1 Ağustos 2013 - 31 Ağustos 2013 Güncellemesi

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

AMK

AMK31.1.2013E.2011/131 K.2013/22""
AMK28.2.2013E.2012/116 K.2013/32""

YHGK

YHGK15.4.2011E. 2011/10-244 K. 2011/146"VEKALETNAMENİN DOSYADA BULUNMAMASI ( Davalı SGK Vekilinin Yetki Belgesininde Dosyada Bulunmadığı - Eksikliğin Giderilmesi Gerektiği )
YETKİ BELGESİNİN DOSYADA BULUNMAMASI ( Davalı SGK Vekilinin Vekaletnamesininde Dosyada Bulunmadığı - Eksikliğin Giderilmesi Gerektiği )
TESPİT DAVASI ( Davalı SGK Vekilinin Vekaletnamesinin ya da Yetki Belgesinin Dosyada Bulunmadığı - Eksikliğin Giderilmesi Gerektiği )"
YHGK29.4.2011E. 2011/10-129 K. 2011/244"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Direnme Kararının Davacı Vekiline Tefhim Edildiği - Temyiz Süresi Bu Tarihten İtibaren Başlayacağından Diğer Vekilin Sağlık Raporu Vermesinin Temyiz Süresinin Başlamasına Engel Olmayacağı )
BİRDEN FAZLA VEKİLLE DAVANIN TAKİP EDİLMESİ ( Direnme Kararının Davacı Vekiline Tefhim Edildiği - Temyiz Süresi Bu Tarihten İtibaren Başlayacağından Diğer Vekilin Sağlık Raporu Vermesinin Temyiz Süresinin Başlamasına Engel Olmayacağı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Direnme Kararının Davacı Vekiline Tefhim Edildiği - Temyiz Süresi Bu Tarihten İtibaren Başlayacağından Diğer Vekilin Sağlık Raporu Vermesinin Sonuç Doğurmayacağı/Birden Fazla Vekille Takip )
TEBLİGAT ( Birden Fazla Vekille Davanın Takip Edilmesi - Tebligat Birden Fazla Vekile Yapılmışsa Bunlardan İlkine Yapılan Tebliğ Tarihinin Asıl Tebliğ Tarihi Sayılacağı )"
YHGK29.4.2011E. 2011/10-53 K. 2011/258"HİZMET TESPİT DAVASI ( Kamu Düzenine İlişkin Dava Olduğu - Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyip Gerek Görüldüğünde Re'sen Araştırma Yapılması Gerektiği )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyip Gerek Görüldüğünde Re'sen Araştırma Yapılması Gerektiği - Kamu Düzenine İlişkin Dava Olduğu )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Hizmet Tespit Davası - Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyip Gerek Görüldüğünde Re'sen Araştırma Yapılması Gerektiği )
RE'SEN ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Hizmet Tespit Davası - Gerek Görüldüğünde Tarafların Gösterdiği Delillerle Yetinilmeyeceği )"
YHGK1.6.2011E. 2011/10-306 K. 2011/365"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacının Hayvan Besiciliği Yaparak Tarımsal Faaliyette Bulunduğu - Uyuşmazlık Konusu Dönemde Yıllarında Sahip Olduğu Hayvan Sayısı Hayvan Pasaportu Menşe Şahadetnameleri Araştırılarak Karar Verileceği )
HİZMET TESPİTİ ( Davacının Hayvan Besiciliği Yaparak Tarımsal Faaliyette Bulunduğu - Uyuşmazlık Konusu Dönemde Yıllarında Sahip Olduğu Hayvan Sayısı Hayvan Pasaportu Menşe Şahadetnameleri Alış Satış Belgeleri Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği/Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı )
HAYVAN BESİCİLİĞİ ( Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönem Yıllarında Sahip Olduğu Hayvan Sayısı Hayvan Pasaportu Menşe Şahadetnameleri Alış Satış Belgeleri Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği/Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Davacının Hayvan Besiciliği Yaparak Tarımsal Faaliyette Bulunduğu/Araştırılması Gerekenler - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti )"
YHGK15.6.2011E. 2011/10-330 K. 2011/421"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Bozma Kararında Belirtilen Tüm Eksikliklerin Giderildiği - Davaya İlişkin Tüm Delillerin Toplandığı/Direnme Kararının Onanacağı )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( Bozma Kararında Belirtilen Tüm Eksikliklerin Giderildiği/Davaya İlişkin Tüm Delillerin Toplandığı - Direnme Kararının Onanması Gerektiği )
HİZMET TESPİT DAVASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti/Bozma Kararında Belirtilen Eksikliklerin Giderildiği - Direnme Kararının Onanması Gerektiği - Tanık Dinlenmesine Gerek Bulunmadığı )
TANIK DİNLENMESİNE GEREK OLMADIĞI ( İstem Sübuta Erdiği - Bozma Kararında Belirtilen Eksiklikler Giderildiğinden Direnme Kararının Onanacağı )"
YHGK15.6.2011E. 2011/9-299 K. 2011/417"FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Hesap İçermeyen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulduğundan Kararın Bozulduğu - Mahkemece Fazla Çalışma Alacağının Emsal Yargıtay Kararları Doğrultusunda Hesaplandığı Gerekçesiyle Direnildiği )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Fazla Mesainin Uzun Süre Hesaplanması ve Miktarının Yüksek Çıkması - İşçinin Günlük Normal Çalışma Süresinin Üzerine Sürekli Fazla Çalışma Yapmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
ARA DİNLENME ( Fazla Çalışma Süresi Hesaplanırken Ara Dinlenmenin İndirileceği )
RE'SEN FAZLA MESAİNİN HESAPLANMASI ( Davacının Haftanın Altı Günü Ara Dinlenme Hariç Günde Sekiz Saat Çalışıp Haftada Üç Saat Fazla Mesai Yaptığının Kabulü/Emsal Yargıtay Kararları Doğrultusunda )"
YHGK23.1.2013E. 2012/10-1149 K. 2013/147"SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİNİN İPTALİ VE KESİLENLERİN İADESİ DAVASI ( Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Yaşlılık Aylığı Alan Davacının Daha Sonradan Serbest Eczacılık Yapmaya Başladığı - SGDP Kesilmesinin Mümkün Olduğu )
EMEKLİ AYLIĞINDAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİ DURUMU ( 5434 S.K. Döneminde Yaşlılık Aylığı Bağlanan ve Emeklilikten Sonra Sonra Serbest Eczacılık Yapmaya Başlayan Davacıdan Sosyal Güvenlik Destek Pirimi Kesilebileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI ALAN DAVACININ SERBEST ECZACILIK YAPMAYA BAŞLAMASI ( Vergiye Tabi Serbest Eczacı Olarak Çalışmanın 1479 S.K. 24 M. ( I ) Numaralı Bendinde Belirtilen Kapsamda Çalışma Olduğunun Kabulü - Sosyal Güvenlik Destek Pirimi Kesilmesi )
EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMI ( 5510 S.K. Belitilen diğer Sosyal Güvenlik Kanunları Kapsamında Olduğu - Bu Kanuna Göre Yaşlılık Aylığı Alan Davacıdan Daha Sonradan Eczacılık Yapması Nedeniyle Sosyal Güvenlik Destek Pirimi Kesilebileceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PİRİMİ ( Kazanılmış Haklara Aykırılık Bulunmadığı - Kurum İşleminin Yasaya Uygun Olduğu )"
YHGK30.1.2013E. 2012/5-513 K. 2013/168"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle - Dava Konusu Taşınmaza Dava Tarihi İtibariyle Davalı Belediye Tarafından Üsküdar Kültür ve Spor Kompleksi Yapma İradesi İle Kamulaştırma Yapılmaksızın El Atıldığı Anlaşıldığından Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Maddi Tazminat Davası - Dosya İçeriği ve Toplanan Delillerden ve Özellikle Dava Konusu Taşınmaza Dava Tarihi İtibariyle Davalı Belediye Tarafından Üsküdar Kültür ve Spor Kompleksi Yapma İradesi İle Kamulaştırma Yapılmaksızın El Atıldığının Anlaşıldığı )
İMAR UYGULAMASI ( Belediye Tarafından İmar Uygulaması Adı Altında Taşınmazların Kadastral ve İmar Çaplarında Fazla Bir Değişiklik Yapılmadan Yeni Tapular Oluşturulmasının İyiniyet Kuralı İle Bağdaşmayacağı Gerekçesinin Yerinde Olduğu/Kamulaştırmasız El Atıldığının Anlaşıldığı - Maddi Tazminat Davası )"
YHGK13.2.2013E. 2012/12-1836 K. 2013/248"ALACAKLININ TAKİPTE KÖTÜNİYETLİ VEYA AĞIR KUSURLU OLMASI ( Kabul Edilebilmesi İçin Borçlu İle Doğrudan İlişki İçinde Olması Gerektiği - Çeki Üç Cirantadan Sonra Teslim Alan Bankanın İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmayacağını Bilebilecek Durumda Olmadığı )
TAKİPTE KÖTÜNİYETLİ VEYA AĞIR KUSURLU OLMA ( Alacaklının Borçlu İle Doğrudan İlişki İçinde Olması Gerektiği - Çeki Üç Cirantadan Sonra Teslim Alan Bankanın İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmayacağını Bilebilecek Durumda Olmadığı ve Alacaklı Banka Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
CİRANTALARDAN SONRA ÇEKİN TESLİM ALINMASI ( Çeki Üç Cirantadan Sonra Teslim Alan Bankanın İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmayacağını Bilebilecek Durumda Olmadığı )
ÇEKİN BİR AN EVVEL TAKİBE KONMASI ( Müracaat Hakkı İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağından Takip Alacaklısı Bankanın Zamanaşımı Süresi Kısa Olan Çeki Bir An Evvel Takibe Koymasının Ağır Kusurlu Olduğunu Göstermeyeceği )"
YHGK20.2.2013E. 2012/19-778 K. 2013/250"MENFİ TESPİT DAVASI ( Basiretli Davranma Yükümlülüğü Bulunan Davalı Bankanın İcra Takibi Başlatmakta Haksız ve Kötüniyetli Olduğu Genel Kurul Çoğunluğunca Kabul Edildiğinden Alacaklı Bankanın Kötüniyet Tazminatı Ödemekle Sorumlu Tutulmasının Doğru Olduğu )
BASİRETLİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bulunan Davalı Bankanın İcra Takibi Başlatmakta Haksız ve Kötüniyetli Olduğu Genel Kurul Çoğunluğunca Kabul Edildiğinden Alacaklı Bankanın Kötüniyet Tazminatı Ödemekle Sorumlu Tutulmasının Doğru Olduğu - Menfi Tespit Davası )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Menfi Tespit Davası - Basiretli Davranma Yükümlülüğü Bulunan Davalı Bankanın İcra Takibi Başlatmakta Haksız ve Kötüniyetli Olduğu Genel Kurul Çoğunluğunca Kabul Edildiğinden Alacaklı Bankanın Kötüniyet Tazminatı Ödemekle Sorumlu Tutulmasının Doğru Olduğu )"
YHGK6.3.2013E. 2012/12-820 K. 2013/321"TAKİP ÖNCESİ ZAMANAŞIMI DEFİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Takibin Kesinleşmesinden Önceki Zamanaşımı Definin Yasal 5 Günlük Şikâyet Süresinde İleri Sürülmesi Gerektiği - Tebliğ Tarihinin Mahkemece Tespit Edildiği/Borçlunun İtirazının Takip Öncesi Zamanaşımı Defi Olduğu )
TAKİPTEN SONRAKİ İŞLEMSİZLİK NEDENİ İLE ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Takipten Sonraki Zamanaşımı Definin Süresiz Olarak İleri Sürülebileceği - Şikayet Yolu İle Borçlunun Zamanaşımı İtirazının Takip Öncesi Zamanaşımı Defi Olduğu Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte Bonoya İlişkin Zamanaşımının Borçluya Karşı Vadeden Başlayarak 3 Yılın Geçmesi İle Zamanaşımına Uğrayacağı - Borçlunun İtirazının Takip Öncesi Zamanaşımı Defi Olduğu Kabul Edilerek İşin Esasının İnceleneceği )
ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI ( Takip Açılmış Olmakla Bonoya İlişkin Olarak Zamanaşımı Süresi Kesildiği - Yasal 5 Günlük Sürede İcra Mahkemesine Başvuran Borçlunun Takip Öncesi Zamanaşımı Defi Olduğu/Takibin Kesinleşmesinden Önceki Zamanaşımı Definin Beş Gün Olduğu )"
YHGK6.3.2013E. 2012/21-1356 K. 2013/325"HAKİM OLARAK GÖREV YAPTIKTAN SONRA EMEKLİYE AYRILARAK SERBEST AVUKATLIK YAPMA ( Emekli Olduktan ve 5510 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Serbest Avukatlık Faaliyetine Başladığı - Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesine Dair Kurum İşleminde İsabetsizlik Bulunmadığı )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ TAHSİLİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Hakim Olarak Görev Yaptıktan Sonra Emekliye Ayrılarak Serbest Avukat Olarak Çalışmaya Başladığı - 5510 S.K. Kapsamında Sigortalı Olduğu/Emekli Aylığından 5510 S.K. Md.30'da Belirtilen Oranlar Dahilinde Kesilebileceği )
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA SERBEST AVUKAT OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığından Kesilen Destek Primi Tahsili İşleminin İptali Talebi - 5510 S.K. Kapsamında Emekli Olduğu/5510 S.K. Geçici Md.14 Uyarınca Kurum İşleminde İsabetsizlik Bulunmadığı )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN KESİLEN MİKTARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Hakim Olan Davacının Emekli Olduktan Sonra 5510 S.K. Kapsamında Serbest Avukat Olarak Çalışmaya Başladığı - 5510 S.K. Geçici 14. Madde Uyarınca Emekli Aylığından 30. Maddede Belirtilen Oranlar Dahilinde Prim Kesileceği )"
YHGK13.3.2013E. 2012/10-1156 K. 2013/339"SİGORTALIYA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ ( 6111 S.K.'nın 59. Maddesi İle 2918 S.K. 98.Maddesinde Yapılan Değişikliğin Yürürlük Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerine Güvence Hesabına Sürücü ve İşletene Karşı Kurumun Rücu Hakkının Sona Erdiği )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( SGK Tarafından Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinin Tahsili İstemi - 6111 S.K. Md.59 ve Geçici Md.1'de Belirtilen Tutarların Sigorta Şirketleri Tarafından Aktarılıp Aktarılmadığının Araştırılması Gereği Olmadığı )
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SGK'YA AKTARIM YAPMA ZORUNLULUĞU OLMADIĞI ( 6111 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Meydana Gelen Trafik Kazaları Nedeni İle Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinden Dolayı SGK’ya Karşı Sorumluluktan Kurtulmaları İçin Aktarımın Zorunlu Olmadığı )
AKTARIM ( 6111 S.K.'nın 59. Maddesi İle 2918 S.K. 98.Maddesinde Yapılan Değişikliğin Yürürlük Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerine Güvence Hesabına Sürücü ve İşletene Karşı Kurumun Rücu Hakkının Sona Erdiği )"
YHGK20.3.2013E. 2012/21-1121 K. 2013/386"İŞYERİNDE KALP KRİZİ NEDENİ İLE ÖLÜM NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT ( İşverenin Kusurlu Olup Olmadığı Varsa Kusur Oranının Ancak Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenecek Kusur Raporu İle Tespit Edilmesi Mümkün Olduğu - Kardiyoloğun da Yer Alacağı Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
KALP KRİZİ SONUCU İŞYERİNDE ÖLÜM ( İşverenin Kusurlu Olup Olmadığı Varsa Kusur Oranının Ancak Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenecek Kusur Raporu İle Tespit ve Kanıtlanması Mümkün Olup Murisin Kalp Krizi Sonucu Öldüğü Gerekçesiyle Kusur Raporu Alınmadan Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
KUSUR RAPORU ( İşyerinde Kalp Krizi Nedeni İle Ölüm Nedenine Dayalı Tazminat Davasında Kalp Krizi Geçirilmesinde İşverenin Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti İçin Alınması Gerektiği - Kardiyoloğun Yer Alacağı Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Tazminat Hakkında Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşyerinde Kalp Krizi Nedeni İle Ölüm Nedenine Dayalı Tazminat Davasında Kusur Raporu Alınmadan Karar Verilemeyeceği - İşverenin Kusurlu Olup Olmadığı Varsa Kusur Oranının Ancak Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenecek Kusur Raporu İle Tespit ve Kanıtlanması Mümkün Olduğu )"
YHGK3.4.2013E. 2012/11-1064 K. 2013/417"TESPİT DAVASI ( Davalı Bankanın Bir Kısım Kurucu Hissesinin Davacılar Murisine Ait Olduğunun - Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Yeni Avukat Tarafından Direnme Kararının Temyiz Edilmesine İmkân Bulunmadığı )
AZİL İŞLEMİ ( Dosyaya İbrazından Önce Direnme Kararının Yerel Mahkemece Davacılar Vekiline Tebliğ İşlemi Geçerli Olduğundan Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Yeni Avukat Tarafından Direnme Kararının Temyiz Edilmesine İmkân Bulunmadığı - Tespit Davası )
DİRENME KARARININ TEBLİĞİ ( Yerel Mahkemece Davacılar Vekiline Tarihinde Tebliğ İşlemi Geçerli Olduğundan Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Yeni Avukat Tarafından Direnme Kararının Temyiz Edilmesine İmkân Bulunmadığı - Tespit Davası )
VEKİLİN AZLİ ( Azil İşleminin Dosyaya İbrazından Önce Direnme Kararının Yerel Mahkemece Davacılar Vekiline Tebliğ İşlemi Geçerli Olduğundan Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Yeni Avukat Tarafından Direnme Kararının Temyiz Edilmesine İmkân Bulunmadığı )"
YHGK3.4.2013E. 2012/11-1337 K. 2013/418"ALACAK DAVASI ( Davacının Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutup Alacağın Tamamını Göstermediği/Alacağın Ne Kadar Olduğuna Dair Beyanda da Bulunmadığı - Davada Talep Edilen Miktar Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi Dahilinde Bulunduğundan Görev Yönünden Davanın Reddedilemeyeceği )
GÖREV ( Davada Talep Edilen Miktar Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi Dahilinde Bulunduğu Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği - Davacının Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutup Alacağın Tamamını Göstermediği Gibi Ne Kadar Olduğuna Dair Beyanda da Bulunmadığı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Davacının Alacağın Tamamını Göstermediği/Alacağın Ne Kadar Olduğuna Dair Beyanda da Bulunmadığı - Davada Talep Edilen Miktar Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi Dahilinde Bulunduğundan Davaya Bakılması Gerektiği )"
YHGK3.4.2013E. 2012/19-1394 K. 2013/419"MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERİN KENDİ İŞLEMİNE KARŞI YAPILAN SAHTELİK İDDİASI ( Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
İMZANIN KENDİ ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI İDDİASI ( Sahtelik İddiası Olarak Kabulü Gerektiği/Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
SAHTELİK DAVASI ( Menfi Tespit Davası - Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
YHGK3.4.2013E. 2012/19-872 K. 2013/431"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Müteselsil Kefil Sıfatıyla Yer Alan Davacının İsminin Karşısında Bulunan İmzanın Kendisine Ait Olmadığı/Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi - Bankacı Bilirkişinin Seçenekli Görüş Bildirildiği/Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA İNKARI ( Genel Kredi Sözleşmesinde Müteselsil Kefil Sıfatıyla Yer Alan Davacının İsminin Karşısında Bulunan İmzanın Kendisine Ait Olmadığı/Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi - Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Bankacı Bilirkişinin Seçenekli Görüş Bildirildiği )
MENFİ TESPİT ( Genel Kredi Sözleşmesinde Müteselsil Kefil Sıfatıyla Yer Alan Davacının İsminin Karşısında Bulunan İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası - Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Genel Kredi Sözleşmesinde Müteselsil Kefil Sıfatıyla Yer Alan Davacının İsminin Karşısında Bulunan İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası - Menfi Tespit Davası )"
YHGK3.4.2013E. 2012/6-1613 K. 2013/437"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Bozma Kararı Üzerine Yerel Mahkemenin Bu Karara Uyması İle Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu - Burada Usulü Kazanılmış Hakkın Gerçekleşmesine Engel Olacak İstisnai Bir Durum Bulunmadığına Göre Artık Önceki Kararda Direnilmesinin Usulen Olanaklı Olmadığı )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Gerçekleşmesine Engel Olacak İstisnai Bir Durum Bulunmadığına Göre Artık Önceki Kararda Direnilmesinin Usulen Olanaklı Olmadığı - Bu İlke Kamu Düzeni İle İlgili Olup Yargıtay’ca Kendiliğinden Dikkate Alınması Gerektiği )
BOZMAYA UYMA ( Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu - Burada Usulü Kazanılmış Hakkın Gerçekleşmesine Engel Olacak İstisnai Bir Durum Bulunmadığına Göre Artık Önceki Kararda Direnilmesinin Usulen Olanaklı Olmadığı )"
YHGK3.4.2013E. 2012/7-600 K. 2013/428"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yargılama Sırasında Davacının Kısıtlanıp Vasi Atanması - Vasinin Dava Açması İçin Vesayet Makamının İzni Gerektiği/Dava ve Taraf Ehliyeti Dava Şartlarından Olup Husumete İzin Kararı Dosyaya İbraz Edilmeden Yargıtay'ca İncelenemeyeceği )
DAVA DEVAM EDERKEN DAVACININ KISITLANIP VASİ ATANMASI ( Vasinin Dava Açması İçin Vesayet Makamının İzni Gerektiği - Husumete İzin Kararı Dosyaya İbraz Edilmeden Yargıtay'ca İncelenemeyeceği/Dava ve Taraf Ehliyetinin Dava Şartlarından Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Dava ve Taraf Ehliyetinin Dava Şartlarından Olduğu - Dava Devam Ederken Davacının Kısıtlanıp Vasi Atandığı/Vasinin Dava Açması İçin Vesayet Makamının İzni Dolayısı İle Husumete İzin Kararı Dosyaya İbraz Gerektiği )
HUSUMETE İZİN KARARI ( Dosyaya İbraz Edilmeden Yargıtay'ca İnceleneme Yapılamayacağı - Dava Devam Ederken Davacının Kısıtlanıp Vasi Atandığı/Vasinin Dava Açması İçin Vesayet Makamının İzni Gerektiği )"
YHGK3.4.2013E. 2013/10-455 K. 2013/447"İŞ MAHKEMESİ DİRENME KARARLARI ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Yargıtay'ın Bozma Kararlarına Karşı Verilen Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği - Daire Direnmeyi Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği )
DİRENME KARARININ TEMYİZİ ( İş Mahkemesi Direnme Kararları/Öncelikle Daireler Tarafından İnceleneceği - Daire Direnmeyi Yerinde Görürse Kararı Düzelteceği Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği/5521 S.K. Geçici Md. 2 Hükmü )
DİRENME KARARI ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği/Daire Direnmeyi Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği - İş Mahkemesi Direnme Kararları )"
YHGK10.4.2013E. 2012/2-1159 K. 2013/471"BOŞANMA ( Kadının Bağımsız Konutta Oturma İsteğine Rağmen Kocanın Bağımsız Konut Sağlamaya Yanaşmadığı Eşini Kendi Ailesiyle Birlikte Oturmaya Zorladığı ve Eşini Tehdit Ettiği - Asıl Dava Olarak Açılan Davacı-Davalı Kadının Davasının Kabulüyle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )
KADININ BAĞIMSIZ KONUTTA OTURMA İSTEĞİNE RAĞMEN KOCANIN BAĞIMSIZ KONUT SAĞLAMAYA YANAŞMAMASI ( Eşini Kendi Ailesiyle Birlikte Oturmaya Zorladığı ve Eşini Tehdit Ettiği - Asıl Dava Olarak Açılan Davacı-Davalı Kadının Davasının Reddedilemeyeceği )
KOCANIN KADINI KENDİ AİLESİYLE BİRLİKTE OTURMAYA ZORLAMASI ( Kadının Bağımsız Konutta Oturma İsteğine Rağmen Kocanın Bağımsız Konut Sağlamaya Yanaşmadığı ve Eşini Tehdit Ettiği - Asıl Dava Olarak Açılan Davacı-Davalı Kadının Davasının Kabul Edileceği )
EŞİNİ TEHDİT ( Asıl Dava Olarak Açılan Davacı-Davalı Kadının Davasının Kabulüyle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )"
YHGK10.4.2013E. 2012/4-1161 K. 2013/498"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Noterin Kusursuz Sorumluluğuna Dayalı - Davalı Noter Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerekeceği/Davanın Ceza Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açıldığı/Davanın Zamanaşımı Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu Benimsenmek Suretiyle İşin Esasına Girişilmesi Gerektiği )
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Noterin Suça İştiraki Bulunmaksızın Çalışanları Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Eyleminin Ayrıca Suç Olarak Kabul Edildiği/Davalı Noter Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerekeceği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMI ( Maddi ve Manevi Tazminat/Ceza Zamanaşımının Uygulanabilmesi İçin Eylemin Aynı Zamanda Bir Suç Oluşturmasının Yeterli Olduğu - Davalı Noterin Çalışanları Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Suç Olduğundan Ceza Zamanaşımının Uygulanması Gerektiği )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Davalı Noterin Çalışanları Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Eylemi Ayrıca Suç Olarak Kabul Edildiğinden Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerekeceği/Ceza Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açıldığından Esasa Girilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
YHGK10.4.2013E. 2012/5-1213 K. 2013/472"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Mülkiyet Hakkı Engellenen Taşınmaz Mal Sahibi Davacıların Dava Yoluyla Kamulaştırmasız El Koyma Hükümleri Doğrultusunda Mülkiyetin Bedele Çevrilmesini ve Eş Söyleyişle İdareden Değer Karşılığının Verilmesini İsteyebileceği )
İDARENİN EYLEMLERİNE BAĞLI OLARAK PARSELLERE FİİLEN ULAŞIM VE KULLANIM İMKANININ KALMAMASI ( İdarenin Eyleminin Davacıların Mülkiyet Hakkının Özüne Dokunan ve Onu Ortadan Kaldıran Bir Nitelikte Bulunduğu - İdareden Değer Karşılığının Verilmesinin İstenebileceği )
TAŞINMAZA MÜDAHALE EDİLMESİ ( İdarece Pasif ve Suskun Kalınmak ve İşlem Tesis Edilmemek Suretiyle - Kamulaştırmasız El Koyma Olgusunun Varlığının Kabulüyle Davalı İdarenin Kamulaştırmasız El Koyma Hükümleri Doğrultusunda Sorumlu Bulunduğu )
MÜLKİYET HAKKININ ENGELLENMESİ ( Engellenen Taşınmaz Mal Sahibi Davacıların Dava Yoluyla Kamulaştırmasız El Koyma Hükümleri Doğrultusunda Mülkiyetin Bedele Çevrilmesini ve Eş Söyleyişle İdareden Değer Karşılığının Verilmesini İsteyebileceği )"
YHGK10.4.2013E. 2012/8-1496 K. 2013/505"MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Temyiz İsteyen Davalı Tarafın Kendisinin ya da İşleminin Harçtan İstisna ve Muafiyetinin Bulunmadığı - Temyiz İsteminin İncelenmesi İçin Direnme Kararında Hüküm Altına Alınan Nisbi Karar ve İlam Harcının 1/4 Oranında Nispi Temyiz Karar Harcının ve Temyiz Başvurma Harcının Tahsili Gerektiği )
TEMYİZ HARÇLARI ( Direnme Kararında Hüküm Altına Alınan Nisbi Karar ve İlam Harcının 1/4 Oranında Nispi Temyiz Karar Harcının ve Temyiz Başvurma Harcının Tahsili Gerektiği - Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali İstemi )
NİSBİ KARAR VE İLAM HARCI ( 1/4 Oranında Nispi Temyiz Karar Harcının ve Temyiz Başvurma Harcının Tahsili Gerektiği - Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali İstemi )"
YHGK17.4.2013E. 2012/13-1217 K. 2013/555"ALACAK DAVASI ( Ayıplı Malın Bedelinin İadesi - Davacının Aracı Ticari Amaçla Değil Hususi Amaçla Satın Aldığı/Uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Olduğu/Davaya Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı )
AYIPLI MALIN İADESİ ( Davacının Aracı Ticari Amaçla Kullanmak Üzere Değil Hususi Amaçla Kullanmak Üzere Satın Aldığını Beyan Ederek Aracı Hususi Olarak Tescil Ettirdiği/Uyuşmazlık 4077 S. Kanun Kapsamında Olduğundan Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı/Esasa Girilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
GÖREV ( Alacak Davası/Davacının Aracı Ticari Amaçla Değil Hususi Amaçla Satın Aldığı/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Mahkemece İşin Esası İncelenerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
ARAÇ SATIMINDAN DOĞAN DAVA ( Ayıplı Malın Bedelinin İadesi - Davacının Aracı Ticari Amaçla Değil Hususi Amaçla Satın Aldığı/Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
YHGK17.4.2013E. 2012/9-1893 K. 2013/522"FARK ÜCRET VE İKRAMİYE ALACAĞI İSTEMİ ( İşverenin Fesih İşleminin Görünürde Bir İşlem Olduğu - Taraf İradelerinin Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirme Şeklinde Olmadığı/İş Sözleşmesinin Kesintisiz Devam Ettiği Kabul Edilerek Karar Verileceği )
İŞÇİNİN ÖZEL SEBEPLER DOLAYISIYLA İŞTEN ÇIKARILMAYI TALEP ETMESİ ( İşten Kendisi Ayrılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapılmasının İşverenin Savunması İle Çelişki Oluşturduğu - İşverenin Fesih İşleminin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaya İlişkin Düzenlemeleri Dolanan Bir İşlem Olduğu )
İŞE RESMİ OLARAK İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTIRILMASI ( İşverenin Fesih İşleminin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaya İlişkin Düzenlemeleri Dolanan Sadece Görünürde Bir İşlem Olduğu - İş Sözleşmesinin Kesintisiz Devam Ettiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
İŞE ARA VERDİRME ( Ara Verme Dönemlerinde İşçilerin Yıllık İzinde Gösterilmesi ve İşçilerin Eski Şartlarda Değil de İşverence Belirlenecek Yeni Şartlarda İşe Dönmek İstemelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı )"
YHGK24.4.2013E. 2012/13-1229 K. 2013/577"HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ ( Muarazanın İleriki Yıllara da Sari Olduğu Sabit Olup Bu İtibarla Hakem Heyeti Kararının Kesin Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Hakem Heyeti Kararına 15 Gün İçinde İtiraz Zorunluluğu Bulunmadığından Süresinde Açılan Davanın Esastan İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
HAKEM HEYETİ KARARI ( Hakem Kurulu Kararına İtiraz - Muarazanın İleriki Yıllara da Sari Olduğu Sabit Olup Bu İtibarla Hakem Heyeti Kararının Kesin Olduğundan Söz Edilemeyeceği/Hakem Heyeti Kararına 15 Gün İçinde İtiraz Zorunluluğu Bulunmadığı )
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Hakem Heyeti Kararının Kesin Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Hakem Heyeti Kararına 15 Gün İçinde İtiraz Zorunluluğu Bulunmadığından Süresinde Açılan Davanın Esastan İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
YHGK24.4.2013E. 2012/13-1610 K. 2013/581"ÜRÜNÜN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Kararı Temyiz Eden Davalı Aleyhine Değiştirilmesine Hükmedilen Ürünün Değeri Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilemeyeceği )
AYIPLI MAL ( Ürünün Yenisi ile Değiştirilmesi İstemi - Kararı Temyiz Eden Davalı Aleyhine Değiştirilmesine Hükmedilen Ürünün Değeri Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ SINIRI ( Ürünün Yenisi ile Değiştirilmesi İstemi - Kararı Temyiz Eden Davalı Aleyhine Değiştirilmesine Hükmedilen Ürünün Değeri Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olmadığı )"

YCGK

YCGK22.5.2012E. 2011/6-340 K. 2012/209"HIRSIZLIK ( Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşyeri Binasına Hırsızlık Amacıyla Girmek İçin Kepenk Kilitlerini Kırmak Suretiyle Suçun Yasal Tanımında Unsur ve Nitelikli Hal Olarak Belirtilmiş Davranışları Gerçekleştirerek Elverişli Hareketlerle Doğrudan İcraya Başladığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
GECE YAPILAN HIRSIZLIK ( İşyeri Binasına Hırsızlık Amacıyla Girmek İçin Kepenk Kilitlerini Kırmak Suretiyle Suçun Yasal Tanımında Unsur ve Nitelikli Hal Olarak Belirtilmiş Davranışları Gerçekleştirerek Elverişli Hareketlerle Doğrudan İcraya Başladığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Teşebbüs Koşullarının Oluştuğu )
HIRSIZLIK SUÇUNA TEŞEBBÜS ( Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşyeri Binasına Hırsızlık Amacıyla Girmek İçin Kepenk Kilitlerini Kıran Sanığın İşlemek İstediği Hırsızlık Suçunu Gerçekleştirmeye Elverişli Hareketleri Yaptığı - Teşebbüs Koşullarının Oluştuğuna Dair Özel Daire Bozma Kararının İsabetli Olduğu )
TEŞEBBÜSÜN KOŞULLARI ( İşyeri Binasına Hırsızlık Amacıyla Girmek İçin Kepenk Kilitlerini Kırmak Suretiyle Suçun Yasal Tanımında Unsur ve Nitelikli Hal Olarak Belirtilmiş Davranışları Gerçekleştirerek Elverişli Hareketlerle Doğrudan İcraya Başlandığı/Teşebbüs Koşullarının Oluştuğunun Kabulü Gerektiği - Hırsızlık )"
YCGK12.6.2012E. 2011/8-460 K. 2012/230"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINI ETKİLECEK MAHİYETTEKİ SANIĞIN DAHA ÖNCEKİ EYLEMİ ( 765 S.K. Kanun Döneminde Kesinleşen Suçun 5326 S.K. Nedeniyle Niteliğinin Değişip Değişmediğinin Araştırılacağı - Kabahatler Kanunu )
KİMLİĞİ HAKKINDA YALAN BEYANDA BULUNMA ( Uyarlama Yargılaması Sonucunda Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu Mahiyetinde Olduğunun Anlaşılması Durumunda Adli Sicil Kaydı Silinemeyeceğinden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılamayacağı )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNEMEMESİ ( 765 S.K. Döneminde Kesinleşen Eylemin Sahtecilik Suçu Mahiyetinde Bulunduğunun Anlaşılması Durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Mümkün Olmayacağı - Özel Daire Kararının Bozulacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Koşullarının Tespit Edileceği - Sanığın Daha Önceki Eyleminin Kabahatler Kanunu ile Getirilen Değişiklik Nedeniyle Uyarlama Yargılamasına Tabi Tutulması Gerektiği/Uyarlama )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLMEMESİ ( Seçenek Yaptırımlara Çevirme ve Erteleme Yasağı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Araştırılacağı - Sanığın Eylemi Hakkında Uyarlama Yargılaması Yapılacağı )
YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Sanığın Daha Önce Kesinleşmiş Suçunun Daha Sonradan Kabahatler Kanunu ile Niteliğinin Değişmesi ve "Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunma" Suçuna Dönüşmesi - Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gözetilmesi )"
YCGK12.2.2013E. 2012/14-1037 K. 2013/50"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU ( Sanığın Eylemi Sonucu Ruh Sağlığı Bozulan Mağdure İçin Ayrıca Ruh Sağlığının Bozulmasında Çevre Baskısı ve Dedikodu Etkisi Bulunup Bulunmadığına Dair Adli Tıp Raporu Alınmasına Lüzum Bulunmadığı )
MAĞDURENİN RUH SAĞLIĞININ BOZULMASINDA ÇEVRE ETKİSİ ( Sanığın Eylemi ile Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulması Arasında İliyet Bağının Bulunduğunun Gözetileceği - Ayrıca Adli Tıp Kurumu Raporu Alınmasına Lüzum Bulunmadığınının Kabulü )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ALINMASINA GEREK OLMADIĞI ( Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulmasında Sanığın Sabit Bulunan Cinsel Saldırısının Etkili Olduğunun Gözetileceği - Çevre Baskısı/Dedikoduların Etkisinin de Yine İlgili Suç Nedeniyle Olduğu )
CİNSEL SALDIRI EYLEMİ İLE MAĞDURUN RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMASI ( Eldeki Davada Mağdurenin Sanığın Cinsel Saldırısı Nedeniyle Ruh Sağlığının Bozulduğunun Kabul Edilmesi Gereği - Cinsel Saldırı Suçu )
MAĞDURENİN RUH SAĞLIĞINDAKİ BOZULMANIN SABİT OLMASI ( Çevre Baskısı ve Dedikodu Nedeniyle Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına Dair Ayrıca Adli Tıp Kurumu Raporu Alınmasına Gerek Olmadığı - Direnme Kararına Uyulması Gereği )
MAĞDURENİN YENİ BİR TRAVMAYA MARUZ BIRAKILMAMASI ( Sanığın Cinsel Saldırı Nedeniyle Oluşan Çevre Baskısı ve Dedikoduların Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulmasındaki İlliyet Bağını Kesmediği - Adli Tıp Raporu Alınması Gerekmediği )
CEZA YARGILAMASINDA MADDİ GERÇEĞE ULAŞMA ( Lüzumlu Olmadığı Halde Mağdurenin Tekrar Adli Tıp Kurumu'na Gönderilerek Rapor Alınmasının Mağdure için Tekrar Travmaya Maruz Kalmasına Neden Olacağı - Yargılamanın Amacının Gözetilmesi Gereği )"
YCGK19.3.2013E. 2012/3-1348 K. 2013/93"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Bilirkişi Raporu Tebliğ Edilen Sanığın Zararı Karşılayacağına İlişkin Herhangi Bir Savunmada Bulunmadığı Gibi Zararın Ödenmesi Yönünde Bir İrade de Ortaya Koymadığı - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanma Şartlarının Bulunmadığı )
MAĞDURUN VEYA KAMUNUN UĞRADIĞI ZARARI SANIĞIN TAZMİN ETMESİ ( Hükmün Açıklanasının Geri Bırakılması - Bilirkişi Raporu Tebliğ Edilen Sanığın Zararı Karşılayacağına İlişkin Herhangi Bir Savunmada Bulunmadığı Gibi Zararın Ödenmesi Yönünde Bir İrade de Ortaya Koymadığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ OBJEKTİF ŞARTLARI ( Birisi Olan Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tamamen Giderilmesi Şartının Yerine Getirilmediği - Uygulanma Şartları Bulunmadığına İlişkin Yerel Mahkeme Direnme Gerekçesinin İsabetli Olduğu )"
YCGK26.3.2013E. 2012/6-1232 K. 2013/106"NİTELİKLİ YAĞMA ( Sanığın Suça Konu Telefonu Sattığı Yeri Göstermesinin Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasında Göz Önünde Bulundurulabileceği - Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanma Şartları Somut Olayda Gerçekleşmediğinden Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Sonuç Olarak İsabetli Olduğu )
ETKİN PİŞMANLIK ( Üzerinde Tasarruf Yetkisi Bulunmayan Telefonu Sattığı Yeri Göstermesi Sonucu Telefonun Satın Alınan Kişiden Alınarak Mağdura İadesinin 5237 S. TCK Md. 168 Anlamında Sanık Tarafından Gerçekleştirilmiş Bir İade veya Tazmin Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı - Nitelikli Yağma )
ETKİN PİŞMANLIKTA İADE VE TAZMİN İRADESİ ( Nitelikli Yağma - Sanığın Aşamalardaki Savunmaları ve Dosya İçeriği Birlikte Değerlendirildiğinde Telefonu Sattığı Yeri Göstermesinin Bizzat Duyduğu Pişmanlıktan Değil Suç ve Cezadan Kurtulmaya Yönelik Olduğu/Etkin Pişmalığın Şartlarının Oluşmadığı )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ ( Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanma Şartları Somut Olayda Gerçekleşmediği/Sanığın Suça Konu Telefonu Sattığı Yeri Göstermesinin Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasında Göz Önünde Bulundurulabileceği - Nitelikli Yağma )
LEHE TEMYİZ DAVASI ÜZERİNE CEZANIN ALEYHE DEĞİŞTİRİLMEMESİ KURALI ( Uyarınca Hükmün Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmaması İsabetsizliğinden Bozulması Mümkün Olmayıp Eleştiri İle Yetinilmesi Gerektiği - Nitelikli Yağma )"
YCGK2.4.2013E. 2013/1-44 K. 2013/115"SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( İşlediği Kasten Öldürme Suçunu Üstlenmesi İçin İnceleme Dışı Olan Sanığı Azmettiren Sanık Hakkında Suç Üstlenme Suçundan Kurulan Mahkumiyet Hükmünün Hukuka Uygun Olduğu - Azmettiren Kişinin 5237 S.K. Md. 270/f.1'in 2. Cümlesinden Yararlanamayacağı )
SUÇU ÜSTLENMESİ İÇİN BAŞKASINI AZMETTİRME ( Sanığı Azmettiren Sanık Hakkında Suç Üstlenme Suçu Oluştuğu - Cezadan İndirim Nedeni ya da Şahsi Cezasızlık Hali Oluşmadığı/Madde Metninde Sayılan Akrabalık İlişkisinin Sınırlı Olduğu )
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN ÜSTLENİLMESİ ( Sanığı Azmettiren Sanık Hakkında Suç Üstlenme Suçu Oluştuğu - Azmettiren Kişinin 5237 S.K. Md. 270/f.1'in 2. Cümlesinden Yararlanamayacağı )
SUÇ ÜSTLENME SUÇUNDA CEZADAN İNDİRİM NEDENİ YA DA ŞAHSİ CEZASIZLIK HALİ ( Maddede Sayılan Akrabalık İlişkisinin Sınırlı Olduğu ve Kıyas ve Yorum Yoluyla Genişletilemeyeceği - Sanığı Suçu Üstlenmesi İçin Azmettiren Sanığın Bu İndirim ya da Cezasızlık Halinden Yararlanamayacağı )"
YCGK9.4.2013E. 2012/5-1427 K. 2013/130"IRZA TASADDİ ( Yerel Mahkeme Hükmünün Zamanaşımının Gerçekleşmesine Rağmen Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulması İsabetsizliğinden Bozulmasına ve Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE BOZMA VE DÜŞME ( Zamanaşımının Gerçekleşmesine Rağmen Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulması İsabetsizliğinden Bozulmasına ve Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği - Irza Tasaddi )
DAVA ZAMANAŞIMININ YARGILAMA SIRASINDA GERÇEKLEŞMESİ ( 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Dolması - Re’sen Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
YCGK30.4.2013E. 2012/6-1524 K. 2013/152"YAĞMA SUÇU ( Mağdurun Sanıklar Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rıza Gösterdiği - Mağdurun Zararının ve Bu Zararın Hangi Aşamada Karşılanmak İstendiğinin Tespit Edilerek Bir Ödeme Noktası Tayin Edilip Sanıklara Zararı Giderme İmkanı Sunularak Hukuki Durumlarının Tayini Gerektiği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Yağma - Sanık Müdafii Tarafından da Zararın Giderilmek İstenmesine Karşın Mağdur Tarafından Kabul Edilmediğinin Açıklanması ve Mağdurun da Rızasının Bulunması Karşılığında Sanıklara Zararı Giderme İmkanı Sunularak Sonucuna Göre Etkin Pişmanlığın Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
ZARARIN GİDERİLMESİ ( Mağdurun Zararının ve Bu Zararın Hangi Aşamada Karşılanmak İstendiğinin Tespit Edilerek Bir Ödeme Noktası Tayin Edilip Sanıklara Zararı Giderme İmkanı Sunularak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma Şartlarının Değerlendirilmesi Gerektiği - Yağma Suçu )
MAĞDURUN RIZASI ( Yağma - Sanık Müdafii Tarafından da Zararın Giderilmek İstenmesine Karşın Mağdur Tarafından Kabul Edilmediğinin Açıklanması ve Mağdurun da Rızasının Bulunması Karşılığında Sanıklara Zararı Giderme İmkanı Sunularak Sonucuna Göre Etkin Pişmanlığın Uygulanabilirliğinin Değerlendirileceği )"
YCGK7.5.2013E. 2012/11-1582 K. 2013/243"DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME SUÇU ( Gerekçeli Kararın Sanığa Tebliği İşlemi Usulüne Uygun Olmadığından ve Aleyhine Görüş İçeren Tebliğnamenin Sanığa Tebliği Sağlanılmadan Temyiz İncelemesi Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sanığa Yerel Mahkeme Gerekçeli Kararın Tebliği Usulüne Uygun Olmadığı/Sanığa Düzelterek Onama İstemli Olmasından Dolayı Aleyhine Görüş İçeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğnamesinin Tebliğ Edilmediği/Temyiz İncelemesi Yapılmasının İsabetsiz Olduğu - Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu )
GEREKÇELİ KARARIN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu/Sanığa Yapılan Tebliğin Sanığın Bilinen Son Adresi Yerine İddianamede Gösterilen ve Terk Ettiği Anlaşılan Eski Adresinde Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Gerekçeli Karar Usulüne Uygun Tebliğ Edilmeden Temyiz İncelemesi Yapılmasının Doğru Görülmediği )
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TEBLİĞNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Sanığa Düzelterek Onama İstemli Olmasından Dolayı Aleyhine Görüş İçeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğnamesinin Tebliğ Edilmeden Temyiz İncelemesi Yapılmasının İsabetsiz Olduğu - Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu )"
YCGK7.5.2013E. 2012/2-1466 K. 2013/246"KAMU DAVASINA KATILMA ( Şikayetçi Vekilinin Kanun Yolunda Davayı Takip İradesini Eylemli Olarak Ortaya Koyduğu - Bu Davranışın Yerel Mahkemece Karara Bağlanmayan Katılma Talebinin İnceleme Merciince İncelenip Karara Bağlanmasını da İçerdiğinin Kabulü Gerektiği/Şikâyetçinin Katılma İstemi Konusunda Özel Dairece Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KANUN YOLU YARGILAMASINDA KATILMA İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Kural Olarak Mümkün Olmadığı/Katılma İsteği Reddedilmiş veya Karara Bağlanmamış Olanların Kanun Yollarına Başvuru Hakkı Bulunduğu - Şikâyetçinin Katılma İstemi Konusunda Bir Karar Verilmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KATILMA İSTEMİ ( Şikayetçi ve Vekilinin Tüm Aşamalarda İstikrarlı Bir Şekilde Sanıktan Şikayetçi Olduklarını Beyan Etmelerinin ve Yerel Mahkeme Hükmünün Temyiz Edilmiş Olmasının Kanun Yolunda Davayı Takip İradesini Eylemli Olarak Ortaya Koyduğu - Yerel Mahkemece Karara Bağlanmayan Katılma Talebinin İnceleme Merciince İncelenip Karara Bağlanmasına Yönelik Bir İstemi de İçerdiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI ( Katılma İsteği Reddedilmiş veya Karara Bağlanmamış Olanların - Şikayetçi Vekilinin Kanun Yolunda Davayı Takip İradesinin Yerel Mahkemece Karara Bağlanmayan Katılma Talebinin İnceleme Merciince İncelenip Karara Bağlanmasını da İçerdiği/Özel Dairece Katılma İstemi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
YCGK7.5.2013E. 2012/3-1367 K. 2013/239"KASTEN YARALAMA ( Sanıkların İlerde Bir Daha Suç İşlemeyecekleri Yönünde Kanaat Hasıl Olmadığından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Uygulanmasına Takdiren Yer Olmadığı Şeklinde Gösterilen Gerekçenin Gerek Hüküm Tarihinde Gerekse Yasa Değişikliği Sonrasında İsabetli Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( 5728 S. K. İle Uygulanma Şartlarının Genişletilmekle Birlikte Sübjektif Şart Açısından Bir Değişiklik Yapılmadığı/Hüküm Tarihinde ve Yasal Değişiklikten Sonra da Subjektif Şarta İlişkin Mahkeme Gerekçesinin İsabetli Olduğu - Kasten Yaralama )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ SUBJEKTİF ŞARTI ( Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Ulaşılması Gerektiği - 5728 S. K. İle Bu Şart Açısından Bir Değişiklik Yapılmadığı/Mahkeme Gerekçesinin Yerinde Olduğu/Kasten Yaralama )
SUBJEKTİF ŞART ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sanıklar Hakkında Uygulanabilmesi İçin Objektif Şartların Varlığının Yanında "Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Ulaşılması" Gerektiği )"
YCGK7.5.2013E. 2013/4-217 K. 2013/235"GÖREVI KÖTÜYE KULLANMA ( Temyiz İsteklerinin Kanuni Sürede Olmadığı - Sanık ve Müdafilerinin Kanuni Süreden Sonra Gerçekleşen Temyiz İnceleme İstemlerinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ SÜRESI ( Görevi Kötüye Kullanma - 7 Günlük Temyiz Süresinin Aşıldığı/Temyiz İnceleme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
ÖNCELİKLE DEĞERLENDİRME ( Uyuşmazlık Sanığa Yüklenen Görevi Kötüye Kullanma Suçlarının Sabit Olup Olmadığının Belirlenmesine İlişkin ise de Sanık ve Müdafilerinin Temyiz İsteminin Süresinde Olup Olmadığı Hususunun Öncelikle Değerlendirilmesi Gerektiği )"
YCGK7.5.2013E. 2013/8-33 K. 2013/237"YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ ( Özel Dairenin Bozma Kararına Karşı - İtiraz Nedenlerinin Yerinde Görülüp Görülmediği Konusunda Öncelikle Özel Dairece Karar Verilmesi Gerektiğinden Dosyanın İtiraz Konusunda Karar Verilmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI ( Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi - İtiraz Nedenlerinin Yerinde Görülüp Görülmediği Konusunda Öncelikle Özel Dairece Karar Verilmesi Gerektiği/Dosyanın İtiraz Konusunda Karar Verilmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YAPILAN İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Özel Dairenin Bozma Kararına Karşı - İtiraz Nedenlerinin Yerinde Görülüp Görülmediği Konusunda Öncelikle Özel Dairece Karar Verilmesi Gerektiğinden Dosyanın İtiraz Konusunda Karar Verilmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
YCGK21.5.2013E. 2013/6-229 K. 2013/259"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Uzlaşma Önerisine Uyulmadan Hüküm Kurulmasına İlişkin Bozma Nedenine Yerel Mahkemece Uyma Kararı Verildiği ve Esasa İlişkin Bozma Nedenine İse Direnildiğine ve Tebliğnamenin de Uzlaşma Teklifinin Usulüne Aykırı Yapıldığı Görüşüyle Bozma İstekli Olduğuna Göre Temyiz İncelemesinin Öncelikle Özel Dairece Yapılması Gerektiği )
KISMEN UYMA KISMEN BOZMA KARARI VERİLMESİ ( Temyiz İncelemesinin Öncelikle Özel Dairece Yapılması Gerektiği - Uzlaştırmanın Gerçekleşmesi Halinde 5271 S. CMK’nun 254. Md.sine Göre Düşme Kararı Verilmesi Gerekeceğinden Bu Hususun Öncelikle Değerlendirilmesi Gerektiği )
UZLAŞMA ÖNERİSİ ( Uyulmadan Hüküm Kurulmasına İlişkin Bozma Nedenine Yerel Mahkemece Uyma Kararı Verildiği ve Esasa İlişkin Bozma Nedenine İse Direnildiğine ve Tebliğnamenin de Uzlaşma Teklifinin Usulüne Aykırı Yapıldığı Görüşüyle Bozma İstekli Olduğuna Göre Temyiz İncelemesinin Öncelikle Özel Dairece Yapılması Gerektiği )"
YCGK21.5.2013E. 2013/8-98 K. 2013/249"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Bozmaya Uyularak Verilen Kararlar da Yeni Bir Karar Olup Hukuken Direnme Niteliğinde Olmadığı - Öncelikle Özel Dairece İncelenmesi Gerektiği )
DİRENME HÜKMÜ ( Niteliğinde Olmayan Yerel Mahkeme Kararına İlişkin Temyiz İsteminin Özel Daire Tarafından İncelenmesi Gerektiği - Bozmaya Uyularak Verilen Kararlar da Yeni Bir Karar Olup Hukuken Direnme Niteliğinde Olmadığı )
BOZMAYA UYULARAK VERİLEN KARARLAR ( Yeni Bir Karar Olup Hukuken Direnme Niteliğinde Olmadığı/Öncelikle Özel Dairece İncelenmesi Gerektiği - 6136 S. Kanuna Aykırılık )"
YCGK28.5.2013E. 2013/8-167 K. 2013/262"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Özel Dairece Eylemin Daha Ağır Cezayı Gerektiren Silahla Tehdit Suçuna Uyduğunun Kabulü İle Hükmün Yalnızca Sanık Lehine Temyiz Edilmiş Olması Nedeniyle Ceza Miktarı Yönüyle Kazanılmış Hak Saklı Tutulmak Şartıyla Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
SİLAHLA TEHDİT ( Sanığın Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Cezalandırıldığı - Eylemin Daha Ağır Cezayı Gerektiren Silahla Tehdit Suçuna Uyduğunun Kabulüyle Hükmün Yalnızca Sanık Lehine Temyiz Edilmiş Olması Nedeniyle Ceza Miktarı Yönüyle Kazanılmış Hak Saklı Tutularak Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPTIRIM VE SONUÇLARINI ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞININ KAPSAMI ( Yalnızca Ceza ve Yaptırım Miktarı İle Sınırlı Olduğu - Kanun Koyucu Suçun Niteliği veya Adı Yönünden Sanık Yararına Kazanılmış Bir Hak Tanımadığı )
SUÇ NİTELİĞİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Saptandığında Aleyhe Temyiz Bulunmasa Bile Cezanın Tür ve Miktarı Yönünden Kazanılmış Hak Saklı Kalmak Şartıyla Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Eylemin Daha Ağır Cezayı Gerektiren Silahla Tehdit Suçuna Uyduğu - Bozulması Gerekirken Eleştirilerek Onanmasının İsabetli Olmadığı )
ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞININ KAPSAMI ( Yalnızca Ceza ve Yaptırım Miktarı İle Sınırlı Olduğu - Eylemin Daha Ağır Cezayı Gerektiren Silahla Tehdit Suçuna Uyduğunun Kabulü İle Hükmün Yalnızca Sanık Lehine Temyiz Edilmiş Olması Nedeniyle Ceza Miktarı Yönüyle Kazanılmış Hak Saklı Tutulmak Şartıyla Bozulması Gerektiği )"

Y1.HD

Y1.HD16.1.2012E. 2011/14818 K. 2012/194"TAPU KAYDININ İPTALİ ( Önceki Davayla Eldeki Bu Dava Bakımından İleri Sürülen Vakıaların Dolayısıyla Dava Sebeplerinin Aynı Olduğu - Önceki Dava Sonucu Verilip Kesinleşen Hükmün Eldeki Dava Bakımından Kesin Hüküm Oluşturduğu Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA SEBEBİ ( Hukuki Sebep Değil Davacının Davasını Dayandırdığı Vakıalar Olduğu/Bu Vakıaların Hukuki Niteliğini Hakimin Tayin Edeceği/Önceki Davayla Eldeki Bu Dava Bakımından İleri Sürülen Vakıaların Dolayısıyla Dava Sebeplerinin Aynı Olduğu/Kesin Hüküm Dolayısıyla Davanın Reddi Gerektiği - Tapu Kaydının İptali )
KESİN HÜKÜM ( Tapu Kaydının İptali - Önceki Davayla Eldeki Bu Dava Bakımından Dava Sebeplerinin Aynı Olduğu/Önceki Dava Sonucu Verilip Kesinleşen Hükmün Eldeki Dava Bakımından Kesin Hüküm Oluşturduğu Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD24.9.2012E. 2012/6444 K. 2012/9912"BAKIM BORÇLUSUNUN ÖLÜMÜ ( Tapu İptali ve Tescil - Fesih Beyanının Kullanılması İle Sözleşmenin Ortadan Kalkacağı ve Feshin Hükümlerinin Önceye Etkili Olamayacağı ve Bu Sebeple Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin O Zamana Kadar Meydana Getirdiği Hükümleri Muhafaza Edeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölünceye Kadar Bakım Akdinden Kaynaklanan - Fesih Beyanının Kullanılması İle Sözleşmenin Ortadan Kalkacağı ve Feshin Hükümlerinin Önceye Etkili Olamayacağı ve Bu Sebeple Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin O Zamana Kadar Meydana Getirdiği Hükümleri Muhafaza Edeceği )
FESİH BEYANININ KULLANILMASI ( İle Sözleşmenin Ortadan Kalkacağı ve Feshin Hükümlerinin Önceye Etkili Olamayacağı ve Bu Sebeple Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin O Zamana Kadar Meydana Getirdiği Hükümleri Muhafaza Edeceği - Ölünceye Kadar Bakım Akdinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil )"
Y1.HD14.1.2013E. 2012/12072 K. 2013/127"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Sonradan Davalıya Tebliğ Edilen İhtarname ile Davacının Rızasının Geri Alındığının Kabulü - Davalının Davaya Sebebiyet Verdiğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )
TAŞINMAZDA OTURAN DAVALIYA GÖNDERİLEN İHTARNAME ( Davacı Malikin Dava Konusu Taşınmazda Davalıya Olan Rızasının Ortadan Kalktığı - Elatma Bakımından Davalının Eldeki Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği/Yargılama Giderinden Sorumlu Olacağı )
DAVACI MALİKİN RIZASININ ORTADAN KALKMASI ( Davalıya İhtarname Gönderildiğininin Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Davalının Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Ortaklardan Herbinin Payı Oranında Talepte Bulunabileceği/Topluluğa Giren Hakların Korunacağı - Rızanın Geri Alındığının İhtar Edildiği Dönem İçin Ecrimisilin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
Y1.HD6.2.2013E. 2013/515 K. 2013/1416"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayalı - Mahkemece İpotek Belgesindeki İmzanın Davacının Elinden Çıkıp Çıkmadığı Husususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinden Rapor Alınmak Suretiyle Durumun Vuzuha Kavuşturulması ve Belirlenecek Olguya Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SAHTECİLİK ( Sahte İşlemler Sonucu Taşınmazın Elden Çıktığının İddia Edildiği - İpotek Belgesindeki İmzanın Davacının Elinden Çıkıp Çıkmadığı Husususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinden Rapor Alınmak Suretiyle Durumun Vuzuha Kavuşturulması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sahtecilik Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalı Bankanın İpotek Tesisinin Sağlıklı Bir Şekilde Usulüne Uygun Olarak Tesis Edildiğini İleri Sürdüğü/İmzanın Davacının Elinden Çıkıp Çıkmadığı Husususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinden Rapor Alınması Gerektiği )"
Y1.HD7.2.2013E. 2012/13603 K. 2013/1519"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Davalının Taşınmazı Uzun Yıllar Kullandığının Davacının Kabulünde Olduğu/Davacı Tarafından Davalıya İhtar ya da Uyarı Yapılmadığı - Taraflar Arasında Ariyet Akti Bulunduğunun Kabulü )
DAVALININ FUZULİ ŞAGİL OLMAMASI NEDENİYLE ECRİMİSİL TALEBİNİN REDDİNİN GEEKMESİ ( Ariyet Sözleşmesinin Hükümlerinin Gözetileceği - Davacı Taşınmaz Malikinin Bilgisi Dahilinde Davalının Taşınmazı Kullandığı/Kullanım Ödüncü Bulunduğu )
TAŞINMAZ MALİKİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE TAŞINMAZIN KULLANILMASI ( Ariyet Akti Hükümlerinin Uygulanacağı - Kullanım Ödüncü Aktinin Sözlü ya da Yazılı Olarak Yapılabilmesinin Mümkün Olduğu/Süreli veya Süresiz Olarak da Yapılabileceği/Ariyet )
ARİYET SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN DİKKATE ALINMASI ( Davalının Taşınmaz Malikinin Bilgisi Dahilinde ve Herhangi Bir İhtar ve Uyarı Almaksızın Taşınmazı Uzun Yıllar Kullandığı - Davanın Açılması ile Malikin Muvafakatinin Sona Erdiğinin Kabulü )
DAVA İLE MUVAFAKATİN SONA ERMESİ ( Ariyet Aktinin Dava Tarihi ile Sona Erdiği - Dava Tarihinden Önceki Dönem için Davalının Füzuli Şagil Sayılamayacağının Gözetileceği/Davacının Ecrimisil İsteğinin Reddi Gereği/Kullanım Ödüncü Akti )"
Y1.HD8.2.2013E. 2013/208 K. 2013/1576"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Pay Maliki Bakımından 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Madde 17 Hükmü Çerçevesinde Başlatılan Araştırmanın Tamamlanmayıp ve Tescil Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Açıklığa Kavuşturulmamasının Doğru Olmadığı )
GAİPLİK İSTEĞİNİN ATİYE TERK EDİLMESİ ( 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Madde 17 Hükmünde Belirtilen Koşulların Araştırılması Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
VAKIF ADINA TESCİL TALEBİ ( Gaiplik İsteğinin Atiye Terkedilmesi - Vakıflar Kanunu'nun 17. Maddesinde Belirtilen Koşulların Araştırılması Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )"
Y1.HD11.2.2013E. 2013/304 K. 2013/1669"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraf Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı - Bu Tür Bir İddianın Kanıtlanabilmesi Yazılı Delille Kanıtlanması Koşuluna Bağlı Olduğu )
YAZILI DELİL ( Taraf Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Bu Tür Bir İddianın Kanıtlanabilmesi Yazılı Delille Kanıtlanması Koşuluna Bağlı Olduğu )
MİRASÇILARIN MİRAS PAYLARININ DEVREDİLMİŞ OLMASI ( Bu Anlamda Davacının Kalan Pay ya da Paylar Yönünden İptal ve Tescili İsteme Hakkını Doğurmayacağı - Taraf Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
Y1.HD13.2.2013E. 2013/1530 K. 2013/1841"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davalıya Vekaleten Yapılan Temlikinin Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Suretiyle Gerçekleştirildiği/Adı Geçen Parselden İmar Uygulaması İle Oluşan İmar Parseli Üzerinden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalıya Vekaleten Yapılan Temlikinin Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Suretiyle Gerçekleştirildiği - Adı Geçen Parselden İmar Uygulaması İle Oluşan İmar Parseli Üzerinden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
BELEDİYE PAYI ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması/Tapu İptal ve Tescil - Davalının Dava Dışı Kimselerden Edindiği Parselin Dava Konusu İmar Parseline Yansıyan Kısmı ve Davalının İmardan Sonra Aldığı Belediye Payı Ayrı Tutulmak Suretiyle Davacıların Payı Oranında İptal ve Tescile Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD13.2.2013E. 2013/914 K. 2013/1913"EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Ecrimisil Davası - Davalının Dava Konusu Parsele Yansımayan Kadastral Parseldeki Kayıt Maliklerinden Yasal Mirasçıları ile Lehine Satış Vaadi Sözleşmesi Bulunan Şahıs ile Yaptığı Kira Sözleşmesinin veya Harici Satışın Kayıt Maliki Paydaş Davacılara Karşı İleri Sürülemeyeceği )
YIKIM İSTEMİ ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Çekişmeli Taşınmaz İçerisinde Bulunan Manav Dükkanına Davalının Eklenti Yapmak ve Kasa Koymak Suretiyle Elatmasının Haklı ve Geçerli Bir Nedeni Olmadığı )
ECRİMİSİL DAVASI ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Çekişmeli Taşınmaz İçerisinde Bulunan Manav Dükkanına Davalının Eklenti Yapmak ve Kasa Koymak Suretiyle Elatmasının Haklı ve Geçerli Bir Nedeni Olmadığı )
ÇAPLI TAŞINMAZ ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Davalının Dava Konusu Parsele Yansımayan Kadastral Parseldeki Kayıt Maliklerinden Yasal Mirasçıları ile Lehine Satış Vaadi Sözleşmesi Bulunan Şahıs ile Yaptığı Kira Sözleşmesinin veya Harici Satışın Kayıt Maliki Paydaş Davacılara Karşı İleri Sürülemeyeceği )"
Y1.HD14.2.2013E. 2013/323 K. 2013/1934"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Elatmanın Önlenmesi Davaları Harçlar Yasasının 16. Md. Uyarınca Nispi Harca Tabi Olup Harç İkmali Yapılmadan Davanın Sürdürülemeyeceği )
HARÇ İKMALİ ( Elatmanın Önlenmesi İsteği Bakımından Dava Konusu Taşınmazların Dava Tarihi İtibariyle Değerlerinin Belirlenerek Harç İkmalinin Sağlanması Ondan Sonra İşin Esası Bakımından Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
NİSPİ HARÇ ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Elatmanın Önlenmesi Davaları Harçlar Yasasının 16. Md. Uyarınca Nispi Harca Tabi Olup Harç İkmali Yapılmadan Davanın Sürdürülemeyeceği )"
Y1.HD14.2.2013E. 2013/414 K. 2013/1931"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi - Hile İddiasının Hak Düşürücü Süre İçerisinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Araştırılması Gerektiği/Hak Düşürücü Sürenin Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi - Hile İddiasının Hak Düşürücü Süre İçerisinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Araştırılması Gerektiği/Hak Düşürücü Sürenin Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
HİLE ( İddiasının Hak Düşürücü Süre İçerisinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Araştırılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği - Hile İddiasının Hak Düşürücü Süre İçerisinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Araştırılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil Davası )"
Y1.HD21.2.2013E. 2013/1562 K. 2013/2378"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan - Dolu Pafta Sistemi Gözardı Edilerek Taşınmazın Ölü Kişi Adına Tesciline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Yargılama Sırasında Davacı Ölmüş Olduğundan İptaline Karar Verilen Çekişme Konusu Payların Mirasçıları Adına Miras Payları Oranında Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Yargılama Sırasında Davacı Ölmüş Olduğundan İptaline Karar Verilen Çekişme Konusu Payların Mirasçıları Adına Miras Payları Oranında Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA SIRASINDA DAVACININ ÖLMESİ ( Durumunda İptaline Karar Verilen Çekişme Konusu Payların Mirasçıları Adına Miras Payları Oranında Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
DOLU PAFTA SİSTEMİ ( Gözardı Edilerek Taşınmazın Ölü Kişi Adına Tesciline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
Y1.HD25.2.2013E. 2013/552 K. 2013/2537"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılan Davaların Hukuki Dayanağını Teşkil Eden 1.4.1974 Gün 1/2 S. İçtihadı Birleştirme Kararında Miras Bırakanın Gerçek İradesinin Mirasçıdan Mal Kaçırma Olması Halinde Uygulanabilirliğinin Kabulü Gerektiği )
MURİS MUVAZAASI ( Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılan Davaların Hukuki Dayanağını Teşkil Eden 1.4.1974 Gün 1/2 S. İçtihadı Birleştirme Kararında Miras Bırakanın Gerçek İradesinin Mirasçıdan Mal Kaçırma Olması Halinde Uygulanabilirliğinin Kabulü Gerektiği )
MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA ( Tapu İptali ve Tescil - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılan Davaların Hukuki Dayanağını Teşkil Eden 1.4.1974 Gün 1/2 S. İçtihadı Birleştirme Kararında Miras Bırakanın Gerçek İradesinin Mirasçıdan Mal Kaçırma Olması Halinde Uygulanabilirliğinin Kabulü Gerektiği )"
Y1.HD6.3.2013E. 2013/1792 K. 2013/3300"ELATMANI ÖNLENMESİ ( Dava Dilekçesinde Mirasçılar İbaresi Kullanılmak Suretiyle Husumet Yöneltilerek Dava Açıldığı/Mirasçıların Gösterildiği Veraset İlamının Dosyaya Sunulduğu - Yasal Düzenlemeler Gözetilerek Mirasçılara Ayrı Ayrı Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
PASİF HUSUMET YOKLUĞU ( Davanın Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmdığı/Yasal Düzenlemeler Gözetilerek Mirasçılara Ayrı Ayrı Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Elatmanın Önlenmesi - Veraset İlamının Dosyaya Sunulduğu/Dava Dilekçesinin Mirasçılara Ayrı Ayrı Tebliğ Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Ondan Sonra İşin Esası Bakımından Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
Y1.HD6.3.2013E. 2013/2008 K. 2013/3322"TENKİS İSTEĞİ ( Yargılamanın Gerektirdiği Masrafların Yatırılmaması Halinde 6100 S. HMK'nun 324. Md. Uygulanmak Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
HUMK DÖNEMİNDE AÇILAN DAVA ( 6100 S. Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Eski Yasa Hükümleri Uygulanarak Yürütüldüğü - Yargılamanın Gerektirdiği Masrafların Yatırılmaması Halinde 6100 S. HMK'nun 324. Md. Uygulanmak Suretiyle Sonuca Gidileceği )
YARGILAMA MASRAFLARI ( Tenkis İsteğinin 1086 S. Yasa Döneminde Açılması - Dava 6100 S. Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Eski Yasa Hükümleri Uygulanarak Yürütüldüğü/Yargılamanın Gerektirdiği Masrafların Yatırılmaması Halinde 6100 S. HMK'nun 324. Md. Uygulanacağı )"
Y1.HD21.3.2013E. 2013/2279 K. 2013/4026"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yıkım İstemi - Çekişmeye Konu Edilen Müdahalenin İmar Uygulaması ile Oluşup Oluşmadığının Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
YIKIM İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi Davası - Çekişmeye Konu Edilen Müdahalenin İmar Uygulaması ile Oluşup Oluşmadığının Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası - Bilirkişiden İmar Öncesi ve Sonrası Durumu Gösterir Şekilde Kroki Tanziminin İstenmesi Gerektiği )"
Y1.HD21.3.2013E. 2013/3223 K. 2013/4027"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yıkım İstemi - Çekişme Konusu Taşınmazla İlgili Kısmen İptal ve Tescile İlişkin Dosyadaki Krokinin Keşfen Uygulanması Gerektiği )
YIKIM İSTEMİ ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davası - Çekişme Konusu Taşınmazla İlgili Kısmen İptal ve Tescile İlişkin Dosyadaki Krokinin Keşfen Uygulanması Gerektiği )
TAŞINMAZIN TECAVÜZLÜ KISMI ( Davacı Üzerinde Kalan Kısımda mı Yoksa Tapusu İptal Edilen Bölümde mi Kaldığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası )"
Y1.HD28.3.2013E. 2013/2739 K. 2013/4449"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kabul Kapsamına Alınan İmar Parselinin Yeniden İmar Uygulamasına Tabi Tutulduğunun Bildirildiği Halde Bu Tarihten Sonra Yeni Oluşan İmar Parselleri Üzerinden Hüküm Kurulmamış Olmasının Hatalı Olduğu - Kaydı Kapatılan Parsellerin de Kabul Kapsamını Alınmış Olmasının Doğru Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Yeni Oluşan İmar Parselleri Üzerinden Hüküm Kurulmamış Olmasının Hatalı Olduğu/Ayrıca İmar Uygulaması Neticesinde Kaydı Kapatılan Parsellerin de Kabul Kapsamını Alınmış Olmasının Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
İMAR PARSELİNİN KAYDININ KAPATILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - İmar Parsellerinin İmar Uygulaması Neticesinde Başka İmar Parseline Gittiğinin Belirtildiği ve Bu Parsel Hakkında Hüküm Kurulduğu Halde Uygulama Neticesinde Kaydı Kapatılan Parsellerin de Kabul Kapsamını Alınmış Olmasının Doğru Olmadığı )"
Y1.HD4.4.2013E. 2013/1058 K. 2013/4933"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Taşkın Yapıyla İlgili Davaların Kabul Edilebilmesi İçin Yapı Sahibinin İyiniyetli Olması Gerektiği - İyiniyet İspatlanamadığı İçin Davacı Parseline Taşkın Olan Yapı Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞKIN YAPI ( Taleplerinin Kabul Edilebilmesi İçin Yapı Sahibinin İyiniyetli Olması Gerektiği - Yapı Sahibinin İyiniyetinin İspatlanamadığı/Davacı Parseline Taşkın Olan Yapı Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
İYİNİYET ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım/Bir Kimsenin Çaplı Taşınmaza Yapılanmasında İyiniyetli Olduğunun Kabul Edilebilmesi İçin Mutlak Surette Belediyeye Tapu Sicil Müdürlüğüne veya Kadastro Müdürlüğüne Yazılı Olarak Başvurması Gerektiği/Böyle Bir Durumun İddia ve İspat Edilmediği - Taşkın Olan Yapı Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )"
Y1.HD4.4.2013E. 2013/2899 K. 2013/4929"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı - Vekilin Davalılardan Biri İle El ve İşbirliği İçinde Hareket Ederek Davacıyı Zararlandırdıklarının Açık Olduğu/Tapu İptal ve Tescil İsteğinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Vekilin Davalılardan Biri İle El ve İşbirliği İçinde Hareket Ederek Davacıyı Zararlandırdıklarının Açık Olduğu/İstemin Kabulü Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL SEBEBİYLE İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AYNİ HAK KAZANIMI ( Dosya İçeriğine Göre İlk El Konumunda Olan Davalıların da Vekalet Görevinin Kötüye Kullanıldığını Bilen veya Bilmesi Gereken Kişi Konumunda Olduğu/İyiniyetli Sayılmayacaklarından Kazanımlarının Korunamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
Y1.HD4.4.2013E. 2013/4063 K. 2013/4906"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesi Kurulduğu ve Çekişme Konusu Taşınmazın Teminat Amacıyla Temlik Edildiğinin Anlaşıldığı - Borçlar Kanununun İnanç Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Değerlendirme Yapılması ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Özellikle Dosyaya İbraz Edilen Anlaşma ve Taahhütname Senedidir Başlıklı Belge İçeriği İle Davalının Duruşmadaki Beyanından Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesi Kurulduğunun Anlaşıldığı - Borçlar Kanununun İnanç Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Değerlendirme Yapılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
İNANÇLI TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesi Kurulduğu ve Çekişme Konusu Taşınmazın Teminat Amacıyla Temlik Edildiğinin Anlaşıldığı/İnanç Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Değerlendirme Yapılması ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İBRA ( Davacı Tarafça İbraz Edilen Protokol ve İbranamedir Başlıklı Belge İle Davalı Tarafından İbra Edildiği İleri Sürülmüş İse de Bu Belgenin Sahte Olduğu Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin Raporundan Anlaşıldığı - İnanç Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Değerlendirme Yapılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )"
Y1.HD8.4.2013E. 2013/1283 K. 2013/5037"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ ECRİMİSİL VE YIKIM ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi Ecrimisil ve Yıkım - İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
İMAR ÖNCESİ DURUMU GÖSTEREN KAYITLAR ( Getirtilmesi ve İmar Uygulamasından Önce Davalı Tarafın Kayda Dayalı Bir Hakkının Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği - İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi Ecrimisil ve Yıkım )"
Y1.HD8.4.2013E. 2013/572 K. 2013/5007"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEĞİ ( Dava Açıldığı Tarihte Haklı Olan Davacılar Aleyhine Davalı Tarafa Vekalet Ücreti Taktiri Hatalı Olduğu Gibi Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteği - Dava Açıldığı Tarihte Haklı Olan Davacılar Aleyhine Davalı Tarafa Vekalet Ücreti Taktiri Hatalı Olduğu Gibi Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Dava Açıldığı Tarihte Haklı Olan Davacılar Aleyhine Davalı Tarafa Vekalet Ücreti Taktiri Hatalı Olduğu Gibi Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteği )"
Y1.HD11.4.2013E. 2013/1874 K. 2013/5388"TAPU İPTALİ VE PAY ORANINDA TESCİL ( Murisin Kendi Üzerindeki Tapulu Taşınmazlar Yönünden Yaptığı Temliki İşlemler İçin Bağlayıcı Olduğu - Bedeli Ödenerek "Gizli Bağış" Şeklinde Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında 1.4.1974 tarihli ve 1/2 S. YİBK'nın Doğrudan Bağlayıcı Olma Niteliği Olmadığı )
GİZLİ BAĞIŞ ( Bedeli Ödenerek "Gizli Bağış" Şeklinde Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında 1.4.1974 tarihli ve 1/2 S. YİBK'nın Doğrudan Bağlayıcı Olma Niteliği Olmadığı - Murisin Kendi Üzerindeki Tapulu Taşınmazlar Yönünden Yaptığı Temliki İşlemler İçin Bağlayıcı Olduğu )
TEMLİKİ İŞLEMLER ( Tapu İptali ve Pay Oranında Tescil - Murisin Kendi Üzerindeki Tapulu Taşınmazlar Yönünden Yaptığı Temliki İşlemler İçin Bağlayıcı Olduğu )"
Y1.HD15.4.2013E. 2013/4384 K. 2013/5484"İMAR UYGULAMASI SONUCU YOL VE PARK OLARAK AYRILAN BÖLÜMLER ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Kadastral Parselin Kısmen İhyası İsteği - İmar İşlemi İle Davacılar Adına Kayıtlı Olan Diğer Parseller Hakkında da Dava Açılması İçin Davacılara Mehil Verilmesi Gerektiği )
YOL VE PARK OLARAK AYRILAN BÖLÜMLER ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Kadastral Parselin Kısmen İhyası İsteği - İdare Mahkemesinin İptale Konu Olan Yol ve Park Alanı Olarak Ayrılan Yerle Birlikte İmar İşlemi İle Davacılar Adına Kayıtlı Olan Diğer Parseller Hakkında da Dava Açılması İçin Davacılara Mehil Verilmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA MEHLİ VERİLMESİ GEREĞİ ( İmar Uygulaması Sonucu Yol ve Park Olarak Ayrılan Bölümler/Tapu Kayıtlarının İptali İle Kadastral Parselin Kısmen İhyası İsteği - Davacılar Adına Kayıtlı Olan Diğer Parseller Hakkında da Dava Açılması İçin Davacılara Mehil Verilmesi Gerektiği )
TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE KADASTRAL PARSELİN KISMEN İHYASI İSTEĞİ ( İdare Mahkemesinin İptale Konu Olan Yol ve Park Alanı Olarak Ayrılan Yerle Birlikte İmar İşlemi İle Davacılar Adına Kayıtlı Olan Diğer Parseller Hakkında da Dava Açılması İçin Davacılara Mehil Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD2.5.2013E. 2013/3149 K. 2013/6633"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı İle Davalının Karı-Koca Olmaları ya da Taşınmazın Aile Konutu Olması İleri Sürülen İddianın Niteliğine Göre Çekişmenin Aile Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulması İçin Neden Teşkil Edemeyeceği )
AİLE MAHKEMESİ ( Davacı İle Davalının Karı-Koca Olmaları ya da Taşınmazın Aile Konutu Olması İleri Sürülen İddianın Niteliğine Göre Çekişmenin Aile Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulması İçin Neden Teşkil Edemeyeceği - Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali veTescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayalı - Davacı İle Davalının Karı-Koca Olmaları ya da Taşınmazın Aile Konutu Olması İleri Sürülen İddianın Niteliğine Göre Çekişmenin Aile Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulması İçin Neden Teşkil Edemeyeceği )
GÖREV ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davacı İle Davalının Karı-Koca Olmaları ya da Taşınmazın Aile Konutu Olması İleri Sürülen İddianın Niteliğine Göre Çekişmenin Aile Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulması İçin Neden Teşkil Edemeyeceği )"
Y1.HD8.5.2013E. 2013/4442 K. 2013/7207"TAPU KAYDINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Sulh Hukuk Mahkemelerince Bakılması Gerektiği - Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkemenin Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemeleri Olduğu )
ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ( Görevli Mahkemenin Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemeleri Olduğu - Tapu Kaydında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tapu Kaydında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD8.5.2013E. 2013/6529 K. 2013/7206"TAPU KAYDINDA EKSİK YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Hazine Hasım Gösterilerek Dava Açıldığında Talebin Husumet Yokluğundan Reddi Yerine Talep Dilekçesinin Doğru İlgili Sıfatıyla Tapu Müdürlüğüne Tebliğinin Sağlanması Gerektiği )
HAZİNENİN HASIM GÖSTERİLMESİ ( Durumunda Talebin Husumet Yokluğundan Reddi Yerine Talep Dilekçesinin Doğru İlgili Sıfatıyla Tapu Müdürlüğüne Tebliğinin Sağlanması Gerektiğ - Tapu Kaydında Eksik Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi )
DAHİLİ DAVA YOLU ( Tapu Kaydında Eksik Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - İlgili Tapu Müdürlüğünün Davada Yer Almasının Dahili Dava Yoluyla Sağlanması Gerektiği )"
Y1.HD22.5.2013E. 2012/17140 K. 2013/8250"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Miras Bırakanın Gerçek İrade ve Amacının Diğer Mirasçılardan Mal Kaçırma Olmadığı Sonucuna Varıldığından Kabul Kapsamına Alınan Çekişmeli Taşınmazlar Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Murisin Sürekli Kendisinin Bakım ve Gözetimi ile Davalı Gelininin İlgilendiğini Gözeterek Temlikte Bulunduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
MİRAS BIRAKANIN GERÇEK İRADESİ VE AMACI ( Diğer Mirasçılardan Mal Kaçırma Olmadığı Sonucuna Varıldığından Kabul Kapsamına Alınan Çekişmeli Taşınmazlar Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
Y1.HD28.6.2013E. 2013/10437 K. 2013/10837"İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar 1086 S. HUMK'un 6100 S. HMK'ya Aykırı Olmayan Hükümlerinin Uygulanacağı - 1086 S. Yasada da İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğu/Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 1086 S. HUMK'un Temyize İlişkin Hükümlerine Göre İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Yapılan İtirazların Reddine İlişkin Kararların Temyize Tâbi Olmadığı - Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği/İhtiyati Tedbir Talebi )
İHTİYATİ TEDBİR TALEPLERİNİN REDDİNE DAİR VERİLEN KARARLARIN TEMYİZİ ( 1086 S. HUMK'un Sadece Temyize İlişkin Hükümlerinin Geçici Olarak Uygulama Olanağının Bulunduğu - Anılan Yasaya Göre İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Yapılan İtirazların Reddine İlişkin Kararların Temyize Tâbi Olmadığı )"

Y2.HD

Y2.HD5.2.2008E. 2007/20848 K. 2008/965"MİRASÇILIK BELGESİ ( Mirastan Çıkarma ve Yoksunluk Sebepleri ya da Mirasın Reddi veya Mirastan Feragat Sözleşmesi Hallerinin Bulunması Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Olmadığı )
MİRASTAN ÇIKARMA VE YOKSUNLUK SEBEPLERİ ( Mirasın Reddi veya Mirastan Feragat Sözleşmesi Hallerinin Bulunması Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Olmadığı )
MİRASIN REDDİ VEYA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ ( Hallerinin Bulunması Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Olmadığı )
ÇIKARMA YOKSUNLUK RET VE FERAGAT ( “Hukuki Sonuçlarının Terekenin Bölüştürülmesi Sırasında Gözetileceğine” İşaret Edilmek Suretiyle ve Bu Durumlar Yok Sayılarak Tüm Mirasçılar ve Miras Paylarını Gösterir Biçimde Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )"
Y2.HD16.2.2012E. 2012/1174 K. 2012/2948"ZİYNET EŞYASI İSTEMİ ( Talep Sadece İadeye Yönelik Olduğu - Davacının Ziynetlerin Bedelinin Ödetilmesine Yönelik Bir Talebi Bulunmadığı/Mahkemece İade Talebine Yönelik Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İADE TALEBİ ( Davacının Ziynetlerin Bedelinin Ödetilmesine Yönelik Bir Talebi Bulunmadığı - Hakim Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu/Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği/İade Talebine Yönelik Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK ( Hakim Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu/Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği/İade Talebine Yönelik Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Ziynet Eşyalarına Yönelik Dava )"
Y2.HD20.2.2012E. 2012/1377 K. 2012/3268"BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Çalıştığı/Sürekli ve Düzenli Gelirinin Bulunduğu - Davacı Kadının Yoksulluk Nafakası İsteminin Reddi Gerekirken Gerekçesi Gösterilmeden Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davası - Toplanan Delillerden Davacı Kadının Çalıştığının Sürekli ve Düzenli Gelirinin Bulunduğunun Anlaşıldığı/Gerekçesi Gösterilmeden Davacı Kadın Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
YOKSULLUK NAFAKASININ ŞARTLARI ( Davacı Kadının Çalıştığının Sürekli ve Düzenli Gelirinin Bulunduğunun Anlaşıldığı/Davacı Kadının Yoksulluk Nafakası İsteminin Reddi Gerektiği - Boşanma Davası )"
Y2.HD27.2.2012E. 2012/3042 K. 2012/4046"BOŞANMA ( Eşe Hakaret Ederek Fiziksel Şiddet Uygulama - Evlilik Birliğinin Devamı Bakımından Korunmaya Değer Bir Yarar Kalmadığının Anlaşılması Karşısında Boşanmaya Karar Vermek Gerekirken Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
EŞE HAKARET VE FİZİKSEL ŞİDDET ( Boşanma - Evlilik Birliğinin Devamında Korunmaya Değer Bir Yarar Bulunmaması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMINDA KORUNMAYA DEĞER BİR YARAR KALMAMASI ( Eşe Hakaret Ederek Fiziksel Şiddet Uygulayan Eşin Boşanmaya Neden Olaylarda Daha Kusurlu Olduğu - Boşanma Kararı Vermek Yerine Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y2.HD15.3.2012E. 2012/4213 K. 2012/5972"KARŞILIKLI BOŞANMA VE ZİYNET EŞYASI ALACAĞI İSTEMİ ( Merkezi Adres Kayıt Sistemindeki Yerleşim Yeri Adresi Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Memurların İdari Bir Tasarrufta İradeleri Dışında Görev Yerleri Her Zaman Değiştirilebileceği )
YETKİLİ M AHKEME ( Karşılıklı Boşanma ve Ziynet Eşyası Alacağı İstemi/Eşlerden Birinin Yerleşim Yeri veya Davadan Önce Son Defa Altı Aydan Beri Birlikte Oturdukları Yer Mahkemesi Olduğu - Memurların İdari Bir Tasarrufta İradeleri Dışında Görev Yerleri Her Zaman Değiştirilebileceği )
YERLEŞİM YERİ ( Bir Kimsenin Sürekli Kalma Niyetiyle Oturduğu Yer Olduğu - Memurların İdari Bir Tasarrufta İradeleri Dışında Görev Yerleri Her Zaman Değiştirilebileceği )"
Y2.HD19.3.2012E. 2012/2302 K. 2012/6212"GAİPLİK KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( Kişinin Türkiye'deki Son Yerleşim Yeri Eğer Türkiye'de Hiç Yerleşmemiş İse Nüfus Sicilinde Kayıtlı Olduğu Yer Böyle Bir Kaydı da Yoksa Anasının veya Babasının Kayıtlı Bulunduğu Yer Mahkemesinden İstenebileceği )
MERNİS ADRESİ ( Gaiplik Kararı Verilmesi İstemi - Merkezi Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresinin Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Gaiplik Kararı Kişinin Türkiye'deki Son Yerleşim Yeri Eğer Türkiye'de Hiç Yerleşmemiş İse Nüfus Sicilinde Kayıtlı Olduğu Yer Böyle Bir Kaydı da Yoksa Anasının veya Babasının Kayıtlı Bulunduğu Yer Mahkemesinden İstenebileceği )
YERLEŞİM YERİ ( Gaiplik Kararı Verilmesi İstemi - Merkezi Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresinin Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )"
Y2.HD8.5.2012E. 2011/6539 K. 2012/12258"BOŞANMA ( Tarafların Uzun Evlilik Süresi İçinde Cinsel İlişki Kuramadıkları Kızlık Muayenesine Dair Rapordan Anlaşıldığı - Bu Hal Evlilik Birliğini Temelinden Sarsacağından İstemin Kabulü Gerektiği )
EŞLER ARASINDA CİNSEL İLİŞKİNİN BULUNMAMASI ( Bu Hal Evlilik Birliğini Temelinden Sarsacağından Boşanma İsteminin Kabulü Gerektiği )
CİNSEL BİRLİKTELİĞİN KURULAMAMASI ( Evlenmenin Sosyal Amacı Yanında Cinsel Arzuları Tatmin Etme Gayesi de Olduğu - Bu Hal Evlilik Birliğini Temelinden Sarsacağından Boşanma İsteminin Kabulü Gerektiği )"
Y2.HD6.12.2012E. 2011/16683 K. 2012/29409"EVLENMEYE İZİN DAVASI ( Hakimin Olağanüstü Durumlarda ve Pek Önemli Bir Sebeple Onaltı Yaşını Doldurmuş Kadın veya Erkeğin Evlenmesine İzin Verebileceği - Evlenmesine İzin İstenen Kişinin Dava ve Hüküm Tarihinde Onaltı Yaşını Doldurmadığı Gözetildiğinde Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
OLAĞANÜSTÜ DURUM VE PEK ÖNEMLİ BİR SEBEBİN VARLIĞI ( Evlenme İzni - Evlenmesine İzin İstenen Kişi Dava ve Hüküm Tarihinde Onaltı Yaşını Doldurmadığından Davanın Reddi Yerine Evlenmesine İzin Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y2.HD23.1.2013E. 2012/13367 K. 2013/1584"BOŞANMA DAVASINDA EŞ LEHİNE VERİLEN TAZMİNAT ( Hakkaniyete Uygun Olmaksızın Fazla Olarak Tespit Edildiği - Tarafların Kusur Derecelerinin ve Paranın Alım Gücü ile Saldırıya Uğrayan Menfaatlerin Gözetilmesi Gereği/Maddi ve Manevi Tazminat )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA OLARAK BELİRLENMESİ ( Hakkaniyet İlkesine Uygun Olarak Bir Miktar Belirlenmesi Gereği - Boşanma Davasında Verilen Tazminat )
BABANIN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİSİNİN YER OLARAK KISITLANMASI ( Mahkemece Düzenlenen Bu Kişisel İlişkisinin Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Olmadığının Kabulü Gereği - Ayrıca Düzenlemenin İnfazda Güçlük Çıkaracak Nitelikte Olduğu )
BABANIN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİSİNİN ANNE REFAKATİNDE OLMASI ( Babalık Duygularının Tatmine Elverişli Olmadığı - Çocuk Psikolojisinden Anlayan Bir Uzman Refakatinde Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği/Velayetin Düzenlenmesi/Kişisel İlişki )
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINDA ANNELİK VE BABALIK DUYGULARININ TATMİNİ GEREĞİ ( Babalık Duygularının Zedelendiği )"
Y2.HD31.1.2013E. 2012/15862 K. 2013/2631"EVLİLİK BİRLİĞİNDEN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI ( Evi Terkederek Boşanmak İstediğini Söyleyen Davalı Kadının Eşit Kusurlu Olduğunun Kabulü - Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakası Tayini Gereği )
KOCANIN BAĞIMSIZ MÜŞTEREK KONUT TEMİN ETMEMESİ VE AİLESİNİN MÜDAHALESİNE SESSİZ KALMASI ( Boşanma - Eşit Kusur Bulunduğu )
KADININ EŞİT KUSURLU OLDUĞUNUN KABULÜ ( Kocanın Bağımsız Müşterek Konut Temin Etmediği/Ailesinin Eşine Müdehalesine Sessiz Kaldığı - Davalı Kadının Tamamen Kusurlu Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu/Yoksulluk Nafakası Tayini Gerektiği )
KADIN YARARINA YOKSULLUK NAFAKASI TAYİNİ GEREĞİ ( Kadının Tamamen Kusurlu Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu - Kocanın Bağımsız Müşterek Konut Temin Etmediği/Ailesinin Eşine Müdehalesine Sessiz Kaldığı/Kadının Eşit Kusurlu Olduğu )
KUSUR ( Kocanın Bağımsız Müşterek Konut Temin Etmediği/Ailesinin Eşine Müdehalesine Sessiz Kaldığı - Kadının Tamamen Kusurlu Bulunmadığı/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası )"
Y2.HD11.2.2013E. 2012/8434 K. 2013/2952"ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI ( Sağ Eşe veya Evliliğin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi Halinde Velayet Kendisine Bırakılan Eşe Çocuk Mallarıyla İlgili İhtarda Bulunmakla Yetkili Mahkemenin Bu Eşin Yerleşim Yeri Mahkemesi Olduğu - Aile Nüfus Kaydında Sağ Kalan Eşin Yerleşim Yerinin Belirtildiği/Esasa Girilmesi Gerektiği )
ÇEKİŞMESİZ YARGI ( Evlilik Sona Erince Velayet Kendisine Kalan Eşin Çocuğun Malları Hakkında Defter Sunmasının Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu/Hakimin Yetkili Olup Olmadığını Kendiliğinden Gözeteceği/Aile Nüfus Kaydında Sağ Kalan Eşin Yerleşim Yeri Belirtildiğinden İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - Çocuk Mallarının Korunması )
YETKİ ( Çocuk Mallarının Korunması - Sağ Eşe veya Evliliğin Sona Ermesi Halinde Velayet Kendisine Bırakılan Eşe Çocuk Mallarıyla İlgili İhtarda Bulunmakla Yetkili Mahkemenin Bu Eşin Yerleşim Yeri Mahkemesi Olduğu/Aile Nüfus Kaydında Sağ Kalan Eşin Yerleşim Yerinin Belirtildiği/Yetkisizlik Kararının Doğru Görülmediği )
HAKİMİN YETKİLİ OLUP OLMADIĞINI RESEN DİKKATE ALMASI ( Evlilik Sona Erince Velayet Kendisine Kalan Eşin Çocuğun Malları Hakkında Defter Sunma İşi Tarafların Arzusuna Tabi Olmayan Bildirimi Alınca Hakimin Resen Yapması Gereken Bir İş Olduğundan Hakim Yetkili Olup Olmadığını da Kendiliğinden Gözeteceği - Çocuk Mallarının Korunması )
NÜFUS KAYDINA TESCİL EDİLMİŞ BEYANLARIN GEÇERLİLİĞİ ( Çocuk Mallarının Korunması - Yerleşim Yeri Adresi İle İlgili Beyanın Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu/Aile Nüfus Kaydında Sağ Kalan Eşin Yerleşim Yerinin Belirli Olduğu/Esasa Girilmesi Gerektiği )"
Y2.HD12.2.2013E. 2012/7878 K. 2013/3228"AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davalı Banka Lehine Tesis Edilen İpotek Bedelinin Dava Dilekçesinde Belirtilen Değerden Daha Yüksek Olduğunun Gözetileceği - Nispi Peşin Harcın Eksik Alındığının Kabulü )
NİSPİ PEŞİN HARCIN EKSİK ALINDIĞI ( İpotek Bedelinin Yüksek Olduğu - İpoteğin Kaldırılması Davası )
HARÇLARIN ÖDENMEDİKÇE YARGILAMAYA DEVAM OLUNAMAYACAĞI ( Eldeki Davada Nispi Peşin Harcın Eksik Alındığının Gözetileceği - Kaldırılması Talep Edilen İpotek Bedelinin Daha Yüksek Olduğu/Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Davası )"
Y2.HD25.2.2013E. 2012/18738 K. 2013/4757"BOŞANMA DAVASININ TEMYİZ AŞAMASINDA EŞİN BAŞKASIYLA EVLENMESİ ( Düğün Yaptığına İlişkin Fotoğrafların Temyiz Aşamasında Dosyaya Sunulduğu - Sadakat Yükümlülüğünün Birlik Devam Ettiği Sürece Arandığı/Kesin Hüküm Halini Almadan Yükümlülüğe Aykırı Davranılırsa Kusur Oluşturacağı )
BOŞANILAN EŞİN BAŞKASIYLA EVLENDİĞİNE İLİŞKİN FOTOĞRAFLARIN TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULMASI ( Kesin Hüküm Haline Gelmeden Eşlerden Birinin Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranışının O Taraf Bakımından Kusur Oluşturacağı ve Boşanmanın Fer'i Sonuçlarına Etkisi Olacağı )
EŞLERİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Birlik Devam Ettiği Sürece Aranacağı - Boşanma Davasında Kadının Başka Erkekle Düğün Yaptığına İlişkin Fotoğrafların Temyiz Aşamasında Dosyaya Sunulduğu/Kadının İsticvap Olunarak Beyanına Başvurulacağı ve Kusura Bağlı Taleplerin Yeniden Değerlendirileceği )
İSTİCVAP ( Boşanma Davasında Kadının Başka Erkekle Düğün Yaptığına İlişkin Fotoğrafların Davalı Koca Tarafından Temyiz Aşamasında Dosyaya Sunulduğu - Kadının İsticvap Olunarak Beyanına Başvurulacağı ve Kusura Bağlı Taleplerin Yeniden Değerlendirilip Karara Bağlanacağı )"
Y2.HD6.3.2013E. 2012/19934 K. 2013/5802"DAVANIN GERİ ALINMASI ( Davanın Baştan İtibaren Açılmamış Sayılacağı ve Sonuçlarının Ortadan Kalkacağı/Geri Alınan Bir Davanın Yenilenmesi Mümkün Olmadığı - Davanın Geri Alınması İçin Vekaletnamede Özel Yetki Aranmayacağı )
BOŞANMA DAVASI ( Davanın Geri Alınması İle Davanın Baştan İtibaren Açılmamış Sayılacağı ve Sonuçlarının Ortadan Kalkacağı )
VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ ARANMAMASI ( Davanın Geri Alınması İçin Vekaletnamede Özel Yetki Aranmayacağı )"
Y2.HD15.4.2013E. 2012/25072 K. 2013/10423"AKRABALARLA BİRLİKTE YAŞAMAYA EŞİ MECBUR ETME ( Davalı Kocanın Eşine Bağımsız Ev Temin Etmediği/Eşini 18 Kişiden Oluşan Akrabaları İle Yaşamak ve Hizmet Etmek Zorunda Bıraktığı - Kocanın Tam Kusurlu Olmadığı )
BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT ( Davalı Kocanın Bağımsız Ev Temin Etmediği ve 18 Kişiden Oluşan Akrabaları İle Yaşamak ve Onlara Hizmet Etmek Zorunda Bıraktığı - Kadının Eşini Sevmediğini Söyleyip Eşinin Anne Babasına Oğullarını Evlendirmelerini Söylediği/Her İki Tarafın Eşit Kusurlu Olduğu )
KOCANIN BAĞIMSIZ EV TEMİN ETMEMESİ ( 18 Kişiden Oluşan Akrabaları İle Yaşamak ve Hizmet Etmek Zorunda Bıraktığı/Kadının Eşini Sevmediğini Söyleyip Eşinin Anne Babasına Oğullarını Evlendirmelerini Söylediği - Her İki Tarafın Eşit Kusurlu Olduğu/Kocanın Tam Kusurlu Olmadığı )
EŞİNİ SEVMEDİĞİNİ SÖYLEMEK ( Kocanın Karısına Bağımsız Ev Temin Etmediği ve Onu Akrabaları İle Yaşamaya ve Onlara Hizmet Etmeye Zorladığı/Kadının Eşini Sevmediğini Söyleyip Eşinin Anne Babasına Oğullarını Evlendirmelerini Söylediği - Her İki Tarafın Eşit Kusurlu Olduğu )"
Y2.HD15.4.2013E. 2012/25378 K. 2013/10662"BOŞANMA DAVASI ( Davalı-Davacı Kadının Eşine Bıçak Çektiği Buna Karşılık Davacı-Davalı Kocanın da Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı - Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davalı-Davacı Kadının Davasının Kabulüne Karar Verileceği )
EŞE BIÇAK ÇEKMEK ( Buna Karşılık Davacı-Davalı Kocanın da Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı - Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davalı-Davacı Kadının Boşanma Davasının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN ARTIK KANUNEN MÜMKÜN OLMADIĞI ( Davalı Davacı Kadının Eşine Bıçak Çektiği Buna Karşılık Davacı-Davalı Kocanın da Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı - Davalı-Davacı Kadının Boşanma Davasının Kabulüne Karar Verileceği )
SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANAN EŞ ( Davalı Davacı Kadının Saadet Yükümlülüğe Aykırı Davranan Eşine Bıçak Çektiği - Davalı-Davacı Kadının Boşanma Davasının Kabulüne Karar Verileceği/Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmediği )"
Y2.HD15.4.2013E. 2012/25527 K. 2013/10557"BOŞANMA ( Davalı Kadının Eşine Ağır Hakaret Etmesine ve Eşinin Hastalığıyla İlgilenmemesine Karşılık Davacı Kocanın da Birlik Görevlerini Yapmamak İçin Müşterek Haneyi Terk Ettiği - Davalı Kadının Boşanmaya Sebebiyet Verecek Derecede Ağır Kusurlu Olduğu )
KUSUR BELİRLEMESİ ( Boşanma - Davaya TMK’nun 181. Md. Gereğince Davacının Mirasçıları Tarafından Kusur Belirlemesi Yönünden Devam Edildiği/Davalı Kadının Boşanmaya Sebebiyet Verecek Derecede Ağır Kusurlu Olduğunun Tespitine Dair Karar Vermek Gerektiği )
HAKARET EDEN EŞ ( Davalı Kadının Eşine Ağır Hakaret Etmesine ve Eşinin Hastalığıyla İlgilenmemesine Karşılık Davacı Kocanın da Birlik Görevlerini Yapmamak İçin Müşterek Haneyi Terk Ettiği - Davalı Kadının Boşanmaya Sebebiyet Verecek Derecede Ağır Kusurlu Olduğu )"
Y2.HD18.4.2013E. 2012/12690 K. 2013/11009"EVLİLİK BAĞININ YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Evliliğin Yokluğunun Tespiti Talebi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesi de Bozma Sebebi Olduğu )
DİLEKÇELER TEATİSİ ( Evlilik Bağının Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti İstemi - Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ÖN İNCELEME AŞAMASININ TAMAMLANMAMASI ( Evlilik Bağının Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti İstemi - Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilemeyeceği )
EVLİLİĞİN YOKLUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ ( Bu Talep Hakkında Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesinin de Bozma Sebebi Olduğu - Evlilik Bağının Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti Bunun Olmaması Halinde İse Evliliğin Yakın Hısımlık Sebebiyle Mutlak Butlanla İptaline Karar Verilmesi Talebi )"
Y2.HD19.4.2013E. 2012/19438 K. 2013/11140"MİRASIN HÜKMEN REDDİ ( Ölüm Tarihi İtibariyle Terekenin Aktifinde Herhangi Bir Malvarlığının Bulunmadığı/Buna Karşın Vergi Borcunun Olduğu - Mirasbırakanın Ölümü Tarihinde Terekesinin Borca Batıklığı ve Ödemeden Aczinin Sabit Olduğu Anlaşıldığından Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( Mirasbırakanın Ölüm Tarihi İtibariyle Terekesinin Aktifinde Herhangi Bir Malvarlığının Bulunmadığı ve Buna Karşın Vergi Borcunun Olduğu - Mirasbırakanın Ölümü Tarihinde Terekesinin Borca Batıklığı ve Ödemeden Aczi Sabit Olduğundan Davanın Kabulü Gerektiği/Mirasın Hükmen Reddi )
MİRASIN HÜKMEN REDDİNİN ŞARTLARI ( Ölüm Tarihi İtibariyle Terekenin Aktifinde Herhangi Bir Malvarlığının Bulunmadığı/Buna Karşın Vergi Borcunun Olduğu - Terekenin Borca Batıklığı ve Ödemeden Aczinin Sabit Olduğu Anlaşıldığından Davanın Kabulü Gerektiği )"
Y2.HD9.5.2013E. 2012/27205 K. 2013/12906"TAHKİKAT AŞAMASINDA TAZMİNAT İSTEMİ ( Boşanma Dava Dilekçesinde Tazminat İstenmediği/Davacının Bu Talepleri İle İlgili Olarak Usulünce Yapılmış Islah Talebi Olmadığı - Dava Dilekçesinde Yer Almayan İlk Defa Bu Aşamada İleri Sürülen Tazminat İsteğinin Talep Sonucunun Genişletilmesi Niteliğinde Olduğu )
BOŞANMA ( Davacı Kadının Dava Dilekçesinde Tazminat İstememişken Tahkikat Aşamasında Dilekçe İle Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde Bulunduğu - Davacının Bu Talepleri İle İlgili Olarak Usulünce Yapılmış Islah Talebi Söz Konusu Olmadığına Göre Maddi ve Manevi Tazminat Talebi İncelenemeyeceği )
BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT İSTEMİ ( Dava Dilekçesinde Yer Almayan İlk Defa Tahkikat Aşamasında İleri Sürülen Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Talep Sonucunun Genişletilmesi Niteliğinde Olduğu - Maddi Manevi Tazminat Talebinin Artık İncelenemeyeceği )
TALEP SONUCUNUN GENİŞLETİLMESİ ( Boşanma Davası - Dava Dilekçesinde Yer Almayan İlk Defa Tahkikat Aşamasında İleri Sürülen Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Talep Sonucunun Genişletilmesi Niteliğinde Olduğu )"
Y2.HD1.7.2013E. 2013/13162 K. 2013/18590"BOŞANMA DAVASI ( Dinlenen Davacı Tanıklarının Sözlerinin Bir Kısmının Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılma Durumunu Kabule Elverişli Olmayan Beyanlar Olup Bir Kısmının İse Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İzahlardan İbaret Olduğu - Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması Gerektiği - Davacı Tanıklarının Sözleri Sarsılma Durumunu Kanıtlamaya Elverişli Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
TANIK ANLATIMLARI ( Boşanma Davası - Dinlenen Davacı Tanıklarının Sözlerinin Bir Kısmının Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılma Durumunu Kabule Elverişli Olmayan Beyanlar Olduğu/Delillerin Takdirinde Hataya Düşülerek Yetersiz Gerekçe İle Boşanmaya Karar Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )"
Y2.HD1.7.2013E. 2013/13299 K. 2013/18539"BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI ( Açılınca Hakim Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine ve Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Resen Almak Zorunda Olduğu )
TEDBİR NAFAKASI ( TMK’nun 185/3. ve 186/3. Md. Uyarınca Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Davalı-Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Hükmedileceği )
EKONOMİK VE SOSYAL DURUM ( Boşanma - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Davalı-Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y2.HD1.7.2013E. 2013/6238 K. 2013/18531"BOŞANMA DAVASI ( Kısa Kararda Davacının Davasının Kabulüne Karar Verildiği Halde Gerekçeli Kararda Asıl ve Birleşen Davanın Kabulüne Karar Verilerek Çelişki Yaratılmasının Doğru Görülmediği - Mahkemece Yeniden Karar Oluşturulması Gerektiği )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI ( Diğer Yönler İncelenmeden Tek Başına Bozma Sebebi Olduğu/Kısa Kararda Davacının Davasının Kabulüne Karar Verildiği Halde Gerekçeli Kararda Asıl ve Birleşen Davanın Kabulüne Karar Verilerek Çelişki Yaratılmasının Doğru Görülmediği - Boşanma Davası )
ÇELİŞKİLİ KARAR ( Boşanma Davası - Kısa Kararda Davacının Davasının Kabulüne Karar Verildiği Halde Gerekçeli Kararda Asıl ve Birleşen Davanın Kabulüne Karar Verilerek Çelişki Yaratıldığı/Bu Durumun Diğer Yönler İncelenmeden Tek Başına Bozma Sebebi Olduğu )"
Y2.HD1.7.2013E. 2013/6243 K. 2013/18535"BOŞANMA ( Davalı Kocanın Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği Gerekçesi İle Tamamen Kusurlu Olduğunun Kabul Edildiği - Kocanın Bu Kusuru Dışında Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Maddi Bir Hadisenin Varlığı Kanıtlanamadığı/TMK’nun 174/2. Md. Koşullarının Oluşmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Maddi Bir Hadisenin Varlığı Kanıtlanamadığı/TMK’nun 174/2. Md. Koşullarının Oluşmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Kocanın Tamamen Kusurlu Olduğunun Kabul Edildiği - Kocanın Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Maddi Bir Hadisenin Varlığı Kanıtlanamadığı/Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
Y2.HD1.7.2013E. 2013/6247 K. 2013/18537"ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ( Mahkemenin Tarafların ve Müşterek Çocukların Menfaatlerini Göz Önünde Tutarak Kişisel İlişki Konusunda Taraflara Öneride Bulunması Tarafların da Bu Öneriyi Kabul Etmesi Halinde Buna Göre Düzenleme Yapması Gerektiği )
ÇOCUKLA BABA ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Konusunda Tarafların Beyanları Alınmadan Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Anlaşmalı Boşanma Davası )
TARAFLARIN BEYANLARININ ALINMASI ( Anlaşmalı Boşanma Davası - Kişisel İlişki Konusunda Tarafların Beyanları Alınmadan Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y2.HD1.7.2013E. 2013/6329 K. 2013/18523"ADLİ YARDIM TALEBİ ( Davacı Vekili Tarafından Harç ve Masrafların Süresinde Yatırıldığı Anlaşıldığından Davanın Esası Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği )
HARÇ VE MASRAFLARIN YATIRILMASI ( Adli Yardım Talebi - Tatili Takip Eden İlk İş Gününde Davacı Vekili Tarafından Harç ve Masrafların Süresinde Yatırıldığı Anlaşıldığından Davanın Esası Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği )
TATİLİ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ ( Tanınan İki Haftalık Sürenin Dolduğu Tarih Kurban Bayramına Rastladığı/Davacı Vekili Tarafından Harç ve Masrafların Süresinde Yatırıldığı Anlaşıldığından Davanın Esası Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği - Adli Yardım Talebi )"
Y2.HD2.7.2013E. 2012/18261 K. 2013/18593"BOŞANMA ( Davacı Kadının Yarı Zamanlı Olarak Asgari Ücretin Altında Bir Aylık ile Çalıştığı Düzenli ve Yeterli Gelirinin Bulunmadığı Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği Anlaşıldığından Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davası - Davacı Kadının Yarı Zamanlı Olarak Asgari Ücretin Altında Bir Aylık ile Çalıştığı Düzenli ve Yeterli Gelirinin Bulunmadığı Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği Anlaşıldığından Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y2.HD2.7.2013E. 2012/20518 K. 2013/18540"BOŞANMA DAVASI ( Dava ve Karşılık Dava Hakkında Hüküm Kurulduğu Halde Koca Tarafından Açılan Zina Sebebine Dayalı Birleştirilen Boşanma Davası Hakkında Herhangi Bir Hüküm Tesis Edilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Her Biri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği/Birleştirilen Zina Sebebine Dayanan Boşanma Davası Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Boşanma Davası )
BİRLEŞEN DAVALARIN AKIBETİ ( Bağımsız Niteliklerini Koruyacağı ve Birleştirilen Davaların Her Biri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği - Koca Tarafından Açılan Zina Sebebine Dayalı Birleştirilen Boşanma Davası Hakkında Herhangi Bir Hüküm Tesis Edilmemesinin Doğru Görülmediği/Boşanma Davası )
ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA ( Dava ve Karşılık Dava Hakkında Hüküm Kurulduğu Halde Koca Tarafından Açılan Zina Sebebine Dayalı Birleştirilen Boşanma Davası Hakkında Herhangi Bir Hüküm Tesis Edilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y2.HD2.7.2013E. 2013/3781 K. 2013/18592"BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri Paranın Alım Gücü Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle İhlâl Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Dikkate Alındığında Davacı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminatın Çok Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma - Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri İle Diğer Unsurlar Dikkate Alındığında Davacı Yararına Takdir Miktarın Çok Olduğu/Hakkaniyet İlkesi Gereğince Daha Uygun Miktarda Takdir Edilmesi Gerektiği )
HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davası - Davacı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminatın Çok Olduğu/Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminatın Takdiri Gerektiği )"

Y3.HD

Y3.HD16.4.2012E. 2012/6444 K. 2012/10062"ALACAK DAVASI ( Fazla Yapılan Makam ve Görev Tazminatı Ödemesinin Tahsili - Bozma İlamı Gereğinin Yerine Getirilmediği/Ayrıca İdare Mahkemesinde Açılan İşlemin İptali İstemli Davanın Sonucu Beklenmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Bozma İlamına Uyan Mahkemece Öncelikle Davacının Dava Açmaya Yetkili Makamının Olur Tarihi Araştırmalı Şayet Bir Yıl Olan Zamanaşımı Süresinde Açılmamış İse Bozmadan Önceki Gibi Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
KAMU KURUMUNDA ZAMANAŞIMI ( O Kurumun Dava Açmaya Yetkili Makamının Öğrendiği Tarihte Başlayacağı - Öncelikle Davacının Dava Açmaya Yetkili Makamının Olur Tarihi Araştırmalı Şayet Zamanaşımı Süresinde Açılmamış İse Bozmadan Önceki Gibi Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği/Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Alacak Davası - Davanın Süresinde Açıldığı Kabul Edilirse Davalının Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Yaptığı Dönemde Yasal Düzenlemelere ve Davalının Resmi Sicil Kayıtlarına Uygun Ödeme Yapılıp Yapılmadığına Dair Bilirkişi Raporlarının Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ BAĞLAYICILIĞI ( Hakimin Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Diğer Delillerle Birlikte Serbestçe Değerlendirebileceği/Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmediği Gibi Davanın Kabulüne Dair Kararın Yasal Dayanaklarının da Gösterilmemesinin Doğru Görülmediği - Alacak Davası )
BEKLETİCİ MESELE ( Alacak Davası - İdare Mahkemesinde Açılan Yersiz Olarak Ödendiği Tespit Edilen Makam ve Görev Tazminatı Toplamının Geri İadesi İstemine Dair İşlemin İptali İstemli Davanın Sonucu Beklenmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
Y3.HD22.5.2012E. 2012/8878 K. 2012/12986"İŞTİRAK NAFAKASININ ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açacak Şekilde Davalı Taraf Duruşmaya Çağrılmadan Davanın Kısmen Kabulüne Dair Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
DURUŞMA YAPILMASI ZARURETİ ( İştirak Nafakasının Arttırılması İstemi - Davalı Taraf Duruşmaya Çağrılmadan Davanın Kısmen Kabulüne Dair Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği/Aile Mahkemesi Kurulması Sebebiyle Yeni Duruşma Gününün ve Yerinin Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu )
AİLE MAHKEMESİ KURULMASI ( Sebebiyle Yeni Duruşma Gününün ve Yerinin Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu/Davalı Taraf Duruşmaya Çağrılmadan Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği - İştirak Nafakasının Arttırılması İstemi )"
Y3.HD14.1.2013E. 2012/22983 K. 2013/17"CEBRİ İCRA İLE ALINAN TAŞINMAZIN HAKSIZ KULLANIMI ( Mahkemece Ecrimisil Hesaplamasında Hata Yapıldığı - Ecrimisil İstemli İhtarın Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Nedeniyle 15 Gün Sonrasından Başlamak Suretiyle Hesaplama Yapılacağı )
İHALE İLE ALINDAN TAŞINMAZ ( Haksız Kullanım Nedeniyle Alıcının Davalıdan Ecrimisil Talebi - Ecrimisil İstemli İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edildiği/Eldeki Davada Tebliğ Tarihinden 15 Gün Sonrasına Göre Hesaplama Yapılması Gereği )
ECRİMİSİLİN HATALI HESAPLANMIŞ OLDUĞU ( Ecrimisil İstemli İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edildiği - Eldeki Davada Tebliğ Tarihinden 15 Gün Sonrasına Göre Hesaplama Yapılacağı/İhale ile Taşınmaz Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği/Ecrimisil Talebi )
İHALE İLE MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇMESİ ( İhalenin Feshi Davasının Açıldığı Durumda Davanın Sonuçlanıncaya Kadar Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği - Eldeki Davada İhalenin Feshi Davasının Reddedildiği )
DAİRENİN SATILMASI VE BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alıcının Gayrimenkulun Mülkiyetini İktisap Ettiği - Ecrimisil Talebi )"
Y3.HD14.1.2013E. 2012/23249 K. 2013/43"ORTAK ALAN DURUMUNDAKİ SIĞINAĞIN İZİNSİZ KULLANILMASI ( Ecrimisil Talebi - Uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanunu'nun Uygulanması ile İlgili Olmadığı/634 S.K. Bu İstem Yönünden Uygulama Alanı Bulunmadığı/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
ECRİMİSİL DAVASINDA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Yerel Mahkemece Davanın 634 S.K.'dan Doğduğu ve Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Görüleceğinden Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Ecrimisil Davası/Esasa Girileceği )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI ( Eldeki Davadaki Uyuşmazlığın 634 S.K. Uygulamasından Ortaya Çıkmadığı - Ecrimisil Davalarının Genel Mahkemede Görüleceği/Esasa Girilmesi Gereği/Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü )"
Y3.HD28.1.2013E. 2013/267 K. 2013/1197"YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKALARININ ARTTIRILMASI DAVASI ( Tarafların Ekonomik Durumlarında Olağanüstü Değişiklik Bulunmadığı Halde TUİK'in Yayınladığı ÜFE Oranında Artış Yapılacağı - Nafaka Takdirinde Sağlanan Dengenin Korunacağı )
NAFAKANIN ÜFE ORANINDA ARTTIRILMASI GEREĞİ ( Nafaka Alacaklısı Davacının İhtiyaçları ile Nafaka Yükümlüsü Davalının Gelir Durumlarında Olağanüstü Bir Değişiklik Bulunmadığı Durumlarda Nafaka Takdirinde Sağlanan Dengenin Korunacağı )
NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGENİN KORUNMASI GEREĞİ ( TÜİK'in Yayınladığı ÜFE Oranının Dikkate Alınacağı )"
Y3.HD25.2.2013E. 2013/1065 K. 2013/2874"DERDESTLİK NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Davanın Derdestlik Nedeniyle Dava Şartı Yokluğundan Reddi İçin Aynı Davanın İki Kere Açılmış Olması Gerektiği - Birinci Davanın Görülmekte Olması ve Tarafların Davanın Konusunun ve Dava Sebebinin Aynı Olması Gerektiği )
BELİRLİ MAL VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEMİ ( Derdest Olduğu İddia Edilen Belirli Mal Vasiyetinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı - Davaların Konuları ve Dava Sebepleri Aynı Olmadığı )
BEKLETİCİ MESELE ( Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi İsteminde Derdest Olduğu İddia Edilen Belirli Mal Vasiyetinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı - Derdestlik Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİ İLE DAVANIN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi İsteminde Derdest Olduğu İddia Edilen Belirli Mal Vasiyetinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı - Bu Davaların Konularının ve Dava Sebeplerinin Aynı Olmadığı )"
Y3.HD21.3.2013E. 2013/2652 K. 2013/4931"İZİNSİZ ELEKTRİK HATTI ÇEKME ( Kaçak Elektrik Kullanması Nedeniyle İtirazın İptali - Tutanak Düzenlenen Tarlanın Kimin Zilyetliğinde Olduğu Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Kim Tarafından İşlendiği Tutanak Düzenleyicileri ve Varsa Taraf Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gerektiği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA NEDENİYLE İTİRAZIN İPTALİ ( Tutanak Düzenlenen Tarlanın Kimin Zilyetliğinde Olduğu Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Kim Tarafından İşlendiği Tutanak Düzenleyicileri ve Varsa Taraf Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gerektiği )
TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİNİN DİNLENMESİ ( Tutanak Düzenlenen Tarlanın Kimin Zilyetliğinde Olduğu Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Kim Tarafından İşlendiği Tutanak Düzenleyicileri ve Varsa Taraf Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gerektiği - Kaçak Elektrik Kullanma Nedeniyle İtirazın İptali )"
Y3.HD4.4.2013E. 2013/4104 K. 2013/5835"TAZMİNAT DAVASI ( Gecekondu Arsalarının Zilyetlerine Tahsisi İçin Davalı Belediyenin Banka Hesabına Yatırılan Para/Taşınmazın Sonradan Başka Belediye Sınırları İçinde Kalması Tahsisinin Yapılmaması - Bedeli Tahsil Eden Belediyenin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İade ile Sorumlu Olacağı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Gecekondu Arsalarının Zilyetlerine Tahsisi İçin Davalı Belediyenin Banka Hesabına Yatırılan Para/Taşınmazın Sonradan Başka Belediye Sınırları İçinde Kalması Tahsisinin Yapılmaması - Bedeli Tahsil Eden Belediyenin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İade ile Sorumlu Olacağı/Tazminat Davası )
SORUMLULUK ( Gecekondu Arsalarının Zilyetlerine Tahsisi İçin Davalı Belediyenin Banka Hesabına Yatırılan Para/Taşınmazın Sonradan Başka Belediye Sınırları İçinde Kalması Tahsisinin Yapılmaması - Tazminat Davası/Bedeli Tahsil Eden Belediyenin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İade ile Sorumlu Olacağı )"
Y3.HD16.4.2013E. 2013/5152 K. 2013/6457"YOKSULLUK NAFAKASININ ÇIKARTILMASI TALEBİ ( Davacı Kadının Sürücü Kursunda Eğitmen Olduğu/Davalı Eşin İse Kadın Doğum Uzmanı Olup 2000 TL Maaş ve 900 TL Döner Sermayesinin Bulunduğu - Takdir Edilen 400 TL Yoksulluk Nafakası Miktarının Çok Olduğu )
NAFAKANIN ARTTIRILMASI TALEBİ ( Davalının Maaşından Başka Geliri Tespit Edilemediği/Boşanma Davasından Sonra Geçen Sürede Tarafların Gelir veya Giderlerinde Önemli Artışı Gerektirir Özel Nedenden Bahsedilmediği - Davalının Maaşındaki Artışında Genelden Fazla Olduğuna Dair Bir Tespit İleri Sürülmediği )
KADININ ÇALIŞIYOR OLMASI ( Yoksulluk Nafakasının Çıkartılması Talebi/Kadının Sürücü Kursunda Eğitmen Olduğu - Davalı Eşin İse Kadın Doğum Uzmanı Olup 2000 TL Maaş ve 900 TL Döner Sermayesinin Bulunduğu/Takdir Edilen 400 TL Yoksulluk Nafakası Miktarının Çok Olduğu )"
Y3.HD16.4.2013E. 2013/846 K. 2013/6391"İTİRAZIN İPTALİ ( Havalenin Mevcut Bir Borcun Ödenmesi Amacıyla Yapıldığı Yolunda Yasal Karine Olduğu - Davacı Bu Yasal Karine Karşısında Davalı Tarafa Yapılan Dava Konusu Havalelerin Davalıdan Alınan İlaçların Bedellerini Ödemek Amacına Yönelik Bulunduğunu İspat Yükümlülüğü Altında Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
VASIFLI İKRAR ( Kanıtlama Yükümlülüğünün İkrar Eden Davalıya Değil Vakıayı İleri Süren Davacıya Ait Olduğu - Davacının Davaya Konu Paraların İlaç Bedeli Olarak Gönderildiği Yolundaki İddiasını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu/Davacıdan Delilleri Sorularak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )
İSPAT YÜKÜ ( İtirazın İptali/Davacının Davaya Konu Paraların İlaç Bedeli Olarak Gönderildiği Yolundaki İddiasını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu - Davacının Davalı Tarafa Yapılan Dava Konusu Havalelerin Davalıdan Alınan İlaçların Bedellerini Ödemek Amacına Yönelik Bulunduğunu da Kanıtlama Yükümlülüğü Altında Olduğu )
HAVALE ( Mevcut Bir Borcun Ödenmesi Amacıyla Yapıldığı Yolunda Yasal Karine Olduğu/Aksini İleri Süren Havalecinin İspat Etmesi Gerektiği - Davacıya Davalı Tarafa Yapılan Havalelerin Davalıdan Alınan İlaçların Bedellerini Ödemek Amacına Yönelik Bulunduğu Hususunda Delilleri Sorularak Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )"
Y3.HD28.5.2013E. 2013/6274 K. 2013/8533"ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM HİZMETİ VERİLMESİ ( Yasal Mevzuat Gereğince Verilen Bu Hizmetin Talim Terbiye Kurulu Tarafından Onaylanmış Eğitim Programı Dahilinde Verilmiş Bulunması Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Verilen Eğitimin Yasal Dayanağı Bulunmadığından Davalının da Ücrete Hak Kazanmasının Sözkonusu Olmayacağı - Davalı Taraf Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Davacıdan Tahsil Ettiği Ücreti İade Etmesi Gerekeceği )
ÜCRET İADESİ ( Özürlü Öğrencilere Eğitim Hizmeti Verilmesi - Verilen Eğitimin Yasal Dayanağı Bulunmadığı/Davalı Taraf Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Davacıdan Tahsil Ettiği Ücreti İade Etmesi Gerekeceği )
EĞİTİM HİZMETİ ( Özürlü Öğrencilere/Bu Hizmetin Talim Terbiye Kurulu Tarafından Onaylanmış Eğitim Programı Dahilinde Verilmiş Bulunması Gerektiği - Eğitimin Yasal Dayanağı Bulunmadığından Davalı Taraf Tahsil Ettiği Ücreti İade Etmesi Gerekeceği )"
Y3.HD28.5.2013E. 2013/7293 K. 2013/8566"ECRİMİSİL ( Binaların Mülkiyeti İle İlgili Kesin Bir Kararın Söz Konusu Olmadığı - Tarafların Paydaş Olduğu Taşınmazda Bulunan İki Binanın Davalılar Tarafından Yapılıp Yapılmadığının Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYETTE ECRİMİSİL ( Tarafların Paydaş Olduğu Taşınmazda Bulunan İki Binanın Davalılar Tarafından Yapılıp Yapılmadığının Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak ve Taraflardan Delilleri Sorularak Dava Konusu Taşınmazda Bulunan Binaların Davalılar Tarafından Yapıldığının Anlaşılması Halinde Davacı Şirketin Payına Göre Arsa Olarak Getirebileceği Ecrimisil Bedelinin Hesaplanması Gerektiği )"
Y3.HD6.6.2013E. 2013/6535 K. 2013/9400"VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN BAŞARISIZ OLUNAN DERSLER İÇİN ÖĞRENCİDEN İKİNCİ KEZ ÜCRET TAHSİL ETMESİ ( Güz Yarıyılı Ücretini Ödeyen Öğrenciden/Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı - Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU DERSLER İÇİN İKİNCİ KEZ ÜCRET ALINMASI ( Vakıf Üniversitesi/Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı - Davalıdan Alınıp Davacıya İadesine Karar Verileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Vakıf Üniversitesinin Güz Yarıyıl Ücretini Ödeyen Öğrenciden Başarısız Olduğu Dersler İçin İkinci Kez Ücret Tahsil Ettiği - Davacının İade Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )
BAŞARISIZ OLUNAN DERSLER İÇİN ÖĞRENCİDEN İKİNCİ KEZ ÜCRET TAHSİL EDİLMESİ ( Vakıf Üniversitesinin Güz Yarıyıl Ücretini Ödeyen Öğrenciden - Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı/Davalıdan Alınıp Davacıya İadesine Karar Verileceği )"
Y3.HD13.6.2013E. 2013/9407 K. 2013/10112"NAFAKA DAVASI ( Ayrı Yaşamda Haklılık İddiasına Dayalı Tedbir Nafakası - Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği ve Özellikle Davalının Tespit Edilen Mevcut Gelir Durumuna Göre Mahkemece Takdir Edilen Nafaka Miktarlarının Az Olduğu )
TEDBİR NAFAKASI ( Eşlerin Birlikte Yaşarken Sürdürdükleri Hayat Seviyesinin Ayrı Yaşama Halinde de Korunması Gerektiği Düşünüldüğünde ve Nafakanın Niteliği ve Özellikle Davalının Tesbit Edilen Mevcut Gelir Durumuna Göre Mahkemece Takdir Edilen Nafaka Miktarlarının Az Olduğu - Nafaka Davası )
NAFAKANIN TAKDİRİ ( Davacının İstemin Tedbir Nafakası Olması ve Eşlerin Birlikte Yaşarken Sürdürdükleri Hayat Seviyesinin Ayrı Yaşama Halinde de Korunması Gerektiği Düşünüldüğünde Mahkemece Takdir Edilen Nafaka Miktarları Az Olup Hakkaniyet İlkesine Uygun Bulunmadığı - Nafaka Davası )
HÜKMEDİLEN NAFAKANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Nafaka Davası/Kanundan Doğan Bir Alacağın Tespiti ve Tahsili Davası Niteliğinde Olup Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Hüküm İfade Edeceği - Karar Tarihinden İtibaren Nafakaya Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y3.HD3.7.2013E. 2013/7471 K. 2013/11533"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Dava Dışı Bayiinin Eyleminden Davalı Üreticinin Sorumlu Olmadığı - Davalı Tarafın Sonradan Aynı Malları Daha Düşük Bedelle Davacılara Satmış Olmasının Zımni Kabul Anlamına Gelmeyeceği )
MALLARIN TESLİM EDİLMEMESİ ( İtirazın İptali Davası - Davalı Tarafın Sonradan Aynı Malları Daha Düşük Bedelle Davacılara Satmış Olmasının Zımni Kabul Anlamına Gelmeyeceği )
ZIMNİ KABUL ( İtirazın İptali Davası - Davalı Tarafın Sonradan Aynı Malları Daha Düşük Bedelle Davacılara Satmış Olmasının Zımni Kabul Anlamına Gelmeyeceği )"
Y3.HD3.7.2013E. 2013/8099 K. 2013/11555"ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Tarafların Adi Ortaklığı Sözleşme İle Yazılı Hale Getirdikleri ve 10 Yıl Süreli Olması - Davalı Tarafından Ortaklığa Konu Taşınmazın Dava Dışı 3. Kişiye Satış Tarihi İle Dava Tarihi Arasında Beş Yıllık Zaman Aşımı Süresinin Dolmadığı/Esasa Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Adi Ortaklık Sözleşmesi - Davalı Tarafından Ortaklığa Konu Taşınmazın Dava Dışı 3. Kişiye Satış Tarihi İle Dava Tarihi Arasında Beş Yıllık Zaman Aşımı Süresinin Dolmadığı/İşin Esasına Girilerek Hasıl Olacak Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YAZILI ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Davalı Tarafından Ortaklığa Konu Taşınmazın Dava Dışı 3. Kişiye Satış Tarihi İle Dava Tarihi Arasında Beş Yıllık Zaman Aşımı Süresinin Dolmadığı - Esasa Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y3.HD4.7.2013E. 2013/10135 K. 2013/11589"TAZMİNAT İSTEMİ ( Dava Konusu Eğitimden Yararlananlarla İlgili "RAM Raporu" Alınıp Alınmadığı ve Alınmış İse Davalı Tarafından Ram Raporuna İle İlgili Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Düzenleme ve Ödeme İşlemi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
RAM RAPORU ( Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanması - Ram Raporu Alınmış İse Davalı Tarafından Ram Raporuna İle İlgili Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Düzenleme ve Ödeme İşlemi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı/Tazminat İstemi )
ÖZÜRLÜ BİREYLERE UYGULANACAK DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI ( Tazminat İstemi - Eğitimden Yararlananlarla İlgili "RAM Raporu" Alınıp Alınmadığı ve Alınmış İse Davalı Tarafından Ram Raporuna İle İlgili Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Düzenleme ve Ödeme İşlemi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
EĞİTİM PROĞRAMI ( Tazminat İstemi - Dava Konusu Eğitimden Yararlananlarla İlgili "RAM Raporu" Alınıp Alınmadığı ve Alınmış İse Davalı Tarafından Ram Raporuna İle İlgili Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Düzenleme ve Ödeme İşlemi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )"
Y3.HD4.7.2013E. 2013/7781 K. 2013/11620"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( Dava Galerici Olan Davacı Satıcının Davalıya Sattığı Yeni Aracın ÖTV'sinin Rücu Edilmesinden Kaynaklanmakta Olup Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
ARACIN ÖTV'SİNİN RÜCU EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Taraflar Arasında 4077 S. Kanunda Belirtilen Şekilde Araç Satış Sözleşmesi Bulunduğu - Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Araç Satış Sözleşmesine Dayalı Davada Galerici Olan Davacı Satıcının Davalıya Sattığı Yeni Aracın ÖTV'sinin Rücu Edilmesi - Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
RÜCÜ DAVASI ( Dava Galerici Olan Davacı Satıcının Davalıya Sattığı Yeni Aracın ÖTV'sinin Rücu Edilmesinden Kaynaklanmakta Olup Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
Y3.HD4.7.2013E. 2013/8934 K. 2013/11666"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI ( Kayıp Kaçak Bedelinin Kurumun Kanunun Kendisine Verdiği Yetki Çerçevesinde ve Kanunun Temel Amaçlarına Uygun Şekilde Belirlediği Bir Bedel Olduğu )
KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Davası - Kayıp Kaçak Bedelinin Kurumun Kanunun Kendisine Verdiği Yetki Çerçevesinde ve Kanunun Temel Amaçlarına Uygun Şekilde Belirlediği Bir Bedel Olduğu/Dağıtım Şirketlerinin Söz Konusu Karara Aykırılık Teşkil Edecek Bir İşlemde Bulunamayacakları )
TARİFELERE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Davası - Tarifelerin Uygulanmasının Lisans Sahibi Şirketler Bakımından Yasal Bir Zorunluluk Olduğu/Kayıp Kaçak Bedelinin Kurumun Kanunun Kendisine Verdiği Yetki Çerçevesinde ve Kanunun Temel Amaçlarına Uygun Şekilde Belirlediği Bir Bedel Olduğu )"

Y4.HD

Y4.HD7.2.2012E. 2011/5833 K. 2012/1562"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylemden Kaynaklanan - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )
HAKSIZ EYLEM ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Hizmet Kusurundan Doğan Zararlardan Dolayı İdareye Karşı İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği/Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGI YOLU ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Hizmet Kusurundan Doğan Zararlardan Dolayı İdareye Karşı İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği/Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y4.HD13.2.2012E. 2012/1232 K. 2012/1880"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylemden Kaynaklanan - Yargılama Sırasında Alınan Zarar Tespit Raporlarından Düşük Miktarlı Olanın Esas Alınıp Bunun Görev Sınırının Altında Kaldığı Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HAKSIZ FİİL SORUMULUĞU ( Yargılama Sırasında Alınan Zarar Tespit Raporlarından Düşük Miktarlı Olanın Esas Alınıp Bunun Görev Sınırının Altında Kaldığı Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Maddi Tazminat Davası )
GÖREV SINIRI ( Maddi Tazminat - Davacının Islah Dilekçesindeki Talebe Göre İnceleme Yapılıp Belirlenen Zarar Miktarına Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Yargılama Sırasında Alınan Zarar Tespit Raporlarından Düşük Miktarlı Olanın Esas Alınıp Bunun Görev Sınırının Altında Kaldığı Belirtilmesinin Doğru Olmadığı )
GÖREV ( Davacının Islah Dilekçesindeki Talebe Göre İnceleme Yapılıp Belirlenen Zarar Miktarına Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Yargılama Sırasında Alınan Zarar Tespit Raporlarından Düşük Miktarlı Olanın Esas Alınıp Bunun Görev Sınırının Altında Kaldığı Belirtilmesinin Hatalı Olduğu - Maddi Tazminat )"
Y4.HD6.6.2012E. 2011/7334 K. 2012/9877"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Sebebiyle - Noter Çalışanı Hakkında Görevi Kötüye Kullanmaktan Dava Açıldığı/Bu Davada Verilecek Hüküm Eldeki Davayı da Etkileyeceğinden Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Cezalandırmaya Dair Kararında Belirlenen Maddi Olguların Hukuk Mahkemesi Yargıcı Yönünden de Bağlayıcı Olduğu/Noter Çalışanı Hakkında Görevi Kötüye Kullanmaktan Dolayı Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
BEKLETİCİ MESELE ( Maddi Tazminat - Noter Çalışanı Hakkında Görevi Kötüye Kullanmaktan Dava Açıldığı/Bu Davada Verilecek Hüküm Eldeki Davayı da Etkileyeceğinden Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Noter Çalışanı Hakkında Görevi Kötüye Kullanmaktan Dolayı Açılan Davada Verilecek Hüküm Eldeki Davayı da Etkileyeceğinden Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )"
Y4.HD7.6.2012E. 2012/6919 K. 2012/10028"HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Zarar Görenin İkametgahı Mahkemesi Dahi Yetkili Kılındığı - Yerel Mahkemece Yetkisizlik Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
YETKİLİ MAHKEME ( Haksız Haciz Nedeniyle Manevi Tazminat - Zarar Görenin İkametgahı Mahkemesi Dahi Yetkili Kılındığı/Yerel Mahkemece Yetkisizlik Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ( Haksız Haciz Nedeniyle Manevi Tazminat - Yerel Mahkemece Yetkisizlik Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )"
Y4.HD29.1.2013E. 2012/2045 K. 2013/1218"İNTERNET SİTESİNDE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDEN YAYININ TEDBİR YOLUYLA KALDIRILMASI DAVASI ( Eldeki Davada 5651 S.K. Belirtilen Görev Yönünden Özel Düzenlemenin 4721 S.K. Öncelikli Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
İNTERNET ORTAMINDAN YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ ( Eldeki Davada 5651 S.K. Belirtilen Görev Yönüyle İlgili Düzenlemelerin Öncelikli Uygulanması Gereği - Sulh Ceza Mahkemesi )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ( İnternet Sitesi Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Durumunda Daha Özel Nitelikte Kanun Bulunması Nedeniyle Yerel Mahkemece Özel Nitelikteki 5651 S.K. Uygulanması ve Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
ÖZEL NİTELİKTEKİ KANUNUN ÖNCELİKLE UYGULANMASI ( Görev Yönünden Özel Nitelikteki Kanunun Esas Alınacağı - Yerel Mahkemece 5651 S.K. Uygulanarak Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulü )
SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( 23.05.2007 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5651 S.K. Dikkate Alınacağı )"
Y4.HD19.2.2013E. 2012/2779 K. 2013/2759"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacı Süresi İçinde Tazminat Davası Açtığından ve Sadece Miktar Yönünden Davasını Islah Ettiğinden Islah ile Artırılan Miktara İlişkin Talebin Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Dava Dilekçesinde Belirtilen Dava Konusunun Islah Yoluyla Artırılmasının Ek Dava Niteliğinde Olmayıp Dava Dilekçesinin Kısmi Islahı Niteliğinde Olduğu )
ISLAH ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Dava Dilekçesinde Belirtilen Dava Konusunun Islah Yoluyla Artırılmasının Ek Dava Niteliğinde Olmayıp Dava Dilekçesinin Kısmi Islahı Niteliğinde Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Asıl Davaya Karşı İleri Sürülebilecek Zamanaşımı Definin Islah Edilen Kısma Karşı İleri Sürülemeyeceği )"
Y4.HD12.3.2013E. 2012/4183 K. 2013/4509"YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA TAŞINMAZA VERİLEN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Karayolları Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği - Mahkemenin Görevsizliği Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Kamu Tüzel Kişisi Olduğu ve Eylem İşlemlerinin Kamusal Nitelikte Olup Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğu - Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılması Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI OLARAK İDARİ YARGI YERİNDE DAVANIN AÇILMASI GEREKTİĞİ ( Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Davacıya Ait Taşınmaza Verilen Zararın Ödetilmesi İstemi - Mahkemenin Görevsizliği Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )"
Y4.HD18.3.2013E. 2012/13602 K. 2013/4908"TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bir Kamu Kurumu Olan Davalı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Husumet Yöneltilmek Suretiyle Tutulan Sicil Kaydının İptali Talebi/İşlemin Salt İdari Nitelik Taşıdığı - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
SİCİL KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Bir Kamu Kurumu Olan Davalı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Husumet Yöneltilmek Suretiyle Tutulan Sicil Kaydının İptali Talebi/İşlemin Salt İdari Nitelik Taşıdığı - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verileceği )
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Sicil Kaydının İptali Talebi/İşlemin Salt İdari Nitelik Taşıdığı - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y4.HD18.3.2013E. 2012/16546 K. 2013/4868"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Araç Kayıt Maliki Olarak İşleten Olmasından Dolayı Davalı Teşebbüs Sahibi Limited Şirketi ve Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verileceği )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü Nedeniyle Tazminat - İşleten İle Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğunun Bulunduğu/Davalı Yönünden İşleten Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü Nedeniyle - Davalının Araç Kayıt Maliki Olarak İşleten Olmasından Dolayı Davalı Teşebbüs Sahibi Limited Şirketi ve Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verileceği )"
Y4.HD18.3.2013E. 2012/5308 K. 2013/4857"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Bankanın Davayı Açabilmesi İçin İcra Takiplerinin Sonucunu Beklemeye Gerek Olmadığı - Davalının Kredi Vermede Usulsüzlük Yaptığı ve Kusurlu Olduğunun Belirlenmesi Halinde Belirlenen Zarar Hakkında Tahsilde Tekerrür Oluşturmamak Kaydıyla Hüküm Kurulabileceği )
İCRA TAKİPLERİNİN DEVAM ETMESİ NEDENİYLE DAVA AÇMA HAKKI BULUNMADIĞINDAN BAHSEDİLEMEYECEĞİ ( Bankanın Açtığı Rücuan Tazminat Davasında İşin Esasına Girileceği - Belirlenen Zarar Hakkında Tahsilde Tekerrür Oluşturmamak Kaydıyla Hüküm Kurulabileceği )
KREDİ VERMEDE USULSÜZLÜK YAPILDIĞI VE KUSURLU OLUNDUĞU İDDİASI ( Rücuan Tazminat Davası - İcra Takiplerinin Devam Etmesi Nedeniyle Dava Açma Hakkı Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği )
ATİYE TERK ( Davalı Vekilinin İmzalı Beyanı İle Atiye Terke Muvafakat Etmediklerini Belirttikleri - Atiye Terkin Kabulü İle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )"
Y4.HD18.3.2013E. 2012/5809 K. 2013/4856"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı - Verilen Kesin Süre İçinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığından Bahisle Geçici İş Gücü Kaybına Yönelik Maddi Tazminat İsteminin Reddedilemeyeceği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Verilen Kesin Süre İçinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığından Bahisle Geçici İş Gücü Kaybına Yönelik İstemin Reddedilemeyeceği - Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı )
GEÇİCİ İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI ( Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı - Davacıya Ait Raporlar ve Tedavi Evrakları Eklenerek Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı )
İYİLEŞME SÜRESİNİ GÖSTERİR RAPOR ( Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı - Davacıya Ait Raporlar ve Tedavi Evrakları Eklenerek Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı )"
Y4.HD26.3.2013E. 2012/6292 K. 2013/5601"TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Hükmüne Dayalı Alacağın Karşılıksız Bırakılması Amacı İle Davalılar Arasında Danışıklı Olarak Davalı Oğul Adına Taşınmaz Alındığı İddia Olunduğuna Göre Davanın Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayandığı )
DANIŞIKLI İŞLEM YAPARAK ALACAĞIN KARŞILIKSIZ BIRAKILMASI AMACI ( Kesinleşmiş Mahkeme Hükmüne Dayalı Alacağın Karşılıksız Bırakılması Amacı İle Oğul Adına Taşınmaz Alındığı İddiası - Hukuki Nitelendirilmenin Hakime Ait Olduğu/Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayandığının Kabulü Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ SAHIŞ ÜZERİNE KAYITLI TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayalı - Davacının Dava Açmaktaki Amacı Taşınmaz Üzerinde Haciz ve Satış İsteyerek Alacağına Kavuşmak Olduğundan 2004 S.K. Md.283'te Yer Alan Düzenlemeye Benzer Karar Verileceği )
MUVAZAA ( Davacının Davalıdan Olan Kesinleşmiş Mahkeme Hükmüne Dayalı Alacağının Karşılıksız Bırakılması Amacı İle Davalılar Arasında Danışıklı Olarak Davalının Parası İle Davalı Oğul Adına Taşınmaz Alındığı İddia Olunduğu - Davanın Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayandığı )"
Y4.HD28.3.2013E. 2012/6457 K. 2013/5807"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Yayınlanan Yazı Gerçek Dışı Haber Niteliğinde Olup Davacının Fotoğrafının Kullanılmış Olması da Gözetildiğinde Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu/Davanın Tümden Reddedilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalıya Ait Gazetede Yayınlanan Yazı Gerçek Dışı Haber Niteliğinde Olup Davacının Fotoğrafının da Kullanıldığı – Yazı Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğundan Davacı Yararına Uygun Bir Miktar Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Manevi Tazminat - Yayınlanan Yazı Gerçek Dışı Haber Niteliğinde Olup Davacının Fotoğrafının Kullanılmış Olması da Gözetildiğinde Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğundan Basın Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Davanın Tümden Reddinin Doğru Olmadığı )"
Y4.HD14.5.2013E. 2012/12915 K. 2013/9309"RÜCUEN TAZMİNAT ( Zarar Görene Ödenen Tazminat Zarar Verenlerden Rücu Yoluyla İstendiğine Göre Zarar Verenler Arasında Teselsülden Söz Edilmeyeceği - Zarar Verenlerin Kendi Kusurları Oranında Sorumlu Olduğu/Davalıların Ayrı Ayrı Belirlenecek Kusurları Oranında Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
TESELSÜL ( Rücuen Tazminat - Zarar Verenlerden Rücu Yoluyla İstendiğine Göre Zarar Verenler Arasında Teselsülden Söz Edilmeyeceği/Zarar Verenlerin Kendi Kusurları Oranında Sorumlu Olduğu/Davalıların Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmuş Olmaları Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ ( Zarar Verenler Arasında Teselsülden Söz Edilmeyeceği/Kendi Kusurları Oranında Sorumlu Olduğundan Davalıların Ayrı Ayrı Belirlenecek Kusurları Oranında Sorumlu Tutulmaları Gerektiği - Rücuen Tazminat )
RÜCU DAVALARINDA İCRA GİDERLERİ VE FAİZDEN SORUMLULUK ( Kendi Kusurlu Davranışı İle İcranın Sürüp Gitmesine Yol Açan Davacının Bu Savsaması Nedeniyle Artan İcra Giderlerinin ve Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Geçen Sürenin Faizini İsteyemeyeceği )
İCRA GİDERLERİ VE FAİZDEN SORUMLULUK ( Kendi Kusurlu Davranışı İle İcranın Sürüp Gitmesine Yol Açan Davacının Bu Savsaması Nedeniyle Artan İcra Giderlerinin ve Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Geçen Sürenin Faizini İsteyemeyeceği - Rücuen Tazminat )"
Y4.HD14.5.2013E. 2012/13504 K. 2013/9315"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA ( Ücretle Fiilen Çalışanlara Uygulanmak İçin Getirilen Asgari Geçim İndiriminin Ücretli Bir Çalışmanın Söz Konusu Olmadığı Durumlarda Dikkate Alınamayacağı Açık Olup Tazminat Hesaplamasında Esas Ücrete Dahil Edilemeyeceği )
TAZMİNAT HESAPLAMASI ( Asgari Geçim İndiriminin Ücretli Bir Çalışmanın Söz Konusu Olmadığı Durumlarda Dikkate Alınamayacağı Açık Olup Tazminat Hesaplamasında Esas Ücrete Dahil Edilemeyeceği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat )
GEÇİCİ VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI ( Asgari Geçim İndiriminin Dikkate Alınmak Suretiyle Belirlenen Ücretle Hesaplanmasının Doğru Görülmediği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat )
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat - Ücretli Bir Çalışmanın Söz Konusu Olmadığı Durumlarda Dikkate Alınamayacağı Açık Olup Tazminat Hesaplamasında Esas Ücrete Dahil Edilemeyeceği )"
Y4.HD21.5.2013E. 2012/12738 K. 2013/9312"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINA DAYALI TAZMİNAT ( Ceza Mahkemesinde Davacıların Desteği Ölen Kişinin Kırmızı Işıkta Geçtiği ve Tam Kusurlu Olduğu Belirlenerek Davalının Beratine Karar Verildiği ve Ceza Dosyası Kesinleştiği - Bu Saptama İle Hukuk Hakimi Bağlı Olduğundan Davanın Reddi Gereği )
CEZA MAHKEMESİ BERAAT KARARI ( Hukuk Hakiminin Bağlı Olduğu - Ceza Mahkemesinde Davacıların Desteği Ölen Kişinin Kırmızı Işıkta Geçtiği ve Tam Kusurlu Olduğu Belirlenerek Davalının Beratine Karar Verildiği/Ölümlü Trafik Kazasına Dayalı Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Ölümlü Trafik Kazasına Dayalı - Ceza Mahkemesinde Davacıların Desteği Ölen Kişinin Kırmızı Işıkta Geçtiği ve Tam Kusurlu Olduğu Belirlenerek Davalının Beratine Karar Verildiği ve Ceza Dosyasının Kesinleştiği - Bu Saptama İle Hukuk Hakimi Bağlı Olduğundan Davanın Reddi Gereği )"
Y4.HD21.5.2013E. 2012/13029 K. 2013/9319"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Suçun Mağduru Olan Davacının İsminin Baş Harfleri ile Birlikte Oldukça Yakından Çekilmiş ve Tanınmasına Müsait Fotoğrafının Yayınlanmış Bulunması Karşısında Davacının Bu Yönde de İsteminin Bulunduğu Gözetilerek Kişilik Haklarına Saldırının Varlığının Kabulü Gerektiği )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Suçun Mağduru Olan Davacının İsminin Baş Harfleri ile Birlikte Oldukça Yakından Çekilmiş ve Tanınmasına Müsait Fotoğrafının Yayınlanmış Bulunması Karşısında Kişilik Haklarına Saldırının Varlığının Kabulü Gerektiği/Uygun Bir Tazminata Hükmedileceği )
TANINMAYA MÜSAİT FOTOĞRAF ( Manevi Tazminat Davası - Suçun Mağduru Olan Davacının İsminin Baş Harfleri ile Birlikte Oldukça Yakından Çekilmiş ve Tanınmasına Müsait Fotoğrafının Yayınlanmış Bulunması Karşısında Davacının Bu Yönde de İsteminin Bulunduğu Gözetilerek Kişilik Haklarına Saldırının Varlığının Kabulü Gerektiği )"
Y4.HD21.5.2013E. 2012/13536 K. 2013/9310"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Başkasının Bakımına Muhtaç Davacının Her Halde Gelirinden Bakım İçin Bir Miktar Pay Ayırması Gerekeceğine İlişkin Olgular Gözönünde Tutulmalı ve Hesap Edilen Bakıcı Zararından Bir Miktar İndirim Yapılması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle - Başkasının Bakımına Muhtaç Davacının Her Halde Gelirinden Bakım İçin Bir Miktar Pay Ayırması Gerekeceğine İlişkin Olgular Gözönünde Tutulmalı ve Hesap Edilen Bakıcı Zararından Bir Miktar İndirim Yapılması Gerektiği )
BAKICI ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ ( Bakıma Muhtaç Davacının Aile Birliği İçinde Kendisine Baktırmada Şayet Evli İse Eşinin Yardım Yükümünün Bulunması ve Yine Başkasının Bakımına Muhtaç Davacının Her Halde Gelirinden Bakım İçin Bir Miktar Pay Ayırması Gerekeceğine İlişkin Olgular Gözönünde Tutulacağı - Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat )"
Y4.HD21.5.2013E. 2012/13664 K. 2013/9301"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Birleşen Davanın Davalısının Yargılama Sırasında Vefat Etmesi/Mirası Reddetmeyen Birleşen Dosya Davalısının Mirasçısı Hakkında Mirası Reddetmiş Gibi Değerlendirilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MİRASIN REDDİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Mirasçısının Mirası Reddettiğine İlişkin Herhangi Bir Bilgi ve Belge Mevcut Olmadığı/Mirası Reddetmeyen Birleşen Dosya Davalısının Mirasçısı Hakkında Mirası Reddetmiş Gibi Değerlendirilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Birleşen Davanın Davalısının Yargılama Sırasında Vefat Etmesi - Mirası Reddetmeyen Birleşen Dosya Davalısının Mirasçısı Hakkında Mirası Reddetmiş Gibi Değerlendirilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y4.HD21.5.2013E. 2012/13691 K. 2013/9302"RÜCUEN TAZMİNAT ( Davacı Belediye Aleyhine Açılan İmalat Bedeline İlişkin Davayı Davalıya İhbar Etmediği Gibi Aleyhine Hükmedilen Tazminat Kararını da Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Neden Olduğu - İstemin Tümden Reddedilmesi Gerektiği )
İDARENİN ZARARINA SEBEP OLMA ( Davacının Kendi Kusuru İle İhale İle Satış Sonucu Elde Ettiği Mezbaha Binası Bedelinden Daha Fazla Miktarı Dava Dışı Şirkete Ödediği/Davalının İdare Zararına Sebep Olduğu İddia Olunan Mezbaha Binasının Yapımına İzin Verdiğine Dair Dosyada Belgenin Bulunmadığı - Rücuen Tazminat )
KUSUR SORUMLULUĞU ( Rücuen Tazminat - Davacının Kendi Kusuru İle İhale İle Satış Sonucu Elde Ettiği Mezbaha Binası Bedelinden Daha Fazla Miktarı Dava Dışı Şirkete Ödediği/Hiç Bir Hukuk Düzeninin Kendi Kusuru Nedeniyle Hak Elde Etmeye İmkan Tanımayacağı/İstemin Tümden Reddedilmesi Gerektiği )
BELEDİYENİN KENDİ KUSURU İLE NEDEN OLDUĞU ZARAR ( Rücen Tazminat - İhale İle Satış Sonucu Elde Ettiği Mezbaha Binası Bedelinden Daha Fazla Miktarı Dava Dışı Şirkete Ödediği/Hiç Bir Hukuk Düzeninin Kendi Kusuru Nedeniyle Hak Elde Etmeye İmkan Tanımayacağından Reddi Gereği )"
Y4.HD21.5.2013E. 2013/5254 K. 2013/9316"İDARİ YARGI KARARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Davalıların Yargı Kararını Uygulamadığı Gerekçesiyle Zarara Uğradığını İddia Ettiğine Göre Davalılara Husumet Düşeceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Mahkeme Kararlarının Otuz Gün İçinde Kamu Görevlilerince Yerine Getirilmemesi Durumunda İlgili Kararı Yerine Getirmeyen Kamu Görevlisi Hakkında Tazminat Davası Açılabileceği )
MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Otuz Gün İçinde Kamu Görevlilerince Yerine Getirilmemesi Durumunda İlgili Kararı Yerine Getirmeyen Kamu Görevlisi Hakkında Tazminat Davası Açılabileceği )
YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEME ( Yasama ve Yürütme Organları İle İdare Mahkeme Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu - Bu Organlar ve İdare Mahkeme Kararlarını Hiçbir Suretle Değiştiremeyeceği ve Bunların Yerine Getirilmesini Geciktiremeyeceği )"
Y4.HD24.6.2013E. 2013/10176 K. 2013/12144"YABANCI ÜLKE BELEDİYESİ KARARINA DAYALI ALACAK ( Gerçeğe Aykırı Beyan Nedeniyle Ödenen Sosyal Yardımların Geri Alınması Kararı - Dava Dilekçesinde Belirtilen Taşınmazlardan Borçlu Adına Kayıtlı Olanların İhtiyaten Haczine Karar Verileceği )
İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ DAVASI ( Gerçeğe Aykırı Beyan Nedeniyle Doğan Zarar - Alacağın Yabancı Ülke Belediye Kararına Dayalı Olduğu/Davacının Alacağı Rehin İle de Temin Edilmediğine Göre Dava Dilekçesinde Belirtilen Taşınmazlardan Borçlunun Adına Kayıtlı Olanların İhtiyaten Haczine Karar Verilmesi Gerektiği )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN NEDENİYLE ZARAR ( Alacağın Yabancı Ülke Belediye Kararına Dayalı Olduğu - Dava Dilekçesinde Belirtilen Taşınmazlardan Borçlunun Adına Kayıtlı Olanların İhtiyaten Haczine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ HACİZ ( Gerçeğe Aykırı Beyan Nedeniyle Doğan Zarar/Alacağın Yabancı Ülke Belediye Kararına Dayalı Olduğu - Davacının Alacağı Rehin İle de Temin Edilmediğine Göre Dava Dilekçesinde Belirtilen Taşınmazlardan Borçlunun Adına Kayıtlı Olanların İhtiyaten Haczine Karar Verileceği )"
Y4.HD27.6.2013E. 2013/9764 K. 2013/12420"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği - Husumet Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
TEDAVİ HATASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği )
HUSUMET ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği/Reddi Gereği )"

Y5.HD

Y5.HD8.4.2010E. 2009/21101 K. 2010/6285"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Hesaplama Yapılırken Üretim Giderlerine Bilinmeyen Masraflar İdarecilik Giderleri ve Sermaye Faizinin Eklenmesi Sureti İle Kamulaştırma Bedelinin Az Tespitinin Doğru Görülmediği )
ÜRETİM GİDERLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Hesaplama Yapılırken Üretim Giderlerine Bilinmeyen Masraflar İdarecilik Giderleri ve Sermaye Faizinin Eklenmesi Sureti İle Kamulaştırma Bedelinin Az Tespitinin Doğru Görülmediği )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( %4 Olması Gerektiği Gözetilmeden %5 Kapitalizasyon Faizine Göre Hesaplama Yapan Rapora Göre Hüküm Kurulması ve Hesaplama Yapılırken Üretim Giderlerine Bilinmeyen Masraflar İdarecilik Giderleri ve Sermaye Faizinin Eklenmesi Sureti İle Kamulaştırma Bedelinin Az Tespitinin Doğru Görülmediği )"
Y5.HD8.4.2010E. 2009/21111 K. 2010/6308"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Taşınmazın İdare Adına Tescili İstemi - Taşınmaza Kapama Bağ Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği/İlçe Tarım Müdürlüğünden Dava Tarihine Ait Resmi Veriler Getirtilip Buna Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - İlçe Tarım Müdürlüğünden Dava Tarihine Ait Resmi Veriler Getirtilip Buna Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
KAPAMA BAĞ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Taşınmaza Kapama Bağ Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği )
DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - İlçe Tarım Müdürlüğünden Dava Tarihine Ait Resmi Veriler Getirtilip Buna Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
Y5.HD8.4.2010E. 2009/21117 K. 2010/6289"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Hesaplama Yapılırken Üretim Giderlerine Bilinmeyen Masraflar İdarecilik Giderleri ve Sermaye Faizinin Eklenmesi Sureti İle Kamulaştırma Bedelinin Az Tespiti Davacı İdare Harçtan Muaf Olmadığı Halde Muafiyet Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Taşınmazın Bilirkişi Kurulu Raporunda Yazılı Özelliklerine Göre Kapitalizasyon Faiz Oranının Yüzde Dört Olması Gerektiği Gözetilmeden Yüzde Beş Kapitalizasyon Faizine Göre Hesaplama Yapan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
HARÇTAN MUAFİYET ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davacı İdare Harçtan Muaf Olmadığı Halde Muafiyet Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y5.HD28.11.2011E. 2011/18010 K. 2011/19181"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Barajın Taşkın Koruma Yeri Olarak Yeniden Belirlenmesi Nedeniyle Davaya Konu Taşınmazdaki Davalı İdarenin Kısıtlaması ve El Koyması Ortadan Kalktığı - Konusuz Kalan Davada Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
BARAJIN TAŞKIN KORUMA YERİ OLARAK YENİDEN BELİRLENMESİ ( Nedeniyle Davaya Konu Taşınmazdaki Davalı İdarenin Kısıtlaması ve El Koyması Ortadan Kalktığı/ Konusuz Kalan Davada Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
HÜKÜM KURULMASINA YER OLMAMA ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Barajın Taşkın Koruma Yeri Olarak Yeniden Belirlenmesi Nedeniyle Davaya Konu Taşınmazdaki Davalı İdarenin Kısıtlaması ve El Koyması Ortadan Kalktığı/ Konusuz Kalan Davada Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y5.HD12.4.2012E. 2012/2584 K. 2012/7631"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Değerlendirmenin Dava Tarihine Göre Yapılması Gerekirken Önceki Yıl Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Değerlendirmenin Dava Tarihine Göre Yapılması Gerektiği )
RESMİ VERİLERİN GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Değerlendirmenin Dava Tarihine Göre Yapılması Gerekirken Önceki Yıl Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y5.HD10.10.2012E. 2012/15659 K. 2012/19152"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILARAK ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLEN TAŞINMAZ ( İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili - Kamulaştırma İşleminin Taşınmaz Malikine Tebliğ Edilmediği/Kesinleşmiş Bir Kamulaştırma İşleminden Söz Edilemeyeceğinden Mahallinde Keşif Yapılıp Alınacak Rapor Sonucuna Göre Davanın Kabulü Gerektiği )
ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLEN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili - Kamulaştırma İşleminin Taşınmaz Malikine Tebliğ Edilmediği/Kesinleşmiş Bir Kamulaştırma İşleminden Söz Edilemeyeceği/Davalı İdarenin Taşınmaza El Attığı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TAŞINMAZ MALİKİNE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kesinleşmiş Bir Kamulaştırma İşleminden Söz Edilemeyeceğinden Mahallinde Keşif Yapılıp Alınacak Rapor Sonucuna Göre Davanın Kabulü Gerektiği - Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili )"
Y5.HD5.11.2012E. 2012/13247 K. 2012/21452"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın Aynına Dair Davaya Bakmanın Adli Yargının Görevi Dahilinde Olduğu Kabul Edilip İşin Esasına Girilerek Sorumlu İdare de Belirlendikten Sonra Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN AYNINA DAİR DAVA ( Adli Yargının Görevi Dahilinde Olduğu Kabul Edilip İşin Esasına Girilerek Sorumlu İdare de Belirlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tahsili )
GÖREV ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tahsili - Taşınmazın Aynına Dair Davaya Bakmanın Adli Yargının Görevi Dahilinde Olduğu Kabul Edilip İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y5.HD15.1.2013E. 2012/19414 K. 2013/133"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Taşınmazların Niteliği Gereği Jeolojik Sakıncalı Alan Olarak Belirlendiği Anlaşıldığından Davalı Belediye Tarafından El Atılıp Atılmadığının Araştırılması Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARININ HATALI OLDUĞU ( Yerel Mahkemece Davalı Belediye Tarafından Dava Konusu Taşınmazlara El Atılıp Atılmadığının Araştırılacağı - Taşınmazlara El Atılmamışsa Davanın Reddi Gereği/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
TAŞINMAZLARIN JEOLOJİK SAKINCALI ALAN OLARAK BELİRLENMESİ ( Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğu - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazların Bedelinin Tahsili İstemi )"
Y5.HD18.3.2013E. 2012/27003 K. 2013/4535"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( 12 Metrenin Üzerinde 16 Metre Genişliğinde Yol Yapılarak El Atılan Dava Konusu Taşınmaz İle İlgili Olarak Davalı Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sorumlu Olduğu )
HUSUMET ( 12 Metrenin Üzerinde 16 Metre Genişliğinde Yol Yapılarak El Atılan Dava Konusu Taşınmaz İle İlgili Olarak Davalı Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sorumlu Olduğu/Asıl ve Birleşen Davalarda İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SORUMLULUĞU ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - 12 Metrenin Üzerinde 16 Metre Genişliğinde Yol Yapılarak El Atılan Dava Konusu Taşınmaz İle İlgili Olarak Davalı Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sorumlu Olduğu )"
Y5.HD18.3.2013E. 2013/51 K. 2013/4599"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Seranın Plastik mi Yoksa Cam Örtülü mü Olduğu Belirlenerek Bedel Tespit Edilmesi Gerektiği - Tapu Kaydındaki Takyidatların Hükmedilen Bedele Yansıtılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN SERA ( Plastik mi Cam Örtülü mü Olduğu Belirlenerek Plastik Örtülü İse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Birim Değerlerine Göre 1/A Cam Kaplama İse 1/B Sınıfında Kabul Edilerek Bedel Tespit Edileceği )
MUHTESATIN TAMAMININ DAVALILARA AİT OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazda Bulunan Muhtesatın Tamamının Davalılara Ait Olduğu Gözetilecek Muhtesat Bedelinin Tamamının Davalılara Ödenmesi Gerektiği )"
Y5.HD18.3.2013E. 2013/78 K. 2013/4711"PİLON YERİ BEDELİ İSTEMİ ( İrtifak Hakkının Karşılığının Tahsili İstemi - Bilirkişi Kurulu Eşliğinde Keşif Yapılarak Taşınmazın Nereden ve Nasıl Sulandığının Üzerinde Sulama Kanalı ve Tesisin Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği/Fen Bilirkişi Raporunda Dava Konusu Taşınmazdan Geçirilen Enerji Nakil Hattının İz Düşümü ve İrtifak Yüzölçümleri ile Pilon Yerlerinin İnfaza Elverişli Olarak Düzenlenecek Ölçekli Krokisinde Gösterilmesi Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Pilon Yeri Bedeli İstemi - Taşınmazın Niteliği Geometrik Durumu Yüzölçümü ve Enerji Nakil Hattının Güzergahı Dikkate Alınarak İrtifak Hakkı Nedeniyle Değer Düşüklüğü Oranının Taşınmazın Tüm Değerinin Binde Dördünü Geçemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Pilon Yeri Bedeli İstemi - Fen Bilirkişi Raporunda Dava Konusu Taşınmazdan Geçirilen Enerji Nakil Hattının İz Düşümü ve İrtifak Yüzölçümleri ile Pilon Yerlerinin İnfaza Elverişli Olarak Düzenlenecek Ölçekli Krokisinde Gösterilmesi Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI NEDENİYLE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Pilon Yeri Bedeli İstemi - Taşınmazın Niteliği Geometrik Durumu Yüzölçümü ve Enerji Nakil Hattının Güzergahı Dikkate Alınarak İrtifak Hakkı Nedeniyle Değer Düşüklüğü Oranının Taşınmazın Tüm Değerinin Binde Dördünü Geçemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
Y5.HD18.3.2013E. 2013/872 K. 2013/4697"MUHDESAT BEDELİNİN ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Bozma Öncesindeki Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Kayısının Dekara Veriminin Belirlendiği ve Bu Bedel Bozma Nedeni Yapılmayarak Davalı İdare Lehine Kazanılmış Hak Oluştuğu Gözetilerek Bu Miktar Esas Alınmak Suretiyle Hesaplama Yapılacağı )
KAYISININ DEKARA VERİMİ ( Bilirkişi Raporuyla Belirlendiği ve Bu Bedelin Bozma Nedeni Yapılmadığı - Muhdesat Bedelinin Arttırılması Davasında Bu Miktar Esas Alınarak Hesaplama Yapılması Gerekirken Verim Arttırılmak Suretiyle Daha Yüksek Bedel Tespit Edilemeyeceği )
İDARE LEHİNE KAZANILMIŞ HAK ( Muhdesat Bedelinin Arttırılması İstemi - Bozma Öncesindeki Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Kayısının Dekara Veriminin Belirlendiği ve Bu Bedel Bozma Nedeni Yapılmayarak Davalı İdare Lehine Kazanılmış Hak Oluştuğu/Bu Bedel Esas Alınarak Hesaplanacağı )"
Y5.HD3.4.2013E. 2013/1311 K. 2013/6188"KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Murisin ve Taşınmazın Tapu Malikinin Soyisimleri Farklı Olduğu Halde Tapuda Soyisim Tashihi Yapılmadan Karar Verilemeyeceği - Tapudaki Yüzölçüm İle Zemindeki Yüzölçümün Farklı Olduğu Gözetilerek Mesaha Tashihi Yaptırılacağı )
İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Emsal Karşılaştırması Yapılarak Değer Biçilmesinin Yöntem İtibariyle Doğru Olduğu )
SOYİSİM TASHİHİ ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti ve Davacı İdare Adına Tescili İstemi - Murisin ve Taşınmazın Tapu Malikinin Soyisimleri Farklı Olduğu Halde Tapuda Soyisim Tashihi Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TAPUDAKİ YÜZÖLÇÜM İLE ZEMİNDEKİ YÜZÖLÇÜMÜN FARKLI OLMASI ( Mesaha Tashihi Yaptırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti Davası )"
Y5.HD30.4.2013E. 2013/4995 K. 2013/8151"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZA VAKİ MÜDAHELENİN ÖNLENMESİ ( Taşınmaza 1954'de Elatılarak Yol Haline Dönüştürüldüğü 4753 S. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Gereği 1971'de İlk Malik Adına Tescil Edildiği - Taşınmazı 1993'de Satın Alanın Dava Hakkı Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ HAKKINDA DAVA HAKKI ( Taşınmazı 1993'de Satın Alanın Dava Hakkı Olduğu - Taşınmaza 1954'de Elatılarak Yol Haline Dönüştürüldüğü 4753 S. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Gereği 1971'de İlk Malik Adına Tescil Edildiği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ESKİ HALE GETİRİLME VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Taşınmaza 1954'de Elatılarak Yol Haline Dönüştürüldüğü 4753 S. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Gereği 1971'de İlk Malik Adına Tescil Edildiği - Taşınmazı 1993'de Satın Alanın Dava Hakkı Olduğu )"
Y5.HD13.5.2013E. 2013/4440 K. 2013/9319"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( 4 Ay İçinde Sonuçlandırılmadığı - 2942 S.K. Md.10'a 6459 S.K. Md.6 İle Eklenen Hüküm Uyarınca Dava 4 Aylık Süre İçinde Sonuçlandırılamadığından Belirlenen Kamulaştırma Bedeline Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Kanuni Faiz Yürütüleceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İÇİN AÇILAN DAVANIN DÖRT AY İÇİNDE SONUÇLANDIRILMAMASI ( Dört Ayın Bitiminden Karar Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Kamulaştırma Bedeline Yasal Faiz İşletileceği )
DÖRT AY İÇİNDE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASININ SONUÇLANDIRILMAMASI ( 2942 S.K. Md.10'a 6459 S.K. Md.6 İle Eklenen Hüküm Uyarınca Belirlenen Kamulaştırma Bedeline Bu Sürenin Bitiminden Karar Tarihine Kadar Kanuni Faiz Yürütüleceği )"
Y5.HD20.5.2013E. 2013/2247 K. 2013/9930"TAPU SİCİLİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ( 4721 S.K. Md.1007 Uyarınca Tazminat İstemi - Devletin Sorumluluğuna İlişkin Davaların Tapu Sicilinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görüleceği )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Devletin Sorumluluğuna İlişkin Davaların Tapu Sicilinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görüleceği - Dosyanın Yetkili ve Görevli Tapu Sicilinin Bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verileceği )
DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVALAR ( Tapu Sicilinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görüleceği - Tapu Sicilinin Bulunduğu Yer Mahkemesine Dosyanın Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y5.HD20.5.2013E. 2013/4756 K. 2013/9932"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN YAPI VE AĞAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İdarece El Atılmadığı/Yapıların Halen Davacıların Kullanımında Olduğu ve İçerisinde Kiracıların Bulunduğu - Davanın Reddine Karar Verileceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞI İDDİA EDİLEN YAPILARIN DAVACININ KULLANIMINDA OLDUĞU ( İdarece Fiilen El Atılmadığı/Daha Önce de Açılan Davada Muhtesatlara El Atılmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği - Kamulaştırmasız El Atılan Yapı ve Ağaç Bedelinin Tahsili İsteminin Reddi )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( El Atılan Yapı ve Ağaç Bedelinin Tahsili İstemi/Davaya Konu Yapı ve Ağaçlara Davalı İdarece El Atılmadığı - Yapıların Halen Davacıların Kullanımında Olduğu ve İçerisinde Kiracıların Bulunduğu/İstemin Reddine Karar Verileceği )"

Y6.HD

Y6.HD12.10.2009E. 2009/3328 K. 2009/8221"ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYIN İPTALİ İLE DAVACI ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Davalı Payın Bakım Karşılığı Eşinin Dedesi Tarafından Hibe Edildiğini Savunmuşsa da İşlemin Tarafları Arasında Doğrudan Akabalık ve Miras Payı Bulunmadığı - Davacıya Önalım Bedelini Depo Etmesi İçin Süre Vereceği )
ÖNALIM BEDELİ ( Önalım Hakkının Kullanılmasıyla Bu Hakkı Kullanan Paydaşla Alıcı Arasında Kapsam ve Şartları Satıcı İle Davalı Arasında Yapılan Sözleşmenin Aynı Olan Satım İlişkisi Kurulduğu - Tapuda Gösterilen Satış Bedeli İle Davalı Tarafından Ödenen Harç ve Masrafların Toplamı Olduğu )
BAKIM KARŞILIĞI PAYIN HİBE EDİLDİĞİ İDDİASI ( Önalım Hakkına Konu Edilen Payın İptali İle Tescili İstemi - Eşinin Dedesi Tarafından Hibe Edildiğini Savunduğu/Doğrudan Akrabalık ve Miras Bağı Bulunmadığından 27.03.1957 gün ve 12/2 S. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın Uygulanma Olanağı Olmadığı )"
Y6.HD28.2.2012E. 2012/1910 K. 2012/3075"KİRALANIN TAHLİYESİ ( İki Haklı İhtar - Usulsüz Tebligat Sebebiyle İhtarnamelerin Haklı Olduğundan Bahsedilemeyeceği )
İKİ HAKLI İHTAR SEBEBİYLE TAHLİYE ( İhtarnamelerin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Usulsüz Tebligatın Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
TEBLİGAT ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası - Şirket Yetkilisi Olmayan Şirket Çalışanına Yapılan Tebligat Nedeniyle İhtarnamelerin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
TÜZEL KİŞİLERE YAPILAN TEBLİGAT ( Tebligat Yapılacak Kimselerin Herhangi Bir Sebeple İşyerinde Bulunmaması Durumunda Tebliğin Tüzel Kişinin O Yerdeki Memur ve Müstahdemlerinden Birine Yapılması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası - Şirket Yetkilisi Olmayan Şirket Çalışanına Yapılan Tebligat Nedeniyle İhtarnamelerin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )"
Y6.HD19.3.2012E. 2012/1507 K. 2012/4391"KİRA ALACAĞI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Borca İtirazın Vekil Tarafından Yapıldığı-İtirazın Kaldırılması Davasında Tebligatın Vekile Yapılması Gerektiği/Usul Eksikliği Giderilmekesizin Taraf Teşkili Sağlanmadan Davanın Esasına Girilemeyeceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borca İtirazın Vekil Tarafından Yapıldığı - İtirazın Kaldırılması Davasında Tebligatın Vekile Yapılması Gerektiği/Kabule Göre Yasal Ödeme Süresi Olan 30 Günlük Süre Dolmadan İcra Mahkemesinden Tahliye İsteminde Bulunulamayacağı )
TAHLİYE İSTEMİ ( Yasal Ödeme Süresi Olan 30 Günlük Süre Dolmadan İcra Mahkemesinden Tahliye İsteminde Bulunulamayacağı )
VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Borca İtirazın Vekil Tarafından Yapıldığı - İtirazın Kaldırılması Davasında Tebligatın Vekile Yapılması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borca İtirazın Vekil Tarafından Yapıldığı - İtirazın Kaldırılması Davasında Tebligatın Vekile Yapılması Gerektiği )"
Y6.HD27.3.2012E. 2012/1857 K. 2012/4903"TAHLİYE TALEBİ ( Alacağın Dökümünün Yapıldığı Açıklama Bölümünde "Borçlunun Temerrüdü Halinde Tahliye Davası Açılacağı" İfadesi Yer Aldığından İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİP TALEBİNDE HACİZ YOLUYLA TAHLİYE TALEP EDİLMESİ ( Alacağın Dökümünün Yapıldığı Açıklama Bölümünde "Borçlunun Temerrüdü Halinde Tahliye Davası Açılacağı" İfadesi Yer Aldığından İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İstemin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Tahliye Talebi - Alacağın Dökümünün Yapıldığı Açıklama Bölümünde "Borçlunun Temerrüdü Halinde Tahliye Davası Açılacağı" İfadesi Yer Aldığından İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD29.3.2012E. 2012/1662 K. 2012/5022"ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Bilirkişi Tarafından Düzenlenen İfraz Projesine Göre Taşınmazların Aynen Taksiminin Mümkün Olup Olmadığı İl İdare Kurulundan Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İNFAZDA TEREDDÜT ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesine Karar Verilmiş İse de Satış Kararı Verilen Taşınmazların Parsel Noları Açıkça Hüküm Kısmına Yazılmadan İnfazda Tereddüt Oluşturacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
İFRAZ PROJESİ ( Ortaklığının Giderilmesi İstemi - İfraz Projesinde Kimlere Nerelerin Verileceği Konusunda Paydaşlar Anlaşamazlar İse Hakim Huzurunda Kura Çekilerek Belirleneceği/Onay Makamından Olumsuz Cevap Gelmesi Halinde Paydaşlığın Satış Suretiyle Giderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
AYNEN TAKSİM ( Ortaklığının Giderilmesi İstemi - Bilirkişi Tarafından Düzenlenen İfraz Projesine Göre Taşınmazların Aynen Taksiminin Mümkün Olup Olmadığı İl İdare Kurulundan Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD2.4.2012E. 2012/1352 K. 2012/5143"KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HOR KULLANMA TAZMİNATI DEPOZİTONUN İADESİ VE MAHSUBU ( Delil Tespiti Yokluğunda Yapılmış Olan Taraf Delil Tespitine İtiraz Edebileceği - İtiraza Uğramış Olan Delil Tespiti Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
DELİL TESPİTİ ( Yokluğunda Yapılmış Olan Taraf Delil Tespitine İtiraz Edebileceği İtiraza Uğramış Delil Tespitinin Hükme Esas Alınamayacağı - Mecurun Tamir Edildiği Yeniden Rapora Gerek Olmadığı Şeklindeki Beyanın Delil Tespitini Kabul Anlamına Gelmeyeceği )"
Y6.HD3.4.2012E. 2012/1340 K. 2012/5255"KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacı Kiracı Sözleşmesinin Bitiminden 15 Gün Öncesi Herhangi Bir İhtarda Bulunmadığı - Sözleşmenin Aynı Şartlarda Birer Yıl Uzadığının Davacının Kabulü Gerektiği )
SÖZLEŞME BİTİMİNDEN ÖNCE İHTARDA BULUNULMAMASI ( 15 Gün Öncesi Herhangi Bir İhtarda Bulunmadığı/Sözleşmenin Aynı Şartlarda Birer Yıl Uzadığının Davacının Kabulü Gerektiği - Kira Sözleşmesinin Devam Ettiğinin Tespiti İsteminin Kabulü Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN UZAMASI ( Kira Sözleşmesinin Devam Ettiğinin Tespiti İstemi - Kiracı Kira Müddetinin Bitmesinden En Azonbeş Gün Evvel Mecuru Tahliye Edeceğini Yazıyla Bildirmediği Takdirde Sözleşme Aynı Şartlarla Bir Yıl Uzatılmış Sayılacağı )"
Y6.HD5.4.2012E. 2012/1796 K. 2012/5430"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tahliye İstemi - Kanunlarda Öngörülen Ön Şartın Yerine Getirilmemiş Olması ve Husumet Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Tarifenin İlgili Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere Avukatlık Ücretine Hükmolunması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kanunlarda Öngörülen Ön Şartın Yerine Getirilmemiş Olması ve Husumet Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Tarifenin İlgili Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere Hükmolunacağı - Ödenmeyen Kira Parası Sebebiyle Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali ve Tahliye )
TAHLİYE İSTEMİ ( İtirazın İptali Davası - Kanunlarda Öngörülen Ön Şartın Yerine Getirilmemiş Olması ve Husumet Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Tarifenin İlgili Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı )"
Y6.HD5.4.2012E. 2012/2056 K. 2012/5457"TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Sebebiyle - Davanın Açılmasına Davalının Sebep Olduğu Gözetilerek Mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükmü Çerçevesinde Davacı Lehine Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükmü Gereğince Davanın Konusuz Kaldığı Aşamaya Göre Nispi Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı/Davanın Açılmasına Davalının Sebep Olduğu Gözetilerek Davacı Lehine Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Tahliye Davası )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Tahliye Davası - Davanın Açılmasına Davalının Sebep Olduğu Gözetilerek Yargılama Gideri ve Harçtan Davalının Sorumlu Tutulması Gerekirken Davacının Sorumlu Tutulmuş Olmasının Doğru Olmadığı )"
Y6.HD5.4.2012E. 2012/2584 K. 2012/5387"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Çift Taraflı Dava Oluşu - Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretlerinin Taraflara Payı Oranında Yükletileceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Taraflara Payları Oranında Yükletilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Taraflara Payları Oranında Yükletilmesi Gerektiği )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Satışın Nasıl Yapılacağı ve Satış Bedelinin Ne Şekilde Dağıtılacağının Kararda Gösterilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN SATIŞ SURETİYLE PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Satışın Nasıl Yapılacağı ve Satış Bedelinin Ne Şekilde Dağıtılacağının Kararda Gösterileceği )"
Y6.HD5.4.2012E. 2012/2664 K. 2012/5407"KİRA PARASININ TAHSİLİ ( Akdin Feshine Dair İhtar ve Anahtarın Notere Tevdine Dair Belge Karşısında Akdin Feshinin Haklı Olup Olmadığı ve Taşınmazın Tahliye Edilip Edilmediği ve Usulüne Uygun Anahtar Tesliminin Bulunup Bulunmadığı Hususları Dar Yetkili İcra Mahkemesinde İncelenemeyeceği )
AKDİN FESHİ ( Haklı Olup Olmadığı ve Taşınmazın Tahliye Edilip Edilmediği ve Usulüne Uygun Anahtar Tesliminin Bulunup Bulunmadığı Hususları Dar Yetkili İcra Mahkemesinde İncelenemeyeceği - Kira Parasının Tahsili )
ANAHTAR TESLİMİ ( Kira Parasının Tahsili - Akdin Feshine Dair İhtar ve Anahtarın Notere Tevdine Dair Belge Karşısında Akdin Feshinin Haklı Olup Olmadığı ve Taşınmazın Tahliye Edilip Edilmediği ve Usulüne Uygun Anahtar Tesliminin Bulunup Bulunmadığı Hususları Dar Yetkili İcra Mahkemesinde İncelenemeyeceği )
İMZASI İKRAR EDİLMİŞ BELGEYE DAYALI KİRA ALACAĞI ( Davalı Akdi Reddetmeyip Kiranın Ödendiğini ya da Sair Sebeplerle İstenemeyeceğini Savunmuş İse Bu Savunmasını İ.İ.K.'nun 269/C Md.sinde Nitelikleri Yazılı Belgelerle Kanıtlamak Zorunda Olduğu )"
Y6.HD9.4.2012E. 2012/2398 K. 2012/5550"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davacı Tarafça Davanın Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Yargılama Sırasında Davalı Kendisini Vekil Temsil Ettirdiğinden Davalı Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI ( Davacı Tarafından Takipsiz Bırakıldığından Davanın Açılmamış Sayıldığı/Davalı Kendisini Vekil Temsil Ettirdiğinden Davalı Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği - Ortaklığın Giderilmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Ortaklığın Giderilmesi/Davacı Tarafça Davanın Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Yargılama Sırasında Davalının Kendisini Vekil Temsil Ettirdiği/Davalı Yararına Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )"
Y6.HD10.4.2012E. 2012/1453 K. 2012/5577"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Ölü Paydaş Mirasçılarının Davaya Katılarak Vesayet Altına Alınan Davalıya Atanan Vasi Huzurunda Kısıtlı Vasisine Savunma Hakkı Verilerek İlanen Tebligat Yapılan Davalılara Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesi Tebliği Yapılarak İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Ölü Paydaş Mirasçılarının Davaya Katılarak Vesayet Altına Alınan Davalıya Atanan Vasi Huzurunda Kısıtlı Vasisine Savunma Hakkı Verilerek İlanen Tebligat Yapılan Davalılara Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesi Tebliği Yapılarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği - Ortaklığın Giderilmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Yapılmış İse de İlan Tutanaklarının Tebligat Kanununa Göre Mahkeme Divanhanesine Asılmadığı/İlanen Tebligat Yapılan Davalılara Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesi Tebliği Yapılarak İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği - Ortaklığın Giderilmesi )"
Y6.HD10.4.2012E. 2012/1633 K. 2012/5633"ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI ( Tapudaki Satış Bedeli Harç ve Masraflar Tutarı Üzerinden Tanınması ve Yargılama Giderlerine Bu Miktarlar Üzerinden Hükmedilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Önalım Hakkının Kullanılması - Tapudaki Satış Bedeli Harç ve Masraflar Tutarı Üzerinden Tanınması ve Yargılama Giderlerine Bu Miktarlar Üzerinden Hükmedileceği )
ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE PAYIN İPTALİ DAVASI ( İki Ayrı Satış Olduğu - Yargılama Giderleri Harç ve Vekalet Ücretinden Davalıların Müteselsil Sorumluluğu Olmadığından Ayrı Ayrı Hüküm Altına Alınacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Önalım Hakkına Dayalı )"
Y6.HD10.4.2012E. 2012/1897 K. 2012/5658"ŞUFA DAVALARI ( Mülkiyet Aktarılmasını Hedefleyen Davalar Olduğu - Şufa Davalarının Sonunda Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Şufa Davalarında Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
ŞUFA DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ ( Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
Y6.HD10.4.2012E. 2012/2362 K. 2012/5655"DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ ( Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Husumet Yönünden Reddedilen Davada Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Husumet Nedeniyle Reddedilen Davada Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )"
Y6.HD11.4.2012E. 2012/2275 K. 2012/5746"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tahliye İstemi - İmzası Davacı Tarafça Kabul Edilen Belgenin Tarafların Aralarındaki Uyuşmazlığı Kısmen ya da Tamamen Sona Erdirmek Amacıyla Düzenlenen Bir Sulh Belgesi Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
TAHLİYE İSTEMİ ( İtirazın İptali Davası - İmzası Davacı Tarafça Kabul Edilen Belgenin İcra Dosyası Sebebiyle Vekalet Ücreti İstenmeyeceğine Dair Olarak Düzenlendiği ve Sulhun Koşullarını Taşımadığı Borcun da 30 Günlük Süreden Sonra Ödendiği Gözetilerek Taşınmazın Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği )
SULH BELGESİ ( İcra Dosyası Sebebiyle Vekalet Ücreti İstenmeyeceğine Dair Olarak Düzenlendiği ve Sulhun Koşullarını Taşımadığı Borcun da 30 Günlük Süreden Sonra Ödendiği Gözetilerek Taşınmazın Tahliyesine Karar Verileceği )
KİRA ALACAĞI ( İtirazın İptali Davası - İmzası Davacı Tarafça Kabul Edilen Belgenin Tarafların Aralarındaki Uyuşmazlığı Kısmen ya da Tamamen Sona Erdirmek Amacıyla Düzenlenen Bir Sulh Belgesi Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilemeyeceği/Borcun da 30 Günlük Süreden Sonra Ödendiği Gözetilerek Taşınmazın Tahliyesi Gerektiği )"
Y6.HD12.4.2012E. 2012/2220 K. 2012/5831"ZİYNET ALACAĞI DAVASI ( Davacının Seçimklik Hakkı Bulunduğu Aynen Teslimini İsteyebileceği Gibi Bedelinin Tahsilini de İsteyebileceği - Davacı Ziynet Eşyalarının Aynen İadesini İstediğinden Aynen İdae Yerine Bedelinin Tahsiline Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
SEÇİMLİK HAK ( Ziynet Eşyalarının İadesi Davasında Davacının Eşyaların Aynen İadesi ile Bedelini İsteme Konusunda Seçimlik Hakkı Bulunduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Yargılama Giderleri Arasında Olduğu - Kabul ve Ret Oranında Taraflara Yükletilmesi Gereği )"
Y6.HD12.4.2012E. 2012/2293 K. 2012/5840"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Belirli Bir Süre Önceden Bildirimde Bulunmak Koşuluyla Kiralananın Tahliye Edilebileceği Kararlaştırılmış İse Bu Durumda Erken Tahliyeye Dair Makul Sürenin Ayrıca Tespitine Gerek Olmadığı )
ERKEN TAHLİYE ( Dair Bildirimin En Az İki Ay Önceden Yapılacağı Benimsendiğine Göre Davalının Erken Tahliyeden Kaynaklanan Sorumluluğu Tahliyeden İtibaren Belirlenen İki Aylık Süre Olduğu - Üç Aylık Süreye Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
MAKUL SÜRE ( Kira Alacağının Tahsili - Belirli Bir Süre Önceden Bildirimde Bulunmak Koşuluyla Kiralananın Tahliye Edilebileceği Kararlaştırılmış İse Bu Durumda Erken Tahliyeye Dair Makul Sürenin Ayrıca Tespitine Gerek Olmadığı )
TEK TARAFLI FESİH ( Davalı Kiracının Kira Süresi Sona Ermeden Kira Sözleşmesini Tek Taraflı Feshederek Kiralananı Tahliye Etmesi Durumunda Kural Olarak Kira Süresinin Sonuna Kadar Kira Parasından Sorumlu Olduğu )"
Y6.HD16.4.2012E. 2012/2611 K. 2012/5955"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Taşınmaz Satış Bedelinin Paydaşlar Arasındaki Pay Temlikleri Dikkate Alınarak Tapu Kaydı ve Ölü Paydaşların Mirasçılık Belgelerindeki Payları Oranında Dağıtılacağı )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taşınmaz Satış Bedelinin Paydaşlar Arasındaki Pay Temlikleri Dikkate Alınarak Tapu Kaydı ve Ölü Paydaşların Mirasçılık Belgelerindeki Payları Oranında Dağıtılması Gerektiği )
MUHDESAT MÜLKİYETİNİN 3. KİŞİYE AİT OLMASI ( Ortaklığın Giderilmesi Davası - 3. Kişiye Satış Bedeli Üzerinden Oran Kurularak Pay Verilmeyeceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davası - Muhdesat Mülkiyetine Sahip 3. Kişiye Satış Bedeli Üzerinden Oran Kurularak Pay Verilmemesi )"
Y6.HD18.4.2012E. 2012/2956 K. 2012/6175"ALACAK DAVASI ( Kira Sözleşmesiyle Kararlaştırılan Cezai Şart Alacağı - Faize Faiz Yürütülecek Şekilde Gecikme Zammına Yeniden Gecikme Zammı Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Mahkemece Cezai Şart Alacağı ve Gecikme Zammı Olmak Üzere Toplam Miktarın Gecikme Zammıyla Birlikte Davalıdan Tahsiline Hükmedildiği/Faize Faiz Yürütülecek Şekilde Gecikme Zammına Yeniden Gecikme Zammı Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu - Alacak Davası )
VEKALET ÜCRETİ ( Alacak Davası - Davaya Konu Kabul Edilen Alacak Miktarı Üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Nisbi Vekalet Ücreti Taktiri Gerekirken Maktu Vekalet Ücreti Taktirinin Doğru Olmadığı )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Gecikme Zammına Yeniden Gecikme Zammı Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu - Alacak Davası )"
Y6.HD25.4.2012E. 2012/2854 K. 2012/6510"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Mahkemenin Bozma Kararı Üzerine Tüm Tarafları Kendiliğinden Duruşmaya Davet Etmesi Gerektiği - Tüm Davalılara Tebligat Yapılarak Yasaya Uygun Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BOZMA KARARI ( Üzerine Mahkemenin Tüm Tarafları Kendiliğinden Duruşmaya Davet Etmesi Gerektiği - Ortaklığın Giderilmesi İstemi )
TARAF TEŞKİLİ ( Ortaklığın Giderilmesi İstemi - Mahkemenin Bozma Kararı Üzerine Tüm Davalılara Tebligat Yapılarak Yasaya Uygun Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD7.5.2012E. 2012/2694 K. 2012/6759"KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kural Olarak Kira Süresiyle Sınırlı Olduğu - Kira Süresinin Uzaması Halinde Uzayan Kira Süresi Bakımından Devam Edebilmesi İçin Kefilin Sorumluluğunun Açıkça Kararlaştırılması Gereği )
UZAYAN KİRA SÜRESİ BAKIMINDAN KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Uzayan Dönem İçin de Devam Edeceğinin Açıkça Kararlaştırılması Gereği - Kefilin Uzayan Dönem İçin Sorumluluğunun Azami Süre ve Miktar Sorumluluğunun Açıkça Gösterilmesi Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Ne Kadar Uzayacağı Belirsiz Bir Kira Süresine Dair Olan ve Kefili Sınırsız Bir Sorumluluk Altına Sokan Sözleşme Hükümlerinin Geçerli Olmadığı )"
Y6.HD10.5.2012E. 2012/2687 K. 2012/7112"ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ ( Miras Bırakanın Hayattaki Tüm Mirasçılarını ve İntikal Tablolarını Gösterecek Şekilde Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Göre Karar Verileceği )
MİRASÇILAR ARASINDAKİ ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ ( Miras Bırakanın Hayattaki Tüm Mirasçılarını ve İntikal Tablolarını Gösterecek Şekilde Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( Miras Bırakanın Hayattaki Tüm Mirasçılarını ve İntikal Tablolarını Gösterecek Şekilde Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi - Taraflara Payları Oranında Yükletilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi - Taraflara Payları Oranında Yükletileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Hükme Esas Alınan Raporda Pay Hesabının Ne Şekilde Yapıldığının Açıklanmaması )"
Y6.HD15.5.2012E. 2012/2678 K. 2012/7299"ZİYNET EŞYALARININ İADESİ ( Aile Mahkemesinin Görevli Oluşu )
AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Ziynet Eşyalarının İadesi Davası - Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinin Davayı Aile Mahkemesi Sıfatıyla Görüp Karara Bağlaması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ziynet Eşyalarının İadesi Davası - Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinin Davayı Aile Mahkemesi Sıfatıyla Görüp Karara Bağlayacağı )"
Y6.HD18.9.2012E. 2012/11889 K. 2012/11783"TAHLİYE İSTEMİ ( Kiralanan Taşınmaz Paylı Mülkiyet Hükümlerine Tabi Olması - Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KİRALANAN TAŞINMAZIN PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI ( Tahliye İstemi - Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KİRA PARASI ALACAĞI ( Bölünebilen Alacaklardan Olduğundan Mahkemece Her Paydaşın Kendi Payına İsabet Eder Oranda Talepte Bulunabileceği - Tahliye İstemi )
AKTİF HUSUMET ( Tahliye İstemi - Kiralanan Taşınmazın Paylı Mülkiyet Hükümlerine Tabi Olması/Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y6.HD25.9.2012E. 2012/8532 K. 2012/12164"KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Ödeme Emri Ekli Tebligatın İcra Dosyasına Bila Tebliğ İade Edildiği - Borçlulardan Birine Ödeme Emri Tebliğ Edilmediğinden İtiraz ve Ödeme Süreleri İşlemeye Başlamayacağı )
ÖDEME EMRİ EKLİ TEBLİGAT ( İcra Dosyasına Bila Tebliğ İade Edildiği/Borçlulardan Birine Ödeme Emri Tebliğ Edilmediğinden İtiraz ve Ödeme Süreleri İşlemeye Başlamayacağı - Kira Sözleşmesine Dayalı İtirazın Kaldırılması İstemi )
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Ödeme Emri Ekli Tebligatın İcra Dosyasına Bila Tebliğ İade Edildiği - Borçlulardan Birine Ödeme Emri Tebliğ Edilmediğinden İtiraz ve Ödeme Süreleri İşlemeye Başlamayacağı )
İTİRAZ VE ÖDEME SÜRELERİ ( Kira Sözleşmesine Dayalı İtirazın Kaldırılması İstemi - İcra Dosyasına Bila Tebliğ İade Edildiği/Borçlulardan Birine Ödeme Emri Tebliğ Edilmediğinden İtiraz ve Ödeme Süreleri İşlemeye Başlamayacağı )"
Y6.HD20.12.2012E. 2012/15231 K. 2012/17110"TEMERRÜT SEBEBİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Kiralananın Birlikte Kiraya Verildiği - Kira Sözleşmesine Göre Kiralayanlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan Birlikte İhtar Gönderip Birlikte Dava Açmaları Gerektiği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kiralananın Birlikte Kiraya Verilmiş Olmasına Göre Adı Geçen Kiralayanlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu - Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi )
TEMERRÜT İHTARI ( Kiralananın Birlikte Kiraya Verildiği/Birlikte İhtar Gönderilmediğinden Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Göz Önüne Alınarak Mahkemece Tahliye İsteminin Reddi Gereği - Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi )
TAHLİYE İSTEMİ ( Kiralananın Birlikte Kiraya Verildiği - Kira Sözleşmesine Göre Kiralayanlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan Birlikte İhtar Gönderip Birlikte Dava Açmaları Gerektiği )"
Y6.HD24.1.2013E. 2012/16850 K. 2013/850"İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE ( Bir Dönemlik Kira Bedelinin Kira Tespit Kararı İle Belirlenmesinin Sonraki Yılda Kira Bedelinin Sözleşmedeki Artış Şartına Göre Belirlenmesine Engel Olmadığı - Sözleşmede Kararlaştırılan Artış Şartına Göre Takip Konusu Dönem Kira Parası Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN BAĞLAYICILIĞI ( Sözleşmede Kararlaştırılan Artış Şartı Belli ve Muayyen Olduğundan Geçerli Olup ve Tarafları Bağlayacağı/Bir Dönemlik Kira Bedelinin Kira Tespit Kararı İle Belirlenmesinin Sonraki Yılda Bedelin Sözleşmedeki Artış Şartına Göre Belirlenmesine Engel Olmadığı - İtirazın İptali ve Tahliye )
KİRA TESPİT KARARI ( Bir Dönemlik Tespitin Sonraki Yılda Kira Bedelinin Sözleşmedeki Artış Şartına Göre Belirlenmesine Engel Olmadığı - Sözleşmede Kararlaştırılan Artış Şartına Göre Takip Konusu Dönem Kira Parası Belirlenerek Davalı Kiracının Ödemeleri Mahsup Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali ve Tahliye )"
Y6.HD18.3.2013E. 2013/1684 K. 2013/4644"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ ( İcra Takibinin Kiralayan Sıfatı Bulunmayan Sözleşmeyi Vekil Sıfatıyla İmzalayan Tarafından Kendi Adına Yapıldığı ve İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası Açıldığı - Davacının Aktif Takip ve Dava Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
TEMERRÜT SEBEBİNE DAYALI TAHLİYE DAVASI ( Kiralayan Durumunda Olmayan Malikin veya Kiralananı Sonradan İktisap Edenin de Önceden Kiracıya İhbar Göndererek Kira Bedellerinin Kendisine Ödenmesini İstemesinin Sonuçsuz Kalması Halinde Aynı Hakları Kullanması Mümkün Olduğu )
VEKİL SIFATIYLA KİRA SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMA ( İcra Takibinin Kiralayan Sıfatı Bulunmayan Sözleşmeyi Vekil Sıfatıyla İmzalayan Tarafından Kendi Adına Yapıldığı ve İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası Açıldığı - Davacının Aktif Takip ve Dava Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
AKTİF TAKİP VE DAVA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( İcra Takibinin Kiralayan Sıfatı Bulunmayan Sözleşmeyi Vekil Sıfatıyla İmzalayan Tarafından Kendi Adına Yapıldığı ve İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası Açıldığı - Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD18.3.2013E. 2013/1723 K. 2013/4641"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davaya Konu Olan Taşınmaza İlişkin Görülmekte Olan Dava Dayanağı Takibin İptali Davası Sonucunda Davacının Dava Ehliyetinde Değişiklik Olabileceğinden Dava Sonucunun Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Ortaklığın Giderilmesine Konu Olan Taşınmaza İlişkin Görülmekte Olan Dava Dayanağı Takibin İptali Davası Sonucunda Davacının Dava Ehliyetinde Değişiklik Olabileceğinden Dava Sonucunun Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
DAVA EHLİYETİNDE DEĞİŞİKLİK ( Borçlu Ortağın Alacaklısı Tarafından İİK'nun 121. Md. Uyarınca Açılan Ortaklığın Giderilmesi İstemi - Ortaklığın Giderilmesine Konu Olan Taşınmaza İlişkin Görülmekte Olan Dava Dayanağı Takibin İptali Davası Sonucunda Davacının Dava Ehliyetinde Değişiklik Olabileceğinden Dava Sonucunun Bekletici Mesele Yapılacağı )"
Y6.HD18.3.2013E. 2013/3628 K. 2013/4653"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ ( Karşı Taraf Dinlenmeden Karar Verildiği - İlgilileri Usulüne Uygun Tebligat Yapılarak Davet Ettikten Sonra Deliller İncelenerek ve Sözleşme Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerekirken Taraflar Davet Edilmeden Dosya Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ GEREKÇESİZ OLMASI ( Taraflar Davet Edilmeden Dosya Üzerinden Karar Verilmesi Doğru Olmadığı Gibi Tedbir Kararının Gerekçesiz Olarak Verilmiş Olmasının da Doğru Olmadığı )
KARŞI TARAF DİNLENMEDEN VERİLMİŞ OLAN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( İtiraz Edilebileceği - İtiraz Üzerine İlgililerin Dinlemek Üzere Davet Edilmesi ve Gelmedikleri Takdirde Dosya Üzerinden İnceleme Yaparak Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD19.3.2013E. 2013/372 K. 2013/4764"ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYIN İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Paydaşlar Arasında Fiili Taksimin Bulunduğu - Davacının Tapuda Yapılan Satış Sebebiyle Önalım Hakkını Kullanmasının DÜrüstlük Kuralı ile Bağdaşmayacağı/Davanın Reddi Gereği )
PAYDAŞLAR ARASINDA FİİLİ TAKSİMİN YAPILMIŞ OLDUĞU ( Davacının Kendi Payına Düşen Yere Fabrika Kurmuş Olduğu - Tanık Beyanlarının Fiili Taksimin Bulunduğunu İfade Ettikleri/Satın Alınan Yerin Kireçle İşaretlenmiş Olduğu/Önalım Hakkı )
TANIK BEYANLARININ DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Taşınmazın Maliklerinin 1976 Yılından Beri Taşınmaz Üzerine İş Yerleri Yapmaya Başladıkları/Zamanla Bir Fiili Paylaşımın Oluştuğu - Taşınmaz Üzerinde Fabrika ve Atölyeler Açıldığı Beyanı )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞININ UYGULANMADIĞI DURUM ( Fiili Paylaşım Nedeniyle Önalım Hakkının Kullanılamaması İddiasının Her Zaman İleri Sürülebilmesinin Mümkün Olduğu - Davacının Dürüstlük Kuralına Aykırı Talebinin Reddi Gereği )
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASININ DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLMASI ( Paydaşlar Arasında Hukuken Geçerli Olmasa Dahi Eylemli Bölüşmenin Bulunduğu - Zamanında Davalının Satın Aldığı Yer Üzerinde Hak İddia Etmeyen Davacının Önalım Talebinin Reddi Gereği )"
Y6.HD20.3.2013E. 2013/2832 K. 2013/4912"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( 818 S.K. Md.88'de Düzenlenen Faiz Konusunun Davanın Halen Derdest Olması Karşısında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ ( 818 S.K. Md.88'de Düzenlenen Faiz Konusunun Davanın Halen Derdest Olması Karşısında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA DEĞERLENDİRİLME ( Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka İlişkin Kurallar İle Geçici Ödemeler Faiz Temerrüt Faizi ve Aşırı İfa Güçlüğüne İlişkin Maddelerin Görülmekte Olan Davalarda da Uygulanacağı - Faiz Konusunun 6098 S.K. Çerçevesinde Değerlendirileceği )"
Y6.HD21.3.2013E. 2013/2188 K. 2013/4985"KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE ( İhtiyaç İddiasına Dayalı Davalarda Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İhtiyacın Gerçek Samimi ve Zorunlu Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )
İHTİYAÇ İDDİASINA DAYALI DAVALARDA TAHLİYE ( Karar Verilebilmesi İçin İhtiyacın Gerçek Samimi ve Zorunlu Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )
İHTİYAÇLININ KİRADA OTURMASI ( Konut İhtiyacına Dayalı Davalarda İhtiyaçlının Kirada Oturması İhtiyacın Varlığı Açısından Yeterli Olup Ayrıca Tahliye Tehdidi Altında Bulunması Gerekmediği )
TAHLİYE DAVASI ( Konut İhtiyacına Dayalı Davalarda İhtiyaçlının Kirada Oturması İhtiyacın Varlığı Açısından Yeterli Olup Ayrıca Tahliye Tehdidi Altında Bulunması Gerekmediği )"
Y6.HD21.3.2013E. 2013/3148 K. 2013/5050"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Alacaklı Tarafından Başlatılan İcra Takibine Borçlu İtiraz Etmez ve İhtar Müddeti İçinde Kira Borcunu Ödemezse İhtar Müddetinin Bitim Tarihini Takip Eden Altı Ay İçinde Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açılması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddi )
KİRA BORCUNU ÖDEMEME ( Alacaklı Tarafından Başlatılan İcra Takibine Borçlu İtiraz Etmez ve İhtar Müddeti İçinde Kira Borcunu Ödemezse İhtar Müddetinin Bitim Tarihini Takip Eden Altı Ay İçinde Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açılacağı )
ALTI AY İÇİNDE TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇILACAĞI ( İcra Takibine Borçlu İtiraz Etmez ve İhtar Müddeti İçinde Kira Borcunu Ödemezse İhtar Müddetinin Bitim Tarihini Takip Eden Altı Ay İçinde Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açılması Gerektiği )"
Y6.HD25.3.2013E. 2012/12005 K. 2013/5159"ZİYNETLERİN AYNEN İADESİ ( Tefhim Edilen Kararda ve Buna Uygun Düzenlenmesi Zorunlu Gerekçeli Kararda Hüküm Altına Alınan Eşyanın Cins Nitelik Miktar ve Değerlerinin Ayrı Ayrı Gösterileceği - Taraflara Yüklenen Borç İle Tanınan Hakkın İnfazda Güçlük Çıkarmayacak Biçimde Belirtileceği )
HÜKMÜN KAPSAMI ( Dava Dilekçesi Bilirkişi Raporu Gibi Herhangi Bir Belgeye Gönderme Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı - Taraflara Yüklenen Borç İle Tanınan Hakkın İnfazda Güçlük Çıkarmayacak Biçimde Belirtileceğinin Gözetileceği )
HÜKMÜN SONUÇ KISMI ( Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Sıra Numarası Altında Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Emredici Kural Olduğu )"
Y6.HD3.4.2013E. 2013/4509 K. 2013/5991"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kiralananın Davalı Kiracının Kullanımındayken Elektrik ve Su Abone Numaralarının Tesbitiyle Davacı Kiraya Veren Tarafından Yapılan Ödemelerin Kiralanana ve Kira Dönemine İlişkin Olup Olmadığının Üzerinde Durularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
KİRA ALACAĞI ( İtirazın İptali Davası - Kiralananın Davalı Kiracının Kullanımındayken Elektrik ve Su Abone Numaralarının Tesbitiyle Davacı Kiraya Veren Tarafından Yapılan Ödemelerin Kiralanana ve Kira Dönemine İlişkin Olup Olmadığının Üzerinde Durularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
ÖDEME BELGELERİ ( Borcu Söndüren Belgelerden Olduğundan Her Aşamada İleri Sürülebileceği Dikkate Alınarak Mahkemece Yapılan Bu Ödemelerle İlgili de Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği - İtirazın İptali Davası )"
Y6.HD17.4.2013E. 2012/14683 K. 2013/7025"İTİRAZIN İPTALİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Kira Sözleşmesinde Muacceliyet Koşuluna Yer Verildiği/Yeni Yasal Düzenleme Karşısında Bu Koşulun Kiralananın Niteliğine ve Davalı Kiracının Sıfatına Göre Geçersiz Hale Geldiği - Değerlendirmenin Takip Tarihi İtibariyle Ödenmemiş Muaccel Kira Alacağı Üzerinden Yapılması Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMELERİNE MUACCELİYET KAYDI KONULMASI ( İtirazın İptali - Yeni Yasal Düzenleme Karşısında Bu Koşulun Kiralananın Niteliğine ve Davalı Kiracının Sıfatına Göre Geçersiz Hale Geldiği/Muacceliyet Koşulu Gereğince İstenen Aylar Kirasının da Değerlendirmeye Tabi Tutulmasının Doğru Görülmediği )
KİRA ARTIŞI ( Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Göre Tefe Üfe Oranında Artış Şartının Kararlaştırıldığı/Takipte İstenen Aylık Kira Bedellerinin Artış Şartı Uygulanmak Suretiyle Tespit Edilerek Sonuca Gidilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı - İtirazın İptali )
TAHLİYE DAVASI ( İtirazın İptali - Otuz Günlük Ödeme Süresi Dolmadan ve Henüz Temerrüt Gerçekleşmeden Tahliye İstenemeyeceği/Bu Durumda Konusuz Kalan Tahliye Davası Davacı Tarafından Süresinde Açılmadığından Bu Dava Yönünden Davacının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Konusuz Kalan Tahliye Davası Davacı Tarafından Süresinde Açılmadığından Bu Dava Yönünden Davacının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulması Gerektiği - İtirazın İptali )"
Y6.HD6.5.2013E. 2012/13791 K. 2013/7869"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davanın Açıldığı Tarihteki Kanun Hükümleri Uyarınca Harç ve Masraf Alındıktan Sonra Yargılama Yapıldığı - Gider Avansının Hangi Nedenle İstendiği Nereye Sarf Edileceği ve Nereye Yatırılması Gerektiği Açıklanmadığı/Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
GİDER AVANSININ YATIRILMAMASI ( Davanın Açıldığı Tarihteki Kanun Hükümleri Uyarınca Harç ve Masraf Alındıktan Sonra Karar Gününe Kadar Yargılama Yapıldığı - Gider Avansının Yatırılmasına İlişkin Kesin Süreye Riayet Edilmemesi Nedeni İle İstemin Reddedilemeyeceği )
DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE HARÇ VE MASRAF ALINMASI ( Gider Avansının Hangi Nedenle İstendiği Nereye Sarf Edileceği ve Nereye Yatırılması Gerektiği Açıklanmadığı - Açıldığı Tarihteki Kanun Hükümleri Uyarınca Harç ve Masraf Alındıktan Sonra Yargılama Yapıldığı )"
Y6.HD7.5.2013E. 2013/2907 K. 2013/8028"ALACAK DAVASI ( Karşı Davacının Karşılık Davadaki Talebi İkili Bir İstek Olup Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )
KARŞILIK DAVA ( Kira ve Ortak Gider Alacaklarına Yönelik - Asıl Davaya Oranla Müstakil Ayrı Bir Dava Olduğu/Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )
ORTAK GİDER AVANSI ( Karşı Davacının Karşılık Davadaki Talebinin Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsili Olduğu/Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği - Alacak Davası )
TAKAS VE MAHSUP ( Alacak Davası - Karşı Davacı Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )"

Y7.HD

Y7.HD18.10.2011E. 2010/6468 K. 2011/6133"İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacağı - Davalının Tutanağa Konu İşyerinin Bulunduğu Adreste Faaliyette Bulunduğu Süre Belirlendikten Sonra Tutanak Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Kaçak Elektrik Bedeli Hesabının Yapılması Gerektiği )
HAKSIZ FİİLDEN KAYLANAN TAZMİNAT ( Davalının Abone Olmaksızın Kaçak Elektrik Kullandığının Tespit Edildiğinin Öne Sürüldüğü - Davalının Tutanağa Konu İşyerinin Bulunduğu Adreste Hangi Tarihten İtibaren Faaliyette Bulunduğunun İlgili Kurumlardan Sorularak Araştırılması Gerektiği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali - Davalının Tutanağa Konu İşyerinin Bulunduğu Adreste Faaliyette Bulunduğu Süre Belirlendikten Sonra Tutanak Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Kaçak Elektrik Bedeli Hesabının Yapılması Gerektiği )
ABONE OLMAKSIZIN KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Davalının Tutanağa Konu İşyerinin Bulunduğu Adreste Hangi Tarihten İtibaren Faaliyette Bulunduğunun İlgili Kurumlardan Sorularak Araştırılması Gerektiği )"
Y7.HD22.11.2011E. 2011/182 K. 2011/7119"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( İzinsiz Sanayi Suyu Satışı Fiilinin Kim Tarafından İşlendiği Tutanak Düzenleyicileri ve Varsa Taraf Tanıkları da Dinlenerek Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği )
İZİNSİZ SANAYİ SUYU SATIŞI FİİLİ ( Kim Tarafından İşlendiği Tutanak Düzenleyicileri ve Varsa Taraf Tanıkları da Dinlenerek Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği - Haksız Fiilden Doğan Tazminat )
TUTANAK DÜZENLENEN ADRES ( Davalının Faaliyette Bulunup Bulunmadığı ve Faaliyette Bulunuyor İse Faaliyetin Hangi Tarihten İtibaren Başladığı Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Ticaret Odası ve İlgili Diğer Kurumlardan Sorularak Saptanması Gerektiği - Haksız Fiilden Doğan Tazminat )"
Y7.HD15.3.2012E. 2011/7715 K. 2012/1773"MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Mirasçı Sıfatı ve Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı Gerekçesiyle Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Verildiği - Davacı Tarafından Açılmış Usulüne Uygun Bir Dava Bulunmadığına Göre Davanın ve Müdahale İsteminin Reddi Gereği )
MÜDAHALE İSTEMİ ( Mirasçılık Belgesinin İptali İstemi - Davacının Mirasçı Sıfatı ve Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı Gerekçesiyle Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Verildiği/Davacı Tarafından Açılmış Usulüne Uygun Bir Dava Bulunmadığına Göre Davanın ve Müdahale İsteminin Reddi Gereği )
DAVAYA MÜDAHALE ( Bir Davaya Müdahale Ancak Usulüne Uygun Biçimde Açılmış Bir Davada Söz Konusu Olabileceği - Davacı Tarafından Açılmış Usulüne Uygun Bir Dava Bulunmadığına Göre Davanın ve Müdahale İsteminin Reddi Gereği )"
Y7.HD24.9.2012E. 2012/5510 K. 2012/6305"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE ZİLYETLİK ( Sağlıklı Bir Sonuca Varılabilmesi İçin Komşu Köyden Mahalli Bilirkişiler İle Tespit Tutanağı Bilirkişileri Hazır Olduğu Halde Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
ZİLYETLİK ( Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğu Kimden Kime Kaldığı Üzerinde Ne Şekilde Zilyet Olunduğu Daha Önce Umumi Harman Yeri Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Hususları Sorulup Saptanması Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı İle Zilyetlik )
TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN NE OLDUĞU ( Kimden Kime Kaldığı Üzerinde Ne Şekilde Zilyet Olunduğu Daha Önce Umumi Harman Yeri Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Hususları Sorulup Saptanması Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı İle Zilyetlik )"
Y7.HD25.9.2012E. 2011/6854 K. 2012/6383"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Zarar Görenin Ancak Haksız Fiil Nedeniyle Uğradığı Gerçek Zararını Haksız Fiil Sorumlularından İsteyebileceği - Davacının Özel Olarak İşçi Tutup Çalıştırıldığının Harcama Yapıldığının Kanıtlanması Halinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
GERÇEK ZARAR ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat İstemi/Zarar Görenin Ancak Haksız Fiil Nedeniyle Uğradığı Gerçek Zararını İsteyebileceği - Alacak Olarak İstenilen Bedelin Bir Bölümünün Davacının Genel İdare Giderlerine İlişkin Olduğu/Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirleneceği )
ALACAK OLARAK İSTENİLEN BİR BÖLÜMÜN DAVACININ GENEL İDARE GİDERLERİNE İLİŞKİN OLMASI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlenerek Karar Verileceği )"
Y7.HD25.9.2012E. 2012/3392 K. 2012/6369"MUHDESATLARIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılmamış Sayılması Kararının Kesinleşmesi Halinde Davacı Tarafın Tespit Davası Açmakta Başlangıçta Var Olan Hukuksal Yararının Ortadan Kalkacağı ve Bu Durumda Davanın Hukuki Yarar Yokluğundan Reddine Karar Verileceği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Dava Sonunda Verilen “Davanın Açılmamış Sayılmasına” Dair Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılarak Dava Şartının Varlığı Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği - Muhdesatların Aidiyetinin Tespiti )
HUKUKİ YARAR ( Muhdesatların Aidiyetinin Tespiti - Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılmamış Sayılması Kararının Kesinleşmesi Halinde Davacı Tarafın Tespit Davası Açmakta Başlangıçta Var Olan Hukuksal Yararının Ortadan Kalkacağı ve Bu Durumda Davanın Hukuki Yarar Yokluğundan Reddine Karar Verileceği )"
Y7.HD26.12.2012E. 2012/6731 K. 2012/9996"MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ İLE YENİSİNİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Mirasçılık Belgesinin İptali Davalarının Hasımlı Olarak Açıldığı ve Sonucunun Tarafları Açısından Kesin Hüküm Oluşturduğu Dikkate Alındığında Çekişmeli Yargı Kapsamında Kaldığı )
GÖREV ( Mirasçılık Belgesinin İptali İle Yenisinin Verilmesi İstemi - 6100 S. HMK'nun Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihten Sonra Açılan Mirasçılık Belgesinin İptali Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Mirasçılık Belgesinin İptali İle Yenisinin Verilmesi İstemi - Mirasçılık Belgesinin İptali Davalarının Hasımlı Olarak Açıldığı ve Sonucunun Tarafları Açısından Kesin Hüküm Oluşturduğu/Çekişmeli Yargı Kapsamında Kalan Davalardan Olduğu )"
Y7.HD23.1.2013E. 2012/7896 K. 2013/351"MUHDESATLARIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Davanın Niteliği Gereği Davada Tanık Dinlenilebileceği - Muhdesatların Hangi Tarihte Kim Tarafından Kimin Adına Meydana Getirildiği Yönünde Dinlenen Tanık Beyanları Davayı Çözümlemeye Yeterli Açıklıkta Olmadığı )
TANIK DİNLENİLMESİ ( Muhdesatların Aidiyetinin Tespiti/Dinlenen Tanık Beyanları Davayı Çözümlemeye Yeterli Açıklıkta Olmadığı - Tanık Anlatımları İle Tanıkların Önceki ve Sonraki Anlatımları Arasında Dahi Çelişki Bulunduğu ve Çelişkilerin de Giderilmediği )
TANIK ANLATIMLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Davayı Çözümlemeye Yeterli Açıklıkta Olmadığı Gibi Tanık Anlatımları İle Tanıkların Önceki ve Sonraki Anlatımları Arasında Dahi Çelişki Bulunduğu ve Çelişkiler Giderilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Muhdesatların Aidiyetinin Tespiti )"
Y7.HD5.2.2013E. 2012/8600 K. 2013/738"MİRASÇILIK BELGESİNİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Alt Soyu Bulunmayan Miras Bırakanın Mirasçılarının Ana ve Babası Olduğu ve Bunların Eşit Olarak Mirasçı Olacakları - Miras Bırakandan Önce Ölmüş Olan Ana ve Babanın Yerlerini Her Derecede Halefiyet Yoluyla Kendi Alt Soylarının Alacağı )
ALT SOYU BULUNMAYAN MİRAS BIRAKAN ( Mirasçılarının Ana ve Babası Olduğu ve Bunların Eşit Olarak Mirasçı Olacakları/Miras Bırakandan Önce Ölmüş Olan Ana ve Babanın Yerlerini Her Derecede Halefiyet Yoluyla Kendi Alt Soylarının Alacağı - Mirasçılık Belgesinin Verilmesi İstemi )
MİRAS BIRAKANDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLAN ANA VE BABA ( Yerlerini Her Derecede Halefiyet Yoluyla Kendi Alt Soylarının Alacağı/Bir Tarafta Hiç Mirasçı Bulunmadığı Taktirde Bütün Mirasın Diğer Taraftaki Mirasçılara Kalacağı - Mirasçılık Belgesinin Verilmesi İstemi )"
Y7.HD5.3.2013E. 2013/3976 K. 2013/2194"HAKSIZ FESİH NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI VE İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Serbest Hamal Olarak Çalışan Davacının Davalı ile Hizmet Akti Yapıp Yapmadığı Hususunda Araştırma Yapılacağı - Tanık İfadelerinin Yeterli Olmadığı/Hizmet Sözleşmesi )
DAVACI VE DAVALI TANIK BEYANLARININ YETERLİ OLMAMASI ( Dava Dosyası İçerisinde Yeterli Kayıt ve Belge Bulunmadığı - Davacının Çalıştığı İşyerine Ait Kayıt ve Belgelerin Celbedileceği/Emsal Gösterilen Dava Dosyalarının İnceleneceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ ( Diğer Dava Dosyalarının İnceleneceği/Davacıya Yapılan Ödemelere Dair Bilge ve Belgelerin Araştırılacağı - Davacının Mevsimlik İşçi Olup Olmadığının Tespit Edileceği/Kıdem Tazminatı Talebi )
EMSAL GÖSTERİLEN DAVA DOSYALARININ İNCELENMESİ GEREĞİ ( Davacının Başka İşyerinde Çalışıp Çalışmadığının ve Mevsimlik İşçi Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - İş Sözleşmesinin Bağımlılık Unsurunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMLILIK UNSURUNUN ARAŞTIRILMASI ( Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığının Belirsiz Olduğu - Tanık Beyanlarının Hizmet Sözleşmesinin İspatında Yeterli Olmadığı/Kayıt ve Belgelerin Araştırılacağı )"
Y7.HD11.3.2013E. 2013/1422 K. 2013/2711"İŞÇİNİN NOTERDEN GÖNDERDİĞİ İHBARNAME İLE İŞ AKTİNİ FESHETMESİ ( Haklı Nedenle Fesih İddiasına Dayalı Olarak Kıdem Tazminatı ve Diğer İşçi Alacaklarının Talebi - İşverenin Dosyaya Sunduğu Ücret Bordroları ve Makbuzların Gözetileceği )
İŞÇİNİN İŞ AKTİNİ HAKLI NEDENLE FESHİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Kıdem Tazmiantı Talebinin Reddi - İşçinin İzinlerini Kullanmış Olduğu/Dosyaya Sunulan Ücret Bordroları ve Makbuzlardan Ücretlerini Almış Olduğunun Tespit Edildiği )
İŞVERENİN DOSYAYA SUNDUĞU ÜCRET BORDROLARI VE MAKBUZLAR ( İşçinin Fazla Çalışma Ücreti,Tatil Ücreti ve Yıllık İzinlerinin Kullandırılmadığı Şeklindeki İddialarının İspatlanamadığı - Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
İŞ AKDİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN FESHEDİLMESİ SEBEBİYLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI ( İşverenin Sunmuş Olduğu Belgelerden İşçinin Ödenmeyen Herhangi Bir Ücret, Fazla Çalışma ve Tatil Ücreti Alacağı Bulunmadığının Tespit Edildiği )
İŞÇİNİN YILLIK İZİNLERİNİ KULLANMIŞ OLMASI ( Hiç İzin Kullandırılmama ya da İzin Talep Edildiği Halde İşverence Gerekçesiz Olarak İzin Kullandırılmaması Durumunun Bulunmadığı - Haklı Nedenle Fesih Bulunmadığı/Kıdem Tazminatı )"
Y7.HD18.4.2013E. 2013/1587 K. 2013/7013"DERSHANE ÖĞRETMENİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( İşçi Alacakları Talebi/Ücretinin Ödenmediği İddiası - Davacının Şirket Bünyesinde Öğretmen Olarak Çalıştığı/Şirket Ortaklarına Yöneltilen Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
DERSHANE ÖĞRETMENİN ŞİRKET BÜNYESİNDE ÇALIŞMASI ( Şirket Ortaklarının Davalı Olarak Gösterilmesinin Hatalı Olduğu - Şirket Ortaklarına Yönelik Davanın Husumetten Reddi/Tüzel Kişi Ortaklarının Tüzel Kişinin Borcundan Sorumlu Olmayacağı )
ŞİRKET ORTAKLARINA YÖNELTİLEN DAVANIN SIFAT YOKLUĞUNDAN REDDİ ( Hususmet Yokluğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası )"
Y7.HD22.4.2013E. 2013/13495 K. 2013/7316"SENDİKALI İŞÇİNİN FAZLA MESAİ VE TATİL ÜCRETLERİ ALACAĞI DAVASI ( İşçinin Arife Günleri İçin Çalışmadığı Halde Ücret İçerisinde Ödenen Miktarın Hesaplanan İşçi Alacağından Mahsup Edileceği - Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Gözetileceği )
ARİFE GÜNÜ ÇALIŞMANIN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ ( TİS'de Özel Bir Düzenleme Bulunmadığı Halde Arife Gününe Denk Gelen Çalışmalar İçin İlave 1+2 Yevmiye Olarak Ödeneceğinin Kabulü hatalı Olduğu - Sendikalı İşçi Alacağı )
İŞÇİ ALACAĞININ HATALI HESAPLANDIĞI ( Davalı Vekilinin İtirazları Üzerine Alınan Ek Raporun da Hatalı Olduğu - İşçinin Arife Günleri İçin Çalışmadığı Halde Ücret İçerisinde Ödenen Miktarın Hesaplanan İşçi Alacağından Mahsup Edileceği )"
Y7.HD24.4.2013E. 2013/13110 K. 2013/7487"İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( 25 Yıllık Hizmeti Bulunan Davacının Hizmetinden İstifade Edemediği Gerekçesiye Feshin Geçersizliği Kararının Hukuka Uygun Olduğu - İşçinin Aylığa Bağlandığının Gözetileceği )
İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞINI HAKETMİŞ OLMASI ( İşe Başlatmama Tazminatının 4 Aylık Ücret Tutarı Üzerinden Hesaplanması Gereği - 6 Aylık Ücret Tutarı Üzerinden Yapılan Hesaplamanın Hatalı Olduğu/İşçinin Aylığa Bağlandığının Gözetileceği )
İŞE İADE TAZMİNATININ DÖRT AY OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ ( İşçinin Yaşlılık Aylığına Bağlanmış Olduğu )
GEÇERSİZ FESİH ( İşverenin 25 Yıllık Hizmeti Bulunan Davacının Hizmetinden İstifade Edemediği Gerekçesiye Feshin Geçersizliği Kararının Hukuka Uygun Olduğu - İşçinin 1 Ay İçerisinde İşverene İşe İade İçin Başvurabileceği/İşe İade )
İŞE İADENİN MÜMKÜN OLMASI ( İşverenin Geçerli Bir Nedenle İş Sözleşmesinin Feshetmediğinin Kabulü - Bir Ay İçerisinde İşçinin İşverene Tekrar Başvuru Yapabileceği/İşe Başlatılmaz İse İşe İade Tazminatının Alt Sınırda Ödenmesi Gerektiği )"
Y7.HD24.6.2013E. 2013/14031 K. 2013/11810"İŞE İADE DAVASI ( Davacının İş İlişkisi Süresince Bir Dönem Hemen Hemen Her Gün Bazen Dört Saati Aşar Şekilde Mesaiye Geç Gelmeyi Alışkanlık Haline Getirdiği - İşçinin Mesaiye Sürekli Olarak Geç Gelmesinin İşveren Açısından Geçerli Fesih Nedeni Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHİ ( İşçinin Mesaiye Sürekli Olarak Geç Gelmesinin İşveren Açısından Geçerli Fesih Nedeni Olduğu - İş İlişkisi Süresince Bir Dönem Mesaiye Geç Gelmeyi Alışkanlık Haline Getiren Davacının İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshedildiği Kabulü İle Davanın Reddi Gerektiği/İşe İade Davası )
İŞÇİNİN MESAİYE GEÇ GELMESİ ( İşe İade Davası - Sürekli Olarak Geç Gelmesinin İşveren Açısından Geçerli Fesih Nedeni Olduğu/İş İlişkisi Süresince Bir Dönem Mesaiye Geç Gelmeyi Alışkanlık Haline Getiren Davacının İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshedildiği/Davanın Reddi Gerektiği )
İŞE GEÇ GELEN İŞÇİ ( İşe İade Davası - Sürekli Olarak Geç Gelmesinin İşveren Açısından Geçerli Fesih Nedeni Olduğu/İş İlişkisi Süresince Bir Dönem Mesaiye Geç Gelmeyi Alışkanlık Haline Getiren Davacının İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshedildiğinden Davanın Reddedileceği )"

Y8.HD

Y8.HD31.1.2012E. 2012/525 K. 2012/437"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI ( Tapu Sicilinde Malik Olarak Görünen Kişilere Kayıt Maliki Gerçek Kişi Ölmüş ise Mirasçılarına Karşı Açılabileceği - Davacı Doğru Kişiye Dava Açtığı Halde Mahkemenin Değerlendirmesi Sonucu Davanın Yanlış Kişiye Yöneltilmesi Nedeniyle Davacı Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davacı Tarafından Doğru Kişiye Yöneltilen Tapu İptal ve Tescil Davasının Mahkemenin Değerlendirmesi Soncu Yanlış Kişiye Açılması - Mahkemenin Kararı Üzerine Yapılan Değişikliğin Sonucu Davacıya Yüklenemeyeceğinden Davacı Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gereği )"
Y8.HD20.2.2012E. 2012/691 K. 2012/966"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Murisin Ölümünden Sonra Yapılan Bir Paylaşım Yok İse ya da Taşınmazlar Satış veya Bağış Yoluyla Davacılara Kalmamış İse Davacıların Terekeye Dahil Bu Taşınmazlar İçin Tek Başına Üçüncü Kişilere Karşı Dava Açma Olanaklarının Bulunmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Ölümünden Sonra Yapılan Bir Paylaşım Yok İse ya da Taşınmazlar Satış veya Bağış Yoluyla Davacılara Kalmamış İse Davacıların Terekeye Dahil Bu Taşınmazlar İçin Tek Başına Üçüncü Kişilere Karşı Dava Açma Olanaklarının Bulunmadığı )
MİRAS ORTAKLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Yargılama Sırasında Diğer Mirasçıların Davaya Katılmasının Sağlanması ya da Açılmış Bulunan Davaya Karşı Olurlarının Alınması veya Terekeye Temsilci Atanması Suretiyle Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Dava Bir Tasarrufi İşlem Olup Tüm Mirasçıların Katılımıyla Üçüncü Kişilere Karşı Dava Açmaları Gerektiği/Murisin Ölümünden Sonra Yapılan Bir Paylaşım Yok İse ya da Taşınmazlar Satış veya Bağış Yoluyla Davacılara Kalmamış İse Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
Y8.HD21.2.2012E. 2012/1149 K. 2012/994"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Sebebine Dayalı - Davaya Konu Taşınmazın Davacıya Babasından Nasıl ve Ne Şekilde İntikal Ettiğinin Tespit Edilmesine Çalışılması Gerektiği/Belirlenecek İntikal Şekli ile Elbirliğiyle Mülkiyet Hükümleri Dikkate Alınarak Dava Şartı Üzerinde Durulması Gerektiği )
KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Belirlenecek İntikal Şekli ile Elbirliğiyle Mülkiyet Hükümleri Dikkate Alınarak Dava Şartı Üzerinde Durulması ve Ondan Sonra Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İNTİKAL ŞEKLİ ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Sebebine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Belirlenecek İntikal Şekli ile Elbirliğiyle Mülkiyet Hükümleri Dikkate Alınarak Dava Şartı Üzerinde Durulması ve Ondan Sonra Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.HD27.2.2012E. 2012/437 K. 2012/1159"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZIN ELDE EDİLMESİ ( Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliğin Bulunması ve Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Yerlerden Olması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı - Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliğin Bulunması ve Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Yerlerden Olması )
ELVERİŞLİ ZİLYETLİK ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Tarıma Elverişli Arazi Niteliğinde Olmadığından Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
ZİLYETLİK ( Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması - Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliğin Bulunması ve Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Yerlerden Olması Gerektiği )"
Y8.HD15.3.2012E. 2012/560 K. 2012/1818"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Mirasçıların Pay Oranlarının Saptanmasının Gerekmesi Sebebiyle Yeni Veraset Belgesinin Alınması İçin Davacı Tarafa Süre ve İmkan Tanınması Gerektiği - Veraset Belgesi Dosyaya Sunulduğunda Dava Dışı Kalan Diğer Tüm Mirasçılara Davanın Yöneltilmesi ve Davada Taraf Durumunu Almalarının Sağlanması Gerektiği )
VERASET BELGESİ ( Dosyaya Sunulduğunda Dava Dışı Kalan Diğer Tüm Mirasçılara Davanın Yöneltilmesi ve Davada Taraf Durumunu Almalarının Sağlanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Miras Payının Devrine Dair Her İki Sözleşme Kapsamları ile Murisin Mirasçılarına İntikal Edecek Paylar ve Miras Paylarını Kısmen Devreden Mirasçıların Hukuki Durumları ile Kendilerine Kalması Gereken Pay Oranları Gözönünde Bulundurularak Bilirkişilerden Rapor Alınması Gerektiği )"
Y8.HD19.3.2012E. 2012/999 K. 2012/1913"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Bu Yerle İlgili Olarak Kadastroya Tabi Olması Yolunda Herhangi Bir İddia Vaki Olmamış ve Dava Tarihine Kadar Geçen Süre İçerisinde Hak Arama Yoluna Başvurulmadığından Reddi Gereği )
TESCİL İSTEMİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı - Davanın Makul Sürede Açılmadığı ve Davaya Konu Taşınmazın Paftasında Yol Boşluğu Olarak Gösterildiği Tarihten Dava Tarihine Kadar 20 Yıl Geçmediği de Dikkate Alınarak Davanın Reddi Gerektiği )
KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEYEN YER ( İle İlgili Olarak Kadastroya Tabi Olması Yolunda Herhangi Bir İddia Vaki Olmamış ve Dava Tarihine Kadar Geçen Süre İçerisinde Hak Arama Yoluna Başvurulmadığı - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil İsteminin Reddi Gereği )"
Y8.HD20.3.2012E. 2012/2051 K. 2012/1994"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yargılama Devam Ederken Kadastro Çalışması Yapıldığından Bu Durumda Davanın Kadastro Tesbitine İtiraz Niteliğinde Bulunduğu - Mahalli ve Teknik Bilirkişiler Aracılığıyla Keşif Yapılarak Teknik Bilirkişiden İnfaza Elverişli Ölçekli ve Koordinatlı Kroki Alınması Gerektiği )
AYNİ HAKKA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kadastro Tutanağı ve Varsa Dayanağı Tapu ve Vergi Kayıtları Bulundukları Yerlerden Getirtilerek Dosya Arasına Konulması ve Bu Yere Ait Olup Olmadığı Hususu Üzerinde Durulması ve Fen Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Rapor ve Krokiler Kadastro Müdürlüğüne Gönderilerek Taşınmaza Ait Kadastro Tutanağı Düzenlenip Düzenlenmediğinin Araştırılması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Elatmanın Önlenmesi Davası - Taşınmaz Hakkında Kadastro Tutanağı Düzenlenmiş ise Mülkiyet Uyuşmazlığı Olan Müdahalenin Önlenmesi Davası Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmek Suretiyle Dava Dosyasının Görevli Kadastro Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KADASTRO TUTANAĞI ( Elatmanın Önlenmesi Davası - Taşınmaz Hakkında Kadastro Tutanağı Düzenlenmiş ise Mülkiyet Uyuşmazlığı Olan Müdahalenin Önlenmesi Davası Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmek Suretiyle Dava Dosyasının Görevli Kadastro Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.HD26.3.2012E. 2012/2270 K. 2012/2151"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TESCİL İSTEMİ ( Dava Dosyası İşlemden Kaldırılmış ve Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Hazine Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğine Göre Hazine Yararına Avukatlık Parasına Hükmedileceği )
DAVANIN AÇILMAMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Tescil - Hazine Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğine Göre Hazine Yararına Avukatlık Parasına Hükmedileceği )
KADASTRO ÇALIŞMASINA DAYALI DAVA ( Elatmanın Önlenmesi ve Tescil - Dava Dosyası İşlemden Kaldırılmış ve Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği/Hazine Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğine Göre Hazine Yararına Avukatlık Parasına Hükmedileceği )
HAZİNE YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kadastro Çalışmasına Dayalı Elatmanın Önlenmesi ve Tescil - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği/Hazine Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğine Göre Hazine Yararına Avukatlık Parasına Hükmedileceği )"
Y8.HD5.4.2012E. 2012/2588 K. 2012/2503"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğe Dayalı - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiğine ve Davalı Yargılama Oturumlarında Avukat Marifetiyle Temsil Olunduğuna Göre Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Takdir ve Tayini Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davalı Yargılama Oturumlarında Avukat Marifetiyle Temsil Olunduğuna Göre Karar Tarihindeki Avukatlık Ücret Tarifesi Hükmü Uyarınca Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Takdir ve Tayini Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
VEKALET ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiğine ve Davalı Yargılama Oturumlarında Avukat Marifetiyle Temsil Olunduğuna Göre Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Takdir ve Tayini Gerekirken Bu Hususta Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.HD10.4.2012E. 2012/1477 K. 2012/2639"ALACAK DAVASI ( Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan - Gerekçeli Kararın Yazılması Bakımından Kısa Karar Esas Olup Gerekçeli Kararın Kısa Karara Göre Yazılmasının Zorunlu Olduğu/Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI ( Bozma Nedeni Olduğu/Mahkemece Bozmadan Sonra Önceki Kısa Kararla Bağlı Olmaksızın Çelişkiyi Kaldırmak Kaydıyla Hakimin Vicdani Kanaatine Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
BOZMA NEDENLERİ ( Alacak Davası - Mahkemece Verilen Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında Belirtildiği Gibi Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Bozma Nedeni Olduğu )
HÜKMÜN İÇERİĞİ ( Davacı Alacağının Tahsiline Karar Verilirken Taraflara Ait Hak ve Yükümlülükler Yer Değiştirilerek Hükmedilen Alacak Miktarının Davalıdan Tahsiliyle Davacıya Verilmesi Şeklinde Karar Verilmesi Gerekirken Davacıdan Tahsiliyle Davalıya Verilmesine Şeklinde Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği - Alacak Davası )"
Y8.HD12.4.2012E. 2012/2599 K. 2012/2759"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Verilen Hükmün Yeterince Açık Olmaması İcrasında Tereddüt Uyandırması veya Birbirine Aykırı Fıkralar İçremesi Halinde Mümkün Olduğu - Tavzih Yoluyla Vekalet Ücretinin Arttırılamayacağı )
TAVZİH YOLUYLA VEKALET ÜCRETİNİN ARTTIRILMASI ( Usul Kanununun Tavzih İçin Aradığı Şartlara Uyugun Bir Durum Olmadığı - Tavzih Yoluyla Vekalet Ücretinin Yükseltilemeyeceği )"
Y8.HD17.4.2012E. 2012/2710 K. 2012/2886"MAAŞ HACZİ ( Borçlunun Haczedilmezlik Yönünde Bir Başvurusu Olmayıp Takip Yapılamayacağından Bahisle Hacizlerin Kaldırılması İstenildiği - İcra Mahkemesince Dayanak İlam Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılabileceği Kabul Edildiğine Göre Sair İstemlerin Reddi Gerektiği )
HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İcra Mahkemesince Dayanak İlam Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılabileceği Kabul Edildiğine Göre Sair İstemlerin Reddi Gerekirken Talep Aşılarak 5510 S.K. Koşullan Değerlendirilip Maaş Haczinin de Kaldırılmasının İsabetsizliği )
TALEBİN AŞILMASI ( Dayanak İlam Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılabileceği Kabul Edildiğine Göre Sair İstemlerin Reddi Gerekirken Talep Aşılarak 5510 S.K. Koşullan Değerlendirilip Maaş Haczinin de Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.HD26.4.2012E. 2012/2725 K. 2012/3338"VEKALET ÜCRETİ ( Ret Edilen Kısım Dikkate Alınarak Borçlu Lehine Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Muaf İdareler Arasında Bulunan Borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü Her Türlü Yargı Harcından ve Dolayısıyla İcra Harçlarından Muaf Olduğu )
KISMEN KABUL KARARI ( Ret Edilen Kısım Dikkate Alınarak Borçlu Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.HD2.5.2012E. 2012/3129 K. 2012/3582"AYIPLI ARACIN İADESİ ( Takip Konusu İlamda Araç Bedelinin Tahsilinin Ayıplı Aracın İade Koşuluna Bağlandığı - Bu Koşul Gerçekleşmeden Takip Yapılamayacağı )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Takip Konusu İlamda Araç Bedelinin Tahsilinin Ayıplı Aracın İade Koşuluna Bağlandığı - Bu Koşul Gerçekleşmeden Takip Yapılamayacağından Şikayetin Kabulü )
BEDELİN ÖDENMESİNİN ŞARTA BAĞLANMASI ( Ayıplı Araç Bedelinin Tahsilinin Ayıplı Aracın İade Koşuluna Bağlandığı - Bu Koşul Gerçekleşmeden Takip Yapılamaması )"
Y8.HD3.5.2012E. 2012/3021 K. 2012/3724"ŞİKAYET ( Usulsüz Çıkarılan İcra Emrinin İptal Edilmesinde Borçlunun Hukuki Yararı Olduğu - Mahkemece İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
HUKUKİ YARAR ( Şikayetçi Kendisini Vekille Temsil Ettirdiği Halde Takipte İcra Emri Vekile Değil Asile Çıkarıldığı - Usulsüz Çıkarılan İcra Emrinin İptal Edilmesinde Hukuki Yararı Olduğu/Mahkemece İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKİLE TEBLİĞ ( Şikayetçi Kendisini Vekille Temsil Ettirdiği Halde Takipte İcra Emri Vekile Değil Asile Çıkarıldığı - Usulsüz Çıkarılan İcra Emrinin İptal Edilmesinde Hukuki Yararı Olduğu/Mahkemece İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.HD8.5.2012E. 2012/3141 K. 2012/3953"BOŞANMA DAVASI ( Ziynet Eşyalarının İadesi - Boşanma Hükmü Kesinleştiğinden Ferilerinin Takibe Konmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
ZİYNET EŞYALARIN İADESİ ( Boşanma Hükmünün Kesinleştiği - Boşanma Hükmü Kesinleştiğinden Ferilerinin Takibe Konmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
MÜKERRER ŞİKAYET ( Şikayetin Boşanmanın Kesinleşmediği Sebebiyle Yapılması - Önceki Şikayetin Fazla Hesaplandığı Gerekçesi İle Yapıldığı/ Mükerrer Şikayet Kabul Edilmeyeceği )
ŞİKAYET ( Şikayetin Boşanmanın Kesinleşmediği Sebebiyle Yapılması - Önceki Şikayetin Fazla Hesaplandığı Gerekçesi İle Yapıldığı/ Mükerrer Şikayet Kabul Edilmeyeceği )
FERİ NİTELİĞİNDEKİ HÜKÜMLER ( Ziynet Eşyalarının İadesi - Boşanma Hükmünün Kesinleştiğinden Ferilerinin Takibe Konmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
Y8.HD10.5.2012E. 2012/3438 K. 2012/4049"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazların Edinildiğinin İleri Sürüldüğü Tarihe Göre Eşler Arasında Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu/Uyuşmazlığın Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Göre Çözüme Kavuşturulması Gerektiği - Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinden Sonra Açıldığı Gerekçesiyle Reddin Doğru Olmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Taşınmazların Edinildiğinin İleri Sürüldüğü Tarihe Göre Eşler Arasında Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu - Borçlar Kanununun Başka Türlü Hüküm Mevcut Olmadığı Takdirde Her Dava İçin Öngörülen On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Katkı Payı Alacağı Davası )
MAL REJİMİNİN TESPİTİ ( Katkı Payı Alacağı Davası - Uyuşmazlık Konusu Aracın Davalı Adına Trafik Siciline Tescili Tarihinin Belirlenerek Taraflar Arasında Hangi Mal Rejimine Tabi Dönemde Alındığının Tespiti ve Uygulanması Gereken Zamanaşımı Süresinin Saptanmasıyla Sonucuna Göre Araç Bakımından Davaya Devam Edilmesi Gerektiği )"
Y8.HD15.5.2012E. 2012/3739 K. 2012/4255"TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN ANLAŞMAZLIK ( Meni Müdahale ve Kal Talebini Reddine Dair İlamda Hükmedilen Vekalet Ücreti - Taşınmazın Aynına İlişkin Anlaşmazlık Bulunmadığından İlamın Kesinleşmesine Gerek Olmaması )
VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Meni Müdahale ve Kal Talebini Reddine Dair İlam - Taşınmazın Aynına İlişkin Anlaşmazlık Bulunmadığından İlamın Kesinleşmesine Gerekmediği )
KESİNLEŞMEDEN İLAMIN İCRA EDİLEBİLİRLİĞİ ( Taşınmazın Aynına İlişkin Taraflar Arasında İhtilafın Bulunmadığı- İlamın Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )"
Y8.HD17.5.2012E. 2012/3796 K. 2012/4368"TASARRUFUN İPTALİ KARARI ( Amacı Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağını Sağlamaktan İbaret Olup Konusu Ayni Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun Hukuki İşlemlerini Ortadan Kaldırıcı Nitelikte Bir Hukuki Sonuç Yaratmayacağı - İktisap Edenin Borçludan Yaptığı İktisaba Etkisi Olmadığı/Bu Nitelikteki Dava Sonunda Taşınır ya da Taşınmaz Mülkiyeti El Değiştirmiş Olmayacağı )
ŞAHSİ HAK ( Tasarrufun İptaline Dair Kararın Amacı Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağını Sağlamaktan İbaret Olup Konusu Ayni Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğu )"
Y8.HD29.6.2012E. 2012/23 K. 2012/6572"MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ( Bu Davalarda Boşanmaya Evliliğin İptaline veya Hakim Tarafından Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Durumunda Bu Davalarda Yetkili Olan Mahkemelerin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası - Boşanmaya Karar Veren Mahkemenin Yetkili Olması )
BOŞANMA ( Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası - Boşanmaya Karar Veren Mahkemenin Yetkili Oluşu )"
Y8.HD28.1.2013E. 2012/11981 K. 2013/867"YABANCI PARA ALACAĞININ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE EFEKTİF SATIŞ KURUNUN ESAS ALINMASI ( Alacaklının Dosya Kapak Hesabının Yanlış Hesaplandığı - Efektif Satış Kurunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği/Ek Rapor Alınacağı )
ALACAKLININ DOSYA KAPAK HESABININ TESPİTİ ( Efektif Satış Kurunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği/Ek Rapor Alınacağı - İcra Mahkemesince Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Belirlenen Rakama Yapılan İtiraz/Hatalı Hesaplama )"
Y8.HD19.2.2013E. 2012/11461 K. 2013/1758"BOŞANAN EŞLER ARASINDA KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Alacağın Hesaplanmasında Edinilmiş Malların Tasfiye Anındaki Sürüm Değerinin Gözetileceği - Davaya Konu Aracın Dava Tarihine En Yakın Tarihteki Sürüm Değerinin Araştırılması Gerektiği )
KATILMA ALACAĞININ HESABINDA TASFİYE TARİHİ ( Yerel Mahkemece Karar Tarihine Yakın Olmayan ve Fahiş Şekilde Belirlenen 2008 Yılı Araç Değerinin Dikkate Alınmasının Hatalı Olduğu - Tasfiye Tarihinin Karar Tarihi Olduğunun Gözetileceği )
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( Dava Konusu Motorlu Aracın Edinim Tarihinin 01.01.2002'den Sonra Olduğu - Bu Araç İçin Katılma Alacağının Belirlenmesinde Karar Tarihine En Yakın Değerin Tespit Edilmesi Gerektiği/Katılma Alacağı )
TASFİYE TARİHİNİN KARAR TARİHİ OLDUĞU ( Karar Tarihine En Yakın Araç Sürüm Değerinin Şoförler Odası ile Diğer Kurumlardan Belirlenmesi Gerektiği - Karar Tarihine Yakın Olmayan ve Fahiş Şekilde Belirlenen Değerin Hatalı Olduğu )
ARAÇ SÜRÜM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Aracın Görülerek Sürüm Değerinin Belirlenme İmkanı Olmadığı Gerekçesiyle Karar Tarihine Uzak ve Fahiş Olarak Belirlenen Değerin Hatalı Olduğu - Sürüm Değerinin Karar Tarihine Yakın Belirleneceği )"
Y8.HD11.3.2013E. 2013/2889 K. 2013/3187"EŞLER ARASINDA KATILMA ALACAĞI DAVASI ( Boşanma Davasının Reddi/Eşlerin Halen Evli Oldukları/Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Devam Ettiği - Mal Rejiminin Sona Ermediğinden Davanın Görülebilirlik Ön Koşulunun Gerçekleşmediği )
EVLİLİK DEVAM ETTİĞİNDEN MAL REJİMİNİN SONA ERMEMESİ ( Katılma Alacağı Davasının Ön Koşulunun Gerçekleşmediği )
DAVANIN GÖRÜLEBİLİRLİK ÖN KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Boşanma Davasının Reddedilmiş Olması Nedeniyle Taraflar Arasındaki Evlilik Birliğinin Halen Devam Ettiği - Mal Rejiminin Sona Ermediği/Katılma Alacağı Davasının Reddi Gereği )"
Y8.HD26.3.2013E. 2012/15067 K. 2013/4298"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Boşandığı Eşi İle Diğer Davalı Arasında Gerçekleştirildiği İleri Sürülen Muvazaalı İşlemin Davacı Yönünden Haksız Eylem Niteliğinde Bulunduğu/Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatı İle Davaya Bakılmasının Yerinde Olduğu )
KATKI PAYI ALACAĞI ( Tapu İptali ve Tescile İlişkin İstek Yönünden Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Olarak Bakılması Doğru İse de Katkı Payı Alacağı Bakımından Davanın Tefriki İle Ayrı Bir Esasa Kaydının Yapılması ve Tefrik Edilecek Davaya Aile Mahkemesi Sıfatı İle Bakılması Gerektiği )
GÖREV ( Muvazaalı İşlemin Davacı Yönünden Haksız Eylem Niteliğinde Bulunduğundan Tapu İptali ve Tescile İlişkin İstek Yönünden Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Olarak Bakılması Doğru Olduğu - Katkı Payı Alacağı Bakımından Davanın Tefriki İle Davaya Aile Mahkemesi Sıfatı İle Bakılması Gerektiği )
DAVANIN TEFRİKİ ( Mahkemece Her Tapu İptali ve Tescil İle Katkı Alacağı İstekleri Yönünden de Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatı İle Davaya Bakılarak Hüküm Kurulduğu - Katkı Payı Alacağı Bakımından Davanın Tefriki İle Ayrı Bir Esasa Kaydının Yapılması ve Aile Mahkemesi Sıfatı İle Bakılması Gerektiği )"
Y8.HD4.4.2013E. 2013/2139 K. 2013/5066"EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİ ( Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Sorulacağı - Hakkın Doğum Tarihinden Takip Tarihine Kadar Olan Faiz Miktarının Bilirkişiye Hesaplattırılacağı )
BANKALARDAN MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANI SORULACAĞI ( İlama Aykırı Olarak Hesap ve Talep Edilen Faizlere İtiraz Edildiği - Her İki Tarafın Bildirdiği Tüm Bankalardan Faiz Oranları Getirtileceği )
KIDEM TAZMİNATINA EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİ İŞLETİLMESİ ( Her İki Tarafın da Bildirdiği Tüm Bankalardan Faiz Oranları Getirtilerek Gerektiğinde Yeniden Bilirkişi Raporu Alınarak İtiraz Hakkında Karar Verileceği - İlama Aykırı Olarak Hesap ve Talep Edilen Faizlere İtiraz Edildiği )"
Y8.HD12.4.2013E. 2012/11129 K. 2013/5608"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Ölüm Nedenine Dayalı - Ölüm Tarihinden Dava ya da İntikal Tarihine Kadar Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğin Kanıtlanması Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Ölüm Tarihinden Dava ya da İntikal Tarihine Kadar Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğin Kanıtlanması Gerektiği )
İSPAT ( Ölüm Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Zilyetliğin Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanmasının Mümkün Olduğu )
ÜSTÜN KULLANMA HAKKI ( Alacak Davası - Kazanma Koşullarının Davacı Lehine Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )"
Y8.HD20.5.2013E. 2013/4172 K. 2013/7505"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMADAN KAYNAKLANAN İLAMA DAYALI BAŞLATILAN TAKİPTE HACİZ ( 6111 S.K. Geçici Md.2 Hükmünün İptal Edildiği - İptal Hükmünün 6 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek Olmasının İptal Hükmün Uygulanmasını Engellemeyeceği/İdarenin Hesabının Haczedilebileceği )
BELEDİYENİN HACİZ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kamulaştırmasız Elatmadan Kaynaklanan İlama Dayalı Başlatılan Takipte Reddedileceği - 1983 Yılı Sonrasında El Atıldığı/6111 S.K. Geçici Md.2 Hükmünün İptal Edildiği Fakat Kararın Yürürlüğe Girmediği - Yürürlüğe Girmese de Uygulanacağı )
1983 YILINDAN SONRA İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( İlama Dayalı Başlatılan Takipte Borçlu Belediyenin Haciz İşleminin İptali Talebinin Reddedileceği - İdarenin Hak Mal ve Alacaklarının Haczedilebileceği )
İPTAL HÜKMÜNÜN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN İTİBAREN 6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Kanun Koyucuya Anayasa'ya Uygun Yeni Yasa Maddesi Hazırlanması İçin Verilmiş Süre Olup Bu Sürenin İptal Hükmünün Uygulanmasını Engellemeyeceği )"
Y8.HD12.6.2013E. 2013/10485 K. 2013/9049"HACİZ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan İlama Dayalı Başlatılan Takipte İdarelerin Mal Hak ve Alacaklarının Haczedilemeyeceği Gerekçesiyle - 6111 S.K. Geçici Md.2 Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiğinden Talebin Reddi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN İDARENİN MAL VE ALACAKLARININ HACZİ ( 1983 Tarihinden Sonraki Kamulaştırmasız El Atma İşlemlerinde de 2942 S.K. Geçici Md.6 Uygulanacağı - Borçlu İdarenin Haczi Kabil Malvarlığı Üzerine Haciz Konulabileceği )
1983 TARİHİNDEN SONRAKİ KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA İŞLEMLERİ ( 6111 S.K. Geçici Md.2'nin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği/İdare Eyleminin 1983 Yılından Öncesine Ait Olduğuna İlişkin İddia Bulunmadığı - Borçlu İdarenin Haczi Kabil Malvarlığı Üzerine Haciz Konulacağı )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN İLAMA DAYALI TAKİP ( İdarelerin Mal Hak ve Alacaklarının Haczedilemeyeceği Gerekçesiyle Haciz Kararının Kaldırılması İstemi - 1983 Yılından Sonra El Atıldığı/Hüküm İptal Edildiğinden İptal Yürürlüğe Girmemiş Bile Olsa Uygulanacağı )
ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN HÜKÜM ( 6111 S.K. Geçici Md.2'nin İptal Edildiği/Resmi Gazete'de Yayımlanmasından 6 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek Olmasının Uygulanmasını Engellemeyeceği - İdarenin Haczi Kabil Malvarlığı Üzerine Haciz Konabileceğinden Haciz Kararının Kaldırılması İsteminin Reddi )
İPTAL HÜKMÜNÜN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN 6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Kanun Koyucuya Anayasa'ya Uygun Yeni Yasa Maddesi Hazırlanması İçin Verilmiş Süre Olup Bu Sürenin İptal Hükmünün Uygulanmasını Engellemeyeceği )"
Y8.HD18.6.2013E. 2013/5805 K. 2013/9394"MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASI ( 6100 S. Kanun Zamanında Açılmış Olduğu/Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılması Gerektiği - Verilen Yetkisizlik Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Mahcuz Mala İstihkak Davası - Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılması Gerektiği/Davanın Bunların Dışındaki Bir Yerde Açılması Halinde İse Yetki İlk İtirazında Bulunulmuşsa Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Hükmün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
GENEL YETKİ KURALI ( 6100 S. Kanun Zamanında Açılmış Olan Bu Davada Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerektiği/Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılması Gerektiği - Mahcuz Mala İstihkak Davası )
6100 SAYILI KANUN ZAMANINDA AÇILAN DAVA ( İstihkak Davası - Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılması Gerektiği )"
Y8.HD24.6.2013E. 2013/4370 K. 2013/9857"MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASI ( 6100 S. Kanun Yürürlüğe Girdikten Sonra Açılmış Olduğu - Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerektiği/İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu/Verilen Yetkisizlik Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerektiği - İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu/Bunların Dışındaki Bir Yerde Açılması Halinde İse Yetki İlk İtirazında Bulunulmuşsa Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Mahcuz Mala İstihkak Davası/İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu/Bunların Dışındaki Bir Yerde Açılması Halinde İse Yetki İlk İtirazında Bulunulmuşsa Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
GENEL YETKİ KURALI ( Mahcuz Mala İstihkak Davasının Genel Yetki Kuralı Uyarınca İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu - Verilen Yetkisizlik Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )"
Y8.HD24.6.2013E. 2013/5652 K. 2013/9845"MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASI ( 6100 S. Kanun Yürürlüğe Girdikten Sonra Açıldığı - Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerektiği/Davalı Alacaklı Cevap Dilekçesinde Yetki İlk İtirazında Bulunduğu/Yetki İlk İtirazının Kabulü İle Yetkisizlik Kararı Vermek Gerektiği )
GENEL YETKİ KURALI ( Genel Yetki Kuralı Uyarınca İstihkak Davalarının Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılması Gerektiği/Davalı Alacaklının Yetki İlk İtirazının Kabulü İle Yetkisizlik Kararı Vermek Gerektiği - Mahcuz Mala İstihkak Davası )
YETKİ İLK İTİRAZI ( Mahcuz Mala İstihkak Davası - Davalının Yerleşim Yerinin Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer de Antalya İli Merkez Sınırları İçinde Kaldığı/Davalı Alacaklının Yetki İlk İtirazının Kabulü İle Yetkisizlik Kararı Vermek Gerektiği )
İSTİHKAK DAVASI ( 6100 S. Kanun Yürürlüğe Girdikten Sonra Açılmış Olduğu - Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerektiği/Davalı Alacaklı Cevap Dilekçesinde Yetki İlk İtirazında Bulunduğu/Yetki İlk İtirazının Kabulü İle Yetkisizlik Kararı Vermek Gerektiği )"

Y9.HD

Y9.HD19.3.2009E. 2007/39256 K. 2009/7460"KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Yasayla Aksine İmkan Veren Hallerde Tavanın Aşılması Söz Konusu Olacağı - 5004 S. Kanunun Md. 10 Hükmündeki Düzenleme Bu Ayrık Duruma İlişkin Olup Artık Burada Tavan Gözetilmeyeceği/Dosyadaki Deliller Değerlendirilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ( İş Sözleşmesinin Feshedildiği Andaki Tavan Olduğu - Yasayla Aksine İmkan Veren Hallerde Tavanın Aşılması Söz Konusu Olacağı/5004 S. Kanunun Md. 10 Hükmündeki Düzenleme Bu Ayrık Duruma İlişkin Olup Artık Burada Tavan Gözetilmeyeceği )
KIDEM TAZMİNATI TAVANININ AŞILMASI ( Yasayla Aksine İmkan Veren Hallerde Söz Konusu Olacağı/5004 S. Kanunun Md. 10 Hükmündeki Düzenleme Bu Ayrık Duruma İlişkin Olduğu - Kıdem Tazminatı Alacağı )
TAVANININ AŞILMASI ( Kıdem Tazminatının Aşılması Yasayla Aksine İmkan Veren Hallerde Söz Konusu Olacağı/5004 S. Kanunun Md. 10 Hükmündeki Düzenleme Bu Ayrık Duruma İlişkin Olduğu - Kıdem Tazminatı Alacağı )"
Y9.HD4.5.2009E. 2007/40721 K. 2009/12414"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Yasal ve Hukuksal Gerekçelere Aykırı Olarak Dava Konusu Kıdem Tazminatının Tavanı Aşar Şekilde Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Yararına Olsa da Tavanı Arttıran ya da Tümüyle Ortadan Kaldıran Sözleşme Hükümlerinin Geçerli Olmadığı Sonucuna Varıldığı/Kıdem Tazminatının Tavanı Aşar Şekilde Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )
TAVANI ARTTIRAN YA DA TÜMÜYLE ORTADAN KALDIRAN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ( Geçerli Olmadığı/Kıdem Tazminatının Tavanı Aşar Şekilde Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ( İşçilik Alacakları Davası - Ancak Yasayla Aksine İmkan Veren Hallerde Tavanın Aşılmasının Geçersizlik Sonucunu Doğurmayacağı/Dava Konusu Kıdem Tazminatının Tavanı Aşar Şekilde Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
TAVAN UYGULAMASI ( Kıdem Tazminatı Tavanı - İşçinin 5434 S. Yasaya Tabi Hizmetlerinin Tamamı İçin Kıdem Tazminatı Ödeneceğini Öngören Yasa ya da Sözleşme Hükümleri 1475 S. Yasanın 14. Md.nin 6. Fıkrasındaki Özel Tavanı Bertaraf Etmeyeceği )"
Y9.HD14.2.2011E. 2009/2368 K. 2011/3324"FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( İşçinin 8 er Saatlik 3 Vardiya Halinde Çalıştığı ve 0, 5 Saatlik Ara Dinlenmesi Düşüldüğünde Davacının Fazla Çalışması Olmadığı - Fazla Çalışma Ücreti İsteğinin Reddedileceği )
ARA DİNLENME ( İşçinin 8 er Saatlik 3 Vardiya Halinde Çalıştığı ve 0, 5 Saatlik Ara Dinlenmesi Düşüldüğünde Davacnın Fazla Çalışması Olmadığı - Fazla Çalışma Ücreti İsteğinin Reddedileceği )
KIDEM TAZMİNATI VE FAİZ ( Kıdem Tazminatının Tamamına Fesih Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmesi Gerektiği - Dava Konusu Islah Edildiğinde Islah Edilen Kısma Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
FAİZ ( Kıdem Tazminatının Tamamına Fesih Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmesi Gerektiği - Faiz Başlangıcının İş Sözleşmesinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacak Şekilde Sona Ermesinden İtibaren Olacağı )
ISLAH VE KIDEM TAZMİNATI ( Islah Edilen Kıdem Tazminatına İlişkin Kısma Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği - Faiz Başlangıcının İş Sözleşmesinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacak Şekilde Sona Ermesinden İtibaren Olması Gerektiği )"
Y9.HD14.2.2011E. 2009/4136 K. 2011/2516"KIDEM TAZMİNATINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Tarihten İtibaren Faize Karar Verilmesi Gerektiği - Davacının S.G.K dan Aldığı Emekli Olacağına İlişkin Yazıyı Daha Önceden İşverene Vermesi İle Talebin Aşılamayacağı )
EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Tarihten İtibaren Faize Karar Verilmesi Gerektiği - Davacının S.G.K'dan Aldığı Emekli Olacağına İlişkin Yazıyı Daha Önceden İşverene Vermesi İle Talep Aşılamayacağı )
TALEP İLE BAĞLILIK İLKESİ ( Mahkemenin Dava Dilekçesinde İstenilen İle Bağlı Kalması Gerektiği Talebin Aşılamayacağı - Kıdem Tazminatında Faizin Başlangıç Tarihi )"
Y9.HD14.2.2011E. 2010/47933 K. 2011/3254"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davalı İşverenin Feshin Geçerli Nedene Dayandığını Kanıtlamayamadığı - Sendikal Sebeple Fesih )
İŞE İADE DAVASI ( Sendikaya Üye Olma ve Sendika Üyeliğinden İstifa Etmeme Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi - İşe Başlatmama Tazminatının Sendikalar Kanunu'na Göre Belirleneceği )
SENDİKAL SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Sendikaya Üye Olma ve Sendika Üyeliğinden İstifa Etmeme Sebebiyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi - Feshin Geçersizliği )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Sendikal Sebeple İş Sözleşmesinin Feshedildiği - Tazminatın İşçinin Bir Yıllık Ücretinden Az Olamayacağı )"
Y9.HD15.2.2011E. 2009/4339 K. 2011/3629"İBRA VE MAKBUZ ( Başka Alacağım Yoktur İbaresi - Bu İfadenin Ne Anlama Geldiğinin Araştırılması Gerektiği/ Ödeme Belgesinin İçeriği Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği )
TEDİYE MAKBUZ ( İşçinin Makbuzun Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmesi - Başka Alacağım Yoktur İbaresi/ Bu İfadenin Ne Anlama Geldiğinin Araştırılması Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşçinin Makbuzun Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmesi - Başka Alacağım Yoktur İbaresinin Ne Anlama Geldiğinin Araştırılması Gerektiği )
GENEL VE SOYUT İFADELER İÇEREN MAKBUZ ( Başka Alacağım Yoktur İbaresinin Ne Anlama Geldiğinin Araştırılması Gerektiği - Ödeme Belgesinin İçeriği Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği/İşçilik Alacakları Davası )"
Y9.HD17.2.2011E. 2009/4705 K. 2011/3690"ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ ESASLI DEĞİŞİKLİK ( İşçi Tarafından Eylemli Olarak Kabul Edilmemesi - Haklı sebeple Fesih Nedeni Oluşu )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşyerindeki Çalışma Koşullarındaki Esaslı Şekilde Değiştirilmesinin İşçi Tarafından Kabul Edilmeyerek İşçinin İşe Devam Etmemesi - Haklı Sebeple Fesih )
HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( İşyerindeki Çalışma Koşullarındaki Esaslı Şekilde Değiştirilmesinin İşçi Tarafından Eylemli Olarak Kabul Edilmemesi )
KIDEM TAZMİNATI ( Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanmasına Rağmen İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )"
Y9.HD17.2.2011E. 2010/25278 K. 2011/3763"KIDEM TAZMİNATINA FAİZ UYGULAMASI ( Hesaplamaları Yapılan Tarihlerdeki Fiilen Uygulanan En Yüksek Mevduat Faizi Miktarları Bankalardan Sorularak Faiz Miktarının Hesaplanacağı )
FAİZ VE KIDEM TAZMİNATI ( Hesaplamaları Yapılan Tarihlerdeki Fiilen Uygulanan En Yüksek Mevduat Faizi Miktarları Bankalardan Sorularak Faiz Miktarının Hesaplanacağı )
UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( Kıdem Tazminatı - Hesaplama Yapılan Tarihlere İlişkin En Yüksek Mevduat Faizi Miktarları Bankalara Sorularak Faiz Miktarının Hesaplanacağı )"
Y9.HD18.2.2011E. 2009/4363 K. 2011/3869"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Fazla Çalışma Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle - Haklı Fesih Sebebi Oluşturacağı )
HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Fesih Nedeni Yaptığı İşçilik Alacaklarının ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Sona Erdiren İşçinin Hak Kazanacağı - Fazla Çalışma Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Fesih )
İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Sona Erdiren İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanmasına Rağmen İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Sona Erdiren İşçinin Feshinden Sonra işverenin Devamsızlığa Dayalı Fesih İşlemine Değer Verilemeyeceği - İşçilik Alacakları Davası )"
Y9.HD24.2.2011E. 2009/4636 K. 2011/4940"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Olayla İlgili Bilgisi Olduğu Anlaşılan Tanığın Dinlenmesi ve Mevcut Delillerle Birlikte Tanık Beyanının Değerlendirilmesi Feshin Haklı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Olayla İlgili Bilgisi Olduğu Anlaşılan Tanığın Dinlenmesi ve Mevcut Delillerle Birlikte Tanık Beyanının Değerlendirilerek Feshin Haklı Olup Olmadığına Karar Verilmesi )
TANIK BEYANI ( Haklı Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi - Olayla İlgili Bilgisi Olduğu Anlaşılan Tanığın Resen Dinlenmesi ve Mevcut Delillerle Birlikte Tanık Beyanının Değerlendirilmesi Gerektiği )
İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( Olayla İlgili Bilgisi Olduğu Anlaşılan Tanığın Dinlenmesi ve Mevcut Delillerle Birlikte Tanık Beyanının Değerlendirilmesi Gerektiği - Haklı Sebeple İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi )"
Y9.HD28.2.2011E. 2009/5357 K. 2011/5159"İBRANAME ( İbranamenin Aslının Sunulması - Peşine Sayılan Miktarın Hangi Alacaklara Karşılık Ne Miktarda Yapıldığının Açıklatırılarak Peşine Sayılan Miktarın İndirilmesi Gerektiği )
MİKTAR İÇERMEYEN İBRANEMELERİN GEÇERLİLİĞİ ( Peşine Sayılan Miktarın Hangi Alacaklara Karşılık Ne Miktarda Yapıldığının Açıklatırılması - Peşine Sayılan Miktarın İndirilmesi Gerektiği )
MAKBUZ ( Peşine Sayılan Miktarın Hangi Alacaklara Karşılık Ne Miktarda Yapıldığının Açıklatırılarak Peşine Sayılan Miktarın İndirilmesi Gerektiği )
AŞIRI YARARLANMA ( İbraname/Peşine Sayılan Miktarın Hangi Alacaklara Karşılık Ne Miktarda Yapıldığının Açıklatırılarak Peşine Sayılan Miktarın İndirilmesi Gerektiği )"
Y9.HD3.3.2011E. 2009/6312 K. 2011/5888"KONUT KAPICISI OLARAK ÇALIŞMA ( Hizmet Sözleşmesinin Varlığının Tespiti )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI ( Davacının Eşinin Konut Kapıcısı Olarak Çalıştığı - İşin Tek Başına Kısmi Süreli Çalışma İle Yapılıp Yapılmayacağı Tespit Edilerek 2. Kişinin Kısmi Süreli veya Tam Süreli Çalışıp Çalışmamasının Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği )
HUSUMET ( Davacının Eşinin Konut Kapıcısı Olarak Çalıştığı - İşin Tek Başına Kısmi Süreli Çalışma İle Yapılıp Yapılmayacağı Tespit Edilerek 2. Kişinin Kısmi Süreli veya Tam Süreli Çalışıp Çalışmamasının Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği )
İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( Konut Kapıcısı Olarak Çalışma - İş Sözleşmesinin Varlığı Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y9.HD4.3.2011E. 2009/7034 K. 2011/6074"HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Devamsızlık Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi - Çalışma Günlerinde Mazeretsiz Olarak 2 Gün Üst Üste İşe Gelmeme )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Çalışma Günlerinde Mazeretsiz Olarak 2 Gün Üst Üste İşe Gelmeme - Haklı Sebeple Fesih Nedeni Oluşu )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Devamsızlık Nedeniyle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sona Erdirilmesi - Haklı Sebeple Fesih )
KIDEM TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Haklı Sebeple İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Durumunda Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
İHBAR TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Haklı Sebeple İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Durumunda İhbar Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
TALEP İLE BAĞLILIK İLKESİ ( Islah İle Artırılan Miktarlar İçin Talep Edilmeden Faize Hükmedilemeyeceği - Talebin Aşılamayacağı )"
Y9.HD15.3.2011E. 2010/34531 K. 2011/7096"SPOR KESİNTİSİ ( Toplu İş Sözleşmesinde İşçinin Muvafakati Alınmadan Ücretinden Spor kesintisi Yapılacağına Dair Hükmün Geçerli Olmadığı - Ücretinden Yapılan Spor kesintisinin İadesine Karar Verileceği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( İşçinin Muvafakati Alınmadan Ücretinden Spor kesintisi Yapılacağına Dair Hükmün Geçerli Olmadığı - İşçiye Borç Yüklenemeyeceği )
FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Davacının Üst Düzey Yöndetici Olup Olmadığı Belirleneceği - Üst Düzey Yönetici İse Fazla Mesai Talebinin Reddedileceği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Islaha Yönelik Davalı Tarafından İleri Sürüldüğü - Bilirkişiden Denetime Elverişli Ek Rapor Alınarak Değerlendirileceği )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olup Olmadığı Belirlenerek Hesaplanacağı )
TALEBİN AŞILAMAYACAĞI ( Islah Edilen Kısımlar İçin Faiz Talebi Olmadığı Halde Talep Aşılarak Islah Edilen Miktarlara da Faiz İşletilmesinin Hatalı Oluşu )"
Y9.HD16.3.2011E. 2009/7340 K. 2011/7213"İŞÇİNİN İSTİFASI ( 5 Yılı Aşan Kıdeme Sahip İşçinin İstifasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması - İstifa Dilekçesinden Sonra da Fiilen Çalışması/İstifa Dilekçesine Hukuki Değer Verilemeyeceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( 5 Yılı Aşan Kıdeme Sahip İşçinin İstifa Dilekçesinden Sonra da Fiilen Çalışması - İstifa Dilekçesine Hukuki Değer Verilemeyeceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( 5 Yılı Aşan Kıdeme Sahip İşçinin İstifasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması - İstifa Dilekçesinden Sonra da Fiilen Çalışma Sürdüğünden İstifa Dilekçesine Hukuki Değer Verilemeyeceği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşverence İş Sözleşmesinin Haksız Olarak Feshedildiğinin Kabulü/5 Yılı Aşan Kıdeme Sahip İşçinin İstifa Dilekçesinden Sonra da Fiilen Çalıştığı - Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanacağı )"
Y9.HD17.3.2011E. 2009/7890 K. 2011/7403"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN İSPATI ( İşveren Tarafından İbraz Edilen 2006 Yılı Haziran Ayına İlişkin İmzalı Bodroda Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Gösterilmesi - Kesin Delil Niteliğinde Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE FAİZ İŞLEMESİ ( Fesih İhbarnamesinde Hafta Tatili Çalışma Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Talepte Bulunulmadığı Takdirde Hafta Tatili Ücreti Alacağı Yönünden İhbarnameye Göre Belirlenen Temerrüt Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilemeyeceği )
İMZALI ÜCRET BODROSU ( İşveren Tarafından İbraz Edilen 2006 Yılı Haziran Ayına İlişkin İmzalı Bodroda Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Gösterilmesi - Bu Dönem İndirilerek Hesaplanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HATALI HESAPLANMASI ( 2006 Yılı Haziran Ayına İlişkin İmzalı Bodroda Hafta Tatili Ücreti Tahakkuk Ettirildiği Anlaşılmasına Rağmen Bu Dönem İndirilmeksizin Hafta Tatili Ücreti Hesaplandığı )
HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ ( İşveren Tarafından İbraz Edilen 2006 Yılı Haziran Ayına İlişkin İmzalı Bodroda Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Gösterilmesi - Kesin Delil Olduğu )"
Y9.HD18.3.2011E. 2010/212 K. 2011/7438"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşçinin Başlangıçtan İtibaren Asıl İşverenin İşçisi Olduğu - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Kurulamadığından Diğer Davalı Alt İşveren Yönünden Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddedileceği )
İŞE İADE DAVASI ( Davalının Emir ve Talimatlarıyla Çalışırken Yine Aynı Davalı Tarafından İşine Son Verildiği - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Kurulamadığından Diğer Davalı Alt İşveren Yönünden Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddedileceği )
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İşçinin Başlangıçtan İtibaren Asıl İşverenin İşçisi Olduğu - Davalılar Arasındaki Sözleşmenin Davacının İşini Kapsamadığından Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Kurulamayacağı )
HUSUMET YOKLUĞU ( Davalının Emir ve Talimatlarıyla Çalışırken Yine Aynı Davalı Tarafından İşine Son Verildiği - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Kurulamadığından Diğer Davalı Alt İşveren Yönünden Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddedileceği )"
Y9.HD21.3.2011E. 2009/7902 K. 2011/7619"İŞE İADE DAVASI ( Karara Esas Alınan Bilirkişi Raporunda İşe Başlatmama Tazminatının Hatalı Hesaplanması - Davalı Tarafından Bu Hususun Hatalı Olarak Hesaplanarak Temyiz Edilmesine Rağmen Yapılan Hatanın Davalı Lehine Usulü Kazanılmış Hak Oluşturması )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Karara Esas Alınan Bilirkişi Raporunda İşe Başlatmama Tazminatının Hatalı Hesaplandığı - Davalı Tarafından Bu Hususun Hatalı Olarak Hesaplanarak Temyiz Edilmesine Rağmen Yapılan Hata Davalı Lehine Usulü Kazanılmış Hak Oluşturacağı )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Karar Esas Alınan Bilirkişi Raporunda İşe Başlatmama Tazminatının Hatalı Hesaplanması - Davalı Tarafından Bu Hususun Hatalı Olarak Hesaplanarak Temyiz Edilmesinin Bozma Sebebi Yapılamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ HATALI HESAPLANMASI ( 4 Aylık İşe Başlatmama Tazminatının Olduğundan Daha Az Hesaplandığı )
TALEP İLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacı İşçi Islah Dilekçesinde Ücret Alacağına İlişkin Talebini Islah Etmediği Halde Bu Alacak Yönünden Talep Aşılarak Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
Y9.HD21.3.2011E. 2009/8500 K. 2011/7979"FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ ( Tanık Beyanları ve Kısmen İmzalı Bodrolara Dayanılarak Tespit Edilen Fazla Çalışma Alacağından Takdiri İndirim Yapılması Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Tanık Beyanları ve Kısmen İmzalı Bodrolara Dayanılarak Tespit Edilen Fazla Çalışma Alacağından Takdiri İndirim Yapılmamasının Hatalı Oluşu )
TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMASI ( Fazla Çalışma Süresinin Uzun Süre İçin Hesaplanması ve Miktarının Yüksek Çıkması Halinde İndirim Yapılacağı )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( İmzaya İtiraz Edilmeyen Bazı Bordrolarda Genel Tatil Ücreti Tahakkukunun Yapıldığı - Tahakkuku Yapılan Genel Tatil Günlerinin Hesaplamada Dışlanmamasının Hatalı Oluşu )"
Y9.HD4.4.2011E. 2009/8924 K. 2011/9990"HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması - Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması )
KIDEM TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Haklı Sebeple İş Sözleşmesi Sona Erdirilen İşçinin Talebinin Reddedileceği - Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması )
İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması - İşveren Tarafından Haklı Sebeple İş Sözleşmesi Sona Erdirilen İşçinin Talebinin Reddedileceği )
EŞİT İŞLEM YAPMA BORCU ( İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Sebebiyle Sona Erdirilmesi İle İşyerinde Diğer İşçinin Dövülmesinin Farklı Hukuki Nitelik Taşıması - Eşit İşlem Yapma Borcuna Aykırı Olmayacağı )"
Y9.HD13.4.2011E. 2009/49794 K. 2011/11190"HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Davacının Eylemi Haklı Fesih Gerektirecek Ağırlıkta Değilse de Geçerli Fesih Sebebi Oluşturacak Şekilde Olması - Mahkeme Tarafından İş Akdinin Feshinin Geçerli ve Haklı Nedene Dayandığının Belirtilerek Çelişkili Karar Verilemeyeceği )
GEÇERLİ FESİH SEBEBİ ( Davacının Eylemi Haklı Fesih Gerektirecek Ağırlıkta Değilse de Geçerli Fesih Sebebi Oluşturacak Şekilde Olması - Mahkeme Tarafından İş Akdinin Feshinin Geçerli ve Haklı Nedene Dayandığının Belirtilerek Çelişkili Karar Verilemeyeceği/Ret Gerekçesinin Tereddütsüz Gösterileceği )
MAHKEME TARAFINDAN ÇELİŞKİLİ KARAR VERİLMESİ ( Davacının Eylemi Haklı Fesih Gerektirecek Ağırlıkta Değilse de Geçerli Fesih Sebebi Oluşturacak Şekilde Olması - Mahkeme Tarafından İş Akdinin Feshinin Geçerli ve Haklı Nedene Dayandığının Belirtilerek Çelişkili Karar Verilemeyeceği/Ret Gerekçesinin Tereddütsüz Şekilde Gösterilmesi Gereği )"
Y9.HD27.4.2011E. 2010/246 K. 2011/12421"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Fesih Sebebinin Kesin ve Açık Bir Biçimde Belirtilmediği - Fesih Geçerli Nedene Dayanmadığından Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( Fesih Sebebinin Kesin ve Açık Bir Biçimde Belirtilmediği - Fesih Geçerli Nedene Dayanmadığından Davanın Kabul Edileceği )
FESİH SEBEBİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Feshin Kesin ve Açık Bir Biçimde Belirtilmek Zorunda Olduğu )
ŞEKİL ( Fesih Bildirimi - Yazılı Olarak Yapmak ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmek Zorunluluğu/Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası )"
Y9.HD3.5.2011E. 2009/14995 K. 2011/13117"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacının Hukuk Danışmalığı ve Avukatlık Hizmeti Yürüttüğü - Aradaki Sözleşmenin Vekalet mi Yoksa Hizmet Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Hukuk Danışmalığı ve Avukatlık Hizmeti Yürüttüğü - Aradaki Sözleşmenin Vekalet mi Yoksa Hizmet Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
AVUKATLIK HİZMETİ VE HUKUK DANIŞMANLIĞI ( Davacının Kendi Bürosu Olduğu ve Başka Kişilerden de İş Aldığının İddia Edilmesi - Bu Hususların Araştırılarak Davacının İş Sözleşmesi ya da Vekalet Sözleşmesiyle Çalıştığının Tespit Edilmesi )
DAVALI ŞİRKETİN BAŞKA BİR ŞİRKETÇE DEVRALINMASI ( Şirketin Tüzel Kişiliğinin Devam Edip Etmediğinin Belirlenerek Karar Verileceği - İşçilik Alacakları Davası )"
Y9.HD10.5.2011E. 2009/22746 K. 2011/14050"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İşçilik Alacakları - Davacının İşçilik Alacakları Bilirkişi Tarafından Belirlendiğinden Alacağın Likit Olmadığı/İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Bilirkişi Tarafından Belirlendiğinden Alacağın Likit Olmadığı - İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedileceği/İtirazın İptali Davası )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarının Bilirkişi Tarafından Belirlendiği ve Kesinlik Kazandığı - Alacak Likit Olmadığından Talebin Reddedileceği )
ALACAĞIN LİKİT OLMASI KOŞULU ( İşçi Alacaklarının Bilirkişi Tarafından Belirlendiği ve Kesinlik Kazandığı - İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
DAVACININ ALACAKLARININ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU BELİRLENMESİ ( Alacağın Likit Olmadığı - İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedileceği/İtirazın İptali Davası )"
Y9.HD24.5.2011E. 2011/24236 K. 2011/15142"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Gece Çalışması/Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği - Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Sınırı Aşılmamış Olsa Da 7.5 Saati Aşan Çalışmalar İçin Ödenmesi Gerektiği )
GECE ÇALIŞMASI ( Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği - Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Sınırı Aşılmamış Olsa Da 7.5 Saati Aşan Çalışmalar İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödeneceği )
HAFTALIK YASAL ÇALIŞMA SINIRI AŞILMADAN GECE ÇALIŞMASI ( Günde 7.5 Saati Aşan Çalışmalar İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödeneceği – 7.5 Saati Aşan Fazla Çalışmanın Ücretten Ödendiği/Sadece Zamlı Kısmı Hesaplanacağı )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRET İÇİNDE ÖDENMESİ ( Gece Çalışması/Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği - Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Sınırı Aşılmadığında 7.5 Saati Aşan Fazla Çalışma Karşılığı Ücretten Ödendiği İçin Sadece Zamlı Kısmı Hesaplanıp Ödeneceği )"
Y9.HD7.6.2011E. 2011/24843 K. 2011/16817"SENDİKA AİDATI ( TİS'te Ne Şekilde Ödeneceğinin Düzenlendiği - Sendika Tarafından İşçilerin Listesi ve Banka Hesap Numaralarının İşverene Gönderildiği/TİS'te Belirtilen Tarihlerden İtibaren Faize Karar Verileceği )
İŞVERENCE ÖDENECEK SENDİKA AİDATINA KONUSUNDA GECİKME FAİZİ ( Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen Tarihlerden İtibaren Faize Karar Verileceği )
FAİZ ORANI ( Sendika Aidatları - Bankalarca İşletme Kredilerine Uygulanan En Yüksek Faiziyle Tahsili )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalının Kendisini Vekille Temsil Ettirmediği - Kısmen Red Sebebiyle Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilemeyeceği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE SENDİKA AİDATLARININ ÖDEME ŞEKLİNİN DÜZENLENMESİ ( Sendika Tarafından İşçilerin Listesi ve Banka Hesap Numaralarının İşverene Gönderildiği - TİS'te Belirtilen Tarihlerden İtibaren Faize Karar Verileceği )"
Y9.HD29.6.2011E. 2010/3381 K. 2011/19466"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşçinin İş Akışını Bozduğu - İşyerinde Çalışma İsteği Kalmadığını Bildirdiği/İşverenden İş İlişkisinin Devam Ettirilmesi Beklenemeyeceğinden Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Kabul Edileceği )
İŞE İADE ( İşçinin İş Akışını Bozduğu - İşyerinde Çalışma İsteği Kalmadığını Bildirdiği/İşverenden İş İlişkisinin Devam Ettirilmesi Beklenemeyeceği )
HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Davacının Olumsuz Eylemlerde Bulunduğu - Haklı Fesih Nedeni Oluşturmasa Bile İş Akışını Bozduğu/Feshin Geçersizliği Davası )
OLUMSUZ EYLEMLERDE BULUNMA ( Haklı Fesih Nedeni Oluşturmasa Bile İş Akışını Bozduğu - İşverenden İş Sözleşmesini Devam Ettirmesi Beklenemeyeceğinden Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Kabulü )"
Y9.HD30.6.2011E. 2009/14346 K. 2011/19615"HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin İşverene Zarar Verdiği İddiası - İş Güvenliği Uzmanınında Bulunduğu Teknik Bilirkişi Raporu Alınarak İşçi ve İşverenin Kusur Oranlarının Belirlenip Karar Verileceği )
İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ ( Tarafların Kusur Oranların Belirlenerek Feshin Haklı Sebep Oluşturup Oluşturmadığı - İşçinin Sorumlu Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
KUSUR ORANLARININ TESPİT EDİLMESİ ( İş Güvenliği Uzmanında Bulunduğu Teknik Bilirkişi Raporu Alınarak Feshin Haklı Olup Olmadığının Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLUŞU ( Tarafların Olay Sebebiyle Kusurları Hususunda Kanaat Verecek Nitelikte Olmadığı - Yeniden Keşif Yapılarak Belirli Hususlar Tartışılarak Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
FESHİN HAKLI SEBEP OLUŞTURMASI ( İşçinin İşverene Zarar Verdiği İddiası - İş Güvenliği Uzmanınında Bulunduğu Teknik Bilirkişi Raporu Alınarak İşçi ve İşverenin Kusur Oranlarının Belirlenip Karar Verileceği )"
Y9.HD30.6.2011E. 2009/17842 K. 2011/19568"ÜCRETLERİN ÖDENMEMESİ ( Haklı Fesih Nedeni Oluşu - İspatlanamayan Ayların Ücretine Hükmedileceği )
HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçi Ücretlerinin Ödenmemesi Sebebiyle )
BANKA HESAP EKSTRESİ VE ÖDEME BELGELERİNİN SUNULMASI ( 2007 Mayıs Ayı Ücreti Dahil Daha Önceki Aylara Ait Ücretlerin Ödendiğinin Anlaşıldığı - İspatlanamayan Ayların Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
İSPAT ( Ücretin Ödendiği - Davalı Tarafından Banka Hesap Ekstresi ve Ödeme Belgeleri Sunulduğundan Bu Dönemin Dikate Alınması Gerektiği )"
Y9.HD12.7.2011E. 2011/17547 K. 2011/23588"KIDEM TAZMİNATI ( Emeklilik Sonrası Ara Vermeden Çalışmaya Devam Edildiği - Emeklilik Sebebiyle Emeklilik Öncesi Hizmet Süresinin Tasfiye Edilmediği/Emeklilikle Sona Eren Hizmet Süresi İçin O Tarihteki Ücret Üzerinden Kıdem Tazminatı Hesaplanacağı )
EMEKLİLİKLE SONA EREN HİZMET SÜRESİ ( Kıdem Tazminatına Hak Kazanıldığı - O Tarihteki Ücret Üzerinden Kıdem Tazminatı Hesaplanacağı )
ÜCRET ( Davacının Kendi İkrarıyla Başka Mahkemede Tanık Olarak Ücretinin Sefer Priminden Oluştuğunu Bildirdiği - Tüm Taleplerin Bu Sefer Primi Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
TIR ŞÖFORUNUN SEFER BAŞINA ÜCRET ALMASI ( Davacının Başka Mahkemede Tanık Olarak İkrarı - Tüm Taleplerin Sefer Primi Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
SEFER PRİMİ ALINMASI ( Davacının Başka Mahkemede Tanık Olarak İkrarı - Tüm Taleplerin Sefer Primi Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAĞININ BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporunda Varsayımsal Hesaplama Yapıldığı - Talep Edilen Döneme İlişkin Pasaport Kayıtlarının Celbi Suretiyle Zamanaşımı Defileri de Dikkate Alınarak Karar Verileceği/Tır Şöforu )"
Y9.HD12.7.2011E. 2011/7800 K. 2011/23587"BANKACILIK KANUNU'NDAN DOĞAN DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Lehine Hükmedilen Tarafa Maktu Olarak Belirleneceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Bankacılık Kanunundan Doğan Davalar/Davadan Feragat - Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Bankacılık Kanunundan Doğan Davalarda Lehine Hükmedilen Tarafa Maktu Olarak Belirleneceği )
FERAGAT ( Bankacılık Kanunundan Doğan Davalar - Davalılar Lehine Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )"
Y9.HD26.9.2011E. 2011/42212 K. 2011/33492"CEZAİ ŞART ( Eğitim Giderleri - Bankalar Tarafından Verilen Eğitim Giderlerinden Anlayan Bu Konuda Uzman Bilirkişiye Başvurarak Eğitimin Verildiği Tarihte Dikkate Alınarak Olası Eğitim Giderlerinin Tespit Edileceği )
EĞİTİM GİDERLERİ ( Bankalar Tarafından Verilen Eğitim Giderlerinin Tespiti İçin Türkiye Bankalar Birliğine Yazılan Müzekkere Cevabı Beklenerek Karar Verileceği )
EMSAL EĞİTİM GİDERLERİNİN ARAŞTIRILMASI ( Bankalar Tarafından Verilen Eğitim Giderlerinin Tespiti İçin Türkiye Bankalar Birliğine Yazılan Müzekkere Cevabı Beklenerek Karar Verileceği )
İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ ( Eğitim Giderleri - Bankalar Tarafından Verilen Eğitim Giderlerinden Anlayan Bu Konuda Uzman Bilirkişiye Başvurarak Eğitimin Verildiği Tarihte Dikkate Alınarak Olası Eğitim Giderlerinin Tespit Edileceği )"
Y9.HD25.10.2011E. 2009/17305 K. 2011/39790"HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Muaccel Ücret Alacaklarının Ödenmemesi İşçinin Kıdem Tazminatı ve İşçilik Alacaklarına Hak Kazanacağı )
ÜCRETİN BELİRLENMESİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacının Belirttiğinden Dava Yüksek Brüt Ücret Alındığı Kabul Edilerek Hesap Yapılması - Talebin Aşılarak Daha Yüksek Ücret Belirlenmesinin Hatalı Oluşu )
KIDEM TAZMİNATI ( Muaccel Ücret Alacaklarının Ödenmemesi - İş Sözleşmesini Haklı Olarak Fesheden İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÜCRETİN HATALI HESAPLAMASI ( Davacının Belirttiğinden Dava Yüksek Brüt Ücret Alındığı Kabul Edilerek Hesap Yapıldığı )
TALEBİN AŞILMAYACAĞI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacının Belirttiğinden Dava Yüksek Brüt Ücret Alındığı Kabul Edilerek Hesap Yapılması - Talebin Aşılarak Daha Yüksek Ücret Belirlenmesinin Hatalı Oluşu )"
Y9.HD1.11.2011E. 2011/36288 K. 2011/42134"ARA DİNLENME ( Davacının 07.00-19.00 Saatleri Arasında Çalıştığı - Günde 11 Saatten Fazla Çalıştığından En Az Birbuçuk Saat Ara Dinlenme Verilmesi Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ ( Davacının 07.00-19.00 Saatleri Arasında Çalıştığı - En Az Birbuçuk Saat Ara Dinlenme Süresi Düşülerek Hesap Yapılacağı )
FAZLA MESAİ SÜRESİNİN HATALI HESAPLANIŞI ( Davacının 07.00-19.00 Saatleri Arasında Çalıştığı - Günlük Çalışma Süresinden Ara Dinlenmesi Bir Saat Düşülerek Hesaplama Yapıldığı )
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının 07.00-19.00 Saatleri Arasında Çalıştığı - En Az Birbuçuk Saat Ara Dinlenme Süresi Düşülerek Hesap Yapılacağı/Fazla Çalışma Süresi )"
Y9.HD15.1.2012E. 2013/1557 K. 2013/537"İŞKOLUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Tespit Kararının İptali İstemi - Tespit Kararından Etkilenecek İşyerlerinde Örgütlenmiş veya İşkolu Tespit Kararında İşyerinin Girdiği İşkolu Olarak Gösterilen İşkolunda Faaliyet Gösteren Sendikaların Davaya Dahil Edilerek Gösterecekleri Deliller ve Karşı Delillerin Toplanması Gerektiği )
TESPİT KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İşkolunun Tespiti İstemi - Tespit Kararından Etkilenecek İşyerlerinde Örgütlenmiş veya İşkolu Tespit Kararında İşyerinin Girdiği İşkolu Olarak Gösterilen İşkolunda Faaliyet Gösteren Sendikaların Davaya Dahil Edilerek Gösterecekleri Deliller ve Karşı Delillerin Toplanması Gerektiği )
SENDİKANIN DAVAYA DAHİLİ ( İşkolunun Tespiti İstemi - Tespit Kararından Etkilenecek İşyerlerinde Örgütlenmiş veya İşkolu Tespit Kararında İşyerinin Girdiği İşkolu Olarak Gösterilen İşkolunda Faaliyet Gösteren Sendikaların Davaya Dahil Edilerek Gösterecekleri Deliller ve Karşı Delillerin Toplanması Gerektiği )"
Y9.HD31.1.2012E. 2012/3499 K. 2012/2507"FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Usulsüz Tebligat - Yeniden Tebligat Çıkartılarak Taraf Teşkilinin Sağlanıp Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Aynı Çatı Altına Çalışan Muhasebeciye Yapıldığı - Yetkili Mümessillerin İşyerinde Bulunup Bulunmadıklarının Tebligat Mazbatasında Gösterilmediği )
TEBLİGATIN USULSÜZ YAPILMASI ( Tebligatın Aynı Çatı Altına Çalışan Muhasebeciye Yapıldığı - Yetkili Mümessillerin İşyerinde Bulunup Bulunmadıklarının Tebligat Mazbatasında Gösterilmemesi )"
Y9.HD14.2.2012E. 2012/3563 K. 2012/3615"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Toplu İş Sözleşmesinin Açık Hükmü Karşısında Sözleşme Tarihi Sonrası Dönemde 40-45 Saat Arası Çalışmalar İçin %50 Zamlı 45 Saati Aşan Çalışmalar Bakımından ise %100 Zamlı Ücrete Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği - Denetime Elverişli Şekilde Hesap Raporu Alınması Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Açık Hükmü Karşısında Sözleşme Tarihi Sonrası Dönemde 40-45 Saat Arası Çalışmalar İçin %50 Zamlı 45 Saati Aşan Çalışmalar Bakımından ise %100 Zamlı Ücrete Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği - Fazla Çalışma Ücreti Alacağının Ödetilmesi İstemi )
ZAMLI HESAPLAMA ( Fazla Çalışma Ücreti Alacağının Ödetilmesi İstemi - Toplu İş Sözleşmesinin Açık Hükmü Karşısında Sözleşme Tarihi Sonrası Dönemde 40-45 Saat Arası Çalışmalar İçin %50 Zamlı 45 Saati Aşan Çalışmalar Bakımından ise %100 Zamlı Ücrete Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği/Denetime Elverişli Şekilde Hesap Raporu Alınması Gerektiği )"
Y9.HD20.2.2012E. 2009/44426 K. 2012/4934"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatiliyle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Davacı İşçi Tarafından Tanık Beyanıyla İspat Edilmesine Rağmen Hakkaniyet İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA VE TATİL GÜNLERİNDEKİ ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATLANMIŞ OLMASI ( Davacı İşçi Tarafından İspat Edilmesine Rağmen Hakkaniyet İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları İstemi )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatiliyle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Davacı İşçi Tarafından Tanık Beyanıyla İspat Edilmesine Rağmen İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları İstemi )
TANIKLA İSPAT ( İşçilik Alacakları İstemi - Fazla Çalışma Hafta Tatiliyle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Davacı İşçi Tarafından İspatlandığı/Hakkaniyet İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y9.HD21.2.2012E. 2012/2748 K. 2012/5316"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacının Davalı Parti Bünyesinde Eylemli Çalışması Olduğu ve Bu Hizmetten İlçe Başkanlığı ve Buna Bağlı Parti Genel Merkezi Tarafından Yararlanıldığı - Hizmet Sözleşmesinin Varlığı Kabul Edileceği )
HUSUMET ( Davacının Davalı Parti Bünyesinde Eylemli Çalışması Olduğu ve Bu Hizmetten İlçe Başkanlığı ve Buna Bağlı Parti Genel Merkezi Tarafından Yararlanıldığı - Hizmet Sözleşmesinin Varlığı Kabul Edildiğinden Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI ( Hizmetten İlçe Başkanlığı ve Buna Bağlı Parti Genel Merkezi Tarafından Yararlanıldığı )
SİYASİ PARTİLERİN DAVA EHLİYETİ ( Davacının Davalı Parti Bünyesinde Eylemli Çalışması Olduğu ve Bu Hizmetten İlçe Başkanlığı ve Buna Bağlı Parti Genel Merkezi Tarafından Yararlanıldığı - Hizmet Sözleşmesinin Varlığı Kabul Edildiğinden Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedilemeyeceği )"
Y9.HD21.2.2012E. 2012/2751 K. 2012/5319"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Hukuk Müşaviri Olarak Çalışan Davalının İhmali Sebebiyle Uğranılan Zarar - İdari Yargıda Gerçek Şahısa Karşı Dava Açılmasının Mümkün Olmadığı/Mahkemenin İdari Yargı Yolunun Görevli Olduğuna Dair Değerlendirmesinin Hatalı Olduğu )
İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASININ ŞARTLARI ( İdari Eylem ve İşlemlere Karşı Açılacağı/Bu Davaların Davalısının Her Zaman İdare Olduğu/Gerçek Şahısa Karşı Dava Açılmasının Mümkün Olmadığı/Mahkemenin İdari Yargı Yolunun Görevli Olduğuna Dair Değerlendirmesinin Hatalı Olduğu - Maddi Tazminat Davası )
GÖREV ( İdari Yargıda Gerçek Şahsa Karşı Dava Açılamayacağı/Davacının Davaya Konu Eylem Tarihi İtibarıyla Hukuki Statüsünün Ne Olduğu Araştırılarak İşçi Statüsünde İse Davaya İş Mahkemesinde Devam Edilmesi Kapsam Dışı Personel Statüsünde İse Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Çözülmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )"
Y9.HD1.3.2012E. 2009/41244 K. 2012/6661"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Röntgen ve Radyom İle Daimi Olarak Günde Beş Saatten Fazla Çalışılmayacağı - Günlük Beş Saatin Üzeri Hgk Kararına Göre Üst Sınır On Dört Saat Esas Alınarak ve Cumartesi Günleri İçinde İki Buçuk Saatin Üzeri Fazla Çalışıldığı Kabul Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşçilik Alacakları Davası - Günlük Beş Saatin Üzeri Hukuk Genel Kurulu Kararına Göre Üst Sınır On Dört Saat Esas Alınarak ve Cumartesi Günleri İçinde İki Buçuk Saatin Üzeri Fazla Çalışıldığı Kabul Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
RADYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ ( Beş Saatten Fazla Çalışılmayacağı/Pazardan Başka Bir Gün Daha Öğleden Sonra Tatil Yapılması Gerektiği/Günlük Beş Saatin Üzeri Üst Sınır On Dört Saat Esas Alınarak ve Cumartesi Günleri İçinde İki Buçuk Saatin Üzeri Fazla Çalışıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )"
Y9.HD6.6.2012E. 2010/11528 K. 2012/19756"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Bilirkişi Raporunda Davacıya Ait Tüm Bordrolar ve Ücret Belgelerinin Dosyaya Sunulmadığı Belirtilerek Asgari Ücrete Oranla Hesaplama Yapılması Durumunda Kamu Kurumunda Çalışan Bir İşçinin Ücretinin Varsayımsal Hesabı Mümkün Olmadığından Davacıya Ait Tüm Bordro ve Belgeler Getirtilerek Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ ( Varsayımsal Hesabı Mümkün Olmadığından Davacıya Ait Tüm Bordro ve Belgeler Getirtilerek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - İşçilik Alacakları İstemi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacıya Ait Tüm Bordrolar ve Ücret Belgelerinin Dosyaya Sunulmadığı Belirtilerek Asgari Ücrete Oranla Hesaplama Yapılması Durumunda Kamu Kurumunda Çalışan Bir İşçinin Ücretinin Varsayımsal Hesabı Mümkün Olmadığından Davacıya Ait Tüm Bordro ve Belgeler Getirtilerek Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - İşçilik Alacakları İstemi )"
Y9.HD11.6.2012E. 2010/14142 K. 2012/20035"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşverence Kıdem İhbar Tazminatı Peşin Ödenerek Gerçekleştirilen Fesihte Davacının Yaşlılık Emeklilik veya Maluliyet Aylığı Yahut Toptan Ödeme Almak Üzere Gerçekleştirdiği Bir Feshinin Söz Konusu Olmadığı/Askerlik Süresi İçin Kıdem Tazminatı Ödenmesi Olanağının Olmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşverence Kıdem İhbar Tazminatı Peşin Ödenerek Gerçekleştirilen Fesihte Davacının Yaşlılık Emeklilik veya Maluliyet Aylığı Yahut Toptan Ödeme Almak Üzere Gerçekleştirdiği Bir Feshi Söz Konusu Olmadığından Askerlik Süresi İçin Kıdem Tazminatı Ödenmesi Olanağının Olmadığı - İşçilik Alacakları Davası )
ASKERLİK SÜRESİ İÇİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ ( İşçilik Alacakları Davası/İşverence Kıdem İhbar Tazminatı Peşin Ödenerek Gerçekleştirilen Fesihte Askerlik Süresi İçin Kıdem Tazminatı Ödenmesi Olanağının Olmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )"
Y9.HD12.6.2012E. 2010/13242 K. 2012/20446"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Verilen Kesin Sürede Tanıklar İçin Davetiye ve Tanık Ücretleri Gösterilmediğinden ve Yasal Sonuçları Hatırlatılmadığından Kesin Mehil Sonuçlarını Doğurmayacağı - Davacı Tanıkları Dinlenmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
KESİN SÜRE ( Tanıklar İçin Davetiye ve Tanık Ücretleri Gösterilmediğinden ve Yasal Sonuçları Hatırlatılmadığından Kesin Mehil Sonuçlarını Doğurmayacağı/Davacı Tarafa Usulüne Uygun Şekilde Kesin Süre Verilerek Sonucuna Göre Tüm Taleplerin Belirlenmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
TANIK DİNLENİLMESİ ( Verilen Kesin Sürede Tanıklar İçin Davetiye ve Tanık Ücretleri Gösterilmediğinden ve Yasal Sonuçları Hatırlatılmadığından Kesin Mehil Sonuçlarını Doğurmayacağı/Davacının Gösterdiği Tanıkların Dinlenilmesinden Vazgeçmediği/Davacı Tanıkları Dinlenmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )"
Y9.HD25.6.2012E. 2010/17842 K. 2012/24273"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Bilirkişi İmza İnkarına Dikkat Çektikten Sonra Bordroların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğunun Kabulü Halinde Davacının Ücret Alacağının Olmadığını Mütalaa Ettiği - Ücret Alacağının Kabul Edildiği Aylara Ait Bordrolardaki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığının Usulünce Tespit Edilmesi Gereği )
İMZA İNKARI ( Davacının İmza İnkarı da Dikkate Alınarak Ücret Alacağının Kabul Edildiği Aylara Ait Bordrolardaki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Usulünce Tespit Edilmesi Gerektiği )
ÜCRET ALACAĞI ( Kabul Edildiği Aylara Ait Bordrolardaki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığının Usulünce Tespit Edilmesi Gereği - Kıdem ve İhbar Tazminatı )"
Y9.HD27.6.2012E. 2010/19767 K. 2012/24806"FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Yüzde Elli Hakkaniyet İndirimi Yapıldığı - Mahkemece Davacının Çalışma Süresi ve Yaptığı İşin Niteliği İle Dosya Kapsamı da Göz Önünde Bulundurularak Makul Oranda Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
MAKUL İNDİRİM ( Fazla Çalışma Alacağından Söz Konusu Emsal Dosya da Dikkate Alınarak Hakkın Özünü Etkilemeyecek Oranda Makul Bir İndirim Yapılması Gerekirken %50 Oranında Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Alacağı - Davacının Çalışma Süresi ve Yaptığı İşin Niteliği İle Dosya Kapsamı da Göz Önünde Bulundurularak Makul Oranda Bir İndirim Yapılması Gerektiği )"
Y9.HD27.6.2012E. 2010/2650 K. 2012/24750"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Mahkemede Alınan Rapor ile Savcılıktaki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu Anlaşıldığından Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI ( İtirazın İptali Davası - Mahkemede Alınan Rapor ile Savcılıktaki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu Anlaşıldığından Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( İtirazın İptali Davası - Mahkemede Alınan Rapor ile Savcılıktaki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu Anlaşıldığından Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )"
Y9.HD28.6.2012E. 2010/7060 K. 2012/24858"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Dosya İçeriğine Göre Davacının Bir Kısım Çalışmalarının SGK Ya Bildirilmediği - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulüne İhbar Tazminatı İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇALIŞMALARIN SGK’YA BİLDİRİLMEMESİ ( Taraflar Arasında Bu Konuda Bir Uyuşmazlık Olduğu/İşçinin Eylemli Olarak İş Sözleşmesini Bu Sebeple Feshettiği - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulüne İhbar Tazminatı İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
EYLEMLİ FESİH ( Dosya İçeriğine Göre Davacının Bir Kısım Çalışmalarının SGK’ya Bildirilmediği/İşçinin Eylemli Olarak İş Sözleşmesini Bu Sebeple Feshettiği - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulüne İhbar Tazminatı İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y9.HD2.7.2012E. 2010/17919 K. 2012/25504"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Tanıklarının Usulüne Uygun Olarak Daveti İle Dinlenmesi Gerekirken Hukuki Dinlenilme Hakkını İhlal Eder Şekilde Eksik Araştırma İle Karar Verilmesi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
TANIK DİNLEME ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davalının Tanık Listesinde Bildirilen Tanıkların İkisinin Dinlendiği Diğerlerinin Dinlenmediği/Davalı Tanıklarının Usulüne Uygun Olarak Daveti İle Dinlenmesi Gerektiği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davalı Tanıklarının Usulüne Uygun Olarak Daveti İle Dinlenmesi Gerekirken Hukuki Dinlenilme Hakkını İhlal Eder Şekilde Eksik Araştırma İle Karar Verilmesi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )"
Y9.HD2.7.2012E. 2010/18790 K. 2012/25479"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İlk Dava Dilekçesinde Davalı Gösterilen Ancak Temsile Yetkisi Olmadığı Anlaşılan Kişi Hakkındaki Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMSİL YETKİSİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Temsile Yetkisi Olmadığı Anlaşılan Kişi Hakkındaki Davanın da Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kimin Hakkında Hüküm Kurulduğu Belli Olmayacağı Şekilde “Davalıdan” Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Hesaplamasında Fazla Mesai Tahakkuku İçeren Bordroların Tamamının Değerlendirilmemesi ve Davacının İzinli ve Raporlu Olduğu Sabit Olan Dönemlerin Fazla Mesai Hesabında Düşülmemesinin Hatalı Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
TEMSİLDE HATA ( İlk Dava Dilekçesinde Davalı Gösterilen Ancak Temsile Yetkisi Olmadığı Anlaşılan Kişi Hakkındaki Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı )"
Y9.HD14.1.2013E. 2010/31972 K. 2013/11"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İşçinin İstifadan Sonra Alt İşveren Nezdinde Çalışmaya Devam Ettiği - SGK Kayıtlarındaki İşyerinin Kime Ait Olduğunun ve Davalı ile Bağlantısının Tespit Edileceği )
DAVACININ ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KİME AİT OLDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ( Belediyeye Ait İşyeri Olup Olmadığına Göre Hukuki Durumun Değişeceği - Asıl ve Alt İşveren Durumunun Araştırılacağı/İşyeri Devri Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
İŞÇİ VE VEYA ALT İŞVEREN TARAFINDAN FESİH BİLDİRİMİ YAPILMAMASI DURUMU ( İs Sözleşmelerinin Değişen Alt İşverenle Devam Edeceğinin Kabulü - Feshe Bağlı Haklar olan İhbar ve Kıdem Tazminatı ve İzin Ücreti Talebi Koşullarının Oluşmayacağı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YENİ İŞVERENDE DEVAM ETMESİ ( Davacının Feshe Bağlı Hakların Talep Edilmesinin Mümkün Olmayacağı )
İŞ AKDİNİN DEVAM ETMESİ HALİNDE FESHE BAĞLI İZİN ÜCRETİNİN İSTENEMEMESİ ( Mahkemece Eksik Araştırma Yapıldığı )"
Y9.HD14.1.2013E. 2010/32034 K. 2013/14"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının İkramiye Alacağı Hususunda Uyuşmazlık Bulunduğu - Davacıya 2008 Yılı Ocak Ayından Sonra Yapılan Ödemelerle İlgili Belgelerin Gözetilmesi Gereği )
DAVACIYA YAPILAN İKRAMİYE ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BELGELER ( Bilirkişi Raporundan Sonra Davacının İmzasının Bulunduğu Bazı İkramiye Bordroları ile Ödeme Emirleri ve Banka Dekontlarının Yerel Mahkemece Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu )
İKRAMİYE ALACAĞININ HATALI HESAPLANDIĞI ( Bilirkişi Raporundan Sonra Mahkemeye Sunulan Belgelerin Dikkate Alınacağı )
YASAL İKRAMİYE ALACAĞINA YASAL FAİZ UYGULANMASI ( Dava ve Davanın Islah Tarihinin Esas Alınacağı - TİS'ten Kaynaklı İkramiye Alacağı İçin Farklı Bir Durumun Olduğu/Eldeki Davada Hem Yasal Gereği Hem TİS'ile Getirilen İkramiye Bulunduğu )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İKRAMİYE ALACAĞINA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİNİN UYGULANACAĞI ( TİS ile Öngörülen Muacceliyet Tarihinden İtibaren En Yüksek İşletme Kredisi Faizini Geçmemek Üzere En Yüksek Banka Mevduat Faizi İşletilmesi Gereği )"
Y9.HD14.1.2013E. 2010/38449 K. 2013/254"HAKSIZ FESİH NEDENİYLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Davalılar Arasında Alt-Üst İşveren İlişkisi Bulunduğu/Belediyenin Müteselsil Sorumlu Olduğu - Ancak İşletilen Faiz Yönünden İşçi Alacaklarının Hatalı Hesaplandığı )
İHBAR VE YILLIK İZİN ÜCRETİNE UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ ( Yasal Faiz Olduğu - Ancak Yerel Mahkemenin İhbar ve İzin Ücreti Alacağı İçin İstek Aşılarak En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanmasının Hatalı Olduğu/İşçi Alacaklarının Hatalı Hesaplandığı )
YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ ( Yerel Mahkemenin Davacı İsteği Aşılarak En Yüksek Mevduat Faizi Uygulamasının Hatalı Olduğu - İhbar Tazminatı Yönünden de Yasal Faiz Uygulanacağı/İhbar ve Kıdem Tazminatı Davası )"
Y9.HD16.1.2013E. 2010/38644 K. 2013/1604"KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ALACAĞI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşçinin Ara Dinlenme Süresinin Hatalı Hesaplandığı - Günlük Onbir Saati Aşan Çalışmalar İçin En Az Bir Buçuk Saat Ara Dinlenme Düşünülmesi Gerektiği )
GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENME SÜRESİ ( 1,5 Saat Olacağı/7,5 Saat ile 11 Saat Arasındaki Çalışmalar İçin İse Ara Dinlenmenin 1 Saat Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Bilirkişi Raporunda Ara Dinlenmenin Hatalı Hesaplandığı )
ARA DİNLENME SÜRESİNİN HATALI HESAPLANMASI ( 11 Saati Aşan Çalışmalarda 1.5 Saat Ara Dinlenme Düşünülmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLDUĞU ( Davacının Haftanın 4 Günü, Günlük 11,5 Saat ve Haftanın 2 Günü ise 12,5 Saat Çalıştığının Tespit Edildiği Halde Ara Dinlenme Süresinin 1 Saat Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğunun Kabulü )
BİR BUÇUK SAAT ARA DİNLENME HESAPLANMASI GEREĞİ ( Davacının Çalışma Sürelerinin 11 Saatin Üzerinde Olduğu - Yerel Mahkemece 1 Saat Olarak Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğunun Kabulü/Kıdem ve Ücret Alacağı Davası/Ara Dinlenme )"
Y9.HD23.1.2013E. 2010/38537 K. 2013/2673"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının Hak Kazandığı İzin Sürelerinin Hatalı Hesaplandığı - Davacının İzin Süresinin 101 Gün Değil 88 Gün Olduğunun Gözetilmesi Gereği/Raporun Hatalı Olduğu )
YILLIK İZİNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLMASI ( Ancak İş Sözleşmesinin Haklı Nedene Dayanıp Dayanmadığının Önemi Bulunmadığı/Sözleşmenin Sona Erme Şeklinin Önemli Olmadığı )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Hatalı Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Hüküm Kurulamayacağı - Davacının İzin Süresinin 101 Gün Değil 88 Gün Olduğunun Gözetilmesi Gereği/Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer İşçi Alacakları Davası9
DAVACININ TANIK OLARAK DİNLENDİĞİ BAŞKA BİR DAVA DOSYASININ CELBEDİLMESİ ( Davacının Kendi İsteği ile İşten Ayrıldığını Gösterdiği - "En Son 2008 Yılının Mayıs Ayında Kendim Ayrıldım..." Şeklinde Beyanı Bulunduğu/Bu Beyanların Gözetileceği )
DAVACININ İŞTEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILMASI ( Başka Bir Dava Dosyasındaki Davacıya Ait Tanık Beyanlarının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacının Tanık Olarak Dinlendiği Diğer Dava Dosyasının Celbedilmesi Gerektiği )"
Y9.HD28.1.2013E. 2012/26724 K. 2013/3083"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Davacı İşçinin Hangi İşverene İade Edildiği Açıkça Belirtilerek Ve Davalılar Arasındaki İlişkinin Niteliği Uyarınca İşe İadenin Maddi Sonuçlarından Sorumluluklarının Belirlenmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Davacının Hangi İşveren Bünyesinde İşe İadesine Karar Verildiğinin Belirtilmediği - Mahkemece Verilen Hükmün Eksik ve İnfazda Tereddüt Oluşturacak Nitelikte Olduğu/Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası )
İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ( Asıl-Alt İşveren Durumu ya da Birlikte İstihdam Gibi Durumların Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği - İşe İadenin Maddi Sonuçları Yönünden Davalıların Sorumluluklarının Belirleneceği )"
Y9.HD28.1.2013E. 2013/1626 K. 2013/3102"İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( İşçinin Davalıya Ait İşyerinde 18 Yıl Çalıştığı/Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı - İşe Başlatmama Tazminatının 5 Aylık Ücreti Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE MAHKEMECE KARAR VERİLDİKTEN SONRA İŞE BAŞLATMAMA ( Bir Ay İçinde İşe Başlatılmazsa İşçiye Ödenmek Üzere En Az 4 En Çok 8 Aylık Ücreti Tutarında Tazminatın Belirlenmesi Gerektiği - İşe Başlatmama Tazminatının İş Güvencesi Niteliğinde Olduğu )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ ( En Az 4 En Çok 8 Aylık Ücreti Tutarında Tazminatın Belirleneceği - İşletme Gerekleri İle Fesihte Emeklilik Nedeninin Gösterilmesi ve Davacının Emekliliğe Hak Kazanması Halinde İşe Başlatmama Tazminatının Alt Sınırdan Belirlendiği )"
Y9.HD30.1.2013E. 2010/41168 K. 2013/3583"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşverenin Davacının Yapmakla Görevli Olduğu Bulaşıkları Yıkamadığı/İnternette Chat Yaptığı/İşverene Cevap Verdiği/Asli Görevinden Kaçındığı İddiası - Savunma Hakkı )
İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI GEREĞİ ( İşçiye Yapmakla Görevli Olduğu Hususlarda Uyarı Yapılması Gereği - Davalının Haklı Nedenle Fesih Yapmadığının Kabulü/Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer İşçi Alacaklarının Ödetilmesi Davası )
İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞLERİ YAPMASI KONUSUNDA UYARILMAMASI ( İşçiye Savunma Hakkı Tanınacağı - İşçinin İhtar Edileceği/Ayrıca Davalı Tarafça İleri Sürülen Fesih Sebeplerinin Kanıtlanamadığı/Kıdem ve İhbar Tazminatının Kabulü )
SAVUNMA ALMAMA ( Davalının İddialarını Kanıtlayamamış Olduğu - Davacı İşçinin Uyarılması Gereği/İşçinin Savunmasının Alınacağı - Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gereği/Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası/Savunma Hakkı )
KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ ( Davalının İleri Sürdüğü Fesih Sebeplerini Kanıtlayamamış Olduğu )"
Y9.HD11.2.2013E. 2013/1694 K. 2013/5101"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verildiği - Fazla Çalışma ve Hafta Tatili İle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden İndirim Yapılması Durumunda Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
İNDİRİM SONUCU KISMEN REDDEDİLEN MİKTAR İÇİN VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ ( İşçilik Alacakları Davası - Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Çalışma ve Hafta Tatili İle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden İndirim Yapılması Durumunda Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği - İşçilik Alacakları Davası )"
Y9.HD12.2.2013E. 2013/1559 K. 2013/5316"İŞKOLU TESPİTİ İSTEMİ ( İşyerinde Kaç İşçi Çalıştığı Hangi İşleri Yaptıkları Ağırlıklı Olarak İşçilerin Çalıştığı İşler ile vs. Gibi Hususların Somut Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ HEYETİ ( İşkolu Tespiti İstemi - İhale ile Alınan İşler Yatırım Oranları Üretimde Kullanılan Girdiler ve Oranları Üretilen Nihai Ürünlerin Neler Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
ÜRETİMDE KULLANILAN GİRDİLER ( İşkolu Tespiti İstemi - İhale ile Alınan İşler Yatırım Oranları Üretimde Kullanılan Girdiler ve Oranları Üretilen Nihai Ürünlerin Neler Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
Y9.HD11.3.2013E. 2010/51204 K. 2013/8277"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Asıl ve Alt İşverenler Arasındaki İlişki Eksik Teselsüs Niteliğinde Olduğundan Fazla Çalışma ve Genel Tatil Alacaklarında Davalının Zamanaşımı İtirazı Nazara Alınmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Davacının İşçi Alt İşverenden Alacaklarını Tahsil Edemeyince Aynı Davayı Bu Kez Asıl İşverene Karşı Açtığı - Asıl ve Alt İşverenler Arasındaki İlişkinin Eksik Teselsüs Niteliğinde Olduğu/Fazla Çalışma ve Genel Tatil Alacaklarında Davalının Zamanaşımı İtirazının Nazara Alınması Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası )
EKSİK TESELSÜL ( İşçilik Alacakları Davası - Asıl ve Alt İşverenler Arasındaki İlişki Eksik Teselsüs Niteliğinde Olduğundan Fazla Çalışma ve Genel Tatil Alacaklarında Davalının Zamanaşımı İtirazı Nazara Alınmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
TAHSİLDE MÜKERRERLİK ( Kesinleşen Önceki Davaya Ait Kıdem ve İhbar Tazminatı Miktarlarının Aynen Kabulüne Karar Verilirken Tahsilde Mükerrerliğe Neden Olmayacak Şekilde İbaresinin Hükme Yazılmamasının Yerinde Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )"
Y9.HD14.3.2013E. 2010/51170 K. 2013/9004"YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI EMRİNDE GÖREVLENDİRİLEN KİŞİNİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI TALEBİ ( Davacının 298 S.K. Uyarınca Görevlendirildiği - Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Görüleceği/İş Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği )
FAZLA ÇALIŞMA İLE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( 298 S.K. Uyarınca Davacının Geçici Personel Olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Emrinde Görevlendirildiği - Davacı İşçi İle Davalı Bakanlık Arasında Hizmet Akdi Olmadığı/Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Görüleceği )
298 SAYILI KANUN UYARINCA GÖREVLENDİRİLME ( Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ücretleri Hakkındaki Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görüleceği - Bakanlık İle İşçi Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdinden Kaynaklanmadığı/İş Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği )
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN UYARINCA GÖREVLENDİRİLME ( Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ücreti Talep Edildiği - Bu Kanun Uyarınca Görevlendirilen Davacı İşçi İle Davalı Bakanlık Arasında Hizmet Akdi Olmadığı/Genel Mahkemede Görüleceği )"
Y9.HD27.3.2013E. 2010/50054 K. 2013/10306"ALACAK DAVASI ( Kurs Ücreti Alacağı/Davacı İle Davalı Arasında İş Sözleşmesi Bulunmadığı/Taraflar Arasındaki İlişkinin Statü Hukukuna Tabi Olduğu - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olup Mahkemece Davanın Yargı Yolu Yanlışlığı Nedeniyle Dava Şartı Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KURS ÜCRETİ ( Alacak Davası - Davacının Dışarıdan Ücretli Usta Öğretici Olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün İstemi ve Valilik Makamının Onayı İle Görevlendirildiği/Davacı İle Davalı Arasında İş Sözleşmesi Bulunmadığı/Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
YARGI YOLU ( Davacı İle Davalı Arasında İş Sözleşmesi Bulunmayıp Aralarındaki İlişkinin Statü Hukukuna Tabi Olduğu/Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olup Mahkemece Davanın Yargı Yolu Yanlışlığı Nedeniyle Dava Şartı Yokluğundan Reddi Gerektiği - Alacak Davası )
DAVA ŞARTI ( Alacak Davası - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olup Mahkemece Davanın Yargı Yolu Yanlışlığı Nedeniyle Dava Şartı Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y9.HD1.4.2013E. 2012/35856 K. 2013/10606"İŞE İADE DAVASI ( Davalının Davacının İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmaması Amacı İle Hareket Ettiği Gözetilip Altı Aylık Kıdeme Sahip Olduğu Kabul Edilerek Davacının İş Güvencesi Hükümlerinden Faydalandırılması ve Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
İŞ GÜVENCESİ ( Fesih Geçerli Nedene Dayanmadığı/Altı Aylık Kıdem Koşuluna Bir Gün Kala İş Sözleşmesinin Feshinin Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olduğu/Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu - İşe İade Davası )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Nedenle Feshedilip Savunmasının Alınmadığı/İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmaması Amacı İle Altı Aylık Kıdem Koşuluna Bir Gün Kala İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu - İşe İade Davası )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( İşe İade Davası/Davalının Davacının İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmaması Amacı İle Altı Aylık Kıdem Koşuluna Bir Gün Kala İş Sözleşmesinin Feshinin Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olduğu - Davacının İş Güvencesi Hükümlerinden Faydalandırılması ve Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
Y9.HD1.4.2013E. 2013/5648 K. 2013/10600"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Gösterdiği Tanıklar Dinlenmeden ve Davalının Dava Dışı Akaryakıt Şirketi İle Olay Tarihindeki Bağlantısı Tam Olarak Tespit Edilmeden Görevsizlik Karan Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREV ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Gösterdiği Tanıklar Dinlenmeden ve Davalının Dava Dışı Akaryakıt Şirketi İle Olay Tarihindeki Bağlantısı Tam Olarak Tespit Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
TANIK DİNLENMESİ ( Davacının Gösterdiği Tanıklar Dinlenmeden ve Davalının Dava Dışı Akaryakıt Şirketi İle Olay Tarihindeki Bağlantısı Tam Olarak Tespit Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği - Borçlu Olmadığının Tespiti )"
Y9.HD3.5.2013E. 2011/7849 K. 2013/13353"FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI DAVASI ( Mahkemece Fazla Mesai Ücreti Talebinin Değerlendirilmesi Gereği - Prim Ödemeleri Fazla Çalışmayı Karşılıyorsa Fazla Çalışma Alacağı Talebinin Reddi Gereği )
SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ SAPTANMASI ( İşçinin Aylık Prim Usulü ile Çalıştığı - Satış Temsilcisinin Fazla Mesai Yapıp Yapmadığının Faaliyet Planları ile İş Çizelgelerinden Anlaşılacağı/Fazla Çalışma Alacağı Talebi )
PRİM ÖDEMELERİNİN FAZLA ÇALIŞMAYI KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( İşçiye Yapılan Prim Ödemelerinin Fazla Çalışmayı Aşan Kısımlerinin Ödenmesine Karar Verileceği - Aradaki Farkın İşçiye Ödenmesi Gereği/Satış Temsilcisi )"
Y9.HD9.5.2013E. 2013/5980 K. 2013/14127"YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 6356 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Uygulanması Gerektiği )
6356 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIK ( Yetki Tespitinin İptali İstemi/2822 S.K. Uygulanacağı - 6356 S.K. Hükümleri Uygulanamayacağı )
YETKİ TESPİT BAŞVURUSU ( Başvurunun da İptaline İlişkin İstemin de 6356 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Yapıldığı - Yetki Tespitinin İptali İsteminde 2822 S.K. Hükümleri Uygulanacağı )
YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİNİN DURUŞMA YAPILMAKSIZIN KESİN OLARAK KARARA BAĞLANMASI ( Hatalı Olduğu - Dava Dilekçesindeki İtirazlar Değerlendirildiğinde 2822 S.K. 6356 S.K. Md.43 Kapsamında Yetki Tepsitine İlişkin Maddi Hata ve Süreye İlişkin İtiraz Bulunmadığı )"

Y10.HD

Y10.HD4.4.2011E. 2009/15896 K. 2011/4639"PRİM BORÇLARI ( Kuruma Borçlu Olmadığının Tespitiyle Ödeme Emri ve İcra Takiplerinin İptali Talebi - Davacı İle Dava Dışı Şirket Arasındaki Asıl İşveren Taşeron İlişkisinin Varlığının İrdelenerek Borçların Mevcudiyetinin Belirleneceği )
İDARİ PARA CEZALARI ( Taşeron Hakkında Verilen Cezadan Dolayı Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı İddiasıya Davacının Kurumca Tanzim Edilen Ödeme Emirlerine İptaline Yönelik Talebi - İş Mahkemesinin Görevli Oluşu )
ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Taşeron Hakkında Verilen Cezadan Dolayı Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı İddiasıya Davacının Kurumca Tanzim Edilen Ödeme Emirlerine İptaline Yönelik Talebi Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olacağı )
TAŞERON ( Taşeron Hakkında Verilen Cezadan Dolayı Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı İddiasıya Davacının Kurumca Tanzim Edilen Ödeme Emirlerine İptaline Yönelik Talebi Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLUŞU ( Taşeron Hakkında Verilen Cezadan Dolayı Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı İddiasıya Davacının Kurumca Tanzim Edilen Ödeme Emirlerine İptaline Yönelik Talebi Olduğu )"
Y10.HD19.4.2011E. 2009/16166 K. 2011/5738"RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalının Erkek Çocuğu Olan Davalının Hak Sahibi Olup Olmadığı Belirleneceği - Zararlandırı Sigorta Olayının Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Sorumluluğunun İrdeleneceği )
ZARARLANDIRICI SİGORTA ( Sigortalının Erkek Çocuğu Olan Davalının Hak Sahibi Olup Olmadığı Belirlenmesi - Zararlandırı Sigorta Olayının Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Sorumluluğunun İrdeleneceği/Bağ-Kur'un Rücuan Tazmini )
İLK PEŞİN DEĞER İÇİN AYNI DAVANIN AÇILMASI ( Çelişki Giderilerek Mükerrer Tahsile Sebep Olunmaması Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN RÜCUAN TAZMİN ( Sigortalının Erkek Çocuğu Olan Davalının Hak Sahibi Olup Olmadığı Belirleneceği - Zararlandırı Sigorta Olayının Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Sorumluluğunun İrdeleneceği )
BAĞ-KUR'UN RÜCU HAKKI ( Kanundan Doğan Bağımsız Rücu Hakkı Olduğu )"
Y10.HD26.4.2011E. 2009/18125 K. 2011/6106"İŞ KAZASI ( Rücuan Tazminat Davası - Anayasa Mahkemesinin Kararından Sonra Kurumun Rücu Hakkının Basit Bağımsız Rücu Hakkına Dönüştüğü/Tazminat Davasında Alınan Kusur Raporunun Rücu Davasında Bağlayıcılığı Olmadığı )
RÜCU DAVASI ( Anayasa Mahkemesinin Kararından Sonra Kurumun Rücu Hakkının Basit Bağımsız Rücu Hakkına Dönüştüğü - İş Kazası )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( İş Kazasından Kaynaklanan - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İş Kazasının Vuku Bulduğu İş Kolunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Kusur Raporu Alınarak Karar Verileceği )
BASİT BAĞIMSIZ RÜCU HAKKI ( Anayasa Mahkemesinin Kararından Sonra Kurumun Rücu Hakkının Basit Bağımsız Rücu Hakkına Dönüştüğü - Rücuan Tazminat )"
Y10.HD5.5.2011E. 2010/343 K. 2011/6718"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Ücretinin Tespiti - Yazılı Delile Dayanarak Belirleneceği )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Gerçek Ücretin Belirtilen Sınırı Aştığı Takdirde Yazılı Delille İspatlanacağı - Tanık Beyanına Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
TANIK BEYANINA DAYANILARAK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Gerçek Ücretin Belirtilen Sınırı Aştığı Takdirde Yazılı Delille İspatlanacağı )
GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( Belirtilen Sınırı Aştığı Takdirde Yazılı Delille İspatlanacağı - Tanık Beyanına Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )"
Y10.HD10.5.2011E. 2009/17801 K. 2011/6983"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kurum Müfettişlerince Davalı İşyerindeki Tüm Belgelerin İnceleneceği - Gerekirse Tanık Beyanları Alınarak Tüm Delillerin Birlikte İncelenerek Eksik İnceleme Yapılmadan Karar Verileceği )
ÇALIŞMANIN TESPİT EDİLMESİ ( Davaya Konu Çalışmaların Hangi İşveren Nezninde Geçtiğinin Araştırılması Gerektiği )
HİZMET SÜRESİ ( Hizmet Süresinin Başlangıç ve Sona Erme Tarihleri İle Hangi Dönemde Kaç Günlük Sürenin Tespitine Karar Verildiğinin Belirtilmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNE AYKIRILIK ( Davacının Talep Ettiği Tarihlerden Farklı Bir Tarih Aralığında Hizmet Süresinin Tespit Edilmesi )"
Y10.HD30.5.2011E. 2011/4675 K. 2011/7841"YAŞLILIK AYLIĞI ( Taraflar Arasındaki İhtilaflı Olan Dönemde Geçerli Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde İlgili Kuruluşlardan Kayıtlar Getirtilerek Sigortalılığın Tespit Edileceği )
SİGORTALI DÖNEMİN TESPİT EDİLMESİ ( Taraflar Arasındaki İhtilaflı Olan Dönemde Geçerli Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde İlgili Kuruluşlardan Kayıtlar Getirtilerek Sigortalılığın Tespit Edileceği - Yaşlılık Aylığı )
DÖNEMDE GEÇERLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilme Koşulları - Sigortalığın Tespit Edilmesi )
PRİM BORÇLARININ BULUNMASI ( Taraflar Arasındaki İhtilaflı Olan Dönemde Geçerli Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde İlgili Kuruluşlardan Kayıtlar Getirtilerek Sigortlılığın Tespit Edileceği - Prim Borçları Varsa Ödenmesi İçin Süre Tanınacağı/Yaşlılık Aylığı )"
Y10.HD13.6.2011E. 2010/2532 K. 2011/8622"ASGARİ İŞÇİLİK ORANININ BELİRLENMESİ ( Yapılan İşin Niteliği Bünyesinde Kullanılan Teknoloji İşyerinin Büyüklüğü Benzer İşlerde Çalıştırılan İşçi Sayısı İle İlgili Meslek Kuruluşlarının Görüşü Gibi Unsurların Dikkate Alınması Gerektiği )
PRİM TUTARININ TESPİTİ ( Asgari İşçilik Oranı Tespit Edilerek Davacıya Ödenen Toplam İstihkak Tutarının Tespit Edilen Asgari İşçilik Oranı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Asgari İşçilik Miktarına Göre Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANARAK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( İlgili İşkolunda Uzmanlığı Olan Bir Teknik Bilirkişinin Görüşünü Yansıtmadığı - Asgari İşçilik Oranının Belirlenmesi )
EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ ( Asgari İşçilik Oranı - Yapılan İşin Niteliği Bünyesinde Kullanılan Teknoloji İşyerinin Büyüklüğü Benzer İşlerde Çalıştırılan İşçi Sayısı İle İlgili Meslek Kuruluşlarının Görüşü Gibi Unsurların Dikkate Alınması Gerektiği )"
Y10.HD14.6.2011E. 2011/3377 K. 2011/8798"HİZMET TESPİT DAVASI ( Geçici İş İlişkisi - Davacının İş Görme Edimini Başkasına Sunmasının Bağımlılık İlişkisine Zarar Verebilecek Yoğunluğa Ulaşıp Ulaşmadığının İnceleneceği )
TEMSİLCİDE YANILGI ( Kaymakamlığın Tüzel Kişiliği Olmaması Sebebiyle Taraf Ehliyetinin Bulunmadığı - Yanlışlığın Düzeltilerek Davanın İçişleri Bakanlığına Karşı Devam Edilmesi Gerektiği )
GEÇİCİ İLİŞKİSİ ( Koşullarının Bulunmamasının Gerçek İşverenle Sigortalı Arasındaki Bağımlılık Nedeniyle Sigortalılık Haklarını Etkilemeyeceği - Davacının İş Görme Edimini Başkasına Sunmasının Bağımlılık İlişkisine Zarar Verebilecek Yoğunluğa Ulaşıp Ulaşmadığının İnceleneceği )
BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ ( Geçici İş İlişkisi - Davacının İş Görme Edimini Başkasına Sunmasının Bağımlılık İlişkisine Zarar Verebilecek Yoğunluğa Ulaşıp Ulaşmadığının İnceleneceği )
ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER ( Yardım Adı Altında Karşılığı Beklenerek Yapılan Ödemeler )
YARDIM ÖDEMELERİ ( Karşılığı Beklenerek Yapılan Ödemelerin Ücret Olarak Nitelendirileceği )"
Y10.HD30.6.2011E. 2011/46 K. 2011/9719"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALIĞININ TESPİTİ ( Tarımsal Faaliyetin Sürekli Olması - Araya Giren Zorunlu Sigortalılığın Makul Kısa Süreyi Aşmaması ve Sonrasında Tarımsal Faaliyete Devam Edilmesi Gerektiği )
BAĞ-KUR SİGORTALIĞININ TESPİTİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı - Tarımsal Faaliyetin Sürekli Olması Gerektiği )
SİGORTALIĞIN DEVAMI SÜRESİNCE ARAYA BAŞKA ZORUNLU SİGORTALILIK GİRMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı - Zorunlu Sigortalılığın Makul Kısa Süreyi Aşmaması ve Sonrasında Tarımsal Faaliyete Devam Edilmesi )"
Y10.HD4.7.2011E. 2011/6082 K. 2011/10084"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Adli Tıp Genel Kurulu Raporlarında Değişik Oranların Belirtildiği - Bu Değişikliğin Sebebinin Araştırılması Gerektiği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ ( Adli Tıp Genel Kurulu Raporlarında Değişik Oranların Belirtildiği - Bu Değişikliğin Sebebinin Araştırılması Gerektiği )
ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORLARINDA DEĞİŞİK ORANLAR BELİRTİLMESİ ( Sürekli İş Göremezlik Oranındaki Değişikliğin İyileşmeden Mi Yoksa Methot Değişikliğinden Mi Olduğunun Belirlenerek Karar Verileceği )
RÜCU DAVASININ BULUNDUĞU ( Kurum İle Davacı Arasında - İş Göremezlik Oranının %31,2 Olarak Belirlendiği/Eldeki Davada Bu Hususun Gözetileceği )"
Y10.HD14.7.2011E. 2011/8850 K. 2011/11495"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Davacının 4958 ve 5458 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yeniden Yapılandırma İsteminde Bulunduğu - Taksitlendirilen Primleri Ödemediği/5458 Sayılı Yasadan Yararlanma Koşulları Oluşmayacağı )
YENİDEN YAPILANDIRMA İSTEĞİ ( Davacının 4958 ve 5458 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yeniden Yapılandırma İsteminde Bulunduğu - Taksitlendirilen Primleri Ödemediği/5458 Sayılı Yasadan Yararlanma Koşulları Oluşmayacağı )
5458 SAYILI YASA HÜKMÜNDEN YARARLANAMAMA ( Davacının 4958 ve 5458 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yeniden Yapılandırma İsteminde Bulunduğu - Taksitlendirilen Primleri Ödemediği/İsteğe Bağlı Sigortalılık )"
Y10.HD6.10.2011E. 2011/11900 K. 2011/13297"PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Köy Tüzel Kişiliğinin Üst Düzey Yöneticisi Sıfatıyla Köy Muhtarına Ödeme Emri Gönderildiği - Köy Muhtarının Bu Borçlardan 506 Sayılı Yasanın 80. Maddesi Gereğince Sorumlu Olacağı )
İDARİ PARA CEZALARINDAN SORUMLULUK ( Köy Tüzel Kişiliğine Ait Cezalardan Dolayı Köy Muhtarının Sorumlu Olmayacağı - Cezaların Şahsiliği İlkesi )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SIFATIYLA SORUMLULUK ( Prim Borçlarından Sorumluluk - Köy Tüzel Kişiliğine Ait Prim Borçlarından Köy Muhtarının Sorumlu Olduğu )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT PRİM BORÇLARI ( Köy Muhtarının Üst Düzey Yönetici Sıfatıyla Sorumlu Olduğu )
RE'SEN PRİM TAHAKKU ( Re'sen Yapılan Prim Tahakkuklarının İptaline Dair Bir Başvuru Bulunup Bulunmadığı ve Yasal Prosedürün Tamamlanarak Kesinleşip Kesinleşmediğinin Tespiti/Kesinleşmeden İcra Takibi Yapılamayacağı/Ödeme Emrinin İptali )
SIFAT İTİRAZI ( Davacının Borç Dönemlerinin Tamamında Köy Muhtarı Olmadığı İtirazı - Kaymakamlıktan Borç Dönemleri İtibarıyla Davacının Köy Muhtarlığındaki Sıfatı Araştırılacağı )"
Y10.HD10.10.2011E. 2011/13412 K. 2011/13411"İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Uzman Kişilerden Seçilecek Bilirkişi Kurulundan Mevzuat Uyarınca Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiği Bu Önlemlerin İşverence Alınıp Alınmadığı ve Alınmış Önlemlere Sigortalının Uyup Uymadığını İçeren Kusur Raporu Alınması )
KUSUR RAPORUNUN ALINMASI GEREKTİĞİ ( İş Kazasından Doğan Davalar - Uzman Bilirkişiler Tarafından Hazırlanmış Rapor Olması Gerektiği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Oranın Düştüğü - Kurum Tarafından Başlangıçta Bağlanan Gelirin Değişen İş Göremezlik Oranına Uyarlanması Gerektiği )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANINDA AZALMA ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Değiştiği - Kurum Tarafından Başlangıçta Bağlanan Gelirin Değişen İş Göremezlik Oranına Uyarlanması Gerektiği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERLİ GELİR ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Değiştiği - Kurum Tarafından Başlangıçta Bağlanan Gelirin Değişen İş Göremezlik Oranına Uyarlanacağı )"
Y10.HD17.10.2011E. 2010/5954 K. 2011/14009"ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu - Mahkemece Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyip Gerek Görüldüğünde Kendiliğinden Araştırma Yapılarak Delil Toplanabileceği )
HİZMET TESPİTİ DAVALARININ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU ( Mahkemece Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyip Gerek Görüldüğünde Kendiliğinden Araştırma Yapılarak Delil Toplanabileceği )
PRİM BORÇLARINA HALEF OLMA ( İşyeri Devri ve İntikalinin Olup Olmadığının Araştırılarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞYERİ DEVRİ VE İNTİKALİ ( Prim Borçlarına Halefiyet - İşyeri Devri ve İntikali Olup Olmadığının Araştırılacağı )
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ DAVASI ( Üç Farklı İşveren ve İşyeri Yönünden Gerçekleşen Çalışma İddiası - Hak Düşürücü Süre Bakımından Süreler İrdelenerek Toplanan Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y10.HD31.10.2011E. 2010/6794 K. 2011/14908"MESLEK HASTALIĞI ( Sigortalının Çalıştığı Ortamın Tespit Edilmesi - İş Güvenliği Mevzuatına Göre İşverenin Alması Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığının Tespit Edilmesi/Meslek Hastalığı Sonucu Oluşan Sürekli İş Göremezlik Oranına Etkisi Olup Olmadığının Belirleneceği )
ÖDEME EMRİNİN BORÇLUYA TEBLİĞ TARİHİNİN BELLİ OLMAMASI ( İtirazın İptali Davası - Ödeme Emrinin Ne zaman Tebliğ Edildiğinin Araştırılması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödeme Emrinin Borçluya Tebliğ Edildiği Tarihin Dosyadan Anlaşılmaması - Ödeme Emrinin Ne zaman Tebliğ Edildiğinin Araştırılması Gerektiği )
DAVA DIŞI İŞVERENLERİN YANINDAKİ ÇALIŞMALARIN ETKİSİ ( Sigortalıdaki İş Göremezlik Oranın Tespit Edilmesi - Her İşverenin Sadece Kendi Kusurundan Sorumlu Olması )
İŞ GÖREMEZLİK ORANIN SAPTANMASI ( Sigortalının Çalıştığı Ortamın Tespit Edilmesi - İş Güvenliği Mevzuatına Göre İşverenin Alması Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği/Meslek Hastalığı )"
Y10.HD1.11.2011E. 2010/6460 K. 2011/15078"İŞ KAZASI ( Rücuan Tazminat Davası - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı İle İş Kazasının Vuku Bulduğu İş Kolunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Ceza Yargılamasında Kusur Oranının Belirlendiği - Hukuk Hakiminin Kusur Raporu ve Oranlarıyla Bağlı Olmadığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı İle İş Kazasının Vuku Bulduğu İş Kolunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Karar Verileceği )
İŞVERENİN SUÇ SAYILIR EYLEMİ OLMASI GEREKTİĞİ ( İşverenin Rücu Alacağından Sorumluluğunun Doğması )
CEZA DAVASINDA KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ ( Hukuk Hakiminin Kusur Raporu ve Oranlarıyla Bağlı Olmadığı - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı İle İş Kazasının Vuku Bulduğu İş Kolunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Karar Verileceği )"
Y10.HD1.11.2011E. 2011/10603 K. 2011/15154"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALININ TESPİTİ ( Sigortalılığın Kabulü İçin Prim Ödenmesi ya da Ürün Teslimatı Sebebiyle Tevfikat Yapılması Gerektiği )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı - Sigortalılığın Kabulü İçin Prim Ödenmesi ya da Ürün Teslimatı Sebebiyle Tevfikat Yapılması Gerektiği )
TARIMSAL FAALİYETİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİ ( Tarımsal Faaliyetin Süregeldiği Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirleneceği )
DAVANIN KISMEN KABUL EDİLMESİ ( Davalı Kurum Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemiş Olmasının Hatalı Oluşu - Yargılama Giderlerinin Tarafların Kısmen Haklı Çıkmaları Durumunda Haklı Çıktıkları Oranda Paylaştırılmamasının Bozma Nedeni Oluşu )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı Kurum Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemiş Olmasının Hatalı Oluşu - Yargılama Giderlerinin Tarafların Kısmen Haklı Çıkmaları Durumunda Haklı Çıktıkları Oranda Paylaştırılmamasının Bozma Nedeni Oluşu )"
Y10.HD3.11.2011E. 2011/8036 K. 2011/15366"YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN GERİ ALINMASI ( 5510 Sayılı Kanunun 96. Maddesi Hükmünün Gözetilerek Kurumca İstirdatı Mümkün Süre ve Tutar Belirlenerek Karar Verileceği )
KURUMCA İSTİRDAT EDİLECEK AYLIKLAR ( 5510 Sayılı Kanunun 96. Maddesi Hükmünün Gözetilerek Kurumca İstirdatı Mümkün Süre ve Tutar Belirlenerek Karar Verileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Kasıtlı Kusurlu Davranıştan veya Kurumun Hatalı İşleminden Kaynaklanmasına Bağlı Olarak İstirdadı Mümkün Ödeme Miktarlarının Belirleneceği )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( İptal Edilen Döneme İlişkin Tüm Belgeler Toplanarak Sonuca Göre Karar Verileceği - Hizmet Tespit Davalarının Kamu Düzenine İlişkin Oluşu )"
Y10.HD16.1.2012E. 2011/18124 K. 2012/231"NOKSAN İŞÇİLİK ( Sebebiyle Tahakkuk Ettirilerek Ödenmek Zorunda Kalınan Alacağın Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili - Davadan Feragat Edildiği/Kesin Hüküm Sebebiyle ve Yine Yargıtay İlamı İle Asgari İşçilik Oranının Kesinleştiği Hususu Nazara Alınarak Davanın Reddi Gerektiği )
FERAGAT ( Herhangi Bir Şarta Bağlanamayacağı Gibi Davadan Feragat Edildiğine Dair İradenin Açık ve Kesin Bir Dille Bildirilmiş Olması da Zorunlu Olduğu/Bu Nitelikteki Bir Feragat Davalı Tarafın veya Mahkemenin Kabulüne Bağlı Olmadığı ve Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Alacak Davası )
ASGARİ İŞÇİLİK ORANI ( Noksan İşçilik Sebebiyle Tahakkuk Ettirilerek Ödenmek Zorunda Kalınan Alacağın Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili - Davadan Feragat Edildiği//Kesin Hüküm Sebebiyle ve Yine Yargıtay İlamı İle Asgari İşçilik Oranının Kesinleştiği Hususu Nazara Alınarak Davanın Reddi Gereği )"
Y10.HD21.2.2012E. 2012/3069 K. 2012/2928"TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat Yapıldığı - Savunma Hakkı Kısıtlanarak Karar Verilemeyeceği/İş Kazası Davası )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tasfiye Halindeki Davalıya Tebligatın Tasfiye Memurlarına Yapılması Gerektiği - Daha Öncesinde Yapılmış Usulüne Uygun Tebligat da Bulunmayan Ticaret Sicilinden Başka Adrese Doğrudan M.35 Göre Tebligat Yapılmasının Usulsüz Olduğu )
TASFİYE MEMURLARINA TEBLİGAT YAPILMASI ( Tasfiye Halindeki Davalıya Tebligatın Tasfiye Memurlarına Yapılacağı )
RESMİ KAYITLARDAN BAŞKA ADRESE TEBLİGAT YAPILMASI ( Resmi Kayıtlardaki Adreslerin Esas Alınarak M.35 Göre Tebligat Yapılacağı - Başka Adrese Yapılan Tebligatın Usulsüz Sayılacağı )"
Y10.HD21.2.2012E. 2012/3084 K. 2012/2913"HİZMET TESPİTİ ( Davanın Açıldığı Tarihten Önce Ölen ve Ölümle Kişiliği Sona Eren Davalı Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İşe Giriş Bildirgesinde Belirtilen Tarih Öncesine Dair İsteğin Hak Düşürücü Süre Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ( Hizmet Tespiti - Davanın Açıldığı Tarihten Önce Ölen ve Ölümle Kişiliği Sona Eren Davalı Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti - Davalıların Murisine Ait İşyerinden İşe Giriş Bildirgesi Düzenlenen Davacının Çalışmaların Sona Erdiğini Belirttiği ve Aynı Yılın Son Günü Olan Tarihten İtibaren Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Dava Açtığı/İşe Giriş Bildirgesindeki Tarih Öncesine Dair İsteğin Reddi Gerektiği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Kurumca Öğrenilen ve Sonrasında Kesintisiz Biçimde Devam Eden Çalışmalar Bakımından Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Sözedilemeyeceği/Davacının İşe Giriş Bildirgesinde Belirtilen Tarih Öncesine Dair İsteğin Hak Düşürücü Süre Sebebiyle Reddi Gerektiği - Hizmet Tespiti )
SİGORTALI HİZMET ( Kuruma Bildirilmeyen Hizmetlerin Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesine Dair Davanın Tespiti İstenen Hizmetin Sona Erdiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Açılması Gerektiği - İşe Giriş Bildirgesinde Belirtilen Tarih Öncesine Dair İsteğin Hak Düşürücü Süre Sebebiyle Reddi Gerektiği/Hizmet Tespiti )"
Y10.HD23.2.2012E. 2012/3679 K. 2012/3083"HİZMET TESPİTİ ( Mülkiyeti Davalılardan Birine Ait Araçlarda Şoför Olarak Hizmet Akdine Dayalı Bildirimsiz Çalıştığının Tespitine Karar Verildiği - Fakat Araçların Maliklerinin Kimler Olduğu ve İşverenlerin de Kimler Olduğu Üzerinde Yeterince Durulmamasının Doğru Görülmediği )
HUSUMET ( Davacının Şoför Olarak Hizmet Akdine Dayalı Bildirimsiz Çalıştığının Tespitine Karar Verilen Araçların Diğer Davalı İşverenler Adına Kayıtlı Olmadığından Diğer Kişiler Aleyhine Açılan Davaların Husumet Yönünden Reddedildiği/Araçların Maliklerinin Kimler Olduğunun Üzerinde Yeterince Durulmadığı - Hizmet Tespiti )
SİGORTALI HİZMET CETVELİ ( Davalı Şirketlerden Biri Tarafından Düzenlenip Diğer Davalı Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilen Dönem Bordrolarındaki Bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Cetvelinde Görülmediği/Bu Hususun Yeterince Araştırılmamasının Doğru Görülmediği - Hizmet Tespiti )"
Y10.HD12.4.2012E. 2011/2271 K. 2012/7355"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İtiraz Yolu Olarak İş Mahkemelerine Dava Açılabileceği İhtarında Bulunulmayıp Aksine Sadece Vergi İtiraz Komisyonundan Bahseden 6183 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağı İhtarında Bulunması Nedeniyle Davacının İdari İtirazda Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Davacının İdari İtirazda Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Başvurulmaması Halinde İse Hak Düşürücü Sürenin Geçirilmiş Olması Sebebiyle Davanın Reddi Gerekeceğinin Gözetilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İDARİ İTİRAZ ( Ödeme Emrinin İptali - İtiraz Yolu Olarak İş Mahkemelerine Dava Açılabileceği İhtarında Bulunulmadığı/Sadece Vergi İtiraz Komisyonundan Bahseden 6183 S. K. Hükümlerinin Uygulanacağı İhtarında Bulunması Nedeniyle Davacının İdari İtirazda Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
Y10.HD13.9.2012E. 2011/19129 K. 2012/14728"BASIM-MATBAA İŞYERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN HİZMET TESPİT DAVASI ( İtibari Hizmet Süresi Hak ve Olanağından Yararlanma İmkanı Sağlayan 506 S.K. Ek.5 M. Yürürlükten Kaldırıldığı - 5510 S.K. İse Farklı Bir Düzenleme Yeraldığı )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN KOŞULLARI ( 5510 S.K. Yürürlükten Kaldırılan 506 S.K. Ek.5 M. Sonnrasında Basım ve Gazetecililk İş Kolununun Kapsamdan Çıkarılmış Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Hizmet Tespit Davası/Basım-Matbaa İş Kolu )
5510 SAYILI KANUNDAKİ KOŞULLARIN OLUŞMAMASI ( Kaldırılan 506 S.K. Ek.5 M. Fiili Hizmet Süresi Zammından Sigortalının Faydalanma Koşulları Oluşmuş Olsa Dahi Söz Konusu Maddenin Yürürlükten Kaldırıldığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
506 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN HAKLARIN KALDIRILMIŞ OLDUĞU ( 5510 S.K. Davacı İçin Farklı Bir Düzenleme Yeraldığı )
İŞYERİ VE İŞ KOLU ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( İtibari Hizmet Süresi Hak ve Olanağından Yararlandırılması İçin 5510 S.K. Davacı Sigortalıya Hak Tanıyan Düzenlemenin Yer Almadığının Gözetileceği - 01.10.2008 ile 09+.12.2010 Dönemine İlişkin İstemin Reddi Gereği )"
Y10.HD13.9.2012E. 2012/18706 K. 2012/14825"BİRİKMİŞ AYLIKLARIN VE FAZLADAN TAHSİL EDİLEN PRİMLERİN İSTİRDATI DAVASI ( İlk Tahsis Talebinde Tahsis Şartlarının Oluştuğuna Dair Mahkeme Kararı Bulunduğu - Mevcut Prim Gün Sayısı Üzerinden Bağlanması Gereken Aylık Tutarın Tespiti )
İLK TAHSİS TALEP TARİHİ ( Mevcut Prim Gün Sayısı Üzerinden Bağlanması Gereken Aylık Tutarları ile Fiilen Ödenen Tutarların Kurumdan Sorularak Belirlenmesi Gereği/Birikmiş Aylık Alacağına İlişkin Olarak Bilirkişi Raporu Alınacağı )
YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN HESAPLANMASI ( Mevcut Prim Gün Sayısı Üzerinden Bağlanması Gereken Aylık Tutarları ile Fiilen Ödenen Tutarların Kurumdan Sorularak Belirleneceği/Birikmiş Aylık Alacağına İlişkin Bilirkişi Raporu Gerektiği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞA İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Mahkeme Kararı ile İptal Edildiği/Ancak Bu Kararın Eksik İncelemeye Dayalı ve Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğunun Kabulü - Fiilen Ödenen Tutarların Kurumdan Sorulacağı )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Birikmiş Aylık Alacağının Tespiti - Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )"
Y10.HD8.10.2012E. 2011/11576 K. 2012/17724"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Kurumun Taraf Olduğu Davalar İcra Kovuşturmaları İle İlâmların Harçlardan Müstesna Olduğu Göz Önünde Bulundurulmaksızın Davalı Kurumun Harçtan Sorumluluğu Yönünde Karar Verilemeyeceği )
HARÇTAN SORUMLULUK ( Kurum İşleminin ve Ödeme Emrinin İptali İstemi - Kurumun Taraf Olduğu Davalar İcra Kovuşturmaları İle İlâmların Harçlardan Müstesna Olduğu )
KURUMUN TARAF OLDUĞU DAVALAR ( İcra Kovuşturmaları İle İlâmların Harçlardan Müstesna Olduğu Göz Önünde Bulundurulmaksızın Davalı Kurumun Harçtan Sorumluluğu Yönünde Karar Verilemeyeceği - Kurum İşleminin ve Ödeme Emrinin İptali İstemi )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kurumun Taraf Olduğu Davalar İcra Kovuşturmaları İle İlâmların Harçlardan Müstesna Olduğu Göz Önünde Bulundurulmaksızın Davalı Kurumun Harçtan Sorumluluğu Yönünde Karar Verilemeyeceği )"
Y10.HD12.11.2012E. 2012/4450 K. 2012/21479"HİZMET TESPİTİ ( Mevsimlik Olduğu Belirtilen Dönemde Davacı İle İşveren Arasındaki Sözleşmenin Askıda Olduğu ve Bu Dönemlerde Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği Hatırda Tutularak Mahkemece Tespiti İstenen Dönemlerde Fakültenin ve İşyerinin Ne Zaman Açık ve Faal Olduğu Hususunun Belirlenmesi Gerektiği )
MEVSİMLİK ÇALIŞMA ( Yargılama Sürecinde Dinlenen Tanıkların Beyanları Arasındaki İşyerinde Hangi Yıllarda Aralıksız Hangi Yıllarda Mevsimlik Çalışma Olduğuna Dair Belirgin Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği - Hizmet Tespiti )
TANIK ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( İş Yerinin Kapsamı Kapasitesi ve Niteliği Nazara Alınmalı Böylece Bu Konuda Gerekli Tüm Soruşturma Yapılarak Uyuşmazlık Konusu Husus Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Çözümlenip Varılacak Sonuç Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Hizmet Tespiti )"
Y10.HD12.11.2012E. 2012/4451 K. 2012/21477"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacı Tarafından Yatırılması Gereken Masraf Tutarının Ayrıntılı Olarak Saptanması Gerektiği Halde Sosyal Güvenlik Hakkını Gecikmeden Sigortalı veya Hak Sahibine Teslim Edebilmek İçin Gerektiğinde İlerde Aleyhine Hüküm Verilenden Tahsil Edilmek Kaydıyla Masrafların Devlet Hazinesinden Ödenebileceği )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKI ( Gecikmeden Sigortalı veya Hak Sahibine Teslim Edebilmek İçin Gerektiğinde İlerde Aleyhine Hüküm Verilenden Tahsil Edilmek Kaydıyla Masrafların Devlet Hazinesinden Ödenebileceği - Çalışmanın Tespiti İstemi )
MASRAFLARIN DEVLET HAZİNESİNDEN ÖDENMESİ ( Davacı Tarafından Yatırılması Gereken Masraf Tutarının Ayrıntılı Olarak Saptanması Gerektiği Halde Sosyal Güvenlik Hakkını Gecikmeden Sigortalı veya Hak Sahibine Teslim Edebilmek İçin Gerektiğinde İlerde Aleyhine Hüküm Verilenden Tahsil Edilmek Üzere Sözkonusu Olabileceği - Çalışmanın Tespiti İstemi )
KESİN SÜREYE İLİŞKİN ARA KARARIN AÇIK VE EKSİKSİZ OLMASI GEREĞİ ( Davacı Tarafından Yatırılması Gereken Masraf Tutarı Ayrıntılı Olarak Saptanıp Paranın Nereye Yatırılacağı ve Bunun İçin Verilen Sürenin Kesin Süre Olduğu Özellikle Yazılması Gerektiği - Çalışmaların Tespiti İstemi )"
Y10.HD14.11.2012E. 2011/10760 K. 2012/21853"SGK BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasına Dair Başvuru Tarihi Dikkate Alındığında Davacının 3201 S.K. Hükmünden Yararlanması Gerektiği ve Bu Anlamda Kazanılmış Hakkının Varlığı Dolayısıyla Hakkında 5754 S. K. Değişikliği Öncesine Dair Hükmün Uygulanması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Davacı Hakkında 5754 Sayılı Kanun Değişikliği Öncesine Dair Hükmün Uygulanması Gerektiği/Türkiyede Sigortalı Olarak Çalışma Olgusunun 3201 S. K. Hükümlerine Göre Bağlanan Aylığın Kesilmesini Gerektirir Bir Neden Olarak Öngörülmediği - SGK Başkanlığı İşleminin İptali )
YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Başvuru Tarihi Dikkate Alındığında Davacının 3201 S. K. Geç. Md. 7 Hükmünden Yararlanması Gerektiği ve Bu Anlamda Kazanılmış Hakkının Varlığı Dolayısıyla Hakkında 5754 S. K. Değişikliği Öncesine Dair Hükmün Uygulanması Gerektiği - SGK Başkanlığı İşleminin İptali )"
Y10.HD14.1.2013E. 2012/20096 K. 2013/7"YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( Karar Başlığında Davalının Adının Yazılmamış Olmasının Hatalı Olduğu - Davalıların Açtıklarını İddia Ettikleri Dava Araştırılarak Bekletici Mesele Şartlarının Araştırılacağı/Bekletici Mesele )
BEKLETİCİ MESELE ŞARTLARININ ARAŞTIRILACAĞI ( Hükmün Etkileyebilecek Mahiyette Davalılar Tarafından Açılan Bir Dava Bulunduğu İddiası - Davalıların İddası Çerçevesinde Araştırma Yapılması Gereği/Yersiz Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili )
KARAR BAŞLIĞINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN BELİRTİLMEMESİ ( Kararda Davalının Adının Yazılmış Olmasının Hatalı Olduğu )"
Y10.HD14.1.2013E. 2012/23675 K. 2013/45"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ VE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( 3. Kişi Durumundaki Davacı Kurumun Hisse Devrinin Tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Tarihini Öğrendiği Tarihin Esas Alınacağı - Menfi Tespit Davası )
ORTAĞIN SERMAYE HİSSESİ ORANINDA SORUMLULUĞU ( Ticaret Sicili Gazetesindeki İlan Tarihi Gözetildiğinde Davacının 2008/1 Ayında Ait Prim Borçlarından Sorumlu Olmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Ödeme Emirlerinin İptali Davası )
TESCİL VE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE İLAN ( Davacının Ödeme Emrine Konu Prim Borcu ve Fer'ilerinden Doğan Sorumluluğun 2008/1 Ayına Ait Prim Borçlarından Sorumlu Olmadığının Düşünülmemesinin Hatalı Olduğu - İlan Tarihinin Gözetileceği )"
Y10.HD17.1.2013E. 2011/17399 K. 2013/216"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Fiili Çalışmanın Varlığının Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gereği - Davacının İşçi Alacaklarına İlişkin Davası Varsa Bu Dava ile İlgili Dosyasının Celbedilmesi Gereği )
İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVA DOSYALARININ CELBEDİLMESİ ( Fiili Çalışmanın Varlığının Tespiti/Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin ve Kesintili mi Sürekli mi Olduğunun Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
TANIK BEYANLARI ( Uzun Yılları Kapsayan Bilgilerin İnsan Hafızasında Yıllarca Eksiksiz Nasıl Taşınabileceğinin Mahkemece Gözetileceği - Bu Durum Dikkate Alınarak Tanıklar İsticvab Olunacağı/Hizmet Tespiti Davası/Kamu Düzeni )
FİİLİ ÇALIŞMANIN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( Kuruma Eksiksiz Olarak Bildirilen Sürelerin Mahkemece Dikkate Alınacağı - İşçilik Alacaklarına İlişkikin Dava Dosyası Var İse Bu Dosyaların Celbedileceği ve Değerlendirilmesi Gerektiği )
İŞYERİNİN KAPSAM VE NİTELİĞİ ( Fiili Çalışmanın Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespiti Gereği - Hizmet Tespiti )"
Y10.HD17.1.2013E. 2012/21365 K. 2013/275"İŞ KAZASINDA VEFAT EDEN SİGORTALIYA YAPILAN YARDIMLARIN RÜCUAN TAHSİLİ DAVASI ( İşveren ve İşveren Vekili Sıfatları ile Dava Dışı Şahısların Kusur Durumlarının Tam Olarak Belirlenmediği - Eksik Araştırmaya Dayalı Olarak Hüküm Verilemeceği )
RÜCU DAVASINDA KUSUR ORANI VE AİDİYETİ ( İşveren ve İşveren Vekili Sıfatları ile Davalı Sıfatlarının Tam Olarak Belirlenmesi Gereği - Ceza Davasında Sorumlu Bulunan Dava Dışı Şahısların Kusur Durumlarının Dikkate Alınması Gereği )
İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN RÜCU DAVALARINDA KUSURUN BELİRLENMESİ ( Kesinleşen Ceza Mahkemesi Kararı ile Mahkum Olan Dava Dışı Şahısların Kusur Durumlarının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Maddi Olguların Hukuk Hakimini Bağlayacağı )
CEZA YARGILAMASINDA KUSURLU BULUNAN ŞAHISLAR ( Maddi Olgunun Hukuk Hakimini Bağlayacağının Gözetileceği - Ceza Dosyasının Celp Edileceği/Dava Dışı Şahısların Kusuru Hakkında Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı/Rücu Davası/Kusur )
CEZA YARGILAMASINDAKİ MADDİ OLGULAR ( Hukuk Hakimini Bağlayacağı - Ceza Yargılamasında Mahkum Olan Dava Dışı Şahısların Kusur Durumu Hakkında Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı/Dava Dışı Şahıslar Yönünden Teselsül Hükümlerine Dayanılmadığı )"
Y10.HD25.1.2013E. 2012/23626 K. 2013/1025"KAPICILIK HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI ( Re'sen Araştırma İlkesi Gereği Yerel Mahkemece Komşu Apartman Kapıcılarının ve Çalışmayı Bilebilecek Durumdaki Muhtar ve Azaların Tanık Olarak Dinlenileceği - Sosyal Güvenlik Hakkının Korunacağı )
KOMŞU APARTMANDA ÇALIŞANLARIN DİNLENİLMESİ ( Çalışmanın Niteliği Süresinin Tam Olarak Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Gerektiğinde Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı/Yedibuçuk Saat Çalışmanın Bir Günlük Çalışma Sayıldığı )
ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ VE SÜRESİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Kapıcılın Tam Gün mü Yoksa Günün Bir Kısmında mı Yapıldığının Araştırılacağı - Çalışma Saatlerinin Toplamının Bir Günlük Çalışma Hesabına Göre Kaç İş Gün Olduğunun Belirleneceği )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Yerel Mahkemece Tanık Beyanları Hususunda Komşu Apartman Kapıcılarının da Dinlenilmesi Gerektiğinin Gözetileceği - Çalışmayı Bilebilecek Durumdaki Muhtar ve Azaların da Dinlenileceği/Kamu Düzeni )
HİZMET TESPİTİ DAVASININ KAMU DÜZENİ NİTELİĞİ ( Re'sen Araştırma İlkesi/Yerel Mahkemece Çalışmanın Niteliği ve Süresi Hakkında Komşu İşyeri Tanıklarının Dinlenileceği - Kısmi Çalışma Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Hizmet Tespiti )"
Y10.HD5.2.2013E. 2012/24480 K. 2013/1255"RÜCUEN TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Sürekli İş Göremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Gelirler İle Yapılan Ödemelerin - Meslek Hastalığının Oluşumunda Kaçınılmazlık Faktörünün Uygulama Yeri ve Etkisi Bulunmadığı Gözetilerek Kusurun Tespiti Bakımından Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
MESLEK HASTALIĞI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Rücuen Tazminat - Kendi İçerisinde Çelişki Taşıyan Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulduğu/Meslek Hastalığının Oluşumunda Kaçınılmazlık Faktörünün Uygulama Yeri ve Etkisi Bulunmadığı/Kusurun Tespiti Bakımından Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinde Alınması Gereken Önlemlerin Hiçbirinin İşveren Tarafından Alınmadığı - Meslek Hastalığının Oluşumunda Kaçınılmazlık Faktörünün Uygulama Yeri ve Etkisi Bulunmadığı Gözetilerek Kusurun Tespiti Bakımından Yeniden Rapor Alınması Gerektiği/Rücuen Tazminat )
MESLEK HASTALIĞININ MEYDANA GELMESİNDE KAÇINILMAZLIK FAKTÖRÜ ( Rücuen Tazminat - İşyerinde Alınması Gereken Önlemlerin Hiçbirinin İşveren Tarafından Alınmadığından Kaçınılmazlık Faktörünün Uygulama Yeri ve Etkisi Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( İşyerinde Alınması Gereken Önlemlerin Hiçbirinin İşveren Tarafından Alınmadığının Belirtilmiş Olmasına Karşın Meslek Hastalığının Meydana Gelmesinde Kaçınılmazlık Faktörünün de Etkisi Bulunduğunu Belirten Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Rücuen Tazminat )"
Y10.HD5.2.2013E. 2013/192 K. 2013/1324"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davalı İşverenin İlgili Ticaret Sicil Odasından ve Vergi Dairesinden Davaya Konu Dönem İşyeri Kayıtlarının Celbedileceği - Dava Konusu Dönemde Davacı Çalışmalarının Kuruma Bildirildiği İşyerlerinin Aynı Yer Olduğu ve Devri Ya da İşverenler Arasında Organik Bağ Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
İŞYERİ KAYITLARI ( Hizmet Tespiti İstemi - Davalı İşverenin İlgili Ticaret Sicil Odasından ve Vergi Dairesinden Davaya Konu Dönem İşyeri Kayıtlarının Celbedileceği )
İNŞAAT RUHSATLARI ( Hizmet Tespiti İstemi - Tespit Edilen İnşaatların Tamamlanma Dönemlerinin Tespit Edilmesi İçin İlgili Ruhsatlar Belediye Başkanlıklarından Yöntemince Araştırılmalı ve Davacı Tarafından Açılan İşçi Alacakları Dosyası Olup Olmadığı Araştırılarak Getirtilmesi Gerektiği )
PUANTAJ KAYITLARI ( Hizmet Tespiti İstemi - Davacı Çalışmaları Yönünden Hak Düşürücü Sürenin Çalışmanın Sona Erdiği Tarihin Yılın Sonundan Başlayacağı Gözetilmeli ve Dava Konusu Dönem İçerisinde Davacı Çalışmaları İle İlgili Puantaj Kayıtları ve Ücret Tediye Bordrolarının Asılları İşverenlerden Getirtilmesi Gerektiği )"
Y10.HD15.2.2013E. 2011/18231 K. 2013/2396"İŞ KAZASI SONUCU SİGORTALIYA BAĞLANAN YARDIMLAR NEDENİYLE RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( 506 S.K. 9 ve 10 M. Uygun Araştırma ve İnceleme Yapılmamasının Hatalı Olduğu - Kusursuz Sorumluluk Halinin Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
İŞVERENİN RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUĞU ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmesinden Önce Meydana Gelmesi/506 S.K. 9. ve 10. M. Göre Araştırma Yapılacağı - Sigortalıya Bağlanan Yardımlar Nedeniyle Rücu )
KUSURSUZ SORUMLULUK HALİNİN GÖZETİLMESİ ( Sigortalının Özlük Dosyası Celbedilerek Hizmet Cetveli ve İşe Giriş Bildirgesinin İnceleneceği - 506 S.K. 9 ve 10. M. Koşullarının Araştırılması Gerektiği/İşe Giriş Bildirgesi/Rücu Davası )"
Y10.HD15.2.2013E. 2013/757 K. 2013/2371"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İtirazın Tümden İptaline Karar Verildiği - Takip Konusu Yapılan İşlemiş Faize Yönelik İtirazın da İptaline Karar Verildiği Anlaşılacağı )
TAKİBE KONU ALACAK YÖNÜNDEN İTİRAZIN TÜMDEN İPTAL EDİLMESİ ( Takip Konusu Yapılan İşlemiş Faize Yönelik İtirazın da İptaline Karar Verildiği Anlaşılacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Hükmedilmesi İçin Alacağın Likit ve Belli Olması veya Bilinmesi Gerektiği - Asıl Alacak Üzerinden Hesaplanacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( İtirazın İptali Davası - Davacı Kurum Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Takibe Konu Borcun Tamamı Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )"
Y10.HD21.2.2013E. 2013/3252 K. 2013/2783"TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA ( Temyiz Giderlerinin Eksik Yatırılmasının Sonradan Öğrenilmesi Halinde Mahkeme Tarafından Verilen Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Eksikliklerin Tamamlanması Gerektiği- Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı )
ZARARLANDIRICI SİGORTA ( Rücu Davası - İlk Peşin Sermaye Değerlerinin Birinci Davada Hüküm Altına Alınan Bölümü Mahsup Edilerek Kalan Kusur Farkını Oluşturan Miktara Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İlk Peşin Sermaye Değerlerinin Birinci Davada Hüküm Altına Alınan Bölümü Mahsup Edilerek Kalan Kusur Farkını Oluşturan Miktara Karar Verileceği )
EK RÜCU DAVASI ( İlk Peşin Sermaye Değerlerinin Birinci Davada Hüküm Altına Alınan Bölümü Mahsup Edilerek Kalan Kusur Farkını Oluşturan Miktara Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE YAPILAN SİGORTA YARDIMLARI ( Rücu Davası - İlk Peşin Sermaye Değerlerinin Birinci Davada Hüküm Altına Alınan Bölümü Mahsup Edilerek Kalan Kusur Farkını Oluşturan Miktara Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y10.HD22.2.2013E. 2013/181 K. 2013/3027"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği- Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
AYLIK TAHSİSİ ( Yaşlılık Aylığı Talebi/Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu - 5451 Gün Prim Ödediği/Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği - Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMALAR NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği - Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )"
Y10.HD4.3.2013E. 2013/280 K. 2013/3838"SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLERDEN BAKİYE KISMIN RÜCUAN TAHSİLİ DAVASI ( İş Kazası Sonucu Vefat Nedeniyle - Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullara Göre Değerlendirileceği )
DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ KOŞULLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ KURALI ( Davalının Haksız Çıkan Taraf Olarak Nitelendirilip Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu - Rücuen Tahsil Davası/Davanın Konusuz Kalması )
YARGILAMA SÜRECİNDEKİ YASAL DEĞİŞİKLİKLE DAVANIN YASAL DAYANAĞININ ORTADAN KALKMASI ( Mahkemece 6111 S.K. Gereğince Davanın Konusuz Kaldığından Bahisle Davalının Haksız Çıkan Taraf Gibi Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )"
Y10.HD5.3.2013E. 2013/1966 K. 2013/4084"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Ceza Dosyasındaki Davalı İşveren Kooperatife Ait Ticari Defter ve Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği - Ticari Defter ve Belgelerde Davacı Çalışmasının Bulunup Bulunmadığının İnceletilmesi Gerektiği )
TİCARİ DEFTER ( Hizmet Tespiti Davası - Ceza Dosyasındaki Davalı İşveren Kooperatife Ait Ticari Defter ve Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği/Ticari Defter ve Belgelerde Davacı Çalışmasının Bulunup Bulunmadığının İnceletilmesi Gerektiği )
HİZMET AKDİ ( Hizmet Tespiti Davası - Nizalı Dönemde Davacının Kendi Nam ve Hesabına Çalışmasının Bulunduğu Anlaşıldığı Takdirde Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Hizmet Tespiti Davası - Ceza Dosyasındaki Davalı İşveren Kooperatife Ait Ticari Defter ve Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği/Ticari Defter ve Belgelerde Davacı Çalışmasının Bulunup Bulunmadığının İnceletilmesi Gerektiği )"
Y10.HD8.3.2013E. 2013/1740 K. 2013/4303"ALACAK DAVASI ( Tedavi Gideri Alacağı - Davacının Tedavinin Başladığı Tarihte Aktif Çalışan Memur Olduğu ve Uyuşmazlığın Çözümünün Tedavinin Başladığı Tarihte Çalışılan Kamu Kuruluşuna Yöneltilecek Husumet İle İdari Yargının Görev Alanına Girdiği/Davanın Yargı Yolu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Davacının Tedavinin Başladığı Tarihte Aktif Çalışan Memur Olduğu ve Uyuşmazlığın Çözümünün Tedavinin Başladığı Tarihte Çalışılan Kamu Kuruluşuna Yöneltilecek Husumet İle İdari Yargının Görev Alanına Girdiği/İşin Esasına Girilerek Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Alacak Davası )
GÖREV ( Alacak Davası - Davacının Tedavinin Başladığı Tarihte Aktif Çalışan Memur Olduğu ve Uyuşmazlığın Çözümünün Tedavinin Başladığı Tarihte Çalışılan Kamu Kuruluşuna Yöneltilecek Husumet İle İdari Yargının Görev Alanına Girdiği/Davanın Yargı Yolu Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
Y10.HD11.3.2013E. 2013/1860 K. 2013/4371"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Hizmet Cetvelindeki Primin 2926 S.K. Kapsamında Hizmet Süresi ve Askerlik Borçlanması Toplamının 1479 S.K. Md.10'da Belirtilen Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Gereken 15 Yıldan Az Olduğu - Dosya İçeriğine Yansımayan Davacının Prim Ödediği Günler Olup Olmadığı Araştırılacağı )
PRİM ÖDENEN GÜNLER ( 2926 S.K. Kapsamında Sigortalılık Aidiyeti ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - Dosya İçeriğine Yansımayan Davacının Prim Ödediği Günler Olup Olmadığı Araştırılarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Gereken Tüm Şartların Oluşup Oluşmadığı İrdeleneceği )
HİZMET SÜRESİ ( Hizmet Cetvelindeki 52 Gün Prim Eldeki Davada Kabul Edilen Süreyle 12 Yıl 7 Ay 29 Gün 2926 S.K. Kapsamında Hizmet Süresi ve 2 Yıl Askerlik Borçlanması Toplamı Süresinin 1479 S.K. Md.10'da Belirtilen Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Gereken 15 Yıldan Az Olduğu )"
Y10.HD25.3.2013E. 2012/16128 K. 2013/5670"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davaya Konu Tedavi Giderleri Kapsamında 6111 S. Yasanın Md. 59 ve Geçici Md. 1 Hükümlerinde Belirtilen Tutarların Sigorta Şirketleri Tarafından Aktarılıp Aktarılmadığı Araştırıldıktan Sonra Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Sigorta Şirketlerinin ve Güvence Hesabının Sorumluluğunun Ancak 6111 S. Yasaya Göre Yapılacak Aktarım Sonrasında Ortadan Kalktığı/Aktarımın Yapılıp Yapılmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Maddi Tazminat/Sigorta Şirketinin Davaya Konu Kaza Tarihinde Geçerli Olan Poliçe Kapsamında Kurum Zararını Ödediğini İleri Sürdüğü - Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Tarih ve Miktarı Yönünden Dayanağı Belgeler de Getirtilerek Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y10.HD26.3.2013E. 2013/4449 K. 2013/5884"TRAFİK/İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEMELER ( Tahsili İstemi - Önceki Bozma İlamında Belirtilen Şekilde Araştırma Yapılmayarak Hüküm Kurulamayacağı/Ödeme İle İlgili Gereken Araştırmaların Yapılması Gerektiği )
HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI ( Trafik - İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin Tahsili İstemi - Belgelerde Ödeme Miktarı ve Tarihi Yazılı Olduğu/Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Kime ve Hangi Teminat Yönünden Yapıldığı Araştırılacağı )
SİGORTA ŞİRKETİNCE ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI ( Önceki Bozma İlamında Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Kime ve Poliçedeki Hangi Teminat Yönünden Ödeme Yapıldığı Tarih ve Miktarı Dayanağı Belgeler Getirtilerek Sigorta Şirketi Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılacağı Belirtildiği - Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulamayacağı )"
Y10.HD29.3.2013E. 2013/5537 K. 2013/6213"HİZMET TESPİTİ ( Dosyadaki Kayıt ve Belgelerden Sigortalı Hizmet Cetvelinde Davacının Davalıya Ait İşyerinde Kayden Çalışmasının Olmadığı - Mahkemece Karar Altına Alınan Şekilde Çalışmanın Varlığının Ortaya Konulamadığı/Yetersiz Araştırmayla Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KAYDEN ÇALIŞMA ( Hizmet Tespiti - Davacının Davalıya Ait İşyerinde Kayden Çalışmasının Olmadığı/İhtilaflı Döneme İlişkin Tüm Dönem Bordrolarını Getirmek ve Bu Bordrolarda İhtilaflı Dönemin Tamamında Kayıtlı ve Tarafsız Tanıklar Saptanarak Bunların Bilgilerine Başvurulması Gerektiği )
TANIK BEYANLARI ( Davacının İddia Edilen Dönemde Çalışmasına İlişkin Tanık Beyanları Dışında Bir Delilin Mevcut Olmadığı - Dinlenen Tanıkların da Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında Belirtilen Tanık Niteliğinde Olmadığı/Hizmet Tespiti )"
Y10.HD2.4.2013E. 2013/4365 K. 2013/6570"ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ölüm Aylığının Tahsili Amacıyla Başlatılan Takibe İtirazın İptali Dosyası İle Birleştirilmesine Karar Verildiği - Birleştirilen İtirazın İptali Davası Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ÖLÜM AYLIĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Ölüm Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali Talebi İle Birleştirildiği - Olumlu ya da Olumsuz Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
BİRLEŞTİRİLEN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ölüm Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali Talebi İle Birleştirilmesine Karar Verildiği - Birleştirilen İtirazın İptali Davası Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetileceği )"
Y10.HD8.4.2013E. 2013/1511 K. 2013/7030"TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacı Tarafından Sürekli İş Göremezlik Oranının Azaltılarak Tespit Edilmesi İstendiği - Karşı Dava veya Eldeki Davada Oranın Artılması Talebi Olmadığı İçin Sürekli İş Göremezlik Oranının Artırılamayacağı )
İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ DAVASI ( Karşı Dava veya Eldeki Dava İle Birleştirilen ve Sürekli İş Göremezlik Oranının Artırılarak Tespiti Talebini İçeren Davanın Bulunmadığı - Talep Aşılarak Sigortalının Sürekli İş Göremezlik Oranının Artırılamayacağı )
HAKİMİN TARAFLARIN TALEP SONUÇLARIYLA BAĞLI OLMASI ( Karşı Dava veya Eldeki Dava İle Birleştirilen ve Sürekli İş Göremezlik Oranının Artırılarak Tespiti Talebini İçeren Davanın Bulunmadığı - Talep Aşılarak Davacı Aleyhine Sigortalının Sürekli İş Göremezlik Oranının Artırılamayacağı )
İŞ KAZASI ( İş Göremezlik Oranının Tespiti - Kurumun Sigortalının İş Göremezlik Oranını % 45 Olarak Belirlediği ve Davacı Tarafından Bu Oranın Aşağı Olduğunun Tespit Edilmesini İstediği Davada Oranın Artırılamayacağı )"

Y11.HD

Y11.HD28.4.2011E. 2009/5795 K. 2011/5124"MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Davacı Markalarının Uydu Anten ve Recever Cihazları İçin Belli Bir Tanınmışlık Elde Etse de Davalının Tamamen Farklı Bir Sınıfta Benzer İbareleri Kullanmasının Davacı Markasının Tanınmışlığından Yararlanma Amacı Bulunduğu Anlamına Gelmeyeceği - Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Tarafların Marka Olarak Kullandığı İbarelerin Benzer Mahiyette Olduğu/Fakat Davacı Markalarının Tescil Edildiği Mal ve Hizmetler İle Davalının Başvurusunda Yer Alan Emteaların Aynı Tür Olmadığı/Davacının Hükümsüzlük İsteyemeyeceği - Marka Hakkına Tecavüzün Önlenmesi )
HAKSIZ REKABET ( Marka Hakkına Tecavüzün Önlenmesi - Aynı veya Benzer Markanın Çok Sayıda Kişi Tarafından Kullanılması veya Herkes Tarafından Bilinen Bir İşaret Olması Halinde Farklı Markalarda Başkaları Tarafından Kullanılmasının Tanınmış Markanın İtibarından Haksız Yarar Sağlamayacağı )
MARKANIN TANINMIŞLIĞI ( Davacı Markalarının Belli Bir Tanınmışlık Elde Etse de Davalının Tamamen Farklı Bir Sınıfta Benzer İbareleri Kullanmasının Davacı Markasının Tanınmışlığından Yararlanmak İle Onun Temsil Ettiği İmaj ve Güveni Kendi Ürününe Devrini Sağlamak Anlamına Gelmeyeceği - Marka Hakkına Tecavüzün Önlenmesi )"
Y11.HD13.6.2011E. 2009/14699 K. 2011/7076"ALACAK DAVASI ( Limited Şirket Hisse Devrinden Kaynaklanan - Limited Şirketi Temsile Yetkili Müdürün Şirketi Temsilen Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Mahiyetinde Taahhütname Vermesinin Mümkün Olduğu )
ŞİRKETİ TEMSİL ( Limited Şirket Hisse Devrinden Kaynaklanan Alacak Davası - Şirket Kaşesi ile Şirket Yetkilisinin Altında İmzasının Bulunduğu Taahhütname İsimli Belgenin Şirketin Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ ( Alacak Davası - Limited Şirketi Temsile Yetkili Müdürün Şirketi Temsilen Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Mahiyetinde Taahhütname Vermesinin Mümkün Olduğu )
TAAHHÜTNAME ( Limited Şirket Hisse Devrinden Kaynaklanan Alacak Davası - Şirket Kaşesi ile Şirket Yetkilisinin Altında İmzasının Bulunduğu Taahhütname İsimli Belgenin Şirketin Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
Y11.HD15.9.2011E. 2009/10605 K. 2011/10371"SÖZLEŞMENİN BUTLAN SEBEBİYLE FESHİ DAVASI ( Türk Tabiiyetindeki Her Nevi Şirket ve Müesseselerin Türkiye Dahilindeki Her Nevi Muamele Mukavele Muhabere Hesap ve Defterlerini Türkçe Tutmaya Mecbur Olduğu )
İRADE FESADI ( Sözleşmenin Butlan Sebebiyle Feshi Davası - Türk Tabiiyetindeki Her Nevi Şirket ve Müesseselerin Türkiye Dahilindeki Her Nevi Muamele Mukavele Muhabere Hesap ve Defterlerini Türkçe Tutmaya Mecbur Olduğu )
İNGİLİZCE DÜZENLENEN SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Sözleşmenin Butlan Sebebiyle Feshi Davası - Türkiye’de Bulunan Taraflar Arasında İngilizce Olarak Düzenlenen Sözleşmenin Bu Kanun Kapsamında Geçerli Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )
DEFTERLERİN TÜRKÇE TUTULMA MECBURİYETİ ( Türk Tabiiyetindeki Her Nevi Şirket ve Müesseselerin Türkiye Dahilindeki Her Nevi Muamele Mukavele Muhabere Hesap ve Defterlerini Türkçe Tutmaya Mecbur Olduğu - Geminin Zamanda Teslim Edilmemesi ve Sözleşme İçeriğinin Hileli Yollarla İrade Fesadı Yaratması Sebebiyle Sözleşmenin Butlan Sebebiyle Feshi İstemi )"
Y11.HD16.3.2012E. 2012/2640 K. 2012/4066"TESCİLLİ MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Asıl Davadan Tefrik Edildiği - Davacının Hükümsüzlik Talebinden Feragatin Kesin Hüküm Oluşu )
HÜKÜMSÜZLÜK ( Feragat - Davacının Hükümsüzlük Talebinden Feragat Etmiş Olması Nedeniyle Davanın Reddedileceği )
FERAGAT ( Kesin Hüküm Oluşturması - Mahkemenin ya da Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayacağı )"
Y11.HD17.4.2012E. 2012/3891 K. 2012/6248"İHTİYATİ HACİZ ( Alacak Davası Açtıktan veya İcra Takibi Yaptıktan Sonra da İstenebileceği - Muaccel Bir Borcun Varlığı Halinde Mal Kaçırma Hazırlığında Olma Koşulu Aranmayacağı )
ALACAĞIN MUACCEL OLMASI ( İhtiyati Haciz Talebi - Muaccel Bir Borcun Varlığı Halinde Mal Kaçırma Hazırlığında Olma Koşulu Aranmaması )
MAL KAÇIRMA ( İhtiyati Haciz Talebi - Muaccel Bir Borcun Varlığı Halinde Mal Kaçırma Hazırlığında Olma Koşulu Aranmayacağı )"
Y11.HD18.4.2012E. 2012/4954 K. 2012/6348"İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Çeke Dayalı Olarak - Her Ne Kadar Keşide Tarihinde Düzeltme Yapılmış İse de Görünüşe Göre Düzeltmenin Keşidecinin İmzasıyla Tasdik Edildiği/Yasal Şartlar Oluşmuş Olduğundan İstemin Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )
ÇEKE DAYALI İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Her Ne Kadar Keşide Tarihinde Düzeltme Yapılmış İse de Görünüşe Göre Düzeltmenin Keşidecinin İmzasıyla Tasdik Edildiği - Yasal Şartların Oluşmuş Olduğu/İstemin Reddedilmesinin Doğru Görülmediği )
İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI ( Görünüşe Göre Düzeltmenin Keşidecinin İmzasıyla Tasdik Edildiği/Yasal Şartlar Oluşmuş Olduğundan İstemin Kabulüne Karar Vermek Gerektiği - İhtiyati Haciz Talebi )"
Y11.HD18.5.2012E. 2012/3713 K. 2012/8328"TENFİZ ( Yabancı Mahkeme Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştılması Gerektiği )
TENFİZ DAVALARININ TESPİT DAVASI KABUL EDİLMESİ ( Maktu Harca ve Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
MAKTU HARÇ VE MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Tenfiz DavalarıTespit Davası Kabul Edildiğinden )
KESİNLEŞME ŞERHİ ( Diplomatik Yolla Yapılan Tebligattan Sonraki Bir Tarihe Dair Kesinleşme Şerhinin Karar Üzerinde Bulunmaması - Kararın Kesinleştiğinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
Y11.HD18.5.2012E. 2012/3715 K. 2012/8307"YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ ( Bir Yabancı Mahkeme Kararının Tenfiz Edilebilmesi İçin Kararın Usulünce Kesinleşmiş Olması Gerektiği - Tenfiz Davaları Nitelik İtibariyle Eda Değil Tespit Davası Olduğundan Maktu Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
TENFİZ DAVALARI ( Nitelik İtibariyle Eda Değil Tespit Davası Mahiyetinde Olduğu - Harç ve Vekalet Ücretinin Nisbi Değil Maktu Olarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
MAKTU VE NİSBİ HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Tenfiz Davalarında Maktu Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Tenfiz Davasında Nisbi Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y11.HD21.5.2012E. 2011/2039 K. 2012/8440"TAZMİNAT DAVASI ( İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER ( Tazminat Davası/Paranın İzinsiz Çekilmesi - Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği - Bankadaki Paranın İnternet Yoluyla İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Tazminat )
MÜTERAFİK KUSUR ( Bankadaki Paranın İnternet Yoluyla İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Tazminat - İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
BANKADAKİ PARANIN İNTERNET YOLUYLA İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y11.HD23.5.2012E. 2012/6141 K. 2012/8659"İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ ( Borçlunun Kendisi Dinlenilmeden Verilen İhtiyati Haciz Kararına Karşı Huzuriyle Yapılan Hacizlerde Hacizin Tatbikinden Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde İtiraz Edileceği )
İTİRAZ ( Borçlunun Kendisi Dinlenilmeden Verilen İhtiyati Haciz Kararına Karşı Huzuriyle Yapılan Hacizlerde Hacizin Tatbikinden Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde İtiraz Edileceği )
BORÇLU DİNLENMEDEN İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ ( Huzuriyle Yapılan Hacizlerde Hacizin Tatbikinden İtibaren Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde İtiraz Edileceği )"
Y11.HD28.5.2012E. 2011/2638 K. 2012/9111"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Zarar İle Özen Eksikliği Arasında Uygun İlliyet Bağının Varlığı Sorumluluk İçin Yeterli Olduğu - Uygun İlliyet Bağı Mücbir Sebep Zarar Görenin veya 3. Kişinin Ağır Kusuru Sonucu Kesilirse Sorumluluktan Söz Edilemeyeceği )
ZARAR İLE ÖZEN EKSİKLİĞİ ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI ( Varlığı Sorumluluk İçin Yeterli Olduğu - Uygun İlliyet Bağı Mücbir Sebep Zarar Görenin veya 3. Kişinin Ağır Kusuru Sonucu Kesilirse Sorumluluktan Söz Edilemeyeceği )
BİNA MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Zarar İle Özen Eksikliği Arasında Uygun İlliyet Bağının Varlığı Sorumluluk İçin Yeterli Olduğu/Uygun İlliyet Bağı Mücbir Sebep Zarar Görenin veya 3. Kişinin Ağır Kusuru Sonucu Kesilirse Sorumluluktan Söz Edilemeyeceği )
ATIK SU BAĞLANTISI PROJESİ ( Getirtilerek Kanalizasyon Boru Hattından İşyerine Ait Giderin Geri Basması Sonucu Parsel Bacasından İçeri Giren Suyun Hasara Neden Olduğu Dikkate Alınarak Zarar Görenin Bu Bağlantının Yapılmasında Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y11.HD28.5.2012E. 2011/2822 K. 2012/9027"YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ İSTEMİ ( Davalı Şirketin Kendisine Tanınan Savunma Olanaklarından Yararlanmayarak Tenfizini İstemediği Kararın Verilmesine ve Kesinleşmesine Kendisi Neden Olması Durumda Kararın Kamu Düzenine Aykırı Olduğu ve İnfaz Edilmemesi Gerektiğini İleri Sürülemeyeceği )
SAVUNMA HAKKI ( Olanaklarından Davalı Şirketin Yararlanmayarak Tenfizini İstemediği Kararın Verilmesine ve Kesinleşmesine Kendisi Neden Olması Durumda Kararın Kamu Düzenine Aykırı Olduğu ve İnfaz Edilmemesi Gerektiğini İleri Sürülemeyeceği - Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi İstemi )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Gerekçesiyle Davalı Şirketin Kendisine Tanınan Savunma Olanaklarından Yararlanmayarak Tenfizini İstemediği Kararın Verilmesine ve Kesinleşmesine Kendisi Neden Olması Durumda Kararın İnfaz Edilmemesi Gerektiğini İleri Süremeyeceği - Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi İstemi )
YABANCI MAHKEME KARARININ TEBLİĞİ ( Yabancı Mahkeme İlamının Davalıya Posta Yoluyla Tebliğ Edilmesi Durumunda Kararın Kesinleşmesinden Bahsedilemeyeceğindan Davacının Dava Dilekçesinde ve Aşamalarında İlamın Adalet Bakanlığı Aracılığıyla Davalıya Tebliğ Edildiği Evraklarını Mahkemeye İbraz Etmesi Gerektiği - Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi İstemi )"
Y11.HD28.5.2012E. 2011/2922 K. 2012/9011"ÇEKLERİN İPTALİ İSTEMİ ( Çeklerin İbrazından Sonra Dahi Kıymetli Evrak Vasıfları Devam Ettiği Sürece TTK'nun 730. Md. Delaletiyle TTK 669 ve Devamı Md.leri Uyarınca Zayi İptal İsteminde Bulunulabileceği )
ZAYİ İPTAL İSTEMİ ( Çeklerin İptali İstemi - Çeklerin İbrazından Sonra Dahi Kıymetli Evrak Vasıfları Devam Ettiği Sürece TTK'nun 730. Md. Delaletiyle TTK 669 ve Devamı Md.leri Uyarınca Zayi İptal İsteminde Bulunulabileceği )
KIYMETLİ EVRAK VASFI ( Devam Ettiği Sürece TTK'nun 730. Md. Delaletiyle TTK 669 ve Devamı Md.leri Uyarınca Zayi İptal İsteminde Bulunulabileceği - Çeklerin İptali İstemi )"
Y11.HD28.5.2012E. 2011/3251 K. 2012/9076"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Şirketi Temsile Yetkili Kişinin O Sırada Tebligatı Bizzat Alamayacak Durumda Olduğu veya İşyerinde Olmadığı Tespit Edilmeden ve Bu Durum Tebligat Parçasına Dercedilmeden Şirketin Daimi İşçisine Doğrudan Tebligat Yapılmasının Doğru Olmadığı )
ŞİRKETİN DAİMİ İŞÇİSİNE TEBLİGAT YAPILMASI ( Tebligat Parçasında Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Olan Kişinin Bulunamadığı Tespit Edilmeden ve Bu Husus Tebligat Parçasında Belirtilmeden Doğrudan Daimi Çalışana Tebligat Yapılmasının Doğru Olmadığı - Maddi Tazminat Davası )
TARAF TEŞKİLİ ( Maddi Tazminat - Davalı Şirketi Temsile Yetkili Kişinin O Sırada Tebligatı Bizzat Alamayacak Durumda Olduğu veya İşyerinde Olmadığı Tespit Edilmeden ve Bu Durum Tebligat Parçasına Dercedilmeden Şirketin Daimi İşçisine Doğrudan Tebligat Yapılmasının Doğru Olmadığı )"
Y11.HD5.6.2012E. 2012/2334 K. 2012/9761"İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kambiyo Senedinden Kaynaklanan Alacağa Dayalı İhtiyati Haciz İsteminde Yetkili Mahkemelerin Akdin İfa Yeri Olarak Kabulü Gereken Ödeme Yeri ve Genel Yetki Kuralı Uyarınca Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin Bağlı Olduğu Mahkemeler Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İhtiyati Haciz İsteminde Yetkili Mahkemelerin Akdin İfa Yeri Olarak Kabulü Gereken Ödeme Yeri ve Genel Yetki Kuralı Uyarınca Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin Bağlı Olduğu Mahkemeler Olduğu )
ARANACAK BORÇ ( İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi - Kambiyo Senedinden Kaynaklanan Alacağa Dayalı İhtiyati Haciz İsteminde Yetkili Mahkemelerin Akdin İfa Yeri Olarak Kabulü Gereken Ödeme Yeri ve Genel Yetki Kuralı Uyarınca Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin Bağlı Olduğu Mahkemeler Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi - Kambiyo Senedinden Kaynaklanan Alacağa Dayalı İhtiyati Haciz İsteminde Yetkili Mahkemelerin Akdin İfa Yeri Olarak Kabulü Gereken Ödeme Yeri ve Genel Yetki Kuralı Uyarınca Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerin Bağlı Olduğu Mahkemeler Olduğu )"
Y11.HD28.6.2012E. 2012/7858 K. 2012/11400"İHTİYATİ HACİZ ( Hızır Hesap ve Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan İhtiyati Haciz İstemi - İhtiyati Haciz Kararı Verebilmesi İçin Hesabın Kat Edilmesinin Yeterli Olduğu İhtarnamenin Ayrıca Borçlulara Tebliğinin Gerekli Olmadığı )
HIZIR HESAP VE GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin Hesabın Kat Edilmiş Olmasının Yeterli Olduğu - Hesabın Kat Edildiğine Dair İhtarnamenin Borçlulara Tebliğinin Gerekli Olmadığı )"
Y11.HD1.10.2012E. 2011/8991 K. 2012/14712"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Projeye Aykırı Değişiklikler ve Eklentiler Yapılması - Tatil Sitesini Oluşturan Mimari Yapılar Topluluğunun Bir Bütün Olarak Estetik Değere Sahip Güzel Sanat Eseri Sayılması Hususunun ya da Davaya Konu Konutu Diğerlerinden Farklı ve Eşsiz Kılacak Bir Estetik Niteliğinin Bilirkişilerce Değerlendirilmesi Gerektiği )
GÜZEL SANAT ESERİ ( Tatil Sitesini Oluşturan Mimari Yapılar Topluluğunun Bir Bütün Olarak Estetik Değere Sahipliğinin ya da Davaya Konu Konutu Diğerlerinden Farklı ve Eşsiz Kılacak Bir Estetik Niteliğinin Bilirkişilerce Değerlendirilmesi Gerektiği - Projeye Aykırı Değişiklikler ve Eklentiler Yapılması/Manevi Tazminat İstemi )
ESTETİK NİTELİĞE SAHİP OLMA UNSURU ( Tatil Sitesini Oluşturan Mimari Yapılar Topluluğunun Bir Bütün Olarak Güzel Sanat Eseri Sayılması Hususunun ya da Davaya Konu Konutu Diğerlerinden Farklı ve Eşsiz Kılacak Bir Estetik Niteliğinin Bilirkişilerce Değerlendirilmesi Gerektiği - Manevi Tazminat İstemi/Projeye Aykırı Değişiklikler ve Eklentiler Yapılması )
BİLİRKİŞİ ( Tatil Sitesini Oluşturan Mimari Yapılar Topluluğunun Bir Bütün Olarak Estetik Değere Sahip Güzel Sanat Eseri Sayılması Hususunun ya da Davaya Konu Konutu Diğerlerinden Farklı ve Eşsiz Kılacak Bir Estetik Niteliğinin Değerlendirilmesi Gerektiği - Projeye Aykırı Değişiklikler ve Eklentiler Yapılması Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi )"
Y11.HD3.10.2012E. 2011/8026 K. 2012/14965"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Eksik Harç Tamamlattırılmadan Yargılamaya Devam Edilmesinin Doğru Olmadığı - Nispi Peşin Karar Harcının Tamamlattırılarak Maddi ve Manevi Tazminat Tutarları Bakımından Ayrı Ayrı Olmak Üzere Davacı Yararına Nisbi Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
EKSİK HARCIN TAMAMLATTIRILMASI ( Davacı Tarafça Taleplerin Hepsi İçin Maktu Harç Yatırıldığı - Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri Üzerinden Nispi Peşin Karar Harcının Tamamlattırılarak Maddi ve Manevi Tazminat Tutarları Bakımından Ayrı Ayrı Olmak Üzere Davacı Yararına Nisbi Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri Üzerinden Nispi Peşin Karar Harcının Tamamlattırılarak Maddi ve Manevi Tazminat Tutarları Bakımından Ayrı Ayrı Olmak Üzere Davacı Yararına Nisbi Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği - Maktu Vekalet Ücretine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y11.HD3.10.2012E. 2012/12760 K. 2012/14961"İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ ( İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Verildiği Tarihten İtibaren Bir Hafta İçinde Talep Edilmezse Kanuni Süre İçinde Dava Açılmış Olsa Dahi Tedbir Kararı Kendiliğinden Kalkar Hükmü Gereğince Sürenin Başlaması İçin Kararın Tebliği Şartı Öngörülmediği )
TEDBİR KARARININ UYGULANMASI ( Verildiği Tarihten İtibaren Bir Hafta İçinde Talep Edilmezse Kanuni Süre İçinde Dava Açılmış Olsa Dahi Tedbir Kararı Kendiliğinden Kalkar Hükmü Gereğince Sürenin Başlaması İçin Kararın Tebliği Şartı Öngörülmediği - İhtiyati Tedbir İstemi )
TEBLİĞ ( İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Verildiği Tarihten İtibaren Bir Hafta İçinde Talep Edilmezse Kanuni Süre İçinde Dava Açılmış Olsa Dahi Tedbir Kararı Kendiliğinden Kalkar Hükmü Gereğince Sürenin Başlaması İçin Öngörülmediği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMA SÜRESİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği Tarihten İtibaren Bir Hafta İçinde Talep Edilmezse Kanuni Süre İçinde Dava Açılmış Olsa Dahi Tedbir Kararının Kendiliğinden Kalkacağı )"
Y11.HD10.10.2012E. 2012/11420 K. 2012/15618"TAZMİNAT İSTEMİ ( Mevduat Hesabında Bulunan Paranın Usulsüz Olarak Üçüncü Kişiye Ödenmesinden Kaynaklanan Tazminat - Nüfus Cüzdanının Hesap Cüzdanı Gibi Banka İle İlişkili Bir Belge Olmaması ve Bu Sebeple de Nüfus Cüzdanının Kaybedildiğinin Bankaya Bildirilmesinin Gerekli Bulunmadığı/Müterafik Kusur Olarak Değerlendirilemeyeceği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Nüfus Cüzdanının Hesap Cüzdanı Gibi Banka İle İlişkili Bir Belge Olmaması ve Bu Sebeple de Nüfus Cüzdanının Kaybedildiğinin Bankaya Bildirilmesinin Gerekli Bulunmadığı/Müterafik Kusur Olarak Değerlendirilemeyeceği - Mevduat Hesabında Bulunan Paranın Usulsüz Olarak Üçüncü Kişiye Ödenmesinden Kaynaklanan Tazminat )
MEVDUAT HESABINDA BULUNAN PARANIN USULSÜZ OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ÖDENMESİ ( Tazminat İstemi - Nüfus Cüzdanının Hesap Cüzdanı Gibi Banka İle İlişkili Bir Belge Olmaması ve Bu Sebeple de Nüfus Cüzdanının Kaybedildiğinin Bankaya Bildirilmesinin Gerekli Bulunmadığı/Müterafik Kusur Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
Y11.HD22.10.2012E. 2011/9238 K. 2012/16721"TEMİNAT MEKTUBUNUN TAZMİNİ TALEBİ ( Muhatabın Mutlaka Lehdarın Teminat Mektubu İle Garanti Edilen Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğini Belirtmesi Gerekmesine ve Muhatabın Bankaya Yazdığı Rizikonun Gerçekleştiği Açıklamasını İçermeyen Soyut Yazının Yeterli Olmadığı - Davanın Reddi Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME HALİNDE ZARARDAN SORUMLULUK ( Teminat Mektubunun Tazmini Talebi - Muhatabın Bankaya Yazdığı Rizikonun Gerçekleştiği Açıklamasını İçermeyen Soyut Yazının Yeterli Olmadığı/Davanın Reddi Gereği )
GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Teminat Mektubunun Tazmini Talebi - Muhatabın Mutlaka Lehdarın Teminat Mektubu İle Garanti Edilen Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğini Belirtmesi Gerekmesine ve Muhatabın Bankaya Yazdığı Rizikonun Gerçekleştiği Açıklamasını İçermeyen Soyut Yazının Yeterli Olmadığı/Davanın Reddi Gereği )"
Y11.HD12.11.2012E. 2012/910 K. 2012/17825"BANKADAN RIZA DIŞINDA ÇEKİLEN PARA ( Haksız İşleme Dayalı Alacak İstemi - TTK’da Mutlak Ticari İş Olarak Düzenlenen Bankacılık İşleminden Kaynaklandığı/Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
HAKSIZ İŞLEME DAYALI ALACAK ( Bankadan Rıza Dışında Çekilen Para Nedeniyle - Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
BANKACILIK İŞLEMLERİNİN MUTLAK TİCARİ İŞ OLMASI ( Haksız İşleme Dayalı Alacak İstemi - Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
TİCARİ İŞ ( Bankadan Rıza Dışında Çekilen Para İle İlgili Haksız İşleme Dayalı Alacak İstemi - TTK’da Mutlak Ticari İş Olarak Düzenlenen Bankacılık İşleminden Kaynaklandığı/Davanın Genel Mahkemede Görüleceği )"
Y11.HD23.11.2012E. 2011/12080 K. 2012/19004"ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Mahkemece Verilmiş Ödemeden Men Talimatı Bulunmadığından Davalı Bankanın Ödeme Sorumluluğunun Ortadan Kalkmayacağı Gerekçesiyle Çeklerin İbraz Edildiği Tarihte Her Bir Çek İçin Bankanın Asgari Miktarı Faiziyle Birlikte Ödemesi Gerektiği )
MAHKEMECE VERİLMİŞ BİR ÖDEMEDEN MEN TALİMATI BULUNMAMASI ( Nedeniyle Davalı Bankanın Ödeme Sorumluluğunun Ortadan Kalkmayacağı Gerekçesiyle Çeklerin İbraz Edildiği Tarihte Her Bir Çek İçin Bankanın Asgari Miktarı Faiziyle Birlikte Ödemesi Gerektiği - Çek Bedelinin Tahsili İstemi )
KARŞILIĞI BULUNMAYAN ÇEKLERDE BANKANIN ÇEK HAMİLİNE ÖDEME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Mahkemece Verilmiş Ödemeden Men Talimatı Bulunmadığından Davalı Bankanın Ödeme Sorumluluğunun Ortadan Kalkmayacağı Gerekçesiyle Çeklerin İbraz Edildiği Tarihte Her Bir Çek İçin Bankanın Asgari Miktarı Faiziyle Birlikte Ödemesi Gerektiği - Çek Bedelinin Tahsili İstemi )"
Y11.HD26.11.2012E. 2012/16385 K. 2012/19174"İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( Yürürlükteki Kanunun Görülmekte Olan Davalara İlişkin Hükmünce Salt Genel İşlem Şartlarına Aykırılık Kamu Düzeni ve Genel Ahlak Kapsamında Bulunmadığından Mahkemece İhtiyati Haciz Şartları Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI ( Değerlendirilerek Yürürlükteki Kanunun Görülmekte Olan Davalara İlişkin Hükmünce Salt Genel İşlem Şartlarına Aykırılık Kamu Düzeni ve Genel Ahlak Kapsamında Bulunmadığı Düşünülerek Karar Verilmesi Gerektiği - İhtiyati Haciz İstemi )
SALT GENEL İŞLEM ŞARTLARINA AYKIRILIK ( Yürürlükteki Kanunun Görülmekte Olan Davalara İlişkin Hükmünce Kamu Düzeni ve Genel Ahlak Kapsamında Bulunmadığından Mahkemece İhtiyati Haciz Şartları Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği - İhtiyati Haciz İstemi )"
Y11.HD3.12.2012E. 2012/16689 K. 2012/19689"İHTİYATİ HACİZ ( Hesabın Gayri Nakit Alacaklar Yönünden de Katedildiği ve Gayri Nakit Alacağa Dair İstemin de Genel Kredi Sözleşmesinin Hükmü Uyarınca Kabulüne Karar Vermek Gerektiği Halde Yanılgılı Değerlendirmelerle Yazılı Gerekçe İle Kısmen Ret Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
GAYRİ NAKDİ ALACAK ( Dair İstemin de Dosya İçinde Mevcut ve Davalıların Asıl Borçlu ve Müteselsil Kefil Sıfatı İle İmzalarının Bulunduğu Genel Kredi Sözleşmesinin Hükmü Uyarınca Kabulüne Karar Vermek Gerektiği - İhtiyati Haciz )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Hesabın Gayri Nakit Alacaklar Yönünden de Katedildiği ve Gayri Nakit Alacağa Dair İstemin de Dosya İçinde Mevcut ve Davalıların Asıl Borçlu ve Müteselsil Kefil Sıfatı İle İmzalarının Bulunduğu Genel Kredi Sözleşmesinin Hükmü Uyarınca Kabulüne Karar Vermek Gerektiği - İhtiyati Haciz )"
Y11.HD10.12.2012E. 2012/14097 K. 2012/20252"TAZMİNAT DAVASI ( Müşterisi Adına Çek Hesabı Açan Davalı Bankanın Müşterinin Nüfus Kağıdının Onaylı Sureti ile Yetinmeyip Aslını da İncelemesinin Gerektiği - Faaliyetini İmtiyaz Almak Suretiyle Devam Ettiren ve Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu Bulunan Davalı Bankanın Somut Olayda Sorumluluğunun Bulunmadığına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
ÇEK HESABI ( Tazminat Davası - Müşterisi Adına Çek Hesabı Açan Davalı Bankanın Müşterinin Nüfus Kağıdının Onaylı Sureti ile Yetinmeyip Aslını da İncelemesinin Gerektiği )
NÜFUS KAĞIDININ ASLININ İNCELENMESİ ( Tazminat Davası - Müşterisi Adına Çek Hesabı Açan Davalı Bankanın Müşterinin Nüfus Kağıdının Onaylı Sureti ile Yetinmeyip Aslını da İncelemesinin Gerektiği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Tazminat Davası - Davacının Ticari İlişkiye Girdiği Kimseleri Seçmede Gereken Özeni Göstermemesi Sebebiyle Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmemesinin Yanlış Olduğu )"
Y11.HD19.12.2012E. 2011/15084 K. 2012/21221"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu )
HESAPTAKİ PARANIN BİLGİ VE İZİN DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU ÇEKİLMESİ ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu - Tazminat Davası )
BANKANIN İNTERNET BANKACILIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu - Tazminat Davası )
HUSUMET YOKLUĞU ( Usulsüz İşlemde Davalının Bir Kusuru Mevcut ise Bu Hususu İleri Sürme Hakkı Mevduatı Saklamakla Yükümlü Bu Davalının Eylemi ile Zarar Gördüğünü İleri Süren Davalı Bankaya Ait Olduğundan Davacının Açtığı Davada Davalıya Husumet Düşmeyeceği - Tazminat Davası )"
Y11.HD7.1.2013E. 2011/15774 K. 2013/69"NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Irak'a Taşınan Elma Emtiası Nedeniyle Eldeki Davada CMR Hükümlerinin Uygulanacağının Gözetilmesi Gereği - Hasar Bedelinin CMR Hükümlerine Göre Hesaplanacağı/Rücuen Tazminat )
EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ ( CMR/Irak'a Taşınan Elma Emtiası Nedeniyle Eldeki Davada CMR Hükümlerinin Uygulanacağının Gözetilmesi Gereği - Nakliyat Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat )
TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI ( Hasar Gören Yükün Brüt Ağırlığının Kilogram Başına 8.33 SDR Tutarı ile Sınırlı Olduğu - Taşınan Malın Niteliği ve Hasarın Miktarı Yönünden de CMR Hükümlerinin Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
HASAR MİKTARI VE EMTİANIN NEREDEKİ FAYATINA GÖRE HESAPLAMA YAPILDIĞININ ANLAŞILAMAMASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda CMR Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmadığının Belirlenemediği - Yetersiz Bilirkişi Raporu Bulunduğunun Kabulü )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınan Malın Cinsi ve Kalitesi ile Saptanan Tür Elmanın Değerinin Tespiti ve Hasar Bedeli Yönünden CMR Hükümlerinin Gözetilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği - Mahkemece Eksik Araştırma ve İnceleme Yapıldığı )"
Y11.HD10.1.2013E. 2011/14698 K. 2013/368"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Meslek Birliğinin Faaliyet İzninin Alındığı Tarihin Belirlenerek Dava Dilekçesinde Belirtilen İhlal Eylemlerinin Bu Tarih Öncesi veya Sonrasında Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususu Belirlenip Davacı Meslek Birliğinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığı Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
MALİ HAKLARA TECAVÜZ ( Maddi Tazminat - Belirtilen İhlal Eylemlerinin Davacı Meslek Birliğinin Faaliyet İzninin Alındığı Tarih Öncesi veya Sonrasında Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususu Belirlenip Meslek Birliğinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
MALİ HAKLARI KULLANMA YETKİSİNİN DEVROLUNMASI ( Meslek Birliklerine Devrolunabileceği/Faaliyet İznine Dayalı Olarak Üyelerinin Hak ve Menfaatlerini Takip Yetkisine Sahip Olacakları/İhlal Eylemlerinin Bu Tarih Öncesinde veya Sonrasında Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun Belirlenmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
MESLEK BİRLİKLERİNİN FAALİYET İZNİ ( Sonrasında Gerçekleşen İhlaller Nedeniyle Yetkili Olduğu/İhlal Eylemlerinin Davacı Meslek Birliğinin İznin Alındığı Tarih Öncesi veya Sonrasında Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususu Belirlenip Birliğin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Maddi Tazminat - Dava Dilekçesinde Belirtilen İhlal Eylemlerinin Davacı Meslek Birliğinin Faaliyet İzninin Alındığı Tarih Öncesi veya Sonrasında Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususu Belirlenip Meslek Birliğinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y11.HD14.1.2013E. 2012/18587 K. 2013/605"DARPEDİLEN YOLCUNUN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VE MUAVİNE KARŞI AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI ( Yaralanmanın Basit Tıbbi Müdehale ile Giderilebileceği - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumuna Göre Manevi Tazminat Miktarının Hakkaniyete Uygun Düşmediği )
YARALANMANIN BASİT TIBBİ MÜDAHELE İLE GİDERİLEBİLMESİ ( Manevi Tazminat Mikatının Fazla Olduğu - Olayın Özelliğine ve Olay Sebebiyle Duyulan Elem ve Izdırabın Telafisi Yönünden Hatalı Olduğu/Hakkaniyete Uygun Makul Bir Miktar Tespiti )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLMASI ( Hakimin Özel Durumlar ile Olayın Özelliğini Dikkate Alacağı - Hakkaniyet İlkelerine Uygun Olarak Objektif Karar Vereceği - Davalılar Aleyhine Daha Ilımlı Bir Miktara Karar Verilmesi Gereği )"
Y11.HD22.1.2013E. 2013/243 K. 2013/1272"TASFİYE EDİLEN ŞİRKETİN İHYASI ( Davacının Doğru Hasımlara Davayı Yönelttiği - Ama Mahkeme Kararında Şirket Tasfiye Memurluğu Davalı Olarak Gösterilmeyerek Hakkında Hüküm Kurulmadığı Gibi Gerekçede Yalnız Ticaret Sicil Memurluğuna Husumetin Yöneltilmesinin Yeterli Olduğunun Belirtilmesinin de Doğru Olmadığı )
HUSUMET ( Tasfiye Edilen Şirketin İhyası/Tasfiye Kurulu ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne Husumet Yöneltilmesi Gerektiği - Davacının Doğru Hasımlara Davayı Yönelttiği Ancak Mahkeme Kararında Şirket Tasfiye Memurluğu Davalı Olarak Gösterilmemesinin Doğru Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tasfiye Edilen Şirketin İhyası - Davalının Temyiz Dilekçesine Ekli Nüfus Bilgilerinden Tebligatın Yapıldığı Tarih İtibariyle Yerleşim Yeri Adresinin Başka Bir Adres Olduğu Anlaşılmakla Tasfiye Memuruna Çıkarılan Davetiyenin Başka Adrese T.K. Md. 21 Hükmüne Göre Tebligat Yapılmasının Doğru Olmadığı )"
Y11.HD23.1.2013E. 2013/83 K. 2013/1428"BİLGİSAYARIN ÇALINMASI ( Bilgisayarın Muadilinin Verilmesi veya Poliçe Kapsamına Göre Satış Bedelinin Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili - Davacı Sigorta İlişkisine Dayandığından Ticari Dava Niteliğinde Olduğu/Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI DAVA ( Sigortalı Bilgisayarın Çalınması Nedeniyle Bilgisayarın Muadilinin Verilmesi veya Satış Bedelinin Davalılardan Tahsili - Dava Ticari Dava Niteliğinde Olduğundan Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalanan ve Diğer Davalı Tarafından Davacıya Satılan Bilgisayarın Çalınması Nedeniyle Bilgisayarın Muadilinin Verilmesi veya Poliçe Kapsamına Göre Satış Bedelinin Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili - Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TİCARİ DAVA ( Sigortalı Bilgisayarın Çalınması Nedeniyle Bilgisayarın Muadilinin Verilmesi veya Satış Bedelinin Davalılardan Tahsili - Davacı Sigorta İlişkisine Dayandığından Davanın Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )"
Y11.HD13.2.2013E. 2013/995 K. 2013/2485"EVİM SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT ( İtirazın İptali - Uyuşmazlıkta Davanın 634 S. Kat Mülkiyeti Kanununun “Hakimin Müdahalesi” Başlıklı 33. Maddesinin Uygulanması Sözkonusu Olmayacağından Mahkeme Gerekçesinde Yer Verilen Kesin Yetki Kuralı Bulunmadığı )
KESİN YETKİ KURALI ( Uyuşmazlıkta Davanın 634 S. Kat Mülkiyeti Kanununun “Hakimin Müdahalesi” Başlıklı 33. Maddesinin Uygulanması Sözkonusu Olmayacağından Kesin Yetki Kuralı Bulunmadığı/Esasa Girilmesi Gerektiği - Evim Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat )
RÜCUEN TAZMİNAT ( Evim Sigorta Poliçesine Dayalı - Uyuşmazlıkta Davanın 634 S. Kat Mülkiyeti Kanununun “Hakimin Müdahalesi” Başlıklı 33. Maddesinin Uygulanması Sözkonusu Olmayacağından Mahkeme Gerekçesinde Yer Verilen Kesin Yetki Kuralı Bulunmadığı )"
Y11.HD20.2.2013E. 2013/700 K. 2013/3001"ALACAK DAVASI ( Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararının Hukuki Sonuçları Gözetilmek Suretiyle Davalıların Davacının İleri Sürdüğü Zarardan Sorumlu Tutulmaları Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )
OFF-SHORE HESABI ( Alacak Davası - Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararının Hukuki Sonuçları Gözetilmek Suretiyle Davalıların Davacının İleri Sürdüğü Zarardan Sorumlu Tutulmaları Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )
İRADE SAKATLANMASI ( Alacak Davası - Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararının Hukuki Sonuçları Gözetilmek Suretiyle Davalıların Davacının İleri Sürdüğü Zarardan Sorumlu Tutulmaları Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )"
Y11.HD25.2.2013E. 2013/1854 K. 2013/3274"İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ ( Karşı Tarafın İhtiyati Tedbir İsteyen Aleyhine Yanlış veya Yanıltıcı Yayınlar Yaptığı İleri Sürüldüğüne ve Bu Hususta Bir Kısım Deliller İbraz Edildiğine Göre Mahkemece İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMAYI GEREKTİRME ( ve Sonradan Tazminat Talep Edebilecek Olmanın İhtiyati Tedbir Talebinin Reddine Gerekçe Olamayacağı - Yargılamayı Gerektirir Hallerde İhtiyati Tedbir İstenebileceği )
YANILTICI YAYINLAR ( İhtiyati Tedbir İstemi - Karşı Tarafın İhtiyati Tedbir İsteyen Aleyhine Yanlış veya Yanıltıcı Yayınlar Yaptığı İleri Sürüldüğüne ve Bu Hususta Bir Kısım Deliller İbraz Edildiğine Göre Mahkemece İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y11.HD26.2.2013E. 2013/1134 K. 2013/3398"İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Alacaklı Banka İle Karşı Taraf Arasında İmzalanmış Bulunan Kredi Sözleşmesi Çerçevesinde Tahakkuk Eden Alacak Tutarları İçin Borçlulara Hesap Kat İhtarı Gönderildiği - İhtiyati Haciz Taleplerinde Tam Bir İspatın Aranması Gerekmediğinden Talebin Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )
İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARININ İSPATI ( Yaklaşık İspatın Yeterli Olduğu - Hesap Kat İhtarında Belirtilen ve Ödenmediği İleri Sürülen Alacak Tutarı İçin Alacaklı Bankanın İhtiyati Haciz Talebinde Bulunmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
HESAP KAT İHTARI ( Kredi Sözleşmesi Çerçevesinde Tahakkuk Eden Alacak Tutarları İçin Borçlulara Gönderildiği - İhtiyati Haciz Şartlarının Yaklaşık İspatının Yeterli Olduğu/İhtarda Belirtilen ve Ödenmediği İleri Sürülen Alacak Tutarı İçin Alacaklı Bankanın İhtiyati Haciz Talebinde Bulunmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
Y11.HD27.2.2013E. 2012/3434 K. 2013/3582"İNTERNET BANKACILIĞINI KULLANARAK HESAPTAN RIZA DIŞINDA HAVALE YAPILMASI ( Bankadan Tazminat İstemi - Davalı Bankanın Aldığı Mevduatı İade Yükümlülüğü Bulunduğunun Kabulü/Şifrenin Davacının Kusuruyla Ele Geçirildiğinin İspatlanamadığı )
BİLGİ VE RIZA DIŞINDA HESAPTAN HAVALE ( İnternet Bankacılığı Kullanılarak Gerçekleştiği - Parola ve Şifrenin Elegeçirilmesinde Davacının Kusuru Bulunmadığı/Davalı Bankanın Aldığı Mevduatı İade Etmesi Gereği/İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜNÜNÜN BANKA ÜZERİNDE BULUNMASI ( Parola ve Şifrenin Elegeçirilmesinde Davacının Kusurunun Bulunduğunun İspatlanamadığı - Kusur ve Sorumluluğu Bulunmayan Diğer Davalılar Yönünden ise Davanın Reddi Gereği/Tazminat Davası )
KULLANICI ADI VE ŞİFRENİN ELEGEÇİRİLMESİ ( İspat Yükünün Davalı Banka Üzerinde Olduğu - Ancak Davalı Bankanın Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirildiğini İspatlayamadığı/Bankanın Sorumlu Olduğu/Davacının Kusuru Bulunmadığı )
BANKANIN SORUMLU OLDUĞUNUN KABULÜ ( Müşterisinin Bilgi ve Rızası Dışında İnternet Bankacılığı ile Yapılan Havale İşlemi Nedeniyle Davacıya Atfedilecek Bir Kusur Bulunmadığı - Davalı Banka Yönünden Davanın Kabulü Gereği/İnternet Bankacılığı )"
Y11.HD27.2.2013E. 2013/98 K. 2013/3585"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Bankanın Vadesiz Mevduat Hesabına Yatırılan Paranın Çekilmesi İçin Hesap Sahibine Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü Bulunmadığı Gibi Hesap Sahibi veya Haleflerinin Geç Müracaatı Nedeniyle Oluşan Zararın Sorumluluğunun da Bankaya Yüklenemeyeceği )
HAKSIZ İSTİFADE ( Tazminat Davası - Murislere Ait Paranın Davalı Bankaya Açılan Hesaba Yatırılması ve Müracaatta Bulunulmadığı Müddetçe Bu Hesapta Tutulmasının Banka Açısından Başkasının Mal Varlığından Haksız İstifade Olarak Nitelendirilemeyeceği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Tazminat Davası - Davalı Bankanın Vadesiz Mevduat Hesabına Yatırılan Paranın Çekilmesi İçin Hesap Sahibine Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü Bulunmadığı Gibi Hesap Sahibi veya Haleflerinin Geç Müracaatı Nedeniyle Oluşan Zararın Sorumluluğunun da Bankaya Yüklenemeyeceği )
BANKA KAYITLARI ( İncelenmek Suretiyle Hesabın Açıldığı Tarihten İhtar Tarihine Kadar Bankaca Yapılan Kesintilerin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Araştırılıp Davacıların İhtar Tarihinde Hesapta Ne Kadar Para Varsa Ancak Bunu İsteyebilecekleri Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Tazminat Davası )"
Y11.HD4.3.2013E. 2012/3690 K. 2013/3901"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Taşınan Emtianın Üçüncü Kişiler Tarafından Gasp Edilmesi Nedeniyle - Aracın Gasp Edildiği İleri Sürülen Tır Parkının Güvenli Bir Park Olup Olmadığı Hususu Üzerinde Durulması Gerektiği/Güvenli Değil İse Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulamayacağı/Güvenli Bir Park Olması Halinde Sorumlu Tutulamayacağı )
TAŞINAN EMTİANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE GASP EDİLMESİ ( Maddi Tazminat - Aracın Gasp Edildiği İleri Sürülen Tır Parkı Güvenli Değil İse Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulamayacağı/Güvenli Bir Park Olması Halinde Sorumlu Tutulamayacağının Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ( Taşıyıcının Kusurunun Bulunmadığı Durumlarda Gasp Eyleminin Varlığının Taşıyıcıyı Sorumluluktan Kurtaracağı - Gasp Olayının Gerçekleşmesinde Taşıyıcının Herhangi Bir Kusurunun Bulunmaması Gerektiği/Aracın Gasp Edildiği İleri Sürülen Tır Parkının Güvenilirliği Hususu Üzerinde Durulması Gerektiği/Maddi Tazminat )"
Y11.HD4.3.2013E. 2012/3799 K. 2013/3899"MAHKEME KARARIYLA BLOKE OLARAK BANKAYA BIRAKILAN PARA NEDENİYLE ALACAK ( Bankanın Mahkeme Kararı ile Bağlı Olduğu - Alacağın Fe'ileri Yönünden Mahkeme Kararında Hüküm Bulunmadığı/Bankanın Yargı Merciinin Talimatına Göre Hareket Edeceği )
BANKANIN MAHKEME KARARI İLE BAĞLI OLMASI ( Bloke Edilen Para Üzerinde Bankanın Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı )
BANKAYA BLOKE EDİLEN PARANIN FAİZSİZ ÖDENMESİ ( Bankanın Dava Konusu Para Üzerinde Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı - Bloke Olarak Hesaba Geçirilen Paranın Mevduat Hesabı Olmadığı/Bankanın Mevduat Hesapları Üzerinde Tasarruf Yetkisi Bulunduğu )"
Y11.HD7.3.2013E. 2012/4432 K. 2013/4267"KONUT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalı ASKİ'nin Sorumluluğundaki Rögarın Tıkanması Sonucu Geri Tepen Pis Suların Tuvalet ve Banyo Giderinden Çıkarak Zemine Yayılması Sonucu Konutun Zarar Gördüğü - İskan Ruhsatının Bulunmamasının İlliyet Bağını Kesmediği )
SİGORTALI BİNANIN İSKAN RUHSATI BULUNMAMASI ( Konut Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuan Tazminat İstemi - İskan Ruhsatının Bulunmamasının Zararla ASKİ'nin Eylemi Arasındaki İlliyet Bağını Kesmeyeceği ve ASKİ'nin Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
RÖGARIN TIKANMASI SONUCU GERİ TEPEN SULARIN ZARAR VERMESİ ( Konutun Davalı ASKİ'nin Sorumluluğundaki Rögarın Tıkanması Sonucu Zarar Gördüğü - Binanın İskan Ruhsatının Bulunmamasının İlliyet Bağını Kesmediği/Davalı ASKİ'nin Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
İSKAN RUHSATI BULUNMAYAN SİGORTALI BİNADA MEYDANA GELEN ZARAR ( Konut Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuan Tazminat İstemi - Ruhsat Bulunmamasının Zararla ASKİ'nin Eylemi Arasındaki İlliyet Bağını Kesmeyeceği ve Kusursuz Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağının Nazara Alınacağı )"
Y11.HD11.3.2013E. 2013/2667 K. 2013/4610"HESAP KAT İHTARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ ( Taraflar Arasındaki Genel Kredi Sözleşmesinde Hesabın Kat'ı ile Birlikte Alacağın Muaccel Olacağının Düzenlenmediği - İhtiyati Haciz Talebi )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ DÜZENLEME ( Hesabın Kat'ı ile Birlikte Alacağın Muaccel Olacağı Hususunun Düzenlenmediği ve İhtar Tebliğinin Aranmadığı - Ayrıca Davaya Konu Alacağın İki Ayrı Sözleşmeden Kaynaklanmış Olduğunun Gözetileceği )
TEMERRÜT İHTARI GÖNDERİLMİŞ OLMASI ( Taraflar Arasındaki İki Ayrı Sözleşmenin Bir Tanesinde Belirtilen Adrese Gönderilen İhtarın Bila Tebliğ İade Edilmiş Olduğu - 2004 S.K. 257/1 M. Şartlarının Davada Değerlendirilmesi Gereği )"
Y11.HD3.4.2013E. 2012/16757 K. 2013/6715"İNTERNET BANKACILIĞI İLE HESAPTAN İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ ( Davacıya Ait Hesaplara Kötü Niyetli Kişilerce Erişilerek Davacının İzni ve Rızası Dışında İşlemler Gerçekleştirildiği - Yeterli Teknolojik Alt Yapıya Sahip Olmasına Rağmen Gerekli Önlemleri Almayan Bankanın Kusurlu ve Sorumlu Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( İnternet Bankacılığı İle Hesaptan Kötü Niyetli Kişilerce Davacının İzni ve Rızası Dışında Çekilen Paranın Bankadan Tahsili Talebi - Yeterli Teknolojik Alt Yapıya Sahip Olmasına Rağmen Gerekli Önlemleri Almayan Banka Kusurlu Olduğundan Davanın Kabulünün Doğru Bulunduğu )
BANKA HESABINDAN İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ ( İnternet Bankacılığı İle Davacıya Ait Hesaplara Kötü Niyetli Kişilerce Erişilerek Davacının İzni Rızası Dışında İşlemler Gerçekleştirildiği - Paranın Bankadan Tahsili Talebinin Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu/Bankanın Gerekli Önlemleri Almadığı )
HESAPTAN İNTERNET BANKACILIĞI İLE İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ ( Bankanın Yeterli Teknolojik Alt Yapıya Sahip Olmasına Rağmen Gerekli Önlemleri Almadığı - Davacının İzni ve Rızası Dışında Kötü Niyetli Kişilerce Çekilen Bu Paranın Davalı Bankadan Tahsil Edileceği )
BANKANIN İNTERNET BANKACILIĞINDAN DOĞAN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Yeterli Teknolojik Alt Yapıya Sahip Olmasına Rağmen Gerekli Önlemleri Almadığı/Yatırılan Paranın Mülkiyet Hakkına Sahip Olan Bankanın Hasara Katlanacağı - Zararın Davacı Kusuru İle Gerçekleştiği İspatlanamadığı )
TEKNOLOJİK ALT YAPIYA SAHİP OLAN BANKA ( İnternet Bankacılığı İle Hesaptan Kötü Niyetli Kişilerce Davacının İzni ve Rızası Dışında Çekilen Paranın Bankadan Tahsili Talebinin Kabulünün Yerinde Olduğu - Gerekli Önlemleri Almayan Bankanın Kusurlu Olduğu )"
Y11.HD4.4.2013E. 2013/1092 K. 2013/6809"TAZMİNAT DAVASI ( Eser Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan - Kararı Temyiz Edenin Sıfatı İtibariyle Manevi Tazminat Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Dikkate Alınarak Kararın Maddi Tazminat Yönünden Davalı Yararına Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER HAKKINA TECAVÜZ ( Tazminat Davası - Kararı Temyiz Edenin Sıfatı İtibariyle Manevi Tazminat Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Dikkate Alınarak Kararın Maddi Tazminat Yönünden Davalı Yararına Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Eser Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan Tazminat Davası - Kararı Temyiz Edenin Sıfatı İtibariyle Manevi Tazminat Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Dikkate Alınarak Kararın Maddi Tazminat Yönünden Davalı Yararına Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y11.HD5.4.2013E. 2012/5597 K. 2013/6983"BANKA ÇALIŞANININ ZİMMETİNE PARA GEÇİRMESİ ( Eksik İmza Olduğu Gerekçesiyle Çağrılarak Sahte Dekontlara İmza Attırıldığı - Davalı Banka Çalışanının Suçlu Bulunduğu/Bankanın Çalışanı Nedeniyle Kusursuz Sorumlu Olduğunun Kabulü )
BANKA ÇALIŞANININ HÜKÜM GİYMİŞ OLMASI ( Maddi Olay Olarak Ceza Yargılamasında Kabul Edildiği - Davalı Bankaya Mevduat Olarak Bırakılan Paranın Bankanın Güvencesinde Olduğu/Bankanın Kendi Elemanı Nedeniyle Kusursuz Sorumlu Olduğu )
BANKANIN KENDİ ELEMANI NEDENİYLE KUSURSUZ SORUMLU OLDUĞU ( Zimmet Suçu Nedeniyle Banka Çalışanının Hüküm Giydiği )"
Y11.HD15.6.2013E. 2012/13809 K. 2013/12833"ÇEK NEDENİYLE TEMEL İLİŞKİYE GÖRE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Çeki Keşide Eden Şirket Müdürünce Azil Tarihinden Sonra Çek Keşide Edilmiş Gibi Görülmekteyse de Ticari Hayatta Çeklerin İleri Tarihli Tanzim Edildiği - Müdürün Keşide Tarihinde Yetkili Olduğu/Reddedileceği )
ŞİRKET MÜDÜRÜNCE AZİL TARİHİNDEN SONRA ÇEKİN KEŞİDE EDİLMİŞ GİBİ GÖZÜKMESİ ( Ticari Hayatta Çeklerin İleri Tarihli Tanzim Edildiği/Çekten Sonraki Seri Numaralı Çeklerin Ödemelerinin Yapıldığının Tespit Edildiği - Çeklerin Sırası İle Keşide Edildiği/Müdürün Yetkili Olduğu )
ÇEKLERİN İLERİ TARİHLİ TANZİM EDİLMESİ ( Ticari Hayatta İleri Tarihli Tanzim Edilebildiği/Keşideci Şirket Müdürünün Keşide Tarihinde Şirket Adına İşlem Yapabilme Yetkisine Haiz Olduğu - Çek Nedeniyle Temel İlişkiye Göre Borçlu Olunmadığının Tespiti Talebinin Reddi Gerektiği )
ŞİRKETİ TEMSİLEN ÇEKİN İMZALANMASI ( Çek Nedeniyle Temel İlişkiye Göre Borçlu Olunmadığının Tespit İle Takip ve Dayanağı Çekin İptali Talebi - Davalı Şirketi Temsilen Çeke İmza Attığından Borç İlişkisinde Taraf Olma Sıfatı Bulunmadığından Davanın Husumetten Reddedilmesinin İsabetli Olduğu )"

Y12.HD

Y12.HD7.12.2010E. 2010/16924 K. 2010/29087"ŞİKAYET ( İlamın Esası Kesinleşmeden Eda Hükmü İçeren Feri Niteliğindeki Vekalet Ücreti Alacağının İnfaz Edilebileceği - Şikayetin İlam Vekalet Ücreti Alacağı Dışındaki Kısımlar Yönünden Kabulü Yerine Tümden Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İLAMLI TAKİBE KONU OLABİLEN HÜKÜMLER ( Şikayet/Menfi Tespit Davası Sonunda Davanın Reddine Hükme Bağlayan Bölümü Tespit Niteliğinde Olduğundan Ayrıca Takip Konusu Yapılamayacağı - Alınan İlamda Alacaklı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretine İlişkin Bölüm Eda Hükmü Niteliğinde Olduğundan Takibe Konu Yapılmasının Mümkün Olduğu )
İCRASI İÇİN KESİNLEŞME ŞARTI ARANMAYAN İLAMLAR ( Şikayet - İlamın Esası Kesinleşmeden Eda Hükmü İçeren Feri Niteliğindeki Vekalet Ücreti Alacağının İnfaz Edilebileceği/İstemin İlam Vekalet Ücreti Alacağı Dışındaki Kısımlar Yönünden Kabulü Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( İlamlı İcra Takibinde İlamın Kesinleşmesi Gerektiği Yönünde Şikayet - Menfi Tespit Davası Sonunda Davanın Reddine Hükme Bağlayan Bölümü Tespit Niteliğinde Olduğundan Ayrıca Takip Konusu Yapılamayacağı/Alınan İlamda Alacaklı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretine İlişkin Bölüm Eda Hükmü Niteliğinde Olduğundan Takibe Konu Yapılabileceği )"
Y12.HD29.3.2011E. 2010/24290 K. 2011/4926"TANZİM YERİ ( Uygun Biçimde İdari Birim Olarak Tanzim Yeri Belirlenmeyen Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Uygun Biçimde İdari Birim Olarak Tanzim Yeri Belirlenmeyen Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Uygun Biçimde İdari Birim Olarak Tanzim Yeri Belirlenmeyen Belgenin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığından İptaline Karar Verileceği )"
Y12.HD5.4.2011E. 2010/24805 K. 2011/5641"AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU ( Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakası Boşanmanın Eklentisi Olup Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Kesinleşmeden Takibe Konulabilecek Olan Nafaka ile İlgili Hükümlerin Tedbir Nafakasına Ait Olanlar Olduğu )
NAFAKA ( Kesinleşmeden Takibe Konulabilecek Olan Nafaka ile İlgili Hükümlerin Tedbir Nafakasına Ait Olanlar Olduğu )
BOŞANMANIN EKLENTİSİ ( Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakası Boşanmanın Eklentisi Olup Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )
YOKSULLUK NAFAKASI VE İŞTİRAK NAFAKASI ( Boşanmanın Eklentisi Olup Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )"
Y12.HD12.3.2012E. 2011/22825 K. 2012/7156"EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN BAĞLANAN GELİR AYLIK VE ÖDENEKLER ( Borçlunun Muvafakati Olmadan Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - Emekli Sandığı Tarafından Bağlanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmezliğine İlişkin Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Emekli Sandığı Tarafından Bağlanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmezliğine İlişkin Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )"
Y12.HD13.3.2012E. 2012/5690 K. 2012/7584"İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edileceği - Tebliğ Edilmemiş Olmasının ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )
TAŞINMAZ SATIŞLARI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( Tebligat Evrakı Üzerinde Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Yazılı Olmadığı - Usulsüz Tebligat Oluşu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( 7201 Sayılı Kanunun 21. Maddesine Göre Tebliğ edildiği - Ancak Tebliğ Evrakında Muhtarın İmzasının Bulunmadığı )
SATIŞ İLANININ BORÇLUYA GÖNDERİLMESİ ( Tebliğ Edilmemiş Olmasının ya da Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olmasının İhalenin Feshi Sebebi Oluşu )"
Y12.HD19.3.2012E. 2012/6311 K. 2012/8823"İKİNCİ KEZ ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Tebliğinin Yeni İtiraz Hakkı Sağlaması - Yasal Sürede Yapılan İtirazların Esaslarının İnceleneceği )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ HAKKI ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Tebliğinin Yeni İtiraz Hakkı Sağladığı - Ödeme Emrine İtirazın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
İTİRAZ HAKKININ YENİDEN DOĞMASI ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Tebliğinin Yeni İtiraz Hakkı Sağladığı - İtirazın İncelenmesi Gerektiği )
YENİ İTİRAZ HAKKI ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Kere Tebliğ Edilmesi )"
Y12.HD19.3.2012E. 2012/6968 K. 2012/8486"ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğüne Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranlarını Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorup Tespit Ederek Oluşacak Sonuca Göre Takip Sonrası Dönem İçin 1475 S. K. 14. Md. Hükmüne Göre Hesaplama Yapması Yönünde Talimat Verilmesi Gerektiği )
TAKİPTEN SONRA TALEP EDİLEN FAİZ ORANI ( Şikayet/Talep Edilen Faiz Oranının 1475 S. K. 14. Md. Hükmündeki Faizin İstendiğini Gösterdiği - Bu Oran Dönem Dönem Değişmekte Olup Takipten Sonrası Dönem İçin de Takipten Önce Uygulanan Oranın Uygulanması Yönündeki İcra Müdürlüğü İşleminin Olaya Uygun Düşmediği )
KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ ( Dönem Dönem Değişmekte Olup Takipten Sonrası Dönem İçin de Takipten Önce Uygulanan Oranın Uygulanması Yönündeki İcra Müdürlüğü İşleminin Olaya Uygun Düşmediği - Şikayet )
SÜRELİ ŞİKAYET SEBEPLERİ ( Yenileme Emrinde Belirtilen Borç Miktarına ve Dosya İçeriğine Göre Takipten Sonra İşletilecek Faizin Oranına Yönelik - İcra Müdürlüğü İşleminin Olaya Uygun Düşmediği/Şikayet İtiraz Olarak Değerlendirilip İstemin Süre Aşımından Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD20.3.2012E. 2012/5640 K. 2012/8758"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ ( Alacaklının Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Takip İşlemi Yapmadığı ve Dolayısıyla Altı Aylık Çek Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden Kabulü Gerektiği )
İCRA TAKİP İŞLEMİ ( İcranın Geri Bırakılması İstemi - Alacaklı Vekilinin İcra Dosyasında Menkul Mallar Üzerindeki Hacizlerin Fekkiyle Borçlu Şirkete Teslim İçin Talimat İcra Dosyasına Talimat Yazılmasını İstemesi Bir İcra Takip İşlemi Olmadığından Zamanaşımını Kesmeyeceği )
ÇEK ZAMANAŞIMI ( Alacaklının Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Takip İşlemi Yapmadığı ve Dolayısıyla Altı Aylık Çek Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD10.4.2012E. 2012/8639 K. 2012/11828"ŞİKAYET ( Dayanak İlamın Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Dair Kısmı Dışındaki Bölümünün Eda Hükmü Taşımadığı Nazara Alınarak Şikayetin Kısmen Kabulüyle Yargı Gideri ve Vekalet Ücreti Kalemleri Dışındaki Kısımla İlgili Takibin İptali Gerektiği )
İCRA TAKİBİNE KONU OLABİLEN İLAMLAR ( Şikayet - Dayanak İlamın Hüküm Bölümü İtibariyle Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Dair Kısmı Eda Hükmünde Olduğundan Bu Yönlerden Takip Yapılmasına Bir Engel Bulunmadığı/İstemin Tümden Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
EDA HÜKMÜ ( Dayanak İlamın Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Dair Kısmı Dışındaki Bölümünün Eda Hükmü Taşımadığı/Bu Kalemler Dışındaki Kısımla İlgili Takibin İptali Gerektiği - Şikayet )"
Y12.HD16.4.2012E. 2012/7798 K. 2012/12521"KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİP ( Borca İtirazın 5 Gün İçerisinde İcra Mahkemesine Yapılacağı - Senet Aslının İcra Kasasında Olmadığına Yönelik Şikayetin 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu )
BORCA YÖNELİK İTİRAZ ( 5 Gün İçerisinde İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği )
SENET ASLININ İCRA KASASINDA BULUNMAMASINA İLİŞKİN ŞİKAYET ( 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu )"
Y12.HD17.4.2012E. 2012/7320 K. 2012/12811"BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ( Borçlunun Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmediği - Haciz Konulamayacağı )
EMEKLİ MAAŞI HACZİ ( Haczedilmesine Dair Taleplerin Borçlunun Muvafakti Yoksa İcra Müdürü Tarafından Reddedileceği )
HACZEDİLEMEZLİK ( Borçlunun Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmediği - Haciz İşleminin Yapılamayacağı )"
Y12.HD17.4.2012E. 2012/7435 K. 2012/12810"VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİH OLMASI ( Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmayışı )
KAMBİYO VASFI BULUNMAYAN BİR SENET ( Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Gösteren Senet )
TAKİBİN İPTALİ ( Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Gösteren Senedin Kambiyo Niteliğinde Olmaması )
PARAFLANMAYAN DÜZELTMELER ( Tahrifat Niteliğinde Olacağı - Yapılmamış Sayılacağı )"
Y12.HD31.5.2012E. 2012/4335 K. 2012/18616"TAŞINMAZ SATIŞI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunup Bulunmadığı Belirlenerek Oluşacak Sonuca Göre Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Hükümde Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı )"
Y12.HD6.6.2012E. 2012/5189 K. 2012/19396"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Mahkemenin Satış İlanı Tebligatının Usulüne Uygun Yapıldığı Yönündeki Kabulüne Karşı Borçlu Tarafından Bu Konuda Temyiz Yoluna Başvurulmadığından Bu Hususun da Kesinleşmiş Olduğu Dikkate Alınarak İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( İhalenin Feshi İstemi - İhale Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğu ve Tesis Edilen İpoteğin Anılan Sebeple Terkinine Dair Dava Açıldığı Hususu Kamu Düzenine Dair Olmadığından Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İhale Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğu ve Tesis Edilen İpoteğin Anılan Sebeple Terkinine Dair Dava Açıldığı Hususu Kamu Düzenine Dair Olmadığından Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı - İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gereği )"
Y12.HD7.6.2012E. 2012/4879 K. 2012/19665"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçlunun Bilinen En Son Adresi İcra Dosyasında Kıymet Takdirine İtiraz Ederken Bildirdiği Adres Olup Satış İlanının Borçlunun Bilinen En Son Adresinde Tebliğ Edilmesi Gerekirken Bu Hususa Aykırı Olarak Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İhalenin Feshi İstemi - Borçluya Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Borçlunun Bilinen En Son Adresi İcra Dosyasında Kıymet Takdirine İtiraz Ederken Bildirdiği Adres Olup Satış İlanının Borçlunun Bilinen En Son Adresinde Tebliğ Edilmesi Gerekirken Bu Hususa Aykırı Olarak Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
BORÇLUNUN BİLİNEN EN SON ADRESİ ( İcra Dosyasında Kıymet Takdirine İtiraz Ederken Bildirdiği Adres Olup Satış İlanının Borçlunun Bilinen En Son Adresinde Tebliğ Edilmesi Gerekirken Bu Hususa Aykırı Olarak Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi İstemi )"
Y12.HD12.6.2012E. 2012/4129 K. 2012/20126"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği - Yetkisizlik İtirazı/Başvurunun 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Harç Yatırılarak Yapıldığı İtiraz Dilekçesinde Borçlunun Tebligatın Usulsüzlüğüne Dair Bir İddiasının da Bulunmadığı Görüldüğünden İstemin Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Borca İtiraz - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği ve Başvurunun 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Harç Yatırılarak Yapıldığı İtiraz Dilekçesinde Borçlunun Tebligatın Usulsüzlüğüne Dair Bir İddiasının da Bulunmadığı Görüldüğünden İstemin Reddi Gerektiği )
BORCA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Yetkisizlik İtirazı - Başvurunun 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Harç Yatırılarak Yapıldığı İtiraz Dilekçesinde Borçlunun Tebligatın Usulsüzlüğüne Dair Bir İddiasının da Bulunmadığı Görüldüğünden İstemin Reddi Gerektiği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Başvurunun 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Harç Yatırılarak Yapıldığı İtiraz Dilekçesinde Borçlunun Tebligatın Usulsüzlüğüne Dair Bir İddiasının da Bulunmadığı Görüldüğünden İstemin Reddi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Yetkisizlik İtirazı )"
Y12.HD12.6.2012E. 2012/4715 K. 2012/20293"MÜDÜRLÜK İŞLEMİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Tebligatın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesinde Aslolan Tebligat Parçasına Şerh Edilen Tarih Olup Bu Tarih Esas Alınarak Taleplerin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Müdürlük İşleminin Kaldırılması İstemi - Tebligatın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesinde Aslolan Tebligat Parçasına Şerh Edilen Tarih Olup Bu Tarih Esas Alınarak Taleplerin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ TARİHİ ( Müdürlük İşleminin Kaldırılması İstemi - Tebligatın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesinde Aslolan Tebligat Parçasına Şerh Edilen Tarih Olup Bu Tarih Esas Alınarak Taleplerin Değerlendirileceği )"
Y12.HD12.6.2012E. 2012/6406 K. 2012/20217"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanın Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başlına İhalenin Feshi Nedeni Oluşu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçluya Daha Önce Gönderilen Tebligatların Bizzat Tebliğ Edildiği ve Herhangi Bir Tebligatın İade İşleminin Gerçekleşmediği - 35'e Göre Tebligat Yapılamayacağı )
TEBLİGAT KANUNUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILMASI ( Borçluya Daha Önce Gönderilen Tebligatların Bizzat Tebliğ Edildiği ve Herhangi Bir Tebligatın İade İşleminin Gerçekleşmediği - Yapılan Tebligatın Usulsüz Oluşu )"
Y12.HD13.6.2012E. 2012/4209 K. 2012/20461"HARCA TABİ OLDUĞU HALDE HARÇ ALINMADAN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLEN TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz İsiteğinin Dilekçenin Deftere Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı - Harç Hesaplanıp Temiz Edenden İstendiği Halde Süresinde Yatırılmaması Halinde Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Hükümde Türk Milleti Adına ve Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Yer Almasının Zorunlu Olduğu - Kanunun Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı )"
Y12.HD14.6.2012E. 2012/5087 K. 2012/20713"İCRA TAKİBİNDE YETKİ İTİRAZI ( Yetkili İcra Müdürlüğünce Takip Talebine Uygun Olarak Yeniden Ödeme Emri Gönderilmesi Gereği - Borçlunun Yetkili İcra Dairesince Düzenlenen Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Yeniden İtiraz Hakkının Doğduğunun Kabulü Gereği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİNCE ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Yetki İtirazı Üzerine Yetkili İcra Müdürlüğünce Yeniden Ödeme Emri Gönderilmesi Gereği - Yetkili İcra Müdürlüğünce Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz Edilebileceği )"
Y12.HD18.6.2012E. 2012/4777 K. 2012/21017"ŞİKAYET ( Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüz Olduğu Yönünde - Tebligatın Borçlu Şirketin Ticaret Sicilindeki Adresine Çıkarılmadığı/Tüzel Kişi Olan Borçluya Ticaret Sicil Adresi Olmayan Yere 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Madde 21 Hükmüne Göre Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu/Şikayetin Reddinin Doğru Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayet/Tüzel Kişi Olan Borçluya Ticaret Sicil Adresi Olmayan Yere 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Madde 21 Hükmüne Göre Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Şikayetçi Şirketin Ödeme Emrine Muttali Olduğunu Bildirdiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Şikayet - Borçluya Yapılan Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Şikayetçi Şirketin Ödeme Emrine Muttali Olduğunu Bildirdiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD20.6.2012E. 2012/4647 K. 2012/21740"HÜKMÜ ŞAHISLAR ADINA TEBLİGAT ( Ticaret Sicilinde Yazılı Adrese Tebligat Kanunu Md. 21'e Göre Tebilgat Yapılması Halinde Tebligat Memurunun Tebligat Tüzüğünde Düzenlenen Araştırmayı Yapması Gerekmediği - Hükmi Şahıslar Bakımından Muhatabın Tebligat Adresinde Bulunmama Nedeninin Araştırılması ve Ne Zaman Döneceğinin Araştırılmasının Zorunlu Olmadığı )
USULSÜZ TEBİLGAT ( Muhatabın Adresete Bulunmaması Halinde Bulunmama Nedeni Tevziattan Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceği Araştırma Yapılması Zorunluluğunun Gerçek Kişiler İçin Olduğu - Hükmi Şahsiyetler İçin Adreste Bulunmama Nedeni ve Tevziat Saatinde Dönüp Dönmeyeceğinin Araştırılmasının Zorunlu Olmadığı )
TEBLİGAT MUHATABININ ADRESTE BULUNMAMASI ( Bulunmama Nedeni Tevziat Saatinde Dönülüp Dönülmeyeceğinin Araştırılmasının Gerçek Kişilere Yapılacak Tebligat İçin Zorulu Olduğu Tüzel Kişiler İçin Zorunlu Olmadığı - Muhatap Şirketin Tebligat Adresinin Ticaret Sicilinden Araştırılması Gereği )"
Y12.HD20.6.2012E. 2012/6528 K. 2012/21700"ŞİKAYET ( Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüzlüğüne Yönelik - Borçlu Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi İçin Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Şikayet Süresini Geçirdikten Sonra Başvuruda Bulunduğundan Mahkemece Şikayetin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılacağı/Borçlunun Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi İçin Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Şikayet Süresini Geçirdikten Sonra Başvuruda Bulunduğu - Şikayetin Reddi Gerektiği )
SÜRELİ ŞİKAYET SEBEPLERİ ( Borçlunun Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi İçin Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Şikayet Süresini Geçirdikten Sonra Başvuruda Bulunduğu - Mahkemece Şikayetin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği/Şikayet )"
Y12.HD21.6.2012E. 2012/4247 K. 2012/21792"GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARI ( Kararın Kesinleşmesinden İtibaren 10 Gün İçinde Yetkili ve Görevli Mahkemeden Yeniden Dilekçe Verilmesi veya Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirilmesi Aksi Halde Davanın Açılmamış Sayılacağı - Usul Kanunun Görevsilik ve Yetkisizlik ile İlgili Kuralının Takip Hukukunda da Geçerli Olduğu )
GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE DİLEKÇE VERİLMEMESİ ( Davanın veya Takibin Açılmamış Sayılacağı - Yetki İtirazı Üzerine Verilen Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren On Gün İçinde Yetkili Yerde Takibin Açılması Talep Edilmediğinin Re'sen Gözetilmesi Gereği )"
Y12.HD21.6.2012E. 2012/4263 K. 2012/21780"ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Hakkında Çeke Dayalı Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Yapılan Takip İşleminin Şikayetçi Borçlu İle Bir İlgisinin Bulunmadığı - Altı Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlu Şirket Yönünden İstemin Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Şikayet - Zamanaşımı Kimin Hakkında Gerçekleşirse Onun Hakkında Sonuç Doğuracağı/Borçlu Hakkında Zamanaşımını Kesen İşlemlerin Yapıldığı Tarihlerde Diğer Borçlu Şirket Bakımından Altı Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlu Şirket Yönünden İstemin Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMININ ETKİSİ ( Hakkında Gerçekleşen Bakımından Sonuç Doğuracağı/Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Yapılan Takip İşleminin Şikayetçi Borçlu İle Bir İlgisinin Bulunmadığı - Borçlu Şirket Bakımından Altı Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğundan Şirket Yönünden Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD21.6.2012E. 2012/5686 K. 2012/21862"TAKİBİN İPTALİ ( İtfa Sebebiyle - Nafaka Alacağının Tahsilini Teminen Borçlu Hakkında Takibin Kesinleşmesinden Sonra Yapılan Ödemelerin Nafaka Borcuna Mahsuben Yapıldığının Kabulü Gerektiği/Sunulan Ödeme Belgeleri Değerlendirilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NAFAKA ALACAĞI ( Tahsilini Teminen Borçlu Hakkında Takibin Kesinleşmesinden Sonra Yapılan Ödemelerin Nafaka Borcuna Mahsuben Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Sunulan Ödeme Belgeleri Değerlendirilerek Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yaptırılmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Takibin İptali )
ÖDEME BELGELERİ ( Takibin İptali - Sunulan Ödeme Belgeleri Değerlendirilerek Gerektiğinde Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Bilirkişi İncelemesi de Yaptırılmak Suretiyle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MAHSUP ( Nafaka Alacağının Tahsilini Teminen Borçlu Hakkında Takibin Kesinleşmesinden Sonra Yapılan Ödemelerin Nafaka Borcuna Mahsuben Yapıldığının Kabulü Gerektiği/Sunulan Ödeme Belgeleri Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali )"
Y12.HD22.6.2012E. 2012/5092 K. 2012/22035"DERECE KARARI ( Borçluya Ait Para veya Satılan Mal Tutarı Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulması Halinde İcra Müdürlüğüncü Derece Kararı Yapılması Gereği - Derece Kararı Yapılması İçin Satış Sonucu Para Elde Edilmesinin Zorunlu Olmadığı )
HACZE İŞTİRAK EDEN ALACAKLILAR ( Sıra Cetveli Yapılmadan Sıra Cetveline İtiraz veya Şikayet Niteliğinde Başvurularda Bulunamayacakları - Şikayet Eden İcra Dosyasının Tarafı Olmasa da Haciz Alacaklısı Olduğundan Aktif Husumet Ehliyeti Bulunduğu )
SIRA CETVELİ ( Hacze İştirak Eden Alacaklılar Haciz Cetveli Düzenlenmeden Sıra Cetveline İtiraz veya Şikayette Bulunamayacağından Haciz Cetveli Düzenlenmesini İsteyebilecekleri - Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulması Halinde İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılması Gereği )"
Y12.HD25.6.2012E. 2012/4593 K. 2012/22111"TAKİBİN İPTALİ ( Yasa Hükmü Uyarınca İlamın Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı İleri Sürülerek - 6111 S. Kanunun Geç. Md. 2 Hükmünde Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat İlamlarının İcrası İçin Kesinleşmesinin Gerektiğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT İLAMLARININ İCRASI ( 6111 S. Kanunun Geç. Md. 2 Hükmünde Kesinleşmesinin Gerektiğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı İdari Yönde Yapılacak Ödemelere Dair Olarak Ödenek Ayrılmasına Yönelik Düzenlemelerin Yer Aldığı/Şikayetin Reddi Gerektiği - Takibin İptali )
İLAMLARIN İCRASINDA KESİNLEŞME ŞARTI ARANAN HALLER ( Takibin İptali - 6111 S. Kanunun Geç. Md. 2 Hükmünde Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat İlamlarının İcrası İçin Kesinleşmesinin Gerektiğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı/Şikayetin Kabulünün İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD25.6.2012E. 2012/4619 K. 2012/22137"ALACAĞI REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ OLAN ALACAKLI ( Öncelikle Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapmak Zorunda Olduğu - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmadan İlamlı veya İlamsız Takip Yapılamayacağı )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Alacağı Rehinle Temin Edilmiş Olan Alacaklı Öncelikle Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapmak Zorunda Olduğu - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip Sonunda Alacaklı Alacağın Karşılanmayan Kısmı İçin İlamlı veya İlamsız Takip Yapabileceği )"
Y12.HD25.6.2012E. 2012/6024 K. 2012/22204"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLU ( İhtiyati Haciz - Alacaklının İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarihten İtibaren 10 Gün İçerisinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresinden Kararın İnfazını İstemeye Mecbur Olduğu )
İHTİYATİ HACİZ ( Alacaklının İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarihten İtibaren 10 Gün İçerisinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresinden Kararın İnfazını İstemeye Mecbur Olduğu - Aksi Halde İhtiyati Haciz Kararının Kendiliğinden Kalkacağı )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Yer İcra Dairesinin Yetkili Olduğu )
İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI ( Kararın Verildiği Yer İcra Dairesinin Yetkili Oluşu )"
Y12.HD25.6.2012E. 2012/6037 K. 2012/22212"ŞİKAYET ( Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüz Olduğuna Yönelik - Tebligatın Usulsüzlüğü Kabul Edildiğine Göre Muhatabın Yapılan Tebliğ İşlemini Öğrenme Tarihinin Tespitiyle Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Bu Tarihe Göre Düzeltilmesine Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayet - Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüzlüğü Kabul Edildiğine Göre Muhatabın Yapılan Tebliğ İşlemini Öğrenme Tarihinin Tespitiyle Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Bu Tarihe Göre Düzeltilmesine Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Kabul Edildiğine Göre Muhatabın Yapılan Tebliğ İşlemini Öğrenme Tarihinin Tespitiyle Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Bu Tarihe Göre Düzeltilmesine Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği/Tebligatın İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu - Şikayet )"
Y12.HD26.6.2012E. 2012/1747 K. 2012/22466"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulüne ve Hakkındaki İcra Takibinin Durdurulmasına Hükmedildiği – Bu Karar Kesinleşmeden Takibin İptal Edilemeyeceği/Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
İCRA TAKİBİNİN DURMASI ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulüne ve Hakkındaki İcra Takibinin Durdurulmasına Hükmedildiği – Bu Karar Kesinleşmeden Takibin İptal Edilemeyeceği/Kesinleşmeden Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmemesi Gereği )
HACİZLERİN KALDIRILMASI ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulüne ve Hakkındaki İcra Takibinin Durdurulmasına Hükmedildiği – Bu Karar Kesinleşmeden Takibin İptal Edilemeyeceği/Kesinleşmeden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulüne ve Hakkındaki İcra Takibinin Durdurulmasına Hükmedildiği – Bu Karar Kesinleşmeden Takibin İptal Edilemeyeceği/Kesinleşmeden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )"
Y12.HD27.6.2012E. 2012/5294 K. 2012/22618"ŞİKAYET ( Alacaklının İlamla Hüküm Altına Aldığı Alacağın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aleyhine Takibe Konu Edildiği - İlgili Yasa Hükmünün Takip Hukuku Açısından Takibi Engeller Bir Hüküm Bulunmayıp Sadece Kurumun Mallarının Hak ve Alacaklarının Haczinin Mümkün Olmayacağına İlişkin Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )
KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA TAKİP YAPMA HAKKI ( Şikayet - 5502 S. Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aleyhine Takibi Engeller Bir Hüküm Bulunmayıp Sadece Kurumun Mallarının Hak ve Alacaklarının Haczinin Mümkün Olmayacağı/Hacze Yönelik Bir İtiraz Bulunmadığından Şikayetin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA YAPILAN TAKİPTE HACİZ ( 5502 S. Kanunda Takibi Engeller Bir Hüküm Bulunmadığı/Sadece Kurumun Mallarının Hak ve Alacaklarının Haczinin Mümkün Olmayacağına İlişkin Hüküm Bulunduğu/Hacze Yönelik Bir İtiraz Bulunmadığından İstemin Reddine Karar Vermek Gerektiği - Şikayet )"
Y12.HD27.6.2012E. 2012/5337 K. 2012/22727"İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takip Dayanağı Belge Havale Hükmünde Olup İ.İ.K.’nun 68. Md.’sinde Yazılı Mücerret Borç İkrarını İçeren Niteliği Bulunmadığı - Borçlu Tarafça Senet Borcu Kabul Edilmemiş Olduğundan Alacaklının Bu Belgeye Dayalı Olarak İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği )
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Takip Dayanağı Belge Havale Hükmünde Olup İ.İ.K.’nun 68. Md.’sinde Yazılı Mücerret Borç İkrarını İçeren Niteliği Bulunmadığı/Borçlu Tarafça Senet Borcu Kabul Edilmemiş Olduğundan Alacaklının Bu Belgeye Dayalı Olarak İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği )
MÜCERRET BORÇ İKRARI ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Takip Dayanağı Belge Havale Hükmünde Olup İ.İ.K.’nun 68. Md.’sinde Yazılı Mücerret Borç İkrarını İçeren Niteliği Bulunmadığı/Borçlu Tarafça Senet Borcu Kabul Edilmemiş Olduğundan Alacaklının Bu Belgeye Dayalı Olarak İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği )"
Y12.HD27.6.2012E. 2012/5506 K. 2012/22695"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Gider Avansı İçin İki Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerekirken Mahkemece Bir Hafta Kesin Süre Verilmesinin Doğru Görülmediği - Gider Avansının Süresinde Yatırıldığının Kabulüyle Şikayetin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GİDER AVANSI ( Meskeniyet Şikayeti/Gider Avansı İçin İki Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerekirken Mahkemece Bir Hafta Kesin Süre Verilmesinin Doğru Görülmediği - Gider Avansının Süresinde Yatırıldığının Kabulü Gerektiği )
KESİN SÜRE ( Gider Avansı İçin İki Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerekirken Mahkemece Bir Hafta Kesin Süre Verilmesinin Doğru Görülmediği - Meskeniyet Şikayeti )"
Y12.HD27.6.2012E. 2012/5788 K. 2012/22796"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Yetki İtirazı - Ödeme Emrinin İtiraz Eden Borçluya Tebliğ Edildiği Anlaşılmış Olup Borçlunun Yaptığı İtiraz Yasal Beş Günlük Sürede Olduğundan İtirazın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Ödeme Emrinin İtiraz Eden Borçluya Tebliğ Edildiği/Borçlunun Yaptığı İtiraz Yasal Beş Günlük Sürede Olduğundan İtirazın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İtiraz Eden Borçluya Tebliğ Edildiği Anlaşılmış Olup Borçlunun Yaptığı İtiraz Yasal Beş Günlük Sürede Olduğundan İtirazın Esası İnceleneceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Yetki İtirazında Bulunulması )"
Y12.HD28.6.2012E. 2012/5490 K. 2012723059"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceği/Buna Dair Hüküm Yok İse İcra İflas Kanunu Md. 83 Hükmünün Uygulanacağı )
VAKIFTAN ALINAN MAAŞ ÜZERİNE KONULAN HACİZ ( Kaldırılması İstemi - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
MAAŞ HACZİ ( Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceği Buna Dair Hüküm Yok İse İcra İflas Kanunu Md. 83 Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİ MAAŞI ( Alıp Almadığının Tespit Edilip Emekli Aylığı Almakta İse Sözü Edilen Gelirin Tamamının Haczedilebileceği Dikkate Alınarak Buna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi )"
Y12.HD28.6.2012E. 2012/6286 K. 2012/22901"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Kamu Düzeniyle İlgili Bulunmadığından Haczin Öğrenilmesinden İtibaren Yasal Yedi Günlük Süre İçerisinde Yapılması Gerektiği - Aksi Halde Süre Aşımından Talebin Reddi Gerektiği )
KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMAYAN MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Haczin Öğrenilmesinden İtibaren Yasal Yedi Günlük Süre İçerisinde Yapılması Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN TEBLİĞİ ( Yasal Yedi Günlük Şikayet Süresi Geçirilerek Yapıldığı Görülmekle Bu Sebeple Borçlu Yönünden Meskeniyet Şikayetinin Süre Aşımından Reddi Gerektiği )"
Y12.HD4.7.2012E. 2012/6587 K. 2012/23546"DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( İşlemden Kaldırıldığı Tarihten İtibaren Üç Ay İçinde Yenilenmeyen Davaların Açılmamış Sayılarak Kaydının Kapatılacağı - İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilen ve Sonradan Yenilenmiş Davanın İlk Yenilemeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı )
HUKUK USUL KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Sonradan Yürürlüğe Giren Usul Kanununun Geriye Dönük Olarak Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - İlk İşlemden Kaldırılma Kararı 1086 S.K. Hükümlerine Göre Verildiğinden Daha Sonra 6100 S.K. Hükümlerine Göre Karar Oluşturulmasının Doğru Olmadığı )"
Y12.HD4.7.2012E. 2012/7056 K. 2012/23635"ŞİKAYET ( Haczi Uygulamak Durumunda Olan ve Bu Sebeple Şikayette Hukuki Yararı Bulunan Şikayetçinin Taraf Sıfatının Bulunmadığından Bahisle Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
MAAŞ HACZİNDE SIRA ( Şikayet - Maaş Üzerindeki Hacizlerin Sıraya Konulması Gerekmekte Olup Hacze İştirakin Mümkün Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Haczi Uygulamak Durumunda Olan ve Bu Sebeple Şikayette Hukuki Yararı Bulunan Şikayetçinin Taraf Sıfatının Bulunmadığından Bahisle Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
TARAF SIFATI ( Haczi Uygulamak Durumunda Olan ve Bu Sebeple Şikayette Hukuki Yararı Bulunan Şikayetçinin Taraf Sıfatının Bulunmadığından Bahisle Şikayetin Reddedilemeyeceği )"
Y12.HD5.7.2012E. 2012/6922 K. 2012/23783"HARÇTAN MUAFİYET ( Kamu Bankalarınca Kredi Alacaklarnının Tahsili Amacıyla Açılmış ve Açılacak Dava ve Takiplerin Sonuçlanıncaya Kadar Harçtan Muaf Olduğu )
KAMU BANKALARINCA KREDİ ALACAKLARININ TAHSİLİ AMACIYLA AÇILMIŞ VE AÇILACAK DAVA VE TAKİPLER ( Sonuçlanıncaya Kadar Harçtan Muaf Olduğu )"
Y12.HD5.7.2012E. 2012/6949 K. 2012/23769"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Şikayet Tarihinden Sonra Alacaklının Talebiyle Borçlunun Emekli Maaşındaki Haczin Kaldırılmasının Borçlu Şikayetinden Vazgeçmediği Sürece İcra Mahkemesinin Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Başvurunun Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EMEKLİ MAAŞINA KONULAN HACİZ ( Kaldırılması İstemi - Şikayet Tarihinden Sonra Alacaklının Talebiyle Borçlunun Haczin Kaldırılmasının Borçlu Şikayetinden Vazgeçmediği Sürece İcra Mahkemesinin Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/Başvurunun Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Her Davanın Açıldığı Tarihteki Hukuki Durum Gözetilerek Hükme Bağlanacağı/Şikayet Tarihinden Sonra Alacaklının Talebiyle Borçlunun Emekli Maaşındaki Haczin Kaldırılmasının Borçlu Şikayetinden Vazgeçmediği Sürece İcra Mahkemesinin Şikayetin Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Haczin Kaldırılması İstemi )"
Y12.HD9.7.2012E. 2012/4925 K. 2012/23892"ŞİKAYET ( Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılacağı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Addolunacağından Mahkemece Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesiyle Yetinilmesi Gerekirken Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Şikayet - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Addolunacağından Mahkemece Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği/Düzeltilen Tebliğ Tarihine Göre Henüz Takip Kesinleşmeden Konan Hacizlerin Kaldırılmasına Dair İsteminin Kabulü Gerektiği )
HACZİN KALDIRILMASI ( Borçluya Gönderilen Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihi Düzeltildiğine Göre Düzeltilen Tebliğ Tarihine Göre Henüz Takip Kesinleşmeden Konan Hacizlerin Kaldırılmasına Dair İsteminin Kabulüyle Anılan Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Şikayet )"
Y12.HD9.7.2012E. 2012/6730 K. 2012/24005"TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Durumunda Haciz Uygulanmasına Başlanılabilecek Tarih Mal Beyanında Bulunma Tarihi veya Varsa Takip Kesinleşmeden Önce Konulan Hacizlerin Kaldırılabileceği Nedenleriyle Borçlunun Şikayette Hukuki Yararının Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Takibin Durdurulması İstemi - Borçlunun Usulsüz Tebligatı Öğrendiği Tarih Olarak Belirttiği Tarihe Göre İcra Dairesine İtiraz Etmemiş Olmasının Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
ŞİKAYET ( Takibin Durdurulması İstemi - Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Durumunda Haciz Uygulanmasına Başlanılabilecek Tarih Mal Beyanında Bulunma Tarihi veya Varsa Takip Kesinleşmeden Önce Konulan Hacizlerin Kaldırılabileceği Nedenleriyle Borçlunun Şikayette Hukuki Yararının Olduğu/Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Takibin Durdurulması İstemi - Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Durumunda Haciz Uygulanmasına Başlanılabilecek Tarih Mal Beyanında Bulunma Tarihi veya Varsa Takip Kesinleşmeden Önce Konulan Hacizlerin Kaldırılabileceği Nedenleriyle Borçlunun Şikayette Hukuki Yararı Olduğu )"
Y12.HD9.7.2012E. 2012/7138 K. 2012/23841"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( İnfazının On Gün İçinda Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İstenmesi Gereği - İhtiyati Haciz Kararının On Gün İçinde İnfazının İstenmemesi Halinde Kendiğilinden Kalkacağı )
İHTİYATİ HACİZ KARARININ İNFAZI ( Kararın Verilmesinden İtibaren On Gün İçinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İstenmesi Aksi Halde İhtiyati Haciz Kararının Kendiliğinden Kalkacağı - Gerekçeli Kararın Yazılma Tarihinin Kararda Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
GEREKÇELİ KARARIN YAZILMA TARİHİ ( Kararda Yer Almasının Zorunlu Olduğu Kanunun Emredici Hükmü Olduğu - İhtiyati Haciz Kararının Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinde On Gün İçinde İstenmesi Aksi Halde Kendiliğinden Kalkacağı )"
Y12.HD9.7.2012E. 2012/7140 K. 2012/23839"İMZA İNCELEMESİ ( Alacaklının Protokoldeki İmzaya İtiraz Ettiği - Alacaklının İmzası İncelenmeden Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLUŞU ( İtiraz Eden Alacaklının İmzasının İncelenmediği )
İMZAYA İTİRAZ ( İmza İncelemesine İlişkin Bilirkişi Raporunda Olması Gereken Hususlar )"
Y12.HD10.7.2012E. 2012/6361 K. 2012/24180"GECİKMİŞ İTİRAZ ( Talebin Yerinde Olduğunun Anlaşılması Halinde Talebin Kabulü İle Takibin Durdurulacağı - Aynı Celsede Alacaklı Sözlü Olarak İtirazın Kaldırılmasını İsterse Mahkemece Karar Verileceği )
İTİRAZ ( Gecikmiş İtiraz Talebi - Talebin Yerinde Olduğunun Anlaşılması Halinde Talebin Kabulü İle Takibin Durdurulacağı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Gecikmiş İtiraz Talebi - Aynı Celsede Alacaklı Sözlü Olarak İtirazın Kaldırılmasını İsterse Mahkemece Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD10.7.2012E. 2012/6933 K. 2012/24073"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Tüm Hacizlerin Kaldırılması İsteminin Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Ettiği Haczin Kısmen Kaldırılmasının Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Oluşturmadığı - Haczin Kaldırılması İçin Tahsil Harcının Ödenmesinin Zorunlu Olduğu )
TAHSİL HARCI ( İcra Takibinden Vazgeçilen Miktar İçin Vazgeçilen Miktara Ait Tahsil Harcının Yarısının Haczedilen Mal Satılıp Parası Kasaya Alınmış İse Tamamının Alınması Gereği - Haczin Kaldırılması Talebi Halinde Tahsil Harcının Tahsili Gereği )
HACZİN KALDIRILMASI HALİNDE TAHSİL HARCI ( Tüm Hacizlerin Kaldırılması Talebinin Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Ettiği Haczin Kısmen Kaldırılması Talebinin Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Oluşturmadığı - Tüm Hacizlerin Kaldırılması Halinde Tahsil Harcının Alınması Gereği )"
Y12.HD12.7.2012E. 2012/4959 K. 2012/24245"KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Kısa Kararda Davaya Konu Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesine Rağmen Gerekçeli Kararda Takibe Konu Geminin Seferden Men Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi - Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
GEREKÇELİ KARARLA KISA KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Kısa Kararda Davaya Konu Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesine Rağmen Gerekçeli Kararda Takibe Konu Geminin Seferden Men Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi - Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
YARGILAMANIN ALENİLİĞİ İLKESİ ( Kısa Kararla İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olamayacağı )"
Y12.HD12.7.2012E. 2012/5972 K. 2012/24219"KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Mücerret Borç İkrarını İçeren Bir Belge Olmayışı )
BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE ( Kurumsal Finansman Desteği Kredi Sözleşmesinin Borç İkrarını İçeren Belge Olmadığı )
HESAP ÖZETİ ( Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Adrese Hesap Özetinin Gönderileceği - Gönderilen Hesap Kat İhtarına Süresi İçerisinde Borçlu Tarafından İtiraz Edilmediği Takdirde Borç İkrarını İçeren Belge Sayılacağı )"
Y12.HD12.11.2012E. 2012/16056 K. 2012/32656"UYAPTAN GÖNDERİLEN MAZERET DİLEKÇESİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Usule Aykırı Olarak Verilen Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararına Dayalı Olarak HMK 320/4 Md. Uygulanmak Suretiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YETKİ İTİRAZI İNCELENMEDEN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( HMK 320/4 Md. Uygulanmak Suretiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Uyaptan Gönderilen Mazeret Dilekçesi Hakkında Karar Verilmeden Usule Aykırı Olarak Verilen Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararına Dayalı Olarak HMK 320/4 Md. Uygulanmak Suretiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y12.HD20.11.2012E. 2012/23021 K. 2012/33847"TEBLİGAT ( Vekille Takip Edilen İşlerde Tebliğin Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Borçlular Vekilinin Diğer İhalenin Feshine Konu Yaptığı Sebepler İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLER ( Tebliğin Vekile Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Borçlular Vekilinin Diğer İhalenin Feshine Konu Yaptığı Sebepler İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlan Tebligatlarının Usulüne Uygun Yapılmadığı Gerekçesi İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Usulsüz Olup Kararın Bu Sebeple Bozulması Gerektiği )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( Borçlular Vekilinin Diğer İhalenin Feshine Konu Yaptığı Sebepler İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Satış İlan Tebligatlarının Usulüne Uygun Yapılmadığı Gerekçesi İle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Usulsüz Olduğu )"
Y12.HD18.12.2012E. 2012/26725 K. 2012/38465"İHALEYE DAİR ŞİKAYET İSTEMİ ( Satışa Esas Teşkil Eden Kıymet Takdiri Mahkemece Keşif Sonucunda Belirlenip İki Yıllık Sürenin Başlangıcı Olan Bu Tarihten İtibaren İhaleye Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği )
KIYMET TAKDİRİ ( Mahkemece Keşif Sonucunda Belirlenip İki Yıllık Sürenin Başlangıcı Olan Bu Tarihten İtibaren İhaleye Kadar İki Yıllık Sürenin Geçmediğinden Şikayetin Reddi Gerektiği - İhaleye Dair Şikayet İstemi )
İHALE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tarihinden İtibaren Şikayetçinin Kendilerine Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edildiğine Dair Bir İddiaları Bulunmadığından Kıymet Takdirinin Şikayetçiye Tebliğ Edilmediğine Dair Şikayet İsteminin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD14.1.2013E. 2012/24520 K. 2013/55"HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Muaccel Olmayan Semerelerin Haczedilemeyeceği İddiası - Adi Ortaklığın Tasfiyesinde Ortaklığın Semereleri Üzerinde Haciz Koydurulamayacağı/Ortaklığın Semerelerinden Paydaşa Düşen Kısmın Gözetileceği )
ORTALIĞIN SEMERELERİNDEN ORTAĞIN PAYINA DÜŞEN KISIM ( Bu Kısım Üzerinde Haczin Mümkün Olduğu - Ancak Ortaklığın Semereleri Üzerindeki Haczin Kaldırılması Gereği/Haczin Kaldırılması Talebinin Kabulü/Adi Ortaklığın Tasfiyesi )
ADİ ORTALIĞIN TASFİYESİ ( Ortaklığın Semereleri Üzerindeki Haczin Kaldırılacağı - Ancak Ortalığın Semerelerinden Ortağın Tasfiye Payına Düşen Kısım Üzerinde Haczin Mümkün Olduğu/Ortaklığın Payı Üzerine Haciz Konulamayacağı )"
Y12.HD15.1.2013E. 2012/24291 K. 2013/602"BONOYA DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Taraflar Arasındaki Protokol Başlıklı Sözleşmede Takibe Konu Bonoların Teminat Bonosu Olarak Belirtildiği - Alacağın Varlığının ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği )
TAKİBE KONU BONONUN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadi İçermeyen Teminat Bonosu Nedeniyle Alacağın Varlığının ve Miktarının Yargılamayı Gerektirir Mahiyette Olduğunun Kabulü Gereği/Teminat Bonosu )
TEMİNAT BONOSU ( Taraflar Arasındaki Protokolde Takibe Konu Senedin "Altınlara Karşılık Olarak Teminat Olarak Verldiği..." İbaresinin Yeraldığı - Takibe Konus Senedenin Teminat Senedi Olduğunun Anlaşıldığı/Bono Vasfının Tespiti )
KAYITSIZ ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEME VAADİNİ İÇERMEMESİ NEDENİYLE BONO SAYILMAMA ( Borçlu İtirazının Kabulü )
TARAFLAR ARASINDAKİ PROTOKOL BAŞLILIK SÖZLEŞMENİN İNCELENMESİ ( Takibe Konu Bononun Teminat Bonosu Olarak Verildiğinin Anlaşıldığı - Sözleşmenin Şartlarının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tartışma Konusu Olduğu/İtirazın İptali Davası )"
Y12.HD17.1.2013E. 2012/21496 K. 2013/979"İPOTEK KAPSAMINDA OLDUĞU İDDİA EDİLEN MENKULLERİN HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Mahcuzların Eklenti ya da Bütünleyici Parça Niteliğinde Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği - Gemi Sicil Dairesi Yazısının Gözetileceği/İpotek )
MAHCUZLARIN EKLENTİ YA DA BÜTÜNLEYİCİ PARÇA NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Gemi Sicil Dairesi Yazısı Gözetildiğinde Gemi İpoteği Sözleşmesi ile Şikayetçi Lehine 1. Derece İpotek Tesis Edildiğinin Anlaşıldığı - Bilirkişi )
İPOTEKLİ GEMİ NEDENİYLE MAHCUZLARIN NİTELİĞİ HAKKINDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAĞI ( Ekletki ve Bütünleyici Parçaların Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceği - Taşınmazın İpotek Durumunun Araştırılması Gereği/Haczedilmezlik Şikayeti )
GEMİ İPOTEĞİ SÖZLEŞMESİ ( Gemi Sicil Dairesi Yazısının Dikkate Alınacağı - Şikayetçi Lehine İpotek Tesis Edildiği )
GEMİ SİCİL DAİRESİ YAZISI ( Gemi İpoteği Sözleşmesi Yapılarak Şikayetçi Lehine 1. Derece İpotek Tesis Edildiğinin Tespit Edildiği - Mahkemece Mahcuzların Niteliği Hakkında Bilirişi Raporu Alınması Gerektiği/İpotek Kapsamının Tespiti )"
Y12.HD17.1.2013E. 2012/31679 K. 2013/906"SATIŞ İLANININ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçinin Takipte Borçlu Sıfatı Bulunduğundan Usulüne Uygun Tebliğatın Zorunlu Olduğu - Tebliğatta Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunacağı )
BORÇLUNUN ADRESİNDE BULUNMAMASI ( Tebliğ Şerhinde Haber Verilen Komşunun İmzası veya İmzadan İmtina Ettiğinin Tebliğ Tutanağına Yazılmamasının Usulsüz Tebliğat Sayılacağı - Tebliğatta Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Bulunması Gereği )
KOMŞUNUN İMZASI VEYA İMZADAN İMTİNA ETTİĞİNİN TEBLİGAT TUTANAĞINA YAZILMAMASI ( Usulsüz Telbilat - İhalenin Feshi )
TEBLİGATTA TEBLİĞ MEMURUNUN ADI VE SOYADININ BULUNMAMASI ( Geçersiz Tebliğat - İhalenin Feshi Talebinin Kabulü )
TEBLİĞAT MEMURUNUN YAPACAĞI ARAŞTIRMA ( Muhatabın Bulunmaması Halinde Kanunda Belirtilen Kişilere Sorulacağı ve İmzalarının Alınacağı - İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Hususun Belirtilmesi Gereği/Aksi Halde Tebliğatın Geçersiz Oduğu )"
Y12.HD11.2.2013E. 2013/1172 K. 2013/3448"İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI ( İcra Mahkemesince İncelemenin Mutlaka Duruşmalı Olarak Yapılması Zorunlu Olduğu - Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlanarak Tarafların İddia ve Delilleri Alındıktan Sonra Karar Verilmesi Gerekirken Evrak Üzerinde Hüküm Tesisinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( 2004 S.K. Md.68'e Dayalı İtirazın Kaldırılması Talepli Başvurunun 2004 S.K. Md.70 Uyarınca Duruşmalı Olarak İncelemesinin Yapılacağı )
İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Talebinin Duruşmalı Olarak Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD12.2.2013E. 2012/28000 K. 2013/3707"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Artanın Alacaklıya Ödenmesine Satışın Borçlunun Haline Münasip Ev Alabileceği Miktardan Az Olmamak Üzere Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
HALİNE MÜNASİP EVİN HACZİ ( Meskenin Borçlunun Haline Uygun Olup Olmadığı Borçlunun Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği - Zabıta Araştırması Yaptırılarak Bu Kişilerin Borçlu İle Birlikte Yaşayıp Yaşamadıkları Sosyal Ekonomik Durumları Belirleneceği )
EVİN HACZİ ( Borçlunun Haline Münasip Evi Haczedilemeyeceği - Borçlunun Taşınmazın Bulunduğu Şehirde Daha Mütevazi Evi Alabileceği Değerin Tespitinden Sonra Bu Miktar Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuzun Satılarak Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Verileceği )
BORÇLUNUN EVİNİN HACZİ ( Takip Hukukunda Asıl Olanın Borcun Ödenmesi Olduğu - Öncelikle Borçlunun Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Tespit Edileceği/Borçlunun Taşınmazın Bulunduğu Şehirde Daha Mütevazi Ev Alabileceği Değerin Tespit Edileceği )
HÜKÜM ( Türk Milleti Adına İbaresi İle Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılamayacağı )"
Y12.HD12.2.2013E. 2012/28136 K. 2013/3606"BONOLARIN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI ( 2004 S.K. Md.170/a Kapsamında Şikayet Olduğu - Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği )
BORÇLU VEKİLİNİN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Takip Dayanağı Bonoların Teminat Senedi Olduğuna Yönelik İddianın 2004 S.K. Md.170/a Kapsamında Şikayet Olduğu - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYET DURUŞMASINA ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN MAZERET BİLDİRMEDEN KATILMAMASI ( Takip Dayanağı Bonoların Teminat Senedi Olduğuna Yönelik İddianın 2004 S.K. Md.170/a Kapsamında Şikayet Olduğu - Taraflar Gelmeseler Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerektiği )"
Y12.HD14.2.2013E. 2012/27354 K. 2013/4250"ÇEKE DAYALI OLARAK YAPILAN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Çekin Keşide Tarihi 2008 Olup İbraz Süresinin Bitim Tarihinin 6273 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Olduğu - Çeklerin 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğunun Gözetileceği )
ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanabilmesi İçin Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihinin 6273 Sayılı Yasa Değişikliğinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Olması Gerektiği - Çekin Keşide Tarihi 2008 Olup İbraz Süresinin Bitim Tarihinin 6273 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Olduğu )
ALTI AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 6273 S.K. İle Yapılan Değişiklikle 6 Ay Olan Zamanaşımı Süresinin 3 Yıla Çıkarıldığı - Zamanaşımı Şikayetine Konu Olan Takip Konusu Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihi 6273 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Olduğundan Çeklerin 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ÜÇ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 6273 S.K. İle Yapılan Değişiklikle 6 Ay Olan Zamanaşımı Süresinin 3 Yıla Çıkarıldığı - 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanabilmesi İçin Çekin İbraz Süresinin Bitim Tarihinin 6273 Sayılı Yasa Değişikliğinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Olması Gerektiği )"
Y12.HD14.2.2013E. 2013/1002 K. 2013/4233"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Bu İtirazın Hemen Alacaklıya Tebliğ Olunacağı - Alacaklı Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İcra Mahkemesinden İtirazın Kaldırılmasını İstemeye veya Mahkemede Dava Açmaya Mecbur Olduğu )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İcra Mahkemesi Talebi Reddederse Alacaklının Kararın Tefhim veya Tebliği Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Dava Açması Gerektiği )
İHTİYATİ HACİZ ( İtirazın Kaldırılmasının İstenip İstenmediği ve İhtiyati Haczin Hükümsüz Kalıp Kalmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ ( Ödeme Emrine İtirazın Hemen Alacaklıya Tebliğ Olunacağı - Alacaklı Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İcra Mahkemesinden İtirazın Kaldırılmasını İstemeye veya Mahkemede Dava Açmaya Mecbur Olduğu )"
Y12.HD15.2.2013E. 2013/256 K. 2013/4473"HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Dosya Borcunun Şikayet Tarihinden Sonra Ödenmesinin İşin Esasına Girilmesine Engel Olmayacağı - Yargılama Giderleri ve Ücreti Vekaletten Kimin Sorumlu Olacağı Hususunun da İşin Esasının İncelenmesinden Sonra Ortaya Çıkacak Haklılık Durumuna Göre Saptanacağı )
BORCUN ŞİKAYETTEN SONRA ÖDENMESİ ( İşin Esasına Girilmesine Engel Olmadığı - Yargılama Giderleri ve Ücreti Vekaletten Kimin Sorumlu Olacağı Hususunun da İşin Esasının İncelenmesinden Sonra Ortaya Çıkacak Haklılık Durumuna Göre Saptanacağı/İşin Esası İnceleneceği )
ŞİKAYETTEN SONRA ÖDEME ( Her Dava ve Şikayetin Açıldığı Tarihteki Hukuki Durum Gözetilerek Hükme Bağlanacağı - Dosya Borcunun Şikayet Tarihinden Sonra Ödenmesinin Haczin Kaldırılması Talebinde Esasa Girilmesine Engel Olmayacağı )"
Y12.HD19.2.2013E. 2012/28724 K. 2013/4913"MİRASIN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİREREK TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Murisin Mirasçısı Sıfatıyla İcra Takibi Yapılan Borçlunun İcra Mahkemesinden Talep Edebileceği - Borçlunun Bu Başvurusunun 2004 S.K. Md.16 Kapsamında Şikayet Olarak Kabul Edileceği ve Süreye Tabi Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Murisin Mirasçısı Sıfatıyla İcra Takibi Yapılan Borçlunun İcra Mahkemesinden Mirasın Reddedildiğini Bildirerek Takibin İptalini Talep Edebileceği - İstemin Süreden Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
MURİSİN MİRASÇISI SIFATIYLA TAKİP YAPILAN BORÇLUNUN MİRASI REDDETMESİ ( İcra Mahkemesinden Mirasın Reddedildiğini Bildirerek Takibin İptalini Talep Edebileceği - Bu Konudaki Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )"
Y12.HD19.2.2013E. 2013/1932 K. 2013/4992"İHALENİN FESHİ ( Tebliğ Evrakında Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olduğu Yönünde Tebligatı Çıkaran Merciin Şerhi Olmadığı Halde Satış İlanı Tebligatının Tebligat Kanunu Md. 21 Hükmüne Göre Yapılmasının Usulüne Uygun Olmadığı - Zarar Unsuru da Gerçekleşmiş Bulunduğundan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçluya Satış İlanı Tebligatının Tebligat Kanununun Md. 21 Hükmüne Göre Tebliğ Edildiği/Tebliği Çıkaran Mercii Tarafından Tebliğ Evrakı Üzerine Tebligat Çıkarılan Adresin Muhatabın Adres Kayıt Sistemindeki Adresi Olduğuna Dair Kayıt Düşülmediğinden Tebligatın Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshi Gerektiği )
ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT ( İhalenin Feshi - Tebliğ Evrakında Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olduğu Yönünde Tebligatı Çıkaran Merciin Şerhi Olmadığı Halde Satış İlanı Tebligatının Tebligat Kanunu Md. 21 Hükmüne Göre Yapılmasının Usulüne Uygun Olmadığı )
İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( Şikayetçi Borçluya Satış İlanı Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediğinden ve Zarar Unsuru da Gerçekleşmiş Bulunduğundan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD4.3.2013E. 2013/4625 K. 2013/7080"HACİZ SIRASINDA BORÇLUNUN ÜZERİNDEN ÇIKAN ÇEKE HACİZ KONULMASI ( Çek Bedeli Olan Miktarın İcra Müdürlüğü Hesabına Yattığına Dair Banka Dekontu ve Alacaklıya Verilmek Üzere Yatırıldığına Dair Tahsilat Makbuzu Olduğu - Borç Miktarı Uyarınca Alacaklıya Ödeneceği )
BORÇLUNUN ÜZERİNDEN ÇIKAN ÇEKE HACİZ KONULMASI ( Haciz Sırasında - Çek Bedelinin Borç Miktarı Uyarınca Alacaklıya Ödenmesi Gerekirken Talebin Reddedilmesine İlişkin İcra Müdürlüğü İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
ÇEK BEDELİNİN TAHSİL EDİLEREK ALACAKLIYA ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( Haciz Sırasında Borçlunun Üzerinden Çıkan Çeke Haciz Konulduğu - Çek Bedelinin İcra Müdürlüğü Hesabına Yattığına Dair Banka Dekontu ve Alacaklıya Verilmek Üzere Yatırıldığına Dair Tahsilat Makbuzu Olduğu )"
Y12.HD5.3.2013E. 2012/31297 K. 2013/7236"BELEDİYE MAKAM ARACININ HACZİNİN MÜMKÜN OLDUĞU ( Belediye Başkanın Makam Aracı Bulundurmasının Kanuni Bir Zorunluluk Olmadığı - Aracın Makam Aracı Olmasının Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığı Anlamına Gelmediği/Şikayetin Reddi Gereği )
KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEN ZORUNLU ARAÇ ( Makam Aracının Bu Zorunluluk İçerisinde Kabul Edilemeyeceğinin Kabulü Gerektiği )
BELEDİYE MAKAM ARACININ HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Belediye Başkanının Makam Aracının Bulunmasının Zorunlu Olmadığı - Belediyenin Borcu Varken Belediye Başkanının Makam Aracı Kullanmasının Kamu Vicdanını Rahatsız Edeceği/Şikayetin Reddi )
KAMU VİCDANI ( Belediyenin Borcu Variken Başkanın Makam Aracına Binmesinin Kamu Vicdanını Rahatsız Edeceğinin Kabulü )
KAMU ARACININ KAMU HİZMETİNDE KULLANILIYOR OLMASI GEREĞİ ( Aksi Halde Haczinin Mümkün Olduğu - Haczedilmezliğin İstisnai Bir Durum Olduğu/Dar Yorumlanması Gereği/Aracın Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti )"
Y12.HD6.3.2013E. 2013/3036 K. 2013/7700"SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
HACİZ SIRASI ( Sıra Cetveli Düzenlenmesi İstemi - Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME ( Sıra Cetveli Düzenlenmesi İstemi - Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verileceği )"
Y12.HD8.3.2013E. 2013/4448 K. 2013/8258"HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Banka Lehine Verilen İpoteğin Tapudan Mahiyeti Belirlenip İpotek Akit Tablosu Celp Edilip İncelenerek Zorunlu İpotek Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORUNLU OLARAK KURULAN İPOTEK ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Sonradan Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf Kredisi Zirai Kredi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )
İPOTEĞİN BORÇLUNUN SERBEST İRADESİYLE KURULMASI ( Daha Sonra Bu Yerle İlgili Olarak Meskeniyet İddiasında Bulunulmasını Engelleyeceği - Haczedilmezlik Şikayetinde İpoteğin Zorunlu İpotek Olup Olmadığı Tespit Edileceği )"
Y12.HD11.3.2013E. 2013/5173 K. 2013/8367"ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT ( Şikayetçi Borçlu Adına Çıkartılan Tebligatta Adresin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresi Olduğuna Dair Meşruhat Bulunmadığı - Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Şikayetin Kabulü ve Borçlunun Tebliğe Muttali Olduğu Tarihin Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Borçlu Adına Çıkartılan Tebligatta Adresin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresi Olduğuna Dair Meşruhat Bulunmadığı - Tebligat Evrakına Şerh Edilen Bilgilere Göre Tebliğ Memurunun Adreste Bulunmayan Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebini Yasada Belirtilen Usulde Araştırmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayet - Tebligat Evrakına Şerh Edilen Bilgilere Göre Tebliğ Memurunun Adreste Bulunmayan Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebini Yasada Belirtilen Usulde Araştırdığına ve Adreste Bulunmama Sebebini Tespit Ettiğine Dair Herhangi Bir Bilgi ve Adresin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresi Olduğuna Dair Meşruhat Bulunmamaması )
ŞİKAYET ( Ödeme Emri Tebliğinin Usulsüzlüğü - Şikayetçi Borçlu Adına Çıkartılan Tebligatta Adresin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresi Olduğuna Dair Meşruhat Bulunmadığı/Ödeme Emrinin Tebliği İşlemi Usulsüz Olup Mahkemece Usulsüz Tebligat Şikayetinin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
Y12.HD14.3.2013E. 2013/1227 K. 2013/9390"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünün Satış Kararında Belirttiği Şekilde Satış İlanının Yapılmadığı - İhalenin Feshine Karar Verileceği )
SATIŞ İLANININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAYİN OLUNAN ŞEKİLDE YAPILMAMASI ( Satış İlanının Şekli Artırmanın Tarzı Yeri Günü ve Gazete İle İlanın Yapılıp Yapılmayacağının İcra Müdürlüğünce Tarafların Menfaatlerine Uygun Olacak Şekilde Tayin Olunduğu - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İLANIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAYİN OLUNAN ŞEKİLDE YAPILMAMASI ( Yasaya Aykırı Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
Y12.HD14.3.2013E. 2013/1902 K. 2013/9342"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kıymet Takdirinin Üzerinden İki Yıllık Süre Geçmiş Olduğundan Bu Hususun Resen Gözetilerek Bu Sebeple de İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANI ( Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - İhalenin Feshi Davası )
KIYMET TAKDİRİ ( İhalenin Feshi Davası - Satışın Kıymet Takdirinin Esas Alındığı Tarihten 2 Sene Sonra Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi Davası - Borçlunun Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunduğu Belirlendiğinden Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olmadığından İhalenin Feshi Gerektiği )"
Y12.HD14.3.2013E. 2013/4755 K. 2013/9348"YENİLEME İŞLEMİNE YÖNELİK ŞİKAYET ( 7 Günlük Yasal Sürede İcra Mahkemesie Başvurarak Yenileme İşlemine Yönelik Şikayette Bulunulduğu - Şikayetin Esasının İnceleneceği )
ŞİKAYET ( Borçluya Yenileme Emrinin Tebliğ Edildiği - Yedi Günlük Yasal Sürede Yenileme İşlemine Yönelik Şikayette Bulunduğu/Esasa Girileceği )
YENİLEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ ÜZERİNE ŞİKAYET ( 2004 S.K. Md.16'da Öngörülen Yedi Günlük Yasal Sürede İcra Mahkemesine Başvurarak Şikayette Bulunulduğu - Esasın İnceleneceği )"
Y12.HD18.3.2013E. 2013/516 K. 2013/9881"HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şikayet Konusu Hak Ediş ve Alacaklara Haciz Konulduğuna İlişkin Müzekkerenin Borçlu Şirketlere Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Hacizden Haberdar Olduklarının Kabulü Gerektiği - Bu Tarihten İtibaren 7 Günlük Süre Geçtiğinden Şikayetin Süreden Reddi Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK ŞİKAYET SÜRESİ ( Haczin Kaldırılması Talebi - Bu Sürenin Şikayet Konusu Haciz İşleminin Şikayette Bulunana Tebliğ Edilmişse Tebliğinden Tebliğ Edilmemişse Öğrenilmesinden İtibaren Başlayacağı )
HACİZ İŞLEMİNİN TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖĞRENİLMESİ ( Şikayet Süresinin Öğrenilmesinden İtibaren Başlayacağı )"
Y12.HD18.3.2013E. 2013/801 K. 2013/10013"BORCA İTİRAZ ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 5 Günlük Sürede İleri Sürülmesi Gerektiği - İtirazların Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerekirken Esasının İncelenmesi Doğru Değilse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Bu Yöndeki Kararın Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu )
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Haciz Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olup Uygulanması Gereken 2004 S.K. Md.82 Gereğince Borçlunun Kendine Ait Olup Haczedilemeyeceğini İleri Sürdüğü Taşınırlar Yönünden İnceleme Yapılacağı - Borçlunun Menkullerin Bir Kısmının 3. Kişilere Ait Olduğunu İleri Sürdüğü )
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Haciz Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olup Uygulanması Gereken 2004 S.K. Md.82 Gereğince Borçlunun Kendine Ait Olup Haczedilemeyeceğini İleri Sürdüğü Taşınırlar Yönünden İnceleme Yapılacağı )"
Y12.HD19.3.2013E. 2013/291 K. 2013/10098"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Üçüncü Kişi Şirketin Taşınmaz Üzerindeki Haczin Kaldırılması İsteminin Şikayet Niteliğinde Olduğu - Şikayeti Reddedilen Şirket Aleyhine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği/Nispi Olarak Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Üçüncü Kişi Şirketin Taşınmaz Üzerindeki Haczin Kaldırılması İsteminin Şikayet Niteliğinde Olduğu - Şikayeti Reddedilen Şirket Aleyhine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
İSTİHKAK İDDİASI ( 2004 S.K. Md.96 vd. Maddelerinde Düzenlenen İstihkak İddiasına İlişkin Koşulların Menkul Mallar İçin Uygulandığı )"
Y12.HD19.3.2013E. 2013/432 K. 2013/10216"MUHTARLIK MAAŞININ HACZİ ( Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Verilmekte Olup Anılan Yasada Muhtarlık Maaşının Haczedilemeyeceğine Dair Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Maaş Haczi İle İlgili Düzenlenen 2004 S.K. Md.83 Hükmüne Göre Kısmen Haczedilebileceği )
MUHTARLIK MAAŞININ TAMAMI ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Borçlunun ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Lüzumlu Olan Miktar Tenzil Edildikten Sonra Maaşın 1/4'ünden Az Olmamak Üzere Haczin Devamına Bu Kısmı Aşan Miktar Üzerindeki Haczin Kaldırılmasına Karar Verileceği )
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Verilmekte Olup Anılan Yasada Muhtarlık Maaşının Haczedilemeyeceğine Dair Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Maaş Haczi İle İlgili Düzenlenen 2004 S.K. Md.83 Hükmüne Göre Kısmen Haczedilebileceği )"
Y12.HD19.3.2013E. 2013/745 K. 2013/10169"TALİMAT İCRA ( Yapmış Olduğu İhaleye İlişkin Olarak İhale Alıcısına Yasada Öngörülen Süre İçerisinde İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Vermek Zorunda Olduğu )
İHALE BEDELİ ( Alıcının İhale Bedelini Verilen Süre İçerisinde Yatırdıktan Sonra Asıl Takip Dosyasında Yapılacak Sıra Cetvelinde Alacağı Çıkar ise Bu Alacağı Miktarında Yatırdığı İhale Bedelini Alabileceği )
GÖREVLİ İCRA DAİRESİ ( Talimat İcrası Yapmış Olduğu İhaleye İlişkin Olarak İhale Alıcısına Yasada Öngörülen Süre İçerisinde İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Vermek Zorunda Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Birden Fazla Alacak Durumunda Sıra Cetveli Yapılmadan İhale Alıcısının Alacak Miktarı Belli Olmayacağı İçin İcra Memurunca Verilen 10 Günlük Sürenin Yerinde Olduğu )"
Y12.HD19.3.2013E. 2013/777 K. 2013/10194"MUHTARA TEBLİĞ ( İsim Mühür ve İmzasıyla Teslim Edilen Evrak Tebliğ Memurunun İmzası İle Tevsik Edilmişse de Borçlunun Adresinden Geçici Mi Yoksa Sürekli Mi Ayrıldığı Tevziat Saatinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Saptanıp Tevsik Edilmediğinden Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüz Olduğu - Şikayet )
ŞİKAYET ( Ödeme Emri Tebligatının Usulsüzlüğü - Muhtara İsim Mühür ve İmzasıyla Teslim Edilen Evrak Tebliğ Memurunun İmzası İle Tevsik Edilmişse de Borçlunun Adresinden Geçici Mi Yoksa Sürekli Mi Ayrıldığı Tevziat Saatinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceğinin Saptanıp Tevsik Edilmediği/Şikayetin Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayet - Muhtara İsim Mühür ve İmzasıyla Teslim Edilen Evrak Tebliğ Memurunun İmzası İle Tevsik Edilmişse de Borçlunun Adresinden Geçici Mi Yoksa Sürekli Mi Ayrıldığı Tevziat Saatinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceği Saptanıp Tevsik Edilmediği İçin Tebligatın Geçersiz Olduğu )
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI ( Borçlunun Adresinden Geçici Mi Yoksa Sürekli Mi Ayrıldığı Tevziat Saatinden Sonra Adresine Dönüp Dönmeyeceğinin Saptanıp Tevsik Edilmediği - Şikayetin Kabulü Gerektiği/Tebliğ Tarihinin Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD21.3.2013E. 2013/1550 K. 2013/10537"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Tebliğ İşleminin İmzadan İmtina Eden Komşusuna Haber Verilerek Muhtara Teslim Edildiği Belirtilmek Suretiyle Yapıldığı - Şikayetin Kabulü İle 7201 S. Kanunun 32. Md. Gereğince Muttali Olunan Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( İmzadan İmtina Eden Komşusuna Haber Verilerek Muhtara Teslim Edildiği Belirtilmek Suretiyle Yapıldığı - Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu/Şikayetin Kabulü İle 7201 S. Kanunun 32. Md. Gereğince Muttali Olunan Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Tebliğ Memuru Muhatabın Adresten Geçici mi Yoksa Sürekli mi Ayrıldığını Adreste Bulunmama Sebebini ve Tevziat Saatlerinden Sonra Geleceğini Belirlemeden Tebliğ İşlemlerini Tamamladığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
MUHTARA TEBLİĞ ( Tebliğ Memuru Muhatabın Adresten Geçici mi Yoksa Sürekli mi Ayrıldığını Adreste Bulunmama Sebebini ve Tevziat Saatlerinden Sonra Geleceğini Belirlemeden İmzadan İmtina Eden Komşusuna Haber Verilerek Muhtara Teslim Edildiği Belirtilmek Suretiyle Yapıldığı - Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )"
Y12.HD21.3.2013E. 2013/3030 K. 2013/10505"KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN EKSİKLİKLER ( İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülebilmesi İçin Süresinde İcra Mahkemesine İtiraz Edilmiş Olmasının Zorunlu Olduğu - Borçlu Vekili Kıymet Takdirini Öğrendiği Halde Yasal 7 Günlük Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Etmemiş ve Kıymet Takdiri Kesinleştiği )
KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZ OLMASI ( İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülemeyeceği Gibi Kıymet Takdirine İlişkin Nedenlerle İhalenin Feshi Yoluna da Gidilemeyeceği - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEN İDDA ( Kıymet Takdirine İlişkin Eksiklikler - Süresinde İcra Mahkemesine İtiraz Edilmiş Olmasının Zorunlu Olduğu/Borçlu Vekili Kıymet Takdirini Öğrendiği Halde Yasal 7 Günlük Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Etmemiş ve Kıymet Takdirinin Kesinleştiği )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdiri Tebliğ İşleminin Usulsüz Olması - İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Sürülemeyeceği Gibi Kıymet Takdirine İlişkin Nedenlerle İhalenin Feshi Yoluna da Gidilemeyeceği/Talebin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD26.3.2013E. 2013/2199 K. 2013/11340"KEŞİDESİ İMZASI ( Takibin İptali İstemi - Bonolarda Keşideci İmzası İki Tane Olup Her İkisi de Şirket Kaşesi Üzerine Atıldığından Şirket Yetkilisinin Senetlerden Şahsen Sorumlu Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Bonolarda Keşideci İmzası İki Tane Olup Her İkisi de Şirket Kaşesi Üzerine Atıldığından Şirket Yetkilisinin Senetlerden Şahsen Sorumlu Olmadığı )
KAMBİYO TAKİBİ ( Takibin İptali İstemi - Bonolarda Keşideci İmzası İki Tane Olup Her İkisi de Şirket Kaşesi Üzerine Atıldığından Şirket Yetkilisinin Senetlerden Şahsen Sorumlu Olmadığından Hakkında Kambiyo Takibi Yapılamayacağı )
ŞAHSEN SORUMLULUK ( Bonolarda Keşideci İmzası İki Tane Olup Her İkisi de Şirket Kaşesi Üzerine Atıldığından Şirket Yetkilisinin Senetlerden Şahsen Sorumlu Olmadığından Hakkında Kambiyo Takibi Yapılamayacağı )"
Y12.HD26.3.2013E. 2013/2202 K. 2013/11337"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borçlunun İtirazında Takip Konusu Belgedeki İmzasına ve Borca İtirazlarını Ayrı Ayrı Belirttiği - Öncelikle İmza İtirazının İncelenmesi Bu İtiraz Yerinde Değilse Borca İtiraz İncelenerek İstemin Sonuçlandırılması Gerekirken Yazılı Gerekçe İle İstemin Reddinin Doğru Olmadığı )
İMZAYA İTİRAZ ( Borca Ve İmzaya Ayrı Ayrı İtiraz Edildiği - Öncelikle İmza İtirazının İncelenmesi Bu İtiraz Yerinde Değilse Borca İtiraz İncelenerek İstemin Sonuçlandırılması Gerektiği/İtirazın Kaldırılması )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI ( Kısa Kararda İcra İnkar Tazminatının Davacıdan Alınarak Davalıya Verilmesine Karar Verildiği - Gerekçeli Kararda Davalının İcra İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesine Yer Olmadığına Karar Verilerek Kısa Karar İle Çelişki Meydana Getirildiği/Bu Nedenle Kararın Bozulması Gerektiği )"
Y12.HD26.3.2013E. 2013/645 K. 2013/11597"HACZİN KALDIRILMASI VE SATIŞIN DURDURULMASI İSTEMİ ( Taleple Bağlı Kalınarak Şikayet Nedenleri İncelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Şikayet Konusu Yapılmayan Hatta Şikayet Tarihinde Dahi Mevcut Olmayan İhale Değerlendirilerek Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK ( Haczin Kaldırılması ve Satışın Durdurulması İstemi İle Borçlunun İcra Mahkemesine Başvuru Yaptığı - Taleple Bağlı Kalınarak Şikayet Nedenleri İncelenerek Karar Verileceği )
ŞİKAYET ( Haczin Kaldırılması ve Satışın Durdurulması İstemi İle Borçlunun Başvuru Yaptığı - Taleple Bağlı Kalınarak Şikayet Nedenleri İncelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Şikayet Konusu Yapılmayan Hatta Şikayet Tarihinde Dahi Mevcut Olmayan İhale Değerlendirilerek Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
Y12.HD26.3.2013E. 2013/682 K. 2013/11611"İTİRAZIN MUACCELİYETE İLİŞKİN OLMASI ( Süresi İçinde Yapılan İtiraz Takibi Durduracağı/Borçlunun İtiraz Ettiğini Bildirmesi Yeterli Olduğu - İtirazın Geçerliliği Hususu İtirazın Kaldırılması Veya İtirazın İptali Yargılamasında Mahkemece Değerlendirileceği/Şikayetin Kabulü İle Memurluk İşleminin İptali Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçlunun İtiraz Ettiğini Bildirmesi Yeterli Olduğu/İtirazın Geçerliliği Hususu İtirazın Kaldırılması Veya İtirazın İptali Yargılamasında Mahkemece Değerlendirileceği - Şikayetin Kabulü İle Memurluk İşleminin İptali Gerektiği - İtirazın Muacceliyete İlişkin Olması )
SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ ( Takibi Durduracağı - Borçlunun İtiraz Ettiğini Bildirmesi Yeterli Olduğu/İtirazın Geçerliliği Hususu İtirazın Kaldırılması Veya İtirazın İptali Yargılamasında Mahkemece Değerlendirileceği - Şikayetin Kabulü İle Memurluk İşleminin İptali Gerektiği )"
Y12.HD28.3.2013E. 2013/2106 K. 2013/11739"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takipte Taraf Olmayan 3.Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmaz Üzerine Konan Haczin Kaldırılması İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Mahkemece İşin Esası İncelenerek İşin Niteliği Gereği Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Haczin Kaldırılması İstemi - Takipte Taraf Olmayan 3.Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmaz Üzerine Konan Haczin Kaldırılması İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Mahkemece İşin Esası İncelenerek İşin Niteliği Gereği Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
GEREKÇELİ KARAR YAZILMASI ( Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( Takipte Taraf Olmayan 3.Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmaz Üzerine Konan Haczin Kaldırılması İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Mahkemece İşin Esası İncelenerek İşin Niteliği Gereği Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )"
Y12.HD28.3.2013E. 2013/2136 K. 2013/11749"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Alacaklının Bildirdiği Mukayese İmzalar da Göz Önünde Bulundurularak Denetime İmkan Verecek Şekilde Bilirkişi Raporu Alınıp Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Alacaklının Tarafından Borçluya Ait Mukayese İmzaların Başka Bir İcra Hukuk Mahkemesinin Dosyasında ve Bu Dosya İle İlgili Bulunan İcra Dosyasında Bulunduğunun Belirtildiği - Öncelikle Bu Dosyaların Getirtilmesi ve Söz Konusu Dosyalardaki Belge Asılları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtiraz - Bilirkişi Raporunda Takibe Konu Her Bir Senet Ayrı Ayrı Mukayeseye Tabi Tutulması Gerekirken Toplu Halde Değerlendirme Yapılarak Rapor Tanzim Edilmesinin Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacaklının Bildirdiği Mukayese İmzaların Bulunduğu Dosyalar Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerekirken Anılan Dosyaların Bilirkişi İncelemesi Yaptırıldıktan Sonra Dosya Arasına Getirtilmesinin Doğru Görülmediği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtiraz )"
Y12.HD28.3.2013E. 2013/2236 K. 2013/11791"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Takip Sırasında Dava Konusu Taşınmaz Üzerine Alacaklı Lehine Haciz Tesis Edildiği - Alacaklı Cebri İcra Marifeti İle Satış Yaptırmış ve İhale Kesinleştiği/İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenebileceği )
İHALE BEDELİNİN İADESİ ( Alacaklı Cebri İcra Marifeti İle Satış Yaptırmış ve İhale Kesinleştiği/İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenebileceği Bu Aşamadan Sonra Genel Mahkeme Tarafından İhale Alıcısı Adına Tescil Edilen Tapunun İptaline Karar Verilmesi İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Sonucunu Doğurmayacağı )
İHALE ALICISI ADINA TESCİL EDİLEN TAPUNUN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Sonucunu Doğurmayacağı - Alacaklıya Ödenen Bu Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İade İsteminin Anılan Davada Tartışılması Gerektiği - Mahkemece İcra Müdürlüğünün İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Yönünde Alacaklıya Gönderdiği Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD28.3.2013E. 2013/3575 K. 2013/11788"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olduğu - Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Eğer Kayıtlı Adresi Varsa Satış İlanı İlgiliye Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshine Yoksa İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan Alakadarlarının Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunacağı - İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olan Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İhalenin Feshi )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKEN KİŞİLER ( İhale Edilen Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yığma Binanın Maliki Olan Şikayetçinin Tapu Sicilinde Kayıtlı Adresi Olup Olmadığı Araştırılarak Eğer Kayıtlı Adresi Varsa Satış İlanı İlgiliye Tebliğ Edilmediğinden İhalenin Feshine Yoksa İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD1.4.2013E. 2013/4981 K. 2013/12319"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Alacaklının Yaptıkları Takip Masraflarını Talep Hakkından Vazgeçmesi Sebebiyle Borçlunun İhalenin Feshini İstemekte Yararı Kalmadığının Kabulü - Alacaklının Karar Düzeltme Talebinin Kabul Edileceği )
SATIŞ MASRAFLARININ BİR KISMINDAN FERAĞAT ( Alacaklının Yapmış Olduğu Ferağat Nedeniyle Borçlunun İhalenin Feshini Talep Etmekte Hukuki Bir Yararı kalmadığı - Diğer İhalenin Feshi Sebeplerinin de Yerinde Görülmediği/Karar Düzeltme )
ALACAKLININ PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİNDEN FERAGAT ETMESİ ( Yerel Mahkemenin İhalenin Feshi Talebinin Reddine İlişkin Dairenin Bozma Kararının Alacaklının Yapmış Olduğu Ferağat Nedeniyle Karar Düzeltme Aşamasında Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD2.4.2013E. 2013/2923 K. 2013/12651"BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Şikayetçi 3. Şahsın Kendisine Gönderilen Haciz İhbarnamesindeki Alacağın İçeriği Anlamında İtiraz veya Şikayette Bulunamayacağı - Haciz İhbarnamesinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( 3. Şahsın Ancak 2004 S.K. Md.89/2 Belirtildiği Üzere Takip Konusu Borçluya Borcu Olmadığını veya Malın Yedinde Olmadığını İtirazen İleri Sürebileceği - İstemin Reddi Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZI ( Haciz İhbarnamesinde Belirtilen Alacağın Müstakbel Olmadığına İlişkin Şikayette Bulunmasında Yasaca Korunmaya Değer Menfaati Bulunmadığından 1. Haciz İhbarnamesinin İptali Talebinin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD4.4.2013E. 2013/2909 K. 2013/12792"BORCA İTİRAZ ( 2004 S.K. Md.18 Gereğince İtirazın Mahiyeti Dikkate Alınarak Usulüne Uygun Duruşma Açılıp Varsa Ödemeye İlişkin İddia ve Deliller Toplandıktan Sonra İşin Esasıyla İlgili Karar Verileceği )
FAİZE İTİRAZ ( Takipte Borcun Bir Kısmının Ödendiği ve İstenen Faizin Bir Kısmının Haksız Olarak İstendiği İddiası İle Borca ve Faize İtiraz - İtirazın Mahiyeti Dikkate Alınarak Duruşma Açılması Gerektiği )
TAKİP KONUSU BORCUN BİR KISMININ ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Borca ve Faize İtiraz - İtirazın Mahiyeti Dikkate Alınarak Usulüne Uygun Duruşma Açılıp Varsa Ödemeye İlişkin İddia ve Deliller Toplandıktan Sonra İşin Esasıyla İlgili Karar Verileceği )"
Y12.HD9.4.2013E. 2013/4332 K. 2013/13512"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İkinci Kez Ödeme Emri Tebliğinin Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanıdığı - İkinci Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Yapılan İtirazın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKİLE TEBLİGAT ( Takibin İptali İstemi - İkinci Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Yapılan İtirazın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İKİNCİ KEZ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanındığı - İkinci Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihine Göre Süresinde Yapılan İtirazın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği/Takibin İptali İstemi )"
Y12.HD9.4.2013E. 2013/4360 K. 2013/13646"TAKİBİN İPTALİ ( Takip Borçlusu Takipten Sonra Vefat Etmiş Olsa da ve Diğer Borçlu Mirası Red Ettiğine İlişkin İlama Sahip Olsa da Diğer Borçlu Asıl Borçlu Konumunda Olduğundan Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği - Bono Aslının İcra Dosyasına Sunulmaması Dolayısıyla Ödeme Emrinin İptali Kararı Verileceği )
BORÇLUNUN KEŞİDECİ KONUMUNDA OLDUĞU ( Takip Borçlusu Takipten Sonra Vefat Etmiş ve Diğer Borçlu Mirası Red Ettiğine İlişkin İlama Sahip Olsa da Diğer Borçlu Asıl Borçlu Konumunda Olduğundan Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
BONO ASLININ İCRA DOSYASINA SUNULMAMASI ( Ödeme Emrinin İptaline Karar Verileceği )"
Y12.HD11.4.2013E. 2013/3632 K. 2013/13900"ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( İİK.nun 16.Md.sine Göre Yapılmış Bir Şikayet Olup HMK.nun 118. Md. Anlamında Dava Olmadığı - Bu Nedenle Şikayet Dilekçesinin HMK.nun 119. Md.sinde Yazılı Şartları Taşıma Zorunluluğunun Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( İcra Mahkemesi Kanunda Aksine Bir Düzenleme Yok İse Duruşma Açılmasına Gerek Olup Olmadığına Karar Vereceği - Duruşma Açılmasına Karar Verir İse İlgilileri Duruşmaya Çağıracağı/Gelmeseler Bile Yargılamaya Devam Ederek Gereken Kararı Vereceği )
TEBLİGAT ( İcra Mahkemesi Duruşma Açılmasına Karar Verir İse İlgilileri Duruşmaya Çağıracağı/Gelmeseler Bile Yargılamaya Devam Ederek Gereken Kararı Vereceği - Duruşma Yapılmasına Karar Verilmişse Artık Taraflara Usulüne Uygun Olarak Tebligat Yapılması Gerektiği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMAsI ( İİK.nun 16.Md.sine Göre Yapılmış Bir Şikayet Olup HMK.nun 118. Md. Anlamında Dava Olmadığı - Bu Nedenle Şikayet Dilekçesinin HMK.nun 119. Md.sinde Yazılı Şartları Taşıma Zorunluluğunun Bulunmadığı )
DURUŞMA AÇILMASI ( Şikayet - İcra Mahkemesi Kanunda Aksine Bir Düzenleme Yok İse Duruşma Açılmasına Gerek Olup Olmadığına Karar Vereceği - Duruşma Açılmasına Karar Verir İse İlgilileri Duruşmaya Çağıracağı/Gelmeseler Bile Yargılamaya Devam Ederek Gereken Kararı Vereceği )"
Y12.HD11.4.2013E. 2013/4889 K. 2013/13798"HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Haciz İhbarnamelerinin İptaline Karar Verilmesi ve Dava Dilekçesinde Hacizlerin Kaldırılması da Talep Edildiğinden Söz Konusu Hacizlerin de Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖĞRENME TARİHİ ( Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Usulüne Uygun Olarak 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmeden 89/2 ve 89/3 Haciz İhbarnameleri Çıkarılamayacağı )
89/1 HACİZ İHBARNAMESİ ( Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Usulüne Uygun Olarak 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmeden 89/2 ve 89/3 Haciz İhbarnameleri Çıkarılamayacağı )"
Y12.HD16.4.2013E. 2013/4492 K. 2013/14688"ÖDEME EMRİ TEBLİGATININ USULSÜZLÜĞÜ İDDİASI ( 2004 S.K. Md.264'te Öngörülen Merasime Uyulduğu Sürece İhtiyati Haczin Geçerliliğini Sürdüreceği - Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken İhtiyati Haczin Kaldırılması Yönünde Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM ( Uyulduğu Sürece İhtiyari Haczin Geçerliliğini Sürdüreceği - Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesinin İhtiyati Hacizlerin Kaldırılması Sonucunu Doğurmayacağı )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( İhtiyati Hacizlerin Kaldırılması Sonucunu Doğurmayacağı - Ödeme Emri Tebligatının Usulsüzlüğü İddiası )"
Y12.HD16.4.2013E. 2013/4631 K. 2013/14381"ARAÇ HACZİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Borçlunun İsteklerinin Şikayet Niteliğinde Olup Doğrudan İcra Mahkemesine Sunulmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı - Takibin İlamsız Takip Olması Nedeniyle İtirazın İcra Dairesine Yapılması Gerektiğinden Bahisle Talebin Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ŞİKAYET ( Borçlunun Takibin İptaliyle Tarafına Ödeme Emri Tebligatı Yapılmadığı ve Haberi Olmadan Aracına Konan Haczin Kaldırılmasını da Talep Ettiği - Borçlunun İsteklerinin Şikayet Niteliğinde Olup 2004 S.K. Md.16 Gereğince Doğrudan İcra Mahkemesine Sunulmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ VE ARACA KONAN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Taleplerin Şikayet Niteliğinde Olup Doğrudan İcra Mahkemesine Sunulmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı - Takibin İlamsız Takip Olması Nedeniyle İtirazın İcra Dairesine Yapılması Gerektiğinden Bahisle Talebin Reddedilemeyeceği )"
Y12.HD16.4.2013E. 2013/5828 K. 2013/14458"BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Takibin İptali İstemi - Asıl Alacağın Bir Kısmı Yönünden Takibin Durdurulmasına Karar Verildiği Halde Bu Miktara İlişkin Takip Talebinde İstenilen İşlemiş Faiz Konusunda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
İŞLEMİŞ FAİZ ( Asıl Alacağın Bir Kısmı Yönünden Takibin Durdurulmasına Karar Verildiği Halde Bu Miktara İlişkin Takip Talebinde İstenilen İşlemiş Faiz Konusunda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Bonoya Dayalı İcra Takibi/Takibin İptali İstemi )
TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ ( Asıl Alacağın Bir Kısmı Yönünden - Bu Miktara İlişkin Takip Talebinde İstenilen İşlemiş Faiz Konusunda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD18.4.2013E. 2013/5653 K. 2013/15058"YENİLEME EMRİ İLE BİRLİKTE ÖDEME EMRİNİN GÖNDERİLMEDİĞİ İDDİASI ( Tebligat Parçası Üzerindeki Şerhte Örnek 7 Ödeme Emri İle Birlikte Yenileme Emrinin Bulunduğu Yazıldığı - Borçlu Tarafından Kaydın Aksi Yazılı Belge İle İspatlanamadığından Şikayetin Reddi Gerektiği )
İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Yenileme Emri İle Birlikte Ödeme Emrinin Gönderilmediği İddiası - Tebliğ Zarfının Üzerindeki Kaydın Aksinin Yazılı Belge İle Borçlu Tarafından İspat Edilemediği/Tebligat Parçası Üzerindeki Şerhte Örnek 7 Ödeme Emri İle Birlikte Yenileme Emrinin Bulunduğu Yazıldığı )
TEBLİGAT PARÇASI ÜZERİNDEKİ ŞERH ( Ödeme Emri İle Birlikte Yenileme Emrinin Bulunduğu Yazıldığı/Borçlu Tarafından Kaydın Aksi Yazılı Belge İle İspatlanamadığı - Yenileme Emri İle Birlikte Ödeme Emrinin Gönderilmediği İddiası İle Takibin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
TEBLİĞ ZARFININ ÜZERİNDEKİ KAYIT ( Ödeme Emri İle Birlikte Yenileme Emrinin Bulunduğu Yazıldığı/Borçlu Tarafından Kaydın Aksi Yazılı Belge İle İspatlanamadığı - Tebligatın Yapıldığı Muhtarlıktan Sorulmak Sureti İle Tebliğ Zarfının İçinde Ödeme Emrinin Bulunmadığı Sonucuna Gidilemeyeceği )"
Y12.HD25.4.2013E. 2013/5987 K. 2013/15556"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( Bu Karardan Sonra Borçlu Aleyhine Herhangi Bir Takip Yapılmamasına Karar Verildiği - Alacaklı Tarafından Borçlu Şirket Hakkında Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatıldığından Şikayetin Kabulü İle Takibin İptaline Karar Verileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatıldığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi Davasında Tedbir Kararı İle Tedbir Kararından Sonra Borçlu Şirket Aleyhine Herhangi Bir Takip Yapılmamasına Karar Verildiği - Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Tedbir Kararından Sonra Takip Başlatıldığından Takibin İptaline Karar Verileceği )"
Y12.HD6.5.2013E. 2013/8181 K. 2013/17091"YAPI DENETİM HESABI OLAN HESAPLA İLGİLİ HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Yapı Denetim Hesaplarındaki Paraların Belediyelere Ait Paralar Olmadığı/Kamu Hizmeti Niteliğinde Olan Yapı Denetimi İşinde Fiilen Kullanıldığı - Haczedilemeyeceği )
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlu Belediyenin Haciz Konulan Hesabın Yapı Denetim Hesabı Olduğunu İleri Sürerek Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunduğu - 5393 S.K. Md.15 Uyarınca Haczi Mümkün Olmadığı/Faiz ve Repo Gelirlerinin Hesabın Niteliğini Değiştirmeyeceği )
YAPI DENETİM HESABINDAKİ FAİZ VE REPO GELİRLERİ ( Yapı Denetim Hesaplarındaki Paraların Belediyelere Ait Paralar Olmadığı/Kamu Hizmeti Niteliğinde Olan Yapı Denetimi İşinde Fiilen Kullanıldığı - Bu Gelirlerin Hesabın Niteliğini Değiştirmediği ve Hesaba Havuz Hesabı Niteliği Kazandırmadığı )
BELEDİYENİN HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Yapı Denetim Hesaplarındaki Paraların Belediyelere Ait Paralar Olmayıp Yapı Denetim Kuruluşlarının Hizmet Bedelleri Olarak Yatırılan Paralar Olduğu ve Kamu Hizmeti Niteliğinde Olan Yapı Denetimi İşinde Fiilen Kullanıldığı - Haczedilemeyeceği )"
Y12.HD6.5.2013E. 2013/8678 K. 2013/17207"ŞİKAYET ( Tahsil Harcına Yönelik - Yasada Yer Alan İstisna ve Muafiyetin Bankalar ve Yurtdışı Kredi Kuruluşlarının Genel Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklarının Tahsili Amacıyla İcra Dairelerinde Yapacakları İşlemler Hakkında Uygulanamayacağı/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Şikayet/Alacaklı Bankanın Genel Ticari Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağı İçin Yaptığı İlamsız Takipte İhale Edilen Taşınmazın Bedeli Üzerinden Tahsil Harcı Alınmasında Yasaya Uymayan Bir Yön Bulunmadığı - İstemin Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
TAHSİL HARCINDAN MUAFİYET ( Şikayet - 5230 S. K. Md. 11 Hükmünde Belirtilen Muafiyetin Tahsil Harcına İlişkin 492 S. K. Md. 28 Hükmünü Kapsamadığı/İhale Edilen Taşınmazın Bedeli Üzerinden Alacaklı Bankadan Tahsil Harcı Alınmasında Yasaya Uymayan Bir Yön Bulunmadığı/İstemin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD7.5.2013E. 2013/7937 K. 2013/17437"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibe Dayanak Çeklerin Keşide Tarihleri Gözetildiğinde İbraz Süreleri Zamanaşımı Süresini Üç Yıla Çıkaran Değişikliğin Yürürlük Tarihinden Önce Dolduğundan Altı Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Zamanaşımı Süresinin Üç Yıl Olduğundan Bahisle İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Süresinin Başladığı Tarihte Hangi Yasa Yürürlükte İse O Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Takibe Dayanak Çeklerin İbraz Süreleri Zamanaşımı Süresini Üç Yıla Çıkaran Değişikliğin Yürürlük Tarihinden Önce Dolduğundan Altı Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - İcranın Geri Bırakılması )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( İcranın Geri Bırakılması/Çekler Yönünden Zamanaşımı Süresinin Başladığı Tarihte Hangi Yasa Yürürlükte İse O Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği - Takibe Dayanak Çeklerin İbraz Süreleri Gözetildiğinde Yasal Düzenlemeye Göre Altı Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
Y12.HD27.5.2013E. 2013/9819 K. 2013/19458"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Elinde İlam Olan Bir Alacaklının İlamlı İcra Takibi Yapmak Yerine İlamsız İcra Takibi Yapmasının Dürüstlük Kuralı İle Bağdaşmayacağı - İlama Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi Yapılamayacağından Mahkemece Bu Hususun Nazara Alınarak İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMLI TAKİP YAPMA ZORUNLULUĞU ( Alacaklının Para Borcuna veya Teminat Verilmesine Dair İlama Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi Yapması Dürüstlük Kuralı Bağdaşmayacağından Hukuk Düzeni Tarafından Korunamayacağı/İşin Esasının İncelenmesinin İsabetsiz Olduğu - İtirazın Kaldırılması )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( İtirazın Kaldırılması - Elinde İlam Olan Bir Alacaklının İlamlı İcra Takibi Yapmak Yerine İlamsız İcra Takibi Yapmasının Dürüstlük Kuralı İle Bağdaşmayacağı/Mahkemece Bu Hususun Nazara Alınarak İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMSIZ TAKİP ( İtirazın Kaldırılması - Alacaklının Para Borcuna veya Teminat Verilmesine Dair İlama Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi Yapması Dürüstlük Kuralı Bağdaşmayacağı/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD28.5.2013E. 2013/11063 K. 2013/19889"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Çekin Ön Yüzünde Bulunan İmzaların ve Paraf İmzaların Keşide Tarihinde Yetkili Bulunan Borçlu Şirket Yetkilisine Ait Olup Olmadığı Yönünde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇEKTE TAHRİFAT ( Keşide Tarihinde ve Miktar Kısmında Tahrifat Yapılmış Olmasının Tek Başına Takibin İptali Nedeni Olmayacağı - Senedin Tahrifatsız Haline Göre Kambiyo Vasfında Olup Olmadığı Belirlenerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği/Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtiraz )
ÇEKİN MİKTAR KISMINDA TAHRİFAT ( Yapıldığının Belirlenmesi Halinde Tahrifatsız Miktar Yönünden Alacaklının Talep Hakkının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtiraz )
İMZAYA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte - Çözümü Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hususlardan Bulunmakla Borçlunun İmza İtirazı İle İlgili Olarak Bilirkişi Raporu Alınıp Çekteki Keşideci İmzasının ve Paraf İmzaların Borçlu Şirket Yetkilisine Ait Olup Olmadığı Belirlenip Karar Verilmesi Gerektiği )"

Y13.HD

Y13.HD13.9.2011E. 2010/2608 K. 2011/12079"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Belediye Başkanlığının Kendi Adına Kayıtlı Bulunan Arsaya Ortağı Olduğu Diğer Davalı Şirket Tarafından Yapımı Kararlaştırılan Davaya Konu Devre Mülk İçin Davacı Alıcıya Haklı Bir Güven Verdiği ve Oluşan Bu Güven Nedeniyle Devre Mülkün Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan Davacı Zararından Belediyenin de Sorumlu Olduğu )
DEVRE MÜLK SATIŞI ( Tazminat Davası - Davalı Belediye Başkanlığının Kendi Adına Kayıtlı Bulunan Arsaya Ortağı Olduğu Diğer Davalı Şirket Tarafından Yapımı Kararlaştırılan Davaya Konu Devre Mülk İçin Davacı Alıcıya Haklı Bir Güven Verdiği ve Oluşan Bu Güven Nedeniyle Devre Mülkün Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan Davacı Zararından Belediyenin de Sorumlu Olduğu )
SÖZLEŞMENİN İFA İMKANSIZLIĞI ( Davalı Belediye Başkanlığının Kendi Adına Kayıtlı Bulunan Arsaya Ortağı Olduğu Diğer Davalı Şirket Tarafından Yapımı Kararlaştırılan Davaya Konu Devre Mülk İçin Davacı Alıcıya Haklı Bir Güven Verdiği ve Oluşan Bu Güven Nedeniyle Devre Mülkün Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan Davacı Zararından Belediyenin de Sorumlu Olduğu - Zarardan Her İki Davalının Sorumlu Olduğu )"
Y13.HD5.4.2012E. 2012/7378 K. 2012/9270"HUSUMET YANLIŞLIĞI ( Davalı Tarafından Dava Dilekçesi Tebliğ Alınıp Davaya Cevap Verildiği - Husumet Yanlışlığı Giderildiğinden Davacı Tarafın Dava Dilekçesinde Gösterdiği Delillerin Toplanıp Sonuca Göre Karar Verileceği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Tüketiciyi Koruma Kanunun Kaynaklanan Dava - Davalının Boya Firmasının Markası Olması Sebebiyle Husumet Yokluğundan Reddedilemeyeceği )
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN DAVA ( Maddi Tazminat Davası - Davalının Boya Firmasının Markası Olması Sebebiyle Husumet Yokluğundan Reddedilemeyeceği )"
Y13.HD11.4.2012E. 2012/7050 K. 2012/9950"TELLALLIK SÖZLEŞMESİ ( Emlak Komisyoncusunun Devredışı Bırakılarak Tellaklık Sözleşmesine Konu Taşınmazın Satılması - Sözleşme ile Kararlaştırılan Ceza-i Şarttan Takdiri İndirim Yapılarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
EMLAKÇI KOMİSYONUNUN ÖDENMEMESİ ( Tellallık Sözleşmesi - Mülk Sahibinin Emlakçıyı Devredışı Bırakarak Yaptığı Satış Nedeniyle Tellallık Sözleşmesiyle Öngörülen Ceza-i Şartın Gerekli İndirim Yapılarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
CEZA-İ ŞART ( Emlakçı Komisyonunun Ödenmemesi - Ceza-i Şarttan İndirim )"
Y13.HD17.4.2012E. 2012/7579 K. 2012/10362"ALACAK DAVASI ( Araziden Yol Geçirmesi İçin İstinat Duvarı Yapılmasının Taahhüt Edildiği - Sözleşmeye Aykırı Davranıldığı )
İSTİNAT DUVARI TAAHHÜDÜ ( Davacının Kendi Adına Kaydedildiğini İddia Ettiği Taşınmaz Tapu Kayıtları ve Krokisi Getirilerek Konusunda Uzman Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Taşınmazın Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşme Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tespit Edileceği )
ARAZİDEN YOL GEÇİRİLMESİ ( Davalılar Tarafından İstinat Duvarının Yapılmasının Taahhüt Edildiği - Davaya Konu Yerin Orman Vasfıyla Hazineye Tescil Edildiği/Davacının Kendi Adına Kaydedilen Yerin Sözleşme Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılacağı )
ORMAN VASFI ( Davaya Konu Yerin Tescili - Davacının Kendi Adına Tescil Edilen Yerin Sözleşme Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılacağı/Araziden Yol Geçirilmesi İçin İstinat Duvarı Yapımının Taahhüt Edildiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Davalılar Tarafından İstinat Duvarının Yapılmasının Taahhüt Edildiği - Davaya Konu Yerin Orman Vasfıyla Hazineye Tescil Edildiği/Davacının Kendi Adına Kaydedilen Yerin Sözleşme Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılacağı )"
Y13.HD25.4.2012E. 2012/7061 K. 2012/11263"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödenmeyen Vekalet Ücreti ve Masrafların Tahsili İçin Davalı Aleyhine İcra Takibi Yapıldığı - Davalı Tarafından Takibe İtiraz Edildiği )
DAVANIN KISMEN KABUL EDİLMESİ ( Kararın Gerekçelendirilmemesi - Masrafların Neden Kısmen Kabul Edildiğinin Gerekçelendirilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( İtirazın İptali Davası - Davanın Kısme Kabulünün Gerekçelendirileceği )
KISMEN KABUL KARARI ( Kararın Gerekçelendirilmemesi - Masrafların Neden Kısmen Kabul Edildiğinin Gerekçelendirilmesi Gerektiği )"
Y13.HD25.4.2012E. 2012/8377 K. 2012/11374"ALACAK DAVASI ( Yasal Düzenlemelerde Ayıp Sebebiyle Servisin Sorumluluğuna Dair Hüküm Bulunmadığı - Davalı Yetkili Servis Hakkında Pasif Husumet Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Dava Konusu Araç Satın Alınmasından Sonra Davacı Kullanımındayken Dört Kez Kaza Geçirdiği/Kazalar Sebebiyle Araçta Her İki Bilirkişi Raporunda Tespit Edildiği Üzere Değer Kaybı Oluştuğu/Araçta Değer Kaybı Sebebiyle Oluşan Bedelin Satış Bedelinden Mahsubuna Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
YETKİLİ SERVİSİN ARAÇTAKİ AYIPLARDAN SORUMLULUĞU ( Yasal Düzenlemelerde Sorumluluğuna Dair Hüküm Bulunmadığı/Davalı Yetkili Servis Hakkında Pasif Husumet Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
MAHSUP ( Alacak Davası - Satıştan Sonra Aracın Davacı Kullanımındayken Kazalar Geçirdiği/Kazalar Sebebiyle Araçta Değer Kaybı Oluştuğu/Kazaların da Ayıba Bağlı Meydana Geldiği Belirlenemediğinden Araçta Değer Kaybı Sebebiyle Oluşan Bedelin Satış Bedelinden Mahsubuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y13.HD9.5.2012E. 2012/7695 K. 2012/12101"AYIPLI MALIN İADESİ ( Mesleki ve Ticari Olmayan Amaçla Yapılan Satış - Tüketici Mahkemesinin Görev Alanı )
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Tüketicin Mal veya Hizmeti Mesleki ve Ticari Olmayan Amaçla Satın Almasından Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Olduğu )
GÖREV ( Tüketicin Mal veya Hizmeti Mesleki ve Ticari Olmayan Amaçla Satın Alması - Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olması )
MESLEKİ VE TİCARİ OLMAYAN SATIŞLAR ( Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Y13.HD11.5.2012E. 2012/9536 K. 2012/12138"TÜKETİCİ KREDİSİ DAVASI ( Davacı Tarafından Kredi Kapatma Açıklamasıyla Bankaya Gönderilen Meblağın Gönderildiği Tarih İtibariyle Bakiye Kredi Borcunu İtfaya Yetip Yetmediği Bilirkişi Raporuyla Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yetersiz Olmasına Rağmen Bu Rapora Dayanarak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu - Tüketici Kredisi Davası )
KREDİ KAPATMA AÇIKLAMASIYLA BANKAYA GÖNDERİLEN MEBLAĞ ( Gönderildiği Tarih İtibariyle Bakiye Kredi Borcunu İtfaya Yetip Yetmediği Bilirkişi Raporuyla Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Tüketici Kredisi Davası )
BAKİYE KREDİ BORCUNU İTFA ( Tüketici Kredisi Davası - Davacı Tarafından Kredi Kapatma Açıklamasıyla Bankaya Gönderilen Meblağ Gönderildiği Tarih İtibariyle Borcu Sona Erdirmeye Yetip Yetmediği Bilirkişi Raporuyla Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y13.HD17.5.2012E. 2012/6665 K. 2012/12713"MECBURİ TAHKİM ( Bir Uyuşmazlığın Mecburi Tahkim Hükümlerine Göre Bakılabilmesi İçin Davanın Her İki Tarafının 3533 Sayılı Kanunun Kapsamındaki Kurumlardan Olması Gereği - Taraflaradan Birinin Yasada Belirtilen Kurumlardan Biri Olmaması Halinde Davaya Mecburi Hakem Sıfatıyla Bakılamayacağı )
KAMU KURUMLARI ARASINDA UYUŞMAZLIK ( Mecburi Tahkim - Kamu Kurumları Arasındaki Uyuşmazlığa Mecburi Hakem Sıfatıyla Bakılabilmesi İçin Uyuşmazlığın Her İki Tarafının da 3533 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurumlardan Olması Gereği )"
Y13.HD30.5.2012E. 2012/7451 K. 2012/13957"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı İşyeri Elektrik Abonesi Olduğundan Dolayı Taraflar Arasında 4077 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Bir İlişkinin Mevcut Olmadığı )
İŞYERİ ELEKTRİK ABONESİ ( İtirazın İptali Davası - Davalı İşyeri Elektrik Abonesi Olduğundan Dolayı Taraflar Arasında 4077 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Bir İlişkinin Mevcut Olmadığı )
GÖREV ( ile İlgili Hususlarda Kazanılmış Hakkın Söz Konusu Olmayacağı - İtirazın İptali Davası )
KAZANILMIŞ HAK ( İtirazın İptali Davası - Görevle İlgili Hususlarda Kazanılmış Hakkın Söz Konusu Olmayacağı )"
Y13.HD6.6.2012E. 2012/60 K. 2012/14833"TAZMİNAT DAVASI ( Ziraat Mühendisi Bilirkişilerden Oluşan Bilirkişi Heyetine Dosyanın Tevdii Edilip Tohumların Ayıplı Olup Olmadığı Ayıplı ise Davacının Bundan Dolayı Zararının Olup Olmadığının Tespiti Bakımından Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tazminat Davası - Davacının Sözü Edilen Tohumların Ekilmesi Sonucu 34 Civarında Eksik Gelişin ve Çimlenmelerin Olmadığı Sonucuna Varılarak Davacı Zararı Saptandığından Bu Miktar Üzerinden Davanın Kabulü Gerektiği )
AYIPLI TOHUM SATIŞI ( Tazminat Davası - Ziraat Mühendisi Bilirkişilerden Oluşan Bilirkişi Heyetine Dosyanın Tevdii Edilip Tohumların Ayıplı Olup Olmadığı Ayıplı ise Davacının Bundan Dolayı Zararının Olup Olmadığının Tespiti Bakımından Rapor Alınması Gerektiği )"
Y13.HD6.6.2012E. 2012/7745 K. 2012/14756"TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Davalı Şirkete Ait Otelde Katıldığı Davet Sırasında Verilen Ayıplı Hizmet Sebebiyle Uğradığı Zararın Tazminini İstediğinden Taraflar Arasındaki İlişkinin 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Kaldığı )
AYIPLI HİZMET ( Tazminat Davası - Davacı Davalı Şirkete Ait Otelde Katıldığı Davet Sırasında Verilen Ayıplı Hizmet Sebebiyle Uğradığı Zararın Tazminini İstediğinden Taraflar Arasındaki İlişkinin 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Kaldığı )
GÖREV ( Tazminat Davası - Kamu Düzenine Dair Olup Taraflar İleri Sürmese Dahi Yargılamanın Her Aşamasında Resen Gözetilmesi Gerektiği/Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği )"
Y13.HD6.6.2012E. 2012/9045 K. 2012/14872"ÇEKE DAYALI TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Alacaklı Şirket Hakkındaki Alacağını Yasal Delillerle İspat Etmek Zorunda Olduğu - Takibe Konu Çekte Çift İmza Olmaması Sebebiyle Davalı Şirketi Sorumlu Tutmaya Olanak Olmadığı )
ALACAĞIN İSPATI ( Çeke Dayalı Takibe İtirazın İptali Davası - Davacının Alacaklı Şirket Hakkındaki Alacağını Yasal Delillerle İspat Etmek Zorunda Olduğu/Takibe Konu Çekte Çift İmza Olmaması Sebebiyle Davalı Şirketin Sorumlu Tutulamayacağı )
ÇİFT İMZA ( Çeke Dayalı Takibe İtirazın İptali Davası - Takibe Konu Çekte Çift İmza Olmaması Sebebiyle Sorumlu Olunmayacağı/Davalı Şirket Yönünden Davanın Reddi Gereği )"
Y13.HD1.10.2012E. 2012/11524 K. 2012/21578"KEFİLİN KREDİ BORCUNU ÖDEMESİ ( Borçluya Açtığı Alacak Davası/İbraz Ettiği Makbuz Asıllarında Ödeyenin Adının Bulunmadığı - Davalının Makbuz Asıllarının Davacı Elinde Bulunuş Nedeni Hakkında Beyanı ve Açıklaması Olmadığından Ödemeye Karine Teşkil Edeceği )
MAKBUZ ASILLARININ ÖDEMEYE KARİNE TEŞKİL ETMESİ ( Kefilin Asıl Borçluya Açtığı Alacak Davası - Davalının Makbuzların Davacı Elinde Bulunuş Nedeni Hakkında Beyan ve Açıklaması Bulunmadığı/İbraz Edilen Makbuz Asıllarındaki Ödeme Dikkate Alınarak Karar Verileceği )
ÖDEME KARİNESİ ( Makbuz Asılları Elinde Bulunanan Kefilin Asıl Borçluya Açtığı Alacak Davası - Davalının Makbuz Asıllarının Davacı Elinde Bulunuş Nedeni Hakkında Beyanı ve Açıklaması Olmadığından Ödemeye Karine Teşkil Edeceği/Kararda Ödeme Miktarının Dikkate Alınması Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( Ödeyenin Adının Bulunmadığı Makbuz Asıllarını İbraz Eden Kefilin Asıl Borçluya Açtığı - Davalının Makbuz Asıllarının Davacı Elinde Bulunuş Nedeni Hakkında Beyanı ve Açıklaması Olmadığından Ödemeye Karine Teşkil Edeceği )
MAKBUZDA ÖDEME YAPANIN ADININ BULUNMAMASI ( Makbuz Asılları Elinde Bulunanan Kefilin Asıl Borçluya Açtığı Alacak Davası - Makbuz Asıllarını İbraz Eden Davacının Ödemesine Karine Teşkil Ettiği/Kararda Gözetileceği )"
Y13.HD15.11.2012E. 2012/15623 K. 2012/25748"ALACAK DAVASI ( İşsizlikle Mücadele Şeklinde Özetlenen Yasal Düzenlemenin Amacı Nazara Alındığında Davacının Hak Edişlerinde Yapılan Kesintinin Hukuka Uygun Olmadığı - Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞSİZLİKLE MÜCADELE ( Kapsamında Özel Sektör İşverenlerinin Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinden İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmına İsabet Eden Tutarın Hazine Desteği Olarak Karşılanacağı/Davacının Hak Edişlerinde Yapılan Kesintinin Hukuka Uygun Olmadığı - Alacak Davası )
HAZİNE DESTEĞİ ( İşsizlikle Mücadele Kapsamında Özel Sektör İşverenlerinin Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinden İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmına İsabet Eden Tutarın Hazine Desteği Olarak Karşılanacağı - Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği/Alacak Davası )"
Y13.HD27.11.2012E. 2012/16199 K. 2012/26943"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı İle Davalı Beraber Yaşadığı Dönemde Verilen Paraların Hediye Niteliğinde Olduğu - Verilen Senedin Tehdit Altında Verildiğinden Ahlak ve Adaba Aykırı Bulunduğu/Verilen Paranın Ahlak ve Adaba Aykırı Olarak Verildiği/Davanın Reddi Gerektiği )
TEHDİT ( Verilen Senedin Tehdit Altında Verildiğinden Ahlak ve Adaba Aykırı Bulunduğu/Verilen Paranın Ahlak ve Adaba Aykırı Olarak Verildiği/İtirazın İptali İsteminin Reddi Gerektiği - Birleşen Davada Talep Edilen Senedin İptali İsteminin Kabulü Gerektiği )
AHLAK VE ADABA AYKIRILIK ( Verilen Senedin Tehdit Altında Verildiğinden Ahlak ve Adaba Aykırı Bulunduğu/Davacı İle Davalı Beraber Yaşadığı Dönemde Verilen Paraların Hediye Niteliğinde Olduğu - İtirazın İptali Davasının Reddine Birleşen Belgenin İptali Davasının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y13.HD14.1.2013E. 2012/26378 K. 2013/275"SATIN ALINAN TAŞINMAZIN BAŞKASINA SATILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Olmadığı Takdirde Rayiç Bedelin Tahsili İstemi - Taşınmaz Satışı Nedeniyle Verilen Senetlerin Davalı Tarafından İbrazı Gerektiği/İspat Yükü/Senet )
İSPAT YÜKÜNÜN DAVALIDA OLMASI ( Senetleri Almadığını ve Senet Bedelinin Ödenmediğini Davalının İspat Edeceği - Mahkemece İspat Yükü Ters Çevrilmek Suretiyle Senet Bedellerine Yönelik Davanın Reddinin Hatalı Olduğunun Kabulü )
JANDARMADAN VERİLEN İFADENİN BELGE HÜKMÜNDE DELİL SAYILMASI ( Mahkeme Dışı İkrar Mahiyetinde ve Jandarmada Verilen Beyanın Altındaki İmza İnkar Edilmediğinden Belge Niteliğinde Delil Sayılacağı/Borcun Bir kısmının Ödendiğinin Kabulü )
MAHKEME DIŞI İKRAR ( Davalının Jandarmadaki İfadesinde Bir Kısım Borçları Aldığı Yönündeki Beyanı Bulunduğu - Bu Beyanın Altındaki İmzanın İnkar Edilmemesi Nedeniyle Belge Niteliğinde Delil Olarak Kullanabilmesinin Mümkün Olduğu9
SENET BEDELLERİNİN ÖDENMEDİĞİNİN İSPATI ( Davalı Üzerinde Olduğu/Mahkemece İspat Yükü Ters Çevrilmek Suretiyle Senet Bedellerine Yönelik Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü - Tapu İptali ve Tescil Davası/İspat )"
Y13.HD16.1.2013E. 2012/3262 K. 2013/644"ELMA ALIM SATIM SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Tarafından Sözleşmede Belirlenen Ceza-i Şartın Talep Edildiği - Ancak Davacının İddialarını Tanık Beyanlarına Göre İspat Edemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
TANIK BEYANLARINA İTİBAR EDİLMEMESİ ( Sözleşmenin Miktarı İtibariyle Tanık Dinlenilemeyeceği - Tanık Beyanlarına İtibare Edilmemesi Nedeniyle Davacının İddiasına Kanıtlayamadığı/Davada Yemin Deliline Dayanıldığının Gözetileceği )
SÖZLEŞMENİN MİKTARI ( Dikkate Alındığında Tanık Dinlenilemeyeceği - Davacının "Her Türlü Yasal Kanıt" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olduğunun ve Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği/Yemin Delili )
HER TÜRLÜ YASAL KANIT ( Yemin Delilini de Kapsadığı - Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği/Elma Alım Satım Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Ceza-i Şart Talebi/Tazminat Davası/İspat Yükü )
HERKESİN İDDİASINI İSPATLA YÜKÜMLÜ OLMASI ( Davacının İddialarının Tanık Beyanlarıyla İspat Edemeyeceğinin Kabulü )"
Y13.HD30.1.2013E. 2012/6194 K. 2013/1920"VEKALETNAME İLE SATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Alacak İstemi/Davacının Talep Etmiş Olduğu Değer ile Daha Önceden Taşınmaz Bedeli Olarak Almış Olduğu Değer Arasında Hüküm Verileceği - Tarafların Talepleri ile Bağlılık İlkesi )
HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİYLE BAĞLI OLMASI ( Davacıya Taşınmaz Satış Bedeli Olarak Daha Önceden Yapılan Kısmi Ödeme ile Talep Olunan Taşınmazın Gerçek Satım Bedeli Arasında Karar Verileceği - Talebin Aşılamayacağı/Taleple Bağlılılık )
TALEP AŞILMAK SURETİYLE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Vekaletname ile Satılan Taşınmaz Satış Bedelinin Tahsili Talebi )"
Y13.HD30.1.2013E. 2013/2350 K. 2013/1888"BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU'NDAN KAYNAKLAN UYUŞMAZLIK ( Kart Hamilleri Aleyhine Açılacak Davalarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Görev ve Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı - Görevli Mahkeme Dava Olunan Şeyin Miktar veya Değerine Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemeleri Olduğu )
GÖREV VE YETKİ ( Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'ndan Kaynaklan Uyuşmazlık - Kart Hamilleri Aleyhine Açılacak Davalarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Görev ve Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı )
KART HAMİLLERİ ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR ( Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Görev ve Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı - Görevli Mahkeme Dava Olunan Şeyin Miktar veya Değerine Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemeleri Olduğu )"
Y13.HD31.1.2013E. 2012/6588 K. 2013/2022"HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI ( Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali İstemi - Avukatlık Kanunu Gereği Karşı Taraf Vekalet Ücreti Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği/Vekalet Ücreti )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olduğu - Avukatlık Kanunu Gereği Karşı Taraf Vekalet Ücreti Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği/Hukuki Danışmanlık Alacağı )
KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( İtirazın İptali - Karşı Taraf Vekalet Ücretinin Hesaplanacağı )"
Y13.HD5.2.2013E. 2012/5183 K. 2013/2304"ALACAK DAVASI ( Dava Sulh İle Sonuçlandığında Avukatın Müvekkilinden Aralarındaki Ücret Sözleşmesinde Kararlaştırılan Miktarı İsteyebileceği Gibi Davada Sulh Olunan Miktara Göre Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretini de İsteyebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Alacak Davası - Menfaatin Ne Olduğunun Anlaşılamaması Durumunda Müvekkil ve Müvekkille Sulh Anlaşması Yapan Hasmın Davacı Avukat Tarafından Takip Edilen Davaların Müddeabihlerine Göre Müvekkile Sağlanan Menfaatin Daha Az Miktar Olduğunu İspat Etmeleri Durumunda Bu Miktar Üzerinden Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Avukatla Müvekkili Arasında Ücret Sözleşmesi Bulunmaması veya Sözleşmenin Geçersiz Olması Halinde Müvekkilin ve Müvekkille Sulh Anlaşması Yapan Hasmın Sulh Olunan Miktar Üzerinden Vekalet Ücretinden Müteselsilen Sorumlu Olacaklarının Gözetilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
SULH HALİNDE AVUKATLIK ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ ( Avukatın Müvekkilinden Aralarındaki Ücret Sözleşmesinde Kararlaştırılan Miktarı İsteyebileceği Gibi Davada Sulh Olunan Miktara Göre Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretini de İsteyebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
İSPAT YÜKÜ ( Alacak Davası - Sulh Olunan Miktarın ve Sulh Sonucunda Müvekkile Kazandırılan Menfaatin Ne Olduğunun Anlaşılamaması Durumunda İspat Yükümlülüğünün Müvekkil ve Müvekkille Sulh Anlaşması Yapan Hasma Ait Olacağı/Menfaatin Daha Az Bir Miktar Olduğunu İspat Etmeleri Durumunda Bu Miktar Üzerinden Sorumluluğun Doğacağı )"
Y13.HD6.2.2013E. 2013/2890 K. 2013/2453"ALACAK DAVASI ( Gerek Devletin Resmi Kurumları Arasındaki Yazışmalardan Gerek Hak Sahiplerine Ait Liste Başlıklı Belge Kapsamından Açıkça Anlaşılacağı Gibi Davacının Peşin Ödediği Paranın Mahsubunun Yapıldığının Anlaşıldığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖNCEDEN PEŞİN OLARAK YATIRILAN PARANIN MAHSUBU ( Alacak Davası - Devletin Resmi Kurumları Arasındaki Yazışmalardan ve Hak Sahiplerine Ait Liste Başlıklı Belge Kapsamından ve Aynı Nedenlerle Açılan ve Reddedilip Kesinleşen Dosya Kapsamlarından Mahsubunun Yapıldığının Anlaşıldığı/Davanın Reddi Gerektiği )
MAHSUP ( İhtilafın Önceden Peşin Olarak Yatırılan Paranın Mahsubunun Yapılıp Yapılmadığı Noktasında Toplandığı/Devletin Resmi Kurumları Arasındaki Yazışmalardan ve Hak Sahiplerine Ait Liste Başlıklı Belge Kapsamından Davacının Peşin Ödediği Paranın Mahsubunun Yapıldığının Anlaşıldığı - Alacak Davası )"
Y13.HD7.2.2013E. 2013/1921 K. 2013/2616"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yenileme Katkı Bedelinin Davacı Şirket Tarafından İcrai Nitelik Taşıyan Eda Davası İle Talep Edilmesine Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Davalının Sorumlu Olduğu Tarihe Kadar Yenileme Katkı Bedelinin Belirlenerek Davacıya Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davalının Borçlu Olduğu Tesbit Edilen Miktar İle Birlikte Sebepsiz Zenginleşmenin Meydana Geldiğini Bildirdiği Tarihe Kadar Talep Edebileceği Yenileme Katkı Bedelinin Belirlenerek Davacıya Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
YENİLEME KATKI BEDELİ ( Evlerin ve Müşterek Kullanıma Ayrılan Yerlerin Normal Olarak Kullanılabilmesi Varlığını Koruyabilmesi İçin Zaruri Olan Bakım ve Onarımı Evlerdeki Yıpranan Eşyaların Zorunlu Olarak Yenilenmesi İçin Gereken Masrafları Davalı Devre Tatilciden Sözleşme Kapsamına Göre İsteyebileceği - Maddi Tazminat )
HUKUKİ YARAR ( Maddi Tazminat Davası - Davacının Eda Davası Açmasında Hukuki Yararının Bulunduğu/Davalının Sorumlu Olduğu Tarihe Kadar Yenileme Katkı Bedelinin Belirlenerek Davacıya Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y13.HD11.2.2013E. 2013/3761 K. 2013/3081"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Uyuşmazlık Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Kaynaklanmakta Olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Uyuşmazlık Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Kaynaklanmakta Olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İtirazın İptali Davası - Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Varsa Görevsizlik Kararı Müstakil Tüketici Mahkemesi Olmaması Durumunda Ara Kararıyla Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y13.HD12.2.2013E. 2013/821 K. 2013/3155"TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Tüketici İle Davalılardan Petrol Limited Şirketi Arasında LPG Tüpü Satımından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunduğu - Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
LPG TÜPÜ SATIMINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Tazminat Davası - Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Davacı Tüketici İle Davalılardan Petrol Limited Şirketi Arasında LPG Tüpü Satımından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunduğu/ Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu - Görevle İlgili Hususlarda Kazanılmış Hak Söz Konusu Olmayacağı )"
Y13.HD13.2.2013E. 2013/2970 K. 2013/3238"MENFİ TESPİT / ALACAK İSTEMİ ( Davacı Avukatın Davalılar Tarafından Vekilleri Olarak Adlarına Tahsil Ettiği Paraları Kendilerine Vermediği Gerekçesi İle Şikayet Edildiği ve Ağır Ceza Mahkemesinin Dosyasında Yargılandığı - Tahsil Ettiği Paralardan Borçlu Olup Olmadığının Tespitinde Hukuki Yararı Bulunduğu )
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI VERMEMESİ ( Şikayet Edildiği ve Ağır Ceza Mahkemesinin Dosyasında Yargılandığı/Tahsil Ettiği Paralardan Borçlu Olup Olmadığının Tespitinde Hukuki Yararı Bulunduğu - Menfi Tespit-Alacak İsteminde Esasa Girilmesi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Menfi Tespit-Alacak İstemi - Davacı Avukatın Davalılar Tarafından Vekilleri Olarak Adlarına Tahsil Ettiği Paraları Kendilerine Vermediği Gerekçesi İle Şikayet Edildiği ve Ağır Ceza Mahkemesinin Dosyasında Yargılandığı/Tahsil Ettiği Paralardan Borçlu Olup Olmadığının Tespitinde Hukuki Yararı Bulunduğu )"
Y13.HD21.2.2013E. 2012/24672 K. 2013/4061"MAHRUM KALINAN VERİM VE KAZANÇ KAYBININ TAZMİNİ ( Toplanan Deliller ve Bilirkişi İncelemesinde Davacının Satın Aldığı Mısır Tohumlarının Çimlenme Gücünün Düşük Olduğunun Tespit Edildiği - Davacının Zarar Uğradığı/Davanın Kısmen Kabulü )
EKİLEN TOHUMLARIN AYIPLI OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA BİLİRKİŞİDEN ALINAN RAPOR ( Tohumların Çimlenme Gücünün Düşük Olduğu )
TOHUMLARIN ÇİMLENME GÜCÜNÜN DÜŞÜK OLDUĞU ( Toplanan Tüm Deliller ve Bilirkişi Raporundan Anlaşıldığı - Mahrum Kalınan Verim ve Kazanç Kaybının Tazmini İstemi )"
Y13.HD21.2.2013E. 2013/1238 K. 2013/4107"İTİRAZIN İPTALİ ( Mal Alım Sözleşmelerinden Doğan Alacak Hakkında Yürütülen Takibe - Fatura Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Taraflarca Kesin Vade Belirlenmediği ve Davalının Daha Önceden Temerrüde Düşürülmediği Dikkate Alınarak Davacının Ancak Takip Tarihinden İtibaren Faiz İsteyebileceğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
TEMERRÜT ( Fatura Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Taraflarca Kesin Vade Belirlenmediği ve Davalının Daha Önceden Temerrüde Düşürülmediği Dikkate Alınarak Davacının Ancak Takip Tarihinden İtibaren Faiz İsteyebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
FAİZ ( İtirazın İptali - Fatura Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Taraflarca Kesin Vade Belirlenmediği ve Davalının Daha Önceden Temerrüde Düşürülmediği Dikkate Alınarak Davacının Ancak Takip Tarihinden İtibaren Faiz İsteyebileceği/Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y13.HD21.2.2013E. 2013/840 K. 2013/4027"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalının Huzurda Alınan İmza Örnekleri ile Resmi Kurumlardan İstenen Tatbike Medar İmza Örneklerinin Takibe Dayanak Senetteki İmzalar ile Mukayese Edilerek Senet Altındaki İmzaların Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespiti İçin Ek Rapor Aldırılması Gerektiği )
SENEDE DAYALI ALACAK ( İtirazın İptali Davası - Davalının Huzurda Alınan İmza Örnekleri ile Resmi Kurumlardan İstenen Tatbike Medar İmza Örneklerinin Takibe Dayanak Senetteki İmzalar ile Mukayese Edilerek Senet Altındaki İmzaların Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespiti İçin Ek Rapor Aldırılması Gerektiği )
TATBİKE MEDAR İMZA ( İtirazın İptali Davası - Davalının Huzurda Alınan İmza Örnekleri ile Resmi Kurumlardan İstenen Tatbike Medar İmza Örneklerinin Takibe Dayanak Senetteki İmzalar ile Mukayese Edilerek Senet Altındaki İmzaların Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespiti İçin Ek Rapor Aldırılması Gerektiği )"
Y13.HD26.2.2013E. 2013/3754 K. 2013/4377"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davalının Vermiş Olduğu Yurt Hizmetinden Dolayı Borçlu Olmadıklarının Tespiti - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Davacılar Davalının Vermiş Olduğu Yurt Hizmetinden Dolayı Borçlu Olmadıklarının Tespitini İstediklerinden Uyuşmazlığın Verilen Bu Hizmetten Kaynaklandığı - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu/Resen Gözetileceği )
YURT HİZMETİNDEN DOLAYI BORÇLU OLMADIKLARININ TESPİTİ ( Uyuşmazlığın Verilen Bu Hizmetten Kaynaklandığı - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Y13.HD26.2.2013E. 2013/927 K. 2013/4475"YAPILANDIRMA NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMENİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davanın Kısmen Kabulü İle Bir Miktarın Davalıdan Tahsiline Karar Verildiği Halde Bu Hususun Kararda Belirtilmediği - 6100 S.K. Md.326'ya Aykırı Olarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
DAVANIN KISMEN KABULÜ ( Bir Miktarın Davalıdan Tahsiline Karar Verildiği Halde Bu Hususun Kararda Belirtilmediği - 6100 S.K. Md.326'ya Aykırı Olarak Hüküm Tesisinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kredi Yapılandırması Nedeniyle Yapılan Ödemenin Tahsili İstemi - Davanın Kısmen Kabulü İle Bir Miktarın Davalıdan Tahsiline Karar Verildiği Halde Bu Hususun Kararda Belirtilmediği/6100 S.K. Md.326'ya Aykırı Olarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
Y13.HD27.2.2013E. 2013/1568 K. 2013/4729"HUKUK MAHKEMESİNİN CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI İLE BAĞLI OLUP OLMADIĞI ( Karar İle Bağlı Olmadığı Ancak Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu - Eczacının SGK İle Sözleşmesinin Feshedildiği/İşlemin İptali Talebi )
ECZACININ SGK İLE SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Sahte Reçete Düzenlendiği İddiasına Dayalı Olarak/Feshin İptali Davası - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği )
SAHTE REÇETE DÜZENLEDİĞİ İDDİASI İLE ECZACININ SGK İLE SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Feshin İptali Davası - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Değil Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu/Davanın Kabulü Gereği )
FESHİN İPTALİ DAVASI ( Eczacının SGK İle Sözleşmesinin Sahte Reçete Düzenlediği Gerekçesiyle Feshedildiği - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Bağlı Olmadığı Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu/Davanın Kabul Edileceği )
CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Bağlı Olmadığı Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu )
BERAAT KARARI ( Sahte Reçete Düzenlendiği İddiasına Dayalı Olarak Eczacının SGK İle Sözleşmesinin Feshedildiği/İşlemin İptali Talebi - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Değil Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğunun Gözetileceği )"
Y13.HD27.2.2013E. 2013/4867 K. 2013/4182"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İlde İş Mahkemesi Bulunduğuna Göre Bu Husus Gözetilerek Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklandığı - İş Mahkemesinde Görüleceği )"
Y13.HD28.2.2013E. 2013/1584 K. 2013/4843"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Bahçesinden Toplanan Ürün Miktarı ve Değeri Belirlenip Davalının Kısmi Ödemeleri de Gözetilerek Taraflar Arasındaki Borç Alacak İlişkisinin Tasfiye Edilmesi Gerektiği )
KISMEN İFA ( Edilmiş ve Kısmen Bedeli Ödenmiş Bir Sözleşme Bulunduğundan Artık Cayma Tazminatının Uygulanma Koşulunun Ortadan Kalktığı - Tazminat Davası )
CAYMA TAZMİNATI ( Tazminat Davası - Kısmen İfa Edilmiş ve Kısmen Bedeli Ödenmiş Bir Sözleşme Bulunduğundan Artık Cayma Tazminatının Uygulanma Koşulunun Ortadan Kalktığı )"
Y13.HD14.3.2013E. 2013/4093 K. 2013/6366"HAZİNECE KARŞILANMASI GEREKEN SİGORTA PRİMİ TUTARININ HAKSIZ KESİLDİĞİ İDDİASINA DAYALI ALACAK DAVASI ( Davanın Islah Edildiği - Faiz Başlangıcında Islah Tarihinin Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGICINDA ISLAH TARİHİNİN DİKKATE ALINMAMASI ( Hatalı Olduğu/Ancak Bu Yanlışlığın Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği - Mahkeme Kararının Düzeltilerek Onanacağı - Haksız Kesilen Prim Tutarının Tahsili Davası/Alacak İstemi )"
Y13.HD21.3.2013E. 2013/2553 K. 2013/7123"ALACAK DAVASI ( Aynı Miktarda Yerle İlgili Taşınmaz Değerinin Farklılığının Sebebi Araştırılarak Taraf ve Yargıtay Denetimine Elverişli Bir Rapor Tanziminin Sağlanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacak Davası - Aynı Miktarda Yerle İlgili Taşınmaz Değerinin Farklılığının Sebebi Araştırılarak Taraf ve Yargıtay Denetimine Elverişli Bir Rapor Tanziminin Sağlanması Gerektiği )
TAŞINMAZ DEĞERİ FARKLILIĞI ( Alacak Davası - Aynı Miktarda Yerle İlgili Taşınmaz Değerinin Farklılığının Sebebi Araştırılarak Taraf ve Yargıtay Denetimine Elverişli Bir Rapor Tanziminin Sağlanması Gerektiği )"
Y13.HD26.3.2013E. 2013/2476 K. 2013/7669"ALACAK DAVASI ( Davacı Talep Konusu Alacağın Bir Kısmından Feragat Ettiğini Beyan Ettiği - Davacının Bu Beyanı Gözetilmek Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Alacak Davası - Davacı Talep Konusu Alacağın Bir Kısmından Feragat Ettiğini Beyan Ettiği - Davacının Bu Beyanı Gözetilerek Karar Verileceği )
HAKSIZ KESİLEN KONUT KREDİSİ MASRAFI ( Davacı Talep Konusu Alacağın Bir Kısmından Feragat Ettiğini Beyan Ettiği - Davacının Bu Beyanı Gözetilmek Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y13.HD11.4.2013E. 2013/1340 K. 2013/9472"GEÇ TESLİMDEN DOĞAN KİRA KAYBI DAVASI ( Taraflar Arsındaki Delil Sözleşmesi Mahiyetindeki Hüküm Doğrultusunda Ticaret Odasınca Belirlenen Kira Bedeli Üzerinden Sözleşmede Belirtilen İki Aylık Süre Düşülmek Suretiyle Dava Tarihine Kadar Oluşan Kira Parasının Hesaplanacağı )
KİRA KAYBI DAVASI ( Ticaret Odasınca Belirlenen Kira Bedeli Üzerinden Sözleşmede Belirtilen İki Aylık Süre Düşülmek Suretiyle Dava Tarihine Kadar Oluşan Kira Parası Hesaplanarak Karar Altına Alınması Gerektiği - Geç Teslim )
KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Davası - Taraflar Arsındaki Delil Sözleşmesi Mahiyetindeki Hüküm Doğrultusunda Ticaret Odasınca Belirlenen Kira Bedeli Üzerinden Sözleşmede Belirtilen İki Aylık Süre Düşülmek Suretiyle Dava Tarihine Kadar Oluşan Kira Parasının Hesaplanacağı )"
Y13.HD18.4.2013E. 2012/14971 K. 2013/10158"AYIPLI İMALAT VE EKSİK İŞ BEDELİ ( Toplu Yapı Yönetimi Adına Davanın Yöneticiler Tarafından Açıldığı - Bu Tür Davaların Bizzat Kat Malikleri Tarafından Açılması Gerektiği )
ORTAK BÖLÜMLERDEKİ AYIPLI İMALAT VE EKSİK İŞ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararı İle de Yöneticinin Kat Malikleri Adına Dava Açması Hukuken Mümkün Olmadığı - Açılan Davaya Muvafakat Vererek Taraf Teşkili Sağlanması Mümkün Olmadığı )
YÖNETİCİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Ortak Bölümlerdeki Ayıplı İmalat ve Eksik İş Bedellerinin Tahsiline İlişkin Davanın Bizzat Kat Malikleri Tarafından Açılması Gerektiği )
KAT MALİKİ OLAN YÖNETİCİNİN AÇTIĞI AYIPLI İMALAT VE EKSİK İŞ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Hisselerine Düşen Bölüm Yönünden Arsa Payı Oranında Talep Hakkının Olduğu Kabul Edilmeli Diğer Hisseler Yönünden Davacı Yöneticiliğin Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
TARAF TEŞKİLİ ( Binalardaki Ortak Bölümlerdeki Ayıplı İmalat ve Eksik İş Bedellerinin Tahsili İsteminin Yöneticiler Tarafından Açıldığı - Kat Maliki Olan Yöneticilerin Hisseleri Dışındaki Hisseler Yönünden Yöneticiliğin Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığından Husumet Nedeni İle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y13.HD19.4.2013E. 2012/29944 K. 2013/10248"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Perakende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalara Yansıtılan Kayıp Kaçak Bedelinin Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Bir Gereği Olduğu - Dağıtım Şirketlerinin Söz Konusu Karara Aykırılık Teşkil Edecek Bir İşlemde Bulunmalarının Mümkün Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ KESİNLİĞİ ( Herhangi Bir Miktar İçermeyen Tüketici Hakem Heyeti Kararının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin İstemin Reddine Dair Mahkemece Verilen Kararın Kesin Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Kararının Kaldırılıp İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ELEKTRİK FATURASINA YANSITILAN KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Perakende Satış Lisansı Sahibi Dağıtım Şirketlerinin Tarifeleri Uygulayıp Uygulamama ve Kayıp Kaçak Bedelini Tahsil Edip Etmeme Gibi Bir İnisiyatifi Bulunmadığı/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği - Tüketici Hakem Heyeti Kararının Ortadan Kaldırılması )"
Y13.HD7.5.2013E. 2013/5237 K. 2013/11706"ALACAK DAVASI ( Tarafların Hukuki Dinlenilme Hakkı Bağlamında İlk Derece Mahkemesince Duruşma Yapılmasının Kural Olduğu - Mahkemece Tarafların İddia ve Savunmalarının Toplanarak Duruşma Açılması ve Tarafların Açıklamaları Dinlenildikten Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Bağlamında İlk Derece Mahkemesince Duruşma Yapılmasının Kural Olduğu/Tarafların İddia ve Savunmalarının Toplanarak Duruşma Açılması ve Tarafların Açıklamaları Dinlenildikten Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
DURUŞMA YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Hukuki Dinlenilme Hakkı Bağlamında Bir Kural Olduğu - Tarafların İddia ve Savunmalarının Toplanarak Duruşma Açılması Gerektiği/Dosya Üzerinde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Alacak Davası )"
Y13.HD20.6.2013E. 2012/22018 K. 2013/16916"ALACAK DAVASI ( Sözleşmeye Dayalı Olarak Cezai Şartın Tahsili - Davalılardan Biri Yönünden Davanın Esastan Reddine Karar Verilmiş Olduğundan Dava Değeri Üzerinden Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Davalılardan Birinin Başkasına Ait Parselin Devrinin Bir Ay İçerisinde Sağlanmadığında Cezai Şart Ödeneceği Konusunda Taahhüdünün Bulunmadığı Gerekçesi İle Bu Davalı Yönünden Davanın Esastan Reddine Karar Verildiği/Dava Değeri Üzerinden Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
VEKALET ÜCRETİ ( Alacak Davası - Davalılardan Biri Yönünden Davanın Esastan Reddine Karar Verilmiş Olduğundan Dava Değeri Üzerinden Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği/Maktu Vekalet Ücretinin Davacıdan Tahsili İle Bu Davalıya Verilmesine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DÜZELTEREK ONAMA ( Alacak Davası/Davalılardan Biri Yönünden Davanın Esastan Reddine Karar Verilmiş Olduğundan Dava Değeri Üzerinden Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Bu Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onanması Gerektiği )"

Y14.HD

Y14.HD18.7.2011E. 2011/8911 K. 2011/9461"İFA EDİLMEYEN ESER SÖZLEŞMESİ ( Yapılan Ödemenin İadesi İstemi - Davalı Şirket Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını Araştırmak Gerektiği )
TEMSİLCİNİN YAPTIĞI İŞLEMLER ( Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını ve Davalı Şirket Tarafından da Bu Sözleşmelerin Benimsenip Benimsenmediğini Tespit Etmek Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Yapılan Ödemenin İadesi İstemi )
YAPILAN ÖDEMENİN İADESİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Davalı Şirket Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını Araştırmak Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirket Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını Araştırmak Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Yapılan Ödemenin İadesi İstemi )"
Y14.HD19.7.2011E. 2011/8894 K. 2011/9523"ESER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Bu Gibi Uyuşmazlıklarda Akti İlişkinin Varlığı ve İşin Meydana Getirilerek İş Sahibine Teslim Edildiğini İspat Yükünün Bunu İddia Eden Yükleniciye Ait Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Ödenmeyen Eser Bedelinin Tahsili - Eser Sözleşmesinden Doğan Bu Gibi Uyuşmazlıklarda Akti İlişkinin Varlığı ve İşin Meydana Getirilerek İş Sahibine Teslim Edildiğini İspat Yükünün Bunu İddia Eden Yükleniciye Ait Olduğu )
TANIK DİNLENMESİ ( Eser Bedelinin Tahsili - Davacının Varlığını Belirttiği Alacağın Miktarına Göre İşlemin Senetle Kanıtlanması Gerektiği/Davada Davalının Açık Muvafakati Olmadan Tanık Dinlenemeyeceği )"
Y14.HD29.2.2012E. 2012/2171 K. 2012/2882"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Olduğu/Karşılıklılığın Tespitinde Hukuki ve Fiili Durum Esas Olacağından Davacının Uyruğunda Bulunduğu Yabancı Devlette Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Mülk Edinme Hakkı Tanınıp Tanınmadığını Sorup Saptamak Gerektiği )
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZLARI MÜLK EDİNME KOŞULLARI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - 2644 S. Tapu Kanununun 35. Md.sindeki Koşulların Olayda Oluşup Oluşmadığı Araştırılarak Hüküm Kurmak Gerektiği )
KARŞILIKLILIK ESASI ( Tespitinde Hukuki ve Fiili Durum Esas Olacağından Davacının Uyruğunda Bulunduğu Yabancı Devlette Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Mülk Edinme Hakkı Tanınıp Tanınmadığını Sorup Saptamak Gerektiği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )"
Y14.HD13.3.2012E. 2011/14475 K. 2012/3684"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Tüketici Yüklenicinin Temlikine Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğundan Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Çekişmenin Esasının İncelenip Hükme Bağlanmasının Doğru Görülmediği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Temellük Eden Davacının Tüketici Olduğu/Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Aksi Halde Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
GÖREV ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tüketici Yüklenicinin Temlikine Dayalı Olarak İstemde Bulunduğundan O Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Varsa Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Aksi Halde Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )"
Y14.HD21.3.2012E. 2012/3369 K. 2012/4164"MUARAZANIN MENİ ( Foseptik Çukurunun İmar ve Islahı İçin Mahkemeden İzin Talebinde Bulunulduğu/Bilirkişi Raporuna Göre Davacının Mevcut Çukurda İmar ve Islah Ameliyesi İçin Bir Zarureti Olmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
İMAR VE ISLAH ( Bilirkişi Raporuna Göre Davacının Mevcut Çukurda İmar ve Islah Ameliyesi İçin Bir Zarureti Olmadığı/Geçiş İzni İçin Aranması Gereken Zorunluluk Koşulunun Olayda Gerçekleşmediği/Davanın Reddi Gerektiği - Muarazanın Meni )
ZORUNLULUK KOŞULU ( Muarazanın Meni/Bilirkişi Raporuna Göre Davacının Mevcut Çukurda İmar ve Islah Ameliyesi İçin Bir Zarureti Olmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
KULLANMA TAKSİMİ ( Foseptik Çukurunun Bulunduğu Yer Yapılan Kullanma Taksiminde Davalıya Bırakılmış Bir Alan Olmakla Birlikte Çukur Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Davacıda Olduğu/Bilirkişi Raporuna Göre Davacının Mevcut Çukurda İmar ve Islah Ameliyesi İçin Bir Zarureti Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği - Muarazanın Meni )"
Y14.HD22.3.2012E. 2012/3338 K. 2012/4194"TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ ( Mevcut Duruma Göre Murisin Artık Nüfus Siciline Tescilinin Mümkün Olmadığı - Tapu Kaydındaki Malik Bilgilerinin de Nüfus Kayıtlarına Göre Düzeltilemeyeceği/Tapu Maliki Olarak Görünenin Davacının Murisi Olduğunun Tespitine Şeklinde Bir Tespit Hükmü Kurulması Gerektiği )
NÜFUSTA KAYDI BULUNMAYAN KİŞİLERİN TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ ( Nüfus Kayıtlarına Göre Düzeltilemeyeceği - Tapu Kayıtlarında İntikal Yaptırılabilmesi İçin Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Tapu Maliki Olarak Görünenin Davacının Murisi Olduğunun Tespiti Hükmü Kurulması Gerektiği )
TESPİT HÜKMÜ ( Muris Nüfusa Kayıtlı Olmadığından Tapu Kaydındaki Malik Bilgilerinin de Nüfus Kayıtlarına Göre Düzeltilemeyeceği - Tapu Maliki Olarak Görünenin Davacının Murisi Olduğunun Tespitine Şeklinde Bir Tespit Hükmü Kurulması Gerektiği )"
Y14.HD29.3.2012E. 2011/16001 K. 2012/4664"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Malzeme Maliklerinin Elatmalarının Önlenmesine Karar Verildiğinden Hüküm Ancak Birlikte İfa Kuralları Gereği İnfaz Edilebileceğinden Malzeme Bedellerinin Hükümden Evvel Malzeme Sahiplerine Ödenmek Üzere Arazi Sahiplerince Mahkeme Veznesine Depo Edilmesinin Gerektiği )
HAKSIZ İNŞAAT ( Malzeme Maliki ve Arazi Sahibinin İyiniyetli Olmaları Durumunda Kal Talebinde Bulunan Arazi Sahiplerinin Malzeme Sahiplerine Muhik Bir Tazminat Ödemesi Gerektiği - Bilirkişinin Bulduğu Malzeme Değerinden Kal Sebebiyle Enkaz Değeri Adı Altında Tenzilat Yapmasının Doğru Olmadığı )
MUHİK TAZMİNAT ( Bilirkişinin Bulduğu Parseller Üzerindeki Yapıların Malzeme Değerlerine İlişkin Miktarlar Arazi Sahiplerinin Malzeme Sahiplerine Ödemesi Gereken Muhik Tazminat Miktarları Olduğundan Bunlardan Ayrıca Kal Sebebiyle Enkaz Değeri Adı Altında Bir Kesinti Yapılması Gerekmeyeceği - Elatmanın Önlenmesi ve Kal )
ENKAZ DEĞERİ ( Kal Giderlerini Tahsil Etmenin Hükmü İnfaz Edecek İcra Müdürüne Ait Bir Görev Olduğu - Mahkemenin Yapılan Bu Saptamayı Bir Yana Bırakarak Bilirkişinin Bulduğu Malzeme Değerinden Kal Sebebiyle Enkaz Değeri Adı Altında Tenzilat Yapmasının Doğru Olmadığı/Elatmanın Önlenmesi ve Kal )
BİRLİKTE İFA ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal - Malzeme Maliklerinin Elatmalarının Önlenmesine Karar Verildiğinden Hüküm Ancak Birlikte İfa Kuralları Gereği İnfaz Edilebileceğinden Malzeme Bedellerinin Hükümden Evvel Malzeme Sahiplerine Ödenmek Üzere Arazi Sahiplerince Mahkeme Veznesine Depo Edilmesinin Gerektiği )
TERDİTLİ DAVA ( Birleşen Davada Davacıların Tazminata İlişkin Terditli Talebi Kabul Edildiğinden Yargılama Giderlerinin de Buna Göre Paylaştırılması Gerektiği - Terditli Taleplerle Açılan Birleşen Dava Tümüyle Reddedilmiş Gibi Tüm Yargılama Giderlerinden Birleşen Davacıların Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği )
TESPİT OLUNAN DEĞERİN DAVA DİLEKÇESİNDE BİLDİRİLENDEN FAZLA OLMASI ( Mahkemenin Takip Eden Celseye Kadar Noksan Değeri Üzerinden Peşin Karar ve İlam Harcını Tamamlatması Gerektiği - Orta Yerde Gerçek Değeri Üzerinden Ödenmiş Peşin Karar ve İlam Harcı Varmış Gibi Davaya Devam Edilmesinin de Doğru Görülmediği )"
Y14.HD3.4.2012E. 2012/1055 K. 2012/4939"MUARAZANIN MENİ DAVASI ( Maden Ruhsatının Tescili İstemi - Yapılan İhale ve İhalenin Feshi Davasına İlişkin Tüm Deliller Getirtilerek Davaya Konu Maden Sahasının Davacı Uhdesine Geçtiği Anlaşıldığı Takdirde Davanın Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )
MADEN RUHSATININ TESCİLİ İSTEMİ ( Murazanın Meni Davası - Yapılan İhale ve İhalenin Feshi Davasına İlişkin Tüm Deliller Getirtilerek Davaya Konu Maden Sahasının Davacı Uhdesine Geçtiği Anlaşıldığı Takdirde Davanın Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )
MADEN RUHSATI DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Maden Ruhsatının Tescili İstemi - Yapılan İhale ve İhalenin Feshi Davasına İlişkin Tüm Deliller Getirtilerek Davaya Konu Maden Sahasının Davacı Uhdesine Geçtiği Anlaşıldığı Takdirde Davanın Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Murazanın Meni Davası - Yapılan İhale ve İhalenin Feshi Davasına İlişkin Tüm Deliller Getirtilerek Davaya Konu Maden Sahasının Davacı Uhdesine Geçtiği Anlaşıldığı Takdirde Davanın Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y14.HD13.4.2012E. 2012/2070 K. 2012/5517"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Arasında Yazılı Bir Sözleşme Yoksa da İnanç İlişkisinin Varlığı Davalılardan Biri Tarafından Kabul Edildiği/Davacının Bu İlişkinin Varlığını Anılan Davalıya Karşı Kanıtladığı - Davalı Son Malikin Kötüniyetli Malik Olduğunun Kanıtlanmadığı Bağımsız Bölüme İlişkin Talebin Reddi Gerektiği )
İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI ( Yazılı Delille İspatı Gerektiği - Taraflar Arasında Yazılı Bir Sözleşme Yoksa da İnanç İlişkisinin Varlığı Davalılardan Biri Tarafından Kabul Edildiğinden Davacının Bu İlişkinin Varlığını Anılan Davalıya Karşı Kanıtladığının Kabulü Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
YOLSUZ TESCİL SEBEBİYLE İYİNİYETLE AYNİ HAK İKTİSABI ( Dava Konusu Bağımsız Bölümlerden Birinde Davalı Son Malikin Kötüniyetli Malik Olduğunun Kanıtlanmadığı - Bu Bağımsız Bölüme İlişkin Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddolunması Gerektiği )
TRAFİK KAYDININ İPTALİ VE TESCİL ( İdari Nitelikteki Bir İşlem Olup Bu Husustaki Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Giderilebileceği - Bu İstemin Görev Yönünden Reddi Gerektiği/Satışın Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Davasının Genel Mahkemelerde Görülebileceği )
GÖREV ( Trafikte Kayıtlı Olan Aracın Kaydında Düzeltme Yapılması İdari Nitelikteki Bir İşlem Olup Bu Husustaki Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Giderilebileceği - Trafik Kaydının İptali ve Tescil İsteminin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )"
Y14.HD13.4.2012E. 2012/4554 K. 2012/5503"TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Öncelikle Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Temliken Tescil Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Saptanması Gerektiği - Davada Uygulama İmkanı Bulunmayan Zilyetlik Hükümlerine Göre Tescil Hükmü Kurulamayacağı )
KEŞİF ( Temliken Tescil İstemi - Öncelikle Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Temliken Tescil Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Saptanması Gerektiği )
TEMLİKEN TESCİL KOŞULLARI ( Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması ve Yapı Kıymetinin Taşınmazın Değerinden Açıkça Fazla Olması - Yapıyı Yapanın ( Malzeme Sahibinin ) Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemesi Yapılması Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temliken Tescil İstemi - Öncelikle Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Temliken Tescil Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Saptanması Gerektiği )"
Y14.HD19.4.2012E. 2012/4621 K. 2012/5773"KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Bu İsteğin Hüküm Altına Alındığı - Davacı Sözleşmeden Dönen Taraf Olduğundan ve Ancak Menfi Zararlarını İsteyebileceğinden Müspet Zarar Kapsamında Kalan Kar Kaybı Zararını Talep Edemeyeceği/Kar Kaybı Zararı Tahsiline İlişkin Birleşen Davanın Reddi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Sözleşmeden Dönen Taraf Olduğundan ve Ancak Menfi Zararlarını İsteyebileceğinden Müspet Zarar Kapsamında Kalan Kar Kaybı Zararını Talep Edemeyeceği - İstemin Reddi Gerektiği )
MÜSPET ZARAR ( Davacının Zirai Ürün Kira Sözleşmesinin Feshini Dava Yoluyla İstediği ve Bu İsteğinin de Hüküm Altına Alındığı/Davacı Sözleşmeden Dönen Taraf Olduğundan ve Menfi Zararlarını İsteyebileceğinden Müspet Zarar Kapsamında Kalan Kar Kaybı Zararını Talep Edemeyeceği - Maddi Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )
KAR KAYBI ZARARI ( Maddi Tazminat - Davacı Sözleşmeden Dönen Taraf Olduğundan ve Ancak Menfi Zararlarını İsteyebileceğinden Müspet Zarar Kapsamında Kalan Kar Kaybı Zararını Talep Edemeyeceği )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME HALİNDE TALEP EDİLEBİLECEK ZARAR ( Ancak Menfi Zararlarını İsteyebileceğinden Müspet Zarar Kapsamında Kalan Kar Kaybı Zararını Talep Edemeyeceği - Bu İsteminin Reddi Gerektiği )"
Y14.HD30.4.2012E. 2012/5096 K. 2012/6041"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yayladan Kadim Kullanma İddiasına Dayalı - Tahsise İlişkin Tüm Belgeler Getirtilerek Dava Konusu Taşınmazın Hangi Köye Tahsisinin Yapıldığı Belirlenmeli Bu Tahsis Dışında Kalan Bölümlerde Hangi Köyün Kadim Kullanma Hakkının Bulunduğunun Saptanması Gerektiği )
MERALARIN TAHSİSİ ( Yapılan Keşif Sonucu Alınan Asıl ve Ek Bilirkişi Raporlarının Eki Krokide Dava Konusu Taşınmazda Mera Komisyonunca Yapılan Çalışma İle Tahsis Edilen Bölümlerin İşaretlendiği - Dosya Arasına Bu Tahsise İlişkin Kayıtlar Getirtilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği/Elatmanın Önlenmesi )
İNTİFA HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi/Bir Köy ya da Belediye Sınırları İçinde Kalan Mera Yaylak ve Kışlaklar Üzerinde Bir Başka Köy veya Belediyenin de İntifa Hakkının Olabileceği - Tahsise İlişkin Tüm Belgeler Getirtilerek Dava Konusu Taşınmazın Hangi Köye Tahsisinin Yapıldığının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y14.HD30.4.2012E. 2012/5156 K. 2012/6134"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tahsis Edilen Miktardan Tahsise Konu Yerde Uygulanan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapıldıktan Sonra Kalan Miktar Payda Kabul Edilerek Davacılar Adına ve Davalı İdare Adına Tescil Edilmesi Gereken Paylar Belirlenerek Karar Verileceği )
ORTAKLIK PAYI ORANINDA İNDİRİM ( Tapu İptali ve Tescil - Tahsis Edilen Miktardan Tahsise Konu Yerde Uygulanan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapıldıktan Sonra Kalan Miktar Payda Kabul Edilerek Davacılar Adına ve Davalı İdare Adına Tescil Edilmesi Gereken Paylar Belirlenerek Karar Verileceği )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tahsis Edilen Miktardan Tahsise Konu Yerde Uygulanan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )"
Y14.HD3.5.2012E. 2012/5826 K. 2012/6294"TAPU SİCİLİNİN BEYANLAR HANESİNDEKİ BELİRTMENİN TERKİNİ ( Öncelikle Belirtmenin Dayanağı Olan Müfettiş Raporları İncelenerek Dava Konusu Taşınmazın da Yolsuzluk Saptanan Taşınmazlar Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
TAPU SİCİLİNDEKİ BEYANLAR ( Belirtmenin Amacının Tescilde Yolsuzluk Olduğu Şeklindeki Saptamaya Aleniyet Kazandırmak Olduğu - Öncelikle Belirtmenin Dayanağı Olan Müfettiş Raporları İncelenerek Dava Konusu Taşınmazın Yolsuzluğuna Dair Saptamanın Gerçekliği Üzerinde Durulmadan Davanın Kabulünün Doğru Görülmediği )
YOLSUZ TESCİL ( Öncelikle Tapu Sicilinin Beyanlar Hanesindeki Belirtmenin Dayanağı Olan Müfettiş Raporları İncelenerek Dava Konusu Taşınmazın Yolsuzluğuna Dair Saptamanın Gerçekliği Üzerinde Durulmadan Davanın Kabulünün Doğru Görülmediği )"
Y14.HD8.5.2012E. 2012/2453 K. 2012/6534"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Bir Senelik Süre İçinde Akitten Dönen Davalının Koşulların Bulunması Halinde Gabin İddiasına Dayanarak Sözleşmenin İptalini İsteyebileceği )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Gabinde Aranan Unsurların Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi Gerektiği )
GABİN ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Bir Senelik Süre İçinde Akitten Dönen Davalının Koşulların Bulunması Halinde Gabin İddiasına Dayanarak Sözleşmenin İptalini İsteyebileceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Gabinde Aranan Unsurların Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi Gerektiği )"
Y14.HD8.5.2012E. 2012/2877 K. 2012/6516"TAPU KAYDINDAKİ ŞERHİN TERKİNİ ( İmar Uygulaması İle Oluşan Dava Konusu Taşınmaz Davacılar İle Dava Dışı Üçüncü Kişi Adına Paylı Olarak Tescil Edildiği - Terkini İstenilen Şerhin Dava Konusu Taşınmaz Tapu Kaydına Tek Taraflı İşlemle İşlendiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU SİCİLİNDEKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ ( İlgililerin Rızaları Bulunmadan Tapu Sicilindeki Yanlışlığın Ancak Mahkeme Kararı İle Düzeltilebileceği - Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydına Tek Taraflı İrade Beyanı İle Yazılan Şerhin Terkini Gerektiği )
VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( İmar Uygulaması İle Oluşan Dava Konusu Taşınmaz Davacılar İle Dava Dışı Üçüncü Kişi Adına Paylı Olarak Tescil Edildiği - Terkini İstenilen Şerhin Dava Konusu Taşınmaz Tapu Kaydına Tek Taraflı İşlemle İşlendiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU KAYDINA TEK TARAFLI İŞLEMLE ŞERH KONULMASI ( İlgililerin Rızaları Bulunmadan Tapu Sicilindeki Yanlışlığın Ancak Mahkeme Kararı İle Düzeltilebileceği - Davanın Kabulü Yerine Yazılı Gerekçe İle Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y14.HD15.5.2012E. 2012/5799 K. 2012/6949"TAPU KAYDINA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kayıt Maliki Yönünden Davacının Aktif Dava Ehliyeti Olmamasına Rağmen Tapu Kaydında İsminin Düzeltilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Kayıt Maliki Yönünden Davacının Aktif Dava Ehliyeti Olmamasına Rağmen Tapu Kaydında İsminin Düzeltilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KADASTRO TUTANAKLARI ( ile Dayanakları Dosyaya Getirtilmeden Eksik İnceleme ve Araştırma ile Davacının Murisi Dedesi Yönünden İstemin Kabulünün Hatalı Olduğu - Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi )"
Y14.HD29.5.2012E. 2012/6976 K. 2012/7607"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Yapı Bedeli İlgili Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmedikçe veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadıkça ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Ömürlerini Dolduruncaya Kadar Yapının Eski Sahiplerince Kullanılmaya Devam Olunacağı )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucunda Davalılara Ait Binanın Bir Kesiminin Taraflara Ait Olan Bir Parselde Kaldığı - Yapı Bedeli İlgili Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmedikçe veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadıkça ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Yapının Eski Sahiplerince Kullanılacağı )
BÜTÜNLEYİCİ PARÇA ( İmar Uygulamasıyla Davalılara Ait Binanın Bir Kesiminin Taraflara Ait Olan Bir Parselde Kaldığı - Yapı Bedeli Yapı Sahibine Ödenmedikçe veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadıkça ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Yapının Eski Sahiplerince Kullanılacağı/Elatmanın Önlenmesi ve Kal )
YIKIM KARARI ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal/Yapılan Keşif Sonucu Uzman Bilirkişi Tarafından Dosyaya İbraz Olunan Raporlardan Binanın Tecavüzlü Kesiminin ve Tadilat Giderinin Bedellerinin Saptandığı - Yapı Bedeli İle Tadilat Gideri Toplamı Yapı Sahiplerine Ödenmedikçe Yıkım Kararı Verilemeyeceği )"
Y14.HD30.5.2012E. 2012/6540 K. 2012/7672"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Komşu Parsellerden Mera Olarak Sınırlandırılıp Kesinleşen Parsellerle Toprak Yapısı İtibariyle Bütünlük Arz Edip Arzetmediğinin Ayırıcı Unsurlar Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
YEREL BİLİRKİŞİ ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Taşınmazın Tamamının veya Bir Bölümünün Kamu Orta Malı Mera Niteliği Taşıyıp Taşımadığının Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Suretle Kullanıldığının Kullanmanın Ekonomik Amaca Uygun Olup Olmadığının Açıklattırılması Gerektiği )
KEŞİF ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Uzman Ziraat Mühendisinden Arazinin Niteliğini Belirtir Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği/Teknik Bilirkişiye Uygulanan Kayıtların Kapsamını Belirtir ve Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirilmesi Gerektiği )"
Y14.HD31.5.2012E. 2012/7113 K. 2012/7745"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Davalılar Arasında Başka Mahkemede Görülen Davada Verilen Hükmün Kesinleşmesi İle Davacıya Temlik Edilen Bağımsız Bölümün Davalı Yüklenicinin Mülkiyetine Geçeceği/Davacının Şahsi Hakkını İleri Sürerek Mülkiyet Talebinde Bulunma Hakkı Doğacağı - Mahkeme Kararının Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki/Davalılar Arasında Başka Mahkemede Görülen Dava İle Davacının Tescil Talebinde Bulunduğu Bağımsız Bölümün Arsa Malikleri Adına Olan Tapu Kaydının İptali ve Diğer Davalı Yüklenici Adına Tesciline Karar Verildiği - Belirtilen Mahkeme Kararının Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Davalılar Arasında Başka Mahkemede Görülen Dava İle Davacının Tescil Talebinde Bulunduğu Bağımsız Bölümün Arsa Malikleri Adına Olan Tapu Kaydının İptali ve Diğer Davalı Yüklenici Adına Tesciline Karar Verildiği - Belirtilen Mahkeme Kararının Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )"
Y14.HD12.6.2012E. 2012/7238 K. 2012/8277"MERAYA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili - Davalıların Dava Konusu Taşınmazların Hangi Bölümlerini Kullandığı Fen Bilirkişi Raporunda İnfaza Elverişli Biçimde İşaretlenmeli ve Kullandıkları Mera Bölümlerinin Eski Hale Getirme Bedeli Ziraat Bilirkişi Tarafından Belirlenmesi Gerektiği )
ESKİ HALE GETİRME BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalıların Dava Konusu Taşınmazların Hangi Bölümlerini Kullandığı Fen Bilirkişi Raporunda İnfaza Elverişli Biçimde İşaretlenmeli ve Kullandıkları Mera Bölümlerinin Eski Hale Getirme Bedeli Ziraat Bilirkişi Tarafından Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalıların Dava Konusu Taşınmazların Hangi Bölümlerini Kullandığı Fen Bilirkişi Raporunda İnfaza Elverişli Biçimde İşaretlenmeli ve Kullandıkları Mera Bölümlerinin Eski Hale Getirme Bedeli Ziraat Bilirkişi Tarafından Belirlenmesi Gerektiği - Meraya Elatmanın Önlenmesi İstemi )"
Y14.HD13.6.2012E. 2012/7406 K. 2012/8338"TAPU KAYDINDA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkemenin Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - 6100 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önceki Tarihte Açılmış Olan Davalarda Kanunun Yargı Yolu ve Göreve İlişkin Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ( Görevli Mahkemenin Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi )
GÖREV ( Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkemenin Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )"
Y14.HD20.6.2012E. 2012/7975 K. 2012/8770"TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ ( Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiği - Akit Tablosunda Görülen Kayıt Maliki İle Davacının Kaydının Düzeltilmesini İstediği Şahsın Kimlik Bilgileri Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Düzeltme Yapılırken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Gerektiği - Nüfus Müdürlüğünden Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Malik Olarak Görünen Kişi İle Aynı Kimlik Bilgilerine Sahip Bir Başka Kişi veya Kişilerin Nüfus Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
AKİT TABLOSU ( Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Akit Tablosunda Görülen Kayıt Maliki İle Davacının Kaydının Düzeltilmesini İstediği Şahsın Kimlik Bilgileri Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )"
Y14.HD2.7.2012E. 2012/6549 K. 2012/9090"İTİRAZIN İPTALİ ( Faturaya Dayalı Takibe - Delillerin Takdirinde Yanılgıya Düşülmek ve Takibe Konu Olmayan Faturaları da Hesaplamaya Dahil Edilmek ve Ayrıca Takibe Konu Alacağın Likit Özellikte Olmadığı Halde İnkar Tazminatına da Hükmedilmek Suretiyle Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
FATURA ( Davalı İş Sahibi Takibe Konu Faturalardan Birinin Muhteviyatı İşlerin Yapılıp Kendisine Teslim Edildiğini Kabul Etmediği/Davacının Fatura Muhteviyatı İşlerin Yapıldığını ve Faturada Yazılı Bedeli Hak Ettiğini İspat Etmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
ESER SÖZLEŞMESİNDE İSPAT YÜKÜ ( İtirazın İptali/Davacının Fatura Muhteviyatı İşlerin Yapıldığını ve Faturada Yazılı Bedeli Hak Ettiğini İspat Etmesi Gerektiği/Yazılı Sözleşme Bulunmadığından İş Sahibinin Açık İzni Olmadan Tanık Dinletme Olanağının Olmadığı - Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )
YEMİN ( Davacının Fatura Muhteviyatı İşlerin Yapıldığını ve Faturada Yazılı Bedeli Hak Ettiğini İspat Etmesi Gerektiği/Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Sayılacağı/Uyuşmazlık Konusu Fatura Bakımından Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği - İtirazın İptali )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalı İş Sahibi Takibe Konu Faturalardan Birinin Muhteviyatı İşlerin Yapılıp Kendisine Teslim Edildiğini Kabul Etmediği/Davacının Aksini İspat Etmesi Gerektiği/Yazılı Sözleşme Bulunmadığından İş Sahibinin Açık İzni Olmadan Tanık Dinletme Olanağının Olmadığı - İtirazın İptali )"
Y14.HD3.7.2012E. 2012/4749 K. 2012/9133"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemenin Dayanılan Yargılamanın İadesi İstemini Yerinde Gördüğü/Yargılamanın İadesi Sebebinin Eski Hükme Etkili Bulunmadığı - Eski Hükmün Onanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMANIN İADESİ ( Mahkemece Yargılamanın İadesi Sebebinin Eski Hükme Etkili Bulunmadığı - Bu Durumda Eski Hükmün Onanmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
DÜZELTEREK ONAMA ( Tapu İptali ve Tescil/Mahkemece Yargılamanın İadesi Sebebinin Eski Hükme Etkili Bulunmadığından Eski Hükmün Onanmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Davanın Reddine Karar Verilmesinin Bu Nedenle Doğru Değilse de Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kararın Düzeltilerek Onanması Gerektiği )"
Y14.HD5.7.2012E. 2012/2895 K. 2012/9216"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Muvazaalı Olarak Düzenlendiği Yargı Kararlarıyla Kesinleşen ve Geçerli Olmayan Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Olarak Tescil İstenemeyeceğinden Davanın Reddinde Karar Verilmesi Gerektiği )
MUVAAZA ( Tapu İptali ve Tescil - Muvazaalı Şekilde Düzenlenmiş Satış Vaadi Sözleşmelerinin Geçerli Olmadığı ve Mülkiyeti Nakletmeyeceği/Davanın Reddinde Karar Verilmesi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNASI ( Her Ne Kadar Yerel Mahkemece Dairemizin Bozma Kararına Uyularak Davanın Kabulüne Karar Verilmiş İse de Maddi Hata Sonucu Verilen Bozma İlamlarına Uyularak Verilen Mahkeme Kararlarının da Usulü Müktesep Hak Teşkil Etmeyeceği/Davanın Reddinde Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
MADDİ HATA ( Tapu İptali ve Tescil - Muvazaalı Şekilde Düzenlenmiş Satış Vaadi Sözleşmelerinin Geçerli Olmadığı ve Mülkiyeti Nakletmeyeceği Hususlarının Maddi Hata Sonucu Gözden Kaçırılarak Bozma Kararı Verildiği/Usuli Kazanılmış Hak Oluşmayacağından Davanın Reddi Gerektiği )"
Y14.HD10.7.2012E. 2012/4641 K. 2012/9370"TAPU İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ ( Davacıların Üyelik Kaydı Davalı Adına Olup ve İleride Kendilerine Ait Olacağını Düşündükleri Taşınmaza Ait Kooperatif Üyelik Ödemelerini İnanılan Sıfatıyla Davalıya Yapmaları Karşısında Davalının da Bu Ödemeleri Davacılar Adına Kooperatife Yapmış Olması İnanç Sözleşmesinin Varlığını Kanıtladığı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Davacıların Üyelik Kaydı Davalı Adına Olup ve İleride Kendilerine Ait Olacağını Düşündükleri Taşınmaza Ait Kooperatif Üyelik Ödemelerini İnanılan Sıfatıyla Davalıya Yapmaları Karşısında Davalının da Bu Ödemeleri Davacılar Adına Kooperatife Yapmış Olmasıyla Kanıtlandığı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davalının Eli Ürünü Olan Hesaplamalara İlişkin Notların Bu Nitelikte Olduğu - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
TANIK BEYANI ( ile Belgelerdeki İbarelerden Davacıların Üyelik Kaydı Davalı Adına Olup ve İleride Kendilerine Ait Olacağını Düşündükleri Taşınmaza Ait Kooperatif Üyelik Ödemelerini İnanılan Sıfatıyla Davalıya Yapmaları Karşısında Davalının da Bu Ödemeleri Davacılar Adına Kooperatife Yapmış Olması İnanç Sözleşmesinin Varlığını Kanıtladığı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
TEVİL YOLLU İKRAR ( Yanında İnanç Sözleşmesinin Varlığı Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Belgeler Tanık Beyanları ile Kanıtlandığı Anlaşıldığından Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )"
Y14.HD26.9.2012E. 2012/9581 K. 2012/11019"GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mahkemece Hüküm Kurulurken İki Parsel Lehine Geçit Hakkı Kurulmuş ise de Parsellerden Biri Bakımından Kesintisizlik İlkesine Aykırı Hareket Edilip Kurulan Geçidin Bu Parsele Kadar Ulaşmadığından Davacıya Ait Diğer Parsel Üzerinden Akdi Geçit Hakkı Kurdurma Olanağı Tanınması İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği )
GEÇİT HAKKINDA KESİNTİSİZLİK İLKESİ ( İki Parsel Lehine Geçit Hakkı Kurulmuş ise de Parsellerden Biri Bakımından Kurulan Geçit Bu Parsele Kadar Ulaşmadığından Davacıya Ait Diğer Parsel Üzerinden Akdi Geçit Hakkı Kurdurma Olanağı Tanınması İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği - Geçit Hakkı Kurulması İstemi )
AKTİ GEÇİT İRTİFAKI KURMAK İÇİN SÜRE VERMEK ( Mahkemece Hüküm Kurulurken İki Parsel Lehine Geçit Hakkı Kurulmuş ise de Parsellerden Biri Bakımından Kurulan Geçit Bu Parsele Kadar Ulaşmadığından Davacıya Ait Diğer Parsel Üzerinden Akdi Geçit Hakkı Kurdurma Olanağı Tanınması Gerektiği )"
Y14.HD9.10.2012E. 2012/7985 K. 2012/11412"İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Davalılardan Birinin Her Ne Kadar Davayı Kabulü Nedeniyle Bu Davalı Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilmiş İse de İpotek Lehtarı Diğer Davalı Olduğundan Kabul Eden Davalının Kabul Beyanının Hüküm İfade Etmeyeceği )
İPOTEK ( Lehtarı Diğer Davalı Olduğundan Kabul Eden Davalının Davayı Kabul Beyanının Hüküm İfade Etmeyeceği - İpoteğin Kaldırılması İstemli Bir Davada Hem Kabul Hem de Ret Kararı Verilmiş Olmasının Usul Hükümlerine Aykırı Olduğu )
DAVAYI KABUL ETME ( Davalılardan Birinin Her Ne Kadar Davayı Kabulü Nedeniyle Bu Davalı Hakkındaki Davanın Kabulüne Karar Verilmiş İse de İpotek Lehtarı Diğer Davalı Olduğundan Kabul Eden Davalının Kabul Beyanının Hüküm İfade Etmeyeceği - İpoteğin Kaldırılması )
HÜKMÜN İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTURMASI ( İpoteğin Kaldırılması İstemli Bir Davada Hem Kabul Hem de Ret Kararı Verilmiş Olmasının Usul Hükümlerine Aykırı Olduğu - İnfazda Tereddüt ve Şüphe Uyandıracak Biçimde Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
Y14.HD23.10.2012E. 2012/8949 K. 2012/12207"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılan İşlemlerin Sahte Olduğu İleri Sürülerek - Başka Dosyalarda Açılan Davalardaki Hukuki Sebep İle Bu Davadaki Hukuki Sebep Aynı İse de Davanın Taraflarının Farklı Olduğu/Mahkemece Davanın Derdestlik Nedeniyle Reddinin Doğru Olmadığı )
DERDESTLİK ( Başka Dosyalarda Açılan Davalardaki Hukuki Sebep İle Bu Davadaki Hukuki Sebep Aynı İse de Davanın Taraflarının Farklı Olduğu/Diğer Mahkeme Dosyasında Açılan Dava İle Bu Davanın Tarafları Aynı İse de Her İki Davanın Hukuki Sebebinin Farklı Olduğu/Davanın Reddinin Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
DAVA ŞARTI ( Tapu İptali ve Tescil - Diğer Mahkeme Dosyasında Açılan Dava İle Bu Davanın Tarafları Aynı İse de Her İki Davanın Hukuki Sebebinin Farklı Olduğu/Başka Dosyalarda Açılan Davalardaki Hukuki Sebep İle Bu Davadaki Hukuki Sebep Aynı İse de Davanın Taraflarının Farklı Olduğu/Derdestliğin Söz Konusu Olmadığı )"
Y14.HD30.10.2012E. 2012/4626 K. 2012/12241"TAZMİNAT DAVASI ( Tapu Kaydının İptalinden Kaynaklanan - Zararın Doğmasına Neden Olan Olaylarda Davacıya Yüklenebilecek Bir Kusur Varlığının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
TAPU KAYDININ İPTALİ ( Tazminat Davası - Kusur Bulunması Halinde Zararın Artmasına Hangi Oranda Etki Ettiği Davalıya Yüklenebilecek Kusurların Neler Olduğu ve Zarar ile Tazminat Arasındaki Denge Unsurunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
KUSUR ( Bulunması Halinde Zararın Artmasına Hangi Oranda Etki Ettiği Davalıya Yüklenebilecek Kusurların Neler Olduğu ve Zarar ile Tazminat Arasındaki Denge Unsurunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Tapu Kaydının İptalinden Kaynaklanan Tazminat Davası )"
Y14.HD13.11.2012E. 2012/8834 K. 2012/13196"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı/Sözleşme Mülkiyet Aktarımını Sağlamamakla Birlikte Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerliliğini Koruduğu - Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Hukuka Uygun Olarak Tamamlanmış Haldeki Rayiç Değerinin Tespiti İle Talep de Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerliliğini Koruduğu - Bu Sözleşmeye Dayanarak Davacının Bedel İsteminde Bulunabileceği/Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Tamamlanmış Haldeki Rayiç Değerinin Tespiti İle Talep de Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyet Aktarımını Sağlamamakla Birlikte Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerliliğini Koruduğu/Bu Sözleşmeye Dayanarak Davacının Bedel İsteminde Bulunabileceği - Maddi Tazminat Davası )
TAAHHÜT MUAMELESİ ( Olarak Geçerli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Davacının Bedel İsteminde Bulunabileceği/Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Tamamlanmış Haldeki Rayiç Değerinin Tespiti İle Talep de Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Maddi Tazminat/Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Davacının Bedel İsteminde Bulunabileceği - Sözleşme Geçersiz Bir Sözleşmeymiş Gibi Denkleştirici Adalet İlkesine Göre Bedel Belirlenerek Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin Doğru Görülmediği )
KAÇAK BİNA ( Satış Vaadinin Sözleşmesi Kaçak Olan Binadaki Bağımsız Bölüme İlişkin Olduğu - Yapının Ekonomik Değeri Olmadığından İyileştirme Giderlerine İlişkin İstemin Reddi Gerektiği/Maddi Tazminat Davası )"
Y14.HD9.1.2013E. 2012/13399 K. 2013/4"ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muvazaa İddiası - Murisin Bakım Sözleşmesine Konu Başka Taşınmazı Olup Olmadığının Belirleneceği/Mal Kaçırma Kastı İddiası/Davalı Tanıklarının Yeniden Dinleneceği )
MURİSİN TAŞINMAZLARININ TESPİT EDİLMESİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası/Muvazaa İddiası - Murisin Bakım Sözleşmesine Konu Başka Taşınmazı Olup Olmadığının Belirleneceği/Tapu İptali ve Tescil Davası )
MUVAZAA ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası/Muvazaa İddiası - Murisin Bakım Sözleşmesine Konu Başka Taşınmazı Olup Olmadığının Belirleneceği/ Davalı Tanıklarının Yeniden Dinleneceği/Muvazaa )
TANIK DİNLENMESİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası/Muvazaa İddiası - Murisin Bakım Sözleşmesine Konu Başka Taşınmazı Olup Olmadığının Belirleneceği/ Davalı Tanıklarının Yeniden Dinlenmesi Gereği )"
Y14.HD14.1.2013E. 2012/13797 K. 2013/304"TAPU KAYDINA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Mülkiyet Aktarımının Önlenmesi Gereği/Taşınmaz Malikinin Değişmemesine Dikkate Edileceği - Aynı İsimde Başka Bir Şahsın Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDEKİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLGİ ALINMASI ( Aynı İsimde Başka Bir Şahsın Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği - Aynı İsimde Şahısların Bulunması Halinde Bunların Duruşmaya Çağrılacağ/Tapu Kaydının Düzeltilmesi )
NÜFUS KAYITLARINDA AYNI İSİMDE KİŞİLERİN BULUNMASI DURUMU ( Bu Kişilerin Duruşmaya Çağrılarak Mülkiyet İddiaları Olup Olmadığının Yerel Mahkemece Sorulması Gerektiği - Nüfus Kayıtları,Tapu Kayıtları ve Dayanaklarının İncelenmesi Gereği )"
Y14.HD15.1.2013E. 2012/13985 K. 2013/419"KADİM MERA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Komşu Taşınmazların Tapu Kayıtlarının/Tapu Kayıtları Çıkarılarak Dava Konusu Yeri Kapsayıp Kapsamadığının Tespit Edileceği - Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiden Uygulama Yapılacağı )
EKSİK ARAŞTIRMA VE İNCELEMEYE DAYALI KARAR VERİLEMEMESİ ( Dava Konusu Taşınmaz ile Komşu Taşınmazları Gösterir Geniş Kapsamlı Birleşik Haritanın Dava Dosyasına Getirtileceği - Komşu Parsellerin Onaylı Parsel Tutanaklarının İnceleneceği )
YÖREYİ İYİBİLEN YEREL BİLİRKİŞİ RAPORU ( Komşu Köylerde İkamet Edip Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçileceği/Yerel Bilirkişiler ve Taraf Tanıklarının Dinlenmesi Gereği - Mera İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
TARAF TANIKLARININ DİNLENMESİ ( Taşınmazın Geçmişte Ne Durumda Bulunduğu/Kime Ait Olduğu ve Kimden Nasıl İntikal Ettiği Hususlarının Yerel Mahkemece Araştırılacağı - Taşınmazın Toprak Yapısının İnceleneceği/Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
UZMAN ZİRAAT MÜHENDİSİ RAPORU ( Arazinin Niteliğinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gereği - Teknik Bilirkişiye Uygulanan Kayıtların Kapsamını Belirtir ve Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirilmesi Gereği/Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
Y14.HD17.1.2013E. 2012/13393 K. 2013/463"MERA OLDUĞU İDDİASIYLA HAZİNENİN TAPU İPTALİ VE SINIRLANDIRMA İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Mera Olduğuna Dair Delil Bulunmadığından Davanın Reddi Şeklindeki Yerel Mahkeme Kararının Eksik Araştırma ve İncelemeye Dayandığının Kabulü )
MAHKEMECE YETERLİ ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPILMAMIŞ OLMASI ( Yörenin Evveliyatını Bilmeyen Yerel Bilirkişi Dinlenilmesinin Hatalı Olduğu - Başka Köylerden de Yerel Bilirkişi Araştırılması Gereği/Köy Haritasının İnceleneceği )
TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN YETERİNCE ARAŞTIRILMADIĞI ( Keşif Mahallinde Dinlenen Mahalli Bilirkişilerin Dava Konusu Taşınmazın Evveliyatını ve Halen Kim Tarafından Kullanıldığını Bilmediklerini Beyan Ettiği - Meraya Elatmanın Önlenmesi )
MAHALLİ BİLİRKİŞİNİN YÖRENİN EVVELİYATINI BİLMEMESİ ( Mahkemece Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı - Yöreyi İyi Bilen Başka Köylerden Yaşlı Bilirkişilerin Tespit Edilmesi Gereği - Bölgeye Ait Memleket Haritasının İncelenmesi Gereği )
BAŞKA KÖYLERDEN MAHALLİ BİLİRKİŞİLERİN DİNLENMESİ GEREĞİ ( Davalı Olan Tüm Taşınmazları Birlikte Gösteren Köy Haritasının ve Memleket Haritasının Yerel Mahkemece İnceleneceği - Tapu ve Vergi Kayıtlarının Araştırılması Gerektiği )"
Y14.HD17.1.2013E. 2012/14210 K. 2013/523"İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Aynı İpotekli Taşınmaz Hakkında Başka Bir Dava Bulunduğu - Birbirini Etkileyecek Mahiyetteki Davaların Birleştirilmesi Gereği/Davaların Birleştirilmesi Hususunun Gözardı Edilemeyeceği/Derdest Dava )
ARALARINDA BAĞLANTI OLAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ ( Davalı Tarafından Aynı Taşınmaz Üzerinde Kurulmuş Olan İpoteğin Kaldırılması İçin Başka Bir Dava Açıldığı Ve Halen Derdest Olduruğu - Davaların Birleştirilmesi Gerektiği )
AYNI TAŞINMAZ HAKKINDA DERDEST DAVA BULUNDUĞU ( Davaların Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkilediği Durumda Her İki Dava Arasında Bağlantının Var Sayılacağı - Farklı Hukuki Sonuçlara Varılmasının Önüne Geçilmesi Gerektiği )"
Y14.HD21.2.2013E. 2013/672 K. 2013/2536"HÜKMEN DÜZELTİLEN KİMLİK BİLGİLERİNİN TAVZİH YOLUYLA YENİDEN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kararın Taraflara Tebliğinden Sonra Hakimin Tarafları Dinlemeden Dosya Üzerinde İnceleme Yaparak Hatayı Düzeltemeyeceği )
TAVZİH ( Hükmen Düzeltilen Kimlik Bilgilerinin Tavzih Yoluyla Yeniden Düzeltilmesi İstemi - Taraflar Çağrılıp Dinlemeden Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Tavzih İsteminin Kabulü Yasaya Aykırı Olduğu )
KİMLİK BİLGİLERİNİN TAVZİH YOLUYLA YENİDEN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kararın Taraflara Tebliğinden Sonra Hakimin Tarafları Dinlemeden Dosya Üzerinde İnceleme Yaparak Hatayı Düzeltmesine Olanak Olmadığı )
YENİDEN YARGILAMA ( Temyiz Yoluyla İncelenmesi Mümkün Olan Bir Husus Yeniden Yargılama Yapılarak Tavzih Adı Altında Düzeltilemeyeceği )"
Y14.HD5.3.2013E. 2013/1312 K. 2013/3098"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satmayı Vaat Eden Davalının Veraset Belgesinin Alınması İçin Dava Açıldığı - Satmayı Vaat Edenin Mirasçıları Belirlenerek Somut Uyuşmazlıkta Onlara Karşı Husumet Yöneltileceği - Davacının Açmış Olduğu Bu Davanın Sonucu Beklenerek İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
VERASET BELGESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Satmayı Vaat Eden Davalının Veraset Belgesinin Alınması İçin Dava Açıldığı/Satmayı Vaat Edenin Mirasçıları Belirlenerek Somut Uyuşmazlıkta Onlara Karşı Husumet Yöneltileceği )
HUSUMET ( Satmayı Vaat Eden Davalının Veraset Belgesinin Alınması İçin Dava Açıldığı/Satmayı Vaat Edenin Mirasçıları Belirlenerek Somut Uyuşmazlıkta Onlara Karşı Husumet Yöneltileceği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )"
Y14.HD5.3.2013E. 2013/661 K. 2013/3169"GEÇİT DAVASI ( Bilirkişi Raporu Ekindeki Krokiye Göre Kuzeydeki Seçeneklerin Orman Arazisinden Geçmesi Nedeniyle Geçit Kurulması Uygun Olmadığı - Komşu Parselleri Bölmeyecek ve Güneydeki Kadastrol Yollara Ulaşacak Şekilde Diğer Seçenekler de Araştılarak Geçit Kurulması Gerektiği )
GEÇİT HAKKI ( Bilirkişi Raporunda Güneydeki Kadastrol Yola Ulaşacak Şekilde Önerilen Geçidin Hem Bir Kısım Parselleri İkiye Bölerek Ekonomik Bütünlüğünü Bozduğu Hem de Güzergahtaki Evlerin Yakınından Geçtiği/Diğer Seçenekler de Araştılarak Geçit Kurulması Gerektiği - Geçit Davası )
KOMŞULUK HUKUKU ( Geçit Davası - Komşu Parselleri Bölmeyecek ve Güneydeki Kadastrol Yollara Ulaşacak Şekilde Diğer Seçenekler de Araştılarak Geçit Kurulması Gerektiği )"
Y14.HD14.3.2013E. 2013/1906 K. 2013/3766"YOLA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İmar Planı Kapsamında Yol Olmakla Birlikte Halen Özel Mülk Olma Niteliği Taşıyan Taşınmazın Maliklerinin İzni Dışında Yol Olarak Kullanılması Mümkün Olmadığı - İmar Planında Yol Olarak İşaretlenmiş Olmasının Resmi Olarak Yola Terk Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
İMAR PLANINDA YOL OLARAK AYRILMA ( İmar Planı Kapsamında Yol Olmakla Birlikte Halen Özel Mülk Olma Niteliği Taşıyan Taşınmazın Maliklerinin İzni Dışında Yol Olarak Kullanılması Mümkün Olmadığı - Yola Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddi Gerektiği )
YOL OLARAK TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA İŞARETLENMESİ ( Bu Yerin Resmi Olarak Yola Terk Edildiği ve Yol Olarak Kullanıma Açıldığı Anlamına Gelmeyeceği - İmar Planı Kapsamında Yol Olmakla Birlikte Halen Özel Mülk Olma Niteliği Taşıyan Taşınmazın Maliklerinin İzni Dışında Kullanılamayacağı )"
Y14.HD18.3.2013E. 2013/2572 K. 2013/3949"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın İhaleden Satın Alınması Nedeniyle Şahsi Hakka Dayalı - Taşınmazın Bakiye Satış Bedeli Olan ve Davacı Tarafça Makbuz İle Yatırılan Bedelin Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN İHALE İLE SATIŞI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Bakiye Satış Bedeli Olan ve Davacı Tarafça Makbuz İle Yatırılan Bedelin Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN SONUÇ KISMININ İÇERİĞİ ( Taşınmazın Bakiye Satış Bedeli Olan ve Davacı Tarafça Makbuz İle Yatırılan Bedelin Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği Halde Bu Hususun Hüküm Sonucunda Belirtilmemiş Olmasının Doğru Görülmediği - Tapu İptali ve Tescil )"
Y14.HD19.3.2013E. 2013/2279 K. 2013/4168"GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bilirkişi Raporuna Ekli Krokiye Göre Doğudaki ve Kuzeydeki Genel Yollara Ulaşacak Şekilde Başkaca Parsellerden Geçit Kurulup Kurulamayacağının Araştırılması Gerektiği )
FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Bilirkişi Raporuna Ekli Krokiye Göre Doğudaki ve Kuzeydeki Genel Yollara Ulaşacak Şekilde Başkaca Parsellerden Geçit Kurulup Kurulamayacağının Araştırılması Gerektiği )
YÜZÖLÇÜMÜ KÜÇÜK PARSELLER ( Yerine Daha Büyük Olan Parsellerden Geçit Kurulması Gerektiği - Geçit Hakkı Kurulması İstemi )
KESİNTİSİZLİK İLKESİ ( Gereğince Davacıya Ait Taşınmazlardan Genel Yola Kadar Geçit Kurulmuş Olması İçin Davacının Parselleri Arasında da Hükmen Kurulacak Geçite Bağlantı Sağlanması İçin Davacıya Akti Geçit İrtifakı Kurdurması İçin Süre Verilmesi Gerektiği - Geçit Hakkı Kurulması İstemi )"
Y14.HD29.3.2013E. 2013/2892 K. 2013/4840"GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Tesis Edilen Geçidin Taşınmaz Yararına Kurulması Gerekirken Davacılar Lehine Tesis Edilmesinin ve Davacılar Tarafından Yapılan Yargılama Giderlerinin Davalılardan Tahsili İle Davacılar Yararına Vekalet Ücreti Taktirinin Hukuka Aykırı Olduğu )
GEÇİT HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN DAVA ( Geçit Hakkının Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulduğu - Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERİ ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılması Gerektiği )"
Y14.HD29.3.2013E. 2013/2924 K. 2013/4841"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Arsa Malikleri Dava Konusu Bağımsız Bölümü Satın Almamışlar ve Kendilerine Ait Olan Taşınmazda Kat İrtifakı Kurdukları - Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğini Araştırıp Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Vermek Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davalı Arsa Malikleri Dava Konusu Bağımsız Bölümü Satın Almamışlar ve Kendilerine Ait Olan Taşınmazda Kat İrtifakı Kurdukları/Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılacağı )
KAT İRTİFAKI ( Davalı Arsa Malikleri Dava Konusu Bağımsız Bölümü Satın Almamışlar ve Kendilerine Ait Olan Taşınmazda Kat İrtifakı Kurdukları/Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğini Araştırıp Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Vermek Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
Y14.HD8.4.2013E. 2013/3826 K. 2013/5447"MERA KOMİSYON KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Köy Tüzel Kişiliği Adına Açılmış Olup Diğer Davacıların Aktif Dava Ehliyetleri Bulunmadığından Diğer Davacılar Tarafından Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Davalı Köye Tahsis Yapılması ve Kesinleşmesi Halinde Mera Kanununun Öngördüğü Yönteme Uygun İnceleme ve Araştırma Yapılması Gerektiği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Mera Komisyon Kararının İptali İstemi - Dava Köy Tüzel Kişiliği Adına Açılmış Olup Diğer Davacıların Aktif Dava Ehliyetleri Bulunmadığından Diğer Davacılar Tarafından Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KOMİSYON ÇALIŞMASI ( Mera Komisyon Kararının İptali İstemi - Davalı Köye Tahsis Yapılması ve Kesinleşmesi Halinde Mera Kanununun Öngördüğü Yönteme Uygun İnceleme ve Araştırma Yapılması Gerektiği )
MERA TAHSİSİ ( Mera Komisyon Kararının İptali İstemi - Yeniden Mera Tahsisi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )"
Y14.HD10.4.2013E. 2013/3761 K. 2013/5599"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Elbirliği Mülkiyeti Hükümlerine Tabi Olunmasa Dahi İcra Mahkemesinden Alınan Yetki Belgesine Dayalı Açılan Ortalığın Giderilmesi Davasında 5403 S.K. 8 M. Hükümlerinin Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİNDEN ALINAN YETKİ BELGESİNE DAYALI ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Pay Satışı Mümkün Olmayan Paylı Mülkiyete Tabi Tarımsal Nitelikli Taşınmazlarda Yerel Mahkemece 5403 S.K. 8 M. Hükümlerinin Gözetilmesi Gerektiği )
TARIMSAL NİTELİKTE TAŞINMAZ ( Tarımsal Nitelikteki Taşınmazlarda Alacaklının İcra Mahkemesinden Alacağı Yetki Belgesiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabileceği - Taşınmazın Tamamının Satılabileceği/Yetki Belgesi Alınması )"
Y14.HD15.4.2013E. 2013/2908 K. 2013/5783"MERA KOMİSYON KARARININ İPTALİ İSTEĞİ ( "Mera" Olarak Vasıflandırılan Taşınmaz - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazlardan Olmayıp Kamunun Ortak Kullanmasına Ayrılan Yerlerden Olduğundan Mera Komisyonu Çalışmalarından Önce Bu Tür Bir Taşınmaz İçin Maliye Bakanlığından İzin Alınması Gerekmediği )
MERA OLARAK VASIFLANDIRILAN TAŞINMAZ ( Kamunun Ortak Kullanmasına Ayrılan Yerlerden Olduğundan Mera Komisyonu Çalışmalarından Önce Bu Tür Bir Taşınmaz İçin Maliye Bakanlığından İzin Alınması Gerekmediği - Mera Komisyon Kararının İptali İsteğinin Reddi Gereği )
KAMUNUN ORTAK KULLANMASINA AYRILAN YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ ( Mera Komisyon Kararının İptali İsteği - Mera Komisyonu Çalışmalarından Önce Bu Tür Bir Taşınmaz İçin Maliye Bakanlığından İzin Alınması Gerekmediği/Davanın Reddi Gereği )"

Y15.HD

Y15.HD16.6.2011E. 2010/1714 K. 2011/3580"İMALATTA EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN BULUNMASI ( Fazla Ödemenin İstirdadı - Yüklenici Tarafından Gerçekleştirildiği İspatlanan İmalatın Tutarı Sözleşme Fiyatlarıyla Değerlendirilerek Yüklenici Alacağı Saptanmalı ve İmalatta Varlığı İleri Sürülen Ayıplı İşlerin Tutarı Belirlenerek Karar Verileceği )
FAZLA ÖDEMENİN İSTİRDADI ( İmalatta Eksik ve Kusurlu İşlerin Bulunması - Yüklenici Tarafından Gerçekleştirildiği İspatlanan İmalatın Tutarı Sözleşme Fiyatlarıyla Değerlendirilerek Yüklenici Alacağı Saptanmalı ve İmalatta Varlığı İleri Sürülen Ayıplı İşlerin Tutarı Belirlenerek Karar Verileceği )
AYIPLI İŞLER TUTARI ( Ödenmeyen İmalat Bedelinin Tahsili - İmalatta Varlığı İleri Sürülen Ayıplı İşlerin Tutarı Belirlenerek ve Davalı Site Yönetimince İspatlanacak Ödemeler İş Bedelinden Düşülüp Karşı Davanın Hükme Bağlanması Gerektiği )"
Y15.HD29.2.2012E. 2012/387 K. 2012/1216"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Yüklenici Gerçekleştirdiği İmalatın İş Sahibi Yararına Olması Durumunda Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelini İş Sahibinden İsteyebileceğinden Bilirkişiden İş Bedeli Hesaplattırılıp Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yetkilinin İşin Bedelini Belirleme Yetkisi Bulunmadığından Mutabık Kalınan Miktarın Davalı İş Sahibi Belediyeyi Bağlamasının Mümkün Olmadığı - İtirazın İptali Davası )
MAHALLİ PİYASA RAYİÇ BEDELİ ( İşin Gerçekleştirildiği Yıl İtibarıyla Tutanakta Belirtilen Sayı Sefer ve Saatteki Kamyon Kota ve Kepçe Çalışması Karşılığı Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre İstenebilecek İş Bedeli Hesaplattırılıp Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
BİLİRKİŞİ ( İşin Gerçekleştirildiği Yıl İtibarıyla Tutanakta Belirtilen Sayı Sefer ve Saatteki Kamyon Kota ve Kepçe Çalışması Karşılığı Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre İstenebilecek İş Bedeli Hesaplattırılıp Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
BELEDİYE İNŞAAT TEKNİKERİ ( Yükleniciyle Arasında İmzalanan Çalışma Listesi Belediye Yetkilisi Tarafından İmzalandığından Yapılan İş Miktarı Bu Belgeyle Belirlenebilir ise de Aynı Yetkilinin İşin Bedelini Belirleme Yetkisi Bulunmadığından Mutabık Kalınan Miktarın Davalı İş Sahibi Belediyeyi Bağlamasının Mümkün Olmadığı - İtirazın İptali Davası )"
Y15.HD21.3.2012E. 2011/876 K. 2012/1782"ALACAK DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - İnşaatın Teslim Edilmesi Gereken Tarih İle Temerrüt Tarihi Arasındaki Gecikme Nedeniyle Kira Tazminatına Hükmedilmesi Gerekirken Temerrüt Tarihinden Sonrası İçin de Kira Tazminatına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerinin Temerrüde Düştüğü Tarihten İtibaren Davalı Yüklenici İnşaatı Durdurma Hakkına Sahip Olduğundan Bu Tarihten Sonrası İçin Davacı Arsa Sahiplerinin Temerrütleri Ortadan Kalkmadıkça Kira Tazminatı İsteyemeyeceği - Alacak Davası )
KİRA TAZMİNATI ( Alacak Davası - Arsa Sahiplerinin Kira Tazminatı Talep Edebilmesi İçin Gecikmede Bir Kusurunun Bulunmaması ve Edim Borcu Yönünden Temerrüde Düşmemiş Olması Gerektiği/İnşaatın Teslim Edilmesi Gereken Tarih İle Temerrüt Tarihi Arasındaki Gecikme Nedeniyle Kira Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
KİRA TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI ( İnşaatın Teslimi Gereken Tarih Kira Tazminatı Yönünden Kesin Vade Niteliğinde Bulunmadığından Faize Başlangıç Alınamayacağı/Arsa Sahiplerinin Keşide Ettiği İhtarın Tebliğ Tarihi Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )"
Y15.HD26.3.2012E. 2012/1423 K. 2012/1912"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalıların Keşideci ve Kefil Sıfatıyla Senet İmzaları - İmzayı İnkar Etmedikleri ve Alacağın Zamanaşımına Uğradığını İddia Etmedikleri )
KEŞİDECİ VE KEFİL SIFATIYLA SENET İMZALAMA ( İmzayı İnkar Etmedikleri ve Alacağın Zamanaşımına Uğradığını İddia Etmedikleri - İtirazın İptali Davasının Kabul Edileceği )
İTİRAZ ( Davalıların Keşideci ve Kefil Sıfatıyla Senet İmzaları - İmzayı İnkar Etmedikleri ve Alacağın Zamanaşımına Uğradığını İddia Etmedikleri )
KESİN ÖDEME TARİHİNİ İÇEREN SENET ( Ödeme Tarihi ile İcra Takibi Arasında Gerçekleşen Faiz Miktarının Saptanarak İşlemiş Faiz Alacağına Hükmedileceği )"
Y15.HD26.3.2012E. 2012/1490 K. 2012/1910"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri 3. Kişiye Devrettiği - Arsa Sahibinin Bu Bölüme Ait Tapunun İptali ile Adına Tescilini Talep Ettiği )
FESİH ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri - Fesih İçin Tarafların İradelerinin Birleşmesi veya Mahkeme Kararının Varlığının Zorunluluğu/ Tek Taraflı İrade İle Sözleşme Feshedilemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN 3. KİŞİYE BAĞIMSIZ BÖLÜM DEVRETMESİ ( Arsa Sahibinin Tapu İptali İle Adına Tescilini Talep Etmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri - Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri 3. Kişiye Devrettiği )"
Y15.HD31.5.2012E. 2012/2355 K. 2012/4011"ESER SÖZLEŞMESİ ( Karşılıklı Edimleri İçeren Bir Sözleşme Olduğu - Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Göre İş Sahibinin Onayını Almayan Avan Projenin Uygulunmayacağı Hükmüne Rağmen Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Talep Hakkı Olmadığı )
EDİMİNİ YERİNE GETİRMEYEN YÜKLENİCİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası - Sözleşmeye Göre İş Sahibinin Onayını Almayan Avan Proje ile Uygulama Yapılmaması Hükmüne Rağmen Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Talep Hakkı Bulunmadığı )"
Y15.HD20.6.2012E. 2012/152 K. 2012/4613"DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( İmalat Bedelinin Ödenmesi - Davacının Deliller Bölümünde Sair Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanmış Sayılacağından Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğu )
SAİR DELİL ( Davacının Deliller Bölümünde Sair Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanmış Sayılacağından Yemin Teklifi Etme Hakkı Hatırlatılması Gerektiği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Davacının Deliller Bölümünde Sair Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanmış Sayılacağından Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğu - Bu Hakkın Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y15.HD20.6.2012E. 2012/63 K. 2012/4608"DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİ ( Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ / MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Halinde Nisbi Vekalet Ücretine Değil Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
Y15.HD2.7.2012E. 2012/876 K. 2012/4947"ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - İhbar Olunan Şirketin Beyanı ve Davacının Davalıyla Aralarında Bulunan Akdi İlişkinin İspatına Yönelik Herhangi Bir Delil Sunmaması Karşısında Mahkemece Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerektiği )
HUSUMET YOKLUĞU ( İhbar Olunan Şirketin Beyanı ve Davacının Davalıyla Aralarında Bulunan Akdi İlişkinin İspatına Yönelik Herhangi Bir Delil Sunmaması Karşısında Mahkemece Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerektiği - Alacak Davası )
HUKUKİ DEĞERLENDİRME ( Alacak Davası - Davacının Davalıyla Aralarında Bulunan Akdi İlişkinin İspatına Yönelik Herhangi Bir Delil Sunmaması Karşısında Mahkemece Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerekirken Hukuki Değerlendirmede Yanılgıya Düşülerek Kabulünün Doğru Olmadığı )"
Y15.HD14.1.2013E. 2012/7336 K. 2013/82"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN GİZLİ AYIPLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Parkeler Üzerindeki Yer Yer Kabarma ve Bozuklukların Ayıplı ve Kusurlu İmalat Nedeniyle Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklandığı - Tazmin Bedelinin Tahsili )
VİLLANIN PARKELERİNDE KABARMA OLMASI ( Hasarın Tespit Davası ile Belirlendiği - Yargılama Sırasında da Tespit Davasındaki Belirlenen Hususların Teyit Edildiği/Sonradan Çıkan Gizli Ayıpların Giderilmesi Gereği/Gizli Ayıp/Eser )
HASARLAR NEDENİYLE TESPİT DAVASI AÇILMASI ( Bu Davada Belirlenen Ayıplar ve Bilirkişinin Görüş ve Hesaplamalarının Daha Sonradan Yargılama Sırasında Teyit Edildiği - Ayıbın Giderilme Bedelinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Gizli Ayıp Nedeniyle Ayıpların Giderim Bedelinin Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihteki Rayiç Fiyatlarla İsteyebileceğinin Kabulü - Mahkemece Saptanan Bedelin Davalıdan Tazmini Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Yüklenicinin Sorumlu Olduğu - Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihteki Rayiç Fiyatların Dikkate Alınacağı )"
Y15.HD24.1.2013E. 2012/973 K. 2013/345"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK NEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Ödenen İş Bedelinin İstirdatı/İcra Dairesinin ve Mahkemenin Yetkili Olmadığı - Yetki İtirazının Kabulü/818 S.K. 73. Uygulanamayacağı )
YETKİ İTİRAZININ KABULÜ GEREĞİ ( İcra Dairesinin ve Davanın Açıldığı Mahkemenin Yetkili Olmadığının Gözetileceği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİNİN BELİRLENME USULÜ ( 818 S.K. 73. M. Bütün Sözleşmeler İçin Uygulama Alanı Bulunmadığı/Sadece Karz Aktinden Doğan Borçlarla Sınırlı Olduğunun Kabulü Gereği - Eser Sözleşmesinin Niteliğinin Farklı Olduğu/Yetki )
BORCUN İFA YERİ MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ( Bütün Para Borçlarıyla İlgili Tüm İhtilaflarda 818 S.K. 73 M. Uygulanmasının Davacının İkametgahında Takibe ve Davaya Konu Olması Sonucunu Doğuracağı - İtirazın İptali Davası )
PARA BORÇLARINDA ÖDEME YERİ ( 818 S.K. 73. M. Sadece Karz Aktinden Doğan Borçlar İçin Uygulanacağının Gözetileceği )"
Y15.HD5.3.2013E. 2013/1221 K. 2013/1520"İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İlâmına Dayanılarak İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulduğundan Yasa'nın Aradığı Koşulların Gerçekleştiği Gözetilerek İstemin Kabulü Gerektiği )
İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI ( “Rehinle Temin Edilmemiş ve Vadesi Gelmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısı Borçlunun Yedinde veya Üçüncü Şahısta Olan Taşınır ve Taşınmaz Mallarını ve Alacakları İle Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN İLÂMINA DAYALI İHTİYATİ HACİZ ( Yasa'nın Aradığı Koşulların Gerçekleştiği Gözetilerek İstemin Kabulü Gerektiği )"
Y15.HD19.3.2013E. 2013/310 K. 2013/1847"İTİRAZIN İPTALİ ( İmalat Bedelinin Bilirkişi Raporunda Davacının Düzenlediği Faturaya Göre Hesaplandığı ve Davacının Hesaplamaya İtiraz Etmediği - İhtilafsız Ödeme Miktarının Bu Hesaplamadan Daha Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Alacaklı Olmadığı/Reddi Gerektiği )
YAZILI ESER SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI ( Bedel Konusunda da Mutabakat Bulunmadığı - İmalat Bedelinin Yapıldığı Yıl Piyasa Rayiçlerine Göre Belirleneceği )
İMALAT BEDELİNE DAVACI TARAFINDAN İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Bilirkişi Raporunda Davacının Düzenlediği Faturaya Göre Hesaplandığı ve Davacının Hesaplamaya İtiraz Etmediği - İhtilafsız Ödeme Miktarının Bu Hesaplamadan Daha Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Alacaklı Olmadığı )"
Y15.HD19.3.2013E. 2013/423 K. 2013/1850"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalılara Verilmiş Olup da Davacının İnşaatına Monte Edilmediği Gibi İade de Edilmeyen Kapılar Üzerinde 2011 İcra Takip Yılı İtibariyle Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedeli Konusunda Rapor Alınıp Bulunacak Miktara Kapora Bedeli de Eklenmek Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davalı Yüklenicilerin Edimlerini İfa Etmediği - İstenebilecek Miktarın Kapora Bedeli İle Teslim Edildiği Halde Takılmayan ve İade Edilmeyen Kullanılmış Kapıların 2011 İcra Takip Tarihindeki Değeri Kadar Olacağı/Bu Hususta Bilirkişiden Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İtirazın İptali - Davalı Yükleniciler Edimlerini İfa Etmedikleri ve Davacı İş Sahibi Bunların Bedelini Talep Etmek Suretiyle Sözleşmeyi Feshettiğinden Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Bedelini Davalılardan İsteyebileceği/İstenebilecek Miktarın Tespiti İçin Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
KAPORA BEDELİ ( Davacının İnşaatına Monte Edilmediği Gibi İade de Edilmeyen Kapılar Üzerinde 2011 İcra Takip Yılı İtibariyle Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedeli Konusunda Rapor Alınıp Bulunacak Miktara Kapora Bedeli de Eklenmek Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )"
Y15.HD2.4.2013E. 2013/1257 K. 2013/2239"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptâli Talebi - Mahkemece Diğer Ortak Tanık Olarak Dinlenmiş İse de Beyanında Dava ve İcra Takibine Muvafakatı Olduğuna Dair Bir Açıklama Bulunmadığından Öncelikle Davacıya Diğer Ortaktan Muvafakat Alınması Bakımından Mehil Verilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Mahkemece Diğer Ortak Tanık Olarak Dinlenmiş İse de Beyanında Dava ve İcra Takibine Muvafakatı Olduğuna Dair Bir Açıklama Bulunmadığından Öncelikle Davacıya Diğer Ortaktan Muvafakat Alınması Bakımından Mehil Verilmesi Gerektiği )
MUVAFAKAT ( Mahkemece Diğer Ortak Tanık Olarak Dinlenmiş İse de Beyanında Dava ve İcra Takibine Muvafakatı Olduğuna Dair Bir Açıklama Bulunmadığından Öncelikle Davacıya Diğer Ortaktan Muvafakat Alınması Bakımından Mehil Verileceği - Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali )"
Y15.HD2.4.2013E. 2013/1872 K. 2013/2283"İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Her Ne Suretle Olursa Olsun İdarece Alınan Teminatlar Üzerine Tedbir Konulamayacağı )
İDARECE ALINAN TEMİNAT ( İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına İlişkin İtiraz - Her Ne Suretle Olursa Olsun İdarece Alınan Teminatlar Üzerine Tedbir Konulamayacağı )
EMREDİCİ HÜKÜM ( İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına İlişkin İtiraz - Her Ne Suretle Olursa Olsun İdarece Alınan Teminatlar Üzerine Tedbir Konulamayacağı )"
Y15.HD16.4.2013E. 2013/1552 K. 2013/2639"İTİRAZIN İPTALİ ( Taraflar Tacir Olup Sözleşme İle Yetkili Mahkemeyi Kararlaştırdıkları/Münhasır Yetki Niteliğinde Olduğu - İlk İtiraz Olarak Mahkemenin Yetkisiz Olduğu İleri Sürülmediği ve Süresinden Sonra Yetki Hususu Tartışılamayacağı/İşin Esasının İnceleneceği )
SÖZLEŞME İLE YETKİLİ MAHKEMENİN KARARLAŞTIRILMASI ( Tarafların Tacir Oldukları - Davanın Sadece Sözleşme İle Belirlenen Mahkemede Açılacağına Dair Hükmün Aksi de Kararlaştırılabileceğinden Münhasır Yetki Olup Kesin Yetki Niteliğinde Olmadığı )
TACİR TARAFLARIN YETKİLİ MAHKEMEYİ SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRMALARI ( Kesin Yetki Niteliğinde Olmadığı/Münhasır Yetki Niteliğinde Olduğu - Davalı Tarafça İcra Dosyasında ve İtirazın İptali Davasında Yetki İtirazında Bulunulmadığı/Sözleşmedeki Yetki Şartı Geçerli Olduğu )
YETKİ ŞARTI ( Tacir Olan Tarafların Sözleşme İle Yetkili Mahkemeyi Kararlaştırdıkları ve Geçerli Olduğu - Davanın Sadece Sözleşme İle Belirlenen Mahkemede Açılacağına Dair Hükmün Aksi de Kararlaştırılabileceğinden Münhasır Yetki Olup Kesin Yetki Niteliğinde Olmadığı )"
Y15.HD20.6.2013E. 2013/2699 K. 2013/4016"YEMİN ( Vekilin Yemini Kabul veya Red Yetkisini Kullanabilmesi İçin Müvekkilin Yemin Teklif Olunan Meseleyi Öğrendikten Sonra Vekiline Yeminin Kabul veya Reddini Bildirmek İçin Özel Yetki Vermiş Olması Gerektiği - Durum Bildirilmeden Yemin Teklif Olunan Celsede Vekilin Yemini Reddetmesinin Usule Aykırı Olduğu )
VEKİLİN YEMİNİN KABUL VEYA REDDİNİ BİLDİRME YETKİSİ ( Kullanabilmesi İçin Müvekkilin Yemin Teklif Olunan Meseleyi Öğrendikten Sonra Vekiline Yeminin Kabul veya Reddini Bildirmek İçin Özel Yetki Vermiş Olması Gerektiği - Müvekkile Durum Bildirilmeden Vekilin Yemini Reddetmesinin Usule Aykırı Olduğu )
YEMİN İÇİN VEKİLE VERİLEN ÖZEL YETKİ ( Kabul veya Reddi İçin Verilemeyeceği/Yeminin Kabul veya Reddini Bildirmek İçin Özel Yetki Ancak Yemin Edecek Kimse Tarafından Yemin Teklif Olunan Meseleyi Öğrendikten Sonra Verilebileceği - Müvekkile Durum Bildirilmeden Vekilin Yemini Reddetmesinin Usule Aykırı Olduğu )"

Y16.HD

Y16.HD3.4.2012E. 2011/8408 K. 2012/3081"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET DAVASI ( Ticari Şirket Yetkilisi Olan Sanığa İsnat Edilen Suçun Oluşabilmesi İçin Borçlu Şirketin Vergi ve Mali Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinin Tek Başına Ticareti Terk Anlamına Gelmeyeceği )
ŞİRKET YETKİLİSİ ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Davası - Borçlu Şirketin Mükellefiyetinin Devam Edip Etmediği Resen Terk İşleminin Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış ise Tarihi Sorularak Buna Göre Şikayetin Süresinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
TİCARETİ TERK SUÇUNUN OLUŞABİLMESİ ( Ticari Şirket Yetkilisi Olan Sanık Bakımından Borçlu Şirketin Vergi ve Mali Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinin Tek Başına Ticareti Terk Anlamına Gelmeyeceği - Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Davası )"
Y16.HD10.9.2012E. 2012/3361 K. 2012/6255"ZİLYETLİĞİN TESPİTİ ( Görev Yerinin Sulh Hukuk Mahkemesi Olması Sebebiyle Mahkemenin Görevsizliğine ve Dosyanın Talep Halinde Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
GÖREV ( Dosyanın Talep Halinde Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu - Zilyetliğin Tespiti )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Zilyetliğin Tespiti - Görev Yerinin Sulh Hukuk Mahkemesi Olması Sebebiyle Mahkemenin Görevsizliğine Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )"
Y16.HD4.2.2013E. 2013/30 K. 2013/516"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kadastro Davalarının Lehine Tespit Yapılan Gerçek ya da Tüzel Kişilere Karşı Açıldığı - Hazine Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verileceği )
ÇAYIR VASFI İLE ÖZEL MÜLK OLARAK KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TESPİT ( Kadastro Tespitine İtiraz - Hazineye Karşı Açılamayacağı/Hazinenin Davalı Sıfatı Bulunmadığı )
KADASTRO SIRASINDA TAŞINMAZIN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TESCİLİ ( Kadastro Davalarının Lehine Tespit Yapılan Gerçek ya da Tüzel Kişilere Karşı Açıldığı - Hazine Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verileceği )"
Y16.HD12.2.2013E. 2013/1104 K. 2013/797"TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davanın Taşınmazın Bir Bölümüne İlişkin Olup Bu Yerin Bilirkişi Raporunda Belirlendiği - Taşınmazın Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davanın Taşınmazın Bir Bölümüne İlişkin Olup Bu Yerin Bilirkişi Raporunda Belirlendiği - Taşınmazın Davacı Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )"
Y16.HD19.2.2013E. 2013/1414 K. 2013/1071"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Önceki Kararla Bağlı Kalınmaksızın Çelişkinin Giderilmesi Suretiyle Yeniden Bir Hüküm Kurulması Gerektiği - Kısa Karar ve Gerekçeli Kararın Uyumlu Olması Gerektiği )
KISA KARAR ( ile Gerekçeli Kararın Uyumlu Olması Gerektiği/Önceki Kararla Bağlı Kalınmaksızın Çelişkinin Giderilmesi Suretiyle Yeniden Bir Hüküm Kurulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
GEREKÇELİ KARAR ( Kısa Karar ile Uyumlu Olması Gerektiği/Önceki Kararla Bağlı Kalınmaksızın Çelişkinin Giderilmesi Suretiyle Yeniden Bir Hüküm Kurulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
Y16.HD19.2.2013E. 2013/167 K. 2013/1105"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETME SUÇU ( Tacirin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu On Beş Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Memurluğuna Bildirmemesi ve Aktif Pasif İle Alacaklılarının İsim ve Adreslerini İçeren Bir Mal Beyannamesi Vermemesi Gerektiği )
BORÇLU ŞİRKETİN ADRESİNİN FARKLI BİLDİRİLMESİ ( Ticaret Sicil Memurluğunun Yazısında Bildirilen Adreste Zabıta Araştırması Yapılmışsa da Bu Tarihten Sonra İlgili Takip Dosyasına Getirtilen Memurluğun Yazısında Borçlu Şirketin Adresinin Farklı Bildirildiği - Bu Adreste de Zabıta Araştırması Yapılacağı )
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Etme Suçu/Ticaret Sicil Memurluğunun Yazısında Bildirilen Adreste Zabıta Araştırması Yapıldığı - Sonrasında İlgili Takip Dosyasına Getirtilen Memurluğun Yazısında Borçlu Şirketin Adresinin Farklı Bildirildiği/Bu Adreste de Zabıta Araştırması Yapılacağı )"
Y16.HD19.2.2013E. 2013/675 K. 2013/1124"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Borçlu Şirketin Kayıtlı Adresinde Yeniden Zabıta Araştırması Yaptırılarak Borçlu Şirketin Kayıtlı Adresinde veya Başka Adreste Faal Olup Olmadığı Saptanmadan Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
ŞİRKET YETKİLİSİ OLAN SANIK ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Suçun Oluşabilmesi İçin Fiili Olarak Ticaretin Terk Edilmesi ve Durumu 15 Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi ve Bütün Aktif ve Pasifi İle Alacaklılarının İsim ve Adreslerini İçeren Mal Beyannamesi Vermemesi Gerektiği )
BORÇLU ŞİRKETİN AYNI ADRESTE BAŞKA ŞİRKET ADI ALTINDA TİCARİ FAALİYETTE BULUNMASI ( Yeniden Zabıta Araştırması Yapılarak Borçlu Şirketin Kayıtlı Adresinde veya Başka Adreste Faal Olup Olmadığı Saptanmadan Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Etme Suçu İle İlgili Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y16.HD27.2.2013E. 2013/1318 K. 2013/1402"TESCİL HARİCİ BIRAKILAN BÖLÜM ( Tescil İstemi - Çekişmeli Taşınmazların Başında Yöntemince Keşif Yapılmalı ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAPU KAYITLARINA DAYALI DAVA ( Tapu Kaydı Mülkiyet Belgesi Olup Yasa'da Tescil Harici Bırakılan Yerler Hakkında Kadastro Öncesi Sebeplere Dayanarak Tescil İstemi İle Dava Açma Hakkını Sınırlayan Bir Süre de Öngörülmediğine Göre İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
KADASTRO ÖNCESİ SEBEPLERE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Tescil Harici Bırakılan Yerler Hakkında - Dava Açma Hakkını Sınırlayan Bir Süre de Öngörülmediğine Göre İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
Y16.HD28.2.2013E. 2013/1391 K. 2013/1479"TAPU KAYDINA DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Davada Yararı Bulunmayan ve Taşınmazı İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Kişiler Arasından Seçilecek 3 Kişilik Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Tespit Bilirkişileri ve Fen Bilirkişi Katılımı İle Keşif Yapılması Gerektiği )
TAPU KAPSAMI ( Dayandığı Tapu Kaydı ve Tescil Krokisi Yerel Bilirkişilerin Yardımı ve Fen Bilirkişi Eli İle Zemine Uygulanmaya Çalışılarak 3402 S. Yasa'nın 20. Md. Gereğince Kapsamı Haritasına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Tapu Kaydına Dayalı Tescil İstemi - Davada Yararı Bulunmayan ve Taşınmazı İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Kişiler Arasından Seçilecek 3 Kişilik Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Tespit Bilirkişileri ve Fen Bilirkişi Katılımı İle Keşif Yapılması Gerektiği )
TESCİL HARİTASI ( Uygulama Kabiliyetinin Bulunmaması Halinde Tapu Kaydının Sınırlarına İtibar Edilerek Kapsamı Belirlenmeli ve Sınırlarına Göre Kapsamı Belirlenirken Tapu Kaydı Sınırlarının Sabit Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
TESCİL İLAMI ( Tapu Kaydına Dayalı Tescil İstemi - Tapu Kaydının Dayanağı Olan Tescil İlamında Hazine Taraf Olduğundan Bu İlamın Hazineyi Bağlayacağı )"
Y16.HD28.2.2013E. 2013/785 K. 2013/1489"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacı Köy Tüzel Kişiliği Yerine Köy Muhtarının İsmin Yazılması Suretiyle Köy Tüzel Kişiliğinin Yasaya Uygun Olarak Karar Başlığında Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
TARAFLARIN HÜKMÜN BAŞLIĞINDA GÖSTERİLMESİ ( Kimlikleri İle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Ad ve Soyadları İle Adreslerinin Gösterilmesi Gerektiği/Davacı Köy Tüzel Kişiliği Yerine Köy Muhtarının İsmin Yazılmasının İsabetsiz Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
HÜKMÜN KAPSAMI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davacı Köy Tüzel Kişiliği Yerine Köy Muhtarının İsmin Yazılması Suretiyle Köy Tüzel Kişiliğinin Kanuna Uygun Olarak Karar Başlığında Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y16.HD19.3.2013E. 2013/2541 K. 2013/2018"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilmesinin Başlı Başına Bir Bozma Nedeni Olduğu - Davalıya Dava Dilekçesinin Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Ettirilmesi Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Sağlanmadan Karar Verilmesinin Başlı Başına Bir Bozma Nedeni Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası )
DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davalıya Dava Dilekçesinin Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Ettirilmesi Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )"
Y16.HD27.3.2013E. 2013/2149 K. 2013/2552"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yargılama Sırasında Harcı Tamamlanan Değer Üzerinden Davalı Lehine Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereği Nisbi Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
YARGILAMA SIRASINDA HARCI TAMAMLANAN DEĞER ( Üzerinden Davalı Lehine Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereği Nisbi Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
VEKALET ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yargılama Sırasında Harcı Tamamlanan Değer Üzerinden Davalı Lehine Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereği Nisbi Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )"
Y16.HD4.4.2013E. 2013/1998 K. 2013/3121"TARLA NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZDAKİ ZİLYETLİK ŞERHİ ( Kaldırılması İstemi - Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6292 S.K. Md.9 Uyarınca İşlem Yapılması Zorunlu Olduğu )
ZİLYETLİK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( 2/B Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazdaki Zilyetlik Şerhinin Kaldırılması Talebi - Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılan Davalarla İlgili Davaların Durdurulacağı Düzenlemesi Yapıldığından Kararın Bozulduğu )
2/B UYARINCA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZDAKİ ZİLYETLİK ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6292 S.K. Md.9 Uyarınca İşlem Yapılması Zorunlu Olduğu )"
Y16.HD4.4.2013E. 2013/2068 K. 2013/3137"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ PROSEDÜRÜNE GÖRE AÇILMIŞ DAVA ( Taşınmazın Aynına İlişkin Olup Mera İddiası İleri Sürüldüğü - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceğinden Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVA ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz Prosedürüne Göre Açılmışsa da Taşınmazın Aynına İlişkin Olup Mera İddiası İleri Sürüldüğüne Göre Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
MERA OLARAK TAŞINMAZIN SINIRLANDIRILMASI İSTEMİ ( Dava Kullanım Kadastrosuna İtiraz Prosedürüne Göre Açılmışsa da Taşınmazın Aynına İlişkin Olup Mera İddiası İleri Sürüldüğüne Göre Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Görevsizlik Kararı Verileceği )"
Y16.HD4.4.2013E. 2013/2539 K. 2013/3171"KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TESCİL İSTEMİ ( Mera Olması Nedeniyle - Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Komşu Köylerde İkamet Eden Şahıslar Arasından Seçilecek 3 Kişilik Yerel Bilirkişi ve Aynı Yönteme Göre Tespit Edilecek Taraf Tanıkları Huzuruyla Keşif İcra Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Köy Boşluğu Mera Olması Nedeniyle Köy Tüzel Kişiliği Adına Tescil İstemi - Davada Yararı Bulunmayan Komşu Köylerde İkamet Eden Şahıslar Arasından Seçilecek 3 Kişilik Yerel Bilirkişi ve Aynı Yönteme Göre Tespit Edilecek Taraf Tanıkları Huzuruyla Keşif İcra Edilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Vergi Kaydı ve Harici Satış Senedi Uygulanmalı ve Vergi Kaydındaki Kuyu Mezar ve Kaşın Yeri Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmeli ve Yerel Bilirkişilerin Gösterememeleri Durumunda Taraf Tanıkları Yardımı İle Yerlerinin Belirlenmesi Gerektiği - Taşınmazın Köy Boşluğu Mera Olması Nedeniyle Köy Tüzel Kişiliği Adına Tescil İstemi )"
Y16.HD17.4.2013E. 2013/3129 K. 2013/3911"KADASTRO SIRASINDA YAPILAN TESPİT VE TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Tapu İptali İle Tescili Davası Açıldığı - 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmadığı Gerekçesiyle Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK AÇILAN TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ DAVASI ( 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmadığı Gerekçesiyle Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu - Kendini Vekille Temsil Eden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Açılan Tapu İptali İle Tescili Davası Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmadığından Reddi Gerektiği - Kendini Vekille Temsil Eden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
Y16.HD22.4.2013E. 2013/1888 K. 2013/4107"TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Yetkilisi Olduğu Ticaret Şirketinin Kayıtlı Adresinde Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılmadan ve Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden En Son Verilen Beyanname Örnekleri İstenilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TİCARETİ TERK ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu - Fiili Durumun Belirlenmesi Amacıyla Sanığın Yetkilisi Olduğu Ticaret Şirketinin Kayıtlı Adresinde Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
MAL BEYANNAMESİ ( Şikayet Tarihi İtibarıyla Ticari Faaliyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti İçin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden En Son Verilen Beyanname Örnekleri İstenilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu )"
Y16.HD22.4.2013E. 2013/1892 K. 2013/4109"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU ( Sanığın Suç Tarihinde 65 Yaşından Büyük Olduğu - 5237 S.K. Md. 50. Uyarınca Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )
SUÇ TARİHİNDE ALTMIŞ BEŞ YAŞINDAN BÜYÜK SANIK ( Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Bir Yıldan Az Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S.K. Md.50 Uyarınca Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetilmesi Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek Suçunda Temel Gün Adli Para Cezasının 1 Gün Tayin Edildiği ve Bir Gün Karşılığı 20,00 TL Takdir Edildiği Halde Bu Miktarlar Çarpılmadan Bırakılmak Suretiyle 5237 S.K. Md.52'ye Muhalefet Edildiği )"
Y16.HD22.4.2013E. 2013/2487 K. 2013/4111"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Cumhuriyet Başsavcılığınca Sanık Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bilgi İçin İcra Ceza Mahkemesine Gönderildiği - Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA CEZA MAHKEMESİNCE YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN GÖRÜLMESİ ( Suçun 5237 S.K. Md.289'da Düzenlendiği ve Suça Bakmakla Görevli Mahkemenin Sulh Ceza Mahkemesi Olduğu - Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Üzerine Yargılama Yapılamayacağı )
MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçunda İcra Ceza Mahkemesince Karar Verildiği - Suçun Ceza Kanunda Düzenlendiği ve Sulh Ceza Mahkemesinde Görüleceği/Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y16.HD22.4.2013E. 2013/2546 K. 2013/3156"TAPU KAYDINDAKİ ZİLYETLİK ŞERHİNDE İSİM YANLIŞLIĞININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu/Tahkikat Yapılmadan Karar Verilemeyeceği - Tahkikat Sonucu Gelen Yazı Cevaplarının Duruşma Açılarak Taraflara Okunup Diyecekleri Sorulmadan Karar Verilemeyeceği )
ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ ( Tapu Kaydındaki Zilyetlik Şerhinde İsim Yanlışının Düzeltilmesi İstemi - Gayrimenkule İlişkin Olup Hazineye Karşı İspat Yükümlülüğü Bulunan ve Özen Gösterilmediğinde Mülkiyet Değişikliği Sonucunu Doğurabilecek Bu Tür Davalarda Tahkikat Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
TAHKİKAT YAPILMADAN KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Tapu Kaydındaki Zilyetlik Şerhinde İsim Yanlışının Düzeltilmesi İstemi - Tahkikat Sonucu Gelen Yazı Cevaplarının Duruşma Açılarak Taraflara Okunup Diyecekleri Sorulmadan Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği )"
Y16.HD22.4.2013E. 2013/4119 K. 2013/4115"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenmesini Müteakip Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği - Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMİŞ KİMSELERİN ŞİRKET İFLASINI İSTEMEMESİ ( Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar Banka Hesapları Üzerinde İnceleme Yaptırılacağı )
ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN TESPİT EDİLECEĞİ ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememeleri Suçu - Öncelikle Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirleneceği )"

Y17.HD

Y17.HD27.9.2011E. 2011/3574 K. 2011/8299"İSTİHKAK İSTEMİ ( El Koyma Tutanağının Bu Dosyaya Dair Olmadığı ve Davacı 3.Kişinin Bu Dosya Açısından Haczi Dava Tarihinden Önce Öğrendiği de İddia ve İspat Edilemediğinden Bu Yönde Dosyada da Delil Bulunmadığından Davanın Süresinde Açıldığı )
ARAÇLA İLGİLİ FİİLEN YAKALAMA BULUNMAMASI ( El Koyma Tutanağının Bu Dosyaya Dair Olmadığı ve Davacı 3.Kişinin Bu Dosya Açısından Haczi Dava Tarihinden Önce Öğrendiği de İddia ve İspat Edilemediğinden Bu Yönde Dosyada da Delil Bulunmadığından Davanın Süresinde Açıldığı - İstihkak İstemi )
HACZİN ÖĞRENİLMESİ ( İstihkak İstemi - El Koyma Tutanağının Bu Dosyaya Dair Olmadığı ve Davacı 3.Kişinin Bu Dosya Açısından Haczi Dava Tarihinden Önce Öğrendiği de İddia ve İspat Edilemediğinden/Davanın Süresinde Açıldığından Esasa Girileceği )"
Y17.HD1.11.2011E. 2011/6320 K. 2011/10146"İSTİHKAK DAVASI ( Alacaklı Haczedilen Mal Taşınır İse Hacizden İtibaren 1 Yıl Taşınmaz İse 2 Yıl İçinde Satışını İstemediği Takdirde İ.İ.K.110. Md. Gereğince Haciz Kendiliğinden Kalkacağı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI ( Süresi İçinde Satış İstenmediğinden Davaya Konu Hacizler Kendiliğinden Kalkmış Sayılacağından Ayrıca İcra Müdürlüğü'nün Takip Dosyasının da Davalı Alacaklı Tarafından Aciz Vesikası Alınarak İşlemden Kaldırıldığı Anlaşılması Nedeniyle )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hacizler Kendiliğinden Kalkmış Sayılacağından Ayrıca İcra Müdürlüğü'nün Takip Dosyasının da Davalı Alacaklı Tarafından Aciz Vesikası Alınarak İşlemden Kaldırıldığı Anlaşıldığı - Davada Haksız Olan Taraftan Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Tahsiline Karar Verileceği )
HACZİN KALKMASI ( İstihkak Davası - Alacaklı Haczedilen Mal Taşınır İse Hacizden İtibaren 1 Yıl Taşınmaz İse 2 Yıl İçinde Satışını İstemediği Takdirde İ.İ.K.110. Md. Gereğince Haciz Kendiliğinden Kalkacağı )"
Y17.HD22.1.2013E. 2011/12998 K. 2013/442"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİSMANİ ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Çok Düşük Olduğu ve Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Zenginleşme Aracı Olmamakla Beraber Bu Yöndeki Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amaçlanacağı )
HAKKANİYETE UYGUN MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar - Davacı İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Çok Düşük Olduğu ve Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği/Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amaçlanacağı )"
Y17.HD30.1.2013E. 2012/984 K. 2013/796"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Özel Okul veya Dershanede Çalışması Halinde Elde Edeceği Gelir Miktarı Belirlenmek ve Buna Göre Davacının Mesleğine Geç Başlaması Sebebiyle Oluşan Kazanç Kaybının Hesaplanması İçin Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle - Davacının Mesleğine Geç Başlaması Sebebiyle Oluşan Kazanç Kaybının Hesaplanması İçin Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
KAZANÇ KAYBININ HESAPLANMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Davacının Özel Okul veya Dershanede Çalışması Halinde Elde Edeceği Gelir Miktarı Belirlenmek ve Buna Göre Davacının Mesleğine Geç Başlaması Sebebiyle Oluşan Kazanç Kaybının Hesaplanacağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Davacılar Hasarla İlgili Davadan Önce Sigorta Şirketine Başvuru Yapmadıklarından Davalı Sigorta Dava Açılması İle Temerrüde Düştüğü - Davalı Sigortanın Dava Tarihinden İtibaren Faizle Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
Y17.HD31.1.2013E. 2012/6466 K. 2013/826"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Hasarın Davacı Aracının Pertinin mi Onarımının mı Ekonomik Olduğu Pertinin Uygun Olması Halinde Olay Tarihi İtibariyle 2.El Piyasa Rayiç Değerinin ve Sovtaj Değerinin Tesbiti Hususlarında Ayrıntılı Bir Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUK ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Hasarın Davacı Aracının Pertinin mi Onarımının mı Ekonomik Olduğu Tespiti Hususlarında Ayrıntılı Bir Rapor Alınarak Hüküm Kurulacağı )
KUSUR VE ARAÇ HASARI ( Kazanın Meydana Gelmesinden Tarafların Kusur Durumlarının ve Davacı Taraf Aracında Davaya Konu Kaza Sebebiyle Oluşan Davanın Talebine Konu Hasarın Tespiti Hususlarında Ayrıntılı Bir Rapor Alınması Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Hasarın Davacı Aracının Pertinin mi Onarımının mı Ekonomik Olduğu Pertinin Uygun Olması Halinde Olay Tarihi İtibariyle 2.El Piyasa Rayiç Değerinin ve Sovtaj Değerinin Tesbiti Hususlarında Ayrıntılı Bir Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Y17.HD12.2.2013E. 2013/1118 K. 2013/1400"İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Yetersiz Ehliyetle Araç Kullanılması Nedeniyle Trafik Sigortası Genel Şartları Uyarınca Üçüncü Kişiye Ödenen Tazminatın Sigortalıdan Tahsilinin İstenildiği/Sürücünün Kusurlu Olması Halinde Rücu Şartlarının Gerçekleşebileceği - Talebin Kabulü Gerektiği )
İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI ( Trafik Sigortası Genel Şartları Uyarınca Üçüncü Kişiye Ödenen Tazminatın Sigortalıdan Tahsilinin İstenildiği/Sürücünün Kusurlu Olması Halinde Rücu Şartlarının Gerçekleşebileceğinin Kuvvetle Muhtemel Olduğu - Talebin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
RÜCUEN TAZMİNAT ( Yetersiz Ehliyetle Araç Kullanılması Nedeniyle İstenildiği - Sürücünün Kusurlu Olması Halinde Rücu Şartlarının Gerçekleşebileceği/İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Gerektiği )"
Y17.HD14.2.2013E. 2013/1020 K. 2013/1537"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Bozmaya Uyulmasına Rağmen Gereklerinin Tamamen Yerine Getirilmediği/Davalı Sigorta Şirketi Vekilinin Savunmaları Üzerine Durulup İşleten Olarak Sorumlu Tutulması Gereken Kişinin Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ZARAR ( Davalı Sigorta Şirketi Vekilinin Savunmaları Üzerine Durulup Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Doğrultusunda İnceleme ve Değerlendirme Yapılarak İşleten Olarak Sorumlu Tutulması Gereken Kişinin Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
BOZMAYA UYMA ( Maddi Tazminat Davası/Bozma İlamının Tüm Gereklerinin Tamamen Yerine Getirilmesi Gerektiği - Mahkemece Bozmaya Uyulmasına Rağmen Davalı Sigorta Şirketi Vekilinin Savunmaları Üzerine Durulup Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Doğrultusunda İnceleme ve Değerlendirme Yapılmamasının Doğru Olmadığı )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Maddi Tazminat - Davalı Sigorta Şirketi Vekilinin Savunmaları Üzerine Durulup Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Doğrultusunda İnceleme ve Değerlendirme Yapılarak İşleten Olarak Sorumlu Tutulması Gereken Kişinin Belirlenmesi Gerektiği )"
Y17.HD21.2.2013E. 2013/1087 K. 2013/2041"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının İmzasının ve Özel Şartın Mevcut Olduğu Poliçenin Varlığı Halinde Davalının Özel Şarttan Haberinin Olduğunun Aksi Halde ise Haberinin Olmadığı Davalının Bilgilendirme Yükümlülüğüne Uymadığının Kabulü ile Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Davalı Sigorta Şirketi ile Poliçeyi Düzenleyen Acentenin Tüm Ticari Defter ve Kayıtlarında Uyuşmazlık Konusu Özel Şartın Davacının İmzasını İçeren Poliçe Metninde Bulunup Bulunmadığı Konusunda Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( Kendisine Düşen Davalı Sigorta Şirketine Özel Şartın Poliçe Metninde Bulunduğuna Dair Savunmasını İspat Zımnında Davacının İmzasını İçeren Poliçe Aslını İbraz Etmesi Özel Şartın Poliçe Metninde Bulunduğuna İlişkin Tüm Kesin Delillerini Sunması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Maddi Tazminat - Sigortalının İmzasının ve Özel Şartın Mevcut Olduğu Poliçenin Varlığı Halinde Davalının Özel Şarttan Haberinin Olduğunun Aksi Halde ise Haberinin Olmadığı Davalının Bilgilendirme Yükümlülüğüne Uymadığının Kabulü ile Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y17.HD21.2.2013E. 2013/1134 K. 2013/2120"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Ölüm Nedeniyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı )
MİRASÇI SIFATI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi - Araç Sürücüsünün veya İşletenin Tam Kusurlu Olmaları Halinde Desteğinden Yoksun Kalan Davacıları Etkilemeyeceği )
KUSUR ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi - Ölüm Nedeniyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi - İşleten veya Sürücü Tam Kusurlu Olsalar Bile Destekten Yoksun Kalan Davacılar da Zarar Gören Üçüncü Kişi Konumunda Bulunduğundan Davalı Sigorta Şirketinin Sorumlu Olacağına Karar Vermek Gerektiği )"
Y17.HD23.2.2013E. 2013/1263 K. 2013/2537"KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASI ( Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
ÇEK İPTALİ DAVASI ( Kıymetli Evrakın Zayii Nedeni İle İptali ve Ödeme Yasağı Konulması İstemi - Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu/Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
ZAYİ NEDENİ İLE ÇEKİN İPTALİ VE ÖDEME YASAĞININ KONULMASI İSTEMİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
GÖREV ( Kıymetli Evrakın Zayii Nedeni İle İptali ve Ödeme Yasağı Konulması İstemi - Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu/Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )"
Y17.HD25.2.2013E. 2013/1181 K. 2013/2272"TAHKİM DAVASI ( Hakem Kararlarına Karşı Yalnızca İptal Davası Açılabileceği Gerekçesiyle Davalı Tarafın İptal Davası Açma Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla Temyiz Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HAKEM KARARININ İPTAL EDİLEBİLDİĞİ DURUMLAR ( İptal Davası Açılabileceği Gerekçesiyle Davalı Tarafın İptal Davası Açma Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla Temyiz Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İPTAL DAVASI ( Hakem Kararına Karşı Yalnızca İptal Davası Açılabileceğine Dair Düzenleme Mevcutsa da Sigorta Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesine Yönelik Olarak Sigorta Tahkim Sistemi İle İlgili 5684 S. Sigortacılık Kanunu'nun Uygulama Önceliği Olduğu )
SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Çözümlenmesine Yönelik Olarak Sigorta Tahkim Sistemi İle İlgili 5684 S. Sigortacılık Kanunu'nun Uygulama Önceliği Olduğu )"
Y17.HD28.2.2013E. 2013/2079 K. 2013/2420"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Tarafın Kamu Alacağını Borçlu ve Borçlu İle İşlemde Bulunan Kişiler İle Şirket Ortak ve Yöneticilerinden Koşulların Oluşması Halinde İcra Takibi Yapmak Suretiyle Tahsil Edebileceğinden Vekaletnamenin İptali İsteminin Kabulünün Doğru Olmadığı )
KAMU ALACAĞI ( Borçlu ve Borçlu İle İşlemde Bulunan Kişiler İle Şirket Ortak ve Yöneticilerinden Koşulların Oluşması Halinde İcra Takibi Yapmak Suretiyle Tahsil Edebileceğinden Vekaletnamenin İptali İsteminin Kabulünün Doğru Olmadığı )
VEKALETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Tarafın Kamu Alacağını Borçlu ve Borçlu İle İşlemde Bulunan Kişiler İle Şirket Ortak ve Yöneticilerinden Koşulların Oluşması Halinde İcra Takibi Yapmak Suretiyle Tahsil Edebileceğinden Reddi Gereği )"
Y17.HD5.3.2013E. 2013/1086 K. 2013/2887"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşten Çıkarılma Nedeniyle Mahrum Kalınan Gelir İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeniyle Ödenen Primler ve Davacının Geç Emekli Olması Nedeniyle Mahrum Kalınan Kazanç Kaybı Yönünden Taraflara Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilerek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle - Mahrum Kalınan Gelir İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeniyle Ödenen Primler ve Davacının Geç Emekli Olması Nedeniyle Mahrum Kalınan Kazanç Kaybı Yönünden Taraflara Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilerek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
KAZANÇ KAYBI ( Mahrum Kalınan Gelir İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeniyle Ödenen Primler ve Davacının Geç Emekli Olması Nedeniyle Mahrum Kalınan Kazanç Kaybı Yönünden Taraflara Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilerek Bilirkişi Raporu Alınacağı - Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat )"
Y17.HD7.3.2013E. 2013/1996 K. 2013/2989"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Tarafların Sulh Olamayacakları ve Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edemeyecekleri Davalarda İşbölümü İtirazının İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesinin Şart Olmadığı )
İŞBÖLÜMÜ İTİRAZI ( Tasarrufun İptali İstemi - Tarafların Sulh Olamayacakları ve Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edemeyecekleri Davalarda İşbölümü İtirazının İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesinin Şart Olmadığı )
ASLİYE HUKUK VE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ARASINDA GÖREV İLİŞKİSİ BULUNMAMASI ( İş Bölümü İlişkisi Olduğu ve İş Bölümü İtirazı Bulunulmadan Verilen Görevsizlik Kararının Bağlayıcı Olmadığı - Davanın İlk Açıldığı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemesi Arasındaki İlişkinin Görev Değil İş Bölümü İlişkisi Olduğu ve İş Bölümü İtirazı Bulunulmadan Verilen Görevsizlik Kararının Bu Sebeple Bağlayıcı Olmadığı )"
Y17.HD11.3.2013E. 2012/12901 K. 2013/3163"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA İÇİN ÖDENEN TEDAVİ GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Sağlık Hizmeti Bedellerinin SGK Tarafından Ödenmesine İlişkin Uyuşmazlığın Temelinin 5510 S.K.'na Dayandığı - Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİYLE SİGORTALI ARACIN KARIŞTIĞI KAZA ( Yaralanmalar İçin Ödenen Tedavi Giderlerinin Davalı SGK'dan Tahsili İstemi - Sağlık Hizmeti Bedellerinin Tahsiline İlişkin Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Görüleceği )
SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI GEREKEN SAĞLIK HİZMET BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmalar İçin Ödenen Tedavi Giderlerinin Tahsili İstemi - Uyuşmazlığın Temelinin 5510 S.K.'ya Dayandığı/Görevsizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği )
SAĞLIK HİZMET BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi İle Sigortalı Aracın Karıştığı Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Yaralanmalar İçin Ödediği Tedavi Giderlerinin Davalı SGK'dan Tahsili İstemi - İş Mahkemesinde Görüleceği )"
Y17.HD18.3.2013E. 2013/3077 K. 2013/3610"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Kamu Hizmeti Sırasında Verdiği Zararlardan Dolayı Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olmadığı - Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Zararlar Yönünden Açılan Davaların İdare Aleyhine İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Olarak Açılması Gerektiği )
HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR ( Yönünden Açılan Davaların İdare Aleyhine İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Olarak Açılması Gerektiği - Rücuen Tazminat Davası )
YARGI YOLU ( Rücuen Tazminat Davası - Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Zararlar Yönünden Açılan Davaların İdare Aleyhine İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Olarak Açılması Gerektiği )"
Y17.HD18.3.2013E. 2013/430 K. 2013/3527"TASARRUFUN İPTALİ ( Davalının Yetki İtirazının Süresinde Olmadığı - Cevap Dilekçesinin Uzatılması İçin Ek Bir Süre de Verilmediği Nazara Alınarak Yetki İtirazının Reddi İle Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( Davalının İki Haftalık Süreyi Geçirdikten Sonra Yetki İtirazını İçeren Dilekçe Verdiği/Yetki İtirazında Birden Fazla Yetkili Mahkeme Olmasına Rağmen Seçtiği Yetkili Mahkemeyi Açıkça Belirtmediği/Yetki İtirazının Reddi İle Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği - Tasarrufun İptali )
YETKİSİZLİK KARARI ( Tasarrufun İptali/Davalının Yetki İtirazının Süresinde Olmadığı ve Cevap Dilekçesinin Uzatılması İçin Ek Bir Süre de Verilmediği Nazara Alınarak Yetki İtirazının Reddi İle Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği - Yetkisizlik Kararının Doğru Olmadığı )"
Y17.HD15.4.2013E. 2013/1578 K. 2013/5488"KASKO SİGORTA POLİÇESİ İLE SİGORTALANAN ARACIN ARIZALANMASI ( Davalı Sigorta Tarafından Hasar Ödemesi Yapılmadığı İleri Sürülerek Tazminat Talebi - Davacı Tarafından Getirilen Parçaların Orijinal Değerleri Üzerinden Kıymet Kazanma Tenzili Yapılarak Gerçek Zararın Tespiti Gerektiği )
YEDEK PARÇALARIN 2. EL OLARAK SATIN ALINMASI ( Kasko Sigorta Poliçesi İle Sigortalanan Aracın Hasar Ödemesi Yapılmadığı İddiası İle Tazminat Talebi - Davacının Gerçek Zararının Kendisinin Getirdiği Yedek Parçalar Gözetilerek Tespiti İstemi/Hasar Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
HASAR ÖDEMESİ YAPILMADIĞI İDDİASIYLA TAZMİNATIN TAHSİLİ TALEBİ ( Yetkili Servis Faturasında Servisin Temin Ettiği Parçalar Dışında Kalan ve Hasar Nedeniyle Değiştirilen Diğer Parçaların Davacı Tarafından Getirildiği Kabul Edilmek Suretiyle Hasar Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınarak Tespiti Gerektiği )
HASAR UZMANI BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ ( Kasko Sigorta Poliçesi İle Sigortalı Aracın Arızalandığı - Davacı Tarafından Getirilen Parçaların Orijinal Değerleri Üzerinden Kıymet Kazanma Tenzili Yapılarak Gerçek Zararın Tespiti Edileceği )"
Y17.HD29.4.2013E. 2013/924 K. 2013/5851"ALACAK DAVASI ( Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Araç Hasar Bedeli - Araç Üzerinde Dain Mürtehin Hakkı Bulunan Bankanın Alacağını Temlik Ettiği Varlık Yönetim Şirketinin Hasarın Davacıya Ödenmesine Muvafakati Olmadığından Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddinin İsabetli Olduğu )
DAİN MÜRTEHİN HAKKI ( Alacak Davası - Araç Üzerinde Dain Mürtehin Hakkı Bulunan Bankanın Alacağını Temlik Ettiği Varlık Yönetim Şirketinin Hasarın Davacıya Ödenmesine Muvafakati Olmadığından Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddinin İsabetli Olduğu )
HUSUMET YOKLUĞU ( Araç Üzerinde Dain Mürtehin Hakkı Bulunan Bankanın Alacağını Temlik Ettiği Varlık Yönetim Şirketinin Hasarın Davacıya Ödenmesine Muvafakati Olmadığı/Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddinin İsabetli Olduğu - Alacak Davası )"
Y17.HD3.6.2013E. 2013/6898 K. 2013/8269"İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Davacılar Vekilinin İhtiyati Tedbir Talebinin Reddine İlişkin İlk Derece Mahkemesinin Ara Kararına Yönelik Temyiz Başvurusunun Söz Konusu Karara Temyiz Başvuru İmkânı Bulunmadığından Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİ HALİNDE KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI ( 6100 S. Kanun İle İhtiyati Tedbir Konusunda Öngörülen Kanun Yolunun Temyiz Olarak Anlaşılmasının İşin Mahiyetine Esasına ve Amacına Uymadığı - Başvuru İmkânı Bulunmadığından Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZİ KABİL KARARLAR ( İhtiyati Tedbir Talebi - 6100 Sayılı Kanunun İstinafa İlişkin Hükümlerinin Henüz Yürürlüğe Girmediği/6100 S. Kanunda İhtiyati Tedbir Konusunda Öngörülen Kanun Yolunun Temyiz Olarak Anlaşılmasının İşin Mahiyetine Esasına ve Amacına Uymadığı/Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )"

Y18.HD

Y18.HD29.5.2012E. 2012/5094 K. 2012/6467"EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERLERİ ( Askeri Okul Eğitim Gideri - Yükleme Senedinde Borçlu Öğrenci Harçlıklarını da Ödemeyi Kabul Ettiği ve Harçlık İçinde Yer Alan Emeklilik Keseneği İdarenin Yükümünde SGK'ya Ödendiğinden Davalının Harçlıkların Tamamından Sorumlu Olduğu )
ASKERİ OKUL EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERLERİNDE FAİZ ( Öğretim Dönemi Sonundan Dava Tarihine Kadar İşlemiş Faizin Hüküm Altına Alınması Gereği - Kefil Hakkında Oluşturulan Hükümde İşleyecek Faizden Kefalet Limitiyle Sınırlı Olarak Hüküm Kurulması Gereği )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kefalet Limitiyle Sınırlı Olduğu - Kefilin Borcun Tamamından ve Faiz ve Masraflarıyla Birlikte Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )"
Y18.HD31.5.2012E. 2012/5238 K. 201276557"NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Salt Taraf Beyanları ve Tanık Anlatımlarıyla Yetinilmeyip İddiayla İlgili Olarak Dna Testi Yaptırılıp Alınacak Rapora Göre Gerçek Anneleri Belirlenmeli ve Nüfus Kaydındaki Anne Adlarının Değiştirilmesi ve Annenin Nüfus Kaydıyla İlişkilendirilmesine Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )
DNA TESTİ ( Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İstemi - İddiayla İlgili Olarak Dna Testi Yaptırılıp Alınacak Rapora Göre Gerçek Anneleri Belirlenmeli ve Nüfus Kaydındaki Anne Adlarının Değiştirilmesi ve Annenin Nüfus Kaydıyla İlişkilendirilmesine Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Baba Hanesindeki Kaydın İptaliyle İlgili Bir Dava da Olmadığı Halde Talep de Aşılarak Baba Hanesindeki Kayıtlarının İptaliyle Anne Hanesine Tesciline Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği - Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi )"
Y18.HD5.6.2012E. 2012/5594 K. 2012/6950"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kat Mülkiyetli Anataşınmazın Ortak Yerlerine/Bu Tür Uyuşmazlıkların Dava Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Girdiği - Davaya Sulh Hukuk Mahkemesinde Bakılmak Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
KAT MÜLKİYETİ ( Anataşınmazın Ortak Yerlerine Elatmanın Önlenmesi - Bu Tür Uyuşmazlıkların Dava Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Girdiği )
GÖREV ( Elatmanın Önlenmesi - Kat Mülkiyetli Bir Anataşınmazda Ortak Yerlere El Atılmasına Dair Uyuşmazlıkların Dava Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Girdiği/Davaya Sulh Hukuk Mahkemesinde Bakılmak Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y18.HD6.6.2012E. 2012/5589 K. 2012/7129"NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ ( Salt Taraf Beyanları Tanık Anlatımı ve Kolluk Araştırmasıyla Yetinilmeyip İddiayla İlgili Olarak Dna Testi Yaptırılıp Alınacak Rapor da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği Dikkate Alınmayarak Yerinde Olmayan Gerekçe İle Dna Testi Yaptırılmadan Davanın Kabulünün Doğru Görülmediği )
NÜFUSTAKİ ANNE KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Salt Taraf Beyanları Tanık Anlatımı ve Kolluk Araştırmasıyla Yetinilmeyip İddiayla İlgili Olarak Dna Testi Yaptırılıp Alınacak Rapor da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi )
DNA TESTİ ( Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi - İddiayla İlgili Olarak Dna Testi Yaptırılıp Alınacak Rapor da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği/Yerinde Olmayan Gerekçe İle Dna Testi Yaptırılmadan Davanın Kabulünün Doğru Görülmediği )"
Y18.HD6.6.2012E. 2012/5692 K. 2012/7050"BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedeli - Hakimin Adil ve Hakkaniyete Uygun Bir Kamulaştırma Bedeline Hükmetmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırma Davaları - Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Suretiyle Beş Kişiden Oluşcağı )
MİRASÇILAR HAKKINDA DAVA AÇILMAMASI ( Taşınmaz Malikinin Mirasçıları - Bunların Payını Kapsar Şekilde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescile Karar Verilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedeli - Hakimin Adil ve Hakkaniyete Uygun Bir Kamulaştırma Bedeline Hükmetmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Hakimin Adil ve Hakkaniyete Uygun Bir Kamulaştırma Bedeline Hükmetmesi Gerektiği )"
Y18.HD19.6.2012E. 2012/5466 K. 2012/7561"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Apartman Yöneticisi Tarafından Apartman Hesabına Aitken Harcanan Bir Miktar Para Bakımından Yasal Defter ve Belgeler Olmadığından Apartman Adına Harcanıp Harcanmadığının Tespiti İçin Apartmana Ait Defter Makbuz ve Gelir Gider Belgeleri Üzerinde Bilirkişi Heyetine İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
APARTMANA AİT ORTAK HESAP ( İçerisindeki Bir Miktar Paranın Apartman Yöneticisi Tarafından Harcanması Bakımından Yasal Defter ve Belgeler Olmadığından Apartman Adına Harcanıp Harcanmadığının Tespiti İçin Apartmana Ait Defter Makbuz ve Gelir Gider Belgeleri Üzerinde Bilirkişi Heyetine İnceleme Yaptırılması Gerektiği - İtirazın İptalini İstemi )
YÖNETİCİNİN APARTMANA AİT PARAYI HARCAMALARI ( Bir Miktar Para Bakımından Yasal Defter ve Belgeler Olmadığından Apartman Adına Harcanıp Harcanmadığının Tespiti İçin Apartmana Ait Defter Makbuz ve Gelir Gider Belgeleri Üzerinde Bilirkişi Heyetine İnceleme Yaptırılması Gerektiği - İtirazın İptalini İstemi )
BİLİRKİŞİ ( Davalı Apartman Yöneticisi Tarafından Apartman Hesabına Aitken Harcanan Bir Miktar Para Bakımından Yasal Defter ve Belgeler Olmadığından Apartman Adına Harcanıp Harcanmadığının Tespiti İçin Apartmana Ait Defter Makbuz ve Gelir Gider Belgeleri Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği - İtirazın İptalini İstemi )"
Y18.HD19.6.2012E. 2012/5608 K. 2012/7546"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davaya Konu Taşınmazın Üzerinde Faal Olmayan Bir Mermer Ocağı Bulunduğu ve Taşınmazdan Mermer Çıkarılmasına Yönelik Bir Faaliyet Bulunmadığı - Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Değer Belirleyen Bilirkişi Kurulu Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Görülmediği )
MERMER OCAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davaya Konu Taşınmazın Üzerinde Faal Olmayan Bir Mermer Ocağı Bulunduğu ve Taşınmazdan Mermer Çıkarılmasına Yönelik Bir Faaliyet Bulunmadığı/2942 S. KK'nun 11. Md. Esasları Gözetilerek Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırmaya Konu Olan Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Suretiyle Beş Kişiden Oluşacağı/Dört Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetinin Düzenlediği Rapora Göre Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
Y18.HD25.6.2012E. 2012/7030 K. 2012/7895"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Değerinin Saptanmasında Münavebeye Alınacak Ürünler ve Uygulanacak Kapitalizasyon Faizi Yönünden Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olup Olmamasının Önem Taşıdığı - Yapılan Keşif Sırasında Bu Yönde Herhangi Bir Tespit Yapılmamasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TARIM ARAZİLERİNİN KAMULAŞTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinin Saptanmasında Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olup Olmamasının Önem Taşıdığı - Yerinde Yeniden Keşif Yapılıp Hakimin Gözlemi de Tutanağa Geçirilmek Suretiyle Taşınmazın Niteliğinin Açıkça Saptanması Gerektiği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Taşınmazın Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olup Olmamasının Saptanması Gerektiği - Susuz Olduğunun Belirlenmesi Halinde Buna Uygun Ürün Münavebesiyle Kapitalizasyon Faizini Yüzde Altı Oranında Almak Suretiyle Değer Belirleyen Ek Rapor Alınması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Bilirkişi Raporunda Resmi Veri Listesindeki Üretim Giderlerini Oluşturan Unsurlar Arasında Yer Alan Yüzde Üç Oranındaki Genel İdare Giderleri ve Sabit Masraflar Toplamı Düşülmeden Hesaplama Yapılmasının Doğru Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Tapu Kaydının İptaliyle İdare Adına Tesciline Karar Verilen Kamulaştırılan Alanın Yüzölçümünün Kararda Gösterilmeyerek İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Hüküm Kurulması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y18.HD3.7.2012E. 2012/7025 K. 2012/8457"ORTAK GİDERLERİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Anlaşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği/Asliye Hukuk Mahkemesince Davaya Bakılıp İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Görülmediği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kat Mülkiyeti Yasası Hükümlerinden Kaynaklananan Ortak Giderlerin Tahsili - Anlaşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği Gözetilerek Görevsizlik Karan Verilmesi Gerektiği )
KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV ( Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği - Ortak Giderlerin Tahsili/İtirazın İptali )
GÖREV ( Üzerinde Kat Mülkiyeti Kurulmuş Olan Anataşınmazın Ortak Giderlerinin Tahsili Amacıyla Yürütülen İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali - Anlaşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )"
Y18.HD5.7.2012E. 2012/5892 K. 2012/8577"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Tarihine İlişkin Verilerin Esas Alınması Gerektiği )
İRTİFAK TESİSİ ( Taşınmaz Değerinde Oluşturacağı Kaçınılmaz Değer Kaybının Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Düşülmemesinin Hatalı Oluşu )
DAVA TARİHİNE İLİŞKİN VERİLERİN ESAS ALINMASI ( Kamulaştırma Bedeli Tespiti - Bilirkişi Kurulunca Henüz Dava Tarihi Olan 2011 Yılına Ait Verilerin Oluşmadığı Gerekçesiyle Taşınmaz Değerlendirmesinde 2010 Yılı Verilerinin Esas Alınamayacağı )"
Y18.HD5.7.2012E. 2012/6611 K. 2012/8588"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Dahili Davalının Merhum Şahsiyetin Oğlu Olup Olmadığının Tespiti Yönünden DNA Araştırması Yaptırılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
RESMİ SİCİL ( Mahkemenin Kamu Düzeniyle İlgili Bulunan Nüfus Kayıtlarını Doğru Oluşturmak Mecburiyeti Olduğu - Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası )
DNA TESTİ ( Yaptırılarak Dahili Davalının Merhum Şahsiyetin Oğlu Olup Olmadığının Tespitiyle Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası )"
Y18.HD5.7.2012E. 2012/7014 K. 2012/8506"KAMULAŞTIRMA ( Tarım Arazisi - Taşınmazın Değerinin Kamulaştırma Tarihindeki Mevki ve Şartlarına Göre Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir ve Değerin Tespitinde Etkili Olaracak Bütün Nitelik ve Unsurların Değerlendirilmesi Gereği )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırma - Tarım Arazisinin Değeri Tespit Edilirken Olduğu Gibi Kullanma Halinde Münavebeye Alınacak Ürünün Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri ve Satış Fiyatı Nazara Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
Y18.HD5.7.2012E. 2012/7224 K. 2012/8511"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Münavebeye Alınacak Ürünler İçin Değerlendirme Yılına Dair Ortalama Verilerin Değerlendirmeye Esas Alınması Gerektiği )
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili Davası )
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ VE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davalının Davaya Konu Taşınmaz Malikinin Mirasçısı Olmadığı Halde Kamulaştırma Bedeline Hükmedilmesinin Hatalı Oluşu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN HATALI HESAPLANMASI ( Veri Cetveli Getirilmeden Kamulaştırma Bedelinin Saptanmasının Hatalı Oluşu - Mahkemece Üretim Giderlerini Kalem Kalem Gösterir Biçimde Veri Cetveli de Getirtilerek Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
Y18.HD9.7.2012E. 2012/7064 K. 2012/8824"MADDİ HATA ( Davaya Konu Taşınmaz Yerine Başka Bir Taşınmazın Üzerinde İrtifak Hakkının Tescil Edildiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Maddi Hata - Davaya Konu Taşınmaz Yerine Başka Bir Taşınmazın Üzerinde İrtifak Hakkının Tescil Edilmesi )
İRTİFAK HAKKI ( Maddi Hata - Davaya Konu Taşınmaz Yerine Başka Bir Taşınmazın Üzerinde İrtifak Hakkının Tescil Edilmesi )"
Y18.HD10.7.2012E. 2012/5108 K. 2012/8954"KAMULAŞTIRMA DAVASI ( Bedel ve Tespit Davalarının Niteliği Gereği Karar Harcının Maktu Yerine Nisbi Alınmasının Doğru Olmadığı )
KARAR HARCI ( Kamulaştırmaya Dayalı Bedel ve Tespit Davalarında Karar Harcının Nisbi Olamayacağı Maktu Alınması Gereği )"
Y18.HD12.2.2013E. 2013/798 K. 2013/1718"ORTAK GİDER ALACAĞININ FAİZİYLE TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporunda Belirlenen ve Alacak İstemine Konu Olan İnşaat ve Tesis Bedelleri İle İlgili Yapılan Bu İşlemlerin Projeye Aykırı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
İNŞAAT VE TESİS BEDELLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER ( Projeye Aykırı Olup Olmadığı ve Aykırı Olanlar Yönünden Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Nitelikli Çoğunlukla Alınmış Kat Malikleri Kurul Kararı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Ortak Gider Alacağının Faiziyle Tahsili )
MUVAFAKAT ( Nitelikli Çoğunlukla Alınmış Kat Malikleri Kurul Kararı Bulunup Bulunmadığı ve Davalının Muvafakat Verip Vermediği Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği - Ortak Gider Alacağının Faiziyle Tahsili )"
Y18.HD14.2.2013E. 2013/816 K. 2013/1849"PROJEYE AYKIRI İMALATLARININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ ( Davacı Şirketin Kendi Adına Dava Açabileceği Gözetilmeden Yeni Yönetim Kurulunun Davadan Vazgeçmesi Halinde Dava Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı Düşünülmeden Davanın Reddinin İsabetsizliği )
ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ ( Projeye Aykırı İmalatlarının Eski Hale Getirilmesi İstemi - Davacı Şirketin Kendi Adına Dava Açabileceği Gözetilmeden Yeni Yönetim Kurulunun Davadan Vazgeçmesi Halinde Dava Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı Düşünülmeden Davanın Reddinin İsabetsizliği )
YÖNETİCİNİN KAT MALİKLERİNE KARŞI AYNEN BİR VEKİL GİBİ SORUMLU OLMASI ( Projeye Aykırı İmalatlarının Eski Hale Getirilmesi İstemi - Davacı Şirketin Kendi Adına Dava Açabileceği )"
Y18.HD14.2.2013E. 2013/817 K. 2013/1853"NÜFUSTA ANNE BABA İSMİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Anne ve Babasının Beyanlarına da Başvurularak Beyanların Kayıtları Doğruladığının Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği )
ANNE BABANIN BEYANI ( Nüfusta Anne Baba İsminin Düzeltilmesi İstemi - Davacının Anne ve Babasının Beyanlarına da Başvurularak Beyanların Kayıtları Doğruladığının Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Gerektiği )
KAYITLARIN DOĞRULUĞU ( Nüfusta Anne Baba İsminin Düzeltilmesi İstemi - Davacının Anne ve Babasının Beyanlarına da Başvurularak Beyanların Kayıtları Doğruladığının Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y18.HD19.2.2013E. 2013/1312 K. 2013/2126"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İcra Takibinden Sonra ve Dava Tarihinden Önce Yönetimin Kooperatife Devredilmiş Olmasının Yönetimin Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Anlamına Gelmeyeceği - Yönetim Planı İçeriğine Göre Genel Hükümler Çerçevesinde Davaya Bakılması Gerektiği )
KAT İRTİFAKI ( İtirazın İptali Davası - İcra Takibinden Sonra ve Dava Tarihinden Önce Yönetimin Kooperatife Devredilmiş Olmasının Yönetimin Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Anlamına Gelmeyeceği/Yönetim Planı İçeriğine Göre Genel Hükümler Çerçevesinde Davaya Bakılması Gerektiği )
YÖNETİM PLANI ( İçeriğine Göre Genel Hükümler Çerçevesinde Davaya Bakılması Gerektiği - İtirazın İptali Davası )"
Y18.HD19.2.2013E. 2013/675 K. 2013/2156"İTİRAZIN İPTALİ ( Anataşınmazın Yönetim Planından Doğan Anlaşmazlıklarda İşletme Projesine Göre Mali Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenler Hakkında Yapılacak İcra Takip ve Davalarında İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olarak Belirtildiği - Davanın İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
ORTAK GİDER BORCU ( İtirazın İptali - Toplu Yapı Yönetimine de Geçilmediğine Göre Davanın Davalının Yerleşim Yerinin Bulunduğu veya Tarafların Kendi Aralarında Yapacakları Yetki Sözleşmesine İstinaden Yetkili Kıldıkları Yer Mahkemesinde Görülebileceği/Yönetim Planında İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Kılındığı )
YETKİ ( Davanın Davalının Yerleşim Yerinin Bulunduğu veya Tarafların Kendi Aralarında Yapacakları Yetki Sözleşmesine İstinaden Yetkili Kıldıkları Yer Mahkemesinde Görülebileceği - Anataşınmazın Yönetim Planından Doğan Anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Kılındığı/Yetki Yönünden Reddin Hatalı Olduğu/İtirazın İptali )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Anataşınmazın Yönetim Planından Doğan Anlaşmazlıklarda İşletme Projesine Göre Mali Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenler Hakkında Yapılacak İcra Takip ve Davalarında İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olarak Belirtildiği/Davanın İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )"
Y18.HD21.2.2013E. 2012/13948 K. 2013/2247"ERGİN KILINMA ( 15 Yaşını Dolduran Küçüğün Kendi İsteği ve Velisinin Rızasıyla Mahkemece Ergin Kılınabileceği - Küçüğün Bu Konudaki İsteği Zapta Geçirilerek İsteği Olumluysa Davanın Kabul Edileceği )
KAZAİ RÜŞT KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( 15 Yaşını Dolduran Küçüğün Kendi İsteği ve Velisinin Rızasıyla Mahkemece Ergin Kılınabileceği - Velisi Anne ve Babanın Duruşmada Alınan İmzalı Beyanları İle İzin Verdiklerini Bildirdikleri/Küçüğün Bu Konudaki İsteği Zapta Geçirilerek Olumluysa Kabul Edileceği )
ON BEŞ YAŞINI DOLDURAN KÜÇÜK ( Kendi İsteği ve Velisinin Rızasıyla Mahkemece Ergin Kılınabileceği/Adli Tıp Raporu İle Bedensel Ruhsal Hastalık Bulgusu Görülmediği - Velisi Anne ve Babanın Kazai Rüşt Kararı Verilmesine İzin Verdikleri/Küçüğün İsteği Zapta Geçirilerek Karar Verileceği )"
Y18.HD25.2.2013E. 2013/1078 K. 2013/2501"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Emsalle Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payına Karşılık Gelecek Oranda İndirim Yapılacağı - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaçların Yaş ve Cinsleri İtibariyle Rayiç Değerlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Getirtileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINA KARŞILIK ORANDA İNDİRİM YAPILACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Emsal Parselin Düzenleme Görmüş ve Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmüş İmar Parseli Taşınmazın İse Dava Tarihi İtibarıyla Kadastro Parseli Olduğu )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ AĞAÇLAR ( Limon Portakal Yenidünya Çam Asma Gül Nar Ağaç Kavun Ceviz Ağaçlarının Yaş ve Cinsleri İtibariyle Rayiç Değerlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Getirtilerek Bilirkişi Raporundaki Verilerin Cetvele Uygunluğunun Denetleneceği )"
Y18.HD26.2.2013E. 2013/1010 K. 2013/2630"KAT MALİKLERİ KURULUNDA ALINAN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Asaleten Katılan ve Vekaleten Temsil Edilip Olumlu Oy Veren Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulunda Alınan Kararın İptali İstemi - Davanın Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Asaleten Katılan ve Vekaleten Temsil Edilip Olumlu Oy Veren Kat Maliklerine Yöneltileceği )
OTOPARK HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN ORTAK YER ( Projesinde Olduğu Gibi Eski Haline Getirilmesi İstemi - Davanın Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Asaleten Katılan ve Vekaleten Temsil Edilip Olumlu Oy Veren Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gerektiği )
ESKİ HALE GETİRME ( Otopark Haline Dönüştürülen Ortak Yerin - Davanın Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Asaleten Katılan ve Vekaleten Temsil Edilip Olumlu Oy Veren Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gerektiği )"
Y18.HD4.3.2013E. 2013/3011 K. 2013/2978"HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Kat Maliklerinden Birinin Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası Olmadıkça Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde İnşaat Onarım Tesis ve Değişiklik Yaptıramayacağı )
KAT MALİKLERİNİN RIZASI ( Hakimin Müdahalesi İstemi - Kat Maliklerinden Birinin Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası Olmadıkça Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde İnşaat Onarım Tesis ve Değişiklik Yaptıramayacağı )
PROJEYE AYKIRILIK ( Hakimin Müdahalesi İstemi - Proje Yerinde Uygulanmak Suretiyle Hidrofor Yönünden Projeye Aykırılık Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y18.HD5.3.2013E. 2013/2413 K. 2013/3073"SİTE ORTAK GİDERLERİNE KATILIM ( Davacıların Aidatlarının Belirlendiği Ada Temsilciler Kurulu Toplantısında Alınan Kararların İptaline İlişkin Bir Talebi Bulunmadığı - Hakimin Kat Maliklerinin İradeleri Yerine Geçip Ortak Giderlere Arsa Payı Oranında Katılmaya Karar Veremeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( Davacıların İptaline İlişkin Bir Talebi Bulunmadığı - Kat Maliklerinin İptal Edilmemiş Bulunan Tüm Kararlara Uymak Mecburiyeti Olduğu/Hakimin Kat Maliklerinin İradeleri Yerine Geçip Ortak Giderlere Arsa Payı Oranında Katılmaya Karar Veremeyeceği/Site Ortak Giderlerine Katılım )
ANATAŞINMAZIN ORTAK GİDERLERİNE KATILIM BORCU ( Davacıların Aidatlarının Belirlendiği Ada Temsilciler Kurulu Toplantısında Alınan Kararların İptaline İlişkin Bir Talebi Bulunmadığı/Kat Maliklerinin İptal Edilmemiş Bulunan Tüm Kararlara Uymak Mecburiyeti Olduğu - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y18.HD7.3.2013E. 2013/1930 K. 2013/3243"BAĞIMSIZ BÖLÜM KULLANIMINDA VERİLEN RAHATSIZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Gider Avansı Yatırılmadığından Davanın Usulden Reddine Karar Verildiği - Tevzi Formu ve Tahsilat Makbuzunda Gider Avansı Olarak Bedelin Yatırılmış Olduğu/Deliller Toplanıp İşin Esasına Girileceği )
GİDER AVANSI YATIRILMADIĞINDAN BAHİSLE DAVANIN USULDEN REDDİ ( Bağımsız Bölüm Kullanımında Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi İstemi/Dosyadaki Bilgi ve Belgelerin İncelenmesinden Bedelin Yatırılmış Olduğu Anlaşıldığı - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
Y18.HD7.3.2013E. 2013/862 K. 2013/3226"VESAYET ALTINA ALINMA ( Vesayet İşlerinde Yetkinin Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Ait Olduğu - Mahkemece Tüm Delillerin Toplanıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yerinde Bulunmayan Gerekçe İle Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KISITLILIK ( Vesayet Altına Alınma - Yetkinin Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Ait Olduğu/Tüm Delillerin Toplanıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
VESAYET İŞLERİNDE YETKİ ( Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Ait Olduğu/Esasa Girilmesi Gerekirken Yerinde Bulunmayan Gerekçe İle Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği - Vesayet Altına Alınma )
YETKİSİZLİK KARARI ( Vesayet Altına Alınma - Vesayet İşlerinde Yetkinin Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Ait Olduğu - Mahkemece Tüm Delillerin Toplanıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Yetkisizlik Kararının Hatalı Olduğu )"
Y18.HD12.3.2013E. 2013/2135 K. 2013/3693"EĞİTİM ÖĞRETİM ALACAĞININ TAHSİLİ ( Uyuşmazlığın 12.07.2012 Günlü Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiş Bulunan 6353 S. Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 1. Md. İle Yapılan Düzenleme Çerçevesinde Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORCUN YAPILANDIRILMASI ( Yargılama Aşamasında Yürürlüğe Giren 6353 S. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 1. Md. İle Yapılan Düzenleme Çerçevesinde Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Eğitim Öğretim Alacağının Tahsili )
HARP OKULU ÖĞRENCİSİNİN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE OKULLA İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Eğitim Öğretim Alacağının Tahsili - Uyuşmazlığın 6353 S. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 1. Md. İle Yapılan Düzenleme Çerçevesinde Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y18.HD14.3.2013E. 2013/1050 K. 2013/3892"SOYBAĞININ REDDİ TALEBİ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşlerden Olmadığı - Yazılı Yargılama Usulü Uygulanacağı/Duruşma Açılarak Tarafların Gösterdiği Diğer Deliller de Toplanarak Karar Verileceği )
SOYBAĞI DAVASI ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Olmadığı/Yazılı Yargılama Usulü Uygulanacağı - Duruşma Açılarak Tarafların Gösterdiği Diğer Deliller de Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YAZILI YARGILAMA USULÜ ( Soybağının Reddi Talebi - Duruşma Açılarak Tarafların Gösterdiği Diğer Deliller de Toplanarak Karar Verileceği )"
Y18.HD18.3.2013E. 2013/2905 K. 2013/3943"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE KÂL ( Dubleks Üzerine Terası Birbirinden Ayıran Duvar ve Ahşap Pergola İleortak Alanda Yer Alan Logarın Üstünün Kapatılarak Odunluk Olarak Kullanılması Yönünden Talebin Kabul Edilerek Karar Verileceği )
PROJEYE UYGUN ESKİ HALE GETİRİLME İSTEMİ ( Müdahalenin Önlenmesi ve Kâl - Dubleks Üzerine Terası Birbirinden Ayıran Duvar ve Ahşap Pergola İleortak Alanda Yer Alan Logarın Üstünün Kapatılarak Odunluk Olarak Kullanılması Yönünden Talebin Kabulü Gerektiği )
ESKİ HALE GETİRME ( Dubleks Üzerine Terası Birbirinden Ayıran Duvar ve Ahşap Pergola İleortak Alanda Yer Alan Logarın Üstünün Kapatılarak Odunluk Olarak Kullanılması Yönünden Talebin Kabul Edilerek Müdahalenin Önlenmesine ve Projeye Uygun Eski Hale Getirilmesine Karar Verileceği )"
Y18.HD19.3.2013E. 2013/2609 K. 2013/4191"DERNEK ÜYELİĞİNİN TESPİTİ ( Davacı Davalı Derneğin Genel Kurul Toplantısında Üyeliğine İlişkin Durumunun Görüşülmesini İstemeden Doğrudan Dava Açtığı ve Davalı Derneğin Tüzüğünde de Yönetim Kurulu Kararının Kesin Olduğuna Dair Bir Hüküm Bulunmadığı - Dava Şartı Gerçekleşmeden Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
DAVA ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMESİ ( Dernek Üyeliğinin Tespiti - Davacı Davalı Derneğin Genel Kurul Toplantısında Üyeliğine İlişkin Durumunun Görüşülmesini İstemeden Doğrudan Dava Açtığı ve Davalı Derneğin Tüzüğünde de Yönetim Kurulu Kararının Kesin Olduğuna Dair Bir Hüküm Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
DOĞRUDAN DAVA AÇILMASI ( Davacı Davalı Derneğin Genel Kurul Toplantısında Üyeliğine İlişkin Durumunun Görüşülmesini İstemeden Doğrudan Dava Açtığı ve Davalı Derneğin Tüzüğünde de Yönetim Kurulu Kararının Kesin Olduğuna Dair Bir Hüküm Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği - Dernek Üyeliğinin Tespiti İstemi )"
Y18.HD19.3.2013E. 2013/868 K. 2013/4306"ALACAK DAVASI ( Eğitim ve Öğretim Giderlerinden Kaynaklanan - Davalının Mecburi Hizmet Süresini Tamamlamadan İstifa Etmiş Olması Nedeniyle Taahhüdünü İhlal Ettiği/Taahhüt ve Kefalet Senedi Kapsamı Doğrultusunda İşlem Yapılması ve Davalılardan İstenen Tazminatın Bu Doğrultuda Hesaplanıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
MECBURİ HİZMET SEBEBİYLE YURTDIŞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİ ( Davalının Taahhüdünü İhlal Ettiği/Davalıların Ek Bilirkişi Raporunda Hesaplanan Yurt İçi Aylıklara İlişkin Borçtan Sorumlu Tutulması ve Sterlin Cinsi Ödemelere İlişkin Borçtan Sorumlu Tutulmaması Suretiyle Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Alacak Davası )
YÜKLENME SENEDİ ( Alacak Davası - Davalının Mecburi Hizmet Süresini Tamamlamadan İstifa Etmiş Olması Nedeniyle Taahhüdünü İhlal Ettiği/Davalının Serbest İradesi İle Davacı İdareye Yüklenme Senedi Vermesini Yasaklayan Yasal Bir Düzenleme Olmadığı/Taahhüt ve Kefalet Senedi Kapsamı Doğrultusunda İşlem Yapılması Gerektiği )
TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ ( Davalının Mecburi Hizmet Süresini Tamamlamadan İstifa Etmiş Olması Nedeniyle Taahhüdünü İhlal Ettiği/Taahhüt ve Kefalet Senedi Kapsamı Doğrultusunda İşlem Yapılması Gerektiği - Alacak Davası )"
Y18.HD25.3.2013E. 2013/3788 K. 2013/4653"KAT MÜLKİYETİ KURULMASI TALEBİ ( Davalıya Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı - Savunma Hakkı Kısıtlanmış Olan Davalıya Dava Dilekçesi Usulünce Tebliğ Edilip Ortaya Koyacağı Deliller Toplanıp Savunmaları Çerçevesinde Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Davalıya Yöntemince Tebligat Yapılmadan Davalıların Yokluğunda Yargılama Yapıldığı - Yöntemince Taraf Teşkili Sağlanmadığı )
USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ( Savunma Hakkı Kısıtlanmış Olan Davalıya Dava Dilekçesi Usulünce Tebliğ Edilip Ortaya Koyacağı Deliller Toplanıp Savunmaları Çerçevesinde Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerekirken Yöntemince Taraf Teşkili Sağlanmadığı )"
Y18.HD26.3.2013E. 2013/3685 K. 2013/4793"KAT MÜLKİYETİ KURULU TAŞINMAZDA SİGORTA PRİMLERİNİ VE SU GİDERLERİNİ GÖREVLİNİN ÖDEMEDİĞİ ( Alacağın Tahsili Talebi - Kat Mülkiyeti Yasasından Doğan Her Türlü Anlaşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Üzerinde Kat Mülkiyeti Kurulmuş Bulunan Anataşınmazda Davalının Yöneticilik Yaptığı Dönemde Kat Maliklerinden Tahsil Ettiği Halde Görevlinin Sigorta Primlerini ve Su Giderlerini Ödememesi Nedeni İle Uğranılan Alacağın Faizi İle - Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
KAT MÜLKİYETİ YASASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Bu Yasadan Doğan Her Türlü Anlaşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği - Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazda Sigorta Primlerini ve Su Giderlerini Görevlinin Ödememesi Nedeniyle Alacağın Tahsili Talebi )"
Y18.HD28.3.2013E. 2013/2295 K. 2013/4869"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Para Borçlarına Ait Ödemenin Alacaklının Yerleşim Yerinde Yapılacağı - Davacının Kendi Yerleşim Yerinde İcra Takibini Başlattığı Dolayısıyla Usulüne Uygun ve Yetkili İcra Dairesinde İcra Takibinin Yapıldığı Anlaşıldığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
ALACAKLININ YERLEŞİM YERİ ( İtirazın İptali Davası - Davacının Kendi Yerleşim Yerinde İcra Takibini Başlattığı Dolayısıyla Usulüne Uygun ve Yetkili İcra Dairesinde İcra Takibinin Yapıldığı Anlaşıldığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İtirazın İptali Davası - Davacının Kendi Yerleşim Yerinde İcra Takibini Başlattığı Dolayısıyla Usulüne Uygun ve Yetkili İcra Dairesinde İcra Takibinin Yapıldığı Anlaşıldığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
PARA BORÇLARI ( İtirazın İptali Davası - Davacının Kendi Yerleşim Yerinde İcra Takibini Başlattığı Dolayısıyla Usulüne Uygun ve Yetkili İcra Dairesinde İcra Takibinin Yapıldığı Anlaşıldığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
Y18.HD28.3.2013E. 2013/3177 K. 2013/4902"ALACAK DAVASI ( Davacının Bağımsız Bölümünde Pis Su Tesisatından Zarar Oluştuğu Anlaşılmakta İse de Bu Zararın Sebebi ve Ne Şekilde Giderileceği Hususu Kesin Olarak Belirlenmemesinin Doğru Görülmediği )
TESPİT DAVASI ( Dosyadaki Onaylı Mimari Proje Üzerindeki Otopark Tespitine İlişkin Bu Düzenleme Tüm Kat Maliklerini Bağlar Nitelikte Olduğundan Bu Yöndeki İstemin Reddedilmesinin Doğru Görülmediği )
KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ ( Davacının Bağımsız Bölümünde Pis Su Tesisatından Oluşan Zarar Ortak Yerlerden Kaynaklanıyor İse Bunun Giderilmesi İçin Öncelikle Yöneticiye Masrafların Davacı da Dahil Tüm Kat Maliklerinden Arsa Payları Oranında Alınarak Yapılmak Üzere Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE SU TESİSATINDAN KAYNAKLANAN ZARAR ( Alacak Davası - Zararın Nedenini Kesin Olarak Belirleyen Ek Rapor Alınması ya da Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılması ve Zarar Ortak Yerlerden Kaynaklanıyor İse Bunun Giderilmesi İçin Gerekli Önlemleri ve Masraflarının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
MİMARİ PROJE ( Tespit Davası - Dosyadaki Onaylı Mimari Proje Üzerindeki Otopark Tespitine İlişkin Bu Düzenleme Tüm Kat Maliklerini Bağlar Nitelikte Olduğundan Bu Yöndeki İstemin Reddedilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y18.HD28.3.2013E. 2013/4173 K. 2013/4933"DEPONUN ORTAK YER OLARAK TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ ( Kat Mülkiyeti Yasası Hükümleri Çerçevesinde Çözümlenmesi Gerektiği - Bu Yasadan Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesince Çözümleneceği )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Değerine Bakılmasızın Sulh Hukuk Mahkemesince Çözümleneceği - Kat Mülkiyetli Anataşınmazda Bulunan Deponun Ortak Yer Olarak Tapuya Tescili İstemi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Deponun Ortak Yer Olarak Tapuya Tescili İstemi - Kat Mülkiyeti Yasası Hükümleri Çerçevesinde Çözümlenmesi Gerektiği/Bu Yasadan Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesince Çözümleneceği )"
Y18.HD1.4.2013E. 2013/1470 K. 2013/5144"KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Edilinceye Kadar Geçerli Olduğu Hususu Gözardı Edilerek Daha Sonraki Tarihlerde Yapılan ve İşletme Projelerinin Kabul Edildiği Kat Malikleri Kurul Kararlarının İptali Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden 2005 ve 2006 Dönemi İşletme Projelerinin İptalinin Hatalı Olduğu )
YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali - Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Aidatlara Katılım Payı İle İlgili Alınmış Yönetim Planı Değişikliğinin Tapu Kaydına Tescil Edilmediği İçin Bir Hükmünün Bulunmadığı )
İŞLETME PROJELERİNİN İPTALİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptal Edilinceye Kadar Geçerli Olduğu - Sonraki Tarihlerde Yapılan ve İşletme Projelerinin Kabul Edildiği Kat Malikleri Kurul Kararlarının İptali Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden 2005 ve 2006 Dönemi İşletme Projelerinin İptalinin Hatalı Olduğu )
PASİF HUSUMET EHLİYETİ ( Bazı Davalılar Anataşınmazda Kat Maliki Olmadıklarından Bu Davalılar Yönünden Pasif Husumet Ehliyeti Yokluğundan Davanın Reddi Gerektiği - Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali )"
Y18.HD4.4.2013E. 2013/3557 K. 2013/5592"YÖNETİCİ ATANMASI İSTEMİ ( Yargılama Devam Ederken Beş Kişilik Yeni Bir Yönetim Kurulu Seçildiği/Yönetim Kurulunun Yönetim Planında Aksine Bir Düzenleme Mevcut Olmadıkça En Fazla Üç Kişiden Oluşacağı - Beş Kişilik Yeni Yönetim Kurulu Atanmasına İlişkin Kararın Yok Hükmünde Olduğu )
YÖNETİM KURULU ( Yönetici Atanması İstemli Dava Devam Ederken Beş Kişilik Yeni Bir Yönetim Kurulu Seçildiği - Yönetim Kurulunun Yönetim Planında Aksine Bir Düzenleme Mevcut Olmadıkça En Fazla Üç Kişiden Oluşacağı/Mahkemece Yönetici Atanmasına İlişkin Verilen Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
BEŞ KİŞİLİK YÖNETİCİ ATAMASINA İLİŞKİN KARAR ( Yok Hükmünde Olduğu - Yönetim Kurulunun Yönetim Planında Aksine Bir Düzenleme Mevcut Olmadıkça En Fazla Üç Kişiden Oluşacağı/Anataşınmazın Yönetim Planında Beş Kişilik Bir Yönetim Kurulu Seçileceğine Dair Hüküm Bulunmadığı )"
Y18.HD8.4.2013E. 2013/4593 K. 2013/5725"SOYADI İPTALİ İLE BABA SOYADININ VERİLMESİ İSTEMİ ( Yetkisizlik Kararı Verildiği ve Kararın Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği/Davacının 10 Gün İçinde Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İçin Dilekçe Vermediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Verilen Kararın Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren 10 Gün İçerisinde Davacının Yetkili Mahkemeye Başvurarak Davalı Tarafa Tebligat Yaptırması Gerektiği - 10 Gün İçinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmediği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİ ( Yetkisizlik Kararı Verildikten Sonra 10 Gün İçerisinde Yetkili Mahkemeye Başvurarak Davalı Tarafa Tebligat Yaptırılması Gerektiği - Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesinin 3 Ay Sonra Talep Edildiği ve Yargılamanın Yapıldığı )"
Y18.HD9.4.2013E. 2013/3210 K. 2013/5899"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Uzlaşmak İçin İdareye Başvuru Hususunun Sonradan Giderilemeyecek Bir Dava Şartı Olduğu - Davanın Usulden Reddedileceği )
UZLAŞMA ( Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Uzlaşmak İçin İdareye Başvuru Hususunun Sonradan Giderilemeyecek Bir Dava Şartı Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Uzlaşmak İçin İdareye Başvuru Hususunun Sonradan Giderilemeyecek Bir Dava Şartı Olduğu/Davanın Usulden Reddedileceği )
FİİLEN EL ATILMAYAN TAŞINMAZ ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - İmar Planıyla Kamu Hizmetine Özgülenmesinden ve Bu Planda Öngörülen Kamulaştırma İşlemlerinin Zamanında Yapılmamasından Kaynaklandığı/Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
YARGI YOLUNUN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Fiilen El Atılmayan Bölüm - Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )"
Y18.HD9.4.2013E. 2013/5116 K. 2013/5925"KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Taşınmaz Malikinin Sağ Olup Olmadığı Ölmüş ise Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığı Belli Olmadığından Taşınmaz Maliki Hakkında Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmaksızın Mahkemece Eski Tarihli Belgeye Dayanılarak Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
VEKİL TAYİNİ ( Kayyımlığın Kaldırılması İstemi - Taşınmaz Malikinin Sağ Olup Olmadığı Ölmüş ise Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığı Belli Olmadığından Taşınmaz Maliki Hakkında Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmaksızın Mahkemece Eski Tarihli Belgeye Dayanılarak Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
MALİKİN SAĞ OLUP OLMADIĞI ( Kayyımlığın Kaldırılması İstemi - Taşınmaz Malikinin Sağ Olup Olmadığı Ölmüş ise Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığı Belli Olmadığından Taşınmaz Maliki Hakkında Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmaksızın Mahkemece Eski Tarihli Belgeye Dayanılarak Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y18.HD11.4.2013E. 2013/3925 K. 2013/6005"KURUM KAYITLARINDA ÇALIŞAN OLARAK GÖRÜNEN KİŞİ İLE ÖLEN EŞİNİN AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( İş Mahkemesi Görevli Olduğundan İş Mahkemesinde Bakılmak Üzere Görevsizlik Kararı Verileceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Davalı Kurum Kayıtlarında Çalışan Olarak Görünen Kişi İle Davacının Ölü Eşinin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti İstemi - Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Davalı Kurum Kayıtlarında Çalışan Olarak Görünen Kişi İle Davacının Ölü Eşinin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti İstemi - İş Mahkemesi Görevli Olduğundan İş Mahkemesinde Bakılmak Üzere Görevsizlik Kararı Verileceği )"
Y18.HD11.4.2013E. 2013/4588 K. 2013/6090"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Dışına Çıkılarak Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Dışına Çıkılarak Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
YOL OLARAK TERKİN ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Dışına Çıkılarak Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y18.HD16.4.2013E. 2013/4486 K. 2013/6437"DERNEĞİN FESHİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesindeki Açıklamalar İle Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Derneğin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının İptalinin Talep Edildiği Anlaşıldığı - Dernek Genel Kurul Toplantılarının İptali Davalarının Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
HUKUKİ NİTELENDİRMENİN HAKİME AİT OLMASI ( Maddi Olayları Açıklamanın Taraflara Bunları Nitelendirmenin ve Uygulanacak Kanun Hükümlerini Belirlemenin Hakime Ait Olduğu - Dava Dilekçesinde Derneğin Feshi Kararının İptali Talep Edildiyse de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının İptalinin İstendiği )
DERNEĞİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesinde Derneğin Feshi Kararının İptali İstenildiği/Hukuki Nitelendirmenin Hakime Ait Olduğu - Dernek Genel Kurul Toplantılarının İptali Davalarının Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
ÖZEL ŞAHISLAR ALEYHİNE DAVA ( İdare Mahkemesinde Özel Şahıslar Aleyhine Dava Açılamayacağı )"
Y18.HD18.4.2013E. 2013/2234 K. 2013/6825"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili İstemi - Pompayla Sulama Varsa Bunun İçin Yapılacak Giderlerinde Üretim Masraflarına İlave Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Pompayla Sulama Varsa Bunun İçin Yapılacak Giderlerinde Üretim Masraflarına İlave Edilmesi Gerektiği )
SULAMA KAYNAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Pompayla Sulama Varsa Bunun İçin Yapılacak Giderlerinde Üretim Masraflarına İlave Edilmesi Gerektiği )"
Y18.HD18.4.2013E. 2013/4444 K. 2013/6802"İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMI İSTEMİ ( Kat Maliklerinden Herbiri Aralarında Başka Türlü Anlaşma Olmadıkça Kapıcı Kaloriferci Bahçıvan ve Bekçi Giderlerine ve Bunlar İçin Toplanacak Avansa Eşit Olarak Katılmakla Yükümlü Olduğu )
ORTAK GİDERLER ( Kat Malikleri Ana Gayrimenkulün Sigorta Primlerine ve Bütün Ortak Yerlerin Bakım Koruma Güçlendirme ve Onarım Giderleri İle Yönetici Aylığı Gibi Diğer Giderlere ve Ortak Tesislerin İşletme Giderlerine Arsa Payı Oranında Katılmakla Yükümlü Olduğu )
AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ ( Anataşınmaza Ait Karar Defteri İşletme Projeleri ve Gider Defterleri İncelenerek Davalıya Ait Bir Adet Bağımsız Bölümün Aidat Miktarı Tespit Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y18.HD18.4.2013E. 2013/5111 K. 2013/6743"TERASTAN SU SIZINTISI OLMASI ( Davacı Tarafından Yapılan Onarım Bedeli İle Zararın Tahsili Talebi/Onarım Kat Maliklerinin Onayını Alınmadan Yapıldığından Onarım Sorunu Gidermediğinden Davanın Reddine Karar Verildiği - Temyiz İtirazları Yerinde Olmadığı/Önceki Zararının Hüküm Altına Alınacağı )
ONARIMDAN ÖNCE SU SIZINTISI OLMASI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde Onarımdan Önce de Terastan Sızıntı Nedeniyle Hasar Meydana Geldiği - Davacının Bu Yöndeki Zararının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
SU SIZINTISI NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARAR ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde Onarımdan Önce de Terastan Sızıntı Nedeniyle Hasar Meydana Geldiği - Davacının Bu Yöndeki Zararının Hüküm Altına Alınacağı )"
Y18.HD18.6.2013E. 2013/9343 K. 2013/10704"SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çocuğun Evlilik İçinde Doğup Ailenin Diğer Bir Deyimle Babanın Soyadını Aldığı/Çocuğun Anne ve Babasının Sonradan Boşanmış Olmasının Sadece Boşanma ve Velayet Hakkı Nedeniyle Anneye Böyle Bir Dava Açma Hakkı Bahşetmeyeceği - Davanın Reddi Gerektiği )
BOŞANMA NEDENİ İLE ANNEYE VERİLEN ÇOCUĞUN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Boşanmanın Sadece Boşanma ve Velayet Hakkı Nedeniyle Anneye Böyle Bir Dava Açma Hakkı Bahşetmeyeceği - Çocuğun Evlilik İçinde Doğmakla Kazandığı Meşru Statüye ve Onun Menfaatlerine Zarar Vereceği/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SOYADI DEĞİŞTİRME ŞARTLARI ( Çocuk Reşit Oluncaya Kadar veya Baba TMK Md. 27 Hükmündeki Koşulları Kanıtlayarak Soyadını Değiştirmedikçe Soyadı Değiştirme Konusunun Yasal Olarak Kapandığı/Boşanma ve Velayet Hakkının Anneye Böyle Bir Dava Açma Hakkı Bahşetmeyeceği - Soyadının Değiştirilmesi )
ÇOCUĞUN SOYADININ ANNENİN SOYADI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Boşanma Nedeni ile Velayetin Anneye Verilmesi - Sadece Boşanma ve Velayet Hakkı Nedeniyle Anneye Böyle Bir Dava Açma Hakkı Bahşetmeyeceği - Çocuğun Evlilik İçinde Doğmakla Kazandığı Meşru Statüye ve Onun Menfaatlerine Zarar Vereceği/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"

Y19.HD

Y19.HD2.5.2012E. 2012/4537 K. 2012/7338"DAVADAN FERAGAT ( Feragat Dilekçesinde Açıkça ve Karşılıklı Olarak Masraf ve Vekalet Ücreti Talep Edilmediğinin Yazılı Olması - Bu Dilekçenin Gözetilerek Karar Verileceği )
FERAGAT ( Feragat Dilekçesinde Açıkça ve Karşılıklı Olarak Masraf ve Vekalet Ücreti Talep Edilmediğinin Yazılı Olması - Bu Dilekçenin Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ VE MASRAFLAR ( Feragat Dilekçesinde Açıkça ve Karşılıklı Olarak Masraf ve Vekalet Ücreti Talep Edilmediğinin Yazılı Olması - Bu Dilekçenin Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali Davası )"
Y19.HD16.5.2012E. 2012/5224 K. 2012/8224"MAL İADESİ DAVASI ( Hükme Esas Alınan Tutanağın Davalının İş Yerinde Yapılan Tespitte Sadece Kurumsal Kimlik Malzemesi Bulunmadığına Dair Olduğu - Davalı Tarafından Ariyet Listesinde Teslim Alınan Taşma Kovaların Davacıya İade Edildiğine Dair Bir Tespit İçermediği/Kovaların İade Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
ARİYET SÖZLEŞMESİ ( Mal İadesi Davası/Hükme Esas Alınan Tutanağın İade Edilmeyen Davalı Tarafından Ariyet Listesinde Teslim Alınan Beş Adet Taşma Kovasının Davacıya İade Edildiğine Dair Bir Tespit İçermediği - Taşma Kovalarının İade Edilip Edilmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KURUMSAL KİMLİK MALZEMESİ ( Davacı Şirket Adına Söküldüğü Tutanakta Belirtilen Malzemelerin Kurumsal Kimlik Malzemeleri Olduğu/Davacının İade Edilmeyen Ariyet Listesinde Teslim Alınan ve İadesini İstediği Taşma Kovaların Davacıya İade Edilip Edilmediğinin Araştırılmadan Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Mal İadesi Davası )"
Y19.HD30.5.2012E. 2012/4496 K. 2012/9210"KARŞILIKSIZ ÇEK ( Takas Odaları Aracılığıyla İbraz Edilmiş Çekler İçin Kısmı Ödeme Yapılamayacağı )
TAKASA İBRAZ EDİLEN ÇEKLER ( Karşılıksız Çek İçin Belirlenen Sorumluluk Miktarları Dahil Kısmi Ödeme Yapılmayacağı - Karşılıksız Çek )
ÇEKTE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR ( Karşılıksız Çek - Takas Odaları Aracılığıyla İbraz Edilmiş Çekler İçin Kısmı Ödeme Yapılamayacağı )
BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR ( Karşılıksız Çek İçin Belirlenen Sorumluluk Miktarları Dahil Kısmi Ödeme Yapılmayacağı - İtirazın İptali Davası ve İcra İnkar Tazminatı Talebi )"
Y19.HD30.5.2012E. 2012/4505 K. 2012/9213"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalının Temyiz Dilekçesinde Borç ve Rehin Sözleşmesi Örneğini İbraz Ettiği - Borcun Ödenmesine Dair Belgelerin Yargılamanın Her Aşamasında Sunulabileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Davalının Temyiz Dilekçesinde Borç ve Rehin Sözleşmesi Örneğini İbraz Ettiği - Borcun Ödenmesine Dair Belgelerin Yargılamanın Her Aşamasında Sunulabileceği/Menfi Tespit Davası )
DELİLLERİN SUNULMASI ( Davalının Temyiz Dilekçesinde Borç ve Rehin Sözleşmesi Örneğini İbraz Ettiği - Borcun Ödenmesine Dair Belgelerin Yargılamanın Her Aşamasında Sunulabilmesi/Menfi Tespit Davası )
BORCU SÖNDÜREN BELGELER ( Borcun Ödenmesine Dair Belgelerin Yargılamanın Her Aşamasında Sunulabileceği - Mahkeme Tarafından Bu Belgelerin İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZDE SUNULAN BELGELER ( Borcu Söndüren Belgeler - Borcun Ödenmesine Dair Belgelerin Yargılamanın Her Aşamasında Sunulabileceği/Mahkeme Tarafından Bu Belgeler İstenerek Tarafların Beyanları Alınarak Karar Verileceği )"
Y19.HD31.5.2012E. 2012/4577 K. 2012/9262"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davanın Açılış Tarihi Gözetildiğinde Tarifede Yeralan Tutarın Ödenmesi Davacıdan İstenemeyeceğinden Davanın Gider Avansı Yatırılmadığı Gerekçesiyle Usulden Reddinin Doğru Olmadığı )
GİDER AVANSI TUTARI ( Davacı Adalet Bakanlığınca Çıkarılacak Tarifedeki Tutarı Mahkeme Veznesine Yatırmak Zorunda Olduğundan Davanın Açılış Tarihi Gözetildiğinde Tutarın Ödenmesi Davacıdan İstenemeyeceğinden Davanın Gider Avansı Yatırılmadığı Gerekçesiyle Usulden Reddinin Doğru Olmadığı - İtirazın İptali Davası )
HMK GİDER AVANSI TARİFESİ ( Tutarı Mahkeme Veznesine Yatırmak Zorunda Olduğundan Davanın Açılış Tarihi Gözetildiğinde Tutarın Ödenmesi Davacıdan İstenemeyeceğinden Davanın Gider Avansı Yatırılmadığı Gerekçesiyle Usulden Reddinin Doğru Olmadığı - İtirazın İptali Davası )"
Y19.HD31.5.2012E. 2012/4716 K. 2012/9266"VEKALET ÜCRETİ VE MASRAFLARIN İSTENEMEMESİ ( İtirazın İptali Davası - Borçluların İcra Takibine İtirazlarından Vazgeçip Bu Sebeple Hiçbir Talepte Bulunmayacaklarını Beyan Etmeleri/Bu Beyanların Feragat Niteliğinde Olduğu )
FERAGAT ( İtirazın İptali Davası - Borçluların İcra Takibine İtirazlarından Vazgeçip Bu Sebeple Hiçbir Talepte Bulunmayacaklarını Beyan Etttikleri )
MASRAF VE VEKALET ÜCRETİ ( Masraf ve Vekalet Ücretinden Kaynaklanan Haklardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçenin Bulunduğu - Bu Dilekçenin Gözetileceği/İtirazın İptali Davası )"
Y19.HD5.6.2012E. 2012/4814 K. 2012/9439"MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlu Lehine Hükme Bağlanması ve Borçluyu Menfi Tespit Davası Açmaya Zorlayan Takibin Haksız ve Kötü Niyetli Olduğunun Anlaşılması - Borçlunun Dava Sebebiyle Uğradığı Zararın Tahsili İçin Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
BORÇLU LEHİNE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Menfi Tesipit Davasının Borçlu Lehine Hükme Bağlanması ve Takibin Kötü Niyetli Olarak Açılması - Takip ve Davaya Konu Senetlerin Keşideci Adına Atılan İmzaların Keşideciye Ait Olmadığının Anlaşılması Karşısında Lehdarın Senetleri Takibe Koymada Kötü Niyetli Olduğunun Kabulü Gereği )"
Y19.HD14.6.2012E. 2012/5635 K. 2012/10130"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davadan Önce Borçlu Tarafından Ödeme Yapılması - Ödeme Yapılan Miktar İçin İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yarar Bulunmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMASINDAN ÖNCE TAKİP KONUSU ALACAĞIN BİR KISMININ ÖDENMESİ ( Ödeme Yapılan Miktar İçin İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yarar Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Takip Konusu Alacağın Bir Miktarı İtirazın İptali Davası Açılmasından Önce Ödendiğinden Bu Kısım İçin İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yarar Bulunmadığı )"
Y19.HD10.7.2012E. 2012/5112 K. 2012/11470"SATIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Tarafların Tacir Olması ve Tüketici Tarifi Kapsamında Olmaması - Davanın Genel Mahkemelerin Görevinde Olduğu Gözetilmeden Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılmasının Hatalı Olduğu )
TÜKETİCİ MAHKEMESİ ( Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Tarafların Tacir Olması ve Tüketici Kavramının Kapsamında Olmaması Karşısında Tüketci Mahkemesinin Görevinde Olmadığı - Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gereği )"
Y19.HD11.7.2012E. 2012/4939 K. 2012/11608"ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İlk İtirazlardan Olmadığı Cevap Süresi İçinde İleri Sürülmesi Zorunluluğu Bulunmadığı - Cevap Süresinden Sonra İleri Sürülen Zamanaşımı Definin Değerelendirilebilmesi İçin Karşı Tarafın Savunmanın Genişletildiği Yolunda İtirazda Bulunulmamış Olması Gereği )
İLK İTİRAZ ( Zamanaşımı Definin İlk İtirazlardan Olmadığı - Cevap Süresinden Sonra İleri Sürülen Zamanaşımı Definin Dinlenebilmesi İçin Karşı Tarafın Savunmanın Genişletildiği Yolunda İtirazda Bulunmamış Olması Gereği )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Cevap Süresinden Sonra İleri Sürülen Zamanaşımı Definin Dinlenebilmesi İçin Karşı Tarafın Savunmanın Genişletildiği Yolunda İtirazda Bulunmamış Olması Gereği - Davalının Cevap Süresinden Sonra Yaptığı Zamanaşımı İtirazına Davacı Karşı Çıktığından Zamanaşımı Savunmasının Dinlenemeyeceği )"
Y19.HD3.12.2012E. 2012/12218 K. 2012/18260"BANKA HESABINDAN YAZILI VE SÖZLÜ TALİMATI OLMADIĞI HALDE İZNİ DIŞINDA PARA ÇEKİLMESİ ( Çekilen Paranın Tahsili Amacıyla Banka Aleyhine Başlatılan İcra Takibine Bankanın İtiraz Etmesi - İtirazın İptali Davasında Alacak Likit Olduğundan Alacaklı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yazlı ve Sözlü Talimatı Olmadığı Halde İzni Dışında Banka Hesabından Çekilen Paranın Tahsili Amacıyla Banka Aleyhine Başlatılan Takibe Bankanın İtiraz Etmesi - Alacak Likit Olduğundan İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )"
Y19.HD30.1.2013E. 2012/14125 K. 2013/1744"SENET NEDENİYLE BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Açığa Senet Düzenlemesi - Boş Bırakılan Yerlerin Sonradan Anlaşmaya Aykırı Şekilde Doldurulduğu Yolundaki İddianın Davacı Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
AÇIĞA SENET DÜZENLENMESİ ( Boş Bırakılan Yerlerin Sonradan Anlaşmaya Aykırı Şekilde Doldurulduğu Yolundaki İddianın Davacı Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Senet Nedeniyle Borçlu Bulunmadığının Tespiti Davası - Açığa Senet Düzenlemesi/Boş Bırakılan Yerlerin Sonradan Anlaşmaya Aykırı Şekilde Doldurulduğu Yolundaki İddianın Davacı Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
BOŞ BIRAKILAN YERLERİN SENEDE SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Anlaşmaya Aykırı Şekilde Doldurulduğu Yolundaki İddianın Davacı Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği - Senet Nedeniyle Borçlu Bulunmadığının Tespiti Davası )"
Y19.HD5.2.2013E. 2012/17852 K. 2013/2153"İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Davacılar Vekilinin İleri Sürdüğü Hukuki Sebeplerin Somut Olay Bakımından Uygulanma Olanağı Bulunup Bulunmadığı Hususu Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Bu Konuda Bir Gerekçe Oluşturulmadan İstemin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İCRA KEFALETİ ( Davacı Vekilinin Verilen Kefaletin 6098 S. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olması Nedeniyle Geçersizliğini İddia Ettiği - İleri Sürülen Hukuki Sebeplerin Somut Olay Bakımından Uygulanma Olanağı Bulunup Bulunmadığı Hususu Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği/İhtiyati Tedbir )
HUKUKİ SEBEP ( Verilen Kefaletin 6098 S. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olduğunun İddia Edildiği/İleri Sürülen Hukuki Sebeplerin Somut Olay Bakımından Uygulanma Olanağı Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bir Gerekçe Oluşturulmadan İstemin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y19.HD11.2.2013E. 2013/1133 K. 2013/2544"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bedelsiz Çekten Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti/Davacının Lehdar Şirkete Ödeme Yaptığını İddia Ettiği ve Buna Dair Belge Sunduğu - Bu Ödemenin Geçerli Bir Ödeme Olup Olmadığı Yönünde Araştırma Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BEDELSİZ ÇEK ( Davacının Lehdar Şirkete Yaptığını İddia Ettiği Ödemenin Geçerli Bir Ödeme Olup Olmadığı Yönünde Araştırma Yapılarak Geçerli Bir Ödeme Olduğunun Saptanması Halinde Bu Ödemenin Davalıyı da Bağlayacağı Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
ÇEKİN CİROSU ( Menfi Tespit Davası/Davalı Çeke İbrazdan Sonra Sahip Olduğundan Kambiyo Vasfından Kaynaklanan Haklardan Faydalanamayacağı - Davacının Lehdar Şirkete Yaptığını İddia Ettiği Ödemenin Geçerli Bir Ödeme Olup Olmadığı Yönünde Araştırma Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Davalının Temlik Suretiyle Çeke Sahip Olduğu ve Çekin Bedelsiz Olduğunun İddia Edildiği/Davacının Lehdar Şirkete Ödeme Yaptığını İddia Ettiği ve Buna Dair Belge Sunduğu/Bu Ödemenin Geçerli Bir Ödeme Olup Olmadığı Yönünde Araştırma Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
Y19.HD11.2.2013E. 2013/383 K. 2013/2485"TAZMİNAT İSTEMİ ( Takas Mahsup Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )
TAKAS MAHSUP ( Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapılarak Karar Verileceği - Tazminat İstemi )
CEZAİ ŞART ( Tazminat İstemi - Takas Mahsup Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )"
Y19.HD18.2.2013E. 2013/427 K. 2013/3098"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Şirket Sözü Edilen Senedin Taraflarından Olmayıp Bu Ödemenin Davacı Şirkete Yapılmış Bir Ödeme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ÖDEME YAPILMASI ( İtirazın İptali - Davacı Şirket Sözü Edilen Senedin Taraflarından Olmayıp Bu Ödemenin Davacı Şirkete Yapılmış Bir Ödeme Olarak Kabul Edilemeyeceği/Delillerin Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşüldüğü )
FATURADAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davacı Şirket Sözü Edilen Senedin Taraflarından Olmayıp Bu Ödemenin Davacı Şirkete Yapılmış Bir Ödeme Olarak Kabul Edilemeyeceği/Delillerin Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşüldüğü - İtirazın İptali )"
Y19.HD18.2.2013E. 2013/862 K. 2013/3011"AYIPLI ARAÇ SATIŞI NEDENİYLE ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Satış Sözleşmesine Konu Aracın Ticari Nitelikte Olduğu - Tüketici Kanunu Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Genel Mahkemenin Görevine Girdiği )
ARACIN TİCARİ NİTELİKTE OLMASI ( Ayıplı Araç Satışı Nedeniyle Araç Bedelinin Tahsili İstemi - Araç Ticari Nitelikte Olduğundan Tüketici Kanunu Hükümleri Uygulanamayacağı )
ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ayıplı Araç Satışı Nedeniyle Araç Bedelinin Tahsili İstemi/Taraflar Arasında Düzenlenen Satış Sözleşmesine Konu Aracın Ticari Nitelikte Olduğu - Tüketici Kanunu Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Genel Mahkemenin Görevine Girdiği )"
Y19.HD25.2.2013E. 2013/172 K. 2013/3505"TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacıların Talebi Eksik Ödemenin Tahsili İstemi Olup Bir Miktar Para Alacağına Yönelik Olduğu - Davacıların Kendi İkametgahlarında Dava Açabilecekleri Gözetilerek Yetki İtirazının Reddi Gerektiği )
EKSİK ÖDEMENİN TAHSİLİ ( Bir Miktar Para Alacağına Yönelik Olduğu - Davacıların Kendi İkametgahlarında Dava Açabilecekleri )
YETKİ İTİRAZI ( Davacıların Talebi Eksik Ödemenin Tahsili İstemi Olup Bir Miktar Para Alacağına Yönelik Olduğu - Davacıların Kendi İkametgahlarında Dava Açabilecekleri Gözetilerek Yetki İtirazının Reddi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Eksik Ödemenin Tahsili/Bir Miktar Para Alacağına Yönelik Olduğu - Davacıların Kendi İkametgahlarında Dava Açabilecekleri )"
Y19.HD25.2.2013E. 2013/650 K. 2013/3485"MENFİ TESPİT DAVASI ( Verilen Tedbir Kararı Uygulanmamış Olduğundan Davacı Aleyhine Tazminata Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞIN DURDURULMASI ( Menfi Tespit Davası - Menfi Tespit Davasında Verilen Tedbir Kararı Uygulanmamış Olduğundan Davacı Aleyhine Tazminata Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TEDBİR KARARI ( Menfi Tespit Davası - Menfi Tespit Davasında Verilen Tedbir Kararı Uygulanmamış Olduğundan Davacı Aleyhine Tazminata Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y19.HD27.2.2013E. 2013/34 K. 2013/3634"İTİRAZIN İPTALİ ( Mal Satışından Kaynaklanan Faturalara Dayalı Alacağın Tahsili İçin Yapılan Takibe/Faturalardan Bir Kısmının Davalı Defterinde Kayıtlı Olmasına Rağmen Diğer Faturaların Kayıtlı Olmadığı - Kayıtlı Olmayan Malların Davalıya Teslim Edildiğinin Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği )
FATURAYA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN TAKİBE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Davacıdan Mal Almadığını Savunduğuna Göre Davalı Defterinde Kayıtlı Olmayan ve 5 Adet Fatura Kapsamındaki Malların Davalıya Teslim Edildiğinin Davacı Tarafça Yazılı Delille Kanıtlanacağı )
MAL SATIŞINDAN KAYNAKLANAN FATURAYA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN TAKİBE İTİRAZ ( Faturalardan İkisinin Davalı Defterinde Kayıtlı Olmasına Rağmen 5 Adedinin Kayıtlı Olmadığı - Malların Davalıya Teslim Edildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
İSPAT ( Mal Satışından Kaynaklanan Faturalara Dayalı Alacağın Tahsili İçin Yapılan Takibe İtirazın İptali - Davalı Davacıdan Mal Almadığını Savunduğuna Göre Davalı Defterinde Kayıtlı Olmayan ve 5 Adet Fatura Kapsamındaki Malların Davalıya Teslim Edildiğinin Davacı Tarafça Yazılı Delille Kanıtlanacağı )"
Y19.HD27.2.2013E. 2013/449 K. 2013/3673"İTİRAZIN İPTALİ ( Para Biriminin Yanlış Yazılması Maddi Nitelikte Bir Hata Olup Kefalet Sözleşmesinin Geçersizliği Sonucunu Doğurmayacağı - Kefil Olan Davalı Kefalet Limiti Dahilinde Ödenmeyen Borçtan ve Kendi Temerrüdünün Sonuçlarından Sorumlu Olduğu/Davalı Kefilin Sorumlu Olduğu Borç Miktarı Belirlenip Karar Verilmesi Gerektiği )
KEFALET SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Maddi Nitelikte Bir Hata Olan Kefalet Limitinde Para Biriminin Yanlış Yazılmasının Kefaleti Geçersiz Kılmayacağı/Davalı Kefilin Sorumlu Olduğu Borç Miktarı Belirlenerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
BELİRSİZ SÜRELİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Davalının Kefil Olduğu Genel Kredi Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Çerçeve Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu/Bu İtibarla Sözleşme Tarihinden Sonra Çekilen Bir Kredinin Ödenmesinin Sözleşmeyi ve Kefaleti Kendiliğinden Sona Erdirmeyeceği - İtirazın İptali )
MADDİ HATA ( İtirazın İptali - Para Biriminin Yanlış Yazılması Maddi Nitelikte Bir Hata Olup Kefalet Sözleşmesinin Geçersizliği Sonucunu Doğurmayacağı/Davalı Kefilin Sorumlu Olduğu Borç Miktarı Belirlenerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Y19.HD28.2.2013E. 2012/18236 K. 2013/3748"BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davalı Aleyhine Asliye Ceza Mahkemesinde Dava Konusu Senetlerinde Aralarında Bulunduğu Bir Kısım Senetler Hakkında Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Ceza Davası Açıldığından Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılacağı )
BEKLETİCİ MESELE ( Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi - Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Açılan Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılacağı )
BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU ( Borçlu Olmadığının Tespiti İçin Açılan Davada Dava Konusu Senetlerinde Aralarında Bulunduğu Bir Kısım Senetler Hakkında Davalı Aleyhine Bu Suçtan Ceza Davası Açıldığı - Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y19.HD5.3.2013E. 2013/1143 K. 2013/4133"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İhtiyati Haciz Kararından Sonra İhtiyati Haciz Kararı Veren Mahkemenin Bulunduğu Yerde İcra Takibi Başlatılabileceği )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Veren Mahkemenin Bulunduğu Yerde İcra Takibi Başlatılabileceği - İtirazın İptali Davası )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İtirazın İptali Davası - İhtiyati Haciz Kararından Sonra İhtiyati Haciz Kararı Veren Mahkemenin Bulunduğu Yerde İcra Takibi Başlatılabileceği )"
Y19.HD5.3.2013E. 2013/885 K. 2013/4153"MENFİ TESPİT DAVASI ( Dava Konusu Çek ve Bononun da Konu Edildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde Açılan Ceza Davasının Devam Ettiği Dosya İçeriğinden Anlaşıldığı - Mahkemece Ceza Davasında Verilecek Maddi Vakıayı Saptayan Bir Kararın Hukuk Hakimini de Bağlayacağı )
ÇEK İPTALİ DAVASI ( Menfi Tespit Davası - Dava Konusu Çek ve Bononun da Konu Edildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde Açılan Ceza Davasının Devam Ettiği/Mahkemece Ceza Davasında Verilecek Maddi Vakıayı Saptayan Bir Kararın Hukuk Hakimini de Bağlayacağı )
CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Mahkemece Ceza Davasında Verilecek Maddi Vakıayı Saptayan Bir Kararın Hukuk Hakimini de Bağlayacağı Gözetilerek Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )"
Y19.HD6.3.2013E. 2013/146 K. 2013/4201"İPOTEĞİN FEKKİ ( Takibin Kaldırılması da Talep Edildiği - Davada Harca Esas Değer Açıklattırılarak Eksik Harç Bulunması Halinde Harcın İkmali Gerekirken Davanın Esasına Girilerek Hüküm Kurulamayacağı )
TAKİBİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İpoteğin Fekki Talebinde de Bulunulduğu/İpoteğin Bedeli İle Takibe Konu Alacak Arasında Fark Bulunduğu - Davacı Yana Davada Harca Esas Değer Açıklattırılacağı )
HARÇ İKMALİ ( İpoteğin Fekki Talebi İle Takibin Kaldırılması da Talep Edildiği - Davacı Yana Davada Harca Esas Değer Açıklattırılarak Eksik Harç Bulunması Halinde Harcın İkmali Gerektiğinden Davanın Esasına Girilemeyeceği )"
Y19.HD6.3.2013E. 2013/165 K. 2013/4192"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalı ve Davalının Kardeşinin Sanık Olduğu Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Açılan Kamu Davasında Sanıklar Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulduğu ve Bu Dosyanın Yargıtayda Olduğu - Verilecek Kararın İş Bu Davayı Etkileyeceği/Ceza Hükmünün Kesinleşmesi Beklenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Menfi Tespit Davası - Ceza Mahkemesinden Verilecek Kararın İş Bu Davayı Etkileyeceği Mümkün Bulunmasına Göre Davalı ve Davalının Kardeşinin Sanık Olduğu Ceza Davasında Verilen Hükmün Kesinleşmesi Beklenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Davalı ve Davalının Kardeşinin Sanık Olduğu Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Açılan Kamu Davasında Sanıklar Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulduğu ve Bu Dosyanın Yargıtayda Olduğu/Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Ceza Hükmünün Kesinleşmesinin Beklenilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
Y19.HD6.3.2013E. 2013/600 K. 2013/4222"KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORCUN TAHSİLİ ( Davalı Şirkete ve Kefile Başlatılan İlamsız İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali - Rehinle Temin Edilmiş Bir Alacağın Borçlusu İflasa Tabi Şahıslardan Olsa Bile Alacaklı Yalnız Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapabileceği )
ALACAĞIN İPOTEK İLE TEMİNAT ALTINA ALINMASI ( Alacaklı Öncelikle İpoteğe Müracaat Etmeli ve Buradan Alacağını Tahsil Edemez veya İpoteğin Teminat Altına Aldığı Miktarı Aşan Bir Kısım Olursa Bu Miktar İçin İlamsız İcra Takibi Yapması Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Davalı Takip Borçlusu Şirket Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılması ve Davalı Kefil Hakkında Tahsilde Tekerrüre Meydan Vermemek Koşulu İle Haciz Yolu İle Takip Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )"
Y19.HD7.3.2013E. 2013/333 K. 2013/4314"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Tarafa Bir Miktar Ödeme Yapıldığı - Mahkemece Anılan Bu Husus Üzerinde Durularak ve Davadan Önce Yapılan Ödemelerle İlgili Olarak Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı da Gözetilerek Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KISMİ ÖDEME ( Davacı Yanca Dosyaya Sunulan Cari Hesap Tablosunda Takip Tarihinden Sonra Ancak Dava Açılmadan Önceki Bir Tarihte İddia Edilen Ödemenin Yapıldığını İhtiva Eden Bir Kayıt Bulunduğu - Anılan Bu Hususun Üzerinde Durulması Gerektiği/İtirazın İptali )
HUKUKİ YARAR ( İtirazın İptali - Davacı Tarafa Davadan Önce Yapılan Kısmi Ödemenin Üzerinde Durularak ve Davadan Önce Yapılan Ödemelerle İlgili Olarak Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı da Gözetilerek Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y19.HD7.3.2013E. 2013/687 K. 2013/4317"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Bankanın Cevap Dilekçesinde Dava Konusu Çekin 3167 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğunu Savunduğu - Somut Olay Bakımından Hangi Yasa Hükmünün Uygulanacağının Saptanıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKAS ODASINA İBRAZ EDİLEN ÇEK ( İtirazın İptali - 3167 Sayılı Yasa Hükmünün Uygulanması Gerektiği Sonucuna Varıldığı Takdirde Bu Çekler İçin Yasada Belirlenen Sorumluluk Miktarı Dahil Kısmi Ödeme Yapılamayacağı ve Bankanın Bu Şekilde İbraz Edilmiş Çekler Yönünden Sorumluluk Miktarını Ödeme Yükümü Altına Sokulamayacağı )
UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK YASA HÜKMÜNÜN TESPİTİ ( Mahkemece Resen Gözetilmesi Gereken Bir Karar Olduğu - Somut Olay Bakımından Hangi Yasa Hükmünün Uygulanacağının Saptanıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )"
Y19.HD18.3.2013E. 2013/1434 K. 2013/4698"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davacının Tazminat İsteminin Reddine Denildiği Halde Gerekçeli Kararda Davacının Tazminat İstemi Yönünden Herhangi Bir Hüküm Kurulmadığı - Tefhim Edilen Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Yaratıldığı )
ÇELİŞKİLİ HÜKÜM ( Menfi Tespit İstemi - Davacının Tazminat İsteminin Reddine Denildiği Halde Gerekçeli Kararda Davacının Tazminat İstemi Yönünden Herhangi Bir Hüküm Kurulmamasının İsabetsizliği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Reddine Denildiği Halde Gerekçeli Kararda Davacının Tazminat İstemi Yönünden Herhangi Bir Hüküm Kurulmadığı - Tefhim Edilen Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Yaratıldığı )"
Y19.HD19.3.2013E. 2013/63 K. 2013/4782"KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Fonun Alacaklı Olduğu Takiplerde İtiraz Satıştan Başka Takip İşlemlerini Durdurmadığından Satışın Yapılabilmesi İçin İtirazın Giderilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İtirazın İptali Davası Açılabilmesi İçin İcra Müdürlüğünce Ayrıca İtirazın Durdurulmasına Karar Verilmesi Zorunluluğu Bulunmadığı - Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yapılan Takibe İtirazın İptali )
İTİRAZIN DURDURULMASI ( İtirazın İptali Davası Açılabilmesi İçin İcra Müdürlüğünce Ayrıca İtirazın Durdurulmasına Karar Verilmesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
FONUN ALACAKLI OLDUĞU TAKİPLER ( İtiraz Satıştan Başka Takip İşlemlerini Durdurmadığından Satışın Yapılabilmesi İçin İtirazın Giderilmesi Gerektiği )"
Y19.HD20.3.2013E. 2013/191 K. 2013/4848"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İrsaliye Altındaki İmzanın İhtilafsız Dönemlere Ait İrsaliyeler Altındaki İmzalarla Aynı Olduğu Belirlendiğine Göre Sözü Edilen İrsaliye Kapsamındaki Malların Teslimi Olgusu Yönünden Daha Ayrıntılı Araştırma Yapılması Gerektiği )
FATURA ( İtirazın İptali Davası - İrsaliye Altındaki İmzanın İhtilafsız Dönemlere Ait İrsaliyeler Altındaki İmzalarla Aynı Olduğu Belirlendiğine Göre Sözü Edilen İrsaliye Kapsamındaki Malların Teslimi Olgusu Yönünden Daha Ayrıntılı Araştırma Yapılması Gerektiği )
İRSALİYE ( İtirazın İptali Davası - İrsaliye Altındaki İmzanın İhtilafsız Dönemlere Ait İrsaliyeler Altındaki İmzalarla Aynı Olduğu Belirlendiğine Göre Sözü Edilen İrsaliye Kapsamındaki Malların Teslimi Olgusu Yönünden Daha Ayrıntılı Araştırma Yapılması Gerektiği )"
Y19.HD20.3.2013E. 2013/465 K. 2013/4856"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yeniden Yapılandırıma Kanunu Kapsamındaki Davalı TC. Ziraat Bankası Davacı Olduğu Davalarda Harçtan Muaf Tutulduğu Halde Anılan Yasada Bu Banka Aleyhine Açılan Davalar Bakımından Harç İstisnası ya da Muafiyetine Dair Hüküm Bulunmadığı )
TALEPLE BAĞLILIK ( Dava Konusu Olmamasına Rağmen İcra Müdürlüğü'nün Takip Dosyasının Dayanağı Bono Hakkında da Hüküm Kurulması Talep Aşımı Niteliğinde Olup HMK'nun 24/1 ve 26. Md. Hükmüne Aykırılık Oluşturduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Menfi Tespit Davası - Yeniden Yapılandırıma Kanunu Kapsamındaki Davalı TC. Ziraat Bankası Davacı Olduğu Davalarda Harçtan Muaf Tutulduğu Halde Anılan Yasada Bu Banka Aleyhine Açılan Davalar Bakımından Harç İstisnası ya da Muafiyetine Dair Hüküm Bulunmadığı )"
Y19.HD21.3.2013E. 2013/1267 K. 2013/4965"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bir Kısım Davalılar Aleyhine Aktif Bir Kısmı Yönünden Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Dava Reddedildiğinden Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( Davalılar Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/2 Maddesine Göre Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunmayacağı )
PASİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( Davalılar Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/2 Maddesine Göre Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y19.HD21.3.2013E. 2013/181 K. 2013/4931"İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMI İSTEMİ ( Satım Sözleşmesine Konu Malın Bedeli Tayin Edilmemiş İse ve Davacı Tarafından İddia Ettiği Bedel Kanıtlanmamış İse Semenin Tayini 818 S. BK’nun 209 - 6098 S. TBK 233 Md.sine Göre Yapılacağı )
SATIM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Satım Siparişinin Yapıldığı Gün ve Mahaldeki Cari Fiyat Üzerinden Kurulduğu - Mahkemece Anılan Yasa Hükmü Gözetilerek Satış Bedelinin Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yaptırılmak Suretiyle Tayini Gerektiği )
SATIM BEDELİ ( İtirazın İptali ve Takibin Devamı İstemi - Satım Sözleşmesine Konu Malın Bedeli Tayin Edilmemiş İse ve Davacı Tarafından İddia Ettiği Bedel Kanıtlanmamış İse Semenin Tayini 818 S. BK’nun 209 - 6098 S. TBK 233. Md.sine Göre Yapılacağı )"
Y19.HD25.3.2013E. 2013/1399 K. 2013/5047"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Yanca Başlatılan Takibin İlamsız İcra Takibi Olmayıp Kambiyo Senetlerine Özgü Yol İle Başlatılan Kambiyo Yolu İle Takip Olduğu - Dava Şartları Oluşmadığından Davanın Reddi ve Davalı Lehine Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
DAVA ŞARTI ( İtirazın İptali - Dava Konusu Takibin Kambiyo Yolu İle Takip Olduğu/İcra Mahkemesinde İptal Davası Açılmış Olup Yargılama Sonucu Takip İptal Edildiği/Dava Şartları Oluşmadığından Eldeki Davanın Reddi ve Davalı Lehine Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Dava Şartları Oluşmadığından Davanın Reddi ve Davalı Lehine Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği - İtirazın İptali )"
Y19.HD28.3.2013E. 2013/446 K. 2013/5439"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sahtecilik İddiasına Dayalı - Ceza Davası Sonucunda Verilecek Kararın Hukuk Hakimini Bağlayıcı Nitelikte Olabileceği Düşünülerek Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
SAHTECİLİK İDDİASI ( Menfi Tespit Davası - Ceza Davası Sonucunda Verilecek Kararın Hukuk Hakimini Bağlayıcı Nitelikte Olabileceği Düşünülerek Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
CEZA DAVASI KARARI ( Hukuk Hakimini Bağlayıcı Nitelikte Olabileceği Düşünülerek Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği - Sahtecilik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası )"
Y19.HD4.4.2013E. 2013/5069 K. 2013/5806"HÜKÜM İLE GEREKÇE ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( İhtiyati Tedbire İtiraz Davası - Hükümle Gerekçe Arasındaki Çelişki Nedeniyle Hükmün Bozulduğu )
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ ( Hüküm İle Gerekçe Arasındaki Çelişki Nedeniyle Hükmün Bozulacağı )"
Y19.HD11.4.2013E. 2013/2457 K. 2013/6582"BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davanın Reddine Karar Verilmesine Rağmen Davada Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu )
DAVANIN REDDİ ( Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi - Davanın Reddine Karar Verilmesine Rağmen Davada Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu )"
Y19.HD2.7.2013E. 2013/10248 K. 2013/12358"İTİRAZIN İPTALİ ( Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Cezai Şart Alacağının Tahsili İçin Başlatılan Takibe - Adi Şekilde Yapılmış ve Geçersiz Olan Taşınmaz Satım Sözleşmesine Bağlı Olarak Kararlaştırılan Cezai Şarta Ait Hükümleri de Geçersiz Olduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞININ GEÇERLİLİĞİ ( Davaya Konu Uyuşmazlığa Neden Olan Satış Sözleşmesi Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçerli Kabul Edilemeyeceği - Cezai Şarta Ait Hükümlerinin de Geçersiz Olduğu/Davanın Kabulünün Doğru Görülmediği/İtirazın İptali )
CEZAİ ŞART ALACAĞININ TAHSİLİ ( Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan - Adi Şekilde Yapılmış ve Geçersiz Olan Taşınmaz Satım Sözleşmesine Bağlı Olarak Kararlaştırılan Cezai Şarta Ait Hükümleri de Geçersiz Olduğu/İtirazın İptali )
TAŞINMAZ SATIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ( Adi Şekilde Yapılmış ve Geçersiz Olan Sözleşmeyle Kararlaştırılan Cezai Şarta Ait Hükümlerinin de Geçersiz Olduğu - Taşınmazların Daha Sonra Tapuda Resmi Şekilde Devirlerinin Tamamlanmış Olmasının Geçerlilik Kazandırmayacağı/Davanın Reddi Gerektiği/İtirazın İptali )"

Y20.HD

Y20.HD7.5.2012E. 2012/5530 K. 2012/6631"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği )
ORMAN TOPRAKLARININ KAZANILMASI ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANMA ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Bu Yolla Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
FUNDA VE MAKİLİK ALANLAR ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıdığından Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )"
Y20.HD16.5.2012E. 2012/5882 K. 2012/7460"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yasaya Göre Orman İçi Açıklıkların Özel Mülke Dönüşmesine İzin Verilmediği - Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kabulüyle Taşınmazın Tamamının Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman İçi Açıklıklardan Yararlanabilmek İçin Zorunlu Olarak Ormanın Kullanılacağı/Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı/Davanın Kabulüyle Taşınmazın Tamamının Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı - Davaya Konu Taşınmazın Kısmen Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kadastro Tespitine İtiraz )"
Y20.HD21.5.2012E. 2012/5620 K. 2012/7664"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazla Dava Dışı Sınır Komşusu Parselin Birlikte Olarak Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olduğu - Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı/Davanın Reddi Gerektiği )
ORMAN KADASTROSU ( Sınır Komşusu Parselin Senetsizden İtirazsız Kesinleştiği ve Hazine Tarafından Her Zaman Dava Açılabileceği/Dava Konusu Taşınmazla Dava Dışı Sınır Komşusu Parselin Birlikte Olarak Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olduğu/Bu Tür Yerler Özel Mülk Olamayacağından Davanın Reddi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Dava Konusu Taşınmazla Dava Dışı Sınır Komşusu Parselin Birlikte Olarak Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olduğu/Bu Kesimlerin Özel Mülke Dönüşmesine İzin Verilmediği/Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı )"
Y20.HD5.6.2012E. 2012/5563 K. 201278494"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapılan Yasa Değişiklikleri İle 6831 S. K. 2/B Md. Gereğince Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanlara İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildiği - Bu Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekte Olan Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )
HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLAR ( İçin Hazine Tarafından Dava Açılmaması Açılan Davalardan Vazgeçilmesi ya da Davaların Durdurulması Gibi Yeni Düzenlemeler Getiren Yasa Değişikliklerinin Olduğu/Bu Değişikliklerin Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
YASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARA ETKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil/Yapılan Yasa Değişiklikleri İle Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanlara İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildiği - Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Düzenlemelerin Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )"
Y20.HD14.6.2012E. 2012/5312 K. 2012/9076"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Yerin Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Oduğu - Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı/Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Davanın Reddi Yolunda Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapıldığı/Çekişmeli Yerin Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Oduğu/Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı/Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz/Çekişmeli Yerin Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Olduğu/Bu Kesimlerin Özel Mülke Dönüşmesine İzin Verilmediği - Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN VE BOŞLUKLARIN ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILMASI ( Bu Tür Yerler Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı/Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Davanın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )"
Y20.HD14.6.2012E. 2012/6334 K. 2012/9077"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kendi İçinde Çelişkili Olan ve Ek Raporlar İle de Çelişen Bilirkişi Raporlarına Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği - Belgesiz Zilyetliğe Dayalı Olarak Kırk Dönümü Aşan Miktarda Davalı Adına Tesbit Edilen Yerin Kuru ya da Sulu Tarım Arazileri Niteliğinin Araştırılmadığı )
ORMAN KADASTROSU ( Uzman Orman Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Bölümün Yöreye Ait Memleket Haritalarında Yeşil Renkli Orman Alanında Kaldığı Belirtildikten Sonra Sonuç Bölümünde Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Açıklandığı - Kendi İçinde Çelişkili Raporlara Dayalı Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/Kadastro Tespitine İtiraz )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz/Orman Bilirkişi Raporunda davaya Konu Bölümün Yöreye Ait Memleket Haritalarında Yeşil Renkli Orman Alanında Kaldığının Belirtildiği/Sonuç Bölümünde Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Açıklandığı - Çelişkili Raporlara Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
TARIMSAL NİTELİK ( Belgesiz Zilyetliğe Dayalı Olarak Kırk Dönümü Aşan Miktarda Davalı Adına Tesbit Edilen Yerin Kuru ya da Sulu Tarım Arazileri Niteliğinde Olup Olmadığı ve Kanunun Getirdiği Sınırlamanın Aşılıp Aşılmadığı Üzerinde Durulmamasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )"
Y20.HD25.6.2012E. 2012/7019 K. 2012/9581"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Davaya Konu Taşınmaz Hakkında Tespit Tutanağı Düzenlendiğinden Davaya Bakma Görevinin Kadastro Mahkemesine Ait Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemesince Tefrik Edilerek Elinde Tutulacak Kal Davasına Dair Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Taşınmazlar Üzerindeki Muhdesatın Kime ve Kimlere Ait Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
TAPUYA TESCİL İSTEMİ ( Kadastro Mahkemesince Davaya Konu Taşınmazın Kadastro Tutanak Aslı Getirtilip Kesinleşme İşlemi Yapılarak Tapuya Tescili Yapılması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi Davası )
TAŞINMAz ÜZERİNDEKİ MUHDESATIN KAL'İ İSTEMİ ( Asliye Hukuk Mahkemesince Tefrik Edilerek Elinde Tutulacak Kal Davasına Dair Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Taşınmazlar Üzerindeki Muhdesatın Kime ve Kimlere Ait Olduğu Belirlenmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi Davası )
GÖREV KONUSU ( Davaya Konu Taşınmaz Hakkında Tespit Tutanağı Düzenlendiğinden Davaya Bakma Görevinin Kadastro Mahkemesine Ait Olduğu - Elatmanın Önlenmesi Davası )
KADASTRO TESPİT TUTANAĞI ( Davaya Konu Taşınmaz Hakkında Düzenlendiğinden Davaya Bakma Görevinin Kadastro Mahkemesine Ait Olduğu - Elatmanın Önlenmesi Davası )"

Y21.HD

Y21.HD8.3.2011E. 2010/10619 K. 2011/2004"İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Maddi Tazminatın Hesaplanması - İşçilerin Gerçek Ücretlerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davaları - İşçilerin Gerçek Ücretlerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
ÜCRETİN TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminatın Belirlenmesi )
BODROLARDAKİ İMZANIN ARAŞTIRILACAĞI ( İmzanın Kazalılara Ait Olduğu Tespit Edilmesi Durumunda Ücretin Bodrodaki Ücret Kabul Edileceği/İmzanın Kazalılara Ait Olmadığı Anlaşılması Durumunda Emsal Ücret Araştırması Yapılacağı - İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Gerçek Ücret Tespit Edilerek Hesaplanacağı - Hak Sahiplerine SGK Tarafından Hesaplanarak Bildirilen Peşin Sermaye Değerini İndirerek Hesaplanacağı )"
Y21.HD31.3.2011E. 2010/13351 K. 2011/2957"HİZMET TESPİT DAVASI ( Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Tanık Beyanlarının Sağlığı Denetlenerek Çalışma Olgusunun Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Tanık Beyanlarının Sağlığı Denetlenerek Çalışma Olgusunun Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Hizmet Tespit Davası - Kamu Düzenini İlgilendiren Dava Olduğundan Bütün Delillerin Toplanarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TANIK BEYANI ( Çalışma Olgusunun Tespiti - Tanık Beyanlarının Sağlığı Denetlenerek Çalışma Olgusunun Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )"
Y21.HD5.4.2011E. 2010/14343 K. 2011/3155"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Çifte Sigortalık - Sigortalılığın Tümden İptal Edilmeyerek Sadece 506 Sayılı Yasayla Çakışan Döneminin İptal Edileceği )
ÇİFTE SİGORTALIK ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının İptali - Sigortalılığın Tümden İptal Edilmeyerek Sadece 506 Sayılı Yasayla Çakışan Döneminin İptal Edileceği )
SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Çifte Sigortalık - Sigortalılığın Tümden İptal Edilmeyerek Sadece 506 Sayılı Yasayla Çakışan Döneminin İptal Edileceği/Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Tespiti )
SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Çifte Sigortalık - Sigortalılığın Tümden İptal Edilmeyerek Sadece 506 Sayılı Yasayla Çakışan Döneminin İptal Edileceği/Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Tespiti )"
Y21.HD18.4.2011E. 2010/4294 K. 2011/3686"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının - Tarımsal Faaliyeti Sabit Olan Davacının Sattığı Ürün Bedellerinden Prim Kesintisi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Tarımsal Faaliyette Bulunulduğu - Davacının Sattığı Ürün Bedellerinden Prim Kesintisi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
PRİM KESİNTİSİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Tarımsal Faaliyeti Sabit Olan Davacının Sattığı Ürün Bedellerinden Prim Kesintisi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması )
BAĞ-KUR PRİM KESİNTİSİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Tarımsal Faaliyeti Sabit Olan Davacının Sattığı Ürün Bedellerinden Prim Kesintisi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )"
Y21.HD26.4.2011E. 2010/2861 K. 2011/3983"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Zamanaşımı Süresinin Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarihten İtibaren 10 Yıl Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Zamanaşımı Süresinin Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarihten İtibaren 10 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarihten İtibaren 10 Yıl Olduğu )
ISLAHLA ARTIRILAN MİKTARLAR YÖNÜNDEN ZAMANAŞIMI OLUŞMASI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Islah Tarihine Kadar 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmesi )"
Y21.HD17.5.2011E. 2010/2994 K. 2011/4703"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ ( Davacıya 2829 Sayılı Yasaya Göre Hangi Sosyal Güvenlik Mevzuatı Gereğince Aylık Bağlanmasını Tespit Edip Tespit Edilen Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Yaşlılık Aylığının Miktarının Belirlenmesi )
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI GEREĞİNCE YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLANMASI ( Tespit Edilen Yasaya Göre Yaşlılık Aylığının Hangi Tarihten İtibaren Oluştuğunu Tespit Edip Oluşuyorsa Miktarının Belirleneceği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi İşleminin - Yaşlılık Aylığının Şartları Oluşuyorsa Aylığın Bağlanması Gereken Tarihle Aylığın Kesildiği Tarih Arasında Alınması Gereken Miktarın Kuruma Sorulacağı/Davacıya 506 S.K. Gereğince Ödenen Toplam Aylık Miktarı Bu Miktardan Fazla İse Aradaki Farkın Belirleneceği )
BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SÜRELERİ ( Davacıya 2829 Sayılı Yasaya Göre Hangi Sosyal Güvenlik Mevzuatı Gereğince Aylık Bağlanmasını Tespit Edip Tespit Edilen Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Yaşlılık Aylığının Miktarının Belirlenmesi )
SON YEDİ YILDA EN ÇOK PRİM ÖDENEN KURUM ( Yaşlılık Aylığının Hangi Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Hak Edildiğinin Belirlenmesi )"
Y21.HD18.5.2011E. 2010/5663 K. 2011/4845"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Eksik İnceleme İle Karar Verildiği - İhtilaflı Dönemde Davacı İle Birlikte Çalışan Bodro Tanığı veya Komşu İşverenlerin Bodrolarındaki Kayıtlı Tanıkların Dinlenerek Tüm Delillerin Araştırılacağı )
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Eksik İnceleme İle Karar Verildiği - İhtilaflı Dönemde Davacı İle Birlikte Çalışan Bodro Tanığı veya Komşu İşverenlerin Bodrolarındaki Kayıtlı Tanıkların Dinlenerek Tüm Delillerin Araştırılması )
DELİLLERİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEĞİ ( Hizmet Tespit Davası - İhtilaflı Dönemde Davacı İle Birlikte Çalışan Bodro Tanığı veya Komşu İşverenlerin Bodrolarındaki Kayıtlı Tanıkların Dinlenerek Tüm Delillerin Araştırılması Gerektiği )
TANIK BEYANI ( Hizmet Tespiti Davası - İhtilaflı Dönemde Davacı İle Birlikte Çalışan Bodro Tanığı veya Komşu İşverenlerin Bodrolarındaki Kayıtlı Tanıkların Dinlenmesi Gerektiği )"
Y21.HD9.6.2011E. 2010/3747 K. 2011/5320"PRİM BORÇLARININ İPTALİ ( 4325 Sayılı Yasadan Yararlanıldığı - Primlerin İşveren Hissesinin Hazinece Karşılanacağı )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Prim Borçlarının İptali - Davacının 4325 Sayılı Yasadan Yararlandığından Primlerin Hazinece Ödenmesi Gerektiği )
İCRA TAKİBİ DIŞINDA HARİCİ ÖDEME YAPILMASI ( Prim Borçlarının İptali İstemi - Prim Borçları İçin Yapılan İcra Takip Dosyası Dışında Para Yatırıldığı/Bu Paranın Kuruma Hangi Dönemde Ne İçin Yatırıldığının Araştırılması Gerektiği )
HARİCİ ÖDEME YAPILMASI ( Prim Borçları İçin Yapılan İcra Takip Dosyası Dışında Para Yatırıldığı - Bu Paranın Kuruma Hangi Dönemde Ne İçin Yatırıldığının Araştırılması Gerektiği/Prim Borçlarının İptali İstemi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davanın Kısmen Kabul Edilmesi Durumunda Yargılama Giderlerinin Ret veya Kabul Oranına Göre Paylaştırılacağı )"
Y21.HD11.7.2011E. 2010/4176 K. 2011/6154"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MALULİYET ( Davacının % 75 Davalı İşverenin % 25 Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu - Manevi Tazminat Davası )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Doğan Maluliyet - Davacının % 75 Davalı İşverenin % 25 Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ DURUMA GELME ( İş Kazası Nedeniyle % 36 Oranında - Davacının % 75 Davalı İşverenin % 25 Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarın Az Oluşu )
CAYDIRICILIK UYANDIRAN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ ( İş Kazasından Doğan Maluliyet - Davacının % 75 Davalı İşverenin % 25 Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarın Az Olduğu )"
Y21.HD11.7.2011E. 2010/5317 K. 2011/6133"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı - Davacının Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Çalışması Olduğundan Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Sona Erdiği )
ÇAKIŞAN SİGORTA ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı - Davacının Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Çalışması Olduğundan Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Sona Erdiği )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Davacının Prim Ödemesi Bulunduğu - Prim Ödemesinin Geriye Doğru Karşıladığı Sigortalılık Süresini Sorarak Sonuca Göre Karar Verileceği )
PRİM ÖDEMESİ ( Prim Ödemesinin Geriye Doğru Karşıladığı Sigortalılık Süresinin Tespit Edileceği - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti )
MALULİYET AYLIĞI TALEBİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti - Prim Ödemesinin Geriye Doğru Karşıladığı Sigortalılık Süresini Sorarak Sonuca Göre Karar Verileceği )"
Y21.HD18.7.2011E. 2011/1962 K. 2011/6399"HİZMET TESPİT DAVASI ( Kamu Düzenini İlgilendirdiği Nazara Alınıp Araştırma Genişletilerek Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirileceği )
KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ( Hizmet Tespit Davası - Davacının Kesintisiz Çalışmasına İmkan Veren Bir Mesleği Olup Olmadığı ya da İşveren Tarafından Bina İnşaatında Verilen Görevin Belirtilen Tarihler Arasında Kesintisiz Çalışmasına İmkan Verip Vermediğinin Araştırılacağı )
BİNA İNŞAATI İŞYERİNDE GEÇEN KESİNTİSİZ ÇALIŞMALAR ( İnşaatın Kaç İşçi İle Bitirileceği ve Davacının Kesintisiz Çalışıp Çalışmadığı Araştırılarak Karar Verileceği - Hizmet Tespit Davası )
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN DAVA ( Hizmet Tespit Davası - Hakim Re'sen Araştırmayı Genişleterek Tüm Delilleri Birlikte Değerlendireceği )"
Y21.HD20.9.2011E. 2011/7036 K. 2011/6971"İŞ KAZASI SONUCU İŞ GÖREMEZLİK ( %6 Oranında - Davacının Kusuru % 60 Davalının Kusurunun % 40 Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu/Parmak Kopması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu İş Göremezlik Oranının % 6 Olduğu/Parmak Kopması - Davacının Kusuru % 60 Davalının Kusurunun % 40 Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( %6 Oranında/Parmak Kopması - İş Kazası Sonucunda Davacının Kusuru % 60 Davalının Kusurunun % 40 Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Oluşu )
CAYDIRICI ORANDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ ( Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu - İş Kazası Sonucunda Davacının Kusuru % 60 Davalının Kusurunun % 40 Olduğu )"
Y21.HD4.10.2011E. 2011/3274 K. 2011/7539"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MALULİYET ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeriyle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği - SGK'na Sürekli İş Göremezlik Oranının Değişip Değişmediğinin Sorulacağı )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI ( Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeriyle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği - SGK'na Sürekli İş Göremezlik Oranının Değişip Değişmediğinin Sorulacağı/İş Kazası )
MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYBI ORANLARI ( SGK'na Sürekli İş Göremezlik Oranının Değişip Değişmediğinin Sorulup Sigortalıda Oluşan Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Değişip Değişmediği Belirlendikten Sonra Karar Verileceği/Maddi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeriyle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği - SGK'na Sürekli İş Göremezlik Oranının Değişip Değişmediğinin Sorulacağı )
İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİ ( Tüm Peşin Sermaya Değeri Yerine İlk Peşin Sermaye Değerinin İndirilmek Suretiyle Maddi Tazminatın Belirlenmesinin İsabetsiz Oluşu )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Alıp Almadığı Araştırılarak Geçici İş Göremezlik Ödeneği Almış İse Bunun İndirilmesi Gerektiğinin Göz Ardı Edilerek Maddi Tazminatın Hesaplanmasının Hatalı Oluşu )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminatın Reddolunan Bölümü İçin Davalılar Yararına Hükmedileceği )"
Y21.HD18.10.2011E. 2011/4489 K. 2011/8284"İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVALAR ( İş Göremezlik Oranının Tespitine İlişkin Mahkeme Kararı Olmadığı - Davacıya SGK ve İşveren Aleyhine Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası Açması İçin Süre Verilip Açılan Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası - Davacıya SGK ve İşveren Aleyhine Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası Açması İçin Süre Verilip Açılan Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALEYHİNE TESPİT DAVASI AÇILMASI GEREKTİĞİ ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davası - İş Göremezlik Oranının Tespitine İlişkin Mahkeme Kararı Olmadığı )
TESPİT DAVASI ( İş Göremezlik Oranının Tespitine İlişkin Mahkeme Kararı Olmadığı - Davacıya SGK ve İşveren Aleyhine Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası Açması İçin Süre verilip Açılan Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİT EDİLMESİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Olmadığı - Sosyal Güvenlik Kurumunca Davacıya Mahkemece Belirlenen Sürekli İş Göremezlik Oranı Esas Alarak Gelir Bağlanamayacağı )"
Y21.HD25.10.2011E. 2011/10596 K. 2011/8775"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Davacının Prim Borcunu Yapılandırılma Talebinin Kabul Edilip Edilmediği ve Sigortalı Sayılıp Sayılmadığı Sorularak Karar Verileceği )
SİGORTALILIĞIN DURMASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti - Davacının Prim Borcunu Yapılandırılma Talebinin Kabul Edilip Edilmediği ve Sigortalı Sayılıp Sayılmadığı Sorularak Karar Verileceği )
PRİM BORCUNUN BULUNMASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti - Davacının Prim Borcunu Yapılandırılma Talebinin Kabul Edilip Edilmediği ve Sigortalı Sayılıp Sayılmadığı Sorularak Karar Verileceği/Sigortalılığın Durması )"
Y21.HD30.4.2012E. 2012/7377 K. 2012/7021"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Çalışma Olgusu Yeterli ve Gerekli Bir Araştırmayla Sağlıklı Bir Biçimde Belirlenmeden Davacının Çalışma Olgusunun Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Hizmet Tespiti - Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Varlığı Yeterli Olmayıp Eylemli Olarak Çalışmanın da Zorunlu Olduğu/Davacının Çalışma Olgusu Yeterli ve Gerekli Bir Araştırmayla Sağlıklı Bir Biçimde Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
FİİLİ ÇALIŞMA ( Davacının İşyerinde Çalışmaya Başladığına Dair Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verildiği Fakat Davacının Çalışma Olgusu Yeterli ve Gerekli Bir Araştırmayla Sağlıklı Bir Biçimde Belirlenmeden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Hizmet Tespiti )"
Y21.HD2.5.2012E. 2010/11657 K. 2012/7109"SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ DAVASI ( Davacı ile İşveren Arasında Eser Sözleşmesi Bulunduğu Kanıtlayan Herhangi Bir Sözleşme ve Belgenin Bulunmadığı - Hizmet Sözleşmesi ile Çalışmaların Bulunduğuna Dair Araştırma Yapılması Gereği )
DAVALI ŞİRKETTE HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMA ( Yeterli ve Gerekli Araştırma Yapılarak Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Çalışmaların Belirlenmesi Gerektiği - Yerinde Olmayan Gerekçelerle Davanın Reddedilemeyeceği )
DAVACIYA AİT KAYITLARIN İNCELENMESİ ( Vergi Kaydı ve SGK'da Esnaf Kaydı Olup Olmadığının Araştırılacağı - Bordro Tanıklarının Dinlenilerek Gerektiğinde Zabıta Araştırması Yapılması Gereği/Resmi Kayıtlar Üzerinde Araştırma Yapılacağı )
BORDRO VE KOMŞU İŞYERİ TANIKLARININ DİNLENİLMESİ ( İşveren ile Davacı İşçi Arasındaki Sözleşmenin Niteliği Net Olarak Belirlenerek Çalışma Süresinin Tereddütsüz Tespit Edilmesi Gereği - Bildirilmeyen Sigortalı Çalışmaların Tespiti Davası )
HİZMET DÖKÜM CETVELİNİN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Çalışma Süresinin Tereddütsüz Belirlenmesi Gereği - Kamu Düzenine İlişkin Bu Tür Davalarda Geniş Çaplı Araştırma ve İnceleme Yapılması Gereği/Tüm Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y21.HD3.5.2012E. 2010/10741 K. 2012/7171"İŞ KAZASI NEDENİYLE SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Göremezlik - Sigortalınının Açtığı Dava ile Kurumun Rücu Davalarının Birleştirilerek Her Üç Davanın Birlikte Sonuçlandırılmasının Hatalı Olduğu/Tefrik Edileceği )
SİGORTALININ AÇTIĞI DAVA İLE KURUMUN RÜCU DAVASININ AYRILMASININ GEREKMESİ ( Davaya Konu İstemlerin Yasal Dayanaklarının, İnceleme ve Araştırma Yöntemlerinin ve Dairelerin Farklı Olması Nedenleriyle Davaların Ayrılması Gereği )
DAVALARIN KONULARI VE NEDENLERİNİN FARKLI OLDUĞU ( Birleştirilen Davalarda Temel İlişkinin Kanıtlanmasındaki Usulün Farklı Olduğunun Gözetileceği - Yargılamanın Daha İyi ve Süratli Yürütülmesi için Davaların Ayrılması Gerektiği )"
Y21.HD28.1.2013E. 2011/10424 K. 2013/1359"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacının Tespit Talep Ettiği Dönem İtibariyle Temizlik İşini Üstlenen İşveren Ltd.Şti.'nin Usulüne Uygun Olarak Davaya Katılımını Sağlamak Üzere Davacıya Süre Vermek Gerektiği )
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Çalışmanın Tespiti - Bankanın İhale Makamı Değil Üst İşveren Olarak Kabulüyle Davacının Kayden Çalışmadığının Bildirildiği Dönemlerde Temizlik İşinin Yapılıp Yapılmadığı ve Yapılmış İse Hangi Personel Eli İle Yapıldığının Açıkça Tespiti Gerektiği )
TEMİZLİK İŞİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Tespit Talep Ettiği Dönem İtibariyle Temizlik İşini Üstlenen İşveren Temizlik Ltd.Şti.'nin Usulüne Uygun Olarak Davaya Katılımını Sağlamak Üzere Davacıya Süre Vermek Gerektiği )"
Y21.HD29.1.2013E. 2012/24107 K. 2013/1431"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( İhtilaflı Döneme Dair Hastane Kayıtlarını Getirmek ve Hastane Çalışanları Arasından Tanık Dinlemek ve Davacının Çalışmasının Başlangıç ve Sonuç Tarihini Net Olarak Tespit Ettikten Sonra Karar Vermek Gerektiği )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( İşverene Ait Kayıtların İncelenmesi Gerektiği/İşyeri Çalışanlarının Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği - Çalışmanın Tespiti )
HASTANE KAYITLARI ( Çalışmanın Tespiti - İhtilaflı Döneme Dair Hastane Kayıtlarını Getirmek ve Hastane Çalışanları Arasından Tanık Dinlemek ve Davacının Çalışmasının Başlangıç ve Sonuç Tarihini Net Olarak Tespit Ettikten Sonra Karar Vermek Gerektiği )
ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ VE SONUÇ TARİHİ ( Davacının İhtilaflı Olup Kuruma Bildirim Yapılmayan Dönemde de Davalı İşverene Ait Hastanede Çalışmalarının Olduğu - İhtilaflı Döneme Dair Hastane Kayıtlarını Getirmek ve Hastane Çalışanları Arasından Tanık Dinlemek Suretiyle Tespiti Gerektiği )"
Y21.HD31.1.2013E. 2012/24108 K. 2013/1738"KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( Davacının Talep Ettiği Döneme Dair Dönem Bordrolarını Dosya İçerisine Alarak Bordro Tanıklarını Dinlemek Gerektiği )
SİGORTALI ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( İşverenlerin Resmi Kayıtlarına Geçmiş Çalışanların Beyanlarına Baş Vurmak ve Ayrıca Davacının Davalı İşyerine Ait Araçla Kaza Yaptığı Tarihten Sonra Çalışıp Çalışmadığını Esaslıca Araştırmak Gerektiği )
DÖNEM BORDROLARI ( Sigortalı Çalışmaların Tespiti - Davacının Talep Ettiği Döneme Dair Dönem Bordrolarını Dosya İçerisine Alarak Bordro Tanıklarını Dinlemek Gerektiği )"
Y21.HD13.2.2013E. 2013/1542 K. 2013/2313"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Davanın Davalılardan Birisinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açılabileceği/Davacının Seçimlik Hakkını Davalı İşverenin Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde Kullanabileceği )
MURİSİ İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Davacının Seçimlik Hakkını Davalı İşverenin Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde Kullanabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Murisi İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Davacının Seçimlik Hakkını Davalı İşverenin Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde Kullanabileceği )"
Y21.HD13.2.2013E. 2013/1690 K. 2013/2237"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARI ( Ayrı Yargı Çevresi - Birleştirmenin İkinci Davanın Açıldığı Mahkemeden Talep Edileceği Mahkemece Re'sen Birleştirme Kararı Verilemeyeceği )
AYRI YARGI ÇEVRELERİNDEKİ DAVALARIN BİRLEŞTİRİLME DAVALARI ( Birleştirmenin İkinci Davanın Açıldığı Mahkemeden Talep Edileceği - Mahkemece Re'sen Birleştirme Kararı Verilemeyeceği )
SİGORTALI HİZMETİNİN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI ( İlgili İşyerinde Geçen Çalışmaların İptali Davası - Ayrı Yargı Çevresinde Açılmış Olan Davaların Bulunduğu/Mahkemece Resen Birleştirme Kararı Verilemeyeceği )"
Y21.HD13.2.2013E. 2013/1800 K. 2013/2236"ALACAK DAVASI ( Emekli Aylığının Doğru Hesaplanmadığından Dolayı Fark Alacağı/Yaşlılık Aylığının 5434 Sayılı Yasaya Göre Bağlandığı Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
EMEKLİ AYLIĞI FARK ALACAĞI ( Yaşlılık Aylığının 5434 Sayılı Yasaya Göre Bağlandığı Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği/İşin Esasına Girilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Alacak Davası )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 5434 Sayılı Yasaya Göre Bağlandığı Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Alacak Davası )
GÖREV ( Alacak Davası/Davacıya Yaşlılık Aylığının 5434 Sayılı Yasaya Göre Bağlandığı Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y21.HD13.2.2013E. 2013/1920 K. 2013/2329"ALMANYA'DA RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYE'DE SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK KABULÜ İSTEMİ ( Davacının Yurtdışında Gebelik Koruması ve Çocuk Yetiştirme Nedeniyle Sigorta Kapsamına Alındığı - Türkiye'de Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YURTDIŞINDA İLK DEFA ÇALIŞILMAYA BAŞLANILAN TARİH ( 3201 S.K'dan Önce Uygulanma Önceliğine Sahip Bulunan Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Sözleşme Uyarınca Yurtdışında İlk Defa Çalışmaya Başlanılan Tarihin Ülkemizde Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
TÜRKİYE'DE SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Yurtdışında Gebelik Koruması ve Çocuk Yetiştirme Nedeniyle Sigorta Kapsamına Alındığı - Eylemli Çalışması Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
GEBELİK/ANALIK KORUMASI VE ÇOCUK YETİŞTİRME NEDENİYLE SİGORTALILIK KAPSAMINA ALINMA ( Yurtdışında Bu Dönemlerin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YURTDIŞINDA EYLEMLİ ÇALIŞMA BULUNMAMASI ( O Ülkenin Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yardım Niteliğinde Ödeme Yapılan Dönemlerle Ev Hanımı Olarak Geçen Sürelerin Yurtdışında Geçen Çalışma Olarak Nitelendirilemeyeceği - Ülkemizde Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
Y21.HD6.3.2013E. 2013/3004 K. 2013/4066"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sürekli İş Göremezlik Zararının Tespiti İstemi - Davacının Hukuki İlişkiyi ve Asgari Bir Miktar Belirtmek Suretiyle Belirsiz Alacak Davası Açabileceği Gibi Maddi Zararının Belirlenmesi İçin Tespit Davası da Açılabileceği ve Bu Durumda Hukuki Yararın Var Olduğunun Kabul Edileceği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARININ TESPİTİ İSTEMİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Hukuki İlişkiyi ve Asgari Bir Miktar Belirtmek Suretiyle Belirsiz Alacak Davası Açabileceği Gibi Maddi Zararının Belirlenmesi İçin Tespit Davası da Açılabileceği ve Bu Durumda Hukuki Yararın Var Olduğunun Kabul Edileceği )
MADDİ ZARARIN TESPİTİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Hukuki İlişkiyi ve Asgari Bir Miktar Belirtmek Suretiyle Belirsiz Alacak Davası Açabileceği Gibi Maddi Zararının Belirlenmesi İçin Tespit Davası da Açılabileceği ve Bu Durumda Hukuki Yararın Var Olduğunun Kabul Edileceği )
HUKUKİ YARAR ( Sürekli İş Göremezlik Zararının Tespiti İstemi - Davacının İş Kazası Sonucu Oluşan Maddi Zararının Tespitini Dava Yoluyla İstemesinde Hukuki Yararı Bulunduğu )"
Y21.HD6.3.2013E. 2013/3708 K. 2013/4084"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihi İtibariyle Muaccel Hale Geleceği/Geçici Hukuki Koruma Yollarından Biri Olan İhtiyati Hacizde Yakın İspat Koşulu Gerçekleşmiş Olup İhtiyati Haciz Mahiyetindeki Tedbir Talebinin Kabulü Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihi İtibariyle Muaccel Hale Geleceği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Geçici Hukuki Koruma Yollarından Biri Olan İhtiyati Hacizde Yakın İspat Koşulu Gerçekleşmiş Olup İhtiyati Haciz Mahiyetindeki Tedbir Talebinin Kabulü Gerektiği )
HAKSIZ FİİL ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihi İtibariyle Muaccel Hale Geleceği )"
Y21.HD13.3.2013E. 2013/3201 K. 2013/4629"TARIM BAĞ- KUR SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI ( 6111 Sayılı Yasadan Yararlanma Hakkının Olup Olmadığının Tespiti - Mahkemece Davacının İstemi Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
BAĞ-KUR SİGORTALIĞININ TESPİTİ ( Tarım Bağ - Kur Sigortalılığı - İstemde Bulunan Dönemlerin Tescilinin Mahkeme Kararı İle Önceden Yapılmış Olduğu/ Bu Dönem Yönünden Davayı Açmakta Hukuki Yarar Bulunmadığı )
TESPİT DAVALARI ( Tarım Bağ - Kur Sigortalılığı - Mahkeme Kararı İle Önceden Tescili Yapılan Dönem Bakımından Davayı Açmakta Hukuki Yarar Bulunmadığı Dava Şartı Noksanlığı Nedeniyle Davanın Usulden Reddedileceği )
HUKUKİ YARAR ( İstemde Bulunan Dönemlerin Tescilinin Mahkeme Kararı İle Önceden Yapılmış Olduğu - Bu Dönem Bakımından Davayı Açmakta Hukuki Yarar Bulunmadığı/Dava Şartı Noksanlığı Nedeniyle Davanın Usulden Reddedileceği )
DAVA ŞARTI ( Tarım Bağ- Kur Sigortalılığı - İstemde Bulunan Dönemlerin Tescilinin Mahkeme Kararı İle Önceden Yapılmış Olduğu/ Bu Dönem Yönünden Dava Şartı Noksanlığı Nedeniyle Davanın Usulden Reddedileceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMAMASI ( Tarım Bağ - Kur Sigortalılığı - İstemde Bulunan Dönemlerin Tescilinin Mahkeme Kararı İle Önceden Yapılmış Olduğu - Bu Dönem Bakımından Davayı Açmakta Hukuki Yarar Olmadığı )"
Y21.HD13.3.2013E. 2013/3880 K. 2013/4599"HİZMET TESPİTİ ( Kamu Düzeni İle İlgili Olup Hakimin Kendiliğinden Araştırma Yapma Yetkisine Sahip Olduğu - Yasal Konumları Birbirinden Tamamen Farklı Olduğu İçin İşçilik Alacakları Talebi İle Bir Arada Görülmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Tarafların Bildirdiği Deliller Dışında Delil Toplanamayacağı ve Hakimin Taleplerle Bağlı Olduğu - Hizmet Tespiti Davası İle Bir Arada Görülmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVALARIN AYRILMASI ( Hizmet Tespiti ve İşçilik Alacakları Taleplerinin Yasal Konumlarının Birbirinden Tamamen Farklı Olduğu/Bir Arada Görülmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Her İki Davayı Ayrılması ve Eksik Yargı Harçlarını Tamamlattıktan Sonra Yargılamanın Birbirinden Bağımsız Olarak Sonuçlandırılması Gerektiği )"
Y21.HD21.3.2013E. 2013/35 K. 2013/5468"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Önceden Başlayan ve Kesintisiz Devam Eden Esnaf Bağ-Kur Sigortalılığına Üstünlük Tanınarak Vergi Kaydının Olmadığı Ancak Oda ve Esnaf Sicil Kaydının Bulunduğu Dönemlerde Esnaf Bağ-Kur Sigortalılığının Devam Ettiğinin Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
ESNAF BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi - Esnaf Sicil Kaydının Sona Erdiği Tarihten Sonrası İçin Yapılan Ödemelerin İsteğe Bağlı Esnaf Bağ-Kur Sigortalısı Kabul Edilerek Bu Dönemde Çakışan 506 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ESNAF SİCİL KAYDI ( Sona Erdiği Tarihten Sonrası İçin Yapılan Ödemelerin İsteğe Bağlı Esnaf Bağ-Kur Sigortalısı Kabul Edilerek Bu Dönemde Çakışan 506 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi )"
Y21.HD26.3.2013E. 2013/2573 K. 2013/5754"İŞ KAZASI ( Ödemelerin Miktar Olarak İbranamede Açıkça Gösterilmediği - Miktar Göstermeyen İbranameye İtibar Edilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası - Ödemelerin Miktar Olarak Açıkça Gösterilmesi ve Ödemenin Yapıldığı Tarihteki Zararı Karşılaması Gerektiği/İşçinin Korunması İlkesi )
İBRANAME ( İş Kazası Sebebiyle Manevi Tazminat - Ödemelerin Miktar Olarak Açıkça Gösterilmesi ve Ödemenin Yapıldığı Tarihteki Zararı Karşılaması Gerektiği )
FERAGATNAME ( İş Kazası/Manevi Tazminat - Ödemelerin Miktar Olarak Açıkça Gösterilmesi ve Ödemenin Yapıldığı Tarihteki Zararı Karşılaması Gerektiği/İşçinin Korunması İlkesi )
MİKTAR BELİRTMEYEN İBRANAMELER ( İş Kazası/Manevi Tazminat Davası - Ödemelerin Miktar Olarak İbranamede Açıkça Gösterilmediği Hususun Gözetilerek İbranameye İtibar Edilemeyeceği )"
Y21.HD8.4.2013E. 2013/550 K. 2013/6831"EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Tevkifat Belgesini İlgili Kurumdan Araştırıp Tevkifatlar Davacıya Ait ise Tevkifat Yapılan Yılları Davacının Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEVKİFAT BELGESİ ( İlgili Kurumdan Araştırılıp Tevkifatlar Davacıya Ait ise Tevkifat Yapılan Yılları Davacının Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği - Emekli Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi )
ŞARTA BAĞLI HÜKÜM ( Kurulamayacağı Hususu Dikkate Alınarak Kararın Gerekçe ve Hüküm Bölümlerinin Kendi İçlerindeki Hem de Gerekçe ile Hüküm Bölümü Arasında Çelişkiler Giderilmek Suretiyle ve Oluşan Bu Yeni Duruma Göre Yaşlılık Aylığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Emekli Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi )
GEREKÇE İLE HÜKÜM ARASINDA ÇELİŞKİ ( Emekli Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi - Şarta Bağlı Hüküm Kurulamayacağı Hususu Dikkate Alınarak Kararın Gerekçe ve Hüküm Bölümlerinin Kendi İçlerindeki Hem de Gerekçe ile Hüküm Bölümü Arasında Çelişkiler Giderilmek Suretiyle ve Oluşan Bu Yeni Duruma Göre Yaşlılık Aylığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y21.HD16.4.2013E. 2013/1188 K. 2013/7623"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Yaşamını Yitiren Sigortalının Hak Sahibi Olan Eş ve Çocuğunun Maddi Zararlarının Giderilmesi - Davalılardan Biri İle Davacıların Murisi Arasındaki Hukuki İlişkinin İstisna Akdine Dayanması Nedeniyle Bu Davalı Yönünden Davanın Reddine Kararı Verilmesi Gerektiği )
BOZMAYA UYMA ( Mahkemenin Artık Bozma Kararı Gereğince İşlem Yapmak ve Hüküm Vermek Zorunda Olduğu/Davalılardan Biri İle Davacıların Murisi Arasındaki Hukuki İlişkinin İstisna Akdine Dayanması Nedeniyle Bu Davalı Yönünden Davanın Reddine Kararı Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
BOZMA KARARI ( Maddi Tazminat Davası - Bozma Kararına Uyan Mahkemenin Artık Bozma Kararı Gereğince İşlem Yapmak ve Hüküm Vermek Zorunda Olduğu/Bozmaya Uyulduğu Halde Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y21.HD29.4.2013E. 2013/1641 K. 2013/8211"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Zararlandırıcı Olaya Dair Kurumun İş Kazası Tahkikatının Bulunmadığı Gerekçesi İle Hükmün Bozulduğu - Emekli Sandığı Kanununa Tabi Bir Çalışanın Cismani Zarara Uğraması Durumunda Kurumun Sigortalı veya Onun Hak Sahiplerine İş Kazası Sigorta Kolundan Tahsisinin Olmayacağının Anlaşılmasına Göre Maddi Hatanın Düzeltilmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR ( Karar Düzeltme Yolunun Bulunmaması - Maddi Yanılgı Halinde Usuli Kazanılmış Haktan Bahsedilemeyeceği )
İŞ KAZASI ( Manevi Tazminat Davası - Tarafların Kusur Miktarı Sosyal Ve Ekonomik Durumları İle Tüm Dosya Gözönünde Bulundurularak Vefat Eden Sigortalının Hak Sahibi Olan Eş ve Çocukları Yararına Hükmedilecek Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ MİKTARI ( İş Kazası - Tarafların Kusur Miktarı Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Tüm Dosya Gözönünde Bulundurularak Vefat Eden Sigortalının Hak Sahibi Olan Eş ve Çocukları Yararına Hükmedilecek Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEK MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafların Kusur Miktarı Sosyal Ve Ekonomik Durumları İle Tüm Dosya Gözönünde Bulundurularak Vefat Eden Sigortalının Hak Sahibi Olan Eş ve Çocukları Yararına Hükmedilecek Manevi Tazminat Miktarının Belirleneceği )"
Y21.HD2.5.2013E. 2013/3289 K. 2013/8938"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Kaynaklanan - Davacının Yaralanmasına Yol Açan Kazanın İş Kazası Olup Olmadığının ve İş Kazası İse İşçide Oluşan Meslekte Güç Kayıp Oranının Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yol Açmayacak Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Manevi Tazminat Davası - İş Kazasının Tespiti İle İlgili İhtilaf Sosyal Güvenlik Kurumunun Hak Alanını Doğrudan İlgilendirdiğinden Davacıya Kazayı Kuruma İhbarda Bulunması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Manevi Tazminat - Olayın Kurumca İş Kazası Olarak Kabul Edilmemesi Halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren Aleyhine İş Kazasının Tespiti Davası Açması İçin Davacıya Önel Verilmesi Gerektiği/Bu Davanın Eldeki Dava İçin Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK ORANI ( Sigortalının Dava Konusu Olay Nedeniyle Sürekli İş Göremezlik Oranı Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Belirlendikten Sonra Bu İş Göremezlik Oranı Dikkate Alınmak Suretiyle İstem Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )"

Y22.HD

Y22.HD5.3.2012E. 2013/4371 K. 2013/4461"KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Ücret Alacağı İstemi - Feshin Kim Tarafından ve Hangi Tarihte Gerçekleştirildiği ve Haklı veya Haksız Nedene Dayanıp Dayanmadığı Somut Olarak Araştırılmadan Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı )
ÜCRET ALACAĞI İSTEMİ ( Kıdem Tazminatı Davası - Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları ve Yeni İhale Sözleşmesi ile İlgili Belgeler Getirilmeden Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
ALT İŞVEREN ( Kıdem Tazminatı Davası - Davacının Aralıksız Çalışmasına Devam Edip Etmediği Belirlenmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HAKSIZ FESİH ( Kıdem Tazminatı Davası - Feshin Kim Tarafından ve Hangi Tarihte Gerçekleştirildiği ve Haklı veya Haksız Nedene Dayanıp Dayanmadığı Somut Olarak Araştırılmadan Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı )"
Y22.HD6.3.2012E. 2012/160 K. 2012/3460"GARANTİ ÜCRET FONU ( İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğü - Davacı Doğrudan Eda Davası Açarak Hakkına Kavuşabileceği )
TESPİT DAVASI ( Eda Davası Açılması Gereken Durumda Tespit Davası Açmakta Davacının Hukuki Yararının Bulunmamadığından Davanın Reddedileceği )
EDA DAVASI ( Eda Davası Açılması Gereken Durumda Tespit Davası Açmakta Davacının Hukuki Yararının Bulunmamadığından Davanın Reddedileceği )
HUKUKİ YARAR ( Eda Davası Açılması Gereken Durumlarda Tespit Davası Açılamayacağı - Davanın Reddedilmesi Gerektiği )"
Y22.HD30.4.2012E. 2012/5914 K. 2012/8266"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Mahkemece Davalı Tarafça Belirtilmiş Olan İhbar Tazminatı Süresinin Onyedi Haftalık Olarak Belirlendiğine Dair Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Fesih Tarihine Kadar İşyerindeki Uygulamasının Araştırılması Gerektiği )
İHBAR TAZMİNATI ( Süresinin Onyedi Haftalık Olarak Belirlendiğine Dair Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Fesih Tarihine Kadar İşyerindeki Uygulamasının Araştırılması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
İŞYERİ YÖNETMELİĞİ ( Mahkemece Davalı Tarafça Belirtilmiş Olan İhbar Tazminatı Süresinin Onyedi Haftalık Olarak Belirlendiğine Dair Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Fesih Tarihine Kadar İşyerindeki Uygulamasının Araştırılması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )"
Y22.HD25.5.2012E. 2012/7916 K. 2012/11248"TASARRUFU TEŞVİK VE NEMA ALACAĞI ( Kesintinin İdarenin Kamu Gücü Kullanılarak Yapılması ve Konunun Kamu Hukuku Alanına Dair Olması Gözetildiğinde Davaya İdari Yargı Yerinin Bakmakla Görevli Olduğu )
NEMA ALACAKLARI ( Kesintinin İdarenin Kamu Gücü Kullanılarak Yapılması ve Konunun Kamu Hukuku Alanına Dair Olması Gözetildiğinde Davaya İdari Yargı Yerinin Bakmakla Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( Tasarrufu Teşvik ve Nema Alacağı - İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Tasarrufu Teşvik ve Nema Alacağı - İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )"
Y22.HD11.6.2012E. 2012/7519 K. 2012/13044"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Baştan Beri Değişen Alt İşverenler Bünyesinde Davalı Belediyenin İşyerinde Çalıştığı İddia Edilmekle Beraber Dava Dilekçesinde Çalışma Süresinin Net Olarak Açıklanmadığı - Davacının Çalıştığı Süreye Dair Hiçbir Araştırma Yapılmadan Çalışma Süresi Netleştirilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ ( İşçilik Alacakları Davası - Mahkemece Karara Dayanak Yapılan Bilirkişi Raporunda Çalışma Süresinin Net Olarak Anlaşılamadığı Belirtilerek Dosyadaki Verilere Göre Belirlenebilen Çalışma Süresi Üzerinden Hiçbir Araştırma Yapılmadan Hesaplama Yapılmasının Doğru Görülmediği )
İŞYERİ DEVRİ ( Davacının Davalı Şirketle Yaptığı İş Sözleşmesini Ücretinin Ödenmemesi Sebebiyle Haklı Sebeple Feshettiği - Davacının İhaleyi Yeni Alan Şirkette Çalışmaya Devam Etmesinin İşyeri Devri Niteliğinde Olmadığı/Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteklerin Reddedilmesinin Hatalı Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Davalı Şirketle Yaptığı İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshettiği - Davacıyla Yeni Alt İşveren Arasında Yeni Bir İş Sözleşmesi Kurulduğu/Davacının İşi İhaleyle Alan Yeni Şirkette Çalışmaya Devam Etmesi Sebebiyle Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddinin İsabetsiz Olduğu/İşçilik Alacakları Davası )"
Y22.HD26.6.2012E. 2012/179 K. 2012/14594"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davacının Proje Kapsamında Çalıştığı ve Projenin Devam Ettiği - Başka Projelerde de Çalıştığı/Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığının Kabulü )
İŞE İADE ( Davacının Proje Kapsamında Çalıştığı ve Projenin Devam Ettiği - Başka Projelerde de Çalıştığı/Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı )
BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Davacının Proje Kapsamında Çalışmasına Rağmen Başka Projelerde de Çalıştırıldığı - Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığının Kabul Edileceği )
PROJE KAPSAMINDA ÇALIŞMA BİÇİMİ ( Davacının Proje Kapsamında Çalışmasına Rağmen Başka Projelerde de Çalıştırıldığı - Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığının Kabul Edileceği/İşe İade Davası )"
Y22.HD28.6.2012E. 2012/116 K. 2012/14770"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşçinin İki Aydır İşini Aksattığı ve Bu sebeple Amiri İle Tartıştığı - Davalı İşverenden Davacı İle İlişkisini Sürdürmesi Beklenemeyeceğininden Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Kabulü )
İŞE İADE DAVASI ( İşçinin İki Aydır İşini Aksattığı ve Bu sebeple Amiri İle Tartıştığı - Davalı İşverenden Davacı İle İlişkisini Sürdürmesi Beklenemeyeceğininden Feshin Geçerli Nedene Dayandığı Kabul Edilerek Davanın Reddedileceği )
HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( İşçinin İki Aydır İşini Aksattığı ve Bu sebeple Amiri İle Tartıştığı - Fesih Sebebi Yapılan Olgular Haklı Neden Oluşturacak Nitelikte Olmasada Olumsuzluklara Yol Açtığı )
İŞÇİNİN İŞİNİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ ( Fesih Nedeni Yapılan Olgular Haklı Neden Oluşturacak Nitelikte Olmasa Bile İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açtığından İşverenden İş İlişkisinin Devamı Beklenemeyeceği )"
Y22.HD28.6.2012E. 2012/117 K. 2012/14771"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( Davacının İş Sözleşmesinin Ekonomik Nedenlerle Feshedildiği - Feshin Son Çare Olması İlkesinin Uygulanıp Uygulanmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( Davacının İş Sözleşmesinin Ekonomik Nedenlerle Feshedildiği - Feshin Son Çare Olması İlkesinin Uygulanıp Uygulanmadığının Araştırılarak Karar Verileceği )
EKONOMİK SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Feshin Son Çare Olması İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi Gerektiği - İşletmenin Faaliyet Alanını ve İş Organizasyonunu Bilen Uzman Kişiler Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği )
FESHİN SON ÇARE OLMASI ( Davacının Çalışabileceği Başka Pozisyon Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı - Var İse Davacının Yapabileceği İşler İçin Yeni İşçi Alınıp Alınmadığı Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
Y22.HD28.6.2012E. 2012/12 K. 2012/14853"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( İş Sözleşmesinin Fesihinden Sonra Hakem Sözleşmesi Yapıldığı - Hakem Sözleşmesi Geçerli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( İş Sözleşmesinin Fesihinden Sonra Hakem Sözleşmesi Yapıldığı - Hakem Sözleşmesi Geçerli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verileceği )
TAHKİM ( Fesih ve Fesih Bildirimin Davacıya Tebliğinden Sonra Yapılan Tahkim Sözleşmesinin Geçerli Olduğu )
ÖZEL HAKEM TARAFINDAN ÇÖZÜMLENME ( Fesih ve Fesih Bildirimin Davacıya Tebliğinden Sonra Yapılan Tahkim Sözleşmesinin Geçerli Olduğu - İş Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi Gerektiği )"
Y22.HD28.6.2012E. 2012/123 K. 2012/14774"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişikliği Kabul Etmeyen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedildiği - Fesih Hakkının Kötüye Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişikliği Kabul Etmeyen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedildiği - Fesih Hakkının Kötüye Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılarak Karar Verileceği )
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ ( Fesih Hakkı/Değişikliğin Geçerli Bir Nedene Dayanıp Dayanmadığı Yahut İşverenin Fesih İçin Başka Bir Geçerli Sebebinin Bulunup Bulunmadığı ve Yönetim Hakkını Kötüye Kullanıp Kullanmadığı Tespit Edilerek Karar Verileceği )
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( Fesih Hakkı/Değişikliğin Geçerli Bir Nedene Dayanıp Dayanmadığı Yahut İşverenin Fesih İçin Başka Bir Geçerli Sebebinin Bulunup Bulunmadığı ve Yönetim Hakkını Kötüye Kullanıp Kullanmadığı Tespit Edilerek Karar Verileceği )"
Y22.HD28.6.2012E. 2012/18 K. 2012/14859"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirdiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davasının Kabulünün Hatalı Oluşu )
İŞE İADE DAVASI ( Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirdiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davasının Kabulünün Hatalı Olması )
İKALE ( Anlaşma Yoluyla İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi - Davacının Hizmet Süresi Nazara Alındığında Davacıya Sağlanan Yararın Yeterli Ölçüde Olduğu )
ANLAŞMA YOLUYLA İS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Davacının Hizmet Süresi Nazara Alındığında Davacıya Sağlanan Yararın Yeterli Ölçüde Olduğu - İş sözleşmesinin İkale Suretiyle Sonlandırıldığının Kabul Edileceği )"
Y22.HD28.6.2012E. 2012/5 K. 2012/14846"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davacının Çalıştığı Birimin Kapatılması Sebebiyle İş Aktine Son Verildiği - Feshin Son Çare Olup Olmadığının Araştırılarak Karar Verileceği )
İŞE İADE DAVASI ( Feshin Geçersizliği Davası - Feshin Son Çare Olup Olmadığının Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
FESHİN SON ÇARE OLMASI ( Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak İşletmesel Karara Dayanan Fesih Sebebinin Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi )
DAVACININ ÇALIŞTIĞI BİRİMİN KAPATILMASI ( İş Alanındaki Değişiklikten Ötürü İşyeri Organizasyonunda Niteliklerine Uygun İş Olanağı Bulunup Bulunmadığının Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınarak Feshin Geçersizliği Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞLETMESEL KARAR ( Davacının Çalıştığı Birimin Kapatılması Sebebiyle İş Aktine Son Verildiği - Feshin Son Çare Olup Olmadığının Araştırılarak Karar Verileceği )"
Y22.HD28.6.2012E. 2012/86 K. 2012/14762"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Ekonomik Sebeplerle İş Sözleşmesinin Sona Erdildiği - İş Akdinin Feshedildiği Ayda İşe Alındığı İddia Edilen 5 İşçinin Genel Mevcuda Göre Çok Olmadığı Göz Önünde Tutularak Araştırma Sonucuna Göre Karar Verileceği )
İŞE İADE DAVASI ( Ekonomik Sebeplerle İş Sözleşmesinin Sona Erdildiği - İş Akdinin Feshedildiği Ayda İşe Alındığı İddia Edilen 5 İşçinin Genel Mevcuda Göre Çok Olmadığı Göz Önünde Tutularak Araştırma Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EKONOMİK SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( İşyerindeki Tüm İşçilerin İşten Çıkarıldığı ve İşyerinin Kapatıldığının İddia Edildiği - Bu Hususun Araştırılması Gerektiği )
İŞYERİNİN KAPATILDIĞININ İDDİA EDİLMESİ ( Feshin Geçerli Nedene Dayanıp Dayanmadığının Araştırılması Gerektiği )"
Y22.HD29.6.2012E. 2012/137 K. 2012/15020"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşçinin Arkadaşlarına Küfürlü Konuştuğu - İşyeri Mallarını İzinsiz İşyerinden Çıkardığı/Feshin Geçerli Nedene Dayanıp Dayanmadığının Tanıklar Dinlenerek Karar Verileceği )
İŞE İADE DAVASI ( İşçinin Arkadaşlarına Küfürlü Konuştuğu - İşyeri Mallarını İzinsiz İşyerinden Çıkardığı/Feshin Geçerli Nedene Dayanıp Dayanmadığının Tanıklar Dinlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
TANIK BEYANLARI ( 3 İşçi Tarafından Verilmiş Şikayet Dilekçesi Bulunduğu - Tanıklara Re'sen Davetiye Çıkartılarak Tutanaktaki İmzaların Kendilerine Ait Olup Olmadığı ve Feshe Konu Olaylara Dair Görgü ve Bilgileri Sorulmak Suretiyle Karar Verileceği )
İŞÇİ HAKKINDA VERİLMİŞ ŞİKAYET BULUNMASI ( Tanıklara Re'sen Davetiye Çıkartılarak Tutanaktaki İmzaların Kendilerine Ait Olup Olmadığı ve Feshe Konu Olaylara Dair Görgü ve Bilgileri Sorulmak Suretiyle Karar Verilmesi )"
Y22.HD29.6.2012E. 2012/60 K. 2012/15058"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatları Ödenmek Suretiyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirildiğinin Anlaşıldığı - İstifa Dilekçesindeki İmzaları Bulunan Tanıkların Dinlemesi Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatları Ödenmek Suretiyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirildiğinin Anlaşılması - İstifa Dilekçesindeki İmzaları Bulunan Tanıkların Dinlemesi )
TUTANAK TANIKLARI ( İstifa Dilekçesinde İmzası Bulunan Tanıkların Dinlenilmediği - Tanıklara Davetiye Çıkartılarak Tutanaktaki İmzaların Kendilerine Ait Olup Olmadığı ve Davacının İstifasına Dair Görgü ve Bilgilerin Sorulması Gerektiği )
İSTİFA DİLEKÇESİ ( Tanıklar Tarafından İmzalanması - Tanıklara Davetiye Çıkartılarak Tutanaktaki İmzaların Kendilerine Ait Olup Olmadığı ve Davacının İstifasına Dair Görgü ve Bilgilerin Sorulması Gerektiği )"
Y22.HD10.7.2012E. 2012/7666 K. 2012/16388"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( Birleşmeden Doğan Personel Fazlalığı Sebebiyle - Norm Kadro Kapsamında İnceleme Yaparak İşçinin Kadro Fazlası Olup Olmadığı ve Öyleyse Başka Bir Birimde Çalıştırılması İmkanı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi )
İŞE İADE DAVASI ( Birleşmeden Doğan Personel Fazlalığı Sebebiyle - Norm Kadro Kapsamında İnceleme Yaparak İşçinin Kadro Fazlası Olup Olmadığı ve Öyleyse Başka Bir Birimde Çalıştırılması İmkanı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
BİRLEŞMEDEN DOĞAN PERSONEL FAZLILIĞI ( Norm Kadro Kapsamında İnceleme Yaparak İşçinin Kadro Fazlası Olup Olmadığı ve Öyleyse Başka Bir Birimde Çalıştırılması İmkanı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmeli - Feshin Geçerli Nedene Dayanıp Dayanmadığı Belirlenmeli )
KADRO FAZLALIĞI ( Norm Kadro Kapsamında İnceleme Yaparak İşçinin Kadro Fazlası Olup Olmadığı ve Öyleyse Başka Bir Birimde Çalıştırılması İmkanı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmeli - Feshin Geçerli Nedene Dayanıp Dayanmadığı Belirlenmeli )
NORM KADRO SEBEBİYLE FESİH ( Norm Kadro Kapsamında İnceleme Yaparak İşçinin Kadro Fazlası Olup Olmadığı ve Öyleyse Başka Bir Birimde Çalıştırılması İmkanı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmeli - Feshin Geçersizliği Davası )"
Y22.HD12.7.2012E. 2012/7885 K. 2012/16599"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Feshin Geçersizliğine Dair Kararın Kesinleştiği - İşçinin İşverenin Davetine Rağmen İşverence İşe Başlatılmadığını İspatlayamadığından İşe Başlatmama Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
İŞE İADE DAVASI ( Feshin Geçersizliğine Dair Kararın Kesinleştiği - İşçinin İşverenin Davetine Rağmen İşverence İşe Başlatılmadığını İspatlayamadığından İşe Başlatmama Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( İşçinin İşverenin Davetine Rağmen İşverence İşe Başlatılmadığını İspatlayamadığından İşe Başlatmama Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ( İşçinin İşverenin Davetine Rağmen İşverence İşe Başlatılmadığını İspatlayamadığından İşe Başlatmama Tazminatı ve Boşta Geçen Süre Ücreti İsteklerinin Reddedilmesi Gerektiği )"
Y22.HD5.11.2012E. 2012/3542 K. 2012/24258"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Çalışma Hayatında Az Vergi Verilmesi ve Sigorta Primi Ödenmesi Amacıyla Gerçek Ücretin Gösterilmediği - Gerçek Ücretin Tespitinin Mahkemece Araştırılacağı )
TANIK BEYANLARININ DİKKATE ALINMASI ( Ücret Araştırmasının Eksik Yapılmasının Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği )
ÜCRET ARAŞTIRMASININ GEREKMESİ ( Davalı Tanığının İfadesi İle İşverence Düzenlenen Ücrete Dair Belge Karşısında Davacının Asgari Ücretin Üzerinde Ücret Aldığı ve Bordroların Gerçeği Yansıtmadığının Anlaşılmış Olduğu - Gerçek Ücret )
ÜCRET BORDROLARININ GERÇEK ÜCRETİ YANSITMAMASI ( İşçinin Kıdemi Meslek Ünvanı Fiilen Yaptığı İş ve Emsal İşçilere Ödenen Ücretler Gibi Hususların Araştırılacağı - Tanık Beyanlarının Gözetilmesi Gereği/Alacak Kalemlerinin Tespiti )
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI ( İşçinin Kıdemi Meslek Ünvanı Fiilen Yaptığı İş ve İşyerinin Özelliklerinin Gözetileceği - İmzalı Bordrolar Hakkında Tanık İfadelerinden Yararlanılacağı/İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Bilgi Alınması Gereği )"
Y22.HD3.12.2012E. 2012/6173 K. 2012/27097"BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NEDENİYLE ÜCRET ALACAĞI DAVASI ( Davacının Yönetim Kurulu Raportörlüğü Görevinin Sürekli Bir İş Mahiyetinde Bulunduğunun Kabulü - Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Objektif Bir Sebebe Dayanması Gereği )
YÖNETİM KURULU RAPORTÖRLÜĞÜNÜN SÜREKLİ BİR İŞ MAHİYETİNDE OLMASI ( Belirli Süreli Bir Sözleşme Bulunmadığının Kabulü )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF ŞART KOŞULUNUN BULUNMAMASI ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Belirli Süreli Olduğunun Kabulülün Mümkün Olmadığı - Davacı İçin Bakiye Ücret Alacağının Doğmadığı/İstemin Reddi Gereği/Ücret Alacağı )
BAKİYE SÜREYE AİT ÜCRET ALACAĞI ( Hukuki Dayanağı Bulunmadığı - Bakiye Süreye İlişkin Talebin Reddi Gerektiği )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞECEĞİ ( Davacının Yapmış Olduğu İşin Mahiyetinin Sürekli Bir İş Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Objektif Bir Sebebin Bulunmadığı/Bakiye Süre Alacağının Bulunmadığı )"
Y22.HD3.12.2012E. 2012/7574 K. 2012/27062"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Fazla Çalışma İddiasının İşçi Tarafından İspatlanması Gereği - İşçinin İmzasını Taşıyan Bordroların Sahteliği Ortaya Çıkana Kadar İspat Vasıtası Sayıldığı )
İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BORDROLAR ( İspat Vasıtası Sayıldığı - İşyerine Giriş Çıkış Kayıtları ve Benzeri Belgelerin Fazla Çalışmayı İspat Eder Mahiyeti Bulunduğu - Dosyasa Sunulan Belgelerdeki İmzaların Aidiyetinin Araştırılması Gereği )
DAVACININ İMZASINI İÇEREN BORDROLAR VE PUANTAJ KAYITLARI ( Bordroların Bir Kısmında Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram Genel Tatil Ödemelerinin Yer Aldığı Anlaşıldığı - Bu Belgelerdeki İmzaların Davacıya Ait Olup Olmadığının Sorulacağı )
İMZA İNCELEMESİ YAPILMASI ( Dosyaya Sunulan Belgelerdeki İmzaların Aidiyetinin Sorulacağı - İmzanın İnkar Edilmesi Halinde Mahkeme İmza İncelemesi Yapılacağı/İmzaların Aidiyetinin Tespitinden Sonra Alacak Miktarının Hesaplanacağı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ BULUNDUĞU ( Islah Dilekçesine Karşı Oturum Öncesi Sunmuş Olduğu Dilekçesinin İçeriğini Tekrar Ettiğini Beyan Ettiği - Anılan Dilekçe Kapsamnında İse Davalı Vekilinin Zamanaşımı Definde Bulunduğunun Anlaşılmakta Olduğu )
İMZALI ÜCRET BORDROLARININ KAPSADIĞI DÖNEMİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKMESİ ( Mahkemece İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı - Bordro ve Puantaj Kayıtlarının Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği )
İMZA İNCELEMESİNİN SONUCUNA GÖRE İŞÇİNİN ALACAĞININ HESAPLANACAĞI ( Gerekli İmza İncelemesinden Sonra Bordro ve Puantaj Kayıtları ile İspatlanan Fazla Çalışma ve Genel Tatil Ödemesi Bulunan Ayların Hesaplamadan Çıkarılması Gerektiği )"
Y22.HD3.12.2012E. 2012/7577 K. 2012/27065"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Çocuk Esirgeme Kurumunda Bakıcı Anne Olarak Çalışan Davacının Tüm Uyarılara Rağmen Çocuklara Bağırdığı ve Temizliğe Dikkat Etmediği - Haklı Nedenle Fesih Şartları )
ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA BAKICI ANNE OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( Çalıştığı Yerin ve İşinin Mahiyetinin Gereğini Yerine Getirmeyen İşçinin Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiği - İşçinin Görevini Yapmamakta Israr Ettiği/Özen Yükümü )
ÇOCUKLARA SÜREKLİ BAĞIRMA VE TEMİZLİK GÖREVİNE DİKKAT ETMEME ( İşçinin Hatırlatmalara Rağmen Görevini Yapmamakta Israr Ettiğinin Tutanak ve Dosyadaki Belgelerden Anlaşıldığı - Tutanak İçeriğinin Aksinin de İspat Edilemediği/Bakıcı Anne )
İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVLERİNİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ ( İşveren İçin Haklı Nedenle Fesih Şartlarının Oluştuğunun Kabulü - Davacının Çalıştığı İş Yerinin Özelliği ve Yaptığı İşin Mahiyetinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
İŞİN ÖZENLE YERİNE GETİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Hatırlatıldığı Halde Çocuklara Bağıran ve Temizliğe Dikkate Etmeyen İşçinin Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin Kabulü - Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gereği )"
Y22.HD3.12.2012E. 2012/7584 K. 2012/27072"İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( İşverenin Haklı Nedenle Feshi Nedeni Saydığı Olayın Tam Olarak Aydınlatılmadığı - Olaya Şahitlik Eden Servis Müdürünün de Tanık Olarak Dinlenmesi Gereği )
İŞÇİNİN HAKARET VE TEHDİT İÇEREN SÖZLERİ NEDENİYLE HAKLI NEDENLE FESİH ( Feshe Dayanak Teşkil Eden Olayın Mahkemece Tam Olarak Aydınlatılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hakimin Olayı Aydınlatma Yükümlü Olduğu/Tanık Dinleneceği )
FESHE DAYANAK TEŞKİL EDEN OLAYIN AYDINLATILMASI GEREĞİ ( Sadece Davacıdan Şikayetçi Olup İşveren Temsilcisine Şikayette Bulunan Şahsın İfadesinin Alınmış Olmasının Yeterli Olmadığı - Olaya Şahit Bulunan Müdürün Tanık Olarak Dinlenileceği )
OLAYA ŞAHİTLİK EDEN MÜDÜRÜN İFADESİNİN ALINMASI ( Feshe Sebep Teşkil Eden Olayın Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Konulması Gerektiği - Sadece Müşteki İfadelerinin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu/Eksik İnceleme Yapıldığının Kabulü )
HAKİMİN OLAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI OLARAK DELİL İSTEYEBİLMESİ ( Feshe Dayanak Teşkil Eden Olayın Şahiti Durumundaki Servis Müdürlünün İfadesinin Alınması Gerektiği - Taraf Tanıklarının Yüzleştirilmsinin Sağlanması Gereği )"
Y22.HD21.1.2013E. 2012/9937 K. 2013/32"HAKSIZ FESİH NEDENİYLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( İşçi Alacaklarının Kısmi Dava Konusu Olup Olmayacağının Olayın Özelliğine Göre Belirlenmesi Gereği - Dava Dosyasının Duruşma Açılmaksızın Karara Çıkarılmış Olduğunun Anlaşıldığı )
İŞÇİ ALACAKLARININ KISMİ DAVA KONUSU OLUP OLMAYACAĞI ( Somut Olayın Özelliğine Göre Değişeceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Eldeki Davada Hukuki Yarar Bulunduğunun Kabulü Gereği/Yerel Mahkemece Esasa Girilmesi Gerektiği )
ÜCRET VE KIDEM SÜRELERİ ( Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Davalı Tarafça Yapılan Ödemelerin Hangi Kalem Alacaklar İçin Yapıldığının Tespit Edilemediği - Taraflar Arasında Hesaba Esas Ücret ve Kıdem Sürelerinde Uyuşmazlık Bulunduğunun Kabulü )"
Y22.HD22.1.2013E. 2012/10297 K. 2013/224"KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRET VE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Yaşlılık Emekli Aylığı Bağlandıktan Sonra Davacı Tarafından İş Sözleşmesinin Feshedildiği - Emeklilikten Sonra Çalışılmaya Devam Edildiği )
KIDEM TAZMİNATININ HATALI HESAPLANDIĞI ( Davacının Emelilik Nedeniyle Feshettiği Sözleşme Dahilindeki Hizmet Süresi ile Emelilikten Sonraki Aylık Hizmet Sürelerinin Birbirinden Ayrılması Gerektiği - İki Ayrı Sözleşme Bulunduğunun Kabulü )
EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA SÜRESİ ( Haklı Nedenle Davacı Tarafından Feshedilen Emeklilik Öncesi Çalışma Süresine Dahil Edilemeyeceği - Daha Sonraki Çalışmaları Kıdem Süresine Ekleyen Yerel Mahkeme Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği )
EMEKİLİK SONRASI ÇALIŞMANIN AYRI BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ ( Davacı İşçi Tarafından Emeklilikten Sonraki Sözleşmenin Haklı Neden Olmadan Feshedildiğinin Kabulü - Hesaplama Hatası Yapıldığı )
EMEKLİLİK SONUCU SONA EREN İŞ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ ( Ancak Emeklilikten Sonraki Döneme İlişkin Sürenin Kıdem Tazminatı Hesabına Katılmaması Gereği - Kıdem Tazminatının Hatalı Hesaplandığı )"
Y22.HD22.1.2013E. 2012/10875 K. 2013/325"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA ( İşçinin Doğruluk ve Bağlılık Yükümlülüğü - Ahçıbaşı Olarak Görev Yapan İşçinin Yemekhaneye Ait Malzemeyi Başka Fabrikanın Yemekhane Sorumlusuna Vermesinin Güven İlişkisini Zedelediği )
DAVACI İŞÇİNİN EL YAZISI İLE YAZDIĞI SAVUNMA ( İzinsiz Olarak Yemekhane Malzemesini Verdiğini Kabul Ettiği - Güven İlişkisi Zedelendiği/İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih Şartlarının Oluştuğu/İşçinin Tazminat Taleplerinin Reddi )
İŞÇİNİN DOĞRULUK VE BAĞLILIK YÜKÜMÜ ( Çalıştığı İşyerine Ait 3 Kğ Brüksel Lahanasını İşverenden Habersiz Olarak Başka Bir Fabrikanın Yemekhane Sorumlusuna Verilmesinin İş İlişkisinin Temelini Oluşturan Güveni Zedelediğinin Kabulü Gereği )
GÜVEN İLİŞKİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİ OLNAKSIZ KILACAK ÖLÇÜDE SARSILMASI ( İşçinin 3 Kg Lahanayı Başka Bir Fabrikanın Yemekhane Sorumlusuna Vermiş Olduğunun Uyuşmazlık Konusu Olmadığı - Güven İlişkisinin Zedelendiğinin Kabulü )
İZİNSİZ OLARAK YEMEKHANE MALZEMESİNİN BAŞKA BİRİNE VERİLMESİ ( Güven İlişkisini Zedelediği - Davacının Yargılama Aşamasında Çelişkili Beyanları Bulunduğu - 3 Kg Lahananın Başka Bir Firmaya Verildiğinin Tespit Edilmiş Olduğu )"
Y22.HD22.1.2013E. 2012/9985 K. 2013/345"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşçinin Ücretli İzin Hakkını Kullandığını İspat Yükünün İşverene Ait Olduğu - Dosyaya İbraz Edilen "Tutanak" Şeklindeki İmzalı Belgenin Delil Niteliği Bulunduğu )
YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINA DAİR BELGE ( İşverenin İşçinin İmzasını Taşıyan "Tutanak" Başlıklı Belgenin Kuvvetli Bir Delil Teşkil Ettiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Ayrışa Bu Belgeyi Destekleyen İşyeri Kayıtları Bulunduğu )
İŞÇİYE İZİN KULLANDIRILDIĞININ TUTANAKLA İSPAT EDİLMESİ ( İşçinin İmzasının Bulunduğu - "Tutanak" Şeklindeki Belgeyi Destekler Mahiyette Davacının İzinli Olduğu Günleri Gösterir İş Yeri Kayıtları Bulunduğu/İzin Hakkının İfa Edildiği )
ÜCRETLİ İZİN HAKKININ İFA EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR KAYITLAR ( İşçinin İmzasının Bulunduğu "Tutanak" Şeklindeki Belge ve İşyeri Kayıtlarının Kuvvetli Bir Delil Mahiyetin Bulunduğu - Yerel Mahkemece Bu Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği )
KUVVETLİ YAZILI DELİL ( "Tutanak" Şeklinde Düzenlenen Belgenin Altında İşçiye Ait "Okudum, Kabul Ettim" Şeklinde İmzalı Beyanı Bulunduğu ve İşçinin İzinli Olduğu Günleri Gösterir İşyeri Kayıtlarının Bu Tutanağı Destekler Mahiyette Olduğu )"
Y22.HD22.1.2013E. 2012/9998 K. 2013/260"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin Tespiti Gereği - Alt İşverenler Arasındaki Değişikliğin İşçinin Hukuki Durumunu Etkilemeyeceği/İhaleyi Alan İşveren )
DAVACI İŞÇİNİN İHALEYİ ALAN DAVA DIŞI ŞİRKETTEKİ ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI ( Devralan İşveren Yönünden Davacı İşçinin Haklarının Devam Edeceği - İş Sözleşmesinin Feshi Durumunda İse Davacının İhbar ve Kıdem Tazminatı Alabileceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN DEVRALAN İŞVEREN GEÇMESİ ( Alt İşveren Durumu/İşyerinin Tamamının Veya Bir Bölümünün Hukuki Bir İşleme Dayalı Olarak Başka Birine Devri - Bu Durumda İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİNE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI ( İş Sözleşmesinden Doğan Hakların Devralan İşverene Geçeceği - Bu Durumda Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH EDİLMESİ HALİNDE İSE KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKININ DOĞACAĞI ( Fesih Durumunun Bulunup Bulunmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği - İhaleyi Alan Şirkette İşçinin Çalışıp Çalışmadığının Tespiti Gereği )"
Y22.HD24.1.2013E. 2012/30101 K. 2013/841"İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Dava Dosyası İçerisinde Fesih İradesinin İşçiye Ulaştığını Gösterir Fesih Bildiriminin Davacıya Tebliğine Dair Belge Bulunmadığı - Tebliğe İlişkin Net Bir Belirleme Yapılacağı )
BİR AYLIK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇİRİLDİĞİNDEN BAHİSLE DAVANIN REDDİ ( Hatalı Olduğu - Mahkemece Sözleşmesinin Feshine Dair Tebliğin İşçiye Ulaşıp Ulaşmadığına Dair Yeterli Araştırma Yapılmadığı/Feshin Tebliğinin Dair Netlik Sağlanacağı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN İŞÇİYE TEBLİĞ EDİLDİĞİNİN NET OLARAK BELİRLENMESİ ( Dosya İçerisinde Bulunan İşçinin Tebliği İmzadan İmtina Ettiğine Dair Tutanağı İmza Edenlerin Tanık Olarak Dinleneceği - Tutanak İçeriğinin Araştırılması Gereği )
FESİH YAZISININ TEBLİĞ TARİHİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ ( Dava Açma Süresinin Başlangıcının Fesih İradesinin Tebliği Tarihi ile Başlayacağı - Tebliğe İlişkin Dosya İçerisindeki Tutanak Hakkında Yerel Mahkemece Araştırma Yapılmadığı )
DAVACININ TEBLİĞİ İMZADAN İMTİNA ETTİĞİNE DAİR TUTANAK ( Dosya İçerisinde Bulunan Tutanağı İmza Edenlerin Tanık Olarak Dinlenilmesi Gerektiği - Tutanak İçeriğinin Doğru Olup Olmadığının Araştırılacağı/Net Bir Belirleme Yapılması Gereği )"
Y22.HD25.1.2013E. 2012/10538 K. 2013/852"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacı İşçinin Çalışmalarının Her Yıl İçin 11 Ayın Altında Olduğu/Mevsimlik İş Statüsü Bulunduğu - İşçinin Yıllık İzin Ücreti Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MEVSİMLİK İŞ STATÜSÜ ( Davacı İşçinin Çalışmalarının Her Yıl İçin 11 Ayın Altında Olduğu - Yıllık İzin Ücreti Alacağı )
YILIN TAMAMINA YAKIN BİR BÖLÜMÜNDE MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKININ BULUNDUĞU ( Ancak Bu Çalışmaların 11 Aydan Fazla Olması Gereği - Davacı İşçinin Çalışmalarının 11 Ayın Altında Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
İŞÇİNİN ÇALIŞMALARININ 11 AYIN ÜZERİNDE OLMASI DURUMU ( Yıllık İzin Ücreti Hakkının Bulunduğu )
İZİN ÜCRETİ ( Mevsimlik İşçilerin Yıllık İzin Hakkının Doğmayacağı - Ancak Dairenin İstikrar Kazanan Karalarında Yıllık Onbir Ayın Üzerine Çıkan İşçinin Çalışması Durumunda Mevsimlik İş İlişkisinin Dışına Çıkıldığının Kabul Edildiği )"
Y22.HD28.1.2013E. 2012/11338 K. 2013/979"KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşçinin Tek Bir Nedene Dayalı Olarak İş Aktinin Feshetmediğinin Gözetileceği - Noter Aracılığı ile Yapılan Fesih Bildirimde Birden Fazla Nedenin İfade Edildiği/Eşit İşlem Yükümlülüğü )
ÜCRET ZAMMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ ( Dayanak Belgelerin Celbedileceği - Ücret ve Ücret Artışları Konusunda Mahkemece Araştırma Yapılacağı/Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Bulunup Bulunmadığının Belirleneceği )
İŞYERİ KAYITLARININ DAVA DOSYASINA GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Davacının İşyeri Kayıtlarına Dayanmış Olduğu - Davalı İş Yerindeki Vardiye Düzenine İlişkin Tüm Belgelerin Getirtileceği/Davacının İddialarının Araştırılması Gerektiği )
EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ ( İşçinin Noterden Gönderdiği Fesih Bildirimde Yanlızca Yıllık İzin Kullandırılmaması Nedeniyle Değil Aynı Görevde Çalışanlara Düşük Ücret Verildiği İddasında da Bulunduğu )
İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşverenin Eşit İşlem Yükümlüğüne Aykırı Davrandığını Yönündeki İddianın da Araştırılması Gereği - Değiştirilen Çalışma Saatlerinin Davacıyı Olumusuz Etkileyip Etkilemediğinin Araştırılacağı/Kıdem Tazminatı )"
Y22.HD28.1.2013E. 2013/580 K. 2013/1148"İŞE İADE DAVASI ( Emeklilik Nedeninin Fesih Nedeni Olarak Gösterildiği - Geçerli Fesih Nedeni Olmayışı )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Emeklilik Nedeninin Fesih Nedeni Olarak Gösterildiği - Geçerli Fesih Nedeni Olmayacağı )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Emeklilik Nedeninin Fesih Nedeni Olarak Gösterildiği - İşçinin İşe Başlatmama Tazminatının Dört Aylık Ücreti Tutarı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
EMEKLİLİK NEDENİNİN FESİH NEDENİ OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Geçerli Fesih Nedeni Olmayışı - İşçinin İşe Başlatmama Tazminatının Dört Aylık Ücreti Tutarı Olarak Belirlenmesi Gerektiği/İşe İade Davası )"
Y22.HD28.1.2013E. 2013/590 K. 2013/1158"İŞE İADE DAVASI ( Davacının Sık Sık Rapor Aldığı/Bunun İşyerinde İşin Akışının Bozulacağı ve Olumsuzluklara Yol Açacağı - İşverence Yapılan Feshin Geçerli Sebebe Dayandığının Kabulü Gerektiği )
İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI ( Halinin İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Sebep Olarak Kabul Edildiği/Davacının Farklı Rahatsızlıklar Nedeniyle Sık Sık Rapor Almasından Dolayı İşyerinde İşin Akışının Bozulacağı ve Olumsuzluklara Yol Açacağı - İşe İade Talebinin Reddi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHİ ( İşe İade Davası/Sık Sık Rapor Alınması Halinin İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Sebep Olarak Kabul Edildiği - Davacının Sık Sık Rapor Aldığı Anlaşıldığından İşverence Yapılan Feshin Geçerli Sebebe Dayandığının Kabulü Gerektiği )"
Y22.HD1.2.2013E. 2012/30430 K. 2013/1629"İŞE İADE ( Davacının Davalı İşyerinde Tıbbi Tanıtım Mümessili Olarak Çalışmaktayken Toplantı Dönüşü Alkollü Araç Kullandığı ve Ehliyetine El Konulduğu/Davacının Amirlerine Bildirmediği ve Ehliyetsiz Araç Kullandığı - Eyleminin Fesih İçin Geçerli Neden Teşkil Ettiği/Davanın Reddi Gerektiği )
TIBBİ TANITIM MÜMESSİLİNİN EHLİYETİNE EL KONULMASI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Açan Tıbbı Mümessilin Ehliyetine Altı Ay El Konulması Nedeniyle Geniş Bölgede Yaptığı İlaç Temsilciliği Görevini Gereği Gibi Yerine Getiremeyeceği - İşin Yürütümünü Bozucu Olduğu )
ALKOL ALAN TIBBİ TANITIM MÜMESSİLİNİN EHLİYETİNE EL KONULMASI ( İşe İade ve Feshin Geçersizliği Davası/İşverenden Davacı İle İş İlişkisini Yürütmesi Beklenemeyeceği - Davacının Kusuru İle Sebep Olduğu Bu Durumun İşin Yürütümünü Bozucu Nitelikte Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
GEÇERLİ NEDENLE FESİH ( İşe İade Davası Açan Tıbbi Mümessilin Toplantı Dönüşü Alkollü Araç Kullanması Nedeniyle Ehliyetine El Konulduğu/Davacının Bu Durumu Amirlerine Bildirmediği ve Ehliyetsiz Araç Kullandığı - Eylemi Fesih İçin Haklı Neden Ağırlığında Değilse de Geçerli Neden Teşkil Ettiği )"
Y22.HD1.2.2013E. 2013/563 K. 2013/1577"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( İşe İade İstemi - Davacı Yargılama Sırasında İşe Davet Edilmemişse Cumartesi Gününün Söz Konusu İşyerinde Çalışma Günü Olup Olmadığı Hususu da Dikkate Alınarak Feshin Haklı ya da Geçerli Sebebe Dayanıp Dayanmadığı Hususunda Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞE İADE İSTEMİ ( Feshin Geçersizliği Davası - Davacı Yargılama Sırasında İşe Davet Edilmiş ve İşe Başlatılmışsa Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına ve Dört Aya Kadar Boşta Geçen Süre Ücretine Karar Verilmesi Ancak İşe Başlatmama Tazminatına Hükmedilmemesi Gerektiği )
İŞE DAVET EDİLME ( İşe İade İstemi - Davacı Yargılama Sırasında İşe Davet Edilmemişse Cumartesi Gününün Söz Konusu İşyerinde Çalışma Günü Olup Olmadığı Hususu da Dikkate Alınarak Feshin Haklı ya da Geçerli Sebebe Dayanıp Dayanmadığı Hususunda Karar Verilmesi Gerektiği )
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ( Feshin Geçersizliği Davası - Davacı Yargılama Sırasında İşe Davet Edilmiş ve İşe Başlatılmışsa Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına ve Dört Aya Kadar Boşta Geçen Süre Ücretine Karar Verilmesi Ancak İşe Başlatmama Tazminatına Hükmedilmemesi Gerektiği )"
Y22.HD5.2.2013E. 2013/404 K. 2013/1880"FARK KIDEM TAZMİNATI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun İşyeri Kayıtlarındaki Verilere Dayalı Olarak Somutlaştırılmadığından Denetime Elverişli Olmadığı - Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulamayacağı )
İKRAMİYE ALACAĞI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun İşyeri Kayıtlarındaki Verilere Dayalı Olarak Somutlaştırılmadığından Denetime Elverişli Olmadığı - Davacının Rapora Karşı Somut İtirazlarının Karşılanacağı ve Denetime Elverişli Şekilde Ayrıntılı Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMAMASI ( İşyeri Kayıtlarındaki Verilere Dayalı Olarak Somutlaştırılmadığından Denetime Elverişli Olmadığı - Davacının Rapora Karşı Somut İtirazlarının Karşılanacağı ve Denetime Elverişli Şekilde Ayrıntılı Rapor Alınacağı/Rapora Karşı Diyecekleri Sorulacağı )
İŞYERİ KAYITLARINDAKİ VERİLERE DAYALI OLARAK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN SOMUTLAŞTIRILMADIĞI ( Raporun Denetime Elverişli Olmadığı - Denetime Elverişli Şekilde Rapor Alınacağı )"
Y22.HD12.2.2013E. 2012/30373 K. 2013/2588"ÜCRET FARKI ALACAĞI ( Kamusal Ayrıcalıklara ve Yükümlülüklere Tabi Olan 406 S. Kanun Hükümleri İle Kamu Kurumlarına Nakil Hakkı Bulunan Personelle İlgili Olarak Bazı Kamusal Görevler Yüklenen Davalı Şirketin Belirtilen Görevleri Kapsamında Tesis Ettiği İşlemler İdari İşlemi Niteliğinde Olduğu - İdari Yargının Görevinde Bulunduğu )
KAMU KURUMLARINA NAKİL HAKKI BULUNAN PERSONEL ( İle İlgili Olarak Bazı Kamusal Görevler Yüklenen Davalı Şirketin Belirtilen Görevleri Kapsamında Tesis Ettiği İşlemler İdari İşlemi Niteliğinde Olduğu/İdari Yargının Görevinde Bulunduğu - Ücret Fark Alacağı )
GÖREV ( Ücret Fark Alacağı - 406 S. Kanun Hükümleri İle Kamu Kurumlarına Nakil Hakkı Bulunan Personelle İlgili Olarak Bazı Kamusal Görevler Yüklenen Davalı Şirketin Belirtilen Görevleri Kapsamında Tesis Ettiği İşlemler İdari İşlemi Niteliğinde Olduğu/İdari Yargının Görevinde Bulunduğu )"
Y22.HD12.2.2013E. 2012/3673 K. 2013/2597"İŞ SÖZLEŞMELERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Aylık Ücrete Dahil Olduğu Yönündeki Kurallara Sınırlı Olarak Değer Verilmesi Gerektiği - Yıllık İkiyüzyetmiş Saatle Sınırlı Olarak Söz Konusu Hükümlerin Geçerli Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Yönündeki Kurallara Sınırlı Olarak Değer Verilmesi Gerektiği - Yıllık İkiyüzyetmiş Saatle Sınırlı Olarak Söz Konusu Hükümlerin Geçerli Olduğu/Bunu Aşan Fazla Çalışma Süresi Yönünden Ücret Talep Edilebileceği )
KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Yönündeki Kurallara Sınırlı Olarak Değer Verileceği - Yıllık İkiyüzyetmiş Saatle Sınırlı Olarak Söz Konusu Hükümlerin Geçerli Olduğu )
YIL BAZINDA FAZLA ÇALIŞMA ( Yıllık İkiyüzyetmiş Saatle Sınırlı Olarak İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Yönündeki Kurallara Değer Verileceği )"
Y22.HD18.2.2013E. 2013/2742 K. 2013/3239"İŞE İADE DAVASI ( Tanık Anlatımları ve Sair Dosya Kapsamı Birlikte Değerlendirildiğinde Davalı İşverenin Feshinin Sendikal Nedene Dayandığının Anlaşıldığı - İşe Başlatılmama Halinde Ödenmesi Gereken Tazminat Miktarının İşçinin Bir Yıllık Ücreti Tutarı Olarak Belirlenmesinin Dosya İçeriğine Uygun Düşeceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHİ ( İşe İade Davası - Sendikal Nedenle Fesih Olgusunun Kabul Edildiği/Muvazaa İddiası da Kabul Edildiğine Göre Davalı Şirket Tarafından Düzenlenmiş İbranamede Yer Alan İşçinin Hiçbir Hak ve Alacağının Kalmadığına İşvereni İbra Ettiğine Yönelik İfadelere Değer Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Davalı İşverenin Feshinin Sendikal Nedene Dayandığı/Davalı Şirket Tarafından Düzenlenmiş İbranamelerin Varlığının Sendikal Nedenle Fesih Olgusunu Ortadan Kaldırmayacağı/İşe Başlatılmama Halinde Ödenmesi Gereken Tazminatın İşçinin Bir Yıllık Ücreti Tutarı Olarak Belirlenmesi Gerektiği - İşe İade Davası )
İBRA ( Mahkemece Sendikal Nedenle Fesih Olgusu Kabul Edilmesine Rağmen Davacı İşçinin İşvereni İbra Etmesi Nazara Alınarak Sendikal Nedenle Bir Yıllık Ücret Tutarında İşe Başlatmama Tazminatı Talep Edemeyeceği Gerekçesinin Hatalı Olduğu - İşe İade Davası )"
Y22.HD21.2.2013E. 2013/2799 K. 2013/3541"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Ücretlerinin Ödenmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesini Sona Erdirdiği - Haklı Fesih Nedeni Oluşu )
HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Ücretlerinin Ödenmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesini Sona Erdirdiği - Haklı Fesih Nedeni )
ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI ( Davacıya Ait İş Sözleşmesinde Ücretin Her Ayın Sonunda Ödeneceğinin Belirtildiği - İşe Giriş Tarihinin 14.07.2008 Tarihi Çıkış Tarihinin 16.03.2009 Olduğu/Mart Ayına İlişkin On Altı Günlük Alacağının Olduğunun Hesaplanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÜCRETİN HATALI HESAPLANMASI ( Davacının 14.07.2008 Tarihinde İşe Girdiği ve 16.03.2009 Tarihinde İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Düşünüldüğünde Mart Ayı Ücretinden İki Günlük Alacağı Olduğu Belirtildiği )"
Y22.HD28.2.2013E. 2012/14901 K. 2013/4127"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının 2. Dönem Çalışması Sırasında Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılmış Olan Ödemelerin Ödeme Tarihlerindeki Duruma Göre Kıdem Tazminatını Karşılayıp Karşılamadığının Araştırılması Gerektiği )
TAKSİTLİ ÖDEME ( Kıdem Tazminatı - Davacı İşçi İle Davalı İşveren Arasında Kıdem Tazminatının Taksitli Olarak Ödenmesi Konusunda Anlaşma Olup Olmadığı Araştırıldıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞÇİNİN İŞYERİNDE İKİ DÖNEM FASILALI OLARAK ÇALIŞMASI ( Davacının 2. Dönem Çalışması Sırasında Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılmış Olan Ödemelerin Ödeme Tarihlerindeki Duruma Göre Kıdem Tazminatını Karşılayıp Karşılamadığının Araştırılması Gerektiği )
FASILALI ÇALIŞMA ( İşçinin İşyerinde İki Dönem Çalışması - Davacının 2. Dönem Çalışması Sırasında Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılmış Olan Ödemelerin Ödeme Tarihlerindeki Duruma Göre Kıdem Tazminatını Karşılayıp Karşılamadığının Araştırılması Gerektiği )"
Y22.HD4.3.2013E. 2013/4312 K. 2013/4321"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İSTEMİ ( İşe İade Davası - Güven İlişkinin Zedelendiği ve Davacının Soruşturma ve İnceleme Raporuyla Tespit Edildiği Üzere Fesih Sebebi Yapılan Eyleminin Haklı Sebep Oluşturduğu Açık Olmasına Rağmen Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
İŞE İADE DAVASI ( Feshin Geçersizliği İstemi - Güven İlişkinin Zedelendiği ve Davacının Soruşturma ve İnceleme Raporuyla Tespit Edildiği Üzere Fesih Sebebi Yapılan Eyleminin Haklı Sebep Oluşturduğu Açık Olmasına Rağmen Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
GÜVEN İLİŞKİSİNİN ZEDELENMESİ ( Davacının Soruşturma ve İnceleme Raporuyla Tespit Edildiği Üzere Fesih Sebebi Yapılan Eyleminin Haklı Sebep Oluşturduğu Açık Olmasına Rağmen Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu - Feshin Geçersizliği İstemi )"
Y22.HD5.3.2013E. 2012/14998 K. 2013/4380"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI ( Mevsimlik İşçinin Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin Hükümlerden Yararlanamayacağının Gözetileceği - Davacının Oteldeki İşinin Niteliğinin Mevsimlik İş Olduğunun Kabulü )
MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ BULUNMADIĞI ( Davalı Şirkete Ait Otel İşyerinde Kat Görevlisi Olarak Çalışan Davacının Çalıştığı İşyeri ve Yaptığı İşin Niteliğine Göre Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştığının Kabulü Gereği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERE AİT TALEBİN REDDİ ( Davacının Mevsimlik İşçi Statüsünde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
OTEL İŞYERİNDE KAT GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( İşçinin Çalışmalarının Kesintili Olduğu - Mevsimlik İşçi Olduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANMA HAKKI ( Mevsimlik İşlerde Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin Hükümlerin Uygulanmayacağı )"
Y22.HD5.3.2013E. 2013/3991 K. 2013/4421"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Fazla Çalışma Sürelerinin Hesaplanması )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Fazla Çalışmaya İlişkin Emsal Davanın Bulunduğu - Bu Davanın Delil Niteliğinde Sayılarak Dosyaya Celp Edilerek İnceleneceği )
FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN İSPATI ( İşyerinde Fazla Çalışma Yapılmadığını Gösterir Nitelikte Emsal Davanın Bulunduğu - Bu Davanın Delil Niteliğinde Sayılarak Dosyaya Celp Edilerek İncelenmesi Gerektiği )
EMSAL NİTELİKTEKİ DOSYANIN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ ( Fazla Çalışma Sürelerinin Hesaplanması - Bu Davanın Delil Niteliğinde Sayılarak Dosyaya Celp Edilerek İncelenmesi Gerektiği )"
Y22.HD26.3.2013E. 2013/4678 K. 2013/6310"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Mevsimlik Statüde Çalışılan Dönem İçin Kıdem Terfi Hesabı Yapılmaması Gerektiği - Bilirkişiden Ek Hesap Raporu Alınmalı ve Islah Talebine Karşı İleri Sürülen Zamanaşımı Defi Kapsamında Denetime Elverişli Hesaplamaya Gidilerek Fark İsteklere Hak Kazanılıp Kazanılamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
KIDEM TERFİ HESABI ( Davacının Henüz Daimi Kadroya Alınmadığı Mevsimlik İşçi Olarak Çalışılan Dönem İçin Kıdem Terfi Zammı Hesabı İle Yevmiye Tespitinin Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )
MEVSİMLİK ÇALIŞMA ( Toplu İş Sözleşmesindeki Düzenlemenin Amaçsal Yorumu Yapıldığında Mevsimlik İşçilerin Kıdem Terfi Haklarının Olmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Davacı İşçi Yönünden Mevsimlik Statüde Çalışılan Dönem İçin Kıdem Terfi Hesabı Yapılmaması Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası )
ZAMANAŞIMI ( İşçilik Alacakları Davası - Bilirkişiden Ek Hesap Raporu Alınmalı ve Aynı Zamanda Islah Talebine Karşı İleri Sürülen Zamanaşımı Defi Kapsamında Denetime Elverişli Şekilde Hesaplamaya Gidilerek Fark İsteklere Hak Kazanılıp Kazanılamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
YEVMİYE TESPİTİ ( Davacının Henüz Daimi Kadroya Alınmadığı Mevsimlik İşçi Olarak Çalışılan Dönem İçin Kıdem Terfi Zammı Hesabı İle Yevmiye Tespitinin Hatalı Olduğu - Sözü Edilen Durum İleriye Dönük Olarak Yevmiyeyi Etkilediğinden Zamanaşımına Uğramayan Dönem Hesabını da İlgilendirdiği/İşçilik Alacakları Davası )"
Y22.HD26.3.2013E. 2013/4757 K. 2013/6306"ŞİRKET ZARARININ TAHSİLİ ( Öncelikle İşveren Şirket ve Davalı İşçilerin Kurduğu Şirket Kayıtları Üzerinde İşyerleri ve Yapılan İşin Özelliği Dikkate Alınarak Uzman Kişiler Arasından Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti Vasıtasıyla İnceleme Yaptırılacağı )
ŞİRKET KAYITLARI ( Şirket Zararının Tahsili - Davalı İşçiler Tarafından Davacı Şirkete Fatura Edildiği Ancak Girişi Olmadığı Belirtilen Miktarda Ham Madde Alımı Olup Olmadığının Bu Ham Maddenin Davalı İşçilerin Kurduğu Belirtilen Şirket Kayıtlarında Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirket Zararının Tahsili - Öncelikle İşveren Şirket ve Davalı İşçilerin Kurduğu Şirket Kayıtları Üzerinde İşyerleri ve Yapılan İşin Özelliği Dikkate Alınarak Uzman Kişiler Arasından Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti Vasıtasıyla İnceleme Yaptırılacağı )"
Y22.HD5.4.2013E. 2013/4859 K. 2013/7461"İŞE İADE DAVASI ( Boşta Geçen Süre Ücretinin Hesaplanması - Feshi İzleyen Dönem Ücretlerine Göre Hesaplanması Gerektiği )
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Feshi İzleyen Dönem Ücretlerine Göre Hesaplanması Gerektiği - Boşta Geçen En Çok Dört Aya Kadar Süre İçinde Ücret Zammı ya da Yeni Bir Toplu İş Sözleşmesi Yürürlüğe Girdiğinde Her İki Dönem İçin Ayrı Ayrı Hesaplamaya Gidilmesi Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Boşta Geçen En Çok Dört Aya Kadar Süre İçinde Ücret Zammı ya da Yeni Bir Toplu İş Sözleşmesi Yürürlüğe Girdiğinde Her İki Dönem İçin Ayrı Ayrı Hesaplamaya Gidilmesi Gerektiği )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Feshi İzleyen Dönem Ücretlerine Göre Hesaplanması Gerektiği - Boşta Geçen En Çok Dört Aya Kadar Süre İçinde Ücret Zammı ya da Yeni Bir Toplu İş Sözleşmesi Yürürlüğe Girdiğinde Her İki Dönem İçin Ayrı Ayrı Hesaplamaya Gidilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN YANLIŞ HESAPLANMASI ( Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Gereğince Tüm Tazminatın Zamlı Ücret Üzerinden Hesaplandığı )"
Y22.HD9.4.2013E. 2013/4712 K. 2013/7590"İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalı Şirketin Temizlik İşçilerinin Hastanenin Temizlik İşini Yaptıkları Gibi Hastaların Taşınması Tahlil Örnekleri ve Sonuçlarının Getirtilip Götürtülmesi Malzeme Taşınması Gibi İşleri de Yaptıklarının Anlaşıldığı - Asıl İşin Belirlenmesinin Uyuşmazlığın Çözümü Bakımından Gerekli Olduğu )
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ ( Alt İşveren Olarak Gözüken Temizlik Şirketinin Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Çalıştırdığı Temizlik İşçisinin Görevlerinin Ne Olduğuna Dair Belgelerin Dosya İçinde Yer Almadığı/Eksik Araştırma ve İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - İşkolu Tespitine İtiraz )
ASIL İŞİN BELİRLENMESİ ( İşkolu Tespitine İtiraz - Davalı Şirketin Temizlik İşçilerinin Hastanenin Temizlik İşini Yaptıkları Gibi Hastaların Taşınması Tahlil Örnekleri ve Sonuçlarının Getirtilip Götürtülmesi Malzeme Taşınması Gibi İşleri de Yaptıklarının Anlaşıldığı/Asıl İşin Belirlenmesi Gerektiği )
DAVAYA KATILMA ( Tespiti Yapılan İş Kolunda Yer Alan Sendikaların ve İşverenin Dava Sonucundan Etkilenecek Olmaları Sebebiyle Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği - İşkolu Tespitine İtiraz )"
Y22.HD29.4.2013E. 2013/6916 K. 2013/8774"İKRAMİYE FARK ALACAĞI DAVASI ( Yargı Yerinin İdari Yargı Olmasına İlişkin Husus İdare Mahkemesi ve Yargıtay Kararı İle Şekillendiğinden Görev Yönünden Redden Dolayı Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdirine Yer Olmadığına Yönelik Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi Durumunda Avukatlık Ücretine Hükmedilmeyeceği/Bu Düzenlemenin Kıyas Yolu İle Yargıtay ve İdare Mahkemesi Kararları İle Şekillenen Yargı Yolu Sebebi İle Red Kararlarında Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - İkramiye Fark Alacağı Davası )
GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ( İkramiye Fark Alacağı Davası - Avukatlık Ücretine Hükmedilmeyeceğine İlişkin Düzenlemenin Kıyas Yoluyla Yargıtay ve İdare Mahkemesi Kararları İle Şekillenen Yargı Yolu Sebebi İle Red Kararlarında Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
YARGI YOLU SEBEBİ İLE RED ( Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi Durumunda Avukatlık Ücretine Hükmedilmeyeceğine İlişkin Düzenlemenin Kıyas Yoluyla Yargıtay ve İdare Mahkemesi Kararları İle Şekillenen Yargı Yolu Sebebi İle Red Kararlarında Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - İkramiye Fark Alacağı Davası )"
Y22.HD14.5.2013E. 2013/7515 K. 2013/10949"SİYASİ GREV NEDENİYLE HAKLI SEBEPLE FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Kanuni Grev Şartlarının Meydana Gelmediği Bir Aşamada TBMM'de Hava İş Kolunda Grev Yasağını Öngören Kanun Değişikliği Teklifini Protesto Amaçlı Grev Yapıldığı )
SİYASİ GREVE KATILMANIN HAKLI NEDENLE FESİH SAYILACAĞI ( İşverene Haber Verilmediği/Seferlerin Gecikmesi Nedeniyle Bir Çok İnsanın Mağdur Olduğu/233 Seferin İptal Edilmesi Nedeniyle Türk Hava Yollarının Zarar Uğratıldığı - Haklı Sebep )
İŞÇİNİN GREVE KATILDIĞI GÜN SAĞLIK RAPORU ALMIŞ OLMASI ( Aynı Gün Aynı İşverende Çalışan 289 Kişinin de Sağlık Raporu Almış Olmasının Olağan Dışı Olduğu - Bu Raporların Hastalık Sebebiyle Değil Eyleme Katılma Amacıyla Alındığının Kabulü )
KANUNİ GREV ŞARTLARININ OLUŞMAMASI ( İşçinin Siyasi Greve Katılmasının İşverenin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Fesih Nedeni Sayıldığı - Siyasi Grev Nedeniyle Türk Hava Yollarının Çok Büyük Zarara Uğratıldığı/Ölçüsüz Bir Tepki Olduğu )
İŞÇİLERİN ORTAK VE EKONOMİK DURUMLARINI İLGİLENDİREN KONULARA TEPKİ GÖSTERMESİ ( Grev'in En Son Çare Olduğu - Daha Önceden İşverene Grev Yapılacağının Bildirilmesi Gerektiği/Ölçülülük İlkesine Dikkat Edilmesi Gerektiği/Siyasi Grev )
ULTİMA RATİO İLKESİ ( Grev'de Ölçülülük İlkesine Dikkat Edileceği - Yasama Organınca Yapılmak İstenen Değişikliği Engellemek İçin Toplu İş Bırakma Eyleminin Son Çare Olarak Düşünülmesi Gereği - Haklı Nedenle Feshin Gerçekleştiği )
DİSİPLİN KURULU KARARI ( Fesih Tarihi İtibariyle İş Sözleşmesi Hükmü Olarak Disiplin Kurulu Kararı Alınacağı - Ancak Yargıtay Ugulamasına Kararın Alınmamasının Geçerli Sebebi Ortadan Kaldırmadığı - İş Sözleşmesi Feshinin Geçerli Olduğu )
TOPLU EYLEM YOLUYLA İŞÇİLERİN TEPKİLERİNİ İFADE ETME HAKLARININ ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANDIĞI ( Eldeki Davada Ölçülülük İlkesine Dikkat Edilmediği - Baskı Kurulmak İstenen TBMM ile İşverenin Ayrı Kurumlar Olduğunun Gözetileceği )
TOPLU EYLEM HAKKININDA SON ÇARE OLARAK BAŞVURULAN BİR HAK OLMASI GEREKTİĞİ ( Baskı Altına Alınmak İstenen Kurum Üzerinde İşverenin İnisiyatife Sahip Olamaması Nedeniyle Bu Konuda Daha Hassas ve Ölçülü Davranılmasını Gerektiği )"
Y22.HD7.6.2013E. 2013/4968 K. 2013/13759"İŞE İADE DAVASI ( Davacının Bedelini Ödemeden İşyerinden Ürün Çıkardığı Açık ve Net Bir Şekilde Kanıtlanmamışsa da Olayın Oluş Şeklinin İş İlişkisinin Devamı İçin Gerekli Olan Güveni Yıkmaya Elverişli Bir Şüphe Olduğu - Fesih Geçerli Nedene Dayandığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞÜPHE NEDENİYLE FESHİ ( İşe İade Davası/Davacının Bedelini Ödemeden İşyerinden Ürün Çıkarması Olayının Oluş Şeklinin İş İlişkisinin Devamı İçin Gerekli Olan Güveni Yıkmaya Elverişli Bir Şüphe Olduğu/İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Nedene Dayandığı - Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHİ ( Davacının Bedelini Ödemeden İşyerinden Ürün Çıkarması Olayının Oluş Şeklinin İş İlişkisinin Devamı İçin Gerekli Olan Güveni Yıkmaya Elverişli Bir Şüphe Olduğu/Fesih Geçerli Nedene Dayandığından Davanın Reddi Gerektiği - İşe İade Davası )"

Y23.HD

Y23.HD15.3.2012E. 2012/564 K. 2012/2011"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( 3.Şahıslar Tarafından Uygulanan Hacizlere Kamu Alacakları Yönünden Konulan Hacizlerin İştirakı Uygulanması Gerektiği - Garame Yöntemi )
GARAME YÖNTEMİ ( 3.Şahıslar Tarafından Uygulanan Hacizlere Kamu Alacakları Yönünden Konulan Hacizlerin İştirakı Uygulanacağı )
AMME ALACAĞINA İLİŞKİN HACİZ ( 3.Şahıslar Tarafından Haczedilen Mallar Paraya Çevrilmeden Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması - İştirak Edebileceği )
HACZE İŞTİRAK ( Garame Yöntemi - Kamu Alacakları Yönünden Konulan Hacizlerde Uygulanacağı )
KAMU ALACAKLARI YÖNÜNDEN KONULAN HACİZLERİN İŞTİRAKI ( 3.Şahıslar Tarafından Haczedilen Mallar Paraya Çevrilmeden Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması - İştirak Edebileceği/Garame Yöntemi )"
Y23.HD22.3.2012E. 2012/571 K. 2012/2248"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İhtiyati Haczin Kesin Hacizlere İştirakı İçin İ.İ.K 100. Maddedeki Şartları Taşıması Gerektiği )
İHTİYATİ HACİZ ( Hacze İştirak - İhtiyati Haczin Kesin Hacizlere İştirakı İçin İ.İ.K 100. Maddedeki Şartları Taşıması Gerektiği )
HACZE İŞTİRAK ( İhtiyati Haczin Kesin Hacizlere İştirakı İçin İ.İ.K 100. Maddedeki Şartları Taşıması Gerektiği - Sıra Cetveline Şikayet )"
Y23.HD18.4.2012E. 2012/1667 K. 2012/2933"İSTİRDAT DAVASI ( Haciz Yoluyla Yapılan Maaş Kesintilerin İstirdatı - Söz Konusu Miktarın Faizi İle İstirdatı Talep Edilmemesine Rağmen Mahkemece Yasal Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Oluşu )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Haciz Yoluyla Yapılan Maaş Kesintilerin İstirdatı - Söz Konusu Miktarın Faizi İle İstirdatı Talep Edilmemesine Rağmen Mahkemece Yasal Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TALEBİN AŞILAMAYACAĞI ( Haciz Yoluyla Yapılan Maaş Kesintilerin İstirdatı - Söz Konusu Miktarın Faizi İle İstirdatı Talep Edilmemesine Rağmen Mahkemece Yasal Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİ İLE BAĞLI OLMASI ( Haciz Yoluyla Yapılan Maaş Kesintilerin İstirdatı - Söz Konusu Miktarın Faizi İle İstirdatı Talep Edilmemesine Rağmen Mahkemece Yasal Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı )"
Y23.HD18.4.2012E. 2012/1683 K. 2012/2952"KARARIN KESİN OLMASI ( Davalı Aleyhine Kabul Edilen Kısmın Temyiz Sınırın Altında Kaldığı )
AİDAT ALACAĞI ( Kooperatif Üyeliği - Davalıya Kooperatif Hissesini Devreden Dava Dışı Tarafın Daha Sonra Davalıya Devredeceği Davaya Konu Hisseyi Satın Aldığı Tarihten Önce Bir Başka Hissesinin Olup Olmadığının Tespit Edilmesi )
KOOPERATİF AİDAT ALACAĞI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığı - Tüm Kooperatif Kayıt Belge Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Tutanakları Celp Edilerek Üç KişiliK Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMADIĞI ( Ayrıntılı İnceleme Yapmadığı - İhraç Kararına Dair Aynı Mahkemede Farklı Esasla Görülen Davada Alınan Raporla Çeliştiği )
HİSSELERİN OLUP OLMADIĞI ( Davalıya Kooperatif Hissesini Devreden Dava Dışı Tarafın Daha Sonra Davalıya Devredeceği Davaya Konu Hisseyi Satın Aldığı Tarihten Önce Bir Başka Hissesinin Olup Olmadığının Tespit Edilmesi - Aidat Alacağı Davası )"
Y23.HD24.4.2012E. 2012/552 K. 2012/3029"TAZMİNAT DAVASI ( Davalılara Usulüne Uygun Biçimde Dava Dilekçesiyle Duruşma Gün ve Saati Tebliğ Edilerek Savunma ve Delil Bildirme Olanağı Tanınıp Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KOOPERATİF ESKİ YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Davalılara Usulüne Uygun Biçimde Dava Dilekçesiyle Duruşma Gün ve Saati Tebliğ Edilerek Savunma ve Delil Bildirme Olanağı Tanınıp Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tazminat Davası )
TEBLİGAT ( Aleyhine Dava Açılan Davalılara Usulüne Uygun Biçimde Dava Dilekçesiyle Duruşma Gün ve Saatinin Tebliğ Edilip Davadan Haberdar Edilmelerinin Davanın Görülebilme Koşullarından Olduğu - Tazminat Davası )"
Y23.HD9.5.2012E. 2012/1909 K. 2012/3453"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İnşaatın Devamı Sırasında Yükleniciye Devredilen Tapu Payları Avans Niteliğinde Olup İnşaatın Kaçak Olması Sebebiyle Daha Önce Tapuda Yapılan Pay Devirlerinin Haklı Bir Dayanağı Kalmadığı/Tapuda Yükleniciden Kayden Pay Temlik Alan Davalılara Ait Tapu Paylarının da İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Sözleşmesnin Feshi )
ARSA KARŞIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Konusu İnşaatın Kaçak ve Ruhsatsız Olduğu ve Yasal Hale Getirilmesinin de Mümkün Bulunmadığı Saptanmış Bulunduğundan Yüklenicinin Herhangi Bir Tapu Devrine Hak Kazanamayacağı - Tapu İptali ve Tescili Davası )
ARSA PAYI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İnşaatın Kaçak ve Ruhsatsız Olduğu ve Yasal Hale Getirilmesinin de Mümkün Bulunmadığı Saptanmış Bulunduğundan Yüklenicinin Herhangi Bir Tapu Devrine Hak Kazanamayacağı - Tapu İptali ve Tescili Davası )
YÜKLENİCİDEN KAYDEN PAY TEMLİK ALAN ( Davalılara Ait Tapu Paylarının da İnşaatın Kaçak Olması Sebebiyle Daha Önce Tapuda Yapılan Pay Devirlerinin Haklı Bir Dayanağı Kalmadığından İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescili Davası )"
Y23.HD21.5.2012E. 2012/1866 K. 2012/3479"ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO ( Kambiyo Senedi Vasfını Kaybedeceği/Temel İlişkiye Dayanılarak Alacağın Tahsilinin İstenebileceği - Senedin Teminat Senedi Olduğu Kabu Edildiğine Göre Teminat Verilmesine ve Borcun Doğumuna Neden Olan Asıl Alacağın Varlığı Miktarı İtfa Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
TEMİNAT SENEDİ ( Zamanaşımına Uğrayan Bono Kambiyo Senedi Özelliğini Yitireceğinden Asıl Alacağın Temel İlişkiye Dayanılarak İstenebileceği - Takibe Konu Senedin Teminat Senedi Olduğu Kabul Edildiğinden Asıl Borcun Nedeni Miktarı ve İtfa Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği )"
Y23.HD29.5.2012E. 2012/2528 K. 2012/3765"SIRA CETVELİ İPTALİ ( Davacının Yabancı Kişi Olduğu - Davacının Vatandaşı Olduğu Ülkeyle Türkiye Arasında Karşılıklık Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılmadan Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Teminatı Havale Yoluyla Yatırdığı - Mahkemece Havale Makbuzuna Göre Teminatın Süresinde Yatırılıp Yatırılmadığı Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği )
KARŞILIKLILIK ESASI ( Yabancı ve Gerçek Kişilerden Teminat Alınmasının Dava Şartı Olduğu Gözetilerek Davacının Vatandaşı Olduğu Ülke İle Türkiye Arasında Koşulun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gerektiği )
YABANCI KİŞİLERİN TÜRK MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMASI ( Davacının Yabancı Kişi Olduğu - Davacının Vatandaşı Olduğu Ülkeyle Türkiye Arasında Karşılıklık Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılmadan Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
Y23.HD31.5.2012E. 2012/1735 K. 2012/3875"SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Sözleşme ve Eki Protokolün Yorum ve Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Yargılama Sırasında Bilirkişiden Alınan Raporlar Doğrultusunda Hükme Bağlanması - Dava Konusu Alacağın Önceden Bilinebilir Belirlenebilir Hesap Edilebilir Likit Olmadığı İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Önceden Bilinebilir Belirlenebilir Hesap Edilebilir Dolayısıyla Likit Olmayan Alacak - Varlığı ve Miktarı Yargılama ve Bilirkişi Raporları ile Hüküm Altına Alınan Alacak İçin İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
TESPİTİ TEKNİK VE ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN ALACAK ( Likit Olmadığı - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
Y23.HD31.5.2012E. 2012/1941 K. 2012/3869"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Haksız Feshi Sebebiyle Mahrum Kalınan Karın Tahsili - Fesih Tarihiyle Birleşen Dava Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olduğundan Bunun Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
KAR MAHRUMİYETİ ( Zamanaşımı Muacceliyet Tarihinden Başlayacağı - Fesih Tarihiyle Birleşen Dava Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olduğundan Bunun Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği/Birleşen Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği/Maddi Tazminat Davası )
ZAMANAŞIMI ( Maddi Tazminat Davası - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davaların Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Fesih Tarihiyle Birleşen Dava Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olduğundan Bunun Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
ISLAH HARCI ( Maddi Tazminat - Davanın Kısmen Kabul ve Kısmen Reddine Karar Verilmiş Olmasına Rağmen Mahkemece Davacının Yargılama Aşamasında Yatırmış Olduğu Islah Harcının Karar Yerinde Dikkate Alınmamasının Doğru Görülmediği )"
Y23.HD31.5.2012E. 2012/2130 K. 2012/3838"İFLAS DAVASI ( Mahkemece Davalı Tarafa Usulünce Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Ortaya Koyacağı Deliller Toplanıp Savunmaları da Dikkate Alınarak Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Davanın Tarafları Kendi Haklarıyla Bağlantılı Olarak Bu Hakka Sahip Olduğundan Mahkemece Davalı Tarafa Usulünce Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İflas Davası )
DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ ( Mahkemece Davalı Yapılarak Ortaya Koyacağı Deliller Toplanıp Savunmaları da Dikkate Alınarak Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği - İflas Davası )
SAVUNMA HAKKI ( Davanın Tarafları Kendi Haklarıyla Bağlantılı Olarak Hukuki Dinlenilme Hakkına Sahip Olduğundan Mahkemece Davalı Tarafa Usulünce Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İflas Davası )"
Y23.HD4.6.2012E. 2012/2147 K. 2012/3910"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasında Düzenleneceği - Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNİN İLK KESİN HACZİN KONULDUĞU İCRA DOSYASINDAN BAŞKA BİR DOSYADAN DÜZENLENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )"
Y23.HD4.6.2012E. 2012/2537 K. 2012/3917"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Sıraya İlişkin - Şikayetçinin Haczinin Satıştan Önce Olması Sebebiyle İlk Hacze İştirak Etmesi ve Satış Bedelinin Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiği/ Vergi Borçları )
HACZE İŞTİRAK ( Şikayetçinin Haczinin Satıştan Önce Olması Sebebiyle İlk Hacze İştirak Etmesi ve Satış Bedelinin Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiğ/ Vergi Borçları )
GARAMATEN PAYLAŞTIRMA ( Şikayetçinin Haczinin Satıştan Önce Olması Sebebiyle İlk Hacze İştirak Etmesi ve Satış Bedelinin Aralarında Garameten Paylaştırılması/ Vergi Borçları )
AYNI SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Davaların Birleştirilmesi Gerektiği )"
Y23.HD14.6.2012E. 2012/1856 K. 2012/4208"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Mahkemece Gerekirse Mahcuz Menkuller Üzerinde Uzman Bilirkişi Refakatinde Keşif Yapılarak Şikayetçi Tarafından Haczedilen İki Menkulün Şikayet Olunan Tarafından Daha Önceki Bir Tarihte Haczedilen Menkuller Arasında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
İLK HACZİN BELİRLENMESİ ( Sıra Cetveline Şikayet - Şikayetçi Tarafından Haczedilen İki Menkulün Şikayet Olunan Tarafından Daha Önceki Bir Tarihte Haczedilen Menkuller Arasında Bulunup Bulunmadığının Araştırılıp Haciz Konusu Menkuller Aynı İse İlk Haczin Şikayet Olunanın Haczi Olduğu Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HACİZ ( Şikayetçi Tarafından Haczedilen İki Menkul İle Şikayet Olunan Tarafından Daha Önceki Bir Tarihte Haczedilen Menkuller Aynı İse İlk Haczin Şikayet Olunanın Haczi Olduğu Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline Şikayet )"
Y23.HD14.6.2012E. 2012/2298 K. 2012/4177"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Genel Mahkemede Görülen Davada Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilemeyeceği - Genel Mahkemede Sıra Cetvelinde Davalıya Ayrılan Satış Bedelinin Dava Masrafları da Dahil Edilmek Üzere Davacıya Ödenmesine Kalan Paranın Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İptali - Genel Mahkemede Görülen Davada Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
Y23.HD28.6.2012E. 2012/2515 K. 2012/4453"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Müdürünün Satış ve Avans Yatırma Talebini Kabul Etmiş Olmasına Rağmen Avans Tutarını Belirlememesi ve Avansı Talep Etmemiş Olmasının Sorumluluğunun Taraflara Yüklenemeyeceği )
AVANS MİKTARIN BELİRLENMESİ VE TAHSİL EDİLMESİ ( Şikayetçinin Satış İstediği ve Avans Yatırma Talebini Tutanağa Geçirdiği - İcra Müdürünün Avansı Belirleyerek Taraftan İstemesi Gerektiği )
HACZİN DÜŞMESİ ( İcra Müdürünün Satış ve Avans Yatırma Talebini Kabul Etmiş Olmasına Rağmen Avans Tutarını Belirlememesi ve Avansı Talep Etmemiş Olmasının Sorumluluğunun Taraflara Yüklenemeyeceği - Haczin Düşmeyeceği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN SATIŞ AVANSINI BELİRLEMESİ ( Şikayetçinin Satış İstediği ve Avans Yatırma Talebini Tutanağa Geçirdiği )"
Y23.HD28.6.2012E. 2012/2616 K. 2012/4422"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödeme Emrinin Tebliğinden Önce Haricen Ödeme Yapıldığı - Borçlunun Takip Masrafları ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olduğu/İtirazın Bu Yönden İptaliyle Takibin Devamına Karar Verileceği )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN ÖNCE HARİCEN ÖDEME YAPILMASI ( Borçlu Temerrütten Kurtulmakla Birlikte Takibe Sebebiyet Verdiğinden Takip Masrafları ve Vekalet Ücreti Yönünden Sorumlu Olacağı )
TAKİP MASRAFLARINA İTİRAZ ( Borcun Takipten Sonra Fakat Ödeme Emrinin Tebliğinden Önce Haricen Ödendiği - Borçlu Takibe Sebebiyet Verdiğinden Sorumlu Olacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Borcun Takipten Sonra Fakat Ödeme Emrinin Tebliğinden Önce Haricen Ödenmesi - Borçlu Takibe Sebebiyet Verdiğinden Sorumlu Olacağı )"
Y23.HD29.6.2012E. 2012/2153 K. 2012/4460"EKSİK BIRAKILAN VE İSKAN RUHSATI ALINMAYAN BİNANIN EKSİKLERİNİN TAMALANMASI VE İSKAN ALINMASI TALEBİ ( Eser Sözleşmesi - Eksikliklerin Giderilmesi ve İskan Alınması İçin Davalıya Süre Verilmesi Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik Bırakılan ve İskan Ruhsatı Alınmayan Binanın Eksiklerinin Tamamlanması ve İskan Alınması Davası - Davalıya Eksiklikleri Tamamlaması ve İskan İzni Alması İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
Y23.HD29.6.2012E. 2012/2377 K. 2012/4518"ALACAK DAVASI ( Dava Dosyasında Gelinen Aşamada Yargıtay İncelenmesinde Olan Dosyalar Beklendiğinden ve Keşif Konusunun Eksiklikler Giderildikten Sonra Değerlendirilmesine Karar Verilmesine Rağmen Keşif Avansının İstenilmesi ve Davanın Gider Avansı Yatırılmadığı Gerekçesiyle Usulden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
KEŞİF AVANSI ( Yargıtay İncelenmesinde Olan Dosyalar Beklendiğinden ve Keşif Konusunun Eksiklikler Giderildikten Sonra Değerlendirilmesine Karar Verilmesine Rağmen Keşif Avansının İstenilmesi ve Davanın Gider Avansı Yatırılmadığı Gerekçesiyle Usulden Reddin İsabetsiz Olduğu - Alacak Davası )
GİDER AVANSI ( Alacak Davası - Davanın Açılış Tarihi Gözetildiğinde Adalet Bakanlığınca Yayınlanan Gider Avansı Tarifesinde Yeralan Miktarın Ödenmesinin Davacıdan İstenemeyeceği )"
Y23.HD29.6.2012E. 2012/2541 K. 2012/4524"AİDAT ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP ( Ödeme Emrinin Borçluya Usulünce Tebliğ Edilmesine Rağmen Borçlunun 7 Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra İtiraz Ettiği - İtirazın İptali Davasının Şartlarının Bulunmadığı )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ Ödeme Emrinin Borçluya Usulünce Tebliğ Edilmesine Rağmen Borçlunun 7 Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra İtiraz Ettiği - İtirazın İptali Davası Açılamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödeme Emrinin Borçluya Usulünce Tebliğ Edilmesine Rağmen Borçlunun 7 Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra İtiraz Ettiği - Şartlar Oluşmaması Sebebiyle Davanın Reddedileceği )"
Y23.HD4.7.2012E. 2012/2522 K. 2012/4598"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Dosyaya Gelen Paranın Alacaklılara Ödenmesine Karar Verildiği - İcra Dairesinin Usulüne Uygun Sıra Cetveli Düzenlemeden Paylaştırma Yapamayacağı )
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ ( Dosyaya Gelen Paranın Alacaklılara Ödenmesine Karar Verildiği - İcra Dairesinin Usulüne Uygun Sıra Cetveli Düzenlemeden Paylaştırma Yapamayacağı )
İCRA MÜDÜRÜNÜN SIRA CETVELİ DÜZENLEMEDEN PAYLAŞTIRMA YAPAMAMASI ( Alacaklılar Arasında Dosyaya Gelen Paranın Paylaştırılmasına Karar Verildiği )"
Y23.HD9.7.2012E. 2012/2562 K. 2012/4754"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacıların Dava Tarihi İtibariyle Davalı Kooperatife Aidat Borçları Olup Haklarındaki İhraç Kararları Kesinleşmediği İçin Kooperatife Olan Parasal Yükümlülüklerinin Devam Etmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gerektiği )
İHRAÇ İHTARNAMESİ ( Davacıların Dava Tarihi İtibariyle Davalı Kooperatife Aidat Borçları Olup Haklarındaki İhraç Kararları Kesinleşmediği İçin Kooperatife Olan Parasal Yükümlülüklerinin Devam Etmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
KOOPERATİFE AİDAT BORCU ( Olan Davacıların Haklarındaki İhraç Kararları Kesinleşmediği İçin Kooperatife Olan Parasal Yükümlülüklerinin Devam Etmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
Y23.HD11.7.2012E. 2012/2178 K. 2012/4837"KİRA KAYBI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Hükme Esas Alınmış Bilirkişi Raporunda Belirtildiği ve Sözleşmede de Öngörüldüğü Üzere Davaya Konu Bağımsız Bölümlerin Teslim Tarihi Yani Davalı Yüklenicinin Teslim Borcu Açısından Temerrüt Tarihinden Başlayacak Şekilde Kira Kaybı Hesabının Yapılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenici Vekilinin Savunmasına Konu İmar Durumu ve Proje Konusunda da Arsa Sahibinin Yüklenici Şirketin İradesini Fesada Uğratarak Kandırdığı İspat Edilemediğinden Yüklenicinin Açmış Olduğu Karşı Davanın Tamamen Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Daha Yüksek Fayda Elde Edebileceği Bir Sonuca Yöneldiği/Yüklenici Vekilinin Savunmasına Konu İmar Durumu ve Proje Konusunda da Arsa Sahibinin Yüklenici Şirketin İradesini Fesada Uğratarak Kandırdığı İspat Edilemediği/Yüklenicinin Karşı Davasının Tamamen Reddi Gerektiği - Maddi Tazminat )
İRADE FESADI ( İmar Durumu ve Proje Konusunda da Arsa Sahibinin Yüklenici Şirketin İradesini Fesada Uğratarak Kandırdığı İspat Edilemediğinden Yüklenicinin Açmış Olduğu Karşı Davanın Tamamen Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )"
Y23.HD11.7.2012E. 2012/2243 K. 2012/4870"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Kooperatife Ödediği Aidat Tutarları ve Hissesine İsabet Eden Genel Gider Miktarı Davalı Kooperatif Yönünden Hesaplanabilir Olduğundan Davacı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmolunabileceği )
KOOPERATİF ÇIKMA PAYI ALACAĞI ( Davacının Kooperatife Ödediği Aidat Tutarları ve Hissesine isabet Eden Genel Gider Miktarı Davalı Kooperatif Yönünden Hesaplanabilir Olduğundan Davacı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmolunabileceği - İtirazın İptali Davası )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kooperatife Ödediği Aidat Tutarları ve Hissesine isabet Eden Genel Gider Miktarı Davalı Kooperatif Yönünden Hesaplanabilir Olduğundan Davacı Lehine Hükmolunabileceği - İtirazın İptali Davası )"
Y23.HD11.7.2012E. 2012/2538 K. 2012/4812"AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Çözümü Üyelik Statüsünün Tespitine Bağlı Olan Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceğine Dair Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Salt Malvarlığı Hukukuna Dayalı Olmayan Bu Davaya Bakmakla Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Oluşu )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Üyelik Statüsünde Çekişme Bulunduğu - Asliye Hukuk Mahkemesi Görevli Olduğu/Aidat Alacağının Tahsili )
GÖREV ( Çözümü Üyelik Statüsünün Tespitine Bağlı Olan Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceğine Dair Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Salt Malvarlığı Hukukuna Dayalı Olmayan Bu Davaya Bakmakla Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Oluşu )
ÜYELİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ ( Aidat Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davası - Asliye Hukuk Mahkmesinin Görevli Olduğu )"
Y23.HD10.10.2012E. 2012/2983 K. 2012/5889"TMSF TARAFINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Asliye Ticaret Mahkemesini Görevinde Olmadığı - İdari Yargının Görevinde Olduğu )
İCRA VE İFLAS DAİRELERİYLE İFLAS İDARELERİNİN İŞLEMLERİ ( İcra ve Genel Mahkemelerde İtiraz ve Şikayet Yoluyla İnceleneceği - TMSF Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz Hakkında Adli Yargının Değil İdari Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveline İtirazın İdari Yargının Görevinde Olduğu )"
Y23.HD14.1.2013E. 2012/6597 K. 2013/8"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET ( İcra Mahkemesinde Görüleceği - Esasın İncelenmesi Gerekirken Vakıalardan Yola Çıkarak İleri Sürülmeyen Sonuçlar Çıkarılıp Takibe Yönelik Muvazaa İddiasının Takibin Bütününe ve Alacağa Yönelik Yapıldığının Kabulüyle Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Hakimin Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu ve Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği - Uyuşmazlığın Sıra Cetvelindeki Sıraya İlişkin Şikayet Olduğunun Gözetileceği/Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olmadığı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZIN ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK OLMADIĞI ( Yalnız Sıraya İlişkin Olan İtirazın İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Vakıalardan Yola Çıkarak İleri Sürülmeyen Sonuçlar Çıkarılıp Talepten Fazlasına Karar Verilemeyeceği )"
Y23.HD15.1.2013E. 2012/5244 K. 2013/66"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ VE KAYYIM RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Raporun Sadece Sonuç Bölümüne Değil Bütün Kapsamına Bakılması Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Somut Verilere Dayalı Olarak Bilimsel Şekilde Değerlendirilmesi Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Davası )
BORCA BATIKLIK SEBEBİYLE İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Şirketin Mali Durumunu ve İyileştirme Projesini Açık ve Somut Dayanaklarla Değerlendiren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )"
Y23.HD16.1.2013E. 2012/6806 K. 2013/111"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ ( Mahkemenin İlgilileri Dinlemek Üzere Davet Edeceği ve Gelmedikleri Takdirde Dosya Üzerinde İnceleme Yaparak Kararını Vereceği - İtiraz Üzerine İncelemenin Duruşmalı Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
İTİRAZ DAVASI ( Tedbir Kararına - Mahkemece Öncelikle Duruşma Günü Verilerek İlgililer Dinlenmek Üzere Usulen Davet Edildikten Sonra Gelmeseler Dahi İtiraz Sebepleri İncelenerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDBİR KARARINA İTİRAZ ( Mahkemenin İlgilileri Dinlemek Üzere Davet Edeceği ve Gelmedikleri Takdirde Dosya Üzerinde İnceleme Yaparak Kararını Vereceği - İtiraz Üzerine İncelemenin Duruşmalı Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
DURUŞMALI İNCELEME ( Tedbir Kararına İtiraz Üzerine Mahkemenin İlgilileri Dinlemek Üzere Davet Edeceği ve Gelmedikleri Takdirde Dosya Üzerinde İnceleme Yaparak Kararını Vereceği )"
Y23.HD6.2.2013E. 2012/5651 K. 2013/571"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması ve Fevkalade Mühletten Faydalanmamış Olması Gerektiği )
İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi - İflasın Ertelenmesi Talebiyle Birlikte Şirketin Mali Durumunun İyileştirilmesinin Mümkün Olduğuna Dair Bir İyileştirme Projesinin Sunulması Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( İflasın Ertelenmesi Halinde Kural Olarak Maddi Hukuka Dair Hak ve Defileri Engellememesi ve 3. Kişilerin Maddi Hukuka Dayalı Haklarını Etkilememesi Gerektiği )
BLOKAJ İŞLEMLERİNİN DURDURULMASINA DAİR TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi Halinde Verilecek İhtiyati Tedbir Kararları Kural Olarak Maddi Hukuka Dair Hak ve Defileri Engellememesi İlkesine Aykırı Olduğu )"
Y23.HD6.2.2013E. 2013/62 K. 2013/587"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Murisin Mirasçıları Yönünden Esasa Girilip Takip Tarihi İtibariyle Takip ile Dava Tarihi Arası Yapılmış Ödeme Varsa Dava Tarihi İtibariyle Murisin Borcu Belirlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KOOPERATİF AİDAT ALACAĞI ( İtirazın İptali Davası - Murisin Mirasçıları Yönünden Esasa Girilip Takip Tarihi İtibariyle Takip ile Dava Tarihi Arası Yapılmış Ödeme Varsa Dava Tarihi İtibariyle Murisin Borcu Belirlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KOOPERATİF ÜYELİĞİ ( İtirazın İptali Davası - Murisin Mirasçıları Yönünden Esasa Girilip Takip Tarihi İtibariyle Takip ile Dava Tarihi Arası Yapılmış Ödeme Varsa Dava Tarihi İtibariyle Murisin Borcu Belirlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y23.HD11.2.2013E. 2013/38 K. 2013/703"KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( T. B.K.'nun Temerrüt Faizine Dair 120. Md. Görülmekte Olan Davalarda da Uygulanacağı - Kooperatif Genel Kurullarında Kabul Edilen Faiz Oranlarına Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kooperatif Genel Kurullarında Kabul Edilen Faiz Oranlarına Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı - Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararının İptali İstemi )
SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILACAK YILLIK TEMERRÜT FAİZ ORANI ( T. B.K.'nun 120/2 Md. Göre 1. Fıkrada Belirlenen Yıllık Faiz Oranının Yüzde Yüz Fazlasını Aşamayacağı - Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararının İptali İstemi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararının İptali İstemi - T. B.K.'nun 120. Md. Görülmekte Olan Davalarda da Uygulanacağı/Kooperatif Genel Kurullarında Kabul Edilen Faiz Oranlarına Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )"
Y23.HD18.2.2013E. 2013/899 K. 2013/867"ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Gecikme Tazminatı İstemi - Davacıyla Davalı Arasında Akdedilen Sözleşmeden Önce Bir Başka Yükleniciyle Yapılıp Sonradan Feshedilen Sözleşmeye Atfen Küçüklük İddiası İleri Sürülmüşse de Taraflar Arasındaki Sözleşmede Böyle Bir Hüküm Bulunmadığından Talebin Reddi Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ ( Zararın Tahsili İstemi - Davacıyla Davalı Arasında Akdedilen Sözleşmeden Önce Bir Başka Yükleniciyle Yapılıp Sonradan Feshedilen Sözleşmeye Atfen Küçüklük İddiası İleri Sürülmüşse de Taraflar Arasındaki Sözleşmede Böyle Bir Hüküm Bulunmadığından Talebin Reddi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Zararın Tahsili İstemi - Davacıyla Davalı Arasında Akdedilen Sözleşmeden Önce Bir Başka Yükleniciyle Yapılıp Sonradan Feshedilen Sözleşmeye Atfen Küçüklük İddiası İleri Sürülmüşse de Taraflar Arasındaki Sözleşmede Böyle Bir Hüküm Bulunmadığından Talebin Reddi Gerektiği )"
Y23.HD20.2.2013E. 2013/889 K. 2013/962"TEDBİR KARARINA İTİRAZ İSTEMİ ( Tüm Delillerinin Açıkça Değerlendirilerek Davanın Hangi Gerekçeyle Reddedildiğinin Karara Yansıtılması Gerektiği )
GEREKÇE ( Tedbir Kararına İtiraz İstemi - Tüm Delillerinin Açıkça Değerlendirilerek Davanın Hangi Gerekçeyle Reddedildiğinin Karara Yansıtılması Gerektiği )
TARAFLARIN DAVET EDİLMESİ ( Tedbir Kararına İtiraz İstemi - Taraflar Davet Edilmeden Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Üstelik Toplanan Delillere Göre Şeklindeki Bir Gerekçe ile Yetinilerek Denetime Elverişli Olmayan Gerekçe ile İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y23.HD21.2.2013E. 2013/447 K. 2013/978"GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Feragat Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurduğu Gibi Karşı Tarafın Kabulüne de Bağlı Bulunmadığı - Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olduğu )
FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurduğu Gibi Karşı Tarafın Kabulüne de Bağlı Bulunmadığı/Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olduğu - Genel Kurul Kararının İptali İstemi )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Genel Kurul Kararının İptali İstemi - Feragat Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurduğu Gibi Karşı Tarafın Kabulüne de Bağlı Bulunmadığı/Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olduğu )"
Y23.HD4.3.2013E. 2013/1052 K. 2013/1261"İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI ( Red Kararının Yasaya Uygun Olarak ve Yargıtay Denetimine Olanak Sağlayacak Şekilde Gerekçeli Yazılması Gerektiği - Mahkemece Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeksizin Duruşmada Tedbirin Kaldırılması İsteminin Reddine Karar Verilmesini Doğru Görülmediği )
GEREKÇELİ KARAR ( İhtiyati Tedbirin Kaldırılması - Red Kararının Gerekçeli Yazılması Gerektiği/Ara Kararı İle Tedbir Kaldırılmasını İsteyen Vekilinin Talebinin Reddi İle Taşınmaz ve Üzerinde Bulunan Benzin İstasyonundaki Tedbirin Devamına Şeklinde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
HÜKMÜN İÇERİĞİ ( Red Kararının Yasaya Uygun Olarak ve Yargıtay Denetimine Olanak Sağlayacak Şekilde Gerekçeli Yazılması Gerektiği - Mahkemece Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeksizin Ara Karar İle Tedbirin Devamına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği/İhtiyati Tedbirin Kaldırılması )"
Y23.HD4.3.2013E. 2013/112 K. 2013/1243"İTİRAZIN İPTALİ ( Aidat Alacağının Tahsili İçin Yapılmış Olan İcra Takibine - Davayı Yürütme Görevinin Asıl Görevli Mahkeme Olan Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiğinin Kabulü İle Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
KOOPERATİF AİDATI ( Davalıların Kooperatifin Ortağı Olmadıklarından Aidat Bedellerinden Sorumlu Olmayacaklarını Savunduğu/Davalıların Borçlu Olup Olmadığının Ortak Olup Olmadıklarının Tespitine Bağlı Olduğu/Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
GÖREV ( İtirazın İptali - Davalıların Borçlu Olup Olmadığı Ortak Olup Olmadıklarının Tespitine Bağlı Olduğundan Davayı Yürütme Görevinin Asıl Görevli Mahkeme Olan Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiğinin Kabulü İle Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y23.HD7.3.2013E. 2013/373 K. 2013/1332"SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( İdarenin Haciz Tarihi İtibariyle Alacağının Kaynağı ve Bunun Satış Tarihine Kadar Geçen Sürede Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
VERGİ DAİRESİ KAYITLARI ( Sıra Cetveline İtiraz İstemi - Haczin İlişkili Olduğu Alacağın Tutarının ve Varsa Ödemelerin Tenkisi ile Hesaplanacak Kamu Alacağının Belirlenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Sıra Cetveline İtiraz İstemi - Alacağın Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığının Zamanaşımına Uğramamışsa Satış Tarihine Kadar İşleyecek Faizle Toplam Tutarının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y23.HD11.3.2013E. 2013/962 K. 2013/1446"İTİRAZIN İPTALİ ( Ortağın Çıkma Payının Akıbetinin Henüz Belli Olmadığı Bir Aşamada Başlatılan Takipte Hukuki Yarar Vardır ve Aidat Borcunun Çıkma Payı Olarak Tekrar Ortağa İade Edileceğinden Bahisle Takipte Hukuki Yarar Bulunmadığı Sonucuna Varılamayacağı - Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
KOOPERATİF AİDATI ( Borcunun Çıkma Payı Olarak Tekrar Ortağa İade Edileceğinden Bahisle Takipte Hukuki Yarar Bulunmadığı Sonucuna Varılamayacağı - Davacının Başlattığı Takipte Hukuki Yararı Bulunduğundan Davanın Reddinin Doğru Olmadığı/İtirazın İptali )
KOOPERATİFTEN ÇIKMA PAYI ( Akıbetinin Henüz Belli Olmadığı Bir Aşamada Başlatılan Takipte Hukuki Yarar Vardır ve Aidat Borcunun Çıkma Payı Olarak Tekrar Ortağa İade Edileceğinden Bahisle Takipte Hukuki Yarar Bulunmadığı Sonucuna Varılamayacağı - İtirazın İptali )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İtirazın İptali - Temyiz Dilekçesinde Davanın Konusu Kalmadığından Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararı Verilmesinin İstendiği/Bu Talep Doğrultusunda Davacı Lehine Vekalet Ücretine ve Yargılama Giderlerinin Davalıya Yükletilmesine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacının Temyiz Dilekçesinde Talep Ettiği Üzere Davanın Konusu Kalmadığından Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Davacı Lehine Vekalet Ücretine ve Yargılama Giderlerinin Davalıya Yükletilmesine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - İtirazın İptali )"
Y23.HD14.3.2013E. 2013/713 K. 2013/1530"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kararı Temyiz Eden Davalılar Yararına mahkeme Kararının Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükmü Uyarınca Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği - Gerekçe Belirtmeksizin Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinin Doğru Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kararı Temyiz Eden Davalılar Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerekirken Gerekçe Belirtmeksizin Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinin Doğru Olmadığı )
ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDEN ÖNCE KARAR VERİLMESİ ( Durumunda Tarifede Yazılı Ücretin Yarısına, Karar Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonraki Aşamada İse Tamamına Hükmolunacağı )"
Y23.HD18.3.2013E. 2013/1145 K. 2013/1643"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Tapu Harcı Alacağı Olup Olmadığı Yönünde Gerekirse Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU HARCININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali Davası - Davacının Tapu Harcı Alacağı Olup Olmadığı Yönünde Gerekirse Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
GERİ ÇEVİRME KARARI ( İtirazın İptali Davası - Davacının Tapu Harcı Alacağı Olup Olmadığı Yönünde Gerekirse Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y23.HD26.3.2013E. 2013/1258 K. 2013/1891"KAYIT KABUL DAVASI ( Çeklerin Müflis Şirketin İflas Tarihinden Önce Şirket Yetkilileri Tarafından Keşide Edildiği Varsayıldığında İleride İbraz Edilmeleri Halinde İbraz Süreleri Geçmiş Olacağından Davacı Bankanın Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığı )
İFLAS ( Kayıt Kabul Davası - Doğmamış ve Doğma Olasılığı Bulunmayan Bir Sorumluluktan Bahisle Masaya Alacak Kaydı Talebinde Bulunulamayacağı )
KEŞİDE TARİHİ ( Kayıt Kabul Davası - Doğmamış ve Doğma Olasılığı Bulunmayan Bir Sorumluluktan Bahisle Masaya Alacak Kaydı Talebinde Bulunulamayacağı )
ÇEKLERİN İBRAZI ( Kayıt Kabul Davası - Çeklerin Müflis Şirketin İflas Tarihinden Önce Şirket Yetkilileri Tarafından Keşide Edildiği Varsayıldığında İleride İbraz Edilmeleri Halinde İbraz Süreleri Geçmiş Olacağından Davacı Bankanın Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığı )"
Y23.HD28.3.2013E. 2013/917 K. 2013/1986"İTİRAZIN İPTALİ ( Kooperatif Aidat Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki - Karar Verilmeden Önce Yürürlüğe Giren Yasal Düzenleme Somut Olayda İşlemiş Temerrüt Faizi Oranı ve Miktarı İle Gerektiğinde İşleyecek Temerrüt Faizi Oranı Bakımından Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
KOOPERATİF AİDATI ( Genel Kurul Kararlarıyla Belirlendiğinden Davacının Takip Konusu Alacak Kalemlerine Uygulanması Gereken Azami Faiz Oranının Yıllık Temerrüt Faiz Oranı Olduğu/Bu Oranın Faiz Borcunun Doğduğu Tarihte Yürürlükte Olan Mevzuata Göre Belirlenen Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüz Fazlasını Aşamayacağı - İtirazın İptali )
TEMERRÜT FAİZİ ( İtirazın İptali - Davacı Kooperatifin Genel Kurullarında Kabul Edilmiş Temerrüt Faiz Oranının Faiz Borcunun Doğduğu Tarihte Yürürlükte Olan Mevzuata Göre Belirlenen Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüz Fazlasını Aşamayacağı/Yasa Değişikliği Gözden Kaçırılarak Hüküm Tesis Edilmesinin Doğru Görülmediği )
BOZMAYA UYMA ( Sonra Geçmişe Etkili Yeni Bir Kanunun Yürürlüğe Girmesi Halinde Bozma İlamına Uyulmakla Oluşan Usuli Kazanılmış Hakkın Hukuki Değer Taşımayacağı - Yasa Değişikliği Gözden Kaçırılarak Hüküm Tesis Edilmesinin Doğru Görülmediği/İtirazın İptali )"
Y23.HD1.4.2013E. 2013/1361 K. 2013/2060"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Yapmış Olduğu İşin Kooperatif Yararına Olduğu Açık Olduğu Gibi Gelirinin de Davalı Kooperatifin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararları ile Benimsendiği Anlaşıldığından Takip Tarihi İtibariyle Davanın Ele Alınması ve Davacının Hak Ettiği İş Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )
ORMAN EMVALİ NAKLİYE BEDELİ ( İtirazın İptali Davası - Davacının Yapmış Olduğu İşin Kooperatif Yararına Olduğu Açık Olduğu Gibi Gelirinin de Davalı Kooperatifin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararları ile Benimsendiği Anlaşıldığından Takip Tarihi İtibariyle Davanın Ele Alınması ve Davacının Hak Ettiği İş Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( İş Sahibinin Yararına Olmak ve İş Sahibi Tarafından Benimsenmek Koşuluyla Yapmış Olduğu İş Bedelini İşin Yapıldığı Tarihteki Rayiçleri Üzerinden İsteyebileceği - İtirazın İptali Davası )"
Y23.HD1.4.2013E. 2013/1434 K. 2013/2042"İFLAS SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi Alacağın Esasına Yönelik Olmayıp Hesaplamaya İlişkin Maddi Hataya Dayalı Olduğu - Mahkemenin Görevli Olduğu Gözönünde Bulundurulup Bu Şikayetin Esası İncelenip Karar Verilmesi Gerektiği )
İFLAS SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZLARDA GÖREV ( Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - Sadece Kendi Sırasına Yönelik İtirazların İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gerektiği/Maddi Hatanın Düzeltilmesi İsteminin Hesaplamaya İlişkin Maddi Hataya Dayalı Olduğundan Mahkemenin Görevli Olduğu/Esasa Girilmesi Gerektiği )
MADDİ HATA ( İflas Sıra Cetveline Şikayet - Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi Alacağın Esasına Yönelik Olmadığı/Hesaplamaya İlişkin Maddi Hataya Dayalı Olduğu/Mahkemenin Görevli Olduğu Gözönünde Bulundurulup Bu Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
Y23.HD1.4.2013E. 2013/1920 K. 2013/2047"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ ( İflas Erteleme Davası Sırasında Karar Verilen - Maddi Hukuka İlişkin Haklara Etki Edebilecek Şekilde ve Blokaj Kayıtlarının Kaldırılmasına Yönelik İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İFLAS ERTELEME ( Davacının İhtiyati Tedbir Taleplerinin Yerinde Görülmesi Halinde Mahkemece Malvarlığının Muhafazası İçin Gerekli Tedbirlerin Alınabileceği - Ancak Maddi Hukuka İlişkin Haklara Etki Edebilecek Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz )
İFLAS ERTELEME TEDBİRLERİ ( Maddi Hukuka İlişkin Haklara Etki Edebilecek Şekilde ve Blokaj Kayıtlarının Kaldırılmasına Yönelik İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz )
BLOKAJ KAYITLARININ KALDIRILMASI ( Mahkemece İflasın Ertelenmesine Karar Verilmesi Halinde Hakimin Alması Gereken Tedbirler Arasında Kabul Edilemeyeceği/Davacı Şirketlerin Banka Hesapları Üzerinde Bulunan Blokelerin Kaldırılması Şeklinde Verilen Tedbir Kararlarının Hatalı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz )"
Y23.HD3.4.2013E. 2013/151 K. 2013/2099"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Haksız Feshi Nedeniyle Cezai Şart Bedelinin Tahsili - Sözleşmenin İfasının İmkânsız Olması Nedeniyle Gereğinin Yerine Getirilmesi Mümkün Olmadığından Taraflar Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsilini İsteyemeyeceği )
CEZAİ ŞART BEDELİNİN TAHSİLİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle - Sözleşmenin İfasının İmkânsız Olması Nedeniyle Gereğinin Yerine Getirilmesi Mümkün Olmadığından Taraflar Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsilini İsteyemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN İFASININ İMKÂNSIZ OLMASI ( Nedeniyle Gereğinin Yerine Getirilmesi Mümkün Olmadığından Taraflar Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsilini İsteyemeyeceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle Cezai Şart Bedelinin Tahsili )"
Y23.HD10.4.2013E. 2013/1242 K. 2013/2325"AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Hem Takip Tarihine Kadar Genel Kurullarında Kabul Edilen Oranlara Göre İstenen Hem de Takibin Devamında İstenen Faiz Gözetilerek Karar Verileceği )
FAİZ ORANI ( Davacı Kooperatif Genel Kurullarında Kabul Edilen Faiz Oranlarına Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği - Aidat Alacağının Tahsili )
GECİKME ZAMMI ( Kooperatif Genel Kurullarında Aidat Ödemelerinin Geciktirilmesi Halinde Alınması Kararlaştırılan Gecikme Zammı Temerrüt Faizi Niteliğinde Olduğu - Sözleşme İle Kararlaştırılacak Yıllık Temerrüt Faiz Oranı Yıllık Faiz Oranının Yüzde Yüz Fazlasını Aşamayacağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Sözleşme İle Kararlaştırılacak Yıllık Temerrüt Faiz Oranı Yıllık Faiz Oranının Yüzde Yüz Fazlasını Aşamayacağı - Aidat Alacağının Tahsili )"
Y23.HD10.4.2013E. 2013/422 K. 2013/2321"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Müddeabihin Sözleşmedeki Değer Olarak Kabulü İle Buna Göre Harç ve Yargılama Gideri Hesabı Yapılması Gerekirken Harcı Alınmayan Tutar Üzerinden Anılan Hususlarda Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
HARÇ VE YARGILAMA GİDERİ HESABI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Müddeabihin Sözleşmedeki Değer Olarak Kabulü İle Buna Göre Harç ve Yargılama Gideri Hesabı Yapılması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERİ ( Yüklenici Sözleşmenin Feshine ve Hak Etmediği Halde Bağımsız Bölüm Tapularını 3. Kişilere Devretmekle Yükümlülüklerini İhlal Ettiğinden Diğer Davalılar Yanında Harç ve Yargılama Gideri İle Sorumlu Tutulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
Y23.HD11.4.2013E. 2013/388 K. 2013/2339"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Yapılan Araştırma ve İncelemenin Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı - Kooperatif Hukukundan Anlayan Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Davacının Borçlu Olup Olmadığı Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Ortağın Davalı Kooperatiften Talep Etmesi Mümkün Olan Zarar Tutarları Hususunda Açıklamalı Gerekçeli Denetime Elverişli Rapor Alınıp Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
YOKLUKLA MALÜLLÜK ( Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali - Genel Kurulda Üyeliği Devam Eden Bir Kişi İçin Gerekçesi de Gösterilmeden Soyut Şekilde Gayrimenkul Teslim Edilmemesi Biçiminde Alınan Kararın Yoklukla Malül Olduğunun Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )"
Y23.HD12.4.2013E. 2013/445 K. 2013/2400"ALACAK DAVASI ( Kooperatif Ortaklık Aidatı - Pay Devir Almaksızın Taşınmaz Satın Alan Davalının Yazılı Taahhütte Bulunduğundan Kooperatifçe Yapılan ve Konutunun Yararlandığı Tüm Giderlerin Payına İsabet Eden Kısmından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
KOOPERATİF ORTAKLIK AİDATI ( Alacak Davası - İstifa Eden Eski Ortağın Aidattan Sorumlu Tutulmaması ve Payı Devralmaksızın Ortaktan Taşınmaz Satın Alan Diğer Davalının İse Kooperatif Hizmetlerinden Yararlandığı Ölçüde Nedensiz Zenginleşme İlkelerine Göre Sorumlu Tutulmasının İlke Olarak Doğru Olduğu )
YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Davalının Taahhütte Bulunduğu Tarihten Sonra İki Adet Fatura İçeriği İle Yapı Kullanım İzin Belgesinin Alınması İçin Yapılan Giderlerden Payına İsabet Eden Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği - Alacak Davası )
KOOPERATİF HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( Alacak Davası - Pay Devir Almaksızın Taşınmaz Satın Alan Davalının Yazılı Taahhütte Bulunduğundan Kooperatifçe Yapılan ve Konutunun Yararlandığı Tüm Giderlerin Payına İsabet Eden Kısmından Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
Y23.HD15.4.2013E. 2013/1192 K. 2013/2426"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - İtiraz Üzerine Düzenlenen İki Ek Bilirkişi Raporunda Bir Kısım Ayıplı ve Eksik İş Kaleminin Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulunun Uzmanlığı Dışında Olduğunun Açıkça Belirtildiği/İtirazlara Yönelik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
NAMA İFA ( İlgili Belediye Başkanlığı İle Yazışma Yapılarak Dava Konusu Taşınmaza İskân Ruhsatı Verilmesi İçin Gereken Eksiklikler Sorularak Bu Konuda ve Raporlara İtirazları Karşılayabilecek Yeterlikte Uzman Bilirkişilerden Bir Kurul Oluşturulup Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Maddi Tazminat - Asıl Rapora Yapılan İtiraz Üzerine Düzenlenen Her İki Ek Raporda Bir Kısım Ayıplı ve Eksik İş Kaleminin Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulunun Uzmanlığı Dışında Olduğunun Belirtildiği/Bu Kalemlerle İlgili ve Yapılan İtirazlara Yönelik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( İçin Gereken Eksiklikler Sorularak Bu Konuda ve Raporlara İtirazları Karşılayabilecek Yeterlikte Uzman Bilirkişilerden Bir Kurul Oluşturularak Ayrıntılı Açıklamalı Anlaşılabilir Denetime Elverişli Bir Rapor Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
EKSİK VE AYIPLI İFA ( Maddi Tazminat - Bir Kısım Ayıplı ve Eksik İş Kalemleriyle İlgili ve Ayrıca Piyasa Rayicine Yapılan İtirazlara Yönelik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )"
Y23.HD16.4.2013E. 2013/2081 K. 2013/2476"SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Davacı Alacağın Miktarına Değil Sırasına İtirazda Bulunduğundan İtirazın Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz İstemi - Davacı Alacağın Miktarına Değil Sırasına İtirazda Bulunduğundan İtirazın Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sıra Cetveline İtiraz İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesinin İcra Mahkemesi Sıfatı Bulunmadığından Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y23.HD3.5.2013E. 2013/807 K. 2013/2906"İMALAT BEDELİNİN VE UĞRANILAN KAR MAHRUMİYETİNİN TAHSİLİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle - Uyulan Bozma İlamında Yol Su Kuyusu ve Kanalizasyon İmalatları Bedelinin Davacının Dava Dilekçesindeki Talebi Aşılmadan ve Arsa Payı Gözetilerek Kabulü Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Haksız Feshi Nedeniyle/İmalat Bedelinin ve Uğradığı Kar Mahrumiyetinin Tahsili - Uyulan Bozma İlamında Yol Su Kuyusu ve Kanalizasyon İmalatları Bedelinin Davacının Dava Dilekçesindeki Talebi Aşılmadan ve Arsa Payı Gözetilerek Kabulü Gerektiği )
BOZMAYA UYMA ( Usuli Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Şekilde Bu İmalat Kalemleri Unutularak ve Yine Bozmada Belirtildiği Halde Proje Bedeline KDV Eklenmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle İmalat Bedelinin ve Uğradığı Kar Mahrumiyetinin Tahsili )"
Y23.HD14.5.2013E. 2013/2003 K. 2013/3166"ALACAK DAVASI ( Sözleşmenin Geçerli ve Halen Ayakta Olduğu Anlaşıldığı - Talep Doğrultusunda Gecikilen İlk Atmış Gün İçin Taraflar Arasında Kararlaştırılan Tazminatın ve Sözleşme Dönemine Ait Olduğu Anlaşılan ve Yüklenici Tarafından Ödenmesi Kararlaştırıldığı Halde Arsa Sahibince Ödenen Vergilerin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Sözleşme İle Belirlenen Kesin Vade İtibariyle İnşaatın Bitirilerek Teslim Edilmediği/Talep Doğrultusunda Gecikilen İlk Atmış Gün İçin Taraflarca Kararlaştırılan Tazminatın ve Sözleşme Dönemine Ait Olduğu Anlaşılan ve Arsa Sahibince Ödenen Vergilere Hükmedilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Akite Göre İnşaatin Tesliminde Gecikmeden İtibaren Altmış Gün Sonra da İnşaatın Bitirilememesi Halinde Sözleşmenin Kendiliğinden Feshedilmiş Sayılacağı/Yasa ve Uygulamaya Göre Tek Yanlı Olarak Feshedilemeyeceği/Sözleşmenin Geçerli ve Halen Ayakta Olduğu - Alacak Davası )
GECİKME TAZMİNATI ( Alacak Davası - Davalı Yüklenicinin İnşaatı Tamamlamadığından Bahisle Mahrum Kalınan Kiranın İstenildiği/Anılan İstek Üzerinde Durularak ve Bu Konudaki Talep Açıklattırılarak ve Taleple Bağlı Kalınarak Davacının Gecikme Nedeniyle Oluşan Zararının Belirlenerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"

Y1.CD

Y1.CD18.9.2012E. 2012/3108 K. 2012/6600"KASTEN ÖLDÜRME ( Dosyanın Kül Halinde Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kuruluna Gönderilerek Maktulün Başına Aldığı Darbelere Rağmen Ölmeyip Boğazının Kesilmesi Sonucu Öldüğünün Kesin Olarak Söylenilip Söylenilemeyeceğinin Alınacak Raporla Belgelenmesi ve Sanıkların Hukuki Durumlarının Buna Göre Tayin Edilmesi Gerektiği )
ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ ( Adli Tıp Morg İhtisas Dairesinin Raporunda Belirtilen Ölüm Nedeni Dışında Maktulün Ölümünün Künt Kafa Travması Sebebiyle Meydana Gelmiş Olup Olmayacağının Alınacak Raporla Belgelenmesi ve Sanıkların Hukuki Durumlarının Buna Göre Tayin Edilmesi Gerektiği - Kasten Öldürme )
BEDEN BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYİ ÖLDÜRME ( Tasarlamanın Unsurlarının Bulunmadığı İsabetle Değerlendirilmişse de Sanıkların Eylemlerinin Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi Öldürme Suçu Kapsamında Kalıp Kalmadığının Karar Yerinde Tartışmasız Bırakılmasının Doğru Olmadığı )
SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( Sanıklardan Biri Hakkında Tasarlayarak Öldürme Suçundan Cezalandırılması İstemiyle Kamu Davası Açıldığı/İddianamenin Anlatım Biçimi Dikkate Alındığında Suç Delillerini Gizleme Suçundan Açılmış Dava Bulunmadığı - Usulüne Uygun Bir Dava Olmadan Bu Suçtan Yazılı Biçimde Hüküm Kurulmasının Yerinde Görülmediği )"
Y1.CD26.2.2013E. 2012/4479 K. 2013/1490"KASTEN ÖLDÜRME ( Maktulün Sanığın Eşi İle İlişkisi Olduğu/Sanığın Maktul İle Kendi Eşini Evinde Gördüğü - Maktulün Bu Olay Nedeniyle Sanığı Darp Edip Sanığa Küfür Ettiği/Haksız Tahrik Boyutunun Gözetileceği )
HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme/Maktulün Sanığın Eşi İle İlişkisi Olduğu - Maktulün Bu Olay Nedeniyle Sanığı Darp Edip Sanığa Küfür Ettiği/Haksız Tahrik Boyutunun Gözetileceği )
MAKTULÜN SANIĞI DARP ETMESİ VE SANIĞA KÜFÜR ETMESİ ( Kasten Öldürme/Maktulün Sanığın Eşi İle İlişkisi Olduğu - Maktulün Bu Olay Nedeniyle Sanığı Darp Edip Sanığa Küfür Ettiği/Haksız Tahrik Boyutunun Dikkate Alınacağı )
SANIĞIN EŞİ İLE İLİŞKİSİ OLAN MAKTULÜN SANIĞI BU NEDENLE DARP ETMESİ ( Kasten Öldürme - Haksız Tahrik Boyutunun Dikkate Alınacağı )"
Y1.CD7.3.2013E. 2012/5256 K. 2013/1839"KASTEN YARALAMA ( Mağdurun Sanığa Hakaret Ettiği/Uyarılara Rağmen Sanığa Vurup Eylemini Sürdürdüğü - Sanığın Mağduru Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı/Kasten Öldürmeye Teşebbüsten Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurun Sanığa Hakaret Ettiği/Uyarılara Rağmen Sanığa Vurup Eylemini Sürdürdüğü - Sanığın Mağduru Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı/Kasten Öldürmeye Teşebbüsten Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASI ( Mağdurun Sanığa Hakaret Ettiği/Uyarılara Rağmen Sanığa Vurup Eylemini Sürdürdüğü - Haksız Tahrik Uyarınca Makul İndirim Yapılması Gerektiği/Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
TEŞEBBÜS UYGULAMASI ( Meydana Gelen Zararın Ağırlığının Dikkate Alınacağı - Eksik Ceza Tayin Edilemeyeceği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Haksız Tahrik Uyarınca Makul İndirim Yapılması Gerektiği/Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği - Meydana Gelen Zararın Ağırlığının Dikkate Alınacağı/Eksik Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
Y1.CD5.6.2013E. 2010/5091 K. 2013/4228"KASTEN YARALAMA SUÇU ( Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan Verilen Karara Dair Lehe Düzenlemeler Yönünden Uyarlama Kararı Verilip Verilmediğinin - Tekerrüre Esas Olup Olmayacağının Araştırılacağı )
KESİN ADLİ PARA CEZASI ( Kesin Adli Para Cezasına Dair İlamın Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Kasten Yaralama )
BİRBİRİNİ KASTEN YARALAMA ( Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan Verilen Karara Dair Lehe Düzenlemeler Yönünden Uyarlama Kararı Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı - Mağdurun Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaralandığı/Eylemin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ( Kasten Yaralama Suçunda Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan Verilen Karara Dair Lehe Düzenlemeler Yönünden Uyarlama Kararı Verilip Verilmediğinin - Tekerrüre Esas Olup Olmayacağının Araştırılacağı )
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurun Ağır Derecede Kırığa ve Hayati Tehlike Geçirmesine Sebep Olacak Şekilde Yaralandığı - Eylemin Kasten Yaralama Değil Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )"
Y1.CD5.6.2013E. 2013/1141 K. 2013/4229"KASTEN ÖLDÜRME ( Suç Tarihinde 12 Yaşında Olan Sanığın Maktülle Para Karşılığında Cinsel İlişkiye Girdiği/Maktülün Sanık İstemediği Halde Daha Sonra Sanığı Zorladığı - Sanık Hakkında Haksız Tahrik Oluşturan Eylemlerin Niteliği Dikkate Alınarak Cezanın Belirleneceği )
HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme/Maktülün Yaşı Küçük Sanık İstemediği Halde Cinsel İlişkiye Zorladığı - Sanık Hakkında Haksız Tahrik Oluşturan Eylemlerin Niteliği Dikkate Alınarak Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )
KENDİSİ İLE PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ KURMAK İSTEYEN KİŞİYİ ÖLDÜRMEK ( Kasten Öldürme/Maktülün Yaşı Küçük Sanık İstemediği Halde Cinsel İlişkiye Zorladığı - Haksız Tahrik Oluşturan Eylemlerin Niteliği Dikkate Alınarak Cezanın Belirlenmesi Gereği )
TEHDİT İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYE ÇALIŞMAK ( 12 Yaşında Olan Sanığın Maktülle Para Karşılığında Cinsel İlişkiye Girdiği/Maktülün Sanık İstemediği Halde Daha Sonra Zorladığı - Haksız Tahrik Boyutu Dikkate Alınarak Cezanın Belirleneceği )"
Y1.CD11.6.2013E. 2013/2004 K. 2013/4323"KASTEN ÖLDÜRME ( Sanık Hakkında Müşahadeye Tabi Tutulmadan Önce Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Alınan Raporda Şizforeni Tanısı Konulduğu - Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Raporlarında Tanı Konulamadığı/Çelişkinin Giderileceği )
ŞİZOFRENİ ( Kasten Öldürme/Sanık Hakkında Müşahadeye Tabi Tutulmadan Önce Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Alınan Raporda Şizofreni Tanısı Konulduğu - Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Raporlarında Tanı Konulamadığı/Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
AKIL HASTALIĞI ( Kasten Öldürme/Sanık Hakkında Müşahadeye Tabi Tutulmadan Önce Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Alınan Raporda Şizofreni Tanısı Konulduğu - Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Raporlarında Tanı Konulamadığı/Çelişkinin Giderileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Kasten Öldürme/Sanık Hakkında Müşahadeye Tabi Tutulmadan Önce Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Alınan Raporda Şizofreni Tanısı Konulduğu - ATK Raporunda Tanı Konulamadığı/Çelişkinin Giderileceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Kısa Kararda Yargılama Giderinin Miktarının Gösterildiği - Gerekçeli Kararda Denetime İmkan Verecek Şekilde Ayrıntılı Olarak Gösterildiği/Eksilikliğin Mahallinde Tamamlanabilir Olduğu )
MAHALLİNDE TAMAMLANABİLİR EKSİKLİK ( Kısa Kararda Yargılama Giderinin Miktarının Gösterildiği - Gerekçeli Kararda Denetime İmkan Verecek Şekilde Ayrıntılı Olarak Gösterildiği/Eksilikliğin Mahallinde Tamamlanabilir Olduğu )"
Y1.CD19.6.2013E. 2013/1313 K. 2013/4526"KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği/Tanığın da Sanığın Bayıldığını Beyan Ettiği - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahadeye Tabi Tutulması Gerektiği )
AKIL HASTALIĞI ( Kasten Öldürme/Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği ve Tanığın da Bunu Doğruladığı - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahadeye Tabi Tutulacağı )
SARA HASTALIĞI ( Kasten Öldürme/Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği ve Tanığın da Bunu Doğruladığı - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edilmesi Gerektiği )
MÜŞAHADEYE TABİ TUTULMAK ( Kasten Öldürme/Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği ve Tanığın da Bunu Doğruladığı - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahadeye Tabi Tutulacağı )"

Y2.CD

Y2.CD2.4.2012E. 2012/4957 K. 2012/8159"KASTEN YARALAMA ( Kurulan Hüküm Bu Hükme Yönelik Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilerek Kesinleştiği - Bozmadan Sonra Sanık Hakkında Bu Suçtan Yeniden Hüküm Kurulması Gerekmediği Halde Kararda Kasten Yaralama Suçundan Kurulan Beraat Hükmünün Hukuken Bir Geçerliliğinin Bulunmadığı )
KONUT DOUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Tabi Olduğu 765 S. Kanuna Göre Hesaplanan Beş Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Diğer Sanıklar Yönünden Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Sanığa Atılı Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Tabi Olduğu 765 S. Kanuna Göre Hesaplanan Beş Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )"
Y2.CD24.9.2012E. 2012/23361 K. 2012/41787"ERTELEME ( Sanık Hakkında "Sanığın Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Bir Kanaatin Oluşması" Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )
SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Sanığa Verilen Cezanın Miktarı Değerlendirilerek Suç İşleme Konusundaki Eğilimi de Göz Önünde Bulundurularak Yasal Olanak Bulunmadığı Biçiminde Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 51. Md. Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
YARGILAMA SÜRECİNDE GÖSTERİLEN PİŞMANLIK ( Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Bir Kanaatin Oluşması Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 51. Md. Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y2.CD25.9.2012E. 2012/18535 K. 2012/41860"HIRSIZLIK ( Hükmü Temyiz Etmeyen Sanığın Suça Konu Malzemeleri Sattıkları İşyerini Gösterip Kısmi İadeyi Sağladığı - Müştekiden Kısmi İadeye Rızasının Olup Olmadığı Sorulup Sonucuna Göre Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulama Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Müştekinin Herhangi Bir Başvurusu Bulunmadan Hükmü Temyiz Etmeyen Sanığın Suça Konu Malzemeleri Sattıkları İşyerini Gösterip Kısmi İadeyi Sağladığı - Müştekiden Kısmi İadeye Rızasının Olup Olmadığı Sorulup Sonucuna Göre Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Değerlendirilmesi Gerektiği/Hırsızlık )
TEKERRÜR ( Hırsızlık - En Ağır Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği/Sanığın Adli Sicil Kaydında Yazılı Olan ve Kesinleşen Asliye Ceza Mahkemesinin Kararına Konu Bir Yıl Hapis Cezasından İbaret Mahkumiyet Hükmünün Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Hırsızlık Suçunun İşlendiği İnşaatı Tamamlanmış Ancak Henüz Taşınılmamış Boş Dairenin Konut Sayılamayacağı Gözetilmeden Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
KONUT NİTELİĞİ ( Bir Yerin Konut Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Orada Fiilen Oturulması Gerektiği/Hırsızlık Suçunun İşlendiği İnşaatı Tamamlanmış Ancak Henüz Taşınılmamış Boş Dairenin Konut Sayılamayacağı Gözetilmeden Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği - Konut Dokunulmazlığını İhlal )"
Y2.CD2.10.2012E. 2010/37657 K. 2012/42582"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Olay Anında Sanığın Annesinin de Evde Olduğu - Suçun Oluşup Oluşmadığının Açıklığa Kavuşturulması Bakımından Sanığın Annesi Olan Tanık Dinlenmeden Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
TANIK DİNLENİLMESİ ( Olayın Tanıklarından Birinin Kovuşturma Aşamasında İfadesi Alınmadan Vefat Ettiği - Olay Anında Sanığın Annesinin de Evde Olduğu/Sanığın Annesi Olan Tanık Dinlenmeden Sanığın Atılı Suçtan Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği/Konut Dokunulmazlığını Bozma )
OLAY ANINDAKİ TANIKLARIN DİNLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma - Olayın Tanıklarından Birinin Kovuşturma Aşamasında İfadesi Alınmadan Vefat Ettiği - Olay Anında Sanığın Annesinin de Evde Olduğu/Sanığın Annesi Olan Tanık Dinlenmeden Sanığın Atılı Suçtan Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y2.CD3.10.2012E. 2012/9596 K. 2012/42756"HIRSIZLIK ( Sanığın Atılı Hırsızlık Suçunu İşlediğine Dair Delil Bulunmadığı - Suça Konu Malzemelerin Niteliği ve Değeri Gözetildiğinde Sanığın Bu Eşyaları Kimden Ne Şekilde Aldığına Dair Açıklayıcı Beyanda Bulunmadığı/Sanığa Atılı Eylemin Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Bu Eşyaları Kimden Ne Şekilde Aldığına Dair Açıklayıcı Beyanda Bulunmadığı - Suça Konu Malzemelerin Niteliği ve Değeri Gözetildiğinde Sanığa Atılı Eylemin Suç Eşyasının Satın Alınması ya da Kabul Edilmesi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
EŞYALARIN NİTELİĞİ VE DEĞERİ ( Gözetildiğinde Sanığın Bu Eşyaları Kimden Ne Şekilde Aldığına Dair Açıklayıcı Beyanda Bulunmadığı/Sanığa Atılı Eylemin Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği - Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )"
Y2.CD23.1.2013E. 2012/16605 K. 2013/886"HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Yakınanın Çalışır Vaziyette Kapıları Açık Olarak Bıraktığı Aracının Sanık Tarafından Çalındığı ve Yakınanın Aracının Peşinden Koşarak Takip Ettiği ve Sanığın Başka Bir Araca Çarpması Üzerine Araçtan Çıkarak Kaçtığı ve Takibin Kesintiye Uğramadığı )
KAPILARI AÇIK VE ANAHTARI ÜZERİNDE BULUNAN ARACIN ÇALINMASI ( Yakınanın Aracının Peşinden Koşarak Takip Ettiği ve Sanığın Başka Bir Araca Çarpması Üzerine Araçtan Çıkarak Kaçtığı ve Takibin Kesintiye Uğramadığı - Eylemlerin Kalkışma Aşamasında Kaldığı )
ARAÇ HIRSIZLIĞI ( Yakınanın Çalışır Vaziyette Kapıları Açık Olarak Bıraktığı Aracının Sanık Tarafından Çalındığı ve Yakınanın Aracının Peşinden Koşarak Takip Ettiği ve Sanığın Başka Bir Araca Çarpması Üzerine Araçtan Çıkarak Kaçtığı ve Takibin Kesintiye Uğramadığı - Eylemlerin Kalkışma Aşamasında Kaldığı )"
Y2.CD27.2.2013E. 2011/25355 K. 2013/3879"HAKARET ( Sanığın TMO Genel Müdürlüğü'ne Hitaben Yazdığı Dilekçesinde Katılana Yönelik Hakaret İçeren Sözler Kullandığı - Dilekçe İçeriğinin En Az Üç Kişi Tarafından Öğrenildiği/Olayda İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği )
DİLEKÇE İÇERİĞİNİN EN AZ ÜÇ KİŞİ TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ ( Olayda İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği Gözetilmeden Sanığın Mahkumiyeti Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Hakaret )
İHTİLAT UNSURU ( Sanığın TMO Genel Müdürlüğü'ne Hitaben Yazdığı Dilekçesinde Katılana Yönelik Hakaret İçeren Sözler Kullandığı - Dilekçe İçeriğinin En Az Üç Kişi Tarafından Öğrenildiği/Olayda İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği )"
Y2.CD18.3.2013E. 2011/25919 K. 2013/5550"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( Hapis Cezası ve Adli Para Cezası Biçimindeki Seçenekli Yaptırımlardan Neden Hapis ya da Adli Para Cezasına Hükmedildiğinin Gösterileceği - Hükmedilen Hapis ya da Adli Para Cezasının Alt ve Üst Sınırı Arasında Temel Cezanın Belirleneceği )
GEREKÇELİ KARAR ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hapis Cezası ve Adli Para Cezası Biçimindeki Seçenekli Yaptırımlardan Neden Hapis ya da Adli Para Cezasına Hükmedildiğinin Gösterileceği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hükmedilen Hapis ya da Adli Para Cezasının Alt ve Üst Sınırı Arasında Temel Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASI İLE ADLİ PARA CEZASININ SEÇENEK OLARAK YER ALMASI ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Durumlarda Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )"
Y2.CD16.4.2013E. 2011/27141 K. 2013/8282"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA ATEŞ ETME ( Sanığın Akıl Hastası Olduğuna Yönelik Soyut İddiasının Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı - 65 Yaşından Büyük ve Sabıkasız Sanığın Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrileceği )
AKIL HASTALIĞI ( Sanığın Akıl Hastası Olduğuna Yönelik Soyut İddiasının Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Ateş Etme )
SEÇENEK YAPTIRIM ( 65 Yaşından Büyük ve Sabıkasız Sanığın Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrileceği - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Ateş Etme )
65 YAŞINDAN BÜYÜK OLAN SANIK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Ateş Etme - 65 Yaşından Büyük ve Sabıkasız Sanığın Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrileceği )"
Y2.CD9.5.2013E. 2013/2582 K. 2013/12213"MÜHÜR BOZMA ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Bağımsız Olarak Düzenlendiği - Sanığın Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Ettiği/Mühür Bozmadan Mahkumiyetine Karar Verileceği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Mührü Bozarak Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Ettiği - Mühür Bozmadan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Sanığın Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Mührü Bozarak Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Ettiği - Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu )
BAĞIMSIZ SUÇ ( Sanığın Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Mührü Bozarak Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Ettiği - Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu )"
Y2.CD14.5.2013E. 2013/6629 K. 2013/12607"MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Tüketim Değerlerinin Dengesiz Olduğunun Bildirildiği - Elektrik Bağlama Fişinde Sayacın Mühürlendiğine Dair İbare ve Mühür Numarasının Bulunmadığı/Sayacın Tutanak Tarihinden Önce Mühürlendiğine İlişkin Tutanağın Katılan Kurumdan Sorulacağı )
MÜHÜR NUMARASININ BULUNMAMASI ( Elektrik Bağlama Fişinde Sayacın Mühürlendiğine Dair İbare ve Mühür Numarasının Bulunmadığı - Sayacın Tutanak Tarihinden Önce Mühürlendiğine İlişkin Tutanağın Katılan Kurumdan Sorulması Gerektiği )
ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Sanığın Tüketim Değerlerinin Dengesiz Olduğu - Elektrik Bağlama Fişinde Sayacın Mühürlendiğine Dair İbare ve Mühür Numarasının Bulunmadığı/Sayacın Tutanak Tarihinden Önce Mühürlendiğine İlişkin Tutanağın Katılan Kurumdan Sorulacağı )
ELEKTRİK BAĞLAMA FİŞİ ( Mühür Bozma/Elektrik Bağlama Fişinde Sayacın Mühürlendiğine Dair İbare ve Mühür Numarasının Bulunmadığı - Sayacın Tutanak Tarihinden Önce Mühürlendiğine İlişkin Tutanağın Katılan Kurumdan Sorulması Gerektiği )"
Y2.CD6.6.2013E. 2012/25865 K. 2013/14882"HIRSIZLIK ( Sanığın Suç Tarihinde Aynı Binadaki Başka İşyerinde Gerçekleşen Hırsızlık Olayında Tespit Edilen Parmak İzi Nedeniyle Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
PARMAK İZİ ( Sanığın Suç Tarihinde Aynı Binadaki Başka İşyerinde Gerçekleşen Hırsızlık Olayında Tespit Edilen Parmak İzi Nedeniyle Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Hırsızlık )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Suç Tarihi Dikkate Alındığında Uzlaştırma İşlemi Yapılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
UZLAŞMA ( İşyeri Dokunulmazlığını Bozma - Suç Tarihi Dikkate Alındığında Uzlaştırma İşlemi Yapılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y2.CD10.6.2013E. 2012/27054 K. 2013/15159"HIRSIZLIK ( Sanığın Şüpheli Hareketleri Üzerine Polis Tarafından Takip Edildiği/Balkona Tırmanırken Polisleri Farketmesi Üzerine Kaçarken Yakalandığı - Üst Araması Sonucunda Tornavida Bulunduğu/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
AYAK İZİ ( Sanığın Şüpheli Hareketleri Üzerine Polis Tarafından Takip Edildiği/Balkona Tırmanırken Polisleri Farketmesi Üzerine Kaçarken Yakalandığı - Balkonda Ayak İzinin Üstünde de Tornavida Belirlendiği/Beraat Kararı Verilmemesi Gereği )
ÜST ARAMASI ( Sanığın Polis Tarafından Takip Edildiği/Balkona Tırmanırken Polisleri Farketmesi Üzerine Kaçarken Yakalandığı - Balkonda Ayak İzinin Üstünde de Tornavida Belirlendiği/Beraat Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
TAKİP SONUCU YAKALANAN SANIK ( Sanığın Polis Tarafından Takip Edildiği/Balkona Tırmanırken Polisleri Farketmesi Üzerine Kaçarken Yakalandığı - Balkonda Ayak İzinin Üstünde de Tornavida Belirlendiği/Beraat Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y2.CD10.6.2013E. 2012/27613 K. 2013/15288"HIRSIZLIK ( Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında - Fiilin Suç Oluşturmaması Sebebiyle Derhal Beraat Kararı Verilmesi Dışında Sanığın Savunması Alınmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BERAAT KARARI ( Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık - Fiilin Suç Oluşturmaması Sebebiyle Derhal Beraat Kararı Verilmesi Dışında Sanığın Savunması Alınmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ ( Bilirkişi Yemin Tutanağının Hakim Tarafından İmzalanması Gerektiği - Adliye Personeli Olduğu Belirtilen Bilirkişinin Hangi Konuda Görevlendirildiğinin Belirtilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y2.CD11.6.2013E. 2011/29196 K. 2013/15522"İDDİANAMENİN KABULÜ KARARI ( Sanığa Okunması Gerektiği )
YASA YOLUNA BAŞVURMA ( Süresi Mercii ve Şeklinin Açıkça Gösterileceği )
UZLAŞMA ( Hakaret - Şikayete Tabi Olduğu/Uzlaşma Yoluna Başvurulacağı )
HAKARET ( Müştekiye Farklı Tarihlerde Birden Fazla Kez Mesaj Göndermek Suretiyle Hakaret Eden Sanık Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Müştekiye Farklı Tarihlerde Birden Fazla Kez Mesaj Göndermek Suretiyle Hakaret Eden Sanık Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hakaret Suçunda Maddi Zararın Oluşmadığı - Sanığın Kişilik Özellikleriyle Duruşmadaki Tutum ve Davranışlarının Gözönünde Bulundurulacağı )"
Y2.CD17.6.2013E. 2012/27065 K. 2013/16250"HIRSIZLIK ( Yakınana Ait Kayısı ve Brandaların Çalındığı/Sanığın Kayınvalidesinin Brandaları Sanığın Babasının Evinde Gördüğünü Yakınana İlettiği - Sanığın Kayınvalidesinin Bilgisine Başvurulacağı )
SUÇ İLE İLGİLİ BİLGİSİ OLAN KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULMASI ( Yakınana Ait Kayısı ve Brandaların Çalındığı/Sanığın Kayınvalidesinin Brandaları Sanığın Babasının Evinde Gördüğünü Yakınana İlettiği - Bilgisine Başvurulması Gerektiği )"
Y2.CD18.6.2013E. 2011/30115 K. 2013/16444"KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( İletişimin Tespitine Dair Kayıtların Dökümünün Yapılarak Denetime Olanak Verecek Biçimde Belgelendirilmesi Gereği )
İLETİŞİMİN TESPİTİ ( Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma - İletişimin Tespitine Dair Kayıtların Dökümünün Yapılarak Denetime Olanak Verecek Biçimde Belgelendirilmesi Gereği )"

Y3.CD

Y3.CD21.1.2013E. 2012/1699 K. 2013/2010"SUÇTA KULLANILAN BIÇAK ( Silahtan Sayılması Gerektiği ve TCK'nın 86/3. Md.sindeki Artırım Nedenlerinden Birden Fazla Halin Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Temel Cezanın Teşditen Belirlenmesi Gerektiği )
TEMEL CEZANIN TEŞDİDEN BELİRLENMESİ ( Sanığın Suçta Kullandığı Kabul Edilen Bıçağın Silahtan Sayılması Gerektiği ve TCK'nın 86/3. Md.sindeki Artırım Nedenlerinden Birden Fazla Halin Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Belirleneceği )
SİLAH SAYILAN BIÇAK ( Sanığın Suçta Kullandığı Kabul Edilen Bıçağın Silahtan Sayılması Gerektiği ve TCK'nın 86/3. Md.sindeki Artırım Nedenlerinden Birden Fazla Halin Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Temel Cezanın Teşditen Belirlenmesi Gerektiği )
BIÇAĞIN SİLAH SAYILMASI ( Sanığın Suçta Kullandığı Kabul Edilen Bıçak - TCK'nın 86/3. Md.sindeki Artırım Nedenlerinden Birden Fazla Halin Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Temel Cezanın Teşditen Belirlenmesi Gerektiği )"
Y3.CD15.4.2013E. 2012/17131 K. 2013/15825"KASTEN YARALAMA ( Sanığın Katılanı Önce Bıçakla Bacağından ve Elinden Yaraladığı/Kafa Atıp Burun Kemiğinde Kırığa Neden Olduğu - Kırığın Bıçakla Yaralamadan Kaynaklanmadığı/Fikri İçtima Gereği En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Sorumlu Tutulacağı )
KEMİK KIRIĞINA SEBEP OLACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Katılanı Önce Bıçakla Bacağından ve Elinden Yaraladığı/Kafa Atıp Burun Kemiğinde Kırığa Neden Olduğu - Kırığın Bıçakla Yaralamadan Kaynaklanmadığı/Fikri İçtima Uygulanacağı )
BIÇAKLA YARALAMA ( Sanığın Katılanı Önce Bıçakla Bacağından ve Elinden Yaraladığı/Kafa Atıp Burun Kemiğinde Kırığa Neden Olduğu - Kırığın Bıçakla Yaralamadan Kaynaklanmadığı/Fikri İçtima Uygulanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sanığın Katılanı Önce Bıçakla Bacağından ve Elinden Yaraladığı/Kafa Atıp Burun Kemiğinde Kırığa Neden Olduğu - Kırığın Bıçakla Yaralamadan Kaynaklanmadığı/5237 S.K. Md. 86 ve 87'ye Uygun Rapor Alınacağı )"
Y3.CD3.6.2013E. 2012/15056 K. 2013/22870"ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Kayıtlarının Bir Kısmının Silinme Koşullarının Oluştuğu/Bir Kısmının Suç Olmaktan Çıktığı - Gerekçe Kısmında HAGB'ye Karar Verildiği Halde Hüküm Fıkrasında Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Çelişkili Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Kayıtlarının Bir Kısmının Silinme Koşullarının Oluştuğu/Bir Kısmının Suç Olmaktan Çıktığı - Gerekçe Kısmında HAGB'ye Karar Verildiği Halde Hüküm Fıkrasında Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Çelişkili Olduğu )
KARARDA ÇELİŞKİ OLUŞMASI ( Sanığın Kayıtlarının Bir Kısmının Silinme Koşullarının Oluştuğu/Bir Kısmının Suç Olmaktan Çıktığı - Gerekçe Kısmında HAGB'ye Karar Verildiği Halde Hüküm Fıkrasında Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Çelişkili Olduğu )"
Y3.CD5.6.2013E. 2012/21323 K. 2013/23396"KASTEN YARALAMA ( Sanığın Eylemini Sopayla İşlediği Sabit Olup Yaralanmanın Niteliği de Göz Önüne Alındığında Sopanın Silahtan Sayılması Gerektiği - Haksız Tahrik Hükümleri İçin İlk Haksız Hareketin Kimden Geldiğinin Tespit Edileceği )
SOPANIN SİLAHTAN SAYILMASI ( Kasten Yaralama - Sanığın Eylemini Sopayla İşlediği Sabit Olup Yaralanmanın Niteliği de Göz Önüne Alındığında Sopanın Silahtan Sayılması Gerektiği )
SİLAHLA KASTEN YARALAMA ( Sanığın Eylemini Sopayla İşlediği Sabit Olup Yaralanmanın Niteliği de Göz Önüne Alındığında Sopanın Silahtan Sayılması Gerektiği - Haksız Tahrik Hükümleri İçin İlk Haksız Hareketin Kimden Geldiğinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
Y3.CD5.6.2013E. 2012/24475 K. 2013/23447"YARALAMA ( Mağdurdaki Kemik Kırığının Hayat Fonksiyonlarını Hangi Derecede Etkileyecek Nitelikte Olduğu Hususunda Rapor Alınacağı )
KEMİK KIRIĞININ DERECESİNİ TESPİT ( Mağdurdaki Kemik Kırığının Hayat Fonksiyonlarını Hangi Derecede Etkileyecek Nitelikte Olduğu Hususunda Rapor Alınacağı - Yaralama )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurdaki Kemik Kırığının Hayat Fonksiyonlarını Hangi Derecede Etkileyecek Nitelikte Olduğu Hususunda Rapor Alınacağı - Yaralama )"
Y3.CD6.6.2013E. 2012/20187 K. 2013/23826"YARALAMA ( Maddi Zarar Talebi Bulunmadığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Diğer Koşullar Açısından Değerlendirme Yapılacağı - "Daha Önce HAGB Kararı Bulunduğundan" Biçimindeki Yetersiz Gerekçe İle Uygulanmamasına Karar Verilemeyeceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Maddi Zarar Talebi Bulunmadığı/HAGB İle İlgili Diğer Koşullar Açısından Değerlendirme Yapılacağı - "Daha Önce HAGB Kararı Bulunduğundan" Biçimindeki Yetersiz Gerekçe İle Uygulanmamasına Karar Verilemeyeceği )
GEREKÇELİ KARAR ( Yaralama/Maddi Zarar Talebi Bulunmadığı - "Daha Önce HAGB Kararı Bulunduğundan" Biçimindeki Yetersiz Gerekçe İle Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y3.CD6.6.2013E. 2012/20871 K. 2013/23666"KASTEN YARALAMA ( Hapis Cezasından Çevrilmiş Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Olduğu - Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
KESİN NİTELİKTEKİ ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama/Hapis Cezasından Çevrilmiş Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Olduğu - Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
TEKERRÜR ( Kasten Yaralama/Hapis Cezasından Çevrilmiş Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Olduğu - Tekerrüre Esas Alınmaması Gerektiği )"
Y3.CD6.6.2013E. 2012/24609 K. 2013/23784"ORMAN VASFIYLA HAZİNE ADINA TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZ ( Sanığın Eyleminin Orman Kanunu'na Aykırılık Teşkil Ettiği )
ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Keşifte Zabıt Mümzii Tanıkların Ayrı Ayrı Dinlenilmesi Gereği )
KEŞİF ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Keşifte Zabıt Mümzii Tanıkların Ayrı Ayrı Dinlenilmesi Gereği/Birlikte Dinlenilmelerinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ZABIT MÜMZİ TANIKLARININ DİNLENMESİ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Keşifte Zabıt Mümzii Tanıkların Ayrı Ayrı Dinlenilmesi Gereği/Birlikte Dinlenilmelerinin Hukuka Aykırı Olduğu )
MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Müsaderesine Karar Verilen Ağaçların Değerleri Üzerinden Katılan İdare Lehine Nispi Vekalet Ücreti Tayin Edilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Müsaderesine Karar Verilen Ağaçların Değerleri Üzerinden Katılan İdare Lehine Nispi Vekalet Ücreti Tayin Edileceği )
İŞGAL VE FAYDALANMA ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Sanığın Davaya Konu Yerdeki İşgal ve Faydalanma Eyleminin Devam Ettiğinin Anlaşılmasına Göre Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması Gerektiği )"
Y3.CD6.6.2013E. 2012/27926 K. 2013/23793"EMVAL VEREN AĞACI KESMEK ( Zabıt Mümziilerinin Beyanlarında Çelişki Oluştuğu/Giderileceği - Gerekirse Zabıt Mümziileriyle Birlikte Mahallinde Yeniden Keşif Yapılacağı )
TANIK BEYANINDA ÇELİŞKİ ( Emval Veren Ağacı Kesmek - Zabıt Mümziilerinin Beyanlarında Yer Alan Çelişkilerin Giderilmesi Gerektiği )
ZABIT MÜMZİLERİNİN BEYANINDA ÇELİŞKİ ( Emval Veren Ağacı Kesmek - Zabıt Mümziilerinin Beyanlarında Yer Alan Çelişkilerin Giderileceği )
KEŞİF ( Emval Veren Ağacı Kesmek/Zabıt Mümziilerinin Beyanlarında Oluşan Çelişkinin Giderileceği - Gerekirse Zabıt Mümziileriyle Birlikte Mahallinde Yeniden Keşif Yapılacağı )"
Y3.CD10.6.2013E. 2012/24065 K. 2013/23983"EK SAVUNMA HAKKI ( Basit Yaralama - Sanığa Savunma Hakkı Tanınmadan Sabıka Kayıtları da Kendisine Okunmadan İddianamede Gösterilmeyen 5237 S.K. Md. 58 Uyarınca Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
TEKERRÜR ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Sabıka Kayıtları da Kendisine Okunmadan İddianamede Gösterilmeyen 5237 S.K. Md. 58 Uyarınca Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
MÜKERRİRLİĞE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Yaralama Suçundan Hükmedilen 1 Yıl 8 Aylık Hapis Cezası Yerine Mala Zarar Verme Suçundan Hükmedilen Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Basit Yaralama )
KESİN NİTELİKTEKİ ADLİ PARA CEZASI ( Mala Zarar Verme Suçundan Hükmedilen Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Basit Yaralama )
MALA ZARAR VERME ( Hükmedilen Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Yaralama Suçunda Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
YARALAMA ( Sanık Hakkında Mala Zarar Verme Suçu Nedeniyle Uygulanan Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Değil Kasten Yaralama Nedeniyle 1 Yıl 8 Ay Hükümlülüğüne Karar Verilen İlamın Tekerrüre Esas Alınacağı - Basit Yaralama ) "
Y3.CD13.6.2013E. 2012/20835 K. 2013/24796"HAKARET ( Şikayetten Vazgeçildiği/Sanıkların Sabıkasız Olduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olup Olmadığının Karar Yerinde Tartışılacağı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hakaret/Şikayetten Vazgeçildiği - Sanıkların Sabıkasız Olduğu/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olup Olmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hakaret/Şikayetten Vazgeçildiği - Sanıkların Sabıkasız Olduğu/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olup Olmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )"
Y3.CD13.6.2013E. 2012/24626 K. 2013/24721"KEŞİF ( Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Yerden Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Geçmediği Eski İşgal ve Faydalanma Olduğunun Belirtildiği Halde Sanık Aleyhine Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Yerden Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Geçmediği Eski İşgal ve Faydalanma Olduğunun Belirtildiği Halde Sanık Aleyhine Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
İŞGAL VE FAYDALANMA ( Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Yerden Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Geçmediği Eski İşgal ve Faydalanma Olduğunun Belirtildiği Halde Sanık Aleyhine Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y3.CD13.6.2013E. 2012/24904 K. 2013/24833"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Davaya Konu Yerde Orman Kadastrosunun Kesinleşmiş Olduğu - Örtü Tahribi Yapıldığı ve Hayvan Otlatıldığına Dair Bilirkişi Raporuyla Sanığın Hayvan Otlatmak İçin Alanı Çitle Çevirdiğine Dair İkrarda Bulunduğu/Suçun Oluştuğu )
HAYVAN OTLATMAK İÇİN ALANI ÇİTLE ÇEVİRMEK ( Sanığın Çitle Çevirdiğine Dair İkrarı Bulunduğu/Davaya Konu Yerde Orman Kadastrosunun Kesinleşmiş Olduğu - Bilirkişi Raporunda Hayvan Otlatıldığının Belirtildiği/İşgal ve Faydalanma Suçunun Oluştuğu )
DOĞA ÖRTÜSÜNÜN TAHRİP EDİLMESİ ( İşgal ve Faydalanma - Bilirkişi Raporu ve Sanığın İkrarı Gözetildiğinde Suçun Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşgal ve Faydalanma - Bilirkişi Raporu ve Sanığın İkrarı Gözetildiğinde Suçun Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )"
Y3.CD13.6.2013E. 2012/29903 K. 2013/24733"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Keşif Yapılarak Davaya Konu Alanın Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Kesinleşmiş Orman Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığı Hususunun Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ ( İşgal ve Faydalanma - Keşif Yapılarak Davaya Konu Alanın Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Kesinleşmiş Orman Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığı Hususunun Belirlenmesi Gerektiği )
KEŞİF ( İşgal ve Faydalanma - Keşif Yapılarak Davaya Konu Alanın Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Kesinleşmiş Orman Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığı Hususunun Belirlenmesi Gereği )"
Y3.CD13.6.2013E. 2012/30302 K. 2013/24809"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Sanığın Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Yerin Orman Olduğuna Dair Dosya Kesinleşmediğinden Bahisle Beraatine Hükmedildiği - Bilirkişi Raporunda Yerin Orman Sınırlarında Kaldığının Belirtildiği/Kadastrodan Edinilen Tapu Kayıtlarının Geçerliliğinin Tartışılacağı )
ORMAN SINIRI İÇİNDE KALAN YER ( Sanığın Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Yerin Orman Olduğuna Dair Dosya Kesinleşmediğinden Bahisle Beraatine Hükmedildiği - Bilirkişi Raporunda Yerin Orman Sınırlarında Kaldığının Belirtildiği/Kadastrodan Edinilen Tapu Kayıtlarının Geçerliliğinin Tartışılacağı )
BİLİRKİŞİ ( Orman Kanununa Aykırılık/Sanığın Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Yerin Orman Olduğuna Dair Dosya Kesinleşmediğinden Bahisle Beraatine Hükmedildiği - Bilirkişi Raporunda Yerin Orman Sınırları Dahilinde Kaldığının Belirtildiği/Kadastrodan Edinilen Tapu Kayıtlarının Geçerliliğinin Tartışılacağı )"

Y4.CD

Y4.CD21.9.2011E. 2011/16741 K. 2011/16229"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Koşullarından Birinin Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Zararının Karşılanmış Olması Gerektiği - Görevliye Hakaret Suçunda Mağdurun Maddi Nitelikli Bir Zararı Olmayacağından Araştırılmasına Gerek Olmadığı )
GÖREVLİYE HAKARET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılabilmesinin Koşullarından Birinin Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Zararının Karşılanmış Olması Gerektiği - Görevliye Hakaret Suçunda Mağdurun Maddi Nitelikli Bir Zararı Söz Konusu Olmadığından Araştırılmasının Gerekmediği )"
Y4.CD19.9.2012E. 2010/26084 K. 2012/17385"HAKARET SUÇU ( Sanıkların Beyanlarının Hükme Esas Alınmadığı Bu Sebeple Aleyhine Tanıklık Yapılan Kişi Hakkında Bir Hak Kısıtlamasını veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Karar Verilmediği Biçimindeki Gerekçeyle Somut Olay Açısından Şartları Bulunmayan Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanarak Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ETKİN PİŞMANLIK ( Sanıklar Dışındaki Tanıkların Beyanları Delil Kabul Edilip Sanıklardan Birinin Cezalandırılmasına Dair Kararın Kesinleştiği ve Bu Suretle Sanıkların Duruşmadaki Beyanlarının Gerçek Dışı Olduğunun Anlaşıldığı/Şartları Bulunmayan Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Hakaret Suçu )
SANIKLAR DIŞINDAKİ TANIKLARIN BEYANLARININ DELİL KABUL EDİLMESİ ( Sanıklardan Birinin Cezalandırılmasına Dair Kararın Kesinleştiği ve Bu Suretle Sanıkların Duruşmadaki Beyanlarının Gerçek Dışı Olduğunun Anlaşıldığı/Şartları Bulunmayan Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Hakaret Suçu )"
Y4.CD24.9.2012E. 2011/24241 K. 2012/18161"HÜKMÜN İÇERİĞİ ( Açıklanmasına Karar Verilecek Yeni Hükmün Yargıtay İncelemesine Tabi Olacak ve Kesinleşmesi Halinde İnfaza Verilecek Hüküm Olacağı - Duruşma Açmadan Önceki Karara Yollama Yapılmak Suretiyle Yasaya Aykırı Davranılmasının Doğru Görülmediği )
HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( Kararın Dayandığı Tüm Kanıtlara Göre Ulaşılan Sonuçların Sanığın Eyleminin ve Yüklenen Suçun Unsurlarının Nelerden İbaret Olduğunun Hangi Gerekçeyle Hangi Delillere Üstünlük Tanındığının Açık Olarak Gerekçeye Yansıtılması ve Bu Şekilde Cezanın Şahsileştirilmesi Gerektiği )
KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ( Duruşma Açmadan Önceki Karara Yollama Yapılmak Suretiyle 5271 S. CMK'nun 34. ve 223. 230. Md. Hükümlerine Aykırı Davranılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y4.CD1.10.2012E. 2011/15903 K. 2012/18962"YALAN TANIKLIK ( Sanığın Eyleminin Başka Bir Şahıs Hakkında Taksirle Ölüme Neden Olma Suçundan Açılan Dava Dosyasının Kesinleşmiş Kararını İçeren Aslı ya da Onaylı Örneğinin Getirtilip Anılan Dava Dosyasıyla Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Yalan Tanıklık - Suç Tarihinde On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınmama Gerekçesinin Kararda Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA ( Açılan Dava Dosyasının Kesinleşmiş Kararını İçeren Aslı Yada Onaylı Örneğinin Getirtilip Sanığın Yalan Tanıklık Eyleminin Anılan Dava Dosyasıyla Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Sanığın Suç Tarihinde On Sekiz Yaşından Küçük Olduğu/Sosyal İnceleme Raporu Alınmama Gerekçesinin Kararda Gösterilmemesinin Doğru Görülmediği - Yalan Tanıklık )"
Y4.CD1.10.2012E. 2011/2219 K. 2012/19053"HAKARET SUÇU ( Cezası Ertelenmesine Karşın Sanığın Mağdurun Zararını Gidermediği Biçimindeki Yetersiz Gerekçeyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hakaret Suçu - Gerek Sanığın Kişiliğine Dair Ölçüt Gerekse Daha Önce Kasıtlı Suçtan Mahkum Olmadığı Ölçütü Kapsamında Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Adli Sicil Kaydına Yer Alan Sabıkasının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Tartışılması Gerektiği )
ERTELEME ( Hakaret Suçunda Mağdurun Giderilmesi Gereken Somut Maddi Zararlarının Ne Olduğu Açıklanıp Gösterilmeden ve Sanığa Ait Adli Sicil Belgesindeki Suç Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş Ceza Mahkumiyetini İçerir İlam Bulunmadığının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Gözetilmesi Gerektiği )"
Y4.CD3.10.2012E. 2011/13246 K. 2012/19302"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET ( İcra Hukuk Mahkemesindeki Davada Davalı Olan Sanığın Duruşma Sırasında Kendisinden Yazı ve İmza Örnekleri Aldırılırken Yazdırılan Metinden Borcun İkrar Ettirildiği Sonucunu Çıkarıp Tepki Olarak Suça Konu Mektubu Yazdığı - 5237 S. TCK'nun 129. Md. Hükmünün Tartışılması Gerektiği )
HAKSIZ TAHRİK ( İcra Hukuk Mahkemesindeki Davada Davalı Olan Sanığın Duruşma Sırasında Kendisinden Yazı ve İmza Örnekleri Aldırılırken Yazdırılan Metine Tepki Olarak Suça Konu Mektubu Yazdığı/Hakkında 5237 S. TCK'nun 29. Md. Hükmünün Tartışılması Gerektiği - Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret )
YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME ( Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren ve 6352 S. K. Md. 90 ile 5237 S. TCK'nun Md. 277 Hükmünde Değişiklik Yapılması Karşısında Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )"
Y4.CD24.1.2013E. 2012/17641 K. 2013/1355"RUHSAL SÜKUN İÇİNDE YAŞAMA HAKKINI İHLAL ETMEK ( Sanığın Aynı Anlamdaki Mesajları Gereksiz ve Rahatsız Edici Biçimde 3,5 Saat İçinde 4 Kez Katılana Göndermesi - Suçun Oluştuğu )
TELEFON MESAJI İLE RAHATSIZ ETMEK ( Sanığın Aynı Anlamdaki Mesajları Gereksiz ve Rahatsız Edici Biçimde 3,5 Saat İçinde 4 Kez Katılana Göndermesi - Ruhsal Sükun İçinde Yaşama Hakkını İhlal Ettiği/Mahkumiyete Karar Verileceği )
HUZUR VE SÜKUNU BOZMAK AMACIYLA TELEFON MESAJI GÖNDERMEK ( Sanığın Aynı Anlamdaki Mesajları Gereksiz ve Rahatsız Edici Biçimde 3,5 Saat İçinde 4 Kez Katılana Göndermesi - Ruhsal Sükun İçinde Yaşama Hakkını İhlal Ettiği )
MESAJ YOLUYLA RAHATSIZLIK VERMEK ( Sanığın Aynı Anlamdaki Mesajları Gereksiz ve Rahatsız Edici Biçimde 3,5 Saat İçinde 4 Kez Katılana Göndermesi - Ruhsal Sükun İçinde Yaşama Hakkını İhlal Ettiği )"
Y4.CD3.6.2013E. 2011/6898 K. 2013/17041"TEHDİT ( Tanığın Soruşturma Aşamasında Tüm Sanıkların Tehdidinden Bahsettiği/Kovuşturmada Adı Geçen Sanığın Tehditte Bulunmadığını Belirttiği - Diğer Tanığın Adı Geçen Sanıklardan Bir Kısmının Tehditte Bulunduğunu Hatırlamadığını Söylediği/Çelişkinin Giderileceği )
TANIK BEYANI ( Tanığın Soruşturmada Tüm Sanıkların Tehdidinden Bahsettiği/Kovuşturmada Adı Geçen Sanığın Tehditte Bulunmadığını Belirttiği - Diğer Tanığın Sanıklardan Bir Kısmının Tehditte Bulunduğunu Hatırlamadığını Söylediği/Çelişkinin Giderileceği )
ADLİ TIP RAPORU ( Sanıkların Katılanların Kendilerini Yaraladıklarını Beyan Ettiği - Adli Raporlarda da Trafik Kazası İle Bağdaşmayacak Künt Travma İzi Bulunduğu/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit Suçunda Sanıkların Katılanların Kendilerini Yaraladıklarını Beyan Ettiği - Adli Raporlarda da Trafik Kazası İle Bağdaşmayacak Künt Travma İzi Bulunduğu/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
TRAFİK KAZASI İLE BAĞDAŞMAYAN BULGU TESPİTİ ( Tehdit Suçunda Sanıkların Katılanların Kendilerini Yaraladıklarını Beyan Ettiği - Adli Raporlarda da Künt Travma İzi Bulunduğu/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
KÜNT TRAVMA ( Tehdit Suçunda Sanıkların Katılanların Kendilerini Yaraladıklarını Beyan Ettiği - Adli Raporlarda da Künt Travma İzi Bulunduğu/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )"
Y4.CD3.6.2013E. 2013/7727 K. 2013/17108"HIRSIZLIK ( Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilen Suçun Uzlaşma Kapsamında Bulunduğu - Reşit Olmayan Şüphelin Uzlaşma Teklifinin Kanuni Temsilcilerine Yapılacağı )
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık/Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilen Suçun Uzlaşma Kapsamında Bulunduğu - Reşit Olmayan Şüphelin Uzlaşma Teklifinin Kanuni Temsilcilerine Yapılması Gerektiği )
UZLAŞMA ( Hırsızlık/Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilen Suçun Uzlaşma Kapsamında Bulunduğu - Reşit Olmayan Şüphelin Uzlaşma Teklifinin Kanuni Temsilcilerine Yapılacağı )"
Y4.CD5.6.2013E. 2011/11826 K. 2013/17430"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağdura "Seni Öldüreceğim, Yaşatmayacağım" Diyerek Silahla Mağdurun Bulunduğu Yöne Ateş Ettiği - Fikri İçtima Aracılığı İle Silahla Tehdit Suçundan Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hüküm Kurulacağı )
FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Mağdura "Seni Öldüreceğim, Yaşatmayacağım" Diyerek Silahla Mağdurun Bulunduğu Yöne Ateş Ettiği/Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması - Fikri İçtima Aracılığı İle Silahla Tehdit Suçundan Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hüküm Kurulacağı )
TEHDİT ( Sanığın Mağdura "Seni Öldüreceğim, Yaşatmayacağım" Diyerek Silahla Mağdurun Bulunduğu Yöne Ateş Ettiği/Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması - Fikri İçtima Aracılığı İle Silahla Tehdit Suçundan Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hüküm Kurulacağı )
TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Sabıkasına Konu Sulh Ceza Mahkemesi'nin İlamındaki Cezanın Kesin Nitelikte Olduğu - Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
KESİN NİTELİKTEKİ İLAM ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Sabıkasına Konu Sulh Ceza Mahkemesi'nin İlamındaki Cezanın Kesin Nitelikte Olduğu - Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Hükmünün Uygulanacağı )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Hükmünün Uygulanması Gerektiği )"
Y4.CD6.6.2013E. 2011/16349 K. 2013/17742"TEHDİT ( Mağdurların Sanığın Arabasının Yakılması Eyleminde Şüpheli Oldukları - Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )
MAĞDURLARIN SANIĞIN ARABASINI YAKTIĞINA DAİR İDDİA ( Tehdit Suçundan Sanığın Arabasının Yakılması Eyleminde Mağdurların Şüpheli Oldukları - Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit Suçundan Sanığın Arabasının Yakılması Eyleminde Mağdurların Şüpheli Oldukları - Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )"

Y5.CD

Y5.CD11.10.2012E. 2012/1302 K. 2012/10195"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Sayaç Panosu Mühürlenmesine Rağmen Sanığın Suç Tarihinde Sayaç Ölçü Devresine Girmeden Ayrı Hat Çekerek Elektriği Kaçak Kullandığı Tespit Edilmekle Kaçak Elektrik Kullanım Tespit Tutanağında Belirtilen Mühürleme Tutanağının Getirtilmesi İle Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
ELEKTRİK SAYACININ MÜHÜRLENMESİ ( Elektrik Hırsızlığı - Tespit Tutanağında Belirtilen Mühürleme Tutanağının Getirtilmesi ve Sanığın Suçu İnkar Ettiği Gözetilerek Tutanak Düzenleyicilerinin Tanık Olarak Beyanlarının Alınması Ne Zamandan Beri Kiracı Olarak Oturduğunun Tespit Edilmesi İle Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM TESPİT TUTANAĞI ( Düzenleyicilerinin Tanık Olarak Beyanlarının Alınması Savunması Üzerinde Durularak Ne Zamandan Beri Kiracı Olarak Oturduğunun Tespit Edilmesi İle Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )"
Y5.CD16.10.2012E. 2011/12171 K. 2012/10362"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Soruşturması Devam Eden ve Açılan Tüm Dava Dosyalarının Getirtilip Yargılaması Süren Varsa Bu Dosyayla Birleştirilmesi Gerektiği - Buna Olanak Yoksa Sonucuna Göre Teselsül Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Mühür Bozma Suçu - Sanık Hakkında Soruşturması Devam Eden ve Açılan Tüm Dava Dosyalarının Getirtilip Yargılaması Süren Varsa Kişisel ve Eylemsel Bağ Sebebiyle Bu Dosyayla Birleştirilmesi Gerektiği )
HUKUKİ KESİNTİ ( Sanık Hakkında Yargılaması Süren Davaların Bu Dosyayla Birleştirilmesine Olanak Yoksa Denetime İmkan Sağlamak İçin Dosya Arasına Konulup İddianame Tarihlerine Göre Hukuki Kesintinin Gerçekleşip Gerçekleşmediği de Saptanarak Sonucuna Göre Teselsül Hükümlerinin Tartışılması Gerektiği - Mühür Bozma Suçu )
TESELSÜL ( Mühür Bozma Suçu - Sanığın Temyiz Dilekçesinde Hakkında Davalar Açıldığını Bildirdiği - Birleştirilmesi Mümkün Değilse İddianame Tarihlerine Göre Hukuki Kesintinin Gerçekleşip Gerçekleşmediği de Saptanarak Sonucuna Göre Teselsül Hükümlerinin Tartışılması Gerektiği )"
Y5.CD16.10.2012E. 2011/14359 K. 2012/10367"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Sanık ve Tanık Beyanları Arasındaki Bu Çelişki Giderilerek Suç Tarihinde İşyerinin Kim Tarafından Kullanıldığının Tespit Edilmesiyle Elektrik Kesme ve Mühürleme Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti Katılan Kurumdan İstenilip Temin Edilmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
ELEKTRİK KESME BELGESİ ( Dosya Arasında Fotokopisi Bulunan ve Mühür Numarası Kısmındaki Yazı Okunmayan Elektrik Kesme ve Mühürleme Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti Katılan Kurumdan İstenilip Temin Edilmesi Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )
KAÇAK ELEKTRİK ( Sanık ve Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilerek Suç Tarihindeki Olay Yeri Kaçak Elektrik Tespit Tutanağı Düzenleyicilerinin Tanık Olarak Dinlenilmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )"
Y5.CD7.11.2012E. 2010/3093 K. 2012/11001"ZİMMET ( Kooperatifin Şirkete Verdiği Hizmet Bedeli Olarak Düzenlenerek Karşılığının Tahsil Edildiği Ancak Kayıtlara İşlenmediği Belirtilen Faturalar Karşılığında Şirket Tarafından Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırıldıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
KAYITLARA İŞLENMEYEN FATURALAR ( Karşılığında Şirket Tarafından Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Hangi Tarihte Yapıldığı ve Gelir Olarak Kooperatif Kayıtlarına Alınıp Alınmadığı Araştırılıp Tespit Edildikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Zimmet )
FATURLARIN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Zimmet - Kooperatifin Şirkete Verdiği Hizmet Bedeli Olarak Düzenlenerek Karşılığının Tahsil Edildiği Ancak Kayıtlara İşlenmediği Belirtilen Faturalar Karşılığında Şirket Tarafından Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Ne Zaman Yapıldığı ve Gelir Olarak Kooperatif Kayıtlarına Alınıp Alınmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )"
Y5.CD21.2.2013E. 2012/3486 K. 2013/1316"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Sanıkların İhaleye Girecek Mağdurları Cebir ve Tehdit Kullanarak Engellediği/Mağdurların Eksik Belge Nedeniyle İhaleye Katılma Yeterliliği Taşımadığı - Suçun Oluşmayacağı/Tehdit ve Kasten Yaralama Suçunun Oluşacağı )
KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALESİ ( Sanıkların İhaleye Girecek Mağdurları Cebir ve Tehdit Kullanarak Engellediği/Mağdurların Eksik Belge Nedeniyle İhaleye Katılma Yeterliliği Taşımadığı - 5237 S.K. Md. 235/2-c'deki Suçun Oluşmayacağı )
İHALEYE KATILMA YETERLİLİĞİ ( Sanıkların İhaleye Girecek Mağdurları Cebir ve Tehdit Kullanarak Engellediği/Mağdurların Eksik Belge Nedeniyle İhaleye Katılma Yeterliliği Taşımadığı - İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşmayacağı )
CEBİR VE TEHDİT ( Sanıkların İhaleye Girecek Mağdurları Cebir ve Tehdit Kullanarak Engellediği/Mağdurların Eksik Belge Nedeniyle İhaleye Katılma Yeterliliği Taşımadığı - İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşmayacağı/Tehdit ve Kasten Yaralama Suçunun Oluşacağı )
TEHDİT ( Sanıkların İhaleye Girecek Mağdurları Cebir ve Tehdit Kullanarak Engellediği/Mağdurların Eksik Belge Nedeniyle İhaleye Katılma Yeterliliği Taşımadığı - İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşmayacağı/Tehdit ve Kasten Yaralama Suçunun Oluşacağı )
KASTEN YARALAMA ( Sanıkların İhaleye Girecek Mağdurları Cebir ve Tehdit Kullanarak Engellediği/Mağdurların Eksik Belge Nedeniyle İhaleye Katılma Yeterliliği Taşımadığı - İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşmayacağı/Eylemin Tehdit ve Kasten Yaralama Olduğu )"
Y5.CD28.2.2013E. 2012/3588 K. 2013/1487"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK ( Doğrudan Teminin İhale Usulü Olmadığı/Satın Alma Yöntemi Olduğu - Kamu Görevlisi Olan Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşturacağı )
DOĞRUDAN TEMİN ( İhale Usulü Olmadığı/Satın Alma Yöntemi Olduğu - Kamu Görevlisi Olan Sanığın Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Değil Zincirleme Biçimde Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( İhale Usulü Olmadığı/Satın Alma Yöntemi Olduğu - Kamu Görevlisi Olan Sanığın Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Değil Zincirleme Biçimde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Olduğu )
KANUNİLİK İLKESİ ( İhaleye Fesat Karıştırma Hallerinin Yasa Koyucu Tarafından Tahdidi Olarak Sayıldığı - Seçimlik Hareketlerin ya da Faillik Durumunun Genişletilmesinin Kanunilik İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği )
ÖZGÜ SUÇ ( İhaleye Katılan ya da Katılmak İsteyen Kişiler Tarafından İşlenebilen İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabilecekleri )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Kişiliği ve Suçu Sürdürmedeki Israrlı Tutumları Gözönüne Alınarak Temel Cezanın ve Zincirleme Suç Nedeniyle Yapılacak Artırımın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirleneceği )
YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Görevi Kötüye Kullanmak - Suçun Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlendiği/5237 S.K. Md.53/5'in Uygulanacağı )
YASAKLAMA KARARI ( İhaleye Fesat Karıştırma - 4734 S.K. Md. 17/a-c'nin Yollamasıyla Yasaklama Kararına Hükmedileceği )"
Y5.CD28.2.2013E. 2012/3811 K. 2013/1486"KAZANÇ ELDE ETMEK MAKSADIYLA ÖDÜNÇ PARA VERMEK ( Alışveriş Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Pos Cihazı İle İşlem Yapmak/Komisyon Kesintisi - Sanıkların Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Suçun Oluşacağı )
TEFECİLİK ( Kuyumcu Olan Sanıkların Alışveriş Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Komisyon Keserek Pos Cihazı İle İşlem Yaptığı - Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Aldıkları Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Suçun Oluşacağı )
KREDİ KARTI VE POS CİHAZI İLE KOMİSYON KESEREK BORÇ VERME ( Sanıkların Alışveriş Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Gösterdiği - Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Aldıkları Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Tefecilik Suçunun Oluşacağı )
GERÇEK OLMAYAN ALIŞ VERİŞ TUTARI ÜZERİNDEN KOMİSYON KESİNTİSİ YAPMAK ( Sanıkların Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Aldıkları Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Tefecilik Suçunun Oluşacağı )"
Y5.CD9.5.2013E. 2012/4530 K. 2013/4815"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Sanığın Kendisi veya Üçüncü Kişiler Lehine Haksız Çıkar Sağlamasının Gerektiği ve Bunun Suçun Maddi Unsuru Olduğu - Alım Satımın Uygulama Usul ve Şekillerine Aykırı Davranılması veya İhale Tamamlandıktan Sonra Yapılan Usulsüz Eylemlerin Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Eylemlerinin 765 S. Kanunun Madde 362 Hükmünde Düzenlenen Suçu Oluşturabileceği/Bu Suçun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu - Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında Bu Sürenin Gerçekleştiği )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Sanığın Kendisi veya Üçüncü Kişiler Lehine Haksız Çıkar Sağlamasının Gerektiği ve Bunun Suçun Maddi Unsuru Olduğu - Alım Satımın Uygulama Usul ve Şekillerine Aykırı Davranılması veya İhale Tamamlandıktan Sonra Yapılan Usulsüz Eylemlerin Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturmayacağı )"

Y6.CD

Y6.CD10.4.2013E. 2010/15367 K. 2013/7672"YAĞMA ( Sanığın Boğuşma Sonucu Mağduru Yaraladığı/Mağdurun Araçtan İndiği Esnada Aracı Çalıştırıp Hareket Ettiği - Kaza Yapıp Aracı Bıraktığı/Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
HIRSIZLIK ( Sanığın Kolluk Güçlerince Araya Kesinti Girdikten Sonra Yakalandığı - Teşebbüs Uygulaması Yapılamayacağı )
TEŞEBBÜS ( Sanığın Kolluk Güçlerince Araya Kesinti Girdikten Sonra Yakalandığı - Teşebbüs Uygulaması Yapılamayacağı )"
Y6.CD10.6.2013E. 2013/4389 K. 2013/13805"HIRSIZLIK ( Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Lehe Hükmün Belirlenmesi ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımına Dair Hükümlerin Uygulanmayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Lehe Hükmün Belirlenmesi ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımına Dair Hükümlerin Uygulanmayacağı - Hırsızlık )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Lehe Hükmün Belirlenmesi ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımına Dair Hükümlerin Uygulanmayacağı - Hırsızlık )"
Y6.CD18.6.2013E. 2010/27384 K. 2013/14036"MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Olay Günü Yapıldığı ve Sanığa Ait Parmak İzinin Bulunduğu İddia Edilen Olay Yeri İnceleme Raporunun Dosyada Bulunmadığı - Temini Gerektiği )
PARMAK İZİ ( Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık - Olay Günü Yapıldığı ve Sanığa Ait Parmak İzinin Bulunduğu İddia Edilen Olay Yeri İnceleme Raporunun Dosya Münderecatına Dahil Edileceği )
OLAY YERİ İNCELEME RAPORU ( Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık - Olay Günü Yapıldığı ve Sanığa Ait Parmak İzinin Bulunduğu İddia Edilen Olay Yeri İnceleme Raporunun Temin Edileceği )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Olay Günü Yapıldığı ve Sanığa Ait Parmak İzinin Bulunduğu İddia Edilen Olay Yeri İnceleme Raporunun Temini Gerektiği )"
Y6.CD25.6.2013E. 2010/26820 K. 2013/14946"İBADETE AYRILMIŞ YERDE BULUNAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Yakınanın Cami Avlusunda Çıkardığı Ceketindeki Cüzdanı Çalan Sanığın Kesintisiz Takip Sonucu Yakalandığı - Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( Yakınanın Cami Avlusunda Çıkardığı Ceketindeki Cüzdanı Çalan Sanığın Kesintisiz Takip Sonucu Yakalandığı - Nitelikli Hırsızlığın Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetileceği )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Yakınanın Cami Avlusunda Çıkardığı Ceketindeki Cüzdanı Çalan Sanığın Kesintisiz Takip Sonucu Yakalandığı - Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetileceği )
KESİNTİSİZ TAKİP ( Yakınanın Cami Avlusunda Çıkardığı Ceketindeki Cüzdanı Çalan Sanığın Kesintisiz Takip Sonucu Yakalandığı - Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gereği )"
Y6.CD25.6.2013E. 2010/27267 K. 2013/14983"YAĞMA ( Sanığın Mağdurun Cebindeki Parayı Aldığı/Farkedilmesi Üzerine Mağdurlarla Çıkan Tartışmada İki Mağduru da Yaraladığı - Suçun Oluşup Oluşmadığının Ağır Ceza Mahkemesinde Tartışılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Mağdurun Cebindeki Parayı Aldığı/Farkedilmesi Üzerine Mağdurlarla Çıkan Tartışmada İki Mağduru da Yaraladığı - Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tespitinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
BİRDEN FAZLA KİŞİYİ YARALAMA ( Sanığın Mağdurun Cebindeki Parayı Aldığı/Farkedilmesi Üzerine Mağdurlarla Çıkan Tartışmada İki Mağduru da Yaraladığı - Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tespitinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"

Y7.CD

Y7.CD10.4.2013E. 2011/11138 K. 2013/9356"MUDİYİ KANDIRARAK İMZASINI ALMAK ( Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek - Eylemin Nitelikli Zimmet Olduğu/Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )
TEDİYE FİŞİ İLE PARA ÇEKMEK ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak/Nitelikli Zimmet - Zararın Bulunmaması Halinde Sadece Gün Adli Para Cezası Tayin Edileceği )
BASİT ZİMMET ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Sanığın Diğer Eylemlerinin Basit Zimmet Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )"
Y7.CD6.6.2013E. 2012/28359 K. 2013/12496"KAÇAK VE YABANCI MENŞEİLİ MAZOTLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAK ( Eylemin Petrol Piyasası Kanunu'na Aykırılık Değil Kaçakçılıkla Mücadele Yasası'na Muhalefet Suçunu Oluşturacağı )
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE YASASINA MUHALEFET ( Kaçak ve Yabancı Mazotla Türkiye'ye Giriş Yapan Sanığın Eyleminin Petrol Piyasası Kanunu'na Aykırılık Değil Kaçakçılıkla Mücadele Yasası'na Muhalefet Olduğu )
PETROL PİYASASI KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kaçak ve Yabancı Mazotla Türkiye'ye Giriş Yapan Sanığın Eyleminin Petrol Piyasası Kanunu'na Aykırılık Değil Kaçakçılıkla Mücadele Yasası'na Muhalefet Olduğu )"
Y7.CD11.6.2013E. 2012/23383 K. 2013/12884"SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET ( Gıyapta Verilen Kararın 7201 S.K. Md.21'e Uyulmadan - Tebliğ Mazbatasına Hangi Sebeple Köy Muhtarına Tebligat Yapıldığının Belirtileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet - Sanığın Tevziat Saatinde Adresten Ayrılma Sebebinin Tebliğ Mazbatasına Yazılmadığı/Hırsızlık )
KÖY MUHTARINA YAPILAN TEBLİGAT ( Gıyapta Verilen Kararın 7201 S.K. Md.21'e Uyulmadan - Tebliğ Mazbatasına Hangi Sebeple Köy Muhtarına Tebligat Yapıldığının Belirtileceği/Hırsızlık )"

Y8.CD

Y8.CD16.1.2013E. 2012/22139 K. 2013/1426"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Aracında Yapılan Aramada Sustalı Çakı Ele Geçirildiği - 6136 S.K. Md. 13'ün Değil Md.15'in Uygulanacağı )
SUSTALI ÇAKI ( Sanığın Aracında Yapılan Aramada Sustalı Çakı Ele Geçirildiği - 6136 S.K. Md. 13'ün Değil Md.15'in Uygulanacağı )
TEKERRÜR ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan ve Daha Ağır Cezayı İçeren Asliye Ceza Mahkemesi İlamının Dikkate Alınacağı )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNDE SÜRE ( Süre Belirtilmeksizin Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi Gereği - İnfaz Yetkisini Sınırlayacak Biçimde Cezanın İnfazından Sonra 6 Ay Süreyle Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD1.2.2013E. 2012/23625 K. 2013/4121"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Akıl Hastası Olan Şüpheli Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - Kamu Davası Açılması ve Davanın Sonucuna Göre Ceza veya Güvenlik Tedbirlerine Hükmolunup Hükmolunmayacağının Mahkemesince Belirleneceği )
AKIL HASTALIĞI ( Akıl Hastaları Hakkında Soruşturma Evresinde Güvenlik Önlemlerinin Uygulanacağına Dair Hüküm Bulunmadığı )
GÜVENLİK TEDBİRİ ( Akıl Hastası Olan Şüpheli Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - Kamu Davası Açılması ve Davanın Sonucuna Göre Ceza veya Güvenlik Tedbirlerine Hükmolunup Hükmolunmayacağının Mahkemesince Belirleneceği )
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Akıl Hastası Olan Şüpheli Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - 6136 S.K.'ya Aykırılık )"
Y8.CD18.2.2013E. 2012/20519 K. 2013/5663"SİLAHLI TEHDİT ( Sanığın Tartışma Nedeniyle Belirli Şahıslara Doğru Ateş Ettiği - Silahlı Tehdit Suçunun Oluşup Oluşmadığı Belirlenmeden Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Tartışma Nedeniyle Belirli Şahıslara Doğru Ateş Ettiği - Silahlı Tehdit Suçunun Oluşup Oluşmadığı Belirlenmeden Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Hüküm Kurulurken Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına Hükmedileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( 6136 S.K.'ya Muhalefet - Hüküm Kurulurken Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına Hükmedileceği )"
Y8.CD12.4.2013E. 2012/34977 K. 2013/11740"ATEŞLİ SİLAHLAR ( Davaya Konu Gaz Tabancasının Marka Model ve Üretim Yılı Tespit Olunup Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Marka Model ve Üretim Yılı İtibariyle Bu Silahların Mevcut Haliyle Üretilmesine İzin Verilip Verilmediğinin Sorulması Gerektiği )
GAZ TABANCASI ( Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Silahın Üretim İzni Verilen Orijinal Haline Uygun Şekilde Bilye Geçişine İmkan Verecek Nitelikte Gaz Ayırıcı Parçasının Tadil Edilip Edilmediğine Dair Rapor Alınması Gerektiği - 6136 S. Yasa Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanıp Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Üretim Şemasının Temin Edilememesi Halinde Suça Konu Silahın Gaz Ayırıcı Parçasının Fotoğrafları Varsa Faturası ve Dosyadaki Bilirkişi Raporu Eklenip Üretici Firmadan Gaz Ayırıcı Parçanın Mevcut Şekli İle İmal Edilip Edilmediğinin Sorulması Gerektiği - Ateşli Silahlar )"
Y8.CD3.6.2013E. 2012/29790 K. 2013/16824"PARADA SAHTECİLİK ( Kesintisiz Suçlardan Olduğu/İddianamenin Düzenlenmesiyle Hukuki Kesintinin Oluştuğu - Mükerrer Cezalandırmayı Önleme Bakımından Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davayla Eldeki Davanın Birleştirileceği )
MÜKERRER CEZALANDIRILMANIN ÖNLENMESİ ( Parada Sahtecilik/İddianamenin Düzenlenmesiyle Hukuki Kesintinin Oluştuğu - Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davayla Eldeki Davanın Birleştirilmesi Gereği )
KESİNTİSİZ SUÇ ( Parada Sahtecilik/İddianamenin Düzenlenmesiyle Hukuki Kesintinin Oluştuğu - Mükerrer Cezalandırmayı Önleme Bakımından Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davayla Eldeki Davanın Birleştirileceği )
HUKUKİ KESİNTİ ( Parada Sahtecilik/İddianamenin Düzenlenmesiyle Hukuki Kesintinin Oluştuğu - Mükerrer Cezalandırmayı Önleme Bakımından Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davayla Eldeki Davanın Birleştirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD3.6.2013E. 2012/30337 K. 2013/16809"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Değişik Semt ve Tarihlerde/Kesintisiz Suç Olduğu - İddianamenin Düzenlenmesi İle Hukuki Kesintinin Oluştuğu/Sanığın Mükerrer Cezalandırılmasını Önlemek İçin Adı Geçen Dosyalardan da Dava Açılmışsa Birleştirilmesi Gereği )
PARADA SAHTECİLİK ( Değişik Semt ve Tarihlerde Piyasaya Sahte Para Sürmek/Kesintisiz Suç Olduğu - İddianamenin Düzenlenmesi İle Hukuki Kesintinin Oluştuğu/Mükerrer Cezalandırmayı Önlemek İçin Adı Geçen Dosyalardan da Dava Açılmışsa Birleştirileceği )
KESİNTİSİZ SUÇ ( Değişik Semt ve Tarihlerde Piyasaya Sahte Para Sürmek/Kesintisiz Suç Olduğu - İddianamenin Düzenlenmesi İle Hukuki Kesintinin Oluştuğu/Mükerrer Cezalandırmayı Önlemek İçin Adı Geçen Dosyalardan da Dava Açılmışsa Birleştirilmesi Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Değişik Semt ve Tarihlerde Piyasaya Sahte Para Sürmek Mükerrer Cezalandırmayı Önlemek İçin Adı Geçen Dosyalardan da Dava Açılmışsa Birleştirileceği )
MERKEZ BANKASINDAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Değişik Semt ve Tarihlerde Piyasaya Sahte Para Sürmek - Suça Konu Paranın Merkez Bankasına Gönderilerek Sahte ve İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Hususunda Rapor Aldırılması Gerektiği )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Değişik Semt ve Tarihlerde Piyasaya Sahte Para Sürmek - Suça Konu Paranın Merkez Bankasına Gönderilerek Sahte ve İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Hususunda Rapor Aldırılması Gereği )"
Y8.CD3.6.2013E. 2012/35993 K. 2013/16800"BELDE SINIRLARI İÇİNDE KALAN YER ( Yerin Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı Herhangi Bir Köy Adına Mera Tahsis Kaydı Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5841 S.K. İle Değişik 5237 S.K. Md. 154'ün Dikkate Alınacağı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı Herhangi Bir Köy Adına Mera Tahsis Kaydı Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5841 S.K. İle Değişik 5237 S.K. Md. 154'ün Dikkate Alınacağı )"

Y9.CD

Y9.CD28.3.2013E. 2011/2773 K. 2013/4763"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Hakkında Toplatma Kararı Bulunan Dergilerin Bulunduğu Koliyi Dergileri Satmak Amacı İle Teslim Alan Sanık - Suçun Oluşacağı/Eylemin 6352 S.K. Md. 1 Kapsamında Olduğu )
DERGİ SATMAK ( Sanığın Silahlı Terör Örgütünün Propagandasının Yapıldığı ve Hakkında Toplatma Kararı Bulunan Dergilerin Bulunduğu Koliyi Dergileri Satmak Amacıyla Teslim Aldığı - Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suçunun Oluşacağı )"
Y9.CD9.4.2013E. 2013/186 K. 2013/5781"BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA ( Kendisi Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla - 5237 S.K. Md.267/7'nin İptal Edildiği Ancak Yeni Düzenleme Yapılmadığı/Eylemin 5237 S.K. Md.267/1 Kapsamında Kaldığı )
İFTİRA ( Kendisi Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak - Eylemin 5237 S.K. Md.267/1 Kapsamında Kaldığı )"
Y9.CD24.4.2013E. 2013/1911 K. 2013/6340"İFTİRA ( Kendisi Hakkında Yapılacak Soruşturma ve Kovuşturmayı Engellemek İçin Var Olan Başka Bir Kişinin Kimlik Bilgilerini Bildirmek - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmayacağı )
BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMAK ( Kendisi Hakkında Yapılacak Soruşturma ve Kovuşturmayı Engellemek İçin Var Olan Başka Bir Kişinin - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmadığının Gözetileceği )
KENDİSİ HAKKINDA YAPILACAK SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYI ENGELLEMEK ( İçin Var Olan Başka Bir Kişinin Kimlik Bilgilerini Bildirmek - Başkasının Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçunun Söz Konusu Olduğu )
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Suçundan Kendisi Hakkında Yapılacak Soruşturma ve Kovuşturmayı Engellemek İçin Var Olan Başka Bir Kişinin Kimlik Bilgilerini Bildirmek - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmayacağı )"

Y10.CD

Y10.CD12.2.2013E. 2012/7718 K. 2013/1258"UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanıkların Telefon Konuşmalarına İlişkin Çözüm Tutanaklarının Tamamının Asılları veya Onaylı Örneklerinin Getirtilerek Sanıklara Okunması Gerektiği )
TELEFON KONUŞMASI ( Sanıkların Telefon Konuşmalarına İlişkin Çözüm Tutanaklarının Tamamının Asılları veya Onaylı Örneklerinin Getirtilerek Sanıklara Okunması Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak )
İLETİŞİMİN TESPİTİ ( Sanıkların Telefon Konuşmalarına İlişkin Çözüm Tutanaklarının Tamamının Asılları veya Onaylı Örneklerinin Getirtilerek Sanıklara Okunması Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak )
GEREKÇELİ KARAR ( İletişimin Tespiti - Gerekçe Bölümünde Telefon Görüşmelerinin Sanıklara Ait Olduğunun Belirlenmesi Halinde Hangi Tarihte Kimle Telefon Konuşması Yaptıkları ve Nasıl Yorumlandığının Açıklanacağı )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Gerekçede Sanıkların Lehindeki ve Aleyhindeki Delillerin Bunlardan Hükme Esas Alınanlar İle Reddedilenlerin Gösterilmesi Gerektiği )"
Y10.CD6.6.2013E. 2011/9116 K. 2013/5318"POSTA YOLUYLA YURTDIŞINA UYUŞTURUCU MADDE GÖNDERMEK ( Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etme Suçunun Oluştuğu )
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İHRAÇ ETMEK ( Posta Yoluyla Yurtdışına Uyuşturucu Madde Göndermek - Suçun Oluşacağı )"
Y10.CD13.6.2013E. 2011/9756 K. 2013/5803"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanık ve Tanığın Hakkında Beyan Verdiği Kişi İle İlgili Ceza Dosyasının Takipsizlikle Sonuçlandığı - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
ETKİN PİŞMANLIK ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Sanık ve Tanığın Hakkında Beyan Verdiği Kişi İle İlgili Ceza Dosyasının Takipsizlikle Sonuçlandığı/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmaması Gerektiği )
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Sanık ve Tanığın Hakkında Beyan Verdiği Kişi İle İlgili Ceza Dosyasının Takipsizlikle Sonuçlandığı/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
SANIĞIN HAKKINDA BEYAN VERDİĞİ KİŞİ İLE İLGİLİ CEZA DOSYASININ TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANMASI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmaması Gerektiği )"
Y10.CD14.6.2013E. 2011/11035 K. 2013/5826"UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ ( Hükme Esas Alınan İletişimin Tespitine Dair Dinleme Kararlarının Getirtilmesi ve Ayrı Bir Soruşturma Konusu Olduğunun Tespiti Halinde Sonucu Araştırılarak Dava Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Gereği )
İLETİŞİMİN TESPİTİ ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti - Hükme Esas Alınan İletişimin Tespitine Dair Dinleme Kararlarının Getirtilmesi ve Ayrı Bir Soruşturma Konusu Olduğunun Tespiti Halinde Sonucu Araştırılarak Dava Açılıp Açılmadığının Belirleneceği )
DİNLEME KARARI ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti - Hükme Esas Alınan İletişimin Tespitine Dair Dinleme Kararlarının Getirtilmesi ve Ayrı Bir Soruşturma Konusu Olduğunun Tespiti Halinde Sonucu Araştırılarak Dava Açılıp Açılmadığının Belirleneceği )"
Y10.CD21.6.2013E. 2012/499 K. 2013/6242"UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL ETME ( Hükümden Sonra UYAP Aracılığıyla Mernis'ten Çıkarılarak Dosyaya Konulan Nüfus Kaydında Sanığın Öldüğünün Belirtildiği - Ölüp Ölmediğinin Kesin Olarak Belirleneceği )
MERNİSTEN ÇIKARILAN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ( Hükümden Sonra UYAP Aracılığıyla Mernis'ten Çıkarılarak Dosyaya Konulan Nüfus Kaydında Sanığın Öldüğünün Belirtildiği - Ölüp Ölmediğinin Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
SANIĞIN ÖLDÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ ( Hükümden Sonra UYAP Aracılığıyla Mernis'ten Çıkarılarak Dosyaya Konulan Nüfus Kaydında Sanığın Öldüğünün Belirtildiği - Ölüp Ölmediğinin Kesin Olarak Belirleneceği )"
Y10.CD24.6.2013E. 2013/5053 K. 2013/6339"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK ( Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uymayan Sanık Hakkında Davaya Devam Edilerek Hüküm Verileceği - Bu Uyarıyı İçeren Tebligat İle Sanığın Duruşmaya Davet Edileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uymayan Sanık Hakkında Davaya Devam Edilerek Hüküm Verileceği - Bu Uyarıyı İçeren Tebligat İle Sanığın Duruşmaya Davet Edilmesi Gerektiği )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE UYULMAMASI ( Sanık Hakkında Davaya Devam Edilerek Hüküm Verileceği - Bu Uyarıyı İçeren Tebligat İle Sanığın Duruşmaya Davet Edilmesi Gerektiği/Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak )
SANIĞA UYARI İÇEREN TEBLİGAT GÖNDERİLMEMESİ ( Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uymayan Sanık Hakkında Davaya Devam Edilerek Hüküm Verileceği - Bu Uyarıyı İçeren Tebligat İle Sanığın Duruşmaya Davet Edilmesi Gerektiği )"

Y11.CD

Y11.CD14.12.2011E. 2009/12342 K. 2011/23342"ANONİM ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ ( Sanıkların Ortakları Olduğu Anonim Şirketlerin Faaliyetleri İle İlgili Yapılan Eylemlerinin 765 S.K. Md.345'de Düzenlenen Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ ( Sanıkların Ortakları Olduğu Anonim Şirkete Ait Olağan Genel Kurul Toplantıları İle Bu Toplantılara Ait Hazirun Cetvellerini Sahte Olarak Düzenledikleri - Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Karar Verilemeyeceği )
HAZİRUN CETVELİNİN SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ ( Anonim Şirket Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının da Sahte Olarak Düzenlendiği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanıklar Lehine Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıkların Ortakları Olduğu Anonim Şirketlerin Faaliyetleri İle İlgili Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları İle Bu Toplantılara Ait Hazirun Cetvellerini Sahte Olarak Düzenledikleri İddia Edilen Eylemlerinin 765 S.K. Md.345'te Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )"
Y11.CD16.1.2012E. 2010/15522 K. 2013/752"İFTİRA ( Sanığın Başkasına Ait Kimliğe Kendi Fotoğrafını Yapıştırdığı/Kimlik Sahibinin İnfaz Bekleyen Hükümlülükleri Nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna Konulduğu - Sanık Herhangi Bir Suç İsnadında Bulunmadığından Suçun Oluşmayacağı )
BAŞKASININ YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA GİRMEK ( Sanığın Başkasına Ait Kimliğe Fotoğrafını Yapıştırdığı/Kimlik Sahibinin İnfaz Bekleyen Hükümlülükleri Nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna Konulduğu - Bilerek ve İsteyerek Hareket Etmediği/Suçun Oluşmayacağı )
SUÇ İSNADINDA BULUNMAMAK ( Sanığın Başkasına Ait Kimliğe Fotoğrafını Yapıştırdığı/Kimlik Sahibinin Hükümlülükleri Nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna Konulduğu - Sanık Herhangi Bir Suç İsnadında Bulunmadığından İftira Suçunun Oluşmadığı )
BAŞKASINA AİT KİMLİĞE KENDİ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRMAK ( Sanığın Kimlik Sahibinin Hükümlülükleri Nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna Konulduğu - Sanık Bilerek ve İsteyerek Hareket Etmediği/Başkasının Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Girmek Suçunun Oluşmadığı )"
Y11.CD9.1.2013E. 2010/12970 K. 2013/292"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Kişiliği de Gözetilerek Alt Sınırdan Ceza Tayin Edildiği - Adli Sicil Kaydında Yer Alan Önceki Hükümlülüğünün Suç Tarihinden Sonraya Ait Olduğu/Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Kişiliği de Gözetilerek Alt Sınırdan Ceza Tayin Edildiği - Adli Sicil Kaydında Yer Alan Önceki Hükümlülüğünün Suç Tarihinden Sonraya Ait Olduğu/Erteleme veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususlarının Gözetileceği )
ADLİ SİCİL KAYDI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Adli Sicil Kaydında Yer Alan Önceki Hükümlülüğünün Suç Tarihinden Sonraya Ait Olduğu - Erteleme veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususlarının Gözetileceği )
ERTELEME ( Resmi Belgede Sahtecilik/Adli Sicil Kaydında Yer Alan Önceki Hükümlülüğünün Suç Tarihinden Sonraya Ait Olduğu - Erteleme veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususlarının Değerlendirileceği )"
Y11.CD16.1.2013E. 2011/28399 K. 2013/711"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ ( Karara İtiraz İçin 15 Günlük Yasal Sürenin Son Gününün Resmi Tatile İsabet Etmesi Nedeniyle Sürenin Resmi Tatilin Ertesi Günü Olan Tarihe Kadar Uzadığının Gözetileceği )
İTİRAZ SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİLE İSABET ETMESİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar - 15 Günlük Yasal Sürenin Son Gününün Resmi Tatile İsabet Ettiği/Sürenin Resmi Tatilin Ertesi Günü Olan Tarihe Kadar Uzayacağı )
ONBEŞ GÜNLÜK YASAL İTİRAZ SÜRESİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar - Yasal Sürenin Son Gününün Resmi Tatile İsabet Ettiği/Sürenin Resmi Tatilin Ertesi Günü Olan Tarihe Kadar Uzayacağı )
RESMİ TATİLE İSABET EDEN İTİRAZ SÜRESİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar - 15 Günlük Yasal Sürenin Son Gününün Resmi Tatile İsabet Ettiği/Sürenin Resmi Tatilin Ertesi Günü Olan Tarihe Kadar Uzadığının Gözetileceği )"
Y11.CD24.1.2013E. 2011/312 K. 2013/1203"RESMİ BELGEYİ BOZMAK ( Sanığın Ruhsatın Muayene Bölümündeki Tarih İle Aldatma Kabiliyetine Haiz Olmayacak Şekilde Oynadığı - Bir Başka Hak Sahibinin O Belgeden Yararlanma Olanağını Ortadan Kaldırmadığı/Suçun Oluşmayacağı )
ALDATMA KABİLİYETİ ( Sanığın Ruhsatın Muayene Bölümündeki Tarih İle Aldatma Kabiliyetine Haiz Olmayacak Şekilde Oynadığı - Bir Başka Hak Sahibinin O Belgeden Yararlanma Olanağını Ortadan Kaldırmadığı/5237 S.K. Md. 205'teki Suçun Oluşmayacağı )
RUHSATIN MUAYENE BÖLÜMÜNDEKİ TARİH İLE OYNAMAK ( Aldatma Kabiliyetine Haiz Olmayacak Şekilde - Bir Başka Hak Sahibinin O Belgeden Yararlanma Olanağını Ortadan Kaldırmadığı/Resmi Belgeyi Bozmak Suçunun Oluşmayacağı )
BELGEDEN YARARLANMA OLANAĞI ( Sanığın Ruhsatın Muayene Bölümündeki Tarih İle Aldatma Kabiliyetine Haiz Olmayacak Şekilde Oynadığı - Bir Başka Hak Sahibinin O Belgeden Yararlanma Olanağını Ortadan Kaldırmadığı/237 S.K. Md. 205'teki Suçun Oluşmadığı )"
Y11.CD3.6.2013E. 2012/1924 K. 2013/9240"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Suçlamaları Kabul Etmediği/Vergi Tekniği Raporunda Bahsedilen Cumhuriyet Savcılığının Soruşturma Dosyasının Akıbetinin Öğrenileceği )
SAHTE FATURA ( Sanığın Sahte Faturalara Konu Malları Gerçekten Satın ve Teslim Aldığını Savunduğu - Sanığın Suçlamaları Kabul Etmediği/Vergi Tekniği Raporunda Bahsedilen Cumhuriyet Savcılığının Soruşturma Dosyasının Akıbetinin Öğrenileceği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Aynı Takvim Yılı İçerisindeki Farklı Dönemlerde Sahte Fatura Kullandığı - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
AYNI TAKVİM YILI İÇERSİNDE FARKLI DÖNEMLERDE SAHTE FATURA KULLANMAK ( Sanığın Aynı Takvim Yılı İçerisindeki Farklı Dönemlerde Sahte Fatura Kullandığı - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )"
Y11.CD4.6.2013E. 2012/1535 K. 2013/9333"SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Mahkemeye Ait Olduğu/Nüfus Cüzdanınının Getirtileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle - Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Mahkemeye Ait Olduğu/Nüfus Cüzdanınının Getirtileceği )
ALDATMA YETENEĞİ ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle - Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Mahkemeye Ait Olduğu/Nüfus Cüzdanınının Getirtildikten Sonra Aldatma Kabiliyeti Olup Olmadığının Belirleneceği )"
Y11.CD4.6.2013E. 2012/2220 K. 2013/9277"BAŞKASINA AİT KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ KULLANARAK CEP TELEFONUNA KONTÖR YÜKLEMEK ( Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Oluşacağı )
KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Başkasına Ait Kredi Kartı Bilgilerini Kullanarak Cep Telefonuna Kontör Yüklemek - Suçun Oluşacağı )"
Y11.CD5.6.2013E. 2012/4080 K. 2013/9410"VERGİ İNCELEMESİ ( Dairede Yapılmasını Gerektiren Nedenlerden Birinin Varlığı Önceden Belirlenmeden Faaliyetini Sürdüren Mükelleflere Defter ve Belgelerin İbrazı İçin Yapılan Tebligatların Hukuken Geçerli Olmayacağı )
İŞYERİNİN FAAL OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( VUK'a Aykırılık/Defter ve Belge İstem Yazısının Tebliğ Edildiği Tarihte Ticari Faaliyetin Sürdürüldüğünün Belirtildiği - Sanığın İşyeri Faaliyetine Son Verdiğine Dair Bir Yoklama Fişi Bulunmadığı/Belirlenmesi Gerektiği )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( VUK'a Aykırılık/Defter ve Belge İstem Yazısının Tebliğ Edildiği Tarihte Ticari Faaliyetin Sürdürüldüğünün Belirtildiği - Sanığın İşyeri Faaliyetine Son Verdiğine Dair Bir Yoklama Fişi Bulunmadığı/Belirlenmesi Gerektiği )"

Y12.CD

Y12.CD7.1.2013E. 2012/6374 K. 2013/164"KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağdurun Üzerine Araba Sürerek Mağdura Çarptığı/Mağdurun Yüzde Sabit İz Kalacak Şekilde Yaralandığı - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Hükümlerinin Uygulanacağı )
NETİCESİ SEBEBİ İLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Sanığın Mağdurun Üzerine Araba Sürerek Mağdura Çarptığı - Mağdurun Yüzde Sabit İz Kalacak Şekilde Yaralandığının Gözetileceği )
YÜZDE SABİT İZ KALACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Hükümlerinin Uygulanacağı - Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mağdurun Yüzde Sabit İz Kalacak Şekilde Yaralandığı/Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama - Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
Y12.CD7.1.2013E. 2012/9781 K. 2013/93"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanığın Savunmasında Yayayı Gördüğünü Beyan Ettiği/Kaza Tespit Tutanağında ve Bilirkişi Raporunda Sanığın Kusurlu Olduğunun Belirtildiği - Oluşa Uygun Olmayan Adli Tıp Kurumu Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı/Beraat Kararı )
KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Taksirle Öldürme/Kaza Tespit Tutanağında ve Bilirkişi Raporunda Sanığın Kusurlu Olduğunun Belirtildiği - Oluşa Uygun Olmayan Adli Tıp Kurumu Raporunun Hükme Esas Alınarak Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taksirle Öldürme/Kaza Tespit Tutanağında ve Bilirkişi Raporunda Sanığın Kusurlu Olduğunun Belirtildiği - Uygun Olmayan Adli Tıp Kurumu Raporunun Hükme Esas Alınarak Beraat Kararı Verilemeyeceği )
YAYAYA ÇARPMA ( Taksirle Öldürme/Kaza Tespit Tutanağında ve Bilirkişi Raporunda Sanığın Kusurlu Olduğunun Belirtildiği - Uygun Olmayan Adli Tıp Kurumu Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
Y12.CD8.1.2013E. 2012/27736 K. 2013/231"KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Görevli ve Yetkili Mahkemenin Zarara Uğrayanın Oturduğu Yer Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu - Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gereği )
ZARARA UĞRAYANIN OTURDUĞU YER ( Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Talebi - Görevli ve Yetkili Mahkemenin Zarara Uğrayanın Oturduğu Yer Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Talebi - Görevli ve Yetkili Mahkemenin Zarara Uğrayanın Oturduğu Yer Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu/Yetkisizlik Kararı Verileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Talebi - Görevli ve Yetkili Mahkemenin Zarara Uğrayanın Oturduğu Yer Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )"
Y12.CD3.6.2013E. 2012/21869 K. 2013/14867"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA ( Müştekinin Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilir Şekilde Yaralandığı/Şikayetinden Vazgeçmek İçin Zararlarının Karşılanması Gerektiğini Beyan Ettiği - Zararın Karşılanmadığı/Bilinçli Taksirle Yaralama Suçunun Oluştuğu )
BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLİR YARALAMA ( Trafik Kazasında Müştekinin Yaralandığı/Zararının Karşılanmasını Talep Ettiği Halde Karşılanmadığı - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Değil Bilinçli Taksirle Yaralamanın Oluştuğu )
ZARAR SUÇU ( Trafik Kazasında Müştekinin Yaralandığı/Zararının Karşılanmasını Talep Ettiği Halde Karşılanmadığı - Eylemin Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Değil Bilinçli Taksirle Yaralama Olduğu )
BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARALAMA ( Trafik Kazasında Müştekinin Yaralandığı/Zararının Karşılanmasını Talep Ettiği Halde Karşılanmadığı - Eylemin Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Değil Bilinçli Taksirle Yaralama Olduğu )"
Y12.CD4.6.2013E. 2012/22052 K. 2013/15150"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Sanığın Ayakta Duramayacak Kadar Alkollü Olduğu/Alkol Ölçümünün Yapılamadığı - Tanık Beyanları da Dikkate Alındığında Suçun Oluştuğunun Kabul Edileceği )
SANIĞIN AYAKTA DURAMAYACAK KADAR ALKOLLÜ OLMASI ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak/Alkol Ölçümünün Yapılamadığı - Tanık Beyanları da Dikkate Alındığında Suçun Oluştuğunun Kabulü Gereği )
ALKOL ÖLÇÜMÜ ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak/Sanığın Ayakta Duramayacak Kadar Alkollü Olduğu - Alkol Ölçümünün Yapılamadığı/Tanık Beyanları da Dikkate Alındığında Suçun Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )
TANIK BEYANI ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak/Sanığın Ayakta Duramayacak Kadar Alkollü Olduğu - Alkol Ölçümünün Yapılamadığı/Tanık Beyanları da Dikkate Alındığında Suçun Oluştuğunun Kabulü Gereği )"
Y12.CD5.6.2013E. 2012/22107 K. 2013/15193"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Denetim Süresi İçerisinde Kesinleşen Hırsızlık Suçunun HAGB Kararından Önce İşlendiği - Hükmün Açıklanmaması Gereği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu - Sanığın Hırsızlık Suçunun HAGB Kararından Önce İşlendiği/Hükmün Açıklanmayacağı )
DENETİM SÜRESİ İÇİNDE SUÇUN SABİT BULUNMASI ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçundan Sanık Hakkında HAGB Kararı Verildiği - Denetim Süresi İçerisinde Kesinleşen Hırsızlık Suçunun HAGB Kararından Önce İşlendiği/Hükmün Açıklanmaması Gereği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçundan Sanık Hakkında HAGB Kararı Verildiği - Denetim Süresi İçerisinde Kesinleşen Hırsızlık Suçunun HAGB Kararından Önce İşlendiği/Hükmün Açıklanmaması Gereği )"
Y12.CD5.6.2013E. 2012/27034 K. 2013/15274"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Tali Kusurlu Olan Adli Sicil Kayıtları Bulunmayan Sanıkların Olumlu Kişilik Özelliklerine Göre Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Konusunda Olumlu veya Olumsuz Karar Verileceği )
TALİ KUSUR ( Taksirle Öldürme - Tali Kusurlu Olan Adli Sicil Kayıtları Bulunmayan Sanıkların Olumlu Kişilik Özelliklerine Göre Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Konusunda Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Taksirle Öldürme - Tali Kusurlu Olan Adli Sicil Kayıtları Bulunmayan Sanıkların Olumlu Kişilik Özelliklerine Göre Hapis Cezalarının Çevrilmesi Konusunda Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesi Gereği )
FAİLİN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK ( Taksirle Öldürme - Taksirli Suçlar Açısından Temel Cezanın Belirlenmesinde Yer Alan "Failin Güttüğü Amaç ve Saik" Gerekçesine Dayanılmasının İsabetsiz Olacağı )"
Y12.CD5.6.2013E. 2013/8925 K. 2013/15230"HAKSIZ KORUMA TEDBİRİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminat Davasının Zarar Verici Fiil veya Olayın Vukuundan İtibaren Her Halde 10 Yıl Sonra Zamanaşımına Uğrayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Koruma Tedbiri Nedeniyle Tazminat Talebi - Tazminat Davasının Zarar Verici Fiil veya Olayın Vukuundan İtibaren Her Halde 10 Yıl Sonra Zamanaşımına Uğrayacağı/Davanın Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT TALEBİNDE ZAMANŞIMI ( Haksız Koruma Tedbiri Nedeniyle Tazminat Talebi - Tazminat Davasının Zarar Verici Fiil veya Olayın Vukuundan İtibaren Her Halde 10 Yıl Sonra Zamanaşımına Uğrayacağı/Davanın Reddedileceği )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI ( Haksız Koruma Tedbiri Nedeniyle Tazminat Talebi - Tazminat Davasının Zarar Verici Fiil veya Olayın Vukuundan İtibaren Her Halde 10 Yıl Sonra Zamanaşımına Uğrayacağı/Davanın Reddedileceği )"
Y12.CD6.6.2013E. 2013/2405 K. 2013/15441"TAKSİRLE YARALAMA ( Keşif Üzerine Düzenlenen Bilirkişi Raporunun Kusur Değerlendirmesi ve Mahkemece Keşif Yapılmadan Dosya İncelemesi Sonucu Düzenlenen Bilirkişi Raporunda Kusur Değerlendirmesi Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taksirle Yaralama - Keşif Üzerine Düzenlenen Bilirkişi Raporunun Kusur Değerlendirmesi ve Mahkemece Keşif Yapılmadan Dosya İncelemesi Sonucu Düzenlenen Bilirkişi Raporunda Kusur Değerlendirmesi Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi Gereği )
DOSYA ÜZERİNDEN YAPILAN İNCELEME ( Taksirle Yaralama - Keşif Üzerine Düzenlenen Kusur Değerlendirmesi ve Mahkemece Keşif Yapılmadan Dosya İncelemesi Sonucu Düzenlenen Kusur Değerlendirmesi Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi Gereği )
KEŞİF ÜZERİNE YAPILAN İNCELEME ( Taksirle Yaralama - Keşif Üzerine Düzenlenen Kusur Değerlendirmesi ve Mahkemece Keşif Yapılmadan Dosya İncelemesi Sonucu Düzenlenen Kusur Değerlendirmesi Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi Gereği )"
Y12.CD12.6.2013E. 2012/22893 K. 2013/15996"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Sanığın Kırmızı Işıkta Kavşağa Girdiğine Dair Delil Olmadığı - Bilirkişi Raporunun da Mütalaanın Sanığın Savunmasının Aksini Gösterir Kesinlikte Delillere Dayanmadığı/Suçun Sabit Olmadığı )
SANIĞIN SAVUNMASININ AKSİNİN KANITLANAMAMASI ( Trafik Güvenliği Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
KIRMIZI IŞIKTA KAVŞAĞA GİRMEK ( Sanığın Kırmızı Işıkta Kavşağa Girdiğine Dair Delil Olmadığı - Bilirkişi Raporunun da Mütalaanın Sanığın Savunmasının Aksini Gösterir Kesinlikte Delillere Dayanmadığı/Trafik Güvenliği Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )"
Y12.CD12.6.2013E. 2012/24420 K. 2013/16060"TAKSİRLE YARALAMA ( Katılanların Yaralanmalarına Sebep Olan Aracın Plakası ve Sürücüsü Hakkında Çelişkili Beyan Verdiği - Başka Delil Bulunmadığı/Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
KATILAN İFADESİ ( Taksirle Yaralama/Katılanların Yaralanmalarına Sebep Olan Aracın Plakası ve Sürücüsü Hakkında Çelişkili Beyan Verdiği - Başka Delil Bulunmadığı/Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )"

Y13.CD

Y13.CD5.10.2011E. 2011/4612 K. 2011/2077"HIRSIZLIK ( 5237 Sayılı TCK'daki Düzenlemenin 765 Sayılı TCK'nundaki Düzenlemeden Farklı Olduğu - Eylemin Oluş Biçimine Göre Davaya Konu Eylemin Aynı Zamanda Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gereği )
GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA VE MALA ZARAR VERME ( Hırsızlık - Tekerrüre Esas Alınacak Hükümlülüklerin ve Sonraki Suç Tarihinin 01.06.2005'ten Önce Olması Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınacak Hükümlülüklerin ve Sonraki Suç Tarihinin 01.06.2005'ten Önce Olması Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı - 5237 Sayılı TCK'nunun Düzenlemesinin Lehe Olduğunun Kabulü )"
Y13.CD20.2.2013E. 2011/34082 K. 2013/3604"ADLİ PARA CEZASI ( Anayasa Mahkemesi'nin 1412 S.K. Md.305/f.2-b.1 İptaline İlişkin Kararının Yürürlük Tarihi İle 5320 S.K.'ya Eklenen Geçici Md.2'nin Yürürlük Tarihi Arasında Tüm Adli Para Cezalarının Miktarına Bakılmaksızın Temyizi Kabil Olduğu )
MALA ZARAR VERME SUÇU ( 18.02.2011 Olan Karar Tarihi İtibariyle Miktarına Bakılmazın Adli Para Cezasının Temyizi Kabil Olduğu - Hükmolunan Adli Para Cezası Temyizi Kabil Olduğundan Miktar İtibariyle Kesin Olduğu Düşünülemeyeceği )"
Y13.CD6.3.2013E. 2011/32645 K. 2013/5451"HIRSIZLIK ( 5 TL Civarındaki Bozuk Parayı Çalmak İsterken Yakalanan Sanık - Ceza Vermekten Vazgeçilemeyeceği Ancak Malın Değerinin Az Olması Nedeniyle Cezada İndirim Uygulanacağı )
MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( 5 TL Civarındaki Bozuk Parayı Çalmak İsterken Yakalanan Sanık/Hırsızlık - Ceza Vermekten Vazgeçilemeyeceği Ancak Cezada İndirim Uygulanacağı/Hakimin Takdir Hakkını Gerekçe Göstererek Keyfiliğe Kaçmadan Kullanacağı )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hırsızlık/5 TL Civarındaki Bozuk Parayı Çalmak İsterken Yakalanan Sanık - Malın Değerinin Az Olması Halinde Keyfiliğe Kaçmadan Hakimin Takdir Hakkı İle İndirim Uygulanabileceği )
CEZADA İNDİRİM YAPILMASI ( Hırsızlık/5 TL Civarındaki Bozuk Parayı Çalmak İsterken Yakalanan Sanık - Malın Değerinin Az Olması Halinde Keyfiliğe Kaçmadan Hakimin Takdir Hakkı İle İndirim Uygulanabileceği )"
Y13.CD13.5.2013E. 2012/3590 K. 2013/13966"ETKİN PİŞMANLIK ( Hırsızlık - Etkin Pişmanlık Uygulanması İçin Failin Sattığı Yeri veya Kişiyi Söyleyerek Çalınan Malın Hırsızlık Suçunun Mağduruna İadesini Sağlaması Yanında Aynen Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Satın Alanın Zararını da Gidermesi Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Etkin Pişmanlık Uygulanması İçin Failin Sattığı Yeri veya Kişiyi Söyleyerek Çalınan Malın Hırsızlık Suçunun Mağduruna İadesini Sağlaması Yanında Aynen Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Satın Alanın Zararını da Gidermesi Gerektiği )
KAZANÇ MÜSADERESİ ( Hırsızlık - Failin Etkin Pişmanlıktan Yararlanması İçin Satın Alan Kötüniyetli İse Satın Alandan Elde Ettiği Para veya Sağladığı Menfaati Soruşturma Makamlarına Teslim Etmesi Gereği )
MÜSADERE ( Hırsızlık - İyiniyetli Olan Satın Alanda Bulunan Eşyaya Elkonulamayacağı )"

Y14.CD

Y14.CD1.4.2013E. 2012/14911 K. 2013/3621"OKUL SAATİ DIŞINDA MENDİL SATMA ( Mağdurun Harçlık Elde Etmek İçin Yaptığını Annesinin Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Delil Bulunamadığı/Sanık Annenin Kötü Muamele Suçundan Beraatine Karar Verileceği )
KÖTÜ MUAMELE ( Mağdurun Okul Saati Dışında Mendil Sattığı/ Mağdurun Harçlık Elde Etmek İçin Yaptığını Annesinin Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Delil Bulunamadığı/Sanık Annenin Kötü Muamele Suçundan Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
HARÇLIK ELDE ETMEK İÇİN MENDİL SATMAK ( Mağdurun Okul Saati Dışında Mendil Sattığı/Annesinin Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Delil Bulunamadığı/Sanık Annenin Kötü Muamele Suçundan Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
ANNENİN KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU İŞLEYİP İŞLEMEDİĞİ ( Mağdurun Okul Saati Dışında Mendil Sattığı/Annesinin Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Delil Bulunamadığı/Sanık Annenin Beraatine Karar Verileceği )"
Y14.CD17.4.2013E. 2012/14102 K. 2013/4613"BASİT CİNSEL İSTİSMAR SUÇU ( Sanığın Adli Sicilinde 1 Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezası İçeren Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Kayıt Bulunduğu - Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı )
TEKERRÜR ( Basit Cinsel İstismar - Sanığın Adli Sicilinde 1 Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezası İçeren Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Kayıt Bulunduğu/Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( Sanığın 15 Yaşını Doldurmayan Mağdureye Organ Sokmak Suretiyle Cinsel İstismar Suçunu İşlediği/Birden Fazla Kez Olduğu - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı/Fiilin Cinsel İstismar Olduğu )
NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Sanığın 15 Yaşını Doldurmayan Mağdureye Organ Sokmak Suretiyle Suçu İşlediği/Birden Fazla Kez - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı/Fiilin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Olarak Değerlendirilemeyeceği )
MAĞDURENİN BİRDEN FAZLA KEZ EVDEN ÇIKMASINI ENGELLEMEK ( Sanığın Mağdureye Yönelik İşlediği Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Mağdurenin Birden Fazla Kez Evden Çıkmasını Engellediği - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )"
Y14.CD3.6.2013E. 2012/8845 K. 2013/6982"ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( Sanık İle Mağdurenin Kaçıp Evlendiği - Sanığın Mağdurenin Kendisine 15 Yaşını Tamamladığını Söylediğini İleri Sürdüğü/Sanığın Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Belirleneceği )
MAĞDURUN YAŞINDAN BÜYÜK GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ ( Cinsel İstismar/Sanık İle Mağdurenin Kaçıp Evlendiği - Sanığın Mağdurenin Kendisine 15 Yaşını Tamamladığını Söylediğini İleri Sürdüğü/Sanığın Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Belirleneceği )
SANIK İLE MAĞDURENİN EVLENMESİ ( Cinsel İstismar/Kaçıp Evlendikleri - Sanığın Mağdurenin Kendisine 15 Yaşını Tamamladığını Söylediğini İleri Sürdüğü/Sanığın Yaş Konusunda Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
ONBEŞ YAŞ ( Cinsel İstismar/Sanık İle Mağdurenin Kaçıp Evlendiği - Sanığın Mağdurenin Kendisine 15 Yaşını Tamamladığını Söylediğini İleri Sürdüğü/Sanığın Yaş Konusunda Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
Y14.CD5.6.2013E. 2011/12866 K. 2013/7149"BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI BOZACAK NİTELİKTE CİNSEL İSTİSMAR ( Bozulup Bozulmadığının Bir Çocuk Psikiyatristinin Zorunlu Katılımıyla Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulunun Teşekkülüne Göre Oluşturulmuş En Az 5 Kişilik Bir Heyet Tarafından Belirleneceği )
ÇOCUK PSİKİYATRİSTİ ( Cinsel İstismar - Çocuğun Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığının Bir Çocuk Psikiyatristinin Zorunlu Katılımıyla Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulunun Teşekkülüne Göre Oluşturulmuş En Az 5 Kişilik Bir Heyet Tarafından Belirleneceği )
ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU ( Usulüne Uygun Teşekkül Ettirilmesi Gereği - Cinsel İstismar )"

Y15.CD

Y15.CD19.3.2013E. 2011/20513 K. 2013/5047"BEDELSİZ SENEDİ KULLANMAK ( Borcuna Karşılık Katılanın Taşınmazını Devretmesine Rağmen - Şikayet Süresinin Zamanaşımı Süresini Geçmemesi Gereği/Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Yasal Süresinde Şikayette Bulunulmadığının Gözetileceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Borcuna Karşılık Katılanın Taşınmazını Devretmesine Rağmen Bedelsiz Senedi Kullanmak - Şikayet Süresinin Zamanaşımı Süresini Geçmemesi Gereği/Yasal Süresinde Şikayette Bulunulmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Borcuna Karşılık Katılanın Taşınmazını Devretmesine Rağmen Bedelsiz Senedi Kullanmak - Şikayet Süresinin Zamanaşımı Süresini Geçmemesi Gereği )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Bedelsiz Senedi Kullanmak - Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Yasal Şikayet Süresinde Şikayette Bulunulmadığının Gözetileceği )"
Y15.CD2.5.2013E. 2011/24277 K. 2013/8211"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Kurşunsuz Benzindeki Eksiklik İçin Gümrük Kapısında 14 Gün Beklediği Yönünde Savunma Yaptığı - Bilirkişinin de Benzinin Havaya Karışmış Olabileceğini Beyan Ettiği/Bu Hususun Araştırılacağı )
KURŞUNSUZ BENZİNİN HAVAYA KARIŞIP KARIŞMADIĞI ( Güveni Kötüye Kullanma - Bilirkişinin Benzinin Havaya Karışmış Olabileceğini Beyan Ettiği/Bu Hususun Araştırılması Gerektiği )
SANIĞIN BEYANI ( Güveni Kötüye Kullanma/Sanığın Kurşunsuz Benzindeki Eksiklik İçin Gümrük Kapısında 14 Gün Beklediği Yönünde Savunma Yaptığı - Bilirkişinin de Benzinin Havaya Karışmış Olabileceğini Beyan Ettiği/Bu Hususun Araştırılması Gerektiği )"
Y15.CD3.6.2013E. 2011/66892 K. 2013/10299"UYARLAMA YARGILAMASI ( Uyarlama Yargılamasında Kazanılmış Hak Kuralının Geçerli Olmadığının Gözetileceği - Sahte Üretilen Kredi Kartıyla Alışveriş Yapmak )
KAZANILMIŞ HAK ( Lehe Kanun Uyarlamasında Kazanılmış Hak Kuralının Geçerli Olmadığı )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sahte Üretilen Kredi Kartı İle Alışveriş Yapmak - Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.'da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.'da Yer Alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Arasında Yapılacağı )
LEHE OLAN HÜKMÜN BELİRLENMESİ ( Sahte Üretilen Kredi Kartı İle Alışveriş Yapmak - Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.'da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.'da Yer Alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Arasında Yapılacağı )
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sahte Üretilen Kredi Kartı İle Alışveriş Yapmak - Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.'da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.'da Yer Alan Bu Suç Arasında Yapılması Gereği )
SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMAK ( Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.'da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.'da Yer Alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Arasında Yapılması Gereği )"
Y15.CD3.6.2013E. 2012/15976 K. 2013/10257"MALA ZARAR VERME ( Sanığın Komşusu Katılana Ait Köpeğin Bahçesine Girmesi Üzerine Av Tüfeğiyle Ateş Ederek Sahipli Hayvanı Öldürdüğü - Suçun Oluştuğu )
BAŞKASINA AİT KÖPEĞİ VURMAK ( Mala Zarar Verme Suçunun Oluştuğu - Katılanın Daha Önce de Sanığın Bahçesine Giren Köpeği Hakkında Sanığa "... Cesaretin Yok Köpeği Vuramazsın" Dediği/Haksız Tahrik Sebebiyle Cezadan İndirim Yapılacağı )
HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Daha Önce de Bahçesine Giren Katılanın Köpeğini Vurduğu/Katılanın da Sanığa "... Cesaretin Yok Köpeği Vuramazsın" Dediği - Haksız Tahrik İndiriminin Uygulanacağı/Mala Zarar Verme )
ADLİ PARA CEZASI ( Mala Zarar Vermek - Adli Para Cezasının Tespit Edilen Tam Gün Sayısının Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarla Çarpılması Sırasında Uygulanan Kanun Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği )"
Y15.CD4.6.2013E. 2011/66561 K. 2013/10374"BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU ( Sanığın Elinde Borçlusunca Bedelinin Tamamı yada Kısmen Ödenmiş Bir Senet Olmalı ve Bunu Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Gibi Tahsile Sokması veya Bir Başkasına Devretmesi Gereği )
BİR KISMI ÖDENMİŞ SENET ( Borcun Bir Bölümü Ödenmiş ve Geri Kalan Miktar İçin Elinde Tuttuğu Senedi Tümü veya Kalandan Fazla Miktarı İçin Kullanan Sanığın Fiilinin Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunu Oluşturacağı )"

UMH

UMH1.7.2013E. 2013/1023 K. 2013/1180"DEMİRYOLU HATTINDA YAYALARIN GEÇİŞİ İÇİN GEREKLİ KORUMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI ( Tren Çarpması Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebi - Alınan Önlemler Yönünden Kusurun ya da İdarenin Sorumluluğunu Gerektirecek Nedenin Bulunup Bulunmadığının İdari Yargıda Belirleneceği )
TREN ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( T.C.D.D. Aleyhine Açıldığı - Demiryolu Hattında Yayaların Geçişi İçin Gerekli Koruma Önlemlerinin Alınmasında Kusurun ya da İdarenin Sorumluluğunu Gerektirecek Başka Nedenin Bulunup Bulunmadığının İdari Yargıda Belirleneceği )
T.C.D.D. ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Tren Çarpması Sonucu Ölüm Nedeniyle - Demiryolu Hattı Boyunca Alınan Önlemler Yönünden Kusurunun ya da İdarenin Sorumluluğunu Gerektirecek Başka Nedenin Bulunup Bulunmadığının İdari Yargı Yerlerince Çözümleneceği )
SEYİR HALİNDEKİ TRENİN ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Zararın T.C.D.D.'den Tahsili Talebi - İdari Yargıda Görüleceği )"
UMH1.7.2013E. 2013/1080 K. 2013/1232"ÜNİVERSİTE LEHİNE YÜKLENİLEN SENEDİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Taahhüt ve Kefalet Senedinin Davacı ve Kefilleri Tarafından Tek Taraflı Olarak İmzalanarak İdareye Karşı Taahhütte Bulunulduğu - Adli Yargıda Görüleceği )
TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Üniversitede Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Davacının Doktora Eğitimi Yapmak Amacıyla Başka Üniversitede Göreve Başladığı Sırada İptal İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İsteminin Adli Yargıda Çözümleneceği )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN ÜNİVERSİTE LEHİNE YÜKLENİLEN SENEDİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Adli Yargıda Görüleceği )"
UMH1.7.2013E. 2013/1099 K. 2013/1248"HEMZEMİN GEÇİTTE TRENLE ÇARPIŞMA SONUCU MEYDANA GELEN KAZA ( Davacının Eşini Kaybetmesi Nedeniyle TCDD Genel Müdürlüğü Aleyhine Açtığı Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Adli Yargıda Görüleceği - 2918 S.K. Md.110 Hükmü Gözetileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( 2918 S.K. Md.110 Uyarınca Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Tren Trafik Kazalarında Karayolları Trafik Kanunun Uygulanacağının Açık Bir Şekilde Belirtildiği - Adli Yargının Görevli Olduğu )
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hemzemin Geçide Gelindiğinde Tren ile Çarpışma Neticesinde Meydana Gelen Kazada Davacının Eşini Kaybettiği - 2918 S.K. Md.110 Uyarınca Adli Yargı Yerinde Uyuşmazlığın Çözümleneceği )
TRENLE ÇARPIŞMA SONUCU MEYDANA GELEN KAZA NETİCESİNDE ÖLÜM ( TCDD Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Adli Yargıda Görüleceği )"
UMH1.7.2013E. 2013/1111 K. 2013/1257"TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN KDV ORANININ %1 OLARAK HESAP EDİLMESİ TALEBİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİ ( İcra Müdürlüğünün Red Kararının İptali Talebinin Adli Yargıda Görüleceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN KDV ORANININ %1 OLARAK HESAPLANMASI TALEBİNİ REDDİ ( Kararın Kanuna Aykırılığı İddiasının Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
KDV ORANI HESABI YÖNÜNDEKİ TALEBİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİ ( İcra Müdürlüğü Kararının İptali Talebi - Adli Yargılamanın Bir Parçasını Oluşturan Uyuşmazlığın İcra Müdürlüğünün Tesis Ettiği İşlemden Kaynaklandığı/Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )
SATIŞTAN DOĞAN KDV ORANININ HESAP EDİLMESİ YÖNÜNDEKİ TALEBİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ ( Adli Yargıda Görüleceği )"
UMH1.7.2013E. 2013/1116 K. 2013/1258"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İmar Planında Taşınmazın Park ve Yol Alanı Olarak Ayrıldığı - İdarece Kamu Gücü Kullanılarak Tek Yanlı İrade İle İmar Planlarının Yapıldığı/İdari Yargıda Çözümleneceği )
İMAR PLANINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Taşınmazın İmar Planında Park ve Yol Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle - İdari Eylem ve İşlemlerden Dolayı Kişisel Hakları Doğrudan Muhtel Olanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları Kapsamında Çözümleneceği )
İMAR PLANI VE İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İmar Planında Taşınmazın Park ve Yol Alanı Olarak Ayrıldığı ve Kamulaştırmasız El Atıldığı - İdari Yargıda Görüleceği )"

STKK

STKK11.10.2005 K. 28122"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE HUZUR HAKKI ( Komisyon Çalışmalarına Katılma Nedeniyle Huzur Hakkı Ödenebilmesi İçin Komisyon Çalışmalarının Kanunda Belitilen Şekilde Yapılması ve Komisyon Çalışmasının Meclis Çalışma Süresiyle Sınırlı Olması Gereği )
BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MECLİS ÜYELERİNE HUZUR HAKKI ( Komisyon Çalışmalarının Kanunda Belirtilen Şekilde Yapılması Gereği - Olağanüstü Meclis Toplantısında Komisyonların Kurulmasına İlişkin Karar Bulunmadığından Komisyon Çalışmaları Nedeniyle Huzur Hakkı Verilemeyeceği )"
STKK11.10.2005 K. 28122"NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİMDE DERSE GİREN ÖĞRETİM ELEMANI ( Ders Yüklerinin Tamamlanmasında Öncelikle Normal Örgün Eğitimde Verilen Ders ve Faaliyetlerin Dikkate Alınması Gereği - Teorik Dersler Dikkate Alınarak İkinci Öğretimde Verilen Teorik Dersler Dışındaki Faaliyetler İçin de Ek Ders Ücret Ödenmesinin Hatalı Olduğu )
İKİNCİ ÖĞRETİM NEDENİYLE EK DERS ÜCRETİ ( Zorunlu Ders Yükünün Öncelikle Normal Örgün Eğitimde Verilen Teorik Dersler Dışındaki Faaliyetlerle Tamamlanması Gereği - İkinci Öğeritmde Verilen Teorik Dersler Dışındaki Faaliyetler İçin de Ek Ders Ücreti Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
STKK11.10.2005 K. 28122"ÜNİVERSİTEDE İKİNCİ ÖĞRETİM ( Fazla Çalışma Ücretinin İlgili Yükseköğretim Kurumunun Yönetim Kurulunun Görüşünü Alınarak Kurumun Yöneticisi Tarafından Kararlaştırılacağı - Rektörlükçe Görevlendirilmeyen İdari Personele İkinci Öğretim İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödenemeyeceği )
İKİNCİ ÖĞRETİM İÇİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ ( Rektörlükçe Görevlendirilmeyen İdari Personele İkinci Öğretim İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödenemeyeceği )"
STKK11.10.2005 K. 28122"SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ İMALATLARIN MUKAMEVEMET DENETİMİ ( Sözleşme Hükümleri ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Gereği İmalatın Birim Fiyat Tarifine Göre Asıl İşin Müteahhidi Tarafından Karşılanması Gereği - Mukavemet Denetimi İçin Ayrıca Müşaviri Ödeme Yapılamayacağı )
MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ( Sözleşme Kapsamındaki İmalatların Mukavemet Denetiminin Yüklenicinin Yükümlülüğünde Olduğu - Sözleşme Kapsamındaki Fore Kazık İmalatlarının Mukavemet Denetimi İçin Müşavire Ödeme Yapılamayacağı )"
STKK25.10.2005 K. 28177"SOSYAL DENGE ZAMMI ( Anayasanın Sadece İşçilerle Toplu İş Sözleşmesi Yapılmasını Düzenlediği Memurlarla Toplu İş Sözleşmesi Yapılmasının Düzenlenmediği - Memur Statüsünde Çalışan Belediye Personeline Sosyal Denge Zammı Doğum Yardımı Gibi Adlar Altında Ek Ödeme Yapılamayacağı )
MEMURA EK ÖDEME ( Memur Statüsünde Çalışan Belediye Personeline Sosyal Denge Zammı Doğum Yardımı Gibi Adlar Altında Ek Ödeme Yapılamayacağı - Yasal Düzenlemeye Göre Memurun Toplu Görüşme İmkanı Bulunduğu Toplu Sözleşme İmkanı Bulunmadığı )
MEMURUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMASI ( Yasal Düzenlemenin Memura Toplu Görüşme İmkanı Verdiği Toplu Sözleşme İmzalama İmkanı Vermediği - Memur Statüsünde Çalışan Belediye Personeline Sosyal Denge Zammı Adıyla Ek Ödeme Yapılamayacağı )"
STKK25.10.2005 K. 28177"BELEDİYE MALLARININ SİGORTA EDİLMESİ ( İstisnalar Dışında Belediye Mallarının Sigorta Edilmemesinin Esas Olduğu - Belediyeye Ait Bilgisayar ve Yazıcıların Sigorta Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
BELEDİYEYE AİT BİLGİSAYAR VE YAZICILARIN SİGORTA ETTİRİLMESİ ( Sigorta Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mevzuata Aykırı Olduğu - Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulu Yönetmeliğinde İstisna Olarak Sayılan Giderler Dışında Belediye Mallarının Sigorta Edilmemesinin Esas Olduğu )"
STKK25.10.2005 K. 28177"TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTİÜSÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMI ( Program Süresince Programa Katılana Geçici Görev Yolluğunun Ödenmesinni Mümkün Olmadığı )
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ( TODAİE Tarafından Yürütülen Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Uzmanlık Programına Katılanlara Bu Süre Boyunca Geçici Görev Yolluğunun Ödenemeyeceği )"
STKK3.1.2006 K. 28323"DÖNER SERMAYE KATKI PAYINI DAĞITILMASI ( Döner Sermaye Saymanlığında Görevli Maliye Bakanlığı Personeline Ödenen Katkı Payı Matrahına Personele Bütçeden Ödenen Ek Ödemelerin Dahil Edilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
KATKI PAYININ MATRAHI ( Döner Sermaye Katkı Payı - Maliye Bakanlığı Personeline Bütçeden Ödenen Ek Ödemenin Katkı Payının Matraha Dahil Edilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
STKK23.5.2006 K. 28719"DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI ( Sözleşme Eki Keşifte Bulunmayıp İdarece Sonradan Alınmasına Gerek Duyulan Demirbaş Eşyanın Yapım İşinin Mütemmim Cüzü Olmadığı - Yapının Teknik Olarak İkmal Edilmesi İçin Gerekli Olmayan Masa Sıra Gibi Demirbaş Malzemenin Müstakillen Temin Edilmesi Gerekirken Yeni Birim Fiyat Düzenlemesinin Mümkün Olmadığı )
YENİ BİRİM FİYAT DÜZENLENMESİ ( Yapım İşinin Keşfinde Bulunmayan Masa Sıra Yazı Tahtası Kürsü Askı Gibi Demirbaş Eşyanın Teminin Müstakil Bir İhale Yerine Yapım İşi Kapsamında Temininin Hatalı Olduğu - Özel ve Yeni Birim Fiyat Düzenlenemeyeceği )
DEMİRBAŞ MALZEMENİN YAPIM İHALESİ KAPSAMINDA TEMİNİ ( Yapım İşinin Mütemmim Cüzü Olmayan ve Yapının Teknik Olarak İkmal Edilmesi İçin Gerekli Olmayan Masa Sıra Gibi Demirbaş Alımının Yapım İşi Kapsamında Karşılanamayacağı - Bağımsız Bir İhale ile Karşılanabilecek Demirbaş Alımı İçin Yeni Birim Fiyat Düzenlenmesinin Hatalı Olduğu )"
STKK30.5.2006 K. 28736/1"ADLİYE LOJMANLARI ( Yakıt Giderinin Adelet Bakanlığınca Karşılanarak Lojmanda Oturanlardan Tahsil Edilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANAN LOJMANLARA AİT YAKIT GİDERİNİN LOJMANDA OTURANLARDAN TAHSİL EDİLMESİ ( Mevzuata Aykırı Olmadığı )"
STKK14.11.2006 K. 28885"DÖNER SERMAYE KATKI PAYININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK AYLIK ( Personele Ödenen Taban Aylığı ile Kıdem Aylığının Dikkate Alınamayacağı - Ayılık Kavramının Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Unsurlarının Maaş Kat Sayısıyla Çarpılması Sonucu Bulunan Tutarı İfade Ettiği )
AYLIK ( Döner Sermaye Payının Belirlenmesinde Personele Ödenen Taban Aylığı ve Kıdem Aylığının Dikkate Alınamayacağı - Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Unsurlarının Maaş Kat Sayısıyla Çarpılması Sonucu Bulunan Tutarın Esas Alınması Gereği )"
STKK14.11.2006 K. 28885"PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ ALT SINIRININ ARTTIRILMASI ( Arttırılan Yeni Tutarla Eski Günlük Kazanç Alt Sınırı Arasındaki Sosyal Sigorta Prim Farkının Fiyat Farkı Olarak Yükleniciye Ödenemeyeceği - Asgari Ücretin Artırılmasından Kaynaklanan Prim Farklarının Ödenebileceği )
FİYAT FARKI ( Asgari Ücretin Artırılmasından Kaynaklanan Prim Farklarının Ödenebileceği - Prime Esas Günlük Kazancın Alt Sınırının Arttırılması Nedeniyle Arttırılan Miktar ile Eski Durum Arasındaki Farkın Yüklenicisine Prim Fiyat Farkı Olarak Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
STKK16.1.2007 K. 29039"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE HUZUR HAKKI ( Sadece Meclis Toplantıları İçin Huzur Hakkı Ödenebileceği - Belediye Meclis Üyelerinin İhtisas Komisyonlarının Çalışmasına Katılma Karşılığında Huzur Hakkı Verilemeyeceği )
BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA KATILAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Huzur Hakkı Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Belediye Meclis Üyelerinin Meclisin Olağan ve Olağanüstü Toplantıları İçin Huzur Hakkı Verilebileceği )"
STKK16.1.2007 K. 29039"GEÇİCİ GÖREVLE İL DIŞINA GİDEN BELEDİYE BAŞKANI VE BAZI MEMURLARIN KONAKLAMA BEDELLERİ ( Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Tertibinden Karşılanamayacağı - Harcırah Ödemelerinde Gündelik Tutarlarına İlaveten Yemek ve Konaklama Bedellerinin Ayrıca Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ TERTİBİ ( Geçici Görevle İl Dışına Giden Belediye Başkanı ve Bazı Memurların Konaklama Bedellerinin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Tertibinden Ödenemeyeceği )"
STKK16.1.2007 K. 29039"BELEDİYENİN HALKLA İLİŞKİLER VE BASIN TANITIM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ FAAİLYETİ ( 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İhale Edilebilecek İşlerden Olduğu - İşgal Harcı Tahsilatı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilebilecek İşlerden Olmadığı )
İŞGAL HARCI TAHSİLATI ( Belediyelerin Yetkili Kılacakları Memur veya Kişilerce Makbuz Karşılığında Tahsil Edileceği - İşgal Harcı Tahsilatının Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilebilecek İşlerden Olmadığı )"
STKK26.2.2008 K. 29971"MEMURLAR HAKKINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Anayasada Sadece İşçiler Hakkında Düzenlendiği Memurlar Hakkında Toplu Sözleşme Düzenlemesi Bulunmadığı Toplu Görüşme İmkanının Düzenlendiği - Memurlara 657 Yasaya Aykırı Olarak Giyim Öğrenim Bayram Yakacak Yardımı Adı Altında Ödeme Yapılamayacağı )
MEMURA İYİLEŞTİRME ZAMMI GİYİM ÖĞRENİM BAYRAM YAKACAK YARDIMI ADIYLA EK ÖDEME YAPILMASI ( Memura 657 Sayılı Kanuna Aykırı Olarak Ek Ödeme Yapılamayacağı - Uluslararası Sözleşmelerle Memurlara Örgütlenme Hakkı Verilmiş ise de Toplu Sözleşme Yapılabilmesi İçin Yasal Düzenleme Yapılması Gereği )
TOPLU GÖRÜŞME ( Anayasanın Memurlar İçin Toplu İş Sözleşmesi Yapma İmkanını Düzenlemediği Memurlar İçin Toplu Görüşme Yapılabileceği - Memurlara Örgütlenme ve İstihdam Koşullarını Belirleme İmkanı Veren Uluslararası Sözleşmelerin Geçerliliği İçin İç Mezuatta Düzenleme Yapılması Gereği )"
STKK26.6.2008 K. 29971"VİZE ONAYINA DAYANILARAK ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER ( Vize Teklif Cetvelinde Belirtilen Pozisyon Ünvanları Dışındaki Görevde Çalıştırılmalarının Mevzuata Aykırı Olduğu - Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinde Belirtilen Pozisyon Ünvanları Dışında Çalıştırılanlara Emsal İşçilere Ödenenden Daha Fazla Ücret Ödenmesinin Mevzuata Aykırı Olduğu )
GEÇİCİ İŞÇİLERİN VİZE TEKLİF CETVELİNDE BELİTİLEN POZİSYON ÜNVANLARI DIŞINDA ÇALIŞTIRILMASI ( Danışman Kordinatör Mimar Mühendis Büro İşçisi Gibi Ünvanlarda Çalıştırılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu - Asli ve Sürekli Hizmetlerin Devletin Sürekli Kadrolarındaki İşçi Memur ve Sözleşmeli Personel Eliyle Görülmesi Gereği )
ASLİ VE SÜREKLİ HİZMETLER ( Devletin Sürekli Kadrolarındaki İşçi Memur ve Sözleşmeli Personel Eliyle Görülmesi Gereği - Geçici İşçi Olarak Alınan İşçilerin Mühendis Mimar Gibi Vize Teklif Cetvelinde Belirtilemeyen Pozisyonlarda Çalıştırılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )"
STKK26.7.2008 K. 29971"GELİR VERGİSİ ( Üniversite Personelinin Aylık Ek Ders ve Döner Sermaye Katkı Payı İstihkakları Birlikte Düşünülerek Toplam Üzerinden Vergi Dilimi ve Oranlanırının Uygulanması Gereği )
AYLIK EK DERS VE DÖNER SERMAYE İSİTİHKAK PAYLARI ( Toplam Üzerinden Gelir Vergisi Dilimi ve Oranlarının Uygulanması Gereği )"
STKK13.1.2009 K. 30571"ECZANE KÜTÜPHANE VE BENZERİ ÜNİVERSİTE KURULUŞLARININ GELİRLERİ ( Herhangi Bir Anabilim Dalının Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri ile İlgili Olmaksızın Sağlanan Gelirin Döner Sermaye Dağıtımına Tabi Olmadığı - Üniversite Matbaasının Gelirinin Matbaa Müdürlüğü Personeline Döner Sermaye Katkı Payı Olarak Dağıtımının Mümkün Olmadığı )
ÜNİVERSİTE MABAASININ GELİRİ ( Öğretim Elemanlarının Katkısı Olmadan Elde Edilen Bir Gelir Olduğu Üniversite Matbaa Müdürlüğü Personeline Döner Sermaye Katkı Payı Olarak Dağıtılmasının Mümkün Olmadığı )
DÖNER SERMAYE KATKI PAYI DAĞITILMASI ( Üniversite Matbaasının Gelirinin Öğretim Elemanlarının Katkısı Olmadan Elde Edildiği - Üniversite Matbaasının Gelirinin Matbaa Müdürlüğü Personeline Döner Sermaye Katkı Payı Olarak Dağıtımının Mümkün Olmadığı )"
STKK3.3.2009 K. 30676"DÖNER SERMAYE KATKI PAYI DAĞITILMASI ( Öğretim Elemanlarının Katkısı Olmadan Elde Edilen Döner Sermaye Gelirlerinin Öğretim Elemanlarına Katkı Payı Olarak Dağıtılamayacağı - Üniversite Matbaası Sağlık Merkezi Tedavi Gelirleri ve İnternet Gelirlerinin Öğretim Elemanlarının Katkısı Bulunmadığı Katkı Payı Olarak Dağıtılamayacağı )
ÜNİVERSİTE MATBAA VE İNTERNET GELİRLERİ ( Öğretim Elemanlarının Katkısı Olmadan Elde Edildiği - Öğretim Elemanlarının Katkısı Olmadan Elde Edilen Üniversite Matbaa ve İnternet Gelirlerinden Öğretim Elemanlarına Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtılamayacağı )
ÖĞRETİM ELEMANLARININ KATKISI OLMADAN ELDE EDİLEN ÜNİVERSİTE GELİRLERİ ( Döner Sermaye Katkı Payı Olarak Dağıtılamayacağı )"
STKK30.3.2009 K. 30676"SOSYAL DENGE YARDIMI ( Memura Yapılabilecek Ödemelerin Kanunda Düzenlendiği - 657 Sayılı Kanuna Tabi Devlet Memuruna Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulmasının Mümkün Olmadığı )
MEMURA EK ÖDEME ( Memura Yapılacak Ücret Ek Ödeme Ödenek Gibi Ödemelerin Kanunla Düzenlendiği Kanunla Yapılan Düzenleme Dışında İdari Tasarruf veya Sözleşme ile Memura Ödeme Yapılamayacağı - Anayasa ve Kanun Düzenlemesinin Sadece İşçi ile Toplu İş Sözleşmesi Yapılmasına İmkan Verdiği Memur ile Sadece Toplu Görüşme Yapılabileceği )"
STKK4.5.2009 K. 30770"SAYMANIN SORUMLULUĞU ( Personelin Maaş Bordrolarına Hayali veya Görevinden Ayrılmış Kişilerin İsimlerini Ekleyerek Maaş Tahakkuk Ettiren Akrabalarının Banka Hesabına Aktarılması - Memurun Eyelemi Karşısında Gerekli Belge ve Defterleri Tutmamış Saymanın Sorumluluğunun Ortadan Kalkmayacağı )
PERSONELİN MAAŞ BORDROLARINA HAYALİ VE GÖREVDEN AYRILMIŞ KİŞİLER EKLENEREK MAAŞ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Gerekli Belge ve Defterleri Tutmayan Kontrolleri Hiçbirini Yapmamış Olan Saymanın Sorumluluğunun Ortan Kalkmayacağı )"
STKK2.2.2010 K. 31094"BELEDİYENİN GÖREV KAPSAMI DIŞINDA KALAN BAZI KAMU KURULUŞLARINA AİT ONARIM BEDELLERİ ( Belediye Bütçesinden Karşılanmasının 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Aykırı Olduğu )
KAMU KURUMLARINA AİT ONARIM BEDELLERİNİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASI ( Belediyenin Görev Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurumlarına Ait Onarım Bedellerinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mümükün Olmadığı )"
STKK25.1.2011 K. 32819"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Süresinin Toplamı Bir Yılda İkiyüzyetmiş Saatten Fazla Olamayacağı ve Fazla Çalışma İçin İşçinin Onayının Alınması Gereği - Toplu İş Sözleşmesinde 6 Gün Çalışılacağı Pazar Günün Hafta Tatili Olacağı Belirlendiğinden Cumartesi Gününün Tamamının Fazla Çalışma Sayılamayacağı )
HAFTANIN ALTI GÜNÜNDE ÇALIŞMA VE PAZAR GÜNÜNÜN HAFTA TATİLİ OLMASI ( Toplu İş Sözleşmesiyle Belirlenen Çalışma Düzenine Göre Cumartesi Gününde Yapılan Çalışmanın Fazla Çalışma Sayılamayacağı - Hafta Tatili Şeklinde Ücretlendirilemeyeceği )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Ücreti )"
STKK3.7.2012 K. 35395"HİZMET ALIM İHALELERİNDE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ ( Yaklaşık Maliyetin Hesaplandığı Tarih Yerine Son Teklif Verme Gününde Yürürlükte Olan Asgari Ücretin Esas Alınması Gereği )
FİYAT FARKI ( Hizmet Alım İhalesi - Son Teklif Verme Gününde Yürürlükte Olen Asgari Ücret Yerine Yaklaşık Maliyetin Hesaplandığı Tarihin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )"
STKK19.2.2013 K. 36582"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( TİS ile Haftalık Çalışma Süresinin 45 Saatin Altında Belirlenmesi Halinde Ortalama Haftalık Çalışma Süresini Aşan ve 45 Saate Kadar Yapılan Çalışmanın Fazla Çalışma Olduğu - TİS Hükmüne Rağmen Cumartesi Günü Yapılan Çalışmaya Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesinin Hatalı Olduğu )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( TİS ile Haftalık Çalışma Süresinin 6 Güne Bölünerek Hafta İçinde Sekiz Cumartesi Günü 5 Saat Çalışmanın Düzenlenmesi - Cumartesi Günü Yapılan Çalışmaya Hafta Sonu Ücreti Ödenmesinin Mümükün Olmadığı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 6 GÜNE BÖLÜNMESİ ( Hafta İçinde Sekiz Cumartesi Günü 5 Saat Çalışmanın Düzenlenmesi - Cumartesi Günü Yapılan Çalışmaya Fazla Çalışma Ücreti Ödenemeyeceği )
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 6 GÜNE BÖLÜNMESİ ( Hafta İçinde Sekiz Cumartesi Günü 5 Saat Çalışmanın Düzenlenmesi - TİS Hükmüne Rağmen Cumartesi Günü Yapılan Çalışmaya Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesinin Hatalı Olduğu )"

S5.D

S5.D15.1.2009 K. 11574"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER DAİRE BAŞKANI VE BAŞKAN DANIŞMANLARININ MAAŞLARI ( Bakanlık Genel Müdür ve Bakanlık Bağımsız Genel Müdür Daire Başkanlarına İlgili Mevzuatla Ödenen Maaşlarının Esas Alınması Gereği - Hizmetin Gereği ve Özelliğine Göre Farklılık Arz Eden İkramiye Ek Ödeme Katkı Payı Gibi Ödemelerin Esas Alınamayacağı )
MAAŞIN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK UNSURLAR ( Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Daire Başkanı ve Başkan Danışmanının Maaşının Bakanlık Genel Müdürü ve Bakanlık Bağımsız Genel Müdürlük Daire Başkanlarının İlgili Mevzuatla Aldıkları Maaşın Esas Alınacağı - Ek Ödemenin Esas Alınamayacağı )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME ( Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanın Maaşının Belirlenmesinde Esas Alınamayacağı - Bakanlık Genel Müdür ve Daire Başkanlarına Hizmetin ve Görevin Gereği Ödenen Ek Ödeme Katkı Payı Gibi Ödemelerin Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Daire Başkanı ve Danışmanının Maaşının Belirlenmesinde Esas Alınamayacağı )"
S5.D2.4.2009 K. 11638"PURSANTAJ LİSTESİNDE YER ALAN ORAN VE MİKTARLARI ARTTIRMAK ( Uygulma Projesinde Yer Aldığı Halde Pursantaj Listesinde Yer Alan Oran ve Miktarlar Arttırılarak Sözleşme Bedelinin Üzerinde Ödeme Yapılamayacağı - Projesinde Bulunan İşler İçin Yeni Birim Fiyat Düzenlenmesinin Hatalı Olduğu )
PROJESİNDE BULUNUN İŞLER İÇİN YENİ FİYAT DÜZENLENMESİ ( Pursantaj Listesinde Yer Alan Oran ve Miktarlar Arttırılarak Sözleşme Bedelinin Üzerinde Ödeme Yapılamasının Hatalı Olduğu )"
S5.D12.11.2009 K. 11730"YAPIM İŞLERİNDE SÖZLEŞME YILINDAN SONRA YAPILAN İMALAT KALEMLERİNDE ARTIŞ VEYA EKSİLİŞ ( İmalat Hangi Yılda Yapılmış Olursa Olsun Tespit Yılı Fiyatlarının Esas Alınarak Ödeme Yapılması Gereği )
TESPİT YILI FİYATLARI ( Yapım İşlerinde Sözleşme Yılından Sonra Yapılan İmalat Kalemlerinde Artış ve Eksilişlerde İmalat Hangi Yılda Yapılmış Olursa Olsun Tespit Yılı Fiyatlarının Uygulanması Gereği )"

S6.D

S6.D10.9.2009 K. 11961"DOĞRUDAN GELİR GETİRİCİ KATKI PAYI ( Üniversite Rektör ve Yardımcısı Dekan ve Yardımcısı Başhekim ve Yardımcısına İdari Görevle İlgili Olmaksızın Fiilen Görev Başında Olmadıkları Süreler İçin Doğrudan Gelir Getirici Katkı Payı Ödenemeyeceği )
FİİLEN GÖREV BAŞINDA OLMAYAN REKTÖR RETÖR YARDIMCISI DEKAN DEKAN YARDIMCISI BAŞHEKİM VE YARDIMCISI ( İdari Görevle İlgili Olan Süreler Hariç Olmak Üzere Fiilen Görev Başında Olmadıkları Süreler İçin Katkı Payı Performan Ödemesi Yapılamayacağı )"

S8.D

S8.D18.6.2009 K. 6422"ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE KATKI PAYININ DAĞITILMASI ( Yükseköğretim Kanunun 39. Maddesine Göre Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Görevlendirildikleri Dönemde Döner Sermaye Gelirlerinden Pay Ödenemeyeceği - Yurt İçi ve Dışında Görevleriyle İlgili Kongre Konferans Gibi Proğramlara Katılan Öğretim Görevlilerine Üç Ayı Geçmemek Üzere Katkı Payı Verilebileceği )
ÜNİVERSİTE DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANI ( Başka Yerde Bulunduğu Süreler İçin Üniversite Döner Sermaye Gelirinden Kendisine Pay Ödenemeyeceği - Üç Ayı Geçmemek ve Bilim ve Meslekleriyle İlgili Olmak Koşuluyla Yurt İçi ve Dışındaki Eğitim Konferans Toplantı Gibi Etkinliklere Katılan Öğretim Elemanlarına Bu Sürede Döner Sermaye Katkı Payı Ödenebileceği )"
S8.D15.9.2009 K. 6473"TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ( Merkezi Yönetim Kapsamındaki Bir Kamu İdaresi Olduğu Genel Esaslara Göre Yürütülen Asli ve Sürekli Hizmetlerini Devlet Memurları Kanununda Sayılan Personeller Eliyle Görülmesinin Esas Olduğu - Kurumun Muhasebe İşlerinin Hizmet Alım Yöntemiyle Gördürülmesinin Mümkün Olmadığı )
KAMU KURUMUNUN MUHASEBE İŞLERİNİN HİZMET ALIM SURETİYLE GÖRDÜRÜLMESİ ( Muhasebe İşlerinin Asli ve Sürekli Hizmetlerden Olduğu - Kamu İdarelerince Genel Esaslara Göre Yürüttükleri Asli ve Sürekli İşlerinin Devlet Memurları Kanununda Sayılan Personeller Eliyle Gördürülmesi Gereği )
GENEL İDARE ESASLARINA GÖRE YÜRÜTÜLEN ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETLERİ ( Devlet Memurları Kanununa Tabi Personel Eliyle Yürütlmesi Gerektiği - Merkezi Yönetim Kapsamındaki TÜRKAK'ın Asli ve Sürkeli İşlerden Olan Muhasebe Hizmetlerini 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Eliyle Gördürmek Yerine Hizmet Alım Suretiyle Gördürmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu )"