1 Nisan 2012 - 30 Nisan 2012 Güncellemesi

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

AMK

AMK29.12.2011E.2011/36 K.2011/181""
AMK29.12.2011E.2010/89 K.2011/179""
AMK19.1.2012E.2011/43 K.2012/10""

YHGK

YHGK18.5.2011E. 2011/4-157 K. 2011/317"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Açılmadan Evvel Sigorta Şirketi ve Davalılardan Biri Tarafından Yapılan Ödemelerin Hesap Raporu Tarihine Kadar Güncelleştirilerek Hesaplanan Tazminattan İndirilmesinin Söz Konusu Olamayacağı )
SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN ALEYHİNE DAVA AÇILMADAN YAPILAN ÖDEME ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Yapılan Ödemelerin Hesap Raporu Tarihine Kadar Güncelleştirilerek Hesaplanan Tazminattan İndirilemeyeceği )
TEMERRÜT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Tazminatın Tamamını Ödemekle Yükümlü Bulunan Tazminat Yükümlüsünün Ödeme Yapmaması Halinde Temerrüde Düşeceği )
HAKSIZ EYLEM ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Tümüyle Ödenmesi Gereken Zararın Bir Kısmının Olay Tarihinde Ödenmiş Olmasının Haksız Fiil Sorumlusunun Temerrüdünü Ortadan Kaldırmayacağı )"
YHGK15.6.2011E. 2011/5-312 K. 2011/407"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT (Dosyada Örnekleri Bulunan Tüm Kararlara Ait Dosyaların ve Kamulaştırma Dosyasının Araştırılması Ayrıca Kadastro Mahkemesine Ait Dosya da Celbedilerek Kamulaştırma İle İlgili Belgelerin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)
KAMULAŞTIRMA DOSYASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ (Kadastro Mahkemesine Ait Dosya da Celbedilerek Kamulaştırma İle İlgili Belgelerin Olup Olmadığının Araştırılması ve Tüm Belge ve Bilgilerin Karşılaştırılması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
KADASTRO MAHKEMESİNE AİT DOSYA (Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat - Dosyada Örnekleri Bulunan Tüm Kararlara Ait Dosyaların ve Kamulaştırma Dosyasının Araştırılması Ayrıca Kadastro Mahkemesine Ait Dosyanın da Celbi Gerektiği)"
YHGK28.9.2011E. 2011/10-475 K. 2011/560"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ (Sigortalının Hizmetlerinin Tespitine İlişkin Kararın Kesinleşmesi İle Birlikte Tespit Edilen Gün Sayısı Ait Olduğu Yıla Mal Edileceği - Bu Prim Günü Sayısı Ölüm Tarihi İtibariyle Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Yeterli Hale Geldiği)
PRİM GÜN SAYISI (Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Sigortalının Hizmetlerinin Tespitine İlişkin Kararın Kesinleşmesi İle Birlikte Tespit Edilen Gün Sayısı Ait Olduğu Yıla Mal Edileceği/Bu Prim Günü Sayısı Ölüm Tarihi İtibariyle Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Yeterli Hale Geldiği)
SİGORTALININ HİZMETLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMESİ (İle Birlikte Tespit Edilen Gün Sayısı Ait Olduğu Yıla Mal Edileceği - Bu Prim Günü Sayısı Ölüm Tarihi İtibariyle Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Yeterli Hale Geldiği)"
YHGK28.9.2011E. 2011/12-523 K. 2011/567"ŞİKAYET (Haciz Müzekkeresinin Niteliği ve Sonucu Dikkate Alındığında Muhatap Kişinin Tüzel Kişiliğinin Bulunmasının Gerekli Olmadığı - Haciz Müzekkeresine Muhatap Olan Kurumun Yapacağı İşlem Yeterli Miktarda Alacağı Varsa Bunun Üzerine Haciz Koymaktan İbaret Olduğu)
HACİZ MÜZEKKERESİNİN NİTELİĞİ VE SONUCU (Dikkate Alındığında Muhatap Kişinin Tüzel Kişiliğinin Bulunmasının Gerekli Olmadığı - Haciz Müzekkeresine Muhatap Olan Kurumun Yapacağı İşlem Yeterli Miktarda Alacağı Varsa Bunun Üzerine Haciz Koymaktan İbaret Olduğu)
TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN KURUMLAR (Alacaklısına Para Ödeme Yetkisi Bulunan Kurumların Haciz Müzekkeresinde Belirtilen Miktar Üzerine Haciz Konulması İşlemini Yapmasında Tüzel Kişiliğin Bulunmasına Gerek Bulunmadığı)"
YHGK28.9.2011E. 2011/17-499 K. 2011/557"RÜCUEN TAZMİNAT (Davaya Konu Trafik Kazasının Meydana Geldiği Fabrika Sahasının Karayolu İle Bağlantısının Olmasına Özel İzinle Girilmesinin Özel Güvenliğinin Olmasının KTK'nun 2. Md.sinin Uygulanmasına Engel Bulunmadığı)
TRAFİK KAZASI (Rücuen Tazminat - Davaya Konu Trafik Kazasının Meydana Geldiği Fabrika Sahasının Karayolu İle Bağlantısının Olmasına Özel İzinle Girilmesinin Özel Güvenliğinin Olmasının KTK'nun 2. Md.sinin Uygulanmasına Engel Bulunmadığı)
FABRİKA SAHASININ KARAYOLU İLE BAĞLANTISININ OLMASI (Özel İzinle Girilmesinin Özel Güvenliğinin Olmasının KTK'nun 2. Md.sinin Uygulanmasına Engel Bulunmadığı - Rücuen Tazminat)"
YHGK28.9.2011E. 2011/19-498 K. 2011/572"SÖZLEŞMENİN FESHİ VE ALACAK İSTEMİ (Ayıplı Çıkan Araç Nedeni İle - Birlikte İfa Kuralı Gereğince Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)
FAİZ (Ayıplı Çıkan Araç Nedeni İle Satım Sözleşmesinin Feshi - Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)
AYIPLI ÇIKAN ARAÇ NEDENİ İLE SÖZLEŞMENİN FESHİ (Birlikte İfa Kuralı Gereğince Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)"
YHGK28.9.2011E. 2011/2-447 K. 2011/556"TAPU KÜTÜĞÜNE AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI DAVASI (Davanın Taraflarının Konutta Sadece İzne Geldikleri Dönemde ve Burada Oturmakta Olan Ailelerini Ziyaret Amacıyla 10-15 Gün Kaldıkları - Başkasının Kullanımına Özgülenmiş Bir Konutun Aile Konutu Olarak Kabul Edilemeyeceği/Reddi Gereği)
AİLE KONUTU (Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulması Davası - Davanın Taraflarının Konutta Sadece İzne Geldikleri Dönemde ve Burada Oturmakta Olan Ailelerini Ziyaret Amacıyla 10-15 Gün Kaldıkları/Başkasının Kullanımına Özgülenmiş Bir Konutun Aile Konutu Olarak Kabul Edilemeyeceği)
BAŞKASININ KULLANIMINA ÖZGÜLENMİŞ KONUT (Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulması Davasının Reddi Gereği)"
YHGK28.9.2011E. 2011/6-518 K. 2011/573"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRALANANIN TAHLİYESİ (Takibe Konu Edilen Muaccel Kira Alacağı Yönünden Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu)
MUACCEL KİRA ALACAĞI (İtirazın Kaldırılması ve Kiralananın Tahliyesi - Takibe Konu Edilen Muaccel Kira Alacağı Yönünden Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu)
HÜKMÜN SONUÇ KISMI (Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin İsteklerin Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar Birer Birer Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği)"
YHGK5.10.2011E. 2011/1-125 K. 2011/599"HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ KAPSAMI (Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Sonucu Oluşan Durumun Eldeki Davaya da Uygulanması ve Açıklanan İlkeler Doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Oluşan Yeni Durum Dikkate Alınarak Sonuca Ulaşılması Gerektiği)
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARI (Eldeki Davaya da Uygulanması ve Açıklanan İlkeler Doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Oluşan Yeni Durum Dikkate Alınarak Sonuca Ulaşılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
KIYI KENAR ÇİZGİSİNE GÖRE KIYIDA KALDIĞI İDDİASINA DAYALI TAPU İPTAL VE SİCİLİN KÜTÜKTEN TERKİNİ (Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Oluşan Yeni Durum Dikkate Alınarak Sonuca Ulaşılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)"
YHGK5.10.2011E. 2011/1-496 K. 2011/596"MURİS MUVAZAASI (Tapu İptali ve Tescil - Davaya Konu Taşınmazın İmar Uygulamasına Tabi Tutulup İmar Parselleri Oluştuğu/Anılan İmar Parsellerine İlişkin Tapu Kayıtlarının Getirtilerek İmar Parselleri Yerine Kadastral Parsel Üzerinden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davaya Konu Taşınmazın İmar Uygulamasına Tabi Tutulup İmar Parselleri Oluştuğu - Anılan İmar Parsellerine İlişkin Tapu Kayıtlarının Getirtilerek İmar Parselleri Yerine Kadastral Parsel Üzerinden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
İMAR UYGULAMASI (Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İmar Parselleri Oluştuğu Bildirildiğine Göre Anılan İmar Parsellerine İlişkin Tapu Kayıtlarının Getirtilerek İmar Parselleri Yerine Kadastral Parsel Üzerinden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA VE MUVAZAA (Davaya Konu Taşınmazın Bedeli Karşılığı Davalıya Temlik Edildiği ve Alım Gücü Bulunan Davalının Satış Bedelini Ödediğinden Sözkonusu Olmadığı)"
YHGK5.10.2011E. 2011/10-476 K. 2011/584"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ (Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili - Yersiz Ödemenin Sigortalının Kasıtlı ve Kusurlu Davranışından mı Yoksa Sosyal Güvenlik Kurumunun Hatalı İşleminden mi Kaynaklandığının Belirlenmesi Gerektiği)
YERSİZ ÖDEME (Sigortalının Kasıtlı ve Kusurlu Davranışından mı Yoksa Sosyal Güvenlik Kurumunun Hatalı İşleminden mi Kaynaklandığının Belirlenmesi Gerektiği - Yaşlılık Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali)
İADE YÜKÜMÜNÜN KAPSAMI (5510 S. Kanunun 96.Md. Hükmü Gözetilerek Yapılacak Değerlendirme İle İade Yükümünün Kapsamı ve Miktarı Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Yaşlılık Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali)"
YHGK5.10.2011E. 2011/19-481 K. 2011/595"ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE (İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın ve Gecikme Zararının Faizi İle Birlikte Tahsili - Bilirkişi Aracılığı İle Şartname Koşullarının Yerine Gelip Gelmediği ve İddia Edilen Zararın Oluşmasına Davalı Yanın Sebep Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın ve Gecikme Zararının Faizi İle Birlikte Tahsili - Bilirkişi Aracılığı İle Şartname Koşullarının Yerine Gelip Gelmediği ve İddia Edilen Zararın Oluşmasına Davalı Yanın Sebep Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği)
TAZMİNAT MİKTARININ SAPTANMASI (Davalı Yanın Sebep Olup Olmadığı İle Sonuçta Elde Edilecek Verilere Göre Şartnamede Açıklanan Verilerle Tazminat Miktarının Saptanması ve Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
YHGK5.10.2011E. 2011/20-607 K. 2011/604"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Direnme Kararında Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Atıf Yapıldığı - Her İki Rapor Birbirinden Farklı Olup Oluşturulan Hüküm Fıkraları da Farklı Olduğu/Usulünce Oluşturulmuş Bir Direnme Kararı Bulunmadığı)
DİRENME KARARI (Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Atıf Yapıldığı - Her İki Rapor Birbirinden Farklı Olup Oluşturulan Hüküm Fıkraları da Farklı Olduğu/Usulünce Oluşturulmuş Bir Direnme Kararı Bulunmadığı)
HÜKÜM FIKRALARININ BİRBİRİNDEN FARKLI OLMASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Direnme Kararında Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Atıf Yapıldığı/Her İki Rapor Birbirinden Farklı Olup Oluşturulan Hüküm Fıkraları da Farklı Olduğu/Usulünce Oluşturulmuş Bir Direnme Kararı Bulunmadığı)"
YHGK5.10.2011E. 2011/21-497 K. 2011/583"YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ (Dosyada Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacının Satın Aldığı Basamak Gözetilerek 20.Basamak Olduğu Tespit Edilip Buna Göre Davacının Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Doğru Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti - Raporda Davacının Satın Aldığı Basamak Gözetilerek 20.Basamak Olduğu Tespit Edilip Buna Göre Davacının Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Doğru Olduğu)
TESPİT DAVASI (Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti - Dosyada Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacının Satın Aldığı Basamak Gözetilerek 20.Basamak Olduğu Tespit Edilip Buna Göre Davacının Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Doğru Olduğu)"
YHGK5.10.2011E. 2011/7-442 K. 2011/586"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Taşınmaz Mal Üzerinde Malikinden Başka Bir Kimseye veya Paydaşlarından Birine Ait Muhdesat Mevcut İse Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZ ÜZERİNDE MUHDESAT MEVCUT OLMASI (Malikinden Başka Bir Kimseye veya Paydaşlarından Birine Ait Muhdesat Mevcut İse Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gerektiği)
PARSEL ÜZERİNDE DAVALI TARAFINDAN EV YAPILMASI (Muhdesatla İlgili Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Şerh Verilmesi Konusunda Bir Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
TAKYİT SINIRLI AYNİ HAK VE MUHDESATLARIN KADASTRO TUTANAĞINDA BELİRTİLMESİ (Davalı Tarafından Ev Yapıldığı Belli Olmasına Karşın Muhdesatla İlgili Anılan Madde Uyarınca Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Şerh Verilmesi Konusunda Bir Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
YHGK5.10.2011E. 2011/9-479 K. 2011/592"İŞÇİLİK ALACAĞI (Davalıya Ait Üniversiteye Hazırlık Dershanesinde Müdür Olarak Çalışan Davacıya Ait Dosyada Bir İş Sözleşmesi ya da Ücretinde Bir Ek Ödeme Olup Olmadığını Tespite Yarayacak Ücret Bordroları Bulunmadığı -
HAFTA İÇİNDE TATİL YAPILAN BİR GÜN OLUP OLMADIĞI (Mülki Amirlikten ve Tanıklardan Sorulup Kesin Olarak Tespit Edilmeden Davacının Haftanın Her Günü Çalıştığı Kabul Edilerek Hafta Tatili Alacağının da Eksik İnceleme İle Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı)
HAFTA TATİLİ ALACAĞI (İşçilik Alacağı - Hafta İçinde Tatil Yapılan Bir Gün Olup Olmadığı Mülki Amirlikten ve Tanıklardan Sorulup Kesin Olarak Tespit Edilmeden Davacının Haftanın Her Günü Çalıştığı Kabul Edilerek Hafta Tatili Alacağının da Eksik İnceleme İle Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı)"
YHGK5.10.2011E. 2011/9-484 K. 2011/593"İŞÇİLİK ALACAĞI İSTEMİ (İşçinin Söz Konusu İşyerlerinde Değişik Zamanlarda Çalışmış Olması Durumu Değiştirmeyecek Kıdem Açısından Tüm Çalışma Süreleri Toplanacağı - Kanun Fasılalı Çalışmalar Konusunda Hiçbir Ayrım Yapmadığından İş Akitlerinin Kısa Uzun ya da Belirli veya Belirsiz Süreli Olması Bu Açıdan Önem Taşımayacağı)
İŞYERLERİNDE DEĞİŞİK ZAMANLARDA ÇALIŞMIŞ OLMA (Durumu Değiştirmeyecek Kıdem Açısından Tüm Çalışma Sürelerinin Toplanacağı - Kanun Fasılalı Çalışmalar Konusunda Hiçbir Ayrım Yapmadığından İş Akitlerinin Kısa Uzun ya da Belirli veya Belirsiz Süreli Olması Bu Açıdan Önem Taşımayacağı)
FASILALI ÇALIŞMALAR (Kıdem Tazminatı - Konusunda Kanun Hiçbir Ayrım Yapmadığından İş Akitlerinin Kısa Uzun ya da Belirli veya Belirsiz Süreli Olması Bu Açıdan Önem Taşımayacağı)"
YHGK12.10.2011E. 2011/10-521 K. 2011/619"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ (Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILIP KAZANILMADIĞI (506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
İLK KARARDA DİRENME (Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)"
YHGK12.10.2011E. 2011/13-602 K. 2011/612"KARAR GEREKÇESİNDE YER ALAN İBARE (Hükmün İnfazı Sırasında Tereddüt Oluşturmaması İçin Hüküm Fıkrasının 2.Bendine "Davalılardan" Sonra Gelmek Üzere Parantez İçinde Eklenmesine ve Diğer Yönlerden İse Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gereği)
KARAR DÜZELTME İSTEMİ (Yerel Mahkeme Gerekçesinde Yer Alan İbare Hükmün İnfazı Sırasında Tereddüt Oluşturmaması İçin Hüküm Fıkrasının 2.Bendine "Davalılardan" Sonra Gelmek Üzere Parantez İçinde Eklenmesine ve Diğer Yönlerden İse İstemin Reddi Gereği)"
YHGK12.10.2011E. 2011/15-472 K. 2011/608"İŞ BEDELİ (Faturada Gösterilen ve Kesinleşen KDV Bedelini İse Ödemediği/Kesinleşen Fatura Kapsamında Yer Alan ve Ödenmeyen Miktarın da Davalı/Borçlu Tarafından Davacı/Alacaklıya Ödenmesi Gerektiği)
İŞ BEDELİNİN FATURA BEDELİ OLMASI (Davacı/Alacaklı Eksik Ödenen Bedele Yönelik Takibinde ve Bu Takibe Davalı/Borçlunun İtirazının İptali İsteminde Haklı Olduğu)
İTİRAZIN İPTALİ (İş Bedelinin Fatura Bedeli Olması - Davacı/Alacaklı Eksik Ödenen Bedele Yönelik Takibinde ve Bu Takibe Davalı/Borçlunun İtirazının İptali İsteminde Haklı Olduğu)"
YHGK12.10.2011E. 2011/18-633 K. 2011/620"YÖNETİCİNİN AÇTIĞI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Aynı Zamanda Kat Maliki Olup Kat Mülkiyeti Yasasının 20. Md.i Hükmü Çerçevesinde İcra Takibi ve Davada Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu)
AKTİF HUSUMET (Yöneticinin Açtığı İtirazın İptali Davası - Aynı Zamanda Kat Maliki Olup Kat Mülkiyeti Yasasının 20. Md.i Hükmü Çerçevesinde İcra Takibi ve Davada Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu)
KAT MALİKİ ALEYHİNE AÇILAN DAVA (Kat Maliklerince Atanmış Olan Yöneticinin veya Bu Parseldeki Her Bir Kat İrtifakı Hakkı Sahibinin Ana Taşınmazın Genel Gider Payını Ödemeyen Kat Malikine Karşı İcra Takibi Yapmak ve Dava Açmak Hak ve Yetkisi Olduğu)
GENEL GİDER PAYININ TAHSİLİ (Kat Malikleri Kurulunun Seçip Atadığı Yöneticinin O Bloğa İlişkin Ortak Gider Alacağına Yönelik İcra Takibinde Bulunma ve Dava Açma Hak ve Ehliyetine Sahip Olduğu Dolayısıyla Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu)
ORTAK GİDER ALACAĞI (Kat Malikleri Kurulunun Seçip Atadığı Yöneticinin O Bloğa İlişkin Ortak Gider Alacağına Yönelik İcra Takibinde Bulunma ve Dava Açma Hak ve Ehliyetine Sahip Olduğu)"
YHGK12.10.2011E. 2011/18-717 K. 2011/624"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Özel Daire Bozma İlamında Tek Bozma Nedeni Olan O Davanın Konusu Yapıya Biçilen Değere İlişkin H.G.K.’nca Doğrudan İnceleme ve Değerlendirme Yapılarak Sonuca Ulaşılmış Olmasının Eldeki Dava Yönünden Emsal Teşkil Etmeyeceği)
YAPIYA BİÇİLEN DEĞER (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Özel Daire Bozma İlamında Tek Bozma Nedeni Olan O Davanın Konusu Yapıya Biçilen Değere İlişkin H.G.K.’nca Doğrudan İnceleme ve Değerlendirme Yapılarak Sonuca Ulaşılmış Olmasının Eldeki Dava Yönünden Emsal Teşkil Etmeyeceği)
EMSAL NİTELİĞİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Özel Daire Bozma İlamında Tek Bozma Nedeni Olan O Davanın Konusu Yapıya Biçilen Değere İlişkin H.G.K.’nca Doğrudan İnceleme ve Değerlendirme Yapılarak Sonuca Ulaşılmış Olmasının Eldeki Dava Yönünden Emsal Teşkil Etmeyeceği)"
YHGK12.10.2011E. 2011/19-473 K. 2011/607"MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI (Bono Bedelinin Karşılıksız Kaldığı İddiası - Davacının İleri Sürdüğü Satış İlişkisinin Eldeki Bonoyla İlgisi Kanıtlanamadığına Göre Bu İlişkinin Fesihle Sona Ermiş Olmasının ve Senedin Davacıya İade Edilmediği İddiasının Eldeki Bononun Ait Bulunduğu Borç İlişkisine Bir Etkisi Bulunmadığı)
YEMİN DELİLİ (Temel İlişkiye Yönelik İddiasını Diğer Delillerle Kanıtlayamayan Davacı Dava Dilekçesinde “Vs.Delil” İbaresine Yer Vermek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığına Göre Yemin Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Vermek Gerektiği)
BONO BEDELİNİN KARŞILIKSIZ KALDIĞI İDDİASI (Davacının İleri Sürdüğü Satış İlişkisinin Eldeki Bonoyla İlgisi Kanıtlanamadığına Göre Bu İlişkinin Fesihle Sona Ermiş Olmasının ve Senedin Davacıya İade Edilmediği İddiasının Eldeki Bononun Ait Bulunduğu Borç İlişkisine Bir Etkisi Bulunmadığı)"
YHGK12.10.2011E. 2011/2-510 K. 2011/623"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Hakim Aleyhine - Temyiz Harcı ve Gerekli Giderler Davacıdan İstenmediği/7 Gün İçinde Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılması ve Aksi Halde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği Meşruhatını İçeren Muhtıranın Tebliği Gerektiği)
TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ (Dilekçe Temyiz Defterine Kaydedildiğine Göre Özel Daire’ce Davacıya Usulüne Uygun Biçimde Tebliğden İtibaren 7 Gün İçinde Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılması ve Aksi Halde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği Meşruhatını İçeren Bir Muhtıra Düzenlenip Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
MUHTIRA TEBLİĞİ (Temyiz Harcı ve Gerekli Giderler Davacıdan İstenmediği - 7 Gün İçinde Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılması ve Aksi Halde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği Meşruhatını İçeren Muhtıranın Tebliği Gerektiği)
TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI (Yatırmayan Davacı Yönünden 1086 S. H.U.M.K.’nun 434/3. Md. Uyarınca İşlem Yapılması İçin Dosyanın Bidayet Mahkemesi Sıfatıyla Temyize Konu Kararı Veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne Geri Çevrilmesi Gerektiği)"
YHGK12.10.2011E. 2011/3-578 K. 2011/629"İTİRAZIN İPTALİ (Hakim Kural Olarak Yargıtay Bozma İlamına Uymak ya da Bu Karara Karşı Direnme Kararı Vermek Konusunda Tarafların İstekleri İle Bağlı Olmayıp Serbest Takdir Yetkisine Sahip Olduğu)
BOZMAYA UYMA (Bozma Nedenlerinin Kamu Düzenine İlişkin ve Dolayısıyla Hakimin Kendiliğinden Göz Önünde Bulundurması Gereken Nedenlerden Olmaması Halinde Taraflar veya Vekilleri Bozma Kararına Uyulmasını İstemişlerse Artık Mahkeme Bozma İlamına Uymak Zorunda Olup Önceki Kararda Direnemeyeceği)
TARAFLARIN BOZMAYA UYULMASINI İSTEMESİ (Kamu Düzenine İlişkin Değilse Artık Mahkeme Bozma İlamına Uymak Zorunda Olup Önceki Kararda Direnemeyeceği)
DİRENME KARARI (Bozma Nedenlerinin Kamu Düzenine İlişkin ve Dolayısıyla Hakimin Kendiliğinden Göz Önünde Bulundurması Gereken Nedenlerden Olmaması Halinde Taraflar veya Vekilleri Bozma Kararına Uyulmasını İstemişlerse Artık Mahkeme Bozma İlamına Uymak Zorunda Olup Önceki Kararda Direnemeyeceği)"
YHGK12.10.2011E. 2011/3-629 K. 2011/613"HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATININ TAHSİLİ (Davacı Kayyım 492 S. Kanun Kapsamında Harçtan Muaf Olmadığı Gibi 3561 S. Kanun’un 2/Son Md. Hükmünün Yargı Harçlarını Kapsamadığı Belirgin Olduğuna Göre İşlemi de Yargı Harçlarından Müstesna Olmadığı)
HARÇTAN MUAFİYET (Haksız İşgal Tazminatının Tahsili - Davacı Kayyım 492 S. Kanun Kapsamında Harçtan Muaf Olmadığı Gibi 3561 S. Kanun’un 2/Son Md. Hükmünün Yargı Harçlarını Kapsamadığı Belirgin Olduğuna Göre İşlemi de Yargı Harçlarından Müstesna Olmadığı)
YARGI HARCI (Davacının Yargı Harçlarını Ödeme Yükümü Altında Olduğu - Başvurma Harcı İle Peşin Nispi Karar ve İlam Harcı Ödenmedikçe Eldeki Davaya Devam Etme Olanağı Bulunmadığı)
NİSPİ KARAR VE İLAM HARCI (Davacının Yargı Harçlarını Ödeme Yükümü Altında Olduğu - Başvurma Harcı İle Peşin Nispi Karar ve İlam Harcı Ödenmedikçe Eldeki Davaya Devam Etme Olanağının Bulunmadığı)"
YHGK12.10.2011E. 2011/5-502 K. 2011/625"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (Paydaşlar Arasında Yapılan Anlaşma ve Fiili Taksime Göre Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)
KURUM ADINA TESCİL VEYA YOL OLARAK TERKİN İSTEMİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)
PAYDAŞLAR ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA VE FİİLİ TAKSİM (Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)"
YHGK12.10.2011E. 2011/7-690 K. 2011/617"MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT İSTEMİ (İdarece Davacıdan Kaçak Kullanım Bedeli İstenirken KDV’nin de Bu Miktara Dahil Edilmiş Olmasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı - Davacının Kaçak Kullanım Bedeline (KDV) Miktarının Dahil Bir Edilmemesi Yönündeki Olumsuz Tespit İsteminin Reddi Gerektiği)
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ (İstenirken KDV’nin de Bu Miktara Dahil Edilmiş Olmasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı - Davacının Kaçak Kullanım Bedeline (KDV) Miktarının Dahil Bir Edilmemesi Yönündeki Olumsuz Tespit İsteminin Reddi Gerektiği)
KAÇAK KULLANIM BEDELİ İSTENİRKEN KDV’NİN DE BU MİKTARA DAHİL OLDUĞU (Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığından Davacının Kaçak Kullanım Bedeline (KDV) Miktarının Dahil Bir Edilmemesi Yönündeki Olumsuz Tespit İsteminin Reddi Gerektiği)"
YHGK12.10.2011E. 2011/9-509 K. 2011/626"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TAHSİLİ (Yargılama Giderlerine Mahkemece Resen Hükmedilir ve Kural Olarak Kanunda Yazılı Hâller Dışında Yargılama Giderlerinin Aleyhine Hüküm Verilen Taraftan Alınmasına Karar Verileceği)
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK (Mahkemece Resen Hükmedilir ve Kural Olarak Kanunda Yazılı Hâller Dışında Yargılama Giderlerinin Aleyhine Hüküm Verilen Taraftan Alınmasına Karar Verileceği)
VEKALET ÜCRETİ (Davada Haksız Çıkan Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinde ve Yargılama Giderlerinin Tümünün Davalıdan Tahsil Edilmesine Karar Vermesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)"
YHGK19.10.2011E. 2011/11-437 K. 2011/638"KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI (Sahte İmzayla Çekildiği İddia Edilen Paranın Tahsili - Pasaport ve Kredi Mektupları Asıllarını Gereği Gibi Muhafaza Etmeyen Başkası Eline Geçmelerine Sebep Olan Cezaevinde Bile Olsa Telefon veya Mektupla Haberleşme İmkanını Kullanarak Gerekli Tedbiri Almayan Davacının Ağırlıklı Kusurlu Olduğu)
AĞIR KUSUR (Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabından Sahte İmzayla Çekildiği İddia Edilen Paranın Tahsili - Davalının Hesaptaki Paraları Davacı Dışında Başka Bir Kişiye Ödediği/Cezaevinde Bile Olsa Telefon veya Mektupla Haberleşme İmkanını Kullanarak Gerekli Tedbiri Almayan Davacının Ağırlıklı Kusurlu Olduğu)
SAHTE İMZAYLA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN PARANIN TAHSİLİ (Pasaport ve Kredi Mektupları Asıllarını Gereği Gibi Muhafaza Etmeyen Başkası Eline Geçmelerine Sebep Olan Cezaevinde Bile Olsa Telefon veya Mektupla Haberleşme İmkanını Kullanarak Gerekli Tedbiri Almayan Davacının Ağırlıklı Kusurlu Olduğu)"
YHGK19.10.2011E. 2011/11-566 K. 2011/647"MARKA TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ (Davacı Markasının Hafızada ve Gözde Bıraktığı İz ve Etki Nedeniyle Davacı Ürünlerini Aldığını Zannetmesi Gerçekte Davalının Ürünlerini Satın Alması Olasılığı Güçlü Bir Biçimde Ortaya Çıkacağı)
DAVALI MARKASINDAKİ İLAVELER (Davacı Markasının Türevleri ve Serileri Olarak Algılanacağı - Tüketicinin İşletmeler Arasında Bağlantı Bulunduğu Yönünde Bir Düşünceye Kapılma Olasılığının Gündeme Geleceği)
MARKANIN HAFIZADA VE GÖZDE BIRAKTIĞI İZ VE ETKİ (Nedeniyle Davacı Ürünlerini Aldığını Zannetmesi Gerçekte Davalının Ürünlerini Satın Alması Olasılığı Güçlü Bir Biçimde Ortaya Çıkacağı)"
YHGK19.10.2011E. 2011/12-549 K. 2011/644"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN İCRA TAKİBİ (Borca ve İmzaya İtiraz - Vekaletin Şümulunu Düzenleyen 818 S. B.K.’nun 388.Md. Hükmü Amir Hüküm Olmayıp Her Zaman İçin Aksi Belirli Koşulların Varlığı İle Uygulanabileceği)
BORCA VE İMZAYA İTİRAZ (Vekaletin Şümulünü Düzenleyen 818 S. B.K.’nun 388.Md. Hükmü Amir Hüküm Olmayıp Her Zaman İçin Aksi Belirli Koşulların Varlığı İle Uygulanabileceği)
KAMBİYO SENEDİ TANZİMİ (Şirket Yetkilisinin Babasının Daha Önce de Şirket Adına Kambiyo Senedi Tanzim Ettiği ve Bunu Yetkili Bulunan Oğlunun Sözlü Yetkilendirmesi İle Yaptığı - Taraflar Arasında Teamül Haline Gelen Bu Uygulamanın Üçüncü Kişiler Karşısında Şirketi Bağlayacağı)
ŞİRKET ADINA YETKİLİ OLMAYAN KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMBİYO SENEDİ (Şirket Yetkilisinin Bu İşlemi Kabul Etmesi Halinde 388.Md.deki Koşullar Artık Aranmayacağı - Şirket Yetkilisi Tarafından Buna Ses Çıkarılmamış Daha Önce de Bu Tür İşlemler Yapılagelmiş ve Teamül Halini Almışsa Burada da Zımni Kabul Söz Konusu Olacağı)"
YHGK19.10.2011E. 2011/12-628 K. 2011/635"ŞİKAYET YOLU İLE ÖDEME EMRİ TEBLİGATININ İPTALİ İSTEMİ (İşin Esasına Yönelik Temyiz İtirazları Özel Dairece İncelenmediğinden Şikayetçiler Vekili İle Müflis A.Ş. İflas İdare Memurlarının Karar Düzeltme İstemlerinin Kabulü Gerektiği)
KARAR DÜZELTME İSTEMİ (Şikayet Yolu İle Ödeme Emri Tebligatının İptali İstemi - İşin Esasına Yönelik Temyiz İtirazları Özel Dairece İncelenmediğinden Şikayetçiler Vekili İle Müflis A.Ş. İflas İdare Memurlarının İstemlerinin Kabulü Gerektiği)
ESASA YÖNELİK TEMYİZ İTİRAZLARI (Özel Dairece İncelenmediğinden Şikayetçiler Vekili İle Müflis A.Ş. İflas İdare Memurlarının Karar Düzeltme İstemlerinin Kabulü Gerektiği)"
YHGK19.10.2011E. 2011/13-538 K. 2011/648"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ (Bahsi Geçen Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dava Dosyasının Celbi ve Gerektiğinde Davalılar Murisinin İnşaat İşini Mesleki Anlamda Yapıp Yapmadığı Hususunda İlgili Ticaret Sicilinden ve Vergi Dairesinden Araştırılarak Görev Hususunun Belirlenmesi Gerektiği)
GÖREV (Satış Vadi Sözleşmesine Dayalı Alacak İstemi - Bahsi Geçen Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dava Dosyasının Celbi ve Gerektiğinde Davalılar Murisinin İnşaat İşini Mesleki Anlamda Yapıp Yapmadığı Hususunda İlgili Ticaret Sicilinden ve Vergi Dairesinden Araştırılarak Belirlenmesi Gerektiği)
İNŞAAT İŞİ (Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Alacak İstemi - Bahsi Geçen Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dava Dosyasının Celbi ve Gerektiğinde Davalılar Murisinin İnşaat İşini Mesleki Anlamda Yapıp Yapmadığı Hususunda İlgili Ticaret Sicilinden ve Vergi Dairesinden Araştırılarak Görev Hususunun Belirlenmesi Gerektiği)"
YHGK23.11.2011E. 2011/11-552 K. 2011/686"LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ (Sözleşmeyle Davalıya Ait Markanın Kullanım Hakkı da Verildiği - Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu)
GÖREVLİ MAHKEME (Lisans Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi - Lisans Sözleşmesi ve Fesih Bildirimi Dikkate Alındığında Marka Hakkına Dayalı Olarak Açılmış Dava da Bulunması Nedeniyle Uyuşmazlığın Çözümünde 556 S. KHK Hükümlerinin de Tartışılacağı)
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (Lisans Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebinde Lisans Yolu İle Kullanımına Verilen Markalar İçin Davacının Harcama Yaptığı İddiası - Uyuşmazlığın Çözümünde 556 S. KHK Hükümlerinin de Tartışılacağı)"
YHGK23.11.2011E. 2011/13-583 K. 2011/703"TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ SÜRESİ (Tebliğ Tarihinden İtibaren 15 Gün Olduğu - Direnme Kararının Tebliğinden Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddedileceği)
YASAL TEMYİZ SÜRESİ GEÇMESİ (Tüketici Mahkemesi Kararlarının Tebliğ Tarihinden İtibaren 15 Gün Olduğu/Direnme Kararının Tebliğinden Yasal Süre Geçtikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu ve Süre Sonunun Tatile de Rastlamadığı - Temyiz Dilekçesinin Reddi)"
YHGK23.11.2011E. 2011/14-570 K. 2011/691"TAPU KAYDINDA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (Bozmadan Sonra Bozma Doğrultusunda Yeni Deliller Toplandığı - Özel Dairece İncelenmeyen Yeni Belge ve Delillerle Kurulan Yeni Hükmün Özel Dairesince İnceleneceği)
AYNI KİMLİK SAHİBİ BAŞKA KİŞİNİN BULUNMASI (Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Bozmadan Sonra Eylemli Uyma Kararı Verildiği)
YENİ DELİLLER TOPLANARAK HÜKÜM VERİLMESİ (Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Özel Dairece İncelenmeyen Yeni Belge ve Delillerle Kurulan Yeni Hükmün Özel Dairesince İnceleneceği)"
YHGK30.11.2011E. 2011/1-614 K. 2011/714"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Dava Dışı Kişiden Alınan Borca Karşılık Taşınmazın Devredildiği/Borç Ödediği Halde Taşınmazın Geri Verilmediği - Bozma İlamından Sonra Ceza Dosyasının Getirtilerek İncelenmesi İle Oluşan Hükmün Özel Dairece İnceleneceği)
İNANÇ SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali İle Tescil - İnananla İnanılan Arasında Yapılan Borçlandırıcı Muamele Olduğu)
CEZA DOSYASININ İNCELENMESİ (Tapu İptali İle Tescili Davasında Bozma İlamından Sonra Davacının Katılan Olduğu Ceza Dosyasının UYAP'tan Bir Örneğinin Temin Edilerek Verilen Hükmün Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu)"
YHGK30.11.2011E. 2011/13-855 K. 2011/731"KARAR DÜZELTME TALEBİ (H.G.K.’nun İlamına Konu Davada Temyize Konu Miktar 1.320,00 TL Olmakla Bu Karara Karşı Karar Düzeltme Yolunun Açık Olmadığı)
YENİ HÜKÜM (Karar Düzeltme İstemi - H.G.K.nca Yapılacak İşlem Bulunmadığından Dosyanın Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Yargıtay 13.Hukuk Dairesine Gönderilmesi Gerektiği)"
YHGK30.11.2011E. 2011/2-634 K. 2011/720"BOŞANMA (Olaylardan Sonra Tarafların Bir Araya Geldiği/Geçmişteki Olayları Affederek Evliliklerini Sürdürme İradesini Ortaya Koydukları - Birbirlerini Bağışlamalarından Önceki Olayların Boşanma Nedeni Olamayacağı)
EŞLERİN BİRBİRLERİNİ BAĞIŞLAMALARINDAKİ ÖNCEKİ OLAYLARIN BOŞANMA NEDENİ OLAMAYACAĞI (Boşanma İstemine Dayanak Olaylardan Sonra Tarafların Bir Araya Geldiği - Geçmişteki Olayların Affedildiği)
BOŞANMA DAVASINDA TARAFLARIN BİR ARAYA GELDİKLERİ (Boşanma İstemine Dayanak Olaylardan Sonra Tarafların Birbirlerini Bağışladıkları - Sonrasında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığını Kabule Yeterli Bir Olayın Davacı Yanca İspatlanamadığı)"
YHGK30.11.2011E. 2011/3-540 K. 2011/711"KİRA KAYBININ TAKİBE KONULMASIYLA YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ (Su Sızması Nedeniyle Kiraya Verilemeyen Mesken Hakkında - Su Sızıntısının Giderilebileceği ve Meskenin Kiraya Verilebileceği Makul Sürenin Ne Olduğu Belirleneceği)
SU SIZMASI NEDENİYLE KİRAYA VERİLEMEYEN TAŞINMAZ (Kira Kaybı Yönünden Yapılan Takibe İtirazın İptali/Davacının Meskenin Boş Kaldığı Süreyi Kanıtlayamadığı - Sızıntının Giderilebileceği ve Meskenin Kiraya Verilebileceği Makul Sürenin Belirleneceği)
İKRAR EDİLEN SÜRE (Su Sızması Nedeniyle Kiraya Verilemeyen Meskenin Kira Kaybı Yönünden Davacının Meskenin Boş Kaldığı Süreyi Kanıtlayamadığı/İtirazın İptali Davasında Sürenin Belirleneceği - En Az Davalı İkrar Edilen Süre Kadar Kira Kaybı Bulunduğu)"
YHGK7.12.2011E. 2011/18-563 K. 2011/733"KAT İRTİFAKI KURULU ANA YAPININ ORTAK YERLERİNE EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Bağımsız Bölüm Satışında Onarım ve Tesis Yapılmasına İzin Verildiği - İzin Verilmesine Rağmen Daha Sonra Bu Davanın Açılmasının İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olmadığı)
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN ORTAK ALAN SIĞINAK (El Atmanın Önlenmesi Talebi - Ortak Yerlerin Kullanım Amacını Tamamen Ortadan Kaldırır Şekilde Alınan Muvafakatname İle Davacının Bağlı Olmayacağı)
ORTAK YERLERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Bağımsız Bölüm Satışında Onarım ve Tesis Yapılmasına İzin Verilmesine Rağmen Daha Sonra Bu Davanın Açılmasının İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olmadığı)
BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI SIRASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME (Ortak Alan Olan Sığınak Gibi Yerlerde Diğer Kat Maliklerinin Kullanım Hakkını da Etkileyecek Şekilde Davalıya Serbestçe Tasarruf Etme Hakkı Tanınmasının Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olduğu)
KANUNA AYKIRI SÖZLEŞME YAPILAMAYACAĞI (Bağımsız Bölüm Satışı Sırasında Ortak Alan Olan Sığınak Gibi Yerlerde Diğer Kat Maliklerinin Kullanım Hakkını da Etkileyecek Şekilde Davalıya Serbestçe Tasarruf Etme Hakkı Tanınmasının Geçersiz Olduğu)"
YHGK14.12.2011E. 2011/14-707 K. 2011/769"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ (Davalının Vekaletname ve Satış Vaadi Sözleşmesi Tarihleri İtibariyle Temyiz Kudretinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Sonraki Tarihte Kısıtlanmasının Öncesinde Temyiz Kudretinin Var Olduğunu Göstermeyeceği)
MAL SAHİBİNİN TEMYİZ KUDRETİ (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali İle Tescili/Davalı Mal Sahibinin Vekaletname ve Satış Vaadi Sözleşmesi Tarihlerinde Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı - Temyiz Kudreti Yoksa Davanın Reddedileceği)
VEKALETNAMENİN VE SATIŞ VAADESİ SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ İTİBARİYLE TEMYİZ KUDRETİ (Davalı Mal Sahibinin Sonraki Tarihte Kısıtlanmasının Öncesinde Temyiz Kudreti Bulunduğu Anlamına Gelmeyeceği)
TEMYİZ KUDRETİ (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında Davalı Mal Sahibi Açısından Araştırılacağı/Yoksa Davanın Reddedileceği - Varsa Vekaletnamenin Hata Hile Tehdit İle Alınıp Alınmadığı Hususu Üzerinde Durulacağı)
VEKALETTEN AZİL (Tapu İptali İle Tescili Davasında Davalı Mal Sahibinin Temyiz Kudreti Varsa ve Vekaletnamenin Geçerli Olduğu Anlaşılırsa Azil Olgusu ve Davalılardan Vekil İle Davacı Tarafından Bilinip Bilinmediği Hususu Araştırılacağı)"
YHGK14.12.2011E. 2011/2-706 K. 2011/768"TERK SEBEBİYLE BOŞANMA (İhtarın 4721 S.K. Md.164'de Uygun Olduğu/Davanın Süresinde Açıldığı - Davalının Kanunen Korumaya Değer Bir Sebep Olmadığı Halde Ortak Konuta Dönmediği/Terk Sebebiyle Boşanmanın Koşullarının Oluştuğu)
ORTAK KONUTA DÖNMEME (Boşanma Davasında Davalı Kadının Kanunen Korumaya Değer Bir Sebep Olmadığı Halde Ortak Konuta Dönmediği - Terk Sebebiyle Boşanma Davasının Diğer Koşulları da Oluştuğundan Davanın Kabul Edileceği)
CİNSEL YÖNDEN YETERLİLİK (Boşanma Talebinin Kabul Edileceği/4721 S.K. Md.164'teki Terk Koşullarının Oluştuğu - Uzman Doktordan Alınan Rapora Göre Davacı Kocanın Cinsel Yönden Yeterli Olduğunun Belirlendiği)"
YHGK18.1.2012E. 2011/1-623 K. 2012/3"MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Yerel Mahkemenin İlk Kararın Gerekçesinde Yer Vermediği Bakım Akdinde Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Gerekçesine Yer Vererek Yeni Hukuki Olguya Dayalı Olarak Yeni Hüküm Oluşturduğu)
TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Muris Muvazaasına Dayalı - Yerel Mahkemenin İlk Kararın Gerekçesinde Yer Vermediği Bakım Akdinde Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Gerekçesine Yer Vererek Yeni Hukuki Olguya Dayalı Olarak Yeni Hüküm Oluşturduğu)
BAKIM AKDİNDE EDİMLER ARASINDA AÇIK ORANSIZLIK BULUNMASI (Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında Bozmadan Sonra Mahkemenin Bu Gerekçeyle Kurduğu Yeni Hükmün Özel Daire Tarafından İnceleneceği)
BOZMADAN SONRA YENİ HÜKÜM (Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında Yerel Mahkemenin Bakım Akdinde Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Gerekçesine Yer Vererek Oluşturduğu Yeni Hükmün Özel Daire Tarafından İnceleneceği)"
YHGK1.2.2012E. 2011/4-592 K. 2012/25"YANLIŞ TEDAVİDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Doktorun İhmal ve Dikkatsizliğine Dayalı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Eylemin Görev Sırasında Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı/Davanın Doktora Değil İdareye Karşı Açılması Gereği )
DOKTORA KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Destek Yoksun Kalmaya Dayalı Olarak/Eylemin Görev Sırasında Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı - Davanın Doktora Değil İdareye Karşı Açılması Gereği /Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
HİZMET KUSURUNUN KAPSAMI ( Doktorun İhmal ve Dikkatsizliğine Dayalı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi – Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı/Davanın Davanın Doktora Değil İdareye Karşı Açılması Gereği )
HUSUMET YOKLUĞU ( Doktorun İhmal ve Dikkatsizliğine Dayalı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi/Davanın Doktora Karşı Açıldığı – Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı/ Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Doktorun İhmal ve Dikkatsizliğine Dayalı – Eylemin Görev Sırasında Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı/Davanın Doktora Değil İdareye Karşı Açılması Gereği )"
YHGK15.2.2012E. 2011/9-591 K. 2012/72"SENDİKA GENEL KURULU KARARLARININ İPTALİ (Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Davacının İşçi Sendikası Üyeliğinin Sendika Yöneticiliği Görevinin Sona Erdiği Tarihte Kendiliğinden Sona Erdiği ve Dava Tarihi İtibariyle Sendika Üyesi Olmadığının Kabulü İle Davanın Taraf Sıfatı Yokluğundan Reddi Gereği)
SENDİKA ÜYELİĞİ (Sendika Genel Kurulu Kararlarının İptali İstemi - Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Davacının İşçi Sendikası Üyeliğinin Sendika Yöneticiliği Görevinin Sona Erdiği Tarihte Kendiliğinden Sona Erdiği ve Dava Tarihi İtibariyle Sendika Üyesi Olmadığının Kabulü İle Davanın Taraf Sıfatı Yokluğundan Reddi Gereği)
YAŞLILIK AYLIĞI (Almakta Olan Davacının İşçi Sendikası Üyeliğinin Sendika Yöneticiliği Görevinin Sona Erdiği Tarihte Kendiliğinden Sona Erdiği ve Dava Tarihi İtibariyle Sendika Üyesi Olmadığının Kabulü İle Davanın Taraf Sıfatı Yokluğundan Reddi Gereği)
TARAF SIFATI (Sendika Genel Kurulu Kararlarının İptali İstemi - Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Davacının İşçi Sendikası Üyeliğinin Sendika Yöneticiliği Görevinin Sona Erdiği Tarihte Kendiliğinden Sona Erdiği ve Dava Tarihi İtibariyle Sendika Üyesi Olmadığının Kabulü İle Davanın Taraf Sıfatı Yokluğundan Reddi Gereği)"
YHGK22.2.2012E. 2011/17-787 K. 2012/92"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Şoförün Tam Kusuru İle Gerçekleşen Trafik Kazasında Araçta Yolcu Olarak Bulunan İşletenin Öldüğü - İşletenin Mirasçılarının Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısını Hasım Göstererek Dava Açabileceği)
İŞLETENİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ (Davacıların Desteklerinin İşleteni Olduğu Araçta Sürücünün Tam Kusuru Sonucu Meydana Gelen Kaza Sonucu Vefat Ettiğinden Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısını Hasım Göstererek Dava Açabileceği)
KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTACISI (Şoförün Tam Kusuru İle Gerçekleşen Trafik Kazasında Araçta Yolcu Olarak Bulunan İşletenin Öldüğü - Davacı Mirasçıların Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Hasım Gösterileceği)
ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN İŞLETENİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ ( Kazanın Şoförün Tam Kusuru İle Gerçekleştiği - Destekten Yoksun Kalan 3. Kişinin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısını Hasım Göstererek Dava Açabileceğinin Gözetileceği )
ŞOFÖRÜN TAM KUSURU NEDENİYLE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZASI ( Yolcu Olarak Araçta Bulunan İşletenin Vefat Ettiği – Destekten Yoksun Kalan 3. Kişinin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısını Hasım Göstererek Dava Açabileceği )
HUSUMET ( Yolcu Olarak Araçta Bulunan İşletenin Vefat Ettiği – Destekten Yoksun Kalan 3. Kişi Tarafından Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısını Hasım Göstererek Dava Açılabileceği )"
YHGK16.3.2012E. 2011/13-744 K. 2012/195"SENEDİN İPTALİ/ALACAK DAVASI (Tapulu Taşınmazın Harici Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olduğu - Geçersiz Sözleşmede Herkesin Verdiği Kadarını Geri İsteyebileceği)
TAŞINMAZIN HARİCİ SATIMI (Sözleşme Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olduğu - Senedin İptali İle Davalıya Ödenen Paranın Tahsiline Karar Verileceği)
GEÇERSİZ SÖZLEŞME (Tapulu Taşınmazın Harici Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olduğu/Geçersiz Sözleşmede Herkesin Verdiği Kadarını Geri İsteyebileceği - Senedin İptali İle Ödenen Tutarın Tahsiline Karar Verileceği)"

YCGK

YCGK25.1.2011E. 2010/1-222 K. 2011/7"KASTEN ÖLDÜRME (Tabancanın Tutukluk Yaptığı Vazgeçmeyip Israrla Tekrar Ateş Etme İsteğini Gerçekleştirmesi - Bu Sırada Kendisine Müdahale Eden Maktül Maktülün Oğlu ve Tanıkların Engel Olması Sebebiyle 2. Kez Ateş Edemediği - Sanığın Kasten Öldürme Eylemini Tasarlayarak Gerçekleştirdiğinin Kabulü Gerektiği)
TASARLAYARAK ÖLDÜRME (Tabancanın Tutukluk Yaptığı Vazgeçmeyip Israrla Tekrar Ateş Etme İsteğini Gerçekleştirmesi - Bu Sırada Kendisine Müdahale Eden Maktül Maktülün Oğlu ve Tanıkların Engel Olması Sebebiyle 2. Kez Ateş Edemediği/Sanığın Kasten Öldürme Eylemini Tasarlayarak Gerçekleştirdiğinin Kabulü Gerektiği)
TABANCANIN TUTUKLUK YAPMASINA RAĞMEN ATEŞ ETME İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRME (Bu Sırada Kendisine Müdahale Eden Maktül Maktülün Oğlu ve Tanıkların Engel Olması Sebebiyle 2. Kez Ateş Edemediği/Sanığın Kasten Öldürme Eylemini Tasarlayarak Gerçekleştirdiğinin Kabulü Gerektiği)"
YCGK5.4.2011E. 2010/9-254 K. 2011/31"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜME VE YARALAMAYA SEBEB OLMA (Sanığın Eylemi Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Sebep Olma Suçunu Oluşturduğu - Sanığın Cezalandırılmasına ve Lehe Yasa Değerlendirmesinin de 85/2. Md. Uyarınca Yapılmasına İlişkin Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün İsabetsiz Olduğu)
TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMA (Sanığın Cezalandırılmasına ve Lehe Yasa Değerlendirmesinin de 85/2. Md. Uyarınca Yapılmasına İlişkin Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün İsabetsiz Olduğu)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Trafik Kazası Sonucu Ölüme ve Yaralamaya Sebep Olma - Sanığın Eylemi Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Sebep Olma Suçunu Oluşturduğu/Sanığın Cezalandırılmasına ve Lehe Yasa Değerlendirmesinin de 85/2. Md. Uyarınca Yapılmasına İlişkin Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün İsabetsiz Olduğu)"
YCGK1.11.2011E. 2011/7-210 K. 2011/218"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanıkların Ortağı Olduğu Firmalara Hisseleri Bulunan Bankalardan Kredi Kullandırma Eylemlerinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Suç Tarihlerinin Kredilerin Temdit Edildiği Tarih Olduğunun Zamanaşımında Gözetileceği )
ZAMANAŞIMINDAN DÜŞME KARARI ( Sanıkların Ortağı Olduğu Firmalara Hisseleri Bulunan Bankalardan Kredi Kullandırma Eylemlerinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Suç Tarihlerinin Kredilerin Temdit Edildiği Tarih Olduğu/Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
BASİT ZİMMET ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırma Eylemlerinin Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal Değil Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu )
SANIKLARIN HAKİM HİSSEDARI OLDUKLARI BANKALAR ARACILIĞI İLE KENDİ FİRMALARINA LİMİTLERİ DOLDUĞU HALDE KREDİ KULLANDIRMALARI ( Eylemlerin Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
TALİMATLARA AYKIRILIK ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı/ Eylemin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
VARSAYIMSAL ZİMMET ( Eyleme 4389 S.K. Md.22 İle 5411 S.K. Md. 160'da Yer Alan Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı/Birden Fazla Kredilendirme Eylemlerinin Zincirleme Suç Olarak Kabulü Gereği - Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
BİRDEN FAZLA KREDİLENDİRME EYLEMİ ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı - Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI ( Sanıkların Hakim Hissedarı Olan Bankalar Aracılığı İle Limitleri Dolduğu Halde Şirketlerine Kredi Kullandırdığı - Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
YCGK22.11.2011E. 2011/4-203 K. 2011/238"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( İkinci Suçun 01 Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenmesi Durumunda 5237 Sayılı Kanun Lehe Kabul Edilerek Yapılan Uygulamalarda 5237 S.K. Md. 58'in Uygulanamayacağı )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Kamu Görevlisine Hakaret - İkinci Suçun 01 Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenmesi Durumunda 5237 Sayılı Kanun Lehe Kabul Edilerek Yapılan Uygulamalarda 5237 S.K. Md. 58'in Uygulanamayacağı )
LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ ( Kamu Görevlisine Hakaret - 5237 S.K.'da Alt Sınırdan Hüküm Kuruldu İse 765 S.K.'da da Alt Sınırdan Hüküm Kurulacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kamu Görevlisine Hakaret - İtirazın Kabulü Üzerine Dosyanın Derdest Hale Gelmesi Sebebiyle Yargılamaya Devam Edildiğinde Ceza Genel Kurulunca İtirazın Kabulü Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Süre İşlemeye Devam Edeceğinden Zamanaşımının Buna Göre Hesaplanacağı )
CEZA GENEL KURULUNCA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ ( Kamu Görevlisine Hakaret - Ceza Genel Kurulunca İtirazın Kabulü Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Süre İşlemeye Devam Edeceğinden Dava Zamanaşımının Buna Göre Hesaplanacağı )"
YCGK6.12.2011E. 2011/2-234 K. 2011/253"KASTEN YARALAMA ( Hükmün Sanığın Yokluğunda Verildiği/Bir Haftalık Temyiz Süresinin Tebliğ Tarihinde Başlayacağı - Temyiz Süresinin Son Gününün Kurban Bayramının Son Gününe Denk Geldiği/Ertesi Gün Yapılan Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
HAKARET ( Hükmün Sanığın Yokluğunda Verildiği/Bir Haftalık Temyiz Süresinin Tebliğ Tarihinde Başlayacağı - Temyiz Süresinin Son Gününün Kurban Bayramının Son Gününe Denk Geldiği/Ertesi Gün Yapılan Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
TEMYİZ SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN KURBAN BAYRAMININ SON GÜNÜNE DENK GELMESİ ( Kurban Bayramının Arefe Günü İle Birlikte 4,5 Gün Olarak Kabul Edildiği - Hükmün Sanığın Yokluğunda Verildiği/Bayramın Ertesi Günü Yapılan Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Gözetileceği )
BİR HAFTALIK TEMYİZ SÜRESİ ( Kasten Yaralama ve Hakaret/Hükmün Sanığın Yokluğunda Verildiği - Temyiz Süresinin Son Gününün Kurban Bayramının Son Gününe Denk Geldiği/Ertesi Gün Yapılan Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN HÜKÜM ( Bir Haftalık Temyiz Süresinin Tebliğ Tarihinde Başlayacağı/Temyiz Süresinin Son Gününün Kurban Bayramının Son Gününe Denk Geldiği - Ertesi Gün Yapılan Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğu/Kasten Yaralama ve Hakaret )"
YCGK20.12.2011E. 2011/5-230 K. 2011/273"CEZA SORUMLULUĞUNUN HATA NEDENİYLE AZALMASI VEYA ORTADAN KALKMASI ( Sanığın Ruhsal Bozukluğu Olduğunu Bildiği Mağdure İle Kaçarak Cinsel İlişkiye Girdiği - Hatanın Söz Konusu Olamayacağı/Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Eylemlerinin Gerçekleştiği )
MAĞDURENİN RUHSAL RAHATSIZLIĞINI BİLEN SANIĞIN MAĞDURE İLE BİRDEN FAZLA KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRMESİ ( Mağdurenin Mukavemet Yeteneği Bulunmadığı - Sanığın Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Eylemlerini Hataya Düşerek İşlediğinin Kabul Edilemeyeceği )
HATA SONUCU CEZA SORUMLULUĞUNUN ORTADAN KALKMASI ( Mağdurenin Ruhsal Rahatsızlığını Bilen Sanığın Mağdure İle Kaçarak Karı Koca Hayatı Yaşadığı - Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Eylemlerini Hataya Düşerek İşlediğinin Kabul Edilemeyeceği )
RUHSAL RAHATSIZLIĞIN ANLAŞILMASI ( Adli Tıp 6. İhtisas Kurulunun Raporunda "Mağduredeki Ruhsal Rahatsızlığın Hekim Olmayanlarca Anlaşılamayabileceği" Belirtilmişse de İbarenin "Anlaşılabileceği" Biçiminde de Yorumlanabileceği - Cinsel Saldırı/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Ruhsal Bozukluğu Olduğunu Bildiği Mağdure İle Kaçarak Cinsel İlişkiye Girdiği - Adli Tıp Raporunda "Mağduredeki Ruhsal Rahatsızlığın Hekim Olmayanlarca Anlaşılamayabileceği" Belirtilmişse de İbarenin "Anlaşılabileceği" Anlamına Gelebileceği )
CİNSEL SALDIRI ( Sanığın Ruhsal Bozukluğu Olduğunu Bildiği Mağdure İle Kaçarak Birden Fazla Kez Cinsel İlişkiye Girdiği/Mağdurenin Mukavemet Yeteneği Bulunmadığı - Mağdur Rızasının Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Eylemlerini Hukuka Uygun Hale Getirmeyeceği)
RIZA ( Sanığın Ruhsal Bozukluğu Olduğunu Bildiği Mağdure İle Kaçarak Birden Fazla Kez Cinsel İlişkiye Girdiği/Mağdurenin Mukavemet Yeteneği Bulunmadığı - Mağdur Rızasının Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Eylemlerini Hukuka Uygun Hale Getirmeyeceği)"
YCGK27.12.2011E. 2011/1-151 K. 2011/290"KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Biri Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Biri Yaşamsal Tehlikeye Sebep Olacak Şekilde İki İsabetle Yaraladığı - Mağdurun Kronik Kalp Rahatsızlığının Etkisiyle de Öldüğü/Sanığın Öldürme Kastı Olmadığından 5237 S.K. Md. 87/4'ün Uygulanacağı )
KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Mağduru Biri Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Biri Yaşamsal Tehlikeye Sebep Olacak Şekilde İki İsabetle Yaraladığı - Mağdurun Kronik Kalp Rahatsızlığının Etkisiyle de Öldüğü/Eylemin Kasten Öldürme Değil Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Olarak Değerlendirileceği )
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Sanığın Mağduru Karanlıkta Çıkan Kavgada Hedef Gözetmeden Yaşamsal Tehlikeye Sebep Olacak Şekilde Yaraladığı - Mağdurun Kronik Kalp Rahatsızlığının Etkisiyle de Öldüğü/Sanığın Öldürme Kastı Olmadığından 5237 S.K. Md. 87/4'ün Uygulanacağı )
TARTIŞMA SIRASINDA HEDEF GÖZETMEDEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Biri Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Biri Yaşamsal Tehlikeye Sebep Olacak Şekilde İki İsabetle Yaraladığı - Mağdurun Kronik Kalp Rahatsızlığının Etkisiyle de Öldüğü/5237 S.K. Md. 87/4'ün Uygulanacağı )
YAŞAMSAL TEHLİKE YARATACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Mağduru Karanlıkta Çıkan Kavgada Hedef Gözetmeden Yaşamsal Tehlikeye Sebep Olacak Şekilde Yaraladığı - Mağdurun Kronik Kalp Rahatsızlığının Etkisiyle de Öldüğü/ Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Hükümlerinin Uygulanacağı )
HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANAN MAĞDURUN KALP RAHATSIZLIĞININ ETKİSİ İLE DE ÖLMESİ ( Sanığın Mağduru Karanlıkta Çıkan Kavgada Hedef Gözetmeden Yaraladığı - Eylemin Kasten Öldürme Değil Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Olduğu )"

Y1.HD

Y1.HD7.10.2010E. 2010/8094 K. 2010/10094"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ (Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)
GÖREV (Elatmanın Önlenmesi ve Eski Hale Getirme İstemi - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)
TAŞINMAZIN PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ (Elatmanın Önlenmesi ve Eski Hale Getirme İstemi - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)"
Y1.HD24.3.2011E. 2011/898 K. 2011/3444"MURİS MUVAZAASI (Ölü Kişi Adına Sicil Oluşturacak Şekilde Tescil Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu - Karar Harcının Dava Değeri Üzerinden Karar Tarihindeki Harç Oranı Gözetilerek Hüküm Kurulması Gereği)
ÖLÜ KİŞİ ADINA TESCİL (Muris Muvazaası - Ölümle Şahsiyet Son Bulacağından Miras Bırakan Ölü Kişi Adına Sicil Oluşturacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)"
Y1.HD9.5.2011E. 2011/1625 K. 2011/5510"KETM-İ VERESE NEDENİNE DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI (Tüm Mirasçıların Davada Yer Almaları veya Terekeye Temsilci Atanmasının Zorunlu Olduğu)
TEREKE ADINA TESCİL DAVASI (Ketm-i Verese Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Tüm Mirasçıların Davada Yer Almaları veya Terekeye Temsilci Atanmasının Zorunlu Olduğu)"
Y1.HD23.5.2011E. 2011/5165 K. 2011/6011"PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL (Ecrimisil İstemi Yönünden Kesin Hüküm Şartları Oluşturan Önceki Davada Davaya Konu Edilen Dönemden Sonraki Dönem İçin Ecrimisil İstenebileceği)
ECRİMİSİL İSTEMİ (Kesin Hüküm Şartları Oluşturan Önceki Davada Davaya Konu Edilen Dönemden Sonraki Dönem İçin Ecrimisil İstenebileceği)
ELATMANIN ÖNLENMESİ (Paydaşlar Arasında - Ecrimisil İstemi Yönünden Kesin Hüküm Şartları Oluşturan Önceki Davada Davaya Konu Edilen Dönemden Sonraki Dönem İçin Ecrimisil İstenebileceği)
KESİN HÜKÜM (Paydaşlar Arasında Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Ecrimisil İstemi Yönünden Kesin Hüküm Şartları Oluşturan Önceki Davada Davaya Konu Edilen Dönemden Sonraki Dönem İçin Ecrimisil İstenebileceği)"
Y1.HD26.5.2011E. 2011/5055 K. 2011/6191"ECRİMİSİL (İyiniyet - Dava Konusu Bağımsız Bölüm Davalı Tarafından Davacıya Satıldığı Davalının Bağımsız Bölümün Durumunu ve Projesini Bildiği Gözetildiğinde Davalının İyiniyetinden Söz Edilmeyeceği Ecrimisil Talebinin Kabulü Gereği)
İYİNİYET (Davalının İyiniyetli Olduğundan Bahisle Ecrimisil İsteminin Reddi - Davalı Dava Konusu Bağımsız Bölümün Durumunu Bildiğinden İyineyetinden Söz Edilemeyeceği Ecrimisil İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu)"
Y1.HD26.5.2011E. 2011/5990 K. 2011/6268"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL (Yenileme Kadastrosu Öncesinde Yapılan Keşif Sonucu Düzenlenen Bilirkişi Kurulu Raporu Esas Alınmak Suretiyle Neticeye Gidildiği - Hükmün İnfaza Elverişli Olması Gerektiği)
YENİLEME KADASTROSU (Kesinleştiğinden Buna Göre Oluşan Çap Kayıtları İtibariyle Yerinde Yeniden Uygulama Yapılmak Suretiyle Elatma Olgusunun Belirlenmesi ve Ecrimisilin Yeni Tespite Göre Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği)
ÇAP KAYITLARI (Yenileme Kadastrosu Kesinleştiğinden Buna Göre Oluşan Çap Kayıtları İtibariyle Yerinde Yeniden Uygulama Yapılmak Suretiyle Elatma Olgusunun Belirlenmesi ve Ecrimisilin Yeni Tespite Göre Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği)
ECRİMİSİL (Yenileme Kadastrosu Kesinleştiğinden Buna Göre Oluşan Çap Kayıtları İtibariyle Yerinde Yeniden Uygulama Yapılmak Suretiyle Elatma Olgusunun Belirlenmesi ve Ecrimisilin Yeni Tespite Göre Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği)"
Y1.HD2.6.2011E. 2011/4037 K. 2011/6651"MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI (Ölü Adına Tescil Kararı Verilemeyeceği)
ÖLÜ ADINA TESCİL (Ölüm ile Hukuki Şahsiyet Sona Erdiğinden Ölü Kişi Adına Tescile Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
Y1.HD6.6.2011E. 2011/6220 K. 2011/6691"KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ (Komşu Taşınmaz Maliklerinin Ekonomik ve Sosyal Çıkarları Dengede Tutmak İçin Katlanma ve Kaçınma Ödevleri Yüklendiği - Hakimin Örf ve Adet Kuralları Taşınmazların Niteliği ve Kullanım Amaçlarını Gözeterek Taşkınlık Bulunup Bulunmadığını Saptaması Gereği)
KOMŞU PARSELE KURULAN TAŞ OCAĞI TESİSLERİNİN NEDEN OLDUĞU TOZ VE GÜRÜLTÜ (Komşuluk Hukuku - Oluştuğu Bildirilen Zararın Neler Olduğu Nasıl Giderileceğinin Tarafların Katlanma ve Sosyo Ekonomik Çıkarları da Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gereği)
MÜLKİYET HAKKININ YETKİ VE ÖDEVLERİ (Kullanma Yararlanma Tasarrufta Bulunma Yetkisi - Koşuya Zarar Verebilecek Her Türlü Taşkınlıktan Kaçınma)
KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN KATLANMA VE KAÇINMA ÖDEVİ (Mülkiyet Hakkı - Hakimin Somut Olayın Özelliği Taşınmazların Konumu Kallınım Amaçları ve Nitelikleri ile Örf ve Adet Kuralalrını Gözönünde Bulundurarak Katlanma Sınırını Aşan Bir Taşkınlık Bulunup Bulunmadığını Saptaması Gereği)"
Y1.HD8.7.2011E. 2011/3383 K. 2011/8059"KAYDIN TERKİNİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ (Tapu İptal ve Kayıt Terkini Davasında Savunma Yoluyla Talep Edilemeyeceği - Değer Belirtmek ve Harcı Yatırılmak Suretiyle Müstakil Davanın Konusunu Teşkil Edeceği)
TAPU İPTALİ/KAYIT TERKİNİ (Davasında Savunma Yoluyla Kaydın Terkininden Kaynaklanan Tazminat İstenemeyeceği - Müstakil Dava Açılacağı)
KAYIT TERKİNİ (Kaynaklanan Tazminat İsteklerinin Tapu İptali ve Kayıt Terkini Davasında Savunma Yoluyla İstenemeyeceği)
TAZMİNAT (Kaydın Terkininden Kaynaklanan/Tapu İptali ve Kayıt Terkini Davasında Savunma Yoluyla İstenemeyeceği - Müstakil Dava Açan Davalılar Hakkında İstek Dışına Çıkılarak İptal Edilen Taşınmaz Bölümü İçin Tespit Edilen Tüm Değer Esas Alınarak Davalıların Payları Oranında Hükmedilemeyeceği)"
Y1.HD11.7.2011E. 2011/6066 K. 2011/8072"ŞERHİN TERKİNİ (Miktar Fazlalığı Hazineye Aittir Şerhine Dayalı Karşı Davada da Tapu İptali İle Tescili Talebi - Şerhten Kaynaklanan Miktar Fazlası Üzerinde Hazinenin Hak Sahibi Olabilmesi İçin Kadastro Tespitinde Uygulanan İskan Kaydının Gayri Sabit Sınırlı Olacağı)
KAYIT MİKTAR FAZLASI ŞERHİ (Şerhin Terkini ve Karşı Davada Tapu İptali İle Tescili Talebi - Kayıt Sabit Sınırlı Değil İse Miktar Fazlasının Şerh Sebebiyle Hazineye Ait Olacağı ve 4706 S.K Yasanın Kayıt Malikine Bir Takım Haklar Bahşeden Hükümleri Olduğu)
İSKAN KAYDININ GAYRİ SABİT SINIRLI OLMASI (Miktar Fazlalığı Hazineye Aittir Şerhinin Terkini Talebi - Şerhten Kaynaklanan Miktar Fazlası Üzerinde Hazinenin Hak Sahibi Olabilmesi İçin Kadastro Tespitinde Uygulanan İskan Kaydının Gayri Sabit Sınırlı Olacağı)
HAZİNEYE AİT MİKTAR FAZLALIĞI (Hak Sahibi Olabilmesi İçin İskan Kaydının Gayri Sabit Sınırlı Olacağı - Miktar Fazlasının Mümkün İse İfraz Edilerek Değilse Taşınmazın Yüzölçümü Miktarına Oranlanarak Tespit Edileceği)"
Y1.HD3.10.2011E. 2011/8715 K. 2011/9655"TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ (Ehliyetsizlik ve Muvazaa Nedenine Dayalı - Mirasçıların Davaya Dahil Edileceği veya Terekeye Temsilci Atanacağı)
EHLİYETSİZLİK VE MUVAZAA HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Kayıt Malikinin Karardan Sonra Öldüğü - Mirasçıların Davaya Dahil Edileceği veya Terekeye Temsilci Atanacağı)
DAVA ŞARTI (Ehliyetsizlik ve Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescil - Taraf ve Dava Ehliyetinin Dava Şartı Olduğu)
KAYIT MALİKİNİN KARARDAN SONRA ÖLMESİ (Ehliyetsizlik ve Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescil - Mirasçıların Davaya Dahil Edileceği veya Terekeye Temsilci Atanacağı)"
Y1.HD20.10.2011E. 2011/11277 K. 2011/10644"MURİS MUVAZAASI (Tapu İptali ve Tescil - Sözleşme Tarihinde Murisin Yaşı Fiziki ve Genel Sağlık Durumu Aile Koşulları ve İlişkileri Elinde Bulunan Mal Varlığının Miktarı ve Temlik Edilen Malın Tüm Mamelekine Oranının Gözönünde Tutulması Gerektiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Sözleşme Tarihinde Murisin Yaşı Fiziki ve Genel Sağlık Durumu Aile Koşulları ve İlişkileri Elinde Bulunan Mal Varlığının Miktarı ve Temlik Edilen Malın Tüm Mamelekine Oranı ve Bunun Makul Karşılanabilecek Bir Sınırda Kalıp Kalmadığı Gibi Olguların Gözönünde Tutulması Gerektiği)
MURİSİN YAŞI FİZİKİ VE GENEL SAĞLIK DURUMU (Aile Koşulları ve İlişkileri Elinde Bulunan Mal Varlığının Miktarı ve Temlik Edilen Malın Tüm Mamelekine Oranı ve Bunun Makul Karşılanabilecek Bir Sınırda Kalıp Kalmadığı Gibi Olguların Gözönünde Tutulması Gerektiği)"
Y1.HD20.10.2011E. 2011/8052 K. 2011/10609"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Taşınmazın 3402 S. Y’nın 18/2. Md. Kapsamında Kalıp Kalmadığının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
USULİ KAZANILMIŞ HAK (Tapu İptali ve Tescil - 3402 S.Y’nın 18/2.Md. Kapsamında Kalan Taşınmazlar Yönünden Aynı Yasanın 12/3.Md. Hükmünde Öngörülen Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmayacağına İlişkin Bozma Kararına Uyulduğu/Bozma Kararı Lehinde Olan Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturacağı)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Tapu İptali ve Tescil - 3402 S.Y’nın 18/2.Md. Kapsamında Kalan Taşınmazlar Yönünden Aynı Yasanın 12/3.Md. Hükmünde Öngörülen Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmayacağı)"
Y1.HD24.10.2011E. 2011/9334 K. 2011/10838"GAİPLİK VE TESCİL İSTEMİ (Hazinenin Açtığı - Davaya Konu Taşınmazların Mutasarrıflarının Gaip Olup Olmadıkları Bakımından Gerekli Araştırma ve Soruşturmanın Yapılması ve Nüfus Kayıtlarının ve Kayyımlık Dosyasının Temini Gerektiği)
MUTASARRIFLARIN GAİP OLUP OLMADIKLARI (Hazine Tarafından Açılan Gaiplik ve Tescil İstemi - Davaya Konu Taşınmazların Mutasarrıflarının Gaip Olup Olmadıkları Bakımından Gerekli Araştırma ve Soruşturmanın Yapılması ve Nüfus Kayıtlarının ve Kayyımlık Dosyasının Temini Gerektiği)
KAYYIMLIK DOSYASI (Hazinenin Açtığı Gaiplik ve Tescil İstemi - Davaya Konu Taşınmazların Mutasarrıflarının Gaip Olup Olmadıkları Bakımından Gerekli Araştırma ve Soruşturmanın Yapılması ve Nüfus Kayıtlarının ve Kayyımlık Dosyasının Temini Gerektiği)"
Y1.HD26.10.2011E. 2011/9363 K. 2011/10920"KADASTRO HARİCİ YERİN TESCİLİ TALEBİ (Hazinenin Savunma Yoluyla Taşınmazın Kendi Adına Tescilini İsteyemeyeceği - 3402 S.K. Md.14 ve 4721 S.K. Md. 713/1 Uyarınca Hazinenin Adına Tescil Talebinde Bulunma İmkanı da Olmadığı)
HAZİNENİN TAŞINMAZIN ADINA TESCİLİ İSTEMİ (Kadastro Harici Yerin Tescili Talebi - Kendisine Husumet Yöneltilen Hazinenin Savunma Yoluyla Müstakil Dava Açmadan 4721 S.K. Md.713/1 Uyarınca Tescil İsteyemeyeceği)
OLAĞAN ÜSTÜ ZAMANAŞIMI (Hükümleri Uyarınca Hazinenin Adına Tescil Talebinde Bulunma İmkanı Olmadığı - Kamu Tüzel Kişilerinden Sadece İl Özel İdareleri İle Köy Hükmü Şahsiyetinin Bu Hükümden Yararlanabileceği)"
Y1.HD27.10.2011E. 2011/9421 K. 2011/10957"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL (Davacı Taraf Davalı Tarafın Tasarrufun Uzunca Bir Süre İhtar İkaz Gibi Uyarıda Bulunarak Karşı Çıkmadığına Göre Davalı Tarafın Taşınmazı Davacı Şirketin Muvafakatiyle Kullandığı Şeklinde Kabul ve Değerlendirmesi Gerektiği)
MUVAFAKAT (Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Davacı Taraf Davalı Tarafın Tasarrufun Uzunca Bir Süre İhtar İkaz Gibi Uyarıda Bulunarak Karşı Çıkmadığına Göre Davalı Tarafın Taşınmazı Davacı Şirketin Muvafakatiyle Kullandığı Şeklinde Kabul ve Değerlendirmesi Gerektiği)
ECRİMİSİL (Davalı Tarafın Taşınmazı Davacı Şirketin Muvafakatiyle Kullandığı - Dava Açmakla Muvafakatın Geri Alındığı Düşünülerek Ecrimisil İsteğinin Reddi Gereği)"
Y1.HD2.11.2011E. 2011/9553 K. 2011/11212"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (Tapu İptali ve Tescil - Tarafların Bildirecekleri Tüm Deliller İle Toplanan Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Temliklerin Davacının Bilgisi Dahilinde Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılmasına Dayalı - Temliklerin Davacının Bilgisi Dahilinde Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
KEŞİF YAPILMASI GEREĞİ (Taşınmazların Gerçek Değerlerinin Saptanması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil - Temliklerin Davacının Bilgisi Dahilinde Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)"
Y1.HD15.11.2011E. 2011/6694 K. 2011/11501"TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Tapuda Paranın Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Temlikin Sağlandığı/Davacılar Hileye Maruz Bırakıldıklarından Talebin Kabul Edileceği - Satış Bedelinin Ödendiğinin Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığı)
HİLE İLE TAŞINMAZIN ALIMI (Taşınmazların Emlakçı Suretiyle Satışa Arz Edildiği/Bunlar Aracılığıyla Bulunan Davalının Taşınmazın Bedelinin Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Temlikin Sağlandığı - Tapu İptali İle Davacıların Adına Tescili)
SATIŞ BEDELİNİN SONRADAN ÖDENMESİ (İpotek Yaptırılabileceği ya da Mülkiyetin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Konulabileceği/Koşulsuz Kararlaştırılmışsa Tahsil İçin Yasal Yollara Başvurulabileceği - Fakat Hileye Maruz Bırakılanın Tapu İptali İle Tescili Talebinin Kabulü)
TAŞINMAZ SATIMI (Bedelin Koşulsuz Olarak Sonradan Ödeneceği Kararlaştırıldığında Ödememenin Tapu İptali İle Tescil Nedeni Teşkil Etmeyeceği - Paranın Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Hile ile Temlik Sağlandığından Tapu İptali İle Tesciline Karar Verileceği)"
Y1.HD21.11.2011E. 2011/9632 K. 2011/11649"MURİS MUVAZAASI (Tapu İptal ve Tescil - Davalı Ara Malikin Oğlu Murisin Torunu Olup Muvazaalı İşlemi Bilen ve Bilmesi Gereken Konumda Olduğu/Kanunun 1023. Md. Koruyuculuğundan Yararlanma Olanağının Bulunamadığı/Davanın Kabulü Gerektiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Davalı Ara Malikin Oğlu Murisin Torunu Olup Muvazaalı İşlemi Bilen ve Bilmesi Gereken Konumda Olduğu/Kanunun 1023. Md. Koruyuculuğundan Yararlanamayacağı/Davanın Kabulü Gerektiği)
MUVAZAALI İŞLEMİ BİLEN VE BİLMESİ GEREKEN KONUMDA OLMA (Tapu İptal ve Tescil - Davalı Ara Malikin Oğlu Murisin Torunu Olup Muvazaalı İşlemi Bilen ve Bilmesi Gereken Konumda Olduğu/Kanunun 1023. Md. Koruyuculuğundan Yararlanamayacağı/Davanın Kabulü Gerektiği)"
Y1.HD14.12.2011E. 2011/7569 K. 2011/12687"YOLSUZ TESCİL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ (İmar Uygulaması İle İmar Parseline Ayrılan Yeri Daha Öncesinde Hazinenin Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle Kazandığı - İlamın İnfaz Ettirilmemiş Olmasının Mülkiyet Hakkını Etkilemeyeceği)
İMAR UYGULAMASI SONUCU İMAR PARSELİNE AYRILAN YERİN TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ (Öncesinde Alınan Kesinleşmiş İlamın Bulunduğu - Tapu Siciline Tescil Edilmemiş Olsa da Tapu Kütüğünde İsimleri Yazılı Olanların Mülkiyet Hakkının Son Bulacağı)
TAŞINMAZIN TESCİLDEN ÖNCE MÜLKİYETİNİN GEÇMESİ (Mülkiyetinin Kazanılmasının Tapu Siciline Tescil İle Olacağı/Bunun İstisnasının 4721 S.K. Md.705/2'de Açıkça Sayıldığı - Tescilden Önce Mülkiyetin Geçmesini Öngören Kesinleşmiş İlam Bulunduğu)
İLAMIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI İNFAZ ETTİRİLMEMESİ (İmar Uygulaması İle İmar Parseline Ayrılan Yeri Daha Öncesinde Hazinenin Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle Kazandığı - İnfaz Ettirilmemesinin Mülkiyet Hakkını Etkilemeyeceği)
İMAR İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ OLMADIĞI (İmar Uygulaması İle İmar Parseline Ayrılan Yerin Tapu İptali İle Tescili Talebi - Davacı Hazine İmara Karşı Çıkmadığından Ön Koşul Olarak İdare Mahkemesinde İptal Davası Açılmasına Gerek Olmadığı)"
Y1.HD10.1.2012E. 2012/436 K. 2012/7"İHTİYATİ TEDBİR İSTEĞİNİN REDDİNE DAİR VERİLEN KARARIN TEMYİZ EDİLMESİ (Reddi veya İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolunun Açık Olduğu - Öncelikle İncelenip Kesin Olarak Karara Bağlanacağı)
DERDEST DAVADA İHTİYATİ TEDBİR İSTEĞİNİN REDDİNİN TEMYİZ EDİLDİĞİ (Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında Redde İlişkin Kararın Temyiz Edilebileceği)
İHTİYATİ TEDBİR (Tedbir İsteyenin Haklılığı Konusunda Kuvvetle Muhtemel Yaklaşık Kanaatin Yeterli Olacağı - Davacının Derdest Olan Muris Muvaazası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin Reddedilemeyeceği)
MURİS MUVAAZASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Derdest Davada İhtiyati Tedbir Kararının Reddine İlişkin Kararın Temyiz Edilebileceği - Davacının İddiasında Haklılığını İspat Konusunda Delillere Dayandığı)"
Y1.HD16.1.2012E. 2011/11693 K. 2012/189"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Davacının Arzla Birlikte Yıkımını İstediği Ağaçların da Maliki Olduğu Gözetildiğinde Taşınmazla Bir İlgisi Bulunmayan Davalı Aleyhine Yıkım İsteğinde Bulunmasının İsabetsiz Olduğu )
MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI ( Çapa Bağlanmış Bir Taşınmazı Satın Alan Kişinin Mülkiyet Hakkının Bu Taşınmazla Sınırlı Olduğu - Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası )
YIKIM İSTEĞİ ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası - Davacının Arzla Birlikte Yıkımını İstediği Ağaçların da Maliki Olduğu Gözetildiğinde Taşınmazla Bir İlgisi Bulunmayan Davalı Aleyhine Yıkım İsteğinde Bulunmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y1.HD30.1.2012E. 2011/12845 K. 2012/605"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ("Müteakip İşlemlerin Yapılamayacağı" İlkesinin Uygulamadaki Karşılığının Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermek Değil Dosyanın İşlemden Kaldırılması Olduğu)
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - "Müteakip İşlemlerin Yapılamayacağı" İlkesinin Uygulamadaki Karşılığının Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermek Değil Dosyanın İşlemden Kaldırılması Olduğu)
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - "Müteakip İşlemlerin Yapılamayacağı" İlkesinin Uygulamadaki Karşılığının Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermek Değil Dosyanın İşlemden Kaldırılması Olduğu)
KESİN SÜRE (Sona Erdiği Celsede Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve 3 Aylık Sürenin Beklenmesi ve Bu Müddet İçerisinde Harç İkmal Edilmediği Taktirde Dosyanın Ele Alınarak Açılmamış Sayılmasına Karar Vermek Gerektiği)"
Y1.HD2.2.2012E. 2011/12642 K. 2012/767"MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tenkis İsteği - İlk Celse Davayı Kabul Eden ve Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalıların Yargılama Giderlerinden Sayılan Avukatlık Ücreti Karar İlam Harcı ve Diğer Giderlerden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği)
TENKİS İSTEĞİ (İlk Celse Davayı Kabul Eden ve Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalıların Yargılama Giderlerinden Sayılan Avukatlık Ücreti Karar İlam Harcı ve Diğer Giderlerden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil)
İLK CELSEDE DAVANIN KABUL EDİLMESİ (Tenkis İsteği - İlk Celse Davayı Kabul Eden ve Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalıların Yargılama Giderlerinden Sayılan Avukatlık Ücreti Karar İlam Harcı ve Diğer Giderlerden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği)"
Y1.HD15.2.2012E. 2011/12378 K. 2012/1470"KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ (Tesisin Bulunduğu ve Kurulduğu Yer Bakımından Uzun Sürede İnsan ve Çevreye Biyolojik Sağlık Açısından ve Psikolojik Yönden Zarar Verdiği ve Güvenlik Mesafesini İhlal Eden Bir Yerleşim Alanı İçinde Olduğu - Baz İstasyonun Kaldırılması Gerektiği)
BAZ İSTASYONUN KALDIRILMASI İSTEMİ (Tesisin Bulunduğu ve Kurulduğu Yer Bakımından Uzun Sürede İnsan ve Çevreye Biyolojik Sağlık Açısından ve Psikolojik Yönden Zarar Verdiği ve Güvenlik Mesafesini İhlal Eden Bir Yerleşim Alanı İçinde Olduğundan İstemin Kabulü Gerektiği)
GÜVENLİK MESAFESİNİ İHLAL (Baz İstasyonun Kaldırılması İstemi - Tesisin Bulunduğu ve Kurulduğu Yer Bakımından Uzun Sürede İnsan ve Çevreye Biyolojik Sağlık Açısından ve Psikolojik Yönden Zarar Verdiği ve Güvenlik Mesafesini İhlal Eden Bir Yerleşim Alanı İçinde Olduğundan İstemin Kabulü Gerektiği)"

Y2.HD

Y2.HD18.1.2011E. 2010/14815 K. 2011/309"KÜÇÜĞE VASİ ATANMASI (İstemin Velayetin Kaldırılması Talebini de İçerdiği - Velayetin Kaldırılmasına İlişkin Bölümün Ayrılarak Görevli Mahkemeye Gönderileceği ve Sonucunun Bekletici Mesele Yapılacağı)
VELAYETİN KALDIRILMASI (Küçüğe Vasi Atanmasına Yönelik İstemin Bu Talebi de İçerdiği/Vasi Atanmasına Yönelik İstemde Bu İstemle İlgili Görevsizlik Kararı Verileceği - Vasi Atanması İsteminde Bekletici Mesele Yapılacağı/Yetkisizlik Kararının Ancak Görevli Mahkeme Tarafından Verilebileceği)
HUKUKİ NİTELEMENİN HAKİME AİT OLMASI (Davacının Velayet Altındaki Küçüğe Vasi Atanmasına Yönelik İsteminin Velayetin Kaldırılması Talebini İçerdiği - Velayetin Kaldırılmasına İlişkin Kısmın Ayrılarak Aile Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesince Bakılacağı)
BEKLETİCİ MESELE (Küçüğe Vasi Atanmasına Yönelik İsteminin Velayetin Kaldırılması Talebini de İçerdiği - Vasi Atanması İçin Velayetin Kaldırılması Talebinin Bekleteici Mesele Yapılacağı)"
Y2.HD28.3.2011E. 2010/4438 K. 2011/5612"BOŞANMAYA DAYALI MADDİ TAZMİNAT (Eşin Kız Kardeşine Telefonla Cinsel İçerikli Tacizde Bulunan Davalı Kocanın Daha Fazla Kusurlu Olduğu - Mevcut veya Beklenen Bir Menfaati Boşanma Nedeniyle Haleldar Olan Eş Yararına Maddi Tazminat Hükmedilmesi Gereği)
BOŞANMAYA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın Kusurlu Olan Taraftan Manevi Tazminat İsteyebileceği - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Daha Az Kusurlu Olan Eş Yararına Uygun bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği)
EŞİN KIZ KARDEŞİNE TELEFONLA CİNSEL İÇERİKLİ TACİZDE BULUNAN KOCA (Evlilik Birliğinin Sarsılmasında Daha Fazla Kusurlu Olduğu - Tazminat İsteyen Eş Boşanmaya Neden Olan Kocaya Göre Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olduğundan Tazminat İsteminin Kabulü Gereği)"
Y2.HD28.3.2011E. 2010/4766 K. 2011/5420"BOŞANMA DAVASI (Delillerin Toplanılmasına Dair Ara Karar Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce Feragat Edilmesi - Feragat Sebebiyle Reddolunan Davada Karşı Taraf Lehine Tarife Hükümlerince Belirlenen Ücretin Yarısına Hükmolunması Gerektiği)
VEKALET ÜCRETİ (Boşanma Davası - Delillerin Toplanılmasına Dair Ara Karar Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce Feragat Edilmesi/Feragat Sebebiyle Reddolunan Davada Karşı Taraf Lehine Tarife Hükümlerince Belirlenen Ücretin Yarısına Hükmolunması Gerektiği)
FERAGAT (Boşanma Davası - Delillerin Toplanılmasına Dair Ara Karar Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce Feragat Edilmesi/Feragat Sebebiyle Reddolunan Davada Karşı Taraf Lehine Tarife Hükümlerince Belirlenen Ücretin Yarısına Hükmolunması Gerektiği)"
Y2.HD9.5.2011E. 2011/7238 K. 2011/7971"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI (Taraflardan Birinin Kusurunu Diğerinden Ağır Kabul Etmek Olanağının Olmadığı - Boşanmada Diğeriyle Aynı Oranda Kusurlu Olan Taraf Yararına da Manevi Tazminata Hükmolunamayacağı)
MANEVİ TAZMİNAT (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması - Taraflardan Birinin Kusurunu Diğerinden Ağır Kabul Etmek Olanağının Olmadığı/Boşanmada Diğeriyle Aynı Oranda Kusurlu Olan Taraf Yararına da Manevi Tazminata Hükmolunamayacağı)
KUSUR (Taraflardan Birinin Kusurunu Diğerinden Ağır Kabul Etmek Olanağının Olmadığı - Boşanmada Diğeriyle Aynı Oranda Kusurlu Olan Taraf Yararına da Manevi Tazminata Hükmolunamayacağı)"
Y2.HD23.5.2011E. 2010/8071 K. 2011/8955"KARŞILIK DAVA (Davalı Kocanın Taleplerine Yönelik Usulüne Uygun Olarak Açılmış Karşılık Davası Bulunmadığı - Mahkemece Verilen Ara Kararı Üzerine Bu Taleplerle İlgili Nispi Harcın Yatırılmış Olması Bu Dilekçeyi Karşılık Dava Haline Getirmeyeceği)
ARA KARAR (Davalı Kocanın Taleplerine Yönelik Usulüne Uygun Olarak Açılmış Karşılık Davası Bulunmadığı - Verilen Ara Kararı Üzerine Bu Taleplerle İlgili Nispi Harcın Yatırılmış Olması Bu Dilekçeyi Karşılık Dava Haline Getirmeyeceği)
TAZMİNAT DAVASI (Davalı Kocanın TMK Md. 174/1-2 Kapsamında Bulunmayan Tazminat Talepleriyle İlgili Usulüne Uygun Olarak Açılmış Karşılık Davası Bulunmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği)
NİSPİ HARÇ (Davalı Kocanın Taleplerine Yönelik Usulüne Uygun Olarak Açılmış Karşılık Davası Bulunmadığı - Verilen Ara Kararı Üzerine Bu Taleplerle İlgili Nispi Harcın Yatırılmış Olması Bu Dilekçeyi Karşılık Dava Haline Getirmeyeceği)"
Y2.HD26.5.2011E. 2011/9234 K. 2011/9158"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Tarafların Bir Araya Gelmesiyle Affedilmiş Olaylar Dikkate Alınarak Davacı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozmayı Gerektirdiği)
TARAFLARIN BİR ARAYA GELMESİ (Affedilmiş Olaylar Dikkate Alınarak Davacı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozmayı Gerektirdiği)"
Y2.HD6.6.2011E. 2010/9346 K. 2011/9910"TARAFLARI DAVAYA DAVET ETME ZORUNLULUĞU (Kanunun Gösterdiği İstisnalar Haricinde Hakimin Tarafları Usulüne Uygun Davaya Davet Etmedikçe Hüküm Veremeyeceği - Davalıya Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı)
OTUZ BEŞİNCİ MADDEYE GÖRE TEBLİGAT (Geçerli Olması İçin Daha Önce Bu Adreste Usulüne Uygun Tebligat Yapılmış Olması Gerektiği - Tebligatın Yapıldığı Adreste Daha Önce Davalıya Usulüne Uygun Yapılmış Tebligat Bulunmadığından 35. Madde Gereğince Tebligatın Geçersiz Olduğu)
SAVUNMAYI ETKİLEYEN USUL HATASI (Tebligatın Yapıldığı Adreste Daha Önce Davalıya Usulüne Uygun Yapılmış Tebligat Bulunmadığından 35. Madde Gereğince Tebligatın Geçersiz Olduğu)"
Y2.HD6.6.2011E. 2011/9426 K. 2011/9775"BOŞANMADA TAZMİNAT (Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Taraflar Eşit Kusurlu Olduklarından Davalı Yararına Hükmedilemeyeceği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Taraflar Eşit Kusurlu Olduklarından Davalı Yararına Hükmedilemeyeceği - Boşanma)
EŞİT KUSUR (Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Eşler Eşit Kusurlu Olduklarından Davalı Yararına Maddi ve Manevi Tazminat Takdir Edilemeyeceği)"
Y2.HD21.6.2011E. 2010/21209 K. 2011/11004"VELAYET ALTINDA BULUNAN ÇOCUK (Yerleşim Yeri Ana ve Babasının Ana ve Babanın Ortak Yerleşim Yeri Yoksa Çocuğun Kendisine Bırakıldığı Ana ve Babanın Yerleşim Yeri Olduğu)
YERLEŞİM YERİ (Velayet Altında Bulunan Çocuğun Yerleşim Yeri Ana ve Babasının Ana ve Babanın Ortak Yerleşim Yeri Yoksa Çocuğun Kendisine Bırakıldığı Ana ve Babanın Yerleşim Yeri Olduğu)
ÇOCUĞUN OTURMA YERİ ONUN YERLEŞİM YERİ SAYILACAĞI (Küçüğün Babasının Öldüğü Dolayısıyla Küçüğün Davalı Annesinin Velayeti Altında Bulunduğu - Davalının Yetki İtirazının Kabulü Gerektiği)"
Y2.HD6.7.2011E. 2010/10864 K. 2011/11562"BOŞANMAYA DAYALI TAZMİNAT (Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın Manevi Tazminat İsteyebileceği - Kocanın Şiddetine Uğrayan Davacı Kadın Boşanmada Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olduğundan Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği)
BİRLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEME EŞE ŞİDDET UYGULAMA (Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat)
BOŞANMA DAVASINDA HÜKMEDİLEN TAZMİNATA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ (Maddi ve Manevi Tazminatın Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle Muaccel Hale Geleceği - Kararlaştırılan Tazminata Boşanma Hükümünün Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gereği)"
Y2.HD18.7.2011E. 2010/11720 K. 2011/12473"MADDİ TAZMİNAT (Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Maddi Tazminat İsteyen Eşin Diğerinden Daha Ziyade ve Eşit Kusurlu Olmadığı - Boşanma Sonucu Bu Eş En Azından Diğerinin Maddi Desteğini Yitirdiği/Davalı-Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi Tazminat Verilmesi Gerektiği)
KUSUR (Mevcut veya Beklenen Bir Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olan Kusursuz ya da Daha Az Kusurlu Tarafın Kusurlu Taraftan Uygun Bir Maddi Tazminat İsteyebileceği)
BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA MADDİ TAZMİNAT İSTEYEN EŞ (Diğerinden Daha Ziyade ve Eşit Kusurlu Olmadığı - Boşanma Sonucu Bu Eş En Azından Diğerinin Maddi Desteğini Yitirdiği/Davalı-Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi Tazminat Verilmesi Gerektiği)"
Y2.HD13.10.2011E. 2011/1085 K. 2011/15751"MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI (Kanunda Özel Hüküm Bulunmadığı ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevini Açıklayan 6100 S.K. Md. 4'de Gösterilen Davaların Dışındaki Her Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği)
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ (Kanunda Özel Hüküm Bulunmadığı ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevini Açıklayan 6100 S.K. Md. 4'de Gösterilen Davaların Dışındaki Her Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Mirasın Reddinin İptali Davası)
GÖREVLİ MAHKEME (Mirasın Reddinin İptali Davası - Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevini Açıklayan 6100 S.K. Md. 4'de Gösterilen Davaların Dışındaki Her Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği)"
Y2.HD15.11.2011E. 2010/18753 K. 2011/18583"HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI (Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi/Tedbir Nafakası Talebi - Talep Olmadığı Halde Boşanmaya Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı)
BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ (Tedbir Nafakası Talebi - Talep Olmadığı Halde Boşanmaya Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı/Hakimin Taleple Bağlılığı)
TALEBİN SONUÇLARI (Hakimin Tarafların Talep Sonuçları İle Bağlı Olduğu Ondan Fazlasına Veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği Talep Olmaksızın Re'sen Bir Davayı İnceleyip Karara Bağlayamayacağı)"
Y2.HD22.11.2011E. 2010/18621 K. 2011/19302"ANLAŞMALI BOŞANMA (Tarafların Boşanma ve Diğer Hususlarda Anlaştıklarına Dair Protokol İbraz Ettikleri/Tarafların Duruşmada Hazır Bulunup Bizzat Anlaştıklarını Açıklayacakları - Asiller Dinlenilmeden Taraf Vekillerinin Beyanları İle Boşanma Hükmü Kurulamayacağı)
BOŞANMA (Tarafların Boşanma ve Diğer Hususlarda Anlaştıklarına Dair Protokol İbraz Ettikleri/Tarafların Duruşmada Hazır Bulunup Bizzat Anlaştıklarını Açıklayacakları - Asiller Dinlenilmeden Taraf Vekillerinin Beyanları İle Boşanma Hükmü Kurulamayacağı)
ASİLLERİN DAVADA DİNLENECEĞİ (Anlaşmalı Boşanma Davasında Protokol İbraz Edilse de Taraflar Hazır Bulunmadan Dinlenilmeden Sadece Taraf Vekillerinin Beyanları İle Boşanmaya Karar Verilemeyeceği)
PROTOKOL SUNULMASINA RAĞMEN TARAFLARIN DURUŞMADA HAZIR BULUNACAĞI (Anlaşmalı Boşanma Davasında Asiller Dinlenilmeden Taraf Vekillerinin Beyanları İle Boşanma Hükmü Kurulamayacağı)"
Y2.HD29.11.2011E. 2010/20751 K. 2011/20253"BOŞANMAYI KABUL (Cevap Dilekçesinde Kabul Ettiğini Bildiren Davalının Fer'i Taleplerde Bulunması/Karşı Boşanma Davası Bulunmadığı - Hakimin Talep Olmaksızın Kendiliğinden Bir Davayı İnceleyemeyeceği ve Karara Bağlayamayacağı)
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI (Cevap Dilekçesinde Boşamayı Kabul Ettiğini Bildiren Davalının Fer'i Taleplerde Bulunması - Hakimin Talep Olmaksızın Kendiliğinden Bir Davayı İnceleyemeyeceği ve Karara Bağlayamayacağı/Karşı Boşanma Davası Bulunmadığı)
BOŞANMA DAVASINDA FER'İ TALEPLER (Cevap Dilekçesinde Boşamayı Kabul Ettiğini Bildiren Davalının - Karşı Boşanma Davası Bulunmadığı/Hakimin Talep Olmaksızın Kendiliğinden Bir Davayı İnceleyemeyeceği ve Karara Bağlayamayacağı)"
Y2.HD5.12.2011E. 2010/21357 K. 2011/20973"BOŞANMA DAVASI (Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Bırakmayacak Nitelikte Bir Geçimsizlik Olduğundan Davacının Dava Açmakta Haklı Olduğu - Davanın Kabulü Gereği)
TEPKİ SINIRLARINI AŞAN KADIN (Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Bırakmayacak Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğu - Olayların Akışı Karşısında Davacının Dava Açmakta Haklı Olduğu)
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK (Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Bırakmayacak Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğu - Olayların Akışı Karşısında Davacının Dava Açmakta Haklı Olduğu)"
Y2.HD5.12.2011E. 2010/21751 K. 2011/20806"BOŞANMA DAVASI (Davacı Kadın Tarafından Talep Olunan Yoksulluk Nafakasıyla Maddi ve Manevi Tazminatlar Boşanmanın Fer'isi Niteliğinde Olup Bu Taleplerin Ret veya Kabulü Halinde Taraflar Yararına Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı)
YOKSULLUK NAFAKASI (Boşanma Davası - Davacı Kadın Tarafından Talep Olunan Yoksulluk Nafakasıyla Maddi ve Manevi Tazminatlar Boşanmanın Fer'isi Niteliğinde Olup Bu Taleplerin Ret veya Kabulü Halinde Taraflar Yararına Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı)
VEKALET ÜCRETİ (Boşanma Davası - Davacı Kadın Tarafından Talep Olunan Yoksulluk Nafakasıyla Maddi ve Manevi Tazminatlar Boşanmanın Fer'isi Niteliğinde Olup Bu Taleplerin Ret veya Kabulü Halinde Taraflar Yararına Hükmolunamayacağı)"
Y2.HD18.1.2012E. 2010/23259 K. 2012/526"DELİL LİSTESİNDE AÇIKÇA "YEMİN" DELİLİNE DAYANMA (Davacı-Davalı Kadına Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılmak Yemin Teklif Ettiği ve Davalı-Davacı da Yemin Teklifini Kabul Ettiği Takdirde Usulüne Uygun Şekilde Yemin Yaptırılarak Gerçekleşecek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
YEMİN DELİLİ (Maddi Tazminat - Davacı-Davalı Kadına Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılmak Yemin Teklif Ettiği ve Davalı-Davacı da Yemin Teklifini Kabul Ettiği Takdirde Usulüne Uygun Şekilde Yemin Yaptırılarak Gerçekleşecek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
MADDİ TAZMİNAT (Davacı-Davalı Kadına Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılmak Yemin Teklif Ettiği ve Davalı-Davacı da Yemin Teklifini Kabul Ettiği Takdirde Usulüne Uygun Şekilde Yemin Yaptırılarak Gerçekleşecek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y2.HD19.1.2012E. 2011/2215 K. 2012/634"DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ (Tebliğ Mazbatasında Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadı Tam Olarak Kimlik Bilgisi Yazılı Olmadığından Bu Tebligatın Geçersiz Olduğu)
TEBLİĞ MAZBATASI (Dava Dilekçesinin ve Duruşma Gününün Tebliğine İlişkin Tebliğ Mazbatasında Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadı Tam Olarak Kimlik Bilgisi Yazılı Olmadığından Bu Tebligatın Geçersiz Olduğu)
KİMLİK BİLGİSİ (Dava Dilekçesinin ve Duruşma Gününün Tebliğine İlişkin Tebliğ Mazbatasında Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadı Tam Olarak Kimlik Bilgisi Yazılı Olmadığından Bu Tebligatın Geçersiz Olduğu)
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (Yokluğunda Yargılama Yapılarak Davalının Hukuki Dinlenilme Hakkı Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı)"
Y2.HD23.1.2012E. 2011/3963 K. 2012/1020"HÜKMÜN TEFHİMİ (Her Halde Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Olacağı - Gerekçeli Karar Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olamayacağı)
GEREKÇELİ KARAR (Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olamayacağı - Tefhim Edilen Hüküm Sonucu Yanlış da Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği)
HÜKÜM SONUCU (Yanlış da Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği)"
Y2.HD26.1.2012E. 2010/15225 K. 2012/1416"EVLENMENİN BUTLANI DAVASI (Eşlerden Davalı Nüfus Kaydında Eşiyle Annelerinin Aynı Kişi Oldukları Yazılıysa da Kendisinin Babasının Evlilik Dışı Birlikte Yaşadığı Kadınla Birleşmesinden Doğduğunu ve Annesinin Belirttiği Bu Kadın Olduğunu İleri Sürdüğü - Nüfus Kayıtlarındaki Aykırılığı Düzeltmek İçin Dava Açması Gerektiği)
EVLİLİK DIŞI YAŞAMDAN DOĞDUĞU İDDİASI (Evlenmenin Butlanı Davası - Kendisinin Babasının Evlilik Dışı Birlikte Yaşadığı Kadınla Birleşmesinden Doğduğunu ve Annesinin Belirttiği Bu Kadın Olduğunu İleri Sürdüğü/Nüfus Kayıtlarındaki Aykırılığı Düzeltmek İçin Dava Açması Gerektiği)
NÜFUS KAYITLARINDA AYKIRILIK (Evlenmenin Butlanı Davası - Eşlerden Davalı Nüfus Kaydında Eşiyle Annelerinin Aynı Kişi Oldukları Yazılıysa da Kendisinin Babasının Evlilik Dışı Birlikte Yaşadığı Kadınla Birleşmesinden Doğduğunu ve Annesinin Belirttiği Bu Kadın Olduğunu İleri Sürdüğü - Nüfus Kayıtlarındaki Aykırılığı Düzeltmek İçin Dava Açması Gerektiği)"
Y2.HD26.1.2012E. 2010/16038 K. 2012/1473"EVLAT EDİNME BAŞVURUSUNDAN SONRA EVLAT EDİNENİN ÖLÜMÜ (Veya Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi ve Diğer Koşullar Bundan Etkilenmediği Takdirde Evlat Edinmeye Engel Olmayacağı - Evlat Edinme Başvurusunda Bulunanın Dava Sırasında Ölmüş Olması Davayı Konusuz Hale Getirmediği)
AYIRT ETME GÜCÜNÜ KAYBETME (Evlat Edinme Başvurusundan Sonra Evlat Edinenin Ölümü veya Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi ve Diğer Koşullar Bundan Etkilenmediği Takdirde Evlat Edinmeye Engel Olmayacağı - Evlat Edinme Başvurusunda Bulunanın Dava Sırasında Ölmüş Olması Davayı Konusuz Hale Getirmediği)
EVLAT EDİNENİN ÖLÜMÜ (Evlat Edinme Başvurusundan Sonra Evlat Edinenin Ölümü veya Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi ve Diğer Koşullar Bundan Etkilenmediği Takdirde Evlat Edinmeye Engel Olmayacağı - Evlat Edinme Başvurusunda Bulunanın Dava Sırasında Ölmüş Olması Davayı Konusuz Hale Getirmediği)"
Y2.HD30.1.2012E. 2011/3993 K. 2012/1578"ÖN SORUN (Hakim Ön Sorun Hakkındaki Kararını Taraflara Tefhim veya Tebliğ Edeceği - Yetki İtirazı Hakkında Verilen Ara Kararının İlgilisine Tebliğinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu)
YETKİ İTİRAZI (Hakim Ön Sorun Hakkındaki Kararını Taraflara Tefhim veya Tebliğ Edeceği - Yetki İtirazı Hakkında Verilen Ara Kararının İlgilisine Tebliğinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu)
YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI (Yasal Kurala Uyulmadan Davalının Yokluğunda Hüküm Kurulması Savunmayı ve Davanın Sonucunu Etkileyen Önemli Bir Usul Hatası Olup Bozmayı Gerektirdiği)"
Y2.HD1.2.2012E. 2011/4535 K. 2012/1867"VESAYET ALTINA ALINMA (TMK’nun 405. ve HUMK 56. Md. Uyarınca Davalının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Bir Ön Sorun Sayılarak Sonucuna Kadar Yargılamanın Bekletilmesi Gerektiği)
BEKLETİCİ MESELE (Vesayet Altına Alınma - TMK’nun 405. ve HUMK 56. Md. Uyarınca Davalının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Bir Ön Sorun Sayılarak Sonucuna Kadar Yargılamanın Bekletilmesi Gerektiği)
RUHSAL RAHATSIZLIK İDDİASI (TMK’nun 405. ve HUMK 56. Md. Uyarınca Davalının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Bir Ön Sorun Sayılarak Sonucuna Kadar Yargılamanın Bekletilmesi Gerektiği)"
Y2.HD1.2.2012E. 2011/4983 K. 2012/1895"AİLE MAHKEMESİ KURULMAYAN YERLER (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde Davanın Aile Mahkemesi Sıfatı İle Görülüp Karara Bağlanması Gerektiği)
GÖREV (Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde Davanın Aile Mahkemesi Sıfatı İle Görülüp Karara Bağlanması Gerektiği)
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde Davanın Aile Mahkemesi Sıfatı İle Görülüp Karara Bağlanması Gerektiği)"
Y2.HD1.2.2012E. 2011/6867 K. 2012/1827"YETKİ İTİRAZI (Mahkemece Hadise Şeklinde İncelenmeden Karara Bağlandığı - Taraflara Yetki Konusunda Delillerini Gösterme Olanağı Tanınarak Gösterildiği Takdirde Toplanarak Gerçekleşecek Sonucuna Göre Yetki İtirazı Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İLK İTİRAZ (Davalının Yetki İtirazı Mahkemece Hadise Şeklinde İncelenmeden Karara Bağlandığı - Taraflara Yetki Konusunda Delillerini Gösterme Olanağı Tanınarak Gösterildiği Takdirde Toplanarak Gerçekleşecek Sonucuna Göre Yetki İtirazı Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ (Davalının Yetki İtirazı Mahkemece Hadise Şeklinde İncelenmeden Karara Bağlandığı - Taraflara Yetki Konusunda Delillerini Gösterme Olanağı Tanınarak Gösterildiği Takdirde Toplanarak Gerçekleşecek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y2.HD6.2.2012E. 2010/17847 K. 2012/2064"DAVA ŞARTLARI (Mahkeme Dava Şartlarının Mevcut Olup Olmadığını ve Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştırmakla Yükümlü Olduğu - Taraflar da Dava Şartı Noksanlığını Her Zaman İleri Sürebilecekleri)
VESAYET ALTINA ALINMA (Davacı-Karşı Davalı Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Bir Ön Sorun Sayılması Gerektiği)
ÖN SORUN (Davacı-Karşı Davalı Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Bir Ön Sorun Sayılması Gerektiği)"
Y2.HD29.2.2012E. 2010/20073 K. 2012/4247"AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ (İşlemin Tarafı Olan ve Tapu Maliki Olan Kocanın da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alacağı - İstek Nispi Harca Tabi Olduğundan Harcın Tamamlanması Halinde İşin Esasına Geçileceği)
KOCANIN AİLE KONUTU ÜZERİNDE BANKA LEHİNE İPOTEK TESİS ETMESİ (İpoteğin Kaldırılması Talebinde İşlemin Tarafı Olan ve Tapu Maliki Olan Kocanın da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alması Gerektiği)
HARÇ NOKSANLIĞI (Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Talebi Nispi Harca Tabi Olduğundan İpotek Değeri Üzerinden Peşin Harç Noksanlığının 492 S.K. m.30-32 Gereğince Tamamlattırılarak İşin Esasına Geçileceği)
İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ (Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Talebinin Nispi Harca Tabi Olduğu - İşlemin Tarafı Olan ve Tapu Maliki Olan Kocanın da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alacağı)"

Y3.HD

Y3.HD17.10.2011E. 2011/14791 K. 2011/15501"ECRİMİSİL İSTEMİ (Davacının Paydaşı Bulunduğu Zemin Kattaki Dairenin Getirebileceği Kira Geliriyle Diğer Davalının Mevcut Kullanımı Sebebiyle Arsanın Getirebileceği Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Talep Edebileceği)
KİRA GELİRİ ÜZERİNDEN ECRİMİSİL (Ecrimisil İstemi - Davacının Paydaşı Bulunduğu Zemin Kattaki Dairenin Getirebileceği Kira Geliriyle Diğer Davalının Mevcut Kullanımı Sebebiyle Arsanın Getirebileceği Kira Geliri Üzerinden Talep Edebileceği)
MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ (Davacının Paydaşı Bulunduğu Zemin Kattaki Dairenin Getirebileceği Kira Geliriyle Diğer Davalının Mevcut Kullanımı Sebebiyle Arsanın Getirebileceği Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Talep Edebileceği)"
Y3.HD26.10.2011E. 2011/15694 K. 2011/16508"RÜCU TAZMİNATININ FAİZİYLE TAHSİLİ (Devir Sözleşmelerinde Geçmiş Dönem İşçi Borçlarının da Devredildiğine Dair Hüküm Bulunmadığı Nedenleriyle Davacının Ödediği Tüm Tazminat Yönünden Rücu Hakkı Bulunduğu)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (İşçiyi Çalıştıran ve İş Aktini Fesheden Davalıların Davacının Ödediği Tazminatın Kendilerine Düşen Bölümünün Tamamından Sebepsiz Zenginleşme Sebebiyle Sorumlu Tutulması Gerektiği)
DEVİR SÖZLEŞMESİ (Rücu Tazminatının Faiziyle Tahsili - Geçmiş Dönem İşçi Borçlarının da Devredildiğine Dair Hüküm Bulunmadığı Nedenleriyle Davacının Ödediği Tüm Tazminat Yönünden Rücu Hakkı Bulunduğu)"
Y3.HD31.10.2011E. 2011/18246 K. 2011/16701"VASİYETİNİN TENFİZİ VE TESCİLİ İSTEMİ (Vasiyetnamenin Açılması Dosyasının Kesinleşmesi ve Mirasçıların İptal Davası Açması İçin Gereken Sürenin Beklenmesi ve Yasal Şartlar Oluştuktan Sonra Vasiyetnamenin Tenfizine Karar Verilmesi Gerektiği)
İPTAL DAVASI AÇILMASI (Vasiyetinin Tenfizi ve Tescili İstemi - Vasiyetnamenin Açılması Dosyasının Kesinleşmesi ve Mirasçıların İptal Davası Açması İçin Gereken Sürenin Beklenmesi ve Yasal Şartlar Oluştuktan Sonra Vasiyetnamenin Tenfizi Gerektiği)
TENFİZ VE TESCİL İSTEMİ (Vasiyetnamenin - Vasiyetnamenin Açılması Dosyasının Kesinleşmesi ve Mirasçıların İptal Davası Açması İçin Gereken Sürenin Beklenmesi ve Yasal Şartlar Oluştuktan Sonra Vasiyetnamenin Tenfizi Gerektiği)"
Y3.HD16.11.2011E. 2011/12921 K. 2011/17819"ÖDEMENİN HATADAN KAYNAKLANMASI (İdarenin Haksız İktisap Kurallarından Hiçbir Zaman Yararlanamaması ve Memurların Yapmış Oldukları Bütün Hatalı Ödemelerin İdare Tarafından Gerek Ödeme Yapılan Kişilerden Gerekse Ödemeyi Yapandan Geri Alamaması Gibi Bir Sonuç Doğuracağı ve Bunun da İdareyi İşlemez Duruma Getireceği)
MEMURLARIN YAPMIŞ OLDUKLARI HATALI ÖDEMELER (İdare Tarafından Gerek Ödeme Yapılan Kişilerden Gerekse Ödemeyi Yapandan Geri Alamaması Gibi Bir Sonuç Doğuracağı ve Bunun da İdareyi İşlemez Duruma Getireceği)
HATALI ÖDEME (Herhangi Bir Şart Tasarrufuna Dayanmayan Salt Hatalı Ödemenin Borçlar Hukukunun Haksız İktisap Kuralları Çerçevesinde İstenip İstenemeyeceği Tartışılmadan Davanın Reddinin Doğru Görülmediği)"
Y3.HD22.11.2011E. 2011/13345 K. 2011/18407"TEMLİK SÖZLEŞMESİ (Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği - Davacı Aracın Kaza Anındaki Sürücüsü Olup Aracı Araç Malikine Tam ve Sağlam Bir Şekilde Teslim Yükümlülüğü Bulunduğundan Dolayı da Bu Davayı Açmak Hakkına Haiz Olduğu)
HUSUMET (Yazılı Bir Temlik Sözleşmesi Bulunduğuna Göre Artık Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunduğu - Davacı Aracın Kaza Anındaki Sürücüsü Olup Aracı Araç Malikine Tam ve Sağlam Bir Şekilde Teslim Yükümlülüğü Bulunduğundan Dolayı da Bu Davayı Açmak Hakkına Haiz Olduğu)
ARACI TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Yazılı Bir Temlik Sözleşmesi Bulunduğuna Göre Artık Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği)"
Y3.HD23.11.2011E. 2011/13672 K. 2011/18623"TÜKETİCİ (Bir Hukuki İşlemin 4077 S. Yasa Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Kanunun Amacı İçerisinde Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği)
MAL VE HİZMET SATIŞI (Bir Hukuki İşlemin 4077 S. Yasa Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Kanunun Amacı İçerisinde Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği)
GÖREV (4077 S. Kanunun 23. Md. Bu Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Her Türlü İhtilafa Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı - Görevle İlgili Hususlarda Kazanılmış Hak Sözkonusu Olmayacağı)"
Y3.HD24.11.2011E. 2011/17523 K. 2011/18749"VASİYETNAMENİ İNFAZI YA DA TENFİZİ (“Vasiyetnamenin Davacının Tenkis Hakkı Gözetilerek Buna Göre Taksimine" Şeklinde Kısa Kararla Çelişik Hüküm Verildiği - Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Bozma Nedeni Olduğu)
TENKİS HAKKI (Vasiyetnameni İnfazı ya da Tenfizi - “Vasiyetnamenin Davacının Tenkis Hakkı Gözetilerek Buna Göre Taksimine" Şeklinde Kısa Kararla Çelişik Hüküm Verildiği - Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Bozma Nedeni Olduğu)
ÇELİŞKİLİ HÜKÜM (Vasiyetnameni İnfazı ya da Tenfizi - “Vasiyetnamenin Davacının Tenkis Hakkı Gözetilerek Buna Göre Taksimine" Şeklinde Kısa Kararla Çelişik Hüküm Verildiği/Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Bozma Nedeni Olduğu)"
Y3.HD16.1.2012E. 2011/17682 K. 2012/755"KİRA TESPİTİ DAVASI (Vekalet Ücretinin Tespit Edilen Yıllık Kira Bedeli Farkı Üzerinden Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Hesaplanarak Hüküm Altına Alınacağı)
VEKALET ÜCRETİ (Kira Tespiti Davasında Tespit Edilen Yıllık Kira Bedeli Farkı Üzerinden Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Hesaplanarak Hüküm Altına Alınacağı)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Kira Tespiti Davasında Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Tarife Uyarınca Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)"
Y3.HD23.1.2012E. 2011/18428 K. 2012/1370"ECRİMİSİL TALEBİ ( Terekeye Ait Haklar Üzerinde Tasarruf Söz Konusu İse Mirasçıların Birlikte Hareket Ederek Birlikte Dava Açmaları Gereği - Acele Hallerde Mirasçı Tek Başına Dava Açmışşa Diğer Mirasçıların Davaya Katılımlarının Sağlanacağı )
MİRASÇININ TEK BAŞINA DAVA AÇMASI ( Acele Hallerde Mirasçı Tek Başına Dava Açmışşa Diğer Mirasçıların Davaya Katılımlarının Sağlanması Gereği )
KİRA GELİRİNDEN HİSSESİNE DÜŞEN PAYI TALEP EDEN MİRASÇI ( Davada Yer Almayan Diğer Mirasçıların Davaya Dahil Edileceği - Davacı İle Tapu Kayıt Maliki Murisleri Arasındaki Irsi İlişkiyi Saptayan Veraset İlamlarının Celbedilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Mirasçının Ecrimisil Talebi/Davacı İle Tapu Kayıt Maliki Murisleri Arasındaki Irsi İlişkiyi Saptayan Veraset İlamlarının Celbedilmesi Gereği - Davada Yer Almayan Diğer Mirasçıların Davaya Dahil Edileceği )"
Y3.HD27.2.2012E. 2012/75 K. 2012/4735"KİRA TESPİTİ DAVASI (Yeni Dönem Kira Bedelinin Hak ve Nesafet Uygulaması Yoluyla Tespit Edileceği - Mahallinde Bilirkişi Heyeti Marifetiyle Yeniden Keşif Yapılarak Karar Verileceği)
HAK VE NESAFET UYGULAMASI (Kira Tespiti Davasında Yeni Dönem Kira Bedelinin Hak ve Nesafet Uygulaması Yoluyla Tespit Edileceği - 18.11.1964 Gün ve 2/4 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Dikkate Alınacağı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Kira Tespiti Davasında Kira Parasının Bilirkişi Raporundaki Verilere Göre Hakim Tarafından Tespit Edileceği - Hüküm Kurmaya Elverişli Rapor Tanzimi İçin Yeniden Keşif Yapılacağı)"

Y4.HD

Y4.HD10.12.2007E. 2007/2168 K. 2007/15710"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Avukatlık Yasası'ndaki "Vekalet Ücreti Avukata Aittir" Biçimindeki Düzenleme Hükmü Kuran Mahkemeye Değil Vekil İle Vekil Edene Yönelik Bir Kural Olduğu)
VEKALET ÜCRETİ (Maddi Tazminat İstemi - Avukatlık Yasası'ndaki "Vekalet Ücreti Avukata Aittir" Biçimindeki Düzenleme Hükmü Kuran Mahkemeye Değil Vekil İle Vekil Edene Yönelik Bir Kural Olduğu)
TAKAS MAHSUP (Maddi Tazminat İstemi - Vekalet Ücretinin İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemeyeceği ve Haczedilemeyeceği)"
Y4.HD5.5.2011E. 2011/3701 K. 2011/5164"BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI TALEBİ (Baz İstasyonunun Yönetmelikte Belirtilen Limit Değerlere ve Güvenlik Mesafesine Uygun Olup Olmadığı ve Davacının Sağlığına Zarar Verip Vermediği Konusunda Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği)
KEŞİF (Baz İstasyonunun Kaldırılması Talebi - Baz İstasyonunun Yönetmelikte Belirtilen Limit Değerlere ve Güvenlik Mesafesine Uygun Olup Olmadığı ve Davacının Sağlığına Zarar Verip Vermediği Konusunda Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği)
BAZ İSTASYONUNUN LİMİT DEĞERLERE VE GÜVENLİK MESAFESİNE UYGUN OLMASI (Baz İstasyonunun Kaldırılması Talebi - Ayrıca Baz İstasyonunun Soyut Değerlendirmeler Dışında Davacının Sağlığına Zarar Verdiği Teknik İlmi ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gereği)"
Y4.HD20.10.2011E. 2011/10669 K. 2011/10856"YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat - Dava Konusu Programa Konuk Olarak Katılan Davalının Gerçekliği Kanıtlanmayan İfadeler Kullanması/İstemin Kabulü Gereği)
MANEVİ TAZMİNAT (Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı - Dava Konusu Programa Konuk Olarak Katılan Davalının Gerçekliği Kanıtlanmayan İfadeler Kullanması/İstemin Kabulü Gereği)
PROGRAMDA GERÇEKLİĞİ KANITLANAMAYAN İFADELER KULLANILMASI (Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat - İstemin Kabulü Gereği)"
Y4.HD26.10.2011E. 2011/12646 K. 2011/11129"RÜCUAN TAZMİNAT (Davalının Posta Görevlisinden Aldığı Evrakı O Konuda Doğrudan Görevli Bulunan Muhasebeciye Vermesi Biçimindeki Eyleminin Zararın Doğumuna Bir Etkisinin Bulunmadığı Bu Sebeple Anılan Davalının Kusurunun Bulunmadığı - İstemin Reddi Gereği)
EYLEMİNİN ZARARIN DOĞUMUNA BİR ETKİSİNİN BULUNMAMASI (Anılan Davalının Kusurunun Bulunmadığı - Rücuan Tazminat/İstemin Reddi Gereği)
HALEFİYET KURALI UYARINCA RÜCUAN TAZMİNAT (Davalının Posta Görevlisinden Aldığı Evrakı O Konuda Doğrudan Görevli Bulunan Muhasebeciye Vermesi Biçimindeki Eyleminin Zararın Doğumuna Bir Etkisinin Bulunmadığı Bu Sebeple Anılan Davalının Kusurunun Bulunmadığı - İstemin Reddi Gereği)"
Y4.HD31.10.2011E. 2010/8991 K. 2011/11423"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI MANEVİ TAZMİNAT (Davacı Hakkındaki Kullanılan "Çok Rahatsız Hem Bilgisiz Hem Küstahsanız Hakikaten" Şeklindeki Sözlerde Öz İle Biçim Dengesinin Bozulduğu - Eleştiri Sınırının Aşıldığı)
MANEVİ TAZMİNAT (Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı - Davacı Hakkındaki Kullanılan "Çok Rahatsız Hem Bilgisiz Hem Küstahsanız Hakikaten" Şeklindeki Sözlerde Öz İle Biçim Dengesinin Bozulduğu/Eleştiri Sınırı Aşıldığından İstemin Kabulü Gereği)
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat - Davacı Hakkındaki Kullanılan "Çok Rahatsız Hem Bilgisiz Hem Küstahsanız Hakikaten" Şeklindeki Sözlerde Öz İle Biçim Dengesinin Bozulduğu/Eleştiri Sınırının Aşıldığı)"
Y4.HD31.10.2011E. 2011/11925 K. 2011/11404"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Bozma Kararına Uyulmakla Bozma Kararı Lehine Olan Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğacağı ve Mahkemece de Bozma Kararı Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği)
USULİ KAZANILMIŞ HAK (Maddi Tazminat İstemi - Bozma Kararına Uyulmakla Bozma Kararı Lehine Olan Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğacağı ve Mahkemece de Bozma Kararı Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği)
BOZMAYA UYULMASI (Maddi Tazminat İstemi - Bozma Kararına Uyulmakla Bozma Kararı Lehine Olan Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğacağı ve Mahkemece de Bozma Kararı Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y4.HD15.11.2011E. 2011/11501 K. 2011/11862"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü Yönünden Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddinin Yerinde Olmadığı)
ZAMANAŞIMI (Yol Yapım Çalışması Sırasında Uğranılan Maddi Zararın Tazmini - Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü Yönünden Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddinin Yerinde Olmadığı)
YOL YAPIM ÇALIŞMASI SIRASINDA UĞRANILAN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ (Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü Yönünden Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddinin Yerinde Olmadığı)"
Y4.HD12.12.2011E. 2010/10258 K. 2011/13324"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Devlet Bahçeli Tarafından Erdoğan Aleyhine Meclis Çatısı Altında Bizzat Duyurulan Metinde Yer Alan Açıklamalarda Kullanılan İfadelerin Eleştiri Sınırını Aşması - İstemin Kabulü Gereği)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Devlet Bahçeli Tarafından Erdoğan Aleyhine Meclis Çatısı Altında Bizzat Duyurulan Metinde Yer Alan Açıklamalarda Kullanılan İfadelerin Eleştiri Sınırını Aşması/İstemin Kabulü Gereği)
DEVLET BAHÇELİ’NİN BAŞBAKAN HAKKINDAKİ AĞIR SÖZLERİ (Davalı Tarafından Meclis Grubunda Söylenen Sözlerin Hukuka Aykırı Olduğu ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması)
MECLİSTE ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN İFADELER (Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat - Devlet Bahçeli Tarafından Erdoğan Aleyhine Meclis Çatısı Altında Bizzat Duyurulan Metinde Yer Alan Açıklamalarda Kullanılan İfadelerin Eleştiri Sınırını Aşması/İstemin Kabulü Gereği)"
Y4.HD16.1.2012E. 2010/11057 K. 2012/259"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davalının Gazetede Yayınlanan Yazısında Aktardığı Hususların Ergenekon Davasının İddianamesinde Yer Aldığı/Güncelliği Bulunan İddianın Yazı Konusu Edilebileceği - Eleştiri Sınırlarının Aşılmadığı)
ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN YAZI (Davalının "Ergenekon İle İlgili İlginç Bir Kitap" Başlıklı Yazısında Davacı Hakkında Yapılan Haberin Yorumsuz Olarak Aktarıldığı - Değerlendirmeler Sırasında Kullanılan Sözlerin Olayın Gösterdiği Özelliklere ve Anlatılmak İstenen Amaca Uygun Olduğu)
ERGENEKON İDDİANAMESİNDE YAZAN HUSUSLARIN KALEME ALINMASI (Davacı Hakkında Davalı Tarafından Yazılan Yazıda Aktardığı Bu Hususların Güncelliği Bulunan Bir İddia Olduğu - Yazı Eleştiri Sınırları İçerisinde Kaldığından Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği)"
Y4.HD16.1.2012E. 2010/12536 K. 2012/282"İNTERNET YAYINI İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Siyasi Kişilik Olan Davacının Yaptığı Haberlere ve Bu Haberlerde İleri Sürdüğü İddialara Yönelik Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmayan Sert Eleştirilerde Bulunduğu - İstemin Reddi)
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (İnternette Yayınlanan Yazıda "Türkiye'nin En Büyük Yalan Haber Üreticisi Fabrikatör Doğu Efendi" İfadesi Nedeniyle - Yazının Tümünün Eleştiri Sınırları İçinde Kaldığı)
SERT ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE OLAN/KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE OLMAYAN YAZI (Siyasi Kişiliği Olan Davacının Sert Eleştirilere Katlanacağı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi)
SİYASİ KİŞİLİĞİ OLAN KİŞİNİN SERT ELEŞTİRİLERE KATLANMASI GEREKTİĞİ (Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Davacının Yaptığı Haberlere ve İddialara İlişkin Davalının Bu Konudaki Düşünce ve Görüşlerini Eleştiri Sınırları İçinde Yazısında Açıkladığı)"
Y4.HD16.1.2012E. 2010/12713 K. 2012/238"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Takibi Karşılayacak Düzeyde Mal Beyanında Bulunması ve Taksitle Ödeme Taahhüdü Vermesine Rağmen Taşınmazlarının Tümü Üzerine Haciz Konulduğu - Davalı Alacaklının Hak Arama Kapsamında Haciz Konulmasını İsteyebileceği)
TAŞINMAZLARIN TÜMÜNE HACİZ KONULAN BORÇLUNUN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (Davalı Alacaklı Tarafından Taksitle Ödeme Taahhüdünün Açıkça Kabul Edilmediği/Mal Beyanında Bildirilen Taşınmaza Kıymet Takdir Edilmediği Takyidat Olup Olmadığı Belirlenemediği - Tazminat Talebinin Reddi)
HACİZ KONULANIN TAZMİNAT TALEBİ (Takibi Karşılayacak Düzeyde Mal Beyanında Bulunması ve Taksitle Ödeme Taahhüdü Vermesine Rağmen Taşınmazlarının Tümü Üzerine Haciz Konulduğu İle Manevi Tazminat Talebi - Davalı Alacaklının Hak Arama Kapsamında Haciz Konulmasını İsteyebileceği)"
Y4.HD16.1.2012E. 2011/15234 K. 2012/249"NOTERİN SORUMLULUĞU (Gerçek Malik veya Tasarrufa Ehil Olmayanların Noterlerden Araç Satışı veya Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Malı Elinden Çıkan İyiniyetli Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davası)
SAHTE VEKALETNAME İLE GERÇEK MALİKLERİN HABERİ OLMADAN NOTERDEN SATIŞ (Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davasının Reddi)"
Y4.HD17.1.2012E. 2010/12219 K. 2012/836"KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN İŞLEDİKLERİ KAST VE KUSURLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI (Kamu Görevlileri Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine ve İdari Yargıda Dava Açılabileceği)
TAZMİNAT DAVASI (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kişisel Kast ve Kusurlarından Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlileri Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine ve İdari Yargıda Dava Açılabileceği - Kamu Görevlileri Aleyhine Açılan Davanın Husumetten Reddedileceği)
KİŞİSEL KAST VE KUSUR (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Doğan Zararlarla İlgili Tazminat Davasının Kamu İdaresi Aleyhine ve İdari Yargıda Açılacağı)
HUSUMET (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kişisel Kast ve Kusurlarından Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlileri Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceğinden Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Manevi Tazminat Davasının Husumetten Reddedileceği)
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kişisel Kast ve Kusurlarından Doğan Tazminat Davalarında)"
Y4.HD17.1.2012E. 2010/12546 K. 2012/351"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ MANEVİ ZARAR (Davalı Sürücünün Kazada Kusuru Bulunmadığından Davanın Reddedileceği ve Davalı Sürücü Yararına Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edileceği)
MÜTESELSİLEN SORUMLU OLANLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN REDDİNDE VEKALET ÜCRETİ (Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Vekili Lehine Tek Ret Sebebi Ayrı Olan Davalılar Vekili Lehine İse Her Ret Sebebi İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı)
VEKALET ÜCRETİ (Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı Uğranılan Maddi Manevi Zarar Talebinde Davalı Sürücünün Kazada Kusuru Bulunmadığından Davanın Reddedileceği ve Sürücü Yararına Hükmedileceği)"
Y4.HD17.1.2012E. 2011/15713 K. 2012/365"ETÜT ÇALIŞMALARININ TEDBİREN DURDURULMASI İSTEMİ (Davacı Görev Kusuruna Dayanarak İstekte Bulunduğuna Göre Gerçek Kişi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmeyerek Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
GÖREV KUSURU (Etüt Çalışmalarının Tedbiren Durdurulması İstemi - Davacı Görev Kusuruna Dayanarak İstekte Bulunduğuna Göre Gerçek Kişi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmeyerek Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT (Etüt Çalışmalarının Tedbiren Durdurulması İstemi - Davacı Görev Kusuruna Dayanarak İstekte Bulunduğuna Göre Gerçek Kişi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmeyerek Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y4.HD18.1.2012E. 2011/15870 K. 2012/414"BAZ İSTASYONUN SAĞLIĞA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI İLE KALDIRILMASI TALEBİ (Baz İstasyonunun BTK Tarafından Yürürlüğe Konulan Yönetmelikteki Limit Değerlere ve Güvenlik Mesafesine Uygun Olduğu - Davacının Sağlığına Zarar Verdiği Kanıtlanamadığından Davanın Reddi)
SAĞLIĞA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI İLE BAZ İSTASYONUN KALDIRILMASI TALEBİ (Adli Yargıda Açılacağı/Bu İddia Dışındaki Taleplerin ve İtirazların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na Yapılacağı - Sağlığa Zarar Verdiğinin Teknik İlmi İnandırıcı Delillerle Kanıtlanacağı)
LİMİT DEĞERLERE VE GÜVENLİK MESAFESİNE UYGUN BAZ İSTASYONU (Sağlığa Zarar Verdiği İddiası İle Baz İstasyonun Kaldırılması Talebi - Yönetmeliğe Uygun Baz İstasyonunun Soyut Değerlendirmeler Dışında Davacının Sağlığına Zarar Verdiğinin Kanıtlanamadığı)"
Y4.HD24.1.2012E. 2010/12270 K. 2012/765"KABLOLARA KAMU HİZMETİ İFASI SIRASINDA ZARAR VERİLMESİ (Nedeniyle Tazminat Davası - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeni İle Davanın Reddedileceği)
HİZMET KUSURU (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine İdari Yargı Yerinde Açılacağı)
MEMURLAR/KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN KUSURLU EYLEMLERİ NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI (İdare Aleyhine İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılacağı - Bunlar Hakkında Adli Yargıda Açılan Davanın Husumetten Reddi)"
Y4.HD26.1.2012E. 2011/15711 K. 2012/907"BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI İSTEMİ (İnsan Sağlığı ve Çevreye Zarar Verdiğinden Bahisle - İzin Belgesinde Belirtilen Değerlerin Yönetmelikte Belirtilen Değerlere Uygun Olduğundan Talebin Reddedileceği)
İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN DEĞERLERE UYGUN BAZ İSTASYONU (İnsan Sağlığı ve Çevreye Zarar Verdiğinden Kaldırılması İsteminin Reddedileceği - Bilirkişiler Tarafından Yapılan İncelemede Yönetmelikteki Değerlerin Altında Bulunduğu)"
Y4.HD30.1.2012E. 2012/703 K. 2012/1010"ORMAN YANGINI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT (TCDD Genel Müdürlüğü'ne Ait Demiryolunda Seyir Halindeki Trenin Raylardan Çıkan Kıvılcımla Orman Yangına Sebep Olduğundan Bahisle Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Maddi Tazminat Talebi - İdari Yargının Görevli Olduğu)
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN DAVA (Orman Yangını Nedeniyle Maddi Tazminat - Davaya Hakem Sıfatıyla Bakılıp Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Dava Dilekçesinin Reddinin Yerinde Olduğu)"
Y4.HD7.2.2012E. 2010/13679 K. 2012/1566"BAŞBAKANA ELEŞTİRİ (Milyon Dolarla İfade Edilen Rüşvetle Protokol Yapmadım. El Feneriyle Deniz Feneriyle Kimsenin Malını Götürmedim Hırsızlık Yapmadım. Oğluma Gemicik Almadım. Haysiyet ve Namusumla Milletvekilliği Yapıyorum... Sözlerinin Eleştiri Sınırını Aştığı - Tazminata Hükmedileceği)
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Milletvekilinin TMMB'de Düzenlenen Basın Toplantısında Davacı Başbakana Yaptığı Eleştirilerin Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Daha Uygun Bir Dil Kullanılıp Eleştiri Yapılabilecekken Nitelemelerin Eleştiri Sınırını Aştığı)
ELEŞTİRİ SINIRININ AŞILMASI (Başbakana Yapılan Eleştirilerin Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Başbakan Tarafından Açılan Manevi Tazminat Davasında Uygun Manevi Tazminat Takdir Edileceği)"
Y4.HD15.2.2012E. 2010/14418 K. 2012/2144"İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE DAVACIYA AİT BİNANIN HASARLANMASI ( İnşaat Çalışması İle Zarar Arasındaki İlliyet Bağının Tespit Edildiği/Davacının da Yapı Yönetmeliğine Aykırı Olarak Binayı Yaptığı - Bölüşük Kusur Gözetilerek Karar Verileceği )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Yan Parseldeki İnşaat Çalışması Nedeniyle Davacıya Ait Binanın Hasar Gördüğü - Davalıların Sorumlu Olacağı )
RUHSATSIZ VE YAPI YÖNETMELİĞİNE AYKIRI BİNA YAPMAK ( Yan Parseldeki İnşaat Çalışması Nedeniyle Davacıya Ait Binanın Hasar Gördüğü/Davacının da Yapı Yönetmeliğine Aykırı Olarak Binayı Yaptığı - Bölüşük Kusur Gözetilerek Karar Verileceği/Davanın Reddedilmemesi Gereği )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Yan Parseldeki İnşaat Çalışması Nedeniyle Davacıya Ait Binanın Hasar Gördüğü/Davacının da Yapı Yönetmeliğine Aykırı Olarak Binayı Yaptığı - Bölüşük Kusur Gözetilerek Karar Verileceği )"
Y4.HD16.2.2012E. 2010/14953 K. 2012/2310"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Vekilin Mazeretinin Kabul Edildiği/Duruşma Gününün Vekile Ekli Pul İle Ayrıca Telefonla Bildirilmesi Şeklinde Karar Verildiği - Sonraki Celsede Vekile Telefonla Bilgi Verildi Şeklinde Not Düşülerek Vekilin Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
DURUŞMA GÜNÜNÜN TELEFON İLE VEKİLE BİLDİRİLMESİ ( Duruşma Gününün Vekile Ekli Pul İle Ayrıca Telefonla Bildirilmesi Şeklinde Karar Verildiği - Sonraki Celsede Vekile Telefonla Bilgi Verildi Şeklinde Not Düşülerek Vekilin Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Duruşma Gününün Vekile Ekli Pul İle Ayrıca Telefonla Bildirilmesi Şeklinde Karar Verildiği - Sonraki Celsede Vekile Telefonla Bilgi Verildi Şeklinde Not Düşülerek Vekilin Yokluğunda Hüküm Kurulmaması Gereği )
MESLEKİ MAZERETİ KABUL EDİLEN VEKİLE DURUŞMANIN TELEFONLA BİLDİRİLMESİ ( Hukuka Aykırı Olduğu - Maddi Tazminat Davası )"
Y4.HD28.2.2012E. 2012/2200 K. 2012/3054"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Ceza Yargılamasında Alınan Raporda Eylem İle Zararlı Sonuç Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu Fakat Kişide Kanamaya Yatkınlık Bulunmasının Kolaylaştırıcı Faktör Olduğunun Belirlendiği - Tazminat Miktarından Uygun İndirim Yapılacağı)
TAZMİNAT MİKTARINDAN İNDİRİM (Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davasında Ceza Dosyasındaki Raporla Kişideki Damarsal Olarak Kanamaya Yatkınlık Bulunmasının Zararlı Sonucun Meydana Gelmesinde Etkili Olduğu Beyin Kanamasında Kolaylaştırıcı Faktör Olduğu Belirlendiği)
KANAMAYA YATKINLIK SONUCU BEYİNDEKİ KANAMANIN OLUŞUMUNDA KOLAYLAŞTIRICI FAKTÖR (Davalılar Tarafından Bilinmeyen Bu Yönün Zararlı Sonucun Meydana Gelmesinde Etken Olduğu - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Tazminattan İndirim Yapılacağı)"
Y4.HD6.3.2012E. 2011/11879 K. 2012/3483"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (TBMM Birleşiminde Davalı Milletvelinin MHP'yi Hortumculukla Suçlayanları İspata Davet Ettiğini İspat Edilememesi Halinde Suçlayanları Şeref Yoksunu İlan Edeceğini Bildirdiği/Bu Sözleri Sarfederken Bir Parti ya da Bir Kişi İsmi Bildirmediği - Talebin Kabul Edileceği)
TBMM BİRLEŞİMİNDE GEÇEN KONUŞMALAR (Sırasında Davalı Milletvekilinin Bir Parti ya da Bir Kişi İsmi Bildirmediği İfadelerinden Dolayı Manevi Tazminata Hükmedileceği)"
Y4.HD8.3.2012E. 2011/159 K. 2012/3755"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası Sonucu Vefat Edenin Nikahsız Eşine ve Bu Eşin Çocuklarına Hükmedilebileceği)
NİKAHSIZ EŞE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası Sonucu Vefat Edenin Nikahsız Eşe Destek Olması Nedeniyle Davacı Gayri Resmi Eş ve Çocuklar İçin Hükmedileceği)"
Y4.HD14.3.2012E. 2011/1227 K. 2012/4115"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Dava Dışı Sigorta Şirketi Tarafından Davacılara Ödeme Yapıldığı/Yapılan Ödemenin Tazminat Tutarından Güncellenmeden Mahsup Edildiği - Sigorta Ödemesi Güncellenerek Güncellenmiş Halinin Tazminat Miktarından Mahsup Edileceği)
TAZMİNATIN DENKLEŞTİRİLMESİ PRENSİBİ (Trafik Kazasında Desteklerinin Ölümü Nedeniyle Sigorta Şirketi Tarafından Ödeme Yapıldığı - Bu Prensip Uyarınca Sigorta Ödemesinin Yapıldığı Tarih İle Zarar Hesabının Yapıldığı Tarih Arasında İşleyen Yasal Faiz Hesaplanarak Sigorta Ödemesinin Güncelleneceği)
SİGORTA ÖDEMESİNİN GÜNCELLENMESİ (Tazminatın Denkleştirilmesi Prensibi Uyarınca Sigorta Ödemesinin Yapıldığı Tarih İle Zarar Hesabının Yapıldığı Tarih Arasında İşleyen Yasal Faiz Hesaplanacağı - Güncellenmiş Halin Tazminat Miktarından Mahsup Edileceği)"
Y4.HD15.3.2012E. 2011/1585 K. 2012/4203"HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Haksız Olarak Tescil Edilen Taşınmazların Paya Düşen Bedelinin Ödetilmesi Talebi - Davacının Seçimlik Hakkını Davalının İkametgahı Mahkemesinde Kullandığı/Verilen Yetkisizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Haksız Olarak Tescil Edilen Taşınmazların Paya Düşen Bedelinin Ödetilmesi Talebi/Davacının Seçimlik Hakkını Davalının İkametgahı Mahkemesinde Kullandığı - Verilen Yetkisizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu/Davanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığının Gözetileceği )
HAKSIZ TESCİL NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Seçimlik Hakkını Davalının İkametgahı Mahkemesinde Kullandığı - İşin Esasının İnceleneceği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLMAYAN DAVA ( Haksız Olarak Tescil Edilen Taşınmazların Paya Düşen Bedelinin Ödetilmesi Talebi - Davacının Seçimlik Hakkını Davalının İkametgahı Mahkemesinde Kullandığı/Verilen Yetkisizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )"

Y5.HD

Y5.HD1.3.2011E. 2010/17317 K. 2011/3390"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA (Elatmanın Önlenmesi Davası Açabileceği Gibi Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmazın Bedelinin de İstenebileceği - Kamulaştırma Kanununda Yapılan Düzenlemeye Göre Sadece Tazminat Davası Açılabileceği)
ELATMANIN ÖNLENMESİ ELATILAN TAŞINMAZIN BEDELİ (Kamulaştırmasız Elatma - Kamulaştırma Kanununda Yapılan Değişiklikle Sadece Tazminat Davası Açılabileceği)"
Y5.HD1.3.2011E. 2010/18404 K. 2011/3383"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (Bina Değerinin Eksik Belirlendiği - Bayındırlık Bakanlığınca İlan Edilen Resmi Birim Fiyatlarının Taşınmazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gerektiği/Dava Tarihinin Esas Alınacağı)
TAŞINMAZ BEDELİNİN BELİRLENMESİ (Taşınmaz Üzerindeki Davacıya Ait Bina Değerinin Eksik Belirlenmesinin Hatalı Olduğu - Bayındırlık Bakanlığının Resmi Birim Fiyatlarının Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereği)
RESMİ BİRİM FİATLARI (Bina Değerinin Eksik Belirlenmesinin Hatalı Olduğu - Bayındırlık Bakanlığının Resmi Birim Fiyatlarının Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereği)
DAVA TARİHİ (Taşınmaz Üzerindeki Davacıya Ait Bina Değerinin Eksik Belirlenmesinin Hatalı Olduğu - Bayındırlık Bakanlığının Resmi Birim Fiyatlarının Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereği/Kamulaştırma)
TAŞINMAZ BEDELİNİN ESKİK BELİRLENMESİ (Kamulaştırma - Bayındırlık Bakanlığınca İlan Edilen Resmi Birim Fiyatlarının Taşınmazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gerektiği/Dava Tarihinin Esas Alınacağı)"
Y5.HD2.3.2011E. 2010/16271 K. 2011/3567"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILARAK ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLEN TAŞINMAZIN TAHSİLİ (Arsalara Değerlendirme Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Satışlar Emsal Alınarak Bedel Belirlenmesi Gerektiğinden Taraflara Emsal Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Gerektiği)
EMSAL DEĞERLENDİRMESİ (Kamulaştırmasız El Atılarak Enerji Nakil Hattı Geçirilen Taşınmazın Tahsili - Arsalara Değerlendirme Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Satışlar Emsal Alınarak Bedel Belirlenmesi Gerektiğinden Taraflara Emsal Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Gerektiği)
ENERJİ NAKİL HATTI (Taşınmazın Zemin ve Üzerindeki Muhdesatlar Dahil Tüm Kıymetinde Taşınmazdan Geçirildiği Anlaşılan Enerji Nakil Hattı Nedeniyle Oluşan Değer Düşüklüğü Oranı Belirlenip İrtifak Hakkı Karşılığının Tespiti Gerektiği)"
Y5.HD29.3.2011E. 2010/21568 K. 2011/5518"KAMULAŞTIRMA (Bilirkişi Kurulu Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Süretiyle Oluşturulması Gereği)
BİLİRKİŞİ KURULU (Kamulaştırma - Kanunda Belirlenen Kişilerden Oluşmayan Bilirkişi Kurulundan Alınan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)"
Y5.HD18.4.2011E. 2010/20437 K. 2011/6722"İDARECE TAKDİR EDİLEN TAŞINMAZ BEDELİNE İTİRAZ (İmar Affı Kanunu Kapsamında Aynı Taşınmazdan İdarece Yapılan Tahsis Sebebiyle/Davacının Ödemiş Olduğu Hisse Bedellerinin Dikkate Alınması Gereği - Taşınmaz Bedelinin Tespiti)
İMAR AFFI KANUNU (Kapsamında Aynı Taşınmazdan İdarece Yapılan Tahsis Sebebiyle Davacının Ödemiş Olduğu Hisse Bedellerinin Dikkate Alınması Gerektiği - İdarece Takdir Edilen Taşınmaz Bedeline İtiraz Davası)
TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİTİ (Davacının Ödemiş Olduğu Hisse Bedellerinin Dikkate Alınması Gereği - İmar Affı Kanunu)"
Y5.HD18.4.2011E. 2010/21077 K. 2011/6803"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA (Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Uygun Bedel İçin Her Bir Taşınmaz İçin Ayrı Ayrı İrtifak Hakkı Karşılıklarının Hesaplanması Gereği - Değer Düşüklüğü Oranlarının/Hesaplama Hatalarının Düzeltilmesi Gereği)
İRTİFAK HAKKI KARŞILIKLARI (Her Taşınmaz İçin Ayrı Ayrı Hesaplama Yapılması Gereği - Boru Hattı Sebebiyle Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Düşüklüğünün Belirlenmesi Gerektiği/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası)
TAŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (Taşınmazın Toprak Altındaki Su Boruları Yönünden İrtifak Hakkı Karşılıklarının Tespit Edilmesi Gerektiği - Boru Hattı Sebebiyle Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Düşüklüğü/Taşınmaz Bedelinin Tespitinde Dikkate Alınması Gereği)
TAŞINMAZ BEDELİNİN FAZLA HESAPLANMASI (Dava Konusu Taşınmazların Net Ot Gelirine Göre Bedelinin Belirlenmesi Gereği/Net Ot Gelirine İlave Olarak Otlama Payının da Bedele Eklenmesinin Hatalı Olduğu)"
Y5.HD9.5.2011E. 2011/1529 K. 2011/8114"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN (Mahkemece Taşınmaz Üzerindeki Müştemilatlara Ait Bedelin Tüm Davalılara Paylaştırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ev Hakkında Mahkemece İnceleme Yapılması Gereği)
TAŞINMAZ MÜŞTEMİLATI (Mahkemece Taşınmaz Üzerindeki Müştemilatlara Ait Bedelin Tüm Davalılara Paylaştırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin Davası)
TAŞINMAZ BEDELİ (Fındık Bahçesi Niteliğindeki Bölümün Bedelinin Fındık Gelirine Göre Belirlenmesi Gereği - Kuru Ot ve Odun Gelirlerinin de Fındık Gelirine İlave Edilemeyeceği/Net Gelir Olması Gerektiği)
NET GELİR (Fındık Bahçesi Niteliğindeki Bölümün Bedelinin Fındık Gelirine Göre Belirlenmesi Gereği - Kuru Ot ve Odun Gelirlerinin de Fındık Gelirine İlave Edilemeyeceği/Net Gelir Olması Gerektiği)
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA VE MÜŞTEMİLAT (Yerel Mahkemece Davalıların Beyanları Dinlenerek Taşınmaz Üzerindeki Bina ve Müştemilatın Kime Ait Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin Davası)"
Y5.HD9.5.2011E. 2011/1779 K. 2011/8031"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA (Kamulaştırma Kanunu Gereğince Nüfus Kayıtları Üzerinde Davacının Adresinin Araştırılmadan İlanen Tebliğat Yapılamayacağı - Davacı Murisin Ölü Olduğu/Tebliğatın Geçersizliği)
GEÇERSİZ TEBLİĞAT (İlanen Tebliğatın Geçersiz Olduğu - Davacıların Murislerinin Nüfus Kayıtları Hakkında Tapu ve Nüfustan Araştırma Yapılması Gereği/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tahsili Davası)
TAPU VE NÜFUS KAYITLARI (Davacıların Murislerinin Kimlik Bilgileri Hakkında Tapu ve Nüfustan Araştırma Yapılması Gereği - İlanen Tebliğat Tarihinde Davacılar Murisinin Ölü Olduğu/Kamulaştırma İşlemi Tebliğatının Geçersizliği)"
Y5.HD7.6.2011E. 2011/2181 K. 2011/10028"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (İmar Uygulaması Sonucunda Oluşan Tapu Kayıtları Davacı Yönünden Geçerliliğini Korumakta Olup Tapu Kayıtlarında Geri Dönüşüm Olmadığı Gibi Yeni Oluşan Tapuların Bulunduğu Alanda Davalı İdarelerce Kamulaştırmasız El Atılmadığı - Davanın Reddi Gereği)
İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA OLUŞAN TAPU KAYITLARI (Davacı Yönünden Geçerliliğini Korumakta Olup Tapu Kayıtlarında Geri Dönüşüm Olmadığı Gibi Yeni Oluşan Tapuların Bulunduğu Alanda Davalı İdarelerce Kamulaştırmasız El Atılmadığı - Davanın Reddi Gereği)
TAPU KAYITLARI (İmar Uygulaması Sonucunda Oluşan - Davacı Yönünden Geçerliliğini Korumakta Olup Tapu Kayıtlarında Geri Dönüşüm Olmadığı Gibi Yeni Oluşan Tapuların Bulunduğu Alanda Davalı İdarelerce Kamulaştırmasız El Atılmadığı - Davanın Reddi Gereği)"
Y5.HD14.6.2011E. 2011/2241 K. 2011/10598"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (Dava Konusu Taşınmaza Yakın Bölgelerde ve Yakın Bir Zamanda Satışı Yapılan Emsal Belirlenmesi Gerektiği - Mahkemece Re'sen Emsal Celbi Yoluna Gidilebileceği/Eksik ve Geçersiz Bilirkişi Kurulu Raporu/Çelişkilerin Giderilmesi Gereği)
TAŞINMAZ BEDELİNİN BELİRLENMESİ (Mahkemece Re'sen Emsal Celbi Yoluna Gidilebileceği/Bu Emsallere Göre Taşınmaz Değerinin Belirlenmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası)
DAVA TARİHİNİN ESAS ALINMASI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası - Taşınmaz Bedeli Belirlenirken Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği)"
Y5.HD20.6.2011E. 2011/3322 K. 2011/11007"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA (Şehrin Dışında ve Seyrek Yapılaşma Alanı İçerisinde Bulunan Dava Konusu Taşınmaza Emsal Alınan Taşınmazın Benzer Özelliklerinin Bulunmadığı - Geçersiz Bilirkişi Raporu/Hükme Esas Olamayacağı)
EMSAL TAŞINMAZ (Emsal Taşınmazın Dava Konusu Taşınmazla Uyumlu Olmadığı - Dava Konusu Taşınmazın Emsallere Göre Değer Biçilerek Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası)
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU (Dava Konusu Taşınmazın Emsallere Göre Değer Biçilerek Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Şehrin Dışında ve Seyrek Yapılaşma Alanı İçerisinde Bulunan Dava Konusu Taşınmaza Emsal Alınan Taşınmazın Benzer Özelliklerinin Bulunmadığı)
ECRİMİSİL TALEBİ (Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bölgedeki Kira Gelirlerinin Somut Bulgularla Tespit Edilmesi Gereği - Davacıya Emsal Kira Sözleşmelerini İbraz Etmesi için Süre Verilmesi Gereği/Kamulaştırmasız Elatma Davası)
TAPUDAN TERKİN (Taşınmaz Yol Niteliği Aldığından Hazine Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği - Tapudan Terkin Edilmesi Gereği)"
Y5.HD4.7.2011E. 2011/5053 K. 2011/12223"ELATMANIN ÖNLENMESİ (Taşınmazın Ne Şekilde Kullanıldığı ve Kiraya Verilip Verilmeyeceği Kiraya Verilecekse Ne Olarak Kiralanacağı ve Kira Gelirine İlişkin Var İse Çevresindeki Taşınmazlara Ait Emsal Kira Sözleşmeleri de Getirtilerek Elde Edilecek Kiranın Somut Bulgularla Tespit Edilmesi Gerektiği)
ESKİ HALE GETİRME VE ECRİMİSİL İSTEMİ (Taşınmazın Kiraya Verilip Verilmeyeceği Kiraya Verilecekse Ne Olarak Kiralanacağı ve Kira Gelirine İlişkin Var İse Çevresindeki Taşınmazlara Ait Emsal Kira Sözleşmeleri de Getirtilerek Elde Edilecek Kiranın Somut Bulgularla Tespit Edilmesi Gerektiği)
ECRİMİSİL İSTEMİ (Emsal Kira Sözleşmelerini İbraz Etmesi İçin Süre Verilerek Sonuçta Gelir Kaybının İspatı Halinde El Atılan Bölüme İlişkin Olarak Ecrimisile Karar Verilmesi Gerektiği)
VEKALET ÜCRETİ (Taşınmazın Eski Hale Getirme Değeri ve Ecrimisil Karşılığı Belirlendikten Sonra Dava Dilekçesinde Gösterilen Dava Değerine Göre Reddedilen Miktar Olursa Davalı İdare Aleyhine Bu Miktar Esas Alınarak Takdiri Gerektiği)"
Y5.HD12.9.2011E. 2011/8403 K. 2011/13575"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Bina Bedelinin Hesaplanmasında O Yıla Ait Bayındırlık Birim Fiyatlarının Bir Sonraki Yıl Birim Fiyatları Geçmeyecek Şekilde Değerlendirme Tarihine Eşkale Edilerek Bu Tarihteki Fiyatlar Üzerinden Değerinin Tespiti Gerektiği)
BİNA BEDELİNİN HESAPLANMASI (O Yıla Ait Bayındırlık Birim Fiyatlarının Bir Sonraki Yıl Birim Fiyatları Geçmeyecek Şekilde Değerlendirme Tarihine Eşkale Edilerek Bu Tarihteki Fiyatlar Üzerinden Değerinin Tespiti Gerektiği)
BAYINDIRLIK BİRİM FİYATLARI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bina Bedelinin Hesaplanmasında O Yıla Ait Bayındırlık Birim Fiyatlarının Bir Sonraki Yıl Birim Fiyatları Geçmeyecek Şekilde Değerlendirme Tarihine Eşkale Edilerek Bu Tarihteki Fiyatlar Üzerinden Değerinin Tespiti Gerektiği)
ENKAZ BEDELİ (Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapılar Tescil Kararıyla Davacı İdareye Geçeceğinden Enkaz Bedelinin Düşülmemesi Gerektiği)"
Y5.HD24.11.2011E. 2011/10508 K. 2011/18977"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini - Bilirkişi Kurulu Raporunda Emsal Olarak Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın Kadastro Parselleri Oldukları Dikkate Alındığında Emsal Karşılaştırması Sonucu Tespit Edilen Bedelden %40 Oranında İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilemeyeceği)
TAŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ (Bilirkişi Kurulu Raporunda Emsal Olarak Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın Kadastro Parselleri Oldukları Dikkate Alındığında Emsal Karşılaştırması Sonucu Tespit Edilen Bedelden %40 Oranında İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilemeyeceği)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini - Emsal Olarak Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın Kadastro Parselleri Oldukları Dikkate Alındığında Emsal Karşılaştırması Sonucu Tespit Edilen Bedelden %40 Oranında İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilemeyeceği)
TAPU İPTALİ (Taşınmazın Bir Kısmı Kamulaştırılıp Bedeli Tespit Olunduğu Halde Bu Kısım Yerine Tamamının Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)"

Y6.HD

Y6.HD14.3.2011E. 2010/12657 K. 2011/2991"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ (Temyiz Dilekçesinin Ekinde Sunduğu Banka Dekontu Olup Her Zaman İbrazı Mümkün Bulunduğu - Borçlu Tarafından Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Ödeme Belgeleri Üzerinde Durularak Bir Karar Vermek Gerektiği)
ÖDEME BELGELERİ (Kira Alacağının Tahsili - Temyiz Dilekçesinin Ekinde Sunduğu Banka Dekontu Olup Her Zaman İbrazı Mümkün Bulunduğu/ Borçlu Tarafından Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Ödeme Belgeleri Üzerinde Durularak Bir Karar Vermek Gerektiği)
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE (Kira Alacağının Tahsili - Temyiz Dilekçesinin Ekinde Sunduğu Banka Dekontu Olup Her Zaman İbrazı Mümkün Bulunduğu/Borçlu Tarafından Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Ödeme Belgeleri Üzerinde Durularak Bir Karar Vermek Gerektiği)"
Y6.HD14.3.2011E. 2010/13624 K. 2011/2928"MUACCELİYET KOŞULU (Aktin Feshi ve Kiralananın Tahliyesine İlişkin Verilen Karar İnfaz Edilip Anahtar Kiralayana Teslim Edilmediği Sürece Taşınmazın Tahliye Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği)
TAHLİYE İSTEMİ (Muacceliyet Koşulu - Aktin Feshi ve Kiralananın Tahliyesine İlişkin Verilen Karar İnfaz Edilip Anahtar Kiralayana Teslim Edilmediği Sürece Taşınmazın Tahliye Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği)
AKTİN FESHİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ (İlişkin Verilen Karar İnfaz Edilip Anahtar Kiralayana Teslim Edilmediği Sürece Taşınmazın Tahliye Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği)
GÖREV (Kiracı Kiralanana Ait Anahtarları Teslim Edinceye Kadar Kira Paralarından Sorumlu Olduğu - Uyuşmazlığın İcra Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği)
ANAHTARLARIN TESLİMİ (Kiracı Kiralanana Ait Anahtarları Teslim Edinceye Kadar Kira Paralarından Sorumlu Olduğu - Uyuşmazlığın İcra Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği)"
Y6.HD16.3.2011E. 2010/13730 K. 2011/3111"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ (Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Yedi Gün İçinde İtiraz Sebeplerini İcra Dairesine Bildirmesi Gereği - Borçlu İtirazında Kira Akdi Varsa Akitteki İmzasını Açık ve Kesin Olarak Red Etmez ise Akdi Kabul Etmiş Sayılacağı)
KİRA AKDİNİN KESİNLEŞMESİ (Kira Alacağını Tahsiline İlişkin Ödeme Emrine İtirazda Kira Akdine ve Varsa İmzaya Açık İtiraz Yapılmaması Halinde Kira Akdinin Kesinleşeceği - Kira Borcunun Ödendiğinin İİK'nun 269/c Maddesinde Sayılan Belgelerle Kanıtlanması Gereği)"
Y6.HD17.3.2011E. 2010/12044 K. 2011/3291"ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Önalım Hakkı Paylı Mülkiyet Hükümlerine Tabi Taşınmazlarda Payın Üçüncü Kişilere Satılması Halinde Diğer Paydaşa Öncelikle Alım Hakkı Verdiği - Mülkiyet İlişkisi Kurulduğunda Doğduğu Üçüncü Kişiye Devir ile de Kullanılabilir Hale Geleceği)
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI VE KAPSAMI (Paydaş ile Alıcı Arasındaki Kapsam ve Şartların Satıcı ile Davalı Arasında Yapılan Sözleşmenin Aynı Olduğu - Önalım Bedelinin Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ile Davalı Tarafından Ödenen Harç ve Masrafların Toplamından İbaret Olduğu)
TAŞINMAZIN PAYDAŞLARCA ÖZEL OLARAK KENDİ ARALARINDA TAKSİM EDİLİP SATILMASI (Zamanında Hak İddia Etmeyen Davacının Tapuda Yapılan Satış Nedeniyle Önalım Hakkını Kullanmasının Dürüstlük Kuralı ile Bağdaşmadığı - Kötü Niyet İddiasının Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği Mahkemece Re'sen Nazara Alınabileceği Savunmanın Genişletilmesi Sayılmayacağı)
DÜRÜSTLÜK KURALI SAVUNMA HAKKININ GENİŞLETİLMESİ (Önalım Hakkının Zamanında Kullanılmaması)"
Y6.HD23.11.2011E. 2011/8396 K. 2011/12776"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ (30 Günlük Süre İçerisinde Kira Alacağı Ödenmiş Olup Ferileri Olan Faiz İcra Gideri Avukatlık Ücreti vs. Gibi Kısımların Ödenmemesi Temerrüde Esas Alınıp Tahliye Kararı Verilemeyeceği)
FAİZ İCRA GİDERİ (Kira Alacağının Tahsili - 30 Günlük Süre İçerisinde Kira Alacağı Ödenmiş Olup Ferileri Olan Faiz İcra Gideri Avukatlık Ücreti vs. Gibi Kısımların Ödenmemesi Temerrüde Esas Alınıp Tahliye Kararı Verilemeyeceği)
TAHLİYE KARARI (Kira Alacağının Tahsili - 30 Günlük Süre İçerisinde Kira Alacağı Ödenmiş Olup Ferileri Olan Faiz İcra Gideri Avukatlık Ücreti vs. Gibi Kısımların Ödenmemesi Temerrüde Esas Alınarak Verilemeyeceği)
TEMERRÜT (Kira Alacağının Tahsili - 30 Günlük Süre İçerisinde Kira Alacağı Ödenmiş Olup Ferileri Olan Faiz İcra Gideri Avukatlık Ücreti vs. Gibi Kısımların Ödenmemesi Temerrüde Esas Alınıp Tahliye Kararı Verilemeyeceği)"
Y6.HD28.11.2011E. 2011/9096 K. 2011/13109"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ (Gerekirse Yeniden Keşif Yapılması Tarafların Uzlaşması Halinde Kullanım Durumları Gözetilerek Taksim Yapılması ve Bu Konuda Taraflar Arasında Uzlaşma Sağlanamaz İse Kura Çekimi ve İvaz İlavesi Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
AYNEN BÖLÜNEREK PAYLAŞTIRMA (Taksim - Mümkün Olması Durumunda Tarafların Fiili Kullanım Durumlarının Gözetilerek Bölünen Parçaların Değerlerinin Birbirine Denk Düşmemesi Halinde Eksik Değerdeki Parçaya Para (İvaz) Eklenerek Denkleştirme Sağlanması Gerektiği)
UZLAŞMA (Ortaklığın Giderilmesi İstemi - Gerekirse Yeniden Keşif Yapılması Tarafların Uzlaşması Halinde Kullanım Durumları Gözetilerek Taksim Yapılması ve Bu Konuda Taraflar Arasında Uzlaşma Sağlanamaz İse Kura Çekimi ve İvaz İlavesi Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
TAKSİM (Ortaklığın Giderilmesi - Yeniden Keşif Yapılması Tarafların Uzlaşması Halinde Kullanım Durumları Gözetilerek Taksim Yapılması ve Bu Konuda Taraflar Arasında Uzlaşma Sağlanamaz İse Kura Çekimi ve İvaz İlavesi Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği)"
Y6.HD16.1.2012E. 2011/11266 K. 2012/76"ÖNALIMA KONU PAYIN İPTALİ VE TESCİLİ (Fiili Taksim Savunması Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği Gibi Önalıma Konu Payın Bulunduğu Taşınmazda Paydaşlar Arasında Taksim Edilip Eylemli Bir Kullanma Varsa Mahkemece de Kendiliğinden Nazara Alınması Gerektiği)
FİİLİ TAKSİM SAVUNMASI (Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği Gibi Önalıma Konu Payın Bulunduğu Taşınmazda Paydaşlar Arasında Taksim Edilip Eylemli Bir Kullanma Varsa Mahkemece de Kendiliğinden Nazara Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Önalıma Konu Payın İptali ve Tescili - Mahallinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Önalıma Konu Payın Bulunduğu Taşınmazda Eylemli Olarak Kullanım Durumunun Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"

Y7.HD

Y7.HD8.2.2010E. 2009/1701 K. 2010/503"KADASTRO TESPİTİ (Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması Gerektiği)
KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Kadastro Tespiti - Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması Gerektiği)
KESİN ÖNEL (Verilen Ara Kararda Hakim Katip Mübaşir Yerel Bilirkişi Adayları Taraf Tanıkları Uzman Bilirkişilere Verilecek Ücretlerle Vasıta Parası ve Yapılacak Tebligatlarla İlgili Masraflar Kalemler Halinde Ayrıntılı Olarak Gösterilmediğinden Önelin Yöntemine Uygun Olmadığı)"
Y7.HD3.11.2011E. 2011/1391 K. 2011/6704"KADASTRO SIRASINDA TAŞINMAZIN BAŞKASI ADINA TESPİTİ (Davalı ve Dava Dışı Kişiler Adına Tespit Edilen Taşınmazın Davacılar Adına Tapuya Tescili İstemi - Dava Dışı Kişiler Davaya Dahil Edilerek Taraf Koşulu Sağlanacağı)
TAPUYA TESCİL İSTEMİ (Kadastro Sırasında Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine ve Miras Yoluyla Gelen Hakka Dayanılarak Davalı ve Dava Dışı Kişiler Adına Tespit Edildiği - Davacıların Kendi Adlarına Tescil İstemi Davasında Taraf Koşulu Sağlanacağı)
TARAF KOŞULU (Kadastro Sırasında Taşınmazın Başkası Adına Tespit Edildiği/Davacıların Adlarına Tapuya Tescili İstemi - Tespit Tutanağının Malik Hanesinde Adlarına Tespit Yapılan Dava Dışı Kişilere Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Bildirileceği)
KEŞİF (Kadastro Sırasında Davalı ve Dava Dışı Kişiler Adına Tespit Edilen Taşınmazın Davacılar Adına Tapuya Tescili İstemi - Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirilmesi İçin Gereken Belgelerin ve Bilgilerin Araştırılmadığı)"
Y7.HD17.11.2011E. 2011/4602 K. 2011/6916"MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ (Evliliğin Miras Bırakanın Ölümünden Sonra İptal Edildiği - Evlenmenin Yapıldığı Sırada İyi Niyetli Olmayan Sağ Kalan Eşin Mirasçı Olamayacağı)
EVLİLİĞİN İPTALİ (Murisin Ölümünden Sonra Evliliğin İptal Edildiği - Mirasçılık Belgesinin İptalini İsteyen Kadının Talebinin Reddedileceği)
YAŞLI DEMANS PARKİNSON OLAN KİŞİYLE EVLENEN KADININ MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ TALEBİ (Komşusunun Miras Bırakanın Bu Durumunu Bilerek Evlendiği ve İyi Niyetli Olmadığından Evliliğin İptal Edildiği - İyi Niyetli Olmayan Kadının Mirasçı Olamayacağı)"
Y7.HD25.11.2011E. 2011/1412 K. 2011/7298"MÜKERRER TAPU KAYDININ İPTALİ (Taşınmazların Tespitinin İtirazsız Kesinleştiği - Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı)
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ (Askı İlan Süresi İçinde Açılan Davalara Bakmakla Görevli Olduğu - Askı İlan Süresinden Sonra ve Kesinleşen Kadastroya Karşı Açılan Mükerrer Tapu Kaydının İptali Davasında Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı)
KESİNLEŞEN KADASTROYA KARŞI AÇILAN DAVALAR (Mükerrer Tapu Kaydının İptali Davası - Kadastro Mahkemesinde Görülemeyeceği)"
Y7.HD28.11.2011E. 2011/5529 K. 2011/7371"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP (Taşınmazın Davalılar Yararına Tespit Edildiği/Gerekli Belgeler Getirtilip Keşif Yapılacağı - Taşınmazın Kayıtların Kapsamı Dışında Kaldığı Saptandığı Takdirde Zilyetlik Araştırması Yapılacağı)
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ (Davalılar Yararına Tespit Edildiği - Davacı Hazinenin Taraf Olmadığı İlamdaki Tapu Kayıtları Hazine Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmasa da Tapu Kayıt Malikleri Aleyhine Sonuç Doğuracağı)
ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI (Gerekli Araştırmalardan Sonra Taşınmazın Kayıtların Kapsamı Dışında Kaldığı Saptandığı Takdirde Zilyetlik Araştırması Yapılacağı - Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Belirleneceği)"
Y7.HD29.12.2011E. 2011/7822 K. 2011/8489"YABANCI MİRASÇILIK BELGESİNİN TANIMA VE TENFİZİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (Mirasçılık Belgesinin İptali Olarak Nitelendirileceği ve Dosyanın Bu Tür Davalara Bakmakla Görevli Olan Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği)
MİRASÇILIK BELGESİNİN TANINMASI VE TENFİZİ (Türk Mahkemesi Tarafından Verilmiş Mirasçılık Belgesi Gibi Hüküm ve Sonuç Doğuracağı - Tanıma ve Tenfize İlişkin Kararın İptali İsteminin Mirasçılık Belgesinin İptali Olarak Nitelendirileceği)
TANINMASINA KARAR VERİLMİŞ YABANCI MİRASÇILIK BELGESİ (Tanıma ve Tenfize İlişkin Kararın İptali İsteminin Mirasçılık Belgesinin İptali Olarak Nitelendirileceği - Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verileceği)"

Y8.HD

Y8.HD4.10.2011E. 2011/3767 K. 2011/4840"BAĞIŞTAN DÖNME (Sebebine Dayalı 1/2 Paya Ait Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacının Mal Rejiminin Tasfiyesine Dayalı Talebi Bulunmadığı/Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Aile Mahkemesi Değil Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Bağıştan Dönme Sebebine Dayalı 1/2 Paya Ait Tapu Kaydının - Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu/Davacının Mal Rejiminin Tasfiyesine Dayalı Talebi Bulunmadığı)
MAL REJİMİNİN TASFİYESİNE DAYALI TALEP BULUNMADAN BAĞIŞTAN DÖNME (1/2 Paya Ait Tapu İptali ve Tescil Davası - Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Çözümleneceği/Aile Mahkemesinde Görülemeyeceği)
GÖREVLİ MAHKEME (Bağıştan Dönme Sebebine Dayalı 1/2 Paya Ait Tapu Kaydının İptali ve Tescil Davası/Davacının Mal Rejiminin Tasfiyesine Dayalı Talebi Bulunmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği)"
Y8.HD10.10.2011E. 2011/842 K. 2011/5006"KATKI PAYI ALACAĞI (Evlilik Birliği İçinde Satın Alınıp Davalıya Temlik Edilen Çekişmeli Taşınmaz - Çözümünün Aile Mahkemesine Ait Olduğu)
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE SATIN ALINAN TAŞINMAZ (Temlik Edilen Davalıdan Katkı Payı Alacağı İstemi - Aile Mahkemesinde Çözümleneceği/Görevli Mahkeme)
GÖREVLİ MAHKEME (Evlilik Birliği İçinde Satın Alınıp Davalıya Temlik Edilen Çekişmeli Taşınmaza Yapılan Katkı Payı Alacağı İstemi - Çözümünün Aile Mahkemesine Ait Olduğu)"
Y8.HD20.10.2011E. 2011/4287 K. 2011/5248"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tereke Elbirliği Şeklinde Mülkiyet Hükümlerine Tabi Olduğuna Göre Böyle Bir Davanın Tüm Mirasçılara Karşı Açılması Gerektiği)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (Tapu İptali ve Tescil - Tereke Elbirliği Şeklinde Mülkiyet Hükümlerine Tabi Olduğuna Göre Böyle Bir Davanın Tüm Mirasçılara Karşı Açılması Gerektiği)
TARAF TEŞKİLİ (Tapu İptali ve Tescil - Tereke Elbirliği Şeklinde Mülkiyet Hükümlerine Tabi Olduğuna Göre Böyle Bir Davanın Tüm Mirasçılara Karşı Açılması Gerektiği)"
Y8.HD20.10.2011E. 2011/609 K. 2011/5283"HAZİNE ADINA KAYITLI PARSELDE ZİLYETLİK (Davalının Duvar Örmek Ağaç Dikmek Suretiyle Elattığı - Uyuşmazlığın Zilyetliğin Korunması Hükümleri Gereğince Çözümleneceği/Taşınmazın Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemelerinin Görevli Bulunduğu)
ZİLYETLİĞİN KORUNMASI (Hazine Adına Kayıtlı Bulunan Parseldeki - Uyuşmazlığın Taşınmazın Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Çözümleneceği/Davacıların Zilyetliğin Arkasında Bulunan Ayni Veya Şahsi Bir Hakka Dayanmadığı)
DAVA KONUSU TAŞINMAZIN DEĞERİ (Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Çözümlenecek Uyuşmazlık/Zilyetliğin Korunması - Hazine Adına Kayıtlı Bulunan Parseldeki Zilyede Davalının Duvar Örmek Ağaç Dikmek Suretiyle Elattığı/Elatmanın Önlenilmesi ve Kal Talebi)
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL TALEBİ (Hazine Adına Kayıtlı Bulunan Parseldeki Zilyede Davalının Duvar Örmek Ağaç Dikmek Suretiyle Elatması - Uyuşmazlığın Zilyetliğin Korunması Hükümleri Gereğince Taşınmazın Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Çözümleneceği)
GÖREVLİ MAHKEME (Hazine Adına Kayıtlı Bulunan Parseldeki Zilyede Davalının Duvar Örmek Ağaç Dikmek Suretiyle Elatmasının Önlenmesi ve Kal Davası - Taşınmazın Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Çözümleneceği/Davacıların Zilyetliğin Arkasında Bulunan Ayni Veya Şahsi Bir Hakka Dayanmadığı) "
Y8.HD3.11.2011E. 2011/1753 K. 2011/5710"DAVA KONUSUNUN DEĞER VE MİKTARI (Mera Sınırlandırmasının İptali ve Tescil - Bakılmaksızın Mal Varlığı Haklarına ve Şahıs Varlığına İlişkin Davalarda Görevli Mahkemenin Aksine Düzenleme Bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
MAL VARLIĞI HAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR (Dava Konusunun Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Aksine Düzenleme Bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu)
ŞAHIS VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR (Uyuşmazlıkların Dava Konusunun Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Aksine Düzenleme Bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği)
GÖREVLİ MAHKEME (Mal Varlığı Haklarına ve Şahıs Varlığına İlişkin Davalarda Görevli Mahkemenin Aksine Düzenleme Bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu - Mera Sınırlandırmasının İptali ve Tescil)"
Y8.HD23.1.2012E. 2011/2768 K. 2012/274"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davacının Hisse Paylaşımı Talep Ettiği Taşınmazın İfrazını İstemediği Düşünülerek Satışı Yapılan Yerlerin Yüzölçümleri Toplamı Dava Konusu Parselin Yüzölçümüne Oranlanarak ve Kabule Değer Verilerek Hisse Devri Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği)
HİSSE PAYLAŞIMI TALEBİ (Tapu İptali ve Tescil - Davacının Taşınmazın İfrazını İstemediği Düşünülerek Satışı Yapılan Yerlerin Yüzölçümleri Toplamı Dava Konusu Parselin Yüzölçümüne Oranlanarak ve Kabule Değer Verilerek Hisse Devri Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği)
HİSSE DEVRİ (Tapu İptali ve Tescil - Davacının Hisse Paylaşımı Talep Ettiği Taşınmazın İfrazını İstemediği Düşünülerek Satışı Yapılan Yerlerin Yüzölçümleri Toplamı Dava Konusu Parselin Yüzölçümüne Oranlanarak ve Kabule Değer Verilerek Hisse Devri Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği)"

Y9.HD

Y9.HD22.1.2009E. 2007/34717 K. 2009/638"ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK ( Yılda İki Kere Ödenen İkramiyenin İşveren Tarafından Tek Taraflı Olarak Bir Kereye Düşürüldüğü - İkramiye Alacağı Talebinin Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Altına Alınacağı )
İKRAMİYENİN İŞVEREN TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK AZALTILMASI ( Yılda İki Kez Ödenen İkramiyenin Bir Defaya Düşürüldüğü - Bilirkişi Raporunda Hesaplanan İkramiye Alacağının Mahkemece Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulacağı )
İŞVERENİN YILDA İKİ DEFA ÖDENEN İKRAMİYEYİ BİR DEFAYA DÜŞÜRMESİ ( Tek Taraflı Olarak - İkramiye Alacağı Talebinin Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Altına Alınacağı )
İKRAMİYE ALACAĞI ( Yılda İki Kere Ödenen İkramiyenin İşveren Tarafından Tek Taraflı Olarak Bir Kereye Düşürüldüğü - Bilirkişi Raporunda Hesaplanan İkramiye Alacağının Mahkemece Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulacağı )"
Y9.HD25.1.2010E. 2008/14773 K. 2010/991"İŞÇİLİK ALACAĞI ( Fazla Çalışma Ücreti/Tanık Anlatımı İle İspatlandığı Takdirde İndirime Gidileceği - Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda İndirim Yapılamayacağı )
FAZLA ÇALIŞMADA İSPATIN TANIK ANLATIMINA DAYANMASI ( Ücret Hesabında İndirime Gidileceği - İşçilik Alcağının Tahsili Talebi )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE YAPILAN TAKDİRİ İNDİRİMİN KAPSAMI ( Fazla Çalışma Ücreti/Tanık Anlatımı İle İspatlandığı Takdirde İndirime Gidileceği - Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda İndirim Yapılamayacağı )
TANIK ANLATIMI İLE İSPATLANAN FAZLA ÇALIŞMA ( Ücret Hesabında İndirime Gidileceği - İşçilik Alcağının Tahsili Talebi )"
Y9.HD11.2.2010E. 2008/12410 K. 2010/3271"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI (Türkiye Petrolleri A O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 28. Md.sinde Personelin Ayrılmak İstediği Takdirde En Az Bir Ay Önce İstifa Dilekçesini Genel Müdürlüğe Sunması Öngörüldüğü - Söz Konusu Süre İçerisinde İşçinin Rahatsızlığı Nedeni İle Rapor Alması Sonucu Değiştirmediği)
KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ (28. Md.sinde Personelin Ayrılmak İstediği Takdirde En Az Bir Ay Önce İstifa Dilekçesini Genel Müdürlüğe Sunmasının Öngörüldüğü - Söz Konusu Süre İçerisinde İşçinin Rahatsızlığı Nedeni İle Rapor Alması Sonucu Değiştirmediği)
RAPORUN SAHTELİĞİNİN KANITLANMASI (Halinde Bir Yaptırım Öngörülebileceğinden İstemin Reddi Gerektiği - İtirzın İptali ve İcra İnkar Tazminatı)"
Y9.HD1.3.2010E. 2009/48087 K. 2010/5216"ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İşe İade Davası/ Önceki İhalelerde Araç ve Gereçler Belediyeye Ait İken Dava Konusu İhale Sözleşmesinde Yükleniciye Ait Olacağının Kararlaştırıldığı – Önceki Sözleşmeler İle İlgili Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Bu Dava Yönünden Bağlayıcılığı Olamayacağı )
İŞE İADE DAVASI ( Daha Önceki İhale Sözleşmelerinin Muvazaalı Olduğuna İlişkin Verilmiş Olan Yargı Kararları Nedeni İle Davacının Gerçek İşverenin Kim Olduğu Konusunda Yanıldığı – Husumeti Alt İşverene Yöneltmesi İçin Süre Verileceği )
HUSUMET ( İşe İade Davası/Daha Önceki İhale Sözleşmelerinin Muvazaalı Olduğuna İlişkin Verilmiş Olan Yargı Kararları Nedeni İle Davacının Gerçek İşverenin Kim Olduğu Konusunda Yanıldığı – Husumeti Alt İşverene Yöneltmesi İçin Süre Verileceği )"
Y9.HD23.12.2010E. 2010/49524 K. 2010/39874"İLAVE TEDİYE ALACAĞI (Ödeme Tarihinde İşçinin İşinden Ayrılmış Olup Olmadığına Bakılmaksızın Hak Edilen Yıl İçinde O Yerde veya Aynı İdare Teşekkül ve Müesseseye Ait Muhtelif Yerlerde Geçmiş Olan Hizmetlerinin Toplamı Oranında ve Son Çalıştığı Yerde Ödeneceği)
SİGORTA PRİM KESİNTİSİ (İlave Tediye Alacağından Sigorta Primlerinin Kesilmeyeceği - Ancak 5510 S. Y’nın 80/C ve 105. Md. Uyarınca Ücretin Eki Niteliğindeki Bu Ödeme 1.10.2008 Tarihinden İtibaren Sigorta Prim Kesintisine Tabi Olduğu)
ÜCRETİN EKİ NİTELİĞİNDEKİ ÖDEME (İlave Tediye Alacağından Sigorta Primlerinin Kesilmeyeceği - Ancak 5510 S. Y’nın 80/C ve 105. Md. Uyarınca Ücretin Eki Niteliğindeki Bu Ödeme 1.10.2008 Tarihinden İtibaren Sigorta Prim Kesintisine Tabi Olduğu)
ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI (İlave Tediye Alacağına Esas Olacak Çalışma Süresinin Hesaplanmasında İş Sözleşmesinin Devamı Müddetine Rastlayan Yasal ve İdari İzinler Hastalık İzinleri Hafta Tatili İle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışılmış Gibi Hesaba Katılacağı)"
Y9.HD27.1.2011E. 2009/2154 K. 2011/958"BAKİYE İLAM HARCININ YATIRILMAMIŞ OLMASI (Kararın Süresinde Temyiz Harç ve Masrafları Yatırılarak Davalı Tarafça Temyiz Edilmesi - Bakiye Karar Harcının Yatırılmamasının Temyiz İsteminin Reddine Gerekçe Yapılamayacağı)
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ (Kararın Süresinde Temyiz Harç ve Masrafları Yatırılarak Davalı Tarafça Temyiz Edilmesi - Bakiye Karar Harcının Yatırılmamasının Temyiz İsteminin Reddine Neden Olamayacağı)
MAHKEMECE KARAR VERİLEMEYECEK HUSUSLAR (Harcı Yatırılıp Usulüne Uygun Şekilde Talep Edilmeyen Hususlar - Buna Bağlı Vekâlet Ücretine de Hükmedilemeyeceği)"
Y9.HD1.3.2011E. 2011/121 K. 2011/5839"ÜCRET ALACAĞI (İşverenin Dayandığı 9 Adet Avans Makbuzu Yönünden Mahkemece Resen Teklif Edilen Yemini Davacı Vekilinin Reddetmesi - Bu Hususu Dikkate Almayan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Fazla Alacağa Hükmedilmesinin İsabetsizliği)
MAHKEMECE RESEN YEMİN TEKLİFİ (İşverenin Dayandığı 9 Adet Avans Makbuzu Yönünden/Yemini Davacı Vekilinin Reddetmesi - Yapılan Ödemelerin Hesaplanan Miktardan Mahsup Edilmesi Gerektiği/Ücret Alacağı)
AVANS MAKBUZU İLE ÖDENEN ÜCRET (İşverenin Dayandığı 9 Adet Makbuz Yönünden Mahkemece Resen Teklif Edilen Yemini Davacı Vekilinin Reddetmesi - Bilirkişinin Yapılan Ödemeleri Hesaplanan Miktardan Mahsup Etmesi Gerektiği)
YEMİN TEKLİFİNİN KABUL EDİLMEMESİ (Ücret Alacağı/İşverenin Dayandığı 9 Adet Avans Makbuzu Yönünden Mahkemece Resen Teklif Edilen - Bu Hususu Dikkate Almayan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Fazla Alacağa Hükmedilemeyeceği)"
Y9.HD16.3.2011E. 2010/3921 K. 2011/7179"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİ (Satış Elemanı Olarak Serbest Zamanlı Çalışan Davacı/Satış Miktarına Göre Prim Aldığı - Çalışma Saatlerini Kendisinin Belirlediği/Alacağın Reddine Karar Vermek Gerektiği)
SATIŞ ELAMANI OLARAK SERBEST ZAMANLI ÇALIŞMA (Kişinin Çalışma Saatlerini Kendisinin Belirlediği/Satış Miktarına Göre Prim Aldığı - Fazla Çalışma Ücreti Talebinin Reddi/Fazla Çalışma Yaptığı Kabul Edilemeyeceği)
İŞÇİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİSİ BELİRLEYEREK SERBEST ZAMANLI ÇALIŞMASI (Fazla Çalışma Ücreti Talebinin Reddi/Fazla Çalışma Yaptığı Kabul Edilemeyeceği - Satış Miktarına Göre Prim Alan Satış Elemanı)"
Y9.HD18.3.2011E. 2009/7917 K. 2011/7506"İŞE İADE DAVASI (Davacı Tarafın Kesin Sürenin Gereklerini Yerine Getirdiği - Tanık İfadelerine Başvurmaksızın Karar Verilemeyeceği)
TANIK İFADELERİ (İşe İade Davasında Davacının Kesin Sürenin Gereklerini Yerine Getirdiği - Getirmediğinin Düşünülmesinin Adil Yargılanma Hakkı ve Savunma Hakkının İhlali Olduğu)
ADİL YARGILANMA/SAVUNMA HAKKI (İşe İade Davası/Davacının Kesin Sürenin Gereklerini Yerine Getirdiği - Tanık İfadelerine Başvurulacağı)"
Y9.HD1.4.2011E. 2009/8046 K. 2011/9717"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Davacının İstifa Dilekçesinin Gerçek İstifa İradesi İle İmzalanmadığı Psikolojik Baskı (Mobbing) Yolu İle İstifaya Zorlandığı - Davacı İşçinin İş Sözleşmesini Feshi Haklı Olup Dava Konusu Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gerektiği)
İSTİFAYA ZORLANMA (Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının İstifa Dilekçesinin Gerçek İstifa İradesi İle İmzalanmadığı Psikolojik Baskı (Mobbing) Yolu İle İstifaya Zorlandığı/Davacı İşçinin İş Sözleşmesini Feshi Haklı Olup Dava Konusu Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gerektiği)
İSTİFA DİLEKÇESİNİN PSİKOLOJİK BASKI ALTINDA İMZALANMASI (Gerçek İstifa İradesi İle İmzalanmadığı - Davacı İşçinin İş Sözleşmesini Feshi Haklı Olup Dava Konusu Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gerektiği)"
Y9.HD4.4.2011E. 2009/10238 K. 2011/10046"ÇALIŞMA ALACAĞININ TAHSİLİ (Taraflardan Hangi Zamanlarda Çalışma Yapıldığı Açıklattırılarak ve Gerek Görülmesi Durumunda Çalışma Şekli ve Düzenine İlişkin Dinlenen Bu Hususta Beyanı Yeterli ve Açık Bulunmayan Tanıkların Yeniden Dinlenmesi Gerektiği)
TANIK BEYANLARI (Çalışma Alacağının Tahsili - Taraflardan Hangi Zamanlarda Çalışma Yapıldığı Açıklattırılarak ve Gerek Görülmesi Durumunda Çalışma Şekli ve Düzenine İlişkin Dinlenen Bu Hususta Beyanı Yeterli ve Açık Bulunmayan Tanıkların Yeniden Dinlenmesi Gerektiği)
HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA (Davacının Hafta Tatilinde Çalışmasının Olup Olmadığı Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenip Mevcut Olması Durumunda Belirtilen Açıklamalar Doğrultusunda İsteğin Hüküm Altına Alınması Gerektiği)"
Y9.HD4.4.2011E. 2009/10242 K. 2011/10048"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ (Devreden İşverenin Çalıştırdığı Döneme Ait Ücretten Devralan İşverenin İse Ödenmeyen Tüm Ücretlerden Sorumlu Olduğu Gözetilerek Ödenmeyen Ücret Var İse Bunun Tespit Edilerek Bu Şirketin Bu Dönem Ücreti İle Sorumlu Tutulması Gerektiği)
ÖDENMEYEN ÜCRETTEN SORUMLULUK (Kıdem Tazminatı İstemi - Devreden İşverenin Çalıştırdığı Döneme Ait Ücretten Devralan İşverenin İse Ödenmeyen Tüm Ücretlerden Sorumlu Olduğu Gözetilerek Ödenmeyen Ücret Var İse Bunun Tespit Edilerek Bu Şirketin Bu Dönem Ücreti İle Sorumlu Tutulması Gerektiği)
DEVREDEN İŞVERENİN ÇALIŞTIRDIĞI DÖNEME AİT ÜCRETTEN SORUMLULUK (Devralan İşverenin İse Ödenmeyen Tüm Ücretlerden Sorumlu Olduğu Gözetilerek Ödenmeyen Ücret Var İse Bunun Tespit Edilerek Bu Şirketin Bu Dönem Ücreti İle Sorumlu Tutulması Gerektiği)"
Y9.HD4.4.2011E. 2009/10260 K. 2011/10053"VEKALET ÜCRETİ (Fazla Çalışma Asıl Alacaktan Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Hükmedilemeyeceği)
FAZLA ÇALIŞMA VE ASIL ALACAKTAN YAPILAN İNDİRİMLER (Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği)
BORDROYU İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZALAYAN İŞÇİ (Fazla Çalışma Süresi ve Ücreti Gösterilen Bordroyu İhtirazi Kayıt Koymadan İmzalayan İşçi Eşdeğer Belgelerle Daha Fazla Çalıştığını Kanıtlayamaması Halinde Bordroda Gösterilen Fazla Çalışma Süresini Kabul Etmiş Sayılacağı)"
Y9.HD4.4.2011E. 2009/10340 K. 2011/10040"KIDEM İHBAR TAZMİNATI (Aldırılan Her İki Rapor Birlikte Değerlendirildiğinde Her İki Rapor Birlikte Değerlendirildiğinde Diğer Alacak Kalemlerinde İndirim Var İse de Ek Bilirkişi Raporundaki Taktiri İndirimsiz Miktar Dikkate Alınarak Hüküm Kurulamayacağı)
BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ TAKTİRİ İNDİRİMSİZ MİKTAR (Kıdem İhbar Tazminatı - Aldırılan Her İki Rapor Birlikte Değerlendirildiğinde Diğer Alacak Kalemlerinde İndirim Var İse de Ek Bilirkişi Raporundaki Taktiri İndirimsiz Miktar Dikkate Alınarak Hüküm Kurulamayacağı)
TAKTİRİ İNDİRİMSİZ MİKTAR (Kıdem İhbar Tazminatı - Aldırılan Her İki Rapor Birlikte Değerlendirildiğinde Diğer Alacak Kalemlerinde İndirim Var İse de Ek Bilirkişi Raporundaki Taktiri İndirimsiz Miktar Dikkate Alınarak Hüküm Kurulamayacağı)"
Y9.HD6.4.2011E. 2009/10286 K. 2011/10366"KIDEM TAZMİNATI (Davanın Açılmasından Sonra Gerçekleşen Birleşme Sebebiyle Husumetin Devir Alan A.Ş.'ne Yöneltilerek Davaya Devamla Davalının Delilleri Toplanıp Bu Şirket Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği)
HUSUMET (Kıdem Tazminatı - Davanın Açılmasından Sonra Gerçekleşen Birleşme Sebebiyle Husumetin Devir Alan A.Ş.'ne Yöneltilerek Davaya Devamla Davalının Delilleri Toplanıp Bu Şirket Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği)
ISLAH (Islah Dilekçesi Davalı Vekiline Tebliğ Edilmediği - Islah Dilekçesi Davalıya Tebliği Edilmeden ve Islaha Karşı Diyecekleri Sorulmadan Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
Y9.HD7.4.2011E. 2009/10295 K. 2011/10537"ISLAH (Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Defi de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği)
ZAMANAŞIMI DEF’İ (İşçilik Alacaklarının Tahsili - Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Defi de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Bilirkişi Tarafından Düzenlenen İlk Raporda Zamanaşımı İtirazı Dikkate Alınmaksızın Hesaplama Yapılmış İse de Mahkemece Zamanaşımı İtirazı Doğrultusunda Alacak Miktarlarının Belirlenmesi Hususunda Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği)"
Y9.HD7.4.2011E. 2009/10303 K. 2011/10542"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (İstifa Dilekçesinin Davalı İşverenin Tazminatların Ödeneceğine İlişkin Beyanı Üzerine Düzenlediğine İlişkin Dinlenilen Davacı Tanıklarının Görgüye Dayalı Bilgilerinin Bulunmadığı - Reddi Gerektiği)
ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMASI (Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporda Fazla Çalışma Ücret Tahakkuku Bulunmayan Aylara İlişkin Takometre Kayıtlarında Yapılan İnceleme Sonucunda Davacının Bu Aylarda Fazla Mesai Yapmadığının Tespit Edildiği - Fazla Çalışma Ücret Alacağı Talebinin Reddi Gereği)
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET ALACAĞI (Ücret Bordrolarının İhtirazi Kayıtsız İmzalanması - Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporda Fazla Çalışma Ücret Tahakkuku Bulunmayan Aylara İlişkin Takometre Kayıtlarında Yapılan İnceleme Sonucunda Davacının Bu Aylarda Fazla Mesai Yapmadığının Tespit Edildiği/Reddi Gereği)
HAKKANİYET İNDİRİMİ (Davacının Yıllık İzinli ve Raporlu Olduğu Dönemler Dışlanmaksızın Yapılan Hesaplamaya İtibar Edilmesi ve Uzun Bir Çalışma Süresi İçin Hesaplama Yapıldığı Dikkate Alınarak Hakkaniyet İndirimi Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Bozma Sebebi Olduğu)"
Y9.HD8.4.2011E. 2009/10385 K. 2011/10576"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Maddi Tazminat İsteği - Tam Zamanlı Çalıştırılacağına İlişkin Delil Sunulmadığı/Maddi Tazminat Adı Altında Kabul Edilen Fark Ücret Alacağının Kabulüne Yeter Delil Bulunmadığından Talebin Reddi Gerektiği)
MADDİ TAZMİNAT İSTEĞİ (Kıdem ve İhbar Tazminatı - Tam Zamanlı Çalıştırılacağına İlişkin Delil Sunulmadığı/Maddi Tazminat Adı Altında Kabul Edilen Fark Ücret Alacağının Kabulüne Yeter Delil Bulunmadığından Talebin Reddi Gerektiği)
TAM ZAMANLI ÇALIŞMA (Kıdem ve İhbar Tazminatı/Maddi Tazminat İsteği - Tam Zamanlı Çalıştırılacağına İlişkin Delil Sunulmadığı/Maddi Tazminat Adı Altında Kabul Edilen Fark Ücret Alacağının Kabulüne Yeter Delil Bulunmadığından Talebin Reddi Gerektiği)"
Y9.HD11.4.2011E. 2009/10746 K. 2011/10803"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Davacı Akdin Feshini Haklı Nedene Dayanıp İspat Edemediği Gibi Davalı Tarafından Devamsızlığa Sebep Olan Fesih Nedenini Haksız Kılacak İzin veya Rapor Belgesi İbraz Edemediği - Fesih Haklı Olup Talebin Reddi Gereği)
HAKLI NEDENLE FESİH (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davacı Akdin Feshini Haklı Nedene Dayanıp İspat Edemediği Gibi Davalı Tarafından Devamsızlığa Sebep Olan Fesih Nedenini Haksız Kılacak İzin veya Rapor Belgesi İbraz Edemediği/Fesih Haklı Olup Talebin Reddi Gereği)
İSPAT (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davacı Akdin Feshini Haklı Nedene Dayanıp İspat Edemediği Gibi Davalı Tarafından Devamsızlığa Sebep Olan Fesih Nedenini Haksız Kılacak İzin veya Rapor Belgesi İbraz Edemediği/Fesih Haklı Olup Talebin Reddi Gereği)"
Y9.HD11.4.2011E. 2009/10783 K. 2011/10790"İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ (Mahkemece Davalı Şirket İle Dava Dışı İşveren Arasındaki İlişki Araştırılmadığı - İşverenler Arasındaki İlişki Araştırılıp Organik Bağ ya da İşyeri Devrinin Olup Olmadığının Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ (İş Akdinin Haksız Feshinden Kaynaklanan İşçilik Alacaklarının Tahsili - İşverenler Arasındaki İlişki Araştırılıp Organik Bağ ya da İşyeri Devrinin Olup Olmadığının Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞYERİ DEVRİ (İşçilik Alacaklarının Tahsili - İşverenler Arasındaki İlişki Araştırılıp Organik Bağ ya da İşyeri Devrinin Olup Olmadığının Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ (Mahkemece Davalı Şirket İle Dava Dışı İşveren Arasındaki İlişki Araştırılmadığı - İşverenler Arasındaki İlişki Araştırılıp Organik Bağ ya da İşyeri Devrinin Olup Olmadığının Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y9.HD11.4.2011E. 2009/10788 K. 2011/10793"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (Kısmen Reddedilen Miktar B.K.'nun 43,44, 161/Son ve 325/Son Md.lerinin Uygulanmasından Kaynaklanan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar İçin Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olsa da Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği)
VEKALET ÜCRETİ (İhbar Ve Kıdem Tazminatı - Kısmen Reddedilen Miktar B.K.'nun 43,44, 161/Son ve 325/Son Md.lerinin Uygulanmasından Kaynaklanan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar İçin Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olsa da Davalı Yararına Takdir Edilemeyeceği)
TAKDİRİ İNDİRİM (Taktiri İndirim Sonucu Reddedilen Miktar Nedeni İle Vekalet Ücretine Hükmedilmeyeceğine İlişkin İlke Kararına Uygun Oluşu Nedeni İle Taktiri İndirim Sonucu Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği)
FAİZ İSTEMİ (Davacının Islah Dilekçesinde Islah İle Artırdığı Miktarlar İçin Faiz Talebi Olmadığı Halde Islah İle Artırılan Miktarlara da Faiz Yürütülerek Talebin Aşılması ve Hükmedilen Alacakların Net Mi Yoksa Brüt Mü Olduklarının Hükümde Belirtilmemesinin İnfazda Karışıklığa Yol Açacağı)"
Y9.HD18.4.2011E. 2009/11593 K. 2011/11686"KIDEM TAZMİNATI (Hafta Tatili Ücretlerinden Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği)
HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNDEN YAPILAN İNDİRİMLER (Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği)
VEKALET ÜCRETİ (Kıdem Tazminatı - Hafta Tatili Ücretlerinden Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği)
BİLİRKİŞİ TARAFINDAN EMSAL OLARAK ALINAN KARARLAR (Davacının Belirlenen Alacağından Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Bu Talebi Hüküm Altına Alındığı - İlke Kararı Emsal Kararlar ve Davacının Yaptığı İş Dikkate Alınarak Davacının Hafta Tatili Ücretinden Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği)"
Y9.HD18.4.2011E. 2011/17345 K. 2011/11509"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Takipsizlik Kararının Yazılı Emir Yolu İle Kaldırılmasından Sonra Davacı Hakkında İşverenin Bilgisi Olmadan Bankalardan Onun Adına Para Çekmesi Sebebiyle Kamu Davası da Açıldığı - Fesih Haklı Nedene Dayandığından Tazminat İsteklerinin Reddi Gereği)
TAKİPSİZLİK KARARI (Yazılı Emir Yolu İle Kaldırılmasından Sonra Davacı Hakkında İşverenin Bilgisi Olmadan Bankalardan Onun Adına Para Çekmesi Sebebiyle Kamu Davası da Açıldığı - Fesih Haklı Nedene Dayandığından Tazminat İsteklerinin Reddi Gereği)
FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMASI (Kıdem ve İhbar Tazminatı - Takipsizlik Kararının Yazılı Emir Yolu İle Kaldırılmasından Sonra Davacı Hakkında İşverenin Bilgisi Olmadan Bankalardan Onun Adına Para Çekmesi Sebebiyle Kamu Davası da Açıldığı/Fesih Haklı Nedene Dayandığından Tazminat İsteklerinin Reddi Gereği)
FAZLA ÇALIŞMA İSTEMİ (Davacı İşyerinde En Üst Yetkili Kişi Yani Müdür Olarak Çalışıp İşyerini Kendi Açıp Kapayıp Mesaisini de Kendi Belirlediğinden Fazla Çalışma İsteğinin Reddi Gerektiği)"
Y9.HD21.4.2011E. 2009/10821 K. 2011/12152"ÜCRET ALACAĞI TALEBİ (İşveren Tanıklarının Beyanlarına Göre Davacının Ücret Alacağının Bulunmadığı - Davacının İşten Ayrıldığı Tarihte Sadece Sefer Primi Karşılığı Çalıştığından ve Bu Primin de Asgari Ücret Seviyesinin Üstünde Olduğu Anlaşıldığından Reddi Gerektiği)
KIDEM TAZMİNATI HESABI (Asgari Ücretin Hesaba Katılmayıp Sefer Başına Alınan Ücretin Temel Alınması Gerekirken Asgari Ücretin de İlavesi İle Tazminata Esas Ücretin Fazla Belirlenmesinin Hatalı Olduğu)
SEFER PRİMİ KARŞILIĞI ÇALIŞMA (Ücret Alacağı İstemi - Davacının Kıdem Tazminatı Hesabında Asgari Ücretin Hesaba Katılmayıp Sefer Başına Alınan Ücretin Temel Alınması Gerekirken Asgari Ücretin de İlavesi İle Tazminata Esas Ücretin Fazla Belirlenmesinin Hatalı Olduğu)"
Y9.HD25.4.2011E. 2009/11630 K. 2011/12242"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI (Davalı İşyerinin Kamu Kurumu "Belediye" Olduğu/Ücret Bordrolarının Celbedilip Anılan Tarihlerde Çalışıp Çalışmadığının Belirleneceği - Gerekirse Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatarak Sonuca Gidileceği)
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI (Yıllık İzin Ücreti Alacağı/Davalı İşyerinin Kamu Kurumu "Belediye" Olduğu - Ücret Bordrolarının Celbedilip Anılan Tarihlerde Çalışıp Çalışmadığının Belirleneceği/Gerekirse Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği)"
Y9.HD26.4.2011E. 2011/1308 K. 2011/12318"İŞKOLU TESPİT KARARININ İPTALİ (Sendika Tarafından Açılan Davanın Derdest Olduğu - Taraflar Arasındaki Yetki Uyuşmazlığında Davanın Ön Mesele Kabul Edilmesi Gerektiği)
YETKİ UYUŞMAZLIĞI (Ön Mesele Kabul Edilmesi Gereken Dava - İşyeri İle İlgili İşkolu Tespit Kararının İptali İçin Sendika Tarafından Açılan Davanın Derdest Olduğu)
ÖN MESELE (Taraflar Arasında Yetki Uyuşmazlığı İle Birlikte İşkolu Tespit Uyuşmazlığı da Bulunduğu - İşyeri İle İlgili İşkolu Tespit Kararının İptali İçin Sendika Tarafından Açılan Davanın Derdest Olduğu/Ön Mesele Kabul Edilmesi Gerektiği)"
Y9.HD28.4.2011E. 2009/12402 K. 2011/12684"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (İşçinin Diğer Çalışanın Küfür Etmesini İşverene Bildirip Gerekli İşlemlerin Yapılmasını İstemesi Gerekirken Kavga Etmesi/İşyeri Düzeninin Bozulduğu - Hak Kazanamayacağı/İşverenin Haklı Feshi)
İŞVERENİN HAKLI FESHİ (İşçinin Diğer Çalışanın Küfür Etmesini İşverene Bildirip Gerekli İşlemlerin Yapılmasını İstemesi Gerekirken Kavga Etmesi/İşyeri Düzeninin Bozulduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı)
İŞÇİYE DİĞER İŞÇİNİN KÜFÜR ETMESİ (İşverene Bildirip Gerekli İşlemlerin Yapılmasını İstemesi Gerekirken Kavga Etmesi/İşyeri Düzeninin Bozulduğu - İşverenin Haklı Feshi Sözkonusu Olduğu)
İŞYERİNDE KAVGA NEDENİYLE FESİH (İşverenin Haklı Feshi - İşçinin Diğer Çalışanın Küfür Etmesini İşverene Bildirip Gerekli İşlemlerin Yapılmasını İstemesi Gerekirken Kavga Etmesi/İşyeri Düzeninin Bozulduğu)"
Y9.HD30.6.2011E. 2011/10642 K. 2011/19716"FAZLA MESAİ ÜCRETİ (Günlük Çalışmanın 12 Saat Olduğu Durumlarda Ara Dinlenmenin 1,5 Saat Olarak Hesaplamada Dikkate Alınması Gerektiği - 1 Saat Ara Dinlenme Düşülerek Yapılan Hesaba Göre Kabul Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
ARA DİNLENME SÜRESİ (Fazla Mesai Ücreti İstemi - Günlük Çalışmanın 12 Saat Olduğu Durumlarda Ara Dinlenmenin 1,5 Saat Olarak Hesaplamada Dikkate Alınması Gerektiği/1 Saat Ara Dinlenme Düşülerek Yapılan Hesaba Göre Kabul Karar Verilemeyeceği)
HAKKANİYET İNDİRİMİ (Yapılan % 50 Hakkaniyet İndiriminin Fazla Olduğu - Davacının Çalışma Şekline Göre Daha Makul Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği)"
Y9.HD19.9.2011E. 2011/13292 K. 2011/32290"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (İki Farklı Bilirkişiden Ayrı Ayrı Rapor Alınması ve Bu Raporlarda Kıdem ve İhbar Tazminatı Hüküm Altına Alınan Miktarlardan Daha Fazla Olması - Hesap Raporundan Hangisine İtibar Edildiği Gerekçelendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İki Farklı Bilirkişiden Ayrı Ayrı Rapor Alınması ve Bu Raporlarda Kıdem ve İhbar Tazminatı Hüküm Altına Alınan Miktarlardan Daha Fazla Olması - Hesap Raporundan Hangisine İtibar Edildiği Gerekçelendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
HESAP RAPORU (Kıdem ve İhbar Tazminatı - İki Farklı Bilirkişiden Ayrı Ayrı Rapor Alınması ve Bu Raporlarda Kıdem ve İhbar Tazminatı Hüküm Altına Alınan Miktarlardan Daha Fazla Olması/Hesap Raporundan Hangisine İtibar Edildiği Gerekçelendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y9.HD20.9.2011E. 2011/11359 K. 2011/32598"ÜCRET İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE FARK ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Davacının Yürürlükte Olan Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanıp Yararlandırmadığı Belirlenmeli ve Bu Konu Denetime Elverişli Hesap Raporunda Gösterilmesi Gerektiği)
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ (Ücret İlave Tediye ve İkramiye Fark Alacaklarının Ödetilmesi İstemi - Davacının Yürürlükte Olan Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanıp Yararlandırmadığı Belirlenmeli ve Bu Konu Denetime Elverişli Hesap Raporunda Gösterilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Ücret İlave Tediye Ve İkramiye Fark Alacaklarının Ödetilmesi İstemi - İmza Tarihinden Önce Sendika Üyesi Olan Davacı İşçinin Üyelik Tarihinden İtibaren Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanabileceği Belirtilerek Hesaplamaya Gidilmemesinin İsabetsiz Olduğu)"
Y9.HD20.9.2011E. 2011/11526 K. 2011/32512"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ (Davacının Dava Dilekçesinde 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ve Sonrasına Ait İsteklerde Bulunması Olması Gereken Yevmiyenin Davacının Sendika Üyeliğinin İşverene Bildirildiği Tarihten İtibaren Belirlenmesi Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmadığı)
DAVACININ HESABA YÖNELİK İTİRAZLARI (Ek Rapor veya Gerekirse Başka Bir Bilirkişi Tarafından Düzenlenecek Hesap Raporu İle Emsal Raporlarla Karşılaştırma da Yapılarak Değerlendirilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Eksik İncelemeyle ve Bilirkişi Raporunda Bir Hesaba Yer Verildiği Halde Bilirkişi Raporuna Göre Ücretlerin Tam Olarak Ödendiğinden Söz Edilerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu)"
Y9.HD27.9.2011E. 2009/14480 K. 2011/33510"FERAGAT (Davacı İşçinin Statüsüne Uygun İş Arayıp Aramadığı da Araştırılmalı Gerekirse Bu Husus Türk Tabibler Birliğinden Araştırılarak Ne Kadar Sürede İş Bulabileceği ve Bu Süre İçinde Kasten Elde Etmekten Feragat Ettiği Gelirlerinin Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
İŞ ARAYIP ARAMAMA (Bakiye Süreye Ait Ücret Alacaklarının Ödetilmesi İstemi - Davacı İşçinin Statüsüne Uygun İş Arayıp Aramadığı da Araştırılmalı Gerekirse Bu Husus Türk Tabipler Birliğinden Araştırılarak Ne Kadar Sürede İş Bulabileceğinin Belirlenmesi Gerektiği)
İNDİRİMİN DAYANAĞI (B.K.'nun 325/Son Md. Olmakla ve Yapılan Yargılama Sonucuna Mahkemece Belirlenmekle İndirim Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmemesi Gerektiği)
BAKİYE SÜREYE AİT ÜCRET ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Davacı İşçinin Statüsüne Uygun İş Arayıp Aramadığı da Araştırılmalı Gerekirse Bu Husus Türk Tabipler Birliğinden Araştırılarak Ne Kadar Sürede İş Bulabileceğinin Belirlenmesi Gerektiği)"
Y9.HD20.1.2012E. 2011/51430 K. 2012/1014"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ (Taraflar Arasında 4857 S. İş Kanununda Tanımlanan Hizmet Akdi Olmayıp Vekalet İlişkisi Bulunduğundan Görevli Mahkeme 6100 S. Kanunun 2/1. Md. Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
VEKALET İLİŞKİSİ BULUNMAMASI (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Taraflar Arasında 4857 S. İş Kanununda Tanımlanan Hizmet Akdi Olmayıp Vekalet İlişkisi Bulunduğundan Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
GÖREV (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Taraflar Arasında 4857 S. İş Kanununda Tanımlanan Hizmet Akdi Olmayıp Vekalet İlişkisi Bulunduğundan Görevli Mahkeme 6100 S. Kanunun 2/1. Md. Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)"
Y9.HD20.2.2012E. 2011/50707 K. 2012/4753"ÜCRET/EK ÖDEME/DENGE TAZMİNATI (Kapsamdışı Çalışan Davacının Özelleştirme Sonrası Çalıştıktan Sonra Nakledildiği Tarihe Kadar Kamuda Aynı Statüde Çalışanlar İçin Getirilen Özlük Haklarından Yararlandırılacağı - Fark Alacağı Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı)
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASI NEDENİYLE NAKİL (Davacının Ücret Ek Ödeme Denge Tazminatı İkramiye Talebi/Kapsamdışı Olarak Kamuda Çalışmış Gibi Kabul Edilen Davacının 375 ve 399 S.K. KHK'lar İle Getirilen Artışlardan Yararlandırılacağı ve Maaş Nakil İlmühaberi Düzenleneceği)
KAPSAM DIŞI ÇALIŞMA (Davacının Nakle Tabi Olarak Çalıştığı Dönemde Aynı Statüde Kamuda Çalışanlara Uygulanan Artışlardan Yararlandırılıp Yararlandırılmadığı ve Benzeri Araştırmalar Yapılarak Fark Alacağı Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınacağı)
FARK ALACAĞI (Özelleştirme Uygulaması Nedeniyle Nakledilen Davacının Ücret ve Ücret Tespiti Talebi/Aynı Statüde Kamuda Çalışanların Uygulanan Artışlardan Yararlandırılıp Yararlandırılmadığı Maaş Nakil İlmühaberi Düzenlenip Düzenlenmediği Araştırılacağı - Bilirkişi Raporu Alınacağı)"

Y10.HD

Y10.HD21.9.2010E. 2010/9742 K. 2010/11978"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu İlgili Takip Dosyasından/Dosyalarından Davacıya Gönderilen Ödeme Emirlerinin Aslı ya da Onaylı Örneklerinin Dosyaya Celbedilmediği - Bu Eksikliğin Giderilmesinden Sonra 506 S. Kanunun 80. Md. Kapsamında Yapılacak İnceleme İle Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
ÖDEME EMİRLERİNİN CELBİ (Aslı ya da Onaylı Örneklerinin Dosyaya Celbedilmediği - Bu Eksikliğin Giderilmesinden Sonra 506 S. Kanunun 80. Md. Kapsamında Yapılacak İnceleme İle Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
SİGORTA PRİMLERİNDEN SORUMLULUK (Tahakkuk ve Tediye İle Görevli Kamu Görevlileri Mesul Muhasip Sayman İle Tüzelkişiliği Haiz Diğer İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici veya Yetkilileri Kuruma Karşı İşverenleri İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu)"
Y10.HD3.3.2011E. 2009/11799 K. 2011/2762"YERSİZ YAŞLILIK AYLILIĞININ TAHSİLİ DAVASININ REDDİ (Sigortalının Prime Esas Tutulan Vergi Kaydında Tarih Hatası Bulunduğunun Anlaşılması - Bağ-Kur Süreleri İle SSK'lı Hizmetleri Birleştirilerek Aylık Bağlanan Davalının Bağ-Kur Sürelerinin Yeniden Düzenlenerek Birleştirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı)
HİZMET SÜRESİ (Bağ-Kur Primine Esas Tutulan Vergi Kayıtlarının Hatalı Olduğu/Bağ-Kur Süreleri İle SSK'lı Hizmetleri Birleştirilerek Aylık Bağlanan Davalının Bağ-Kur Sürelerinin Yeniden Düzenlenerek Birleştirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Yersiz Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İstemin Reddi)
BAĞ-KUR PRİMİNE ESAS TUTULAN VERGİ KAYDINDA TARİH HATASI (Yersiz Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İstemin Reddi - Bağ-Kur Süreleri İle SSK'lı Hizmetleri Birleştirilerek Aylık Bağlanan Davalının Bağ-Kur Sürelerinin Yeniden Düzenlenerek Birleştirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı)"
Y10.HD17.3.2011E. 2009/15675 K. 2011/3616"PROTEZ BEDELİ (Kurum Bakımından Bağlayıcı Fiyat Tarifesi Bulunup Bulunmadığı Bulunmaması Halinde Sağlık Bakanlığından Görüş Alınması Gereği - Protezler İçin Katkı Payının Sanayi Kesiminde Çalışan 16 Yaşından Büyük İşçiler İçin Uygulanan Aylık Asgari Ücreti Geçemeyeceği)
KATKI PAYI (Protez Bedeli - Katkı Payının 506 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Düzenlemesi Gözetilerek Belirlenmesi Gereği)"
Y10.HD30.3.2011E. 2009/15304 K. 2011/4416"İTİRAZIN İPTALİ (Yersiz Çekilen Ölüm Aylığı/Başlatılan İcra Takibine İtiraz/Yaşlılık Aylığının Bankamatik Kartından Çekildiği - Murisin Sağlığında Kimlerle Oturduğu ve Ölümün Nerede Gerçekleştiği Hususlarının Araştırılması Gerektiği)
KUSUR VE ZARARIN MİKTARININ TAYİNİ (Ceza Muhakemesinin Kusur ve Zararın Miktarının Tayini/Beraat Kararlarının Hukuk Hakimini Bağlamayacağı - Ceza Dosyasının İçeriğinin Hükme Esas Alınamacağı)
EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA (Yaşlılık Aylığının Bankamatik Kartından Çekilmesi Nedeniyle Murisin Sağlığında Kimlerle Oturduğunun ve Ölümün Nerede Gerçekleştiğinin Mahkemece Araştırılması Gerektiği - Yersiz Çekilen Ölüm Aylığı)
YAŞLILIK AYLIĞI (Yersiz Çekilen Aylık/Bankamatik Kartından Çekilmesi - Murisin Sağlığında Kimlerle Oturduğunun ve Ölümün Nerede Gerçekleştiğinin Mahkemece Araştırılması Gerektiği/İtirazın İptali Davası)"
Y10.HD7.4.2011E. 2009/17300 K. 2011/4982"ÖLEN SİGORTALININ AYLIKLARININ ÇEKİLMESİ (Bankamatik Kartının Hayatta İken Sigortalının Öldükten Sonra Birlikte Oturan Mirasçıların Eline Geçmesinin Asıl Olduğu - Sigortalının Öldüğünde Kiminle İkamet Ettiği Öldükten Sonra Birlikte Oturduğu Mirasçılar Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği)
YAŞLILIK AYLIĞININ HAKSIZ TAHSİLİ (Müddeinin İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu Davada İspat Külfetinin Kime Ait Olduğunu Belirlemenin Başlıca Görev Olduğu - Bankamatik Kartının Hayatta İken Sigortalının Öldükten Sonra Birlikte Oturan Mirasçıların Eline Geçmesinin Asıl Olduğu)
İSPAT KÜLFETİ (Ölen Sigortalının Aylıklarının Çekilmesi)"
Y10.HD14.4.2011E. 2009/16929 K. 2011/5374"YERSİZ ÇEKİLEN AYLIKLARI TAHSİLİ İSTEMİ (Sigortalının Bankamatik Kartı Hayatta İken Yanında Bulunduğundan Öldükten Sonra Birlikte Oturan Mirasçılarının Eline Geçmesinin Asıl Olduğu - Kardeşler Arasındaki Ceza Davasının Akıbetinin Araştırılması/İspat Yükünün Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği)
İSTİRDAT DAVASI (Davalının Vefat Eden Annesinin Aylığını Haksız Yere Aldığından Bahisle Yersiz Çekilen Aylıların - Sigortalının Bankamatik Kartının Öldükten Sonra Birlikte Oturan Mirasçılarının Eline Geçmesinin Asıl Olduğu - Kardeşler Arasındaki Ceza Davasının Akıbetinin Araştırılması/İspat Yükünün Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği)
MURİSLE BİRLİKTE OTURAN MİRASÇI (Sigortalının Bankamatik Kartı Hayatta İken Yanında Bulunduğundan Öldükten Sonra Birlikte Oturan Mirasçılarının Eline Geçmesinin Asıl Olduğu - Yersiz Çekilen Aylıkların Tahsili İstemi)
İSPAT YÜKÜ (Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği/Yersiz Çekilen Aylıkların Tahsili İstemi - Sigortalının Bankamatik Kartı Hayatta İken Yanında Bulunduğundan Öldükten Sonra Birlikte Oturan Mirasçılarının Eline Geçmesinin Asıl Olduğu/Kardeşler Arasındaki Ceza Davasının Akıbetinin de Araştırılacağı)"
Y10.HD28.4.2011E. 2009/17209 K. 2011/6350"HİZMET TESPİT DAVASI (İşin Yapılacağı Yer İş İçin Gerekli Olan Masa Sandalye Soğutma Isıtma ve Kesintisiz Güç Kaynağının Asıl İşveren Tarafından Sağlandığı Gözetildiğinde Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulduğunun Kabulü Gereği - Asıl İşverenin İşçiye Karşı Alt İşverenle Birlikte Sorumlu Olduğu)
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN (İşin Tamamının Bir Bütün Halinde veya Bölümlere Ayrılarak Başkalarına Devredildiği İşten Tamamen El Çekilmesi Sigortalı Çalıştırılmaması Halinde Devredenin Asıl İşveren Sayılmayacağı - Asıl İşverenin Alt İşverenle Birlikte İşçiye Karşı Sorumlu Olduğu)
ARACI (Bir İşte veya İşin Bir Bölüm veya Eklentisinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişi Olduğu - İşin bir Bölümünde Değil Tamamının Bütün Halinde Devredilerek İşten Elçekilmesi Halinde Asıl İşvern Alt İşveren İlişkisi Bulunmadığı)"
Y10.HD2.5.2011E. 2009/17875 K. 2011/6501"TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEMELERİN RÜCUEN TAHSİLİ (İşverenin Mevzuatın Kendisine Yüklediği İş Güvenliği Tedbirlerini Almak Zorunda Olduğu - İşverenin Sorumluluğunun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatının Kendisine Yüklediği Sorumlulukları Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği)
İŞVERENİN SORUMLULUĞU (Trafik İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayında İşverenin Sorumluluğunun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatına Göre Belirlenmesi - Sigortalının Yola Çıkmadan Önce Yeterli Dinlenme İmkanına Sahip Olup Olmadığı Yolun Mesafesi Aracın Niteliği Gibi Hususlar Araştırılarak Kusurun Belirlenmesi Gereği)"
Y10.HD3.5.2011E. 2010/68 K. 2011/6624"İŞ KAZASINA DAYALI SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ (Asıl İşveren Taşeron Aracı Niteliklerinin Hukuken Belirlenmesi Gereği - Sorumluluk Bakımından Alt İşverenlik İlişkisinin Belirlenmesi Gereği)
ASIL İŞVEREN TAŞERONLUK İLİŞKİSİ (İşin Başka işverenden Alınmış Olması Asıl İşyerinde Kendi Adına İşçi Çalıştırıyor Olması Gereği - İşin Tamamının Bir Bütün Halinde Ayrılarak Başkalarına Devredilmesi Elçekilmesi Sigortalı Çalıştırılmaması Halinde Asıl ve Alt İşverenlik İlişkisinin Oluşmayacağı)
ARACI (Bir İşte veya İşin Bir Bölüm veya Eklentisinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişi Olduğu - Asıl İşverenden İstenilen İşin Asıl İş veya İşyeri ile İlgili İşin İşyeri Eklentilerinde Alınmış Olması ve Bu İşte Kendi İşçilerinin Çalışıyor Olması Gereği)"
Y10.HD3.5.2011E. 2011/716 K. 2011/6600"SİGORTALI HİZMETLERİN VE YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ (Borçlu Olmadığının Tespiti - Sebepsiz Zenginleşmenin İyi Niyetle veya Kötü Niyetle Gerçekleşmesine Bağlı Olarak İstirdadı Mümkün Ödeme Miktarları Belirlendiği/İlgilinin Kurumdan Alacağı Yoksa Geri Alma İşleminin Genel Hükümlere Göre Yapılacağı)
İSTİRDAT İSTEMİ (Sebepsiz Zenginleşmenin İyi Niyetle veya Kötü Niyetle Gerçekleşmesine Bağlı Olarak İstirdadı Mümkün Ödeme Miktarlarının Belirlendiği - İlgilinin Kurumdan Alacağı Yoksa Geri Alma İşleminin Genel Hükümlere Göre Yapılacağı)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (İyi Niyetle veya Kötü Niyetle Gerçekleşmesine Bağlı Olarak İstirdadı Mümkün Ödeme Miktarlarının Belirlendiği - İlgilinin Kurumdan Alacağı Yoksa Geri Alma İşleminin Genel Hükümlere Göre Yapılacağı)
YERSİZ ÖDEMENİN TAHSİLİ (Kurumun İstirdadını İsteyeceği Yersiz Ödemenin Kapsamını Belirlemedeki İrade Serbestisi 5510 S. K’nun 96. Md. Hükmünün Kurumun Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Alacakları Konusunda Süren Uyuşmazlıklara Uygulanacağı)"
Y10.HD9.5.2011E. 2009/16037 K. 2011/6886"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ SİGORTALIYA YAPILAN ÖDEMELER (Rücuen Tazmini Talebi – Öncelikle Sigortalıyı Çalıştıran Ltd. Şti. İle İşin Tamamını İhale İle Veren Bakanlık Arasında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Olup Olmadığının Saptanması Gereği)
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremez Sigortalıya Yapılan Ödemeler - İşin Tamamını İhale ile Şirkete Veren Bakanlığının Asıl İşveren Sıfatının Bulunmadığı/Sorumluluğu Sayılı ve Sınırlı Durumlarda Mevcut Olduğu)
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ (İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremez Sigortalıya Yapılan Ödemelerin Rücuen Tazmini Talebi - Sigortalıyı Çalıştıran Ltd. Şti. İle İşin Tamamını İhale İle Veren Bakanlık Arasında İlişki Olup Olmadığının Saptanması Gereği)
İDARENİN İŞİN TAMAMINI İHALE İLE VERMESİ (Rücuen Tazminat Davası - 3. Kişi Olarak Rücu Alacağından Sorumluluğunun Sayılı ve Sınırlı Durumlarda Mevcut Olduğu/506 S. K. Kapsamındaki Sorumluluğu Bulunmadığı)"
Y10.HD10.5.2011E. 2011/5369 K. 2011/7081"ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ (Maluliyet Aylığı İstemi - Davacının 2/3 Oranında Çalışma Gücünü Kaybettiğinin Sabit Olduğu/Beş Yıllık Sigortalılık Süresi ve Prim ve Her Türlü Borcun Ödenmiş Olmasına Dair Tahsis Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İrdelenmesi Gerektiği)
MALULİYET AYLIĞI İSTEMİ (Davacının 2/3 Oranında Çalışma Gücünü Kaybettiğinin Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Sabit Olduğu - Beş Yıllık Sigortalılık Süresi ve Prim ve Her Türlü Borcun Ödenmiş Olmasına Dair Tahsis Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İrdelenmesi Gerektiği)
TAHSİS KOŞULLARI (Maluliyet Aylığı İstemi - Davacının 2/3 Oranında Çalışma Gücünü Kaybettiği/Beş Yıllık Sigortalılık Süresi ve Prim ve Her Türlü Borcun Ödenmiş Olmasına Dair Tahsis Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İrdelenmesi Gerektiği)"
Y10.HD12.5.2011E. 2010/28 K. 2011/7184"TEDAVİ GİDERLERİNİN TAHSİLİ (Kesin Hükmün Bağlayıcılığı - Tarafları Aynı Olsa da Dava Sebebi ve Müddabihleri Farklı Davanın Bağlayıcılığından Sözedilemeyeceği)
KESİN HÜKÜM (Bir Davada Karara Bağlanıp Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Aynı Taraflar Arasında Aynı Konuda Aynı Sebebe Dayanarak Yeni Dava Açılamayacağı - Bir Dava Hakkında Kesin Hüküm Bulunmamasının Dava Şartı Bulunduğu Re'sen Nazara Alınması Gereği)"
Y10.HD23.5.2011E. 2011/3389 K. 2011/7303"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ (Lokantasının Kiralık veya Kendi Mülkü Olmasına Göre Kira Kontratı Elektrik Su Faturası vs. Gibi Lokantanın Faal Olduğuna İlişkin Belgelerin Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılması Gerektiği)
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti - Lokantasının Kiralık veya Kendi Mülkü Olmasına Göre Kira Kontratı Elektrik Su Faturası vs. Gibi Lokantanın Faal Olduğuna İlişkin Belgelerin Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılması Gerektiği)
PRİM ÖDEMESİ (Davacının Prim Ödemeleri de Gözetilerek İsteğe Bağlı Sigortalı Olabileceği Hususu Değerlendirilip Tahsis Koşullarının Bu Çerçevede İrdelenmesi Gerektiği)"
Y10.HD24.5.2011E. 2010/79 K. 2011/7450"İŞ KAZASINDAN DOĞAN RÜCU TAZMİNATI İSTEMİ (İşverenin Kusur Sorumluluğu Mevcut Rapora Göre Oransal Olarak Tespit Edilip Anayasa Mahkemesi Kararında Belirtilen İlke ve Esaslara Göre Saptanacak Rücu Alacağının Talep de Gözetilerek Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği)
İŞVERENİN KUSUR SORUMLULUĞU (Mevcut Rapora Göre Oransal Olarak Tespit Edilip Anayasa Mahkemesi Kararında Belirtilen İlke ve Esaslara Göre Saptanacak Rücu Alacağının Talep de Gözetilerek Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği)
RÜCU ALACAĞI (İş Kazasından Doğan Rücu Tazminatı İstemi - İşverenin Kusur Sorumluluğu Mevcut Rapora Göre Oransal Olarak Tespit Edilip Anayasa Mahkemesi Kararında Belirtilen İlke ve Esaslara Göre Saptanacak Rücu Alacağının Talep de Gözetilerek Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği)"
Y10.HD26.5.2011E. 2011/3468 K. 2011/7738"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ (Muris Sigortalının 5 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunmakta İse de Ne Ölüm Tarihinde Yürürlükte Bulunan 506 S. Kanunun 66. Md. Ne Sonradan Yürürlüğe Giren 2422, 5561 ve 5510 S. Kanun Hükümlerindeki Toplam ve Yıllık Ortalama Prim Gün Sayısı Koşullarını Taşımadığı)
PRİM GÜN SAYISI (Ölüm Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Muris Sigortalının 5 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunmakta İse de Ne Ölüm Tarihinde Yürürlükte Bulunan 506 S. Kanunun 66. Md. Ne Sonradan Yürürlüğe Giren 2422, 5561 ve 5510 S. Kanun Hükümlerindeki Toplam ve Yıllık Ortalama Prim Gün Sayısı Koşullarını Taşımadığı)
SİGORTALILIK SÜRESİ (Ölüm Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Muris Sigortalının 5 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunmakta İse de Ne Ölüm Tarihinde Yürürlükte Bulunan 506 S. Kanunun 66. Md. Ne Sonradan Yürürlüğe Giren 2422, 5561 ve 5510 S. Kanun Hükümlerindeki Toplam ve Yıllık Ortalama Prim Gün Sayısı Koşullarını Taşımadığı)"
Y10.HD2.6.2011E. 2010/1360 K. 2011/8168"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Sonucu Geçici İş Göremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Yapılan Ödemelerin Tahsili Talebi - Çelişkili Kusur Raporlarının Bulunduğu)
ÇELİŞKİLİ KUSUR RAPORU (Konusunda Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Kusur Oranı ve Aidiyetlerinin Usulünce Belirlenmesi Gereği - Rücuan Tazminat Davası/İş Kazası Sonucu Geçici İş Göremezlik)
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU (Hükme Esas Alınamayacağı - Davada Teselsül Hükümlerine Dayanılmadığının Gözetilmesi Gereği)"
Y10.HD2.6.2011E. 2011/6923 K. 2011/8192"HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI (Kamu Düzeniyle İlişkili Olduğu Özel Duyarlılık ve Özenle Yürütülmesi Gereği - İşe Giriş Bildirgeleri Hizmet sözleşmesi Ücret Ödeme Belgelerindeki İmzaların Keyfiyetinin Araştırılması Gereği)
FİİLİ ÇALIŞMA OLGUSUNUN KANITLANMASI (Ödeme Belgelerindeki İmzaların Davacıya Ait Olup Olmadığı Ait ise Cebir ve Tehdit Altında Alınıp Alınmadığı Gerekiyorsa İmza İncelemesi Yapılarak Belirlenmesi - Bordro Tanıkları Re'sen Belirlenerek Bilgi ve Görgülerine Başvurulması Gereği)"
Y10.HD7.6.2011E. 2011/3108 K. 2011/8442"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI (Açılan Tespit Davası Sonucunda Hak Kazanıldığı Kararının Kesinleşmesi - Ana Para Ödenmeden Dava Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabul Edileceği Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenilmesi Gerektiği/Faiz Başlangıcı)
MAHKEME KARARI İLE YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS EDİLMESİ (Ana Para Ödenmeden Tahsil Davası Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabul Edileceği - Kuruma Tanınan 3 Aylık İşlem Süresi Gözetilerek Dava Tarihine Kadar Faizin Kabulü Gerektiği)
FAİZ BAŞLANGICI (Mahkeme Kararı Sonucunda Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması/Süresinde Ödenmeyen Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenilmesi Gerektiği - Ana Para Ödenmeden Dava Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabul Edileceği)
HAKKIN SAKLI TUTULMASI (Mahkeme Kararı Sonucunda Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması/Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenmesi Talebi - Ana Para Ödenmeden Dava Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabulünün Halin İcabı Olduğu)"
Y10.HD9.6.2011E. 2010/1759 K. 2011/8543"HİZMET TESPİTİ DAVASI (Ticari Minibüste Dolmuş Şoförü Olarak Çalıştığının Tespiti/Mahkemece Eksik inceleme ve Araştırma Yapıldığı - Mahkemece Re'sen Saptanacak Bilgiler ve Tanık Beyanları ile Tüm Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği)
SİGORTALININ SİCİL DOSYASI (Mahkemece Kurumdan Sigortalının Sicil Dosyasının Talep Edilmesi/İşyeri ile Sigortalı Arasında İlgilinin Saptanması Gereği - Mahkemece Re'sen Saptanacak Bilgiler ve Tanık Beyanları ile Tüm Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği/ Hizmet Tespiti Davası)
EKSİK İNCELEME YAPILMIŞ OLMASI (Mahkemece Re'sen Saptanacak Bilgiler ve Tanık Beyanları ile Tüm Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği - Hizmet Tespiti Davası/Ticari Minibüste Dolmuş Şoförü Olarak Çalıştığının Tespiti)
KAMU DÜZENİ (Hizmet Tespiti Davalarına Özel Bir Önem ve Duyarlılık Gösterilmesi Gerektiği)
TANIK DELİLİ (Davalı İşverenin Tanıkları ve Komşu İşyeri Tanıklarının Dinlenmesi Gereği - Tanık Anlatımları Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi Gerektiği)
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Mahkemece Kurumdan Sigortalının Sicil Dosyasının Talep Edilmesi/İşyeri ile Sigortalı Arasında İlgilinin Saptanması Gereği - Mahkemece Re'sen Saptanacak Bilgiler ve Tanık Beyanları ile Tüm Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği)"
Y10.HD14.6.2011E. 2011/8311 K. 2011/8750"İŞ KAZASINDAN DOĞAN RÜCU TAZMİNATI (Hukuk Hakimi Kusur Olup Olmadığına Karar Vermek İçin Ceza Hukukunun Mesuliyete Dair Hükümleri İle Bağlı Olmadığı Gibi Kusurun Takdiri ve Zararının Miktarını Tayin Hususunda da Ceza Mahkemesi Kararı İle Bağlı Olmadığı)
KUSURUN TAKDİRİ (İş Kazasından Doğan Rücu Tazminatı - Hukuk Hakimi Kusur Olup Olmadığına Karar Vermek İçin Ceza Hukukunun Mesuliyete Dair Hükümleri İle Bağlı Olmadığı Gibi Kusurun Takdiri ve Zararının Miktarını Tayin Hususunda da Ceza Mahkemesi Kararı İle Bağlı Olmadığı)
RÜCUAN TAZMİNAT (Hukuk Hakimi Kusur Olup Olmadığına Karar Vermek İçin Ceza Hukukunun Mesuliyete Dair Hükümleri İle Bağlı Olmadığı Gibi Kusurun Takdiri ve Zararının Miktarını Tayin Hususunda da Ceza Mahkemesi Kararı İle Bağlı Olmadığı)
KUSUR RAPORU (İş Kazasından Doğan Rücu Tazminatı - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişi Heyetinden Ceza Davasında Kesinleşen Maddi Olgular da Değerlendirilerek Tarafların Kusur Oran ve Aidiyeti Konusunda Yeniden Rapor Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği)"
Y10.HD16.6.2011E. 2011/5962 K. 2011/8982"TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM (Sigortalının Hangi Davalıya Ait İşyerinde Çalıştığı ve Hizmet Akdinin Kiminle Kurulduğu ve Bu İşyerinin Faaliyet Konusunun Ne Olduğu ve Nerede Kurulu Olup Nakliye Edilen Yağın Kime Ait Olduğunun Araştırılması Gerektiği)
HİZMET AKDİ (Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm - Sigortalının Hangi Davalıya Ait İşyerinde Çalıştığı ve Hizmet Akdinin Kiminle Kurulduğu ve Bu İşyerinin Faaliyet Konusunun Ne Olduğu ve Nerede Kurulu Olup Nakliye Edilen Yağın Kime Ait Olduğunun Araştırılması Gerektiği)
KUSUR ORAN VE ORANTI (Dosya İçeriğindeki Tüm Deliller Takdir Olunarak Varsa Çelişki Giderilerek Belirlenmesi ve Kabul Edilen Bu Olgular Doğrultusunda Kusur Oran ve Aidiyeti Konusunda Bilirkişi İncelemesine Gidilmesi Gerektiği)"
Y10.HD4.10.2011E. 2010/4114 K. 2011/13072"GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ (Davacının Ücretsiz İzinli İken Sağlık Raporu Aldığı Dönem İçin İşlemin İptali Talebi - Davacı Sigortalının Bu Ödeneğe Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K. Md. 37 89 ve 107 Uyarınca Değerlendirileceği)
SAĞLIK RAPORU ALAN SİGORTALININ ÜCRETSİZ İZİNDE OLDUĞU DÖNEM (İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Davalı Kuruma İade İle Mükellef Olup Olmadığı - Ödeneğe Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K. Md. 37 89 ve 107 Uyarınca Değerlendirileceği)
ÜCRETSİZ İZİN (Sağlık Raporu Alan Sigortalının Bu Dönemde Kurumca Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tahsiline İlişkin İşlemin İptali Talebi - Ücretsiz İzin Süresi Boyunca Hizmet Akdinin Askıda Kaldığı ve Geçerliliğini Koruduğu)"
Y10.HD3.11.2011E. 2011/7225 K. 2011/15311"BOŞANDIKTAN SONRA ESKİ EŞİ İLE BİRLİKTE YAŞADIĞI GEREKÇESİ İLE DAVACININ ALDIĞI ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ ( Davacının Yaşamını Yitiren Babasından Aldığı Maaşın Kesildiği - Nüfus Kayıt Örnekleri Elektrik Telefon Aboneliklerinin Tespit Edileceği )
KURUM TARAFINDAN KESİLEN ÖLÜM AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Davacının Boşandığı Eşi İle Birlikte Yaşadığı Gerekçesi İle - Nüfus Müdürlüğü'nden Adres Hareketlerinin İsteneceği/Aboneliklerinin Hangi Adreste Kimin Adına Tesis Edildiğinin Saptanacağı )
BİRLİKTE YAŞAMA NEDENİYLE ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Nüfus Müdürlüğü'nden Adres Hareketlerinin İsteneceği - Aboneliklerinin Hangi Adreste Kimin Adına Tesis Edildiğinin Saptanacağı )
ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ ( Davacının Boşandığı Eşi İle Birlikte Yaşadığı Gerekçesi İle Yaşamını Yitiren Babasından Aldığı Maaşın Kesildiği - Nüfus Kayıt Örnekleri Elektrik Telefon Aboneliklerinin Tespit Edileceği )"
Y10.HD21.11.2011E. 2010/8194 K. 2011/15524"YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASI (Türk Vatandaşlığını Kaybettiği Dönem İçin 3201 S.K. Kapsamında Borçlandırılmasının Mümkün Bulunduğunun Tespiti Talebi - Borçlanma Sırasında Türk Vatandaşı Olan Kişilerin Yararlanabileceği )
HİZMETLERİN BORÇLANILMASININ MÜMKÜN OLDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ (3201 S.K. Kapsamında Yurtdışında Geçen Hizmetler - Bir Ara Türk Vatandaşlığından Çıkan Davacının Vatandaşlıktan Çıktığı Dönem İçin Borçlanma Yapamayacağı)
TÜRK VATANDAŞI OLMA KOŞULU ( Türk Vatandaşı Olarak Yurtdışında Gerçekleşen Çalışmalarını Borçlanabilecekleri - Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesinden Sonraki Dönemde Gerçekleşen Hizmetlerin Borçlanılamayacağı)
VATANDAŞLIKTAN ÇIKILAN DÖNEM İÇİN YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASININ MÜMKÜN OLDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ (Türk Vatandaşları Türk Vatandaşı Olarak Yurtdışında Gerçekleşen Çalışmalarını Borçlanabileceklerinden Reddedileceği)"
Y10.HD22.11.2011E. 2011/1832 K. 2011/15782"PRİM BORCUNUN TAHSİLİ (Davacı Yararına Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Belirlenmesi Gereği Gözetilmeyerek Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
AVUKATLIK ÜCRETİ (Prim Borcunun Tahsili - Davacı Yararına Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Belirlenmesi Gereği Gözetilmeyerek Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
6183 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA (Prim Borcunun Tahsili - Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Belirlenmesi Gereği Gözetilmeyerek Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
Y10.HD22.11.2011E. 2011/805 K. 2011/15861"TIBBİ MALZEME BEDELİNDEN ÖDENMEYEN BAKİYENİN TALEBİ (Davacının İyileşmesi İçin Malzeminin Kullanımının Gerekli Olup Olmadığının Bilirkişi Kurulunca Saptanacağı - Kullanımı Gerektirir Tıbbi Zorunluluk Durumu da Tespit Edilerek Ona Göre Araştırma Yapılacağı)
HASTANIN TIBBEN VE FENNEN İYİLEŞMESİ İÇİN GEREKEN MALZEME (Tıbbi Malzeme Bedelinden Ödenmeyen Bakiyenin Talebi - Kullanımını Gerektirir Tıbbi Zorunluluk Yoksa Kurum Tarafından Karşılanacak Daha Niteliksiz Malzeme Adının ve Karşılanması Gereken Bedelin Belirleneceği)
MALZEMENİN DAVACI HASTANIN İYİLEŞMESİ İÇİN KULLANIMININ ZORUNLU OLMASI (Malzeme Bedelinin Denetlenip Faturadaki Haliyle Ödenecek Nitelikte Olup Olmadığının ve Kurum Tarafından Karşılanabilir Miktarının Belirleneceği)
EMSAL FİYAT ARAŞTIRMASI (Tıbbi Malzeme Bedelinden Ödenmeyen Bakiyenin Talebi - Malzemenin Davacı Hastanın İyileşmesi İçin Kullanımı Zorunlu İse Rayiç Bedelinin Ne Olduğu Konusunda Araştırma Yapılacağı)
KURUM TARAFINDAN DAVACI TIBBİ MALZEME BEDELİNİN KARŞILANMASI (Tıbbi Malzeme Bedelinden Ödenmeyen Bakiyenin Talebi - Davacının İyileşmesi İçin Malzeminin Kullanımının Gerekli Olup Olmadığının Bilirkişi Kurulunca Saptanacağı)"
Y10.HD28.11.2011E. 2010/7465 K. 2011/16239"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın Prim Borcunun Tahsili Amacıyla Koruma Meclisi Üyesi Olan Davacının Üst Düzey Yönetici Sıfatı Bulunmadığı Gerekçesiyle Prim Borcundan Sorumlu Tutulamayacağına Karar Verilemeyeceği)
ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞI (Sandığın Mevcudunun Devlet Malı Hükmünde Olduğu ve Haciz Konulamayacağı - Koruma Meclisinde Yönetim Kurulu Üyesi Olan ve Ödeme Emrinin İptalini İsteyen Davacının Prim Borcundan Sorumlu Olacağı)
PRİM BORCUNDAN SORUMLULUK (Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na Ait Prim Borcundan Koruma Meclisi Üyesi Olan ve Ödeme Emrinin İptalini Talep Eden Davacının Sorumlu Olacağı - Koruma Meclisinin Yetkili İcra Organı Olduğu)
KORUMA MECLİSİ (Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının Yetkili İcra Organı Olduğu - Koruma Meclisi Üyelerinin Üst Düzey Yönetici Sıfatı Bulunmadığı Gerekçesiyle Prim Borcundan Sorumlu Tutulamayacağına Karar Verilemeyeceği)"
Y10.HD26.12.2011E. 2011/18418 K. 2011/20014"YURTDIŞINDA SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davacının Yurtdışındaki Sigortaya Başlangıç Tarihinin Hizmet Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği - Tespit Davanın Kabul Edileceği )
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ( Davacının Yurtdışındaki Sigortaya Başlangıç Tarihinin Hizmet Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği - Davanın Kabul Edileceği )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Yurtdışındaki Sigortaya Başlangıç Tarihinin Hizmet Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği )"
Y10.HD29.12.2011E. 2011/17822 K. 2011/21148"HİZMET TESPİTİ DAVASI (Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği/Takibinden Vazgeçilebileceği - Mahkemece Davacıya Feragatin Mümkün Olmayacağı Hatırlatılarak 6100 S.K. Md. 150 Prosedürü İşletilerek Karar Verileceği)
FERAGATİN MÜMKÜN OLMAMASI (Mahkemece Davacıya Hatırlatılarak 6100 S.K. Md. 150 Prosedürü İşletilerek Karar Verileceği - Hizmet Tespiti Davası/Takibinden Vazgeçilebileceği)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MD. 150 PROSEDÜRÜ (İşletilerek Karar Verilmesi Gereği - Hizmet Tespiti Davası/Feragat Mümkün Olmadığından Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği)"
Y10.HD16.1.2012E. 2010/8373 K. 2012/224"YAŞLILIK AYLIKLARININ İSTİRDATI TALEBİ (Yurda Kesin Dönüş Koşulu Gerçekleşmediğinden İptal Edilen Aylıklar - Yurtdışında Kazanılmış Bakıma Muhtaçlık Faaliyeti ve Uyum Sağlama Parasının İkamete Dayalı Sosyal Sigorta veya Sosyal Yardım Ödeneği Niteliğinde Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı)
YURDA KESİN DÖNÜŞ KOŞULU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN İPTAL EDİLEN YAŞLILIK AYLIKLARI (İstirdatı Talebi - Yurtdışında Kazanılmış Bakıma Muhtaçlık Faaliyeti ve Uyum Sağlama Parasının İkamete Dayalı Sosyal Sigorta veya Sosyal Yardım Ödeneği Niteliğinde Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı)
İKAMETE DAYALI SOSYAL SİGORTA/SOSYAL YARDIM (Yaşlılık Aylıklarının İstirdatı Talebi/Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Borçlanılmasında Tahsis İçin Yurda Kesin Dönüş Koşulu Arandığı - Bunların Bitiş Tarihinin Yurda Kesin Dönüş Tarihi Kabul Edileceği)"
Y10.HD23.1.2012E. 2010/11185 K. 2012/712"KESİNTİSİZ VE SÜREKLİ OLARAK HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMA TESPİTİ (Anketör ve Saha Sorumlusu Olarak Çalışanın Çalışmalarının Hizmet Akdine Dayalı Olarak Gerçekleştiği - Çalışmanın Tam Gün mü Part Time mı Olduğunun Belirleneceği)
ANKETÖR VE SAHA SORUMLUSU (Kesintisiz ve Sürekli Olarak Hizmet Akdiyle Çalıştığının Tespiti Talebi - Çalışmanın Tam Gün mü Part Time mı Olarak Gerçekleştiği Belirlenerek Günlük Çalışma Saati ve Aylık Çalışılan Gün Sayısı Tespit Edileceği)
ÇALIŞMANIN TESPİTİ (Anketör ve Saha Sorumlusu Olarak Çalışanın Kesintisiz ve Sürekli Olarak Hizmet Akdiyle Çalıştığının Tespiti Talebi - Günlük Çalışma Saati ve Aylık Çalışılan Gün Sayısı Tespit Hiç Bir Duraksamaya Sebebiyet Vermeden Belirleneceği)"
Y10.HD26.1.2012E. 2010/10921 K. 2012/1010"ÇALIŞMA SÜRESİ VE PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ İSTEMİ (Davaların Birleştirilmesi Durumunda Asıl ve Birleşen Davaların Birbirinden Bağımsız Müstakil Davalar Olması Nedeniyle Hüküm Kısmında Her Bir Dava Hakkında O Davaya İlişkin Vekalet Ücretleri ve Mahkeme Masraflarıyla Birlikte Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği)
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Çalışma Süresi ve Prime Esas Kazancın Tespiti İstemi - Asıl ve Birleşen Davaların Birbirinden Bağımsız Müstakil Davalar Olması Nedeniyle Hüküm Kısmında Her Bir Dava Hakkında O Davaya İlişkin Masraflar Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği)
HİZMET TESPİTİ (Hükmün Sigortalılık Hakları Yönünden Uygulayıcısı Konumundaki Davalı Kurum Tarafından Yerine Getirilebilmesi İçin Her Ne Kadar Hukukumuzda Buna Dair Bir Hüküm Bulunmamakta İse de Kurumun İşverenle Birlikte Zorunlu Dava Arkadaşı ve Yasal Hasım Konumunda Olduğu)
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI (Hizmet Tespiti - Hükmün Sigortalılık Hakları Yönünden Uygulayıcısı Konumundaki Davalı Kurum Tarafından Yerine Getirilebilmesi İçin Her Ne Kadar Hukukumuzda Buna Dair Bir Hüküm Bulunmamakta İse de Kurumun İşverenle Birlikte Zorunlu Dava Arkadaşı ve Yasal Hasım Konumunda Olduğu)
VEKALET ÜCRETİ (Hizmet Tespiti - Birleşen Davanın Yasal Hasım Durumundaki Kurum'un Davaya Dahil Edilmesi Amacıyla Açılıp İşbu Dosya İle Birleştirildiği Anlaşılmakta Olup Davacı Lehine Tek Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)"
Y10.HD26.1.2012E. 2012/249 K. 2012/963"ÇALIŞMANIN TESPİTİ (Davacının Son Çalıştığını İleri Sürdüğü Yer Mahkemesi Olan Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin Yetkili Olduğundan Bahisle Dava İle İlgili Olarak Yetkisizlik Kararı Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu)
YETKİLİ MAHKEME (Çalışmanın Tespiti - Uyuşmazlığa Konu İşlemlerin Yürütüleceği SGK'nun Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi veya Sigortalının Son Çalıştığı Yer Mahkemesi Olmak Üzere Davacının Bu Mahkemelerden Herhangi Birinde Dava Açabileceği)
SEÇİMLİK YETKİLİ MAHKEME (Çalışmanın Tespiti - Uyuşmazlığa Konu İşlemlerin Yürütüleceği SGK'nun Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi veya Sigortalının Son Çalıştığı Yer Mahkemesi Olmak Üzere Davacının Bu Mahkemelerden Herhangi Birinde Dava Açabileceği)"
Y10.HD6.2.2012E. 2012/227 K. 2012/1407"TARIM BAĞ KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ (2926 Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında - Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği)
TARIMSAL FAALİYETİNİN KESİNTİSİZ SÜRÜP SÜRMEDİĞİNİN TESPİTİ (2926 S.K. Kapsamında Tarım Bağ Kur Sigortalının Tespiti Talebi - Tarımsal Amaçlı Kredi Kullanıp Kullanmadığı Prim Ödemesi Bulunup Bulunmadığı Doğrudan Gelir Desteği Alıp Almadığı Gibi Hususların Araştırılacağı)
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ TALEBİ (Tarım Bağ Kur Sigortalı Tespitinde Tarımsal Faaliyetinin Kesintisiz Sürüp Sürmediğinin Belirlenmesi İçin Araştırma Yapılacağı - Sigortalılığın Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Açıklığa Kavuşturulacağı)
TANIK BEYANI (2926 S.K. Kapsamında Tarım Bağ Kur Sigortalılığı Tespiti Talebi/Tarımsal Faaliyetinin Kesintisiz Sürüp Sürmediğinin Tespit Edileceği - Köy Muhtarı ve İhtiyar Heyeti Üyeleri Gibi Tarımsal Faaliyetin Varlığını Yakından Bilebileceklerin Dinleneceği)"
Y10.HD6.3.2012E. 2010/14712 K. 2012/4112"GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN RÜCUAN TAZMİNİ TALEBİ ( Motorlu Araç İşletilmesinden Kaynaklanan Sorumluluğun Zorunlu Olarak Sigorta Teminatına Bağlandığı - Ancak Sigorta Şirketlerinin ve Güvence Hesabının Yükümlülüklerinin Aktarım Koşuluna Bağlı Olarak Sona Erebileceği )
MOTORLU ARAÇ İŞLETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ( Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Rücuan Tazmini Talebi/Sorumluluğun Zorunlu Olarak Sigorta Teminatına Bağlandığı - Aktarım Yapılmadığı Takdirde Sigorta Şirketinin Sorumlu Olabileceği )
GÜVENCE HESABININ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU ( Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Rücuan Tazmini Talebi - Aktarım Yapılmadığı Takdirde Sigorta Şirketinin Sorumlu Olabileceği )
AKTARIM KOŞULU ( Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun Ortadan Kalkması İçin Aktarım Koşulunun Gerçekleşmesi Gereği - Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Rücuan Tazmini Talebi )
ZORUNLU SİGORTA TUTARINI AŞAN TEDAVİ GİDERİ ( Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Rücuan Tazmini Talebi - Zarara Sebep Olan veya Hukuken Sorumlu Olanlar Tarafından Karşılanacağı/Poliçe Limitini Aşan Kısım Yönünden Sorumluluğun Devam Edeceği )"

Y11.HD

Y11.HD7.11.2005E. 2004/13214 K. 2005/10579"ANONİM ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ TALEBİ ( Davanın Ortaklara Karşı Değil Şirkete Karşı Açılması Gereği – Davanın Husumetten Reddedileceği )
HUSUMET ( Anonim Şirketin Feshi ve Tasfiyesi Talebi - Davanın Ortaklara Karşı Değil Şirkete Karşı Açılması Gereği )
HAKLI NEDENE DAYALI ANONİM ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ TALEBİ ( Haklı Nedenle Fesih Konusunda Ana Sözleşmede Bir Düzenlemenin Bulunmadığının Gözetileceği )
ANA SÖZLEŞME ( Haklı Nedene Dayalı Olarak Anonim Şirketin Feshi ve Tasfiyesi Talebi - Haklı Nedenle Fesih Konusunda Ana Sözleşmede Bir Düzenlemenin Bulunmadığının Gözetileceği )"
Y11.HD25.9.2008E. 2007/2507 K. 2008/10493"KASKO SİGORTA POLİÇESİ İLE SİGORTALI ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR NEDENİYLE SİGORTA ALACAĞI (Kazadan Sonra Olay Yerine Güvenlik Ekibinin Gelmemesi İle Aracın Şarampolden Sürücü Tarafından Çıkarılmasının Zararın Artmasına Yönelik Kasdi Davranış Olmadığı)
KAZA SONRASI SÜRÜCÜNÜN DAVRANIŞI (Güvenlik Ekibinin Gelmemesi İle Aracın Şarampolden Sürücü Tarafından Çıkarılmasının Zararın Artmasına Yönelik Kasdi Davranış Olmadığı - Sigortalı Araçtaki Hasar Gören Parçalardan Dolayı Sigorta Alacağının Belirleneceği)
ZARARIN ARTMASINA YÖNELİK KASDİ DAVRANIŞ (Riziko Sonrası Alınması Gereken Koruma Tedbirlerinin Alınmamasında Kasdi Davranış Halinde Sigortalının Haklarını Kaybedeceği - Aracın Şarampolden Sürücü Tarafından Çıkarılmasının Zararın Artmasına Yönelik Kasdi Davranış Olmadığı)"
Y11.HD11.10.2010E. 2009/3828 K. 2010/10097"İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Adresin Davacının Ortağı Olduğu Limited Şirkete Ait Olduğu ve İşçinin Davacının Değil Şirketin İşçisi Olduğu ve İkinci İhtarnameye İlişkin Tebligatın İşçisine Yapılmakla Usulüne Uygun Olmadığı ve Bu Sebeple Geçerli Bir İhraç Kararının Olmadığı)
ADRESİN DAVACININ ORTAĞI OLDUĞU LİMİTED ŞİRKETE AİT OLMASI (İşçinin Davacının Değil Şirketin İşçisi Olduğu ve İkinci İhtarnameye İlişkin Tebligatın İşçisine Yapılmakla Usulüne Uygun Olmadığı ve Bu Sebeple Geçerli Bir İhraç Kararının Olmadığı)
İKİNCİ İHTARNAMENİN TEBLİĞİ (İhraç Kararının İptali İstemi - Adresin Davacının Ortağı Olduğu Limited Şirkete Ait Olduğu ve İşçinin Davacının Değil Şirketin İşçisi Olduğu ve İkinci İhtarnameye İlişkin Tebligatın İşçisine Yapılmakla Usulüne Uygun Olmadığı ve Bu Sebeple Geçerli Bir İhraç Kararının Olmadığı)"
Y11.HD14.10.2010E. 2009/4046 K. 2010/10276"ALACAK İSTEMİ (Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen Kararın Davalı Vekili Tarafından Temyiz Edilmesi Üzerine Davaya Konu Alacağın Geçerli Bir Genel Kurul Kararına Dayalı Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
GENEL KURUL KARARI (Alacak İstemi - Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen Kararın Davalı Vekili Tarafından Temyiz Edilmesi Üzerine Davaya Konu Alacağın Geçerli Bir Genel Kurul Kararına Dayalı Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
BOZMAYA UYMA (Alacak İstemi - Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen Kararın Davalı Vekili Tarafından Temyiz Edilmesi Üzerine Davaya Konu Alacağın Geçerli Bir Genel Kurul Kararına Dayalı Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği)"
Y11.HD7.3.2011E. 2009/9163 K. 2011/2302"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI (Sürücünün Tam Kusuru ile Sigortalanan Çay Emtiasının Hasar Gördüğü/Bedelinin Sigortalıya Ödendiğinden Bahisle Açılan Dava - Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Alacaklının Takibe İlişkin Yeni Bir İşlem Yapması)
BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ (Alacaklı ya da İcra Dairesinin Takibe İlişkin Yeni Bir İşlem Yapması - Alacaklının İcra Dosyasındaki Son Talebinin Zamanaşımı Süresini Kestiğinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Rücuan Tazminat Davası)
İCRA TAKİBİNE İLİŞKİN MUAMELE (Alacaklı ya da İcra Dairesinin Takibi Yeni Bir Aşamaya Ulaştıran Bütün Muamelelerinin Zamanaşımını Keseceği - Rücuan Tazminat Davası/Alacaklının İcra Dairesindeki Son Talebinin Zamanaşımını Kestiği)"
Y11.HD7.3.2011E. 2009/9319 K. 2011/2344"YETKİ SÖZLEŞMESİ (Bonoya Yetkili Mahkeme ile İlgili Hususların Dercedilebileceği - Yetkili Mahkemenin Davacı Hamil Yönünden de Bağlayıcı Olduğu)
BONO (Bonoya Yetkili Mahkeme ile İlgili Hususların Dercedilebileceği/Bu Hususların Bonoyu Ciroyla Alan Hamili Bağlayacağı - Bono Hamilinin Yetkili Mahkeme Hakkındaki Kararı Yazı İle Kabul Etmeyebileceği)
YETKİLİ MAHKEME (Bono İçerisinde Özel Yetkili Mahkeme Belirlenebileceği - Bonoda Belirtilen Yetkili Mahkemenin Davacı Hamil Yönünden de Bağlayıcı Olduğu/Yerel Mahkemenin Yetkisizlik Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu)"
Y11.HD15.3.2011E. 2009/10452 K. 2011/2746"HESAP SAHİBİNİN BİLGİ VE İZNİ DIŞINDA HESAPTAN ALINAN PARANIN TAZMİNİ (Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilerine İstendiğinde veya Belli Bir Vadede Ayni veya Misli ile İadeyle Yükümlü Oldukları - Usulsüz İşlemle Çekilen Paraların Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu)
USULSÜZ İŞLEMLE BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ (Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği - İspatlanması Koşuluyla Usulsüz İşlemin Gerçekleşmesinde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebileceği)
İNTERNET BANKACILIĞI KULLANILARAK HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ (Bankanın Gerekli ve Yeterli Güvenlik Enstürmanı Sağlamakla Sorumluluğu Sona Ermediği - Sağlanan Güvenlik Tedbirlerinin Kullanıcının İnsiyatifine Bırakılması Hesaptan Üçüncü Kişi Tarafından Kolaylıkla Para Çekilmesini Sağladığından Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu)"
Y11.HD7.4.2011E. 2009/11555 K. 2011/4030"TAŞIMA AKDİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK (Taşıma Sırasında Meydana Gelen Zararın Ambalaj Yükleme ve İstif Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi - Ambalaj İstif ve Yüklemenin Kime Ait Olduğunun Tesbiti ile Sorumluluğun Sonucuna Göre Belirlenmesi Gereği)
UZMAN BİLİRKİŞİ (Taşıma Akdinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Hakkında Uzman Bilirkişiden Görüş Alınması - Taşıma Konusunda Ne Şekilde Uzman Olduğu Anlaşılmayan Hukukçu Bilirkişiden Alınan Rapora Göre Hüküm Kurulmasanın Hatalı Olduğu)"
Y11.HD18.4.2011E. 2009/11384 K. 2011/4552"TEMERRÜT FAİZİ (Sadece Fatura Düzenlenmiş Olmasının Karşı Tarafı Temerrüde Düşürmeyeceği)
FATURA (Düzenlenmiş Olmasının Temerrüde Düşüremeye Yeterli Olmadığı)"
Y11.HD21.4.2011E. 2009/5212 K. 2011/4754"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Ortağın Kooperatife Olan Aidat Şerefiye Bedeli ve Faizinin Tahsilinin Takibi - Alacağa Esas Alınan Genel Kurul Kararlarının Yoklukla Malul Olduğunun Tespitine Karar Verildiği/Kesinleşmesinin Beklenmesi Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği)
KOOPERATİF ORTAĞININ BORÇLARI (Alacağa Esas Alınan Genel Kurul Kararlarının Yoklukla Malul Olduğunun Tespitine Karar Verildiği/Kesinleşmesinin Beklenmesi Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği - İcra Takibine Vaki İtirazının İptali Davası)
KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARI (Aidat Şerefiye Bedeli Konularında/Yoklukla Malul Olduğunun Tespitine Karar Verildiği - Ortağa Karşı Girişilen İcra Takibine Vaki İtirazının İptali Davasında Tespit Kararının Kesinleşmesinin Bekleneceği)
BEKLETİCİ MESELE (Ortağın Kooperatife Olan Borçlarının Takibine Vaki İtirazının İptali Davası - Alacağa Esas Alınan Genel Kurul Kararlarının Yoklukla Malul Olduğunun Tespitine Karar Verildiği/Kesinleşmesinin Bekleneceği)
KOOPERATİF AİDATLARI VE GECİKME FAİZİ (Miktarı ve Oranın Genel Kurullarda Belirlendiği/Bu Alacakların Belirlenebilir Likid Sayılması Gerektiği - İtirazının İptali Davası/İcra İnkar Tazminatı Talebi)
ŞEREFİYE BEDELİ (Miktarının Şerefiye Tespit Komisyonlarının Kararları İle Belirlendiği/Bu Alacakların Belirlenebilir Likid Sayılması Gerektiği - İcra İnkar Tazminatı Talebi/İtirazının İptali Davası)"
Y11.HD21.4.2011E. 2009/5255 K. 2011/4799"KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNMESİ (Tasfiyesi Gereken Hususlar Gerektiği Gibi Tamamlanmamış ve Eksik Bırakılmışsa Tüzel Kişiliğin Sona Erdiğinin Kabulünün Olanaksız Olduğu - İhyası İçin Dava Açılabileceği)
KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İHYASI (Edimlerini İfa Etmeden Fesholunan Kooperatif - Davacıların Tüzel Kişiliğinin İhyası Davası Açmakta Hukuki Yararları Bulunduğu/Daha Önce Açılan Davada Kesinleşen Kararın Konusunun Farklı Olduğu)
TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNME (Kooperatif Tüzel Kişiliği - Tasfiyesi Gereken Hususlar Gerektiği Gibi Tamamlanmamış ve Eksik Bırakılmışsa Tüzel Kişiliğin Sona Erdiğinin Kabulünün Olanaksız Olduğu/İhyası İçin Açılan Dava)
KOOPERATİFTEN PROJEYE AYKIRI AYIPLI VE EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Kooperatifin Tasfiye Edildiği - Tasfiyesi Gereken Hususlar Eksik Bırakılmışsa Tüzel Kişiliğin İhyasının İstenebileceği)
HUKUKİ YARAR (Davacıların Daha Önce Açtıkları Davada Kesinleşen Karar İle Bu Dava Konusunun Farklı Olduğu/Dava Açmakta Hukuki Yararlarının Bulunduğu - Kooperatif Tüzel Kişiliğinin İhyası Davası)
DAVA KONULARININ FARKLI OLMASI (Davacıların Daha Önce Açtıkları Davada Kesinleşen Karar İle Yeni Açılan Dava - Kooperatif Tüzel Kişiliğinin İhyası Davası/Davacıların Dava Açmakta Hukuki Yararlarının Bulunduğu)"
Y11.HD25.4.2011E. 2009/12501 K. 2011/4901"ATM CİHAZINDA SIKIŞAN BANKA KARTININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KULLANILMASI (Bankanın Objektif Özen Borcu Altında Olduğu - Bankaların Güven Kuruluşları Oldukları Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Oldukları)
BANKANIN SORUMLULUĞU (Bankaların Aldıkları Mevduatları Özenle Korumak Zorunda Oldukları - Objektif Özen Borcu Altında Bulunan Bankaların Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Oldukları)
BANKANIN OBJEKTİF ÖZEN BORCU (ATM Cihazında Sıkışan Banka Kartının Üçüncü Kişiler Tarafından Kullanaılmasından Kaynaklanan Sorumluluk - Bankanın Hafif Kusurdan Dahi Sorumlu Olduğu)"
Y11.HD2.5.2011E. 2010/2284 K. 2011/5251"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT (Gerçekleşen Riziko Sonucu Sigortacının Hasardan Sorumlu Olup Olmadığı ve Sorumlu İse Hangi Hasarlardan Sorumlu Olduğunun Belirlenebilmesi İçin Sigorta Poliçesi İle Genel Şartlarının Getirtilerek İncelenmesinin Zorunlu Olduğu)
HASARDAN SORUMLULUK (Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat - Gerçekleşen Riziko Sonucu Sigortacının Hasardan Sorumlu Olup Olmadığı ve Sorumlu İse Hangi Hasarlardan Sorumlu Olduğunun Belirlenebilmesi İçin Sigorta Poliçesi İle Genel Şartlarının Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği)
MUAFİYET (Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat - Poliçe Şartları Gereğince Muafiyet Uygulanıp Uygulanmayacağı Değerlendirilerek Sigorta Şirketinin Sorumlu Olduğu Hasar Miktarının Tam Olarak Saptanması Gerektiği)"
Y11.HD12.5.2011E. 2011/5534 K. 2011/5860"MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL BAKIMINDAN İHTİYATİ HACİZ (Alacaklı Asıl Borçluya Müracaat ve Rehinleri Paraya Çevirmeden Kefil Aleyhine Takip Yapabileceği - Alacaklının Müteselsil Kefile veya Kefillere Yönelik Olarak İhtilati Haciz Talebinde Bulunabileceği)
REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK (Borçlu İflasa Tabi Şahıslardan Olsa da Alacaklının Yanlız Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapabileceği - Rehinle Temin Edilmiş Olsa da Alacaklı Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluna Gitmeden Müteselsil Kefile Başvurabileceği)"
Y11.HD16.5.2011E. 2009/13275 K. 2011/5934"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Kredili Mevduat Hesabındaki 5.71 TL Borç Bakiyesinin Bankaca Merkez Bankasına Tasfiye Edilecek Alacak Olarak Bildirilmesi - Hukuka Uygun Olduğu/Bakiyenin 90 Günden Fazla Sürede Ödenmemesi)
KREDİLİ MEVDUAT HESABI (90 Gün İçersinde Ödenmeyen Borç Bakiyesinin Bankaca Merkez Bankasına Tasfiye Edilecek Alacak Olarak Bildirilmesi/Bu Bildirimin Hukuka Uygun Olduğu - Davacının 5.71 TL Borç Bakiyesi Bulunduğu)
İTİBAR KAYBI (Davacının 5.71 TL Borcu Nedeniyle Davalı Bankanın Merkez Bankası'na Tasfiye Edilecek Alacaklar Olarak Bildirim Yapmasının Manevi Zarara Neden Olmadığı - Borcun 90 Günlük Sürede Ödenmediği/Manevi Tazminat Davasının Reddi)
TASFİYE EDİLECEK ALACAK OLARAK YAPILAN BİLDİRİ (Kredili Mevduat Hesabındaki Borcun Doksan Günden Fazla Sürede Ödenmemesi Nedeniyle Bankaca Merkez Bankasına Yapılan Bildirimin Hukuka Uygun Olduğu - Manevi Tazminat Davassının Reddedileceği)"
Y11.HD23.5.2011E. 2009/13633 K. 2011/6197"YANGIN NEDENİYLE OLUŞAN HASAR (Konut Sigortasından Doğan Alacak Talebi - Hasar Miktarının Usulüne Uygun Olarak Tespit Edilmediği/Hasar Gören Eşyaların Kullanılabilir Nitelikte Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
KONUT SİGORTASINDAN DOĞAN ALACAK DAVASI (Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Hasar Miktarının Usulüne Uygun Olarak Tespit Edilmediği/Hasar Gören Eşyaların Kullanılabilir Nitelikte Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği)
HASAR GÖREN EŞYALARIN KULLANABİLİR OLMASI (Eşyaların Temizlenerek Kullanılıp Kullanılamayacağı Hususu Dikkate Alınarak Hasar Miktarının Belirlenmesi Gerektiği - Yangın Nedeniyle Ortaya Çıkan Hasar/Konut Sigortası)
HASAR TESPİT DOSYASI (İncelenmesi ve Davacı Tanıklarının Dinlenmesi Gerektiği/Dosyanın Bilirkişi Raporu Düzenlendikten Sonra Mahkemeye Celp Eilmiş Olmasının Hatalı Olduğu - Konut Sigortasından Doğan Alacak Talebi)"
Y11.HD23.5.2011E. 2010/8679 K. 2011/6173"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI (Taşıma Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan/Davalının Zararın Doğmaması İçin Gereken Tedbirleri Almış Olduğu İddiasının Bulunduğu/Taşıtanı Uyardığı - Davalının Savunmasının Dikkate Alınarak Araştırılması Gereği)
HASARIN DOĞMAMASI İÇİN TEDBİR ALINMASI (Davalının Zararın Doğmaması İçin Gereken Tedbirleri Almış Olduğu İddiasının Mahkemece Araştırılması Gerektiği/Taşıtanın Uyarılması - Gerçek Hasar Tutarının Talep Edilebileceği/Rücuan Tazminat)
TANIK DELİLİ (Davalının İddialarını İspat İçin Dinletmiş Olduğu Tanıkların Beyanlarının Değerlendirilmesi - Davalının İddialarını İspat Etmesi Etmesi Halinde Bunun Davalının Sorumluluğunu Etkileyeceği/Taşıma Sigortasıdan Kaynaklanan Rücuen Tazminat)"
Y11.HD30.5.2011E. 2009/14154 K. 2011/6512"ENDÜSTRİYEL TASARIMA TECAVÜZ (Haksız Rekabetin Tespiti Maddi ve Manevi Tazminat - Masrafları Karşı Tarafa Ait Olmak Üzere Kesinleşmiş Kararın Günlük Gazete Radyo Televizyon veya Benzeri Vasıtalarla Tamamen veya Özet Olarak İlan Edilmesini Talep Edebileceği)
HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Dava Sonucunda Haklı Çıkan Taraf Haklı Bir Sebebin veya Menfaatinin Bulunması Halinde Masrafları Karşı Tarafa Ait Olmak Üzere Kesinleşmiş Kararın Günlük Gazete Radyo Televizyon veya Benzeri Vasıtalarla Tamamen veya Özet Olarak İlan Edilmesini Talep Edebileceği)
HÜKMÜN İLANINI TALEP (Davacı Tarafın Hükmün İlanını Talep Etme Hakkına Haiz Olduğu da Belirtildiğine Göre Yasal Gerekçesi de Açıklanmaksızın İlan Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)"
Y11.HD30.5.2011E. 2009/14167 K. 2011/6513"MARKA HAKKINDA TECAVÜZ ("Seyahatname" Markası/Davacı ile Davalının Ticari Faaliyet Alanlarının Farklı Olduğu Marka Hakkında Tecavüzün Bulunmadığı - Davalı Tarafından Kullanılan İsmin Ticari Bir Faaliyet Alanının Tanıtıcı ve Teşvik Edici Mahiyette Olduğu)
TİCARİ FAALİYETİN FARKLI OLMASI ("Seyahatname" Markası/Marka Hakkına Tecavüz Davası - Davalının Web Sitesinde Rezervasyon ve Tur Düzenleme Hizmetinin Verilmediği/Sadece Bilgilendirici ve Tanıtıcı Faaliyetlerde Bulunulduğu)
BİLGİLENDİRİCİ VE TANITICI FAALİYET ("Seyahatname" Markası/Marka Hakkına Tecavüz Davası - Davalının Bilgilendirici ve Tanıtıcı Faaliyette Bulunmasının Marka Hakkına Tecavüz Sayılamayacağı)
MARKA (Davalının Kendi Web Sitesindeki "Seyatname" Başlıklı Sayfasında Sadece Tanıtıcı ve Bilgilendirici Bir Gayenin Bulunduğu - Taraflar Arasındaki Ticari Faaliyet Alanlarının Farklı Olduğu/Marka Hakkında Tecavüzün Bulunmadığı)"
Y11.HD10.6.2011E. 2010/8007 K. 2011/7072"KREDİ BORCUNA KARŞILIK VERİLEN BONO (Davacının Kredi Borçlusunun Tüm Hak ve Alacaklarına İstinaden Davalı Keşideciye Müracaat Etmesi - Senetten Doğan Alacak Davası/İspat Yükünün Davalı Keşicedi Üzerinde Bulunduğu)
SENETTEN DOĞAN ALACAK DAVASI (Kredi Borcuna Karşılık Verilen Bono Bedellerin Tahsili/Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini Kanıtlaması Gereği - İspat Yükü)
İSPAT YÜKÜ (Davaya Konu Bonoları Hisse Almak İçin Dava Dışı Şirkete Verdiğini Ancak Hisse Devrinin Gerçekleşmediğini İddia Eden Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini İspat Etmesi Gereği)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDİĞİNİN İSPATI (İspat Yükünün Davalı Keşideci Üzerinde Olduğu - Davalı Keşidecinin Mahkemeye Sunmuş Olduğu Belgelerin Delil Olarak Yetersiz Olduğu/Her Zaman Düzenlenmesi Mümkün Belge)
HER ZAMAN DÜZENLENMESİ MÜMKÜN BELGE (Delil Olarak Yetersiz Olduğu - Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini İspat Edemeyeceği/Senetten Doğan Alacak Davası)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Davaya Konu Bonoları Hisse Almak İçin Dava Dışı Şirkete Verdiğini Ancak Hisse Devrinin Gerçekleşmediğini İddia Eden Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini İspat Etmesi Gereği)
DELİL (Davalı Keşidecinin Mahkemeye Sunduğu Delillerin Her Zaman Düzenlenebilecek Türden Olduğu/Yetersizliği)"
Y11.HD13.6.2011E. 2009/14920 K. 2011/7160"BANKALARIN MUDİLERE KARŞI SORUMLULUĞU (Bankların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilerine İstendiğinde veya Belli Bir Vadede Ayni veya Misli Olarak İadeyle Yükümlü Oldukları - Usulsüz Tevdide Paranın Nefi ve Hasarı Mutlak Şekilde Saklayana Geçtiği)
USULSÜZ İŞLEMLE BANKA HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ (Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu - Dolandırıcılık Eylemi Müşteriye Değil Bankaya Karşı İşlenmiş Olmakla Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği)
MURİSE ATİ PARANIN HESABINDAN KARDEŞİ TARAFINDAN ÇEKİLMESİ (Haksız Fiil Eyleminin Bankaya Karşı İşlendiğinin Kabulü Gereği - Mirasçılık Nedeniyle Mevduat Hesabı Üzerinde İlişkisi Devam Eden Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği)"
Y11.HD16.6.2011E. 2011/4911 K. 2011/7331"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT (Mahkemece Davaya Konu Makinelerin Bedellerinin Gerçek Değerinin Saptanması Gerekirken Noksan İnceleme ve Hatalı Değerlendirmeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
GERÇEK DEĞERİNİN SAPTANMASI (İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Mahkemece Davaya Konu Makinelerin Bedellerinin Gerçek Değerinin Saptanması Gerekirken Noksan İnceleme ve Hatalı Değerlendirmeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Mahkemece Davaya Konu Makinelerin Bedellerinin Gerçek Değerinin Saptanması Gerekirken Noksan İnceleme ve Hatalı Değerlendirmeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)"
Y11.HD23.6.2011E. 2009/15113 K. 2011/7626"BİNA MALİKİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU (Zararın Binanın Yapılmasındaki Bozukluktan ve/veya Bakımındaki Eksiklikten Meydana Gelmesi - Zarar ile Binanın Yapılışı veya Bakımındaki Eksiklik ile Zarar Arasındaki İlliyet Bağını Kesen Haller Mücbir Sebep Zarar Görenin Kendi Kusuru veya Üçüncü Kişinin Kusuru Olduğu)
BİNANIN PİS SU BORUSUNDAN SIZAN SUYUN NEDEN OLDUĞU ELEKTRİK ŞASESİ SONUCU ÇIKAN YANGIN (Binanın Pis Su Borusunun Yapım Bakım ve Tamirinin Bina Malikinin Sorumluluğunda Olduğu - Pis Su Borusunun Yerinden Çıkmasında Bina Malikinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran İlliyet Bağını Kesen Bir Durum Olmadığından Sorumlu Olduğu)
BİNA MALİKİNİN SORUMLULUĞUNDA İLLİYET BAĞINI KESEN HALLER (Mücbir Sebep Zarar Görenin Kusuru ve Üçüncü Kişinin Kusuru - Pis Su Borusunun Yerinden Çıkması Sonucu Akan Suların Neden Olduğu Elektrik Kontağı Sonucu Çıkan Yangında Bina Malikinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran İlliyet Bağını Kesen Bir Durum Bulunmadığı)"
Y11.HD27.6.2011E. 2010/242 K. 2011/7709"NAKLİYAT SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN ALACAK (Taşımaya Konu Emtiaya İlişkin Noksanlık Polonya Gümrük Makamları Tarafından Tespit Edildiğine Göre Hasarın CMR Sigorta Poliçesi Teminat Şartları Dahilinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği)
RÜCUAN ALACAK (Nakliyat Sigortasından Kaynaklanan - Taşımaya Konu Emtiaya İlişkin Noksanlık Polonya Gümrük Makamları Tarafından Tespit Edildiğine Göre Hasarın CMR Sigorta Poliçesi Teminat Şartları Dahilinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği)
KANUNİ FAİZ (Davanın Niteliği İtibariyle Ticari Bir Dava Olması ve Davacının Avans Faizi İsteminde Bulunmuş Olmasına Göre 3095 S. Kanunun 2/2. Md. Uyarınca Hüküm Altına Alınan Miktarın Avans Faiz Oranı İle Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği)
AVANS FAİZİ (Nakliyat Sigortasından Kaynaklanan Rücuan Alacak - Davanın Niteliği İtibariyle Ticari Bir Dava Olması ve Davacının Avans Faizi İsteminde Bulunmuş Olmasına Göre Hüküm Altına Alınan Miktarın Avans Faiz Oranı İle Tahsili Gerektiği)"
Y11.HD28.6.2011E. 2011/8152 K. 2011/7824"MEVDUATIN İRADENİN FESADA UĞRATILARAK BAŞKA BANKA HESABINA AKTARILMASI (Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararının Hukuki Sonuçları BK'nun 53. Md. Çerçevesinde Gözetilmek Suretiyle BK'nun 41 TTK'nun 321/Son ve 336/5. Md. Uyarınca Davanın Çözümlenmesi Gereği)
ALACAK DAVASI (Davacı Mevduatının Davacının İradesi Fesada Uğratılarak Y. S... Offshore Bank Ltd. Hesabına Gönderildiği İddiasına Dayalı - Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararı ve BK'nun 41 TTK'nun 321/Son ve 336/5. Md. Uyarınca Davanın Çözümlenmesi Gereği)
ZARARDAN SORUMLULUK (Davacı Mevduatının Davacının İradesi Fesada Uğratılarak Y. S... Offshore Bank Ltd. Hesabına Gönderildiği İddiasına Dayalı - Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararı ve BK'nun 41 TTK'nun 321/Son ve 336/5. Md. Uyarınca Davanın Çözümlenmesi Gereği)"
Y11.HD4.7.2011E. 2011/6930 K. 2011/8130"ALACAK DAVASI (Davacı Banka Tarafından Ortaya Çıkan Kasa Açığının Davalıdan Talep Edilmesi/Kamera Kayıtlarının Delil Olarak Gösterilebileceği - Mahkemece Kamera Kayıtlarının Uzman Bilirkişilere İncelettirilmesi Gereği)
KAMERA KAYITLARI (Davacının Kamera Kayıtlarını Delil Olarak Gösterebilmesinin Mümkün Olduğu/Uzman Bilirkişiye İncelettirileceği - Davacı Banka Tarafından Ortaya Çıkan Kasa Açığının Davalıdan Talep Edilmesi)
YEMİN DAVETİYESİ TEBLİĞİ (Davalıya Yapılan/Usulsüz Olduğu - Yeminden Kaçınıp Kaçınmama Hususunda Sonuç Doğuracağının Nazara Alınması Gerektiği)"
Y11.HD13.9.2011E. 2011/8341 K. 2011/10289"HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUNMASI (Davalılar Tarafından Davacı Derneğe Üye Teşebbüslerin İştigal Konusu Olan Isı Yalıtım Malzemeleri Hakkında Kamuoyuna ve Tüketiciye Yanıltıcı Bilgi Verilerek - 556 S. KHK Hükümlerinin Uygulanmayacağı)
KAMUOYUNA VE TÜKETİCİYE YANILTICI BİLGİ VERİLMESİ (Davalılar Tarafından Davacı Derneğe Üye Teşebbüslerin İştigal Konusu Olan Isı Yalıtım Malzemeleri Hakkında - Haksız Rekabete Neden Olunduğu - 556 S. KHK Hükümlerinin Uygulanmayacağı)
TÜKETİCİYE YANILTICI BİLGİ VERME (Davalılar Tarafından Davacı Derneğe Üye Teşebbüslerin İştigal Konusu Olan Isı Yalıtım Malzemeleri Hakkında Kamuoyuna ve Tüketiciye Yanıltıcı Bilgi Verilerek Haksız Rekabete Neden Olunduğu)"
Y11.HD16.9.2011E. 2011/11316 K. 2011/10418"USULSÜZ TEBLİGAT (Nedeniyle Davalının Kararı Yeni Öğrendiklerini Beyan Ettiği Temyiz Süresinde Olup Davalının Temyiz İsteminin Reddine Dair Kararın Bozulup Kaldırılması Gerektiği)
FER'İ MÜDAHİL VEKİLİNE DAHA ÖNCEKİ TARİHTE KARAR TEBLİĞİ YAPILMASI (Temyiz Tarihi Davalının Temyizinden Önceki Tarih Olup Davalının Temyizi Süresinde Olduğuna Göre Fer'i Müdahil de Tek Başına Temyiz Etmiş Sayılamayacağı)
TEMYİZ İSTEMİ (Fer'i Müdahil Vekiline Daha Önceki Tarihte Karar Tebliği Yapılması - Temyiz Tarihi Davalının Temyizinden Önceki Tarih Olup Davalının Temyizi Süresinde Olduğuna Göre Fer'i Müdahil de Tek Başına Temyiz Etmiş Sayılamayacağı)
FERAGAT (Temyiz Aşamasında Davacı Vekili Davadan Feragat Ettiğinden Esasa Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesine Bu Aşamada Yer Olmayıp HUMK 95. Md. Uyarınca Feragat Kati Bir Hüküm Sonuçlarını Doğurduğundan Hükmün Bu Beyan Uyarınca Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği)"
Y11.HD27.9.2011E. 2010/15267 K. 2011/11043"KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İSTİRDAT İSTEMİ (İçinde Banka Hukukçularının Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Kredi Sözleşmesine Dayalı İstirdat İstemi - İçinde Banka Hukukçularının Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği)
İSTİRDAT İSTEMİ (Kredi Sözleşmesine Dayalı - İçinde Banka Hukukçularının Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği)"
Y11.HD3.10.2011E. 2010/2082 K. 2011/11645"YETKİ SÖZLEŞMESİ (Bankacılık Hizmet Sözleşmesi ve Birikimli Mevduat Sözleşmesinde Yetkili Mahkemenin İstanbul Mahkemeleri Olduğu Kararlaştırılmış İse de Yetki Sözleşmesiyle Yasal Olarak Yetkili Olan Genel ve Özel Yetkili Mahkemelerin Yetkisinin Kaldırılamayacağı)
GENEL VE ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİN YETKİSİ (Yetki Sözleşmesiyle Kaldırılamayacağı - Bankacılık İşleminden Doğan Uyuşmazlık)
BANKACILIK İŞLEMİ (Birikimli Mevduat Sözleşmesinde Yetkili Mahkemenin İstanbul Mahkemeleri Olduğu Kararlaştırılmış İse de Yetki Sözleşmesiyle Yasal Olarak Yetkili Olan Genel ve Özel Yetkili Mahkemelerin Yetkisinin Kaldırılamayacağı)"
Y11.HD3.10.2011E. 2010/9425 K. 2011/11674"KREDİ KARTI BORCUNUN TAHSİLİ (Davalıdan 5464 S. Kanunun Geçici 5. Md. Gereği Borcun Yeniden Yapılandırılması Konusunda Talebi Olup Olmadığının Sorulup Talebi Olduğu Taktirde Bu Konuda Tarafların Delilleri Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği)
YENİDEN YAPILANDIRMA (Kredi Kartı Borcunun Tahsili - Davalıdan 5464 S. Kanunun Geçici 5. Md. Gereği Borcun Yeniden Yapılandırılması Konusunda Talebi Olup Olmadığının Sorulup Talebi Olduğu Taktirde Bu Konuda Tarafların Delilleri Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği)
MÜRACAATIN OLUP OLMADIĞI (Kredi Kartı Borcunun Tahsili - Davalıdan 5464 S. Kanunun Geçici 5. Md. Gereği Borcun Yeniden Yapılandırılması Konusunda Talebi Olup Olmadığının Sorulup Talebi Olduğu Taktirde Bu Konuda Tarafların Delilleri Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y11.HD7.10.2011E. 2011/12446 K. 2011/12392"FERAGAT (Öncelikle Asıl ve Karşı Dava İle Birleşen Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)
TASARRUF SERBESTİSİ (Uyuşmazlık Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebileceği Nitelikte Olup Temyiz Aşamasında Sunulan Davadan Feragat Dilekçelerinin Doğurucu Nitelikte Olduğu)"
Y11.HD10.10.2011E. 2011/11774 K. 2011/12474"İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ (Bonolarda da Uygulanabilen TTK 613/3. Md.sine Göre Keşidecinin İmzası Dışındaki Her İmza Aval Şerhi Sayılacağı - Aval Veren Kimin İçin Taahhütte Bulunmuş İse Tıpkı Onun Gibi Sorumlu Olduğu)
AVAL ŞERHİ (İhtiyati Haciz İstemi - Bonolarda da Uygulanabilen TTK 613/3. Md.sine Göre Keşidecinin İmzası Dışındaki Her İmza Aval Şerhi Sayılacağı/Aval Veren Kimin İçin Taahhütte Bulunmuş İse Tıpkı Onun Gibi Sorumlu Olduğu)
AVAL VERENİN SORUMLULUĞU (İhtiyati Haciz İstemi - Bonolarda da Uygulanabilen TTK 613/3. Md.sine Göre Keşidecinin İmzası Dışındaki Her İmza Aval Şerhi Sayılacağı/Aval Veren Kimin İçin Taahhütte Bulunmuş İse Tıpkı Onun Gibi Sorumlu Olduğu)"
Y11.HD10.10.2011E. 2011/9242 K. 2011/12429"TEMERRÜT FAİZİ İSTEMİ (Paranın Off Shore Bankasına Havale Edildiği Tarihten İtibaren Alacağa 3095 S. Kanunun 4/A Md. Gereğince Temerrüt Faizi Yürütülmesi Gerektiği)
OFF SHORE BANKASINA HAVALE EDİLEN PARA (Alacağa 3095 S. Kanunun 4/A Md. Gereğince Temerrüt Faizi Yürütülmesi Gerektiği)
BANKA YETKİLİLERİNİN PARAYI OFF SHORE BANKASINA HAVALE ETMESİ (Bankanın Bu Fiili Sebebiyle Yatırılan Tutardan Sorumlu Olduğuna Göre Paranın Off Shore Bankasına Havale Edildiği Tarihten İtibaren Alacağa 3095 S. Kanunun 4/A Md. Gereğince Temerrüt Faizi Yürütülmesi Gerektiği)"
Y11.HD14.10.2011E. 2011/12978 K. 2011/13965"YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ İSTEMİ (Davacıların Aynı Davada Birlikte Dava Açtıkları - Davalar Arasında Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunduğu ve Biri Hakkında Varılacak Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunduğu Bu Nedenle Davaların Birlikte Görülmesi Gerektiği)
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi İstemi - Davacıların Aynı Davada Birlikte Dava Açtıkları/Davalar Arasında Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunduğu ve Biri Hakkında Varılacak Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması Nedeniyle)
TENFİZ İSTEMİ (Davacıların Aynı Davada Birlikte Dava Açtıkları - Davalar Arasında Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunduğu ve Biri Hakkında Varılacak Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunduğu Bu Nedenle Davaların Birlikte Görülmesi Gerektiği)"
Y11.HD1.11.2011E. 2011/12258 K. 2011/14778"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT (Hasar Tarihi İtibariyle Dava Konusu Taşınmazın Bağımsız Bölümlerinin Maliklerinin Kim Olduğunun Belirlenmesi ve Davacı Tarafın Davalılardan Arsa Payları Oranında Talepte Bulunduğu Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)
ARSA PAYLARI ORANINDA TALEP (İşyeri Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat - Hasar Tarihi İtibariyle Dava Konusu Taşınmazın Bağımsız Bölümlerinin Maliklerinin Kim Olduğu Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
RÜCUEN TAZMİNAT (İşyeri Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan - Hasar Tarihi İtibariyle Dava Konusu Taşınmazın Bağımsız Bölümlerinin Maliklerinin Kim Olduğunun Belirlenmesi ve Davacı Tarafın Davalılardan Arsa Payları Oranında Talepte Bulunduğu Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y11.HD3.11.2011E. 2011/8901 K. 2011/14835"PATENT ENSTİTÜSÜ KARARNIN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Markasının Bir Bütün Olarak Bıraktığı İzlenim İtibariyle Redde Mesnet Markalarla 556 S. KHK.'nin 7/1-B Md. Anlamında Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer Olmadığı - İstemin Kabulü Gereği)
AYIRT EDİLEMEYECEK DERECEDE BENZER OLMAYAN MARKA (TPE Kararının İptali İsteminin Kabulü Gereği)
TESCİL BAŞVURUSU (Patent Enstitüsü Kararnın İptali İstemi - Davacı Markasının Bir Bütün Olarak Bıraktığı İzlenim İtibariyle Redde Mesnet Markalarla 556 S. KHK.'nin 7/1-B Md. Anlamında Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer Olmadığı/İstemin Kabulü Gereği)"
Y11.HD14.11.2011E. 2011/13361 K. 2011/15038"İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ (Dosya İçinde Mevcut ve Davalıların Müteselsil Kefil Sıfatı İle İmzalarının Bulunduğu Genel Kredi Sözleşmesi ve Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmesi Halinde Kefiller Yönünden Borcun Muaccel Hale Geleceğinin Düzenlendiği - Talebin Tamamının Kabulü Gerektiği)
BORCUN MUACCEL HALE GELMESİ (İhtiyati Haciz İstemi - Davalıların Müteselsil Kefil Sıfatı İle İmzalarının Bulunduğu Genel Kredi Sözleşmesi ve Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmesi Halinde Kefiller Yönünden Borcun Muaccel Hale Geleceğinin Düzenlendiği/Talebin Tamamının Kabulü Gerektiği)
MÜTESELSİL KEFİL (İhtiyati Haciz İstemi - Davalıların Müteselsil Kefil Sıfatı İle İmzalarının Bulunduğu Genel Kredi Sözleşmesi ve Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmesi Halinde Kefiller Yönünden Borcun Muaccel Hale Geleceğinin Düzenlendiği/Talebin Tamamının Kabulü Gerektiği)"
Y11.HD17.11.2011E. 2011/9920 K. 2011/15328"ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ (Talep Edildiğine Göre Anonim Şirketlerin İnfisahı ve Tasfiyesini Düzenleyen TTK'nun 434/3. Md. Hükmünde Düzenlenen Şirket Sermayesinin Aynı Yasa'nın 324.Md. Gereğince Üçte İkisinin Ziyaı Halinde Şirketin Münfesih Olacağı Sebebine Dayandığının Kabulü Gerektiği)
ANONİM ŞİRKETLERİN İNFİSAHI VE TASFİYESİ (TTK'nun 434/3. Md. Hükmünde Düzenlenen Şirket Sermayesinin Aynı Yasa'nın 324.Md. Gereğince Üçte İkisinin Ziyaı Halinde Şirketin Münfesih Olacağı Sebebine Dayandığının Kabulü Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Talebi - Şirketin Anasözleşmesi Bilançoları Kar ve Zarar Tabloları Ticaret Sicil Dosyası Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Şirketin Sermayesinin 2/3'nü Kaybedip Kaybetmediği Belirlenip Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği)"
Y11.HD8.12.2011E. 2011/13048 K. 2011/16680"YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ödeme Borcu Sona Erdiren Nedenlerden Olduğu/Borcun Ödendiği İtirazı Temyiz Aşaması Dahil Yargılamanın Her Safahatında İleri Sürülebileceği)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Yolcu Taşıma Sözleşmesine Dayalı - Ödeme Borcu Sona Erdiren Nedenlerden Olduğu/Borcun Ödendiği İtirazı Temyiz Aşaması Dahil Yargılamanın Her Safahatında İleri Sürülebileceği)
ÖDEME (Borcu Sona Erdiren Nedenlerden Olduğu - Borcun Ödendiği İtirazı Temyiz Aşaması Dahil Yargılamanın Her Safahatında İleri Sürülebileceği)"
Y11.HD9.12.2011E. 2011/12589 K. 2011/16726"FERAGAT (İtirazın İptali - Davadan Feragat Dilekçesi HUMK'nun 91 vd. Maddeleri Uyarınca Sonuç Doğurucu Mahiyette Olduğu/Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)
TARAFLARIN ÜZERİNDE SERBESTÇE TASARRUF EDEBİLECEĞİ UYUŞMAZLIK (İtirazın İptali - Davadan Feragat Dilekçesi HUMK'nun 91 vd. Maddeleri Uyarınca Sonuç Doğurucu Mahiyette Olduğu
İTİRAZIN İPTALİ (Davadan Feragat Dilekçesi HUMK'nun 91 vd. Maddeleri Uyarınca Sonuç Doğurucu Mahiyette Olduğu - Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)"
Y11.HD21.12.2011E. 2011/14012 K. 2011/17390"HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ (Maddi ve Manevi Tazminatın Tahsili - Ticaret Unvanı Kanuna Aykırı Olarak Başkası Tarafından Kullanılan Kimse Bunun Men'ini ve Değiştirilmesini veya Silinmesini ve Zarar Görmüş İse Kusur Halinde Bunun da Tazmini İsteyebileceği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ (Haksız Rekabetin Tespiti - Ticaret Unvanı Kanuna Aykırı Olarak Başkası Tarafından Kullanılan Kimse Bunun Men'ini ve Değiştirilmesini veya Silinmesini ve Zarar Görmüş İse Kusur Halinde Bunun da Tazmini İsteyebileceği)
TİCARET UNVANI KANUNA AYKIRI KULLANILMASI (Başkası Tarafından Kullanılan Kimse Bunun Men'ini ve Değiştirilmesini veya Silinmesini ve Zarar Görmüş İse Kusur Halinde Bunun da Tazmini İsteyebileceği)
TESCİLLİ UNVANIN KULLANIMI (Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceği - Ancak Kusurlu ve Kötüniyetli Tescil Halinde Meydana Gelen Zarardan Tescil Ettiren Sorumlu Olduğu)"
Y11.HD21.12.2011E. 2011/14840 K. 2011/17377"MENFİ TESPİT İSTEMİ (Kart Hamilinin Kredi Kartından Bilgisi Dışında Yapılan Harcamadan Dolayı - Davacının Tahsile Yönelik Bir İstemi Dahi Bulunmadığı da Gözetilerek Davanın Menfi Tespit İstemi Olarak Kabulü İle Bir Karar Verilmek Gerektiği)
KART HAMİLİNİN KREDİ KARTINDAN BİLGİSİ DIŞINDA YAPILAN HARCAMA (Menfi Tespit İstemi - Davacının Tahsile Yönelik Bir İstemi Dahi Bulunmadığı da Gözetilerek Davanın Menfi Tespit İstemi Olarak Kabulü İle Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
KREDİ KARTINDAN BİLGİSİ DIŞINDA YAPILAN HARCAMA (Menfi Tespit İstemi - Davacının Tahsile Yönelik Bir İstemi Dahi Bulunmadığı da Gözetilerek Davanın Menfi Tespit İstemi Olarak Kabulü İle Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
TAHSİLE YÖNELİK İSTEMİN BULUNMAMASI (Kart Hamilinin Kredi Kartından Bilgisi Dışında Yapılan Harcamadan Dolayı Menfi Tespit İstemi - İhtiyati Tedbinin Devamı Yönünde Bir Karar Verilmese Bile Bu Aşamada Davacı Tarafından Henüz Yapılan Bir Ödemenin Mevcut Olmadığı Açık Olmasına Rağmen Dava Bir Tahsil Davası Olarak Kabul Edilmesinin İsabetsizliği)"
Y11.HD22.12.2011E. 2010/6041 K. 2011/17528"HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ (Davacılar Ayrı Ayrı Davacı Gösterilip Her İkisi Yararına da Manevi Tazminat İstenilmesi - Hangisi İçin Ne Kadar Tazminat İstendiğinin Davacılar Vekiline Açıklattırılması Gerektiği)
DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ (Davacılar Ayrı Ayrı Davacı Gösterilip Her İkisi Yararına da Hangisi İçin Ne Kadar Olduğu Belirtilmeden Manevi Tazminat İstenilmesi - Talep Sonucunun Açık bir şekilde Gösterilmesi Zorunluluğu)
ISLAHIN ZAMANI VE ŞEKLİ (Tahkikatın Sona Ermesine Kadar Yapılabileceği - Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağı)"
Y11.HD6.1.2012E. 2010/5202 K. 2012/77"TAPU KAYDINDAKİ YOLSUZ KİRA ŞERHİNİN TERKİNİ ( Temyiz Nedenlerinin Bozma İlamının Kapsamı Dışında Bırakılan Hususlar İle Bozma İlamına Uyulmakla Kesinleşen Hususlara Yönelik Olduğundan Katılma Yoluyla Temyiz İsteminin Yerinde Olmadığı)
BOZMA İLAMINDA KESİNLEŞEN/KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN HUSUSLARIN TEMYİZ EDİLEMEYECEĞİ (Tapu Kaydındaki Yolsuz Kira Şerhinin Terkini Davası)"
Y11.HD20.1.2012E. 2010/15266 K. 2012/523"HAKSIZ REKABETİN MEN'İ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu Anlaşılmış Olmakla Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği)
DAVADAN FERAGAT (Haksız Rekabetin Men'i İle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu Anlaşılmış Olmakla Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği)
FERAGAT (Karar Kesinleşinceye Değin Yapılabileceği - HMK'nun 307 vd. Md.leri Uyarınca Yapıldığı Anda Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı)
DAVADAN VE TEMYİZDEN BİRLİKTE FERAGAT (Halinde Öncelikle Davadan Feragate İlişkin Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği)"
Y11.HD20.1.2012E. 2010/7733 K. 2012/525"GENEL KURUL KARARININ İPTALİ (Sermaye Arttırım Kararının 6762 S.K. Md. 381'de Düzenlenen İptal Edilebilirlik Şartlarını Taşımadığından Talebin Reddi)
SERMAYE ARTTIRIMI KARARININ İPTALİ (Şirketin Borçlanmasını Önlemek ve Karlılığını Sağlamak Amacıyla Sermaye Arttırım Kararı Alındığı/Şirketin Borçlanmasını Önlemek ve Karlılığını Sağlamak Amacı Güdüldüğü - Genel Kurul Kararının İptali Talebinin Reddi)
ŞİRKETİN BORÇLANMASINI ÖNLEMEK VE KARLILIĞINI SAĞLAMAK AMACIYLA SERMAYE ARTTIRIM KARARI ALINMASI (Genel Kurul Kararının İptali Davasında 6762 S.K. Md. 381 Koşullarının Oluşmadığı)"
Y11.HD3.2.2012E. 2010/8747 K. 2012/1313"KREDİ KARTI BORCU (Kartın Teslim Edildiğine Dair Belgenin Altındaki İmzanın Davalı Borçlunun Eli Mahsulü Olduğu - Yapılan Alışverişlere İlişkin Belge Asıllarının Getirtilerek İmzaların Davalının Eli Mahsulü Olup Olmadığı ve Diğer Araştırmalar Yapılacağı)
KARTIN TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR BELGEDEKİ İMZANIN DAVALIYA AİT OLDUĞU (Kredi Kartı Borcuna İlişkin Davada Yapılan Alışverişlere İlişkin Belge Asıllarının Getirtilerek İmzaların Davalının Eli Mahsulü Olup Olmadığı - Bankanın Alışveriş Yapılan İşyerlerine Ödeme Yapıp Yapmadığı ve Bankaca Herhangi Bir İşlem Tevessül Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı)
BANKANIN İŞYERLERİNE ÖDEME YAPMASI (Kredi Kartı Borcuna İlişkin Davada Alışverişler Karşılığı Ödeme Yapılıp Yapılmadığının ve Oluşan Borç Tutarına ve Süresine Rağmen Bankanın Herhangi Bir İşlem Tevessül Edip Etmediği Araştırılacağı)
İSTİCVAP (Kredi Kartı Borcuna İlişkin Davada İhtiyaç Duyulursa Tarafların İsticvabının Sağlanacağı)"
Y11.HD9.2.2012E. 2012/639 K. 2012/1677"İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ (Vadesi Gelmiş ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısının Borçlunun Yedinde veya 3. Şahısta Olan Taşınır ve Taşınmaz Mallarını ve Alacaklarıyla Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceği)
PARA BORCUNUN HACZİ (İhtiyati Haciz İstemi - Vadesi Gelmiş ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısının Borçlunun Yedinde veya 3. Şahısta Olan Taşınır ve Taşınmaz Mallarını ve Alacaklarıyla Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceği)
İHTİYATİ HACİZ KURUMU (Yapılan İcra Takibi İtiraza Uğrayarak Borçlu Tarafından Durdurulmuş Olsa da Bu Durum İcra Dairesinin Alınan İhtiyati Haciz Kararını Uygulamasını Engellemeyeceği)
HUKUKİ YARAR (İhtiyati Haciz Kararı Alınmasında İcra Takibine Geçilmiş Olsa da Alacaklının Hukuki Yararı Mevcut Olduğundan Mahkemece Sadece Yasal Şartlar Yönünden İnceleme Yapılarak İhtiyati Haciz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y11.HD20.3.2012E. 2010/13329 K. 2012/4221"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ (İşyerinin Elektronik Cihaz ve İşyeri Poliçesi İle Ayrı Ayrı Teminat Altına Alındığı - Davacının Poliçe Özel Şartlarındaki Güvenlik Önlemlerini Almaması Nedeniyle İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Oluşan Zararın Teminat Dışı Kaldığı)
ELEKTRONİK CİHAZ POLİÇESİ (İşyerinin Elektronik Cihaz ve İşyeri Poliçesi İle Ayrı Ayrı Teminat Altına Alındığı - Davacının Hırsızlık Sonrası Karakola ve Davalı Şirkete Verdiği Çalınan Eşyalar Listesinde Yer Alan Poliçeye Ekli Listede Bulunan Elektrikli Cihaz Bedelinin Davalı Tarafından Ödeneceği)
ÇALINAN EŞYALAR LİSTESİNDE YER ALAN ELEKTRİKLİ CİHAZ BEDELİ (Elektronik Cihaz Poliçesinin Düzenlendiği Anda İşyerinde Bulunup Teminat Kapsamında Olan Elektronik Cihazların Listesinin Poliçeye Eklendiği - Sadece Poliçeye Ekli Listede Bulunan Cihaz Bedelinin Ödeneceği)"

Y12.HD

Y12.HD27.11.2008E. 2008/17294 K. 2008/21045"ÇEKİN ÖDENMEDİĞİNE İLİŞKİN ŞERHİN ALONJA YAZILMASI ( Alonju Senedin Kendisi ve Tam Anlamıyla Bir Parçası Saymak Mümkün Olmadığından Şerhin veya Çekin Ödenmediğine Dair Banka Yetkililerince Yazılacak Şerhin Alonja Yazılamayacağı )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ ( Şerhin veya Çekin Ödenmediğine Dair Banka Yetkililerince Yazılacak Şerhin Alonja Yazılamayacağı - Yazılan Çekler Açısından Takibin İptali Gereği )
KARŞILIKSIZ ÇEKE İLİŞKİN KAŞENİN ALONJ ÜZERİNE ATILMASI ( Takibin Bu Çekler Açısından İptaline Karar Verileceği )
ALONJUN NİTELİĞİ ( Senette Boşluk Kalmaması Halinde Alonj Ciro ve Aval İmzası İçin Kullanılmasının Mümkün Olduğu - Çekin Ödenmediğine Dair Banka Yetkililerince Yazılacak Şerhin Alonja Yazılamayacağı )
BANKA YETKİLİLERİNİN KARŞILIKSIZ ÇEKE İLİŞKİN KAŞEYİ ALONJUN ÜZERİNE ATMASI ( Takibin Bu Çekler Açısından İptaline Karar Verileceği )"
Y12.HD21.10.2010E. 2010/11074 K. 2010/25032"İFLASIN ERTELENMESİ (Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmakta Olup Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı - Evvelce Başlamış Takipler de Duracağı)
İHTİYATİ TEDBİR KARARI (İflasın Ertelenmesi - Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmakta Olup Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı/Evvelce Başlamış Takipler de Duracağı)
TAKİBİN DURMASI (İflasın Ertelenmesi - Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Bulunmakta Olup Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı/Evvelce Başlamış Takipler de Duracağı)
TAHLİYE KARARININ İNFAZI (Borçlunun Bulunduğu Yerden Tahliyesinin Bu Amacın Gerçekleştirilmesine İmkan Tanımayacağı - Hiçbir Takip Yapılamaz Hükmünden Tahliye Kararının İnfazının da Bu Aşamada Mümkün Olamayacağı)"
Y12.HD3.3.2011E. 2010/21787 K. 2011/2593"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ (Borç Miktarının Belirlenemediği/Cari Hesap İlişkisi Mevcut Değilse Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açarak Alacak Miktarının Belirlenmesi Gereği - Limit ipoteği)
ALACAĞIN BELİRLİ OLMAMASI (Taraflar Arasında Cari Hesap İlişkisi Mecut Değilse Genel Mahkemede Dava Açılması Alacak Miktarının Belirlenmesi Gereği - Daha Sonra İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılabileceği)
CARİ HESAP İLİŞKİSİ (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/İtirazın Kaldırılması Davası - Taraflar Arasında Cari Hesap İlişkisi Mevcut Değilse Genel Mahkemede Dava Açılarak Alacağın Belirlenmesi Gerektiği/)
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (Alacaklının Limit İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemede Dava Açıp Alacağın Miktar Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Taraflar Arasında Cari Hesap İlişkisinin Mevcut Olması Halinde İse İtirazın Kaldırılması Talebinin Değerlendirilebileceği)"
Y12.HD14.3.2011E. 2010/23450 K. 2011/3236"KİRA GELİRİ HESABI (Bankadaki Hesaba Yatırılan Paraların Haczedilememesi İçin 5393 S.Y.nın 15-Son Md. Gereği Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmasının Zorunlu Olduğu)
BANKADAKİ HESABA YATIRILAN PARALARIN HACZİ (Haczedilememesi İçin 5393 S.Y.nın 15-Son Md. Gereği Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmasının Zorunlu Olduğu)
KAMU HİZMETİ (Bankadaki Hesaba Yatırılan Paraların Haczedilememesi İçin 5393 S.Y.nın 15-Son Md. Gereği Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmasının Zorunlu Olduğu)
KİRA GELİRLERİ İÇİN BELEDİYECE AYRILAN HESAPTAKİ PARALAR (Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadığı Araştırılmadan Eksik İnceleme İle Kira Gelirlerine Ait Hesap Üzerindeki Haczin Kaldırılması Şeklinde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)"
Y12.HD28.3.2011E. 2010/28104 K. 2011/4904"ŞİKAYET SÜRESİ (Ödeme Emrini İptal - Yedi Günlük Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (Şikayet Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)"
Y12.HD1.4.2011E. 2011/5979 K. 2011/5278"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ (Borçluların İcra Veznesinde Yatırmış Oldukları Paranın Alacağı ve %15 Teminatı Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edilmesi Gereği - Eğer Karşılamakta İse İtirazın Kabulüne Karar Verileceği)
TEMİNAT (Alacağın %15'inin Teminat Olarak İcra Dosyasına Yatırılması Halinde Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Verebileceği - Borçluların İcra Veznesine Yatırmış Oldukları Tutarın %15 Teminatı Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
BORÇLUNUN İTİRAZI (Borçluların İcra Veznesinde Yatırmış Oldukları Paranın Alacağı ve %15 Teminatı Karşılamakta İse İtirazın Kabülüne Karar Verilmesi Gerektiği - Zamanaşımı Süresinin Davanın Açılmamış Sayılmasına İlişkin Kararın Tebliğine Kadar Geçen Sürede İşlemyeceği/İtirazın Geri Bırakılması Davası)"
Y12.HD25.4.2011E. 2010/27063 K. 2011/7613"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Belediyenin Otopark Gelirinin 3194 Sayılı Yasanın 44. Maddesi Kapsamında Bulunmadığı - Kamuya Tahsisli Olmadığı/Haczedilebileceği)
BELEDİYENİN OTOPARK GELİRLERİNİN HACZEDİLMESİ (Kamuya Tahsisli Bulunmadığı - Haczedilmezlik Şikayetininin Reddi Gerektiği)
HACİZ (Belediyenin Otopark Gelirinin Haczedilebilmesinin Mümkün Olduğu - Kamuya Tahsisli Bulunmadığı/Haczedilmezlik Şikayetininin Reddi Gerektiği)"
Y12.HD25.5.2011E. 2010/28571 K. 2011/10531"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Zorunlu Olduğuna Göre Tebliğ Edilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliği Zorunlu Olduğuna Göre Tebliğ Edilmemesi Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ KARARI (Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Taşınmazın Bulunduğu Yer Belediye Başkanlığında Satışın İlanına Karar Verildiği Halde Bu İlanların Yapıldığına Dair Tutanak Dosyada Bulunmadığı - Bu Husus Araştırılmadan Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı)"
Y12.HD26.5.2011E. 2010/29550 K. 2011/10767"İHALENİN FESHİ (Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümlerin Eklentilerinin Kat Mülkiyetinden Bağımsız Olarak Devredilemeyeceği/Haciz ve Satışının Yapılamacağı - Eklenti Niteliğindeki Garajların Bağımsız Bölümden Ayrı Olarak İhalesinin Yapılamayacağı)
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN EKLENTİSİ (Tapu Siciline Eklenti Olarak Kaydedilen Dava Konusu Garajların Eklentisi Bulunduğu Bağımsız Bölümden Ayrı Olarak İhalesinin Yapılamayacağı - Haciz ve Satışının Gerçekleştirilemeyeceği)
ŞERH (Eklenti Niteliğindeki Garajlar için Tapuya Şerh Verildiği - Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümlerin Eklentilerinin Kat Mülkiyetinden Bağımsız Olarak Devredilemeyeceği/Haciz ve Satışının Yapılamacağı)
KAT MÜLKİYETİ KANUNU (Kat Mülkiyetine Tabi Bulunan Bağımsız Bölümlerin Eklentilerinin Ayrı Olarak Devredilemeyeceği - Dava Konusu Garajların Yapılan İhalesinin Fesh Edilmesi Gerektiği)"
Y12.HD21.6.2011E. 2010/31617 K. 2011/12765"ADİ ORTAKLIKTA İDARECİ ORTAĞIN İŞLEMİNİN BAĞLIYICILIĞI (Ortaklardan Birinin Bütün Ortaklar Adına Üçüncü Kişilerle Yaptığı İşlemlerin Ortakları Temsil Hükümlerine Göre Sorumlu Kılacağı - Ortağın İşleminin Bağlayıcılığının Kendisini Temsilci Olarak Tanıtmasına Bağlı Olduğu)
ADİ ORTAKLIĞIN TEMSİLİ (İdare Görevi Verilen Ortağın Bütün Ortakları Üçüncü Kişilere Karşı Temsil Hakkını Haiz Olduğu - Yetkili Mümessil Tarafından Şirket Nam ve Hesabına Borçlanılan Borçtan Diğer Ortakların da Müteselsilen Sorumlu Olacağı)
ADİ ORTAK TARAFINDAN KEŞİDE EDİLEN ÇEK (Adi Ortaklığı İdare Yetkisi Bulunan Temsilcinin Yapacağı İşlemin Ortakları Üçüncü Kişilere Karşı Eşit Olarak Sorumlu Kılacağı - İdareci Ortağın İmzaladığı Çekten Dolayı Diğer Ortakların Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olduğu)"
Y12.HD1.7.2011E. 2010/31565 K. 2011/13908"SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLMEYEN ŞİKAYETÇİ (Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
TANIK DİNLEME (Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen Şikayetçinin Dava Açma Süresi Belirlenirken İhaleden Haberdar Olma Durumu Tanık Dinleme Yolu İle Saptanamayacağı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI (Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)
İHALENİN FESHİ (Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması Her Ne Kadar İ.İ.K.nun 133. Md.sine Göre Yapılan İhalenin Feshini Gerektirmez İse de Şikayetin İ.İ.K.nun 134/6. Md. Uyarınca 7 Günlük Yasal Sürede Olduğunun Kabulü Gerektiği)"
Y12.HD1.7.2011E. 2011/788 K. 2011/15973"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ (Ve Yenileme Emrinin "Aynı Yerde Daimi Çalışan İşçi” İmzasına Tebliğ Edildiği - Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcisi Araştırılmadan Doğrudan İşçiye Yapılan İş Bu Tebligat Usulsüz Olup Şikayetin Kabulü Gereği)
USULSÜZ TEBLİGAT (Ödeme Emri ve Yenileme Emrinin "Aynı Yerde Daimi Çalışan İşçi” İmzasına Tebliğ Edildiği - Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcisi Araştırılmadan Doğrudan İşçiye Yapılması Usulsüz Olup Şikayetin Kabulü Gereği)
ŞİKAYET (Ödeme Emri ve Yenileme Emrinin "Aynı Yerde Daimi Çalışan İşçi” İmzasına Tebliğ Edildiği - Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcisi Araştırılmadan Doğrudan İşçiye Yapılan İş Bu Tebligat Usulsüz Olup Şikayetin Kabulü Gereği)
İŞÇİYE TEBLİĞ (Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcisi Araştırılmadan Doğrudan İşçiye Yapılan İş Bu Tebligat Usulsüz Olup Şikayetin Kabulü Gereği)"
Y12.HD4.7.2011E. 2010/33035 K. 2011/13923"BORÇLUNUN ZAMANAŞIMI İTİRAZI (Borca Kısmen İtiraz Edilmiş Olmasının Dava Niteliği Taşımadığı/Dava Açılmamış Olduğundan Zamanaşımının Kesintiye Uğramayacağı - 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleştiği/Borçlunun Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gerektiği)
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ (Borca Kısmen İtiraz Edilmiş Olmasının Dava Niteliği Taşımadığı/Dava Açılmamış Olduğundan Zamanaşımının Kesintiye Uğramayacağı - 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleştiği/Borçlunun Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gerektiği)
ÇEKLER HAKKINDA ZAMANAŞIMI (Türk Ticaret Kanunda Belirlenen 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Dava Açılmadığı/Borca Kısmi İtiraz Edilmesinin Dava Niteliğinde Sayılmayacağı - Zamanışımı İtirazının Kabulü Gereği)
BORCA KISMİ İTİRAZ (Dava Niteliği Taşımadığı/Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği - Borçlunun Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gerektiği)"
Y12.HD5.7.2011E. 2010/33017 K. 2011/14200"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK (Yapılan Kısmi Ödemelerin Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Gereği - Limit Arttırım Sözleşmesinde İmzası Bulunmadığı/Borçluluk Sıfatının Sonlandırılması Gereği)
BORÇLUNUN KREDİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU (Yapılan Kısmi Ödemelerin Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Borçlu Sıfatının Sonlandırılması Gereği - Limit Arttırım Sözleşmesinde İmzası Bulunmadığı)
KISMİ ÖDEME (Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Gereği - Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunmadığı Kredi Sözleşmelerinden Sorumlu Olmayacağı)"
Y12.HD7.7.2011E. 2010/33364 K. 2011/14794"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (İşçinin Hacizden Önceki Bir Dönemde Maaşının Tamamının Haczine Muvafakat Etmesinin Geçerli Kabul Edilemeceği - Borçlunun Maaşının Haczedilemez Olup Olmadığını Bilecek Durumda Bulunmadığı/Muvafakatının Geçersiz Olduğu)
MAAŞ HACZİ (Borçlunun İşçi Statüsünde Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Borçlunun İşçi Statüsünde Bulunması Halinde Maaşının 1/4'ünün Haczedilebilmesinin Mümkün Olduğu)
MAAŞIN TAMAMININ HACZİNE MUVAFAKAT (İşçinin Hacizden Önceki Bir Dönemde Muvafakat Etmesinin Geçerli Kabul Edilemeceği - Dava Konusu Olayda 1/4 Yasal Maaş Haczinden Fazla Haciz Yapılamayacağı/Haczedilmezlik Şikayeti)"
Y12.HD11.7.2011E. 2010/34052 K. 2011/15247"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği/Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı - Alacaklı Bankanın Başlatmış Olduğu İcra Takibinin Yasal Olmadığı)
BORÇTAN ŞAHSİ SORUMLULUK (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği)
İHTARNAME (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği - Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı)
TAKİP ŞARTI (İpotekli Taşınmazı Satın Alan Üçüncü Şahsın Borçtan Şahsen Sorumlu Olmaması Durumunda Usulüne Uygun İhtarname Gönderilmesi Gerektiği/Aksi Halde Takip Şartının Oluşmayacağı - Alacaklı Bankanın Başlatmış Olduğu İcra Takibinin Yasal Olmadığı)"
Y12.HD12.7.2011E. 2011/184 K. 2011/15548"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (İpotek Limitinin Aşıldığına ve Takip Türüne Göre İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Faize İtiraza Yönelik İstemlerin Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu Düşünülmeksizin Bu Yönlerden İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği)
İLAMA AYKIRILIK NEDENİNE DAYALI FAİZE İTİRAZA YÖNELİK İSTEMLER (Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu Düşünülmeksizin Bu Yönlerden İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği)
İPOTEK LİMİTİNİN AŞILMASI (Takip Türüne Göre İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Faize İtiraza Yönelik İstemlerin Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu Düşünülmeksizin Bu Yönlerden İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği)
SÜRESİZ ŞİKAYET (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip - İpotek Limitinin Aşıldığına ve Takip Türüne Göre İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Faize İtiraza Yönelik İstemlerin Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu)"
Y12.HD14.7.2011E. 2010/34096 K. 2011/15724"İHALENİN FESHİ (Borçluya Satış İlanı Tebliğatının Usulüne Uygun Yapıldığı - İhalenin Ittıla Tarihine Göre İhaleden Önce Bir Şikayetin Bulunmadığı/İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerektiği)
SATIŞ İLANI TEBLİĞATI (Tebliğatın Usulüne Uygun Yapıldığı - İhale Öncesi Usulsüzlüklere Engeç Tebellüğ Tarihi ile Muttali Olunmuş Sayılacağı/İhalenin Feshi İsteminin Reddedileceği)
KIYMET TAKDİRİ VE ŞARTNAMEDE USULSÜZLÜK (İhale Öncesi Usulsüzlüklere Engeç Tebellüğ Tarihi ile Muttali Olunmuş Sayılacağı - Borçlunun İhaleyi Öğrenme Tarihinden Önce İhaleye Dair Herhangi Bir Şikayetinin Bulunmadığı)"
Y12.HD19.9.2011E. 2011/1245 K. 2011/15938"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİP (Bilirkişi Raporunda Fotokopi Belgeler Üzerinde İmza İncelemesinin Yapıldığı ve Bu Durumda Raporun Açıklanan İlkelere Aykırı Olduğu ve Dolayısıyla Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Fotokopi Belgeler Üzerinde İmza İncelemesinin Yapıldığı ve Bu Durumda Raporun Açıklanan İlkelere Aykırı Olduğu ve Dolayısıyla Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı)
İMZA İNCELEMESİ (Kambiyo Senetlerine Dayalı Takip - Bilirkişi Raporunda Fotokopi Belgeler Üzerinde İmza İncelemesinin Yapıldığı ve Bu Durumda Raporun Açıklanan İlkelere Aykırı Olduğu ve Dolayısıyla Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı)"
Y12.HD20.9.2011E. 2011/802 K. 2011/16072"FİNANSAL KİRALAMA KANUNU ÇERÇEVESİNDE HACZEDİLEN MALLAR (Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Kalıp Kalmadığının ve Anılan Kanunun 8.Md. Gereğince Sözleşmenin Tescilinin Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Araştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
TESCİL (Finansal Kiralama Kanunu Çerçevesinde Haczedilen Mallar - Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Kalıp Kalmadığının ve Anılan Kanunun 8.Md. Gereğince Sözleşmenin Tescilinin Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Araştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
ÖZEL SİCİLE TESCİL (Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Düzenlendiği Tarihte Kiracı (Borçlu) Şirketlerin Merkezlerinin Bulunduğu Noterlikteki Özel Sicile Tescil İşlemleri Yapıldığından Finansal Kiralama Sözleşmesi Mevcut Olup Mahkemece Bu Kurallar Işığında Başvurunun Değerlendirilmesi Gerektiği)"
Y12.HD20.9.2011E. 2011/875 K. 2011/16174"ZAMANAŞIMI (Bonolar Hakkında da Uygulanması Gereken Aynı Yasanın 661/2.Md. Uyarınca Hamilin Cirantalar Hakkında Yapacağı Takiplerde Zamanaşımı Süresinin 1 Yıl Olduğu)
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (Gönderilen Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Olup Anılan Borçlu Yönünden Takip Kesinleştikten Sonra İcra Takip Dosyası Bir Yıllık Süreden Fazla İşlemsiz Bırakıldığından Mahkemece Bu Borçlu Yönünden Verilmesi Gerektiği)
TAKİP EDİLMEYEN İCRA DOSYASI (Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Olup Anılan Borçlu Yönünden Takip Kesinleştikten Sonra İcra Takip Dosyası Bir Yıllık Süreden Fazla İşlemsiz Bırakıldığından Mahkemece Bu Borçlu Yönünden İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y12.HD20.9.2011E. 2011/880 K. 2011/16186"ŞİKAYET (Belediye Başkanlığının Yazısı İle Her İki Bağımsız Bölümlerin Dubleks Olarak Kullanılması Şerhiyle Tadilat ve İlave Kat Yapı Ruhsatı Düzenlendiği Belirtilmiş İse de Bu Husus Her İki Taşınmazın Ayrı Ayrı Satılmasına Engel Teşkil Etmediği - Reddi Gereği)
İLAVE KAT YAPI RUHSATI DÜZENLENMESİ (Her İki Bağımsız Bölümlerin Dubleks Olarak Kullanılması Şerhiyle Tadilat ve İlave Kat Yapı Ruhsatı Düzenlendiği Belirtilmiş İse de Bu Husus Her İki Taşınmazın Ayrı Ayrı Satılmasına Engel Teşkil Etmediği - Şikayetin Reddi Gereği)
TAŞINMAZLARIN AYRI AYRI İHALE EDİLMESİ (Taşınmazların Tapu Kaydı ve Fiili Kullanımına Uygun Olarak Ayrı Ayrı Satılmasının Zorunlu Olduğu - Şikayet İsteminin Reddi Gerektiği)"
Y12.HD22.9.2011E. 2011/938 K. 2011/16358"MAAŞ HACZİ (Yapılan Yasal Değişiklikle Bu Fıkraya Göre Haczi Yasaklanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmesine İlişkin Taleplerin Borçlunun Muvafakatı Yok İse İcra Müdürü Tarafından Resen Reddedileceği)
MUVAFAKAT (Maaş Haczi - Yapılan Yasal Değişiklikle Haczi Yasaklanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmesine İlişkin Taleplerin Borçlunun Muvafakatı Yok İse İcra Müdürü Tarafından Resen Reddedileceği)
HACZEDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN MAAŞIN HACZİNE MUVAFAKAT EDİLMESİ (Halinde Bu Muvafakata Geçerlilik Tanınarak Anılan Gelirlerin Haczinin Mümkün Hale Getirildiği)
EMEKLİ MAAŞI HACZİ (İcra Müdürüne Bu Kurumdan Alınan Emekli Maaşlarının Haczi Talep Edildiği Zaman Anılan Yasa Gereği Re'sen Haciz Talebini Reddetme Hak ve Yetkisinin Tanındığı)"
Y12.HD26.9.2011E. 2011/1582 K. 2011/17331"İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZ (İhale İle Satın Alınan Taşınmazın - On Beş Gün İçinde Tahliyesi İçin Borçluya veya İşgal Edene Bir Tahliye Emri Tebliğ Edileceği - Bu Müddet İçinde Tahliye Edilmezse Zorla Çıkarılıp Taşınmaz Alıcıya Teslim Olunacağı)
TAHLİYE İSTEMİ (Kesinleşen İhale İle Mülkiyeti Alıcıya Geçen Taşınmazın Tahliye İstemini İcra Müdürünün Reddedemeyeceği)
PAYLI MÜLKİYET İDDİASI (Bu Taşınmazda Kiracı veya İşgalci Konumunda Olan 3. Kişi Tarafından İleri Sürüldüğünde Tartışılacak Bir Husus Olup Bu Konu İcra Müdürlüğünce Re'sen Göz Önüne Alınamayacağı)
İHALE İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZ (Başkaları Tarafından İşgal Edilmekte ise On Beş Gün İçinde Tahliyesi İçin Borçluya veya İşgal Edene Bir Tahliye Emri Tebliğ Edileceği - Bu Müddet İçinde Tahliye Edilmezse Zorla Çıkarılıp Taşınmaz Alıcıya Teslim Olunacağı)"
Y12.HD27.9.2011E. 2011/1618 K. 2011/16901"TEBLİGAT YAPILACAK ŞAHSIN ADRESİNDE BULUNMAMASI (Tebliğ Kendisi İle Birlikte Oturan Ailesi Efradından veya Hizmetçilerinden Birine Yapılacağı)
ADRESTE BULUNMAMA (Tebliğ Kendisi İle Birlikte Oturan Ailesi Efradından veya Hizmetçilerinden Birine Yapılacağı - Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebinin Araştırılacağı)
MUHATABIN ADRESTEN GEÇİCİ OLARAK AYRILMASI (Halinde Uygulanması Gerekli Olan 7201 S. Kanunun 20. Md.nin Somut Olayla İlgisi Bulunmadığı - O Halde Şikayetin Reddi Gerektiği)"
Y12.HD27.9.2011E. 2011/1619 K. 2011/16896"İLLER BANKASINCA GÖNDERİLEN PAYLAR (Bir Kısım Vergi Gelirleri İşgal Harcı Ecrimisil ve Kira Gelirleri Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler v.s. Olduğu - Haczedilen Hesapta Bulunan Paraların Niteliği Tek Tek Belirlenip 5393 S. Kanun'un 15/Son Md. Gözetilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BELEDİYENİN DEFTER VE KAYITLARI VE BANKA HESAP EKSTRELERİ ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Yaptırıldıktan Sonra Haczedilen Hesapta Bulunan Paraların Niteliği Tek Tek Belirlenip 5393 S. Kanun'un 15/Son Md. Gözetilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
HACZEDİLEN HESAPTA BULUNAN PARALAR (Niteliği Tek Tek Belirlenip 5393 S. Kanun'un 15/Son Md. Gözetilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y12.HD27.9.2011E. 2011/1633 K. 2011/16905"MENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Fabrikadan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceği Belirtilerek - Bilirkişi Raporu Menkullerin Eklenti Niteliğinde Olup Olmadıkları Yönünde Bir Değerlendirme İçermediğinden Hükme Dayanak Alınamayacağı)
HACZEDİLEN MENKULLERİN FABRİKANIN MÜTEMMİM CÜZÜ OLDUĞU İDDİASI (Menkullerin Eklenti Niteliğinde Olup Olmadığı Yönünde Hukukçu Bir Bilirkişinin de Katılımı İle Oluşturulacak Yeni Bir Bilirkişiler Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği)
HUKUKÇU BİLİRKİŞİ (Menkullerin Fabrikadan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceğini Belirterek Menkuller Üzerindeki Haczin Kaldırılması İstemi - Menkullerin Eklenti Niteliğinde Olup Olmadığı Yönünde Yeni Bir Bilirkişiler Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği)"
Y12.HD27.9.2011E. 2011/1642 K. 2011/17789"HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Adı Geçene Gönderilen 3.Haciz İhbarnamesine Karşı Yasada Öngörülen 15 Günlük Süre İçerisinde Açılmış Bir Menfi Tespit Davası Bulunmadığından Sözü Edilen Alacak 3.Kişi Nezdinde Kesinleştiğinden Şikayetin Reddi Gerektiği)
MENFİ TESPİT DAVASI (Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Adı Geçene Gönderilen 3.Haciz İhbarnamesine Karşı Yasada Öngörülen 15 Günlük Süre İçerisinde Açılmış Bir Menfi Tespit Davası Bulunmadığından Sözü Edilen Alacak 3.Kişi Nezdinde Kesinleştiğinden Şikayetin Reddi Gerektiği)
3. HACİZ İHBARNAMESİ (Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Adı Geçene Gönderilen 3.Haciz İhbarnamesine Karşı Yasada Öngörülen 15 Günlük Süre İçerisinde Açılmış Bir Menfi Tespit Davası Bulunmadığından Sözü Edilen Alacak 3.Kişi Nezdinde Kesinleştiğinden Şikayetin Reddi Gerektiği)"
Y12.HD27.9.2011E. 2011/1650 K. 2011/16912"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (Menfi Tespit İlamı İİK’nun 72/5.Md. Hükmü Karşısında Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - İlamdaki Esas Hakkındaki Hüküm Kesinleşmeden Vekalet Ücreti ve İcra İnkar Tazminatına İlişkin Hüküm Bölümü de İcra Takibine Konu Edilemeyeceği)
MENFİ TESPİT İLAMI (İİK’nun 72/5.Md. Hükmü Karşısında Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - İlamdaki Esas Hakkındaki Hüküm Kesinleşmeden Vekalet Ücreti ve İcra İnkar Tazminatına İlişkin Hüküm Bölümü de İcra Takibine Konu Edilemeyeceği)
İLAMDAKİ ESAS HÜKÜM (Kesinleşmeden Vekalet Ücreti ve İcra İnkar Tazminatına İlişkin Hüküm Bölümü de İcra Takibine Konu Edilemeyeceği)"
Y12.HD27.9.2011E. 2011/19108 K. 2011/16888"HESAP KAT İHTARNAMESİ (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - Mahkemenin Aksine Düşüncelerle Takibin İptaline Karar Vermesinin Doğru Olmadığı)
ŞİKAYET (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - İcra Emri Tebliğinden İtibaren Yasal 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurulduğu/Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)
İCRA EMRİ (Hesap Kat İhtarnamesi Tebliğ Olunan Borçlulara İcra Emri Çıkartılabileceği - Yasal 7 Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurulduğu/Şikayetin Süre Yönünden Reddi Gereği)"
Y12.HD29.9.2011E. 2011/1286 K. 2011/17791"TÜKETİCİ KREDİSİ (İİK.nun 68/B ve İİK.nun 150/I Md.nin Tüketici Kredilerinde Uygulama Olanağı Olmadığı)
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Mahkemece İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği)
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ (Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesine Dayalı Takip - Alacağın Varlığı ve Miktarı 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Mahkemece Reddi Gerektiği)"
Y12.HD29.9.2011E. 2011/1287 K. 2011/17035"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP (Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Suretiyle Üst Taraftaki Vadede Bir Tahrifat Olup Olmadığı Tespit Edilerek Tahrifatın Belirlenmesi Gerektiği)
TAHRİFAT YAPILMASI (Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Suretiyle Üst Taraftaki Vadede Bir Tahrifat Olup Olmadığı Tespit Edilerek Tahrifatın Belirlenmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Suretiyle Üst Taraftaki Vadede Bir Tahrifat Olup Olmadığı Tespit Edilerek Tahrifatın Belirlenmesi Gerektiği)
KAMBİYO SENEDİ VASFI (Tahrifatın Belirlenmesi Durumunda Tahrifat Öncesi Vade Diğer Vadeden Farklı İse Açıklanan Kural Gereğince İki Vadenin Bulunduğu Dolayısı İle Dayanak Senedin Kambiyo Vasfını Kaybedeceği)"
Y12.HD29.9.2011E. 2011/1291 K. 2011/17053"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİP (Adreste Muhatabın Derhal Bulundurulamadığı veya Tebliğin Temininin Mümkün Olmadığı Şerhi İçermediği Gibi Tebliğ Yapılanın O Yeri İdare Eden veya Muhatabın Bulunduğu Kısmın Amiri Olup Olmadığı da Belirtilmediğinden Tebligatın Usulsüz Yapıldığının Kabulü Gerektiği)
BORÇLU ADRESİ (Borçlunun İşyeri Sahibi Değil Tebliğ Mazbatasında Adres Olarak Belirtilen Şirket Çalışanı Olduğu - Tebliğ Yapılanın O Yeri İdare Eden veya Muhatabın Bulunduğu Kısmın Amiri Olup Olmadığı da Belirtilmediğinden Tebligatın Usulsüz Yapıldığının Kabulü Gerektiği)
TEBLİGAT (Kambiyo Senetlerine Dayalı Takip - Adreste Muhatabın Derhal Bulundurulamadığı veya Tebliğin Temininin Mümkün Olmadığı Şerhi İçermediği Gibi Tebliğ Yapılanın O Yeri İdare Eden veya Muhatabın Bulunduğu Kısmın Amiri Olup Olmadığı da Belirtilmediğinden Tebligatın Usulsüz Yapıldığının Kabulü Gerektiği)"
Y12.HD29.9.2011E. 2011/1347 K. 2011/17006"BELEDİYENİN OTOPARK HESABINDA BULUNAN PARALARI (Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü Gerekeceğinden Haczinin Mümkün Olmadığı - Otopark Hesabı Niteliği Gereği Haczedilemeyeceği)
BELEDİYE MALLARI (Belediyenin Otopark Hesabında Bulunan Paraların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü Gerekeceğinden Haczinin Mümkün Olmadığı - Otopark Hesabı Niteliği Gereği Haczedilemeyeceği)
OTOPARK HİZMETİ (Belediyenin Otopark Hesabında Bulunan Paraların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü Gerekeceğinden Haczinin Mümkün Olmadığı - Otopark Hesabı Niteliği Gereği Haczedilemeyeceği)
HACZEDİLMEZLİK (Hesaptaki Paralardan Başka Amaçlar İçin Harcamalar Yapılması Onların Haczedilebilecekleri Sonucunu Doğurmayacağı - Bu Durum Paraların Niteliğini Etkilemeyeceği ve Haczedilmezlikten Feragat Anlamına Gelmeyeceği)"
Y12.HD29.9.2011E. 2011/1362 K. 2011/17027"ÇEKİN KAMBİYO SENEDİ VASFI (Taşıyabilmesi İçin "Keşide Yeri" Unsurunu İhtiva Etmesi Gerektiği - Keşide Yerinin İse İdari Birim Adı Olarak Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Aynı Kanunun 693/Son Maddesinde İse Keşide Yeri Gösterilmemiş Olan Bir Çekin Keşidecinin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olduğu Yerde Çekilmiş Olacağı)
KEŞİDE YERİ UNSURU (Keşide Yerinin İse İdari Birim Adı Olarak Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Aynı Kanunun 693/Son Md.sinde İse Keşide Yeri Gösterilmemiş Olan Bir Çekin Keşidecinin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olduğu Yerde Çekilmiş Olacağı)
KEŞİDE YERİ GÖSTERİLMEMİŞ OLAN ÇEK (Keşidecinin Ad ve Soyadı Yanında Yazılı Olduğu Yerde Çekilmiş Olacağı)
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (Takip Konusu Belge Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığından İcra Mahkemesince İİK'nun 170/A-2. Md. Uyarınca Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y12.HD29.9.2011E. 2011/1669 K. 2011/17023"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ (Takibe Konu Bonoda Keşideci Olarak Yer Alan Şikayetçinin Kaşesi Altında Şube Adresinin Yazılı Olduğu - İmzanın Şube Yetkilisine Ait Olması Halinde Şirketi Bağlayacağından Adı Geçen Yönünden de İmza İncelemesi Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği)
BONODA KEŞİDECİ OLARAK YER ALAN ŞİKAYETÇİ (Kaşesi Altında Şube Adresinin Yazılı Olduğu - İmzanın Şube Yetkilisine Ait Olması Halinde Şirketi Bağlayacağından Adı Geçen Yönünden de İmza İncelemesi Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği)
İMZA İTİRAZI (Kambiyo Senedine Dayalı Takip - İmzanın Şube Yetkilisine Ait Olması Halinde Şirketi Bağlayacağından Adı Geçen Yönünden de İmza İncelemesi Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği)
TAKİBE İTİRAZ (Kambiyo Senedine Dayalı Takipte İmzaya İtiraz - İmzanın Şube Yetkilisine Ait Olması Halinde Şirketi Bağlayacağından Adı Geçen Yönünden de İmza İncelemesi Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y12.HD29.9.2011E. 2011/1670 K. 2011/16940"İKİ İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARKTAN SORUMLULUK (İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)
SATIŞ KARARINA DAYALI İHALE (İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumluluk - İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)
ŞİKAYET (İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumluluk - İİK.nun 133/2.Md.sinde Kastedilen Sorumluluğun Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Sözkonusu Olduğu Düşünülerek Şikayetçinin İsteminin Kabulü Gerektiği)"
Y12.HD13.10.2011E. 2011/16353 K. 2011/18732"ÇEKTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI (Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza Veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği - İbraz Süresinin Geçtiği/Takibin İptaline Karar Verileceği)
SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Ayrıca Onanmamışsa İnkâr Hâlinde Göz Önünde Tutulamayacağı - Takibin İptaline Karar Verileceği/Bilirkişinin "Rakam Değişikliğinin Tahrifat Amaçlı Olmayıp Düzeltme Amacıyla Yapıldığı" İfadesinin Mahkemeyi Bağlamayacağı)
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Çekte Tahrifat Yapılması Nedeniyle/Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza Veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanacağı - İbraz Süresinin Geçtiği/Takibin İptali Gerektiği)"
Y12.HD1.12.2011E. 2011/8456 K. 2011/25747"İHTİYATİ HACİZ KARARI (İcra Takip İşlemi Olmayıp Yapılacak İcra Takibinden veya Açılacak Davadan Önce Uygulanan ve HUMK'nun 101 ve Devamı Maddelerinde Düzenlenen İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemi Olduğundan Bir Takip Muamelesi Sayılamayacağı)
TEDBİR İŞLEMİ (İhtiyati Haciz Kararı İcra Takip İşlemi Olmayıp Yapılacak İcra Takibinden veya Açılacak Davadan Önce Uygulanan ve HUMK'nun 101 ve Devamı Maddelerinde Düzenlenen İhtiyati Tedbir Benzeri Bir Takip İşlemi Olduğu)
TAKİBİN DURMASI (Alacaklının İtirazla Duran İcra Takibi Aşamasında İhtiyati Haciz Kararı Alıp Uygulatması Genel Anlamda Bir Takip İşlemi Olmadığından Niteliği İtibarıyla Tedbir Vasfında Bulunduğundan Takibin Durmuş Olması İhtiyati Haczin Uygulanmasına Engel Teşkil Etmediği)"
Y12.HD1.12.2011E. 2011/8485 K. 2011/25614"ÇEKTE ZAMANAŞIMI (Bonoya Dayalı Takip - TTK.726. Md.sindeki: "Hamilin Cirantalarla Keşideci ve Diğer Çek Borçlularına Karşı Haiz Olduğu Müracaat Hakları İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren Altı Ay Geçmekle Müruruzamana Uğrar" Hükmünün Uygulanamayacağı)
BONOYA DAYALI TAKİP (TTK.726. Md.sindeki: "Hamilin Cirantalarla Keşideci ve Diğer Çek Borçlularına Karşı Haiz Olduğu Müracaat Hakları İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren Altı Ay Geçmekle Müruruzamana Uğrar" Hükmünün Uygulanamayacağı)
ZAMANAŞIMI (İcra Takip İşlemi İle Zamanaşımını Kesilmiş Olup Bu İşlemler Arasında ve Son İşlem Tarihinden Sonra TTK.nun 661.Md.sinde Yazılı 3 Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçmediğinden Mahkemece Borçlunun Zamanaşımı Şikayetinin Reddi Gereği)"
Y12.HD5.12.2011E. 2011/8273 K. 2011/26322"İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR YETKİSİ (Alacaklının Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı Gibi Başka Alanlarda Tanınmış Takdir Yetkisinin Kapsamının Yorum Yolu İle Genişletilmesinin de Mümkün Olmadığı)
TAKDİR YETKİSİ (İcra Müdürüne Alacaklının Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı Gibi Başka Alanlarda Tanınmış Takdir Yetkisinin Kapsamının Yorum Yolu İle Genişletilmesinin de Mümkün Olmadığı)
BORÇLUNUN RIZASI (Borçlu Haczi Caiz Olmayan Bir Malın Haczine ve Malın Haczi Sırasında Muvafakat Edebileceği Gibi Şikayet Yoluna Gitmeyerek de Zımnen Rıza Gösterebileceği)
MADENİN İŞLETİLMESİNDE GEREKLİ OLAN ŞEYLERİN HACZİ (Kuyular Ocaklar ve Galeriler İle Makineler Binalar ve Yer Altında ve Yer Üstünde Kullanılan Her Türlü Nakil Vasıtaları İle Madenin Çıkarılması ve Temizlenmesi İzabesi Gibi Cevherin Kıymetlendirilmesine Yarayan Alet ve Tesisler ve Bir Senelik İşletme Malzemesinin Haczedilemeyeceği)
HACZECİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Madenin İşletilmesinde Gerekli Olan Kuyular Ocaklar ve Galeriler İle Makineler Binalar ve Yer Altında ve Yer Üstünde Kullanılan Her Türlü Nakil Vasıtaları İle Madenin Çıkarılması ve Temizlenmesi İzabesi Gibi Alet ve Tesisler Haczedilemeyeceği)"
Y12.HD5.12.2011E. 2011/8308 K. 2011/26324"BANKADAKİ MEVDUATIN HACZİ (Doğrudan İ.İ.K Md. 78 Anlamında Haciz Yazısı Gönderildiği - Haciz Yazısının İcra Dairesinde Yazıldığı Tarihte Haciz Tamamlanmış Olacağından 3. Kişi Durumundaki Bankanın Haciz Yazısına Karşı İstihkak İddiası Niteliğinde Olduğu)
İSTİHKAK İDDİASI (Bankadaki Mevduatın Haczi - Doğrudan İ.İ.K Md. 78 Anlamında Haciz Yazısı Gönderildiği/Haciz Yazısının İcra Dairesinde Yazıldığı Tarihte Haciz Tamamlanmış Olacağından 3. Kişi Durumundaki Bankanın Haciz Yazısına Karşı İstihkak İddiası Niteliğinde Olduğu)
HACİZ YAZISININ İCRA DAİRESİNDE YAZILDIĞI TARİHTE HACİZ TAMAMLANMIŞ OLACAĞI (Bankadaki Mevduatın Haczi - 3. Kişi Durumundaki Bankanın Haciz Yazısına Karşı İstihkak İddiası Niteliğinde Olduğu)"
Y12.HD6.12.2011E. 2011/8188 K. 2011/26968"RAYİCE GÖRE TAKDİR (Taşınırın Borçlu Yedinde Bulunmaması Durumunda Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Değilse veya Çekişmeli İse İcra Müdürü Tarafından Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Takdir Olunacağı)
TAŞINIRIN BORÇLU YEDİNDE BULUNMAMASI (Durumunda Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Değilse veya Çekişmeli İse İcra Müdürü Tarafından Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Takdir Olunacağı)
İLAMDA BELİRTİLEN ARACIN MİSLİ (Borçlu Elinde Bulunmadığından İcra Müdürlüğünce Denizli Ticaret Odasından Sorularak Aracın Değerinin Tespitinin İstenilmesi İİK.nun 24. Md.sine Uygun Olduğu)"
Y12.HD6.12.2011E. 2011/8213 K. 2011/26955"ŞİRKET HAKKINDA YAPILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (Borçlu Şirketin Ticaret Sicilindeki Adresine Gönderilerek Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu - O Halde Mahkemece Borçlu Şirket Hakkındaki Şikayetin Reddi Gerektiği)
TEBLİGAT (Şirket Hakkında Yapılan İlamsız İcra Takibi - Borçlu Şirketin Ticaret Sicilindeki Adresine Gönderilerek Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu/O Halde Mahkemece Borçlu Şirket Hakkındaki Şikayetin Reddi Gerektiği)
TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESE YAPILAN TEBLİGAT (Geçerli Olduğu - O Halde Mahkemece Borçlu Şirket Hakkındaki Şikayetin Reddi Gerektiği)"
Y12.HD6.12.2011E. 2011/8639 K. 2011/26826"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Eden Alacakları İle İflas Nedeniyle İş İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine Hak Etmiş Oldukları Tazminatlarına İlişkin Takiplerin Erteleme Kararı Bulunsa Bile Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği)
HACİZ YOLUYLA TAKİP (İhbar ve Kıdem Tazminatı - İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacakları İle İflas Nedeniyle İş İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine Hak Etmiş Oldukları Tazminatlarına İlişkin Takiplerin Erteleme Kararı Bulunsa Bile Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği)
ERTELEME KARARI (İhbar ve Kıdem Tazminatı - İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacakları İle İflas Nedeniyle İş İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine Hak Etmiş Oldukları Tazminatlarına İlişkin Takiplerin Erteleme Kararı Bulunsa Bile Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği)"
Y12.HD8.12.2011E. 2011/9093 K. 2011/27212"HACİZ İŞLEMİ (İcra Emrinde Yazılı Müddet Geçtiği Halde Borcunu Ödemeyenlerin Mallarının Haczolunacağı)
HACZİN YENİLENMESİ (Şikayete Konu Taşınmazlara Alacaklının Talebi İle Haciz Konulduğu ve Hacizlerin Yenilendiği Tarihlerde Söz Konusu Taşınmazların Takip Borçlusu Adına Kayıtlı Olduğu - İcra Müdürlüğünce Bu Taşınmazlara Haciz Uygulanabileceği)
TASARRUFUN İPTALİ KARARI (Taşınmaz Mülkiyetine Etkisi Bulunmadığından ve Haciz Tarihi İtibariyle de Borçlu Adına Kayıtlı Olduğundan İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y12.HD8.12.2011E. 2011/9474 K. 2011/27303"İHALENİN FESHİ NEDENİ (Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Yapılan Kıymet Takdiri İle Satışa Gidilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınacağı)
İHALE TUTANAĞINDA İHALENİN YAPILDIĞI TARİHİN YAZILMAMIŞ OLMASI (Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)
ŞİKAYET (İhale Tutanağında İhalenin Yapıldığı Tarihin Yazılmamış Olmasının Usulsüz Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Açıklanan Gerekçeler İle İhalenin Feshine Karar Vermek Gerektiği)"
Y12.HD12.12.2011E. 2011/10281 K. 2011/28978"BONONUN ZORUNLU UNSURU (Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadını İhtiva Etmesi - Lehtarın İsminin Çizilip Yeniden Yazılan İsmin Paraflanmadığı/Senedin Kambiyo Vasfı Taşımadığı)
KAMBİYO VASFI TAŞIMAYAN BONO (Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Bir Lehtarının Bulunması Gerektiği - Lehtarın İsminin Çizilip Yeniden Yazılan İsmin Paraflanmadığı)
SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Bononun Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Bir Lehtarının Bulunması Gerektiği/Lehtarın İsminin Çizilip Yeniden Yazılan İsmin Paraflanmadığı - Kambiyo Vasfı Taşımadığı)"
Y12.HD20.12.2011E. 2011/11491 K. 2011/29620"ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILMASI (Tahrifat Yapılmadan Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği)
TAHRİFAT YAPILAN ÇEK TARİHİ (Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği - Takibin İptali Talebinin Reddi)
SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapılmadan Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği)
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Çek Tarihinde Tahrifat Yapılması Nedeniyle - Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği/Takibin Devam Edeceği)"
Y12.HD27.12.2011E. 2011/12769 K. 2011/30837"İMZA İNKARI (İmzaya İtirazda İspat Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklı Takip Dayanağı Bonoda Keşideciye Atfen Atılı İmzanın Onun Eli Ürünü Olduğunu ve İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu)
İSPAT LÜLFETİ (İmzaya İtirazda İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklı Takip Dayanağı Bonoda Keşideciye Atfen Atılı İmzanın Onun Eli Ürünü Olduğunu ve İtiraz Halinde İspat Etmek Zorunda Olduğu)
KESİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ (İmzaya İtiraz - Alacaklıya Sözkonusu Bilirkişi Ücretinin Yatırması İçin Kesin Süre Verilmeli Ondan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ (İmzaya İtiraz - Alacaklıya Sözkonusu Bilirkişi Ücretinin Yatırması İçin Kesin Süre Verilmesi Gerektiği)"
Y12.HD16.1.2012E. 2011/13815 K. 2012/156"İCRA EMRİNİN VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI (Talep Doğrultusunda İcra Emrinin İptaline Karar Verilerek Borçlu Vekiline Çıkarılacak Yeni İcra Emri İle Şikayet Nedenlerini Bildirme Hakkının Sağlanması Gerektiği - İstemin Kabulü Gerektiği)
İCRA EMRİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ (Borçlu Vekiline Çıkarılacak Yeni İcra Emri İle Şikayet Nedenlerini Bildirme Hakkının Sağlanması Gerektiği - İstemin Kabulü Gerektiği)
ŞİKAYET (İcra Emrinin Vekil Yerine Asile Tebliğ Edilmiş Olması - Talep Doğrultusunda İcra Emrinin İptaline Karar Verilerek Borçlu Vekiline Çıkarılacak Yeni İcra Emri İle Şikayet Nedenlerini Bildirme Hakkının Sağlanması Gerektiği)"
Y12.HD15.2.2012E. 2011/15600 K. 2012/3742"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Mal Müdürlüğünün Aleyhine Haciz Yapılamayacağı Ancak Takip Yapılmasını Engelleyici Bir Hüküm Bulunmadığı - Takibin İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Mal Müdürlüğünün Aleyhine Haciz Yapılamayacağı Ancak Takip Yapılmasını Engelleyici Bir Hüküm Bulunmadığı - Takibin İptal Edilmemesi Gereği )
MAL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Aleyhine Haciz Yapılamayacağı Ancak Takip Yapılmasını Engelleyici Bir Hüküm Bulunmadığı )"
Y12.HD20.2.2012E. 2012/1709 K. 2012/4097"MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (Haciz Safhası Olmadığından Haczin Kaldırılması İsteminin Konusu Olmadığı - Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Rehin Konusu Aracın Yakalanarak Muhafaza Altına Alınabileceği)
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (Rehinli Araç Hakkında Haciz ve Yakalama Kararının Kaldırılması Talebi/Bu Tür Takiplerde Haciz Safhası Olmadığı - Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Rehin Konusu Aracın Yakalanarak Muhafaza Altına Alınabileceği)
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ GEREKMEDEN ARACIN MUHAFAZASI (Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Rehinli Araç Hakkında 2004 S.K. Md.150 Uyarınca Yakalama Kararının Kaldırılması Talebinin Reddedileceği)"
Y12.HD28.2.2012E. 2011/21272 K. 2012/5333"BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT (Genel Haciz Yolu İle Takipte Borçlunun Kredi Sözleşmesindeki Adresine ve UYAP'ta Tespit Edilen Adresine Ödeme Emrinin Tebliğe Çıkarıldığı - 7201/m.10/2 ve 21/2 Md. Gereğince Tebligat Yapılması Yönündeki Talebin Reddedilemeyeceği)
HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE TEBLİGAT (Borçlunun Kredi Sözleşmesindeki Adresine ve UYAP Sisteminde Tespit Edilen Adresine Ödeme Emrinin Tebliğe Çıkarıldığı - UYAP'ta Yer Alan Borçlunun Tüm Adreslerine Tebligat Çıkarılması Gerekmediği)
UYAP SİSTEMİNDE YER ALAN BORÇLUNUN TÜM ADRESLERİNE TEBLİGAT ÇIKARILMASI GEREKMEDİĞİ (Genel Haciz Yolu İle Takipte Borçlunun Kredi Sözleşmesindeki Adresine ve UYAP'ta Tespit Edilen Adresine Ödeme Emrinin Tebliğe Çıkarıldığı - Tebligatların İade Edildiği)"
Y12.HD5.3.2012E. 2011/20837 K. 2012/6111"İHALENİN FESHİ (İcra Müdürünün İhaleyi Kaldırma Yetkisinin 2004 S.K. Md.133 İle Sınırlı Olması - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ KALDIRMA YETKİSİ (2004 S.K. Md.113 İle Sınırlı Olduğu - Borçluya Yapılan Tebligatın Usulsüz Olup Olmadığını İnceleme Yetkisi Olmadığı)
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ (İcra Müdürünün İnceleme Yetkisi Olmadığı - Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)"
Y12.HD12.3.2012E. 2011/23117 K. 2012/7384"TAKİBİN İPTALİ (İlamda Hüküm Altına Alınmayan Hususlara Dayalı Olarak Tahmin veya Takdir Yolu İle İcra Takibine Geçilemeyeceği Gibi Yeniden Dava Açılarak İlama İstinaden Takip Yapılabileceği Dikkate Alınarak Şikayetin Kabul Edileceği)
İLAMDA HÜKÜM ALTINA ALINMAYAN HUSUSLAR (Hakkında Yorum Tahmin veya Takdir Yolu İle İcra Takibine Geçilemeyeceği - Takibin İptal Edileceği)"

Y13.HD

Y13.HD16.10.2008E. 2008/5679 K. 2008/11903"İTİRAZIN İPTALİ (Haksız Azil Sebebiyle Vekalet Ücreti İstemi - Davalının Azli Haklı Sayılamayacağından Bilirkişi Raporunda Belirlenen Asıl Alacak Üzerinden İtirazın İptaline Karar Verileceği)
HAKSIZ AZİL SEBEBİYLE VEKALET ÜCRETİ (Azlin Haklı Olduğuna Dair Azilnamede İddianın Olmadığı/Avukatın Masraf İstemesinin Hakkı Olduğu ve Masraf İsteğinden Ötürü Azlin Haklı Sayılmayacağı - Bilirkişi Raporunda Belirlenen Vekalet Ücreti Alacağı Üzerinden İtirazın İptaline Karar Verileceği)
VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ (Haksız Azil Sebebiyle Vekalet Ücreti İstemi - Davalının Azli Haklı Sayılamayacağından Bilirkişi Raporunda Belirlenen Asıl Alacak Üzerinden İtirazın İptali)"
Y13.HD29.6.2010E. 2010/577 K. 2010/9609"TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İSTEMİ (Davacının Teslim Ettiği Yağmurlukların Gerek Malzeme Cinsi ve Gerekse Renk Tonu ve Büzme Kordonundaki Renk Tonlarının Sözleşmesinin Eki Teknik Şartnameye Uygun Olmadığı - Davalı İdarenin de Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshettiğinin Kabulü Gerektiği)
TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN TESLİM KONUSU EŞYA (Teminat Mektubunun İadesi İstemi - Yağmurlukların Gerek Malzeme Cinsi ve Gerekse Renk Tonu ve Büzme Kordonundaki Renk Tonlarının Sözleşmesinin Eki Teknik Şartnameye Uygun Olmadığı/Davalı İdarenin de Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshettiğinin Kabulü Gerektiği)
SÖZLEŞMENİN FESHİ (Davalı İdarenin Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Davacı Aleyhine İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Dolayı Oluşan Zararından Ötürü Açtığı Davanın Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y13.HD4.10.2010E. 2010/9741 K. 2010/12564"EKSİK VE AYIPLI İŞLERİN TAHSİLİ (Taahhüt Edildiği Halde Havuzun Yapılmamış Olması Eksik İştir ve Eksik İşlerde Ayıp İhbarına Gerek Olmadığı - BK.nun 125.Md. Gereğince On Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Dava Açılabileceği)
ZAMANAŞIMI (Eksik ve Ayıplı İşlerin Tahsili - Taahhüt Edildiği Halde Havuzun Yapılmamış Olması Eksik İştir ve Eksik İşlerde Ayıp İhbarına Gerek Olmadığı/BK.nun 125.Md. Gereğince On Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Dava Açılabileceği)
TAAHHÜT EDİLDİĞİ HALDE HAVUZUN YAPILMAMIŞ OLMASI (Eksik İştir ve Eksik İşlerde Ayıp İhbarına Gerek Olmadığı - BK.nun 125.Md. Gereğince On Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Dava Açılabileceği)"
Y13.HD11.10.2010E. 2010/10661 K. 2010/12866"MENFİ TESPİT İSTEMİ (Davada Her Taksit İçin Ayrı Ayrı Düzenlenen Bonolarda Alacaklı Olarak "E... Limited Şirketine veyahut Emrühavalesine" İbaresi Bulunduğundan Bu Senetler Sadece Nama Yazılı Olmadığı - Bu Nedenle de Geçersiz Olduğu)
NAMA YAZILI OLMAYAN SENETLER (Davada Her Taksit İçin Ayrı Ayrı Düzenlenen Bonolarda Alacaklı Olarak "E… Limited Şirketine veyahut Emrühavalesine" İbaresi Bulunduğundan Sadece Nama Yazılı Olmadığı - Bu Nedenle de Geçersiz Olduğu)
SENET BEDELİNİN TAHSİLİ (Davada Her Taksit İçin Ayrı Ayrı Düzenlenen Bonolarda Alacaklı Olarak "E… Ltd. Şirketine veyahut Emrühavalesine" İbaresi Bulunduğundan Sadece Nama Yazılı Olmadığı - Ödenen Bedelin Sadece Ltd. Şirketinden Değil Ödemenin Yapıldığı Davalıdan da Tahsili Gerektiği)
TAKSİTLİ SATIŞLARDA KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİNDE DÜZENLENECEK SENETLER (Herbir Taksit Ödemesi İçin Ayrı Ayrı Olacak Şekilde ve Sadece Nama Yazılı Olarak Düzenleneceği Aksi Halde Kambiyo Senedinin Geçersiz Olacağı)"
Y13.HD11.10.2010E. 2010/1116 K. 2010/12853"AYIPLI MALIN BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ (Servisin Tüketiciyi Sonuç Alınamayan Tamirlerle Oyalaması ve Arızanın Belli Periyotlar İle Tekrarlaması Karşısında Davada Zamanaşımının Varlığından Söz Edilemeyeceği)
ZAMANAŞIMI (Ayıplı Malın Bedelinin İadesi İstemi - Servisin Tüketiciyi Sonuç Alınamayan Tamirlerle Oyalaması ve Arızanın Belli Periyotlar İle Tekrarlaması Karşısında Davada Zamanaşımının Varlığından Söz Edilemeyeceği)
SATICININ AĞIR KUSURUNDAN DOĞAN AYIP (Satılan Malın Ayıbı Tüketiciden Satıcının Ağır Kusuru veya Hile İle Gizlenmişse Zamanaşımı Süresinden Yararlanılamayacağı)
AYIPLI ARACIN İADESİ İSTEMİ (Dava Zamanaşımına Uğramadığı - Dava Konusu Araç Halen Davacının Kullanımında Olduğu Göre Hükmedilen Alacağa Ayıplı Aracın Davalı Tarafa İade Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği)"
Y13.HD21.10.2010E. 2010/8086 K. 2010/13741"ZARARIN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (Davacının Talep Edebileceği Tazminat Hesaplanırken Taraflar Arasındaki Sözleşmede Kararlaştırılan Satış Bedelinin Esas Alınması Gerektiği)
SATIŞ BEDELİ (Zararın Faiziyle Tahsili İstemi - Davacının Talep Edebileceği Tazminat Hesaplanırken Taraflar Arasındaki Sözleşmede Kararlaştırılan Satış Bedelinin Esas Alınması Gerektiği)
RAYİÇ DEĞER (Aynı Nitelikteki İki Emsal Dosyada Keşif Tarihindeki Rayiç Değer Esas Alınarak Verilen Kararlar Onanmışsa da Dairemizin Uygulaması Sözleşmedeki Bedelin Esas Alınacağı Şeklinde Olduğu - Bu Konuda Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y13.HD25.10.2010E. 2010/7698 K. 2010/13911"ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ (Ayıplı Aracın Satılması Nedeniyle - Davacı Davaya Konu Aracı Davalı Şirketten Satın Aldığını İddia Ettiği ve Davalı Şirketin Ticari Amaçla Satıcı Konumu Göz Önüne Alındığında Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu)
GÖREV (Ayıplı Aracın Satılması Nedeniyle Araç Bedelinin Tahsili - Davacı Davaya Konu Aracı Davalı Şirketten Satın Aldığını İddia Ettiği ve Davalı Şirketin Ticari Amaçla Satıcı Konumu Göz Önüne Alınarak Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu Olduğu)
TÜKETİCİ MAHKEMESİ (Ayıplı Aracın Satılması Nedeniyle Araç Bedelinin Tahsili - Davacı Davaya Konu Aracı Davalı Şirketten Satın Aldığını İddia Ettiği ve Davalı Şirketin Ticari Amaçla Satıcı Konumu Göz Önüne Alınarak Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu Olduğu)"
Y13.HD2.2.2011E. 2010/9266 K. 2011/1531"ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK (Davalı İski İle/Tazminat Davası - Davanın Adli Yargı Yeri Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği)
İSKİ İLE OLAN UYUŞMAZLIK (Tazminat Davası - Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanması Gerekli Olup Davanın Adli Yargı Yeri Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği)
TAZMİNAT DAVASI (Davacı İle Davalı İski Arasında Özel Hukuk Hükümlerine Tabi İşlem ve Eylemden Kaynaklandığından Davanın Adli Yargı Yeri Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği)
GÖREV (Tazminat Davası - Davacı İle Davalı İski Arasında Özel Hukuk Hükümlerine Tabi İşlem ve Eylemden Kaynaklandığından Davanın Adli Yargı Yeri Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği)
AYIPLI MAL DAVASI (Tüketici Bedel İadesini de İçeren Sözleşmeden Dönme Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi veya Ayıp Oranında İndirimi ya da Ücretsiz Onarım İsteme Haklarına Sahip Olduğu - Tüketici Bu Seçimlik Haklarından Birini Kullanabileceği)"
Y13.HD21.3.2011E. 2010/16009 K. 2011/4184"TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Araçtaki Ayıpların İmalat Hatasından Kaynaklanan Ayıplar mı Yoksa Kullanıcı Hatasından Kaynaklanan Arızalar mı Olduğu ve Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Konularında Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği)
ARAÇTAKİ AYIPLAR (İmalat Hatasından Kaynaklanan Ayıplar mı Yoksa Kullanıcı Hatasından Kaynaklanan Arızalar mı Olduğu ve Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Konularında Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi - Araçtaki Ayıpların İmalat Hatasından Kaynaklanan Ayıplar mı Yoksa Kullanıcı Hatasından Kaynaklanan Arızalar mı Olduğu ve Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Konularında Alınması Gerektiği)"
Y13.HD27.4.2011E. 2010/17366 K. 2011/6792"AYIPLI MAL DAVASI (Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Ayıplı Mal Davası - Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
FAİZ (Ayıplı Mal Davası - Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)"
Y13.HD27.4.2011E. 2011/832 K. 2011/6829"ALACAK DAVASI (Taraflar Arasındaki Somut Uyuşmazlık Komisyon Sözleşmesine İlişkin Olup Bu İhtilaflar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kalmadığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olmadığı)
KOMİSYON SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK (Bu İhtilaflar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kalmadığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olmadığı)
GÖREV (Alacak Davası - Taraflar Arasındaki Somut Uyuşmazlık Komisyon Sözleşmesine İlişkin Olup Bu İhtilaflar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kalmadığı/Tüketici Mahkemesinin Görevli Olmadığı)"
Y13.HD10.5.2011E. 2010/16213 K. 2011/7640"VEKALET ÜCRETİNİN AZİL TARİHİNDE MUACCEL OLMASI (Davalı Kendisine Tebliğ Edilen İhtarname İle Mütemerrit Duruma Düştüğü - Davacı Hak Ettiği Vekalet Ücreti İçin İhtarnamede Belirlenen İki Günlük Sürenin Sonundan İtibaren Yasal Faiz İsteme Hak ve Yetkisine Sahip Olduğu)
TEMERRÜT (Vekalet Ücretinin Azil Tarihinde Muaccel Olması - Davalı Kendisine Tebliğ Edilen İhtarname İle Mütemerrit Duruma Düştüğü/Davacı Hak Ettiği Vekalet Ücreti İçin İhtarnamede Belirlenen İki Günlük Sürenin Sonundan İtibaren Yasal Faiz İsteme Hak ve Yetkisine Sahip Olduğu)
FAİZ İSTEMİ (Davalı Kendisine Tebliğ Edilen İhtarname İle Mütemerrit Duruma Düştüğü - Davacı Hak Ettiği Vekalet Ücreti İçin İhtarnamede Belirlenen İki Günlük Sürenin Sonundan İtibaren Yasal Faiz İsteme Hak ve Yetkisine Sahip Olduğu)"
Y13.HD26.5.2011E. 2010/3783 K. 2011/8192"ARACIN ARIZASI NEDENİYLE AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ (Araç Davacı Tarafından Şirket İşlerinde Ticari Olarak Kullandığı - Mevcut Arızalar Sonrası Davacının Ortağı Bulunduğu Şirketten Anılan Aracı 2. El Olarak Kendi Adına Satın Alması Davacıya Nihai Tüketici Sıfatını Kazandırmadığı)
GÖREV (Aracın Arızası Nedeniyle Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi İstemi - Araç Davacı Tarafından Şirket İşlerinde Ticari Olarak Kullandığı/Mevcut Arızalar Sonrası Davacının Ortağı Bulunduğu Şirketten Anılan Aracı 2. El Olarak Kendi Adına Satın Alması Davacıya Nihai Tüketici Sıfatını Kazandırmadığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)
TÜKETİCİ SIFATI (Aracın Arızası Nedeniyle Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi İstemi - Araç Davacı Tarafından Şirket İşlerinde Ticari Olarak Kullandığı/Mevcut Arızalar Sonrası Davacının Ortağı Bulunduğu Şirketten Anılan Aracı 2. El Olarak Kendi Adına Satın Alması Davacıya Nihai Tüketici Sıfatını Kazandırmadığı)"
Y13.HD7.6.2011E. 2011/8456 K. 2011/8880"ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK (İşletme Ortaklığı Konusundaki Akdi İlişki Davalı Tarafından da Kabul Edildiğine Göre Uyuşmazlığın Çözümünde B.K.nun 520 ve Devamı Md.lerindeki Hükümler Dikkate Alınması Gerektiği)
İŞLETME ORTAKLIĞI (Ödenen Bedelin İadesi İstemi - İşletme Ortaklığı Konusundaki Akdi İlişki Davalı Tarafından da Kabul Edildiğine Göre Uyuşmazlığın Çözümünde B.K.nun 520 ve Devamı Md.lerindeki Hükümler Dikkate Alınması Gerektiği)
ÖDENEN BEDELİN İADESİ (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Doğan Alacak - İşletme Ortaklığı Konusundaki Akdi İlişki Davalı Tarafından da Kabul Edildiğine Göre Uyuşmazlığın Çözümünde B.K.nun 520 ve Devamı Md.lerindeki Hükümler Dikkate Alınması Gerektiği)
BEDEL İADESİ (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Doğan - İşletme Ortaklığı Konusundaki Akdi İlişki Davalı Tarafından da Kabul Edildiğine Göre Uyuşmazlığın Çözümünde B.K.nun 520 ve Devamı Md.lerindeki Hükümler Dikkate Alınması Gerektiği/Davacının "Ödediği Bedelin İadesi" Konusundaki İş Bu Davadaki Talebinin Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesini de Kapsadığının Kabulü Gerektiği)"
Y13.HD9.6.2011E. 2011/946 K. 2011/9063"AYIPLI MAL SATIŞI DAVASI (Satıcıdan Verdiği Bedelin İadesini Ayıp Nispetinde Bedelin Tenzilini ve Ayıbın Giderilmesi İçin Gerekli Onarımın Yapılmasını ve Son Olarak da Aracın Yenisi İle Değiştirilmesini İsteyebileceği)
TÜKETİCİNİN ONARIM HAKKINI KULLANMASI (Garanti Süresi İçerisinde Sık Arızalanması Nedeniyle Maldan Yaralanamamasının Süreklilik Arz Etmesi veya Tamiri İçin Gereken Azami Sürenin Aşılması veya Tamirin Mümkün Bulunmadığının Anlaşılması Halinde 4. Md.de Yer Alan Diğer Seçimlik Haklarını Kullanabileceği)
GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE SIK ARIZALANAN ARAÇ (Maldan Yaralanamamasının Süreklilik Arz Etmesi veya Tamiri İçin Gereken Azami Sürenin Aşılması veya Tamirin Mümkün Bulunmadığının Anlaşılması Halinde 4. Md.de Yer Alan Diğer Seçimlik Haklarını Kullanabileceği)
SEÇİMLİK HAK (Garanti Süresi İçerisinde Sık Arızalanan Araç - Maldan Yaralanamamasının Süreklilik Arz Etmesi veya Tamiri İçin Gereken Azami Sürenin Aşılması veya Tamirin Mümkün Bulunmadığının Anlaşılması Halinde 4. Md.de Yer Alan Diğer Seçimlik Haklarını Kullanabileceği)"
Y13.HD13.6.2011E. 2011/2148 K. 2011/9211"KİRA SÜRESİNCE TAŞINMAZIN KULLANILAMAMASI (Zararının Kiralayandan Tahsili - Kira Bedelinin Ödendiğini Davacının Yasal Delillerle İspat Etmesi Gerekir İken Mahkemece Sözleşmede Yer Alan Ödeme Şeklinin Peşin Olacağına Dair İbareyi Bedelin Peşin Ödendiği Şeklinde Kabulünün Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu)
KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİ İSPAT (Davacının Yasal Delillerle İspat Etmesi Gerekir İken Mahkemece Sözleşmede Yer Alan Ödeme Şeklinin Peşin Olacağına Dair İbareyi Bedelin Peşin Ödendiği Şeklinde Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
PEŞİN ÖDEME (Kira Süresince Taşınmazı Kullanamama - Kira Bedelinin Ödendiğini Davacının Yasal Delillerle İspat Etmesi Gerekir İken Mahkemece Sözleşmede Yer Alan Ödeme Şeklinin Peşin Olacağına Dair İbareyi Bedelin Peşin Ödendiği Şeklinde Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
ZARAR HESABI (2007 Yılı Ürününün Hasatından Sonra Aynı Yıl İçinde Bir Başka Ürünün Ekilip Hasat Edilmesinin Bölgedeki Tarım Uygulamaları İtibariyle Mümkün Olup Olmadığı Araştırılmaksızın 2007 Yılı Zararının Hesaplanarak Karara Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
Y13.HD20.9.2011E. 2011/4625 K. 2011/12880"AYIPLI MAL DAVASI (Davaya Konu Aracın 2.El Olarak Satışının Yapıldığı Anlaşıldığından Olayda Bir Tüketici İşleminden Söz Edilemeyeceği - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)
TÜKETİCİ İŞLEMİ (Ayıplı Mal Davası - Davaya Konu Aracın 2.El Olarak Satışının Yapıldığı Anlaşıldığından Olayda Bir Tüketici İşleminden Söz Edilemeyeceği)
GÖREV (Ayıplı Mal Davası - Davaya Konu Aracın 2.El Olarak Satışının Yapıldığı Anlaşıldığından Olayda Bir Tüketici İşleminden Söz Edilemeyeceği/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)"
Y13.HD24.11.2011E. 2011/8252 K. 2011/17289"İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (Borçlunun Takip Sırasında Ödeme Emrine İtiraz Etmesi ve Alacaklının Alacağını Mahkemede Dava Ederek Haklı Çıkması Yasal Koşullardan Olduğu - Borçlunun Kötüniyetli Olmasının Yasal Koşullardan Olmadığı)
KÖTÜNİYET (İcra-İnkar Tazminatına Hükmedilebilmesi İçin Borçlunun Takip Sırasında Ödeme Emrine İtiraz Etmesi ve Alacaklının Alacağını Mahkemede Dava Ederek Haklı Çıkması Yasal Koşullardan Olduğu - Borçlunun Kötüniyetli Olmasının Yasal Koşullardan Olmadığı)
ALACAĞIN LİKİT VE BELLİ OLMASI GEREKTİĞİ (Borçlu Tarafından Alacağın Gerçek Miktarı Belli Sabit ve Belirlenmek İçin Bütün Unsurlar Bilinmekte veya Bilinmesi Gerekmekte Olup Böylece Borçlu Tarafından Tahkik ve Tayin Edilemeyeceği)"
Y13.HD28.11.2011E. 2011/8679 K. 2011/17629"KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK (Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Zorunlu Masrafların Neler Olduğu Konusunda İspat Yükünün Davalı Bankaya Ait Olduğu)
ZORUNLU MASRAFLARIN TAHSİLİ (Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Kredi Verilmesi İçin Gereken Zorunlu Masrafların Neler Olduğu Konusunda İspat Yükünün Davalı Bankaya Ait Olduğu)
İSPAT YÜKÜ (Konut Kredisi Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık - Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Zorunlu Masrafların Neler Olduğu Konusunda İspat Yükünün Davalı Bankaya Ait Olduğu)
HAKSIZ ŞART (Konut Kredisi Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık - Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Diğer Ücret ve Masraflar Başlığı Altında Maktuen Belirlenen Bir Miktarın Tüketiciden Alınacağına Dair Hüküm Haksız Şart Olduğu)"
Y13.HD28.12.2011E. 2011/12914 K. 2011/21082"SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ayıplı Mal Davası - Aksine Düzenleme Bulunmayan Hallerde Her Dava 10 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresi Dolmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)
ZAMANAŞIMI (Sabit Faizli Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesi - Aksine Düzenleme Bulunmayan Hallerde Her Dava 10 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresi Dolmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)
KREDİ SÖZLEŞMESİ (Sabit Faizli Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesi/Ayıplı Mal Davası - Aksine Düzenleme Bulunmayan Hallerde Her Dava 10 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresi Dolmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)
AYIPLI MAL DAVASI (Aksine Düzenleme Bulunmayan Hallerde Her Dava 10 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresi Dolmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)"
Y13.HD13.2.2012E. 2011/16915 K. 2012/2746"ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ (Davalının Ceza Dosyasındaki Beyanının Adi Ortaklık İlişkisinin Varlığına Dair Harici İkrar Niteliğinde Olduğu - Beyan Yan Deliller İle Desteklenmesi Halinde Geçerli Olacağından Davacının Tanıklarının Dinlenerek Tüm Deliller Işığında Karar Verileceği)
VİNCİN ÜZERİNDEKİ ORTAKLIK (Adi Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesi Talebi - Ceza Dosyasında Şikayetçi Olan Davalının Verdiği İfadesinde Adi Ortaklık İlişkisinin Varlığına Dair Beyanının Harici İkrar Niteliğinde Olduğu)
HARİCİ İKRAR (Adi Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesi Davasında Ceza Dosyasında Şikayetçi Olan Davalının Beyanının Bu Nitelikte Olduğu - Yan Delillerle Desteklenmesi Halinde Geçerli Olacağı)"
Y13.HD21.2.2012E. 2011/18053 K. 2012/3482"MENFİ TESPİT DAVASI ( 15 Günlük Temyiz Süresinin Bittiği Gününün Resmi Tatil Günü Olmadığı/Yeni Adli Yılın 6 Eylül Günü Başladığı - Temyiz Başvurusu İçin Öngörülen 7 Günlük Uzama Süresinin Uygulanamayacağı )
TEMYİZ SÜRESİ ( 15 Günlük Temyiz Süresinin Bittiği Gününün Resmi Tatil Günü Olmadığı/Yeni Adli Yılın 6 Eylül Günü Başladığı - Temyiz Başvurusu İçin Öngörülen 7 Günlük Uzama Süresinin Uygulanamayacağı/Menfi Tespit Davası )
ADLİ YILIN BAŞLANGICI ( Adli Tatilin Her Yılın Eylül Ayının Beşinci Günü Sona Ereceği - Adli Yılında 6 Eylül Günü Başlayacağı )
YEDİ GÜNLÜK UZAMA SÜRESİ ( 15 Günlük Temyiz Süresinin Bittiği Gününün Resmi Tatil Günü Olmadığı/Yeni Adli Yılın 6 Eylül Günü Başladığı - Temyiz Başvurusu İçin Öngörülen 7 Günlük Uzama Süresinin Uygulanamayacağı/Menfi Tespit Davası )"
Y13.HD28.2.2012E. 2011/19476 K. 2012/4704"ARACIN ÇALINTI ÇIKMASI (Muayene Sırasında Motor ve Şase Numaralarının Değiştirildiği Tespit Edilmediğinden Karayolları Genel Müdürlüğünün de Sorumlu Olduğunun Belirtilerek Zararın Tazmini Talebi - Genel Müdürlük Yönünden İdari Yargının Görevli Olduğu)
MOTOR VE ŞASE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİNİN TESPİT EDİLMEMESİ (Karayolları Genel Müdürlüğünün de Sorumlu Olduğu Belirtilerek Zararın Tazmini Talebi - Dava Dilekçesinin Karayolları Genel Müdürlüğü Yönünden İdari Yargıda Görülmek Üzere Reddedileceği)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU (Aracın Çalıntı Çıktığı ve Muayene Sırasında Motor ve Şase Numaralarının Değiştirildiğinin Tespit Edilmediğinden Zararın Tazmini Talebi - Genel Müdürlük Yönünden İdari Yargının Görevli Olduğu)
GÖREVLİ YARGI YERİ (Muayene Sırasında Motor ve Şase Numaralarının Değiştirildiği Tespit Edilmediğinden Karayolları Genel Müdürlüğünün de Sorumlu Olduğunun Belirtilerek Zararın Tazmini Talebi - Davanın İdari Yargıda Görüleceği)"
Y13.HD21.3.2012E. 2012/2615 K. 2012/7420"KREDİ SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI (Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesindeki Ödemenin Sözleşme Tarihindeki Kur Üzerinden Yapılması İçin İhtiyati Tedbir İstemi - Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği)
İHTİYATİ TEDBİR KARARI İSTEMİ (Temyiz Edilebileceği - Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği)
SÖZLEŞME TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN ÖDEMENİN YAPILMASI İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI İSTEMİ (Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceğinin Gözetileceği)"

Y14.HD

Y14.HD19.10.2010E. 2010/8105 K. 2010/10837"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Tapu İptal ve Tescil - Yüklenicinin Edimini Yani Eseri Meydana Getirme ve Teslim Borcunu Yerine Getirip Getirmediğinin Ardından Sözleşme Hükümlerindeki Diğer Borçları İfa Edip Etmediğinin Açıklığa Kavuşturulmasının Zorunlu Olduğu)
TAPU İPTALİ VE TESCİL(Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Yüklenicinin Edimini Yani Eseri Meydana Getirme ve Teslim Borcunu Yerine Getirip Getirmediğinin Ardından Sözleşme Hükümlerindeki Diğer Borçları İfa Edip Etmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
TESLİM BORCU (Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Yüklenicinin Edimini Yani Eseri Meydana Getirme ve Teslim Borcunu Yerine Getirip Getirmediğinin Ardından Sözleşme Hükümlerindeki Diğer Borçları İfa Edip Etmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)"
Y14.HD21.3.2011E. 2011/2082 K. 2011/3554"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Davacının Dayandığı Temlik Sözleşmesinde Belirsizlik Olduğu/Davacının İkinci Kademedeki Alacak Talebine Göre Hüküm Verilmesi Gereği/Tapu İptali ve Tescil Kararı Verilemeyeceği)
ALACAK TALEBİ (Temlik Sözleşmesinin Belirsiz Olduğu/İkinci Sırada Yeralan Alacak Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası)
TEMLİK SÖZLEŞMESİNDE BELİRSİZLİK (Yerel Mahkemenin Tapu İptali ve Tescil Talebini Reddetmesi Gerektiği/Davacının Dayandığı Temlik Sözleşmesinde Belirsizlik Bulunduğu - Davacının İkinci Kademedeki Alacak Talebinine Göre Hüküm Verilmesi Gerektiği)"
Y14.HD21.3.2011E. 2011/2842 K. 2011/3532"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Elbirliği Ortaklığına Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Temliki Tasarrufların Geçerli Olduğu/Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğu - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde Bulunulması Halinde Elbirliği Ortaklığının Sona Ermesine Kadar Sözleşme Vaadinin İfa Olanağının Bulunmadığı)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLEBİLMESİ (Elbirliği Mülkiyeti Ortağı Olmayan Bir Kişiyle Yapılan Satım Vaadi Sözleşmesinde Elbirliği Mülkiyeti Sona Ermesine Kadar Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunmadığı)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Elbirliği Ortaklıkları Arasındaki Satış Vaadi Sözleşmesi/İfa Olanağının Bulunduğunun Dikkate Alınması Gerektiği - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde İse Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesine Kadar İfa Olanağının Bulunmadığı)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (Elbirliği Ortakları Arasındaki Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğu - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde Bulunulması Halinde Elbirliği Ortaklığının Sona Ermesine Kadar Sözleşme Vaadinin İfa Olanağının Bulunmadığı)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ (Elbirliği Mülkiyeti Ortağı Olmayan Bir Kişiyle Yapılan Satım Vaadi Sözleşmesi - Elbirliği Mülkiyeti Sona Ermesine Kadar Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunmadığı/Tapu İptali ve Tescil Davası)
VERASET İLAMI (Uyuşmazlıkta Satış Vaadi Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunduğu - Veraset İlamında Belirtilen Oranlarda Davacılar Adına Tescil Kararı Verilmesi Gereği/Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası)
MÜLKİYET (Elbirliği Ortaklığına Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Temliki Tasarrufların Geçerli Olduğu - Elbirliği Ortakları Arasında Mülkiyet Durumunda Değişiklik Bulunmayacağından Satış Vaadinin İfa Olanağının Bulunduğu)"
Y14.HD31.3.2011E. 2011/1765 K. 2011/4162"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL (Davanın Miktarının Belirlenmesinde Taşınmaz Değeri ve Ecrimisilin Toplamının Dikkate Alınması Gereği - Dava Tarihindeki Dava Değeri Dikkate Alınarak Sulh Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği)
GÖREVSİZLİK KARARI (Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi - Davanın Miktarının Belirlenmesinde Taşınmaz Değeri ve Ecrimisilin Toplamının Dikkate Alınması Gereği)
GÖREVLİ MAHKEME (Elatmanın Önlenmesi Davalarında Taşınmazın Değerine Göre Görevli Mahkemenin Belirleneceği - Eğer Ecrimisil Talebi de Var ise Taşınmaz Değeri ve Ecrimisil Toplamına Göre Görevli Mahkemenin Belirlenmesi Gereği)
ECRİMİSİL (Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi - Ecrimisil Talebi de Bulunduğundan Taşınmazın Değeri ve Ecrimisil Talebi Toplamına Göre Görevli Mahkemenin Belirlenebileceği)"
Y14.HD4.4.2011E. 2011/3105 K. 2011/4352"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Üye Olunan Yapı Ortaklığı Nedeniyle/Davalının Ceza Evinden Gönderdiği Cevap Dilekçesinde Davacının Dairesinde Oturduğunu Kabul Ettiği - Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gerektiği)
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN DEVRİ (Kat Mülkiyetine Tabi Bulunan Taşınmazlarda Usulüne Uygun Devir Yapılmamış Olsa Dahi Olayın Özelliğine Göre Hakimin Tescil Davasını Kabul Edebileceği - Tapu İptali ve Tescil Davası)
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DAĞITILACAK ARSA PAYI (Tapu İptali ve Tescil - Hesaplanacak Arsa Payının Davalının Payı Düşülmek Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği)
EKSİK ÖDEME YAPILMASI (Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacının Yaptığı Ödemeler Tutarının Eksik Olduğu/Eksik Ödenen Tutarın Davacıya Depo Ettirilmesi Gerektiği)"
Y14.HD11.4.2011E. 2011/3433 K. 2011/4732"YOLDAN KAZANILAN BÖLÜMÜN BELEDİYE TARAFINDAN SATIŞI (İmar Kanunu 17. Maddesine Dayalı Uyuşmazlık - Tescilin Mahkeme Kararı ile Mümkün Olduğu)
TAPU TESCİLİ (İmar Kanunu 17. Maddesine Dayalı Tescilin Mahkeme Kararı ile Mümkün Olduğu - Adli Yargının Görevinde Olduğu)
YARGI YOLU (İmar Kanunu 17. Maddesine Dayalı Uyuşmazlık Sonucu Tapuya Tescilin Adli Yargının Görevinde Olduğu)"
Y14.HD25.4.2011E. 2011/4428 K. 2011/5497"GEÇİT İRTİFAKI KURULMASI (Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmazın Genel Yola Kesintisiz Bağlantısının Sağlanması - Sığır Yolunun Araçla Geliş Gidiş İçin Kullanmaya Müsait Olmadığı Geçit İhtiyacının Başka Parseller Araştırılarak Tesisi Gereği)
MUTLAK GEÇİT İHTİYACI NİSBİ GEÇİT İHTİYACI (Genel Yola Bağlantı Bulunmaması Halinde Mutlak Geçit İhtiyacı Olduğu - Genel Yola Bağlantı Yolu Bulunmasına Karşın İhtiyacı Karşılamayan Taşınmazın Nisbi Geçit İhtiyacı Olduğu)"
Y14.HD2.6.2011E. 2011/5888 K. 2011/7085"TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN İHTİLAFLI OLMASI (Tapu İptali ve Tescil Davası - Derdest Dava Bulunduğu Önce Açılan Davanın Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Sonucunun Bekletmesi Gereği/Bekletici Mesele)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Daha Önceden Açılan Dava Bulunduğu Eldeki Davanın Sonucunu Etkileyeceği - Bekletici Mesele/Mülkiyet Hakkı Üzerindeki İhtilafın Giderilmesi Gereği)
DERDEST DAVA (Davacının Daha Önce Açmış Olduğu Davanın Eldeki Davanın Sonucunu Etkilediği/Mülkiyet Konusundaki İhtilafların Giderilmesi Gerektiği Bekletici Neden Sayılacağı - Tapu İptali ve Tescil)
BEKLETİCİ MESELE (Tapu İptali ve Tescil - Davacının Daha Önceden Açmış Olduğu Davanın Eldeki Davanın Sonucunu Etkilediği/Taşınmaz Mülkiyeti Hakkındaki İhtilafların Giderilmesi Gereği)"
Y14.HD3.6.2011E. 2011/5345 K. 2011/7246"BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞI (Belediye Adına Taşınmaz Satış Yetkisinin Belediye Meclisine Ait Olduğu - Belediye Tarafından Gerçekleştirilen İlahe Sonucu Satışı Gerçekleştirilen Taşınmazın Bedeli Tamamen Yatırılması Halinde İhaleyi Kazanan Adına Tescil Edileceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Belediye Tarafından Satılan Taşınmazın İhtiyari Aleni Müzayede Suretiyle Satış Hükümlerinden Yararlanmak İçin Bedelin Tamamının Yatırılması Gereği - Yatırlmamış Bakiye Bedel Güncelleştirilerek Verilen Depo Kararının Yerine Getirilmesi Halinde Tescil İsteminin Kabulü Gereği)
İHTİYARİ ALENİ MÜZAYEDE SURETİYLE SATIŞ (Belediye Tarafından Yapılan Taşınmaz Satışı - Eksik Bedelin Depo Kararı)"
Y14.HD8.6.2011E. 2011/5908 K. 2011/7547"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL (Paydaşın Taşınmazda Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı Bir Kısım Yerlerin Bulunması Halinde Bu Davanın Açılamayacağı - Taksim ve Şüyuu Yoluyla Satış Davasının Açılması Gereği)
TAKSİM VE ŞÜYUU YOLUYLA SATIŞ (Paydaşın Taşınmazda Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı Bir Kısım Yerin Bulunması Halinde Taksim ve Şüyuu Yoluyla Satış Davasının Açılması Gereği - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası İle Uyuşmazlığın Çözülemeyeceği)
PAYDAŞIN TAŞINMAZDA ÇEKİŞMESİZ KULLANDIĞI YER OLMASI (Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası İle Uyuşmazlıkların Çözülemeyeceği - Taksim ve Şüyuu Yoluyla Satış Davasının Açılması Gereği)"
Y14.HD8.6.2011E. 2011/6110 K. 2011/7525"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı/Elbirliği Mülkiyet Rejimine Tabi Ortakların Birbirine Yapmış Oldukları Satışların Satış Vadi Sözleşmesi Sonucunu Doğuracağı - Tahvil Kuralı Gözetilerek Vaat Borçlusunun Payının Davacı Payına İlavesi Gereği)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Tahvil Kuralının Gözetilmesi/Elbirliği Mülkiyet Rejimine Tabi Ortakların Birbirine Yapmış Oldukları Satışların Satış Vadi Sözleşmesi Sözleşmesi Sonucunu Doğuracağı - Vaat Borçlusunun Payının Davacı Payına İlavesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (Diğer Ortağının Tasfiye Payına Satış Sözleşmesi Vaat Alacağının İlave Edilebileceği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tesil Davası)"
Y14.HD8.6.2011E. 2011/6312 K. 2011/7489"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (İki Tarafa Borç Yükleyen Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olduğu - Taşınmaz Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşme ile Kararlaştırılan Bedelin Tamamının Ödenmesi Gereği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Kararı Verilebilmesi İçin Sözleşme ile Kararlaştırılan Bedelin Tamamnın Yatırılmış Olması Gereği - Ödenmemiş Kısmın Dava Tarihine Güncellenerek Ödenmek Üzere Depo Kararı Verilmesi Gereği)
TAŞINMAZ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÖDENMEYEN BEDELİN DEPO ETTİRİLMESİ (Tescil Kararı Verilbilmesi İçin Bedelin Tamamının Yatırılmış Olması Gereği - Yatılmayan Bedelin Güncellenerek Depo Kararı Verilmesi Gereği)"
Y14.HD9.6.2011E. 2011/6337 K. 2011/7613"TAPU İPTALİ VE TESCİL (İki Ayrı Satış Vadi Sözleşmesinden Önceki Tarihli Satış Vaadi Sözleşmesine Değer Verilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olduğu - Sonraki Tarihli Sözleşmenin Tarafı Olmayan Davacının Sözleşmenin İptalini Tapu Kütüğündeki Şerhin Terkinini Talep Edemeyeceği)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ (İki Ayrı Satış Vadi Sözleşmesinde Sonraki Tarihli Sözleşmenin Tarafı Olmayan Davacının Tapu Kütüğündeki Şerhin Terkinini Talep Edemeyeceği Sözleşmenin İptalini İsteyemeyeceği)
ÖNCEKİ TARİHLİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Ayrı Tarihte Yapılmış Bulunan Satış Vaadi Sözlemelerinden Önceki Tarihli Olana Değer Verilmesinin Doğru Olduğu/Sonraki Sözleşmenin Tarafı Olmayan Davacının Sözleşmenin İptalini Tapu Kütüğündeki Şerhin Terkininin Talep Etmesinde Hukuki Yararın Bulunmadığı)
HUKUKİ YARAR (İki Ayrı Satış Vadi Sözleşmesinde Sonraki Tarihli Sözleşmenin Tarafı Olmayan Davacının Sözleşmenin İptalini İstemesinde ve Tapu Şerhinin Terkinini Talep Etmesinde Hukuki Yararının Bulunmadığı)
TAZMİNAT TALEBİ (Tapu İptali ve Tescil - Vaat Alacaklısı Bulunan Tarafın Ademi İfa Nedeniyle Tazminat Talep Edebileceği/İki Ayrı Satış Vadi Sözleşmesinden Önceki Tarihli Satış Vaadi Sözleşmesine Değer Verilerek Hüküm Kurulması)
ADEMİ İFA NEDENİYLE TAZMİNAT (Vaat Alacaklısı Bulunan Tarafın Satış Vaadinin Gerçekleşmemiş Olması Halinde Tazminat Talep Edebileceği/İki Ayrı Satış Vadi Sözleşmesinden Önceki Tarihli Satış Vaadi Sözleşmesine Değer Verilerek Hüküm Kurulması - Tapu İptali ve Tescil)"
Y14.HD13.6.2011E. 2011/6623 K. 2011/7715"KAYIT DÜZELTME DAVASI (Tapu Kayıtlarındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarında Taşınmaz Malikinin Değişmemesine Dikkat Edilmesi Gereği - Bu Tür Davalarda Mülkiyet Aktarımına Neden Olunamayacağı)
MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN BELİRLENMESİ (Taşınmaz Malikinin Tapu Maliki Olduğunun İspat Edilemediği - İddiasını Kanıtlayamayan Davacının Tapu Kayıdına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltmesi Talebinin Reddedilmesi Gerektiği)
İSPAT (Taşınmaz Malikinin Eksik ya da Hatalı Geçen Tapu Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Tapu Maliki Olduğunun İspat Edemediği - Davacının Tapu Kaydının Düzeltmesi Talebinin Reddedileceği/Kayıt Düzeltme Davası)"
Y14.HD16.6.2011E. 2011/6862 K. 2011/7943"GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Çevre Taşınmazları ve Ulaşılabilecek Yolları Gösterir Şekilde Büyük Pafta Örneği Getirtilerek Belirtilen Geçit Tesisine İlişkin İlkeler Doğrultusunda Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılarak Karar Vermek Gerektiği)
YARGILAMA GİDERLERİ (Geçit Hakkı Kurulmasına İlişkin Davalarda Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği - Yargılama Giderlerinin ve Bunun İçinde Yer Alan Vekalet Ücretinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
GEÇİT HAKKININ GENEL YOLA ÇIKMAK İÇİN TANINACAĞI (Çevre Taşınmazları ve Ulaşılabilecek Yolları Gösterir Şekilde Büyük Pafta Örneği Getirtilerek Belirtilen Geçit Tesisine İlişkin İlkeler Doğrultusunda Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılarak Karar Vermek Gerektiği)"
Y14.HD27.6.2011E. 2011/7072 K. 2011/8372"GEÇİT HAKKI TALEBİ (Davacı Taşınmazının Mutlak Geçit İhtiyacı İçinde Bulunduğu/Hukuken Açılmış Bir İmar Yolunun Bulunmadığı - Mahkemece Alternatif Yolların Tespit Edilmesi Gereği)
ALTERNATİF GEÇİT YOLLARI (Davacı Taşınmazının Mutlak Geçit İhtiyacı İçerisinde Bulunduğundan Başka Alternatif Yollar Tespit Edilmesi Geçit Kurulması İçin Uygun Görülecek Taşınmaz Maliklerine Karşı Dava Açılması İçin Davacıya Süre Tanınması - Açılması Durumunda Eldeki Bu Dava ile Birleştirilmesi Gereği)
SÜRE VERİLMESİ/GEÇİT HAKKI TALEBİ (Davacı Taşınmazının Mutlak Geçit İhtiyacı İçerisinde Bulunduğundan Başka Alternatif Yollar Tespit Edilmesi Geçit Kurulması İçin Uygun Görülecek Taşınmaz Maliklerine Karşı Dava Açılması İçin Davacıya Süre Tanınması Gereği)
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Davacıya En Uygun Yerden Geçit Sağlayabilmesi İçin Diğer Taşınmaz Maliklerine Karşı Dava Açma Süresi Verilmesi Dava Açılması Halinde Geçit Hakkı Talep Edilen Bu Dava İle Birleştirilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği)"
Y14.HD4.7.2011E. 2011/7085 K. 2011/8744"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Borçlu Kendisinde Kusur Bulunmadığını İspat Etmedikçe Ademi İfadan Doğan Zararı Gidermesi Gerektiği - Duruşma Tutanağına Geçirilen İmzasız Beyan/Bağlayıcı Olmadığı)
DURUŞMA TUTANAĞINA GEÇİRİLEN İMZASIZ BEYAN (Bağlayıcı Olmayacağı/Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle ve Keşfen Belirlenecek Değeri Üzerinden Hüküm Kurulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası)
TAZMİNAT TUTARI (Davacının İmzası ile Onanmamış Bulunan Tazminat Bedelinin Bağlayıcı Olmayacağı - Mahkemece Dava Tarihi İtibariyle ve Keşfen Belirlenecek Tazminat Değeri Üzerinden Hüküm Vermesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası)"
Y14.HD5.7.2011E. 2011/7731 K. 2011/8868"GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Uygun Güzergah Saptanırken Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Gerektiği - Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Bu Husus Gerekçelendirilerek Geçit Hakkı Tesisi Edilmesi Gerektiği)
ALEYHİNE GEÇİT KURULAN TAŞINMAZ (Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Gerektiği - Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Bu Husus Gerekçelendirilerek Geçit Hakkı Tesisi Edilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZIN KULLANIM BÜTÜNLÜĞÜ (Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Uygun Güzergah Saptanırken Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Gerektiği/Bozulmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Bu Husus Gerekçelendirilerek Geçit Hakkı Tesisi Gerektiği)"
Y14.HD7.7.2011E. 2011/4226 K. 2011/9021"TAPUDAN PAY DEVRİ SURETİYLE SATIŞ (İmar Planı Kapsamındaki Taşınmaz Hakkında Taşınmaz Vaadi Sözleşmesi Düzenlenmesinin Mümkün Olduğu)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Tapudan Pay Devri Suretiyle Satış - İmar Planı Kapsamındaki Taşınmaz Hakkında Taşınmaz Vaadi Sözleşmesi Düzenlenmesinin Mümkün Olduğu)"
Y14.HD11.7.2011E. 2011/8005 K. 2011/9055"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı - Yüklenici Eseri Arsa Sahibine Teslimde Kazandığı Kişisel Hakkı Arsa Sahibine Karşı Kullanabileceği Gibi Temlik de Edebileceği)
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMESİ (Tapu İptal ve Tescil Davası - Üçüncü Kişinin İfa Talebine Muhatap Arsa Sahibinin Yüklenciye Karşı İleri Sürebileceği Hakları Temlik Alan Üçüncü Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği)"
Y14.HD18.7.2011E. 2011/8186 K. 2011/9443"TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI (Tapulama Tutanakları ve Nüfus Kayıtlarının İncelenmesi Gereği - Nüfus Müdürlüğünden Araştırma Yapılması Tanıkların Dinlenilmesi Varsa Tespit Bilirkişileri Dinlenilerek Hüküm Verilebileceği)
TAPULAMA KAYITLARI VE NÜFUS KAYITLARININ İNCELENMESİ (Mahkemece Yeterli Kimlik Tespiti Hususunda Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı - Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası)
EKSİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME (Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası - Tapu Kayıt Maliklerinin Araştırılması ve Nüfus Müdürlüğünden Murisin Evlilik Durumunun Araştırılması Tanıkların Dinlenilmesi Varsa Tespit Bilirkişileri Dinlenilerek Hüküm Verilmesi Gerektiği)
TANIK DELİLİ (Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası - Nüfus Müdürlüğünden Araştırma Yapılması Tanıkların Dinlenilmesi Varsa Tespit Bilirkişileri Dinlenilerek Hüküm Verilmesi Gerektiği)"
Y14.HD18.7.2011E. 2011/8958 K. 2011/9471"MENFİ TESPİT DAVASI (Mahkemece Davaların Birleştirilmesi Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu/İkinci Davanın Açıldığı Mahkeme Önünde Birleştirme Talebi İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmediği - Eğer Mahkemece Verilecek Karar Eldeki Davayı Etkileyecekse Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği)
BEKLETİCİ MESELE (Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta İkinci Davanın Açılığı Mahkeme Önünde Birleştirme Talebi İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmediğinden Diğer Mahkemede Açılmış Dava Eldeki Davayı Etkileyecekse Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği - Davaların Birleştirilemeyeceği)
İLK İTİRAZ (İkinci Davanın Açıldığı Mahkemede Önünde İlk İtirazın İleri Sürülebileceği/Dava Konusu Olayda İlk İtirazın Yapılmadığı - Davaların Birleştirilemeyeceği/Bekletici Mesele Yapılabileceği/Menfi Tespit Davası)
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Mahkemece Verilen Davaların Birleştirilmesi Kararının Hatalı Olduğu - Birleşme Talebi İkinci Davanın Açıldığı Mahkeme Önünde İleri Sürülmediğinden Ancak Bekletici Mesele Yapılabileceği)"
Y14.HD20.7.2011E. 2011/8792 K. 2011/9645"İTİRAZIN İPTALİ (Mahkeme Uyduğu Bozma Kararıyla Bağlı Olup Bozma Kararına Uygun Olarak Karar Vermekle Yükümlü Olduğu - Yargıtay Dairesinin de Sonradan Bozma Kararıyla Benimsemiş Olduğu Kanuna ve Usule Ait Hükümlere Aykırı Şekilde 2. Bir Bozma Kararı Vermemesi Gerektiği)
BOZMAYA UYMA (Mahkeme Bozma Kararına Uygun Olarak Karar Vermekle Yükümlü Olduğu - Yargıtay Dairesinin de Sonradan Bozma Kararıyla Benimsemiş Olduğu Kanuna ve Usule Ait Hükümlere Aykırı Şekilde 2. Bir Bozma Kararı Vermemesi Gerektiği)
YARGITAY DAİRESİNİN 2. KEZ BOZMA KARARI VERMEMESİ GEREĞİ (Sonradan Bozma Kararıyla Benimsemiş Olduğu Kanuna ve Usule Ait Hükümlere Aykırı Şekilde 2. Bir Bozma Kararı Vermemesi Gerektiği)"
Y14.HD26.7.2011E. 2011/8813 K. 2011/9816"İTİRAZIN İPTALİ (Eser Bedelinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Takibine İtiraz/Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisinin İspat Edilemediği - Davacının Yemin Deliline Dayanması/Bunun Davalıya Hatırlatılması Gerektiği)
TANIKLA İSPAT (Taraflar Arasındaki Sözleşle İlişkisinin Takip Konusunun Miktarına Göre Tanıkla İspatlanamacağı - Davacının Yemin Deliline Dayanması Dolayısıyla Bunun Davalıya Hatırlatılması Gerektiği/İtirazın İptali Davası)
YEMİN DELİLİ (Davacının Yemin Deliline de Dayanması Dolayısıyla Bunun Davalıya Hatırlatılması Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Akti İlişkinin Varlığının Yüklenici Tarafından Kanıtlanması Gereği - Tanık Dinletilemeyeceği/Yemin Deliline Dayanılması Dolayısıyla Bunun Davalıya Hatırlatılması Gereği)
HER TÜRLÜ DELİL (Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil İbaresi Kullanan Davacının Yemin Deliline de Dayanmış Olduğu - Mahkemece Akti İlişkinin Varlığı Konusunda/Davalıya Yemin Teklif Edip Etmeyeceğinin Hatılatılması Gereği)"
Y14.HD27.12.2011E. 2011/14653 K. 2011/16165"DAVALININ DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ÖLMÜŞ OLMASI (Gerçek Kişinin Ölümüyle Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti ve Buna Bağlı Olarak da Taraf Ehliyetinin Sona Ereceği - Davanın Dilekçe İle Mirasçılarına Yöneltilemeyeceği)
DAVA EHLİYETİ (Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Göre Belirleneceği/Gerçek Kişinin Ölümüyle Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti ve Buna Bağlı Olarak da Taraf Ehliyetinin Sona Ereceği - Ölü Kişi Aleyhine Açılan Davanın Reddi Gereği)
TARAF OLMA EHLİYETİ (Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyetine Sahip Olanların Davada Taraf Ehliyetine de Sahip Olacakları - Gerçek Kişinin Ölümüyle Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti ve Buna Bağlı Olarak da Taraf Ehliyetinin Sona Ereceği)
ÖLÜ KİŞİ ALEYHİNE DAVA AÇILAMAYACAĞI (Gerçek Kişinin Ölümüyle Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti ve Buna Bağlı Olarak da Taraf Ehliyetinin Sona Ereceği - Davanın Dilekçe İle Mirasçılarına Yöneltilemeyeceği)"
Y14.HD17.1.2012E. 2011/15616 K. 2012/384"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Büyük Bir Taşınmazın Bir Kısmının Devri Gerektiğinde Geri Kalan Kısmın Bedelinde Noksanlıklar Meydana Gelecekse Bunlar Taşınmaza Bağlı Öteki Zararlar da Göz Önünde Bulundurularak Hak ve Yarar Dengesi Kurularak Karar Verilmesi Gerektiği)
TESCİLE KONU OLACAK YER (İnşaat Alanı İle Zorunlu Kullanım Alanını Kapsayacağından Mahkemece İptal ve Tescile Karar Verebilmek İçin Bu Kısmın Ana Taşınmazdan İfrazının da Mümkün Olması Gerektiği)
HAK VE YARAR DENGESİ (Tapu İptali ve Tescil - Büyük Bir Taşınmazın Bir Kısmının Devri Gerektiğinde Geri Kalan Kısmın Bedelinde Noksanlıklar Meydana Gelecekse Bunlar Taşınmaza Bağlı Öteki Zararlar da Göz Önünde Bulundurularak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y14.HD19.1.2012E. 2011/15421 K. 2012/512"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (İnanç Sözleşmesinin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İnanılanın İmzasını Taşıyan ve İmzası İnkar Edilmeyen Fotokopi Belgenin Yazılı Senet Olarak Kabul Edileceği - Taşınmazın İfrazının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı)
TAPU İPTALİ İLE TESCİL (İnanç Sözleşmesine Dayalı/Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İnanılanın İmzasını Taşıyan ve İmzası İnkar Edilmeyen Fotokopi Belgenin Yazılı Senet Olarak Kabul Edileceği - Taşınmazın İfrazının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı)
İNANÇ İLİŞKİSİ (İnanç Sözleşmesinin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/Mirasçıların İmzasının Bulunmamasının Taraflar Arasında İnanç İlişkisinin Var Olmadığını Göstermeyeceği - İnanılanın İmzasını Taşıyan ve İmzası İnkar Edilmeyen Fotokopi Belgenin Yazılı Senet Olarak Kabul Edileceği)
TAŞINMAZIN İFRAZI (İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında İnanç İlişkisinin Varlığının Kabulü İle Taşınmazın 3194 S.K. Md.18/son Gereği İfrazının Mümkün Olup Olmadığı da Araştırılarak Karar Verileceği)"
Y14.HD26.1.2012E. 2012/234 K. 2012/869"GEÇİT İRTİFAKI KURULMASI İSTEMİ (Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmediği - Mahkeme Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak İçin Birlikte Açılmış ya da Sonradan Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Davanın Her Aşamasında Karar Verebileceği)
DAVALARIN AYRILMASI (Geçit İrtifakı Kurulması İstemi - Mahkeme Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak İçin Birlikte Açılmış ya da Sonradan Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Davanın Her Aşamasında Karar Verebileceği)
ZORUNLU DAVA ARKADAŞI OLMAYAN DAVACILAR (Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Teminen Davanın Ayrılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y14.HD27.1.2012E. 2012/117 K. 2012/930"ELATMANIN KAL SURETİYLE GİDERİLMESİ (Bilirkişi Krokisinde İşaretlenen Taşkın Yapı Bölümleri Çap Kaydı Kapsamında Olduğu - TMK’nun 683.Md. Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimse Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteminde Bulunabileceği)
TAŞKIN YAPI BÖLÜMLERİNİN ÇAP KAYDI KAPSAMINDA OLMASI (TMK’nun 683.Md. Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimse Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteminde Bulunabileceği)
ELATMANIN ÖNLENMESİ (Elatmanın Kal Suretiyle Giderilmesi - Bilirkişi Krokisinde İşaretlenen Taşkın Yapı Bölümlerinin Çap Kaydı Kapsamında Olması/TMK’nun 683.Md. Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimse Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı İstemde Bulunabileceği)"
Y14.HD30.1.2012E. 2012/493 K. 2012/983"GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ (1086 S. HUMK'nun 364 ve 6100 S. HMK'nun 290.Md. Hükümleri Uyarınca Keşif Taraflar Usulen Davet Edildikten Sonra Hazır İseler Huzurlarında Aksi Takdirde Yokluklarında Yapılacağı)
KEŞİF (Geçit Hakkı Tesisi İstemi - 1086 S. HUMK'nun 364 ve 6100 S. HMK'nun 290.Md. Hükümleri Uyarınca Keşif Taraflar Usulen Davet Edildikten Sonra Hazır İseler Huzurlarında Aksi Takdirde Yokluklarında Yapılacağı)
YOKLUKTA YARGILAMA (Yeni Bir Keşif Yapmak Taşınmazın Maliklerine Hukuki Dinlenme Hakkı Tanınarak Bilirkişiden Rapor Almak ve Davayı Bunun Sonucuna Uygun Karara Bağlamak Gerektiği)
HUKUKİ DİNLENME HAKKI (Keşfin Taraflar Usulen Davet Edildikten Sonra Hazır İseler Huzurlarında Aksi Takdirde Yokluklarında Yapılacağı - Bu Kuralın İhlali Halinde Dinlenme Hakkının Elinden Alınmış Sayılacağı)"
Y14.HD14.2.2012E. 2012/1343 K. 2012/1939"TAZMİNAT İSTEMİ (Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceği)
BİRLEŞTİRME KARARI (Tazminat İstemi - Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceği)
TEMYİZ (Tazminat İstemi - Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceği)"

Y15.HD

Y15.HD16.2.2010E. 2009/7153 K. 2010/836"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ (İstihkak Davası - İşlemin Muvazaalı Olduğu ve Cebri Tescil Davasının da Davalısının Kabulüyle Sonuçlanmış Olması Karşısında İşlemin Davalının Vergi Alacağından Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının Kabulü Gerektiği)
İSTİHKAK DAVASI (Haczin Kaldırılması İstemi - İşlemin Muvazaalı Olduğu ve Cebri Tescil Davasının da Davalısının Kabulüyle Sonuçlanmış Olması Karşısında İşlemin Davalının Vergi Alacağından Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının Kabulü Gerektiği)
MUVAZAALI İŞLEM (Cebri Tescil Davasının da Davalısının Kabulüyle Sonuçlanmış Olması Karşısında İşlemin Davalının Vergi Alacağından Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Hacizlerin Kaldırılması İstemine Dayalı İstihkak Davası)"
Y15.HD7.3.2011E. 2010/638 K. 2011/1335"İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davalı Yüklenicinin Daireleri Fiilen Teslim Etmiş Olduğu Ancak İskan Ruhsatı Alamadığı - Tazminattan İndirim Yapılması Gereği/Davacının Fiili Teslimat Tarihinden Sonra Dairelerden İstifade Ettiği/Kira Yoksunluğundan Sözedilemeceği)
TAZMİNAT DAVASI (İnşaatın Geç Teslimi Sebebiyle/Davalı Yüklenicinin Daireleri Fiilen Teslim Etmiş Olduğu Ancak İskan Ruhsatı Alamadığı - Davacının Fiili Teslimat Tarihinden Sonra Dairelerden İstifade Ettiği/Kira Yoksunluğundan Sözedilemeceği/Tazminattan İndirim Yapılması Gereği)
FİİLİ TESLİMATIN YAPILMASI (İnşaatın Geç Teslimi Sebebiyle Tazminat İstemi/Davalı Yüklenicinin Daireleri Fiilen Teslim Etmesi Ancak İskan Ruhsatı Alamamış Olduğu - Davacının Fiili Olarak Daireleri Kullanmasından Elde Edilen Değerin Tazminattan İndirilmesi Gereği)
İSKAN RUHSATI (Davalının Daireleri Fiilen Teslim Etmiş Olduğu Halde İskan Ruhsatı Alamadığı/Davacının Taşınmazı Kullanımından Elde Edilen Bedelin Hesaplanarak Tazminattan İndirilmesi Gereği - Geç Teslimat Nedeniyle Tazminat Davası)
TAŞINMAZIN FİİLİ KULLANIMI (Geç Teslimat Nedeniyle Tazminat Davası/Davalı Yüklenicinin Daireleri Fiilen Teslim Etmiş Olduğu Halde İskan Ruhsatı Alamadığı - Davacının Taşınmazın Fiili Kullanımından Elde Ettiği Bedelin Hesaplanarak Tazminattan İndirilmesi Gerektiği)"
Y15.HD8.3.2011E. 2010/1480 K. 2011/1391"ESER SÖZLEŞMESİ (Bakiye İş Bedeli - Yargılmayı Gerektirdiği İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği)
BAKİYE İŞ BEDELİ (Yargılama Sonucunda Belirleneceği Likit Olmadığı İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Alacağı - Likit Olmadığı Yargılama Sonucunda Belirleneceği İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği)"
Y15.HD23.3.2011E. 2009/6468 K. 2011/1813"ESER SÖZLEŞMESİ (Kaynaklanan Davaların Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu)
ZAMANAŞIMI (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davaların Beş Yıllık zamanaşımına Tabi Olduğu)"
Y15.HD7.4.2011E. 2009/7022 K. 2011/2113"ALACAK DAVASI (Yükleniciye Yapılan Fazla Ödeme Birleşen Davada İmalat Bedelinin Tahsili Talebi - Bilirkişi Raporunu Hazırlayan Kurulda Yer Alan İnşaat Mühendisinin Geçici Olarak Meslekten Yasaklanmış Olduğu/Raporun Hükme Esas Alınamayacağı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Hükme Esas Alınamaması/Mahkemenin Hükme Esas Aldığı Bilirkişi Raporunu Hazırlayan Kurulda Yer Alan İnşaat Mühendisinin Geçici Olarak Meslekten Yasaklanmış Olduğu - Alacak Davası)
BİLİRKİŞİNİN GEÇİCİ OLARAK MESLEKTEN YASAKLANMASI (Bilirkişi Raporunu Hazırlayan Kurulda Yer Alan/TMMOB İnşaat Mühendisleri Onur Kurulu Kararıyla - Raporun Hükme Esas Alınamayacağı)"
Y15.HD12.4.2011E. 2010/2375 K. 2011/2243"FAZLA ÖDENEN İŞLER BEDELİ (Islah - Islahla Arttırılan Miktar İçin Harcın Yatırıldığı Tarihten Faiz Yürütülmesi Gereği)
ISLAH HALİNDE FAİZİN HANGİ TARİHTEN YÜRÜTÜLECEĞİ (Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten Faiz Yürütülmesi Gereği)"
Y15.HD22.4.2011E. 2010/2455 K. 2011/2454"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI KESİLEN GECİKME CEZASININ İSTİRDADI (Yazılı Delil Sözleşmesi - Hakediş Belgesinin İtirazi Kayıtla İmzalanmamasının Kabul Anlamına Geleceği Şeklindeki Şartname Hükmünün Yazılı Delil Sözleşmesi Hükmünde Olduğu)
YAZILI DELİL SÖZLEŞMESİ (Eser Sözleşmesi - Şartname Hükmüne Göre İtirazi Kayıtla İmzalanan Hakediş Belgesinin Yazılı Delil Sözleşmesi Olduğu Görevi Gereği Mahkemenin Re'sen Gözetmesi Gereği)"
Y15.HD22.4.2011E. 2011/509 K. 2011/2452"ALACAK DAVASI (Davacı Taşeron Şirketin Sözleşme Dışı İşlerinin Bedelini Davalı Yüklenici Şirketten Talep Edebileceği - Davacının Herhangi Bir Akdi İlişkisinin Bulunmadığı İş Sahibi Bulunan Vakfın Muhatap Alınamayacağı/Yüklenici Şirketin Muhatap Olarak Alınması Gereği)
SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İŞLERİN BEDELİ (Taşeron Şirketin Akti İlişkisinin Bulunduğu Yüklenici Şirketten İş Bedelini Talep Edebileceği - Davacı Taşeron Şirket ile İş Sahibi Vakıf Arasında Herhangi Bir Akti İlişkisinin Bulunmaması Nedeniyle Sözleşme Dışı Yapılan İşlerin Bedelinden Sorumlu Olmadığı)
İŞ BEDELİNİN ÖDENMEYEN KISMININ TAHSİLİ TALEBİ (Davacı Taşeron Şirket ile İş Sahibi Vakıf Arasında Herhangi Bir Akti İlişkinin Bulunmaması Nedeniyle Sözleşme Dışı Yapılan İşlerin Bedelinin Tahsil Edilemeyeceği - Yüklenici Şirketten Talep Edebileceği)"
Y15.HD25.4.2011E. 2009/7324 K. 2011/2497"SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI GEÇ TESLİME İLİŞKİN TAZMİNAT (Bilirkişi Raporunda İnşaat Sahasındaki Azalmanın Resmi Mercilerden Kaynaklandığı Belirtildiğine Göre Davacılara Sözleşme İle Verilen 25 Adet Dairenin Hesabı Yapılıp Fazla Verilen Daireler İçin Dava Tarihindeki Değeri Saptanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
İNŞAAT SAHASINDAKİ AZALMA (Resmi Mercilerden Kaynaklandığı Belirtildiğine Göre Davacılara Sözleşme İle Verilen 25 Adet Dairenin Hesabı Yapılıp Fazla Verilen Daireler İçin Dava Tarihindeki Değeri Saptanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
GEÇ TESLİME İLİŞKİN TAZMİNAT (Bilirkişi Raporunda İnşaat Sahasındaki Azalmanın Resmi Mercilerden Kaynaklandığı Belirtildiğine Göre Davacılara Sözleşme İle Verilen 25 Adet Dairenin Hesabı Yapılıp Fazla Verilen Daireler İçin Dava Tarihindeki Değeri Saptanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
SÖZLEŞMEDEKİ MİKTARIN ARTMASI VE EKSİLMESİ (Halinde Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadıkça ve Bu Artış ve Eksilişler Tarafların Kusuru Dışında Oluşmuşsa Eksilen Oranların da Tarafların Alacakları Bölüm Adedinden İndirilmesi Şeklinde Düşünülmesi Gerektiği)"
Y15.HD26.4.2011E. 2010/2855 K. 2011/2527"AYIPLI ESER (Dava Konusu Eserin Tamamının mı Yoksa Bir Kısmının mı Ayıplı Olduğunun Tespit Edilmesi Gereği - Bir Kısmının Ayıplı Olması Halinde Bunun İmalat Bedelinden Tenzil Edileceği/Bilirkişi Görüşü Alınması Gerektiği)
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Ödenmeyen İmalat Bedelinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz - Karşı Davada Ayıplı İmalatın Giderilmesi Talebi Bulunduğu/Bilirkişi Kurulundan Eserin Ayıplı Olup Olmadığı Husunda Görüş Alınması Gerektiği)
AYIPLI ESER BEDELİNDEN TENZİLAT YAPILMASI (Tezilat Tutarının Belirlenmesinde Bilirkişi Görüşü Alınması Gereği - Ayıplı Eserin Tamamen Reddedilmesi Halinde Yüklenicinin İmalat Bedeline Hak Kazanamayacağı)
İMALAT BEDELİ (Eserin Kısmi Ayıplı Olması Halinde Bilirkişi Tarafından Belirlenecek Kısmi Tenzilat Tutarının İmalat Bedelinden Düşülmesi Gereği - İtirazın İptali Davası)
TAKAS (Eserin Ayıplı Olduğu Fakat Reddi Gerekmediği Halde Karşı Davada Takas Talep Edildiğinden Bedelden Tenzilat Yapılacağı)"
Y15.HD26.4.2011E. 2011/15 K. 2011/2542"İTİRAZIN İPTALİ (Davalı İş Sahibinin İş Bedeli Üzerinde Kabul Beyanı Bulunduğu - Davalı İş Sahibinin Kabulünün Mahkemeyi Bağladığı/Bilirkişinin Belirlediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (Davalının iş Bedeli Üzerindeki Kabulü Dikkate Alınmaksızın Bilirkişi Tarafından Belirlenen İş Bedeli Üzerinden Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kabulün Bağlayıcılığı)
BİLİRKİŞİ (Davalı İş Sahibi İş Bedelini Cevap Dilekçesinde Kabul Etmiş Olduğu/Bilirkişinin Belirlediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği/Davalının İş Bedeli Üzerindeki Kabul Beyanının Bağlayıcı Olduğu)
KABULÜN BAĞLAYICILIĞI (Davalı İş Sahibinin İş Bedeli Üzerinde Kabülü Bulunduğu - Davalı İş Sahibinin Kabulunun Mahkemeyi Bağladığı/Bilirkişinin Belirlediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği/İtirazın İptali Davası)"
Y15.HD27.4.2011E. 2010/2106 K. 2011/2568"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (İmalat Bedelinin İstenebilmesi İçin İşin İmar Mevzuatına Onaylı Projeye Ruhsatına Fen ve Tekniğine Uygun Yapılması Gereği - Ruhsat Fen ve Tekniğine Aykırı Yapılan Yapının Ekonomik Değer Taşıdığından Söz Edilmeyeceği)
RUHSAT FEN VE TEKNİĞİNE AYKIRI İMALAT (Ekonomik Değer Taşımadığı - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İmalat Bedellerinin İstenebilmesi İçin İmalatların İmar Mevzuatına Projesine Ruhsatına Fen ve Tekniğine Uygun Olması Gereği)
EKONOMİK DEĞER TAŞIMAYAN YAPI (Ruhsat Fen ve Tekniğine Aykırı Yapılan Yapı - İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İmalat Bedellerinin İstenebilmesi İçin İmalatların İmar Mevzuatına Projesine Ruhsatına Fen ve Tekniğine Uygun Olması Gereği)"
Y15.HD23.5.2011E. 2010/1079 K. 2011/3046"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Tapu İptali İsteminde Bulunulduğu Halde Bu Hususta Mahkemece Hüküm Kurulmamasının Hatalı Olduğu - Davalının İyiniyetli Olarak Taşınmazı Kullanması Nedeniyle Ecrimisil Talebinin Reddedilmesi Gereği)
ECRİMİSİL TALEP EDİLEMEMESİ (Tapu Kaydında Yükleniciden Taşınmazını Satın Alan Davalının Aslında Arsa Sahibine Ait Daireyi Kullanmasında İyiniyetli Sayılacağı/Ecrimisil Talep Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Ecrimisil Davası)
İYİNİYET (Yüklenicinin Arsa Sahibinin Rızası Olmadan Tadilat Projesi Yaptırdığı ve Davalıya Aslında Arsa Sahibine Ait Bulunan Bağımsız Bölümü Satmış Olduğu/Davalının İyiniyetli Sayılacağı - Ecrimisil Talep Edilemeyeceği)
TADİLAT PROJESİ (Yüklenicinin Arsa Sahibinin Rızası Olmadan Tadilat Projesi Yaptırdığı ve Davalıya Aslında Arsa Sahibine Ait Bulunan Bağımsız Bölümü Satmış Olduğu/Davalının İyiniyetli Sayılacağı - Ecrimisil Talep Edilemeyeceği)"
Y15.HD31.5.2011E. 2011/1267 K. 2011/3181"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ (İtirazın İptali - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmediği ve Davalı Karşı Davacı Vekilinin Gelmediği Oturumlarda Mazeretli Kabul Edildiği ve Karşı Davanın Takipsiz Bırakılmadığı Dikkate Alınmaksızın Karşı Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
İTİRAZIN İPTALİ (Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmediği ve Davalı Karşı Davacı Vekilinin Gelmediği Oturumlarda Mazeretli Kabul Edildiği ve Karşı Davanın Takipsiz Bırakılmadığı Dikkate Alınmaksızın Karşı Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (İş Bedelinin Tahsili - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmediği ve Davalı Karşı Davacı Vekilinin Gelmediği Oturumlarda Mazeretli Kabul Edildiği ve Karşı Davanın Takipsiz Bırakılmadığı Dikkate Alınmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)"
Y15.HD1.6.2011E. 2010/4176 K. 2011/3242"İSTENEBİLİR BORÇ (Borçlunun Alacaklının İhtarı ile Temerrüde Düşürülebileceği - Borcun Ödeneceği Günün Taraflarca Belirlenmesi ve İhtara Bağlanması Halinde İhtar ile Tanınan Sürenin Dolmasıyla Borçlunun Temerrüde Düşmüş Olacağı)
TEMERRÜDE DÜŞÜRME (Borcun Ödeneceği Günün İki Taraftan Birinin İhtarda Bulunma Yoluyla Saptanması Halinde Borçlu Bu Günün Dolmasıyla Temerrüde Düşmüş Sayılacağı - İstenbilir Borcun Borçlusunun Alacaklının İhtarı ile Temerrüde Düşeceği)
DAVA HARCI (Dava Değer Ölçüsüne Göre Nisbi Başvuru Harcı Alınması Gereği - Noksan Harç Tamamlatılmadan Davanın Yargılamasına Devam Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)"
Y15.HD2.6.2011E. 2010/3010 K. 2011/3269"EKSİK İŞLER BEDELİ DAVASI (Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinde Açılabileceği Gibi Davalı Tarafın Zararının Artmasına Neden Olmadan Teslim Tarihinde İtibaren Makul Bir Sürede Açılabileceği - Dava Açmakta Gecikilmiş ise de Giderim Bedelinin Teslim Tarihine Eklenecek Süre Sonundaki Yıl Rayiç Fiyatlarına Göre Belirlenmesi Gereği)
ZAMANAŞIMI (Eksik İşler Bedeli - Beş Yıl)
ISLAH HALİNDE FAİZ (Harcın Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütlmesi Gereği)"
Y15.HD6.6.2011E. 2010/1150 K. 2011/3293"ALACAK DAVASI (Kesin Hesap İlişkisi/İhtilaflı Olduğu - Kesin Hesap Bilirkişi Kurulu Tarafından Belirlenen Kesin Hesap Tutarınına Nakte Çevrilen Teminat Tutarı İlave Edildiği Halde Teminat Miktarının Ayrıca Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
KESİN HESAP TUTARI (Kesin Hesap Bilirkişi Kurulu Tarafından Belirlenen Tutara Nakte Çevrilen Teminat Tutarı İlave Edildiği Halde Teminat Miktarının Ayrıca Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Alacak Davası)
İLİŞİKSİZLİK BELGESİ (Alacak Davası - Sözleşme Gereğince SGK'dan İlişiksizlik Belgesi Getirmesi Gereken Davacı Yüklenicinin Prim Borcu Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)"
Y15.HD6.6.2011E. 2011/2212 K. 2011/3319"ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (12 Yıl Geçmiş Olduğu Halde İnşaatı Tamamlayamayan Yüklenicinin Temerrüt Halinde Bulunduğu/Fesih Koşulları Oluştuğu - Davacının Davadan Önce Akdin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Fesihden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı)
TEMERRÜT (12 Yıllık Bir Süre Geçmesine Rağmen Yüklenicinin İnşaatı Tamamlayamadığı/Yüklenicinin Temerrüde Düştüğü - Davacının Davadan Önce Akdin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Fesihden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı/Fesih Koşulları Oluştuğu)
SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Yüklenicinin Temerrüde Düşmüş Olması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Koşulları Oluştuğu - Davacının Aktin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Aktin Feshinden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı/Davacının İyiniyetli Olduğu)"
Y15.HD23.6.2011E. 2011/48 K. 2011/3717"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI (Gecikme Tazminatı Talebi - Mahkemece Alınan Ek Bilirkişi Raporunda Davalının Teknik İtirazlarına Cevap Verilmesi Eksik ve Ayıplı İmalat Bedellerinin Tespit Edilmesi Gereği)
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ (İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Kusurlu İşler Nedeniyle - Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı)
MAHKEMİN EKSİK İNCELEME YAPMASI (Yüklenici Adına Belirlenen Bedelin Davacının Sebepsiz Zenginleşmesine Neden Olmaması Gereği - Ruhsat Dışı İmalat Varsa Bunun Yasaya Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği/Eğer Yasal Hale Gelebilecek İse Bedelinin Belirlenmesi Gereği)
RUHSAT DIŞI İMALAT (Ruhsat Dışı İmalat Varsa Bunun Yasaya Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği/Eğer Yasal Hale Gelebilecek İse Bedelinin Belirlenmesi Gereği - Sebepsiz Zenginleşme)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Yüklenici Adına Belirlenen Bedelin Davacının Sebepsiz Zenginleşmesine Neden Olmaması Gereği)"
Y15.HD7.7.2011E. 2011/347 K. 2011/4449"ESER SÖZLEŞMESİ (Neden Gösterilmeden Yapılan Feshin Haksız Olduğu - Sözleşmenin Haksız Feshedilmesi Halinde Yüklenicinin Müsbet Zararını İsteyebileceği)
SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ (Yüklenicinin Müsbet Zararını İsteyebileceği - Sözleşmenin Neden Gösterilmeden Feshinin Haksız Olduğu)"
Y15.HD11.7.2011E. 2010/6384 K. 2011/4530"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Öncelikle Yüklenici Aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esasasında Kayıtlı Dava Dosyasının Celbedilip Derdest İse Birleştirilmesi Gerektiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Uyarınca - Öncelikle Yüklenici Aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esasasında Kayıtlı Dava Dosyasının Celbedilip Derdest İse Birleştirilmesi Gerektiği)
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Öncelikle Yüklenici Aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esasasında Kayıtlı Dava Dosyasının Celbedilip Derdest İse Birleştirilmesi Gerektiği)
FESİH VE İPTAL KARARI (Kesinleşmesi Halinde Arsa Sahipleri Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Davalıdan Yüklenicinin Halefi Olarak Verdiklerini Geri İsteyebileceklerinden Davalılar Arasında Fiili ve Hukuki İrtibat Bulunduğu)"
Y15.HD13.7.2011E. 2010/4596 K. 2011/4621"İŞ BEDELİ TUTARININ BELİRLENMESİ YA DA YAKLAŞIK BELİRLENMESİ (Yüklenicinin Hakettiği İş Bedeli Tutarının İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatına Göre Belirleneceği - Dava Tarihine Göre Belirleme Yapan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu)
ALACAK DAVASI (Davacının Yapmış Olduğu İnşaat Bedelinin Tahsili Talebi - İşin Yapıldığı Tarih Yerine Dava Tarihini Esas Alınarak İş Bedeli Tutarının Tespit Edilemeyeceği/Yasal Olmadığı/Yetersiz Bilirkişi Raporu)
SERBEST PİYASA FİYATI (İş Bedelinin Yaklaşık Belirlenmesi ya da Belirlenmediği Durumda İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatının Esas Alınacağı - Dava Konusu Uyuşmazlıkta İş Bedelinin Hatalı Belirlendiği/Dava Tarihinin Esas Alınamayacağı)
İŞİN YAPILDIĞI ZAMANKİ SERBEST PİYASA FİYATI (İş Bedelinin İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Dava Tarihine Göre Belirleme Yapan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu)
YÜKLENİCİNİN YAPTIĞI İŞLERİ İSPAT ETMESİ (İki Adet Demir Kapı ile Binanın İç ve Dış Sıvalarının İki Kat Yapılması İşlerinin Yüklenici Tarafından Yapıldığının Kanıtlandığı - İş Bedelinin İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatına Göre Belirlenmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İş Bedeli Tutarını İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatına Göre Belirlemeyen Raporun Hükme Esas Alınamayacağı - Yasal Yönteme Uygun Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği)"
Y15.HD14.7.2011E. 2010/2269 K. 2011/4661"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (İnşaatın Kal'i İstemi - İnşaatın Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olup Olmadığı ve Ekonomik Değere Haiz Olup Olmadığı Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği)
İNŞAATIN KAL'İ İSTEMİ (İnşaatın Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olup Olmadığı ve Ekonomik Değere Haiz Olup Olmadığı Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği)
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ (İnşaatın Kal'i İstemi - İnşaatın Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olup Olmadığı ve Ekonomik Değere Haiz Olup Olmadığı Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği)"
Y15.HD20.7.2011E. 2010/4651 K. 2011/4808"ALACAK DAVASI (4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Yapılmamış Olsa Dahi Yapılan İşten İdarenin Yararlanmış Olduğu/Davacının İş Bedelini Talep Edebileceği - Vekaletsiz İş Görme Hükümlerinin Geçerli Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği)
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Yapılmamış Olsa Dahi Yapılan İşten İdarenin Yararlanmış Olduğu - Davacının İş Bedelini Talep Edebileceği/Vekaletsiz İş Görme Hükümlerinin Geçerli Olduğu)
İHALENİN USULÜNE UYGUN YAPILMAMASI (4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Yapılmamış Olsa Dahi Yapılan İşten İdarenin Yararlanmış Olduğu - İşin İdarece Kabul Edilmiş Sayılacağı/Davacının İş Bedelini Talep Edebileceği)
VEKALETSİZ İŞ GÖRME (Davalı İdarece İhale Yapılmamış Olsa Dahi Davacının İş Bedelini Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Talep Edebileceği - Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği/İdarenin Yüklenicinin Yapmış Olduğu Eserden Faydalanmış Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU (4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Yapılmamış Olsa Dahi Yapılan İşten İdarenin Yararlanmış Olduğu/İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatlarına Göre Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği - İş Bedelinin Tahsili İstemi)"
Y15.HD21.7.2011E. 2010/3233 K. 2011/4829"İTİRAZIN İPTALİ (Davacı Yüklenicinin Mal Teslimatının Gecikmesinden Doğan Davalının Zararlarının Bir Kısmını Ödemeyi Kabul Etmiş Olduğu /Mahkemece Bu Kabulün Dikkate Alınması Gerektiği - Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gereği)
FAX YAZILARI (Davalının İleri Sürmüş Olduğu Fax Yazılarının Sıhhatinin Araştırılması Gereği - Davalının Zararının Bir Kısmının Davacı Tarafından Kabul Edilmesi Halinde Davalının Borcundan Bu Kısmın Düşüleceği)
ALACAKTAN MAHSUP (Davacının Ödemeyi Kabul Ettiği Kısmın Doğru Olması Halinde Davalının Borcundan Düşülmesi Gerektiği - Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gereği/İtirazın İptali Davası/Davalının Dayandığı Fax Yazılarının Araştırılması Gereği)
EK BİLİRKİŞİ RAPORU (Davalının Fax Yazılarının Sıhhati Üzerinde Durularak Alacağın Hesaplanmasında Ek Rapor Alınması Gereği - Davacı Yüklenicinin Davalının Zararlarının Bir Kısmını Ödemeyi Kabul Ettiği)"
Y15.HD10.10.2011E. 2011/4411 K. 2011/5792"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Hakemlerin Karar Vermesi Mümkün Olmayıp Bu Husus Kamu Düzenine Dair Olduğundan Görevi Gereği Mahkemeler Hakemler ve Temyiz Aşamasında Yargıtayca Dahi Kendiliğinden Gözönünde Tutulacağı)
TAHKİM ŞARTI (Tapu İptal ve Tescil İstemli Bu Davada Uygulanamayacağı - Hakem Kurulunca Açılan Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği Gerekçesiyle Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
GÖREV (Tahkim Şartının Tapu İptal ve Tescil İstemli Bu Davada Uygulanamayacağı - Hakem Kurulunca Açılan Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği Gerekçesiyle Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
İKİ TARAFIN ARZUSUNA TABİ OLMAYAN KONULAR (Tahkim Cereyan Etmeyeceğinden Tarafların Her Konuda Tahkim Anlaşması Yapmalarının Mümkün Olduğu)"
Y15.HD19.10.2011E. 2011/2917 K. 2011/6040"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLAN DAVA (Karşı Davalar Yönünden Hüküm Altına Alınan Alacaklara Daha Önce Temerrüt Oluşmadığından Karşı Dava Tarihinden İtibaren Değişen Oranlarda Reeskont Faizi Yürütülmesi Gerektiği)
TEMERRÜT (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklan Dava - Karşı Davalar Yönünden Hüküm Altına Alınan Alacaklara Daha Önce Temerrüt Oluşmadığından Karşı Dava Tarihinden İtibaren Değişen Oranlarda Reeskont Faizi Yürütülmesi Gerektiği)
REESKONT FAİZİ (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklan Dava - Karşı Davalar Yönünden Hüküm Altına Alınan Alacaklara Daha Önce Temerrüt Oluşmadığından Karşı Dava Tarihinden İtibaren Değişen Oranlarda Reeskont Faizi Yürütülmesi Gerektiği)
YARGILAMA GİDERLERİ (Tescil İstemli Davalar Yönünden Davacı Karşı Davalı Yüklenici Yararına Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderine Hükmedilmemesi Gerektiği)"
Y15.HD25.10.2011E. 2010/5419 K. 2011/6186"USULSÜZ TEBLİGAT (Dava Dilekçesi - Taraflar Usulüne Uygun Olarak İddia ve Savunması İçin Mahkemeye Çağrılıp Hukuki Dinlenilme Hakkı Kullandırılmadan Hakkında Hüküm Verilemeyeceği)
DİNLENİLME HAKKI (Taraflar Usulüne Uygun Olarak İddia ve Savunması İçin Mahkemeye Çağrılıp Hukuki Dinlenilme Hakkı Kullandırılmadan Hakkında Hüküm Verilemeyeceği - Dava Dilekçesinin Usulsüz Tebligatı)
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (Davalıya Gönderilen Dava Dilekçesi Örneğininin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Olunmaması - Hukuki Dinlenilme Hakkı Kullandırılmadan Hakkında Hüküm Verilemeyeceği)"
Y15.HD16.1.2012E. 2010/6871 K. 2012/18"FESHİN VE KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARININ İPTALİ (Davacının Yazısı Sözleşme Eki Şartname ve Teknik Resimlerin Eksik Çelişkili ve Yetersiz Olduğu - Şartname ve Teknik Resimlerde Eksiklik ve Çelişki Bulunduğundan Bahisle İdareye Kusur Atfedilemeyeceği)
SÖZLEŞME EKİ ŞARTNAME VE TEKNİK RESİMLER (Feshin ve Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanma Kararının İptali - Davacının Yazısı Sözleşme Eki Şartname ve Teknik Resimlerin Eksik Çelişkili ve Yetersiz Olduğu/Şartname ve Teknik Resimlerde Eksiklik ve Çelişki Bulunduğundan Bahisle İdareye Kusur Atfedilemeyeceği)
FESHİN HAKSIZ OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE MUARAZANIN ÖNLENMESİ (Bakiye İş Bedeline ve İrat Kaydedilen Kesin Teminat Mektup Bedeline İlişkin İstemlerin de Reddi Gerekirken Sözleşme Hükümlerinin Yorumunda ve Delillerin Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Davanın Kısmen Kabulünün Doğru Olmadığı)"
Y15.HD25.1.2012E. 2011/4385 K. 2012/291"ESERİN EKSİK VE AYIPLI YAPILMASI (Borçlu Bulunulmadığının Tespiti - Öncelikle Davacının Çeklerin İptali İstemi Menfi Tesbit Talebi Niteliğinde Olduğu - Sadece Lehdar Aleyhinde Davası Açılmasının Mümkün Bulunduğu/Davacının Bilahare Hamilleri Davaya Katma Hali Sözkonusu Olmadığı)
BORÇLU BULUNULMADIĞININ TESPİTİ (Öncelikle Davacının Çeklerin İptali İstemi Menfi Tesbit Talebi Niteliğinde Olduğu - Sadece Lehdar Aleyhinde Davası Açılmasının Mümkün Bulunduğu/Davacının Bilahare Hamilleri Davaya Katma Halinin Sözkonusu Olmadığı)
ÇEKLERİN İPTALİ İSTEMİ (Menfi Tesbit Talebi Niteliğinde Olduğu - Sadece Lehdar Aleyhinde Davası Açılmasının Mümkün Bulunduğu/Davacının Bilahare Hamilleri Davaya Katma Halinin Sözkonusu Olmadığı)
ÇEKLERİN BEDELSİZ KALIP KALMADIĞI (Konusunda Rapor Alınıp Sonucuna Uygun Olarak ve Sadece Davacı İle Davalı Yönünden Karar Verilmesi Gerektiği)"

Y16.HD

Y16.HD16.3.2010E. 2009/1816 K. 2010/2141"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA (Çekişmeli Taşınmazlara İlişkin Davalar Yönünden Husumet Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmek Yerine Sözkonusu Taşınmazlar İçin Yapılacak Keşif Giderlerinin de Eklenmek Suretiyle Davacı Taraftan Fazla Keşif Gideri Talep Edilmesinin Doğru Olmadığı)
HUSUMET (Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Çekişmeli Taşınmazlara İlişkin Davalar Yönünden Husumet Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmek Yerine Sözkonusu Taşınmazlar İçin Yapılacak Keşif Giderlerinin de Eklenmek Suretiyle Davacı Taraftan Fazla Keşif Gideri Talep Edilemeyeceği)
KEŞİF GİDERİ (Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Çekişmeli Taşınmazlara İlişkin Davalar Yönünden Husumet Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmek Yerine Sözkonusu Taşınmazlar İçin Yapılacak Keşif Giderlerinin de Eklenmek Suretiyle Davacı Taraftan Fazla Keşif Gideri Talep Edilmesinin Doğru Olmadığı)"
Y16.HD27.4.2010E. 2010/3072 K. 2010/3461"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA (Davalı Taraf Dayanağı Tapu Kaydının Çekişmeli Taşınmazı Kapsadığı Kabul Edilmek Suretiyle Karar Verilmiş İse de Yapılan Araştırma ve İncelemenin Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı)
KADASTRO TESPİTİ (Kadastro Hakimi Doğru İnfazı Kabil ve İnfaz Sırasında Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde Karar Vermek Zorunda Olduğu)
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ (Doğru İnfazı Kabil ve İnfaz Sırasında Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde Karar Vermek Zorunda Olduğu)"
Y16.HD17.3.2011E. 2010/5671 K. 2011/1315"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA (Paylaşmaya Dayanan Davacı Taraf Paylaşmanın Varlığını Kanıtlamak Zorunda Olduğu - Doğru Sonuca Ulaşılabilmesi İçin Ölüm Gününde Terekeye Dahil Olan Tüm Taşınmaz Malların Belirlenmesi Gerektiği)
PAYLAŞMAYA DAYANAN TARAF (Paylaşmanın Varlığını Kanıtlamak Zorunda Olduğu/Doğru Sonuca Ulaşılabilmesi İçin Ölüm Gününde Terekeye Dahil Olan Tüm Taşınmaz Malların Belirlenmesi Gerektiği - Kadastro Tespiti Davası)
BİLİRKİŞİ VE TANIK SÖZLERİ (Kadastro Tespiti Davası - Dosyaya Getirtilecek Parsel Tutanaklarının İçerikleri İle Denetlenmeli ve Tespite Aykırı Sonuca Ulaşılması Halinde Tespit Bilirkişileri de Tanık Sıfatıyla Dinlenilerek Çelişkinin Giderilmesine Çalışılması Gerektiği)
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tespite Aykırı Sonuca Ulaşılması Halinde Tespit Bilirkişileri de Tanık Sıfatıyla Dinlenilerek Çelişkinin Giderilmesine Çalışılmalı ve Gerektiğinde Hiç Beyanda Bulunmamış Olan Davalının Beyanına da Başvurulması Gerektiği)"
Y16.HD13.6.2011E. 2011/4043 K. 2011/3496"MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ (Miras Bırakanın Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirleneceği)
ZAMANAŞIMI (Mirasçılık ve Mirasın Geçişi Miras Bırakanın Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirleneceği - Davalılar Cevap Süresi İçinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu/Bu Konuda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği)
TENKİS BEDELİNİN TAHSİLİ (Davalılar Cevap Süresi İçinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu - Bu Konuda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği)"
Y16.HD17.6.2011E. 2011/951 K. 2011/3645"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (Sanığın Hacizli de Olsa Taşınmazlarını Bildirmemiş Olması Üzerine Atılı Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğundan Taşınmazların Değeri ve Hacizli Dosya Alacaklarının Miktarının Saptanması Gerektiği)
HACİZLİ TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMEMESİ (Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Sanığın Hacizli de Olsa Taşınmazlarını Bildirmemiş Olması Üzerine Atılı Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğundan Taşınmazların Değeri ve Hacizli Dosya Alacaklarının Miktarının Saptanması Gerektiği)
TAŞINMAZLARI BİLDİRMEMEK (Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Sanığın Hacizli de Olsa Taşınmazlarını Bildirmemiş Olması Üzerine Atılı Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğundan Taşınmazların Değeri ve Hacizli Dosya Alacaklarının Miktarının Saptanması Gerektiği)"

Y17.HD

Y17.HD9.6.2008E. 2008/1076 K. 2008/3108"TASARRUFUN İPTALİ (Borçlunun Aynı Gün Dava Dışı Taşınmazlarını Yüklü İpotekle Yakın Arkadaşına Sattığı - Davalı 3. Kişi Borçlunun İçinde Bulunduğu Ekonomik Durumu Bilebilecek Durumda Bulunduğundan Tasarrufun İptal Edileceği)
ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL (Borçlunun Taşınmazlarını Yüklü İpotekle Yakın Arkadaşına Sattığı/Davalıların Yakın Arkadaş Oldukları ve Ortak İş Yaptıklarının Tanık Beyanları İle Anlaşıldığı - Tasarrufun İptali Gerektiği)
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BORÇLUNUN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK DURUMU BİLEBİLECEK DURUMDA OLMASI (Borçlunun Taşınmazlarını Yüklü İpotekle Yakın Arkadaşına Sattığı - 3. Kişinin Borçlu İle Yakın Arkadaş Olduğu ve Ortak İş Yaptıklarının Tanık Beyanı İle Anlaşıldığı)"
Y17.HD25.6.2009E. 2009/2590 K. 2009/4605"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( İdarenin Bariyerlerine Hasar Verildiği İddiası - Uzamış Ceza Zamanaşımı Hükümlerinin Olayda Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunun Tartışılması Gereği )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası/İdarenin Bariyerlerine Hasar Verildiği İddiası - .Uzamış Ceza Zamanaşımı Hükümlerinin Olayda Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunun Tartışılacağı )
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVA AÇMASI (Trafik Kazasında İdarenin Bariyerlerine Hasar Verildiği İddiası/Tazminat Davası – Zamanaşımının İdare Tarafından Dava Açılması İçin Yazılı Olarak Emir Verildiği ve Dava Açma Yazısı İle Muhakemat Müdürlüğünün Zararı ve Faili Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Trafik Kazasında İdarenin Bariyerlerine Hasar Verildiği İddiası/Tazminat Davası - İdare Tarafından Dava Açılması İçin Yazılı Olarak Emir Verildiği ve Dava Açma Yazısı İle Muhakemat Müdürlüğünün Zararı ve Faili Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )"
Y17.HD12.11.2009E. 2009/4380 K. 2009/7420"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan/Davalı İşletenin Ticaret Şirketi Olduğu - Talep Doğrultusunda Avans Faizine Hükmolunacağı/Yasal Faize Hükmedilemeyeceği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalı İşletenin Ticaret Şirketi Olduğu - Yasal Faize Değil Talep Doğrultusunda Avans Faizine Hükmolunacağı)
AVANS FAİZİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davası/Davalı İşletenin Ticaret Şirketi Olduğu - Talep Doğrultusunda Avans Faizi Uygulanacağı )
FAİZ UYGULAMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davası/Davalı İşletenin Ticaret Şirketi Olduğu - Yasal Faiz Yerine Talep Doğrultusunda Avans Faizi Uygulanması Gereği )
İŞLETENİN TİCARET ŞİRKETİ OLMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davası - Yasal Faiz Yerine Talep Doğrultusunda Avans Faizi Uygulanması Gereği )"
Y17.HD29.4.2010E. 2009/6968 K. 2010/4048"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI (Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin İstihkak İddiasının Reddi İle Birlikte Teminat Karşılığı Takibin Ertelenmesi veya Satışın Durdurulması Kararı da Verilmiş Olması Gerektiği)
ERTELEME VE TAKİBİN DURMASI (İstihkak İddiasının Reddi Davası - Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin İstihkak İddiasının Reddi İle Birlikte Teminat Karşılığı Takibin Ertelenmesi veya Satışın Durdurulması Kararı da Verilmiş Olması Gerektiği)
TAKİBİN DURDURULMASI KARARI (İstihkak İddiasının Reddi Davası - Olayda Bulunmadığı - Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Aranan Yasal Koşulların Oluşmadığı)"
Y17.HD22.6.2010E. 2010/3180 K. 2010/5799"TASARRUFUN İPTALİ (3.Kişinin Borçlunun Dayısının Kızı Olduğu/Bu Derece Akrabalar Arasında Yapılan Tasarrufların Bağışlama Hükmünde Sayıldığı ve İptale Tabi Olduğu - Borçlunun Alacaklılarından Mal Kaçırmak ya da Alacaklılarını Izrar Kastı İle Hareket Ettiğini Bilebilecek Kişilerden Olduğu)
EDİMLER ARASINDA FAHİŞ FARK (3. Kişinin İyi Niyet İddiası Dinlenemeyeceği/Borçlunun Dayısının Kızına Yapılan Satışın Bağışlama Hükmünde Olduğu - Taşınmazın Tasarruf Tarihindeki Bilirkişice Belirlenen Değerinin Ödendiğinin Kanıtlanamadığı/Tasarrufun İptali Talebinin Kabulü)
AKRABALAR ARASINDA YAPILAN TASARRUF (Bağışlama Hükmünde Olduğu ve İptale Tabi Olduğu - Borçlunun Dayısının Kızının Alacaklılarından Mal Kaçırmak ya da Alacaklılarını Izrar Kastı İle Hareket Ettiğini Bilebilecek Kişilerden Olduğu)"
Y17.HD1.3.2011E. 2011/257 K. 2011/1763"GÖREVLİ MAHKEME (Dava Olunan Şeyin Değerine Göre Belirleneceği - Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Faiz İcra Tazminatı ve Giderlerin Hesaba Katılmayacağı)
FAİZ VE GİDER (Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Hesaba Katılmayacağı - Görevli Mahkemenin Dava Olunan Şeyin Değerine Göre Belirleneceği)"
Y17.HD3.3.2011E. 2011/785 K. 2011/1852"RÜCUAN TAZMİNAT (İtirazın İptali - Davalının Olayda %75 Oranında Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Hüküm Kurulduğu/Talepten Fazlaya Karar Verilemeyeceği)
TALEPLE BAĞLILIK (Rücuan Tazminat - Davalının Olayda %75 Oranında Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Hüküm Kurulduğu/Talepten Fazlaya Karar Verilemeyeceği)
FAİZİN TESPİTİ (Mahkemece Davacının Talep Ettiği Tazminat Miktarı İle Bağlı Kalınarak Bunun %75 Kusur Oranına İsabet Eden Miktarına Ödeme Tarihinden Takip Tarihine Kadar İşleyecek Faizin Tespiti İle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y17.HD8.3.2011E. 2010/7875 K. 2011/2076"İSTİHKAK DAVASI (Borçluya Ariyet Olarak Verilen Dokuz Adet Pompanın Haczedilmesi Nedeniyle/Alacaklıya İcra İflas Kanunu Mucibince Dava Açmak Üzere Süre Verildiğinin İcra Müdürünce Bildirilmemiş Olduğu - Haczin Kaldırılması Kararının Yok Hükmünde Sayılması Gerektiği)
HACİZ (Alacaklıya İcra İflas Kanunu Mucibince Dava Açmak Üzere Süre Verildiğinin İcra Müdürünce Bildirilmemiş Olduğu/Haczin Kaldırılması Kararının Yok Hükmünde Olduğu - İstihkak Davası)
İCRA MÜDÜRÜNÜN KARARININ YOK HÜKMÜNDE OLMASI (İstihkak Davası - Alacaklıya İcra İflas Kanunu Mucibince Dava Açmak Üzere Süre Verildiğinin İcra Müdürünce Bildirilmeden Dava Açılmadığından Bahisle Haczin Kaldırılmasına Karar Vermesi)"
Y17.HD21.3.2011E. 2010/8592 K. 2011/2469"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI (Haczedilen Taşınırların Finansal Kira Sözleşmesine Konu Olduğu/Borçlu ile İlgisinin Bulunmadığı İddiası - Yerel Mahkemenin Yetkisizlik Karar Veremeyeceği)
YETKİLİ MAHKEME (Basit Yargılama Usulü/Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davalarında Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı - Yetki İtirazının Ancak İlk İtiraz Olarak İleri Sürülebileceği/İstihkak Davası)
İLK İTİRAZ (Basit Yargılama Usulüne Tabi Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davalarında Yetkiye İlişkin İlk İtirazın Davanın Esasına Girilmeden Önce İleri Sürülebileceği - Davalının Yetki İtirazının Bulunmadığı)
BASİT YARGILAMA USULÜ (Basit Yargılama Usulüne Tabi Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davalarında Yetkiye İlişkin İlk İtirazın Davanın Esasına Girilmeden Önce İleri Sürülebileceği - Davalının Yetki İtirazının Bulunmadığı)
DAVANIN ESASI (Davalının İlk İtirazının Bulunmaması/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği - Yerel Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilemeceği/İlk İtiraz)"
Y17.HD22.3.2011E. 2010/7488 K. 2011/2560"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Erkek Çocuklara 18 Yaşını İkmal Edinceye Kadar Destek Olunması Gereği - Desteğin Yardım ve Bakımına İhtiyacı Olduğunun Tespiti Halinde Destek Süresinin 18 Yaşın Üzerine Çıkabileceği)
ERKEK ÇOCUĞA NE ZAMANA KADAR DESTEK OLUNACAĞI (18 Yaşını İkmal Edinceye Kadar Destek Olunması Gereği - Yardım ve Bakım İhtiyacının Kanıtlanması Halinde Destek Süresinin 18 Yaşının Üzerine Çıkabileceği)"
Y17.HD24.3.2011E. 2010/1270 K. 2011/2657"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI (Davada Borçlu Kısıtlı ile Davalı "Oğlu 3. Kişi" Vasi Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğunun Kabulü Gereği - Borçluya Kayyum Tayini ile Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Davanın Esasına Girileceği)
MENFAAT ÇATIŞMASI (İstihkak İddiasının Reddi Davası - Borçlu Kısıtlı ile Davalı "Oğlu 3. Kişi" Vasi Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğunun Kabulü ve Borçluya Kayyum Tayin Edilmesi Gereği)
KAYYUM TAYİNİ (Alacaklının Açmış Olduğu İstihkak İddiasının Reddi Davası - Davada Borçlu Kısıtlı ile Davalı "Oğlu 3. Kişi" Vasi Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu/Borçluya Kayyum Tayini ile Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Davanın Görüleceği)
TARAF TEŞKİLİ (Sağlanmadan Davanın Esasına Girilemeyeceği - İstihkak İddiasının Reddi Davası/Borçlu Kısıtlı ile Davalı "Oğlu 3. Kişi" Vasi Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu Borçluya Kayyum Tayin Edilmesi Gereği)"
Y17.HD24.3.2011E. 2010/8291 K. 2011/2676"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Ayni Bir Dava Olmayıp Şahsi Dava Olduğu Dava Konusu Mal Üçüncü Kişinin Elinde ise Cebri İcranın Mal Üzerinde Devam Edeceği - Malın Dava Sırasında Elden Çıkması Halinde Davanın Islahına Gerek Olmadan Davaya Bedel Davası Olarak Devamı Gereği)
TASARRUFA KONU MALIN DAVA SIRASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEN ÇIKMASI (Tasarrufun İptali Davasında Konusunun Üçüncü Kişinin O Malın Değeri Oranında Tazminata Mahkum Edilmesi Gereği - İptal Davasına Islaha Gerek Olmadan Bedel Davası Olarak Devamı Gereği)
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA BEDEL DAVASI OLARAK DEVAMI (İptal Davasına Konu Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması Halinde Islaha Gerek Olmadan Bedel Davası Olarak Devam Edilmesi Gereği)"
Y17.HD30.3.2011E. 2010/10736 K. 2011/2878"KESİN SÜRE (Kanunun Tayin Ettiği Sürelerin Kesin Olduğu Bu Sürede Yapılması Gereken İşlerin Yapılmaması Halinde Hakkın Düşeceği - Hakim Tayin Ettiği Müddetin Kesin Olduğuna Karar Verebileceği Aksi Halde Tayin Olunun Süreyi Geçirenin Yeni Süre İsteyebileceği)
HAKİM TARAFINDAN TAYİN EDİLEN SÜRE (Süre Verilen Tarafa Yüklenen Sorumlulukların ve Yerine Getirilmediği Takdirde Sonuçlarının Açık ve Net Bir Şekilde Ara Karara Yazılması Gereği - Hakim Tarafından Verilen Kesin Sürenin Sonuçlarının Açıklanmaması Halinde Süreyi Geçirenin Yeni Süre İsteyebileceği)
KESİN SÜRELERİN SONUÇLARI (Yapılması Gereken Muamelelerin Kesin Sürede Yapılmaması Halinde Hakkın Düşeceği - Hakim Tarafından Verilen Sürenin Kesin Süre Etkisine Sahip Olması İçin Sonuçlarının Ara Karara Açık ve Net Bir Şekilde Yazılması Gereği)"
Y17.HD5.4.2011E. 2010/9095 K. 2011/3065"KASKO SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN KASKO TAZMİNAT ALACAĞI (Sigorta Ettirenin Zararı Önlemeye Azaltmaya Hafifletmeye Yarayacak Tedbirleri Almakla Mükellef Olduğu - Anahtar ile Çalınma Teminat Dışında Olduğundan Rizikonun Teminat Dışında Olduğu)
KASKOLU ARACIN ANAHTARI İLE ÇALINMASI (Teminat Altına Alınmaması Halinde Oluşan Rizikonun Teminat Dışında Olduğu - Davacı Sigortalı Aracının Anahtarını Korumaya Yönelik Hiç Bir Tedbir Almadığı Gibi Anahtarlığı da Evin Dışında Bırakmakla Aracın Çalınmasıa Sebebiyet Verdiği)"
Y17.HD5.4.2011E. 2011/2387 K. 2011/3108"İSTİHKAK DAVASI VE HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (Hacizden Sonra Düzenlenmiş Satış Sözleşmesine Dayalı Olarak Satın Alındığı İddia Edilen Mallar ile Belgesi Sunulanamayan Mallar Yönünden Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspatlanamadığı)
BELGESİ BULUNAN EŞYALAR (İstihkak ve Haczin Kaldırılmasını Talepleri - Eski Tarihli Belgesi Olan Eşyalara İlişkin Olarak Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspatlandığı Bu Suretle Belirtilen Mallar Yönünden Davanın Kısmen Kabulü)
HACİZDEN SONRA DÜZENLENMİŞ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Mülkiyet Karinesi Bakımından Yetersiz Olduğu - İstihkak ve Haczin Kaldırılmasını Talepleri)
MÜLKİYET KARİNESİ (Hacizden Sonra Düzenlenmiş Satış Sözleşmesine Dayalı Satın Alındığı İddia Edilen Mallar ile Belgesi Sunulmayan Mallar Yönünden Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspat Edilemediği - Eski Tarihli Belgesi Olan Eşyalara İlişkin Olarak Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspatlandığı)"
Y17.HD11.4.2011E. 2010/7671 K. 2011/3314"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Davacı Olma Ehliyetinin Kural Olarak Doğrudan Doğruya Zarar Görene Ait Olduğu - Bir Şeyi Elinde Bulunduran Kişinin Onu Olduğu Gibi Malikine İade Etmek Zorunda Bulunduğu Onarım Giderini İsteyebileceği)
BİR ŞEYİ SÖZLEŞMEYLE ELİNDE BULUNDURAN KİŞİNİN AYNEN İADE YÜKÜMÜ (Davacı Olma Ehliyeti - Davacı Sürücü Zilyedindeki Aracı Olduğu Gibi İade Etmekle Yükümlü Olduğundan Dava Açmakta Hukuki Yararı ve Aktif Dava Ehliyeti Bulunduğu)
MÜTESELSİL SORUMLULAR ALEYHİNE AÇILAN DAVLARDA VEKALET ÜCRETİ (Davanın Reddinde Red Sebebi Ortak Olan Davalılar İçin Tek Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Ret Sebebi Ayrı Olan Davalılar İçin Her Ret Sebebi İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gereği)"
Y17.HD19.4.2011E. 2010/9872 K. 2011/3638"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI (Davalıya Ait Araçta Çıkan Yangın Nedeniyle Aracı Hasar Gören Sigortalıya Ödenen Sigorta Bedelinin Talep Edilmesi - Araç İşleteninin veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurunun Varlığının Aranması Gereği)
SEBEP SORUMLULUĞU (Davalının Ancak Kusurunun Varlığı Halinde Sorumlu Olacağı Kuralının Tehlike Sorumluğu Değil Sebep Sorumluğu Olarak Kabul Edileceği - Mahkemece Daha Hafifletilmiş Bulunan Sebep Sorumluluğunun Dikkate Alınması Gereği)
KUSUR (Davalıya Ait Aracın Yanması Sonucu Ortaya Çıkan Hasarlardan Ancak Davalının Kusurlu Bulunması Halinde Sorumlu Olacağı - Yerel Mahkemece Eksik Araştırma ve İnceleme Yapılmış Olduğu/Rücuan Tazminat Davası)
TEHLİKE SORUMLULUĞU (İşletenin ya da Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurunun Bulunmadığı - Davalının Ancak Kusurunun Varlığı Halinde Sorumlu Olacağı Kuralının Tehlike Sorumluğu Değil Sebep Sorumluğu Olarak Kabul Edileceği)"
Y17.HD21.4.2011E. 2010/10107 K. 2011/3783"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI (Kasko Sigortası Nedeniyle - Araç İşletenlerden Hangisinin Kusurlu Olduğunun Kesin Olarak Tespit Edilemediği Durumda Tehlike Sorumluluğuna Katlama İlkesinin Uygulanacağı/İşletenlerin Eşit Kusurlu Sayılacağı)
ARAÇ İŞLETENİNİN KUSURU (Araç İşletenlerden Hangisinin Kusurlu Olduğunun Kesin Olarak Tespit Edilemediği Durumda Tehlike Sorumluluğuna Katlama İlkesinin Uygulanacağı/İşletenlerin Eşit Kusurlu Sayılacağı - Rücuan Tazminat Davası)
TEHLİKE SORUMLULUĞU (Araç İşletenlerden Hangisinin Kusurlu Olduğunun Kesin Olarak Tespit Edilemediği Durumda Tehlike Sorumluluğuna Katlama İlkesinin Uygulanacağı - İşletenlerin Eşit Kusurlu Sayılacağı)
KAZA TESPİT TUTANAĞI (Davacı Lehine Delil Niteliğindeki Tutanakta Davalı Sürücünün Tali Kusurlu Olduğu Belirtildiği/Aksinin Davalı Tarafından Kanıtlanamadığı - Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği)"
Y17.HD21.4.2011E. 2010/10210 K. 2011/3787"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Sigortalıya Ödenen Tazminatın Rücuan Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibi - Kazada Alkolün Etkisinin Belirlenmesi/Tutanak Tanıklarının Dinlenerek Çelişkilerin Giderilmesi Gereği)
TAZMİNATIN RÜCUAN TAHSİLİ (Araç Sürücünün Alkollü Olması Halinde Sigortalıya Rücuan Tazminat Davası Açılabileceği - Kazanın Münhasıran Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması Gereği/İtirazın İptali Davası)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Çelişkili Bulunduğu/Kazanın Meydana Geliş Biçimine İlişkin Çelişkilerin de Giderilmesi Gerektiği - Tutanak Tanıklarının Dilenerek Kusur Durumun Belirlenebileceği/Kazada Alkolün Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği)"
Y17.HD21.4.2011E. 2010/8850 K. 2011/3798"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Mal Kaçırma Kastıyla Hacze Konu Mallarını Satılması - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Borcun Kaynağını Teşkil Eden Ticari İlişkinin Tarihinin Belirlenmesi Gereği)
BORCUN KAYNAĞINI TEŞKİL EDEN TİCARİ İLİŞKİ (Yapılan Tasarrufi İşlemin Borcun Doğumundan Önce Olması Durumunda Borcun Kaynağını Teşkil Eden Ticari İlişkinin Tarihinin Belirlenmesi Gereği - Davacı ile Davalının Borcun Doğumundan Önceki Hukuki ve Ticari İlişkilerinin Araştırılması Gerektiği)
TİCARİ DEFTERLER VE BELGELER (Borcun Doğumu ile Tasarrufi İşlemin Öncelik Durumları Hakkında Mahkemece Araştırma Yapılması Gereği - Borcun Tasarruf Tarihinden Önce Doğduğunun Anlaşılması Halinde/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği)
TASARRUFİ İŞLEM (Borcun Kaynağını Teşkil Eden Ticari İlişkinin Ortaya çıkarılması Açısından Buna İlişkin Delilerin Toplatılması ve Belgeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği - Borcun Doğumu ile Tasarrufi İşlemin Öncelik Durumunun Belirlenmesi Gereği/Tasarrufun İptali Davası)"
Y17.HD26.4.2011E. 2010/11231 K. 2011/3937"İSTİHKAK İDDİASI DAVASI (Mahallinde Keşif Yapılarak Hacizli Makinelerin Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Kalıp Kalmadığı Saptanması Gerektiği)
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (3. Kişinin İstihkak İddiası - Mahallinde Keşif Yapılarak Hacizli Makinelerin Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği)
MALLARIN MÜLKİYETİNİN GEÇİP GEÇMEDİĞİ (Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Kalması Halinde Finansal Kiralama Sözleşmesindeki Kiralayan Konumundaki Yapı ve Kredi Bankasından Sözleşme Kapsamındaki Malların Mülkiyetinin 3. Kişiye Geçip Geçmediği Sorularak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y17.HD28.4.2011E. 2011/2708 K. 2011/3999"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İSTEMİ (Davacı 3. Kişi Karinenin Aksini İspatlar Başka Belge Sunmadığı Gibi Soyut Nitelikte Kalan Tanık Anlatımları da Yeterli ve Hükme Dayanak Yapacak Nitelikte Olmadığından 3. Kişinin Davasının Reddine Karar Vermek Gerektiği)
TANIK BEYANI (Üçüncü Kişinin İstihkak İstemi - Davacı 3. Kişi Karinenin Aksini İspatlar Başka Belge Sunmadığı Gibi Soyut Nitelikte Kalan Tanık Anlatımları da Yeterli ve Hükme Dayanak Yapacak Nitelikte Olmadığından 3. Kişinin Davasının Reddi Gerektiği)
KARİNENİN AKSİNİ İSPAT (İstihkak İstemi - Davacı 3. Kişi Karinenin Aksini İspatlar Başka Belge Sunmadığı Gibi Soyut Nitelikte Kalan Tanık Anlatımları da Yeterli ve Hükme Dayanak Yapacak Nitelikte Olmadığından 3. Kişinin Davasının Reddi Gerektiği)"
Y17.HD5.5.2011E. 2010/2370 K. 2011/4360"KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (Alkollü Araç Kullanmı Sonucu Oluşan Zararın Sigorta Teminatı Dışında Olduğu - Gece Seyri Sırasında Tek Yönlü Yola Dönüşmesi Sırasında Meydana Gelen Kazanın Sadece Alkolün Etkisiyle Oluşmadığının Kabulü Gereği)
ALKOLÜN KAZAYA MÜNHASIRAN ETKEN OLMASI (Yol Yapımı Nedeniyle Tek Yönlü Yola Dönüşmesi Sırasında Meydana Gelen Kazada Yol Koşullarının da Kazaya Neden Olduğu - Yol Koşullarının da Etkisiyle Meydana Gelen Kazanın Münhasıran Alkolün Etkisiyle Oluşmadığının Kabulü Gedeği)"
Y17.HD5.5.2011E. 2010/6733 K. 2011/4324"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI (Şirket Ortağının Kişisel Borcu Nedeni ile Doğrudan Şirket Malvarlığına Gidilmesinin Hatalı Olduğu - Ortağın Kişisel Malvarlığı Yoksa ya da Alacağın Tamamı Tahsil Edilemiyorsa Kanundaki Sınırlı Hallerde Şirket Değerlerine Başvurulabileceği)
ŞİRKETİN ORTAĞIN KİŞİSEL BORCUNDAN SORUMLULUĞU (Ortağın Kişisel Mal Varlığı Yoksa ya da Borcun Tamamı Ortağın Malvarlığından Tahsil Edilemiyorsa Kanundaki Sınırlı Hallerde Şirket Değerlerine Başvurulabileceği - İstihkak İddiasının Reddi Davası)
KİŞİSEL MAL VARLIĞI (Ortağın Kişisel Mal Varlığı Bulunmuyorsa Kanunda Sayılan Sınırlı Hallerde Şirket Değerlerine Başvurulmasının Mümkün Olduğu - Şirket Ortağının Kişisel Borcu Nedeni ile Doğrudan Şirket Malvarlığına Gidilemeyeceği)
ŞİRKET MALVARLIĞINA BAŞVURULMASI (Şirket Ortağının Kişisel Borcu Nedeni ile Kanunda Sınırlı Olarak Belirlenen Hallerde Şirket Değerlerine Başvurulmasının Mümkün Olduğu)"
Y17.HD30.5.2011E. 2010/7723 K. 2011/5461"TAZMİNAT DAVASI (Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle - Dava Konusu Trafik Kazasında Sürücülerden Birinin Tam Kusurlu Olduğu Halde Diğer Sürücüye Tali Kusur Verilemeyeceği)
TAM KUSUR (Dava Konusu Trafik Kazasında Sürücülerden Birinin Tam Kusurlu Olduğu Halde Diğer Sürücüye Tali Kusur Verilemeyeceği - Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davası)
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU (Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu - Kusur Dağılıma İlişkin Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği - Mahkemece Ceza Dosyası da Getirtilerek İncelenmesi Gereği)
CEZA DOSYASI (Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Hatalı Olduğundan Ceza Dosyasının da ve Diğer Delillerin de Uzman Bilirkişi Tarafından İncelenmesi Gerektiği)"
Y17.HD31.5.2011E. 2010/10092 K. 2011/5558"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İşletenin Sorumluluğunu Zorunlu Sigorta Limitince Temin Ettiği - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Ölüm Nedeniyle Sorumluluğunun Kişi Başına Poliçe Limiti ile Sınırlı Olduğu Davacı Adedince Sorumluluğuna Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (Sorumluluğunun Sigorta Poliçe Limiti ile Sınırlı Olduğu - Ölüm Nedeniyle Sigortanın Sorumluluğunun Kişi Başına Poliçe Limiti ile Sınırlı Olduğu)
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ ÖLÜM HALİNDE SORUMLULUK SINIRI (Kişi Başına Poliçe Başına Limit ile Sınırlı Olduğu - Ölüm Nedeniyel Sigortanın Davacı Adedince Sorumluluğuna Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)"
Y17.HD14.6.2011E. 2011/1247 K. 2011/6189"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI (Borçludan Boşanmış Olduğunu Halde Birlikte Yaşayan Taraflar Arasında Mal Kaçırma Kastıyla Muvazaa Bulunduğu - Muvazalı Yapılan Boşanmanın Alacaklıya Karşı Hüküm İfade Etmeyeceği)
MUVAZAALI BOŞANMA (Borçludan Boşanmış Olduğunu Halde Birlikte Yaşayan Taraflar Arasında Mal Kaçırma Kastıyla Muvazaa Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Gerektiği - Alacaklılara Karşı Hüküm İfade Etmeyeceği/İstihkak İddiasının Reddi Davası)
MAL KAÇIRMA KASTI (İstihkak İddiasının Reddi Davası - Borçludan Boşanmış Olduğunu Halde Birlikte Yaşayan Taraflar Arasında Mal Kaçırma Kastıyla Muvazaa Bulunduğun Kabul Edilmesi Gereği)
HACİZLİ MALLAR (Davalının Mahcuzların Kendisine Ait Olduğunu İspatlayamadığı - İstihkak İddiasının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği/Borçludan Boşanmış Olduğunu Halde Birlikte Yaşayan Taraflar Arasında Mal Kaçırma Kastıyla Muvazaa Bulunduğu)"
Y17.HD29.9.2011E. 2011/6783 K. 2011/8425"TRAFİK SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT (Davacı Sigorta Şirketi Sigortalı Aracın Sürücü Belgesiz Kişi Tarafından Kullanılması Sırasında Meydana Gelen Kazada Zarar Görenlere Ödediği Tazminatı Sigortalısından Rücuan Talep Edebileceği)
RÜCUAN TAZMİNAT (Trafik Sigortasından Kaynaklanan - Davacı Sigorta Şirketi Sigortalı Aracın Sürücü Belgesiz Kişi Tarafından Kullanılması Sırasında Meydana Gelen Kazada Zarar Görenlere Ödediği Tazminatı Sigortalısından Rücuan Talep Edebileceği)
SÜRÜCÜ BELGESİZ KİŞİ (Tarafından Araç Kullanılması Sırasında Meydana Gelen Kaza - Zarar Görenlere Ödediği Tazminatı Sigortalısından Rücuan Talep Edebileceği)
TAZMİNAT TUTARI (Zarar Görenin Gerçek Zararının Sürücünün Kusur Oranına Karşılık Gelen Kısmı Olduğu - Mahkemece Kusur Oranı ve Araç Hasarı Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Rücu Edilecek Tazminat Tutarının Belirlenmesi Gerektiği)"
Y17.HD17.11.2011E. 2011/3568 K. 2011/10721"İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Aracın Takipten Önce Alındığı/Mülkiyetin Hacizden Önce 3. Kişiye Geçtiği - İstihkak Davasının Kabulü Gereği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dava Konusu Aracın Takipten Önce Alındığı/Mülkiyetin Hacizden Önce 3. Kişiye Geçtiği - Borcun Doğumundan Önceki Tasarrufların İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
BORCUN DOĞUMUNDAN ÖNCEKİ TASARRUFLAR ( Dava Konusu Aracın Takipten Önce Alındığı/Mülkiyetin Hacizden Önce 3. Kişiye Geçtiği - Borcun Doğumundan Önceki Tasarrufların İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
Y17.HD30.11.2011E. 2011/6620 K. 2011/11476"YARGI YERİ BELİRLENMESİ (Davada Ayrı Ayrı Görevsizlik Kararı Verildiği - Her İki Kararın da Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş Olması Gerektiği)
GÖREVSİZLİK KARARI (Yargı Yeri Belirlenebilmesi İki Mahkemenin Aynı Dava Hakkında Verdikleri Kararların Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş Olması Gerektiği)
TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞME (Görevsizlik Konusunda İki Mahkemenin de Aynı Dava Hakkında Verdikleri Kararların - Yargı Yeri Belirlenebilmesi Koşulu)"
Y17.HD30.11.2011E. 2011/9951 K. 2011/11445"YARGI YERİ BELİRLENMESİ (Yargıtayca Verilen ve Kesinleşen Göreve Veya Yetkiye İlişkin Kararların Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlayacağı - Nakil Nedeniyle Yeniden Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği)
YARGITAYCA VERİLEN VE KEŞİNLEŞEN GÖREVE VEYA YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR (Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlayacağı/Nakil Nedeniyle Yeniden Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği - Yargı Yeri Belirlenmesi)
NAKİL NEDENİYLE YENİDEN YETKİSİZLİK KARARI VERİLEMEMESİ (Yargı Yeri Belirlenmesi - Yargıtayca Verilen ve Kesinleşen Göreve Veya Yetkiye İlişkin Kararların Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlayacağı)"
Y17.HD20.12.2011E. 2011/10845 K. 2011/12632"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Protokol Metni İbraz Ederek Sigorta Şirketi Dışındaki Davalılarla Anlaştıklarına Dair Protokol Metni Sunduğu/Sigorta Şirketi Dışında Kalan Davalılar İçin Vazgeçtiği - Feragatin Tüm Müteselsil Borçlulara Sirayet Edeceği )
FERAGATİN SİRAYETİ ( Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Talebi/Davacının Protokol Metni İbraz Ederek Sigorta Şirketi Dışındaki Davalılarla Anlaştıklarına Dair Protokol Metni Sunduğu - Sigorta Şirketi Dışında Kalan Davalılar İçin Vazgeçtiği/Feragatin Tüm Müteselsil Borçlulara Sirayet Edeceği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Talebi - Davacının Sigorta Şirketi Dışında Kalan Davalılar İçina Davasından Vazgeçtiğine Dair Beyanı/Feragatin Tüm Müteselsil Borçlulara Sirayet Edeceğinin Gözetileceği )"
Y17.HD8.2.2012E. 2011/6296 K. 2012/1268"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilemese de Borçlunun Aciz Halinin Gerçekleştiği - Dava Koşulu Gerçekleştiğinden Esasa Girileceği)
KESİN ACİZ BELGESİ (Tasarrufun İptali Davasında Sunulması Gerektiği/Sunulmasa da İcra Dosyasına Sunulan Mal Beyanından Borçlunun Yeterli Malvarlığı Olmadığı Anlaşıldığı - Ayrıca Taşınmazı ve Aracını da Satan Borçlunun Aciz Hali Gerçekleştiği)
BORÇLUNUN ACİZ HALİ (Tasarrufun İptali Davasında İcra Dosyasına Sunulan Mal Beyanından Borçlunun Yeterli Malvarlığı Olmadığı Anlaşıldığı - Tapu Sicil Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden Borçlunun Taşınmazını ve Aracını Sattığı Bildirildiği)"
Y17.HD9.2.2012E. 2011/1517 K. 2012/1373"ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Dava Dışı Araç Sürücüsünün Tam Kusurlu Eyleminin Kazaya Neden Olduğu/İşleten ve Trafik Sigortacısının Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Kazanın Dava Dışı Araç Sürücüsünün Tam Kusurlu Eyleminden Kaynaklandığı - Araç İşleteni ve Trafik Sigortacısının Zarardan Sorumlu Tutulmaması Gereği )
TRAFİK SİGORTASININ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Ancak İşletenin Zarardan Sorumlu Tutulabildiği Hallerde Zararı Gidermekle Yükümlü Olduğu - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AĞIR KUSURU ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Kazanın Dava Dışı Araç Sürücüsünün Tam Kusurlu Eyleminden Kaynaklandığı/İşleten ve Trafik Sigortacısının Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı)"
Y17.HD1.3.2012E. 2011/7807 K. 2012/2461"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT (Trafik Sigorta Poliçesinin Başlangıcından İtibaren İptal Edilmesine Rağmen Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun Devam Edeceği - Diğer Davalı Haricen Aracını Sattığını İddia Etse de İşleten Sıfatı İle Sorumlu Olacağı)
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU (Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davasında ZMMS Poliçe Bilgileri Kaza Tespit Tutanağında Belirtildiğinden ve Poliçenin Başlangıcından İtibaren İptal Edildiği Hususunu Zarar Gören 3. Kişilere Karşı İleri Süremeyeceğinden Sorumlu Olacağı)
TRAFİK SİGORTASININ BAŞLANGICINDAN İPTAL EDİLMESİ (Zarar Gören 3. Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceği - Sigorta Şirketinin Sorumluluğunu Kaldırmayacağı)
İŞLETEN SIFATI (Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davasında Davalı Haricen Aracını Sattığını Sorumlu Olmadığını İddia Etse de Trafikte Tescil Edilmiş Motorlu Araçların Noterlerce Yapılmayan Her Türlü Satış ve Devir İşlemlerinin Geçersiz Olduğu)"
Y17.HD30.3.2012E. 2012/279 K. 2012/3869"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı/Birlikteliğin Bozulduğu - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı/Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
RESMİ NİKAH OLMADAN DÜĞÜN YAPILARAK KARI KOCA HAYATI YAŞANMASI ( Birlikteliğin Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı/Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulacağı )
AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı/Birlikteliğin Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı/Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı/Birlikteliğin Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı/Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulacağı )
NİŞANLILIK HÜKÜMLERİ ( Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı/Birlikteliğin Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağı )"

Y18.HD

Y18.HD25.1.2007E. 2006/10912 K. 2007/286"EVLİLİK SOYADININ NÜFUSTAN SİLİNEREK KIZLIK SOYADIYLA NÜFUSA TESCİL TALEBİ (Kızlık ve Evlilik Soyadını Birlikte Kullanan Davacının Bunun İş Yaşamında Zorluk Yarattığını İleri Sürerek Talebi - Aile Mahkemesinde Davaya Bakılacağı Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği)
NÜFUS KAYITLARINA İLİŞKİN DÜZELTME DAVALARI (Kızlık ve Evlilik Soyadını Birlikte Kullanan Davacının Evlilik Soyadının Nüfustan Silinerek Kızlık Soyadıyla Nüfusa Tescil Talebi - Düzeltmeyi İsteyen Kişinin Yerleşim Yeri Adresinin Bulunduğu Yerdeki Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılacağı)"
Y18.HD12.10.2009E. 2009/8084 K. 2009/8219"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (İklim Şartları Arazinin Toprak ve Topoğrafik Yapısı ve Bölgesindeki Konumu Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerle Benzer Nitelikte Olan Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Kuru Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Kapitalizasyon Faiz Oranının %6 Olarak Alındığı)
İKLİM ŞARTLARI ARAZİNİN TOPRAK VE TOPOĞRAFİK YAPISI VE BÖLGESİNDEKİ KONUMU (Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerle Benzer Nitelikte Olan Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Kuru Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Kapitalizasyon Faiz Oranının %6 Olarak Alındığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti)
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - İklim Şartları Arazinin Toprak ve Topoğrafik Yapısı ve Bölgesindeki Konumu Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerle Benzer Nitelikte Olan Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Kuru Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Kapitalizasyon Faiz Oranının %6 Olarak Alındığı)"
Y18.HD24.3.2011E. 2011/2914 K. 2011/3878"VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ (Vakıf Resmi Senetle Kurulacağı Cihetle Vakıf Senedinde Yapılması İstenilen Değişikliğin de Resmi Senetle Diğer Bir Deyimle Noterde Re'sen Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerektiği)
RESMİ SENETLE KURULACAK OLAN VAKIF SENEDİ (Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliklerin Tescili - Vakıf Resmi Senetle Kurulacağı Cihetle Vakıf Senedinde Yapılması İstenilen Değişikliğin de Resmi Senetle Diğer Bir Deyimle Noterde Re'sen Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerektiği)
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNDE SENET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN OLARAK ALINAN KARAR (Noterde Onaylanması Resmi Düzenleme Sayılamayacağından Davacı Tarafa Bu Eksiklik Giderilmek Üzere Süre Verilip Ondan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y18.HD11.4.2011E. 2010/13993 K. 2011/4857"EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Bu Tür Davalarda Yetkili Mahkeme Konusunda Özel Bir Düzenleme Bulunmadığı - Davanın Yetki Konusundaki Genel Kural Gereğince Davanın Açıldığı Tarihteki Davalının İkametgâhı Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
YETKİLİ MAHKEME (Eğitim Öğretim Giderinden Kaynaklanan Alacak - Yetkili Mahkeme Konusunda Özel Bir Düzenleme Bulunmadığı/Davanın Yetki Konusundaki Genel Kural Gereğince Davanın Açıldığı Tarihteki Davalının İkametgâhı Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLER PERSONELİ (Eğitim Öğretim Giderinden Kaynaklanan Alacak - Yetkili Mahkeme Konusunda Özel Bir Düzenleme Bulunmadığı/Davanın Yetki Konusundaki Genel Kural Gereğince Davanın Açıldığı Tarihteki Davalının İkametgâhı Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)"
Y18.HD13.6.2011E. 2011/4512 K. 2011/7029"ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ (Ortak Yerlerin Olduğu Gibi Kullanılması Koşuluyla Kullanımın Kat Maliklerinden Herhangi Birine Verilebileceği)
ORTAK YERLER (Eski Hale Getirme İstemi - Ortak Yerlerin Olduğu Gibi Kullanılması Koşuluyla Kullanımın Kat Maliklerinden Herhangi Birine Verilebileceği)
DEPO NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM (Arka Kısmında Bulunan Bahçenin ve Bu Bahçeden Çıkmak İçin Binanın Sağ ve Solunun Olduğu Gibi Kullanım Hakkının Bağımsız Bölüm Malikine Verilmesine İlişkin Düzenlemenin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
KULLANIM HAKKI (Eski Hale Getirme İstemi - Ortak Yerlerin Olduğu Gibi Kullanılması Koşuluyla Kullanımın Kat Maliklerinden Herhangi Birine Verilebileceği)"
Y18.HD28.6.2011E. 2011/6332 K. 2011/7888"EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ (6111 S. Kanun'un Geçici 4. Maddesi Hükümlerinin Somut Olayda Değerlendirilip Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği)
ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (Eğitim ve Öğretim Giderinden Kaynaklanan - 6111 S. Kanun'un Geçici 4. Maddesi Hükümlerinin Somut Olayda Değerlendirilip Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği)
ZORUNLU HİZMET KARŞILIĞI OLAN KURUM ALACAĞININ TAHSİLİ (Eğitim ve Öğretim Giderinden Kaynaklanan - 6111 S. Kanun'un Geçici 4. Maddesi Hükümlerinin Somut Olayda Değerlendirilip Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği)"
Y18.HD5.7.2011E. 2011/5978 K. 2011/8231"VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI İSTEMİ (Denetim Makamının Vakıf Yöneticileri Kadar Vakfın Menfaatlerini Koruma Konusunda Bilgi Sahibi Olmalarının Mümkün Bulunmadığı da Dikkate Alınarak Mahkemece Davanın Reddi Gereği)
VAKIF ALACAKLARININ TAHSİLİ (En Uygun Zamanın Seçilmesinin Vakıf Yöneticilerinin Takdirinde Olan Bir Konu Olduğu)
GÖREVDEN ALINMA İSTEMİ (Vakıf Yöneticilerinin - Denetim Makamının Vakıf Yöneticileri Kadar Vakfın Menfaatlerini Koruma Konusunda Bilgi Sahibi Olmalarının Mümkün Bulunmadığı da Dikkate Alınarak Mahkemece Davanın Reddi Gereği)"
Y18.HD24.10.2011E. 2011/6850 K. 2011/10485"DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSUNUN DEVREDİLMESİ (Devralan Kişinin Davacı Yerine Geçeceği ve Davanın Kaldığı Yerden Devam Edeceği)
DAVA KONUSUNUN DEVREDİLMESİ (Devralan Kişinin Davacı Yerine Geçeceği ve Davanın Kaldığı Yerden Devam Edeceği - Ortak Yerlerde Onarım İstemiyle Açılan Davanın Devamı Sırasında Bağımsız Bölümün Satılarak El Değiştirmesi)
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ (Ortak Yerlerde Onarım İstemiyle Açtığı Davanın Devamı Sırasında Bağımsız Bölümün Satılarak El Değiştirmesi - Yeni Malik Olan Kişinin Açılmış Olan Davaya Katılabileceği)"
Y18.HD29.11.2011E. 2011/10815 K. 2011/12258"DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (Her Üç Kardeşin Üçüz Olup Olmadıkları Araştırılmak Üzere Birlikte Doktora Sevki Yapılıp Rapor Alınarak Bu Hususun Açığa Kavuşturulması ve Üçüz Olmadıklarının Anlaşılması Halinde Mevcut Delil Durumuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
ÜÇÜZ KARDEŞ (Doğum Tarihleri Arasında 180 Günden Az Zaman Bulunan Kişinin Doğum Tarihlerinin Düzeltilmesi İstemi - Her Üç Kardeşin Üçüz Olup Olmadıkları Araştırılmak Üzere Birlikte Doktora Sevki Yapılıp Rapor Alınarak Bu Hususun Açığa Kavuşturulması Gerektiği)
DOĞUM TARİHLERİ ARASINDA 180 GÜNDEN AZ ZAMAN BULUNAN KİŞİLER (Doğum Tarihlerinin Düzeltilmesi İstemi - Her Üç Kardeşin Üçüz Olup Olmadıkları Araştırılmak Üzere Birlikte Doktora Sevki Yapılıp Rapor Alınarak Bu Hususun Açığa Kavuşturulması Gerektiği)"
Y18.HD29.11.2011E. 2011/9825 K. 2011/12241"KESİN HÜKÜM (Kesinleşmiş Olan Hükmün Diğer Bir Davada Kesin Hüküm Oluşturabilmesi İçin Her İki Davanın Taraflarının Dava Sebeplerinin ve İlk Davanın Hüküm Fıkrası İle İkinci Davaya Ait Talep Sonucunun Aynı Olması Gerektiği)
DAVAYA AİT ŞEKLİ ANLAMDA KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM (Diğer Bir Davada Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturabilmesi Koşulları)"
Y18.HD16.1.2012E. 2011/10268 K. 2012/19"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (Kat Mülkiyetine Geçiş Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Tespit Edilmeden Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilemeyeceği)
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Davasında Koşulları Oluşup Oluşmadığının İnceleneceği/634 S.K. Md.12'de Belirtilen Belgelerin Tamamlanması İçin Süre Verileceği - Koşulların Oluşmaması Halinde Ancak Satışa Karar Verileceği)
SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (Kat Mülkiyetine Geçiş Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği)"
Y18.HD16.1.2012E. 2011/10697 K. 2012/110"ORTAK ALANA YAPILAN MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE ESKİ HALE GETİRİLMESİ (Eylemin Kat Malikleri Kurulu Kararına Dayandığı - Kararın Alınmasına Neden Olan Tüm Kat Maliklerine Karşı Açılması Gerektiği)
MÜDAHALENİN MEN'İ VE ESKİ HALE GETİRME (İstemine Konu Eylemin Kat Malikleri Kurulu Kararına Dayandığı - Kat Malikleri Kurulu Kararında Olumlu Oyları İle Katkıda Bulunup Kararın Alınmasına Neden Olan Tüm Kat Maliklerine Karşı Açılacağı)
KAT MALİKLERİNE DAVANIN AÇILACAĞI (Ortak Alana Yapılan Müdahalenin Önlenmesi ve Eski Hale Getirilmesi Talebi - Sadece Yönetici ve Aynı zamanda Kat Maliki Olan İle Kat Maliki Olmayan Kişi Aleyhine Açılamayacağı)"
Y18.HD23.1.2012E. 2011/10421 K. 2012/467"EĞİTİM GİDERİNİN TAHSİLİ (Davalının Askeri Lise Öğrencisiyken İlişiğinin Kesilmesi Nedeniyle Sarf Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Talep Edildiği - Sarf Tarihinden Dava Tarihine Kadar İşlemiş Faizin Bilirkişiye Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınacağı)
YÜKLENME SENEDİ (Davacı İdarece Eğitim Giderinin Tahsili Talebi - Noterde Düzenlenen Bu Senette Yükümlüye Yapılan Masrafların Sarf Tarihinden Tahsil Tarihine Kadar İşleyecek Kanuni Faiziyle Beraber Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı)
SARF TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ (Eğitim Giderinin Tahsili Talebinde Öğretim Dönemi Sonundan İtibaren Dava Tarihine Kadar Hüküm Altına Alınması Gerekirken Dava Tarihinden Önce Davalının Temerrüde Düşürülmediği Gerekçesi İle Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilemeyeceği)"
Y18.HD23.1.2012E. 2011/10958 K. 2012/420"ORTAK ALAN NİTELİĞİNDEKİ ÇATI (Alacağın Müteselsilen Tahsili - Davacının Yönetici Aleyhine Dava Açmış Olması Bir Yanılgıya Dayalı Olup Buna Göre Projeye Uygun Olarak Yapılması ve Onarımının Zorunlu Olması Halinde 3. Blok Kat Maliklerinin Yapılan Bu Onarım Giderlerinden Sorumlu Olacağı)
ALACAĞIN MÜTESELSİLEN TAHSİLİ (Ortak Alan Niteliğindeki Çatının - Davacının Yönetici Aleyhine Dava Açmış Olması Bir Yanılgıya Dayalı Olup Buna Göre Projeye Uygun Olarak Yapılması ve Onarımının Zorunlu Olması Halinde 3. Blok Kat Maliklerinin Yapılan Bu Onarım Giderlerinden Sorumlu Olacağı)
ÇATININ ONARIM BEDELİNİN TAHSİLİ (Davacının Yönetici Aleyhine Dava Açmış Olması Bir Yanılgıya Dayalı Olup Buna Göre Projeye Uygun Olarak Yapılması ve Onarımının Zorunlu Olması Halinde 3. Blok Kat Maliklerinin Yapılan Bu Onarım Giderlerinden Sorumlu Olacağı)"
Y18.HD23.1.2012E. 2012/27 K. 2012/481"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Uzlaşma Konusunda Yöntemine Uygun Çağrı Yapılmadığı - Davalının Beyanlarından Uzlaşma Konusunda Tebligat Yapılmış Olsa Bile Anlaşmaya Yanaşmayacağı Anlaşıldığından Davaya Devam Edileceği)
UZLAŞMA KONUSUNDA ÇAĞRI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Usulüne Uygun Çağrı Yapılsaydı Bile Davalının Beyanlarından Anlaşmaya Yanaşmayacağının Anlaşıldığı - Dava Şartı Gerçekleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği)
DEĞERİN DÜŞÜK OLDUĞU VE KABUL ETMEDİKLERİ BEYANI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Davalının Cevap Dilekçesindeki Bu Beyanından Anlaşmaya Yanaşmadığının Anlaşıldığı - Usulüne Uygun Uzlaştırma Konusunda Çağrı Yapılsaydı Bile Uzlaşmanın Kabul Edilmeyeceği)"
Y18.HD24.1.2012E. 2011/10374 K. 2012/530"DOĞUM TARİHİ TASHİHİ (Kardeşlerin Doğum Tarihleri Arasında Yasanın Aradığı Süreden Daha Az Süre Kaldığı İçin Düzeltilmesi Talebi - Düzeltilmesi İstenenin Gerçek Yaşının Tespiti İçin Tam Teşekküllü Hastaneden Sağlık Kurulu Raporu Alınacağı)
SAĞLIK KURULU RAPORU (Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Sadece Taraf Beyanları İle Yetinilemeyeceği - Düzeltilmesi İstenenin Gerçek Yaşının Tespiti İçin Tam Teşekküllü Hastaneden Rapor Alınacağı)
TARAF BEYANI (Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Doğum Tarihi Düzeltilmesi İstenenin Gerçek Yaşının Tespiti İçin Tam Teşekküllü Hastaneden Rapor Alınacağı - Salt Taraf Beyanlarıyla Hüküm Kurulamayacağı)"
Y18.HD26.1.2012E. 2011/11790 K. 2012/564"ARSA PAYLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ (Taşınmaz Üzerinde Kat İrtifakı Kurulduğundan Uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklandığı - Sulh Hukuk Mahkemesi Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği)
KAT İRTİFAKI KURULU TAŞINMAZ (Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Davada Taşınmaz Üzerinde Kat İrtifakı Kurulduğu - Uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklandığı)
KAT MÜLKİYETİ YASASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME (Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Davada Taşınmaz Üzerinde Kat İrtifakı Kurulduğu - Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu) "
Y18.HD6.2.2012E. 2011/12440 K. 2012/1085"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ/TAŞINMAZ MALIN DAVACI ADINA TESCİLİ VE YOLA TERKİNİ (6001 S.K. Uyarınca Taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edileceği - Hazine Adına Tescili Doğru Değil İse de Yeniden Yargılama Yapılması Gerekmediği)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Taşınmaz Malın Davacı Adına Tescili ve Yola Terkini Talebi - 6001 S.K. Uyarınca Genel Müdürlük Adına Tescil Edileceği)
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINDA HATA (Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Tescili Davasının Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Açılması Karşısında Gerekçeli Karar Başlığında Ulaştırma Bakanlığı Gösterilmiş Olduğundan Başlığa Karayolları Genel Müdürlüğü İbaresinin Ekleneceği)"
Y18.HD7.2.2012E. 2012/407 K. 2012/1146"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Emsal Alınan Taşınmazın Kat İrtifaklı Olduğu - Yeniden Emsal Araştırması Yapılarak Bulunacak Uygun Emsalin İncelemeye Alındığı Ek Rapor Alınacağı)
ARSA DEĞERLENDİRİLMESİNDE EMSAL (Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Kurulu Yapılardaki Bağımsız Bölüm Satışlarının Arsa Değerlendirmesinde Emsal Olamayacağı -Yeniden Emsal Araştırması Yapılacağı)
KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZIN ARSA DEĞERLENDİRMESİNDE EMSAL OLAMAYACAĞI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Kurulu Yapılardaki Bağımsız Bölüm Satışlarında Binanın Değeri Satış Değerinden Düşülmüş Olsa Bile Yanılgıya Sebebiyet Verecek Nitelikte Olduğu)"
Y18.HD13.2.2012E. 2012/610 K. 2012/1284"ORTAK YERE TAKILAN KLİMANIN KALDIRILMASI TALEBİ (Klimanın Ortak Yer Niteliğindeki Balkon Demirinin Dışına Monte Edilmiş Olduğu - Cihazın Bulunduğu Yerden Kaldırılacağı)
KLİMANIN KALDIRILMASI TALEBİ (Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Kat Maliklerine Kendi Bağımsız Bölümlerinde Pencere ve Balkonuna Konulmasına Komşularını Rahatsız Etmemek Koşuluyla İzin Verileceği - Klimanın Ortak Yer Niteliğindeki Balkon Demirinin Dışına Monte Edildiği)
KOMŞULARI RAHATSIZ ETMEMEK KOŞULU İLE İZİN (Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Kat Maliklerine Kendi Bağımsız Bölümlerinde Pencere ve Balkonuna Konulmasına İzin Verileceği - Klimanın Ortak Yer Niteliğindeki Balkon Demirinin Dışına Monte Edildiği)"
Y18.HD16.2.2012E. 2011/11184 K. 2012/1456"DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ (Nüfus Kayıt Örneğinden Tarihin Düzeltilmesi İstenilenin İkiz Kardeşi Olduğu Anlaşıldığından İki Kardeşin Birlikte Tam Teşekküllü Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilerek İkiz Olup Olmadıkları Konusunda Heyet Raporu Alınacağı)
İKİZ KARDEŞ (Doğum Tarihinin Alınan Sağlık Kurulu Raporuna Göre Düzeltilmesi Talebi - Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstenilenin Nüfus Kayıt Örneğinden İkiz Kardeşi Olduğu Anlaşıldığından İki Kardeşin Birlikte Tam Teşekküllü Sağlık Kuruluşuna Sevk Edileceği)"
Y18.HD16.2.2012E. 2011/11387 K. 2012/1440"MESKENİN MUHASEBE BÜROSU OLARAK KULLANILMASI (İşyeri Olarak Kullanımına Son Verilerek Davalı Kiracının Meskenden Tahliyesi Talebi - 634 S.K. Md.24/3 Hükmünün Gözetileceği)
MUHASEBE BÜROSU OLARAK MESKENİN KULLANILMASI (Davalı Kiracı Tarafından - 634 S.K. Md.24'e Eklenen Fıkranın ve 3568 S.K. Hükümlerinin Değerlendirileceği)
KİRACININ TAHLİYESİ TALEBİ (Meskenin Muhasebe Bürosu Olarak Kullanıldığı/İşyeri Olarak Kullanımına Son Verilerek Tahliye Talebi - Kat Mülkiyeti Kanunu Yasaklı İşler Başlıklı 24.Maddeye Getirilen Ek Fıkranın Gözetileceği)"

Y19.HD

Y19.HD29.5.2008E. 2008/4901 K. 2008/5877"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Dairesinin Kalkınma Bankasından Daha Önce Haciz Koyduğu/Kalkınma Bankasının Sonraki Tarihli Haczi Nedeniyle Önceliği Bulunmadığı - Bankanın Vergi Dairesinin Haczine İştirak Edeceği )
AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Vergi Dairesinin Kalkınma Bankasından Daha Önce Haciz Koyduğu - Vergi Dairesine İlk Hacizden Dolayı Ayrılacak Paydan Arta Kalan Paranın Vergi Dairesi ve Kalkınma Bankası A.Ş. Arasında Garameten Paylaştırılacağı )
GARAMETEN PAYLAŞTIRMA ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Vergi Dairesinin Kalkınma Bankasından Daha Önce Haciz Koyduğu - Vergi Dairesine İlk Hacizden Dolayı Ayrılacak Paydan Arta Kalan Paranın Vergi Dairesi ve Kalkınma Bankası A.Ş. Arasında Garameten Paylaştırılacağı )
İŞTİRAK HACZİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Vergi Dairesinin Kalkınma Bankasından Daha Önce Haciz Koyduğu - Kalkınma Bankasının Sonraki Tarihli Haczi Nedeniyle Önceliği Bulunmadığı/Bankanın Vergi Dairesinin Haczine İştirak Edeceği )"
Y19.HD23.6.2010E. 2009/11862 K. 2010/8001"KAÇAK KULLANIMDAN DOĞAN BEDELDEN SORUMLULUK (Davalının Aboneliğini İptal Ettirmedikçe Fiili Kullanıcının Eyleminden Doğan Kaçak Elektrik Bedelinden Abonenin de Kullananla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı)
ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ (Kaçak Kullanımdan Doğan - Davalının Aboneliğini İptal Ettirmedikçe Fiili Kullanıcının Eyleminden Doğan Kaçak Elektrik Bedelinden Abonenin de Kullananla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı)
MÜTESELSİL SORUMLULUK (Davalının Aboneliğini İptal Ettirmedikçe Fiili Kullanıcının Eyleminden Doğan Kaçak Elektrik Bedelinden Abonenin de Kullananla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı)"
Y19.HD28.6.2010E. 2009/12017 K. 2010/8168"ALACAK İSTEMİ (Sözleşmeden Kaynaklanan Su Tüketim Bedelinden Doğan - Fiilen Dava Dışı Kiracıların Kullanıcı Olmasının Davalının Davacıya Karşı Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı/Davalının Anılan Kiracılara Rücu Hakkı Bulunduğu)
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN SU TÜKETİM BEDELİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ (Fiilen Dava Dışı Kiracıların Kullanıcı Olmasının Davalının Davacıya Karşı Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı - Davalının Anılan Kiracılara Rücu Hakkının Bulunduğu)
SU TÜKETİM BEDELİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ (Fiilen Dava Dışı Kiracıların Kullanıcı Olmasının Davalının Davacıya Karşı Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı - Davalının Anılan Kiracılara Rücu Hakkının Bulunduğu)"
Y19.HD7.3.2011E. 2011/847 K. 2011/3509"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (Mevduat Hesabına Aktarılan Paranın Davalı Kredi Borçlusuna Ödendiğine İlişkin Tediye Fişi Bulunmadığı Mahkemenin de Kabulünde Olmasına Rağmen İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği)
MEVDUAT HESABINA AKTARILAN PARA (Davalı Kredi Borçlusuna Ödendiğine İlişkin Tediye Fişi Bulunmadığı Mahkemenin de Kabulünde Olmasına Rağmen İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği)
TEDİYE FİŞİ (İtirazın İptali İstemi - Mevduat Hesabına Aktarılan Paranın Davalı Kredi Borçlusuna Ödendiğine İlişkin Tediye Fişi Bulunmadığı Mahkemenin de Kabulünde Olmasına Rağmen İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği)"
Y19.HD21.3.2011E. 2010/8796 K. 2011/3589"MENFİ TESPİT DAVASI (İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden Üçüncü Kişiye Üçüncü Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin İsabetsiz Olduğu)
ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ (Dava Şartı - İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden Üçüncü Kişiye Üçüncü Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin Hatalı Olduğu)"
Y19.HD24.3.2011E. 2010/8521 K. 2011/3832"BONO (Bedeli Malen Ahzolunmuştur Kaydının Bonunun Teslim Edilen Mal Karşılığında Düzenlendiğine Karine Teşkil Ettiği - İspat Külfetinin Malın Kendisine Teslim Edilmediğini İleri Süren Alıcıya Ait Olduğu)
BEDELİN MALEN AHZOLUNMASI KAYDI (Bonunun Teslim Edilen Mal Karşılığında Düzenlendiğine Karine Teşkil Ettiği - Alıcının Malın Kendisine Teslim Edilmediğini Kanıtlaması Gereği)
İSPAT KÜLFETİ (Bedeli Malen Ahzolunmuştur Kaydını Taşıyan Bonunun Teslim Edilen Mal Karşılığında Düzenlendiğine Karine Teşkil Ettiği - Malın Teslim Edilmediğini İspat Külfetinin Alıcıya Ait Olduğu)"
Y19.HD5.4.2011E. 2010/10445 K. 2011/4447"DURUŞMALARA GELMEME (Duruşmalara Gelemeyen Davalının Davayı İnkar Ettiği - Davalının İnkarı Karşısında İspat Külfetinin Davacıya Düştüğü)
DAVAYI İNKAR (Duruşmalara Gelmeyen Davalının Davayı İnkar Ettiği - İspat Külfetinin Davacıya Düştüğü)"
Y19.HD6.4.2011E. 2010/11195 K. 2011/4457"LİKİT PETROL GAZI SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Yasal Düzenleme ile Tek Bir Dağıtıcı ile Sözleşme Yapma Zorunluğu Getirildiği)
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (LPG Satış Sözleşmesi - 5307 Sayılı Kanunla Tek Bir Dağıtıcı ile Sözleşme Yapma Zorunluğu Getirildiği Gözetilerek Uyuşmazlığın Buna Göre Çözülmesi Gereği)"
Y19.HD7.4.2011E. 2010/10268 K. 2011/4663"FATURA BEDELİNİN TAHSİLİ (Kapanış Tasdiki Bulunmayan Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Niteliği Taşımadığı - Kapanış Tasdiki Bulunmayan Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Teşkil Ettiği)
KAPANIŞ TASDİKİ TAŞIMAYAN TİCARİ DEFTER (Sahibi Lehine Değil Aleyhine Delil Teşkil Ettiği)"
Y19.HD20.4.2011E. 2011/3642 K. 2011/5316"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verilmesine Rağmen Reddedilen Kısım Üzerinden Vekille Temsil Edilen Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin İsabetli Görülmediği)
VEKALET ÜCRETİ (İtirazın İptali - Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verilmesine Rağmen Reddedilen Kısım Üzerinden Vekille Temsil Edilen Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin İsabetli Görülmediği)
KISMEN RED KARARI (İtirazın İptali - Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verilmesi Halinde Reddedilen Kısım Üzerinden Vekille Temsil Edilen Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)"
Y19.HD4.5.2011E. 2011/4039 K. 2011/6082"MENFİ TESPİT İSTEMİ (İcra Mahkemesi'nin İptal Kararı Borcu Sona Erdirmediği - Mahkemece Yargılamaya Devamla Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumunun Belirlenmesi ve Varılacak Sonuca Göre Yargılama Giderine Hükmedilmesi Gerektiği)
İCRA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI BORCU SONA ERDİRMEDİĞİ (Mahkemece Yargılamaya Devamla Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumunun Belirlenmesi ve Varılacak Sonuca Göre Yargılama Giderine Hükmedilmesi Gerektiği)
YARGILAMA GİDERİ (Menfi Tespit İstemi - İcra Mahkemesi'nin İptal Kararı Borcu Sona Erdirmediği/Mahkemece Yargılamaya Devamla Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu Belirlenerek Hükmedilmesi Gerektiği)"
Y19.HD12.5.2011E. 2010/12121 K. 2011/6595"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (Mahkemece Davacının Sunduğu Deliller Üzerinde Durulup Bu Arada Davacı Vekilinin Havale Tarihli Dilekçesi de Gözönüne Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yapılıp Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmek Sureti İle Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Davacının Sunduğu Deliller Üzerinde Durulup Bu Arada Davacı Vekilinin Havale Tarihli Dilekçesi de Gözönüne Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği)
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ (İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Davacının Sunduğu Deliller Üzerinde Durulup Bu Arada Davacı Vekilinin Havale Tarihli Dilekçesi de Gözönüne Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y19.HD30.5.2011E. 2011/5983 K. 2011/7109"ALACAK İSTEMİ (Borç Bir Miktar Paradan İbaret İse Ödeme Alacaklının Verme Zamanında Oturmakta Olduğu Yerde Vuku Bulacağından Alacaklının Oturduğu Yer Mahkemesinde Dava Açılabileceği)
YETKİLİ MAHKEME (Alacak İstemi - Borç Bir Miktar Paradan İbaret İse Ödeme Alacaklının Verme Zamanında Oturmakta Olduğu Yerde Vuku Bulacağından Alacaklının Oturduğu Yer Mahkemesinde Dava Açılabileceği)
PARA ALACAĞINDAN DOĞAN DAVA (Ödeme Alacaklının Verme Zamanında Oturmakta Olduğu Yerde Vuku Bulacağından Alacaklının Oturduğu Yer Mahkemesinde Dava Açılabileceği)
ALACAKLININ İKAMETGAHI MAHKEMESİ (Alacak İstemi - Borç Bir Miktar Paradan İbaret İse Ödeme Alacaklının Verme Zamanında Oturmakta Olduğu Yerde Vuku Bulacağından Alacaklının Oturduğu Yer Mahkemesinde Dava Açılabileceği)"
Y19.HD30.6.2011E. 2011/8567 K. 2011/8806"YETKİ İTİRAZI (Davalı Borçlu Şirket Vekili Yetkili İcra Dairesi Olarak Hem Kemalpaşa Hem de Ankara İcra Dairelerini Gösterdiği İçin Geçerli Bir Yetki İtizarı Bulunmadığından Mahkemece Yetki İtirazının Reddi İle İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (İcra Takibine Borçlu Tarafından Yapılan Yetki İtirazında Şayet Birden Fazla İcra Dairesinin Yetkili Olduğu İleri Sürülmüş İse Geçerli Bir Yetki İtirazından Bahsedilemeyeceği)
BİRDEN FAZLA İCRA DAİRESİNİN YETKİLİ OLDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ (İtirazın İptali İstemi - İcra Takibine Borçlu Tarafından Yapılan Yetki İtirazında Şayet Birden Fazla İcra Dairesinin Yetkili Olduğu İleri Sürülmüş İse Geçerli Bir Yetki İtirazından Bahsedilemeyeceği)"
Y19.HD3.10.2011E. 2011/8814 K. 2011/11780"TEMYİZ DİLEKÇESİNDE HAKİME YÖNELİK İCAPSIZ SÖZLER (Münasebetsiz Evrak Niteliğinde Olduğunun Kabulü İle İadesi ve Yeniden Temyiz İçin Münasip Bir Mühlet Verilmesi Gerektiği)
MÜNASETSİZ EVRAK (Karar Düzeltme Dilekçesinde Yerel Mahkeme Hakimine Yönelik İcapsız Sözlerin Yer Alması - İadesi ve Yeniden Temyiz İçin Münasip Bir Mühlet Verilmesi Gerektiği/Münasebetsiz Evrak Niteliği)
UYGUNSUZ DİLEKÇE (Karar Düzeltme Dilekçesinde Yerel Mahkeme Hakimine Yönelik İcapsız Sözlerin Yer Alması - İadesi ve Yeniden Temyiz İçin Münasip Bir Mühlet Verilmesi Gerektiği)"
Y19.HD18.10.2011E. 2011/9838 K. 2011/12828"ISLAH (Alacak Davası - Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Islah Yolu İle Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülebileceği/Davanın Reddi)
ZAMANAŞIMI DEF'İ (Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Islah Yolu İle Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülebileceği/Davanın Reddi - Alacak Davası)
ISLAH SURETİYLE İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF'İ (Alacak Davası - Sürülebileceğinde Tereddüt Etmemek Gerektiği)"
Y19.HD17.1.2012E. 2011/6948 K. 2012/293"İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI (Borçlu Olunmadığının Tespiti - Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ (Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İMZA İNCELEMESİ (Borçlu Olunmadığının Tespiti - Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y19.HD19.1.2012E. 2011/8961 K. 2012/522"İTİRAZIN İPTALİ (Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olmasının Zorunlu Olduğu - Mahkeme Kararında Davanın Kabulüne İlişkin Gerekçeler Karar Yerinde Gösterilmediğinden Bu Hal Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği)
ÇELİŞKİLİ KARAR (İtirazın İptali - Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olmasının Zorunlu Olduğu/Mahkeme Kararında Davanın Kabulüne İlişkin Gerekçeler Karar Yerinde Gösterilmediğinden Bu Hal Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği)
MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMASI ZORUNLULUĞU (Mahkeme Kararında Davanın Kabulüne İlişkin Gerekçeler Karar Yerinde Gösterilmediğinden Bu Hal Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği)"
Y19.HD2.2.2012E. 2011/15940 K. 2012/1382"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Yetkisiz İcra Dairesinde Yürütülen Takipte Borca İtiraz Edildiği - Yetkili İcra Dairesinde Takibe Devam Ettikten Sonra Alacaklının Bu Davayı Açabilmesi İçin Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi ve Borçlunun Borca İtiraz Etmesi Gerektiği)
YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE YÜRÜTÜLEN TAKİP (Borçlunun Borca İtiraz Ettiği /Yetkili İcra Dairesinde Bu İtirazdan Sonra Takibe Devam Edildiği - İtirazın İptali Davası Açılabilmesi İçin Borçluya Tekrar Ödeme Emri Tebliğ Edileceği ve Borçlunun Borca İtiraz Edeceği)
HUKUKİ YARAR YOKLUĞU (Önce Yetkisiz İcra Dairesinde Takip Yapıldığı - Yetkili İcra Dairesinde Yapılan Takipte İtirazın İptali Davası Açılabilmesi İçin Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Edileceği ve Borçlunun Borca İtiraz Etmesi Gerektiği)"
Y19.HD2.2.2012E. 2011/8945 K. 2012/1372"TEBLİGAT (Kanunun Gösterdiği İstisnalar Haricinde Hakim Her İki Tarafı İstima veyahut İddia ve Müdafaalarını Beyan Etmeleri İçin Kanuni Şekillere Tevfikan Davet Etmedikçe Hükmünü Veremeyeceği)
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (Davalı Ltd. Şti. Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadan Yargılamaya Devam Edilip Sonuçlandırılması Savunma Hakkının Kısıtlanması Mahiyetinde Olup Hükmün Bozulması Gerektiği)
TARAF TEŞKİLİ (Kanunun Gösterdiği İstisnalar Haricinde Hakim Her İki Tarafı İstima veyahut İddia ve Müdafaalarını Beyan Etmeleri İçin Kanuni Şekillere Tevfikan Davet Etmedikçe Hükmünü Veremeyeceği)"

Y20.HD

Y20.HD4.2.2010E. 2009/20123 K. 2010/1162"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Yönetmelikler İle Teknik İzahnamelerde Yazılı Tutanakların Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği)
TUTANAK DÜZENLEMESİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Yönetmelikler İle Teknik İzahnamelerde Yazılı Tutanakların Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği)
ORMAN VASFI (Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Kadastro Yönetmeliği'nin 23 ve 26. Md. Gereğince Bu Tür Yerlerin Herhangi Bir Sebeple Orman Sınırı Dışında Kalmış Olmasının Bu Yerlerin Orman Olma Vasfını Ortadan Kaldırmayacağı)"
Y20.HD9.2.2010E. 2009/19420 K. 2010/1436"ORMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ (Taşınmazın Öncesinin ve Şimdiki Durumunun Tarım Yapılmaya Elverişli Olmayan Kısmen Orman ve Kısmen de Orman Bütünlüğünde Olması - Tarımsal Üretimin Yapılamayacağı/İmar ve İhyaya Dayalı Zilyetlikle Kazanma Şartlarının Davacılar Yararına Oluşmadığı)
İMAR VE İHYAYA DAYALI ZİLYETLİK (Orman Nitelikli Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili - Taşınmazın Öncesinin ve Şimdiki Durumunun Tarım Yapılmaya Elverişli Olmayan Kısmen Orman ve Kısmen de Orman Bütünlüğünde Olması/Zilyetlikle Kazanma Şartlarının Davacılar Yararına Oluşmadığı)
ZİLYETLİKLE İKTİSAP (Orman Nitelikli Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili - Taşınmazın Tarım Yapılmaya Elverişli Olmayan Kısmen Orman ve Kısmen de Orman Bütünlüğünde Olması/İmar ve İhyaya Dayalı Zilyetlikle Kazanma Şartlarının Davacılar Yararına Oluşmadığı)
BARAJ SAHASINDA BULUNAN TAŞINMAZ (Çekişmeli Taşınmazın Baraj İnşaatının Sahasında Bulunduğu ve Üzerine Barajın Gövdesinin Yapıldığı - Baraj Suyu Altında Kaldığı Anlaşıldığından İptal ve Tescil Kararı Verilemeyip Ancak Mülkiyetin Tespitine Karar Verilebileceği)"
Y20.HD10.2.2010E. 2009/19000 K. 2010/1547"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Tapuya Tescil - Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Senelik Hakdüşürücü Süre İçerisinde Dava Açabilecekleri)
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil İstemi - Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Senelik Hakdüşürücü Süre İçerisinde Dava Açabilecekleri/Zilyetliğe Dayanarak Açtığı Davanın Reddi Gereği)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Tapuya Tescil - Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Senelik Hakdüşürücü Süre İçerisinde Dava Açabilecekleri)"
Y20.HD15.2.2010E. 2009/18952 K. 2010/1643"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Çekişmeli Taşınmazın Üzerinde Ağaçların Bulunması - Zeminin Çayır Otları İle Kaplı Olduğu Belirlendiğine Göre Mahkemece Taraflardan Tanıkları Sorulup H.U.M.K.’nun 259. ve 265. Md. Gereğince Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gerektiği)
TANIK BEYANI (Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Üzerinde Ağaçların Bulunması/Zeminin Çayır Otları İle Kaplı Olduğu Belirlendiğine Göre Mahkemece Taraflardan Tanıkları Sorulup H.U.M.K.’nun 259. ve 265. Md. Gereğince Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gerektiği)
TAŞINMAZIN ÖNCESİ İTİBARİYLE NİTELİĞİ (Ne Olduğu Kime İlişkin Olduğu ve Zilyedliğin Nasıl Meydana Geldiği ve Ne Kadar Süre İle Ne Biçimde Devam Ettiği ve Bunun Ekonomik Amacına Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz)"
Y20.HD22.9.2010E. 2010/7142 K. 2010/10992"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.Y’nın 45. Md.sinin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği - Diğer Fıkraları da 5304 S. Yasa İle Yürürlükten Kaldırıldığından Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı)
ORMANDAN YER KAZANMA (Kadastro Tespitine İtiraz - Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.Y’nın 45. Md.sinin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği/Diğer Fıkraları da 5304 S. Yasa İle Yürürlükten Kaldırıldığından Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı)
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA (Olanağı Sağlayan 3402 S.Y’nın 45. Md.sinin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği - Diğer Fıkraları da 5304 S. Yasa İle Yürürlükten Kaldırıldığından Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı)"
Y20.HD3.11.2010E. 2010/13413 K. 2010/13582"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Çekişmeli Taşınmaza Kadastro Sırasında Uygulanan Tapu Kayıtlarının İlk Oluşumundan İtibaren Tüm Gittileri ve Tapu Kayıtlarının Revizyon Gördüğü Parselleri Dıştan Çevreleyen Komşu Parsellerin Getirtilmesi Gerektiği)
TAPU KAYITLARI (Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmaza Kadastro Sırasında Uygulanan Tapu Kayıtlarının İlk Oluşumundan İtibaren Tüm Gittileri ve Tapu Kayıtlarının Revizyon Gördüğü Parselleri Dıştan Çevreleyen Komşu Parsellerin Getirtilmesi Gerektiği)
FİİLEN ORMAN OLDUĞU ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE TESPİT EDİLEN YERLER (Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği ve Tahsisi Yapılan Bu Yerlerin Hazine Adına Tapuya Orman Niteliği İle Tescil Edileceği)"
Y20.HD11.11.2010E. 2010/11192 K. 2010/14068"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (İlk Orman Kadastro Harita ve Tutanakları İle Aplikasyon ve 2/B Md. Harita ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği)
ORMAN KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI (Aplikasyon ve 2/B Md. Harita ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği)
2/B HARİTA VE TUTANAKLARI (Kadastro Tespitine İtiraz - İlk Orman Kadastro Harita ve Tutanakları İle Aplikasyon ve 2/B Md. Harita ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği)"
Y20.HD13.6.2011E. 2011/7181 K. 2011/7340"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Taşınmazların Aynına İlişkin Davalarda Yetkinin Kamu Düzeninden Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği)
KADASTRO MAHKEMESİNİN YETKİSİ (Her Taşınmaz Mal Hakkında Kadastro Tutanağının Düzenlendiği Günde Başladığı ve Bu Yetki Hususunun Bölgenin İdari Sınırları Esas Alınarak Belli Edilmesi Gerektiği)
YETKİLİ MAHKEME (Orman Kadastrosuna İtiraz - Taşınmazların Aynına İlişkin Davalarda Yetkinin Kamu Düzeninden Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği)"
Y20.HD17.1.2012E. 2011/10403 K. 2012/219"TAZMİNAT İSTEMİ (Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptali Nedeniyle - Net Gelir Esasına Göre Değer Biçilmesi İçin Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Vasıtasıyla Keşif Yapılarak Denetlemeye Olanak Veren Bilimsel Verileri İçeren Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)
TAPU KAYDININ MAHKEME KARARI İLE İPTALİ NEDENİYLE TAZMİNAT (Net Gelir Esasına Göre Değer Biçilmesi İçin Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Vasıtasıyla Keşif Yapılarak Denetlemeye Olanak Veren Bilimsel Verileri İçeren Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)
ZARARIN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEM (Tapusu İptal Edilen Taşınmazın Değeri Taşınmazın Mevkii ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Ekilecek Ürünlerin ve Bu Ürünlerin Elde Edilmesi İçin Yapılacak Harcamalar Gözönünde Tutularak Net Gelirin Hesaplanması Gerektiği)
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (Net Gelir Esasına Göre Değer Biçilmesi İçin Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Vasıtasıyla Keşif Yapılarak Denetlemeye Olanak Veren Bilimsel Verileri İçeren Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y20.HD17.1.2012E. 2011/16678 K. 2012/237"TAZMİNAT İSTEMİ (Kararın Davalı Sıfatıyla Kimse Gösterilmeden Çekişmesiz Yargı Kararı Olması Nedeniyle Hazineyi Bağlamayacağı - Tapu Kaydını Değişebilir Nitelikte Sınırılar İçerdiği ve Bu Nedenle Kapsamını Yüzölçümüne Değer Verilerek Saptanacağı)
TAPU KAYDI (Değişebilir Nitelikte Sınırılar İçerdiği ve Bu Nedenle Kapsamı Yüzölçümüne Değer Verilerek Saptanacağı - Parsele İlişkin Kadastro Mahkemesi Kararını Kesinleşmesi İle Zarara Uğradığından Söz Edilemeyeceği Belirlenip Gözetilerek Davanın Reddi Gereği)
KADASTRO MAHKEMESİ KARARI (Kararın Davalı Sıfatıyla Kimse Gösterilmeden Çekişmesiz Yargı Kararı Olması Nedeniyle Hazineyi Bağlamayacağı - Tapu Kaydını Değişebilir Nitelikte Sınırılar İçerdiği ve Bu Nedenle Kapsamını Yüzölçümüne Değer Verilerek Saptanacağı)"
Y20.HD19.1.2012E. 2011/12042 K. 2012/373"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ (Belgenin Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması - Diğer Tarafa Atfı Kabil Bir Kusur ve Hile İle Değil de Davacının veya Yargıcın Bir Hatası Yüzünden Elde Edilemeyen Senet veya Vesikanın Yargılamanın İadesi Sebebi Olamayacağı)
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Davada Verilen Kararın Yalnız Yerinde Uygulanamayan Hava Fotoğrafı Değil Tüm Dosya Kapsamına Dayalı Olduğu Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu)
BELGENİN KARARIN VERİLMESİNDEN SONRA ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI (Diğer Tarafa Atfı Kabil Bir Kusur ve Hile İle Değil de Davacının veya Yargıcın Bir Hatası Yüzünden Elde Edilemeyen Senet veya Vesikanın Yargılamanın İadesi Sebebi Olamayacağı)"
Y20.HD31.1.2012E. 2011/16001 K. 2012/673"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Tarafların Gerek Yargı Organlarınca Gerekse Karşı Tarafça Yapılan İşlemler Konusunda Bilgilendirilmelerinin Zorunlu Olduğu - Kişinin Kendisinden Habersiz Yargılama Yapılarak karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (Yargılama Dışında Ortaya Çıkan Çözüm Yollarında Her Bir Yargılama Çözüm Yolu ve Uyuşmazlığın Niteliğiyle Bağlantılı Şekilde Hukukî Dinlenilme Hakkına Uygun Davranılması Gerektiği)
DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ (Davacıların Yargılama Sırasında Öldüğü - Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Adı Geçenin Tüm Mirasçılarına Yöntemince Tebliğe Edilerek Davacı Sıfatıyla Davayı Takip Etmeleri İçin Kendilerine Olanak Tanınması ve Bu Şekilde Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği)
YARGILAMA SIRASINDA ÖLÜM (Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Adı Geçenin Tüm Mirasçılarına Yöntemince Tebliğe Edilerek Davacı Sıfatıyla Davayı Takip Etmeleri İçin Kendilerine Olanak Tanınması ve Bu Şekilde Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği)"
Y20.HD7.2.2012E. 2011/15852 K. 2012/1321"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tarafların Gerek Yargı Organlarınca Gerekse Karşı Tarafça Yapılan İşlemler Konusunda Bilgilendirilmelerinin Zorunlu Olduğu - Kişinin Kendisinden Habersiz Yargılama Yapılarak Karar Verilmesi Kural Olarak Mümkün Olmadığı)
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (Sadece Belli Bir Yargılama İçin ya da Yargılamanın Belli Bir Aşaması İçin Geçerli Olan Bir İlke Olmadığı - Tüm Yargılamalar İçin ve Yargılamanın Her Aşamasında Uyulması Gereken Bir İlke Olduğu)
TAHKİM YARGILAMASI (Her Bir Yargılama ve Çözüm Yolu ve Uyuşmazlığın Niteliğiyle Bağlantılı Şekilde Hukukî Dinlenilme Hakkına Uygun Davranılması Gerektiği)"
Y20.HD28.2.2012E. 2011/17668 K. 2012/2843"TAPU KAYDININ MAHKEME KARARI İLE İPTALİ (Tazminat İstemi - Zararların Tazmininin Öngördüğü Şartların Bulunması Halinde Davacının Taşınmazı Kendisine Satan Kişiden Satıcının Tekeffülü Hükümlerine Göre Zararının Tazminini İsteyebileceği)
TAZMİNAT İSTEMİ (Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptali - Doğan Zararlarının Tazmininin Öngördüğü Şartlarının Bulunması Halinde Davacının Taşınmazı Kendisine Satan Kişiden Satıcının Tekeffülü Hükümlerine Göre Zararının Tazminini İsteyebileceği)
TAPU KAYDININ İPTALİ VE HAZİNE ADINA TESCİL (Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptali Nedeniyle Tazminat - Doğan Zararlarının Tazmininin Öngördüğü Şartlarının Bulunması Halinde Davacının Taşınmazı Kendisine Satan Kişiden Satıcının Tekeffülü Hükümlerine Göre Zararının Tazminini İsteyebileceği)
SATICININ TEKEFFÜLÜ (Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptali Nedeniyle Tazminat - Doğan Zararlarının Tazmininin Öngördüğü Şartlarının Bulunması Halinde Davacının Taşınmazı Kendisine Satan Kişiden Satıcının Tekeffülü Hükümlerine Göre Zararının Tazminini İsteyebileceği)"
Y20.HD14.3.2012E. 2011/15823 K. 2012/3767"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği - İnfaz Edilmemiş Kararlarda da Bu Hükmün Uygulanacağı )
İNFAZ EDİLMEMİŞ OLAN YARGI KARARLARI ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği - İnfaz Edilmemiş Kararlarda da Bu Hükmün Uygulanacağı )
YARGILAMA GİDERİ ( Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği - İnfaz Edilmemiş Kararlarda da Bu Hükmün Uygulanması Gereği/Tapu İptali ve Tescil Davası )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği - İnfaz Edilmemiş Kararlarda da Bu Hükmün Uygulanması Gereği/Tapu İptali ve Tescil Davası )"

Y21.HD

Y21.HD18.1.2010E. 2009/6 K. 2010/112"ÇALIŞMANIN TESPİTİ (İş Yerinden Uyuşmazlık Konusu Dönemde Kuruma Verilmiş Dönem Bordrolarında Çalışmaları Görülen Tanıkların Beyanlarına Başvurmak ve Tanıkların Adreslerinin Tespit Edilemediği ya da Beyanları İle Yetinilmediği Takdirde Kurumdan Bilgi Alınması Gerektiği)
DÖNEM BORDROLARI (Çalışmanın Tespiti - İş Yerinden Uyuşmazlık Konusu Dönemde Kuruma Verilmiş Dönem Bordrolarında Çalışmaları Görülen Tanıkların Beyanlarına Başvurmak ve Tanıkların Adreslerinin Tespit Edilemediği ya da Beyanları İle Yetinilmediği Takdirde Kurumdan Bilgi Alınması Gerektiği)
TANIKLARIN ADRESLERİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ (Ya da Beyanları İle Yetinilmediği Takdirde Kurumdan Bilgi Alınarak veya Emniyet ve Muhtarlık Yoluyla Yaptırılacak Araştırma Sonucu İş Yerine Komşu veya Yakın İşyerlerinden Belirlenen Çalışanların ve İşyeri Sahiplerinin Beyanlarına Başvurmak Gerektiği)"
Y21.HD1.6.2010E. 2009/8153 K. 2010/6223"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ (Haklarında Tespit Kararı Verilen Davalı İşverenler Arasında Zorunlu veya İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunmadığından H.U.M.K.nun 46. Md. Uyarınca Davaların Ayrılmasına Karar Vermek Gerektiği)
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI (Maddi Hukukun Bir Hakkın Birden Fazla Kişi Tarafından Dava Edilmesini veya Birden Fazla Kişiye Karşı Dava Açılmasını Öngördüğü Durum Olduğu - Maddi Yönden Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı)
DAVALARIN AYRILMASI (Çalışmanın Tespiti İstemi - Haklarında Tespit Kararı Verilen Davalı İşverenler Arasında Zorunlu veya İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunmadığından H.U.M.K.nun 46. Md. Uyarınca Davaların Ayrılmasına Karar Vermek Gerektiği)"
Y21.HD27.9.2010E. 2010/7983 K. 2010/9069"ÇALIŞMANIN TESPİTİ (Mahkemece Verilen Kararın Henüz Kesinleşmemiş Olduğu Anlaşıldığından O Dava İle Aynı İş Yerinde Geçen ve Kuruma Bildirilmeyen Çalışmanın Tespiti İstemine İlişkin Bu Dava Arasında Bağlantı Bulunduğu - O Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği)
KARARIN KESİNLEŞMEMESİ (Çalışmanın Tespiti - Mahkemece Verilen Karar Kesinleşmediğinden O Dava İle Aynı İş Yerinde Geçen ve Kuruma Bildirilmeyen Çalışmanın Tespiti İstemine İlişkin Bu Dava Arasında Bağlantı Bulunduğu/O Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği)
BEKLETİCİ MESELE (Çalışmanın Tespiti - Verilen Kararın Henüz Kesinleşmediğinden O Dava İle Aynı İş Yerinde Geçen ve Kuruma Bildirilmeyen Çalışmanın Tespiti İstemine İlişkin Bu Dava Arasında Bağlantı Bulunduğu/O Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği)"
Y21.HD1.3.2011E. 2010/754 K. 2011/1731"YAŞLILIK AYLIĞINA KURUMCA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI (Şirketin Üst Düzey Yöneticisi ve Yetkilisinin Kuruma Karşı Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu)
ŞİRKET ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ VE YETKİLİSİ (Yaşlılık Aylığına Kurumca Konulan Haczin Kaldırılması - Üst Düzey Yönetici ve Yetkilinin Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olduğu Davacının Yaşlılık Aylığından Kurumca Yapılan Kesintinin Yerinde Olduğu)"
Y21.HD17.3.2011E. 2010/1806 K. 2011/2296"HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI (Yasanın İşverene Yüklediği Ödevlerden Dolayı Aracı Olan Üçüncü Kişi ile Birlikte Asıl İşverenin de Sorumlu Olduğu - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ (Alt İşverenin İşçilerine Karşı O İşyeri ile İlgili Olarak Asıl İşverenin Alt İşverenlmi Birlikte Sorumlu Olacağı - Sigortalılar Üçüncü Bir Kişinin Aracılığı ile İşe Girmiş ve Bununla Sözleşme Yapmış Olsalar da Aracı ile Asıl İşverenin de Sorumlu Olacağı)
ARACI (Bir İşte veya İşin Bir Bölümünde veya Eklentilerinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişinin Aracı Olduğu - Yasanın İşverene Yüklediği Ödevlerden Dolayı Aracı Olan Üçüncü Kişi ile Birlikte Asıl İşverenin de Sorumlu Olduğu)"
Y21.HD29.3.2011E. 2010/2307 K. 2011/2932"MALULLÜK AYLIĞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI (SGK Tarafından Bağlanan Aylık ve Ödeneklerin Devir ve Temlik Edilemeyeceği Haczedilemyeceği - 5510 Sayılı Kanunun 88. Maddesi Kapsamındaki Prim Alacakları ile Nafaka Alacaklarının Haczedilmezlik Kuralının İstisnası Oluğu)
SGK KANUNUNA GÖRE AYLIK (Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalır ile Vazife Malullüğü Halinde Yapılan Sürekli Ödeme Olduğu - Kurumun Süresinde Ödenmeyen Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haciz Yasağına Girmediği)
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Kural Olarak SGK Tarafından Bağlanan Aylık ve Ödeneklerin Haczedilemeyeceği - Prim ve Diğer Kurum Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun Hüküleri Uygulanarak Tahsil Edilebileceği SGK Tarafından Bağlanan Aylıkların Bu Alacaklar İçin Haczedilebileceği)"
Y21.HD10.5.2011E. 2010/11675 K. 2011/4483"DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (Oturuma Çağrılmış Tarafların Hiçbirinin Gelmemesi veya Gelip Davayı Takip Etmemeleri Halinde Dava Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılacağı - İşlemden Kaldırılaran ve Yenilenen Dosya Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı)
DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI (İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş ve Sonradan Yenilenmiş Davanın İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı - Açılmamış Sayılmışlık Durumu Hakkında Mahkemece Kendiliğinden Karar Verileceği ve Kaydın Kapatılacağı)"
Y21.HD16.5.2011E. 2010/5492 K. 2011/4642"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Maddi Zararın Hesaplanmasında Gerçek Ücretin Esas Alınmasının Koşul Olduğu - Gerçek Ücretin İşçinin Kıdemi Yaptığı İşin Özelliği ve Niteliğine Göre İşçiye Ödenmesi Gereken Ücret Olduğu İşyeri ve Sigorta Kayşıtlarına Geçen Ücret Olmadığı)
GERÇEK ÜCRET (İşçinin Uğradığı Zararın Hesaplanmasında Esas Alınması Gerektiği - Gerçek Ücretin İşyeri ve Sigorta Kayşıtlarına Geçen Ücret Olmadığı Kıdemi Yaptığı İşin Özelliği ve Niteliğine Göre İşçiye Ödenmesi Gereken Ücret OlduğU)"
Y21.HD30.5.2011E. 2011/2249 K. 2011/4948"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN ZARAR (Hakimin Takdir Ettiği Manevi Tazminatın Adalete Uygun Olması Manevi Huzuru Doğuracak Nitelikte Olması Gereği - Manevi Tazminat Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukundan Kaynaklanan Zararı Karşılamayı da Amaç Edinmediği)
MANEVİ TAZMİNAT (Takdir Olunan Manevi Tazminatın Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartların Açıkça Gösterilmesi Gereği - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Kusur Durumunu Olayın İş Güvenliği Tedbirlerinin Yeterince Alınıp Alınmadığı Gözetilerek Belirlenmesi Gereği)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNE ETKİ EDEN HUSUSLAR (Takdir Edilen Tazminatın Amacına Göre Belirlenmesi Gereği - Tarafların Kusur Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Olayın İş Güvenliği Tedbirlerinin Yeterince Alınıp Alınmadığının Gözetilmesi Gereği)"
Y21.HD13.6.2011E. 2011/2231 K. 2011/5428"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT (Davacı-Karşılık Davalı Vekilinin Davalı -Karşılık Davacı Şirkete Sigorta Şirketlerince Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılmasına Yönelik Talebi Yönünden Sigorta Şirketinden Davalı Şirkete Bu Olay Sebebiyle Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Sorulması Gerektiği)
ÖDEME YAPILIP YAPILMAMASI (İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Davacı-Karşılık Davalı Vekilinin Davalı -Karşılık Davacı Şirkete Sigorta Şirketlerince Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılmasına Yönelik Talebi Yönünden Sigorta Şirketinden Davalı Şirkete Bu Olay Sebebiyle Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Sorulması Gerektiği)
SİGORTA ŞİRKETLERİNCE ÖDEME YAPILIP YAPILMADIĞI (Araştırılmasına Yönelik Talep Yönünden Sigorta Şirketinden Davalı Şirkete Bu Olay Sebebiyle Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Sorulması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat)"
Y21.HD11.7.2011E. 2010/5193 K. 2011/5996"ÇALIŞMANIN TESPİTİ (Komşu İşyerlerinde Çalışan SSK Kayıtlarına Geçmiş Kayıtlı Kişiler veya Benzer İsi Yapan Komşu İşverenlerin Kayıtlarına Geçmiş Kimselerin Tespit Edilerek Anılan Kişilerin Bilgilerine Başvurmak Gerektiği)
KOMŞU İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR (Çalışmanın Tespiti - SSK Kayıtlarına Geçmiş Kayıtlı Kişiler veya Benzer İsi Yapan Komşu İşverenlerin Kayıtlarına Geçmiş Kimselerin Tespit Edilerek Anılan Kişilerin Bilgilerine Başvurmak Gerektiği)
SSK KAYITLARINA GEÇMİŞ KİŞİLER (Çalışmanın Tespiti - SSK Kayıtlarına Geçmiş Kayıtlı Kişiler veya Benzer İsi Yapan Komşu İşverenlerin Kayıtlarına Geçmiş Kimselerin Tespit Edilerek Anılan Kişilerin Bilgilerine Başvurmak Gerektiği)"
Y21.HD19.1.2012E. 2012/1007 K. 2012/508"YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ (Para Alacağına İlişkin Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceği)
İHTİYATİ HACİZ (Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili - Para Alacağına İlişkin Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceği)
PARA ALACAĞINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR (İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceği)"

Y22.HD

Y22.HD18.7.2011E. 2011/10 K. 2011/22"İŞ AKDİNİN FESHİ (Banka Şube Müdürünün Görevini Savsama ve Denetim Görevini Yapmaması Bankanın Zarara Uğramasına Sebebiyet Vermesi Nedeniyle - Davacının Görev Tanımı İşyeri Personel Yönetmeliği Getirtilerek Banka İşlerinde Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Alınacak Raporla Feshin Haklı Olup Olmadığının Tespit Edileceği)
FESHİN HAKLI SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞI (Banka Şube Müdürünün Görevini Savsama ve Denetim Görevini Yapmaması Nedeniyle Fesih - Davacının Görev Tanımı İşyeri Personel Yönetmeliği Getirtilerek Banka İşlerinde Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Karar Verileceği)
GÖREVİ SAVSAMA NEDENİ İLE FESİH (Banka Şube Müdürünün - Davacının Görev Tanımı İşyeri Personel Yönetmeliği Getirtilerek Banka İşlerinde Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Alınacak Raporla Feshin Haklı Olup Olmadığının Tespit Edileceği)"
Y22.HD18.7.2011E. 2011/20 K. 2011/27"FESİH BİLDİRİMİNİ ALMAKTAN KAÇINMA
FESİH TARİHİNİN DÜZENLEYİCİLERİN DOĞRULAMASI KOŞULUYLA TUTANAK TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ
FESİH BİLDİRİMİNİ ALMAKTAN KAÇINMA
FESİH TARİHİNİN DÜZENLEYİCİLERİN DOĞRULAMASI KOŞULUYLA TUTANAK TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ
BİR AYLIK İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI
GEÇERLİ FESİH"
Y22.HD12.9.2011E. 2011/222 K. 2011/584"FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADE (Davalı İşveren Davacının İş Sözleşmesinin Haklı veya Geçerli Sebeplerle Feshedildiğini Kanıtlayamadığından Davanın Kabulü Gerektiği)
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Davalı İşveren Davacının Bu Bilgileri 3. Kişilere Vererek Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal Ettiğini Şirket Menfaatlerinin Davacının Eylemi Dolayısıyla Zarar Gördüğünü Kanıtlayamadığı - Feshin Geçersizliği ve İşe İade İsteminin Kabulü Gereği)
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Davalı İşveren Davacının İş Sözleşmesinin Haklı veya Geçerli Sebeplerle Feshedildiğini Kanıtlayamadığından Davanın Kabulü Gerektiği)
GEÇERSİZ FESİH (Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Davalı İşveren Davacının İş Sözleşmesinin Haklı veya Geçerli Sebeplerle Feshedildiğini Kanıtlayamadığından Davanın Kabulü Gerektiği)"
Y22.HD15.9.2011E. 2011/379 K. 2011/721"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ (İşvereni Zarara Uğratma Kastı Bulunmadığı - Söz Konusu Davranışı Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Olarak Nitelenemeyeceği Gibi Geçerli Fesih Nedeni de Teşkil Etmediği/İşe İade İsteğinin Kabulü Gerektiği)
İŞE İADE İSTEMİ (İşvereni Zarara Uğratma Kastı Bulunmadığı - Söz Konusu Davranışı Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Olarak Nitelenemeyeceği Gibi Geçerli Fesih Nedeni de Teşkil Etmediği/İşe İade İsteğinin Kabulü Gerektiği)
İŞVERENİ ZARARA UĞRATMA KASTININ BULUNMAMASI (Söz Konusu Davranışı Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Olarak Nitelenemeyeceği Gibi Geçerli Fesih Nedeni de Teşkil Etmediği - İşe İade İsteğinin Kabulü Gerektiği)
İŞÇİNİN EYLEMİ (İtiraz Etmesine Rağmen Geçici Olarak Görevlendirildiği Resepsiyonda Bilgi ve Tecrübe Eksikliğinden Kaynaklandığı - İşvereni Zarara Uğratma Kastının Bulunmadığı/İşe İade İsteğinin Kabulü Gerektiği)"
Y22.HD15.9.2011E. 2011/404 K. 2011/732"FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADE DAVASI (İşyerinin 30 İşçi Çalıştırabilecek Kapasitede Bulunduğu Gerekçesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Davacı İşgüvencesi Kapsamında Olmayıp İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI (Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - İşyerinin 30 İşçi Çalıştırabilecek Kapasitede Bulunduğu Gerekçesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı/Davacı İşgüvencesi Kapsamında Olmayıp İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)
İŞE İADE DAVASI (İşyerinin 30 İşçi Çalıştırabilecek Kapasitede Bulunduğu Gerekçesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Davacı İşgüvencesi Kapsamında Olmayıp İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)"
Y22.HD16.9.2011E. 2011/221 K. 2011/786"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI (Personel Naklinin Davalı Şirketin Tek Taraflı İradesine Bağlı Olup Olmadığı veya Davalının Bu Hususta Yapması Gereken İşlemlerin Ne Olduğu Diğer Şirketlerde Davacının Değerlendirilebileceği Uygun Bir Pozisyon Bulunup Bulunmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
PERSONEL NAKLİ (Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davalı Şirketin Tek Taraflı İradesine Bağlı Olup Olmadığı veya Davalının Bu Hususta Yapması Gereken İşlemlerin Ne Olduğu Diğer Şirketlerde Davacının Değerlendirilebileceği Uygun Bir Pozisyon Bulunup Bulunmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
NAKLİYE FATURALARININ KONTROL İŞLEMLERİ (Merkezileştirildiğine Yönelik Savunmanın Doğruluğu ve Bu İşlemin Personel Fazlalığına Yol Açıp Açmadığı ve Davacının Öncelikle Davalıya Ait İşyerinde veya Aynı Holdinge Ait Diğer Şirketlerde Değerlendirilme Olanağının Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği)"
Y22.HD22.9.2011E. 2011/408 K. 2011/1009"İŞE İADE İSTEMİ (İşverenin Niteliği Gereği İşçiyi Çalıştırabileceği Bir İş Alanı Bulunmadığı - Kapatılan Sağlık Ünitesinin Zaman İçinde Yeniden Faaliyete Geçirilmediği ve Aynı Nitelikte Yeni Eleman Alınmadığı da Sabit Olduğu/Fesih Geçerli Nedene Dayandığı)
FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMASI (Kapatılan Sağlık Ünitesinin Zaman İçinde Yeniden Faaliyete Geçirilmediği ve Aynı Nitelikte Yeni Eleman Alınmaması Nedeniyle/İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)
SAĞLIK ÜNİTESİNİN ZAMAN İÇİNDE YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMEMESİ (Aynı Nitelikte Yeni Eleman Alınmadığı - Fesih Geçerli Nedene Dayandığı/İşe İade İsteğinin Reddine Dair Mahkeme Kararları Onandığından İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)"
Y22.HD22.9.2011E. 2011/472 K. 2011/1038"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI (Davacının Olayda Hırsızlık Kastının Bulunmadığı ve Benzini Temizlik Amacıyla Aldığı Şeklindeki Savunmasının İnandırıcı Olduğu - Davanın Kabulü Gerektiği)
HIRSIZLIK KASTI (Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davacının Olayda Hırsızlık Kastının Bulunmadığı ve Benzini Temizlik Amacıyla Aldığı Şeklindeki Savunmasının İnandırıcı Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği)
İŞÇİNİN HIRSIZLIK KASTININ BULUNMAMASI (İşe İade Davası - Davacının Olayda Hırsızlık Kastının Bulunmadığı ve Benzini Temizlik Amacıyla Aldığı Şeklindeki Savunmasının İnandırıcı Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği)
HAKLI FESİH (İşçinin Eleştiri Sınırları İçinde Kalan Söz ve Davranışları İşverene Haklı Fesih İmkânı Vermediği)"
Y22.HD26.9.2011E. 2011/761 K. 2011/1081"İŞE İADE DAVASI (Davacının Yapmakla Yükümlü Olduğu Araç Muayenesi İşinde Açıklanan Davranışı İşverenin Güvenini Sarsıcı Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uygun Olmayan Haller Arasında Olduğu - Fesih Haklı Nedene Dayandığından İsteğin Reddi Gerektiği)
ARAÇ MUAYENESİ İŞİ (Davacının Aracı Muayene Sonucunda 7 Hafif Kusurla Muayeneyi Tamamladığı/2. Kez Yapılan Muayene Sonucunda ise 15 Hafif Kusurunun Bulunduğunun Tespit Edilerek Düzenlenen Raporun İptal Edildiği - Fesih Haklı Nedene Dayandığından İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)
HAKLI FESİH (Davacının Aracı Muayene Sonucunda 7 Hafif Kusurla Muayeneyi Tamamladığı/2. Kez Yapılan Muayene Sonucunda ise 15 Hafif Kusurunun Bulunduğunun Tespit Edilerek Düzenlenen Raporun İptal Edildiği - Fesih Haklı Nedene Dayandığından İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)"
Y22.HD27.9.2011E. 2011/1927 K. 2011/1288"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ (Alt İşveren Olmadığı Anlaşılan Ön Hazırlık İşleri Müteahhitliği’ne Yöneltilen Davanın Husumetten Reddi Gereği - İşine İade Edildiğinin Hüküm Fıkrasında Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu)
İŞE İADE İSTEMİ (Alt İşveren Olmadığı Anlaşılan Ön Hazırlık İşleri Müteahhitliği’ne Yöneltilen Davanın Husumetten Reddi Gereği - İşine İade Edildiğinin Hüküm Fıkrasında Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu)
MUVAZAALI İŞLEMLE DAVA AÇILMASINA SEBEBİYET VERME (Davalı Ön Hazırlık İşleri Müteahhitliği (G. A.) Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmeksizin 4857 S. İş Kanunun 20. Md.sinin 3. Fıkrası Uyarınca Hükmün Bozulmak Suretiyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği)"
Y22.HD27.9.2011E. 2011/6292 K. 2011/1212"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI (Davacı İşçi Başlangıçtan İtibaren Davalı Şirketin İşçisi Olduğundan Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeni İle Reddinin Doğru Bulunmadığı)
SIFAT YOKLUĞU (Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davacı İşçi Başlangıçtan İtibaren Davalı Şirketin İşçisi Olduğundan Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeni İle Reddinin Doğru Bulunmadığı)
ACENTELİK SÖZLEŞMESİ (T.T.K. m.116'ya Uygun Bulunmadığı - Davalı Şirketin Daha Önce Çalışan Olan Kişi İle Acentelik Sözleşmesi Yaptığı ve Acente Olarak Gösterilen Kişinin Personelini Tayin Etme ve İşten Çıkarma Yetkisinin Bulunmadığı)"
Y22.HD28.9.2011E. 2011/1868 K. 2011/1337"İTİRAZIN İPTALİ (Davacı İşçi İşe Başlatılmak İçin Süresinde Başvurmadan Boşta Geçen Süre Ücreti İle İşe Başlatmama Tazminatı İsteğinde Bulunamayacağından Davalı Bakanlığın İcra Takibine Yaptığı İtiraz Haklı Olduğu - Reddi Gerektiği)
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ (İtirazın İptali - Davacı İşçi İşe Başlatılmak İçin Süresinde Başvurmadan Boşta Geçen Süre Ücreti İle İşe Başlatmama Tazminatı İsteğinde Bulunamayacağından Davalı Bakanlığın İcra Takibine Yaptığı İtirazın Haklı Olduğu/Reddi Gerektiği)
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI (Davacı İşçi İşe Başlatılmak İçin Süresinde Başvurmadan Boşta Geçen Süre Ücreti İle İşe Başlatmama Tazminatı İsteğinde Bulunamayacağından Davalı Bakanlığın İcra Takibine Yaptığı İtirazın Haklı Olduğu - İtirazın İptali İsteminin Reddi Gerektiği)"
Y22.HD29.9.2011E. 2011/507 K. 2011/1402"İŞE İADE İSTEMİ (Davacı Taraf İradeyi Fesada Uğratan Halleri Yargılama Sırasında İspat Edemediği - İşçinin Ek Menfaat Aldığı Karşılıklı Anlaşma İle İş Sözleşmesinin Sona Erdirildiği/Talebin Reddi Gerektiği)
İRADE FESADI (İşe İade İstemi - Davacı Taraf İradeyi Fesada Uğratan Halleri Yargılama Sırasında İspat Edemediği/İşçinin Ek Menfaat Aldığı Karşılıklı Anlaşma İle İş Sözleşmesinin Sona Erdirildiğinden Talebin Reddi Gerektiği)
İŞÇİNİN HESABINA KIDEM-İHBAR TAZMİNATININ YATIRILDIĞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İMZALANMASI (Diğer İşçilik Hakları ve 4 Aylık Brüt Ücreti Tutarının Yatırıldığına İlişkin - İşçinin Ek Menfaat Aldığı Karşılıklı Anlaşma İle İş Sözleşmesinin Sona Erdirildiğinden İşe İade Talebinin Reddi Gerektiği)"
Y22.HD30.9.2011E. 2011/327 K. 2011/1508"İŞYERİNDE DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ (Davalı İşveren İçin Haklı Sebeple Fesih Hakkının Doğduğu ve Davalı İşverenin Fesih Hakkını Kullanmasından Önce Davacı İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin İstifa İle Sonlandırıldığı - İstifa Eden Davacının İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)
İŞE İADE İSTEĞİ (İşyerinde Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış - Davalı İşveren İçin Haklı Sebeple Fesih Hakkının Doğduğu ve Davalı İşverenin Fesih Hakkını Kullanmasından Önce Davacı İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin İstifa İle Sonlandırıldığı/İsteğin Reddi Gerektiği)
İSTİFA (İşyerinde Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış - Davalı İşveren İçin Haklı Sebeple Fesih Hakkının Doğduğu ve Davalı İşverenin Fesih Hakkını Kullanmasından Önce Davacı İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin İstifa İle Sonlandırıldığı/İstifa Eden Davacının İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)"
Y22.HD30.9.2011E. 2011/482 K. 2011/1502"İSPAT YÜKÜ (Feshin Geçerli Nedene Dayandığını İspat Yükümlülüğü İşverene Ait Olduğu - İşçi Feshin Başka Bir Sebebe Dayandığını İddia Ettiği Takdirde Bu İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu)
FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞINI İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İşverene Ait Olduğu - İşçi Feshin Başka Bir Sebebe Dayandığını İddia Ettiği Takdirde Bu İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu)
FESHİN KAÇINILMAZLIĞI İLKESİ (Başka Bölümde Değerlendirme Olanağı Olup Olmadığının Tespiti Açısından Gerekirse Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Keşif Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y22.HD11.10.2011E. 2011/2381 K. 2011/2692"GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI (İşe Başlatmanın Yasada Öngörülen veya Makul Kabul Edilebilecek Bir Süre İçinde Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Belirlenmesi Bakımından Davalı Şirketçe Gönderilen İhtarnamenin Davacıya Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği)
İŞE BAŞLATMA SÜRESİ (Yasada Öngörülen veya Makul Kabul Edilebilecek Bir Süre İçinde Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Belirlenmesi Bakımından Davalı Şirketçe Gönderilen İhtarnamenin Davacıya Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği)
İŞE BAŞVURU SÜRESİ (İşe İade Davası - İsçi Kesinleşen Mahkeme Kararının Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 İş Günü İçinde İse Başlamak İçin İşverene Başvuruda Bulunmak Zorunda Olduğu)"
Y22.HD21.11.2011E. 2011/10784 K. 2011/5625"İŞÇİLİK ALACAĞININ TAHSİLİ (Öncelikle TİS Varsa Getirtilmeli ve Burada İkramiye ve Erzak Yardımı Düzenlemesi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
İKRAMİYE VE ERZAK YARDIMI (İşçilik Alacağının Tahsili - Öncelikle TİS Varsa Getirtilmeli ve Burada İkramiye ve Erzak Yardımı Düzenlemesi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
İŞE İADE DAVASI (Davacının Kayden İşvereni Gözüken Ltd. Şti.'nin Değil Davalı Şirketin İşçisi Olduğu Kabul Edilerek Kesinleştiğine ve İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu Bulunduğuna Göre Tanık Beyanlarının Dikkate Alınması Gerektiği)
TANIK BEYANI (İşçilik Alacağının Tahsili - Öncelikle TİS Varsa Getirtilmeli ve Burada İkramiye ve Erzak Yardımı Düzenlemesi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)"
Y22.HD23.1.2012E. 2011/4713 K. 2012/398"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE (Vergi Beyannamelerinde Şirketin Zarar Ettiği Anlaşıldığı - Çalışma Şartlarındaki Değişikliğin Geçerli Sebebe Dayanıp Dayanmadığı Tespit Edileceği)
ÇALIŞMA ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANMASI (Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davasında Şirket Mali Tablo ve Kayıtları İncelenerek Zarar Olgusunun Varlığının Araştırılarak Geçerli Sebebe Dayanıp Dayanmadığı Tespit Edilerek Karar Verileceği)
ŞİRKETİN ZARAR ETMESİ (Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davasında Çalışma Şartlarındaki Değişikliğin Geçerli Sebebe Dayanıp Dayanmadığı Tespit Edileceği - Şirket Mali Tablo ve Kayıtları İnceleneceği)"
Y22.HD24.1.2012E. 2011/5173 K. 2012/485"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ (Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Geçersiz veya Muvazaaya Dayanması Nedeni İle Feshin Geçersizliğine Yönelik Karar Gerçek İşveren Hakkında Kurulması Gerektiği - Muvazaaya Dayalı İlişkinin Diğer Tarafı Hakkında Sıfat Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddi Gereği)
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ (Geçersiz veya Muvazaaya Dayanması Nedeni İle Feshin Geçersizliğine Yönelik Karar Gerçek İşveren Hakkında Kurulması Gerektiği - Muvazaaya Dayalı İlişkinin Diğer Tarafı Hakkında Sıfat Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddi Gereği)
VEKALET ÜCRETİ (Davacıyı Davalı Sıfatı Kendisine Aitmiş Gibi Yanıltarak Kendisine Karşı Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği İçin Davanın Sıfat Yokluğu Nedeni İle Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verilen Taraf Lehine Takdir Edilmemesi Gerektiği)
SIFAT YOKLUĞU (Dava Arkadaşına Dava Teşmil Edilirse Beyanlarını ve Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilmeli ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Verilecek Süre İçinde Dava Sağlık Bakanlığına Teşmil Edilmediği Takdirde Dava Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği)"
Y22.HD9.2.2012E. 2011/5463 K. 2012/1468"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE (Kule Vinç Operatörü Olarak Çalışan Davacının İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olarak Yapılmasını Gerektirecek Objektif Nedenlerin Varlığı İşveren Tarafından İspatlanamadığı - İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli ve Davacının İş Güvencesinden Yararlanma Hakkı Bulunduğu)
İŞ SÖZLEŞMESİ (İşe İade Davası - Kule Vinç Operatörü Olarak Çalışan Davacının İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olarak Yapılmasını Gerektirecek Objektif Nedenlerin Varlığı İşveren Tarafından İspatlanamadığı/İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli ve Davacının İş Güvencesinden Yararlanma Hakkı Bulunduğu)
İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA HAKKI (Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Kule Vinç Operatörü Olarak Çalışan Davacının İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olarak Yapılmasını Gerektirecek Objektif Nedenlerin Varlığı İşveren Tarafından İspatlanamadığı/İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli ve Davacının İş Güvencesinden Yararlanma Hakkı Bulunduğu)"
Y22.HD20.2.2012E. 2011/9465 K. 2012/2277"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE (Davacının Yaptığı İşe Olan İhtiyacın Ortadan Kalkıp Kalkmadığı Davacının İstihdam Fazlası Durumuna Gelip Gelmediği İşverenin Ekonomik Krizin Etkilerinin Giderilmesi İçin Yöntemlere Başvurup Başvurmadığı Araştırılacağı)
BİLİRKİŞİ KURULU (Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davasında İşverenin Ekonomik Sıkıntısı İle İlgili Araştırmalar İçin Üniversitelerin İlgili Kürsülerinde Çalışan Öğretim Üyeleri Arasından İşletmeci Mali Müşavir ve Hukukçudan Oluşacak Üç Kişilik Kuruldan Rapor Alınacağı)
EKONOMİK KRİZ ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ (İşverenin Fesihten Önce Fazla Çalışmaların Kaldırılması İzinlerin Kullandırılması Ücretsiz İzin Uygulamasına Gidilmesi Gibi Yöntemlere Başvurup Başvurmadığı Davacıya Başka Yerde ya da Başka Türlü Bir İş Önerilip Önerilmediği Araştırılacağı)"
Y22.HD21.2.2012E. 2011/9179 K. 2012/2352"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE (İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Kılınması ve Davacı İşçinin İşe İadesi İstemiyle Açılan İşbu Dava İle İlgili Olarak İzlenmesi Gereken Yol Öncelikle Bu Tür Davaların Görülüp Yürütülmesinin Zorunlu Şartlarının Re'sen Araştırılıp Saptanması Gerektiği)
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERSİZ KILINMASI (Davacı İşçinin İşe İadesi İstemiyle Açılan İşbu Dava İle İlgili Olarak İzlenmesi Gereken Yol Öncelikle Bu Tür Davaların Görülüp Yürütülmesinin Zorunlu Şartlarının Re'sen Araştırılıp Saptanması Gerektiği)
İŞE İADE (İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Kılınması ve Davacı İşçinin İşe İadesi İstemiyle Açılan İşbu Dava İle İlgili Olarak İzlenmesi Gereken Yol Öncelikle Bu Tür Davaların Görülüp Yürütülmesinin Zorunlu Şartlarının Re'sen Araştırılıp Saptanması Gerektiği)"

Y23.HD

Y23.HD12.9.2011E. 2011/81 K. 2011/227"YÖNETİCİLERE KARŞI SORUMLULUK DAVASI (Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat İstemi/Davanın Görülebilmesi İçin Genel Kurulun Bu Yönde Karar Alacağı ve Davanın Denetçiler Tarafından Açılacağı - Aksi Durumda Usuli Eksikliklerin Tamamlanması İçin Davacı Tarafa Süre Verileceği)
KOOPERATİF ESKİ YÖNETİCİLERİNİN KOOPERATİFİ ZARARA UĞRATTIĞI İDDİASINA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Sorumluluk Davası Açılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı Mevcut Olduğu - Denetim Kurulu Üyelerine Duruşma Günü İçin Yeniden Tebligat Çıkarılacağı veya Vekile Vekaletname Verip Vermedikleri Araştırılacağı)
GENEL KURULUN MUVAFAKATİ (Yöneticilere Karşı Sorumluluk Davasında Aranacağı - Olmaması Durumunda Davacıya Süre Verilerek Açılan Davaya Muvafakat Verilmesi Yönünde Genel Kurulda Karar Alınacağı)
DENETİM KURULU ÜYELERİNİN DAVAYI TAKİP ETMEMELERİ (Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat İsteminde Üyelerin Öncesinde Davaya Mufakat Ettikleri - Davayı Takip Etmediklerinden Denetim Kurulu Üyelerine Duruşma Günü Yeniden Tebligat Çıkarılacağı veya Vekile Vekaletname Verip Vermedikleri Araştırılacağı)"
Y23.HD19.9.2011E. 2011/144 K. 2011/407"KOOPERATİF ORTAKLIĞINA DAYALI İSTEM (Davacının Kooperatif Üyeliği Hususunda Gerekli Araştırma Yapılarak Üyeliğin Açıkça veya Zımnen Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Kesin Olarak Belirleneceği - Üye İse Ödenecek Tazminatın Belirleneceği)
SABİT VE PEŞİN AİDAT ÖDEMEK SURETİYLE ORTAKLIĞA ALINMA (Konusunda Belgeye Rastlanmadığı - Gerekli Araştırma Yapılarak Üyeliğin Açıkça veya Zımnen Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Kesin Olarak Belirleneceği)
KOOPERATİF ÜYESİ OLMAK (Feshedilen Fırın Satış Protokolü Dışında Davacı Üyeliğine İşaret Edebilecek Bilgi Olmadığı - Üyeliğin Kesin Olarak Saptanıp Üye İse Ödenecek Tazminatın Yargıtay'ın Yerleşik Hesaplamasına Göre Tespit Edileceği)"
Y23.HD19.9.2011E. 2011/244 K. 2011/379"GECİKME FAİZİ ALACAĞI (Davacı Kooperatifçe Ödenmeyen Aidatlara İlişkin Gecikme Zammı Talebi/Genel Kurulda Gecikme Faizi Konusunda Karar Alındığı - Bu Faiz Kararına Göre Uygulama Yapılacağı/Temerrüt Faizine İlişkin Çekince Konmasına Gerek Olmadığı)
KOOPERATİF AİDATI (Aidatlar Ödendiği Halde Gecikme Faizinin Ödenmediği - Genel Kurulca Belirlenen Faiz Kararına Göre Uygulama Yapılacağı)
KOOPERATİF GENEL KURULUNCA GECİKME FAİZİ KONUSUNDA KARAR ALINMASI (Ödenmeyen Aidatlar Sebebiyle Gecikme Faizi Alacağı - Davacı Kooperatifçe Alınan Kararın Yıllar Sonra Aksi Yönde Karar Alınmadığından Gelen Kurulda Alınan Faizin Göz Önünde Bulundurulacağı)
TEMERRÜT FAİZİ (Davacı Kooperatifçe Aidatlar Sebebiyle Gecikme Faizi Alacağı/Genel Kurulda Alınan Temerrüt Faizi Kararının Halin İcabı Olduğu - Davacı Kooperatifin Aidat Aslını Tahsil Ederken Temerrüt Faizine İlişkin Olarak Çekince Koymasına Gerek Olmadığı)"
Y23.HD11.10.2011E. 2011/387 K. 2011/1004"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (İflasın Ertelenmesinin Uzatılmasını İsteyen Davacının İyiniyetli Olup Olmadığı ve İyileştirme Projesinin Ciddiliğinin Bu Suretle Saptanması Gerekirken Bunlar Üzerinde Durulmadan Davanın Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği)
İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI İSTEMİ (İsteyen Davacının İyiniyetli Olup Olmadığı ve İyileştirme Projesinin Ciddiliğinin Bu Suretle Saptanması Gerekirken Bunlar Üzerinde Durulmadan Davanın Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği)
İYİLEŞTİRME PROJESİ (İflasın Ertelenmesi Talebi - İflasın Ertelenmesinin Uzatılmasını İsteyen Davacının İyiniyetli Olup Olmadığı ve İyileştirme Projesinin Ciddiliğinin Bu Suretle Saptanması Gerektiği)"
Y23.HD11.10.2011E. 2011/428 K. 2011/1005"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLAS İSTEMİ (Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esas ve Eklentilerinin Hesap Edilip Buna Göre Bulunacak Miktar Üzerinden Verilmesi Gerektiği)
VEKALET ÜCRETİ (Asıl Alacak İşlemiş Faiz İcra Masrafı ve Vekalet Ücretinin Miktarı Açıkça Belirtilmeden Çıkartılan Depo Emrinin İ.İ.K’nun 158. Md. Hükmüne Uygun Olmadığı)
DEPO EMRİ (İtirazın Kaldırılması ve İflas İstemi - Depo Emrinin Verildiği Güne Kadar Alacağın Esas ve Eklentilerinin Hesap Edilip Buna Göre Bulunacak Miktar Üzerinden Verilmesi Gerektiği)
İFLASIN AÇILMASI (Açıldığı Gün Saat ve Dakikanın Gösterilmesi Gerektiği - Somut Olayda İflas Kararında İflasın Açılmasının Gün Saat ve Dakika Olarak Gösterilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
Y23.HD11.10.2011E. 2011/639 K. 2011/1006"KAYIT KABUL DAVASI (Taraflar Arasında Kararlaştırılan Gecikme Tazminatı Belirlenirken Davacının Taşınmazdan Yararlanmaya Başladığı Tarihin Tespit Edilerek Buna Göre Hesaplanması Gerektiği)
GECİKME TAZMİNATI (Kayıt Kabul Davası - Taraflar Arasında Kararlaştırılan Gecikme Tazminatı Belirlenirken Davacının Taşınmazdan Yararlanmaya Başladığı Tarihin Tespit Edilerek Buna Göre Hesaplanması Gerektiği)
TAŞINMAZDAN YARARLANMAYA BAŞLANAN TARİH (Kayıt Kabul Davası - Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılarak Varsa İskan Ruhsatının da Getirtilerek ve Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y23.HD13.10.2011E. 2011/1312 K. 2011/1053"MENFİ TESPİT İSTEMİ (Gerekçeli Karar Tevhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olamayacağı)
ÇELİŞKİLİ KARAR (Menfi Tespit İstemi - Mahkemece Kısa Kararda Paranın Faiziyle Tahsiline Karar Verildiği Belirtildiği Halde Gerekçeli Kararda Kabulüne Karar Verilen Alacağa Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı)
FAİZ (Menfi Tespit İstemi - Mahkemece Kısa Kararda Paranın Faiziyle Tahsiline Karar Verildiği Belirtildiği Halde Gerekçeli Kararda Kabulüne Karar Verilen Alacağa Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı)"
Y23.HD13.10.2011E. 2011/290 K. 2011/1065"SORUMLULUK DAVASI (Kooperatifin Eski Yönetim Kurulu Üyesi Olan Davalılara Karşı Açılabilmesi İçin Genel Kurulca Karar Alınması ve Davanın Denetçiler Tarafından Açılması Gerektiği - Açıklanan Koşullar Dava Şartı Olmayıp Sonradan Tamamlanabilen Usulü Eksiklik Olduğu)
DAVA ŞARTI (Davacı Kooperatifin Eski Yönetim Kurulu Üyesi Olan Davalılara Karşı Açılmış Sorumluluk Davası - Genel Kurulca Karar Alınması ve Davanın Denetçiler Tarafından Açılması Gerektiği)
KOOPERATİFİN ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARŞI AÇILAN SORUMLULUK DAVASI (Genel Kurulca Karar Alınması ve Davanın Denetçiler Tarafından Açılması Gerektiği - Açıklanan Koşullar Dava Şartı Olmayıp Sonradan Tamamlanabilen Usulü Eksiklik Olduğu)"
Y23.HD13.10.2011E. 2011/420 K. 2011/1025"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (SGK Alacakların Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi ve Bunların Hesap Tarzı 93. Maddede Gösterildiği - Aynı Yasa'nın 88. Md.sine Göre Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsilinde 6183 S.K'nun 102. Md. Dışındaki Hükümlerinin Uygulanacağı)
ZAMANAŞIMI (Sıra Cetveline İtiraz - SGK Alacakların Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi ve Bunların Hesap Tarzı 93. Maddede Gösterildiği/Aynı Yasa'nın 88. Md.sine Göre Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsilinde 6183 S.K'nun 102. Md. Dışındaki Hükümlerinin Uygulanacağı)
SGK ALACAKLARIN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BUNLARIN HESAP TARZI (93. Maddede Gösterildiği - Aynı Yasa'nın 88. Md.sine Göre Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsilinde 6183 S.K'nun 102. Md. Dışındaki Hükümlerinin Uygulanacağı)"
Y23.HD13.10.2011E. 2011/433 K. 2011/1027"NAKİT PARANIN HACZİ (Kural Olarak Taşınır Hükümlerinin Uygulanacağı - Borçluya Ait Nakit Parayla Karşılaşan İcra Memuru İcra ve İflas Kanunu'nun 88. Md. Hükmü Çerçevesinde Bu Parayı Haczedebileceği)
PARA HACZİ (Taşınır Hükümlerinin Uygulanacağı Hususunda İhtilaf Olmadığı - Borçluya Ait Nakit Parayla Karşılaşan İcra Memuru İcra ve İflas Kanunu'nun 88. Md. Hükmü Çerçevesinde Bu Parayı Haczedebileceği)
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEKİ BİR PARANIN HACZİ (İ.İ.K.’nun 89. Md.sine Göre Değil de Taşınır Hacizlerine İlişkin 88. Maddesine Göre Haczedilmesinde Tıpkı Taşınırlarda Olduğu Gibi Paranın Somut Olarak 3. Kişi Elinde Mevcut Olması Gerektiği)
VERGİ İADESİ ALACAĞI (Şikayet Olunanın Dosyasından Haciz Tezkeresi Gönderildiği Tarihte Menkul Hükümlerine Göre Haczedilebilecek Bir Paranın Henüz Mevcut Olmadığı ve Olmayan Bir Para Üzerine Taşınır Mallara İlişkin İ.İ.K.nun 88. Md. Çerçevesinde Haciz Konulamayacağı)"
Y23.HD13.10.2011E. 2011/455 K. 2011/1040"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (Borca Batıklığın Tespiti Halinde İyileştirmenin Ne Şekilde Olacağına İlişkin Somut Veriler Araştırılmalı Şirketin Borçlanmaya Devam Ettiği Yönündeki İddialar Üzerinde Durulması Gerektiği - Yetersiz Bilirkişi Raporu İle Hüküm Kurulamayacağı)
BORCA BATIKLIĞIN TESPİTİ (Halinde İyileştirmenin Ne Şekilde Olacağına İlişkin Somut Veriler Araştırılmalı Şirketin Borçlanmaya Devam Ettiği Yönündeki İddialar Üzerinde Durulması Gerektiği - Yetersiz Bilirkişi Raporu İle Hüküm Kurulamayacağı)
HACİZ TUTANAKLARI (Mahallinde Şirket Yetkilisinin Şirkete Ait Haczi Kabil Malların Bulunmadığı Yönündeki Saptamalar Olduğu Bildirildiğinden Bu Yön Üzerinde Durulması Gerektiği - İflas İsteyen Vekilinden İflas Ertelemeye İlişkin Özel Vekaletnamesi Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği)"
Y23.HD13.10.2011E. 2011/622 K. 2011/1049"SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET (Davanın Kabulüyle Vergi Dairesinin 2. Sırada Olmasına ve Buna Göre Ödeme Yapılmasına Karar Verildiği - Vergi Dairesinin Şikayeti Mahkemece Kabul Edildiğine Göre Şikayet Eden Lehine Yargılama Giderlerine ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
YARGILAMA GİDERLERİ (Sıra Cetveline Şikayet - Vergi Dairesinin Şikayeti Mahkemece Kabul Edildiğine Göre Şikayet Eden Lehine Yargılama Giderlerine ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
ŞİKAYET (Sıra Cetveline Şikayet - Davanın Kabulüyle Vergi Dairesinin 2. Sırada Olmasına ve Buna Göre Ödeme Yapılmasına Karar Verildiği/Vergi Dairesinin Şikayeti Mahkemece Kabul Edildiğine Göre Şikayet Eden Lehine Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gerektiği)"
Y23.HD13.10.2011E. 2011/858 K. 2011/1068"ÜYELİK TESPİTİ VE İHRAÇ KARARININ İPTALİ (İhraç Kararının Kesinleşmesine Kadar Ortağın Hak ve Yükümlülükleri Devam Edeceği - İhraç Kararının Kesinleşmesinden Sonra Ödemelerin Kabulü Yeni Bir Üyelik İlişkisinin Zımnen Benimsenmesi Olduğu)
İHRAÇ KARARININ KESİNLEŞMESİNE KADAR ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devam Edeceği - İhraç Kararının Kesinleşmesinden Sonra Ödemelerin Kabulü Yeni Bir Üyelik İlişkisinin Zımnen Benimsenmesi Olduğu)
ÜYENİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İhraç Kararının Kesinleşmesine Kadar Devam Edeceği İçin Bu Dönemlerdeki Ödemelerin Kabulü İhraç Kararından Vazgeçildiği Anlamına Gelmeyeceği)"
Y23.HD17.10.2011E. 2011/286 K. 2011/1099"GENEL KURUL KARARINA DAYALI OLARAK ÇIKARTILAN BORCUN TAHSİLİ İSTEMİ (İtirazın İptali İstemi - Söz Konusu Genel Kurul Kararı İptal Edilmediğine Göre Kesinleşmiş Olup Tüm Kooperatif Ortaklarını Bağladığı)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Dayanağını Genel Kurul Kararından Alan Takip Konusu Alacağın Gerçek Miktarının Belirlenebilmesi Bakımından Gerektiğinde Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (Genel Kurul Kararına Dayalı Olarak Çıkartılan Borcun Tahsili İstemi - Söz Konusu Genel Kurul Kararı İptal Edilmediğine Göre Kesinleşmiş Olup Tüm Kooperatif Ortaklarını Bağladığı)"
Y23.HD18.10.2011E. 2011/122 K. 2011/1111"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (Tüzel Kişi Olan Kooperatif İle Üyeleri Arasındaki Davaların Kooperatifin İkametgahı Addolunan Yer Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Bu Yetki Kuralı Kamu Düzenine İlişkin Kesin Yetki Kuralı Olup Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği)
YETKİLİ MAHKEME (Tapu İptali ve Tescil - Tüzel Kişi Olan Kooperatif İle Üyeleri Arasındaki Davaların Kooperatifin İkametgahı Addolunan Yer Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği/Kesin Yetki Kuralı Olduğu)
KOOPERATİF İLE ÜYELERİ ARASINDAKİ DAVALAR (Kooperatifin İkametgahı Addolunan Yer Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Bu Yetki Kuralı Kamu Düzenine İlişkin Kesin Yetki Kuralı Olup Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği)"
Y23.HD18.10.2011E. 2011/1459 K. 2011/1137"KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Ortağa Bildirilen Borç Miktarı Ortağın Kooperatife Girişi ve Sonrasındaki Durumlara Göre Kişisel ve Gerçek Borç Miktarını Yansıtması Gerektiği)
BORÇ MİKTARI (Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali İstemi - Ortağa Bildirilen Borç Miktarı Ortağın Kooperatife Girişi ve Sonrasındaki Durumlara Göre Kişisel ve Gerçek Borç Miktarını Yansıtması Gerektiği)
İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Ortağa Bildirilen Borç Miktarı Ortağın Kooperatife Girişi ve Sonrasındaki Durumlara Göre Kişisel ve Gerçek Borç Miktarını Yansıtması Gerektiği)"
Y23.HD18.10.2011E. 2011/1466 K. 2011/1131"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Ek Aidat Gecikme Faizinin 1. İhtardan Önce Ödenmesine Rağmen 1. İhtarnamede Ödenmemiş Gibi Gösterilmesinin İsabetsizliği)
USULSÜZ İHTARNAME (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali İstemi - Ek Aidat Gecikme Faizinin 1. İhtardan Önce Ödenmesine Rağmen 1. İhtarnamede Ödenmemiş Gibi Gösterilmesinin İsabetsizliği)
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ (Hesaplar Doğru Olsa Dahi 1. İhtarname Usulsüz Olduğundan Bu İhtarnamelere Dayalı Olarak Davacının Kooperatif Üyeliğinden İhracına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)"
Y23.HD18.10.2011E. 2011/16 K. 2011/1112"TAZMİNAT VE ECRİMİSİL İSTEMİ (3. Kişiye Ecrimisil Ödenmesi İle İlgili Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosyası Gözardı Edilerek ve Kesinleşmesi Beklenmeden ve Ecrimisilin Yasal Şartlarının Oluşup Oluşmadığı da İrdelenmeden Hüküm Kurulmasının Çelişkili Olduğu)
ECRİMİSİL İSTEMİ (Tazminat ve Ecrimisil İstemi - 3. Kişiye Ecrimisil Ödenmesi İle İlgili Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosyası Gözardı Edilerek ve Kesinleşmesi Beklenmeden ve Ecrimisilin Yasal Şartlarının Oluşup Oluşmadığı da İrdelenmeden Hüküm Kurulmasının Çelişkili Olduğu)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (3. Kişiye Ecrimisil Ödenmesi İle İlgili Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosyası Gözardı Edilerek ve Kesinleşmesi Beklenmeden ve Ecrimisilin Yasal Şartlarının Oluşup Oluşmadığı da İrdelenmeden Soyut Olarak Ecrimisil Hesabı Yapan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Çelişkili Olduğu)"
Y23.HD18.10.2011E. 2011/215 K. 2011/1109"ALACAK DAVASI (Eksik İmalat Sebebiyle Tazminat ve Kira Kaybının Giderilmesi İstemi - Davacıya Teslim Edilmesi Gereken Konut İle Diğer Konutların İnşaat İşinde Uzman Bir Bilirkişinin de Yer Alacağı Bilirkişi Kuruluna İncelettirilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
EKSİK İMALAT SEBEBİYLE TAZMİNAT VE KİRA KAYBININ GİDERİLMESİ İSTEMİ (Kooperatif Kayıt ve Defterleri ve Daha Önceki Genel Kurul Kararları Kooperatif Anasözleşmesi ve Davacıya Teslim Edilmesi Gereken Konut İle Diğer Konutların İnşaat İşinde Uzman Bir Bilirkişinin de Yer Alacağı Bilirkişi Kuruluna İncelettirilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Eksik İmalat Sebebiyle Tazminat ve Kira Kaybının Giderilmesi İstemi - Davacıya Teslim Edilmesi Gereken Konut İle Diğer Konutların İnşaat İşinde Uzman Bir Bilirkişinin de Yer Alacağı Bilirkişi Kuruluna İncelettirilerek Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y23.HD18.10.2011E. 2011/871 K. 2011/1147"ELATMANIN ÖNLENMESİ (Tahsisin Sonraki Genel Kurulların Bilgisine Sunulup Sunulmadığı ve Yapılan Tahsislerin Genel Kurulca Benimsenip Benimsenmediği Üzerinde Durularak Davaya Konu Dairelerin Anılan İlkelere Göre Tahsis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği)
TAHSİSLERİN GENEL KURULCA BENİMSENİP BENİMSENMEDİĞİ (Üzerinde Durularak Davaya Konu Dairelerin Anılan İlkelere Göre Tahsis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Elatmanın Önlenmesi - Davaya Konu Dairelerin Anılan İlkelere Göre Tahsis Edilip Edilmediği Edilmiş İse Kime Tahsis Edildiği Gerekirse Mahallinde Keşif Yapılarak Konusunda Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporla Belirlenmesi Gerektiği)"
Y23.HD18.10.2011E. 2011/911 K. 2011/1168"KOOPERATİF ORTAKLIĞININ TESPİTİ (Tapu İptali ve Tescil - Parasal Yükümlülüklerini Tam Olarak Yerine Getirmeyen Ortak Kurada Kendisine İsabet Eden Konutun Tapu Kaydının Adına Tescilini İsteyemeyeceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Kooperatif Ortaklığının Tespiti - Parasal Yükümlülüklerini Tam Olarak Yerine Getirmeyen Ortak Kurada Kendisine İsabet Eden Konutun Tapu Kaydının Adına Tescilini İsteyemeyeceği)
PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRMEYEN ORTAK (Kurada Kendisine İsabet Eden Konutun Tapu Kaydının Adına Tescilini İsteyemeyeceği)"
Y23.HD20.10.2011E. 2011/1540 K. 2011/1193"KOOPERATİF İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Görevsizlik/Yetkisizlik Kararı - Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce Karar Verilmesi Durumunda Tarife'de Yazılı Ücretin Yarısına Karar Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonraki Aşamada İse Tamamına Hükmolunacağı)
ARA KARAR ÖNCESİ VERİLEN KARAR (Görevsizlik Yetkisizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Davanın Nakline veya Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi - Tarife'de Yazılı Ücretin Yarısına Hükmolunacağı)
VEKALET ÜCRETİ (Kooperatif İhraç Kararının İptali İstemi - Görevsizlik/Yetkisizlik Kararı - Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce Karar Verilmesi Durumunda Tarife'de Yazılı Ücretin Yarısına Karar Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonraki Aşamada İse Tamamına Hükmolunacağı)"
Y23.HD20.10.2011E. 2011/1570 K. 2011/1214"İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ (İmar Mevzuatına ve Yapım Tekniğine Göre Yalıbaskının Gerekli ve Yeterli Nitelikte Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Ve Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerekir
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (İmalat Bedelinin Tahsili - Yalıbaskı Altına Sıva Yapılmasının Gerekip Gerekmediği ve Yalıbaskının Teknik Gereklere Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği)
YALIBASKI YAPIM İŞİ (İmalat Bedelinin Tahsili - İmar Mevzuatına ve Yapım Tekniğine Göre Yalıbaskının Gerekli ve Yeterli Nitelikte Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Ve Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y23.HD20.10.2011E. 2011/362 K. 2011/1200"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI (Sıra Cetveli Düzenlenirken Bedeli Paylaşıma Konu Mallar Üzerine Konulan İlk Kesin Haciz (Veya İlk Önce Kesinleşen İhtiyati Haciz) İle Bunlara İştirak Edebilecek Diğer Hacizler Belirleneceği)
İHTİYATİ HACİZ (10 Günlük Ödeme Süresinin Dolması İle İcrai (Kesin) Hacze Dönüşeceği İlkesinin Gözden Kaçırılarak Bu Sürenin Şikayet İçin Belirlenen 5 Gün Olarak Dikkate Alınmasının Doğru Olmadığı)
İLK HACZE İŞTİRAK (Yasanın 21/1 Md. ve Fıkrası Uyarınca İlk Hacze İştirak Edeceği - Mahkemece Kesin Haciz Tarihleri İle İhtiyati Hacizlerin Açıklanan İlkeler Çerçevesinde Kesinleştiği Tarihlerin Net Olarak Belirlenmesi ve Sıralamanın ve Hacze İştiraklerinin Tespiti Gerektiği)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ HACZİ (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Tabi Alacakları İse Bu Yasanın 21/1 Md. ve Fıkrası Uyarınca İlk Hacze İştirak Edeceği - Bu Durumda Mahkemece Kesin Haciz Tarihleri İle İhtiyati Hacizlerin Kesinleştiği Tarihlerin Belirlenmesi Gerektiği)"
Y23.HD20.10.2011E. 2011/404 K. 2011/1201"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrasında “Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamasına" Denilmişken Gerekçeli Kararda Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği)
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK (Sıra Cetveline İtiraz - Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrasında “Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamasına" Denilmişken Gerekçeli Kararın İzleyen Bentlerinde Davalıların Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği)
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN HÜKÜM FIKRASININ ÇELİŞMESİ (“Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamasına" Denilmişken Gerekçeli Kararın İzleyen Bentlerinde Davalıların Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği)"
Y23.HD20.10.2011E. 2011/464 K. 2011/1205"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Bilirkişi Raporunda Davacının Ödemeleri İade Edilen Bonolar Kesilen Fatura ve Değiştirilen Taşınmazlar Bakımından Bunların Hangi Sözleşme İle İlgili Olduğu ve Belirlenen Tutarın da İflas Tarihine Göre Saptanıp Saptanmadığının Denetlenmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Sıra Cetveline İtiraz - Bilirkişi Raporunda Davacının Ödemeleri İade Edilen Bonolar Kesilen Fatura ve Değiştirilen Taşınmazlar Bakımından Bunların Hangi Sözleşme İle İlgili Olduğu ve Belirlenen Tutarın da İflas Tarihine Göre Saptanıp Saptanmadığının Denetlenmesi Gerektiği)
ÖDEMELERİ İADE EDİLEN BONOLAR (Kesilen Fatura ve Değiştirilen Taşınmazlar Bakımından Bunların Hangi Sözleşme İle İlgili Olduğu ve Belirlenen Tutarın da İflas Tarihine Göre Saptanıp Saptanmadığının Denetlenmesi Gerektiği)"
Y23.HD20.10.2011E. 2011/644 K. 2011/1207"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik İtirazların İnceleme Yeri Genel Mahkemeler Olduğu)
GÖREV (Sıra Cetvelindeki Bir Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik İtirazların İnceleme Yeri Genel Mahkemeler Olduğu)
ŞİKAYET (Sıra Cetveline İtiraz - İcra Mahkemesi Önüne Gelen Şikayetleri Sonuçlandırmak ve İcra Müdürüne Bu Yönde Talimat Vermekle Görevli Olduğu)"
Y23.HD20.10.2011E. 2011/792 K. 2011/1211"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (İyileştirme Projesinin Soyut Beklentilere Göre Değil Somut Verilere Göre Değerlendirilmesi Yapılmalı ve Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İYİLEŞTİRME PROJESİ (Soyut Beklentilere Göre Değil Somut Verilere Göre Değerlendirilmesi Yapılmalı ve Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Talebi)
ERTELEME KARARI (Mahkeme Kararında İnfazda Tereddüt Yaratacak Biçimde Tek Tek Açıklamaktan Kaçınılarak Yargılama Aşamasında Verilen Tedbirlerin Devamına Şeklinde Hüküm Oluşturulmasının Doğru Olmadığı)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/1449 K. 2011/1239"İHRAÇ KARARININ İPTALİ VE ÜYELİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Aidat Yükümlülüğü Bulunan Bir Kooperatifte Ortağın Uzun Süre Kooperatife Uğramaması Aidat Borcunun Bulunup Bulunmadığını Takip Etmemesi Halinde Üyeliğinin Sona Erdiğini Ortağın Zımnen Kabul Ettiği)
AİDAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN KOOPERATİF ORTAĞI (Uzun Süre Kooperatife Uğramaması Aidat Borcunun Bulunup Bulunmadığını Takip Etmemesi Halinde Üyeliğinin Sona Erdiğini Ortağın Zımnen Kabul Ettiği - Üyelik Haklarından Zımnen Vazgeçtiğini Benimsediği)
İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK (Aidat Yükümlülüğü Bulunan Bir Kooperatifte Ortağın Uzun Süre Kooperatife Uğramaması Aidat Borcunun Bulunup Bulunmadığını Takip Etmemesi Halinde Üyeliğinin Sona Erdiğini Ortağın Zımnen Kabul Ettiği - İhraç Kararının İptali ve Üyeliğinin Tespiti İsteminin Reddi Gereği)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/1510 K. 2011/1242"İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Peşin Ortaklık Mevcut İse Davacının Genel İdare ve Alt Yapı Giderlerinden Borcu Bulunup Bulunmadığı ve Peşin Ortaklık Mevcut Değil İse İnşaat Finansman Giderleri Dahil Tüm Aidat Borcu Tesbit Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiği)
PEŞİN ÖDEMELİ ORTAK OLDUĞU İDDİASI (İhraç Kararının İptali İstemi - Peşin Ortaklık Mevcut İse Davacının Genel İdare ve Alt Yapı Giderlerinden Borcu Bulunup Bulunmadığı ve Peşin Ortaklık Mevcut Değil İse İnşaat Finansman Giderleri Dahil Tüm Aidat Borcu Tespit Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiği)
AİDAT BORCU (İhraç Kararının İptali İstemi - Peşin Ortaklık Mevcut İse Davacının Genel İdare ve Alt Yapı Giderlerinden Borcu Bulunup Bulunmadığı ve Peşin Ortaklık Mevcut Değil İse İnşaat Finansman Giderleri Dahil Tüm Aidat Borcu Tesbit Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiği)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/1590 K. 2011/1246"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (Uyuşmazlığın Kooperatif Anasözleşmesi İptali İstenen Genel Kurul Tutanağı ve Kooperatife Ait Defterler Kayıt ve Belgeler İle Ekleri ve 1163 S. Kanun Hükümleri İle Birlikte İncelenerek Çözümlenebileceği)
GENEL KURUL TUTANAĞI VE KOOPERATİFE AİT DEFTERLER (Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali İstemi - Uyuşmazlığın Kooperatif Anasözleşmesi İptali İstenen Genel Kurul Tutanağı ve Kooperatife Ait Defterler Kayıt ve Belgeler İle Ekleri ve 1163 S. Kanun Hükümleri İle Birlikte İncelenerek Çözümlenebileceği)
KOOPERATİF KAYITLARI ÜZERİNDE İNCELEME (Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali İstemi - Uyuşmazlığın Kooperatif Anasözleşmesi İptali İstenen Genel Kurul Tutanağı ve Kooperatife Ait Defterler Kayıt ve Belgeler İle Ekleri ve 1163 S. Kanun Hükümleri İle Birlikte İncelenerek Çözümlenebileceği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Kooperatif Kayıtları Üzerinde Hangi Hususları İnceleyeceği ve Hangi Soruları Cevaplayacağı da Ayrıntılı Olarak Açıklanmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/178 K. 2011/1235"HUZUR HAKKI ÜCRETİNİN TAHSİLİ (Davaya Konu Dönem İçerisinde Davalı Kooperatifin Yönetiminde Sorumluluğu ve Temsil Yetkisi Bulunmayan ve Yönetim Kurulu Toplantısına Katılmamış Olan Davacının Huzur Hakkı Alacağının Bulunmadığı)
TEMSİL YETKİSİ (Huzur Hakkı Ücretinin Tahsili - Davaya Konu Dönem İçerisinde Davalı Kooperatifin Yönetiminde Sorumluluğu ve Temsil Yetkisi Bulunmayan ve Yönetim Kurulu Toplantısına Katılmamış Olan Davacının Huzur Hakkı Alacağı Bulunduğunun Kabul Edilemeyeceği)
YÖNETİM KURULU ÜYESİNE HUZUR HAKKI ÖDEMESİ YAPILMASI (Kooperatifin Yönetiminde Sorumluluğu ve Temsil Yetkisi Bulunmayan ve Yönetim Kurulu Toplantısına Katılmamış Olan Davacının Huzur Hakkı Alacağı Bulunmadığı)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/2339 K. 2011/1248"MENFİ TESPİT İSTEMİ (Davalı Kooperatifin İsmi Tarım Kredi Kooperatifi Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararın Başlık Kısmında Sandıklı Tarım Kredi Kooperatifi Olarak Yazılması Mahallinde Her Zaman Düzeltilecek Hususlardan Olduğu)
KOOPERATİFİN İSMİNİN YANLIŞ YAZILMASI (Tarım Kredi Kooperatifi Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararın Başlık Kısmında Sandıklı Tarım Kredi Kooperatifi Olarak Yazılması Mahallinde Her Zaman Düzeltilecek Hususlardan Olduğu)
YANLIŞ İSİM YAZILMASI (Menfi Tespit İstemi - Davalı Kooperatifin İsmi Tarım Kredi Kooperatifi Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararın Başlık Kısmında Sandıklı Tarım Kredi Kooperatifi Olarak Yazılması Mahallinde Her Zaman Düzeltilecek Hususlardan Olduğu)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/647 K. 2011/1268"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (Basit Yargılama Usulüne Göre Duruşma Yaparak Gerek İflas Talebini Gerek İtiraz ve Def’ileri Umumi Hükümler Dairesinde Tetkik ve İntaç Edeceği)
BASİT YARGILAMA USULÜ (İflasın Ertelenmesi İstemi - Basit Yargılama Usulüne Göre Duruşma Yaparak Gerek İflas Talebini Gerek İtiraz ve Def’ileri Umumi Hükümler Dairesinde Tetkik ve İntaç Edeceği)
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ (Gidererek ve Davacının İtirazlarını da Karşılayacak Şekilde Konusunda Uzman Yeni Bilirkişi Heyetinden Denetime Elverişli Rapor Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi İstemi)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/749 K. 2011/1275"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ (1. Haciz İhbarnamesi 3. Kişinin İtirazına Uğradığında Geçerli Bir Haczin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanlarla Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi Halinde İzlenecek Yol Aynı Yasa'nın 89. Md.nin 4. Fıkrasında Gösterildiği)
1. HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ (İcra Müdürlüğünce Geçmiş Tarihli Haciz Konulması İçin 3. Kişiye Bir Tezkere Yazıldığı - Anılan Hükmün Bu Şekilde Aşılmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ (Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - 1. Haciz İhbarnamesi 3. Kişinin İtirazına Uğradığında Geçerli Bir Haczin Varlığından Söz Edilemeyeceği/Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanlarla Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi Halinde İzlenecek Yol Aynı Yasa'nın 89. Md.nin 4. Fıkrasında Gösterildiği)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/864 K. 2011/1231"KOOPERATİFE BORÇ VERİLMESİ (Alacak İstemi - Yeniden Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Anılan Genel Kurul Tutanakları Makbuzlar ve Ceza Dosyası Çerçevesinde İnceleme Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
ALACAK İSTEMİ (Kooperatife Borç Verilmesi İddiasına Dayalı - Yeniden Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Anılan Genel Kurul Tutanakları Makbuzlar ve Ceza Dosyası Çerçevesinde İnceleme Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Kooperatife Borç Verilmesi İddiasına Dayalı Alacak İstemi - Yeniden Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Anılan Genel Kurul Tutanakları Makbuzlar ve Ceza Dosyası Çerçevesinde İnceleme Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/885 K. 2011/1232"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI (Yapılan Takas Mahsup Defi Üzerinde Durularak Davacının Üyeliğinin Devam Edip Etmediği ve Devam Ettiğine Kanaat Getirilmesi Halinde Davacının Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
TAKAS MAHSUP DEF’İ (Üzerinde Durularak Davacının Üyeliğinin Devam Edip Etmediği ve Devam Ettiğine Kanaat Getirilmesi Halinde Davacının Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği - Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası)
AKTİF DAVA EHLİYETİ (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası - Yapılan Takas Mahsup Defi Üzerinde Durularak Davacının Üyeliğinin Devam Edip Etmediği ve Devam Ettiğine Kanaat Getirilmesi Halinde Davacıda Bulunduğu)"
Y23.HD24.10.2011E. 2011/892 K. 2011/1233"KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ KARARIN İPTALİ İSTEMİ (Aidat ve Ara Ödemeleri de İçeren Genel Kurul Kararlarının İptalinin İstendiği - Bu Genel Kurul Kararının İptali Halinde Davacının Parasal Yükümlülük Miktarının Değişebileceği)
İHRAÇ KARARIN İPTALİ İSTEMİ (Kooperatif Ortaklığından - Aidat ve Ara Ödemeleri de İçeren Genel Kurul Kararlarının İptalinin İstendiği/Bu Genel Kurul Kararının İptali Halinde Davacının Parasal Yükümlülük Miktarının Değişebileceği)
GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararın İptali İstemi - Aidat ve Ara Ödemeleri de İçeren Genel Kurul Kararlarının İptalinin İstendiği/Bu Genel Kurul Kararının İptali Halinde Davacının Parasal Yükümlülük Miktarının Değişebileceği)"
Y23.HD25.10.2011E. 2011/1084 K. 2011/1317"TAHSİS KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İstirdat İstemi - Davacı Tarafından İbraz Edilen Belge Aslı Getirtildikten Sonra Üzerindeki İmza ve Yazının Kime Ait Olduğunun Tespiti İle Belgede İmzası Bulunan Kişinin Kooperatifi Temsile Yetkili Kişi Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği)
İSTİRDAT İSTEMİ (İbraz Edilen Belge Aslı Getirtildikten Sonra Üzerindeki İmza ve Yazının Kime Ait Olduğunun Tespiti İle Belgede İmzası Bulunan Kişinin Kooperatifi Temsile Yetkili Kişi Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği)
KOOPERATİFE YÖNELİK ALACAK İSTEMİ (İstirdat İstemi - Belge Aslı Getirtildikten Sonra Üzerindeki İmza ve Yazının Kime Ait Olduğunun Tespiti İle Belgede İmzası Bulunan Kişinin Kooperatifi Temsile Yetkili Kişi Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği)
İMZA İNCELEMESİ (Tahsis Kararının İptali ve Paranın İstirdadı İstemi - Belge Aslı Getirtildikten Sonra Üzerindeki İmza ve Yazının Kime Ait Olduğunun Tespiti İle Belgede İmzası Bulunan Kişinin Kooperatifi Temsile Yetkili Kişi Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği)"
Y23.HD25.10.2011E. 2011/1509 K. 2011/1336"AİDAT BORCU SEBEBİYLE YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ (Ortağın İstifa Bildirimi Yenilik Doğurucu Nitelikte Olup Kooperatife Ulaştığı Anda Sonuç Doğuracağı)
ORTAKLIKTAN ÇIKMA (Ortağın Yenilik Doğurucu Nitelikteki İstifa İradesini İlk Olarak Noter Vasıtasıyla Kooperatife Duyurması Ortaklıktan Çıkmanın Gerçekleşmesi İçin Yeterli Olduğu)
İSTİFA (Aidat Borcu Sebebiyle Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali - Ortağın İstifa Bildirimi Yenilik Doğurucu Nitelikte Olup Kooperatife Ulaştığı Anda Sonuç Doğuracağı)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Aidat Borçlarının İstifadan Önce veya Sonraki Döneme Ait Olduğu Hususları Etraflıca Açıklattırılarak Bu Hususta Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Aldırılarak Aidat Borçları İstifadan Önceki Döneme Ait İse Kooperatif Üyesi Olan Davalının Sorumlu Olacağı)"
Y23.HD25.10.2011E. 2011/1950 K. 2011/1319"AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ (Mahkemece Aidat Toplama Dava Açma ve Davadan Feragat Yetkilerinin Yönetim Kuruluna Ait Olduğu Hususu Gözetilmeden Bu Yönüyle Feragat Üzerinde Durulup Tartışılmadan Hüküm Kurulamayacağı)
FERAGAT (Aidat Alacağının Tahsili - Mahkemece Aidat Toplama Dava Açma ve Davadan Feragat Yetkilerinin Yönetim Kuruluna Ait Olduğu Hususu Gözetilmeden Bu Yönüyle Feragat Üzerinde Durulup Tartışılmadan Hüküm Kurulamayacağı)
İTİRAZIN İPTALİ (Aidat Alacağının Tahsili - Mahkemece Aidat Toplama Dava Açma ve Davadan Feragat Yetkilerinin Yönetim Kuruluna Ait Olduğu Hususu Gözetilmeden Hüküm Kurulamayacağı)"
Y23.HD25.10.2011E. 2011/872 K. 2011/1316"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL (Protokole Yapıldığı İddia Edilen Tahsis Genel Kurul Kararına Dayanmıyorsa veya Yapılan Tahsis Sonraki Genel Kurullarda Genel Kurulun Bilgisine Sunulmamışsa Geçerli Bir Tahsisten Söz Edilemeyeceği)
TAHSİSİN GENEL KURUL KARARINA DAYANMAMASI (Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Protokole Yapıldığı İddia Edilen Tahsis Genel Kurul Kararına Dayanmıyorsa veya Yapılan Tahsis Sonraki Genel Kurullarda Genel Kurulun Bilgisine Sunulmamışsa Geçerli Bir Tahsisten Söz Edilemeyeceği)
TAHSİS HAKKI (Davacının Davaya Konu Dairenin Tahsis Hakkı Sahibi Olduğu Ancak Kooperatife Karşı Mali Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Tescil ve Müdahalenin Önlenmesini İsteyemeyeceği)
TESCİL VE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ (Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Protokole Yapıldığı İddia Edilen Tahsis Genel Kurul Kararına Dayanmıyorsa veya Yapılan Tahsis Sonraki Genel Kurullarda Genel Kurulun Bilgisine Sunulmamışsa Geçerli Bir Tahsisten Söz Edilemeyeceği)"
Y23.HD31.10.2011E. 2011/1954 K. 2011/1416"AİDAT ALACAĞI VE İŞLEMİŞ FAİZİN TAHSİLİ (İtirazın İptali - Gecikme Faizi Miktarını Davalı Üyenin Bildiği ve Hesap Edilebileceği ve Belirlenebileceği Kuşkusuz Olup Likit Alacak Niteliği Taşıyan Faiz Alacağı Miktarı Bakımından İcra İnkar Tazminatı İstenebileceği)
İTİRAZIN İPTALİ (Aidat Alacağı ve İşlemiş Faizin Tahsili/İtirazın İptali - Gecikme Faizi Miktarını Davalı Üyenin Bildiği ve Hesap Edilebileceği ve Belirlenebileceği Kuşkusuz Olup Likit Alacak Niteliği Taşıyan Faiz Alacağı Miktarı Bakımından İcra İnkar Tazminatı İstenebileceği)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (İtirazın İptali - Gecikme Faizi Miktarını Davalı Üyenin Bildiği ve Hesap Edilebileceği ve Belirlenebileceği Kuşkusuz Olup Likit Alacak Niteliği Taşıyan Faiz Alacağı Miktarı Bakımından İstenebileceği)"
Y23.HD6.12.2011E. 2011/1922 K. 2011/2351"KOOPERATİF ORTAKLIĞINA DAYALI DAİRE KARŞILIĞI TAZMİNAT VE KİRA ALACAĞI (Aktif Dava Ehliyetinin Dava Sonuna Kadar Devam Etmesinin Dava Koşulu Olduğu - Dava Açıldığı Tarihte Ortak Olduğu Ancak Aidat Ödemediği İçin İhraç Edildiği ve Aktif Dava Ehliyeti Son Bulduğu)
ORTAKLIK SIFATI (Kooperatif Ortaklığına Dayalı Daire Karşılığı Tazminat ve Kira Alacağı Davasında Bu Sıfatın Davanın Dinlenilebilme Koşulu Olduğu - Dava Sırasında İhraç Edilen Ortağın Aktif Dava Ehliyeti Son Bulduğundan Davanın Reddi)
KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ (Daire Karşılığı Tazminat ve Kira Alacağı - Dava Açıldıktan Sonra Ortaklık Sıfatı Kaybedildiğinden Davanın Reddedileceği)"
Y23.HD20.12.2011E. 2011/2062 K. 2011/2730"SIRA CETVELİNİN İPTALİ (Taşınmazların Tamamının Satışında Dava Dışı Bankanın Alacağını Aldıktan Sonra Kalan Miktarda İkinci Derecede İpotek Alacaklısının Payına Düşen Rakamın Bulunacağı)
HACİZDE SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ (Birden Çok Taşınmazın Aynı Alacak İçin Rehnedildiği - İkinci Derecede İpotek Alacaklısının İpotekten Ötürü Payına Düşecek Rakamın Bulunacağının Gözetileceği)
BİRDEN ÇOK TAŞINMAZIN AYNI ALACAK İÇİN REHNİ (Rehnin Paraya Çevrilmesi İsteminin Taşınmazların Tamamı Hakkında Yapılacağı - Dava Dışı Bankanın Alacağını Aldıktan Sonra Kalan Miktarda İkinci Derecede İpotek Alacaklısının Payına Düşen Rakamın Bulunacağı)"
Y23.HD16.1.2012E. 2011/4069 K. 2012/44"İTİRAZIN İPTALİ (Gerekçeli Kararda Kısa Kararda Bulunmayan Bir İlave İle Davalı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına da Karar Verilmek Suretiyle Kısa ve Gerekçeli Karar Arasında Farklılık ve Çelişki Ortaya Çıkarılmasının İsabetsizliği)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (İtirazın İptali - Gerekçeli Kararda Kısa Kararda Bulunmayan Bir İlave İle Davalı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına da Karar Verilmek Suretiyle Kısa ve Gerekçeli Karar Arasında Farklılık ve Çelişki Ortaya Çıkarılmasının İsabetsizliği)
ÇELİŞKİLİ KARAR (İtirazın İptali - Gerekçeli Kararda Kısa Kararda Bulunmayan Bir İlave İle Davalı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına da Karar Verilmek Suretiyle Kısa ve Gerekçeli Karar Arasında Farklılık ve Çelişki Ortaya Çıkarılmasının İsabetsizliği)"
Y23.HD16.1.2012E. 2011/4118 K. 2012/41"İTİRAZIN İPTALİ (Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği - Anılan Yasal Düzenlemeler Nazara Alındığında Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)
BİLİRKİŞİ İMZASI (İtirazın İptali - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği/Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)
TUTANAKTA BULUNMASI GEREKEN İMZALAR (İtirazın İptali - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği/Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)"
Y23.HD17.1.2012E. 2011/3148 K. 2012/66"İTİRAZIN İPTALİ (Aidat Borçlarının Ödenmesi - Kooperatif İle Üyesi Arasındaki Davanın Kooperatifin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
KOOPERATİF AİDAT BORCU (Kooperatif İle Üyesi Arasındaki Davanın Kooperatifin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
YETKİLİ MAHKEME (Kooperatif Aidat Borçlarının Ödenmesi İstemi- Kooperatif İle Üyesi Arasındaki Davanın Kooperatifin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
MUAMELE MERKEZİ (Kooperatif Aidat Borçlarının Ödenmesi İstemi- Kooperatif Muamelelerinin Yürütüldüğü Merkezin Bulunduğu Yer Dava Tarihi İtibariyle Tereddüde Mahal Bırakmayacak Şekilde Belirlenip Soncuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
Y23.HD17.1.2012E. 2011/4052 K. 2012/68"ÇIKMA PAYI ALACAĞININ TAHSİLİ (Tüzel Kişi Olan Kooperatif İle Üyeleri Arasındaki Davaların Kooperatifin İkametgahı Addolunan Mahal Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
YETKİLİ MAHKEME (Çıkma Payı Alacağının Tahsili - Tüzel Kişi Olan Kooperatif İle Üyeleri Arasındaki Davaların Kooperatifin İkametgahı Addolunan Mahal Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
TÜZEL KİŞİNİN İKAMETGAHI MAHKEMESİ (Çıkma Payı Alacağının Tahsili - Tüzel Kişi Olan Kooperatif İle Üyeleri Arasındaki Davaların Kooperatifin İkametgahı Addolunan Mahal Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
İKAMETGAH (Hükmi Şahsın İkametgahı Anasözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadıkça Muamelelerinin Yürütüldüğü Yer Olduğu)"
Y23.HD2.2.2012E. 2012/207 K. 2012/650"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (Nihai Kararla Tedbire Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Kararı Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)
TEDBİRE HÜKMEDİLMESİ (Nihai Kararla İİK'nun 179/B Md.sindeki Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Karar Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)
ARA KARAR (İflasın Ertelenmesi İstemi - Nihai Kararla Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Kararı Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)"
Y23.HD22.3.2012E. 2012/704 K. 2012/2258"ALACAK DAVASI ( Kooperatife Verilen Borç Nedeniyle/Davacıların Adı Geçen Bağımsız Bölümlerin Kendilerine Ait Olduğunu İddia Ettiği - Bu Bölümlerin Davacılara Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı )
KOOPERATİFE VERİLEN BORCA DAYALI ALACAK DAVASI ( Kooperatife Verilen Borç Nedeniyle/Davacıların Adı Geçen Bağımsız Bölümlerin Kendilerine Ait Olduğunu İddia Ettiği - Bu Bölümlerin Davacılara Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı )"

Y1.CD

Y1.CD19.9.2011E. 2009/7541 K. 2011/5277"KASTEN ÖLDÜRME ( Maktulün Eşinin Kendi Adına Asaleten Küçük Çocukları Adına Velayeten Müdahale Talebinde Bulunduğu - Sadece EşiYönünden Müdahillik Kararı Verildiği/Çocuklar Yönünden Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesi Gereği )
MAKTULÜN EŞİNİN KENDİSİ VE ÇOCUKLARI ADINA DAVAYA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMASI ( Kasten Öldürme - Sadece EşiYönünden Müdahillik Kararı Verildiği/Çocuklar Yönünden Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVAYA MÜDAHALE ( Maktulün Eşinin Kendi Adına Asaleten Küçük Çocukları Adına Velayeten Müdahale Talebinde Bulunduğu/Sadece EşiYönünden Müdahillik Kararı Verildiği - Çocuklar Yönünden Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesi Gereği/Kasten Öldürme )"
Y1.CD12.10.2011E. 2008/2785 K. 2011/5910"KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Hayati Tehlikeye Maruz Kılacak Şekilde Yaraladığı - Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluşacağı )
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağduru Hayati Tehlikeye Maruz Kılacak Şekilde Yaraladığı - Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluşacağı )"
Y1.CD23.11.2011E. 2008/2035 K. 2011/7097"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Hayati Bölgeleri Hedef Almadığı/Eylemine Kendiliğinden Son Verdiği - Kasten Öldürmeye Teşebbüs Değil Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulacağı )
KASTEN YARALAMA ( Sanığın Hayati Bölgeleri Hedef Almadığı/Eylemine Kendiliğinden Son Verdiği - Kasten Öldürmeye Teşebbüs Değil Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulacağı )
SANIĞIN EYLEMİNE KENDİLİĞİNDEN SON VERMESİ ( Sanıkla Mağdur Arasında Öldürmeyi Gerektirecek Nitelikte Husumet Bulunmadığı/Sanığın Hayati Bölgeleri Hedef Almadığı - Eylemin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Değil Kasten Yaralama Olduğu )"
Y1.CD1.3.2012E. 2009/6936 K. 2012/1343"KASTEN ÖLDÜRME ( Olayın Başlangıcını Gören Tanık Bulunmadığı/Her İki Tarafın da Kendisine Küfür Edildiği Yönünde Birbirlerini Suçladığı - Sanık Lehine Asgari Oranda Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )
HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme/ Olayın Başlangıcını Gören Tanık Bulunmadığı ve Her İki Tarafın da Kendisine Küfür Edildiği Yönünde Birbirlerini Suçladığı - Sanık Lehine Asgari Oranda Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"

Y2.CD

Y2.CD12.9.2011E. 2009/55189 K. 2011/33354"KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( Sayacın Aktarma Kancasının Düşürüldüğünün İddia Edildiği/Sanığın Suçu Kabul Etmediği - İhtilaflı Dönemdeki Tüketiminin Kurulu Güce Göre Normal Olup Olmadığının Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sayacın Aktarma Kancasının Düşürülerek Kaçak Elektrik Kullanıldığının İddia Edildiği/Sanığın Suçu Kabul Etmediği - İhtilaflı Dönemdeki Tüketiminin Kurulu Güce Göre Normal Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
SAYACIN AKTARMA KANCASI DÜŞÜRÜLEREK ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Sayacın Aktarma Kancasının Düşürülerek Kaçak Elektrik Kullanıldığının İddia Edildiği/Sanığın Suçu Kabul Etmediği - İhtilaflı Dönemdeki Tüketiminin Kurulu Güce Göre Normal Olup Olmadığının Tespiti Gereği )"
Y2.CD13.9.2011E. 2009/55665 K. 2011/33548"ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Sanığın Evi Kiraladığını Beyan Ettiği Tanığın da Doğruladığı/Sanığın Evde Daha Önce Kendisinin Oturduğu - Tutanak Tarihinden Sonra Tüketimde Sanığın Oturduğu Tutanak Öncesi Döneme Göre Belirgin Bir Artış Olup Olmadığı Konusunda Bilirikişiden Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kaçak Elektrik Kullanma/Sanığın Evi Kiraladığını Beyan Ettiği Tanığın da Doğruladığı - Tutanak Tarihinden Sonra Tüketimde Sanığın Oturduğu Tutanak Öncesi Döneme Göre Belirgin Bir Artış Olup Olmadığı Konusunda Bilirikişiden Rapor Alınacağı )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Evi Kiraladığını Beyan Ettiği Tanığın da Doğruladığı - Tutanak Tarihinden Sonra Tüketimde Sanığın Oturduğu Tutanak Öncesi Döneme Göre Belirgin Bir Artış Olup Olmadığı Konusunda Bilirikişiden Rapor Alınması Gereği )"
Y2.CD20.9.2011E. 2009/51885 K. 2011/34067"AYRILIK KARARI İLE AYRI OLDUĞU EŞİNİN EVİNE İZİNSİZ GİREN SANIK ( Sanığın Çocuklarını Başka Türlü Görme İmkanı Olduğu Halde Eşinin Rızası Olmadan Ayrı Yaşadıkları Eve Girdiği - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilemeyeceği )
MALA ZARAR VERME/KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Sanığın Çocuklarını Başka Türlü Görme İmkanı Olduğu Halde Ayrılık Kararı İle Ayrıldığı Eşinin Rızası Olmadan Ayrı Yaşadıkları Eve Girdiği - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmemesi Gereği )
ÇOCUKLARI İLE BAŞKA TÜRLÜ GÖRÜŞME İMKANI OLAN SANIĞIN AYRILDIĞI EŞİNİN EVİNE İZİNSİZ GİRMESİ ( Sanık Hakkında Mahkumiyete Hükmolunacağı )"
Y2.CD20.9.2011E. 2009/54438 K. 2011/34014"TEHDİT VE KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Şikayete Bağlı Olmadığı - Hüküm Tarihindeki Düzenlemeye Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Mümkün Olmadığının Gözetileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Tehdit ve Konut Dokunulmazlığının İhlali/Şikayete Bağlı Olmadığı - Hüküm Tarihindeki Düzenlemeye Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Mümkün Olmadığının Gözetileceği )"
Y2.CD22.9.2011E. 2009/45953 K. 2011/34393"KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Tutanakta Sayaç Altından Faz Giriş ve Çıkışlarını Harici Bir Kablo İle Birleştirmek Suretiyle Kullanıldığının Belirtildiği - Sanığın Sayaca Müdahalede Bulunmadığını Savunduğu/Tutanak Düzenleyicilerinin Ayrıntılı Beyanının Alınacağı )
ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Tutanakta Belirtilenin Aksine Sanığın Sayaca Müdahale Etmediğini Savunduğu - Tutanak Düzenleyicilerinin Ayrıntılı Beyanının Alınacağı/Suç Tarihi Sonrasına Ait 1 Yıllık Tüketim Belgeleri Getirtilerek Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Keşif Yapılacağı )
KEŞİF ( Kaçak Elektrik/Tutanakta Belirtilenin Aksine Sanığın Sayaca Müdahale Etmediğini Savunduğu - Tutanak Düzenleyicilerinin Ayrıntılı Beyanının Alınacağı/Suç Tarihi Sonrasına Ait 1 Yıllık Tüketim Belgeleri Getirtilerek Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Keşif Yapılacağı )"
Y2.CD26.9.2011E. 2009/55498 K. 2011/34475"HAKARET ( Sanığın Cumhuriyet Savcısıyla Zabıt Katibi Huzurunda Verdiği Savunmasının Tutanakla Tespit Edilmiş Olduğu - İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği Ancak Sanığın Katılan Hakkında Sarfettiği Sözlerin Savunma Sınırlarında Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
İHTİLAT ( Hakaret - Sanığın Cumhuriyet Savcısıyla Zabıt Katibi Huzurunda Verdiği Savunmasının Tutanakla Tespit Edilmiş Olduğu/ İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği Ancak Sanığın Katılan Hakkında Sarfettiği Sözlerin Savunma Sınırlarında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
SAVCI VE KATİP ÖNÜNDE VERİLEN İFADEDE HAKARET ( Hakaret - İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği Ancak Sanığın Katılan Hakkında Sarfettiği Sözlerin Savunma Sınırlarında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
Y2.CD28.9.2011E. 2009/55028 K. 2011/34863"BOŞANMA DAVASI SÜRECİNDE SANIĞIN KATILANA HAKARET İÇEREN MESAJ GÖNDERMESİ ( Sanığın Mesajları Katılanın Mesajlarına Karşılık Olarak Attığını Savunduğu - Karşılıklı Hakaretin Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı )
KARŞILIKLI HAKARET ( Sanığın Mesajları Katılanın Mesajlarına Karşılık Olarak Attığını Savunduğu - Karşılıklı Hakaretin Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı/Tarafların Boşanmalarında Katılanın Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )"
Y2.CD29.9.2011E. 2009/56663 K. 2011/34976"KARŞILIKLI HAKARET ( 5237 S.K. Uyarınca Taraflardan Biri veya Her İki Taraf Hakkında Verilecek Cezadan İndirim Yapılabileceği veya Ceza Verilmesinden Vazgeçilebileceği Gözetildiğinde 765 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeye Göre Daha Lehe Olduğunun Kabul Edileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Karşılıklı Hakaret - 5237 S.K. Uyarınca Taraflardan Biri veya Her İki Taraf Hakkında Verilecek Cezadan İndirim Yapılabileceği veya Ceza Verilmesinden Vazgeçilebileceği Gözetildiğinde 765 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeye Göre Daha Lehe Olduğunun Kabul Edileceği )
CEZANIN ISKATI ( Sanıklar Hakkında Ceza Tayin Edilmeden Cezanın Iskatına Karar Verilemeyeceği - Karşılıklı Hakaret )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Karşılıklı Hakaret - Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verildiği/Katılanların Manevi Tazminat Taleplerinin Değerlendirileceği )"
Y2.CD3.10.2011E. 2009/58046 K. 2011/35313"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Basın Yoluyla Hakaret - Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"

Y3.CD

Y3.CD26.10.2011E. 2010/9469 K. 2011/15184"TAKDİRİ İNDİRİM ( Sanığın Yargılama Sürecindeki Saygılı Davranışları Yönünden Takdiri İndirimin Sanık Lehine Uygulandığı - Çelişki Yaratacak Gerekçeyle Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Yargılama Sürecindeki Saygılı Davranışları Yönünden Takdiri İndirimin Sanık Lehine Uygulandığı - Çelişki Yaratacak Gerekçeyle Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
KARARDA ÇELİŞKİ YARATILMASI ( Sanığın Yargılama Sürecindeki Saygılı Davranışları Yönünden Takdiri İndirimin Sanık Lehine Uygulandığı - Çelişki Yaratacak Gerekçeyle Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y3.CD2.11.2011E. 2011/17897 K. 2011/15809"ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( 6217 S.K. İle Yapılan Değişiklik Uyarınca Hüküm Tarihinde İtiraz Hakkında Karar Verme Yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI ( Orman Kanunu'na Muhalefet - 6217 S.K. İle Yapılan Değişiklik Uyarınca Hüküm Tarihinde İtiraz Hakkında Karar Verme Yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği/Usul Kurallarının Derhal Uygulanacağı )
USUL KURALLARININ DERHAL UYGULANMASI ( Orman Kanunu'na Muhalefet - 6217 S.K. İle Yapılan Değişiklik Uyarınca Hüküm Tarihinde İtiraz Hakkında Karar Verme Yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )"
Y3.CD3.11.2011E. 2010/4036 K. 2011/16022"DÜŞÜK VE DEVRİK EMVALİ TOPLAMA ( 6831 S.K. Md. 91'de Yapılan Değişikliklerin Lehe Kanun Uyarlaması Açısından Gözetileceği )
İŞGAL VE FAYDALANMA ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmemiş Olmasına Karşılık Hükümde Adli Para Cezasının Ertelenmesi Mümkün Olmadığından Bu Hususta Karar Verilmesine Yer Olmadığı Belirtilerek Çelişki Yaratılamayacağı )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( İşgal ve Faydalanma - Hapis Cezasının Paraya Çevrilmemiş Olmasına Karşılık Hükümde Adli Para Cezasının Ertelenmesi Mümkün Olmadığından Bu Hususta Karar Verilmesine Yer Olmadığı Belirtilerek Çelişki Yaratılamayacağı )"
Y3.CD3.11.2011E. 2010/4549 K. 2011/16055"EK SAVUNMA HAKKI ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Orman Kanunu'na Aykırılık )
ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suç Tutanağında Ağaçları Sanığın Kestiğinin Öğrenildiğinin Yazıldığı - Tanık Sıfatıyla Tutanağı Tanzim Edenlerin Köy Muhtarı ve Azalar Komşu Taşınmaz Sahiplerinin de Dinleneceği )
MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Emvalin 6831 S.K. Md. 93/3'ün Delaletiyle 5237 S.K. Md. 54 Uyarınca Müsadere Uygulaması Yapılacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Müdahil Lehine Maktu Vekalet Ücretinin Fazla Tayin Edilemeyeceği )"
Y3.CD23.11.2011E. 2011/12859 K. 2011/18663"YARALAMA SUÇU (Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte 15 Yaşını İkmal Etmediği - Üzerine Atılı Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Ehliyeti Açısından Rapor Alınacağı)
ON İKİ YAŞINI DOLDURMUŞ OLUP ON BEŞ YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLANLARIN İŞLEDİĞİ FİİL (Basit Yaralama Suçunda Üzerine Atılı Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Ehliyeti Açısından Rapor Alınmadan Karar Verilemeyeceği)
HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ (Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte 15 Yaşını İkmal Etmediği - Rapor Alınması Gerektiği)
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ (Basit Yaralama Suçunun İşlendiği Tarihte 15 Yaşını Doldurmamış Olan Sanığın Üzerine Atılı Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Ehliyeti Açısından Rapor Alınacağı)"
Y3.CD7.12.2011E. 2011/12845 K. 2011/21529"ADLİ PARA CEZASINDA HAK YOKSUNLUĞU OLMAYACAĞI (Sanık Hakkında Yaralama Suçundan Dolayı Verilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği - 5237 S.K. Md.53/1'deki Hak Yoksunluklarına Hükmedilemeyeceği)
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (Adli Para Cezasına Mahkumiyet Halinde Hükmedilemeyeceği)
YARALAMA SUÇUNDAN DOLAYI VERİLEN HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ (Fazla Miktarda Adli Para Cezasına Hükmedildiği - Hak Yoksunluğuna Hükmedilemeyeceğinin Gözetileceği)"
Y3.CD14.12.2011E. 2011/17907 K. 2011/23270"KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞTIRILARAK CEZANIN ÇEKTİRİLMESİ (İki Yıl veya Daha Az Süre İle Hapis Cezasına Mahkum Olanlardan Hükümlülük Süresinin Yarısını İyi Halle Geçirenlerin İstekleri Bulunmak Koşulu İle Mahkemece Karar Verilebileceği)
HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN HESAPLANMASI (Ceza İnfaz Kurumunda Geçen Şartla Tahliye Süresi Esas Alınmak Suretiyle Hesaplanacağı - Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılarak Mahkumiyet Süresinin Yarısının Çektirileceği)
MAHKUMİYET SÜRESİNİN YARISININ İYİ HALLE GEÇİRİLMESİ (Durumunda İki Yıl veya Daha Az Süre İle Hapis Cezasına Mahkum Olanlardan İstekleri Bulunmak Koşulu İle Kalan Cezanın Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılarak Çektirileceği)"

Y4.CD

Y4.CD9.6.2010E. 2010/15023 K. 2010/12860"HAKARET SUÇU (Lehe Olan 765 S.K. Uygulanacağı/Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesine Rağmen İkinci Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Ertelenmemesine Karar Verilemeyeceği - Suç Tarihine Göre Hükmedilebilecek En Çok Adli Para Cezasından Fazlasına Hükmedilemeyeceği)
ADLİ PARA CEZASININ TAYİNİ (Hakaret Suçu - Suç Tarihine Göre En Çok Hükmedilebilecek Miktar Gözetilmeksizin Bundan Fazlasına Hükmedilemeyeceği)
ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ GEREKTİĞİ (Hakaret Suçu Nedeniyle Yapılan Uygulamada Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesine Rağmen İkinci Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Ertelenmemesine İlişkin Kararın Yanlış Olduğu)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Adli Sicil Kaydına Göre Daha Önce İşlediği Bir Suçu Bulunmayan Sanığın Hakaret ve Tehdit Suçları Nedeniyle Bu Kurumdan Yararlanıp Yararlanamayacağı Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği)"
Y4.CD23.6.2010E. 2010/15709 K. 2010/12345"TEHDİT SUÇU (Sevk Maddelerine Göre Sanık Hakkına Yaralama ve Kavgada Silah Çekme Suçlarından Dolayı Dava Açıldığı - Tehdit Suçu Nedeniyle Açılmış Dava Bulunmadığından Bu Suçtan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı)
İDDİANAMEDE UNSURLARI GÖSTERİLMEYEN SUÇ HAKKINDA MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULAMAYACAĞI (Hükmün Ancak İddianamede Unsurları Gösterilen Suça İlişkin Fiil ve Fail Hakkında Verileceği - Hakkında Dava Açılmayan Konuda Yargılama Yapılamayacağı ve Hüküm Kurulamayacağı)
SEVK MADDESİNDE BELİRTİLMEYEN SUÇ (Sanık Hakkına Yaralama ve Kavgada Silah Çekme Suçlarından Dolayı Dava Açıldığı - Tehdit Suçu Nedeniyle Açılmış Dava Bulunmadığından Bu Suçtan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı)"
Y4.CD11.1.2011E. 2010/3735 K. 2012/404"GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (Sanığın Kaçak Olduğu Bildirilen Mazotu Boşalttığı Sırada Polislerce Yakalandığı/Sanık Hakkında Yasal İşlem Yapılırken Tartışma Çıktığı ve Sanığın Görevlilere Hakaret Ettiği - Ayrıca Tehdit Ettiği ve Yaraladığı)
GÖREVLİYE HAKARET SUÇU (Sanığın Eylemlerinin Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçuna Uyduğu - Görevliye Hakaret Suçundan da Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği)
POLİSLERLE TARTIŞMA (Sanığın Polislerce Yakalanması İle Çıkan Tartışma Sırasında Görevlilere Hakaret Ettiği Görevlileri Tehdit Ettiği - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Hüküm Kurulacağı)"
Y4.CD8.3.2011E. 2009/1228 K. 2011/2663"KARŞILIKLI HAKARET ( Katılanın Sanığa Söylediği "Sen Kim Oluyorsun" Sözlerinin Haksız Fiil Karşılığında Hakaret Kapsamında İndirim Nedeni Oluşturacak Söz Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılacağı - Doğrudan Karşılıklı Hakaret Olarak Kabul Edilemeyeceği )
HAKSIZ FİİL KARŞILIĞINDA HAKARET ( Katılanın Sanığa Söylediği "Sen Kim Oluyorsun" Sözlerinin Haksız Fiil Karşılığında Hakaret Kapsamında İndirim Nedeni Oluşturacak Söz Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
Y4.CD27.9.2011E. 2009/14293 K. 2011/16568"TEHDİT ( Tanığın Savcılıkta Sanığın Silahla Tehdit Ettiğine Dair Anlatımıyla Duruşmadaki Sanıkta Silah Olduğunu Görmediği Yolundaki Anlatımları Arasındaki Çelişkinin Giderileceği - Giderilmezse Hangi Anlatıma Ne Sebeple Üstünlük Tanınacağının Belirtileceği )
TANIK BEYANLARINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Tanığın Savcılıkta Sanığın Silahla Tehdit Ettiğine Dair Anlatımıyla Duruşmadaki Sanıkta Silah Olduğunu Görmediği Yolundaki Anlatımları Arasındaki Çelişkinin Giderileceği - Giderilmezse Hangi Anlatıma Ne Sebeple Üstünlük Tanınacağının Belirtileceği )
HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit - Sanığın Katılan ve Şikayetçinin Kendisine Hakaret Edip Saldırdığını Beyan Ettiği/Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Araştırılacağı )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Tehdit - Hak Yoksunluklarından Hangilerinin Ne Kadar Süreyle Uygulanacağının Karar Yerinde Gösterileceği )"
Y4.CD4.10.2011E. 2009/11475 K. 2011/16904"KAMU GÖREVLİSİNİ TEHDİT ( Sanığın Polisleri "Sizi Öldüreceğim" Diyerek Tehdit Ettiği - Eylemin Görevlilere Direnme Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılacağı )
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Polisleri "Sizi Öldüreceğim" Diyerek Tehdit Ettiği - Görevlilere Direnme Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılacağı )
KAMUYA YARARLI BİR İŞTE SANIĞIN ÇALIŞTIRILMASI ( Sanığın Polislere Hakaret Ettiği - Sanığın Rızası Olmaksızın Gönüllülük Koşulu Yerine Getirilmeden Sanığın Çalıştırılamayacağı )
SANIĞIN HAYVAN BARINAĞINDA ÇALIŞTIRILMASI ( Sanığın Polislere Hakaret Ettiği - Sanığın Rızası Olmaksızın Gönüllülük Koşulu Yerine Getirilmeden Çalıştırılamayacağı )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Kamu Görevlisine Hakaret )
KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( Seçimlik Cezalardan Hapis Cezasının Neden Tercih Edildiğinin Açıklanmadığı )
DOĞRUDAN PARA CEZASINA DAİR KESİN NİTELİKTEKİ HÜKÜMLÜLÜK ( Tekerrüre Esas Olmayacağı )
TEKERRÜR ( Doğrudan Para Cezasına Dair Kesin Nitelikteki Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Olamayacağı )"
Y4.CD25.10.2011E. 2009/13445 K. 2011/18058"GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Haciz Yapmakta Olan İcra Memurunun Elindeki Haciz Tutanağını Yırttığı - Cebir veya Tehdit Öğelerinin Ne Suretle Oluştuğunun Açıklanması Gereği )
HACİZ TUTANAĞINI YIRTMAK ( Sanığın Haciz Yapmakta Olan İcra Memurunun Elindeki Haciz Tutanağını Yırttığı/Görevi Yaptırmamak İçin Direnmede Cebir veya Tehdit Öğelerinin Ne Suretle Oluştuğunun Açıklanması Gereği - Resmi Bir Belgeyi Yok Etmek Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılacağı )
RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK ( Sanığın Haciz Yapmakta Olan İcra Memurunun Elindeki Haciz Tutanağını Yırttığı - Eylemin Resmi Bir Belgeyi Yok Etmek Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılacağı )"
Y4.CD26.10.2011E. 2009/17873 K. 2011/18206"GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Haciz Sırasında Alacaklı Vekili ve Avukata Sinkaflı Sözler Söylediği - Sanık Hakkında Bu Suçtan Açılmış Bir Kamu Davası Bulunmadığı/Haciz İşlemini Engellemek İçin Kullandığı Cebir veya Şiddet Eylemlerinin Nelerden İbaret Olduğunun Açıklanacağı )
HACİZ İŞLEMİ SIRASINDA ALACAKLI VEKİLİ VE GÖREVLİ POLİS MEMURUNA SİNKAFLI SÖZLER SÖYLEMEK ( Sanık Hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Açılmış Dava Bulunmadığının Gözetileceği - Kamu Görevlisine Hakaret Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )
HAKARET ( Sanığın Haciz Sırasında Alacaklı Vekili ve Avukata Sinkaflı Sözler Söylediği - Kamu Görevlisine Hakaret Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı ) "
Y4.CD1.11.2011E. 2009/15303 K. 2011/19977"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Haciz Tutanağını Düzenleyen İcra Müdür Yardımcısının Tanık Olarak Dinleneceği - Mallar Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığının Araştırılacağı )
HACİZ TUTANAĞINI DÜZENLEYEN İCRA MÜDÜRÜNÜN TANIK OLARAK DİNLENMESİ ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak - Memurun Dinleneceği )
MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yediemin Olan Sanığın Mallar Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığının Araştırılacağı )"
Y4.CD14.11.2011E. 2011/15917 K. 2011/21034"MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yedieminin Teslim Edilen Malları Tebligata Rağmen Satış Yerine Götürmemesinin Teslim Amacı Dışında Bir Tasarruf Olarak Değerlendirilip Hükümlülüğüne Karar Verilemeyeceği )
YEDİEMİNİN SATIŞA KONU MALLARI TEBLİGATA RAĞMEN SATIŞ YERİNE GÖTÜRMEMESİ ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmayacağı - Eylemin Teslim Amacı Dışında Bir Tasarruf Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SANIĞIN HACZEDİLEN MALLARIN AYNI ZAMANDA SAHİBİ OLMASI ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Eyleminde İndirim Sebebi Olarak Değerlendirileceği )"
Y4.CD15.11.2011E. 2009/17121 K. 2011/21110"KATILMA ( Duruşmada Şikayetçi Olduğunu Bildiren Yakınan Vekiline Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulacağı )
HACİZLİ MALI YERİNE GETİRMEME ( Muhafaza Görevini İhmal Suçuna İlişkin Düzenlenmiş Bir İddianame Bulunmadığı - Durma Kararı Verilerek İddianame Düzenlettirileceği )
MUHAFAZA GÖREVİNİ İHMAL SUÇU ( Hacizli Malı Yerine Getirmeme - Muhafaza Görevini İhmal Suçuna İlişkin Düzenlenmiş Bir İddianame Bulunmadığı/Durma Kararı Verilerek İddianame Düzenlettirileceği )
İDDİANAME ( Hacizli Malı Yerine Getirmeme/Muhafaza Görevini İhmal Suçuna İlişkin Düzenlenmiş Bir İddianame Bulunmadığı - Durma Kararı Verilerek İddianame Düzenlettirilmesi Gereği/Duruşmaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )"
Y4.CD30.11.2011E. 2009/22065 K. 2011/22880"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi İçin Muhasebeci Olan Sanığın Şirketten Aldığı Paranın Şirketin Tasfiyesiyle İlgili Olarak Ne Kadarı Nereye Harcadığının ve Kalan Kısmını Ne Yaptığının Araştırılacağı)
MUHASEBECİ OLAN SANIĞIN TASFİYE İŞLEMLERİNİ YAPMAK İÇİN PARA ALDIĞI (Tasfiyenin Gerçekleşmediği/Şirketten Aldığı Paranın Kendisinde Kalan Kısmını Ne Yaptığının Araştırılacağı - Sonuca Göre Beraat Edeceği ya da Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşacağı)
MESLEKİ HİZMET İLİŞKİSİNE DAYANARAK PARA ALINMASI (Şirketin Tasfiye İşlemleri İçin Muhasebeci Olan Sanığa Para Verildiği - Tasfiye İle İlgili Olarak Yapması Gereken ve Yaptığı İşlerin Neler Olduğu ve Aldığı Paranın Kendisinde Kalan Kısmını Ne Yaptığının Araştırılacağı)"
Y4.CD17.1.2012E. 2011/8646 K. 2012/771"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK (Tarım İl Müdürlüğünde Görevli Sanıkların Kurumu Zarara Uğrattıkları - Müfettiş Raporu ve İdari Soruşturmadaki Ön İnceleme Raporunda Yer Alan İddialar Yöntemince İrdelenip Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği)
İDARİ SORUŞTURMADAKİ ÖN İNCELEME VE MÜFETTİŞ RAPORU (Tarım İl Müdürlüğünde Görevli Sanıkların Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Davada Raporlardaki İddiaların İrdelenmeden Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı)
TAŞIT KANUNUNA AYKIRILIK (Tarım İl Müdürlüğünde Görevli Sanıkların Fidanları Almak ve Dağıtımını Yapmak İçin Görevlendirme ve Tahsis Etme Eylemlerinde Tahsis Olunduğu İş Dışında Kullanma Öğesinin Ne Şekilde Oluşmadığı Tartışılmadığı)"
Y4.CD18.1.2012E. 2009/27469 K. 2012/1074"İFTİRA SUÇU (Ebe Olarak Görev Yapan Sanığın Başhekim Tarafından Irzına Geçildiği İddiasıyla Şikayetçi Olduğu/Yapılan Soruşturmada Tutuklamadan Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği - Irza Geçme Suçundan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İftira Suçunun Kesin Kanıtı Olmadığı)
IRZA GEÇME (Savcının Kamu Davası Açmak Yerine Mağdurenin Sonraki Beyanını Önceki Beyanına Üstün Tutmak Suretiyle Başhekim Hakkında Irza Geçme Suçundan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Vermesinin İftira Suçunun Kesin Kanıtı Olamayacağı - Şikayet Hakkının Kullanıldığı)
KESİN KANIT (Irza Geçme Suçundan Şikayette Bulunulduğu/Sonrasında Şikayetten Vazgeçildiği - Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İftira Suçunun Kesin Kanıtı Olmadığı)
ŞİKAYET HAKKI (İftira Suçu - Bu Hak Kullanılırken Belirli Bir Kimseye Suç Oluşturan Bir Eylemin Yüklenmesinin Şikayetin Doğal Sonucu Olduğu)"
Y4.CD14.2.2012E. 2009/28169 K. 2012/2664"TEFECİLİK (Sanığın Faizle Borç Verdiğine İlişkin Yakınan ve Tanık Anlatımları Olduğu/Borç Vermesi Karşılığında Boş Senet Aldığı ve İşyerinde de Çok Sayıda Boş Senet Ele Geçirildiği - Borç Verdiği Kişilere Karşı İcra Takibinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)
BORÇ VERDİĞİ KİŞİLERE KARŞI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ (Tefecilik Suçunda Sanığın Faiz Karşılığı Borç Para Verip Vermediğinin Saptanması Açısından Araştırılacağı - İcra Takibi Bulunuyorsa İcra Dosyalarındaki Borçlular Dinlenerek Senet Miktarlarına Faiz Öngörülüp Öngörülmediğinin Sorulacağı)
FAİZ KARŞILIĞI BORÇ PARA VERİLMESİ (Tefecilik Suçundan Sanığın Borç Verdiği Kişilere Karşı İcra Takibinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Takip Bulunuyorsa Takip Borçluları Dinlenerek Senet Miktarlarının Asıl Borç ve Faiz Konusunda Araştırılacağı)"
Y4.CD20.2.2012E. 2010/2982 K. 2012/3276"TEFECİLİK ( Sanığın Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verdiği - Birden Fazla Kişiye Sürekli ve Sistemli Bir Biçimde Faiz Karşılığı Ödünç Para Verilmesinin Söz Konusu Olmadığı İleri Sürülerek Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KAZANÇ AMACIYLA ÖDÜNÇ PARA VERMEK ( Tefecilik Suçunu Oluşturduğu )
ÖDÜNÇ PARA VERMEK ( Sanığın Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verdiği - Eylemin Tefecilik Suçunu Oluşturacağı )"
Y4.CD22.2.2012E. 2009/29486 K. 2012/3539"İFTİRA SUÇU (Sanığa Ait Olan Taşınmaz Hakkında Açılan Kira Uyarlaması Davasında Sanığın İmzanın Sahte Olduğunu İddia Ederek Yakınan Aleyhine Savcılığa Şikayette Bulunduğu/Bu Soruşturma Sırasında İmzanın Kendisine Ait Olduğunun Tespit Edildiği - İftira Suçunun Yasal Öğelerinin Oluştuğu)
HUKUKA AYKIRI FİİL İSNADI (İle Sanığın Eylemleri İle İftira Suçunun Yasal Öğelerinin Oluştuğu - Sanığın Kastı Bulunmadığı Biçimindeki Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği)"
Y4.CD22.2.2012E. 2010/4248 K. 2012/3567"KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ (İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda 5237 S.K. Md.184/5 Uyarınca - Katılan Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmolunamayacağı)
DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ (Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiği - 5271 S.K. Md. 327/1'e Aykırı Şekilde Katılan Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Karar Verilemeyeceği)"
Y4.CD27.2.2012E. 2009/26494 K. 2012/3767"DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE REDDİ (Tanıkların Katılanın Babası ve Halası Olmasının Anlatımlarının Reddedilmesinin Tek Haklı ve Yasal Gerekçesi Olamayacağı)
KAYIN HISIMLIĞI (Sanıkla Tanıklığa Engel Olacak Kayın Hısımlığı Bulunmayanın Yeminsiz Dinlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Tanıkların Katılanın Babası ve Halası Olmasının Anlatımlarının Reddedilmesinin Tek Haklı ve Yasal Gerekçesi Olamayacağı)
TANIKLIKTAN ÇEKİNME (Sanıkla Tanıklığa Engel Olacak Kayın Hısımlığı Bulunmayan Katılanın Halası Olan Tanığa Çekinme Hakkı Hatırlatılarak Yeminsiz Dinlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu)"
Y4.CD7.3.2012E. 2012/3161 K. 2012/5475"TEHDİT SUÇU (Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücreti Hükmedileceği)
BERAAT EDEN SANIK YARARINA MAKTU VEKALET ÜCRETİ (Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hükmedileceğinin Gözetileceği)
VEKALET ÜCRETİ (Tehdit Suçunda Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Hükmedileceği)"

Y5.CD

Y5.CD15.7.2010E. 2010/6074 K. 2010/6241"HAYASIZCA HAREKETLER (Sanığın Alenen Hayasızca Vaz'u Harekette Bulunmak Olarak Tespit Edilen Eyleminin 765 S.K. Hükmünün Lehe Olduğunun Gözetileceği)
LEHE KANUN (Alenen Hayasızca Hareketler Suç Tarihinin Eski Ceza Kanunu Zamanında İşlediği - 765 S.K.'da Bu Suçu Düzenleyen Hükmün Sanık Lehine Olduğu)"
Y5.CD21.3.2011E. 2008/6716 K. 2011/2131"ZİMMET ( Suça Konu Tanker Dolu Olarak Hastaneden Ayrılmadan Fuel Oil Akaryakıt Teslimatına İlişkin Tutanağın Sanık Tarafından İmzalanıp İmzalanmadığının Tespit Edileceği )
TESLİM TUTANAĞI ( Zimmet - Suça Konu Tanker Dolu Olarak Hastaneden Ayrılmadan Fuel Oil Akaryakıt Teslimatına İlişkin Tutanağın Sanık Tarafından İmzalanıp İmzalanmadığının Tespit Edileceği )"
Y5.CD22.3.2011E. 2010/8895 K. 2011/2154"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Kamu Kurumu Aleyhine - Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmeleri İçin Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Duruşmadan Haberdar Edileceği )
RÜŞVET ALMAK VE VERMEK ( Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmeleri İçin Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gereği )
DAVAYA KATILMA HAKKI ( Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık/Rüşvet Alma ve Verme - Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmeleri İçin Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gereği )"
Y5.CD25.3.2011E. 2010/10845 K. 2011/2262"NİTELİKLİ ZİMMET ( Kararın Dayandığı Tüm Verilerin Bu Veriler Konusunda Mahkemenin Ulaştığı Sonuçların İddia Savunma ve Tanık Anlatımlarına İlişkin Değerlendirmelerin Açık Olarak Gerekçeye Yansıtılması Gereği )
GEREKÇELİ KARAR ( Nitelikli Zimmet - Kararın Dayandığı Tüm Verilerin Bu Veriler Konusunda Mahkemenin Ulaştığı Sonuçların İddia Savunma ve Tanık Anlatımlarına İlişkin Değerlendirmelerin Açık Olarak Gerekçeye Yansıtılacağı )
MAĞDURUN DURUŞMADAN HABERDAR EDİLMESİ ( Nitelikli Zimmet - Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliğinin Duruşmadan Haberdar Edileceği )
İDDİANAME VE ŞAHSİ HAK TALEPLERİ ( 5320 S.K. Geçici Md.1 Uyarınca İddianame ve Şahsi Hak Talep Tarihleri Gözetilerek Katılan Vekilinin Tazminat İstemi Konusunda Bir Karar Verileceği )
MÜDAFİİDEN SON SÖZLERİNİN SORULMAMASI ( Hükmün Tefhim Edildiği Celsede Duruşmaya Gelmeyen Sanık Yerine Müdafiinden Son Sözlerinin Sorulmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y5.CD11.4.2011E. 2009/13537 K. 2011/2890"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI ( Sanığın Savunmalarında Mağdurenin Yaşına İtirazda Bulunduğu - Mağdure Resmi Bir Kurumda Doğmamışsa Yaş Tespitine Esas Film ve Grafileri Çektirilerek Sağlık Kurulundan Gerekirse Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulu'ndan Mütalaa Alınacağı )
MAĞDURUN YAŞI ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Sanığın Savunmalarında Mağdurenin Yaşına İtirazda Bulunduğu/Nüfus Kaydına Göre Nüfusa Geç Tescili Yapılan Mağdurenin Doğum Tutanağının Getirtileceği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Sanığın Savunmalarında Mağdurenin Yaşına İtirazda Bulunduğu/Nüfus Kaydına Göre Nüfusa Geç Tescili Yapılan Mağdurenin Doğum Tutanağının Getirtileceği )"
Y5.CD20.4.2011E. 2011/4049 K. 2011/3280"CİNSEL SALDIRI SUÇU (Temyiz Aşamasında Sanık Hakkında Şikayetten Vazgeçildiği/Bu Durumun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği - Şikayete Bağlı Suç)
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ (Cinsel Saldırı Suçu/Temyiz Aşamasında Sanık Hakkında Şikayetten Vazgeçilmiş Olduğunun Dikkate Alınması Gereği/Şikayetten Vazgeçilmesinin Kabul Edilip Edilmediğinin Sanığa Sorulacağı)
ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMESİ (Cinsel Saldırı Suçu/Temyiz Aşamasında - Katılana Şikayetten Vazgeçme ve Sanığa da Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmeme Hususlarının Sorularak Sonucuna Göre Hüküm Verilmesi Gereği)"
Y5.CD12.5.2011E. 2011/3884 K. 2011/3860"CİNSEL AMAÇLI OLARAK KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Ağırlaştırıcı Nedenin Uygulanması Gereği )
ZORUNLU MÜDAFİİ ( Cinsel Amaçlı Olarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Mağdurenin Onaylı Nüfus Kaydı Getirtilerek Yaşının 18 Yaşından Küçük Olması Durumunda İstemi de Aranmaksızın Vekil Tayin Edileceği )
AĞIRLAŞTIRICI NEDEN ( Cinsel Amaçlı Olarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Ağırlaştırıcı Nedenin Uygulanması Gereği )"
Y5.CD27.5.2011E. 2011/5259 K. 2011/4402"ZİMMET SUÇU (Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Davanın Niteliği ve İddianameler ile Suçun Sübut ve Delillerinin Takdirine İlişkin Değerlendirmenin Bu Mahkemede Yapılması Gereği)
HAKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI (HSYK'nın 29.12.2003 Tarih ve 610 Sayılı Kararının Dikkate Alınması Gereği - Dava Konusu Olayda Yargılamanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gereği/Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
BİRDEN FAZLA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BULUNMASI (Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Davanın Niteliği ve İddianameler ile Suçun Sübut ve Delillerinin Takdirine İlişkin Değerlendirmenin Bu Mahkemede Yapılması Gereği)
DAVA DOSYALARININ İNCELENMESİ (Zimmet Suçu - Kamu Davası Açılması Halinde Diğer Mahkemelerdeki Dava Dosyaları İncelenerek İş Bu Dosyaların Birleştirilmesi Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetince Banka Kayıtları ve Tüm Evrakların İncelettirilmesi Gerektiği)
HESAPLAMA HATASI (Zimmet Suçu - Mal Edinildiği İddia Olunan Dövizlerin Zimmete Geçirilme Tarihi İtibariyle T.C.Merkez Bankası Efektik Satış Kuru Üzerinden Hesaplama Yapılması Gereği/Alış Kuru Üzerinden Yapılan Hesaplamanın Hatalı Olduğu)
HATALI BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişi Yemin Zaptının Üye Tarafından İmzasız Bırakılamayacağı - Zimmet Suçu)
DURUŞMANIN KESİKSİZLİĞİ (Mahkeme Heyetinde Değişiklik Olduğu/Önceki Tutanaklar ve Yapılan İşlemlerin Okunduğun Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği - Duruşmanın Kesintisizliği İlkesine Aykırı Hareket Edildiği/Bozma Nedeni Sayılacağı)
TESELSÜL EDEN SUÇLAR (Suç Tarihlerinin ve Suç Yerlerinin Duruşma Tutanağında Gösterilmesi Gereği)
LEHE OLAN KANUN HÜKMÜ (Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4389 ile Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 5411 Sayılı Yasa Hükümlerinden Sanığın Lehine Olan Hangisi İse Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması Gereği - Zimmet Suçu)"
Y5.CD7.6.2011E. 2011/3468 K. 2011/4476"REŞİT OLMAYAN İLE CİNSEL İLİŞKİ ( Kovuşturmasının Şikayete Tabi Olduğu/Suç Tarihinde Suçun Uzlaşma Kapsamında Olduğu - Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanacağı )
UZLAŞMA ( Reşit Olmayan İle Cinsel İlişki - Suç Tarihinde Suç Uzlaşma Kapsamında Olduğundan Hükümlerinin Uygulanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Reşit Olmayan İle Cinsel İlişki - Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Uzlaşma Yoluna Gidilemeyeceğine İlişkin Düzenlemenin Suç Tarihinde Sonra Yürürlüğe Girdiğinin Gözetileceği )
KOVUŞTURMA ŞARTI ( Uzlaşmanın Kovuşturma Şartı Olduğu - Reşit Olmayan İle Cinsel İlişki )"
Y5.CD9.6.2011E. 2011/2911 K. 2011/4574"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI ( Mağdurenin Akıl Hastalığının Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılmayacağına İlişkin Heyet ve Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu - Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınacağı )
HAFİF DERECEDE ZAKA GERİLİĞİ ( Mağdurenin Akıl Hastalığının Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılmayacağına İlişkin Heyet ve Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınacağı - Nitelikli Cinsel Saldırı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Mağdurenin Akıl Hastalığının Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılmayacağına İlişkin Heyet ve Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gereği - Nitelikli Cinsel Saldırı )
ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU ( Mağdurenin Akıl Hastalığının Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılmayacağına İlişkin Heyet ve Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gereği - Nitelikli Cinsel Saldırı )"
Y5.CD15.6.2011E. 2011/3451 K. 2011/4769"CİNSEL SALDIRI ( Mağdurenin Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasındaki Beyanlarında Çelişki Olduğu - Sanığın Gündüzleyin Mağdurenin Evine Gidip Zorla Irzına Geçtiğine Dair Kesin ve Kanaat Verici Delillerin Neler Olduğunun Gösterileceği )
MAĞDUR BEYANINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Cinsel Saldırı - Sanığın Gündüzleyin Mağdurenin Evine Gidip Zorla Irzına Geçtiğine Dair Kesin ve Kanaat Verici Delillerin Neler Olduğunun Gösterileceği )"
Y5.CD20.6.2011E. 2011/1472 K. 2011/4873"RUH SAĞLIĞINI BOZACAK ŞEKİLDE CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü Raporunda Mağdurelerin Ruh Sağlığının Bozulmadığının Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu Raporunda İse Bozulduğunun Belirtildiği - Çelişkinin Giderilmesi İçin Dosyanın Genel Kurula Gönderileceği )
ADLİ TIP GENEL KURULU ( Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Cinsel İstismar/Şube Müdürlüğü Raporunda Mağdurelerin Ruh Sağlığının Bozulmadığının İhtisas Kurulu Raporunda İse Bozulduğunun Belirtildiği - Çelişkinin Giderilmesi İçin Dosyanın Genel Kurula Gönderileceği )
ADLİ TIP KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU İLE İHTİSAS KURULU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Cinsel İstismar - Çelişkinin Giderilmesi İçin Dosyanın Genel Kurula Gönderilmesi Gereği )"
Y5.CD28.6.2011E. 2011/3396 K. 2011/5014"VELAYET HAKKINI KÖTÜYE KULLANMAK SURETİYLE CİNSEL İSTİSMAR ( Cezanın İnfazından Sonra Başlamak Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verilmesi Gereği )
BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Basit Cinsel İstismar - Velayet Hakkının Kötüye Kullanıldığı/Cezanın İnfazından Sonra Başlamak Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verileceği )
CİNSEL ORGANI ÇOCUĞUN POPOSUNA SÜRTMEK ( Sanığın Organ veya Bir Cismi Sokmak Suretiyle Oğlu Olan Mağduru İstismar Ettiğine Dair Delil Bulunamadığı - Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Basit Cinsel İstismarın Oluştuğu/Nitelikli Cinsel İstismarın Oluşmadığı )
ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI ( Sanığın Organ veya Bir Cismi Sokmak Suretiyle Oğlu Olan Mağduru İstismar Ettiğine Dair Delil Bulunamadığı - Organını Çocuğun Poposuna Sürten Sanığın Eyleminin Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Basit Cinsel İstismar Olduğu/Nitelikli Cinsel İstismarın Oluşmadığı )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Kendi Çocuğunu Basit Şekilde İstismar Etmek - Tayin Edilen Cezanın Bir Miktar Daha Artırılması Gereği )"
Y5.CD31.10.2011E. 2007/2441 K. 2011/23033"NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU (PTT'de Tahsilat Gişesinde Görevli Sanığın Telefon Ücretlerini Zimmetine Geçirdiği/Abonelerin Borcundan Dolayı Telefonlarının Kesilmesiyle Ortaya Çıktığı - Sanığın Hileli Davranışlarla Açığa Çıkmamasını Sağladığı)
TAHSİLAT GİŞESİNDE GÖREV YAPAN SANIĞIN TAHSİL ETTİĞİ TELEFON ÜCRETLERİNİ ZİMMETİNE GEÇİRMESİ (Nitelikli Zimmet Suçu Oluştuğu - Aleyhe Temyiz Bulunmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı)
ALEYHE TEMYİZ (Zimmet Suçunun Nitelikli Olarak İşlendiği Fakat Bozma Nedeni Yapılamayacağı)"
Y5.CD31.10.2011E. 2007/5452 K. 2011/23037"NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU (Eylemin ve Dayanaklarının Kararda Gösterilmediği - Suç Duyurusundan Önce Zimmetine Geçirdiği Parayı Tamamen İade Ettiği Anlaşıldığından Cezasından 2/3 Oranında İndirim Yapılacağı)
GEREKÇELİ KARAR (Hükmün Gerekçeyi İhtiva Etmemesinin Hukuka Aykırı Olacağı - Suç Oluşturduğu Kabul Edilen Eylemin ve Dayanaklarının Gösterilmeyip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İadeden Önceki Hükme Atıf Yapılamayacağı)
SUÇ OLUŞTURAN EYLEMİN HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLECEĞİ (Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılacağı - Hükmün Gerekçeyi İhtiva Edeceği)
ZİMMETİNE GEÇİRİLEN PARANIN SUÇ DUYURUSUNDAN ÖNCE İADESİ (Nitelikli Zimmet Suçu - Tamamen İade Ettiği Anlaşıldığından Cezasından 2/3 Yerine 1/2 Oranında İndirim Yapılması Sonucu Fazla Ceza Tayinin Hukuka Aykırı Olduğu)"
Y5.CD2.11.2011E. 2007/2754 K. 2011/23229"POLİS MEMURUNUN PARA İSTEMESİ (Ehliyetsiz Olarak Araç Kullandığı Tespit Ettikleri Müştekiden İşlem Yapmama Karşılığı Rüşvet Aldıklarının İddia ve Kabul Edildiği - Müşteki Hakkında Yapılan İşlem Sonucu Araştırılacağı)
RÜŞVET (Polis Memurlarının Ehliyetsiz Olarak Araç Kullandığı Tespit Ettikleri Müştekiden İşlem Yapmama Karşılığı Para İstedikleri/Eylemlerinin 765 S.K. Göre Nitelikli Rüşvet Alma Suçu Oluşacağı - Lehe Olan Hükmün Belirleneceği ve Kararda Gösterileceği)
SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAKTAN DOLAYI İŞLEM YAPMAMA KARŞILIĞI POLİSİN PARA İSTEMESİ (Müşteki Hakkında Yapılan İşlem Sonucu Araştırılıp Hüküm Kurulacağı)"
Y5.CD3.11.2011E. 2011/8978 K. 2011/23333"MÜHÜR BOZMA (Sanığın Cezalandırılmasını Talep Eden Müştekinin İsteminin Kamu Davasına Katılma İradesi Olduğu Gözetilip Bu Konu Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Karar Verilmemesi İsabetsiz İse de Kararı Temyiz Etmediğinden Bozma Sebebi Olmayacağı)
KATILAN (Mühür Bozma Suçundan Oturuma Katılıp Sanığın Cezalandırılmasını Talep Eden Müştekinin Bu İstemin Katılma İradesi Olduğu - Kararı Temyiz Etmediğinden Sanığın Temyiz İle Aleyhine Olan Bu Hususun Bozma Sebebi Yapılamayacağı)"
Y5.CD16.11.2011E. 2007/6615 K. 2011/23748"KAMU KURUMUNA KARŞI MÜTESELSİLEN DOLANDIRICILIK (Okulda Görev Yapan Sanıkların Okullar Arası Spor Yarışmalarına Ait Ücret Ödemeleri İle İlgili Olarak Listelerde Sahtecilik Yaparak Ücretleri Kendileri Aldıkları ve Maçlarda Görev Almayan Kişilere Mal Edindirdikleri)
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Okulda Görev Yapan Sanıkların Okullar Arası Spor Yarışmalarına İlişkin Listede Yaptıkları Sahte Belgelerin İğfal Kabiliyetlerinin Tespit Edileceği - Aldatma Yeteneği Bulunuyorsa Kamu Kurumuna Karşı Müteselsilen Dolandırıcılık ve Bu Suçun Oluşacağı)
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK (Okulda Görev Yapan Sanıkların Okullar Arası Spor Yarışmalarına İlişkin Listede Yaptıkları Sahte Belgelerin İğfal Kabiliyetlerinin Tespit Edileceği - İğfal Kabiliyeti Olmaması Durumunda Kamu Kurumuna Karşı Müteselsilen Dolandırıcılık ve Bu Suçun Oluşacağı)
OKULLAR ARASI SPOR YARIŞMALARINA AİT ÜCRET ÖDEMELERİNİ ALMAK (Okulda Görev Yapan Sanıkların Listelerde Bulunan Bazı İsimleri Kapatarak Yerlerine Başka İsimleri Yazarak Ücretleri Aldıkları/Kamu Kurumuna Karşı Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu - Belgelerin İğfal Kabiliyetine Göre Resmi Belgede Sahtecilik Suçu veya Görevi Kötüye Kullanmak Suçu Oluşacağı)
SAHTE BELGELERİN İĞFAL KABİLİYETİ (Varsa Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşacağı - Yoksa Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşacağı)
SAHTE EVRAKLARIN MÜSADERESİ (Adli Emanete Alınan Evraklardan Sahte Olanlarının Delil Olarak Dosyada Saklanması Gerektiği - Müsaderelerine Karar Verilemeyeceği)"
Y5.CD23.11.2011E. 2011/9907 K. 2011/24208"MÜHÜR BOZMA SUÇU (Onaysız Fotokopiden İbaret Mühürleme Tutanaklarına İtibar Edilerek Hüküm Kurulamayacağı)
TEKERRÜR (Mühür Bozma Suçu - Sonraki Suça İlişkin Kanun Maddesinde Seçimlik Olarak Hapis Cezası İle Adli Para Cezası Öngörülmüşse Hapis Cezasına Hükmolunur Hükmüne Aykırı Davranılamayacağı)
ADLİ PARA CEZALARI İÇİN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ÖNGÖRÜLMEDİĞİ (Mühür Bozma Suçundan Adli Para Cezasına Hükmolunan Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı)"
Y5.CD24.11.2011E. 2007/13971 K. 2011/25865"ZİMMETE KONU MİKTARIN SORUŞTURMA BAŞLAMADAN ÖNCE ÖDENMESİ (Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı - 5237 S.K. Md. 248/1 Uyarınca Verilecek Cezanın Üçte İkisinin İndirileceği)
ETKİN PİŞMANLIK (Zimmete Konu Miktarın İdari Tahkikat Sırasında Soruşturma Başlamadan Önce Tamamen Geri Ödendiği - Kovuşturma Başlamadan Önceki Etkin Pişmanlık Hükmüne Göre Ceza Verilemeyeceği)
MAHKEME MÜHRÜ (Gerekçeli Kararın 5271 S.K. Md. 232/7 Uyarınca Mahkeme Mührü İle Mühürlenmesi Gerektiği)
SORUŞTURMA BAŞLAMADAN ÖNCE ZİMMETE KONU MİKTARIN ÖDENMESİ (Zimmete Konu Miktarın İdari Tahkikat Sırasında Ödendiği - Verilecek Cezada 2/3 Oranında İndirim Yapılacağı)"
Y5.CD24.11.2011E. 2007/8593 K. 2011/24357"ZİMMET SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK (Zimmete Konu Miktarın İdari Tahkikat Sırasında Tamamen Geri Ödendiği - Soruşturma Başlamadan Yapılan Bu Ödeme Nedeniyle 5237 S.K. Md. 248/1 Uyarınca 2/3 Oranında Cezasında İndirim Yapılacağı)
ZİMMETE KONU MİKTARIN SORUŞTURMA BAŞLAMADAN GERİ ÖDENMESİ (Sanığın Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanacağı - Kovuşturma Başlamadan Önce Ödeme Yapılmış Gibi Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği)
MÜTESELSİLEN NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU (Abonelerden Telefon ve Kablo TV Parası Alan Sanığın Parayı Sisteme Kayıtlamadığı Tahsil Ettiği Fatura Bedellerini Kasaya İntikal Ettirmediği/Kurumda Olağan Denetimle Durumun Belirlenemediği - Lehe Yasa Değerlendirilmesi Yapılacağı)
GEREKÇELİ KARARIN MÜHÜRLENMESİ (Zimmet Suçu - Mahkeme Mührü İle Mühürlenmesi Gerektiği)"
Y5.CD24.11.2011E. 2011/8593 K. 2011/24357"ZİMMET SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK (Zimmete Konu Miktarın İdari Tahkikat Sırasında Tamamen Geri Ödendiği - Soruşturma Başlamadan Yapılan Bu Ödeme Nedeniyle 5237 S.K. Md. 248/1 Uyarınca 2/3 Oranında Cezasında İndirim Yapılacağı)
ZİMMETE KONU MİKTARIN SORUŞTURMA BAŞLAMADAN GERİ ÖDENMESİ (Sanığın Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanacağı - Kovuşturma Başlamadan Önce Ödeme Yapılmış Gibi Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği)
MÜTESELSİLEN NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU (Abonelerden Telefon ve Kablo TV Parası Alan Sanığın Parayı Sisteme Kayıtlamadığı Tahsil Ettiği Fatura Bedellerini Kasaya İntikal Ettirmediği/Kurumda Olağan Denetimle Durumun Belirlenemediği - Lehe Yasa Değerlendirilmesi Yapılacağı)
GEREKÇELİ KARARIN MÜHÜRLENMESİ (Zimmet Suçu - Mahkeme Mührü İle Mühürlenmesi Gerektiği)"
Y5.CD6.12.2011E. 2011/11689 K. 2011/24988"MÜHÜR BOZMA SUÇU (Önceki Mahkümiyeti İle İlgili Uyarlama Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Zorunlu Olmadığından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Tartışılmasına Gerek Olmadığı - İddianame Yüzüne Okunduğundan Savunma Hakkı Kısıtlanmadığı)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Önceki Mahkümiyeti İle İlgili Uyarlama Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Zorunlu Olmadığı Gibi Sanığın Sabıkasına Konu Karşılıksız Çek Keşide Etme Eyleminin Suç Olmaktan Çıkarılmadığı)
İDDİANAMENİN KABULÜ KARARI VERİLMESİNİN ZORUNLU BULUNMAMASI (Mühür Bozma Suçunda Sanığın Sorgusu Yapılmadan Evvel İddianamenin Yüzüne Okunarak Yüklenen Suçlamanın Anlatılması Nedeniyle Savunma Hakkının Kısıtlanmadığı)"
Y5.CD29.12.2011E. 2011/10539 K. 2011/25878"MÜHÜR BOZMA SUÇU (Mühürleme Tutanağının Onaylı Sureti Mühürleme Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği Dosyaya Getirtilmeden Hüküm Kurulamayacağı - Tutanak Mümzi Tanıklara Dinlenmelerinden Önce Tanığa Görevinin Anlatılması Gerektiği)
TUTANAK MÜMZİİ TANIK (Mühür Bozma Suçu - Dinlenmelerinden Önce Gerçeği Söylemelerinin Önemi Söylememeleri Halinde Yalan Tanıklık Suçundan Dolayı Cezalandırılacakları ve Doğruyu Söyleyecekleri Hususunda Yemin Edeceklerinin Hatırlatılacağı)"
Y5.CD13.2.2012E. 2012/470 K. 2012/397"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında da Bir Sonuca Varılması Gereği - Özel Yetkili Mahkemenin Görevsizlik Kararının Kaldırılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Örgütlü Olarak Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında da Bir Sonuca Varılması Gereği )
ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV KAPSAMI ( Örgütlü Olarak Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında da Bir Sonuca Varılacağı )"
Y5.CD20.2.2012E. 2012/870 K. 2012/616"NİTELİKLİ YAĞMA ( Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında Bir Sonuca Varılması Gereği - Özel Yetkili Mahkemenin Görevsizlik Kararının Kaldırılacağı )
TEFECİLİK ( Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında Bir Sonuca Varılması Gereği )
ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV KAPSAMI ( Nitelikli Yağma ve Tefecilik - Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında Bir Sonuca Varılması Gereği/Görevsizlik Kararının Kaldırılması Gereği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Nitelikli Yağma ve Tefecilik - Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında Bir Sonuca Varılması Gereği/Görevsizlik Kararının Kaldırılacağı )"

Y6.CD

Y6.CD14.2.2011E. 2010/23022 K. 2011/1069"ÇOCUKLARA ÖZGÜ KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR ( Suça Sürüklenen ve Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar Hakkında Uygulanacağı - Ceza Sorumluluğu ve Hakkında Mahkumiyet Kararı Kurulan Sanık Hakkında Sağlık Tedbirine Hükmedilemeyeceği )
SAĞLIK TEDBİRİ ( Suça Sürüklenen ve Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbire Hükmedileceği - Ceza Sorumluluğu ve Hakkında Mahkumiyet Kararı Kurulan Sanık Hakkında Sağlık Tedbirine Hükmedilemeyeceği )
CEZA SORUMLULUĞU BULUNAN SANIK HAKKINDA ÇOCUKLARA ÖZGÜ TEDBİR UYGULANMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y6.CD14.3.2011E. 2007/2316 K. 2011/2436"YAĞMA ( Sanığın Dolaylı İkrarı ve Yakınanın Anlatımlarına Göre Sanığın Babaannesi Olan Yakınana Bıçak Çekip Tehdit Ederek Parasını Aldığı - Suçun Oluştuğu )
DOLAYLI İKRAR ( Sanığın Dolaylı İkrarı ve Yakınanın Anlatımlarına Göre Sanığın Babaannesi Olan Yakınana Bıçak Çekip Tehdit Ederek Parasını Aldığı - Sanığın Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğunun Kabul Edileceği )"
Y6.CD13.4.2011E. 2007/5343 K. 2011/5250"GECELEYİN KONUTA AÇIK KAPIDAN GİRMEK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Eylemin Aynı Zamanda Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturduğu )
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Geceleyin Konuta Açık Kapıdan Girmek Suretiyle Nitelikli Hırsızlık - Eylemin Aynı Zamanda Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturduğu )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ ( Sanık Yararına Olan Tüm Hükümlerin Uygulanmasının Talep Edildiği Halde Uygulanıp Uygulanmayacağı Konusunda Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Nitelikli Hırsızlık )"
Y6.CD28.4.2011E. 2007/22764 K. 2011/6328"MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( İşyerinin Kapısının Kilidini Kırmak Suretiyle Hırsızlık - Suçun Oluştuğu )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( İşyerinin Kapısının Kilidini Kırmak Suretiyle Hırsızlık - Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Hükümlerinin Yer Aldığı 5237 S.K. Md. 142/1-b'nin Uygulanacağı )
BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Nitelikli Hırsızlık - Belirli Haklardan Yoksun Bırakılmasına Karar Verileceği )
HÜKÜM ( İşyerinin Kapısının Kilidini Kırmak Suretiyle Hırsızlık/Aynı Zamanda İşyeri Dokunulmazlığının Bozulması Suçunun da Oluştuğu - Lehe Kanun Uyarlamasında Uzlaşma Hükümlerinin Değerlendirilebilmesi İçin Duruşma Açılması ve Sebep İle Gerekçeler Gösterilerek Hüküm Kurulması Gereği )"
Y6.CD11.5.2011E. 2010/31369 K. 2011/6812"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Pencereyi Kırıp Sahanlığındaki Anahtarı Alarak Kapıyı Açtığı ve İçeri Girdiği/Eylemin Haksız Olarak Elde Bulundurulan Anahtarla Hırsızlık Olarak Kabul Edileceği - Eylemin Gece Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğine İlişkin Kanıtların Karar Yerinde Açıklanacağı )
HAKSIZ YERE ELDE BULUNDURULAN ANAHTAR İLE HIRSIZLIK ( Sanığın Pencereyi Kırıp Sahanlığındaki Anahtarı Alarak Kapıyı Açtığı ve İçeri Girdiği - 5237 S.K. Md. 142/2-d'nin Uygulanacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Eylemin Gece Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğine İlişkin Kanıtların Karar Yerinde Açıklanacağı )
TEKERRÜR ( Nitelikli Hırsızlık - Tekerrüre Esas Alınan Hükümlülüğün Karar Yerinde Gösterileceği )"
Y6.CD23.5.2011E. 2011/3247 K. 2011/6946"MAHKUMİYET KARARI (Sanığın Yüklenen Suçu İşlediğine Dair Sanığın Yargılama Aşamasında Vazgeçtiği Suç İsnadı Dışında Mahkumiyetine Yeterli Kesin Kanıtlar Bulunmadığı - Beraatı Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği)
KANUN YOLLARINA BAŞVURU (Sanığın Yüklenen Suçu İşlediğine Dair Sanığın Yargılama Aşamasında Vazgeçtiği Suç İsnadı Dışında Mahkumiyetine Yeterli Kesin Kanıtlar Bulunmadığı - Beraati Gerektiği)
YARGILAMA AŞAMASINDA VAZGEÇİLEN BEYAN (Sanığın Yüklenen Suçu İşlediğine Dair Sanığın Yargılama Aşamasında Vazgeçtiği Suç İsnadı Dışında Mahkumiyetine Yeterli Kesin Kanıtlar Bulunmadığı - Beraatı Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği)"
Y6.CD25.5.2011E. 2007/5053 K. 2011/7209"HIRSIZLIK ( Sanığın Çaldıktan Sonra Sattığı Eşyaların Yerini Yakalanınca Söylediği/Kısmi Geri Vermeyi Sağladığı - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması İçin Yakınanın Rızası Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
ETKİN PİŞMANLIK ( Sanığın Çaldıktan Sonra Sattığı Eşyaların Yerini Yakalanınca Söylediği/Kısmi Geri Vermeyi Sağladığı - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması İçin Yakınanın Rızası Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
YAKINANIN RIZASI ( Sanığın Çaldıktan Sonra Sattığı Eşyaların Yerini Yakalanınca Söylediği/Kısmi Geri Vermeyi Sağladığı - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması İçin Yakınanın Rızası Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
Y6.CD14.6.2011E. 2007/13388 K. 2011/8346"YAĞMA ( Adli Tıp Raporunda Yakınanda Yaşamsal Tehlike Oluşturmayacak ve Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Nitelikte Sıyrıklar Tespit Edildiği - Sıyrıkların Olay Sebebiyle Oluştuğunun Belirlenmesi Halinde Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Gözetileceği )
BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK YARALAMA ( Adli Tıp Raporunda Yakınanda Sıyrıklar Olduğunun Belirtildiği - Sıyrıkların Olay Sebebiyle Oluştuğunun Belirlenmesi Halinde Eylemin Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Dikkate Alınacağı )"
Y6.CD21.6.2011E. 2007/7486 K. 2011/8644"KASANIN ÜZERİNDE BULUNAN ANAHTAR İLE ÇELİK KASAYI AÇARAK HIRSIZLIK ( Eylemin Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluştıracağı )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Kasanın Üzerinde Bulunan Anahtar İle Çelik Kasayı Açıp Hırsızlık Yaptığı - Eylemin Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluştıracağı )
MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanığın Kasanın Üzerinde Bulunan Anahtar İle Çelik Kasayı Açıp Hırsızlık Yaptığı - Suçun Oluştuğu )"
Y6.CD23.6.2011E. 2007/12932 K. 2011/8706"YAĞMA ( Sanığın Yakınanlardan Birinin Çantasını Alıp Kaçmaya Başladığı - Diğer Yakınanın Sanığı Yakalayıp Çantayı Geri Almak İçin Peşinden Koştuğu Sırada Sanığın "Gelme Seni Öldürürüm" Diyerek Tehditte Bulunduğu/Suçun Oluştuğu )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Yağma - 15 ila 18 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında Suç Tarihi Dikkate Alınmadan Cezada İndirim Oranının 1/2 Yerine 1/3 Şeklinde Belirlenerek Fazla Cezaya Hükmolunamayacağı )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Yağma - 15 ila 18 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında Suç Tarihi Dikkate Alınmadan Ceza İndirim Oranının 1/2 Yerine 1/3 Şeklinde Belirlenerek Fazla Cezaya Hükmolunmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y6.CD23.6.2011E. 2007/25024 K. 2011/9735"BİRDEN FAZLA KİŞİNİN FARKLI YAKINANLARA KARŞI YAĞMA SUÇU İŞLEMESİ ( Lehe Kanun Yargılamasında Cezanın Bireyselleştirilmesi Amacına Yönelik Takdir Hakkının Belirlenmesi İçin Duruşma Açılarak Hüküm Kurulacağı )
LEHE KANUN UYARLAMASI ( Nitelikli Yağma - Lehe Kanun Yargılamasında Cezanın Bireyselleştirilmesi Amacına Yönelik Takdir Hakkının Belirlenmesi İçin Duruşma Açılarak Hüküm Kurulması Gereği )
CEZALARIN TOPLANMASI ( 5237 S.K.'da Cezaların Toplanmasına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı Ancak Kesinleşmiş Hükümlerde Toplama Kararı Verilebileceği - Nitelikli Yağma )
ZORUNLU MÜDAFİİ ( Nitelikli Yağma - Zorunlu Savunman Atanması Gereği )"
Y6.CD23.6.2011E. 2007/3398 K. 2011/8877"HIRSIZLIK ( Sanıkların Yakalandıktan Sonra Kesip Çaldıkları Bir Kısım Kabloların Yerini Kolluk Görevlilerine Göstererek Katılana Kısmi İadeyi Sağladıkları - Katılana Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rızası Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı )
ETKİN PİŞMANLIK ( Hırsızlık/Sanıkların Yakalandıktan Sonra Kesip Çaldıkları Bir Kısım Kabloların Yerini Kolluk Görevlilerine Göstererek Katılana Kısmi İadeyi Sağladıkları - Katılana Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rızası Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gereği )"
Y6.CD23.6.2011E. 2008/11832 K. 2011/8681"HIRSIZLIK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakıldığı - Sanıkların Denetimli Serbestlik Tedbirlerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Mahkemeye Yapılan İhbar Üzerine Duruşma Açılıp Sanıklar ve Savunmanlarının Usulüne Uygun Şekilde Çağrı Kağıdı İle Duruşmaya Celbedileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanıkların Denetimli Serbestlik Tedbirlerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Mahkemeye Yapılan İhbar Üzerine Duruşma Açılıp Sanıklar ve Savunmanlarının Usulüne Uygun Şekilde Çağrı Kağıdı İle Duruşmaya Celbedilmesi Gereği - Hırsızlık )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakıldığı - Sanıkların Tedbirlerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Mahkemeye Yapılan İhbar Üzerine Duruşma Açılıp Sanıklar ve Savunmanlarının Usulüne Uygun Şekilde Duruşmaya Celbedileceği )
SANIĞIN DURUŞMAYA CELBEDİLMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakıldığı/Sanıkların Denetimli Serbestlik Tedbirlerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Mahkemeye Yapılan İhbar Üzerine Duruşma Açılıp Sanıklar ve Savunmanlarının Usulüne Uygun Şekilde Duruşmaya Celbedileceği - Hırsızlık )
AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN BAŞTAN KURULMASI USULÜ ( Önceki Kararda Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Baştan Kurulması Gerektiği - Önceki Hükme Atıfta Bulunularak "Hükmün Açıklanmasına" Denilmekle Yetinilmesi Gereği )"
Y6.CD30.6.2011E. 2007/7642 K. 2011/8950"HIRSIZLIK ( Sanıkların Suça Konu Eşyaları Motosiklete Yükleyip Hareket Edecekleri Sırada Yakalandığı - Eylemin Tam Kalkışma Aşamasında Kaldığının Gözetileceği )
TAM TEŞEBBÜS ( Hırsızlık/Sanıkların Suça Konu Eşyaları Motosiklete Yükleyip Hareket Edecekleri Sırada Yakalandığı - Eylemin Tam Kalkışma Aşamasında Kaldığının Gözetileceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Hırsızlık - İlk Hükümde Sonuç Cezalar Ertelendiği ve Aleyhe Temyiz İstemi Olmadığı/Sanıkların Kazanılmış Haklarının Gözetileceği )"
Y6.CD30.6.2011E. 2007/9248 K. 2011/8937"ADET GEREĞİ AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Dosya Yargıtay'a Gönderildikten Sonra Sanığın Kardeşinin Kimlik Bilgilerini Kullandığının Anlaşıldığı - Bu Hususun Araştırılacağı )
BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMAK ( Adet Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık - Dosya Yargıtay'a Gönderildikten Sonra Sanığın Kardeşinin Kimlik Bilgilerini Kullandığının Anlaşıldığı/Bu Hususun Araştırılacağı )"
Y6.CD30.6.2011E. 2008/14880 K. 2011/8901"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Adı Geçen İle Birlikte Yakınanın Arkasından Yaklaşarak Cep Telefonunu Alıp Kaçtıkları - Eylemin Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
UZLAŞMA ( Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık - Suçun Uzlaşma Kapsamında Bulunmadığı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
ELDE VEYA ÜSTTE TAŞINAN EŞYAYI ÇEKİP ALMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Suçun Uzlaşma Kapsamında Bulunmadığı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği - Nitelikli Hırsızlık )"
Y6.CD4.7.2011E. 2007/9531 K. 2011/9210"YAĞMA ( Sanıkların Yakınandan Para İstediği/Vermemekte Direnen Yakınanı İşten 5 Gün Mahrum Kalacak Şekilde Yaraladıkları - Paranın Değeri ve Suçun İşleniş Biçimi Gözetildiğinde Cezada İndirim Uygulanacağı )
DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL ( Sanıkların Yakınandan Para İstediği/Vermemekte Direnen Yakınanı İşten 5 Gün Mahrum Kalacak Şekilde Yaraladıkları - Paranın Değeri ve Suçun İşleniş Biçimi Gözetildiğinde Cezada İndirim Uygulanacağı )"
Y6.CD5.7.2011E. 2010/27906 K. 2011/9165"YAĞMA ( Katılanın Sanıklardan Adı Geçenin Eline Vurarak Çantayı Düşürüp Zorla Aldığını İddia Ettiği - Eylemin Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Ağır Ceza Mahkemesinde Değerlendirileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Katılanın Sanıklardan Adı Geçenin Eline Vurarak Çantayı Düşürüp Zorla Aldığını İddia Ettiği - Eylemin Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Ağır Ceza Mahkemesinde Değerlendirilmesi Gereği )"
Y6.CD11.7.2011E. 2007/3180 K. 2011/22546"KİLİDİN SERT BİR CİSİMLE KIRILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK ( Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak Suretiyle İşlenen Hırsızlık Hükmünün Uygulanamayacağı )
HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Sanığın Kilidi Kırarak Eve Girip Evi Karıştırdığı Ancak Eylemin Kalkışma Aşamasında Kaldığı - Malın Değerinin Az Olması Gerekçe Gösterilerek İndirim Yapılamayacağı )
MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( Sanığın Kilidi Kırarak Eve Girip Evi Karıştırdığı Ancak Eylemin Kalkışma Aşamasında Kaldığı - Malın Değerinin Az Olması Gerekçe Gösterilerek İndirim Yapılamayacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın Kilidi Kırarak Eve Girip Evi Karıştırdığı Eşya Alamadan Yakalandığı - 5237 S.K. Kapsamında Eylemin Aynı Zamanda Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme Olarak Değerlendirileceği )
MALA ZARAR VERME ( Sanığın Kilidi Kırarak Eve Girip Evi Karıştırdığı Eşya Alamadan Yakalandığı - 5237 S.K. Kapsamında Eylemin Aynı Zamanda Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme Olarak Değerlendirileceği )"
Y6.CD22.9.2011E. 2008/18134 K. 2011/39994"YAĞMA ( Sanığın Telefonu İade Ettiği Ancak Parayı Geri Vermediği - Yakınanın Sanık Lehine İade Hükümlerinin Uygulanmasına Onay Verdiği/Etkin Pişmanlık Hükümleri Uyarınca İndirim Oranının 1/3'ten Fazla Olması Gereği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Yağma - Sanığın Telefonu İade Ettiği Ancak Parayı Geri Vermediği/Yakınanın Sanık Lehine İade Hükümlerinin Uygulanmasına Onay Verdiği/Etkin Pişmanlık Hükümleri Uyarınca İndirim Oranının 1/3'ten Fazla Olması Gereği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Yağma/Sanığın Telefonu İade Ettiği Ancak Parayı Geri Vermediği - Yakınanın Sanık Lehine İade Hükümlerinin Uygulanmasına Onay Verdiği/Etkin Pişmanlık Hükümleri Uyarınca 1/3 Oranından Daha Fazla İndirim Yapılacağı )"
Y6.CD26.9.2011E. 2009/2014 K. 2011/40080"KİLİT ALTINDAKİ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( 18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olması Koşulu İle Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gereği )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Nitelikli Hırsızlık/18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olması Koşulu İle Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gereği - 5271 S.K. Md. 231/7'deki Sınırlamaların Geçerli Olmayacağı )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Nitelikli Hırsızlık - 18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olması Koşulu İle Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gereği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Nitelikli Hırsızlık - 18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında 5271 S.K. Md. 231/7'deki Sınırlamaların Geçerli Olmayacağı )
ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Cezanın Hapse Çevrilemeyeceği )"

Y7.CD

Y7.CD17.10.2011E. 2008/19249 K. 2011/17715"İDARİ PARA CEZASINA YAPILAN İTİRAZ (Karayolları Trafik Kanuna Aykırılıktan Verilen İdari Para Cezasına İtirazın Sulh Ceza Mahkemesince Sonuçlandırıldığı - Talebin Daha Önce Aynı Sanık Hakkında Aynı Fiil Nedeniyle Verilmiş Bir Hüküm Olduğundan Davanın Reddedileceği)
AYNI FİİL NEDENİYLE AYNI SANIK İÇİN ÖNCEDEN VERİLMİŞ BİR HÜKÜM VARSA DAVANIN REDDEDİLECEĞİ (Karayolları Trafik Kanuna Aykırılıktan Verilen İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Sulh Ceza Mahkemesinde Sonuçlandırıldığı)"
Y7.CD21.11.2011E. 2008/13530 K. 2011/21529"MADEN KANUNUNA AYKIRILIKTAN DOĞAN İDARİ PARA CEZASI (Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Yasaya Aykırılık Hallerinin Uygulamadaki Esaslı Yanlışlıklar İle Esasa Etkili Usul Hataları Olduğu)
KANUN YARARINA BOZMA (Maddi Ceza Yasaları İle Yargılama Yasası Kurallarına Aykırılık Hallerinde Bu Yolla Başvurulması Mümkün Olmakla Birlikte Hakimin Takdir ve Tercihine İlişkin Sorunlar Bakımından Başvurulamayacağı)
ESASA ETKİLİ USUL HATALARI VE ESASLI YANLIŞLIKLAR (Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Yasaya Aykırılık Halleri - Maddi Ceza Yasaları İle Yargılama Yasası Kurallarına Aykırılık Hallerinde de Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurulabileceği)
HAKİMİN TAKDİR TERCİH VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR BAKIMINDAN KANUN YARARINA BOZMAYA BAŞVURULAMAYACAĞI (Maden Kanuna Aykırılıktan Doğan İdari Para Cezası)"
Y7.CD24.11.2011E. 2008/19264 K. 2011/21433"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Ticari Amaçla Gümrük Kaçakçılığı Yapmak Suçundan Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Eylemin Anayasa Md.76 Kapsamında Kaldığı ve Mahkumiyet Hükmünün Çıkarılamayacağı)
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI (Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Kararın Silinmesi Talebi - Eylemin Anayasa Md.76 ve Adli Sicil Kanunu Uyarınca Mahkumiyet Hükmünün Arşiv Kaydından Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı)
MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN ARŞİV KAYDINDAN ÇIKARILMASININ MÜMKÜN OLMAMASI (Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Ticari Amaçla Gümrük Kaçakçılığı Yapmak Suçundan Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Sanığın Eyleminin Anayasa m.76 Kapsamında Kaldığı)"

Y8.CD

Y8.CD1.7.2010E. 2010/3010 K. 2010/9713"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Geçici Köy Korucusu Olan Sanıklara Ait ve Ruhsata Bağlanmaları Mümkün Olmayan Kaleşnikof Marka Tüfeklerin Müsaderelerine Karar Verileceği)
KÖY KORUCUSU (Geçici Köy Korucusu Olan ve 6136 S.K. Muhalefet Suçlarından Cezalandırılan Sanıklara Ait ve Ruhsata Bağlanmaları Mümkün Olmayan Kaleşnikof Marka Tüfeklerin Müsaderelerine Karar Verileceği - İdareye Teslimine Karar Verilemeyeceği)
SİLAHLARIN MÜSADERESİ (6136 S.K. Muhalefet Suçu - Geçici Köy Korucusu Olan Sanıklara Ait ve Ruhsata Bağlanmaları Mümkün Olmayan Kaleşnikof Marka Tüfeklerin Müsaderelerine Karar Verileceği)"
Y8.CD26.9.2011E. 2009/13979 K. 2011/10083"PARAYA EŞİT SAYILAN DEĞERLERDE SAHTECİLİK ( Sanıkta Ele Geçen Sahte Altınların Milli Ziynet Altınları Kapsamında Olup Olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Alınacak Rapor İle Saptanacağı )
SAHTE ALTIN ( Sanıkta Ele Geçen Sahte Altınların Milli Ziynet Altınları Kapsamında Olup Olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Alınacak Rapor İle Saptanması Gereği )"
Y8.CD27.9.2011E. 2009/12962 K. 2011/10123"MERANIN HUKUKA AYKIRI KULLANIMI ( Yöreyi İyi Bilen Tarafsız Mahalli Bilirkişi ve Tanıklar Vasıtasıyla Keşif Yapılacağı - Zeytin Ağaçlarının Mera Üzerinde Bulunuyorsa Kimin Tarafından Dikildiğinin Kesin Olarak Saptanacağı/Keşif Yapılacağı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Zeytin Ağaçlarının Mera Üzerinde Bulunuyorsa Kimin Tarafından Dikildiğinin Kesin Olarak Saptanacağı - Keşif Yapılmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/Zeytin Ağaçlarının Mera Üzerinde Bulunuyorsa Kimin Tarafından Dikildiğinin Kesin Olarak Saptanacağı - Keşif Yapılmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD27.9.2011E. 2009/12980 K. 2011/10129"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dere Yatağının Belediye Sınırları İçersinde Kalıp Kalmadığının Saptanacağı - Belediye Sınırlan Dışında Kalması Halinde Niteliği ve Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olup Olmadığının Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulacağı )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMI OLAN YERİ HAKSIZ OLARAK KULLANMA ( Dere Yatağının Belediye Sınırlan Dışında Kalması Halinde Niteliği ve Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olup Olmadığının Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulması Gereği )"
Y8.CD29.9.2011E. 2009/11660 K. 2011/10260"KÖY MERASINA TECAVÜZ ( Mütemadi Suçlardan Olduğu/Temadinin Kesildiği İddianame Tarihinin veya Tecavüzün Son Bulduğu Tarihin Suç Tarihi Olacağı - Yerel Teknik ve Ziraatçi Bilirkişiler Vasıtasıyla Keşif Yapılacağı )
MÜTEMADİ SUÇ ( Köy Merasına Tecavüz/Mütemadi Suçlardan Olduğu - Temadinin Kesildiği İddianame Tarihinin veya Tecavüzün Son Bulduğu Tarihin Suç Tarihi Olacağı )
KEŞİF ( Köy Merasına Tecavüz/Mütemadi Suçlardan Olduğu - Temadinin Kesildiği İddianame Tarihinin veya Tecavüzün Son Bulduğu Tarihin Suç Tarihi Olacağı/Yerel Teknik ve Ziraatçi Bilirkişiler Vasıtasıyla Keşif Yapılacağı )"
Y8.CD29.9.2011E. 2009/8682 K. 2011/10262"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Öngörülen Cezanın Üst Sınırının 3 Yıl Hapis Olarak Belirlendiği - Davaya Bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Bulunduğunun Gözetileceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Silah Taşımak - Öngörülen Cezanın Üst Sınırının 3 Yıl Hapis Olarak Belirlendiği/Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsatsız Silah Taşımak - Öngörülen Cezanın Üst Sınırının 3 Yıl Hapis Olarak Belirlendiği/Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
Y8.CD3.10.2011E. 2011/8475 K. 2011/10375"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Konu Yerin İlçe Halkı Tarafından Yayla Olarak Kullanıldığı - Yerin Köy Sınırları Dışında veya Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )
BELEDİYE SINIRLARI İÇERSİNDE YER ALAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Belediye Sınırları İçersinde Bulunması Halinde 765 S.K. Md. 513/2'de Yer Alan Köye Ait Yerlere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağının Gözetileceği )"
Y8.CD6.10.2011E. 2009/17080 K. 2011/10597"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Nüfus Cüzdanları Sürücü Belgeleri ve Diplomaların Sahteliği Hususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden Rapor Alınacağı )
ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Nüfus Cüzdanları Sürücü Belgeleri ve Diplomaların Sahteliği Hususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden Rapor Alınması Gereği )
PARADA SAHTECİLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği de Gözetilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Parada Sahtecilik - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği de Gözetilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılacağı )"
Y8.CD12.10.2011E. 2009/11250 K. 2011/10880"BIÇAĞIN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Bıçakta Susta Tertibatının Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Bıçak Kelebek Bıçaklardan İse 2521 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeler İle 5237 S.K. 'da Yer Alan Kasta İlişkin Düzenlemeler Gözetilerek Karar Verileceği )
AV BIÇAĞI ( Suça Konu Bıçakta Susta Tertibatının Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Bıçak Kelebek Bıçaklardan İse 2521 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeler İle 5237 S.K. 'da Yer Alan Kasta İlişkin Düzenlemeler Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
KAST ( Suça Konu Bıçakta Susta Tertibatının Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Bıçak Kelebek Bıçaklardan İse 2521 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeler İle 5237 S.K. 'da Yer Alan Kasta İlişkin Düzenlemeler Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suça Konu Bıçakta Susta Tertibatının Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı )"
Y8.CD12.10.2011E. 2009/12647 K. 2011/10879"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Konusu Yerin Köy Sınırı İçersinde Kalmadığı - 765 S.K. Md. 513/2'de Yer Alan Suçun Oluşmayacağı )
KÖYÜN ORTAK ALANI OLAN YERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANMAK ( Dava Konusu Yerin Köy Sınırı İçersinde Kalmadığı - 765 S.K. Md. 513/2'de Yer Alan Suçun Oluşmayacağı )"
Y8.CD13.10.2011E. 2010/6752 K. 2011/10939"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğu/Teknik ve Yerel Bilirkişiler Eşliğinde Keşif Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tespit Edileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğunun Gözetileceği )
MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğunun Gözetileceği )
KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğu/Teknik ve Yerel Bilirkişiler Eşliğinde Keşif Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tespit Edileceği )"
Y8.CD24.11.2011E. 2011/10974 K. 2011/13420"YANGIN ÇIKARMA (Kasten Yangın Çıkaran Kişinin Akıl Hastası Olduğu - Suçun Sabit Olması Halinde Sanık Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmedileceği)
AKIL HASTALIĞI (Kasten Yangın Çıkarma Suçu/Şüphelinin Soruşturma Evresinde Alınan Sağlık Kurulu Raporunda İşlediği Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılamayacak Durumda Olduğu - Akıl Hastası Olan Şüpheli Hakkında Savcılıkça Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilemeyeceği)
SORUŞTURMA EVRESİNDE AKIL HASTASI OLAN KİŞİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ (Suçun Sabit Olması Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmeyip Güvenlik Tedbirine Hükmolunacağı)"
Y8.CD13.12.2011E. 2009/15737 K. 2011/15711"TABANCANIN SAYISAL BAKIMDAN VAHİM SAYILMASI (Sanığın 4 Adet Tabanca Bulundurduğu - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Uyarınca Asgari Hadden Uzaklaşılarak Ceza Tayini Gerekeceği)
SİLAH BULUNDURMA (4 Adetten Fazla Tabancanın Sayısal Bakımdan Vahim Sayılacağı - Sanığın Niteliksiz 4 Adet Tabanca Bulundurmaktan İbaret Eyleminin 6136 S.K. Md.13/1 Uygun Bulunduğu)"
Y8.CD15.12.2011E. 2011/16743 K. 2011/16146"ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçundan Ağır Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Kararının 5232 S.K. Uyarınca Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)
ADLİ SİCİL KANUNU (Yürürlük Tarihinden Önceki Kayıtların Silinmesine İlişkin Koşulların Düzenlendiği - Sanığın Ağır Para Cezasına İlişkin Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarılmasına Karar Verilemeyeceği)
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA MUHALEFET SUÇU (Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırıldığı/Talebi Üzerine Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarıldığı - Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)"
Y8.CD19.12.2011E. 2011/11059 K. 2011/16541"ARAÇ PLAKASINDA SAHTECİLİK (Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sahte Olduğunun Belirlenmesi Halinde Belgenin Aldatı Nitelikte Olup Olmadığı İncelenerek Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Geçirileceği ve Gerekçeli Kararda Bunun Tartışılarak Karar Verileceği)
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Metal Üzerine Yazı Yazılması Halinde de Suçun Oluşacağı - Araç Plakalarının da Resmi Belge Olduğu)
ZİNCİRLEME SUÇ (Araç Plakaları da Resmi Belge Olduğundan Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Konu Olabileceği - Sahte Plaka İle Tescil ve Trafik Belgelerinin Değişik Tarihlerde Düzenlendiğinin Belirlenemediği)
PARA CEZASI (Araç Plakasında Sahtecilik - Ödenmeyen Para Cezasının Gecikme Zammı İle Tahsiline Karar Verilemeyeceği)"
Y8.CD19.12.2011E. 2011/12803 K. 2011/16532"HAYVANI TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKMA SUÇU (Şikayetçiyi Isırarak Basit Tıbbi Müdahale Gerektirecek Şekilde Yaralaması - Hayvan Sahibinin Fikri İçtima Kuralları Gereğince Taksirle Yaralama Suçundan Cezalandırılacağı)
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (Hayvanı Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakma Suçunun da Oluştuğu - Şikayetçinin Isırılarak Yaralanmasına Neden Olan Eylem Sebebiyle Hayvan Sahibinin Fikri İçtima Uyarınca Taksirle Yaralamadan Sorumlu Olacağı)
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ TALEBİ (Hayvan Sahibinin Taksirle Yaralama ve Hayvanı Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakma Suçlarını İşlediği - Üst Cumhuriyet Savcısının 30 Günlük Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Temyiz Talebinin Reddedileceği)"
Y8.CD28.12.2011E. 2011/14887 K. 2011/18206"SAHTE MÜHÜR ÜRETMEK VEYA KULLANMAK (Sahte Resmi Belgeyi Başka Şahsın Düzenleyerek Kendisine Verdiğini Savunan Sanığın Bu Suça İlişkin Kanıt Bulunmadığı İçin Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı)
BELGENİN ALDATICI NİTELİĞİ (Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Suça Konu Belgenin Aldatıcı Niteliği Olup Olmadığının Duruşmada İncelenip Begenin Özelliklerinin Tutanağa Geçirilmesi ve Gerekçeli Kararda Aldatma Niteliğinin Tartışılması Gerektiği)
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Belgenin Aldatıcı Niteliği Olup Olmadığının İnceleneceği - Suça Konu Belgenin Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçinde Bulundurulması Gerektiği)"
Y8.CD26.1.2012E. 2011/399 K. 2012/2403"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( HAGB Kararının Eylemin Suç Olmaktan Çıktığı Kanaati İle Ortadan Kaldırıldığı - Keşinleşen Hükümlerde Yasaların Hükümlü Lehine Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanacağı )
UYARLAMA YARGILAMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/HAGB Kararının Eylemin Suç Olmaktan Çıktığı Kanaati İle Ortadan Kaldırıldığı - Keşinleşen Hükümlerde Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanması Gereği )
KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Keşinleşen Hükümlerde Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanacağı - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
EYLEMİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKMASI ( HAGB Kararının Eylemin Suç Olmaktan Çıktığı Kanaati İle Ortadan Kaldırıldığı - Keşinleşen Hükümlerde Yasaların Hükümlü Lehine Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanacağı ) "
Y8.CD1.2.2012E. 2010/6797 K. 2012/2646"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Karardaki İfadelerin Temyiz Süresinin Başlangıcı Açısından Duraksamaya Neden Olduğu - Sanığın Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Karardaki İfadelerin Temyiz Süresinin Başlangıcı Açısından Duraksamaya Neden Olduğu - Sanığın Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )"
Y8.CD6.2.2012E. 2010/5204 K. 2012/2984"KASTEN YARALAMA ( UYAP Bilişim Sisteminde Yapılan Kontrolde Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının Hakim Tarafından Elektronik İmza İle de İmzalanmadığının Tespit Edildiği - Hukuka Aykırı Olduğu )
DURUŞMA TUTANAĞININ HAKİM TARAFINDAN İMZALANMAMASI ( UYAP Bilişim Sisteminde Yapılan Kontrolde Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının Elektronik İmza İle de İmzalanmadığının Tespit Edildiği - Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetileceği )
ELEKTRONİK İMZA ( UYAP Bilişim Sisteminde Yapılan Kontrolde Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının Hakim Tarafından Elektronik İmza İle de İmzalanmadığının Tespit Edildiği - Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetileceği/Kasten Yaralama )"
Y8.CD6.2.2012E. 2010/7580 K. 2012/2971"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği Uyarınca Sanığın Durumunun Değerlendirileceği )
MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - İlk İddianame İle Oluşan Hukuki Kesintiden Sonra Devam Eden Aynı Eyleme İlişkin Olarak İkinci Bir İddianame Düzenlendiği/Eylemin Tek Suç Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HUKUKİ KESİNTİDEN SONRA SANIĞIN EYLEME DEVAM ETMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - İlk İddianameden Sonra Aynı Eyleme İlişkin Olarak İkinci Bir İddianame Düzenlendiği/Eylemin İki Suç Oluşturabileceği Gözetilmeden Tek Suç Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y8.CD9.2.2012E. 2010/11067 K. 2012/3597"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Devletin Tasarrufu Altında Bulunan Yer Olduğu Belirtilen Taşınmazın Köylünün Ortak Yararlanmasına Terk Edilmiş Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı ve Niteliğinin Belirleneceği)
KÖYLÜNÜN ORTAK YARARLANMASINA TERK EDİLMİŞ TAŞINMAZ (Öteden Beri Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı ve Niteliği Taşınmaz Üzerinde Yeniden Keşif Yapılarak ve Tanıklardan Sorularak Kesin Olarak Saptanacağı)
ADLİ PARA CEZALARININ TOPLANAMAYACAĞI (Hapis Cezası Yanında Hükmolunan Adli Para Cezasının da Hapis Cezası Gibi Alt Sınırdan Tayin Edileceği - Cezaların İçtimai Olmadığından Adli Para Cezalarının Toplanamayacağı)
KEŞİF (Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu - Taşınmazın Öteden Beri Köylünün Ortak Yararlanmasına Terk Edilmiş Yer Olup Olmadığının Yeniden Keşif Yapılarak Tarafsız Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulup Kesin Olarak Saptanacağı)"
Y8.CD1.3.2012E. 2010/14502 K. 2012/6576"SİLAH RUHSATINI YENİLEMEME ( Silahun Suç Konusu Olmayıp Müsadereye Tabi Olduğu - Müsadere Kararının İtiraza Tabi Olduğu/Yasa Yolunda Hata Yapılması Sonuca Etkili Olmadığından Verilen Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabul Edileceği )
İTİRAZA TABİ KARAR ( Silah Ruhsatını Yenilememe Nedeniyle Silahın Müsaderesine Karar Verildiği - Müsadere Kararının İtiraza Tabi Olduğu/Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gereği )
MÜSADERE ( Silah Ruhsatını Yenilememe Nedeniyle Silahın Müsaderesine Karar Verildiği - Müsadere Kararının İtiraza Tabi Olduğu/Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gereği )
YASA YOLUNDA HATA ( Yasa Yolunda Hata Yapılması Sonuca Etkili Olmadığından Verilen Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabul Edileceği - Ruhsatı Yenilenmeyen Silahın Müsaderesine İlişkin Karar )"

Y9.CD

Y9.CD20.4.2011E. 2009/9096 K. 2011/2401"BİLEŞİK SUÇ ( Sanığın Cezaevine Ait Battaniyeyi Ateşe Verdiği - Eylemin Bileşik Suç Kapsamında Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı/Kasten Yangın Çıkarma Suçundan Beraat Kararı Verilip Kamu Malına Zarar Verme Nedeniyle Temel Cezanın Artırılamayacağı )
CEZAEVİNE AİT BATTANİYEYİ ATEŞE VERMEK ( Eylemin Bileşik Suç Kapsamında Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı - Kasten Yangın Çıkarma Suçundan Beraat Kararı Verilip Kamu Malına Zarar Verme Nedeniyle Temel Cezanın Artırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YAKARAK MALA ZARAR VERMEK ( Sanığın Cezaevine Ait Battaniyeyi Atşe Verdiği - Eylemin Bileşik Suç Kapsamında Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı/Kasten Yangın Çıkarma Suçundan Beraat Kararı Verilip Kamu Malına Zarar Verme Nedeniyle Temel Cezanın Artırılamayacağı )
HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Cezaevine Ait Battaniyeyi Ateşe Verdiği - Sanığın Battaniye Kirli Olduğundan Eylemi Gerçekleştirdiğinin İddia Edildiği/Haksız Tahrikin Unsurlarının Oluşmadığının Gözetileceği ) "
Y9.CD9.5.2011E. 2009/6079 K. 2011/2739"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASININ YAPILMASI İÇİN AFİŞ GÖNDERMEK ( Eylemin Silahlı Terör Örgütüne Yardım Suçunu Oluşturacağı )
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ( Sanığın Terör Örgütünün Propagandasının Yapılmasında Kullanılmak Üzere Afiş ve Takvimi Kargo Yoluyla Gönderdiği - Eyleminin Silahlı Terör Örgütüne Yardım Suçunu Oluşturacağı )"
Y9.CD11.7.2011E. 2009/14222 K. 2011/9260"MALA ZARAR VERME ( Nitelikli - Hapis Cezasından İndirim Yapılması Sırasında Sonuç Cezanın Hesap Hatası Sonucu Az Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ETKİN PİŞMANLIK ( Nitelikli Şekilde Mala Zarar Verme - Okul Müdürünün Zararın Karşılandığını Belirttiği/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumlarının Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Nitelikli Şekilde Mala Zarar Verme - Okul Müdürünün Zararın Karşılandığını Belirttiği/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumlarının Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )"
Y9.CD2.2.2012E. 2011/12507 K. 2012/1273"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA (Lehe Kanun Değerlendirmesinde Her İki Durumda da Koşullu Salıverilme İçin Cezaevinde İyi Halli Olarak Geçirilmesi Gereken Sürenin Hükmedilen Süreli Hapis Cezasının Dörtte Üçü Olacağı Bu Durumda İse Değerlendirmeye Konu Edilen Her İki Kanun Hükmünün Aynı Sonucu Vermesi Gerektiği)
DENETİM SÜRESİ (Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - 5275 S. Kanunun 107. Md.sinde Öngörülen Denetim Süresinin İnfaz Rejimine İlişkin Olup TCK'nın 7/3. Md.sine Göre Derhal Uygulanması Gerektiği)
LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİ (Her İki Durumda da Koşullu Salıverilme İçin Cezaevinde İyi Halli Olarak Geçirilmesi Gereken Sürenin Hükmedilen Süreli Hapis Cezasının Dörtte Üçü Olacağı Bu Durumda İse Değerlendirmeye Konu Edilen Her İki Kanun Hükmünün Aynı Sonucu Vermesi Gerektiği)
KOŞULLU SALIVERİLME (Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Lehe Kanun Değerlendirmesinde Her İki Durumda da Koşullu Salıverilme İçin Cezaevinde İyi Halli Olarak Geçirilmesi Gereken Sürenin Hükmedilen Süreli Hapis Cezasının Dörtte Üçü Olacağı)"

Y10.CD

Y10.CD12.9.2011E. 2011/2320 K. 2011/54799"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Sanığın Üstünde Ele Geçirilen ve Kullanım İçin Bulundurmaya Elverişli Miktardaki Kokain Maddesinin Ticari Amaçla Bulundurulduğuna İlişkin Kanıt Bulunmadığının Gözetileceği )
KOKAİN BULUNDURMAK ( Sanığın Üstünde Ele Geçirilen ve Kullanım İçin Bulundurmaya Elverişli Miktardaki Kokain Maddesinin Ticari Amaçla Bulundurulduğuna İlişkin Kanıt Bulunmadığının Gözetileceği )"
Y10.CD28.9.2011E. 2011/14029 K. 2011/55315"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Sanığın Sahte Nüfus Cüzdanı İle Adına Şirket Kurulduğunu ve Bu Şekilde Alınan Çek Karnelerinin de Sahte İmza İle Kullanıldığını İddia Ettiği - Sanığın Başka Amaçla Atılmış Samimi İmzalarını İçeren Belgeler İle Suça Konu Çek Aslının Getirtileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Sanığın Sahte Nüfus Cüzdanı İle Alınan Çek Karnelerinin de Sahte İmza İle Kullanıldığını İddia Ettiği - Sanığın Başka Amaçla Atılmış Samimi İmzalarını İçeren Belgeler İle Suça Konu Çek Aslının Getirtileceği/Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - 5941 S.K. ve 3167 S.K.'nın Karşılaştırılarak Uygulama Yapılacağı )"
Y10.CD7.10.2011E. 2008/12809 K. 2011/55600"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasının Zorunlu Olduğu - Sanığın Daha Önce Mahkumiyetinde Verilen Tedbire Uymadığı Gerekçesiyle Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanamayacağına Karar Verilemeyeceği )
TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYMAMAK ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Sanık Daha Önceki Suçta Hükmedilen Tedbire Uymasa Dahi Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )
GÖZALTINDA GEÇEN SÜRENİN HAPİS CEZASINDAN MAHSUBU ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Sanığın Bir Gün Süreyle Gözaltında Kaldığı/Hükmolunan Hapis Cezasından Mahsup Edileceği )"
Y10.CD13.10.2011E. 2011/7100 K. 2011/55997"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Uyuşturucu Maddenin Niteliğiyle Miktarı Dikkate Alındığında Temel Cezanın Alt Sınır Aşılarak Tayin Edilmesinin Yerinde Olduğu - Bununla Birlikte Orantılılık İlkesinin Gözetileceği )
ORANTILILIK İLKESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti/Maddenin Niteliğiyle Miktarı Dikkate Alındığında Temel Cezanın Alt Sınır Aşılarak Tayin Edilmesinin Yerinde Olduğu - Bununla Birlikte Orantılılık İlkesinin Gözetileceği )"
Y10.CD19.10.2011E. 2008/10216 K. 2011/56144"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanık Madde Kullanmamış İse Cezaya Hükmedilmeden Sadece Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilmesi Gereği - Tedbirin Gereklerine Uygun Davranan Sanık Hakkında Davanın Düşmesine Karar Verileceği )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Sanık Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmamış İse Cezaya Hükmedilmeden Sadece Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilmesi Gereği - Tedbirin Gereklerine Uygun Davranan Sanık Hakkında Davanın Düşmesine Karar Verileceği )
İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK ( Kanun Değişikliği Uyarınca Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( İzinsiz Hint Keneviri Ekmek - Kanun Değişikliği Uyarınca Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )"
Y10.CD19.10.2011E. 2008/10676 K. 2011/56153"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Sanığın Arama Sırasında Üzerindeki 8 Paketçik Esrarı Görevlilere Teslim Ettiği/Paketçiklerin Satış İçin Hazırlandığı - Sanığın Uyuşturucu Maddeyi Satmak Amacıyla Bulundurduğunun Kabul Edileceği )
PAKETLENMİŞ HALDEKİ ESRAR MADDESİ ( Sanığın Arama Sırasında Üzerindeki 8 Paketçik Esrarı Görevlilere Teslim Ettiği/Paketçiklerin Satış İçin Hazırlandığı - Sanığın Uyuşturucu Maddeyi Satmak Amacıyla Bulundurduğunun Gözetileceği )
SATMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanığın Arama Sırasında Üzerindeki 8 Paketçik Esrarı Görevlilere Teslim Ettiği - Sanığın Uyuşturucu Maddeyi Satmak Amacıyla Bulundurduğunun Gözetileceği )"
Y10.CD21.10.2011E. 2009/13230 K. 2011/56307"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK VE BULUNDURMAK ( Sanığın Poşet ve Bidonda Bulunan 131 Gram Esrarı Bahçesinde Yetiştirdiğini İkrar Ettiği - Orantılılık İlkesine Aykırı Davranılarak Ceza Verilirken Alt Sınırın Çok Aşılmasının İsabetsiz Olduğu )
ORANTILILIK İLKESİ ( Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak/Sanığın Poşet ve Bidonda Bulunan 131 Gram Esrarı Bahçesinde Yetiştirdiğini İkrar Ettiği - Orantılılık İlkesine Aykırı Davranılarak Ceza Verilirken Alt Sınırın Çok Aşılmasının İsabetsiz Olduğu )
SANIĞIN UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN DİĞER SANIĞIN YAKALANMASINA YARDIM ETMESİ ( Etkin Pişmanlık Hükmü Uyarınca Cezada İndirim Uygulanacağı - Uyuşturucu Madde Kullanmak )
CEZA İLE TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNİN BİRLİKTE UYGULANMASI ( Neden Birlikte Uygulandığına Dair Gerekçe Gösterilmesi Gereği - Uyuşturucu Madde Kullanmak )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Uyuşturucu Madde Kullanmak - Tedavinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 1 Yıl Süreyle Devam Olunacağı/İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Cumhuriyet Başsavcılığınca Bir Uzman Görevlendirilmesine Karar Verilemeyeceği )
İNFAZIN KISITLANMASI ( Uyuşturucu Madde Kullanmak - Tedavinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 1 Yıl Süreyle Denetimli Serbestlik Tedbirine Devam Edileceği/İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Cumhuriyet Başsavcılığınca Bir Uzman Görevlendirilmesine Karar Verilemeyeceği )
TEMEL HAPİS CEZASININ BELİRLENMESİ ( Uyuşturucu Madde Kullanmak - Kanun Hükmünde Yer Alan Nedenlerden Hiç Biri Bulunmadığı Halde Temel Hapis Cezasının Üst Sınırdan Belirlenemeyeceği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Diğer Sanığın Soyut Beyanı Üzerine Yakalandığında İkrarıyla Kendi Suçunun Ortaya Çıkmasına Hizmet Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı - Uyuşturucu Madde Kullanmak )
İKRARI İLE KENDİ İŞLEDİĞİ SUÇU ORTAYA ÇIKARAN SANIK ( Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı - Uyuşturucu Madde Kullanmak )"
Y10.CD5.12.2011E. 2011/13891 K. 2011/58015"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Mağdurun Zararı Giderilmediği İçin Karar Verilemeyeceği - Ayrıca Tazmin İle Ceza Davası Düşmeyeceğinden Bu Kararın Sanığın Aleyhine Olacağı)
ÖDEME YAPILMASI DURUMUNDA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE SUÇU DAVASININ DÜŞECEĞİ (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İçin Mağdurun Zararının Giderileceği - Fakat Ödeme Gibi Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Ceza Davası Düşmeyeceğinden ve Sanık Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacağından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Sanığın Aleyhine Olduğu)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunda Ödeme Yapılması Durumunda Davanın Düşeceği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İçin de Sanık Tarafından Mağdurun Zararının Giderilmesi Gerektiği - Fakat Bu Durumda Davanın Düşmeyeceği)
DENETİMLİ SERBESTLİK (Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Durumunda 5 Yıl Süreyle Uygulanacağı - Sanık Yükümlülüklere Aykırı Davranırsa Hüküm Açıklanacağından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesinin Sanığın Aleyhine Olduğu)"
Y10.CD5.12.2011E. 2011/13918 K. 2011/58014"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçundan 1 Yıl Hapis Cezasına Hükmedildiği - Sanığın Eyleminin Anayasa m.76 Kapsamında Kaldığı ve Adli Sicil Kanunu Uyarınca Mahkumiyet Hükmünün Arşiv Kaydından Çıkarılamayacağı)
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU (1 Yıl Hapis Cezası Hükmünün Arşiv Kaydından Çıkarılamayacağının Gözetileceği)
MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİ (Sanığın Eyleminin Bu Kapsamda Kaldığı - Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçundan 1 Yıl Hapis Cezasına İlişkin Hükmün Arşiv Kaydından Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı)"
Y10.CD27.1.2012E. 2012/394 K. 2012/642"TEMYİZ HARCI ( Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına Dair Kanun'da Yapılan Harçlar Kanunu'na İlişkin Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak Temyiz Başvurularında Temyiz Harcı Alınacağı )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI ( Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına Dair Kanun'da Yer Alan Harçlar Kanunu'na İlişkin Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak Temyiz Başvurularında Temyiz Harcı Alınacağı - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına Dair Kanun'da Yapılan Harçlar Kanunu'na İlişkin Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak Temyiz Başvurularında Temyiz Harcı Alınacağı )"

Y11.CD

Y11.CD12.9.2011E. 2011/1585 K. 2011/19905"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği - Özel Belge Niteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu )
DAVA ŞARTI ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak - Dava Şartı Olan Mütalaanın Temini İçin Dosyanın Defterdarlığa Gönderilerek Sanıklara İsnat Olunan Suçlar Bakımından Mütalaa Verilip Verilmeyeceğinin Sorulacağı )
MÜTALAA ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak - Dava Şartı Olan Mütalaanın Temini İçin Dosyanın Defterdarlığa Gönderilerek Sanıklara İsnat Olunan Suçlar Bakımından Mütalaa Verilip Verilmeyeceğinin Sorulacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği - Özel Belge Biteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu )"
Y11.CD14.9.2011E. 2011/3736 K. 2011/19996"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Gümrük Çıkış Beyannamesine Ekli ve Noterden Gönderilen Vekaletnamelerin Fotokopilerinden Başka Asıl veya Onaylı Suretlerinin Dosyada Bulunmadığı - Dayanak Vekaletname İle Beyannameye Ekli Vekaletname Aslının Getirtilerek Aldatma Özelliği Açısından İnceleneceği )
SAHTECİLİK ( Dayanak Vekaletname İle Beyannameye Ekli Vekaletname Aslının Getirtilerek Aldatma KabiliyetiAçısından İnceleneceği - Resmi Belgede Sahtecilik )
ALDATMA KABİLİYETİ ( Resmi Belgede Sahtecilik/Gümrük Çıkış Beyannamesine Ekli ve Noterden Gönderilen Vekaletnamelerin Fotokopilerinden Başka Asıl veya Onaylı Suretlerinin Dosyada Bulunmadığı - Getirtilerek Aldatma Özelliği Açısından İnceleneceği )"
Y11.CD14.9.2011E. 2011/4385 K. 2011/19954"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Suça Konu Faturada Yer Alan Malları Aldığını ve Bedelini Nakden Ödediğini Beyan Ettiği/Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı - Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )
FATURA ( VUK'a Muhalefet/Suça Konu Faturayı Düzenleyen Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı - Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği/Açılmışsa Davaların Birleştirileceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( VUK'a Muhalefet/Suça Konu Faturayı Düzenleyen Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı - Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği/Açılmışsa Davaların Birleştirileceği )"
Y11.CD15.9.2011E. 2011/5629 K. 2011/20035"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Birden Fazla Suçtan Mahkûmiyet Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Her Bir Suç İçin Ayrı Olarak Değerlendirileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Cezaların İçtimai Sonucu Toplam Ceza Miktarının 2 Yılı Aştığından Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )
İÇTİMA ( Cezaların İçtimai Sonucu Toplam Ceza Miktarının 2 Yılı Aştığından Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )"
Y11.CD19.9.2011E. 2011/3656 K. 2011/20083"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Hazırlanan Vekaletnamenin Düzenlenmesi Sırasında Nüfus Cüzdanı da İbraz Edilmiş Olması Karşısında Başkatip Olan Sanığın İbraz Edilen Nüfus Cüzdanının Sahte Olduğunu Bilerek Hareket Ettiğine İlişkin Somut Delil Bulunmadığının Gözetileceği )
NOTER BAŞ KATİBİNİN SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEDİĞİ İDDİASI ( Vekaletnamenin Düzenlenmesi Sırasında Nüfus Cüzdanı da İbraz Edildiği/Sanığın Nüfus Cüzdanının Sahte Olduğunu Bilerek Hareket Ettiğine İlişkin Somut Delil Bulunmadığının Dikkate Alınacağı - Resmi Belgede Sahtecilik )
SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMEK ( Hazırlanan Vekaletnamenin Düzenlenmesi Sırasında Nüfus Cüzdanı da İbraz Edilmiş Olması Karşısında Başkatip Olan Sanığın İbraz Edilen Nüfus Cüzdanının Sahte Olduğunu Bilerek Hareket Ettiğine İlişkin Somut Delil Bulunmadığının Gözetileceği )"
Y11.CD22.12.2011E. 2008/16372 K. 2011/23878"DEFTER VE BELGELERİN VERGİ İNCELEMESİ İÇİN MERCİİNE TESLİM EDİLMEMESİ (CMK’nun 231. Md.sinde Düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesi İçin Merciine Teslim Edilmemesi - CMK’nun 231. Md.sinde Düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı)
VERGİ İNCELEMESİ (Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesi İçin Merciine Teslim Edilmemesi - CMK’nun 231. Md.sinde Düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı)"
Y11.CD28.2.2012E. 2012/750 K. 2012/2426"DOLANDIRICILIK ( Sağlanan Menfaat Miktarı Pek Fahiş Kabul Olunarak Artırım Yapıldığı Halde Uyarlama Hükmünde Alt Sınırdan Ayrılarak Ceza Tayini Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
UYARLAMA YARGILAMASI ( Dolandırıcılık - Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Uyarlama Kararında da Aynen Gösterileceği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Sağlanan Menfaat Miktarı Pek Fahiş Kabul Olunarak Artırım Yapıldığı/Uyarlama Hükmünde Alt Sınırdan Ayrılarak Ceza Tayini Gerektiği Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Uyarlama Kararında da Aynen Gösterileceği )"

Y12.CD

Y12.CD12.9.2011E. 2011/131 K. 2011/1224"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Olay Anı Görüntülerini İçeren İBB Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nün CD'si ve CD'den Elde Edilen Fotoğraflar ve Cumhuriyet Savcılığınca Uzman Bilirkişiden Alınan Kusur Raporu Doğrultusunda Sanığın Asli Kusurlu Olduğunun Kabul Edileceği )
ASLİ KUSUR ( Olay Anı Görüntülerini İçeren İBB Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nün CD ve CD'den Elde Edilen Fotoğraflar ve Cumhuriyet Savcılığınca Uzman Bilirkişiden Alınan Kusur Raporu Doğrultusunda Sanığın Asli Kusurlu Olduğunun Kabulü Gereği )"
Y12.CD12.9.2011E. 2011/774 K. 2011/1222"TAKSİRLE YARALAMA ( Küçük Mağdura Zorunlu Müdafii Atanacağı )
ZORUNLU MÜDAFİİ ( Küçük Mağdura Zorunlu Müdafii Atanacağı - Taksirle Yaralama )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taksirle Yaralama - Mağdurun İfadesi Alınarak Sanığın Kusurlu Olup Olmadığı Konusunda Uzman Bilrikişiden Rapor Alınacağı )"
Y12.CD13.9.2011E. 2011/160 K. 2011/1280"TAKSİRLE YARALAMA ( Bilirkişi Heyeti Yemin Tutanağının Katip Tarafından İmzalanmadığı/Hukuka Aykırı Olduğu - Sanık İle Müştekiler Arasında Uzlaşma Olup Olmayacağı Konusunda Tarafların Beyanının Alınacağı )
BİLİRKİŞİ YEMİN TUTANAĞININ İMZALANMAMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu - Taksirle Yaralama )
UZLAŞMA ( Taksirle Yaralama - Sanık İle Müştekiler Arasında Uzlaşma Olup Olmayacağı Konusunda Tarafların Beyanının Alınacağı )"
Y12.CD19.9.2011E. 2011/2001 K. 2011/1433"TAKSİRLE YARALAMA ( Çarpma Noktası ve Kazanın Oluşumuna İlişkin Kollukta Dinlenen Tanıklar İle Keşif Esnasında Dinlenen Tanığın Beyanları Arasındaki Çelişkilerin Giderileceği )
TANIK İFADELERİNDE ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Taksirle Yaralama - Çarpma Noktası ve Kazanın Oluşumuna İlişkin Kollukta Dinlenen Tanıklar İle Keşif Esnasında Dinlenen Tanığın Beyanları Arasındaki Çelişkilerin Giderileceği )"
Y12.CD20.9.2011E. 2011/1289 K. 2011/1479"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Taksirli Suçların İştirak Halinde İşlenemeyeceği - Vekalet Ücretinin Sanıklardan Eşit Olarak Tahsili Yerine Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
İŞTİRAK ( Taksirli Suçların İştirak Halinde İşlenemeyeceği - Taksirle Öldürme )
VEKALET ÜCRETİ ( Taksirli Suçların İştirak Halinde İşlenemeyeceği - Vekalet Ücretinin Sanıklardan Eşit Olarak Tahsili Yerine Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilemeyeceği )"
Y12.CD20.9.2011E. 2011/1479 K. 2011/1454"TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA ( Yaralananların Şikayetçi Olmadığı - 5237 S.K. Md. 85/2'nin Değil Md. 85/1'in Uygulanacağı )
ŞİKAYET ( Taksirle Öldürme ve Yaralama - Yaralananların Şikayetçi Olmadığı/5237 S.K. Md. 85/2'nin Değil 85/1'in Uygulanacağı )"
Y12.CD21.9.2011E. 2011/2421 K. 2011/1549"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Kovuşturma Sırasında Alınan Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Dikkate Alındığında Mahkemenin Hangi Rapora Neden İtibar Ettiğini Bildirmeden Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINMASI ( Taksirle Öldürme Kovuşturma Sırasında Alınan Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Dikkate Alındığında Mahkemenin Hangi Rapora Sebep İtibar Ettiğini Bildirmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
SANIKLAR ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNMASI ( Taksirle Öldürme - Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Sanıkların Ayrı Müdafiler Tarafından Savunulması Gereği )"
Y12.CD21.9.2011E. 2011/2944 K. 2011/1561"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK NEDENİYLE YARALAMAYA SEBEBİYET VERME ( Kazanın Olduğu Yeri Gösterir Herhangi Bir Kroki veya Olay Yeri Tespit Tutanağı Bulunmadığı - Mahallinde Temin Edilirse Katılanın da Yer Göstermesi İle Keşif Yapılıp Kusur Oranlarının Tespit Edileceği )
KEŞİF ( Taksirle Yaralama/Kazanın Olduğu Yeri Gösterir Herhangi Bir Kroki veya Olay Yeri Tespit Tutanağı Bulunmadığı - Mahallinde Temin Edilirse Katılanın da Yer Göstermesi İle Keşif Yapılıp Kusur Oranlarının Tespit Edileceği )
SANIĞIN YAKALANDIĞINDA YANINDA OLAN KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULMAMASI ( Taksirle Yaralama/Sanığın Yakalandığında Yanında Olan Arkadaşı Hakkında Sanık Olarak Karakolda Evrak Düzenlendiği - Bu Kişinin Bilgi ve Görgüsüne Başvurulacağı )
TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Yakalandığında Yanında Olan Arkadaşı Hakkında Sanık Olarak Karakolda Evrak Düzenlendiği - Bu Kişinin Bilgi ve Görgüsüne Başvurulacağı )"
Y12.CD22.9.2011E. 2011/1330 K. 2011/1677"TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığa Hakları Hatırlatılmadan Sorgusunun Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇ ( Sanığa Önödeme Önerisinde Bulunulmadan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
BİLİNÇLİ TAKSİR ( Taksirle Yaralama - 136 Promil Alkollü Olan Sanığın Eyleminde Bilinçli Taksirin Unsurlarının Oluştuğunun Gözetileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Yaralama - Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Karşısında Sanığın Sürücü Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI ( Taksirle Yaralama - Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Karşısında Geçici Olarak Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Taksirle Yaralama - Katılan Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
Y12.CD27.9.2011E. 2011/2215 K. 2011/1886"TAKSİRLE YARALAMA ( Adli Tıp Kurumu Raporunda Sanığın 8/8 Kusurlu Kabul Edildiği - Sanık Hakkında Bilinçli Taksir Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
BİLİNÇLİ TAKSİR ( Sanığın 8/8 Kusurlu Olduğu - Kırmızı Işıkta Geçen Sanık Hakkında Bilinçli Taksir Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
Y12.CD27.9.2011E. 2011/2735 K. 2011/1867"TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Kendisine Yeşil Yanarken Geçtiği/Katılan Yayanın Kırmızı Işıkta Yola Çıktığı - Sanığın Hızlı Seyrettiğine Dair Delil de Bulunmadığı/Beraatine Hükmedileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Taksirle Yaralama - Kendilerini Vekille Temsil Ettiren Katılanlar Lehine Maktu Vekalet Ücreti Tayin Edileceği )
KIRMIZI IŞIKTA YOLA ÇIKAN YAYAYI TAKSİRLE YARALAMAK ( Sanığın Kendisine Yeşil Yanarken Geçtiği - Sanığın Hızlı Seyrettiğine Dair Delil de Bulunmadığı/Beraatine Hükmedileceği )"
Y12.CD27.9.2011E. 2011/3316 K. 2011/1835"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Şok Gelişme Devresinde Gerekli Takip ve Tedavi Uygun Şekilde Yapılmadığından Sebebiyle Sanık Doktorun Kusurlu Olduğu/Ancak Bu Devrede Uygun Tedaviye Rağmen Ölümün Meydana Gelebileceği - Sanıkların Kusur Oranı Yönünden Yeniden Rapor Alınacağı )
HEKİM HATASI SONUCU TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Şok Gelişme Devresinde Gerekli Takip ve Tedavi Uygun Şekilde Yapılmadığından Sebebiyle Sanık Doktorun Kusurlu Olduğu/Uygun Tedaviye Rağmen Ölümün Meydana Gelebileceği - Sanıkların Kusur Oranı Yönünden Yeniden Rapor Alınması Gereği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Taksirle Öldürme - Beraat Hükmü Kurulan ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
KUSUR ORANI ( Taksirle Öldürme/Şok Gelişme Devresinde Gerekli Takip ve Tedavi Uygun Şekilde Yapılmadığından Sebebiyle Sanık Doktorun Kusurlu Olduğu - Ancak Bu Devrede Uygun Tedaviye Rağmen Ölümün Meydana Gelebileceği/Sanıkların Kusur Oranı Yönünden Yeniden Rapor Alınacağı )"
Y12.CD27.9.2011E. 2011/3339 K. 2011/1868"TAKSİRLE YARALAMA ( Trafik Kazasında Sanığın Kusurunun 2/8 Oranında Olduğu - Sanığın Hukuki Durumunun Bu Orana Göre Takdir Edileceği )
KUSUR ( Taksirle Yaralama/Trafik Kazasında Sanığın Kusurunun 2/8 Oranında Olduğu - Sanığın Hukuki Durumunun Bu Orana Göre Takdiri Gereği )
TRAFİK KAZASINDA KUSUR ORANI ( Taksirle Yaralama/Trafik Kazasında Sanığın Kusurunun 2/8 Oranında Olduğu - Sanığın Hukuki Durumunun Bu Orana Göre Takdir Edilmesi Gerektiği )"
Y12.CD27.9.2011E. 2011/3780 K. 2011/1898"TAKSİRLE YARALAMA ( İşverenin Tam Kusurlu Olduğundan Söz Edilmesi Karşısında İş Güvenliği Uzman Heyetinden Bilirkişi Raporu Alınarak Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirileceği )
İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAKSİRLE YARALAMA ( İşverenin Tam Kusurlu Olduğundan Söz Edilmesi Karşısında İş Güvenliği Uzman Heyetinden Bilirkişi Raporu Alınarak Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazasından Kaynaklanan Taksirle Yaralama - İşverenin Tam Kusurlu Olduğundan Söz Edilmesi Karşısında İş Güvenliği Uzman Heyetinden Bilirkişi Raporu Alınarak Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi Gereği )"
Y12.CD28.9.2011E. 2011/2845 K. 2011/1997"TAKSİRLE YARALAMA ( Adli Tıp Kurumunca Enjeksiyonun Yanlış Yapıldığına Dair Kayıt Bulunamadığı ve Müdahalenin Komplikasyon Olarak Kabul Edileceğinin Belirtildiği - Raporların Sanığın Kusur Durmunu Etkileyebileceği/Sanığın Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
HEKİMİN MÜDAHALESİ SONUCU OLUŞAN DURUMUN KOMPLİKASYON OLUP OLMADIĞI ( Adli Tıp Kurumunca Enjeksiyonun Yanlış Yapıldığına Dair Kayıt Bulunamadığı ve Müdahalenin Komplikasyon Olarak Kabul Edileceğinin Belirtildiği - Raporların Sanığın Kusur Durmunu Etkileyebileceği/Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti Edileceği )
KUSUR TESPİTİ ( Adli Tıp Kurumunca Enjeksiyonun Yanlış Yapıldığına Dair Kayıt Bulunamadığı ve Müdahalenin Komplikasyon Olarak Kabul Edileceğinin Belirtildiği - Raporların Sanığın Kusur Durmunu Etkileyebileceği/Sanığın Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti Gereği )"
Y12.CD28.9.2011E. 2011/3246 K. 2011/1958"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Ölen İle Sanıklar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliğinin Tespit Edilemediği/Bilirkişi Raporunda Gemi Personeli İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Bulunmadığının Belirtildiği - Diğer Raporda 2/8 Kusur Tespit Edildiği/Çelişkinin Giderileceği )
İLLİYET BAĞI ( Taksirle Öldürme/Ölen İle Sanıklar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliğinin Tespit Edilemediği - Bilirkişi Raporunda Gemi Personeli İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Bulunmadığının Belirtildiği/Diğer Raporda 2/8 Kusur Bulunduğundan Oluşan Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Taksirle Öldürme - Bilirkişi Raporunda Gemi Personeli İle Ölüm Arasında İlliyet Bağı Bulunmadığının Belirtildiği/Diğer Raporda 2/8 Kusur Bulunduğundan Oluşan Çelişkinin Giderilmesi Gereği )"
Y12.CD29.9.2011E. 2011/2430 K. 2011/2036"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Kavşakta Yeşil Işığın Hangi Yönden Gelen Sanığa Yandığının Belirlenemediği - Hükme Esas Alınan Rapordaki Işıklı Kavşaklarda "DUR" Levhasına İtibar Edilemeyeceği Şeklinde Rapor Verildiği/Sanığın Hangi Delillere İstinaden Kırmızı Işıkta Geçtiğinin Gerekçeli Kararda Tartışılacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Taksirle Öldürme - Kendilerini Farklı Vekille Temsil Ettiren Katılanlar İle Katılan Sanık Yararına Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
KUSUR ORANINDA YAPILAN İNDİRİM ( Taksirle Öldürme - Sanığa Verilen Temel Cezadan Kusuru Oranında Yapılan İndirimde Hesap Hatası Yapılması Sonucu Noksan Ceza Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu ) "
Y12.CD4.10.2011E. 2011/2334 K. 2011/2260"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Olayın Görgü Tanığının Beyanına Neden İtibar Edilmediğinin Açıklanacağı )
GÖRGÜ TANIĞININ BEYANI ( Taksirle Öldürme - Olayın Görgü Tanığının Beyanına Neden İtibar Edilmediğinin Açıklanacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇELİŞKİ ( Taksirle Öldürme - Kaza Tespit Tutanağı İle Keşif Sonrası Düzenlenen ve Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi Raporunun Çelişkili Olduğu/Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden Rapor Alınacağı )"
Y12.CD5.10.2011E. 2011/2353 K. 2011/2377"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Hukuki Konularda Bilirkişiye Başvurulamayacağı - Bilirkişinin Eylemin Bilinçli Taksirle İşlendiği Yönündeki Görüşüne Dayanılarak Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
BİLİNÇLİ TAKSİR ( Taksirle Öldürme/Hukuki Konularda Bilirkişiye Başvurulamayacağı - Bilirkişinin Eylemin Bilinçli Taksirle İşlendiği Yönündeki Görüşüne Dayanılarak Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HUKUKİ KONUDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI ( Taksirle Öldürme - Bilirkişinin Eylemin Bilinçli Taksirle İşlendiği Yönündeki Görüşüne Dayanılarak Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
Y12.CD10.10.2011E. 2011/1896 K. 2011/2623"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Kollektif ve Limited Şirketin Kurduğu Konsorsiyuma Kiralanan Kamyonun Sürücüsünün Öldüğü/Şarampole Yuvarlandığı - Kurulan Ortaklığa İlişkin Sözleşmenin Dosyaya Getirtilerek İş Güvenlik Önlemleri Alınmasından Hangi Şirketin Sorumlu Olduğunun Tespit Edileceği )
İKİ ŞİRKETİN BİRLEŞEREK KONSORSİYUM OLUŞTURMASI ( Taksirle Öldürme/Oluşan Konsorsiyuma Kiralanan Kamyonun Sürücüsünün Öldüğü - Ortaklığa İlişkin Sözleşmenin Dosyaya Getirtilerek İş Güvenlik Önlemleri Alınmasından Hangi Şirketin Sorumlu Olduğunun Tespit Edileceği )
İŞ GÜVENLİĞİ ( Taksirle Öldürme/Kollektif ve Limited Şirketin Kurduğu Konsorsiyuma Kiralanan Kamyonun Sürücüsünün Öldüğü - Kurulan Ortaklığa İlişkin Sözleşmenin Dosyaya Getirtilerek İş Güvenlik Önlemleri Alınmasından Hangi Şirketin Sorumlu Olduğunun Belirleneceği )"
Y12.CD10.10.2011E. 2011/2194 K. 2011/2613"TAKSİRLE YARALAMA ( Olayın Sanığın İşyerinde Meydana Geldiği - İş Güvenliği Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI ( Taksirle Yaralama - Olayın Sanığın İŞyerinde Meydana Geldiği/Rapor Alınacağı )"
Y12.CD10.10.2011E. 2011/3214 K. 2011/2627"TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Fren Yapması Sonucu Mağdurun Otobüsten Düşerek Yaralandığı - Mağdurun Kusurunun Bulunup Bulunmadığını Anlamak İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
MAĞDUR KUSURU ( Taksirle Yaralama/Sanığın Fren Yapması Sonucu Mağdurun Otobüsten Düşerek Yaralandığı - Mağdurun Kusurunun Bulunup Bulunmadığını Anlamak İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )"
Y12.CD11.10.2011E. 2011/1353 K. 2011/2741"TAKSİRLE YARALAMA ( Katılan Beyanı ve Soruşturma Aşamasında Beyanı Alınan Tanıkların Anlatımlarının Olayın Meydana Geliş Şekli Bakımından Farklı İçerikte Olduğu Dikkate Alınarak Tanık Katılan ve Sanık Hazır Olacak Şekilde Mahallinde Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılacağı )
KEŞİF ( Taksirle Yaralama - Katılan Beyanı ve Soruşturma Aşamasında Beyanı Alınan Tanıkların Anlatımlarının Olayın Meydana Geliş Şekli Bakımından Farklı İçerikte Olduğu Dikkate Alınarak Tanık Katılan ve Sanık Hazır Olacak Şekilde Mahallinde Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılması Gereği )
ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Yaralama - Seçenek Cezalardan Tercih Edilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )"
Y12.CD11.10.2011E. 2011/1463 K. 2011/2742"TAKSİRLE YARALAMA ( Meydana Gelen İş Kazasında Sanık ve Katılanın Kusurlarının Ne Derecede ve Hangi Oranda Olduğu Hakkında Bir Açıklama İçermeyen Yetersiz Bilirkişi Raporlarına Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAKSİRLE YARALAMA ( Sanık ve Katılanın Kusurlarının Ne Derecede ve Hangi Oranda Olduğu Hakkında Bir Açıklama İçermeyen Yetersiz Bilirkişi Raporlarına Dayanarak Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazasından Kaynaklanan Taksirle Yaralama - Sanık ve Katılanın Kusurlarının Ne Derecede ve Hangi Oranda Olduğu Hakkında Bir Açıklama İçermeyen Yetersiz Bilirkişi Raporlarına Dayanarak Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y12.CD11.10.2011E. 2011/5216 K. 2011/2757"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU ( Sanığın Aldığı Alkolün Etkisiyle Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettiği ve Kazanın Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğine Dair Bir Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu - Sanığın Aldığı Alkolün Etkisiyle Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettiği ve Kazanın Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğine Dair Bir Delil Bulunmadığı/Beraat Kararı Verilmesi Gereği )"
Y12.CD12.10.2011E. 2011/1362 K. 2011/2883"TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın İşçileri Tarafından Yola Toprak ve Moloz Döküldüğü Hususunda Bilirkişinin Mücerret Beyanı Dışında Başkaca Delil Bulunmadığı - Delillerin Neler Olduğu İzah Edilmeden Sanığın Mahkumiyetine Hükmedilemeyeceği )
MOLOZ VE TOPRAK DÖKME ( Taksirle Yaralama/Sanığın İşçileri Tarafından Yola Toprak ve Moloz Döküldüğü Hususunda Bilirkişinin Mücerret Beyanı Dışında Başkaca Delil Bulunmadığı - Delillerin Neler Olduğu İzah Edilmeden Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ BEYANI ( Taksirle Yaralama/Sanığın İşçileri Tarafından Yola Toprak ve Moloz Döküldüğü Hususunda Bilirkişinin Mücerret Beyanı Dışında Başkaca Delil Bulunmadığı - Delillerin Neler Olduğu İzah Edilmeden Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )"
Y12.CD12.10.2011E. 2011/1986 K. 2011/2793"TAKSİRLE YARALAMA ( Yaralılardan Birinin Şikayetinden Vazgeçtiği - Lehe Kanun Uyarlamasında 5237 S.K. Md. 89/1'in Esas Alınacağı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Taksirle Yaralama/Yaralılardan Birinin Şikayetinden Vazgeçtiği - Lehe Kanun Uyarlamasında 5237 S.K. Md. 89/1'in Esas Alınması Gereği )
LEHE YASA UYARLAMASI ( Taksirle Yaralama/Yaralılardan Birinin Şikayetinden Vazgeçtiği - Lehe Kanun Uyarlamasında 5237 S.K. Md. 89/1'in Esas Alınması Gereği )"
Y12.CD12.10.2011E. 2011/2367 K. 2011/2788"TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Sanığın Eyleminin Suçun Ne Olduğunun ve Nasıl Oluştuğunun Açık Olarak Gerekçeye Yansıtılacağı )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Sanık Müdafiinin Uygulanması Talebi Karşısında Olumlu Olumsuz Değerlendirme Yapılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu - Taksirle Öldürme )
BİLİRKİŞİYE YEMİN YAPTIRILMAMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu - Taksirle Ölüme Sebep Olma )"
Y12.CD12.10.2011E. 2011/3267 K. 2011/2842"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanığın Kusuru Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu veya Teknik Üniversite Uzmanlarından Rapor Alınacağı - Dosya İle İlgisi Olmayan Adli Tıp Kurumu Raporları Dayanak Gösterilerek Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KUSUR TESPİTİ ( Taksirle Öldürme/Sanığın Kusuru Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu veya Teknik Üniversite Uzmanlarından Rapor Alınacağı )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Taksirle Öldürme/Sanığın Kusuru Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu veya Teknik Üniversite Uzmanlarından Rapor Alınacağı - Dosya İle İlgisi Olmayan Adli Tıp Kurumu Raporları Dayanak Gösterilerek Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y12.CD17.10.2011E. 2011/5419 K. 2011/3134"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Sulh Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleştiği ve İnfaz Edildiği Tarih Dikkate Alındığında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
TEKERRÜR ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak - Sulh Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleştiği ve İnfaz Edildiği Tarih Dikkate Alındığında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
Y12.CD18.10.2011E. 2011/5994 K. 2011/3138"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Sanığın Aldığı Alkolün Etkisiyle Araçla Yoldan Çıkıp Takla Attığı - Kaza Nedeni Olduğu Savunulan Mıcırın Yol İçersinde Olmadığının Saptandığı/Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sanığın Aldığı Alkolün Etkisiyle Araçla Yoldan Çıkıp Takla Attığı - Kaza Nedeni Olduğu Savunulan Mıcırın Yol İçersinde Olmadığının Saptandığı - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçunun Oluşacağı )"
Y12.CD16.2.2012E. 2011/13670 K. 2012/3285"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( 5941 S.K.' da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı - Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/5941 S.K.' da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı - Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/5941 S.K.' da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı - Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceği )"
Y12.CD16.2.2012E. 2011/15334 K. 2012/3314"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Yargılama Giderlerinin Sanıklardan Sebebiyet Verdikleri Miktarda Vekalet Ücretininin İse Eşit Olarak Tahsiline Karar Verileceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Taksirle Öldürme - Yargılama Giderlerinin Sanıklardan Sebebiyet Verdikleri Miktarda Vekalet Ücretininin İse Eşit Olarak Tahsiline Karar Verileceği/Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y12.CD22.2.2012E. 2011/15793 K. 2012/4758"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Katılanın Kabinde Mayo Denerken Sanığın Görüntüleri Cep Telefonuna Kaydettiği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Olarak Mahkemenin Takdir Hakkını Kullandığının Kabulü Gereği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Özel Hayatın Gizliliği - Mahkemenin Takdir Hakkını Kullandığının Kabul Edildeceği )
GİYİNME KABİNİNDEKİ KATILANIN GÖRÜNTÜLERİNİ CEP TELEFONUNA KAYDETMEK ( Özel Hayatın Gizliliği Suçunun Oluştuğu )
TAKDİR HAKKI ( Katılanın Kabinde Mayo Denerken Sanığın Görüntüleri Cep Telefonuna Kaydettiği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Olarak Mahkemenin Takdir Hakkını Kullandığının Kabulü Gereği )"

Y13.CD

Y13.CD14.9.2011E. 2011/1325 K. 2011/882"MUHKEM EŞYAYI KIRMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Temel Cezanın En Alt Sınırda Belirlenmesine Rağmen Suçun Gece İşlenmesinden Dolayı En Üst Oranda Artırılmasının Çelişkiye Neden Olacağı )
GECELEYİN HIRSIZLIK ( Temel Cezanın En Alt Sınırda Belirlenmesine Rağmen Suçun Gece İşlenmesinden Dolayı En Üst Oranda Artırılmasının Çelişkiye Neden Olacağı )"
Y13.CD14.9.2011E. 2011/1556 K. 2011/989"HIRSIZLIK ( Denetim Süresini Belirleme ve Gerektiğinde Uzatma Görevinin Hükmü Veren Mahkemeye Değil Koşullu Salıvermeyle İlgili Karar Verecek Mahkemeye Ait Olduğu )
DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Görevi Hükmü Veren Mahkemeye Değil Koşullu Salıvermeyle İlgili Karar Verecek Mahkemeye Ait Olduğu - Hüküm Mahkemesinin Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Vermekle Yetineceği/Hırsızlık )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Mahkumiyet Hükmünde Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesiyle Yetinileceği )"
Y13.CD14.9.2011E. 2011/2258 K. 2011/1082"KEŞİF ZAPTININ MATBU OLARAK HAZIRLANMASI ( Keşif Zaptının Bilirkişinin Kimlik Bilgileri İle Andını İçeren Bölümünün Matbu Olarak Tanziminin Hukuka Aykırı Olduğu )
HIRSIZLIK ( 5237 S.K.'da Tanımalanan Hırsızlık Suçunun 765 S.K. Md. 493/1'den Farklı Olduğu - Sanığın Eyleminin Hırsızlık Suçu Yanında 5237 S.K. Açısından Gece Vakti Konut Dokunulmazlığı Suçunu da Oluşturduğu/Lehe Kanun Karşılaştırmasında Bu Hususun Dikkate Alınacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( 5237 S.K.'da Tanımalanan Hırsızlık Suçunun 765 S.K. Md. 493/1'den Farklı Olduğu - Sanığın Eyleminin Hırsızlık Suçu Yanında 5237 S.K. Açısından Gece Vakti Konut Dokunulmazlığı Suçunu da Oluşturduğu )
LEHE KANUN KARŞILAŞTIRILMASI ( 5237 S.K.'da Tanımalanan Hırsızlık Suçunun 765 S.K. Md. 493/1'den Farklı Olduğu - Sanığın Eyleminin Hırsızlık Suçu Yanında 5237 S.K. Açısından Gece Vakti Konut Dokunulmazlığı Suçunu da Oluşturduğu/Karşılaştırmada Bu Hususun Gözetileceği )"
Y13.CD20.9.2011E. 2011/493 K. 2011/1109"OTOMOBİLİN MUHKEM OLAN KAPI KİLİDİNİN SÖKÜLEREK HIRSIZLIK YAPILMASI ( Eylemin Aletle Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık Değil Kilit Altındaki Eşyayı Hırsızlamak Şeklinde Gerçekleştiği )
KİLİT ALTINDAKİ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Otomobilin Sağlam ve Muhkem Olan Kapı Kilidini Sökerek Hırsızlık Yapılması İle Suçun Oluştuğu - Lehe Kanun Karşılaştırılmasının 5237 Md. 142/2-d Değil Md. 142/1-b Üzerinden Yapılacağı )
LEHE KANUN KARŞILAŞTIRMASI ( Otomobilin Sağlam ve Muhkem Olan Kapı Kilidini Sökerek Hırsızlık - Lehe Kanun Karşılaştırılmasının 5237 Md. 142/2-d Değil Md. 142/1-b Üzerinden Yapılacağı )"
Y13.CD21.9.2011E. 2011/55 K. 2011/1249"KEŞİF TUTANAĞINDA BİLİRKİŞİ YEMİNİNİN MATBU OLARAK HAZIRLANMASI ( Boşlukların Doldurulması Suretiyle Hazırlanan Bölüm - Hukuka Aykırı Olduğu )
MATBU OLARAK HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ YEMİN TUTANAĞI ( Keşif Tutanağında Bilirkişi Beyanının Kimlik ve Yemin Kısmını İçeren Bölümünün Önceden Matbu Olarak Hazırlandığı - Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y13.CD22.9.2011E. 2011/12411 K. 2011/1318"TAKLİT ANAHTAR VEYA ANAHTAR YERİNE GEÇEN ALETLE HIRSIZLIK ( Hükümlünün Eyleminin 5237 S.K.'nın Md. 142/2-d Maddesine Uyduğu - İnfaz Aşamasında Kazanılmış Hakkın Korunmasına Yasal İmkan Bulunmadığı )
İNFAZ AŞAMASINDA KAZANILMIŞ HAKKIN KORUNMAMASI ( Hükümlünün Eyleminin 5237 S.K.'nın Md. 142/2-d Maddesine Uyduğu - İnfaz Aşamasında Kazanılmış Hakkın Korunamayacağı )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Hükümlünün Eyleminin 5237 S.K.'nın Md. 142/2-d Maddesinde Olduğu - İnfaz Aşamasında Kazanılmış Hakkın Korunmasına Yasal İmkan Bulunmadığı )"
Y13.CD29.9.2011E. 2011/7599 K. 2011/1700"MUHKEM EŞYAYI KIRMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( SanıklarınYakalandıktan Sonra Mağdurun Çantasını Attıkları Yeri Göstererek Kısmi İade Sağladıkları - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )
HIRSIZLIK ( Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle/SanıklarınYakalandıktan Sonra Mağdurun Çantasını Attıkları Yeri Göstererek Kısmi İade Sağladıkları - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı/İşbölümü Yapan Sanıkların Fiile Doğrudan Katıldığının Kabul Edileceği )
DOĞRUDAN KATILMA ( Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık - Sanıkların İşbölümü Gereği Eyleme Doğrudan Katıldığının Kabul Edeceği/Faillik Hükmü Yerine Yardım Etmeden Hüküm Kurulamayacağı )
YARDIM ETME ( Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık - Sanıkların İşbölümü Gereği Eyleme Doğrudan Katıldığının Kabul Edeceği/Faillik Hükmü Yerine Yardım Etmeden Hüküm Kurulamayacağı )"
Y13.CD28.11.2011E. 2011/19484 K. 2011/6494"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Evin Müştemilatı Olan Yerde Kapı Kilidinin Kırılması Suretiyle Hırsızlık - Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık Hükümlerinin Uygulanacağı )
MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Evin Müştemilatı Olan Yerde Kapı Kilidinin Kırılması Suretiyle Hırsızlık - Eylemin Aynı Zamanda Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı )
UZLAŞMA ( Evin Müştemilatı Olan Yerde Kapı Kilidinin Kırılması Suretiyle Hırsızlık - Eylemin Aynı Zamanda Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı/Sanıklar ve Müştekiye Uzlaşma Teklif Edileceği )
MALA ZARAR VERME ( Evin Müştemilatı Olan Yerde Kapı Kilidinin Kırılması Suretiyle Hırsızlık - Eylemin Aynı Zamanda Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı/Sanıklar ve Müştekiye Uzlaşma Teklif Edileceği )"
Y13.CD29.11.2011E. 2011/13484 K. 2011/6991"ŞARTLA TAHLİYE KARARI VERİLEN MAHKUMİYET KARARI (Kırlarda Bırakılan Hayvan Hırsızlığı Suçu - 4616 S.K. Gereği Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği)
KIRLARDA BIRAKILAN HAYVAN HIRSIZLIĞI SUÇU (Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği)
23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN (Gereği Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)"
Y13.CD29.11.2011E. 2011/13960 K. 2011/6988"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Hırsızlık Suçunun 2709 S.K.Md.76'te Sayılan Suçlardan Olması Sebebiyle Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
HIRSIZLIK SUÇU (Arşiv Kaydından Silinmesinin Mümkün Olmadığı)"

Y14.CD

Y14.CD7.9.2011E. 2011/11782 K. 2011/151"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Hükme Esas Alınan İmza İncelemesine İlişkin Raporu Düzenleyen Bilirkişinin Kimliğinin Tespit Edilip Yeminin Yaptırılacağı )
BİLİRKİŞİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Bilirkişinin İl Adli Yargı Komisyonları Tarafından Düzenlenen Uzman Bilirkişi Listesinde Bulunup Bulunmadığına İlişkin Belgenin Dosyada Bulundurulacağı )"
Y14.CD25.10.2011E. 2011/16066 K. 2011/1306"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Sanığın Banka Hizmet Sözleşmesi ve Çekin Rızası Dışında Elinden Çıktığına Dair Dilekçedeki İmzasının Birbirlerinden Farklı Olduğunun Çıplak Gözle Anlaşıldığı - Belirtilen Belgelerin Asılları ve Çek Aslının Adli Tıp Kurumu'na Gönderilerek Görüş Alınacağı )
İMZALAR ARASINDAKİ FARKLILIĞIN GÖZLE GÖRÜNÜR OLMASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Belirtilen Belgelerin Asılları ve Çek Aslının Adli Tıp Kurumu'na Gönderilerek Görüş Alınacağı )"
Y14.CD26.10.2011E. 2011/17826 K. 2011/1346"VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUĞUNU KAÇIRAN BABA ( Müşteki Üzerinde Tehditle Baskı Kurmak Suretiyle Kaçırdığı - Çocuk 12 Yaşından Küçük Olduğundan Çocuğa Cebir ve Tehdit Uygulanmasa Dahi Artırımın Uygulanacağı )
ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI ( Çocuk 12 Yaşından Küçük Olduğundan Çocuğa Cebir ve Tehdit Uygulanmasa Dahi Artırım Uygulanacağı - Sanığın Boşanma İlamında Belirtilen Zaman Dışında Çocuğunu Kaçırdığı/Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
CEBİR VE TEHDİT ( Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması - Çocuk 12 Yaşından Küçük Olduğundan Çocuğa Cebir ve Tehdit Uygulanmasa Dahi Artırımın Uygulanacağı )"
Y14.CD27.10.2011E. 2011/7732 K. 2011/1479"CİNSEL TACİZ ( Sanığın Katılanla Uzun Süreli Bir İlişkisi Olduğu/Söz Konusu Mesajları Katılanın Bilgisi ve Rızası Dahilinde Gönderdiği ve Olumlu Cevaplar Aldığı - Eylemin Hukuka Uygunluk Kapsamında İşlendiği )
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDEN OLAN MAĞDURUN RIZASI ( Cinsel Taciz/Sanığın Katılanla Uzun Süreli Bir İlişkisi Olduğu - Söz Konusu Mesajları Katılanın Bilgisi ve Rızası Dahilinde Gönderdiği ve Olumlu Cevaplar Aldığı/Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
RIZA ( Cinsel Taciz/Sanığın Katılanla Uzun Süreli Bir İlişkisi Olduğu - Söz Konusu Mesajları Katılanın Bilgisi ve Rızası Dahilinde Gönderdiği ve Olumlu Cevaplar Aldığı/Sanığın Beraatine Karar Verileceği )"

Y15.CD

Y15.CD19.9.2011E. 2011/1203 K. 2011/1028"VEKALET ÜCRETİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Sanık Şirketin Hüküm Kuruluncaya Kadar Kendisini Vekil İle Temsil Ettirmediği - Sanık Şirket Müdafiinin Vekaletnamesini Hüküm Kurulduktan Sonra İbraz Ettiği/Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( 5941 S.K. İle Suçun Unsurları Yeniden Düzenlenmiş Olduğundan Sanığın Hukuksal Durumunun Tekrar Değerlendirileceği )"
Y15.CD6.3.2012E. 2011/22751 K. 2012/30753"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( PTT Müdürlüğünde Çalışan Sanığın Geçici Süreli Sigortalı Gözüken Eşini de Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Arasında Gösterdiği - Sanığın Eşinin Sağlık Yardımına Hak Kazandığı/Suçun Oluşmayacağı )
PTT GÖREVLİSİNİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER ARASINDA EŞİNİ DE BELİRTMESİ ( Sanığın Eşi Geçici Süreli Sigortalı Olduğundan Sağlık Yardımına Hak Kazandığı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı )
SAĞLIK YARDIMINI HAK EDEN KİŞİ ( PTT Müdürlüğünde Çalışan Sanığın Eşini Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Arasında Gösterdiği/Sanığın Eşi Geçici Süreli Sigortalı Olduğundan Sağlık Yardımına Hak Kazandığı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı )"

IDDGK

IDDGK14.1.2010E. 2007/140 K. 2010/5"YAKIT İHTİYACININ TESBİTİYLE İLGİLİ KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ (1991 Yılında Yürürlüğe Giren Bir Yönetmelik Kuralına Karşı 3.4.2006 Tarihinde Açılan Davanın İptali İstenilen Kuralın Niteliği İtibariyle Yönetmelik Kapsamında Bulunduğu – Davanın Süresinde Olduğu)
KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ (Yakıt İhtiyacının Tespitiyle İlgili - 1991 Yılında Yürürlüğe Giren Bir Yönetmelik Kuralına Karşı 3.4.2006 Tarihinde Açılan Davanın İptali İstenilen Kuralın Niteliği İtibariyle Yönetmelik Kapsamında Bulunduğu/Davanın Süresinde Olduğu)
YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ (Yakıt İhtiyacının Tesbitiyle İlgili Kamu Konutları Yönetmeliği - 1991 Yılında Yürürlüğe Giren Bir Yönetmelik Kuralına Karşı 3.4.2006 Tarihinde Açılan Davanın İptali İstenilen Kuralın Niteliği İtibariyle Yönetmelik Kapsamında Bulunduğu/Davanın Süresinde Olduğu)"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2952 K. 2010/561"REKABET KURULU KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Değiştirme veya Yürürlükten Kaldırma Yetkisi de Bulunduğu)
PİYASA KOŞULLARININ DEĞİŞMESİ (Rekabet Kurulunun Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Değiştirme veya Yürürlükten Kaldırma Yetkisi de Bulunduğu)
DEĞİŞTİRME VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA YETKİSİ (Rekabet Kurulu Kararının Kaldırılması İstemi - Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Bulunduğu)"
IDDGK27.5.2010E. 2009/111 K. 2010/1048"EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ (8/22. Md.sinde "Kaçakçılarla İlişki Kurmak" Denilmek Suretiyle Kaçakçılık Yapan Kişi ya da Kişilerle Mesleğin Gerekleri Dışında Kurulan Her Türlü İlişkinin Yaptırıma Bağlandığı)
MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/22. Maddesinde "Kaçakçılarla İlişki Kurmak" Denilmek Suretiyle Kaçakçılık Yapan Kişi ya da Kişilerle Mesleğin Gerekleri Dışında Kurulan Her Türlü İlişkinin Yaptırıma Bağlandığı - Bu Cezanın Verilebilmesi İçin Bu İlişkinin Ayrıca Kaçakçılık Yapma Amacını Taşımasına Gerek Olmadığı)
KAÇAKÇILIK (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/22. Maddesinde "Kaçakçılarla İlişki Kurmak" Denilmek Suretiyle Kaçakçılık Yapan Kişi ya da Kişilerle Mesleğin Gerekleri Dışında Kurulan Her Türlü İlişkinin Yaptırıma Bağlandığı)"

VDDGK

VDDGK5.6.2009E. 2009/151 K. 2009/276"TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA (Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şubesinden Yüksek Bedelle Alış Yapılarak Kazancın Bir Kısmının Serbest Bölgede Bırakılması Sebebiyle - Esas Alınan Matrah Tutarındaki Kazançtan Vazgeçmesini Gerektiren Haklı Nedenlerin Varlığını İspat Yükü Davacıya Düştüğü)
İSPAT YÜKÜ (Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şubesinden Yüksek Bedelle Alış Yapılarak Kazancın Bir Kısmının Serbest Bölgede Bırakılması Sebebiyle Yapılan Tarhiyata Karşı Açılan Dava - Esas Alınan Matrah Tutarındaki Kazançtan Vazgeçmesini Gerektiren Haklı Nedenlerin Varlığını İspat Yükü Davacıya Düştüğü)
MATRAH TUTARINDAKİ KAZANÇTAN VAZGEÇME (Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şubesinden Yüksek Bedelle Alış Yapılarak Kazancın Bir Kısmının Serbest Bölgede Bırakılması Sebebiyle Yapılan Tarhiyata Karşı Açılan Dava - Vazgeçmeyi Gerektiren Haklı Nedenlerin Varlığını İspat Yükü Davacıya Düştüğü)"
VDDGK3.7.2009E. 2007/813 K. 2009/333"VERGİ ZIYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Geçici 27. Md. ve Anayasa Mahkemesinin Vergi Usul Kanununun 344. Md.nin 2. Fıkrasıyla İlgili İptal Kararı Nedeniyle Vergi Hatası Bulunduğu İddiasının Hukuki Uyuşmazlık Oluşturduğu ve Düzeltme ve Şikayet Yoluyla İncelenemeyeceği)
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI (Vergi Zıyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Geçici 27. Md. ve Anayasa Mahkemesinin Vergi Usul Kanununun 344. Md.nin 2. Fıkrasıyla İlgili İptal Kararı Nedeniyle Vergi Hatası Bulunduğu İddiasının Hukuki Uyuşmazlık Oluşturduğu ve Düzeltme ve Şikayet Yoluyla İncelenemeyeceği)
VERGİ HATASI (Vergi Zıyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Geçici 27. Md. ve Anayasa Mahkemesinin Vergi Usul Kanununun 344. Md.nin 2. Fıkrasıyla İlgili İptal Kararı Nedeniyle Vergi Hatası Bulunduğu İddiasının Hukuki Uyuşmazlık Oluşturduğu ve Düzeltme ve Şikayet Yoluyla İncelenemeyeceği)"
VDDGK23.10.2009E. 2008/23 K. 2009/455"İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ (İdareden Düzeltilmesi İstenebilecek Vergi Hatalarının Kendisinden Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin Yorum Tekniklerine Başvurmadan Belirlenebilen Hesap ve Vergilendirme Hataları Olduğu)
VERGİ HATALARI (Kendisinden Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin Yorum Tekniklerine Başvurmadan Belirlenebilen Hesap ve Vergilendirme Hataları Olduğu)
KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ (İhtirazi Kayıtla Ödenen - İdareden Düzeltilmesi İstenebilecek Vergi Hatalarının Kendisinden Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin Yorum Tekniklerine Başvurmadan Belirlenebilen Hesap ve Vergilendirme Hataları Olduğu)
İHALE YOLUYLA SATIN ALINAN TAŞINMAZ (Üzerinde Ruhsatsız Üç Yapı Bulunmasının Satın Alınan Taşınmazın Vasfını Değiştirip Değiştirmeyeceği Noktasında Taraflar Arasında Belirlenen Anlaşmazlık TMK’na Göre Çözümlenebileceği - Vergi Hatası Oluşturmayacağı)
VERGİ HATASI (İhale Yoluyla Satın Alınan Taşınmaz - Üzerinde Ruhsatsız Üç Yapı Bulunmasının Satın Alınan Taşınmazın Vasfını Değiştirip Değiştirmeyeceği Noktasında Taraflar Arasında Belirlenen Anlaşmazlık TMK’na Göre Çözümlenebileceği - Vergi Hatası Oluşturmayacağı)"
VDDGK5.3.2010E. 2008/700 K. 2010/75"PARA CEZASI KARARLARINA YAPILAN İTİRAZ (Yapılacak Yazılı Bildirimlerin Posta İle Taahhütlü Olarak Gönderilmesi Durumunda Bildirimin Postaya Verildiği Tarihin Gümrük İdaresine Verilme Tarihi Yerine Geçeceği ve Bu Hükmün Derdest Olan Uyuşmazlıklarda da Uygulanacağı)
YAZILI BİLDİRİM (Para Cezası Kararlarına Yapılan İtiraz - Yapılacak Yazılı Bildirimlerin Posta İle Taahhütlü Olarak Gönderilmesi Durumunda Bildirimin Postaya Verildiği Tarihin Gümrük İdaresine Verilme Tarihi Yerine Geçeceği ve Bu Hükmün Derdest Olan Uyuşmazlıklarda da Uygulanacağı)
POSTA İLE TAAHHÜTLÜ OLARAK GÖNDERİLEN YAZILI TAAHHÜT (Para Cezası Kararlarına Yapılan İtiraz - Bildirimin Postaya Verildiği Tarihin Gümrük İdaresine Verilme Tarihi Yerine Geçeceği ve Bu Hükmün Derdest Olan Uyuşmazlıklarda da Uygulanacağı)"

D1.D

D1.D13.4.2010E. 2010/456 K. 2010/622"ÖN İNCELEME RAPORUNUN EKSİK DÜZENLENMESİ (Sağlıklı Karar Verilebilmesi İçin Konunun Uzmanı Bilirkişilerden Eksiklikleri İrdeleyen Kapsamlı Bir Rapor İstenmesi ve Yapılacak Ön İncelemede Diğer Belgelerle Birlikte Bu Bilirkişi Raporunun da Değerlendirilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Ön İnceleme Raporunun Eksik Düzenlenmesi - Sağlıklı Karar Verilebilmesi İçin Konunun Uzmanı Bilirkişilerden Eksiklikleri İrdeleyen Kapsamlı Bir Rapor İstenmesi ve Yapılacak Ön İncelemede Diğer Belgelerle Birlikte Bu Bilirkişi Raporunun da Değerlendirilmesi Gerektiği)
YENİ İHDAS EDİLEN PARSELLERDEN BİRİNİ SATMAK (Ön İnceleme Raporunun Eksik Düzenlenmesi - Sağlıklı Karar Verilebilmesi İçin Konunun Uzmanı Bilirkişilerden Eksiklikleri İrdeleyen Kapsamlı Bir Rapor İstenmesi ve Yapılacak Ön İncelemede Diğer Belgelerle Birlikte Bu Bilirkişi Raporunun da Değerlendirilmesi Gerektiği)"
D1.D6.7.2010E. 2010/1016 K. 2010/1160"EYLEM TARİHİNDE KURUL ÜYESİ OLMAMA (Yükseköğretim Genel Kurulu Üyesi Olmayan Kişi Hakkında Düzenlenen Soruşturma Raporuna İstinaden Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına Dairemizce Karar Verilmesine Olanak Bulunmadığı)
SON SORUŞTURMANIN AÇILIP AÇILMAMASI (Soruşturmaya Konu Eylem Tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu Üyesi Olmayan Kişi Hakkında Düzenlenen Soruşturma Raporuna İstinaden Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına Dairemizce Karar Verilemeyeceği)"
D1.D5.7.2011E. 2011/810 K. 2011/1112"SORUŞTURMA İZNİ İLE İLGİLİ KARARA İTİRAZ (Su Birliğinin Başkanı ve Müdürü Hakkında Valilikçe Verilen Kararın Bölge İdare Mahkemesinde İnceleneceği)
BİRLİK BAŞKANI VE MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARI (Bu Karara Yapılan İtirazın Bölge İdare Mahkemesinde İnceleneceği - Görev Yönünden Reddedileceği)
BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN İTİRAZI İNCELEMESİ (Su Birliğinin Başkanı ve Müdürü Hakkında Valilikçe Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Kararın Bölge İdare Mahkemesinde İnceleneceği)"

D2.D

D2.D26.2.2009E. 2009/2853 K. 2010/681"ATANMA İSTEMİ (Davacının ve Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçenin Nüfus Sayısı Dikkate Alınarak İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği)
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (Davacının ve Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçenin Nüfus Sayısı Dikkate Alındığında Davacının Atanma İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği)
ORMAN İŞLETME ŞEFİNİN ATANMA İSTEMİ (Davacının ve Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçenin Nüfus Sayısı Dikkate Alınarak İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği)"
D2.D2.3.2010E. 2008/4715 K. 2010/814"OLUMSUZ SİCİLİN İPTALİ İSTEMİ (Sicil ve Başarı Değerleme Raporundaki Sicil Amirlerinin Düşüncesi Hanelerinde Yer Alan Olumsuz İbarelerin Tek Başına Hukuki Sonuçlar Doğuran Davacının Hukuki Durumunda Değişiklikler Yapan İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Niteliği Taşımadığı)
SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEME RAPORU (Sicil Amirlerinin Düşüncesi Hanelerinde Yer Alan Olumsuz İbarelerin Tek Başına Hukuki Sonuçlar Doğuran Davacının Hukuki Durumunda Değişiklikler Yapan İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Niteliği Taşımadığı)
İDARİ İŞLEM (Olumsuz Sicilin İptali İstemi - Sicil ve Başarı Değerleme Raporundaki Sicil Amirlerinin Düşüncesi Hanelerinde Yer Alan Olumsuz İbarelerin Tek Başına Hukuki Sonuçlar Doğuran Davacının Hukuki Durumunda Değişiklikler Yapan İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Niteliği Taşımadığı)"
D2.D31.5.2010E. 2010/1471 K. 2010/2465"DENETİM TAZMİNATININ GERİ İSTENİLMESİ (657 S. Devlet Memurları Kanunu'nun 12. Md. Uygulanamayacağı Gibi Söz Konusu Yersiz Ödemenin 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. Md.sinde Tanımlanan "Kamu Zararı" Kapsamında da Değerlendirilemeyeceği)
YERSİZ OLARAK ÖDENDİĞİ TESPİT EDİLEN TUTARIN GERİ İSTENİLMESİ (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 G. E:1968/8, K:1973/14 Sayılı Kararının Uygulanacağı)
KAMU ZARARI (Denetim Tazminatının Geri İstenilmesi - 657 S. Devlet Memurları Kanunu'nun 12. Md. Uygulanamayacağı Gibi Söz Konusu Yersiz Ödemenin 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. Md.sinde Tanımlanan "Kamu Zararı" Kapsamında da Değerlendirilemeyeceği)"
D2.D10.6.2011E. 2010/3279 K. 2011/2425"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (İl Dışına Atanma İsteğinin Reddine İlişkin İşlem/Atamasının Yapılmaması Üzerine Tekniker Kadrosundan Feragat Ettiği - İşlem Geri Alınmadıkça ya da Yargı Yerlerince İptal Edilmedikçe Hukuken Geçerliliğini Koruyacağı/Dava Konusuz Kaldığından Bahisle Reddedilemeyeceği)
KADRODAN FERAGAT (İl Dışına Atanma İsteğinin Reddine İlişkin İdari İşlemin İptali Talebi/Atamasının Yapılmaması Üzerine Tekniker Kadrosundan Feragat Ettiği - İşlem Geri Alınmadığından Sırf Kadrodan Feragat Edildiğinden Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği/Esasa Girileceği)
İŞLEMİN GERİ ALINMADIĞI MÜDDETÇE GEÇERLİ OLMASI (İl Dışınma Atanma İsteğinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İsteminden Sonra Kadrodan Feragat Edildiği - Bu Feragatin Davanın Konusuz Kalması Sonucunu Doğuran İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği)"
D2.D1.11.2011E. 2011/6444 K. 2011/5088"DAVADAN FERAGAT (Maaşından Kesinti Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İle Maaşından Yapılan Kesintilerin İadesi İsteminden Feragat Edildiği - Feragatin Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğuracağı)
FERAGAT (İdari İşlemin İptali Talebinde Davadan Feragat/Davacının Talep Sonucundan Vazgeçtiği - Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğucağı)
MAAŞ KESİNTİSİ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (Davadan Feragat Edildiği - Uyuşmazlığın Ortadan Kalktığı)"
D2.D25.1.2012E. 2008/1999 K. 2012/291"VEKALETEN ATANMA (Atanan Kişiye Vekalet Ettiği Göreve İlişkin Vekalet Aylığı Ödenebilmesi İçin Her Şeyden Önce Söz Konusu Kadroya Yapılacak Atamanın 657 S. Devlet Memurları Kanunu’nun 86. Md. Uyarınca Gerçekleştirilmiş Olması Gerektiği)
VEKALET AYLIĞI (Bir Göreve Vekâleten Atanan Kişiye Vekalet Ettiği Göreve İlişkin Ödenebilmesi İçin Her Şeyden Önce Söz Konusu Kadroya Yapılacak Atamanın 657 S. Devlet Memurları Kanunu’nun 86. Md. Uyarınca Gerçekleştirilmiş Olması Gerektiği)
YETKİLENDİRME SURETİYLE (TEDVİREN) YÜRÜTÜLEN GÖREV (Davacıya Tazminat Şeklinde Olsa Dahi Vekâlet Ücreti Ödenmesi Mümkün Olmadığı)"

D3.D

D3.D27.5.2010E. 2009/4124 K. 2010/1769"GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (Kiralama Olarak Değerlendirilemeyecek Olan İntifa Hakkı Karşılığında Alınan Bedel Gayrimenkul Sermaye İradı Olarak Vergilendirilemeyeceği)
İNTİFA HAKKI KARŞILIĞINDA ALINAN BEDEL (Kiralama Olarak Değerlendirilemeyecek Olan Bedel Gayrimenkul Sermaye İradı Olarak Vergilendirilemeyeceği)
VERGİLENDİRME İŞLEMİ (Kiralama Olarak Değerlendirilemeyecek Olan İntifa Hakkı Karşılığında Alınan Bedel Gayrimenkul Sermaye İradı Olarak Vergilendirilemeyeceği)"
D3.D17.6.2010E. 2008/2633 K. 2010/2177"VERGİ VE CEZA TUTARININ İADESİ (Danıştay'ın Verdiği Kesin Yargı İçermeyen Eksik İncelemeye Dayalı ve Kararları Bozulan Vergi Mahkemesince Gerekli İnceleme Araştırma ve Değerlendirme Yaparak Yeniden Karar Verilmesini Gerekli Kılan Kararlar Nedeniyle Gerekmediği)
VERGİ MAHKEMESİ İNCELEMESİ (Danıştay’ca Bozulan Vergi Mahkemesince Gerekli İnceleme Araştırma ve Değerlendirme Yaparak Yeniden Karar Verilmesini Gerekli Kılan Kararlar Nedeniyle Davacıdan Daha Önce Tahsil Edilen Vergi ve Ceza Tutarının İadesinin Gerekmediği)
KESİN YARGI İÇERMEYEN DANIŞTAY KARARLARI (Eksik İncelemeye Dayalı ve Kararları Bozulan Vergi Mahkemesince Gerekli İnceleme Araştırma ve Değerlendirme Yaparak Yeniden Karar Verilmesini Gerekli Kılan Kararlar Nedeniyle Davacıdan Daha Önce Tahsil Edilen Vergi ve Ceza Tutarının İadesinin Gerekmediği)"
D3.D30.6.2010E. 2008/4571 K. 2010/2392"KAZANÇ FARKI SAPTANMASI (Satışa İlişkin Bilgiler İçermediğinden Kanıt Olma Niteliği Bulunmayan ve İşletmenin Çek Tahsilatlarının Takip Edilmesi Amacını Taşıyan Çek Defterine Dayanılarak Yapılan Hesaplama Sonucu - Re'sen Tarh Sebebi Bulunmadığı)
ÇEK DEFTERİ (Satışa İlişkin Bilgiler İçermediğinden Kanıt Olma Niteliği Bulunmayan ve İşletmenin Çek Tahsilatlarının Takip Edilmesi Amacını Taşıyan Çek Defterine Dayanılarak Yapılan Hesaplama Sonucu Kazanç Farkı Saptanan Olayda Re'sen Tarh Sebebi Bulunmadığı)
RE'SEN TARH SEBEBİ (Satışa İlişkin Bilgiler İçermediğinden Kanıt Olma Niteliği Bulunmayan ve İşletmenin Çek Tahsilatlarının Takip Edilmesi Amacını Taşıyan Çek Defterine Dayanılarak Yapılan Hesaplama Sonucu Kazanç Farkı Saptanan Olayda Bulunmadığı)"
D3.D13.9.2011E. 2009/2169 K. 2011/4680"DÖVİZ KARŞILIĞI ALINAN VARLIKLARA İLİŞKİN AKTİFLEŞTİRME TARİHİ (Öncesinde Yaptığı Ödeme İle Aktifleştirme Tarihi Arasında Oluşan Kur Farkını Doğrudan Gider Yazılması Nedeniyle İzleyen Yıla Devreden Zararın Azaltılması Yolundaki Davalı İdare İşleminin İptal Edileceği)
KUR FARKI (Ticari Kazancın Elde Edilmesi İçin Satın Alınan İktisadi Kıymetlere Ait Borçlardan Doğan Kur Farkının Malın Maliyetine Kaydedileceği Konusunda Kanunda Açık Hüküm Bulunmadığı Genel Giderler Arasına Dahil Edilmesine Engel Yasa Hükmü de Bulunmadığı - İdari İşlemin İptali)
TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN SATIN ALINAN İKTİSADİ KIYMETLER (Ait Borçlardan Doğan Kur Farkının Malın Maliyetine Kaydedileceği Konusunda Kanunda Açık Hüküm Bulunmadığı - Genel Giderler Arasına Dahiline Engel Yasa Hükmü de Bulunmadığı)"
D3.D28.11.2011E. 2009/3441 K. 2011/6970"CEZALI VERGİ VE HESAPLANAN FON PAYI (Kredi Kartı Satışları İle Defterlerde Kayıtlı Hasılat Tutarları Arasındaki Matrah Farkı Üzerinden/Şirket Yetkilisinin Kendisi ve Akrabaları İçin Herhangi Emtia Satışı Olmaksızın POS Cihazından Çekim Yaptığı - Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulamayacağı)
KREDİ KARTI SATIŞLARI İLE DEFTELERDEKİ KAYITLI HASILAT TUTARLARI ARASINDAKİ MATRAH FARKI (Üzerinden Cezalı Vergi Salındığı Davacının POS Satışları Nedeniyle Düzenlenen Fatura ya da Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Getirtilerek Gerekli İncelemeler Yapılacağı)
POS CİHAZINDAN EMTİA SATIŞI OLMADAN ÇEKİM YAPILMASI (Kredi Kartı Satışları İle Defterlerde Kayıtlı Hasılat Tutarları Arasındaki Matrah Farkı Üzerinden Cezalı Vergi Salındığı - Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulamayacağı)
EMTİA SATIŞI OLMADAN POS CİHAZINDAN ÇEKİM YAPILMASI (Defterlerde Kayıtlı Hasılat Tutarı Arasındaki Matrah Farkı Üzerinden Cezalı Vergi Salındığı - POS Cihazı İle İlgili Belgeler Getirtilerek Banka Kayıtları İle Karşılaştırılacağı)"

D4.D

D4.D24.2.2010E. 2009/1392 K. 2010/868"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Yediemin Olarak Belirlendikten Hemen Sonra İşten Çıkarıldığı Bu Nedenle Yediemin Sıfatıyla Bırakılan Malın Vergi Dairesine Teslim Edilmemesinde Davacıya Yöneltilecek Bir Kusur Bulunmadığı)
KUSUR (Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davacının Yediemin Olarak Belirlendikten Hemen Sonra İşten Çıkarıldığı Bu Nedenle Yediemin Sıfatıyla Bırakılan Malın Vergi Dairesine Teslim Edilmemesinde Davacıya Yöneltilecek Bir Kusur Bulunmadığı)
TESLİM GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Davacı Adına Yediemin Olarak Teslim Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Hacze Konu Malların Değerince Borçlu Sayılarak 6183 S. Kanunun 83. Md. Uyarınca Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği)"
D4.D29.4.2010E. 2009/5837 K. 2010/2349"DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI (İncelenmek Üzere İbrazının İstenmesi Üzerine Mükellefin İncelemenin İşyerinde Yapılması Hususunda Herhangi Bir İstemde Bulunmaması Halinde Defter ve Belgelerin Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak İstenildiğinin Kabulü Gerektiği)
İBRAZI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER (Mükellefin İncelemenin İşyerinde Yapılması Hususunda Herhangi Bir İstemde Bulunmaması Halinde Defter ve Belgelerin Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak İstenildiğinin Kabulü Gerektiği)
KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ (İbrazı Zorunlu Olan Defter ve Belgelerin İncelenmek Üzere İbrazının İstenmesi Üzerine Mükellefin İncelemenin İşyerinde Yapılması Hususunda Herhangi Bir İstemde Bulunmaması Halinde Defter ve Belgelerin Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak İstenildiğinin Kabulü Gerektiği)"
D4.D9.5.2011E. 2011/2428 K. 2011/3386"ÜCRETLER ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ ( Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesindeki “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Gelir Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesine Karar Verileceği )
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN İBARENİN İPTALİ ( Anayasa Mahkemesinin 193 S.K. Md. 103’de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Verginin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebinin Kabul Edileceği )
GELİR VERGİSİNİN FAZLA ÖDENEN KISMININ İADESİ TALEBİ (Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesindeki “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Gelir Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebinin Reddine Karar Verilemeyeceği)
ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜCRETLER ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN KARARI (193 S.K. Md. 103’de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Gelir Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebine İlişkin Davayı Etkileyeceği )
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN GELİR VERGİSİ (Anayasa Mahkemesinin 193 S.K. Md. 103’de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği - Gelir Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebine İlişkin Davayı Etkileyeceği )"
D4.D15.9.2011E. 2011/1311 K. 2011/6538"ÜCRETLER ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ ( Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesindeki “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Stopaj Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN İBARENİN İPTALİ ( Anayasa Mahkemesinin 193 S.K. Md. 103’de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği - Stopaj Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebine İlişkin Davayı Etkileyeceği )
STOPAJ VERGİSİNİN FAZLA ÖDENEN KISMININ İADESİ TALEBİ (Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesindeki “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Stopaj Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebinin Reddine Karar Verilemeyeceği)
ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜCRETLER ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN KARARI (193 S.K. Md. 103’de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği - Stopaj Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebine İlişkin Davayı Etkileyeceği )
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN STOPAJ VERGİSİ (Anayasa Mahkemesinin 193 S.K. Md. 103’de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği - Stopaj Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebine İlişkin Davayı Etkileyeceği )"
D4.D15.9.2011E. 2011/2085 K. 2011/6535"ÜCRETLER ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ ( Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesindeki “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Gelir Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesine Karar Verileceği )
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN İBARENİN İPTALİ ( Anayasa Mahkemesinin 193 S.K. Md. 103’de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Verginin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebinin Kabul Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
GELİR VERGİSİNİN FAZLA ÖDENEN KISMININ İADESİ TALEBİ (Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesindeki “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Gelir Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebinin Kabul Edileceği)
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN GELİR VERGİSİ (Anayasa Mahkemesinin 193 S.K. Md. 103’de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği - Gelir Vergisi’nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebinin Kabul Edileceği )"

D5.D

D5.D16.2.2010E. 2007/7251 K. 2010/665"ATAMA İŞLEMİ (Dava Konusu İşlemden Sonra Kurulan Bir Başka İşlem İle Davacının Eski Görevine Yeniden Atanması Nedeniyle Davanın Konusuz Kaldığından Söz Edilerek "Karar Verilmesine Yer Olmadığına" İlişkin Olarak Verilen Kararda Hukuksal İsabet Görülmediği)
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA (Atama İşlemi - Dava Konusu İşlemden Sonra Kurulan Bir Başka İşlem İle Davacının Eski Görevine Yeniden Atanması Nedeniyle Davanın Konusuz Kaldığından Söz Edilerek "Karar Verilmesine Yer Olmadığına" İlişkin Olarak Verilen Kararda Hukuksal İsabet Görülmediği)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI (Dava Konusu İşlemden Sonra Kurulan Bir Başka İşlem İle Davacının Eski Görevine Yeniden Atanması Nedeniyle Davanın Konusuz Kaldığından Söz Edilerek "Karar Verilmesine Yer Olmadığına" İlişkin Olarak Verilen Kararda Hukuksal İsabet Görülmediği)"
D5.D28.5.2010E. 2008/1335 K. 2010/3680"YARGILAMA GİDERLERİ (Davanın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Aleyhine Sonuçlanmış Olması Nedeniyle Bu Kurum Aleyhine Harca Hükmedilebileceği)
KURUMDAN HARÇ ALINMASI (Harç Mükellefi Olduğu İçin Değil Davada Haksız Çıktığı ve Yargılama Giderlerini Haklı Çıkan Tarafa Ödemeye Mahkum Olduğu İçin Alınacağı)
HARÇTAN SORUMLULUK (Davanın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Aleyhine Sonuçlanmış Olması Nedeniyle Bu Kurum Aleyhine Harca Hükmedilebileceği)"
D5.D31.5.2010E. 2008/5940 K. 2010/3770"GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİKLERİ (Mesleki Bilgilerini Arttırmak Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenlere Ödenecek Geçici Görev Gündeliklerinin Kanun'un 42. Md.sindeki Sınırlamalara Tabi Olduğu)
HARCIRAH ÖDEMESİ (Mesleki Bilgilerini Arttırmak Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenlere Ödenecek Geçici Görev Gündeliklerinin Kanun'un 42. Md.sindeki Sınırlamalara Tabi Olduğu)
MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLER (Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenlere Ödenecek Geçici Görev Gündeliklerinin Kanun'un 42. Md.sindeki Sınırlamalara Tabi Olduğu)"
D5.D13.9.2011E. 2009/4359 K. 2011/4486"TAPU VE KADASTRO GN. MD. PERSONELİ (Atanması İşleminin İptali İstemi - Davacının 1. Hizmet Bölgesinde ve 7 Yıl Zorunlu Çalışma Süresi Bulunan İlde Bu Süreyi Tamamladığı/Rotasyona Tabi Tutulmak Suretiyle Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının 1. Hizmet Bölgesinde ve 7 Yıl Zorunlu Çalışma Süresi Bulunan İlde Bu Süreyi Tamamladığı/Rotasyona Tabi Tutulmak Suretiyle Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Tapu ve Kadastro Gn. Md. Personeli)
ROTASYONA TABİ TUTULARAK ATANMA (Tapu ve Kadastro Gn. Md. Personeli/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İşleminin İptalini İsteyen Davacının 1. Hizmet Bölgesinde ve 7 Yıl Zorunlu Çalışma Süresi Bulunan İlde Bu Süreyi Tamamladığı/)"
D5.D15.12.2011E. 2009/7217 K. 2011/7571"ATAMA YOLLUĞUNUN ÖDENMESİ TALEBİ (Uyuşmazlığın İçerdiği Miktarın Tek Hakim Tarafından Karara Bağlanacak Kapsamda Bulunduğu - Mahkeme Heyetince Çözümlenmesinde Usul Hükümlerine Uyarlık Görülmediği)
YOLLUĞUN TUTARI (Atama Yolluğunun Ödenmesi Talebi - Mahkeme Heyetince Çözümlenmesinde Usul Hükümlerine Uyarlık Görülmediği/Uyuşmazlığın İçerdiği Miktarın Tek Hakim Tarafından Karara Bağlanacak Kapsamda Bulunduğu)
TEK HAKİMLE ÇÖZÜMLENECEK UYUŞMAZLIKLAR (Parasal Sınırların Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Maliye Bakanlığınca Her Yıl Tespit Edilen Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Suretiyle Uygulanacağı)"

D6.D

D6.D16.4.2010E. 2008/5856 K. 2010/3899"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yol Meydan Park Çocuk Bahçesi Yeşil Saha İbadet Yeri ve Karakol Gibi Umumi Hizmetlerden ve Bu Hizmetlerle İlgili Tesislerin Oluşturulması Amacıyla %40'a Varan Oranda Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
UMUMİ HİZMETLERLE İLGİLİ TESİSLERİN OLUŞTURULMASI (%40'a Varan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI UMUMİ HİZMETLERİ (Yol Meydan Park Çocuk Bahçesi Yeşil Saha İbadet Yeri ve Karakol Gibi Umumi Hizmetlerden ve Bu Hizmetlerle İlgili Tesislerin Oluşturulması Amacıyla %40'a Varan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
D6.D7.5.2010E. 2008/5038 K. 2010/4664"İMAR PLANINDA SANAYİ ALANINA AYRILMAYAN TAŞINMAZ (İdare Mahkemesince Niteliği Belirsiz Bir Kullanım Kararına Dayanılarak Çevre Taşınmazlarda Bulunan Yapılaşmaların Emsal Alınması Suretiyle Verilen Kararda İsabet Görülmediği)
EMSAL TAŞINMAZ (İmar Planında Sanayi Alanına Ayrılmayan Taşınmaz - İdare Mahkemesince Niteliği Belirsiz Bir Kullanım Kararına Dayanılarak Çevre Taşınmazlarda Bulunan Yapılaşmaların Emsal Alınması Suretiyle Verilen Kararda İsabet Görülmediği)
SANAYİ ALANINA AYRILMAYAN TAŞINMAZ (İdare Mahkemesince Niteliği Belirsiz Bir Kullanım Kararına Dayanılarak Çevre Taşınmazlarda Bulunan Yapılaşmaların Emsal Alınması Suretiyle Verilen Kararda İsabet Görülmediği)"
D6.D16.6.2010E. 2008/8349 K. 2010/6342"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI (Yapılan İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği - Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)
İMAR UYGULAMASI (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı/Yapılan İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği - Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)
KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARI (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma - İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği/Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)"
D6.D14.6.2011E. 2010/10709 K. 2011/2200"DAVA AÇMA EHLİYETİ (Parselasyon İşlemlerine Karşı Açılan Davalar - Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği)
PARSELASYON İŞLEMLERİ (Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği - Dava Açma Ehliyeti)
ARSA VE ARAZİ MALİKLERİ (Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetleri Bulunduğu - Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği)"

D7.D

D7.D7.4.2010E. 2007/4692 K. 2010/1643"KAMU BORCU BORÇLUSU (Borcundan Dolayı 3. Kişiler Hakkında 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanabilmesi Anılan Kanunun 79. Md.sinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yedi Günlük Sürenin Bildirimsiz Olarak Geçmiş Olması Ön Koşuluna Bağlı Olduğu)
YEDİ GÜNLÜK SÜRENİN BİLDİRİMSİZ OLARAK GEÇMİŞ OLMASI (Kamu Borçlusunun Borcundan Dolayı Üçüncü Kişiler Hakkında 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Gerektiği)
BORCUN ZİMMETİNDE SAYILMASI (Borçlu Şirkete Devir ve Temlik Bedeli Adı Altında Ödemede Bulunulduğundan Bahisle Borç Zimmetinde Sayılarak Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
D7.D12.4.2010E. 2008/7280 K. 2010/1734"İTHALATA İZİN BELGESİ (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yapılan İthalatlara İlişkin İzin Belgelerinin Verilmesi İhracat Taahhütlerinin Kapatılması Vb. İşlemler Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı Olduğu Bakanlığın Yetkisinde Olduğu)
GÜMRÜK İŞLEMİ (Yapıldığı Gümrük İdareleri Tarafından Tesis Edilmediğinden Bu İşlemin Vergilendirme Açısından Davacı Hakkında Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Buna Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Olumsuz Yanıtın da Davaya Konu Edilemeyeceği)
GÜMRÜK VERGİLERİ (Takip Yetkisinin Kaynağının Gümrük Mevzuatı Olduğu ve Bu Yetkinin Yalnızca Gümrük İdareleri Tarafından Kullanabileceği)
BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EGE İTHALATÇILAR BİRLİĞİ İŞLEMİ (Gümrük İşleminin Yapıldığı Gümrük İdareleri Tarafından Tesis Edilmediğinden Bu İşlemin Vergilendirme Açısından Davacı Hakkında Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı)"
D7.D27.4.2010E. 2008/5286 K. 2010/2022"VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA ŞARTI (Ya 213 S. Vergi Usul Kanunu’nun 378. Md.sinin 1. Fıkrasında Belirtilen İşlemlerden Birinin ya da 2. Fıkrasında Sözü Edilen ve Aynı Kanunun 116. ve Devamı Md.lerinde Düzenlenen "Düzeltme-Şikayet" Müessesesi Kapsamında Tesis Edilen Bir İşlemin Varlığıyla Mümkün Olduğu)
DÜZELTME ŞİKAYET KAPSAMI (Vergi Mahkemelerinde Dava Açılabilmesi Ya 213 S. Vergi Usul Kanunu’nun 378. Md.sinin 1. Fıkrasında Belirtilen İşlemlerden Birinin ya da 2. Fıkrasında Sözü Edilen ve Aynı Kanunun 116. ve Devamı Md.lerinde Düzenlenen Müessese Kapsamında Tesis Edilen Bir İşlemin Varlığıyla Mümkün Olduğu)
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDEME (Beyan Doğrultusunda Tahakkuk Ettirilerek Ödenen Vergilerin ve Gecikme Zamlarının İadesi İstemiyle Doğrudan Dava Açılamayacağı - İhtirazi Kayıtla Beyan Yerine Geçemeyeceği Böyle Bir Davada İşin Esasının İncelenemeyeceği)
GECİKME ZAMLARININ İADESİ (Beyan Doğrultusunda Tahakkuk Ettirilerek Ödenen Vergilerin ve Gecikme Zamlarının İadesi İstemiyle Doğrudan Dava Açılamayacağı - İhtirazi Kayıtla Beyan Yerine Geçemeyeceği Böyle Bir Davada İşin Esasının İncelenemeyeceği)"
D7.D21.5.2010E. 2008/511 K. 2010/2271"İPOTEK SENEDİ (İpotek Sözleşmesinde Yazılı Şartların Kabul Edildiğinin Taahhüt Edilmesine İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıt İpotek Senedinde Yazılı Şartların Aynen Kabul Edildiğine Yönelik Beyanı İçermekten Öte Hukuki Bir Nitelik Taşımadığı - Taahhütname Niteliğinde Olmayan Kağıdın Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı)
İPOTEK SÖZLEŞMESİNDE YAZILI ŞARTLARIN KABUL EDİLDİĞİNİN TAAHHÜT EDİLMESİ (İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıt İpotek Senedinde Yazılı Şartların Aynen Kabul Edildiğine Yönelik Beyanı İçermekten Öte Hukuki Bir Nitelik Taşımadığı)
TAAHHÜTNAME NİTELİĞİ OLMAYAN KAĞIT (Damga Vergisine Tabi Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
D7.D30.9.2010E. 2010/5548 K. 2010/4415"VERGİ ZİYAI CEZASININ VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ (Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Uyuşmazlıklardan Birinin 4760 Sayılı Diğerinin İse 3065 Sayılı Kanun Hükümlerinden Kaynaklandığı - Davalar Arasında Bağlantı Bulunmadığı)
DAVALAR ARASI BAĞLANTI (Vergi Ziyaı Cezasının ve KDV’nin İptali İstemi - Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Uyuşmazlıklardan Birinin 4760 Sayılı Diğerinin İse 3065 Sayılı Kanun Hükümlerinden Kaynaklandığından Davalar Arasında Bağlantı Bulunmadığı)
BAĞLANTILI DAVA (Vergi Ziyaı Cezasının ve KDV’nin İptali İstemi - Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Uyuşmazlıklardan Birinin 4760 Sayılı Diğerinin İse 3065 Sayılı Kanun Hükümlerinden Kaynaklandığından Davalar Arasında Bağlantı Bulunmadığı)"

D8.D

D8.D21.6.2010E. 2008/6751 K. 2010/3634"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI (Alkol Tespitine İtiraz Halinde Sevkedildikleri Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ölçümlerin Alkol Tespitine İlişkin Tarih Saat ve Ölçüm Sonucunu Cihaza Ait Seri Numarasını Gösteren Çıktı Verebilen Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Teknik Cihazlarla Yapılabileceği)
ALKOL TESPİTİNE İTİRAZ (Sevkedildikleri Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ölçümlerin Alkol Tespitine İlişkin Tarih Saat ve Ölçüm Sonucunu Cihaza Ait Seri Numarasını Gösteren Çıktı Verebilen Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Teknik Cihazlarla Yapılabileceği)
SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILACAK ÖLÇÜMLER (Alkollü Araç Kullanımı - Alkol Tespitine İtiraz Halinde Sevkedildikleri Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ölçümlerin Alkol Tespitine İlişkin Tarih Saat ve Ölçüm Sonucunu Cihaza Ait Seri Numarasını Gösteren Çıktı Verebilen Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Teknik Cihazlarla Yapılabileceği)"
D8.D27.9.2010E. 2008/1728 K. 2010/4747"MAHALLE İSİMLERİNİN ESKİ İSİMLERİYLE BERABER KULLANILMASI (Yeni İsimlerinin Yanında (Türkçe) ve Parantez İçinde Eski İsimlerinin de Kullanılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Anayasa'ya Aykırı Olduğu)
BELEDİYE MECLİS KARARI (Mahalle İsimlerinin Eski İsimleriyle Beraber Kullanılmasına İlişkin - Yeni İsimlerinin Yanında (Türkçe) ve Parantez İçinde Eski İsimlerinin de Kullanılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Anayasa'ya Aykırı Olduğu)
BELEDİYE SINIRLARINA DAHİL MAHALLE İSİMLERİ (Yeni İsimlerinin Yanında (Türkçe) ve Parantez İçinde Eski İsimlerinin de Kullanılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Anayasa'ya Aykırı Olduğu)"
D8.D11.3.2011E. 2008/4521 K. 2011/1479"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİ (Taşınmazın Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında ve Tapuda Mesken Olarak Yer Aldığı - "Emlakçı" Bürosu Olarak Faaliyet Gösteren Büronun Anılan Yönetmelik Maddesinde Sayılan İşyerlerinden Olmadığından Talebin Reddinin İsabetsiz Olduğu)
KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi İstemi -"Emlakçı" Bürosu Olarak Faaliyet Gösteren Büronun Anılan Yönetmelik Maddesinde Sayılan İşyerlerinden Olmadığından Talebin Reddinin İsabetsiz Olduğu)
EMLAKÇI BÜROSU (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi İstemi - Taşınmazın Tapuda Mesken Olarak Yer Aldığı/"Emlakçı" Bürosu Olarak Faaliyet Gösteren Büronun Anılan Yönetmelik Maddesinde Sayılan İşyerlerinden Olmadığından Talebin Reddinin İsabetsiz Olduğu)"
D8.D16.3.2011E. 2008/4441 K. 2011/1641"İNTERNET CAFE FAALİYET KONULU İŞYERİNİN KAPATILMASI (Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - İdarece Noksanlığı Tespit Edilen Hususların Giderilmesi İçin İlgililere On Beş Günlük Süre Verilmesi Bu Süre Sonunda İkinci Bir Denetim Yapılarak Noksanlığın Giderilip Giderilmediğinin Ortaya Konulmasından Sonra İşlem Tesisi Gerektiği)
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İşyerinin Kapatılmasına İlişkin - İdarece Noksanlığı Tespit Edilen Hususların Giderilmesi İçin İlgililere On Beş Günlük Süre Verilmesi Bu Süre Sonunda İkinci Bir Denetim Yapılarak Noksanlığın Giderilip Giderilmediğinin Ortaya Konulmasından Sonra İşlem Tesisi Gerektiği)
SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ (İnternet Cafe Faaliyet Konulu İşyerinin Kapatılması - İdarece Noksanlığı Tespit Edilen Hususların Giderilmesi İçin İlgililere On Beş Günlük Süre Verilmesi Gerektiği)
İŞYERİ KAPATILMASI (Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - İdarece Noksanlığı Tespit Edilen Hususların Giderilmesi İçin İlgililere On Beş Günlük Süre Verilmesi Bu Süre Sonunda İkinci Bir Denetim Yapılarak Noksanlığın Giderilip Giderilmediğinin Ortaya Konulmasından Sonra İşlem Tesisi Gerektiği)"
D8.D21.9.2011E. 2008/6792 K. 2011/4077"ÖĞRENCİNİN YÜKSEKOKULA KAYDININ YENİDEN YAPILMASI İSTEMİ (Davacının Öğrencisi Olduğu Okuldan Kaydının Silinmesini Yazılı Olarak İstediğinden Davacının Yeniden Kaydının Yapılması İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
KAYDIN SİLİNMESİ (Öğrencinin Yüksekokula Kaydının Yeniden Yapılması İstemi - Davacının Öğrencisi Olduğu Okuldan Kaydının Silinmesini Yazılı Olarak İstediğinden İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
OKUL KAYDININ YENİDEN YAPILMASI İSTEMİ (Davacının Öğrencisi Olduğu Okuldan Kaydının Silinmesini Yazılı Olarak İstediğinden Davacının Yeniden Kaydının Yapılması İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
D8.D14.12.2011E. 2011/7752 K. 2011/6714"SİGORTALI ARAÇTA OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ TALEBİ (Yol Kusuruna İlişkin Karayolları Genel Müdürlüğü Sigorta Şirketine Karşı Açılan Dava - Adli Yargının Görevli Olduğu)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI AÇILAN DAVALAR (Yol Kusuruna Dayalı Sigortalı Araçta Oluşan Hasarın Tazmini - Adli Yargının Görevli Olduğu/İdari Yargıda Görülemeyeceği)
GÖREVLİ YARGI YERİ (Yol Kusuruna Dayalı Sigortalı Araçta Oluşan Hasarın Tazmini/Karayolları Genel Müdürlüğü Sigorta Şirketine Karşı Açılan Dava - Adli Yargının Görevli Olduğu)"

D9.D

D9.D22.6.2010E. 2008/1641 K. 2010/3259"İFLASINA KARAR VERİLEN ŞİRKET (Henüz İflas Masası Teşekkül Ettirilmemiş Bulunan Şirketin Şirket Adına Dava Açılması Gibi Gecikmesinde Sakınca Bulunan ve Lehine Olan İşlemlerde Şirketin Son Kanuni Temsilcisinin Yetkili Kabul Edilmesi Gerektiği)
ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİ (İflasına Karar Verilen Ancak Henüz İflas Masası Teşekkül Ettirilmemiş Bulunan Şirketin Şirket Adına Dava Açılması Gibi Gecikmesinde Sakınca Bulunan ve Lehine Olan İşlemlerde Şirketin Son Kanuni Temsilcisinin Yetkili Kabul Edilmesi Gerektiği)
İFLAS MASASI TEŞEKKÜL ETTİRİLMEMİŞ BULUNAN ŞİRKET (İflasına Karar Verilen Ancak Henüz İflas Masası Teşekkül Ettirilmemiş Bulunan Şirketin Şirket Adına Dava Açılması Gibi Gecikmesinde Sakınca Bulunan ve Lehine Olan İşlemlerde Şirketin Son Kanuni Temsilcisinin Yetkili Kabul Edilmesi Gerektiği)"
D9.D7.10.2010E. 2009/9523 K. 2010/4731"BİNA TAHSİL HARCI (İlgili Belediyece Belirlenen Emlak Vergi Değeri Üzerinden Hesaplanması Gerekirken Davalı İdarece İlgili Tüzük Hükümleri Uygulanarak Belirlenen Değer Üzerinden Harç İstenmesinde İsabet Bulunmadığı)
EMLAK VERGİ DEĞERİ ÜZERİNDEN BELİRLENEN HARÇ (Bina Tescil Harcının İlgili Belediyece Belirlenen Emlak Vergi Değeri Üzerinden Hesaplanması Gerektiği)
FAZLA TAHAKKUK ETTİRİLEN BİNA TAHSİL HARCI (İlgili Belediyece Belirlenen Emlak Vergi Değeri Üzerinden Hesaplanması Gerekirken Davalı İdarece İlgili Tüzük Hükümleri Uygulanarak Belirlenen Değer Üzerinden Harç İstenmesinde İsabet Bulunmadığı)"
D9.D2.11.2010E. 2009/859 K. 2010/5595"SİGORTASIZ ÇALIŞANA TEBLİĞ YAPILABİLECEĞİ (Adı Geçenin Şirket Adına Yapılan Tebligatları Almaya Yetkili Olduğundan Tebliğatın Usulsüz Olduğu Yolundaki İddiaları Yerinde Görülmediği)
TEBLİGAT (Şirket Çalışanlarının Tümü Açısından Sosyal Sigortalar Kurumu Bildirgelerine Göre Bir Tespit Yapmanın Yeterli Olmadığı - Uygulamanın Yasaya Aykırı Bir Şekilde de Cereyan Edebileceği/Adı Geçenin Şirket Adına Yapılan Tebligatları Almaya Yetkili Olduğu)
ŞİRKET ÇALIŞANINA TEBLİĞ (Şirket Çalışanlarının Tümü Açısından Sosyal Sigortalar Kurumu Bildirgelerine Göre Bir Tespit Yapmanın Yeterli Olmadığı - Adı Geçenin Şirket Adına Yapılan Tebligatları Almaya Yetkili Olduğu)"
D9.D27.12.2011E. 2008/7902 K. 2011/8937"KONUT YAPI KOOPERATİFİ (Katma Değer Vergisinin İadesi - KDV Sirkülerinde Öngörülen İnşaat Ruhsatının Münhasıran Konut Yapı Kooperatifi Adına Düzenlenmesi Kuralının Danıştayca İptal Edildiği - Kanunda Yer Almayan Bir Koşul İleri Sürülerek İade İsteminin Reddedilemeyeceği)
KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ (Konut Yapı Kooperatifi - KDV Sirkülerinde Öngörülen İnşaat Ruhsatının Münhasıran Konut Yapı Kooperatifi Adına Düzenlenmesi Kuralının Danıştayca İptal Edildiği/Kanunda Yer Almayan Bir Koşul İleri Sürülerek İade İsteminin Reddedilemeyeceği)
İNŞAAT RUHSATI (Münhasıran Konut Yapı Kooperatifi Adına Düzenlenmesi Kuralının Danıştayca İptal Edildiği/Katma Değer Vergisinin İadesi İstemi - Kanunda Yer Almayan Bir Koşul İleri Sürülerek İade İsteminin Reddedilemeyeceği)"

D10.D

D10.D9.3.2010E. 2007/4437 K. 2010/1839"İDARİ İŞLEM (Sonrasında İdari Bir Eyleme Dönüşmesi Durumda İdarenin Eyleminden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada 2577 S. Yasanın 13. Md.sinde Öngörülen Sürenin Esas Alınması Gerektiği)
İDARİ EYLEM (İdari İşlemin Sonrasında İdari Bir Eyleme Dönüşmesi Durumda İdarenin Eyleminden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada 2577 S. Yasanın 13. Md.sinde Öngörülen Sürenin Esas Alınması Gerektiği)
İDARİ EYLEMLERDEN DOLAYI HAKLARI İHLAL EDİLMİŞ OLANLAR (Zararı Öğrendikleri Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Haklarının Yerine Getirilmesi İstemiyle İdareye Yapacakları Başvuru Sırasında Kişilerin Zararın Tazmini İçin Bir Bedel Belirterek Bu Miktarın Ödenmesini İsteyebilecekleri)
ZARARLARIN TAZMİNİ (İdari Eylemlerden Dolayı Hakları İhlal Edilmiş Olanların Zararı Öğrendikleri Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Haklarının Yerine Getirilmesi İstemiyle İdareye Yapacakları Başvuru Sırasında Kişilerin Zararın Tazmini İçin Bir Bedel Belirterek Bu Miktarın Ödenmesini İsteyebilecekleri)"
D10.D24.3.2010E. 2009/13017 K. 2010/2113"TÜRK SOYLU MAKEDONYA UYRUKLU OLAN DAVACI (Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin İkamet İzni Süresinin Uzatılması İstemi - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)
AVUKATLIK MESLEĞİNİ İCRA EDEN YABANCILAR (Türk Soylu Yabancılar Bu İş ve Mesleklerde Çalışma Koşullarından Olan "Türk Vatandaşı Olma" Koşulundan İstisna Edildiği)
İKAMET İZNİNİN UZATILMASI İSTEMİ (Türk Soylu Makedonya Uyruklu Olan Davacının Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)
YABANCI UYRUKLU TÜRK SOYLU AVUKAT (Türkiye'de Serbest Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmesi İçin İkamet İzni Süresinin Uzatılması İstemi - Türkiye'de Avukatlık Yapamayacağından Bahisle Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı)"
D10.D5.4.2010E. 2008/3013 K. 2010/2655"BASIN İLAN KURUMU GENEL KURUL ÜYELİĞİ (Yapılan Seçimlere İlişkin Olarak İleri Sürülen Usulsüzlük ve Benzeri İddiaların Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca İncelenmesi Gerektiği)
SEÇİMLERE İLİŞKİN USULSÜZLÜK İDDİASI (Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği İçin Yapılan Seçimlere İlişkin Olarak İleri Sürülen Usulsüzlük ve Benzeri İddiaların Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca İncelenmesi Gerektiği)
USULSÜZLÜK İDDİASI (Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği İçin Yapılan Seçimlere İlişkin Olarak İleri Sürülen Usulsüzlük ve Benzeri İddiaların Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca İncelenmesi Gerektiği)"
D10.D13.5.2010E. 2007/5275 K. 2010/4373"İPTAL DAVALARINDA DAVA AÇMA EHLİYETİ (Yönünden "Hak İhlali" Yerine "Menfaat İhlali"nin Gerçekleşmiş Olmasının Yeterli Olduğu)
HAK İHLALİ (İptal Davalarında Dava Açma Ehliyeti Yönünden "Hak İhlali" Yerine "Menfaat İhlali"nin Gerçekleşmiş Olmasının Yeterli Olduğu)
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI (Kanuni Temsilcisi ve Müdürü Olan Şahsın Yurt Dışına Çıkamamasından Dolayı Menfaati Olumsuz Yönde Etkilenen Davacı Şirketin Müdürü Hakkında Konulan Yurt Dışına Çıkış Yasağı İşleminin İptalini İsteyebileceği)
MÜDÜRÜ HAKKINDA DAVA AÇMA (Kanuni Temsilcisi ve Müdürü Olan Şahsın Yurt Dışına Çıkamamasından Dolayı Menfaati Olumsuz Yönde Etkilenen Davacı Şirketin Müdürü Hakkında Konulan Yurt Dışına Çıkış Yasağı İşleminin İptalini İsteyebileceği)
MENFAAT İHLALİ (İptal Davalarında Dava Açma Ehliyeti Yönünden "Hak İhlali" Yerine "Menfaat İhlali"nin Gerçekleşmiş Olmasının Yeterli Olduğu)"
D10.D20.7.2010E. 2007/7981 K. 2010/6186"TBMM BAŞKANLIĞI İŞLEMİ (İdare İşlevine İlişkin Olarak Tesis Ettiği İşlemlerin Kesin ve Yürütülebilir İşlemlerden Olup İptal Davasına Konu Edilebileceği)
İPTAL DAVASI (TBMM Başkanlığı'nın "İdare" İşlevine İlişkin Olarak Tesis Ettiği İşlemlerin Kesin ve Yürütülebilir İşlemlerden Olup İptal Davasına Konu Edilebileceği)
İDARİ İŞLEM (TBMM Başkanlığı'nın "İdare" İşlevine İlişkin Olarak Tesis Ettiği İşlemlerin Kesin ve Yürütülebilir İşlemlerden Olup İptal Davasına Konu Edilebileceği)"
D10.D1.7.2011E. 2010/6912 K. 2011/2679"YABANCI BANKADAKİ PARANIN FAİZİYLE TAHSİLİ (Yabancı Mahkemelerce Hukuk Davaları İle İlgili Olarak Verilen Kararlarla İlgili Olarak Tenfiz Kararı Vermekle Görevli ve Yetkili Mahkemenin Asliye Mahkemesi Olduğu)
TENFİZ KARARI (Yabancı Bankadaki Paranın Faiziyle Tahsili - Yabancı Mahkemelerce Hukuk Davaları İle İlgili Olarak Verilen Kararlarla İlgili Olarak Görevli ve Yetkili Mahkemenin Asliye Mahkemesi Olduğu)
GÖREVLİ MAHKEME (Yabancı Bankadaki Paranın Faiziyle Tahsili - Yabancı Mahkemelerce Hukuk Davaları İle İlgili Olarak Verilen Kararlarla İlgili Olarak Tenfiz Kararı Vermekle Görevli ve Yetkili Mahkemenin Asliye Mahkemesi Olduğu)"
D10.D23.9.2011E. 2007/6999 K. 2011/3898"FUZULİ İŞGAL (Ecrimisile Konu Taşınmazları Tasarrufunda Bulunduran Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Protokoller Uyarınca ATM Cihazlarının Kurulmasının Fuzuli İşgal Oluşturmayacağı Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptali Yolunda Verilen Karar İsabetli Olduğu)
ECRİMİSİL İSTEMİ (Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Üzerinde ATM Cihazı Konulmak Suretiyle - Taşınmazları Tasarrufunda Bulunduran Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Protokoller Uyarınca ATM Cihazlarının Kurulmasının Fuzuli İşgal Oluşturmayacağı)
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN ÜZERİNE ATM CİHAZI KONULMASI (Fuzuli İşgal Suretiyle Ecrimisil İstemi - Taşınmazları Tasarrufunda Bulunduran Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Protokoller Uyarınca ATM Cihazlarının Kurulmasının Fuzuli İşgal Oluşturmayacağı)"

D11.D

D11.D30.3.2010E. 2008/4166 K. 2010/2625"YETİM AYLIĞI İSTEMİ (Hastalığı Nedeniyle Vesayet Altına Alınmasına Gerek Olmadığına Karar Verilen Davacının Durumunun Malüllük Hükümleri Çerçevesinde İncelenerek Sakatlığının Çalışmasına Engel Olup Olmadığı Hususunun Hastaneye Sevki Suretiyle Tespit Ettirilmesi Gerektiği)
ÇALIŞAMAYACAK DERECEDE MALÜL OLAN DAVACI (Yetim Aylığı İstemi - Hastalığı Nedeniyle Vesayet Altına Alınmasına Gerek Olmadığına Karar Verilen Davacının Durumunun Malüllük Hükümleri Çerçevesinde İncelenerek Sakatlığının Çalışmasına Engel Olup Olmadığı Hususunun Hastaneye Sevki Suretiyle Tespit Ettirilmesi Gerektiği)
MALULLÜK DURUMU (Yetim Aylığı İstemi - Hastalığı Nedeniyle Vesayet Altına Alınmasına Gerek Olmadığına Karar Verilen Davacının Durumunun Malüllük Hükümleri Çerçevesinde İncelenerek Sakatlığının Çalışmasına Engel Olup Olmadığı Hususunun Hastaneye Sevki Suretiyle Tespit Ettirilmesi Gerektiği)"
D11.D28.4.2010E. 2009/5896 K. 2010/3545"KADROSUZLUK TAZMİNATI (5758 S. Kanun İle 926 S. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na Eklenen Geç. 30. Md. Uyarınca Ödenecek Tazminatın Bu Kanun'un Yürürlüğünden Önce ve Bekleme Süresini Doldurmadan Kendi İsteğiyle Emekliye Ayrılan Kıdemli Albaylara da Ödenmesi Gerektiği)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ (926 S. Kanunu'na Eklenen Geç. 30. Md. Uyarınca Ödenecek Kadrosuzluk Tazminatının Bu Kanun'un Yürürlüğünden Önce ve Bekleme Süresini Doldurmadan Kendi İsteğiyle Emekliye Ayrılan Kıdemli Albaylara da Ödenmesi Gerektiği)
EMEKLİYE AYRILAN ALBAYLAR (Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli - 926 S. Kanunu'na Eklenen Geç. 30. Md. Uyarınca Ödenecek Kadrosuzluk Tazminatının Bu Kanun'un Yürürlüğünden Önce ve Bekleme Süresini Doldurmadan Kendi İsteğiyle Emekliye Ayrılan Kıdemli Albaylara da Ödenmesi Gerektiği)"
D11.D4.5.2010E. 2009/226 K. 2010/3810"ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV RET KARARI (Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Dava Açılmaması Nedeniyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Kararda 15 Günlük Karar Düzeltme Süresi Göz Önünde Bulundurulmadığından Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
KARAR DÜZELTME SÜRESİ (Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Ret Kararının Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Dava Açılmaması Nedeniyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Kararda 15 Günlük Karar Düzeltme Süresi Göz Önünde Bulundurulmadığından Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
GÖREV RET KARARI (Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Ret Kararının Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Dava Açılmaması Nedeniyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Kararda 15 Günlük Karar Düzeltme Süresi Göz Önünde Bulundurulacağı)"
D11.D12.5.2010E. 2008/9211 K. 2010/4072"TRAFİK ASAYİŞİ VE GÜVENLİĞİ (Araç ve Sürücülerin Denetimini Yapmak Suretiyle Trafik Asayişi ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Görev Yaparken Yaralandığı Anlaşılan Davacıya 2330 S. Kanun Hükümleri Dikkate Alınarak Aylık Bağlanması Gerektiği)
ARAÇ VE SÜRÜCÜLERİN DENETİMİ (Vazife Malüllüğü - Trafik Asayişi ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Görev Yaparken Yaralandığı Anlaşılan Davacıya 2330 S. Kanun Hükümleri Dikkate Alınarak Aylık Bağlanması Gerektiği)
VAZİFE MALÜLLÜĞÜ (Trafik Asayişi ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Görev Yaparken Yaralandığı Anlaşılan Davacıya 2330 S. Kanun Hükümleri Dikkate Alınarak Aylık Bağlanması Gerektiği)"
D11.D24.5.2010E. 2008/10197 K. 2010/4519"EMEKLİ SANDIĞINDAN AYLIK ALMAKTA İKEN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAMA (Emekli Aylıkları Kesilmesi Gerekenlere 1.1.2005 Tarihinden Önceki Dönem İçin Borç Çıkarılamayacağına Dair 5437 S. Kanun'un 31. Md.nin (A) Bendinin Makam Görev ve Kadrosuzluk Tazminatını Kapsamadığı)
MAKAM GÖREV VE KADROSUZLUK TAZMİNATI (Emekli Sandığından Aylık Almakta İken Tekrar Çalışmaya Başlama - Emekli Aylıkları Kesilmesi Gerekenlere 1.1.2005 Tarihinden Önceki Dönem İçin Borç Çıkarılamayacağına Dair 5437 S. Kanun'un 31. Md.nin (A) Bendinin Bu Tazminatı Kapsamadığı)
EMEKLİNİN YENİDEN ÇALIŞMASI (Emekli Sandığından Aylık Almakta İken - Emekli Aylıkları Kesilmesi Gerekenlere 1.1.2005 Tarihinden Önceki Dönem İçin Borç Çıkarılamayacağına Dair 5437 S. Kanun'un 31. Md.nin (A) Bendinin Makam Görev ve Kadrosuzluk Tazminatını Kapsamadığı)"
D11.D25.10.2010E. 2010/2673 K. 2010/8414"SANDIĞIN ZARARA UĞRATILMASI (Doktor Tarafından İlacın Fazla Dozda Yazılarak - Doktora Rücu Edilmek Üzere Diğer Sandık İştirakçilerinin Tedavilerine Bağlı Tahakkuk Etmiş Hastane Alacaklarından Kesilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
DOKTORUN FAZLA DOZDA İLAÇ YAZMASI (Sandığın Zarara Uğratılması - Doktora Rücu Edilmek Üzere Diğer Sandık İştirakçilerinin Tedavilerine Bağlı Tahakkuk Etmiş Hastane Alacaklarından Kesilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
İLAÇ DOZUNUN FAZLA YAZILMASI (Sandığın Zarara Uğratılması - Doktora Rücu Edilmek Üzere Diğer Sandık İştirakçilerinin Tedavilerine Bağlı Tahakkuk Etmiş Hastane Alacaklarından Kesilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)"
D11.D20.4.2011E. 2008/15105 K. 2011/2838"KAMU GÖREVLİSİNE ÖDEME YAPILMASI (Dayanak Olan Yargı Kararının Bozulması Üzerine Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemelerin Hukuki Dayanağı Ortadan Kalktığından Davalı İdarece Yapılan Ödemeler Geri İstenebileceği)
ÖDEMELERİN İADESİ (Kamu Görevlisine Ödeme Yapılmasına Dayanak Olan Yargı Kararının Bozulması Üzerine Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemelerin Hukuki Dayanağı Ortadan Kalktığından Davalı İdarece Yapılan Ödemeler Geri İstenebileceği)
FAİZ (İdarenin Borcunu Ödemesi İçin Kamu Görevlisine Borcun İfasını İsteyen Bir İhtarda Bulunması ve Bu İhtara Rağmen Borcun Ödenmemesi Halinde Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihten İtibaren Faiz Uygulanması Gerektiği)"

D12.D

D12.D18.5.2010E. 2008/4954 K. 2010/2690"KINAMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Karayolları Bölge Müdürlüğünde Personel Şube Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hasım Mevkiinden Çıkartılarak Karayolları Genel Müdürlüğünün Hasım Olarak Belirlemesi Gerektiği)
HUSUMET (Kınama Cezasının İptali İstemi - Karayolları Bölge Müdürlüğünde Personel Şube Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının/Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hasım Mevkiinden Çıkartılarak Karayolları Genel Müdürlüğünün Hasım Olarak Belirlemesi Gerektiği)
KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ (Kınama Cezasının İptali İstemi - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hasım Mevkiinden Çıkartılarak Karayolları Genel Müdürlüğünün Hasım Olarak Belirlemesi Gerektiği)"
D12.D22.9.2010E. 2008/5809 K. 2010/4347"ADAY MEMUR (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
MEMUR ADAYLIK SÜRESİ (Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
ASALET TASDİKİ (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)"
D12.D22.9.2010E. 2008/7121 K. 2010/4350"SENDİKAYI TEMSİL (Kamu Görevlilerince Kurulan Sendikaların Üyelerini Temsilen Dava Açma Yetkileri Bulunmakla Birlikte Bu Yetkinin Sendikayı Temsile Yetkili Olan Merkez Yönetim Kurulu Aracılığı İle Kullanılabileceği)
KAMU GÖREVLİLERİNCE KURULAN SENDİKALAR (Üyelerini Temsilen Dava Açma Yetkileri Bulunmakla Birlikte Bu Yetkinin Sendikayı Temsile Yetkili Olan Merkez Yönetim Kurulu Aracılığı İle Kullanılabileceği)
SENDİKA ŞUBELERİ (Üyeleri Adına veya Sendikayı Temsilen Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığından İdare Mahkemesi Kararının Gerekçesi Yeterli Görülmemekle Birlikte Karar Sonucu İtibariyle Yerinde Olduğu)
DAVA AÇMA YETKİSİ (Kamu Görevlilerince Kurulan Sendikaların Üyelerini Temsilen Dava Açma Yetkileri Bulunmakla Birlikte Bu Yetkinin Sendikayı Temsile Yetkili Olan Merkez Yönetim Kurulu Aracılığı İle Kullanılabileceği)"
D12.D5.3.2012E. 2009/4266 K. 2012/1311"ASKERE TEBLİĞ (Astsubaylar Hariç Olmak Üzere Erata Yapılacak Tebliğler Kıta Kumandanı ve Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılacağı - Bu Kişilerin Haricindeki Askeri Şahıslara Tebliğin Yapılmasını Nöbetçi Amiri veya Subayı Temin Edeceği)
TEBLİGAT (Astsubaylar Hariç Olmak Üzere Erata Yapılacak Tebliğler Kıta Kumandanı ve Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılacağı - Bu Kişilerin Haricindeki Askeri Şahıslara Tebliğin Yapılmasını Nöbetçi Amiri veya Subayı Temin Edeceği/Tebliğ Mümkün Olmazsa Tebliğ Kendilerine Yapılacağı)
ERATA YAPILACAK TEBLİĞLER (Kıta Kumandanı ve Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılacağı - Bu Kişilerin Haricindeki Askeri Şahıslara Tebliğin Yapılmasını Nöbetçi Amiri veya Subayı Temin Edeceği/Tebliğ Mümkün Olmazsa Tebliğ Kendilerine Yapılacağı)"

D13.D

D13.D26.4.2010E. 2009/5621 K. 2010/3534"İHALE ÜZERİNDE KALAN DAVACI FİRMA (İhaleye Katılan Başka Bir Firmanın Yetkili Temsilcisi Olduğu Anlaşıldığından İhalede Fiili Olarak Fiyat Rekabeti Sağlanamayacağı)
FİYAT REKABETİ (İhale Üzerinde Kalan Davacı Firmanın İhaleye Katılan Başka Bir Firmanın Yetkili Temsilcisi Olduğu Anlaşıldığından İhalede Fiili Olarak Fiyat Rekabeti Sağlanamayacağı)
İHALE İŞLEMİNİN İPTALİ (Ana Dağıtıcıdan Alınan Ürünü Teklif Eden Davacı Bu Firmadan Alınan Maliyet Bedelinin Altında Teklif Veremeyeceği ve Tekliflerin Gizliliğinin Kısmen de Etkileneceği Dikkate Alındığında İhale Kararının ve İhale İşlemlerinin İptaline İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
D13.D31.5.2010E. 2007/5151 K. 2010/4583"İŞ ORTAKLIĞININ AÇIKLAMASININ YETERSİZ GÖRÜLMESİ (Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
ŞİKÂYET BAŞVURUSU (İş Ortaklığının Açıklamasının Yetersiz Görülmesi Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İHALE DIŞI BIRAKMA (İş Ortaklığının Açıklamasının Yetersiz Görülmesi Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İş Ortaklığının Açıklamasının Yetersiz Görülmesi Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
D13.D25.6.2010E. 2009/479 K. 2010/5372"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK (Örgüt Kapsamında İhaleye Fesat Karıştırmak - Davacının Bu Süreçte İhalelere Katılıp Kazandığı ve Sözleşme İmzaladığı Dikkate Alındığında 4734 S. Kanun'un 59 ve 4735 S. Kanun'un 21 ve 26. Md. Uyarınca Yasaklamasının Hukuka Uygun Olduğu)
YASAKLAMA KARARI (45 Gün İçinde Alınmasına İlişkin Kanun Hükmüne Uyulmadığı İleri Sürülmekle Birlikte Bu Sürenin Fiilin İşlendiği Tarihten Değil Yasaklama Kararını Veren Merciin İradesinin Ortaya Konulduğu Tarihten İtibaren Başlayacağı)
ÖRGÜT KAPSAMINDA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK (Davacının Bu Süreçte İhalelere Katılıp Kazandığı ve Sözleşme İmzaladığı Dikkate Alındığında 4734 S. Kanun'un 59 ve 4735 S. Kanun'un 21 ve 26. Md. Uyarınca Yasaklamasının Hukuka Uygun Olduğu)"
D13.D20.9.2011E. 2011/2345 K. 2011/3890"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kurul İşleminin Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği'nin Değiştirilmesi İle İlgili Olduğu - İşlem İle Görüş Bildirildiği/İşlemin İdari Davanın Konusunu Oluşturamayacağı )
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU DONANIMLI DALIŞ YÖNETMELİĞİ ( Kurulun Yönetmeliğin Değiştirilmesine İlişkin Uyarıcı Nitelikteki İşleminin İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
UYARI NİTELİĞİNDEKİ İŞLEM ( Kurul İşleminin Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği'nin Değiştirilmesi İle İlgili Olduğu - İşlem İle Görüş Bildirildiği/İşlemin İdari Davanın Konusunu Oluşturamayacağı )"
D13.D20.9.2011E. 2011/2704 K. 2011/3891"DİKEY ANLAŞMAYA İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Dikey Anlaşmanın Sonlandırılması İçin Uyarıcı Nitelikte Olduğu - Kurul Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı/İptal İsteminin Esasının İncelenemeyeceği )
UYARICI İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Kararın Dikey Anlaşmaya İlişkin Kısmının İptali Talebi - İşlemin Dikey Anlaşmanın Sonlandırılması İçin Uyarıcı Nitelikte Olduğu/Esasın İncelenemeyeceği )
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Rekabet Kurulu Kararının Dikey Anlaşmaya İlişkin Bölümünün İptali Talebi - Kurul Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı/İptal İsteminin Esasının İncelenemeyeceğinin Gözetileceği )
YASAKLANAN FAALİYETLER ( Rekabet Kurulu Kararının Dikey Anlaşmaya İlişkin Bölümünün İptali Talebi - Kurul Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı/İptal İsteminin Esasının İncelenemeyeceğinin Gözetileceği )"
D13.D5.10.2011E. 2011/2794 K. 2011/4224"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Dair Karara Karşı Tebliğ Tarihinden Sonra 60 Günlük Süre İçersinde Dava Açılması Gereği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Dair Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - 60 Günlük Süre İçinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
SORUŞTURMA AÇILMASINA GEREK OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Kararın Tebliğ Tarihinden Sonra 60 Günlük Süre İçersinde Dava Açılması Gereği/Süresinde Açılmayan Davanın Reddi Gereği )
ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Dair Karara Karşı Tebliğ Tarihinden Sonra 60 Günlük Süre İçersinde Dava Açılması Gereği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )"
D13.D14.11.2011E. 2009/7224 K. 2011/4920"REKABET KURULU KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Belirtilen Rekabet Kurulu Kararıyla İlgili Kısmının Davacı Şirketin Menfaatini İhlâl Ettiği - Adı Geçen Diğer Kararın İse İhlal Etmediği/İhlal Etmeyen Karar Yönünden Davanın Reddine Karar Verileceği )
EHLİYET ( İşlemin Belirtilen Rekabet Kurulu Kararıyla İlgili Kısmının Davacı Şirketin Menfaatini İhlâl Ettiği - Adı Geçen Diğer Kararın İse İhlal Etmediği/Bu Kararın İptali Talebinin Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği )
HUKUKİ MENFAAT ( İşlemin Belirtilen Rekabet Kurulu Kararıyla İlgili Kısmının Davacı Şirketin Menfaatini İhlâl Ettiği - Adı Geçen Diğer Kararın İse İhlal Etmediği/Bu Kararın İptali Talebinin Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği ) "
D13.D10.2.2012E. 2012/198 K. 2012/337"İDARİ PARA CEZALARININ İADESİ (İadeye Konu Edilen Miktar Gösterilerek Bu Miktara İlişkin Nispi Karar Harcı Yatırılmak Suretiyle Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Düzenlenecek Dilekçeler İle Ayrı Ayrı Dava Açılması Gerektiği)
NİSPİ KARAR HARCI (İdari Para Cezalarının İadesi - İadeye Konu Edilen Miktar Gösterilerek Bu Miktara İlişkin Nispi Karar Harcı Yatırılmak Suretiyle Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Düzenlenecek Dilekçeler İle Ayrı Ayrı Dava Açılması Gerektiği)
ŞİRKETE TEBLİĞ (Dilekçe Ret Kararını Veren Yargı Yeri Sıfatıyla Danıştay'da Yeniden Dava Açmakta Serbest Olmak Üzere Dilekçenin Reddi Üzerine Yeniden Verilen Dilekçede Aynı Yanlışlık Yapıldığı Takdirde Davanın Reddedileceğinin Davacı Şirketlere Tebliği Edileceği)"

D14.D

D14.D29.6.2011E. 2011/10738 K. 2011/331"TAHSİS İŞLEMİ (İnşai Faaliyete Başlanılabilmesi İçin Tahsis İşlemi Yeterli Olmayıp Söz Konusu Bölgede Alt Yapı Tesislerinin Tamamlanması ve Bir Başka İfadeyle Konut Yapılacak Alanda Bu Alt Yapı Hizmetlerinin Fiilen Sağlanmış Olması Gerektiği)
ALT YAPI HİZMETLERİ (Tahsisi Yapılan Taşınmazlarda İnşai Faaliyete Başlanılabilmesi İçin Tahsis İşlemi Yeterli Olmayıp Söz Konusu Bölgede Alt Yapı Tesislerinin Tamamlanması ve Bir Başka İfadeyle Konut Yapılacak Alanda Bu Alt Yapı Hizmetlerinin Fiilen Sağlanmış Olması Gerektiği)
İNŞAATA BAŞLANILMAMASI (Alt Yapı Tesislerinin Tamamlanmadığı Taşınmazda Henüz İnşaata Başlanılmadığı Gerekçesiyle Tahsisin İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"

D15.D

D15.D4.7.2011E. 2011/7480 K. 2011/460"ZARAR TESPİT KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davacının İkamet Ettiği Köyün Terör Nedeniyle Boşaltılan Köyler Arasında Bulunmadığı - Köyde Olağan Yaşamın Sürdüğü/Tazminat Ödenmemesinin Yerinde Olduğu)
TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE TAZMİNAT (Davacının İkamet Ettiği Köyün Terör Nedeniyle Boşaltılan Köyler Arasında Bulunmadığı - Köyde Olağan Yaşamın Sürdüğü/ Tazmini İstenilen Zararlar Yönünden Tazminat Ödenmemesinin Yerinde Olduğu)
MAL VARLIKLARINA ULAŞAMAYANALARIN TAZMİNAT İSTEMİ (Terör Olayları Nedeniyle - Davacının İkamet Ettiği Köyün Terör Nedeniyle Boşaltılan Köyler Arasında Bulunmadığı - Köyde Olağan Yaşamın Sürdüğü/Tazminat Ödenmemesinin Yerinde Olduğu)"