmadığı )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA GÖNDERİLMESİ ( Tebliğ Edilmemiş Olmasının ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )"
127Y12.HD29.12.2011E. 2011/12434 K. 2011/31436"İHALENİN FESHİ ( Tebligat Memurunun İsmi Tebligat Parçasında Yazılı Olmadığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Tebligat Usulsüz Olduğundan Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmeden İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )
TEBLİĞ MEMURUNUN AD SOYADININ TEBLİGATTA YAZMAMASI ( Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Tebligat Memurunun İsmi Tebligat Parçasında Yazılı Olmadığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
127Y12.HD8.12.2011E. 2011/9148 K. 2011/27198"TAPUDA İLGİLİ SIFATI (Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçi - Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Tapudaki İlgili Sıfatıyla Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçiye - İhalenin Feshine Karar Verileceği)
İHALENİN FESHİ (Tapudaki İlgili Sıfatıyla Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi)"
127Y12.HD6.12.2011E. 2011/8202 K. 2011/26961"SATIŞ İLANINA İLİŞKİN TEBLİGAT ( Birlikte Oturduklarından Bahisle Diğer Borçlunun Eşine Tebliğ Edildiği - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Kişinin Takipte Borçlu Bulunan Kişinin Eşi Bulunması Nedeniyle Borçlu İle Aralarında Çıkar Çatışması Söz Konusu Olup Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Satış İlanına İlişkin Tebligat/Birlikte Oturduklarından Bahisle Diğer Borçlunun Eşine Tebliğ Edildiği - Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Kişinin Takipte Borçlu Bulunan Kişinin Eşi Bulunması Nedeniyle Borçlu İle Aralarında Çıkar Çatışması Söz Konusu Olup Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Kişinin Takipte Borçlu Bulunan Kişinin Eşi Bulunması Nedeniyle Borçlu İle Aralarında Çıkar Çatışması Söz Konusu Olup Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Mahkemece Şikâyetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD5.12.2011E. 2011/9908 K. 2011/26273"İHALENİN FESHİ (Borçluya Usulsüz Tebligat - Komşunun Beyanına Göre Muhatabın Şehir Dışında Olduğu/21'e Göre Tebligat Yapılamayacağı Adres Kapalı Olduğundan Md. 20'ninde Uygulanmasının Mümkün Olmadığı)
BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİGAT (Komşunun Beyanına Göre Muhatabın Şehir Dışında Olduğu/21'e Göre Tebligat Yapılamayacağı Adres Kapalı Olduğundan Md. 20'ninde Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi)
USULSÜZ TEBLİGAT (Komşunun Beyanına Göre Muhatabın Şehir Dışında Olduğu/21'e Göre Tebligat Yapılamayacağı Adres Kapalı Olduğundan Md. 20'ninde Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - İhalenin Feshi)
TEBLİGAT ADRESİNİN KAPALI OLMASI (Komşunun Beyanına Göre Muhatabın Şehir Dışında Olduğu - 21'e Göre Tebligat Yapılamayacağı Adres Kapalı Olduğundan Md. 20'ninde Uygulanmasının Mümkün Olmadığı)"
127Y12.HD24.11.2011E. 2011/6539 K. 2011/23950"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Usule Uygun Olarak Tebliğ Edilmemesi - Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesi/Başlı Başına Fesih Sebebi Oluşturduğu )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Oluşturduğu - Borçlu Vekili Yerine Asile Tebliğ Edilmesi )
VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLER ( Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
127Y12.HD22.11.2011E. 2011/6698 K. 2011/23432"SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Borçlunun İhale Alıcısına Yaptığı Satış Sözleşme Tarihi İhale ve Anılan Tebligatlardan Önce Olup Borçlunun Bu Sözleşmeyle Satıştan Haberdar Olduğunun Kabul Edilemeyeceği)
KIYMET TAKTİR RAPORU VE SATIŞ İLANI ( Borçlunun Eski Adresine Tebliğ Edilmiş Olup Açıklanan İlke Uyarınca Yapılan Tebligatların Usulüne Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği)
TEBLİGAT ( 35. Maddeye Göre Kıymet Taktir Raporu ve Satış İlanı Borçlunun Eski Adresine Tebliğ Edilmiş Olup Açıklanan İlke Uyarınca Yapılan Tebligatların Usulüne Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği)
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Kıymet Taktir Raporunun ve İ.İ.K.nun 127. Md. Gereğince Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İhalenin Feshini İsteyen Taşınmaz Malikine Usulüne Uygun Olarak Tebligat Yapılmamış Olup Bu Durum Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu)"
127Y12.HD27.10.2011E. 2011/4096 K. 2011/20512"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililerine Tebliğinin Şart Olduğu Eksikliğinin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Lehine İpotek Bulunan Kişinin Satış İlanının Tebliği Gereken İlgililerden Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanın Borçlu Alacaklı ve Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililere Tebliğ Edilmesinin Şart Olduğu Lehine İpotek Tesis Edilen Kişiye Satış İlanın Tebliğ Edilmemesini İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenmeyeceği - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD29.9.2011E. 2011/1376 K. 2011/16998"İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi ve İhale Zaptında İhalenin Başlangıç ve Bitiş Saatleri Gösterilmeksizin Satışın Gerçekleştirilmiş Olmasının İhalenin Feshini Gerektireceği )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALE ZAPTI ( İhalenin Başlangıç ve Bitiş Saatleri Gösterilmeksizin Satışın Gerçekleştirilmiş Olmasının İhalenin Feshini Gerektireceği )"
127Y12.HD19.9.2011E. 2011/1205 K. 2011/15883"İMZA ALINMAMASI ( Komşunun İsmi Tespit ve Tevsik Edilerek İmzası Alınmadığı Gibi İmzadan İmtina Ettiğine Dair Bir Şerh de Bulunmadığından Anılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçluya Hiç Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edildiğinin Tespiti Durumu Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağından Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshi Yerine Yazılı Şekilde İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA HİÇ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( veya Usulsüz Tebliğ Edildiğinin Tespiti Durumu Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağından Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshi Yerine Yazılı Şekilde İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Komşunun İsmi Tespit ve Tevsik Edilerek İmzası Alınmadığı Gibi İmzadan İmtina Ettiğine Dair Bir Şerh de Bulunmadığından Anılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD14.7.2011E. 2011/14776 K. 2011/15617"TİCARİ TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ İLE İHTARNAMEDEKİ ADRES ( 7201 S.K. Md. 35/4 Sayılan Adreslerden Olmadığı - Borçluya Yapılan Diğer Tebligatlar ve Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olduğu/Borçluya Satış İlanının Usule Uygun Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
BORÇLUYA YAPILAN DİĞER TEBLİGATLAR VE SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Usulsüz Olup Borçluya Satış İlanının Usule Uygun Tebliğ Edilmemesininİhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Ticari Taşıt Kredisi ve Rehin Sözleşmesi İle İhtarnamedeki Adresin 7201 Md. 35/4'te Sayılan Adreslerden Olmadığı - Borçluya Yapılan Diğer Tebligatlar ve Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olup Borçluya Satış İlanının Usule Uygun Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD12.7.2011E. 2011/96 K. 2011/15379"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği - Öte Yandan Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumunun Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği/Öte Yandan Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumunun Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı )
ŞİKAYETÇİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞE ÇIKARILMAMASI ( 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 32. Md.sinin Uygulanma İmkanı Bulunmadığı - Bir Başka Mahkeme Dosyasında İcra Müdürlüğünün Tanıklığı Doğrultusunda Şikayetçinin İhale Gününden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle İstemin Reddine de Karar Verilemeyeceği )"
127Y12.HD5.7.2011E. 2011/15795 K. 2011/14442"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Malikine Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İpotek Verenin İhalenin Feshini İsteyebileceği İpotek Verene Satış İlanının Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞI ( İkinci Arttırmada Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Bulması Ayrıca Rüchanlı Alacakların ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Tahmini Değerin %40'ını Bulan Ancak Masrafları Karşılamayan İhalenin Feshi Gereği )
İKİNCİ ARTTIRMADA SATIŞ ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı ve Satış İsteyenin Alacağının Rüchanı Olan Alacakların Toplamından ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Satış Bedelinin Tahmini Değerin %40'ını Karşılamasının Satış İçin Yeterli Olmadığı )"
127Y12.HD27.6.2011E. 2011/7568 K. 2011/13246"HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI ( Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı - Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalelerin Feshi Gerektiği )
İSTİNABE SURETİYLE SATIŞ ( Haczedilen Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı/Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Haczedilen Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Satış İstinabe Suretiyle Yapılacağı/Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilaflar İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği/Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalelerin Feshi Gerektiği ) )
BORÇLU ŞİRKETE TEBLİĞE GÖNDERİLEN KIYMET TAKDİRİ RAPORU VE SATIŞ İLANI ( "Birlikte Oturan Oğlu İmzasına" Tebliğ Edildiği - Tebligatların Tüzel Kişilere Tebliğlere İlişkin Hükümlere Aykırı Yapıldığından Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD9.6.2011E. 2010/30835 K. 2011/12105"TAŞINMAZ SATIŞINDA İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışında Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Taşınmazın Kaydında Bulunan Haciz İpotek İrtifak İntifa Gibi Hak Sahiplerine Tapudaki Adrese Tebligatın Yeterli Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞINDA SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞİ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Borçlu Dışında Haciz İrtifak İntifa Hakkı Sahibi Gibi Tapuda Adı Bulunan Kişilerin Varsa Adreslerine Tebligat Yapılması Adresleri Yoksa Adres Aştırması Yapılmadan İlanla Yetinilmesi )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TAPU SİCİLİNE KAYITLI İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( Tapu Sicilinde Adreslerinin Bulunması Koşulu ile Adreslerine Tebligat Yapılması - Adresi Bulunmayanlara Adres Araştırması Yapılması ve Satış İlanın Tebliğinin Gerekmediği )
GAZETE İLANININ TEBİGAT YERİNE GEÇMESİ ( Taşınmaz Satışının Borçlu Dışındaki Tapu Sicilinde Haciz İpotek İntifa Gibi Kaydı Bulunların Adreslerine Tebliği - Adresi Bulunmayanların Adres Araştırması Yapılması Gerekmediği Gazete İlanının Tebliğ Yerine Geçtiği )"
127Y12.HD25.5.2011E. 2010/28571 K. 2011/10531"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Zorunlu Olduğuna Göre Tebliğ Edilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Zorunlu Olduğuna Göre Tebliğ Edilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ KARARI (Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Taşınmazın Bulunduğu Yer Belediye Başkanlığında Satışın İlanına Karar Verildiği Halde Bu İlanların Yapıldığına Dair Tutanak Dosyada Bulunmadığı - Bu Husus Araştırılmadan Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı)"
127Y12.HD23.5.2011E. 2010/29853 K. 2011/9932"SATIŞ İLANI TEBLİĞATININ USULSÜZLÜĞÜ ( Tebliğat Yapılacak Şahsın Kardeşine Yapılan Satış İlanı Tebliğatının Usulsüz Olduğu - İlgilinin O Yerde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği/Tebliğ Evrakı Üzerine Şerh Verileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Usulsüz Tebliğat/Tebliğatın Yapılacağı Kişinin O Yerde Bulunup Bulunmadığı Hususunun Araştırılacağı - Tebliğ Evrakı Üzerinde Şerh Verilmesi Gerektiği/Satış İlanı Tebliğatında Usulsüzlüğün İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Tebliğatın Yapılmadığı - Usulsüz Tebliğatın İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı - İhalenin Feshi Davası )"
127Y12.HD17.5.2011E. 2011/2517 K. 2011/9736"TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya ve Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İhale Konusu İpotekli Taşınmazın Maliki Olan Şikayetçiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya ve Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhale Konusu İpotekli Taşınmazın Maliki Olan Şikayetçiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI ( Vekille Temsil Edildiğinden Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliğinin Yasaya Aykırı Olduğu - Mahkemece Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD8.3.2011E. 2011/1840 K. 2011/2956"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi İstemi - Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD24.2.2011E. 2010/20009 K. 2011/1885"TEBLİGAT (Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğ İşleminden Haberdar Olmuş İse Geçerli Sayılacağı - Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihi Esas Olup Bu Tarihin Aksi Karşı Tarafça Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği)
ŞİKAYETÇİNİN BİLDİRDİĞİ ÖĞRENME TARİHİ (Esas Olup Bu Tarihin Aksi Karşı Tarafça Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği - Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği)
ÖĞRENME TARİHİ (Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihi Esas Olup Bu Tarihin Aksi Karşı Tarafça Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği - Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (İhalenin Yapıldığı Gün Borçlunun İcra Dosyasının Fotokopisini Almış Olması ve Bu Şekilde Satışı Öğrenmiş Olmasının Yeterli Kabul Edilmesi ve Borçluya Satış İlanının Tebliğini Düzenleyen Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olmadığı)"
127Y12.HD7.12.2010E. 2010/16826 K. 2010/28987"TEBLİĞ BELGESİNDEKİ KAYITLAR ( Aksi Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği - Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tebligat Evrakındaki İmzanın Borçlu Vekiline Ait Olmadığı Belirlenmiş Olması Nedeniyle Adı Geçene Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tebliğ Belgesindeki Kayıtların Aksi Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği - Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tebligat Evrakındaki İmzanın Borçlu Vekiline Ait Olmadığı Belirlenmiş Olması Nedeniyle Adı Geçene Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tebligat Evrakındaki İmzanın Borçlu Vekiline Ait Olmadığı Belirlenmiş Olması Nedeniyle Adı Geçene Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
İHALENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden İhale İşlemleri Usulünce Gerçekleşmiş Sayılamayacağından ve Geçersiz Olacağından Birbirinin Devamı ve Tamamlayıcısı Durumundaki İki Artırmadan İlkinin Geçersizliği İkincisinin Yapılma Olanağını da Ortadan Kaldırması Nedeniyle )
İHALENİN FESHİ ( Birinci Artırma Günü Alıcı Çıkmaması Nedeniyle Satışın Yapılamadığı ve Satış Bedeli Gözetildiğinde Zarar Unsurunun da Oluştuğu - Mahkemece Açıklanan Nedenlerle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD19.10.2010E. 2010/11636 K. 2010/24017"TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Olacağı - Borçlu Dosyaya Yeni Adres Bildirdiği Halde Eski Adrese Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanın Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Usulsüz Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlu Tarafından Dosyaya Yeni Adres Bildirildiği Halde Eski Adrese Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - Cebri İcra Sonucu Yapılan Taşınmaz Satışının Borçluya Bildirilmemesinin İhalenin Feshini Gerektireceği )"
127Y12.HD21.9.2010E. 2010/19222 K. 2010/20491"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ OLUNMAMASI ( Başlı Başına İhalenin Feshi İçin Yeterli Bir Neden Olduğu - Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılacağı )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğ Olunmaması Başlı Başına İhalenin Feshi İçin Yeterli Bir Neden Olduğu - 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 32. Md. Gereğince Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılacağı )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Tebliğ Olunmaması Başlı Başına İhalenin Feshi İçin Yeterli Bir Neden Olduğu - Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılacağı )
TEBLİGAT ( Yapılmamış veya Tebligat Çıkarılmasına Rağmen Tebliğ Edilemeden İade Edilmiş İse 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 32. Md. Hükmü Uygulanmayacağı - Şikayetçi Borçlunun İhale Tarihinden Önce Satışı Öğrenmiş Olması Satış İlanı Tebliği Koşulunun Gerçekleştiği Sonucunu Doğurmayacağı )"
127Y12.HD23.3.2010E. 2009/24950 K. 2010/6680"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Mirasçılara Tabliğ Edilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Usulsüzlüğün Mirasçılar Tarafından İleri Sürülebileceği - Şikayetçiye Satış İlanı Taşınmaz Maliki Sıfatıyla Tebliğ Edildiğinden Mirasçı Sıfatıyla Tebligat Usulsüzlüğünü İleri Süremeyeceği )
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI ( Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Alakadarlarına Tapuda Kayıtlı Adreslerinde Satışın Tebliğ Edileceği - Hissedar Sıfatıyla Tebligat Yapılan Mirasçı Mirasçı Sıfatıyla Kendisine Tebligat Yapılmamasını İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Süremeyeceği )
GAYRIMENKUL SATIŞININ MİRASÇILARA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu ve Yanlızca Mirasçılar Tarafından İleri Sürülebileceği - Hissedar Sıfatıyla Tebligat Yapılan Mirasçı Mirasçı Sıfatıyla Kendisine Tebligat Yapılmamasını İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Süremeyeceği )"
127Y12.HD2.3.2010E. 2010/2525 K. 2010/4693"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Hissedar Murisin Tebliğ Tarihinde Ölü Olduğu İlanının İlgililere Tebliğinin Sağlanacağı/Yasal Prosedürlerin Tamamlanmadığı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Hissedar Murisin Tebliğ Tarihinde Ölü Olduğu İlanının İlgililere Tebliğinin Sağlanması Gerektiği - Yasal Prosedürler Tamamlanmadan Yapılan İhalenin Feshi/Usulsüzlüğü )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Hissedar Murisin Tebliğ Tarihinde Ölü Olduğu İlanının İlgililere Tebliğinin Sağlanacağı/Yasal Prosedürler Tamamlanmadan Yapılan İhalenin Feshi )"
127Y11.HD2.3.2010E. 2010/2525 K. 2010/4693"TAŞINMAZIN SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Bu İşlemin Yapılmamış Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Anılan Maddede Borçluya Satış İlanının Tebliği Zorunlu Kılınmış Olup Satışı Yapılan Taşınmazın Maliki Olması Koşulu Öngörülmediği )
İHALENİN FESHİ NEDENİ ( Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Bu İşlemin Yapılmamış Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhaleye İlişkin Satış İlanının İlgililerine Hiç Tebliğ Edilmediği - Mirasçılar Takibe Dahil Edilerek Belirtilen Yasal Lazimeler Yerine Getirilerek Satışın Gerçekleştirilmesi Gerektiği )"
127Y12.HD9.2.2010E. 2009/21232 K. 2010/2519"SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçlunun Eski Adresine Tebliğ Edilmiş Olup Yapılan Tebligatın Usulüne Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD8.2.2010E. 2009/20804 K. 2010/2409"İHALENİN FESHİ ( İlanın Ulusal Çapta Yayın Yapan Gazetelerden Birinde Yapılması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshinin Doğru Olmadığı )
TEBLİGAT ( İhalenin Feshi İstemi - İlanın Birer Sureti Borçluya ve Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan Alakadarlarının Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunacağı )
ADRESİN TAPUDA KAYITLI OLMAMASI ( Ayrıca Adres Tahkiki Yapılmayacağı - Gazetedeki Satış İlanı Tebligat Yerine Geçeceği )
İLAN ( İhalenin Feshi İstemi -Paydaşların Adresleri Mevcut Değilse İlan Tebligat Yerine Geçeceği/Ayrıca Adres Tahkiki Yapılmayacağı/Paydaşlara Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Gerekçe Gösterilerek İhalenin Feshini İstemekte Borçlunun Hukuki Yararının Bulunmadığı )"
127Y12.HD28.1.2010E. 2009/20406 K. 2010/2107"İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat - Satış İlamının Taşınmaz Malikine Usulsüz Tebligatının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi )
SATIŞ İLAMININ TAŞINMAZ MALİKİNE USULSÜZ TEBLİGATI ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
127Y12.HD11.1.2010E. 2009/29143 K. 2010/69"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
TEBLİGAT ( Satış İlanının Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçlunun Sadece Mal Beyanı Sırasında Bildirdiği ve Kendisine Hiçbir Tebligat Yapılmayan Bir Adrese 35. Md. Uyarınca Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )"
127Y12.HD14.10.2008E. 2008/13842 K. 2008/17385"USULSÜZ TEBLİGAT ( Olsa Bile Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı/Bunun İçin Usulsüz de Olsa Bir Tebligatın Gerçekleşmesi Gerektiği )
TEBLİGATI ÖGRENME ( Tebliğ Usulsüz Olsa Bile Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı/Bunun İçin Usulsüz de Olsa Bir Tebligatın Gerçekleşmesi Gerektiği )
MUHATABIN BEYANI ( Tebliğ Usulsüz Olsa Bile Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı/Bunun İçin Usulsüz de Olsa Bir Tebligatın Gerçekleşmesi Gerektiği )
İHLADEN ÖNCE SATIŞI ÖĞRENME ( Şikayetçi Borçlunun İhale Tarihinden Önce Satışı Öğrenmiş Olması İİK'nın Md. 127'de Öngörülen Satış İlanı Tebliği Koşulunun Gerçekleştiği Sonucunu Doğurmadığı )"
127YHGK14.3.2007E. 2007/12-102 K. 2007/123"TAKİP ALACAKLISINA KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğundan Sözkonusu Taşınmazlar Yönünden Şikayetin Kabulü ve İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle Feshi İstemeye Hakkı Olduğu )
ŞİKAYETÇİ ALACAKLININ FESİH HAKKI ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu )
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATI ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğundan Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Bulunmasına Gerek Olmadığı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ NEDENİYLE TALEBİN REDDİ ( İhalenin Feshi Talebinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
127Y12.HD16.10.2006E. 2006/16064 K. 2006/19360"ŞİKAYET ( Tapuda Haciz Alacaklısı Gözüken Şikayetçiye Satış İlanı Tebliği Gerekmediğinden ve de Bu Şikayetin de Yasal 7 Günlük Süresinde Yapılmadığından Reddine Karar Vermek Gerekirken Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İflas İdaresince Yapılacak Artırma Suretiyle Satışın Şartlarını Düzenleyen İİK.nun 244. Md.sinde Yapılan İhale İle İlgili Olarak İlgililere Tebliği İçiren Aynı Yasanın 127. Md.sine Açıkça Bir Atıf Yapılmamış Olduğundan Bu Nedenle Tapudaki Haciz Alacaklısına Satış İlanının Tebliğinin Gerekmediği )
İHALENİN FESHİ ( Tapuda Haciz Alacaklısı Gözüken Şikayetçiye Satış İlanı Tebliği Gerekmediğinden ve de Bu Şikayetin de Yasal 7 Günlük Süresinde Yapılmadığından Reddine Karar Vermek Gerekirken Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
127Y12.HD27.6.2006E. 2006/11934 K. 2006/14050"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliği Gerekli İlgililere Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Takip Alacaklısına Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Teşkil Ettiği )
KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANI ( İlgililere Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Dosyadaki Bütün Alacaklılara Tebliği Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )"
127Y12.HD8.6.2006E. 2006/9491 K. 2006/12254"TAŞINMAZ İHALELERİNDE ARTTIRMA İLANI ( Satıştan En Az Bir Ay Önce Yapılması Gereği - İlanın Şekli Arttırma Tarzı Yer ve Günü Gazete veya Belediyede İlanına İcra Müdürlüğünce Karar Verileceği )
İHALENİN FESİH ( Taşınmaz Satışının Belediyede İlanı Kararlaştırılması Halinde Bu Hususun Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olduğu - Belediye İlanı Kararına Rağmen Yerine Getirilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
BELEDİYE İLANI ( Taşınmaz İhalelerinin Arttırma İlanının Tarzı Yeri Günü ve İlan Şeklinin İcra Müdürlüğünce Belirleneceği - Belediye İlanı Kararlaştırılmasına Rağmen Yerine Getirilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ GÜNÜNÜN İHALE TARİHİNDEN FARKLI GÜNLERİ İÇERMESİ ( Satış İlanının Usulsüz Olduğu İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )"
127Y12.HD3.3.2006E. 2006/907 K. 2006/4215"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Bir Suretinin Borçlu ve Alacaklı ve Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
127Y12.HD5.12.2005E. 2005/20507 K. 2005/24103"İHALENİN FESHİ ( Şikayet Dilekçesinde Dayanılan İhalenin Fesih Nedenleri Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olup İhale Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ DAVASINDA CEZA ( Mahkemece İstemin Sadece Süre Aşımından Reddi ve İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerekirken Bu Hususta Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden Başlaması )"
127Y12.HD24.10.2005E. 2005/16939 K. 2005/20666"TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI ( Söz Konusu Olduğundan Tebliğ Memurunca Tebligat Tüzüğü'nün 28/2. Maddesinde Öngörülen Tahkik İşleminin Yapılması Gereği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Muhatabın Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceği Tebliğ Memurunca Belgelenmeden Tebligat Parçasının İade Edilmesi )
İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden Önce Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş Olduğundan Bu Husus Bizatihi İhalenin Feshine Neden Olmakla Şikayetin Kabulü Gereği )
TEBLİGATIN İADE EDİLMESİ ( Muhatabın Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceği Tebliğ Memurunca Belgelenmeden Tebligat Parçasının İade Edildiğinden Yapılan Tebliğin İadesi Gereği )"
127Y12.HD14.7.2005E. 2005/10849 K. 2005/15553"TAŞINMAZA HACİZ KONMASI ( Koydurmuş Olan Alacaklılara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Haciz Koydurmuş Olan Alacaklılara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi Halinde )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Taşınmaza Haciz Koydurmuş Olan Alacaklılara Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Hallerde İhaleden İtibaren Bir Yılı Geçemediği )"
127Y12.HD28.6.2005E. 2005/10876 K. 2005/13967"TEBLİĞ İŞLEMİ ( Muhatabı Tebliğ İşleminde Haberdar Olmuş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Öğrenme Tarihi Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
SATILAN MALIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
İHALEDE FESAD ( Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )"
127Y12.HD24.6.2005E. 2005/10217 K. 2005/13676"İHALENİN FESHİ ( İsteyen Borçlunun Satış İlanının Diğer Borçlu Şirketine Tebliğ Edilmediğine İlişkin Şikayetinin Dinlenemeyeceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshini İsteyen Borçlunun Satış İlanının Diğer Borçlu Şirketine Tebliğ Edilmediğine İlişkin Şikayetinin Dinlenemeyeceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshini İsteyen Borçlunun Satış İlanının Diğer Borçlu Şirketine Tebliğ Edilmediğine İlişkin Şikayetinin Dinlenemeyeceği )"
127Y12.HD21.10.2004E. 2004/17517 K. 2004/22429"SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ MECBURİYETİ ( Tapuda Kayıtlı Haciz Alacaklısının da İhalenin Feshi Davası Açabileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tapuda Kayıtlı Haciz Alacaklısının da Dava Hakkının Olduğu )
TAPUDA KAYITLI HACİZ ALACAKLISI ( İhalenin Feshi Davası Açabileceği )
HACİZ ALACAKLISI OLUP TAPUDA İSMİ BULUNAN DAVACI ( İhalenin Feshi Davası Açabileceği )"
127Y12.HD18.10.2004E. 2004/17068 K. 2004/22031"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği - Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılmasının İhalenin Feshi Nedeni Oluşturacağı )
İHALENİN FESHİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN TAKDİRİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )"
127Y12.HD21.6.2004E. 2004/11423 K. 2004/16316"TAŞINMAZ SATIŞI ( İlanın Şekli Artırmanın Tarzı Yer ve Günü ve Gazeteyle Yapılıp Yapılmayacağının İcra Müdürlüğünce Tesbit Edileceği - Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmemesi - Başlıbaşına İhalenin Feshini Gerektirdiği )"
127Y12.HD2.3.2004E. 2003/27616 K. 2004/4568"SATIŞ İLANI İÇİN USULÜNE UYGUN BİLDİRİM YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İlgili Sıfatı Olan Şikayetçiye Usulüne Uygun Satış İlanı Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle )
SATIŞ İLAMI ( Tapu Sicilinde Halen Malik Olan Kooperatife Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi Kooperatif Adına Tebligat Yapılan Kişinin Aynı Zamanda Takip Borçlusu Sıfatının Olması )"
127YHGK4.6.2003E. 2003/12-385 K. 2003/399"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Fesih Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
SATIŞ İLANI ( İcra Müdürünün Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
TEBLİGAT ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
BORÇLU ASİLLERE TEBLİGAT YAPILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Fesih Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
İCRA MÜDÜRÜNÜN SATIŞ İLANININ BORÇLU ASİLLERE DE TEBLİĞİNE KARAR VERMESİ ( Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
VEKİLE YAPILAN SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İcra Müdürünün Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )"
127Y12.HD22.5.2003E. 2003/9601 K. 2003/11678"İHALENİN FESHİ DAVASI ( İlgili Sıfatıyla Bina Sahibi Şikayetçiye Kıymet Takdiri ve Satış İlanının Tebliğinin Gerekmesi )
TAPUDA İLGİLİ SIFATI ( Bunun için Mutlaka Ayni Bir Hakkın Olmasının Gerekmemesi-Yasada Bu Şekilde Bir Sınırlamanın Bulunmaması )"
127Y12.HD1.3.2001E. 2001/2888 K. 2001/3853"PAZARLIKLA SATIŞ ( Satış Kararının İlanının Yeterli Olması)
SATIŞ KARARININ İLANI İLE YETİNİLMESİ ( Pazarlıkla Satışta Tebligata Gerek Olmaması)
TEBLİGATA GEREK OLMAMASI ( Pazarlıkla Satışta Satış Kararının İlanının Yeterli Olması)"
127YHGK2.2.2000E. 2000/12-44 K. 2000/37"İHALENİN FESHİ ( İpotek tablosundaki adrese tebligat )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotek tablosundaki adrese tebligat )
İPOTEK TABLOSUNDAKİ ADRESE TEBLİGAT"
127YHGK7.10.1998E. 1998/12-676 K. 1998/664"İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklısına Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANI ( Haciz Alacaklısına Yapılması Zorunluluğu )
HACİZ ALACAKLISINA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )"
127Y12.HD15.4.1998E. 1998/3537 K. 1998/4186"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı-Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebinin İlgililerin İmzasıyla Tutanağa Geçirilmemesi-İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satışa Esas Kıymetin İİK Hükümlerine Göre Tespit Edilmemesi-Satış İlanının Usulsüz Tebliği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TESPİT EDİLEN KIYMET ( Satışta Esas Alınması-İhalenin Feshi )"
127Y12.HD18.6.1997E. 1997/6903 K. 1997/7191"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkulün Kıymet Takdirinin Yapılmaması )
SATIŞ HAZIRLIKLARI ( Gayrımenkulün Kıymet Takdiri Yapılması Zorunluluğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Gayrımenkulün )"
127Y12.HD14.5.1997E. 1997/5232 K. 1997/5579"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tapuda Hakkı Kayıtlı Olup Adresi Belli Olanlara )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle )
TAPU KAYITLARI ( Tebliğ Yapılacakların Saptanması İçin Araştırılması Şartı )"
127YHGK26.3.1997E. 1997/12-39 K. 1997/262"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN İHALESİ ( İpotek Borçlusu Paydaşın Durumu )
İPOTEK BORÇLUSU PAYDAŞ ( Taşınmazın İhalesinde Alabileceği Bedel )
İHALE ( İpotek Borçlusu Olmayan Paydaşların Hakları )
İHALE ( Satış Bedeline İpotek Bedeli Eklenerek Paylaştırılması )
İHALENİN FESHİ ( İpotek bedelinden sorumluluk )"
127Y12.HD5.12.1996E. 1996/15068 K. 1996/15351"SATIŞ İLANI ( Tebliğ Zorunluluğu )
TEBLİGAT ( Satış İlanının )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulsüz tebliği )"
127Y12.HD11.3.1996E. 1996/3044 K. 1996/3223"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Şikayetçiye Tebliğ Edilmemesi )"
127Y12.HD15.1.1996E. 1995/18823 K. 1996/41"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgiliye Tebliğ Edilmemesi )
İHALENİN FESHİ KARARI ( İhalenin Feshi Davasının İncelemesine Engel Olmaması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhalenin Feshi Kararından Etkilenmemesi )"
127YHGK1.11.1995E. 1995/12-675 K. 1995/903"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Değer Takdiri ve Satış Gününün Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZIN DEĞER TAKDİRİ VE SATIŞ GÜNÜNÜN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )"
127Y12.HD2.2.1995E. 1995/814 K. 1995/1317"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Kıymeti Yapıldıktan Sonra İki Seneden Fazla Bir Süre Geçmesine Rağmen Satış İstenilmemesine Rağmen Daha Sonra İlk Tespit Edilen Kıymet Üzerinden Satış İstenememesi )
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ YAPILDIKTAN SONRA UZUN SÜRE GEÇMESİ ( Yapılan İlk Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN UZUN ZAMAN GEÇMESİ ( Yapılan Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
ARALARINDA İKTİSADİ BİRLİK OLMAYAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )
İKTİSADİ BİRLİK ( Aralarında İktisadi Birlik Olmayan Taşınmazların Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )"
127Y12.HD20.1.1995E. 1994/17029 K. 1995/446"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Alacaklıya Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANININ ALACAKLIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
AÇIK ARTIRMA İLANININ ( Tebliğ Süresi )
TEBLİGAT SÜRESİ ( Açık Artırma Süresinin )"
127Y12.HD4.11.1994E. 1994/13470 K. 1994/13624"GAZETE SATIŞ İLANI ( İlanla Tebligat Yerine Geçmesi )
İHALENİN FESHİ ( İlgiliye Tebligat Yapılmaması )
TEBLİGAT YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI ( İlanla Tebligat Yerine Geçmesi )"
127Y12.HD28.10.1994E. 1994/12463 K. 1994/13211"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshine Sebep Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgililerine Tebliğ Edilmemesi )
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI ( İlgililerine Tebliğ Zorunluluğu )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Nisbi Harca Tabi Olmadığı )"
127YHGK1.12.1993E. 1993/12-535 K. 1993/766"DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
YENİ HÜKMÜN VARLIĞI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
BOZMA KARARINDAN SONRA VERİLEN BELGE"
127Y12.HD15.11.1993E. 1993/13922 K. 1993/17758"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tebligat Kanunundaki Koşullara Uymamak )
BORÇLUYA ÇIKARILAN TEBLİGATLARIN GEÇERSİZLİĞİ ( Tebligat Kanununa Uymamak )"
127Y12.HD25.3.1991E. 1990/10597 K. 1991/3741"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazla İlgili Olmayanın Bunu İstemesi )
İİK. 127. MADDEDEKİ İLGİLİ KAVRAMI ( İhalenin Feshi Bakımından )"
127Y12.HD28.6.1990E. 1990/1242 K. 1990/8139"BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )"
127Y12.HD7.2.1990E. 1990/211 K. 1990/819"ALACAKLININ KIYMET TAKDİRİ İTİRAZINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçluya Hak Bahşetmez )
İHALENİN FESHİ ( Zarar Unsurunun Mevcudiyeti )
İHALENİN FESHİ ( Alacağın Temlik Edildiğinin Borçluya Bildirilmemesi )"
127Y12.HD13.2.1989E. 1988/4788 K. 1989/1792"SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgililere Tebliğ Edilmemesi )
İHALE ( Gayrimenkul Üzerinde Rüçhanlı Alacak Bulunması )
İHALENİN FESHİ ( Gayrimenkul Üzerindeki Rüçhanlı Alacağın Karşılanmaması )"
127Y12.HD31.1.1989E. 1988/5884 K. 1989/1278"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınır Malların Paraya Çevrilmesi )
TAŞINIR MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satış İlanının Tebliği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınırdaki İhtiyati Tedbir Kararına Dayanarak )"
127Y12.HD19.1.1989E. 1988/4101 K. 1989/544"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliği Zorunluluğu )"
127Y12.HD27.4.1987E. 1986/9376 K. 1987/5752"İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Paydaşa Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZ SATIŞ DUYURUSUNUN BİLDİRİLMESİ GEREKENLER"
127Y12.HD16.4.1987E. 1986/14148 K. 1987/5377"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Usulsüz Tebligat )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA USULSÜZ TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmemesi )"
127Y12.HD10.3.1986E. 1985/8984 K. 1986/2588"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Mahkeme Askısına Asılmaması )
SATIŞ İLANININ GÖNDERİLMEMESİ ( Tapu Sicilinde Adresi Olmayanlar )
İCRA MEMURLUĞUNUN SATIŞ İLANINDA GÖREVLERİ"
127Y12.HD5.3.1986E. 1986/2088 K. 1986/2482"SATIŞ İLANI İÇİN BİLDİRİM YAPILMAMASI ( Borçluya )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanı İçin Bildirim Yapılmaması )"
127Y12.HD24.2.1986E. 1985/7958 K. 1986/2055"SATIŞ İLANININ BORÇLUYA BİLDİRİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Bildirilmemesi )
SATIŞ İLANININ KÖY MUHTARINA TEBLİĞİ ( Geçersiz Tebligat )"
127Y12.HD16.1.1986E. 1985/15323 K. 1986/351"BORÇLUYA BİLDİRİM ( Taşınmaz Malların Satış İlanı )
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI ( Borçluya Gönderilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Gönderilmemesi )"
127Y12.HD20.11.1979E. 1979/8277 K. 1979/8854"İCRA MEMURUNUN ADRES ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLMAMASI
SATIŞ İLANI BİLDİRİMİ ( Paydaşların Adreslerinin Bilinememesi )"

BAM

127ANKARABAM-18HD12.5.2017E. 2017/1269 K. 2017/1070"İHALENİN FESHİ ( İlanın Birer Suretinin Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan İlgililerinin Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunacağı/Adresin Tapuda Kayıtlı Olmaması Hâlinde Varsa Adres Kayıt Sistemindeki Adreslerin Tebligat Adresleri Olarak Kabul Edileceği - Bunların Dışında Ayrıca Adres Tahkiki Yapılmayacağı/Gazetede veya Elektronik Ortamda Yapılan Satış İlanının Tebligat Yerine Geçeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - 2004 S.K. Md. 127 Gereğince Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Satış İlanı Borçluya Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediğinden Mahkemece İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"

Madde 128

YARGITAY

128Y12.HD22.12.2017E. 2017/8478 K. 2017/16001"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçiye Gönderilen Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması Sebebiyle ve Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Üzerinden İki Yıldan Fazla Süre Geçtiği Gerekçeleriyle Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET ( Şikayetçiye Gönderilen Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması Sebebiyle ve Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Üzerinden İki Yıldan Fazla Süre Geçtiği Gerekçeleriyle Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( İ.İ.K' nun 128. Md. Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcının Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Üzerinden İki Yıldan Fazla Süre Geçtiğinden Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD9.11.2017E. 2017/6100 K. 2017/13928"İHALENİN FESHİ (Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine Dair İtirazların Konusunda Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılmak Suretiyle İncelenerek Taşınmazın Satışa Esas Alınan Muhammen Bedelinin Gerçek Değerini Yansıtıp Yansıtmadığı Denetlenerek Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
KIYMET TAKDİR RAPORUNA İTİRAZ (Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Kadastro Parselinden İmar Parseline Dönüşmüş Olması Durumu Tartışılarak DOP'nın Düşülmesi İle Hesaplama Yapılmasının Doğru Olmadığı)
BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE KEŞİF YAPILMASI GEREĞİ (Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine Dair İtirazların Konusunda Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılmak Suretiyle İncelenerek Taşınmazın Satışa Esas Alınan Muhammen Bedelinin Gerçek Değerini Yansıtıp Yansıtmadığı Denetlenerek Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verileceği)"
128Y12.HD18.9.2017E. 2016/18877 K. 2017/10785"KIYMET TAKDİRiNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Kıymet Takdirine İlişkin Verilen Kararlarının Temyizi Kabil Olmadığı - Temyizi Kabil Olmayan Karara Karşı Yapılan Temyiz Başvurusunun Satışı Durdurmayacağı )
SATIŞIN DURDURULMASI ( İcra Mahkemesince Verilen Ve Temyizi Kabil Olmayan Kararların Temyiz Edilmesinin Satışı Durduracağı Yönünde Kararın Hatalı Olduğu - Temyizi Kabil Olmayan Kararın Satışı Durdurmayacağı )"
128Y12.HD6.4.2017E. 2017/1055 K. 2017/5645"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekirken Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olup Mahkeme Kararın Bu Gerekçeyle Bozulması Gerekirken Dairemizce Maddi Hataya Müstenit Olarak Farklı Sebeple ve Sadece Bir Kısım Taşınmazlar Yönünden Bozulduğu Anlaşılmakla Borçlunun İsteminin Kabulü Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Konusu Taşınmazların Keşfi Yapılan Kıymet Takdirinde Belirlenen Muhammen Değerler Esas Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Ancak Bu Tarihten Satış Tarihine Kadar Anılan 2 Yıllık Süre Geçtiği İçin Şikayete Konu "Tüm Taşınmazlar" Yönünden İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )
ŞİKAYET ( Karar Düzeltme İstemi - İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekirken Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olup Mahkeme Kararın Bu Gerekçeyle Bozulması Gerekirken Dairemizce Maddi Hataya Müstenit Olarak Farklı Sebeple ve Sadece Bir Kısım Taşınmazlar Yönünden Bozulduğu Anlaşılmakla Borçlunun İsteminin Kabulü Gerektiği )"
128Y12.HD9.2.2017E. 2016/20028 K. 2017/1624"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Şirket Hisselerinin İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdiri Tarihine Göre Değeri Belirleneceği - Belirlenen Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Altında Olması Halinde İsteminin Reddine Karar Verileceği)
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMEMESİ (Şirket Hisselerinin İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdiri Tarihine Göre Değeri Belirleneceği - Belirlenen Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞİNİN USULSÜZ OLMASI (Borçlunun Şikayet Dilekçesinde Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği/Şirket Hisselerinin İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdiri Tarihine Göre Değeri Belirleneceği - Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verileceği)"
128Y12.HD19.1.2017E. 2016/21805 K. 2017/640"USULSÜZ TEBLİGAT (Tebligat Evraklarında Tebliğ Memurunun Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceğinin Tevsik Edilmediği - Borçlunun Yazlıkta ve Dışarıda Olduğuna İlişkin Araştırmanın Kimden Sorularak Yapıldığı Belirlenmediği/Tebliğin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Şikayeti)
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ (Kıymet Takdirine İlişkin İtiraza Dayalı - Keşif Yapılarak Taşınmazın Tespit Edilecek Değerinin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshedileceği/Muhammen Bedelin Altında Olması Halinde İse Zarar Unsuru Oluşmayacağından İsteminin Reddine Karar Verileceği)
TEVSİK ZORUNLULUĞU (İhalenin Feshi Şikayeti - Tebligat Evraklarında Tebliğ Memurunun Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceğinin Tevsik Edilmediği/Tebliğ İşleminin 7201 S. Kanun'un 21/1. Md. İle Tebligat Yönetmeliğinin 30. ve 35. Md. Hükümlerine Uygun Yapılmadığı)"
128Y12.HD1.12.2016E. 2016/30614 K. 2016/24760"İHALENİN FESHİ ( Birden Fazla Taşınmazın Aynı İlanla Satışa Çıkarılması Halinde Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği/Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Ekleneceği - Bulunan Satış Masrafları Toplamı Şikayete Konu Taşınmazların Muhammen Bedellerinin %50'sine Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarların İhale Bedelleri ile Karşılanmadığı/Belirtilen Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verileceği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN AYNI İLANLA SATIŞA ÇIKARILMASI ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği/Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Ekleneceği - Bulunan Satış Masrafları Toplamı Şikayete Konu Taşınmazların Muhammen Bedellerinin %50'sine Taşınmazlar İçin Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarların İhale Bedelleri ile Karşılanmadığı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALE BEDELİ ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği - Müstakil Harcamalar Var İse Bedele EkleneceğiTaşınmazın Muhammen Bedelinin %50'si ve Taşınmaz İçin Yapılan Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarı Karşılamadığı/Mahkemece Şikayetin Kabul Edileceği/İhalenin Feshi )
FESİH TALEBİNİN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİ ( Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Bu Hükmü Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Mahkemece Re'sen Uygulanacağı - İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Taşınmazların İhale Bedelleri Üzerinden Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD13.5.2016E. 2016/6757 K. 2016/14179"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( İhale Tarihinden Önce Taşınmazın İmar Durumunda Olağanüstü Değişiklikler Yapıldığı ve Değerinin Önemli Ölçüde Değiştiği İleri Sürüldüğü - Bu Husus Taşınmazda Değer Artırıcı Unsurları Etkileyeceğinden ve Şikayetçinin Menfaatine Olacağından Şikayet Konusu Yapılabileceği )
İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK İDDİASI ( İhalenin Feshi Şikayeti - Mahkemece İhalesi Yapılan Taşınmazın İhaleden Önceki İmar Durumu Sorularak İmar Durumunda Bir Değişiklik Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra ve Gelen Yazı Cevabına Göre Bu Durumun Talep ve Talibe Etkisi de Tartışılıp Değerlendirileceği )
DEĞER ARTIRICI UNSUR ( İmar Durumunda Olağanüstü Değişiklik/İhalenin Feshi Şikayeti - Mahkemece İhalesi Yapılan Taşınmazın İhaleden Önceki İmar Durumu Sorularak İmar Durumunda Bir Değişiklik Olup Olmadığı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )"
128Y12.HD12.5.2016E. 2016/7719 K. 2016/14097"İHALENİN FESHİ (İhale Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştiğinden Feshi Gerektiği - Şikayet)
ŞİKAYET (İhalenin Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştiği - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ (İhalenin Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştiği - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)"
128Y12.HD12.5.2016E. 2016/53 K. 2016/14014"ŞİKAYET ( Haczedilemezlik Şikayeti Hakkında Verilen Kararlarda Mahcuz Malın Değerinin Esas Alınacağı - Mahcuz Değeri Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan Temyiz İsteminin Reddine Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği/Şikayet Üzerine Verilen Kararların Kesin Olduğu )
TEMYİZ SINIRI ( Haczedilemezlik Şikayeti/Şikayet Talebine İlişkin Kararın Temyiz Kabiliyetinin Mahcuz Malın Değerine Göre Belirleneceği - Mahcuz Değerinin Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan İsteminin Reddi Kararının Kaldırılması Gerektiği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Temyiz Kabiliyetinin Değerlendirilmesinde Mahcuz Malın Değerinin Esas Alınacağı - Mahcuz Değeri Temyiz Sınırının Üzerinde Olduğundan İsteminin Reddine Dair Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği )"
128YHGK6.4.2016E. 2014/12-1752 K. 2016/478"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Dosya İçindeki Bilgi ve Belgelerden Borçlunun Satış Tarihinden Haberdar Olduğu Anlaşılmakta İse de İhalenin Daha Yüksek Bedelle Yapılması Gayesine Ulaşılabilmesi Bakımından Bu Bilgilenmenin Yeterli Hazırlıkları Yapmaya Yetecek Bir Süre Önce Gerçekleşmesinin Şart Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Amaçlardan Birinin Borçlunun da Satışa Dair Hazırlıklar Yapabilmesi ve İmkân Bulduğu Ölçüde Satışa Katılımı Arttırarak Daha Rekabetçi Bir Ortam Yaratılmasına Dolayısıyla İhalenin Daha Yüksek Bir Bedelle Yapılmasına ve Daha Çok Borçtan Kurtulmasına Fırsat Yaratılması Olduğu )
İHALE TUTARININ BELİRLENMESİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiğinin Hüküm Altına Alındığı Görülmekte Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mahkemece Borçlunun Usulsüz Tebligatı Ne Zaman Öğrendiği Araştırılarak İhaleden Makul Bir Süre Önce Mi Sonra Mı Öğrendiği Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Vermesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
128Y20.HD4.4.2016E. 2016/1260 K. 2016/3883"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZDAN ÖNCE MESKENİYET İDDİASINDA BULUNULMASI ( Davacı Tarafın Kıymet Takdirine İtirazından Önce Haciz İşlemine Yönelik Olarak Meskeniyet İddiasında Bulunulduğu - Davacının Bu Yöndeki Talebinin Haciz İşlemini Yapan İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Görülüp Sonuçlandırılacağı )
ESAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İLE TALİMAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ YETKİ MESELESİ ( Kıymet Takdirine İtirazın Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Şikayette Bulunabileceği - Davacı Tarafın Kıymet Takdirine İtirazdan Önce Haciz İşlemine Yönelik Olarak Meskeniyet İddiasında Bulunduğu/Davacının Bu Yöndeki Talebinin Haciz İşlemini Yapan Esas İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Görüleceği )
TAKİP İLE İLGİLİ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ ( Takip Hangi İcra Dairesinden Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinde Çözümleneceği - Bu Hususun Kamu Düzenine Dair Kesin Yetki Niteliğinde Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Kıymet Takdirinin Tebliğ Edildiği İlgililerin Raporun Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Şikayette Bulunabileceği - Kıymet Takdirine İtiraza Dair İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki Tetkik Merciince İnceleneceği )"
128Y12.HD3.3.2016E. 2015/32676 K. 2016/6225"İHALENİN FESHİ ( Satışa Konu Taşınmazla İlgili Kıymet Takdirinin 15.05.2013 Tarihinde Yapıldığı Bilirkişi Raporunun İcra Dairesine 20.05.2013 Tarihinde Sunulduğu Satışın İse 18.05.2015 Tarihinde Gerçekleştirildiği/Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceğinden Taşınmazın İhalesinin Feshine Karar Vermek Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışa Konu Taşınmazla İlgili Kıymet Takdirinin 15.05.2013 Tarihinde Yapıldığı Bilirkişi Raporunun İcra Dairesine 20.05.2013 Tarihinde Sunulduğu Satışın İse 18.05.2015 Tarihinde Gerçekleştirildiği/Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten Satış Tarihine Kadar 2 Yıllık Süre Geçtiği İçin Taşınmazın İhalesinin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİ TARİHİNDEN SATIŞ TARİHİNE KADAR 2 YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceğinden İhalesinin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD18.2.2016E. 2015/33192 K. 2016/4461"KIYMET TAKDİR RAPORUNA İTİRAZ VE İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Mahkemenin Taşınmazın Muhammen Bedelin Üzerinde Satılarak Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği ve Kıymet Takdirine İtirazın da Reddedildiği Gerekçesiyle Şikayeti Reddi - Mahkemece Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine Dair İtirazların Uzman Bilirkişi İle Keşif Yapılarak Tespit Edilecek Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Daha Düşük Olması Halinde Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlunun Taşınmazın Değerinin Düşük Belirlendiğinden Bahisle İtiraz Ettiği ve Gerçek Değeriyle İhaleye Çıkarılmadığını İleri Sürerek Fesih Talep Ettiği - Mahkemece Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine Dair İtirazların Uzman Bilirkişi İle Keşif Yapılarak Tespit Edilecek Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Daha Düşük Olması Halinde Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"
128YHGK20.1.2016E. 2015/12-3325 K. 2016/25"İHALENİN FESHİ (Şikayete Konu Taşınmazların İhaleleri Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştiğinden Mahkemece İhalelerin Feshi Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİNİN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İKİ YILDAN FAZLA SÜRE GEÇMESİ (Şikayete Konu Taşınmazların İhaleleri Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştiğinden Mahkemece İhalelerin Feshi Talebinin Kabulüne Karar Verileceği)"
128Y12.HD5.11.2015E. 2015/26017 K. 2015/27001"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satış Masraflarının Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Tespit Edilmesi Halinde İhale Bedelinin Muhammen Bedelin %50sine Satış Masraflarının İlave Edilmesi İle Oluşan Miktarı Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenerek Hüküm Kurulacağı )
İHALE ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Ellisini Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Diğer Alacaklar O Malla Temin Edilmişse Bu Suretle Rüçhanı Olan Alacakların Mecmuundan Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması Masrafını Aşması Gerektiği - Bu Hususun Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olup Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
SATIŞ BEDELİNİN PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ GEÇMESİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği - Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınacağı )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği - Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabul Edileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Talebin Reddine Karar Verilmesi Halinde Şikayetçinin Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Bu Hüküm Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenin İlişkin Bulunduğundan Mahkemece Rer'sen Dikkate Alınacağı )"
128Y12.HD1.10.2015E. 2015/20727 K. 2015/22691"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Tespit Edilecek Değerinin Taşınmazın İhalede Esas Alınan Muhammen Bedeli Üzerinde Olup Olmadığı Belirlenerek Belirtilen Değerin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Muhammen Bedelin Altında Olduğunun Tespiti Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Keşif Yapılarak Borçlunun Kıymet Takdirine İtirazının Esası İncelenerek Bir Karar Vermek Yerine Süresinde Olmadığından Bahisle İncelemesiz Ret Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı - İtiraza Uğrayan ve Usulünce Kesinleştirilmeyen Kıymet Taktir Raporu Esas Alınarak İhalenin Gerçekleştirilemeyeceği )
KEŞİF ( Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine İlişkin İtirazların Konusunda Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılmak Suretiyle İncelenerek Taşınmazın Tespit Edilecek Değerinin Taşınmazın İhalede Esas Alınan Muhammen Bedeli Üzerinde Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
MUHAMMEN BEDEL ( Kıymet Takdirine İlişkin İtirazların Keşif Yapılmak Suretiyle İncelenerek Taşınmazın Tespit Edilecek Değerinin Taşınmazın İhalede Esas Alınan Muhammen Bedeli Üzerinde Olup Olmadığı Belirlenerek Belirtilen Bu Değerin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD30.3.2015E. 2015/5365 K. 2015/7635"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu - Borçlu Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Mahkemesine Kıymet Takdir Raporuna Dair Şikayette Bulunmadığı Anlaşıldığından Kıymet Takdir Raporu Kesinleştiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediği Gözetilerek İstemin Reddedileceği )
SATIŞ BEDEDELİ MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE OLDUĞU ( Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - İhalenin Feshi Şikayeti )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu/Borçlu Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Mahkemesine Kıymet Takdir Raporuna Dair Şikayette Bulunmadığı Anlaşıldığından Kıymet Takdir Raporu Kesinleştiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu/Borçlu Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Mahkemesine Kıymet Takdir Raporuna Dair Şikayette Bulunmadığı Anlaşıldığından Kıymet Takdir Raporu Kesinleştiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediği - Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddi Gerektiği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Zarar Unsuru Gerçekleşmeyen Taşınmaz Yönünden Para Cezasına Hükmedilmesinde İsabet Bulunmadığı )"
128Y12.HD12.3.2015E. 2015/3611 K. 2015/5523"İHALENİN FESHİ ( Neden Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine Dair İtirazların Konusunda Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılmak Suretiyle İncelenerek Taşınmazların Tespit Edilecek Değerinin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedellerin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Borçlunun Keşif ve Bilirkişi Ücretini de Karşılamak Üzere Avans Yatırdığı - Noksan Ücret ve Masrafların Miktarı da Belirtilerek Mahkeme Veznesine Yatırılması İçin Kesin Mehil Verilmeden İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( Borçlu Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesini İbraz Ederken Keşif ve Bilirkişi Ücretini de Karşılamak Üzere Avans Yatırdığı - Noksan Ücret ve Masrafların Miktarı da Belirtilerek Mahkeme Veznesine Yatırılması İçin Kesin Mehil Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi )
EKSİK YARGILAMA GİDERİNİN YATIRILMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( İhalenin Feshi - Borçlunun Kıymet Takdirine İtiraz Ederken Keşif ve Bilirkişi Ücretini de Karşılamak Üzere Avans Yatırdığı Gözetilip Noksan Ücret ve Masrafların Miktarı da Belirtilerek Mahkeme Veznesine Yatırılması İçin Kesin Mehil Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine Dair İtirazların Konusunda Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılmak Suretiyle İncelenerek Taşınmazların Tespit Edilecek Değerinin Muhammen Bedellerin Altında Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği )"
128Y12.HD10.3.2015E. 2015/2096 K. 2015/5308"KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Takip Dosyasında Bilinen Adrese Çıkarılıp Bila Tebliğ Edilen Bir Tebligat Olmaksızın T.K.'nun 10. Md. Hüküm Yerine Getirilmeden Mernis Adresine Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİNİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜZERİNDE OLMASI ( İhalenin Feshi - Satış İlanı ve Kıymet Takdiri Tebliğinin Usulsüz Olduğu ve Şikayetçinin Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği/Mahkemece Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine İlişkin Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılarak Sonuca Gidileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( T.K.'nun 21/2. Md. Göre Yapılacak Tebligatlarda Tebligat Mazbatasının Üzerine Çıkış Merciince Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olduğuna Dair Kaydın Düşülmesi Zorunlu Olduğu - Borçluya Gönderilen Tebligatta İlgili Şerh Düşülmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Satış Bedeli Muhammen Bedelinin Yüzde Yüzünün Üzerinde Olduğu - Satış İlanı ve Kıymet Takdiri Tebliğinin Usulsüz Olduğu ve Şikayetçi Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği/Mahkemece Kıymet Takdirine İlişkin Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılacağı/Taşınmazın Değeri İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Satış İlanı Tebliğ Tarihinde Borçlunun Mernis Adresi Olmasa da Takip Dosyasında Borçlunun Bilinen Adresine Daha Önce Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı - Tebligat Kanununun 35. Md. Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü )"
128Y12.HD26.2.2015E. 2015/836 K. 2015/4020"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif Ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gerektiği - Taşınmazların İhale Bedellerinin Taşınmazların Tahmini Değerinin Yüzde Ellisine Satış İçin Yapılan Masrafın Eklenmesiyle Oluşan Miktarı Karşılamaması Sebebiyle İstemin Kabul Edileceği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN AYNI İLANLA SATIŞI ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktar Oranlama Suretiyle Tespit Edilerek Ayrıca Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Eklenerek Satışın Yasada Düzenlenen Koşullara Uygun Şekilde Satışın Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Belirleneceği )
KIYMET TAKDİRİ İÇİN YAPILAN MASRAF İLE İLAN BEDELLERİNİN PARAYA ÇEVİRME MASRAFI OLARAK KABUL EDİLECEĞİ ( Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme Ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınacağı - İhale Bedellerinin Taşınmazların Tahmini Değerinin Yüzde Ellisine Yapılan Masrafın Eklenmesi İle Oluşan Miktarı Karşılamadığı/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edilmesi Gereği )
İHALE BEDELİNİN TAŞINMAZIN TAHMİNİ DEĞERİNİN YÜZDE ELLİSİNE YAPILAN MASRAFIN EKLENMESİ İLE OLUŞAN MİKTARI KARŞILAMASI GEREĞİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme Ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği - Karşılamaması Halinde 2004 S.K.'nun 129/2 Maddesi Gereğince Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
128Y12.HD26.2.2015E. 2015/440 K. 2015/3983"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği/İhalesi Yapılan Taşınmazın Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği - İtiraz Üzerine Verilen Kararda Taşınmaz Bedelinin Daha Düşük Bir Değer Olarak Tespit Edildiği/Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Borçlu Aleyhine Hüküm Tesis Edilmiş Olduğundan İcra Mahkemesinin Belirlediği Bedel Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshine Karar Verileceği )
BORÇLUNUN KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZI ÜZERİNE İCRA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN BEDEL ÜZERİNDEN İHALE YAPILMASI ( İtiraz Üzerine Verilen Kararda Taşınmaz Bedelinin Daha Düşük Bir Değer Olarak Tespit Edildiği - Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Borçlu Aleyhine Hüküm Tesis Edilmiş Olduğundan İcra Mahkemesinin Bu Şekilde Belirlediği Bedel Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshedilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği/İhalesi Yapılan Taşınmazın Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği - İtiraz Üzerine Verilen Kararda Taşınmaz Bedelinin Daha Düşük Bir Değer Olarak Tespit Edildiği/Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Borçlu Aleyhine Hüküm Tesis Edilmiş Olduğundan İcra Mahkemesinin Bu Şekilde Belirlediği Bedel Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
128Y12.HD29.1.2015E. 2014/34765 K. 2015/2224"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Kıymet Takdiri İşleminin Hatalı ve Satış İlanında Taşınmazın Esaslı Unsurlarının Yanlış ve Eksik Gösterildiğine Yönelik İddiasının Artık Dinlenilmesine Olanak Bulunmadığı Düşünülmeksizin İstemin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İtiraz Edilmeden Kesinleşen Kıymet Takdirine Uygun Olarak Düzenlendiği Hususu Göz Ardı Edilmek Sureti İle Bu Aşamada Borçlunun Taşınmazın Oda ve Balkon Sayısının Eksik ve M2 Miktarı ve Değerinin Düşük Gösterildiğinden Kıymet Takdiri İşleminin Hatalı ve Satış İlanında Taşınmazın Esaslı Unsurlarının Yanlış ve Eksik Gösterildiğine Yönelik İddiasının Artık Dinlenemeyeceği - İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Satış İlanının İtiraz Edilmeden Kesinleşen Kıymet Takdirine Uygun Olarak Düzenlendiği Hususu Göz Ardı Edilmek Sureti İle Bu Aşamada Borçlunun Taşınmazın Oda ve Balkon Sayısının Eksik ve M2 Miktarı ve Değerinin Düşük Gösterildiğinden Kıymet Takdiri İşleminin Hatalı ve Satış İlanında Taşınmazın Esaslı Unsurlarının Yanlış ve Eksik Gösterildiğine Yönelik İddiasının Artık Dinlenemeyeceği )"
128Y12.HD29.1.2015E. 2014/34478 K. 2015/2231"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Tarafından Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Taşınmazın Değerinin Düşük Gösterildiğine Yönelik İddiasının Aynı Nedene Dayanarak Yasal Süresinde Yaptığı Kıymet Takdirine İtirazının Mahkemece İnceleme Yapılmaksızın Reddedildiği - Satışa Esas Alınan Kıymet Takdirinin Gerçeğe Uygun Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılmak Suretiyle Satışı Yapılan Taşınmazların Tespit Edilecek Değerinin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedellerinden Düşük Olup Olmadığı Belirlenerek Belirtilen Bu Değerlerin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İhalenin Feshi İstemi - Mahkemece İnceleme Yapılmaksızın Reddedildiği ve İhalenin Feshi Davası Sırasında Mahkemenin Redde Dair Sözkonusu Bu Kararının Denetlenmesi Mümkün Olup Satışa Esas Alınan Kıymet Takdirinin Gerçeğe Uygun Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılması ve İncelenmesi Gerektiği )"
128Y12.HD22.1.2015E. 2014/33262 K. 2015/1563"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Taşınmazın Mahkeme Tarafından Belirlenen Muhammen Bedel Üzerinden Satışa Çıkarılması Gerekirken Daha Az Bedel Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Doğru Olmadığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
MUHAMMEN BEDEL ( Taşınmazın Mahkeme Tarafından Belirlenen Muhammen Bedel Üzerinden Satışa Çıkarılması Gerekirken Daha Az Bedel Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Doğru Olmadığı - Hissedarın Bu Hususu İhalenin Feshi Sebebi Yapmasında Menfaati Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi - İcra Müdürlüğünce Taşınmazın Mahkeme Tarafından Belirlenen Muhammen Bedel Üzerinden Satışa Çıkarılması Gerekirken Daha Az Bedel Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Doğru Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD22.1.2015E. 2014/32636 K. 2015/1564"İHALENİN FESHİ ( Borçlu Dava Dilekçesinde Diğer Fesih Sebepleri Yanında Taşınmazın Değerinin Düşük Takdir Edildiğini de İleri Sürdüğü İçin Dosyada Mevcut Kıymet Takdir Raporunun Borçlu Açısından Kesinleşmediği - İhale Bedelinin Muhammen Bedelden Yüksek Olması Gerekçesine Dayanılarak İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Borçluya Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Takip Dosyasında da Borçlunun Kıymet Takdirine Muttali Olduğuna Dair Herhangi İşlem Bulunmadığı - Borçlu Dava Dilekçesinde Taşınmazın Değerinin Düşük Takdir Edildiğini İleri Sürdüğünden Dosyada Mevcut Raporun Borçlu Açısından Kesinleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Yapılan Tebligatta Tebliğ Evrakının Bir Nüshasının Binanın Kapısına Asılıp Asılmadığı Belirtilmediğinden 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Oluşturacağı - Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD20.1.2015E. 2014/34097 K. 2015/1195"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İki Yıl Geçmeden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Dosya Kapsamında Kıymet Takdiri Yapılan Eşya Hakkında Birden Fazla Haciz İşlemi Yapıldığından Eski Tarihli Haciz Esas Alınarak Kıymet Takdiri Yapılmasının Hatalı Olduğu Son Haciz Tarihi Esas Alınarak Kıymet Takdiri Yapılması Gereği )
KIYMET TAKDİRİNE ESAS HACİZ ( Son Tarihli Haczin Esas Alınması Gereği - İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği )
YENİDEN KIYMET TAKDİRİ ( İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Son Haciz Tarihinin Esas Alınması Gereği )"
128Y12.HD15.1.2015E. 2014/33683 K. 2015/818"İHALENİN FESHİ ( İhalesi Yapılan Taşınmazların Kıymet Takdirine İtiraz Süresinde Yapılmış Olmasına Rağmen Giderlerin Kesin Süre İçinde Tamamının Yatırılmadığı - 2004 Sy. İ.İ.K.'nun 128/a Maddesi Gereği Kıymet Takdirine İtirazın Reddine Karar Verildiği/İstemin Reddedilmiş Olması Karşısında Kıymet Takdirine İtiraz Nedeniyle İhalenin Feshinin Talep Edilemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Borçlu Şirketin Kıymet Takdirine İtirazı Sonrasında İcra Müdürlüğü Tarafından Kendisine Verilen 7 Günlük Kesin Sürede Giderleri Tamamen Yatırmadığı - Kıymet Takdirine İtirazın Reddedilmiş Olması Karşısında Artık İhalenin Feshinin Talep Edilemeyeceği/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MASRAF VE GİDERLERİN KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YATIRILMAMASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Talebinin Reddedildiği - Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesin Nitelikte Olduğu/Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi Nedeni İle İhalenin Feshininin İstenmesinin Mümkün Olmadığı )"
128Y12.HD22.12.2014E. 2014/32187 K. 2014/31075"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl İçinde Yapılmamasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/Sürenin Kıymet Takdirinin Fiilen Yapıldığı Tarih Olan Keşif Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kamu Düzeninden Olup Re'sen Dikkate Alınacağı )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ ARASINDA İKİ YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ ( İhalenin Feshi Davası/Sürenin Kıymet Takdirinin Fiilen Yapıldığı Tarih Olan Keşif Tarihinden Başlayacağı - Kamu Düzeninden Olup Re'sen Dikkate Alınacağı )
SÜRENİN BAŞLANGICI ( İhalenin Feshi Davası/Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl İçinde Yapılmamasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Sürenin Kıymet Takdirinin Fiilen Yapıldığı Tarih Olan Keşif Tarihinden Başlayacağı/Kamu Düzeninden Olup Re'sen Dikkate Alınacağı )
KAMU DÜZENİ ( İhalenin Feshi Davası - Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl İçinde Yapılmamasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Hususunun Re'sen Dikkate Alınacağı )"
128Y23.HD19.12.2014E. 2014/7768 K. 2014/8271"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayet Olunanın Hapis Hakkının Sarfedilen Emek ve Malzeme İle Aracın Servise Gelmesi İle Tamirinin Tamamlanması Arasında Oluşacak Değer Farkı Üzerinde Önceliğinin Bulunduğu - Bütün Bedel Üzerinde Öncelik Verilmesinin Doğru Görülmediği )
ŞİKAYET ( Sıra Cetveline - Aracın Tamirden Önceki Değerlerinin İcra ve İflas Kanunu'nun 128/A Md.sine Kıyasen Tespiti İle Gerek Muhammen Değer ve Gerek Satış Değerleri Oranlanarak Belirlenecek Artı Değer Üzerinden Şikayet Olunan Alacağına Öncelik Vermek Gerektiği )
HAPİS HAKKI ( Şikayet Olunanın Hapis Hakkının Sarfedilen Emek ve Malzeme İle Aracın Servise Gelmesi İle Tamirinin Tamamlanması Arasında Oluşacak Değer Farkı Üzerinde Önceliğinin Bulunduğu - Bütün Bedel Üzerinde Öncelik Verilmesinin Doğru Görülmediği )
ÖNCELİK HAKKI ( Sıra Cetveline Şikayet - Aracın Tamirden Önceki Değerlerinin İcra ve İflas Kanunu'nun 128/A Md.sine Kıyasen Tespiti İle Gerek Muhammen Değer ve Gerek Satış Değerleri Oranlanarak Belirlenecek Artı Değer Üzerinden Şikayet Olunan Alacağına Öncelik Vermek Gerektiği )"
128Y12.HD11.12.2014E. 2014/30772 K. 2014/30034"KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın Kıymetinin Takdiri Hakkındaki İİK'nun 128. Md. Paraya Çevirme Başlığını Taşıyan III. Bölümde Bulunduğu - Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Satışı İstenen Taşınmazın Kıymetinin Takdiri Hakkındaki İİK'nun 128. Md. Paraya Çevirme Başlığını Taşıyan III. Bölümde Bulunduğu - Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gerektiği )"
128Y12.HD11.12.2014E. 2014/30631 K. 2014/30107"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi İstemi - Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )
KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi İstemi - Satışa Esas Alınan Kıymet Taktirinin Yapıldığı Tarihin Üzerinden İki Yıllık Süre Geçtikten Sonra İhalenin Yapılmış Olması Nedeniyle Mahkemece Bu Hususun Re'sen Nazara Alınarak İhalelerin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD2.10.2014E. 2014/19750 K. 2014/23121"KIYMET TAKDİRİ İÇİN YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ BEDELLERİ İLE İLAN BEDELLERİNİN PARAYA ÇEVİRME MASRAFI OLARAK KABULÜ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )
ARTIRMA BEDELİNİN MALIN TAHMİN EDİLEN BEDELİNİN YÜZDE ELLİSİNİ BULMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )
SATIŞ BEDELİNİN PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ AŞMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )"
128Y12.HD18.6.2014E. 2014/14799 K. 2014/17875"PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gereği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının Paraya Çevirme Masrafı Olduğu )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabul Edileceği - Kıymet Takdiri Giderine Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının Paraya Çevirme Masrafı Olduğu - Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı/Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
GAZETE İLANI GİDERİ ( Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı - Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
TEBLİGAT GİDERİ ( Takip Dosyasında Kıymet Takdiri Masrafının Belli Olmadığı - Bu Gidere Gazete İlanı Gideri İle Tebligat Giderlerinin de Ekleneceği )
MUHAMMEN DEĞER ( İhale Bedelinin Taşınmazın Muhammen Değerinin %40'ı İle Birlikte Masraflar Toplamını Karşılayıp Karşılamadığının Tespiti Gereği )"
128Y12.HD18.2.2014E. 2014/475 K. 2014/4207"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 2 Yıl Süre Geçmiş Olduğundan İhalede Zarar Unsuru Oluşup Oluşmadığının Yeni Belirlenecek Değer Üzerinden Dikkate Alınacağı/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 2 Yıl Süre Geçmiş Olduğundan İhalede Zarar Unsuru Oluşup Oluşmadığının Yeni Belirlenecek Değer Üzerinden Dikkate Alınacağı/İhalenin Feshedileceği )
İHALEDE ZARAR UNSURUNUN OLUŞMASI ( Kesinleşen Kıymet Takdiri İçin 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 2 Yıl Süre Geçmiş Olduğundan İhalede Zarar Unsuru Oluşup Oluşmadığının Yeni Belirlenecek Değer Üzerinden Dikkate Alınacağı/İhalenin Feshi Talebinin Kabul Edileceği )"
128Y12.HD22.1.2014E. 2013/35520 K. 2014/1384"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Borçlunun Vekili Bulunduğu/İhaleden Önce Borçlunun Vekili Olduğu Anlamına Geleceği - Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmesi Gerekirken Asile Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Borçlunun Vekili Bulunduğu - İhaleden Önce Borçlunun Vekili Bulunduğu Anlamına Geleceği/Satış İlanı Tebliğinin Vekile Yapılması Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Karar Başlığında Borçlu Şirket Vekilinin Adının Yazdığı/İhaleden Önce Borçlunun Vekili Bulunduğu Anlamına Geleceği - Satış İlanının Vekile Temsil Edilmesi Gerekirken Asile Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞA ESAS KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi Davası - Taşınmazların Arasında Ekonomik Bütünlük Bulunup Bulunmadığı ve Tüm Parsellerin Birlikte Satılmasının Tarafların Menfaatlerine Uygun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
128Y23.HD27.9.2013E. 2013/4460 K. 2013/5835"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Alacaklıya Yüklenen Görev Süresinde Satış İsteyerek Avansı Yatırmak Olduğu - Şikayetçinin Haczi İlk Haciz Olup Mahkemece Şikayetçinin Haczinin ve Satışının Ayakta Olduğunun Kabulü İle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
AVANS YATIRILMASI ( Sıra Cetveline Şikayet - Alacaklıya Yüklenen Görev Süresinde Satış İsteyerek Avansı Yatırmak Olduğu/Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri Yapılamayacağını Öngören 128/A-3 Fıkrası Varılan Bu Sonucu Bertaraf Eden Bir Düzenleme Olmadığı )
KIYMET TAKDİRİ ( Sıra Cetveline Şikayet - Alacaklıya Yüklenen Görev Süresinde Satış İsteyerek Avansı Yatırmak Olduğu/Şikayetçinin Haczi İlk Haciz Olup Mahkemece Şikayetçinin Haczinin ve Satışının Ayakta Olduğunun Kabulü İle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
128Y12.HD1.7.2013E. 2013/18859 K. 2013/24455"İHALENİN FESHİ ( İcra Dairesince Yapılan Kıymet Taktirine İtiraz Edildiğine İlişkin Herhangi Bilgi ve Belge Mevcut Olmadığı - Rapora İtiraz Edilmeyerek Kesinleştiğine Göre İhalenin Bu Bedel Üzerinden Yapılmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı/İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Taşınmazın Üzerindeki Yapılar İle Diğer Müştemilat ve Eklentilerin Değerinin Belirlendiği ve Rapora İtiraz Edilmeyerek Kesinleştiğine Göre İhalenin Bu Bedel Üzerinden Yapılmasının Yasaya Aykırı Olmadığı )
İHALENİN KIYMET TAKDİRİ RAPORUNDAKİ BEDEL ÜZERİNDEN YAPILMASI ( Borçlu Şirket ve Haciz Alacaklısının İcra Dairesince Yapılan Kıymet Taktirine İtiraz Ettiklerine İlişkin Dosya İçinde Herhangi Bir Bilgi ve Belge Mevcut Olmadığı/Bu Bedelin Yasaya Aykırı Olmadığı - Feshe Karar Verilemeyeceği )"
128Y12.HD14.3.2013E. 2013/1902 K. 2013/9342"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirinin Üzerinden İki Yıllık Süre Geçmiş Olduğundan Bu Hususun Resen Gözetilerek Bu Sebeple de İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - İhalenin Feshi Davası )
KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi Davası - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten 2 Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunduğu Belirlendiğinden Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olmadığından İhalenin Feshi Gerektiği )"
128Y12.HD28.2.2013E. 2013/320 K. 2013/6656"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdirine Karşı Süresinde Şikayette Bulunulduğu - Mahkemece Taşınmazın Gerçek Değerinin Tespit Edilmediği ve Bilirkişi Raporuna da Aykırı Olacak Şekilde Şikayetin Reddine Karar Verildiği )
TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİNİN TESPİT EDİLMEMESİ ( Mahkemece Düzeltilen Bilirkişi Raporuna da Aykırı Olacak Şekilde Borçlu Şikayetinin Reddine Karar Verildiği - Bu Yanlışlığın İhalenin Feshini Gerektirir Mahiyeti Bulunduğu/İhalenin Feshi )
TAŞINMAZ KIYMET TAKDİR RAPORUNA SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLDİĞİ ( 7 Günlük Sürede İtirazın Yapıldığı - Ancak Mahkemece Taşınmazın Gerçek Değerinin Tespit Edilmediği ve Bilirkişi Raporuna da Aykırı Olacak Şekilde Şikayetin Reddedildiği )"
128Y12.HD22.1.2013E. 2012/29496 K. 2013/1668"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı/Rapor Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN RAPORUN TAPUDAKİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA HÜKÜM BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanı Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİR RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDE İTİRAZ SÜRESİNİN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNDEN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde İtirazın Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası/İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK İLGİLİLERİN KANUNDA SINIRLI SAYIDA OLMASI ( İK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
128Y12.HD18.12.2012E. 2012/26725 K. 2012/38465"İHALEYE DAİR ŞİKAYET İSTEMİ ( Satışa Esas Teşkil Eden Kıymet Takdiri Mahkemece Keşif Sonucunda Belirlenip İki Yıllık Sürenin Başlangıcı Olan Bu Tarihten İtibaren İhaleye Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ ( Mahkemece Keşif Sonucunda Belirlenip İki Yıllık Sürenin Başlangıcı Olan Bu Tarihten İtibaren İhaleye Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği - İhaleye Dair Şikayet İstemi )
İHALE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tarihinden İtibaren Şikayetçinin Kendilerine Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edildiğine Dair Bir İddiaları Bulunmadığından Kıymet Takdirinin Şikayetçiye Tebliğ Edilmediğine Dair Şikayet İsteminin Reddi Gerektiği )"
128Y12.HD10.7.2012E. 2012/9805 K. 2012/24085"YETERSİZ İHALE BEDELİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Taşınmazın Satış Bedelinin Kanunun Aradığı Asgari Miktarı Dahi Karşılamadığı - Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği/Şikayetin Kabul Gereği )
İHALE BEDELİ (Yetersiz Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği - Eldeki Davada Borçlunun Şikayetinin Kabul Edileceği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ (Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği )"
128Y12.HD4.7.2012E. 2012/9666 K. 2012/23455"KIYMET TAKDİRİNİN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİASIYLA İHALENİN FESHİ DAVASI (Satış İlanında Dosya Numarasının Yanlış Yazıldığı - Ancak Bu Hususta Şikayet Bulunmadığı/Kıymet Takdirine de Borçlunun Şikayeti Bulunmadığı/Kıymet Takdirinin Kesinleştiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ (Kıymet Takdirinin Kesinleştiği - Kesinleşen Kıymet Takdirinin Daha Sonradan İhalenin Feshi Nedeni Sayılamayacağı/Davanın Reddi Gerekirken Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi Davası )
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMESİ (Borçlunun Süresi İçerisinde Kıymet Takdirine İtirazı Bulunmadığından ve Kıymet Takdirinin Kesinleştiğinden Daha Sonraran Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılamayacağı - İhalenin Feshi Davası/Şikayet )
BORÇLUNUN ZARARI OLMAMASI (Satış İlanı ile Adli Divanhanesinde ve Asılan İlanda ve Borçluya Gönderilen Tebliğ Mazbatasında Takip Dosya Numarasının Doğru Yazıldığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Borçlunun Zararı Bulunmadığı )
BORÇLUYA GÖNDERİLEN SATIŞ İLANINDA DOSYA NUMARASININ YANLIŞ YAZILMASI (Borçlunun Şikayeti Bulunmadığı - Satış İlanı ve Adliye Divanhanesinde ve Diğer Bazı Evraklarda Dosya Numarasının Doğru Olduğu/Borçlunun Herhangi Bir Zararı Bulunmadığı )"
128Y12.HD27.6.2012E. 2012/8104 K. 2012/22707"KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmaz Üzerindeki Yükümlülüklerin Kıymete Olan Etkisinin Dikkate Alınacağı - Tebliğ Aşamasında Kıymet Takdirine İtiraz Hakkını Kullanmayanların Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Satışın Hangi Bedelle Yapılacağını Saptayan Bir İşlem Olduğu - İcra Dairesinin Kıymet Takdirine Şikayet Yoluna Başvurmayan İlgililerin Kıymet Takdirinin Usulsuzlüğü Nedeniyle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri Raporunun İlgililere Tebliğ Edileceği - Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yolunu Kullanmayan İlgililerin Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğu Gerekçesiyle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )"
128Y12.HD8.12.2011E. 2011/9474 K. 2011/27303"İHALENİN FESHİ NEDENİ (Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Yapılan Kıymet Takdiri İle Satışa Gidilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınacağı)
İHALE TUTANAĞINDA İHALENİN YAPILDIĞI TARİHİN YAZILMAMIŞ OLMASI (Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)
ŞİKAYET (İhale Tutanağında İhalenin Yapıldığı Tarihin Yazılmamış Olmasının Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)"
128Y12.HD6.12.2011E. 2011/8188 K. 2011/26968"RAYİCE GÖRE TAKDİR (Taşınırın Borçlu Yedinde Bulunmaması Durumunda Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Değilse veya Çekişmeli İse İcra Müdürü Tarafından Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Takdir Olunacağı)
TAŞINIRIN BORÇLU YEDİNDE BULUNMAMASI (Durumunda Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Değilse veya Çekişmeli İse İcra Müdürü Tarafından Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Takdir Olunacağı)
İLAMDA BELİRTİLEN ARACIN MİSLİ (Borçlu Elinde Bulunmadığından İcra Müdürlüğünce Denizli Ticaret Odasından Sorularak Aracın Değerinin Tespitinin İstenilmesi İİK.nun 24. Md.sine Uygun Olduğu)"
128Y12.HD1.12.2011E. 2011/8876 K. 2011/25551"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satışın Kıymet Takdirinden İki Sene Sonra Yapılması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı - İki Yıllık Sürenin Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihte Başlayacağı )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışın Kıymet Takdirinden İki Sene Sonra Yapılması/İki Yıllık Sürenin Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihte Başlayacağı - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Kıymet Takdirinden İki Sene Sonra - Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )"
128Y12.HD22.11.2011E. 2011/6836 K. 2011/23583"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Bağımsız Taşınmazların Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı - Tümüne Aynı Satış Saatlerinin Ayrılıp Birlikte Satılmasının İhalenin Feshini Gerektirdiği )
BAĞIMSIZ TAŞINMAZLARIN İHALE İLE SATIŞI ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı/Birlikte Satıldıkları - Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHAMMEN BEDEL ( Taşınmazların Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/Taşınmazların Birlikte Satıldığı - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )
DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )"
128Y12.HD27.10.2011E. 2011/4096 K. 2011/20512"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililerine Tebliğinin Şart Olduğu Eksikliğinin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Lehine İpotek Bulunan Kişinin Satış İlanının Tebliği Gereken İlgililerden Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanın Borçlu Alacaklı ve Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililere Tebliğ Edilmesinin Şart Olduğu Lehine İpotek Tesis Edilen Kişiye Satış İlanın Tebliğ Edilmemesini İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenmeyeceği - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
128Y12.HD27.6.2011E. 2010/32518 K. 2011/13904"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı - Mahkemenin Süre Hesabını Yanlış Yapması Nedeniyle İtirazı Reddettiği/Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KESİN NİTELİKTEKİ KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı )
MAHKEMENİN SÜRELERİ YANLIŞ HESAPLAMASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı - Yanlış Hesap Nedeniyle İtirazın Reddedildiği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararların Kesin Nitelikte Olduğu Ancak Uyuşmazlığın İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesine Engel Olmayacağı )"
128Y12.HD2.6.2011E. 2011/12631 K. 2011/11485"İHALENİN FESHİ ( Yasal Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği Halde İcra Mahkemesince Taşınmazın Gerçek Değeri Usulünce Tespit Edilmeden Kıymet Takdirlerine İtiraz İncelemesiz Olarak Reddedildiğinden Feshi Gerektirdiği )
TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİ ( Yasal Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği Halde İcra Mahkemesince Taşınmazın Gerçek Değeri Usulünce Tespit Edilmeden Kıymet Takdirlerine İtiraz İncelemesiz Olarak Reddedildiğinden Bu Yanlışlık İhalenin Feshini Gerektirdiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR ( Kesin Olmakla Birlikte Anılan Hükümler İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )"
128Y10.HD12.5.2011E. 2009/11013 K. 2011/7142"HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun Kapsamında Haczedilen Taşınmazın Kıymet Takdirine İtirzanı Kanunda Düzenlenmediği İcra İflas Kanununa Atıf Yapılmadığı - 6183 S.K. Kapsamında Yapılan Kıymet Takdirine Karşı İptal Davası Açılabileceği Yeniden Bedel Takdiri İstenebileceği)
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ ( Kamu Hukuku ve Mali Hukuk Kapsamında Olup Kıyas Yasağına Tabi Olduğu - 6183 S.K.'da Hakkında Hüküm Bulunmayan Hallerde Genel Bir Atıf Bulunmadığından Açık Atıf Bulunmayan Hallerde İcra İflas Kanunu Hükümlerinin Kıyasen Uygulanamayacağı)
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ KAPSAMINDA HACZEDİLEN TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İcra İflas Kanunu Hükümlerinin Kıyasen Uygulanamayacağı İdari İşlem Olduğundan İptal Davası Açılabileceği Yeni Kıymet Tespiti İstenebileceği - Özel Amaçlı Satışlar Dışındaki Değerlendirme Tarihinden Önceki Satışlar Emsal Alınarak Kıymet Takdir Edilebileceği)"
128Y12.HD15.2.2011E. 2010/20135 K. 2011/684"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Satış Memurluğunca Yaptırılan Keşif İle Tespit Edilen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Satış Kararına Dayalı Olarak İhale Yapıldığı - Zarar Unsurunun Mevcut Olduğu da Düşünülerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi İstemi - Satış Memurluğunca Yaptırılan Keşif İle Tespit Edilen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Satış Kararına Dayalı Olarak İhale Yapıldığı/Zarar Unsurunun Mevcut Olduğu da Düşünülerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi İstemi - Satış Memurluğunca Yaptırılan Keşif İle Tespit Edilen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Satış Kararına Dayalı Olarak İhale Yapıldığı/Zarar Unsurunun Mevcut Olduğu da Düşünülerek İhalenin Feshi Gerektiği )"
128Y12.HD14.2.2011E. 2010/32259 K. 2011/362"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler - Satışın Kesinleşen Kıymet Takdiri Esas Alınarak Yapılmaması/Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı )
İHALENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ HATALI İŞLEMLER ( Satışın Kesinleşen Kıymet Takdiri Esas Alınarak Yapılmaması/Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı - İhalenin Feshi )
SATIŞIN KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ESAS ALINARAK YAPILMAMASI ( Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı/İhalenin Feshi - İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler )"
128Y12.HD14.12.2010E. 2010/16192 K. 2010/30033"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderleri Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Kıymetin Birinci İhale Gününde Satış Yapılmışsa En Az % 60'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini de Karşılaması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi Talebi )"
128Y12.HD26.10.2010E. 2010/11857 K. 2010/24660"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Bu Bedel Yerine Meskeniyet Şikayeti İle İlgili Yasal Koşulların Araştırılmasına Ait Keşif Sırasında Saptanan Değer Üzerinden Taşınmazın Satışa Çıkarılması - İhalenin Feshi Nedeni )
İHALENİN FESHİ ( İcra Dairesi Tarafından Yapılan ve Kesinleşen Kıymet Takdiri Yerine Meskeniyet Şikayeti İle İlgili Yasal Koşulların Araştırılmasına Ait Keşif Sırasında Saptanan Değer Üzerinden Taşınmazın Satışa Çıkarılması )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Satışın 2 Sene Geçtikten Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Nedeni Olacağı )"
128Y12.HD21.7.2010E. 2010/6870 K. 2010/19818"KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİ (İlgililer Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesine Başvurarak Düzenlenen Raporun Gerçeği Yansıtmadığını İleri Sürebilecekleri - Bu Olanağı Kullanmayanlar Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyecekleri)
İHALENİN FESHİ (İlgililer Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesine Başvurarak Düzenlenen Raporun Gerçeği Yansıtmadığını İleri Sürmemeleri Halinde Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyecekleri)
ŞİKAYET (Şikayetçi Tarafından Kıymet Takdiri Raporuna Karşı İcra Mahkemesi Nezdinde Herhangi Bir Başvurusunun Olmadığı - Açıklanan Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği)"
128Y12.HD15.6.2010E. 2010/2743 K. 2010/15402"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissedarlara Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
HİSSEDARLARA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Birinci İhale Günündeki Satışta İhale Bedelinin Tahmini Değerin % 60'ını Bulması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılaması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Satış Bedelinden İhale Tarihine Kadarki Masraflar Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
128Y12.HD23.2.2010E. 2010/2342 K. 2010/3984"İHALENİN FESHİ ( İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı - İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı/Mahkemece Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı )
TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı - Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
128Y11.HD25.1.2010E. 2008/9576 K. 2010/703"TAŞINMAZLARIN DEĞERLERİNİN DÜŞÜK TESPİT EDİLDİĞİ İDDİASI ( Raporun Tebliğ Edildiği İlgililer Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yoluna Başvurabilecekleri )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İlgililer Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yoluna Başvurabilecekleri )
İCRA MAHKEMELERİ ( Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Anlamında Birer Hukuk Mahkemesi Olmayıp İcra İflas İşleri İçin Kurulmuş Özel Mahkemeler Olduğundan Aralarnda Bir Görev İlişkisi Olmadığı )
GÖREV ( Kıymet Takdirine İtiraz İstemi - Raporun Tebliğ Edildiği İlgililer Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yoluna Başvurabilecekleri )"
128Y12.HD17.3.2009E. 2008/25309 K. 2009/5568"TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Karşılama Prensibinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
SATIŞ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Karşılama Prensibinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFININ SATIŞ MASRAFI OLMASI ( Mahkemece Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Husus Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
KARŞILAMA PRENSİBİ ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ KARŞILAMAMASI ( Mahkemece Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Husus Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları da Satışa İlişkin Masraflardan Olduğundan Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Yasal Bir Zorunluluk Olan Bu Hususun Re'sen Gözetileceği )"
128Y12.HD18.11.2008E. 2008/17042 K. 2008/20253"USULÜNE AYKIRI OLARAK YAPILAN TEBLİGATI ÖĞRENME TARİHİ ( Tebligat Usulsüz Olsa Bile Borçlunun Satışın Durdurulmasını Talep Etmiş Olması Satış İlanına Muttali Olduğu Anlamına Geldiğinden Tebligatın Geçerli Olduğu )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( Tebligat Usulsüz Olsa Bile Borçlunun Satışın Durdurulmasını Talep Etmiş Olması Satış İlanına Muttali Olduğu Anlamına Geldiğinden Tebligatın Geçerli Olduğu )
İKİ YILLIK SÜRE GEÇMEDEN YENİDEN KIYMET TAKDİRİ İSTENEMEMESİ ( Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDA 2 YILLIK SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI ( Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Tebligat Usulsüz Olsa Bile Borçlunun Satışın Durdurulmasını Talep Etmiş Olması Satış İlanına Muttali Olduğu Anlamına Geldiğinden Tebligatın Geçerli Olduğu )"
128Y12.HD15.5.2008E. 2008/10131 K. 2008/10383"KIYMET TAKDİR RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Kıymet Takdiri İle İhale Tarihi Arasında İki Yıldan Fazla Süre Bulunması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri İle İhale Tarihi Arasında İki Yıldan Fazla Süre Bulunması Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Reddedilmesi Halinde İki Yıllık Süre Yine Kıymet Takdiri Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )"
128Y12.HD27.3.2008E. 2008/2945 K. 2008/6167"İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Yapılmış Olması Nedeniyle )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( 2 Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Yapılmış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
RESEN İHALENİN FESHİ ( Satış Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçtikten Sonra Yapıldığından Mahkemece Resen İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
YENİDEN KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenemeyeceği )"
128Y12.HD13.3.2008E. 2008/2117 K. 2008/4720"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
KESİN KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
MASRAFIN YATIRILMASI ( Şikayet Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yatırılması Halinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabilmesi İçin Yatırılması Gereken Masrafın Mahkemece Belirlenmesi Gerektiği )"
128Y12.HD19.7.2007E. 2007/12514 K. 2007/15119"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleştikten Sonra 2 Yıl Geçmeden İstenemeyeceği - Satışın Takdirden İtibaren 2 Yıllık Sürenin Bitmesinden Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satışın Kıymet Takdiri Yapıldıktan 2 Sene Sonra Yapıldığı - İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ SÜRESİ ( Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıllık Sürenin Bitmesinden Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
128Y12.HD2.3.2007E. 2007/722 K. 2007/3774"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
128Y12.HD19.2.2007E. 2007/185 K. 2007/2691"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Meskeniyet Şikayeti Niteliğinde Olduğu )
HALİNE MÜNASİP EV ( Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Meskeniyet Şikayeti Niteliğinde Olduğu )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )"
128Y12.HD21.2.2006E. 2006/386 K. 2006/3116"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )"
128Y12.HD13.12.2005E. 2005/21222 K. 2005/24808"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi için Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulünün Gerekmesi )
İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İHALE BEDELİNİN KARŞILAMASI GEREKEN KALEMLER ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerekmesi )"
128Y12.HD11.7.2005E. 2005/11397 K. 2005/15259"İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmiş Olduğundan Bu Durumun Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olması-İlk İlan Tarihinden İtibaren Satışın Yapıldığı Tarih Arasında 30 Günlük Sürenin Geçmemiş Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmiş Olduğundan Bu Durumun Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
128YHGK13.4.2005E. 2005/12-291 K. 2005/247"TAKSİTLE ÖDEME YAPILMASI ( İcra Tahsil Harcının Dosyaya Yatırılan Her Taksidin Alacaklıya Ödenmesi Esnasında Ödenen Miktar Üzerinden Kesilmesi Gereği - Alacaklının Alacağının Tamamını Alıncaya Kadar Takibe Devam Hakkının Bulunması )
İCRA TAHSİL HARCININ ÖDENME YERİ VE ZAMANI ( Alacağın Takside Bağlanması Durumunda Her Taksit Alacaklıya Ödenirken Tahsil Harcının da Kesileceği )
KISMİ ÖDEMENİN ALACAKLI TARAFINDAN İCRA DOSYASINDAN ÇEKİLMESİ ( Yapılan Kısmi Ödeme Üzerinden Tahsil Harcının Kesileceği ve Alacaklıya Kesinti Yapıldıktan Sonra Ödeme Yapılacağı )
ALACAĞIN TAKSİDE BAĞLANMASI ( İcra Tahsil Harcının Dosyaya Yatırılan Her Taksit Üzerinden Kesileceği ve Alacaklıya Kalan Kısmın Aktarılacağı - Vergi Dairesi Vasıtasıyla Borçludan Tahsil Yoluna Gidilemeyeceği )"
128Y12.HD21.3.2005E. 2005/2084 K. 2005/5890"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Yedi Günlük Süre İçinde Masrafların Mahkeme Veznesine Yatırılması Halinde Yeniden Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılabileceğine İlişkin Kuralın 30.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Kıymet Takdirlerinde Uygulanması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına Yönelik Hususlarda Rapor Aldırılmasının Kanuna Aykırı Olması )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Mahkemece Bu Konuda Verilen Kararın Kesin Olması )"
128Y12.HD25.2.2005E. 2005/29 K. 2005/3684"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satışa Esas Alınamaması - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılması Zorunluluğu )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ALINMIŞ OLAN KIYMET TAKDİRİ RAPORU ( Satışa Esas Alınamayacağı - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞA ESAS ALINAMAMASI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVASI ( Dava Aşamasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satış Aşamasında Kullanılamayacağı ve Satışa Esas Alınamayacağı - Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )"
128Y12.HD7.2.2005E. 2005/798 K. 2005/2014"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Davanın Kesinleşmeden Satışın Yapılması Üzerine İhalenin Feshi Talebi/Kıymet Takdiri Kesinleşmeden Satışın Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - İhalenin Feshi Aşamasında Re'sen Gözetileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasının Kesinleşmeden Satışın Yapılması Nedeniyle - Kıymet Takdiri Kesinleşmeden Satışın Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - İhalenin Feshi Aşamasında Re'sen Gözetileceği )
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMEDEN SATIŞIN YAPILMASI ( Yasaya Aykırı Olduğu/İhalenin Feshi Talebi - Konu Edilen Taşınmazlar Hakkındaki Kıymet Takdirinin Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gereği )"
128Y12.HD17.12.2004E. 2004/20784 K. 2004/26178"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden İtibaren 10 Günlük Sürenin Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
10 GÜNLÜK SÜRE ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
KIYMET TAKDİRİ ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden 10 Günlük Sürenin Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden 10 Günlük Sürenin Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Dava Hakkında Verilmesi Doğru Görülmediği )"
128Y12.HD29.11.2004E. 2004/19843 K. 2004/24657"KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Satışına Karar Verilen Fabrikanın Teferruatı ile Birlikte Gayrimenkul Sayılması ve Gayrimenkul Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olması )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdirinin Geçerlilik Süresi - Satışına Karar Verilen Fabrikanın Teferruatı ile Birlikte Gayrimenkul Sayılması ve Gayrimenkul Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olması )
FABRİKANIN İÇİNDEKİ TEFERRUATLA BİRLİKTE GAYRİMENKUL SAYILMASI ( Kıymet Takdirinin Geçerlilik Süresi - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )"
128Y12.HD19.10.2004E. 2004/18154 K. 2004/22179"HACİZ ( Malların Başka Yerde Bulunması/Satışın İstinabe Suretiyle Yapılacağı - Talimat İcra Dairesince Yaptırılan Kıymet Takdirine Yönelik Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
TALİMAT İCRA DAİRESİNE YAPTIRILAN KIYMET TAKDİRİ ( Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu - İstinabe Suretiyle Satış )
KIYMET TAKDİRİ ( Talimat İcra Dairesince Yaptırılan - Şikayet/İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesince Yaptırılan Kıymet Takdirine Yönelik - İnceleme Yetkisinin O Yer İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
128Y12.HD18.10.2004E. 2004/17068 K. 2004/22031"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği - Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılmasının İhalenin Feshi Nedeni Oluşturacağı )
İHALENİN FESHİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN TAKDİRİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )"
128Y12.HD2.7.2004E. 2004/12966 K. 2004/17562"KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Aksi Halde İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekeceği )
İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Aksi Halde İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekeceği )
2 YILLIK SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Aksi Halde İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekeceği )"
128Y12.HD29.6.2004E. 2004/13091 K. 2004/17152"İHALENİN FESHİ ( Satış Amacıyla Yapılmayan Tespit Edilen Miktar Üzerinden İhalenin Gerçekleştirilmesi )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN SONUCU ( Niteliği İtibariyle Kesin Olsa da İddialar İhalenin Feshi Davasında İncelenebilmesi )
DEĞER TESPİTİNİN AMACI ( Haciz Tarihinden Sonra Satışa Esas Olmak Üzere Yapılması )"
128Y12.HD23.6.2004E. 2004/12424 K. 2004/16502"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinde Taşınmaz Üzerindeki Binaların Değeri Göz Önüne Alınmaksızın İtirazın Reddedilmesinin İhalenin Feshini Gerektirmesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN KIYMETE ETKİSİ ( Bunu Göz Önünde Bulundurmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılmışsa Yapılan İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )"
128Y12.HD1.6.2004E. 2004/10185 K. 2004/13964"İHALENİN FESHİ ( Satışa Esas Teşkil Eden Kıymet Takdirinden Satış Tarihine Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmesi )
SATIŞA ESAS TEŞKİL EDEN KIYMET ( Takdirinden Satış Tarihine Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmesi - İhalenin Feshi Gereği )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışa Esas Teşkil Eden - Satış Tarihine Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmesi/İhalenin Feshi Gereği )"
128Y12.HD6.5.2004E. 2004/7099 K. 2004/11468"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Neticesinde Daha Düşük Bir Bedel Takdir Edilerek Satış Yapılmasının Usulsüzlüğü Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNE BORÇLUNUN İTİRAZININ SONUCU ( Daha Düşük Bir Bedel Takdir Edildiğinde Aleyhe Olan Bu Bedel Üzerinden Satış Yapılmasının Doğru Olmaması )"
128Y12.HD3.5.2004E. 2004/6040 K. 2004/10960"KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceğine İlişkin Hüküm 4949 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesinin B-19. Bendine Göre 30.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )
1 YILLIK SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 4949 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesinin B-19. Bendine Göre 30.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )"
128Y12.HD19.4.2004E. 2004/4590 K. 2004/9619"İHALENİN FESHİ ( Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
YENİDEN DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
KEŞİFTEKİ DEĞERİN ALTINDA SATIŞ ( İhalenin Feshi Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
1 YILLIK SÜRE ( İİK.nun 128/A Maddesindeki 1 Yıllık Süre 4949 Sayılı Yasanın 5/B-19. Maddesi Gereğince Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapılacak Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )"
128Y12.HD5.4.2004E. 2004/2869 K. 2004/8199"KIYMET TAKDİRİ ( İcra Müdürlüğünce Taşınmazın Kıymetinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
İZALE'İ ŞUYU ( Kıymet Takdiri Yapılmaksızın Gerçeği Yansıttığı Anlaşılmayan İzalei Şuyu Dosyasındaki Bilirkişi Raporuyla Yetinilmesinin Mümkün Olmaması )
BİLİRKİŞİ ( Kıymet Takdiri Yapılmaksızın Gerçeği Yansıttığı Anlaşılmayan İzalei Şuyu Dosyasındaki Bilirkişi Raporuyla Yetinilmesinin Mümkün Olmaması )
İHALE TARİHİ ( İhale Tarihine Göre İhale Bedelinin Yatırılması İçin On Günlük Süre Verilmesinin Gerekli Olması )"
128Y12.HD9.3.2004E. 2004/142 K. 2004/5368"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Kıymetinin Takdir Edilenden Düşük Olmasından Dolayı Yapılan İtirazın Kabulü Gerekirken Reddedilerek Satış Yapılması Sebebiyle )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN NİTELİĞİ ( Kesin Olmakla Beraber İhalenin Feshi Davasında itiraz Nedenlerinin İleri sürülebilmesi )"
128Y12.HD17.2.2004E. 2003/25861 K. 2004/3023"İHALENİN FESHİ ( Satışın Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihden İki Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışın Takdirin Yapıldığı Tarihden İki Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması - İhalenin Feshi )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( İki Yıl Geçmeden Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği )"
128Y12.HD20.1.2004E. 2003/23616 K. 2004/758"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ ( Taşınmaza Yasa Gereği Kıymet Takdir Edilmeden Sulh Hukuk Mahkemesince Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılması - İhalenin Feshi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Yasa Gereği Kıymet Takdir Edilmeden Sulh Hukuk Mahkemesince Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılması )
KIYMET TAKDİRİ ( Bilirkişi Aracılığı İle ve Satış Memurunca Belirlenmesi Gereği - Sulh Hukuk Mahkemesince Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılması/İhalenin Feshi Gereği )"
128Y12.HD21.10.2003E. 2003/16522 K. 2003/20537"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeline Beşmilyar Liralık İpotek Borcu da Eklenerek Bulunacak Miktar Üzerinden Paylaştırılmanın Yapılması Ve Paranın Buna Göre Yatırılması Gerekirken Yatırılmaması Nedeniyle )
İPOTEK BEDELİNİN İHALE BEDELİNE EKLENMESİ ( Paydaşların Taşınmazı Alması Halinde İhale Bedeline İpotek Değerinin Eklenip O Değer Üzerinden Paylaştırmanın Gerçekleştirilmesi İçin Paydaşlara Süre Verilerek İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )
HACZİN YENİLENMESİ ( Yenilenen Haciz ile Mahcuzların Kıymet Takdirinin Borçluya Tebliğ Edilmeyişinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
128Y12.HD30.9.2003E. 2003/14988 K. 2003/18859"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri için İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenememesi )
SÜRE ( Yeniden Kıymet Takdirinin İstenmesi için Geçmesi Gereken İki Yıllık Sürenin Başlangıcının Sonradan Kesinleşmesi Kaydıyla Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olması )
İHALE ( İhale Tarihine Kadar İki Yıldan Fazla Süre Geçmesi Durumunda Yeniden Kıymet Takdiri Yapılmasının Gerekmesi )
FESİH ( İhale Tarihine Kadar İki Yıldan Fazla Süre Geçmesi Durumunda Bu Durumun İhalenin Feshi Nedeni Olması ve Resen Gözetilmesi Lüzumu )
RESEN GÖZETİLME ( İhale Tarihine Kadar İki Yıldan Fazla Süre Geçmesi Durumunda Bu Durumun İhalenin Feshi Nedeni Olması ve Resen Gözetilmesi Lüzumu )"
128Y12.HD30.9.2003E. 2003/14957 K. 2003/18887"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olmasının Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olması-Ayrıca Taşınmazın Kıymetinin Satış Sırasında Tespit Edilmemiş Olması )
YABANCI MEMLEKETTEKİ ŞAHSA TEBLİGAT ( İlanen Tebligat Yapılmasını Gerektiren Durumların Oluşması Halinde Tebliğ Olunacak Evrak ile İlan Örneklerinin Yabancı Memlekette Bulunan Kimsenin Malum Adresine Ayrıca İadeli Taahhütlü Mektupla Gönderilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Muhatabın Yurtdışı Adresinin Tespitinden Sonra O Adrese Uluslararası Tebligat Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Aksi Takdirde Yapılan İlanen Tebligatın Geçerli Olmaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi için Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olmasının Tek Başına Yeterli Olması )"
128Y12.HD29.9.2003E. 2003/14685 K. 2003/18699"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdiri için İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenememesi ve Öngörülen Bu Sürenin Kesin Nitelikli Olması )
SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdiri için İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenememesi ve Öngörülen Bu Sürenin Kesin Nitelikli Olması )
KESİN NİTELİKLİ SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdiri için İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenememesi ve Öngörülen Bu Sürenin Kesin Nitelikli Olması )
İMAR DURUMU ( Taşınmazın İmar Durumunun Sorulmasından Sonraki Dönemde Bir Değişiklik Olduğunun İddia ve İspat Edilememesi )
İHALENİN FESHİ ( Sadece Aradan Geçen Zamanın Uzunluğundan Bahisle Yeniden İmar Durumunun Sorulması Gerektiğinden Söz Edilerek İhalenin Feshinin Hatalı Olması )"
128Y12.HD28.4.2003E. 2003/6221 K. 2003/9474"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtirazlar Üzerine Yeniden Keşif Yapılarak Aydınlatıcı Bilirkişi Raporu Alınmadan Eksik İnceleme Yapılması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞİ ( Ayrıca Bildirilmiş Olması Hali Müstesna Olmak Üzere İcra Dosyasındaki Ve Tapudaki Mevcut Adresleri Esas Alınmak Suretiyle Yapılması )
KESİNLEŞMİŞ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Şikayet Edildiği Takdirde Kıymet Takdirine İtirazların İhalenin Feshi Davası İçinde İncelenebilmesi )
DEĞERLER ARASINDA FARK OLMASI ( Taşınmaz Hakkındaki Kıymet Takdiri Farklılığının Giderilmesi İçin Yeniden Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Alınmasının Gerekmesi )"
128Y12.HD25.2.2003E. 2003/1114 K. 2003/3503"KIYMET TAKDİRİ ( İİK.nun 128. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Sürenin Başlangıcının Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Satış Tarihi İtibarı İle Anılan İki Yıllık Süre Geçtiği İçin İhalenin Feshi Gereği )
İKİ YILLIK SÜRE ( Başlangıcının Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Satış Tarihi İtibarı İle Anılan İki Yıllık Süre Geçtiği İçin İhalenin Feshi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( İİK.nun 128. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Sürenin Başlangıcının Bilahare Kesinleşmesi Kaydı İle Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarih Olduğu - Satış Tarihi İtibarı İle Anılan İki Yıllık Süre Geçtiği İçin İhalenin Feshi Gereği )"
128Y12.HD9.7.2002E. 2002/14187 K. 2002/14994"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Kesinleşen kıymet takdirine itirazda süre / bu sürenin tespitinde esas alınacak tarih - İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİRİNİN YAPILDIĞI TARİH ( Kesinleşen kıymet takdirine itirazda süre / bu sürenin tespitinde esas alınacak tarih - İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen kıymet takdirine itirazda süre - İtiraz süresinin tespitinde esas alınacak tarih )"
128Y12.HD25.6.2002E. 2002/12549 K. 2002/13593"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ USULÜ ( Taşınmazın Kıymet Takdirinin Bilirkişi Aracılığı İle Yapılması Gerekliliği - İhalenin Feshi Nedenleri / Şikayeti Süreye Bağlı Olmayan İşlem )
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNİN BİLİRKİŞİ ARACILIĞI İLE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi Usulü - İhalenin Feshi Nedenleri / Şikayeti Süreye Bağlı Olmayan İşlem )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ Taşınmazın Kıymet Takdirinin Bilirkişi Aracılığı İle Yapılması Gerekliliği - Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi Usulü / Şikayeti Süreye Bağlı Olmayan İşlem )
SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ İŞLEM ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi Usulü / Taşınmazın Kıymet Takdirinin Bilirkişi Aracılığı İle Yapılması Gerekliliği - İhalenin Feshi Nedenleri )"
128Y15.HD17.6.2002E. 2002/2241 K. 2002/3270"TASARRUFUN İPTALİ ( Davalılar Arasındaki Satışın Usulüne Uygun Olmadığı Alacaklıyı Zarara Uğratmak Amacıyla Yapıldığı İddiası Nedeniyle )
ACİZ HALİNİN GERÇEKLEMESİ ( Davalının Mal Varlıklarına İcraca Kıymet Takdiri Yapılarak Değerlendirilmesi Ve Takip Konusu Alacak Ve Ferilerini Karşılamaması )
KIYMET TAKDİRİ ( Yapılan Takdirler Sonucu Borçlunun Mal Varlığının Alacağı Karşılayıp Karşılamadığının Tam Olarak Belirlenmesi )"
128Y12.HD14.6.2002E. 2002/11292 K. 2002/12736"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Mercii Tarafından İtirazın Taşınmazın Düşük Bedelle İhaleye Çıkması Durumunda Talebi Artıracağı Gerekçesiyle Reddedilmiş Olması )
KEŞİF ( Kıymet Takdirine İtiraz Durumunda Mercice Mahallinde Keşif Yapılarak İtirazın Değerlendirilmesi )
TEMYİZ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararın Temyiz Kabiliyetinin Bulunmaması )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtirazın İhalenin Feshi Aşamasında Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
128Y12.HD9.4.2002E. 2002/6564 K. 2002/7408"GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Geçerlilik Süresi - Süresinden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Gayrimenkul Hakkındaki - 2 Yıllık Süreden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Gayrimenkul İçin Yapılan Kıymet Takdirinin Satışa Esas Alınmasında )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasında 2 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması )"
128YHGK13.2.2002E. 2002/12-44 K. 2002/74"ŞİKAYET DAVASI ( Hazedilen Malların Artırma ve İhalesine Yönelik Şikayet )
ARTIRMAYA YÖNELİK ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İHALEYE YÖNELİK ŞİKAYET ( Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İSTİNABE OLUNAN İCRA DAİRESİ ( Artırma ve İhaleye Yönelik Şikayetlerin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Tetkik Merciince Çözümlenmesinin Gerekmesi )
HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA YERDE OLMASI ( Satışın İstinabe Suretiyle Yapılması )"
128Y12.HD4.10.2001E. 2001/16060 K. 2001/15518"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Süresinin Geçmesi Ve Davacılara Tebliğ Edilmemesi İlanın Usulsüz Olması Hisse Oranlarının Hatalı Olması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıl Geçerli Olmak Üzere Satış Memurluğunca Yapılması Ve İlgililere Tebliğ Zorunluluğunun Bulunması )
SATIŞ İLANI ( Türkiye Genelinde Yayın Yapan Tirajı Yüksek Gazetelerden Birinde Yapılması Gerekliliği )
HİSSE ORANLARININ HATALI OLMASI ( Taliplerin Kararını Etkilemesi Nedeniyle Hisse Oranlarındaki Hatanın İhalenin Feshedilmesini Gerektirmesi )"
128YHGK14.10.1998E. 1998/12-670 K. 1998/694"SÜRE ( Kıymet Takdirinden Sonra İhalenin Yapılmasında )
KIYMET TAKDİRİNDE ESAS KEŞİF TARİHİ ( İki Yıllık Süre Başlangıcı )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Üzerinden İki Yıl Geçmiş Olması )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Başlangıcı )
SÜRE ( Kıymet Takdirinin Geçerli Kalacağı )
KIYMET TAKDİRİNE ESAS KEŞİF TARİHİ ( Kıymet Takdirine Dayalı Satış İsteme Süresinin Başlangıcı )"
128Y12.HD4.6.1998E. 1998/6255 K. 1998/6712"GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Takdir Edilen Kıymetin Geçerlilik Süresi )
TAKDİR EDİLEN KIYMETİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Geçmesiyle Yeniden Kıymet Takdiri )
YENİ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Satış İstenmemesi )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Başlangıç Tarihi )"
128Y12.HD15.4.1998E. 1998/3537 K. 1998/4186"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı-Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebinin İlgililerin İmzasıyla Tutanağa Geçirilmemesi-İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satışa Esas Kıymetin İİK Hükümlerine Göre Tespit Edilmemesi-Satış İlanının Usulsüz Tebliği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TESPİT EDİLEN KIYMET ( Satışta Esas Alınması-İhalenin Feshi )"
128YHGK12.11.1997E. 1997/12-732 K. 1997/939"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinden İki Sene Geçtikten Sonra Yapılan )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın İki Sene Geçtikten Sonra İhale Edilmesi )
RESEN TAKDİR ( İcra Müdürlüğünün Kıymet Takdirinde İki Sene Geçtiğini )"
128Y12.HD27.10.1997E. 1997/10629 K. 1997/11547"İHALENİN FESHİ ( Değer Takdiri Yapılmaması )
SATIŞ İLANI ( Divanhaneye Asılmaması İhalenin Feshi Sebebidir )
DEĞER TAKDİRİ YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
SATIŞ İLANININ MAHKEME DİVANHANESİNE ASILMAMASI ( İhalenin Feshi )"
128Y12.HD18.6.1997E. 1997/6903 K. 1997/7191"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkulün Kıymet Takdirinin Yapılmaması )
SATIŞ HAZIRLIKLARI ( Gayrımenkulün Kıymet Takdiri Yapılması Zorunluluğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Gayrımenkulün )"
128Y12.HD16.4.1997E. 1997/4371 K. 1997/4707"İHALE ( İcra Dairesinin Satışa Konu Taşınmazın Değerini Takdir Ettirerek Buna İlişkin Raporu Borçluya Alacaklılara ve Diğer İlgililere Tebliğ Etmesi )
İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( İhaleden Önce Satışa Konu Taşınmazın Değerini Takdir Ettirerek Buna İlişkin Raporu Borçluya Alacaklılara ve Diğer İlgililere Tebliğ Etmesi )
ŞİKAYET ( Taşınmaz İhalesinin Fesada Dayalı Olarak Yapıldığı İddiası )"
128YHGK26.3.1997E. 1997/12-39 K. 1997/262"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN İHALESİ ( İpotek Borçlusu Paydaşın Durumu )
İPOTEK BORÇLUSU PAYDAŞ ( Taşınmazın İhalesinde Alabileceği Bedel )
İHALE ( İpotek Borçlusu Olmayan Paydaşların Hakları )
İHALE ( Satış Bedeline İpotek Bedeli Eklenerek Paylaştırılması )
İHALENİN FESHİ ( İpotek bedelinden sorumluluk )"
128YHGK19.3.1997E. 1996/12-871 K. 1997/219"TAŞINMAZIN TAHMİNİ DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILMASI ( Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğini Göstermez )
İHALENİN FESHİ ( Normal Koşullar Altında Gerçekleşmediğinin Tanıkla İsbatı )
TANIKLA İSBAT ( İhalenin Normal Koşullar Altında Gerçekleşmediği )"
128YHGK20.11.1996E. 1996/12-699 K. 1996/818"SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
PAYLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
DEĞER TESBİTİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
İHALE ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN TEK OLMASI GEREĞİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )"
128Y12.HD21.10.1996E. 1996/12561 K. 1996/12742"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hukuki Yarar Şartı )
GAYRİMENKULÜN DEĞERİNDEN AŞAĞI SATILMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
GAYRİMENKULE KIYMET TAKDİRİ ( İki Sene Geçmedikçe Tekrar İstenemeyeceği )"
128Y12.HD15.5.1996E. 1996/6476 K. 1996/6501"KIYMET TAKDİRİ ( İzaleyi Şuyu Davasında Yapılan Satış İçin Esas Alınamaz )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri Yapılmaması Sebebiyle )
SATIŞLA İLAN ARASINDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi )"
128YHGK31.1.1996E. 1995/12-880 K. 1996/1"İHALENİN İPTALİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasındaki Uzun Süre )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDAKİ UZUN SÜRE ( İhalenin İptali )"
128YHGK1.11.1995E. 1995/12-675 K. 1995/903"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Değer Takdiri ve Satış Gününün Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZIN DEĞER TAKDİRİ VE SATIŞ GÜNÜNÜN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )"
128Y12.HD27.10.1995E. 1995/13447 K. 1995/14630"KIYMET TAKDİR RAPORUNA İTİRAZ ( Bilirkişi İncelemesini Gerektirmesi )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİR RAPORU ( İhalenin Feshi Davasında İncelenmesi )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kesinleşen Kıymet Takdir Raporunun İncelenmesi )
İTİRAZ ( Kıymet Takdir Raporuna )"
128Y12.HD22.5.1995E. 1995/6337 K. 1995/7538"TAŞINMAZIN İPOTEK BORÇLUSUNA İHALESİ ( Yapılacak İşlemler )
İPOTEK BORÇLUSUNA İHALE ( Yapılacak İşlemler )"
128YHGK15.3.1995E. 1994/12-795 K. 1995/180"KIYMET TAKDİRİ ( Satıştan Önce Yapılması Zorunluluğu )
SATIŞIN KIYMET TAKDİR RAPORUNDAN ÖNCE YAPILMASI
SATIŞIN MAHKEMECE TESBİT EDİLEN DEĞERDEN YAPILMASI
AÇIK ARTIRMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER
MÜZAYEDE KIYMET TAKDİRİ ZORUNLULUĞU"
128Y12.HD2.2.1995E. 1995/814 K. 1995/1317"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Kıymeti Yapıldıktan Sonra İki Seneden Fazla Bir Süre Geçmesine Rağmen Satış İstenilmemesine Rağmen Daha Sonra İlk Tespit Edilen Kıymet Üzerinden Satış İstenememesi )
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ YAPILDIKTAN SONRA UZUN SÜRE GEÇMESİ ( Yapılan İlk Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN UZUN ZAMAN GEÇMESİ ( Yapılan Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
ARALARINDA İKTİSADİ BİRLİK OLMAYAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )
İKTİSADİ BİRLİK ( Aralarında İktisadi Birlik Olmayan Taşınmazların Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )"
128Y12.HD10.11.1994E. 1994/12703 K. 1994/13966"TAKDİR EDİLEN KIYMETİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Satışa Konu Taşınmazın )
YENİDEN KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Satış Yapılmaması Dolayısıyla )
GAYRİMENKULÜN SATIŞI ( Takdir Edilen Kıymetin Geçerlilik Süresi )"
128Y12.HD27.9.1994E. 1994/9865 K. 1994/11201"İHALEYE ESAS BEDEL ( Ortaklığın Giderilmesi )
İHALEYE ESAS BEDEL ( Sulh Mahkemesince Yapılan )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İhaleye Esas Bedelin Tesbiti )"
128Y12.HD10.11.1992E. 1992/5835 K. 1992/13683"İHALENİN FESHİ ( Satışın İki Yıl Önce Yapılan Kıymet Takdirine Göre Yapılması )
KIYMET TAKDİRİ ( İki Yıl Önce Yapılanın Satışta Esas Alınması )"
128YHGK17.5.1992E. 1992/277 K. 1992/377"KIYMET TAKDİRİNDE SÜRE
SÜRE ( Kıymet Takdirinde )"
128YHGK26.2.1992E. 1992/4-70 K. 1992/130"KIYMET TAKDİRİNDE SÜRE ( Kesinleşen )
SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinde )
İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden Sonra İki Yıl Geçmesi )"
128Y4.HD1.7.1991E. 1991/6836 K. 1991/6553"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Satışın Bu Kıymet Esas Alınarak Yapılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Kıymet Takdiri Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Satışın Bu Kıymet Esas Alınarak Yapılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİKTEN SONRA SATIŞ YAPILMASI ( Usulsüz Olması ve İhalenin Feshi Sonucunu Doğurması )"
128Y12.HD21.9.1990E. 1990/7424 K. 1990/8874"SÜRE ( Taşınmazın Değerini Etkileyen Değişiklikte Yeniden Takdir )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKTE YENİDEN TAKDİR ( Süre )
YENİDEN DEĞER TAKDİRİ ( Binaya Üç Kat Eklenmesi )"
128Y12.HD21.1.1986E. 1985/6573 K. 1986/481"SÜRE ( Değer Takdiri Üzerinden Geçen Zaman )
DEĞER TAKDİRİ ( Üzerinden Zaman Geçmesi )
DEĞER TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE"
128Y14.HD26.6.1980E. 1980/3313 K. 1980/3569"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAK
HACİZDEN SONRA DOĞAN AYNİ HAK ( Alacaklının Haklarına Etkisi )
ALACAKLININ MÜSAADESİ ALINMADAN TESİS EDİLEREK TAPUYA ŞERH EDİLEN SATIŞ VAADİ
SATIŞ VAADİ ( Alacaklının Müsaadesi Alınmadan Tesis Edilerek Tapuya Şerh Edilen )"
128Y12.HD27.12.1977E. 1977/8821 K. 1977/8983"TAŞINMAZ SATIŞI ( İntifa Hakkı Bulunan )
İNTİFA HAKKI BULUNAN TAŞINMAZIN SATIŞI
İNTİFA HAKKININ BEDELE DÖNÜŞMESİ"
128YİBGK14.3.1960E. 1960/1 K. 1960/3"TAŞINMAZ SATIŞI ( İzalei Şuyu - Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan )
İNTİFA HAKKIYLA YÜKÜMLÜ SATIŞ ( İzalei Şuyu Kararı Verilen Taşımazın )
İZALEİ ŞUYU ( Paylarının Bir Kısmı İntifa Hakkıyla Takyitli Taşınmaz )"

BAM

128İZMİRBAM-12HD6.2.2017E. 2017/148 K. 2017/267"İHALENİN FESHİNDE ZARAR UNSURU ( 176.796 TL Muhammen Bedelli Taşınmazın 211.000 TL'ye Satıldığı Dolayısıyla Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu Anlaşılmakla Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( Her Ne Kadar Taşınmazın Kıymetinin Düşük Takdir Edildiği İleri Sürülmüş İse de Kıymet Takdir Raporu Davacıya Tebliğ Edilmiş İİK. Md. 128/A Uyarınca Yasal 7 Günlük Süresi İçinde Kıymet Takdirine İtiraz Davası Açılmadığından Davacının Artık Bu Hususun İhalenin Feshi Davasında İleri Süremeyeceği - Davanın Reddi Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı )"

Madde 129

YARGITAY

129Y12.HD2.10.2017E. 2017/5366 K. 2017/11747"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Bedelinin 2004 S.K. Md. 129/1 Uyarınca Belirtilen Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Olan Kıymetin %50'sinin Yanında Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılamadığı - Bu Hususun Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/Mahkemece de Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
İHALE BEDELİNİN MASRAFLARI KARŞILAMAMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Diğer Alacaklar O Malla Temin Edilmişse Bu Suretle Rüçhanı Olan Alacakların Mecmuundan Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması Masraflarını Aşması Gerektiği - İhale Bedelinin Menkullerin Muhammen Bedelinin %50'sini ve Gazete İlan Masrafı Toplamını Dahi Karşılamadığı )"
129Y12.HD3.7.2017E. 2017/4244 K. 2017/9920"SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZ OLMASI ( İhalenin Feshi - Muhtara Yapılan Tebligatta Muhatabın "İşe Gittiği" Bilgisinin Kimden Alındığı Belirtilmediği Gibi Borçlunun Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği de Tespit Edilmediği/Mahkemece Tebligatın Usulsüz Olduğu Gözetilerek İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazda Bankanın İpoteğinin Bulunması - Bankanın İhale Tarihi İtibariyle Alacak Miktarının ve Alacak Miktarının Ne Kadarının İpotekle Teminat Altına Alındığı Hususunun Araştırılacağı/İhale Bedelinin İ.İ.K.'nın 129. Md. Şartları Taşımadığının Anlaşılması Halinde İhalenin Feshine Hükmolunacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Muhtara Yapılan Tebligatta Muhatabın "İşe Gittiği" Bilgisinin Kimden Alındığı Belirtilmediği Gibi Borçlunun Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği de Tespit Edilmediği/Mahkemece Tebligatın Usulsüz Olduğu Gözetilerek İhalenin Feshedileceği )"
129Y12.HD6.4.2017E. 2017/1055 K. 2017/5645"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekirken Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olup Mahkeme Kararın Bu Gerekçeyle Bozulması Gerekirken Dairemizce Maddi Hataya Müstenit Olarak Farklı Sebeple ve Sadece Bir Kısım Taşınmazlar Yönünden Bozulduğu Anlaşılmakla Borçlunun İsteminin Kabulü Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Konusu Taşınmazların Keşfi Yapılan Kıymet Takdirinde Belirlenen Muhammen Değerler Esas Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Ancak Bu Tarihten Satış Tarihine Kadar Anılan 2 Yıllık Süre Geçtiği İçin Şikayete Konu "Tüm Taşınmazlar" Yönünden İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )
ŞİKAYET ( Karar Düzeltme İstemi - İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekirken Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olup Mahkeme Kararın Bu Gerekçeyle Bozulması Gerekirken Dairemizce Maddi Hataya Müstenit Olarak Farklı Sebeple ve Sadece Bir Kısım Taşınmazlar Yönünden Bozulduğu Anlaşılmakla Borçlunun İsteminin Kabulü Gerektiği )"
129Y12.HD23.1.2017E. 2016/23012 K. 2017/721"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu)
BİRİNCİ VE İKİNCİ İHALEDE SATIŞIN YAPILABİLMESİ ŞARTLARI (Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması Masraflarını Geçmesinin Zorunlu Olduğu)
RÜÇHANLI ALACAK SÖZCÜĞÜ (Taşınmazla Temin Edilen İpotekli Alacakları İfade Edeceği - İpotek Alacaklısının Satışın İpotek Bedelinden Daha Aşağıya Yapılmasına Muvafakat Etmesi Halinde İhalenin Rüçhanlı Alacak Olan İpotek Alacağının Altında Bir Bedelle Yapılmasının Mümkün Olduğu)"
129Y12.HD16.1.2017E. 2016/32427 K. 2017/301"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu İddiasıyla - Borçlulara Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi ve İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Ellisi İle Birlikte Satış Masraflarını Karşılamaması Nedeni İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANI TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZ OLDUĞU İDDİASI (Borçlulara Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi ve İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Ellisi İle Birlikte Satış Masraflarını Karşılamaması Nedeni İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ (İhalenin Feshi İstemi - Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu İddiasıyla/Borçlulara Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi ve İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Ellisi İle Birlikte Satış Masraflarını Karşılamaması Nedeni İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)"
129Y12.HD1.12.2016E. 2016/30614 K. 2016/24760"İHALENİN FESHİ ( Birden Fazla Taşınmazın Aynı İlanla Satışa Çıkarılması Halinde Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği/Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Ekleneceği - Bulunan Satış Masrafları Toplamı Şikayete Konu Taşınmazların Muhammen Bedellerinin %50'sine Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarların İhale Bedelleri ile Karşılanmadığı/Belirtilen Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verileceği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN AYNI İLANLA SATIŞA ÇIKARILMASI ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği/Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Ekleneceği - Bulunan Satış Masrafları Toplamı Şikayete Konu Taşınmazların Muhammen Bedellerinin %50'sine Taşınmazlar İçin Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarların İhale Bedelleri ile Karşılanmadığı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALE BEDELİ ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği - Müstakil Harcamalar Var İse Bedele EkleneceğiTaşınmazın Muhammen Bedelinin %50'si ve Taşınmaz İçin Yapılan Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarı Karşılamadığı/Mahkemece Şikayetin Kabul Edileceği/İhalenin Feshi )
FESİH TALEBİNİN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİ ( Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Bu Hükmü Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Mahkemece Re'sen Uygulanacağı - İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Taşınmazların İhale Bedelleri Üzerinden Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
129Y12.HD1.12.2016E. 2016/17607 K. 2016/24722"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK BEDELİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ALACAK DAVASI ( Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Olarak Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Fark Bedel - İcra Dairesi Tarafından Hemen Attırıma Çıkılarak Yasal Zorunluluğun Gereğinin Yerine Getirildiği/Ayrı Bir Dava Açılması/Fark Bedel )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ KARARINA DAYALI İHALE ( Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın Verilmesi - Alacak Talebi/Açık Arttırma/İhale )
İCRA DAİRESİNCE HEMEN AÇIK ARTTIRIMA ÇIKILMASI ( Yasa Gereğinin Yerine Getirildiğinin Kabulü - Yerel Mahkemece Başvurunun Niteliğine Göre İİK'nun 133/2. M. Koşulları İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Olarak Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın Verilmesi Talebi )"
129Y12.HD2.6.2016E. 2016/8733 K. 2016/15655"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçluya Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğu/Satış Bedelinin Satış Masraflarını Karşılamadığı/Bu Hususların Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğu ve Satış Bedelinin Satış Masraflarını Karşılamadığı Hususu Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZ OLMASI ( Bu Hususun Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği - Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetli Olmadığı )
SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ MASRAFLARINI KARŞILAMAMASI ( Bu Hususun Re'sen Gözetilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği - Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )"
129Y12.HD12.5.2016E. 2016/11731 K. 2016/14069"İHALENİN FESHİ ( Aynı İlan İle İki Ayrı Taşınmazın Satışa Çıkarıldığı - Bir Taşınmazın İhale Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin Yarısına Satış İçin Yapılan Masrafın Eklenmesiyle Oluşan Miktarı Karşılamadığı/Diğer Taşınmaz Yönünden Satışın Yasadaki Koşullarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmediği/Şikayetin Kabulü Gerektiği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN AYNI İLANLA SATIŞA ÇIKARILMASI ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Gider OranlanıpTespiti ve Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Eklenerek Oluşacak Sonuca Göre Yasadaki Koşullara Uygun Şekilde Satışının Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi - Aynı İlan İle İki Ayrı Taşınmazın Satışa Çıkarıldığı/Birinci İhale Günü Satılan Taşınmazın İhale Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin Yarısına Satış İçin Yapılan Masrafın Eklenmesiyle Oluşan Miktarı Karşılamadığı/Diğer Taşınmaz Yönünden Satışın Yasaya Uygun Olarak Gerçekleştirilmediği )"
129Y12.HD11.5.2016E. 2016/11294 K. 2016/13958"ŞİKAYET ( Alacaklının Altı Aylık Yasal Süresi İçerisinde Satış Talebinde Bulunduğu ve Satış Avansını Yatırdığı/İkinci İhalede Alıcı Çıkmaması Sebebiyle Satış Talebinin Düşmesinden İtibaren 6 Aylık Satış İsteme Süresinin Yeniden Başlayacağı/Süresi İçerisinde Yeniden Satış Talebinde Bulunulduğu - Taşınırlar Üzerindeki Haczin Düşmediği )
TAŞINIRLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN DÜŞMESİ ( Şikayet - Alacaklının Altı Aylık Yasal Süresi İçerisinde Satış Talebinde Bulunduğu ve Satış Avansını Yatırdığı/İkinci İhalede Alıcı Çıkmaması Sebebiyle Satış Talebinin Düşmesinden İtibaren 6 Aylık Satış İsteme Süresinin Yeniden Başlayacağı/İkinci İhale Tarihinden İtibaren Yasal Altı Aylık Süre İçerisinde Yeniden Satış Talebinde Bulunulduğu/Haczin Düşmediği )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİNDEN SONRA SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN YENİDEN BAŞLAMASI ( Alacaklının Altı Aylık Yasal Süresi İçerisinde Satış Talebinde Bulunduğu ve Satış Avansını Yatırdığı/İkinci İhalede Alıcı Çıkmaması Sebebiyle Satış Talebinin Düşmesinden İtibaren 6 Aylık Satış İsteme Süresinin Yeniden Başlayacağı - Süresinde Satış Talebinde Bulunulduğundan Haczin Düşmediği/Şikayet )"
129YHGK6.4.2016E. 2014/12-1752 K. 2016/478"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Dosya İçindeki Bilgi ve Belgelerden Borçlunun Satış Tarihinden Haberdar Olduğu Anlaşılmakta İse de İhalenin Daha Yüksek Bedelle Yapılması Gayesine Ulaşılabilmesi Bakımından Bu Bilgilenmenin Yeterli Hazırlıkları Yapmaya Yetecek Bir Süre Önce Gerçekleşmesinin Şart Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Amaçlardan Birinin Borçlunun da Satışa Dair Hazırlıklar Yapabilmesi ve İmkân Bulduğu Ölçüde Satışa Katılımı Arttırarak Daha Rekabetçi Bir Ortam Yaratılmasına Dolayısıyla İhalenin Daha Yüksek Bir Bedelle Yapılmasına ve Daha Çok Borçtan Kurtulmasına Fırsat Yaratılması Olduğu )
İHALE TUTARININ BELİRLENMESİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiğinin Hüküm Altına Alındığı Görülmekte Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mahkemece Borçlunun Usulsüz Tebligatı Ne Zaman Öğrendiği Araştırılarak İhaleden Makul Bir Süre Önce Mi Sonra Mı Öğrendiği Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Vermesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
129YHGK24.2.2016E. 2014/12-738 K. 2016/177"SATIŞ BEDELİNİN 2004 S.K. 129 MD.SİNDEKİ ŞARTLARI TAŞIYIP TAŞIMADIĞININ TESPİTİ ( İcra Hakiminin Genel ve Hukuki Bilgisi İle Çözümlemesi Gereken Bir Konu Olduğu - Bilirkişiye Başvurulmaksızın Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Gereken Bir Konuda Bilirkişiye Başvurulduktan Sonra Hakimin Kendi Değerlendirmesini de Katarak Karar Vermesi Halinde Salt Bilirkişiye Başvurulduğu Gerekçesiyle Bozma Kararı Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Bilirkişiye Başvurulmaksızın Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Gereken Bir Konuda Bilirkişiye Başvurulduktan Sonra Hakimin Kendi Değerlendirmesini de Katarak Karar Vermesi Halinde Salt Bilirkişiye Başvurulduğu Gerekçesiyle Bozma Kararı Verilmemesi Gerektiği )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN BİR KONUDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI ( Satış Bedelinin İİK'nın 129. Md.sinde Belirtilen Şartları Taşıyıp Taşımadığının Tespiti İcra Hâkiminin Genel ve Hukuki Bilgisi İle Çözümlemesi Gereken Bir Konu Olduğu - Bilirkişiye Başvurulduktan Sonra Hakimin Kendi Değerlendirmesini de Katarak Karar Vermesi Halinde Salt Bilirkişiye Başvurulduğu Gerekçesiyle Bozma Kararı Verilemeyeceği )
CD ÜZERİNDE İNCELEME YAPILARAK İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDIĞININ TESPİT EDİLMESİ ( İhaleye Fesat Karıştırılıp Karıştırılmadığı Konusunda Bilirkişiden İnceleme ve Değerlendirme Yapılmasının İstenildiği - Yapılan Bu İncelemenin Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesinin Mümkün Olmadığı )"
129Y12.HD16.11.2015E. 2015/26981 K. 2015/28186"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhalenin Elektronik Ortamda İlan Edildiği Ancak Teklif Verilmediği/Mahkemece İhalenin Elektronik Ortamda Verilen En Yüksek Teklif Üzerinden Başlatılması Gerekirken Elektronik Ortamda Verilmiş Teklif Olup Olmadığının İhale Tutanağına Yazılmadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
İHALENİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN YÜKSEK TEKLİF ÜZERİNDEN BAŞLATILMASI ( İhalenin Elektronik Ortamda Verilen En Yüksek Teklif Üzerinden Başlatılacağına Yönelik Düzenlemenin Elektronik Ortamda Teklif Verilmesi Koşuluna Bağlı Olduğu -İhale Tutanağına Elektronik Ortamda Verilmiş Teklif Olup Olmadığının Yazılmamış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
İHALE TUTANAĞI ( İhaleye Başlarken Elektronik Ortamda Verilmiş Bir Teklif Olup Olmadığının İhale Tutanağının Başında Yazılmamış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )"
129Y12.HD5.11.2015E. 2015/26017 K. 2015/27001"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satış Masraflarının Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Tespit Edilmesi Halinde İhale Bedelinin Muhammen Bedelin %50sine Satış Masraflarının İlave Edilmesi İle Oluşan Miktarı Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenerek Hüküm Kurulacağı )
İHALE ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Ellisini Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Diğer Alacaklar O Malla Temin Edilmişse Bu Suretle Rüçhanı Olan Alacakların Mecmuundan Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması Masrafını Aşması Gerektiği - Bu Hususun Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olup Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
SATIŞ BEDELİNİN PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ GEÇMESİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği - Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınacağı )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği - Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabul Edileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Talebin Reddine Karar Verilmesi Halinde Şikayetçinin Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Bu Hüküm Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenin İlişkin Bulunduğundan Mahkemece Rer'sen Dikkate Alınacağı )"
129Y12.HD2.7.2015E. 2015/14483 K. 2015/18813"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Davacının Talebine Konu Ödeme Emri 22 Örnek Davet Kağıdı ve Hapis Hakkı Defter Tanzim Tutanağının Tek Bir Tebligatla Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Nedenlerinden Olmadığı - Taşınırın Satış Bedelinin Motorlu Taşıtlar Vergisi Alacağını Karşılaması Gerekmediği/Mahkemece İhale Bedelinin Muhammen Bedelin %50'sine Satış Masraflarının İlave Edilmesi İle Oluşan Miktarı Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenmesi Gereği )
RÜÇHANLI ALACAK ( Arttırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Ellisini Bulması Ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Diğer Alacaklar O Malla Temin Edilmişse Bu Suretle Rüçhanı Olan Alacakların Mecmuundan Fazla Olması Ve Bundan Başka Paraya Çevirme Ve Paraların Paylaştırılması Masraflarını Aşması Gerektiği - Rüçhanlı Alacağın O Taşınırla Temin Edilen Alacaklar Olduğu/Rehin Alacağı )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması/Arttırmaya Hazırlık ve İhale Aşamasında Hatalı İşlemler Yapılması/İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler/Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması - Ödeme Emri 22 Örnek Davet Kağıdı ve Hapis Hakkı Defter Tanzim Tutanağının Tek Bir Tebligatla Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Nedenlerinden Olmadığı )
SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN %50 Sİ İLE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE SATIŞ MASRAFLARI TOPLAMINI KARŞILAMAMASI ( Mahkemece Satış Masraflarının Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Tespit Edilmesi İle İhale Bedelinin Muhammen Bedelin %50'sine Satış Masraflarının İlave Edilmesi İle Oluşan Miktarı Karşılayıp Karşılamadığı Belirlendikten Sonra Karşılamıyor İse Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilebileceği )"
129Y12.HD19.3.2015E. 2015/2468 K. 2015/6574"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ İSTEMİ ( İhalesi Gerçekleşen Taşınmazlarda Hacizden Evvel Banka Lehine İpotek Tesis Edilmiş Olduğu - İpotek Alacaklısının Satışın İpotek Bedelinden Daha Aşağıya Yapılmasına Muvafakat Etmesi Halinde İhalenin Rüçhanlı Alacak Olan İpoteğin Altında Bir Bedelle Yapılmasının Mümkün Olacağı/Somut Olayda Bankanın İpotek Bedeli Altında Satışa Muvafakat Ettiğine Dair Bir Belgeye Rastlanmadığı )
TAŞINMAZIN ÜZERİNDE BULUNAN İPOTEĞİN BEDELİNİN ALTINDA SATILAMAYACAĞI ( Satışın Yapılabilmesi İçin Artırma Bedelinin Tahmini Değerin %50'si İle Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılaması ve Rüçhanlı Alacakları Aşmış Olması Gerektiği - İpotek Alacağının Rüçhanlı Alacak Olduğu/Taşınmazın Ancak İpotek Alacaklısının Yazılı Muvafakati İle İhalesinin Gerçekleştirilebileceği/İhalenin Feshi İsteminin Kabulüne Karar Verileceği )
İPOTEK ALACAKLISI BANKANIN MUVAFAKATİNİN GEREKTİĞİ ( İpotek Alacaklısına Müzekkere Yazılarak İpotek Bedeli Altında Satış Yapılmasına Muvafakat Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği - İcra Müdürlüğünce Gönderilen Müzekkerede Bankanın Muvafakatinin Sorulmadığı ve Müzekkerenin İhale Günü Tarihli Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEK ALACAKLISINDAN MUVAFAKATİ OLUP OLMADIĞININ SORULMASI GEREĞİ ( İhale Bedellerinin İpotek Bedelinin ve Banka Tarafından Bildirilen Güncel Borç Miktarının Altında Kaldığı - İpotek Alacaklısının Muvafakatinin Sorulmaması Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
129Y12.HD3.3.2015E. 2015/2002 K. 2015/4455"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( İhale Bedeli Taşınmazın Muhammen Bedelinin %50'si ve Taşınmaz İçin Yapılan Masrafların da Eklenmesi İle Bulunan Miktarı Karşılamadığı - Mahkemece İstemin Kabulü Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Taşınmazın Muhammen Bedelinin %50'si ve Taşınmaz İçin Yapılan Masrafların da Eklenmesi İle Bulunan Miktarı Karşılamadığı - Mahkemece Şikayetin Kabul Edileceği/İhalenin Feshi İstemi )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( İhalenin Feshi Şikayeti/Taşınmazın Muhammen Bedelinin %50'si ve Taşınmaz İçin Yapılan Masrafların da Eklenmesi İle Bulunan Miktarı Karşılamadığı - Mahkemece Şikayetin Kabul Edileceği )"
129Y12.HD26.2.2015E. 2015/836 K. 2015/4020"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif Ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gerektiği - Taşınmazların İhale Bedellerinin Taşınmazların Tahmini Değerinin Yüzde Ellisine Satış İçin Yapılan Masrafın Eklenmesiyle Oluşan Miktarı Karşılamaması Sebebiyle İstemin Kabul Edileceği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN AYNI İLANLA SATIŞI ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktar Oranlama Suretiyle Tespit Edilerek Ayrıca Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Eklenerek Satışın Yasada Düzenlenen Koşullara Uygun Şekilde Satışın Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Belirleneceği )
KIYMET TAKDİRİ İÇİN YAPILAN MASRAF İLE İLAN BEDELLERİNİN PARAYA ÇEVİRME MASRAFI OLARAK KABUL EDİLECEĞİ ( Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme Ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınacağı - İhale Bedellerinin Taşınmazların Tahmini Değerinin Yüzde Ellisine Yapılan Masrafın Eklenmesi İle Oluşan Miktarı Karşılamadığı/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edilmesi Gereği )
İHALE BEDELİNİN TAŞINMAZIN TAHMİNİ DEĞERİNİN YÜZDE ELLİSİNE YAPILAN MASRAFIN EKLENMESİ İLE OLUŞAN MİKTARI KARŞILAMASI GEREĞİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme Ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği - Karşılamaması Halinde 2004 S.K.'nun 129/2 Maddesi Gereğince Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
129Y12.HD17.2.2015E. 2014/34396 K. 2015/3055"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhaleye Başlarken Elektronik Ortamda Verilmiş Bir Teklif Olup Olmadığının İhale Tutanağının Başında Yazılmamış Olması Yasaya Aykırı Olmakla Birlikte Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
ELEKTRONİK ORTAMDA TEKLİF VERİLİP VERİLMEDİĞİ ( İhale Tutanağının İncelenmesinde İhaleye Başlarken Elektronik Ortamda Verilmiş Bir Teklif Olup Olmadığının İhale Tutanağının Başında Yazılmamış Olması Yasaya Aykırı Olmakla Birlikte Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
İHALE TUTANAĞI ( İhaleye Başlarken Elektronik Ortamda Verilmiş Bir Teklif Olup Olmadığının İhale Tutanağının Başında Yazılmamış Olması Yasaya Aykırı Olmakla Birlikte Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )"
129Y12.HD16.2.2015E. 2015/38 K. 2015/2797"İHALENİN FESHİ ( Artırma Tutanağında Satış Memurunun Adının Yazılı Olması Yeterli Görülerek Bu Yazının İmza Yerine Geçeceğine İlişkin Yerinde Olmayan Gerekçe İle Talebin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ARTIRMA TUTANAĞI ( Şikayet Konusu İhale Tutanağında Satışı Yapan İcra Müdürünün İmzasının Olmadığı Bu Nedenle Geçerli Bir İhale Tutanağı Bulunmadığı - Mahkemece Usulüne Uygun Bir İhale Tutanağı Olmadığından Talebin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALE TUTANAĞINDA İMZASININ OLMAMASI ( Usulüne Uygun Bir İhale Tutanağı Olmadığından Talebin Kabulüyle İhalenin Feshi Gerektiği - Artırma Tutanağında Satış Memurunun Adının Yazılı Olması Yeterli Görülerek Bu Yazının İmza Yerine Geçeceğine İlişkin Yerinde Olmayan Gerekçenin İsabetsiz Olduğu )
İHALE TUTANAĞININ GEÇERSİZ OLMASI ( Tutanağın Satışı Yapan Memur İle Tellâl ve Alıcı Tarafından İmzalanıp Mühürleneceği - Şikayet Konusu İhale Tutanağında Satışı Yapan İcra Müdürünün İmzasının Olmadığı Bu Nedenle Geçerli Bir İhale Tutanağı Bulunmadığı/Usulüne Uygun Bir İhale Tutanağı Olmadığı )"
129Y12.HD16.2.2015E. 2014/34209 K. 2015/2742"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( 2004 S.K.'nun 114 ve 129. Maddelerindeki Değişikliklerin 05.01.2013 Tarihinde Yürürlüğe Girdiği - Satış Kararının Değişikliklerin Yapıldığı Tarihten Sonra Alınmış Olduğu/Satış İlanı ve İhalenin Değişikliklere Uygun Yapılmaması Halinde İhalenin Feshedilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi Talebi/05.01.2013 Tarihinden Sonraki İhalelerde Satış İlanının Elektronik Ortamda Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Satış İlanı ve İhalenin Değişikliklere Uygun Yapılmaması Halinde İhalenin Feshedileceği )
ARTIRMA BEDELİNİN TAŞINMAZIN TAHMİN EDİLEN BEDELİNİN YÜZDE ELLİSİNİ BULMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - İhalenin Feshine İlişkin Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
SATIŞ BEDELİNİN PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ AŞMASI ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi Davası/Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği - Satış Kararının Verildiği Tarih İtibariyle Kanunda Yapılan Değişikliklerin Uygulanması Gerektiği )"
129Y12.HD27.1.2015E. 2014/33533 K. 2015/1964"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İki Bağımsız Bölüm Dışındaki Taşınmazlar Yönünden İhale Bedelinin Sadece Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yarısını Karşılayıp Ayrıca Satış Masraflarını Karşılamadığı - Anılan Bağımsız Bölümler Yönünden Mahkemece İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
SATIŞ MASRAFLARI ( İhale Konusu İki Bağımsız Bölüm Dışındaki Taşınmazlar Yönünden İhale Bedelinin Satış Masraflarını Karşılamadığı - Anılan Bağımsız Bölümler Yönünden İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
REHİNLİ TAŞINMAZLARIN BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMASI ( İki Bağımsız Bölüm Dışındaki Taşınmazlar Yönünden İhale Bedelinin Sadece Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yarısını Karşıladığı - Rehinli Taşınmazların Birlikte Satışa Çıkartılmasına Dair Hükme Dayanılarak Diğer İki Bağımsız Bölümün İhalelerinin de Feshine Karar Verilemeyeceği )
ÜST LİMİT İPOTEĞİ ( Taşınmazlar Üzerindeki İpotek Üst Limit İpoteği Olup İcra Müdürlüğünce İhale Bedelinin Borcu Karşılaması Halinde Kalan Taşınmazlar Yönünden Satışın Düşürülmesi Gerekmekte İken İhaleye Devam Edilmesinin Doğru Görülmediği )"
129Y12.HD15.1.2015E. 2014/32755 K. 2015/697"TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Varsa Vekiline Tebliğ Edilmesi Gereği - Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüchanı Bulunan Alacaklar O Malla Tatmin Edilmişse Bu Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarından Fazla Olması Gereği )
VEKİLLE TEMSİL EDİLEN İŞLER ( Tebligatın Vekile Yapılması Gereği - Taşınmaz Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği )"
129Y12.HD25.12.2014E. 2014/31936 K. 2014/31687"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Ellisini Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Diğer Alacaklar O Malla Temin Edilmişse Bu Suretle Rüçhanı Olan Alacakların Mecmuundan Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması Masraflarını Aşması Gerektiği )
AÇIK ARTIRMA BEDELİ ( İhalenin Feshi İstemi - İhalenin Feshi İstemine Konu Yapılan Bağımsız Bölümlerin İhale Bedellerinin Taşınmazların Tahmini Değerlerinin %50'sine Satış İçin Oranlama Suretiyle Yapılan Masrafın Eklenmesiyle Oluşan Miktarı Karşılamadığı Dolayısıyla Satışın İİK.Nun 129.Md.si Koşullarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmediği )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİ ( İhalenin Feshi İstemi - Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği )"
129Y12.HD24.12.2014E. 2014/32218 K. 2014/31444"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Ortalığın Giderilmesi Satışlarında Hissederaların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - İhalenin Feshi Talebi Bir Dava Olmadığından İlgililerin Tamamının Taraf Olarak Gösterilmemiş Olması İhalenin Feshi Talebinin Geçersiz Kılmayacağı İlgililerin Yargılamaya Katılmalarını Sağlamak Amacıyla Davacıya Süre Verilmesi Gereği )
SATIŞ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI ( Düzenlemenin 05.07.2012 Tarihinden Altı Ay Sonra Yürürlüğe Gireceğinden Bu Tarihten Önce Yapılan İhalelerde Elektronik İhale Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Elektronik Ortamda Verilecek Tekliflerin Tahmin Edilen Kıymetin %50'inden Az Teminatın ise %20'den Az Olamayacağı )"
129Y12.HD11.12.2014E. 2014/30772 K. 2014/30034"KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın Kıymetinin Takdiri Hakkındaki İİK'nun 128. Md. Paraya Çevirme Başlığını Taşıyan III. Bölümde Bulunduğu - Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Satışı İstenen Taşınmazın Kıymetinin Takdiri Hakkındaki İİK'nun 128. Md. Paraya Çevirme Başlığını Taşıyan III. Bölümde Bulunduğu - Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gerektiği )"
129Y12.HD6.11.2014E. 2014/28205 K. 2014/26293"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Elektronik Ortamda Yapılması İlkesinin Emredici Bir Hüküm Olduğu - Satış İlanının Elektronik Ortamda Yapılmamasının Başlı Başına Bir Fesih Nedeni Olduğu Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gereği )
SATIŞ İLANININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI ( Emredici Kanun İlkesi Olduğu Re'sen Gözetilmesi Gereği - Satış İlanının Elektronik Ortamda Yapılmamasının Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu )"
129Y12.HD21.10.2014E. 2014/20150 K. 2014/24444"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı/İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yatırmadığı - Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu/Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ HÜKMÜNDEN İKİ KEZ İŞLEM YAPILAMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı - İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yapılmadığı/Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu - Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Şikayetçiye İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"
129Y12.HD16.10.2014E. 2014/19621 K. 2014/23935"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şartnamede Taşınmazın %100 Değerini de Aşan Tutarda Satış Bedeli Ödenmesi Halinde Alıcısına İhale Edileceği Kararlaştırıldığı - Şartnamenin Alıcıları Yanıltıcı Talebi ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğu/İhalenin Feshini Gerektirdiği )
KANUNA AYKIRI İHALE ŞARTNAMESİ ( İhalenin Feshi - Şartnamede Taşınmazın %100 Değerini de Aşan Tutarda Satış Bedeli Ödenmesi Halinde Alıcısına İhale Edileceği Kararlaştırıldığı/Şartnamenin Alıcıları Yanıltıcı Talebi ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğundan İhalenin Feshedileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİNDE TÜM İLGİLİLERİN TARAF OLARAK GÖSTERİLMEMESİ ( İhalenin Feshi İsteminde İlgililerin Özellikle Ortaklığın Giderilmesi Satışlarında Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu - Ancak İhalenin Feshi Talebi Bir Dava Olmadığından İlgililerin Tümünün Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Talebinin Reddini Gerektirmediği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞLARINDA HİSSEDARLARIN TARAF OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu - Mahkemece Bu Eksiklik Re'sen Gözetilerek Adı Geçen Hissedarların Davaya Katılması Sağlanmadan İşin Esası İncelenerek Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi İsteminde İlgililerin Özellikle Ortaklığın Giderilmesi Satışlarında Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu - Adı Geçenlerin İhalenin Feshi İsteminin İncelenmesinde Hukuki Yararlarının Olduğu )"
129Y12.HD2.10.2014E. 2014/19750 K. 2014/23121"KIYMET TAKDİRİ İÇİN YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ BEDELLERİ İLE İLAN BEDELLERİNİN PARAYA ÇEVİRME MASRAFI OLARAK KABULÜ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )
ARTIRMA BEDELİNİN MALIN TAHMİN EDİLEN BEDELİNİN YÜZDE ELLİSİNİ BULMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Aşması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )
SATIŞ BEDELİNİN PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ AŞMASI GEREKTİĞİ ( İhalenin Feshi Davası/Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin Yüzde Ellisini Bulması Gerektiği - Kıymet Takdiri İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masrafları ile İlan Giderlerinin Paraya Çevirme Masrafı Kabul Edileceği )"
129Y12.HD9.6.2014E. 2014/15153 K. 2014/16676"SATIŞ İLANININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( 05.01.2013 Tarihinden Sonraki İhalelerde Satış İlanının Elektronik Ortamda Yapılmasının Zorunlu Olacağı - Şartname Satış İlanı ve İhalenin Değişikliklere Uygun Yapılmaması Halinde İhalenin Feshedileceği )
İHALENİN FESHİ ( 2004 S.K.'daki 114 124 126 129 Md.lerindeki Değişikliklerin 05.01.2013 Tarihinde Yürürlüğe Gireceği - Şartname Satış İlanı ve İhalenin Değişikliklere Uygun Yapılmaması Halinde İhalenin Feshedilmesi Gerektiği )
ELEKTRONİK ORTAMDA TEKLİF ( 05.01.2013 Tarihinden Sonraki İhalelerde Satış İlanının Elektronik Ortamda Yapılmasının Zorunlu Olacağı - Şartname Satış İlanı ve İhalenin Değişikliklere Uygun Yapılmaması Halinde İhalenin Feshedileceği )"
129Y12.HD12.11.2013E. 2013/30072 K. 2013/35726"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Satışı/6352 S.K. Uyarınca Muhammen Bedelin %50 Olduğu Belirtilerek Fesih Talep Edildiği - Satışın Satış Kararının Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan Yasa Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği/Davanın Reddedileceği )
MUHAMMEN BEDEL ( İhalenin Feshi Davası/6352 S.K. Uyarınca Muhammen Bedelin %50 Olduğu Belirtilerek Fesih Talep Edildiği - Taşınmazın Satış Kararının Verildiği Tarihte %40 Olduğunun Gözetileceği )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış Kararında İhalenin O Tarihte Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümleri Doğrultusunda İkinci İhale Gününde Taşınmaz Satışının % 40 Oranı Üzerinden Yapılacağı - İhalenin Feshi Davasının Reddi Gereği )
İKİNCİ İHALE ( Satış Kararında İhalenin O Tarihte Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümleri Doğrultusunda İkinci İhale Gününde Taşınmaz Satışının % 40 Oranı Üzerinden Yapılacağı - İhalenin Feshi Davasının Reddi Gereği )"
129Y12.HD1.7.2013E. 2013/17586 K. 2013/24588"AÇIK ARTIRMA ( Birden Fazla Taşınmaz Satışı - Satış Gerçekleşmişse Artırma Bedelinin Rüçhanı Olan Alacaklarla Birlikte Satış ve Paylaştırma Giderlerini Karşılayıp Karşılamadığının İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN SATIŞI ( Satış İlanındaki Satış Saatleri Açık Artırma Şartnameleri ve Ekli İhale Tutanakları İncelenmek Suretiyle Bağımsız Bölümün Satışının Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Kesin ve Net Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
İHALE ( Açık Artırma Şartnameleri ve Ekli İhale Tutanakları İncelenmek Suretiyle Bağımsız Bölümün Satışının Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Kesin ve Net Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği - Birden Fazla Taşınmaz Satışı )"
129Y12.HD18.6.2013E. 2013/15683 K. 2013/22854"İHALENİN FESHİ ( Aynı İlan İle Üç Ayrı Taşınmazın Satışa Çıkarıldığı/İki ve Üç Numaralı Bağımsız Bölümlerin İhale Bedellerinin Taşınmazların Tahmini Değerlerinin Yüzde Kırkına Satış İçin Yapılan Masrafın Her Birine İsabet Eden Kısmın Eklenmesiyle Oluşan Miktarı Karşılamadığı - Anılan Parseller Yönünden Satışın 2004 S. İİK'nun 129. Md. Koşullarına Uygun Olarak Gerçekleşmediği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN AYNI İLANLA SATIŞA ÇIKARILMASI ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktar Oranlama Suretiyle Tespit Edilip Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Eklenerek Sonuca Göre Satışın Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - Koşullara Uymayan Parseller Yönünden İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALENİN YAPILMASINDA TELLALIN BULUNDURULMASI ( Buna Uyulmamasının Geçersizlik Sonucunu Doğuracağı - İhale Günü Belediye Başkanlığınca Görevlendirilmiş Tellal Hazır Bulunmadığından Satış Memurunun Bu İşleminde Yasal Yükümler Yerine Getirildiğinden Yasaya Uymayan ve İhalenin Feshini Gerektiren Bir Durum Bulunmadığı )"
129Y12.HD13.6.2013E. 2013/14728 K. 2013/22318"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satış İşleminde Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edileceği - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Bu İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle Resen İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )
SATIŞ İŞLEMİNDE İLAN YAPILMASI ( Satış İşleminde Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edilmesi Gerektiği - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Resen İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
ARTIRMA İLANI ( İhalenin Feshi Davası/Basın İlan Kurumuna Müzekkere Yazılarak Satış İlanının 1. Artırma Tarihinden 1 Ay Önce Yapıldığı - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Bu İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle Resen İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )"
129Y12.HD4.6.2013E. 2013/14228 K. 2013/20636"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İcra Takibini Yapan Alacaklı Tek Olup Paraya Çevirme Giderlerini de Satış Dosyasında İcra Takibini Yapan Alacaklı Yaptığı - Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Takibini Yapan Alacaklı Tek Olup Paraya Çevirme Giderlerini de Satış Dosyasında İcra Takibini Yapan Alacaklı Yaptığı/Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )
TAKİP MASRAFLARINDAN FERAGAT ( Alacaklı Vekilinin Takip Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
129Y12.HD1.4.2013E. 2013/4981 K. 2013/12319"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Sebebiyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığının Kabulü - Alacaklının Karar Düzeltme Talebinin Kabul Edileceği )
SATIŞ MASRAFLARININ BİR KISMINDAN FERAĞAT ( Alacaklının Yapmış Olduğu Ferağat Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini Talep Etmekte Hukuki Bir Yararı kalmadığı - Diğer İhalenin Feshi Sebeplerinin de Yerinde Görülmediği/Karar Düzeltme )
ALACAKLININ PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİNDEN FERAGAT ETMESİ ( Yerel Mahkemenin İhalenin Feshi Talebinin Reddine İlişkin Dairenin Bozma Kararının Alacaklının Yapmış Olduğu Ferağat Nedeniyle Karar Düzeltme Aşamasında Kabulü Gerektiği )"
129Y12.HD11.3.2013E. 2013/1798 K. 2013/8732"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmazın İhale Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin % 40'ına Satış Masraflarının Eklenmesi Halinde Oluşan Miktarı Karşılamaması İhalenin Feshi Nedeni Olup Resen Gözetilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN İHALE BEDELİ ( Tahmini Değerin % 40'ına Satış Masraflarının Eklenmesi Halinde Oluşan Miktarı Karşılamamasının Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İhalenin Feshi İstemi )
SATIŞ MASRAFLARI ( İhalenin Feshi İstemi - Taşınmazın İhale Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin % 40'ına Satış Masraflarının Eklenmesi Halinde Oluşan Miktarı Karşılamamasının Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
129Y12.HD22.1.2013E. 2012/29496 K. 2013/1668"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı/Rapor Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN RAPORUN TAPUDAKİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA HÜKÜM BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanı Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİR RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDE İTİRAZ SÜRESİNİN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNDEN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde İtirazın Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası/İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK İLGİLİLERİN KANUNDA SINIRLI SAYIDA OLMASI ( İK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
129Y12.HD16.10.2012E. 2012/18554 K. 2012/29681"İHALENİN FESHİ (Paraya Çevirme Masraflarının Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Bunları Yapan Alacaklıya Ödenmesi Gereği - Alacaklı Yapıtığı Takip Masrafını Kaşılamayan Kısmını Talep Hakkından Vazgeçtiğinden Boçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı)
İHALE BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN %40'INI VE SATIŞ MASRAFLARINI KARŞILAMAMASI (Alacaklı Yaptığı Takip Masrafını Kaşılamayan Kısmını Talep Hakkından Vazgeçtiğinden Boçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Haciz Paraya Çevirme Paylaştıma İçin Yapılan Masrafların Satış Tutarından Alınması Gereği)"
129Y12.HD10.7.2012E. 2012/9805 K. 2012/24085"YETERSİZ İHALE BEDELİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Taşınmazın Satış Bedelinin Kanunun Aradığı Asgari Miktarı Dahi Karşılamadığı - Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği/Şikayetin Kabul Gereği )
İHALE BEDELİ (Yetersiz Olduğu/İhalenin Feshi Gerektiği - Eldeki Davada Borçlunun Şikayetinin Kabul Edileceği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ (Paraya Çevirme Giderlerine Satış Yolluğu ve Tebliğat Giderlerinin de Ekleneceği )"
129Y12.HD27.6.2012E. 2012/8104 K. 2012/22707"KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmaz Üzerindeki Yükümlülüklerin Kıymete Olan Etkisinin Dikkate Alınacağı - Tebliğ Aşamasında Kıymet Takdirine İtiraz Hakkını Kullanmayanların Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Satışın Hangi Bedelle Yapılacağını Saptayan Bir İşlem Olduğu - İcra Dairesinin Kıymet Takdirine Şikayet Yoluna Başvurmayan İlgililerin Kıymet Takdirinin Usulsuzlüğü Nedeniyle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri Raporunun İlgililere Tebliğ Edileceği - Kıymet Takdiri İşlemine Karşı Şikayet Yolunu Kullanmayan İlgililerin Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğu Gerekçesiyle İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )"
129Y12.HD19.6.2012E. 2012/7704 K. 2012/21195"ARTTIRMA BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Satış Talebiyle İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücretinin Paraya Çevirme Giderlerine Dahil Olduğu Kabul Edilerek Artırma Bedelinin Hesaplanmasında Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu )
MUHAMMEN BEDEL ( Artırma Bedelinin Muhammen Bedelin %40'ına Satış ve Paraya Çevirme Masraflarının Eklenmesiyle Oluşan Rakamı Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Arttırma Bedelinin Hesaplanması - Satış Talebiyle İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücretinin Paraya Çevirme Giderlerine Dahil Olduğu Kabul Edilerek Artırma Bedelinin Hesaplanmasında Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
129Y12.HD27.3.2012E. 2012/6789 K. 2012/9671"İHALENİN FESHİ DAVASI (İhale Bedeli Taşınmazın Muhammen Bedelinin %40'nı ve Satış Masraflarını da Karşılamadığından İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI (Katılımı Etkileyecek Nitelikte Bir Karar Verilerek Borçlunun Aleyhine Olacak Şekilde Bölgesel Gazetede İlana Yönelik Karardan Vazgeçilerek Yerel Gazetede Yayınlanmasının Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Davası)
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLER (İhalenin Feshi Davası - Borçlu Vekili Aracılığıyla Kıymet Takdirine İtirazda Bulunduğu ve Böylece Borçlunun Takibi Vekille Sürdürdüğü Anlaşıldığından Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
İHALE BEDELİ (Taşınmazın Muhammen Bedelinin %40'nı ve Satış Masraflarını da Karşılamadığından İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi Davası)"
129Y12.HD15.12.2011E. 2011/10582 K. 2011/28982"İHALENİN FESHİ (Arttırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin %40'nı Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüchanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması Gereği - İpotekli Alacakların Rüchanlı Alacak Olduğu )
SATIŞ İSTEYENİN ALACAĞINA RÜCHANLI OLAN ALACAKLAR (İpotekli Alacakların Rüchanlı Alacak Olduğu - Arttırma Bedelinin Tahmin Edilen Kıymetinin %40'nı Bulması Rüchanlı Alacaklar ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masralarını Geçmesinin Zorunlu Olduğu )
ARTTIRMA BEDELİ (Tahmin Edilen Kıymetinin %40'nı Bulması Rüchanlı Alacaklar ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masralarını Geçmesinin Zorunlu Olduğu - Satış Bedelinin Rüchanlı Alacakları Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılmadan Yapılan Şatışın Feshi Gereği )"
129Y12.HD8.12.2011E. 2011/9474 K. 2011/27303"İHALENİN FESHİ NEDENİ (Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Yapılan Kıymet Takdiri İle Satışa Gidilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınacağı)
İHALE TUTANAĞINDA İHALENİN YAPILDIĞI TARİHİN YAZILMAMIŞ OLMASI (Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)
ŞİKAYET (İhale Tutanağında İhalenin Yapıldığı Tarihin Yazılmamış Olmasının Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)"
129Y12.HD29.11.2011E. 2011/8353 K. 2011/25196"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınmazda Haczi Bulunan 3. Kişinin Talep Edebileceği - Şikayetçinin Taşınmazda Bulunan Haczinin İcra Müdürlüğü'nün Yazısı Esas Alınarak Düşürülmesinin/Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TAŞINMAZDA HACZİ BULUNAN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMESİ ( Fesih Talebinde Bulunacak İlgililerden Olduğu - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadan Konulan Haczin Düşüp Düşmediğinin Dosya İncelenerek Belirleneceği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetçinin Taşınmazda Bulunan Haczinin İcra Müdürlüğü'nün Yazısı Esas Alınarak Düştüğüne/Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi/Şikayetçinin Taşınmazda Haczi Bulunan 3. Kişi Olduğu - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadan Konulan Haczin Düşüp Düşmediğinin Dosya İncelenerek Belirleneceği )"
129Y12.HD22.11.2011E. 2011/6836 K. 2011/23583"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Bağımsız Taşınmazların Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı - Tümüne Aynı Satış Saatlerinin Ayrılıp Birlikte Satılmasının İhalenin Feshini Gerektirdiği )
BAĞIMSIZ TAŞINMAZLARIN İHALE İLE SATIŞI ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı/Birlikte Satıldıkları - Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHAMMEN BEDEL ( Taşınmazların Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/Taşınmazların Birlikte Satıldığı - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )
DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )"
129Y12.HD5.7.2011E. 2011/15795 K. 2011/14442"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Malikine Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İpotek Verenin İhalenin Feshini İsteyebileceği İpotek Verene Satış İlanının Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞI ( İkinci Arttırmada Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Bulması Ayrıca Rüchanlı Alacakların ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Tahmini Değerin %40'ını Bulan Ancak Masrafları Karşılamayan İhalenin Feshi Gereği )
İKİNCİ ARTTIRMADA SATIŞ ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı ve Satış İsteyenin Alacağının Rüchanı Olan Alacakların Toplamından ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Satış Bedelinin Tahmini Değerin %40'ını Karşılamasının Satış İçin Yeterli Olmadığı )"
129Y12.HD11.4.2011E. 2010/26026 K. 2011/6045"GAYRİMENKUL İHALESİNİN FESHİ ( Muhammen Bedelin %60'ını Bulmak ve Rüchanı Olan Alacakların Mevcudundan Fazla Olması Gereği - Ortaklığın Giderilmesi Yoluyla Yapılan Satışlarda Satış Bedelinin Rüchanlı Alacağı Karşılaması Gerekmediği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Gayrimenkul İhalesinin Feshi - Ortaklığın Giderilmesi Yoluyla Yapılan Satışlarda Satış Bedelinin Rüchanlı Alacağı Karşılaması Gerekmediği )
GAYRİMENKUL İHALESİ ( Birinci İhalede Satış İsteyenin Alacağına Rüchanı Olan Diğer Alacakların Mevcudundan Fazla Olması Gereği - Birinci Arttırmada Muhammen Bedelin %60'ın Altına Düşülerek Satış Yapılmasının Hatalı Olduğu )"
129Y12.HD21.3.2011E. 2011/4337 K. 2011/4081"İHALENİN FESHİ ( Menkullerin 2. İhale Günündeki İhale Bedelinin İlan Giderini Kıymet Takdiri İçin Yapılan Giderleri ve Tebligat Giderlerini Karşılamaması )
İHALE BEDELİ ( Menkullerin 2. İhale Günündeki İhale Bedelinin İlan Giderini Kıymet Takdiri İçin Yapılan Giderleri ve Tebligat Giderlerini Karşılamaması - İhalenin Feshi Nedeni )
MENKUL İHALESİ ( Satış Mahallinde Bulunması Gerekli Tellal Yerine Nedeni Gösterilmeksizin Şoförün Görevlendirilmiş Olmasının Gerekçesi Açıklanmaksızın Hüküm Kurulamayacağı - İhalenin Feshi Davası )"
129Y19.HD9.3.2011E. 2011/941 K. 2011/3033"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( İkinci Artırmada Alıcı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği )
SATIŞ TALEBİ ( Sıra Cetvelinin İptali - İkinci Artırmada Alıcı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği/Satış Talebinin Düşmesinden İtibaren Haciz Tarihinden Satış İsteme Tarihine Kadar Geçen Süreye İlaveten İki Yılın Dolması İçin Gerekli Süre Tamamlanıncaya Kadar Satış Talep Edilirse Haciz Geçerliliğini Koruyacağı )
HACZİN GEÇERLİLİĞİ ( Sıra Cetvelinin İptali - Satış Talebinin Düşmesinden İtibaren Haciz Tarihinden Satış İsteme Tarihine Kadar Geçen Süreye İlaveten İki Yılın Dolması İçin Gerekli Süre Tamamlanıncaya Kadar Satış Talep Edilirse Haciz Geçerliliğini Koruyacağı )"
129Y12.HD14.12.2010E. 2010/16192 K. 2010/30033"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderleri Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Kıymetin Birinci İhale Gününde Satış Yapılmışsa En Az % 60'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini de Karşılaması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi Talebi )"
129Y12.HD23.11.2010E. 2010/15113 K. 2010/27326"İHALENİN FESHİ ( İkinci Arttırmada Bedelin Malın Tahmini Bedelinin %40'ını Bulması Ayrıca Rüchanlı Alacaklar ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gereği - Masrafların Bağımsız Bölümlere Üleştirilmesi Gereği )
İKİNCİ ARTTIRMA ( İhalenin Feshi - Tahmini Bedelin %40'ını Bulması Rüchanlı Alacaklar ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gereği )"
129Y19.HD22.11.2010E. 2010/9650 K. 2010/13083"TAŞINMAZ HACZİNDEN SONRA SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Taşınmazların Haczinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstenmesi Gereği/İkinci Satışta Alacaklı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği - Davalının Haczinin Düşüp Düşmediğinin Belirleneceği )
İKİNCİ SATIŞTA ALACAKLI ÇIKMAMASI ( Taşınmazların Haczinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstenmesi Gereği/İkinci Satışta Alacaklı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği - Davalının Haczinin Düşüp Düşmediğinin Mahkemece Belirleneceği )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Taşınmazların Haczinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstenmesi Gereği/İkinci Satışta Alacaklı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği - Davalının Haczinin Düşüp Düşmediğinin Mahkemece Belirleneceği )"
129Y12.HD22.11.2010E. 2010/28201 K. 2010/26941"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Vekil Yerine Asile Tebliği Usulsüz Olup Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerektiği Gözetilerek Satış Talebinden İhale Tarihine Kadar ki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Olan Kıymetin En Az %40'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılamasının Zorunlu Kılındığı )"
129Y12.HD26.10.2010E. 2010/11857 K. 2010/24660"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Bu Bedel Yerine Meskeniyet Şikayeti İle İlgili Yasal Koşulların Araştırılmasına Ait Keşif Sırasında Saptanan Değer Üzerinden Taşınmazın Satışa Çıkarılması - İhalenin Feshi Nedeni )
İHALENİN FESHİ ( İcra Dairesi Tarafından Yapılan ve Kesinleşen Kıymet Takdiri Yerine Meskeniyet Şikayeti İle İlgili Yasal Koşulların Araştırılmasına Ait Keşif Sırasında Saptanan Değer Üzerinden Taşınmazın Satışa Çıkarılması )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Satışın 2 Sene Geçtikten Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Nedeni Olacağı )"
129Y12.HD21.7.2010E. 2010/6870 K. 2010/19818"KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİ (İlgililer Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesine Başvurarak Düzenlenen Raporun Gerçeği Yansıtmadığını İleri Sürebilecekleri - Bu Olanağı Kullanmayanlar Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyecekleri)
İHALENİN FESHİ (İlgililer Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesine Başvurarak Düzenlenen Raporun Gerçeği Yansıtmadığını İleri Sürmemeleri Halinde Kıymet Takdirinin Usulsüz Olduğundan Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyecekleri)
ŞİKAYET (Şikayetçi Tarafından Kıymet Takdiri Raporuna Karşı İcra Mahkemesi Nezdinde Herhangi Bir Başvurusunun Olmadığı - Açıklanan Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği)"
129Y12.HD15.6.2010E. 2010/2743 K. 2010/15402"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissedarlara Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
HİSSEDARLARA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Birinci İhale Günündeki Satışta İhale Bedelinin Tahmini Değerin % 60'ını Bulması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılaması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Satış Bedelinden İhale Tarihine Kadarki Masraflar Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
129Y19.HD14.4.2010E. 2010/532 K. 2010/4363"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Haczin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Süre İçinde Satış Talep Edilmesi Halinde Haczin Ayakta Olduğunun Kural Olarak Kabul Edileceği - İkinci Satışta Alacaklı Çıkmaması Halinde Satışın Düşmesi Halinin İse Kuralın İstisnası Olduğu )
İKİ YILLIK SÜRE GEÇMEDEN SATIŞ TALEP EDİLMESİ ( Haczin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Süre İçinde Satış Talep Edilmesi Halinde Haczin Ayakta Olduğunun Kural Olarak Kabul Edileceği - İkinci Satışta Alacaklı Çıkmaması Halinde Satışın Düşmesi Halinin İse Kuralın İstisnası Olduğu )
İKİNCİ SATIŞTA ALACAKLI ÇIKMAMASI ( Satışın Düşeceğinin Kabulü Gereği - Sıra Cetveline İtiraz Davası )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Haczin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Süre İçinde Satış Talep Edilmesi Halinde Haczin Ayakta Olduğunun Kural Olarak Kabul Edileceği - İkinci Satışta Alacaklı Çıkmaması Halinde Satışın Düşmesi Halinin İse Kuralın İstisnası Olduğu )"
129Y12.HD12.1.2010E. 2009/19110 K. 2010/168"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce İpotek Alacağı Miktarlarının Alacaklı Bankalardan Sorulup Tespiti Yapılmadan Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacakları Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılmadan ve Kesin Olarak Karşıladığı Saptanmadan Karar Verilemeyeceği )
İPOTEK ALACAK MİKTARI ( Alacaklı Bankalardan Sorulup Tespiti Yapılmadan Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacakları Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılmadan ve Kesin Olarak Karşıladığı Saptanmadan İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALE USULÜ ( Satış Memurunun Tatil Günlerini Nazara Almak Suretiyle 10. Günü Mesai Gününe Rastlayacak Şekilde ve Mutlaka 10 Gün Olarak Hesaplayıp Belirtmesinin Zorunlu Olduğu - İlanın da Bu Esaslar Dairesinde Yapılması Gerektiği )
SATIŞ İLANI ( Hacizli Taşınmazın İhale Usulü - Satış Memurunun Tatil Günlerini Nazara Almak Suretiyle 10. Günü Mesai Gününe Rastlayacak Şekilde ve Mutlaka 10 Gün Olarak Hesaplayıp Belirtmesinin Zorunlu Olduğu )"
129Y12.HD12.1.2010E. 2009/19026 K. 2010/274"İHALENİN FESHİ ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin % 40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmiş Olması Gerektiği )
ARTIRMA BEDELİ ( Malın Tahmin Edilen Kıymetinin % 40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmiş Olması Gerektiği )
İHALENİN YAPILMA KOŞULLARI ( İhalenin İİK'nun 129. Md. deki Koşullara Uygun Yapılıp Yapılmadığının Re'sen Dikkate Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )"
129Y12.HD1.4.2008E. 2008/3712 K. 2008/6608"HACİZLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA KIYMET TAKDİR GİDERLERİ ( Paraya Çevirme Gideri Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME GİDERİ ( Hacizli Taşınmazların Satışında Kıymet Takdir Giderlerinin Paraya Çevirme Gideri Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Kıymet Takdir Giderleri de Paraya Çevirme Gideri Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Kıymet Takdir Giderleri de Paraya Çevirme Gideri Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
129Y12.HD25.3.2008E. 2008/3359 K. 2008/5849"İCRANIN İADESİ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALE USULÜ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
129Y19.HD16.11.2007E. 2008/10544 K. 2009/948"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bir Taşınmazın Hissesinin Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Üst Sıraya Alınan Davalının Haczinin Düştüğü Gerekçesi İle - İkinci Satışta Alıcı Çıkmadığından Davacının Satış Talebinin ve Haczinin Düştüğünün Kabul Edileceği )
İKİNCİ SATIŞTA ALACAKLI BULUNMAMASI ( Davacının Satış Talebinin ve Haczinin Düştüğünün Kabulü Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz Davası )
İKİ YILLIK SÜRESİ İÇİNDE TAŞINMAZ SATIŞI ( İkinci Satışta Alıcı Çıkmadığından Davacının Satış Talebinin ve Haczinin Düştüğünün Kabulü Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
129Y12.HD21.2.2006E. 2006/386 K. 2006/3116"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )"
129Y12.HD23.1.2006E. 2005/23239 K. 2006/95"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayet Süresinin Başlangıcı ve Hak Düşürücü Süre )
ŞİKAYET SÜRESİNİN ÖĞRENMEYLE BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davasında - 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Şartı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ŞARTI ( İhalenin Feshi Davası Açılmasında - Fesih Sebebinin Hak Düşürücü Süreden Sonra Öğrenilmiş Olmasının Şikayet Hakkı Vermeyeceği )"
129Y12.HD13.12.2005E. 2005/21222 K. 2005/24808"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi için Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulünün Gerekmesi )
İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Hesaplamada Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İHALE BEDELİNİN KARŞILAMASI GEREKEN KALEMLER ( Satış Bedelinin Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Geçmesi Gerekmesi )"
129Y19.HD1.12.2005E. 2005/7817 K. 2005/11950"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Yanın Haczi İİK'nun 106 ve 110. Maddeleri Uyarınca Düştüğü - Yasanın 59. Maddesine Uygun Biçimde Masraf Avansı Verilmemiş Satış Talebinin Geçerli Sayılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
MASRAF AVANSI ( Sıra Cetveline İtiraz - Davacı Yanın Haczinin Düştüğü/Yasanın 59. Maddesine Uygun Biçimde Masraf Avansı Verilmemiş Satış Talebinin Geçerli Sayılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
SATIŞ TALEBİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Davacı Yanın Haczinin Düştüğü/Yasanın 59. Maddesine Uygun Biçimde Masraf Avansı Verilmemiş Satış Talebinin Geçerli Sayılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
İHTİYATİ HACİZ ( Satış Talebinin Düşmesi İle Haczin de Düştüğünün Kabulü Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
129Y12.HD21.11.2005E. 2005/19052 K. 2005/22759"İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( İİK'nun 134.Maddesine Göre Açılan İşbu Davanın Görülmesini Etkilemez İse de Bu Konu İlgililerince Temyiz Edilmediğinden Bozma Nedeni Yapılmadığı )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Talebi - Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı/O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı - O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )"
129Y12.HD17.11.2005E. 2005/18002 K. 2005/22421"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış Dosyası İçerisinde Satış Şartnamesi İlan Yapılan Gazeteler Taraflara Yapılan Tebliğatlar Mezat Salonunda Belediyede Divanhanede Yapılan İlanlara Ait Tutanaklar ve Kıymet Takdiri Raporu Bulunduğu - İhalede Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmaması )
GAZETE İLANI ( Usulüne Uygun Yapılmış Satış Dosyası İçerisinde Satış Şartnamesi İlan Yapılan Gazeteler Taraflara Yapılan Tebliğatlar Mezat Salonunda Belediyede Divanhanede Yapılan İlanlara Ait Tutanaklar ve Kıymet Takdiri Raporu Bulunduğu - İhalede Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
129Y12.HD20.6.2005E. 2005/10028 K. 2005/13230"İKİNCİ SATIŞ ( Satış Bedelinin İkinci Satışta Takdiri Kıymetin %40'ı İle Rüçhanlı Alacakları Paraya Çevirme Ve Paylaştırma Masraflarını Karşılamasını Zorunlu Kıldığı )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( İkinci Satışta Takdiri Kıymetin %40'ı İle Rüçhanlı Alacakları Ve Satış Talebinden İhale Tarihine Kadarki Giderlerin Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği )
İHALENİN FESHİ NEDENİ ( İhalenin Bitiş Saati Satış Tutanağında Gösterilmemesi Halinde )"
129Y12.HD2.5.2005E. 2005/7371 K. 2005/9444"SATIŞ MASRAFI ( Taşınmazın Tahmini Bedelinin %40 Tutarına Bu Parsele Takabül Eden Satış Masrafının Eklenmesi Halinde İhale Bedelinin %40'ı Satış Masrafını Karşılamadığı - Bu Durum Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Tahmini Bedelinin %40 Tutarına Bu Parsele Takabül Eden Satış Masrafının Eklenmesi Halinde İhale Bedelinin %40'ı Satış Masrafını Karşılamaması Nedeniyle )
İPOTEK BEDELİ ( İpotek Alacaklısının Satışın İpotek Bedeli Dikkate Alınmadan Yapılmasına Muvafakatı Gözardı Edilerek İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
129Y12.HD18.4.2005E. 2005/3711 K. 2005/8307"GEMİ İHALESİNİN FESHİ ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN MENKUL HÜKMÜNDEKİ GEMİ ( Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını ( Maliki Olduğu )'nu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
GEMİ DONATANI ( MALİKİ ) ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
MÜTEKABİLİYET ESASI ( İki Ülke Arasında Müteakabiliyet Anlaşmasının Var Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Karar Yerinde Açıklanmaksızın İşin Esasına Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
CEBRİ İCRA ( Her Devletin Kendi Ülke ve Sınırları İçerisinde Haiz Olduğu Mutlak Güç ve Yetkilerden Olduğu - Cebri İcra Devletin Egemenlik ve Hükümranlık Haklarının Kullanılmasının Doğrudan Bir Sonucu Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Alacağın Yabancı Uyruklu Bir Şahsa Temlik Edilmesi Sonucunda İcra Dairesinde Yapılacak Olan İhalenin Alacaklı Tarafından Satışın Mutlaka Yabancı Uyruklu Bir Kişiye Yapılması Yolundaki Direktifinin Geçerli Olmadığı - Fesih Nedeni Olmayacağı )
ALACAĞIN YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHSA TEMLİK EDİLMESİ ( Sonucunda İcra Dairesinde Yapılacak Olan İhalenin Alacaklı Tarafından Satışın Mutlaka Yabancı Uyruklu Bir Kişiye Yapılması Yolundaki Direktifinin Geçerli Olmadığı - Fesih Nedeni Olmayacağı )"
129Y12.HD25.2.2005E. 2005/29 K. 2005/3684"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satışa Esas Alınamaması - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılması Zorunluluğu )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ALINMIŞ OLAN KIYMET TAKDİRİ RAPORU ( Satışa Esas Alınamayacağı - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞA ESAS ALINAMAMASI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVASI ( Dava Aşamasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satış Aşamasında Kullanılamayacağı ve Satışa Esas Alınamayacağı - Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )"
129Y19.HD24.2.2005E. 2004/7179 K. 2005/1868"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Yapılan Arttırmada Pey Süren Olmadığından İhale Gerçekleşmediği ve İİK'nun 129. Maddesinin Son Cümlesine Göre Satış Talebinin Düşeceği )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİ ( Yapılan Arttırmada Pey Süren Olmadığından İhale Gerçekleşmediği ve İİK'nun 129. Maddesinin Son Cümlesine Göre Satış Talebinin Düşeceği )
YAPILAN ARTTIRMADA PEY SÜREN OLMAMASI ( İhale Gerçekleşmediği ve İİK'nun 129. Maddesinin Son Cümlesine Göre Satış Talebinin Düşeceği )"
129Y12.HD21.2.2005E. 2005/237 K. 2005/3294"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Fesat İddiası Nedeniyle-Satış Bedelinde Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarının da Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN ARTIRMA BEDELİ ( Bedelin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin En Az %60'ini Bulmasından Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçip Geçmediğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )"
129Y12.HD10.1.2005E. 2004/22980 K. 2005/280"RESEN İHALENİN FESHİ ( Satış Bedeli %40 Oranını Karşılamakta İse de Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanlı Alacakların Toplamını ve Paraya Çevirme Paylaştırma Masraflarını Geçmemesi Halinde )
SATIŞ BEDELİ VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanlı Alacakların Toplamını ve Paraya Çevirme Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği )"
129Y12.HD28.6.2004E. 2004/13086 K. 2004/17179"PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ ( Dosya Alacaklısı Yaptığı Bu Masrafları Talep Hakkından Vazgeçmesine Göre Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İSPAT ( İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )"
129Y12.HD7.5.2004E. 2004/7346 K. 2004/11720"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması Şartı - Belediye Emlak Vergisinin Rüçhanlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN RÜÇHANLI ALACAKLARIN TOPLAMINDAN FAZLA OLMASI ŞARTI ( İhalenin Feshi Talebi - Belediye Emlak Vergisinin Rüçhanlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )
RÜÇHANLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Belediye Emlak Vergisi Alacağının - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )
BELEDİYE EMLAK VERGİSİ ALACAĞININ RÜÇHANLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağı Karşılamadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )
EMLAK VERGİSİ ALACAĞININ RÜÇHANLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağı Karşılamadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )"
129Y12.HD6.5.2004E. 2004/7084 K. 2004/11469"İHALE İŞLEMİNİN İCRA KATİBİ TARAFINDAN YAPILMASI ( İcra Müdürünün İhaleyi Yapma Görevini Yardımcı veya Katiplerinden Birisine Vermesinde Sakınca Olmaması )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ YAPMA GÖREVİNİ YARDIMCISINA VERMESİ ( İhale İşlemi Haciz İşlemini Takiben Yapılan Diğer İşlemlerden Olması-Görev Verilmesine Engel Halin Olmaması )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Yasada Belirtilen Koşulları Karşılamasına Rağmen Tahmini Değerden Daha Düşük Bedelle Satışının Yapılmasının Fesih Nedeni Olamaması )
MUHAMMEN BEDEL ( İhale Bedelinin Yasada Belirtilen Koşulları Karşılamasına Rağmen Tahmini Değerden Daha Düşük Bedelle Satışının Yapılmasının İhalenin Feshi Nedeni Olamaması )"
129Y12.HD19.4.2004E. 2004/4590 K. 2004/9619"İHALENİN FESHİ ( Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
YENİDEN DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
KEŞİFTEKİ DEĞERİN ALTINDA SATIŞ ( İhalenin Feshi Yargılaması Sırasında Mahkemece Yeniden Keşif Yapılıp Değer Tespit Edilerek Bu Değerin Altında Satış Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
1 YILLIK SÜRE ( İİK.nun 128/A Maddesindeki 1 Yıllık Süre 4949 Sayılı Yasanın 5/B-19. Maddesi Gereğince Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapılacak Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )"
129Y12.HD5.4.2004E. 2004/2877 K. 2004/8205"İKİNCİ AÇIK ARTTIRMA ( İkinci Açık Artırmada Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Kırkını Bulması ve Rüçhanlı Alacaklıların Toplamından Fazla Olmasının Gerekmesi )
RÜÇHANLI ALACAK ( İkinci Açık Artırmada Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Kırkını Bulması ve Rüçhanlı Alacaklıların Toplamından Fazla Olmasının Gerekmesi )
TELLALİYE ÜCRETİ ( Tellaliye Ücretinin Resmi Harç Niteliğinde Olması ve Bu Nedenle Satış Bedeli ve Masrafları Kapsamına Girmediğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Somut Olayda İhalenin Feshi Nedenlerinin Bulunmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
129YHGK24.3.2004E. 2004/12-107 K. 2004/155"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı/Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN İDARİ TATİL GÜNÜNDE YAPILMASI ( Fesih Nedeni Oluşturmayacağı )
ALACAKLININ TAKİP MASRAFLARINI TALEP HAKKINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı - İhalenin Feshine Hükmedilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Masraflarının Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Alacaklıya Ödenmesi Gereği - Alacaklının Vazgeçmesi/İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
SATIŞ MASRAFLARI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip/Alacaklının Talep Hakkından Vazgeçmesi - İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
ŞİKAYET YOLUYLA İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEN BORÇLU ( Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Takip Masraflarını Talepden Vazgeçmesinin Fesih Nedeni Olamayacağı )"
129Y12.HD23.2.2004E. 2003/26895 K. 2004/3653"İHALENİN FESHİ ( İlk İhalede İleri Sürdüğü Peyden Daha Düşük Peyle İkinci İhalede Alıcının Mahcuzu Satınalması )
İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( En Çok Pey Süren İkinci Kişiye Taşınmazı Alması İçin Tebliğ Yapılmaması - İkinci İhalede Bu Kişinin Daha Düşük Bedelle Mahcuzu Alması Halinde Fesih Nedeni Sayılamayacağı )
ALICININ İLK İHALEDE SÜRDÜĞÜ PEYDEN DAHA DÜŞÜK PEYLE TAŞINMAZI İKİNCİ İHALEDE SATIN ALMASI ( Satın Alma Hakkının İcra Müdürü Tarafından Ortadan Kaldırılması Nedeniyle İhalenin Usulsüz Sayılamayacağı )"
129Y12.HD21.5.2003E. 2003/8631 K. 2003/11551"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Takip Masraflarından Vazgeçmesi Halinde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Masrafları Yapana Ödenmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspatlamasının Gerekmesi )
TAKİP MASRAFLARINDAN VAZGEÇME ( Bu Halde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
İHALE BEDELİ MİKTARI ( İkinci Satışta Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı Oranı Dışında Satış Masraflarını da Karşılamasının Gerekmesi )
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ( Öncelikle Masrafların Satış Tutarından Alınmasının Gerekmesi-Artan Paranın Takip Masrafları ve İşlemiş Faizlerle Alacaklar Nispetinde Paylaştırılmasının Gerekmesi )"
129Y12.HD28.4.2003E. 2003/6221 K. 2003/9474"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtirazlar Üzerine Yeniden Keşif Yapılarak Aydınlatıcı Bilirkişi Raporu Alınmadan Eksik İnceleme Yapılması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞİ ( Ayrıca Bildirilmiş Olması Hali Müstesna Olmak Üzere İcra Dosyasındaki Ve Tapudaki Mevcut Adresleri Esas Alınmak Suretiyle Yapılması )
KESİNLEŞMİŞ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Şikayet Edildiği Takdirde Kıymet Takdirine İtirazların İhalenin Feshi Davası İçinde İncelenebilmesi )
DEĞERLER ARASINDA FARK OLMASI ( Taşınmaz Hakkındaki Kıymet Takdiri Farklılığının Giderilmesi İçin Yeniden Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Alınmasının Gerekmesi )"
129Y12.HD7.4.2003E. 2003/4008 K. 2003/7430"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklının Alacağına Rüçhanı Olan İpotek Alacaklısı Bankanın İİK. 129. Maddesi Hükmünün Satışta Dikkate Alınmamasına Muvafakat Etmesi - Fesih Talebinin Reddi Gereği )
RÜÇHANLI ALACAK ( Satış İsteyen Alacaklının Alacağına Rüçhanı Olan İpotek Alacaklısı Bankanın İİK. 129. Maddesi Hükmünün Satışta Dikkate Alınmamasına Muvafakat Etmesi - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )"
129Y12.HD10.12.2002E. 2002/25021 K. 2002/26066"İHALENİN FESHİ ( İlk İhalede Alıcı Çıkmaması Üzerine Alacaklının Rehin Bedelinden Daha Aşağıya Satış Yapılmasına Rıza Göstermesi İle Satış Konusu Araç Alacaklıya İhale Edilmişse Alacaklının Feragati İhalenin Feshine Yol Açacak Bir Fesat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İLK İHALEDE ALICI ÇIKMAMASI ( Alacaklının Rehin Bedelinden Daha Aşağıya Satış Yapılmasına Rıza Göstermesi İle Satış Konusu Araç Alacaklıya İhale Edilmişse Alacaklının Feragati İhalenin Feshine Yol Açacak Bir Fesat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
REHİN BEDELİNDEN DAHA AŞAĞIYA SATIŞ YAPILMASI ( İlk İhalede Alıcı Çıkmaması Üzerine Alacaklının Rıza Göstermesi İle Satış Konusu Araç Alacaklıya İhale Edilmişse Alacaklının Feragati İhalenin Feshine Yol Açacak Bir Fesat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ALACAKLININ FERAGATİ ( İlk İhalede Alıcı Çıkmaması Üzerine Alacaklının Rehin Bedelinden Daha Aşağıya Satış Yapılmasına Rıza Göstermesi İle Satış Konusu Araç Alacaklıya İhale Edilmişse İhalenin Feshine Yol Açacak Bir Fesat Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
129Y12.HD21.5.2002E. 2002/9352 K. 2002/10591"USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİ ( Usulsüz tebliğin tek başına ihalenin feshi nedeni oluşu - Satış bedelinin muhammen bedelin en az % 40'ı ile masrafları karşılaması zorunluluğu )
İHALENİN FESHİ ( Usulsüz tebliğin tek başına ihalenin feshi nedeni oluşu - Satış bedelinin muhammen bedelin en az % 40'ı ile masrafları karşılaması zorunluluğu )"
129Y12.HD11.4.2002E. 2002/5712 K. 2002/7608"İHALENİN FESHİ NEDENLERİNDEN SONRADAN HABERDAR OLUNMASI ( Şikayet Süresi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Şikayet Süresi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya İhaleye Fesat Karıştırılmasında )
SÜRE ( İhalenin Feshi Nedenlerinden Dolayı Şikayet Talebinde )"
129Y12.HD29.3.2002E. 2002/5298 K. 2002/6478"İHALEDE TELLAL BULUNDURULMASI ( Yazı Yazıldığına Dair Dosya Arasında Bir Bilgi ve Belge Bulunmaması - Merci Kararının Bozulması Gereği )
İHALE BEDELİ ( Muhammen Bedelin %40' ı İle Satış Masraflarını Geçmesi Gereği )"
129Y12.HD15.3.2002E. 2002/4261 K. 2002/5349"PARAYA ÇEVİRME ( Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Karşılamasının Gerekmesi )
SATIŞ BEDELİ ( Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Karşılamasının Gerekmesi )
PAYLAŞTIRMA GİDERİ ( Satış Bedelinin Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini Karşılamasının Gerekmesi )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Satış Talebi İle İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücretinin de Paraya Çevirme Giderlerine Dahil Olmasının Gerekmesi )
ARTIRMA BEDELİ ( Yediemin Ücretinin de Dikkate Alınması )"
129Y12.HD28.1.2002E. 2002/689 K. 2002/1539"ARTIRMA BEDELİNİN TAHMİN EDİLEN KIYMETİN %40 INI BULMAMASI ( İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFLARI ( Artırma Bedelinin Tahmin Edilen Kıymetin Yüzde Kırkını Bulmaması Durumunda İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Artırma Bedelinin Tahmin Edilen Kıymetin Yüzde Kırkını Bulmaması Durumunda İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Artırma Bedelinin Tahmin Edilen Kıymetin Yüzde Kırkını Bulmaması Durumunda İhalenin Feshine Karar Verilmesi )"
129Y4.HD24.1.2002E. 2001/9470 K. 2002/764"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İcra Memurunun Kusurlu Hareketleri Nedeniyle Uğranılan Zararlar )
İCRA MEMURUNUN KUSURLU HAREKETİ ( Memurun Taşınmazla İlgili Gerekli Araştırmaları Yapmadan Satışa Çıkarması Nedeniyle )"
129Y12.HD5.4.2001E. 2001/5067 K. 2001/5841"İHALENİN FESHİ ( İİK. 129. Maddesine Aykırı Biçimde Yapıldığı İleri Sürülen Fesih Nedenleri - Kamu Düzenine İlişkin Olup Süreye Tabi Olmadığı )
İHALE ( Açık Arttırmada Verilen En Yüksek Bedelin İpotek Alacaklısının Alacağını Karşılamaması - İpotek Alacaklısının Muvafakat Etmesi Halinde İhale Yapılacağı )
İPOTEK ALACAKLISI ( Açık Arttırmada Verilen En Yüksek Bedelin Alacağını Karşılamaması - Muvafakat Etmesi Halinde İhale Yapılacağı )"
129YHGK2.2.2000E. 2000/12-44 K. 2000/37"İHALENİN FESHİ ( İpotek tablosundaki adrese tebligat )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İpotek tablosundaki adrese tebligat )
İPOTEK TABLOSUNDAKİ ADRESE TEBLİGAT"
129Y12.HD21.5.1998E. 1998/5380 K. 1998/5785"İLK İHALEDE ARTIRMA BEDELİ ( Olması Gereken Miktar )
İLK İHALEDE İHALE BEDELİNİN İHALE GİDERLERİNİ KARŞILAYAMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İlk İhalede İhale Bedelinin İhale Masraflarını Karşılamaması )"
129Y12.HD27.10.1997E. 1997/10629 K. 1997/11547"İHALENİN FESHİ ( Değer Takdiri Yapılmaması )
SATIŞ İLANI ( Divanhaneye Asılmaması İhalenin Feshi Sebebidir )
DEĞER TAKDİRİ YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
SATIŞ İLANININ MAHKEME DİVANHANESİNE ASILMAMASI ( İhalenin Feshi )"
129Y12.HD4.11.1996E. 1996/12852 K. 1996/13573"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Yapılacak İşlemler )
İHALE KARARININ KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Yatırılmaması Sebebiyle )"
129YHGK31.1.1996E. 1995/12-880 K. 1996/1"İHALENİN İPTALİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasındaki Uzun Süre )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDAKİ UZUN SÜRE ( İhalenin İptali )"
129Y12.HD27.11.1995E. 1995/16847 K. 1995/16731"SATIŞ BEDELİNİN ALACAĞA YETMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağı Karşılamaması )
ALACAĞA MAHSUBEN ALACAKLIYA İHALE ( Üzerinde Başka Haciz Bulunan Malı )
RÜÇHANLI ALACAK SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması )"
129Y12.HD1.3.1995E. 1995/2827 K. 1995/2784"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedeli Tahmini Değerin Yüzde Kırkını Bulmuşsa da Masrafları Karşılamaması )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ( İhalenin Feshi İsteminde Mercice Alıcıya da Çağrı Kağıdı Gönderilmesinin Gerekmesi )
SATIŞ BEDELİ ( Taşınmazın Tahmini Değerinin Yüzde Kırkını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağının Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesinin Zorunlu Olması )
İKİNCİ ARTIRMA ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin Yüzde Kırkını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağının Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesi )"
129Y12.HD11.11.1994E. 1994/14107 K. 1994/14087"İHALENİN FESHİ ( İkinci İhalede Satış Bedeli )
İKİNCİ İHALEDE SATIŞ BEDELİ ( İhalenin Feshi )
SATIŞ BEDELİ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALE BEDELİ SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ ( İkinci İhalede )"
129Y12.HD22.11.1993E. 1993/14364 K. 1993/18313"GAYRİMENKUL İHALE BEDELİ ( Satış ve Paylaştırma Giderlerini Karşılamaması )
SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Gayrimenkullerin İhalesinde )"
129YHGK21.10.1992E. 1992/12-478 K. 1992/615"İHALENİN FESHİ ( Kıymet takdirinde hata )
KIYMET TAKDİRİNDE HATA ( İhalenin feshi )
İTİRAZIN REDDİ"
129Y12.HD21.11.1990E. 1990/12201 K. 1990/11885"İHALENİN FESHİ ( Tellal Bulunmaması )
İHALE SIRASINDA TELLAL BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi )"
129Y12.HD30.4.1990E. 1989/9993 K. 1990/4774"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Alıcıya İntikali )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET İHALE İLE ALICIYA İNTİKAL EDER"
129YHGK24.1.1990E. 1989/12-554 K. 1990/12"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı İçeriğine Karşın Rüçhanlı Alacağın Karşılanmaması Nedeniyle )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİ ( İhalenin Artırma Bedelinin Satış İsteyenin Alacağı İle Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olmasının Gerekmesine Rağmen Bu Şartların Yerine Getirilmemesi )
RÜÇHANLI ALACAK ( Davacı Bankanın İpotek Altına Alınmış Alacağının Alacağının İhale İle Sağlanamamış Olması )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhalenin Kanunda Yazılı Şartlarda Yapılmamış Olması Nedeniyle )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığını Öğrenme Tarihinden Başlaması )"
129YHGK15.3.1989E. 1989/12-69 K. 1989/155"İHALENİN FESHİ ( İhaleye Fiilen Katılmadan Dilekçe İle Başvuruya Dayanılarak Taşınmazın Başvuru Sahibine İhale Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
PEY SÜRME ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılması )
DİLEKÇE İLE İHALEYE KATILMA ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılmasının Gerekmesi Nedeniyle Dilekçe İle Başvuruda Bulunana İhalenin Yapılmasının Yanlışlığı )"
129Y12.HD13.2.1989E. 1988/4788 K. 1989/1792"SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgililere Tebliğ Edilmemesi )
İHALE ( Gayrimenkul Üzerinde Rüçhanlı Alacak Bulunması )
İHALENİN FESHİ ( Gayrimenkul Üzerindeki Rüçhanlı Alacağın Karşılanmaması )"
129Y12.HD15.2.1988E. 1988/1098 K. 1988/1475"SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİ KARŞILAMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanamaması )
SATIŞ VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNDEN VAZGEÇMEK ( Hukuki Sonucu )"
129Y12.HD25.11.1987E. 1987/10094 K. 1987/12135"İHALENİN FESHİ ( Tellalın Bulunmaması )
AÇIK ARTIRMADA TELLAL BULUNMASI ZORUNLULUĞU
İHALENİN ŞARTLARI ( Satış Memuru ve Tellal Bulunması Zorunluluğu )"
129Y12.HD8.4.1987E. 1987/2795 K. 1987/4964"İHALENİN FESHİ ( Tellalın Yokluğunda Yapılan )
TELLALIN YOKLUĞUNDAKİ İŞLEMLERİN GEÇERSİZLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Birinci İhale Gerçekleşmemiş Sayılırsa İkincide İşlem Tamamlanamaz )
İHALENİN GERÇEKLEŞMEMİŞ SAYILMASI ( Tellalın Yokluğu )"
129Y12.HD2.4.1987E. 1986/8659 K. 1987/4645"İHALE SAATININ SONA ERMESİ ( Pey Sürme Devam Ederken )
İHALEYE SON VERİLMESİ ( Pey Sürme Devam Ederken )
SÜRE ( İki İhale Arasında )
İHALENİN FESHİ ( İki İhale Arasındaki Süreye Uymamak )"
129Y12.HD30.3.1987E. 1987/2304 K. 1987/4250"İHALENİN FESHİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanamaması )
İHALEDE ARTIRMA BEDELİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanması )"
129Y12.HD10.12.1979E. 1979/8907 K. 1979/9394"İKİNCİ ARTIRMADA UYGULANACAK ESASLAR
ŞİKAYET ( İkici Artırmada Birinci Artırma Esaslarının Uygulanması )"
129Y11.HD10.12.1979E. 1979/8907 K. 1979/9394"İHALENİN FESHİ ( Şikayetin Süreye Tabi Olup Olmadığının Araştırılması )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
SATIŞIN FESHİ ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
GAYRİMENKULLERİN SATIŞI ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )"
129Y12.HD3.12.1979E. 1979/8275 K. 1979/9228"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Rüçhanlı Alacaklar )
RÜÇHANLI ALACAKLAR ( Paydaşlığın Giderilmesi )"
129Y12.HD16.11.1976E. 1976/9388 K. 1976/11514"İHALENİN FESHİ ( Ayrı Tapulu Taşınmazların Birlikte Satışı )
AYRI TAPULU TAŞINMAZLARIN İHALESİ"
129Y12.HD27.12.1973E. 1973/12284 K. 1973/11823"TAŞINMAZ SATIMI ( Ayrı Tapusu Olanlar )
AYRI TAPUSU OLAN TAŞINMAZLARIN SATILMASI
AYRI TAPUSU OLAN TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI SATILMASI"
129Y12.HD20.11.1973E. 1972/10669 K. 1973/10246"TAŞINMAZ SATIŞI ŞARTNAMESİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
AYRI TAPUSU OLAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI
AYRI TAPUSU OLAN TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI SATILMASI"
129Y12.HD10.9.1971E. 1970/8640 K. 1971/8602"İHALEDE TELLALLIK GÖREVİNİN ODACIYA VERİLMESİ
TELLAL SEÇİMİ ( Odacının )"
129Y12.HD9.3.1970E. 1969/2541 K. 1970/2441"İHALENİN FESHİ ( Tellal Seçiminde hata )
TELLAL SEÇİMİ ( Seçilebilecekler )"
129Y12.HD13.11.1969E. 1968/11462 K. 1969/10730"PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Rüçhanlı Alacaklar )
RÜÇHANLI ALACAKLAR ( Paydaşlığın Satış Yoluyla Giderilmesi )"
129Y12.HD14.4.1967E. 1967/3191 K. 1967/3514"AYRI TAPULU TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI SATIŞA ÇIKARILMASI"
129Y12.HD22.4.1966E. 1965/4336 K. 1966/4329"AYRI TAPU SENEDİNE BAĞLI TAŞINMAZLARIN BİRLİKTE SATIŞI
TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Tapu Senetlerine Bağlı )
HACİZLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Tapu Senetlerine Bağlı Taşınmazlar )"

Madde 130

YARGITAY

130Y12.HD4.1.2017E. 2016/32867 K. 2017/57"BAKİYE SATIŞ BEDELİNİN NAKİT OLARAK DOSYAYA YATIRILMAMASI ( İcra Müdürlüğünce İhalenin Kendiliğinden Ortadan Kaldırılması Gerektiğinin Hüküm Altına Alınması İstemi - İhale Alıcısının İhale Bedelini Nakden Ödemesi Yerine Teminat Mektubu Vermesinin Ödeme Sayılmadığı/Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )
İHALENİN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI İSTEMİ ( Bakiye Satış Bedelinin Nakit Olarak Dosyaya Yatırılmaması Sebebiyle - İhale Alıcısının İhale Bedelini Nakden Ödemesi Yerine Teminat Mektubu Vermesinin Ödeme Sayılmadığı/Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Satış Bedelinin Peşin Ödeneceği/İcra Memuru Alıcıya On Günü Geçmemek Üzere Bir Mühlet Verebileceği - Taşınmazı Satın Alanların İhaleye Alacağa Mahsuben İştirak Etmemiş Olmak Kaydıyla İhalenin Feshi Talep Edilmiş Olsa Bile Satış Bedelini Derhal veya Verilen Süre İçinde Nakden Ödemek Zorunda Olduğu/İhale Bedeli Yerine Çek Bono Teminat Mektubu Gibi Belgeler Verilmek Suretiyle Yapılmak İstenilen Ödemelerin Satış Bedeli Yerine Kaim Edilemeyeceği )"
130Y12.HD5.5.2016E. 2015/33606 K. 2016/13349"İCRA MEMURU İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Taşınmazın İhalesi Üçüncü Kişiye Yapıldığı/Şikayet Tarihi İtibariyle Herhangi Bir Fesih Davası Açılmaksızın Kesinleştiği ve Alıcı Adına Tescil İşleminin İse 5403 S. K.'nun 1. Md. Hükmüne Yapılan Değişiklikten Sonra Tamamlandığı - Mahkemece Alacaklı İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ (Şikayet Tarihi İtibariyle Herhangi Bir Fesih Davası Açılmaksızın Kesinleştiği ve Alıcı Adına Tescil İşleminin İse 5403 S. K.'nun 1. Md. Hükmüne Yapılan Değişiklikten Sonra Tamamlandığı - Alacaklı İsteminin Kabulü Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Tescil İçin Tapu İdaresine Yapılacak Tebligatın Şikayet İçin Muayyen Müddetin Geçmesinden veya Şikayet Edilmezse Şikayeti Neticelendiren Kararın Kesinleşmesinden Sonra Yapılacağı - Şikayet Tarihi İtibariyle Herhangi Bir Fesih Davası Açılmaksızın Kesinleştiği/Alacaklının İsteminin Kabulü Gerektiği)
İSPAT YÜKÜ (İcra Memuru İşlemini Şikayet - İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Bulunduğu)"
130Y12.HD19.3.2013E. 2013/745 K. 2013/10169"TALİMAT İCRA ( Yapmış Olduğu İhaleye İlişkin Olarak İhale Alıcısına Yasada Öngörülen Süre İçerisinde İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Vermek Zorunda Olduğu )
İHALE BEDELİ ( Alıcının İhale Bedelini Verilen Süre İçerisinde Yatırdıktan Sonra Asıl Takip Dosyasında Yapılacak Sıra Cetvelinde Alacağı Çıkar ise Bu Alacağı Miktarında Yatırdığı İhale Bedelini Alabileceği )
GÖREVLİ İCRA DAİRESİ ( Talimat İcrası Yapmış Olduğu İhaleye İlişkin Olarak İhale Alıcısına Yasada Öngörülen Süre İçerisinde İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Vermek Zorunda Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Birden Fazla Alacak Durumunda Sıra Cetveli Yapılmadan İhale Alıcısının Alacak Miktarı Belli Olmayacağı İçin İcra Memurunca Verilen 10 Günlük Sürenin Yerinde Olduğu )"
130Y12.HD19.3.2007E. 2007/2705 K. 2007/5170"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN 10 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Borçlunun İİK. 133. Madde Prosedürünün İşletilmesi Yönündeki Talebi İcra Müdürünce Reddi İsabetli Olduğu )
İİK. 133. MADDE PROSEDÜRÜ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )"
130Y12.HD8.3.2005E. 2005/1474 K. 2005/4654"HACİZ ( Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması - Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
ALACAKLININ HACİZLİ MALI ALACAĞINA MAHSUBEN ALMASI ( Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması - Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
SIRA CETVELİ ( Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği ) "
130Y11.HD19.12.2004E. 2004/3065 K. 2004/12226"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği )
İHALENİN FESHİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( İcra Dairesi Tetkik Mercii'nin İhalenin Feshini Karara Bağlamasını Beklemeden İİK.'nun 361. Maddesi Hükmünü Kıyasen Uygulamak Suretiyle Yanlışlıkla Ödemiş Olduğu İhale Bedelini Alacaklılardan Geri Alabileceği )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayette Bulunulmamış Olması veya Gene İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshi İstenmiş Olup da Tetkik Merciinin Fesih Talebinin Reddine Karar Vermesi Halinde )
FAİZ KAYBI VE KOMİSYON ZARARI ( Alıcının İhalenin Feshi Nedeniyle Uğramış Olduğu Faiz Kaybı ve Komisyon Gibi Zararını İhalenin Feshinde Kusurlu Olan Kişiden İsteyebildiği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )"
130Y12.HD5.4.2004E. 2004/2869 K. 2004/8199"KIYMET TAKDİRİ ( İcra Müdürlüğünce Taşınmazın Kıymetinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
İZALE'İ ŞUYU ( Kıymet Takdiri Yapılmaksızın Gerçeği Yansıttığı Anlaşılmayan İzalei Şuyu Dosyasındaki Bilirkişi Raporuyla Yetinilmesinin Mümkün Olmaması )
BİLİRKİŞİ ( Kıymet Takdiri Yapılmaksızın Gerçeği Yansıttığı Anlaşılmayan İzalei Şuyu Dosyasındaki Bilirkişi Raporuyla Yetinilmesinin Mümkün Olmaması )
İHALE TARİHİ ( İhale Tarihine Göre İhale Bedelinin Yatırılması İçin On Günlük Süre Verilmesinin Gerekli Olması )"
130Y12.HD31.5.2001E. 2001/9157 K. 2001/9712"İHALE BEDELİNİN YATIRILMASI İÇİN ALACAKLIYA SÜRE VERİLMESİ ( Alacaklının Asıl Alacağının İhale Bedelinin Üstünde Olduğu/Alacaklıya İcra Müdürlüğü Tarafından 20 Günlük Süre Verildiği - Merciye Yapılacak Şikayetin Niteliği İtibariyle Süreye Tabi Olmayacağı )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Alacaklının Asıl Alacağının İhale Bedelinin Üstünde Olduğu/İcra Müdürlüğünce Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin 20 Günlük Süre Verildiği - İcra Müdürlüğü'nün İşlemini Şikayetin Süreye Tabi Olmayacağı )
YİRMİ GÜNLÜK SÜRE ( İcra Müdürlüğünce Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Verildiği - İcra Müdürlüğü'nün İşlemini Şikayetin Süreye Tabi Olamayacağı )
TAŞINMAZIN İHALE İLE TAKİP ALACAKLISINA SATILMASI ( Alacaklıya İcra Müdürlüğü Tarafından Bedeli Yatırması İçin 20 Günlük Süre Verildiği - Merciye Yapılacak Şikayetin Niteliği İtibariyle Süreye Tabi Olmayacağı )"
130Y12.HD30.4.2001E. 2001/5996 K. 2001/7357"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kesinleşmeden Vergi Yükümlülüğü Doğmaması )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Kesinleşmeden Damga Vergisi Yükümlülüğü Doğmaması )
İCRA TAKİBİNDE SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi İle Hüküm İfade Etmesi )"
130Y12.HD1.2.1996E. 1995/18497 K. 1996/1424"SÜRE ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması )
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatırılmaması )"
130Y4.HD12.9.1994E. 1993/11672 K. 1994/7091"İHALE BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Teminat Mektubunun Nakte Çevrilmesinde Gecikme )
TEMİNAT MEKTUBU ( Ödeme Yerine Geçmesi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Halinde Alıcı Nakit Yerine Teminat Mektubu Sunabilir )
ALICININ SORUMLULUĞU ( Teminatın Paraya Çevrilmesindeki Gecikmeden Dolayı )"
130Y12.HD16.2.1988E. 1987/3401 K. 1988/1519"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARKIN TAHSİLİ ( Dava veya Takibe Gerek Olmadığı )
TAKİP ( İki İhale Arasındaki Farkın Tahsili )"
130Y12.HD26.1.1988E. 1987/14181 K. 1988/440"İHALENİN FESHİ ( İpotek Sahibinin Satın Alıp Kısmi Ödeme Yapması )
İPOTEK SAHİBİNİN İHALEDE TAŞINMAZI ALIP KISMİ ÖDEME YAPMASI
İHALENİN İPOTEK SAHİBİ ALACAKLIYA YAPILMASI ( kISMİ öDEME )"
130Y12.HD22.1.1988E. 1987/1769 K. 1988/319"İHALEYE VEKİL ARACILIĞIYLA KATILMA ( İhale Bedelinin Yatmaması )
İHALE ( İki İhale Arasında Fark )
VEKİL GENEL VEKALETNAME İLE İHALEYE KATILABİLİR"
130Y12.HD13.2.1986E. 1985/8153 K. 1986/1637"İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatmaması )
SATIŞ BEDELİNİN SÜRESİNDE YATMAMASI ( İhalenin Feshi )
SÜRE ( İhalede Satış Bedelinin Yatması )"
130Y12.HD16.1.1986E. 1985/6624 K. 1986/305"İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Peşin Yerine Çek ya da Teminat Mektubu Verilmesi )
İHALE BEDELİ YERİNE ÇEK YA DA TEMİNAT MEKTUBU VERİLEMEMESİ"
130YHGK3.3.1982E. 1981/12-768 K. 1982/197"İHALENİN FESHİ ( Müştekilerin Alacaklarının Tamamı Şikayet Tarihinden Önce ve Sonra Ödendiğine Göre Müştekilerin Zararının Kalmadığının Anlaşılması )
MÜŞTEKİ ALACAKLARININ ÖDENMESİ ( Müştekilerin Zararı Kalmadığından İhalenin Feshi Yerine Şikayette Haklı Olmaları Sebebiyle Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutma )
ŞİKAYET OLUNANLARIN SORUMLU OLMASI ( Müştekilerin Zararlarının Kalmaması Nedeniyle Şikayet Olunanların Masraf ve Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutulması )"
130Y12.HD26.4.1979E. 1979/3237 K. 1979/3805"İHALENİN KALDIRILMASI ( İhalenin Feshi Talebinin Sonuçlanmasına Gerek Olmaması )
İCRA DAİRESİNİN YETKİLERİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALE BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Zamanında Ödenmemesi )"
130YHGK18.12.1971E. 1970/690 K. 1971/757"TAŞINMAZLARDA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Şikayetin Süreyle Sınırlı Olmaması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Verilen Yirmi Günlük Sürede İhale Bedelinin Yatırılmaması )"

Madde 131

YARGITAY

131Y12.HD20.12.1994E. 1994/15341 K. 1994/15993"GAYRİMENKULÜN İHALESİ ( İhale Kesinleşmeden Teslim Edilememesi )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Gayrimenkulün Teslimi İçin Şart Olması )
İHALE EDİLEN GAYRİMENKULÜN İDARESİ ( İhale Kesinleşinceye Kadar İcra Müdürünün Yapacağı )
İCRA MÜDÜRÜNÜN GAYRİMENKULÜ İDARESİ ( İhale Kesinleşinceye Kadar )"

Madde 132

YARGITAY

132Y12.HD28.5.2015E. 2015/3884 K. 2015/14540"İCRA MEMURLUK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İhaleye Konu Taşınmazın Tapu Kaydında Alacaklı Banka Lehine Tescil Edilmiş Birinci Derece İpotek Şerhinin Bulunduğu ve Kira Şerhinin İse Sonraki Bir Tarihte Konulduğunun Görüldüğü - Kira Şerhinin Alacaklıya Karşı İleri Sürülemeyeceği/Şikayetinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA ŞERHİ ( Alacaklı Banka Lehine Tescil Edilmiş Birinci Derece İpotek Şerhinin Bulunduğu ve Kira Şerhinin İse Sonraki Bir Tarihte Konulduğu - Kira Şerhi Alacaklıya Karşı İleri Sürülemeyeceğinden Alacaklının Taşınmazın Kira Şerhinden Ari Olarak Satışını İstemesi Gerekmeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Tapu Kaydında Alacaklı Banka Lehine Tescil Edilmiş Birinci Derece İpotek Şerhinin Bulunduğu ve Kira Şerhinin İse Sonraki Bir Tarihte Konulduğunun Görüldüğü - Alacaklının Taşınmazın Kira Şerhinden Ari Olarak Satışını İstemesi Gerekmeyeceği/Memurluk İşleminin İptali )
AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ ( İpotek Şerhinden Sonraki Tarihte Konulan Kira Şerhinin Alacaklıya Karşı İleri Sürülemeyeceği - Taşınmazın Açık Arttırma Şartnamesi ve Tutanağında da Taşınmazın Kira Şerhi İle Yükümlü Olarak İhale Edileceğinin Belirtilmediği/Alacaklının Şikayetinin Kabulü Gerektiği )"
132Y12.HD28.11.2011E. 2011/7516 K. 2011/24880"İHALENİN FESHİ (İsteyebilecek İlgililer Yasada Borçlu Satış İsteyen Alacaklı Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler Olduğu - Borçlu Sıfatı Devam Eden Davacının İhalenin Feshini İsteyebileceği )
İHALENİN FESİHİNİ İSTEME YETKİSİ BULUNANLAR (Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler - İpotek Yüküyle Birlikte Taşınmazı Satan Borçlu Bu Sıfatı Devam Ettiğinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )
TAŞINMAZI İPOTEK YÜKÜ İLE SATAN BORÇLU (Borçlu Sıfatı Devam Ettiğinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
132Y12.HD22.10.2009E. 2009/11251 K. 2009/20132"İPOTEK TESİS EDİLMESİ ( Borçlunun Alacaklının Rızası Olmaksızın Taşınmaz Üzerine Mükellefiyet Tesis Etmesi - Alacaklının Hakkına Tesir Etmeyeceği/Taşınmazın Bu Hakla Ya da Ari Olarak Arttırmaya Çıkarılmasını İsteyebileceği )
HACİZ ( Konulmasından Sonra Borçlunun Alacaklının Rızası Olmaksızın Taşınmaz Üzerine Mükellefiyet Tesis Etmesi - Alacaklının Taşınmazın Bu Hakla Ya da Ari Olarak Arttırmaya Çıkarılmasını İsteyebileceği/Hakkına Tesir Etmeyeceği )
ALACAKLININ HAKLARI ( Borçlunun İpotek Tesis Edilmesinden Veya Haciz Konulmasından Sonra Alacaklının Rızası Olmaksızın Taşınmaz Üzerine Mükellefiyet Tesis Etmesi - Alacaklının Hakkına Tesir Etmeyeceği )"
132Y12.HD10.5.2007E. 2007/6668 K. 2007/9451"İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Taşınmaz Alıcıya İhale Edilip Bedeli Alındıktan Sonra Alıcı Adına Tescil Edilmesi için Tapuya Yazı Yazılması )
KİRA İLİŞKİSİ ( Belirtilen Süre Makul Süre Olduğundan Bunun da İhale Alıcısıyla Kiracı Arasında Kira İlişkisi Kurulduğunu Göstermemesi )"
132Y4.HD17.6.2004E. 2004/6847 K. 2004/7974"İPOTEKLE YÜKLÜ TAŞINMAZ ( Satın Alan Davalı İle Aynı Taşınmazı 5 Yıllık Kira Parasını Peşin Ödeyerek Kiraladığını İleri Süren Diğer Davalı Arasındaki Kira Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığının Genel Mahkemede Çözümleneceği )
KİRA PARASI 5 YIL PEŞİN ÖDEYEREK KİRALANAN TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığının Genel Mahkemede Çözümleneceği/İcra Tektik Merciinin Görevli Olmadığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İpotekle Yüklü Taşınmazı Satın Alan Davalı İle Bu Taşınmazı 5 Yıllık Kira Parasını Peşin Ödeyerek Kiraladığını İleri Süren Diğer Davalı Arasındaki Kira Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığının Genel Mahkemede Çözümleneceği )
GÖREV ( İpotekle Yüklü Taşınmazı Satın Alan Davalı İle Bu Taşınmazı 5 Yıllık Kira Parasını Peşin Ödeyerek Kiraladığını İleri Süren Diğer Davalı Arasındaki Kira Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığının Genel Mahkemede Çözümleneceği )"
132Y12.HD14.9.1988E. 1987/13849 K. 1988/9573"GARAMETEN PAYLAŞTIRMA ( Hacizli Taşınmaz Üzerine İpotek Tesisi )
HACİZLİ TAŞINMAZ ÜZERİNE İPOTEK TESİSİ ( Garameten Paylaştırma )"
132Y14.HD19.11.1984E. 1984/5873 K. 1984/7029"TAPU İPTALİ ( Satış Vaadi Nedeniyle )
GAYRİMENKUL REHNİ ( Rehin Alacaklısının Müsaadesi Olmaksızın Sonradan Kurulan Yeni Tarihli Mahdut Ayni Hakların Sıra Bakımından Rehin Hakkından Sonra Gelmeleri )
GAYRİMENKULLERİN SATIŞI ( Mahkemece Verilen Tedbir Kararına Rağmen İhale Yapılmasının Kazanılmış Hakkı İhlal Edemeyeceği İddialarının Geçersiz Olması )
REHİN ALACAKLISI ( Alacaklının Müsaadesi Olmaksızın Sonradan Kurulan Yeni Tarihli Mahdut Ayni Hakların Sıra Bakımından Rehin Hakkından Sonra Gelmeleri )"
132Y14.HD26.6.1980E. 1980/3313 K. 1980/3569"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAK
HACİZDEN SONRA DOĞAN AYNİ HAK ( Alacaklının Haklarına Etkisi )
ALACAKLININ MÜSAADESİ ALINMADAN TESİS EDİLEREK TAPUYA ŞERH EDİLEN SATIŞ VAADİ
SATIŞ VAADİ ( Alacaklının Müsaadesi Alınmadan Tesis Edilerek Tapuya Şerh Edilen )"

Madde 133

YARGITAY

133Y12.HD2.11.2017E. 2017/2423 K. 2017/13486"TEMİNATIN İADESİ / MEMUR İŞLEMİNİN İPTALİ ( Arttırmaya İştirak Edebilmek İçin Yatırılmış Olunan Teminatın Faiz İşletilmek Üzere İadesi ve İhaleden Sonra Aradan 3 Yıllık Bir Süre Geçmesine Rağmen İİK'nun 133. Maddesine Göre 2. Sırada Pey Süren Şirkete İhale Edilen Taşınmazın Tesciline Dair Memurluk İşleminin İptali İstemi - Hüküm Fıkrasının Hiçbir Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Yazılması Gerektiği )
HÜKMÜN KAPSAMI ( Arttırmaya İştirak Edebilmek İçin Yatırılmış Olunan Teminatın Faiz İşletilmek Üzere İadesi ve İhaleden Sonra Aradan 3 Yıllık Bir Süre Geçmesine Rağmen İİK'nun 133. Maddesine Göre 2. Sırada Pey Süren Şirkete İhale Edilen Taşınmazın Tesciline Dair Memurluk İşleminin İptali İstemi - Hükmün Sonuç Kısmında Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği )"
133Y12.HD2.5.2017E. 2016/15192 K. 2017/6914"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ İPTALİ ( İhale Alıcısı Şikayetçinin Asıl İcra Müdürlüğüne Başvurarak İpotekli Taşınmazın İhalesinde Taşınmazın Kendisine İhale Edildiği İhale Bedelini Yatıramaması Sebebiyle İİK. Md.133 Prosedürü Uygulanmadan Yeniden Satış İşlemlerine Başlanamayacağı İddiasıyla İhale Teminat Bedelinin İadesi İstemli Talepte Bulunduğu İsteminin Asıl İcra Müdürlüğünce Reddedilmesi - Şikayeti İnceleme Yetkisinin İhalenin Yapıldığı İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Hukuk Mahkemesi'ne Ait Olacağı )
İHALEYE YÖNELİK ŞİKAYETLERDE YETKİ ( Alacaklının Takibe Başladığı İhalenin İse Başka Bir İcra Müdürlüğü'nün Talimat Dosyası İle Gerçekleştirildiği/Bu Durumda Şikayete Konu İşlem İİK.'Nun 360. Maddesinde Düzenlenen İhaleye Dair Bir İşlem Olup Anılan Şikayeti İnceleme Yetkisinin İhalenin Yapıldığı İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Hukuk Mahkemesi'ne Ait Olduğu )"
133YHGK19.4.2017E. 2017/12-1145 K. 2017/780"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Hukuki Yarar - “Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesine Yer Olmadığına” Dair Direnme Kararı/Kesinleşerek Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıkan İhalenin Feshi İstemi İle Borçlunun Lehine Olan Bir Hüküm Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulmasında Hukuki Yarardan Söz Edilemeyeceği )
TEMYİZ ( Hukuki Yarar - “Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesine Yer Olmadığına” Dair Direnme Kararı/Kesinleşerek Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıkan İhalenin Feshi İstemi İle Borçlunun Lehine Olan Bir Hüküm Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı - İhalenin Feshi )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi - “Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesine Yer Olmadığına” Dair Direnme Kararı/Kesinleşerek Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıkan İhalenin Feshi İstemi İle Borçlunun Lehine Olan Bir Hüküm Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulmasında Hukuki Yarardan Söz Edilemeyeceğinin Gözetileceği )"
133Y12.HD17.1.2017E. 2016/22441 K. 2017/478"İHALENİN FESHİ (Hissedarların Tamamının Davaya Dahil Edilmeden Karar Verildiği/Mahkemece Ortaklığın Giderilmesi İlamının Taraflarının ve Taşınmaz Hissedarlarının Tamamına Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebliğ Edilerek İddia ve Deliller Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Taraf Teşkili Sağlanmadan Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Görülmediği)
TARAF TEŞKİLİ (Ortaklığın Giderilmesi İlamı Nedeniyle Yapılan Satışlara İlişkin İhalenin Feshi Davalarında Alıcı İle Birlikte Hissedarların Tamamının Hasım Olarak Gösterilmeleri Gerektiği/Taşınmaz Hissedarlarının Tamamına Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebliğ Edilerek İddia ve Deliller Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği)"
133Y12.HD4.1.2017E. 2016/32867 K. 2017/57"BAKİYE SATIŞ BEDELİNİN NAKİT OLARAK DOSYAYA YATIRILMAMASI ( İcra Müdürlüğünce İhalenin Kendiliğinden Ortadan Kaldırılması Gerektiğinin Hüküm Altına Alınması İstemi - İhale Alıcısının İhale Bedelini Nakden Ödemesi Yerine Teminat Mektubu Vermesinin Ödeme Sayılmadığı/Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )
İHALENİN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI İSTEMİ ( Bakiye Satış Bedelinin Nakit Olarak Dosyaya Yatırılmaması Sebebiyle - İhale Alıcısının İhale Bedelini Nakden Ödemesi Yerine Teminat Mektubu Vermesinin Ödeme Sayılmadığı/Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Satış Bedelinin Peşin Ödeneceği/İcra Memuru Alıcıya On Günü Geçmemek Üzere Bir Mühlet Verebileceği - Taşınmazı Satın Alanların İhaleye Alacağa Mahsuben İştirak Etmemiş Olmak Kaydıyla İhalenin Feshi Talep Edilmiş Olsa Bile Satış Bedelini Derhal veya Verilen Süre İçinde Nakden Ödemek Zorunda Olduğu/İhale Bedeli Yerine Çek Bono Teminat Mektubu Gibi Belgeler Verilmek Suretiyle Yapılmak İstenilen Ödemelerin Satış Bedeli Yerine Kaim Edilemeyeceği )"
133Y12.HD1.12.2016E. 2016/17607 K. 2016/24722"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK BEDELİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ALACAK DAVASI ( Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Olarak Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Fark Bedel - İcra Dairesi Tarafından Hemen Attırıma Çıkılarak Yasal Zorunluluğun Gereğinin Yerine Getirildiği/Ayrı Bir Dava Açılması/Fark Bedel )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ KARARINA DAYALI İHALE ( Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın Verilmesi - Alacak Talebi/Açık Arttırma/İhale )
İCRA DAİRESİNCE HEMEN AÇIK ARTTIRIMA ÇIKILMASI ( Yasa Gereğinin Yerine Getirildiğinin Kabulü - Yerel Mahkemece Başvurunun Niteliğine Göre İİK'nun 133/2. M. Koşulları İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Olarak Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın Verilmesi Talebi )"
133Y12.HD1.12.2016E. 2016/17607 K. 2016/24722"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK BEDELİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ALACAK DAVASI ( Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Olarak Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Fark Bedel - İcra Dairesi Tarafından Hemen Attırıma Çıkılarak Yasal Zorunluluğun Gereğinin Yerine Getirildiği/Ayrı Bir Dava Açılması/Fark Bedel )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ KARARINA DAYALI İHALE ( Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın Verilmesi - Alacak Talebi/Açık Arttırma/İhale )
İCRA DAİRESİNCE HEMEN AÇIK ARTTIRIMA ÇIKILMASI ( Yasa Gereğinin Yerine Getirildiğinin Kabulü - Yerel Mahkemece Başvurunun Niteliğine Göre İİK'nun 133/2. M. Koşulları İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Olarak Yapılan Satış Sonucunda İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın Verilmesi Talebi )"
133Y12.HD9.6.2016E. 2016/13469 K. 2016/16410"ŞİKAYETÇİNİN TAŞINMAZDA AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNDUĞUNU VE SATIŞ İLANININ KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNİ SÜREREK İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Tapu Sicilinde veya Adres Kayıt Sisteminde Adresi Bulunan İlgiliye Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi ya da Usulsüz Tebliğin Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Şikayetçinin Tapuda Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Yok İse Adres Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Satış İlanının Birer Suretinin Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan Alakadarların Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunacağı/Adresin Tapuda Kayıtlı Olmaması Halinde Varsa Adres Kayıt Sistemindeki Adresleri Tebligat Adresleri Olarak Kabul Edileceği - Bunların Dışında Ayrıca Adres Tahkiki Yapılmayacağı/Gazetedeki Satış İlanının Tebligat Yerine Geçeceği )
TAPU SİCİLİNDE ADRES VEYA ADRES KAYIT SİSTEMİNDE ADRESİ BULUNAN İLGİLİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ EDİLMEMESİ YA DA USULSÜZ TEBLİĞİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
LEHİNE TAPUYA ŞERH EDİLMİŞ AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNAN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayetçi Tapu Sicilindeki İlgililerden ve Dolayısıyla İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğu Halde Kendisi Adına Gönderilmiş Bir Satış İlanı Tebligatının Bulunmadığı - Şikayetçinin Tapuda Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Yok İse Adres Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )"
133Y12.HD5.4.2016E. 2015/33341 K. 2016/10053"İCRA MÜDÜRÜNÜN GÖNDERDİĞİ MUHTIRANIN İPTALİ TALEBİ (Satışa Çıkarılan Taşınmazın İpotek Alacaklısı Tarafından Alacağına Mahsuben Alınmak İstemesi ve Taşınmaz Üzerinde Alıcının Yaptığı Takip Sebebiyle Koydurduğu İpotekten Önce Konulmuş Başkaca Haciz Bulunması Halinde Sıra Cetveli Yapılması Gerekeceği)
BİRDEN FAZLA ALACAKLI (İcra Müdürlüğünce Yapılacak Sıra Cetvelinden Sonra İpotek Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlenerek İpotek Alacaklısı Olan İhale Alıcısından Alacağı Temellük Eden Aleyhine Fark Doğduğu Despit Edilirse İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği)
SIRA CETVELİNİN YAPILMADIĞI (Şikayetçinin Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanıp ve Dolayısıyla Şikayetçi Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilmeden İpotek Alacaklısı Olan İhale Alıcısından Alacağı Temellük Eden Şikayetçiye Üçüncü Kişi Bankanın Alacak Miktarını Yatırması İçin Süre Verilmesine Dair Kararın Hatalı Olduğu)"
133Y12.HD2.3.2016E. 2015/34734 K. 2016/5985"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Taşınmazlarda KDV Muafiyeti Olması Gerekirken Satış İlanında %1 Olarak Gösterildiği İleri Sürülerek İhalenin Feshi Talep Edildiği/Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edildiği ve KDV Oranına Dair Şikayette Bulunulmadığı - Aynı Nedene Dayanarak İhalenin Feshini Talep Edilemeyeceği/Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İleri Sürdüğü Diğer İhalenin Feshi Nedenleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Usulsüz Olduğu İleri Sürülen Hususun İhaleden Önce Şikayetçi Tarafından Öğrenilmemiş Olması Öğrenilmiş İse Yasal Yedi Günlük Sürede İcra Mahkemesi Nezdinde Şikayet Konusu Yapılmış Olması Gerektiği - Şikayetçinin Fesih Nedeni Olarak İleri Sürdüğü İhaleye Hazırlık Dönemine Dair Bir Durumu Yasal Sürede İcra Mahkemesine Şikayet Yoluyla İleri Sürmez İse Daha Sonra Aynı Nedene Dayalı Olarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
İHALE KONUSU TAŞINMAZDA KDV MUAFİYETİ VARKEN SATIŞ İLANINDA %1 OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edildiği ve Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne Dair Bir İddianın İleri Sürülmediği - Davacının KDV Oranının Satış İlanında %1 Olarak Gösterildiğini Satış İlanı Tebliği İle Öğrendiği Halde Şikayet Konusu Yapmadığından Aynı Nedene Dayanarak İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği/Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İleri Sürdüğü Diğer İhalenin Feshi Nedenleri İncelenerek Karar Verileceği )
ŞİKAYET ÜZERİNE VERİLECEK KARARLARIN KESİNLİĞİ ( Satışa Hazırlık İşlemlerine Yönelik Şikayet Üzerine Mahkemece Verilecek Kararların Kesin Olduğu - Süresinde Şikayet Hakkının Kullanıldığı Hallerde İcra Mahkemesi Kararının İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesinin Mümkün Sayılacağı )"
133Y12.HD14.1.2016E. 2015/31009 K. 2016/749"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlu Tarafından İleri Sürülen İhalenin Feshi Sebeplerinin Gerekçesiyle Birlikte Tek Tek Tartışılarak Karar Verilmesi Gerektiği - İleri Sürülen Fesih Nedenlerin İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Sonuca Gidilemeyeceği )
İLERİ SÜRÜLEN İHALENİN FESHİ SEBEPLERİNİN GEREKÇESİYLE BİRLİKTE TARTIŞILMASI ( Borçlu Tarafından İleri Sürülen İhalenin Feshi Sebeplerinin Gerekçesiyle Birlikte Tek Tek Tartışılarak Karar Verilmesi Gerektiği - İleri Sürülen Fesih Nedenlerin İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Sonuca Gidilmemesi Gerektiği )
KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ( Kararın Gerekçesinin de Sonucu İle Tam Bir Uyum İçinde O Davaya Konu Maddi Olguların Mahkemece Nasıl Nitelendirildiğini Kurulan Hükmün Hangi Nedenlere ve Hukuksal Düzenlemelere Dayandırıldığını Ortaya Koyacak Maddi Olgular İle Hüküm Arasındaki Mantıksal Bağlantıyı Gösterecek Nitelikte Olması Gerektiği )
GEREKÇENİN GEÇERLİ VE YASAL OLMASI ( Kararların Gerekçesinin İlgili Bilgi ve Belgelerin İsabetle Takdir Edildiğini Gösterir Biçimde Geçerli ve Yasal Olması Gerektiği - Gerekçenin Bu Niteliğinin Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olduğu Gibi Kararı Aydınlatmak Keyfiliği Önlemek ve Tarafları Tatmin Etmek Niteliği de Bulunduğu )"
133Y12.HD26.11.2015E. 2015/28203 K. 2015/29546"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Edilen İpotekli Taşınmazı Takipten Evvel Satın Alan Kişi Asıl Borçlu Yanında Borçlu Olarak Gösterilmeden Takip Yapıldığı - Adı Geçen Malik Takibe Dahil Edilmeden Sadece Kıymet Takdiri ve Satış İlanı Tebliğ Edilmek Sureti İle Satışın Yapıldığı/İpotek Veren Üçüncü Kişi Usulünce Takibe Dahil Edilmediğinden İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLU VE REHİN VEREN KİŞİ HAKKINDA BİRLİKTE TAKİP YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Zorunlu Takip Arkadaşlığı - Taşınmazı Takip Tarihinden Önce İpotek Yükümüyle Alan Kişiye Karşı Ek Takip Talebinde Bulunulup İcra Emri Gönderilmesi Suretiyle Eksikliğin Sonradan Tamamlatılabileceği/Bu Hususun Takibin Her Aşamasında ve Süresiz Olarak İleri Sürülebileceği )
TAŞINMAZIN TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE İPOTEK YÜKÜMÜYLE SATIN ALINMASI ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gerektiği - Taşınmazı Takip Tarihinden Önce İpotek Yükümüyle Alan Kişiye Karşı Ek Takip Talebinde Bulunulup İcra Emri Gönderilmesi Suretiyle Eksikliğin Sonradan Tamamlatılabileceği )
EK TAKİP TALEBİNDE BULUNULMASI ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gerektiği - Taşınmazı Takip Tarihinden Önce İpotek Yükümüyle Alan Kişiye Karşı Ek Takip Talebinde Bulunulup İcra Emri Gönderilmesi Suretiyle Eksikliğin Sonradan Tamamlatılması Gerektiği ) "
133Y12.HD23.11.2015E. 2015/24928 K. 2015/29050"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebligat Mazbatasına Beyanda Bulunan Komşunun Adı ve Soyadı Yazılmadığı İmzasının Alınmadığı Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı - Bu Durumda Borçluya Çıkartılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Şikayet Eden Hissedara Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı/Satış İlanı Tebligat Mazbatasına Beyanda Bulunan Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığından Tebligatın Usulsüz Sayıldığı ve İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE SATIŞ İLANI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Bilirkişi Raporunda Üç Kata Kadar İnşaat Ruhsatı Alınabilineceğinin Belirtildiği - Satış İlanında İnşaat Yaptırılamaz Şeklinde Açıklama Yapıldığı/Bilirkişi Raporu İle Satış İlanı Arasındaki Bu Çelişki Talep ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğundan İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Yapılacak Tebliğ İşleminde Muhatap Adreste Bulunmaz İse Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılarak Komşu Beyanının Alınması ve Komşunun Adı ve Soyadının Tebligat Parçasına Yazılması Gerektiği - Tebligat Mazbatasına Dağıtıcı Tarafından Beyanda Bulunan Komşunun Adı ve Soyadı Yazılmadığı İmzasının Alınmadığı Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı/Bu Durumda Borçluya Çıkartılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olduğu ) "
133Y12.HD19.11.2015E. 2015/25716 K. 2015/28652"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Dilekçesinde Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünün İleri Sürülmediği - İlanların Usulüne Uygun Yapılmadığının İleri Sürüldüğü/Borçlunun Şikayet Dilekçesinde Dayandığı Vakıaların Dışına Çıkılıp Satış İlanının İlgililerden Birine Tebliğ Edilmemesi Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
BORÇLUNUN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE DAYANDIĞI VAKIALARIN DIŞINA ÇIKILARAK KARAR VERİLEMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayet Dilekçesinde Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünün İleri Sürülmediği/İlanların Usulüne Uygun Yapılmadığının İleri Sürüldüğü/Satış İlanının İlgililerden Birine Tebliğ Edilmemesi Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshedilemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalenin Feshi Talebi - Feshi İsteyen İlgilinin Yalnızca Kendisine Yapılan Tebliğin Usulsüzlüğünü İleri Sürebileceği )
ŞİKAYETÇİNİN İDDİASININ DAYANAĞI BÜTÜN VAKIALARI ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE GÖSTERMESİ ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi Talebi - Hakimin Şikayet Dilekçesinde Bildirilen Vakıalarla Bağlı Olup İleri Sürülmeyen Maddi Olayları Kendiliğinden Gözetemeyeceği ) "
133Y12.HD16.11.2015E. 2015/27655 K. 2015/28158"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( 2004 S.K.'nun 133. Maddesi Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının Aynı Kanun'un 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği/Her İki Maddenin Sebep Ve Sonuçları İle Karar Mercileri Tamamen Farklı Olduğu - İcra Müdürlüğünce Satışın Düşürülmesinin İhalenin Feshine Yönelik Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Borçlunun İhalenin Feshini Talep Ettiği/İcra Müdürlüğünce Şikayet Konusu İhalelerin Düşürülmesine Karar Verildiği Gerekçesiyle Konusuz Kalan İstem Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedildiği - Farklı Kuralları Ve Hukuki Sonuçları İçeren İhalenin Feshine Yönelik Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği Ve Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
SATIŞIN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ DAVASININ İNCELENMEMESİ ( Mahkemece Satışın Düşürülmüş Olması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - İcra Müdürlüğünce Satışın Düşürülmüş Olmasının Farklı Kuralları Ve Hukuki Sonuçları İçeren İhalenin Feshine Yönelik Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - İhalenin Feshi Davası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
133Y12.HD12.11.2015E. 2015/25420 K. 2015/27867"SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Usulsüz Olduğu İleri Sürülen Hususun İhaleden Önce Şikayetçi Tarafından Öğrenilmemiş Olması/Öğrenilmiş İse Yasal Yedi Günlük Sürede İcra Mahkemesi Nezdinde Şikayet Konusu Yapılmış Olması Gerektiği - Davacı KDV Oranının Satış İlanında %1 Olarak Gösterildiğini Satış İlanı Tebliği İle Öğrendiği Halde Yedi Günlük Yasal Sürede Şikayette Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Satışa Hazırlık İşlemlerinden Kaynaklanan Sebeplerle İhalenin Feshi İsteminde Bulunulabilmesi İçin Usulsüz Olduğu İleri Sürülen Hususun Öğrenme Tarihinden İtibaren Yasal Yedi Günlük Sürede İcra Mahkemesi Nezdinde Şikayette Bulunulacağı - Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Bir Durum Yasal Sürede İcra Mahkemesine Şikayet Yoluyla İleri Sürülmez İse Daha Sonra Aynı Nedene Dayalı Olarak İhalenin Feshinin İstenemeyeceği)
USULSÜZLÜĞÜN YEDİ GÜN İÇERİSİNDE ŞİKAYET KONUSU YAPILMASI GEREĞİ (Davacının KDV Oranının Satış İlanında %1 Olarak Gösterildiğini Satış İlanı Tebliği İle Öğrendiği Halde Bu Tarihten İtibaren Yedi Günlük Yasal Sürede İcra Mahkemesine Başvurarak Şikayet Konusu Yapmadığından Aynı Nedene Dayanarak İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği)
KDV SATIŞ ORANININ SATIŞ İLANINDA %1 GÖSTERİLMİŞ OLMASI (Usulsüzlük Satış İlanı Tebliği İle Öğrendiği Halde Bu Tarihten İtibaren Yedi Günlük Yasal Sürede İcra Mahkemesine Başvurarak Şikayet Konusu Yapmadığından Şikayetin Reddedileceği - Şikayetçinin Fesih Nedeni Olarak İleri Sürdüğü İhaleye Hazırlık Dönemine Dair Bir Durumu Yasal Sürede İcra Mahkemesine Şikayet Yoluyla İleri Sürmez İse Daha Sonra Aynı Nedene Dayalı Olarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği)"
133Y12.HD10.11.2015E. 2015/25711 K. 2015/27430"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayet İhale Terihinden 7 Gün Geçtikten Sonra Yapıldığından İstemin Esasa Girmeksizin Süreden Reddedileceği - İstemin Esasa Girilmeksizin Süreden Reddi Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceğinden İhalenin Feshi İsteminde Bulunan Alacaklı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayet İhale Terihinden 7 Gün Geçtikten Sonra Yapıldığından İstemin Esasa Girmeksizin Süreden Reddedileceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA KARAR VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - İstemin Esasa Girilmeksizin Süreden Reddi Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceğinden İhalenin Feshi İsteminde Bulunan Alacaklı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği ) "
133Y12.HD5.10.2015E. 2015/23995 K. 2015/22920"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhaleye Konu Bağımsız Bölümün İhalesinin %1 KDV Oranı Yerine %18 KDV Oranı Üzerinden Yapıldığı - Bu Durumun İhaleye Katılımı Olumsuz Yönde Etkileyeceği/İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KDV ORANININ %1 YERİNE %18 OLARAK GÖSTERİLMESİ ( İhaleye Katılımı Olumsuz Yönde Etkileyeceği - İhalenin Feshi Talebinin Kabul Edileceği )
İHALE KONUSU MALIN KDV ORANININ SATIŞ İLANINDA OLMASI GEREKENDEN FAZLA GÖSTERİLMESİ ( İhaleye Katılımı Olumsuz Yönde Etkileyeceği - Bu Durumun İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )"
133Y12.HD26.3.2015E. 2015/5676 K. 2015/7370"SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ USULSÜZLÜK İDDİALARININ SATIŞTAN ÖNCE ÖĞRENİLMESİ ( 7 Günlük Sürede İcra Mahkemesi Nezdinde Şikayet Konusu Yapılmaması Halinde Aynı Sebeplerle İhalenin Feshinin İstenmesinin Mümkün Olmayacağı )
İHALENİN FESHİ ( Satışa Hazırlık İşlemleri İle İlgili Usulsüzlük İddialarının Satışstan Daha Önce Öğrenilmesi Halinde 7 Günlük Sürede İcra Mahkemesi Nezdinde Şikayet Konusu Yapılmaması Halinde Aynı Sebeplerle İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )"
133Y12.HD19.3.2015E. 2015/2577 K. 2015/6590"İHALENİN FESHİNİ İSTEME HAKKI OLANLAR ( Şikayetçi 10 Günlük Sürede İhale Bedelini Yatırmadığından İcra Müdürlüğünce En Yüksek 2. Teklif Verene Muhtıra Çıkartıldığı - İ.İ.K.'nun 133. Md. Gereği İşlem Yapılmış Olması Aynı Kanunun 134. Md. Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği/Mahkemece Davanın Esasına Girileceği )
YASAL SÜREDE İHALE BEDELİNİ YATIRMAMA ( İ.İ.K.'nun 133. Md. Gereği İşlem Yapılmış Olması Aynı Kanunun 134. Md. Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - Mahkemece Davanın Esasına Girileceği/İhalenin Feshi İstemi )
USULSÜZ TEBLİĞ ARAŞTIRILMASI ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Konusu Taşınmazın Tapu Kaydı İncelenmesinde Şikayetçi İle Aynı İsimde Bir Başka Hissedarın Daha Olduğu/Mahkemece Satış İlanı Tebliğ Edilen Kişinin Şikayetçi Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )"
133Y12.HD12.3.2015E. 2015/2583 K. 2015/5687"TAŞINMAZ ÜZERİNDE HACİZLER OLMASI ( İpotek Sahibi Alacaklı Bankanın Taşınmazını Aldığı - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği/Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verileceği )
ŞİKAYET ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişilerce Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/Sıra Cetveli Yapılmadan Sıra Cetvelinin Yapılabilmesi İçin İhale Bedelinin Yatırılmasının İstenmesinin Doğru Olmadığı )
İPOTEK SAHİBİ ALACAKLI BANKANIN TAŞINMAZI ALMASI ( Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler Olduğu - İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Alacaklının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği - Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verileceği )
İHALE BEDELİNİ YATIRMAK ÜZERE SÜRE VERME ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılacağı - Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği )
SIRA CETVELİ YAPILMASI ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılması Zorunlu Olduğu )"
133Y12.HD5.3.2015E. 2015/2208 K. 2015/4810"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce İhale Bedelinin Yatırılmaması Sebebiyle 2004 S.K. 133. Maddesi Uyarınca İhalenin Feshedilmesi/ Fesihlerin Hukuki Sonuçları Farklı Olmasının 2004 S.K.134. Maddesi Doğrultusunda İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Borçlunun Taşınmaz Yönünden İhalenin Feshi İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İHALENİN KONUSUZ KALMASI ( İhale Bedelinin Yatırılmaması Sebebiyle 2004 S.K. 133. Maddesi Uyarınca İhalenin İcra Müdürlüğü Tarafından Feshedilmesi/2004 S.K.134. Maddesi Doğrultusunda İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Borçlunun Taşınmaz Yönünden İhalenin Feshi İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği/İhalenin Konusuz Kalması Sebebiyle Taşınmaz Yönünden Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )"
133Y12.HD26.2.2015E. 2015/440 K. 2015/3983"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği/İhalesi Yapılan Taşınmazın Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği - İtiraz Üzerine Verilen Kararda Taşınmaz Bedelinin Daha Düşük Bir Değer Olarak Tespit Edildiği/Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Borçlu Aleyhine Hüküm Tesis Edilmiş Olduğundan İcra Mahkemesinin Belirlediği Bedel Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshine Karar Verileceği )
BORÇLUNUN KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZI ÜZERİNE İCRA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN BEDEL ÜZERİNDEN İHALE YAPILMASI ( İtiraz Üzerine Verilen Kararda Taşınmaz Bedelinin Daha Düşük Bir Değer Olarak Tespit Edildiği - Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Borçlu Aleyhine Hüküm Tesis Edilmiş Olduğundan İcra Mahkemesinin Bu Şekilde Belirlediği Bedel Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshedilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği/İhalesi Yapılan Taşınmazın Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği - İtiraz Üzerine Verilen Kararda Taşınmaz Bedelinin Daha Düşük Bir Değer Olarak Tespit Edildiği/Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Borçlu Aleyhine Hüküm Tesis Edilmiş Olduğundan İcra Mahkemesinin Bu Şekilde Belirlediği Bedel Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
133Y12.HD26.2.2015E. 2015/1775 K. 2015/4182"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Satış İlanının Günlük Tirajı 50.000'in Üzerinde Olan Ulusal Bir Gazetede Yapılmasına Karar Verildiği/İlanın Yayınlandığı Gazetenin Tirajının 50.000'den Düşük Olduğu - Satış Kararına ve Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan İşlemin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ KARARDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ TAŞIMAYAN BİR GAZETEDE YAPILMASI ( Satış İlanının Satış Kararında Belirtilen Tirajdan Daha Düşük Tirajlı Bir Gazetede Yayınlandığı - Satış Kararına ve Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan İşlemin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshedileceği )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ YAPILMASI ( Taşınmazın Satış İlanının Günlük Tirajı 50.000'in Üzerinde Olan Ulusal Bir Gazetede Yapılmasına Karar Verildiği/İlanın Yayınlandığı Gazetenin Tirajının 50.000'den Düşük Olduğu - Satış Kararına ve Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan İşlemin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )"
133Y12.HD26.2.2015E. 2015/1658 K. 2015/4012"İCRA MÜDÜRLÜKLERİNİN MAHKEME KARARLARINI AYNEN İNFAZ İLE GÖREVLİ OLMASI ( Aile Mahkemesince Verilen İcra Vasıtasıyla Satışın Önlenmesine Yönelik İhtiyati Tedbir Kararının Bu Karar Aynı Mahkemece Kaldırılmadıkça Uygulanması Gerektiği - İcra Mahkemesinin de Bu Kararla Bağlı Sayılacağı/İcra Mahkemesince İhtiyati Tedbir Kararının Yorumlanamayacağı )
SATIŞIN DURDURULMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDİR KARARI BULUNMASI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Aile Mahkemesince Verilen İcra Vasıtasıyla Satışın Önlenmesine Yönelik İhtiyati Tedbir Kararının Bu Karar Aynı Mahkemece Kaldırılmadıkça Uygulanması Gerektiği - İcra Mahkemesinin de Bu Kararla Bağlı Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Satışın Durdurulması Yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Bulunması Sebebiyle İhalenin Feshi İstemi/Aile Mahkemesince Verilen İcra Vasıtasıyla Satışın Önlenmesine Yönelik İhtiyati Tedbir Kararının Bu Karar Aynı Mahkemece Kaldırılmadıkça Uygulanması Gerektiği - İcra Mahkemesinin de Bu Kararla Bağlı Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
133Y12.HD24.2.2015E. 2015/886 K. 2015/3900"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteyebilmesi İçin İleri Sürdüğü Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesi Gerektiği/Dava Şartı Olan Bu Hususun Mahkemece Resen Gözönünde Bulundurulacağı - İhale Konusu Taşınmazın Muhammen Bedel Üzerinde Bir Rakama İhale Edildiği/Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemede Menfaati Bulunmadığından Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDE BİR RAKAMA İHALE EDİLMESİ ( Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemede Menfaati Bulunmadığı - İhalenin Feshi Davasının Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Reddedileceği )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU SEBEBİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİ ( Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteyebilmesi İçin İleri Sürdüğü Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesi Gerektiği/Dava Şartı Olan Bu Hususun Mahkemece Resen Gözönünde Bulundurulacağı - İhale Konusu Taşınmazın Muhammen Bedel Üzerinde Bir Rakama İhale Edildiği/Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemede Menfaati Bulunmadığından Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( İhalenin Feshi - Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilebilmesi İçin Şikayetin Esasa Dair Sebeplerle Reddedilmesi Gerektiği/Dava Şartı Sebebiyle Esasa Girilmeksizin İstemin Reddi Halinde Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
133Y12.HD24.2.2015E. 2015/70 K. 2015/3608"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Boçluya Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olup Şikayetin Bu Nedenle Kabulü İle İhalenin Feshi Gerektiği - Dosyadaki İki Borçlunun Vekili Aynı Kişi Olsa da Her Borçlu İçin Vekile Ayrı Tebligat Çıkartılacağı )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası - Satış İlanının Borçlunun Aynı Adreste Oturmadığı Damadına Tebliğ Edildiği - Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Her Ne Kadar Borçlu Vekiline Diğer Borçlu İçin Tebligat Yapılmış Olsa da Diğer Borçlu İçin Tebliğ Edilmediği Düşünüldüğünde Usulüne Uygun Bir Tebliğden Söz Edilemeyeceği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Vekil İle Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliği Zorunlu Olup Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğe Çıkartılması Gerektiği - Takibin İki Borçlusunun Vekilinin de Aynı Avukat Olduğu/Borçlu Şirket Adına Vekile Tebligat Yapılmasına Rağmen Şahıs İçin Asile Tebligat Çıkartıldığı/İhalenin Feshi Talebinin Kabul Edileceği )
İKİ BORÇLUNUN VEKİLİNİN DE AYNI KİŞİ OLMASI ( Her Borçlu İçin Vekile Ayrı Tebligat Yapılması Gerektiği - Şikayette Bulunan Borçlu Vekili Olarak Avukata Yapılan Bir Tebliğ İşleminin Olmaması Sebebiyle Tebligatın Usulsüz Kabul Edileceği )"
133Y12.HD20.2.2015E. 2015/425 K. 2015/3357"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Açık Artırma İlanın KDV Oranının Yüksek Gösterildiği İddiası - İhale Konusu Malın KDV Oranının Satış İlanında Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhaleye Katılımı Olumsuz Yönde Etkileyeceğinden İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı/Vergi Uzmanı Bilirkişi Marifetiyle Taşınmaz Üzerinde İnceleme Yapılarak KDV Oranının Belirleneceği )
İHALE KONUSU MALIN KDV ORANININ SATIŞ İLANINDA OLMASI GEREKENDEN FAZLA GÖSTERİLMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı - Vergi Uzmanı Bilirkişi Marifetiyle Taşınmaz Üzerinde İnceleme Yapılarak KDV Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
VERGİ UZMANI BİLİRKİŞİ TARAFINDAN KDV'NİN TESPİT EDİLMESİ ( İhale Konusu Malın KDV Oranının Satış İlanında Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhaleye Katılımı Olumsuz Yönde Etkileyeceğinden İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı - Vergi Uzmanı Bilirkişi Marifetiyle Taşınmaz Üzerinde İnceleme Yapılarak KDV Oranının Belirleneceği )"
133Y12.HD19.2.2015E. 2014/34339 K. 2015/3217"İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN SÜRESİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede İstenebileceği - Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Öğrenme Tarihinden Başlayacağı/Bu Sürenin Her Halükarda İhale Tarihinden İtibaren 1 Seneyi Geçememeyeceği )
TAŞINMAZIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( Hatanın 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Öğrenildiği - Şikayetçi Tarafından Beyan Edilen Tarihten Daha Önce Öğrendiğinin Karşı Tarafça Yazılı Nitelikte Bir Belge İle İspat Edilemediği - Öğrenme Tarihinin Belirlenmesinde Şikayetçinin Bildirdiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği/Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Süresinde Olmadığına Dair Red Kararının Hatalı Olduğu )
HATANIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHİN TESPİTİ ( Şikayetçinin Bildirdiği Tarihin Esas Alınacağı - Karşı Tarafın Beyan Edilen Tarihten Daha Önce Öğrendiği Yönündeki İddiasını Yazılı Bir Belge İle İspat Etmesi Gerektiği/Şikayetçinin Hatayı İhaleden İtibaren Bir Sene İçerisinde Öğrendiğini Beyan Ettiği ve Aksi İspat Edilmemiş Olan Tarihe Göre De 7 Gün İçerisinde Yapılan Başvurunun Süresinde Kabul Edileceği )"
133Y12.HD27.1.2015E. 2014/34172 K. 2015/1995"İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanın Birinci İhale Tarihinden En Az Bir Ay Önce Yapılacağı - Bir Aylık Süreye Riayet Edilmediğinden İhalenin Feshedileceği )
SATIŞ İLANININ BİRİNCİ İHALE TARİHİNDEN EN AZ BİR AY ÖNCE YAPILMASI ( İlanın Birinci İhale Tarihinden En Az Bir Ay Önce Yapılacağı - Bir Aylık Süreye Riayet Edilmediğinden İhalenin Feshedilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ YAPILMASI ( Satışın Açık Artırma İle Yapılacağı/Birinci ve İkinci Artırmanın Yapılacağı Yer Gün ve Saatin Daha Önceden İlan Edileceği - İlanın Şekli Artırmanın Tarzı Yer ve Günü ve Gazete İle Yapılıp Yapılmayacağı İcra Memurunca İlgililerin Menfaatlerine En Muvafık Geleni Dikkate Alınarak Tayin Edileceği/İlanın Birinci İhale Tarihinden En Az Bir Ay Önce Yapılacağı )"
133Y12.HD15.1.2015E. 2014/33683 K. 2015/818"İHALENİN FESHİ ( İhalesi Yapılan Taşınmazların Kıymet Takdirine İtiraz Süresinde Yapılmış Olmasına Rağmen Giderlerin Kesin Süre İçinde Tamamının Yatırılmadığı - 2004 Sy. İ.İ.K.'nun 128/a Maddesi Gereği Kıymet Takdirine İtirazın Reddine Karar Verildiği/İstemin Reddedilmiş Olması Karşısında Kıymet Takdirine İtiraz Nedeniyle İhalenin Feshinin Talep Edilemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Borçlu Şirketin Kıymet Takdirine İtirazı Sonrasında İcra Müdürlüğü Tarafından Kendisine Verilen 7 Günlük Kesin Sürede Giderleri Tamamen Yatırmadığı - Kıymet Takdirine İtirazın Reddedilmiş Olması Karşısında Artık İhalenin Feshinin Talep Edilemeyeceği/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MASRAF VE GİDERLERİN KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YATIRILMAMASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Talebinin Reddedildiği - Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesin Nitelikte Olduğu/Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi Nedeni İle İhalenin Feshininin İstenmesinin Mümkün Olmadığı )"
133Y12.HD13.1.2015E. 2014/34463 K. 2015/410"İHALE KARARININ KALDIRILMIŞ OLMASI ( Borçlunun İhalenin Feshini Talep Ettiği/İhale Kararı Kaldırılmış Olduğu Gerekçesiyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - İcra Müdürlüğünce İhale Kararının Kaldırılmış Olmasının Farklı Kuralları ve Hukuki Sonuçlar İçeren İhalenin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/ İhalenin Feshi Davası İncelenerek Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlunun İhalenin Feshini Talep Ettiği/İhale Kararı Kaldırılmış Olduğu Gerekçesiyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - İcra Müdürlüğünce İhale Kararının Kaldırılmış Olmasının Farklı Kuralları ve Hukuki Sonuçlar İçeren İhalenin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/ İhalenin Feshi Davası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALE KARARININ KALDIRILMIŞ OLMASI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ DAVASININ İNCELENMEMESİ ( İcra Müdürlüğünce İhale Kararının Kaldırılmış Olmasının Farklı Kuralları ve Hukuki Sonuçlar İçeren İhalenin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Tesşkil Etmeyeceği - İhalenin Feshi Davası İncelenerek Karar Verileceği )"
133Y12.HD18.12.2014E. 2014/31651 K. 2014/30765"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Yatırılmadığı Gerekçesi İle Satışın Düşürülmesinin İcra ve İflas Kanunu'nun 134.Maddesine Göre Yapılan Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Davanın Konusunun Kalmadığı Gerekçesiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararının İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYETÇİNİN MENFAATLERİNİN ZARAR GÖRMESİ ( İhalenin Feshini İsteyebilmek İçin Şikayetçinin Menfaatlerinin Zarar Gördüğünü İspat Etmesi Gerektiği - Satış Bedelinin Muhammen Bedeli Karşılaması Halinde Şikayetçinin Menfaatinin Zarar Görmediğinin Kabul Edileceği/Bu Şart Gerçekleşmediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Şikayetçinin Menfaatleri Zarar Görmediğinden İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddedileceği - Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/Şikayetçiye İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"
133Y12.HD16.12.2014E. 2014/31534 K. 2014/30467"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Birleştirmeye Konu Davaların Bağımsız Kimliklerini Koruduğu/Birleşen Dava Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamasının Doğru Görülmediği - İhalenin Feshi Davası )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Aralarında Bağlantı Bulunan Davaların Birleştirilerek Görülebileceği - Aynı İhaleye İlişkin Olarak Diğer Hissedarların da İhalenin Feshi Davası Açtığı/Bu Dava Hakkında Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
133Y12.HD8.12.2014E. 2014/30787 K. 2014/29665"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Geri Çevirme Kararı İle Borçlu Şirketin Belirtilen Tarihteki Ticaret Siciline Kayıtlı Adresin İstendiği - Cevap Yazısında Şirketin Tescilli Son Adresinin Bildirildiği/Belirtilen Tarih İtibariyle Ticaret Sicilde Kayıtlı Adresin İlgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden Yeniden Sorulması Gerektiği )
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BORÇLU ŞİRKETİN ADRESİNİN SORULMASI ( İhalenin Feshi İstemi/Borçlu Şirketin Belirtilen Tarihteki Ticaret Siciline Kayıtlı Adresin İstendiği - Cevap Yazısında Şirketin Tescilli Son Adresinin Bildirildiği/Belirtilen Tarih İtibariyle Ticaret Sicilde Kayıtlı Adresin İlgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden Yeniden Sorulacağı )"
133Y12.HD8.12.2014E. 2014/20319 K. 2014/28517"İHALENİN FESHİ ( Borçlu Vekilinin Vekaletnamesi Olmamasına Rağmen Satış İlanı ve Kıymet Takdir Raporlarının Kendisine Tebliğ Edildiğini Belirterek İhalenin Feshini İstediği - İhalenin Feshini İsteyen Borçlunun Diğer Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhalenin Feshini İsteme Hakkının Bulunmadığı/Tebligat Yapılmayan İlgilisinin Şikayet Hakkı Bulunduğu )
KIYMET TAKDİRİ RAPORU VE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlu Vekilinin Vekaletnamesi Olmamasına Rağmen Satış İlanı ve Kıymet Takdir Raporlarının Kendisine Tebliğ Edildiğini Belirterek İhalenin Feshini İstediği - İhalenin Feshini İsteyen Borçlunun Diğer Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhalenin Feshini İsteme Hakkının Bulunmadığı/Tebligat Yapılmayan İlgilisinin İhalenin Feshini İsteyebileceği )
USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAYAN BORÇLUNUN İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhalenin Feshini İsteyen Borçlunun Diğer Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhalenin Feshini İsteme Hakkının Bulunmadığı - Tebligat Yapılmayan İlgilisinin Şikayet Hakkı Bulunduğu )"
133Y12.HD21.10.2014E. 2014/20150 K. 2014/24444"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı/İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yatırmadığı - Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu/Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ HÜKMÜNDEN İKİ KEZ İŞLEM YAPILAMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı - İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yapılmadığı/Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu - Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Şikayetçiye İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"
133Y12.HD14.1.2014E. 2013/34291 K. 2014/381"İHALENİN FESHİ ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında İhalenin Feshine Karar Verildiği/Karar Kesinleşmeden Alacaklının Talebiyle Satışın Gerçekleştirildiği - Talebin Usule Uygun ve Geçerli Bir Satış Talebi Olarak Kabul Edilemeyeceği/Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshedileceği )
İHALENİN FESHİ KARARI KESİNLEŞMEDEN YENİDEN SATIŞ TALEBİNDE BULUNULMASI ( Satışın Gerkeçleştiği - Talebin Usule Uygun ve Geçerli Bir Satış Talebi Olarak Kabul Edilemeyeceği/İhalenin Feshedilmesi Gerektiği )
GEÇERSİZ SATIŞ TALEBİNE DAYANILARAK SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında İhalenin Feshine Karar Verildiği - Karar Kesinleşmeden Alacaklının Talebiyle Satışın Gerçekleştirildiği/Geçersiz Satış Talebine Dayanan İhalenin Feshedileceği )
ŞİKAYET ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında İhalenin Feshine Karar Verildiği/Karar Kesinleşmeden Alacaklının Talebiyle Satışın Gerçekleştirildiği - Geçersiz Satış Talebine Dayanan İhalenin Feshedileceği/Şikayetin Kabul Edileceği )"
133Y12.HD9.7.2013E. 201318403 K. 2013/25744"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Alacağa Mahsuben Yapılıp Yapılmadığı ve Satış Bedelinin Yatırılıp Yatırılmadığı ya da Yatırılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olduğu - 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( Alacağa Mahsuben Yapılıp Yapılmadığı ve Satış Bedelinin Yatırılıp Yatırılmadığı ya da Yatırılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olduğundan 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağı )
İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILMASI ( Buna İlişkin Hususlar 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olup Bu Madde Kapsamında Değerlendirileceğinden 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağı )"
133Y12.HD13.6.2013E. 2013/14728 K. 2013/22318"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Satış İşleminde Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edileceği - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Bu İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle Resen İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )
SATIŞ İŞLEMİNDE İLAN YAPILMASI ( Satış İşleminde Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edilmesi Gerektiği - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Resen İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
ARTIRMA İLANI ( İhalenin Feshi Davası/Basın İlan Kurumuna Müzekkere Yazılarak Satış İlanının 1. Artırma Tarihinden 1 Ay Önce Yapıldığı - Mahalle Muhtarlığı ve Belediyede Yapılacak İlanların Borçlu Tarafından Şikayet Sebebi Yapılmadığı/Bu İlanların Bir Ay Önce Yapılmadığı Gerekçesiyle Resen İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )"
133Y12.HD18.3.2013E. 2013/2352 K. 2013/9807"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacaklı Tarafından Taşınmazın Satışına Yönelik Herhangi Bir Talepte Bulunmadığı Halde İcra Müdürlüğünce Resen Satış Kararı Verilerek İhale Gerçekleştirildiği İddiası - Alacaklının Talebi Olduğu/Borçlunun İleri Sürdüğü Diğer Fesih Nedenleri İncelenerek Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN SATIŞINA YÖNELİK TALEP OLMADIĞI İDDİASI ( İhalenin Feshi Talebi/Satışın İlan Edildiği Gazetenin İcra Dosyasında Olmadığı İddiası - Alacaklının Talebi Doğrultusunda İcra Müdürlüğünce Satışa Karar Verildiği/Borçlunun İleri Sürdüğü Diğer Fesih Nedenleri İnceleneceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE RESEN SATIŞ KARARI VERİLDİĞİ İDDİASI ( Alacaklının Talebi İle İpotekli Taşınmazla İlgili Kendilerine Satış Günü Verilerek Satış Hazırlıklarına Başlanmasını Talep Ettiği ve İcra Müdürlüğünce Talep Doğrultusunda Karar Verildiği - Borçlunun İleri Sürdüğü Diğer Fesih Nedenleri İnceleneceği )"
133Y12.HD15.1.2013E. 2012/24411 K. 2013/490"İKİ İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARKTAN SORUMLULUK ( 2004 S.K. Md.133'de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale - İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumlu Tutulamayacağı )
İHALE USULÜ ( 2004 S.K. Md.133'de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale - İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumlu Tutulamayacağı )
RÜÇHANLI ALACAK ( İhale Bedelinin Rüçhanlı Alacakları Aşmasının Zorunlu Olduğu )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ ( 2004 S.K. Md.133'de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale - İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumlu Tutulamayacağı )"
133Y12.HD29.11.2012E. 2012/17679 K. 2012/35627"SATIŞIN DÜŞÜRÜLMESİ İŞLEMİNE ŞİKAYET ( İhale Tutanağına Göre Vergilerin Ödenmesi İçin Süre Verildiği - İhale Kesinleşmeden ve Vergi Matrahı Belli Olmadan Verilen Süre Geçerli Olmadığı/Kesinleşen İhale Bedeli Üzerinden Vergiler Tahakkuk Ettirilerek Alıcıya Muhtıra İle Tebliğ Edilmediği - Vergiler Ödenmediğinden Satışın Düşürülmesinin Doğru Olmadığı )
VERGİ BORCU DOĞMADAN ÖNCE VERGİLERİN ÖDENMESİ İÇİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ ( Satışın Düşürülmesi İşlemine Şikayet - İhale Tutanağına Göre Alıcıya Vergilerin Yatırılması İçin 7 Gün Süre Verilmesi Geçerli Olmadığı/Kesinleşen İhale Bedeli Üzerinden Vergilerin Tahakkuk Ettirilerek Alıcıya Muhtıra İle Tebliğ Edileceği - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
İHALE TUTANAĞINDA VERGİLERİN YATIRILMASI İÇİN ALICIYA SÜRE VERME ( İhale Kesinleşmeden ve Vergi Matrahı Belli Olmadan Verilen Sürenin Geçerli Olmadığı - Satışın Düşürülmesi İşlemine Şikayet/Henüz Vergileri Ödeme Borcu Doğmadan Verilen Süreye Dayalı Olarak Satışın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
133Y12.HD28.6.2012E. 2012/8525 K. 2012/23017"İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlunun İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açmış Olduğunun Gözetileceği - Mahkemece İşin Esasa Girilmesi Gerekirken Borçlu İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi )
İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜNLÜK SÜRE (Borçlunun İhalenin Feshi Davasının Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu - Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gerekirken Borçlu İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu/7 Günlük Süre )
SÜREAŞIMI BULUNMAMASI (Mahkemece Gözetileceği - Davanın İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede Açılmış Olduğu )"
133Y12.HD28.6.2012E. 2012/7936 K. 2012/23027"TAŞINMAZ İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (Şikayetçinin Açık Artırmaya Katılarak Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek Statüyü Kazandığı/Şikayetçinin Hukuki Yararının Bulunduğu - Mahkemece Esasa Girileceği )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEYE KATILMIŞ OLMASI (İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshine Dair Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu - Taşınmaz İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedeniyle İhalenin Feshi Davası/Hukuki Yarar )
ŞİKAYETÇİNİN HUKUKİ YARARI BULUNMASI (Şikayetçinin Açık Artırmaya Katılarak Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek Statüyü Kazandığı ve İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olduğu/Davacının Hukuki Yararının Bulunduğunun Kabulü Gereği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH (Mahkeme Hükmünde Bulunması Zorunlu Olduğu - İhalenin Feshi Davası )"
133Y12.HD27.6.2012E. 2012/8048 K. 2012/22682"İHALENİN FESHİ ( İcra İflas Kanunu 133. Maddesine Göre İşlem Yapılmış Olmasının 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - İcra İflas Kanunun 133 VE 134. Maddelerindeki Fesih Nedenlerinin ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu )
İHALENİN FESHİNİN FARKLI NEDENLERE DAYANMASI ( Hukuki Sonuçları Farklı Olduğundan Birbirinin Yargılamasına Engel Teşkil Etmediği - İcra İflas Kanunun 133 ve 134. Maddelerindeki Fesih Nedenleri ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu )"
133Y12.HD21.6.2012E. 2012/5670 K. 2012/21865"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (Birden Fazla Alacaklı/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/2004 S.K.133 M. Uygulanmasının Tartışılması Gereği )
İHALE BEDELİ (Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Doğrudan Alacaklının İhale Bedeli Yatırması Gerektiğinin Düşülmesinin Hatalı Olduğu )
BİRDEN FAZLA ALACAKLI (İhalenin Feshi Davası - Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu/İhale Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılayamadığı - İcra Müdürünce Sıra Cetveli Yapılacağı/Doğrudan Alacaklının İhale Bedeli Yatıramayacağı )"
133Y12.HD20.6.2012E. 2012/7072 K. 2012/21596"İHALENİN FESHİ DAVASI (Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası - Borçluların Şikayet Nedenlerinin Mahkemece Tam Olarak Değerlendirilmediği - Borçlulardan Birinin Ölü Olduğunun Kararda Gözetileceği )
BORÇLULARDAN BİRİNİN ÖLÜ OLMASI (Yerel Mahkece Hükümde Gözetilmesi Gereği/Borçluların Şikayet Nedenlerinin Tam Olarak Değerlendirilmediği - Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Ususüz Tebliğ Edildiğinden Bahisle İhalenin Feshi Talebi )"
133Y12.HD5.3.2012E. 2011/20837 K. 2012/6111"İHALENİN FESHİ (İcra Müdürünün İhaleyi Kaldırma Yetkisinin 2004 S.K. Md.133 İle Sınırlı Olması - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ KALDIRMA YETKİSİ (2004 S.K. Md.113 İle Sınırlı Olduğu - Borçluya Yapılan Tebligatın Usulsüz Olup Olmadığını İnceleme Yetkisi Olmadığı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ (İcra Müdürünün İnceleme Yetkisi Olmadığı - Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)"
133Y12.HD29.11.2011E. 2011/8353 K. 2011/25196"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınmazda Haczi Bulunan 3. Kişinin Talep Edebileceği - Şikayetçinin Taşınmazda Bulunan Haczinin İcra Müdürlüğü'nün Yazısı Esas Alınarak Düşürülmesinin/Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TAŞINMAZDA HACZİ BULUNAN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMESİ ( Fesih Talebinde Bulunacak İlgililerden Olduğu - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadan Konulan Haczin Düşüp Düşmediğinin Dosya İncelenerek Belirleneceği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetçinin Taşınmazda Bulunan Haczinin İcra Müdürlüğü'nün Yazısı Esas Alınarak Düştüğüne/Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi/Şikayetçinin Taşınmazda Haczi Bulunan 3. Kişi Olduğu - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadan Konulan Haczin Düşüp Düşmediğinin Dosya İncelenerek Belirleneceği )"
133Y12.HD22.11.2011E. 2011/6836 K. 2011/23583"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Bağımsız Taşınmazların Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı - Tümüne Aynı Satış Saatlerinin Ayrılıp Birlikte Satılmasının İhalenin Feshini Gerektirdiği )
BAĞIMSIZ TAŞINMAZLARIN İHALE İLE SATIŞI ( Ekonomik Yönden Bir Zorunluluk Bulunmadıkça Ayrı Ayrı Artırmaya Çıkarılarak İhale Olunacağı/Birlikte Satıldıkları - Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
MUHAMMEN BEDEL ( Taşınmazların Muhammen Bedellerinin Çok Altında Satıldığının Gözetileceği/Taşınmazların Birlikte Satıldığı - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )
DEĞER TESPİTİ ( İhalenin Feshi Talebi - Borçlunun Kıymet Takdirine Karşı İtirazında Taşınmazda Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayrı Ayrı Değerlerinin Tespitini Talep Etmemesinin Fesih Sebebini Ortadan Kaldırmayacağı )"
133Y12.HD18.11.2011E. 2011/24313 K. 2011/22878"İHALENİN KALDIRILMASI ( Alıcının Parayı Ödememesi Sebebiyle - Fesih İstemi/İİK Md. 133 Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Md. 134'e Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği)
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İİK Md. 133 Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Md. 134'e Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - Alıcının Parayı Ödememesi Sebebiyle İhalenin Kaldırıldığı)"
133Y12.HD29.9.2011E. 2011/1670 K. 2011/16940"İKİ İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARKTAN SORUMLULUK (İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)
SATIŞ KARARINA DAYALI İHALE (İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumluluk - İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)
ŞİKAYET (İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumluluk - İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)"
133Y12.HD14.7.2011E. 2010/34087 K. 2011/15633"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilip İşin Esasına Girilmemesi Halinde ve İ.İ.K.nun 118 ve 133. Md.lerine Yönelik Olarak Yapılan Şikayetlerde %10 Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilip İşin Esasına Girilmemesi Halinde ve İ.İ.K.nun 118 ve 133. Md.lerine Yönelik Olarak Yapılan Şikayetlerde %10 Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilip İşin Esasına Girilmemesi Halinde ve İ.İ.K.nun 118 ve 133. Md.lerine Yönelik Olarak Yapılan Şikayetlerde %10 Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
133Y12.HD12.7.2011E. 2011/78 K. 2011/15389"İHALENİN FESHİ ( İİK'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalelerin Feshi İçin Yasada Bir Süre Öngörülmediği - Kanunun Amacına Uygun Olarak İİK'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalelerin de Feshine İlişkin İstemlerde Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanması Gereği)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İİK'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalelerin Feshi - Kanunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu)"
133Y12.HD12.7.2011E. 2011/111 K. 2011/15571"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Öncelikle Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenmeli Üçüncü Kişi Şikayetçinin Alacağının Öncelikli Alacak Olduğunun Tesbiti Halinde Alıcı ya da Tesbit Edilen ya da Ödenmesi Gereken İhale Bedelini Yatırması İçin Bir Muhtıra Gönderilmeli Oluşacak Sonuca Göre İ.İ.K.nun 133. Md. Şartları Değerlendirileceği )
SATIŞIN ALACAĞI MAHSUBEN YAPILACAĞI GEREKÇESİ İLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Üçüncü Kişinin Başvurusu İhalenin Feshi Nedenlerinden Olmadığı - Öncelikle Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenerek Karar Verileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satışın Alacağı Mahsuben Yapılacağı Gerekçesi İle - Öncelikle Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenmeli 3. Kişi Şikayetçinin Alacağının Öncelikli Alacak Olduğunun Tesbiti Halinde Alıcı ya da Tesbit Edilen ya da Ödenmesi Gereken İhale Bedelini Yatırması İçin Bir Muhtıra Gönderilerek Sonuca Göre İ.İ.K.nun 133. Md. Değerlendirileceği )
ÖNCELİKLİ ALACAK ( İhalenin Feshi İstemi - Öncelikle Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenmeli Üçüncü Kişi Şikayetçinin Alacağının Öncelikli Alacak Olduğunun Tesbiti Halinde Alıcı ya da Tesbit Edilen ya da Ödenmesi Gereken İhale Bedelini Yatırması İçin Bir Muhtıra Gönderilmeli Sonuca Göre İ.İ.K.nun 133. Md. Şartları Değerlendirileceği )"
133Y12.HD1.7.2011E. 2010/31565 K. 2011/13908"SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLMEYEN ŞİKAYETÇİ (Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
TANIK DİNLEME (Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI (Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)"
133Y12.HD27.4.2010E. 2010/8073 K. 2010/10553"İHALENİN FESHİ ( Alıcının Yapılan 1. İhalede Sürdüğü Peyden Daha Sonra Yapılan İhalede Daha Az Sürmesi/İyiniyetle Bağdaşmayacağı - İhaleye Fesat Karıştırıldığının Kanıtı Olduğu/Fesih Kararı Verilmesi Gereği )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK ( İhale Bedelinin Yatırılmaması Üzerine Düşme Kararı Verilip Taşınmazın İİK. Md. 133'e Göre İhalesinin Yapıldığı - Feshi İstenen Bu İhalede İlk İhalede Teklif Ettiği Bedelin Çok Altında Teklifte Bulunana Satış Memurluğunca İhalenin Yapılması )"
133Y12.HD25.2.2010E. 2009/22181 K. 2010/4318"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğü'nün İhale Bedeli Süresinde Yatırılmadığı İçin İhaleyi Feshetmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Feshedilmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
ZARAR VE TEMERRÜT FAİZİ ( İcra Müdürlüğü'nün İhale Bedeli Süresinde Yatırılmadığı İçin İhaleyi Feshetmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
ESASLI HATA ( İhaleye Girip Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Konumu Kazanan Davacının İhale Olunan Aracın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşürüldüğü Gerekçesiyle Açtığı İhalenin Feshi İstemi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
133Y12.HD21.12.2009E. 2009/17566 K. 2009/25695"İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ ( Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İİK 133. Maddesine Göre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili - Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İİK 133. Maddesine Göre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanması Gerektiği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI VEYA YENİDEN İHALE YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan İİK 134. Maddesine Göre Açılmış İhalenin Feshi Davasının Görülmesine Engel Teşkil Etmediği - İcra Mahkemesince İstemin Reddi Gerektiği )"
133Y12.HD29.9.2009E. 2009/8408 K. 2009/17394"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Ancak Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Ancak Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olup 134. Md.ye Dayalı Olarak Açılan İhalenin Feshi Davasında Dikkate Alınamayacağı )
İHALANİN FESHİ NEDENİ ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması İhalenin Feshi Sebebi Olup 134. Md.ye Dayalı Olarak Açılan İhalenin Feshi Davasında Dikkate Alınamayacağı )"
133YHGK21.1.2009E. 2008/12-803 K. 2009/18"İHALENİN FESHİ ( Dayanılan Fesih Sebepleriyle İlgili Daha Önce Yapılan Şikayetler Nedeniyle Verilen Ret Kararları Kesinleşmiş İse de İhalede Fesadın Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunda Eldeki Davadan Önce Verilmiş Bir Karar Olmadığı )
FESADIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ ( Verilen Ret Kararları Kesinleşmiş İse de İhalede Fesadın Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunda Eldeki Davadan Önce Verilmiş Bir Karar Olmadığı - İhalede Ne Suretle Fesadın Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunda Müşteki Borçludan Delillerinin Sorulması Gerektiği )"
133Y12.HD20.10.2008E. 2008/10140 K. 2008/17773"TEMERRÜT FAİZİ ( İhaleye Katılıp Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmamak Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Farklar ve Diğer Zararlardan ve Faizden Müteselsilen Mesul Olacakları )
İHALEYE KATILIP DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAYANLAR ( İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Farklar ve Diğer Zararlardan ve Ayrıca Temerrüt Faizinden Müteselsilen Mesul Olacakları )
ZARARLARDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İhaleye Katılıp Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmamak Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Zararlardan Mesul Olacakları )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )
HUKUKİ YARAR ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )"
133Y12.HD22.9.2008E. 2008/13191 K. 2008/15971"İHALENİN FESHİ ( Organize Sanayi Bölgelerindeki Gayrimenkullerin İcra Yoluyla Satışı - Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ GAYRİMENKULLERİN İCRA YOLUYLA SATIŞI ( Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği - İhalenin Feshi/Alıcı Bankanın Bu Özellikleri Taşımadığı )
BANKANIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE GAYRİMENKUL SATIN ALMASI ( İhalenin Feshi - İcra Yoluyla Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği )"
133Y12.HD1.4.2008E. 2008/5709 K. 2008/6541"İHALENİN FESHİ ( Satışa Konu Menkullerden Bir Kısmının Hacizli Olmayan Bir Taşınmazda Bulunması - Taşınmazın İhalesinin Feshedilmesi Gerektiği )
HACİZ KONULMAYAN TAŞINMAZDA BULUNAN MENKUL ( Kıymet Takdiri Yapılarak İhaleye Konu Edilemeyeceği - İhalenin Feshi )
TAŞINMAZ İHALESİ ( Satışa Konu Menkullerden Bir Kısmının Hacizli Olmayan Bir Taşınmazda Bulunması - Taşınmazın İhalesinin Feshedilmesi Gerektiği )"
133YHGK6.6.2007E. 2007/12-318 K. 2007/327"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( Satışa Dair İlanda Satışın Başlama ve Bitiş Tarihleri Belirtildiğinden Satış Tutanağında Bu Yönde Açıklama Bulunmamasının Fesih İçin Neden Oluşturmayacağı )
İHALENİN FESHİ ( Yerel Mahkemece Satışa Dair İlanda Satışın Başlama ve Bitiş Tarihleri Belirtildiğinden Satış Tutanağında Bu Yönde Açıklama Bulunmamasının Fesih İçin Neden Oluşturmayacağı )
ZARAR UNSURU ( Satış Bedeli Muhammen Bedelden Daha Fazla Olmakla Zarar Unsurunun da Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği - İhalenin Feshi )"
133Y12.HD4.5.2007E. 2007/6583 K. 2007/9020"İCRA İFLAS KANUNU'NUN 133. MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEM YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )
İİK. 134. MADDEYE GÖRE YARGILAMA ( İİK'nun 133. Maddesi Gereğince İşlem Yapılmış Olması İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )"
133Y12.HD19.3.2007E. 2007/2705 K. 2007/5170"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN 10 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Borçlunun İİK. 133. Madde Prosedürünün İşletilmesi Yönündeki Talebi İcra Müdürünce Reddi İsabetli Olduğu )
İİK. 133. MADDE PROSEDÜRÜ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )"
133Y12.HD24.11.2006E. 2006/18777 K. 2006/22151"İHALENİN FESHİ ( Tellaliye ve Damga Resmi Yatırılmadığı İçin 2. Kez İhaleye Çıkarılan Taşınmazın Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesi Tek Başına Fesih Nedenidir )
TELLALİYE VE DAMGA RESMİ YATIRILMADIĞI İÇİN 2. KEZ İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olduğu )"
133Y12.HD13.6.2006E. 2006/10901 K. 2006/12672"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İLGİLİLERİN TÜMÜNÜN BİRLİKTE DAVAYI KABUL ETMESİ ( İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAKLI VEKİLİNİN KABUL BEYANI ( İhale Alıcısının Her Hangi Bir Kabul Beyanı Olmaksızın Yalnızca Alacaklı Vekilinin Kabulüne Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
133Y1.HD13.3.2006E. 2006/146 K. 2006/2538"YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Aynı Nedenleri İleri Sürerek Şikayet Yoluyla İcra İhalesinin Feshi Konusunda Dinar İcra Mahkemesinde Açmış Olduğu Davanın Reddedilerek Kesinleştiği - Davanın Reddi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Dinar İcra Mahkemesinde Açmış Olduğu Davanın Reddedilerek Kesinleştiğinden Reddi Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Davacının Aynı Nedenleri İleri Sürerek Şikayet Yoluyla İcra İhalesinin Feshi Konusunda Dinar İcra Mahkemesinde Açmış Olduğu Davanın Reddedilerek Kesinleştiğinden Reddi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
133Y12.HD6.12.2005E. 2005/19793 K. 2005/24177"İHALEYİ FESİH YETKİSİ ( İcra Müdürüne Ait Olup Mahkemece Anılan Madde Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ SÜRESİ ( Süre Öngörülmemiş İse de Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bir Yıllık Süre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanacağı )"
133Y12.HD22.11.2005E. 2005/19152 K. 2005/22932"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Teminatın İade Edilip Edilmediği Süreci Başladığından ve İhalenin Feshi Davasının 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )
TEMİNATIN İADE EDİLİP EDİLMEDİĞİ SÜRECİNİN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davasının 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İhalenin Feshi Davasının 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )"
133Y12.HD21.11.2005E. 2005/19052 K. 2005/22759"İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( İİK'nun 134.Maddesine Göre Açılan İşbu Davanın Görülmesini Etkilemez İse de Bu Konu İlgililerince Temyiz Edilmediğinden Bozma Nedeni Yapılmadığı )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Talebi - Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı/O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı - O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )"
133Y12.HD28.10.2005E. 2005/20877 K. 2005/21119"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Bulunmadığı )
İHALEYE KATILMAMA ( Taşınmazın Yeniden Satış Kararı Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Alacağına Mahsuben Alacaklıya İhale Edildiği - İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
HUSUMET ( Taşınmazın Yeniden Satış Kararı Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Alacağına Mahsuben Alacaklıya İhale Edildiği - İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Reddi Gereği )"
133Y12.HD27.10.2005E. 2005/17060 K. 2005/20995"KDV ORANININ YATIRILMASI İÇİN BELİRLİ BİR SÜRE VERİLMEMESİ ( İcra Müdürlüğünce Verilen Sürede KDV'nin Yatırılmadığı Söz Konusu Olamayacağından Mahkemece Borçlu Şikayetinin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( KDV'nin Yatırıldığı - İcra Mahkemesinin İcra Müdürünün Görevine Giren Bir Konuda İhalenin İİK'nun 133. Maddesi Nedeniyle Feshine Karar Vermesinin Yasaya Uygun Bulunmadığı )"
133Y12.HD27.9.2005E. 2005/14524 K. 2005/18206"TEMERRÜT FAİZİ ( İhale Bedeli Üzerinden Temerrüdü Oluştuğundan Temerrüt Faizinin İlk İhalede Sürülen Pey Bedelinden Hesaplanması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN OLUŞAN TEMERRÜT ( Temerrüt Faizinin İlk İhalede Sürülen Pey Bedelinden Hesaplanması Gerektiği - İki İhale Bedeli Arasındaki Fark Üzerinden Hesaplama Yapan Bilirkişi Hesaplaması Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
PEY BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANACAK OLAN FAİZ ( İhale Bedeli Üzerinden Temerrüdü Oluştuğundan Temerrüt Faizinin İlk İhalede Sürülen Pey Bedelinden Hesaplanması Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Genel Mahkemede Sonuçlandırılacak İhtilaflar Yönünden Kesin Hüküm Teşkil Etmedikleri - Bu Kararlardan Önce Verilen Kararın Kesinleşmesi Koşulu İle Sonradan Oluşturulacak Aynı Konudaki Kararlar Hakkında ve Birbirine Karşı Kesin Hükmün Neticelerini Doğuracağı )
KESİN HÜKÜM ( İcra Mahkemesi Kararları Genel Mahkemede Sonuçlandırılacak İhtilaflar Yönünden Teşkil Etmedikleri )"
133Y12.HD23.9.2005E. 2005/13361 K. 2005/17857"İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
TARAF TEŞKİLİ ( İhalenin Feshi Davasında İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
İHALE ALICISI ( İhalenin Feshi Davasında İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )"
133YHGK13.7.2005E. 2005/4-442 K. 2005/462"FAİZ ORANI ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Talebinde - İhalenin Feshi İçin Dava Açan ve Kötüniyetle İhale Bedelini Geç Yatıran Davalıların Tazminat Alacağına Yasal Faiz Uygulanacağı )
HAKSIZ FİİL TAZMİNATI TALEBİ ( İhalenin Feshi Davası Açarak İhale Bedelini Geç Yatıran Davalılardan - Faiz Oranı )
İHALENİN FESHİ DAVASI AÇARAK İHALE BEDELİNİ YATIRMADA GECİKME ( İhale Bedelinin Geç Ödenmesinden Dolayı Uğranılan Zarar İçin Tazminat Talebi - Faiz Oranı )
TAŞINMAZ KENDİSİNE İHALE EDİLEN KİŞİNİN İHALENİN FESHİNİ DAVA EDEREK ZARARA SEBEP OLAN KİŞİNİN HAKSIZ EYLEMİNE KATILDIĞININ İSPAT EDİLEMEMESİ ( Bu Kişiden İhale Bedelinin Geç Ödenmesinden Dolayı Uğranılan Zararın Tazmininin Talep Edilemeyeceği )"
133YHGK13.7.2005E. 2005/14-442 K. 2005/462"İHALENİN FESHİ ( Fesih Dışında Uğranılan Zararın Tespiti - Davalının Diğer Davalının Haksız Eylemine Katıldığı Aralarında İş ve Düşünce Birliği Bulunduğu Kanıtlanamadığına Göre Reddi Gereği )
İHALENİN FESHİNDE UYGULANACAK FAİZ ( İhalenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tesbiti - Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
HAKSIZ EYLEME UYGULANACAK FAİZ ( İhalenin Feshinde Uğranılan Zarar - Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
FESİH DIŞINDA UĞRANILAN ZARARIN TESPİTİ ( Davalının Diğer Davalının Haksız Eylemine Katıldığı Aralarında İş ve Düşünce Birliği Bulunduğu Kanıtlanamadığına Göre Reddi Gereği )"
133YHGK24.11.2004E. 2004/12-637 K. 2004/612"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Teminat Yatırmayan Kişinin Taşınmaz İhalesine Katılamayacağı - Bu Kişilere Yapılan İhalenin Feshi Gereği )
TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Taşınmaz İhalesine Katılabilmek İçin - Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALESİNE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRILMASI ŞARTI ( Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )"
133Y12.HD23.2.2004E. 2003/26895 K. 2004/3653"İHALENİN FESHİ ( İlk İhalede İleri Sürdüğü Peyden Daha Düşük Peyle İkinci İhalede Alıcının Mahcuzu Satınalması )
İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( En Çok Pey Süren İkinci Kişiye Taşınmazı Alması İçin Tebliğ Yapılmaması - İkinci İhalede Bu Kişinin Daha Düşük Bedelle Mahcuzu Alması Halinde Fesih Nedeni Sayılamayacağı )
ALICININ İLK İHALEDE SÜRDÜĞÜ PEYDEN DAHA DÜŞÜK PEYLE TAŞINMAZI İKİNCİ İHALEDE SATIN ALMASI ( Satın Alma Hakkının İcra Müdürü Tarafından Ortadan Kaldırılması Nedeniyle İhalenin Usulsüz Sayılamayacağı )"
133Y12.HD28.10.2003E. 2003/18936 K. 2003/21078"İHALE ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
PEY SÜRME ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
FESİH ( Alıcının İhalelerde İyi Niyet Kurallarına Aykırı Pey Sürmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olması )"
133Y12.HD21.10.2003E. 2003/16522 K. 2003/20537"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeline Beşmilyar Liralık İpotek Borcu da Eklenerek Bulunacak Miktar Üzerinden Paylaştırılmanın Yapılması Ve Paranın Buna Göre Yatırılması Gerekirken Yatırılmaması Nedeniyle )
İPOTEK BEDELİNİN İHALE BEDELİNE EKLENMESİ ( Paydaşların Taşınmazı Alması Halinde İhale Bedeline İpotek Değerinin Eklenip O Değer Üzerinden Paylaştırmanın Gerçekleştirilmesi İçin Paydaşlara Süre Verilerek İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )
HACZİN YENİLENMESİ ( Yenilenen Haciz ile Mahcuzların Kıymet Takdirinin Borçluya Tebliğ Edilmeyişinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
133Y12.HD26.9.2003E. 2003/14501 K. 2003/18518"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Karar Verilmiş Olması - Yapılmış Şikayetin İncelenmesine Engel Olmayacağı )
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünce İhalenin Feshine Karar Verilmiş Olması - Yapılmış Şikayetin İncelenmesine Engel Olmayacağı )"
133Y12.HD24.6.2003E. 2003/12426 K. 2003/15097"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Teklif Götürülen ve Bu Teklifi Kabul Eden İkinci En Çok Pey Süren Takip Alacaklısının İlk İhalede Alıcısı Olmadığından Bahisle Ona Husumet Düşmediğinden Dolayı Husumetsizlik Nedeni ile İstemi Reddetmesinin Hatalı Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Açan Borçluya Süre Verilerek Taşınmazın İhalesi Üzerinde Kalan Kişiyi de Davaya Dahil Ettirerek Bu Şekilde Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Borçlunun İddialarının Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
HUSUMET ( Teklifi Kabul Eden İkinci En Çok Pey Süren Takip Alacaklısının İlk İhalede Alıcısı Olmadığından Bahisle Ona Husumet Düşmediğinden Dolayı Husumetsizlik Nedeni ile İstemi Reddetmesinin Hatalı Olması )"
133Y12.HD10.4.2003E. 2003/4645 K. 2003/7837"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Fesholunması Halinde İhale 2. Pey Sürene Teklif Olunacağından 3. Derecede Pey Süren Kişinin İhalenin Feshini İstemesinde Hukuki Yararının Bulunmaması )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Fesholunması Halinde İhale 2. Pey Sürene Teklif Olunacağından 3. Derecede Pey Süren Kişinin İhalenin Feshini İsteyememesi )
ALACAĞA MAHSUBEN İHALE EDİLEN MALI ALMA ( Mahcuz Üzerinde Alacaklının Alacağına Tercihi Olan Başka Hacizlerin Bulunmaması Halinde Alacaklının İhale Bedelini Dosyaya Yatırmasının Gerekmemesi )"
133Y12.HD21.11.2002E. 2002/23583 K. 2002/24382"İHALENİN FESHİ ( Fon Tarafından Devralınan Borç Taahhüt ve Alacaklılarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )
ZAMANAŞIMI ( 4389 Sayılı Yasa Gereğince Fon Tarafından Devralınan Bankalarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )
FON TARAFINDAN DEVRALINAN BANKALARLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER ( Devralınan Bankalarla İlgili Olarak Açılmış Açılacak Dava ve İcra Takiplerinde Kanunlarda Yazılı Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Dokuz Ay Süreyle Durması )"
133Y12.HD10.9.2002E. 2002/15066 K. 2002/16148"İHALENİN FESHİ ( Mercice Daha Önce Yapılan Kıymet Takdiri Esas Alınarak Satışın Yapılması )
HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Farklı İcra Dairelerinde Aynı Mal ile İlgili Yapılan Kıymet Takdirlerinden Hangisinin Uygulanacağının Belirlenmesi )"
133Y12.HD11.6.2002E. 2002/11431 K. 2002/12547"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Avukatla Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliğ Zorunluluğu )
SATIŞ İLANININ VEKİLE TEBLİĞİ ( Vekile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Avukatla Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliğ Zorunluluğu )
AVUKATLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
133Y12.HD3.5.2002E. 2002/7928 K. 2002/9439"İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILMASI ( İhale Bedelinin Alacağı Karşılayan Kısmı İçin İhale Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesi Gereği )
FAİZ ( İhalenin Alacağa Mahsuben Yapılması - İhale Bedelinin Alacağı Karşılayan Kısmı İçin İhale Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesi Gereği )"
133Y12.HD8.4.2002E. 2002/6506 K. 2002/7307"SATIŞ İLANI ( Bir Aylık İlan Süresi Dolmadan Satış Tarihinin Gösterilemeyeceği - Köyde İlan Kararının Yerine Getirilmemesi/İhalenin Feshi )
SATIŞIN MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA YAPILMASI VE ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( İhalenin Feshine Karar Vermek Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Bir Aylık İlan Süresi Dolmadan Satış Tarihinin Gösterilemeyeceği/Köyde İlan Kararının Yerine Getirilmemesi - Muhammen Bedelin Altında Satış )
MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA SATIŞ ( Zarar Unsurunun Gerçekleşmesi - İhalenin Feshine Karar Vermek Gereği )"
133Y12.HD18.3.2002E. 2002/4018 K. 2002/5505"TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Tebligatın Usulsüzlüğü - Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle Talep Edemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )"
133Y12.HD5.3.2002E. 2002/3728 K. 2002/4442"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Sebebiyle İhalenin Feshedildiği/Fesihler Ayrı Sonuçlar Doğuracağından - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshedildiği - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshedildiği - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )"
133Y19.HD9.2.2002E. 2001/9772 K. 2002/764"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkul Kendisine İhale Olunan Kimsenin Derhal veya Verilen Mühlet İçinde Parayı Vermemesi Durumunda İhalenin Fesholması )
GAYRIMENKUL İHALESİNİN FESHİ ( İcra Memurunun İhale Bedelinin Tahsili İçin Teminat Mektubunu Paraya Çevirmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )
İCRA MEMURUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Bedeli Olarak Verilen Teminat Mektubunu Paraya Çevirmemesi Durumunda İhalenin Feshi Sonucunun Doğmaması )"
133Y12.HD4.2.2002E. 2002/1022 K. 2002/2159"PEY SÜRÜLMESİ ( Davalının İlk Sürdüğü Peyin Çok Altında Bedelle Taşınmazı Satın Almasının Fesat Sayılması-İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Davalının İlk Sürdüğü Peyin Çok Altında Bedelle Taşınmazı Satın Almasının Fesat Sayılması )"
133Y12.HD19.11.2001E. 2001/18673 K. 2001/19234"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olması )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )
USULSÜZ TEBLİĞ EDİLEN SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
133Y4.HD27.9.2001E. 2001/4184 K. 2001/8658"İHALENİN FESHİ ( Davacı Davalıların İhaleye Girerek Taşınmaz Satın Almalarına Rağmen Dava Açarak İhale Tarihinden İtibaren Yirmi Gün İçinde Yatırılması Gereken Satış Bedel ve Giderlerini Yatırmaması )
SATIŞ BEDEL VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Parayı Geç Yatırmak İçin İhalenin Feshi Davasının Açılması )"
133Y12.HD3.7.2001E. 2001/11478 K. 2001/12018"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdir Tutanağı ve Satış İlanının İlgilisine Tebliğ Olunmaması )
SATIŞ İLANI VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİR TUTANAĞI VE SATIŞ İLANININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi )"
133Y12.HD30.4.2001E. 2001/5996 K. 2001/7357"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kesinleşmeden Vergi Yükümlülüğü Doğmaması )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Kesinleşmeden Damga Vergisi Yükümlülüğü Doğmaması )
İCRA TAKİBİNDE SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi İle Hüküm İfade Etmesi )"
133Y12.HD22.3.2001E. 2001/4287 K. 2001/4907"CEZAEVİ HARCI YÜKÜMLÜSÜ ( Alacaklı - İhale Alıcısının Ödememesi Sebebiyle İhalenin Feshedilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Cezaevi Harcı - İhale Alıcısının Ödememesi Sebebiyle Feshedilemeyeceği )
ALACAKLININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Cezaevi Harcı Ödenmesi )
İHALE ALICISININ VE ALACAKLININ AYNI KİŞİ OLMASI ( Cezaevi Harcı - Ödenmemesi Sebebiyle İhalenin Feshedilemeyeceği )"
133YHGK17.3.1999E. 1999/12-161 K. 1999/148"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Değerinin Usulünce Tesbit Edilmemesi ve Kıymet Takdirine İtirazın Değerlendirilmemesi )
TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZIN İNCELEMESİZ REDDİ ( İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( İhalenin feshi )"
133YHGK4.11.1998E. 1998/4-762 K. 1998/786"TAZMİNAT DAVASI ( İhalenin Feshi Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yapılan İcra Takibinde Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunarak Usulsüz Tebligat Yapılmasına Neden Olması )
İHALENİN FESHİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunarak Usulsüz Tebligat Yapılmasına Neden Olması )
İHALENİN FESHİNDE ALACAKLININ KUSURU ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunması )"
133Y12.HD9.6.1998E. 1998/6264 K. 1998/6941"İHALENİN İCRA MEMURU TARAFINDAN FESHİ ( Açılmış İhalenin Feshi Davasını Etkilememesi )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İcra Memurunun İhaleyi Feshetmesinden Etkilenmemesi )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİNDEN FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması )"
133YHGK25.3.1998E. 1998/12-233 K. 1998/248"MENKUL İHALESİ ( Kanunda Öngörülen İlanların Yapılmaması )
TANIK DİNLENMESİ ( Müştekinin İhaleyi Öğrendiği Tarihi Tesbit Etmek İçin )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Menkul İhalesinin İlan Edilmemesi Dolayısıyla Borçlunun Bildirdiği Öğrenme Tarihi )
ÖĞRENME TARİHİ ( İlan Edilmeyen Menkul İhalesinin )
İLAN YAPILMAMASI ( Menkul İhalesinde )"
133Y12.HD28.4.1997E. 1997/4484 K. 1997/4784"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Kesinleşmeden Önce İstenemeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ( İstenebilmesi İçin İhalenin Kesinleşmesi Gerekliliği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Damga Vergisinin Ödenmediği Gerekçesiyle )"
133YHGK26.3.1997E. 1997/12-39 K. 1997/262"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN İHALESİ ( İpotek Borçlusu Paydaşın Durumu )
İPOTEK BORÇLUSU PAYDAŞ ( Taşınmazın İhalesinde Alabileceği Bedel )
İHALE ( İpotek Borçlusu Olmayan Paydaşların Hakları )
İHALE ( Satış Bedeline İpotek Bedeli Eklenerek Paylaştırılması )
İHALENİN FESHİ ( İpotek bedelinden sorumluluk )"
133YHGK20.11.1996E. 1996/12-699 K. 1996/818"SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
PAYLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
DEĞER TESBİTİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
İHALE ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN TEK OLMASI GEREĞİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )"
133Y12.HD4.11.1996E. 1996/12852 K. 1996/13573"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Yapılacak İşlemler )
İHALE KARARININ KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Yatırılmaması Sebebiyle )"
133Y12.HD11.3.1996E. 1996/3017 K. 1996/3201"İHALENİN FESHİNDEN SONRA SATIŞ ( Makul Bir Süre İçinde Yapılması Zorunluluğu )
SATIŞ ( Feshedilen İhaleden Sonra )"
133Y12.HD1.2.1996E. 1995/18497 K. 1996/1424"SÜRE ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması )
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatırılmaması )"
133Y12.HD15.1.1996E. 1995/18823 K. 1996/41"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgiliye Tebliğ Edilmemesi )
İHALENİN FESHİ KARARI ( İhalenin Feshi Davasının İncelemesine Engel Olmaması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhalenin Feshi Kararından Etkilenmemesi )"
133Y12.HD27.11.1995E. 1995/16847 K. 1995/16731"SATIŞ BEDELİNİN ALACAĞA YETMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağı Karşılamaması )
ALACAĞA MAHSUBEN ALACAKLIYA İHALE ( Üzerinde Başka Haciz Bulunan Malı )
RÜÇHANLI ALACAK SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması )"
133Y12.HD19.10.1995E. 1995/15223 K. 1995/14008"SATIŞI YAPAN İFLAS İDARESİNİN TEŞEKKÜLÜ ( Kamu Düzenine ilişkin Olması )
SATIŞIN GEÇERLİLİK ŞARTI ( Satışı Yapan İflas İdaresinin Teşekkülü )
İFLAS MASASINA TABİ MALLARIN SATIŞI ( İflas İdaresinin Yapacağı )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Masa Alacaklısının )"
133Y12.HD4.10.1995E. 1995/12476 K. 1995/12872"İHALENİN FESHİ ( Şikayette Süre )
İHALENİN FESHİ ( Müflis Şirket Ortağının Şikayeti )
MÜFLİS ŞİRKET ORTAĞININ İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYET YOLU İLE İSTEMESİ"
133Y12.HD2.10.1995E. 1995/12241 K. 1995/12650"İHALENİN FESHİ ( Alacağa Mahsuben Alacaklıya Yapılan )
ALACAĞA MAHSUBEN ALACAKLIYA İHALE ( Mal Üzerinde Başka Hacizler Bulunması )
İHALE ( Alacağa Mahsuben Alacaklıya )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Üzerinde Başka Haciz Bulunan Malın Alacaklıya Alacağına Mahsuben İhalesi )"
133Y12.HD22.5.1995E. 1995/6337 K. 1995/7538"TAŞINMAZIN İPOTEK BORÇLUSUNA İHALESİ ( Yapılacak İşlemler )
İPOTEK BORÇLUSUNA İHALE ( Yapılacak İşlemler )"
133Y12.HD27.10.1994E. 1994/12283 K. 1994/13114"İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )
İHALENİN GERİ ALINMASI ( Alıcıdan Önce En Çok Pey Sürene Teklif )"
133Y12.HD5.5.1994E. 1994/5447 K. 1994/5973"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Süresinde Ödenmemesi )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İİK m.133 ve 134 Farkı )"
133YHGK2.3.1994E. 1993/12-851 K. 1994/114"SÜRE ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması Nedeniyle Şikayet )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI NEDENİYLE ŞİKAYET ( Süre )"
133Y12.HD15.3.1993E. 1993/1731 K. 1993/5281"SATIŞ ŞARTNAMESİ ( KDV'nin Alıcıya Ait Olduğunun Gösterilmesi )
KDV'NİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Re'sen Bozulması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( KDV'nin Süresinde Yatırılmaması Dolayısıyla )
İHALENİN FESHİ DAVASININ REDDİ ( İhalenin Kaldırılmaması Dolayısıyla Şikayet Yoluna Gitmeye Engel Olmaz )
SATIŞ KARARININ KALDIRILMAMASI ( KDV Yatırılmamasına Rağmen )"
133Y12.HD29.6.1992E. 1992/1838 K. 1992/8888"TANIKLARIN DİNLENİLMESİNDEN FERAGAT ( Kesin Beyan Zorunluluğu )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhale Yapılmadan )
İHALE YAPILMADAN İHALENİN FESHİ İSTENEMEZ"
133Y12.HD17.6.1992E. 1992/971 K. 1992/8233"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürü Tarafından Re'sen )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALENİN FESHİNE KARAR VEREMEMESİ ( Re'sen )
İHTİYATİ HACİZ ( İhalenin Re'sen Feshedilmesine Dayanak Olamaması )"
133Y12.HD7.5.1991E. 1990/12358 K. 1991/5648"İHALENİN FESHİ ( Alacaklıların Takipten Feragatı İle İhalenin Dayanağının Ortadan Kalkması )
FERAGAT ( Alacaklıların Takipten Feragatı İle İhalenin Dayanağının Ortadan Kalkması )"
133Y12.HD9.2.1990E. 1989/7550 K. 1990/930"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebinin Reddini )
PARA CEZASI ( İcra Müdürünün İşlemini Şikayette )"
133Y12.HD8.2.1990E. 1989/7500 K. 1990/882"TELEFON VE TELEKS İNTİFA HAKKININ HACZİ VE SATILMASI
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesinde İcra Müdürünün Yetkisi )
İCRA MÜDÜRÜNÜN YETKİSİ ( Bedelin Ödenmemesinde İhalenin Feshi )
YETKİ ( İhalenin Feshinde İcra Müdürünün )"
133Y12.HD25.1.1990E. 1989/7549 K. 1990/296"İHALE KARARININ İCRA MÜDÜRÜNCE KALDIRILMASI
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Geç Ödenmesi )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ VERGİ BORCU"
133Y12.HD23.3.1989E. 1989/2423 K. 1989/3934"İFLAS İDARESİ ( Pazarlıkla Taşınmaz Satması )
TAŞINMAZ SATIŞININ İPTALİ ( İflas İdaresinin Pazarlıkla Satması )"
133Y12.HD16.1.1989E. 1988/4342 K. 1989/211"İKİNCİ ARTIRMANIN İLANI ( Feshedilen İlk Artırmadan Sonra )
FESHEDİLEN BİRİNCİ ARTIRMA ( İkinci Artırmanın İlanı )"
133Y12.HD16.2.1988E. 1987/3401 K. 1988/1519"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARKIN TAHSİLİ ( Dava veya Takibe Gerek Olmadığı )
TAKİP ( İki İhale Arasındaki Farkın Tahsili )"
133Y12.HD29.1.1988E. 1986/11895 K. 1988/652"İHALENİN FESHİ ( İkinci İhalenin Süreden Önce Yapılması )
İKİNCİ İHALENİN SÜRESİ ( İhalenin Feshi )
SÜRE ( İkinci İhale )"
133Y12.HD26.1.1988E. 1987/14181 K. 1988/440"İHALENİN FESHİ ( İpotek Sahibinin Satın Alıp Kısmi Ödeme Yapması )
İPOTEK SAHİBİNİN İHALEDE TAŞINMAZI ALIP KISMİ ÖDEME YAPMASI
İHALENİN İPOTEK SAHİBİ ALACAKLIYA YAPILMASI ( kISMİ öDEME )"
133Y12.HD22.1.1988E. 1987/1769 K. 1988/319"İHALEYE VEKİL ARACILIĞIYLA KATILMA ( İhale Bedelinin Yatmaması )
İHALE ( İki İhale Arasında Fark )
VEKİL GENEL VEKALETNAME İLE İHALEYE KATILABİLİR"
133Y4.HD3.12.1987E. 1987/8658 K. 1987/8882"İHALENİN FESHİ ( İzalei Şuyu İlamına İstinaden Yapılan )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İhalenin Feshi Davasında Alıcı ve Paydaşlar )
DAVANIN TEVCİHİ ( İhalenin Feshinde Alıcıya )
MEHİL VERİLMESİ ( Tevcih İçin Süre Verilmeden Dava Husumetten Reddedilemez )
HUSUMET ( Davanın Diğer Dava Arkadaşına Tevcihi İçin Mehil Verilmelidir )"
133Y12.HD31.3.1987E. 1987/1638 K. 1987/4487"GÖREV ( Paydaşlığın Giderilmesine İlişkin Şikayet )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görevli Mahkeme )
İHALENİN FESHİ ( Paydaşlığın Giderilmesinde )"
133Y12.HD13.2.1986E. 1985/8153 K. 1986/1637"İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatmaması )
SATIŞ BEDELİNİN SÜRESİNDE YATMAMASI ( İhalenin Feshi )
SÜRE ( İhalede Satış Bedelinin Yatması )"
133Y12.HD16.1.1986E. 1985/6624 K. 1986/305"İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Peşin Yerine Çek ya da Teminat Mektubu Verilmesi )
İHALE BEDELİ YERİNE ÇEK YA DA TEMİNAT MEKTUBU VERİLEMEMESİ"
133Y12.HD14.1.1986E. 1985/6448 K. 1986/103"SÜRE ( Taşınmaz Satışında İkinci Artırma )
İKİNCİ ARTIRMANIN ZAMANI ( Taşınmaz Satışı )"
133Y12.HD2.1.1986E. 1985/6963 K. 1986/359"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ortaklığın Giderilmesi İşlemlerinde Şikayet )
İHALE ( İki İhale Arasındaki Farktan Sorumluluk )"
133YHGK13.4.1983E. 1981/12-1034 K. 1983/388"İHALENİN FESHİ ( İcra Memurluğunca Paranın Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle Feshedilmesi )
PARANIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( İhalenin Feshedilmesi )
İCRA MEMURLUĞUNCA İHALENİN FESHİ ( İhaleyi Alanın Parayı Süresinde Ödememesi Nedeniyle )"
133YHGK3.3.1982E. 1981/12-768 K. 1982/197"İHALENİN FESHİ ( Müştekilerin Alacaklarının Tamamı Şikayet Tarihinden Önce ve Sonra Ödendiğine Göre Müştekilerin Zararının Kalmadığının Anlaşılması )
MÜŞTEKİ ALACAKLARININ ÖDENMESİ ( Müştekilerin Zararı Kalmadığından İhalenin Feshi Yerine Şikayette Haklı Olmaları Sebebiyle Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutma )
ŞİKAYET OLUNANLARIN SORUMLU OLMASI ( Müştekilerin Zararlarının Kalmaması Nedeniyle Şikayet Olunanların Masraf ve Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutulması )"
133Y12.HD22.1.1981E. 1980/9478 K. 1981/532"İHALENİN BOZULMASI ( Davalının Yasal Süresi İçinde Tutarını Ödemediği için Bozulmasına Neden Olduğu İhale Dolayısıyla İki İhale Arasındaki Bakiye Farktan ve Diğer Zararlardan Sorumlu Olması )
İHALEDE SORUMLULUK ( Davalının Yasal Süresi İçinde Tutarını Ödemediği için Bozulmasına Neden Olduğu İhale Dolayısıyla İki İhale Arasındaki Bakiye Farktan ve Diğer Zararlardan Sorumlu Olması )"
133Y12.HD10.12.1979E. 1979/8907 K. 1979/9394"İKİNCİ ARTIRMADA UYGULANACAK ESASLAR
ŞİKAYET ( İkici Artırmada Birinci Artırma Esaslarının Uygulanması )"
133Y11.HD10.12.1979E. 1979/8907 K. 1979/9394"İHALENİN FESHİ ( Şikayetin Süreye Tabi Olup Olmadığının Araştırılması )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
SATIŞIN FESHİ ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
GAYRİMENKULLERİN SATIŞI ( İhalenin Feshi Talebi-İkinci Artırmanın da Sonuçsuz Kalması Durumunda İcra Memurunun Birinci İhaledeki Usulü Uygulaması Durumunda Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )"
133Y12.HD26.4.1979E. 1979/3237 K. 1979/3805"İHALENİN KALDIRILMASI ( İhalenin Feshi Talebinin Sonuçlanmasına Gerek Olmaması )
İCRA DAİRESİNİN YETKİLERİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALE BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Zamanında Ödenmemesi )"
133YHGK18.12.1971E. 1970/690 K. 1971/757"TAŞINMAZLARDA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Şikayetin Süreyle Sınırlı Olmaması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Verilen Yirmi Günlük Sürede İhale Bedelinin Yatırılmaması )"
133YİBGK4.10.1944E. 1944/17 K. 1944/27"İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yargıtay Dairesince Verilen Onama Kararının Tashihi Karar Yolu ile Ortadan Kaldırılması Halinde )
DAİRENİN ONAMA KARARININ TASHİHİ KARAR YOLU İLE ORTADAN KALDIRILMASI ( İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmaması )"

BAM

133İSTANBULBAM-23HD9.1.2017E. 2017/6 K. 2017/20"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Esaslı Niteliklerinde ve Yözölçümünde Yapılan Hatanın 2004 S.K.'nun 126/2. Maddesinde İfade Edilen Basit Maddi Hata Olarak Değerlendirilemeyeceği/Hatanın Düzeltme İlanıyla Düzeltilemeyeceği/Şikayete Konu İhalenin Feshedileceği )
DÜZELTME İLANI ( İhalenin Feshi - Düzeltme İlanının Satıştan En Az 7 Gün Önce Yayınlandığı/Taşınmazın Esaslı Niteliklerinde ve Yözölçümünde Yapılan Hatanın Düzeltme İlanıyla Düzeltilmesinin İhale Alıcısı Yönünden Mümkün Olmadığı )
TAŞINMAZIN ESASLI NİTELİKLERİNDE YAPILAN HATA ( 2004 S.K.'nun 126/2. Maddesi Gereğince Düzeltme İlanının Esasa Müessir Olmayan Maddi Hatalar Nedeniyle Yapılabileceği/Taşınmazın Esaslı Niteliklerinde ve Yözölçümünde Yapılan Hatanın Basit Maddi Hata Olarak Değerlendirilemeyeceği - Şikayete Konu İhalenin Feshi Gerektiği )"

Madde 134

AMK

134AMK22.11.2012E. 2012/68 K. 2012/182""

YARGITAY

134Y12.HD25.12.2017E. 2017/6263 K. 2017/16088"İHALENİN FESHİ TALEBİNDE PARA CEZASI ( İİK. Md.134/2'de İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği Öngörüldüğü - Şikayetçinin Dilekçesinin İİK.134/2. Md.sindeki Koşulu Taşımaması ve Bu Haliyle İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gerektiğinden Mahkemece Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
YURT İÇİNDE BİR ADRES GÖSTERMEK KOŞULUYLA İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalenin Feshini İsteyen İhale Konusu Taşınmazı Üzerindeki Hacizle Birlikte Devralan Üçüncü Kişi Olduğu ve Şikayet Dilekçesinde Yurtdışında Bulunan Adresini Gösterdiği Vekilinin Vekaletnamesinde de Aynı Yurt Dışı Adresinin Gösterildiğinin Dolayısıyla Şikayet Dilekçesinin İİK. 134/2. Maddesindeki Koşulu Taşımadığının Anlaşılması Karşısında İstemin Esasa Girmeksizin Şikayet Dilekçesinin Reddedileceği )"
134Y10.HD12.12.2017E. 2015/10183 K. 2017/8873"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Talebi Dikkate Alındığında Davanın Konusuz Kaldığından Söz Edilemeyeceği - Satış İptal Edilmediği Gibi Kurum Alacağının da Karşılanmadığı/ Mahkemece Söz Konusu Talep Hakkında Bir Karar Verilmesi Yerine Belirtilen Şekilde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Davacı Talebi Dikkate AlındığındaSöz Edilemeyeceği - Satış İptal Edilmediği Gibi Kurum Alacağının da Karşılanmadığı/ Mahkemece Söz Konusu Talep Hakkında Bir Karar Verilmesi Yerine Belirtilen Şekilde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TALEP HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( Davacı Talebi Dikkate Alındığında Davanın Konusuz Kaldığından Söz Edilemeyeceği - Satış İptal Edilmediği Gibi Kurum Alacağının da Karşılanmadığı/ Mahkemece Belirtilen Şekilde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
134Y12.HD11.12.2017E. 2017/8402 K. 2017/15360"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı İddiasının Öğrenme Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İleri Sürülmesi Halinde İşin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Öğrenme Tarihine Göre 7 Gün İçerisinde İhaleye Fesat Karıştırıldığı İddiasının İleri Sürülüp Sürülmediğinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD14.11.2017E. 2017/5094 K. 2017/14131"İHALENİN FESHİ ( Dairemizce Mahkeme Kararının "Kanun Yararına Bozulması"ndan Sonra Yerel Mahkemece Dosyanın Esasa Kaydedilerek Yeniden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
KANUN YARARINA BOZMA ( İhalenin Feshi - Mahkeme Kararının "Kanun Yararına Bozulması"ndan Sonra Dosyanın Esasa Kaydedilerek Yeniden Hüküm Kurulması ve Yeni Hükmün Temyiz Edilmesi Üzerine de Onanması Maddi Hataya Dayalı Olup Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı Gibi Kesinleşmiş Mahkeme Kararını da Ortadan Kaldırmayacağı)
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkeme Kararının "Kanun Yararına Bozulması"ndan Sonra Dosyanın Esasa Kaydedilerek Yeniden Hüküm Kurulması ve Yeni Hükmün Temyiz Edilmesi Üzerine de Onanması Maddi Hataya Dayalı Olup Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı - İhalenin Feshi)"
134Y1.HD1.11.2017E. 2017/1045 K. 2017/5994"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshi Davasını Açan Şirket Temsilcisinin Şikayeti Üzerine İhale Feshedilmişken Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Etmesi Sebebiyle İhalenin Kesinleştiği ve Bu Sebeple 4721 S.K. Md. 2 Gereğince Davacının Eldeki Davayı Açma Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği - İİK. Md. 134 Çerçevesinde İhalenin Usulsüzlüğünden Bahisle Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Olmadığı )
İHALENİN USULSÜZLÜĞÜ ( İhalenin Feshi Davasını Açan Şirket Temsilcisinin Şikayeti Üzerine İhale Feshedilmişken Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Etmesi Sebebiyle İhalenin Kesinleştiği ve Bu Sebeple 4721 S.K. Md. 2 Gereğince Davacının Eldeki Davayı Açma Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği - İİK. Md. 134 Çerçevesinde İhalenin Usulsüzlüğünden Bahisle Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptal ve Tescil Davası da Açılabileceği )"
134Y12.HD2.10.2017E. 2017/2051 K. 2017/11685"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Şikayetin Niteliği İtibariyle Takip Alacaklısı ve İhale Alıcısı Hasım Gösterilmek Suretiyle Yargılama Yapılmış ve Mahkemece Adı Geçenler Yönünden İhalenin Feshi İsteminin Reddi Aynı Hukuksal Nedene Dayandırıldığından AAÜT'nin Uygulanması Gereken 3/2.Maddesi Gereğince Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerekirken Şikayetçinin Davalı Olan İhale Alıcısı ve Alacaklı İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
DAVA RED SEBEBİ ORTAK OLAN DAVALILAR LEHİNE AYRI VEKALET ÜCRETİ ( İhalenin Feshi İsteminin Reddi Aynı Hukuksal Nedene Dayandırıldığından AAÜT'nin Uygulanması Gereken 3/2.Maddesi Gereğince Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerekirken Şikayetçinin Davalı Olan İhale Alıcısı ve Alacaklı İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulamayacağı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİNDE REDDEDİLEN DAVACI ALEYHİNE PARA CEZASI ( Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağından Takibe Konu Alacağın Konut Finansmanından Kaynaklandığı da Dikkate Alınarak Mahkemece İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine %20 Oranında Para Cezasına Hükmedilmesi Gerekirken Para Cezasının %10 Olarak Tayininin Yasaya Aykırı Bulunduğu )"
134Y12.HD14.9.2017E. 2016/32174 K. 2017/10730"İHALENİN FESHİ ( Mahkemece İhalenin Feshi İstemi Reddedildiğinden Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerekirken Bu Hususun Gözardı Edilerek Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Bulunduğu )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkemenin Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerektiği - Kanunun Bu Hükmü Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine Dair Bulunduğundan Mahkemece Resen Uygulanması Gerektiği )"
134Y12.HD3.7.2017E. 2016/27516 K. 2017/9915"İHALENİN FESHİ (Şikayetçinin Haciz Alacaklısı Konumunda ve İhalenin Feshini İsteyebilecek Tapudaki İlgililerden Olduğu - Şikayetin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İSTEMİNDE BULUNMA (İhaleden Önce Menkul Hükmünde Olan ve Satışı Yapılan Menkuller Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmayan Haciz Alacaklısının İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Yok İse de Bu Hükmünm Gayrimenkul İhalelerinde Uygulanmayacağı)
HUSUMET (Haciz Alacaklısı Konumundaki Şikayetçi İhalenin Feshini İsteyebilecek Tapudaki İlgililerden Olup İstemin Aktif Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
134YHGK31.5.2017E. 2017/12-1144 K. 2017/1055"İHALENİN FESHİ ( Davacı Vekili Tarafından Verilen İcra Dosyasından Satışa Muvafakat İle Asliye Mahkemesi Tarafından Konulan İhtiyati Tedbirin Kaldırılamayacağı Ancak Tedbir Kararı Veren Mahkemenin İlgili Tedbir Kararını Kaldırması İle Satış Yapılabileceği Hususunun Resen Gözetilerek Tedbir Kararı Veren Mahkemeden Muvafakat Alınmadan Yapılan İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekirken Talebin Reddi İsabetsiz Olduğu )
ÜZERİNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARI BULUNAN TAŞINMAZ HAKKINDA SATIŞ TALEBİ ( Tedbir Kararı Veren Mahkemenin İlgili Tedbir Kararını Kaldırması İle Satış Yapılabileceği - Vekilin Satışa Muvafakati İle Asliye Mahkemesi Tarafından Konulan İhtiyadi Tedbirin Kaldırılamayacağı )"
134Y12.HD27.4.2017E. 2016/26408 K. 2017/6635"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin Öğrenme Tarihine Göre 7 Gün İçinde Olduğunu İleri Sürdüğü ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Açmış Olduğu Birleşen Davada İşin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçinin Öğrenme Tarihine Göre 7 Gün İçinde Olduğunu İleri Sürdüğü ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Açmış Olduğu Birleşen Davada İşin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
FESAT İDDİASININ YENİ ÖĞRENİLDİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( İhalenin Feshini Talebi/Tanık Deliline Başvurarak Bu Tanıkların İsimlerini Bildirdiği - Şikayetçinin Öğrenme Tarihine Göre 7 Gün İçinde Olduğunu İleri Sürdüğü ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Açmış Olduğu Birleşen Davada İşin Esasının İncelenerek Karar Verileceği )"
134Y12.HD26.4.2017E. 2016/22925 K. 2017/6527"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin Taşınmazlardan Birine Yönelik İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiğinden Anılan Taşınmaz Yönünden Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gereken İhalenin Feshi Davasına Konu Taşınmaz Yönünden Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İHALE SAATİNİN TAŞMASI ( Artırmanın Devam Etmesi Halinde İhale Saatinin Belirlenen Saatten Sonraya Taşması Durumunun Kuralın Tarafların Menfaatine Uygun Gelen İstisnası Olduğu - Taşınmazlardan Birinin Satışının Onu Yirmi Geçe Bittiği/Diğer Taşınmazın Satışına Onu Çeyrek Geçe Başlanmasının Gerçeğe Uygun Düşmediği )
SATIŞ İLANI ( Satışın Yapılacağı Yer Gün ve Saatin Açıkça Belirtilmesi Gerektiği - Bu Kuralın İhalenin Düzenli Gerçekleştirilmesini Alıcıların Katılacakları Saatin Önceden Tespit Edilmesini ve Satışın Tarafların Menfaatine Uygun Şekilde Yapılmasını Sağlamaya Yönelik Olduğu )"
134YHGK19.4.2017E. 2017/12-1145 K. 2017/780"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Hukuki Yarar - “Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesine Yer Olmadığına” Dair Direnme Kararı/Kesinleşerek Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıkan İhalenin Feshi İstemi İle Borçlunun Lehine Olan Bir Hüküm Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulmasında Hukuki Yarardan Söz Edilemeyeceği )
TEMYİZ ( Hukuki Yarar - “Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesine Yer Olmadığına” Dair Direnme Kararı/Kesinleşerek Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıkan İhalenin Feshi İstemi İle Borçlunun Lehine Olan Bir Hüküm Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı - İhalenin Feshi )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi - “Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesine Yer Olmadığına” Dair Direnme Kararı/Kesinleşerek Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıkan İhalenin Feshi İstemi İle Borçlunun Lehine Olan Bir Hüküm Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulmasında Hukuki Yarardan Söz Edilemeyeceğinin Gözetileceği )"
134Y12.HD17.4.2017E. 2016/27583 K. 2017/5797"İHALENİN FESHİ ( İİK.134/2. Maddesinin Son Cümlesi Uyarınca İşin Esasına Girilmemesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceğinden ve Somut Olayda İşin Esasına Girilmeden Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddi Gerektiğinden ve Dolayısıyla Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerekirken İşin Esasının İncelenerek Para Cezasına Hükmolunmasının İsabetsizliği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( İhalenin Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceğinden ve Somut Olayda İşin Esasına Girilmeden Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddi Gerektiğinden Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )
DAVANIN ESASINA GİRİLMEMESİ HALİNDE PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - İİK.134/2. Maddesinin Son Cümlesi Uyarınca İşin Esasına Girilmemesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD6.4.2017E. 2017/1911 K. 2017/5668"SATIŞ MEMURLUĞU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine Dair Verilen Kararın İptal Edilmesinin Kesinleşen İhalenin Hüküm ve Sonuçları Üzerinde Herhangi Bir Etkisi Olamayacağı - İhalenin Kesinleşmesi Üzerine Taşınmazın Tapu Sicilinde Adına Tescili İçin Yaptığı Talebin Satış Memurluğu Tarafından Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine Yönelik Karar Hakkında Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulduğu Gerekçesi İle Reddinin İsabetsiz Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Sonucu Yapılan İhalenin Kesinleştiği/İhalenin Kesinleşmesi Üzerine İcra Müdürünün Taşınmazın Alıcı Adına Tescili İçin Tapuya Yazı Yazması Gerektiği/İcra Müdürlüğünün Kanunun Amir Hükmüne Aykırı Davranışının Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Olup İİK'nun 16. Maddesi Uyarınca Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine Dair Verilen Kararın İptal Edilmesinin Kesinleşen İhalenin Hüküm ve Sonuçları Üzerinde Herhangi Bir Etkisi Olmaması Gerektiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Hissedar Tarafından Ortaklığın Giderilmesi Kararına Yönelik Açılan Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Sonucunun Kesinleşen İhalede Taşınmazın Alıcı Adına Tesciline Engel Olmaması Gerektiği - Satış Memurluğunun Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine Yönelik Karar Hakkında Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulduğu Gerekçesi İle İhale Alıcısının Taşınmazın Tapu Sicilinde Adına Tescili İçin Yaptığı Talebin Reddedilmemesi Gerektiği )"
134Y12.HD4.4.2017E. 2016/27630 K. 2017/5371"İHALENİN FESHİ ( Şikayetin İİK.134/2. Maddesinde Öngörülen Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/Öte Yandan Şikayet Dilekçesi İçeriğinden İİK. 134/7. Maddesinin Uygulanmasını Gerektirecek Bir Durumun da Söz Konusu Olmadığı Anlaşılmakla Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Ancak Sonuçta İstem Reddedildiğinden Sonucu Doğru Mahkeme Kararının Onandığı )
SÜRE AŞIMI ( İhalenin Feshi - Şikayetin İİK.134/2. Maddesinde Öngörülen Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/Öte Yandan Şikayet Dilekçesi İçeriğinden İİK. 134/7. Maddesinin Uygulanmasını Gerektirecek Bir Durumun da Söz Konusu Olmadığı Anlaşılmakla Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD4.4.2017E. 2016/27630 K. 2017/5371"İHALENİN FESHİ ( Şikayetin İİK.134/2. Maddesinde Öngörülen Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/Öte Yandan Şikayet Dilekçesi İçeriğinden İİK. 134/7. Maddesinin Uygulanmasını Gerektirecek Bir Durumun da Söz Konusu Olmadığı Anlaşılmakla Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Ancak Sonuçta İstem Reddedildiğinden Sonucu Doğru Mahkeme Kararının Onandığı )
SÜRE AŞIMI ( İhalenin Feshi - Şikayetin İİK.134/2. Maddesinde Öngörülen Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/Öte Yandan Şikayet Dilekçesi İçeriğinden İİK. 134/7. Maddesinin Uygulanmasını Gerektirecek Bir Durumun da Söz Konusu Olmadığı Anlaşılmakla Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD3.4.2017E. 2016/28767 K. 2017/5271"İHALENİN FESHİ ( Tüm Hissedarların Satıştan Vazgeçmesi Halinde Satışın Düşmesinin Mümkün Olduğu/Bir Kısmının Satıştan Vazgeçmelerinin Satışın Yapılmasına Engel Olmadığı - Şikayetçinin İstemi İşin Esasına Girilmeden Reddedildiğinden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞININ DÜŞMESİ ( İhalenin Feshi İstemi/Tüm Hissedarların Satıştan Vazgeçmesi Halinde Satışın Düşmesinin Mümkün Olduğu Paydaşların Bir Kısmının Satıştan Vazgeçmelerinin Satışın Yapılmasına Engel Olmadığı - Şikayet İşin Esasına Girilmeden Reddedilip Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( İhalenin Feshi/Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi İşin Esasına Girilmeden Reddedildiğinden Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Tüm Hissedarların Satıştan Vazgeçmesi Halinde Satışın Düşmesinin Mümkün Olduğu/Bir Kısmının Satıştan Vazgeçmelerinin Satışın Yapılmasına Engel Olmadığı )"
134Y12.HD27.3.2017E. 2016/28146 K. 2017/4648"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Şikayetçiler Vekiline Gönderilen Satış İlanı Tebligatının Adresin Kapalı Olması Nedeni İle Muhtara Tebliğ Edildiği - Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Dönüp Dönmeyeceği Adresten Geçici Olarak Ayrılıp Ayrılmadığının Tespit Edilmediği/Mahkemece İhalenin Feshine Karar Verileceği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Takip Borçlusu Mirasçısı Olmadığından Husumet Ehliyeti Bulunmadığı/Mahkemece Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Vekile Gönderilen Satış İlanı Tebligatının Adresin Kapalı Olması Nedeni İle Muhtara Tebliğ Edildiği/Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Dönüp Dönmeyeceği Adresten Geçici Olarak Ayrılıp Ayrılmadığı Komşu Yönetici Vb. Kişilerden Sorulup Tespit Edilmediği - İhalenin Feshi Gerektiği )"
134Y12.HD9.2.2017E. 2016/20028 K. 2017/1624"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Şirket Hisselerinin İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdiri Tarihine Göre Değeri Belirleneceği - Belirlenen Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Altında Olması Halinde İsteminin Reddine Karar Verileceği)
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMEMESİ (Şirket Hisselerinin İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdiri Tarihine Göre Değeri Belirleneceği - Belirlenen Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞİNİN USULSÜZ OLMASI (Borçlunun Şikayet Dilekçesinde Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği/Şirket Hisselerinin İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdiri Tarihine Göre Değeri Belirleneceği - Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verileceği)"
134Y12.HD23.1.2017E. 2016/32256 K. 2017/745"İHALENİN FESHİ (Mahkemece Şikayetçinin Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Taraf Gösterilmediği Hükme ve Satışa Esas Alınan Kıymet Takdiri Raporundan Haberdar Edilmediği Karşı Dava Hakkını Kullanmasının Engellendiği Hallerinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu Gerekçeleri İle İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edildiği/Mahkemenin Bu Yöndeki Kabulü Fesih Nedenleri Arasında Bulunmamakta Olup Kaldı Ki Satış İlanı Şikayetçiye Bizzat Tebliğ Edilmiş Olup Taşınmazın Kıymetine Muttali Olduğundan Şikayetin Reddedileceği)
SATIŞA ESAS ALINAN KIYMET TAKDİRİ RAPORUNDAN HABERDAR EDİLMEMENİN İHALENİN FESHİ NEDENİ OLMADIĞI (Mahkemece Şikayetçinin Karşı Dava Hakkını Kullanmasının Engellendiği Hallerinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu Gerekçeleri İle İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edildiği/Mahkemenin Bu Yöndeki Kabulü Fesih Nedenleri Arasında Bulunmamakta Olup Kaldı Ki Satış İlanı Şikayetçiye Bizzat Tebliğ Edilip Taşınmazın Kıymetine Muttali Olduğundan Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği)"
134Y12.HD23.1.2017E. 2016/22744 K. 2017/717"İHALENİN FESHİ (Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olup İhalenin Feshi İstemine Yönelik Şikayetin Kabulü İle Adı Geçen Taşınmaza İlişkin Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
USULSÜZ TEBLİGAT (Şikayete Konu Tebligat Evrakları Üzerinde Tebligat Mazbatasını Çıkaran Mercii Tarafından Yasa ve Yönetmelik Kapsamında Bir Şerh Verilmediği - Dağıtıcının Kendiliğinden Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanı Tebliğ İşlemini 7201 S. TK'nun 21/2. Md. Hükmü Uyarınca Yapmasının Usulsüz Olduğu)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Tebligat Mazbatasını Çıkaran Mercii Tarafından Yasa ve Yönetmelik Kapsamında Bir Şerh Verilmediği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ (Keşif Yapılarak Taşınmazın Tespit Edilecek Değerinin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Muhammen Bedelin Altında Olması Halinde İse Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
KEŞİF (Satış İlanı ve Kıymet Takdiri Tebliğlerinin Usulsüz Olduğu ve Borçluların Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği - Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine İlişkin İtirazları Konusunda Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılması Gerektiği)"
134Y12.HD19.1.2017E. 2016/21805 K. 2017/640"USULSÜZ TEBLİGAT (Tebligat Evraklarında Tebliğ Memurunun Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceğinin Tevsik Edilmediği - Borçlunun Yazlıkta ve Dışarıda Olduğuna İlişkin Araştırmanın Kimden Sorularak Yapıldığı Belirlenmediği/Tebliğin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Şikayeti)
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ (Kıymet Takdirine İlişkin İtiraza Dayalı - Keşif Yapılarak Taşınmazın Tespit Edilecek Değerinin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshedileceği/Muhammen Bedelin Altında Olması Halinde İse Zarar Unsuru Oluşmayacağından İsteminin Reddine Karar Verileceği)
TEVSİK ZORUNLULUĞU (İhalenin Feshi Şikayeti - Tebligat Evraklarında Tebliğ Memurunun Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Dönecekse Ne Zaman Döneceğinin Tevsik Edilmediği/Tebliğ İşleminin 7201 S. Kanun'un 21/1. Md. İle Tebligat Yönetmeliğinin 30. ve 35. Md. Hükümlerine Uygun Yapılmadığı)"
134Y12.HD16.1.2017E. 2016/32381 K. 2017/361"ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi Medeni Usul Hukuku Anlamında Bir Dava Olmayıp Şikayet Niteliğinde Olduğu - Bu İtibarla Karşı Tarafın Yanlış Gösterilmesi veya Hiç Bildirilmemiş Olmasının Sonuca Etkisi Olmadığı/İcra Hakimi Şikayetle İlgili Kişileri İcra Dosyasına Göre Saptama ve Onları Duruşmaya Çağırıp Görüşlerini Alma ve Varsa Delillerini İncelemekle Yükümlü Olduğu )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Medeni Usul Hukuku Anlamında Bir Dava Olmayıp Şikayet Niteliğinde Olduğu - Bu İtibarla Karşı Tarafın Yanlış Gösterilmesi veya Hiç Bildirilmemiş Olmasının Sonuca Etkisi Olmadığı/İcra Hakimi Şikayetle İlgili Kişileri İcra Dosyasına Göre Saptama ve Onları Duruşmaya Çağırıp Görüşlerini Alma ve Varsa Delillerini İncelemekle Yükümlü Olduğu )
KARŞI TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ VEYA HİÇ BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI ( İhalenin Feshi Talebi Medeni Usul Hukuku Anlamında Bir Dava Olmayıp Şikayet Niteliğinde Olduğu - Bu İtibarla Karşı Tarafın Yanlış Gösterilmesi veya Hiç Bildirilmemiş Olmasının Sonuca Etkisi Olmadığı )"
134Y12.HD4.1.2017E. 2016/32867 K. 2017/57"BAKİYE SATIŞ BEDELİNİN NAKİT OLARAK DOSYAYA YATIRILMAMASI ( İcra Müdürlüğünce İhalenin Kendiliğinden Ortadan Kaldırılması Gerektiğinin Hüküm Altına Alınması İstemi - İhale Alıcısının İhale Bedelini Nakden Ödemesi Yerine Teminat Mektubu Vermesinin Ödeme Sayılmadığı/Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )
İHALENİN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI İSTEMİ ( Bakiye Satış Bedelinin Nakit Olarak Dosyaya Yatırılmaması Sebebiyle - İhale Alıcısının İhale Bedelini Nakden Ödemesi Yerine Teminat Mektubu Vermesinin Ödeme Sayılmadığı/Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Satış Bedelinin Peşin Ödeneceği/İcra Memuru Alıcıya On Günü Geçmemek Üzere Bir Mühlet Verebileceği - Taşınmazı Satın Alanların İhaleye Alacağa Mahsuben İştirak Etmemiş Olmak Kaydıyla İhalenin Feshi Talep Edilmiş Olsa Bile Satış Bedelini Derhal veya Verilen Süre İçinde Nakden Ödemek Zorunda Olduğu/İhale Bedeli Yerine Çek Bono Teminat Mektubu Gibi Belgeler Verilmek Suretiyle Yapılmak İstenilen Ödemelerin Satış Bedeli Yerine Kaim Edilemeyeceği )"
134Y12.HD15.12.2016E. 2016/20667 K. 2016/25390"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İpotek Konusu Taşınmaz Her Ne Kadar Asıl Borçlu Adına Kayıtlı İken Takip Tarihinden Evvel Başkasına Satılarak Devredilmiş İse de Alacaklı Tarafından Usulüne Uygun Şekilde İpotek Borçlusu Olarak Takibe Dahil Edildiği - Şikayetçi Asıl Borçlu Konumunda Olduğundan İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğu/Şikayetin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER ( İhalenin Feshini Borçlar Kanunu Md. 226'da Yazılı Sebepler de Dahil Olmak Üzere Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Sureti İle İhaleye İştirak Edenlerin Yurt İçinde Bir Adres Göstermek Koşulu İle İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İsteyebileceği )"
134Y12.HD1.12.2016E. 2016/30820 K. 2016/24778"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yerine Esasının İncelenmesi Doğru Değil İse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Mahkeme Kararının Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu - İşin Esasına Girilmeyeceğinden Mahkemece Yüzde On Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MENKUL MALLARIN SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olmadığı - İlanların Tebliğ Yerine Geçeceği ve Yasada Öngörülen Yedi Günlük Dava Açma Süresinin de İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı/İhalenin Feshi İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Borçlunun Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini İstediği - Mahkemece İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yerine Esasının İncelenmesinin Doğru Görülmediği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiğinden ve Bu Durumda İşin Esasına Girilmeyeceğinden Mahkemece Yüzde Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD1.12.2016E. 2016/30614 K. 2016/24760"İHALENİN FESHİ ( Birden Fazla Taşınmazın Aynı İlanla Satışa Çıkarılması Halinde Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği/Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Ekleneceği - Bulunan Satış Masrafları Toplamı Şikayete Konu Taşınmazların Muhammen Bedellerinin %50'sine Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarların İhale Bedelleri ile Karşılanmadığı/Belirtilen Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verileceği )
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN AYNI İLANLA SATIŞA ÇIKARILMASI ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği/Müstakil Harcamalar Var İse Bedele Ekleneceği - Bulunan Satış Masrafları Toplamı Şikayete Konu Taşınmazların Muhammen Bedellerinin %50'sine Taşınmazlar İçin Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarların İhale Bedelleri ile Karşılanmadığı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALE BEDELİ ( Toplam Paraya Çevirme Giderinden Satışı Yapılan Her Taşınmaza İsabet Eden Miktarın Oranlama Suretiyle Tespit Edileceği - Müstakil Harcamalar Var İse Bedele EkleneceğiTaşınmazın Muhammen Bedelinin %50'si ve Taşınmaz İçin Yapılan Masrafların da Eklenmesi ile Bulunan Miktarı Karşılamadığı/Mahkemece Şikayetin Kabul Edileceği/İhalenin Feshi )
FESİH TALEBİNİN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİ ( Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Bu Hükmü Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Mahkemece Re'sen Uygulanacağı - İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Taşınmazların İhale Bedelleri Üzerinden Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
134YHGK2.11.2016E. 2014/12-1297 K. 2016/1003"İHALENİN FESHİ ( Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlış da Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği/Yanlışlığın Ancak Yargıtay Yoluna Başvurulması ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği - Bu Aykırılık Kamu Düzenine İlişkin Olup Diğer Yönler İncelenmeden Tek Başına Bozma Sebebi Olup Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunmasının Bozma Sebebi Olduğu/Tefhim Edilen Kısa Karara Uygun Gerekçeli Karar ve Buna Uygun Hüküm Oluşturulması Gerektiği )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( İhalenin Feshi - Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlış da Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği/Tefhim Edilen Kısa Karara Uygun Gerekçeli Karar ve Buna Uygun Hüküm Oluşturulacağı Buna Aykırı Direnme Kararının Usul Yönünden Bozulacağı )"
134Y12.HD22.9.2016E. 2016/9533 K. 2016/19526"İHALENİN FESHİ ( Mahkemece İİK. 134/2. Maddesi Uyarınca Duruşma Açılarak Taraflar Davet Edilip Beyanları Alınmadan Varsa Gösterecekleri Deliller Toplanmadan Dosya Üzerinden İnceleme Yapılarak Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
GİDER AVANSININ EKSİK OLMASI ( Tamamlattırılması İçin Verilecek İki Haftalık Kesin Süre İle Birlikte Gider Avansının Nelerden İbaret Olduğu Net Olarak Belirlenmeli ve Tarafa Avansın Yatırılmamasının Hukuki Sonuçları Konusunda Uyarı Yapılması Gerektiği/Bu Süre İçinde Dava Şartı Noksanlığı Giderilmezse Ancak O Takdirde Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedilebileceği )
GİDER AVANSININ TAMAMLANMASI İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ ( Kesin Süre İle Birlikte Gider Avansının Nelerden İbaret Olduğu Net Olarak Belirlenmeli ve Tarafa Avansın Yatırılmamasının Hukuki Sonuçları Konusunda Uyarı Yapılması Gerektiği/Bu Süre İçinde Dava Şartı Noksanlığı Giderilmezse Ancak O Takdirde Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedilebileceği -Borçluya Usulüne Uygun Şekilde Kesin Süre Verilmeden Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeni İle Usulden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
GİDER AVANSININ YATIRILMAMASI NEDENİ İLE DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Tamamlattırılması İçin Verilecek İki Haftalık Kesin Süre İle Birlikte Gider Avansının Nelerden İbaret Olduğu Net Olarak Belirlenmeli ve Tarafa Avansın Yatırılmamasının Hukuki Sonuçları Konusunda Uyarı Yapılması Gerektiği/Bu Süre İçinde Dava Şartı Noksanlığı Giderilmezse Ancak O Takdirde Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedilebileceği )"
134Y12.HD22.9.2016E. 2016/24677 K. 2016/19454"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Satış Bedelinin Taşınmazın Muhammen Bedeline Eşit Olması - Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Davanın Hukuki Yarar Yokluğundan Reddine Karar Verildiği/İhalenin Feshi İstemi İşin Esasına Girilmeden Reddedildiğinden İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
SATIŞ BEDELİNİN TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİNE EŞİT OLMASI ( İhalenin Feshi Şikayeti - Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Davanın Hukuki Yarar Yokluğundan Reddine Karar Verildiği/İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Davanın Hukuki Yarar Yokluğundan Reddine Karar Verildiği/İhalenin Feshi İstemi İşin Esasına Girilmeden Reddedildiğinden İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
134Y12.HD19.9.2016E. 2016/16346 K. 2016/19069"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin İhaleye Katılarak Pey Sürebilmesi İçin Teminat Yatırması Gerektiğinden Şikayetçinin İhalenin Feshi İsteminin Esastan Reddi İle Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
FESAT İDDİASI ( İhaleye Katılımın Engellendiği Hususunun Fesat İddiası Niteliğinde Olduğu - Şikayetçinin İhaleye Katılarak Pey Sürebilmesi İçin Teminat Yatırması Gerektiğinden İstemin Bu Sebeple Reddi Gerektiği )
TEMİNAT YATIRMA ZORUNLULUĞU ( Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadaki Haciz Satışın Yapıldığı Dosyadaki Hacizden Sonra Olup Satışın Yapıldığı Dosyadaki Alacak Miktarı Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan Şikayetçinin İhaleye Katılabilmesi İçin Teminat Yatırması Gerektiği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadaki Haczin Satışın Yapıldığı Dosyadaki Hacizden Sonra Olduğu/İhaleye Katılarak Pey Sürebilmesi İçin Teminat Yatırması Gerektiği/İstemin Esastan Reddi İle Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD8.6.2016E. 2016/11361 K. 2016/16228"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Şikayetçi Adına Aile Konutu Şerhi Henüz Tapu Kütüğüne İşlenmediğinden ve Dolayısıyla Şikayetçi İİK'nun 134. Md.sinde Belirlenen "Tapudaki İlgili" Sıfatını Taşımadığından İhalenin Feshine İlişkin Şikayette Bulunamayacağı - Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Şikayetin Reddi Gereği)
AİLE KONUTU ŞERHİ (Henüz Tapu Kütüğüne İşlenmediğinden ve Dolayısıyla Şikayetçi İİK'nun 134. Md.sinde Belirlenen "Tapudaki İlgili" Sıfatını Taşımadığından İhalenin Feshine İlişkin Şikayette Bulunamayacağı - Şikayetçinin İhalenin Feshi İsteminde Bulunmasına Yasal İmkan Olmadığı Gözetilerek Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Şikayetin Reddi Gereği)
ŞİKAYET (İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Adına Aile Konutu Şerhi Henüz Tapu Kütüğüne İşlenmediğinden ve Dolayısıyla Şikayetçi İİK'nun 134. Md.sinde Belirlenen "Tapudaki İlgili" Sıfatını Taşımadığından İhalenin Feshine İlişkin Şikayette Bulunamayacağı - Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Şikayetin Reddi Gereği)
AKTİF HUSUMET (İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Adına Aile Konutu Şerhi Henüz Tapu Kütüğüne İşlenmediğinden ve Dolayısıyla Şikayetçi İİK'nun 134. Md.sinde Belirlenen "Tapudaki İlgili" Sıfatını Taşımadığından İhalenin Feshine İlişkin Şikayette Bulunamayacağı - Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Şikayetin Reddi Gereği)"
134Y12.HD30.5.2016E. 2016/13322 K. 2016/15151"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshi İsteminde Bulunan Şirketin Sicilinden Re'sen Terkin Edildiği/Mahkemece Ticaret Sicilinden Terkin Edilen Şirketin Terkin Öncesi Son Ortakları Tespit Edilerek Bu Ortaklara İhya Davası Açmaları İçin Süre Verildikten Sonra İhya Edilmesi Halinde Davaya Devam Edilmesi İhya Edilmemesi Halinde İse Taraf Ehliyeti Sona Ereceğinden Şikayetin Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ TALEP EDEN FİRMANIN TİCARET SİCİLİNDEN RE'SEN TERKİNİ ( Devam Eden Davası Bulunan veya Sicilden Kaydı Silinen Şirketin Alacaklıları Veyahut da Hukuki Menfaati Bulunanların Haklı Sebeplere Dayanarak Silinme Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde Mahkemeye Başvurarak Şirket veya Kooperatifin İhyasını İsteyebileceği/Şirketin İhya Edilmemesi Halinde Taraf Ehliyeti Sona Ereceğinden Şikayetin Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
ŞİRKETİN İHYASI ( İhalenin Feshi İsteminde Bulunan Şirketin Sicilinden Re'sen Terkin Edildiği/Devam Eden Davası Bulunan veya Sicilden Kaydı Silinen Şirketin Alacaklıları Veyahut da Hukuki Menfaati Bulunanların Haklı Sebeplere Dayanarak Silinme Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde Mahkemeye Başvurarak Şirket veya Kooperatifin İhyasını İsteyebileceği )"
134Y1.HD25.5.2016E. 2014/16433 K. 2016/6417"TAPU İPTALİ VE TESCİL (İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptalİ ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Bulunmadığı - İşin Esasının İncelenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
YOLSUZ TESCİL (İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptalİ ve Tescil Davası Açılmasına Yasal Engel Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (İhalenin Usulsüzlüğünden Bahisle Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptalİ ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Olmadığı)"
134Y12.HD12.5.2016E. 2016/10428 K. 2016/13987"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (İhale Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Sürede İstenebileceği - Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Öğrenme Tarihinden Başlayacağı)
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ (Borçluya Usulüne Uygun Bir Şekilde Tebliğ Edildiği/İhalenin Feshine Dair Yapılan Şikayet Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Olduğu - Bu Durumda Mahkemece Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğu Kabul Edildiğinden İstemin Süre Aşımından Reddi ve İşin Esasına Girilmemesi Sebebiyle Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği)
YEDİ GÜNLÜK SÜREDEN SONRA YAPILAN ŞİKAYET (Mahkemece Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğu Kabul Edildiğinden İstemin Süre Aşımından Reddi ve İşin Esasına Girilmemesi Sebebiyle Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği - İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği)"
134Y12.HD12.5.2016E. 2016/10326 K. 2016/14084"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Borçluya Varsa Vekiline Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş İse Satışı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Günlük Sürede İhalenin Feshini İsteyebileceği - Borçlunun İhaleyi Öğrendiğini Beyan Ettiği Tarihin Aksi İspat Edilemediği/İhaleden İtibaren Bir Sene İçerisinde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)
USULSÜZ TEBLİGAT (Borçluya Varsa Vekiline Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş İse Satışı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Günlük Sürede İhalenin Feshini İsteyebileceği - Borçlunun İhaleyi Öğrendiğini Beyan Ettiği Tarihin Aksi İspat Edilemediği/İhaleden İtibaren Bir Sene İçerisinde Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu)
ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ (110.000 TL Muhammen Bedelli Taşınmazın 125.600 TL'ye İhale Edildiği ve Satış Bedelinin Taşınmazın Muhammen Bedelinin Üzerinde Olduğu/Davacının Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığı - İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı)"
134Y12.HD11.5.2016E. 2016/10170 K. 2016/13841"İHALENİN FESHİ ( Borçlu Vekili İki Haftalık Yasal Süreden Sonra Dosyanın Yetkili İcra Mahkemesine Gönderilmesi İsteminde Bulunduğundan Mahkemece Resen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerekirken İşin Esasının İncelenmesinin İsabetsiz Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( İhalenin Feshi İstemi Üzerine İcra Mahkemesinin Yetkisizlik Kararı Verdiği/Söz Konusu Kararın Kesin Nitelikte Bulunduğu - İki Haftalık Yasal Süreden Sonra Dosyanın Yetkili İcra Mahkemesine Gönderilmesi İsteminde Bulunulduğundan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlu Vekili İki Haftalık Yasal Süreden Sonra Dosyanın Yetkili İcra Mahkemesine Gönderilmesi İsteminde Bulunduğundan Mahkemece Kamu Düzeni İle İlgili Olan 6100 S. HMK'nun 20/1. Md. Hükmü Uyarınca Resen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD11.5.2016E. 2016/10028 K. 2016/13974"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçiye Duruşma Gününü Bildirir Tebligatın Usulünce Tebliğ Edilmediği ve Böylece Şikayetçinin Hukuki Dinlenme Hakkının İhlal Edildiği Anlaşılmış Olmakla Adı Geçen Şikayetçiye Usulüne Uygun Olarak Duruşma Günü Tebliğ Edilerek Fesih Sebeplerinin İncelenmesi Gerektiği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKKI ( İhalenin Feshi - Şikayetçiye Duruşma Gününü Bildirir Tebligatın Usulünce Tebliğ Edilmediği/Şikayetçiye Usulüne Uygun Olarak Duruşma Günü Tebliğ Edilerek Fesih Sebeplerinin İnceleneceği )"
134Y12.HD10.5.2016E. 2016/9780 K. 2016/13703"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ (Borçlunun İhaleden Önce Dosyadan Suret Aldığı Tarihte İhale Tarihinden Haberdar Olduğu/İhalenin 3.9.2014 Tarihinde Yapıldığı ve İhalenin Feshi İstemine Yönelik Şikayetin 25.11.2014 Tarihinde Yapıldığı - İstemin Süreden Reddi Gerektiği)
USULSÜZ TEBLİGAT (Tebliğ Memurunun Beyanını Aldığı Komşunun İmzasını Almadan veya İmzadan Çekinme Durumunu Belirlemeden Muhtara Tebliğ ve 2 Numaralı Fişin Kapıya Yapıştırıldığı/Satış İlanı Tebliği Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Şikayeti)
ŞİKAYET SÜRESİ (İhalenin Feshinin İhale Tarihinden İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde İstenebileceği/İhalenin 3.9.2014 Tarihinde Yapıldığı ve İhalenin Feshi İstemine Yönelik Şikayetin 25.11.2014 Tarihinde Yapıldığı - İstemin Süreden Reddi Gerektiği)"
134Y12.HD10.5.2016E. 2016/8367 K. 2016/13757"İHALENİN FESHİ (Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedileceğinden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu)
TASARRUF İŞLEMİ (Şikayetçinin Mülkiyet Hakkı Henüz Tapu Kütüğüne Tescil Edilmemiş Olduğundan İcra Mahkemesine Başvurarak Tasarruf İşlemi Niteliğindeki İhalenin Feshi Davasını Açamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU (Mülkiyet Hakkı Tapu Kütüğüne Tescil Edilmemiş Olduğundan İcra Mahkemesine Başvurarak Tasarruf İşlemi Niteliğindeki İhalenin Feshi Davasını Açamayacağından İstemin Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASI (İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedileceğinden Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)"
134Y12.HD9.5.2016E. 2016/9958 K. 2016/13532"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (İki Taşınmaz Yönünden Satış Bedelinin Taşınmazların Muhammen Bedeli İle Aynı Olduğu - Bu Durumda Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Şikayetçi Borçlunun Bu Taşınmazlar Yönünden İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı/İstemin Zarar Unsurunun Bulunmaması Sebebiyle Reddi Gerektiği)
ZARAR UNSURU (İhalenin Feshi İstemi - İki Taşınmaz Yönünden Satış Bedelinin Taşınmazların Muhammen Bedeli İle Aynı Olduğu/Bu Durumda Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Şikayetçi Borçlunun Bu Taşınmazlar Yönünden İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı)
HUKUKİ YARAR (İki Taşınmaz Yönünden Satış Bedelinin Taşınmazların Muhammen Bedeli İle Aynı Olduğu/Bu Durumda Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Şikayetçi Borçlunun Bu Taşınmazlar Yönünden İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı - İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği)"
134Y12.HD5.5.2016E. 2015/33606 K. 2016/13349"İCRA MEMURU İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Taşınmazın İhalesi Üçüncü Kişiye Yapıldığı/Şikayet Tarihi İtibariyle Herhangi Bir Fesih Davası Açılmaksızın Kesinleştiği ve Alıcı Adına Tescil İşleminin İse 5403 S. K.'nun 1. Md. Hükmüne Yapılan Değişiklikten Sonra Tamamlandığı - Mahkemece Alacaklı İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ (Şikayet Tarihi İtibariyle Herhangi Bir Fesih Davası Açılmaksızın Kesinleştiği ve Alıcı Adına Tescil İşleminin İse 5403 S. K.'nun 1. Md. Hükmüne Yapılan Değişiklikten Sonra Tamamlandığı - Alacaklı İsteminin Kabulü Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Tescil İçin Tapu İdaresine Yapılacak Tebligatın Şikayet İçin Muayyen Müddetin Geçmesinden veya Şikayet Edilmezse Şikayeti Neticelendiren Kararın Kesinleşmesinden Sonra Yapılacağı - Şikayet Tarihi İtibariyle Herhangi Bir Fesih Davası Açılmaksızın Kesinleştiği/Alacaklının İsteminin Kabulü Gerektiği)
İSPAT YÜKÜ (İcra Memuru İşlemini Şikayet - İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Bulunduğu)"
134YHGK4.5.2016E. 2014/12-1077 K. 2016/584"İHALENİN FESHİ ( Davacının Mahkemeye Başvurusu İkinci Artırmada Satışı Yapılan Taşınmaza Dair İhalenin Feshi İstemine Dair Olup Mahkemece Davaya Konu Edilen İhaleye Dair Sebepler İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
AÇIK ARTIRMA ( Başvuru İkinci Artırmada Satışı Yapılan Taşınmaza Dair İhalenin Feshi İstemine Dair Olup Aynı Takip Dosyasında Birinci Artırmada Satışı Yapılan Taşınmaza Dair İnceleme Yapılmasının Hatalı Olduğu )
TALEBİN NİTELENDİRİLMESİ ( Davacının Mahkemeye Başvurusunun İkinci Artırmada Satışı Yapılan Taşınmaza Dair Olduğu - Birinci Artırmada Satışı Yapılan Taşınmaza Dair İnceleme Yapılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu/İhalenin Feshi )
SATIŞIN İPTALİNE DAİR SEBEPLER ( Mahkemece Davaya Konu Edilen İhaleye Dair Sebepler İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Davaya Konu Edilmeyen Aynı Takip Dosyasında Birinci Artırmada Satışı Yapılan Taşınmaza Dair İnceleme Yapılmasının Doğru Olmadığı )"
134Y12.HD2.5.2016E. 2016/5415 K. 2016/12778"İHALENİN FESHİ DAVASI (Yapılan İhalelerde Satış Bedellerinin Taşınmazların Muhammen Bedelinin Üzerinde Olduğunun Anlaşıldığı - Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği/Borçlunun İhalenin Feshini Talep Etmekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/Hukuki Yarar Yokluğu/Satış Bedeli/Muhammen Bedel/Zarar Unsuru)
SATIŞ BEDELLERİNİN MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE OLMASI (Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı)
HUKUKİ YARAR (İhalenin Feshi Talebi/Yapılan İhalelerde Satış Bedellerinin Taşınmazların Muhammen Bedelinin Üzerinde Olduğunun Anlaşıldığı - Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği/Borçlunun İhalenin Feshini Talep Etmekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/Hukuki Yarar Yokluğu/Menfaatin Muhtel Olduğunun İspatı Şartı)"
134Y12.HD21.4.2016E. 2015/34128 K. 2016/11941"HACZİN KALDIRILMASI ( Tapu Sicil Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazılarak Haciz Konulduğundan Haczin Kaldırılması Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu - Anılan Dosyalarla İlgili Talep Yönünden Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
YETKİLİ İCRA MAHKEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Takip Dosyalarından Tapu Sicil Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazılmak Suretiyle Haciz Konulduğundan Anılan Takip Dosyaları İle İlgili Haczin Kaldırılması Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞTA MÜLKİYETİN AKTARIMI ( Mahkeme Kararına Dayalı Olarak Taşınmazın Açık Artırma İle Satın Alınması Halinde Mülkiyetin Tescilden Önce İhale Alıcısına Geçtiği - Duruşma Açılarak ve Haciz Alacaklısı Davaya Dahil Edilerek Tarafların Gösterecekleri Delillerin Toplanması Gerektiği/Haczin Kaldırılması )
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME ( Haczin Kaldırılması - Mahkemece Duruşma Açılarak ve Haciz Alacaklısı Davaya Dahil Edilerek Tarafların Gösterecekleri Deliller Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
134YHGK6.4.2016E. 2014/12-802 K. 2016/495"İHALENİN FESHİ ( Satışa Konu Taşınmazın Haczedildiği Alacaklı Vekili Tarafından İki Yıllık Süre Dolmadan Taşınmazın Satışı Talep Edildiği İcra Müdürlüğünce Satış Talebi Şartları Oluşmadığı Gerekçesi İle Talebin Reddine Karar Verildiği Ancak Aynı Tarihte Satış Avansının Alınmasına Şeklinde Karar Verildiği ve Yatırıldığı/Mahkemece Alacaklı Tarafından Süresinde Satış Talebinde Bulunulup Satış Avansı Yatırıldığından İhale Tarihinde Taşınmaz Üzerindeki Haczin Devam Ettiği ve İşin Esasına Girilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )
MÜDÜRLÜĞÜN SATIŞ TALEBİNİ REDDETTİKTEN SONRA SATIŞ AVANSI ALINMASI YÖNÜNDE KARAR TESİS ETMESİ ( İhalenin Feshi - Yerel Mahkemece Alacaklı Tarafından Süresinde Satış Talebinde Bulunulup Satış Avansı Yatırıldığından İİK.110. Maddesi Gereğince İhale Tarihinde Taşınmaz Üzerindeki Haczin Devam Ettiği ve Davacının İİK. 134/2 Maddesi Gereğince Tapu Sicilindeki İlgili Kapsamında Kaldığı Gözetilmek Suretiyle İşin Esasına Girilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İhalenin Feshi - İİK. 134/2. Maddesinde İhalenin Feshi Davasını Açabilecek Kişiler Arasında Tapu Sicilindeki İlgililerin de Sayıldığı/ Davacının İİK. 134/2 Maddesi Gereğince Tapu Sicilindeki İlgili Kapsamında Kaldığı Gözetilmek Suretiyle İşin Esasına Girilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Husumetten Reddedilemeyeceği )"
134Y12.HD6.4.2016E. 2016/7717 K. 2016/10257"İHALENİN FESHİ TALEBİ (Şikayetçilerin Takipte Taraf Olmadığı/İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadıklarının Görüldüğü - Şikayetçilerin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İşin Esasına Girilmeden Mahkemece İstemin Reddi Gereği/Esasa Girilmesinin Hatalı Olduğu/Kararın Düzeltilerek Onanacağı)
ŞİKAYETÇİLERİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN BULUNMAMASI (Davanın Esasına Girilmeden Mahkemece İstemin Reddi Gerekirken İşin Esasının İncelenerek Sonuca Gidilmesi Doğru Değil İse de, Sonuçta İstem Reddedildiğinden Kararın Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu - Kararın Düzeltilerek Onanacağı/İhalenin Feshi)
ŞİKAYETÇİLER HAKKINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ (Hükmün Bu Yönüyle Bozulacağı Ancak Bu Hatanın Yeniden Yargılamayı Gerektirmediğinin Kabulü Gereği)"
134Y12.HD29.3.2016E. 2016/3924 K. 2016/9208"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Birinci Artırmada Muhammen Bedelin Üzerinde Bir Rakama Satıldığı ve Şikayet Dilekçesinde Kıymet Takdirine Usulünce Yapılmış Bir Şikayetin de Bulunmadığı/Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı - Mahkemece İstemin Süreden Reddi Doğru Değil İse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Kararın Onanacağı )
İHALE KONUSU TAŞINMAZIN BİRİNCİ ARTIRIMDA MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE BİR BEDELE SATILMASI ( Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı/Mahkemece İstemin Süreden Reddi Doğru Değil İse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Sonucu Doğru Mahkeme Kararının Onandığı )
HUKUKİ YARAR YOKLUĞU ( İhalenin Feshi - Taşınmazın Birinci Artırmada Muhammen Bedelin Üzerinde Bir Rakama Satıldığı ve Dolayısıyla Satış Bedelinin Taşınmazın Muhammen Değerinin Üzerinde Olduğu Şikayet Dilekçesinde Kıymet Takdirine Usulunce Yapılmış Bir Şikayetin de Bulunmadığı/Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığından İstemin Reddedileceği )"
134Y12.HD28.3.2016E. 2016/3820 K. 2016/9019"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (İpotek Veren Üçüncü Kişiye Kıymet Takdirine İlişkin Rapor İle Satış İlanı Tebliğ Edilmesi Usulsüz Olan İcra Takibini Usulüne Uygun Hale Getirmediği - İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Şikayetçi Hakkında Yapılmış Bir Takip Bulunmadığına Göre Takibe Devam Edilmesi ve Hakkında Takip Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Satışı Mümkün Olmadığından Yapılan İhale Yok Hükmünde Olduğu)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Başvuru İİK'nun 134/7. Md. Gereğince İhale Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede İleri Sürülmesi Kaydıyla Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - Mahkemece İstemin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
İHALENİN YOK HÜKMÜNDE OLMASI (İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Şikayetçi Hakkında Yapılmış Bir Takip Bulunmadığına Göre Takibe Devam Edilmesi ve Hakkında Takip Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Satışı Mümkün Olmadığından Yapılan İhale Yok Hükmünde Olduğu)
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ (İpotek Veren Üçüncü Kişiye Kıymet Takdirine İlişkin Rapor İle Satış İlanı Tebliğ Edilmesi Usulsüz Olan İcra Takibini Usulüne Uygun Hale Getirmediği)"
134Y12.HD22.3.2016E. 2016/3292 K. 2016/8414"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhale Konusu Taşınmaza İmalat Yaptığını İleri Süren Davacının 3. Kişi Olup Satışın Dayanağı Olan Ortaklığın Giderilmesi Davasının Tarafı Olmadığı - Tapu Sicilindeki İlgili Sıfatını da Haiz Olmayıp İhalede Pey Sürenler Arasında da Bulunmadığı/Davacının İhale Konusu Taşınmaz Hakkında Başka Bir Mahkemede Dava Açmış Olması Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkı Vermediğinden Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İstemin Reddedilmesi Gerektiği )
DAVA KONUSU TAŞINMAZA İMALAT YAPTIĞINI İLERİ SÜREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Davacının Satışın Dayanağı Olan Ortaklığın Giderilmesi Davasının Tarafı Olmadığı - Tapu Sicilindeki İlgili Sıfatını da Haiz Olmayıp İhalede Pey Sürenler Arasında da Bulunmadığı/Davacının İhale Konusu Taşınmaz Hakkında Başka Bir Mahkemede Dava Açmış Olması Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkı Vermediğinden Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İstemin Reddedileceği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhale Konusu Taşınmaza İmalat Yaptığını İleri Süren Davacının 3. Kişi Olup Satışın Dayanağı Olan Ortaklığın Giderilmesi Davasının Tarafı Olmadığı - Tapu Sicilindeki İlgili Sıfatını da Haiz Olmayıp İhalede Pey Sürenler Arasında da Bulunmadığı/Davacının İhale Konusu Taşınmaz Hakkında Başka Bir Mahkemede Dava Açmış Olması Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkı Vermediğinden Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İstemin Reddedilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD10.3.2016E. 2015/34457 K. 2016/7021"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgilinin Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağı/İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığından İstemin Reddedileceği )
SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜZERİNDE OLMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Zarar Unsuru Oluşmayacağı/Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığından İstemin Reddedilmesi Gerektiği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İstemi - İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedileceğinden Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD3.3.2016E. 2015/34120 K. 2016/6127"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdir Raporunun Taşınmazın Bilirkişiler Tarafından Görülmeden Tanzim Edildiği İddiasına Dayanan - Özetlenen Şikayet Dilekçesinde Öne Sürülen İddialar Sabit Olduğu Takdirde İhalenin Yasaya Uygun Olarak Gerçekleştirilmediği Sonucuna Varılacak Olup Mahkemece de İşin Esası İncelenerek Şikayetçinin İstemi Esastan Reddedildğine Göre Şikayetçi-Borçlunun Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerektiği )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN TAŞINMAZIN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN GÖRÜLMEDEN TANZİM EDİLDİĞİ İDDİASI ( İhalenin Feshi - Şikayet Dilekçesinde Öne Sürülen İddialar Sabit Olduğu Takdirde İhalenin Yasaya Uygun Olarak Gerçekleştirilmediği Sonucuna Varılacak Olup Mahkemece de İşin Esası İncelenerek Şikayetçinin İstemi Esastan Reddedildğine Göre Şikayetçi-Borçlunun Para Cezasına Mahkum Edileceği )
PARA CEZASI ( Kıymet Takdir Raporunun Taşınmazın Bilirkişiler Tarafından Görülmeden Tanzim Edildiği İddiasına Dayanan İhalenin Feshi - Özetlenen Şikayet Dilekçesinde Öne Sürülen İddialar Sabit Olduğu Takdirde İhalenin Yasaya Uygun Olarak Gerçekleştirilmediği Sonucuna Varılacak Olup Mahkemece de İşin Esası İncelenerek Şikayetçinin İstemi Esastan Reddedildğine Göre Şikayetçi-Borçlunun Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD3.3.2016E. 2015/30800 K. 2016/6151"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ (İ.İ.K.'nun 134. Md. İkinci Fıkrasının Son Cümlesine Göre İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Hakkında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Şikayetin Süreden Reddi Sebebiyle Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilmesi Doğru Olmadığı)
ŞİKAYETİN SÜREAŞIMINDAN REDDİ KARARI (Şikayet İşin Esasına Girilmeden Reddedileceğinden Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi Şikayeti)
USULDEN RED (İhalenin Feshi İstemi Şikayetin Sürede Olmaması Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedileceğinden Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - İhalenin Feshi Şikayeti)"
134Y12.HD2.3.2016E. 2016/257 K. 2016/6019"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Borçluyla Evli Olduğu/İhale Konusu Taşınmazın Tapu Kaydına İhaleden Önce 13.05.2013 Tarihinde Aile Konutu Şerhi Konulduğu Anlaşıldığı - Şikayetçinin İİK. 134/2. Maddesinde Yer Alan Tapu Sicilindeki İlgili Kavramı İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği/Şikayetçinin İleri Sürdüğü Fesih Sebepleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )
İHALEYE KONU TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA İHALEDEN ÖNCE AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI ( Şikayetçinin Borçluyla Evli Olduğu - Şikayetçinin İİK. 134/2. Maddesinde Yer Alan Tapu Sicilindeki İlgili Kavramı İçerisinde Değerlendirilmesi ve Şikayetçinin İleri Sürdüğü Fesih Sebepleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD2.3.2016E. 2015/34734 K. 2016/5985"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Taşınmazlarda KDV Muafiyeti Olması Gerekirken Satış İlanında %1 Olarak Gösterildiği İleri Sürülerek İhalenin Feshi Talep Edildiği/Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edildiği ve KDV Oranına Dair Şikayette Bulunulmadığı - Aynı Nedene Dayanarak İhalenin Feshini Talep Edilemeyeceği/Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İleri Sürdüğü Diğer İhalenin Feshi Nedenleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Usulsüz Olduğu İleri Sürülen Hususun İhaleden Önce Şikayetçi Tarafından Öğrenilmemiş Olması Öğrenilmiş İse Yasal Yedi Günlük Sürede İcra Mahkemesi Nezdinde Şikayet Konusu Yapılmış Olması Gerektiği - Şikayetçinin Fesih Nedeni Olarak İleri Sürdüğü İhaleye Hazırlık Dönemine Dair Bir Durumu Yasal Sürede İcra Mahkemesine Şikayet Yoluyla İleri Sürmez İse Daha Sonra Aynı Nedene Dayalı Olarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
İHALE KONUSU TAŞINMAZDA KDV MUAFİYETİ VARKEN SATIŞ İLANINDA %1 OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edildiği ve Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne Dair Bir İddianın İleri Sürülmediği - Davacının KDV Oranının Satış İlanında %1 Olarak Gösterildiğini Satış İlanı Tebliği İle Öğrendiği Halde Şikayet Konusu Yapmadığından Aynı Nedene Dayanarak İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği/Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İleri Sürdüğü Diğer İhalenin Feshi Nedenleri İncelenerek Karar Verileceği )
ŞİKAYET ÜZERİNE VERİLECEK KARARLARIN KESİNLİĞİ ( Satışa Hazırlık İşlemlerine Yönelik Şikayet Üzerine Mahkemece Verilecek Kararların Kesin Olduğu - Süresinde Şikayet Hakkının Kullanıldığı Hallerde İcra Mahkemesi Kararının İhalenin Feshi Aşamasında İncelenmesinin Mümkün Sayılacağı )"
134Y12.HD1.3.2016E. 2015/34437 K. 2016/5831"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Taşınmazlardan Birinin Satışa Çıkarıldığı Muhammen Bedelin Üzerinde Bir Bedelden İhale Edildiği - Anılan Taşınmaz Yönünden Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Şikayetçi Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığından İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/Zarar Unsurunun Bulunmaması Sebebiyle İhalenin Feshi İsteminin Esasa Girilmeden Reddine Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( İhale Konusu Taşınmazlardan Birinin Satışa Çıkarıldığı Muhammen Bedelin Üzerinde Bir Bedelden İhale Edildiği - Anılan Taşınmaz Yönünden Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Şikayetçi Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığından İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/İhalenin Feshi İsteminin Reddedileceği )
TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE BİR BEDELDEN SATILMASI ( Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Şikayetçi Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığından İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Zarar Unsurunun Bulunmaması Sebebiyle İhalenin Feshi İsteminin Esasa Girilmeden Reddine Karar Verileceği )
HUKUKİ YARAR ( İhale Konusu Taşınmazlardan Birinin Satışa Çıkarıldığı Muhammen Bedelin Üzerinde Bir Bedelden İhale Edildiği - Anılan Taşınmaz Yönünden Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Şikayetçi Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığından İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/Zarar Unsuru Bulunmadığından İhalenin Feshi İsteminin Esasa Girilmeden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD18.2.2016E. 2015/33192 K. 2016/4461"KIYMET TAKDİR RAPORUNA İTİRAZ VE İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Mahkemenin Taşınmazın Muhammen Bedelin Üzerinde Satılarak Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği ve Kıymet Takdirine İtirazın da Reddedildiği Gerekçesiyle Şikayeti Reddi - Mahkemece Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine Dair İtirazların Uzman Bilirkişi İle Keşif Yapılarak Tespit Edilecek Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Daha Düşük Olması Halinde Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlunun Taşınmazın Değerinin Düşük Belirlendiğinden Bahisle İtiraz Ettiği ve Gerçek Değeriyle İhaleye Çıkarılmadığını İleri Sürerek Fesih Talep Ettiği - Mahkemece Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine Dair İtirazların Uzman Bilirkişi İle Keşif Yapılarak Tespit Edilecek Değerin İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Daha Düşük Olması Halinde Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD15.2.2016E. 2015/33274 K. 2016/3889"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayet Dilekçesinde Yurt Dışında Bir Adresin Gösterildiği ve Vekilinin Vekaletnamesinde de Aynı Adresin Yer Aldığı - Mahkemece İİK Md. 134/2'deki Koşulu Taşımayan Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Şikayetin Esası İncelenerek Hüküm Verilemeyeceği )
YURT İÇİNDE ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshini İsteyen Hissedarın Şikayet Dilekçesinde Yurt Dışında Bir Adresin Gösterildiği ve Vekilinin Vekaletnamesinde de Aynı Adresin Yer Aldığı - Mahkemece İİK Md. 134/2'deki Koşulu Taşımayan Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD12.2.2016E. 2015/31325 K. 2016/3695"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Konusu Menkullerin Muhammen Bedelleri Toplamının Üzerinde Satıldığı/Borçlu Tarafından Kıymet Takdirine İtiraz Edilmediği de Gözetildiğinde Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/İstemin Bu Sebeple Reddedileceği )
ŞİKAYET KONUSU MENKULLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ TOPLAMININ ÜZERİNDE SATILMASI ( Borçlu Tarafından Kıymet Takdirine İtiraz Edilmediği de Gözetildiğinde Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/İstemin Bu Sebeple Reddedilmesi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Şikayet Konusu Menkullerin Muhammen Bedelleri Toplamının Üzerinde Satıldığı/Borçlu Tarafından Kıymet Takdirine İtiraz Edilmediği de Gözetildiğinde Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/İstemin Bu Sebeple Reddedileceği )
ESASA GİRİLMEKSİZİN İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ ( Şikayetçinin Menfaatinin Muhtel Olmadığı Sebebiyle Reddi Halinde İşin Esasına Girilmemiş Olacağı - Bu Durumda Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD11.2.2016E. 2015/26604 K. 2016/3501"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İhalenin Yasal Sürede İhalenin Feshi İstenmediğinden Haczin Kaldırılmasına Yönelik Hüküm Tesis Edilmeden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Haczedilemezlik Başvurusunun İncelenmesi Sırasında Mahkemece Takibin veya Satışın Durdurulmasına Yönelik Verilmiş Bir Tedbir Kararı Bulunmadığı/İcra Müdürlüğünün İhalesi Kesinleşen Taşınmazların Satış Sonrası İşlemlerini ve Bu Doğrultuda İhale Alıcısı Adına Tesciline Dair İşlemleri Yapmaktan Kaçınmasına İlişkin Şikayetin Kabul Edileceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Yasal Sürede İhalenin Feshi İstenmediğinden Haczin Kaldırılmasına Yönelik Hüküm Tesis Edilmeden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Haczedilemezlik Başvurusunun İncelenmesi Sırasında Mahkemece Takibin veya Satışın Durdurulmasına Yönelik Verilmiş Bir Tedbir Kararı Bulunmadığı/İcra Müdürlüğünün İhalesi Kesinleşen Taşınmazların Satış Sonrası İşlemlerini ve Bu Doğrultuda İhale Alıcısı Adına Tesciline Dair İşlemleri Yapmaktan Kaçınmasına İlişkin Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Süresinin Geçmesinden ya da İhalenin Feshi İstenmiş İse Bu Konudaki Şikayeti Neticelendiren Kararın Kesinleşmesinden Sonra İhalesi Yapılan Taşınmazın Alıcı Adına Tescili İçin Tapu İdaresine Yazı Yazılacağı - Şikayetin İcra Mahkemesince Karar Verilmedikçe İcrayı Durdurmayacağı/Şikayet Hakkında Verilen Kararın Temyizinin Kesinleşen İhale Sonrası Ayrıca Tedbir Kararı Verilmediği Sürece Alıcı Adına Tescil İşlemi Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
KESİNLEŞLEN İHALE SONRASINDA TEDBİR KARARI VERİLMEDİĞİ SÜRECE ALICI ADINA İŞLEM YAPILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ ( İhalenin Yasal Sürede İhalenin Feshi İstenmediğinden Haczin Kaldırılmasına Yönelik Hüküm Tesis Edilmeden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Takibin veya Satışın Durdurulmasına Yönelik Verilmiş Bir Tedbir Kararı Bulunmadığı/İcra Müdürlüğünün İhalesi Kesinleşen Taşınmazların Satış Sonrası İşlemlerini ve Bu Doğrultuda İhale Alıcısı Adına Tesciline Dair İşlemleri Yapmaktan Kaçınmasına İlişkin Şikayetin Kabul Edileceği )"
134Y12.HD8.2.2016E. 2015/32274 K. 2016/2875"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Bu Hükmün Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine Dair Bulunduğundan Mahkemece Re'sen Uygulanması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshini Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin Yurt İçinde Bir Adres Göstermek Koşuluyla İhale Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İsteyebileceği - Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Müddetinin Ittıla Tarihinden Başlayacağı/Bu Müddetin İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ ( Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Bu Hükmün Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine Dair Bulunduğundan Mahkemece Re'sen Uygulanması Gerektiği/İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ SATILAN MALIN ESASLI VASIFLARINDAKİ HATAYA VEYA İHALEYE FESADA BİLAHARE VAKIF OLUNMASI ( İhalenin Feshi Talebi İçin Yedi Günlük Şikayet Müddetinin Müddetinin Ittıla Tarihinden Başlayacağı - Bu Müddetin İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği )"
134Y12.HD27.1.2016E. 2015/31363 K. 2016/2295"İHALENİN FESHİ (Şikayetçi Borçlunun Vasisi İse de İcra Takibinde Alacaklı Ya da Borçlu Olmadığı Gibi Pey Sürmek Suretiyle İhaleye de İştirak Etmediği ve Tapudaki İlgililerden de Olmadığı/İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığından Mahkemece Adı Geçen Şikayetçinin İsteminin Aktif Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi ve İşin Esasına Girilmeden Husumet Yokluğundan Davanın Reddi Sebebiyle Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği)
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU (İhalenin Feshi - Şikayetçi Borçlunun Vasisi İse de İcra Takibinde Alacaklı Ya da Borçlu Olmadığı Gibi Pey Sürmek Suretiyle İhaleye de İştirak Etmediği ve Tapudaki İlgililerden de Olmadığı/İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığından Mahkemece Adı Geçen Şikayetçinin İsteminin Aktif Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verileceği)
İHALENİN FESHİ TALEBİNDE BULUNAN ŞİKAYETÇİNİN BORÇLUNUN VASİSİ OLMASI (İcra Takibinde Alacaklı Ya da Borçlu Olmadığı Gibi Pey Sürmek Suretiyle İhaleye de İştirak Etmediği ve Tapudaki İlgililerden de Olmadığı/İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığından Mahkemece Adı Geçen Şikayetçinin İsteminin Aktif Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi ve İşin Esasına Girilmeden Husumet Yokluğundan Reddi Sebebiyle Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği)
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH (İhalenin Feshi - Hükümde Yer Almasının Zorunlu Olduğu/Eksikliğin Mahallinde Tamamlanacağı)"
134Y12.HD21.1.2016E. 2015/31806 K. 2016/1761"İHALENİN FESHİ (İhalenin Feshini İsteyen Borçludan Yurt İçinde Adres Bildirme Şartı Aranması Gerektiği/İhalenin Feshi İstemine Dair Şikayet Dilekçesinde Borçlunun Yurt İçi Adresi Bulunmadığı Şikayet Dilekçesi Ekindeki Vekaletnamede de Borçlunun Yurt Dışı Adresi Belirtildiğine Göre Mahkemece Şikayet Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Esasının İncelenerek Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEN BORÇLUDAN YURT İÇİNDE ADRES BİLDİRME ŞARTI (İhalenin Feshi İstemine Dair Şikayet Dilekçesinde Borçlunun Yurt İçi Adresi Bulunmadığı Şikayet Dilekçesi Ekindeki Vekaletnamede de Borçlunun Yurt Dışı Adresi Belirtildiğine Göre Mahkemece İİK.134/2. Maddesindeki Koşulu Taşımayan Şikayet Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Esasının İncelenerek Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olacağı)
PARA CEZASI (İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/Şikayetçinin İhalenin Feshi İsteminin Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiğinden Mahkemece Borçlu Aleyhine İhale Bedelinin %10'U Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
134Y12.HD19.1.2016E. 2015/31327 K. 2016/1245"İHALENİN FESHİ (Şikayetçinin Takibe Konu İpoteğe Esas Kredi Sözleşmesinde Kefil Olmasının Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkını Vermeyeceği/Şikayetçi İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadığından Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı - İşin Esasına Girilmeden Mahkemece İstemin Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilmeden İstemin Reddi Halinde Şikayetçiye %10 Para Cezası Verilemeyeceğinden Hükmün Bozulması Gerektiği)
İHALENİN FESHİNİ TALEP HAKKI (Şikayetçinin Takibe Konu İpoteğe Esas Kredi Sözleşmesinde Kefil Olmasının Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkını Vermeyeceği/Şikayetçi İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadığından Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmayacağı)
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ (İhalenin Feshi - Şikayetçinin Takibe Konu İpoteğe Esas Kredi Sözleşmesinde Kefil Olmasının Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkını Vermeyeceği ve Şikayetçi İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadığından Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı/İşin Esasına Girilmeden Mahkemece İstemin Reddi Gerektiği)
HİSSELİ İPOTEK TESİS EDİLDİĞİ HALDE TAŞINMAZIN TAMAMININ İHALESİNİN YAPILMASI (Taşınmazın 34/36 Hissesi Üzerine İpotek Tesis Edildiği Halde Taşınmazın Tamamının İhalesi Yapılarak Satılması Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu)"
134Y12.HD19.1.2016E. 2015/31305 K. 2016/1247"İHALENİN FESHİ (Kalkmış Hacze Dayalı Kıymet Takdiri Esas Alınarak İhalenin Yapılmasının Usulsüz Olduğu - Haciz Tarihinde Taşınmaz Takip Borçlusu Adına Kayıtlı Olmayıp Şikayetçi Üçüncü Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olduğu Sabit ve Tartışmasız Olduğuna Göre Takipte Taraf Olmayan ve Satış Karar Tarihinde 3.Kişi Adına Kayıtlı Olan Bağımsız Bölüm Üzerine Haciz Şerhi Konularak Cebri İcra İle İhale Edilmesinin de Usule ve Kanuna Aykırı Olduğu)
KALKMIŞ HACZE DAYALI KIYMET TAKDİRİ (Esas Alınarak İhalenin Yapılmasının Usulsüz Olacağı)
TAKİPTE TARAF OLMAYAN VE SATIŞ KARAR TARİHİNDE 3. KİŞİ ADINA KAYITLI OLAN TAŞINMAZIN İHALESİ (Haciz Tarihinde Taşınmaz Takip Borçlusu Adına Kayıtlı Olmayıp Şikayetçi Üçüncü Kişi Adına Kayıtlı Olduğu Sabit ve Tartışmasız Olduğuna Göre Takipte Taraf Olmayan ve Satış Karar Tarihinde 3.Kişi Adına Kayıtlı Olan Bağımsız Bölüm Üzerine Haciz Şerhi Konularak Cebri İcra İle İhale Edilmesinin Hatalı Olduğu)"
134Y12.HD18.1.2016E. 2015/31216 K. 2016/1047"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Görevsizlik Kararı Verildiği - Verildiği Anda Kesin Olan Bu Karara Dair Olarak İki Haftalık Yasal Süre Dolduktan Sonra Görevli Mahkemeye Gönderme Talebinde Bulunulduğu/Davanın Re'sen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( İhalenin Feshi İstemi Üzerine Görevsizlik Kararı Verildiği - Verildiği Anda Kesin Olan Bu Karara Dair Olarak İki Haftalık Yasal Süre Dolduktan Sonra Görevli Mahkemeye Gönderme Talebinde Bulunulduğu/Davanın Re'sen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİNE DAİR ŞİKAYETİN GÖREVSİZ VEYA YETKİSİZ MAHKEMEYE YAPILMASI ( İcra Mahkemesince veya Mahkemece Evrak Üzerinde İnceleme Yapılarak Başvuru Tarihinden İtibaren En Geç On Gün İçinde Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verileceği - Bu Kararlar Kesin Olduğu )
DOSYANIN YASAL SÜREDE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEMESİ ( İhalenin Feshi İstemi Üzerine Görevsizlik Kararı Verildiği - Verildiği Anda Kesin Olan Bu Karara Dair Olarak İki Haftalık Yasal Süre Dolduktan Sonra Görevli Mahkemeye Gönderme Talebinde Bulunulduğu/Davanın Re'sen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )"
134Y12.HD26.11.2015E. 2015/28319 K. 2015/29452"BORÇLU ŞİRKET TEMSİLCİSİ YA DA AVUKAT OLMAYAN KİŞİNİN BORÇLU ŞİRKET ADINA İHALENİN FESHİNİ TALEP ETMESİ ( Adli İşlemler ve Takiplerin Ancak Baroda Kayıtlı Avukatlar Eli İle Yürütülebileceği - Şirket Temsilcisi ya da Şirket Temsilcisinin Avukata Vereceği Vekaletnamaye İstinaden Avukatın İhalenin Feshini İsteyebileceği/Şikayetin Usulden Reddedileceği )
ADLİ İŞLEMLERİN VE TAKİPLERİN ANCAK BARODA KAYITLI AVUKATLAR ELİ İLE YÜRÜTÜLEBİLMESİ ( Borçlu Şirket Temsilcisi ya da Şirket Temsilcisinin Avukata Vereceği Vekaletnamaye İstinaden Avukat Tarafından İhalenin Feshinin İstenebileceği - Borçlu Şirket Adına Şirket Temsilcisi veya Avukat Olmayan Bir Şahıs İhalenin Feshi İstemi İle Bavuruda Bulunduğundan Şikayetin Usulden Reddedilmesi Gerektiği )
ESASA GİRİLMEDEN İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD26.11.2015E. 2015/28189 K. 2015/29526"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Borçlu Vekilinin Çalışanına Tebliğ Edilmiş Olduğu - Tebliğ Evrakında Borçlu Vekilinin Adreste Bulunup Bulunmadığına Dair Bir Açıklamanın Yer Almadığı/Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Zorunluluğu/Satış İlanının Hiç Tebliğ Edilmemiş veya Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Sayıldığı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Tebliğ Mazbatasının Üzerinde Satış İlanının Borçlu Vekili Adına Çalışanına Tebliğ Edildiğinin Belirtilmesine Rağmen Muhatabın İş Yerinde Bulunup Bulunmadığına Dair Bir Açıklamanın Tebliğ Evrakında Yer Almadığı/Borçlu Vekilinin Adreste Bulunmadığının Tespiti Yapılmadan Çalışana Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( Borçlu Vekilinin Adreste Bulunmadığının Tespiti Yapılmadan Çalışana Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması Veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Borçlu Vekiline Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin De Aynı Hukuki Sonuçları Doğurduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlu Vekilinin Çalışanına Yapılan Tebligatta Muhatabın Adreste Bulunup Bulunmadığına Dair Bir Tespit Yapılmadığı - Tespit İşleminin Muamelenin Doğru Olup Olmadığına Karar Verilmesi Yönünden Yardımcı Olacağı ve Tebliği İsteyen Makam ve Hakimin Denetimini Sağlayacağı/Çalışana Yapılan Tebligat Usulsüz Olduğundan İhalenin Feshine Karar Verileceği )
VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Borçlu Vekilinin Çalışanına Muhatabın Adreste Bulunmadığının Tespiti Yapılmadan Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu/Borçluya Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Nedeni İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ KARARI İLE SATIŞ İLANINDA YER ALAN İHALE SAATİNİN FARKLI OLMASI ( İşlemin Usule Uygun Olmadığı ve İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
134Y12.HD24.11.2015E. 2015/27440 K. 2015/29266"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu/Borçlu Tarafın Şikayet Dilekçesinde Kıymet Takdirine İtiraz Etmediği de Gözetildiğinde Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Mahkemece İstemin Bu Nedenle Reddi Yerine İşin Esasının İncelenerek Sonuca Gidilmesi Yerinde Değilse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Kararın Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu )
HUKUKİ YARAR YOKLUĞU ( İhalenin Feshi - Taşınmazın Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu/Borçlu Tarafın Şikayet Dilekçesinde Kıymet Takdirine İtiraz Etmediği de Gözetildiğinde Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi/Taşınmazın Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu ve Borçlu Tarafın Şikayet Dilekçesinde Kıymet Takdirine İtiraz Etmediği de Gözetildiğinde Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - İşin Esasına Girilemeyeceğinden Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD24.11.2015E. 2015/27170 K. 2015/29262"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Mahkemece Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden İnceleme Yapılarak Karar Verildiği/2004 S.K. Md. 134/2 Uyarınca Duruşma Açılarak Taraflar Davaya Dahil Edilip İddia ve Savunmaları Alındıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( İhalenin Feshi - Mahkemece Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden İnceleme Yapılarak Karar Verildiği/2004 S.K. Md. 134/2 Uyarınca Duruşma Açılarak Taraflar Davaya Dahil Edilip İddia ve Savunmaları Alındıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )"
134Y12.HD23.11.2015E. 2015/24928 K. 2015/29050"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebligat Mazbatasına Beyanda Bulunan Komşunun Adı ve Soyadı Yazılmadığı İmzasının Alınmadığı Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı - Bu Durumda Borçluya Çıkartılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Şikayet Eden Hissedara Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı/Satış İlanı Tebligat Mazbatasına Beyanda Bulunan Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığından Tebligatın Usulsüz Sayıldığı ve İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE SATIŞ İLANI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Bilirkişi Raporunda Üç Kata Kadar İnşaat Ruhsatı Alınabilineceğinin Belirtildiği - Satış İlanında İnşaat Yaptırılamaz Şeklinde Açıklama Yapıldığı/Bilirkişi Raporu İle Satış İlanı Arasındaki Bu Çelişki Talep ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğundan İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Yapılacak Tebliğ İşleminde Muhatap Adreste Bulunmaz İse Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılarak Komşu Beyanının Alınması ve Komşunun Adı ve Soyadının Tebligat Parçasına Yazılması Gerektiği - Tebligat Mazbatasına Dağıtıcı Tarafından Beyanda Bulunan Komşunun Adı ve Soyadı Yazılmadığı İmzasının Alınmadığı Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı/Bu Durumda Borçluya Çıkartılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olduğu ) "
134Y12.HD19.11.2015E. 2015/25716 K. 2015/28652"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Dilekçesinde Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünün İleri Sürülmediği - İlanların Usulüne Uygun Yapılmadığının İleri Sürüldüğü/Borçlunun Şikayet Dilekçesinde Dayandığı Vakıaların Dışına Çıkılıp Satış İlanının İlgililerden Birine Tebliğ Edilmemesi Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
BORÇLUNUN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE DAYANDIĞI VAKIALARIN DIŞINA ÇIKILARAK KARAR VERİLEMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayet Dilekçesinde Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünün İleri Sürülmediği/İlanların Usulüne Uygun Yapılmadığının İleri Sürüldüğü/Satış İlanının İlgililerden Birine Tebliğ Edilmemesi Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshedilemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalenin Feshi Talebi - Feshi İsteyen İlgilinin Yalnızca Kendisine Yapılan Tebliğin Usulsüzlüğünü İleri Sürebileceği )
ŞİKAYETÇİNİN İDDİASININ DAYANAĞI BÜTÜN VAKIALARI ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE GÖSTERMESİ ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi Talebi - Hakimin Şikayet Dilekçesinde Bildirilen Vakıalarla Bağlı Olup İleri Sürülmeyen Maddi Olayları Kendiliğinden Gözetemeyeceği ) "
134Y12.HD17.11.2015E. 2015/28193 K. 2015/28418"MENKUL İHALESİNİN FESHİ İSTEMİ ( Talepte Bulunabilecek İlgililerin Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Ve Pey Sürmek Sureti İle İhaleye İştirak Edenler Olduğu/Kendi Dosyasından Satış Avansını Yatırarak Satış İsteminde Bulunmayan Haciz Alacaklısının İhalenin Feshi Davası Açamayacağı - Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından Mahkemece İşin Esasına Girilmeden İstemin Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhalenin Feshini Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Ve Pey Sürmek Sureti İle İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği/Şikayetçinin Takipte Taraf Olmadığı ve İhalesi Yapılan Menkuller Üzerinde Haciz Alacaklısı Olsa Da İhale Tarihinden Önce Satış Talebinde Bulunmadığı - Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle İstemin Reddedileceği )
ŞİKAYETÇİNİN TAKİPTE TARAF OLMAMASI ( Şikayetçinin İhalesi Yapılan Menkuller Üzerinde Haciz Alacaklısı Olsa Da İhale Tarihinden Önce Satış Talebinde Bulunmadığı/Bu Sebeple İhalenin Feshi Talebinde Bulunamayacağı - Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle İstemin Reddedileceği )
İHALE TARİHİNDEN ÖNCE SATIŞ TALEBİNDE BULUNMAYAN HACİZ ALACAKLISI ( İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığı - Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından Mahkemece İşin Esasına Girilmeden İstemin Reddi Gerekirken Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsizliği )"
134Y12.HD17.11.2015E. 2015/26315 K. 2015/28420"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhalenin Feshi Davalarında Verilen Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararlarını Kesin Olduğu - Verildiği Anda Kesin Olan Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararlarında Kararın Verildiği Tarihten İtibaren İki Hafta İçinde Dosyanın Görevli veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesinin İstenmesinin Zorunlu Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Borçlu Vekilinin Yetkisizlik Kararından İtibaren Öngörülen İki Haftalık Yasal Süreyi Geçirdikten Sonra Dosyanın Yetkili İcra Mahkemesine Gönderilmesi İsteminde Bulunduğu - Re'sen Davanın Açılmamış Sayılmasına ve Esasa Girilmemesi Nedeniyle Para Cezası Hükmedilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Borçlu Vekili Yetkisizlik Kararından İtibaren İki Haftalık Yasal Süreyi Geçirdikten Sonra Dosyanın Yetkili İcra Mahkemesine Gönderilmesi İsteminde Bulunduğundan Mahkemece Re'sen Davanın Açılmamış Sayılmasına ve Esasa Girilmemesi Nedeniyle de Para Cezası Hükmedilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )
DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ İÇİN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TALEPTE BULUNULMAMASI ( Kamu Düzenine İlişkin Olmakla Davanın Her Aşamasında Resen Nazara Alınması Gerektiği/Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olduğu - Mahkemece Davacı Vekilinin Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren İki Haftalık Süre İçerisinde Talepte Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
ALEYHE BOZMA İLKESİNİN NAZARA ALINMAYACAĞI ( 6100 S.K.'nun 20. Maddesi Hükmünün Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/Re'sen Davanın Açılmamış Sayılmasına ve Esasa Girilmemesi Nedeniyle De Para Cezası Hükmedilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )"
134Y12.HD17.11.2015E. 2015/24844 K. 2015/28374"İHALE KONUSU MALIN MAHKEME KARARI İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA TESCİL EDİLMESİ ( Taşınmazın Niteliklerinde Esaslı Hata Olarak Değerlendirilemeyeceği - İhale Alıcısının İhale Tarihinde Taşınmazın Mülkiyetini Kazanmış Olup İhale Alıcısının Yolsuz Tescil Nedeni İle Genel Mahkemelerde Dava Açmak Hakkının Saklı Olduğu/İhalenin Feshi Talebinin Reddedileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Sonrasında İhale Konusu Malın Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı İle Üçüncü Kişi Adına Tesciline Karar Verilmiş Olmasının Taşınmazın Niteliklerinde Esaslı Hata Olarak Değerlendirilemeyeceği - İhale Alıcısının İhale Tarihinde Taşınmazın Mülkiyetini Kazanmış Olup İhale Alıcısının Yolsuz Tescil Nedeni İle Genel Mahkemelerde Dava Açmak Hakkının Saklı Olduğu/İhalenin Feshi Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
SATILAN MALIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( İhalenin Feshi Nedeni Olarak Düzenlendiği/Hataya Düşmenin Artırma Şartnamesi veya İlanının Kanuna Uygun Yapılmaması veya Artırmayı Yapan Memurun Bir Yolsuzluk Yapması Hallerinde Ortaya Çıkacağı - İlgililerin İhalenin Yapıldığı Ana Kadar Cereyan Eden İşlemlerdeki Yolsuzlukları En Geç İhale Günü Öğrendiğinin Kabul Edileceği/Hata İhale Gününden Sonra Öğrenilirse Fesih İsteme Süresi Alıcının Hatanın Öğrenildiği Günden İtibaren 7 Gün Olduğu ve İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği ) "
134Y12.HD16.11.2015E. 2015/27655 K. 2015/28158"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( 2004 S.K.'nun 133. Maddesi Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının Aynı Kanun'un 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği/Her İki Maddenin Sebep Ve Sonuçları İle Karar Mercileri Tamamen Farklı Olduğu - İcra Müdürlüğünce Satışın Düşürülmesinin İhalenin Feshine Yönelik Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Borçlunun İhalenin Feshini Talep Ettiği/İcra Müdürlüğünce Şikayet Konusu İhalelerin Düşürülmesine Karar Verildiği Gerekçesiyle Konusuz Kalan İstem Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedildiği - Farklı Kuralları Ve Hukuki Sonuçları İçeren İhalenin Feshine Yönelik Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği Ve Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
SATIŞIN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ DAVASININ İNCELENMEMESİ ( Mahkemece Satışın Düşürülmüş Olması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - İcra Müdürlüğünce Satışın Düşürülmüş Olmasının Farklı Kuralları Ve Hukuki Sonuçları İçeren İhalenin Feshine Yönelik Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - İhalenin Feshi Davası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD10.11.2015E. 2015/27608 K. 2015/27440"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Feshedilmesi Talep Edilen İhaleden Farklı Bir Tarihte Yapılan İhalenin Feshine Karar Verildiği - Talep Aşılarak Farklı Tarihte Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği/Taleple Bağlılık Kuralı )
FESHEDİLMESİ TALEP EDİLEN İHALE DIŞINDA BAŞKA BİR TARİHTE YAPILAN İHALE HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( Talep Aşılarak Farklı Tarihte Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği - Taleple Bağlılık İlkesi )
TALEPLE BAĞLILIK KURALI ( Feshedilmesi Talep Edilen İhaleden Farklı Bir Tarihte Yapılan İhalenin Feshine Karar Verildiği - Talep Aşılarak Farklı Tarihte Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği ) "
134Y12.HD10.11.2015E. 2015/25711 K. 2015/27430"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayet İhale Terihinden 7 Gün Geçtikten Sonra Yapıldığından İstemin Esasa Girmeksizin Süreden Reddedileceği - İstemin Esasa Girilmeksizin Süreden Reddi Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceğinden İhalenin Feshi İsteminde Bulunan Alacaklı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayet İhale Terihinden 7 Gün Geçtikten Sonra Yapıldığından İstemin Esasa Girmeksizin Süreden Reddedileceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA KARAR VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - İstemin Esasa Girilmeksizin Süreden Reddi Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceğinden İhalenin Feshi İsteminde Bulunan Alacaklı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği ) "
134Y12.HD10.11.2015E. 2015/25180 K. 2015/27488"İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEN ŞİKAYETÇİNİN TAKİPTE TARAF OLMAMASI ( İhalesi Yapılan Menkuller Üzerinde Haciz Alacaklısı Olsa Da Feshi İstenilen İhale Tarihinden Önce Alacaklısı Olduğu Takip Dosyasında Satış Talebinin Bulunmadığı Dolayısıyla İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığı - Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İşin Esasına Girilmeksizin İstemin Reddedileceği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhalenin Feshi/Şikayetçinin Takipte Taraf Olmadığı - İhalesi Yapılan Menkuller Üzerinde Haciz Alacaklısı Olsa Da Feshi İstenilen İhale Tarihinden Önce Alacaklısı Olduğu Takip Dosyasında Satış Talebinin Bulunmadığı Dolayısıyla İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığı/Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İşin Esasına Girilmeksizin İstemin Reddedilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD9.11.2015E. 2015/27576 K. 2015/27298"TAŞINMAZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİKTEN SONRA SATIŞIN DURDURULMASININ İSTENMESİ ( Satışın Durdurulması İstemekte Hukuki Yarar Bulunmadığı - İstemin Reddedileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınmaz Satışı Gerçekleştirildikten Sonra Satışın Durdurulmasının İstendiği - Talebin İhalenin Feshi Gibi Değerlendirilmesinden Sonra İşin Esasının İncelenerek Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu/Talebin Reddedilmesi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Taşınmaz Satışı Gerçekleştirildikten Sonra Satışın Durdurulmasının İstendiği - Satışın Durdurulması İstemekte Hukuki Yarar Bulunmadığı/İstemin Reddedileceği ) "
134Y12.HD15.10.2015E. 2015/12318 K. 2015/24669"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhalenin Feshi Davasına Rağmen İcra Müdürü Tarafından İhale Kesinleştirilmiş ve Taşınmaz İhale Alıcısı Adına Tescil Edilmiş Olduğundan Şikayetin Reddi Gerektiği - İddiaların 4721 S.K.'nun 1025. Md.si Gereği Açılacak Tapu İptal ve Tescil Davasında Tartışılacağı )
İHALENİN KESİNLEŞTİRİLEREK TAPUYA TESCİL İŞLEMİNİN YAPILMIŞ OLMASI ( İhale Usulsüz Kesinleştirilmiş Olsa Dahi Tapuya Tescil İşlemi Yapılması Halinde Tapunun İptali Sonucunu Doğurur Mahiyette Tescil Yazısının İcra Mahkemesince İptaline Karar Verilemeyeceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN TESCİL YAZISININ İPTALİ ( Kararın İcra Mahkemesince Verilemeyeceği/İleri Sürülen İddiaların Genel Hukuk Mahkemesinde Açılacak Tapu İptal ve Tescil Davasında Tartışılması Gereken Hususlar Olduğu - Şikayetin Reddedileceği )
İDDİALARIN YOLSUZ TESCİLE DAYALI AÇILAN DAVADA İNCELENMESİ GEREĞİ ( Davacı Süresinde İhalenin Feshi Davası Açtığını İddia Etmiş Olsa Da İcra Müdürlüğü Tarafından İhale Kesinleştirilerek Taşınmaz İhale Alıcısı Adına Tescil Edildiğinden İcra Mahkemesince Tescilin İptaline Karar Verilemeyeceği - Şikayetin Reddedileceği )"
134Y12.HD12.10.2015E. 2015/20011 K. 2015/23899"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Gerçek KDV Oranı İlan Edilenden Fazla Olup Bu Farklılık Nedeniyle Şikayetçi Alıcının Hataya Düşürüldüğünün Kabulü Gerektiği - Arttırmaya Hazırlık Aşamasındaki ve Satılan Malın Esaslı Niteliklerindeki Hata Söz Konusu Olduğundan İhalenin Feshinin Gerekeceği )
MALIN ESASLI NİTELİKLERİNDE HATA ( İhalenin Feshi İstemi - Gerçek KDV Oranı İlan Edilenden Fazla Olup Bu Farklılık Nedeniyle Şikayetçi Alıcının Hataya Düşürüldüğünün Kabulü Gerektiği/Arttırmaya Hazırlık Aşamasındaki ve Satılan Malın Esaslı Niteliklerindeki Hata Söz Konusu Olduğundan İhalenin Feshinin Gerekeceği )
GERÇEK KDV ORANININ İLAN EDİLENDEN FAZLA OLMASI ( Bu Farklılık Nedeniyle Şikayetçi Alıcının Hataya Düşürüldüğünün Kabulü Gerektiği - Arttırmaya Hazırlık Aşamasındaki ve Satılan Malın Esaslı Niteliklerindeki Hata Söz Konusu Olduğundan İhalenin Feshinin Gerekeceği )"
134Y6.HD7.10.2015E. 2014/9972 K. 2015/8092"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Taşınmazın Cebri İcra İle Satılması - İhale Tarihinden Sonraki Yarar ( Nefi ) ve Zarar ( Hasar ) da Alıcıya Ait Olduğu/İhale Tarihine Kadar Varsa Kira Alacağı Uyuşmazlık Konusu Olmayan En Son Ödenen Kira Bedeli Tespit Edilerek Alacak Miktarı Belirlenerek Bu Miktara Hükmedileceği )
ECRİMİSİL HAKKI ( Taşınmazı İhalede Satın Almış Olan Alıcı Taşınmazı İşgal Eden Üçüncü Kişiden “İhalenin Kesinleşmesi” Tarihinden Değil “İhale Tarihinden İtibaren” Ecrimisil İstemeye Hak Kazanacağı )
CEBRİ İCRA YOLUYLA SATILAN TAŞINMAZ ( Kira Alacağı İstemi - İhale Tarihinden Sonraki Yarar ( Nefi ) ve Zarar ( Hasar ) da Alıcıya Ait Olduğu/İhale Tarihine Kadar Varsa Kira Alacağı Belirlenerek Bu Miktara Hükmedilmesi Gerektiği )
İHALE TARİHİ ( Taşınmazı İhalede Satın Almış Olan Alıcı Taşınmazı İşgal Eden Üçüncü Kişiden “İhalenin Kesinleşmesi” Tarihinden Değil “İhale Tarihinden İtibaren” Ecrimisil İstemeye Hak Kazanacağı - Davacının İhale Tarihine Kadar Varsa Kira Alacağı Belirlenerek Bu Miktara Hükmedileceği/Kira Alacağı İstemi )"
134Y12.HD2.7.2015E. 2015/14483 K. 2015/18813"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Davacının Talebine Konu Ödeme Emri 22 Örnek Davet Kağıdı ve Hapis Hakkı Defter Tanzim Tutanağının Tek Bir Tebligatla Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Nedenlerinden Olmadığı - Taşınırın Satış Bedelinin Motorlu Taşıtlar Vergisi Alacağını Karşılaması Gerekmediği/Mahkemece İhale Bedelinin Muhammen Bedelin %50'sine Satış Masraflarının İlave Edilmesi İle Oluşan Miktarı Karşılayıp Karşılamadığı Belirlenmesi Gereği )
RÜÇHANLI ALACAK ( Arttırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin Yüzde Ellisini Bulması Ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Diğer Alacaklar O Malla Temin Edilmişse Bu Suretle Rüçhanı Olan Alacakların Mecmuundan Fazla Olması Ve Bundan Başka Paraya Çevirme Ve Paraların Paylaştırılması Masraflarını Aşması Gerektiği - Rüçhanlı Alacağın O Taşınırla Temin Edilen Alacaklar Olduğu/Rehin Alacağı )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması/Arttırmaya Hazırlık ve İhale Aşamasında Hatalı İşlemler Yapılması/İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler/Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması - Ödeme Emri 22 Örnek Davet Kağıdı ve Hapis Hakkı Defter Tanzim Tutanağının Tek Bir Tebligatla Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Nedenlerinden Olmadığı )
SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN %50 Sİ İLE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE SATIŞ MASRAFLARI TOPLAMINI KARŞILAMAMASI ( Mahkemece Satış Masraflarının Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Tespit Edilmesi İle İhale Bedelinin Muhammen Bedelin %50'sine Satış Masraflarının İlave Edilmesi İle Oluşan Miktarı Karşılayıp Karşılamadığı Belirlendikten Sonra Karşılamıyor İse Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilebileceği )"
134Y12.HD29.6.2015E. 2015/15516 K. 2015/18078"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçlu Tarafından Taşınmaz Satışlarının Yasal Süresi İçerisinde İstenmediğinin İleri Sürüldüğü/Fesat Olgusuna Dayanılarak Taşınmazlara İlişkin Olarak Gerçekleştirilen İhalelerin Feshinin Talep Edildiği - Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Bir Hususun Kamu Düzenine İlişkin Olmadıkça İcra Mahkemesince Re'sen Nazara Alınamayacağı )
ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI DİNLENMEDEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlunun Tebliğ İşlemlerinin Usulsüz Olduğuna Yönelik Bir İddiası Mevcut Bulunmadığı Halde Mahkemece Tebligatların Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Kendiliğinden Dikkate Alınıp Değerlendirilmesinin Doğru Olmadığı/Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İleri Sürdüğü İhalenin Feshi Nedenlerinin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İhalenin Feshi İsteminde Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Bir Hususun Kamu Düzenine İlişkin Olmadıkça İcra Mahkemesince Re'sen Nazara Alınamayacağı - Hakimin Şikayetçinin Şikayet Dilekçesinde Bildirdiği Vakıalarla Bağlı Olduğu/Şikayetçinin Bildirmediği Vakıaları Kendiliğinden Gözetemeyeceği )"
134Y12.HD2.6.2015E. 2015/12171 K. 2015/15225"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Şikayetçi Hakkında Yapılmış Bir Takip Bulunmadığından Takibe Devam Edilmesi Ve Hakkında Takip Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Satışının Mümkün Olmadığı/Yapılan İhalenin Yok Hükmünde Olduğu - Mahkemece İstemin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İcra Takibinin Asıl Kredi Borçlusu Olan Lehine İpotek Verilen Aleyhine Açılması Gerekse De Takip Sonunda Üçüncü Kişinin Taşınmazının Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olduğundan O Kişi Hakkında Da Takip Yapılacağı - İpotekli Taşınmazın Maliki Hakkında Takip Bulunmadığından İhalenin Yok Hükmünde Sayılacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE SATILMASI ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Üçüncü Kişi Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği - İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Şikayetçi Hakkında Yapılmış Bir Takip Bulunmadığına Göre Takibe Devam Edilmesi Ve Hakkında Takip Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Satışı Mümkün Olmadığından Yapılan İhalenin Yok Hükmünde Olduğu )
İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( İcra Takibinin Asıl Kredi Borçlusu Olan Lehine İpotek Verilen Aleyhine Açılacağı Ancak Takip Sonunda Üçüncü Kişinin Taşınmazının Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olduğundan O Kişi Hakkında Da Takip Yapılması Gerektiği - İpotek Veren Üçüncü Kişiye Satış İlanı Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olan İcra Takibini Usulüne Uygun Hale Getirmeyeceği )"
134Y12.HD2.6.2015E. 2015/11891 K. 2015/15293"İHALENİN FESHİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Satış Kararından Sonra Tapu Kaydına Tescil Edildiği/Satış Vaadi Alacaklısının 2004 S.K. 134/2. Maddesinde Belirtilen İlgililer Arasında Olmadığı - İstemin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi - Satış Vaadi Sözleşmesinin Satış Kararından Sonra Tapu Kaydına Tescil Edildiği/Satış Vaadi Alacaklısının 2004 S.K. 134/2. Maddesinde Belirtilen İlgililer Arasında Olmadığından İstemin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD21.4.2015E. 2015/6315 K. 2015/10560"KDV MUAFİYETİNİN SATIŞ İLANINDA GÖSTERİLMEMESİ ( Satış Öncesi Döneme İlişkin Bir Şikayet Niteliğinde Olduğu/Satış İlanı Tebliğ Edildiği Halde Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin Kesinleştiği/Artık Bu Hususa Dayalı Olarak İhalenin Feshinin İstenemeyeceği - Satış İlanında KDV Oranının %18 Olarak Gösterilmesi Sebebiyle İhalenin Feshi Talebi )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Taşınmaz KDV'den Muaf Olduğu Halde Satış İlanında %18 KDV Alınacağının Belirtildiği - Satış İlanının Borçlu Şirkete Tebliğ Edilmesine Rağmen Tebligat Usulsüzlüğünün İleri Sürülmediği/Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemler Kesinleştiğinden Artık Bu Hususa Dayalı Olarak İhalenin Feshi İsteminde Bulunulamayacağı )
ŞİKAYETİN SÜRESİNDE YAPILMAMASI NEDENİYLE İŞLEMİN KESİNLEŞTİĞİ ( KDV Muafiyetinin Satış İlanında Belirtilmemesi İstemine Dayalı İhalenin Feshi İstemi - Borçlunun Kendisine Tebliğ Edilen Satış İlanına Karşı Usulsüzlük İddiasında Bulunmadığı/Artık Bu Hususa Dayalı Olarak İhalenin Feshi Talebinde Bulunulamayacağı/Feshi İstenen İhalede Herhangi Bir Usulsüzlük Olmadığı )"
134Y12.HD16.4.2015E. 2015/5217 K. 2015/9908"İHALENİN FESHİ ( Zarar Unsuru Yokluğu Nedeniyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiğinden Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ZARAR UNSURU ( Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabulü Gerektiği - Şikayetçinin İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Nedeniyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiği )
PARA CEZASI ( Şikayetçinin İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Nedeniyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiğinden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DÜZELTEREK ONAMA ( İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Nedeniyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiğinden Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kılmadığından Kararın Düzeltilerek Onandığı )"
134Y12.HD30.3.2015E. 2015/5365 K. 2015/7635"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu - Borçlu Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Mahkemesine Kıymet Takdir Raporuna Dair Şikayette Bulunmadığı Anlaşıldığından Kıymet Takdir Raporu Kesinleştiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediği Gözetilerek İstemin Reddedileceği )
SATIŞ BEDEDELİ MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE OLDUĞU ( Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - İhalenin Feshi Şikayeti )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu/Borçlu Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Mahkemesine Kıymet Takdir Raporuna Dair Şikayette Bulunmadığı Anlaşıldığından Kıymet Takdir Raporu Kesinleştiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu/Borçlu Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Mahkemesine Kıymet Takdir Raporuna Dair Şikayette Bulunmadığı Anlaşıldığından Kıymet Takdir Raporu Kesinleştiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediği - Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddi Gerektiği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğu/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Zarar Unsuru Gerçekleşmeyen Taşınmaz Yönünden Para Cezasına Hükmedilmesinde İsabet Bulunmadığı )"
134Y12.HD26.3.2015E. 2015/3958 K. 2015/7313"İHALENİN İLAN EDİLDİĞİ GAZETEDE İHALE TARİHİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı İhale - Şikayetçinin Taraf Sıfatı Bulunmadığının Gözetileceği/Tapu Sicilindeki İlgili veya İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ GEREĞİ ( Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Olarak Yapılan İhalede Şikayetçinin Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraf Sıfatının Bulunmadığının Gözetileceği - Davacının Tapu Sicilindeki İlgili veya İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadığının Anlaşıldığı )"
134Y12.HD24.3.2015E. 2015/3327 K. 2015/6940"İHALEYE İŞTİRAK EDENLERİN ŞİKAYET YOLUYLA İHALENİN FESHİ İSTEMLERİ ( İsteyebilmeleri İçin Yurtiçinde Adres Göstermeleri Zorunluluğu Getirmek Suretiyle Kötü Niyetli İsteklilerin Önüne Geçilmesinin Amaçlandığı )
ADRES GÖSTERME KOŞULU ( İhaleye İştirak Edenlerin Şikayet Yoluyla İhalenin Feshini İsteyebilmeleri İçin Yurtiçinde Adres Göstermeleri Zorunluluğu İhalenin Feshini İsteyen Üçüncü Kişiler İçin Olduğunun Kabul Edildiği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEN HACİZ ALACAKLILARININ ŞİKAYETİ ( Dilekçesinde Yurt Dışında Bir Adresin Gösterildiği ve Şikayetçiler Vekilinin Vekaletnamelerinde de Aynı Adresin Yer Aldığı - Mahkemece İİK'nun 134/2. Md.sindeki Koşulu Taşımayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshini İsteyen Haciz Alacaklılarının Şikayet Dilekçesinde Yurt Dışında Bir Adresin Gösterildiği ve Şikayetçiler Vekilinin Vekaletnamelerinde de Aynı Adresin Yer Aldığı - Mahkemece İİK'nun 134/2. Md.sindeki Koşulu Taşımayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD24.3.2015E. 2015/3322 K. 2015/6996"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Somut Olayda İhale 6183 S. Kanun Hükümleri Kapsamında Yapılmış Olup Anılan Yasada İhalenin Feshi Halinde Para Cezasına Dair Bir Düzenleme Olmadığı Gibi İİK'nun 134/2. Md.sine Yapılmış Bir Atıf da Olmadığı - Şikayetçi Borçlunun İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezası İle Cezalandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( İhale 6183 S. Kanun Hükümleri Kapsamında Yapılmış Olup Anılan Yasada İhalenin Feshi Halinde Para Cezasına Dair Bir Düzenleme Olmadığı Gibi İİK'nun 134/2. Md.sine Yapılmış Bir Atıf da Olmadığı - Şikayetçi Borçlunun İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezası İle Cezalandırılamayacağı )
6183 S. KANUN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN İHALE ( Anılan Yasada İhalenin Feshi Halinde Para Cezasına Dair Bir Düzenleme Olmadığı Gibi İİK'nun 134/2. Md.sine Yapılmış Bir Atıf da Olmadığı - Şikayetçi Borçlunun İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezası İle Cezalandırılmasının İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD23.3.2015E. 2015/4009 K. 2015/6774"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Satış Bedeli Taşınmazın Muhammen Bedeli Üzerinde Olduğu - Zarar Unsuru Gerçekleşmediği/İstemin Esasa Girilmeksizin Reddedileceği )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış Bedeli Taşınmazın Muhammen Bedeli Üzerinde Olduğu/Şikayetçi İ.İ.K.'nun 134/8. Md. Kapsamında Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığı/İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı )
TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDE OLMASI ( Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olduğu - Davacının İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı/İstemin Esasa Girilmeksizin Reddedileceği - İhalenin Feshi Şikayeti )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi Şikayeti - Satış Bedeli Taşınmazın Muhammen Bedeli Üzerinde Olduğu/İstemin Esasa Girilmeksizin Reddi Gerektiği )
ESASA GİRİLMEKSİZİN İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİNİN REDDİ ( Satış Bedelinin Taşınmazın Muhammen Bedelinin Üzerinde Olduğu - Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olduğundan İstemin Esasa Girilmeksizin Reddedileceği/İ.İ.K.'nun 134/2. Md. Uyarınca Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASI HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi - Satış Bedelinin Taşınmazın Muhammen Bedelinin Üzerinde Olduğu/Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olduğundan İstemin Esasa Girilmeksizin Reddedileceği - Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD23.3.2015E. 2015/3785 K. 2015/6780"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Verilen Kararın Gerekçe Kısmında Para Cezasının Davacı Aleyhine Hükmedildiği Doğru Olarak Belirtilmesine Rağmen Hüküm Kısmında Maddi Hataya Müstenit Olarak Para Cezasının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İstemi - Verilen Kararın Gerekçe Kısmında Para Cezasının Davacı Aleyhine Hükmedildiği Doğru Olarak Belirtilmesine Rağmen Hüküm Kısmında Maddi Hataya Müstenit Olarak Para Cezasının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İHALE BEDELİNİN %10'U ORANINDA PARA CEZASI VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği )"
134Y12.HD20.3.2015E. 2015/5989 K. 2015/6624"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Karar Düzeltme Aşamasında Alacaklı Banka Yetkilileri Tarafından Davayı Kabul Dilekçesi Verildiği - Banka Yetkilisinin Davayı Kabulü Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verildiği )
DAVANIN KABULÜ TALEBİ ( Karar Düzeltme Aşamasında Davalı Banka Yetkilisi Tarafından Davanın Kabul Edildiğine Dair Dilekçe Verildiği - Davanın Kabulü Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasının Gerektiği )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVANIN KABULÜ ( Davalı Banka Yetkilisinin Davayı Kabulü Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verildiği )"
134Y12.HD19.3.2015E. 2015/4549 K. 2015/6556"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Davanın Yasal Hasımlarının Şikayete Konu Satışın Yapıldığı İcra Takip Dosyasının Tarafları Ve İhale Alıcısı Olduğu - Dosyada Taraf Sıfatı Bulunmayan ve İhale Alıcısı da Olmayan Üçüncü Kişinin Pasif Husumet Ehliyetinin Olmadığı/Davanın Reddi Gereği )
PASİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi İsteminde Yalnızca İcra Dosyasında Alacaklı ve Borçlu Olarak Görünen Kişi İle İhale Alıcısının Bulunabileceği - Üçüncü Kişi Hakkında Yapılan İhalenin Feshi İsteminin Pasif Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddedileceği )"
134Y12.HD19.3.2015E. 2015/3640 K. 2015/6502"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Usulsüz Tebliğden Dolayı Kıymet Takdiri Kesinleşmediği - Şikayetçi Kıymet Takdirine de İtiraz Ettiği/Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılarak Kıymet Takdir Tarihine Göre Taşınmazın Değeri Belirleneceği - Belirlenen Değerin Muhammen Bedelden Yüksek Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verileceği )
HASMA TEBLİĞ YASAĞI ( Usulsüz Tebliğ/İhalenin Feshi Şikayeti - Borçlu Adına Çıkarılan Tebliğin Borçlu İle Aynı Adreste Oturan Tebliğe Ehil Aynı İcra Takibinde Borçlu Başka Şahsa Yapıldığı/Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi Şikayeti - Usulsüz Tebliğ Edilen Kıymet Takdirine İtiraz Edildiği/Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılarak Kıymet Takdir Tarihine Göre Taşınmazın Değeri Belirleneceği - Belirlenen Değerin Muhammen Bedelden Düşük Olması Halinde İsteminin Reddedileceği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Hasma Tebliğ Yasağı/İhalenin Feshi Şikayeti - Borçlu Adına Çıkarılan Tebliğin Borçlu İle Aynı Adreste Oturan Tebliğe Ehil Aynı İcra Takibinde Borçlu Başka Şahsa Yapıldığı/Tebliğin 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 39. Md. Aykırı Olduğu )"
134Y12.HD19.3.2015E. 2015/3405 K. 2015/6389"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedileceğinden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Şikayetçilerden İkisi İpotek Veren Olarak Takipte Yer Almışlar İse de Takip Devam Ederken Taşınmazları Borçlu Şirkete Satmış Olup İhale Tarihi İtibariyle Takipte Taraf Sıfatları Kalmadığı ve İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadıklarından İhalenin Feshini İsteyemeyeceklerinin Gözetilmesi Gerektiği )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedileceğinden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DÜZELTEREK ONAMA ( İhalenin Feshi İstemi Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedileceğinden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kılmadığından Kararın Düzeltilerek Onanması Yoluna Gidildiği )"
134Y12.HD19.3.2015E. 2015/2739 K. 2015/6443"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Satışı Yapılan Taşınmazın Paydaşlarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Hissedarı Olan Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Şikayetçinin Bir Taşınmaza Yönelik İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve Esasa Girilmeden Reddi Gerektiğinden Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
ZARAR UNSURU ( Şikayetçinin Bir Taşınmaza Yönelik İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiğinden Anılan Taşınmaz Yönünden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayete Konu Satış İlanı Tebliğ Evrakı Üzerinde Tebligat Mazbatasını Çıkaran Mercii Tarafından Şerh Verilmediği Anlaşılmakta Olup Dağıtıcının Kendiliğinden Satış İlanı Tebliğ İşlemini 7201 S. K.'nun 21/2. Md. Hükmü Uyarınca Yapmasının Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olduğu - İhalenin Feshi )
MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin Dosya Kapsamına Göre Bilinen İki Ayrı Adresi Bulunduğu Halde Bilinen Bu Adreslere Tebligat Çıkarılmadan Mernis Adresinin Bilinen Son Adres Olarak Kabulüyle Bu Adrese Tebligat Gönderilmesinin Doğru Olmadığı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Satışı Yapılan Taşınmazın Paydaşlarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Hissedarı Olan Şikayetçiye Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD19.3.2015E. 2015/2577 K. 2015/6590"İHALENİN FESHİNİ İSTEME HAKKI OLANLAR ( Şikayetçi 10 Günlük Sürede İhale Bedelini Yatırmadığından İcra Müdürlüğünce En Yüksek 2. Teklif Verene Muhtıra Çıkartıldığı - İ.İ.K.'nun 133. Md. Gereği İşlem Yapılmış Olması Aynı Kanunun 134. Md. Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği/Mahkemece Davanın Esasına Girileceği )
YASAL SÜREDE İHALE BEDELİNİ YATIRMAMA ( İ.İ.K.'nun 133. Md. Gereği İşlem Yapılmış Olması Aynı Kanunun 134. Md. Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - Mahkemece Davanın Esasına Girileceği/İhalenin Feshi İstemi )
USULSÜZ TEBLİĞ ARAŞTIRILMASI ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Konusu Taşınmazın Tapu Kaydı İncelenmesinde Şikayetçi İle Aynı İsimde Bir Başka Hissedarın Daha Olduğu/Mahkemece Satış İlanı Tebliğ Edilen Kişinin Şikayetçi Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )"
134Y12.HD16.3.2015E. 2015/5455 K. 2015/5827"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Aleyhine Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği Bağımsız Bölümler Yönünden Para Cezasına Hükmedilmesi Doğru Değil İse de Bu Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kararın Düzeltilerek Onanması Cihetine Gidildiği )
HUKUKİ YARAR ( Bazı Bağımsız Bölümler Yönünden Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı/İstemin Bu Bağımsız Bölümler Yönünden Bu Sebeple Reddi Yerine İşin Esasının İncelenerek Sonuca Gidilmesinin Yerinde Olmadığı )
PARA CEZASI ( İstemin Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği Bağımsız Bölümler Yönünden Bu Sebeple Reddi Yerine İşin Esasının İncelenerek Sonuca Gidilmesi Yerinde Olmadığı - Şikayetçi Aleyhine Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği Bağımsız Bölümler Yönünden Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
134Y12.HD16.3.2015E. 2014/30824 K. 2015/5824"HAKİM TÜRK HUKUKUNU RESEN UYGULAR İLKESİ ( Hakimin Taraflarca İleri Sürülen Maddi Vakıalar İle Bağlı İse De Hukuki Nitelendirmeleri İle Bağlı Olmadığı/Borçluların İcra Mahkemesine Yaptıkları Başvurusunun İhalenin Feshi İstemi Olup İhalenin Feshi İstemine Dair Şikayetin Yetkili Mahkemeye Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirildikten Sonra İhalenin Feshi İstemine Dair İleri Sürülen Şikayet Nedenlerinin Ve Resen Dikkate Alınması Gereken Fesih Nedenlerinin İncelenerek Karar Verileceği )
HUKUKİ TAVSİF ( Hakime Ait Olduğu - Borçluların İcra Mahkemesine Yaptıkları Başvurusunun İhalenin Feshi İstemi Olup İhalenin Feshi İstemine Dair Şikayetin Yetkili Mahkemeye Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirildikten Sonra İhalenin Feshi İstemine Dair İleri Sürülen Şikayet Nedenlerinin Ve Resen Dikkate Alınması Gereken Fesih Nedenlerinin İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Borçluların İcra Mahkemesine Yaptıkları Başvurusunun İhalenin Feshi İstemi Olup İhalenin Feshi İstemine Dair Şikayetin Yetkili Mahkemeye Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirildikten Sonra İhalenin Feshi İstemine Dair İleri Sürülen Şikayet Nedenlerinin Ve Resen Dikkate Alınması Gereken Fesih Nedenlerinin İnceleneceği - Hakim Türk Hukukunu Resen Uygular İlkesi )"
134Y12.HD12.3.2015E. 2015/4705 K. 2015/5546"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayetçi Tapuda Haciz Alacaklısı Olmasına Rağmen Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilmediğini Beyan Ederek İhalenin Feshini İstediği - Satış İlanı Tebliğ Edilecek İlgililer Satış Kararının Verildiği Tarih İtibariyle Belirleneceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshini Talep Eden Şikayetçi Tapuda Haciz Alacaklısı Olmasına Rağmen Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilmediğini Beyan Ederek İhalenin Feshini İstediği - Şikayetçi Tapuda Haciz Alacaklısı Olmasına Rağmen Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilmediğini Beyan Ederek İhalenin Feshini İstediği/Satış İlanı Tebliğ Edilecek İlgililer Satış Kararının Verildiği Tarih İtibariyle Belirleneceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetçi Tapuda Haciz Alacaklısı Olmasına Rağmen Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilmediğini Beyan Ederek İhalenin Feshini İstediği/Satış İlanı Tebliğ Edilecek İlgililer Satış Kararının Verildiği Tarih İtibariyle Belirleneceği )"
134Y12.HD12.3.2015E. 2015/3482 K. 2015/5683"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İşin Esasına Girilerek Reddedilmesi Sebebiyle Para Cezasına Hükmedilmesinde Yasaya Uymayan Bir Yön Olmadığı - Mahkemece İİK'nun 134/2. Md. Gereğince İhale Bedeli Üzerinden Para Cezasına Hükmolunması Gerektiği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İsteminin İşin Esasına Girilerek Reddedilmesi Sebebiyle Para Cezasına Hükmedilebileceği - İhale Bedeli Üzerinden Para Cezasına Hükmolunması Gerektiği/İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Borçlu Aleyhine İhale Bedeli Yerine Muhammen Bedel Üzerinden Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN PARA CEZASINA HÜKMOLUNMASI GEREĞİ ( İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Borçlu Aleyhine İhale Bedeli Yerine Muhammen Bedel Üzerinden Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD12.3.2015E. 2015/2824 K. 2015/5676"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Başvurunun Reddine Karar Verilmesinden Sonra Aynı Zamanda İhale Alıcısı Olan Alacaklı Banka Tarafından Davanın Kabul Edildiğinin Bildirildiği - Kabul Beyanının Yapıldığı Tarihte Geçerli Bir Temyiz Olması Sebebiyle Mahkeme Kararının Öncelikle Kabul Beyanı Hakkında Karar Verilmesi İçin Bozulacağı )
ALACAKLI VEKİLİNİN KABUL BEYANI ( İhalenin Feshi Davasında Kabulün Mümkün Olduğu - Kabul Beyanının Yapıldığı Anda Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Kabul Beyanının Yapıldığı Tarihte Geçerli Bir Temyiz Olması Sebebiyle Mahkeme Kararının Öncelikle Kabul Beyanı Hakkında Karar Verilmesi İçin Bozulması Gerektiği )"
134Y12.HD12.3.2015E. 2015/1983 K. 2015/5726"İHALENİN FESHİ ( Borçluya Gönderilen İhale Bilgilerini de İçeren Tahliye Emrine ve İhale Bedelinden Artan Paranın Alınmasına Dair Yazıları İçeren İki Adet Tebligatın Usulüne Uygun Şekilde Borçluya Tebliğ Edildiği - İhale Ittıla Tarihinde Yedi Günlük Şikayet Süresinden Sonra İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
BORÇLUNUN SATIŞTAN HABERDAR OLMASI ( İhalenin Feshi - İhale Bilgilerini de İçeren Tahliye Emrine ve İhale Bedelinden Artan Paranın Alınmasına Dair Yazıları İçeren İki Adet Tebligatın Usulüne Uygun Şekilde Borçluya Tebliğ Edildiği Borçlunun Şikayetinde Bu Tebliğ İle İhaleyi Öğrendiğinin Kabulü Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Borçlunun İhalenin Feshi Şikayetinde İhale Bilgilerini de İçeren Tahliye Emrine ve İhale Bedelinden Artan Paranın Alınmasına Dair Yazıları İçeren Tebliğ İle İhaleyi Öğrendiğini Bildirdiğine Göre İhale Ittıla Tarihinde Yedi Günlük Şikayet Süresinden Sonra İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
TAHLİYE EMRİ ( İcra Dosyasından Borçluya Gönderilen İhale Bilgilerini de İçeren Tahliye Emrine ve İhale Bedelinden Artan Paranın Alınmasına Dair Yazıları İçeren İki Adet Tebligatın Usulüne Uygun Şekilde Borçluya Tebliğ Edildiği - Borçlunun İhalenin Feshi Şikayetinde Bu Tebliğ İle İhaleyi Öğrendiği )"
134Y12.HD10.3.2015E. 2015/2096 K. 2015/5308"KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Takip Dosyasında Bilinen Adrese Çıkarılıp Bila Tebliğ Edilen Bir Tebligat Olmaksızın T.K.'nun 10. Md. Hüküm Yerine Getirilmeden Mernis Adresine Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİNİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜZERİNDE OLMASI ( İhalenin Feshi - Satış İlanı ve Kıymet Takdiri Tebliğinin Usulsüz Olduğu ve Şikayetçinin Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği/Mahkemece Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülen Kıymet Takdirine İlişkin Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılarak Sonuca Gidileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( T.K.'nun 21/2. Md. Göre Yapılacak Tebligatlarda Tebligat Mazbatasının Üzerine Çıkış Merciince Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olduğuna Dair Kaydın Düşülmesi Zorunlu Olduğu - Borçluya Gönderilen Tebligatta İlgili Şerh Düşülmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Satış Bedeli Muhammen Bedelinin Yüzde Yüzünün Üzerinde Olduğu - Satış İlanı ve Kıymet Takdiri Tebliğinin Usulsüz Olduğu ve Şikayetçi Kıymet Takdirine İtiraz Ettiği/Mahkemece Kıymet Takdirine İlişkin Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılacağı/Taşınmazın Değeri İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Satış İlanı Tebliğ Tarihinde Borçlunun Mernis Adresi Olmasa da Takip Dosyasında Borçlunun Bilinen Adresine Daha Önce Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı - Tebligat Kanununun 35. Md. Göre Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü )"
134Y12.HD10.3.2015E. 2015/2063 K. 2015/5336"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınmaz Muhammen Bedelinin Üzerinde İhale Edildiğinden Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - O Halde İstemin Bu Sebeple Reddine Karar Verilmesi ve Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği/Ayrıca Para Cezasına Hükmolunmasının Doğru Olmadığı )
MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE İHALE EDİLEN TAŞINMAZ ( Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - O Halde İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi ve Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği/Ayrıca Para Cezasına Hükmolunmasının Doğru Olmadığı )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi Talebi - Taşınmaz Muhammen Bedelinin Üzerinde İhale Edildiğinden Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği/O Halde İstemin Bu Sebeple Reddine Karar Verilmesi ve Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )"
134Y12.HD5.3.2015E. 2015/932 K. 2015/4771"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Alıcısı Tedbir Kararı Sebebiyle Taşınmazın Kendi Adına Tescilinin Yapılamadığını İhaleden Sonra Tescil İşlemleri Sırasında Öğrendiği - Şikayetçi İhale Alıcısının Taşınmazın Kendi Adına Tescilinin Yapılamadığını Öğrendiği Tarihten İtibaren Yasal Süresi İçerisinde İhalenin Feshini İsteyip İstemediği Araştırılarak Karar Verileceği )
ÖĞRENME TARİHİNDEN SONRAKİ SÜRE ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Alıcısının Taşınmazın Kendi Adına Tescilinin Yapılamadığını Öğrendiği Tarihten İtibaren Yasal Süresi İçerisinde İhalenin Feshini İsteyip İstemediği Araştırılarak Şikayet Süresinde İse İşin Esasının İnceleneceği/Öğrenme Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürenin Geçirildiğinin Tespiti Halinde İse Süreden Reddi Gerektiği )
TEDBİR KARARI SEBEBİYLE TESCİLİN YAPILAMADIĞINI İHALEDEN SONRA ÖĞRENME ( İhale Alıcısı Tedbir Kararı Sebebiyle Taşınmazın Kendi Adına Tescilinin Yapılamadığını İhaleden Sonra Tescil İşlemleri Sırasında Öğrendiği - Şikayetçi İhale Alıcısının Taşınmazın Kendi Adına Tescilinin Yapılamadığını Öğrendiği Tarihten İtibaren Yasal Süresi İçerisinde İhalenin Feshini İsteyip İstemediği Araştırılarak Karar Verileceği )"
134Y12.HD5.3.2015E. 2015/2208 K. 2015/4810"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce İhale Bedelinin Yatırılmaması Sebebiyle 2004 S.K. 133. Maddesi Uyarınca İhalenin Feshedilmesi/ Fesihlerin Hukuki Sonuçları Farklı Olmasının 2004 S.K.134. Maddesi Doğrultusunda İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Borçlunun Taşınmaz Yönünden İhalenin Feshi İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İHALENİN KONUSUZ KALMASI ( İhale Bedelinin Yatırılmaması Sebebiyle 2004 S.K. 133. Maddesi Uyarınca İhalenin İcra Müdürlüğü Tarafından Feshedilmesi/2004 S.K.134. Maddesi Doğrultusunda İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Borçlunun Taşınmaz Yönünden İhalenin Feshi İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği/İhalenin Konusuz Kalması Sebebiyle Taşınmaz Yönünden Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD5.3.2015E. 2015/1882 K. 2015/4811"İHALENİN FESHİ ( İşin Esasına Girilmeden İstemin Reddi Halinde Şikayetçiye Yüzde On Para Cezası Verilemeyeceğinden Hükmün Bu Sebeple Bozulması Gerekir İse de Anılan Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kılmadığından Mahkeme Kararının Düzeltilerek Onanması Yoluna Gidildiği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İşin Esasına Girilmeden Mahkemece İstemin Reddi Gerekirken İşin Esası İncelenerek Sonuca Gidilmesi Doğru Değilse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmadığı - İhalenin Feshi )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İşin Esasına Girilmeden Mahkemece İstemin Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilmeden İstemin Reddi Halinde Şikayetçiye Yüzde On Para Cezası Verilemeyeceği )"
134Y12.HD5.3.2015E. 2015/1870 K. 2015/4754"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Süresinde Satış İstenmemiş Olması Sebebiyle Haczin Düştüğü - Düşmüş Hacze Dayalı Kıymet Takdirinin Herhangi Bir Hüküm ve Sonuç Doğurmayacağı/Alacaklının Satış Talebinin Bir Yıl Geçtikten Sonra Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Bu Husus Resen Gözetilerek Talebin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İSTEME SÜRELERİ ( Alacaklının Taşınmaz Üzerine Konulan Hacizden İtibaren Bir Yıl İçinde Satılmasını İsteyebileceği - Bir Malın Satılması Kanuni Müddet İçinde İstenmez Veya Talep Geri Alınıp Da Bu Müddet İçinde Yenilenmezse O Mal Üzerindeki Haciz Kalkacağı/Haczin Kalkmış Olması Sebebiyle Yapılan Kıymet Takdirinin Herhangi Bir Hüküm Doğurmayacağı ve İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMESİ SEBEBİYLE HACZİN DÜŞMESİ ( Haciz Konulan Taşınmazın Satılması 1 Yıl İçinde İstenmez Veya Talep Geri Alınıp Da Bu Müddet İçinde Yenilenmezse O Mal Üzerindeki Haciz Kalkacağı - Mahkemece Sürelerin Resen Gözetilmesi Gerektiği/Düşen Hacze Dayalı Olarak Belirlenen Kıymet Takdirinin Herhangi Bir Hüküm ve Sonuç Doğurmayacağı )"
134Y12.HD5.3.2015E. 2015/1868 K. 2015/4797"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden Kişinin Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Satış Bedeli Taşınmazın Muammen Bedelinin Üzerinde Olduğu Durumlarda Hukuki Yarar Olmadığından İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/İşin Esasına Girilmeyeceğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
SATIŞ BEDELİNİN TAŞINMAZIN MUAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE OLMASI ( Şikayetçinin Feshini Talep Ettiği İhale İle Kendi Çıkarının Zedelendiğini İspat Zorunluluğu - Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olduğundan Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığından Bahisle İstemin Reddedileceği )
HUKUKİ YARAR ( Şikayetçinin İhale İle Zarara Uğradığını İspat Etmesi Gereği - Satış Bedeli Muammen Bedelin Üzerinde Olduğundan Herhangi Bir Zarar Doğmadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Verileceği/İşin Esasına Girilmeyeceği İçin Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmeyeceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE HÜKMEDİLEN PARA CEZASI ( Sadece İhalesinin Feshi İstenen Taşınmazın İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilmesi Gerekirken Feshi İstenen İki Taşınmazın İhale Bedelleri Toplamı Üzerinden %10 Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsizliği - Yine de Diğer Taşınmazın Esasına Girilmeden Reddine Karar Verileceğinden Borçlu Aleyhine Bu Taşınmaz Yönünden de Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
134Y12.HD5.3.2015E. 2015/1564 K. 2015/4926"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Süresinde Satış İstenmediğinden Haczin Düşmüş Olduğu İleri Sürülerek İhalenin Feshi Talep Edilmiş Mahkemece İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Tamamının Üzerinde Olması Sebebiyle Zarar Unsuru Oluşmadığından Bahisle İstemin Reddi Gerektiği )
SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMESİ ( Haczin Düşmüş Olduğu İleri Sürülerek İhalenin Feshi Talep Edilmiş Mahkemece İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Tamamının Üzerinde Olması Sebebiyle Zarar Unsuru Oluşmadığından Bahisle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Şikayetçi Tarafından İhalenin Feshi Nedenleri İhale Öncesi İcra Mahkemesinde Şikayet Konusu Yapıldığından Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğu - Bu Durumda İhale Bedelinin Muhammen Bedelin Üzerinde Satıldığı Gerekçesi İle Zararın Oluşmadığından Söz Edilemeyeceği )"
134YHGK4.3.2015E. 2013/12-1284 K. 2015/890"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Tarihinde Anılan Menkul Üzerindeki Haczin Kalktığı Gözetilerek Geçerli Bir Haciz Olmaksızın Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Satış İsteme Süreleri Hak Düşürücü Nitelikte Olduklarından İcra Memuru Tarafından Re'sen Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Aksi Takdirde İcra Memurunun Bu İşleminin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
MENKUL ÜZERİNDEKİ HACİZ ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Tarihinde Anılan Menkul Üzerindeki Haczin Kalktığı Gözetilerek Geçerli Bir Haciz Olmaksızın Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İSTEME SÜRELERİ ( Hak Düşürücü Nitelikte Olduklarından İcra Memuru Tarafından Re'sen Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Aksi Takdirde İcra Memurunun Bu İşleminin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )"
134Y12.HD3.3.2015E. 2015/1824 K. 2015/4565"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Tarihinden İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde İstenmesi Gerektiği - Süresinde Olmayan İstemin Esasa Girilmeksizin Reddedileceği/Reddedilen Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Karar Verilebilmesi İçin Şikayetin Esasa Dair Sebeplerle Reddedilmiş Olması Zorunluluğu/İstemin Esasa Girilmeksizin Süreden Reddi Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYETİN SÜREDEN REDDİ GEREĞİ ( İhalenin Feshinin İcra Mahkemesinden Şikayet Yolu İle İhale Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İstenebileceği - İhalenin Feshi İstemleri Arasında Satış İlanı Tebliğinin Usulsüzlüğüne Dair Bir Şikayetin Bulunmadığı/Borçlunun İhale Tarihinden Haberdar Olduğunun Kabul Edileceği/İstemin Esasa Girmeksizin Süreden Reddi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE HÜKMEDİLEN PARA CEZASI ( Şikayetçinin İhalenin Feshi İsteminin Şikayetin Süresinde Olmaması Nedeniyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiğinden Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ESASA GİRMEKSİZİN ŞİKAYETİN REDDİ/PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin Süresinde Şikayette Bulunmadığı/Tebligatın Usulsüz Olduğuna Dair Bir İtirazın Bulunmaması Karşısında Şikayetin Esasa Girilmeksizin Süreden Reddedileceği - Şikayetçi Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )"
134Y12.HD26.2.2015E. 2015/870 K. 2015/4081"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Yalnızca Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer Ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin Talepte Bulunabileceği - İşin Esasına Girilmeden İstemin Reddi Halinde Şikayetçiye Yüzde On Para Cezası Verilemeyeceğinden Hükmün Bu Sebeple Bozulması Gerekir İse de Anılan Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kılmadığından Mahkeme Kararının Düzeltilerek Onanması Yoluna Gidildiği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Şikayetçinin Takipte Alacaklı Veya Borçlu Sıfatını Taşımadığı Tapu Siciline Göre İlgili Olmadığı Ve İhaleye Katılmadığı İçin Pey Süren Konumunda Bulunmadığı/Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İşin Esasına Girilmeden Mahkemece İstemin Reddi Gerekirken İşin Esası İncelenerek Sonuca Gidilmesi Doğru Değilse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmadığı - İhalenin Feshi )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından İşin Esasına Girilmeden Mahkemece İstemin Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilmeden İstemin Reddi Halinde Şikayetçiye Yüzde On Para Cezası Verilemeyeceği )"
134Y12.HD26.2.2015E. 2015/740 K. 2015/4159"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Aktif Husumet - Şikayetçi Takibin Tarafı Olmadığı Gibi Tapu Sicilindeki İlgili veya İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadığı/İstemin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Takibin Tarafı Olmadığı Gibi Tapu Sicilindeki İlgili veya İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadığı/Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından İşin Esasına Girilmemiş Olacağı - Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Takibin Tarafı Olmadığı Gibi Tapu Sicilindeki İlgili veya İhaleye Pey Süren Kişi de Olmadığı/İstemin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerekirken Esastan Reddinin Doğru Olmadığı )"
134Y12.HD26.2.2015E. 2015/423 K. 2015/4083"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğ Edildiği Kişinin Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcisi Olarak Göründüğü – Tebligatı Alan Kişinin Muhatapla Birlikte Çalıştığını Beyan Eden Ehil Ve Reşit Kişi Şerhi İle Yapılmış Olduğu/Tebliğ İşlemi Yapılan Kişinin Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcisi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlu Şirketin Tebliğ Tarihi İtibariyle Yetkili Temsilcisinin İlgili Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği - Tebliğ Tarihi İtibari İle Kişinin Tebligatı Alan Kişi Olduğunun Anlaşılması Halinde Tebligatın Usulüne Uygun Olacağının Gözetilerek İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verileceği/Konu İle İlgili Bir Araştırma Yapılmaksızın Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
ŞİRKETİN YETKİLİ TEMSİLCİSİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Satış İlanının Usulsüz Tebliği Sebebiyle İhalenin Feshi İstemi - Satış İlanını Tebliğ Alan Kişinin Şirketin Yetkili Temsilcisi Olduğunun Anlaşıldığı/Ticaret Sicil Müdürlüğünden Tebliğ Tarihi İtibariyle Şirketin Yetkili Temsilcisinin Sorulması Gerektiği/Gerekli Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
134Y12.HD26.2.2015E. 2015/376 K. 2015/4094"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Davanın Usulsüz Tebligat İddiası İle Açılması/Taşınmazın Kıymetinin Düşük Olduğunun İleri Sürülmemesi - Taşınmazın Satış Bedelinin Muhammen Bedelinin Üzerinde Olması/Zarar Unsurunun Oluşmadığı )
ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Her Ne Kadar Borçlulara Yapılan Satış İlanı Ve Kıymet Takdir Tebliğ İşlemlerinin Usulsüzlüğü İddia Edilmiş İse De Şikayet Dilekçesinde Taşınmazların Kıymetinin Düşük Olduğunun İleri Sürülmediği/Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde Zarar Unsurunun Oluşmadığı )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Taşınmaz Yönünden İhalenin Feshi İstemi - Zarar Unsurunun Gerçekleşmemiş Olması/Borçluların Dava Açmakta Hukuki Yararlarının Bulunmasına Dair Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR YOKLUĞU ( Taşınmaz Yönünden İhalenin Feshi İstemi - Zarar Unsurunun Gerçekleşmemiş Olması/Borçluların Dava Açmakta Hukuki Yararlarının Bulunmasına Dair Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİNİN MENFAATLERİNİN ZARAR GÖRMESİ ( İhalenin Feshini İsteyebilmek İçin Şikayetçinin Menfaatlerinin Zarar Gördüğünü İspat Etmesi Gerektiği - Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde Şikayetçinin Menfaatinin Zarar Görmediğinin Kabul Edileceği/Zarar Şartı Gerçekleşmediğinden Davanın Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD26.2.2015E. 2015/1775 K. 2015/4182"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Satış İlanının Günlük Tirajı 50.000'in Üzerinde Olan Ulusal Bir Gazetede Yapılmasına Karar Verildiği/İlanın Yayınlandığı Gazetenin Tirajının 50.000'den Düşük Olduğu - Satış Kararına ve Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan İşlemin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ KARARDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ TAŞIMAYAN BİR GAZETEDE YAPILMASI ( Satış İlanının Satış Kararında Belirtilen Tirajdan Daha Düşük Tirajlı Bir Gazetede Yayınlandığı - Satış Kararına ve Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan İşlemin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshedileceği )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ YAPILMASI ( Taşınmazın Satış İlanının Günlük Tirajı 50.000'in Üzerinde Olan Ulusal Bir Gazetede Yapılmasına Karar Verildiği/İlanın Yayınlandığı Gazetenin Tirajının 50.000'den Düşük Olduğu - Satış Kararına ve Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan İşlemin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshi İsteminin Kabul Edileceği )"
134Y12.HD26.2.2015E. 2015/1658 K. 2015/4012"İCRA MÜDÜRLÜKLERİNİN MAHKEME KARARLARINI AYNEN İNFAZ İLE GÖREVLİ OLMASI ( Aile Mahkemesince Verilen İcra Vasıtasıyla Satışın Önlenmesine Yönelik İhtiyati Tedbir Kararının Bu Karar Aynı Mahkemece Kaldırılmadıkça Uygulanması Gerektiği - İcra Mahkemesinin de Bu Kararla Bağlı Sayılacağı/İcra Mahkemesince İhtiyati Tedbir Kararının Yorumlanamayacağı )
SATIŞIN DURDURULMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDİR KARARI BULUNMASI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Aile Mahkemesince Verilen İcra Vasıtasıyla Satışın Önlenmesine Yönelik İhtiyati Tedbir Kararının Bu Karar Aynı Mahkemece Kaldırılmadıkça Uygulanması Gerektiği - İcra Mahkemesinin de Bu Kararla Bağlı Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Satışın Durdurulması Yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Bulunması Sebebiyle İhalenin Feshi İstemi/Aile Mahkemesince Verilen İcra Vasıtasıyla Satışın Önlenmesine Yönelik İhtiyati Tedbir Kararının Bu Karar Aynı Mahkemece Kaldırılmadıkça Uygulanması Gerektiği - İcra Mahkemesinin de Bu Kararla Bağlı Sayılacağı/İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
134Y12.HD26.2.2015E. 2014/29529 K. 2015/3943"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Taşınmaza Aile Konutu Şerhi Konması ve İpoteğin Kaldırılması İstemiyle Aile Mahkemesine Başvurulduğu - Aile Mahkemesince Satışın Durdurulmasına İlişkin Kararın Yanlış İcra Müdürlüğüne Gönderilmesinden Dolayı İhale Yapıldığı/Mahkemece Şikayetin Kabulü Gerektiği )
AİLE MAHKEMESİNİN SATIŞIN DURDURULMASI KARARI ( Yanlış İcra Müdürlüğüne Gönderilmesinden Dolayı İhale Yapıldığı - Aile Mahkemesince Satışın Durdurulmasına Karar Verilmesine Rağmen Satışın Gerçekleştirilmesi Doğru Olmadığı/Şikayetin Kabul Edileceği - İhaleni Feshi İstemi )
SATIŞIN DURDURULMASI KARARININ YANLIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ ( Satışın Durdurulmasına Karar Verilmesine Rağmen Satışın Gerçekleştirilmesi Doğru Olmadığı - İhalenin Feshi Şikayeti/Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin İptaline Karar Verileceği )"
134Y12.HD24.2.2015E. 2015/886 K. 2015/3900"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteyebilmesi İçin İleri Sürdüğü Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesi Gerektiği/Dava Şartı Olan Bu Hususun Mahkemece Resen Gözönünde Bulundurulacağı - İhale Konusu Taşınmazın Muhammen Bedel Üzerinde Bir Rakama İhale Edildiği/Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemede Menfaati Bulunmadığından Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDE BİR RAKAMA İHALE EDİLMESİ ( Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemede Menfaati Bulunmadığı - İhalenin Feshi Davasının Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Reddedileceği )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU SEBEBİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİ ( Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteyebilmesi İçin İleri Sürdüğü Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesi Gerektiği/Dava Şartı Olan Bu Hususun Mahkemece Resen Gözönünde Bulundurulacağı - İhale Konusu Taşınmazın Muhammen Bedel Üzerinde Bir Rakama İhale Edildiği/Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemede Menfaati Bulunmadığından Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( İhalenin Feshi - Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilebilmesi İçin Şikayetin Esasa Dair Sebeplerle Reddedilmesi Gerektiği/Dava Şartı Sebebiyle Esasa Girilmeksizin İstemin Reddi Halinde Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD24.2.2015E. 2015/593 K. 2015/3651"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Yedi Gün İçinde Talep Edilmesi Gerektiği/Süre Aşımı Nedeniyle Esasa Girilmeksizin Talebin Reddedilmesi Gereği/İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( İhalenin Feshi - İhalenin Feshinin İsteminin Yedi Gün İçinde Talep Edilmesi Gerektiği/Esasa Girilmeksizin Reddedildiğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İhaleni Feshi İstemi - Süre Aşımı Nedeniyle Davanın Reddi Yerine Esasının İncelenmesi Doğru Değilse De Sonuçta İstem Reddedildiğinden Kararın Sonucu İtibarıyla Doğru Olduğu/Davanın Esasa Girilmeksizin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ ( İhaleni Feshi Talebinin Yedi Günlük Süre İçerisinde Talep Edilmemesi Nedeniyle İşin Esasına Girilmemesi Gerektiği - Talebin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmolunamayacağının Düzenlenmiş Olduğu/Kararın Düzeltilerek Onandığı )"
134Y12.HD23.2.2015E. 2014/35380 K. 2015/3534"İHALENİN FESHİ ( Talep Eden İlgilinin Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )
SATIŞ BEDELİNİN TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE OLMASI ( İhalenin Feshi Talebi - İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
ZARAR UNSURU ( Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedilmesi Gerekse de Sonuç İtibariyle Verilen Ret Kararının Doğru Olduğu )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi Talebi - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )
ESASA GİRİLMEDEN İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( İhalenin Feshi Talebi/Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedileceği/İhale Bedelinin %10u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi/Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedileceği/İhale Bedelinin %10u Oranında Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )"
134Y12.HD23.2.2015E. 2014/34909 K. 2015/3470"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhalenin Feshi İsteminin Reddedilmesi Halinde Davacının Feshi İstenilen Bedelin %10'u Oranında Para Ceza Cezasına Hükmedileceği - İhalenin Feshi İstemleri İşin Esasına Girilerek Reddedilen Şikayetçiler Aleyhine Tek Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği/Her Bir Şikayetçi Aleyhine Ayrı Ayrı Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Davacının Feshi İstenilen Bedelin %10'u Oranında Para Ceza Cezasına Hükmedileceği - İhalenin Feshi İstemleri İşin Esasına Girilerek Reddedilen Şikayetçiler Aleyhine Tek Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği/Her Bir Şikayetçi Aleyhine Ayrı Ayrı Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( İhalenin Feshi İsteminin Reddedilmesi Halinde Davacının Feshi İstenilen Bedelin %10'u Oranında Para Ceza Cezasına Hükmedileceği - İhalenin Feshi İstemleri İşin Esasına Girilerek Reddedilen Şikayetçiler Aleyhine Tek Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği/Her Bir Şikayetçi Aleyhine Ayrı Ayrı Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD19.2.2015E. 2015/771 K. 2015/3219"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Şikayetçilerin Sözkonusu Taşınmazlar Yönünden İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiği )
ZARAR UNSURUNUN YOKLUĞU ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Şikayetçilerin Sözkonusu Taşınmazlar Yönünden İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Şikayetçilerin Sözkonusu Taşınmazlar Yönünden İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsuru Yokluğu Sebebiyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiği )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD19.2.2015E. 2014/34339 K. 2015/3217"İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN SÜRESİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede İstenebileceği - Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Öğrenme Tarihinden Başlayacağı/Bu Sürenin Her Halükarda İhale Tarihinden İtibaren 1 Seneyi Geçememeyeceği )
TAŞINMAZIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( Hatanın 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Öğrenildiği - Şikayetçi Tarafından Beyan Edilen Tarihten Daha Önce Öğrendiğinin Karşı Tarafça Yazılı Nitelikte Bir Belge İle İspat Edilemediği - Öğrenme Tarihinin Belirlenmesinde Şikayetçinin Bildirdiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği/Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Süresinde Olmadığına Dair Red Kararının Hatalı Olduğu )
HATANIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHİN TESPİTİ ( Şikayetçinin Bildirdiği Tarihin Esas Alınacağı - Karşı Tarafın Beyan Edilen Tarihten Daha Önce Öğrendiği Yönündeki İddiasını Yazılı Bir Belge İle İspat Etmesi Gerektiği/Şikayetçinin Hatayı İhaleden İtibaren Bir Sene İçerisinde Öğrendiğini Beyan Ettiği ve Aksi İspat Edilmemiş Olan Tarihe Göre De 7 Gün İçerisinde Yapılan Başvurunun Süresinde Kabul Edileceği )"
134Y12.HD19.2.2015E. 2014/26367 K. 2015/3210"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Aracın KDV Oranının %1 Oranında Hesaplanması Gerekirken %18 Oranında Hesaplandığı İddiası - Aracın Sadece Ruhsat Bilgilerinin Yer Aldığı/Olaya Dair Bir Tespit Yapılmadan Hüküm Verilemeyeceği )
ARAÇ KDV ORANININ %18 OLARAK HESAPLANDIĞI ( KDV Oranının Belirlenmesi Amacıyla İhale Konusu Araç Üzerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği - Uygulanması Gereken KDV Oranının Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Belirlendikten Sonra Hüküm Kurulabileceği )
TEMYİZ İSTEMİNİ REDDETME YETKİSİ ( Kural Olarak Yargıtay'a Ait Olduğu - Ancak Temyiz İsteminin Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması veya Temyiz Edilmesi Mümkün Olmayan Bir Kararın Temyiz Edilmiş Bulunması Hallerinde Mahkemece İstemin Reddedilebileceği )"
134Y12.HD17.2.2015E. 2014/34443 K. 2015/3037"ŞİKAYET ( Süre Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülen Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygunluğunun Denetlenmesi Gerektiği - Şikayetçi Borçlulara Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Denetlenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Şikayetin Süre Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülen Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygunluğunun Denetlenmesi Gerektiği )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Şikayetçi Borçlulara Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Denetlenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Şikayetin Süre Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülen Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygunluğunun Denetlenmesi Gerektiği )"
134Y12.HD16.2.2015E. 2015/197 K. 2015/2692"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Takip Dosyasında Borçluya Satış İlanı Tebligatı Çıkartıldığına ya da Satış İlanı Tebliğ Edildiğine Dair Herhangi Bir Belge Bulunmadığı - Mahkemece Borçlu Şikayetinin Kabul Edilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi Şikayeti - Şikayetçi İhaleye Katılıp Pey Sürmediği/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Esasa Girilmeksizin Reddedileceği )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Mahkemece Borçlu Şikayeti Kabul Edilerek İhalenin Feshine Karar Verileceği - İhalenin Feshi Şikayeti )
ESASA GİRMEKSİZİN ŞİKAYETİN REDDİ / PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEYECEĞİ ( İhalenin Feshi - Şikayetçi İhaleye Katılıp Pey Sürmediği/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Esasa Girilmeksizin Reddedileceği - Şikayetçi Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
İHALEYE KATILIP PEY SÜRMEYEN ŞİKAYETÇİ / AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığı/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Esasa Girilmeksizin Reddedileceği )"
134Y12.HD16.2.2015E. 2014/34281 K. 2015/2741"MENKUL İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Menkul Satışlarında Satış İlanının Taraflara Tebliğine Gerek Olmadığı Ancak İcra Müdürlüğünce Satış İlanının Borçluya Tebliğine Karar Verilmiş ise Usulüne Uygun Tebligat Yapılacağı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadan Satışın Gerçekleştirilemeyeceği/Buna Rağmen Satış Yapılması Halinin İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
MUHAMMEN BEDEL ( Aracın Muammen Bedeli 42.000TL Olmasına Rağmen 36.500TL'ye Satılmış Olduğu - Aracın İhale Bedeli Muhammen Bedeli Karşılamadığından Zarar Unsurunun Oluştuğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Menkul Satışında Satış İlanının Tebliği Gerekmese de İcra Müdürlüğünce Karar Verilmiş Olması Halinde Usulüne Uygun Tebligat Yapılması Gerektiği - Satış İlanının Buna Rağmen Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshini Gerektirdiği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ ( Menkul Satış İlanının Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olmadığı Ancak Tebliğine Karar Verilen Satış Kararının Usulsüz Tebliğinin Fesih Nedeni Olduğu/İhalenin Feshi Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD16.2.2015E. 2014/34226 K. 2015/2915"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Bir Şikayet Olup Şikayete Dair Hususlarda Müdahillik Kararı Verilemeyeceği - İşin Esasına Girilmediğinden Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi Bir Şikayet Olup Şikayete Dair Hususlarda Müdahillik Kararı Verilemeyeceği - İşin Esasına Girilmediğinden Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
PARA CEZASINA DAİR YANLIŞLIK ( Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kılmadığından Kararın Düzeltilerek Onanması Gerektiği )"
134Y12.HD16.2.2015E. 2014/34153 K. 2015/2912"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İstenebileceği - 7 Günlük Şikayet Süresinin Son Günü Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu/İstemin Süre Yönünden Reddine İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetin İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Yapılması Gerektiği/Davacının Şikayetinin Süresinde Olduğundan Bahisle İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Süre Yönünden Red Kararı Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu )"
134Y12.HD29.1.2015E. 2014/34365 K. 2015/2248"İHALENİN FESHİ ( Duruşmalı Olarak İncelenmesi/Şikayet Süresi İçinde Yapılmış İse Tarafların Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - İİK. 134/2 Maddesine Aykırı Olarak Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Karar Verilemeyeceği )
DURUŞMA AÇILMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılması/Taraflar Gelmese Bile Gerekli Kararın Verilerek Sonuçlandırması Gerekeceği )"
134Y12.HD29.1.2015E. 2014/31715 K. 2015/2208"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlu Kendisine Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünü İleri Sürmediği Halde Mahkemece Borçlunun Şikayet Dilekçesinde Dayandığı Vakıaların Dışına Çıkılıp Re'sen Dikkate Alınacak Hususlar Kapsamında da Bulunmayan Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesi Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Hakimin Şikayet Dilekçesinde Bildirilen Vakıalarla Bağlı Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( İleri Sürmediği Halde Mahkemece Borçlunun Şikayet Dilekçesinde Dayandığı Vakıaların Dışına Çıkılıp Re'sen Dikkate Alınacak Hususlar Kapsamında da Bulunmayan Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesi Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Şikayetçinin İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaları Şikayet Dilekçesinde Göstermek Zorunluluğu - Hakimin Şikayet Dilekçesinde Bildirilen Vakıalarla Bağlı Olduğu/İleri Sürülmeyen Maddi Olayları Kendiliğinden Gözetemeyeceği/Borçlunun Öne Sürdüğü Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD29.1.2015E. 2014/26606 K. 2015/2267"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TAHLİYE MUHTIRASI GÖNDERİLMESİ ( Şikayet - Taşınmazın İntifa Hakkıyla Yükümlü Satılmasından Sonra İntifa Hakkı Sahibinin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Kiraladığı/Kiracıların İ.İ.K.'nun 135. Md. Göre Tahliyesi Talep Edildiği - Tahliye İçin Muhtıra Gönderilmesi Koşulları Oluşmadığı/Şikayetin Kabulü Gerektiği )
TAHLİYE İÇİN MUHTIRA GÖNDERİLMESİ KOŞULLARI OLUŞMADIĞI ( Taşınmazın İntifa Hakkıyla Yükümlü Satılmasından Sonra İntifa Hakkı Sahibi Taşınmazı Üçüncü Kişilere Kiraladığı/Kiracıların İ.İ.K.'nun 135. Md. Göre Tahliyesi Talep Edildiği - Şikayetin Kabulü Gerektiği/Üçüncü Kişilere Tahliye Muhtırası Gönderilmesi İşlemi Şikayeti )
İNTİFA HAKKIYLA YÜKÜMLÜ SATILAN TAŞINMAZ ( Üçüncü Kişilere Tahliye Muhtırası Gönderilmesi İşlemi Şikayeti - İhaleden Etkilenmeyen İntifa Hakkı Sahibinin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Kiraladığı/Kiracıların İ.İ.K.'nun 135. Md. Göre Tahliyesi Talep Edildiği/Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
134Y12.HD27.1.2015E. 2014/34653 K. 2015/2039"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliği Nedeniyle Talep Edildiği - 7 Gün İçinde Talep Edilmesi Gerektiği/Süre Aşımı Nedeniyle Esasa Girilmeksizin Talebin Reddedildiği/İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( İhalenin Feshi - İhalenin Feshinin 7 Gün İçinde Talep Edilmesi Gerektiği/Esasa Girilmeksizin Reddedildiğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İhaleni Feshi - Esasa Girilmeksizin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedildiğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ ( İhaleni Feshi - İİK.nun 134/2. Fıkrası Uyarınca İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağının Düzenlenmiş Olduğu/Kararın Düzeltilerek Onandığı )"
134Y12.HD27.1.2015E. 2014/34219 K. 2015/1947"MENKUL İHALESİ ( İhalenin Feshi İstemi - Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürmek Sureti İle İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği/İhaleye Konu Araç Üzerinde Rehin Hakkı Bulunan veya Rehin Hakkını Temlik Alan Şikayetçinin Bu Rehin Hakkı İle İlgili Olarak Satış İstemedikçe İlgili Sayılmayacağı )
REHİN HAKKI SAHİBİ ( Menkul İhalesinin Feshi - Rehin Hakkı İle İlgili Olarak Satış İstemedikçe İlgili Sayılmayacağı/Satış Kararında Satış İlanının Tebliğine Karar Verilen İlgililerden Olmadığı/Satış İlanının Tebliğinin Gerekmediği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNİN GEREKMEDİĞİ ( Rehin Hakkı Sahibi ya da Bu Hakkı Temlik Alan Kişiye Tebliğ Edilmeyeceği - Şikayetçinin İhalenin Feshi Davasında Taraf Sıfatı Bulunmadığından İşin Esasına Girilmeden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD27.1.2015E. 2014/34118 K. 2015/2006"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞ EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhalenin Feshini Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - İhale Konusu Taşınmazın Satışa Çıkarıldığı Muhammen Bedel Üzerinde Bir Bedelden İhale Edildiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Şikayetin Reddedileceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshini Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - İhale Konusu Taşınmazın Satışa Çıkarıldığı Muhammen Bedel Üzerinde Bir Bedelden İhale Edildiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDE BİR BEDELDEN SATILMASI ( İhalenin Feshini Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - İhale Konusu Taşınmazın Satışa Çıkarıldığı Muhammen Bedel Üzerinde Bir Bedelden İhale Edildiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Şikayetin Reddedileceği )"
134Y12.HD27.1.2015E. 2014/34043 K. 2015/2000"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin İİK.nun 134/8. Maddesi Kapsamında Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığı/İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsurunun Bulunmaması Sebebiyle Esasa Girilmeden Reddine Karar Verilmesi Ve Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerekeceği )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi İstemi - Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Zarar Unsurunun Bulunmaması Sebebiyle Esasa Girilmeden Reddine Karar Verilmesi Ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İHALEDE ZARAR UNSURUNUN OLUŞMASI ( Şikayetçinin Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığı/İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Bulunmadığı - Esasa Girilmeden Reddine Karar Verilmesi Ve Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )"
134Y12.HD27.1.2015E. 2014/31709 K. 2015/1974"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin Talebinin Ortaklığın Giderilmesi Davası Uyarınca Satışı Yapılacak Taşınmazın Tedbiren Durdurulmasına İlişkin Olduğu - Şikayet Tarihi İtibariyle Ortada Yapılmış Bir İhale Bulunmadığından Mahkemece İstemin Reddi ile Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/Satışın Durdurulması Talebi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞININ DURDURULMASI TALEBİ ( Mahkemece Başvurunun Yanlış Vasıflandırıldığı - Şikayet Tarihi İtibariyle Ortada Bir İhale Olmadığından Talebe İlişkin Karar Verilmesi Gerektiği/Hakimin Tarafların İddia ve Savunmaları İle Bağlı Olmasından Bahisle Talepten Fazlasına Ya da Talebin Dışında Bir Şeye Hükmedilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İhalenin Feshi İstemi - Ortada Bir İhale Olmadığından Yalnızca Satışın Durdurulması Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği/Hakimin Tarafların Taleplerinden Fazlasına Ya da Talebin Dışında Bir Şeye Hükmedemeyeceği )"
134Y12.HD20.1.2015E. 2014/28682 K. 2015/1145"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Takibin Tarafı Olmasa da Taşınmazı İpotekle Yükümlü Olarak Kazandığından Borçlu Sıfatına Haiz Olduğu/Bu Sebeple İcra Müdürlüğünün İhaleye Katılma Talebinin Reddine Dair Kararı Doğru Olduğu - Şikayetin Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Takibin Tarafı Olmasa da Taşınmazı İpotekle Yükümlü Olarak Kazandığından Borçlu Sıfatına Haiz Olduğu/Bu Sebeple İcra Müdürlüğünün İhaleye Katılma Talebinin Reddine Dair Kararı Doğru Olduğu )
İHALEYE KATILMA TALEBİ ( Şikayetçi Takibin Tarafı Olmasa da Taşınmazı İpotekle Yükümlü Olarak Kazandığından Borçlu Sıfatına Haiz Olduğu/Bu Sebeple İcra Müdürlüğünün İhaleye Katılma Talebinin Reddine Dair Kararı Doğru Olduğu - Şikayetin Reddi Gereği )"
134Y12.HD13.1.2015E. 2014/34463 K. 2015/410"İHALE KARARININ KALDIRILMIŞ OLMASI ( Borçlunun İhalenin Feshini Talep Ettiği/İhale Kararı Kaldırılmış Olduğu Gerekçesiyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - İcra Müdürlüğünce İhale Kararının Kaldırılmış Olmasının Farklı Kuralları ve Hukuki Sonuçlar İçeren İhalenin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/ İhalenin Feshi Davası İncelenerek Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlunun İhalenin Feshini Talep Ettiği/İhale Kararı Kaldırılmış Olduğu Gerekçesiyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - İcra Müdürlüğünce İhale Kararının Kaldırılmış Olmasının Farklı Kuralları ve Hukuki Sonuçlar İçeren İhalenin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/ İhalenin Feshi Davası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALE KARARININ KALDIRILMIŞ OLMASI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ DAVASININ İNCELENMEMESİ ( İcra Müdürlüğünce İhale Kararının Kaldırılmış Olmasının Farklı Kuralları ve Hukuki Sonuçlar İçeren İhalenin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Tesşkil Etmeyeceği - İhalenin Feshi Davası İncelenerek Karar Verileceği )"
134Y12.HD13.1.2015E. 2014/32870 K. 2015/462"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Başlatılan İcra Takibi - Mahkemece Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edildiğinden Bahisle İstemin Kabulüne Karar Verildiği/Davanın Açılmasından Davalı Tarafın Kusuru Bulunmadığından Bahisle Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderine Hükmedilmemesinin İsabetsizliği )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Alacaklı ve İhale Alıcısının Davanın Reddini Talep Ederek Davaya Karşı Koymuş Oldukları - Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Kabul Edildiğine ve Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğine Göre Lehine Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderine Hükmedilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİNİN KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİRMESİ ( Mahkemece Davanın Açılmasında Davalının Kusuru Olmadığı ve Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermediği Sebebiyle Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Borçlu Üzerinde Bırakılmasının Hatalı Olduğu - Alacaklı ile İhale Alıcısının Yargılamada Davaya Karşı Koyduklarının Gözetilmesi Gereği/Şikayeti Kabul Edilen Davacı Lehine Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderine Hükmedileceği )"
134Y12.HD13.1.2015E. 2014/32803 K. 2015/466"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Müddetinin Ittıla Tarihinden Başlayacağı/Bu Müddetin İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği - Şikayete Konu İhalenin Feshi İsteminin 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçirildikten Sonra Yapıldığı Nedeniyle İstemin Süreden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi - Şikayet Müddetinin Ittıla Tarihinden Başlayacağı ve Bu Müddetin İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği/Şikayete Konu İhalenin Feshi İsteminin 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçirildikten Sonra Yapıldığı Anlaşılmakla İstemin Süreden Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD23.12.2014E. 2014/32403 K. 2014/31289"TAŞINIR İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( İhalenin Feshini Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürerek İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği/Şikayetçinin İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı - Esasa Girilmeden Aktif Husumet Yokluğundan Dava Reddedileceğinden Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK OLANLAR ( Taşınır İhalesinin Feshi/Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürerek İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Taşınır İhalesinin Feshi Davası/Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürerek İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği - Esasa Girilmeden Davanın Reddedileceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Taşınır İhalesinin Feshi Davası - Esasa Girilmeden Aktif husumet Yokluğundan Davanın Reddedileceği )"
134Y12.HD22.12.2014E. 2014/31034 K. 2014/31051"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Tarihinden Önce Aynı Menkuller Hakkında Satış İstediği ve İhalenin Feshini Talep Edebilecek Kişilerden Olduğu - Şikayetçi Satış İsteyen Alacaklı Sıfatını Taşıdığından İİK. ‘nun 134/2. Md.sinde Sayılan İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğundan Şikayetin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETÇİ SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATINI TAŞIMASI ( İhalenin Feshi İstemi - İİK. ‘nun 134/2. Md.sinde Sayılan İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğundan Şikayetin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Satış İsteyen Alacaklı Sıfatını Taşıdığından İİK. ‘nun 134/2. Md.sinde Sayılan İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olduğundan Şikayetin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )"
134Y12.HD18.12.2014E. 2014/31651 K. 2014/30765"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Yatırılmadığı Gerekçesi İle Satışın Düşürülmesinin İcra ve İflas Kanunu'nun 134.Maddesine Göre Yapılan Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Davanın Konusunun Kalmadığı Gerekçesiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararının İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYETÇİNİN MENFAATLERİNİN ZARAR GÖRMESİ ( İhalenin Feshini İsteyebilmek İçin Şikayetçinin Menfaatlerinin Zarar Gördüğünü İspat Etmesi Gerektiği - Satış Bedelinin Muhammen Bedeli Karşılaması Halinde Şikayetçinin Menfaatinin Zarar Görmediğinin Kabul Edileceği/Bu Şart Gerçekleşmediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Şikayetçinin Menfaatleri Zarar Görmediğinden İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddedileceği - Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/Şikayetçiye İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"
134Y12.HD18.12.2014E. 2014/30786 K. 2014/30836"İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK OLANLAR ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin İhalenin Feshini İsteyebileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ İÇİN YASAL SÜRE ( İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği - Borçlunun Süresi İçinde Muhabere Yoluyla Başvurduğu ve Aynı Tarihte Harcını Yatırdığı/Şikayetin Süreden Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD18.12.2014E. 2014/30732 K. 2014/30838"İHALENİN FESHİ SÜRESİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede İstenebileceği - Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Öğrenme Tarihinden Başlayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Öğrenme Tarihinden Başlayacağı/Ancak Bu Süre Her Halükarda İhale Tarihinden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
ŞİKAYETÇİ İHALE ALICISI ( İhale Olunan Taşınmazın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Beyan Ettiği Tarihten Daha Önce Öğrendiği Açıklanan Nitelikte Bir Belge İle İspat Edilemediği - Mahkemece İşin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
MALIN ESASLI VASIFLARINDAKİ HATA ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Öğrenme Tarihinden Başlayacağı - Ancak Bu Süre Her Halükarda İhale Tarihinden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )"
134Y12.HD16.12.2014E. 2014/32221 K. 2014/30518"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Nedeniyle İhalenin Feshi Talebi - Taşınır İhalesinde Satış İlanı Tebliği Zorunlu Olmadığından Bu Nedenle İhalenin Feshi Talep Edilemeyeceği/İhalenin Feshinin 7 Gün İçinde Talep Edilmesi Gerektiği/Süre Aşımı Nedeniyle Esasa Girilmeksizin Reddedildiğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ARAÇ İHALESİNİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliği Nedeniyle Talep Edildiği - Taşınır İhalesinde Satış İlanı Tebliği Zorunlu Olmadığından Bu Nedenle İhalenin Feshi Talep Edilemeyeceği/İhalenin Feshinin 7 Gün İçinde Talep Edilmesi Gerektiği/Süre Aşımı Nedeniyle Esasa Girilmeksizin Reddedildiğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
TAŞINIR İHALESİNDE SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN ZORUNLU OLMAMASI ( Borçlunun Bu Nedenle İhalenin Feshi Talep Edemeyeceği )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Araç İhalesinin Feshi - Esasa Girilmeksizin Reddedildiğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Esasa Girilmeksizin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedildiğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD15.12.2014E. 2014/31831 K. 2014/30345"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Takibe Konu İpoteğe Esas Teşkil Eden Kredi Sözleşmesinde Kefil Olmasının Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkı Vermeyeceği - Anılan Şikayetçi Yönünden Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Şikayetçinin Tapu Sicilindeki İlgili veya İhaleye Pey Süren Kişi Olmadığı - Takibe Konu İpoteğe Esas Teşkil Eden Kredi Sözleşmesinde Kefil Olmasının Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkı Vermeyeceğinden Anılan Şikayetçi Yönünden Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
SINIRLI SAYI PRENSİBİ ( 2004 S. İİK'nun 134/2. Md. Hükmünde İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililer Sınırlı Olarak Sayıldığı - Şikayetçinin Takipte Borçlu Sıfatı Bulunmadığı/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER ( Şikayetçinin İpoteğe Esas Kredi Sözleşmesinde Müşterek ve Müteselsil Kefil Olarak Yer Almış Olup Takipte Borçlu Sıfatı Bulunmadığı - Takibe Konu İpoteğe Esas Teşkil Eden Kredi Sözleşmesinde Kefil Olmasının Kendisine İhalenin Feshini Talep Hakkı Vermeyeceği )"
134Y12.HD11.12.2014E. 2014/30860 K. 2014/30097"İHALENİN FESHİ ( Mahkemece Şikayet Feragatten Bahisle Reddedildiğine Göre İşin Esasına Girilmediğinden Yüzde On Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - Anılan Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onanması Yoluna Gidildiği )
ŞİKAYETTEN FERAGAT ( İhalenin Feshi/İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı - Şikayet Feragatten Bahisle Reddedildiğine Göre İşin Esasına Girilmediğinden Yüzde On Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DÜZELTEREK ONAMA ( İhalenin Feshi - Mahkemece Şikayet Feragatten Bahisle Reddedildiğine Göre İşin Esasına Girilmediğinden Yüzde On Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu/Anılan Yanlışlığın Giderilmesinin Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği/Hükmün Düzeltilerek Onandığı )"
134Y12.HD11.12.2014E. 2014/28975 K. 2014/30113"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlunun Takip Dosyasında Yer Alan Satış İlanının Tebliğ Edildiği Adrese Yönelik Olarak Yurt Dışında Olduğunu Belirterek İtirazda Bulunduğu ve Takip Dosyasında İhalenin Feshini İsteyen Borçlu Tarafından Kabul Edilen Bir Adresi Bulunmadığından Yasanın Aradığı Anlamda İhalenin Feshini İsteyen Borçludan Yurt İçinde Adres Bildirme Şartı Aranması Gerektiği )
ŞİKAYET ( İİK'nun 134. Md.sinin İkinci Fıkrasının Son Cümlesinde İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ADRES BİLDİRME ŞARTI ( İhalenin Feshi İstemi - Borçlunun Takip Dosyasında Yer Alan Satış İlanının Tebliğ Edildiği Adrese Yönelik Olarak Yurt Dışında Olduğunu Belirterek İtirazda Bulunduğu ve Takip Dosyasında İhalenin Feshini İsteyen Borçlu Tarafından Kabul Edilen Bir Adresi Bulunmadığından Yasanın Aradığı Anlamda İhalenin Feshini İsteyen Borçludan Yurt İçinde Adres Bildirme Şartı Aranması Gerektiği )"
134Y12.HD10.12.2014E. 2014/32222 K. 2014/29951"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İİK'nun 134/2. Md. Uyarınca Taraflar Gelmese de İhalenin Feshi Şikayetinin İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan HMK'nun 150. Md. Uyarınca Önce "Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına" ve Daha Sonra da "Davanın Açılmamış Sayılmasına" Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Taraflar Gelmese de İhalenin Feshi Şikayetinin İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan HMK'nun 150. Md. Uyarınca Önce "Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına" ve Daha Sonra da "Davanın Açılmamış Sayılmasına" Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Taraflar Gelmese de İhalenin Feshi Şikayetinin İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan HMK'nun 150. Md. Uyarınca Önce "Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına" ve Daha Sonra da "Davanın Açılmamış Sayılmasına" Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD8.12.2014E. 2014/30787 K. 2014/29665"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Geri Çevirme Kararı İle Borçlu Şirketin Belirtilen Tarihteki Ticaret Siciline Kayıtlı Adresin İstendiği - Cevap Yazısında Şirketin Tescilli Son Adresinin Bildirildiği/Belirtilen Tarih İtibariyle Ticaret Sicilde Kayıtlı Adresin İlgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden Yeniden Sorulması Gerektiği )
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BORÇLU ŞİRKETİN ADRESİNİN SORULMASI ( İhalenin Feshi İstemi/Borçlu Şirketin Belirtilen Tarihteki Ticaret Siciline Kayıtlı Adresin İstendiği - Cevap Yazısında Şirketin Tescilli Son Adresinin Bildirildiği/Belirtilen Tarih İtibariyle Ticaret Sicilde Kayıtlı Adresin İlgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden Yeniden Sorulacağı )"
134Y12.HD2.12.2014E. 2014/30451 K. 2014/29082"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İhaleye Fesat Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıalara İlişkin Hususlar İle Diğer Fesih Nedenleri İle İlgili Değerlendirme Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALE SALONU DIŞINA ÇIKARMA YETKİSİ ( İhalenin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Teminat Yatırmayanları İhale Salonu Dışına Çıkarmasında Engel Bir Durum Olmadığı - Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İhaleye Fesat Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıalara İlişkin Hususların Değerlendirilmesi Gerektiği )
TANIK BEYANLARI ( Tanık Olarak Beyanına Başvurulan Şahıs İle Polis Memurunun İfadelerine Göre İhale Yapılan Yerin Kapısının Açık Olduğu - İcra Müdür Yardımcısının İhalenin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Teminat Yatırmayanları İhale Salonu Dışına Çıkarmasında Engel Bir Durum Olmadığı/İhalenin Feshi )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İcra Müdür Yardımcısının İhalenin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Teminat Yatırmayanları İhale Salonu Dışına Çıkarmasında Engel Bir Durum Olmadığı - Borçlunun İhaleye Fesat Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıalara İlişkin Hususların Değerlendirilmesi Gerektiği )
ALENİYET İLKESİ ( İhalenin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Teminat Yatırmayanların İhale Salonu Dışına Çıkarılmasına Engel Bir Durum Olmadığı - Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Aleniyet İlkesi İhlal Edildiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD25.11.2014E. 2014/29611 K. 2014/28269"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek İçin İhaleye Katılanlar Tarafından İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla Talep Edebilecekleri - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASI ( İhalenin Feshinin İhale Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla İstenebileceği - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniye İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Vekille Takip Edilmesi Durumunda Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
134Y12.HD24.11.2014E. 2014/29147 K. 2014/28057"İHALENİN FESHİ ( Satışın Durdurulmasına Karar Verilmesine Rağmen İhalenin Yapılmasının Tek Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( İhalenin Feshi Aşamasında Tartışılması ve Ona Göre Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
SATIŞIN DURDURULMASINA RAĞMEN İHALENİN YAPILMASI ( Tek Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
134Y12.HD17.11.2014E. 2014/29412 K. 2014/27300"İHALENİN FESHİ ( Değer Kaybına ve Artışına Neden Olun Unsurların Tam Olarak Ortaya Konulması Sağlanarak Fesih İstemine Konu Olan İhalede Her İki Parsel Yönünden Esas Alınan Muhammen Bedellerin Doğru Olup Olmadığının Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Gerektiğinde Keşif Yapılarak ve Bilirkişi Raporu Aldırılarak, Raporlar Arasındaki Nispetsizliğin Sebeplerinin de Ortaya Konulması Sağlanarak Fesih İstemine Konu Olan İhalede Her İki Parsel Yönünden Esas Alınan Muhammen Bedellerin Doğru Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Borçlunun Tasarruf Edebileceği Alanın Üzerinden Geçtiği Belirtilen Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattının Taşınmazın Ne Kadarlık Alanından Faydalanmayı İmkansız Hale Getirdiği Gibi Değer Kaybına ve Artışına Neden Olun Unsurların Tam Olarak Ortaya Konulması Gerektiği - İhalenin Feshi )
DEĞER KAYBI VE ARTIŞINA NEDEN OLAN UNSURLAR ( Tam Olarak Ortaya Konulması Sağlanarak Fesih İstemine Konu Olan İhalede Her İki Parsel Yönünden Esas Alınan Muhammen Bedellerin Doğru Olup Olmadığının Tespit Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD17.11.2014E. 2014/28446 K. 2014/27507"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ ( Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gereği - Para Cezasına İlişkin Kanun Düzenlemesinin Emredici Nitelikte ve Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğu Mahkemece Re'sen Uygulanması Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Alacaklının Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gereği - Davanın Reddi Halinde Para Cezasının Mahkemece Re'sen Uygulanması Gereği )"
134Y12.HD4.11.2014E. 2014/28514 K. 2014/26152"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin İhalenin Feshi İsteminde Bulunamayacağı - Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürerek İhaleye İştirak Edenlerin Talep Edebileceği/Esasa Girilmeden Aktif Husumet Yokluğundan Davanın Reddinin Gerektiği/Esasa Girilmesi İsabetsizse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Onama Kararı Verileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği/Şikayetçinin İcra Takibinde Taraf Olmadığı Tapu Sicilinde İlgili Sıfatının Bulunmadığı/İhaleye Katılmadığ/İstemin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Esasının İncelenmesi İsabetsiz İse de İstem Reddedildiğinden Ret Kararının Doğru Olduğu )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK OLANLAR ( Gayrimenkule İlişkin İhalenin Feshi - Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürerek İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği/Esasa Girilmeden Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
SONUCU İTİBARİYLE DOĞRU OLAN KARAR ( İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddinin Gerektiği - İstemin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Esasının İncelenmesi İsabetsiz İse de İstem Reddedildiğinden Kararın Onanacağı )"
134Y12.HD21.10.2014E. 2014/20150 K. 2014/24444"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı/İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yatırmadığı - Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu/Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ HÜKMÜNDEN İKİ KEZ İŞLEM YAPILAMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/İcra Müdürlüğünce Yapılan İhalede İhale Alıcısının Bedeli Yatırmadığı - İcra Ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesine Göre Yapılan İhalede En Çok Pay Sürenin De İhale Bedelini Süresinde Yapılmadığı/Bir Önceki İhalede İkinci En Fazla Pey Sürene Teklifte Bulunularak Satışın Gerçekleştirilmesinin Usule Aykırı Olduğu - Şikayetçinin Para Cezasıyla Cezalandırılamayacağı )
PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Şikayetçiye İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"
134Y12.HD20.10.2014E. 2014/20343 K. 2014/24223"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Konusu Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hata İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan ve İhale Alıcısı Tarafından Ittıladan İtibaren Yedi Gün ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Fesih Talep Edildiğine Göre Mahkemece İstemin Yasal Sürede Olduğu )
İHALE KONUSU TAŞINMAZIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan ve İhale Alıcısı Tarafından Ittıladan İtibaren Yedi Gün ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Fesih Talep Edildiğine Göre Mahkemece İstemin Yasal Sürede Olduğu )
FESİH SEBEBİ ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Konusu Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hata İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan ve İhale Alıcısı Tarafından Ittıladan İtibaren Yedi Gün ve İhale Tarihinden İtibaren de 1 Yıl İçerisinde Fesih Talep Edildiğine Göre Mahkemece İstemin Yasal Sürede Olduğu )"
134Y12.HD14.10.2014E. 2014/24868 K. 2014/23630"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği - Para Cezasına Hükmedilmesi İçin Şikayetinin Kötüniyetli Olması Koşulunun Bulunmadığı/İşin Esasına Girilmesinin Yeterli Sayılacağı )
KÖTÜNİYETLİ ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebinin Reddedilmesi Halinde Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği - Para Cezasına Hükmedilmesi İçin İşin Esasına Girilmesinin Yeterli Sayılacağı/Şikayetinin Kötüniyetli Olması Koşulunun Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddedilmesi Halinde Şikayetçi Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Hükmedileceği - Para Cezasına Hükmedilmesi İçin Şikayetinin Köüniyetli Olması Koşulunun Bulunmadığı/İşin Esasına Girilmesinin Yeterli Sayılacağı )"
134Y12.HD14.10.2014E. 2014/20983 K. 2014/23598"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kesin Olarak Görevsizlik Kararı Verildiği/Görevli Mahkemeye Gönderme Talebi İçin 2 Haftalık Sürenin Görevsizlik Kararının Verildiği Tarihten Başlayacağı - HMK'nın 20. Maddesi Kamu Düzeninden Olduğundan Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Nazara Alınacağı/Re'sen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİN OLARAK VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Davası/Görevli Mahkemeye Gönderme Talebi İçin 2 Haftalık Sürenin Görevsizlik Kararının Verildiği Tarihten Başlayacağı - Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Nazara Alınacağı/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/2 Haftalık Sürenin Görevsizlik Kararının Verildiği Tarihten Başlayacağı - Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Nazara Alınacağı/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )"
134Y12.HD14.10.2014E. 2014/19718 K. 2014/23678"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapıp Taraflar Gelmese Bile Karar Vereceği/Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu - Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği/Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILARAK KARAR VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Talebi/İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapıp Taraflar Gelmese Bile Karar Vereceği - Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu/Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği )
ADİL YARGILANMA HAKKI ( İhalenin Feshi Talebi/Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu - Bu Hakkın Adil Yargılanma İlkesinin En Önemli Unsuru Olduğu/Mahkemenin Dava Dilekçesini ve Duruşma Gününü Taraflara Kendiliğinden Tebliğ Edip Taraf Teşkilini Sağlaması Gerektiği )
SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ ( Tarafların İddia ve Savunmalarını İleri Sürme ve İspat Hakkına Sahip Olduğu - Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği/Mahkemenin Dava Dilekçesini ve Duruşma Gününü Taraflara Kendiliğinden Tebliğ Edip Taraf Teşkilini Sağlayacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Davalı Taraf Dinlenmek ve Savunması Alınmak Üzere Davet Edilmedikçe Hüküm Verilemeyeceği - Taraf Teşkili Dava Şartı Olduğundan Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Dikkate Alınacağı/Mahkemenin Dava Dilekçesini ve Duruşma Gününü Taraflara Kendiliğinden Tebliğ Edip Taraf Teşkilini Sağlaması Gerektiği )
İDDİA VE SAVUNMA HAKKININ KULLANILMASINA İMKAN TANINMASI İLKESİ ( Taraflar Duruşmaya Çağrılmadan Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Kurulamayacağı - Taraf Teşkilini Sağlanacağı/Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( İhalenin Feshi Talebi/Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu - Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme İle Sonuca Gidilemeceyeceği/Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )"
134Y12.HD13.10.2014E. 2014/19464 K. 2014/23363"BORÇLU VEKİLİNİN İHALENİN YAPILDIĞI TAKİP DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALDIĞI TARİHİN ITTILA TARİHİ SAYILMASI ( İhalenin Feshi Davası/İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği - Satış İlanının Usulsüz Tebliği Halinde Şikayet Süresinin Haberdar Olma Tarihinden Başlayacağı )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği/Satış İlanının Usulsüz Tebliği Halinde Şikayet Süresinin Haberdar Olma Tarihinden Başlayacağı - Borçlu Vekilinin İhalenin Yapıldığı Takip Dosyasından Fotokopi Aldığı Tarihin Ittıla Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ İÇİN YASAL SÜRE ( İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği/Satış İlanının Usulsüz Tebliği Halinde Şikayet Süresinin Haberdar Olma Tarihinden Başlayacağı - Borçlu Vekilinin İhalenin Yapıldığı Takip Dosyasından Fotokopi Aldığı Tarihin Ittıla Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SÜRE AŞIMI ( İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteneceği/Satış İlanının Usulsüz Tebliği Halinde Şikayet Süresinin Haberdar Olma Tarihinden Başlayacağı - Borçlu Vekilinin İhalenin Yapıldığı Takip Dosyasından Fotokopi Aldığı Tarihin Ittıla Tarihi Olarak Kabul Edileceği/Davanın Reddedileceği )"
134Y12.HD2.10.2014E. 2014/22346 K. 2014/23326"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayetçinin Tek Başına İflas Masasına Alacak Kaydı Yaptırması Kendisine Dava Açma Hakkı Bulunan Kişilerden Olma Hakkını Kazandırmayacağı )
ŞİKAYETÇİNİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçinin Tek Başına İflas Masasına Alacak Kaydı Yaptırması Kendisine Dava Açma Hakkı Bulunan Kişilerden Olma Hakkını Kazandırmayacağı/Şikayetçinin Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmaması Nedeniyle İstemin Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET TALEBİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER ( İhalenin Feshi İstemi - Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler Yurt İçinde Bir Adres Göstermek Koşuluyla İcra Mahkemesinden Şikayet Yolu İle İsteyebileceği/Şikayetçinin Tek Başına İflas Masasına Alacak Kaydı Yaptırması Kendisine Dava Açma Hakkı Bulunan Kişilerden Olma Hakkını Kazandırmayacağı )"
134Y12.HD10.9.2014E. 2014/16798 K. 2014/20890"İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat - Satış İlanının Şikayetçinin Adres Kayıt Sistemindeki Adresine Tebliğe Çıkarıldığı Ancak T.K.'nun 21/2. Md. Göre Tebligat Yapılması Gerektiğine Dair Şerhin Yazılmadığı/Satış İlanı Tebliği Usulüne Uygun Olmadığından İstemin Kabul Edileceği )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi - Taşınmazın 8.000,00 TL. Muhammen Bedel İle Satışa Çıkarıldığı ve 9.400,00 TL Üzerinden İhale Edildiği/Zarar Unsuru Gerçekleşmemiş Olup Şikayetçi Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspatlayamadığından Hukuki Yararı Bulunmadığı )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi - Taşınmazın 8.000,00 TL. Muhammen Bedel İle Satışa Çıkarıldığı ve 9.400,00 TL Üzerinden İhale Edildiği/Mahkemece İstemin Zarar Unsuru Bulunmaması Sebebiyle Esasa Girilmeden Reddedileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Satış İlanının Şikayetçinin Adres Kayıt Sistemindeki Adresine Tebliğe Çıkarıldığı Ancak T.K.'nun 21/2. Md. Göre Tebligat Yapılması Gerektiğine Dair Şerhin İcra Müdürlüğü Tarafından Yazılmadığı/Tebliğin Usulsüz Olduğu )"
134Y12.HD5.6.2014E. 2014/13838 K. 2014/16280"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshini Talep Eden İlgilinin Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )
SATIŞ BEDELİNİN TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE OLMASI ( İhalenin Feshi Talebi - İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
ZARAR UNSURU ( Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedileceği/İhale Bedelinin %10u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi Talebi - Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )
ESASA GİRİLMEDEN İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( İhalenin Feshi Talebi/Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedileceği/İhale Bedelinin %10u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi/Satış Bedeli Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - İşin Esasına Girilmeden Fesih Talebinin Reddedileceği/İhale Bedelinin %10u Oranında Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )"
134Y12.HD27.5.2014E. 2014/13637 K. 2014/15116"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçlunun İhalenin Feshini İsteme Hakkı Bulunduğu/İhale Konusu Dairelerin Menkul Hükmünde Haczedildiği ve İhaleye Çıkarıldığı - Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Satışa Konu Olmadığı/Şikayetin Esasının İnceleneceği )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Borçlunun İhalenin Feshini İsteme Hakkı Bulunduğu/İhale Konusu Dairelerin Menkul Hükmünde Haczedildiği ve İhaleye Çıkarıldığı - Talebin Taşınmaz İhalesine İlişkin Olmadığı/Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
DAİRELERİN MENKUL HÜKMÜNDE HACZEDİLİP SATIŞA ÇIKARILMASI ( Şikayetçi Borçlunun İhalenin Feshini İsteme Hakkı Bulunduğu/Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Satışa Konu Olmadığı - Talebin Taşınmaz İhalesine İlişkin Olmadığı/Şikayetin Esasının İnceleneceği )"
134Y12.HD21.4.2014E. 2014/9537 K. 2014/11695"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gerektiğinin Kabulü İle İhalenin Feshi İsteminin Yedi Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Yapıldığından Bahisle İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA EMRİ VE KIYMET TAKDİRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verildiği - Mahkemenin Fesih Sebebi Olarak Kabul Ettiği Bu Olguların Fesih Nedenleri Arasında Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ ADRESE TEBLİGAT ( Borçlunun Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Bulunmaması Halinde İpotek Akit Tablosunda Yazılı Adresine Daha Önce Usulüne Uygun Tebligat Yapılmamış Olsa Bile Bu Adrese 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Tebligat Yapılabileceği - İhalenin Feshi İstemi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlunun Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Kayıtlı Bir Adresinin Bulunmadığı - Borçlunun İpotek Akit Tablosunda Yazılı Adresine 7201 S. K.'nun 35. Md. Hükmüne Göre Tebligat Yapılmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı/İhalenin Feshi İstemi )"
134YHGK16.4.2014E. 2014/12-618 K. 2014/533"ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi - 2009 Yılında Yapılan İhalede 2005 Yılındaki Piyasa Rayiç Değerleri Esas Alınarak Düzenlenen Rapor Esas Alınarak İhalenin Sonuçlandırılmasının Borçlunun Menfaatini Haleldar Ettiği/Şikayetin Kabulü Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın 2003 Yılındaki Arz ve Üzerindeki Ağaçlar ve Binalara Yönelik Kıymet Takdir Raporları Sonucunda Tespit Edilen Değerler Daha Yüksek Olduğu Halde 2009 Yılında Yapılan İhalede 2005 Yılındaki Piyasa Rayiç Değerleri Esas Alınarak Düzenlenen Rapor Esas Alınarak İhalenin Sonuçlandırılmasının Borçlunun Menfaatini Haleldar Ettiği - İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALE BEDELİNİN DÜŞÜK OLMASI ( İddiasına Dayalı Şikayet Yolu İle İhalenin Feshi İstemi - 2009 Yılında Yapılan İhalede 2005 Yılındaki Piyasa Rayiç Değerleri Esas Alınarak Düzenlenen Rapor Esas Alınarak İhalenin Sonuçlandırılması Borçlunun Menfaatini Haleldar Ettiği Gözetilerek İstemin Kabulü Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ ( Şikayet/Taşınmazın 2003 Yılındaki Arz ve Üzerindeki Ağaçlar ve Binalara Yönelik Kıymet Takdir Raporları Sonucunda Tespit Edilen Değerler Daha Yüksek Olduğu - 2009 Yılında Yapılan İhalede 2005 Yılındaki Piyasa Rayiç Değerleri Esas Alınarak Düzenlenen Rapor Esas Alınmasının Borçlunun Menfaatini Haleldar Ettiği )"
134Y12.HD12.3.2014E. 2014/5062 K. 2014/7084"İHALENİN FESHİ (Borçlunun Şikayet Dilekçesinde Menkulün Kıymetinin Düşük Olduğunu İleri Sürmediği/Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabulü ve Şikayetin Reddi Gerektiği)
MENKULÜN KIYMETİNİN DÜŞÜK OLMASI (İhalenin Feshi - Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabulüyle Şikayetin Reddi Gerektiği)
İHALEDE ZARAR UNSURU (Satış Bedelinin Muhammen Bedelin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalede Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğinin Kabulü Gerektiği - İhalenin Feshi İsteminin Kabulünün Hatalı Olduğu)"
134Y12.HD19.2.2014E. 2014/2036 K. 2014/4438"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olacağı/Zarar Unsurunun Gerçekleşmediği - Şikayetçinin Hukuki Yararı Bulunmadığından İstemin Reddedileceği/Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi/Şikayetçinin Hukuki Yararı Bulunmadığından Talebin Reddedileceği - Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/Esasın İncelenmesi Yerinde Değilse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Kararın Sonuç İtibariyle Doğru Olduğu )
KARARIN SONUÇ İTİBARİYLE DOĞRULUĞU ( İhalenin Feshi - Şikayetçinin Hukuki Yararı Bulunmadığından Talebin Reddedileceği/ İstemin Esası İncelenerek Sonuca Gidilmesi Yerinde Değilse de Sonuçta İstemde Reddedildiğinden Kararın Sonuç İtibariyle Doğru Olacağı )"
134Y12.HD15.1.2014E. 2013/34805 K. 2014/637"İHALENİN FESHİ TALEBİ (Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Yasanın Bu Hükmü Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Re'sen Uygulanacağı/Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağı)
PARA CEZASI (İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Re'sen Uygulanması Gerektiği)
FESİH TALEBİ (İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğu)
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK (Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağı - İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği/Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Re'sen Uygulanması Gerektiği)
ALEYHE BOZMA İLKESİNİN İSTİSNASI (Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağı - halenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği/Emredici Nitelikte Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğu)"
134Y12.HD17.12.2013E. 2013/33372 K. 2013/40385"İHALENİN FESHİ ( Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerekirken Şikayetçilerin Davalı Hissedarlar İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulmalarının İsabetsiz Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Birden Fazla Davalı Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Vekili Lehine Tek Ret Sebebi Ayrı Olan Davalılar Vekili Lehine İse Her Ret Sebebi İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı - Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği/İhalenin Feshi )
PARA CEZASI ( Şikayetçiler Tarafından Açılan İhalenin Feshi Davası Reddedilmiş Olup Bu Durumda Şikayetçiler Aleyhine Tek Para Cezasına Hükmolunması Gerekirken Para Cezasının Her Bir Şikayetçi İçin Ayrı Ayrı Hükmedilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
RET SEBEBİ ORTAK OLAN DAVALILAR İÇİN VEKALET ÜCRETİ ( İhalenin Feshi - Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi ve Para Cezasının Her Bir Şikayetçi İçin Ayrı Ayrı Hükmedilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )"
134Y12.HD17.12.2013E. 2013/33285 K. 2013/40474"TAŞINMAZIN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Tapuya Yazılan Tescil Yazısının İptal Edilemeyeceği - Genel Mahkemede Açılacak Tapu İptali Davası İle Ortadan Kaldırılabileceği/Şikayetin Reddedileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın İhale Alıcısı Adına Tescili Kararının Kaldırılması Talebi/İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Tapuya Yazılan Tescil Yazısının İptal Edilemeyeceği - Tapu İptali Davası Açılması Gerektiği/Şikayetin Reddedilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Taşınmazın İhale Alıcısı Adına Tescili Kararının Kaldırılması Talebi/İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Tapuya Yazılan Tescil Yazısının İptal Edilemeyeceği - Tapu İptali Davası Açılması Gerektiği/Şikayetin Reddedileceği )
İHALENİN KESİNLEŞMESİYLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE TESCİL YAZISI GÖNDERİLMESİ ( Tescil Yazısının İptal Edilemeyeceği - Tescil Kararının Kaldırılması Talebinin Reddedileceği/Genel Mahkemelerde Tapu İptali Davası Açılması Gerektiği )"
134YHGK13.11.2013E. 2013/12-162 K. 2013/1572"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı ve İhalenin Bitiş Saatinin Tutanakta Gösterilmediği Gerekçesiyle Talebin Kabul Edildiği - İhalenin Bitiş Saatinden Önce Sona Erdiğine Dair İddia Bulunmadığı ve İhaleye Fesat Karıştırıldığı İspatlanamadığından Kabul Kararının Bozulacağı )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhale Sırasında Para Karşılığı İhaleye Girmek İsteyen Kişinin Engellendiği İddiasıyla İhalenin Feshi Talebi - İhaleye Fesat Karıştırıldığı İspatlanamadığından Talebin Kabul Edilmemesi Gerektiği )
TANIK BEYANLARI ( İhale Sırasında Para Karşılığı İhaleye Girmek İsteyen Kişinin Engellendiği İddiasıyla İhalenin Feshi Talebi/İhaleyi Gerçekleştiren İcra Müdür İle Görevli Tellalın Beyanlarından Borçlu Vekilinin Bu Konuda Beyan ve İtirazı Bulunmadığının Anlaşıldığı - Resmi Mercilere Başvurulmadığı/İhaleye Fesat Karıştırıldığı İspatlanamadığından Talebin Reddedileceği )
İSPAT ( İhale Sırasında Para Karşılığı İhaleye Girmek İsteyen Kişinin Engellendiği İddiasıyla İhalenin Feshi Talebi - İhaleye Fesat Karıştırıldığı İspatlanamadığından Talebin Kabul Edilemeyeceği )"
134Y12.HD11.11.2013E. 2013/30123 K. 2013/35316"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçluların Aynı Dilekçe İle İcra Mahkemesine Başvurduğu - Davanın Reddedildiği ve Davacıların Ayrı Ayrı Para Cezası İle Cezalandırıldıkları/Davacılar Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Tek Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASI ( Borçluların Aynı Dilekçe İle İcra Mahkemesine Başvurduğu - Davanın Reddedildiği ve Davacıların Ayrı Ayrı Para Cezası İle Cezalandırıldıkları/Davacılar Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Tek Para Cezasına Hükmedileceği )
PARA CEZASI ( Borçluların Aynı Dilekçe İle İhalenin Feshi İçin İcra Mahkemesine Başvurduğu - Davanın Reddedildiği/Davacılar Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Tek Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD21.10.2013E. 2013/22959 K. 2013/32547"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Satış İlanı Borçluya Tebliğ Edildiğine ve İhale Yapıldığına Göre Yapılan Başvurunun 7 Günlük Süreden Sonra Olduğu - İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği)
DİVANHANE İLANI (İhalenin Feshi İstemi - UYAP Görüntüsüne Uygunluğu Tastik Edilmiş Tutanağa Göre Divanhane İlanının Satıştan Önce ve Süresinde Yapıldığı - Satış İlanı Borçluya Tebliğ Edildiğine ve İhale Yapıldığına Göre Yapılan Başvurunun 7 Günlük Süreden Sonra Olduğundan Şikayetin Kabulü Gerektiği)
İTİRAZ SÜRESİ (Satış İlanı Borçluya Tebliğ Edildiğine ve İhale Yapıldığına Göre Başvurunun 7 Günlük Süreden Sonra Olup İhalenin Feshi İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği)
VEKİLE TEBLİGAT (Ne Zaman ve Ne Şekilde İcra Dosyasına Girdiği Belli Olmayan Vekaletnameye Dayalı Olarak Vekile Tebligat Yapılması Gerektiği Gerekçesi ile Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
134Y12.HD9.7.2013E. 2013/18447 K. 2013/25741"İHALENİN FESHİ ( Talebin Reddine Karar Verilmesi Halinde İcra Mahkemesi Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği - Ancak İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebin Reddine Karar Verilmesi Halinde İcra Mahkemesi Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği )
ŞİKAYETİN FERAGAT ( Nedeniyle İhalenin Feshi İsteminin Reddedildiği - İşin Esasına Girilmediğinden %10 Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD9.7.2013E. 201318403 K. 2013/25744"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Alacağa Mahsuben Yapılıp Yapılmadığı ve Satış Bedelinin Yatırılıp Yatırılmadığı ya da Yatırılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olduğu - 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( Alacağa Mahsuben Yapılıp Yapılmadığı ve Satış Bedelinin Yatırılıp Yatırılmadığı ya da Yatırılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olduğundan 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağı )
İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILMASI ( Buna İlişkin Hususlar 2004 S. İİK'nun 133. Md. Hükmü İle İlgili Olup Bu Madde Kapsamında Değerlendirileceğinden 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmüne Göre İhalenin Feshi Sebebi Olamayacağı )"
134Y12.HD8.7.2013E. 2013/19134 K. 2013/25607"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale Sırasında Kavga Çıkaran Kişinin ve İhale Sırasında Pey Süren Diğer Kişinin Borçlunun Oğlu ve Diğer Borçlunun Kardeşi Oldukları - Hiç Kimsenin Kendi Fesadına Dayalı Hak Elde Edemeyeceği/İstemin Reddi Gerektiği )
İHALE SIRASINDA KAVGA ÇIKARILMASI ( Kavga Çıkaran Kişinin Borçlunun Oğlu ve Diğer Borçlunun Kardeşi Olduğu - Borçlular ve İhalede Pey Süren Kişi İle Mevcut Akrabalıkları Nedeniyle Menfaat Birliktelikleri Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALEDE PEY SÜREN KİŞİ İLE AKRABALIK ( Takip Borçluları İle İhalede Pey Süren Kişinin Ortak Vekille Birlikte Dava Açmalarının da Birlikte Hareket Ettiklerini Gösterdiği - Hiç Kimsenin Kendi Fesadına Dayalı Hak Elde Edemeyeceği/İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği )
MENFAAT BİRLİĞİ ( İhale Sırasında Kavga Çıkaran Kişinin ve İhale Sırasında Pey Süren Diğer Kişinin Borçlunun Oğlu ve Diğer Borçlunun Kardeşi Oldukları - İhale Sırasında Kavga Çıkaran Kişinin Borçlular ve İhale Pey Süren Kişinin Mevcut Akrabalıkları Nedeniyle Menfaat Birliktelikleri Olduğu )"
134Y12.HD5.7.2013E. 2013/20506 K. 2013/25420"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Karar Düzeltme Aşamasında Davalı Banka Temsilcisi Tarafından Davayı Kabul Dilekçesi Verildiği - Banka Temsilcisinin Kimliği Tespit Edilememişse de Davalı Şirket Temsilcisinin Davayı Kabulü Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verildiği )
DAVANIN KABULÜ TALEBİ ( Karar Düzeltme Aşamasında Davalı Banka Temsilcisi Tarafından İcra Hukuk Mahkemesi'ne Hitaben Davayı Kabul Dilekçesi Verildiği - Banka Temsilcisinin Kimliği Tespit Edilememişse de Davalı Şirket Temsilcisinin Davayı Kabulü Hakkında Karar Verileceği )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVANIN KABULÜ ( Davalı Şirket Temsilcisinin Davayı Kabulü Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verildiği )"
134Y12.HD4.7.2013E. 2013/19044 K. 2013/25230"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazların Satış Bedellerinin Muhammen Bedellerinin Üzerinde Olduğu/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçluların İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı - İstemin Reddi Gerektiği/Esasın İncelenerek Sonuca Gidilmesi Yerinde Değilse de Sonuç İtibariyle Kararın Doğru Olduğu )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE OLMASI ( Zarar Unsuru Gerçekleşmediği - İhalenin Feshi Şikayetinde Borçluların İhalenin Feshi İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARAR OLMAMASI ( Taşınmazların Satış Bedellerinin Muhammen Bedellerinin Üzerinde Olduğu/Zarar Unsuru Gerçekleşmediğinden Borçluların İhalenin Feshini İstemekte Hukuki Yararı Olmadığı - İstemin Bu Nedenle Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNDE PARA CEZASI ( İstemin Esasına Girilmeden Reddi Gerektiği - İşin Esasına Girilmemiş Olacağından Borçlular Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Doğru Değilse de Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kararın Düzeltilerek Onandığı )"
134Y12.HD4.7.2013E. 2013/18995 K. 2013/25331"İHALENİN BOZULMA NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılmış Olması Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması Durumlarında )
İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERE MANEVİ TELKİN ( İhale Öncesi Gerçekleşen Olayın Tanık Anlatımları Birlikte Değerlendirildiğinde İhaleye Katılımlarına Engel Olabilecek Nitelikte Olduğu )
İHALENİN NORMAL KOŞULLARDA YAPILMAMASI ( Katılımın da Engellendiği ve Bu Şekilde İhaleye Fesat Karıştığı Anlaşıldığından İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALEDE SATIŞ BEDELİ ( İhaleye Alacaklı Vekili İle 1 Kişinin Daha Katıldığı ve 3.200.000,00 TL Bedelli Taşınmazın 1.375.000,00 TL ye Satıldığı - İhaleye Yeterli Katılımın Olmadığı Gibi Zarar Unsuru da Oluştuğu/İhalenin Normal Koşullar Altında Yapılmadığı )
İHALENİN FESHİ ( İhale Öncesi Gerçekleşen Olayla İhaleye Katılmak İsteyen 3. Kişilere Manevi Telkinde Bulunularak İhaleye Katılımlarına Engel Olunduğu/İhalenin Normal Koşullar Altında Yapılmadığı - İhaleye Fesat Karıştırıldığı/Feshi Gerektiği )"
134Y12.HD4.7.2013E. 2013/18064 K. 2013/25148"İHALENİN FESHİ ( Mahkemece 2004 S. İİK'nun Md. 134/2 Uyarınca Duruşma Açılarak Tarafların Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Anılan Maddeye Aykırı Şekilde Dosya Üzerinden İnceleme Yapılarak Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Dilekçesinin ve Duruşma Gününün Taraflara Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlaması Gerektiği - Mahkemece 2004 S. İİK'nun Md. 134/2 Uyarınca Duruşma Açılarak Tarafların Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi )
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME ( İhalenin Feshi - 2004 S. İİK'nun Md. 134/2 Uyarınca Duruşma Açılarak Tarafların Delilleri Toplandıktan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Anılan Maddeye Aykırı Şekilde Dosya Üzerinden İnceleme Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD4.7.2013E. 2013/17395 K. 2013/25351"İHALENİN FESHİ (Satış Talep Tarihinden Satışın Yapıldığı Tarihe Kadar Yediemin Ücretinin Miktarı İcra Müdürlüğünce Hesaplattırılarak Alınacak Cevapla Birlikte Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesine Karar Verildiği)
YEDİEMİN ÜCRETİ (Satış Talep Tarihinden Satışın Yapıldığı Tarihe Kadar Yediemin Ücretinin Miktarı İcra Müdürlüğünce Hesaplattırılarak Alınacak Cevapla Birlikte Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesine Karar Verildiği - İhalenin Feshi)"
134Y12.HD2.7.2013E. 2013/18600 K. 2013/24802"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Takip Alacaklısı Borçlusu ve İhale Alıcısı Hasım Gösterilmek Suretiyle Yargılama Yapıldığı ve İstemin Reddinin Aynı Hukuksal Nedene Dayandırıldığı - Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
RET SEBEBİ ORTAK OLAN DAVALILAR LEHİNE VEKALET ÜCRETİ ( Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği - İhalenin Feshi İsteminin Reddinin Aynı Hukuksal Nedene Dayandırıldığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği - Şikayetçinin Davalı Olan İhale Alıcısı ve Alacaklı İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulması İsabetsiz Olduğu )
HÜKÜM ( Türk Milleti Adına İbaresi İle Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Yer Alması Zorunlu Olduğu - Kanunda Emredici Olarak Düzenlendiği )"
134Y12.HD2.7.2013E. 2013/17789 K. 2013/24789"İHALENİN FESHİ ( Tapu Sicilinde Üçüncü Kişi Lehine Şerh Verilen Kira Sözleşmesinin Bu Kişi Lehine Ayni Nitelikte veya Ayni Nitelikte Sayılan Şahsi Bir Hak Doğurmayacağı - Şikayetçi Üçüncü Kişinin Tapuda İlgili Sıfatı Olmadığına Göre Dava Açma Hakkı Bulunmadığından İsteminin Reddi Gerektiği )
PARA CEZASI ( Borçlunun İhalenin Feshi İstemi İşin Esasına Girilerek Reddedildiğinden Hakkında Para Cezasına Hükmolunmasının Yerinde Olduğu - Ancak İhale Bedelinin Yüzde Onu Kadar Para Cezası Verilmesi Gerektiği/İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Farklı Miktara Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ ( Şahsi Hak Niteliğinde Olduğundan Hak Sahibinin Tapuda İlgili Sıfatıyla Dava Açma Hakkı Bulunmadığı - Şikayetçi Üçüncü Kişinin İhalenin Feshi İsteminin Tapuda İlgili Sıfatı Olmadığına Göre Dava Açma Hakkı Bulunmadığından Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD2.7.2013E. 2013/17209 K. 2013/24700"İHALENİN FESHİ (Borçlunun Kıymet Takdirine İtirazı Üzerine Aleyhine Belirlenen Değer Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshi Gerektiği)
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ (İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği)
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE BORÇLU ALEYHİNE HÜKÜM TESİSİ (Borçlunun İcra Müdürlüğünce Belirlenen Değerin Düşük Olduğuna İtiraz Ettiği - İcra Mahkemesince Daha Düşük Bedele Karar Verildiği/İcra Mahkemesinin Belirlenen Aleyhe Değer Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshi Gerektiği)
İCRA MAHKEMESİNCE TAŞINMAZA DÜŞÜK BEDEL BELİRLENMESİ (Satışın Bu Bedel Üzerinden Yapıldığı - Borçlunun Kıymet Takdirine İtirazı Üzerine Aleyhine Belirlenen Değer Esas Alınarak Yapılan İhalenin Feshi Gerektiği)"
134Y12.HD1.7.2013E. 2013/18689 K. 2013/24453"İHALENİN FESHİ ( Taşınır Satışlarında Borçluya Satış İlanı Tebliği Zorunlu Olmadığından Bu Hususun İhalenin Feshini Gerektirmediği - Borçlunun Öğrenme Tarihinin Aksinin Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği/İspat Edilemediğine Göre İhalenin Feshi İsteminin Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği )
TAŞINIR SATIŞINDA BORÇLUYA SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Zorunlu Olmadığı/İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği - Borçlunun İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Günlük Sürede İhalenin Feshini İsteyebileceği/Öğrenme Tarihinin Aksinin Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Taşınır Satışında Borçluya Tebliği Zorunlu Olmadığı ve İhalenin Feshini Gerektirmediği/Borçlunun İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Günlük Sürede İhalenin Feshini İsteyebileceği - Şikayet Tarihinden Önce İhaleyi Öğrendiği İddia ve İspat Edilmediği )
ÖĞRENME TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜNLÜK SÜREDE İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Taşınır Satışlarında Borçluya Satış İlanının Tebliği Zorunlu Olmadığı - Borçlunun Şikayet Tarihinden Önce İhaleyi Öğrendiği İddia ve İspat Edilmediğinden Fesih İsteminin Yasal Süresinde Olduğu ve Esasa Girileceği )"
134Y12.HD27.6.2013E. 2013/17235 K. 2013/24132"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Dairemizin İçtihatlarına Uygun Olarak Verilmiş Satış Memurluğu Kararının Aksine İlanın Ulusal Çapta Yayım Yapan Gazetelerden Birinde Yapılması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ MEMURLUĞU KARARI ( İhalenin Feshi İstemi - Satış Memurluğu Kararının Aksine İlanın Ulusal Çapta Yayım Yapan Gazetelerden Birinde Yapılması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İHALENİN GAZETEDE İLAN ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Dairemizin İçtihatlarına Uygun Olarak Verilmiş Satış Memurluğu Kararının Aksine İlanın Ulusal Çapta Yayım Yapan Gazetelerden Birinde Yapılması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD25.6.2013E. 2013/17906 K. 2013/24024"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Reddine Karar Verilmesi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İstemi - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağından Mahkemece İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Halinde Aleyhe Bozma İlkesi Nazara Alınamayacağından Mahkemece İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )
ALEYHE BOZMA İLKESİ ( Kamu Düzenine Aykırılıkta Nazara Alınamayacağından Mahkemece İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
134Y12.HD25.6.2013E. 2013/17014 K. 2013/23869"İHALENİN FESHİ ( Takip Borçlusunun İhaleden Dört Gün Sonra Harcını Ödeyerek Mahkemeye Başvuru Yaptığı - Anılan Başvuru Yasal Yedi Günlük Sürede Açılmış Olup Mahkemece İşin Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
SÜRELİ ŞİKAYET SEBEPLERİ ( Borçlunun İhaleden Dört Gün Sonra Harcını Ödeyerek Mahkemeye Yaptığı Başvurunun 2004 S. İİK'nun 134/2. Md. Hükmü Uyarınca Yedi Günlük Sürede Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - Mahkemece İstemin Süreden Reddine Karar Verilmesi Halinde 2004 S. İİK'nun 134. Md. Hükmü Gereğince İşin Esasına Girilmemesine Rağmen Para Cezasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Alacaklı Vekilinin Duruşmaya Katılmayıp Cevap da Vermediği Halde Alacaklı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD17.6.2013E. 2013/16576 K. 2013/22678"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Şikayete Konu İhale Yapılmış Olup Borçlunun ise 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurmasının Usulsüz Olduğu)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi)
USULSÜZ TEBLİGAT (İhalenin Feshi İstemi - Borçluya Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği)
ŞİKAYET SÜRESİ (İhalenin Feshi İstemi - Borçlunun 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurmasının Usulsüz Olduğu)"
134Y12.HD17.6.2013E. 2013/15627 K. 2013/22562"SATIŞ İLANI TEBLİGATI ( Reşit ve Ehil Tezgahtar Görevli İmzasına Tebliğ Edildiği - Anılan Tebligat Borçlu Şirketin Selahiyetli Mümessillerinin Mutad İş Saatlerinde Bulunup Bulunmadıkları Araştırılmadan Yapılmakla Geçersiz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Satış İlanı Tebliğinin - Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmakla Belirtilen Sebeple İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği )
TEBLİGAT ( Borçlu Şirkete Satış İlanı Tebligatı Reşit ve Ehil Tezgahtar Görevli İmzasına Tebliğ Edildiği - Anılan Tebligat Borçlu Şirketin Selahiyetli Mümessillerinin Mutad İş Saatlerinde Bulunup Bulunmadıkları Araştırılmadan Yapılmakla Geçersiz Olduğu )"
134Y12.HD6.6.2013E. 2013/14260 K. 2013/21007"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İpotek Borçlusuna Tebliğ Edilmemesi - Usulsüz Tebliğin İhalenin Feshine Neden Olduğu/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip )
SATIŞ İLANININ TAKİP BORÇLUSUNA TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKTİĞİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Olması - Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi/Satış İlanı Tebliğ Edilecekler Listesi )
İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEKLER ( Takip Borçlularının İhalenin Feshini İsteyebileceği - Alacaklının İhalenin Feshini İsteyebileceği/Tapu Sicilindeki İlgililerin İhalenin Feshini İsteyebileceği/Satış İlanının Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ ( İhalenin Feshinin İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İstenebileceği - İhalenin Feshini Talep Edebilmek İçin Yurt İçinde Adres Göstermek Gerektiği )"
134Y12.HD4.6.2013E. 2013/14474 K. 2013/20698"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Gayrimenkul İhalelerinde Satış İlanının Şikayetçi Borçlu Vekiline Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi İstemi - Gayrimenkul İhalelerinde Şikayetçi Borçlu Vekiline Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
VEKİLE TEBLİĞ ( İhalenin Feshi İstemi - Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
134YHGK8.5.2013E. 2012/12-1471 K. 2013/629"İHALENİN FESHİ ( Davaya Konu Taşınmazın Borçluya Ait Belirli Bir Payının Şikayetçiye İhale Edildiği - 5403 S. K.'nun 8. Md. Hükmü Gereğince İki Hektardan Küçük Marjinal Tarım Arazilerindeki Payın Üçüncü Kişilere Satışının Yapılamayacağı/Şikayetin Kabulü Gerektiği )
MARJİNAL TARIM ARAZİSİ ( Olan Taşınmazdaki Borçluya Payın İhale Edildiği - 5403 S. K.'nun 8. Md. Hükmü Gereğince İki Hektardan Küçük Marjinal Tarım Arazilerindeki Payın Üçüncü Kişilere Satışının Yapılamayacağından İhalenin Feshi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( 5403 S. K.'nun 8. Md. Hükmü Gereğince İki Hektardan Küçük Marjinal Tarım Arazilerindeki Payın Üçüncü Kişilere Satışının Yapılamayacağı - İhale Alıcısı Tarafından Gösterilen Nedenin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD6.5.2013E. 2013/8640 K. 2013/17276"ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN UNSURLARI ( HMK'nın 119. Md.sinde Yazılı Şartları Taşımasının Zorunlu Olmadığı - İhalede Tescil Bir Bildirim Niteliğinde Olduğu/Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Alıcı İhale Anında Mülkiyeti İktisap Eder ve Mülkiyetin Alıcıya Geçmesi İçin Tapu Siciline Tescil Gerekli Olmadığı )
İHALEDE TESCİL ( Bir Bildirim Niteliğinde Olduğu/Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Alıcı İhale Anında Mülkiyeti İktisap Eder ve Mülkiyetin Alıcıya Geçmesi İçin Tapu Siciline Tescil Gerekli Olmadığı - Haczin Kaldırılması İstemi )
HACZİN KALDIRILMASI ( İcra Memurunun İşlemine Yönelik Şikayet Mahiyetinde Olduğundan HMK.nın 118. Md. Anlamında Bir Dava Sayılamayacağı ve Bu Nedenle Şikayet Dilekçesinin HMK'nın 119. Md.de Yazılı Şartları Taşımasının Zorunlu Olmadığı )"
134Y12.HD18.4.2013E. 2013/7693 K. 2013/14984"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlu Vekiline Yapılan Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olduğu - Satış Bedelinin Muhammen Bedel Üzerinde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağı/İsteminin Reddi Gerektiği )
İHALEDE ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Satış Bedelinin Muhammen Bedel Üzerinde Olması - Borçlu Vekiline Yapılan Satış İlanı Tebliğinin Usulsüzlüğü Nedeniyle İhalenin Feshi İsteminin Reddi )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( İhalenin Feshi İstemi - Satış Bedelinin Muhammen Bedel Üzerinde Olması Halinde Zarar Unsuru Oluşmayacağı/İsteminin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD18.4.2013E. 2013/5679 K. 2013/14949"İHALENİN FESHİ ( Satışın Ortaklığın Giderilmesi Sonucu Olması Taşınmazdaki Tüm Maliklerin İhalenin Feshi Davasına Dahil Edileceği Sonucunu Doğurmayacağı - İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Maliklerin Davaya Dahil Edilmemesi Sebebiyle Usulden Reddine Dair Kararın İsabetsiz Olduğu )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Sonucu Olması Taşınmazdaki Tüm Maliklerin İhalenin Feshi Davasına Dahil Edileceği Sonucunu Doğurmayacağı - İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Maliklerin Davaya Dahil Edilmemesi Sebebiyle Usulden Reddine Dair Kararın İsabetsiz Olduğu/İhalenin Feshi )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( İhalenin Feshi Davasında Malikler Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Mevcut Olmadığı - İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Maliklerin Davaya Dahil Edilmemesi Sebebiyle Usulden Reddine Dair Kararın İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD9.4.2013E. 2013/7038 K. 2013/13386"TAKİBİN İPTALİ ( İstemin Reddine Karar Verildiği - İptal Nedenleri İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Soyut Genel İfadelerle Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu/İptali İçin İleri Sürülen Gerekçelerin Tek Tek Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İstemin Reddine Karar Verildiği - İptali İçin İleri Sürülen Gerekçelerin Tek Tek Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/İptal Nedenleri İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Soyut Genel İfadelerle Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
GEREKÇELERİN BELİRTİLMESİ GEREKTİĞİ ( Takibin ve İcra Emrinin İptali İsteminin Reddi - İptal Nedenleri İrdelenmeden ve Gerekçelendirilmeden Soyut Genel İfadelerle Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Takip Borçlusu Tarafından İstendiği - Satışın Yapıldığı İcra Takip Dosyasının Tarafı Olan Şikayetçinin İsteyebilecek İlgililerden Olduğu )"
134Y12.HD8.4.2013E. 2013/4378 K. 2013/13197"İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN ŞİKAYETİN KABULÜ VE REDDİ KARARI ( Kararın Kesinleşmesi Üzerine İhale Bedelinin Nemaları ile Birlikte Hak Sahiplerine Ödenmesi Gereği - Hak Sahiplerine Ödenmeyip İcra Müdürlüğünce Elde Edilen Nemanın Hazineye Ödenemeyeceği )
İHALE BEDELİ VE NEMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası Nedeniyle İhale Bedelinin Hak Sahiplerine Ödenmeyip Nemalandırılması ile Elde Edilen Miktarın Hak Sahiplerine Ödenmesi Gereği - Nemanın Hazineye Ödenemeyeceği )"
134Y12.HD2.4.2013E. 2013/5964 K. 2013/12603"ŞİKAYET TALEBİ ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Müdürlüğünce Satış Kararı Verildikten Sonra Tedbiren Satış Durdurulmuş Olup Tedbir Kararının Mahkemesince Kaldırılmasından Sonra Yeniden Satış Günü Verilmesi Gerekirken Önceki Satış Tarihlerinde İhalenin Yapılmasının İhaleye Katılımı Etkileyeceği Kuşkusuz Olup Bu Hususun Ayrıca İspatına Dahi Gerek Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Talebi - İcra Müdürlüğünce Satış Kararı Verildikten Sonra Tedbiren Satış Durdurulmuş Olup Tedbir Kararının Mahkemesince Kaldırılmasından Sonra Yeniden Satış Günü Verilmesi Gerekirken Önceki Satış Tarihlerinde İhalenin Yapılmasının İhaleye Katılımı Etkileyeceği/Mahkemece Açıklanan Nedenle Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALEYE KATILIMIN ETKİLENMESİ ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Müdürlüğünce Satış Kararı Verildikten Sonra Tedbiren Satış Durdurulmuş Olup Tedbir Kararının Mahkemesince Kaldırılmasından Sonra Yeniden Satış Günü Verilmesi Gerekirken Önceki Satış Tarihlerinde İhalenin Yapılmasının İhaleye Katılımı Etkileyeceği )"
134Y12.HD2.4.2013E. 2013/4664 K. 2013/12602"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satış İlanının Tebliğ Tarihi İtibariyle Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresi Araştırılıp Belirlendikten Sonra Değerlendirme Yapılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Halinde Bunun Nedeninin Araştırılması ve Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Tespit Edilmesi Gerçek Kişiler Yönünden Zorunlu Olup Hükmi Şahısların Sıfat ve Nitelikleri İtibariyle Böyle Bir Araştırmanın Yapılmamış Olmasının Tebligatın Usulsüzlüğü Sonucunu Doğurmayacağı )
FESİH DAVASI ( İhalenin Feshi - Satış İlanının Tebliğ Tarihi İtibariyle Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresi Araştırılıp Belirlendikten Sonra Değerlendirme Yapılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Muhatabın Adreste Bulunmaması Halinde Bunun Nedeninin Araştırılması ve Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Tespit Edilmesi Gerçek Kişiler Yönünden Zorunlu Olup Hükmi Şahısların Sıfat ve Nitelikleri İtibariyle Böyle Bir Araştırmanın Yapılmamış Olmasının Tebligatın Usulsüzlüğü Sonucunu Doğurmayacağı )"
134Y12.HD26.3.2013E. 2013/5689 K. 2013/11500"TABLİĞAT USULSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdir Raporunu Satış İlanı Tebliği ile Borçlunun Öğrendiği ve Yasal Süre İçerisinde Herhangi Bir İtirazda Bulunmadığı - Kıymet Takdirinin Kesinleştiği/İstemin Reddi )
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMESİ ( Kıymet Takdir Raporunu Öğrenen Davacının Yasal Sürede İtiraz Hakkını Kullanmadığı - Kesinleşen Kıymet Takdirine İlişkin Tebliğat Usulsüzlüğü Nedeniyle İhalenin Feshi Talep Edilemeyceği/Usulsüz Tebliğat )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞ İLANI TEBLİĞİ İLE ÖĞRENİLMESİ ( Borçlunun Öğrenmeden Sonra Yasal Sürede İtiraz Etmediği - Kesinleşen Kıymet Takdiri Nedeniyle Tebliğat Usulsüzlüğünden Dolayı İhalenin Feshinin Talep Edilemeyeceğinin Kabulü )"
134Y12.HD21.3.2013E. 2013/3030 K. 2013/10505"KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN EKSİKLİKLER ( İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülebilmesi İçin Süresinde İcra Mahkemesine İtiraz Edilmiş Olmasının Zorunlu Olduğu - Borçlu Vekili Kıymet Takdirini Öğrendiği Halde Yasal 7 Günlük Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Etmemiş ve Kıymet Takdiri Kesinleştiği )
KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZ OLMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülemeyeceği Gibi Kıymet Takdirine İlişkin Nedenlerle İhalenin Feshi Yoluna da Gidilemeyeceği - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEN İDDA ( Kıymet Takdirine İlişkin Eksiklikler - Süresinde İcra Mahkemesine İtiraz Edilmiş Olmasının Zorunlu Olduğu/Borçlu Vekili Kıymet Takdirini Öğrendiği Halde Yasal 7 Günlük Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Etmemiş ve Kıymet Takdirinin Kesinleştiği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdiri Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması - İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülemeyeceği Gibi Kıymet Takdirine İlişkin Nedenlerle İhalenin Feshi Yoluna da Gidilemeyeceği/Talebin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD21.3.2013E. 2013/2353 K. 2013/10751"ŞİKAYET ( İhalenin Feshine Yönelik - Şikayetçinin İhaleye Konu Aracın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde Şikayeti Yapması Gerektiği/Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( İhaleye Konu Aracın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde Şikayeti Yapması Gerektiği - Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRELİ ŞİKAYET ( İhaleye Konu Aracın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde Şikayeti Yapması Gerektiği - Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( iİhaleye Konu Aracın Esaslı Vasıflarındaki Hatayı Öğrendiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde Şikayeti Yapması Gerektiği - Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Yapıldığı/İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y1.HD8.3.2013E. 2013/2172 K. 2013/3461"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhalenin Usulsüzlüğünden Bahisle Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Olmadığı )
İHALENİN USULSÜZLÜĞÜ ( Halinde Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Olmadığı - Tapu İptal ve Tescil/İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL ( Tapu İptali ve Tescil - İhalenin Usulsüzlüğünden Bahisle Feshi İstenebileceği Gibi İhale Sonucu Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğu İleri Sürülerek Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmasına da Yasal Engel Olmadığı )"
134Y23.HD11.2.2013E. 2013/133 K. 2013/736"SIRA CETVELİNE AYRILAN PAYA İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın İhalesinin Feshi İstemiyle Açılan Davada İhalenin Feshi Davasının Reddine Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( İstemiyle Açılan Davada Red Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği - Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası )
SATIŞ TARİHİ ( Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası - İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI ( Sıra Cetveline Ayrılan Paya İtiraz Davası - İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD11.2.2013E. 2012/31290 K. 2013/3330"İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ ( İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde 20'si Oranında Para Cezası Hükmedileceği - Takibe Konu Alacağın Konut Finansmanından Kaynaklandığı )
KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( İhalenin Feshi İsteminin Reddi - İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde 20'si Oranında Para Cezası Hükmedileceği )
PARA CEZASI ( İcra Mahkemesince İhalenin Feshi İsteminin Reddedilmesi - Takibe Konu Alacak Konut Finansmanından Kaynaklandığından İhalenin Feshi İstemi Reddedilen Davacı Aleyhine İhale Bedelinin Yüzde 20'si Oranında Hükmedileceği )"
134Y12.HD29.1.2013E. 2012/30680 K. 2013/2735"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Reddine Karar Verilmesi Halinde Hükmedilecek Para Cezasının İhale Bedelinin %10'u Oranında Olması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Halinde Hükmedilecek Para Cezasının İhale Bedelinin %10'u Oranında Olması Gerektiği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Halinde Hükmedilecek Para Cezasının İhale Bedelinin %10'u Oranında Olacağı )"
134Y12.HD22.1.2013E. 2012/29496 K. 2013/1668"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı/Rapor Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılı İlgililer Dışındakiler Tarafından Yapılan Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN RAPORUN TAPUDAKİ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA HÜKÜM BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresinin Satış İlanı Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİR RAPORU TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDE İTİRAZ SÜRESİNİN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNDEN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporunun Tapudaki İlgililere Tebliğ Edileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Kıymet Takdirine İtiraz Nedeni Olamayacağı )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davası/Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmediğinde İtirazın Satış İlanının Tebliğinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Davası/İİK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK İLGİLİLERİN KANUNDA SINIRLI SAYIDA OLMASI ( İK 134. Maddesinde Sınırlı Sayıda Sayılan Kişiler Dışındakilerin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Şikayetçi İpotek Alacaklısı Bankanın Bu Kişilerden Olmadığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD15.1.2013E. 2012/28740 K. 2013/564"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Mahkemece Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Davanın Reddedilemeyeceği - Mahkemece Duruşma Açılarak Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı ve Feshi İstemi - Mahkemece Duruşma Açılarak Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Davanın Reddedilemeyeceği )
DURUŞMA AÇILARAK TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI GEREĞİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı ve Feshi İstemi - Mahkemece Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Karar Verilemeyeceği )"
134Y3.HD14.1.2013E. 2012/22983 K. 2013/17"CEBRİ İCRA İLE ALINAN TAŞINMAZIN HAKSIZ KULLANIMI ( Mahkemece Ecrimisil Hesaplamasında Hata Yapıldığı - Ecrimisil İstemli İhtarın Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Nedeniyle 15 Gün Sonrasından Başlamak Suretiyle Hesaplama Yapılacağı )
İHALE İLE ALINDAN TAŞINMAZ ( Haksız Kullanım Nedeniyle Alıcının Davalıdan Ecrimisil Talebi - Ecrimisil İstemli İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edildiği/Eldeki Davada Tebliğ Tarihinden 15 Gün Sonrasına Göre Hesaplama Yapılması Gereği )
ECRİMİSİLİN HATALI HESAPLANMIŞ OLDUĞU ( Ecrimisil İstemli İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edildiği - Eldeki Davada Tebliğ Tarihinden 15 Gün Sonrasına Göre Hesaplama Yapılacağı/İhale ile Taşınmaz Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği/Ecrimisil Talebi )
İHALE İLE MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇMESİ ( İhalenin Feshi Davasının Açıldığı Durumda Davanın Sonuçlanıncaya Kadar Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği - Eldeki Davada İhalenin Feshi Davasının Reddedildiği )
DAİRENİN SATILMASI VE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alıcının Gayrimenkulun Mülkiyetini İktisap Ettiği - Ecrimisil Talebi )"
134Y23.HD18.12.2012E. 2012/6517 K. 2012/7480"İHTİYATİ TEDBİR ( Müdahilin Cebri İcra Yoluyla Taşınmazın Mülkiyetini İhale Anında Kazandığı - Müdahilin Taraf Olmadığı Dava Dosyasında Tapuda İntikalini Engelleyecek Şekilde Karar Verilemeyeceği )
CEBRİ İCRA YOLUYLA MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( İhale Tarihinden Sonra İhale Alıcısının Taraf Olmadığı Dava Dosyasında Mülkiyetin İhale Alıcısına Tapuda İntikalini Engelleyecek Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği )
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN CEBRİ İCRA YOLUYLA KAZANILMASI ( İhale Anında Kazanıldığı - İhale Tarihinden Sonra İhale Alıcısının Taraf Olmadığı Dava Dosyasında Mülkiyetin İhale Alıcısına Tapuda İntikalini Engelleyecek Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği )
KANUN YOLU ( İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Başvurma Olanağı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararının Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması ve Yargıtay Denetiminde Bu Gerekçeli Karar Üzerinden Denetim Yapılması Gerektiği )
GEREKÇELİ KARAR YAZILMASI GEREKTİĞİ ( İhtiyati Tedbir Kararı - Yargıtay Denetiminin de Bu Gerekçeli Karar Üzerinden Yapılması Gerektiği )"
134Y12.HD6.12.2012E. 2012/25838 K. 2012/36674"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIM İHALESİNİN FESHİ DAVASI (Satış Kararının Yasal Tiraja Sahip Türkiye'de Yayın Yapan Gazetede Yapıldığı/Usule Uygunluğu - İlanın Yerel Gazetede Yayımlanması Gerektiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeceği)
TAŞINMAZ SATIŞ KARARININ İLANI (Yasal Tiraja Sahip Türkiye'de Yayın Yapan Yerel Gazetede/Usulüne Uygun Olarak Yapıldığı - İpotekli Taşınmaz Satışı/İhalenin Feshi Talebinin Reddi)
ZARAR UNSURU (İhalenin Feshi Davası Açılması İçin Şikayetçinin İhlal Edilen Bir Menfaatının Bulunduğunun Kanıtlanamadığı)
İHALENİN FESHİ DAVASINI AÇMAKTA İHLAL EDİLEN MEFAAT (Şikayetçinin İhlal Edilen Menfaati Olduğu Hususunun Kanıtlanamadığı)
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH (Hükümde Yeralmasının Zorunlu Olduğu/Emredici Hüküm - İhalenin Feshi Davası)"
134Y12.HD5.12.2012E. 2012/24164 K. 2012/36468"İHALENİN FESHİ ( Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin ve Bu Arada Kıymet Takdirinin Kesinleştiği Gözetilmeden Satış İlanı ve Şartnamede Taşınmazın Metre Kare Olarak Büyüklüğü Yazılmadığı Gerekçesi İle İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği/İhalenin Feshi Nedenlerinin Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olduğu/Süresinde Şikayet Edilmeyen Satış Öncesi İşlemlerin ve Bu Arada Kıymet Takdirinin Kesinleştiği Gözetilmeden İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği/Şikayet Dilekçesinde Dayanılan İhalenin Feshi Nedenleri Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olduğu/Süresinde Şikayet Edilmediği - İhalenin Feshedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
134Y3.HD5.11.2012E. 2012/19746 K. 2012/22590"HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL ALACAK TALEBİ ( Cebri İcra Yolu İle İhale Sonucu Satın Alınan Taşınmaz - Gayrimenkulün Mülkiyetini İktisap Edenin Taşınmazı İşgal Eden Şahıslardan Ecrimisil Talebi/Fuzuli Şağil/Borçluya İhtar Yapılması )
İHALE İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRALINMASI ( Borçluya Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonrası İçin Ecrimisil Talep Edilebileceği - Eldeki Davada İhtarnamenin Tebliğ Tarihin Araştırılması Gereği/Sonucuna Göre Karar Verileceği )
BORÇLUYA İHTARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 GÜNLÜK SÜRE ( Bu Sürenin Geçmesinden Sonrası İçin Belirlenecek Ecrimisile Hükmedileceği - Davalı Kooperatif İçin Davanın Reddi Gereği/Satın Alınan Dairede Bulunanların Fuzuli Şağil Sayılacağı )
FUZULİ ŞAĞİL ( Taşınmazın Cebri İcrada Açık Arttırma ile Satın Alındığı - Mülkiyeti Devralanın Taşınmazda Oturan Şahıslardan Ecrimisil Talebinin Mümkün Olduğu - İhtarnamenin Tebliğinden İtibaren 15 Günlük Süreye Dikkate Edileceği )
TAŞINMAZIN NEF'İ VE HASARININ ÜSTLENİLMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin İhale Yoluyla Devri - Fuzuli Şağil/Ecrimisil Talebi )"
134Y12.HD1.11.2012E. 2012/19365 K. 2012/31277"USULSÜZ TEBLİGAT ( Bizzat Muhatabı Tarafından İleri Sürülmedikçe İlgililerinin Bu Tebligata Karşı İtiraz ve Şikayet Hakkı Bulunmadığı - İcra Takibinin Diğer Borçlusuna Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının Tebligat Yapılan Borçluya Şikayet Hakkı Vermediği )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kendisine Usulüne Uygun Tebligat Yapılan Borçluya Şikayet Hakkı Vermediği - Satış İlanın Usulüne Uygun Tebligat Yapılmamasının Usulüne Uygun Tebligat Yapılmayan Borçluya Şikayet Hakkı Verdiği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olmasının Satış İlanının Kendisine Tebliğ Edilen Borçluya Şikayet Hakkı Vermeyeceği - Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesinin Tebliğ Yapılmayan Borçluya Şikayet Hakkı Verdiği )"
134Y12.HD31.10.2012E. 2012/26540 K. 2012/30832"İHALENİN FESHİ ( İşin Esasına Girilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı - Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Gerektiği Avukat ile Temsil Edilmiş Borçlunun Vekili Yerine Borçlunun Kendisine Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Gereği - Vekille Temsil Edilen Borçlunun Avukatı Yerine Borçlu Asile Yapılan Satış İlanının Tebliğinin Usulsüz Olduğu İhalenin Feshi Gereği )"
134Y12.HD10.7.2012E. 2012/8760 K. 2012/24211"USULSÜZ TEBLİĞAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlu Şirketin Vekille Temsil Edildiğinden Satış İlanının Vekile Tebliği Gereği - Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )
VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİĞAT (Borçlu Şirketin Vekille Temsil Ediliğinden Tebliğatın Vekile Yapılması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİĞAT (Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )"
134Y12.HD9.7.2012E. 2012/9365 K. 2012/24017"İHALENİN FESHİ ( Satıştan Haberdar Olduklarını İleri Sürdükleri Tarihten İtibaren 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İcra Mahkemesine Başvurdukları - İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN REDDİ ( Şikayetçi Vekilinin Satıştan Haberdar Olduklarını İleri Sürdükleri Tarihten İtibaren 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğu )"
134Y12.HD4.7.2012E. 2012/9666 K. 2012/23455"KIYMET TAKDİRİNİN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİASIYLA İHALENİN FESHİ DAVASI (Satış İlanında Dosya Numarasının Yanlış Yazıldığı - Ancak Bu Hususta Şikayet Bulunmadığı/Kıymet Takdirine de Borçlunun Şikayeti Bulunmadığı/Kıymet Takdirinin Kesinleştiği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ (Kıymet Takdirinin Kesinleştiği - Kesinleşen Kıymet Takdirinin Daha Sonradan İhalenin Feshi Nedeni Sayılamayacağı/Davanın Reddi Gerekirken Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi Davası )
KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞMESİ (Borçlunun Süresi İçerisinde Kıymet Takdirine İtirazı Bulunmadığından ve Kıymet Takdirinin Kesinleştiğinden Daha Sonraran Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılamayacağı - İhalenin Feshi Davası/Şikayet )
BORÇLUNUN ZARARI OLMAMASI (Satış İlanı ile Adli Divanhanesinde ve Asılan İlanda ve Borçluya Gönderilen Tebliğ Mazbatasında Takip Dosya Numarasının Doğru Yazıldığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Borçlunun Zararı Bulunmadığı )
BORÇLUYA GÖNDERİLEN SATIŞ İLANINDA DOSYA NUMARASININ YANLIŞ YAZILMASI (Borçlunun Şikayeti Bulunmadığı - Satış İlanı ve Adliye Divanhanesinde ve Diğer Bazı Evraklarda Dosya Numarasının Doğru Olduğu/Borçlunun Herhangi Bir Zararı Bulunmadığı )"
134Y12.HD4.7.2012E. 2012/8822 K. 2012/23440"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Tebligatın Usulsüz Olduğunun Anlaşılması Halinde Sürenin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Satış İlanı Tebliğindeki Usulsüzlüğün Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Adres Kayıt Sisteminde Yerleşim Yeri Adresinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Usulüne Uygun Olup Olmadığının Tespit Edilmesi ve Tebligatın Usulsüz Olduğunun Anlaşılması Halinde Sürenin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - İhalenin Feshi İstemi )
TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI ( Sürenin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü İle Dairemizin Süregelen İçtihatlarına Göre Satış İlanı Tebliğindeki Usulsüzlüğün Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
134Y12.HD28.6.2012E. 2012/8525 K. 2012/23017"İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlunun İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açmış Olduğunun Gözetileceği - Mahkemece İşin Esasa Girilmesi Gerekirken Borçlu İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi )
İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜNLÜK SÜRE (Borçlunun İhalenin Feshi Davasının Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu - Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gerekirken Borçlu İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu/7 Günlük Süre )
SÜREAŞIMI BULUNMAMASI (Mahkemece Gözetileceği - Davanın İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede Açılmış Olduğu )"
134Y12.HD28.6.2012E. 2012/7936 K. 2012/23027"TAŞINMAZ İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (Şikayetçinin Açık Artırmaya Katılarak Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek Statüyü Kazandığı/Şikayetçinin Hukuki Yararının Bulunduğu - Mahkemece Esasa Girileceği )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEYE KATILMIŞ OLMASI (İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshine Dair Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu - Taşınmaz İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedeniyle İhalenin Feshi Davası/Hukuki Yarar )
ŞİKAYETÇİNİN HUKUKİ YARARI BULUNMASI (Şikayetçinin Açık Artırmaya Katılarak Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek Statüyü Kazandığı ve İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olduğu/Davacının Hukuki Yararının Bulunduğunun Kabulü Gereği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH (Mahkeme Hükmünde Bulunması Zorunlu Olduğu - İhalenin Feshi Davası )"
134Y12.HD28.6.2012E. 2012/6604 K. 2012/23105"İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlunun Asliye Hukuk Mahkemesinde İhalenin Feshi Davasının Görevsizlik Nedeniyle Reddedildiği - Daha Sonra İcra Mahkemesinde Görülen Davanın Evrak Üzerinden Duruşma Yapılmaksızın Sonuçlandırılmasının Hatalı Olduğu )
İCRA MAHKEMESİNCE EVRAK ÜZERİNDEN İHALENİN FESHİ DAVASININ SONUÇLANDIRILMASI (Hatalı Olduğu - Taraf Teşkili Sağlanması Gerektiği - 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılarak ve Taraflar Gelmese Bile Karar Verileceği/İhalenin Feshi )
DURUŞMA YAPILMASI (İhalenin Feshi Talebinin İcra Mahkemesinde Ulaşmasından Sonra 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Verileceği - Taraf Teşkili Sağlanmadan ve Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
134Y3.HD27.6.2012E. 2012/11349 K. 2012/16177"ECRİMİSİLİN FAİZİYLE TAHSİLİ (3.Kişinin Taşınmazın İhalesinden Önceki Bir Tarihten Beri Kiracı Olduğunu Resmi Bir Belge İle Belgelendirmemesi Durumunda 15 Günlük Sürenin Bitiminden İtibaren Ecrimisil Talep Hakkı Bulunduğu)
İHTARNAME TEBLİĞİ (Ecrimisil İstemi - Alıcının Öncelikle İİK.md. 135/2'deki Unsurları İçeren Bir Muhtırayı Taşınmazı İşgal Eden 3.Kişilere Göndermesi ve 15 Günlük Süre Tanınması Gerektiği/Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği)
TAŞINMAZIN 3.KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ (Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz - İhalenin Kesinleşmesi İle Alıcının İcra Dairesinden 3.Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği/Ecrimisil İstemi)
ALICIYA İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN 3.KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ (İhalenin Kesinleşmesi İle Alıcının İcra Dairesinden 3.Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği)"
134Y12.HD27.6.2012E. 2012/8048 K. 2012/22682"İHALENİN FESHİ ( İcra İflas Kanunu 133. Maddesine Göre İşlem Yapılmış Olmasının 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - İcra İflas Kanunun 133 VE 134. Maddelerindeki Fesih Nedenlerinin ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu )
İHALENİN FESHİNİN FARKLI NEDENLERE DAYANMASI ( Hukuki Sonuçları Farklı Olduğundan Birbirinin Yargılamasına Engel Teşkil Etmediği - İcra İflas Kanunun 133 ve 134. Maddelerindeki Fesih Nedenleri ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu )"
134Y12.HD27.6.2012E. 2012/7609 K. 2012/22731"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Davacının İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği - Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacaklar İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Rehinle Temin Edilmiş Alacaklarının Takibinde İse Oranın %20 Olduğunun Gözetileceği )
FESHİ İSTENEN İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddinde Davacının İhale Bedelinin %10'u Oranında Mahkum Edileceği - Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacaklar İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Rehinle Temin Edilmiş Alacaklarında %20 Olduğu )
KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Halinde İhale Bedelinin %20'si Oranında Davacının Para Cezasına Mahkum Edileceği - Emredici Olup Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Mahkemece Resen Uygulanması Gerektiği )"
134Y12.HD26.6.2012E. 2012/5388 K. 2012/22364"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçinin İhalenin Yapıldığı Günden İtibaren 7 Günlük Şikayet Süresini Geçirmediği - Aynı Tarihli Harç Makbuzuna Göre de Anılan Bu Tarihten Şikayetin Süresinde Olduğunun Anlaşıldığı )
İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇECEK YEDİ GÜN ( İhalenin Feshi İsteminin Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden İstenebileceği - Şikayetçi Yedi Günlük Yasal Süreyi Geçirmediğinden İstemin Esasının İnceleneceği )"
134Y12.HD25.6.2012E. 2012/9962 K. 2012/22166"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ DAVASI (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - İhalenin Feshi Talebi Üzerine 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği/Yerel Mahkemece Evrak Üzerinden Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ÜZERİNE DURUŞMA YAPILMASI (Mahkemenin 20 Gün İçerisinde Taraflar Gelmese de Duruşma Yapması Gereği - Eldeki Davada Yerel Mahkemece Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Taşınmaz İhalesinin Feshi )
TALEP SONUCUNUN AŞILMAMASI (Yerel Mahkemenin Kabulüne Göre Takibin İptali Talep Edilmediği Halde Kamu Düzenine Dair Kurallar İhlal Edilerek İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Talep Sonucunun Aşılamaması Gereği )"
134Y12.HD25.6.2012E. 2012/6830 K. 2012/22108"İHALENİN FESHİ ( İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla İstenebileceği - Satış İlanı Müştekiye Tebliğ Edilmiş ise İhale Yapıldığı Zamana Kadar Fesih Nedenine İttıla Eden Kişinin İhale Gününden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayet Etmesi Gereği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İhalenin Feshi - Şikayet Yoluyla İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsitenebileceği )"
134Y12.HD25.6.2012E. 2012/5699 K. 2012/22148"İHALENİN FESHİ ( Şikâyet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin İhlal Edilmiş Olduğunu İspata Mecbur Olduğu )
İHLAL EDİLMİŞ MENFAAT ( İhalenin Feshini Şikâyet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin İhlal Edilmiş Olduğunu İspata Mecbur Olduğu )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliğ Edilmediği Gerekçesi ile İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
MENKUL İHALESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olduğu Yönünde Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD21.6.2012E. 2012/6574 K. 2012/21987"TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmadığı/Usulsüzlüğe İlişkin İddia Bulunmadığından Fesih Kararı Verilmeyeceği - Satış Bedelinin Muhammen Bedelinin Yüzde Yüzünün Üstünde Olması Halinde Zarar Unsurunun Oluşmayacağı )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ YAPILMASI ( Satış İlanı Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmadığı - Usulsüzlüğe İlişkin İddia Bulunmadığından İhalenin Feshi Kararı Verilmeyeceği )
SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜZERİNDE OLMASI ( Zarar Unsuru Oluşmayacağından İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/9185 K. 2012/21693"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Maliki Şikayetçilere Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına Fesih Sebebi Olduğu - İşin Esasına Girilmeden Talebin Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi - Taşınmaz Maliki Şikayetçilere Tebliğ Edilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacı Hakkında Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN USULDEN REDDİ ( İşin Esasına Girilmeden Reddi Halinde Davacı Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/7072 K. 2012/21596"İHALENİN FESHİ DAVASI (Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası - Borçluların Şikayet Nedenlerinin Mahkemece Tam Olarak Değerlendirilmediği - Borçlulardan Birinin Ölü Olduğunun Kararda Gözetileceği )
BORÇLULARDAN BİRİNİN ÖLÜ OLMASI (Yerel Mahkece Hükümde Gözetilmesi Gereği/Borçluların Şikayet Nedenlerinin Tam Olarak Değerlendirilmediği - Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlanının Ususüz Tebliğ Edildiğinden Bahisle İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/6197 K. 2012/21489"İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Mahkemece İşin Esası İncelenip Bir Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulanma Şartları Bulunmayan H.M.K.nun 150. Hükmüne Göre Davanın Açılmamış Sayılması Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İhalenin Feshi Şikayeti - Mahkemece İşin Esası İncelenip Bir Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulanma Şartları Bulunmayan H.M.K.nun 150. Hükmüne Göre Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET ( İşin Esası İncelenip Bir Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulanma Şartları Bulunmayan H.M.K.nun 150. Hükmüne Göre Davanın Açılmamış Sayılması Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu - İhalenin Feshi Şikayeti )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/15090 K. 2012/21609"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazların Tapu Kaydında Şikayetçi Lehine Haciz Şerhi Varsa da İhale Tarihinden Önce Yasal Sürede Satış İstenmediğinden Haczin Düştüğü - İstemin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
TAPU KAYDINDA İHALE ALACAKLISI LEHİNE HACİZ ŞERHİ ( İhale Tarihinden Önce Yasal Sürede Satış İstenmediğinden Haczin Düştüğü - İhalenin Feshi Talebinin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
İHALE TARİHİNDEN ÖNCE YASAL SÜREDE SATIŞ İSTENMEMESİ ( Tapu Kaydında Haciz Şerhinin Yazılı Bulunması Hak Bahşetmeyeceğinden İhalenin Feshi Talebinin Reddi )"
134Y12.HD20.6.2012E. 2012/13425 K. 2012/21639"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı - Hasmın Hiç Gösterilmemiş Olmasının Yada Yanlış Gösterilmesinin İhalenin Feshi Şikayetinin Reddini Gerektirmeyeceği/Hasım Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Hasım Göstermesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı - Hasmın Hiç Gösterilmemiş Olmasının Yada Yanlış Gösterilmesinin İhalenin Feshi Şikayetinin Reddini Gerektirmeyeceği )
HASIM ( Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Eksikliğin Giderilmesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi )
KESİN SÜRE ( İhalenin Feshi - Hasım Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Hasım Göstermesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD19.6.2012E. 2012/8145 K. 2012/21327"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin İhale Yapıldığı Ana Kadar Cereyan Eden Muamelelerdeki Yolsuzluklara En Geç İhale Günü Ittıla Peyda Ettiği Kabul Edileceği - Borçluya Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Usulsüz ise Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Günlük Sürede Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi - Borçluya Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Usulsüz ise Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Günlük Sürede Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( İhalenin Feshi - Borçluya Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Usulsüz ise Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Günlük Sürede Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Şikayetin Öğrenme Tarihine Göre Yedi Günlük Sürede Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği/İlgililerin İhale Yapıldığı Ana Kadar Cereyan Eden Muamelelerdeki Yolsuzluklara En Geç İhale Günü Ittıla Peyda Ettiği Kabul Edileceği - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD19.6.2012E. 2012/14725 K. 2012/21324"İHALE FESHİ ( Sadece Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Vermek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin Talep Edebileceği )
İHALEYE İŞTİRAK ( İhale Feshi - Sadece Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Vermek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin Talep Edebileceği )
HUSUMET ( Borçlu Şirketi Münferiden Temsile Yetkili Olan Kişinin İhale Tarihinden Önce Vefat Ettiği ve Şirkete Yeni Bir Müdür ve Temsilcinin Atanmadığı - Şirketin Diğer Ortağı Olan Şikayetçi Şirketi Temsil Yetkisi Olmadığından Bu Davayı Açamayacağı )"
134Y12.HD18.6.2012E. 2012/7335 K. 2012/20912"İHALENİN FESHİ DAVASI (İhale Tarihinden Başlayan 7 Günlük Şikayet Süresinin Son Gününün Resmi Tatil Gününe Denk Gelmesi Halinde Şikayet Süresinin Tatili Takip Eden İlk İş Günü Yapılabileceği - Şikayetin Süresi içerisinde Bulunduğu )
İHALENİN FESHİ TALEP SÜRESİ (İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün Olduğu - Borçlunun Resmi Tatil Günlerinden Sonraki İlk İş Gününde Yapmış Olduğu İhalenin Feshi Talebinin Süresinde Olduğunun Kabulü - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesi Gereği )
YEDİ GÜNLÜK SÜRENİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI (Şikayet Süresinin Tatili Takip Eden İlk İş Günü Yapılabileceğinden Eldeki Davada Son Gün Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği - İşin Esasına Girileceği )"
134Y12.HD12.6.2012E. 2012/3741 K. 2012/20177"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla İsteyen Borçlunun Takip Safhasında Adresinin Belli Olması Nedeniyle Şikayet Dilekçesinde Ayrıca Yurtiçi Adresinin Gösterilmemiş Olmasının Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BORÇLUNUN YURTİÇİ ADRESİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLMEMESİ ( Takip Safhasında Adresinin Belli Olduğu/Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhalenin Feshi Talebi )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BORÇLUNUN YURTİÇİ ADRESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Takip Safhasında Adresinin Belli Olduğu/Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD6.6.2012E. 2012/5189 K. 2012/19396"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Mahkemenin Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Yapıldığı Yönündeki Kabulüne Karşı Borçlu Tarafından Bu Konuda Temyiz Yoluna Başvurulmadığından Bu Hususun da Kesinleşmiş Olduğu Dikkate Alınarak İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğu ve Tesis Edilen İpoteğin Anılan Sebeple Terkinine Dair Dava Açıldığı Hususu Kamu Düzenine Dair Olmadığından Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhale Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğu ve Tesis Edilen İpoteğin Anılan Sebeple Terkinine Dair Dava Açıldığı Hususu Kamu Düzenine Dair Olmadığından Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı - İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )"
134Y12.HD6.6.2012E. 2012/4794 K. 2012/19491"İHALENİN FESHİ ( Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebileceği - İstemin Şikayetçi Yönünden Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerekirken İşin Esası İncelenerek ve Hükmolunan Para Cezasından Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Tutulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi İstemi/Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişilerden Olmadığı - Takipte Taraf Olmadığı Gibi Tapu Kaydında da İlgili Sıfatının Bulunmadığı )
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİBİ ( Mümessil Tayini Suretiyle Devam Edilebileceği/Ancak Verilen Sürede Mümessil Tayin Edilmediği Takdirde İcra Takibi Sürdürülebileceği - İhalenin Feshi İstemi )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Kanunun Emredici Kuralına Uyulmadan Yapılan İşlemler Hükümsüz Olacağından Borçlunun Sonradan Bu Hususu İleri Sürmesinin Dinlenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/İcra Müdürlüğünce Takibe Devam Edip Satış İşlemini Gerçekleştirmesinin Yasal Olmadığı - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD5.6.2012E. 2012/5389 K. 2012/19170"FESİH TALEBİ ( Şikayetçi Takip Dosyasında Alacaklı-Borçlu ve Tapu Sicilinde İlgili Olmadığı Gibi Pey Sürmek Suretiyle İhaleye de İştirak Etmediği - İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Takip Dosyasında Alacaklı-Borçlu ve Tapu Sicilinde İlgili Olmadığı Gibi Pey Sürmek Suretiyle İhaleye de İştirak Etmediği - İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
KÖTÜNİYET ( İhalenin Feshi İstemi - Davacının Hiçbir Hakkı Olmadığı Halde Kötü Niyetle Dava Açıp Açmadığının ve Davanın Açıldığı Tarih İtibariylle Uygulanması Gereken HUMK'nun 422. Md. Gereğince Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD29.5.2012E. 2012/8421 K. 2012/18253"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Fesih Nedenlerinin Tahdidi Olduğu - Şikayetçinin İtiraz Ettiği Nedenin Bu Nedenler İçerisinde Bulunmadığı/Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi Nedenlerinin Teker Teker Belirtildiği/İhalenin Feshi Talebi )
İHALENİN FESİH NEDENLERİNİN TEKER TEKER SAYILMIŞ OLMASI ( Şikayetçinin İhalenin Feshi Olarak İleri Sürdüğü Hususun Belirtilen Tahdidi İhalenin Feshi Nedenleri Arasında Bulunmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi )
TALEP TARİHİNDEN SONRA DURUŞMA YAPILMASI ( 20 Gün İçerisinde Duruşma Yapılacağı - Taraflar Gelmeseler Bile Mahkemenin İcabeden Kararı Vermesi Gerektiği/Usulüne Uygun Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )"
134Y6.HD8.5.2012E. 2012/4165 K. 2012/6910"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisinin Tapu Kaydı Oluşturulmadığından Davanın Reddedileceği )
BÖLÜNEMEZ BÜYÜKLÜKTEKİ TARIM ARAZİSİ ( Tapu Kaydı Oluşturulmadığından Ortaklığın Giderilmesi Davasının Reddi Gereği )
TAPU KAYDI OLUŞTURULMAYAN ARAZİ ( Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisinin Tapu Kaydı Oluşturulmadığından Ortaklığın Giderilmesi Davasının Reddedileceği )
TARIM ARAZİSİNDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisi - Tapu Kaydı Yapılamadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD27.4.2012E. 2011/30959 K. 2012/14288"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Takip Tarihinden Önce Taşınmazı Üzerindeki İpotek İle Birlikte Satan Kişinin Talepte Bulunamayacağı - Davanın Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ İPOTEK İLE BİRLİKTE TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE SATAN KİŞİ ( İhalenin Feshi Talebinde Bulunamayacağı - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Takip Tarihinden Önce Taşınmazı Üzerindeki İpotek İle Birlikte Satan Kişinin Talepte Bulunamayacağı - Davanın Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )"
134Y12.HD2.4.2012E. 2011/28466 K. 2012/10465"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Esasa İlişkin Nedenlerle Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkemenin Davacıyı Feshi İstenilen İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edeceği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Resen Uygulanacağı - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınamayacağı )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Resen Uygulanacağı - Kamu Düzenine Aykırılıkta Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının İhale Bedelinin Yüzde Onu Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği/Resen Uygulanacağı - Aleyhe Bozma İlkesinin Uygulanmayacağı )"
134Y12.HD15.3.2012E. 2012/5481 K. 2012/7988"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Satıştan Önce Verilen Sözkonusu İhtiyati Tedbir Kararının Cebri İcra Yoluyla Satışı Önleyeceğinin Kabulü Zorunlu ve Bu Kararın Şikayetçi Tarafından İnfazının İstenmesi Mümkün Olup İhalenin Yapılması Halinde İcra Mahkemesinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )
SATIŞTAN ÖNCE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Cebri İcra Yoluyla Satışı Önleyeceğinin Kabulü Zorunlu ve Bu Kararın Şikayetçi Tarafından İnfazının İstenebileceği - İhalenin Yapılması Halinde İcra Mahkemesinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Satıştan Önce Verilen Sözkonusu İhtiyati Tedbir Kararının Cebri İcra Yoluyla Satışı Önleyeceğinin Kabulü Zorunlu ve Bu Kararın Şikayetçi Tarafından İnfazının İstenmesi Mümkün Olup İhalenin Yapılması Halinde İcra Mahkemesinden İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
134Y12.HD5.3.2012E. 2011/20837 K. 2012/6111"İHALENİN FESHİ (İcra Müdürünün İhaleyi Kaldırma Yetkisinin 2004 S.K. Md.133 İle Sınırlı Olması - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ KALDIRMA YETKİSİ (2004 S.K. Md.113 İle Sınırlı Olduğu - Borçluya Yapılan Tebligatın Usulsüz Olup Olmadığını İnceleme Yetkisi Olmadığı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ (İcra Müdürünün İnceleme Yetkisi Olmadığı - Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)"
134Y12.HD29.12.2011E. 2011/12510 K. 2012/37"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayetçi Borçlunun Soyut İddiası Dışında Fesat Olgusu İspat Edilemediği Gibi İhale Tutanağında İhale Bitiş Saatinin Bulunmadığının Şikayetçi Tarafından İleri Sürülmediği ve İhalenin Saatinden Önce Bitirildiği de İddia ve İspat Edilmediğine Göre Reddi Gereği )
FERAGAT OLGUSU ( İspat Edilemediği Gibi İhale Tutanağında İhale Bitiş Saatinin Bulunmadığının Şikayetçi Tarafından İleri Sürülmediği ve İhalenin Saatinden Önce Bitirildiği de İddia ve İspat Edilmediğine Göre İhalenin Feshi İsteminin Reddedileceği )
İHALE TUTANAĞINDA İHALE BİTİŞ SAATİNİN BULUNMAMASI ( Şikayetçi Tarafından İleri Sürülmediği ve İhalenin Saatinden Önce Bitirildiği de İddia ve İspat Edilmediğine Göre İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )"
134Y12.HD29.12.2011E. 2011/12434 K. 2011/31436"İHALENİN FESHİ ( Tebligat Memurunun İsmi Tebligat Parçasında Yazılı Olmadığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Tebligat Usulsüz Olduğundan Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmeden İhalenin Feshine Karar Verileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )
TEBLİĞ MEMURUNUN AD SOYADININ TEBLİGATTA YAZMAMASI ( Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Bu Hali İle Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Reddinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Tebligat Memurunun İsmi Tebligat Parçasında Yazılı Olmadığından Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
134Y12.HD15.12.2011E. 2011/10520 K. 2011/28799"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınır Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığı - "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatının Mevcut Olmadığı/İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı)
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATI ( Mevcut Olmadığı/İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı - Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)
AKTİF HUSUMET ( Şikayetçi İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınır Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığı - "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatının Mevcut Olmadığı/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi/Şikayetçi İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınır Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığı - "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatının Mevcut Olmadığı/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)"
134Y12.HD8.12.2011E. 2011/9148 K. 2011/27198"TAPUDA İLGİLİ SIFATI (Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçi - Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Tapudaki İlgili Sıfatıyla Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçiye - İhalenin Feshine Karar Verileceği)
İHALENİN FESHİ (Tapudaki İlgili Sıfatıyla Lehine 2. Derecede İpotek Kaydı Bulunan Şikayetçiye Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi)"
134Y12.HD5.12.2011E. 2011/8622 K. 2011/26466"İHALENİN FESHİ ( Marjinal Tarım Arazilerinde Birlikte Mülkiyetin Mevcut Olması Durumunda Bu Arazilerin İfraz Edilemeyeceği Payların Üçüncü Şahıslara Devredilemeyeceği Rehnedilmeyeceği - İhaleye Konu Taşınmaz Marjinal Tarım Arazisi Olduğu Gerekçesiyle Tescil Edilmediğinden Esasta Hata ile İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )
MARJİNAL TARIM ARAZİSİ ( İki Hektardan Küçük Marjinal Tarım Arazilerinde Birlikte Mülkiyetin Mevcut Olması Durumunda Bu Arazilerin İfraz Edilemeyeceği Payların Üçüncü Şahıslara Satılamayacağı Devredilemeyeceği Rehnedilmeyeceği - İhale Konusu Taşınmaz Marjinal Tarım Arazisi Olduğu ve Satın Alan Adına Tescil Edilemediğinden İhalenin Feshi Gereği )"
134Y12.HD5.12.2011E. 2011/8587 K. 2011/26478"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Fesih İsteyen Dışındaki İlgililerin Özellikle Borçlunun Alacaklının ve Alıcının Taraf Olarak Gösterilmesi Gereği - İhalenin Feshi Talebinde Diğer İlgililerin Tümünün Karşı Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının Şikayetin Reddini Gerektirmediği )
İLGİLİNİN TÜMÜNÜ KARŞI TARAF OLARAK GÖSTERMEMEK ( İhalenin Feshi Talebinde Diğer İlgililerin Tümünün Karşı Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının Şikayetin Reddini Gerektirmediği )
TARAF TEŞKİLİ ( İhalenin Feshi Talebinde Borçlunun Alacaklı ve Alıcı Dışındaki Diğer İlgililerin Tümünün Karşı Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının Şikayetin Reddini Gerektirmediği - İhale Alıcısı Bakımından Taraf Teşkilinin Tamamlanacağı )"
134Y12.HD28.11.2011E. 2011/27551 K. 2011/24680"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Satılan Birinci Taşınmazın Borcu Fazlasıyla Karşılacığı İddiası - Davacının İddalarının Kanuni İhalenin Feshi Nedenlerinden Sayılamayacağı - Mahkemenin Bakiye Borcun Belirlenmesinde Hata Yaptığı )
SATILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNMASI ( Eldeki Davada Kanuni İhalenin Feshi Nedenlerinin Bulunmadığı )
ALACAKLILAR SIRA CETVELİ ( İhale Bedelinin Paylaştırılması İçin Düzenleneceği - İcra Müdürünce Düzenlenen Sıra Cetveli İle İhale Bedelinin Dosya Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edileceği/Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Haciz )"
134Y12.HD18.11.2011E. 2011/24313 K. 2011/22878"İHALENİN KALDIRILMASI ( Alıcının Parayı Ödememesi Sebebiyle - Fesih İstemi/İİK Md. 133 Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Md. 134'e Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği)
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İİK Md. 133 Gereğince İşlem Yapılmış Olmasının İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Md. 134'e Göre Yargılama Yapılmasını Engellemeyeceği - Alıcının Parayı Ödememesi Sebebiyle İhalenin Kaldırıldığı)"
134Y12.HD17.11.2011E. 2011/5422 K. 2011/22622"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İhalenin Feshi Davası - İhalenin Feshi İçin Kanunen Başvuru Yapabilecek Kişiler Arasında Şikayetçi Üçüncü Kişinin Bulunmadığı/Eldeki Davada Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçi Üçüncü Kişinin Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER ( İhalenin Feshini Satışı İsteyen Alacaklı ve Borçlu ile Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler/7 Gün İçerisinde Talep Edebileceği - Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğu )"
134Y12.HD31.10.2011E. 2011/4470 K. 2011/21623"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçlu Tarafından Usulsüz Tebliğat Yapıldığı İddiası - Mahkemece Dinlenin Tanık İfadelerinin Soyut Mahiyette Olduğu/Dava Konusu Taşınmaza Ait Satış Kararının Talep Üzerine Yapıldığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Haczedilen Borçluya Ait Taşınmazın İhalesine Fesat Karıştırıldığına Dair İddiaların İspat Edilememesi/Davanın Reddine Karar Verileceği - İhalenin Feshi Davası/Tanık Beyanlarının Yetersizliği )
TANIK BEYANLARININ SOYUT MAHİYETTE KALMASI ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Yapılan İhalede Usulsüzlük İddiasının İspatlanamadığı - Tebliğatın Usulüne Uygun Olduğu/Mahkemece İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/İspat )"
134Y12.HD27.10.2011E. 2011/4096 K. 2011/20512"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililerine Tebliğinin Şart Olduğu Eksikliğinin Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Lehine İpotek Bulunan Kişinin Satış İlanının Tebliği Gereken İlgililerden Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanın Borçlu Alacaklı ve Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililere Tebliğ Edilmesinin Şart Olduğu Lehine İpotek Tesis Edilen Kişiye Satış İlanın Tebliğ Edilmemesini İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenmeyeceği - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten İki Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD27.10.2011E. 2011/3288 K. 2011/20562"İHALENİN FESHİ ( Şikayetle Talep Edenin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesi Gereği - Satışın Köyde İlan Edilmesine Karar Verilen Durumlarda Bu Hususun Yerine Getirilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ KÖYDE İLAN EDİLMESİ ( Kararı Üzerine Satışın Köyde İlan Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Köyde Yapılacak İlan İşlemini Yerine Getirmeyen Muhtarın Kusurlu Olduğu Muhtarın Bu Nedene Dayanan Fesih Talebinin Reddi Gereği )
KENDİ KUSURUNA DAYANMA ( Köyde İlanına Karar Verilen Satış İlanının Yerine Getirilmemesinde Muhtarın Kusurlu Olduğu - Muhtarın Kendi Kusurunun Soncunu Alacaklıya Yükleyemeyeceği Muhtarın Köyde İlan Yapılmadığı Gerekçesine Dayalı İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )"
134Y12.HD27.9.2011E. 2011/1549 K. 2011/16725"İHALENİN FESHİ ( Borçlu Vekili 7 Günlük Yasal Sürede Şikayette Bulunduğundan Şikayetin Esasının İnceleneceği )
ŞİKAYETİN 7 GÜNLÜK YASAL SÜREDE YAPILACAĞI ( İhalenin Feshi )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Borçlu Vekili 7 Günlük Yasal Sürede İhalenin Feshini Talep Ettiğinden Şikayetin Esasının İnceleneceği )"
134Y12.HD19.9.2011E. 2011/801 K. 2011/15972"ÇELİŞKİLİ KARAR ( Kısa Kararın Verildiği Duruşma Tutanağında Para Cezasına Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Hükmedilmek Suretiyle Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Aykırılık Meydana Getirilmesinin İsabetsizliği )
KISA KARARIN VERİLDİĞİ DURUŞMA TUTANAĞI ( Para Cezasına Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Hükmedilmek Suretiyle Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Aykırılık Meydana Getirilmesinin İsabetsizliği )
PARA CEZASI ( Kısa Kararın Verildiği Duruşma Tutanağında Para Cezasına Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Hükmedilmek Suretiyle Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Aykırılık Meydana Getirilmesinin İsabetsizliği )"
134Y12.HD14.7.2011E. 2010/34096 K. 2011/15724"İHALENİN FESHİ (Borçluya Satış İlanı Tebliğatının Usulüne Uygun Yapıldığı - İhalenin Ittıla Tarihine Göre İhaleden Önce Bir Şikayetin Bulunmadığı/İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği)
SATIŞ İLANI TEBLİĞATI (Tebliğatın Usulüne Uygun Yapıldığı - İhale Öncesi Usulsüzlüklere Engeç Tebellüğ Tarihi ile Muttali Olunmuş Sayılacağı/İhalenin Feshi İsteminin Reddedileceği)
KIYMET TAKDİRİ VE ŞARTNAMEDE USULSÜZLÜK (İhale Öncesi Usulsüzlüklere Engeç Tebellüğ Tarihi ile Muttali Olunmuş Sayılacağı - Borçlunun İhaleyi Öğrenme Tarihinden Önce İhaleye Dair Herhangi Bir Şikayetinin Bulunmadığı)"
134Y12.HD12.7.2011E. 2011/96 K. 2011/15379"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği - Öte Yandan Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumunun Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi İstemi - Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemeyeceği/Öte Yandan Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumunun Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı )
ŞİKAYETÇİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞE ÇIKARILMAMASI ( 7201 S. Tebligat Kanunu'nun 32. Md.sinin Uygulanma İmkanı Bulunmadığı - Bir Başka Mahkeme Dosyasında İcra Müdürlüğünün Tanıklığı Doğrultusunda Şikayetçinin İhale Gününden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle İstemin Reddine de Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD12.7.2011E. 2011/114 K. 2011/15406"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanın Tebliğ Edilmemiş Olması Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hata - Borçlunun Kıymet Takdirinin Diğer İlgililere Tebliğ Edilmediği Yönündeki İhalenin Feshi İddiası Kendisiyle İlgili Olmadığı ve 7 Günlük Sürede Olmadığından Reddi Gereği )
SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( İhalenin Feshi - Satışa Hazırlık İşlemlerine İlişkin Usulsüzlüğün Satış İlanın Tebliğinden İtibaren Yedi Günlük Sürede Yapılması Gereği )
KIYMET TAKDİRİNİN DİĞER İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Satışa Hazırlık İşlemlerindeki Usulsüzlük Nedeniyle İhalenin Feshi - Satış İlanın Tebliğinden İtibaren Yedi Günlük Sürede İleri Sürülmesi Gereği )"
134Y12.HD8.7.2011E. 2010/34091 K. 2011/14923"İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde İstenebileceği - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - İhalenin Feshi İstemi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İhalenin Feshi İhale Tarihinden İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde İstenebileceği - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı/ Şikayet Süresinin İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği )
MALIN ESASLI VASIFLARINDAKİ HATAYA VEYA İHALEDE FESADA BİLAHARE VAKIF OLUNMUŞSA ( Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı - İhalenin Feshi İstemi )"
134YHGK6.7.2011E. 2011/12-108 K. 2011/505"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Davacı-Borçlu Şirketin İhale Tarihinden Yöntemince Haberdar Olduğu - Yapılan İhalenin Feshine Dair Şikayetin Yasada Öngörülen Süreden Çok Sonra Olduğu/Süre Nedeniyle Redde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
ŞİRKETİN İHALE TARİHİNDEN YÖNTEMİNCE HABERDAR OLMASI ( Yapılan İhalenin Feshine Dair Şikayetin Yasada Öngörülen Süreden Çok Sonra Olduğu - Süre Nedeniyle Redde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİNE DAİR ŞİKAYET ( Yasada Öngörülen Süreden Çok Sonra Olduğu - Süre Nedeniyle Redde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )"
134Y12.HD5.7.2011E. 2011/15795 K. 2011/14442"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Malikine Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İpotek Verenin İhalenin Feshini İsteyebileceği İpotek Verene Satış İlanının Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞI ( İkinci Arttırmada Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Bulması Ayrıca Rüchanlı Alacakların ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Tahmini Değerin %40'ını Bulan Ancak Masrafları Karşılamayan İhalenin Feshi Gereği )
İKİNCİ ARTTIRMADA SATIŞ ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı ve Satış İsteyenin Alacağının Rüchanı Olan Alacakların Toplamından ve Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masrafından Fazla Olması Gereği - Satış Bedelinin Tahmini Değerin %40'ını Karşılamasının Satış İçin Yeterli Olmadığı )"
134Y12.HD1.7.2011E. 2010/31565 K. 2011/13908"SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLMEYEN ŞİKAYETÇİ (Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
TANIK DİNLEME (Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI (Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)"
134Y12.HD30.6.2011E. 2010/32404 K. 2011/13777"İHALENİN FESHİ ( Arttırmaya ve İhaleye İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde İstinabe Olunan İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu - Uyuşmazlığın Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinde Çözülmesi Zorunlu Olduğundan Mahkemenin Kesin Yetki Kuralını Re'sen Nazara Alması Gereği )
ARTTIRMAYA VE İHALEYE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME ( İstinabe Olunan İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu - Kesin Yetki Kuralının Kamu Düzeniyle İlişkili Olduğu Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
134Y12.HD30.6.2011E. 2010/31875 K. 2011/13681"İSTİHKAK İDDİASI ( Menkul Üzerinde 3. Kişi Hazinenin - Takip Dosyasında Taraf Olmadığından Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunamayacağı İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE BULUNAMAYACAKLAR ( Menkul Üzerinde İstihkak İddia Eden 3. Kişi Hazine - Takip Dosyasında Taraf Olmadığı )
İHALENİN FESHİNİ İSTİYEMEYECEKLER ( Menkul Üzerinde İstihkak İddia Eden 3. Kişi Hazine - Takip Dosyasında Taraf Olmadığı )"
134YHGK1.6.2011E. 2011/1-321 K. 2011/382"YOLSUZ TESCİL HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Kaydın İlletini Teşkil Eden İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Sebep Olacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı - Kaydın İlletini Teşkil Eden İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Sebep Olacağı )
İHALENİN GEÇERSİZ İŞLEMLERE DAYANMASI ( Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Kaydın İlletini Teşkil Eden İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Sebep Olacağı )"
134Y12.HD30.5.2011E. 2010/30371 K. 2011/11095"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Süresi Satış İlanının Tebliğ Tarihi Değil İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Şikayete Konu İhalenin Yapıldığı ve Borçlunun İse Yasal 7 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini İstediği Şikayetin Süresinde Yapıldığı )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanının Tebliğ Tarihi Değil İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Şikayetin Süresinde Yapıldığı/İhalenin Feshi İstemi )
SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayet Süresi Satış İlanının Tebliğ Tarihi Değil İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı/Şikayete Konu İhalenin Yapıldığı ve Borçlunun İse Yasal 7 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini İstediği/Şikayetin Süresinde Yapıldığı )"
134Y12.HD24.5.2011E. 2010/29241 K. 2011/10188"İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Taşınmazın 2003 Yılındaki Arz ve Üzerindeki Ağaçlar ve Binalara Yönelik Kıymet Takdir Raporları Sonucunda Tespit Edilen Değerler Daha Yüksek Olduğu Halde 2005 Yılındaki Piyasa Rayiç Değerlerine Göre Düzenlenen Rapor Esas Alınarak İhalenin Sonuçlandırılmasının Borçlunun Menfaatini Haleldar Ettiği )
ALACAKLININ HASIM GÖSTERİLMESİ (İhalenin Feshi İstemi - Şikayette Alacaklı Banka Hasım Gösterilmeyerek Taraf Teşkilinin Sağlanmamasının Yanlış Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ (İhalenin Feshi İstemi - Şikayette Alacaklı Bankanın Hasım Gösterilmemesinin Yanlış Olduğu )
KIYMET TAKDİR RAPORLARI (İhalenin Feshi İstemi - Taşınmazın 2003 Yılındaki Arz ve Üzerindeki Ağaçlar ve Binalara Yönelik Kıymet Takdir Raporları Sonucunda Tespit Edilen Değerler Daha Yüksek Olduğu Halde 2005 Yılındaki Piyasa Rayiç Değerlerine Göre Düzenlenen Rapor Esas Alınarak İhalenin Sonuçlandırılmasının Borçlunun Menfaatini Haleldar Ettiği )"
134Y12.HD24.5.2011E. 2010/11807 K. 2011/10306"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Borçlunun Vasisinin Açtığı İhalenin Feshi Davası Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı Taraflar Arasında Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği )
KESİN HÜKÜM ( İhalenin Feshi İstemi - Şikayetçi Borçlunun Vasisinin Açtığı İhalenin Feshi Davası Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği/İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı Taraflar Arasında Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği )
TAHLİYE EMRİ ( İcra Takibinin İptal Edilmesinin ve Kesinleşen İhalenin Hüküm ve Sonuçları Üzerinde Herhangi Bir Etkisi Olmadığı/Mahkemece İ.İ.K.'nun 135. Maddesi Uyarınca Çıkarılan Tahliye Emrinin İptal İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD17.3.2011E. 2011/1384 K. 2011/4064"İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ MUACCEL BORÇLAR ( Satış Bedelinden Ödeneceği Belirtildiğine Göre Mahkemenin Bu Hususu Fesih Nedeni Olarak Kabulünün Doğru Olmadığı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Haciz Alacaklısına Tebligat Yapılmamış Olması Borçluya Değil Tebligat Yapılmayan İlgilisine Şikayet Hakkı Verdiği - Mahkemece Genel Haciz Yolu İle Takip Yapıldığı Hususu da Dikkate Alınarak İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklısına Tebligat Yapılmamış Olması Borçluya Değil Tebligat Yapılmayan İlgilisine Şikayet Hakkı Verdiği - Mahkemece Genel Haciz Yolu İle Takip Yapıldığı Hususu da Dikkate Alınarak İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD10.3.2011E. 2011/820 K. 2011/3096"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Mahkemece İşin Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Menfi Tespit Davası Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
MENFİ TESPİT İSTEMİ ( İhalenin Feshi İstemi - Mahkemece İşin Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Menfi Tespit Davası Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( İhalenin Feshi İstemi - Mahkemece İşin Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Menfi Tespit Davası Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD10.3.2011E. 2011/2601 K. 2011/3027"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İstemin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekirken İşin Esasının İncelenerek İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HUSUMET ( İhalenin Feshi İstemi - İstemin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekirken İşin Esasının İncelenerek İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Satış Masraflarından Sayılamayacağı ve Şikayetçinin Alacağının Rüçhanlı Alacak Olmadığı Düşünülmeksizin Yazılı Gerekçeyle Hüküm Kurulması da İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD10.3.2011E. 2011/1959 K. 2011/5282"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( 7 Günlük Yasal Süre Geçirildiğinden Reddine Karar Verileceği )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( İhalenin Feshi Talebi - Yasal Süre Geçirildiğinden Reddi Gereği )
TAŞINMAZIN 2 YILLIK SÜRE İÇİNDE SATIŞININ İSTENMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Bu Gerekçenin Tahdidi Olarak Belirtilen Hallerden Hiçbirisine Girmediği/7 Günlük Başvuru Süresi de Geçirildiğinden Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD3.3.2011E. 2010/22109 K. 2011/2485"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği - İhale Alıcısı ve Takip Borçlusunun Davaya Dahil Edileceği/Tarafların Delillerinin Toplanması Gerektiği/Sonucuna Göre Karar Verileceği/İhalenin Feshi/Taraf Teşkili )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREĞİ ( İhalenin Feshi Talebi - İhale Alıcısı ve Takip Borçlusunun Davaya Dahil Edileceği/Tarafların Delillerinin Toplanması Gerektiği/Borçlu ve İhalede Mahcuzu Satın Alan Kişinin Taraf Gösterilmesi Gereği )"
134Y12.HD24.2.2011E. 2010/30580 K. 2011/1869"İHALENİN FESHİ (İlan Edilen Başlama ve Bitiş Saatleri Arasında Gerçekleştirilmemesi)
AÇIK ARTIRMA TUTANAĞI (İhalenin İlan Edilen Başlama ve Bitiş Saatleri Arasında Gerçekleştirilmediğinin Tespit Edilmesi - Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu)
İHALENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ (Arasında Gerçekleştirilmemesinin Başlı Başına İhalenin Feshine Neden Olacağı)"
134Y12.HD15.2.2011E. 2010/20281 K. 2011/614"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Taşınır Satışlarında Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Borçlu İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İsteyebileceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Talebi - Taşınır Satışlarında Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Borçlu İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İsteyebileceği )
TAŞINIR SATIŞLARI ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Borçlu İhaleyi Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
134Y12.HD14.2.2011E. 2010/32259 K. 2011/362"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler - Satışın Kesinleşen Kıymet Takdiri Esas Alınarak Yapılmaması/Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı )
İHALENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ HATALI İŞLEMLER ( Satışın Kesinleşen Kıymet Takdiri Esas Alınarak Yapılmaması/Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı - İhalenin Feshi )
SATIŞIN KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ESAS ALINARAK YAPILMAMASI ( Taşınmazın Belli Olmayan Bir Değer Üzerinden Satışa Çıkarılmasının Yasaya Aykırılığı/İhalenin Feshi - İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler )"
134Y1.HD16.12.2010E. 2010/8534 K. 2010/13546"YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davalının Daha Önceden Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasıda Usulsüz Tebliğat Yapıldığı İddiası - Eldeki Davada İhalenin Feshi Hükümlerinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği/İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Davacının İhale Sonucu Davalı Tarafından Edinilen Mülkiyete Dayalı Tescilin Yolsuz Olduğunu İleri Sürerek Eldeki Davayı Açmasında Yasal Engel Bulunmadığı - Takibe Esas Teşkil Eden Borç İlişkinin Mahkemece Araştırılması Gerektiği )
BORÇ İLİŞKİSİNE DAYALI TAKİBİN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞI ( Davacının Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Açmasında Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Takibe Esas Teşkil Eden Borç İlişkisinin Mahkemece Araştırılması Gerektiği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davalının Paydaşı Olduğu Dava Konusu Taşınmazla İlgili Daha Önceden Açılan Davadaki Tebliğatların Geçersiz Olduğu İddiası - Mahkemece Borç İlişkisinin Doğru Olup Olmadığının Araştırılacağı/Yolsuz Tescil )
GEÇERSİZ TEBLİĞAT İDDİASI ( Davalının Daha Önceden Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davacının AdresininDiğer Paydaşlardan Birisinin Adresi Olarak Gösterildiği - Yolsuz Tescil Koşullarının Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği )"
134Y12.HD14.12.2010E. 2010/16192 K. 2010/30033"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderleri Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Kıymetin Birinci İhale Gününde Satış Yapılmışsa En Az % 60'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini de Karşılaması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD2.11.2010E. 2010/13006 K. 2010/25780"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Her Türlü Delil ile İspat Edilebileceği )
ŞİKAYET ( İhaleye Fesat Karıştırma - Tanık Dahil Her Türlü Delil ile Kanıtlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( İhaleye Fesat Karıştırma İddiası Her Türlü Delil ile Kanıtlanabileceği - Şikayetçinin Tanıkları Dinlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
134Y12.HD28.10.2010E. 2010/12392 K. 2010/25143"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Takip Borçlusu İle Birlikte Borçlu Olduğu Öne Sürülen 3. Kişi Olduğu - İhalenin Feshi Talebinin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetçinin Takip Borçlusu İle Birlikte Borçlu Olduğu Öne Sürülen 3. Kişi Olduğu/Talebin Reddedileceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( İhalenin Feshini Talep Eden Şikayetçinin 3. Kişi Olduğu - Talebin Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekirken Cezaya Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD21.10.2010E. 2010/11181 K. 2010/24204"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Borçlunun Taşınmazın Vasfında Hataya Düşürüldüğünü ve Bu Hususa Muttali Olduğunu Bildirdiğinden Mahkemece Açıklanan Bu İddia Yöntemince Araştırılıp Oluşacak Sonuca Göre Vasıfta Hata Nedeniyle İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açıldığı )
BORÇLUNUN TAŞINMAZIN VASFINDA HATAYA DÜŞÜRÜLMESİ ( Bu Hususa Muttali Olduğunu Bildirdiğinden Mahkemece Açıklanan Bu İddia Yöntemince Araştırılıp Oluşacak Sonuca Göre Vasıfta Hata Nedeniyle İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açıldığı )
HATAYA DÜŞME ( İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Taşınmazın Vasfında Hataya Düşürüldüğünü ve Bu Hususa Muttali Olduğunu Bildirdiğinden Mahkemece Açıklanan Bu İddia Yöntemince Araştırılıp Oluşacak Sonuca Göre Vasıfta Hata Nedeniyle İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açıldığı )"
134Y12.HD11.10.2010E. 2010/21698 K. 2010/22859"TEBLİGAT ( Borçlunun İcra Takip Dosyasında Vekille Temsil Edildiği Anlaşılmış Olmakla Satış İlanının da Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Vekil Yerine Asile Tebliği Doğru Olmayıp Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Sadece Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliği Doğru Olmayıp Bu Husus Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğundan Mahkemece Sadece Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD6.7.2010E. 2010/5767 K. 2010/17932"TAŞINMAZIN ESASLI VASIFLARINDA HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Bilirkişi Aracılığı İle İhaleye Konu Taşınmazda Tapu Kaydı ve Dayanakları Esas Alınarak Keşif Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşülmesi - Bilirkişi Aracılığı İle İhaleye Konu Taşınmazda Tapu Kaydı ve Dayanakları Esas Alınarak Keşif Yapılması Gerektiği )
SÖZLEŞME KURULURKEN YANILMA ( Satışa Esas Kıymet Takdir Raporunun Gerçeğe Aykırı Olduğunun İhale İle Satılan Dairenin Zeminde Mevcut Olmadığının Tespiti Halinde Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşülmesi Söz Konusu Olacağından Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
134Y12.HD17.6.2010E. 2010/3324 K. 2010/15478"İHALENİN FESHİ ( Ekli Vekaletnamede Adres Varsa İhalenin Feshinde Adres Gösterme Zorunluluğunun Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )
ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi - Ekli Vekaletnamede Adres Varsa İhalenin Feshinde Adres Gösterme Zorunluluğunun Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )
İHALEYE İŞTİRAK EDENLER ( Şikayet Yoluyla İhalenin Feshini İsteyebilmeleri İçin Yurt İçinde Adres Göstermeleri Zorunluluğu Getirilmek Suretiyle Kötü Niyetli İsteklerin Önüne Geçilmesinin Amaçlandığı )"
134Y12.HD15.6.2010E. 2010/2743 K. 2010/15402"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissedarlara Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
HİSSEDARLARA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Birinci İhale Günündeki Satışta İhale Bedelinin Tahmini Değerin % 60'ını Bulması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılaması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Satış Bedelinden İhale Tarihine Kadarki Masraflar Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
134Y12.HD7.6.2010E. 2010/6845 K. 2010/14002"FERAGAT (Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Davadan El Çekildiğinden Bu Aşamadan Sonra Davadan ve Temyizden Feragat Nedeniyle de Olsa Yerel Mahkemece Dosyanın Ele Alınarak Esasa İlişkin Yeni Bir Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)
DAVADAN VE TEMYİZDEN FERAGAT (Nedeniyle de Olsa Yerel Mahkemece Dosyanın Ele Alınarak Esasa İlişkin Yeni Bir Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)
İHALENİN FESHİ İSTEMİ (Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Davadan El Çekildiğinden Bu Aşamadan Sonra Davadan ve Temyizden Feragat Nedeniyle de Olsa Yerel Mahkemece Dosyanın Ele Alınarak Esasa İlişkin Yeni Bir Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)"
134Y1.HD12.5.2010E. 2010/5029 K. 2010/5612"YOLSUZ TESCİL İDDİASI ( Tapu İptal ve Tescil - Bu Tür Davaların Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Her Zaman Açılabileceği/Kaydın İlletini Teşkil Eden İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Neden Olacağı )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Yolsuz Tescil İddiası - İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Neden Olacağı )
İHALENİN FESHİ ( Davalı İhaleye Katılan Sıfatını Taşıyor İse Olayı Bilen Hatta Daha Ötesi Olayı Yaratan ve Yürüten Kişi Olduğu - Bu Kişinin İktisapta 3. Kişi Sayılmasına Olanak Olmadığı/İhalenin Geçersiz İşlemlere Dayanması Durumunda Yolsuz Tescilin Oluşmasına Neden Olacağı )"
134Y12.HD1.4.2010E. 2009/25762 K. 2010/7727"İHALENİN FESHİ ( Kural Olarak İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İstenebileceği Şikayet Süresinin Hak Düşürücü Nitelikte Olduğu - Satılan Malın Esaslı Vasıfında Hatanın veya İhaleye Fesat Karıştırıldığının Öğrenilmesi Halinde Yedi Günlük Süre Hata ve Fesadın Öğrenildiği Tarihten Başlayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshinin İhale Tarihinden İtibaren 7 Günlük Sürede İstenebileceği Bu Sürenin Hak Düşürücü Nitelikte Olduğu - İhale ile Satılan Malın Esaslı Vasfında Hata veya İhaleye Fesat Karıştırılması Halinde Hak Düşürücü Sürenin Hata veya Fesadı Öğrenme Tarihinden Başlayacağı )
İHALE İLE SATILAN MALIN ESASLI VASFINDA HATA ( İhalenin Feshini İstemede 7 Günlük Hak Düşürücü Süre - İhale Tarihinden Başlayan Hak Düşürücü Sürenin Satılan Malın Esaslı Vasfında Hata Halinde Vasıftaki Hatanın Öğrenilmesinden İtibaren Başlayacağı )"
134Y12.HD25.2.2010E. 2009/22181 K. 2010/4318"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğü'nün İhale Bedeli Süresinde Yatırılmadığı İçin İhaleyi Feshetmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Feshedilmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
ZARAR VE TEMERRÜT FAİZİ ( İcra Müdürlüğü'nün İhale Bedeli Süresinde Yatırılmadığı İçin İhaleyi Feshetmesi Durumunda İhalenin Feshine Sebep Olanın İki Bedel Arasındaki Fark ve Diğer Zarar ve Temerrüt Faizinden Sorumlu Olacağı )
ESASLI HATA ( İhaleye Girip Pey Sürmekle İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Konumu Kazanan Davacının İhale Olunan Aracın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşürüldüğü Gerekçesiyle Açtığı İhalenin Feshi İstemi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD23.2.2010E. 2010/2342 K. 2010/3984"İHALENİN FESHİ ( İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı - İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı/Mahkemece Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı )
TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı - Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
134Y12.HD23.2.2010E. 2010/2061 K. 2010/4051"İHALENİN FESHİ ( Cebri Artırmalarda Önalım Hakkı Kullanılamayacağına Göre Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşa Fesih İsteme Hakkının Tanınması Gerektiği )
FESİH İSTEME YETKİSİ ( Cebri Artırmalarda Önalım Hakkı Kullanılamayacağına Göre Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşın İhalenin Feshini İstemesinin Mümkün Olduğu )
ÖNALIM HAKKI ( Cebri Artırmalarda Kullanılamayacağı - Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşa İhalenin Feshini İsteme Hakkının Tanınması Gerektiği )"
134Y12.HD18.2.2010E. 2010/1584 K. 2010/3484"AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN İPTALİ ( Adı Geçenin İİK'nun 134. Md.sinde Belirlenen ( Tapudaki İlgili ) Sıfatı Bulunduğundan İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu - Taşınmaz İhalesi Söz Konusu Olduğundan Adı Geçenin Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Bulunmasına Gerek Olmadığı )
TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olduğu/Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğundan İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu - Taşınmaz İhalesi Söz Konusu Olduğundan Adı Geçenin Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Bulunmasına Gerek Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Takip Dosyasından Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olduğu/Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğundan İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu - Taşınmaz İhalesi Söz Konusu Olduğundan Adı Geçenin Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Bulunmasına Gerek Olmadığı )"
134Y12.HD28.1.2010E. 2010/207 K. 2010/2108"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Konu Edilen Makineler Menkul Mal Niteliğinde Olup İhale Menkul Malların Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olduğu - Menkul İhalelerinde de Uygulanan İİK'nun 134/2. Md.sinde İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililer Sınırlı Olarak Sayıldığı )
MENKUL MAL NİTELİĞİ ( İhale Menkul Malların Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olduğu - Menkul İhalelerinde de Uygulanan İİK'nun 134/2. Md.sinde İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililer Sınırlı Olarak Sayıldığı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Yasada Belirtilen Satış İsteyen Alacaklı Tabiri Satış Dosyasındaki Aynı Menkule Haciz Uygulatan ve Kendi Dosyasından Satış İsteyen Kişiyi İfade Edeceği - Şikayetçinin Şikayet Tarihinde Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )"
134Y12.HD28.1.2010E. 2009/20082 K. 2010/1974"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Hatanın Öğrenildiği Tarihte Başlayacağından ve Alıcı Aracın Teslim Edilmeyeceğini İcra Müdürlüğünün Kararı İle Öğrenmiş Olup Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini Talep Ettiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshini İsteme Süresinin 7 Gün Olduğu - Satın Alınan Malın Esaslı Niteliklerindeki Hatanın Sonradan Öğrenilmesi Halinde İse 7 Günlük İhalenin Feshini İsteme Süresi Hatanın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
ÖĞRENME TARİHİ ( İhalenin Feshini İsteme Süresi Hatanın Öğrenildiği Tarihte Başlayacağı - Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İcra Mahkemesine Başvurarak İhalenin Feshini Talep Ettiğinden Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
134Y12.HD21.1.2010E. 2009/19695 K. 2010/1257"MENKUL MAL İHALESİ ( Satış İlanının Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olmadığı - İcra Müdürlüğünce Tebliğe Karar Verilmiş İse Buna Uyulmak Mecburiyeti Bulunduğu )
ŞATIŞ İLANI ( Taraflara Tebliğine Karar Verilmediğinden Borçluya Tebliğ Zorunluluğu Bulunmadığı - Borçluya Tebligat Yapılmadığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Menkul Mal İhalesi - Satış İlanının Taraflara Tebliği Zorunlu Olmadığından Borçluya Tebligat Yapılmadığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD21.1.2010E. 2009/19531 K. 2010/1300"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Vekil Tarafından Temsil Edildiği - Satış Tebligatının Borçlu Asile Yapılmış Olmasının Yok Hükmünde Olup Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Oluşturacağı )
TEBLİGAT ( Borçlunun Vekil Tarafından Temsil Edildiği - Satış Tebligatının Borçlu Asile Yapılmış Olmasının Yok Hükmünde Olduğu Bir Hüküm İfade Etmeyeceği )
VEKİL TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK ( Tebligatların Vekile Yapılması Gerektiği - Asile Yapılmış Olmasının Yok Hükmünde Olduğu )"
134Y12.HD14.1.2010E. 2009/18800 K. 2010/510"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Yurt İçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu Alacaklı ve Borçlu İçin Değil 3. Kişiler İçin Aranan Koşul Olduğu )
ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshinde Yurt İçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu Alacaklı ve Borçlu İçin Değil 3. Kişiler İçin Aranan Koşul Olduğu )"
134Y12.HD12.1.2010E. 2009/19155 K. 2010/396"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Üzerine İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmeseler Bile İcabeden Kararı Vereceği )
TARAF TEŞKİLİ ( İcra Mahkemesince Tarafların Yargılamaya Katılmaması Halinde Dahi İşin Esası İle İlgili Mevcut Deliller Değerlendirilerek Olumlu-Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmeseler Bile İcabeden Kararı Vereceği )"
134Y12.HD12.1.2010E. 2009/19026 K. 2010/274"İHALENİN FESHİ ( Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Kıymetinin % 40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmiş Olması Gerektiği )
ARTIRMA BEDELİ ( Malın Tahmin Edilen Kıymetinin % 40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmiş Olması Gerektiği )
İHALENİN YAPILMA KOŞULLARI ( İhalenin İİK'nun 129. Md. deki Koşullara Uygun Yapılıp Yapılmadığının Re'sen Dikkate Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD21.12.2009E. 2009/17566 K. 2009/25695"İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ ( Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İİK 133. Maddesine Göre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili - Yasa Koyucunun Amacına Uygun Olarak Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İİK 133. Maddesine Göre İhalenin Feshi İstemlerinde de Uygulanması Gerektiği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI VEYA YENİDEN İHALE YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan İİK 134. Maddesine Göre Açılmış İhalenin Feshi Davasının Görülmesine Engel Teşkil Etmediği - İcra Mahkemesince İstemin Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD29.9.2009E. 2009/8871 K. 2009/17229"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Yurtiçi Adres Gösterme Koşulunun Takip Dosyasında Adresi Bulunan Borçlu İçin Aranmaması Gereği - Şikayetin Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YURT İÇİNDE ADRES GÖSTERME KOŞULU ( İhalenin Feshi Talebi - Yurtiçi Adres Gösterme Koşulunun Takip Dosyasında Adresi Bulunan Borçlu İçin Aranmaması Gereği )"
134Y12.HD29.9.2009E. 2009/8675 K. 2009/17460"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Bir Başka Takip Nedeniyle Haciz Koyduran Alacaklıya Satış İlanının Tebliğ Edilmediği - Takip Borçlusu Tarafından Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülemeyeceği/Davanın Reddi Gereği )
SATIŞ İLAMININ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Davası - Bir Başka Takip Nedeniyle Haciz Koyduran Alacaklıya Satış İlanının Tebliğ Edilmediği/Takip Borçlusu Tarafından Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülemeyeceği )
ALACAKLIYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi Davası - Takip Borçlusu Tarafından Fesih Nedeni Olarak İleri Sürülemeyeceği/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
134Y12.HD29.9.2009E. 2009/8408 K. 2009/17394"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Ancak Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu Ancak Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olup 134. Md.ye Dayalı Olarak Açılan İhalenin Feshi Davasında Dikkate Alınamayacağı )
İHALANİN FESHİ NEDENİ ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması İhalenin Feshi Sebebi Olup 134. Md.ye Dayalı Olarak Açılan İhalenin Feshi Davasında Dikkate Alınamayacağı )"
134Y1.HD1.6.2009E. 2009/4361 K. 2009/6232"YOLSUZ TESCİL ( Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Takibe Esas Teşkil Eden Borç İlişkisinin Doğru Olup Olmadığı Buna Dayalı Takibin Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yolsuz Tescil Nedeniyle - Takibe Esas Teşkil Eden Borç İlişkisinin Doğru Olup Olmadığı Buna Dayalı Takibin Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )"
134Y12.HD14.5.2009E. 2009/2775 K. 2009/10557"İHALENİN FESHİ ( Şikayet Yoluyla İsteyen Borçlu - Takip Safhasında Adresinin Belli Olduğu/Şikayet Dilekçesinde Ayrıca Yurtiçi Adresinin Gösterilmemiş Olmasının Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YURTİÇİNDE ADRES GÖSTERMEK KOŞULU ( İhalenin Feshi Talebinde - Şikayet Yoluyla İsteyen Borçlunun Dilekçesinde Ayrıca Yurtiçi Adresinin Gösterilmemiş Olmasının Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği/Takip Safhasında Adresinin Belli Olduğu )
ŞİKAYET YOLUYLA İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Dilekçede Ayrıca Yurtiçi Adresinin Gösterilmemiş Olmasının Eksiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği - Takip Safhasında Adresin Belli Olduğu/Yurtiçinde Adres Göstermek Koşulu )"
134YHGK25.2.2009E. 2009/12-5 K. 2009/86"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceğinden ve İhalenin Feshini Gerektirecek Başkacada Bir Neden Bulunmadığından Reddi Gereği )
SATIŞ KARARI ( Gazete İlanının Tebliğ Edilmeyenlere Tebliğ Edilmiş Sayılmasına Biçiminde İbarelerin Yazılı Olduğu - Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği )
GAZETE İLANI ( Tebliğ Edilmeyenlere Tebliğ Edilmiş Sayılmasına Biçiminde İbarelerin Yazılı Olduğu - Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceğinden ve İhalenin Feshini Gerektirecek Başkacada Bir Neden Bulunmadığından Mahkemece İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )"
134Y12.HD12.2.2009E. 2008/21111 K. 2009/2562"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Karşılıklı Olmak ve Kanuni Sınırlamalara Uymak Koşuluyla Türkiye'de Taşınmaz Edinebileceği - Mahkemenin Yalnızca 2.5 Hektarlık Alan Sınırlamasıyla Yetinmeyip Diğer Koşulların da Yerine Getirilip Getirilmediğini İncelemesi Gereği )
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNMESİ ( 2.5 Hektardan Fazla Taşınmaz Edinemeyecekleri - Mahkemenin Yalnızca Alan Sınırlamasıyla Yetinmeyip Diğer Koşulların da Yerine Getirilip Getirilmediğini İnceleyeceği )
MÜLK EDİNME KOŞULLARI ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Karşılıklı Olmak ve Kanuni Sınırlamalara Uymak Koşuluyla Türkiye'de Taşınmaz Edinebileceği - Mahkemenin Yalnızca Alan Sınırlamasıyla Yetinmeyip Diğer Koşulların da Yerine Getirilip Getirilmediğini İncelemesi Gereği )"
134Y12.HD27.1.2009E. 2008/21383 K. 2009/2233"TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER ( Gayrimenkul Olarak Kabul Edileceği - Kayıtlı Olmayanların Menkul Olarak Kabul Edileceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin Gemi İçin Yapılan İhalenin Feshini İsteyemeyeceği/Yasal İmkan Olmadığı - Talebin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Talebi - Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin Fesih İsteyemeyeceği/Talebin Reddedileceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Gemi Satışı İçin İhale/Lehine İhtiyati Tedbir Kararı Verilen Kişinin İhalenin Feshini İsteyemeyeceği - Talebin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )"
134Y12.HD15.1.2009E. 2008/19911 K. 2009/419"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilen Borçlu Ancak İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteyebileceği )
TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Kendisine Satış İlanı Tebliğ Edilen Borçlu Ancak İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteyebileceği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLEN BORÇLU ( İhalenin Feshini Ancak İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteyebileceği )"
134Y12.HD16.12.2008E. 2008/18545 K. 2008/22126"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )
HACZE BAŞLAMA SÜRESİ ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf Kredisi Zirai Kredi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )
ZORUNLU İPOTEK ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf Kredisi Zirai Kredi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )"
134Y12.HD20.10.2008E. 2008/10589 K. 2008/17770"TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( İhaleye Konu Taşınmazın Yüz Ölçümü İki Ayrı Raporda Farklı Şekilde Yer Almışsa Bu İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Bu Durum Malın Esaslı Unsurlarında Hata Sayılacağından 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
ESASLI HATA ( İhaleye Konu Taşınmazın Yüz Ölçümü İki Ayrı Raporda Farklı Şekilde Yer Almışsa Bu İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Bu Durum Malın Esaslı Unsurlarında Hata Sayılacağından 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İhaleye Konu Taşınmazın Yüz Ölçümü İki Ayrı Raporda Farklı Şekilde Yer Almışsa Bu İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Bu Durum Malın Esaslı Unsurlarında Hata Sayılacağından 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )"
134Y12.HD20.10.2008E. 2008/10140 K. 2008/17773"TEMERRÜT FAİZİ ( İhaleye Katılıp Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmamak Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Farklar ve Diğer Zararlardan ve Faizden Müteselsilen Mesul Olacakları )
İHALEYE KATILIP DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAYANLAR ( İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Farklar ve Diğer Zararlardan ve Ayrıca Temerrüt Faizinden Müteselsilen Mesul Olacakları )
ZARARLARDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İhaleye Katılıp Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmamak Suretiyle İhalenin Feshine Sebep Olan Tüm Alıcılar ve Kefillerin Teklif Ettikleri Bedel İle Son İhale Bedeli Arasındaki Zararlardan Mesul Olacakları )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )
HUKUKİ YARAR ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeli Yatırılmadığı İçin Satışın Düşürülmesine Karar Verilerek Taşınmaz Yeniden Satışa Çıkarıldığı - Davacı İki İhale Arasındaki Farktan Sorumlu Olacağından İhalenin Feshi Tarihini Havi Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )"
134Y12.HD14.10.2008E. 2008/19368 K. 2008/17352"İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden Sonra Dosya Borcunun Ödenmiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmediği - Ödeme İhale Tarihinden Önce Olsa Bile Bu Hususta İhaleden Önce Mahkemeye Başvurarak Takibin İptalinin Sağlanması Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
İHALE BORCUNUN İHALEDEN SONRA ÖDENMESİNİN İHALEYE ETKİSİ ( Ödeme İhale Tarihinden Önce Olsa Bile Bu Hususta İhaleden Önce Mahkemeye Başvurarak Takibin İptalinin Sağlanması Yoluna Gidilmesi Gerekip İtfa Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )
İTFA ( Ödeme İhale Tarihinden Önce Olsa Bile Bu Hususta İhaleden Önce Mahkemeye Başvurarak Takibin İptalinin Sağlanması Yoluna Gidilmesi Gerekip İtfa Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshinin İstenemeyeceği )"
134Y12.HD9.10.2008E. 2008/12890 K. 2008/16857"İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış ilanının Bir Örneğinin Tebliğ Edilmemesi - 1. Satış Gününde Tebliğ Edildiği Kendisine Uygun Süre Tanınmadan İhalenin Başlatıldığı )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ ÖRNEĞİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( 1. Satış Gününde Tebliğ Edildiği Kendisine Uygun Süre Tanınmadan İhalenin Başlatıldığı - İhalenin Feshi Nedeni )
SATIŞ İLANI ÖRNEĞİNİN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni - 1. Satış Gününde Tebliğ Edildiği Kendisine Uygun Süre Tanınmadan İhalenin Başlatıldığı )"
134YHGK24.9.2008E. 2008/12-516 K. 2008/549"SATIŞ İLANI ( Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Satış İlanının Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının Nedeniyle )
GAZETE İLANI ( Satış İlanının Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD22.9.2008E. 2008/13191 K. 2008/15971"İHALENİN FESHİ ( Organize Sanayi Bölgelerindeki Gayrimenkullerin İcra Yoluyla Satışı - Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ GAYRİMENKULLERİN İCRA YOLUYLA SATIŞI ( Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği - İhalenin Feshi/Alıcı Bankanın Bu Özellikleri Taşımadığı )
BANKANIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE GAYRİMENKUL SATIN ALMASI ( İhalenin Feshi - İcra Yoluyla Kuruluş Protokolünde Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Satış Yapılabileceği )"
134Y12.HD6.5.2008E. 2008/7161 K. 2008/9634"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlunun Satışa Konu Taşınmazdaki Payının Yanlış Gösterildiği ve Taşınmazın Değerinin Daha Düşük Fiyatla Satıldığını İddia Etmesi - Yasal Süresi İçerisinde Yapılmayan Şikayetin Reddi Gereği/İhalenin Feshi )
BORÇLUNUN SATIŞ İLANININ KENDİSİNE TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL SÜREDE İTİRAZ ETMEDİĞİ ( Şikayetin Reddi Gereği )
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN DÜŞÜK FİYATLA SATILDIĞI İDDİASI ( Borçlu Payının Yanlış Gösterildiği - Ancak İhalenin Feshine Konu Edilen Şikayetin Yasal Süre İçerisinde Yapılmadığı/Şikayetin Reddi/Satış İlanı/Tebliğ Tarihine Dikkat Edileceği )"
134Y12.HD28.4.2008E. 2008/6065 K. 2008/8864"İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( Takip Dosyasında Taraf Sıfatı Bulunmayan Borçlu Eşinin İhaleye Girip Taşınmazı Satın Alması Feshi Gerektirmediği )
TARAF SIFATI BULUNMAYAN BORÇLU EŞİ ( İhaleye Girip Taşınmazı Satın Alması İhalenin Feshini Gerektirmediği )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhale Anında Taşınmazı Borçlu Kadının Kocasının Alacağını Söylemesi İhaleye Katılanlar Fiilen Engellenmediği Sürece ve İhale Anında Emniyet Güçlerine İntikal Eden İhaleyi Engeller Nitelikte Herhangi Bir Olay Gerçekleşmediği Durumlarda Fesat Olgusunun Gerçekleşmediği )"
134Y12.HD22.4.2008E. 2008/5519 K. 2008/8410"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı Tebligatının Usulsüzlüğü Sebebiyle Şikayet Yolu İle İhalenin Feshini İstemek Hakkı Sadece Kendisine Tebligat Yapılamayan İlgiliye Ait Olduğu )
HAK SAHİBİ OLABİLECEK KİŞİLER ( Satış İlanı Tebligatının Usulsüzlüğü Sebebiyle Şikayet Yolu İle İhalenin Feshini İstemek Hakkı Sadece Kendisine Tebligat Yapılamayan İlgiliye Ait Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİGATININ USULSÜZLÜĞÜ ( Sebebiyle Şikayet Yolu İle İhalenin Feshini İstemek Hakkı Sadece Kendisine Tebligat Yapılamayan İlgiliye Ait Olduğu )"
134Y12.HD1.4.2008E. 2008/4190 K. 2008/6513"İHALENİN FESHİ DAVASINDA ESASA GİRİLMEDEN TALEBİN REDDİ ( Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Davasında Esasa Girilmeden Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
ESASA GİRİLMEDEN TALEBİN REDDİ ( İhalenin Feshi Davasında - Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD27.3.2008E. 2008/3462 K. 2008/6249"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Tapu Sicilindeki İlgililer Dışında Ancak Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar İhalenin Feshini İsteyebilecekleri )
PEY SÜRMEK SURETİYLE İHALEYE KATILANLAR ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Tapu Sicilindeki İlgililer Dışında Ancak Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar İhalenin Feshini İsteyebilecekleri )"
134Y12.HD27.3.2008E. 2008/2945 K. 2008/6167"İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Yapılmış Olması Nedeniyle )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİ ( 2 Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Yapılmış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
RESEN İHALENİN FESHİ ( Satış Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçtikten Sonra Yapıldığından Mahkemece Resen İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
YENİDEN KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdirinin İstenemeyeceği )"
134Y12.HD25.3.2008E. 2008/3359 K. 2008/5849"İCRANIN İADESİ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALE USULÜ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Feshine Karar Verilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD25.3.2008E. 2008/3311 K. 2008/5869"İHALE ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin İhalenin Feshini İsteme Süresinin İhaleden Haberdar Olduğu Tarihten Başlayacağı - İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği )
İHALENİN FESHİNİ TALEP ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçi - Sürenin İhaleden Haberdar Olduğu Tarihten Başlayacağı İhaleden İtibaren Bir Seneyi Geçemeyeceği )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Şikayetçi Aleyhine Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - İstemin Süre Aşımı Nedeniyle İşin Esasına Girilmeden Reddi )"
134Y12.HD13.3.2008E. 2008/2117 K. 2008/4720"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
KESİN KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olmakla Birlikte Bu Hükümlerin İhalenin Feshi Aşamasında İncelenebileceği )
MASRAFIN YATIRILMASI ( Şikayet Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yatırılması Halinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabilmesi İçin Yatırılması Gereken Masrafın Mahkemece Belirlenmesi Gerektiği )"
134Y12.HD7.3.2008E. 2008/1137 K. 2008/4474"İHALENİN FESHİ ( İsteyen Şikayetçinin Yurt İçi Adresi Vekaletnamede Yazılı İse Adres Gösterme Koşulu Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )
ADRES GÖSTERME KOŞULU ( İhalenin Feshini İsteyen Şikayetçinin Yurt İçi Adresi Vekaletnamede Yazılı İse Adres Gösterme Koşulu Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )
VEKALETNAMEDE YAZILI ADRES GÖSTERME ( İhalenin Feshini İsteyen Şikayetçinin Yurt İçi Adresi Vekaletnamede Yazılı İse Adres Gösterme Koşulu Yerine Getirilmiş Kabul Edilmesi Gerektiği )"
134Y12.HD22.2.2008E. 2008/264 K. 2008/3227"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar Yurt İçinde Bir Adres Göstermek Koşuluyla İhalenin Feshini Talep Edebilecekleri )
DAVA DİLEKÇESİNDE ADRES BELİRTME ZORUNLULUĞU ( Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar Yurt İçinde Bir Adres Göstermek Koşuluyla İhalenin Feshini Talep Edebilecekleri )
YURT İÇİNDE ADRES GÖSTERME ( Dava Açma Şartlarından Olup Sonradan Bu Eksikliğin Tamamlanmasına Olanak Olmadığı - İhalenin Feshi )"
134YHGK13.2.2008E. 2008/12-82 K. 2008/129"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmazın Yapılan Kıymet Takdirinin Birinci Sırada Olan Alacağı Dahi Karşılamadan Uzak Olduğu 3. Sırada Olan Alacaklıya İhalenin Feshinin Yarar Sağlamayacağı Hukuki Menfaatinin Bulunmadığı - Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın Yapılan Kıymet Takdirinin Birinci Sırada Olan Alacağı Dahi Karşılamadan Uzak Olduğu 3. Sırada Olan Alacaklıya İhalenin Feshinin Yarar Sağlamayacağı Hukuki Menfaatinin Bulunmadığı - Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi - Taşınmazın Yapılan Kıymet Takdirinin Birinci Sırada Olan Alacağı Dahi Karşılamadan Uzak Olduğu 3. Sırada Olan Alacaklıya İhalenin Feshinin Yarar Sağlamayacağı Hukuki Menfaatinin Bulunmadığı/Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD4.12.2007E. 2007/20254 K. 2007/22733"İHALENİN FESHİ ( İcra Emrinin Vekil Yerine Asile Tebliğinin Geçerli Neden Olmadığı - Menkul İhalelerinde Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin Geçerli Neden Olmadığı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Menkul İhalelerinde Borçluya Tebliğin Zorunlu Olmadığından İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ ( Vekil Yerine Asile Tebliğinin İhalenin Feshi Nedenleri Arasında Yeralmadığı )
MENKUL İHALESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olmadığı - Tebliğ Edilmediği Durumda İhalenin Feshi Sebebi Oluşturmadığı )"
134Y12.HD25.10.2007E. 2007/16368 K. 2007/19463"İHALENİN FESHİ ( İcra Borçlusunun Mirasçısı Olan Kişinin de İstemesi Mümkün Olduğu )
BORÇLUNUN MİRASÇISININ HAKLARI ( İcra Borçlusunun Mirasçısı Olan Kişinin de İhalenin Feshini İstemesinin Mümkün Olduğu )"
134Y12.HD10.9.2007E. 2007/15188 K. 2007/15295"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İsteyen İlgilinin Yurtiçinde Adres Gösterme Yükümlülüğü - Dava Dilekçesine Yazılmamış Adres Vekaletnamede Mevcut İse Yasadan Doğan Koşulun Gerçekleşeceği )
DAVACININ ADRESİNİN VEKALETNAMEDE BULUNMASI ( Dava Dilekçesine Yazılmamış Olan - İhalenin Feshini İsteyen İlgilinin Yurtiçinde Adres Gösterme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmiş Sayılacağı )
ADRES GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhalenin Feshini İsteyen İlgilinin Yurtiçinde - Dava Dilekçesine Yazılmamış Adres Vekaletnamede Mevcut İse Yasadan Doğan Koşulun Gerçekleşeceği )"
134Y12.HD17.7.2007E. 2007/12591 K. 2007/14858"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( HUMK. Md. 409 Gerekçe Gösterilip Davanın Açılmamış Sayılmasının İsabetsizliği - Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İhalenin Feshi Talebi/Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği - İsabetsizliği )
DAVACININ DAVASINI TAKİP ETMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi/Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği - HUMK. Md. 409 Gerekçe Gösterilip Davanın Açılmamış Sayılmasının İsabetsizliği )"
134YHGK23.5.2007E. 2007/12-297 K. 2007/287"İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE KARARININ ŞİKAYET YOLUYLA KALDIRLMASI ( Kira Sözleşmesi Noter Tasdikli Yapılmış Olduğu - Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği )
NOTER TASDİKLİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )
TEVSİK EDİLMİŞ BELGE ( Kira Sözleşmesinin Noter Tasdikli Yapılmış Olduğu/Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )"
134Y12.HD16.5.2007E. 2007/7456 K. 2007/10086"TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ ( Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği )
AKTİF DAVA HUSUMETİ ( Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği - Tedbir Kararı Verilmesini Talebi )
TARAF TEŞKİLİ ( Tedbir Kararı Verilmesini Talebi - Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği )"
134Y12.HD10.5.2007E. 2007/6668 K. 2007/9451"İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Taşınmaz Alıcıya İhale Edilip Bedeli Alındıktan Sonra Alıcı Adına Tescil Edilmesi için Tapuya Yazı Yazılması )
KİRA İLİŞKİSİ ( Belirtilen Süre Makul Süre Olduğundan Bunun da İhale Alıcısıyla Kiracı Arasında Kira İlişkisi Kurulduğunu Göstermemesi )"
134Y12.HD4.5.2007E. 2007/6583 K. 2007/9020"İCRA İFLAS KANUNU'NUN 133. MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEM YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )
İİK. 134. MADDEYE GÖRE YARGILAMA ( İİK'nun 133. Maddesi Gereğince İşlem Yapılmış Olması İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )"
134Y12.HD9.4.2007E. 2007/4059 K. 2007/6881"İHALENİN FESHİ ( Tellal Bulundurulmaması - Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re'sen Tellal Tayin Edilmesi )
İHALEDE TELLAL BULUNDURULMAMASI ( Yada Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re'sen Tellal Tayin Edilmesi - İhalenin Feshi Nedeni )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE İHALE GÜNÜ TELLAL GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN BELEDİYEYE YAZI YAZILMASI ( Belediyenin İsmini Bildirdiği Tellalın İhale Günü Hazır Edilmemesi - İcra Müdürlüğünce Bir Adliye Görevlisinin Tellal Olarak Görevlendirilebileceği )
TELLAL GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN BELEDİYEYE YAZI YAZILMASI ( Belediyenin İsmini Bildirdiği Tellalın İhale Günü Hazır Edilmemesi - İcra Müdürlüğünce Bir Adliye Görevlisinin Tellal Olarak Görevlendirilebileceği )"
134Y12.HD27.3.2007E. 2007/3417 K. 2007/5788"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Talebin Reddi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10 Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10 Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği )"
134Y12.HD20.3.2007E. 2007/2386 K. 2007/5308"BELEDİYE VEKİLLİĞİNE SON VERİLME ( Vekilin İcra Dosyasındaki İşlemlerinden Zarar Gördüğünü İleri Süren Belediyenin Genel Mahkemede Dava Açma Hakkının Bulunup Bulunmadığı Görülmekte Olan Çekişme İle İlgili Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Vekilin İcra Dosyasındaki İşlemlerinden Zarar Gördüğünü İleri Süren Belediyenin Genel Mahkemede Dava Açma Hakkının Bulunup Bulunmadığı Görülmekte Olan Çekişme İle İlgili Olmadığı )
FESİH SEBEBİ ( Hangi Nedenlerle İhalenin Feshine Karar Verilebileceği İİK.nun 134/2. Maddesinde Sınırlı Olarak Sayıldığı )
ŞİKAYET ( Cebri İcranın Devamına Yönelik İşlemlerde Mahkemece Fesih Sebebi Olarak Kabul Edilip Kararda Açıklanan Olgu Alıcının Hakkını Engellemediği - Şikayetin Reddi Gereği )"
134Y12.HD19.3.2007E. 2007/2709 K. 2007/5311"PARA CEZASI ( İhaleni Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ ( İhaleni Feshi - İİK.nun 134/2.Fıkrasının Son Cümlesinde İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRMASI ( Dairenin Ana Binanın Neresinde Olduğunu Bilmediğinden Satışa İştirak Edemediğini İleri Sürerek İhalenin Feshi İstemi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
134Y12.HD19.3.2007E. 2007/2705 K. 2007/5170"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN 10 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Borçlunun İİK. 133. Madde Prosedürünün İşletilmesi Yönündeki Talebi İcra Müdürünce Reddi İsabetli Olduğu )
İİK. 133. MADDE PROSEDÜRÜ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )"
134YHGK14.3.2007E. 2007/12-102 K. 2007/123"TAKİP ALACAKLISINA KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğundan Sözkonusu Taşınmazlar Yönünden Şikayetin Kabulü ve İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle Feshi İstemeye Hakkı Olduğu )
ŞİKAYETÇİ ALACAKLININ FESİH HAKKI ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu )
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATI ( İlgili Takipteki Taşınmazlar Üzerinde Haciz Şerhinin Bulunduğu ve Şikayetçinin Anılan Takibin Alacaklısı Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğundan Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Bulunmasına Gerek Olmadığı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ NEDENİYLE TALEBİN REDDİ ( İhalenin Feshi Talebinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
134Y12.HD2.3.2007E. 2007/722 K. 2007/3774"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD1.2.2007E. 2006/24049 K. 2007/1513"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenmemesine İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN ALACAKLIYA ÖDENMEMESİ ( İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
TEDBİR KARARI ( İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenmemesine İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )"
134Y12.HD30.1.2007E. 2006/23833 K. 2007/1458"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satışına Karar Verilen Pansiyon Teferruatı ve Mütemmim Cüzü İle Birlikte İpotek Kapsamında Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Sadece Arsa ve Bina Bedeli Üzerinden Satış Yapılması Hatalı Olduğu Gibi Kıymet Takdir Raporunda Yer Almayan Bir Kısım Demirbaşların Satış Şartnamesine İlave Edilerek Satışa Çıkarılması da İsabetsiz Olduğu )
TEFERRUAT ( Satışına Karar Verilen Pansiyon Teferruatı ve Mütemmim Cüzü İle Birlikte İpotek Kapsamında Olduğu )
ARSA VE BİNA BEDELİ ÜZERİNDEN SATIŞ YAPILMASI ( Hatalı Olduğu Gibi Kıymet Takdir Raporunda Yer Almayan Bir Kısım Demirbaşların Satış Şartnamesine İlave Edilerek Satışa Çıkarılması da İsabetsiz Olduğu )"
134Y11.HD29.1.2007E. 2005/13771 K. 2007/898"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Cebri İcra Yoluyla Satış İçin Genel Mahkemelerde Dava Açılamayacağı - İhalenin Feshiyle Birlikte Tapu İptali ve Tescil de Talep Edildiği/Fesih Talebi Yönünden Görevsizlik Kararı Verilerek Diğer Taleplerin Davanın Açıldığı Ticaret Mahkemesince Değerlendirileceği )
CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Genel Mahkemelerde Dava Açılamayacağı/İhalenin Feshi ve Tapu İptali ve Tescil Talebi - İhalenin Feshi Talebi Yönünden Görevsizlik Kararı Verilerek Diğer Taleplerin Davanın Açıldığı Ticaret Mahkemesince Değerlendirileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Cebri İcra Yoluyla Satış İçin Genel Mahkemelerde Dava Açılamayacağı - İhalenin Feshiyle Birlikte Tapu İptali ve Tescil de Talep Edildiği/Fesih Talebi Yönünden Görevsizlik Kararı Verilerek Diğer Taleplerin Davanın Açıldığı Ticaret Mahkemesince Değerlendirilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhalenin Feshiyle Birlikte Talep Edildiği - Fesih Talebi Yönünden Görevsizlik Kararı Verilerek Diğer Taleplerin Davanın Açıldığı Ticaret Mahkemesince Değerlendirilmesi Gereği )"
134Y12.HD16.1.2007E. 2006/22396 K. 2007/257"TAŞINIR MAL İHALESİ ( İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınırlar Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığından "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatını Taşımadığı - İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınırlar Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığından "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatını Taşımadığı - Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
HUSUMET ( Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedilmesi Halinde Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD24.11.2006E. 2006/18923 K. 2006/22079"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
TEBLİGAT ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )"
134Y12.HD24.11.2006E. 2006/18777 K. 2006/22151"İHALENİN FESHİ ( Tellaliye ve Damga Resmi Yatırılmadığı İçin 2. Kez İhaleye Çıkarılan Taşınmazın Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesi Tek Başına Fesih Nedenidir )
TELLALİYE VE DAMGA RESMİ YATIRILMADIĞI İÇİN 2. KEZ İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD23.11.2006E. 2006/20917 K. 2006/21955"İHALENİN FESHİ ( Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermesinin İsabetsiz Olduğu )
TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMAMASI ( İhalenin Feshi Talebi/Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Veremeyeceği )"
134Y12.HD25.9.2006E. 2006/14043 K. 2006/17270"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalenin Feshini İsteyebilecek "Satış İsteyen Alacaklı"nın Satış Dosyası Dışındaki Bir Dosyadan Menkulü Haczedip Satış İstemiş Olan Kişi Olarak Anlaşılması Gereği - Şikayet Tarihinden Önce Satış Talebinden Vazgeçen Davacının Davasının Dava Açma Ehliyetini Kaybetmiş Olması )
MENKUL İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Satış İsteyen Başka Dosya Alacaklısının Şikayet Tarihinden Önce Satış Talebinden Vazgeçmiş Olması - Aktif Dava Ehliyetinin Kaybı Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN KAYBI ( Satış Talebinde Bulunduktan Sonra Talebinden Vazgeçen Alacaklının Menkullerin Başka Dosyadan Satışında İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği - Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Sona Ermesi )
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATININ SONA ERMESİ ( Satış Talebinden Vazgeçen Alacaklının Başka Dosyadan Yapılan Satışta İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )"
134Y12.HD21.9.2006E. 2006/13287 K. 2006/16892"İHALENİN FESHİNDE SÜRE ( Yapılan İlanlar Usulsüz Olsa Bile Borçlunun İİK'nun 134/2 Maddesinde Belirtilen İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İstemesi Gerektiği )
FESAT İDDİASI ( Borçlu Fesat İddiasına da Dayanmadığından Mahkemece İcra Mahkemesi Nezdinde İhalenin Feshine İlişkin Başvurunun Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Vermek Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK SÜRE ( Yapılan İlanlar Usulsüz Olsa Bile Borçlunun İİK'nun 134/2 Maddesinde Belirtilen İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İstemesi Gerektiği )"
134Y12.HD11.7.2006E. 2006/12298 K. 2006/15205"MENKUL İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı Satışın Düşürülmesi - Talebin İncelenmesine Engel Olmadığı )
SATIŞIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı - Menkul İhalesinin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Menkul İhalesi - Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı Satışın Düşürülmesi/Talebin İncelenmesine Engel Olmadığı )"
134Y12.HD6.7.2006E. 2006/11448 K. 2006/14745"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Dosya Borcunun Ödendiği Yolundaki İddiasının Fesih Nedeni Olarak Dinlenemeyeceği )
BORÇLUNUN DOSYA BORCUNUN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( İhalenin Feshi Nedeni Olarak Dinlenemeyeceği )
İHALEDE ALACAKLININ ARTIRIMI ÜZERİNE DİĞER ARTIRANLARIN ÇEKİLMESİ ( Birden Fazla Alıcının Katılıp Artırılan Bedeller Arasında Nisbetsizlik Bulunmaması/Muvazaa Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
134Y12.HD4.7.2006E. 2006/11793 K. 2006/14642"İHALENİN FESHİ ( Davanın Esasa Girilmeden Süre Yönünden Reddi - Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girilmeden Süre Yönünden Reddi - Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD27.6.2006E. 2006/11934 K. 2006/14050"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliği Gerekli İlgililere Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Takip Alacaklısına Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Teşkil Ettiği )
KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANI ( İlgililere Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Dosyadaki Bütün Alacaklılara Tebliği Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )"
134Y12.HD20.6.2006E. 2006/10529 K. 2006/13285"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacağa Mahsuben Taşınmazı Alan Alacaklının İhalenin Feshi Davasını Kabul Etmesi - İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği )
ALACAKLININ ALACAĞA MAHSUBEN ALDIĞI TAŞINMAZ HAKKINDAKİ İHALENİN FESHİ TALEBİNİ KABUL ETMESİ ( İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği - Tüm İlgililerin Kabulü Şartının Gerçekleşmiş Olması )"
134Y12.HD13.6.2006E. 2006/10245 K. 2006/12677"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tetkik Merciinin Talep Tarihinden 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese Bile İşin Esası İle İlgili Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gerektiği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İLAMINA DAYALI YAPILAN İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçinin Katılmayıp Davalının Yargılamaya Devam Etmediğini Bildirmesi Üzerine İşin Esası İle İlgili Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Ortaklığın Giderilmesi İlamına Dayalı Yapılan İhalenin Feshi - Tetkik Merciinin Talep Tarihinden 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese Bile İşin Esası İle İlgili Karar Vermesi Gerektiği/Davanın Aaçılmamış Sayılmasının İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD27.4.2006E. 2006/6204 K. 2006/9213"İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması İhaleye Hazırlık ve Yapılması Aşamasındaki Hatalı İşlemler ile Alıcının Hataya Düşürülmesi - Hesap Kat İhtarının Kefile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
HESAP KAT İHTARININ KEFİLE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedenlerinden Biri Olmadığı )"
134YHGK29.3.2006E. 2006/3-76 K. 2006/109"TAŞINMAZIN İHALE İLE SATIŞI ( Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )
MÜLKİYETİ KAZANANIN HAKLARI ( İhale Sonucunda Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Taşınmazı İşgal Eden Üçüncü Kişinin İhaleden Önceki Bir Tarihten Beri Kiracı Olduğunu Resmi Bir Belge İle Kanıtlayamaması Durumunda Söz Konusu On Beş Günlük Sürenin Bitiminden İtibaren İstenebileceği )"
134Y12.HD16.3.2006E. 2006/2012 K. 2006/5435"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Malikine Satış İlanı Tebliğ Edilmeksizin İhalenin Gerçekleştirilmesinin Doğru Olmaması )
SATIŞ İLANININ MALİKE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Sayılması-İhaleye Ittıla Tarihinden İtibaren Yasal Yedi Günlük Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davasının İhale Tarihinden Bir Yıl İçinde ve Ittıla Tarihinden Yedi Gün İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD16.3.2006E. 2006/2010 K. 2006/5436"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Para Cezasının Hazine Lehine Hükmedilmesi Gerekirken İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi - Para Cezasının Hazine Lehine Hükmedilmesi Gerekirken İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )
PARA CEZASININ HAZİNE LEHİNE HÜKMEDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi Halinde İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )"
134Y12.HD9.3.2006E. 2006/1857 K. 2006/4791"İCRA MAHKEMESİ KARARI ( İhalenin Feshi - İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı/Temyiz Sebeplerinin Reddi Gereği - Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı/İade-i Muhakeme/İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı )
İADE-İ MUHAKEME ( İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı )"
134Y12.HD9.3.2006E. 2006/1841 K. 2006/4760"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının İhaleye Katılmak Üzere Vekalet Verdiği Kişinin İhaleye Katılıp Pey Sürme İsteminin İcra Müdürlüğünce Reddedilmesinin İsabetsiz Olması )
VEKALET ( İcra Dairelerinde Yapılan İhale Bir Adli İşlem ise de İhalede Pey İleri Sürülmesi Adli Bir İşlem Olmaması Nedeniyle Vekilin Avukat Olmasının Zorunlu Olmaması )
AVUKATLA TAKİP ( 1336 Sayılı Avukatlık Kanunu Uyarınca Adli İşlemler ve Takiplerin Ancak Baroda Kayıtlı Avukatlar Eli ile Yürütülebilmesi )"
134Y12.HD9.3.2006E. 2006/1232 K. 2006/4812"ŞİKAYET ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
SIFAT YOKLUĞUNDAN ŞİKAYETİN REDDİ ( Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYETİN REDDİ ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
134Y12.HD24.2.2006E. 2006/34 K. 2006/3514"İHALENİN FESHİ ( İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Bu Davanın Açılabilmesi için Yurt İçinde Bir Adres Gösterilmesinin Gerekmesi )
DAVA ŞARTI ( İhalenin Feshini İsteyebilmek için Yurt İçinde Bir Adres Gösterilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD31.1.2006E. 2005/24358 K. 2006/1040"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmaması Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmaması Gereği )"
134Y12.HD31.1.2006E. 2005/24357 K. 2006/1031"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olunan Tarihten Başlayacağı )
ŞİKAYET ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen İpotek Veren Şikayetçinin Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olduğu Tarihten Başlayacağı/İhalenin Feshi - Borçluya Md. 35'e Göre Yapılan Tebliğin Bağlamayacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olunan Tarihten Başlayacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Borçluya Md. 35'e Göre Yapılan Tebliğin Bağlamayacağı )"
134Y12.HD30.1.2006E. 2005/24714 K. 2006/829"İHALENİN FESHİ ( Mahkemece Feshe Esas Alınan Vergi Mahkemesinin Satış Kararının Niteliğine İlişkin Kararının İhaleden Bir Gün Sonra Alınması - İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı/Şikayetin Reddi Gereği )
VERGİ MAHKEMESİNİN SATIŞ KARARININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARI ( İhaleden Bir Gün Sonra Alınıp Mahkemece İhalenin Feshine Esas Alınan - Şikayetin Reddi Gereği/İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı )
SATIŞ KARARININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARAR ( Vergi Mahkemesince İhaleden Bir Gün Sonra Alınan - İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı/Şikayetin Reddi Gereği )"
134Y12.HD24.1.2006E. 2005/23543 K. 2006/318"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Menkul İhalesi - Feshi İsteyebilecek İlgililerin Sınırlı Olarak Sayıldığı/Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler )
MENKUL İHALESİ ( İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililerin Sınırlı Olarak Sayıldığı - Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler Olduğu )
PEY SÜRMEK SURETİYLE İHALEYE İŞTİRAK EDENLER ( İhalenin Feshini İsteyebilecekleri - Menkul İhalesi )"
134Y12.HD24.1.2006E. 2005/23459 K. 2006/227"İHALENİN BOZULMA NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması/Artırmaya Hazırlık Aşamasında ve İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler/Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği )
İCRA TAKİP DOSYASINDAKİ BÜTÜN İŞLEMLERİN İPTALİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Olarak Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceğinden Kararın İsabetsiz Olduğu )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Artırmaya Hazırlık Aşamasında ve İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler - Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması )"
134Y12.HD23.1.2006E. 2005/23239 K. 2006/95"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayet Süresinin Başlangıcı ve Hak Düşürücü Süre )
ŞİKAYET SÜRESİNİN ÖĞRENMEYLE BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davasında - 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Şartı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ŞARTI ( İhalenin Feshi Davası Açılmasında - Fesih Sebebinin Hak Düşürücü Süreden Sonra Öğrenilmiş Olmasının Şikayet Hakkı Vermeyeceği )"
134Y12.HD6.12.2005E. 2005/19824 K. 2005/24143"KISMİ TEMLİK ( Mümkün İse de Adı Geçenin Maliki Olmadığı Bir Hakkı Temlikinin Geçerli Olmadığı )
TEMLİK ( Tapuda Borçlu Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Temlik Dışında Tutulmasının Sonuca Etkili Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Alacaklıya Borçlu Bulunan Kişi Açısından 120/2. Madde Koşullarında Alınan Yetki Belgesine Dayanılarak Bu Kişiye Borçlu Olduğundan Bahisle Tapuda Borçlu Gözüken Kişinin Mahcuzunun Satılmasına Karar Verilerek İhalenin Gerçekleştirilemeyeceği )
FESAT NEDENİ ( Alacaklıya Borçlu Bulunan Kişi Açısından Alınan Yetki Belgesine Dayanılarak Bu Kişiye Borçlu Olduğundan Bahisle Tapuda Borçlu Gözüken Kişinin Mahcuzunun Satılmasına Karar Verilerek İhalenin Gerçekleştirilemeyeceği - İhalenin Feshini Gerektirdiği )"
134Y12.HD5.12.2005E. 2005/20507 K. 2005/24103"İHALENİN FESHİ ( Şikayet Dilekçesinde Dayanılan İhalenin Fesih Nedenleri Satış Öncesi Hazırlık İşlemlerine Dayalı Olup İhale Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ DAVASINDA CEZA ( Mahkemece İstemin Sadece Süre Aşımından Reddi ve İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerekirken Bu Hususta Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresinin Ittıla Tarihinden Başlaması )"
134Y12.HD2.12.2005E. 2005/19762 K. 2005/23813"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pay Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İsteyebileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMESİ ( Yasa Maddesinde Açıklanan İlgililerden Olmadığı İçin İsteminin Aktif Dava Ehliyetsizliğinden Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshini İsteyen Üçüncü Kişi Yasa Maddesinde Açıklanan İlgililerden Olmadığı İçin İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )
DAVA EHLİYETİ ( İhalenin Feshini İsteyen Üçüncü Kişi Yasa Maddesinde Açıklanan İlgililerden Olmadığı İçin İhalenin Feshi İsteminin Aktif Dava Ehliyetsizliğinden Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD28.11.2005E. 2005/20133 K. 2005/23311"FESAT OLGUSUNA DAYANILARAK İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ ( Dinlenen Tanık Beyanları Mücerret İddiadan Öteye Gitmediği - Bu İddiayı Doğrular Biçimde Fesatın Varlığını Somut Bir Olayla Örtüşmediği )
İHALENİN FESHİ ( Mücerret İddiadan Öteye Gitmeyen Fesat Olgusuna Dayanılarak İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
MÜCERRET TANIK BEYANLARI ( İddiadan Öteye Gitmeyen Fesat Olgusuna Dayanılarak İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
TARAF TEŞKİLİ ( Tüm Paydaşlar Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkili Tamamlanmadan İşin Esasına Girilmemesinin Yerinde Olmadığı )"
134Y12.HD21.11.2005E. 2005/19052 K. 2005/22759"İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( İİK'nun 134.Maddesine Göre Açılan İşbu Davanın Görülmesini Etkilemez İse de Bu Konu İlgililerince Temyiz Edilmediğinden Bozma Nedeni Yapılmadığı )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Talebi - Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı/O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Dava Konusu Parsel Açısından İhale Alıcısı Süresinde İhale Bedelini Yatırdığı - O Halde Adı Geçen Yönünden İİK'nun 133. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı Halde Bu Parseli de Kapsar Şekilde Aynı Doğrultuda Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )"
134Y12.HD28.10.2005E. 2005/20877 K. 2005/21119"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Bulunmadığı )
İHALEYE KATILMAMA ( Taşınmazın Yeniden Satış Kararı Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Alacağına Mahsuben Alacaklıya İhale Edildiği - İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
HUSUMET ( Taşınmazın Yeniden Satış Kararı Alınarak İhaleye Çıkarıldığı ve Alacağına Mahsuben Alacaklıya İhale Edildiği - İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İkinci İhalede Şikayetçi İhaleye Katılmamış ve Pey Süren Sıfatını Kazanmadığından Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Reddi Gereği )"
134Y12.HD27.10.2005E. 2005/17089 K. 2005/20999"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Davalının Yargılamaya Devam Etmediğini Bildirmesi Üzerine İşin Esası İle İlgili Mevcut Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gereği )
DAVALININ YARGILAMAYA DEVAM ETMEYECEĞİNİ BİLDİRMESİ ( İşin Esası İle İlgili Mevcut Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gereği - İhalenin Feshi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davalının Yargılamaya Devam Etmediğini Bildirmesi Üzerine İşin Esası İle İlgili Mevcut Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gerekirken Veremeyeceği - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD18.10.2005E. 2005/13960 K. 2005/20190"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi - Davacının Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYETÇİLERİN İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLERDEN OLAMAMASI ( İşin Esasına Girmeden Talebin Reddi Gereği - Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Nedeniyle Para Cezası - İşin Esasına Girmeden Talebin Reddedilmesi )"
134Y3.HD27.9.2005E. 2005/7582 K. 2005/9111"CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Alıcının Taşınmazın Nefi ve Hasarını da Üstlenmiş Olacağı - Ecrimisilin İşgal Edene Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği )
İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZ ( Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi/Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği - İhalenin Feshinin İstenmesi/Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )
ECRİMİSİL ( İhale İle Alınan Taşınmazda Haksız İşgal/Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği - Alıcının Taşınmazın Nefi ve Hasarını da Üstlenmiş Olduğu )
İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİ ( Cebri İcra Yoluyla Açık Artırmadan Satın Alınan Taşınmaz - Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi/Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )
BEKLETİCİ SORUN ( Cebri İcra Yoluyla Açık Artırmadan Satın Alınan Taşınmaz/Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi - İhalenin Feshinin İstenmiş Olması/Dava Sonuçlanıp Kesinleşinceye Kadar Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )"
134Y12.HD23.9.2005E. 2005/13361 K. 2005/17857"İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
TARAF TEŞKİLİ ( İhalenin Feshi Davasında İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
İHALE ALICISI ( İhalenin Feshi Davasında İhale Alıcısının Taraf Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olup İcra Mahkemesince Bu Husus Gözardı Edilerek İhale Alıcısı Yokluğunda Yargılamanın Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )"
134Y12.HD14.7.2005E. 2005/10849 K. 2005/15553"TAŞINMAZA HACİZ KONMASI ( Koydurmuş Olan Alacaklılara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Haciz Koydurmuş Olan Alacaklılara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi Halinde )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Taşınmaza Haciz Koydurmuş Olan Alacaklılara Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin Feshi - Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Hallerde İhaleden İtibaren Bir Yılı Geçemediği )"
134Y12.HD4.7.2005E. 2005/10582 K. 2005/14495"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Talebi Aktif Husumet Yönünden Reddedildiğinden Ve İşin Esasına Girilmediğine Göre Para Cezasına Mahkum Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi Aktif Husumet Yönünden Reddedildiğinden Ve İşin Esasına Girilmediğine Göre Para Cezasına Mahkum Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )
AKTİF HUSUMET ( Şikayetçinin İhalenin Feshi Talebi Husumet Yönünden Reddedildiğinden Ve İşin Esasına Girilmediğine Göre Para Cezasına Mahkum Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )
PARA CEZASI ( Şikayetçinin İhalenin Feshi Talebi Husumet Yönünden Reddedildiğinden Ve İşin Esasına Girilmediğine Göre Para Cezasına Mahkum Edilmesi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )"
134Y12.HD28.6.2005E. 2005/10876 K. 2005/13967"TEBLİĞ İŞLEMİ ( Muhatabı Tebliğ İşleminde Haberdar Olmuş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Öğrenme Tarihi Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
SATILAN MALIN ESASLI VASIFLARINDA HATA ( İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
İHALEDE FESAD ( Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı - Bu Müddet İhaleden İtibaren 1 Seneyi Geçemeyeceği )"
134Y12.HD9.5.2005E. 2005/6199 K. 2005/10123"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İcra Mahkemesince Verilen Yetkisizlik Kararı İhalenin Feshinin İstendiği Tarih Gözetildiğinde Kesin Nitelikte Olup Temyiz Kaabiliyeti Bulunmadığı )
YETKİSİZLİK KARARI ( İhalenin Feshi İstemi - İcra Mahkemesince Verilen Yetkisizlik Kararı İhalenin Feshinin İstendiği Tarih Gözetildiğinde Kesin Nitelikte Olup Temyiz Kaabiliyeti Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( İhalenin Feshi Davasının Niteliğine Takip Alacaklısının İcra Takibini Sürdürmesinde ve Borçlunun Açmış Olduğu İhalenin Feshi Davasını Sonuçlandırmasında Hukuki Yararının Bulunmasına Göre Yetkili Mahkemede Takip Yetkisi Bulunduğu )"
134Y12.HD21.4.2005E. 2005/4803 K. 2005/8569"İPOTEĞİN BELİRLİ SÜRE İÇİN KURULMUŞ OLMASI ( Bu Sürenin Sonunda İpoteğin Re'sen Fekkini Gerektirmeyeceğinden ve Tapu Kaydında Müşteki İpotek Alacaklısının İpoteği de Halen Tescilli Olduğu )
İPOTEĞİN RE'SEN FEKKİ ( İpoteğin Belirli Bir Süre İçin Kurulmuş Olması Bu Sürenin Sonunda İpoteğin Re'sen Fekkini Gerektirmeyeceği )
İPOTEĞİN SÜRESİNİN DOLMASI ( İcra Mahkemesince Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerekirken Yazılı Şekilde İpotekte Belirlenen Sürenin Dolması Nedeniyle İpoteğin Ortadan Kalktığından Bahisle İstemin İncelemesiz Reddi İsabetsiz Olduğu )"
134Y12.HD18.4.2005E. 2005/3711 K. 2005/8307"GEMİ İHALESİNİN FESHİ ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
TÜRK GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN MENKUL HÜKMÜNDEKİ GEMİ ( Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını ( Maliki Olduğu )'nu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
GEMİ DONATANI ( MALİKİ ) ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
MÜTEKABİLİYET ESASI ( İki Ülke Arasında Müteakabiliyet Anlaşmasının Var Olup Olmadığı Araştırılmaksızın ve Karar Yerinde Açıklanmaksızın İşin Esasına Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
CEBRİ İCRA ( Her Devletin Kendi Ülke ve Sınırları İçerisinde Haiz Olduğu Mutlak Güç ve Yetkilerden Olduğu - Cebri İcra Devletin Egemenlik ve Hükümranlık Haklarının Kullanılmasının Doğrudan Bir Sonucu Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Alacağın Yabancı Uyruklu Bir Şahsa Temlik Edilmesi Sonucunda İcra Dairesinde Yapılacak Olan İhalenin Alacaklı Tarafından Satışın Mutlaka Yabancı Uyruklu Bir Kişiye Yapılması Yolundaki Direktifinin Geçerli Olmadığı - Fesih Nedeni Olmayacağı )
ALACAĞIN YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHSA TEMLİK EDİLMESİ ( Sonucunda İcra Dairesinde Yapılacak Olan İhalenin Alacaklı Tarafından Satışın Mutlaka Yabancı Uyruklu Bir Kişiye Yapılması Yolundaki Direktifinin Geçerli Olmadığı - Fesih Nedeni Olmayacağı )"
134Y12.HD12.4.2005E. 2005/4680 K. 2005/7905"PAYDAŞIN AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Kendi Payı Satılmayan Paydaşın İhalenin Feshi Davası Açması )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kendi Payı Satılmayan Paydaşın Tapudaki İlgili Olarak Taraf Sıfatının Bulunması )
HUSUMET ( Başka Paydaşa Ait Payın Cebri İcra Suretiyle Satışı Üzerine Paydaşın İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD5.4.2005E. 2005/3975 K. 2005/7280"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese de Gerekli Kararı Vermesi Gerektiği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
TARAFLARIN YARGILAMAYA KATILMAMALARI ( İhalenin Feshi Talebi - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Gerekli Kararı Vermesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - İcra Mahkemesinin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese de Gerekli Kararı Vermesi Gerektiği )"
134Y10.HD29.3.2005E. 2005/476 K. 2005/3303"KURUM ALACAĞININ TAHSİLİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK TASARRUFUN İPTALİ ( Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenemeyeceği - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Kurum Alacağının Tahsilini Önlemeye Yönelik Tasarrufun İptali - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
SATIŞ ÖNCESİ AÇILAN DAVA ( Kurum Alacağının Tahsilini Önlemeye Yönelik Tasarrufun İptali - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
134Y12.HD15.3.2005E. 2005/2122 K. 2005/5398"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( Şikayetin Kabulü Halinde Bu Eksiklik Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ NEDENİ ( Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliğ Edilmesine Yönelik Şikayetin Kabulü Halinde )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Sonucunda Verilen Kararların Temyizinin Mümkün Olmadığı - Ancak İhalenin Feshi Davası Aşamasında Kıymet Takdirine İtirazla İlgili Karar Ve Dayanakları İncelenebileceği )
SATIŞ DOSYASI ( İncelenmesinde Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Mahalline Gidilip İcra Müdürlüğünce Yaptırılan Kıymet Takdirinin Yerinde Olup Olmadığı Araştırılacağı - Ancak İhalenin Feshi Davası Aşamasında Kıymet Takdirine İtirazla İlgili Karar Ve Dayanakları İncelenebileceği )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliğ Edilmesine Yönelik Şikayetin Kabulü Halinde Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y11.HD1.3.2005E. 2004/4055 K. 2005/1969"İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Şirket Tasfiye Memurlarınca Yapılan İhale Cebri İhale Olmayıp İhtiyari Müzayede Niteliğinde Olduğu - İcra Tetkik Merciinden Değil Mahkemeden İstenebileceği )
TAŞINMAZIN İ.İ.K. HÜKÜMLERİ UYARINCA YENİDEN SATIŞI TALEBİ ( İhalenin İptali Talebi - Şirket Tasfiye Memurlarınca Yapılan İhale Cebri İhale Olmayıp İhtiyari Müzayede Niteliğinde Olduğu/İcra Tetkik Merciinden Değil Mahkemeden İstenebileceği )
ŞİRKET TASFİYE MEMURLARININ YAPTIĞI İHALE ( Cebri İhale Olmayıp İhtiyari Müzayede Niteliğinde Olduğu - İhalenin İptali Ve Taşınmazın İİK Hükümleri Uyarınca Yeniden Satışı Talebinin İcra Tetkik Merciinden Değil Mahkemeden İstenebileceği )
GÖREV ( İhalenin İptali Ve Taşınmazın İİK Hükümleri Uyarınca Yeniden Satışı Talebinin İcra Tetkik Merciinden Değil Mahkemeden İstenebileceği )"
134Y12.HD28.2.2005E. 2005/1033 K. 2005/3831"İHALENİN FESHİ DAVASININ İŞİN ESASINA GİRİLMEDEN SÜREAŞIMI YÖNÜNDEN REDDİ ( İşin Esasına Girilmediğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ESAS HAKKINDA İNCELEME YAPILMADAN İHALENİN FESHİ DAVASININ SÜREAŞIMI YÖNÜNDEN REDDİ ( İşin Esası İncelenmediğinden Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İhalenin Feshi Davasının Esas Hakkında İnceleme Yapılmadan Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmiş Olması )"
134Y12.HD25.2.2005E. 2005/29 K. 2005/3684"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satışa Esas Alınamaması - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılması Zorunluluğu )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ALINMIŞ OLAN KIYMET TAKDİRİ RAPORU ( Satışa Esas Alınamayacağı - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN SATIŞA ESAS ALINAMAMASI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Alınan - Satış Aşamasında Yeniden Kıymet Takdiri Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVASI ( Dava Aşamasında Alınan Kıymet Takdir Raporunun Satış Aşamasında Kullanılamayacağı ve Satışa Esas Alınamayacağı - Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yaptırılmamasının İhalenin Feshi Sebebi Olması )"
134Y1.HD23.2.2005E. 2005/490 K. 2005/1790"YOLSUZ TESCİL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Usulsüzlüğün İddia Edilen İşlemlere İhale Alıcısı Davalının Katkısının Bulunması Halinde Oluşan Sicilin Yolsuzluğundan Söz Edilebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Usulsüzlüğün İddia Edilen İşlemlere İhale Alıcısı Davalının Katkısının Bulunması Halinde Oluşan Sicilin Yolsuzluğundan Söz Edilebileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tapu İptal ve Tescil - Davalı İhale Alacaklısı Kayıt Malikinin Bir Katkısının Bulunup Bulunmadığının Saptanması Ondan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
134Y4.HD22.2.2005E. 2004/13966 K. 2005/1658"KDV YATIRILMADIĞINDAN İHALE FESHEDİLEREK TAŞINMAZIN YENİDEN SATILMASI ( İlk ihalede Ödenen Tellaliye Harcının iadesinin İstenemeyeceği )
İHALENİN FESHİ VE TAŞINMAZIN YENİDEN İHALE EDİLMESİ ( KDV Yatırılmaması Nedeniyle - İlk İhalede Ödenen Tellaliye Harcının İadesinin İstenemeyeceği )
TELLALİYE HARCININ İADESİNİN İSTENEMEMESİ ( KDV Yatırılmaması Nedeniyle İhale Feshedilip Taşınmazın Sonraki ihalede Satılması )"
134Y12.HD21.2.2005E. 2005/215 K. 2005/3309"İHALENİN FESHİ ( İhalede Fesat Nedeniyle-İcra Mahkemesince Bu Davalarda Tanık Dinlenebilmesi )
İCRA MAHKEMESİNDE TANIK DELİLİ ( Dar Yetkili Bu Mahkemede Özel Hallerde Tanık Dinlenebilmesi-İhalenin Feshi Davalarında Tanık Dinlenebilmesi )"
134Y12.HD10.1.2005E. 2004/22729 K. 2005/181"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebi - Mahkemenin Red Kararının Esas Gerekçesi Davacının Dava Açma Hakkı ( Sıfatı ) Bulunmadığından İlişkin Olup Davanın Esası İle İlgili Olmadığından Şikayetçinin Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
ESASA GİRMEDEN RED KARARI ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
SIFAT NEDENİYLE RED KARARI ( İhalenin Feshi Talebi - Mahkemenin Red Kararının Esas Gerekçesi Davacının Dava Açma Hakkı ( Sıfatı ) Bulunmadığından İlişkin Olup Davanın Esası İle İlgili Olmadığından Şikayetçinin Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )"
134Y12.HD27.12.2004E. 2004/22528 K. 2004/26985"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Önkoşulu Zarar Unsurunun Feshi İstenen İhalede Gerçekleşmiş Olması Gereği )
ZARAR UNSURU ( İhalenin Feshi Davasının Önkoşulu Zarar Unsurunun Feshi İstenen İhalede Gerçekleşmiş Olması Gereği )"
134Y11.HD19.12.2004E. 2004/3065 K. 2004/12226"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği )
İHALENİN FESHİ ( Alıcı Derhal veya Kendisine Verilen Süre İçinde Satış Bedelini Öderse İhale Kesinleşmedikçe Bu İhale Bedelinin Alacaklılara Ödenmediği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( İcra Dairesi Tetkik Mercii'nin İhalenin Feshini Karara Bağlamasını Beklemeden İİK.'nun 361. Maddesi Hükmünü Kıyasen Uygulamak Suretiyle Yanlışlıkla Ödemiş Olduğu İhale Bedelini Alacaklılardan Geri Alabileceği )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayette Bulunulmamış Olması veya Gene İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshi İstenmiş Olup da Tetkik Merciinin Fesih Talebinin Reddine Karar Vermesi Halinde )
FAİZ KAYBI VE KOMİSYON ZARARI ( Alıcının İhalenin Feshi Nedeniyle Uğramış Olduğu Faiz Kaybı ve Komisyon Gibi Zararını İhalenin Feshinde Kusurlu Olan Kişiden İsteyebildiği - İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi )"
134YHGK24.11.2004E. 2004/12-637 K. 2004/612"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Teminat Yatırmayan Kişinin Taşınmaz İhalesine Katılamayacağı - Bu Kişilere Yapılan İhalenin Feshi Gereği )
TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Taşınmaz İhalesine Katılabilmek İçin - Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )
HACİZLİ TAŞINMAZIN İHALESİNE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRILMASI ŞARTI ( Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD21.10.2004E. 2004/17776 K. 2004/22451"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Son İmar Durumunun Sorulmamış Olmasının Zarar Doğurmadığı Sürece Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmaması - Kat Mülkiyetine Dönüşen Dairenin Kat İrtifakı ile Satışa Çıkarılmış Olması )
İMAR DURUMUNUN SORULMAMIŞ OLMASI ( Zarara Sebep Olmamışsa Tek Başına İhalenin Feshi Sebebi Olmayacağı - Kat Mülkiyetine Dönüşen Dairenin Kat İrtifakı ile Satışa Çıkarılmış Olması )
KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞEN DAİRENİN KAT İRTİFAKI İLE SATIŞA ÇIKARILMASI ( Son İmar Durumunun Sorulmamış Olmasının Zarara Sebep Olmadıkça Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )
ZARAR ŞARTI ( Son İmar Durumu Sorulmadan Yapılan İhalenin Feshi Talebi - Kat Mülkiyetine Dönüşen Dairenin Kat İrtifaklı Olarak Satışa Sunulması )"
134Y12.HD21.10.2004E. 2004/17517 K. 2004/22429"SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ MECBURİYETİ ( Tapuda Kayıtlı Haciz Alacaklısının da İhalenin Feshi Davası Açabileceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tapuda Kayıtlı Haciz Alacaklısının da Dava Hakkının Olduğu )
TAPUDA KAYITLI HACİZ ALACAKLISI ( İhalenin Feshi Davası Açabileceği )
HACİZ ALACAKLISI OLUP TAPUDA İSMİ BULUNAN DAVACI ( İhalenin Feshi Davası Açabileceği )"
134Y12.HD18.10.2004E. 2004/17068 K. 2004/22031"ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği - Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılmasının İhalenin Feshi Nedeni Oluşturacağı )
İHALENİN FESHİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN TAKDİRİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Satış Memurluğunca Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği/Keşif Sırasında Saptanan Kıymet Üzerinden Satışa Çıkarılamayacağı )"
134Y12.HD29.6.2004E. 2004/13091 K. 2004/17152"İHALENİN FESHİ ( Satış Amacıyla Yapılmayan Tespit Edilen Miktar Üzerinden İhalenin Gerçekleştirilmesi )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN SONUCU ( Niteliği İtibariyle Kesin Olsa da İddialar İhalenin Feshi Davasında İncelenebilmesi )
DEĞER TESPİTİNİN AMACI ( Haciz Tarihinden Sonra Satışa Esas Olmak Üzere Yapılması )"
134Y12.HD29.6.2004E. 2004/13076 K. 2004/17161"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmiş Olmasının Yeterli Olması - Borçlu Asile Tebligat Yapılmadığı Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
SATIŞ İLANININ VEKİLE TEBLİĞ EDİLMESİ VE BORÇLU ASİLE TEBLİGAT YAPILMAMASI ( İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI GEREĞİ ( Satış İlanının Borçlu Asile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )
BORÇLU ASİLE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Vekiline Tebligat Yapılmışsa İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD28.6.2004E. 2004/13086 K. 2004/17179"PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ ( Dosya Alacaklısı Yaptığı Bu Masrafları Talep Hakkından Vazgeçmesine Göre Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )
İSPAT ( İhalenin Feshini Şikayet Yolu İle Talep Eden İlgili Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığı )"
134Y12.HD23.6.2004E. 2004/12424 K. 2004/16502"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinde Taşınmaz Üzerindeki Binaların Değeri Göz Önüne Alınmaksızın İtirazın Reddedilmesinin İhalenin Feshini Gerektirmesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN KIYMETE ETKİSİ ( Bunu Göz Önünde Bulundurmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılmışsa Yapılan İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD6.5.2004E. 2004/7099 K. 2004/11468"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Neticesinde Daha Düşük Bir Bedel Takdir Edilerek Satış Yapılmasının Usulsüzlüğü Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNE BORÇLUNUN İTİRAZININ SONUCU ( Daha Düşük Bir Bedel Takdir Edildiğinde Aleyhe Olan Bu Bedel Üzerinden Satış Yapılmasının Doğru Olmaması )"
134Y12.HD27.4.2004E. 2004/6207 K. 2004/10372"İHALENİN FESHİ ( İİK'ya Göre İşin Esasına Girilmezden Önce İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağının Kabul Edilmiş Bulunması )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi Talebinin Mahkemece Aktif Husumet Yönünden Reddedilmiş Bulunması Nedeniyle İşin Esasına Girilmediğinden Para Cezasına Hükmolunamayacağının Kabul Edilmesi )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Mahkemece Aktif Husumet Yönünden Reddedilmiş Bulunması Nedeniyle İşin Esasına Girilmediğinden Para Cezasına Hükmolunamayacağının Kabul Edilmesi )"
134YHGK7.4.2004E. 2004/12-204 K. 2004/214"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Türkiye'nin Her Yerinde Yayınlanan Hürriyet Gazetesinde Yapılmış Bulunması - Taşınmazın Bulunduğu Beldede Belediyeden İlanın Yapılmamış Olmasının Tek Başına Fesih Gerektirmeyeceği )
SATIŞ İLANI ( Taşınmazın Bulunduğu Beldede Belediyeden İlanın Yapılmamış Olmasının Tek Başına İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği - İlanın Türkiye'nin Her Yerinde Yayınlanan Hürriyet Gazetesinde Yapılmış Bulunması )
BELEDİYEDEN SATIŞ İLANININ YAPILMAMASI ( Tek Başına İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği - İlanın Türkiye'nin Her Yerinde Yayınlanan Hürriyet Gazetesinde Yapılmış Bulunması )"
134Y12.HD6.4.2004E. 2004/4264 K. 2004/8300"PARA CEZALARI ( Dava Konusu Olayla İlgili Olarak İşin Esasına Girmeyen Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SÜREAŞIMI ( Yerel Mahkemece İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedildiğinden Şikayetçi Aleyhinde Para Cezasına Hükmedilmesinin Mümkün Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ŞİKAYET ( Yerel Mahkemece İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedildiğinden Şikayetçi Aleyhinde Para Cezasına Hükmedilmesinin Mümkün Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD5.4.2004E. 2004/2701 K. 2004/8111"İHALENİN FESHİ ( Malın Niteliği Özel Bilgiyi Gerektiği Takdirde Malların Değerinin Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilmemesi Nedeniyle Satışın İptali )
SATIŞ İLANIN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Borçluya itiraz Hakkı Tanınmayan Satışın İptal Edilmesinin Gerekmesi )
KIYMET TAKDİRİ ( Satışı Yapılan Malların Nitelikleri Ve Değerleri Gözönüne Alındığında Özel Bilgiyi Gerektirmesi Halinde Kıymet Takdirinin Bilirkişi Aracılığıyla Yapılması )"
134Y12.HD2.4.2004E. 2004/5278 K. 2004/8098"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Tapu Sicilinde Haciz Şerhi Olan Alacaklı - Kendi Dosyasından Satış İsteme Koşulunun Gayrimenkul İhalesinde Aranmayacağı )
HACİZ ŞERHİ OLAN ALACAKLININ İHALENİN FESHİNİ İSTEMESİ ( Kendi Dosyasından Satış İsteme Koşulunun Aranmayacağı - Gayrimenkul İhalesi )
ALACAKLININ KENDİ DOSYASINDAN SATIŞ İSTEME KOŞULU ARANMAMASI ( Tapu Sicilinde Haciz Şerhi Olan Alacaklının İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
134YHGK31.3.2004E. 2004/12-198 K. 2004/193"ŞİKAYET ( 6183 Sayılı Kanundan Doğan Takiplerde Bu Yasa Nedeniyle Uygulanan Hacizlerle İlgili Şikayetlerin İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
6183 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TAKİPLER ( Bu Yasa Nedeniyle Uygulanan Hacizlerle İlgili Şikayetlerin İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( SSK Tarafından Alacağın Tahsili için Yapılacak Takiplerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili ve Görevli Olması )
YETKİ ( SSK Tarafından Alacağın Tahsili için Yapılacak Takiplerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili ve Görevli Olması )
PARAYA ÇEVİRME ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )
TAPU SİCİLİNDEN TERKİN ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )
SINIRLI AYNİ HAKLAR ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )"
134Y12.HD29.3.2004E. 2004/5502 K. 2004/7409"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Başka Dosyadan Alacaklı Olup Satış İstememiş Olan Alacaklının İhalenin Feshini Talep Edememesi )
SATIŞ İSTEMEMİŞ OLAN ALACAKLI ( İhalenin Feshini Talep Edememesi )
ALACAKLININ İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Sadece Satış İsteyen Alacaklının İhalenin Feshini Talep Edebileceği )"
134YHGK24.3.2004E. 2004/12-107 K. 2004/155"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi - Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı/Hükmedilemeyeceği )
İHALENİN İDARİ TATİL GÜNÜNDE YAPILMASI ( Fesih Nedeni Oluşturmayacağı )
ALACAKLININ TAKİP MASRAFLARINI TALEP HAKKINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Bulunmadığı - İhalenin Feshine Hükmedilemeyeceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Masraflarının Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Alacaklıya Ödenmesi Gereği - Alacaklının Vazgeçmesi/İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
SATIŞ MASRAFLARI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip/Alacaklının Talep Hakkından Vazgeçmesi - İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
ŞİKAYET YOLUYLA İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEN BORÇLU ( Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecbur Olduğu - Alacaklının Takip Masraflarını Talepden Vazgeçmesinin Fesih Nedeni Olamayacağı )"
134Y12.HD23.3.2004E. 2004/971 K. 2004/6855"ŞİKAYET ( Alacağına Mahsuben Marka Tescil Hakkını İhale ile Alındıktan Sonra İcra Müdürlüğünce İhale Bedeli Yerine Geçen Bedelin Talep Edilmesini )
İHALEYİ ORTADAN KALDIRICI İŞLEMLER ( İhale Feshedilmedikçe Bu Tür İşlemlerin Yapılamaması )
MARKA TESCİL HAKKI ( Bankanın Alacağına Mahsuben İhale Konusu Hakkı Satın Alması - Sonrasında İcra Müdürlüğünce İhale Bedeli Yerine Geçen Bedelin Talep Edilmesi )"
134Y12.HD23.3.2004E. 2004/2167 K. 2004/6833"ŞİKAYET ( Satış Öncesi İşlemlerin Usülsüzlüğü Nedeniyle )
SÜRE ( Satışa İlişkin Şikayetlerin 7 Günlük Yasal Süre İçerisinde Yapılmasının Gerekmesi )
DAVANIN NİTELEMESİ ( İleri Sürülen Satış Öncesi İşlemlerin Usulsüzlüğüne İlişkin İddialar Sonuçta İhalenin Feshini İçerdiğinden Başvurunun Haczin Kaldırılması Nitelemesinin Hatalı Olması )"
134Y12.HD9.3.2004E. 2004/142 K. 2004/5368"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Kıymetinin Takdir Edilenden Düşük Olmasından Dolayı Yapılan İtirazın Kabulü Gerekirken Reddedilerek Satış Yapılması Sebebiyle )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN NİTELİĞİ ( Kesin Olmakla Beraber İhalenin Feshi Davasında itiraz Nedenlerinin İleri sürülebilmesi )"
134Y12.HD2.3.2004E. 2003/27616 K. 2004/4568"SATIŞ İLANI İÇİN USULÜNE UYGUN BİLDİRİM YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İlgili Sıfatı Olan Şikayetçiye Usulüne Uygun Satış İlanı Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle )
SATIŞ İLAMI ( Tapu Sicilinde Halen Malik Olan Kooperatife Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi Kooperatif Adına Tebligat Yapılan Kişinin Aynı Zamanda Takip Borçlusu Sıfatının Olması )"
134Y12.HD9.2.2004E. 2003/24804 K. 2004/2164"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İşleminin Mesai Saati Dışında Öğle Tatili Sırasında Yapılması Nedeniyle )
SATIŞ İŞLEMİNİN ÖĞLE TATİLİNDE YAPILMASI ( Satışın Yapılacağı Yerin Resmi Daire Olması ve Katılımın Yeterince Sağlanmadığı İddiasının Kabul Edilemez Olması-Bu Duruma Kanunen Engel Olmaması )
TATİL GÜNLERİ VE GECE HACZİ ( İcra-İflas Yasasının Bu Hususlara İlişkin Hükümlerinin İhale ve Satışa İlişkin İşlemlerde de Uygunabilmesi )"
134YHGK28.1.2004E. 2004/12-2 K. 2004/36"İHALENİN FESHİ ( Tapu Kaydında Fesih İsteyen Kişinin Temlik Alacaklısı ve Konulmuş Haciz Şerhi Bulunduğu - Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğundan İstemeye Hakkı Olduğu )
TAPUDAKİ İLGİLİ SIFATI ( Tapu Kaydında İhalenin Feshini İsteyen Kişinin Temlik Alacaklısı ve Konulmuş Haciz Şerhi Bulunduğu - Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Bulunmasına Gerek Bulunmadığı )
TEMLİK ALACAKLISI ( Tapu Kaydında Konulmuş Haciz Şerhi Olduğu/Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğu - İhalenin Feshini İsteme Hakkının Varlığı )"
134Y12.HD14.11.2003E. 2003/18939 K. 2003/22574"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshinin Ancak İhale Tarihine Kadar Vaki Olan Usulsüzlükler ve İhale Sırasındaki Fesat Nedeniyle İstenebilmesi )
USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshinin Ancak İhale Tarihine Kadar Vaki Olan Usulsüzlükler ve İhale Sırasındaki Fesat Nedeniyle İstenebilmesi )
FESAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshinin Ancak İhale Tarihine Kadar Vaki Olan Usulsüzlükler ve İhale Sırasındaki Fesat Nedeniyle İstenebilmesi )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA AÇILMASI ( Üçüncü Kişinin İhaleden Sonra Haczin Kaldırıldığı ve Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilmesi İsteğinin Genel Hükümlere Göre Uyuşmazlık Konusu Olması )"
134Y12.HD28.10.2003E. 2003/18936 K. 2003/21078"İHALE ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
PEY SÜRME ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Alıcının İlk İhalede Fazla Pey Sürüp Taşınmazın Kendisine İhale Edilmesine Rağmen İkinci İhalede Daha Az Pey Sürmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olması )
FESİH ( Alıcının İhalelerde İyi Niyet Kurallarına Aykırı Pey Sürmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olması )"
134Y12.HD24.10.2003E. 2003/16977 K. 2003/20868"HACİZ ( İhaleden Satın Alınan Taşınmaz - İhaleden Sonra SSK. Tarafından Konulan Haczi Şikayet/Görev )
İCRADAN İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZ ( İhaleden Sonra SSK. Tarafından Konulan Haczi Şikayet - Görev )
TESCİLDEN ÖNCE MÜLKİYETİN İKTİSABI ( İcra Dairesi Tarafından Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Alıcı )"
134Y12.HD21.10.2003E. 2003/16522 K. 2003/20537"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedeline Beşmilyar Liralık İpotek Borcu da Eklenerek Bulunacak Miktar Üzerinden Paylaştırılmanın Yapılması Ve Paranın Buna Göre Yatırılması Gerekirken Yatırılmaması Nedeniyle )
İPOTEK BEDELİNİN İHALE BEDELİNE EKLENMESİ ( Paydaşların Taşınmazı Alması Halinde İhale Bedeline İpotek Değerinin Eklenip O Değer Üzerinden Paylaştırmanın Gerçekleştirilmesi İçin Paydaşlara Süre Verilerek İhalenin Feshedilmesinin Gerekmesi )
HACZİN YENİLENMESİ ( Yenilenen Haciz ile Mahcuzların Kıymet Takdirinin Borçluya Tebliğ Edilmeyişinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD29.9.2003E. 2003/14811 K. 2003/18668"SATIŞ İSTEMEYEN MÜŞTEKİ ( Kendi Dosyasında Satış İstemeyen Müştekinin Tapu Kaydında Haczi Bulunduğu için Şikayet Hakkının Olması )
TAPU KAYDI ( Kendi Dosyasında Satış İstemeyen Müştekinin Tapu Kaydında Haczi Bulunduğundan Tapu Sicilindeki İlgililerden Sayılması )
ŞİKAYET HAKKI ( Kendi Dosyasında Satış İstemeyen Müştekinin Tapu Kaydında Haczi Bulunduğundan Tapu Sicilindeki İlgililerden Sayılması ve Şikayet Hakkının Mevcudiyeti )"
134Y12.HD26.9.2003E. 2003/14501 K. 2003/18518"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Karar Verilmiş Olması - Yapılmış Şikayetin İncelenmesine Engel Olmayacağı )
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünce İhalenin Feshine Karar Verilmiş Olması - Yapılmış Şikayetin İncelenmesine Engel Olmayacağı )"
134Y12.HD24.6.2003E. 2003/12426 K. 2003/15097"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Teklif Götürülen ve Bu Teklifi Kabul Eden İkinci En Çok Pey Süren Takip Alacaklısının İlk İhalede Alıcısı Olmadığından Bahisle Ona Husumet Düşmediğinden Dolayı Husumetsizlik Nedeni ile İstemi Reddetmesinin Hatalı Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Açan Borçluya Süre Verilerek Taşınmazın İhalesi Üzerinde Kalan Kişiyi de Davaya Dahil Ettirerek Bu Şekilde Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Borçlunun İddialarının Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
HUSUMET ( Teklifi Kabul Eden İkinci En Çok Pey Süren Takip Alacaklısının İlk İhalede Alıcısı Olmadığından Bahisle Ona Husumet Düşmediğinden Dolayı Husumetsizlik Nedeni ile İstemi Reddetmesinin Hatalı Olması )"
134Y12.HD9.6.2003E. 2003/10756 K. 2003/13489"İHALENİN FESHİ ( Düzenlenen Mükellefiyetler Listesinin Borçluya Tebliğ Olunmamasının İhalenin Feshini Gerektiricek Bir Eksiklik Olmaması )
MÜKELLEFİYETLER LİSTESİ ( Bu Listenin Düzenlenmemesinin Borçlu Bir Durum Oluşturması Ancak Bunun Borçluya Tebliğ Olunmamasının İhalenin Feshini Gerektiricek Bir Eksiklik Olmaması )
KIYMET TAKDİRİ ( İnşaatı Devam Eden Mahcuzların Kıymet Takdir Tespitinden Sonra Değerinde Meydana Gelecek Artışın Taşınmazların İhalesi Aşamasında Değerlendirilmesi )"
134Y12.HD5.6.2003E. 2003/10483 K. 2003/13250"ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( İhale Alıcısının Sorumlu Tutulamayacağı )
İHALE ALICISI ( Çevre Temizlik Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
134YHGK4.6.2003E. 2003/12-385 K. 2003/399"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Fesih Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
SATIŞ İLANI ( İcra Müdürünün Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
TEBLİGAT ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
BORÇLU ASİLLERE TEBLİGAT YAPILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürünün Satış İlanının Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Fesih Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
İCRA MÜDÜRÜNÜN SATIŞ İLANININ BORÇLU ASİLLERE DE TEBLİĞİNE KARAR VERMESİ ( Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )
VEKİLE YAPILAN SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İcra Müdürünün Borçlu Asillere de Tebliğine Karar Vermesi - Usule Uygun Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle İhalenin Feshi Kararının Usul ve Yasaya Uygunluğu )"
134Y12.HD22.5.2003E. 2003/9601 K. 2003/11678"İHALENİN FESHİ DAVASI ( İlgili Sıfatıyla Bina Sahibi Şikayetçiye Kıymet Takdiri ve Satış İlanının Tebliğinin Gerekmesi )
TAPUDA İLGİLİ SIFATI ( Bunun için Mutlaka Ayni Bir Hakkın Olmasının Gerekmemesi-Yasada Bu Şekilde Bir Sınırlamanın Bulunmaması )"
134Y12.HD21.5.2003E. 2003/8631 K. 2003/11551"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Takip Masraflarından Vazgeçmesi Halinde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Öncelikle Satış Bedelinden Alınarak Masrafları Yapana Ödenmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Yolu ile Talep Eden İlgilinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspatlamasının Gerekmesi )
TAKİP MASRAFLARINDAN VAZGEÇME ( Bu Halde Borçlunun Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ını Aşan İhale Bedeli Miktarının Masrafları Karşılamadığı İddiası ile Feshini Talep Edememesi )
İHALE BEDELİ MİKTARI ( İkinci Satışta Taşınmazın Tahmini Değerinin %40'ı Oranı Dışında Satış Masraflarını da Karşılamasının Gerekmesi )
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ( Öncelikle Masrafların Satış Tutarından Alınmasının Gerekmesi-Artan Paranın Takip Masrafları ve İşlemiş Faizlerle Alacaklar Nispetinde Paylaştırılmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD13.5.2003E. 2003/8052 K. 2003/10819"İHALENİN FESHİ ( Menkul İhalelerinde İhalenin Feshini Satış İsteyen Alacaklı-Borçlu ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin İsteyebilmesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İlanın Borçluya Tebliğ Edilmediği Hususunun Ancak Borçlunun Açacağı Bir Davada Borçlu Tarafından İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Sürülmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD9.5.2003E. 2003/7617 K. 2003/10582"İHALENİN FESHİ ( Tapu Dairesinin Yapmış Olduğu Yanlış İşlemin Şikayetçiye Bu Hakkı Kazandırmayacağından Mercice Aktif Husumet Yönünden Şikayetin Reddine Karar Verilmesi )
AKTİF HUSUMET ( Borçluya Ait Taşınmaz Üzerine Şikayetçi Vergi Dairesinin Haciz Şerhinin Konulmamasının Şikayetçiye İhalenin Feshini İsteme Hakkını Kazandırmaması )"
134Y4.HD17.3.2003E. 2002/12631 K. 2003/2963"TAZMİNAT DAVASI ( İcra İhalesi İle Sattırılan Villaya İlişkin İhalenin Feshedildiğini ve Davalıların Bu Süreye Kadar Villadan Yararlandıkları İddiasıyla Açılan Tazminat Davası Olması )
İCRA TAKİBİNİN HAKLI VE İYİNİYETLİ OLMASI ( Senedin İptal Edilmediğinin Anlaşılması )
KUSUR ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinde Davalıların Kusurunun Bulunmadığının Tespit Edilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yasal Hak Kullanımının Bilirkişi Raporunda Belirtilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Senedin Karşılıksız Kaldığından Bahisle Senede İlişkin İcra Takibindeki İhalenin Feshedilmesinin Davalının Sorumluluğunu Gerektirmemesi )
DAVACILARIN SORUMLULUĞU ( Teminat Yatırmayarak İcra Takibinin Tedbiren Durdurtmayan Davacıların Yasal Yolları Kullanmada Noksanlıklarının Bulunduğunun Dikkate Alınması )"
134Y12.HD13.3.2003E. 2003/2680 K. 2003/5192"İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklısı Ruçhanlı Olarak Kapsamına Girmediği İhalenin Feshini İsteyen İlgililerden Olması için Kendi Dosyasında Satış İstemesinin Ön Koşul Olması )
SATIŞ ( İkinci Artırma Bedelinin Malın Tahmine Edilen Kıymetinin %40'ını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağına Ruçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesinin Şart Olması )"
134Y1.HD5.3.2003E. 2003/1530 K. 2003/2349"TAPU KAYDININ İPTALİ İLE AYNEN İADESİ VEYA SÜRÜM DEĞERİNİN ÖDENMESİ ( Davacının Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Davacının 2004 Sayılı Kanuna Göre İhalenin Feshini İsteyebilmesi )
YOLSUZ TESCİL ( Davacının Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )
BORÇ İLİŞKİSİ ( Taraflar Arasında Borç İlişkisinin Mevcut Olup Olmadığının Saptanmasının Gerekli Olması )"
134Y12.HD28.2.2003E. 2003/2431 K. 2003/3880"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Başka Bir İcra Dosyasından Haciz Koyan Diğer Alacaklının Fesih İsteyebilmesi için Kendi Dosyasından Satış İstemiş Olmasının Zorunlu Olması )
AKTİF HUSUMET ( Başka Bir İcra Dosyasından Haciz Koyan Diğer Alacaklının İhalenin Feshini İsteyebilmesi için Kendi Dosyasından Satış İstememiş Olması Nedeniyle Şikayet Hakkının Olmaması )"
134Y12.HD16.12.2002E. 2002/25455 K. 2002/26589"İHALENİN FESHİ ( İsteyebilecek Tapudaki İlgililer - Tapuya Şerh Verilmek Koşulu İle Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat Sahipleri )
MUHDESAT SAHİPLERİ ( Tapuya Şerh Verilmek Koşulu İle Taşınmaz Üzerindeki - İhalenin Feshini İsteyebilecekleri )
TAPUDAKİ İLGİLİLER ( Tapuya Şerh Verilmek Koşulu İle Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat Sahipleri - İhalenin Feshini İsteyebilecekler )"
134Y12.HD2.12.2002E. 2002/23811 K. 2002/25699"İHALENİN FESHİ ( Teklif Edilen Bedelin Malın Takdir Edilen Bedelinin %75'inin Karşılamaması Nedeniyle İhalenin Feshedilmesi )
ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYANIN İHALE BEDELİ ( Bu Eşyaların Maden Halindeki Kıymetlerinden Daha Aşağı Bir Bedel İle Satılamaması )"
134Y12.HD22.10.2002E. 2002/20181 K. 2002/21445"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçinin Taşınmazın Eski Maliki Olması Nedeniyle İİK'nun 138. Maddesinde Belirtilen Dava Açma Yetkisini Taşıyan Kişilerden Olmaması )
EKSİK HUSUMET ( Şikayetçinin Taşınmazın Eski Maliki Olması Nedeniyle İİK'nun 138. Maddesinde Belirtilen Dava Açma Yetkisini Taşıyan Kişilerden Olmaması Nedeniyle Bu Nedene Dayalı Olarak Davanın Reddedilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD22.10.2002E. 2002/20160 K. 2002/21429"ŞİKAYET ( Resmi Nitelikte Olan ve Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan ve Aksi Yasal Biçimde Kanıtlanmayan İhale Tutanağına Göre Şikayetçinin Pey Süren Alacaklı Sıfatının Bulunmaması )
HUSUMET ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan ve Aksi Yasal Biçimde Kanıtlanmayan İhale Tutanağına Göre Şikayetçinin Pey Süren Alacaklı Sıfatının Olmaması Nedeniyle Aktif Husumetin Bulunmaması )"
134Y12.HD8.10.2002E. 2002/18764 K. 2002/20361"İHALENİN FESHİ ( Satış İsteyen Alacaklının-Borçlunun-Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenlerin İhalenin Feshini İsteyebilmesi )
PEY AKÇESİ GÖSTERMEK ( Artırmaya İştirak Edeceklerin %20 Oranında Pey Akçesi Göstermelirin Zorunlu Olması )
ALACAKLININ PEY AKÇESİ GÖSTERMESİ ( Taşınmaz Üzerinde Hakkı Olan Alacaklının Alacağı Nispetinde Pey Akçesi Göstermesine Gerek Bulunmaması )"
134Y12.HD26.9.2002E. 2002/17606 K. 2002/18697"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İsteyebilecekleri - İlgililerin İhale Yapıldığı Ana Kadar Cereyan Eden Muamelelerdeki Yolsuzluklara En Geç İhale Günü Ittıla Peyda Ettiği Kabul Edileceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş veya Satılan Malın Esaslı Vasıflarındaki Hataya veya İhalede Fesada Bilahare Vakıf Olunmuşsa Şikayet Süresi Ittıla Tarihinden Başladığı )
İHALENİN DÜŞÜK BEDELLE YAPILDIĞI İDDİASI ( Ve Satış İlanının Trajı Düşük Gazetede İlan Edildiğinden Bahisle 7 Günlük Süreden Sonra Yapılan Şikayet Dinlenemeyeceği )"
134Y12.HD10.9.2002E. 2002/15066 K. 2002/16148"İHALENİN FESHİ ( Mercice Daha Önce Yapılan Kıymet Takdiri Esas Alınarak Satışın Yapılması )
HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Farklı İcra Dairelerinde Aynı Mal ile İlgili Yapılan Kıymet Takdirlerinden Hangisinin Uygulanacağının Belirlenmesi )"
134Y12.HD9.7.2002E. 2002/14458 K. 2002/14971"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN KARARLAR ( Kesin Nitelikte ve Temyizi Kabil Olmaması )
KESİN VE TEMYİZİ KABİL OLMAYAN KARARLAR ( Kıymet Takdirine İtiraza İlişkin Kararlar )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Yapılan Esas ve Usuli Hataların Bu Davada İncelenmesinin Mümkün Olması )
İHALE TUTANAĞI ( İhalenin Başlama ve Bitim Saatleri ve İhale Tarihinin Tutanakta Gösterilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD9.7.2002E. 2002/13626 K. 2002/15011"SATIŞI YAPILAN MAHCUZLAR ( Bankada Kullanılan Masa Makina Telefon Santralı vb. Eşyalar - Ayrı Ayrı Satılmasının Talebi Arttıracağı/İhalenin Feshi )
HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞI ( Bankada Kullanılan Masa Makina Telefon Santralı vb. Eşyalar - Ayrı Ayrı Satılmasının Talebi Arttıracağı/İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Bankada Kullanılan Masa Makina Telefon Santralı vb. Eşyalar - Ayrı Ayrı Satılmasının Talebi Arttıracağı )"
134Y12.HD8.7.2002E. 2002/14129 K. 2002/14782"TAŞINMAZ ÜZERİNE KONAN HACİZ ( Mahcuz Taşınmazların Satış Süresi - Tapudaki İlgililere Satış İlanının Tebliği Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu / İhalenin Feshini Talep Edebilecek Kişiler )
MAHCUZ TAŞINMAZLARDA SATIŞ SÜRESİ ( Tapudaki İlgililere Satış İlanının Tebliği Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - İhalenin Feshini Talep Edebilecek Kişiler )
TAPUDAKİ İLGİLİLERE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN İHALENİN FESHİ NEDENİ OLDUĞU ( ( Mahcuz Taşınmazların Satış Süresi - İhalenin Feshini Talep Edebilecek Kişiler )
İHALENİN FESHİNİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER ( Mahcuz Taşınmazların Satış Süresi - Tapudaki İlgililere Satış İlanının Tebliği Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD11.6.2002E. 2002/11431 K. 2002/12547"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Avukatla Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliğ Zorunluluğu )
SATIŞ İLANININ VEKİLE TEBLİĞİ ( Vekile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Avukatla Takip Edilen İşlerde Vekile Tebliğ Zorunluluğu )
AVUKATLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Satış İlanının Vekile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
134Y12.HD3.6.2002E. 2002/11090 K. 2002/11647"HACİZ ALACAKLILARI ( Haciz Alacaklılarına da Satış İlanı Tebliği Gerekirken Haciz Alacaklısına Tebliğ Edilmeden Satışa Gidilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Haciz Alacaklılarına da Satış İlanı Tebliği Gerekirken Haciz Alacaklısına Tebliğ Edilmeden Satışa Gidilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )
İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklılarına da Satış İlanı Tebliği Gerekirken Haciz Alacaklısına Tebliğ Edilmeden Satışa Gidilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD21.5.2002E. 2002/9209 K. 2002/10581"İHALENİN FESHİ ( Davacının İlk İhaleye Katıldığını Son İhaleye Hastalığı Sebebiyle Katılamadığını İleri Sürerek Fesih İsteyememesi )
HASTALIK NEDENİYLE İHALEYE KATILAMAMA ( İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )"
134Y12.HD10.5.2002E. 2002/8688 K. 2002/9848"İHALENİN FESHİ ( Dosyada Yapılan İşlemlerin Usulsüzlüğüne İlişkin Fesih İstemi - Taraflar Gelmese Bile İncelenmesi Gereği )
ŞİKAYET ( İhalenin Dosyada Yapılan İşlemlerin Usulsüzlüğüne İlişkin Feshi İstemi - Taraflar Gelmese Bile İncelenmesi Gereği )
TARAFLARIN GELMEMESİ ( İhalenin Dosyada Yapılan İşlemlerin Usulsüzlüğüne İlişkin Feshi İstemi - Taraflar Gelmese Bile İncelenmesi Gereği )"
134Y12.HD10.5.2002E. 2002/8681 K. 2002/9827"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( İhale ile Mülkiyet Alıcıya Geçtiğinden Şikayetçinin Fesih İstemesinde Hukuki Yararının Olması )
FERAGAT ( Şikayetçinin İhalenin Feshini İstemesinden Sonra Alacaklının Şikayetçi Borçlu Hakkındaki Feragatinin Fesih Nedenlerinin İncelenmesine Engel Teşkil Etmemesi )
HUKUKİ YARAR ( İhale ile Mülkiyet Alıcıya Geçtiğinden Şikayetçinin Fesih İstemesinde Hukuki Yararının Olması )"
134Y12.HD9.5.2002E. 2002/8313 K. 2002/9681"İHALENİN FESHİ ( Menkul İhalesinde Borçluya Satış İlamının Tebliğine Gerek Bulunmaması - Şikayetin Reddi Gereği )
MENKUL İHALESİ ( Borçluya Satış İlamının Tebliğine Gerek Bulunmaması - Şikayetin Reddi Gereği )
SATIŞ İLAMININ TEBLİĞİ ( Menkul İhalesinde Borçluya Tebliğine Gerek Bulunmaması - Şikayetin Reddi Gereği )"
134Y12.HD2.5.2002E. 2002/8238 K. 2002/9284"İZALEYİ ŞÜYU KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kararın Kesinleşmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi )
KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kesin Hüküm Oluşmadan Yapılan İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİRİ YAPILMAMIŞ OLMASI ( İhalenin Feshi )
TEMİNATIN EKSİK YATIRILMASI ( İhalenin Feshi )
TELLAL BULUNDURULMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Karar Kesinleşmeden İhale Yapılması - Teminatın Eksik Yatırılması - İhale Sırasında Tellal Bulundurulmaması )"
134Y12.HD26.4.2002E. 2002/6068 K. 2002/8802"BORÇLUNUN FESAT ÇIKARMASI ( İhalenin Yapıldığının Duyurulması Sırasında Olay Çıkaran Borçlunun Kendi Fesadına Dayanamaması )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Borçlunun İhalenin Yapıldığının Duyurulması Sırasında Olay Çıkarması Nedeniyle İhaleye Başka Katılan Olmadığı İddiasıyla )
KENDİ KUSURUNA DAYANAMAMA ( Borçlunun İhalenin Yapıldığının Duyurulması Sırasında Çıkardığı Olaylara Dayanan İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD15.4.2002E. 2002/6794 K. 2002/7744"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Şikayetçi Vekilinin Azledilmesi Nedeniyle Satış İlanının Asıla Veya Yeni Vekiline Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Tapudaki İlgililerin Feshi İsteyebilmeleri )
TAPUDAKİ İLGİLİLER ( İhalenin Feshini İsteyebilmeleri )
AZİL ( Şikayetçi Vekilinin Azledilmesi Nedeniyle Satış İlanının Asıla veya Yeni Vekiline Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )"
134Y12.HD15.4.2002E. 2002/6734 K. 2002/7824"SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Müşteki Hissedara Yapılan Satış İlamının Tebliğine İlişkin Tebligatın Divanhaneye İlsakının Yapılmaması - İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Müşteki Hissedara Yapılan Satış İlamının Tebliğine İlişkin Tebligatın Divanhaneye İlsakının Yapılmaması )
TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Müşteki Hissedara Yapılan Satış İlamının Tebliğine İlişkin Tebligatın Divanhaneye İlsakının Yapılmaması - İhalenin Feshi )
ŞİKAYET ( Müşteki Hissedara Yapılan Satış İlamının Tebliğine İlişkin Tebligatın Divanhaneye İlsakının Yapılmaması - İhalenin Feshi )"
134Y12.HD11.4.2002E. 2002/5712 K. 2002/7608"İHALENİN FESHİ NEDENLERİNDEN SONRADAN HABERDAR OLUNMASI ( Şikayet Süresi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Şikayet Süresi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya İhaleye Fesat Karıştırılmasında )
SÜRE ( İhalenin Feshi Nedenlerinden Dolayı Şikayet Talebinde )"
134Y12.HD9.4.2002E. 2002/6564 K. 2002/7408"GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Geçerlilik Süresi - Süresinden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Gayrimenkul Hakkındaki - 2 Yıllık Süreden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Gayrimenkul İçin Yapılan Kıymet Takdirinin Satışa Esas Alınmasında )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasında 2 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması )"
134Y12.HD8.4.2002E. 2002/6506 K. 2002/7307"SATIŞ İLANI ( Bir Aylık İlan Süresi Dolmadan Satış Tarihinin Gösterilemeyeceği - Köyde İlan Kararının Yerine Getirilmemesi/İhalenin Feshi )
SATIŞIN MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA YAPILMASI VE ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( İhalenin Feshine Karar Vermek Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Bir Aylık İlan Süresi Dolmadan Satış Tarihinin Gösterilemeyeceği/Köyde İlan Kararının Yerine Getirilmemesi - Muhammen Bedelin Altında Satış )
MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA SATIŞ ( Zarar Unsurunun Gerçekleşmesi - İhalenin Feshine Karar Vermek Gereği )"
134Y12.HD5.4.2002E. 2002/5669 K. 2002/7089"PROJEDEKİ DAİRE NUMARASININ TAPUDAKİNDEN FARKLI OLMASI ( Satış İlanındaki Numaraya Göre Katılınan İhalenin Feshi Talebi )
DAİRE NUMARASININ TAPUDA VE MİMARİ PROJEDE FARKLI OLMASI ( Yanılma Nedeniyle İhalenin Feshi Talebi )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satın Alınan Dairenin Tapudaki ve Mimari Projedeki Numaralarının Farklı Olması Nedeniyle Yanılma İddiası )
TAPUDAKİ VE MİMARİ PROJEDEKİ DAİRE NUMARASININ FARKLI OLMASI ( Yanılma Nedeniyle İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD4.4.2002E. 2002/5834 K. 2002/6924"LİMİTED ŞİRKETE YAPILAN TEBLİGAT ( Yetkili Temsilcinin Bulunmadığı Tesbit Edilmeden İşçisine Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Limited Şirkete Yapılan Tebligatın Yetkili Temsilcisinin Bulunmadığı Tesbit Edilmeden Şirket İşçisine Tebliği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Limited Şirketin Yetkili Temsilcisinin Bulunmadığı Tesbit Edilmeden İşçiye Tebliği )"
134Y12.HD22.3.2002E. 2002/4449 K. 2002/5945"ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı - İhalenin Feshinde Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı )
FERAGAT ( Şikayetten/Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı - İhalenin Feshinde Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı - Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı )"
134Y12.HD19.3.2002E. 2002/4402 K. 2002/5617"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Takipte Taraf Bulunmaması Nedenleriyle Takibin İptalini ve İhalenin Feshini İsteme Hakkı Olmadığı - Mercice Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Gereği )
ŞİKAYETÇİNİN TAKİPTE TARAF OLMAMASI ( Takibin İptalini ve İhalenin Feshini İsteme Hakkı Olmadığı - Mercice Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Gereği )
HUSUMET ( Şikayetçinin Takipte Taraf Bulunmaması Nedenleriyle Takibin İptalini ve İhalenin Feshini İsteme Hakkı Olmadığı - Mercice Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Gereği )"
134Y12.HD18.3.2002E. 2002/4018 K. 2002/5505"TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Tebligatın Usulsüzlüğü - Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle Talep Edemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Müştekinin Kendisi Dışındaki Kişilere Yapıldığından Bahisle İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )"
134Y12.HD5.3.2002E. 2002/3728 K. 2002/4442"İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Sebebiyle İhalenin Feshedildiği/Fesihler Ayrı Sonuçlar Doğuracağından - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshedildiği - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhale Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshedildiği - İİK. 134. Maddesine Göre İleri Sürülen İhalenin Feshi Nedenlerinin İncelenmesine Engel Bulunmadığı )"
134Y12.HD28.2.2002E. 2002/3084 K. 2002/4169"İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( İhaleyi Alanın İhaleye Katılmaya Gelenleri Tehdit Etmesinin Fesih Nedeni Olması )
İHALENİN FESHİ ( İhaleyi Alanın İhaleye Katılmaya Gelenleri Tehdit Etmesinin Fesih Nedeni Olması )
TEHDİT ( İhaleyi Alanın İhaleye Katılmaya Gelenleri Tehdit Etmesinin Fesih Nedeni Olması )"
134Y12.HD26.2.2002E. 2002/3186 K. 2002/3963"KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞİ ( Tebliğ İşlemi ve Buna Bağlı Olarak Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçluya Yapılan Kıymet Takdiri Tebliği ve Buna Bağlı Olarak Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Borçluya Yapılan Kıymet Takdiri Tebliği ve Buna Bağlı Olarak Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Yapılan Kıymet Takdiri Tebliği ve Buna Bağlı Olarak Satış İlanı Tebliğinin Usulsüz Olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )"
134Y12.HD26.2.2002E. 2002/3167 K. 2002/3977"FESAT SAYILAN HAL ( Müşteki Borçlunun Çocuklarına İhalenin Gününde Yapılmayacağına İlişkin Alacaklı Beyanı )
FESATIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH ( Tarihin Belirlenerek İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığının Araştırılması )
İHALENİN FESHİ ( Fesadın Öğrenildiği Tarihin Belirlenerek İhalenin Feshi Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığının Araştırılması )"
134Y12.HD20.2.2002E. 2002/1861 K. 2002/3849"SAAT FARKLILIĞI ( İhale Olunan Her İki Taşınmazın Satış Saatleri Ayrı Ayrı Belirlendiğinden Aynı Günde Satışın Yapılmasında da Yasaya Aykırılık Olmadığından İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
TAŞINMAZLARIN SATIŞ SAATLERİ ( İhale Olunan Her İki Taşınmazın Satış Saatlerinin Ayrı Ayrı Belirlenmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olamaması )
İHALENİN FESHİ ( İhale Olunan Her İki Taşınmazın Satış Saatlerinin Ayrı Ayrı Belirlenmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olamaması )"
134Y12.HD14.2.2002E. 2002/2232 K. 2002/3131"İHALENİN FESHİ ( Süresinde İtiraz ve Şikayet Konusu Edilmeyen İhaleden Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Fesih İstenememesi )
İHALENİN ZAMANINDA BAŞLAYIP UZAMASI ( İhalenin Feshi Nedeni Olamaması )"
134Y19.HD9.2.2002E. 2001/9772 K. 2002/764"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkul Kendisine İhale Olunan Kimsenin Derhal veya Verilen Mühlet İçinde Parayı Vermemesi Durumunda İhalenin Fesholması )
GAYRIMENKUL İHALESİNİN FESHİ ( İcra Memurunun İhale Bedelinin Tahsili İçin Teminat Mektubunu Paraya Çevirmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmaması )
İCRA MEMURUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Bedeli Olarak Verilen Teminat Mektubunu Paraya Çevirmemesi Durumunda İhalenin Feshi Sonucunun Doğmaması )"
134Y12.HD5.2.2002E. 2002/1671 K. 2002/2368"TAŞINMAZIN YERİNDE YAPILAN HATA ( Borçlu Lehine Subjektif Değerlendirmeden Yoksun Kalınması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
BORÇLU LEHİNE SUBJEKTİF DEĞERLENDİRME ( Taşınmazın Yerinde Hata Yapılması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Yerinde Hata Yapılması Nedeniyle )"
134Y12.HD4.2.2002E. 2002/1287 K. 2002/2201"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süreden Sonra Açıldığı - Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi Davasında - Davanın Reddi Gerektiği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Müştekinin Dava Açma Hakkının Saklı Olduğu - İhalenin Feshi Davasının Hak Düşürücü Süreden Sonra Açıldığı/Reddi Gerektiği )"
134Y12.HD4.2.2002E. 2002/1022 K. 2002/2159"PEY SÜRÜLMESİ ( Davalının İlk Sürdüğü Peyin Çok Altında Bedelle Taşınmazı Satın Almasının Fesat Sayılması-İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Davalının İlk Sürdüğü Peyin Çok Altında Bedelle Taşınmazı Satın Almasının Fesat Sayılması )"
134Y12.HD29.1.2002E. 2001/21967 K. 2002/1656"İHALENİN FESHİ ( Hasıma Tebliğ Yasağı - Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan - Hasıma Tebliğ Yasağı/İhalenin Feshi )
HASIMA TEBLİĞ YASAĞI ( Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü - İhalenin Feshi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi - Hasıma Tebliğ Yasağı/Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü )"
134Y12.HD21.1.2002E. 2002/175 K. 2002/851"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ ( Ev Arsa ve Ağaçların Değerlerinin Toplamı Üzerinden Satışa Çıkmasının Gerekmesi-Sadece Arsa Değeri Esas Alınarak Taşınmazın İhalesinin Yapılması )
ARSA DEĞERİ ( Ev Arsa ve Ağaçların Değerlerinin Toplamı Üzerinden Satışa Çıkmasının Gerekmesi-Sadece Arsa Değeri Esas Alınarak Taşınmazın İhalesinin Yapılmasının Doğru Olmaması )
İHALENİN FESHİ ( Ev Arsa ve Ağaçların Değerlerinin Toplamı Üzerinden Satışa Çıkmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD19.11.2001E. 2001/18673 K. 2001/19234"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olması )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )
USULSÜZ TEBLİĞ EDİLEN SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD8.10.2001E. 2001/14820 K. 2001/15803"ANONİM ŞİRKET PAYININ HACZİ VE SATIŞI
İHALENİN FESHİ ( Satış ilanında takdir hatası )
İCRA MEMURUNUN ALAKADARLARIN MENFAATİNİ GÖZETMEMESİ ( Satış ilanının mahalli gazete ile yapılması )
SATIŞ İLANININ MAHALLİ GAZETE İLE YAPILMASI
KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin feshi )
ŞİRKET PAYININ NOMİNAL DEĞERİ"
134Y12.HD4.10.2001E. 2001/16060 K. 2001/15518"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Süresinin Geçmesi Ve Davacılara Tebliğ Edilmemesi İlanın Usulsüz Olması Hisse Oranlarının Hatalı Olması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıl Geçerli Olmak Üzere Satış Memurluğunca Yapılması Ve İlgililere Tebliğ Zorunluluğunun Bulunması )
SATIŞ İLANI ( Türkiye Genelinde Yayın Yapan Tirajı Yüksek Gazetelerden Birinde Yapılması Gerekliliği )
HİSSE ORANLARININ HATALI OLMASI ( Taliplerin Kararını Etkilemesi Nedeniyle Hisse Oranlarındaki Hatanın İhalenin Feshedilmesini Gerektirmesi )"
134Y4.HD27.9.2001E. 2001/4184 K. 2001/8658"İHALENİN FESHİ ( Davacı Davalıların İhaleye Girerek Taşınmaz Satın Almalarına Rağmen Dava Açarak İhale Tarihinden İtibaren Yirmi Gün İçinde Yatırılması Gereken Satış Bedel ve Giderlerini Yatırmaması )
SATIŞ BEDEL VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Parayı Geç Yatırmak İçin İhalenin Feshi Davasının Açılması )"
134Y12.HD6.7.2001E. 2001/11217 K. 2001/12389"TEBLİGAT ( Satış İlanının Tebliğ Edildiğine İlişkin Dosyada Tebligat Parçasına Rastlanmadığından İhaleni Feshine Karar Verilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğ Edildiğine İlişkin Dosyada Tebligat Parçasına Rastlanmadığından İhaleni Feshine Karar Verilmesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )
İHALENİN BİTİŞ SAATİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD5.7.2001E. 2001/11683 K. 2001/12349"USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ ( Muhatabın Adreste Bulunmamasında Tutanak Tutulmamış Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Adreste Bulunmayan Muhataba Usulüne Göre Tebliğ Edilmemiş Olması )
ADRESTE BULAMAMA HALİNDE TEBLİGAT ( Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olması )"
134Y12.HD3.7.2001E. 2001/11478 K. 2001/12018"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdir Tutanağı ve Satış İlanının İlgilisine Tebliğ Olunmaması )
SATIŞ İLANI VE KIYMET TAKDİR TUTANAĞININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİR TUTANAĞI VE SATIŞ İLANININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ OLUNMAMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD25.6.2001E. 2001/10299 K. 2001/11346"ŞİKAYET ( Satış İlanının İhale Tarihinden Önce Tebliğ Edilmemiş Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - İhalenin Feshine Karar Verilmek Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İhale Tarihinden Önce Tebliğ Edilmemiş Olması Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - İhalenin Feshine Karar Verilmek Gereği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olacağı - İhalenin Feshine Karar Verilmek Gereği )"
134YHGK13.6.2001E. 2001/12-487 K. 2001/521"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığı İddiasıyla )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDIĞI İDDİASI ( İhalenin Feshi Talebi )"
134Y12.HD12.6.2001E. 2001/9428 K. 2001/10455"İHALENİN FESHİ ( İsteyebilecek Kişiler Arasında Tapu Sicilindeki İlgililer de Sayıldığı - İntifa Hakkı Sahibi Tapu Sicilinde İlgili Olduğundan Şikayet Hakkı Bulunduğu )
TAPU SİCİLİNDEKİ İLGİLİLER ( İsteyebilecek Kişiler Arasında Tapu Sicilindeki İlgililer de Sayıldığı - İntifa Hakkı Sahibi Tapu Sicilinde İlgili Olduğundan Şikayet Hakkı Bulunduğu )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( Tapu Sicilinde İlgili Olduğundan Şikayet Hakkı Bulunduğu - İhalenin Feshini İsteyebileceği )"
134Y1.HD22.5.2001E. 2001/4861 K. 2001/6279"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Cebri İhalede Taşınmazın Mülkiyetinin İhalenin Tamamlandığı An Alıcıya Geçmesi )
MÜLKİYETİN GEÇME ANI ( Cebri İhalede Taşınmazın Mülkiyetinin İhalenin Tamamlandığı An Alıcıya Geçmesi )
İHALENİN FESHİ ( İcra İhalesi Tamamlandıktan Sonra İhalenin Feshi İçin Açılan Davanın Mülkiyetin Geçmesine Engel Olmaması )
CEBRİ İHALEDE TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ ( Mülkiyetin İhalenin Tamamlandığı An Alıcıya Geçmesi )"
134Y12.HD30.4.2001E. 2001/6022 K. 2001/7373"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İcra Müdürünün Satış Kararını Vekile Tebliğ Etmesi Gerekirken Tebligatın Asile Tebliğ Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
VEKİLE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( İcra Müdürünün Satış Kararını Vekile Tebliğ Etmesi Gerekirken Tebligatın Asile Tebliğ Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
İCRA DOSYASINDA BORÇLU VEKALETİNİN BULUNMASI ( Satış İlanının Vekile Yapılmasının Gerekmesi )"
134YHGK25.4.2001E. 2001/4-355 K. 2001/405"TAZMİNAT TALEBİ ( İzalei Şüyu Davasında Satılan Taşınmazla İlgili İhalenin Feshi Davası Açarak Paranın Ödenmesini Geciktiren Kİşiden )
MUNZAM ZARAR TALEBİ ( İzalei Şüyu Davasında Satılan Taşınmazla İlgili İhalenin Feshi Davası Açarak Paranın Ödenmesini Geciktiren Kİşiden )
İZALEİ ŞÜYU DAVASINDA SATILAN TAŞINMAZLA İLGİLİ İHALENİN FESHİ DAVASI AÇAN KİŞİ ( Tazminat Sorumluluğu ve Zararı İspata Gerek Olmaması )
ZARARIN İSPATINA GEREK OLMAMASI ( İzalei Şüyu Davasında Satılan Taşınmazla İlgili İhalenin Feshi Davası Açan Kişinin Tazminat Sorumluluğu )"
134YHGK18.4.2001E. 2001/12-349 K. 2001/370"İHALENİN FESHİ ( Mahcuz Taşınmazın Diğer Hissedarının Mirasçılarına Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ OLMAYAN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissesi Haczedilen Taşınmazın Diğer Hissedarının Mirasçılarına Tebligat Yapılmaması )
SATIŞ İLANININ DİĞER HİSSEDARIN MİRASÇILARINA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Süreye Bağlı Olmaması )
HİSSE HACZİ VE SATIŞI ( Diğer Hissedarın Mirasçılarına Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinde İhalenin Feshi Talebinin Süreye Tabi Olmayacağı )"
134Y12.HD9.4.2001E. 2001/5007 K. 2001/5960"ŞİKAYET ( Satış Yapılan Taşınmaz Üzerinde Şikayetçinin Takip Dosyalarında Haciz Şerhinin Bulunduğu Görüldüğü - Şikayetçi İlgili Sıfatını Taşıdığından İhalenin Feshini Talep Edebileceği )
İHALENİN FESHİ ( Satış Yapılan Taşınmaz Üzerinde Şikayetçinin Takip Dosyalarında Haciz Şerhinin Bulunduğu Görüldüğü - Şikayetçi İlgili Sıfatını Taşıdığından Talep Edebileceği )
ŞİKAYETÇİNİN HACİZ ŞERHİ BULUNMASI ( Şikayetçi İlgili Sıfatını Taşıdığından İhalenin Feshini Talep Edebileceği )"
134Y12.HD16.3.2001E. 2001/3233 K. 2001/4527"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Hissesi Yönünden Satışı Yapılan Taşınmazda Paydaş Durumunda Olduğu - İİK.nun 134. Maddesinde Yazılı Tapuda İlgili Sıfatları Bulunduğundan ve Şikayette Hukuki Yararları Bulunduğu/İhalenin Feshini İstemeye Hakları Olduğu )
ŞİKAYET ( Borçlunun Hissesi Yönünden Satışı Yapılan Taşınmazda Paydaş Durumunda Olduğu - İİK.nun 134. Maddesinde Yazılı Tapuda İlgili Sıfatları Bulunduğundan ve Şikayette Hukuki Yararları Bulunduğu/İhalenin Feshini İstemeye Hakları Olduğu )
TAŞINMAZDA PAYDAŞ OLMA ( İİK.nun 134. Maddesinde Yazılı Tapuda İlgili Sıfatları Bulunduğundan ve Şikayette Hukuki Yararları Bulunduğu - İhalenin Feshini İstemeye Hakları Olduğu )"
134Y12.HD27.2.2001E. 2001/2295 K. 2001/3702"MENKUL İHALESİ ( Rehin Alacaklısının İhaleden Evvel Satışı Yapılan Mallar Hakkında Satış İsteğinde Bulunmadığı Gibi İcra Takibi de Yapmamış Olması )
İHALENİN FESHİ ( Rehin Alacaklısının İhaleden Evvel Satışı Yapılan Mallar Hakkında Satış İsteğinde Bulunmadığı Gibi İcra Takibi de Yapmamış Olmasından Dolayı Fesih İsteyememesi )
AKTİF HUSUMET ( Rehin Alacaklısının İhaleden Evvel Satışı Yapılan Mallar Hakkında Satış İsteğinde Bulunmadığı Gibi İcra Takibi de Yapmamış Olmasından Dolayı Fesih İsteyememesi )"
134Y12.HD23.2.2001E. 2001/2584 K. 2001/3468"İHALENİN FESHİ ( Davacının İİK.nun 134. Maddesinde Sayılan İhalenin Feshini İstemeye Yetkili Kişilerden Olmadığından Bu Kişinin Şikayetinin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
ŞİKAYET ( Davacının İİK.nun 134. Maddesinde Sayılan İhalenin Feshini İstemeye Yetkili Kişilerden Olmadığından Bu Kişinin Şikayetinin Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
134Y12.HD13.2.2001E. 2001/1627 K. 2001/2628"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Tapu Kaydına Müşteki Tarafından İhtiyati Tedbir Kararının Şerhedilmesi Müştekinin Fesih İsteyebilmesi İçin Yeterli Olmaması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Taşınmazın Tapu Kaydına Müşteki Tarafından İhtiyati Tedbir Kararının Şerhedilmesi Müştekinin İhalenin Feshinin İsteyebilmesi İçin Yeterli Olmaması )
TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA İHTİYATİ TEDBİR KOYULMASI ( Tedbir Koyduran Kişinin İhalenin Feshini İstememesi )"
134Y12.HD19.1.2001E. 2000/20486 K. 2001/565"İHALENİN FESHİ ( Pey Sürerek İhaleye Giren Şahısların da Feshi İsteyebilmesi )
İHALEYE GİREN ŞAHISLAR ( İhalenin Feshini Talep Edebilmeleri İçin En Yüksek Peyi Sürmüş Olmalarının Gerek Olmaması )
PEY SÜREREK İHALEYE GİRENLER ( Tetkik Merciinden Şikayet Yoluyla İhalenin Feshini İsteyebilmeleri )"
134Y3.HD18.1.2001E. 2000/11999 K. 2001/368"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Alıcının Satış Bedeli İçin Banka Teminat Mektubu Vermesi - Teminatın Paraya Çevrilme Zamanı Hakkında Yasada Açık Hüküm Bulunmaması )
İCRA MEMURUNUN KUSURU ( Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Teminatın Paraya Çevrilme Zamanı Hakkında Yasada Açık Hüküm Bulunmaması )
İHALE BEDELİ ( İhalenin Feshi Davası/İcra Memurunun Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
MERCİ KARARININ ONANMASINDAN SONRA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Merci Kararının Onanmasından Sonra/İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
İCRA MEMURUNUN EYLEMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Merci Kararı Onandıktan Sonra Teminat Mektubunu Paraya Çevirmesi - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )"
134Y12.HD20.11.2000E. 2000/17513 K. 2000/17877"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayetçi Kendi Dosyasından Satış İstememiş Olması Bu Koşulun Menkul Satışlarına Uygulanması Nedeniyle ve Şikayette Bulunup Fesih İstemesine Mani Olmadığı )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Kendi Dosyasından Satış İstememiş Olması Bu Koşulun Menkul Satışlarına Uygulanması Nedeniyle ve Şikayette Bulunup Fesih İstemesine Mani Olmadığı )"
134Y12.HD14.11.2000E. 2000/15861 K. 2000/17342"İHALE TAMAMLANMADAN SATIŞTAN VAZGEÇME ( Satışın Düşürülmesi Gereği)
İHALENİN FESHİ ( İhale Tamamlanmadan Satıştan Vazgeçme)
ALACAKLININ SATIŞTAN VAZGEÇMESİ ( İhale Tamamlanmadan - Satışın Düşürülmesi Gereği)
SATIŞIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( İhale Tamamlanmadan Satıştan Vazgeçme)"
134Y1.HD15.9.2000E. 2000/7189 K. 2000/10396"İHALENİN FESHİ ( Tescilin Yolsuz Hale Gelmesi - Tapu İptali ve Tescil İçin Genel Mahkemede Dava Açma Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İhalenin Feshi Durumunda Genel Mahkemede Dava Açma Gereği )
TESCİLİN YOLSUZLUĞUNU DAVA ( İhalenin Feshi Yoluna Gidilmesinin Engellenmesi - Genel Mahkemede Açılabileceği )
İHALENİN FESHİ YOLUNA GİDİLMESİNİN ENGELLENMESİ ( Genel Mahkemede Tescilin Yolsuzluğuna İlişkin Dava Açılabileceği )
DELİLLERİN TÜMÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( 2.El Durumunda Olan Davalı - Tapu İptali ve Tescil )"
134Y12.HD12.9.2000E. 2000/11419 K. 2000/12582"İHALENİN FESHİ ( İsteyebilecekler Arasında Gösterilen Tapu Sicilindeki İlgililer Deyimine Haczi Tapu Kaydına Şerh Verdiren Alacaklı da Girdiği )
TAPU SİCİLİNDEKİ İLGİLİLER DEYİMİ ( Haczi Tapu Kaydına Şerh Verdiren Alacaklı da Girdiği - İhalenin Feshini İsteyebileceği )
TAPU KAYDINA ŞERH VERDİREN ALACAKLI ( İhalenin Feshini İsteyebilecekler Arasında Gösterilen Tapu Sicilindeki İlgililer Deyimine Haczi Tapu Kaydına Şerh Verdiren Alacaklı da Girdiği )"
134Y12.HD13.6.2000E. 2000/8866 K. 2000/9783"TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Kural Olarak Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Tetkik Mercii Kararları-İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmeyen Merci Kararlarına Karşı Başvurulamayacağı )"
134Y12.HD29.5.2000E. 2000/8004 K. 2000/8772"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun "Limited Şirket" Olması ve Yetkilisi Marifetiyle İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla Merciden İstemesi Nedenleriyle Olayda Taraf Değişikliğinden Söz Edilemeyeceği )
TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ( Borçlunun "Limited Şirket" Olması ve Yetkilisi Marifetiyle İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla Merciden İstemesi Nedenleriyle Olayda Taraf Değişikliğinden Söz Edilemeyeceği )"
134Y12.HD18.4.2000E. 2000/5210 K. 2000/6175"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade Etmesi )
DAMGA VERGİSİ KANUNU ( Bu Kanundaki Kağıtlar Teriminin Herhangi Bir Hususu İspat veya Belli Etmek için İbraz Edilebilecek Olan Belgeleri İfade Etmesi )
SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Tutanağın Ancak Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade ve Damga Vergisine Konu Teşkil Etmesi )
SATIŞIN KESİNLEŞMESİ ( İcraca Satış Sırasında Düzenlenen Tutanağın Ancak Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade Edebileceği ve Damga Vergisine Konu Teşkil Edebileceği )
İHALENİN FESHİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( İhale Kesinleşmeden İhale Sebebi ile Alınması Gereken Bir Verginin Henüz Doğmamış Sayılması )
TELLALLIK HARCI ( Malını Satan Kişinin Tellaliye Harcı Mükellefi Kabul Edilmesi )
TELLALİYE RESMİNİN GERİ İSTENMESİ ( İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi Üzerine Alıcının Daha Önce Ödemiş Olduğu Tellaliye Resmini Geriye İsteyebilmesi )"
134YHGK5.4.2000E. 2000/12-738 K. 2000/730"İHALENİN FESHİ ( Şikayet Süresi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İhalenin Feshi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhalenin Feshi Şikayetinde )"
134Y12.HD3.4.2000E. 2000/4328 K. 2000/5032"ŞİKAYETÇİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Tapuda İlgili Sıfatı Olduğundan İİK.134. Maddede Yazılı Dava Açma Hakkına Sahip Kişilerden Olduğu )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Şikayetçi Tapuda İlgili Sıfatı Olduğundan Dava Açma Hakkına Sahip Olduğu - Şikayetçinin Haciz Hakkına Dayalı Satış İstemediğinden Bahisle Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Doğru Olmadığından Kabulü Gereği )
AKTİF HUSUMET ( Şikayetçi Tapuda İlgili Sıfatı Olduğundan Dava Açma Hakkına Sahip Olduğu - Şikayetçinin Haciz Hakkına Dayalı Satış İstemediğinden Bahisle Aktif Husumet Yönünden İstemin Reddi Doğru Olmadığından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü Gereği )"
134Y12.HD14.2.2000E. 2000/1493 K. 2000/2161"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı Ve Kıymet Takdirinin Tebliğinin Usulsüz Yapılması Nedeniyle İhalenin Feshedilmesi Gerekliliği )
TEBLİĞ MEMURUNUN ADRES ARAŞTIRMASI ( Tebligat Bila Tebliğ Dönmüşse Memur Adres Araştırması Yaptıktan Sonra Tebligat Kanunu 35'e Göre Tebligat Yapılabilmesi )
ESKİ ADRESE TEBLİGAT ( Tebliğ Memuru Adres Araştırma Yaptıktan Sonra Yeni Adres Tespit Edemezse Eski Adrese Tebligat Yapılabilmesi )
USULSÜZ TEBLİGAT SONUCU OLUŞAN ZARAR ( Usulsüz Tebligat Sonucu Eğer Ortaya Zarar Çıkarsa İhalenin Feshedilmesi Gerekliliği )"
134Y12.HD6.12.1999E. 1999/14674 K. 1999/15748"İHALENİN FESHİ ( Artırmanın Satıştan Bir Ay Önce İlan Edilmesi Koşulunun Resen Dikkate Alınması )
ARTIRMANIN SATIŞTAN BİR AY ÖNCE İLAN EDİLMESİ KOŞULU ( Bu Hususun Merciice Re'sen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD2.11.1999E. 1999/12753 K. 1999/13345"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Haciz Koyduran Kişiye Satış İlanının Tebliğinin Gerekmesi )
FESAT İDDİASI ( İhalenin Feshini İsteyen Kişinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesinin Gerekmesi )
MENFAATİN MUHTEL OLDUĞUNU İSPAT ( İhalenin Feshini İsteyen Kişinin Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatinin Muhtel Olduğunu İspat Etmesinin Gerekmesi )
İHALENİN FESHİ ( Fesat Nedeniyle )"
134YHGK17.3.1999E. 1999/12-161 K. 1999/148"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Değerinin Usulünce Tesbit Edilmemesi ve Kıymet Takdirine İtirazın Değerlendirilmemesi )
TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZIN İNCELEMESİZ REDDİ ( İhalenin Feshi )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( İhalenin feshi )"
134YHGK17.2.1999E. 1999/12-82 K. 1999/86"ŞİKAYET ( İhalenin feshi )
İHALENİN FESHİ
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ ( İhalenin feshi )"
134Y12.HD3.2.1999E. 1998/15240 K. 1999/657"İHALENİN FESHİ ( Satışın Durdurulması Kararı )
İHALENİN FESHİ ( Kredi Sözleşmesinin Yerel Mahkemede İptali )"
134Y12.HD23.12.1998E. 1998/14068 K. 1998/14927"İHALENİN FESHİ ( Müflis Tarafından Açılan Dava )
MÜFLİSİN HAKLARI ( İhalenin Feshi Davası Açması )
İFLASTA TÜZEL KİŞİNİN HAKLARI ( İhalenin Feshi Davası Açması )"
134Y12.HD9.12.1998E. 1998/13624 K. 1998/14200"İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat-Satış İlanı Tebliği )
TAPUDAKİ İLGİLİYE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhalenin Feshi-Usulsüz Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi-Tapudaki İlgiliye Satış İlanının Tebliği )"
134Y12.HD9.11.1998E. 1998/11896 K. 1998/12296"İHALENİN FESHİ ( İpotek Kapsamındaki Rehinli Malların Niteliğinin Saklanması )
SÜRE ( İhalede Fesada Ittıla )
İHALEDE FESADA ITTILA ( Şikayette Süre )"
134Y12.HD29.6.1998E. 1998/7402 K. 1998/7875"İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Mahkemece Taşınmaz Tapu Kaydına Uygulanan Tedbirin İcra Yoluyla Satışa Engel Olmaması )
TAŞINMAZ TAPU KAYDINA UYGULANAN TEDBİR ( Taşınmazın Rızaen Üçüncü Kişilere Devrine Engel Olması - Taşınmazın İcra Yoluyla Satışına Engel Olmaması )
İCRA YOLUYLA SATIŞA ENGEL OLAMAMA ( Mahkemece Taşınmazın Tapu Kaydına Uygulanan Tedbir )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Taşınmazın İcra Yoluyla Satışına Engel Olmaması - Rızaen Satışa Engel Olması )
MAHKEMECE TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA UYGULANAN TEDBİR ( İcra Yoluyla Satışa Engel Olmaması - Rızaen Satışa Engel Olması )"
134Y12.HD9.6.1998E. 1998/6264 K. 1998/6941"İHALENİN İCRA MEMURU TARAFINDAN FESHİ ( Açılmış İhalenin Feshi Davasını Etkilememesi )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İcra Memurunun İhaleyi Feshetmesinden Etkilenmemesi )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİNDEN FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması )"
134Y12.HD27.5.1998E. 1998/5219 K. 1998/6446"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Tehdit Nedeniyle İhaleye Giremeyen Üçüncü Kişi Şikayetçinin )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalede Tehdit Nedeniyle Pey Süremeyen )
TEHDİT NEDENİYLE PEY SÜREMEME ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
İHALENİN FESHİ TALEBİNDE BULUNMA HAKKI ( Üçüncü Kişilerin )"
134Y12.HD26.5.1998E. 1998/4226 K. 1998/5971"İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Kendi Taşınmazları Satılmayan Borçluların )
BORÇLULARIN İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Kendi Malları Satılmayan Borçluların )
SATIŞ İLANININ DİĞER BORÇLULARA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin İptali Sebebi Olduğu )
İHALENİN İPTALİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Borçlularca İstenmesi )"
134Y12.HD21.5.1998E. 1998/5336 K. 1998/5816"İHALENİN FESHİ ( Başka Bir Dosyadan Alacaklı Kişinin )
KENDİ DOSYASINDAN SATIŞ İSTEMEME ( Başka Dosyadaki İhalenin Feshini Talep Edememek )
BAŞKA DOSYADAKİ İHALENİN FESHİNİ TALEP ( Öncelikle Kendi Dosyasından Satış İsteme )"
134Y12.HD18.5.1998E. 1998/5161 K. 1998/5646"GÖREV ( İhalenin Feshi Şikayetine Bakmakla Görevli Makam )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Görevli Makam )
TAKİP DOSYASININ BORÇLUSU ( İhalenin Feshini Şikayet Edebileceği )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ ( İhalenin Feshi Davasının Görülmesini Engellemeyeceği )"
134Y4.HD11.5.1998E. 1997/11346 K. 1998/2858"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Ortada Haklı Bir Neden Olmaksızın Sırf Davacıyı Zararlandırma Kastı ile Hareket Edip İhalenin Feshini İstemeleri Nediniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taraflar Arasında Görülen Bu Dava Sonucunda Taşınmazın İhale Yolu ile Dava Dışı Üçüncü Kişiye Satılması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Yapılan İhalede Yolsuzluk Olduğunun İleri Sürülmesi )
ALACAĞIN GEÇ TAHSİL EDİLMESİ ( Dava Süresince Satış Bedelinden Davacıya Düşen Hisse Miktarının Tedbiren Ödenmemesi )"
134Y12.HD19.3.1998E. 1998/2745 K. 1998/3322"İHALENİN FESHİ ( Aynı Alıcının İkinci İhalede Daha Düşük Bedelle Menkulü Satın Alması )
OBJEKTİF İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK ( İkinci İhalenin Daha Düşük Bedelle Aynı Alıcıya Yapılması )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Alıcının Kendi Kusuruna Dayanarak İkinci İhalenin Daha Düşük Bedelle Yapılmasını Sağlaması )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Alıcının İlk İhaledeki Kusuruna Dayanması )
ALICININ KENDİ KUSURUNA DAYANMASI ( İkinci İhaleyi Daha Düşük Bedele Getirmesi )"
134Y12.HD19.3.1998E. 1998/2179 K. 1998/3327"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Müşteki Vekiline Tebliğ Edilmemiş Olması )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Müşteki Vekiline )
KIYMET TAKDİRİ ( İzale-i Şuyu Davasındakiyle Yetinilmesi İhalenin Feshini Gerektirir )"
134Y12.HD12.3.1998E. 1998/2158 K. 1998/3017"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANININ USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi )
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ HAKKI TANINMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi )"
134Y12.HD2.3.1998E. 1998/1701 K. 1998/2400"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı )"
134Y12.HD23.2.1998E. 1998/1223 K. 1998/1870"İHALENİN FESHİ ( İzale-i Şuyu Davasında Yapılan Kıymet Takdiriyle Yetinilmesi )
KIYMET TAKDİRİ ( İzale-i Şuyu Davasındakiyle Yetinilmesi İhalenin Feshi Sebebidir )
İZALE-İ ŞUYU ( İhale Bu Davada Yapılan Kıymet Takdirine Dayandırılamaz )"
134Y12.HD27.10.1997E. 1997/10629 K. 1997/11547"İHALENİN FESHİ ( Değer Takdiri Yapılmaması )
SATIŞ İLANI ( Divanhaneye Asılmaması İhalenin Feshi Sebebidir )
DEĞER TAKDİRİ YAPILMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
SATIŞ İLANININ MAHKEME DİVANHANESİNE ASILMAMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD13.10.1997E. 1997/9476 K. 1997/10500"FAİZ ( Takip Talepnamesinde İstenen Reeskont Faizinin Tüm Dönemler İçin Aynı Oran Olarak Uygulanamayacağı - Her Bir Dönem İçin Tesbit ve Tatbik Zorunluluğu )
TAKİP TALEPNAMESİNDE İSTENEN REESKONT FAİZİ ( Tüm Dönemler İçin Aynı Oran Olarak Uygulanamayacağı - Her Bir Dönem İçin Tesbit ve Tatbik Zorunluluğu )
REESKONT FAİZİ ( Takip Talepnamesinde İstenen/Tüm Dönemler İçin Aynı Oran Olarak Uygulanamayacağı - Her Bir Dönem İçin Tesbit ve Tatbik Zorunluluğu )
İHALE BEDELİ ( Alacaklılara Ödenmesi İçin Gerekli Koşullar - Teminat Mektubu Nakde Çevrilene Dek İhale Bedelinin Ödendiğinden Söz Edilemeyeceği )"
134Y12.HD18.6.1997E. 1997/6903 K. 1997/7191"İHALENİN FESHİ ( Gayrımenkulün Kıymet Takdirinin Yapılmaması )
SATIŞ HAZIRLIKLARI ( Gayrımenkulün Kıymet Takdiri Yapılması Zorunluluğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Gayrımenkulün )"
134Y12.HD14.5.1997E. 1997/5232 K. 1997/5579"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tapuda Hakkı Kayıtlı Olup Adresi Belli Olanlara )
ŞİKAYET ( Satış İlanının Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle )
TAPU KAYITLARI ( Tebliğ Yapılacakların Saptanması İçin Araştırılması Şartı )"
134Y12.HD16.4.1997E. 1997/4371 K. 1997/4707"İHALE ( İcra Dairesinin Satışa Konu Taşınmazın Değerini Takdir Ettirerek Buna İlişkin Raporu Borçluya Alacaklılara ve Diğer İlgililere Tebliğ Etmesi )
İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( İhaleden Önce Satışa Konu Taşınmazın Değerini Takdir Ettirerek Buna İlişkin Raporu Borçluya Alacaklılara ve Diğer İlgililere Tebliğ Etmesi )
ŞİKAYET ( Taşınmaz İhalesinin Fesada Dayalı Olarak Yapıldığı İddiası )"
134Y12.HD10.4.1997E. 1997/4096 K. 1997/4444"DURUŞMA AÇILMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Taraf Teşkili-Duruşma Açılması Gereği )
TARAF TEŞKİLİ YAPILARAK FESİH NEDENLERİNİN İNCELENMESİ ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD22.1.1997E. 1996/16237 K. 1997/307"KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMEDEN SATIŞ YAPILMASI ( İhalenin Feshi Sebebi )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri Kesinleşmeden Satış Yapılması-İstihkak Davacısının İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )
İSTİHKAK DAVACISI ( İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )"
134YHGK20.11.1996E. 1996/12-699 K. 1996/818"SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
PAYLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
DEĞER TESBİTİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
İHALE ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN TEK OLMASI GEREĞİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )"
134YHGK6.11.1996E. 1996/12 – 580 K. 1996/738"İHALENİN FESHİ ( İkinci ihalede düşük bedele almak )
İKİNCİ İHALEDE DAHA DÜŞÜK BEDELLE TALİP OLMAK
SATIŞ TUTANAĞI ( İhalenin feshi )"
134Y12.HD23.10.1996E. 1996/12239 K. 1996/12921"USULSÜZ TEBLİGAT ( Şeklen Usulüne Uygun Tebligatın Gerçek Olmadığının İddia ve İspat Edilebilmesi )
ŞEKLEN USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Gerçek Olmadığının İddia ve İspat Edilebilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Merci Hakiminin Duruşma Açmak Zorunda Olması-Harç Alınması Gereği )
DURUŞMA AÇMA ZORUNLULUĞU ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD21.10.1996E. 1996/12561 K. 1996/12742"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hukuki Yarar Şartı )
GAYRİMENKULÜN DEĞERİNDEN AŞAĞI SATILMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
GAYRİMENKULE KIYMET TAKDİRİ ( İki Sene Geçmedikçe Tekrar İstenemeyeceği )"
134Y12.HD27.6.1996E. 1996/8252 K. 1996/9133"İHALENİN FESHİNİ İSTEMEYE YETKİLİ KİŞİLER ( İzalei Şuyu İlamında Taraf Olmayan ve Tapuda Malik Olmayan Kişi )
İZALEYİ ŞÜYU İLAMINDA TARAF VE TAPU MALİKİ OLMAYAN KİŞİ ( İhalenin Feshini İsteyememesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İzalei Şuyu İlamında Taraf ve Tapuda Malik Olmayan Kişi-İhalenin Feshi )"
134Y12.HD29.5.1996E. 1996/6748 K. 1996/7459"İHALENİN FESHİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İSTENMESİ ( Alıcının Nakden Ödeme Yerine Banka Kefaleti Gösterebilmesi )
BANKA KEFALETİ ( İhalenin Feshi )
RÜÇHANLI ALACAKLAR İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD16.5.1996E. 1996/6117 K. 1996/6638"İHALENİN FESHİ ( Satışa Konu Malların Menkul Olması Halinde )
İHALEDEN ÖNCE SATIŞ TALEBİ ( Haciz Sahibinin İhalenin Feshini İsteyebilmesi )"
134Y12.HD16.4.1996E. 1996/3896 K. 1996/5289"İYİNİYET ( İhalede Sürülen Pey Miktarı Bakımından )
İHALEDE SÜRÜLEN PEY MİKTARI ( Hüsnüniyet )
İHALENİN FESHİ ( Hüsnüniyet Kurallarına Aykırılık )
HÜSNÜNİYET KURALLARINA AYKIRILIK SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ"
134Y12.HD14.2.1996E. 1996/958 K. 1996/2215"USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanı-Muhatabın Tebligatı Öğrenme Tarihi-İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi-Usulsüz Tebligat )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi-Muhatabın Usulsüz Tebligatı Öğrenmesi )"
134Y12.HD1.2.1996E. 1995/18497 K. 1996/1424"SÜRE ( İhale Bedelinin Süresinde Yatırılmaması )
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatırılmaması )"
134YHGK31.1.1996E. 1995/12-1024 K. 1996/29"İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Süre İçinde Şikayet Yoluyla İcra Tetkiki Merciinden İstenebileceği - Satış İlanı Tebliği Edilmeyen İçin Bu Sürenin Ittıla Tarihinde Başlayacağı ve Herhalde Bir Yıl Olduğu )
İHALENİN FESHİNİ İSTEMEDE SÜRE ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen İçin Yedi Günlük Şikayet Süresinin Öğreneme Tarihinde Başlayacağı - Satış İlanı Tebligatın İlanen Yapılmasına İlişkin Olmadığından Satış İlanının Tebliğ Edilmediğinin Kabulü )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İlişkin Tebligat Parçası İkmal Edilmeden İade Edildiğinden Şikayet Süresinin Öğrenme ile Başladığının Kabulü Gereği - Satış İlanının Tebligatın İlanen Yapıldığı Sonucunu Doğurmayacağı )"
134Y12.HD15.1.1996E. 1995/18823 K. 1996/41"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgiliye Tebliğ Edilmemesi )
İHALENİN FESHİ KARARI ( İhalenin Feshi Davasının İncelemesine Engel Olmaması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhalenin Feshi Kararından Etkilenmemesi )"
134Y12.HD19.12.1995E. 1995/18511 K. 1995/18171"İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Feshini İstediği İhale Bedelinin %10'u Oranında Tazminata Mahkum Edilmesi )
CEZAİ ŞART ( İhale Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Feshini İstediği İhale Bedelinin %10'u Oranında Tazminata Mahkum Edilmesi )"
134Y12.HD7.12.1995E. 1995/16165 K. 1995/17462"SATIŞIN DURDURULMASI KARARI ( Duyurulmaması Durumunda İhaleye Etkisi )
SATIŞIN DURDURULMASI ( Yasal Olmayan Biçimde )
KANUNA AYKIRI BİÇİMDE SATIŞIN DURDURULMASI KARARI"
134Y12.HD6.12.1995E. 1995/16688 K. 1995/17358"İHALENİN FESHİ ( Fesih Sebeplerinin Kanunda Sayılı Olanlar Olduğu )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Nedenleri )"
134Y12.HD24.10.1995E. 1995/15280 K. 1995/14257"İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER ( Satış İstemeyen Alacaklının İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )
SATIŞ İSTEMEYEN ALACAKLI ( İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )"
134Y12.HD19.10.1995E. 1995/12141 K. 1995/14017"İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( İlk İhaleyi Düşürtüp Sonrakinde Düşük Pey İleri Sürme )
KÖTÜNİYET ( İhalenin Düşürülmesine Sebebiyet Vermek )"
134Y12.HD16.10.1995E. 1995/14658 K. 1995/13738"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİGAT PARÇASININ DOSYADA BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi-Ittıla Tarihi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanına İlişkin Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmaması-Ittıla Tarihi-İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanına İlişkin Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmaması-İhalenin Feshi )"
134Y12.HD4.10.1995E. 1995/12476 K. 1995/12872"İHALENİN FESHİ ( Şikayette Süre )
İHALENİN FESHİ ( Müflis Şirket Ortağının Şikayeti )
MÜFLİS ŞİRKET ORTAĞININ İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYET YOLU İLE İSTEMESİ"
134Y12.HD10.7.1995E. 1995/9898 K. 1995/10359"İHALENİN FESHİ ( Taşınır Mal İhalelerinde Fesih İsteyebileceklerin Kanunda Sayılmış Olması )
MENKUL MAL İHALESİNİN FESHİ ( Satışı Yapılan Taşıtlar Üzerine Haciz Koyduran Şikayetçinin Kendi Dosyası Üzerinden Satış İstememesi Nedeniyle Fesih İsteyebilecek İlgililerden Olmaması )"
134Y12.HD5.7.1995E. 1995/10002 K. 1995/10157"İHALENİN FESHİ ( Şikayet-Borçlu A.Ş.nin Adresinin Ticaret Sicilinden Sorulması )
ADRES TESPİTİ ( İhalenin Feshi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi-Borçlu A.Ş.nin Adresinin Ticaret Sicilinden Sorulması )"
134Y12.HD20.6.1995E. 1995/9138 K. 1995/9160"TAPUDA LEHİNE KİRA ŞERHİ BULUNAN KİŞİ ( İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLENLER ( Tapuda Lehine Kira Şerhi Bulunan Kişinin İhalenin Feshini İsteyip İsteyememesi )"
134Y12.HD22.5.1995E. 1995/6337 K. 1995/7538"TAŞINMAZIN İPOTEK BORÇLUSUNA İHALESİ ( Yapılacak İşlemler )
İPOTEK BORÇLUSUNA İHALE ( Yapılacak İşlemler )"
134Y12.HD1.3.1995E. 1995/2827 K. 1995/2784"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedeli Tahmini Değerin Yüzde Kırkını Bulmuşsa da Masrafları Karşılamaması )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ( İhalenin Feshi İsteminde Mercice Alıcıya da Çağrı Kağıdı Gönderilmesinin Gerekmesi )
SATIŞ BEDELİ ( Taşınmazın Tahmini Değerinin Yüzde Kırkını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağının Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesinin Zorunlu Olması )
İKİNCİ ARTIRMA ( Satış Bedelinin Taşınmazın Tahmini Değerinin Yüzde Kırkını Bulması ve Satış İsteyenin Alacağının Rüçhanlı Alacakların Toplamından Fazla Olması ve Masrafları Geçmesi )"
134YHGK22.2.1995E. 1994/12-856 K. 1995/93"ŞİKAYET ( Satış Kararına İtiraz - Satışa Konu Taşınmaz Bedelinin Payı Dışında Ödenmesi Gereken Miktarın Tesbitinin Talebi )
SATIŞ KARARINA İTİRAZ ( Satışa Konu Taşınmaz Bedelinin Payı Dışında Ödenmesi Gereken Miktarın Tesbitinin Talebi )
SULH MAHKEMESİNCE HİSSEDARIN HİSSESİ DIŞINDA KALAN VE ÖDEMESİ GEREKEN MİKTARIN BELİRTİLMESİ ( Satış Kararına İtiraz )"
134Y12.HD2.2.1995E. 1995/814 K. 1995/1317"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Kıymeti Yapıldıktan Sonra İki Seneden Fazla Bir Süre Geçmesine Rağmen Satış İstenilmemesine Rağmen Daha Sonra İlk Tespit Edilen Kıymet Üzerinden Satış İstenememesi )
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ YAPILDIKTAN SONRA UZUN SÜRE GEÇMESİ ( Yapılan İlk Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN UZUN ZAMAN GEÇMESİ ( Yapılan Kıymet Takdirine Göre Satış İstenmesinin Mümkün Olmaması )
ARALARINDA İKTİSADİ BİRLİK OLMAYAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )
İKTİSADİ BİRLİK ( Aralarında İktisadi Birlik Olmayan Taşınmazların Ayrı Ayrı Saatler Belirlenmek Suretiyle Satışlarının Yapılmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD19.1.1995E. 1994/15660 K. 1995/230"SATIŞ İLAN TEBLİGATININ USULSÜZLÜĞÜ ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliğinin Usulsüzlüğü Sebebiyle )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Satış İlanının )"
134Y12.HD28.10.1994E. 1994/12463 K. 1994/13211"SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshine Sebep Olması )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının İlgililerine Tebliğ Edilmemesi )
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI ( İlgililerine Tebliğ Zorunluluğu )
İHALENİN FESHİ ŞİKAYETİ ( Nisbi Harca Tabi Olmadığı )"
134Y12.HD27.10.1994E. 1994/12283 K. 1994/13114"İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )
İHALENİN GERİ ALINMASI ( Alıcıdan Önce En Çok Pey Sürene Teklif )"
134Y12.HD27.9.1994E. 1994/9865 K. 1994/11201"İHALEYE ESAS BEDEL ( Ortaklığın Giderilmesi )
İHALEYE ESAS BEDEL ( Sulh Mahkemesince Yapılan )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İhaleye Esas Bedelin Tesbiti )"
134Y4.HD12.9.1994E. 1993/11672 K. 1994/7091"İHALE BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Teminat Mektubunun Nakte Çevrilmesinde Gecikme )
TEMİNAT MEKTUBU ( Ödeme Yerine Geçmesi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Şikayet Halinde Alıcı Nakit Yerine Teminat Mektubu Sunabilir )
ALICININ SORUMLULUĞU ( Teminatın Paraya Çevrilmesindeki Gecikmeden Dolayı )"
134YHGK1.6.1994E. 1994/12.318 K. 1994/374"İHALENİN FESHİ
SAT1Ş İLAN1N1N TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( İhalenin feshi )"
134Y12.HD5.5.1994E. 1994/5447 K. 1994/5973"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Süresinde Ödenmemesi )
İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İİK m.133 ve 134 Farkı )"
134YHGK2.2.1994E. 1993/12-743 K. 1994/30"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanındaki Bedel ve Muhammen Bedel Arasındaki Fark )
İHALE İLANINDA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR
SATIŞ İLANINDAKİ BEDEL VE MUHAMMEN BEDEL ARASINDAKİ FARK
TAŞINMAZIN SON DURUMUNUN BELEDİYEDEN SORULMASI ( İhale )"
134Y12.HD25.1.1994E. 1994/575 K. 1994/914"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulünce Yapılmaması )
SATIŞIN GEREĞİNCE DUYURULMAMASI ( İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANI ( Yapılma Şekli )
MUHAMMEN BEDELİN ÜSTÜNDE İHALE ( Zarar Koşulunun Doğmadığını Göstermez )"
134Y12.HD2.12.1993E. 1993/14800 K. 1993/18892"İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER"
134YHGK1.12.1993E. 1993/12-535 K. 1993/766"DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
YENİ HÜKMÜN VARLIĞI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
BOZMA KARARINDAN SONRA VERİLEN BELGE"
134Y12.HD25.11.1993E. 1993/14157 K. 1993/18536"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesi )
BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ EDİLMEMESİ ( Menkul Malların İhalesinde )
MENKUL MALLARIN İHALESİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Menkullerin İhalesinde Zorunlu Olmadığı )"
134Y12.HD22.11.1993E. 1993/13910 K. 1993/18205"TARAFLARIN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLMESİ ( İhalenin Feshi Talebi Hakkında )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( 20 Gün İçinde Karar Verilmesi Zorunluluğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILAMAMASI ( İhalenin Feshi Talebinde )
TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebinde )"
134Y12.HD17.5.1993E. 1993/3705 K. 1993/9116"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Usulsüz Tebliği İddiası )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Talebi )
İHALENİN FESHİ ( Talep Edebilecek Kimseler )"
134Y12.HD6.5.1993E. 1993/3925 K. 1993/8396"TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT ( İzlenecek Yol )
İHALENİN FESHİ ( Usulsüz Tebligat Sebebiyle )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
TEBLİGAT ( Usulsüzse İhalenin Feshi Sebebi Olacağı )"
134Y12.HD26.4.1993E. 1993/4566 K. 1993/7563"İHALE BEDELİNİN DÜŞÜK TESPİTİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Düşük Tesbiti )
BEDEL TESBİTİ ( İhale Edilecek Gayrimenkulün )"
134Y12.HD15.3.1993E. 1993/1731 K. 1993/5281"SATIŞ ŞARTNAMESİ ( KDV'nin Alıcıya Ait Olduğunun Gösterilmesi )
KDV'NİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( İhalenin Re'sen Bozulması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( KDV'nin Süresinde Yatırılmaması Dolayısıyla )
İHALENİN FESHİ DAVASININ REDDİ ( İhalenin Kaldırılmaması Dolayısıyla Şikayet Yoluna Gitmeye Engel Olmaz )
SATIŞ KARARININ KALDIRILMAMASI ( KDV Yatırılmamasına Rağmen )"
134Y12.HD11.3.1993E. 1992/15713 K. 1993/4683"MENKUL SATIŞINDA SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ
MENKUL İHALESİNDE FESİH TALEBİ ( Başka Dosyadaki Alacaklı )"
134Y12.HD10.11.1992E. 1992/5835 K. 1992/13683"İHALENİN FESHİ ( Satışın İki Yıl Önce Yapılan Kıymet Takdirine Göre Yapılması )
KIYMET TAKDİRİ ( İki Yıl Önce Yapılanın Satışta Esas Alınması )"
134Y12.HD24.9.1992E. 1992/3602 K. 1992/10731"ARTIRMAYA HAZIRLIK VE İHALE AŞAMALARINDA YAPILAN USULSÜZLÜKLER
İHALENİN FESHİ ( Menkul Malların Satışlarında )
İHALENİN BİTİŞ SAATİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Menkul Satışlarında )
DOSYADA İLANLA İLGİLİ BELGELERİN BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi )"
134Y12.HD18.9.1992E. 1992/3257 K. 1992/10486"İHALENİN FESHİNİ İSTEMEYE YETKİLİ KİŞİLER
ŞİKAYET ( İhalenin Feshini İsteyebilecek Olanlar )"
134Y12.HD19.6.1992E. 1992/15375 K. 1992/8430"İHALENİN FESHİ ( İhale Sırasında Kavga Çıkması ve Katılımcıların Engellenmesi )
İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN ENGELLENMESİ
İHALE SIRASINDA KAVGA ÇIKMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )"
134Y12.HD12.2.1992E. 1991/7043 K. 1992/1286"İHALENİN FESHİ ( Tetkik Merciinin Duruşma Yapma Mecburiyeti )
BİRLİK ARZETMEYEN MALLARIN BİRLİKTE SATILMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALE ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMAMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
SATIŞ İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLARIN EKSİKLİĞİ"
134Y12.HD2.12.1991E. 1991/5115 K. 1991/12593"HACZEDİLMEZLİK ( İhalenin Feshi Sebebi Olması )
İHALENİN FESHİ ( Haczedilmezlik Sebebine Dayanarak )"
134Y4.HD1.7.1991E. 1991/6836 K. 1991/6553"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdiri Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Satışın Bu Kıymet Esas Alınarak Yapılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Kıymet Takdiri Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Satışın Bu Kıymet Esas Alınarak Yapılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİNİN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİKTEN SONRA SATIŞ YAPILMASI ( Usulsüz Olması ve İhalenin Feshi Sonucunu Doğurması )"
134Y12.HD28.5.1991E. 1991/2563 K. 1991/6803"İHALENİN FESHİ ( Haciz Koyan Hazinenin Talebi )
İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK OLANLAR
HAZİNENİN iHALENİN FESHİNİ DAVA ETMESİ"
134YHGK24.4.1991E. 1991/12-98 K. 1991/210"İHALENİN FESHİ ( İhale İle Satılan Konutların KDV'ye Tabi Olmadığı Halde Bunun Satış İlanına Geçirilmemesi )
SATIŞ İLANI ( İhale İle Satılan Konutların KDV'ye Tabi Olmadığı Halde Bunun Satış İlanına Geçirilmemesinin Talebi ve Talibi Menfi Yönde Etkilemesi )
GAZETE İLE SATIŞ İLANI ( İhale İle Satılan Konutların KDV'ye Tabi Olmadığı Halde Bunun Satış İlanına Geçirilmemesinin Talebi ve Talibi Menfi Yönde Etkilemesi )"
134Y12.HD14.2.1991E. 1990/8597 K. 1991/1701"HACZEDİLEN MALLARIN BAŞKA YERDE BULUNMASI ( İstinabe Yoluyla Satış )
İSTİNABE YOLUYLA SATIŞ ( Haczedilen Malların Başka Yerde Bulunması )
ARTIRMA VE İHALE UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV
GÖREV ( Artırma ve İhale Uyuşmazlıklarında )"
134Y12.HD13.2.1991E. 1990/13264 K. 1991/1683"İHALE ÖNCESİ SATIŞIN DURDURULMASI ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İhale Öncesi Satışın Durdurulması )"
134Y12.HD8.2.1991E. 1991/662 K. 1991/1443"İHALENİN FESHİ ( Taraflar Gelmese de Merciin Gereken Kararı Vermesi )
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebi Karşısında Merciin Karar Verme Mecburiyeti )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Tarafların Duruşmaya Gelmemesi )"
134Y12.HD21.11.1990E. 1990/12201 K. 1990/11885"İHALENİN FESHİ ( Tellal Bulunmaması )
İHALE SIRASINDA TELLAL BULUNMAMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD24.9.1990E. 1990/9073 K. 1990/8961"RESMİ TATİLDE İHALE YAPILMASI
İHALE ( Resmi Tatilde Yapılan )"
134Y12.HD21.9.1990E. 1990/7424 K. 1990/8874"SÜRE ( Taşınmazın Değerini Etkileyen Değişiklikte Yeniden Takdir )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKTE YENİDEN TAKDİR ( Süre )
YENİDEN DEĞER TAKDİRİ ( Binaya Üç Kat Eklenmesi )"
134Y12.HD28.6.1990E. 1990/1242 K. 1990/8139"BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )"
134Y12.HD11.6.1990E. 1990/297 K. 1990/7195"SÜRE ( İhalenin Feshi Talebinde İlk Duruşmanın Yapılmasında )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İlk Duruşmanın Yapılmasında Süre )"
134Y12.HD14.5.1990E. 1990/5026 K. 1990/5586"İHALENİN FESHİ ( Satışın Arefe Günü Yapılması )
SATIŞIN ARİFE GÜNÜ YAPILMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y15.HD3.4.1990E. 1989/4763 K. 1990/1551"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tetkik Merciinin Görev Alanına Girdiği )
GAYRİMENKUL İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Tetkik Merciinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Gayrimenkul İhalesinin Feshi Davasında )"
134Y12.HD20.2.1990E. 1989/7678 K. 1990/1426"İHALENİN FESHİ ( Fesat İddiası ile İlgili Tanıkların Dinlenilmemesi )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Tanıkların Dinlenilmesi Zorunluluğu )
TANIK DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞU ( İhaleye Fesat Karıştırılması )"
134Y12.HD19.2.1990E. 1989/8371 K. 1990/1364"SÜRE ( İhalenin Feshi Talebinde )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Süre )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN SÜREDEN REDDİNDE PARA CEZASI
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Süreden Reddinde )"
134Y12.HD13.2.1990E. 1989/7932 K. 1990/1138"İHALENİN FESHİ ( Tapu Kaydında Mükellefiyetler Listesinin Düzenlenmemesi )
TAPU KAYDINDA MÜKELLEFİYETLER LİSTESİNİN DÜZENLENMEMESİ ( İhalenin Feshi )
SATIŞA TEMİNATSIZ KATILMA ( İpoteğin Varlığı ve Değeri )
İPOTEK ( Satışa Teminatsız Katılma )"
134Y12.HD12.2.1990E. 1989/7978 K. 1990/1038"SÜRE ( İhalenin Feshi Talebinde )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Süre )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN SÜREDEN REDDİNDE PARA CEZASI
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Süreden Reddinde )
İHALENİN FESHİ TALEBİNDE SÜRE"
134Y12.HD9.2.1990E. 1989/7550 K. 1990/930"İHALENİN FESHİ ( Satış Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ
ŞİKAYET ( İhalenin Feshi Talebinin Reddini )
PARA CEZASI ( İcra Müdürünün İşlemini Şikayette )"
134YHGK7.2.1990E. 1989/12-673 K. 1990/60"İHALENİN FESHİ ( Teminat Alınmadan İhaleye Sokulmama Durumunun Yasaya Uygun Olması )
TEMİNAT ( Teminat Alınmadan İhaleye Sokulmama Durumunun Yasaya Uygun Olması )
TANIK BEYANLARI ( Satış Zaptında İmzası Bulunanların Satışın Normal Şartlar Altında Yapıldığını Bildirmeleri )"
134Y12.HD7.2.1990E. 1990/211 K. 1990/819"ALACAKLININ KIYMET TAKDİRİ İTİRAZINDAN VAZGEÇMESİ ( Borçluya Hak Bahşetmez )
İHALENİN FESHİ ( Zarar Unsurunun Mevcudiyeti )
İHALENİN FESHİ ( Alacağın Temlik Edildiğinin Borçluya Bildirilmemesi )"
134Y12.HD25.1.1990E. 1989/7549 K. 1990/296"İHALE KARARININ İCRA MÜDÜRÜNCE KALDIRILMASI
İHALENİN FESHİ ( Bedelin Geç Ödenmesi )
İHALE EDİLEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ VERGİ BORCU"
134YHGK24.1.1990E. 1989/12-554 K. 1990/12"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı İçeriğine Karşın Rüçhanlı Alacağın Karşılanmaması Nedeniyle )
SATIŞ TALEBİNİN DÜŞMESİ ( İhalenin Artırma Bedelinin Satış İsteyenin Alacağı İle Rüçhanı Olan Alacakların Toplamından Fazla Olmasının Gerekmesine Rağmen Bu Şartların Yerine Getirilmemesi )
RÜÇHANLI ALACAK ( Davacı Bankanın İpotek Altına Alınmış Alacağının Alacağının İhale İle Sağlanamamış Olması )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İhalenin Kanunda Yazılı Şartlarda Yapılmamış Olması Nedeniyle )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhaleye Fesat Karıştırıldığını Öğrenme Tarihinden Başlaması )"
134Y12.HD29.3.1989E. 1989/3170 K. 1989/4373"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Evsafında Hata )
TAŞINMAZIN EVSAFINDA HATA ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD23.3.1989E. 1988/2784 K. 1989/4084"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışının Düşük Tirajlı Gazetede İlanı )
TAŞINMAZ SATIŞININ DÜŞÜK TİRAJLI GAZETEDE İLANI ( İhalenin Feshi )
TAŞINMAZ DEĞERİNE İTİRAZ ETMEYEN BORÇLU ( Usulsüz İlan Sebebiyle İhalenin Feshi Talebi )"
134YHGK15.3.1989E. 1989/12-69 K. 1989/155"İHALENİN FESHİ ( İhaleye Fiilen Katılmadan Dilekçe İle Başvuruya Dayanılarak Taşınmazın Başvuru Sahibine İhale Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
PEY SÜRME ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılması )
DİLEKÇE İLE İHALEYE KATILMA ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılmasının Gerekmesi Nedeniyle Dilekçe İle Başvuruda Bulunana İhalenin Yapılmasının Yanlışlığı )"
134Y12.HD2.2.1989E. 1988/5961 K. 1989/1390"GÖREV ( Taşınmaz İhalelerine İlişkin Uyuşmazlık )
TAŞINMAZ İHALELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV"
134Y12.HD26.1.1989E. 1988/4550 K. 1989/884"İHALENİN FESHİ TALEBİNDEN FERAGAT ( Müdahil Talebinin İncelemeyeceği
FERAGAT ( İhalenin Feshi Talebinden )
FERİ MÜDAHİL ( İhalenin Feshini Talepte )"
134Y12.HD19.1.1989E. 1988/4101 K. 1989/544"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliği Zorunluluğu )"
134Y12.HD18.1.1989E. 1988/13964 K. 1989/321"İHALENİN FESHİ ( Şartnamenin İhale Tarihinden İtibaren Görülebileceği )
İFLAS İDARESİNİN SATIŞ İLANI ( Alacaklılara Satış Gününün Bildirilmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Alacaklılara Satış Gününün Bildirilmemesi )
İLANIN BÜYÜK ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ ( Yorumu )"
134Y12.HD22.9.1988E. 1988/7556 K. 1988/10209"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın İlanda KDV'ye Tabi Olarak Bildirilmesi )
TAŞINMAZIN İLANDA KDV'YE TABİ OLARAK BİLDİRİLMESİ ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD25.5.1988E. 1988/4160 K. 1988/6674"TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAPILAN SATIŞ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Takip Kesinleşmeden Yapılan Satış )
GECİKMİŞ İTİRAZ ( Ödeme Emrinin Usulsuz Tebliği )"
134Y12.HD9.5.1988E. 1988/2490 K. 1988/6164"İHALENİN FESHİ ( Dört Taşınmazın Aynı Gün ve Saatte Satılması )
TAŞINMAZLARIN AYNI GÜN VE SAATTE SATILMASI ( İhalenin Feshi )"
134Y12.HD24.2.1988E. 1988/1030 K. 1988/2012"İHALENİN FESHİ ( Borçluya Usulsüz Tebligat )
BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Merciin Divanhanesinde Talikin Yerine Getirilmemesi )
TEBLİGAT ( Borçlunun Akit Tablosundaki Adresi )"
134Y12.HD17.2.1988E. 1987/13505 K. 1988/1634"İHALENİN FESHİ ( Hisseli Taşınmazın Tamamının Satılması )
HİSSELİ TAŞINMAZIN TAMAMININ SATILMASI ( İlan Edilmiş ve İtirazda Bulunulmamış )"
134Y12.HD4.2.1988E. 1987/2634 K. 1988/943"İHALE ( Birden Çok Taşınmazın Birlikte )
İHALE İLANININ GAZETEDE YAPILIP YAPILMAMA KARARI
İHALENİN FESHİ ( Fesat İddiasında Şahit Dinlenilmesinden Kaçınma )
İHALENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİNİN GÖSTERİLMESİ"
134Y12.HD26.1.1988E. 1987/14181 K. 1988/440"İHALENİN FESHİ ( İpotek Sahibinin Satın Alıp Kısmi Ödeme Yapması )
İPOTEK SAHİBİNİN İHALEDE TAŞINMAZI ALIP KISMİ ÖDEME YAPMASI
İHALENİN İPOTEK SAHİBİ ALACAKLIYA YAPILMASI ( kISMİ öDEME )"
134Y4.HD3.12.1987E. 1987/8658 K. 1987/8882"İHALENİN FESHİ ( İzalei Şuyu İlamına İstinaden Yapılan )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İhalenin Feshi Davasında Alıcı ve Paydaşlar )
DAVANIN TEVCİHİ ( İhalenin Feshinde Alıcıya )
MEHİL VERİLMESİ ( Tevcih İçin Süre Verilmeden Dava Husumetten Reddedilemez )
HUSUMET ( Davanın Diğer Dava Arkadaşına Tevcihi İçin Mehil Verilmelidir )"
134Y12.HD9.10.1987E. 1986/13562 K. 1987/9965"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( İhalenin Feshi )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİ ( Görevli Mahkeme )"
134Y12.HD27.4.1987E. 1986/9376 K. 1987/5752"İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Paydaşa Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZ SATIŞ DUYURUSUNUN BİLDİRİLMESİ GEREKENLER"
134Y12.HD20.4.1987E. 1986/8307 K. 1987/5531"İHALENİN FESHİ ( Yüksek Değerli Taşınmazın Satış İlanının Yerel Gazetede Yapılması )
İHALENİN FESHİ ( İki Ayrı Taşınmazın Aynı Gün ve Saatte Satışa Çıkarılması )"
134Y12.HD16.4.1987E. 1986/14148 K. 1987/5377"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Usulsüz Tebligat )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA USULSÜZ TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmemesi )"
134Y12.HD8.4.1987E. 1987/2795 K. 1987/4964"İHALENİN FESHİ ( Tellalın Yokluğunda Yapılan )
TELLALIN YOKLUĞUNDAKİ İŞLEMLERİN GEÇERSİZLİĞİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Birinci İhale Gerçekleşmemiş Sayılırsa İkincide İşlem Tamamlanamaz )
İHALENİN GERÇEKLEŞMEMİŞ SAYILMASI ( Tellalın Yokluğu )"
134Y12.HD2.4.1987E. 1986/8659 K. 1987/4645"İHALE SAATININ SONA ERMESİ ( Pey Sürme Devam Ederken )
İHALEYE SON VERİLMESİ ( Pey Sürme Devam Ederken )
SÜRE ( İki İhale Arasında )
İHALENİN FESHİ ( İki İhale Arasındaki Süreye Uymamak )"
134Y12.HD31.3.1987E. 1987/1638 K. 1987/4487"GÖREV ( Paydaşlığın Giderilmesine İlişkin Şikayet )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görevli Mahkeme )
İHALENİN FESHİ ( Paydaşlığın Giderilmesinde )"
134Y12.HD30.3.1987E. 1987/2304 K. 1987/4250"İHALENİN FESHİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanamaması )
İHALEDE ARTIRMA BEDELİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerinin Karşılanması )"
134Y12.HD30.3.1987E. 1986/15442 K. 1987/4252"TAŞINMAZIN SATIŞ DUYURUSU ( Yüksek Değerli )
İHALENİN FESHİ ( Yüksek Değerli Taşınmazın Satış Duyurusu )
İHALENİN FESHİ ( Duyurudaki Satış Saatlerına Uymamak )"
134Y12.HD29.1.1987E. 1986/5731 K. 1987/897"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İhalenin Feshinde Görevli Mahkeme )"
134Y12.HD29.1.1987E. 1986/16017 K. 1987/906"İHALENİN FESHİ ( Masa Mallarının Satışında )
İHALENİN FESHİ ( Müflisin Fesih Talebi Hakkı )
MÜFLİSİN İHALENİN FESHİNİ TALEP HAKKI"
134Y12.HD22.1.1987E. 1986/5175 K. 1987/493"İHALEYE FESAT KARIŞTIĞI ŞİKAYETİ ( İhale Üzerinde Kalan Kişi )
İHALENİN FESHİ ( İhale Üzerinde Kalan Kişinin Fesat Şikayeti )"
134Y12.HD23.10.1986E. 1986/679 K. 1986/11067"İHALENİN FESHİ ( Taşınır Mal Satış İlanının Borçluya Bildirilmemesi )
TAŞINIR MAL SATIMINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER"
134Y12.HD3.7.1986E. 1985/13457 K. 1986/7562"TAŞINMAZLARIN BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMASI ( Aynı Gün ve Saatte )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmazların Birlikte Satılması )
İHALENİN FESHİ ( İlan Edilen Saatten Önce Sonuçlandırma )"
134Y12.HD23.6.1986E. 1985/12678 K. 1986/7179"İHALENİN FESHİ ( Ev Eşyası ve Kamyonun Birlikte Satılması )
İHALEDE AYNI TÜRDEKİ EŞYALAR BİRARADA SATIŞA ÇIKARILABİLİR"
134Y12.HD3.6.1986E. 1985/13134 K. 1986/6648"İHALENİN FESHİ ( İlan Yolu İle Yapılan Bildirimin İlan Yerine Asılmaması )
BİLDİRİMİN İLAN YOLU İLE YAPILMASI ( Belgenin İlam Yerine Asılması )
İHALEDE FESADA ITTILANIN TESBİTİ"
134Y12.HD13.5.1986E. 1985/10932 K. 1986/5653"GÖREV ( İcra Memurunun Satışta )
İHALEDE BİRDEN FAZLA MALIN BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMASI
İHALENİN FESHİ ( Taşınır Malların Birlikte Satışa Çıkarılması )"
134Y12.HD17.4.1986E. 1985/10082 K. 1986/4511"DEĞER TAKDİRİNE İLİŞKİN TUTANAĞIN TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU
SATIŞ İLANI ( Köy ve Belediye Tellalı İle )"
134Y12.HD10.3.1986E. 1985/8984 K. 1986/2588"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Mahkeme Askısına Asılmaması )
SATIŞ İLANININ GÖNDERİLMEMESİ ( Tapu Sicilinde Adresi Olmayanlar )
İCRA MEMURLUĞUNUN SATIŞ İLANINDA GÖREVLERİ"
134Y12.HD5.3.1986E. 1986/2088 K. 1986/2482"SATIŞ İLANI İÇİN BİLDİRİM YAPILMAMASI ( Borçluya )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanı İçin Bildirim Yapılmaması )"
134Y12.HD24.2.1986E. 1985/7958 K. 1986/2055"SATIŞ İLANININ BORÇLUYA BİLDİRİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Bildirilmemesi )
SATIŞ İLANININ KÖY MUHTARINA TEBLİĞİ ( Geçersiz Tebligat )"
134Y12.HD13.2.1986E. 1985/8153 K. 1986/1637"İHALENİN FESHİ ( Bedelin Süresinde Yatmaması )
SATIŞ BEDELİNİN SÜRESİNDE YATMAMASI ( İhalenin Feshi )
SÜRE ( İhalede Satış Bedelinin Yatması )"
134Y12.HD12.2.1986E. 1986/19 K. 1986/1539"SÜRE ( İki İhale Arasında )
İKİ İHALE ARASINDAKİ SÜRE ( Uyulması Zorunluğu )
SATIŞ İLANI ( İki İhale Arasındaki Sürenin Belirtilmesi )
İHALENİN FESHİ ( İki İhale Arasındaki Süre )"
134Y12.HD11.2.1986E. 1986/915 K. 1986/1528"SATIŞ İLANININ BORÇLUYA BİLDİRİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Borçluya Bildirilmemesi )"
134Y12.HD4.2.1986E. 1985/7178 K. 1986/1198"İHALENİN FESHİ ( Satışa Çıkarılan Taşınmazın İmar Durumu )
SATIŞ İLANI VE ARTIRMA ŞARTNAMESİNDE GÖSTERİLECEK ÖZELLİKLER"
134Y12.HD27.1.1986E. 1985/6499 K. 1986/737"İHALENİN FESHİ ( Artırma Tutanağında İhalenin Başlama Saatinin Gösterilmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Dört Taşınmazın Birlikte Satışa Çıkarılması )"
134Y12.HD16.1.1986E. 1985/6679 K. 1986/332"İHALENİN FESHİ ( İflas Etmiş Şirketin Ortağı )
İFLAS ETMİŞ ŞİRKET ORTAĞININ İHALENİN FESHİNİ İSTEYEMEMESİ"
134Y12.HD16.1.1986E. 1985/6624 K. 1986/305"İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Peşin Yerine Çek ya da Teminat Mektubu Verilmesi )
İHALE BEDELİ YERİNE ÇEK YA DA TEMİNAT MEKTUBU VERİLEMEMESİ"
134Y12.HD16.1.1986E. 1985/15323 K. 1986/351"BORÇLUYA BİLDİRİM ( Taşınmaz Malların Satış İlanı )
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI ( Borçluya Gönderilmesi )
İHALENİN FESHİ ( Borçluya Satış İlanının Gönderilmemesi )"
134Y12.HD14.1.1986E. 1985/6448 K. 1986/103"SÜRE ( Taşınmaz Satışında İkinci Artırma )
İKİNCİ ARTIRMANIN ZAMANI ( Taşınmaz Satışı )"
134Y15.HD23.2.1984E. 1984/54 K. 1984/545"İLGİLİ KİŞİLER ( İhalenin Feshini Talep Edebilecek )
İHALENİN FESHİ ( İlgili Kişilerin Talep Edebileceği )
MENKUL MALLARDA SATIŞIN TEKEMMÜLÜ ( Teslim )"
134YHGK24.11.1982E. 1981/12-782 K. 1982/912"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanında Üç Parsel Gayrımenkulün Aynı Gün ve Saatte Satılacağının Gösterilmesi Talebi Azaltıcı Nitelikte Olması )
TALEBİ AZALTICI İLAN ( Satış İlanında Üç Parsel Gayrımenkulün Aynı Gün ve Saatte Satılacağının Gösterilmesi )
SATIŞ İLANI ( İlanda Taşınmazların Aynı Anda ve Birlikte Satılacağının Gösterilmesi Talebi Azaltıcı Nitelikte Sayılması )
İLANA RAĞMEN SATIŞIN AYRI AYRI SAATLERDE YAPILMASI ( Talebi Azaltıcı Niteliğine Etkili Olmadığı Gibi Satış İlanına Aykırı İşlem Yapıldığının Kabulü )"
134YHGK16.6.1982E. 1982/360 K. 1982/592"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçilerin Menfaatleri Muhtemel Olmadığından İstemlerinin Reddi )
ŞİKAYETÇİLERİN ALACAKLARININ MASAYA YATIRILMASI ( Şikayetçilerin Bu Alacaklarını Masadan Almalarına Engel Olmaması )"
134YHGK7.4.1982E. 1979/12-1742 K. 1982/346"İHALENİN FESHİ ( Hissedarlara Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
HİSSEDARLARA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )
SATIŞ İLE BORÇ VE FER'İLERİNİN KARŞILANMASI ( Diğer Taşınmazların Satışının Yapılmaması )"
134YHGK27.11.1981E. 1980/12-3074 K. 1981/770"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı ve Kıymet Takdir Raporlarının Tebligat Kanununa Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemiş Olması )
SATIŞ İLANI ( Tebligat Kanununa Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Sayılması )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Tebligat Kanununa Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemiş Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Sayılması )
İLANEN TEBLİGAT ( Evrakın Bir Örneğinin Tebliği Yaptıran Kazai Merciin Divanhanesine Asılmasının Gerekmesi )"
134Y12.HD22.1.1981E. 1980/9478 K. 1981/532"İHALENİN BOZULMASI ( Davalının Yasal Süresi İçinde Tutarını Ödemediği için Bozulmasına Neden Olduğu İhale Dolayısıyla İki İhale Arasındaki Bakiye Farktan ve Diğer Zararlardan Sorumlu Olması )
İHALEDE SORUMLULUK ( Davalının Yasal Süresi İçinde Tutarını Ödemediği için Bozulmasına Neden Olduğu İhale Dolayısıyla İki İhale Arasındaki Bakiye Farktan ve Diğer Zararlardan Sorumlu Olması )"
134Y12.HD5.5.1980E. 1980/2314 K. 1980/4155"İŞTİRAK HALİNDEKİ HİSSELERİN SATIŞI ( İcra Memurunun Hisselerin Satışının Ne Şekilde Yapılacağını Merciiden Sormamış Olması )
SATIŞIN FESHİ ( İcra Memurunun İştirak Halindeki Hisselerin Satışının Ne Şekilde Yapılacağını Merciiden Sormamış Olması )
İCRA MEMURUNUN SORUMLULUĞU ( İştirak Halindeki Hisselerin Satışının Ne Şekilde Yapılacağını Merciiden Sormasının Gerekmesi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilmemiş Veya Hata ve İhaledeki Fesada Bilahare Vakıf Olunmuş İse Şikayet Müddetinin İttila Tarihinden Başlaması )
KANUNA MUHALEFET NEDENİYLE İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanı Tebliğ Edilen İlgililer İçin Sürenin İhale Tarihinden İtibaren Başlaması )"
134Y4.HD25.3.1980E. 1980/1383 K. 1980/3932"CEBRİ İHALE YOLUYLA TAŞINMAZIN SATIŞI ( Kamusal Nitelikli İşlem Olması )
TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Cebri İhale Yoluyla )
YARAR VE ZARAR ( Cebri İhale Yoluyla Satılan Taşınmazlarda )
ALIM SATIM ( Cebren Satılan Taşınmazlar İçin Alım Satım Hükümleri Uygulanmaz )
HAKSIZ İKTİSAP ( Cebri İcrayla Satılan Taşınmazın Devrine Kadar Geçen Sürede )"
134YHGK22.2.1980E. 1978/12-304 K. 1980/1358"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Vaktinden Önce Bitirilmesi ve Satış Memurunca Teminatın Alınmayıp Bazı Kişilerin Katılımına Engel Olunması )
İHALENİN VAKTİNDEN ÖNCE BİTİRİLMESİ ( İhalenin Feshi )
SATIŞ MEMURUNCA PARA TEMİNATININ ALINMAMASI ( İhalenin Feshi )
BAZI KİŞİLERİN İHALEYE KATILMASININ ENGELLENMESİ ( İhalenin Feshi )"
134YHGK12.12.1979E. 1978/12-319 K. 1979/1557"SATIŞ GÜNÜNÜN PAYDAŞA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi-Taşınmazın Takdir Edilmiş Kıymetinden Fazlaya Satılması )
İHALENİN FESHİ ( Satış Gününün Paydaşa Tebliğ Edilmemesi-Taşınmazın Takdir Edilmiş Kıymetinden Fazlaya Satılması )
TAŞINMAZIN TAKDİR EDİLEN KIYMETİNDEN FAZLAYA SATILMASI ( Satış Gününün Paydaşa Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshini Gerektirip Gerektirmemesi )"
134Y12.HD20.9.1979E. 1979/8137 K. 1979/7021"GÖREV ( Pazarlıkla Satışın Feshi )
PAZARLIKLA SATIŞIN FESHİ ( Görev )
CEBRİ MÜZAYEDE ( Pazarlıkla Satışın Feshi )
ŞİKAYETİN KESİN HÜKÜMDEN SONRA İNCELENMESİ TALEBİ"
134Y12.HD26.4.1979E. 1979/3237 K. 1979/3805"İHALENİN KALDIRILMASI ( İhalenin Feshi Talebinin Sonuçlanmasına Gerek Olmaması )
İCRA DAİRESİNİN YETKİLERİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALE BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( İhalenin Kaldırılması )
İHALENİN KALDIRILMASI ( İhale Bedelinin Zamanında Ödenmemesi )"
134Y12.HD5.3.1979E. 1979/1471 K. 1979/1760"PAZARLIKLA SATIŞIN FESHİNDE GÖREV
PAZARLIKLA SATIŞIN FESİH TALEBİ ( Tapu Kaydına Dayanarak Satın Alan Üçüncü Kişiler )
SÜRE ( Pazarlıkla Satışın Fesih Talebi )"
134Y12.HD26.10.1978E. 1978/9130 K. 1978/8648"İLAN SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN ARTIRMA"
134Y12.HD24.5.1976E. 1976/4346 K. 1976/6550"İHALENİN FESHİ ( Karşı Tarafın Yanlış Gösterilmesi )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE KARŞI TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ
ŞİKAYETİN AMACI"
134Y12.HD30.12.1975E. 1975/11670 K. 1975/11541"İHALENİN FESHİ ( İhaleye Giren Kişi Ne Kadar Arttırabileceğini Önceden Tasarladığı Türk Parası Meblağına Karşılık Teminat Akçesini ve Dövizi Transfer Ederek Yetkili Bir Bankaya Depo Etmesi )
TÜRK PARASININ KORUNMASI ( Hariçte Mukim Şahısları Türkiye'de Taşınmaz ve Ayni Hakları Satın Almak-İnşaa ve Tevzi Etmek için Gerekli Meblağı Hariçten Döviz Olarak Getirerek Satması )
KAMU DÜZENİ ( Bununla İlgili Tebliğin Emredici Hükmünün Mercice Resen Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
RESEN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI ( Kamu Düzeni ile İlgili Tebliğin Emredici Hükmünün Mercice Resen Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )"
134Y4.HD3.10.1975E. 1975/5777 K. 1975/10485"İHALE ( Mülkiyetin Muhtesat ve Teferruatla Birlikte Alıcıya Geçmesi )
GAYRİMENKULÜN İHALESİ ( Mülkiyetin İhaleyle Geçmesi )
SATILANDA EKİLİ ÜRÜN ( İhaleyle Birlikte Alıcıya Geçmesi )"
134Y12.HD30.11.1973E. 1972/11024 K. 1973/10740"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Satış Şartnamesinde Bir Oda Noksan Gösterilmesi )
ŞARTNAMEDE SATIŞI OLUMSUZ ETKİLEYECEK HUSUSLAR ( Bir Oda Noksan Gösterilmesi )"
134Y4.HD23.2.1973E. 1972/7042 K. 1973/1910"CEBRİ İCRA YOLUYLA İHALE ( Mülkiyetin Alıcıya Geçeceği )
NEFİ VE HASARIN ALICIYA GEÇMESİ ( İhale Anında )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Zamanaşımının İşlemeye Başlaması Tarihi )"
134Y12.HD28.12.1971E. 1971/12614 K. 1971/13374"KORUYUCU ÖNLEMLERİN İCRA TAKİBİNE ETKİSİ ( İflas Davası Sırasında )
KORUYUCU ÖNLEMLERİN ALINMIŞ OLMASI, BAŞLAMIŞ İCRA TAKİBİNİ ETKİLEMEZ"
134Y12.HD10.9.1971E. 1970/8640 K. 1971/8602"İHALEDE TELLALLIK GÖREVİNİN ODACIYA VERİLMESİ
TELLAL SEÇİMİ ( Odacının )"
134Y12.HD16.12.1968E. 1968/11707 K. 1968/11943"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Yargılamanın Yenilenmesi )"
134Y12.HD28.12.1964E. 1964/14743 K. 1964/15379"TAŞINMAZDAN ZORLA ÇIKARILMA ( Yeniden Girme )
TAŞINMAZA YENİDEN GİRMENİN CEZASI ( Zorla Çıkarıldıktan Sonra )"
134YİBGK24.6.1953E. 1952/14 K. 1953/6"YETKİ ( Devlete Karşı Tazminat Davası )
CEBRİ İHALE ( Kamu Tasarrufu Niteliği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Cebri İhalenin Hukuksal Niteliği )
DEVLETE KARŞI TAZMİNAT DAVASI ( Yetki )
KAMUSAL NİTELİKLİ İŞLEM ( Cebri İhale )"
134YİBGK20.2.1946E. 1945/12 K. 1946/5"EMNİYET SANDIĞINA REHNEDİLMİŞ TAŞINMAZ ( İhale ile Satıma İlişkin Kararların Temyizinin Olanaksız Olması )
İHALE İLE SATIMA İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZ OLUNAMAMASI ( Emniyet Sandığına Rehnedilmiş Taşınmaz )