1 Ağustos 2011 - 31 Ağustos 2011 Güncellemesi

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

YHGK

YHGK24.3.2010E. 2010/13-188 K. 2010/168"MÜNASEBETSİZ EVRAK ( Dilekçede "Yargıtay Hukuk Genel Kurulunu Hukuka Sahip Çıkmaya Davet Ediyorum/Skandal Boyutundaki Haksızlığı Gidermesini Bekliyorum" Şeklindeki İfadeler )
ADLİ YAZIŞMALAR ( Kullanılan İfadelerin İtiraz Sınırlarını Aşan/Hakkın Ortaya Çıkarılması Yönünden Etkisi ve Zorunluluğu Bulunmayan Sözler Şeklinde Olmasının Dilekçeye Münasebetsiz Evrak Niteliği Vereceği )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DİLEKÇEYİ VERENE İADESİ ( Münasebetsiz Evrak Niteliğinde Bulunduğu - Davanın Konusu İçinde Kalınarak Hukuki İtirazlarını İçeren Yeni Bir Dilekçe Yazması İçin Süre Verileceği )"
YHGK28.4.2010E. 2010/15-193 K. 2010/235"TAPU KAYDINDAKİ ŞERHİN TERKİNİ ( Kadastro Parseli Olan Bir Taşınmazın İmara Açık Hale Getirilmesi İş ve İşlemlerinin Zamana Bağlı Olarak Yapılabileceği - Bu Durum Sadece Tarafların Arzu Etmeleri İle Gerçekleşmediği )
TAŞINMAZIN İMARLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI ( Davacı Arsa Sahipleri İmarın Uygulama Aşamasına Geldiği Bir Sırada Fesih Bildiriminde Bulunmuş Kaldı ki İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmenin Feshinde BK. Md. 106'da Aranan Mehil Koşuluna Uyulmadığı )
KARŞILIKLI EDİMLERİ İÇEREN SÖZLEŞME ( Asıl Sözleşmenin Şartlarına Bağlı Olduklarından BK. Md. 106’da Aranan Şartlara Uyulmadan Fesih Edilemeyeceği ve Bir Tarafın Karşı Koyması Halinde Bu Tür Ön Sözleşmelerin Feshi İçin de Mahkeme Hükmü Gerektiği - Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini )
ÖN SÖZLEŞME ( Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini - Karşılıklı Edimleri İçeren Sözleşmeler Asıl Sözleşmenin Şartlarına Bağlı Olduklarından BK. Md. 106’da Aranan Şartlara Uyulmadan Fesih Edilemeyeceği ve Bir Tarafın Karşı Koyması Halinde Bu Tür Ön Sözleşmelerin Feshi İçin de Mahkeme Hükmü Gerektiği )"
YHGK28.4.2010E. 2010/7-216 K. 2010/231"TACİRLER ARASINDAKİ HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( İstisna Sözleşmesi - İşe İlişkin Talimatların İşverenin Görevlendireceği Kişinin Vereceği ve Buna Yüklenicinin Uyacağına İlişkin Hükümlerin Bulunması/Davalı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Bakanlığının Adam Çalıştıran Konumunda Olduğu )
ADAM ÇALIŞTIRAN SIFATI ( Tacirler Arasındaki Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - İstisna Sözleşmesi İşe İlişkin Talimatların İşverenin Görevlendireceği Kişinin Vereceği ve Buna Yüklenicinin Uyacağına İlişkin Hükümlerin Bulunması/Davalı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Bakanlığının Adam Çalıştıran Konumunda Olduğu )
İSTİSNA AKDİ ( Nedeniyle Çıkacak Uyuşmazlıkların Çözümünde Hakem Heyetinin Yetkili ve Görevli Olduğu Akdedildiği - Taraflar Arasındaki Sözleşmede Dahi Kamu Hizmeti Vermekle Yükümlü Olan Davalı Belediyenin Lehine Olarak Düzenmiş Bir İdari Sözleşme Olmadığı )
GÖREV ( İstisna Sözleşmesinin Yerine Getirilmesi Sırasında Sözleşmenin Tarafı Olmayan 3. Kişilere Verilen Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davaların İdari Yargıda Görülmesi Usul Ekonomisine Uygun Olmadığı )"
YHGK12.5.2010E. 2010/14-244 K. 2010/260"AYNEN İFANIN REDDİ İLE MÜSPET ZARARIN ( KAR KAYBI ) TAZMİNİ ( Fazla Ödenen Kira Parasının Tahsili - Davacının Fesih Nedeni İle Sağladığı Bir Hak ve Yine Bu Süre İçersinde Başka İşten Sağlayacağı veya Kasten Sağlamaktan Kaçındığı Kazancının Olmayacağı )
FAZLA ÖDENEN KİRA PARASININ TAHSİLİ ( Aynen İfanın Reddi İle Müspet Zararın ( Kar Kaybı ) Tazmini - Davacının Fesih Nedeni İle Sağladığı Bir Hak ve Yine Bu Süre İçersinde Başka İşten Sağlayacağı veya Kasten Sağlamaktan Kaçındığı Kazancının Olmayacağı )
KAR MAHRUMİYETİNDEN KESİNTİ YAPILMASINA GEREK OLMAMASI ( Davacının İş Yerini Kullanmadığı Dönemde Elde Edeceği Kar Mahrumiyeti Hesaplanırken İşletme İçin Gerekli Giderlerin Ayrıntısı Bilirkişi Raporunda Gösterildiğinden ve Kar Mahrumiyetinin Bu Giderler Düşülerek Hesaplanması Nedeniyle )"
YHGK22.9.2010E. 2010/11-333 K. 2010/406"PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ( Mahsubun Dayanağını Teşkil Eden Kredi Sözleşmesi Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MAHSUBUN DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BANKANIN ARACI KURUM OLARAK YER ALMASI ( Pamuk Destekleme Primi - Davalı Bankanın Yatırılan Parayı Çiftçinin Kredi Borcuna Karşılık Mahsup Etmesinde ve Davacıya Ödeme Yapmamasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
YHGK29.9.2010E. 2010/17-397 K. 2010/436"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Direnme Kararının Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Mahkeme Bozmadan Esinlenerek Yeni Herhangi Bir Delil Toplamadan Önceki Deliller Çerçevesinde Karar Vermeli Gerekçesini Önceki Kararına Göre Genişletebilirse de Değiştirmemesi Gerektiği )
DİRENME KARARI ( Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Mahkeme Bozmadan Esinlenerek Yeni Herhangi Bir Delil Toplamadan Önceki Deliller Çerçevesinde Karar Vermeli Gerekçesini Önceki Kararına Göre Genişletebilirse de Değiştirmemesi Gerektiği )
GEREKÇENİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ GEREĞİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Direnme Kararının Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Mahkeme Bozmadan Esinlenerek Yeni Herhangi Bir Delil Toplamadan Önceki Deliller Çerçevesinde Karar Vermeli Gerekçesini Önceki Kararına Göre Genişletebilirse de Değiştirmemesi Gerektiği )"
YHGK13.10.2010E. 2010/10-500 K. 2010/490"İTİRAZIN İPTALİ ( Bedeni Zararlardan Olması ve Ayrıca Aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3. Md. İle Kapsam Dışında Bırakılanlar İçinde Bulunmaması Karşısında Tedavinin Gerektirdiği Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( İtirazın İptali - Bedeni Zararlardan Olması ve Ayrıca Aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3. Md. İle Kapsam Dışında Bırakılanlar İçinde Bulunmaması Karşısında Tedavinin Gerektirdiği Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Olduğunun Kabulü Gerektiği )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Rücuan Tazminat - Geçici Sakatlık Döneminde 506 S. Kanun 32 Uyarınca Ödendiği/Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortalının Trafik Kadar Geçen Süre ve 37. Md.leri Kurumca Sigorta Şirketinden Tahsilinin Mümkün Olduğu )"
YHGK13.10.2010E. 2010/2-476 K. 2010/504"DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI DAVASI ( Davalı Vekilinin Aleyhe Verilen Bozmayı Kabul Yönündeki Bu İrade Açıklaması İle Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğundan Artık Mahkemece Kazanılmış Hak İhlal Edilerek Direnme Kararı Verilemeyeceği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Değer Artış Payı Alacağı Davası - Davalı Vekilinin Aleyhe Verilen Bozmayı Kabul Yönündeki Bu İrade Açıklaması İle Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğundan Artık Mahkemece Kazanılmış Hak İhlal Edilerek Direnme Kararı Verilemeyeceği )
BOZMADAN SONRA UYUŞMAZLIĞIN HUKUKİ NİTELEMESİNİN DEĞİŞMESİ ( Değer Artış Payı Alacağı Davası - Davalı Vekilinin Aleyhe Verilen Bozmayı Kabul Yönündeki Bu İrade Açıklaması İle Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğundan Artık Mahkemece Kazanılmış Hak İhlal Edilerek Direnme Kararı Verilemeyeceği )"
YHGK13.10.2010E. 2010/21-425 K. 2010/495"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ-TESPİT DAVASI ( Geçmişe Yönelik Prim Tahsil Ettikten ve Uzun Süre Bu Primleri Kullandıktan Sonra Kurum Tarafından Sigortalılığın İptalinin İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı - Primleri Tahsil Edilen Sürelerin 1479 S. Yasaya Tabi Zorunlu Sigortalı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
ZORUNLU SİGORTALILIK ( Kurum İşleminin İptali-Tespit Davası - Geçmişe Yönelik Prim Tahsil Ettikten ve Uzun Süre Bu Primleri Kullandıktan Sonra Kurum Tarafından Sigortalılığın İptalinin İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı - Primleri Tahsil Edilen Sürelerin 1479 S. Yasaya Tabi Zorunlu Sigortalı Olarak Kabulü Gerektiği )
FİİLİ OLARAK ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMA ( Dosya Kapsamı İle Belirgin Olduğundan Fiilen Askerlik Hizmetini Yapan Kişinin Kendi Nam Ve Hesabına Ticari Faaliyette Bulunmasının Mümkün Olmadığı - Fiilen Askerlik Hizmeti Yapılan Dönemin Borçlanılması Suretiyle Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilebileceği )"
YHGK10.11.2010E. 2010/11-594 K. 2010/563"ALACAK İSTEMİ ( Savunma Hakkının Kısıtlanmaması İçin Davalının Kimlik Bilgileri İle Resmi Merci Önünde Adres Bildiriminde Bulunan Diğer Kişinin Aynı Kişiler Olup Olmadığının Belirlenmesi Kimlik ve Adres Bilgilerindeki Çelişkiler Giderilerek Direnme Kararının Usulünce Tebliğinin Sağlanması Gerektiği )
DİRENME KARARININ TEBLİĞİ ( Davalının Kimlik Bilgileri İle Resmi Merci Önünde Adres Bildiriminde Bulunan Diğer Kişinin Aynı Kişiler Olup Olmadığının Belirlenmesi Kimlik ve Adres Bilgilerindeki Çelişkiler Giderilerek Direnme Kararının Usulünce Tebliğinin Sağlanması Gerektiği )
TEBLİGAT ( Adrese TK'nun 35. Md. Göre Tebligat Yapılan Davalının Adı Geçen Kişiyle Aynı Kişi Olup Olmadığı Araştırılmaksızın Adresi Konusundaki Tereddüt Giderilmeksizin Direnme Kararının TK'nun 35. Md.sine Göre Yapılmasının İsabetsizliği )"
YHGK10.11.2010E. 2010/15-560 K. 2010/589"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOLAYI OLUŞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Eldeki Davanın Eser Sözleşmesinin Tarafları Olan Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Görülen Bir Dava Olmadığı - Uyuşmazlığın 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Olduğu )
GÖREV ( Eser Sözleşmesinden Dolayı Oluşan Alacağın Tahsili - Eldeki Davanın Eser Sözleşmesinin Tarafları Olan Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Görülen Bir Dava Olmadığı/Uyuşmazlığın 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Olduğu )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davanın Eser Sözleşmesinin Tarafları Olan Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Görülen Bir Dava Olmadığı - Uyuşmazlığın 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Olduğu )"
YHGK10.11.2010E. 2010/2-614 K. 2010/597"BOŞANMA ( Davacı Kadının Aylık Geliri Olduğu ve Aylık Kira Ödediği Dikkate Alındığında Boşanma Sonucu Yoksulluğu Düşeceği - Davalı Kocanın Ekonomik Durumunun Zayıf Olması Nafaka Miktarının Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma - Davacı Kadının Aylık Geliri Olduğu ve Aylık Kira Ödediği Dikkate Alındığında Boşanma Sonucu Yoksulluğu Düşeceği/Davalı Kocanın Ekonomik Durumunun Zayıf Olması Nafaka Miktarının Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacağı )
NAFAKA DAVASI ( Davalı Kocanın Gelecekte Ekonomik Durumunda İyileşme Olması Halinde Eldeki Davada Davacı Kadın Yararına Az Bir Miktar da Olsa Nafakaya Hükmedilmediği Takdirde İleride Yeniden Nafaka Davası Açması Hukuken Mümkün Olmayacağı )"
YHGK10.11.2010E. 2010/6-533 K. 2010/578"ZİYNET VE ÇEYİZ EŞYALARININ MEVCUTSA AYNEN DEĞİLSE BEDELİNİN TAHSİLİ ( Evlilik Sırasında Kadına Takılan Ziynet Eşyaları Kim Tarafından Alınmış Olursa Olsun Ona Bağışlanmış Sayılacağı ve Artık Onun Kişisel Malı Niteliğini Kazandığı )
ZİYNET EŞYALARINI İADE ( Evlilik Sırasında Kadına Takılan Ziynet Eşyaları Kim Tarafından Alınmış Olursa Olsun Ona Bağışlanmış Sayılacağı - Ziynet Eşyalarının İade Edilmemek Üzere Kocaya Verildiğinin Kadının İsteği ve Onayı İle Bozdurulup Ev İhtiyaçları İçin Harcandığının Davalı Yanca Kanıtlanması Halinde Koca Almış Olduğu Ziynet Eşyalarını İadeden Kurtulacağı )
EVLİLİK SIRASINDA KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI ( Kim Tarafından Alınmış Olursa Olsun Ona Bağışlanmış Sayılacağı ve Artık Onun Kişisel Malı Niteliğini Kazandığı )
EVİN İHTİYACI İÇİN BOZDURULAN ZİYNET EŞYALARI ( Rıza İle ve İade Şartı Olmaksızın Verildiğini Davalı Koca İspatlamak Zorunda Olup Somut Olayda Davalı Koca Bu Durumu İspat Edemediğinden Dava Konusu Ziynet Eşyalarını Davacıya İade İle Mükellef Olduğu )"
YHGK8.12.2010E. 2010/13-600 K. 2010/639"İSTİRDAT İSTEMİ ( Davalı SESOB Tarafından Çekişmeli Taşınmazların Satışı İçin İlgili Kişiye Yetki Verildiği ve Bu Kişiye Ödemeler Yapıldığı - Öte Yandan Aralarındaki Vekalet İlişkisinin Sona Erdiği Konusunda Bir Delil Olmadığı/Mahkemenin Davalı SESOB'un da Satış Bedelinden Sorumlu Olduğu )
GEÇERSİZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE VERİLEN SATIŞ BEDELİNİN İSTİRDADI ( Davalı SESOB Tarafından Çekişmeli Taşınmazların Satışı İçin İlgili Kişiye Yetki Verildiği ve Bu Kişiye Ödemeler Yapıldığı - Aralarındaki Vekalet İlişkisinin Sona Erdiği Konusunda Bir Delil Olmadığı/Davalı SESOB'un da Satış Bedelinden Sorumlu Olduğu )
SATIŞ BEDELLERİNİN İADESİ ( Geçersiz Satış Sözleşmesi Nedeniyle Verilen Satış Bedelinin İstirdadı - Davalı SESOB Tarafından Çekişmeli Taşınmazların Satışı İçin İlgili Kişiye Yetki Verildiği ve Bu Kişiye Ödemeler Yapıldığı/Davalı SESOB'un da Satış Bedelinden Sorumlu Olduğu )"
YHGK8.12.2010E. 2010/18-643 K. 2010/648"VELAYET HAKKI ( Kendisinde Olan Anne Tarafından Açılan Küçüğün Adının Değiştirilmesi Talepli Davaya Babanın da Taraf Olarak Katılması Gerektiği )
KÜÇÜĞÜN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Velayet Hakkı Kendisinde Olan Anne Tarafından Açılan Davaya Babanın da Taraf Olarak Katılması Gerektiği )
HUSUMET ( Velayet Hakkı Kendisinde Olan Anne Tarafından Açılan Küçüğün Adının Değiştirilmesi Talepli Davaya Babanın da Taraf Olarak Katılması Gerektiği )"
YHGK8.12.2010E. 2010/19-590 K. 2010/640"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sunulan İbranamedeki İmzanın Yazıya ve Kaşeye Göre Ters Atılmasının Belgenin Geçersiz Olmasına Yol Açmayacağı )
İMZANIN YAZIYA VE KAŞEYE GÖRE TERS ATILMASI ( Menfi Tespit Davasında Sunulan İbraname - Belgenin Geçersiz Sayılamayacağı )
İBRANAME ( Belgedeki İmzanın Yazıya ve Kaşeye Göre Ters Atılmasının Geçersiz Kılmayacağı - Menfi Tespit Davası )"
YHGK15.12.2010E. 2010/4-607 K. 2010/663"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN ÖDETİLMESİ ( Davacı TODAİ İle Davalı Üniversite Arasındaki Davaya 3533 S. Yasa Kapsamında Mecburi Hakem Tarafından Bakılması Gerektiğinden Yargı Yolu Farklı Olmakla Dava Dilekçesinin Reddi Gereği )
MECBURİ HAKEM ( Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Zararın Ödetilmesi - Davacı TODAİ İle Davalı Üniversite Arasındaki Davaya 3533 S. Yasa Kapsamında Mecburi Hakem Tarafından Bakılması Gerektiğinden Yargı Yolu Farklı Olmakla Dava Dilekçesinin Reddi Gereği )
TECAVÜZÜN REF'İ ( FSEK Kapsamındaki Hakların İhlali Halinde Açılabilecek Hukuk Davalarından Olan "Tecavüzün Ref'i" Davasını Düzenleyen 66. Md. Bu Konuda Sorumluluğu Düzenleyen Özel Hüküm İçerdiği )
MADDİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ ( Tecavüzün Ref'i Davası Maddi ve Manevi Haklara Bir Tecavüzün Olduğu Her Halde Açılabileceği - Ref Davasının Açılabilmesi İçin Tecavüzde Bulunanın Kusurlu Olması Şart Olmadığı/Kusur ve Ağırlığı Zararın Takdirinde ve Alınacak Önlemlerde Rol Oynadığı )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Temsilci Sıfatı İle Eylemin İşlenmesinde Kusurlu Olmasının Dahi Aranmadığı - Davalı Üniversite İle Üniversitenin Haksız Fiil Tarihindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Olan Davalı İhlal Oluşturan Eylemden Zincirleme Sorumlu Olduğu )"
YHGK22.12.2010E. 2010/19-675 K. 2010/698"İTİRAZIN İPTALİ ( 5219 S. "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yürürlük Tarihinden Sonra Yerel Mahkemelerce Verilen Hükümler Yönünden Temyiz ( Kesinlik ) Sınırını Bir Milyar TL. Olarak Değiştirdiği - Sonraki Yıllarda 5219 ve 5236 S. Kanunlarda Öngörülen Katsayılar Çerçevesinde Miktarlar Giderek Arttığı )
TEMYİZ ( KESİNLİK ) SINIRI ( İtirazın İptali - 5219 S. "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yürürlük Tarihinden Sonra Yerel Mahkemelerce Verilen Hükümler Yönünden Temyiz ( Kesinlik ) Sınırını Bir Milyar TL. Olarak Değiştirdiği )"
YHGK22.12.2010E. 2010/7-622 K. 2010/678"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Özel Hukuk Hükümlerine Göre Görülmesi ve Çözümünde Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
YOL DÜZENLEME KAZI ÇALIŞMALARI SIRASINDA VERİLEN ZARAR ( Uyuşmazlık İdari Bir Eylemden Değil Haksız Fiil İddiasından Kaynaklandığı - Haksız Fiil Niteliğindeki Eylem Nedeni İle Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Giderilmesi İstemi İle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREV ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Yol Düzenleme Kazı Çalışmaları Sırasında Verilen Zararın Giderilmesi İstemi İle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )"
YHGK22.12.2010E. 2010/9-723 K. 2010/671"ALACAK DAVASI ( Davalının Adres Değişikliğini Bildirip Bildirmediği Ticaret Sicil Memurluğundan Mahkemece Sorularak Son Durumunun Sağlıklı Bir Biçimde Tespiti ve Buna Göre Yapılacak İşlemin Tespiti Gerektiği )
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( Alacak Davası - Davalının Adres Değişikliğini Bildirip Bildirmediği Ticaret Sicil Memurluğundan Mahkemece Sorularak Son Durumunun Sağlıklı Bir Biçimde Tespiti ve Buna Göre Yapılacak İşlemin Tespiti Gerektiği )
TEBLİGAT ( Davalının Adres Değişikliğini Bildirip Bildirmediğinin Ticaret Sicil Memurluğuna Yazılacak Müzekkere İle Sormak ve Bildirilen Duruma Göre Direnme Kararının Usulünce Tebliğini Sağlamak veya Bir Farklılık Yoksa Dosyayı Bu Şekliyle Göndermek Olması Gerektiği )"
YHGK9.2.2011E. 2010/1-702 K. 2011/40"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacı Hazinenin Açtığı Davada Direnme Kararından Sonra Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderine İlişkin Kanun Değişikliği Yapıldığı - Bu Hüküm Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA GİDERLERİ ( Kıyı Kenar Çizgisine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası - Direnme Kararından Sonra Yargılama Giderine İlişkin Kanun Değişikliği Yapıldığı/Hüküm Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılacağı )
YARGILAMA GİDERİ ( Kıyı Kenar Çizgisine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası - Direnme Kararından Sonra Yargılama Giderine İlişkin Kanun Değişikliği Yapıldığı/Hüküm Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılacağı )"
YHGK9.2.2011E. 2010/12-683 K. 2011/45"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Daha Önce Borçlu Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedildiği/Davacının Takibe İtiraz Ettiği - Davacı Alacaklının Davalı Borçlunun Açtığı Menfi Tespit Davasından Kendi Lehine Sonuç Çıkaramayacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İcra Takibinin İptali Davası/Daha Önce Borçlu Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedildiği - Davacının Takibe İtiraz Ettiği/Davacı Alacaklının Davalı Borçlunun Açtığı Menfi Tespit Davasından Kendi Lehine Sonuç Çıkaramayacağı )
BORÇLUNUN AÇTIĞI MENFİ TESPİT DAVASININ ALACAKLI ALEYHİNE HÜKMEDİLEN İCRA İNKAR TAZMİNATINA ETKİSİ ( İcra Takibinin İptali Davası/Daha Önce Borçlu Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedildiği - Alacaklının Borçlunun Açtığı Menfi Tespit Davasından Kendi Lehine Sonuç Çıkaramayacağı )"
YHGK9.2.2011E. 2010/12-685 K. 2011/43"HARÇ MUAFİYETİ ( Bankaların Müşterilerine Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları İcra Takibinde Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının İnceleneceği )
BANKANIN İCRA TAHSİL HARCINI ÖDEMEMESİ ( Bankaların Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları Takipte Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının Gözetileceği )
KREDİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Bankanın Yargı Harcından Muaf Olmayacağı Ancak Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiası Kapsamında Araştırma Yapılacağı )
İCRA TAHSİL HARCI ( Bankaların Müşterilerine Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları İcra Takibinde Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının İnceleneceği )"
YHGK9.2.2011E. 2010/5-589 K. 2011/36"İRTİFAK HAKKI VE PİLON YERİ BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davalıların Diğer Davalılar İle Birlikte Kararı Temyiz Ettiği - Davalıların Payına İlişkin Olarak İlkinden Daha Yüksek Miktarda Kamulaştırma Bedeline Hükmedilebileceği )
BOZMAYA UYMA ( İrtifak Hakkı ve Pilon Yeri Bedelinin Tespiti Davası - Davalıların Diğer Davalılar İle Birlikte Kararı Temyiz Ettiği/Davalıların Payına İlişkin Olarak İlkinden Daha Yüksek Miktarda Kamulaştırma Bedeline Hükmedilebileceği )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( İrtifak Hakkı ve Pilon Yeri Bedelinin Tespiti Davası - Davalıların Diğer Davalılar İle Birlikte Kararı Temyiz Ettiği/Davalıların Payı Hakkında İlkinden Daha Yüksek Miktarda Kamulaştırma Bedeline Hükmedilmesinin Uygun Olduğu )"
YHGK9.2.2011E. 2010-5/736 K. 2011/48"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Yerel Mahkemenin Bilirkişi Raporu ve Eklerini İncelemeden Karar Verdiği - Bozulan Karar Üzerine Bu Raporu Gerekçe Göstererek Direnme Kararı Verdiği/Kararın Direnme Hükmünde Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YARGILAMADA DİKKATE ALINMAMASI ( Yerel Mahkemenin Kararı Bozulduktan Sonra Raporu Gerekçe Göstererek Direnme Kararı Verdiği - Kararın Direnme Hükmünde Olmadığının Gözetileceği )
DİRENME KARARI ( Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davası/Yerel Mahkemenin Bilirkişi Raporu ve Eklerini İncelemeden Karar Verdiği - Bozulan Karar Üzerine Bu Raporu Gerekçe Göstererek Direnme Kararı Verdiği/Kararın Direnme Hükmünde Olmadığı )"
YHGK9.2.2011E. 2010/8-714 K. 2011/41"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yerel Mahkemece Uyma Kararı Verildiği - Bozma İlamında Belirtildiği Şekilde Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Orman Kadastro Çalışması Yapılıp Yapılmadığının Orman Bölge Müdürlüğü'nden Sorulacağı )
ORMAN KADASTRO ÇALIŞMASI ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Orman Kadastro Çalışması Yapılıp Yapılmadığının Orman Bölge Müdürlüğü'nden Sorulacağı )
HAVA FOTOĞRAFLARININ GETİRTİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası/Yerel Mahkemece Uyma Kararı Verildiği - Bozma İlamına Uygun Şekilde Stereoskopik Çift Hava Fotoğraflarının Getirtilip Stereoskop Aletiyle İnceleme Yaptırılacağı )
ZİLYETLİK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Taşınmaz Üzerinde İmar İhya İşlemlerine Başlandığı ve Tamamlandığı Tarih ile Tarımsal Amaçlı Zilyetlik Başlangıç Tarihinin Ayrı Ayrı Belirleneceği )"
YHGK9.2.2011E. 2010/9-713 K. 2011/51"BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDA KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( İşverenin Davacının Önceden Çalıştığı İşyerlerinden Kıdem Tazminatı Aldığına Dair Savunma Yapmadığı - Bu Kanuna Tabi Olarak Çalışılmayan Dönemler Olup Olmadığının Belirleneceği )
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Basın İş Kanunu Kapsamında - Kıdem Tazminatına Esas Süreye Katılmayan ve Mahsup Edilmesi Gereken Dönemlerin Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
GAZETEDE MUHABİR OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatına Esas Süreye Katılmayan ve Mahsup Edilmesi Gereken Dönemlerin Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
YHGK9.2.2011E. 2011/13-29 K. 2011/56"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı Belediyenin Borcu Kabul Etmediği - Davacı Vekilinin Temyiz Aşamasında Borcun Kısmen Ödendiğine Dair Belge Sunduğu/Belgenin Borç İlişkisinin Kabulü Anlamına Gelip Gelmediğinin Araştırılacağı )
BORÇ İLİŞKİSİNİN KABULÜ ( İtirazın İptali Davasında Davalının Borcu Kabul Etmediği - Davacı Vekilinin Temyiz Aşamasında Borcun Kısmen Ödendiğine Dair Belge Sunduğu/Belgenin Borç İlişkisinin Kabulü Anlamına Gelip Gelmediğinin Araştırılacağı )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVACININ BORCUN KISMEN ÖDENDİĞİNE DAİR BELGE SUNMASI ( İtirazın İptali Davasında Davalının Borcu Kabul Etmediği - Belgenin Takibe Konu Borca İlişkin Olup Olmadığının Tespiti Gereği )"
YHGK6.4.2011E. 2010/1-700 K. 2011/65"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Hepsinin Birlikte Tek Bir Harç Yatırarak Hükmü Temyiz Etmesinin Mümkün Olduğu - Davalıya Varsa Tersimat Hatasını Düzeltmesi İçin Olanak Tanınacağı )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Hepsinin Birlikte Tek Bir Harç Yatırarak Hükmü Temyiz Etmesinin Mümkün Olduğu )
TEMYİZ HARCI ( El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi - Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Hepsinin Birlikte Tek Bir Harç Yatırarak Hükmü Temyiz Etmesinin Mümkün Olduğu )
TERSİMAT HATASI ( El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi - Davalıya Varsa Tersimat Hatasını Düzeltmesi İçin Olanak Tanınacağı )"
YHGK6.4.2011E. 2010/11-744 K. 2011/57"MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ DAVASI ( Davacının Ambalajın Davalı Tarafından Haksız Şekilde Kullanıldığına İlişkin İddiası - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Ambalajın Davalı Tarafından Haksız Şekilde Kullanıldığına İlişkin İddiası/Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti Talebi - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN UYUŞMAZLIK ( Davacının Ambalajın Davalı Tarafından Haksız Şekilde Kullanıldığına İlişkin İddiası/Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti Talebi - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
AMBALAJ ÜZERİNDEN HAKSIZ REKABET YAPILDIĞINA İLİŞKİN İDDİA ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilemeyeceği )"
YHGK6.4.2011E. 2010/12-720 K. 2011/66"ŞİKAYET YOLU İLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Çekin Muhatap Banka Vekili Olarak Hareket Eden Banka Tarafından Süresinde İbraz Edildiği/Alacaklının Takip Hakkı Kazandığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
KEŞİDECİNİN ÖDEMEDEN MEN TALİMATI VERMESİ ( İbraz Şerhinde Çekin Keşidecinin Rızası Dışında Elinden Çıkması Nedeniyle İade Edildiğinin Belirtildiği - Keşidecinin Ödemeden Men Talimatı Vermesi Durumunda Dahi Çekin Bankaya İbraz Edilebileceği )
ÇEKİN BANKAYA İBRAZI ( Çekin Muhatap Banka Vekili Olarak Hareket Eden Banka Tarafından Süresinde İbraz Edildiği/Alacaklının Takip Hakkı Kazandığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
İBRAZ ŞERHİ ( İbraz Şerhinde Çekin Keşidecinin Rızası Dışında Elinden Çıkması Nedeniyle İade Edildiğinin Belirtildiği - Keşidecinin Ödemeden Men Talimatı Vermesi Durumunda Dahi Çekin Bankaya İbraz Edilebileceği )"
YHGK6.4.2011E. 2010/13-716 K. 2011/74"KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI ÖDEMENİN TAHSİLİNİ TALEP ETMESİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Davalı Malike Ödenen Bedelden Masraflar Doğrultusunda Davacının da Ödeme Talep Ettiği - Sözleşmede Kiracının Yaptıklarından Dolayı Talepte Bulunamayacağının Belirtildiği/Talebin Reddedileceği )
KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE TAŞINMAZ SAHİBİNE YAPILAN ÖDEME ( Kira Sözleşmesinde Kiracının Yaptıklarından Dolayı Talepte Bulunamayacağının Belirtildiği - Davacı Kiracının Taşınmaza Yaptığı Masrafları Davalı Malikten Talep Edemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Kamulaştırma Nedeniyle Davalı Malike Ödenen Bedelden Yaptığı Masraflar Doğrultusunda Davacı Kiracının da Ödeme Talep Ettiği - Davalıya Ödeme Yapıldığının İspat Edilemediğinin Gözetileceği )"
YHGK6.4.2011E. 2010/18-740 K. 2011/63"BİNA İNŞAATINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Ödeme Yapmamasına Dayalı İtirazın İptali Davası - Taşınmazda Kat İrtifakı Olduğu/Görevli Mahkemenin Değer Ölçütü Esas Alınarak Tespit Edilemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEMENİN DEĞER ÖLÇÜTÜ ALINARAK TESPİTİ ( Bina İnşaatında Bağımsız Bölüm Maliklerinin Ödeme Yapmamasına Dayalı İtirazın İptali Davası - Taşınmazda Kat İrtifakı Olduğu/Değer Ölçütünün Esas Alınmaması Gerektiği )
KAT İRTİFAKI ( Bina İnşaatında Bağımsız Bölüm Maliklerinin Ödeme Yapmamasına Dayalı İtirazın İptali Davası - Taşınmazda Kat İrtifakı Olduğu/Görevli Mahkemenin Değer Ölçütü Esas Alınarak Tespit Edilemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bina İnşaatında Bağımsız Bölüm Maliklerinin Ödeme Yapmamasına Dayalı - Taşınmazda Kat İrtifakı Olduğu/Görevli Mahkemenin Değer Ölçütü Esas Alınarak Belirlenemeyeceği )"
YHGK6.4.2011E. 2010/18-750 K. 2011/69"ÖĞRENİM EĞİTİM VE YETİŞTİRME GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalının TSK Personeli İken Resen Emekliye Sevkedildiği - Yerel Mahkemece Verilen Direnme Kararından Sonra İlgili Kanunda Yapılan Değişikliklerin Gözetileceği )
MECBURİ HİZMET SÜRESİNİN TAMAMLAMADAN RESEN EMEKLİYE SEVK EDİLME ( Davalı TSK Personeline Yapılan Eğitim ve Yetiştirme Giderlerinin İadesi Talebi - Direnme Kararından Sonra İlgili Kanunda Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınacağı )
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNE YAPILAN GİDERLERİN İADESİ İSTEMİ ( Davalının TSK Personeli İken Resen Emekliye Sevkedildiği - Yerel Mahkemece Verilen Direnme Kararından Sonra İlgili Kanunda Yapılan Değişikliklerin Gözetileceği )"
YHGK6.4.2011E. 2010/2-738 K. 2011/62"KATKI PAYI ALACAĞI ( Bilirkişi Tarafından Belirlenen Oranın Dosya İçeriği İle Uyumlu Olduğu - Bu Oran Dikkate Alınarak Davacının Taşınmaza Katkı Bedelinin Bulunacağı )
BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN KATKI PAYI ( Bilirkişi Tarafından Belirlenen Oranın Dosya İçeriği İle Uyumlu Olduğu - Bu Oran Dikkate Alınarak Davacının Taşınmaza Katkı Bedelinin Bulunacağı )"
YHGK6.4.2011E. 2010/5-703 K. 2011/73"KAMULAŞTIRMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Yerel Mahkemece Bozmadan Sonra Yeniden Bilirkişi Raporu Alınmasının da Mümkün Olmadığını Belirtmek Suretiyle Farklı Bir Gerekçeye Dayanıldığı - Kararın Direnme Olmadığı )
DİRENME KARARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Talebi - Yerel Mahkemece Bozmadan Sonra Yeniden Bilirkişi Raporu Alınmasının da Mümkün Olmadığını Belirtmek Suretiyle Farklı Bir Gerekçeye Dayandığı/Kararın Direnme Olmadığı )"
YHGK6.4.2011E. 2011/11-204 K. 2011/83"MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI ( Direnme Kararının Davalı Şirket Vekiline Tebliğ Edilip Edilmediğinin Tespit Edileceği )
DİRENME KARARI ( Markanın Hükümsüzlüğü Davası - Kararın Davalı Şirket Vekiline Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirleneceği )"
YHGK6.4.2011E. 2011/12-200 K. 2011/85"KARAR DÜZELTME ( Şikayet Davası - Karar Düzeltme Yolu Açık Bulunan Özel Dairenin Bozma İlamının Karşı Taraf Olan Borçlulara da Usulünce Tebliğ Edilip Karar Düzeltme İmkanı Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET DAVASI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Bulunan Özel Dairenin Bozma İlamının Karşı Taraf Olan Borçlulara da Usulünce Tebliğ Edilip Karar Düzeltme İmkanı Verileceği )"
YHGK6.4.2011E. 2011/18-195 K. 2011/86"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Mahkemece Önce Ara Karar İle Kararda Kısmen Direnildiğine Göre Kısa Kararda da Bozmanın Hangi Bölümüne Direnildiği Hangi Bölümüne Uyulduğunun Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Açıklanacağı )
DİRENME KARARI ( Mahkemece Önce Ara Kararı İle Kararda Kısmen Direnildiğine Göre Kısa Kararda da Bozmanın Hangi Bölümüne Direnildiği Hangi Bölümüne Uyulduğunun Belirtileceği )
ARA KARAR İLE DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Mahkemece Önce Ara Kararı İle Kararda Kısmen Direnildiğine Göre Kısa Kararda da Bozmanın Hangi Bölümüne Direnildiği Hangi Bölümüne Uyulduğunun Belirtilmesi Gereği )"
YHGK6.4.2011E. 2011/24-214 K. 2011/81"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tazminat Davası - Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği/Direnme Kararının Hukuk Genel Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat Talebi/Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği - Direnme Kararının Hukuk Genel Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği/Tekrar İnceleme İçin Bozulacağı )
FERAGAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat Talebi/Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği - Direnme Kararının Hukuk Genel Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )"
YHGK6.4.2011E. 2011/9-117 K. 2011/76"BOZMANIN USUL VE YASAYA UYGUN BULUNMASI ( Tazminat Davasında Tarafların Beyanları Alındıktan Sonra Bozmanın Yasaya Uygun Olduğuna Dair Ara Karar Verildiği - Kısa Kararda Bu Ara Karardan Dönülemeyeceği/Usulü Kazanılmış Hakkın Gözetileceği )
ARA KARARDA BOZMAYA UYAN MAHKEMENİN KISA KARARDA BU KARARINDAN DÖNMESİ ( Hukuka Aykırı Olduğu - Bozmaya Uyularak Usulü Kazanılmış Hakkın Dikkate Alınacağı )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Tazminat Davasında Tarafların Beyanları Alındıktan Sonra Bozmanın Yasaya Uygun Olduğuna Dair Ara Karar Verildiği - Kısa Kararda Bu Ara Karardan Dönülemeyeceği )
KISMEN DİRENME ( Tazminat Davasında Tarafların Beyanları Alındıktan Sonra Bozmanın Yasaya Uygun Olduğuna Dair Ara Karar Verildiği - Kısa Kararda Bu Ara Karardan Dönülemeyeceği/Kısmen de Olsa Direnmenin Mümkün Olmadığı )"
YHGK13.4.2011E. 2010/1-701 K. 2011/130"MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Murisin Ölüm Tarihi Dikkate Alındığında 743 S.K'nın Uygulanacağı - İvaz Karşılığı Yapılan Temlikin Tenkise Tabi Olmayacağı )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ( İvaz Karşılığı Yapılan Temlikin Tenkise Tabi Olmayacağı )
İVAZ KARŞILIĞI YAPILAN TEMLİK ( Ölünceye Kadar Bakma Akdi İle Temlike Konu Edilen Taşınmaz - Temliklerin Muvazaalı Olduğu İleri Sürüldüğünden Tenkise Konu Edilemeyeceği )
TENKİS DAVASI ( Davalıların Cevap Dilekçesinde Tercihlerini Para Olarak Kullanacaklarını Beyan Ettikleri/Celselerdeki Beyanlarında İse Tercihlerini Mal Olarak Kullanacaklarını Belirttikleri - Bu İsteklerin Gözetileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muris Muvazaasına Dayalı/Murisin Ölüm Tarihi Dikkate Alındığında 743 S.K'nın Uygulanacağı - İvaz Karşılığı Yapılan Temlikin Tenkise Tabi Olmayacağı )"
YHGK13.4.2011E. 2010/1-754 K. 2011/137"KIYI KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN İPTAL DAVASI ( Özel Dairece Davacının Davasında Haklı Olup Olmadığı Hususunun Araştırılması İçin Kararın Bozulduğu - Bozmaya Uyularak Verilen Kararın Direnme Olarak Nitelendirilemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Kıyı Kanunu'ndan Kaynaklanan İptal Davası - Özel Dairece Davacının Davasında Haklı Olup Olmadığı Hususunun Araştırılması İçin Kararın Bozulduğu/Bozmaya Uyularak Verilen Kararın Direnme Olarak Niteliğinde Olmadığı )
DAVACININ DAVASINDA HAKLI OLMASI ( Özel Dairece Davacının Davasında Haklı Olup Olmadığı Hususunun Araştırılması İçin Kararın Bozulduğu/Bozmaya Uyularak Verilen Kararın Direnme Olarak Niteliğinde Olmadığı - Kıyı Kanunu'ndan Kaynaklanan İptal Davası )"
YHGK13.4.2011E. 2010/13-717 K. 2011/129"DOKTORUN HATALI TEDAVİSİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Hastanın Vücudunda Gazlı Bezin Unutulduğu/ Ameliyat Esnasında Düşük Kalitede Bezin Kullanılmasının Dahi Hatalı Olduğu - Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Hastanın Vücudunda Gazlı Bezin Unutulduğu/ Ameliyat Esnasında Düşük Kalitede Bezin Kullanılmasının Dahi Hatalı Olduğu - Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Olmadığı )
AMELİYAT SONRASI HASTANIN VÜCUDUNDA GAZLI BEZ UNUTULMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Unutulan Bezin Düşük Kalitede Olduğunun Tespit Edildiği - Düşük Kalitede Malzeme Kullanılmasının Dahi Kusur Teşkil Ettiğinin Gözetileceği )
TEDAVİDE DÜŞÜK KALİTE MALZEME KULLANILMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacı Hastanın Vücudunda Gazlı Bezin Unutulduğu - Unutulan Bezin Düşük Kalitede Olduğunun Tespit Edildiği/Başka Bir Tespit Yapılmasına Gerek Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacı Hastanın Vücudunda Gazlı Bezin Unutulduğu - Unutulan Bezin Düşük Kalitede Olduğunun Tespit Edildiği/Başka Bir Tespit Yapılmasına Gerek Olmadığı )"
YHGK13.4.2011E. 2010/13-735 K. 2011/97"VEKALETEN TAŞINMAZ SATIŞI ( Vekaleten Davalının Sattığı Pay Karşılığı Aldığı Bedeli Tam Olarak Davacılara Ödemediğine İlişkin İddia - Payın Kaydının Şuf'a Hakkı Nedeniyle İptal Edildiği/Buna İlişkin Kesinleşen İlamda Ödemeyle İlgili Beyanların Eldeki Alacak Davasında Güçlü Delil Teşkil Edeceği )
ŞUFA HAKKININ KULLANILMASI NEDENİYLE İADE EDİLEN BEDEL ( Vekaleten Taşınmazı Satan Kişinin Aldığı Bedeli Eldeki Davanın Davacılarına Ödemediğine İlişkin İddia - Şufa Hakkına Dayalı Kayıt İptali Davasında Yer Alan Ödemeye İlişkin Kesinleşmiş İlamın Eldeki Davada Güçlü Delil Oluşturacağı )
KESİNLEŞMİŞ BİR KARARIN DELİL NİTELİĞİ ( Davacıların Davalıya Vekalet Verdiği/Davalının Sattığı Pay Karşılığı Aldığı Bedeli Tam Olarak Davacılara Ödemediğine İlişkin İddia - Satışa Konu Payın Kaydının Şuf'a Hakkı Nedeniyle İptal Edildiği/Buna İlişkin Kesinleşen İlamda Ödemeyle İlgli Beyanların Eldeki Davada Güçlü Delil Teşkil Edeceği )"
YHGK13.4.2011E. 2010/2-751 K. 2011/96"BOŞANMA DAVASINDA KUSUR ( Eşini Aldatan Kocaya Karşı Davacı Kadının Sözlerinin Tepki Olarak Kabul Edileceği - Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedileceği )
EVLİLİK BİRLİĞİNDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( Maddi Desteğini Yitirecek Olan ve Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Eşini Aldatan Kocaya Karşı Davacı Kadının Sözlerinin Tepki Olarak Kabul Edileceği - Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedileceği )
ALDATILAN EŞİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Maddi Desteğini Yitirecek Olan ve Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
YHGK13.4.2011E. 2011/1-33 K. 2011/138"EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Çekişmeli Parsellerden Biri Hakkında Araştırma Yapılmadığı - Parsel Başında Keşif Yapılacağı/Uzman Bilirkişiden Keşfi İzlemeye Yarayan Krokili Rapor Alınacağı )
KEŞFİ İZLEMEYE YARAYAN KROKİLİ RAPOR ( El Atmanın Önlenmesi Talebi/Çekişmeli Parsellerden Biri Hakkında Araştırma Yapılmadığı - Parsel Başında Keşif Yapılacağı/Uzman Bilirkişiden Keşfi İzlemeye Yarayan Krokili Rapor Alınacağı )"
YHGK13.4.2011E. 2011/13-28 K. 2011/136"TAZMİNAT DAVASINDA ZARARIN BELİRLENMESİ ( Davacının Davalının Yazdığı İlacın Bitkilerinde Zarar Meydana Getirdiğine İlişkin İddiası/Sipariş Fişinde Belirtilen Miktarın Gerekenden Fazla Olduğu - Gerçek Zararın Tespiti İçin Yeniden Rapor Alınacağı )
BİTKİLER İÇİN YAZILAN İLACIN ZARARA NEDEN OLDUĞU İDDİASI ( Tazminat Davası - İlaçların Normalin Üzerinde Kullanılması Sonucunda Meydana Gelen Gerçek Zararın Tespit Edileceği )
TARIM İLACININ BİTKİ ÜZERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ZARAR ( Tazminat Davası - İlaçların Normalin Üzerinde Kullanılması Sonucunda Meydana Gelen Gerçek Zararın Tespiti Gereği )"
YHGK13.4.2011E. 2011/17-15 K. 2011/132"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Özel Dairenin Sigorta Şirketinin Yaptığı Ödemenin İyiniyetli Olup Olmadığının Araştırılması İçin Kararı Bozduğu - Mahkemenin Araştırmayı Yaparak Karar Verdiği/Kararın Direnme Olmadığı )
DİRENME KARARI ( Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası/Dairenin Sigorta Şirketinin Yaptığı Ödemenin İyiniyetli Olup Olmadığının Araştırılması İçin Kararı Bozduğu - Mahkemenin Araştırmayı Yaparak Karar Verdiği/Kararın Direnme Olamayacağı )
SİGORTA ŞİRKETİNİN YAPTIĞI ÖDEME ( Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası/Dairenin Şirketin Yaptığı Ödemenin İyiniyetli Olup Olmadığının Araştırılması İçin Kararı Bozduğu - Mahkemenin Araştırmayı Yaparak Karar Verdiği/Kararın Direnme Olmadığı )"
YHGK13.4.2011E. 2011/18-21 K. 2011/135"NÜFUS KAYDINDA SOY İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Yerel Mahkemenin Bozmaya Uyma Kararından Sonra Bu Kararından Dönemeyeceği )
BOZMAYA UYULMASINA KARAR VEREN MAHKEMENİN KARARINDAN DÖNMESİ ( Yasaya Aykırı Olduğu )"
YHGK13.4.2011E. 2011/2-1 K. 2011/139"BOŞANMA DAVASI ( Davacının Eşine Şiddet Uyguladığı/Davalının da Kocasına Hakaret Ettiği - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığı/Davanın Kabul Edileceği )
FİZİKİ ŞİDDET ( Boşanma Davası/Davacının Eşine Şiddet Uyguladığı - Davalının da Kocasına Hakaret Ettiği/Tarafların Boşanmasına Karar Verileceği )
HAKARET ( Boşanma Davası/Davacının Eşine Şiddet Uyguladığı - Davalının da Kocasına Hakaret Ettiği/Tarafların Boşanmasına Karar Verileceği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Davacının Eşine Şiddet Uyguladığı/Davalının da Kocasına Hakaret Ettiği - Tarafların Boşanmalarına Hükmedileceği )"
YHGK4.5.2011E. 2011/11-59 K. 2011/271"MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI ( Mahkeme Kararında 556 S. Khk. Md. 7/Son ve 42/Son'a Dayalı Bir Hüküm Kurulmadığı - Bu Maddelerin Uygulanamayacağı )
HAKSIZ REKABET ( Markanın Hükümsüzlüğü ve Haksız Rekabetin Tespiti Davası - Mülga Markalar Kanunu'nda Hizmet Markalarının Tescilinin Mümkün Olmaması ve Tescil Başvurusuna Kadar Markaların Eğitim Öğretim Hizmetleri Kapsamında Kullanılması Nedeniyle Davada Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanacağı )
DÜRÜSTLÜK İLKESİ ( Markanın Hükümsüzlüğü/Haksız Rekabetin Tespiti Davası - Davaya Konu Markaların Tescil Başvurusundan Bir Kaç Yıl Sonra Dava Açılmasının Bu İlkeye Aykırılık Teşkil Etmeyeceği )
SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI ( Markanın Hükümsüzlüğü/Haksız Rekabetin Tespiti Davası - Davaya Konu Markaların Tescil Başvurusundan Bir Kaç Yıl Sonra Dava Açılmasının Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Markanın Hükümsüzlüğü/Haksız Rekabetin Tespiti Davası - Davalının İbare Üzerindeki Tescilsiz Kullanımının Devam Ettiği/Haksız Kullanım Devam Ettiği Sürece Zamanaşımının İşlemeyeceği )"
YHGK4.5.2011E. 2011/12-194 K. 2011/272"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin Kararına İlişkin Hukuk Genel Kurul Kararının Davalıya Tebliğ Edildiği - 10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Talebin Reddine Karar Verileceği )
ON GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin Kararına İlişkin Hukuk Genel Kurul Kararının Davalıya Tebliğ Edildiği - Yasal Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Karar Düzeltme Talebinin Reddedileceği )"
YHGK4.5.2011E. 2011/21-136 K. 2011/273"TEDAVİ CİHAZI BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yerel Mahkemenin Bozmadan Sonra Yeni Bir Delile Dayanarak Karar Verdiği - Kararın Direnme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Tedavi Cihazı Bedelinin Tahsili Talebi - Yerel Mahkemenin Bozmadan Sonra Yeni Bir Delile Dayanarak Karar Verdiği/Kararın Direnme Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
YHGK4.5.2011E. 2011/21-23 K. 2011/268"SİGORTALILIK SÜRESİNİN VE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Bozmadan Sonra Yerel Mahkemece Ara Kararda Ayrım Yapılmadan Direnme Kararı Verildiği - Daha Sonra Kısmi Direnmeye Karar Verilemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yerel Mahkemece Ara Kararda Ayrım Yapılmadan Direnme Kararı Verildiği - Daha Sonra Kısmi Direnmeye Karar Verilemeyeceği )"
YHGK11.5.2011E. 2011/12-201 K. 2011/309"ŞİKAYET DAVASI ( Borçluya Çıkarılan Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğu - Adreste Bulunmamaya İlişkin Kanuni Gerekliliklerin Yerine Getirilmediği/Borçlunun Muttali Olduğunu Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayet Davası/Borçluya Çıkarılan Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğu - Adreste Bulunmamaya İlişkin Kanuni Gerekliliklerin Yerine Getirilmediği/Borçlunun Muttali Olduğunu Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulü Gereği )
ADRESTE BULUNMAMA ( Şikayet Davası/Ödeme Emrinin Usulsüz Olduğu - Adreste Bulunmamaya İlişkin Usulün Yerine Getirilmediği/Borçlunun Muttali Olduğunu Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )"
YHGK11.5.2011E. 2011/13-137 K. 2011/299"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kısa Kararda Talep Edilen Kötüniyet Tazminatı Hakkında Olumlu Olumsuz Hüküm Kurulmadığı - Gerekçeli Kararda Bu Konuda Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Menfi Tespit Davasında/Kısa Kararda Talep Edilen Kötüniyet Tazminatı Hakkında Olumlu Olumsuz Hüküm Kurulmadığı - Kısa Karar İle Çelişki Oluşturacak Şekilde Gerekçeli Kararda Bu Konuda Hüküm Kurulamayacağı )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Menfi Tespit Davası/Kısa Kararda Talep Edilen Kötüniyet Tazminatı Hakkında Olumlu Olumsuz Hüküm Kurulmadığı - Gerekçeli Kararda Bu Konuda Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
YHGK18.5.2011E. 2011/10-230 K. 2011/319"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacı Kadının Tarımsal Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Yeterince Araştırılması Gerektiği )
AİLE REİSİ OLMA ( Hizmet Tespiti Davası - Kurumun Davacı Kadının Aile Reisi Olmadığı Gerekçesiyle Sigortalılığının Baştan İtibaren İptaline Karar Vermesinin Hukuka Aykırı Olduğu/Bağkur Sigortalılığı Yönünden Aile Reisi Olma Şartının Kaldırıldığı )
TARIM BAĞKUR SİGORTALILIĞI ( Bağkur Sigortalılığı Yönünden Aile Reisi Olma Şartının Yürürlükten Kaldırıldığının Gözetileceği )
TARIMSAL FAALİYET ( Hizmet Tespiti Davası - Davacı Kadının Tarımsal Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Yeterince Araştırılması Gerektiği )"
YHGK18.5.2011E. 2011/10-254 K. 2011/321"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASININ TESPİTİ DAVASI ( Yurtdışında Yapılan Çalışma - Davacı Sigortalının İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SOSYAL SİGORTAYA İLK DEFA GİRİŞ TARİHİ ( Yurtdışında Yapılan Çalışma - Davacı Sigortalının İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRENİN SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılmasının Tespiti Davası - Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Geçici Md. 81.'den Sonra Maddenin Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Yapacakları Borçlanmaların Bu Maddenin Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
KADEMELİ GEÇİŞ ŞARTI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılmasının Tespiti Davası - Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Geçici Md. 81.'den Sonra Maddenin Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Yapacakları Borçlanmaların Bu Maddenin Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
YHGK18.5.2011E. 2011/13-246 K. 2011/324"MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ( Bozmadan Sonra Yerel Mahkemenin Gerekçesinde Toplu Konut Alanında Alt Yapı Hizmeti Verilse Dahi Kanal Katılım Payı İstenemeyeceği Yönünde Yeni Bir Olguya Dayandığı - Kararın Direnme Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
SU ABONELİĞİ NEDENİYLE İSTENEN KANAL KATILIM PAYI ( Bozmadan Sonra Yerel Mahkemenin Gerekçesinde Toplu Konut Alanında Alt Yapı Hizmeti Verilse Bedel İstenemeyeceği Yönünde Yeni Bir Olguya Dayandığı - Kararın Direnme Niteliğinde Omadığı )
DİRENME KARARI ( Menfi Tespit ve İstirdat Davası/Bozmadan Sonra Yerel Mahkemenin Gerekçesinde Yeni Bir Olguya Dayandığı - Kararın Direnme Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )"
YHGK18.5.2011E. 2011/18-176 K. 2011/318"MESKEN OLAN YERİN DOKTOR MUAYEHANESİ OLARAK KULLANILMASI ( Taşınmazın Yönetim Planında Sadece Mesken Olarak Kullanılabileceğinin Hükme Bağlandığı - Doktor Muayenehanesi Olarak Kullanılamayacağı )
TAPUDA MESKEN OLAN YERİN MUAYEHANE KULLANILMASI ( Taşınmazın Yönetim Planında Sadece Mesken Olarak Kullanılabileceğinin Kararlaştırıldığı - Muayehane Olarak Kullanılmasının Mümkün Olmadığı )
ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE DAVASI ( Taşınmazın Yönetim Planında Sadece Mesken Olarak Kullanılabileceğinin Kararlaştırıldığı - Muayehane Olarak Kullanılmasının Mümkün Olmadığı/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
YÖNETİM PLANINDA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MESKEN OLARAK ÖZGÜLENMESİ ( Doktor Muayenehanesi Olarak Kullanılamayacağı - Eski Hale Getirme ve Tahliye Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )"
YHGK18.5.2011E. 2011/20-360 K. 2011/313"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Mahkemenin Bozma Kararı Doğrultusunda Bilirkişi Raporu Alınmasına Karar Verdiği - Kararın Direnme Değil Eylemli Uyma Olduğunun Dikkate Alınacağı )
EYLEMLİ UYMA ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Mahkemenin Bozma Kararı Doğrultusunda Bilirkişi Raporu Alınmasına Karar Verdiği/Kararın Direnme Değil Eylemli Uyma Olduğunun Dikkate Alınacağı )"
YHGK18.5.2011E. 2011/21-358 K. 2011/312"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Bazı Celse Tutanaklarında Hakim ve Katibin İmzasının Bulunmadığı/Bu Celselerde Esaslı İşlem Yapılmadığı - Eksiklerin Tamamlanması Gereği )
CELSE ZABITLARINDA KATİP VE HAKİMİN İMZASININ BULUNMAMASI ( Bu Celselerde Esaslı İşlem Yapılmadığından Kararın Bozulmayacağı - Eksiklerin Tamamlanması Gereği )"
YHGK25.5.2011E. 2011/13-140 K. 2011/343"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Gayrimenkuldeki Mülkiyet Problemlerinin Davalı Alıcıdan Saklandığı/Alıcının Kısmen Bedel Ödemiş Olduğu - Alıcının Para Ödeyip Sorunları Halledip Mülkiyetini Aldığı/Davacının Bakiye Bedeli Alıcıdan İsteyemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Davalı Alıcı Davacı Satıcıya Kısmen Bedel Ödedikten Sonra Para Ödeyip Mülkiyet Sorunlarını Kendi Hallederek Tapu Kaydını Üstüne Aldığı - Ödediği Bedeli Davacıdan İsteyemeyeceği )
BAKİYE BEDELİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Gayrimenkuldeki Mülkiyet Problemlerinin Davalı Alıcıdan Saklandığı - Alıcının Para Ödeyip Sorunları Halledip Mülkiyetini Aldığı/Davacının Bakiye Bedeli Alıcıdan İsteyemeyeceği )
GAYRİMENKUL ALICISININ ÖDEDİĞİ BEDEL ( Alacak Davası/Davalı Alıcı Davacı Satıcıya Kısmen Bedel Ödedikten Sonra Para Ödeyip Mülkiyet Sorunlarını Hallettiği - Davalının Mülkiyeti Aldığı/Ödediği Bedeli Davacıdan İsteyemeyeceği )"
YHGK25.5.2011E. 2011/19-305 K. 2011/358"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İbraz Edilen Garanti Sözleşmesinde Yer Alan Yükümlülüğün Aslında Kefalet Olduğu - Kefillerin Kefalet Limiti ve Kendi Temerrütlerinin Hukuki Sonuçlarıyla Sınırlı Olarak Sorumlu Olacağı )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kredi Kartı Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Kefillerin Kefalet Limiti ve Kendi Temerrütlerinin Hukuki Sonuçlarıyla Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğunun Gözetileceği/Ek Rapor Alınacağı )
GARANTİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası/İbraz Edilen Garanti Sözleşmesinde Yer Alan Yükümlülüğün Aslında Kefalet Olduğu - Kefillerin Kefalet Limiti ve Kendi Temerrütlerinin Hukuki Sonuçlarıyla Sınırlı Olarak Sorumlu Olacağı )
KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kefillerin Kefalet Limiti ve Kendi Temerrütlerinin Hukuki Sonuçlarıyla Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğunun Gözetileceği - Ek Rapor Alınacağı )"
YHGK1.6.2011E. 2011/14-213 K. 2011/371"YAYLAYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı İle Davalı Belediyenin Müşterek Kullanımında Olan Yayla - Belediyenin Davacının Kullanımını Engellediği/Davanın Kabulü Gereği )
MÜŞTEREK YARARLANMA HAKKI ( Davacı İle Davalı Belediyenin Müşterek Kullanımında Olan Yayla - Belediyenin Davacının Kullanımını Engellediği/El Atma Davasının Kabulüne Hükmedileceği )
HAKSIZ EL ATMA ( Davacı İle Davalı Belediyenin Müşterek Kullanımında Olan Yayla - Belediyenin Davacının Kullanımını Engellediği/El Atma Davasının Kabulüne Hükmedileceği )"
YHGK8.6.2011E. 2011/21-190 K. 2011/394"ZORUNLU BAĞKUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacının Temyiz Başvurusunu Kaleme Yasal Süresi İçinde İbraz Ettiğine Dair Dosyada Belge Bulunmadığı - Temyiz Başvurusunun Reddi Gerektiği )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Zorunlu Bağkur Sigortalılığının Tespiti Talebi - Davacının Temyiz Başvurusunu Kaleme Yasal Süresi İçinde İbraz Ettiğine Dair Dosyada Belge Bulunmadığı/Temyiz Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
YHGK15.6.2011E. 2011/19-366 K. 2011/408"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan - İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini Ödemesi İçin Tanınan Sürenin Emredici Olduğu/Bu Sürenin Kısaltılamayacağı )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İtirazın İptali Davası - İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini Ödemesi İçin Tanınan Sürenin Emredici Olduğu/Bu Sürenin Kısaltılamayacağı )
TEMERRÜDE DÜŞEN KİRACI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini Ödemesi İçin Tanınan Sürenin Emredici Olduğu/Bu Sürenin Kısaltılamayacağı )"

YCGK

YCGK17.2.2009E. 2009/8-36 K. 2009/35"YASAK MERMİ BULUNDURMAK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Karma Hukuki Niteliği Nazara Alındığında Bu Kurumun Kesinleşmiş İnfaz Edilmekte ve Hatta Hukuki Yararı Bulunmak Koşuluyla İnfaz Edilmiş Olan Hükümlere de Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU ( Karma Hukuki Niteliği Nazara Alındığında Bu Kurumun Kesinleşmiş İnfaz Edilmekte ve Hatta Hukuki Yararı Bulunmak Koşuluyla İnfaz Edilmiş Olan Hükümlere de Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Geçmişe Yürümesi İlkesi Uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Önceki Hükümlere de Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )"
YCGK24.2.2009E. 2009/5-23 K. 2009/37"UYARLAMA YARGILAMASI ( Tebliğnamenin Tebliği Konusunda Uyarlama Yargılaması veya Olay Yargılaması Şeklinde Bir Ayrıma Gidilmediği Gözetildiğinde Bu Emredici Hükmün Uyarlama Yargılamasında da Titizlikle Uygulanması Gerektiği )
HÜKMÜN SANIK MÜDAFİİ TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMESİ ( Sanık Müdafiinin C.Başsavcılığı Görüşünden Haberdar Edilmemesinin Savunma Hakkını da Kısıtlayacağı - Bunun da 1412 S. Y’nın 308. Md.sinde Belirtilen Mutlak Kanuna Muhalefet Hallerini Oluşturacağı )
MUTLAK KANUNA MUHALEFET ( Hükmün Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edildiği Nazara Alındığında Sanık Müdafiinin C.Başsavcılığı Görüşünden Haberdar Edilmemesinin Savunma Hakkını da Kısıtlayacağı - Bunun da Mutlak Kanuna Muhalefet Hallerini Oluşturacağı )"
YCGK3.3.2009E. 2008/8-245 K. 2009/49"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( 12/2. Md.deki Düzenleme İle Cezalandırılması Öngörülen Husus Suçun Örgütlü Olarak İşlenmesi Değil İki ya da Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Hali Olduğu )
TOPLU SUÇ ( Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Alanda Suçun Unsurlarının Değerlendirilmesinde Esas Alınma Olanağı Bulunmadığı - Sanıkların Birlikte İşlediği Satmak Amacıyla Yurda Ateşli Silahlara Ait Mermilerin Sokulması Suçunu 6136 S.Y’nın 12/2. Md. Kapsamında Kabul Eden Yerel Mahkeme Direnme Hükmü İsabetli Olduğu )
YURDA ATEŞLİ SİLAHLARA AİT MERMİLERİN SOKULMASI SUÇU ( Sanıkların Birlikte İşlediği Satmak Amacıyla Yurda Ateşli Silahlara Ait Mermilerin Sokulması Suçunu 6136 S.Y’nın 12/2. Md. Kapsamında Kabul Eden Yerel Mahkeme Direnme Hükmü İsabetli Olduğu )"
YCGK31.3.2009E. 2008/1-248 K. 2009/82"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( İtiş-Kakış Ortamında Mağdurun Sol Göğüs Bölgesine Vurularak Hayati Tehlike Geçirecek Düzeyde Yaralanmasına Yol Açan Bir Bıçak Darbesi Tek Başına Öldürme Kastının Bulunduğunu Göstermeyeceğinden Yaralama Kastıyla Hareket Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
ÖLDÜRME KASTI ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - İtiş-Kakış Ortamında Mağdurun Sol Göğüs Bölgesine Vurularak Hayati Tehlike Geçirecek Düzeyde Yaralanmasına Yol Açan Bir Bıçak Darbesi Tek Başına Öldürme Kastının Bulunduğunu Göstermeyeceğinden Yaralama Kastıyla Hareket Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
YARALAMA KASTI ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - İtiş-Kakış Ortamında Mağdurun Sol Göğüs Bölgesine Vurularak Hayati Tehlike Geçirecek Düzeyde Yaralanmasına Yol Açan Bir Bıçak Darbesi Tek Başına Öldürme Kastının Bulunduğunu Göstermeyeceğinden Yaralama Kastıyla Hareket Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
HAKSIZ TAHRİKİN DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ( Olayın Sanığın Bulunduğu Yere Gelen Mağdurun Tehditvari Davranışlarla Ondan Ağabeyine Ait Olduğunu İddia Ettiği Alacağı İstemesi Üzerine Başladığı Yönünde Kuşku Bulunmadığı - Hafif Düzeyde Haksız Tahrikin Uygulanmasını Gerektirdiği )"
YCGK31.3.2009E. 2008/4-194 K. 2009/75"GÖREVDE KEYFİ DAVRANMAK ( Katılanın 7 Kez Görevinden Alındığı ve Bu Atama İşlemlerinin Her Seferinde İdari Yargı Kararıyla Yürütmesinin Durdurulduğu ve Akabinde İptal Edildiği - Katılanın Maddi ve Manevi Bakımdan Zarara Uğratıldığı Saptandığından Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanarak Keyfi İşlemde Bulunmak Suçu Oluştuğu )
GÖREVDEN ALMA KARARLARININ İPTAL EDİLMESİ ( Katılanın Maddi ve Manevi Bakımdan Zarara Uğratıldığı Saptandığından Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanarak Keyfi İşlemde Bulunmak Suçu Oluştuğu )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Katılanın 7 Kez Görevinden Alındığı ve Bu Atama İşlemlerinin Her Seferinde İdari Yargı Kararıyla Yürütmesinin Durdurulduğu ve Akabinde İptal Edildiği - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanarak Keyfi İşlemde Bulunmak Suçu ile Birlikte Oluştuğu )"
YCGK31.3.2009E. 2008/6-256 K. 2009/79"YAĞMA ( Birbiriyle Çelişkili ve Kesin Bir Kanaat Vermekten Uzak Kanıtlara Dayanılarak Sanığın Yağma Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilmesi ninİsabetsiz Olduğu )
KASTEN YARALAMA ( Sanığın Olay Sırasında Katılanı 7 Gün İş ve Gücünden Kalacak Şekilde Yaraladığı Sabit Olduğuna Göre Eylemi 765 S. TCY'nın 456/4. Md.sinde Düzenlenen Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma/Kasten Yaralama - Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Eklentili Zamanaşımı Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Dolduğundan 5320 S. Y’nın 8. Md. Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama - Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Eklentili Zamanaşımı Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Dolduğundan 5320 S. Y’nın 8. Md. Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
YCGK7.4.2009E. 2009/6-67 K. 2009/84"HÜKÜMDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR ( Yasa Yararına Bozma Konusu Yapılmayacağına İlişkin İtiraz Nedeni Yerinde Olduğundan Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
DENETİM SÜRESİNİN FAZLA TAYİN EDİLMESİNE İLİŞKİN HUKUKA AYKIRILIK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Saptanması İle İlgili Olduğundan ve Verilen Karar da Kesinleştiğinden Belirlenen Hukuka Aykırılığın Yasa Yararına Bozma Yoluyla Denetlenmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
YASA YARARINA BOZMA ( Denetim Süresinin Fazla Tayin Edilmesine İlişkin Hukuka Aykırılık, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Saptanması İle İlgili Olduğundan ve Verilen Karar da Kesinleştiğinden Belirlenen Hukuka Aykırılığın Yasa Yararına Bozma Yoluyla Denetlenmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ KOŞULLARI ( 5728 S.Y İle Yapılan Değişiklikler Nazara Alınmaksızın 5728 S.Y Değişikliğinden Önceki Normlar Dikkate Alınmak Suretiyle Lehe Yasa Saptanması Gerektiği )
OLAĞANÜSTÜ YASA YOLU ( Hüküm Tarihinde 5728 S.Y’nın 562. Maddesi İle 5271 S. CYY'nın 231. Md.sinin 5 ve 14. Fıkralarında Yapılan Değişiklikler Henüz Yürürlüğe Girmemiş Bulunduğundan Olağanüstü Yasayoluna Başvurulamayacağı )
HIRSIZLIK ( Şikayete Bağlı Olmadığından 5271 S.Y’nın 231. Maddesinin İlk Yasalaşan Hali ve 5395 S. Y’nın 5560 S. Y‘nın 40. Maddesi İle Değiştirilen 23. Maddesinin Somut Olayda Uygulanma Koşulları Bulunmadığı )"
YCGK5.5.2009E. 2009/10-11 K. 2009/116"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Derhal Beraat Kararı Verilebilecek Hallerde Durma Düşme veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemez Şeklindeki Hükmün Dosya İçeriğinde Sanığın Derhal Beraatına Karar Verilmesini Gerektirir Bir Durum Söz Konusu Olmadığından Olayda Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
DERHAL BERAAT KARARI VERİLEBİLECEK HALLER ( Durma Düşme veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemez Şeklindeki Hükmün Dosya İçeriğinde Sanığın Derhal Beraatına Karar Verilmesini Gerektirir Bir Durum Söz Konusu Olmadığından Olayda Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Yargıtay C. Başsavcılığı İtirazının Kabulüne Özel Daire Onama Kararının Kaldırılmasına ve Yerel Mahkeme Hükmünün Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Bozulması Gerektiği )"
YCGK12.5.2009E. 2008/1-190 K. 2009/124"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Aralarında Önceye Dayalı Husumet Bulunmasının Mağdurun Her Biri Basit Tahrik Oluşturan Tevali Eden ve Sanık Üzerinde Psikolojik Etkisini Sürdürdüğü Anlaşılan Bu Haksız Davranışlarının Tahrik Nedeniyle Yapılacak İndirimin Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gerektiği )
TAHRİK ( Öldürmeye Teşebbüs - Dosya Kapsamına Uymayan ve Varsayıma Dayalı Gerekçelerle Tahrik Nedeniyle En Alt Düzeydeki İndirim Oranı Benimsenmek Suretiyle Sanığın Cezasından 1/4 Oranında İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İNDİRİM ORANI ( Öldürmeye Teşebbüs - Varsayıma Dayalı Gerekçelerle Tahrik Nedeniyle En Alt Düzeydeki İndirim Oranı Benimsenmek Suretiyle Sanığın Cezasından 1/4 Oranında İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
YCGK26.5.2009E. 2008/5-187 K. 2009/128"KAMU GÖREVİNİN SAĞLADIĞI NÜFUZU KÖTÜYE KULLANARAK CİNSEL SALDIRI ( Bekar Bir Genç Kız Olması Nedeniyle Kendi İffetine Zarar Verecek Şekilde Yalan Söyleyemeyeceği Değerlendirilen Mağdurenin Baştan İtibaren Kendi İçinde Tutarlı İddialarına İtibar Etmek Gerektiği )
CİNSEL SALDIRI ( Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanarak - Bekar Bir Genç Kız Olması Nedeniyle Kendi İffetine Zarar Verecek Şekilde Yalan Söyleyemeyeceği Değerlendirilen Mağdurenin Baştan İtibaren Kendi İçinde Tutarlı İddialarına İtibar Etmek Gerektiği )
GENÇ KIZIN İFFETİNE ZARAR VERECEK ŞEKİLDE YALAN SÖYLEYEMEYECEĞİ ( Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanarak Cinsel Saldırı - Bekar Bir Genç Kız Olması Nedeniyle Kendi İffetine Zarar Verecek Şekilde Yalan Söyleyemeyeceği Değerlendirilen Mağdurenin Baştan İtibaren Kendi İçinde Tutarlı İddialarına İtibar Etmek Gerektiği )"
YCGK30.6.2009E. 2009/11-104 K. 2009/183"ZORUNLU MÜDAFİ ATANMASI ( Zorunlu Müdafiinin Yüzüne Karşı Yapılan Tefhim Kendisine Zorunlu Müdafii Atandığından Haberdar Edilmeyen Sanık Açısından Hukuki Sonuç Doğurmayacağından Geçersiz Bulunan Bu Tefhimle Sanık Açısından Temyiz Süresinin Başlamayacağı )
ZORUNLU MÜDAFİİNİN YÜZÜNE KARŞI YAPILAN TEFHİM ( Kendisine Zorunlu Müdafii Atandığından Haberdar Edilmeyen Sanık Açısından Hukuki Sonuç Doğurmayacağından Geçersiz Bulunan Bu Tefhimle Sanık Açısından Temyiz Süresinin Başlamayacağı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Zorunlu Müdafiinin Yüzüne Karşı Yapılan Tefhim Kendisine Zorunlu Müdafii Atandığından Haberdar Edilmeyen Sanık Açısından Hukuki Sonuç Doğurmayacağından Geçersiz Bulunan Bu Tefhimle Sanık Açısından Temyiz Süresinin Başlamayacağı )
YAKALAMA KARARI İLE HÜKÜMDEN HABERDAR OLDUĞUNU BEYAN ( Eski Hale Getirme ve Yine Aynı Tarihli Dilekçe İle Temyiz İsteminde Bulunduğu Saptandığından Bu Dilekçeye İstinaden Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
YCGK29.9.2009E. 2009/7-159 K. 2009/206"YASA YARARINA BOZMA ( Adalet Bakanlığının İstem Yazısında İleri Sürülmeyen ve Sonuca Etkili Bulunan Başkaca Hukuka Aykırılıklar Görüldüğünde Bu Yönlerden de Başvuruda Bulunulmasını Sağlamak Bakımından Adalet Bakanlığına İhbarda Bulunulması Gerektiği )
ADALET BAKANLIĞINA İHBARDA BULUNULMASI ( Yasa Yararına Bozma Başvurusu Nedeniyle Yapılan İnceleme Sırasında Adalet Bakanlığının İstem Yazısında İleri Sürülmeyen ve Sonuca Etkili Bulunan Başkaca Hukuka Aykırılıklar Görüldüğünde Bu Yönlerden de Başvuruda Bulunulmasını Sağlamak Bakımından Bulunulması Gerektiği )
İHBAR ( Yasa Yararına Bozma Başvurusu Nedeniyle Yapılan İnceleme Sırasında Adalet Bakanlığının İstem Yazısında İleri Sürülmeyen ve Sonuca Etkili Bulunan Başkaca Hukuka Aykırılıklar Görüldüğünde Bu Yönlerden de Başvuruda Bulunulmasını Sağlamak Bakımından Adalet Bakanlığına İhbarda Bulunulması Gerektiği )"
YCGK13.10.2009E. 2009/4-135 K. 2009/226"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İptal Davasına Konu Protokolün Bizzat Sanık Tarafından İmzalandığı ve Konunun Ulusal Basında Yer Alarak Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuş Olmasının Ayrı Bir Dikkat ve Duyarlılık Gerektirdiği İddiasının Suç Kastının Varlığı İçin Yeterli Olmadığından Beraati Gereği )
HAKSIZ KAZANÇ ( Görevi Kötüye Kullanma - Atıl Durumdaki Binada Protokol Gereği Tamirat ve Tadilat Yapan Binanın Donatımını Gerçekleştiren ve Her Türlü Elektrik Su ve Benzeri Giderlerinin Karşılanması İle Yükümlü Bulunan İşletmecinin Bu Eylem Nedeniyle Haksız Kazanç Sağlamasının Söz Konusu Olmayacağı )
İPTAL DAVASINA KONU PROTOKOL ( Bizzat Sanık Tarafından İmzalandığı ve Konunun Ulusal Basında Yer Alarak Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuş Olmasının Ayrı Bir Dikkat ve Duyarlılık Gerektirdiği İddiasının Suç Kastının Varlığı İçin Yeterli Olmadığından Beraati Gereği - Görevi Kötüye Kullanma )"
YCGK20.10.2009E. 2009/11-89 K. 2009/243"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 11. Md. İle Yürürlükten Kaldırılan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 5. Md. Uyarınca Diploma Denklik Komisyonunca Belgelerin Orijinal Olup Olmadığının Araştırılmasının Zorunlu Olduğu )
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ ( 11. Md. İle Yürürlükten Kaldırılan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 5. Md. Uyarınca Diploma Denklik Komisyonunca Belgelerin Orijinal Olup Olmadığının Araştırılmasının Zorunlu Olduğu )
DİPLOMANIN DENKLİĞİ ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 11. Md. İle Yürürlükten Kaldırılan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 5. Md. Uyarınca Diploma Denklik Komisyonunca Belgelerin Orijinal Olup Olmadığının Araştırılmasının Zorunlu Olduğu )"
YCGK20.10.2009E. 2009/6-149 K. 2009/239"LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( 765 S. Yasa Kapsamındaki İçtimalı Cezaların Değil Her Suç Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılarak Her Biri İçin Tayin Edilen Cezanın Dikkate Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )
İÇTİMA ( Lehe Yasanın Belirlenmesinde 765 S. Yasa Kapsamındaki İçtimalı Cezaların Değil Her Suç Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılarak Her Biri İçin Tayin Edilen Cezanın Dikkate Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )
YAĞMA ( Lehe Yasa Belirlemesini İçtimalı Cezalar Üzerinden Değil Her Bir Suç Açısından Ayrı Ayrı Ele Alarak Ceza Miktarı İtibarıyla 5237 S. TCY'nı Lehe Yasa Olarak Belirleyen ve Bu Yasaya Göre Verdiği Cezaları 765 S. TCY'nın 71 ve 77. Md.lerine Göre Toplayarak Belirleyen Yerel Mahkeme Hükmünün İsabetli Olduğu )"
YCGK20.10.2009E. 2009/8-152 K. 2009/245"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanıklar Arasında Hiyerarşi Temeline Dayanan Sürekli Bir Birleşmenin Bulunduğuna Dair Her Türlü Kuşkuyu Bertaraf Edebilecek Nitelik ve Yeterlilikte Deliller Mevcut Olmadığından Suçun Oluşmadığı )
HİYERARŞİ TEMELİNE DAYANAN BİRLEŞME ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanıklar Arasında Hiyerarşi Temeline Dayanan Sürekli Bir Birleşmenin Bulunduğuna Dair Her Türlü Kuşkuyu Bertaraf Edebilecek Nitelik ve Yeterlilikte Deliller Mevcut Olmadığından Suçun Oluşmadığı )
SUÇA İŞTİRAK ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanıklar Arasında Hiyerarşi Temeline Dayanan Sürekli Bir Birleşmenin Bulunduğuna Dair Yeterli Deliller Mevcut Olmadığından Suç Örgütü Kurmak Suçunun Oluşmadığı/Buna Karşılık Vaki Birleşmenin Mağdurun Yaralanması Olayıyla İlgili Olarak "Suça İştirak" Kurumu İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )"
YCGK27.10.2009E. 2009/4-196 K. 2009/248"KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET ( İnternette Yayınlanan Müzik Parçasında Geçen "Lan, Kansız Ahmak, Piç İhtilali, Pis İstikbali, Alçak, Lan Asma" Sözcükleriyle Kamu Görevlisi Olan Katılana Görevinden Dolayı Hakaret Edildiğinden Suçun Oluştuğu )
İNTERNET YOLUYLA KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( İnternette Yayınlanan Müzik Parçasında Geçen "Lan, Kansız Ahmak, Piç İhtilali, Pis İstikbali, Alçak, Lan Asma" Sözcükleriyle Kamu Görevlisi Olan Katılana Görevinden Dolayı Hakaret Edildiğinden Suçun Oluştuğu )
HAKARET ( Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı - İnternette Yayınlanan Müzik Parçasında Geçen "Lan, Kansız Ahmak, Piç İhtilali, Pis İstikbali, Alçak, Lan Asma" Sözcükleriyle Kamu Görevlisi Olan Katılana Görevinden Dolayı Hakaret Edildiğinden Suçun Oluştuğu )
RAP MÜZİĞİ İLE HAKARET ( "Rap" "Ağır Sözlü Eleştiri" Anlamına Geliyor Olsa Dahi Eleştiri ve Sitem Kişilerin Şereflerini Onurlarını Namuslarını Toplum İçindeki İtibarlarını İncitmeye ve Diğer Fertler Nezdindeki Saygınlıklarını Zedelemeye Yönelik Olarak Hakaret İçeren Sözcükler Kullanılmak Suretiyle Yapılamayacağı )
BAŞBAKAN'A HAKARET ( İnternette Yayınlanan Müzik Parçasında Geçen "Lan, Kansız Ahmak, Piç İhtilali, Pis İstikbali, Alçak, Lan Asma" Sözcükleriyle Kamu Görevlisi Olan Katılana Görevinden Dolayı Hakaret Edildiğinden Suçun Oluştuğu )"
YCGK3.11.2009E. 2009/1-9 K. 2009/254"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Olay Öncesinde Sanığın Maktulü Öldürmek İçin Husumet Duyduğu Belirlenmiş Ayrıca Olay Sırasında Maktul İle Birlikte Olduğu ve Olay Sonrasında Telaşlı ve Ağlar Bir Vaziyette Olduğunun Anlaşıldığı - Sanığın Cezalandırılması Gerektiği )
ÖLDÜRMEK İÇİN HUSUMET DUYMA ( Kasten Adam Öldürme - Sanığın Olay Öncesinde Sanığın Maktulü Öldürmek İçin Husumet Duyduğu Belirlenmiş Ayrıca Olay Sırasında Maktul İle Birlikte Olduğu ve Olay Sonrasında Telaşlı ve Ağlar Bir Vaziyette Olduğunun Anlaşıldığı/Sanığın Cezalandırılması Gerektiği )
TAŞLA ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Her İki Kol ve Ön Kolda Kas Gücünün Normal Olması - Sanığın Olay Öncesinde Sanığın Maktulü Öldürmek İçin Husumet Duyduğu Belirlenmiş Ayrıca Olay Sırasında Maktul İle Birlikte Olduğu ve Olay Sonrasında Telaşlı ve Ağlar Bir Vaziyette Olduğunun Anlaşıldığı/Sanığın Cezalandırılması Gerektiği )"
YCGK3.11.2009E. 2009/7-182 K. 2009/256"YASA YARARINA BOZMA ( Karar veya Hükümlerdeki Hukuka Aykırılıkların Toplum ve Birey Açısından Hukuk Yararına Giderilmesini ve Ülke Çapında Uygulama Birliğine Ulaşılmasını Sağlama Amacıyla Düzenlenmiş Olup Bu Denetimin Konusu Maddi ve Yargılama Hukukuna İlişkin Hukuka Aykırılıklar Olduğu )
HAKİMİN KANAAT VE TAKDİRİ ( İlgili Fiili Sorunlardan ve Takdir Yanılgısından Dolayı Yasa Yararına Bozma Yoluna Gidilmesine Olanak Olmadığı )
HUKUKA AYKIRILIKLAR ( Yasa Yararına Bozma Yöntemi Karar veya Hükümlerdeki Hukuka Aykırılıkların Toplum ve Birey Açısından Hukuk Yararına Giderilmesini ve Ülke Çapında Uygulama Birliğine Ulaşılmasını Sağlama Amacıyla Düzenlendiği - Her Türlü Hukuka Aykırılığın Öne Sürülüp İncelenmesine Elverişli Bir Denetim Yolu Olmadığı )"
YCGK17.11.2009E. 2009/8-122 K. 2009/266"KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Olay Günü Sanıklar Yapılan Yol Kontrolünde Yakalandığı Halde Katılanın Kendi Durumuyla İlgili Hiçbir Beyanda Bulunmadığı - Düzenlenen Tutanakta da Kuşkulu Görülebilecek Bir Saptamaya Yer Verilmediği/Beraati Gereği )
KUŞKUDAN SANIK YARARLANACAĞI ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Olay Günü Sanıklar Yapılan Yol Kontrolünde Yakalandığı Halde Katılanın Kendi Durumuyla İlgili Hiçbir Beyanda Bulunmadığı - Düzenlenen Tutanakta da Kuşkulu Görülebilecek Bir Saptamaya Yer Verilmediği/Beraati Gereği )
YOL KONTROLÜNDE SANIKLARIN YAKALANMASI ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Katılanın Yolculuk Esnasında Durumu İle İlgili Hiçbir Yakınmasının Bulunmadığı ve Olay Günü Sanıklar Yapılan Yol Kontrolünde Yakalandığı Halde Katılanın Kendi Durumuyla İlgili Hiçbir Beyanda Bulunmadığından Beraati Gereği )"
YCGK8.12.2009E. 2009/4-136 K. 2009/281"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Kasten Hareket Ettiğinde Kuşku Bulunmayan Sanığın Görevin Gereklerine Aykırı Davranışı Nedeniyle Olayda Kişilerin Mağduriyeti veya Kişilere Haksız Kazanç Sağlanması da Söz Konusu Olmadığından Beraati Gerektiği )
MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER ( İşlerini Kaybetme İhtimalinin Ortadan Kalkması ve Yapılan Protokol Sayesinde İşin Kısmen Madencilik Şirketine Yaptırılmış Olması Hususları Kamu Açısından Oluşan Bir Zararın Olmadığını Gösterdiği - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak/Beraati Gereği )
HAKSIZ KAZANÇ ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak - Kasten Hareket Ettiğinde Kuşku Bulunmayan Sanığın Görevin Gereklerine Aykırı Davranışı Nedeniyle Olayda Kişilerin Mağduriyeti veya Kişilere Haksız Kazanç Sağlanması da Söz Konusu Olmadığından Beraati Gerektiği )"
YCGK22.12.2009E. 2009/4-156 K. 2009/298"DOLANDIRICILIK ( Sevk İrsaliyelerinin Ordino Amaçlı Düzenlendiği Vergi Usul Kanunu Açısından Hüküm İfade Etmediği - Resmi Belge Niteliği Taşımadığı Yolundaki Görüşle Örtüşür Biçimde İrsaliye Belgeleri Özel Belge Olarak Kabul Edilip, Sahte Özel Belge Kullanma Fiilleri Sabit Görülerek Mahkumiyeti Gerektiği )
SAHTE SEVK İRSALİYESİ KULLANMAK SURETİYLE KAMU KURUMUNU DOLANDIRMAK ( Sevk İrsaliyelerinin Ordino Amaçlı Düzenlendiği - Resmi Belge Niteliği Taşımadığı Yolundaki Görüşle Örtüşür Biçimde İrsaliye Belgeleri Özel Belge Olarak Kabul Edilip, Sahte Özel Belge Kullanma Fiilleri Sabit Görülerek Mahkumiyeti Gerektiği )
SEVK İRSALİYELERİ ( Ordino Amaçlı Düzenlendiği - Resmi Belge Niteliği Taşımadığı Yolundaki Görüşle Örtüşür Biçimde İrsaliye Belgeleri Özel Belge Olarak Kabul Edilip, Sahte Özel Belge Kullanma Fiilleri Sabit Görülerek Mahkumiyeti Gerektiği )"
YCGK22.12.2009E. 2009/9-93 K. 2009/308"DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMA EYLEMİ ( PKK’nın Devletin Otoritesini Yok Etmek Amacıyla İki Öğretmeni Öldürerek Gerçekleştirdikleri Eyleme Öğretmenlerin Oturdukları Evleri Göstermek ve Güven Telkin Ederek Maktullerin Evlerinin Kapılarını Açmalarını Sağlamak Şeklinde Katılan Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturduğu )
PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ İKİ ÖĞRETMENİ ÖLDÜRMESİ ( Eyleme Öğretmenlerin Oturdukları Evleri Göstermek ve Güven Telkin Ederek Maktullerin Evlerinin Kapılarını Açmalarını Sağlamak Şeklinde Katılan Sanığın Eyleminin 765 S. TCY'nın 125. Md. sindeki Suçu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Devletin Hakimiyeti Altındaki Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırma Eylemi - 5237 S. TCY'nın 302. Md.sindeki Suçu da Oluşturmakta İse de Bu Suçun İşlenmesi Sırasında Başka Suçların İşlenmesi Halinde Ayrı Bu Suçlardan Dolayı da İlgili Hükümlere Göre Cezaya Hükmolunması Gerekeceğinden 765 S. TCY'ndaki Düzenlemenin Daha Lehe Olduğu )
AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI ( Sanığın Toplumda Etkin Yankılar Doğuracak Biçimde Gerçekleştirdiği Eylem Devletin Topraklarından Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırma Amacına Matuf Fiil Niteliğinde Olduğundan Hakkında 765 S. TCY'nın 65/3. Md.sinin Uygulama Alanı Bulunmadığı )"
YCGK30.3.2010E. 2009/4-138 K. 2010/63"İMZANIN ŞİRKETİN TEMSİLCİLERİNE AİT OLMADIĞI İDDİASIYLA AÇILAN DAVA ( Katılan Şirket İle Bahse Konu Senedin Alacaklısı Arasında Yargılama Sırasında Yapılan Anlaşma ve Noter Huzurunda İmzalanan Feragatnameler İle Sonrasında Açılmış Dava ve Takiplerin Feragat Nedeniyle Sonuçlandığı - Beraat Kararının İsabetli Olduğu )
FERAGAT ( İmzanın Şirketin Temsilcilerine Ait Olmadığı İddiasıyla Açılan Dava - Katılan Şirket İle Bahse Konu Senedin Alacaklısı Arasında Yargılama Sırasında Yapılan Anlaşma ve Noter Huzurunda İmzalanan Feragatnameler İle Sonrasında Karşılıklı Açılmış Dava ve İcra Takiplerinin Feragat Nedeniyle Sonuçlandığı/Beraati Gereği )
GÖREVİ KÖYÜYE KULLANMA ( İmzanın Şirketin Temsilcilerine Ait Olmadığı İddiasıyla Açılan Dava - Katılan Şirket İle Bahse Konu Senedin Alacaklısı Arasında Yargılama Sırasında Yapılan Anlaşma ve Noter Huzurunda İmzalanan Feragatnameler İle Sonrasında Açılmış Dava ve Takiplerin Feragat Nedeniyle Sonuçlandığı/Beraat Kararının İsabetli Olduğu )"
YCGK6.4.2010E. 2010/6-48 K. 2010/74"YAĞMA ( Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bölümde Yer Alan Tekerrür Müessesesi İnfaz Hukukundan Çok Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Bir Kurum Niteliğinde Olduğu - Hükümlülüğün Yasal Sonucu Olması Nedeniyle İnfaz Aşamasında Bu Konuda Karar Alınmasına Olanak Olmadığı )
SUÇTA TEKERRÜR ( Hangi Mahkûmiyetin Tekerrüre Esas Alındığı Tekerrür Koşullarının Bulunup Bulunmadığı ve Kaçıncı Kez Tekerrür Hükümlerinin Uygulandığı vs. Hususların Açıkça Hükümde Belirtilmesi Gerektiği )
CEZAYI ALEYHE DEĞİŞTİRMEME İLKESİ ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmediği Hallerde Aleyhe Değiştirmeme İlkesinin Dikkate Alınması Gerektiği )"
YCGK13.4.2010E. 2010/11-40 K. 2010/81"VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK ( 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Yönünden Önceki Mahkumiyetin Esasen Vaki Olmamış Sayılacağı Haller veya 3682 S. Adli Sicil Yasası Uyarınca Silinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığına Bakılmaksızın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Objektif Koşullarının Değerlendirilmesinde Nazara Alınacağı )
ADLİ SİCİL ( 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Yönünden Önceki Mahkumiyetin Esasen Vaki Olmamış Sayılacağı Haller veya Silinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığına Bakılmaksızın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Objektif Koşullarının Değerlendirilmesinde Nazara Alınacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Vergi Usul Yasasına Aykırılık - 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Yönünden Önceki Mahkumiyetin Esasen Vaki Olmamış Sayılacağı Haller veya 3682 S. Adli Sicil Yasası Uyarınca Silinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığına Bakılmaksızın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Objektif Koşullarının Değerlendirilmesinde Nazara Alınacağı )"
YCGK4.5.2010E. 2010/1-249 K. 2010/108"KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın İradesi Yaralamaya Yönelik Olmasa Bile Yaralamanın Meydana Gelebileceği Öngörülebilir Olmasına Rağmen Hareketine Devam Etmiş ve Ağır Sonuç ( Ölüm ) Meydana Gelmişse Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçunun Oluşacağı )
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Kasten Öldürme - Sanığın İradesi Yaralamaya Yönelik Olmasa Bile Yaralamanın Meydana Gelebileceği Öngörülebilir Olmasına Rağmen Hareketine Devam Etmiş ve Ağır Sonuç ( Ölüm ) Meydana Gelmişse Suçun Oluşacağı )
YARALAMA MEYDANA GELEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRME ( Sanığın İradesi Yaralamaya Yönelik Olmasa Bile Yaralamanın Meydana Gelebileceği Öngörülebilir Olmasına Rağmen Hareketine Devam Etmiş ve Ağır Sonuç ( Ölüm ) Meydana Gelmişse Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçunun Oluşacağı )"
YCGK11.5.2010E. 2010/4-87 K. 2010/112"GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Ertelemenin Yasal Sonucu Olarak Hükmedilmesi Gereken Denetim Süresi Aleyhe Değiştirme Yasağına Konu Oluşturmadığı )
ERTELEME ( Görevli Memura Hakaret - Ertelemenin Yasal Sonucu Olarak Hükmedilmesi Gereken Denetim Süresi Aleyhe Değiştirme Yasağına Konu Oluşturmadığı )
DENETİM SÜRESİ ( Görevli Memura Hakaret - Ertelemenin Yasal Sonucu Olarak Hükmedilmesi Gereken Denetim Süresi Aleyhe Değiştirme Yasağına Konu Oluşturmadığı )
ALEYHE DEĞİŞTİRMEME YASAĞI ( Hüküm Yalnız Sanık Tarafından veya Onun Lehine C.Savcısı veya CMK'nun 291. Md.sinde Gösterilen Kimseler Tarafından Temyiz Edilmişse Yeniden Verilen Hüküm Önceki Hükümle Tayin Edilmiş Olan Cezadan Ağır Olamaz Şeklinde Tanımlandığı )"
YCGK19.10.2010E. 2010/1-160 K. 2010/203"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Suç Tarihinde 18 Yaşını İkmal Etmediği - Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Uygulanma Zorunluluğu Bulunan 765 S. TCY'nın 55/3. Md. Sanık Hakkında Uygulanmamış İse de Bu Yanlışlığın Sanık Aleyhine Yorumlanmasının Olanaklı Olmadığı )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Güveni Kötüye Kullanma - Sanığın Suç Tarihinde 18 Yaşını İkmal Etmediği/Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Uygulanma Zorunluluğu Bulunan 765 S. TCY'nın 55/3. Md. Sanık Hakkında Uygulanmamış İse de Bu Yanlışlığın Sanık Aleyhine Yorumlanamayacağı )
TEKERRÜR ( Güveni Kötüye Kullanma - Esas Alınan İlamda Belirtilen Suç Sanık Tarafından 18 Yaş İkmal Olunmadan İşlendiğinden Sanık Hakkında 5237 S. TCY'nın 58. Md.sinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Güveni Kötüye Kullanma - Tekerrüre Esas Alınan İlamda Belirtilen Suç Sanık Tarafından 18 Yaş İkmal Olunmadan İşlendiğinden Sanık Hakkında 5237 S. TCY'nın 58. Md.sinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı )"
YCGK19.10.2010E. 2010/3-193 K. 2010/202"KASTEN YARALAMA ( Yaşı Küçük Olan Sanık Hakkındaki Yargılamayı Haklarında Verilen Hükümlülük Kararı Kesinleşen Yaşları Büyük Sanıklar İle Birlikte Genel Mahkeme Sıfatı İle Yaptığından Duruşmalarda C. Savcısının Hazır Bulunmasının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
YAŞI KÜÇÜK OLAN SANIK ( Hakkındaki Yargılamayı Haklarında Verilen Hükümlülük Kararı Kesinleşen Yaşları Büyük Sanıklar İle Birlikte Genel Mahkeme Sıfatı İle Yaptığından Duruşmalarda C. Savcısının Hazır Bulunmasının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
SORGU YAPILMADAN MAHKUMİYET HÜKMÜ TESİSİ ( 1412 S. CYY'nın 308. Md. Kapsamında Hukuka Kesin Aykırılık Oluşturduğu )"
YCGK9.11.2010E. 2010/9-82 K. 2010/221"BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE VE YARALANMASINA NEDEN OLMA ( Hızını Yol Şartlarına Uydurmaması Nedeniyle Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden ve Sollama Yasağının da Bulunduğu Yolda Karşı Şeride Geçen Sanığın Neticeyi Öngörememesi Nedeniyle Tam Kusurlu Olduğu )
KUSUR DURUMU ( Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Ve Yaralanmasına Neden Olma - Hızını Yol Şartlarına Uydurmaması Nedeniyle Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden ve Sollama Yasağının da Bulunduğu Yolda Karşı Şeride Geçen Sanığın Neticeyi Öngörememesi Nedeniyle Tam Kusurlu Olduğu )
HIZINI YOL ŞARTLARINA UYDURMAMA ( Nedeniyle Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden ve Sollama Yasağının da Bulunduğu Yolda Karşı Şeride Geçen Sanığın Neticeyi Öngörememesi Nedeniyle Tam Kusurlu Olduğu - Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Ve Yaralanmasına Neden Olma )"
YCGK7.12.2010E. 2010/4-199 K. 2010/249"SİLAHLA TEHDİT ( Sanığa Gerekçeli Kararın Tebliği ve 35. Maddenin Uygulanma Koşulları Bulunmadığından Geçersiz Olup Sanığın Öğrenme Üzerine Yaptığı Temyiz İsteminin Yasal Süresinde Yapıldığının Kabulünde Zorunluluk Bulunduğu )
TEMYİZ İSTEMİ ( Silahla Tehdit - Sanığa Gerekçeli Kararın Tebliği ve 35. Maddenin Uygulanma Koşulları Bulunmadığından Geçersiz Olup Sanığın Öğrenme Üzerine Yaptığı Temyiz İsteminin Yasal Süresinde Yapıldığı )
GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİ ( Silahla Tehdit - Sanığa Gerekçeli Kararın Tebliği ve 35. Maddenin Uygulanma Koşulları Bulunmadığından Geçersiz Olup Sanığın Öğrenme Üzerine Yaptığı Temyiz İsteminin Yasal Süresinde Yapıldığının Kabulünde Zorunluluk Bulunduğu )"
YCGK25.1.2011E. 2010/7-192 K. 2011/1"HAKSIZ MAL EDİNME ( Aralarında Bağlantı Kurulmaksızın Sırf Deliller Arka Arkaya Sıralanarak Oluşturulan Gerekçe Yeterli ve Geçerli Bir Gerekçe Olarak Kabul Edilemeyeceği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Yönündeki Taleplerin Kabul veya Reddine Dair Dayanakların Gösterilmesi Gerektiği - Hükmün Gerekçeyi İhtiva Etmemesi Kesin Hukuka Aykırılık Nedeni Olduğu )
HÜKMÜN GEREKÇESİ ( Sanığın Suç Oluşturduğu Kabul Edilen Eylemleri Açıkça Gösterilmediği ve Delillerin Arka Arkaya Sıralanması Dışında Deliller İle Varılan Sonuç Arasında Mantıksal ve Hukuksal Bağlantı Kurulmadığı - Mahkemece Oluşturulan Gerekçe Yeterli ve Geçerli Bir Gerekçe Kabul Edilemeyeceği )"
YCGK29.3.2011E. 2010/11-249 K. 2011/24"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Dolandırıcılık Suretiyle Gelir Desteği Aldığı - Sanığın Aynı Mağdura Karşı Değişik Zamanlarda Aynı Suç İşleme Kararı Altında Eylemlerini Gerçekleştirdiği/Zincirleme Suç Teşkil Ettiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Dolandırıcılık/Sanığın Aynı Mağdura Karşı Değişik Zamanlarda Aynı Suç İşleme Kararı Altında Eylemlerini Gerçekleştirdiği - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOLANDIRICILIK SURETİYLE GELİR DESTEĞİ ALMAK ( Sanığın Aynı Mağdura Karşı Değişik Zamanlarda Aynı Suç İşleme Kararı Altında Eylemlerini Gerçekleştirdiği - Zincirleme Suç Teşkil Ettiği )
AYNI SUÇUN AYNI MAĞDURA KARŞI DEĞİŞİK ZAMANLARDA UYGULANMASI ( Dolandırıcılık - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmasının Hukuka Uygun Olduğu )"
YCGK29.3.2011E. 2011/3-49 K. 2011/28"NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA ( Özel Dairece Esas Kararla Birlikte Tutukluluğun Devamına Karar Verildiği - Bu Karara Karşı Sanık veya Müdafii Tarafından Olağan Yasa Yoluna Başvurulabileceği/Olağanüstü İtiraz Yasa Yolunun Kullanılamayacağı )
ÖZEL DAİRE TARAFINDAN TUTUKLUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ ( Bu Karara Karşı Sanık veya Müdafii Tarafından Olağan Yasa Yoluna Başvurulabileceği - Olağanüstü İtiraz Yasa Yoluna Başvurulmaması Gerektiği )
OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YASA YOLU ( Özel Dairece Esas Kararla Birlikte Tutukluluğun Devamına Karar Verildiği - Tutukluluk Kararına Karşı Olağanüstü İtiraz Yasa Yoluna Başvurulamayacağı/Sanık veya Müdafiince Olağan Yasa Yolunun Kullanılacağı )
TUTUKLUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ ( Özel Dairece Esas Kararla Birlikte Tutukluluğun Devamına Karar Verildiği - Tutukluluk Kararına Karşı Olağanüstü İtiraz Yasa Yoluna Başvurulamayacağı/Sanık veya Müdafiince Olağan Yasa Yoluna Başvurulabileceği )"
YCGK29.3.2011E. 2011/5-23 K. 2011/23"CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin 15 Yaşından Küçük Olduğu - Beden ve Ruh Sağlığının Bozulduğu Yönünde Oluşturulan Raporda Çocuk Psikiyatristinin Görüşmelere Katılmadığı/Raporun Hükme Esas Alınamayacağı )
ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞA KARŞI İŞLENİLEN CİNSEL İSTİSMAR ( Beden ve Ruh Sağlığının Bozulduğu Yönünde Oluşturulan Rapor - Çocuk Psikiyatristinin Görüşmelere Katılması Gerektiği )
MAĞDURUN BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ( 15 Yaşından Küçük Çocuğa Karşı Nitelikli Cinsel İstismar - Beden ve Ruh Sağlığının Bozulduğu Yönünde Oluşturulan Rapor/Çocuk Psikiyatristinin Görüşmelere Katılması Zorunluluğu )
ÇOCUK PSİKİYATRİSTİ OLMADAN DÜZENLENEN RAPOR ( 15 Yaşından Küçük Çocuğa Karşı Nitelikli Cinsel İstismar - Beden veya Ruh Sağlığının Bozulmasına İlişkin Düzenlenen Rapor/Çocuk Psikiyatristinin Görüşmelere Katılması Zorunluluğu )"
YCGK19.4.2011E. 2011/10-19 K. 2011/60"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VE ÜYE OLMA ( Beraat Kararının C. Savcısı Tarafından Aleyhe Temyiz Edildiği - Özel Dairece Her Zaman İncelenebilme Olanağı Bulunduğu )
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Yerel Cumhuriyet Savcısının Temyiz Dilekçesinin de Gözönüne Alınmadığı - Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Özel Daire Kararının Kaldırılmasına Karar Verileceği )
C. SAVCISININ TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İNCELENMEMESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Yerel Cumhuriyet Savcısının Temyiz Dilekçesinin de Gözönüne Alınarak Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Özel Daire Kararının Kaldırılmasına Karar Verileceği )"
YCGK19.4.2011E. 2011/5-20 K. 2011/59"CİNSEL İSTİSMAR ( Yerel Mahkemenin Bozmaya Eylemli Olarak Uyduğu - Daha Sonra Bu Uyma Kararından Dönemeyeceği )
EYLEMLİ UYMA KARARI ( Yerel Mahkemenin Bozmaya Eylemli Olarak Uyduğu - Daha Sonra Bu Uyma Kararından Dönemeyeceği )"

Y1.HD

Y1.HD25.1.2010E. 2009/12930 K. 2010/509"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakanın Sağlığında Mal Varlığının Tamamını veya Bir Kısmını Mirasçıları Arasında Hoş Görü İle Karşılanabilecek Makul Ölçüler İçerisinde Paylaştırmışsa Mirasçısından Mal Kaçırma İradesinden Söz Etme Olanağı Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Miras Bırakanın Sağlığında Mal Varlığının Tamamını veya Bir Kısmını Mirasçıları Arasında Hoş Görü İle Karşılanabilecek Makul Ölçüler İçerisinde Paylaştırmışsa Mirasçısından Mal Kaçırma İradesinden Söz Etme Olanağı Olmadığı )
MAL KAÇIRMA İRADESİ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakanın Sağlığında Mal Varlığının Tamamını veya Bir Kısmını Mirasçıları Arasında Hoş Görü İle Karşılanabilecek Makul Ölçüler İçerisinde Paylaştırmışsa Söz Edilemeyeceğ )
PAYLAŞTIRMA ( Her Bir Mirasçıya Geçirilen Malların ve Hakların Nitelikleri ve Değerleri Hakkında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Paylaştırmanın mı Yoksa Mal Kaçırma Amacının mı Üstün Tutulduğunun Aydınlığa Kavuşturulmasının Zorunlu Olduğu )"
Y1.HD10.2.2010E. 2009/13799 K. 2010/1305"MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Yanın Alış Gücünün Olup Olmadığı ve Satış Bedeli İle Sözleşme Tarihindeki Gerçek Değer Arasındaki Fark Taraflar İle Miras Bırakan Arasındaki Beşeri İlişki Gibi Olgulardan Yararlanılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedenine Dayalı - Davalı Yanın Alış Gücünün Olup Olmadığı ve Satış Bedeli İle Sözleşme Tarihindeki Gerçek Değer Arasındaki Fark Taraflar İle Miras Bırakan Arasındaki Beşeri İlişki Gibi Olgulardan Yararlanılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
TAŞINMAZIN DEĞERİ VE DAVALININ ALIŞ GÜCÜ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalı Yanın Alış Gücünün Olup Olmadığı ve Satış Bedeli İle Sözleşme Tarihindeki Gerçek Değer Arasındaki Fark Taraflar İle Miras Bırakan Arasındaki Beşeri İlişki Gibi Olgulardan Yararlanılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
Y1.HD17.2.2010E. 2009/13348 K. 2010/987"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taraf Teşkilinin Dava Koşulu Olduğu Davanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gereği - Elbirliği Halinde Mülkiyet Durumunda Bütün Ortakların Davaya Katılması Sağlanarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
ELBİRLİĞİ HALİNDE MÜLKİYET ( Tapu İptal ve Tescil Davasına Bütün Ortakların Katılımı ile Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Devam Edilmesi Gereği - Taraf Teşkilinin Dava Şartı Olduğu )"
Y1.HD18.2.2010E. 2010/328 K. 2010/1693"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vakfılar Genel Müdürlüğünün Yargılama Harcından Muaf Olmadığı - Harç İkmali Sağlanmaksızın Davaya Devam Edilmesi ve Yargılamanın Sürdürülmesinin Yasal Olanağı Bulunmadığı )
YARGILAMA HARCINDAN MUAFİYET ( Harç İkmali Sağlanmaksızın Davanın Devamı ve Yargılamanın Sürdürülmesinin Yasal Olanağı Bulunmadığı - Vakfılar Genel Müdürlüğünün Yargılama Harcından Muaf Olmadığı )
VAKFILAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Vakıflar Kanunu ile Getirilen Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muafiyetin Yargılama Harcını Kapsamadığı - Vakıflar Genel Müdürlüğünden Alınması Gereken Yargılama Harcı Alınmadan Yargılamaya Devam Olanağı Bulunmadığı )"
Y1.HD24.2.2010E. 2010/612 K. 2010/1968"TAPU İPTALİ TESCİL ( Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı - Hukuk Mahkemelerinde Taraflar Yargılamaya Katılmasalar Bile Mutlaka Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Duruşmaya Gelinmese Dahi İlgilinin Yokluğunda Davaya Devam Edilip Karar Verilmesine Usulün Olanak Tanıdığı Hallerde Açıklanan Biçimdeki Uyarıyı Taşıyan Davetiyenin Tebliğ Edilmesinden ve Yasaya Uygun Biçimde Taraf Teşkilinin Tamamlanmasından Sonra İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
DURUŞMADAN HABER EDİLME ŞARTI ( Tapu İptali ve Tescil - Kişinin Hangi Yargı Merciinde Duruşmasının Bulunduğu ve Hakkındaki İddia ve İsnatların Nelerden İbaret Olduğunu Bilebilmesi ve Usulüne Uygun Olarak Tebligat Yapılması İle Sağlanabildiği/Hukuk Mahkemelerinde Taraflar Yargılamaya Katılmasalar Bile Mutlaka Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
DAVETİYE TEBLİĞİ ( Duruşmaya Gelinmese Dahi İlgilinin Yokluğunda Davaya Devam Edilip Karar Verilmesine Usulün Olanak Tanıdığı Hallerde Açıklanan Biçimdeki Uyarıyı Taşıyan Davetiyenin Tebliğ Edilmesinden ve Yasaya Uygun Biçimde Taraf Teşkilinin Tamamlanmasından Sonra İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
Y1.HD25.2.2010E. 2010/24 K. 2010/2029"MÜKERRER KADASTRO İŞLEMİNİN İPTALİ ( Evvelce Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu ya da Tapulaması Yapılmış Yerin Yeniden Kadastrosu Yapılamayacağı/İkinci Kadastro Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Sayılacağı - Tespit Tarihine Değer Verilmesi Gerektiği )
KADASTRO TESPİTİ ( Evvelce Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu ya da Tapulaması Yapılmış Yerin Yeniden Kadastrosunun Yapılamayacağı - Bu Gibi Yerler İkinci Bir Kadastroya Tabi Tutulmuşsa İkinci Kadastro Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Sayılacağı )
YENİDEN KADASTRO YAPILMASI ( Mükerrer Kadastro İşleminin İptali - Evvelce Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu ya da Tapulaması Yapılmış Yerin Yeniden Kadastrosu Yapılamayacağı/İkinci Kadastro Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Sayılacağı )"
Y1.HD25.2.2010E. 2010/700 K. 2010/2050"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( DSİ Tarafından Yol Güzergahı Gösterilmek Suretiyle Zarara Sebebiyet Verilmişse DSİ' nin Bu Zarardan Sorumlu Olacağı - DSİ'nin Bir Katılımı Yoksa Yüklenici Firma Kendiliğinden Bu Yolun Kullanılmasını Tercih Etmişse Bu Taktirde Bir Sorumluluğunun Bulunmayacağı )
DSİ TARAFINDAN YOL GÜZERGAHI GÖSTERİLMEK SURETİYLE ZARARA SEBEBİYET VERİLMESİ ( Bu Zarardan Sorumlu Olacağı - DSİ'nin Bir Katılımı Yoksa Yüklenici Firma Kendiliğinden Bu Yolun Kullanılmasını Tercih Etmişse Bu Taktirde Bir Sorumluluğunun Bulunmayacağı/Elatmanın Önlenmesi )
DOĞRUDAN ZARAR ( Elatmanın Önlenmesi - DSİ Genel Müdürlüğün Meydana Gelen Zararda Bir Katkısının Olup Olmadığının ve Doğrudan Bir Zarar Verip Vermediğinin İçtihadı Birleştirme Kararı de Gözetilmek Suretiyle Bir Araştırma ve Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
Y1.HD17.3.2010E. 2010/2139 K. 2010/3052"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Davalıların Taşınmazda Bir Yıl Oturmalarına Muvafakat Ettiği - Dava Tarihi İtibarı İle Öngörülen Sürenin Sona Ermediği/Davanın Zamanından Önce Açıldığı ve Dinlenmesine Olanak Bulunmadığı )
ARİYET AKDİ ( Yazılı Olabileceği Gibi Sözlü de Yapılabileceği - Muayyen Bir Müddet İçin Öngörülebileceği Gibi Aynı Yasanın 303. Md. Uyarınca Gayrı Muayyen Bir Süre İçin de Yapılması Gerektiği )
MUVAFAKAT ( El Atmanın Önlenmesi - Davacının Davalıların Taşınmazda Bir Yıl Oturmalarına Muvafakat Ettiği - Dava Tarihi İtibarı İle Öngörülen Sürenin Sona Ermediği/Davanın Zamanından Önce Açıldığı ve Dinlenmesine Olanak Bulunmadığı )"
Y1.HD29.3.2010E. 2010/1627 K. 2010/3527"MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( İntifa Hakkının Terkini Tüm Mirasçıların Hakkını İlgilendirdiği Mirasçılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - İntifanın Terkini Davasının Tüm Mirasçılar veya Atanacak Temsilcil Aracılığı ile Açılması Gereği )
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( İntifa Hakkının Terkini Tüm Mirasçıların Hakkını İlgilendirdiği Mirasçılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/İntifanın Terkini Davasının Tüm Mirasçılar veya Atanacak Temsilcil Aracılığı ile Açılması Gereği - Muris Muvazaası )
İNTİFANIN TERKİNİ DAVASI ( Muris Muvazaası - Zorunlu Dava Arkadaşlığı )
ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET ( Mülkiyetin Bütün Ortaklara Ait Olduğu Ortaklardan Her Birinin Mülk Üzerinde Doğrudan Hakkı Bulunmadığı - Ortaklar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan Ortakların Birlikte Hareket Etmeleri veya Atanacak Temsilci Aracılığıyla Davanın Görülmesi Gereği )"
Y1.HD1.4.2010E. 2010/3055 K. 2010/3734"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Davacının Duruşmalara Gelmediği - Dava Takibinin Sağlanabilmesi Amacıyla Vesayet Davası Sonuçlanıncaya Kadar ki Aşama İçin Temsil Kayyımı Atanmasını Sağlamak ve Böylelikle Taraf Teşkili Sağlanarak Yargılamayı Yürütmek Gerektiği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Davacının Duruşmalara Gelmediği/Dava Takibinin Sağlanabilmesi Amacıyla Vesayet Davası Sonuçlanıncaya Kadar ki Aşama İçin Temsil Kayyımı Atanmasını Sağlamak ve Böylelikle Taraf Teşkili Sağlanarak Yargılamayı Yürütmek Gerektiği )
DURUŞMALARA GELMEME ( Vesayet Davası Sonuçlanıncaya Kadar ki Aşama İçin Temsil Kayyımı Atanmasını Sağlamak ve Böylelikle Taraf Teşkili Sağlanarak Yargılamayı Yürütmek Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Duruşmalara Gelmediği - Dava Takibinin Sağlanabilmesi Amacıyla Vesayet Davası Sonuçlanıncaya Kadar ki Aşama İçin Temsil Kayyımı Atanmasını Sağlamak ve Böylelikle Taraf Teşkili Sağlanarak Yargılamayı Yürütmek Gerektiği )"
Y1.HD5.4.2010E. 2010/2259 K. 2010/3833"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kira Sözleşmesinde Kira Akdinin Başlangıcı İtibariyle Taşınmazın Müstakilen Kiraya Verene Ait Olduğu Düşünülse Bile Taşınmazın Sicil Kaydına Bu Yolda Bir Şerh Düşülmediği veya Böylesine Bir Kira Akdine İcazet Verilmediği Takdirde Taşınmazda Sonradan Pay Edinen Kişiyi Bağlamayacağı )
FUZULİ ŞAGİL ( Elatmanın Önlenmesi - Taraflar Arasında Geçerli Bir Akdin Varlığı Benimsenmesine Karşın Böylesi Bir Durumda Eldeki Dava Tahliye İsteğine İlişkin Bulunmadığından ve Davalı Fuzuli Şagil Olarak da Kabul Edilmeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( El Atmanın Önlenmesi - Kira Sözleşmesinde Kira Akdinin Başlangıcı İtibariyle Taşınmazın Müstakilen Kiraya Verene Ait Olduğu Düşünülse Bile Taşınmazın Sicil Kaydına Bu Yolda Bir Şerh Düşülmediği veya Böylesine Bir Kira Akdine İcazet Verilmediği Takdirde Taşınmazda Sonradan Pay Edinen Kişiyi Bağlamayacağı )"
Y1.HD20.4.2010E. 2010/3514 K. 2010/4637"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Uyuşmazlığın Halen Mevcut ve Geçerli Olan Mevcut İmar Çapları İle Bu Çapların Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Uygulanması Sonucu Çözüme Kavuşturulacağı )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Uyuşmazlığın Halen Mevcut ve Geçerli Olan Mevcut İmar Çapları İle Bu Çapların Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Uygulanması Sonucu Çözüme Kavuşturulacağı )
KADASTRAL YÖNTEM ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Uyuşmazlığın Halen Mevcut ve Geçerli Olan Mevcut İmar Çapları İle Bu Çapların Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Uygulanması Sonucu Çözüme Kavuşturulacağı )"
Y1.HD10.6.2010E. 2010/6382 K. 2010/6714"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi Niteliğindeki Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılabilmesi İçin Sözleşmenin Tüm Paydaşların İştirakiyle Yapılmış Olması Gereği - Bütün Paydaşların Onayını İçermeyen Sözleşmeye Dayalı Yapılan İnşaatla Elatmanın Gerçekleştiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taşınmazın Vasfının İnşaat Yapılmasına Elverişli Olması ve Sözleşmenin Tüm Paydaşların İştiraki ile Gerçekleştirilmesi Gereği - Gayrımenkul Satış Sözleşmesinde Paydaşlardan Bir Olan Davacının Muvafakati Bulunmadığından Yapılan İnşaatın Elatma Niteliğinde Olduğu )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )"
Y1.HD6.7.2010E. 2010/4955 K. 2010/7972"ISLAH ( Dava Konusu Edilmeyen Bir İsteğin Islah Suretiyle Davaya Dahil Edilemyeceği )
DAVA KONUSU EDİLMEYEN İSTEK ( Islah Suretiyle Davaya Dahil Edilemeyeceği )
DAVA KONUSU EDİLMEYEN BİR İSTEĞİN ISLAHLA DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Islahla Müddabihin Arttırılması Mümkün ise de Dava Edilmeyen Bir İsteğin Islahla Davaya Katılamayacağı )"
Y1.HD21.10.2010E. 2010/8807 K. 2010/10783"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULANAN YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kıyı Olan Yerlerde Ne Gibi Muhdesatların Yapılamayacağı ve İmar Planı ile Yapılacak Muhdesatların Kıyı Kanununda Sayıldığı - Denize Doğru Yapıldığı İddia Edilen İskele ve Platformun Varlığının Tanık Beyanı ve Yapılacak Keşifle Kanıtlanması )
DENİZE DOĞRU İSKELE VE PLATFORM YAPILMASI ( Kıyı Kanununa Muhalefet - İspat Külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( İddia Sahibinin İddiasını İspatla Müküllef Olduğu - İskele ve Beton Platformun Denize Doğru Yapıldığını İddia Eden Davacı Hazinenin Bildirdiği Tanıklar Keşif Mahallinde Dinlenmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
Y1.HD20.12.2010E. 2010/12858 K. 2010/13607"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Kaim Değerin Ödenmesi Keyfiyetinin Elatma İsteklerini de Kapsayacağı - Davanın Açılmasına Davalının Sebebiyet Vermediği Gözetilerek Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KAİM DEĞERİN ÖDENMESİ KEYFİYETİ ( Elatma İsteklerini de Kapsayacağı - Davanın Açılmasına Davalının Sebebiyet Vermediği Gözetilerek Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Elatmanın Önlenmesi - Davanın Açılmasına Davalının Sebebiyet Vermediği Gözetilerek Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD17.1.2011E. 2010/13672 K. 2011/213"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Hakkında Hüküm Kurulan Şahıslardan Birine Davada Husumet Yöneltilmediği Gibi Hakkında Usulüne Uygun Bir Dava Açılmamışken Yargılama Sürerken Davaya Dahil Edildiği - Hakkında Usulüne Uygun Dava Açılmamış Kişi Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
HUSUMET ( El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Hakkında Usulüne Uygun Dava Açılmamış Kişi Hakkında Hüküm Kurulamayacağı/Kural Olarak Bir Kimseye Dahili Dava Yoluyla Taraf Sıfatının Kazandırılamayacağı )
TARAF SIFATI ( El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Hakkında Usulüne Uygun Dava Açılmamış Kişi Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )"
Y1.HD18.1.2011E. 2010/8603 K. 2011/304"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Hukuki Sebebinin Vekaleten Satışı Yapılan Taşınmazın Satış Bedelinin Ödenmemesinden Kaynaklandığı - Satış Bedelinin Ödenmemesi Halinde Akdi Feshederek Satışa Konu Şeyin Geri Alınma Hakkı Saklı Tutulmadıkça veya Bu Konuda İhtirazi Kayıt İleri Sürülmedikçe Satılan Şeyin İstirdatının İstenemeyeceği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Tapu İptali ve Tescil - Satış Bedelinin Ödenmemesi Halinde Akdi Feshederek Satışa Konu Şeyin Geri Alınma Hakkı Saklı Tutulmadıkça veya Bu Konuda İhtirazi Kayıt İleri Sürülmedikçe Satılan Şeyin İstirdatının İstenemeyeceği )
İSTİRDAT ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Hukuki Sebebinin Vekaleten Satışı Yapılan Taşınmazın Satış Bedelinin Ödenmemesinden Kaynaklandığı/Satış Bedelinin Ödenmemesi Halinde Akdi Feshederek Satışa Konu Şeyin Geri Alınma Hakkı Saklı Tutulmadıkça veya Bu Konuda İhtirazi Kayıt İleri Sürülmedikçe Satılan Şeyin İstirdatının İstenemeyeceği )"
Y1.HD27.1.2011E. 2011/222 K. 2011/930"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Yargılamanın Aleniyeti Kararların Alenen Tefhim Edilmesine İlişkin Anayasanın 141. Md. İle HUMK'na Aykırı Olduğu )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Yargılamanın Aleniyeti Kararların Alenen Tefhim Edilmesine İlişkin Anayasanın 141. Md. İle HUMK'na Aykırı Olduğu )
ECRİMİSİL ( Faiz Yürütülmediği ve Ne Şekilde Tahsil Edilip Kime Verileceği Belirtilmediği Halde Gerekçeli Kararda "Hükmolunan Haksız İşgal Tazminatının İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsilinin İsabetsizliği )"
Y1.HD7.2.2011E. 2011/64 K. 2011/1033"TESPİT VE TESCİL EDİLEN FAZLA KISMIN TAPUSUNUN İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİ ( Tapu İptal ve Tescil Davaları Tüm Kayıt Malikleri Aleyhine Açıldığı - Hazine'ye Dava Dışı Paydaş Aleyhine de Dava Açması İçin Önel Verilmesi Açıldığı Takdirde ya da Açılmış İse Eldeki Dava İle Birleştirilmesi Gerektiği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Tüm Kayıt Malikleri Aleyhine Açıldığı - Hazine'ye Dava Dışı Paydaş Aleyhine de Dava Açması İçin Önel Verilmesi Açıldığı Takdirde ya da Açılmış İse Eldeki Dava İle Birleştirilmesi Gerektiği )
HAZİNEYE ÖNEL VERİLMESİ ( Tespit ve Tescil Edilen Fazla Kısmın Tapusunun İptali İle Hazine Adına Tescili - Hazine'ye Dava Dışı Paydaş Aleyhine de Dava Açması İçin Önel Verilmesi Açıldığı Takdirde ya da Açılmış İse Eldeki Dava İle Birleştirilmesi Gerektiği )"
Y1.HD7.2.2011E. 2011/90 K. 2011/982"İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN PARSELLERİN TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE ADLARINA TESCİLİ ( Davacıların İmar Uygulamasının İptali İçin İdari Yargı Yerinde Dava Açtıkları ve Halen Bu Davanın Derdest Olduğu - Anılan Davanın Kabulü Halinde Davalılar Adına Oluşturulan Sicilin İlletten Yoksun Duruma Geleceği ve Yolsuz Tescil Niteliğini Alacağı )
DERDEST DAVA ( İmar Uygulaması İle Oluşan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İptali İle Adlarına Tescili – Davacıların İmar Uygulamasının İptali İçin İdari Yargı Yerinde Dava Açtıkları ve Halen Bu Davanın Derdest Olduğu )
YOLSUZ TESCİL ( İmar Uygulaması İle Oluşan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İptali İle Adlarına Tescili - Davacıların İmar Uygulamasının İptali İçin İdari Yargı Yerinde Dava Açtıkları ve Halen Bu Davanın Derdest Olduğu - Davalılar Adına Oluşturulan Sicilin İlletten Yoksun Duruma Geleceği ve Yolsuz Tescil Niteliğini Alacağı )
BEKLETİCİ SORUN ( Tapu İptali ve Tescil - Henüz Sözü Edilen Biçimde Bir Dava Açma Olanağı Yok İse De Bu Amaçla Açılan Davanın Usul Ekonomisi Açısından Yalnızca Bu Nedenden Ötürü Dava Reddedilmemeli İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Bekletici Sorun Sayılması Geektiği )"
Y1.HD10.2.2011E. 2011/262 K. 2011/1097"PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Davacının Payı Oranında Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesi Yerine "Davacının İntifaını Önleyici Şekilde Vaki Muarazanın Önlenmesine" Şeklinde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
PAY ORANINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paydaşlar Arasında Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Davacının Payı Oranında Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesi Yerine "Davacının İntifaını Önleyici Şekilde Vaki Muarazanın Önlenmesine" Şeklinde Hüküm Kurulamayacağı )"
Y1.HD14.2.2011E. 2011/502 K. 2011/1422"TAPU İPTALİ VE TAŞINMAZIN SİCİL KAYDININ KÜTÜKTEN TERKİNİ ( Kadastroya Dayalı İşlemlerden Dolayı Açılacak Davalar Neticesinde Davalı Taraf Davayı Kaybetse Dahi Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali ve Taşınmazın Sicil Kaydının Kütükten Terkini - Kadastroya Dayalı İşlemlerden Dolayı Açılacak Davalar Neticesinde Davalı Taraf Davayı Kaybetse Dahi Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kararın Davalı Tarafından Temyiz Edilmemiş Olmasının Neticeye Etkili Olmadığı - 6099 S. Yasa Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Bir Değerlendirme Yapılarak Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hüküm Bozulması Gerektiği )"
Y1.HD16.2.2011E. 2011/105 K. 2011/1521"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Kullanmanın Muvafakata Dayalı Olduğu ve Dava Açılmakla Muvafakatın Geri Alındığı - Taraflar Arasında Şifahi Olarak Ariyet Bağıtı Kurulduğu ve Dava Açılmakla Akde Son Verildiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği/Davalının Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilemeyeceği )
MUVAFAKAT ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Kullanmanın Muvafakata Dayalı Olduğu ve Dava Açılmakla Muvafakatın Geri Alındığı - Taraflar Arasında Şifahi Olarak Ariyet Bağıtı Kurulduğu ve Dava Açılmakla Akde Son Verildiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
FUZULİ ŞAGİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Kullanmanın Muvafakata Dayalı Olduğu ve Dava Açılmakla Muvafakatın Geri Alındığı - Taraflar Arasında Şifahi Olarak Ariyet Bağıtı Kurulduğu ve Dava Açılmakla Akde Son Verildiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Fuzuli Şagilin Taşınmazı Kullanmasından Dolayı Taşınmaz Malikine Ödemekle Yükümlü Olduğu Haksız İşgal Tazminatı Olan Ecrimisilden Sorumlu Tutulamayacağı - Ecrimisil İsteğinin Reddi Gerektiği )"
Y1.HD16.2.2011E. 2011/432 K. 2011/1606"EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Yıkım İsteği Bakımından Zorunlu Dava Arkadaşı Sıfatıyla Onların da Davada Yer Almalarının Sağlanması ve Davalının Taşınmazdaki Payını Temlik Temlik Etmesi Nedeniyle de Davalının Payı Bakımından HUMK.'nun 186. Md. Doğrultusunda İşlem Yapılması Gerektiği )
YIKIM İSTEĞİ ( Bakımından Zorunlu Dava Arkadaşı Sıfatıyla Onların da Davada Yer Almalarının Sağlanması ve Davalının Taşınmazdaki Payını Temlik Temlik Etmesi Nedeniyle de Davalının Payı Bakımından HUMK.'nun 186. Md. Doğrultusunda İşlem Yapılması Gerektiği )
PAYIN TEMLİKİ ( El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım - Yıkım İsteği Bakımından Zorunlu Dava Arkadaşı Sıfatıyla Onların da Davada Yer Almalarının Sağlanması ve Davalının Taşınmazdaki Payını Temlik Temlik Etmesi Nedeniyle de Davalının Payı Bakımından HUMK.'nun 186. Md. Doğrultusunda İşlem Yapılması Gerektiği )"
Y1.HD16.2.2011E. 2011/464 K. 2011/1604"MUVAZAA / TAPU İPTALİ TESCİL ( Miras Bırakanın Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Karşılığı Yaptığı Temlikin Muvazaa İle İlletli Olup Olmadığının Belirlenebilmesi İçin Sözleşme Tarihinde Murisin Yaşı Fiziki ve Genel Sağlık Durumunun Araştırılması Gerektiği )
TEMLİKİN MUVAZAA İLE İLLETLİ OLUP OLMADIĞI ( Aile Koşulları ve İlişkileri Elinde Bulunan Mal Varlığının Miktarı Temlik Edilen Malın Tüm Mamelekine Oranı Bunun Makul Karşılanabilecek Bir Sınırda Kalıp Kalmadığı Gibi Bilgi ve Olguların Gözönünde Tutulması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Miras Bırakanın Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Karşılığı Yaptığı Temlikin Muvazaa İle İlletli Olup Olmadığının Belirlenebilmesi İçin Sözleşme Tarihinde Murisin Yaşı Fiziki ve Genel Sağlık Durumunun Araştırılması Gerektiği )"
Y1.HD16.2.2011E. 2011/554 K. 2011/1568"EHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL ( Ayırt Etme Gücünün Nispi Bir Kavram Olması Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değişmesi Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurulundan Özellikle Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasını Gerekli Kıldığı )
AYIRT ETME GÜCÜ ( Nispi Bir Kavram Olması Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değişmesi Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurulundan Özellikle Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasını Gerekli Kıldığı - Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal Tescil )
TEREKENİN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ OLMASI ( TMK’nun 702/4 Md. Hükmünün Eldeki İstek Bakımından Uygulama Yeri Bulunmadığı Gözetilerek Ehliyetsizlik Sebebiyle Pay Oranında Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekeceği )
AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI ( Bilirkişi Raporu İle Belirleneceği - Davalıya Yapılan Temlik Tarihi İtibariyle Miras Bırakanın Ehliyetli Olduğunun Anlaşılması Halinde Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı İsteğin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y1.HD17.2.2011E. 2011/102 K. 2011/1638"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Eksiğin Tamamlanması Yoluyla Getirtilen Bilgi ve Belgelerden Asliye Hukuk Mahkemesinin Dava Dosyası İle Eldeki Davanın Davalıların Parselde Bulunan Tecavüzlü Yapısı Nedeniyle Temliken Tescil İsteğinde Bulunduğu ve Davanın Halen Derdest Olduğu )
DERDEST DAVA ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Eksiğin Tamamlanması Yoluyla Getirtilen Bilgi ve Belgelerden Asliye Hukuk Mahkemesinin Dava Dosyası İle Eldeki Davanın Davalıların Parselde Bulunan Tecavüzlü Yapısı Nedeniyle Temliken Tescil İsteğinde Bulunduğu ve Davanın Halen Derdest Olduğu )
TEMLİKEN TESCİL ( Davada Yıkım İsteği de Bulunduğu Gözetildiğinde Davalı Tarafından Açılan Temliken Tescil Davası Sonucunda Verilecek Hükmün Yıkım Kararına Etkili Olacağı - Açılan Temliken Tescil Davasının Sonucunun Beklenerek Temliken Tescil Davasında Verilecek Hükme Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD17.2.2011E. 2011/24 K. 2011/1657"KETMİ VERESE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bir Ortağın Tek Başına Dava Açabileceği - Nevar ki Davaya Devam Edebilmesi İçin Öteki Ortakların Olurlarının Alınması veya Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Ketmi Verese Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bir Ortağın Tek Başına Dava Açabileceği/Nevar ki Davaya Devam Edebilmesi İçin Öteki Ortakların Olurlarının Alınması veya Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE DAVANIN SÜRDÜRÜLMESİ ( Davaya Katılmayan Mirasçıların Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine M.K’nun 640. Md. Uyarınca Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )"
Y1.HD17.2.2011E. 2011/265 K. 2011/1662"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Hakim Komşuların Birbirlerine Göstermekle Yükümlü Oldukları Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığını Saptama Zararı Giderici Önlemlerden En Uygununu Bulma Kaçınılmaz Müdahaleleri Yapmak Suretiyle Özverileri Denkleştirme Durumunda Olduğu )
ÖZVERİLERİ DENKLEŞTİRME İLKESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Hakim Komşuların Birbirlerine Göstermekle Yükümlü Oldukları Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığını Saptama Zararı Giderici Önlemlerden En Uygununu Bulmak Durumunda Olduğu )
KOMŞULARIN BİRBİRLERİNE GÖSTERMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI OLAĞAN KATLANMA VE HOŞGÖRÜ SINIRI ( Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığını Saptayarak Zararı Giderici Önlemlerden En Uygununu Bulma Kaçınılmaz Müdahaleleri Yapmak Suretiyle Özverileri Denkleştirme Durumunda Olduğu )"
Y1.HD17.2.2011E. 2011/288 K. 2011/1635"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Dosyaya İbraz Edilen Harici Satış Belgesindeki Satış Bedelinin Ödenip Ödenmediğinin veya Kısmi Bir Ödemede Bulunup Bulunmadığının Tarafların Gösterdikleri ve Gösterecekleri Delillerin Toplanması Suretiyle Değerlendirilmesi Gerektiği )
HARİCİ SATIŞ BELGESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Dosyaya İbraz Edilen Harici Satış Belgesindeki Satış Bedelinin Ödenip Ödenmediğinin veya Kısmi Bir Ödemede Bulunup Bulunmadığının Tarafların Gösterdikleri ve Gösterecekleri Delillerin Toplanması Suretiyle Değerlendirilmesi Gerektiği )
HAPİS HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Kısmi Bir Ödemede Bulunup Bulunmadığının Tarafların Gösterdikleri ve Gösterecekleri Delillerin Toplanması Suretiyle Değerlendirilmesi ve Belirlenecek Bedel Üzerinden Davalı Yararına Hapis Hakkı Tanınmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD17.2.2011E. 2011/419 K. 2011/1636"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Hükmüne Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda Mahkemece İnceleme ve Soruşturma Yapılarak Kayıt ve Mülkiyetten Kaynaklanan Hakkı Bulunmayan Davalılar Hakkında Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
ÇAP KAYDI ( Eksiğin Tamamlanması Yoluyla Getirtilen Çap Kayıtlarında Davalının Hükümden Sonra Taşınmazda Pay Satın Almak Suretiyle Paydaş Olduğu - Davacı İçin İntifadan Men Koşulu Oluşmadığı Belirlendiğinden Bu Davalı Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )
İNTİFADAN MEN KOŞULU ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Eksiğin Tamamlanması Yoluyla Getirtilen Çap Kayıtlarında Davalının Hükümden Sonra Taşınmazda Pay Satın Almak Suretiyle Paydaş Olduğu/Davacı İçin İntifadan Men Koşulu Oluşmadığı Belirlendiğinden Bu Davalı Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )"
Y1.HD17.2.2011E. 2011/591 K. 2011/1690"RÜCU KOŞULLU BAĞIŞ ( Tapu İptali ve Tescil - İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı/Muhatap veya Muhatap Adına Tebliğ Yapılabilecek Olanlardan Hiçbiri Gösterilen Adreste Bulunmazsa Tebliğ Memurunun Adreste Bulunmama Sebebini Bilmesi Muhtemel Kişilerden Sorması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayıldığı - Muhatap veya Muhatap Adına Tebliğ Yapılabilecek Olanlardan Hiçbiri Gösterilen Adreste Bulunmazsa Tebliğ Memurunun Adreste Bulunmama Sebebini Bilmesi Muhtemel Kişilerden Sorması Gerektiği )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Muhatap veya Muhatap Adına Tebliğ Yapılabilecek Olanlardan Hiçbiri Gösterilen Adreste Bulunmazsa Tebliğ Memurunun Adreste Bulunmama Sebebini Bilmesi Muhtemel Komşu Yönetici Kapıcı Muhtar İhtiyar Kurulu veya Meclisi Üyeleri Zabıta Amir ve Memurlarından Tahkik Ederek Beyanlarını Tebliğ Tutanağına Yazıp Altını İmzalatması Gerektiği )"
Y1.HD21.2.2011E. 2011/155 K. 2011/1850"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptal ve Tescil - Miras Bırakanın Mirasçısı Olmayan Davalıya Yapmış Olduğu Temlikin Mirasçıdan Mal Kaçırmak Amaçlı ve Muvazaalı Olmadığı Belirlenmek Suretiyle Davanın Reddi Gerektiği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Miras Bırakanın Mirasçısı Olmayan Davalıya Yapmış Olduğu Temlikin Mirasçıdan Mal Kaçırmak Amaçlı ve Muvazaalı Olmadığı Belirlenmek Suretiyle Davanın Reddi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Dava Dilekçesinde Gösterilen Dava Değeri Üzerinden Davada Vekille Temsil Edilen Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD21.2.2011E. 2011/193 K. 2011/1872"SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazların İntikallerinde Huzur ve Güveni Koruma Toplum Düzenini Sağlama Uğruna Tapu Kaydında İsmi Geçmeyen Ama Asıl Malik Olanın Hakkı Feda Edildiğinden İktisapta Bulunan Kişinin İyi Niyetli Olup Olmadığının Tam Olarak Tespiti Gerektiği )
İYİNİYET ( Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal Ve Tescil - Tapu Kaydında İsmi Geçmeyen Ama Asıl Malik Olanın Hakkı Feda Edildiğinden İktisapta Bulunan Kişinin İyi Niyetli Olup Olmadığının Tam Olarak Tespiti Gerektiği )
KÖTÜNİYET İDDİASI ( Def'i Değil İtiraz Olduğu ve İddia ve Müdafaanın Genişletilmesi Yasağına Tabii Olmaksızın Her Zaman İleri Sürülebileceği ve Mahkemece Kendiliğinden ( Resen ) Nazara Alınacağı )
ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİNDEN RAPOR ALINACAĞI ( Akitteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması ve Sahteciliğin Belirlenmesi Halinde Sonraki Kayıt Maliklerinin Olayı Bilen veya Bilmesi Gereken Konumda Bulunup Bulunmadıklarının İrdelenmesi Gerektiği )"
Y1.HD21.2.2011E. 2011/347 K. 2011/1869"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Adına Tescilin Dayanağı Kalmamış Olup İlletten Yoksun Diğer Bir Deyişle Yolsuz Tescil Niteliğini Aldığı - Eldeki Davanın Hazine Adına Oluşan Sicilin Dayanağı İdari İşlemden Önceki Kaydın İhyası ve Yeniden Davacı SGK Başkanlığı Adına Tescil İsteğine Dönüştüğünün Kabulü Gerektiği )
TESCİLİN DAYANAĞININ KALMAMIŞ OLMASI ( İlletten Yoksun Diğer Bir Deyişle Yolsuz Tescil Niteliğini Aldığı - Eldeki Davanın Hazine Adına Oluşan Sicilin Dayanağı İdari İşlemden Önceki Kaydın İhyası ve Yeniden Davacı SGK Başkanlığı Adına Tescil İsteğine Dönüştüğünün Kabulü Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL ( Tapu İptal ve Tescil - Davalı Adına Tescilin Dayanağı Kalmamış Olup İlletten Yoksun Diğer Bir Deyişle Yolsuz Tescil Niteliğini Aldığı/Eldeki Davanın Hazine Adına Oluşan Sicilin Dayanağı İdari İşlemden Önceki Kaydın İhyası ve Yeniden Davacı SGK Başkanlığı Adına Tescil İsteğine Dönüştüğünün Kabulü Gerektiği )"
Y1.HD21.2.2011E. 2011/400 K. 2011/1824"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Dosyadaki Bilirkişi Raporlarından Yapıların İmar Uygulamasından Önce ya da Sonra mı Yapıldığının Anlaşılamadığı - Haksız Eylem Nitelikli Elatma Olgusunun Var Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Dosyadaki Bilirkişi Raporlarından Yapıların İmar Uygulamasından Önce ya da Sonra mı Yapıldığının Anlaşılamadığı/Haksız Eylem Nitelikli Elatma Olgusunun Var Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - 3'lü Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi veHaksız Eylem Nitelikli Elatma Olgusunun Var Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
Y1.HD21.2.2011E. 2011/47 K. 2011/1870"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Anayasanın 141. Md. Hükmü Gereği Bütün Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılmasının Zorunlu Olduğu - Son Sözleri Dinlenip Duruşmanın Bittiği Bildirildikten Sonra Hakimin Kararını Gerekçesi İle Birlikte Yazması Gerektiği )
MAHKEME KARARLARI ( Gerekçeli Olarak Yazılmasının Zorunlu Olduğu - Son Sözleri Dinlenip Duruşmanın Bittiği Bildirildikten Sonra Hakimin Kararını Gerekçesi İle Birlikte Yazması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
GEREKÇE ( Tapu İptali ve Tescil - Bütün Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılmasının Zorunlu Olduğu - Son Sözleri Dinlenip Duruşmanın Bittiği Bildirildikten Sonra Hakimin Kararını Gerekçesi İle Birlikte Yazması Gerektiği )"
Y1.HD21.2.2011E. 2011/602 K. 2011/1899"MURİS MUVAZAASI ( Miras Payı Oranında Tapu İptal ve Tescil - Miras Bırakan Tarafından Yapılan Temlik İşlemlerinin Mirasçıdan Mal Kaçırma Amaçlı Muvazaalı ve Bedelsiz Oldukları Anlaşıldığından Davanın Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI MUVAZAALI İŞLEM ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Miras Payı Oranında Tapu İptal ve Tescil - Miras Bırakan Tarafından Yapılan Temlik İşlemlerinin Mirasçıdan Mal Kaçırma Amaçlı Muvazaalı ve Bedelsiz Oldukları/Davanın Kabulü Gerektiği )
PAY ORANINDA AÇILAN DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Davacıların Payına İsabet Eden Miktarı Üzerinden Harca Karar Verilmesi Gerektiği )
HARÇ MİKTARI ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Pay Oranında Açıldığı ve Kabul Edildiği Gözetilerek Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Davacıların Payına İsabet Eden Miktarı Üzerinden Harca Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y1.HD28.2.2011E. 2011/169 K. 2011/2179"FİİLEN VE KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Hakim Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığını Saptama ve Zararı Giderici Önlemlerden En Uygununu Bulma ve Kaçınılmaz Müdahaleleri Yapmak Suretiyle Özverileri Denkleştirme Durumunda Olduğu )
ÖZVERİLERİ DENKLEŞTİRME İLKESİ ( Fiilen ve Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan El Atmanın Önlenmesi - Hakim Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığını Saptama ve Zararı Giderici Önlemlerden En Uygununu Bulmak Durumunda Olduğu )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Fiilen ve Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan - Hakim Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığını Saptama ve Zararı Giderici Önlemlerden En Uygununu Bulma ve Kaçınılmaz Müdahaleleri Yapmak Suretiyle Özverileri Denkleştirme Durumunda Olduğu )"
Y1.HD28.2.2011E. 2011/373 K. 2011/2183"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Annesinin Miras Bırakan İle Resmi Nikahının Bulunmadığı İddiasıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde Davanın Açıldığı ve Halen Bu Davanın Derdest Olduğu/Anılan Davanın Kabulü Halinde Davacının Miras Payının Değişeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Davacının Annesinin Miras Bırakan İle Resmi Nikahının Bulunmadığı İddiasıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde Davanın Açıldığı ve Halen Bu Davanın Derdest Olduğu/Anılan Davanın Kabulü Halinde Davacının Miras Payının Değişeceği )
PAY ORANINDA İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ ( Bulunulmasına Karşın HUMK 74. Md. Göz Ardı Edilerek TMK 28 Maddesi Uyarınca Kişiliği Son Bulan Muris Adına ( Doğru Sicil Oluşturma Prensibine Aykırı Olarak ) İptal ve Tescile Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y1.HD9.3.2011E. 2011/527 K. 2011/2697"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Paylı Mülkiyet Üzere Olan Bir Taşınmazda Geçerli Bir Kira Akdinin Varlığının Kabulü İçin T.M.K.'nun 691 ve YİBK Uyarınca Pay ve Paydaş Çoğunluğunca Gerçekleştirilmesinin Zorunlu Olduğu - Dava Dışı Şirket İle Yapılan Sözleşme Dahi Geçersiz Olduğu )
PAYLI MÜLKİYET ÜZERE OLAN BİR TAŞINMAZ ( Geçerli Bir Kira Akdinin Varlığının Kabulü İçin T.M.K.'nun 691 ve YİBK Uyarınca Pay ve Paydaş Çoğunluğunca Gerçekleştirilmesinin Zorunlu Olduğu - Dava Dışı Şirket İle Yapılan Sözleşmenin Geçersiz Olduğu )
PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Paylı Mülkiyet Üzere Olan Bir Taşınmazda Geçerli Bir Kira Akdinin Varlığının Kabulü İçin Pay ve Paydaş Çoğunluğunca Gerçekleştirilmesinin Zorunlu Olduğu - Dava Dışı Şirket İle Yapılan Sözleşme Dahi Geçersiz Olduğu )"
Y1.HD3.5.2011E. 2011/3230 K. 2011/5252"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Ölü Davalının Taraf Ehliyetinin Bulunmaması Nedeni İle Reddinde Gerekmediği Halde Taraf Durumuna Getirilen Mirasçının Yargılama Sırasında Yaptığı Keşif Tanık Gideri Gibi Diğer Masrafların Tamamının Yasal Olarak Mirasçılara Ödenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Ölü Davalının Taraf Ehliyetinin Bulunmaması Nedeni İle Reddinde Gerekmediği Halde Taraf Durumuna Getirilen Mirasçının Yargılama Sırasında Yaptığı Keşif Tanık Gideri Gibi Diğer Masrafların Tamamının Yasal Olarak Mirasçılara Ödenmesi Gerektiği )
TARAF EHLİYETİ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali-Tescil - Davanın Ölü Davalının Taraf Ehliyetinin Bulunmaması Nedeni İle Reddi Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali-Tescil/Davanın Ölü Davalının Taraf Ehliyetinin Bulunmaması Nedeni İle Reddi Gereği - Gerekmediği Halde Taraf Durumuna Getirilen Mirasçının Yargılama Sırasında Yaptığı Keşif Tanık Gideri Gibi Diğer Masrafların Tamamının Yasal Olarak Mirasçılara Ödenmesi Gerektiği Gibi Yargılama Giderlerinden Olan Avukatlık Ücretinin de Ödenmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Vekilin Mirasçıyı Temsilen Onun Adına Savunma Hakkını Kullandığı ve Hukuki Yardımda Bulunduğu Göz Önüne Alınarak Mahkemece Davaya Dahil Edilen Mirasçı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"

Y2.HD

Y2.HD26.4.2010E. 2009/19724 K. 2010/8213"VELAYET HAKKI ( Ana ve Baba Evli Değilse Velayet Anaya Ait Olduğu - Ana Küçük Kısıtlı veya Ölmüş ya da Velayet Kendisinden Alınmışsa Hakim Çocuğun Menfaatine Göre Vasi Atar veya Velayeti Babaya Vereceği )
ANNENİN KÜÇÜK / KISITLI YA DA ÖLMÜŞ OLMASI ( Ya da Velayet Kendisinden Alınmışsa Hakim Çocuğun Menfaatine Göre Vasi Atar veya Velayeti Babaya Vereceği )
EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DOĞAN ÇOCUK ( 1997 Doğumlu Çocuk İle Davalı Baba Arasındaki "Soybağı" Babalık Hükmüyle 1995 Doğumlu Çocuk İle de"Tanıma" Yoluyla Kurulmuş İse de Bu Çocuklar Üzerindeki Velayet Hakkının Yasa Uyarınca Tek Başına Davacı Anaya Ait Bulunduğu )"
Y2.HD28.4.2010E. 2009/6329 K. 2010/8524"YOKSULLUK NAFAKASI ( Davacı Kadının Açıkça Yoksulluk Nafakası İstemi Bulunmadığı Gibi Toplanan Delillerden Pendik Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Bölümünde Çalıştığı Davalı Kocanın İse İnşaat Mühendisi Olduğu - Tarafların Gelir Düzeyleri Alındığında TMK’nun 175. Md. Koşullarının Gerçekleşmediği )
TEDBİR NAFAKASI ( Müşterek Çocuğun Dava Tarihinde Davalı Babanın Yanında Olduğu - Çocuğun Baba Yanında Kaldığı Süre Tespit Edilmeden Dava Tarihinden İtibaren Çocuk Yönünden Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
BAŞVURMA HARCI ( Dava Dilekçesine İlişkin Alınan Başvurma Harcı Dava Dilekçesinde Yer Alan Bütün İstemleri Kapsadığı )
ÇOCUĞUN BABA YANINDA KALMASI ( Müşterek Çocuğun Dava Tarihinde Davalı Babanın Yanında Olduğu - Çocuğun Baba Yanında Kaldığı Süre Tespit Edilmeden Dava Tarihinden İtibaren Çocuk Yönünden Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y2.HD29.4.2010E. 2009/19740 K. 2010/8543"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İlişkin İlk Hüküm Tazminatların Az Olduğu Gerekçesi İle Bozulmuş ve Mahkemece Bozmaya Uyulduğu - Mahkemece Yeni Hükümde Takdir Edilen Miktarlar da Bozmada Belirtilen Açıklamalar Karşısında Yetersiz Olduğu )
BOZMAYA UYULMASI ( Mahkemece Yeni Hükümde Takdir Edilen Miktarlar da Bozmada Belirtilen Açıklamalar Karşısında Yetersiz Olduğu - Bu Husus Yeniden Yargılama Gerektirmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onanması Gerektiği )"
Y2.HD3.5.2010E. 2009/5039 K. 2010/8747"KATKI BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Evlilik Birliği İçinde Çalışarak Elde Ettiği Geliri İle Alımına Katkı Sağladığı Ev Araba Kooperatif Üyeliği Gibi Yatırımların Koca Adına Yapılmış Olması ve Koca Tarafından da Bunların Elden Çıkarılması Nedeniyle - Bu İstekle İlgili Harç Yatırıldığına Göre Taraflardan Delilleri Sorularak Karar Vermek Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞARAK ELDE ETTİĞİ GELİRİ İLE ALIMINA KATKI SAĞLAMA ( Ev Araba Kooperatif Üyeliği Gibi Yatırımların Koca Adına Yapılmış Olması ve Koca Tarafından da Bunların Elden Çıkarılması Nedeniyle Tazminat - Bu İstekle İlgili Harç Yatırıldığına Göre Taraflardan Delilleri Sorularak Karar Vermek Gerektiği )"
Y2.HD31.5.2010E. 2010/6565 K. 2010/10641"BABALIK DAVASI ( Nüfus İdaresine Husumetin Düşmediği - Nüfus İdaresi Hakkındaki Davanın Pasif Husumet Ehliyetinin Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Babalık Davası - Davada Nüfus İdaresine Husumetin Düşmediği Gözetilerek Nüfus İdaresi Hakkındaki Davanın Pasif Husumet Ehliyetinin Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
NÜFUS İDARESİ HAKKINDAKİ DAVA ( Davada Nüfus İdaresine Husumetin Düşmediği - Nüfus İdaresi Hakkındaki Davanın Pasif Husumet Ehliyetinin Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
BABANIN ÖLMESİ ( Babalık Davası - Davanın Tüm Mirasçılarına Karşı Açılması Gerekirken Mirasçılardan Birine Husumet Yöneltilmeden Eksik Hasım ve Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y2.HD7.6.2010E. 2010/332 K. 2010/11179"BABALIK DAVASI ( Tanıma - Davacının Açacağı Babalık Davası İçin Biyolojik Babası Olduğu Çocuğa Kayyım Tayin İsteğinin Aile Mahkemesinin Görevine Girdiği )
TANIMA ( Davacının Açacağı Babalık Davası İçin Biyolojik Babası Olduğu Çocuğa Kayyım Tayin İsteğinin Tanıma Niteliğinde Olduğu - Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu )
AİLE MAHKEMESİ ( Türk Medeni Kanunun Üçüncü Kısmı Hariç İkinci Kitabından Kaynaklanan Davaların Aile Mahkemesinde Bakılacağı - Babalık Davası ve Tanıma )
KARŞI OY ( Anne Baba Evli Değilse Velayetin Anneye Ait Olacağı Annenin Küçüğün Yasal Temsilcisi Oluduğu - Babalık Davasının Küçüğün Yasal Temsilcisi Anneye Yönelitlmesi Yasal Temsilci ile Küçüğün Menfaatinin Çatışması Halinde Kayyım Tayini Yoluna Gidilmesi Gereği )"
Y2.HD8.7.2010E. 2010/737 K. 2010/13803"KÜÇÜKLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Geri Dönmesinin Çocuğun Fiziki Psikolojik Bir Tehlikeye Maruz Kalacağı veya Başka Bir Şekilde Müsamaha Edilmeyecek Bir Duruma Düşeceğine Dair Ciddi Bir Riskin Varlığı da İspat Edilmediği - Sözleşmedeki Hükümlerin Tedbir Niteliğinde Olduğu Dikkate Alınarak İade Kararı Verilmesi Gerektiği )
İADE KARARI ( Geri Dönmesinin Çocuğun Fiziki Psikolojik Bir Tehlikeye Maruz Kalacağı veya Başka Bir Şekilde Müsamaha Edilmeyecek Bir Duruma Düşeceğine Dair Ciddi Bir Riskin Varlığı da İspat Edilmediği - Sözleşmedeki Hükümlerin Tedbir Niteliğinde Olduğu Dikkate Alınarak İade Kararı Verilmesi Gerektiği )
ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME ( Türkiye Kanuna Aykırı Olarak Küçüklerin Yerlerinin Değiştirilmesinin Zararlı Etkilerinden Korumak Amacıyla Bu Sözleşmeye Katıldığı - Sözleşmedeki Hükümlerin Tedbir Niteliğinde Olduğu Dikkate Alınarak İade Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y2.HD4.10.2010E. 2010/13685 K. 2010/16047"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Faize Karar Verilmesi Gerekirken Karar Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Doğru Değilse de Bu Yön Yeniden Yargılama Gerektirmediği )
BOŞANMA ( Boşanma Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Faize Karar Verilmesi Gerekirken Karar Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Doğru Değilse de Bu Yön Yeniden Yargılama Gerektirmediği )
FAİZ ( Maddi Manevi Tazminat - Boşanma Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Faize Karar Verilmesi Gerekirken Karar Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y2.HD25.10.2010E. 2009/15824 K. 2010/17641"BOŞANMA ( Çocuk İle Kişisel İlişki Tesis Edilirken Ayın Belli Hafta Sonları Çocuğun Yatılı Kalacağı Şekilde Düzenleme Yapılması Gerektiği - Her Cumartesi ve Kısa Süreli Kişisel İlişki Tesis Edilmesinin Hatalı Olduğu )
KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Ayın Belli Hafta Sonları Çocuğun Yatılı Kalacağı Şekilde Düzenleme Yapılması Gerektiği - Her Cumartesi ve Kısa Süreli Kişisel İlişki Tesis Edilemeyeceği )"
Y2.HD17.1.2011E. 2009/20896 K. 2011/153"BOŞANMA TALEBİ ( Bilahare İkinci Kez Süre Verilmesine Rağmen Delil Bildirilmediği Gerekçesiyle Delil Sunma Talebinin Reddedildiği - Tensiple Verilen Sürede Tanık Listesi Verilmemesi Kesin Süreye Uymama Sonuçlarını Doğurmadığı )
DELİLLERİN İBRAZI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Boşanma Talebi - Bilahare İkinci Kez Süre Verilmesine Rağmen Delil Bildirilmediği Gerekçesiyle Delil Sunma Talebinin Reddedildiği/Tensiple Verilen Sürede Tanık Listesi Verilmemesi Kesin Süreye Uymama Sonuçlarını Doğurmadığı )
DELİL SUNMA TALEBİ ( Bilahare İkinci Kez Süre Verilmesine Rağmen Delil Bildirilmediği Gerekçesiyle Delil Sunma Talebinin Reddedildiği - Tensiple Verilen Sürede Tanık Listesi Verilmemesinin Kesin Süreye Uymama Sonuçlarını Doğurmadığı )
KESİN SÜRE ( İkinci Kez Süre Verilmesine Rağmen Delil Bildirilmediği Gerekçesiyle Delil Sunma Talebinin Reddedildiği/Tensiple Verilen Sürede Tanık Listesi Verilmemesi Kesin Süreye Uymama Sonuçlarını Doğurmadığı - Usulüne Uygun Şekilde Kesin Süre Verilerek Gösterilen Deliller Toplanması Gerektiği )"
Y2.HD1.3.2011E. 2011/1106 K. 2011/3524"BELGEYE ATIF YAPILARAK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Dava Dilekçesi Bilirkişi Raporu Gibi Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı )
HÜKÜM ALTINA ALINAN EŞYANIN CİNS VE NİTELİĞİ ( Gerek Tefhim Edilen ve Zabıtla Belirlenen Kararda Gerekse Buna Uygun Düzenlenmesi Zorunlu Gerekçeli Kararda Hüküm Altına Alınan Eşyanın Cins Nitelik Miktar ve Değerlerinin Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gerektiği )
GEREKÇELİ KARAR ( Gerek Tefhim Edilen ve Zabıtla Belirlenen Kararda Gerekse Buna Uygun Düzenlenmesi Zorunlu Gerekçeli Kararda Hüküm Altına Alınan Eşyanın Cins Nitelik Miktar ve Değerlerinin Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gerektiği )
KATILMA ALACAĞI ( Davanın Görülebilmesi İçin Eşler Arasında Geçerli Bulunan Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi Gerektiği )
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA ALACAĞI ( Katılma Alacağı - Davacı Kadının Katılma Alacağına İlişkin Davanın Görülebilmesi İçin Eşler Arasında Geçerli Bulunan Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi Gerektiği )"
Y2.HD1.3.2011E. 2011/2318 K. 2011/3505"TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek Dava Tarihinden Boşanma Hükmü Kesinleşinceye Kadar Kocanın Askerde Olduğu Dönemler Hariç Kadın Yararına Hükmedilmesi Gereği )
BOŞANMA ( Kocanın Askerde Olduğu Dönemler Hariç Kadın Yararına Dava Tarihinden Boşanma Hükmü Kesinleşinceye Kadar Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek )
ASKERDE OLAN KOCANIN NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma Davası Kesinleşmeden Askerde Olduğu Dönemler Hariç Kadına Tedbir Nafakası Ödemekle Yükümlü Olduğu )"
Y2.HD2.3.2011E. 2011/1943 K. 2011/3583"MİRASIN REDDİ ( Borçların Miras Bırakana Ait Bulunduğu Mallarının Borcu Karşılamadığı Terekenin Borca Batık Olduğu Davacıların Terekeyi Açık Yahut Örtülü Olarak Kabul Etmedikleri - Davanın Kabulü Gereği )
TEREKENİN AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ OLARAK KABUL EDİLMEMESİ ( Mirasın Reddi - Borçların Miras Bırakana Ait Bulunduğu Mallarının Borcu Karşılamadığı Terekenin Borca Batık Olduğu )"
Y2.HD7.3.2011E. 2011/2995 K. 2011/3882"EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI ( Nikahın Davalının Kardeşinin Evinde Yapılmış Olmasının Tek Başına Evlenmenin Baskı Altında Yapıldığını Göstermeyeceği - TMK. Md. 151'deki Koşulların Varlığı Gerektiği )
EVLENME TÖRENİNİN YERİ ( Davalının Kardeşinin Evinde Yapılmış Olmasının Tek Başına Evlenmenin Baskı Altında Yapıldığını Göstermeyeceği/TMK. Md. 151'deki Koşulların Varlığı Gerektiği - Evlenmenin İptali Davası )"
Y2.HD28.3.2011E. 2011/4863 K. 2011/5365"ÖLÜM TUTANAĞININ İPTALİ İLE NÜFUSTA ÖLÜM TARİHİNİN TASHİHİ İSTEMİ ( Ölenin Mirasçılarının Hak ve Hukukuna Etkili Olduğu - Mirasçılarının Tespiti İle Husumetin Bunlara Yöneltileceği )
NÜFUSTA ÖLÜM TARİHİNİN TASHİHİ İSTEMİ ( Ölenin Mirasçılarının Hak ve Hukukuna Etkili Olduğu - Mirasçılarının Tespiti İle Husumetin Bunlara Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Ölüm Tutanağının İptali İle Nüfusta Ölüm Tarihinin Tashihi İstemi - Mirasçılarının Tespiti İle Husumetin Bunlara Yöneltilmesi Gerektiği/Ölenin Mirasçılarının Hak ve Hukukuna Etkili Olduğu )"
Y2.HD11.4.2011E. 2011/5405 K. 2011/6266"TAVZİH TALEBİ ( Hükmü Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahriren Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği/Cevap da İki Nüsha Olarak Verilip Biri Tavzih veya Refi Talebinde Bulunan Tarafa Tebliğ Olunacağı )
GÖREV ( Hükmü Veren Mahkemenin İdari veya Kanuni Bir Tasarrufla Kaldırılması veya İşin Esası İle İlgili Karar Vermek Görevinin Değiştirilmesi Durumunda Bunun Yerine Geçen Mahkemeye Bu Başvurunun Yapılması Gerektiği )
HÜKMÜ VEREN MAHKEMENİN İDARİ VEYA KANUNİ BİR TASARRUFLA KALDIRILMASI ( veya İşin Esası İle İlgili Karar Vermek Görevinin Değiştirilmesi Durumunda Bunun Yerine Geçen Mahkemeye Bu Başvurunun Yapılması Gerektiği )"
Y2.HD25.4.2011E. 2011/5840 K. 2011/6771"MUVAZAA İDDİASI ( Boşanma Davası Açılmadan 2 Sene Önce Kadının Sahip Olduğu Bağımsız Bölümü Diğer Davalıya Sattığı/Davacının Hibe İddiası - Yazılı Delillerle Kanıtlanmadığından Davanın Reddi Gereği )
SATIŞIN HİBE OLDUĞUNA DAİR MUVAZAA İDDİASI ( Yazılı Delillerle Kanıtlanmadığından Davanın Reddi Gereği - Boşanma Davası Açılmadan 2 Sene Önce Kadının Sahip Olduğu Bağımsız Bölümü Diğer Davalıya Satması )"
Y2.HD25.4.2011E. 2011/6298 K. 2011/6977"VESAYETİ GEREKTİREN HALLER ( Alkol Almanın Tek Başına Kısıtlama Sebebi Olmadığı - Davalının Malvarlığını Kötü Yönettiğine ve Kötü Yaşama Tarzı İçinde Olduğuna İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığı/Talebin Reddi Gereği )
KISITLAMA TALEBİNİN REDDİ ( Davalının Malvarlığını Kötü Yönettiğine ve Kötü Yaşama Tarzı İçinde Olduğuna İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığı - Alkol Almanın Tek Başına Kısıtlama Sebebi Olmadığı )
ALKOL BAĞIMLILIĞI ( Tek Başına Kısıtlama Sebebi Olmadığı - TMK. Md. 406'daki Kısıtlama Sebepleri Bulunmadıkça Kısıtlama Kararı Verilemeyeceği )"
Y2.HD28.4.2011E. 2011/6272 K. 2011/7256"MİRASIN REDDİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Görevli Mahkemelerin Genel Mahkemeler Olup Görevin İse Alacağın Tutarına Göre Belirleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mirasın Reddi Kararının İptali İstemi - Genel Mahkemeler Olup Görevin İse Alacağın Tutarına Göre Belirleneceği )"
Y2.HD28.4.2011E. 2011/6565 K. 2011/7214"KARARIN TEFHİMİ ( En Az 388. Md.de Belirtilen Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Olacağı - Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlışta Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği/Yanlışlık Ancak Temyiz Yoluna Başvurulması ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği )
HÜKÜM SONUCU ( Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği - Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlışta Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği/Yanlışlık Ancak Temyiz Yoluna Başvurulması ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği )
GEREKÇELİ KARAR ( Tefhim Edilen Karar Yanlışta Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği - Yanlışlık Ancak Temyiz Yoluna Başvurulması ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği )"
Y2.HD3.5.2011E. 2011/6174 K. 2011/7626"DAVADAN FERAGAT ( Temyiz Dilekçesinin Bu Nitelikte Olması - Boşanma Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )
BOŞANMA ( Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı - Temyiz Dilekçesinin Davadan Feragat Niteliğinde Olduğu )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DAVADAN FERAGAT NİTELİĞİ ( Boşanma Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi )
KARARDAN SONRA YARGI ÇEVRESİNDE AİLE MAHKEMESİ KURULMASI ( Boşanma Kararının Temyizi - Davanın Yetkili ve Görevli Aile Mahkemesine Devri Zorunluluğu )"
Y2.HD3.5.2011E. 2011/6465 K. 2011/7648"MİRASIN REDDİ ( Mirasın Açıldığı Andan Geçerli Mirasçılık Sıfatınının Kaybedileceği/Payın Mirasbırakanın Vefatında Kendisi Hayatta Değilmiş Gibi Alt Soyuna İntikal Edeceği - Davacı "Yasal Mirasçılık" Sıfatını Almış ve Mirasa Hak Sahibi Olmuştur )
MİRASÇILIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ ( Mirası Reddedenin Mirasın Açıldığı Andan Geçerli Kaybedileceği - Payın Mirasbırakanın Vefatında Kendisi Hayatta Değilmiş Gibi Alt Soyuna İntikal Edeceği )
YASAL MİRASÇILIK SIFATI ( Mirası Reddedenin Alt Soyunun Mirasa Hak Sahibi Olması - Mirası Reddedenin Payının Mirasbırakanın Vefatında Kendisi Hayatta Değilmiş Gibi Alt Soyuna İntikal Edip Mirasın Açıldığı Andan Geçerli Mirasçılık Sıfatını Kaybedeceği )"
Y2.HD9.5.2011E. 2011/7227 K. 2011/7970"YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalı Koca Daha Ağır Kusurlu Olduğu Halde Kadının da Başka Erkekle Birlikte Yaşamış Olduğu Gerçeği Karşısında Nafakası Koşulları Oluşmadığı Halde Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakası Koşulları Oluşmadığı Halde Hükmedilmesinin İsabetsizliği - Davalı Koca Daha Ağır Kusurlu Olduğu Halde Kadının da Başka Erkekle Birlikte Yaşamış Olduğu Gerçeği )
KOCANIN DAHA AĞIR KUSURLU OLMASI ( Boşanma - Kadının da Başka Erkekle Birlikte Yaşamış Olduğu Gerçeği Karşısında Yoksulluk Nafakası Koşulları Oluşmadığı Halde Hükmedilemeyeceği )"
Y2.HD10.5.2011E. 2011/5211 K. 2011/8037"MİRASIN HÜKMEN REDDİ ( Ret Süresi Sona Ermeden Tereke İşlemlerine Karışan Mirasçının Mirası Reddedemeyeceği - Ret Hakkının Yitirilmesinin Hükmen Ret Durumunda da Uygulanacağı )
MİRASÇININ MİRASI REDDEDEMEMESİ ( Ret Süresi Sona Ermeden Tereke İşlemlerine Karışan Mirasçı - Ret Hakkının Yitirilmesinin Hükmen Ret Durumunda da Uygulanacağı )
TEREKE İŞLEMLERİNE KARIŞAN MİRASÇI ( Ret Süresi Sona Ermeden/Mirası Reddedemeyeceği - Ret Hakkının Yitirilmesinin Hükmen Ret Durumunda da Uygulanacağı )"
Y2.HD30.5.2011E. 2011/3771 K. 2011/9449"YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Yargılamanın İadesi İstemi - Hükmü Veren Asliye Mahkemesinin Görevinin Değiştirildiği/Davaya Aile Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Hükmü Veren Asliye Mahkemesinin Görevinin Değiştirildiği/Davaya Aile Mahkemesinde Bakılması Gerektiği - Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması İsteminin Reddine İlişkin Karar )
HÜKMÜ VEREN MAHKEMENİN GÖREVİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması İsteminin Reddi/Yargılamanın İadesi İstemi - Yerine Geçen Mahkemeye Başvurunun Yapılması Gerektiği )"
Y2.HD9.6.2011E. 2010/20341 K. 2011/10152"TENFİZ DİLEKÇESİ ( Yabancı Mahkeme İlamı ve Kesinleştiğini Gösteren O Ülke Makamlarınca Onanmış Aslı Veya Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneği ve Onanmış Tercümesinin Eklenmesi Zorunluluğu )
YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ ( Dilekçeye Mahkeme İlamı ve Kesinleştiğini Gösteren O Ülke Makamlarınca Onanmış Aslı Veya Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneği ve Onanmış Tercümesinin Eklenmesi Zorunluluğu )"
Y2.HD23.6.2011E. 2011/10841 K. 2011/11274"BOŞANMA ( Eylemli Ayrılık Nedeniyle - Üç Yıllık Sürede Tarafların Biraraya Gelmiş Olup Olmadıkları Yönünde İnceleme Yapılması Gerektiği/Davalı Kadının Reddedilen Davadan Sonra Tekrar Bir Araya Geldiklerini Yine Evi Terk Etmek Zorunda Bırakıldığını İleri Sürmesi )
EYLEMLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA ( Davalı Kadının Reddedilen Davadan Sonra Tekrar Bir Araya Geldiklerini Yine Evi Terk Etmek Zorunda Bırakıldığını İleri Sürmesi - Üç Yıllık Sürede Tarafların Birlikte Olup Olmadıkları Yönünde İnceleme Yapılması Gerektiği )
BOŞANMA DAVASININ REDDİ ( Eylemli Ayrılık Nedeniyle Yeni Açılan Dava - Üç Yıllık Sürede Tarafların Biraraya Gelmiş Olup Olmadıkları Yönünde İnceleme Yapılması Gerektiği/Davalı Kadının Bir Araya Geldikleri Yine Evi Terk Etmek Zorunda Bırakıldığını İddiası )"
Y2.HD4.7.2011E. 2010/8639 K. 2011/11432"KORUMA KARARI ( Sosyal Hizmetler Kanunu'nda Evrak Üzerinde İncelenip Karara Bağlanacağına İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Husumetin Çocuğa Ergin Değilse Yasal Temsilcisine Yöneltilmesi Gerektiği )
EVRAK ÜZERİNDEN KARARA BAĞLAMA ( Koruma Kararı - Husumetin Çocuğa Ergin Değilse Yasal Temsilcisine Yöneltilmesi Gerektiği/Çocuğun Hak ve Menfaatleriyle de İlgili Olduğu )
ÇOCUĞUN KORUNMASI ( Koruma Kararı Alınması Çocuğun Hak ve Menfaatleriyle de İlgili Olduğu - Husumetin Çocuğa Ergin Değilse Yasal Temsilcisine Yöneltilmesi Gerektiği/Evrak Üzerinden Karara Bağlanamayacağı )"
Y2.HD4.7.2011E. 2011/11728 K. 2011/11393"GAİPLİK ( Kayyımla İdare Edilen Taşınmazla İlgili Dava Açıldığı - Dava TMK. Md. 588'e Dayanmakta İse ve Sonuçlanmamışsa Bu Davanın Sonucunu Etkileyeceği/Beklenmesi ve Neticesine Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
GAİBİN MİRASI ( Kayyımla İdare Edilen Taşınmazla İlgili Dava Açıldığı - Dava TMK. Md. 588'e Dayanmakta İse ve Sonuçlanmamışsa Beklenmesi ve Neticesine Göre Hüküm Kurulması Gerektiği/Bu Davanın Sonucunu Etkileyeceği )"
Y2.HD6.7.2011E. 2011/11213 K. 2011/11605"MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA ( Mirasbırakan Babasına Karşı Karşı Davacının İlgisiz Kaldığı Hastalığı İle İlgilenmediği - Vasiyetnamede Gösterilen Çıkarma Sebeplerinin Gerçekleştiği )
VASİYETNAMEDE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA ( Mirasbırakan Babasına Karşı Karşı Davacının İlgisiz Kaldığı Hastalığı İle İlgilenmediği - Vasiyetnamede Gösterilen Çıkarma Sebeplerinin Gerçekleştiği )
EVLADIN MİRASÇILIKTAN ÇIKARILMASI ( Vasiyetnamede Gösterilen Çıkarma Sebeplerinin Gerçekleştiği - Mirasbırakan Babasına Karşı Karşı Davacının İlgisiz Kaldığı Hastalığı İle İlgilenmediği )"
Y2.HD6.7.2011E. 2011/7704 K. 2011/11596"MİRASIN REDDİ ( Davacının Reddedenin Altsoyu Olup Yasal Mirasçılık Sıfatını Aldığı - Davanın Velayeten Açıldığı/Anne İle Çıkar Çatışması Olduğundan Kayyım Tayin Ettirilerek Davanın Huzurunda Görülmesi Gerektiği )
ÇOCUĞUN YASAL MİRASÇI SIFATINI ALMASI ( Annenin Mirası Reddi - Anne İle Çıkar Çatışması Olduğundan Kayyım Tayin Ettirilerek Davanın Huzurunda Görülmesi Gerektiği/Davanın Velayeten Açıldığı )
KAYYIM TAYİNİ ( Annenin Mirası Reddi Altsoyu Çocuğunun Yasal Mirasçılık Sıfatını Aldığı - Davanın Velayeten Açıldığı/Anne İle Çıkar Çatışması Olduğundan Kayyım Tayin Ettirilerek Davanın Huzurunda Görülmesi Gerektiği )"
Y2.HD12.7.2011E. 2010/8383 K. 2011/12042"BOŞANMA ( Tarafların Evliliğinin Yeni Olduğu ve Ortak Çocuklarının Bulunmadığı - Belirlenen Ekonomik ve Sosyal Durumları Değerlendirildiğinde Ayrı Ayrı Hükmedilen 50.000 TL. Maddi ve Manevi Tazminatın Doğru Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma - Yeni Evli Olan ve Ortak Çocukları Bulunmayan Tarafların Belirlenen Ekonomik ve Sosyal Durumları Değerlendirildiğinde Ayrı Ayrı Hükmedilen 50.000 TL. Maddi ve Manevi Tazminatın Doğru Olduğu )"
Y2.HD14.7.2011E. 2010/11911 K. 2011/12213"ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ( 3 ve 6 ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 12.Md. Gereğince İdrak Çağındaki Çocuğun Kendisini İlgilendiren Davalarda Görüşünün Alınması ve Görüşüne Gereken Önemin Verilmesi Gerektiği )
VELAYET DAVASI ( Ortak Çocuğun Velayetinin Kime Verileceği Konusunda Açık Bir Beyanı Olmamakla Birlikte Dosyaya Yansıyan Dolaylı İsteğinin Baba Olduğu - Ortak Çocuğun Velayetinin Babasına Verilmesi Daha Uygun Olacağı )
İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUK ( Kendisini İlgilendiren Davalarda Görüşünün Alınması ve Görüşüne Gereken Önemin Verilmesi Gerektiği )"
Y2.HD18.7.2011E. 2010/11719 K. 2011/12472"KATILMA ALACAĞI İSTEMİ ( Katılma Alacağı Mal Rejimi Sona Ermeden İstenemezse de Boşanma Hükmü Kesinleşmekle Mal Rejimi Boşanma Dava Tarihinden Geçerli Olarak Sona Erdiğinden Dava Dinlenebilir Hale Geldiği )
ARTIK DEĞER ÜZERİNDEKİ PAY ( Eşin Artık Değer Üzerinde Pay Oranının ( Katılma Alacağının ) Tümüyle Kaldırılmasına ya da Azaltılmasına Karar Verilebilmesi İçin Boşanmanın Özel Boşanma Sebebi Olarak Zina veya Hayata Kast Nedenine Dayalı Olarak Gerçekleşmiş Olması Gerektiği )
MAL REJİMİ ( Katılma Alacağı Mal Rejimi Sona Ermeden İstenemezse de Boşanma Hükmü Kesinleşmekle Mal Rejimi Boşanma Dava Tarihinden Geçerli Olarak Sona Erdiğinden Dava Dinlenebilir Hale Geldiği )"
Y2.HD18.7.2011E. 2011/12309 K. 2011/12459"BOŞANMA ( Bozmaya Uyulmakla Lehine Olan Taraf İçin Usuli Kazanılmış Hak Doğduğu/Yeni Bir Hükümle Ortadan Kaldırılamayacağı - Davalı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmetmek Gerekirken Eşit Kusurdan Bahisle Hüküm Kurulamayacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma/Davalı Kadın Yararına Hükmetmek Gerekirken Eşit Kusurdan Bahisle Hüküm Kurulamayacağı - Bozmaya Uyulmakla Lehine Olan Taraf İçin Usuli Kazanılmış Hak Doğduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmaya Uyulmakla Lehine Olan Taraf İçin Doğduğu/Yeni Bir Hükümle Ortadan Kaldırılamayacağı - Boşanma/Davalı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmetmek Gerekirken Eşit Kusurdan Bahisle Hükmedilmemesi )"
Y2.HD18.7.2011E. 2011/9794 K. 2011/12587"MİRASTA DENKLEŞTİRME ( Davalı Eşe Yapılan Kazandırmanın TMK. Md. 669/2'de Sayılanlardan Olmadığı - Karşılıksız Kazandırmanın Miras Payına Mahsuben Yapıldığına ve İadeye Tabii Olduğunu Davacının Her Türlü Delille Kanıtlayabileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Davalı Eşe Karşılıksız Kazandırmanın Miras Payına Mahsuben Yapıldığına ve İadeye Tabii Olduğunu Davacının Her Türlü Delille Kanıtlayabileceği - Kazandırmanın TMK. Md. 669/2'de Sayılanlardan Olmadığı )
KARŞILIKSIZ KAZANDIRMA ( Miras Payına Mahsuben Yapıldığına ve İadeye Tabii Olduğunu Davacının Her Türlü Delille Kanıtlayabileceği - Davalı Eşe Yapılan Kazandırmanın TMK. Md. 669/2'de Sayılanlardan Olmadığı )
TANIK BEYANINA DAYANMA ( Mahkemece Tanıkların İsim ve Adreslerini Bildirmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Bildirdiği Takdirde Dinlenilip Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y2.HD21.7.2011E. 2011/12470 K. 2011/12823"VEKALET ÜCRETİ ( Boşanma Davalarında Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri Boşanma İsteğinin Kabul veya Reddedilmiş Olmasına Göre Taraflara Yüklenileceği )
NAFAKA VE TAZMİNAT DAVALARI ( Davacının Boşanma İsteği Kabul Edildiğinden Davacı Lehine Belirlenecek Maktu Vekalet Ücretinin ve Ayrıca Davacının Karşılamış Olduğu Yargılama Giderlerinin Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Hükmedilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davacının Boşanma İsteği Kabul Edildiğinden Davacı Lehine Belirlenecek Maktu Vekalet Ücretinin ve Ayrıca Davacının Karşılamış Olduğu Yargılama Giderlerinin Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y2.HD21.7.2011E. 2011/12474 K. 2011/12848"BOŞANMA ( Verilen Hükmün Aile Mahkemesi Kurulmuş Olduğundan Dosyanın Devredilmek Üzere Bozulması - Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Boşanma Hükmünün Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceği/Aile Mahkemesinin Esas İle İlgili Karar Vermesi Gerektiği )
AİLE MAHKEMESİNİN KURULDUĞU YARGI ÇEVRESİ ( Boşanma Kararının Devredilmek Üzere Bozulması - Aile Mahkemesinin Esas İle İlgili Karar Vermesi Gerektiği/Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Boşanma Hükmünün Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceği )"

Y3.HD

Y3.HD17.11.2009E. 2009/17314 K. 2009/18403"SUYA VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Dava Konusu Suyun Debisinin Ölçülmesi ve Tarafların Yararlandıkları ya da Yararlanabilecekleri Başka Sular Varsa Bunlar da Dikkate Alınarak ve Davacı Tarafın Kadim Hakkı da Gözönünde Bulundurularak Dava Konusu Suya Olan İhtiyaçlarını Belirten Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )
KADİM KULLANIM ŞEKLİ ( Davacının Suya İhtiyacı ve Kadim Kullanma Biçimine Göre Kadim Kullanım Şeklini Değiştirmemek Kaydıyla Mevcut Suyun Durumu Dikkate Alınarak Davalınında Yararlanacağı Bir Su Rejimi Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi - Mahkemece Yeniden Keşif Yapılmak Suretiyle Dava Konusu Suyun Debisinin Ölçülmesi ve Tarafların Yararlandıkları ya da Yararlanabilecekleri Başka Sular Varsa Bunlar da Dikkate Alınarak Rapor Alınması Gerektiği )"
Y3.HD29.3.2010E. 2010/3713 K. 2010/5246"KİRA TESPİT DAVASI ( Kira Süresi Sona Erip Yenilenen Kira Sözleşmesinin Yeni Dönemde Kira Parası Belli Olmayan Sözleşme Haline Geldiği - Yabancı Para Olarak Kararlaştırılan Kira Sözleşmesinin Yeni Dönemde Kira Parası Belli Olmayan Sözleşmeye Dönüştüğü Türk Lirası Üzerinden İstenen Tespitin İncelenmesi Gereği )
YABANCI PARA İLE BELİRLENEN KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA TESPİT DAVASI ( Yenilenen Kira Sözleşmesinin Yeni Dönemde Kira Parası Belli Olmayan Sözleşmeye Dönüştüğü - Kira Parasının Dövizle Belirlendiği Gerekçesiyle Davanın Reddi Yerine Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Bir Kira Parası Takdiri Gereği )
KİRA PARASININ TÜRK PARASI ÜZERİNDEN TESPİTİ ( Kira Parasının Yabancı Para Olarak Belirlendiği Gerekçesiyle Davanın 6570 Sayılı Kanun Geçici 7/2-4. Maddesi Gereğince Reddinin Hatalı Olduğu - Kira Parası Belli Olmayan Sözleşmede Kira Parasının Hak ve Nesafet Kuralına Göre Tespiti Gereği )
KİRA PARASININ HAK VE NESAFET KURALINA GÖRE BELİRLENMESİ ( Kira Süresi Sona Erip Yenilenen Sözleşmenin Kira Parası Belli Olmayan Sözleşme Haline Geldiği - Yabancı Para Olarak Belirlenen Sözleşmenin Yeni Dönemde Türk Parası Üzerinden Tespiti İstenen Kira Parasının Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Takdiri Gereği )"
Y3.HD13.4.2010E. 2010/2137 K. 2010/6398"ECRİMİSİLİN KAPSAMI ( Taşınmazı İşgal Eden Elde Ettiği Haksız Kazancı İade Etmetle Yükümlü Olduğu - Taşınmazı Haksız Olarak Elinde Tutanın Kötü Niyetli Olması Halinde Elde Ettiği Haksız Kazançla Birlikte Elde Etmeyi İhmal Ettiği Semerelerden de Sorumlu Olduğu )
HAKSIZ FİİL ( Ecrimisilin Haksız Fiil Benzeri Olduğu Taşınmazı İşgal Edenin Elde Ettiği Haksız Kazancı İade Etmetle Yükümlü Olduğu - Ecrimisil Bedelinin Talebine İlişkin Davanın Nitelik İtibariyle Adli Yargıda Görülmesi Gereği İdari Yargının Görevine Girmediği )
ECRİMİSİL DAVASININ HANGİ YARGI YOLUNDA BAKILACAĞI ( Ecrimisil Davasının Niteliği İtibariyle Adli Yargıda Görülmesi Gereği İdari Yargının Görevli Olmadığı )"
Y3.HD3.6.2010E. 2010/4410 K. 2010/9793"KİRA PARASININ TESPİTİ DAVASI ( Üretici Fiyat Endeksinin Sınırlı Yansıtılmasıyla Bulunacak Kira Parasının Hak ve Nesafete Uygun Olduğu - Genel Fiyat Artışlarının Altında Gerçekleşmesi Halinde Kira Parası Benzer Yerlerin Kira Parası ve Kira Parasına Etki Eden Nedenler Değerlendirilerek Tespiti Gereği )
KİRA PARASINDAKİ ARTIŞIN GENEL FİYAT ARTIŞLARININ ALTINDA KALMASI ( Somut Dayanakları ile Kanıtlanması ve Hakimde Bu Yönde Bir Kanaat Oluşturması Gereği - Kira Parasının Benzer Yerlerin Kira Paraları Karşılaştırılarak ve Kira Parasına Etki Eden Hususlar Birlikte Değerlendirilerek Tespit Edilmesi Gereği )
ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ ( Kira Parasının Artışına Uygulanmasının Kural Olarak Hak ve Nesafete Uygun Olduğu - Kira Parasındaki Artışın Genel Fiyat Artışının Altında Olması Halinde Kira Parası Benzer Yerlerin Kira Parası ve Kira Parasına Etki Eden Nedenler Değerlendirilerek Tespiti Gereği )"
Y3.HD7.6.2010E. 2010/6015 K. 2010/10031"KİRA TESPİT DAVASI ( Kiralananın Nitelikleri Yapılan İş ve Ticari Önemi Nazara Alınarak Benzer Yerlerin Kira Sözleşmeleri ile Kıyaslanması - Kira Parasına Etki Eden Hususlar Üzerinde de Durularak Kira Parasının Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Hakimce Takdiri Gereği )
KİRA PARASININ HAK VE NESAFET KURALLARINA GÖRE TAKDİRİ ( Kira Tespit Davası - Emsal Kira sözleşmeleri Kiralananın Nitelikleri Yapılan İş ve Ticari Önemine Göre Benzer Yerlerin Kira Sösleşmeleri ve Kira Parasına Etki Eden Diğer Hususlar Birlikte Değerlendirilerek Kira Parasının Hak ve Nesafete Göre Takdiri )"
Y3.HD10.6.2010E. 2010/10009 K. 2010/10388"ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Haksız Fiillerde Zamanaşımı Süresi 1 Yıl Olduğu - Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutsa Bile Kısmi Dava Zamanaşımını Kesmediği/Bakiye Alacak İçin Zamanaşımının Açılan Davada Dolduğunun Kabulü Gerektiği )
HAKSIZ FİİLLERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 1 Yıl Olduğu - Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutsa Bile Kısmi Dava Zamanaşımını Kesmediği/Bakiye Alacak İçin Zamanaşımının Açılan Davada Dolduğunun Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutsa Bile Kısmi Dava Zamanaşımını Kesmediği - Bakiye Alacak İçin Zamanaşımının Açılan Davada Dolduğunun Kabulü Gerektiği )
KISMİ DAVA ( Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutsa Bile Kısmi Dava Zamanaşımını Kesmediği )"
Y3.HD14.6.2010E. 2010/5718 K. 2010/10516"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Davaya Konu Edilen Kira Parasının Tevdi Mahalli Tayin Edilen Bankaca Davacı Asile Ödendiği - Ödenmiş Olan Kira Parası Mahsup Edilerek Kalan Kira Borcu Bakımından İtirazın İptali Gerektiği )
TAHLİYE İSTEMİ ( Kira Parasının Tevdi Mahalli Tayin Edilen Bankaca Davacı Asile Ödendiği - Ödenmiş Olan Kira Parası Mahsup Edilerek Kalan Kira Borcu Bakımından İtirazın İptali Gerektiği )
MAHSUP ( Kira Alacağının Tahsili - Davaya Konu Edilen Kira Parasının Tevdi Mahalli Tayin Edilen Bankaca Davacı Asile Ödendiği /Ödenmiş Olan Kira Parası Mahsup Edilerek Kalan Kira Borcu Bakımından İtirazın İptali Gerektiği )"
Y3.HD15.6.2010E. 2010/9363 K. 2010/10700"BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Özel Kanun Hükmü İle Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği Bildirilmeyen ve Konusu Para İle Ölçülemeyen Bir Şey Olan Bütün Dava ve İşler Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREV ( Baz İstasyonunun Kaldırılması İstemi - Özel Kanun Hükmü İle Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği Bildirilmeyen ve Konusu Para İle Ölçülemeyen Bir Şey Olan Bütün Dava ve İşler Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
PARA İLE ÖLÇÜLEMEYEN UYUŞMAZLIK ( Bütün Dava ve İşler Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )"
Y3.HD8.7.2010E. 2010/9478 K. 2010/12364"İŞTİRAK NAFAKASININ ARTTIRILMASI ( Takdir Edilen Nafakanın Durumun Değişmesi Halinde Hakimce Yeniden Belirlenebileceği - Okul Dönemi Bitmeden Davacının Şahsi Kararı Sonucu Davalının Rızası Dışında Değiştirilen Okul Nedeniyle Artan Masraf Gerekçesiyle Nafakanın Arttırlmasının Hakkaniyete Uygun Olmadığı )
MASRAFLARIN ARTMASI NEDENİYLE NAFAKANIN UYARLANMASI ( İştirak Nafakası - Boşanma Anlaşmasında Çocuğun Özel Okul Masrafının Baba Tarafından Karşılanacağına Dair Hüküm Bulunmaması Davalının Rızası Alınmadan Davacının İsteği ile Değiştirilen Okul Nedeniyle İştirak Nafakasının Arttırılmasının Haklı Olmadığı )
HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Arttırılması - Dönem Bitmeden Çocuğun Özel Okulunun Değiştirilmesi ve Özel Okul Masraflarını Baba Tarafından Karşılanacağı Bulunmadığı Halde Artan Okul Masrafları Nedeniyle Nafakanın Arttırlmasının Sözleşmeye Bağlılık ve İyiniyet İlkesine Aykırı Olduğu )"
Y3.HD12.10.2010E. 2010/12917 K. 2010/16432"KİRA PARASININ TESPİTİ İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmaz Kapalı Alanları İle Birlikte Kiralanmış Olup Bu İtibarla Taşınmazın ( İşyerinin ) Bütünü İtibariyle 6570 S. Kanunun Düzenleme Alanı İçinde Kaldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Kira Parasının Tespiti İstemi - Dava Konusu Taşınmaz Kapalı Alanları İle Birlikte Kiralanmış Olup Bu İtibarla Taşınmazın ( İşyerinin ) Bütünü İtibariyle 6570 S. Kanunun Düzenleme Alanı İçinde Kaldığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞYERİNİN KAPSAMI ( Bütünü İtibariyle 6570 S. Kanunun Düzenleme Alanı İçinde Kaldığı - Kira Parasının Tespiti İstemi Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Y3.HD25.1.2011E. 2010/16455 K. 2011/871"VASİYET ALACAKLILARI ( Vasiyet Edilen Taşınmazların Adlarına Tapuya Tescil Edilmesini Talep Etmeleri - Görevli Mahkemenin Tescili İstenilen Taşınmazların Değerine Göre Tayin Edileceği )
VASİYET EDİLEN TAŞINMAZLARIN TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ ( Görevli Mahkemenin Tescili İstenilen Taşınmazların Değerine Göre Tayin Edileceği - Vasiyet Alacaklılarının Açtığı Dava )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vasiyet Alacaklılarının Vasiyet Edilen Taşınmazların Adlarına Tapuya Tescil Edilmesini Talep Etmeleri - Görevli Mahkemenin Tescili İstenilen Taşınmazların Değerine Göre Belirleneceği )"
Y3.HD21.3.2011E. 2010/23159 K. 2011/4348"ECRİMİSİL TALEBİ ( Daha Önce Açılan Davada Müdahalesinin Önlenmesine ve Ecrimisile Karar Verilip Kesinleştiği/Bu Davada Kesin Delil ve Emsal Olduğu - Tahliye Tarihine Kadar Ödenmeyen 21 Günlük Ecrimisile Hükmedilmesi Gerektiği )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Daha Önce Açılan Davada Karar Verilip Kesinleştiği - Tahliye Tarihine Kadar Ödenmeyen 21 Günlük Ecrimisile Hükmedilmesi Gerektiği/Önceki Davanın Bu Davada Kesin Delil ve Emsal Olduğu )"
Y3.HD18.4.2011E. 2011/1668 K. 2011/6455"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Hak ve Nesafete Uygun Seviyede Takdiri İle "Sınırlı Artış" Öngörüldüğü - Kira Parasının Tespiti Bir Sınırlama Olduğu ve Hakim Kira Parasını Takdir Ederken Bunun Bir Sınırlama Olduğunu Gözetmesi Gerektiği )
HAK VE NESAFET SINIRLAMASI ( Kira Parasının Tespiti - Hakim Bu Sınırlamayı Yaparken Öncelikle Tarafların Tüm Delilleri Varsa Emsal Kira Sözleşmeleri Aslı veya Onaylı Örnekleri Dosyaya Alınmalı ve Bilirkişi Marifetiyle Kiralanan Taşınmaz ve Taraf Emsalleri Tek Tek Görülüp İncelenmesi Gerektiği )
EMSAL KİRA BEDELLERİ ( Niçin Uygun Emsal Olup Olmadığı Somut Gerekçelerle Açıklanmalı ve Dava Konusu Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Parasının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y3.HD5.5.2011E. 2010/21743 K. 2011/7893"VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEĞİ ( Vasiyetnameyi Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Karşı Yoksa İfa İle Yükümlü Olan Yasal veya Atanmış Mirasçılara Yöneltilmesi nin Zorunlu Olduğu - Hasımsız Açılan Dava Yolu İle Vasiyetnamenin Tenfizi Mümkün Olmadığı Gibi Tavzihinin de Hukuken Bağlayıcılığının Bulunmadığı )
HUSUMET ( Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi İsteği - Vasiyetnameyi Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Karşı Yoksa İfa İle Yükümlü Olan Yasal veya Atanmış Mirasçılara Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu )
HASIMSIZ AÇILAN DAVA YOLU İLE VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Mümkün Olmadığı Gibi Tavzihinin de Hukuken Bağlayıcılığının Bulunmadığı )
TAVZİH ( Hâkim Verdiği Hüküm İle Bağlı Olduğu - Sonradan Hükmün Yanlış Olduğu Kanısına Varsa Dahi Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça veya Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Değiştirilemeyeceği Gibi Unutulan Bir Hususun Tefhimden Sonra Tamamlanmasının Mümkün Olmadığı )"

Y4.HD

Y4.HD8.2.2010E. 2009/4326 K. 2010/979"AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI ( Ödetilmesi Amacı İle Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali - İcra Takibinin Konusunu Oluşturan Avukatlık Alacağının Tutarı Belirgin Olmayıp Alacak Tutarının Saptanması Yargılamayı Gerektirdiği/Davalının İcra İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibinin Konusunu Oluşturan Avukatlık Alacağının Tutarı Belirgin Olmayıp Alacak Tutarının Saptanması Yargılamayı Gerektirdiği - Davalının İcra İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulamayacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Avukatlık Ücreti Alacağının Ödetilmesi Amacı İle Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali - İcra Takibinin Konusunu Oluşturan Avukatlık Alacağının Tutarı Belirgin Olmayıp Alacak Tutarının Saptanması Yargılamayı Gerektirdiği/Davalının İcra İnkar Tazminatı İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
Y4.HD21.6.2010E. 2009/11736 K. 2010/7456"MADDİ ZARARIN TAHSİLİ ( Bir Kamu Tesisinin Yapılması İşletilmesi ve Korunmasından Doğan Zararlar İdari Yargıda Tam Yargı Davası ile İstenebileceği )
GÖREV ( Maddi Zararın Tahsili - Bir Kamu Tesisinin Yapılması İşletilmesi ve Korunmasından Doğan Zararlar İdari Yargıda Tam Yargı Davası ile İstenebileceği )
KAMU TESİSİNİN YAPILMASI İŞLETİLMESİ VE KORUNMASINDAN DOĞAN ZARARLAR ( İdari Yargıda Tam Yargı Davası ile İstenebileceği )
KAMU HİZMETİ NİTELİĞİNDEKİ KARAYOLUNUN BAKIM VE KORUNMASINDAKİ ÖZENSİZLİK ( Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Davanın İdari Yargıda Açılması Gerektiği )"
Y4.HD21.6.2010E. 2010/6681 K. 2010/7497"HAKSIZ EYLEME DAYALI TAZMİNAT ( Dava Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yerde de Açılabileceği - Her Dava Yasada Aksine Hüküm Bulunmadıkça Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açıldığı/Haksız Eyleme Dayalı Tazminat Davaları Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )
YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİ ( Haksız Eyleme Dayalı Tazminat - Her Dava Yasada Aksine Hüküm Bulunmadıkça Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açıldığı/Haksız Eyleme Dayalı Tazminat Davaları Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )
SEÇİMLİK HAK ( Davacının Yetki Hususunda Seçimlik Hakkı Bulunduğu - Haksız Eyleme Dayalı Tazminat Davaları Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )"
Y4.HD21.6.2010E. 2010/6697 K. 2010/7446"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi Tazminat Hesabında Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gerektiği - Anne ve Baba Yönünden Maddi Tazminat Hesabında Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin İndirilmemesinin Hatalı Olduğu )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gerektiği )"
Y4.HD23.6.2010E. 2009/8119 K. 2010/7573"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Ses Kaydının Yasaya Aykırı Olarak Gizlice Elde Edildiği - Gizli Yollardan Ses Kaydedilmesi ve Davacının Gizli Kalması Gereken ve Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gizli Yollardan Ses Kaydedilmesi ve Davacının Gizli Kalması Gereken Yer Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması )
SES KAYDI ( Gizli Yollardan Kaydedilmesi ve Davacının Gizli Kalması Gereken ve Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Manevi Tazminata Hükmedileceği )
İZİNSİZ OLARAK KAYDEDİLEN SES KAYDI ( Davacının Gizli Kalması Gereken ve Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
Y4.HD7.7.2010E. 2009/12705 K. 2010/8283"KÖYLER ARASINDAKİ İDARİ SINIRIN YER ÜZERİNDE TESPİTİ İSTEMİ ( Sınır Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme Mülki İdari Birimin Köy Belediye veya Mahallenin Bulunduğu Yahut Yeni Bağlandığı Yer İdare Mahkemesi Olduğu )
SINIR UYUŞMAZLIKLARI ( Yetkili Mahkeme Mülki İdari Birimin Köy Belediye veya Mahallenin Bulunduğu Yahut Yeni Bağlandığı Yer İdare Mahkemesi Olduğu )
GÖREV ( Köyler Arasındaki İdari Sınırın Yer Üzerinde Tespiti İstemi - Sınır Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme Mülki İdari Birimin Köy Belediye veya Mahallenin Bulunduğu Yahut Yeni Bağlandığı Yer İdare Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Sınır Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme Mülki İdari Birimin Köy Belediye veya Mahallenin Bulunduğu Yahut Yeni Bağlandığı Yer İdare Mahkemesi Olduğu )"
Y4.HD21.9.2010E. 2009/10614 K. 2010/9334"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Dava Konusu Yayının Başka Kitaplar Kaynak Gösterilerek Kaynağa ve Nesnel Gerçeklere Uygun Olarak Yapıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verildiği/Başka Bir Yayına Yollama Yapılması Basının Gerçekliği Araştırma Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Başka Bir Yayına Yollama Yapılması Basının Gerçekliği Araştırma Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı/Gerçekliği Kanıtlanmayan Yayının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği Kabul Edilerek Davanın Kabulü Gerektiği )
BASININ GERÇEKLİĞİ ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat - Başka Bir Yayına Yollama Yapılması Basının Gerçekliği Araştırma Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı/Gerçekliği Kanıtlanmayan Yayının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği Kabul Edilerek Davanın Kabulü Gerektiği )"
Y4.HD14.10.2010E. 2009/13627 K. 2010/10270"BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ TAZMİNAT ( C. Savcılığı Tarafından Başlatılan Bir Soruşturma Kapsamında Dava Dışı Bir Kişi İle Yaptığı Telefon Konuşmasına İlişkin Kaydın Gazetede Yayımlanması Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan Manevi Tazminat - C. Savcılığı Tarafından Başlatılan Bir Soruşturma Kapsamında Dava Dışı Bir Kişi İle Yaptığı Telefon Konuşmasına İlişkin Kaydın Gazetede Yayımlanması Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ ( Kişinin Gizli Alanını Oluşturan Özel Yaşamının Gizliliğine Dokunulamayacağından Sıfatı ve Konumu Ne Olursa Olsun Kişinin Oluru Bulunmadan Özel Yaşamına ve Haberleşmesine İlişkin Bilgiler Kamuoyuna Açıklanamayacağı )
TELEFON KONUŞMASI KAYDI ( C. Savcılığı Tarafından Başlatılan Bir Soruşturma Kapsamında Dava Dışı Bir Kişi İle Yaptığı Telefon Konuşmasına İlişkin Kaydın Gazetede Yayımlanması Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )"
Y4.HD17.1.2011E. 2010/14211 K. 2011/142"HAKSIZ EYLEM SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Islah Soruşturma ve Yargılama Bitinceye Kadar Yapılabileceği - Yargıtay'ca Karar Bozulduktan Sonra Islah Yapılamayacağı )
BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI ( Haksız Eylem Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Islah Soruşturma ve Yargılama Bitinceye Kadar Yapılabileceği/Yargıtay'ca Karar Bozulduktan Sonra Islah Yapılamayacağı )
ISLAH ( Haksız Eylem Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Bozma Kararından Sonra-Ek Dava Yoluyla Talepte Bulunabilirse de Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağı )"
Y4.HD17.1.2011E. 2010/1621 K. 2011/135"RESMİ NİKAH OLMAKSIZIN BİRLİKTE YAŞAMA ( Maddi ve Manevi Tazminat Uyuşmazlığı Aile Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Resmi Nikah Olmaksızın Birlikte Yaşamadan Doğan Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Resmi Nikah Olmaksızın Birlikte Yaşamadan Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Uyuşmazlığı Aile Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
Y4.HD25.1.2011E. 2011/259 K. 2011/596"TRAFİK SİCİL KAYDININ İPTALİ VE DAVACI ADINA TESCİLİ İŞLEMLERİ ( İdari Nitelikte Olduğu - İşin Esası İncelenip Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığının Kanıtlanması Durumunda Sicildeki Kaydın İptali İle Tescile Karar Verilmeden Mülkiyetin Tespitine Yönelik Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Trafik Sicil Kaydının İptali ve Davacı Adına Tescili İşlemleri - İşin Esası İncelenip Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığının Kanıtlanması Durumunda Sicildeki Kaydın İptali İle Tescile Karar Verilmeden Mülkiyetin Tespitine Yönelik Karar Verilmesi Gerektiği )
SİCİLDEKİ KAYDIN İPTALİ ( Trafik Sicil Kaydının İptali ve Davacı Adına Tescili İşlemleri - İşin Esası İncelenip Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığının Kanıtlanması Durumunda Sicildeki Kaydın İptali İle Tescile Karar Verilmeden Mülkiyetin Tespitine Yönelik Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y4.HD17.2.2011E. 2011/581 K. 2011/1455"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Satın Aldığı İlaçtan Kıl Çıktığı - Davanın Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
İLACIN İÇİNDEN KIL ÇIKMASI ( Davacının Satın Aldığı İlaçtan - Tazminat Davasının Tüketici Mahkemesinde Çözümleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının Satın Aldığı İlaçtan Kıl Çıktığı - Tazminat Davasının Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )"
Y4.HD16.3.2011E. 2011/1452 K. 2011/2685"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yargılama Sırasında Yaşamını Yitirdiği Anlaşılan Davalılardan Birinin Mirasçıları ya da Yerine Geçen Kişi veya Kişiler Belirlenerek Davadan Usulünce Haberdar Edilmeleri Gerektiği )
ÖLÜM ( Yargılama Sırasında Yaşamını Yitirdiği Anlaşılan Davalılardan Birinin Mirasçıları ya da Yerine Geçen Kişi veya Kişiler Belirlenerek Davadan Usulünce Haberdar Edilmeleri Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Yargılama Sırasında Yaşamını Yitirdiği Anlaşılan Davalılardan Birinin Mirasçıları ya da Yerine Geçen Kişi veya Kişiler Belirlenerek Davadan Usulünce Haberdar Edilmelerİ Gerektiği )
ZARAR KAPSAMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Yargılama Sırasında Yaşamını Yitirdiği Anlaşılan Davalılardan Birinin Mirasçıları ya da Yerine Geçen Kişi veya Kişiler Belirlenerek Davadan Usulünce Haberdar Edilmeleri Gerektiği )"
Y4.HD21.4.2011E. 2010/4439 K. 2011/4467"YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ TAZMİNAT ( Siyasi Parti Genel Başkanlarının Seçim Propagandaları Sırasındaki Konuşma Biçimlerine İlişkin Konuşmalar Yapılırken Davalının Davacının Kişiliğini Hedef Alarak Birden Fazla "Terbiyesiz" Sözcüğünü Söylemek Suretiyle Eleştiri Sınırlarını Aştığından İstemin Kabulü Gereği )
ELEŞTİRİ SINIRLARININ AŞILMASI ( Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan Manevi Tazminat - Siyasi Parti Genel Başkanlarının Seçim Propagandaları Sırasındaki Konuşma Biçimlerine İlişkin Konuşmalar Yapılırken Davalının Davacının Kişiliğini Hedef Alarak Birden Fazla "Terbiyesiz" Sözcüğünü Söylemek Suretiyle Eleştiri Sınırlarını Aştığından İstemin Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan Manevi Tazminat - Siyasi Parti Genel Başkanlarının Seçim Propagandaları Sırasındaki Konuşma Biçimlerine İlişkin Konuşmalar Yapılırken Davalının Davacının Kişiliğini Hedef Alarak Birden Fazla "Terbiyesiz" Sözcüğünü Söylemek Suretiyle Eleştiri Sınırlarını Aştığından İstemin Kabulü Gereği )"
Y4.HD21.4.2011E. 2010/4700 K. 2011/4443"İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Konusu Olayda Meydana Geldiği İleri Sürülen Zararın Ödetilmesi İsteminin Bir İdari İşlem İle Reddedildiği Anlaşıldığına Göre Öncelikle Kamu Düzenine İlişkin Olan Görev Sorununun Çözümlenmesi Gerektiği - İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Davacının Maaşından Kesilen Tasarruf Teşvik Primlerinin İlgili Hesaba Yatırılmaması Nedeni İle Uğranılan Zararın Ödetilmesi Amacıyla Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali - İdari Yargının Görevli Olduğu )
MAAŞTAN KESİLEN TASARRUF TEŞVİK PRİMLERİNİN İLGİLİ HESABA YATIRILMAMASI ( Nedeni İle Uğranılan Zararın Ödetilmesi Amacıyla Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali - İdari Yargının Görevli Olduğu )"
Y4.HD26.4.2011E. 2011/2977 K. 2011/4722"ORMAN YANGINI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Önlemsizlik ve Özensizlik Nedeniyle Maddi Tazminat - Dayanışmalı ( Müteselsilen ) Sorumlu Olanlar Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Ret Sebebi Aynı Olan Davalılar Yararına Tek Avukatlık Ücreti Takdir Edileceği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Önlemsizlik ve Özensizlik Nedeniyle Orman Yangınına Yol Açılmasından Dolayı Uğranılan Maddi Tazminat - Dayanışmalı ( Müteselsilen ) Sorumlu Olanlar Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Ret Sebebi Aynı Olan Davalılar Yararına Tek Avukatlık Ücreti Takdir Edileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Orman Yangını Nedeniyle Maddi Tazminat - Dayanışmalı ( Müteselsilen ) Sorumlu Olanlar Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Ret Sebebi Aynı Olan Davalılar Yararına Tek Avukatlık Ücreti Takdir Edileceği )"
Y4.HD28.4.2011E. 2010/1772 K. 2011/4890"TAZMİNAT DAVASI ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceğinin Kabulü Gerektiği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN İŞLEDİKLERİ KASITLARINDAN VE KUSURLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceğinin Kabulü Gerektiği )
HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )"
Y4.HD28.4.2011E. 2011/3518 K. 2011/4837"BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Yazının Başlığındaki "Maganda" Sözcüğü İle İçeriğinde Yer Verilen Sözler ve Anlatım Eleştiri Sınırlarını Aştığından Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Olgusunun Gerçekleştiği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Dava Konusu Yazının Başlığındaki "Maganda" Sözcüğü İle İçeriğinde Yer Verilen Sözler ve Anlatım Eleştiri Sınırlarını Aştığından Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Olgusunun Gerçekleştiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı - Dava Konusu Yazının Başlığındaki "Maganda" Sözcüğü İle İçeriğinde Yer Verilen Sözler ve Anlatım Eleştiri Sınırlarını Aştığından Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Olgusunun Gerçekleştiği )"
Y4.HD5.5.2011E. 2011/3814 K. 2011/4847"TAŞINMAZ SATIŞININ DANIŞIK ( MUVAZAA ) NEDENİYLE GEÇERSİZLİĞİ ( Davalı Sahibi Olduğunu Belirttiği Yerdeki Taşınmazları Üzerinde Her Ne Kadar Bazı İpotek ve Sınırlamalar Olsa da Öncelikle Bu Taşınmazların Davacının Alacağını Karşılayıp Karşılamayacağının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İPOTEK VE SINIRLAMALAR ( Taşınmaz Satışının Danışık ( Muvazaa ) Nedeniyle Geçersizliği - Davalı Sahibi Olduğunu Belirttiği Yerdeki Taşınmazları Üzerinde Her Ne Kadar Bazı İpotek ve Sınırlamalar Olsa da Öncelikle Bu Taşınmazların Davacının Alacağını Karşılayıp Karşılamayacağının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
HACİZ VE SATIŞINI İSTEME YETKİSİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Davalı Sahibi Olduğunu Belirttiği Yerdeki Taşınmazları Üzerinde Her Ne Kadar Bazı İpotek ve Sınırlamalar Olsa da Öncelikle Bu Taşınmazların Davacının Alacağını Karşılayıp Karşılamayacağının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
Y4.HD31.5.2011E. 2010/4363 K. 2011/6241"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle - Şikayet Konusu Eylemler Nedeniyle Davacı Hakkında İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verildiği/Haksız Olan Şikayetin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Şikayet Konusu Eylemler Nedeniyle Davacı Hakkında İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verildiği - Haksız Olan Şikayetin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan Manevi Zararın Tahsili - Şikayet Konusu Eylemler Nedeniyle Davacı Hakkında İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verildiği/Haksız Olan Şikayetin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )"
Y4.HD6.7.2011E. 2011/6193 K. 2011/7910"HAKİMİN SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( 6100 S. HMK. Yürürlüğe Girinceye Kadar Hakimlerin Faaliyetleri Nedeniyle Devlet Aleyhine Açılan Davaların Yargıtay İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı ve İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görüleceği )
DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( 6100 S. HMK. Yürürlüğe Girinceye Kadar Hakimlerin Faaliyetleri Nedeniyle Yargıtay İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı ve İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görüleceği - Hakimin Tazminat Sorumluluğuna Dayalı Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( 6100 S. HMK. Yürürlüğe Girinceye Kadar Hakimlerin Faaliyetleri Nedeniyle Devlet Aleyhine Açılan Davaların Yargıtay İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı ve İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görüleceği )
YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN İLK DERECE SIFATIYLA GÖRECEĞİ DAVA ( 6100 S. HMK. Yürürlüğe Girinceye Kadar Hakimlerin Faaliyetleri Nedeniyle Devlet Aleyhine Açılan Tazminat Davaları )"
Y4.HD6.7.2011E. 2011/7793 K. 2011/7940"TAZMİNAT TALEBİ ( Davalıların Tedbirsiz ve Dikkatsiz Davranışı İle % 53 Oranında Sürekli Malul Kalan Davacının - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TEDBİRSİZ VE DİKKATSİZ DAVRANIŞI İLE SÜREKLİ MALUL KALAN DAVACI ( Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
Y4.HD6.7.2011E. 2011/8130 K. 2011/7920"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Eşin Kocasının Birlikte Yaşadığı Kadından Manevi Tazminat Talebi - Uyuşmazlığın Aile Mahkemelerinin Görevine Girmediği/Görevsizlik Kararının İsabetsizliği )
KOCANIN BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN ( Eşin Kadından Manevi Tazminat Talebi - Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Bir Tazminat Davası Niteliği/Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri Olduğu )
ALDATILAN EŞİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kocasının Birlikte Yaşadığı Kadından/Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Bir Tazminat Davası Niteliği - Uyuşmazlığın Aile Mahkemelerinin Görevine Girmediği ) "
Y4.HD7.7.2011E. 2011/2042 K. 2011/8051"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yayın İnternet Ortamında Yapılmış Olduğundan 5651 S. "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Hükümlerine Göre Davalıların Sorumluluklarının İrdelenmesi Gerektiği )
İNTERNETTE YAPILAN YAYIN ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat - 5651 S. "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Hükümlerine Göre Davalıların Sorumluluklarının İrdelenmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Yayın İnternet Ortamında Yapılmış Olduğundan 5651 S. "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Hükümlerine Göre Davalıların Sorumluluklarının İrdelenmesi Gerektiği )"
Y4.HD7.7.2011E. 2011/2814 K. 2011/8052"TAHSİS AMACI DIŞI KULLANILAN YARDIM BEDELİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacı Kurum Elemanlarının Müfettiş İncelemesi Geçirdikleri ve Davalıların Ödeme Belgesi Olarak Sundukları Belgeleri Uygun Belgeler Gibi Kabul Ederek Davalı Derneğin Bu Tür Eylemlerine Göz Yumulduğu ve Zararın Artmasına Etken Oldukları )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Davacının Bölüşük Kusuru Gerek BK 42/2. Md. Gereği Hükmü Gözetilerek Zarar Miktarından Uygun Görülecek Miktarda İndirim Yapılmak Suretiyle Tazminatın Belirlenmesi Gerektiği - Tahsis Amacı Dışı Kullanılan Yardım Bedeli Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
YARDIM BEDELİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Tahsis Amacı Dışı Kullanılan - Davacı Kurum Elemanlarının Müfettiş İncelemesi Geçirdikleri ve Davalıların Ödeme Belgesi Olarak Sundukları Belgeleri Uygun Belgeler Gibi Kabul Ederek Davalı Derneğin Bu Tür Eylemlerine Göz Yumulduğu ve Zararın Artmasına Etken Oldukları )"
Y4.HD7.7.2011E. 2011/5525 K. 2011/8053"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yüksek Disiplin Kurulu Kararının Bankanın Hukuki Yönden İşlem Yapmaya Olur Veren Yetkili Makamı Olan Yönetim Kurulu'na Hangi Tarihte Sunulduğunun Anlaşılamadığı - Bu Tarihin Resmi Kayıtlar Doğrultusunda Araştırılarak Zamanaşımı Def'ini Buna Göre Değerlendirmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEF’İ ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Yüksek Disiplin Kurulu Kararının Bankanın Hukuki Yönden İşlem Yapmaya Olur Veren Yetkili Makamı Olan Yönetim Kurulu'na Hangi Tarihte Sunulduğunun Anlaşılamadığı - Bu Tarihin Resmi Kayıtlar Doğrultusunda Araştırılarak Zamanaşımı Def'ini Buna Göre Değerlendirmesi Gerektiği )
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI ( Bankanın Hukuki Yönden İşlem Yapmaya Olur Veren Yetkili Makamı Olan Yönetim Kurulu'na Hangi Tarihte Sunulduğunun Anlaşılamadığı - Bu Tarihin Resmi Kayıtlar Doğrultusunda Araştırılarak Zamanaşımı Def'ini Buna Göre Değerlendirmesi Gerektiği )"
Y4.HD7.7.2011E. 2011/6586 K. 2011/8076"TAZMİNAT TALEBİ ( Tarladaki İhata Duvarlarının Yıkılması/Bir Yıllık Zamanaşımı - İdare Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararının Davacıya Bildirim Tarihinde Değil Olay Tarihinde İşlemeye Başlayacağı )
İDARE MAHKEMESİNİN KESİNLEŞMİŞ KARARI ( Tarladaki İhata Duvarlarının Yıkılması Nedeniyle Tazminat Davası/Bir Yıllık Zamanaşımı Zararın Varlığı ve Zarar Verenin Öğrenildiği Gün Başlayacağı - Kararının Davacıya Bildirim Tarihinin Esas Alınamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Tarladaki İhata Duvarlarının Yıkılması Nedeniyle Tazminat Davası/Bir Yıllık Zamanaşımı - İdare Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararının Davacıya Bildirim Tarihinde Değil Olay Tarihinde İşlemeye Başlayacağı )"
Y4.HD7.7.2011E. 2011/7853 K. 2011/8057"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yargıç Manevi Tazminatın Tutarını Belirlerken Saldırı Oluşturan Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını ve Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
TAKDİR HAKKI ( Yasanın Takdir Hakkı Verdiği Durumlarda Yargıcın Hukuk ve Adalete Uygun Karar Vereceği Medeni Yasa'nın 4. Md.sinde Belirtildiği - Takdir Edilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi ( Fonksiyonu ) Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )"
Y4.HD7.7.2011E. 2011/8398 K. 2011/8121"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - TMK’'nun 605/2. Md. Gereğince "Ölümü Tarihinde Miras Bırakanın Ödemeden Aczi Açıkça Belli veya Resmen Tespit Edilmiş İse Miras Reddedilmiş Sayılacağı"/Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Ayrı Bir Dava Açılarak İstenebileceği Gibi Açılmış Bir Davada Savunma Olarak da İleri Sürülebileceği )
ÖLÜMÜ TARİHİNDE MİRAS BIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ ( Açıkça Belli veya Resmen Tespit Edilmiş İse Miras Reddedilmiş Sayılacağı" - Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Ayrı Bir Dava Açılarak İstenebileceği Gibi Açılmış Bir Davada Savunma Olarak da İleri Sürülebileceği )
TEREKENİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Trafik Kazası Nedeni İle Yaralanmadan Dolayı Tazminat - “Ölümü Tarihinde Miras Bırakanın Ödemeden Aczi Açıkça Belli veya Resmen Tespit Edilmiş İse Miras Reddedilmiş Sayılacağı"/Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Ayrı Bir Dava Açılarak İstenebileceği Gibi Açılmış Bir Davada Savunma Olarak da İleri Sürülebileceği )"
Y4.HD11.7.2011E. 2011/2785 K. 2011/8202"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sulanabilir Arazinin Davalı Eylemi Sonucu Sulanamaz Hale Gelmesinden Kaynaklanan - Tesisin Sulama Kooperatifi'ne Ait Olduğu/Davacının Taşınmaz Değer Kaybı İstemi Gözetildiğinde Sulanamamaktan Kaynaklanan Ürün Zararı ve Davacı Kooperatif Üyesi İse Hissesini Oranında Tesisin Eski Hale Getirme Bedeline Hükmolunabileceği )
SULANABİLİR ARAZİNİN DAVALI EYLEMİ SONUCU SULANAMAZ HALE GELMESİ ( Maddi Tazminat - Tesisin Sulama Kooperatifi'ne Ait Olduğu/Davacının Taşınmaz Değer Kaybı İstemi Gözetildiğinde Sulanamamaktan Kaynaklanan Ürün Zararı ve Davacı Kooperatif Üyesi İse Hissesini Oranında Tesisin Eski Hale Getirme Bedeline Hükmolunabileceği )
ESKİ HALE GETİRME BEDELİ ( Sulanabilir Arazinin Davalı Eylemi Sonucu Sulanamaz Hale Gelmesinden Kaynaklanan Tazminat - Tesisin Sulama Kooperatifi'ne Ait Olduğu/Sulanamamaktan Kaynaklanan Ürün Zararı ve Davacı Kooperatif Üyesi İse Hissesini Oranında Tesisin Eski Hale Getirme Bedeline Hükmolunabileceği )"
Y4.HD11.7.2011E. 2011/6875 K. 2011/8235"DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Eksik Harcın Süresinde Tamamlanmaması - Mahkemece Eksik Harç Tamamlanıncaya Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması 3 Ay İçinde Yenilenmediğinde Açılmamış Sayılma Kararı Verilmesi Gerektiği )
EKSİK HARCIN VERİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI ( Mahkemece Eksik Harç Tamamlanıncaya Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı 3 Ay İçinde Yenilenmediğinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Verilen Sürede Eksik Harcın Tamamlanmaması - 3 Ay İçinde Yenilenmediğinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y4.HD11.7.2011E. 2011/6945 K. 2011/8205"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Borçlu Şirketin Resmi Mercilere Bildirdiği Adreslerine Gidildiğinde Bu Adreslerde Hiçbir Zaman Bulunmadığının Anlaşıldığı - Olumsuz Durumu Kanıtlamanın Zorluğu Karşısında ve Somut Olay Gözetildiğinde Davacıdan Şirketi Bulmasının Beklenemeyeceği )
BORÇLU ŞİRKETİN ADRESİNDE HİÇBİR ZAMAN BULUNMAMASI ( Olumsuz Durumu Kanıtlamanın Zorluğu Karşısında ve Somut Olay Gözetildiğinde Davacıdan Şirketi Bulmasının Beklenemeyeceği )
89 İHBARNAMESİ ( Borçlu Şirketin Adresinde Hiçbir Zaman Bulunmaması/Olumsuz Durumu Kanıtlamanın Zorluğu Karşısında ve Somut Olay Gözetildiğinde Davacıdan Şirketi Bulmasının Beklenemeyeceği - Kaynağı Gösterilmeyen 89 İhbarnameleri Nedeniyle Davacının Borçlu Olmadığına Karar Vermek Gerektiği )"
Y4.HD11.7.2011E. 2011/7212 K. 2011/8184"NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI ( Haksız Eylem/Rücuen Tahsili İstemi - Bakanlığın Malvarlığındaki Eksilmenin Ödeme Gününde Gerçekleştiği/Bir Yıllık Zamanaşamı Süresi Başlangıcının da Ödeme Günü Olduğu )
RÜCUEN TAHSİL İSTEMİ ( İçişleri Bakanlığının/Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması - Bir Yıllık Zamanaşamı Süresi Başlangıcının Ödeme Günü Olduğu/Bakanlığın Malvarlığındaki Eksilmenin Ödeme Gününde Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması/Rücuen Tahsili İstemi - Bakanlığın Malvarlığındaki Eksilmenin Ödeme Gününde Gerçekleştiği/Bir Yıllık Zamanaşamı Süresi Başlangıcının da Ödeme Günü Olduğu )"
Y4.HD11.7.2011E. 2011/7279 K. 2011/8207"BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Özgürlüğü İle Kişilik Değerlerinin Karşı Karşıya Geldiği Durumlarda Hukuk Düzeninin Çatışan İki Değeri Aynı Zamanda Koruma Altına Almasının Düşünülemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarının İhlal Edilmesinden Kaynaklanan - Basın Özgürlüğü İle Kişilik Değerlerinin Karşı Karşıya Geldiği Durumlarda Hukuk Düzeninin Çatışan İki Değeri Aynı Zamanda Koruma Altına Almasının Düşünülemeyeceği )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE KİŞİLİK DEĞERLERİNİN KARŞI KARŞIYA GELMESİ ( Hukuk Düzeninin Çatışan İki Değeri Aynı Zamanda Koruma Altına Almasının Düşünülemeyeceği - Bu İki Değerden Birinin Diğerine Üstün Tutulması Gerektiği )"
Y4.HD11.7.2011E. 2011/8397 K. 2011/8213"RÜCU DAVALARINDA TESELSÜL OLMAYACAĞI ( Davalılar Kusurları Oranında Sorumlu Tutulması Gerektiği - Ancak Kararı Temyiz Etmeyen Davalılar Yönünden Karar Kesinleştiğinden Hükme "Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere" İbaresinin Eklenmesi Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Mirasbırakanın Alacaklı Olduğu Hisse Yerine Tüm Hissenin Satılıp Borcun Buradan Ödendiğinin Satış Dosyasında Belirlenmesi Durumunda Satış Bedeli ve Borç Miktarı Gözetilerek Murisin Ne Kadar Miktar Nedensiz Zenginleştiğinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
MURİSİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMESİ ( Rücu Davasında Teselsül Olmayacağı - Mirasbırakanın Alacaklı Olduğu Hisse Yerine Tüm Hissenin Satılıp Borcun Buradan Ödendiğinin Satış Dosyasında Belirlenmesi Durumunda Satış Bedeli ve Borç Miktarı Gözetilerek Murisin Ne Kadar Miktar Nedensiz Zenginleştiğinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
Y4.HD11.7.2011E. 2011/898 K. 2011/8232"ASKERİ MALZEME BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Zararın Varlığının Belirlendiği Durumlarda Zarar Tutarının Belirlenememesi İstemin Reddedilmesini Gerektirmediği - Zararın Tutarı Belirlenemiyorsa Yargıç B.Y'nın 42. Md. Gereğince Tüm Olguları Gözeterek Hakve Adalete Uygun Bir Tutarda Tazminat Alınmasına Karar Vereceği )
ZARAR TUTARI ( Askeri Malzeme Bedelinin Ödetilmesi İstemi - Zararın Varlığının Belirlendiği Durumlarda Zarar Tutarının Belirlenememesi İstemin Reddedilmesini Gerektirmediği/ Zararın Tutarı Belirlenemiyorsa Yargıç B.Y'nın 42. Md. Gereğince Tüm Olguları Gözeterek Hak ve Adalete Uygun Bir Tutarda Tazminat Alınmasına Karar Vereceği )
ZARAR TUTARININ BELİRLENEMEMESİ ( İstemin Reddedilmesini Gerektirmediği - Zararın Tutarı Belirlenemiyorsa Yargıç B.Y'nın 42. Md. Gereğince Tüm Olguları Gözeterek Hakve Adalete Uygun Bir Tutarda Tazminat Alınmasına Karar Vereceği )"
Y4.HD12.7.2011E. 2011/6514 K. 2011/8246"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Ceza Davasına Katılmışlarsa O Davada Zarar Verenin Kim Olduğunun Belirlenmesine İlişkin Raporu Öğrendikleri Tarih Belirlenerek Bir Yıllık Zamanaşımının Geçip Geçmediği Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davacılar Ceza Davasına Katılmışlarsa O Davada Zarar Verenin Kim Olduğunun Belirlenmesine İlişkin Raporu Öğrendikleri Tarih Belirlenerek Bir Yıllık Zamanaşımının Geçip Geçmediği Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ZARAR VERENİN BELİRLENMESİ ( Ceza Davasında Kim Olduğunun Belirlenmesine İlişkin Raporu Öğrendikleri Tarih Belirlenerek Bir Yıllık Zamanaşımının Geçip Geçmediği Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
Y4.HD12.7.2011E. 2011/7067 K. 2011/8247"TEDAVİ HATASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği - Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi ( Fonksiyonu ) Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavi Hatası Nedeniyle - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
Y4.HD12.7.2011E. 2011/7078 K. 2011/8249"BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Komşuluk Hukukuna Göre Adli Yargıda Açılacak Dava İle İstenebileceği - Bu Davada Davacının Baz İstasyonunun Sağlığına Zarar Verdiğini ve Baz İstasyonunun Yönetmelikte Belirtilen Limit Değerlere Uygun Bulunmadığını İspatlaması Gerektiği )
LİMİT DEĞERLER ( Baz İstasyonunun Kaldırılması İstemi - Davacının Baz İstasyonunun Sağlığına Zarar Verdiğini ve Baz İstasyonunun Yönetmelikte Belirtilen Limit Değerlere Uygun Bulunmadığını İspatlaması Gerektiği )
SOYUT NEDENLERLE AÇILAN DAVA ( Baz İstasyonunun Kaldırılması - "Uzun Vadede Zarar Verir Yakın Mesafede Görünce Moralim Bozuluyor vs. Gibi" Nedenlerle/Kabulünün Hukuka ve Yasalara Uygun Olmadığı )"
Y4.HD12.7.2011E. 2011/7205 K. 2011/8239"TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ TAZMİNAT ( Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi Zarara Uğrayanın Zararın Varlığını ve Zarar Vereni Öğrendiği Günden İtibaren İşlemeye Başladığı ve Her Durumda Zarara Yol Açan Eylemin Gerçekleştiği Günden İtibaren On Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi Zarara Uğrayanın Zararın Varlığını ve Zarar Vereni Öğrendiği Günden İtibaren İşlemeye Başladığı ve Her Durumda Zarara Yol Açan Eylemin Gerçekleştiği Günden İtibaren On Yıl Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Davacıların Mirasbırakanlarından Kalan Taşınmaz Tapu Kaydını Üzerlerine İntikal Suretiyle Geçirip Geçirmedikleri veya Başka Bir Biçimde Tapuda Her Hangi Bir İşlem Yapıp Yapmadıkları Araştırılıp İşlem Tarihi Belirlendikten Sonra Zamanaşımı Yönünün İncelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y4.HD13.7.2011E. 2011/2550 K. 2011/8267"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yangının Davalı İdarelere Ait Enerji Nakil Hatlarından Çıktığı İletkenlerin Sehimli Olduğu ve Bunların Ağaçlara Temasının Önlenmediği - Tanık Beyanlarına Göre Rüzgarın Etkisiyle Yangının Hızla Yayıldığı/Somut Olayın Özelliği ve Olayın Gelişim Biçimi İtibariyle Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gerektiği )
ENERJİ NAKİL HATTINDAN ÇIKAN YANGIN ( İletkenlerin Sehimli Olduğu ve Bunların Ağaçlara Temasının Önlenmediği - Tanık Beyanlarına Göre Rüzgarın Etkisiyle Yangının Hızla Yayıldığı/Somut Olayın Özelliği ve Olayın Gelişim Biçimi İtibariyle Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gerektiği )
YANGIN NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yangının Davalı İdarelere Ait Enerji Nakil Hatlarından Çıktığı İletkenlerin Sehimli Olduğu ve Bunların Ağaçlara Temasının Önlenmediği - Tanık Beyanlarına Göre Rüzgarın Etkisiyle Yangının Hızla Yayıldığı/Somut Olayın Özelliği ve Olayın Gelişim Biçimi İtibariyle Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gerektiği )"
Y4.HD13.7.2011E. 2011/5742 K. 2011/8286"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Yalan Tanıklık Yapmadığı Anlaşıldığına Göre Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmeyen Beyanları Yönünden Tazminata Karar Verilemeyeceği )
YALAN TANIKLIK NEDENİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmeyen Beyanları Yönünden Tazminata Karar Verilemeyeceği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalının Yalan Tanıklık Yapmadığı Anlaşıldığına Göre Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmeyen Beyanları Yönünden Tazminata Karar Verilemeyeceği )"
Y4.HD13.7.2011E. 2011/6816 K. 2011/8299"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Zararlı Sonucun Davalı İdareye Ait Görevlilerin Görevlerini Yaptıkları Sırada Belediye Meclis Kararına Göre Düzenledikleri Ceza Tutanağından Kaynaklandığı - İdarenin Denetleme Görevini Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemesi Hizmet Kusuru Niteliğinde Olduğu )
HİZMET KUSURU ( İdarenin Memurlarını Görevleri Nedeniyle Yaptıkları İşlem ve Eylemler Nedeniyle Denetleme Görevi Bulunduğu - Bu Görevin Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemesi Hizmet Kusuru Niteliğinde Olduğu )
GÖREV ( İdare'nin İşlemi ya da Eylemi Nedeni İle Doğan Zararlardan Dolayı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 2/1-B Md. Gereğince İdare'ye Karşı İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği - Görev Sorunu Açıkça veya Hiç İleri Sürülmese de Kendiliğinden Dikkate Alınacağı )
İDARE'NİN İŞLEMİ YADA EYLEMİ NEDENİ İLE DOĞAN ZARARLAR ( İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 2/1-B Md. Gereğince İdare'ye Karşı İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği - Görev Sorunu Açıkça veya Hiç İleri Sürülmese de Kendiliğinden Dikkate Alınacağı )"
Y4.HD13.7.2011E. 2011/7947 K. 2011/8288"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Harçsız Açtığı Davanın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Süresi İçinde Eldeki İş Bu Davayı Açtığına Göre Davacının BK.'nun 137. Md.sinde Öngörülen Ek 60 Günlük Süreden Yararlandırılması ve Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü Gerektiği )
HARÇSIZ AÇILAN DAVA ( Kesinleştiği Tarihten İtibaren Süresi İçinde Eldeki İş Bu Davayı Açtığına Göre Davacının BK.'nun 137. Md.sinde Öngörülen Ek 60 Günlük Süreden Yararlandırılması ve Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Dava veya Defi Vazıyed Eden Hakimin Salahiyeti Olmaması veya Tamiri Kabil ve Şekle Müteallik Bir Noksan veya Vaktinden Evvel İkame Edilmiş Olması Sebebi İle Reddolunmuş Olupta Arada Müruru Zaman Müddeti Hitam Bulmuş İse Alacaklı Hakkını Talep Etmek İçin Altmış Günlük Munzam Bir Müddeten İstifade Edeceği )"
Y4.HD13.7.2011E. 2011/8469 K. 2011/8283"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Sulanmayan Ayçiçek Ürünü Nedeniyle Tespite Dayalı Ayçiçeği Zararının Tazminini - Hasat Etmediği Ürün Nedeniyle Davalının Sorumluluğunun Düşünülemeyeceği/Bilirkişinin Ek Raporundaki Miktar Kadar Davacı Zararının Oluştuğu ve Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
SULANMAYAN AYÇİÇEK ÜRÜNÜ NEDENİYLE TESPİTE DAYALI AYÇİÇEĞİ ZARARININ TAZMİNİ ( Hasat Etmediği Ürün Nedeniyle Davalının Sorumluluğunun Düşünülemeyeceği - Bilirkişinin Ek Raporundaki Miktar Kadar Davacı Zararının Oluştuğu ve Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
AYÇİÇEĞİ ZARARININ TAZMİNİ ( Sulanmayan Ayçiçek Ürünü Nedeniyle Tespite Dayalı Ayçiçeği Zararının Tazminini - Hasat Etmediği Ürün Nedeniyle Davalının Sorumluluğunun Düşünülemeyeceği/Bilirkişinin Ek Raporundaki Miktar Kadar Davacı Zararının Oluştuğu ve Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
Y4.HD14.7.2011E. 2011/5970 K. 2011/8324"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ ZARAR İSTEMİ ( İsmini Kullanan Kişi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının İnfazı İçin Yakalanarak Haksız Yere 27 Gün Hapiste Yatan Davacı - Görüm ve Çözüm Yerinin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ ZARAR İSTEMİ ( İçişleri ve Adalet Bakanlığından/İsmini Kullanan Kişi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının İnfazı İçin Yakalanarak Haksız Yere 27 Gün Hapiste Yatan Davacı - Genel Hükümlere Göre Yargılama Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLIĞINDAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İsmini Kullanan Kişi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının İnfazı İçin Yakalanarak Haksız Yere 27 Gün Hapiste Yatan Davacı - Ağır Ceza Mahkemesinda Görülemeyeceği/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ADALET BAKANLIĞINDAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İsmini Kullanan Kişi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının İnfazı İçin Yakalanarak Haksız Yere 27 Gün Hapiste Yatan Davacı - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu/Ağır Ceza Mahkemesinda Görülemeyeceği )"
Y4.HD14.7.2011E. 2011/6669 K. 2011/8407"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Site Yönetim Kurulu Kusurları Nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı İle Birlikte Sorumlu Tutulmaları Geretiği - Davalı Site Yönetim Kurulu Başkanının Mahkum Olması Diğer Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtarmadığı )
SİTE YÖNETİM KURULU ( Kusurları Nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı İle Birlikte Sorumlu Tutulmaları Geretiği - Davalı Site Yönetim Kurulu Başkanının Mahkum Olması Diğer Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtarmadığı )
DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Asansör Bakım Şirketinin Elemanları da Kusurlu Bulunmuş Olup Çalışanlarının İhmal ve Kusurlarından Dolayı Şirket Olarak Sorumlu Olması Gerektiği )"
Y4.HD14.7.2011E. 2011/6994 K. 2011/8341"HAFRİYAT DÖKÜLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmaz/Hissedarın Açtığı Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddi - Diğer Mirasçıların Katılmalarını Sağlamak Üzere Mehil Verilmesi Sağlanamadığında Bile Davacının Hissesi Oranında Tazminat İsteyebileceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmaza Hafriyat Dökülmesi Nedeniyle/Davacının Hissesi Oranında Tazminat İsteyebileceği - Hissedarın Açtığı Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddedilemeyeceği )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZA HAFRİYAT DÖKÜLMESİ ( Hissedarın Açtığı Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddedilemeyeceği - Davacının Hissesi Oranında Tazminat Talep Edebileceği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmaza Hafriyat Dökülmesi Nedeniyle Hissedarın Hissesi Oranında Tazminat İsteyebileceği - Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddinin Doğru Olmadığı )"
Y4.HD14.7.2011E. 2011/7364 K. 2011/8345"RESMİ NİKAH YAPILMAMASI VE TERKEDİLMEKTEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Ziynetlerin Bedelinin Ödetilmesi İstemi - Terkedilebileceği Gibi Bir Sonucun da Olabileceğini Öngörebilecek Yaşta ve Konumda Olan Davacının Artık Bunlardan Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteme Hakkı Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Resmi Nikah Yapılmaması Nedeniyle - Ziynetlerin Bedelinin Ödetilmesi İstemi/ Terkedilebileceği Gibi Bir Sonucun da Olabileceğini Öngörebilecek Yaşta ve Konumda Olan Davacının Artık Bunlardan Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteme Hakkı Bulunmadığı )
ZİYNET BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Resmi Nikah Yapılmaması ve Terkedilmekten Kaynaklanan - Terkedilebileceği Gibi Bir Sonucun da Olabileceğini Öngörebilecek Yaşta ve Konumda Olan Davacının Artık Bunlardan Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteme Hakkı Bulunmadığı )"
Y4.HD14.7.2011E. 2011/8304 K. 2011/8363"ELEKTRİK NAKİL HATTINDAN KAYNAKLANAN YANGIN NEDENİYLE TAZMİNAT ( Devlet Vilayet Belediye Gibi Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseselerin Dahi Tacir Sayılacakları - Elektrik Dağıtım Telefon Radyo İle Haberleşme ve Yayın Yapma Gibi İşlerle Uğraşan Müesseselerin Ticarethane Sayılacakları )
TİCARETHANE SAYILAN YER ( Elektrik Dağıtım Telefon Radyo İle Haberleşme ve Yayın Yapma Gibi İşlerle Uğraşan Müesseselerin Ticarethane Sayılacakları - Davalının Faaliyetlerini Özel Hukuk Kuralları Uyarınca Yapması İtibariyle Tacir Sayıldığı/Uyuşmazlık 3533 S. Yasa Hükümlerine Tabi Olmadığı )
GÖREV ( Elektrik Nakil Hattından Kaynaklanan Yangın Nedeniyle Tazminat - Davalının Faaliyetlerini Özel Hukuk Kuralları Uyarınca Yapması İtibariyle Tacir Sayıldığı/Uyuşmazlık 3533 S. Yasa Hükümlerine Tabi Olmadığı )
TEŞEKKÜL ( Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Ana Statü Hükümleri Saklı Kalmak Üzere Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olduğu - Teşekkül Genel Muhasebe Kanunu İle Devlet İhale Kanunu Hükümlerine ve Sayıştay'ın Denetimine Tabi Olmadığı )"
Y4.HD14.7.2011E. 2011/8422 K. 2011/8390"İADESİNE KARAR VERİLEN ARACA EL KONULMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Zilyetliği Haksız Olsa Bile Malik Dışında Saldırıda Bulunan Kişilere Karşı Zilyetliği Sebebi İle Dava Açabileceği - Zilyetliğin Bir Hakka Dayanıp Dayanmaması Önemli Olmadığı Gibi Açılmış Bulunan Bir Davanın Dinlenilmesine Engel Olmadığı )
ZİLYETLİK ( İadesine Karar Verilen Araca El Konulması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Davacının Zilyetliği Haksız Olsa Bile Malik Dışında Saldırıda Bulunan Kişilere Karşı Zilyetliği Sebebi İle Dava Açabileceği/ Zilyetliğin Bir Hakka Dayanıp Dayanmaması Önemli Olmadığı Gibi Açılmış Bulunan Bir Davanın Dinlenilmesine Engel Olmadığı )
ARACA EL KONULMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Zilyetliği Haksız Olsa Bile Malik Dışında Saldırıda Bulunan Kişilere Karşı Zilyetliği Sebebi İle Dava Açabileceği - Zilyetliğin Bir Hakka Dayanıp Dayanmamasının Önemli Olmadığı Gibi Açılmış Bulunan Bir Davanın Dinlenilmesine Engel Olmadığı )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Araca El Konulması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Davacının Zilyetliği Haksız Olsa Bile Malik Dışında Saldırıda Bulunan Kişilere Karşı Zilyetliği Sebebi İle Dava Açabileceği )"

Y5.HD

Y5.HD17.4.2009E. 2009/4290 K. 2009/6088"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Dolduktan Sonra Açılması Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kanunun 12. Maddesinin Üçüncü Fıkrası Hükmü Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğu İddiası İle Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Olan Davalarda Dahi Uygulanacağı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞU İDDİASI ( Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesinin Üçüncü Fıkrası Hükmü Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Olan Davalarda Dahi Uygulanacağı )"
Y5.HD19.7.2010E. 2005/12625 K. 2010/14899"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Uzlaşma Talebi Üzerine Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Dava Bekletileceği - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )
UZLAŞMA TALEBİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili/Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Dava Bekletileceği - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )
UZLAŞMAZLIK TUTANAĞI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )"
Y5.HD23.3.2011E. 2010/21602 K. 2011/5200"İRTİFAK HAKKININ CEBRİ TESCİL YOLUYLA İDARE ADINA TESCİL EDİLMESİ ( Tapuya Şerh Edilen ve Taşınmaz Üzerinde Bulunan İrtifak Nedeniyle Usulüne Uygun Yapılmış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığı - Kamulaştırmasız El Atma Bedeli İstenmesine Engel Teşkil Etmediği )
KAMULAŞTIRMA ( İrtifak Hakkının Cebri Tescil Yoluyla İdare Adına Tescil Edilmesi Kamulaştırmasız El Atma Bedeli İstenmesine Engel Teşkil Etmediği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİ ( Tapuya Şerh Edilen ve Taşınmaz Üzerinde Bulunan İrtifak Nedeniyle Usulüne Uygun Yapılmış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığı - İrtifak Hakkının Cebri Tescil Yoluyla İdare Adına Tescil Edilmesi Kamulaştırmasız El Atma Bedeli İstenmesine Engel Teşkil Etmediği )"

Y6.HD

Y6.HD24.5.2010E. 2010/1275 K. 2010/6047"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kural Olarak Kiralayan Tarafından Açılması Gereği - Kiralayanların Birden Fazla Olmaları Halinde Aralarında Zorunlu Dava Arkaşlığı Bulunduğu İhtarnameyi Birlikte Göndermeleri ve Davayı Birlikte Açmaları Gereği )
KİRALAYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Kiralayanlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu İhtarnameyi Birlikte Göndermeleri ve Davayı Birlikte Açmaları Gereği - Birden Fazla Kiralayan Bulunması Halinde İhtarnamenin Bütün Kiralayanlarca Gönderilmesi ve Davanın Birlikte Açılmasının Dava Hakkına İlişkin Olduğu )
DAVA HAKKI ( Kiralayanların Birden Fazla Olması Halinde Ödeme İhtarının Bütün Kiralayanlarca Gönderilmesi Tahliye Davasının da Bütün Kiralayanlarca Açılması Gereği - İhtarın Bütün Kiralayanlar Gönderilmesi ve Davanın Bütün Kiralayanlarca Açılmasının Dava Hakkına İlişkin Olduğu Re'sen Gözetilmesi Gereği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kiralayanların Birden Fazla Olması Halinde Aralarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Temerrüt Nedeniyle Tahliye İçin İhtarnameyi Birlikte Göndermeleri ve Davayı Birlikte Açmaları Gereği )"
Y6.HD26.5.2010E. 2010/1405 K. 2010/6271"ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ ( Taraflar Duruşmaya Katıldıkları Takdirde Bahsi Geçen İhtarın Duruşmada Davalıya Hatırlatılması Gerektiği - Davalılara Gönderilen ve TMK’nun 644. Maddesindeki Bu İhtarı İçermeyen Tebligatların Geçersiz Olduğu )
TEBLİGAT ( Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstemi - Taraflar Duruşmaya Katıldıkları Takdirde Bahsi Geçen İhtarın Duruşmada Davalıya Hatırlatılması Gerektiği/Davalılara Gönderilen ve TMK’nun 644. Maddesindeki Bu İhtarı İçermeyen Tebligatların Geçersiz Olduğu )
İHTARIN DURUŞMADA DAVALIYA HATIRLATILMASI GEREKTİĞİ ( Davalılara Gönderilen ve TMK’nun 644. Md.sindeki Bu İhtarı İçermeyen Tebligatların Geçersiz Olduğu )"
Y6.HD2.6.2010E. 2010/1717 K. 2010/6638"ESASLI TAMİR TEVSİ VE TADİLAT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kira Sözleşmesinin Bitimini Takip Eden Bir Ay İçinde Açılması Gereği - Sözleşmenin Bitiminden Önce veya Bir Aylık Süre İçinde Tahliye İradesinin Kiracıya Bildirilmesi Halinde Tahliye Davasının Takip Eden Dönem Sonuna Kadar Açılabileceği )
TAHLİYE ( Esaslı Tamir Tevsi ve Tadilat/Kira Sözleşmesinin Bitimini Takip Eden Bir Ay İçinde Açılması Gereği - Sözleşmenin Bitiminden Önce veya Bir Aylık Süre İçinde Tahliye İradesinin Kiracıya Bildirilmesi Halinde Tahliye Davasının Takip Eden Dönem Sonuna Kadar Açılabileceği )
TAHLİYE DAVASI AÇMA SÜRESİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Re'sen Gözetilmesi Gereği - Tadilat Nedeniyle Tahliye Davasının Kira Bitimini Takip Eden Bir Ay İçinde veya Tahliye İradesinin Sözleşmenin Bitiminden Önceki veya Sonraki Bir Ay İçinde Kiracıya Bildirilmesi Halinde Takip Eden Dönem Sonuna Kadar Açılması )"
Y6.HD8.6.2010E. 2010/3683 K. 2010/6977"TAHLİYE DAVASI ( Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan Takibe Borçlunun İtiraz Etmediği/Takibin Kesinleştiği - İhtar Müddetinin Bitim Tarihi İtibariyle Altı Aylık Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddedileceği )
KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ ( Yapılan Takibe Borçlunun İtiraz Etmediği/Takibin Kesinleştiği - Dava İhtar Müddetinin Bitim Tarihi İtibariyle Altı Aylık Süre Geçtikten Sonra Açıldığından Reddi Gerektiği )
ALTI AYLIK SÜRE ( Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan Takibe Borçlunun İtiraz Etmediği/Takibin Kesinleştiği - İhtar Müddetinin Bitim Tarihi İtibariyle Altı Aylık Süre Geçtikten Sonra Açılan Tahliye Davasının Reddedileceği )"
Y6.HD10.6.2010E. 2010/3582 K. 2010/7073"TAHLİYE DAVASI ( Yeniden İnşanın Gerektiği ve Bu Süreçte İçinde Oturmanın Mümkün Olmadığı Hallerde Onaylı Avan Projenin Mevcut Olması Gerektiği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Yeniden İnşanın Gerektiği ve Bu Süreçte İçinde Oturmanın Mümkün Olmadığı Hallerde Onaylı Avan Projeye Dayanılarak Açılabileceği )
AVAN PROJE ( Onaylı Olana Dayanılarak 6570 S.K. Md. 7/ç' ye Göre Kiralananın Tahliyesi Davası Açılabileceği )"
Y6.HD14.6.2010E. 2010/2832 K. 2010/7195"TAHLİYE ( Kiracıların Zorunlu Takip Arkadaşı Olduğu - Tahliye Bölünemeyen Borçlardan Olduğu İçin Takibin Hepsine Yapılacağı/Borçlu Olarak Sadece Kiracılardan Birinin Gösterilemeyeceği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kiracıların Zorunlu Takip Arkadaşı Olduğu - Tahliye Bölünemeyen Borçlardan Olduğu İçin Takibin Hepsine Yapılacağı )
ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Kiracılar Arasında Bulunduğu - İlamsız Tahliye Takibinin Tümünün Aleyhine Yapılması Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Kira Sözleşmesinde Düzenleme Olmadığı - Alacağın Tamamını Kapsar Şekilde İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
BÖLÜNEMEYEN BORÇ ( Kiralananın Tahliyesi Takibinin Tüm Kiracılar Aleyhine Yapılmasının Gerektiği )"
Y6.HD14.6.2010E. 2010/3087 K. 2010/7231"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin Tebliğine Rağmen İtiraz Etmediğinden Takip Kesinleştiği - Ödeme Emrinin Geçerli Olup Olmadığı ve Ödeme Emrindeki Bulunması Gereken Unsurların Eksik Olması Şikayete Tabi Olup Şikayet Olmadan Hakim Kendiliğinden Nazara Alamayacağı )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Kira Alacağının Tahsili - Ödeme Emrinin Tebliğine Rağmen İtiraz Etmediğinden Takibin Kesinleştiği/Ödeme Emrinin Geçerli Olup Olmadığı ve Ödeme Emrindeki Bulunması Gereken Unsurların Eksik Olmasının Şikayete Tabi Olduğu )
ÖDEME EMRİ ( Şikayet Yolu İle İptal Edilmediği Müddetçe Geçerli Olduğu - Öte Yandan Takip Talebinde Davacı Alacaklının Tahliye Talebi Bulunduğu/Ödeme Emrinde Bu Tahliye Talebine İstinaden Çıkarıldığı - Davanın Açılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
Y6.HD15.6.2010E. 2010/3607 K. 2010/7330"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Paydaşlardan Biri veya Birkaçı Tarafından Diğer Paydaşlara Karşı Açıldığı - Bu Nevi Davalarda Tüm Paydaşların ( Ortakların ) Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu/Paydaşlar Sağ İse Kendilerinin Ölü İse Mirasçılarının Davada Yer Almasının Sağlanması Gerektiği )
PAYDAŞLARDAN BİRİ VEYA BİRKAÇI TARAFINDAN DİĞER PAYDAŞLARA KARŞI AÇILAN DAVA ( Ortaklığın Giderilmesi - Bu Nevi Davalarda Tüm Paydaşların ( Ortakların ) Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu/Paydaşlar Sağ İse Kendilerinin Ölü İse Mirasçılarının Davada Yer Almasının Sağlanması Gerektiği )
PAYDAŞLARDAN VEYA ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLMESİ ( Halinde Alınacak Mirasçılık Belgesine Göre Mirasçıların Davaya Katılmaları Sağlandıktan Sonra İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği - Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
Y6.HD16.6.2010E. 2010/3092 K. 2010/7400"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Esasa İlişkin Nedenlerle Kabul Edildiği - İnkar Tazminatı Hakkında da Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kaldırılması Talebinin Kabul Edildiği - 2004 S.K. Md.68/son Hükmü Gereğince Karar Verileceği )"
Y6.HD21.6.2010E. 2010/2917 K. 2010/7543"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( Yasal Otuz Günlük Ödeme Süresi Geçmeden Tahliye İstenemeyeceği )
KİRA BORÇLARININ ÖDENMEMESİ ÜZERİNE KİRACIYA BORCUN ÖDENMESİ İÇİN İHTARLI ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( İhtarlı Ödeme Emrinde Kira Borcunun Ödenmesi İçin Otuz Günlük Süre Verileceği )
İHTARLI ÖDEME EMRİ ( Kira Borcunun Ödenmesi İçin Otuz Günlük Süre Verileceği - Yasal Ödeme Süresi Geçmeden Tahliye İstenemeyeceği - Eldeki Davada Yasal Süre Dolmadan Dava Açıldığı/Bu Durumda Tahliye İsteğinin Reddi Gerektiği )"
Y6.HD22.6.2010E. 2010/3515 K. 2010/7652"İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Davacının Tanık Delilline Dayandığı Ancak Ara Kararda Kendisine Verilen Süre İçinde Adres ve İsim Bildirmediği - Davacıya Verilen Süre Kesin Olmadığından Davacının Yeniden Süre İsteyebileceği )
TAHLİYE ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle/Davacının Tanık Delilline Dayandığı Ancak Ara Kararda Kendisine Verilen Süre İçinde Adres ve İsim Bildirmediği - Davacıya Verilen Süre Kesin Olmadığından Davacının Yeniden Süre İsteyebileceği )
TANIK DELİLİ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası - Davacıya Tanıklarının İsim ve Adreslerini Bildirmesi İçin Verilen Süre Kesin Olmadığından Tanıkları Bildirmesi İçin Ayrıca Kesin Süre Verileceği )
KESİN SÜRE ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası/Davacının Tanık Delilline Dayandığı Ancak Ara Kararda Verilen Sürede Adres ve İsim Bildirmediği - Davacıya Verilen Süre Kesin Olmadığından Davacının Yeniden Süre İsteyebileceği )"
Y6.HD22.6.2010E. 2010/6342 K. 2010/7694"KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Gönderilen Ödeme Emrinde Kiracıya Borcu Ödemesi İçin 30 Günlük Süre Verildiği - Bu Süre Dolmadan İcra Mahkemesinde Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
TAHLİYE DAVASI ( Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Gönderilen Ödeme Emrinde Kiracıya Borcu Ödemesi İçin 30 Günlük Süre Verildiği - Bu Süre Dolmadan İcra Mahkemesinde Açılan Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
KİRACIYA KİRA BEDELİNİ ÖDEMESİ İÇİN TAYİN EDİLEN 30 GÜNLÜK SÜRE ( Ödeme Emrinde Tayin Edilen Süre Dolmadan İcra Mahkemesinde Açılan Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )"
Y6.HD29.6.2010E. 2010/3763 K. 2010/8114"İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davanın Dinlenmesi İçin Öngörülen Ön Şartın Yerine Getirilmemiş Olması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
DAVANIN DİNLENMESİNE İLİŞKİN KOŞUL ( Yerine Getirilmediğinden Tahliye Davası Reddedildiğinde Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Talebi - Davanın Dinlenmesi İçin Gerekli Önşartın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Dava Reddedildiğinde Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
GAYRİMENKULÜN TAHLİYESİNE İLİŞKİN DAVALAR ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Talebi - Davanın Dinlenmesi İçin Gerekli Önşartın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Dava Reddedildiğinde Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edileceği ) "
Y6.HD29.6.2010E. 2010/6352 K. 2010/8065"İKTİSAP VE KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Görevsizlik Nedeniyle Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği - Yargılama Giderlerinin Davacı Taraf Üzerine Bırakıldığı/Davalı Tarafından Yapılan Giderler Hakkında Hüküm Kurulacağı )
GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK NEDENİYLE REDDEDİLEN DAVALARDA YARGILAMA GİDERİ ( Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Dair İstemlerin Görevsizlik ya da Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemece Hüküm Altına Alınacağı )
YARGILAMA GİDERİ ( Görevsizlik Nedeniyle Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği - Yargılama Giderlerinin Davacı Taraf Üzerine Bırakıldığı/Davalı Tarafından Yapılan Giderler Hakkında Hüküm Kurulacağı )"
Y6.HD6.7.2010E. 2010/4630 K. 2010/8518"KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin Davacı Kiralayana Tebliğ Edildiği ve Davacının Yasal 7 Günlük Sürede Bir İtirazının Bulunmadığı - Davalının Takip Talebinde İstemiş Olduğu Alacak Kesinleştiğine Göre Mahkemece Davalı Kiracının Takas Savunması Üzerinde Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN DAVACI KİRALAYANA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Davacının Yasal 7 Günlük Sürede Bir İtirazının Bulunmadığı - Davalının Takip Talebinde İstemiş Olduğu Alacak Kesinleştiğine Göre Mahkemece Davalı Kiracının Takas Savunması Üzerinde Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKAS SAVUNMASI ( Davalının Takip Talebinde İstemiş Olduğu Alacak Kesinleştiğine Göre Mahkemece Davalı Kiracının Takas Savunması Üzerinde Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD14.7.2010E. 2010/3862 K. 2010/9166"KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kısa Kararda Davalıların Gerekçeli Kararda Davalının Denilerek Kabul Edildiği - Çelişki Bulunduğundan Bozma Nedeni Olduğu )
KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARAR ( İlkinde Davalılar Diğerinde Davalı İfadesinin Kullanılmasının Çelişki Oluşturduğu - İBK Gereğince Bozmanın Gerektiği )"
Y6.HD22.9.2010E. 2010/5544 K. 2010/9675"KİRA ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Başlatılan İcra Takibine İtiraz Edilmemesi - İflasın Ertelenmesi Kararı İflas İle İlgili Tedbir Kararı Olup Tahliyeyi Etkilemediği/İflasın Ertelenmesi Kararı İflas İle İlgili Tedbir Kararı Olup Tahliyeyi Etkilemediği - Temerrüt Olgusu Gerçekleştiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Kira Alacaklarının Tahsili - İflas İle İlgili Tedbir Kararı Olup Tahliyeyi Etkilemediği - İflasın Ertelenmesi Kararı İflas İle İlgili Tedbir Kararı Olup Tahliyeyi Etkilemediği/Temerrüt Olgusu Gerçekleştiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
TAHLİYE DAVALARI ( Acele Davalardan Olup İflasın Ertelenmesi Kararından Etkilenmediği )"
Y6.HD27.9.2010E. 2010/8650 K. 2010/9831"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Borçlu Takibe İtiraz Etmez ve İhtar Müddeti İçinde Borcunu ödemezse İhtar Müddetinin Bitiminde Altı Ay İçinde Tahliyesinin İstenebileceği - Dava Sırasında İtirazın Kaldırılmasından Vazgeçilerek Gerçekleşen Temerrüt Nedeniyle Tahliye İsteminin Kabulü Gereği )
KİRA BEDELİNİN İHTAR SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEMESİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye - Davacının Dava Sırasında İtirazın Kaldırılmasından Vazgeçerek Süresi İçinde Ödeme Yapılmadığından Temerrüt Nedeniyle Tahliye İsteğinin Kabulü Gereği )
DAVACININ DAVA SIRASINDA İTİRAZIN KALDIRILMASINDAN VAZGEÇMESİ ( İtirazın Kaldırılması - Borçlu Tarafından Kabul Edilen Kira Parasının İhtar Süresi İçinde Ödenmemesi Nedeniyle Temerrüde Dayalı Tahliye İsteminin Kabulü Gereği )"
Y6.HD27.9.2010E. 2010/9809 K. 2010/9832"İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Kira Bedelinin Sözleşmede Kararlaştırılan Günler İçinde Ödenmediği/Dönem Sonuna Kadar Olan Diğer Ayların Kirasının Muaccel Hale Geldiği - İtirazın Kaldırılarak Tahliye Kararı Verileceği )
KİRA BEDELİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ ( Dönem Sonuna Kadar Olan Diğer Ayların Kirasının Muaccel Hale Geldiği - İcra Takibine Karşı Yapılan İtirazın Kaldırılarak Tahliye Kararı Verilmesi Gereği )
MUACCELLİYET ŞARTI ( Kira Bedelinin Sözleşmede Kararlaştırılan Günler İçinde Ödenmediği/Dönem Sonuna Kadar Olan Diğer Ayların Kirasının Muaccel Hale Geldiği - İtirazın Kaldırılarak Tahliye Kararı Verileceği )"
Y6.HD28.9.2010E. 2010/5587 K. 2010/9941"KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Şirket Yetkilisi ve Ortağının Kira Sözleşmesini Davalı Şirket Adına Değil Kendi Adına İmzalaması - Pasif Husumet Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
PASİF HUSUMET EHLİYETİ YOKLUĞU ( Kira Sözleşmesini Kendi Adına İmzalayan Şahsın Yetkilisi ve Ortağı Olduğu Şirketin Davalı Olarak Gösterilmesi )
KAMU DÜZENİ ( Pasif Husumet Ehliyeti - Resen Gözetileceği )"
Y6.HD29.9.2010E. 2010/6365 K. 2010/9996"KİRA ALACAĞI VE TAHLİYE ( Ödeme Süresi Altı Ay veya Daha Fazla Süreli Kira Sözleşmelerinde Otuz Gün Daha Az Süreli Olanlarda Altı Gün Olduğu - Sözlü Sözleşmenin Süresi Takip Talepnamesine Yazılmamış İse Mahkemece Taraflara Bu Husus Açıklattırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME SÜRESİ ( Altı Ay veya Daha Fazla Süreli Kira Sözleşmelerinde Otuz Gün Daha Az Süreli Olanlarda Altı Gün Olduğu - Sözlü Sözleşmenin Süresi Takip Talepnamesine Yazılmamış İse Mahkemece Taraflara Bu Husus Açıklattırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE ÖDEME SÜRESİ ( Altı Ay veya Daha Fazla Süreli Kira Sözleşmelerinde Otuz Gün Daha Az Süreli Olanlarda Altı Gün Olduğu - Sözlü Sözleşmenin Süresi Takip Talepnamesine Yazılmamış İse Mahkemece Taraflara Bu Husus Açıklattırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİNDE ÖDEME SÜRESİ ( Sözleşmenin Süresi Takip Talepnamesine Yazılmamış İse Mahkemece Taraflara Bu Husus Açıklattırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD6.10.2010E. 2010/5789 K. 2010/10400"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Kira Sözleşmesi Niteliği Taşıdığı - Kiralayan Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını Talep Edebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Kira Sözleşmesi Niteliği Taşıdığının Kabulü Gereği - Kiralayan Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını Talep Edebileceği )"
Y6.HD6.10.2010E. 2010/6485 K. 2010/10371"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Usulsüz Tebligat - Temerrüt Nedeniyle Tahliye Kararı Verilebilmesi İçin İstenen Kira Parasının Muaccel olması Kira Bedelinin Verilen 30 Günlük Sürede Ödenmemesi ve Kira Parasının Verilen Sürede Ödenmemesi Halinde Akdin Feshedileceğinin İhtarı Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye - Tebligat Adresinin Kapalı Olması Nedeniyle Muhatabın Adreste Oturduğu Araştırılması Sonucu Tespit Edildiği Komşusuna Bilgi Verilerek Muhtara Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )
TEBLİGAT ADRESİNİN KAPALI OLMASI ( Fesih ve Tahliye - Muhatabın Tebligat Adresinde Oturduğu Adres Tahkiki Sonucu Tespit Edilip En Yakın Komşusuna Haber Verilerek Muhtara Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu )"
Y6.HD7.10.2010E. 2010/4843 K. 2010/10459"TAHLİYE ( Temerrüt Nedeniyle/818 S.K. Md. 260 Uyarınca Kira Paralarının Ödenmesi İçin 30 Günlük Süre Verilmesi Gerektiği - Şartları Oluşmayan Temerrüt Nedeniyle Reddedileceği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( 818 S.K. Md. 260 Uyarınca Kira Paralarının Ödenmesi İçin 30 Günlük Süre Verilmesi Gerektiği - Şartları Oluşmayan Temerrüt Nedeniyle Reddedileceği )
HAKLI İHTAR ( 818 S.K. Md. 260 Uyarınca Kira Paralarının Ödenmesi İçin 30 Günlük Süre Verilmesi Gerektiği - Aksi Halde Geçerli Bir Temerrüt İhtarı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TEMERRÜT ( 818 S.K. Md. 260 Uyarınca Kira Paralarının Ödenmesi İçin 30 Günlük Süre Verilmesi Gerektiği/Aksi Halde Geçerli Bir Temerrüt İhtarı Olarak Kabul Edilemeyeceği - Şartları Oluşmayan Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davasının Reddinin Gerekeceği )"
Y6.HD11.10.2010E. 2010/6418 K. 2010/10583"TAHLİYE TALEBİ ( Kesinleşen İcra Takibi Nedeni İle - Borçlu Takibe İtiraz Etmez ve İhtar Müddeti İçinde Borcunu Ödemezse 6 Ay İçinde İstenebileceği )
KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE TAHLİYE ( Borçlu Takibe İtiraz Etmez ve İhtar Müddeti İçinde Borcunu Ödemezse 6 Ay İçinde İstenebileceği )
TAKİBE İTİRAZ ( Edilmediği ve İhtar Müddeti Olan 30 Günlük Sürede Borcun Ödenmediği - Tahliye İsteminde Yasal 6 Aylık Sürenin Başlangıcı Olarak İhtar Müddetinin Bitiminin Esas Alınacağı )"
Y6.HD12.10.2010E. 2010/6131 K. 2010/10698"USULSÜZ TEBLİGAT ( Adresin Kapalı Olduğu - Görevli Memur Tarafından Adreste Bulunmama Sebebinin Araştırılmaması ve Tebliğ Belgesine Yazılmaması )
TEBLİG İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA ( Görevli Memur Tarafından Adreste Bulunmama Sebebinin Araştırılarak Tebliğ Belgesine Yazılması Gerektiği )"
Y6.HD2.11.2010E. 2010/7891 K. 2010/11974"ÖLÜ ŞAHSA AÇILMIŞ DAVA ( O Kişinin Mirasçıları Davaya Dahil Edilerek Devam Edilemeyeceği - Mahkemece Ölü Kişiye Karşı Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE ( Davacı Dava Dilekçesinde Kiralanan Alan Dışında Kiracıların İşgalli Kullanımlarından Söz Ederek Kiralananın Tahliyesini İstediği - Sözleşme Dışındaki Yere Tecavüz Akde Aykırılık Sayılamayacağı )
TAHLİYE İSTEMİ ( Sözleşme Dışında Kalan Taşınmaz Kısmı Hakkında Akde Aykırı Davranış Nedeniyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İstenemeyeceğinden Davalı Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )
HAKSIZ İŞGAL ( Akde Aykırılık Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi - Davacı Dava Dilekçesinde Kiralanan Alan Dışında Kiracıların İşgalli Kullanımlarından Söz Ederek Kiralananın Tahliyesini İstediği - Sözleşme Dışındaki Yere Tecavüz Akde Aykırılık Sayılamayacağı )"
Y6.HD8.11.2010E. 2010/7780 K. 2010/12272"İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE ( Ergin Olan Davacılardan Birinin Halen Bir İşte Çalışmadığı ve Geçiminin Anne Babası Tarafından Sağlandığının Kabul Edildiğine Göre İhtiyacın Samimi Olduğu – Kabulü Gereği )
TAHLİYE İSTEMİ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - Ergin Olan Davacılardan Birinin Halen Bir İşte Çalışmadığı ve Geçiminin Anne Babası Tarafından Sağlandığının Kabul Edildiğine Göre İhtiyacın Samimi Olduğundan İstemin Kabulü Gereği )
İHTİYACIN SAMİMİ OLMASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye - Ergin Olan Davacılardan Birinin Halen Bir İşte Çalışmadığı ve Geçiminin Anne Babası Tarafından Sağlandığının Kabul Edildiğine Göre İhtiyacın Samimi Olduğu - İstemin Kabulü Gereği )"
Y6.HD9.11.2010E. 2010/7375 K. 2010/12432"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davalılara Tapu Sicil Müdürlüğünce Bildirilen Adrese Dava Dilekçesi Ekli Duruşma Gününü Gösterir Davetiyenin Gönderilmesi ve Tebligat Yapılamaması Halinde Bu Adrese Tebligat Yasasının 35/1-2 Md. Gereğince Tebligat Yapılarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Ortaklığın Giderilmesi - Davalılara Tapu Sicil Müdürlüğünce Bildirilen Adrese Dava Dilekçesi Ekli Duruşma Gününü Gösterir Davetiyenin Gönderilmesi ve Tebligat Yapılamaması Halinde Bu Adrese Tebligat Yasası Gereğince Tebligat Yapılarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
TEBLİGAT ( Ortaklığın Giderilmesi - Davalılara Tapu Sicil Müdürlüğünce Bildirilen Adrese Dava Dilekçesi Ekli Duruşma Gününü Gösterir Davetiyenin Gönderilmesi ve Tebligat Yapılamaması Halinde Bu Adrese Tebligat Yasasının 35/1-2 Md. Gereğince Tebligat Yapılarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )"
Y6.HD9.11.2010E. 2010/8013 K. 2010/12425"AKTİN FESHİ VE TAHLİYE ( Öncelikle Davacı Tarafa Davalı İle Aralarındaki Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi ve Süresinde Açıklattırılmalı ve Bu Tarih ve Süreye Davalı Tarafça Karşı Çıkılması Halinde İse, Bildirilen Kira Başlangıç Tarihi ve Süresinin Davacı Tarafça Kanıtlanması Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ ( Açıklattırılarak Bu Tarih ve Süreye Davalı Tarafça Karşı Çıkılması Halinde İse Bildirilen Kira Başlangıç Tarihi ve Süresinin Davacı Tarafça Kanıtlanması Gerektiği )
KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ ( Aktin Feshi Ve Tahliye - Öncelikle Davacı Tarafa Davalı İle Aralarındaki Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi ve Süresinde Açıklattırılmalı ve Bu Tarih ve Süreye Davalı Tarafça Karşı Çıkılması Halinde İse Bildirilen Kira Başlangıç Tarihi ve Süresinin Davacı Tarafça Kanıtlanması Gerektiği )"
Y6.HD22.11.2010E. 2010/3424 K. 2010/12577"ÖNALIMA KONU PAYIN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE TESCİLİ ( Tapuda Yapılan İşlemin Tarafı Olan Davalı Yapmış Olduğu Sözleşme İle Bağlı Olduğundan Temlikin Muvazaalı Olduğu İddiasında Bulunarak Kendi Muvazaasına Dayanamayacağı )
TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Önalıma Konu Payın Tapu Kaydının İptali İle Tescili - Tapuda Yapılan İşlemin Tarafı Olan Davalı Yapmış Olduğu Sözleşme İle Bağlı Olduğundan Temlikin Muvazaalı Olduğu İddiasında Bulunarak Kendi Muvazaasına Dayanamayacağı )
ÖNALIM HAKKI ( Tapuda Satış Olarak Yapılan Temlike Karşı Taşınmazın Paydaşı Olan Davacıların Önalım Hakkını Kullanmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
ÖNALIM BEDELİ ( Mahkemece Davacılara Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ve Tapu Harç ve Masrafları Üzerinden Önalım Bedelini Depo Etmeleri Yönünde Uygun Süre ve Olanak Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiğ )"
Y6.HD24.11.2010E. 2010/5564 K. 2010/12816"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Eğer Alacaklı İtirazın İptali Davasında Haklı Çıkar ve Borçlunun İtirazının Haksızlığına Karar Verilirse İstek Halinde Alacaklı Yararına Eğer Davalı Borçlu Haklı Çıkar ve Dava Reddedilirse Bu Kez Alacaklının Takibinde Haksız ve Kötü Niyetli Olması Koşulu İle Yine İstek Halinde Borçlu Yararına Hükmedileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eğer Alacaklı Davasında Haklı Çıkar ve Borçlunun İtirazının Haksızlığına Karar Verilirse İstek Halinde Alacaklı Yararına Eğer Davalı Borçlu Haklı Çıkar ve Dava Reddedilirse Bu Kez Alacaklının Takibinde Haksız ve Kötü Niyetli Olması Koşulu İle Yine İstek Halinde Borçlu Yararına Tazminata Hükmedileceği )
LİKİT VE MUAYYEN OLMA ŞARTI ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi İçin Borçlunun Takip Sırasında Ödeme Emrine İtiraz Etmesi Alacaklının Alacağını Doğrudan Mahkemede Dava Ederek Haklı Çıkması Alacağın Likit ve Muayyen Olması Gerektiği )"
Y6.HD6.12.2010E. 2010/9806 K. 2010/13291"MEKTUP NİTELİĞİNDEKİ BELGE ( Dolar Kurunun Taraflar Arasında Sabitlendiğine İlişkin Yazılı Bir Anlaşma Olmadığı - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye/İşin Esasının Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
DOLAR KURUNUN TARAFLAR ARASINDA SABİTLENDİĞİNE İLİŞKİN YAZILI BİR ANLAŞMA OLMAMASI ( Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Ödemeye İlişkin Hükümlerinin İptal Edildiğine İlişkin Bir Mahkeme Kararı da Bulunmadığı - İşin Esasının Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( Dolar Kurunun Taraflar Arasında Sabitlendiğine İlişkin Yazılı Bir Anlaşma Olmadığı - İşin Esasının Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sözleşme Hükümlerine Göre Ödeme Tarihindeki Kurun Belirlenmesi Gerekirse Bu Konuda Konusunda Uzman Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınması ve Varılacak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD7.12.2010E. 2010/7497 K. 2010/13374"ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYIN İPTALİ İLE TESCİLİ ( Son Durum İtibariyle Yapılan Temlikin Muvazaalı Olduğu - Payın Aslında Davalıya Satıldığı Sonucuna Varıldığından Açıklanan Esaslar Çerçevesinde Gerçek Satış Bedeli Belirlenemediğine Göre Keşfen Saptanan Değer Üzerinden Önalım Hakkının Tanınması Gerektiği )
TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Payın Aslında Davalıya Satıldığı Sonucuna Varıldığından Açıklanan Esaslar Çerçevesinde Gerçek Satış Bedeli Belirlenemediğine Göre Keşfen Saptanan Değer Üzerinden Önalım Hakkının Tanınması Gerektiği )
ÖNALIM BEDELİ ( Temlik Tarihi İtibariyle Belirlenen Miktar Üzerinden Önalım Hakkını Kullanıp Kullanmayacağı Davacıdan Sorularak Kabul Etmesi Halinde Önalım Bedelini Depo Etmesi İçin Uygun Bir Süre Tanınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞFEN SAPTANAN DEĞER ( Önalım Hakkına Konu Edilen Payın İptali İle Tescili - Payın Aslında Davalıya Satıldığı Sonucuna Varıldığından Açıklanan Esaslar Çerçevesinde Gerçek Satış Bedeli Belirlenemediğine Göre Keşfen Saptanan Değer Üzerinden Önalım Hakkının Tanınması Gerektiği )"
Y6.HD17.1.2011E. 2010/9596 K. 2011/67"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İcra Mahkemesinden Yetki Alınarak Açılan - Birden Fazla Taşınmazdan Borca Yetecek Miktarda Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Kararı Verilmesi Gerektiği )
BORCA YETECEK MİKTARDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLECEĞİ ( İcra Mahkemesinden Yetki Alınarak Açılan Ortaklığın Giderilmesi Davasında Birden Fazla Taşınmazdan Borca Yetecek Miktarda Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Kararı Verilmelidir
İCRA MAHKEMESİNDEN YETKİ ALINARAK AÇILAN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Birden Fazla Taşınmazdan Borca Yetecek Miktarda Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD14.2.2011E. 2011/160 K. 2011/1518"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Taşınmazın Paydaşlarca Kiraya Verildiği - Kiralayanlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Tapuda Paydaş Olarak Belirlenen Kişilerin Davaya Muvafakatinin Sağlanması İçin Davacıya Süre Verileceği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Tahliye Davası/Taşınmazın Paydaşlarca Kiraya Verildiği - Kiralayanlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Paydaş Olarak Belirlenen Kişilerin Davaya Muvafakatinin Sağlanması İçin Davacıya Süre Verileceği )
BÖLÜNEBİLİR NİTELİKTEKİ ALACAK ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası - Alacağın Bölünebilir Nitelikte İsteklerden Olduğunun Gözetileceği )"
Y6.HD16.2.2011E. 2011/90 K. 2011/1454"İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Başkasının Dairesinde Bedelsiz Oturmanın İhtiyaç İddiasının Samimi Olmadığına Delil Teşkil Etmeyeceği )
TAŞINMAZ SATIŞINDA MUVAZAA ( Tahliye Davasında Muvazaa İddiasının Dinlenemeyeceği )
BAŞKASINA AİT DAİREDE BEDELSİZ OTURMA ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası - İhtiyaç İddiasının Samimi Olmadığına Delil Teşkil Etmeyeceği )
MUVAZAA İDDİASININ TAHLİYE DAVASINDA DİNLENMESİ ( Dinlenemeyeceği )"
Y6.HD1.3.2011E. 2011/81 K. 2011/2192"ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYIN İPTAL VE TESCİLİ ( Davacı Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunduğuna Göre Bu İddiasını Kanıtlaması Gerektiği - Satış Sözleşmesinin Tarafı Olmadığından Bu İddianın Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
BEDELDE MUVAZAA İDDİASI ( Önalım Hakkına Konu Edilen Payın İptal ve Tescili - Davacı Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunduğuna Göre Bu İddiasını Kanıtlaması Gerektiği/Satış Sözleşmesinin Tarafı Olmadığından Bu İddianın Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
DEPO ETTİRİLECEK BEDEL ( Bedelde Muvazaa İddiası İle Açılan Davalarda Depo Ettirilecek Bedel Bu İddia Doğrultusunda Tarafların Delillerinin Toplanmasından Sonra Belirlenebileceği )
TANIK DELİLİ ( Önalım Hakkına Konu Edilen Payın İptal ve Tescili - Davacı Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunduğuna Göre Bu İddiasını Kanıtlaması Gerektiği/Satış Sözleşmesinin Tarafı Olmadığından Bu İddianın Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )"
Y6.HD24.3.2011E. 2011/1285 K. 2011/3647"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Paydaşlardan Biri veya Bir Kaçı Diğer Paydaşlara Karşı Açacağı - Davada Bütün Paydaşların Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
HUSUMET ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasını Paydaşlardan Biri veya Bir Kaçı Diğer Paydaşlara Karşı Açacağı - Davada Bütün Paydaşların Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Paydaşlığın Giderilmesi - Paydaşlardan veya Ortaklardan Birisinin Ölmesi Halinde Alınacak Mirasçılık Belgesine Göre Mirasçılarının Davaya Katılmaları Sağlandıktan Sonra İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ŞERHİ ( Paydaşlığın Giderilmesi - Mahkemece Parsellerdeki Kamulaştırma Şerhi Üzerinde Durulup Kamulaştırma Evrakları Getirtilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ BEDELLERİNİN DAĞITILMASI ( Hüküm Fıkrasında Satışın Ne Şekilde Yapılacağının ve Taşınmazların Satış Bedellerinin Nasıl Dağıtılacağının Gösterilmemesinin Doğru Olmadığı )"
Y6.HD29.3.2011E. 2011/1270 K. 2011/3837"ZİYNET EŞYASININ İADESİ ( Davanın Husumet Yönünden Reddedildiği - Tarifenin 2. Kısmının 2. Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere 3. Kısımda Belirtilen Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı )
HUSUMET ( Ziynet Eşyasının İadesine İlişkin Davanın Husumet Yönünden Reddedildiği - Tarifenin 2. Kısmının 2. Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere 3. Kısımda Belirtilen Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Ziynet Eşyasının İadesine İlişkin Davanın Husumet Yönünden Reddedildiği - Tarifenin 2. Kısmının 2. Bölümünde Yazılı Miktarları Geçmemek Üzere 3. Kısımda Belirtilen Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı )"
Y6.HD29.3.2011E. 2011/1782 K. 2011/3840"ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Davacının Kesin Sürede Delillere İlişkin Giderlerini Yatırmadığı/Davasının Reddedildiği - Ancak Davalının Ziynet Eşyalarını Aldığını Kabul Edip İade Ettiğini İddia Ettiği/İspat Yükünün Davalıya Geçtiği )
KESİN SÜREDE DAVACININ MASRAFINI YATIRMAMASI ( Ziynet Eşyalarının İadesi Talebi/Davanın Reddedildiği - Ancak Davalının Ziynet Eşyalarını Aldığını Kabul Ettiği/Davalının Eşyaları Sonradan İade Ettiğine İlişkin İddiasını İspat Edeceği )
İSPAT YÜKÜ ( Ziynet Eşyalarının İadesi Talebi - Davalının Ziynet Eşyalarını Aldığını Kabul Ettiği/Davalının Eşyaları Sonradan İade Ettiğine İlişkin İddiasını İspat Edeceği )"
Y6.HD5.4.2011E. 2011/125 K. 2011/4220"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Dava İntifa Hakkı Sahibinin Haklarını Yakından İlgilendirdiğinden Satış Yoluyla Satış Yoluyla Paydaşlığın Giderilmesi İstenen Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Varsa Bu Hak Sahibinin Davaya Dahil Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( Paydaşlığın Giderilmesi - Dava İntifa Hakkı Sahibinin Haklarını Yakından İlgilendirdiğinden Satış Yoluyla Satış Yoluyla Paydaşlığın Giderilmesi İstenen Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Varsa Bu Hak Sahibinin Davaya Dahil Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Paydaşlığın Giderilmesi - Dava İntifa Hakkı Sahibinin Haklarını Yakından İlgilendirdiğinden Satış Yoluyla Satış Yoluyla Paydaşlığın Giderilmesi İstenen Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Varsa Bu Hak Sahibinin Davaya Dahil Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZDAKİ PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI KURULMASI ( Davalılara Tebliğ Edilmediğine Göre Satış Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesine İlişkin Olarak Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği - İntifa Hakkının Söz Konusu Paya Düşecek Bedel Üzerinden Devam Etmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y6.HD7.4.2011E. 2011/753 K. 2011/4422"İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacı Tarafın Ticari Defter ve Kayıtları da İncelenmek Suretiyle İş Hacminin Belirlenmesi Halen Kullanılan Taşınmazın Yeterli Olup Olmadığı ve Belirlenen İş Hacmine Göre İhtiyacı Karşılayıp Karşılamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
TAHLİYE ( Davacı Tarafın Ticari Defter ve Kayıtları da İncelenmek Suretiyle İş Hacminin Belirlenmesi Halen Kullanılan Taşınmazın Yeterli Olup Olmadığı ve Belirlenen İş Hacmine Göre İhtiyacı Karşılayıp Karşılamayacağının Belirlenmesi Gerektiği - İşyeri İhtiyacı )
TİCARİ DEFTER VE KAYITLAR ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi - Davacı Tarafın Ticari Defter ve Kayıtları da İncelenmek Suretiyle İş Hacminin Belirlenmesi Halen Kullanılan Taşınmazın Yeterli Olup Olmadığı ve Belirlenen İş Hacmine Göre İhtiyacı Karşılayıp Karşılamayacağının Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi - Yapılan İşin ve İş Hacminin Niteliğine Göre Reklam ve Tanıtım Amacıyla Büro İhtiyacının Bulunup Bulunmadığının da Belirlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"

Y7.HD

Y7.HD23.3.2010E. 2009/8312 K. 2010/1576"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Davacı Şirketin Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının Dava Açma Konusunda Ne Zaman Olur ve Talimat Verdiğine İlişkin Bilgi ve Belgeler ve Bu Tarihleri Kanıtlayacak Defter Kayıtları Davacı Taraftan İstenilerek Dosya İçerisine Konulması Gerektiği )
ŞİRKET ADINA DAVA AÇMA KONUSUNDA EMİR VE TALİMAT VERMEYE YETKİLİ ORGAN ( Zarardan ve Zarar Sorumlusundan Haberdar Olma Tarihi Belirlendikten Sonra Davalının Zamanaşımı Defi Konusunda Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat )
DEFTER KAYITLARI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davacı Şirketin Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının Dava Açma Konusunda Ne Zaman Olur ve Talimat Verdiğine İlişkin Bilgi ve Belgeler ve Bu Tarihleri Kanıtlayacak Defter Kayıtları Davacı Taraftan İstenilmesi Gerektiği )
ZARARDAN VE ZARAR SORUMLUSUNDAN HABERDAR OLMA TARİHİ ( Belirlendikten Sonra Davalının Zamanaşımı Defi Konusunda Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat )"
Y7.HD1.7.2010E. 2009/6133 K. 2010/4224"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüklerinden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gerektiği )
TESCİL İSTEMİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedenine Dayalı - Zilyetlik Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüklerinden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gerektiği )
PAYLI TESPİT EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Varsa Taşınmazın Yüzölçümü Payda Kabul Edilerek İlgiliye O Taşınmazda Payı Karşılığında Kaç M2 Taşınmaz Mal İsabet Edeceği Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği )"
Y7.HD21.9.2010E. 2010/3912 K. 2010/4891"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti - Aidiyetin Tespitine İlişkin Davaların Kendine Özgü Nitelikte Bir Dava Olup Dava Sonucunda İstihsal Edilecek İlamın İcra ve İnfaz Kabiliyeti Bulunmadığı/Eda Davasının Açılmasının Mümkün Bulunduğu Hallerde Tespit Davası Açılamayacağı )
EDA DAVASI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi - Aidiyetin Tespitine İlişkin Davaların Kendine Özgü Nitelikte Bir Dava Olup Dava Sonucunda İstihsal Edilecek İlamın İcra ve İnfaz Kabiliyeti Bulunmadığı/Eda Davasının Açılmasının Mümkün Bulunduğu Hallerde Tespit Davası Açılamayacağı )
AİDİYETİN TESPİTİNE İLİŞKİN DAVALAR ( Kendine Özgü Nitelikte Bir Dava Olup Dava Sonucunda İstihsal Edilecek İlamın İcra ve İnfaz Kabiliyeti Bulunmadığı - Eda Davasının Açılmasının Mümkün Bulunduğu Hallerde Tespit Davası Açılamayacağı )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Dava Şartının Davanın Tarafları Arasında Bölünemeyeceği Gözetildiğinde Bir Kısım Davalıların Usulün 92. Maddesinde İfadesini Bulan "Davanın Kabulü" Mahiyetindeki Beyanlarının da Görülmekte Olan Davada Dava Şartının Yokluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )"
Y7.HD30.9.2010E. 2010/2764 K. 2010/5404"İSPAT YÜKÜ ( Mirasçılık Belgesinin İptali İstemi - Tapu Kayıtlarının Dayanağını Teşkil Eden Tapu Kaydı Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Sicil Genel Müdürlüğü veya İlgili Tapu Müdürlüğünden İstenerek İncelenmesi Gerektiği )
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tapu Kayıtlarının Dayanağını Teşkil Eden Tapu Kaydı Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Sicil Genel Müdürlüğü veya İlgili Tapu Müdürlüğünden İstenerek İncelenmesi Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Mirasçılık Belgesinin İptali İstemi - Tapu Kayıtlarının Dayanağını Teşkil Eden Tapu Kaydı Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Sicil Genel Müdürlüğü veya İlgili Tapu Müdürlüğünden İstenerek İncelenmesi Gerektiği )"
Y7.HD5.10.2010E. 2010/3110 K. 2010/5538"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Asıl Tazminat Alacağı Zamanaşımı B.K’nun 60. Md. Hükmünde Öngörülen 1 Yıl Olduğu - Buna Bağlı Faiz Alacağı da Aynı Sürede Zamanaşımına Uğradığı )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Asıl Tazminat Alacağı Zamanaşımı B.K’nun 60. Md. Hükmünde Öngörülen 1 Yıl Olduğu/Buna Bağlı Faiz Alacağı da Aynı Sürede Zamanaşımına Uğradığı )
FAİZ ALACAĞI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Asıl Tazminat Alacağı Zamanaşımı B.K’nun 60. Md. Hükmünde Öngörülen 1 Yıl Olduğu/Buna Bağlı Faiz Alacağı da Aynı Sürede Zamanaşımına Uğradığı )"
Y7.HD8.10.2010E. 2009/7903 K. 2010/5638"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER İDDİASI ( Taşınmaz Mal Üzerinde Malikinden Başka Kimseye veya Paydaşlarından Birine Ait Muhdesat Mevcut Olduğunda Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gerektiği )
KADASTRO TESPİTİ ( Dava ve Temyize Konu Taşınmaz Üzerinde Bulunan Evin Kadastro Tespitinden Sonra Yapıldığı - Kadastro Tespitinden Sonra Yapılan Muhdesatın Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Yasal Olarak Mümkün Olmadığı )
MUHDESAT BULUNMASI ( Malikinden Başka Kimseye veya Paydaşlarından Birine Ait Muhdesat Mevcut Olduğunda Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gerektiği )"
Y7.HD11.11.2010E. 2010/383 K. 2010/6582"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP ( Taşınmazın Mera Tahsis Haritasının Kapsamında Kalıp Kalmadığı Duraksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
MERA TAHSİS HARİTASI KAPSAMI ( Dışında Kaldığı Belirlendiği Takdirde Taşınmazların Öncesinin Kaçak ve Yitik Kişilerden İntikal Edip Etmediği Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap - Taşınmazın Mera Tahsis Haritasının Kapsamında Kalıp Kalmadığı Duraksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI ( Yapılarak Taşınmazların 2863 S. Yasaya Göre Tarihi veya Doğal ya da 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kaldığının ve İçerisinde Korunması Gerekli "Tabiat ve Kültür Varlığı" Bulunmadığının Belirlenmesi Halinde Zilyetlikle Kazanılabileceğinin Düşünülmesi Gerektiği )"
Y7.HD26.11.2010E. 2010/340 K. 2010/6706"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Değerlendirilirken Paylaşmada Her Bir Mirasçıya Eşit Yüzölçümde ve Eşit Verimlilikte Taşınmaz ya da Ekonomik Yönden Aynı Parasal Değerde Menkul Mal İsabet Etmesinin Paylaşmanın Koşulu Olmadığı )
BİLİRKİŞİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebine Dayalı Tescil İstemi - Bir ya da Bir Bölüm Mirasçıya Miras Payına Karşılık Menkul Mal Verilmiş İse Niteliği ve Adedi Belirlenmeli Uzman Bilirkişiden Keşfi İzlemeye Bilirkişi Sözlerini Denetlemeye İmkan Verecek Şekilde Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
TESPİT TUTANAKLARI ( İçeriğinde Paylaşma Olgusuna Yer Verilip Verilmediği Yönü Üzerinde Durulmalı ve Paylaşmada Her Bir Mirasçıya Eşit Yüzölçümde ve Eşit Verimlilikte Taşınmaz ya da Ekonomik Yönden Aynı Parasal Değerde Menkul Mal İsabet Etmesinin Paylaşmanın Koşulu Olmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği - Tescil İstemi )"
Y7.HD18.1.2011E. 2010/7458 K. 2011/98"HAKSIZ FİİL HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Yükleniciye Emir ve Talimat Verme İşi Denetleme Yetkisi Tanınmış ise Yüklenicinin 3. Kişilere Verdiği Zararlardan Eser Sahibi de Zincirleme Sorumlu Olacağı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN ZARARLARDAN SORUMLULUK ( Haksız Fiil Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat - Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Yükleniciye Emir ve Talimat Verme İşi Denetleme Yetkisi Tanınmış ise Yüklenicinin 3. Kişilere Verdiği Zararlardan Eser Sahibi de Zincirleme Sorumlu Olacağı )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Haksız Fiil Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat - Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Yükleniciye Emir ve Talimat Verme İşi Denetleme Yetkisi Tanınmış ise Yüklenicinin 3. Kişilere Verdiği Zararlardan Eser Sahibi de Zincirleme Sorumlu Olacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Yükleniciye Emir ve Talimat Verme İşi Denetleme Yetkisi Tanınmış ise Yüklenicinin 3. Kişilere Verdiği Zararlardan Eser Sahibi de Zincirleme Sorumlu Olacağı )"
Y7.HD7.6.2011E. 2011/2391 K. 2011/3849"DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Genel Kurul Toplantısının İptali İstemi - Adli Para Cezası İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğünden Ceza Mahkemesinde Görülemeyeceği )
DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Ceza Mahkemesinde Görülemeyeceği - Adli Para Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü )
ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Dernekler Kanunu Md. 32/b'de Düzenlenen - Genel Kurul Toplantılarının İptali Davalarının Ceza Mahkemesinde Görülemeyeceği )"

Y8.HD

Y8.HD20.1.2009E. 2008/6188 K. 2009/136"TESCİL DAVASI ( İmar-İhya ve Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedeniyle - Belirtilen Süreler İçerisinde Mahkemelerce Arazi Hakkında Devir ve Temliki Gerektiren Bir Karar Verilemeyeceği )
İMAR İHYA VE KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK ( Tescil İstemi - Bir Yerin Mülkiyetinin Kazanılması İle 3. Kişiye Temliki ve El Değiştirmesi Birbirinden Farklı Kavramlar Olduğu/Davanın Kabulüne Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
TOPLULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Resmi Gazetede Yayımlandığı Tarihten İtibaren Uygulama Alanlarında Arazi Değiştirilmesi Dağıtım İşlemlerinin Tamamlanması veya Tapuya Tescili İşlemlerinin Sonuçlandırılıncaya Kadar Gerçek Kişilerle Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Arazinin Mülkiyet ve Zilyetliğinin Devir ve Temlik Edilemeyeceğinin Belirtildiği )"
Y8.HD27.1.2009E. 2008/5297 K. 2009/296"TESCİL DAVASI ( Taşınmaz Başında Yapılan Keşif Sonunda Maddi Bulgulara Göre Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Sözkonusu Raporlar Taşınmazın Önceki Niteliğinin Belirlenmesi ve Zilyetlik Süresi Bakımından Güçlü Delil Olacağı ve Davacı İçin Bağlayıcı Olduğu )
GÜÇLÜ DELİL ( Tescil Davası - Taşınmaz Başında Yapılan Keşif Sonunda Maddi Bulgulara Göre Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Sözkonusu Raporlar Taşınmazın Önceki Niteliğinin Belirlenmesi ve Zilyetlik Süresi Bakımından Güçlü Delil Olacağı )
FUNDA VE MAKİLİK SAHALAR ( Tesbitine Ait Talimatnamede "...Arazi % 12'den Fazla Meyle Haizse Bu Kabil Sahalar Toprak Muhafaza Karakteri Taşır ve Orman Rejimi Dışına Çıkarılamacağı - Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
ZİLYETLİK ( Tescil Davası - Taşınmaz Başında Yapılan Keşif Sonunda Maddi Bulgulara Göre Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Sözkonusu Raporlar Taşınmazın Önceki Niteliğinin Belirlenmesi ve Zilyetlik Süresi Bakımından Güçlü Delil Olacağı )"
Y8.HD20.9.2010E. 2010/1321 K. 2010/4127"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Umuma Ait Çayır ve Otlakların Kullanılması ve Buralardan Yararlanma Konusunda Mera Yaylak ve Kışlaklara İlişkin Hükümler Uygulanacağı )
MERA YAYLAK VE KIŞLAKLAR ( Tapu İptali ve Tescil - Umuma Ait Çayır ve Otlakların Kullanılması ve Buralardan Yararlanma Konusunda Mera Yaylak ve Kışlaklara İlişkin Hükümler Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Dava Konusu Taşınmaz Çayır Olarak Sınırlandığına Göre Mülkiyeti Hazine'ye Kullanım Hakkı İse Taşınmazın Bulunduğu Belediyeye Ait Olduğu - Kullanım Hakkı Bulunan Belediye Aleyhine de Husumet Yöneltilmesi Gerektiği )
BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmaz Çayır Olarak Sınırlandığına Göre Mülkiyeti Hazine'ye Kullanım Hakkı İse Taşınmazın Bulunduğu Belediyeye Ait Olduğu/Bu Durumda Kullanım Hakkı Bulunan Belediye Aleyhine de Husumet Yöneltilmesi Gerektiği )"
Y8.HD20.9.2010E. 2010/2285 K. 2010/4122"TAŞINMAZIN YARI HİSSESİNİN ADINA TESCİLİ ( Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Mallarla İlgili Katkı Payı Alacağı Davaları 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Taşınmazın Yarı Hissesinin Adına Tescili - Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Mallarla İlgili Katkı Payı Alacağı Davaları 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Eldeki Dava Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilen Taşınmaza İlişkin Katkı Payı Alacağına İlişkin Olduğu - Bu Nevi Davalar Evliliğin ve Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Eldeki Dava Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilen Taşınmaza İlişkin Katkı Payı Alacağına İlişkin Olduğu - Bu Nevi Davalar Evliliğin ve Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
Y8.HD11.10.2010E. 2010/2294 K. 2010/4679"KATKI PAYI ALACAĞI TALEBİ ( Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Mallara İlişkin Katkı Alacağı Talepli Davalar B.K'ndaki Zamanaşımı Hükümlerine Tabi Olduğu )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Mallara İlişkin Katkı Alacağı Talepli Davalar B.K'ndaki Zamanaşımı Hükümlerine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Katkı Payı Alacağı Talebi - Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Mallara İlişkin Katkı Alacağı Talepli Davalar B.K'ndaki Zamanaşımı Hükümlerine Tabi Olduğu )"
Y8.HD17.1.2011E. 2010/6323 K. 2011/72"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muristen İntikal ve Zilyetliğe Dayalı Tescil Talebi - Ada ve Parsel Numaralarının Hatalı Gösterilmesi Davanın Reddini Gerektirmediği )
MURİSTEN İNTİKAL VE ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Ada ve Parsel Numaralarının Hatalı Gösterilmesi Davanın Reddini Gerektirmediği )
KEŞİF ( Muristen İntikal ve Zilyetliğe Dayalı Tescil Talebi - Yapılacak Keşifte Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Aynı Yer Olduğu ve Değişmediği Tespit Edildiği Takdirde Bilirkişi Tarafından Belirlenecek Ada ve Parsel Numaraları Çerçevesinde Araştırma ve İnceleme Yapılması Gerektiği )"
Y8.HD3.3.2011E. 2010/4465 K. 2011/1117"KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK ( Taşınmazdan Kesilerek Yol Olarak Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Yol Kaydının İptaliyle Parsele İlave Yoluyla Adına Tescil İstemi - Dairenin Kararlılık Kazanmış İçtihatlarına Göre 2 Yıllık Makul Sürenin Geçtiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ MAKUL SÜRE ( Yargıtay Uygulaması Gereğince Tespit Dışı Bırakılma Tarihinden İtibaren Makul Sürede "2 Yıl" Açılan Davalarda Tespit Dışı Bırakılma Tarihinden Önceki Zilyetliğin Kazanma Bakımından Nazara Alınacağı )
TESPİT DIŞI YOL OLARAK BIRAKMA ( Taşınmazdan Kesilerek/Yol Kaydının İptaliyle Parsele İlave Yoluyla Adına Tescil İstemi - Dairenin Kararlılık Kazanmış İçtihatlarına Göre 2 Yıllık Makul Sürenin Geçtiği )"

Y9.HD

Y9.HD20.2.2008E. 2007/10884 K. 2008/1244"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Yaptığı İşin Tarımsal Faaliyet Niteliğinde Olduğu - İş Mahkemesince Görevsizlik ve Dosyanın Görevli Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TARIMSAL FAALİYET ( Niteliğinde Tarım İşinde Çalışanın İşçilik Alacakları Talebi - Hukuk Mahkemesinde Görüleceği/İş Mahkemesinin Görevsiz Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Tarımsal Faaliyet Niteliğinde Tarım İşinde Çalışanın İşçilik Alacakları Davasında Görevli Olmadığı )"
Y9.HD20.2.2008E. 2007/11131 K. 2008/1252"İKRAMİYE ALACAĞI ( Taraflar Arasında Bir Sözleşme Ya da Ödemeye İlişkin Belge Bulunmadığı - Davacı Tanığının Geçmişte Aldıklarını Artık Ödenmediğini İfade Etmesi/Reddi Gerektiği )
İŞYERİNDE İKRAMİYE UYGULAMASI ( Alacak Talebinin Reddi - Davacı Tanığının Geçmişte Aldıklarını Artık Ödenmediğini İfade Etmesi/Taraflar Arasında Bir Sözleşme Ya da Ödemeye İlişkin Belge Bulunmadığı )"
Y9.HD14.3.2008E. 2007/11667 K. 2008/4850"FAZLA MESAİ ( 1475 S.K. Döneminde 24 Saat Nöbet 48 Saat Dinlenme Şeklinde Çalışmada 1 Günlük Fiili Çalışmanın 14 Saat Olduğu ve Haftada 3 Gün Çalışılmakla 45 Saat Aşılmadığından Fazla Çalışma Sözkonusu Olmayacağı )
İŞÇİNİN NÖBETTE GEÇEN SÜRESİ ( 1475 S.K. Döneminde 24 Saat Nöbet 48 Saat Dinlenme Şeklinde Çalışmada 1 Günlük Fiili Çalışmanın 14 Saat Olduğu ve Haftada 3 Gün Çalışılmakla 45 Saat Aşılmadığı - Fazla Çalışma Hesaplamasının Hatalı Olduğu )
İŞÇİNİN BORDROYU İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALAMASI ( Fazla Mesai Ödenen Aylar İle Ücreti Ödenen Genel Tatil Günleri İçin Alacak Hesaplanmasının Mümkün Bulunmadığı )"
Y9.HD10.6.2008E. 2007/21482 K. 2008/15144"İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( Davacının Aldığı Ücretin İhtilaflı Olduğu - Ücret Bordrolarındaki Ücretten Daha Fazla Alındığının Eş Değer Delillerle Kanıtlanamadığı/Tanık Beyanlarının Esas Alındığı İlk Rapora Karar Verilemeyeceği )
ÜCRETİN TESPİTİ ( İşçilik Alacakları/Davacının Aldığı Ücretin İhtilaflı Olduğu - Ücret Bordrolarındaki Ücretten Daha Fazla Alındığının Eş Değer Delillerle Kanıtlanamadığı/Kararda Tanık Beyanlarının Esas Alınamayacağı )
ÜCRET BORDROLARI ( İşçilik Alacakları/Davacının Aldığı Ücretin İhtilaflı Olduğu - Bordrolarındaki Ücretten Daha Fazla Alındığının Eş Değer Delillerle Kanıtlanamadığı/Tanık Beyanlarının Esas Alındığı İlk Rapora Karar Verilemeyeceği )"
Y9.HD12.6.2008E. 2007/21502 K. 2008/15344"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEMİ ( İşverence İleri Sürülen Zamanaşımı Def’i Dikkate Alınmadan Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İşverence İleri Sürülen/Dikkate Alınmadan Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu - Fazla Çalışma Ücreti İstemi )"
Y9.HD15.6.2010E. 2008/35102 K. 2010/19026"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İş Sözleşmesi veya Ücret Bordrolarında Gösterilen Ücretlerin Gerçeği Yansıtmadığı Şüphesi Varsa Gerçek Ücretin Araştırılması Gerektiği - Bu Hususta Tanık Beyanları Alınmalı Sendikalardan İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Emsal Ücretin Ne Olabileceğinin Araştırılması Gerektiği )
İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİ KONUSUNDA İSPAT ( İş Sözleşmesi veya Ücret Bordrolarında Gösterilen Ücretlerin Gerçeği Yansıtmadığı Şüphesi Varsa Gerçek Ücretin Araştırılması Gerektiği )
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI ( İş Sözleşmesinde Ücret Kararlaştırılmamışsa Ücretin Miktarı İşçinin Kişisel Özellikleri ve İşyerinde veya Meslekteki Kıdemi Meslek Ünvanı Yapılan İşin Niteliği İş Sözleşmesinin Türü İşyerinin Özelliklerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
Y9.HD5.7.2010E. 2010/26625 K. 2010/21829"NAKİL İŞLEMİNİN İPTALİ VE ÖNCEKİ İŞİNDE ÇALIŞMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Çalışma Koşullarında Esaslı Bir Değişiklik Söz Konusu İse İşlemin Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Uyarınca Değil 4857 S. İş Kanunu’nun 22. Md.si Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCELERİ ( Esaslı Bir Değişiklik Söz Konusu İse İşlemin Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Uyarınca Değil 4857 S. İş Kanunu’nun 22. Md.si Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( Esaslı Tarzda Yapılıp Yapılmadığı Uyuşmazlığın Çözümü Bakımından Önem Arz Ettiği - Esaslı Bir Değişiklik Söz Konusu İse İşlemin Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Uyarınca Değil 4857 S. İş Kanunu’nun 22. Md. Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Nakil İşleminin İptali ve Önceki İşinde Çalışması Gerektiğinin Tespiti - Çalışma Koşullarında Esaslı Bir Değişiklik Söz Konusu İse İşlemin Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Uyarınca Değil 4857 S. İş Kanunu’nun 22. Md.si Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )"
Y9.HD12.7.2010E. 2010/23634 K. 2010/22722"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Feshin Sendikal Nedene Dayanıp Dayanmadığı Hususunun Kuşkuya Yer Vermeyecek Bir Şekilde Açıklığa Kavuşturulması İçin Belirtilen Yönlerden Gerekli Araştırmaya Gidilmeli ve Toplanacak Deliller Dosya İçeriği İle Yeniden Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞI ( Kuşkuya Yer Vermeyecek Bir Şekilde Açıklığa Kavuşturulması İçin Belirtilen Yönlerden Gerekli Araştırmaya Gidilmeli ve Toplanacak Deliller Dosya İçeriği İle Yeniden Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Feshin Sendikal Nedene Dayanıp Dayanmadığı Hususunun Kuşkuya Yer Vermeyecek Bir Şekilde Açıklığa Kavuşturulması İçin Belirtilen Yönlerden Gerekli Araştırmaya Gidilmesi Gerektiği )"
Y9.HD12.7.2010E. 2010/24400 K. 2010/23089"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( İşverenin Fesihte Kötü Niyetli Davrandığı Kanıtlanmadığı Gibi Davalı İşveren Aksine Emekliliğe Hak Kazanan İşçilerin İş Sözleşmelerini Fesih Yoluna Gittiği - Tazminatın Fesih Nedenine Göre Davacının 4 Aylık Ücreti Oranında Belirleneceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL ( İşverenin Fesihte Tutarlı Davranmadığı ve Bu Nedenlerle İşverence Gerçekleştirilen Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı Anlaşıldığından Feshin Geçersizliğine ve Davacının İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Davacının 8 Aylık Ücreti Tutarında Belirlenemeyeceği - Zira İşverenin Fesihte Kötü Niyetli Davrandığı Kanıtlanmadığı Gibi Davalı İşveren Aksine Emekliliğe Hak Kazanan İşçilerin İş Sözleşmelerini Fesih Yoluna Gittiği/Tazminatın Fesih Nedenine Göre Davacının 4 Aylık Ücreti Oranında Belirleneceği )"
Y9.HD13.7.2010E. 2008/37674 K. 2010/23223"YEMİN ( Kıdem Tazminatı/Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmeyen SSK Primi Alacaklarının Ödetilmesi Talebi - Davalının Yemin Teklifinin Davacıya Yöneltilerek Sonucuna Göre Değerlendirme Yapılıp Karar Verilmesi Gerekirken Yemin Teklifinin Reddinin Hatalı Olduğu )
ISLAH ( Kıdem Tazminatı/Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmeyen SSK Primi Alacaklarının Ödetilmesi Talebi - Islah Dilekçesinde Faiz Talep Edilmediği/Mahkemece Kıdem Tazminatı ve Fazla Çalışma Ücreti Taleplerinin Islah ile Arttırılan Kısımlarına Faiz Yürütülmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
Y9.HD14.7.2010E. 2008/37412 K. 2010/23535"YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Kullandırıldığının İspatının İşverene Ait Olduğu/İşverenin Davacının İmzasını Taşıyan Yıllık İzin Defteri İbraz Ettiği - Mahkemece Değerlendirilmeden Bilirkişice Hesaplanan Ücrete Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞVERENİN İSPAT KÜLFETİ ( Yıllık İzinlerin İşçiye Kullandırıldığı/İşverenin Davacının İmzasını Taşıyan Yıllık İzin Defteri İbraz Ettiği - Mahkemece Değerlendirilmeden Bilirkişice Hesaplanan Ücrete Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu/Yıllık İzin Ücreti Talebi )"
Y9.HD15.7.2010E. 2009/25265 K. 2010/23735"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( İşin Niteliğine Bağlı Olarak Olası İş Kazalarının Ortaya Çıkaracağı Yüksek Maliyetler Verimlilik ve Karlılık Gibi Nedenlerle İşverenin Belli Bir Yaşın Üzerindeki İşçileri Çalıştırmaması İşletme Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedeni Kabul Edilmesi Gerektiği )
GEÇERLİ FESİH NEDENİ ( İş Kazalarının Ortaya Çıkaracağı Yüksek Maliyetler Verimlilik ve Karlılık Gibi Nedenlerle İşverenin Belli Bir Yaşın Üzerindeki İşçileri Çalıştırmaması İşletme Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedeni Kabul Edilmesi Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ DAVRANMA YASAĞI ( Fesih Personel Fazlalığına Dayanmadığından Çok Sayıda Genç Yaşta Yeni İşçi Alınması “Çelişkili Davranma Yasağı”nın İhlal Edildiği Anlamına Gelmeyeceği - Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Kabulü Gerektiği )"
Y9.HD20.9.2010E. 2009/25316 K. 2010/24186"FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADE ( Bölge Müdürü ve Davacıya Verilen Vekaletnamede İşçi Alma İşlemlerini Yapmaya İşçi Çıkarma İşlemlerini İse Genel Müdürün Onayı İle Gerçekleştirmeye Yetkili Olduklarının Belirtildiği - Vekaletnameye Göre Davacının İşçiyi Çıkarma Konusunda Tek Başına Yetkili Olduğunun Söylenemeyeceği )
TEK BAŞINA İŞÇİ ÇIKARTMA YETKİSİ OLMAYAN İŞVEREN VEKİLİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Vekaletnameye Göre Davacının İşçiyi Çıkarma Konusunda Tek Başına Yetkili Olduğunun Söylenemeyeceği - Davacının İşveren Vekili Olarak Kabulünün Doğru Olmadığı )
OLUMSUZ DAVRANIŞLARDA BULUNMA ( Davacının İş Sözleşmesinin Feshini Gerektirecek Haklı veya Geçerli Neden Kapsamında Bir Davranışı Kanıtlanmadığı - Davanın Kabulü Gerektiği )"
Y9.HD20.9.2010E. 2010/30244 K. 2010/24328"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davacı İşçi Başlangıçtan İtibaren Davalı Belediye Başkanlığı'nın İşçisi ve Bir Vekil Aracılığı İle Dava Açmadığı Dikkate Alınarak Husumette Yanıldığı - Dava Dilekçesi Asıl İşveren Belediye Başkanlığı'na Tebliğ Edilerek ve Davaya Dahil Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Feshin Geçersizliği veİşe İade - Davacı İşçi Başlangıçtan İtibaren Davalı Belediye Başkanlığı'nın İşçisi ve Bir Vekil Aracılığı İle Dava Açmadığı Dikkate Alınarak Husumette Yanıldığı - Dava Dilekçesi Asıl İşveren Belediye Başkanlığı'na Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Feshin Geçersizliği veİşe İade - Davacı İşçi Başlangıçtan İtibaren Davalı Belediye Başkanlığı'nın İşçisi ve Bir Vekil Aracılığı İle Dava Açmadığı Dikkate Alınarak Husumette Yanıldığı - Dava Dilekçesi Asıl İşveren Belediye Başkanlığı'na Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
Y9.HD23.9.2010E. 2010/26372 K. 2010/25388"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Dava Konusu Senette Alacaklı Gözüken Davalı Şahıs İle İşveren Olan Dava Dışı Şirket Arasındaki Organik Bağ da Dikkate Alınarak Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden Kaynaklandığı Kabul Edilerek Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davalı Tır Aracına Ortaklık İlişkisini ve Elden Alındığı Savunulan Paraların Karşılığı Olduğu Savunmasını İspatlayamadığı - Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden Kaynaklandığı Kabul Edilerek Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Dava Konusu Senette Alacaklı Gözüken Davalı Şahıs İle İşveren Olan Dava Dışı Şirket Arasındaki Organik Bağ da Dikkate Alınarak Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden Kaynaklandığı Kabul Edilerek Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y9.HD24.9.2010E. 2008/39981 K. 2010/25739"ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÜCRETE İLİŞKİN TANIK BEYANI ALINMASI GEREKTİĞİ ( Ücret ve Prim Miktarının Belirlenmesi Açısından Ayrıca Emsal Ücret Araştırması Yapılarak Davalı Tanığı Yeniden Celp Edilerek Bu Husustaki İş Yeri Uygulamalarını Tespit Etmek Gerektiği )
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI ( İhbar Tazminatı ve Prim İle Ücret Alacaklarının Ödetilmesi - Emsal Ücret Araştırması Yapılarak Davalı Tanığı Yeniden Celp Edilerek Bu Husustaki İş Yeri Uygulamalarını Tespit Etmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İhbar Tazminatı ve Prim İle Ücret Alacaklarının Ödetilmesi -Davalı Tanığı Yeniden Celp Edilerek Bu Husustaki İş Yeri Uygulamalarını Tespit Etmek ve Gerekirse Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y9.HD24.9.2010E. 2010/30912 K. 2010/25745"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesini 4857 Sayılı İş Kanununun 24. Md. Çerçevesinde Haklı Nedenlerle Feshettiği Anlaşılmakta Olup Kıdem Tazminatının Kabulü Gerektiği )
İSTİFANIN SOMUT NEDENLERİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKLANMASI ( Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram Genel Tatil Ücret Alacakları ve Sigortalılık Süresinin Eksik Bildirilmesi - Davacının İş Sözleşmesini Haklı Nedenlerle Feshettiği/Kıdem Tazminatının Kabulü Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Ulusal Bayram Resmi Tatil Ücreti Yönünden Yasal Faiz Uygulandığı - Talep Doğrultusunda Bankalarca Mevduata Uygulanan En Yüksek Faize Karar Verilmemiş Oluşu Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
FAİZ ( Fazla Çalışma Alacağı Ulusal Bayram Resmi Tatil Ücreti Yönünden Yasal Faiz Uygulandığı - Talep Doğrultusunda Bankalarca Mevduata Uygulanan En Yüksek Faize Karar Verilmemiş Oluşu Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )"
Y9.HD27.9.2010E. 2008/35002 K. 2010/26030"YETERİ KADAR KADRO OLMAMASI ( Bir Dönem Sözleşmeli Adı Altında İşçi Statüsünde Çalıştıktan Sonra Kadro Açıldığından Devlet Memuru Olarak Atandığı - Atama Rızası ve İsteği Dahilinde Olduğundan Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacı ve Aynı Durumdaki Tüm Davalı Çalışanları Devlet Memurluğu Sınavına Girip Kazanarak Ancak Yeteri Kadar Kadro Olmadığında Bir Dönem Sözleşmeli Adı Altında İşçi Statüsünde Çalıştıktan Sonra Kadro Açıldığından Devlet Memuru Olarak Atandığı - Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği )"
Y9.HD27.9.2010E. 2008/35445 K. 2010/26047"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Öncesinde 5-6 Kez Sigorta Giriş-Çıkışı Olduğu - Davacının ve Tanıklarının Aralıksız Çalışma Beyanları Değerlendirilip Bu Üç Aylık Sürede de Davalı İşyerinde Çalışıp Çalışmadığı Belirlenmeden Kesintili Çalıştığının Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KESİNTİLİ ÇALIŞMA ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davacının ve Tanıklarının Aralıksız Çalışma Beyanları Değerlendirilip Bu Üç Aylık Sürede de Davalı İşyerinde Çalışıp Çalışmadığı Belirlenmeden Kesintili Çalıştığının Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KIDEM VE YILLIK İZİN ALACAĞI ( Eksik İnceleme ve Değerlendirme İle Tümden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İHBAR TAZMİNATI İSTEĞİ ( Her Hangi Bir Objektif Neden Olmadığı Halde Bu Akdin Belirli Süreli Olduğu Kabul Edilerek İsteğin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y9.HD28.9.2010E. 2010/24515 K. 2010/26221"SENDİKA AİDAT ALACAĞININ ÖDETİLMESİ ( Toplu İş Sözleşmelerinde Kesilen Aidatın Ne Zaman Sendikaya Yatırılacağı Hususu Düzenlenmiş İse Ayrıca İhtara Gerek Kalmadan Bu Tarihlerden İtibaren Faize Karar Verilmesi Gerektiği - Taraf Sendikanın İşvereni Temerrüde Düşürmesi Gerektiği )
TEMERRÜT ( Sendika Aidat Alacağının Ödetilmesi - Toplu İş Sözleşmelerinde Kesilen Aidatın Ne Zaman Sendikaya Yatırılacağı Hususu Düzenlenmiş İse Ayrıca İhtara Gerek Kalmadan Bu Tarihlerden İtibaren Faize Karar Verileceği/Taraf Sendikanın İşvereni Temerrüde Düşürmesi Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE KESİLEN AİDAT ( Ne Zaman Sendikaya Yatırılacağı Hususu Düzenlenmiş İse Ayrıca İhtara Gerek Kalmadan Bu Tarihlerden İtibaren Faize Karar Verileceği/Taraf Sendikanın İşvereni Temerrüde Düşürmesi Gerektiği )"
Y9.HD30.9.2010E. 2010/25623 K. 2010/26324"TİS' DEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Cezai Şart Niteliğinde Olduğu - Yasadan Kaynaklanan Sendikal Tazminat İle Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Arasında Eşitliğin Sağlanması/İndirim Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İsteğinin Bu Mahiyette Olduğu )
SENDİKAL TAZMİNAT ( Yasadan Kaynaklanan İle Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Arasında Eşitliğin Sağlanacağı - İndirim Hususu Düşünülmeksizin Karar Verilemeyeceği )"
Y9.HD4.10.2010E. 2010/31100 K. 2010/27048"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Fesihten Önce Davacının Davalı İşveren Ait İşyeri veya İşyerlerinde İstihdam Edilip Edilemeyeceği Fesihten Makul Bir Süre Önce ve Sonra İşyerine Davacının Değerlendirilebileceği İşler İçin Yeni İşçi Alınıp Alınmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Fesihten Önce Davacının Davalı İşveren Ait İşyeri veya İşyerlerinde İstihdam Edilip Edilemeyeceği Fesihten Makul Bir Süre Önce ve Sonra İşyerine Davacının Değerlendirilebileceği İşler İçin Yeni İşçi Alınıp Alınmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - İşyerinde Biri Endüstri Mühendisi Biri Hukukçu ve Diğeri Muhasebeciden Oluşan Üç Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle İşyerinde Keşif Yapmak Suretiyle Belirtilen Hususlar Yönünden Araştırma ve İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y9.HD4.10.2010E. 2010/33069 K. 2010/27474"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Davalının Taşeron Sözleşmeleri de Getirtilerek Bu Sözleşmelerin Asıl Alt İşveren İlişkisinin Olup Olmadığı ve Yasaya Uygun Kurulup Kurulmadığı Asıl Alt İşveren İlişkisi Yasal Unsurlarını Taşımıyor İse Davacının Bu İşte Çalıştırılıp Çalıştırılamayacağının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
FESHİN KAÇINILMAZLIĞI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davalının Taşeron Sözleşmeleri de Getirtilerek Bu Sözleşmelerin Asıl Alt İşveren İlişkisinin Olup Olmadığı ve Yasaya Uygun Kurulup Kurulmadığı Asıl Alt İşveren İlişkisi Yasal Unsurlarını Taşımıyor İse Davacının Bu İşte Çalıştırılıp Çalıştırılamayacağının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
ASIL ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Olup Olmadığı ve Yasaya Uygun Kurulup Kurulmadığı ve Asıl Alt İşveren İlişkisi Yasal Unsurlarını Taşımıyor İse Davacının Bu İşte Çalıştırılıp Çalıştırılamayacağının da Feshin Kaçınılmazlığı Yönünden Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
Y9.HD5.10.2010E. 2010/34472 K. 2010/27861"OLUMLU YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ ( 2822 S. Yasanın 15. Md. Gereği Açılan Yetki Tespitine İtiraz Davaları Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Mahkemece Delillerin Yargılamanın Tüm Safhalarında Kendiliğinden Toplanması ve Değerlendirilmesi Gerektiği )
YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ( Olumlu Yetki Tespitinin İptali - 2822 S. Yasanın 15. Md. Gereği Açılan Yetki Tespitine İtiraz Davaları Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Mahkemece Delillerin Yargılamanın Tüm Safhalarında Kendiliğinden Toplanması ve Değerlendirilmesi Gerektiği )
MUVAZAA ( Hakkı Ortadan Kaldırılan Bir Sebep Olduğu İçin İşveren Tarafından Salt Sendikanın Yetkisini Etkisiz Bırakmak İçin Muvazaalı Şekilde İşçi Alınıp İşten Çıkartılmadığının İşçilerin Sendika Üyeliklerinden İstifaya Zorlanıp Zorlanmadığının Mahkemece Kendiliğinden Nazara Alınıp İrdelenmesi Gerektiği )"
Y9.HD7.10.2010E. 2008/34982 K. 2010/27914"FAİZ ( Dava Dilekçesi İle İstenen Miktarlar İçin Dava Tarihinden Islah Dilekçesi İle İstenen Miktarlar İçin Islah Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Alacakların Tamamı İçin Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
FAİZ BAŞLANGICI ( İş Sözleşmesinin Feshedildiği Tarihte İzin Ücretinin Muaccel Olacağı - Ancak Faiz Başlangıcı Bakımından İşverenin Ayrıca Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği )
İZİN ÜCRETİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN FAİZ ( Yasal Faiz Olması Gerektiği - Mahkemece Yılık İzin Ücreti İçin Yasal Faiz Yerine Mevduata Uygulanan En Yüksek Faize Karar Verilmesi de Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
ISLAH ( Dava Dilekçesi İle İstenen Miktarlar İçin Dava Tarihinden Islah Dilekçesi İle İstenen Miktarlar İçin Islah Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Alacakların Tamamı İçin Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y9.HD19.10.2010E. 2010/28347 K. 2010/29733"İŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİNİN ESAS ALINACAĞI ( Şirket İşyerleri İle İlgili İşkolu Tespiti Yapılmış İse Gerekli Belgeler Getirtilmeden Yapılmamış İse İşkolu Başvurusu İçin Davacıya Süre Verilip Sonucu Beklenmeden Davacı Şirketin Ana Sözleşmesi Ticaret Sicil Kayıtları Getirtilmeden Mahkemenin Yetkisizliğine Karar Verilemeyeceği )
TESPİT DAVASI ( 2822 S. Yasa 15/ 1 Uyarınca "...İşletme Toplu İş Sözleşmesi İçin İtiraz İşletme Merkezinin Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesine Yapılır.." Düzenlemesi İle İşletme Merkezinin Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesinde Görüleceği )
YETKİ TESPİTİ DAVASI ( Yetkili Mahkeme Başvuru Konusu Yapılan Asıl İşin Görüldüğü Fabrika İşyerine Göre Belirleneceği - Bu Tür İtirazlar İşyerinin Bağlı Olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemede Yapılması Gerekecektir.
GÖREV ( Yetki Tespiti Davası - Yetkili Mahkeme Başvuru Konusu Yapılan Asıl İşin Görüldüğü Fabrika İşyerine Göre Belirleneceği/Bu Tür İtirazlar İşyerinin Bağlı Olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemede Yapılması Gerektiği )
İŞYERİNİN 2822 YASANIN 3/2 UYARINCA İŞLETME KABUL EDİLEMEMESİ ( Fabrikada Görülen İşler Asıl İş Pazarlama ve İdari Birimlerinin Bulunduğu İşyerinde Görülen İş İse Yardımcı İş Kabul Edilir İse Pazarlama ve İdari Birimlerinin Bulunduğu İşyerinin Asıl İşi Tamamlayan Bir Yapısının Bulunması Nedeniyle Fabrika İşyeri İle Birlikte Tek İşyeri Oluşturacağı )"
Y9.HD25.10.2010E. 2008/42911 K. 2010/30443"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşyerini Devreden Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi Kıdem Tazminatından Sorumlu İse de Bu Sorumluluğu İşçiyi Çalıştırdığı Süre ve Devir Esnasındaki İşçinin Aldığı Ücret Seviyesiyle Sınırlı Olduğu )
MÜKERRER TAHSİLAT ( Bilirkişi Tarafından Yasa ve Yerleşik İçtihatlara Göre Her Bir Şirketin Sorumlu Olduğu Kıdem Tazminatı Miktarı Hesap Edilmiş İse de Mükerrer Tahsilata Yol Açacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşyerini Devreden Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi de Kıdem Tazminatından Sorumlu İse de Bu Sorumluluğu İşçiyi Çalıştırdığı Süre ve Devir Esnasındaki İşçinin Aldığı Ücret Seviyesiyle Sınırlı Olduğu )"
Y9.HD1.11.2010E. 2010/36161 K. 2010/31045"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davacının Hastabakıcı Gibi Sağlık Personeli Sayılmasını Gerektiren Bir İşte Çalıştığının Tespit Edilmesi Halinde Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin 4857 S.K’nun 2.Md.sine Uygun Olmadığı Kabul Edilerek Davacının Başlangıçtan İtibaren Davalı Sağlık Bakanlığının İşçisi Olarak Sayılması Gerektiği )
ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLMASI ( Alt İşverenin Temizlik İşçisi Sağlık İş Kolunda Kurulu Bir Sendikaya Üye Olamayacağından Sendikanın Davacıyı Temsilen Dava Açma Yetkisinden Söz Edilemeyeceği - Davacıya Davasını Bizzat veya Vekil Aracılığı İle Takip Etmesi İçin Tebligat Yapılması Gerektiği )
TEBLİGAT ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Alt İşverenin Temizlik İşçisi Sağlık İş Kolunda Kurulu Bir Sendikaya Üye Olamayacağından Sendikanın Davacıyı Temsilen Dava Açma Yetkisinden Söz Edilemeyeceği/Davacıya Davasını Bizzat veya Vekil Aracılığı İle Takip Etmesi İçin Tebligat Yapılması Gerektiği )"
Y9.HD8.11.2010E. 2010/42692 K. 2010/32223"FARK ÜCRET ALACAĞI ( Kanunun İyi Niyete Hukuki Bir Sonuç Bağladığı Durumlarda Asıl Olanın İyi Niyetin Varlığı Olduğu Ancak Durumun Gereklerine Göre Kendisinden Beklenen Özeni Göstermeyen Kimsenin İyi Niyet İddiasında Bulunamayacağı )
İYİ NİYET İDDİASI ( Fark Ücret Alacağı - Kanunun İyi Niyete Hukuki Bir Sonuç Bağladığı Durumlarda Asıl Olanın İyi Niyetin Varlığı Olduğu Ancak Durumun Gereklerine Göre Kendisinden Beklenen Özeni Göstermeyen Kimsenin İyi Niyet İddiasında Bulunamayacağı )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Fark Ücret Alacağı - Davacı İşçilerin Davanın Esası Bakımından Haksız Olduğu Yönündeki Gerekçesi ve Dolayısıyla Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmalarının Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Vekilin Yüksek Miktarları Bulan Vekalet Ücreti İçin Dava Açması Medeni Kanunda İfadesini Bulan İyi Niyet Kuralı İle Bağdaşmadığı -Seri Davalar İle Harcanan Emek ve Mesainin Çok Üstünde Vekalet Ücreti Kazanılmasının Hukuk Düzenince Konulmayacağı )"
Y9.HD2.12.2010E. 2009/37195 K. 2010/35463"İŞE İADE TALEBİ ( İşçinin Davranışları Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilebilmesi İçin İşçinin İş Sözleşmesine Aykırı Sözleşmeyi İhlal Eden Bir Davranışının Bulunması Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( İşe İade Talebi - İşçinin Davranışları Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilebilmesi İçin İşçinin İş Sözleşmesine Aykırı Sözleşmeyi İhlal Eden Bir Davranışının Bulunması Gerektiği )
GEÇERLİ SEBEP ( Kusur ve İhmale Dayanmayan Sözleşmeye Aykırı Davranışlarından Dolayı İş Sözleşmesinin Feshi Halinde Geçerli Sebepten Söz Edilemeyeceği )
FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMASI ( İşçinin Davranışlarından ve Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenlerle İş İlişkisinin Sürdürülmesi İşveren Yönünden Önemli ve Makul Ölçüleri İçinde Beklenemeyeceği Durumlarda Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Kabulü Gerektiği )"
Y9.HD16.12.2010E. 2009/42026 K. 2010/38109"İŞE İADE İSTEMİ ( Otel Kayıtları Masraflara Dair Faturalar ve Davacının Alınan Savunmasındaki Tevil Yollu Anlatımları Nazara Alındığında Feshe Neden Olan Eylemin İş Düzenini Bozucu Nitelik Taşıdığı - Geçerli Fesih Nedeni Olduğundan Talebin Reddi Gereği )
FESHE NEDEN OLAN EYLEM ( Otel Kayıtları Masraflara Dair Faturalar ve Davacının Alınan Savunmasındaki Tevil Yollu Anlatımları Nazara Alındığında Feshe Neden Olan Eylemin İş Düzenini Bozucu Nitelik Taşıdığı - Geçerli Fesih Nedeni Olduğundan Talebin Reddi Gereği )
GEÇERLİ FESİH NEDENİ ( İşe İade İstemi - Otel Kayıtları Masraflara Dair Faturalar ve Davacının Alınan Savunmasındaki Tevil Yollu Anlatımları Nazara Alındığında Feshe Neden Olan Eylemin İş Düzenini Bozucu Nitelik Taşıdığı/İşe İade Talebinin Reddi Gereği )"
Y9.HD24.1.2011E. 2009/3392 K. 2011/23"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılması İçin Objektif Neden Bulunmadığı Durumlarda İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli Kabul Edilmesi Gerektiği - Belirli Süreli Sözleşme Yapılması İçin Objektif Neden Bulunmadığından Taraflar Arasındaki Sözleşme Belirsiz Süreli Kabul Edilmesi Gerektiği )
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılması İçin Objektif Neden Bulunmadığı Durumlarda İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli Kabul Edilmesi Gerektiği )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Yapılması İçin Objektif Neden Bulunmadığı Durumlarda İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli Kabul Edilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
Y9.HD25.1.2011E. 2010/21285 K. 2011/356"TASARRUF TEŞVİK VE NEMA ALACAĞININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Davacı İşçinin Tasarruf Teşvik Hesabına Yatırılan Ana Para Tutarı ve Nemalanmış Miktarın Gösterildiği - Tahakkuku Yapılan Bedelin Ana Para ve Nema Tutarından Mahsubunun Yapılacağı )
İŞÇİNİN NEMA ALACAĞI ( Bankadan Gelen Yazıda Davacı İşçinin Tasarruf Teşvik Hesabına Yatırılan Ana Para Tutarı ve Nemalanmış Miktarın Gösterildiği - Tahakkuku Yapılan Bedelin Ana Para ve Nema Tutarından Mahsubunun Yapılacağı ) "
Y9.HD3.2.2011E. 2009/3463 K. 2011/2315"İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Davacının Tazminattan Kesilen Gelir Vergisini İlgili Vergi Dairesinden İsteyebileceği - İşverenin Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )
GELİR VERGİSİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN KESİLMESİ ( Davacı İşçinin Gelir Vergisini İlgili Vergi Dairesinden İsteyebileceği - Mükerrer Yararlanmaya Neden Olacak Şekilde İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
İŞÇİNİN VERGİ İADESİ TUTARINI TALEP ETMESİ ( Davacı İşçinin İşe Başlatmama Tazminatından Kesilen Gelir Vergisini İlgili Vergi Dairesinden İsteyebileceği - İşverenin Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )"
Y9.HD21.3.2011E. 2009/9577 K. 2011/7569"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Çalışma Programının İşverence Yapıldığı ve Denetlendiği Sabit Olmakla İşverence Belirlenen Çalışma Programının Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Süresinde Tamamlanıp Tamamlanamayacağı Gerekirse Konunun Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ( İşçilik Alacakları - İşverence Belirlenen Çalışma Programının Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Süresinde Tamamlanıp Tamamlanamayacağı Gerekirse Konunun Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
PRİM GİYİM YARDIMI VE YAKACAK YARDIMI ( Bu Yönde İşyeri Kayıtları Üzerinden İnceleme Yaptırılmalı ve Sözü Edilen İstekler Bakımından İşyerindeki Uygulamalar Belirlenmeli ve Sonucun Göre Davacı İşçinin Bu İstekle İlgili Ödenmeyen Bir Hakkının Olup Olmadığının Tespit Olunması Gerektiği )"
Y9.HD28.4.2011E. 2009/10941 K. 2011/12589"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları - Feshe Bağlı Diğer Haklar Olan İhbar Tazminatı ve Kullanılmayan İzin Ücretlerinden Sorumluluk İse Son İşverene Ait Olmakla Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu Bulunmadığı )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Feshe Bağlı Diğer Haklar Olan İhbar Tazminatı ve Kullanılmayan İzin Ücretlerinden Sorumluluk İse Son İşverene Ait Olmakla Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu Bulunmadığı )
İŞYERİNİN DEVRİ ( İşyerinin Devredildiği Tarihe Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Devreden İşveren İle Devralan İşveren Müştereken Müteselsilen Sorumlu Olup Devreden Açısından Bu Süre Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Sınırlı Olduğu )"
Y9.HD12.5.2011E. 2009/13939 K. 2011/14401"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Eylemli Olarak Feshedildiği - İş Sözleşmesini Haklı Olarak Fesheden Davacı Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ ( İşçinin Ücretinin Kanun veya Sözleşme Hükümlerine Göre Ödenmemesi İşçiye İş Sözleşmesini Haklı Olarak Feshetme İmkanı Verdiği )
HAKLI FESİH ( İşçinin Ücretinin Kanun veya Sözleşme Hükümlerine Göre Ödenmemesi İşçiye İş Sözleşmesini Haklı Olarak Feshetme İmkanı Verdiği - İş Sözleşmesini Haklı Olarak Fesheden Davacı Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )"
Y9.HD12.5.2011E. 2010/39684 K. 2011/14489"VEKALET ÜCRETİ ( Tespitinde Kıdemin Belirleyici Unsur Olarak Kullanılmasını Engelleyen Yasal Bir Engel Bulunmadığından Sırf Bu Sebeple İşverenin Eşit Davranma Borcunu İhlal Ettiği Gerekçesine Dayanılması Hatalı Olup Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU ( Davacı Tarafça İleri Sürülmediği Halde Davalı İşverenin Aynı İşi Yapan İşçiler Bakımından Eşit Davranma Borcunu Yerine Getirmediği Gerekçesiyle ve Bu Haliyle Davacı Talebiyle Mahkeme Gerekçesi Arasında Çelişki Yaratılarak Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
ÜCRETİN TESPİTİ ( İşçilik Alacakları - İşçilere Verilecek Ücretin Tespitinde Kıdemin Belirleyici Unsur Olarak Kullanılmasını Engelleyen Yasal Bir Engel Bulunmadığından Sırf Bu Sebeple İşverenin Eşit Davranma Borcunu İhlal Ettiği Gerekçesine Dayanılması Hatalı Olup Davanın Reddi Gerektiği )"
Y9.HD26.5.2011E. 2009/14452 K. 2011/15659"MANEVİ TAZMİNAT ( Talep Taraflar Arasındaki İş İlişkisinden ve Hizmet Akdinin İfasından Kaynaklanmakta Olup Talep Hakkında Davaya Bakma Görevi İş Mahkemesinin Olmasına Karşın Yanlış Değerlendirme İle Manevi Tazminat Talebi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HİZMET AKTİNDEN DOĞAN DAVA ( Manevi Tazminat İstemi - Talep Hakkında Davaya Bakma Görevi İş Mahkemesinin Olmasına Karşın Yanlış Değerlendirme İle Manevi Tazminat Talebi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREV ( Talep Taraflar Arasındaki İş İlişkisinden ve Hizmet Akdinin İfasından Kaynaklanmakta Olup Talep Hakkında Davaya Bakma Görevi İş Mahkemesinin Olmasına Karşın Yanlış Değerlendirme İle Manevi Tazminat Talebi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y9.HD26.5.2011E. 2011/24857 K. 2011/15629"KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
GÖREV ( Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Alacaklarının Ödetilmesi İstemi - Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
İŞ AKTİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE FESHİ ( Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )"
Y9.HD31.5.2011E. 2009/10722 K. 2011/16202"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davalı İşverenin Davacının İş Sözleşmesini Feshi Haklı Olduğu - Mahkemece Bu Açık Fesih ve Onu Doğrulayan Maddi Olgulara Aykırı Olarak Yorum Yolu İle Feshin Haksızlığına Karar Verilerek Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Yerine Kabulü Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
FESHİN HAKLI OLMASI ( Mahkemece Bu Açık Fesih ve Onu Doğrulayan Maddi Olgulara Aykırı Olarak Yorum Yolu İle Feshin Haksızlığına Karar Verilerek Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Yerine Kabulü Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşverenin Davacının İş Sözleşmesini Feshi Haklı Olduğu - Mahkemece Bu Açık Fesih ve Onu Doğrulayan Maddi Olgulara Aykırı Olarak Yorum Yolu İle Feshin Haksızlığına Karar Verilerek Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği )"
Y9.HD1.6.2011E. 2010/3363 K. 2011/16270"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Davacı Daha Önce Kendisine Bildirilen Güvenlik Tedbirlerini Yeterince Uygulamayarak Dolum ve Boşaltım Kurallarına Uymayarak İş Disiplinini ve Güvenliğini Bozucu İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Davranışta Bulunduğu - Davacının Eylemleri Geçerli Fesih Ağırlığında Olduğundan/Davanın Reddi Gereği )
GEÇERLİ FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davacı İş Disiplinini ve Güvenliğini Bozucu İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Davranışta Bulunduğu/Davacının Eylemleri Geçerli Fesih Ağırlığında Olduğundan/Davanın Reddi Gereği )
İŞ DİSİPLİNİNİ VE GÜVENLİĞİNİ BOZUCU DAVRANIŞ ( Davacı Daha Önce Kendisine Bildirilen Güvenlik Tedbirlerini Yeterince Uygulamayarak Dolum ve Boşaltım Kurallarına Uymayarak İş Disiplinini ve Güvenliğini Bozucu İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Davranışta Bulunduğu - Davacının Eylemleri Geçerli Fesih Ağırlığında Olduğu )"
Y9.HD6.6.2011E. 2011/26212 K. 2011/16791"DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ ( Davacı Hakkında Davalının Şikayeti Üzerine İlgili Ceza Mahkemesinde Emniyeti Suistimal Davası Açıldığı - Ceza Mahkemesinde Bu Yöne İlişkin Verilecek Karar B.K. 53. Maddesine Göre Sonuca Etkili Olduğu/Ceza Mahkemesinin Kararının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( İşçilik Alacakları - Davacı Hakkında Davalının Şikayeti Üzerine İlgili Ceza Mahkemesinde Dava Açıldığı/Ceza Mahkemesinde Bu Yöne İlişkin Verilecek Karar B.K. 53. Maddesine Göre Sonuca Etkili Olduğu/Ceza Mahkemesinin Kararının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
CEZA MAHKEMESİ KARARI ( İşçilik Alacakları - Davacı Hakkında Davalının Şikayeti Üzerine İlgili Ceza Mahkemesinde Emniyeti Suistimal Davası Açıldığı - Ceza Mahkemesinin Kararının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )"
Y9.HD20.6.2011E. 2009/18208 K. 2011/18398"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Toplu İş Sözleşmesinin İlgili Hükmüne Göre Davcının Hafta İçi İzin Verilmesine Rağmen 3 Yevmiye Olarak Hafta Tatili Ücretine Hak Kazandığı - Toplu İş Sözleşmesinin İşçi Yararına Hükmü Değerlendirilmeksizin Karar Verilmesi Hatalı Olup Kararın Bu Yönden Bozulması Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ( Davcının Hafta İçi İzin Verilmesine Rağmen 3 Yevmiye Olarak Hafta Tatili Ücretine Hak Kazandığı - Toplu İş Sözleşmesinin İşçi Yararına Hükmü Değerlendirilmeksizin Karar Verilmesi Hatalı Olup Kararın Bu Yönden Bozulması Gerektiği )"

Y10.HD

Y10.HD12.10.2009E. 2009/5313 K. 2009/15414"YAŞLILIK AYLIĞININ FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ ( Geçiş Dönemi Tam Yaşlılık Aylığı Koşullarının Belirlenmesinde Sigortalının Mevcut ve Geçerli Sigortalılık Sürelerinin Dikkate Alınması Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Yaşlılık Aylığı Tahsis Talebinin Üç Aylık Sürenin Sona Ermesinden Önce Reddedilmesi Halinde Kurumun Ret Tarihi Üç Aylık Sürenin Sona Ermesinden Sonra Reddedilmesi veya Cevapsız Bırakılması Halinde Üç Aylık Sürenin Sona Erdiği Gün Olarak Belirleneceği )
GEÇİŞ DÖNEMİ TAM YAŞLILIK AYLIĞI KOŞULLARININ BELİRLENMESİ ( Sigortalının Mevcut ve Geçerli Sigortalılık Sürelerinin Dikkate Alınması Gerektiği - Anılan Tarihten Sonra Askerlik Borçlanması Yoluyla Elde Edilen Sigortalılık Süresinin Geçiş Dönemi Koşullarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacağı )"
Y10.HD24.12.2009E. 2009/2492 K. 2009/19214"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılık Belgelerini de İçeren Kişisel Sicil Dosyası Getirtilmeli ve Kurumca Benimsendiği İçin Taraflar Arasında Çekişme Konusu Dışında Kalan 506 S. Kanuna Tabi Tüm Sigortalılık Süresi Tarihleriyle Birlikte Ortaya Konulması Gerektiği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK BELGELERİ ( İçeren Kişisel Sicil Dosyası Getirtilmeli ve Kurumca Benimsendiği İçin Taraflar Arasında Çekişme Konusu Dışında Kalan 506 S. Kanuna Tabi Tüm Sigortalılık Süresi Tarihleriyle Birlikte Ortaya Konulması Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti - Uzman Farklı Bilirkişiden Yöntemince Düzenlenmiş Aydınlatıcı Denetime Elverişli Rapor Alınarak Yasal Düzenlemeler Karşısında Geçerli Sayılması Gereken İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
Y10.HD6.4.2010E. 2008/19350 K. 2010/5030"İŞ KAZASINA DAYALI SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİNİN RÜCUEN TAHSİLİ ( Kusur Oranları ve Aidiyetleri Hakkında Verilen Raporlar Arasında Açık Çelişki - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Kazanın Meydana Geldiği İş Kolunda İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Giderilmesi )
KUSUR ORANLARI VE AİDİYETLERİ KONUSUNDA ALINAN RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( İş Kazasına Dayalı Sürekli İş Görmezlik Nedeniyle Sigortalıya Yapılan Ödemenin Rücuen Tahsili - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporla Giderilmesi Gereği )"
Y10.HD3.5.2010E. 2009/324 K. 2010/6349"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Hukuk Hakimi Ceza Kararında Kesinleşen Kusur Oranı İle Bağlı Değil İse de Maddi Olgularla Bağlı Olduğundan ve Ceza Davasında Cezaya Mahkum Olmuş Kişiler Varsa Bu Kişilere Az da Olsa Kusur Verilmesi Gerekeceği )
KUSUR DURUMU ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik - Hukuk Hakimi Ceza Kararında Kesinleşen Kusur Oranı İle Bağlı Değil İse de Maddi Olgularla Bağlı Olduğundan ve Ceza Davasında Cezaya Mahkum Olmuş Kişiler Varsa Bu Kişilere Az da Olsa Kusur Verilmesi Gerekeceği )
İŞ GÜVENLİĞİ ( Hangi Önlemlerin Alınması Gerekeceği ve Bu Önlemlerin İşverence Alınıp Alınmadığı ve Alınmış Önlemlere Sigortalı İşçinin Uyup Uymadığı ve Dayanağı Mevzuat Hükümleri Ayrıntılarıyla İrdelenerek Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Kusur Raporu İle Hüküm Kurulması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik )"
Y10.HD3.5.2010E. 2010/2258 K. 2010/6426"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Gelirinin İlk Peşin Sermaye Değeri Davalı Kurumdan Sormak Suretiyle Belirlenerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Gelirinin İlk Peşin Sermaye Değeri Davalı Kurumdan Sormak Suretiyle Belirlenerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ( Rücuan Tazminat - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Gelirinin İlk Peşin Sermaye Değeri Davalı Kurumdan Sormak Suretiyle Belirlenerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y10.HD11.5.2010E. 2009/1329 K. 2010/6968"SİGORTALI ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Davacının İmamlık Ehliyetini Haiz Olup- Olmadığı İmamlığa Ne Zaman Başladığı Nasıl Çalıştığı ve Çalışmasının Sürekli Mi Yoksa Sadece Ramazan Aylarıyla Mı Sınırlı Olduğu Ücretinin Salma Yoluyla Mı Yoksa Köyde Oturan Sakinlerden Alınan Ücretle Mi Ödendiğinin Araştırılması Gerektiği )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Köy İmamının - Öncelikle Köyde Kaç Caminin Bulunduğu ve Camilerin Yapıldığı Tarihler Araştırılarak Davacının İmamlığa Ne Zaman Başladığı Nasıl Çalıştığı ve Çalışmasının Sürekli Mi Yoksa Sadece Ramazan Aylarıyla Mı Sınırlı Olduğu Ücretinin Salma Yoluyla Mı Yoksa Köyde Oturan Sakinlerden Alınan Ücretle Mi Ödendiğinin Araştırılması Gerektiği )
İMAMIN HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının İmamlık Ehliyetini Haiz Olup- Olmadığı İmamlığa Ne Zaman Başladığı Nasıl Çalıştığı ve Çalışmasının Sürekli Mi Yoksa Sadece Ramazan Aylarıyla Mı Sınırlı Olduğu Ücretinin Salma Yoluyla Mı Yoksa Köyde Oturan Sakinlerden Alınan Ücretle Mi Ödendiğinin Araştırılması Gerektiği )
KÖY İMAMININ ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ÜCRETİ ( Sigortalı Çalışma Sürelerinin Tespiti - Davacının İmamlık Ehliyetini Haiz Olup-Olmadığı İmamlığa Ne Zaman Başladığı Nasıl Çalıştığı ve Çalışmasının Sürekli Mi Yoksa Sadece Ramazan Aylarıyla Mı Sınırlı Olduğu Ücretinin Salma Yoluyla Mı Yoksa Köyde Oturan Sakinlerden Alınan Ücretle Mi Ödendiğinin Araştırılması Gerektiği )"
Y10.HD11.5.2010E. 2010/5851 K. 2010/6911"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Talep Tarihinde Prim ve Her Türlü Borcun Ödenmiş Olması Gereği - Prim Borcu Bulunan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Prim Borcunu Ödediği Tarihi İzleyen Aybaşında Başlatılması Gereği )
BAĞ-KUR YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Prim Borcunun Ödendiği Tarihi İzleyen Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gereği - Bağ-Kur Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Talep Tarihinde Prim ve Her Türlü Borcun Ödenmiş Olması Gereği
PRİM BORCU BULUNAN BAĞ-KUR SİGORTALISINA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Talep Tarihinde Prim ve Her Türlü Borcun Ödenmiş Olması Gereği - Yaşlılık Aylığı Prim Borcunu Ödediği Tarihi İzleyen Aybaşında Başlatılması Gereği )"
Y10.HD13.5.2010E. 2010/6484 K. 2010/7116"ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI İLE ORTAYA ÇIKAN DURUM ( İş Kazası Sonucu Sigortalıya Bağlanan Gelirin Başladığı Tarihteki İlk Peşin Sermaye Değeri İle Sosyal Yardım Zammı Toplamının Tazminine Olanak Bulunan Kısmının Tespiti Gerektiği )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( İş Kazası Sonucu Sigortalıya Bağlanan Gelirin Başladığı Tarihteki İlk Peşin Sermaye Değeri İle Sosyal Yardım Zammı Toplamının Tazminine Olanak Bulunan Kısmının Tespiti Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Açıkça Belirtilmeyerek HUMK’na Aykırı ve Hükmün Yerine Getirilmesi Aşamasında Kuşku ve Duraksamaya Yol Açıcı Nitelikte Karar Verilmesi de Usul ve Kanuna Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu )"
Y10.HD25.5.2010E. 2009/1511 K. 2010/7438"TARAF EHLİYETİ ( Dava Şartlarından Olduğu - Re'sen Gözetileceği )
DAVA ŞARTI ( Taraf Ehliyeti - Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
DAHİLİ DAVA MÜESSESESİNİN OLMAMASI ( Davalının Muvafakatı Olsa da Açılmış Davaya Sonradan Davalı Olarak Dahil Edilemeyeceği )
ÖLÜ KİŞİ HAKKINDA AÇILAN DAVA ( Kişiliğin Ölümle Sona Erdiği - Mirasçılarına Husumet Yöneltilerek Ayrı Dava Açılması ve Bu Davayla Birleştirilmesinden Sonra Devam Olunması Gerektiği )"
Y10.HD25.5.2010E. 2010/1187 K. 2010/7347"TEDAVİ GİDERİ ALACAĞININ RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( Araç Maliki Şirketin İşleten Sıfatının Araştırılacağı - Kusur Raporuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Talep Edilen Miktara Kusur Oranı Uygulanarak Mükerrer İndirim Yapılamayacağı )
ARAÇ MALİKİNİN İŞLETEN SIFATI ( Bulunup Bulunmadığının Tedavi Giderinden Oluşan Zararın Tahsilinde Araştırılacağı )
KUSUR ORANI ( Davaya Konu Edilen Miktara Uygulanarak Mükerrer İndirim Yapılamayacağı - Tahsilin Rapora Göre Olacağı )
MÜKERRER İNDİRİM ( Sürücü ve Yayanın Kusur Raporunda Belirlenen Kusur Oranlarına Göre Değerlendirilme Yapılması Gerektiği - Dava Konusu Miktar Üzerinden Kusur Oranının Uygulanamayacağı )"
Y10.HD25.5.2010E. 2010/2569 K. 2010/7454"İŞ KAZASI ( Sürekli İş Göremez Sigortalıya Bağlanan Gelirler İle Ödemelerin Tahsili Talebi - Husumetin Fabrikanın Gerçek ya da Tüzel Kişi Sahiplerine veya Adi Ortaklığı Oluşturanlara Yöneltileceği )
DAVA ŞARTI ( Taraf Olma Ehliyeti - Kamu Düzenine İlişkin Olduğu İçin Resen Dikkate Alınacağı )
TARAF EHLİYETİ ( Dava Şartı Olduğu - Taraflarca Öne Sürülmese Bile Kamu Düzenine İlişkin Olduğu İçin Resen Dikkate Alınması Gerektiği )
KAMU DÜZENİ ( Dava Şartlarından Taraf Ehliyetinin Mevcudiyeti - Mahkemece Resen Değerlendirileceği )
FABRİKAYA YÖNELTİLEN HUSUMET ( Temsilcide Yanılgıya Düşüldüğü - Fabrikanın Gerçek Veya Tüzel Kişi Sahiplerinin Belirleneceği )
ADİ ORTAKLIK ( Tüzel Kişiliği Olmadığı İçin Ortaklığı Oluşturan Kişiler Tespit Edilerek Husumet Yöneltileceği )"
Y10.HD25.5.2010E. 2010/576 K. 2010/7350"KESİLEN YETİM AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI ( Bağlanan Yetim Aylığının Bağ-Kurdan Aylık Alındığı Gerekçesiyle Kesilmesi - Yetim Aylığı Bağlanan Kız Çocuğunun Bağ-Kurdan Bağlanan Aylığının İsteğe Bağlı Sigorta Kolunundan Yaşlılık Aylığı Olması Karşısında Kesilen Yetim Aylığının İadesi Gereği )
YETİM AYLIĞININ BAĞ-KURDAN AYLIK ALINDIĞI GEREKÇESİYLE KESİLMESİ ( Kız Çocuğuna Babasından Dolayı Ölüm Aylığı Bağlanması - İsteğe Bağlı Sigorta Nedeniyle Aylık Bağlanması Nedeniyle Yetim Aylığının Kesilmesinin Hatalı Olduğu )
KIZ ÇOCUĞUNA BABASINDAN DOLAYI YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Bağ-Kurdan Yaşlılık Aylığı Alındığı Gerekçesiyle Yetim Aylığının Kesilmesi - Yaşlılık Aylığı İsteğe Bağlı Sigortaya Dayalı Olduğundan Yetim Aylığının Kesilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y10.HD27.5.2010E. 2009/1146 K. 2010/7566"İSTİRDAT İSTEMİ ( Kesin Dönüş Koşulunu Yerine Getirmeksizin Aylık Tahsis Başvurusunda Bulunan Kişinin Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını ve Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu ve Kötü Niyetli Sayılması Gerektiği )
KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yerine Getirmeksizin Aylık Tahsis Başvurusunda Bulunan Kişinin Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını ve Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu ve Kötü Niyetli Sayılması Gerektiği )
KÖTÜNİYET ( İstirdat İstemi - Kesin Dönüş Koşulunu Yerine Getirmeksizin Aylık Tahsis Başvurusunda Bulunan Kişinin Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını ve Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu ve Kötü Niyetli Sayılması Gerektiği )"
Y10.HD27.5.2010E. 2009/1483 K. 2010/7489"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Tarımsal Faaliyetin Kesintisiz Sürdürülmesine Bağlı Olduğu - Diğer Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu Kapsamına Tabi Bir İşte Çalışılması Halinde Çalışmaya Başladığı Tarihten Bir Gün Önce Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Ereceği )
BAŞKA SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ KAPSAMINDAKİ BİR İŞTE ÇALIŞMA ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Ereceği - Tarımsal Faaliyeti Kesintisiz Devam Eden Sigortalının Kısa Süreli Diğer Çalışması Dışında Tarım Bağ-Kur Sigorta Kapsamında Kaldığının Kabulü Gereği )"
Y10.HD27.5.2010E. 2009/18411 K. 2010/7539"SİGORTALILIK TESPİTİ ( İşe Giriş Bildirgesindeki Bilgilerin Davacıya Ait Olduğu/Bazı Dönem Bordrolarında Farklı Bir İsim Yazılarak Davacının Hizmet Cetveline İşlenildiği - Çalışmaların Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
EL YAZISI İLE DÜZENLENEN BORDRO ( Bazı Dönemlere Sigortalılık Tespit Talebinde Bulunanın Dışında Bir İsmin Yazıldığı ve Hizmet Cetveline İşlendiği - Çelişik Durumun Giderileceği )
İŞ YERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( El Yazısı İle Düzenlenen Dönem Bordrolarında Sigortalılığı Tespit Edilecek Kişiden Farklı Bir İsim Yazılarak Hizmet Cetveline İşlendiği - Bilgisi Olanlara Başvurularak Kuşkunun Giderilmesi Gerektiği )"
Y10.HD31.5.2010E. 2010/379 K. 2010/7639"TESPİT DAVASI ( İşverenin Davacının Annesi Olmasının Tek Başına Fiili Çalışma Olgusunun Gerçekleşmediğini Göstermeyeceği - Gerçek Çalışmanın Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
SİGORTALI ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( İşe Giriş Bildirgesi Verilip Primi Ödenmeyen Uyuşmazlık Konusu Süreye İlişkin Gerçek ve Fiili Çalışmanın Varlığının Araştırılacağı - İşverenin Davacının Annesi Olmasının Tek Başına Bunun Gerçekleşmediğini Göstermeyeceği )
FİİLİ ÇALIŞMA ( İşverenin Davacının Annesi Olmasının Tek Başına Bu Olgunun Gerçekleşmediğini Göstermeyeceği - Doğum Tarihi/Askerlikte Geçen Süreler/İşe Giriş Bildirgesinde Belirtilen Tarihte Ne İş Yaptığı Gibi Hususların Tespit Edileceği )"
Y10.HD1.6.2010E. 2009/2040 K. 2010/7829"FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Kanuni Faiz Oranlarının İlgili Dönemler Bakımından Gözönünde Bulundurulmadan Faiz Hesabı Yapılan Bilirkişi Raporlarının Hükme Dayanak Yapılamayacağı )
KANUNİ FAİZ ORANI ( Dikkate Alınmadan Faiz Hesabı Yapılan Bilirkişi Raporlarının Hükme Dayanak Edilmemesi Gerektiği )"
Y10.HD14.6.2010E. 2010/6910 K. 2010/8608"SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ ( Hesabında Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Özel Sağlık Sigortası Primlerinin Dikkate Alınamayacağı )
PRİME ESAS ÜCRETLER ( Özel Sağlık Sigortası Primlerinin Sosyal Sigorta Primlerinin Hesabında Dikkate Alınamayacağı - Prime Esas Kazanç Matrahına Dahil Edilenler Nedeniyle Yapılan Fazla Ödemelerin Belirlenmesi Gerektiği )
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ ( Sosyal Sigorta Primlerinin Hesabında Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Dikkate Alınamayacağı )"
Y10.HD6.7.2010E. 2010/2712 K. 2010/10275"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacı İlk Tevkifat Tarihi İle Tescil Tarihi Arasında Tevkifata Dayalı Olarak Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespitine Karar Verilmesini İstediği - Zorunlu Sigortalılık Niteliğinde Olan 2926 S. Yasaya Tabi Tarım Bağ-Kur Sigortalılığına Üstünlük Tanınması Gerektiği )
TEVKİFATA DAYALI OLARAK TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Zorunlu Sigortalılık Niteliğinde Olan 2926 S. Yasaya Tabi Tarım Bağ-Kur Sigortalılığına Üstünlük Tanınması Gerektiği )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacı İlk Tevkifat Tarihi İle Tescil Tarihi Arasında Tevkifata Dayalı Olarak - Zorunlu Sigortalılık Niteliğinde Olan 2926 S. Yasaya Tabi Tarım Bağ-Kur Sigortalılığına Üstünlük Tanınması Gerektiği )"
Y10.HD8.7.2010E. 2010/7471 K. 2010/10538"HİZMET TESPİT DAVASI ( 506 Sayılı Kanun Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Yetki Konusunda Düzenleme Bulunmadığı - Yetkinin Genel Yetki Kurallarına Tabi Olduğu Herhangi Bir Yetki İtirazı Bulunmadığı Halde Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Kesin Yetki Kuralı Bulunmayan Dava Konusu Olayda Yetki İtirazı Bulunmadığı Halde Mahkemenin Dosya Üzerinden Yetkisizlik Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu - 506 Sayılı Kanun Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Yetki Konusunda Düzenleme Bulunmadığı )
MAHKEMENİN RE'SEN YETKİSİZLİK KARARI VERMESİ ( Hizmet Süresinin Tespiti Davası - Yetki İtirazına Uğramayan ve Kesin Yetki Kuralına Tabi Olmayan Uyuşmazlık Hakkında Mahkemenin Dosya Üzerinde Yetkisizlik Kararı Vermesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y10.HD13.7.2010E. 2010/9495 K. 2010/11209"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( İşverenin Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk İlkesine Dayandığı - Zararlandırıcı Sigorta Olayında İşverenin Hiç Kusuru Olmasa Bile Şayet Sigortalının İşe Girişi Süresinde Kuruma Bildirilmemişse Kurumca Yapılan Sosyal Sigorta Yardımlarından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk İlkesine Dayandığı - Zararlandırıcı Sigorta Olayında İşverenin Hiç Kusuru Olmasa Bile Şayet Sigortalının İşe Girişi Süresinde Kuruma Bildirilmemişse Kurumca Yapılan Sosyal Sigorta Yardımlarından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
KUSUR DURUMU ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik/Rücuan Tazminat - Tarafların Kusur Oranı Gözetilmeksizin Belirlenen İlk Peşin Sermaye Değerinden Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Davalının Sorumlu Olduğu Miktar Belirlendikten Sonra Rücu Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik - Tarafların Kusur Oranı Gözetilmeksizin Belirlenen İlk Peşin Sermaye Değerinden Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Davalının Sorumlu Olduğu Miktar Belirlendikten Sonra Rücu Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y10.HD15.7.2010E. 2010/8127 K. 2010/11357"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Tarımsal Faaliyetin Kesintisiz Sürdürülmesine Bağlı Olduğu - Tarımsal Faaliyetin Kendi Mülkünde Yapılması Ortaklık veya Kiralamak Suretiyle Başkasının veya Kamunun Mülkünde Yapılmasının Tarım Sigortalılığına Engel Teşkil Etmediği )
TARIMSAL FAALİYET ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı - Tarımsal Faaliyetin Mülk veya Ortaklık Kira Şeklinde Olmasının Sonuca Etkili Olmadığı )
TARIMSAL FAALİYETİN MÜLK ORTAKLIK VEYA KİRA MÜLKÜNDE YAPILMASI ( Bağ-Kur Sigortalılığına Engel Oluşturmadığı )"
Y10.HD21.9.2010E. 2010/10383 K. 2010/11993"SSK TARAFINDAN KIZ ÇOCUĞUNA BAĞLANAN GELİR VE AYLIĞIN KESİLMESİ ( Evlenme SSK veya Emekli Sandığına Bağlı Çalışma veya Kendi Çalışmasına Bağlı Gelir veya Aylık Hali ile Sınırlı Olduğu - Eşin Ölümü Nedeniyle Bağlanan SSK Aylığının 06.08.2003 Tarihinden Önce Baba Üzerinden Bağlanan Ölüm Aylığının Kesilmeyeceği )
BABANIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE KIZA BAĞLANAN AYLIĞIN EŞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE BAĞLANAN AYLIK NEDENİYLE KESİLMESİ ( 506 Sayılı Kanunda Bağlanan Gelir ve Aylıkların Hangi Hallerde Kesileceğinin Sayıldığı - Eşin Ölümü Nedeniyle Bağlanan Aylığın 06.08.2003 Tarihinden Önce Baba Üzerinden Bağlanan Ölüm Aylığını Kesmeyeceği )
KIZA BAĞLANAN GELİR VE AYLIĞIN KESİLMESİ ( Eşin Ölümü Nedeniyle Bağlanan Aylık Nedeniyle 06.08.2003 Tarihinden Önce Baba Üzerinden Bağlanan Ölüm Aylığı Kesilemeyeceği )"
Y10.HD27.9.2010E. 2010/10189 K. 2010/12254"TARAF EHLİYETİ ( Ölü Kişiye Karşı Dava Açılamayacağı - Davanın Husumetten Reddedileceği )
ÖLÜ KİŞİ ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Kişiliğin Ölümle Sona Erdiği - Dahili Dava Müessesesi Olmadığı İçin Husumetten Reddinin Gerektiği )
DAVA ŞARTI ( Taraf Ehliyeti - Mahkemece Re'sen Gözetileceği )
DAHİLİ DAVA ( Müessesesinin Olmadığı - Ölü Kişi Adına Açılan Davanın Husumet Nedeniyle Reddedileceği )
YARGILAMA AŞAMASINDA DAVALININ ÖLMESİ ( Yasal Mirasçılarına Tebligat Yapılarak Taraf Teşkili Tamamlandıktan Sonra Yargılamaya Devam Edileceği )"
Y10.HD4.10.2010E. 2010/8664 K. 2010/12663"TIBBİ CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Hastanın Dava Konusu Cihazı Kullanımı Gereksiniminin Hukuk Genel Kurulu Kararında Öngörüldüğü Üzere Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Tarafından Yapılacak İncelemeyle Ortaya Konulmasının Zorunlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili - Hastanın Dava Konusu Cihazı Kullanımı Gereksiniminin Hukuk Genel Kurulu Kararında Öngörüldüğü Üzere Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Tarafından Yapılacak İncelemeyle Ortaya Konulması Zorunluluğunun Bulunduğu )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI ( Kullanım Gereğinin Tespitine Karşın Özellikli Cihaz Kullanımını Gerektirir Tıbbi Zorunluluk Ortaya Konulamadığı Takdirde Özelliği Olmayan Cihaz Esas Alınarak Kurum Tarafından Karşılanacak Bedelin Belirlenmesi Gerektiği )
RAYİCİN BELİRLENMESİ ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili - Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığının Konuya İlişkin Görüşü de Alınmak Suretiyle Rayiç Belirlenmesi Gerektiği )"
Y10.HD14.10.2010E. 2009/5281 K. 2010/13730"GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Dışında Kalan Hususların Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmamış Olup Bu Durum Karşısında Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin de Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmamış Olup Bu Durum Karşısında Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin de Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )
POLİÇE LİMİTİ ( Geçici İşgöremezlik Ödeneği - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Dışında Kalan Hususların Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmadığı/Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )"
Y10.HD19.10.2010E. 2010/10281 K. 2010/13927"YERSİZ OLARAK ÖDENEN MAAŞLARIN DAVALIDAN TAHSİLİ ( İstemin Yasa Tarafından Korumaya Değer Bir Hakka İlişkin Olup Olmadığı ve Davanın Somut Koşulları Yönünden Konuya İlişkin Mevzuat Çerçevesinde Hükmolunabilecek Bir Alacak Olup Olmadığının Mahkemece Yapılan Tahkikat Sonucunda Ortaya Konulması Gerektiği )
İSTEMİN YASA TARAFINDAN KORUMAYA DEĞER BİR HAKKA İLİŞKİN OLUP OLMADIĞI ( Davanın Somut Koşulları Yönünden Konuya İlişkin Mevzuat Çerçevesinde Hükmolunabilecek Bir Alacak Olup Olmadığının Mahkemece Yapılan Tahkikat Sonucunda Ortaya Konulması Gerektiği )
DİLEKÇENİN HAKİM HAVALESİNDE DURUŞMADAN SONRA GELDİĞİNİ İLİŞKİN KAYIT BULUNMAMASI ( Davalının Yokluğunda Yürütülen Yargılama Sürecinde Dahi Hakimin Karar Verebilmesi Davanın Hüküm Kurulabilecek Derecede Aydınlanmış Olmasına Bağlı Olduğu )"
Y10.HD26.10.2010E. 2009/1281 K. 2010/14471"SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ VAZGEÇİLMEZLİĞİ ( Sosyal Yardım Niteliğindeki Sosyal Destek Ödemesinin Sadece Kanunda Belirtilen Yasalar Kapsamındaki Sigortalılara Uygulanacağı )
VAKIF ÜYELERİ ( Davalı Vakıf Gibi 506 S. Kanunun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf Üyelerinin Madde Uyarınca 506 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmadıklarının Açık Bulunmasına Göre Sosyal Destek Ödemesinden Yararlandıran Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINI GERÇEKLEŞTİREN VAKIFLAR ( 506 S. Kanunun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf Üyelerinin Madde Uyarınca 506 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmadıklarının Açık Bulunmasına Göre Sosyal Destek Ödemesinden Yararlandıran Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )"
Y10.HD30.11.2010E. 2010/23 K. 2010/15759"YERSİZ ÖDENEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN TAHSİLİ ( Sigortalı İşsizin Kusurunun Bulunmadığı Gözetilerek Temerrüt Gününden İtibaren İşleyecek Faizden Sorumlu Olması Gerektiği ve İcra İnkar Tazminatına da Hükmolunamayacağı Yönleri Üzerinde Durulması Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE ZAMANAŞIMI ( Hak Edilmeyen İşsizlik Ödenekleri Sebebiyle Oluşan Kurum Alacağı Yönünden 1 Yıl ve Herhalde Bir Talep Hakkının Doğumundan İtibaren 10 Yıl Olduğu )
FAİZDEN SORUMLULUK ( Yersiz Ödenen İşsizlik Ödeneğinin Tahsili - Sigortalı İşsizin Kusurunun Bulunmadığı Gözetilerek Temerrüt Gününden İtibaren İşleyecek Faizden Sorumlu Olması Gerektiği ve İcra İnkar Tazminatına da Hükmolunamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Hak Edilmeyen İşsizlik Ödenekleri Sebebiyle Oluşan Kurum Alacağı Yönünden 1 Yıl ve Herhalde Bir Talep Hakkının Doğumundan İtibaren 10 Yıl Olduğu )"
Y10.HD27.12.2010E. 2010/7189 K. 2010/17542"SİGORTALILIK SÜRESİ BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Borçlanma Bedelinin İadesi İstemi - Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sigortalılık Süresi Başlangıcının Tespiti - Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
Y10.HD28.12.2010E. 2009/9954 K. 2010/17840"YETİM AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - 5434 S. K. Hükümlerince Bağlanan Davaya Konu Aylığın Kesilmesi 5434 S. K Hükümlerine Tabi Olduğundan Uyuşmazlığın Çözümünde Ne 506 S.K Ne de 5510 S.K'un Uygulama Yeri Bulunmadığı )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( 5434 S. K. Hükümlerince Bağlanan Davaya Konu Aylığın Kesilmesi 5434 S. K Hükümlerine Tabi Olduğundan Uyuşmazlığın Çözümünde Ne 506 S.K Ne de 5510 S.K'un Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
GÖREV ( Yetim Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali/Borçlu Olmadığının Tespiti - 5434 S. K. Hükümlerince Bağlanan Davaya Konu Aylığın Kesilmesi 5434 S. K Hükümlerine Tabi Olduğundan Uyuşmazlığın Çözümünde Ne 506 S.K Ne de 5510 S.K'un Uygulama Yeri Bulunmadığı )
GÖREVE VE YETKİYE İTİRAZ ( Mahkemenin İlk Önce Görevli Olup Olmadığı Hususunun Aydınlatılması Gerektiği Görevli Olunmaması Durumunda Yetki İtirazının İncelenmesinin Görevli Mahkemeye Bırakılması Gerektiği )"
Y10.HD15.2.2011E. 2011/786 K. 2011/1723"SÜREKLİ ÇALIŞMANIN VE EKSİK BİLDİRİLEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Uyulan Önceki Bozma İlamı İçeriğinde Hükme Dayanak Yapılan Tanık Anlatımlarının Yetersiz Olduğu - Uyulan Bozma İlamı İçeriğine Uygun İnceleme ve Araştırma Yapılmaksızın Hüküm Kurulamayacağı )
BOZMAYA UYMA ( Sürekli Çalışmanın ve Eksik Bildirilen Çalışma Sürelerinin Tespiti - Uyulan Önceki Bozma İlamı İçeriğinde Hükme Dayanak Yapılan Tanık Anlatımlarının Yetersiz Olduğu/ Uyulan Bozma İlamı İçeriğine Uygun İnceleme ve Araştırma Yapılmaksızın Hüküm Kurulamayacağı )"
Y10.HD22.2.2011E. 2011/1188 K. 2011/2085"İTİRAZIN İPTALİ ( Takip ve Davaya Konu İşlemiş ve İşleyecek Faizin Ödenmemesi ve Temyize Konu İtirazın İptali Davasının da Faiz Masraf ve Vekalet Ücretine Yönelik Bulunması Karşısında Anılan Kalemler Yönünden Davanın Konusuz Kaldığına İlişkin Mahkeme Kabulünün İsabetsizliği )
FAİZ MASRAF VE VEKALET ÜCRETİ ( İtirazın İptali - İşlemiş ve İşleyecek Faizin Ödenmemesi ve Temyize Konu İtirazın İptali Davasının da Faiz Masraf ve Vekalet Ücretine Yönelik Bulunması Karşısında Anılan Kalemler Yönünden Davanın Konusuz Kaldığına İlişkin Mahkeme Kabulünün İsabetsizliği )"
Y10.HD24.2.2011E. 2011/279 K. 2011/2285"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Prim Borçlarının Yapılandırılması ve Taksitlendirilmesi Hükümlerinden Yararlandırılması Gerektiğinin Tespiti - Kooperatif Kaydi Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı - Kooperatif Kaydı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
ADRES ARAŞTIRMASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Adres Bilgilerini Saklamakla Görevli İlgili Nüfus Müdürlüğü ve Adres Alt Yapısından Sorumlu İl Özel İdaresi ve Belediyeler İle Adres Değişikliğini Bildirmekle Yükümlü Muhtarlıklardan da Sorulmak Suretiyle Davacının Bu Dönemde Nerede Oturduğunun Araştırılması Gerektiği )"
Y10.HD24.2.2011E. 2011/561 K. 2011/2248"TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Davalı Güvence Hesabının Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Yapılan Ödemeler Yönünden Poliçe Limiti Yönündeki Sorumluluğunun Açıklığa Kavuşturulması İçin Ödemeye İlişkin Tüm Kayıt ve Belgeler Davalı Sigorta Şirketinden Celbedilmesi Gerektiği )
GÜVENCE HESABI ( Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm - Davalı Güvence Hesabının Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Yapılan Ödemeler Yönünden Poliçe Limiti Yönündeki Sorumluluğunun Açıklığa Kavuşturulması İçin Ödemeye İlişkin Tüm Kayıt ve Belgeler Davalı Sigorta Şirketinden Celbedilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm - Ödemeye İlişkin Tüm Kayıt ve Belgeler Davalı Sigorta Şirketinden Celbedilmeli Gerekirse Sigorta Şirketinin Kayıtları Üzerinde Sigorta ve Mali Mevzuattan Anlayan Bilirkişiler Marifetiyle İnceleme Yapılarak Ödeme Olgusu Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y10.HD24.2.2011E. 2011/837 K. 2011/2266"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Tevkifatın Tarihi Sorulmak Suretiyle Tespit Edilmeli Davacının Davaya Konu Dönemin Tümünde Nerede Oturduğu ve Ortaklık veya Kiralamak Suretiyle Başkalarının Mülkünde Tarımsal Faaliyette Bulunup Bulunmadığını Tespit Etmek Gerektiği )
TARIMSAL FAALİYET ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Tevkifatın Tarihi Sorulmak Suretiyle Tespit Edilmeli Davacının Davaya Konu Dönemin Tümünde Nerede Oturduğu ve Ortaklık veya Kiralamak Suretiyle Başkalarının Mülkünde Tarımsal Faaliyette Bulunup Bulunmadığını Tespit Etmek Gerektiği )
TARIMSAL AMAÇLI KREDİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Kooperatif ve Bankalardan Tarımsal Amaçlı Kredi Kullanıp Kullanmadığı Tohum veya Gübre Alımlarına İlişkin Belgeleri Bulunup Bulunmadığı Müstahsil Makbuzları İle Özel Şirketlere Ürün Teslim Etti İse Buna İlişkin Belgeler Celp Edilmesi Gerektiği )"
Y10.HD3.3.2011E. 2011/1038 K. 2011/2731"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Rücuan Alacak - Sigortalıya Bağlanan Gelir ve Sosyal Yardım Zammının Başladığı Tarihteki İlk Peşin Sermaye Değerleri de Dikkate Alınmak Suretiyle Davanın Aynen Kabulü Gerektiği )
RÜCUAN ALACAK ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sürekli İş Göremezlik/Rücuan Alacak - Sigortalıya Bağlanan Gelir ve Sosyal Yardım Zammının Başladığı Tarihteki İlk Peşin Sermaye Değerleri de Dikkate Alınmak Suretiyle Davanın Aynen Kabulü Gerektiği )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Başladığı Tarihteki İlk Peşin Sermaye Değerleri Dikkate Alınmak Suretiyle Davanın Aynen Kabulü Gerektiği - Sigortalıya Farklı Tarihlerde Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Yönünden Her Bir Ödeme Tarihinin Karşılık Geldiği Tutarla ve İstemle Sınırlı Olarak Faiz Başlangıcına Esas Alınması Gerektiği )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Rücuan Alacak - Sigortalıya Farklı Tarihlerde Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Yönünden Her Bir Ödeme Tarihinin Karşılık Geldiği Tutarla ve İstemle Sınırlı Olarak Faiz Başlangıcına Esas Alınması Gerektiği )"
Y10.HD7.3.2011E. 2011/2070 K. 2011/2917"HACZİN KALDIRILMASI VE İSTİHKAK İDDİASI ( Faturayı Düzenleyen İşyerinden Faturadaki Malların Kime Satıldığı Hususunda Beyanının Alınması Ayrıca Yasal Olarak Tutmak Zorunda Oldukları Defterlerine İşlenip İşlenmediğinin İncelenmesi Gerektiği )
FATURA MALLARININ ALINMASI ( Haczin Kaldırılması ve İstihkak İddiası - Dosyaya Sunulan Faturayı Düzenleyen İşyerinden Faturadaki Malların Kime Satıldığı Hususunda Beyanının Alınması Ayrıca Yasal Olarak Tutmak Zorunda Oldukları Defterlerine İşlenip İşlenmediğinin İncelenmesi Gerektiği )
DEFTERLERİN İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ ( Faturayı Düzenleyen İşyerinden Faturadaki Malların Kime Satıldığı Hususunda Beyanının Alınması Ayrıca Yasal Olarak Tutmak Zorunda Oldukları Defterlerine İşlenip İşlenmediğinin İncelenmesi Gerektiği - Haczin Kaldırılması ve İstihkak İddiası )"
Y10.HD8.3.2011E. 2011/1610 K. 2011/3118"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Sigortalıya Bağlanan İlk Peşin Sermaye Değerli Gelir ve Masraf Toplamına Mahkemece Kabul Edilen Hakkaniyet İndirimi Oranı Uygulanarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik - Sigortalıya Bağlanan İlk Peşin Sermaye Değerli Gelir ve Masraf Toplamına Mahkemece Kabul Edilen Hakkaniyet İndirimi Oranı Uygulanarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Her Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullara Göre Değerlendirileceği Yönündeki Usul Kuralından Hareketle Davacının Davada Haksız Çıkan Taraf Olarak Nitelenip Vekalet Ücretiyle Sorumluluğuna Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y10.HD10.3.2011E. 2009/17324 K. 2011/3247"ZORUNLU SİGORTALILIK TESPİTİ ( Davacının Sigortalılık Tesciline İlişkin Giriş Bildirgesinin Re'sen Tanzim Edilerek Kuruma İbraz Edilmiş Olması Karşısında Geçici 18. Madde Hükmünün Kanunun Yayım Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmiş Bulunmasına Göre Somut Olayda Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )
SİGORTALILIK TESCİLİNE İLİŞKİN GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Re'sen Tanzim Edilerek Kuruma İbraz Edilmiş Olması Karşısında Geçici 18. Madde Hükmünün Kanunun Yayım Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmiş Bulunmasına Göre Somut Olayda Uygulanma Olanağının Bulunmadığı - Zorunlu Sigortalılık Tespiti )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Zorunlu Sigortalılık Tespiti - Davacının Sigortalılık Tesciline İlişkin Giriş Bildirgesinin Re'sen Tanzim Edilerek Kuruma İbraz Edilmiş Olması Karşısında Geçici 18. Madde Hükmünün Kanunun Yayım Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmiş Bulunmasına Göre Somut Olayda Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )"
Y10.HD21.3.2011E. 2011/2928 K. 2011/3751"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Bağlanan Gelirlerin Tahsili - İş Kazasının Gerçekleştiği İş Kolu İle İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Alanında Uzman Kişilerden Seçilecek Bilirkişi Kurulundan Sıralanan Maddi ve Hukuki Olgular Işığında Yeniden Yapılacak İncelemeyle Mevzuat Uyarınca Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiğinin Tespiti Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - İş Kazasının Gerçekleştiği İş Kolu İle İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Alanında Uzman Kişilerden Seçilecek Bilirkişi Kurulundan Yapılacak İncelemeyle Mevzuat Uyarınca Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiğinin Tespiti Gereği )
KUSUR AİDİYETİ ( Mevzuat Uyarınca Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiği Bu Önlemlerin İşverence Alınıp Alınmadığı ve Alınmış Önlemlere Sigortalının Uyup Uymadığı Yönlerinin Yargısal Denetime Elverir Biçimde İrdelenip Çelişkiden Uzak Rapor Alınması Gerektiği )"
Y10.HD29.3.2011E. 2011/2368 K. 2011/4334"KURUM ZARARININ RÜCUAN TAHSİLİ DAVASI ( İş Kazasında Yürürlükte Olan Yasa Gereği İşe Giriş Bildirgesinin Çalışmaya Başladıktan İtibaren 1 Aylık İçinde Kurum'a Verileceği - Davacının İşe Girişinin Kazadan Sonra Bildirilmesi Durumunda İşverenlerin Sorumlu Olacağı )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN KURUMA İBRAZI ( İş Kazasında Yürürlükte Olan Yasa Gereği İşe Giriş Bildirgesinin Çalışmaya Başladıktan İtibaren 1 Aylık İçinde Kurum'a Verileceği )
İŞVERENLİK SIFATI ( Kurum Zararının Rücuan Tahsili Davası - Dosya Kapsamında İşverenlik Sıfatı Tam Olarak Belirli Olmayan Davalının Konumunun Tespit Edileceği )"
Y10.HD5.4.2011E. 2011/1736 K. 2011/4775"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacının Çalıştığı Kısmı Gösterir İşyeri Krokisi Eklenerek Davacı İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim Koşulları İle Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiği Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
ÇALIŞMA KOŞULLARI ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Çalıştığı Kısmı Gösterir İşyeri Krokisi Eklenerek Davacı İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim Koşulları İle Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İŞYERİ KROKİSİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Çalıştığı Kısmı Gösterir İşyeri Krokisi Eklenerek Davacı İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim Koşulları İle Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
Y10.HD23.5.2011E. 2010/66 K. 2011/7237"SAĞLIK HİZMET BEDELİ ( Trafik Kazaları Sebebiyle Üniversitelere Bağlı Hastaneler ve Diğer Bütün Resmi ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sundukları Sağlık Hizmet Bedelleri Kazazedenin Sosyal Güvencesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanacağı )
TRAFİK KAZALARI ( Sebebiyle Üniversitelere Bağlı Hastaneler ve Diğer Bütün Resmi ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sundukları Sağlık Hizmet Bedelleri Kazazedenin Sosyal Güvencesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanacağı )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Motorlu Bir Aracın Karayolunda İşletilmesi Sırasında Bir Kimsenin Ölümüne veya Yaralanmasına Bir Şeyin Zarara Uğramasına Neden Olması Halinde O Aracı İşletenin Zarara Uğrayan Üçüncü Kişilere Karşı Olan Mali ve Hukuki Sorumluluğunu Belli Limitler Dahilinde Güvence Altına Almak Üzere Oluşturulduğu )"
Y10.HD30.6.2011E. 2011/6413 K. 2011/9823"TRAFİK KAZALARINA SAĞLIK TEMİNATI SAĞLAYAN ZORUNLU SİGORTALAR ( Katkı Paylarının % 15'ini Aşmamak Üzere Münhasıran Bu Teminatın Karşılığı Olarak Hazine Müsteşarlığınca Sigortacılık İlkeleri Çerçevesinde Maktu veya Nispi Olarak Belirlenen Tutarın Tamamı Sigorta Şirketleri ve Güvence Hesabı Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarılacağı )
SİGORTA ŞİRKETLERİ VE GÜVENCE HESABI ( Maktu veya Nispi Olarak Belirlenen Tutarın Tamamı Sigorta Şirketleri ve Güvence Hesabı Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarılacağı - Aktarım İle Sigorta Şirketlerinin ve Güvence Hesabının Bu Teminat Kapsamındaki Yükümlülükleri Sona Ereceği )
SAĞLIK HİZMET BEDELLERİ ( Trafik Kazalarına Sağlık Teminatı Sağlayan Zorunlu Sigortalar - 6111 S. K’nun 59. Md.sine Göre Belirlenen Tutarın % 20'sinden Fazla Olmamak Üzere Belirlenecek Tutarın Üç Yıl Süreyle Ayrıca Aktarılmasıyla Anılan Dönem İçin İlgili Sigorta Şirketleri ve Güvence Hesabının Yükümlülükleri Sona Ereceği )"

Y11.HD

Y11.HD15.2.2010E. 2008/10767 K. 2010/1702"SİGORTA TAZMİNATININ HAKSIZ YERE ÖDENMEDİĞİ İDDİASI ( Alacak İstemi - Davacı Vekiline Dava Dışı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Aleyhine de Dava Açması İçin Süre Verilmesi ve Dava Açıldığı Takdirde Eldeki İşbu Davayla Birleştirilmesi İddia ve Savunma Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sigorta Tazminatının Haksız Yere Ödenmediği İddiası - Dava Dışı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Aleyhine de Dava Açması İçin Süre Verilmesi ve Dava Açıldığı Takdirde Eldeki İşbu Davayla Birleştirilmesi Gerektiği )
PARANIN KOOPERATİF KREDİ BORCU NEDENİYLE DAVA DIŞI BAKANLIK HESABINA AKTARILMASI ( Doğru Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Davacının Kendisinin ve Murisinin Kefili Bulunduğu Ortakların Kullandığı Kooperatif Kredi Borcunun Muaccel Hale Gelip Gelmediğinin Tespiti Gerektiği )"
Y11.HD26.3.2010E. 2010/1838 K. 2010/3389"KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yazarkasaların Uyumluluk Problemi Nedeniyle Kullanılması Mümkün Olmayan Bu Nedenle de Tamiri Gerekmeyen Nitelikte Bulunmaları ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Olmaları Nedeniyle Ancak Hurda Değerine Hükmedilebileceği )
HURDA DEĞERİ ( Kiralananın Hor Kullanılması Nedeniyle Tazminat - Yazarkasaların Uyumluluk Problemi Nedeniyle Kullanılması Mümkün Olmayan Bu Nedenle de Tamiri Gerekmeyen Nitelikte Bulunmaları ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Olmaları Nedeniyle Ancak Hurda Değerine Hükmedilebileceği )
YAZAR KASALAR ( Uyumluluk Problemi Nedeniyle Kullanılması Mümkün Olmayan Bu Nedenle de Tamiri Gerekmeyen Nitelikte Bulunmaları ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Olmaları Nedeniyle Ancak Hurda Değerine Hükmedilebileceği )"
Y11.HD21.4.2010E. 2009/14761 K. 2010/4278"TEKEL HAKKI ( Mektup ve Haberleşme Mahiyetindeki Mektuplarla Kartların Taşınması Bakımından Mevcut Olduğu - Davalı İş Yerinde Tespit Edilen ve Geçerli Tarifelere Göre Zarara Neden Olan Gönderilerin İhlal Niteliğinde Olduğu )
POSTA ÜCRETİ ( Davacının Mektup ve Haberleşme Mahiyetindeki Mektuplarla Kartların Taşınması Bakımından Tekel Hakkı Olduğu/Geçerli Tarifelere Göre Zarara Neden Olan Davalı İş Yerindeki Gönderilerin İhlal Niteliğinde Olduğu - Zararın Tazmin Edileceği )"
Y11.HD26.4.2010E. 2010/4509 K. 2010/4426"KOOPERATİF KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ ( Davaya Konu Alacağın Faiz Alacağı Olduğu Var Sayılan Kısmı da HUMK'nun 1/1. Md. Kapsamında Görevde Dikkate Alınmayacak Olan Temerrüt Faizi Olmayıp Sözleşme Hükümlerine Göre Öngörülen Dönemlerin Sonunda Ana Paraya Dönüşmüş Bir Alacak Olduğu )
GÖREV ( Kooperatif Kredi Borcunun Tahsili - Davaya Konu Alacağın Faiz Alacağı Olduğu Var Sayılan Kısmı da HUMK'nun 1/1. Md. Kapsamında Görevde Dikkate Alınmayacak Olan Temerrüt Faizi Olmayıp Sözleşme Hükümlerine Göre Öngörülen Dönemlerin Sonunda Ana Paraya Dönüşmüş Bir Alacak Olduğu )
TEMERRÜT FAİZİ ( Davaya Konu Alacağın Faiz Alacağı Olduğu Var Sayılan Kısmı da HUMK'nun 1/1. Md. Kapsamında Görevde Dikkate Alınmayacak Olan Temerrüt Faizi Olmayıp Sözleşme Hükümlerine Göre Öngörülen Dönemlerin Sonunda Ana Paraya Dönüşmüş Bir Alacak Olduğu - Davaya Konu Alacağın Tamamının Asıl Alacak Olması/Davaya Bakmanın Kendi Görevine Girdiğinin Kabulü Gereği )"
Y11.HD29.4.2010E. 2010/5369 K. 2010/4704"KOOPERATİFTEN ÇIKMA PAYININ ÖDENMESİ TALEBİ ( Davacının Davalı Kooperatife Anahtar Teslim Sözleşmesi Uyarınca Ödediği Bedelin Genel Kurul Kararı İle Artırıldığı - Davacının Yine de Alacağı Olduğu/Davanın Kısmen Kabul Edileceği )
ANAHTAR TESLİM SÖZLEŞMESİ ( Kooperatiften Çıkma Payının Ödenmesi Talebi - Alacaklı Olan Davacının Davasının Kısmen Kabul Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
Y11.HD17.5.2010E. 2008/13907 K. 2010/5400"SERMAYE PİYASASI KURULU ( SPK'ya Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Açılması Gereği )
İDARİ YARGI ( Sermaye Piyasası Kuruluna Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Açılması Gereği )
YARGI YOLU ( Gerekçede Yargı Yolu Yönünden Reddedilen Davanın Husumet Yönündün Reddi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu - SPK'ya Karşı İdari Yargıda Dava Açılması Gereği )"
Y11.HD25.5.2010E. 2010/2872 K. 2010/5879"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Alınan Ek Raporda İtiraz Üzerinde Durulmamış Davacı Yan Bu Rapora da İtiraz Ettiği - Mahkemece Bu Yönler Tartışılmamış ve Bilirkişiden Bu Noktaya İlişkin Ek Rapor Dahi Alınmamasının İsabetsizliği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Menfi Tespit İstemi - Alınan Ek Raporda İtiraz Üzerinde Durulmamış Davacı Yan Bu Rapora da İtiraz Ettiği/Mahkemece Bu Yönler Tartışılmamış ve Bilirkişiden Bu Noktaya İlişkin Ek Rapor Dahi Alınmamasının İsabetsizliği )
İHTARNAMEDE İSTENİLEN BORÇ ( Kaynağı Üzerinde Durulması ve Menfi Tespit İsteminin Buna Göre Ele Alınması Gerektiği )"
Y11.HD31.5.2010E. 2009/250 K. 2010/6100"MADDİ TAZMİNAT ( Akaryakıt İstasyonunda Yakıt İkmali Yapılan Araca Dizel Yerine Benzin Konularak Zarara Uğramasına Neden Olmak - Akaryakıt İşleticisinin Hangi Aracın Hangi Yakıtla Çalıştığını Bilen Personel İstihdam Etmesi Gerektiğinden Çalıştığı Yakıt Türü Uyarısı Bulanan Araçtaki Zarardan Sorumlu Olduğu )
DİZEL ARACA BENZİN YAKITI KONULMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARAR ( Akaryakıt İşleticisinin Basiretli Tacir Gibi Davaranma Sorumluluğu - Hangi Yakıtla Çalıştığına Diar Yeterli Uyarı Bulanan Araca Yanlış Yakıt Konulması Nedeniyle Oluşan Zarardan Akaryakıt İşleticisinin Sorumlu Olduğu )
BASİRETLİ TACİR ( Dizel Araca Benzin Konulması Nedeniyle Oluşan Zarar - Akaryakıt İşleticisinin Basiretli Tacir Olarak Hangi Aracın Hangi Yakıtla Çalıştığını Bilen Personel İstihdam Etmesi Gerektiği )"
Y11.HD31.5.2010E. 2009/341 K. 2010/6169"ÇEKİN SEBEPSİZ İKTİSABINA İLİŞKİN DAVA ( Davanın Çekin Zamanaşımına Uğramasından İtibaren 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinde Açılması Gereği - Keşideci Davalının Hasımsız Olarak Açtığı Zayi Davasının Zamanaşımını Kesmeyeceği )
KEŞİDECİNİN HASIMSIZ OLARAK AÇTIĞI ZAYİ DAVASI ( Çeke İlişkin - Bu Davanın Eldeki Sebepsiz İktisap Davasında Zamanaşımını Kesen Bir Faktör Olmadığının Gözetileceği/Davalının Zamanaşımı Definin Kabul Edileceği )
ZAMANAŞIMI ( Çekin Sebepsiz İktisabına İlişkin Dava - Davanın Çekin Zamanaşımına Uğramasından İtibaren 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinde Açılması Gereği )
SEBEPSİZ İKTİSAP DAVASI ( Çeke İlişkin - Keşideci Davalının Hasımsız Olarak Açtığı Zayi Davasının Eldeki Davada Zamanaşımını Kesmeyeceği )"
Y11.HD17.6.2010E. 2008/12259 K. 2010/7050"MUNZAM ZARARIN TAHSİLİ ( Alım Gücünün Azalması Nedeniyle Alacaklının Temerrüt Faizini Aşan Zararı Olup Olmadığı Var İse Maruz Kaldığı Zarar Miktarını Değinilen Unsurların Toplanıp Ortalamaları Bulunarak Belirlemek Gerektiği )
ALIM GÜCÜNÜN AZALMASI ( Nedeniyle Alacaklının Temerrüt Faizini Aşan Zararı Olup Olmadığı Var İse Maruz Kaldığı Zarar Miktarını Değinilen Unsurların Toplanıp Ortalamaları Bulunarak Belirlemek Gerektiği )
ALACAĞIN GEÇ TAHSİL EDİLMESİ NEDENİYLE GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Alım Gücünün Azalması Nedeniyle Alacaklının Temerrüt Faizini Aşan Zararı Olup Olmadığı Var İse Maruz Kaldığı Zarar Miktarını Değinilen Unsurların Toplanıp Ortalamaları Bulunarak Belirlemek Gerektiği )"
Y11.HD17.6.2010E. 2010/6928 K. 2010/6993"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacıların Uğradığı Gerçek Zarar Miktarından Davalı Sigorta Şirketince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası Dolayısıyla Ödenen TL İle Zorunlu Trafik Sigorta Sözleşmesi Dolayısıyla Ödenen Miktarın Düşülmesi Gerektiği )
ZORUNLU TRAFİK SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davacıların Uğradığı Gerçek Zarar Miktarından Davalı Sigorta Şirketince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası Dolayısıyla Ödenen TL İle Zorunlu Trafik Sigorta Sözleşmesi Dolayısıyla Ödenen Miktarın Düşülmesi Gerektiği )
KARAYOLU TAŞIMACILIK SİGORTASI ( Davacıların Uğradığı Gerçek Zarar Miktarından Davalı Sigorta Şirketince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası Dolayısıyla Ödenen TL İle Zorunlu Trafik Sigorta Sözleşmesi Dolayısıyla Ödenen Miktarın Düşülmesi Gerektiği )"
Y11.HD21.6.2010E. 2009/1578 K. 2010/7127"AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Kooperatif ile Üyeleri Arasında Açılacak Dava ve Takiplerde Kooperatif Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Aidat Alacağının Tahsili - Kooperatif ile Üyeleri Arasında Açılacak Dava ve Takiplerde Kooperatif Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin Yetkili Olduğu )
KOOPERATİF İLE ÜYELERİ ARASINDA AÇILACAK DAVA VE TAKİPLER ( Kooperatif Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin Yetkili Olduğu )"
Y11.HD21.6.2010E. 2009/1607 K. 2010/7099"KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNE KEFALETTEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Mahkemece Davacının Bu Talebi Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kredi Kartı Sözleşmesine Kefaletten Kaynaklanan Alacağın Tahsili İstemine İlişkin Olup İtirazın İptali İstemi Söz Konusu Olmadığı - Davanın Kabulüne Karar Verildikten Sonra Davalı Aleyhine Bu Meblağın %40'ı Oranında Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
KEFALETTEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Mahkemece Davacının Bu Talebi Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği )"
Y11.HD8.7.2010E. 2009/2396 K. 2010/8135"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME İDDİASINA DAYALI ALACAK ( Keşidecinin Lehtar İle Arasındaki Temel İlişki Nedeniyle Borcunun Devam Ettiği ve Zenginleşmenin Bulunmadığını İddia ve İspat Etmesinin Yanı Sıra Lehtara Ödemede Bulunduğunu İddia Etmesinin de Mümkün Olduğu - Ödemenin Temel İlişkiye Dayanması Gerektiği )
KEŞİDECİNİN BU ÇEK SEBEBİYLE ÖDEME YAPTIĞINI KANITLAMASI ( Keşideci Davalı Yönüyle TTK'nun 644. Md.sinde Yazılı Sebepsiz Zenginleşme Olgusunun Gerçekleşmemesi Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )
ÖDEME BELGESİ ( Davalı Keşidecinin İbraz Ettiği ve Dayandığı Ödeme Belgesi Üzerinde Durularak Dava Konusu Çek Nedeniyle Yapılmış Kuşku Duyulmayacak Bir Ödemenin Var Olup Olmadığının Davalı ve Dava Dışı Ltd. Şti. Defterleri Üzerinde Yapılacak Bilirkişi İncelemesi İle Ortaya Konması Gerektiği )"
Y11.HD12.7.2010E. 2009/2193 K. 2010/8233"MENFİ TESPİT DAVASI ( Keşidecinin Rıza Dışı Elden Çıkan Çekin Bedelinin İstenmesi Halinde Borçlu Olmadığının Tespitini İsteyebileceği )
ÇEKİN İPTALİ ( Hamilinin Rızası Dışında Elinden Çıktığı İddiasıyle Talep Edebileceği )
RIZA DIŞI ELDEN ÇIKAN ÇEK ( Hamilinin Çekin İptalini İsteyebileceği - Keşidecinin Muhatabı Ödemekten Men Edebileceği Veya Borçlu Olmadığına Dair Tespit Davası Açabileceği )"
Y11.HD12.7.2010E. 2009/2390 K. 2010/8242"KOOPERATİFİN SİCİLDEN TERKİN KAYDININ İPTALİ VE İHYASI ( Davacının Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esasına Kayden Açtığı Davanın Derdest Olduğu - Dava Sona Ermeden Davalı Kooperatifin Tüzel Kişiliğine Son Vermesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
DERDEST DAVA BULUNMASI ( Kooperatifin Sicilden Terkin Kaydının İptali ve İhyası - Davacının Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esasına Kayden Açtığı Davanın Derdest Olduğu/Dava Sona Ermeden Davalı Kooperatifin Tüzel Kişiliğine Son Verilemeyeceği )
KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Sicilden Terkin Kaydının İptali ve İhyası - Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar İle Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilmesine ve Ticaret Sicil Kaydının Kapatılmasına Karar Verilerek Bu Hususun Yayınlandığı/Derdest Dava Bulunması Nedeniyle Kooperatifin Tüzel Kişiliğine Son Verilemeyeceği )"
Y11.HD12.7.2010E. 2009/2510 K. 2010/8271"ACENTE SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Vekalet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri - Ret Gerekçesi Farklı Olan Davalılar Yönünden Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Alacaktan Sorumluluklarına Göre Farklı Belirlenmesi Gereği )
RET GEREKÇESİ FARKLI KARARDA YARGILAMA GİDERİ ( Davalılar Yönünden Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Alacaktan Sorumluluklarına Göre Farklı Belirlenmesi Gereği )"
Y11.HD20.9.2010E. 2009/2331 K. 2010/8849"ZARARIN TAZMİNİ ( Mevduat Sahibinin Kusuru İspatlanmadıkça Usulsüz Olarak İnternetten Çekilen Para Nedeniyle Doğan Zararın Tamamından Banka Sorumlu Olduğu )
USULSÜZ ÇEKİLEN PARA ( Zararın Tazmini - Mevduat Sahibinin Kusuru İspatlanmadıkça Usulsüz Olarak İnternetten Çekilen Para Nedeniyle Doğan Zararın Tamamından Banka Sorumlu Olduğu )
İNTERNETTEN ÇEKİLEN PARA ( Mevduat Sahibinin Kusuru İspatlanmadıkça Usulsüz Olarak İnternetten Çekilen Para Nedeniyle Doğan Zararın Tamamından Banka Sorumlu Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Hesapta Bulunan Paranın Bilgisi ve İzni Dışında İnternet Yoluyla Yapılan İşlemler Sonucu Çekilmesi Nedeniyle Tazminat - Mevduat Sahibinin Kusuru İspatlanmadıkça Usulsüz Olarak İnternetten Çekilen Para Nedeniyle Doğan Zararın Tamamından Banka Sorumlu Olduğu )"
Y11.HD20.9.2010E. 2009/2732 K. 2010/8952"GÖREVSİZLİK KARARI ( Dosyanın Talep Halinde Görevli Mahkemeye Gönderilmesine İlişkin Kararın Ardından 10 Günlük Yasal Sürenin Geçtiği/Bu Süreden Sonra Gönderme Talebinde Bulunulduğu - Davanın Açılmamış Sayılacağı )
İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI ( Görev Yönünden Red Kararı Verildiği - 10 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Talebinde Bulunulduğu- Davanın Açılmamış Sayılacağı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Görev Yönünden Red ve Talep Halinde Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesine Karar Verildiği - 10 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra Talepte Bulunulduğu )"
Y11.HD20.9.2010E. 2009/3159 K. 2010/8922"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kambiyo Sendinden Dolayı Kendisine Müracaat Edilen Kimse Keşideci ve Önceki Hamillerden Biriyle Arasındaki Defiyi Müracaat Edene Karşı İleri Süremeyeceği - Hamilin Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Ettiği Kötü Niyetli Olduğu İddiası Menfi Tespit Davasıyla İleri Sürülmesi Gereği )
BONONUN VADE TARİHNDEN ÖNCE CİRO EDİLMESİ ( Hamilin Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Etmesi - Menfi Tespit Davası )"
Y11.HD11.10.2010E. 2009/3771 K. 2010/9986"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Senetteki İmzanın Kendi Eli Ürünü Olmadığı İçin Borçlu Bulunmadığının Kabul Edileceği - Kötüniyet Tazminat Talebinin Reddedileceği )
İMZAYA İTİRAZ ( Adli Tıp Kurumu Raporuyla İmzanın Kendi Eli Ürünü Olmaması Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verileceği - Kötüniyet Tazminat Talebinin Reddedileceği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Talebinin Reddedileceği - Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Kabulü Nedeniyle Borçlu Bulunmadığının Tespiti İle Yetinileceği )"
Y11.HD18.10.2010E. 2009/4223 K. 2010/10434"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Karşılıksız Çıkan Çekin Banka Tarafından Şerh Vurulduktan Sonra Kaybolduğu - Davalının İmzayı İnkar Ettiği/Çekin Aslı Olmadığından ve Fotokopisinin Delil Değeri Bulunmadığından Davanın Reddedileceği )
ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Karşılıksız Çıkan Çekin Banka Tarafından Şerh Vurulduktan Sonra Kaybolduğu - Davalının İmzayı İnkar Ettiği/Çekin Aslı Olmadığından ve Fotokopisinin Delil Değeri Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN BANKACA ŞERH VURULDUKTAN SONRA KAYBOLMASI ( Sebepsiz Zenginleşme Davası - Davalının İmzayı İnkar Ettiği/Çekin Aslı Olmadığından ve Fotokopisinin Delil Değeri Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
İMZA İNKARI ( Karşılıksız Çıkan Çekin Banka Tarafından Şerh Vurulduktan Sonra Kaybolduğu - Davalının İmzayı İnkar Ettiği/Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Çek Bedelinin Tahsili Talebinin Reddedileceği )"
Y11.HD20.10.2010E. 2009/391 K. 2010/10568"YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ ORANI ( Kamu Bankalarının 1 Yıllık Euro Mevduatına Uyguladıkları En Yüksek Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsili ve Davacının Faiz Alacağına İlişkin İsteminin Kabulü İle Bu Miktarın Davalıdan Tahsilinin İsabetli Olduğu )
FAİZ UYGULAMASI ( Yabancı Para Borcunda Faiz Oranı - Kamu Bankalarının 1 Yıllık Euro Mevduatına Uyguladıkları En Yüksek Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsili ve Davacının Faiz Alacağına İlişkin İsteminin Kabulü Gerektiği )"
Y11.HD20.10.2010E. 2010/12196 K. 2010/10581"İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İtiraz Edenin Asıl Borçlu Yararına İpotek Miktarı Kadar Kefil Olmayı da Aynı İpotek Akit Tablosunda Kabul Etmiş Bulunduğu ve Kefalet Miktarı Göz Önüne Alınarak İhtiyati Haciz Kararının Verildiği - Borçlunun İtirazlarının Yerinde Olmadığı Gerekçesiyle İtirazın Reddi Gereği )
İPOTEK MİKTARI KADAR KEFİL OLMA ( İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi - İtiraz Edenin Borçlu Yararına İpotek Miktarı Kadar Kefil Olmayı da Aynı İpotek Akit Tablosunda Kabul Ettiği ve Kefalet Miktarı Göz Önüne Alınarak İhtiyati Haciz Kararının Verildiği/Borçlunun İtirazlarının Yerinde Olmadığı )
KEFİL OLMA ( İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi - İtiraz Edenin Borçlu Yararına İpotek Miktarı Kadar Kefil Olmayı da Aynı İpotek Akit Tablosunda Kabul Ettiği ve Kefalet Miktarı Göz Önüne Alınarak İhtiyati Haciz Kararının Verildiği/Borçlunun İtirazlarının Yerinde Olmadığı )"
Y11.HD22.11.2010E. 2009/5637 K. 2010/11838"ORTAKLIĞIN DEVRİNİN TESPİTİ ( İsteminin Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu/İhraç Kararının İptal Edilemeyeceği - Davacı ve Eşinin Aynı Çatı Altında Birlikte Yaşadığı Savunulup Kanıtlanmadığı/Tebligatın Geçersiz Olduğu )
KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı ve Eşinin Aynı Çatı Altında Birlikte Yaşadığı Savunulup Kanıtlanmadığı/Tebligatın Geçersiz Olduğu - İhraç Kararının Kesinleştiği )
TEBLİGAT ( Davacı ve Eşinin Aynı Çatı Altında Birlikte Yaşadığı Savunulup Kanıtlanmadığı ve Geçersiz Olduğu - Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararının Kesinleşmiş Olduğu )"
Y11.HD6.12.2010E. 2009/6405 K. 2010/12556"MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ ( Her İki Markanın Esaslı Unsurunu "Kral" İbaresi Oluşturmakta Olup Markalarda Yer Alan Diğer Unsurlar da İltibası Ortadan Kaldırıcı Mahiyette Olmadığı - Davacının Öncelikli Hak Sahibi Olması Olgusu Nazara Alınarak Davalı Markanın Hükümsüzlüğü Gereği )
İLTİBAS ( Markanın Hükümsüzlüğü İstemi - Markalarda Yer Alan Diğer Unsurlar da İltibası Ortadan Kaldırıcı Mahiyette Olmadığı/Davacının Öncelikli Hak Sahibi Olması Olgusu Nazara Alınarak Davalı Markasının Hükümsüzlüğü Gereği )
MARKALARDA YER ALAN UNSURLAR ( İltibası Ortadan Kaldırıcı Mahiyette Olmadığı - Davacının Öncelikli Hak Sahibi Olması Olgusu Nazara Alınarak Davalı Markasının Hükümsüzlüğü Gereği )"
Y11.HD17.1.2011E. 2010/14930 K. 2011/223"İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( Bono Keşidecisi Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin Protesto Aranmayacağı )
BONO KEŞİDECİSİ HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Verilebilmesi İçin Protesto Aranmayacağı )
PROTESTO ( Bono Keşidecisi Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin Protesto Aranmadığı - İhtiyati Haciz Hamil Tarafından Keşideci Aleyhinde İstendiği/Bono Bedeli Vadesinde Ödenmediğinden İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Gerektiği )"
Y11.HD14.2.2011E. 2011/741 K. 2011/1607"LİMİTED ŞİRKETTEKİ PAY DEVRİNİN İŞLENMESİ TALEBİ ( Pay Devrinin Tarafları Bağlaması İçin Yasada Öngörülen Paydaş Çoğunluğunun Devre Muvafakat Etmiş Olması Gereği )
PAYDAŞLARIN PAY DEVRİNE MUVAFAKATİ ( Limited Şirketteki Pay Devrinin ve Ortaklıktan Ayrılmanın Tespiti Talebi - Yasada Öngörülen Paydaş Çoğunluğunun Devre Muvafakati Sağlanana Kadar Devrin Askıda Kalacağı )
PAY DEVRİNİN TARAFLARI BAĞLAMASI ( Limited Şirkette - Pay Devrinin Tarafları Bağlaması İçin Yasada Öngörülen Paydaş Çoğunluğunun Devre Muvafakat Etmiş Olması Gereği )"
Y11.HD24.3.2011E. 2011/2977 K. 2011/3343"İSTİRDAT İSTEMİ ( Kontenjan Sözleşmesi Gereğince Davacı Tarafından Ödenen Avans Karşılığı Hizmet Alınmadığı İddiasıyla - Dava Dışı Şirketten Alacağın Varlığını Kanıtlama Yükümlülüğünün Davalı Şirkette Olduğunun İlke Olarak Kabul Edilmesi ve Bundan Sonra Davacının İstirdadı Kabil Bir Alacağı Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
İSPAT YÜKÜ ( İstirdat İstemi - Kontenjan Sözleşmesi Gereğince Davacı Tarafından Ödenen Avans Karşılığı Hizmet Alınmadığı İddiasıyla/Dava Dışı Şirketten Alacağın Varlığını Kanıtlama Yükümlülüğünün Davalı Şirkette Olduğunun İlke Olarak Kabul Edilmesi ve Bundan Sonra Davacının İstirdadı Kabil Bir Alacağı Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
KONTENJAN SÖZLEŞMESİ ( Gereğince Davacı Tarafından Ödenen Avans Karşılığı Hizmet Alınmadığı İddiasıyla İstirdat İstemi - Dava Dışı Şirketten Alacağın Varlığını Kanıtlama Yükümlülüğünün Davalı Şirkette Olduğunun İlke Olarak Kabul Edilmesi ve Bundan Sonra Davacının İstirdadı Kabil Bir Alacağı Olup Olmadığının Tespiti Gereği )"
Y11.HD28.3.2011E. 2011/3208 K. 2011/3456"İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Duruşmalı Olarak Yapılan İtirazın Duruşma Gününün İtiraz Eden Vekillerine Hatalı Olarak Tebliğ Edildiği - Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
DURUŞMA GÜNÜNÜN BİLDİRİLMESİ ( İhtiyati Hacze İtiraz - Duruşmalı Olarak Yapılan İtirazın Duruşma Gününün İtiraz Eden Vekillerine Hatalı Olarak Tebliğ Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( İhtiyati Hacze İtiraz - Duruşmalı Olarak Yapılan İtirazın Duruşma Gününün İtiraz Eden Vekillerine Hatalı Olarak Tebliğ Edilmesinin Savunma Hakkını Kısıtladığı ) "
Y11.HD21.6.2011E. 2009/8549 K. 2011/7510"ŞİRKET HİSSESİNİN DEVRİ ( Davacının Payını Noter Sözleşmesi İle Devir Ortakların Muvafakat Etmesi ve Pay Defterine Yazılmasıyla Yasal İşlemlerin Tamamlandığı - Pay Defterinin Niteliği Gereği Tasdik Mecburiyetinin Bulunmadığı )
PAY DEFTERLERİNİN TASDİK MECBURİYETİ OLMADIĞI ( Limited Şirket Ortağının Payını Noter Sözleşmesi İle Devri Ortakların Muvafakat Etmesi ve Pay Defterine Yazılmasıyla Yasal İşlemlerin Tamamlandığı - Devrin Geçerli Olduğu )
ŞİRKET PAY DEFTERLERİ ( TTK. Md. 66/1 Uyarınca Defterin Niteliği Gereği Tasdik Mecburiyeti Bulumadığı - Açılış Tasdiki Bulunmayan Pay Defterine Yapılan Kaydın Geçerliliği )
HİSSE DEVRİNİN PAY DEFTERİNE İŞLENMESİ ( Defterin Tasdik Mecburiyetinin Bulunmadığı - Limited Şirket Ortağının Payını Noter Sözleşmesi İle Devri Ortakların Muvafakat Etmesi ve Pay Defterine Yazılmasıyla Yasal İşlemlerin Tamamlandığı )"

Y12.HD

Y12.HD12.9.2005E. 2005/13525 K. 2005/16820"AZINLIK HİSSEDARLARININ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLATMAYA İZİN ALMALARI ( İcra Yolu İle Uygulatılabileceği )
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLATMAYA İZİN ALMAK ( Azınlık Hissedarlarının - İcra Yolu İle Uygulatılabileceği )
GENEL KURUL GÜNDEMİNE MADDE EKLETTİRMEK ( Azınlık Hissedarlarının Eklettirmelerinin Mümkün Olduğu )"
Y12.HD14.1.2010E. 2009/19201 K. 2010/480"BONO ( Üzerinde Yazan ve Hangi Alacakların Karşılığı Olarak Verildiğini İçeren Açıklamaların Keşideci Tarafından İmza Edilmediği/Takip Talebinde ve Ödeme Emrinde Belirtilenlere İlişkin Belgenin de Olmadığı - Dosya Üzerinden Karar Verilemeyeceği/Duruşma Açılması Gerektiği )
KEŞİDECİNİN İMZASI ( Olmadığı Hallerde Bonoda Yazan Açıklamaların Onun Açısından Bağlayıcı Olmayacağı )"
Y12.HD20.1.2010E. 2009/29987 K. 2010/1174"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( Takibin Kesinleşmesinden Önceki Devrede Zamanaşımının Gerçeklşetiği İtirazı Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 5 Günlük Sürede Yapılması Gereği - Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazının Süreye Tabi Olmaksızın Yapılabileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUNDA ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Süreye Tabi Olmaksızın İleri Sürülebileceği - Takibin Kesinleşmesinden Önceki Devrede ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 5 Günlük Yasal Sürede Yapılması Gereği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takip/Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Süreye Tabi Olmaksızın İleri Sürülebileceği - Takibin Kesinleşmesinden Önceki Devrede ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 5 Günlük Yasal Sürede Yapılması Gereği )"
Y12.HD11.3.2010E. 2009/23794 K. 2010/5705"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Zorunlu Olarak Kurulmuş Olanları Hariç Üzerinde İpotek Bulunan Taşınmaz Hakkında Meskeniyet İddiasında Bulunulamayacağı - Keşif ve Bilirkişi Ücretinin Yatırılması İçin Hakim Tarafından Kesin Mehil Verilmesinin Yargılamanın Aşaması Gözetildiğinde Ağır Olduğu )
MESKENİYET İDDİASI ( Üzerinde İhtiyari İpotek Bulunan Taşınmaz Hakkında Bulununlan Meskeniyet İddiasının Dinlenmeyeceği - Hakim Tarafından Verilen Kesin Mehil Yargılamanın Sürümcümede Kalmasını Engellemeye Yönelik Olduğu )
KESİN MEHİL ( Amacı Yargılamanın Sürümcemede Bıraklmasının Önlemek ve Yargılamanın Süraatine Hizmet Olduğu - Yargılamanın Başında Sayılacak Aşamada Verilen Kesin Mehile Rağmen Yargılama Masrafları Kesin Mehil Süresinden Sonra Yatırılsa da Yargılamanın Sürümcemede Kalmasına Yol Açmadığı )
HAKİMİN VERDİĞİ KESİN SÜRE ( Süre Tayini Hakimin Takdirine Bırakılan Hallerde Yapılacak İşlemin Niteliğine Göre Makul Bir Süre Belirlenmesi Gereği - Hakimin Verdiği ve Kesin Olduğu Belirtilen Sürede İşlemin Mutlaka Yapılması Gereği Sürenin Bitiminden Sonra İşlem Yapılamayacağı )
HAKİM TARAFINDAN VERİLEN KESİN SÜREDEN SONRA İŞLEM YAPILMASI ( Yargılamayı Sürümcemede Bırakma Amacına Yönelik Olmaması )"
Y12.HD23.3.2010E. 2009/25188 K. 2010/6742"DAVADAN FERAGAT ( Temyizde Edildiği - Mahkemece Feragate İlişkin Karar Verilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )
VEKİLİN DAVADAN FERAGAT YETKİSİ ( Vekaletme İle Yetki Belgesi Kapsamından Anlaşılması Gerektiği )"
Y12.HD19.4.2010E. 2009/28396 K. 2010/9525"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Yetki İtirazında Bulunulması - İhtiyati Haciz Kararından Sonra Bu Kararın Dayanağı Olan Alacak Davası İhtiyati Haciz Kararını Veren Mahkemede de Açılabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( İhtiyati Haciz Kararından Sonra Bu Kararın Dayanağı Olan Alacak Davası İhtiyati Haciz Kararını Veren Mahkemede de Açılabileceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - İhtiyati Haciz Kararından Sonra Bu Kararın Dayanağı Olan Alacak Davası İhtiyati Haciz Kararını Veren Mahkemede de Davanın Açılabileceği )"
Y12.HD19.4.2010E. 2010/5770 K. 2010/9488"İPOTEKLİ TAŞINMAZ ( İcra Takibi Sonunda 3. Kişinin Taşınmazının Paraya Çevrilmesi Söz Konusu Olduğundan Onun Hakkında da Takip Yapılacağı )
BİRLİKTE TAKİP ZORUNLULUĞU ( Takibin İpotek Veren 3. Kişi İle Asıl Borçluya Karşı Yapılacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapıldığı - İpotek Verenin Sonradan Takip Edilerek İki Takibin Birleştirilmesinin Mümkün Olduğu )"
Y12.HD3.6.2010E. 2010/1493 K. 2010/13909"BONO ( Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadi Taşıması Gerektiği )
TEMİNAT SENEDİ ( Ön Yüzünde Bu Senet Daire Karşılığı Verildiğine İlişkin Şerhi Taşıyanın Bu Nitelikte Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU ( Bononun Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadi Taşıması Gerektiği - Teminat Senedi İle Yapılan Takibin İptalinin Gerektiği )"
Y12.HD8.6.2010E. 2010/2662 K. 2010/14487"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİNİN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAMASI ( Halinde Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu - İpotek Veren 3. Kişi Yönünden Borç Muaccel Hale Getirilmediği Taktirde Onun Hakkında Takip Başlatılamayacağı )
BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAMA ( İpotekli Taşınmazın Maliki - Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
İHBAR ZORUNLULUĞU ( Borçlu Taşınmazı İpotek Verenden İpotekle Yükümlü Olarak Satın Alan 3. Kişi Olduğu - İhbar Yapılmadıkça 3. Kişi Yönünden Borç Muaccel Olmadığı Cihetle Mahkemece Şikayet Eden Yönünden Takibin İptali Gerektiği )"
Y12.HD15.6.2010E. 2010/2743 K. 2010/15402"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Hissedarlara Taşınmaz Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
HİSSEDARLARA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI ( Birinci İhale Günündeki Satışta İhale Bedelinin Tahmini Değerin % 60'ını Bulması ve Ayrıca Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Karşılaması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ ( Tüm İcra Masraflarını Değil Paraya Çevirme ve Paylaştırma Masraflarını Geçmesi Gerektiği - Satış Bedelinden İhale Tarihine Kadarki Masraflar Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi İstemi )"
Y12.HD28.6.2010E. 2010/4360 K. 2010/16813"İPOTEK BORCU ( Borçlunun Kiracısı Tarafınca Kira Bedellerinin Senetle Ödendiği - Takip Talebi Tarihi İtibariyle Ödenmeyenlerin Tesbit Edilip Sonuca Göre Karar Verileceği )
İPOTEK BORÇLUSUNUN KİRACISI ( Kira Bedellerinin Senetle Ödendiği - Takip Talebi Tarihi İtibariyle Ödenmeyenlerin Tesbit Edilmesi Gerektiği )"
Y12.HD5.7.2010E. 2010/5636 K. 2010/17806"İPOTEK AKİT TABLOSU ( Takipte İstenen Faiz Oranının Buradaki İle Uyumlu Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Takipte İstenen Faiz Oranının Burada Gösterilene Uygunluğunun İnceleneceği )
FAİZ ORANI ( Takipte İstenenin İpotek Akit Tablosu ve Genel Kredi Sözleşmesindekine Aykırı Olup Olmadığının İncelenmesi Gerektiği )"
Y12.HD6.7.2010E. 2010/5767 K. 2010/17932"TAŞINMAZIN ESASLI VASIFLARINDA HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Bilirkişi Aracılığı İle İhaleye Konu Taşınmazda Tapu Kaydı ve Dayanakları Esas Alınarak Keşif Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşülmesi - Bilirkişi Aracılığı İle İhaleye Konu Taşınmazda Tapu Kaydı ve Dayanakları Esas Alınarak Keşif Yapılması Gerektiği )
SÖZLEŞME KURULURKEN YANILMA ( Satışa Esas Kıymet Takdir Raporunun Gerçeğe Aykırı Olduğunun İhale İle Satılan Dairenin Zeminde Mevcut Olmadığının Tespiti Halinde Taşınmazın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşülmesi Söz Konusu Olacağından Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD6.7.2010E. 2010/5774 K. 2010/17962"KISA KARAR ( Gerekçeli Karar İle Aralarında Çelişkinin Bulunması Halinde Kararın Bozulması Gerektiği )
GEREKÇELİ KARAR ( Kısa Karar İle Aralarında Çelişki Olduğu İçin Yeniden Hüküm Kurulmak Üzere Kararın Bozulacağı )"
Y12.HD6.7.2010E. 2010/5790 K. 2010/17969"İSTİRDAT DAVASI ( 2004 S.K. Md. 72/7 Uyarınca Kesinleşmiş İcra Takibi Dolayısı İle Cebri İcra Tehdidi Altında Borçlu Olmadığı Bir Parayı Tamamen Ödemek Zorunda Kalanların Açabileceği )
MEFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMÜŞ OLMASI ( İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Koşulunu Ortadan Kaldırmayacağı )"
Y12.HD13.7.2010E. 2010/6591 K. 2010/18867"BONODA İKİ LEHDARIN BULUNMASI ( Para Borcu Olması Nedeniyle Olaya B.K.nun 69. Md.sinin Uygulanamayacağı - Alacaklılar Arasında Teselsül İfade Eden Bir Kayıt da Bulunmadığından Lehdarlardan Birisi Tek Başına Senetten Doğan Hakkının Tamamını İsteyemeyeceği Ancak Yarısını Dava ve Takip Edebileceği )
LEHDARLARDAN BİRİNİN TEK BAŞINA SENETTEN DOĞAN HAKKININ TAMAMINI İSTEYEMEYECEĞİ ( Ancak Yarısını Dava ve Takip Edebileceği/Bonoda İki Lehdarın Bulunması - İcra Takibinin Yarısı Yönünden İptal Kararı Verilmesi Gerektiği )
SENETTE İKİ LEHDARIN BULUNMASI ( Alacaklılar Arasında Teselsül İfade Eden Bir Kayıt da Bulunmadığından Lehdarlardan Birisi Tek Başına Senetten Doğan Hakkının Tamamını İsteyemeyeceği Ancak Yarısını Dava ve Takip Edebileceği )"
Y12.HD13.7.2010E. 2010/6815 K. 2010/19067"TENKİSE İLİŞKİN İLAMLAR ( Takibe Konulması İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan ve Fiili İmkansızlık Nedeniyle Bedelin Tahsiline Dair Verilen Karar - Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu İçin Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN KARARLAR ( Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasında Fiili İmkansızlık Nedeniyle Bedelin Tahsiline Dair Verilen Karar )"
Y12.HD27.9.2010E. 2010/20564 K. 2010/21317"HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ( İhbarnamenin Tebliğ Tarihinden Sonra Doğmuş Bir Alacağın Varlığı Halinde Mahkemenin de Kabulünde Olduğu Gibi Yeni Bir 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilerek veya İİK'nun 78. Md. Kapsamında Haciz Müzekkeresi İle Bu Alacağın Haczedilmesinin Mümkün Olduğu )
89/1 HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ ( Tebliğ Tarihinden Sonra Doğmuş Bir Alacağın Varlığı Halinde Mahkemenin de Kabulünde Olduğu Gibi Yeni Bir 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilerek veya İİK'nun 78. Md. Kapsamında Haciz Müzekkeresi İle Bu Alacağın Haczedilebileceği )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN SÜRESİNDE İTİRAZINI YAPMASI ( Yapan 3. Şahsa 1 Haciz İhbarına İtiraz Etmemenin Sonuçlarını İhtar Eden Muhtıra Gönderilemeyeceği - Bu İçerikteki Yazının İİK'nun 78. Md.sinde Açıklanan Haciz Müzekkeresi Olarak Kabul Edilemeyeceği/Muhtıranın İptali Gerektiği )"
Y12.HD28.9.2010E. 2010/9017 K. 2010/21337"TEBLİGAT ( Muhatabın Nerede Olduğu En Yakın Komşusuna Sorulmuşsa da Bu Kişinin Kim Olduğu Tevsik Edilmediği Gibi İmzadan İmtina Edip Etmediği Hususu da Tebliğ Mazbatasına Yazılmadığı - Yapılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olup Dairemizin Süregelen İçtihatlarına Göre Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Tebligat Memuru Tarafından Muhatabın Nerede Olduğu En Yakın Komşusuna Sorulmuşsa da Bu Kişinin Kim Olduğunun Tevsik Edilmediği - Yapılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olup Dairemizin Süregelen İçtihatlarına Göre Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ İLANI ( Tebligat Memuru Tarafından Muhatabın Nerede Olduğu En Yakın Komşusuna Sorulmuşsa da Bu Kişinin Kim Olduğunun Tevsik Edilmediği - Yapılan Satış İlanı Tebligatı Usulsüz Olup Dairemizin Süregelen İçtihatlarına Göre Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
Y12.HD4.10.2010E. 2010/9251 K. 2010/22025"PARA VE BORÇTAN BAŞKA İLAMLARIN İCRASI ( Ayıplı Malın Misli İle Değiştirilmesi Veya Bedelinin Tahsili Talebi - Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Olmadığından 2004 S.K. Md. 24/5 Hükmündeki Koşullara Göre İşlem Yapılacağı )
AYIPLI MALIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Olmadığından 2004 S.K. Md. 24/5 Hükmündeki Koşullara Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
AYIPLI MALIN MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi Olmadığı Takdirde 2004 S.K. Md. 24 Gereğince İşlem Yapılmasına Karar Verildiği - Taşınır Malın Değeri İlamda Yazılı Olmadığından 2004 S.K. Md. 24/5 Hükmündeki Koşullara Göre İşlem Yapılacağı )"
Y12.HD18.10.2010E. 2010/11203 K. 2010/23657"ÇEKLERİN KAYBOLMASI NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Takip Alacaklısı Tarafından Çekin Muhatap Bankaya Süresinde İbraz Edilmesi Suretiyle Alacaklının Takip Hakkını Kazandığı veHer İki Borçlu Yönünden Takip Kesinleştikten Sonra Açılan Çek İptali Davasının Sonuçlandığı - Şikayetin Reddi Gereği )
TAKİP KESİNLEŞTİKTEN SONRA AÇILAN ÇEK İPTALİ DAVASI ( Takip Alacaklısı Tarafından Çekin Muhatap Bankaya Süresinde İbraz Edilmesi Suretiyle Alacaklının Takip Hakkını Kazandığı veHer İki Borçlu Yönünden Takip Kesinleştikten Sonra Açılan Çek İptali Davasının Sonuçlandığı - Şikayetin Reddi Gereği )
ÇEK İPTALİ DAVASI ( Çeklerin Kaybolması Nedeniyle - Takip Alacaklısı Tarafından Çekin Muhatap Bankaya Süresinde İbraz Edilmesi Suretiyle Alacaklının Takip Hakkını Kazandığı veHer İki Borçlu Yönünden Takip Kesinleştikten Sonra Açılan Çek İptali Davasının Sonuçlandığı/Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD19.10.2010E. 2010/11657 K. 2010/23896"HACZİN YASAK OLDUĞU HALLERE İLİŞKİN TALEPLER ( Borçlunun Muvafakatinin Bulunmaması Halinde İcra Müdürü Tarafından Reddedileceği )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Borçlunun Muvafakatinin Bulunduğu Hallerde Mümkün Olduğu )"
Y12.HD21.10.2010E. 2010/10659 K. 2010/26076"FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKA ( Yönetim ve Denetiminin Fona Devredileceği - İznin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Resmi Gazetede Yayımlanmasından İtibaren Takiplerin Duracağı/Yeni Takip Açılmayacağı )
İŞÇİLİK ALACAĞI ( Faaliyet İzni Kaldırılan Banka Aleyhine Alınan İlamdaki İşçilik Alacağını TMSF'nin Doğrudan Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verileceği )
TMSF ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( Faaliyet İzni Kaldırılan Banka Aleyhine Alınan İlamdaki İşçilik Alacağını TMSF'nin Doğrudan Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verileceği )"
Y12.HD28.10.2010E. 2010/12392 K. 2010/25143"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçinin Takip Borçlusu İle Birlikte Borçlu Olduğu Öne Sürülen 3. Kişi Olduğu - İhalenin Feshi Talebinin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( İhalenin Feshi Talebi - Şikayetçinin Takip Borçlusu İle Birlikte Borçlu Olduğu Öne Sürülen 3. Kişi Olduğu/Talebin Reddedileceği )
ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( İhalenin Feshini Talep Eden Şikayetçinin 3. Kişi Olduğu - Talebin Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekirken Cezaya Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD22.11.2010E. 2010/27341 K. 2010/26974"HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Belediyeye Ait Tarla Vasfındaki Taşınmazın Kiraya Verildiği/Kamu Hizmetinde Kullanılmadığı - Sadece Borçlu Belediye Tarafından Kamuya Tahsis Kararı Verilmiş Olmasının Sonuç Doğurmayacağı/Şikayetin Reddedileceği )
BELEDİYEYE AİT TARLA VASFINDAKİ ARAZİNİN HACZİ ( Arazinin Kiraya Verildiği/Kamu Hizmetinde Kullanılmadığı - Sadece Borçlu Belediye Tarafından Kamuya Tahsis Kararı Verilmiş Olmasının Sonuç Doğurmayacağı/Haczedilemezlik Şikayetinin Reddi Gerektiği )
KAMU HİZMETİNDE KULLANILMAYAN BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Tarla Vasfındaki Taşınmazın Kiraya Verildiği - Sadece Borçlu Belediye Tarafından Kamuya Tahsis Kararı Verilmiş Olmasının Sonuç Doğurmayacağı/Haczedilemezlik Şikayetinin Reddedileceği )
KAMUYA TAHSİS KARARI ( Belediyeye Ait Tarla Vasfındaki Taşınmazın Kiraya Verildiği/Kamu Hizmetinde Kullanılmadığı - Sadece Borçlu Belediye Tarafından Verilen Kararın Sonuç Doğurmayacağı/Haczedilemezlik Şikayetinin Reddi Gereği )"
Y12.HD22.11.2010E. 2010/28238 K. 2010/26925"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Takibin Kesinleştiği - İşleyecek Faiz Oranına İlişkin Olarak Borçlunun Bu Hususu Süresiz Şikayet Konusu Yapabileceği )
FAİZ ORANI ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yolu İle Takibin Kesinleştiği - İşleyecek Faiz Oranını Borçlunun Süresiz Şikayet Konusu Yapabileceği/Değişen Avans Faiz Oranları Merkez Bankasından Sorulacağı )
AVANS FAİZİ ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yolu İle Takibin Kesinleştiği/Faiz Oranının Süresiz Olarak Şikayete Tabi Olabileceği - Takip Talebiyle İstenen Faiz Oranının Borç Ödeninceye Kadar Uygulanmasını Gerektirmediği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yolu İle Takibin Kesinleştiği/Faiz Oranının Süresiz Olarak Şikayete Tabi Olabileceği - Avans Faizinin Değişken Olduğu/Takip Talebiyle İstenen Faiz Oranının Borç Ödeninceye Kadar Uygulanmasını Gerektirmediği )"
Y12.HD23.11.2010E. 2010/12938 K. 2010/27180"İHALENİN FESHİ ( Şirket Haricinde Beş Davacı Gerçek Şahıs da Başvurduğu Halde Karar Başlığında Sadece Davacının ve Şirketin Davalı Olarak Gösterilemeyeceği - Kararın Sadece Bu Şahıslara Tebliğ Olunamayacağı )
GIYAPTA DURUŞMA ( Davacılardan Birine Duruşma Davetiyesi Tebliğ Olunmaksızın İade Gelen Tebliğ İşlemi ile Yetinilerek Gıyabında Sonuçlandırılamayacağı )
HÜKMÜN İÇERİĞİ ( Şirket Haricinde Beş Davacı Gerçek Şahıs da Başvurduğu Halde Karar Başlığında Sadece Davacının ve Şirketin Davalı Olarak Gösterilemeyeceği )"
Y12.HD29.11.2010E. 2010/16106 K. 2010/27997"USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlu Şirketin Tasfiye Memurunun Adresinin Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edildiği - Bu Tarihten Sonra ve Yeterince Araştırılma Yapılmadan Şirket Adresine Yapılan Tebligatın Geçerli Sayılamayacağı )
ŞİRKET ADRESİNİN TASFİYE MEMURUNUN ADRESİ SAYILMASI ( Memurun Adresi Ticaret Sicili Gazetesinde İlan Edildiği İçin Bu Tebligatın Usulsüz Olacağı )"
Y12.HD14.12.2010E. 2010/16192 K. 2010/30033"İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderleri Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği )
İHALE BEDELİ ( Taşınmaz İçin Tahmin Edilmiş Kıymetin Birinci İhale Gününde Satış Yapılmışsa En Az % 60'ını Bulması ve Bundan Başka Paraya Çevirme ve Paylaştırma Giderlerini de Karşılaması Gerektiği )
PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİ ( Hesaplanırken Satış Yolluğu ve Kıymet Takdiri Satış İlanı ve Tebligat Giderleri de Dikkate Alınması Gerektiği - İhalenin Feshi Talebi )"
Y12.HD14.12.2010E. 2010/17328 K. 2010/30194"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ ( Vade Kaydı Bulunmayan Bono Bir Yıl İçinde İbraz Edilmezse Lehtar ve Cirantalar Borçtan Kurtulacağı - Ancak Keşideci ve Avalistlerin Sorumluluğunun Devam Edeceği )
LEHDAR VE CİRANTALAR ( Borca İtiraz - Vade Kaydı Bulunmayan Bono Bir Yıl İçinde İbraz Edilmezse Lehtar ve Cirantalar Borçtan Kurtulacağı )
KEŞİDECİ VE AVALİSTLERİN SORUMLULUĞU ( Borca İtiraz - Vade Kaydı Bulunmayan Bono Bir Yıl İçinde İbraz Edilmezse Lehtar ve Cirantalar Borçtan Kurtulacağı/Ancak Keşideci ve Avalistlerin Sorumluluğunun Devam Edeceği )
VADE KAYDI BULUNMAYAN BONO ( Bir Yıl İçinde İbraz Edilmezse Lehtar ve Cirantalar Borçtan Kurtulacağı - Ancak Keşideci ve Avalistlerin Sorumluluğunun Devam Edeceği )"
Y12.HD14.12.2010E. 2010/17740 K. 2010/30158"BİRLİKTE OTURAN ŞAHSA TEBLİGAT ( Muhatabın Hazır Bulunmadığı Saptanmadan Birlikte Oturan Şahsa Tebligat Yapılması Usule Uygun Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Asıl Olan Muhataba Tebligat Yapılması Olduğu - Muhatabın Hazır Bulunmadığı Saptanmadan Birlikte Oturan Şahıslara Tebligat Yapılması Usule Uygun Olmadığı )
TEBLİGAT YAPILACAK ŞAHIS ADRESİNDE BULUNMAMASI ( Tebligat Kendisi İle Birlikte Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçilerinden Birine Yapılacağı - Asıl Olan Muhataba Tebligat Yapılması Olduğu/Muhatabın Hazır Bulunmadığı Saptanmadan Birlikte Oturan Şahıslara Tebligat Yapılması Usule Uygun Olmadığı )"
Y12.HD14.12.2010E. 2010/17744 K. 2010/30172"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Borçlunun Haline Münasip Meskeninin Haczedilemeyeceği - Bir Meskenin Borçlunun Haline Münasip Olup Olmadığı Onun Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği )
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN SAPTANMASI ( Bir Meskenin Borçlunun Haline Münasip Olup Olmadığı Onun Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği )
BORÇLUNUN AİLESİ İLE BİRLİKTE BARINMASI İÇİN ZORUNLU OLAN HALİNE MÜNASİP MESKEN ( Temin Etmesi İçin Gerekli Bedel Bilirkişilere Tespit Ettirildikten Sonra Haczedilen Meskenin Kıymeti Bundan Fazla İse Satılmasına Karar Verilmeli ve Satış Bedelinden Haline Münasip Mesken İçin Gerekli Miktar Borçluya Bırakılması Gerektiği )"
Y12.HD14.2.2011E. 2010/20348 K. 2011/371"MÜTEMMİM CÜZ ( Taşınmazın Temel Unsuru Olup Taşınmaz Yok Edilmedikçe Zarara Uğratılmadıkça veya Yapısı Değiştirilmedikçe Ondan Ayrılmasına Olanak Bulunmadığından Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceği )
EKLENTİNİN HACZİ ( Kural Olarak Eklenti Taşınmazdan Ayrı Haczedilebileceği - Ancak Mütemmim Cüz ve İpotek Akit Tablosunda Yazılı Eklentinin Taşınmazdan Ayrı Haczi ve Satışının Mümkün Olmadığı )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDA YAZILI EKLENTİ ( Taşınmazdan Ayrı Haczi ve Satışının Mümkün Olmadığı )"
Y12.HD28.2.2011E. 2011/1237 K. 2011/2019"KAMBİYO TAAHHÜDÜ ( Vekilin ve Ticari Vekilin Özel Yetkiye Haiz Olması Gerektiği - Ticari Mümessilin Özel Yetki Olmadan da Taahhütte Bulunabileceği )
VEKİLİN ÖZEL YETKİ İLE YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER ( Kambiyo Taahhüdünde Bulunabilmek İçin Özel Yetkiye Haiz Olması Gerektiği - Ticari Mümessilin Bu Yetki Olmadan da Bu İşlemi Yapabileceği )
TİCARİ MÜMESSİL ( Kambiyo Taahhüdünde Bulunabilmek İçin Özel Yetkiye Haiz Olması Gerekmediği )"
Y12.HD7.3.2011E. 2011/1058 K. 2011/2689"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( 5 Günlük Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yapılan İmza İtirazının Reddine Karar Verileceği )
İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - 5 Günlük Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yapılan İmza İtirazının Reddine Karar Verileceği )"
Y12.HD7.3.2011E. 2011/1252 K. 2011/2617"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Senetlerin Teminat Senedi Olduğunu İddia Ettiği/Borçlunun Teminat Senedi Protokolü İbraz Ettiği - Protokolün Altında Alacaklının İmzasının Olduğu/İmza İncelemesi Yapılacağı )
TEMİNAT SENEDİ PROTOKOLÜ ( Borçlunun Takibe Konu Senetlerin Teminat Senedi Olduğunu İddia Ederek Takibin İptalini Talep Ettiği - Protokolün Altında Alacaklının İmzasının Olduğu/İmza İncelemesi Yapılması Gereği )
İCRA TAKİBİNE KONU SENETLERİN TEMİNAT SENEDİ OLMASI ( Borçlunun Takibe Konu Senetlerin Teminat Senedi Olduğunu İddia Ederek Takibin İptalini Talep Ettiği - Protokolün Altında Alacaklının İmzasının Olduğu/İmza İncelemesi Yapılması Gereği )"
Y12.HD7.3.2011E. 2011/2599 K. 2011/3183"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP ( Bonoda Şirket Temsilcisinin Şirket Kaşesi Üstündeki İmzası Dışında Başka Bir İmzasının Daha Bulunduğu - Şahsen Sorumlu Olduğu/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
LİMİTED ŞİRKET YETKİLİSİNİN BONO ÜZERİNDEKİ İMZASI ( Bonoda Şirket Temsilcisinin Şirket Kaşesi Üstündeki İmzası Dışında Başka Bir İmzasının Daha Bulunduğu - İcra Takibinden Şahsen Sorumlu Olacağı )
İMZA İLE ŞAHSEN SORUMLULUK ( Bonoda Şirket Temsilcisinin Şirket Kaşesi Üstündeki İmzası Dışında Başka Bir İmzasının Daha Bulunduğu - Kambiyo Senedine Dayalı Takipten Şahsen Sorumlu Olacağı )"
Y12.HD7.3.2011E. 2011/77 K. 2011/2762"İLAMIN İNFAZ KABİLİYETİNİN OLMAMASI ( Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Şikayet Edilen Banka Tarafından Takibin Kaldırılması ve Paranın Kullanıma Açılmasına İlişkin İlam Hükmünün İnfaz Kabiliyeti Bulunmadığının Gözetileceği )
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI KARARI ( Şikayet Edilen Banka Tarafından Takibinin Kaldırılması ve Paranın Kullanıma Açılmasına İlişkin İlam Hükmünün İnfaz Kabiliyeti Bulunmadığının Gözetileceği )
YARGILAMA GİDERİNİN İLAMDA HÜKÜM ALTINA ALINMAMASI ( İcra Emri İle İstenemeyeceği - Şikayetin Kabul Edileceği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yargılam Giderinin İlamda Hüküm Altına Alınmadığı/İcra Emri İle İstenemeyeceği - Takibin İptaline Karar Verileceği )"
Y12.HD8.3.2011E. 2010/22464 K. 2011/2907"TAKİP ( Borçluların Kredi Sözleşmesinin Tamamı Gönderilmediğinden Ödeme Emrinin İptalini İstemeleri - Tebligatı İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden Aldıkları/Ödeme Emri İle Birlikte Gönderildiğinin Kabulü Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kredi Sözleşmesinin Tamamının Gönderilmediğinden Bahisle - Borçluların Tebligatı İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden Aldıkları/Ödeme Emri İle Birlikte Gönderildiğinin Kabul Edileceği )
TEBLİGATI İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRMEDEN ALMAK ( Borçluların Eksikliğini İleri Sürdükleri Belgenin Gönderildiğinin Kabulü Gerektiği - Kredi Sözleşmesinin Tamamı Gönderilmediğinden Ödeme Emrinin İptalini İstemi )"
Y12.HD8.3.2011E. 2011/4010 K. 2011/2797"DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Borçluların İcraya İtirazları Alacaklı Vekiline Tebliğ Edilmediği İçin İtirazın İptali Davasını Açmak İçin Gereken 7 Günlük Hak Düşürücü Süre Başlamamış Olup Alacaklı Vekilince Süresi İçinde Ticaret Mahkemesinde İtirazın İptali Davası Açıldığından İhtiyati Haciz İşlemi Hukuka Uygun Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması - Borçluların İcraya İtirazları Alacaklı Vekiline Tebliğ Edilmediği İçin İtirazın İptali Davasını Açmak İçin Gereken 7 Günlük Hak Düşürücü Süre Başlamamış Olup Alacaklı Vekilince Süresi İçinde Ticaret Mahkemesinde İtirazın İptali Davası Açıldığından İhtiyati Haciz İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Alacaklı Vekiline Tebliğ Edilmediği İçin İtirazın İptali Davasını Açmak İçin Gereken 7 Günlük Hak Düşürücü Süre Başlamamış Olup Alacaklı Vekilince Süresi İçinde Ticaret Mahkemesinde İtirazın İptali Davası Açıldığından İhtiyati Haciz İşlemi nin Hukuka Uygun Olduğu )"
Y12.HD8.3.2011E. 2011/558 K. 2011/2947"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Borçlunun Süresi İçinde Yasal Başvuruyu Yaptığı - Olumlu Olumsuz Karar Verileceği )
İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi - Borçlunun Süresi İçinde Yasal Başvuruyu Yaptığı/Olumlu Olumsuz Karar Verileceği )"
Y12.HD10.3.2011E. 2011/1424 K. 2011/2984"ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Menfi Tespit Davası - Zamanaşımının Menfi Tesbit Davasının Kesinleşmesine Kadar İşlemeyeceği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Çeke Dayalı - Zamanaşımının Menfi Tesbit Davasının Kesinleşmesine Kadar İşlemeyeceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Çeke Dayalı Menfi Tespit Davası - Zamanaşımının Menfi Tesbit Davasının Kesinleşmesine Kadar İşlemeyeceğinin Gözetileceği )"
Y12.HD10.3.2011E. 2011/1959 K. 2011/5282"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( 7 Günlük Yasal Süre Geçirildiğinden Reddine Karar Verileceği )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( İhalenin Feshi Talebi - Yasal Süre Geçirildiğinden Reddi Gereği )
TAŞINMAZIN 2 YILLIK SÜRE İÇİNDE SATIŞININ İSTENMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Bu Gerekçenin Tahdidi Olarak Belirtilen Hallerden Hiçbirisine Girmediği/7 Günlük Başvuru Süresi de Geçirildiğinden Reddine Karar Verileceği )"
Y12.HD10.3.2011E. 2011/2350 K. 2011/2990"KAMBİYO SENEDİNDE SON HAMİLE KARŞI SORUMLULUK ( Keşideci Lehtar ve Cirantaların Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Müteselsil Borçlunun Borcu Ödediği Oranda Yetkili Hamile Karşı Borcundan Kurtulacağı )
MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİNİN BORCU ÖDEMESİ ( Kambiyo Senedinde - Keşideci Lehtar ve Cirantaların Son Hamile Karşı Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Borçlunun Borcu Ödediği Oranda Yetkili Hamile Karşı Borcundan Kurtulacağı )"
Y12.HD10.3.2011E. 2011/759 K. 2011/3029"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmeden Yapılan Haciz Talebinin İcra Müdürlüğünce Reddedildiği - Bonoya İlişkin Zamanaşımını Kesen Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN HACİZ TALEP EDİLMESİ ( Talebin Reddedildiği/Bonoya İlişkin Zamanaşımını Kesen Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği - Takibin Durmasına Karar Verileceği )
TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAPILAN HACİZ TALEBİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDEDİLMESİ ( Bonoya İlişkin Zamanaşımını Kesen Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği - Takibin Durmasına Karar Verileceği )
BONOYA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI ( Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmeden Yapılan Haciz Talebinin İcra Müdürlüğünce Reddedildiği - Bonoya İlişkin Zamanaşımını Kesen Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
Y12.HD10.3.2011E. 2011/903 K. 2011/3139"İCRA DAİRESİNDEKİ KEFALETLER ( İlamların İcrası Hakkındaki Hükümlere Tabi Olduğu - Kanunun Özel Hükmü Karşısında İcra Dairesindeki Kefalet Takibin Dayandığı Kambiyo Senedinden Ayrı Bir Taahhüdü İçerdiğinden Olayda Kambiyo Senedi İle İlgili Zamanaşımı Kurallarının Uygulanmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( İcra Dairesindeki Kefaletlerin İlamların İcrası Hakkındaki Hükümlere Tabi Olduğu - Kanunun Özel Hükmü Karşısında İcra Dairesindeki Kefalet Takibin Dayandığı Kambiyo Senedinden Ayrı Bir Taahhüdü İçerdiğinden Olayda Kambiyo Senedi İle İlgili Zamanaşımı Kurallarının Uygulanmayacağı )
İCRA KEFİLİ ( Hakkında On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dikkate Alınması Gerekeceğinden İcra Kefilinin Zamanaşımı İtirazının Reddi Gerektiği )"
Y12.HD10.3.2011E. 2011/939 K. 2011/3149"BONODA ZAMANAŞIMI ( Borçlunun Takip Tarihinden Önce Menfi Tespit Davası Açtığı/Davalı Alacaklının Bono Bedelinin Ödenmediğini Defi Olarak İleri Sürdüğü - Davanın Zamanaşımını Keseceği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Borçlunun Takip Tarihinden Önce Davayı Açtığı/Davanın Zamanaşımını Keseceği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla Takip/Borçlunun Takip Tarihinden Önce Menfi Tespit Davası Açtığı - Davanın Zamanaşımını Keseceği )"
Y12.HD14.3.2011E. 2011/1294 K. 2011/3287"TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YAPILAN ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Takibin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımayan Belge İle Başlatıldığı - Zamanaşımı Süresinin Borçlar Kanunu'ndaki 10 Yıllık Süreye Tabi Olduğu/Süre Dolmadığından İtirazın Reddedileceği )
KAMBİYO VASFINI TAŞIMAYAN BELGE ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımı İtirazında Bulunulduğu - Zamanaşımı Süresinin Borçlar Kanunu'ndaki 10 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımı İtirazında Bulunulduğu - Zamanaşımı Süresinin Borçlar Kanunu'ndaki 10 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )"
Y12.HD14.3.2011E. 2011/824 K. 2011/3387"İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE TAŞINMAZA HACİZ KONULMASI ( Taşınmaz Sahibinin İşleme Karşı Başvurusunun İhtiyati Hacze İtiraz Değil Şikayet Olduğu - Hacze Konu Mal Taşınır Olmadığından İtiraz Başvurusunun İstihkak Kapsamında da Değerlendirilemeyeceği )
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Borçlu İle İsim Benzerliği Nedeniyle Başka Kişinin Taşınmazına Haciz Konduğu - Taşınmaz Sahibi Başvuranın İşleminin İhtiyati Hacze İtiraz Değil Şikayet Olarak Kabul Edileceği )
İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlu İle İsim Benzerliği Nedeniyle Başka Kişinin Taşınmazına Haciz Konduğu - Hacze Konu Mal Taşınır Olmadığından Taşınmaz Sahibi Başvuranın İşleminin İstihkak Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Şikayet Olarak Kabul Edileceği )
SÜREYE TABİ OLMAYAN ŞİKAYET ( Borçlu İle İsim Benzerliği Nedeniyle Başka Kişinin Taşınmazına Haciz Konduğu - Taşınmaz Sahibinin İşleme Karşı Başvurusunun İhtiyati Hacze İtiraz Değil Şikayet Olduğu )"
Y12.HD17.3.2011E. 2011/2084 K. 2011/3857"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Takibin İptali Talebi - Borçlunun Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı ve Çeke Dayalı Borcun Zamanaşımına Uğradığını İddia Ettiği/İspat Külfetinin Borçluda Olacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Alacağın Temlik Edildiği - Takibin İptaline İlişkin Davanın Temlik Eden Lehine Pasif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
İSPAT KÜLFETİ ( Takibin İptali Talebi - Borçlunun Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı ve Borcun Zamanaşımına Uğradığını İddia Ettiği/İspat Külfetinin Borçluda Olacağı )
PASİF HUSUMET YOKLUĞU ( Çeke Dayalı İcra Takibi/Alacağın Temlik Edildiği - Takibin İptaline İlişkin Davanın Temlik Eden Lehine Pasif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Takibin İptali Talebi - Zamanaşımı İtirazı ve Tazminata İlişkin Talepler Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verileceği )"
Y12.HD17.3.2011E. 2011/3486 K. 2011/3783"HAMİLİN KENDİSİNDEN ÖNCEKİ CİRANTAYA TAKİBE KONU BORCUNU TEMLİK ETMESİ ( Temlik Alandan Önce Çekte Yer Alan Diğer Cirantalar ve Keşidecinin Temlik Alana Karşı Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
ÇEKTE ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yetkili Hamil Olan Alacaklının Alacağı Kendisinden Önceki Cirantaya Devrettiği - Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmiş Olarak Kabul Edilmeyeceği/Diğer Cirantalar ve Keşidecinin Müteselsilen Sorumluluğunun Devam Edeceği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Çek Üzerinde Yetkili Hamil Olan Alacaklının Alacağı Kendisinden Önceki Cirantaya Devrettiği - Diğer Cirantalar ve Keşidecinin Müteselsilen Sorumluluğunun Devam Edeceği )
KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Çeke Dayalı/Yetkili Hamil Olan Alacaklının Alacağı Kendisinden Önceki Cirantaya Devrettiği - Diğer Cirantalar ve Keşidecinin Temlik Alana Karşı Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
ALACAKLILIK VE BORÇLULUK SIFATININ BİRLEŞMESİ ( Çek Üzerinde Yetkili Hamil Olan Alacaklının Alacağı Kendisinden Önceki Cirantaya Devrettiği - Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmiş Olarak Kabul Edilmeyeceği )"
Y12.HD21.3.2011E. 2011/3935 K. 2011/4082"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HESAP TABLOSUNUN İPTALİ ( Harç ve Masrafların Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı - Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin İsabetsizliği )
TAKİP ( Harç ve Masrafların Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı/Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği - İcra Müdürlüğü Hesap Tablosunun İptali İstemi )
HARÇ VE MASRAFLAR ( İcra Müdürlüğü Hesap Tablosunun İptali İstemi - Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin İsabetsizliği/Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı )"
Y12.HD21.3.2011E. 2011/4236 K. 2011/3985"MENFİ TESPİT DAVASI ( Ödenmemesi Gereken Paranın İcra Dosyasına Yatırıldığının Tespit Edildiği - Borçluların Aynı Takip Dosyası Üzerinden Ödedikleri Parayı Talep Edebileceği/Faiz İçin Alacaklıya Muhtıra Çekilierek Temerrüde Düşürüleceği )
ALACAKLININ BAŞLATTIĞI TAKİP ÜZERİNDEN BORÇLUNUN ÖDEDİĞİ PARANIN GERİ ALINMASI ( Menfi Tespit Davası/Ödenmemesi Gereken Paranın İcra Dosyasına Yatırıldığı - Borçluların Aynı Takip Dosyası Üzerinden Ödedikleri Parayı Talep Edebileceği )
TEMERRÜT ( Menfi Tespit Davası/Ödenmemesi Gereken Paranın İcra Dosyasına Yatırıldığı - Borçluların Aynı Takip Dosyası Üzerinden Ödedikleri Parayı Talep Edebileceği/Faiz İçin Alacaklıya Muhtıra Çekilierek Temerrüde Düşürülmesi Gereği )"
Y12.HD22.3.2011E. 2011/4242 K. 2011/4269"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( Borca İtirazın Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihi İtibariyle 5 Gün İçinde Yapılacağı )
BORCA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takip - Borca İtirazın 5 Günlük Süresi İçinde Yapılacağı/İşin Esasının İnceleneceği )
BEŞ GÜNLÜK BORCA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takip - Borca İtirazın 5 Günlük Süresi İçinde Yapılacağı/İşin Esasının İnceleneceği )"
Y12.HD1.4.2011E. 2010/24448 K. 2011/5227"HACİZLİ EVİN SATIŞ İLANI ( Dubleks Ev/Satış İlanının Mahalli Gazetede Yapılmasının Yeterli Olduğu - Her Yöreden Alıcısı Çıkabilecek Otel Fabrika Gibi Yüksek Değerli Yerlerin Türkiye Genelinde Yayımlanan Gazetede Yapılacağı )
SATIŞ İLANI ( Her Yöreden Alıcısı Çıkabilecek Otel Fabrika Gibi Yüksek Değerli Yerlerin Türkiye Genelinde Yayımlanan Gazetede Yapılacağı - Hacizli Dubleks Ev/Satış İlanının Mahalli Gazetede Yapılmasının Yeterli Olduğu )"
Y12.HD11.4.2011E. 2011/477 K. 2011/6161"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İmza İtirazının 5 Günlük Süresi İçinde Yapıldığının Gözetileceği )
İMZA İTİRAZI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi - İmza İtirazının 5 Günlük Süresi İçinde Yapıldığının Dikkate Alınacağı )"
Y12.HD18.4.2011E. 2011/1148 K. 2011/6832"KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS TAKİP ( Kamu Düzeni İle İlgili Olmayan Hallerde Tarafların Uyuşmazlığın Yetkili Olmayan Mahkemede Çözümlenmesine Karar Verebileceği - Yetki İtirazının Reddine Karar Verileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Kamu Düzeni İle İlgili Olmayan Hallerde Tarafların Uyuşmazlığın Yetkili Olmayan Mahkemede Çözümlenmesine Karar Verebileceği - Yetki İtirazının Reddedileceği )"
Y12.HD18.4.2011E. 2011/1894 K. 2011/6831"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Belgede İbraz Tarihi Olmadığı/Kambiyo Senedi Niteliği Bulunmadığı - Borç İkrarına Haiz Belge Niteliği de Taşımadığı/Borçlu da Borcu Kabul Etmediğinden Davanın Reddedileceği )
BORÇ İKRARINA HAİZ BELGE ( Belgede İbraz Tarihi Olmadığı/Kambiyo Senedi Niteliği Bulunmadığı - Borçlu da Borcu Kabul Etmediğinden İtirazın Kaldırılması Davasının Reddine Karar Verileceği )
GENEL HACİZ YOLUYA TAKİP ( İtirazın Kaldırılması Davası/Belgede İbraz Tarihi Olmadığı - Borç İkrarına Haiz Belge Niteliği de Taşımadığı/Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takibe de Konu Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
İBRAZ TARİHİ OLMAYAN BELGE ( Kambiyo Senedi Niteliği Bulunmadığı - Borçlu da Borcu Kabul Etmediğinden İtirazın Kaldırılması Davasının Reddine Karar Verileceği )"
Y12.HD5.5.2011E. 2010/27694 K. 2011/8448"ŞİKAYET ( İtiraz ve Cevap Dilekçesindeki İcra Müdürlüğü Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmak Suretiyle Yapılan Havalelerin Geçerli Olduğu - Dilekçedeki Tarih Kaşesinin de İcra Müdürlüğüne Ait Olduğu/Üzerlerinde Yazılı Tarihlere İtibar Edilmesi Zorunluluğu )
İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDEKİ İŞLEMLER ( İtiraz ve Cevap Dilekçesindeki İcra Müdürlüğü Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmak Suretiyle Yapılan Havalelerin Geçerli Olduğu )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ZABIT KATİBİNİN HAVALESİ ( İtiraz ve Cevap Dilekçesini İmzalamak Suretiyle Yaptığı Havalelerin Geçerli Olduğu )"
Y12.HD30.5.2011E. 2010/29939 K. 2011/11077"FAİZLERDE İRATLARDA VE BAĞIŞLAMADA TEMERRÜT FAİZİ ( Borçludan Temerrüt Nedeni İle İşletilen Faizden Tekrar Faiz İstenemeyeceği ve Ancak Temerrüt Harici Örneğin Sözleşmeye Dayalı Bir Faiz Şartı Nedeni İle Gerçekleşen Faiz Alacağına İse Alacağın Tahsili İçin Mahkemeye veya İcra Dairesine Başvurulduğu Andan İtibaren Faiz İstenebileceği )
TEMERRÜT NEDENİ İLE İŞLETİLEN FAİZDEN TEKRAR FAİZ İSTENEMEYECEĞİ ( Ancak Temerrüt Harici Örneğin Sözleşmeye Dayalı Bir Faiz Şartı Nedeni İle Gerçekleşen Faiz Alacağına İse Alacağın Tahsili İçin Mahkemeye veya İcra Dairesine Başvurulduğu Andan İtibaren Faiz İstenebileceği )
FAİZ İŞLETİLMESİ ( Faizin Niteliğini Tespit Etmek İcra Mahkemesinin Görevi Dahilinde Olmayıp Alacağın Varlığını Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği - Açıklanan Nedenlerle Faize Faiz Talebinin Reddi Gerektiği )"

Y13.HD

Y13.HD18.1.2010E. 2009/9912 K. 2010/134"AYIPLI MALIN YENİSİYLE DEĞİŞİMİ ( Maddi Hasarlı Kazaya Karışan Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Davacıdan Tahsil Edilmesi Gerektiği )
DEĞER KAYBI ( Ayıplı Malın Değişiminde Araç Maddi Hasarlı Kazaya Karıştığı İçin Davacıdan Tahsil Edileceği )"
Y13.HD19.1.2010E. 2009/7581 K. 2010/161"MENFİ TESPİT DAVASI ( Temyizden ve Karşılıklı İhtilaftan Vazgeçilmesine İlişkin Beyanın Davadan Feragat Niteliğinde Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Davalının Temyizden ve Karşılıklı İhtilaftan Vazgeçtiği Beyanının Bu Nitelikte Olduğu - İşlem Yapılmak Üzere Kararın Bozulacağı )"
Y13.HD17.3.2010E. 2010/391 K. 2010/3462"KİRACININ KİRALANAN YERİ TAHLİYESİ ( Kiracının Kiralananı Boşalttıktan Sonra Anahtarı Teslim Etmesi Gerektiği Kiralananı Terk Anahtarı Teslim Anlamına Gelmediği - Anahtar Teslim Edilmedikçe Kiralananın Tasarruf Yetkisinin Kiracıda Olduğu Kiracının Anahtarın Teslimine Kadar Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
KİRALANAN YERİ TERK ZİLYETLİĞİN BIRAKILMASI ( Anahtar Teslim Edilmedikçe Kiralananın Tasarruf Yetkisinin Kiracıda Kaldığı - Kiralanan Yerin Tahliye İçin Anahtarın Teslimi Gerektiğinden Anahtar Teslim Edilinceye Kadar Kiracının Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
BOŞALTILAN YERİN KİRA PARASINDAN SORUMLULUK ( Anahtarı Teslim Edilmedikçe Kiralanan Yerin Kiracının Tasarrufunda Bulunduğunun Kabulü Gereği - Anahtar Teslim Edilinceye Kadar Kiracının Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( AnahtarI Teslim Edilmedikçe Kiralananın Tasarruf Yetkisinin Kiracıda Olduğunun Kabulü Gereği - Mecurun Anahtarının Teslim Edildiğinin İspat Külfetinin Kiracıya Ait Olduğu )"
Y13.HD26.4.2010E. 2010/3383 K. 2010/5699"KİRACILIĞIN TESPİTİ ( Davacı Bu Davayı Açmadan Önce Davalı Belediyece Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyası İle Tahliye Davası Açtığı ve Davanın Halen Derdest Olduğu - Kiracılığın Tespitine İlişkin Uyuşmazlık Tahliye Davası İçinde Çözülmesi Gerektiği )
TAHLİYE DAVASI ( Kiracılığın Tespiti - Davacı Bu Davayı Açmadan Önce Davalı Belediyece Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyası İle Tahliye Davası Açtığı ve Davanın Halen Derdest Olduğu - Kiracılığın Tespitine İlişkin Uyuşmazlık Tahliye Davası İçinde Çözülmesi Gerektiği )
BELEDİYE TAŞINMAZLARI ( Kiracılığın Tespiti - Davacı Bu Davayı Açmadan Önce Davalı Belediyece Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyası İle Tahliye Davası Açtığı ve Davanın Halen Derdest Olduğu/Kiracılığın Tespitine İlişkin Uyuşmazlık Tahliye Davası İçinde Çözülmesi Gerektiği )"
Y13.HD27.5.2010E. 2009/15820 K. 2010/7227"MUARAZANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Kira Sözleşmesinin Her Yıl Yenilenerek Devam Etmesine Karşın Taşınmazın Tahliyesinin İstenildiği/Temyizden Sonra Davadan Feragat Edildiği - Davayı Kabul Hükmünün Bozulacağı )
KİRACILIĞIN TESPİTİ TALEBİ ( Kira Sözleşmesinin Her Yıl Yenilenerek Devam Ettiği/Taşınmazın Tahliyesinin İstenerek Muaraza Yaratıldığı - Temyizden Sonra Davadan Feragat Edildiği İçin Mahkemenin Kabul Hükmünün Bozulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Temyizden Sonra Gerçekleştiği - Muarazanın Önlenmesi ve Kiracılığın Tespiti Taleplerini Kabul Eden Mahkeme Hükmünün Bozulacağı )"
Y13.HD14.6.2010E. 2010/1319 K. 2010/8588"HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL ( İsithdan Eden Maiyetinde İstihdam Ettiği Kimselerin Hizmetlerini İfa Esnasında İka Ettikleri Zararlardan Mesul Olduğu - Tüzel Kişilerin Yanlarında İstihdam Ettikleri Kişilerin Kusurlarından Sorumlu Olmadığı Gerekçesiyle Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Çalışan Personele Hizmet Alan Kurum Tarafından Verilen Uyarı Kararının İptali Davası - Tüzel Kişilerin Yanlarında İstihdam Ettikleri Kişilerin Kusurlarından Sorumlu Olmadığı Gerekçesiyle Verilen Davanın Kabulü Kararının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y13.HD17.6.2010E. 2010/1845 K. 2010/8833"BAĞLANTISIZ BİLEŞİK İKRAR ( Bölünebilir Nitelikte Olduğu - Karşı Yanın Ödeme Savunmasını Kabul Etmekle Birlikte Bunun Başka Bir Alacağa İlişkin Olduğunu İddia Eden Davacı Bu İddiasını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Bağlantısız Bileşik İkrar Bölünebileceği - Karşı Yanın Ödeme Savunmasını Kabul Etmekle Birlikte Bunun Başka Bir Alacağa İlişkin Olduğunu İddia Eden Davacı Bu İddiasını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
ÖDEME SAVUNMASI ( Karşı Yanın Ödeme Savunmasını Kabul Etmekle Birlikte Bunun Başka Bir Alacağa İlişkin Olduğunu İddia Eden Davacı Bu İddiasını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )"
Y13.HD21.6.2010E. 2010/1783 K. 2010/8917"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Sözleşmenin Davalı Tarafından Sonradan Doldurulmak Suretiyle Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Davacı Aleyhine Takip Yapmasında Kötüniyetli Olduğunun Kabulü Gerektiği - Davacı Lehine Kötüniyet Tazminatına Karar Verilmesi Gerektiği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Menfi Tespit İstemi - Sözleşmenin Davalı Tarafından Sonradan Doldurulmak Suretiyle Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Davacı Aleyhine Takip Yapmasında Kötüniyetli Olduğu/Davacı Lehine Tazminata Karar Verileceği )
SÖZLEŞMENİN SONRADAN DOLDURULMASI ( Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Davacı Aleyhine Takip Yapmasında Kötüniyetli Olduğunun Kabulü Gerektiği/Davacı Lehine Kötüniyet Tazminatına Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit İstemi )"
Y13.HD21.6.2010E. 2010/2274 K. 2010/8865"SÖZLEŞMEDEN DOĞAN PARA BORÇLARI ( Aksine Hüküm Yoksa Borç Alacaklının Ödeme Zamanındaki İkametgahında Ödeneceği )
YETKİLİ YER ( Sözleşmeden Doğan Para Borçlarında Aksine Hüküm Yoksa Borç Alacaklının Ödeme Zamanındaki İkametgahında Ödeneceği - Davacı İkametgahı Mahkemesinde Dava Açmış Olduğundan Dava Yetkili Mahkemede Açıldığı )
YETKİLİ MAHKEME ( Sözleşmeden Doğan Para Borçlarında Aksine Hüküm Yoksa Borç Alacaklının Ödeme Zamanındaki İkametgahında Ödeneceği - Davacı İkametgahı Mahkemesinde Dava Açmış Olduğundan Dava Yetkili Mahkemede Açıldığı )"
Y13.HD21.9.2010E. 2010/1445 K. 2010/11767"KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI ( Kira Sözleşmesine Dayalı Tahliye Akdin Feshi Tespit Kira Alacağı Tazminat Davalarında Sulh Mahkemesinin Görevli Olduğu - Kira Sözleşmesinin Yapıldığı Anda Batıl Olduğu İddiasıyla Açılan İptal Davasında Görevli Mahkemenin Müddabihin Değerine Göre Belirlenmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kira Sözleşmesine Dayalı Davalarda Sulh Mahkemesinin Görevli Olduğu - Kira Sözleşmesinin İrade Fesadı Nedeniyle Yapıldığı Anda Geçerli Olmadığı İddiasıyla Açılan Kira Sözleşmesinin İptali Davasında Görevli Mahkemenin Müddabihin Değerine Göre Belirlenmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEMENİN MÜDDABİHİN DEĞERİNE GÖRE BELİRLENMESİ ( Kira Sözleşmesinin İptali Davası - Dava Sözleşmenin Yapıldığı Anda Geçerli Olmadığı Batıl Olduğu İddiasına Dayandığından Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Girmedeği Görevli Mahkemenin Mahkemenin Müddabihin Değerine Göre Belirlenmesi Gereği )"
Y13.HD2.11.2010E. 2010/4928 K. 2010/16043"KREDİ KARTININ ÇALINMASI VE HAKSIZ KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kart Hamili Şifrenin Muhafazasından ve Güvenliğinden Sorumlu Olduğu )
KART HAMİLİNİN SORUMLULUĞU ( Şifrenin Muhafazasından ve Güvenliğinden Sorumlu Olduğu )
KREDİ KARTININ HUKUKA AYKIRI KULLANIMI ( Ağır Kusuru Bulunan Davacı Çalıntı İhbarı Yapılana Kadar Olan Harcamalardan Sorumlu Olduğu )"
Y13.HD4.11.2010E. 2010/6174 K. 2010/14618"KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI ( Mahkemenin Kısa Süreli Kira Sözleşmesine Dayalı Bedel Tespiti Talebini Uyarlama Olarak Değerlendiremeyeceği )
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bir Yıllık Kira Sözleşmesine Dayanan Taleplerde Uyarlama Davası Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KISA SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesinde Uyarlama İstenemeyeceği )"
Y13.HD2.12.2010E. 2010/7117 K. 2010/16019"HAVA TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR ( İş Kanununa Tabi Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesince Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Hava Taşıma İşlerinde Çalışanlar İş Kanununa Tabi Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesince Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
PİLOT ( Hava Taşıma İşlerinde Çalışan Konumunda Olduğundan İş Kanunu'na Tabi Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Y13.HD17.1.2011E. 2010/11506 K. 2011/295"MENFİ TESPİT DAVASI ( 4077 SK Kapsamındaki Taksitli Satışlarda Düzenlenecek Bonolar Her Bir Taksit İçin Ayrı Ayrı ve Nama Yazılı Düzenlenmedikçe Geçersiz Olduğu )
TAKSİTLİ SATIŞLARDA DÜZENLENECEK BONOLAR ( Her Bir Taksit İçin Ayrı Ayrı ve Nama Yazılı Düzenlenmedikçe Geçersiz Olduğu )
KAMBİYO SENEDİ ( 4077 SK Kapsamındaki Taksitli Satışlarda Düzenlenecek Bonolar Her Bir Taksit İçin Ayrı Ayrı ve Nama Yazılı Düzenlenmedikçe Geçersiz Olduğu )"
Y13.HD1.2.2011E. 2011/512 K. 2011/1479"GEÇİCİ SU ABONELİĞİNİN TESİSİ TALEBİ ( Dava Dışı Yüklenicinin Su Kullanım Bedelini Ödememesi Nedeniyle Davacı Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumlu Tutulamayacağı - Davanın Kabul Edileceği )
YÜKLENİCİNİN SU KULLANIM BEDELİNE İLİŞKİN BORCU ( Dava Dışı Yüklenicinin Borcunu Ödememesi Nedeniyle Davacı Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumlu Tutulamayacağı - Geçici Su Aboneliğinin Davacı Lehine Tesis Edileceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN YÜKLENİCİNİN ÖDEMEDİĞİ SU BORCU NEDENİYLE SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Borcunu Ödememesi Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı - Geçici Su Aboneliğinin Davacı Lehine Tesis Edileceği )"
Y13.HD16.2.2011E. 2011/934 K. 2011/2185"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bankanın Ödenmediğini İddia Ettiği Tüketici Kredisine İlişkin Olarak Usulüne Uygun İhtar Göndermediği - Vadesi Gelmeyen Taksitlerin Muaccel Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bankanın Ödenmediğini İddia Ettiği Tüketici Kredisine İlişkin Olarak Usulüne Uygun İhtar Göndermediği - Vadesi Gelmeyen Taksitlerin Muaccel Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
BANKANIN TÜKETİCİ KREDİSİ BORCUNA İLİŞKİN USULÜNE UYGUN İHTAR GÖNDERMEMESİ ( Davacının Ancak Muaccel Olan Alacaklarını İsteyebileceği )"
Y13.HD4.3.2011E. 2011/1663 K. 2011/3359"KANAL KATILIM PAYI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı Kurumun Hizmeti Götürdüğünü İspatla Mükellef Olduğu - Davacının da Katılım Payının Yüklenici veya Kendisi Tarafından Ödendiğini Kanıtlamakla Yükümlü Olduğunun Gözetileceği )
SU VE KANALİZASYON TESİSİ ( Kanal Katılım Payı Ödenmesine İlişkin Uyuşmazlık/Davalı Kurumun Hizmeti Götürdüğünü İspatla Mükellef Olduğu - Davacının da Katılım Payının Yüklenici veya Kendisi Tarafından Ödendiğini Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kanal Katılım Payı Ödenmesine İlişkin Uyuşmazlık/Davalı Kurumun Hizmeti Götürdüğünü İspatla Mükellef Olduğu - Davacının da Katılım Payının Yüklenici veya Kendisi Tarafından Ödendiğini Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )"
Y13.HD10.3.2011E. 2011/1119 K. 2011/3635"MÜTTEAHHİTTEN ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AYIPLI OLMASI ( Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mütteahitten Alınan Bağımsız Bölümün Ayıplı Olduğuna İlişkin Dava - Davanın Tüketici Mahkemesinde Çözümleneceği )
DAHİLİ DAVALI ( Usul Hukukumuzda Böyle Bir Kurum Olmadığı/Ayıplı Taşınmaza İlişkin Dava - Davanın İhbar Edildiği Belediye Başkanlıkları Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
DAVANIN İHBAR EDİLMESİ ( Usul Hukukumuzda Dahili Davalı Şeklinde Bir Kurum Olmadığı - Davanın İhbar Edildiği Belediye Başkanlıkları Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )"
Y13.HD10.3.2011E. 2011/661 K. 2011/3652"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Senede Bağlanan Borcu Ödediğine İlişkin İddiası - Davalı Tarafa Ödemelerinin Başka Bir Hukuki İlişkiden Kaynaklandığını Savunması İçin Yemin Dahil Tüm Delillerinin Sorulması Gerektiği )
TAKSİTE BAĞLANAN BORÇLARIN ÖDENMESİ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Senede Bağlanan Borcu Ödediğine İlişkin İddiası - Davalı Tarafa Ödemelerinin Başka Bir Hukuki İlişkiden Kaynaklandığını Savunması İçin Yemin Dahil Tüm Delillerinin Sorulacağı )
SENEDE BAĞLANAN BORÇ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Senede Bağlanan Borcu Ödediğine İlişkin İddiası - Davalı Tarafa Ödemelerinin Başka Bir Hukuki İlişkiden Kaynaklandığını Savunması İçin Yemin Dahil Tüm Delillerinin Sorulacağı ) "
Y13.HD22.3.2011E. 2010/14259 K. 2011/4306"TAZMİNAT DAVASI ( Kredi Kartı Üyelik Ücreti - Bankaların 5464 S.Y’nın 25.Md. Gereğince Belirledikleri Ücreti Kart Kullanıcılarından İstediklerinde Bunu Ödemeye Yanaşmıyan Kişilerle Sözleşme Yapmaya Zorlanamıyacakları Gibi Mevcut Sözleşmeleri de Bundan Sonra Sürdürmeye Zorlanamayacağı )
KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ ( Davalı Bankanın Davacıdan Üyelik Ücreti İsteminin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Sözleşme Özgürlüğü Çerçevesinde Aralarındaki Sözleşmeyi Feshedebileceği ve Kredi Kartını Kullanıma Kapatmasına Engel Bir Hüküm Bulunmadığı )
ÜYELİK ÜCRETİ ( Kredi Kartı - Bankanın Davacıdan Üyelik Ücreti İsteminin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Sözleşme Özgürlüğü Çerçevesinde Aralarındaki Sözleşmeyi Feshedebileceği ve Kredi Kartını Kullanıma Kapatmasına Engel Bir Hüküm Bulunmadığı )
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ( Bankanın Davacıdan Kredi Kartı Üyelik Ücreti İsteminin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Sözleşme Özgürlüğü Çerçevesinde Aralarındaki Sözleşmeyi Feshedebileceği ve Kredi Kartını Kullanıma Kapatmasına Engel Bir Hüküm Bulunmadığı )"
Y13.HD29.3.2011E. 2011/2476 K. 2011/4802"MAZBUT VAKFA AİT HASTANENİN İŞLETİLMESİ ( Alacak Davası - Ayrı Hükmi Şahsiyeti Bulunan Mazbut Vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğü Kapsamında 3533 S.K.'ya Tabi Olamayacağı/Zorunlu Tahkimin Uygulanamayacağı )
BAĞIMSIZ TÜZEL KİŞİLİĞİ OLAN MAZBUT VAKIFLAR ( Vakfa Ait Hastanenin İşletilmesinden Kaynaklanan Alacak Davası - Vakıf Malının Devlet Malı Sayılmayacağı/Uyuşmazlığın Zorunlu Tahkim Yolu İle Değil Dava Yolu İle Çözümleneceği )
ZORUNLU TAHKİM ( Vakfa Ait Hastanenin İşletilmesinden Kaynaklanan Alacak Davası - Vakıf Malının Devlet Malı Sayılmayacağı/Uyuşmazlığın Zorunlu Tahkim Yolu İle Değil Dava Yolu İle Çözümleneceği )
ALACAK DAVASI ( Vakfa Ait Hastanenin İşletilmesinden Kaynaklanan - Ayrı Hükmi Şahsiyeti Bulunan Mazbut Vakıfların akıflar Genel Müdürlüğü Kapsamında 3533 S.K.'ya Tabi Olamayacağı/Zorunlu Tahkimin Uygulanamayacağı )"
Y13.HD5.4.2011E. 2010/13722 K. 2011/5258"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmede Üyelik Ücreti Alınacağının Kararlaştırıldığı - Davacı Davalıya Ait Kredi Kartını Kullanması Nedeniyle Davalı Banka Tarafından Bildirilen Ücreti Sözleşmede Hüküm Olsun ya da Olmasın Ödemekle Yükümlü Olduğu )
KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ ( Davacı Davalıya Ait Kredi Kartını Kullanması Nedeniyle Davalı Banka Tarafından Bildirilen Ücreti Sözleşmede Hüküm Olsun ya da Olmasın Ödemekle Yükümlü Olduğu )
ÜYELİK ÜCRETİ ( Kredi Kartı - Tüketici Hakem Heyeti Vasıtasıyla İptal Ettirmesi Nedeniyle Davalının da Kredi Kartını İptal Etmesi Sözleşmeye Aykırı Olmadığı Gibi Kredi Kartının İptal Edilmesinin Kişilik Haklarına Saldırı Olarak Kabul Edilmesi de Olanaklı Olmadığı )
HAKSIZ ŞART ( Davalı Banka Üyelik Ücreti Ödenmeden Kart Verme Yükümlülüğünde Olmayıp Sözleşmedeki Buna Dair Kararlarında Haksız Şart Niteliğinde Bulunmadığı )"
Y13.HD19.4.2011E. 2011/4908 K. 2011/6075"ALACAK DAVASI ( Hükmün Kesinleşmesinden Önce Alacaklının Davasından Feragat Ettiği - Bu Konuda Mahkemesince Hüküm Kurulacağı )
FERAGAT ( Alacak Davasında Hüküm Kesinleşmeden Alacaklının Davasından Feragat Ettiği - Bu Konunun Yerel Mahkemece Değerlendirileceği )
HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Bu Konunun Yerel Mahkemece Değerlendirileceği )"

Y14.HD

Y14.HD22.2.2010E. 2010/1314 K. 2010/1845"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Vaade Konu Taşınmazın Kamulaştırma Toplulaştırılma Arazi Değiştirilmesi veDağıtım İşlemlerinin Tamamlanması ve Tapuya Tescili Sonlandırılıncaya Kadar Satış Vaadine Konu Yapılamayacağı )
SATIŞ VAADİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Satış Vaadine Konu Taşınmazın Kamulaştırma Toplulaştırılma Arazi Değiştirilmesi veDağıtım İşlemlerinin Tamamlanması ve Tapuya Tescili Sonlandırılıncaya Kadar Satış Vaadine Konu Yapılamayacağı )
SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU ( Tapu İptali ve Tescil - Kanunun 13.Md. Uyarınca Satış Vaadine Konu Taşınmazın Kamulaştırma Toplulaştırılma Arazi Değiştirilmesi veDağıtım İşlemlerinin Tamamlanması ve Tapuya Tescili Sonlandırılıncaya Kadar Satış Vaadine Konu Yapılamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Satış Vaadine Konu Taşınmazın Kamulaştırma Toplulaştırılma Arazi Değiştirilmesi veDağıtım İşlemlerinin Tamamlanması ve Tapuya Tescili Sonlandırılıncaya Kadar Satış Vaadine Konu Yapılamayacağı )"
Y14.HD15.6.2010E. 2010/6050 K. 2010/7103"TAPU KAYDINA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Yasal Hasım Tapu Sicil Müdürlükleri Olduğu )
HUSUMET ( Tapu Sicilindeki Yanlışlıklara Karşı Açılan Davalarda Yasal Hasım Tapu Sicil Müdürlükleri Olduğu )
YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Tapu Sicilindeki - Yasal Hasım Tapu Sicil Müdürlükleri Olduğu )"
Y14.HD1.7.2010E. 2010/6161 K. 2010/7595"GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Komşuluk Hukuku İlkelerinin Dikkate Alınması Gerektiği - Geçit İhtiyacı Davacının Sübjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Göre Belirlenmesi Gerektiği )
FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırlandırılmasında Genel İlke Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
GEÇİT İHTİYACI ( Davacının Sübjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
Y14.HD1.7.2010E. 2010/6551 K. 2010/7591"TAPU SİCİLİNDEKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ ( Taşınmazın Malik Hanesindeki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstendiğine Göre TMK’nun 1027 ve Tapu Sicil Tüzüğü’nün 85. Md.sinde de Açıkça Düzenlendiği Gibi Davanın Görülme Yerinin Adli Yargı Olduğu )
KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin - Taşınmazın Malik Hanesindeki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstendiğine Göre TMK’nun 1027 ve Tapu Sicil Tüzüğü’nün 85. Md.sinde de Açıkça Düzenlendiği Gibi Davanın Görülme Yerinin Adli Yargı Olduğu )
GÖREV ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İsteği - Taşınmazın Malik Hanesindeki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstendiğine Göre TMK’nun 1027 ve Tapu Sicil Tüzüğü’nün 85. Md.sinde de Açıkça Düzenlendiği Gibi Davanın Görülme Yerinin Adli Yargı Olduğu )
TAŞINMAZLARIN GEOMETRİK DURUMLARININ HATALI TESPİTİ ( Hak Sahiplerinin Hatalı Belirlenmesi ya da Kayıtların Yolsuz veya Usulsüz Oluştuğu İddiasının Bulunması Halinde Gerçek Durumun Tespiti ve Düzeltilmesine İlişkin Davalar Adli Yargıda Görüleceği )"
Y14.HD13.12.2010E. 2010/12267 K. 2010/13938"VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Miri Arazilerden Mukataalı Hayrata Tahsis Edilmeyenler İle Aşar ve Rüsumu Vakfedilen Taşınmazlar Dışındaki İcareteyn ve Mukataalı Vakıf Şerhi Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde ve Tasarrufundaki Taşınmazlar Taviz Bedeline Tabi Olduğu )
TAVİZ BEDELİ ( Vakıf Şerhinin Kaldırılması Talebi - Miri Arazilerden Mukataalı Hayrata Tahsis Edilmeyenler İle Aşar ve Rüsumu Vakfedilen Taşınmazlar Dışındaki İcareteyn ve Mukataalı Vakıf Şerhi Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde ve Tasarrufundaki Taşınmazların Taviz Bedeline Tabi Olduğu )
MUKATAALI VAKIF ( Zemini Vakfa Üzerindeki Yapı ve Ağaçlar Tasarruf Edene Ait Olan ve Kirası Yıllık Alınmak Suretiyle Süresiz Olarak Kiralanan Vakıf Taşınmazlarını İfade Ettiği )
İCARETEYNLİ VAKIF ( Değerine Yakın Peşin Ücret ve Ayrıca Yıllık Kira Alınmak Suretiyle Süresiz Olarak Kiralanan Vakıf Taşınmazlarını İfade Ettiği - Uyuşmazlığın Çözümünde Öncelikle Vakıf Türünün Belirlenmesi Gerektiği )"
Y14.HD17.1.2011E. 2010/13678 K. 2011/73"GEÇİT HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Geçit Hakkı Tesisi Genel Yola Çıkmak İçin Yeterli Yolu Bulunmayan Taşınmaz Sahiplerine Tanınan Bir Hak Olduğu - Tapu Tahsis Belgesi Mülkiyet Belgesi Olmayıp Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen ve İlgilisine Şahsi Hak Sağlayan Bir Zilyetlik Belgesi Olduğu )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Mülkiyet Belgesi Olmayıp Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen ve İlgilisine Şahsi Hak Sağlayan Bir Zilyetlik Belgesi Olduğu )
ZİLYETLİK BELGESİ ( Tapu Tahsis Belgesi Mülkiyet Belgesi Olmayıp Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen ve İlgilisine Şahsi Hak Sağlayan Bir Zilyetlik Belgesi Olduğu )"
Y14.HD21.6.2011E. 2011/7046 K. 2011/8152"TAPU KAYDINDA İSİM TASHİHİ İSTEMİ ( Tapu Sicilindeki Yanlışlıklardan Kaynaklanan Davalarda Yasal Hasım Bunları Tutmakla Görevli ve Sorumlu Tapu Sicil Müdürlükleri Olduğu - Bu Nedenle Tapu Sicil Müdürlüğü Hasım Gösterilerek Dava Açılması Gerektiği )
TAPU SİCİLİNDEKİ YANLIŞLIKLARDAN KAYNAKLANAN DAVALAR ( Yasal Hasım Bunları Tutmakla Görevli ve Sorumlu Tapu Sicil Müdürlükleri Olduğu - Bu Nedenle Tapu Sicil Müdürlüğü Hasım Gösterilerek Dava Açılması Gerektiği )
HUSUMET ( Tapu Kaydında İsim Tashihi İstemi - Tapu Sicilindeki Yanlışlıklardan Kaynaklanan Davalarda Yasal Hasım Bunları Tutmakla Görevli ve Sorumlu Tapu Sicil Müdürlükleri Olduğu/Bu Nedenle Tapu Sicil Müdürlüğü Hasım Gösterilerek Dava Açılması Gerektiği )"

Y15.HD

Y15.HD25.1.2010E. 2009/385 K. 2010/203"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşlerin Tamamlanması İçin Verilen Sürenin Geçici Kabul Süresine Eklenmesi Gereği )
GECİKME TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesi - Gecikme Tazminatının Geçici Kabule Eklenen Süre Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
TARAFLARCA KABUL EDİLEN EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLEN SÜRENİN GEÇİCİ KABUL SÜRESİNE EKLENMESİ ( Eser Sözleşmesi - Gecikme Cezası )"
Y15.HD2.2.2010E. 2009/6590 K. 2010/474"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İSTİRDAT DAVASI ( Davadan Önce Borçlunun Temerrüde Düşürülmesine İlişkin İddia veya Kanıt İleri Sürülmediği - Faizin Dava Tarihinden İtibaren İşletileceği )
İSTİRDAT DAVASI ( Eser Sözleşmesine İlişkin Dava - Davadan Önce Borçlunun Temerrüde Düşürülmesine İlişkin İddia veya Kanıt İleri Sürülmediği/Faizin Dava Tarihinden İtibaren İşletilmesi Gereği )
TEMERRÜT ( Eser Sözleşmesine İlişkin İstirdat Davası - Davadan Önce Borçlunun Temerrüde Düşürülmesine İlişkin İddia veya Kanıt İleri Sürülmediği/Faizin Dava Tarihinden İtibaren İşletilmesi Gerektiği )"
Y15.HD15.2.2010E. 2009/4245 K. 2010/780"TÜKETİCİ MAHKEMESİ ( Tüketicinin Korunması Kanunundan Kaynaklanan Davalarda Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu - Davalının Ticari İşletmesiyle İlgili İşte Kullandığı Ticari Araca İlşikin İşlemin Tüketici İşlemi Olmadığı Uyuşmazlığın 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Olmadığının Kabulü Gereği )
TÜKETİCİ İŞLEMİ ( Bir Mal veya Hizmeti Ticari ve Mesleki Olmayan Amaçlarla Kullanan veya Yararlanan Gerçek veya Tüzel Kişinin 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketci Olduğu - Ticari İşletmeyel İlgili İşte Kullanılacak Ticari Amaçla Alınan Araca İlişkin Uyuşmazlığın 4077 Sayılı Kapsamında Olmadğı )
GÖREVLİ MAHKEME ( 4077 Sayılı Kanunun Uygulamasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüteci Mahkemesinin Görevli Olduğu - Ticari İşletmede Kullanılmak Amacıyla Alınan Araca İlişkin Uyuşmazlığın 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Olmadığı Bu Nedenle Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinin Görevine Girmediği )"
Y15.HD10.3.2010E. 2009/1586 K. 2010/1330"ESER SÖZLEŞMESİ ( Konusu Özel İmalat Kapı Yapımı Olan Sözleşmenin Eser Sözleşmesi Olduğu İş Bedeli Bir Miktar Paranın Peşin Ödemesi Olduğundan Tek Taraflı Beyanla Feshedilebileceği - Sözleşmeye Aykırılık Halinde Sözleşmenin Aynen İfası yada Seçimlik Cezanın Ödenmesi İstenbileceği Her İkisinin İstenemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İşin Bedeli Bir Miktar Nakit Ödeme Olarak Kararlaştırıldığından Eser Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Beyanıyla Feshedilebileceği - Sözleşmeye Aykırılık Halinde Aynen İfa veya Seçimlik Cezanın Ödenmesi İstenebileceği Feshe Dayanılarak Seçimlik Cezanın da Ödenmesinin Talep Edilemeyeceği )
SEÇİMLİK CEZA ( Sözleşmeye Aykırılık Halinde Sözleşmenin Aynen İfası yada Seçimlik Cezanın Ödenmesi İstenebileceği - Sözleşmede Fesih Halinde Seçimlik Cezanın da Ödeneceği Düzenlenmediğinden Feshe Dayanılarak Seçimlik Cezanın da Ödenmesinin İstenemeyeceği Reddi Gereği )"
Y15.HD5.4.2010E. 2010/722 K. 2010/1908"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Mahkeme Kararı veya Taraf İradelerinin Sözleşmenin Feshi Konusunda Uyuşmasıyla Feshinin Mümkün Olduğu - Davacı Yüklenici Davada Kar Kaybı ve İş Bedelini İstemekle Sözleşmenin Feshini Kabul Etmiş Sayılması Gereği )
SÖZLEŞEMENİN FESHİ ( Arsa Payı İnşaat Sözleşmesinin Mahkeme Kararı veya Taraf İradelerinin Sözleşmenin Feshi Konusunda Uyuşmasıyla Mümkün Olduğu )"
Y15.HD14.4.2010E. 2010/310 K. 2010/2177"BİRLEŞTİRME KARARI ( Fiil ve Hukuki İrtibat - Aralarında Fiili ve Hukuki İrtibat Bulunan Davaların Birlikte Yürütülmesinin Zorunlu Olduğu )
FİİLİ VE HUKUKİ İRTİBAT ( Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması - Ayırma Kararının Hükümle Birlikte Temyiz Edilebileceği )
AYIRMA KARARI ( Hükümle Birlikte Temyiz Edilebileceği )"
Y15.HD19.4.2010E. 2010/1002 K. 2010/2237"İPOTEK TESİSİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan İpotek Bedelinden Daha Az Bedelli İpotek Tesisinin Kabul Edildiği - Buna Göre Kurulması ve Payların Tescilinin Yapılmasının Gerektiği )
İNŞAAT TEMİNAT İPOTEĞİ ( İnşaatın Yasal Olması Durumunda Arsa Sahipleri Yararına İpotek Tesis Edilerek Karar Verileceği )"
Y15.HD3.5.2010E. 2009/7495 K. 2010/2582"ALACAĞIN TAHSİLİ ( Teminat Mektuplarının Nakte Çevrildiği İddiası - Kesin Teminat Mektubunun İadesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gerektiği )
KESİN TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Araştırılarak Nakte Çevrilen Bedelin Tahsil Edileceği )"
Y15.HD5.5.2010E. 2009/2287 K. 2010/2648"PVC PENCERE KAPI VE SİNEKLİK YAPIMININ AYIPLI İMALİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı İş Bedelini Tamamen Aldığına Göre Ayıplı İmalatın Bedelini Ödemesi Gerektiği - Mahkemece Ayıplı İmalatın Bedelinin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsiline Fazla İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIPLI İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Mahkemece Ayıplı İmalatın Bedelinin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsiline Fazla İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ ( Ayıplı İmalat Bedelinin Tahsili - Mahkemece Ayıplı İmalatın Bedelinin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsiline Fazla İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y15.HD7.6.2010E. 2009/3129 K. 2010/3245"DİŞ PROTEZ YAPIMINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Fiili Oluşturan Olayın Özelliği Tarafların Sıfatı Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Dikkate Alınması Gereği - Davacının Duyduğu Acı ve Huzursuzluk Tedavinin Doğal Sonucu Olduğundan Tayin Edilen 10.bin TL Manevi Tazminatın Fahiş Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN CEZA VE ZENGİNLİŞME ARACI OLMADIĞI ( Eski Protezlerin Sökülüp Yenilerinin Takılmasında Duyulan Acı ve Huzursuzluğun Tedavinin Doğal Sonucu Olduğu - Manevi Tazminat Ceza ve Zenginleşme Aracı Olmadığından 10.bin TL Olarak Takdir Edilen Manevi Tazminatın Fahiş Olduğu )
HAKSIZ FİİL ( Manevi Tazminatın Ceza ve Zenginleşme Aracı Olmadığı - Diş Protezlerinin Takılması Nedeniyle Duyulan Acı ve Huzursuzluk Tedavinin Doğal Sonucu Olduğundan Manevi Tazminatın Olayın Özelliği Tarafların Sıfatı Sosyal ve Ekonomik Durumları Dikkate Alınarak Takdiri Gereği )"
Y15.HD29.6.2010E. 2010/3039 K. 2010/3729"SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE FAZLADAN ÖDENEN MİKTARIN İSTİRDATI ( Sözleşmenin Feshi Halinde Ancak Olumsuz Zarar İstenebileceği - Menfi Zarar Sözleşme Yapılmamış Olsaydı Uğranılamayacak Olan Zarar Olduğu )
FAZLADAN ÖDENEN MİKTARIN İSTİRDATI ( Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle - Sözleşmenin Feshi Halinde Ancak Olumsuz Zarar İstenebileceği/Menfi Zarar Sözleşme Yapılmamış Olsaydı Uğranılamayacak Olan Zarar Olduğu )
YENİDEN YAPTIRMA BEDELİ ( Davacı Sözleşme Tarihinde En Yakın Fiyatla Hangi Miktara İşi Yaptırabilecek İse Bu Fiyat İle Fesihten Sonraki Yeniden Yaptırma Bedeli Arasındaki Farkı Zarar Olarak İsteyebileceği )
MENFİ ZARAR ( Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle Fazladan Ödenen Miktarın İstirdatı - Sözleşmenin Feshi Halinde Ancak Olumsuz Zarar İstenebileceği/Menfi Zarar Sözleşme Yapılmamış Olsaydı Uğranılamayacak Olan Zarar Olduğu )"
Y15.HD15.7.2010E. 2009/2500 K. 2010/4112"İMLAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Öncelikle Dava Kalemlerinden Ne Miktar Alacak İstendiği Hususu Davacıya Açıklattırmak Davacının İmalat Bedeline İlişkin Delilleri Değerlendirilerek Gerektiğinde Mahallinde Keşif Yapmak Suretiyle İmalat Bedelinden Davacı Alacağını Saptamak Gerektiği )
KÖPRÜ VE ÜST YAPIM İŞİNİN HAKSIZ FESHİ ( Kar Kaybı ve İmalat Bedelinin Tahsili - Öncelikle Dava Kalemlerinden Ne Miktar Alacak İstendiği Hususu Davacıya Açıklattırmak Davacının İmalat Bedeline İlişkin Delilleri Değerlendirilerek Alacağın Saptanması Gerektiği )
KAR KAYBI ( Köprü ve Üst Yapım İşinin Haksız Feshi Nedeniyle/İmalat Bedelinin Tahsili - Öncelikle Dava Kalemlerinden Ne Miktar Alacak İstendiği Hususu Davacıya Açıklattırmak Davacının İmalat Bedeline İlişkin Delilleri Değerlendirilerek ve Gerektiğinde Mahallinde Keşif Yapmak Suretiyle Alacağın Saptanması Gerektiği )"
Y15.HD15.7.2010E. 2009/3552 K. 2010/4111"SÖZLEŞMENİN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Yanlar Arasında İmzalanan Bir Belgeye Dayanılarak İspatlanabileceği )
RÜCU DAVASI ( Yüklenici Tarafından İstihdam Edilen İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakları - Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Sorumluluğunda Olan ve İş Sahibi Tarafından Ödenen İşçi Alacaklarının Yükleniciden Rücuen Tahsili )
MUVAZAANIN KANITLANMASI ( Sözleşmenin Muvazaalı Olduğu İddiasının Ancak Yanlar Arasında İmzalanan Bir Belgeye Dayanılarak İspatlanabileceği )"
Y15.HD19.7.2010E. 2009/2785 K. 2010/4154"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Konu Binanın Çatısının İşin Tekniğine Uygun Yapılmaması Nedeniyle Uğranılan Zararın Haksız Fiile Değil Akde Aykırılığa Dayandığı - Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki İlişkide Borçlu Alacaklının İhtarıyla Mütemerrit Olduğunudan Faizin Olay Tarihinden Başlatılmasının Hatalı Olduğu )
TEMERRÜT FAİZİ ( Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki İlişkide Borçlu Alacaklının İhtariyle Temerrüde Düştüğü - Sözleşmeye Aykırılığa Dayalı Zarar Bedelinin Tahsili Davasında Hüküm Altına Alınan Alacağa Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihi Yerine Olay Tarihinden Faiz Yürütlmesinin Hatalı Olduğu )
HAKSIZ FİİL SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Sözleşmeye Konu İşin Tekniğine Uygun Yapılmaması Nedeniyle Uğranılan Zararın Sözleşmeye Aykırılık Oluduğu Haksız Fiil Olmadığı - Sözleşmeye Aykırılığa Dayalı Alacağa Borçlunun Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten Haksız Fiile Dayalı Alacağa Olay Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gereği )"
Y15.HD11.10.2010E. 2010/4422 K. 2010/5115"TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ ( Teminat Mektubunun İrat Kaydı İstenildiği - Davalı Banka'nın Temerrüdü Ödeme Yapmayacağını Bildirdiği Tarihten Başladığı/Diğer Mektup Bedelleri İçin Temerrüdün Dava Tarihinde Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAT KAYDI İSTENİLMESİ ( Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili - Davalı Banka'nın Temerrüdü Ödeme Yapmayacağını Bildirdiği Tarihten Başladığı/Diğer Mektup Bedelleri İçin Temerrüdün Dava Tarihinde Oluştuğu )
TEMERRÜT ( Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili/Teminat Mektubunun İrat Kaydı İstenildiği - Davalı Banka'nın Temerrüdü Ödeme Yapmayacağını Bildirdiği Tarihten Başladığı/Diğer Mektup Bedelleri İçin Temerrüdün Dava Tarihinde Oluştuğu )
FAİZ ( Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili - Davalı Bankanın Ödeme Yapmayacağını Bildirdiği Tarih Belirlenip O Tarihten Faiz Uygulanması Gerektiği/ Yüklenici Temerrüde Düşürülmüş ve Süre Verilmiş İse Tespit Olunacak Tarihten Faiz Uygulanması Gerektiği )"
Y15.HD11.10.2010E. 2010/4711 K. 2010/5125"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK DAVASI ( İşin Yapıldığı Tarihten İtibaren Yasal Faiz Uygulanmasına Karar Verilebilmesi İçin Borçlunun Temerrüde Düşürülmesinin Gerektiği )
YASAL FAİZ ( Eser Sözleşmesine İlişkin Alacak Davası - İşin Yapıldığı Tarihten İtibaren Yasal Faiz Uygulanmasına Karar Verilebilmesi İçin Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi veya Kesin Vade Bulunması Gereği )
TEMERRÜT ( Eser Sözleşmesine İlişkin Alacak Davası - İşin Yapıldığı Tarihten İtibaren Yasal Faiz Uygulanmasına Karar Verilebilmesi İçin Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi veya Kesin Vade Bulunması Gereği )"
Y15.HD12.10.2010E. 2010/4235 K. 2010/5225"YEDİEMİNLİK SÖZLEŞMESİ ( Dayanaklı Alacak İsteminde İdari Bir Karar Nedeniyle Uğranılan Zararın Söz Konusu Olmadığı - İdari Yargının Görev Alanında Olduğundan Bahisle Reddedilemeyeceği )
İDARİ KARAR NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Davalı Kurum ve Davacı Arasındaki Yedieminlik Sözleşmesine Dayalı Alacak İsteminde Mevcut Olmadığı - İdari Yargının Görev Alanına Girmeyeceği )
İDARİ YARGIDA GÖREV ( Davalı Kurum ve Davacı Arasındaki Yedieminlik Sözleşmesine Dayalı Alacak İstemi - İdari Bir Karar Nedeniyle Uğranılan Zarar Olmadığı İçin 2577 S.K. Md. 2 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
Y15.HD19.10.2010E. 2009/4763 K. 2010/5397"ALACAĞIN TAHSİLİ ( KDV İlave Edildiğinde Toplam İş Bedelinin Artacağı - KDV Dahil Toplam İş Bedelinden Ödendiği Kabul Edilen ve Başka Bir İş İçin Ödendiği Kanıtlanamayan Toplam Miktar Düşüldükten Sonra Kalan Üzerinden Takibe Devam Olunacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kaynaklı Alacağın Tahili Talebi - KDV Dahil Toplam İş Bedelinden Ödendiği Kabul Edilen ve Başka Bir İş İçin Ödendiği Kanıtlanamayan Toplam Miktar Düşüldükten Sonra Kalan Üzerinden Takibe Devam Edileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( KDV Dahil Toplam İş Bedelinden Ödendiği Kabul Edilen ve Başka Bir İş İçin Ödendiği Kanıtlanamayan Toplam Miktar Düşüldükten Sonra Kalan Üzerinden Takibe Devam Edileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı )
İŞ BEDELİ ALACAĞI ( KDV İle Birlikte İstenebilmesi İçin Fatura Düzenlenmesinin Zorunlu Olmadığı )"
Y15.HD19.10.2010E. 2010/3382 K. 2010/5402"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili - Akdi İlişki Yazılı Belge İle Kanıtlanamamış Olsa da Dilekçelerde Her Türlü Delil Denildiği İçin Davalıya Bu Hakkı Hatırlatılarak Sonuca Göre Karar Verileceği )
DELİL ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili/Akdi İlişki Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığı - Dilekçelerde Her Türlü Delil Denildiği İçin Davalıya Bu Hakkı Hatırlatılarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili - Dilekçelerde Her Türlü Delil Denilerek Bu Hakkının da Olduğunun Davalıya Hatırlatılacağı )"
Y15.HD20.10.2010E. 2009/5219 K. 2010/5558"DAVADAN FERAGAT ( Kat'i Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Ettiği - Feragata İlişkin Karar Verilmesi İçin Dosyanın Mahkemeye Gönderileceği )
VEKİLİN FERAGATI ( Vekaletnameden Yetkili Olduğu Anlaşılması Durumunda Geçerli Olacağı )"
Y15.HD20.10.2010E. 2010/4070 K. 2010/5564"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davanın Davalının Husumet Yokluğu Nedeniyle Davalı Yönünden Reddedildiği - Vekalet Ücretinin Maktu Olarak Takdir Edileceği )
HUSUMET YOKLUĞU ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası - Davanın Davalının Husumet Yokluğu Nedeniyle Davalı Yönünden Reddedildiği/Vekalet Ücretinin Maktu Olarak Tespit Edileceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası - Davanın Davalının Husumet Yokluğu Nedeniyle Davalı Yönünden Reddedildiği/Vekalet Ücretinin Maktu Olarak Tespit Edileceği )"
Y15.HD2.11.2010E. 2010/5286 K. 2010/5941"ALACAĞIN TAHSİLİ ( Araç Tamir Bedelinden Kaynaklanan Talepte Arada Sözlü Anlaşma Olduğu İçin İşin Yapıldığını Yüklenicinin Kanıtlayacağı )
ARIZA TALEP FORMU ( Araç Tamir Bedeli Alacağına Dayanak Olarak Sunulduğu/Taraflar Arasında Sözlü Anlaşma Olduğu - Formdaki İşlemlerin Davacı Tarafından Yapılıp Yapılmadığının Saptanacağı )
ARAÇ TAMİR BEDELİ ( Teslim belgesi ve Tanık Beyanlarıyla Arada Sözlü Anlaşmanın Olduğunun Anlaşılması/İşin Yapıldığını Yüklenicinin Kanıtlayacağı - Defter Kayıtları İle Yetinilemeyeceği )"
Y15.HD3.11.2010E. 2010/4701 K. 2010/5979"BAKİYE BEDELİN TAHSİLİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinde Gecikme Cezası Belirlendiği - Gecikmiş İfanın Davalı İş Sahibince İtirazi Kayıtsız Kabul Edildiği/Alacaktan Cezai Şart Tutarının Mahsubuna Gidilemeyeceği )
CEZAİ ŞART ( İtirazın İptali Davası/Eser Sözleşmesinde Gecikme Cezası Belirlendiği - Gecikmiş İfanın Davalı İş Sahibince İtirazi Kayıtsız Kabul Edildiği/Alacaktan Cezai Şart Tutarının Mahsup Edilemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinde Gecikme Cezası Belirlendiği - Cezai Şart Tutarı Davacı Alacağından Daha Az Olduğu Halde Davanın Tümüyle Reddine Karar Verilmeyeceği )"
Y15.HD3.11.2010E. 2010/4837 K. 2010/5964"KESİN HESAP ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Genel Şartnamede Kesin Hesabın Ne Şekilde Çıkarılacağının Belirlendiği - Bu Prosedüre Uygun Çıkarılmış Kesin Hesap Olmadığından Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kesin Hesap Alacağı/Genel Şartnamede Kesin Hesabın Ne Şekilde Çıkarılacağının Belirlendiği - Bu Prosedüre Uygun Çıkarılmış Kesin Hesap Olmadığı/Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
KESİN HESABIN İHTİLAFLI OLMASI ( Kesin Hesap Alacağı/Genel Şartnamede Kesin Hesabın Ne Şekilde Çıkarılacağının Belirlendiği - Bu Prosedüre Uygun Çıkarılmış Kesin Hesap Olmadığı/Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği )"
Y15.HD8.11.2010E. 2009/5518 K. 2010/6078"SÖZLEŞME DIŞI İŞ BEDELİ ( Sözleşme Konusu İşin Yapılmaması Nedeniyle Uğranılan Değer Kaybından Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
DEĞER KAYBI ( Yeni Bilirkişi Tayini - Sözleşme Dışı İş Bedeli Tespit Edilirken Sözleşme Konusu İşin Yapılmaması Nedeniyle Uğranılan Değer Kaybı da Belirlenerek Yapılacak Mahsuba Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
Y15.HD9.11.2010E. 2009/5149 K. 2010/6133"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Üçüncü Bir Bilirkişi Raporu ile Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
TESPİT DAVASI İLE ESAS DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Çelişkinin Üçüncü Bir Bilirkişiden Alınacak Rapor ile Giderilerek Hüküm Kurulması Gereği )"
Y15.HD9.11.2010E. 2010/5325 K. 2010/6142"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali Davası - Alacağın Yargılama Sırasında Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Tespit Edildiği/İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alacağın Yargılama Sırasında Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Tespit Edildiği - Alacak Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmemesi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davası/Alacağın Yargılama Sırasında Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Tespit Edildiği - Alacak Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
ALACAĞIN YARGILAMA SIRASINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU TESPİT EDİLMESİ ( İtirazın İptali Davası - Alacak Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmemesi Gereği )"
Y15.HD29.11.2010E. 2009/6102 K. 2010/6517"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAKİYE İŞ BEDELİ İLE TEMİNAT KESİNTİSİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Kesin Hesap Çıkarılmamışsa da Çıkan Uyuşmazlık Nedeniyle İş Yargıya İntikâl Ettiğinden Kesin Hesabın Mahkemece Çıkarılması Gerektiği )
KESİN HESAP ÇIKARILMAMASI ( Taraflar Arasında Kesin Hesap Çıkarılmamış ve Onaylanmamış Olması İşin Yargıya İntikâli Nedeniyle Teminatın İadesine Engel Teşkil Etmediği )
TEMİNATIN İADESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedeli İle Teminat Kesintisi Alacağının Tahsili - Taraflar Arasında Kesin Hesap Çıkarılmamış ve Onaylanmamış Olması İşin Yargıya İntikâli Nedeniyle Teminatın İadesine Engel Teşkil Etmediği )
GEÇİCİ VE KESİN KABUL İŞLEMLERİ ( Yapılıp Yapılmadığı Kesin Hesabın Çıkarılıp Çıkarılmadığı ve Davalının Teminatının Çözülüp Çözülmediğinin Araştırılmadığı - Değinilen Hususlar İgdaş'tan Sorulup Açıklığa Kavuşturularak ve Kesin Hesap Çıkartılmak Suretiyle Teminat Kesintisinin İade Edilip Edilmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y15.HD30.11.2010E. 2010/6153 K. 2010/6542"İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak Talebi - Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar Kural Olarak 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Zamanaşımı Alacağın İstenebilir Olduğu Tarihte İşlemeye Başlayacağı )
ZAMANAŞIMI ( İtirazın İptali - Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar Kural Olarak 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/ Zamanaşımı Süresi Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başladığı )
ESER SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR ( Kural Olarak 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Zamanaşımı Süresi Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başladığı )"
Y15.HD1.12.2010E. 2009/6520 K. 2010/6566"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI AYIPLI İFA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturan Sözleşmeye Aykırılıklar Manevi Tazminat Hakkı Doğurduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Oluşturan Sözleşmeye Aykırılıklar Manevi Tazminat Hakkı Doğurduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Eser Sözleşmesine Dayalı Ayıplı İfa Nedeniyle - Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturan Sözleşmeye Aykırılıklar Manevi Tazminat Hakkı Doğurduğu )"
Y15.HD20.12.2010E. 2009/3878 K. 2010/7057"İŞ BEDELİNİN İADESİ VE TAZMİNAT ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmediği ve Yapılan İşlerin Davacının İşine Yaramayacak Nitelikte Olduğu Kabul Edilip Ödenen İş Bedelinin İadesine Karar Verildiğine Göre Eksik İşlerin Tamamlanma Bedeli İle Sözleşmede Kararlaştırılan İş Bedeli Arasındaki Farkın Menfi Zarar Olarak Kabul Edilip Karar Altına Alınamayacağı )
MENFİ ZARAR ( İş Bedelinin İadesi ve Tazminat - Eksik İşlerin Tamamlanma Bedeli İle Sözleşmede Kararlaştırılan İş Bedeli Arasındaki Farkın Menfi Zarar Olarak Kabul Edilip Karar Altına Alınamayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE MENFİ ZARAR ( Aynı İşlerin Fesihten Sonra Makul Süre İçerisinde Yaptırılabileceği Bedel İle Davalı Şirketle İmzalanan Sözleşmeden Dolayı O Tarihte Bir Başka Yüklenici İle Sözleşme Yapılamaması Nedeniyle Kaçırılan Fırsat Arasındaki Fark Olduğu )"
Y15.HD18.1.2011E. 2010/24 K. 2011/79"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshine İlişkin Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarihte Taraflar Yararına Haksız İktisap Gerçekleşmiş Olacağı )
HAKSIZ İKTİSAP ( İş Bedelinin Tahsili - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshine İlişkin Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarihte Taraflar Yararına Gerçekleşmiş Olacağı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ FESHİ ( İlişkin Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarihte Taraflar Yararına Haksız İktisabın Gerçekleşmiş Olacağı )"
Y15.HD16.2.2011E. 2011/342 K. 2011/905"İSTİHKAK DAVASI ( Amme Alacağının Tahsili Amacıyla Yapılan Hacizden Kaynaklanan - Görevli Mahkemenin Dava Değerine Göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemesi Olarak Belirlenmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Amme Alacağının Tahsili Amacıyla Yapılan Hacizden Kaynaklanan İstihkak Davası - Dava Değerine Göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemesi Olarak Belirleneceği )
AMME ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN HACİZ ( Hacizden Kaynaklanan İstihkak Davası - Görevli Mahkemenin Dava Değerine Göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemesi Olarak Belirleneceği )"
Y15.HD24.2.2011E. 2011/717 K. 2011/1123"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davalı Davacının İddia Ettiği Akdi İlişkiyi Kabul Etmediği - Davacının Öncelikle Davalı İle Kurulduğunu Bildirdiği Akdi İlişkiyi Davanın Değeri de Nazara Alındığında Yazılı Delillerle Kanıtlaması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Eser Sözleşmesine Dayalı Alacağın Tahsili - Davalı Davacının İddia Ettiği Akdi İlişkiyi Kabul Etmediği/Davacının Öncelikle Davalı İle Kurulduğunu Bildirdiği Akdi İlişkiyi Davanın Değeri de Nazara Alındığında Yazılı Delillerle Kanıtlaması Gerektiği )
YEMİN DELİLİ ( Dava Dilekçesinin Deliller Kısmında "Vesair Delil" Yazmak Suretiyle Yemin Deliline de Dayanıldığından Akdi İlişkinin İspatı Amacıyla Davacı Yana Davalıya Yemin Teklifine Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y15.HD28.2.2011E. 2011/657 K. 2011/1154"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davaya Katılmayan Yazılı Bildirimde de Bulunmayan Davalı Şirkete "İsticvap" Davetiyesi Gönderilerek Davaya Dayanak Alınan Sözleşmenin Kapsamının Doğru Olup Olmadığının Belirlenmediği - Öncelikle Mahkemece Belirtilen "İsticvap" İşleminin Yapılması Gerektiği )
İSTİCVAP ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davaya Katılmayan Yazılı Bildirimde de Bulunmayan Davalı Şirkete "İsticvap" Davetiyesi Gönderilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİ ( Dava Konusu Yapılan Senetler Dava Dosyası Kapsamına Getirilmemiş İse de Sözü Edilen Senetler TTK 688. Md. Hükmünde Öngörülen Zorunlu Unsurları İçermesi Halinde Kambiyo Senetlerinden Sayılan "Bono" Niteliğinde Olacağı )
BONO NİTELİĞİ ( Dava Konusu Yapılan Senetler Dava Dosyası Kapsamına Getirilmemiş İse de Sözü Edilen Senetler TTK 688. Md. Hükmünde Öngörülen Zorunlu Unsurları İçermesi Halinde Olacağı )
BİLE BİLE KEŞİDECİ ZARARINA HAREKET ( Bono Hamillerinin, Bonoyu İktisap Ederken Bile Bile Keşideci Davacının Zararına Hareket Etmiş Olduğunu ve Haklı Hamil Olmadığını Keşideci Davacı Tanık Delili Dahil Her Türlü Yasal Delille Kanıtlayabileceği )"
Y15.HD2.3.2011E. 2011/231 K. 2011/1273"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Adi Ortaklığı Teşkil Eden Şirketlerin Hasım Gösterilmesi Gerektiği - Ortaklar Ortaklık Borçlarından Alacaklılara Karşı Doğrudan Doğruya ve Sınırsız Olarak Tüm Mal Varlıkları İle Sorumlu Oldukları )
İTİRAZIN İPTALİ ( Adi Ortaklığı Teşkil Eden Şirketlerin Hasım Gösterilmesi Gerektiği - Ortaklar Ortaklık Borçlarından Alacaklılara Karşı Doğrudan Doğruya ve Sınırsız Olarak Tüm Mal Varlıkları İle Sorumlu Oldukları )
TARAF TEŞKİLİ ( Adi Ortaklığı Teşkil Eden A.Ş. Vekili Avukat Vasıtasıyla İtirazda Bulunmuş Olup Diğer Adi Ortak A.Ş. nin Katılımı veya Temsilen Avukatının Vekaletnamesinin Sunulması Halinde Adi Ortaklığı Temsil Eden Her İki Şirket Açısından Takipte ve Davada Taraf Teşkilinin Sağlanmış Olacağı )"
Y15.HD2.3.2011E. 2011/596 K. 2011/1258"ESER SÖZLEŞMESİ ( Akdi İlişkinin İspat Edildiği/Yazılı Sözleşme Yapılmadığı İşin Bedelinde de Anlaşmaya Varılmadığı - Yapıldığı ve Teslim Edildiği Kanıtlanacak Etiketlerin İmal ve Teslim Tarihindeki Serbest Piyasa Fiyatlarıyla Bedelinin Hesaplattırılacağı )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapıldığı ve Teslim Edildiği Kanıtlanacak Etiketlerin İmal ve Teslim Tarihindeki Serbest Piyasa Fiyatlarıyla Bedelinin Hesaplattırılacağı - Yazılı Sözleşme Yapılmadığı İşin Bedelinde de Anlaşmaya Varılmadığı )
İŞ BEDELİNİN HESAPLATTIRILMASI ( Akdi İlişkinin İspat Edildiği/Yazılı Sözleşme Yapılmadığı İşin Bedelinde de Anlaşmaya Varılmadığı - İmal ve Teslim Tarihindeki Serbest Piyasa Fiyatlarıyla Bedelinin Hesaplattırılacağı )"
Y15.HD2.3.2011E. 2011/597 K. 2011/1259"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
TANIK DİNLENMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y15.HD3.3.2011E. 2011/87 K. 2011/1288"İŞ BEDELİNİN İSTİRDADI ( Davalı Tarafından Satış ve Montajı Yapılan Kuaför Malzemelerinin Ayıplı Olduğu İddiası İle BK'nın 360. Md. Hükümlerine Dayanılarak Dava Açıldığı - Konunun Uzmanı Teknik Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
İMALAT HATASI ( İş Bedelinin İstirdadı - Teknik Bilirkişiden Rapor Alınarak Kuaför Malzemelerinde İmalat Hatası Olup Olmadığı ve Kusurun İmalattan veya Kullanım Hatasından Kaynaklandığı Hususlarını Tesbit Ettirmek ve Kullanım Hatası İse Davayı Reddetmek Gerektiği )
AYIPLI MALZEMENİN İADESİ ( İş Bedelinin İstirdadı - İmalattan Kaynaklandığı Anlaşıldığında Ayıbın Bedelden İndirimle Kabulünün Yapılabileceğine ve Eserin Tümüyle Reddini Gerektiren Ayıp Saptanır İse Şimdiki Gibi Ayıplı Malzemenin İadesiyle Davanın Kabulü Gerektiği )"
Y15.HD3.3.2011E. 2011/99 K. 2011/1320"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SENET İPTALİ ( Poliçeden Dolayı Kendisine Müracaat Olunan Kimse Keşideci veya Önceki Hamillerden Biri İle Kendi Arasında Doğrudan Doğruya Mevcut Olan Münasebetlere Dayanan Def’ileri Müracaatta Bulunan Hamile Karşı İleri Süremeyeceği )
SENET İPTALİ VE ALACAK İSTEMİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Poliçeden Dolayı Kendisine Müracaat Olunan Kimse Keşideci veya Önceki Hamillerden Biri İle Kendi Arasında Doğrudan Doğruya Mevcut Olan Münasebetlere Dayanan Def’ileri Müracaatta Bulunan Hamile Karşı İleri Süremeyeceği )
TİCARET SİCİL KAYITLARI ( Her İki Şirketin Ticaret Sicil Kayıtları Ayrı Ayrı Getirilerek Aralarındaki İlişki Durumu Saptanmalı Taraf Kanıtları Bütünüyle Toplanarak Senetlerin Ne Şekilde Ciro Edildiği ve Hamilin Senedi İktisap Ederken Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
Y15.HD15.3.2011E. 2011/1082 K. 2011/1552"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BAKİYE İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Davalının İstemekte Haklı Olduğu Gecikme Tazminatı Hesaplattırılıp Bulunacak Bu Miktar İle Ayıplı İmalat Nedeniyle Kesildiği Anlaşılan Reklamasyon Faturasındaki Miktar Toplanıp Davacının Cari Hesap Alacağından Mahsup Edilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan - Davalının İstemekte Haklı Olduğu Gecikme Tazminatı Hesaplattırılıp Bulunacak Bu Miktar İle Ayıplı İmalat Nedeniyle Kesildiği Anlaşılan Reklamasyon Faturasındaki Miktar Toplanıp Davacının Cari Hesap Alacağından Mahsup Edilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
CARİ HESAP ALACAĞI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Bakiye İş Bedeli Alacağının Tahsili - Davalının İstemekte Haklı Olduğu Gecikme Tazminatı Hesaplattırılıp Bulunacak Bu Miktar İle Ayıplı İmalat Nedeniyle Kesildiği Anlaşılan Reklamasyon Faturasındaki Miktar Toplanıp Davacının Cari Hesap Alacağından Mahsup Edilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )"
Y15.HD16.3.2011E. 2011/1763 K. 2011/1599"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yetki İtirazı 10 Günlük Süre Geçtikten Sonra Yapıldığından Reddine Karar Verileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Yetki İtirazı 10 Günlük Süre Geçtikten Sonra Yapıldığından Reddine Karar Verilmesi Gereği )
ON GÜNLÜK SÜRE ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Yetki İtirazı 10 Günlük Süre Geçtikten Sonra Yapıldığından Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
Y15.HD4.4.2011E. 2011/1332 K. 2011/2028"YÜKLENİCİ ALEYHİNE YAPILAN TAKİP ( İtirazın İptali - Davacıya Ait Dairelerin Bitirilip Teslime Hazır Hale Getirilip Getirilmediği Araştırılmak Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Yüklenici Aleyhine Girişilen İcra Takibine İtirazın İptali - Teslim Tutanağı ve İbraname Başlıklı Belge Kooperatif Yönünden Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı/Davacıya Ait Dairelerin Bitirilip Teslime Hazır Hale Getirilip Getirilmediği Araştırılmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAAHHÜT EDİLEN DAİRELER ( Zamanında Bitirilip Teslime Hazır Hale Getirilip Getirilmediği Araştırılmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )"

Y16.HD

Y16.HD15.6.2009E. 2009/3932 K. 2009/4229"GÖREV ( Kadastro Hakimi Dava Konusu Parselle İlgili Olarak Süresi İçinde Açılan Davaları Çözümlemekle Yükümlü Olduğu Gibi Kadastro Mahkemesine Dava Açıldıktan Sonra Tespitten Önceki Haklara Dayanılarak Asli Müdahil Olarak Davaya Katılanların İddiaları İle İlgili Uyuşmazlıkları da Çözmek Zorunda Olduğu )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Süresi İçinde Açılan Davaları Çözümlemekle Yükümlü Olduğu Gibi Kadastro Mahkemesine Dava Açıldıktan Sonra Tespitten Önceki Haklara Dayanılarak Asli Müdahil Olarak Davaya Katılanların İddiaları İle İlgili Uyuşmazlıkları da Çözmek Zorunda Olduğu )
ASLİ MÜDAHİL ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Kadastro Hakimi Kadastro Mahkemesine Dava Açıldıktan Sonra Tespitten Önceki Haklara Dayanılarak Asli Müdahil Olarak Davaya Katılanların İddiaları İle İlgili Uyuşmazlıkları da Çözmek Zorunda Olduğu )"
Y16.HD25.2.2010E. 2010/189 K. 2010/1415"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Senedin Düzenleniş Şekli ve İçeriği İtibariyle Mirasçılar Arası Paylaşma Senedi Niteliğinde Bulunmayıp Mirasçılar Arası Pay Temlik Senedi Niteliğinde Olduğu - Pay Temlik Senedinin Geçerli Olabilmesi İçin Senette Bütün Mirasçıların İmzalarının Bulunması Zorunlu Bulunmayıp Senette İmzaları Bulunanlar Yönünden Pay Temlikleri Geçerli Olduğu )
MİRASÇILAR ARASI PAY TEMLİK SENEDİ ( Pay Temlik Senedinin Geçerli Olabilmesi İçin Senette Bütün Mirasçıların İmzalarının Bulunması Zorunlu Bulunmayıp Senette İmzaları Bulunanlar Yönünden Pay Temliklerinin Geçerli Olduğu )
PAY TEMLİKİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Pay Temlik Senedinin Geçerli Olabilmesi İçin Senette Bütün Mirasçıların İmzalarının Bulunması Zorunlu Bulunmayıp Senette İmzaları Bulunanlar Yönünden Pay Temliklerinin Geçerli Olduğu )"
Y16.HD8.3.2010E. 2010/1588 K. 2010/1779"DİSİPLİN HAPSİ ( 5237 S. TCK'nda Düzenlenen Yaptırımlardan Farklı Nitelikte Olduğu - Duruşma Açılarak Yapılan Bir Yargılama Sonunda Verilmelerine Karşılık Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar “Hüküm” Niteliğinde Olmadığı )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Disiplin Hapsi 5237 S. TCK'nda Düzenlenen Yaptırımlardan Farklı Nitelikte Olduğu - Duruşma Açılarak Yapılan Bir Yargılama Sonunda Verilmelerine Karşılık Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar “Hüküm” Niteliğinde Olmadığı )
HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLMAYAN KARARLAR ( Ödeme Şartını İhlal - Duruşma Açılarak Yapılan Bir Yargılama Sonunda Verilmelerine Karşılık Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar “Hüküm” Niteliğinde Olmadığı )
TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal - Duruşma Açılarak Yapılan Bir Yargılama Sonunda Verilmelerine Karşılık Gerek Disiplin Hapsi Gerekse Hapsen Tazyik Yaptırımı Tayin Edilen Kararlar “Hüküm” Niteliğinde Olmadığı )"
Y16.HD9.3.2010E. 2010/1637 K. 2010/1897"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacı Dayanağı Tapu Kaydının Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediği Yöntemince Araştırılmalı ve Bu Kaydın Değişebilir Sınırlı Olduğu Sonucuna Varılması Halinde Miktarı İle Geçerli Olacağı )
KADASTRO TESPİTİNDE KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMININ TAYİNİ ( Miktar Fazlasının Hazine'nin Dayanağı Tapu Kaydı Kapsamında Kalması Halinde Tescil Tapusunun Oluşum Gününden Hazine Tapu Kaydının Oluştuğu Tarihe Dek 20 Senelik Zilyetlik Süresinin Dolmadığı )
ZİLYETLİK SÜRESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Miktar Fazlasının Hazine'nin Dayanağı Tapu Kaydı Kapsamında Kalması Halinde Tescil Tapusunun Oluşum Gününden Hazine Tapu Kaydının Oluştuğu Tarihe Dek 20 Senelik Zilyetlik Süresinin Dolmadığı )"
Y16.HD15.3.2010E. 2010/724 K. 2010/2095"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK’nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı - Sanığın Beraati Gereği )
MAL BEYANI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK’nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı/Sanığın Beraati Gereği )
MAL BİLDİRİMİNDE BORCU NE BİÇİMDE ÖDEYECEĞİNİ BELİRTMEME ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma - Mal Beyanının İİK’nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı/Sanığın Beraati Gereği )"
Y16.HD4.5.2010E. 2010/3416 K. 2010/3543"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Nedeniyle Taşınmazın Kadastro Sırasında Davalı Köy Tüzelkişiliği Adına Tespit Edildiği/Temyiz Eden Hazinenin Tesbit Maliki Olmadığı - Husumet Nedeniyle Reddedileceği )
TESBİT MALİKİ ( Olmayan Hazinenin Hükmü Temyiz Ettiği/Kadastro Sırasında Köy Tüzelkişiliği Adına Tespit Edildiği - Husumet Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddinin Gerektiği )
HUSUMET ( Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davalarında Davalının Kadastro Tutanağında Adı Yazılı Olan Tesbit Maliki Olacağı )"
Y16.HD11.5.2010E. 2010/2219 K. 2010/3663"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Davacı Tüm Mirasçıları Adına Tescil Talebinde Bulunmadığından Olayda 3402 S. Kadastro Kanunu'nun 30/2. Md.sinde İfade Edilen Re'sen Araştırma İlkesinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
KADASTRO TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davacı Tüm Mirasçıları Adına Tescil Talebinde Bulunmadığından Olayda 3402 S. Kadastro Kanunu'nun 30/2. Md.sinde İfade Edilen Re'sen Araştırma İlkesinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Sebebine Dayalı Tescil İstemi - Davacı Tüm Mirasçıları Adına Tescil Talebinde Bulunmadığından Olayda 3402 S. Kadastro Kanunu'nun 30/2. Md.sinde İfade Edilen Re'sen Araştırma İlkesinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı )"
Y16.HD28.5.2010E. 2010/2830 K. 2010/3909"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Nazım İmar Planı İçerisine Alındığı - İmar Planı İçerisine Alınma Tarihine Kadar İmar ve İhyanın Tamamlanarak 20 Yıllık Sürenin Geçtiğinin İspatlanamadığı )
İMAR VE İHYA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Dosyaya Belediyeden Gönderilen Yazılara Göre Dava Konusu Taşınmazın Nazım İmar Planı İçerisine Alındığı/İmar Planı İçerisine Alınma Tarihine Kadar İmar ve İhyanın Tamamlanarak 20 Yıllık Sürenin Geçtiğinin İspatlanamadığı )
TAŞINMAZIN ÇALILIK NİTELİĞİ İLE DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDEN BULUNMASI ( Tespitin Yapıldığı 1954 Yılında da Halen İmar ve İhyanın Tamamlanmadığı - Dosyaya Belediyeden Gönderilen Yazılara Göre Dava Konusu Taşınmazın Nazım İmar Planı İçerisine Alındığı )
TESPİT GÜNÜ İTİBARİYLE BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ( İmar ve İhya İle İktisabı Mümkün Olmadığı Gibi Somut Olayda İmar ve İhya İle İktisap Koşullarının Gerçekleştiği Taşınmazın Niteliği ve Zilyetlik Süresi İtibariyle Kanıtlanmadığı )"
Y16.HD31.5.2010E. 2010/53 K. 2010/3929"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğu Kamu Orta Malı Niteliğinde Olup Olmadığı ve Zilyetlikle Mülk Edinilebilecek Yerlerden Olup Olmadığının Açıklattırılması Gerektiği )
KAMU ORTA MALI MERA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Sebebine Dayalı Tescil İstemi - Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğu Kamu Orta Malı Niteliğinde Olup Olmadığı ve Zilyetlikle Mülk Edinilebilecek Yerlerden Olup Olmadığının Açıklattırılması Gerektiği )
ARKEOLOJİK SİT ALANLARI ( Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceğinin Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Sebebine Dayalı Tescil İstemi )"
Y16.HD3.6.2010E. 2010/4432 K. 2010/4084"BOZMA KARARINA UYMA ( Bozma Kararında İşaret Edilen Hususların Eksiksiz Yerine Getirilmesi Gereği - Mahkemenin Bozma Kararında Gösterilen Şekilde İnceleme ve Araştırma Yaparak Kararda Belirtilen Hukuki Esaslar Gereğince Hüküm Kurmakla Yükümlü Olduğu )
İMAR VE İHYA SURETİYLE ZİLYETLİK ( Bozma Kararına Uyulması Halinde Uyulacak Usul ve Esaslar )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemeye Hükmüne Uyduğu Yargıtay Bozma Kararında Belirtilen Çerçevede İşlem Yapma ve Hüküm Kurma Zorunluluğu Getirdiği )"
Y16.HD7.6.2010E. 2010/52 K. 2010/4107"ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği )
BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI ( Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği )
ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ ( Zilyetlikle İktisap )"
Y16.HD10.6.2010E. 2010/3490 K. 2010/4216"MAHKEME KARARLARININ DENETİME ELVERİŞLİ OLMASI ( Sanığın Eyleminin ve Suçun Ne Olduğunun Açıkça Gerekçeye Yansıtılması - Yargıtay'ın Denetim İşlevini Yerine Getirmesi İçin Dayanılan Delillerin Açıklanmasının Zaruriyeti )
SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN TALEP ( Birleşen Dosyalarda 2004 S.K. Md. 331 ve 333/a Gereğince de Talep Edildiği Halde 2004 S.K. Md. 332' ye Muhalefet Etmek Suçuna Yönelik Mahkumiyet Kararı Verildiği - Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y16.HD5.7.2010E. 2010/3485 K. 2010/4740"TİCARETİ TERK ( İşyerinde Yapılan Haciz İşlemi Nedeniyle Haberdar Olmasına Rağmen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunan Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Ticareti Terk Suçu - İşyerinde Yapılan Haciz İşlemi Nedeniyle Haberdar Olmasına Rağmen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunan Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
SÜRESİNDEN SONRA YAPILAN ŞİKAYET ( Ticareti Terk Suçu - İşyerinde Yapılan Haciz İşlemi Nedeniyle Haberdar Olmasına Rağmen Üç Aylık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunan Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y16.HD5.7.2010E. 2010/3512 K. 2010/4745"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Suçundan Cezalandırılma Talebinin Dışına Çıkıldığı - Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun Oluştuğu ve Maddenin Yürürlükten Kaldırıldığından Bahisle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİRİ ( Şikayet Dilekçesinde Sanığın 2004 S.K. Md. 331 ve 338 Gereğince Cezalandırılmasının Talep Edildiği - Talep Dışına Çıkılarak Başka Bir Maddenin Uygulanamayacağı )"
Y16.HD15.7.2010E. 2010/3974 K. 2010/5103"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Muarazanın Giderilmesi - Tutanakların Malik Hanesi Hukuken Boş Olup 3402 S. Kanunun 30. Md.sine Göre Kadastro Hakimi Tarafından Resen Hareket Edilerek Gerçek Hak Sahibinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Tutanakların Malik Hanesi Hukuken Boş Olup 3402 S. Kanunun 30. Md.sine Göre Kadastro Hakimi Tarafından Resen Hareket Edilerek Gerçek Hak Sahibinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
KEŞİF GİDERLERİ ( Yeniden Keşif Günü Verilerek Keşif Giderleri İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Suçüstü Ödeneğinden Karşılanıp Tarafların İddia ve Savunmaları İle İlgili Tüm Delilleri Topladıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )"
Y16.HD20.9.2010E. 2010/3939 K. 2010/5207"ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK ( Şirkete Ait Araçların Satışından Elde Edilen Gelirin Şirket Kayıtlarına Geçtiği ve Elde Edilen Gelirin Mal Alımı ve Çeşitli Ödemeler İçin Kullanıldığı - Hiçbir Takibe Uğramayan Kişisel Borçlara İlişkin Ödemelerin Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği )
ŞİRKETE AİT ARAÇLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR ( Şirket Kayıtlarına Geçtiği ve Elde Edilen Gelirin Mal Alımı ve Çeşitli Ödemeler İçin Kullanıldığı/Hiçbir Takibe Uğramayan Kişisel Borçlara İlişkin Ödemelerin Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği - Alacaklısını Zarara Uğratmak )
KİŞİSEL BORÇLARA İLİŞKİN ÖDEMELER ( Alacaklısını Zarara Uğratmak - Şirkete Ait Araçların Satışından Elde Edilen Gelirin Şirket Kayıtlarına Geçtiği ve Elde Edilen Gelirin Mal Alımı ve Çeşitli Ödemeler İçin Kullanıldığı - Hiçbir Takibe Uğramayan Kişisel Borçlara İlişkin Ödemelerin Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği )"
Y16.HD27.9.2010E. 2010/4331 K. 2010/5539"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMA KASTI ( Ticaret Şirketlerinde Yönetim Yetkililerinin Borçları Kısmen veya Tamamen Ödememesinin Suç Teşkil Ettiği )
SANIKLARIN AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI ( 2004 S.K. Md. 345/a Doğrultusunda Talep Edildiği - İstem Dışına Çıkılarak 2004 S.K. Md. 333/a Gereğince Hüküm Kurulamayacağı )"
Y16.HD27.9.2010E. 2010/4337 K. 2010/5554"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Öncelikle Şirketin Ticari Defterler ve Banka Kayıtları Getirtilip Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Edilen Cezanın Miktarı İtibarıyla Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )
ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN BOZULMASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenip İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğininin Saptanması Gerektiği )
İLANEN TEBLİGAT ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin Kararın 7201 S.K. Md. 28' e Göre Tebliğ Edildiği - Süresinde Temyiz Talebinde Bulunulduğuna Göre Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y16.HD27.9.2010E. 2010/4780 K. 2010/5548"SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Şirket Ana Sözleşmesindeki Temsil Yetkisinin Sınırlarının Araştırılarak Rolü Olan Temsilcilerin Belirleneceği - Fiilin Birlikte İşlenip İşlenmediği ve Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
HÜKÜM FIKRASININ TEREDDÜTE YER VERMEMESİ ( Suçun 2004 S.K. Md. 345/a Hükmünde Düzenlenmesine Rağmen Sanığın 349/a Uyarınca Cezalandırıldığı - 5271 S.K. Md. 232/6' ya Aykırılık Teşkil Edeceği )"
Y16.HD28.9.2010E. 2010/4559 K. 2010/5607"MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ ( Miras Bırakanın Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirleneceği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y16.HD30.9.2010E. 2010/4684 K. 2010/5679"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Keşifte Davalı Dayanağı Senedin Sıhhati ve Hukuki Değerinin Tayin ve Tespiti İçin Senette İmzası Bulunan Azalar ve Senedi Tasdik Eden Muhtar Tanık Sıfatıyla Dinlenmeli Senette Yazılı Sınırlar Yerel Bilirkişilere Tek Tek Okunarak Zeminde Göstertilmesi Gerektiği )
TESCİL İSTEMİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Keşifte Davalı Dayanağı Senedin Sıhhati ve Hukuki Değerinin Tayin ve Tespiti İçin Senette İmzası Bulunan Azalar ve Senedi Tasdik Eden Muhtar Tanık Sıfatıyla Dinlenmeli Senette Yazılı Sınırlar Yerel Bilirkişilere Tek Tek Okunarak Zeminde Göstertilmesi Gerektiği )
ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Senedin Dava Konusu Taşınmazlara Ait Olduğunun Saptanması Halinde Zilyetliğin de Devredilmiş Olup Olmadığı ve Taşınmazların Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Suretle Kullanıldığı Sorulup Saptanması Gerektiği )"
Y16.HD4.10.2010E. 2010/3729 K. 2010/5769"ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Borçlu Ödeyebileceği Bir Borç İçin Taahhütte Bulunması Gerektiği - Borçlu Tarafından Borcun Makbul Sebep Nedeniyle Yerine Getirilemediği de İleri Sürülmediğine Göre Mahkemeden Re'sen Bu Konunun Araştırılmasının Beklenmemesi Gerektiği )
MAKBUL SEBEP ( Makbul Bir Sebep Olmaksızın Ödeme Şartını İhlal Eden Borçlunun Cezalandırılacağı Öngörülmekte Hastalık Yangın Su Baskını ve Deprem Gibi Olağanüstü Olaylar Makbul Sebep Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
TAZYİK HAPSİ ( Borcu Ödeme Şartını Makbul Bir Sebep Olmaksızın İhlal Eden Borçlunun Alacaklının Şikayeti Üzerine Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verileceği - Hapsin Tatbikine Başlandıktan Sonra Borçlu Borcun Tamamını veya O Tarihe Kadar İcra Veznesine Yatırmak Zorunda Olduğu Meblağı Öderse Tahliye Edileceği )
BORCU ÖDEME ŞARTINI MAKBUL BİR SEBEP OLMAKSIZIN İHLAL EDEN BORÇLU ( Alacaklının Şikayeti Üzerine Üç Aya Kadar Tazyik Hapsine Karar Verileceği - Hapsin Tatbikine Başlandıktan Sonra Borçlu Borcun Tamamını veya O Tarihe Kadar İcra Veznesine Yatırmak Zorunda Olduğu Meblağı Öderse Tahliye Edileceği )"
Y16.HD4.10.2010E. 2010/4589 K. 2010/5741"MANEVİ TAZMİNAT ( Miktarının Davacının Zenginleşmesi Sonucunu Doğurmayacak Şekilde Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Tayin Edilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Hazine Lehine Reddedilen Miktar Üzerinden ve Davacı Lehine Hükmedilen Tazminat Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y16.HD4.10.2010E. 2010/6404 K. 2010/5724"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Kamulaştırma Yapıldığı - Malik Hanesi Açık Olan Taşınmazın Gerçek Hak Sahibinin Araştırılmasının Zorunlu Olduğu/Kamulaştırma İle İlgili İdari Tahkikat Evrakları Haritaları Getirtilip Dosya Tamamlandıktan Sonra Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
KEŞİF ( Tapu İptali ve Tescil - Kamulaştırma İle İlgili İdari Tahkikat Evrakları Haritaları Getirtilip Dosya Tamamlandıktan Sonra Mahallinde Yerel ve Uzman Bilirkişiler Katılımı İle Keşif Yapılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA YAPILMASI ( Mahkemece Malik Hanesi Açık Olan Taşınmazın Gerçek Hak Sahibinin Araştırılmasının Zorunlu Olduğu - Kamulaştırma İle İlgili İdari Tahkikat Evrakları ve Haritaları Getirtilip Dosya Tamamlandıktan Sonra Mahallinde Yerel ve Uzman Bilirkişiler Katılımı İle Keşif Yapılması Gerektiği )"
Y16.HD4.10.2010E. 2010/6539 K. 2010/5770"KANUN YOLLARINA BAŞVURU ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Başvuru Şekli ve Süresinin Başlangıcı Konusunda Tebliğ ve Tefhimden Hangisinin Esas Alınacağı ve Kanun Yollarına Başvurulmadığı Takdirde Hükmün Kesinleşeceği Hususlarının Gösterilmediği Gibi Bu Hususları İçeren Meşruhatlı Davetiye de Gönderilmediği/Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi Gerektiği )
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ ( Başlangıcı Konusunda Tebliğ ve Tefhimden Hangisinin Esas Alınacağı ve Kanun Yollarına Başvurulmadığı Takdirde Hükmün Kesinleşeceği Hususlarının Gösterilmediği Gibi Bu Hususları İçeren Meşruhatlı Davetiye de Gönderilmediği - Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi Gerektiği )
TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Üç Aydan Bir Seneye Kadar Hapis Cezasıyla Yaptırım Altına Alınmış Olup Anılan Yasanın 353. Maddesinin Birinci Fıkrasında Müeyyidesi Disiplin Hapsi veya Tazyik Hapsi Olan Eylemlerin İtiraz Yasa Yoluna Tabi Tutulduğu )"
Y16.HD11.10.2010E. 2010/7306 K. 2010/5816"İRSEN İNTİKAL VE TAPU KAYDINA DAYALI DAVA ( Davacının Dayandığı Tapu Kaydı Oluşumundan İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Oluşumundan İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilerek Kayda Dayanan Tarafın Kayıt Maliki ya da Malikleri İle Akdi Irsi İlişkisi Saptandığı Takdirde Dayanılan Kaydın Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İrsen İntikal ve Tapu Kaydına Dayalı Dava - Taraf Tanıkları İle Taşınmazlar Başında Yeniden Keşif Yapılarak Dayanılan Tapu ve Vergi Kayıtları Yerel Bilirkişi Yardımı Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanmalı Kayıtlarda Tarif Edilen Sınır Yerlerinden Yerel Bilirkişice Bilinemeyen Sınırlar Yönünden Tanık Bilgisine Başvurulması Gerektiği )"
Y16.HD21.10.2010E. 2010/1501 K. 2010/6193"SUYA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Su Kaynağından Çıkan Suyun Devamında Hangi Tarafa ve Ne Şekilde Aktığı Akış Yolu Üzerinde veya Kanala Alınmak Suretiyle Suyun Herhangi Bir Gölet veya Havuzda Toplanıp Toplanmadığı Toplanmışsa Bu Yapıların Kim Tarafından Yapıldığının Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suya Elatmanın Önlenmesi - Köyde Kullanılan Hazır Su Varken Neden Yayladan Yeniden Su Getirildiği ve Su Kaynağının Öncesinde Kime Ait Olduğu İle Kullanımların Hangi İlişkilere Dayandığını Açıklamaya Yarayan Hususlar Tek Tek ve Olaylara Dayalı Olarak Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulup Saptanması Gerektiği )
KEŞİF ( Suya Elatmanın Önlenmesi - Yerel Bilirkişi ve Taraf Tanıklarından Çekişmeli Su Kaynağının Öncesinde Kime Ait Olduğu ve Su Kaynağı ve Çevresinde Çeşme veya Oluk Gibi Herhangi Bir Su Kaynağından Yararlanmayı Kolaylaştırıcı Yapının Olup Olmadığı ve Su Kaynağı İle Bitişiğindeki Yol Arasında Herhangi Bir Çit Duvar ve Benzeri Gibi Çevirme ve Sınır Belirlemeye Yarayan İşlemin Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y16.HD22.10.2010E. 2010/7234 K. 2010/6245"SAKLI PAYLARI AŞAN VASİYETNAMENİN TENKİSİ ( Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiğinde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
TASARRUFA KONU MALIN PAYLAŞILMASI ( Saklı Payları Aşan Vasiyetnamenin Tenkisi - Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiğinde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
SABİT TENKİS ORANI ( Vasiyetnamenin Tenkisi - Fiyata Etkili Özel Unsurlar ve Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınıp Değer Hakim Tarafından Belirlenmeli ve Davalıya Fazla Verilen Bölümün Değerinin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y16.HD25.10.2010E. 2010/5628 K. 2010/6294"KANUN YARARINA BOZMA ( Ödeme Şartını İhlal Eylemi/Hacizde Belirlenen Geçerli Bir Taahhüt Bulunduğu - Tazyik Hapsi Cezası Kararının Kaldırılamayacağı )
HACİZ SIRASINDA BORÇLUNUN TAAHHÜTÜ ( Borcun Tüm Fer'ilerini Kapsayan Geçerli Bir Taahhütün İhlal Edildiği - Tazyik Hapsi Cezasınının Kaldırılması Kararının Kanun Yararına Bozmayı Gerektirdiği )
ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Hacizde Belirlenen Geçerli Bir Taahhütün Varlığı - Borçluya Verilen Tazyik Hapsi Cezasının Kaldırılmasının Kanun Yararına Bozma Nedeni Oluşturduğu )
TAZYİK HAPSİYLE CEZALANDIRMA KARARINA İTİRAZ ( Ödeme Şartını İhlal Nedeniyle Verilen - Haciz Esnasında Geçerli Bir Taahhütün Bulunması Nedeniyle Kararın Kaldırılmasının Kanun Yararına Bozmayı Gerektirceği )"
Y16.HD12.11.2010E. 2010/7810 K. 2010/6613"TESCİL İSTEMİ ( Köy Adının Yanlış Bildirilmesinin Maddi Hata Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Kadastro Tutanağı Askı İlanına Çıkmış ve Dava Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra Açıldığı/Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davalarda Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
KADASTRO TUTANAĞI ( Tescil İstemi - Köy Adının Yanlış Bildirilmesinin Maddi Hata Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Kadastro Tutanağı Askı İlanına Çıkmış ve Dava Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra Açıldığı/Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davalarda Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Tescil İstemi - Köy Adının Yanlış Bildirilmesinin Maddi Hata Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Kadastro Tutanağı Askı İlanına Çıkmış ve Dava Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra Açıldığı/Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davalarda Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
Y16.HD6.12.2010E. 2010/4385 K. 2010/7185"ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK KASTİYLE TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDEMEME ( Davanın ve Cezanın Tüm Neticeleriyle Birlikte Düşürülmesine Karar Verilebilmesi İçin Müştekinin Feragati veya Borcun İtfa Edilmiş Olmasının Gerektiği )
FERAGAT VE İTFA ( Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastiyle Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödememe - Davanın ve Cezanın Tüm Neticeleriyle Birlikte Düşürülmesine Karar Verilebilmesi İçin Müştekinin Feragati veya Borcun İtfa Edilmiş Olmasının Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDEMEME ( Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastiyle - Davanın ve Cezanın Tüm Neticeleriyle Birlikte Düşürülmesine Karar Verilebilmesi İçin Müştekinin Feragati veya Borcun İtfa Edilmiş Olmasının Gerektiği )"
Y16.HD22.4.2011E. 2011/3290 K. 2011/2119"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Karar Verilmeyen ve Tescil Hükmü Kurulmayan Parseller Aynı Dosyada Davalı Diğer Parseller Hakkındaki Mahkeme İlamının Taraflarına Tebliği İle Tespitlerinin Kesinleşmesinin Söz Konusu Olmadığı - Bu Parsellere İlişkin Herhangi Bir Hüküm İçermeyen Kararın Taraflara Tebliğinin Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
TESCİL HÜKMÜ KURULMAYAN PARSELLER ( Aynı Dosyada Davalı Diğer Parseller Hakkındaki Mahkeme İlamının Taraflarına Tebliği İle Tespitlerinin Kesinleşmesinin Söz Konusu Olmadığı - Bu Parsellere İlişkin Herhangi Bir Hüküm İçermeyen Kararın Taraflara Tebliğinin Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
KARARIN TEBLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Karar Verilmeyen ve Tescil Hükmü Kurulmayan Parseller Aynı Dosyada Davalı Diğer Parseller Hakkındaki Mahkeme İlamının Taraflarına Tebliği İle Tespitlerinin Kesinleşmesinin Söz Konusu Olmadığı )"

Y17.HD

Y17.HD6.7.2009E. 2009/1246 K. 2009/4999"RÜCUEN TAZMİNAT ( İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" İki Aracın Maliklerine Ait Arazi İçerisinde Yaptıkları Kaza - Karayolu Sayılan Yerlerden Olduğu/Davanın Reddedilemeyeceği )
KARAYOLU SAYILAN YER ( İki Aracın Maliklerine Ait Arazi İçerisinde Yaptıkları Kaza/Karayolu Sayılan Yerlerden Olduğu - İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Araçlar İçin Halefiyet Hakkının Doğduğu/Rücuen Tazminat )
SİGORTALI ARAÇTA HALEFİYET HAKKI ( İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Malikleri Aynı Olan İki Aracın Yaptıkları Kaza - Rücuen Tazminat İsteyenin Selefi Olan İşletenin Başka Bir Aracın ve Menfaatinin Sahibi Olduğu/Halefiyet Hakkının Doğduğu )
HALEFİYET HAKKI ( Sigorta Rücu Davası/İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Malikleri Aynı Olan İki Aracın Yaptıkları Kaza - Kasko Sigortacısının Açtığı Davada Halefiyet Hakkının Mevcut Bulunduğu )
KAZA YAPAN ARAÇLARIN SAHİBİNİN AYNI OLMASI ( İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Bulundukları - Kasko Sigortacısının Açtığı Rücuen Tazminat Davasında Halefiyet Hakkının Mevcut Olduğu )
ARAÇLARIN SAHİBİNİN AYNI OLMASI ( Kaza Yapan/İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Bulundukları - Kasko Sigortacısının Açtığı Rücuen Tazminat Davasında Halefiyet Hakkının Mevcut Olduğu )"
Y17.HD21.1.2010E. 2009/9218 K. 2010/183"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dava Şartı - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Tasarrufun İptali Davasının Görülme Şartı Olduğu Hakimce Re'sen Gözetilmesi Gereği )
KESİN VE GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Gereği )
DAVA ŞARTI ( Kesin ve Geçici Aciz Belgesi - Borcun İptali İstenen Tasarruf İşleminden Önce Olması ve Alacaklının Kat'i veya Geçici Aciz Belgesi Almış Olması Tasarrufun İptali Davasının Görülme Koşulu Olduğu Re'sen Gözetilmesi Gereği )"
Y17.HD9.2.2010E. 2009/5790 K. 2010/940"TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kazanın Oluşumunda Kavşak Yapımının Etkili Olduğu Kusurun Yolu Yapan Belediyeye Ait Olduğu - Kamu Kurumunun Görevindeki Kusurundan Kaynaklanan Zararın Ödetilmesinin İdari Yargıda Görülecek Tam Yargı Davasına Konu Edilebileceği )
TAM YARGI DAVASI ( Bir Kamu Tesinin Yapılması Kullanılması ve Muhafazasındaki Kusurdan Doğan Zararların İdarenin Karar ve Eyleminden Doğan Zarar Niteliğinde Olduğu - Beldiyece Yapılan Kavşağın Neden Olduğu Trafik Kazasından Kaynaklanan Zararın İdari Yargıda Açılacak Tam Yargı Davasının Konusu Olduğu )
BELEDİYECE YAPILAN KAVŞAĞIN NEDEN OLDUĞU TRAFİK KAZASI ( Tam Yargı Davasının Konusu Olduğu Adli Yargının Görevine Girmediği )"
Y17.HD16.3.2010E. 2009/9042 K. 2010/2304"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dava Konusu Araçların Dava Tarihinden Önce Dava Dışı Şahıslara Satıldığı Gerekçesiyle Bu Araçlar Yönünden İstemin Yerinde Görülmediği Belirterek Dava Kısmen Kabul Edilmiş İse de Varılan Sonuç Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği )
İPTALE TABİ OLAN TASARRUFLAR ( Olan İki Araç Yönünden Davalı Ltd. Şti'nin Araçları Elden Çıkardığı Tarihdeki Araçların Bilirkişi Tarafından Belirlenecek Gerçek Takip Konusu Alacak ve Ferileriyle Sınırlı Olarak Değerleri Üzerinde Nakten Tazminatla Sorumluluğa Karar Verilmesi Gerektiği )
NAKDEN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( İptale Tabi Olan İki Araç Yönünden Davalı Ltd. Şti'nin Araçları Elden Çıkardığı Tarihdeki Araçların Bilirkişi Tarafından Belirlenecek Gerçek Takip Konusu Alacak ve Ferileriyle Sınırlı Olarak Değerleri Üzerinde Nakten Tazminatla Sorumluluğa Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y17.HD30.3.2010E. 2010/1431 K. 2010/2877"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Karı ve Koca İle Usul ve Fürü Neseben veya Sıhren 3. Dereceye Kadar Hısımlar Evlat Edinenle Evlatlık Arasında Yapılan İvazlı Tasarruflar Bağışlama Hükmünde Olup İyiniyet ve Bedel Farkı Gözetilmeksizin İptale Tabi Olduğu )
İVAZLI TASARRUFLAR ( Tasarrufun İptali Davası - Karı ve Koca İle Usul ve Fürü Neseben veya Sıhren 3. Dereceye Kadar Hısımlar Evlat Edinenle Evlatlık Arasında Yapılan İvazlı Tasarruflar Bağışlama Hükmünde Olup İyiniyet ve Bedel Farkı Gözetilmeksizin İptale Tabi Olduğu )
BAĞIŞLAMA ( Tasarrufun İptali Davası - Karı ve Koca İle Usul ve Fürü Neseben veya Sıhren 3. Dereceye Kadar Hısımlar Evlat Edinenle Evlatlık Arasında Yapılan İvazlı Tasarruflar Bağışlama Hükmünde Olup İyiniyet ve Bedel Farkı Gözetilmeksizin İptale Tabi Olduğu )
MALVARLIĞI BORÇLARINA YETMEYEN BORÇLU ( Alacaklılarına Zarar Verme Kastıyla Yaptığı Bütün İşlemler Borçlunun İçerisinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının İşlemin Sair Tarafınca Bilindiği veya Bilinmesini Gerektiren Açık Emarelerin Bulunduğu Hallerde İptal Edilebileceği )"
Y17.HD1.4.2010E. 2010/359 K. 2010/2957"TASARRUFUN İPTALİ ( Akdin Yapıldığı Sırada Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği ve Akitlerin Bağışlama Hükmünde Sayılacağı ve İptale Tabi Olduğu )
FAHİŞ FARK ( Tasarrufun İptali - Taşınmazın Tapudaki Satış Değeri İle Gerçek Değeri Arasında Bir Misli ve Daha Fazla Farkın Fahiş Olarak Kabulü Gerektiği )
BEDELSİZ TASARRUFLARIN BUTLANI ( Taşınmazın Tapudaki Satış Değeri İle Gerçek Değeri Arasında Bir Misli ve Daha Fazla Farkın Fahiş Olarak Kabulü Gerektiği - 3. Kişinin İyi Niyetli ya da Borçlunun Alacaklısından Mal Kaçırmak Kastıyla Hareket Ettiği Konusunu Bilip Bilmemesinin Önem Arz Etmediği )"
Y17.HD8.4.2010E. 2009/10052 K. 2010/3243"KASKO SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Rizikonun İhbar Edilenden Farklı Şekilde Gerçekleştiğini İspat Külfetinin Sigortacıda Bulunduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( Kasko Sigortası Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi Tazminat - Rizikonun İhbar Edilenden Farklı Şekilde Gerçekleştiğini İspat Külfetinin Sigortacıda Bulunduğu )
RİZİKONUN İHBAR EDİLENDEN FARKLI OLUŞTUĞU İDDİASI ( Kasko Sigortası Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Sigortacı Aracın Sigorta Teminatı Dışında ve Başka Yerde Hasarlanıp Olay Yerine Getirildiğini Soyut İddialarla Değil Somut Delillerle Kanıtlaması Gerektiği )
RÜCU HAKKINI ÖNLEMEYE YÖNELİK DAVRANIŞ ( Rizikonun İhbar Edilenden Farklı Olarak Ne Şekilde Gerçekleştiği Konusunda Varsa Davalı Kanıtlarının Sorulup Toplanarak Hasarın Sigorta Poliçesi Genel Şartlarında Sayılan Teminat Dışı veya İhbar Yanlışlığının Salt Sigortacının Rücu Hakkını Önlemeye Yönelik Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
Y17.HD12.4.2010E. 2010/1637 K. 2010/3307"TASARRUFUN İPTALİ ( Davalı Şirketlerin Ortaklık Yapısına Şirket Faaliyet Adreslerine Nazaran Borçlunun Mal Kaçırma Kastının Sair Şirket Tarafından Bilinebilecek Halde Bulunduğu - Davalı Vekilinin Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
BORÇLUNUN MAL KAÇIRMA KASTI ( Tasarrufun İptali - Davalı Şirketlerin Ortaklık Yapısına Şirket Faaliyet Adreslerine Nazaran Borçlunun Mal Kaçırma Kastının Sair Şirket Tarafından Bilinebilecek Halde Bulunduğu/Davalı Vekilinin Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )"
Y17.HD12.4.2010E. 2010/1788 K. 2010/3309"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI VE DAVACILAR ( Dava Sabit Olduğu Takdirde Alacaklı Davaya Konu Mal Üzerinde Cebri İcra Yoluyla Hakkını Alma Yetkisini Elde Edeceği - Bu Tür Davalarda Harç Borç Miktarı İle Dava Konusu Tasarrufun Değeri Karşılaştırılarak Az Olan Değer Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
DAVA KONUSU TASARRUFUN TAKİP KONUSU ALACAK VE FERİLERİYLE SINIRLI OLARAK İPTAL EDİLMESİ ( Karar Verilmesi Gerekirken Bu Konuda Bir Sınırlama Yapılmaması ve Yine İlam Karar Harcının Tasarruf Değerine Göre Daha Az Olan Borç Miktarına Göre Hesaplaması Gerektiği )
İLAM KARAR HARCI ( Tasarruf Değerine Göre Daha Az Olan Borç Miktarına Göre Hesaplaması Gerekirken Tasarruf Değerine Göre Hesaplanmasının Doğru Olmadığı - Bozma Sebebi İse de Bu Yanılgıların Giderilmesi Yargılamanın Tekrarını Gerektirir Nitelikte Görülmediği )"
Y17.HD19.4.2010E. 2009/1649 K. 2010/3605"TASARRUFUN İPTALİ ( Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Bir Misilini Aşan Miktara Satılmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı - Borçluya Ait Emtiayı Satın Alanın Borçlunun Alacaklının Zararına Hareket Ettiğini Bildiği Karinesinin Aksinin Yasada Belirtilen Yollarla Kanıtlaması Gereği )
BORÇLUNUN ALACAKLININ ZARARINA HAREKET ETTİĞİNİN SATIN ALAN TARAFINDAN BİLİNDİĞİ KARİNESİ ( Aksini Kanıtlama Yükümlüğünün Emtiayı Satın Alana Ait Olduğu - Satışın Satıştan Üç Ay Önce Alacaklıya Bildirilerek ve Uygun Vasıtalarla İlan Edilerek Alacaklıların Ittılanın Temin Edilmiş Olduğunun Kanıtlanması Gereği )
İSPAT KÜLFETİ ( Alacaklıya Ait Emtiayı Satın Alan veya İşgal Edenin Borçlunun Alacaklının Zararına Hareket Kastı ile Davrandığını Bildiğinin Kabulü Gereği - Karinenin Aksini İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Emtiayı Alan veya İşgal Edene Ait Olduğu )"
Y17.HD19.4.2010E. 2010/2873 K. 2010/3611"TASARRUFUN İPTALİ ( Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği - Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Bulunan Alacaklı Açabileceği - Bu Husus Dava Şartı Olup Hakim Görevi Gereği Doğrudan Gözetmek Zorunda Olduğu )
ACİZ BELGESİ ( Kesin Aciz Belgesinin İptal Edilmesine Dayalı Olarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Değerlendirilmeden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )"
Y17.HD27.4.2010E. 2010/751 K. 2010/3948"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Asıl Olan Yargılamanın Tarafların Huzurunda Yürütülmesi Olmakla Birlikte Taraflar Yargılamaya Katılmasalar Bile Mutlaka Duruşma Tarihinden Haberdar Edilmeleri Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Tasarrufun İptali Davası - Asıl Olan Yargılamanın Tarafların Huzurunda Yürütülmesi Olmakla Birlikte Taraflar Yargılamaya Katılmasalar Bile Mutlaka Duruşma Tarihinden Haberdar Edilmeleri Gerektiği )
TEBLİGAT ( Mahkeme Tarafları Dinlemeden İddia ve Savunmalarını Bildirmeleri İçin Usulüne Uygun Şekilde Davet Etmeden Hükmünü Veremeyeceği - Tebligat Kanununun 10. Maddesine Göre de Tebligat Tebliğ Yapılacak Kişiye Bilinen En Son Adresinde Yapılacağı )"
Y17.HD24.5.2010E. 2010/1488 K. 2010/4651"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu ve Uygulanacak Temerrüt Faizi de Nazara Alınarak Adalete Daha Uygun Bir Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği - Zarar Görenin Zenginleşmemesi ve Zarar Sorumlusunun da Fakirleşmemesi Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Davacıların Anne ve Babaları İle Bir Çocukları Öldüğü - Kaza Tarihi ve Buna Göre Uygulanacak Faiz de Dikkate Alındığında Olayın Özellikleri ve Sorumluluğun Niteliği ve Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Göre Manevi Tazminat Miktarı Takdiri Gerektiği )"
Y17.HD1.6.2010E. 2009/9384 K. 2010/5024"İSTİHKAK DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinin Geçerli Olması İçin Noterlikçe Yapılması ve Kiracının İkametgahındaki Noter Özel Siciline Tescilinin Zorunlu Olduğu - Usulüne Göre Yapıldığı Sabit Olan Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Eşya Yönünden İstihkak İddiasının Kabulü Gereği )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE KONU EŞYA ( Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesi İçin Sözleşmenin Noterlikçe Yapılması ve Kiracının İkametgahındaki Noter Özel Siciline Tescili Gereği - İstihkak İddiası )"
Y17.HD3.6.2010E. 2009/10192 K. 2010/5064"İSTİHKAK DAVASI ( Takibin Taliki/Takibin Durdurulması - İstihkak Davasının Reddi Halinde İstihkak İddiasına Dayalı Olarak Takibin Talikine Karar Verilmesi Halinde Tahsili Geciken Miktarın %40'dan Az Olmamak Üzere Tazminata Hükmolunması Gereği )
TAKİBİN DURUDURULMASI ( İstihakak İddiasının Reddi - Takibin Talikine Karar Verilmesi Halinde Tahsili Geciken Miktarın %40'dan Az Olmamak Üzere Tazminata Hükmolunması Gereği )
İSTİHKAK İDDİASI NEDENİYLE ALACAKLI YARARINA TAZMİNAT ( Takibin Durudurulması - Takibin Taliki )"
Y17.HD3.6.2010E. 2010/120 K. 2010/5116"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aracın Önceki Kaza Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Durumu ve Bu Hasar Sebebiyle 2. El Piyasa Değeri Yeterince İrdelenmediğinden Rapor Hüküm Temaya Elverişli Olmadığı Gibi Araç Hasarı Konusunda Ne Şekilde Uzmanlığı Bulunduğu Anlaşılamayan Sigortacı Bilirkişiden Rapor Aldırılamayacağı )
ARAÇ HASARI ( Tazminat Davası - Aracın Önceki Kaza Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Durumu ve Bu Hasar Sebebiyle 2. El Piyasa Değeri Yeterince İrdelenmediğinden Rapor Hüküm Temaya Elverişli Olmadığı )
KASKO SİGORTASI ( Sigortalı Aracın Önceki Hasarının da Değerlendirilerek Aracın 2.El Piyasa Rayiç Değeri İle Sovtaj Değerinin Tespit Edildiği ve Gerekçeli Denetime Elverişli Dosyadaki Bilirkişi Raporunun Değerlendirildiği Bir Rapor Aldırılması Gerektiği )"
Y17.HD7.6.2010E. 2010/5567 K. 2010/6422"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Konusu Taşınmaz Mal İse Davalı 3. Şahıs Üzerindeki Tapu Kaydının Düzeltilmesine Gerek Olmaksızın Alacağı ve Fer'ileriyle Sınırlı Olmak Üzere Taşınmazın Haciz ve Satışını İsteyebileceği )
TAŞINMAZIN HACİZ VE SATIŞI ( Tasarrufun İptali İstemi - Davanın Konusu Taşınmaz Mal İse Davalı 3. Şahıs Üzerindeki Tapu Kaydının Düzeltilmesine Gerek Olmaksızın Alacağı ve Fer'ileriyle Sınırlı Olmak Üzere Taşınmazın Haciz ve Satışını İsteyebileceği )
MADDİ HATA ( Tasarrufun Takip Konusu Alacakla Birlikte Dava Dosyasındaki Masrafların da Tamamını Karşılayacak Oranda İptal Edilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y17.HD22.6.2010E. 2010/4035 K. 2010/5845"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( Üçüncü Kişinin Haczedilen Mal Üzerinde Mülkiyet Rehin Gibi Hakka Dayalı İsithakak İddiasında Bulunmasının Dava Şartı Olduğu - Üçüncü Kişi Adına Yetkisiz Kişinin Yaptığı İstihkak İddiasının Dava Koşulu Olan İstihkak İddiası Olmadığı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA İSTİHKAK İDDİASI ( İstihkak İddiasının Reddi Davasının Dinlenebilmesi İçin İstihkak İddiasının Üçüncü Kişi Tarafından Yapılması Gereği - Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Kişinin Haczedilen Malların Üçüncü Kişi Şirkete Ait Olduğu Beyanının Şirket Adına Yapılmış İstihkak İddiası Sayılamayacağı )
ŞİRKET ADINA İSTİHKAK İDDİASI ( Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Tüzel kişinin Elinde Olması Halinde İsitihkak İdidasının Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Organca İleri Sürülebileceği - Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olmayan Kişinin Haczedilen Malların Şirkete Ait Olduğu Beyanının İstihkak İddiası Sayılamayacağı )
DAVA ŞARTI ( İstihkak İddiasının Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmasının İstihkak İddiasının Reddi Davasının Dinlenme Şartı Olduğu - Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Tüzel kişinin Elinde Olması Halinde İsitihkak İdidasının Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Organca İleri Sürülmesi Gereği )"
Y17.HD28.6.2010E. 2010/2850 K. 2010/5982"TRAFİK KAZASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Sigortaya Başvurulmadan Dava Açılması veya icra Takibi Başlatılması Halinde Temerrüdün Dava veya İcra Takibinde Gerçekleştiği - Kazaya Neden Olan Araç Çekici Olması ve Kaza Ticari Faaliyette Kullanıldığı Sırada Meydana Geldiğinden Avans Faizine Hükmedilmesi Gereği )
TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK FAİZ ( Dava Konusu Zarar Çekici Aracının Ticari Faaliyette Kullanıldığı Sırada Meydana Geldiği Yasal Faiz Yerine Avans Faizine Hükmedilmesi Gereği - Dava Açıldıktan Sonra Yapılan Ödeme Nedeniyle Davanın Reddi Yerine Kara Verilmesien Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gereği )
DAVA KONUSU ALACAĞIN DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDENMESİ ( Davanın Reddi Yerine Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Oladığı Kararı Verilmesi Gereği - Dava Açıldıktan Sonra Yapılan Ödeme Nedeniyle Verilen Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderinin Davalıya Yükletilmesi Gereği )
KONUSU KALMADIĞINDAN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Alacağın Tamamen Ödenmesi - Dava Açılmasına Neden Olduğundan Vekalet Ücreti Dahil Diğer Yargılama Giderlerinin Davalıya Yükletilmesi Gereği )"
Y17.HD1.7.2010E. 2010/3110 K. 2010/6224"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Mal Varlığı Borçlarına Yetmeyen Borçlunun Alacaklılarına Zarar Verme Kastıyla Yaptığı Tüm Tasarruf İşlemlerinin İptal Edileceği - Tasarrufun İptali Davasına Konu Malı Üçüncü Kişiye Devreden Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması Koşuluyla Malı Malın Değeri Oranında Tazminata Mahkum Olacağı )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU MALIN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ ( Borçlunun Alacaklıların Zararına Kastını Bilerek Borçlunun Malını Alan Kişinin Malı Üçüncü Kişiye Satması - Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması Koşuluyla Malı Satan Kişinin Malın Değeri Oranında Tazminata Mahkum Olacağı )
BİLEREK BORÇLUNUN ZARARINA HAREKET ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Mal Kaçırma Kastı ile Devrettiği Malı Alan Kişinin İyiniyetli Üçüncü Kişiye Malı Devretmesi )"
Y17.HD1.7.2010E. 2010/5571 K. 2010/6239"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Araca İlişkin Noter Satış Sözleşmesi İle Mülkiyet Hacizden Önce Üçüncü Kişiye Geçtiği - Konusuz Kalan Davada Yargılama Giderleri İle Vekalet Ücretinden Davanın Açılmasına Neden Olan Davalı Alacaklının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası/Dava Konusu Araca İlişkin Noter Satış Sözleşmesi İle Mülkiyet Hacizden Önce Üçüncü Kişiye Geçtiği - Yargılama Giderleri İle Vekalet Ücretinden Davanın Açılmasına Neden Olan Davalı Alacaklının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası/Dava Konusu Araca İlişkin Noter Satış Sözleşmesi İle Mülkiyet Hacizden Önce Üçüncü Kişiye Geçtiği - Konusuz Kalan Davada Giderlerden Davalı Alacaklının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
ALACAKLININ İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası/Dava Konusu Araca İlişkin Noter Satış Sözleşmesi İle Mülkiyet Hacizden Önce Üçüncü Kişiye Geçtiği - Konusuz Kalan Davada Yargılama Giderleri İle Vekalet Ücretinden Davanın Açılmasına Neden Olan Davalı Alacaklının Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
Y17.HD20.9.2010E. 2010/5770 K. 2010/7046"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Alacaklıyı Zarara Uğratma Alacaklıdan Mal Kaçırma Kasıt ile Hareket - Borçlunun Hacze Konu Araçları Hacizden Sonra da Kullanmaya Devam Etmesi ve Aracın Satıldığı Kişinin Borçlunun Komşu Olması Nedeniyle Borçlunun Alacaklıyı Zarara Uğrtama ve Mal Kaçırma Kastını Bildiğinin Kabulü )
ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMA VE ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA KASTI ( Tasarrufun İptali Davası - Aracın Satıldığı Komşunun Borçlunun Alacaklının Zararına ve Mal Kaçırma Kastı ile Davrandığını Bildiğinin Kabulü Gereği )"
Y17.HD4.10.2010E. 2010/4471 K. 2010/7718"TRAFİK KAZASINA DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT ( Sigorta Şirketinin Sigortalı Aracın Neden Olduğu Zararlardan Poliçe Limiti ile Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu - Tazminatın Poliçe Limitini Aşması Halinde Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Bakımından Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Sorumlu Olunacağı )
SİGORTA ŞİRKETİNİN YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUĞU ( Sigorta Şirketinin Poliçe Limiti ile Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu - Tazminatın Poliçe Limitini Aşan Durumlarda Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Bakımından Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Sorumluluğa Hükmedilmesi Gereği )"
Y17.HD12.10.2010E. 2010/3541 K. 2010/8201"İSTİHKAK İDDİASI ( Araç Mülkiyetinin 2918 S.K. Md. 20/d Gereğince 3. Kişiye Ait Olması Nedeniyle Kabul Olunacağı )
ARAÇ MÜLKİYETİ ( 2918 S.K. Md. 20/d Gereğince 3. Kişiye Ait Olması - İstihkak İddiasının Kabul Edileceği )"
Y17.HD28.10.2010E. 2010/2000 K. 2010/9066"İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Aracın Haciz Tarihinden Önce Noterde Yapılan Sözleşme İle Satın Alındığı - Mülkiyetin Hacizden Önce Üçüncü Kişiye Geçmesi Nedeniyle Kabul Edileceği )
MÜLKİYETİN GEÇİŞİ ( İstihkak Davasının Konusu Aracın Hacizden Önce Noterde Yapılan Sözleşme İle Satın Alındığı - Mülkiyetin Üçüncü Kişiye Geçmiş Sayılacağı )"
Y17.HD28.10.2010E. 2010/4611 K. 2010/8992"İSTİHKAK DAVASI ( Haczin Yapıldığı Adresin Ödeme Emri Tebliğ Edilen Adresten Farklı Olduğu/Haciz Sırasında Borçlunun Hazır Bulunmadığı - Mülkiyet Karinesinin 3. Kişi Lehine Olup Aksinin Kanıtlanamadığı/Reddedileceği )
MÜLYET KARİNESİ ( 3. Kişi Lehine Olup Aksi Kanıtlanamadığında İstihkak İddiasının Reddedileceği )
HACZİN YAPILDIĞI ADRES ( Ödeme Emri Tebliğ Edilen Adresten Farklı Olduğu - İstihkak Davasının Red Nedenlerinden Biri Olacağı )"
Y17.HD1.11.2010E. 2010/2924 K. 2010/9147"İSTİHKAK DAVASI ( Mahcuzun Borçlu Şirketten Satın Alındığı İddiası/İbraz Edilen Faturanın Dip Koçanının Temin Edilemediği ve Bedelin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenemediği - Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı İşlemin Söz Konusu Olduğu/Reddedileceği )
MUVAZAALI İŞLEM ( Davacının Borçlu Şirketin Yetkilisi Olup Hisselerini Devretmesi/Borçluya Ait Makineyi Satın Aldığını Gösterir Fatura Düzenlenmesi - Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Olduğu )
HACİZLİ MAL ( Borçlu Şirketten Satın Alındığı İddiası/İbraz Edilen Faturanın Dip Koçanının Temin Edilemediği ve Bedelin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenemediği - Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı İşlemin Söz Konusu Olduğu )"
Y17.HD2.11.2010E. 2010/3517 K. 2010/9293"İSTİHKAK DAVASI ( Haciz Yapılan Dairede Oturan Kişinin Borçlunun Çalışanı Olduğu İddiası/Adresin Borçluya Ait Olduğunun Mahalle Muhtarı Tarafından Beyan Edildiği - Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacıyla Kira Sözleşmesinin Notere Tasdik Tarihinden Önce Düzenlendiği/Reddedileceği )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA ( Amacıyla Haciz Yapılan Daireye İlişkin Kira Sözleşmesinin Notere Tasdik Tarihinden Önceki Tarihte Düzenlendiği - İstihkak Davasının Reddedileceği )"
Y17.HD2.11.2010E. 2010/5295 K. 2010/9209"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Malların Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Adreste Haczedildiğinden Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olduğu - Borçluya Ait Mallar İle 3. Kişi Şirketin Faaliyetine Devam Ettiğinden Davanın Reddi Gereği )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası - Dava Konusu Malların Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Adreste Haczedildiğinden Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olduğu/Borçluya Ait Mallar İle 3. Kişi Şirketin Faaliyetine Devam Ettiğinden Davanın Reddi Gereği )
MALLARIN BORÇLUYA ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ ADRESTE HACZEDİLMESİ ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olduğu/Borçluya Ait Mallar İle 3. Kişi Şirketin Faaliyetine Devam Ettiğinden Davanın Reddi Gereği - Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )"
Y17.HD2.11.2010E. 2010/6841 K. 2010/9288"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Aleyhe Sonuçlanan Davadan Sonra Ele Geçirilen Senedin Hangi Tarihte Düzenlendiğinin Belirsizliği/Her Zaman Mümkün Olduğu - Reddedileceği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davacının Aleyhine Sonuç Teşkil Eden Mahkeme İlamından Sonra Ele Geçirdiği Senedin Varlığı - Düzenleme Tarihinin Belirsizliği ve Her Zaman Mümkün Olması Nedenleriyle Yargılamanın Yenilenemeyeceği )"
Y17.HD4.11.2010E. 2010/9383 K. 2010/9388"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu/Adli Ara Vermede Sürelerin İşlediği - Sürenin Dolmasından Sonra Verilen Karar Düzeltme Dilekçesinin Reddedileceği )
KARAR DÜZELTME ( Tasarrufun İptali Davası/Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu - Adli Ara Vermede Sürelerin İşlediği/15 Günlük Süre Sonrasındaki İstemlerin Reddedileceği )
ADLİ ARA VERME ( Yargıtay İlamının 09.08.2010 Günü Tebliğ Edildiği Karar Düzeltme Dilekçesinin 07.09.2010 Tarihinde Verildiği/Tasarrufun İptali Davasının Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu - Süreler İşlemeye Devam Ettiğinden 15 Günlük Sürenin Dolduğu )"
Y17.HD8.11.2010E. 2010/4069 K. 2010/9542"İSTİHKAK DAVASI ( Mahcuz Aracın Mülkiyetinin Haciz Tarihinden Önceki Noter Satış Sözleşmesi İle Davacı 3. Kişiye Geçtiği - Haczin Kaldırılacağı )
HACZİN KALDIRILMASI ( Mahcuz Aracın Mülkiyetinin Haciz Tarihinden Önceki Noter Satış Sözleşmesi İle Davacı 3. Kişiye Geçmesi Nedeniyle Kabulü )"
Y17.HD9.11.2010E. 2010/3492 K. 2010/9683"İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Markasız Taşınırların Belirleyici Bir Özelliğinin Bulunmaması/Davacının İbraz Ettiği Taşınmaz Teferruat Listesinde Yer Aldığının Marka Seri Numarası ve Ayırıcı Özelliği İle İspat Edilemediği - Reddedileceği )
TAŞINIRLARIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ ( İstihkak Davasının Konusu/Markasız ve Belirleyici Bir Özelliğinin Bulunmaması Karşısında Davacının İbraz Ettiği Taşınmaz Teferruat Listesinde Yer Aldığının Marka Seri Numarası ve Ayırıcı Özelliği İle İspat Edilememiş Olduğu - Davanın Reddedileceği )"
Y17.HD23.11.2010E. 2010/3917 K. 2010/10008"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Davacı İle Borçlunun Ayrı Yaşadıkları Dava Konusu Eşyaların Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre Davacının Eşi Tarafından Alınmış Eski Eşyalar Olduğu ve Davacının İddiasını Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Kesin ve İnandırıcı Delillerle İspatladığı/Davanın Kabulü Gerektiği )
ESKİ EŞYALAR ÜZERİNDE İSTİHKAK İDDİASI ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Davacı İle Borçlunun Ayrı Yaşadıkları/Davacının İddiasını Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde İspatladığından Davanın Kabulü Gerektiği )
TANIK BEYANI ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Davacı İle Borçlunun Ayrı Yaşadıkları Dava Konusu Eşyaların Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre Davacının Eşi Tarafından Alınmış Eski Eşyalar Olduğu ve Davacının İddiasını Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde İspatladığı/Davanın Kabulü Gerektiği )"
Y17.HD23.11.2010E. 2010/3988 K. 2010/10010"İSTİHKAK İDDİASI ( Davalı Şirketler Arasında Organik Bağ Bulunduğu/Borçlunun Takipten Kurtulmak Amacıyla Hacizli Malları Muvazaalı Kurulan Şirkete Devrettiği - Reddedileceği )
MUVAZAALI İŞLEM ( Borçlunun Takipten Kurtulmak Amacıyla Hacizli Malları Muvazaalı Kurulan Şirkete Devrettiği - İstihkak İddiasının Reddedileceği )"
Y17.HD17.1.2011E. 2010/4398 K. 2011/49"TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Mahkeme Dayanılan İptal Nedeni ile Bağlı Olmayıp Diğer İptal Nedenleri de Araştırılması Gerektiği )
İPTAL NEDENLERİ ( Tasarrufun İptali Davasında Mahkeme Dayanılan İptal Nedeni ile Bağlı Olmayıp Diğer İptal Nedenleri de Araştırılması Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ İLE GERÇEK BEDEL ARASINDA FAHİŞ FARK BULUNDUĞU İDDİASI ( Tasarrufun İptali Talebi - Bedel Farkından Başka Diğer İptal Nedenleri Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y17.HD17.2.2011E. 2010/4968 K. 2011/1236"TASARRUFUN İPTALİ ( Taşınmazın Satış Bedeli İle Bilirkişilerce Belirlenen Değeri Arasında Bir Mislini Aşan Fahiş Fark Bulunması - Davalıların Teyze Çocuğu Olup 3. Kişi Davalının Borçlu Davalının Alacaklılara Zarar Verme Kastını Bilecek Kişilerden Olması )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİ ( Bilirkişilerce Belirlenen Değeri Arasında Bir Mislini Aşan Fahiş Fark Bulunması - Tasarrufun İptali İstemi/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi )
BORÇLUNUN ALACAKLILARA ZARAR VERME KASTI ( Tasarrufun İptali Davası - Davalıların Teyze Çocuğu Olup 3. Kişi Davalının Borçlu Davalının Kastını Bilecek Kişilerden Olması/Davanın Kabulü )"
Y17.HD17.3.2011E. 2010/5106 K. 2011/2395"TASARRUFUN İPTALİ ( Üçüncü Kişi Davalının Borçlunun Akrabası Olması Nedeniyle Alacaklıları Izrar Kastını Bilebilecek Durumda Olmasına Göre Davanın Kabulünün Doğru Olduğu )
BORÇLUNUN ALACAKLILARI IZRAR KASTI ( Tasarrufun İptali Davası - 3. Kişi Davalının Borçlunun Akrabası Olması Nedeniyle Alacaklıları Izrar Kastını Bilebilecek Durumda Olmasına Göre Davanın Kabulü )
ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMA ( Tasarrufun İptali Davası - Üçüncü Kişi Davalının Borçlunun Akrabası Olması Nedeniyle Alacaklıları Izrar Kastını Bilebilecek Durumda Olması/Davanın Kabulünün Doğru Olduğu )"

Y18.HD

Y18.HD12.10.2009E. 2009/6296 K. 2009/8129"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Yapı Birim Fiyatlarının Yılın Tamamında Geçerli Olmak Üzere Saptandığı ve Davaya Konu Yapı İçin Değerlendirme Tarihi Birim Fiyat Listesine Göre Değerlendirme Yapılmakla Yetinilmesi Gerektiği )
YAPI BİRİM FİYATLARININ YILIN TAMAMINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE SAPTANMASI ( Davaya Konu Yapı İçin Değerlendirme Tarihi Birim Fiyat Listesine Göre Değerlendirme Yapılmakla Yetinilmesi Gerektiği )
EMSAL ALINAN PARSEL ( Değerlendirmeye Esas Alınan Satışını ( Alıcı-Satıcı-Satış Bedeli Vs. ) Gösteren Tapu Kaydının ve Akit Tablosunun Getirtilip Yeterliliğinin Denetlenmesine İmkan Sağlanmamasının İsabetsizliği )
TAPU KAYDINDA MEVCUT BULUNAN HACİZ VE İPOTEK ŞERHLERİ ( Tespit Edilen Bedele Yansıtılmamasının Doğru Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
Y18.HD26.10.2009E. 2009/9498 K. 2009/8984"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Kadastro Parseli Taşınmazla Karşılaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olduğunun Dikkate Alınarak Belirlenen Değerden Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Tapu Kaydında Mevcut Olan İpotek Şerhinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gerektiği )"
Y18.HD23.11.2009E. 2009/11970 K. 2009/10735"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Kaydında Var Olan Vakıf ve İpotek Şerhlerinin Terkin Edilip Edilmediği Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulup Belgeleri Dosyaya Getirtilerek Vakıf ve İpotek Şerhleri Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gerektiği )
VAKIF VE İPOTEK ŞERHLERİ ( Terkin Edilip Edilmediği Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulup Belgeleri Dosyaya Getirtilip ve Vakıf ve İpotek Şerhleri Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
Y18.HD1.3.2010E. 2010/1115 K. 2010/3011"KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI ( Yöneticinin Ücreti İle Apartman Görevlisinin Maaşı ve Avukatın Ücretinin Belirlenmesi Kararları Alınan Bu Toplantıda Herhangi Bir Usulsüzlük Söz Konusu Olmadığı Durumda Olağan Üstü Toplantı Kabul Edilerek Bu Toplantının ve Alınan Kararların İptal Edilmesinin Doğru Görülmediği )
YÖNETİCİNİN ÜCRETİ İLE APARTMAN GÖREVLİSİNİN MAAŞI VE AVUKATIN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ KARARLARI ( Alınan Bu Toplantıda Herhangi Bir Usulsüzlük Söz Konusu Olmadığı Durumda Olağan Üstü Toplantı Kabul Edilerek Bu Toplantının ve Alınan Kararların İptal Edilmesinin Doğru Görülmediği )
SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE TOPLANILARAK YÖNETİCİ SEÇİLMESİ ( Yöneticinin Ücreti İle Apartman Görevlisinin Maaşı ve Avukatın Ücretinin Belirlenmesi Kararları Alınan Bu Toplantıda Herhangi Bir Usulsüzlük Söz Konusu Olmadığı )"
Y18.HD4.3.2010E. 2010/1707 K. 2010/3266"MÜDAHALENİN MEN'İ VE ECRİMİSİL ( Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. Md. Hükümü Uyarınca Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Her Türlü Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
GÖREV ( Müdahalenin Men'i ve Ecrimisil - Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. Md. Hükümü Uyarınca Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Her Türlü Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Ecrimisil İsteminin Miktar İtibarıyla Asliye Hukuk Mahkemesi Görevi Kapsamında Kaldığı - El Atmanın Önlenmesi ve Proje Dışı Yapılan Katların Yıkılarak Eski Hale Getirilmesi İstemine Ait Davanın Tefrik Edilip Sulh Hukuk Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Miktar İtibarıyla Asliye Hukuk Mahkemesi Görevi Kapsamında Kaldığı - El Atmanın Önlenmesi ve Proje Dışı Yapılan Katların Yıkılarak Eski Hale Getirilmesi İstemine Ait Davanın Tefrik Edilip Sulh Hukuk Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )"
Y18.HD29.3.2010E. 2010/2439 K. 2010/4709"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Zeminin Üzerindeki Binanın Davalıya İlişkin Olup Olmadığı ve Zemindeki Paydaşların Hakkı Bulunup Bulunmadığı ve Tarafların İbraz Edecekleri Deliller ve Belgeler Getirtilmeden ve Yapının Davalıya Aidiyeti Yöntemince Araştırılması Gerektiği )
MUHDESATLAR ( Taşınmaz Üzerindeki Bütün Muhdesatların Taşınmazın Mütemmim Cüzleri Olup Bu Yere Malik Olanların O Taşınmazın Tüm Mütemmim Cüzlerine ( Tamamlayıcı Parçalarına ) Malik Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
ZEMİNİN BAŞKASI ADINA KAYITLI BULUNDUĞU İDDİASI ( veya Müşterek Mülkiyet Durumunda Davalı Muhdesatın Kendisine İlişkin Olduğunu Kanıtlamak Zorunda Olduğu )
YAPI BİRİM FİYATLARI ( Yılın Tamamında Geçerli Olmak Üzere Saptandığı ve Davaya Konu Yapı İçin Değerlendirme Tarihi Birim Fiyat Listesine Göre Değerlendirme Yapılmakla Yetinilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
Y18.HD29.3.2010E. 2010/2605 K. 2010/4770"VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ ( Vakıf Senedine Eklenmek Suretiyle Yapılan Düzenlemelerin Vakfedenin Kuruluş Sırasında Bizzat Belirlediği Amacın Faaliyetlerinin Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde İradesine Aykırılık Oluşturduğu )
VAKIF SENEDİNE EKLENMEK SURETİYLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( Vakfedenin Kuruluş Sırasında Bizzat Belirlediği Amacın Faaliyetlerinin Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde İradesine Aykırılık Oluşturduğu )
VAKFEDENİN İSTEKLERİNE AÇIKÇA UYMAYACAK HALLER ( Varlığı da İleri Sürülmediğinden Amacın ve Faaliyetlerin Genişletilip Değiştirilmesi Niteliğindeki Bu Hükümlerin Aksi Düşüncelerle Uygun Bulunarak Tesciline Karar Verilemeyeceği )"
Y18.HD22.6.2010E. 2010/4558 K. 2010/9458"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Emsal Karşılaştırmasında Benzer Özellik ve Konumda Olan Taşınmazlar Esas Alınması Gerektiği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Emsal Karşılaştırmasında Benzer Özellik ve Konumda Olan Taşınmazlar Esas Alınması Gerektiği )
EMSAL ALINAN YER ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmaz Şehir Merkezine Uzak Çevresinde Yazlık Yerlerin Bulunmasına Karşılık Emsal Alınan Yer Şehir Merkezinde Bir Taşınmaz Olduğu/Söz Konusu Taşınmazın Dava Konusu Taşınmaz İçin Emsal Alınmasının Hatalı Olduğu )"
Y18.HD24.6.2010E. 2010/1955 K. 2010/9530"ESKİ HALE İADE VE TAHLİYE TALEBİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölüm Ancak Kat Maliklerinin Oybirliği İle Vereceği Karar İle İşyeri Olarak Kullanılabileceği - Mesken Olarak Kayıtlı Yerin İşyeri Olarak Kullanılmasına Muvafakat Eden Kat Malikinin Dava Açması Hakkın Suistimali Olduğu )
MESKEN OLARAK KAYITLI YER ( İşyeri Olarak Kullanılmasına Muvafakat Eden Kat Malikinin Dava Açması Hakkın Suistimali Olduğu )
TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Ancak Kat Maliklerinin Oybirliği İle Vereceği Karar İle İşyeri Olarak Kullanılabileceği - Mesken Olarak Kayıtlı Yerin İşyeri Olarak Kullanılmasına Muvafakat Eden Kat Malikinin Dava Açması Hakkın Suistimali Olduğu )"
Y18.HD28.6.2010E. 2010/7135 K. 2010/9634"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Talep Edenin Yerleşim Yeri Adresindeki Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Yerleşim Yeri Adreslerinin Tutulmasında Kişilerin Yazılı Beyanının Esas Alındığı ve Aksi Sabitlenene Dek Geçerli Olacağı )
YETKİ ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebinde Bulunanın Yerleşim Yeri Adresindeki Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Bu Adresin Tutulmasında Kişilerin Beyanı Geçerli Olduğundan Ekli Nüfus Kayıt Örneğinin Dikkate Alınacağı )
YERLEŞİM YERİ ADRESİ ( Tutulmasında Kişilerin Yazılı Beyanının Esas Alındığı ve Aksi Sabitlenene Dek Geçerli Olacağı )"
Y18.HD29.6.2010E. 2010/6388 K. 2010/9799"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Yalnızca Tanık Beyanı İle Yetinilmeyip DNA Testi de Yapılarak Doğru Sicilin Oluşturulması Gerektiği )
DOĞRU SİCİL OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU ( Nüfus Kayıtlarındaki Düzeltme İstemlerinde Yalnızca Tanık Beyanı İle Yetinilmeyip DNA Testi de Yapılarak Değerlendirme Yapılacağı )
TANIK BEYANI ( Nüfus Kayıtlarındaki Düzeltme İstemlerinde Yetinilemeyeceği - DNA Testinin de Yapılarak Doğru Sicilin Oluşturulması Gerektiği )
DNA TESTİ ( Nüfus Kayıtlarındaki Düzeltme İstemlerinde Yalnızca Tanık Beyanı İle Yetinilmeyip Yaptırılması Gerektiği )"
Y18.HD27.9.2010E. 2010/8349 K. 2010/11892"VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ ( Vakfın Kuruluş Senedinin Noter Yevmiye Numarasının Kararda Farklı Gösterilmesi ve Kuruluş Senedinde Daha Önce Yapılmış Olan Değişikliklerin de Dikkate Alınmaması Doğru Değil İse de Bu Yanılgıların Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN NOTER YEVMİYE NUMARASININ KARARDA FARKLI GÖSTERİLMESİ ( Kuruluş Senedinde Daha Önce Yapılmış Olan Değişikliklerin de Dikkate Alınmaması Doğru Değil İse de Bu Yanılgıların Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )
YEVMİYE NUMARASININ FARKLI GÖSTERİLMESİ ( Vakfın Kuruluş Senedinde Daha Önce Yapılmış Olan Değişikliklerin de Dikkate Alınmaması Doğru Değil İse de Bu Yanılgıların Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )"
Y18.HD27.9.2010E. 2010/8787 K. 2010/11894"KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ VAKIF ÜYELİĞİ ( Söz Konusu Olamayacağı İçin Buna Dair Vakıf Senedindeki Değişikliğin Tesciline Karar Verilemeyeceği )
VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Vakfa Üye Yapılabileceğine Dair Değişikliğin Tescil Edilemeyeceği )"
Y18.HD30.9.2010E. 2010/8347 K. 2010/12184"ORTAK GİDER VE AİDAT BORCUNUN TAHSİLİ ( Dava Konusu Edilen Döneme Ait Olmak Üzere Yönetimde Bulunan Ortak Gider Ve Aidat Alacağına İlişkin Karar ve İşletme Defterleri Fatura ve Makbuzları İle Diğer Kayıt ve Belgeler Getirtilip Tüm Hesapların Bilirkişiye İncelettirilmesi Gerektiği )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI BULUNMAMASI ( Davalının Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Katılmaması Katılıp da Muhalif Kalması Kat Malikini ve Onların Bağımsız Bölümünde Kira Sözleşmesine veya Başka Bir Nedene Dayanarak Oturanları Ortak Gider Borcunu Ödeme Sorumluluğundan Kurtarmadığı )
KAT MALİKİNİN TOPLANTIYA KATILMAMASI YA DA KATILIP DA MUHALİF KALMASI ( Kat Malikini ve Onların Bağımsız Bölümünde Kira Sözleşmesine veya Başka Bir Nedene Dayanarak Oturanları Ortak Gider Borcunu Ödeme Sorumluluğundan Kurtarmadığı )
KAT MÜLKİYETİ YÖNETİMİ DEFTERLERİ ( Ortak Gider Ve Aidat Alacağına İlişkin Karar ve İşletme Defterleri Fatura ve Makbuzları İle Diğer Kayıt ve Belgeler Getirtilip Tüm Hesapların Bilirkişiye İncelettirilmesi Gerektiği )"
Y18.HD19.10.2010E. 2010/7093 K. 2010/13445"KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Her Türlü Anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ ( Birleştirilip Projeye Aykırı Kullanımı - Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Anlaşmazlık/Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözülmesi Gerektiği )
GÖREV ( Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar - Her Türlü Anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
MÜDAHELENİN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyeti Uyuşmazlığı - Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olacağı )
ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ ( Kat Mülkiyeti Uyuşmazlığı - Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Y18.HD21.10.2010E. 2010/9886 K. 2010/13673"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Fiilen Meskun Halde Bulunmadığından Belirlenen Özellikleri Nedeniyle “Arsa” Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği/ Taşınmazın Arazi Olarak Değerlendirilmesi Gerekirken Arsa Niteliğine Göre Değerlendirme Yapılarak Buna Göre Bedel Belirlenmesinin İsabetsizliği )
ARSA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Fiilen Meskun Halde Bulunmadığından Belirlenen Özellikleri Nedeniyle “Arsa” Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği/ Taşınmazın Arazi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMADA BİLİRKİŞİ ( İl Tarım Müdürlüğü’nden Değerlendirme Tarihine Göre Münavebeye Alınacak Ürünlerin Hangileri Olduğu ve Bunlara İlişkin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg. Başına Toptan Satış Fiyatlarına İlişkin Resmi Verilerin Getirtilmesi Gerektiği )"
Y18.HD9.6.2011E. 2011/3358 K. 2011/6983"ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Aynı Konuya İlişkin Olarak Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Ancak Bir Kere Açılabileceği )
NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Aynı Konuya İlişkin Olarak Davanın Ancak Bir Kere Açılabileceği - Adın Değiştirilmesi İstemi )"
Y18.HD23.6.2011E. 2011/5058 K. 2011/7701"NÜFUS KAYDININ KAPATILMASI ( Ölüm Gaiplik Türk Vatandaşlığının Kaybı Evlenme Boşanma Evlat Edinilme Soybağının Düzeltilmesi veya Reddi Gibi Olaylar Nedeniyle Bir Kaydın Üzerinde İşlem Yapılamaz Hale Getirilmesi Olduğu )
SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ VEYA REDDİ ( Gibi Olaylar Nedeniyle Bir Kaydın Üzerinde İşlem Yapılamaz Hale Getirilmesi ve Kaydın Kapatılmasına İlişkin Sebep Ortadan Kalktığında veya Yeniden Açılmasını Gerektirecek Bir Sebep Ortaya Çıktığında Nüfus Kaydının Yeniden Açılacağı )
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA NEDENİYLE NÜFUS KAYDININ KAPATILMASI ( Bu Nedenle Nüfus Kayıtları Üzerinde Herhangi Bir İşlem Yapılmayacağı Gözetilmeksizin Soyadı Değişikliğine İlişkin Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"

Y19.HD

Y19.HD27.3.2009E. 2009/2904 K. 2009/2408"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Kredi Kartı Borçlusu Olmadığının - Kart Hamilinin Tüketici Olduğu Hallerde 4077 S.K.' nın İlgili Hükümlerinin Uygulanacağı )
GÖREV ( Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Yargılamanın Her Aşamasında Resen Gözetilmesi Gerektiği )"
Y19.HD1.7.2009E. 2008/11222 K. 2009/6574"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Tarafından Dava Konusu Kredi Kartı Borçları Nedeniyle Daha Önce Menfi Tespit Davası Açılıp Reddedildiği Bildirildiğine Göre Mahkemece Öncelikle O Dosya Getirtilip Bu Dava Yönünden Kesin Hüküm ya da Güçlü Delil Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( İtirazın İptali - Davalı Tarafından Dava Konusu Kredi Kartı Borçları Nedeniyle Daha Önce Menfi Tespit Davası Açılıp Reddedildiği Bildirildiğine Göre Mahkemece Öncelikle O Dosya Getirtilip Bu Dava Yönünden Kesin Hüküm ya da Güçlü Delil Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( İtirazın İptali - Davalı Tarafından Dava Konusu Kredi Kartı Borçları Nedeniyle Daha Önce Menfi Tespit Davası Açılıp Reddedildiği/Öncelikle O Dosya Getirtilip Bu Dava Yönünden Kesin Hüküm ya da Güçlü Delil Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )"
Y19.HD5.11.2009E. 2009/7673 K. 2009/10199"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Kart Çıkaran Kuruluşların Hamillere Açtığı Davalarda Görev ve Yetkiye İlişkin 1086 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağı - Tüketici Mahkemesi Sıfatı İle Davaya Bakılamayacağı )
GÖREV ( Kredi Kartı Hamillerine Karşı Açılan Davalarda 1086 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağı )
KAMU DÜZENİ ( Kredi Kartı Hamillerine Karşı Açılan Davaların Genel Mahkeme Sıfatı İle Görülmesi Gerektiği - Tüketici Mahkemesi Sıfatı İle Bakılıp Sonuçlandırılamayacağı )
KREDİ KARTI HAMİLLERİ ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR ( Görev ve Yetkiye İlişkin 1086 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağı - Tüketici Mahkemesi Sıfatı İle Davanın Görülemeyeceği )"
Y19.HD18.1.2010E. 2009/3227 K. 2010/170"MENFİ TESPİT DAVASI ( Tapuda İade Edilen Taşınmazın Alımı Esnasında Verilen Bono - Borç Karşılığı Verildiği Kanıtlanamadığından Davanın Kabulü Gerektiği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Menfi Tespit Davası/Malen Yazılı Senet Karşılığı Borç Verildiğinin Kanıtlanamadığı - İspat Edilmedikçe Hükmedilemeyeceği )
BONO ( Tapuda İade Edilen Taşınmazın Alımı Esnasında Verilen - Senet Karşılığı Borç Verildiği Kanıtlanamadığı İçin Menfi Tespit Davasının Kabul Olunacağı )"
Y19.HD2.2.2010E. 2009/2742 K. 2010/895"KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Yasal Faiz Uygulanabileceği )
YASAL FAİZ ( Haksız Fiil Niteliğindeki Kaçak Elektrik Kullanımında Uygulanabileceği )
HAKSIZ FİİL ( Sayaç Devre Dışı Bırakılarak Kaçak Elektrik Kullanılması )"
Y19.HD10.2.2010E. 2009/11687 K. 2010/1244"İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ ( Genel Kredi Sözleşmesinin Son Sayfasında Kefillerin İmzasının Olmasının Sözleşmenin ve Kefaletin Geçerliliğini Etkilemeyeceği - İpotekle Sadece Asıl Borcun Teminat Altına Alındığı ve Kefalet Borcunu Kapsamaması Nedeniyle Reddedileceği )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Son Sayfasında Kefillerin İmzasının Olmasının Sözleşmenin ve Kefaletin Geçerliliğini Etkilemeyeceği )
İPOTEK ( Sadece Asıl Borcun Teminat Altına Alındığı ve Kefalet Borcunu Kapsamaması Nedeniyle İhtiyati Haczin Kaldırılması Talebinin Reddedileceği )"
Y19.HD10.2.2010E. 2009/12047 K. 2010/1248"İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI ( Halk Bankasının İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminat Aranmayacağı - Tapu ve İpotek Kayıtlarından Alacağın Gayrimenkul Rehni İle Teminat Altına Alındığının Belirtildiği/Kabulü )
TEMİNAT ( Halk Bankasının İhtiyati Haciz Taleplerinde Aranmayacağı )
TAPU VE İPOTEK KAYITLARI ( Doğrultusunda Alacağın Gayrimenkul Rehni İle Teminat Altına Alındığının Anlaşıldığı - İhtiyati Haczin Kaldırılmasının Kabulü )"
Y19.HD11.2.2010E. 2009/10955 K. 2010/1321"USULSÜZ TEBLİGAT ( Vekil Yanında Çalışan Kişiye Tebliğ )
AVUKAT BÜROSUNDA ÇALIŞANA TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN TESPİTİ ( Avukta Bürosunda çalışana Yapılan Tebligat - Muhatabın Tebligat Sırasında Hangi Sebeple Adresinden Ayrıldığı Tespit Edilmeksizin Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
Y19.HD4.3.2010E. 2010/63 K. 2010/2305"KREDİ KARTINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAF ( Kredi Kartı Hamilinin Tüketici Olması Halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - Tüketicinin Korunması Kanunun Uygulamasıyla İlgili Her Türlü İhtilaf Hakkında Tüketici Mahkemesi Yetkili Olduğu )
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU UYUŞMAZLIKLAR ( Tüketicinin Korunması Kanunun Uygulamasıyla İlgili Her Türlü İhtilaf Hakkında Tüketici Mahkemesi Yetkili Olduğu - Hamilinin Tüketici Olması Halinde Kredi Kartı Kaynaklanan İhtilaf Hakkında Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ ( Öncelikle İtiraz İncelenerek Kabulü Halinde Esas Girilmeden İcra Dairesinin Yetkisizliğine Karar Verilmesi Gereği - Yetki İtirazı Hakkında Bir Karar Verilmeden Esasa Girişilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y19.HD11.3.2010E. 2009/12889 K. 2010/2574"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davacının Talebinin Mahkemenin Kararına İlişkin Olduğu ve Bu Kararın Yargıtay Denetiminden Geçip Kesinleştiği - HUMK.nun 445. Md.sindeki Şartların Somut Olayda Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Davanın Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddine Karar Verildiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Davacının Talebinin Mahkemenin Kararına İlişkin Olduğu ve Bu Kararın Yargıtay Denetiminden Geçip Kesinleştiği - HUMK.nun 445. Md.sindeki Şartların Somut Olayda Gerçekleşmediğinden İstemin Reddine Karar Verileceği )"
Y19.HD22.3.2010E. 2009/8804 K. 2010/3139"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alacağın Takibi/Hesabın Kat'ı İhtarından Sonra Yapılan Ödemelere Göre Zamanaşımı İtirazının Yerinde Olmadığı - Borcun Protokole Bağlı Ödendiğinin Kanıtlanamadığı/Kabulü )
HESABIN KAT'I İHTARI ( Sonra Yapılan Ödemeler Dikkate Alındığında Zamanaşımı İtirazının Yerinde Olmadığının Anlaşıldığı/Borcun Protokole Bağlı Ödendiğinin Kanıtlanamadığı - Alacağın Takibine İtirazın İptaline Karar Verileceği )"
Y19.HD30.3.2010E. 2009/9779 K. 2010/3637"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Banka ve Dava Dışı A.Ş. Arasında Akdedilen Kredi Sözleşmesini Müşterek ve Müteselsil Kefil Sıfatı İle İmzaladığı - Tespit Edilen Dışında Başka Bir Borcu Bulunmadığı Yönündeki Mahkeme Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Kredi Sözleşmesini Müşterek ve Müteselsil Kefil Sıfatı İle İmzaladığı - Tespit Edilen Dışında Başka Bir Borcu Bulunmadığı Yönündeki Mahkeme Kararının Yerinde Olduğu )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİLEN KEFİLEN SORUMLULUĞU ( Davacının Banka ve Dava Dışı A.Ş. Arasında Akdedilen Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borcunun Mahkemece Tespit Edildiği - Menfi Tespitin Kabulüne Takibin İptali Talebinin Reddine Karar Verileceği )"
Y19.HD12.4.2010E. 2010/2287 K. 2010/4232"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Şirketlerin Şirket Merkezlerinin İflasın Açılması Davası Açılmadan Kısa Bir Süre Önce Nakline Rağmen Aynı Adreste Faaliyete Devam Olunması da Şirket Merkezi Nakli Yönünden İyi Niyetli Bir Davranış Olmadığı )
MAL KAÇIRMA ( Şirketlerin Şirket Merkezlerinin İflasın Açılması Davası Açılmadan Kısa Bir Süre Önce Nakline Rağmen Aynı Adreste Faaliyete Devam Olunması - Aktiflerini Alacaklılar Aleyhine Azalttıkları Mal Kaçırma İçerisinde Bulundukları/İflaslarına Karar Verilmek Gerektiği )
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASI ( İflasın Açılması Davası Açılmadan Kısa Bir Süre Önce Nakline Rağmen Aynı Adreste Faaliyete Devam Olunması - Aktiflerini Alacaklılar Aleyhine Azalttıkları Mal Kaçırma İçerisinde Bulundukları/İflaslarına Karar Verilmek Gerektiği )"
Y19.HD5.5.2010E. 2010/4378 K. 2010/5523"İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI ( İpotek Kayıtlarına Göre Banka Alacağı İçin İpotek Tesis Edildiği - Kabulünün Gerektiği )
İPOTEK TESİSİ ( Banka Alacağı İçin Yapıldığının Banka Kayıtlarından Anlaşıldığı - İhtiyati Haczin Kaldırılması )"
Y19.HD11.5.2010E. 2009/10647 K. 2010/5890"KREDİ KARTINA AİT BORCUN ÖDENMEMESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Adi Kefalet Hükümleri Gereğince Asıl Borçluya Gidilmeden Davalı Kefile Başvurulamayacağı )
ADİ KEFALET ( Kredi Kartına Ait Borcun Ödenmemesine Dayalı İtirazın İptali Davası - Asıl Borçluya Gidilmeden Davalı Kefile Başvurulamayacağının Dikkate Alınacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Kartına Ait Borcun Ödenmemesine Dayalı - Adi Kefalet Hükümleri Gereğince Asıl Borçluya Gidilmeden Davalı Kefile Başvurulamayacağı )"
Y19.HD11.5.2010E. 2009/10679 K. 2010/5897"İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI ( Kefilin Kefaletinin Dava Dışı Kişinin Bankaya Karşı Doğmuş ve Doğacak Tüm Borçlarını Karşılamak Üzere Tesis Edildiği - Davanın Reddine Karar Verileceği )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( İpoteğin Fekki Davası - Kefilin Kefaletinin Dava Dışı Kişinin Bankaya Karşı Doğmuş ve Doğacak Tüm Borçlarını Karşılamak Üzere Tesis Edildiği/Davanın Reddine Hükmedileceği )"
Y19.HD11.5.2010E. 2009/11622 K. 2010/5847"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Bankanın Teminat Çeklerini İade Etmek Suretiyle Davalı Kefile Karşı Sorumlu Olduğu ve Dolayısıyla Davalının Borçtan Sorumlu Tutulamayacağı Gerekçesiyle Davanın ve Davalının Tazminat Talebinin Reddine Karar Verileceği )
TEMİNAT ÇEKLERİNİ İADE EDEN DAVACI BANKA ( Davalı Kefile Karşı Sorumlu Olduğu ve Dolayısıyla Davalının Borçtan Sorumlu Tutulamayacağı Gerekçesiyle Davanın ve Davalının Tazminat Talebinin Reddine Karar Verileceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İtirazın İptali - Davacı Bankanın Teminat Çeklerini İade Etmek Suretiyle Davalı Kefile Karşı Sorumlu Olduğu ve Dolayısıyla Davalının Borçtan Sorumlu Tutulamayacağı Gerekçesiyle Davanın ve Davalının Tazminat Talebinin Reddine Karar Verileceği )"
Y19.HD11.5.2010E. 2009/9006 K. 2010/5854"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kooperatifin Ticari Defterleri İle Karar Defteri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Dava Konusu Senetlerin Kayıtlardaki Mevcudiyeti ve Karşılığında Öngörülen İşin Tamamlanıp Tamamlanmadığının Araştırılması Gerektiği )
KOOPERATİF DEFTERLERİNDEKİ KAYITLAR ( Borçlu Olunmadığına İlişkin Tespit Davası - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Dava Konusu Senetlerin Kayıtlardaki Mevcudiyeti ve Karşılığında Öngörülen İşin Tamamlanıp Tamamlanmadığının Belirleneceği )"
Y19.HD12.5.2010E. 2009/9317 K. 2010/5909"KREDİNİN GERİ ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLANAN İHTİYATİ HACİZ ( Alacağın Muaccel Hale Gelmesi İçin Hesabın Kat Edilmesinin Yeterli Olduğu/Ayrıca İhtarın Tebliğine Gerek Olmadığı - Hacze İtirazın Reddedileceği )
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Kredinin Geri Ödenmemesinden Kaynaklanan/Alacağın Muaccel Hale Gelmesi İçin Hesabın Kat Edilmesinin Yeterli Olduğu/Ayrıca İhtarın Tebliğine Gerek Olmadığı - Hacze İtirazın Reddedileceği )
MUACCELLİYET ( Kredinin Geri Ödenmemesine Dayalı Alacağın Muaccel Hale Gelmesi İçin Hesabın Kat Edilmesinin Yeterli Olduğu - Ayrıca İhtarın Tebliğine Gerek Olmadığı )
KREDİYE İLİŞKİN HESABIN KAT EDİLMESİ ( Kredinin Geri Ödenmemesine Dayalı Alacağın Muaccel Hale Gelmesi İçin Hesabın Kat Edilmesinin Yeterli Olduğu )"
Y19.HD31.5.2010E. 2010/4122 K. 2010/6684"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 7201 S.K. Md. 13' e Göre Yapılan ve Geçerli Olan Tebligat/Bu Tarihe Göre Temerrüde Düşüldüğünün Anlaşıldığı - Faize Hükmedileceği )
KAT İHTARI ( Şirket Daimi Çalışanı ve İmzaya Yetkili Kişiye 7201 S.K. Md. 13 Doğrultusunda Geçerli Olarak Tebliğ Edildiği - Bu Tarihe Göre Temerrüde Düşüldüğü İçin Faiz Uygulanacağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kat İhtarının 7201 S.K. Md. 13 Doğrultusunda Geçerli Olarak Tebliğ Edildiği - Bu Tarihe Göre Temerrüde Düşüldüğünden Uygulanması Gerektiği )"
Y19.HD2.6.2010E. 2010/3895 K. 2010/6809"İFLASIN ERTELENMESİ ( Sermaye Şirketinin Mali Durumunun Islahının Mümkün Olması - Mahkemece Borçlu Şirketin Borca Batık Olup Olmadığı ve Batık Durumda ise Islahının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
BORCA BATIK ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN ISLAHI ( İflasın Ertelenmesi - Borca Batıklık Durumunun Tespiti Sırasında Şirketin Kaydi Değerlerinin Değil Rayiç Değerlerinin Esas Alınması Gereği )
İFLASIN ERTELENMESİNİ TALEP EDEN ŞİRKETİN SUNDUĞU İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Şirketin Mali Durumunu Düzeltmeye Elverişli Olup Olmadığının Uzman Bilirkişi Marifetiyle İncelenmesi Gereği - Şirketin Aktif Değerlerinin Rayiç Değerler Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
Y19.HD9.6.2010E. 2009/11101 K. 2010/7202"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Faturaya Dayalı Alacak - Davacı Kooperatifin Merkezinin Bulunduğu Yer İcra Daireleri ve Mahkemelerinin de Yetkili Olacağı )
SÖZLEŞMEYE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Akdi İlişkinin İnkar Edilmediği - Davacı Kooperatifin Merkezinin Bulunduğu Yer İcra Daireleri ve Mahkemelerinin de Yetkili Olduğu )
YETKİ ( Akdi İlişkinin İnkar Edilmediği ve Alacağa Yönelik İtirazın İptali İstemi - Davacı Kooperatifin Merkezinin Bulunduğu Yer İcra Daireleri ve Mahkemelerinin de Yetkili Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
Y19.HD9.6.2010E. 2010/4488 K. 2010/7186"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Garanti Şerhinin Kefalet Niteliğinde Sayılabileceği Ancak Kefalet Limiti Gösterilmediğinden Kefalet Sözleşmesinin Geçerli Sayılamayacağı )
GARANTİ ŞERHİNİN KEFALET NİTELİĞİ ( Kefalet Niteliğinde Sayılabileceği )
KEFALET LİMİTİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Garanti Şerhinin Kefalet Niteliğinde Sayılabileceği Ancak Kefalet Limiti Gösterilmediğinden Kefalet Sözleşmesinin Geçerli Sayılamayacağı )"
Y19.HD15.6.2010E. 2009/13065 K. 2010/7490"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kiracının Elektrik Borcu - Tüketim Bedelinden Abone Sıfatıyla Sorumlu Olunduğu/Reddedileceği )
TÜKETİM BEDELİ ( Elektrik Aboneliği - Abone Sıfatıyla Sorumlu Olan Davacının Menfi Tespit ve Harç Ödenmiş Olmadığından Güvence Bedelinin İadesi Taleplerinin Reddi )
GÜVENCE BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ( Elektrik Aboneliği - Harç Ödenmiş Olmadığından Reddedilmesi Gerektiği )"
Y19.HD21.6.2010E. 2010/4833 K. 2010/7834"KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Bankadan Alınan Kredi Kartına İlişkin Sözleşme/Kefalet Limitiyle Sınırlı Olduğu İddiası- Davanın Tüketici Mahkemelerinde Görüleceği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kartı Sözleşmesinden Kaynaklalan Kefilin Sorumluluğu - Tüketici Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( 5464 S.K Md. 44 Doğrultusunda Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( Kredi Kartı Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlık - Tüketici Mahkemesinde Bakılacağı )"
Y19.HD30.6.2010E. 2009/11885 K. 2010/8320"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Kira İlişkisinin Devam Ettiği ve Taşınmazın Tahliyesi ve Sözleşmenin Tasfiyesi Aşamalarında Ödenmemesi Muhtemel Kira Paraları veya Hasarların Tazmini Amacıyla Depozito Olarak Verilen Senedin İcra Takibine Konulmasının Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )
KİRA PARASININ ÖDENMEMESİ ( Muhtemel Kira Paraları veya Hasarların Tazmini Amacıyla Depozito Olarak Verilen Senedin İcra Takibine Konulmasının Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Senedin Sözleşme Gereğince Davalıya Teminat Olarak Verildiği/Hasarların Tazmini Amacıyla Depozito Olarak Verilen Senedin İcra Takibine Konulmasının Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )"
Y19.HD7.7.2010E. 2010/5299 K. 2010/8600"İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Asıl ve Limit Artırımı Sözleşmelerindeki İmzalara İtiraz Edilmediği - Banka Kayıt ve Belgelerinin Sözleşme Uyarınca Kesin Delil Olarak Kabul Edileceği ve İtirazların İİK’nun 265. Md. Kapsamında Olmadığı Belirtilerek İtirazın Reddine Karar Verildiği )
BANKA KAYIT VE BELGELERİ ( Sözleşme Uyarınca Kesin Delil Olarak Kabul Edileceği ve İtirazların İİK’nun 265. Md. Kapsamında Olmadığı Belirtilerek İtirazın Reddine Karar Verildiği - İhtiyati Hacze İtiraz )
İMZAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( İhtiyati Hacze İtiraz - Asıl ve Limit Artırımı Sözleşmelerindeki İmzalara İtiraz Edilmediği/Banka Kayıt ve Belgelerinin Sözleşme Uyarınca Kesin Delil Olarak Kabul Edileceği ve İtirazların İİK’nun 265. Md. Kapsamında Olmadığı Belirtilerek İtirazın Reddine Karar Verildiği )"
Y19.HD8.7.2010E. 2009/12601 K. 2010/8654"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Sözleşmesindeki Miktarın Bir Rakamı Değiştirilerek Artırıldığı ve Üzerinde Davacının İmzasının Olduğu - Reddinin Gerektiği )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALET ( Kredi Miktarındaki Rakamın Değiştirilerek Artırıldığı ve Üzerinde Davacının İmzasının Olduğu - Menfi Tespit Davasının Reddedileceği )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN MİKTARINDAKİ RAKAMIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Üzerinde Davacının İmzasının Olduğu - Menfi Tespit Davasının Reddi/Geçerli Kabul Edileceği )"
Y19.HD12.7.2010E. 2010/1896 K. 2010/8755"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Karşı Dava Olarak Sözleşmenin İptalinin Talep Edildiği - Kabul Edilen Asıl Davada Savunma Olarak İleri Sürülebileceği )
KARŞI DAVA ( Sözleşmenin İptali Talebinin Asıl Davada Savunma Olarak İleri Sürülebileceği/Hukuki Yarar Bulunmadığı İçin Reddi - İtirazın İptali Davası )"
Y19.HD12.7.2010E. 2010/6899 K. 2010/8785"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dayanak Olan Savcılık ve Vergi Dairesi Tutanaklarının Önceki Hükme Etkisinin Olmadığı/Yasada Belirtilen Belgelerden Sayılmadığı - Reddedileceği )
BONODA MALEN KAYDI ( Bulunmasına Rağmen Davalının Mal Almadığı İkrarı ve Yemini/Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Olduğu İddiası - Sunulan Savcılık ve Vergi Dairesi Tutanaklarının Önceki Hükme Etkisinin Olmadığı/Yasada Belirtilen Belgelerden Sayılmadığı - Yargılanmanın Yenilenmeyeceği )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Yargılanmanın Yenilenme/Dayanılan Savcılık ve Vergi Dairesi Tutanaklarının Önceki Hükme Etkisinin Olmadığı - Yasada Belirtilen Belgelerden Sayılmadığı/Yargılanmanın Yenilenmesi Talebinin Reddedileceği )"
Y19.HD6.9.2010E. 2010/8897 K. 2010/9554"SULH HUKUK MAHKEMELERİ KARARLARI ( HUMK. Md. 8'de Belirtilen İstisnalar Dışında Kalanlara İlişkin Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )
KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Sulh Hukuk Mahkemelerinden Verilen HUMK. Md. 8'de Belirtilen İstisnalar Dışında Kalanlara İlişkin Yargıtay Kararları )"
Y19.HD27.9.2010E. 2010/1683 K. 2010/10262"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredili Bankomat Sözleşmesinde Kefil Sıfatı İle İmzası Bulunan Davalının Kefalet Limiti İle Sorumlu Olduğu/Takip Tarihi İtibariyle Temerrüde Düşüldüğü - Kısmen Kabul Edileceği )
KREDİLİ BANKOMAT SÖZLEŞMESİ ( Davalının Kefil Sıfatı İle İmzasının Bulunduğu/Kefalet Limiti İle Sorumlu Olunduğu - İtirazın İptali Talebinin Kısmen Kabulü )"
Y19.HD29.9.2010E. 2010/1421 K. 2010/10417"İTİRAZIN İPTALİ ( Davaya Konu Edilen İpotek Yabancı Para Birimi Üzerinden Değil TL Üzerinden Tesis Edildiği - MK'nun 766/A Md.sindeki Koşulların Varlığının Aranmadığı/Mahkemenin İpoteğin Mutlak Butlanla Batıl Olduğuna İlişkin Gerekçesinin İsabetli Olmadığı )
İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ ( İtirazın İptali Davasına Konu Edilen İpotek Yabancı Para Birimi Üzerinden Değil TL Üzerinden Tesis Edildiği - MK'nun 766/A Md.sindeki Koşulların Varlığının Aranmadığı/Mahkemenin İpoteğin Mutlak Butlanla Batıl Olduğuna İlişkin Gerekçesinin İsabetli Olmadığı )
TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TESİS EDİLEN İPOTEK ( Somut Olayda MK'nun 766/A Md. Hükmünün Koşulları Aranmadığı - İpotek Geçerli Olduğu İçin Borçlunun İpotek Kapsamında Mevcut Borcu Depo Etmesi Halinde İpotek Fek Edilebileceği )"
Y19.HD29.9.2010E. 2010/2016 K. 2010/10448"MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT ( Teminat Amacıyla Düzenlendiğinin Kanıtlanamadığı/İmzalanan Protokol İle Davacının Borcunu Ödemeyi Kabul Ettiği- Tazminat İsteminin Reddi )
BONO ( Teminat Amacıyla Düzenlendiğinin Kanıtlanamadığı/İmzalanan Protokol İle Davacının Borcunu Ödemeyi Kabul Ettiği- Tazminat İsteminin Reddi )
TEMİNAT ( Amacıyla Bono Düzenlendiğinin Kanıtlanamadığı - Tazminat İsteminin Reddedilmesinin Gerektiği )"
Y19.HD29.9.2010E. 2010/8194 K. 2010/10466"İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İpoteğin Kefalet Borcunu Teminen Verilmediği/Asıl Borçlu Şirketin Doğmuş ve Doğacak Borçlarının Güvence Altına Alındığı - Reddi )
İPOTEK ( Kefalet Borcunu Teminen Verilmediği/Asıl Borçlu Şirketin Doğmuş ve Doğacak Borçlarının Güvence Altına Alındığı - İhtiyati Haczin Kaldırılması Talebinin Reddedileceği )"
Y19.HD13.10.2010E. 2010/7226 K. 2010/11231"İFLASIN ERTELENMESİ ( Borca Batıklığın Tespiti Sırasında Kaydi Değerlerin Değil Rayiç Değerlerin Esas Alınması Gerektiği )
RAYİÇ DEĞER TESPİTİ ( Mahkeme Tarafından Atanan Konusunda Uzman Yeminli Bilirkişiler Aracılığıyla Tespiti Gerekli Olup Bilançoda Kayıtlı Değerler Üzerinden Varsayımlara Dayalı Olarak Borca Batıklık Konusunda Bir Sonuca Ulaşılamayacağı )
BORCA BATIKLIK ( Rayiç Değerlerin Mahkeme Tarafından Atanan Konusunda Uzman Yeminli Bilirkişiler Aracılığıyla Tespiti Gerekli Olup Bilançoda Kayıtlı Değerler Üzerinden Varsayımlara Dayalı Olarak Borca Batıklık Konusunda Bir Sonuca Ulaşılamayacağı )"
Y19.HD1.11.2010E. 2010/2094 K. 2010/12228"SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MALLARIN İADESİ YA DA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Malların İade Edilip Edilmediğini Belirlemeye ve Rayiç Bedelin Tespitine İlişkin 2 Rapor Bulunduğu - Davalının Hükme İtirazı/Her İki Raporun da Mahkemece Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Malların İadesi veya Bedellerinin Tahsili Davası/Malların İade Edilip Edilmediğini Belirlemeye ve Rayiç Bedelin Tespitine İlişkin 2 Rapor Bulunduğu - Davalının Hükme İtirazının Karşılanması İçin Her İki Bilirkişiden Ayrı Ayrı Ek Rapor Alınması Gerektiği )
MALLARIN İADESİ VEYA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İlk Bilirkişi Raporunun Malların İade Edilip Edilmediğini Belirlemeye/İkincisinin Rayiç Bedelin Tespitine İlişkin Olduğu - Davalının Hükme İtirazının Karşılanması İçin Her İki Bilirkişiden Ayrı Ayrı Ek Rapor Alınacağı )"
Y19.HD24.11.2010E. 2010/11325 K. 2010/13265"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İddia Sadece Sıraya İlişkin İse Genel Mahkemeler Değil İcra Mahkemeleri Görevli Olduğu - Eldeki Davada da Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
SADECE SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İcra Mahkemeleri Görevli Olduğu - Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Eldeki Davada da Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Bu Durumda Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
Y19.HD1.12.2010E. 2010/6139 K. 2010/13649"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Havale Kural Olarak Mevcut Borcun Tediyesi İçin Gönderildiğinin Kabul Edileceği - B.K Uyarınca Aksine Adet veya Sözleşme Yoksa Satıcı İle Alıcı Borçlarını Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğu )
HAVALE ( Kural Olarak Mevcut Borcun Tediyesi İçin Gönderildiğinin Kabul Edileceği - Aksine Adet veya Sözleşme Yoksa Satıcı İle Alıcı Borçlarını Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğu )
BORÇLARIN AYNI ANDA İFA EDİLMESİ ( İtirazın İptali Talebi - Havale Kural Olarak Mevcut Borcun Tediyesi İçin Gönderildiğinin Kabul Edileceği/B.K Uyarınca Aksine Adet veya Sözleşme Yoksa Satıcı İle Alıcı Borçlarını Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğu )"
Y19.HD6.12.2010E. 2010/12095 K. 2010/13836"İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin Rehinle Temin Edilmemiş ve İpotek Alınmamış Bir Alacak Söz Konusu Olması Gerektiği - Kambiyo Senedine Dayanan Alacak İçin İpotek Olsa Bile İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceği )
KAMBİYO SENEDİNE DAYANAN ALACAK ( İpotek Olsa Bile İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceği - Rehinle Temin Edilmemiş ve İpotek Alınmamış Bir Alacak Söz Konusu Olması Gerektiği/Kambiyo Senedine Dayanan Alacak İçin İpotek Olsa Bile İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceği )"
Y19.HD6.12.2010E. 2010/12801 K. 2010/13843"İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Bir Bankanın Kendi Borcu İçin Teminat Mektubu Vermesi Garanti Niteliği Taşımadığı - Kanuni İstisnalar Haricinde Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği )
TEMİNAT MEKTUBU ( İhtiyati Haczin Kaldırılması Talebi - Bir Bankanın Kendi Borcu İçin Teminat Mektubu Vermesi Garanti Niteliği Taşımadığı/Kanuni İstisnalar Haricinde Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği )
BANKANIN İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİNDE KENDİ TEMİNAT MEKTUBUNU VERMESİ ( Garanti Niteliği Taşımadığı - Kamu Bankalarının Yanı Sıra TMSF De Özel Kanun Hükümleri İle İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminattan Muaf Tutulduğu )
TEMİNATTAN MUAF TUTULMA ( Kamu Bankalarının Yanı Sıra TMSF De Özel Kanun Hükümleri İle İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminattan Muaf Tutulduğu )"
Y19.HD23.12.2010E. 2010/5860 K. 2010/14737"İFLASIN ERTELENMESİ ( Amacı Borca Batık Sermaye Şirketinin Mali Durumunu Düzelterek Borca Batıklıktan Kurtulmasının Sağlanması Olduğu - Borca Batıklıktan Kurtulma İse Tüm Borçların Ödenmesi Anlamına Gelmeyip Rayiç Değerlere Göre Aktifin Pasiften Fazla Olmasını İfade Edeceği )
BORCA BATIKLIKTAN KURTULMA ( Tüm Borçların Ödenmesi Anlamına Gelmeyip Rayiç Değerlere Göre Aktifin Pasiften Fazla Olmasını İfade Edeceği - İflasın Ertelenmesi )"
Y19.HD14.2.2011E. 2011/614 K. 2011/1796"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Kaçak Tespit Tutanakları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Sayıldığı - Kaçak Tespit Tutanağının Aksi Kanıtlanamamış Olup Yorum İle Düzenlenen Eksik İncelemeye Dayalı ve Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
KAÇAK TESPİT TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Sayıldığı - Kaçak Tespit Tutanağının Aksi Kanıtlanamamış Olup Yorum İle Düzenlenen Eksik İncelemeye Dayalı ve Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Menfi Tespit İstemi - Kaçak Tespit Tutanakları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Sayıldığı/Kaçak Tespit Tutanağının Aksi Kanıtlanamamış Olup Yorum İle Düzenlenen Eksik İncelemeye Dayalı ve Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulamayacağı )"
Y19.HD14.2.2011E. 2011/866 K. 2011/1816"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Davacıya Çeki Verdiği ve Davacı Yetkilisince Davalının Tüm Cari Hesap Nedeniyle İbra Edildiği ve Davacının Takipten Önce Davalıyı Temerrüde Düşürmediği ve Bu Nedenle İşlemiş Faiz İstenemeyeceği )
İŞLEMİŞ FAİZ ( İtirazın İptali - Davalının Davacıya Çeki Verdiği ve Davacı Yetkilisince Davalının Tüm Cari Hesap Nedeniyle İbra Edildiği ve Davacının Takipten Önce Davalıyı Temerrüde Düşürmediğinden İstenemeyeceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İtirazın İptali - Sulh Hukuk Mahkemesinin Esasında Kayıtlı Alacak Davasının Temyize Konu Dava İle Birleştirilmesine Karar Verildiği/Birleşen Davalar Bağımsızlıklarını Koruduklarından Bu Dava İle Birleşen Dava Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y19.HD14.2.2011E. 2011/946 K. 2011/1817"İTİRAZIN İPTALİ ( Ödeme Emrinin İş Bu İtirazın İptali Davası Açılmadan Önce Davalılar Tarafından İcra Hukuk Mahkemesinde Açılan Dava Sonucunda İptaline Karar Verildiği - Mahkemece İtirazın İptali Davasının Şartlarının Oluşmaması Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMADAN ÖNCE İPTAL EDİLMESİ ( Davalılar Tarafından İcra Hukuk Mahkemesinde Açılan Dava Sonucunda İptaline Karar Verildiği - Mahkemece İtirazın İptali Davasının Şartlarının Oluşmaması Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )"
Y19.HD16.2.2011E. 2011/145 K. 2011/1910"İFLAS-MENFİ TESPİT İSTEMİ ( İflas Ödeme Emrine İtiraz Eden Borçlunun İflas Davası Sırasında Tüm Savunma Sebeplerini İleri Sürme İmkanı Bulunduğundan Bu Konuda Ayrıca Bir Menfi Tespit Davası Açmasında Hukuki Yararı Olmaması Nedeniyle Menfi Tespit Davasının Reddi Gerektiği )
İFLAS ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN BORÇLU ( İflas Davası Sırasında Tüm Savunma Sebeplerini İleri Sürme İmkanı Bulunduğundan Bu Konuda Ayrıca Bir Menfi Tespit Davası Açmasında Hukuki Yararı Olmaması Nedeniyle Menfi Tespit Davasının Reddi Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( İflas Ödeme Emrine İtiraz Eden Borçlunun İflas Davası Sırasında Tüm Savunma Sebeplerini İleri Sürme İmkanı Bulunduğundan Bu Konuda Ayrıca Bir Menfi Tespit Davası Açmasında Hukuki Yararı Olmaması Nedeniyle Menfi Tespit Davasının Reddi Gerektiği )
SÜRESİNDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ İSTEMLERİ ( Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtay Tarafından da Karar Verilebileceği Kabul Edilmiş Olmakla Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )"
Y19.HD16.2.2011E. 2011/699 K. 2011/1911"İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ ( Bilirkişilerin Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Her Türlü Aktif ve Pasif Unsurlarını İncelemesi ve Değerlerini Tespit Etmesi İflas Erteleme Kurumunun Mahiyetinden Kaynaklanan Hukuki Bir Gereklilik Olduğu )
ŞİRKETİN BORCA BATIK OLUP OLMADIĞI ( Bilirkişilerin İflas Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Her Türlü Aktif ve Pasif Unsurlarını İncelemesi ve Değerlerini Tespit Etmesi İflas Erteleme Kurumunun Mahiyetinden Kaynaklanan Hukuki Bir Gereklilik Olduğu )
AKTİF VE PASİF UNSURLARIN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Bilirkişilerin İflas Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla İncelemesi ve Değerlerini Tespit Etmesi İflas Erteleme Kurumunun Mahiyetinden Kaynaklanan Hukuki Bir Gereklilik Olduğu )"
Y19.HD17.2.2011E. 2011/857 K. 2011/2031"BONOLARIN VADE TARİHLERİ İTİBARİYLE TÜRK LİRASI KARŞILIKLARININ TALEP EDİLMESİ ( Davalı-Borçlunun Talep Olunan Bu Tutara İtirazi Olmamış Bonoların Ödendiğini Savunmuş Ancak Ödeme Savunmasını Kanıtlayamadığı - İcra Takibinde Talep Olunan Asıl Alacak Tutarına Hükmedilmesi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Bonoların Ödenmesi Savunmasının Kanıtlanamadığı - İcra Takibinde Talep Olunan Asıl Alacak Tutarına Hükmedilmesi Gerektiği/İhtilafa Konu Alacağın Ticari Mal Alışverişinden Kaynaklandığı/Kabulü Gereği )
ÖDEME SAVUNMASININ KANITLANAMAMASI ( İcra Takibinde Talep Olunan Asıl Alacak Tutarına Hükmedilmesi Gerektiği/İhtilafa Konu Alacağın Ticari Mal Alışverişinden Kaynaklandığı - Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatı Şartlarının Oluştuğu )"
Y19.HD21.2.2011E. 2011/446 K. 2011/2218"KEŞİDE YERİ ( Davaya Konu Olan Çekte Keşide Yeri Yazılı Olmadığı Gibi Keşidecinin Adı Soyadının Yanında da Keşide Yerinin Bulunmadığı - Çek Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayıp Adi Belge Niteliğinde Olduğu )
ADİ BELGE NİTELİĞİNDEKİ ÇEK ( Çekte Keşide Yeri Yazılı Olmadığı Gibi TTK'nun 693/3. Md. Anlamında Keşidecinin Adı Soyadının Yanında da Keşide Yerinin Bulunmadığı - Çek Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayıp Adi Belge Niteliğinde Olduğu )
ÇEKTEKİ KEŞİDECİ İMZASI ( Davalı Keşideci Tarafından İnkar Edilmediğinden Ödemeyi İspat Yükünün Davalıda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Çekteki Keşideci İmzası Davalı Keşideci Tarafından İnkar Edilmediğinden Ödemeyi İspat Yükünün Davalıda Olduğu - Bu Yön Gözetilmeden İspat Yükünün Tayininde Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
Y19.HD22.2.2011E. 2011/551 K. 2011/2245"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Dava Konusu Reaktif Sayacın Ölçüye Esas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mühürlerinin Kopuk Olduğu ve Kaçak Elektrik Tespit Tutanağında Belirtildiği - Belirtilen Tespitler Dikkate Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Menfi Tespit İstemi - Dava Konusu Reaktif Sayacın Ölçüye Esas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mühürlerinin Kopuk Olduğu ve Kaçak Elektrik Tespit Tutanağında Belirtildiği/Konusunda Uzman Bilirkişiden veya Bilirkişi Kurulundan Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle Düşen ve Delil Yetersizliğinden Beraat Kararı Verilen Ceza Dosyasındaki Yeterli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayanıldığı - Kaçak Elektrik Kullanımı/Konusunda Uzman Bilirkişiden veya Bilirkişi Kurulundan Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )"
Y19.HD23.2.2011E. 2010/14041 K. 2011/2272"BORCA BATIKLIK DURUMU ( Varlığı ve Şirketlerin Mali Durumunun İyileştirmesi Ümidinin Bulunup Bulunmadığı Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektirdiğinden Bu Konuda Uzman Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borca Batıklık Durumunun Varlığı ve Şirketlerin Mali Durumunun İyileştirmesi Ümidinin Bulunup Bulunmadığı Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektirdiğinden Bu Konuda Uzman Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınması Gerektiği )
MALÎ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ ( Konusunda Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan veya Bilirkişi Kurulundan Ek ve Tamamlayıcı Rapor Alınmadan Proje ve Raporun Ciddi ve İnandırıcı Olmadığı Gerekçesiyle Borçlu Şirketin İflasına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
Y19.HD23.2.2011E. 2011/12 K. 2011/2323"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmenin Ekindeki Garanti Sözleşmesinde Limit Bulunduğu - Davalının Diğer Davalının Kredi Kartının Müteselsil Kefili Olduğu ve Kefalet Limitinin Aynı Olduğunun Kabulü İle Kefilin Kendi Kefalet Limiti ve Temerrüdünün Hukuki Sonuçlarından Sorumlu Olduğu )
GARANTİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Sözleşmenin Ekindeki Garanti Sözleşmesinde Limit Bulunduğu/Davalının Diğer Davalının Kredi Kartının Müteselsil Kefili Olduğu ve Kefalet Limitinin Aynı Olduğunun Kabulü İle Kefilin Kendi Kefalet Limiti ve Temerrüdünün Hukuki Sonuçlarından Sorumlu Olduğu )
MÜTESELSİL KEFİL ( İtirazın İptali - Sözleşme Ekindeki Garanti Sözleşmesinde Limit Bulunduğu/Davalının Diğer Davalının Kredi Kartının Müteselsil Kefili Olduğu ve Kefalet Limitinin Aynı Olduğunun Kabulü İle Kefilin Kendi Kefalet Limiti ve Temerrüdünün Hukuki Sonuçlarından Sorumlu Olduğu )
KREDİ KARTINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Alacağın Kredi Kartından Kaynaklandığı ve Borcun Likit Olduğu Gözetilerek Hüküm Altına Alınan Miktarın %40'ı Oranında Davacı Yararına İİK 67. Md. Uyarınca İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y19.HD23.2.2011E. 2011/351 K. 2011/2348"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davalının Temyizi Vekalet Ücretine Yönelik Olduğu - Dava Maddi Tazminata İlişkin Olup Nispi Vekalet Ücretine Tabi Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Menfi Tespit İstemi - Dava Red Olunduğuna Göre Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Nispi Vekalet Ücretinin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Dava Red Olunduğuna Göre Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Nispi Vekalet Ücretinin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
Y19.HD23.2.2011E. 2011/616 K. 2011/2349"FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Malların Bedelinin Ödenmediği - İspat Külfeti Davacıda Olup Davalının Açık Muvafakati Olmadıkça Teslim Keyfiyetinin Tanıkla İspatı Mümkün Olmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Malların Bedelinin Ödenmediği İddiası İle Faturalara Dayalı Yapılan Takip - İspat Külfeti Davacıda Olup Davalının Açık Muvafakati Olmadıkça Teslim Keyfiyetinin Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
MALLARIN BEDELİNİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI ( spat Külfeti Davacıda Olup Davalının Açık Muvafakati Olmadıkça Teslim Keyfiyetinin Tanıkla İspatı Mümkün Olmadığı - Faturalara Dayalı Yapılan Takip )
İSPAT KÜLFETİ ( Malların Bedelinin Ödenmediği İddiası İle Faturalara Dayalı Yapılan Takip - İspat Külfeti Davacıda Olup Davalının Açık Muvafakati Olmadıkça Teslim Keyfiyetinin Tanıkla İspat Edilemeyeceği/İtirazın İptali )"
Y19.HD28.2.2011E. 2011/494 K. 2011/2600"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Bir Borç İkrarını İçeren Senetlerin Bedelsizliğini İleri Süren Borçlu Önce Borcun Sebebini Daha Sonra da Bu Sebebin Gerçekleşmediği veya Ortadan Kalktığını Yazılı Delille İspat Etmesi Gerektiği )
BORCUN SEBEBİ ( Menfi Tespit İstemi - Bir Borç İkrarını İçeren Senetlerin Bedelsizliğini İleri Süren Borçlu Önce Borcun Sebebini Daha Sonra da Bu Sebebin Gerçekleşmediği veya Ortadan Kalktığını Yazılı Delille İspat Etmesi Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Menfi Tespit İstemi - Bir Borç İkrarını İçeren Senetlerin Bedelsizliğini İleri Süren Borçlu Önce Borcun Sebebini Daha Sonra da Bu Sebebin Gerçekleşmediği veya Ortadan Kalktığını Yazılı Delille İspat Etmesi Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( Kendisine Ait Bulunan Davacının Bildirdiği Deliller Usulünce Değerlendirilip Mevcut Delilleri İddiasını İspata Yeterli Olmadığı Takdirde Dava Dilekçesinde Her Türlü Yasal Delil Demek Suretiyle Yemin Delilinden de Yararlandırılmak Suretiyle Bir Karar Oluşturulması Gerektiği - Menfi Tespit İstemi )"
Y19.HD28.2.2011E. 2011/630 K. 2011/2602"BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davanın Konusunun Kalmadığı Anlaşıldığına Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükmü Gereğince Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Banka Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Davanın Konusunun Kalmadığı/Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükmü Gereğince Davacı Yararına Hükmedilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Banka Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davanın Konusunun Kalmadığı Anlaşıldığına Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükmü Gereğince Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y19.HD2.3.2011E. 2011/1314 K. 2011/2762"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İflasın Ertlenmesi Davası - Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Rayiç Değerlerinin Mahkeme Tarafından Atanan Yeminli Bilirkişiler Aracılığıyla Tespiti Gerekli Olup Bilirkişilerce Tespit Edilecek Gerçek Veriler Dikkate Alınarak Şirketlerin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenlenmesi Gerektiği )
RAYİÇ DEĞERLER ( İflasın Ertlenmesi Davası - Şirketin Aktifinde Yer Alan Tüm Varlıkların Rayiç Değerlerinin Mahkeme Tarafından Atanan Yeminli Bilirkişiler Aracılığıyla Tespiti Gerektiği/Şirketlerin Borca Batıklık Bilançosunun Yeniden Düzenlenmesi Gerektiği )
SERMAYE ŞİRKETİNİN VEYA KOOPERATİFİN BORCA BATIK OLMASI ( Halinde Bu İstemin İlanına İlişkin Bir Düzenleme Yapılmadığı - İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığını Alacaklılara Kanıtlama Olanağı Vermek Amacıyla İflasın Ertelenmesi Talebinin İİK’nun m. 166.II Hükmündeki Usulle İlan Edilmesi Gerektiği )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLANI ( İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığını Alacaklılara Kanıtlama Olanağı Vermek Amacıyla İflasın Ertelenmesi Talebinin İİK’nun m. 166.II Hükmündeki Usulle İlan Edilmesi Gerektiği )"
Y19.HD2.3.2011E. 2011/431 K. 2011/2776"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davanın Kazanılması Halinde Davacının İstifade Edeceği Tutar İtibariyle Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Görevine Girdiği - Görevsizlik Kararının İsabetli Olduğu )
GÖREV ( Davanın Kazanılması Halinde Davacının İstifade Edeceği Tutar İtibariyle Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Görevine Girdiği/Görevsizlik Kararının İsabetli Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )
DAVANIN KAZANILMASI HALİNDE DAVACININ İSTİFADE EDECEĞİ TUTAR ( İtibariyle Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Görevine Girdiği - Görevsizlik Kararının İsabetli Olduğu )"
Y19.HD2.3.2011E. 2011/68 K. 2011/2742"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Bono Üzerinde Düzenleme Sebebinin Malen Yazıldığı - Bononun Düzenleme Sebebinin Davacı Tarafından Talil Edildiği/İspat Külfetinin Davacıda Olduğu ve Yemin İçeriğine Göre Davacılar Tarafından Kanıtlanamayan Davanın Reddi Gereği )
BONO ÜZERİNDEKİ DÜZENLENME SEBEBİ ( Malen Yazıldığı - Bononun Düzenleme Sebebinin Davacı Tarafından Talil Edildiği/İspat Külfetinin Davacıda Olduğu ve Yemin İçeriğine Göre Davacılar Tarafından Kanıtlanamayan Davanın Reddi Gereği )
İSPAT KÜLFETİ ( Menfi Tespit İstemi - Bono Üzerinde Düzenleme Sebebinin Malen Yazıldığı - Bononun Düzenleme Sebebinin Davacı Tarafından Talil Edildiği/İspat Külfetinin Davacıda Olduğu ve Yemin İçeriğine Göre Davacılar Tarafından Kanıtlanamayan Davanın Reddi Gereği )"
Y19.HD3.3.2011E. 2011/594 K. 2011/2859"FATURAYA DAYALI MAL SATIMINDAN DOĞAN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Yeterli Olmadığı - Yapılması Gereken İş Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Yeniden Usulüne Uygun Rapor Alınıp Varılacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yeterli Olmadığı Gibi Yargıtay Denetimine de Elverişli Olmadığı/Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Yeniden Usulüne Uygun Rapor Alınıp Varılacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Faturaya Dayalı Mal Satımından Doğan Bakiye Alacağın Tahsili )
TİCARİ DEFTERLER ( Davacı-Alacaklının Ticari Defterlerinin Noter Kapanış Tasdiklerinin Bulunmadığı Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu İçeriği İle Sabit Olduğu - Bu Durumda Davacının Ticari Defterlerinin Lehine Delil Teşkil Etmeyeceği )"
Y19.HD8.3.2011E. 2011/926 K. 2011/2944"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazlar Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulundan İddia ve Savunmada Belirtilen Hususlarla İlgili Ayrıntılı ve Yargıtay Denetimine Açık Rapor Alınması Gerektiği )
ALACAK-BORÇ VE ZARAR İLİŞKİSİ ( Davacının Yapılan Anlaşma Gereği Davalıya Yapılan Bir Ödemesinin Bulunmadığı ve Sunduğu Belgelerin Takibe Konu Alacak-Borç ve Zarar İlişkisini Belirleme Yönünden Yeterli Olmadığı - İtirazlar Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Yapılan Anlaşma Gereği Davalıya Yapılan Bir Ödemesinin Bulunmadığı - Sunduğu Belgelerin Takibe Konu Alacak-Borç ve Zarar İlişkisini Belirleme Yönünden Yeterli Olmadığı/İtirazlar Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )"
Y19.HD9.3.2011E. 2011/417 K. 2011/3025"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davaya Konu Bono İle İlgili Olarak Davalının Bedelsiz Kalan Senedi Kullanma Suçundan Yargılanarak Sulh Ceza Mahkemesinin İlamıyla Mahkumiyetine Karar Verildiği - Bu Kararın BK’nun 53. Md. Uyarınca Hukuk Hakimini Bağlayacağı )
BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMA SUÇU ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Bono İle İlgili Olarak Davalının Yargılanarak Sulh Ceza Mahkemesinin İlamıyla Mahkumiyetine Karar Verildiği/Bu Kararın Hukuk Hakimini Bağlayacağı )
CEZA MAHKEMESİNİN MAHKUMİYET KARARI ( Davaya Konu Bono İle İlgili Olarak Davalının Bedelsiz Kalan Senedi Kullanma Suçundan Yargılanarak Sulh Ceza Mahkemesinin İlamıyla Mahkumiyetine Karar Verildiği - Bu Kararın Hukuk Hakimini Bağlayacağı )"
Y19.HD9.3.2011E. 2011/731 K. 2011/3026"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalılar Harçtan Muaf Olmadığı - Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Nisbi Karar ve İlam Harcına Hükmedilip Davalıların Bu Harçtan Sorumlu Tutulmalarına Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR VE İLAM HARCI ( İtirazın İptali - Davalıların Harçtan Muaf Olmadığı/Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Nisbi Karar ve İlam Harcına Hükmedilip Davalıların Bu Harçtan Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Davalıların Harçtan Muaf Olmayıp Harçlar Kanunu'nun 123/Son Md. Hükmünün Uygulama Yeri Bulunmadığı - Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Nisbi Karar ve İlam Harcına Hükmedilip Davalıların Bu Harçtan Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )"
Y19.HD10.3.2011E. 2011/2392 K. 2011/3131"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Bonoda Davacının Keşideci Davalının Lehdar Olduğu ve İşveren Olduğu İddia Edilen Ltd.Şti.nin Bonoda Yer Almadığı Anlaşıldığından Bonodan Kaynaklanan Menfi Tespit Davasında İşçi ve İşveren Arasındaki İlişkinin Olmadığı Anlaşıldığından Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
BONODAN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davacının Keşideci Davalının Lehdar Olduğu ve İşveren Olduğu İddia Edilen Ltd.Şti.nin Bonoda Yer Almadığı Anlaşıldığından Bonodan Kaynaklanan Menfi Tespit Davasında İşçi ve İşveren Arasındaki İlişkinin Olmadığı Anlaşıldığından Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
GÖREV ( Bonoda Davacının Keşideci Davalının Lehdar Olduğu ve İşveren Olduğu İddia Edilen Ltd.Şti.nin Bonoda Yer Almadığı Anlaşıldığından Bonodan Kaynaklanan Menfi Tespit Davasında İşçi ve İşveren Arasındaki İlişkinin Olmadığı Anlaşıldığından Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
Y19.HD14.3.2011E. 2010/9091 K. 2011/3194"ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN İMZA ( Basit Tersimli İmzalar Olması ve Önemli Tanı ve Yazı Unsuru İçermemesi Nedeniyle Aidiyetin Davalıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - İmzanın Davalıya Ait Olmadığının İspat Edilemediği Gerekçesi İle İtirazın İptali Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Adli Tıp Kurumundan Alınan İmzanın Basit Tersimli İmzalar Olması ve Önemli Tanı ve Yazı Unsuru İçermemesi Nedeniyle Aidiyetin Davalıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - İmzanın Davalıya Ait Olmadığının İspat Edilemediği Gerekçesi İle İtirazın İptali Gereği )
BASİT TERSİMLİ İMZA ( Adli Tıp Kurumundan Alınan İmzanın Basit Tersimli İmzalar Olması ve Önemli Tanı ve Yazı Unsuru İçermemesi Nedeniyle Aidiyetin Davalıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - İmzanın Davalıya Ait Olmadığının İspat Edilemediği Gerekçesi İle İtirazın İptali Gereği )"
Y19.HD14.3.2011E. 2011/933 K. 2011/3248"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Hüküm Verildikten Sonra Öldüğü ve Mirasçıların Mirası Reddettiklerinin Dosya İçeriğinden Anlaşıldığı - Mirası Reddettiklerine Dair Mahkeme Kararı Üzerinde Durulup Tartışılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MİRASIN REDDEDİLMESİ ( İtirazın İptali - Davalının Hüküm Verildikten Sonra Öldüğü/Davalının Mirasçılarının Bu Mirası Reddettiklerine Dair Mahkeme Kararı Üzerinde Durulup Tartışılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖLÜM ( İtirazın İptali - Davalının Hüküm Verildikten Sonra Öldüğü ve Mirasçıların Mirası Reddettikleri/Davalının Mirasçılarının Bu Mirası Reddettiklerine Dair Mahkeme Kararı Üzerinde Durulup Tartışılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y19.HD16.3.2011E. 2011/1002 K. 2011/3408"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( GSM Fatura Bedelinden Kaynaklanan/Tarafların Tacir Olduğu - Tüketici Olmadıklarından Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
TACİRLERİN TÜKETİCİ OLARAK KABUL EDİLMEMESİ ( GSM Fatura Bedelinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Tarafların Tüketici Olmadığı/Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
GSM FATURA BEDELİ ( İtirazın İptali Davası - Tarafların Tüketici Olmadığı/Davanın Genel Mahkemelerde Çözümleneceği )"
Y19.HD16.3.2011E. 2011/1045 K. 2011/3409"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davacı Vekili Delilleri Arasında Yemin Deliline de Dayandığına Göre Mahkemece Kendisine Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN DELİLİNE DAYANILMASI ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Vekili Delilleri Arasında Yemin Deliline de Dayandığına Göre Mahkemece Kendisine Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN TEKLİF HAKKI ( Deliller Arasında Dayanılması - Mahkemece Kendisine Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y19.HD16.3.2011E. 2011/1233 K. 2011/3386"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bonoların Lehdarın Vefatı Sırasında Üzerinden Çıkması/Mirasın Reddi Sonucu Hazineye İntikal Edip Takibe Konulması - Davalının Temyiz Dilekçesinde Ödeme ve İbra Belgesi Sunması/Mahkemece Belge Tartışılarak Karar Verilmesi Gereği )
TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ÖDEME VE İBRA BELGESİ SUNULMASI ( Mahkemece Belge Tartışılarak Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması - İtirazın İptali Davası )
TAKİP ( İtirazın İptali Davası - Davalının Temyiz Dilekçesinde Ödeme ve İbra Belgesi Sunması/Mahkemece Belge Tartışılarak Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması )"
Y19.HD16.3.2011E. 2011/1391 K. 2011/3355"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davalı Alacaklının Kötüniyet Tazminatı İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Takibin Kötüniyetli Olması Gerektiği - Takip Konusu Çeki Ciro Yolu İle Alan Davalı Hamil Takibinde Kötüniyetli Kabul Edilemeyeceği )
KÖTÜNİYETLİ TAKİP ( Menfi Tespit İstemi - Davalı Alacaklının Kötüniyet Tazminatı İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Takibin Kötüniyetli Olması Gerektiği/Takip Konusu Çeki Ciro Yolu İle Alan Davalı Hamil Takibinde Kötüniyetli Kabul Edilemeyeceği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Menfi Tespit İstemi - Davalı Alacaklının Kötüniyet Tazminatı İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Takibin Kötüniyetli Olması Gerektiği )"
Y19.HD16.3.2011E. 2011/1818 K. 2011/3369"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Cetvelde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Alacaklarının Tahsilinde Uygulanacak/6183 S.K. Md. 102'de Yer Aldığı - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi İle Belirleneceği/Sıra Cetveline İtiraz Davası )
VERGİ ALACAKLARI ( Sıra Cetveline İtiraz - Konulan Haczin O Tarihte Mevcut Alacak İle İşleyecek Fer'ilerin Karşılanmasına Tahsis Edilebileceği - Sonra Doğan Vergi Alacaklarının Önceki Hacizden Yararlanamayacağı )
AMME ALACAĞI ( Konulan Haczin O Tarihte Mevcut Alacak İle İşleyecek Fer'ilerin Karşılanmasına Tahsis Edilebileceği/Sonra Doğan Vergi Alacaklarının Önceki Hacizden Yararlanamayacağı - Sıra Cetveline İtiraz )"
Y19.HD16.3.2011E. 2011/578 K. 2011/3364"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Sıra Cetveline İtiraz - Mahkemece Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
BİRLEŞEN DAVALAR ( Sıra Cetveline İtiraz - Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )"
Y19.HD16.3.2011E. 2011/706 K. 2011/3365"SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmaz Üzerine Kesin Haciz Konulmasından Sonra İki Yıl İçinde Masrafını Vermek Suretiyle Satış İsteneceği )
HACZEDİLEN TAŞINMAZIN SATIŞININ İSTENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali Talebi - Kesin Haciz Konulmasından Sonra İki Yıl İçinde Masrafını Vermek Suretiyle Satış İsteneceği )
HACZE İŞTİRAK ( Şikayetçinin Tesis Edilen İpoteğinden Sonra TMSF Tarafından Konulan Haczin de Diğer Bankanın Haczine İştirak Edemeyeceği - 6183 S.K. Uyarınca Konulan Haczin Kendisinden Önce Tesis Edilen İpoteğe Katılamayacağı )"
Y19.HD21.3.2011E. 2011/1243 K. 2011/3611"İTİRAZIN İPTALİ ( İtiraz Edilmeyen Kısım Yönünden Takip Kesinleşmiş Olup Kesinleşen Takibe Karşı İtirazın İptali Davası Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı - Mahkemece İtirazın Kısmi İtiraz Olduğu Gözetilmeden Kesinleşen Kısım Yönünden de Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
KISMİ İTİRAZ ( Mahkemece İtirazın Kısmi İtiraz Olduğu Gözetilmeden Kesinleşen Kısım Yönünden de Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği - İtiraz Edilmeyen Kısım Yönünden Takibin Kesinleştiği )
İTİRAZ EDİLMEYEN KISIM YÖNÜNDEN TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Takibe Karşı İtirazın İptali Davası Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı - Mahkemece İtirazın Kısmi İtiraz Olduğu Gözetilmeden Kesinleşen Kısım Yönünden de Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
Y19.HD22.3.2011E. 2011/1424 K. 2011/3669"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Gönderilen İhtarnameye Süresinde İtiraz Etmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermesi - Davalının Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERMEK ( Davacının Gönderilen İhtarnameye Süresinde İtiraz Etmeyerek/Davalının Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı - Menfi Tespit Davası )
YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Davacının Gönderilen İhtarnameye Süresinde İtiraz Etmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermesi - Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Davacının Gönderilen İhtarnameye Süresinde İtiraz Etmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermesi - Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )"
Y19.HD22.3.2011E. 2011/830 K. 2011/3642"ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İcra Takibine Yönelik İtirazın İptali Davası - Aboneliğin Ltd. Şirkete Ait Olup Yetkilisi Tarafından İmzalandığı Davalı Yetkilinin Abone Olmadığı/Pasif Husumet Yönünün Gözetilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Elektrik Tüketim Bedelinden Kaynaklanan Alacak/Aboneliğin Ltd. Şirkete Ait Olup Yetkilisi Tarafından İmzalandığı - Pasif Husumet Yönünün Gözetilmesi Gerektiği/Davalı Yetkilinin Abone Olmadığı )
PASİF HUSUMET ( İtirazın İptali Davas/Elektrik Tüketim Bedelinden Kaynaklanan Alacak/Aboneliğin Ltd. Şirkete Ait Olup Yetkilisi Tarafından İmzalandığı - Davalı Yetkilinin Abone Olmadığı/Pasif Husumet Yönünün Gözetilmesi Gerektiği )"
Y19.HD23.3.2011E. 2011/1450 K. 2011/3740"İTİRAZIN İPTALİ ( Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren % 60 Oranında Faiz Uygulanmasına Hükmedilmiş İse de Bu Oranın Hangi Faiz Türüne İlişkin Olduğu Belirtilmediğinden ve İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
FAİZ UYGULAMASI ( İtirazın İptali - Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren % 60 Oranında Faiz Uygulanmasına Hükmedilmiş İse de Bu Oranın Hangi Faiz Türüne İlişkin Olduğu Belirtilmediğinden ve İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
FAİZ TÜRÜNÜN BELİRTİLMEMESİ ( İtirazın İptali - İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y19.HD23.3.2011E. 2011/1619 K. 2011/3809"MÜTESELSİL KEFİL ( Davalıların Kefaletinin Teminatı Olarak Verilen Bonoya Dayalı Olarak Yapılan Takibe Girişildiği Belirtilmiş İse de Anılan Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibin İcra Hukuk Mahkemesince İptal Edildiği ve Böylece Mükerrerlikten de Söz Edilemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Takibin İcra Hukuk Mahkemesince İptal Edildiği ve Böylece Mükerrerlikten de Söz Edilemeyeceği - İtirazın İptali İstemi )
MÜKERRERLİK ( Davalıların Kefaletinin Teminatı Olarak Verilen Bonoya Dayalı Olarak Yapılan Takibe Girişildiği Belirtilmiş İse de Anılan Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibin İcra Hukuk Mahkemesince İptal Edildiği ve Böylece Mükerrerlikten de Söz Edilemeyeceği )
KEFALETİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN BONOYA DAYALI TAKİBE GİRİŞİLMESİ ( Anılan Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibin İcra Hukuk Mahkemesince İptal Edildiği ve Böylece Mükerrerlikten de Söz Edilemeyeceği )"
Y19.HD23.3.2011E. 2011/707 K. 2011/3716"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerde Görüleceği - Sadece Sıraya Yönelik İtirazlar İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu )
GÖREV ( Sıra Cetveline İtiraz Davaları Genel Mahkemelerde Görüleceği - Sadece Sıraya Yönelik İtirazlar İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu )
SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )"
Y19.HD30.3.2011E. 2011/2769 K. 2011/4104"SENET BEDELİNİN TAHSİLİ ( Takibin Dayanağı Bonolarda Borçlunun Davalı Olduğu ve Senetlerin de Adı Geçen Tarafından İmzalandığı ve Lastik Kaplama İbaresinin Firma Adı Olup Hükmi Şahsiyete Haiz Bir Şirket Olmadığı Gözetilerek İşin Esasına Girilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
LASTİK KAPLAMA İBARESİ ( İbaresinin Firma Adı Olup Hükmi Şahsiyete Haiz Bir Şirket Olmadığı Gözetilerek İşin Esasına Girilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Senet Bedelinin Tahsili )
ALACAK DAVASI ( Senet Bedelinin Tahsili - Takibin Dayanağı Bonolarda Borçlunun Davalı Olduğu ve Senetlerin de Adı Geçen Tarafından İmzalandığı ve Lastik Kaplama İbaresinin Firma Adı Olup Hükmi Şahsiyete Haiz Bir Şirket Olmadığı/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y19.HD30.3.2011E. 2011/2833 K. 2011/4107"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Dosya Önceki Bilirkişiye Tevdi Edilmiş Bilirkişi Tarafından Ek Rapor Tanzim Edildiği - Davalı Vekilinin Bilirkişi Raporuna İtirazlarını da Karşılayacak Şekilde Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Kurulu Güce Göre Hesaplama Yaptırılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Menfi Tespit İstemi - Davalı Vekilinin Bilirkişi Raporuna İtirazlarını da Karşılayacak Şekilde Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Kurulu Güce Göre Hesaplama Yaptırılarak Hüküm Kurulacağı )"
Y19.HD6.4.2011E. 2011/1556 K. 2011/4480"İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI ( Karar Verilmesine Rağmen Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Hükmedilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı - İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Hükmedilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı - İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
Y19.HD6.4.2011E. 2011/2393 K. 2011/4488"İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Mahkemenin "Alacağın Varlığı Hakkında Kanaat Edinmiş Olması"nın Yeterli Olduğu - Mahkemenin "Alacağın Varlığına Kanaat Getirmesinden" Anlaşılması Gereken Alacağın Usul Hukuku Kurallarına Göre Kesin Bir Şekilde İspat Edilmesi Olmadığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İTİRAZIN İPTALİ ( İhtiyati Hacze Konu Her Alacağın İtirazın Kaldırılmasına veya İtirazın İptali Davasına ya da Açılacak Bir Menfi Tespit veya İstirdat Davasına Konu Olabileceği )
MUACCELİYET ( Öz Olarak Alacaklının Alacağını Talep Etme Yetkisini İfade Etmekte Olup Kural Olarak Her Borç Doğduğu Anda Muaccel Olduğu )"
Y19.HD13.4.2011E. 2010/9427 K. 2011/4922"ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN BULUNMAMASI ( Davaya Konu Çekin Takasa İbraz Edildiği - Takasa İbraz Edilen Çek Yönünden Davalı Bankanın Kısmi Ödeme Yapma Yükümlülüğü Bulunmadığı/Bu Durumda Mahkemece Anılan Yasa Hükmü Dikkate Alınmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
TAKASA İBRAZ EDİLEN ÇEK ( Yönünden Davalı Bankanın Kısmi Ödeme Yapma Yükümlülüğü Bulunmadığı - Bu Durumda Mahkemece Anılan Yasa Hükmü Dikkate Alınmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
KISMİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çekde Keşide Yerinin Bulunmaması - Takasa İbraz Edilen Çek Yönünden Davalı Bankanın Kısmi Ödeme Yapma Yükümlülüğü Bulunmadığı/Mahkemece Anılan Yasa Hükmü Dikkate Alınmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )"
Y19.HD21.4.2011E. 2011/1037 K. 2011/5383"İFLASIN ERTELENMESİ ( Mahkemece Bu Şirketin Öncelikle Borca Batık Durumda Olup Olmadığı Rayiç Değerlere Göre Tespit Edilmesi Gerektiği - Borca Batık Durumda İse Bu Kez Islahının Mümkün Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği )
BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi - Mahkemece Şirketin Öncelikle Borca Batık Durumda Olup Olmadığı Rayiç Değerlere Göre Tespit Edilmesi Gerektiği/Borca Batık Durumda İse Bu Kez Islahının Mümkün Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği )
MALÎ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ ( Amacıyla Şirket Tarafından Bildirilen Proje Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Rayiç Değerler ve Yapılan Araştırma ve İnceleme Sonucu Elde Edilen Gerçekçi Verilere Göre Bilirkişilerce Yeniden Oluşturulacak Şirket Bilançosu da Dikkate Alınarak Sonuca Gidileceği )
MUVAZAA ( Şirket Borçlarının Muvazaalı Olarak Aktiften Fazla Olması Sonucunu Doğuracak Kötü Niyetli Davranışların Önüne Geçmek ve Sermaye Şirketinin Borca Batık Olup Olmadığını ve İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığını Alacaklılara Kanıtlama Olanağı Vermek Amacıyla İflasın Ertelenmesi Talebinin İlanı Gerektiği )"
Y19.HD4.5.2011E. 2011/4011 K. 2011/6077"YASAL FAİZ İSTEMİ ( İstem ve Karar Arasındaki Fark Taraflar Arasındaki Maddi Hukuk İlişkisine Değil Faiz Oranına Dayalı Olduğu - Davacının İşlemiş Faizi de İstemediği Göz Önüne Alındığında Maddi Hukuk Bakımından Alacağın Bir Kısmının Reddedildiğinden Söz Edilemeyeceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Davanın Kısmen Reddedildiğinin Düşünülmesi ve Bu Çerçevede Davacının Vekâlet Ücreti İle Sorumlu Tutulmasının Yasal Dayanağı Olmadığından Talebin Kabulü Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ ( İstem ve Karar Arasındaki Fark Taraflar Arasındaki Maddi Hukuk İlişkisine Değil Faiz Oranına Dayalı Olduğu - Davacının İşlemiş Faizi de İstemediği Göz Önüne Alındığında Maddi Hukuk Bakımından Alacağın Bir Kısmının Reddedildiğinden Söz Edilemeyeceği )"

Y20.HD

Y20.HD21.1.2010E. 2009/14027 K. 2010/436"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Komşu Parsellerin Tutanak ve Dayanakları Uygulanmalı ve Bu Taşınmazı Sınır Olarak Nasıl Nitelendirdikleri Araştırılmalı ve Tarafların Bildirecekleri Zilyetlik Tanıkları İle Kadastro Tespit Bilirkişilerinin Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gerektiği )
KOMŞU PARSELLERİN TUTANAK VE DAYANAKLARI ( Uygulanarak Bu Taşınmazı Sınır Olarak Nasıl Nitelendirdikleri Araştırılmalı ve Tarafların Bildirecekleri Zilyetlik Tanıkları İle Kadastro Tespit Bilirkişilerinin Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Koşulların Oluşup Oluşmadığı Belirlenerek 3402 S. Yasanın 14. Md. Uyarınca Davacı ve Davalı Kişiler İle Eklemeli Zilyetler Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Senetsiz Belgesiz Araştırmasının Yapılması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
Y20.HD28.6.2010E. 2010/6355 K. 2010/9154"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapılmış Çekişmeli Parsel Orman Alanı Dışında Bırakıldığı - Taşınmazın 6831 S. Yasanın 1-G Md. Gereğince Orman Sayılmaması İçin Öncelikle Sahiplik Belgesi Niteliğindeki Tapu Kaydının Bulunması Gerektiği )
ORMAN KADASTROSU ( 3402 S. Yasanın 4. Md. Hükmüne Göre Yapılmış Çekişmeli Parsel Orman Alanı Dışında Bırakıldığı - Taşınmazın 6831 S. Yasanın 1-G Md. Gereğince Orman Sayılmaması İçin Öncelikle Sahiplik Belgesi Niteliğindeki Tapu Kaydının Bulunması Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın 6831 S. Yasanın 1-G Md. Gereğince Orman Sayılmaması İçin Öncelikle Sahiplik Belgesi Niteliğindeki Tapu Kaydının Bulunması Gerektiği )
EYLEMLİ ORMAN NİTELİĞİNDE BULUNAN TAŞINMAZA YÖNELİK HAZİNENİN DAVASI ( Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Aksine Düşüncelerle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y20.HD10.12.2010E. 2010/15354 K. 2010/15594"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( İlgili Parsel Hakkında Verilen Hukuk Genel Kurulu Kararının Sırf Emsal Karar Olması Nedeniyle O Davanın Davalısının İsminin Yazıldığı ve Bir Maddi Hatanın Olmadığı/Reddi Gereği )
MADDİ HATA ( İlgili Parsel Hakkında Verilen Hukuk Genel Kurulu Kararının Sırf Emsal Karar Olması Nedeniyle O Davanın Davalısının İsminin Yazıldığı ve Bir Maddi Hatanın Olmadığı - Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gereği )
EMSAL KARARDA YER ALAN İSİM ( Karar Düzeltme İsteği - İlgili Parsel Hakkında Verilen Hukuk Genel Kurulu Kararının Sırf Emsal Karar Olması Nedeniyle O Davanın Davalısının İsminin Yazıldığı ve Bir Maddi Hatanın Olmadığından Reddi Gereği )"
Y20.HD4.7.2011E. 2011/8666 K. 2011/8577"HAKİMİN REDDİ ( Dava Açıldıktan Sonra ve Yargılama Devam Ederken Duruşma Hakiminin Şikayet Edilmesi Veya Hakkında Dava Açılmış Olmasının Red Nedeni Olmadığı - HYUY. Md. 29'daki Şartların Oluştuğu Anlamında Yorumlanamayacağı )
HAKİMİN ŞİKAYET EDİLMESİ ( Dava Açıldıktan Sonra ve Yargılama Devam Ederken/Red Nedeni Olmadığı - Delillendirilmesinin Bu Aşamada Şikayetin Ciddi Görüleceği Koğuşturma Yapılacağı Veya Ceza Alacağı Anlamını Taşımadığı )
REDDİ HAKİM ( Dava Açıldıktan Sonra ve Yargılama Devam Ederken Duruşma Hakiminin Şikayet Edilmesi Veya Hakkında Dava Açılmış Olmasının Red Nedeni Olmadığı - HYUY. Md. 29'daki Şartların Oluştuğu Anlamında Yorumlanamayacağı )"

Y21.HD

Y21.HD22.12.2008E. 2008/15554 K. 2008/20978"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacılara Bağlanacak Gelirin En Son Peşin Sermaye Değerinin Davacıların Maddi Zararından Düşülerek Karşılanmayan Maddi Zararları Tespit Edilerek O Miktara Hükmedilebileceğinden Olayın İş Kazası Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Davacılara Bağlanacak Gelirin En Son Peşin Sermaye Değerinin Davacıların Maddi Zararından Düşülerek Karşılanmayan Maddi Zararları Tespit Edilerek O Miktara Hükmedilebileceğinden Olayın İş Kazası Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacılara Bağlanacak Gelirin En Son Peşin Sermaye Değerinin Davacıların Maddi Zararından Düşülerek Karşılanmayan Maddi Zararları Tespit Edilmesi Gerektiği )"
Y21.HD17.11.2009E. 2009/14138 K. 2009/15054"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Kurumun Şubesinin Bulunması Şartıyla ve O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Davalı Kurumun Şubesinin Bulunması Şartıyla ve O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olacağı )
ŞUBENİN İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Davalı Kurumun Şubesinin Bulunması Şartıyla ve O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olacağı )"
Y21.HD21.1.2010E. 2008/19610 K. 2010/299"İSTİHKAK DAVASI ( Haczin Uygulandığı Adresin Borçlunun Adresi Olması ve Borçlunun Hacizde Hazır Bulunmaması Nedeniyle Hacizli Malların Borçlu ile İlgisinin Kanıtlanması Gereği - İstihkak Davası Üçüncü Kişi Tarafından Açılmış Olsa da Hacizli Malların Borçluyla İlgisini Kanıtlama Yükümünün Alacaklıya Ait Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( İsitihkak Davası - Hacizli Malların Borçlu ile İlgisini Kanıtlama Görevinin İstihkak Davası Üçüncü Kişi Tarafından Açılmış Olsa da Alacaklıya Ait Olduğu )
HACZİN UYGULANDIĞI ADRESİN BORÇLUYA AİT OLMAMASI VE BORÇLUNUN HACİZDE HAZIR BULUNMAMASI ( Haciz Adresinin ve Hacizli Malların Borçlu ile İlgisini Kanıtlama Görevini Alacaklıya Yüklediği - İstihkak Davasının Üçüncü Kişi Tarafından Açılmasının İspat Yükünü Yer Değiştirmediği )"
Y21.HD11.2.2010E. 2010/1946 K. 2010/1200"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacı Re’sen Tescille Tarım Bağ-Kur Statüsüne Girmiş Olup SSK Kapsamında Çalışmaya Başladığı Güne Kadar Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
SSK’YA TABİ SÜRELER DIŞINDA 2926 S. YASA'YA TABİ TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacı Re’sen Tescille Tarım Bağ-Kur Statüsüne Girmiş Olup SSK Kapsamında Çalışmaya Başladığı Güne Kadar Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğu )"
Y21.HD11.2.2010E. 2010/1968 K. 2010/1196"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacıya Ait SSK Şahsi Sicil Dosyası Getirtilerek Davacının SSK Tabi Sigortalılığının Başlangıcının Araştırılması Gerektiği )
SSK’YA TABİ SİGORTALILIK ( Sigortalılığın Daha Önce Başlaması Halinde 2928 S. Kanun Uyarınca Hizmetlerin Birleştirilmesinin Tartışılması Gerektiği )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( SSK’ya Tabi Sigortalılığın Daha Önce Başlaması Halinde 2928 S. Kanun Uyarınca Hizmetlerin Birleştirilmesinin Tartışılması Gerektiği )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Askerlik Sürelerinin Borçlanıp Borçlanılmadığı Araştırılmalı ve Davacının Yaşlılık Aylığı Koşullarını Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y21.HD11.2.2010E. 2010/231 K. 2010/1226"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Bağ-Kur’un İş Bu Prim Ödenmesine Rağmen Sigortalıyı Re’sen Kayıt ve Tescil Etmemesi Kanunun Kendisine Yüklediği Re’sen Tescil Mükellefiyetine Aykırılık Teşkil Ettiği )
RE’SEN TESCİL MÜKELLEFİYETİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Bağ-Kur’un İş Bu Prim Ödenmesine Rağmen Sigortalıyı Re’sen Kayıt ve Tescil Etmemesi Kanunun Kendisine Yüklediği Re’sen Tescil Mükellefiyetine Aykırılık Teşkil Ettiği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Davacının Sigortalılık Süresinin Tesbitine Yönelik İstemi İle İlgili Kurumca Davacının Hangi Tarihte Tarım Bağ-Kur Sigortalı Olarak Tescil Edildiğini Araştırmak ve Dava Gününden Önce Tescil Edilmiş İse Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığından İstemin Reddi Gereği )"
Y21.HD11.2.2010E. 2010/84 K. 2010/1225"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Verilen Tesbit Kararı Yerinde İse de Devam Eden Tarım Kredi Kooperatif Kaydı ve Devam Eden Ziraat Odası Kaydı Sebebiyle Dava Tarihinde de Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
TARIM KREDİ KOOPERATİF KAYDI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tesbiti -Verilen Tesbit Kararı Yerinde İse de Devam Eden Tarım Kredi Kooperatif Kaydı ve Devam Eden Ziraat Odası Kaydı Sebebiyle Dava Tarihinde de Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Kabulü Gerektiği )
ZİRAAT ODASI KAYDI ( Prim Kesintisinin Ziraat Odası Kaydının ve Tarım Kredi Kooperatif Kaydının Bulunduğu Tarihler Arasında Verilen Tesbit Kararı Yerinde İse de Devam Eden Tarım Kredi Kooperatif Kaydı ve Devam Eden Ziraat Odası Kaydı Sebebiyle Dava Tarihinde de Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Kabulü Gerektiği )"
Y21.HD15.2.2010E. 2010/1189 K. 2010/1393"MALUL SAYILACAK DERECEDE HASTALIK VEYA ARIZASI BULUNMA ( Önceden veya Sonradan Tespit Edilen Sigortalının Bu Hastalık veya Arızası Sebebiyle Malullük Sigortası Yardımlarından Yararlanamayacağı )
MALULLÜK SİGORTASI ( Sigortalılığın Başladığı Tarihte Malul Sayılacak Derecede Hastalık veya Arızası Bulunduğu Önceden veya Sonradan Tespit Edilen Sigortalının Bu Hastalık veya Arızası Sebebiyle Malullük Sigortası Yardımlarından Yararlanamayacağı )
YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU İLE ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU'NUN RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Çelişkiyi Adli Tıp Genel Kurulundan Bu Konuda Rapor Alarak Gidermek Gerektiği )"
Y21.HD15.3.2010E. 2009/2945 K. 2010/2766"TÜRK UYRUKLU OLMAYANLARIN 506 SAYILI KANUNA TABİ OLMALARI ( Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Konusunda İlgilinin Yazılı Talebi Koşulunun İlgili Yasal Düzenlemenin Yürürlükten Kaldırılmasıyla Kalktığı - Yürürlükten Kalktığı Tarihine Kadar Yazılı Talebi Olmayan Davacının Davasının Kabulünün Hatalı Olduğu )
YABANCININ MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINA TABİ OLMASI ( Düzenlemenin Yürülükten Kalkmasıyla Yabancıların Yazılı Taleph Olmadan Tüm Sigorta Kollarında Kapsamında Çalışmasının Mümkün Hale Geldiği - Düzenleme Tarihine Kadar Yazılı Talep Olmayan Sigortalar Hakkında Kabul Kararının Hatalı Olduğu )"
Y21.HD15.3.2010E. 2009/6138 K. 2010/2744"MALİ MESULİYET SİGORTASI BULUNMAYAN UÇAĞA İNİŞ KALKIŞ İZNİ VERİLMESİ ( Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Hizmet Kusuru Bulunduğundan Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği - Yurtdışındaki İşyerine Giderken Düşen Uçakta Ölen İşçinin İşverene Karşı Açtığı Davada İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ KAZASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Yurtdışındaki İşyerinde Çalışan Türk İşçinin Uğradığı İş Kazası - Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yurtdışındaki İşyerlerindeki Türk İşçilerine İstek Halinde 506 Sayılı Kanunun 85. Maddesi Hükümlerinin Uygulanabileceği )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYAN ÜLKELERDE İŞ ÜSTLENEN İŞVERENLERE AİT İŞYERİNDE ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLER ( İstek Halinde 506 Sayılı Kanunun 85. Maddesi Hükümlerinin Uygulanabileceği - Çalışmak Üzere Yurtdışında Giden İşçinin Uçak Kazası Sonucu Ölmesine Dayalı Tazminat Talebinin İş Mahkemesinde Görülmesi )
İŞ MAHKEMESİ ( Uyuşmazlığın Tarafının İşçi İşveren İşveren Vekili Olması Uyuşmazlığın İş Sözleşmesi veya İş Kanunundan Kaynaklanması Gereği - Aralarında İş Sözleşmesi Bulunan İşverene Karşı Açılan Tazminat İsteminin İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
İŞVERENE AİT YURTDIŞINDAKİ İŞYERİNE GİDERKEN UÇAĞIN DÜŞMESİ ( Mali Mesuliyet Sigortası Bulunmayan Uçağa İniş Kalkış İzni Veren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Karşı İdari Yargıda Dava Açılması - İşverene Karşı Açılan Tazminat Davasında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Y21.HD16.3.2010E. 2009/4227 K. 2010/2865"KURUMA BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ ( Çalışmanın Saptanabilmesi İçin İşyerinin Varlığının Ön Koşul Olduğu - 20 Yıllık Çalışma Süresinin Sırf Tanık Beyanları ile Kanıtlanması Durumunda Uyuşmazlık Konusu Edilen Dönemde İşyerinin Faal Olup Olmadığının Kurum Kayıtları ile Kanıtlanması Gereği )
ÇALIŞMA SÜRESİNİN TANIK BEYANLARI İLE KANITLANMASI ( Dava Konusu Sürenin Uzunluğu Nazara Alınarak Tanık Beyanları ile Yetinilmeyerek İşyerinin Bu Dönemde Faal Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Çalışmanın Saptanabilmesi İçin İşyerinin Varlığının Ön Koşul Olduğu )"
Y21.HD5.4.2010E. 2009/3906 K. 2010/3729"İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İşveren İşyerinde İşçinin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Tedbirleri Almak Araçları Sağlamakla Sorumlu Olduğu - Trafik İş Kazasında B Ehliyetine Sahip Yeterli Uzun Yol Tecrübesi Olmayan İşçinin İşe Gönderilmesinin Etkisinin Araştırılması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasına Dayalı/İşveren İşyerinde İşçinin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Tedbirleri Almak Araçları Sağlamakla Sorumlu Olduğu - Trafik İş Kazasında B Ehliyetine Sahip Yeterli Uzun Yol Tecrübesi Olmayan İşçinin İşe Gönderilmesinin Etkisinin Araştırılması )
İŞVERENİN İŞYERİNDE ALMASI GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ( B Ehliyetine Sahip Yeterli Uzun Yol Tecrübesi Olmayan İşçinin Trafik İş Kazasında Ölmesi - İşverenin İşçinin Öldüğü Trafik İş Kazasında Alması Gerekli Önlemler Belirlenerek Kusur Araştırması Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
Y21.HD21.4.2010E. 2009/6038 K. 2010/4611"MURİSİN TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının Murisi Yönünden 2926 S. Yasa'nın 10. Md. Koşulları Gerçekleştiğinden İlk Prim Kesintisini Takip Eden Tarihten Ölüm Tarihine Kadar 2926 S. Yasa Uyarınca Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Muris Yönünden 2926 S. Yasa'nın 10. Md. Koşulları Gerçekleştiğinden İlk Prim Kesintisini Takip Eden Tarihten Ölüm Tarihine Kadar 2926 S. Yasa Uyarınca Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
TARIMSAL FAALİYET ( Müracaat Tarihi İtibariyle Kuruma Müracaat Etmemiş İse Dava Tarihi İtibariyle 5510 S. Yasa'nın Geçici 24. Maddesinden Yararlanıp Yararlanamayacağı Değerlendirilerek Çıkacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y21.HD29.4.2010E. 2010/2014 K. 2010/4965"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takip Konusu Borç Doğumundan Önce Dava Konusu Araç Davacı 3. Kişi Adına ( Hisseli Olarak ) Tescil Edildiği/Ayrıca Davacı 3. Kişi Şirketin Yöneticisi Konumunda da Bulunmadığı - Araçtaki Hissesi Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
HİSSELİ OLARAK TESCİL EDİLME ( Takip Konusu Borç Doğumundan Önce Dava Konusu Araç Davacı 3. Kişi Adına ( Hisseli Olarak ) Tescil Edildiği/Ayrıca Davacı 3. Kişi Şirketin Yöneticisi Konumunda da Bulunmadığı - Araçtaki Hissesi Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması Gerektiği )
KÖTÜNİYET ( Haczin Kaldırılması İstemi - Takip Konusu Borç Doğumundan Önce Dava Konusu Araç Davacı 3. Kişi Adına ( Hisseli Olarak ) Tescil Edildiği/Ayrıca Davacı 3. Kişi Şirketin Yöneticisi Konumunda da Bulunmadığı - Araçtaki Hissesi Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y21.HD13.5.2010E. 2009/7451 K. 2010/5674"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Gerektiğinde Bilirkişi Düşüncesine de Başvurulmak Suretiyle Davacının Günde Kaç Saat Çalışmış Olabileceği Belirlenmek ve Giderek Haftalık ve Aylık Çalışma Sürelerini Tespit Etmek Gerektiği )
İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ ( Çalışmanın Tespiti - Gerektiğinde Bilirkişi Düşüncesine de Başvurulmak Suretiyle Davacının Günde Kaç Saat Çalışmış Olabileceği Belirlenmek ve Giderek Haftalık ve Aylık Çalışma Sürelerini Tespit Etmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Günde Kaç Saat Çalışmış Olabileceği Belirlenmek ve Giderek Haftalık ve Aylık Çalışma Sürelerini Tespit Etmek Gerektiği )"
Y21.HD13.5.2010E. 2010/4481 K. 2010/5795"İDARİ PARA CEZASINI İÇEREN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Kurum Vekiline Davayı Takip Edip Etmeyeceği Sorulmadığından HUMK'nun 409. Md.sindeki Şartlar Oluşmadığı Durumda Belirtilen Maddedeki Şartların Oluştuğundan Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İdari Para Cezasını İçeren Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davalı Kurum Vekiline Davayı Takip Edip Etmeyeceği Sorulmadığından Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )"
Y21.HD24.5.2010E. 2009/8523 K. 2010/5932"AMME ALACAĞI ( Ödeme Emrine İtiraz Sonucu İtraz Edenin Haksız Çıkması Halinde İtirazın Reddeolduğu Miktar Üzerinden %10 Zamlı Tahsil Edileceği )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( 6183 SK. Hükümlerine Tabi Olarak Çıkartılan Ödeme Emrine İtiraz - İtirazın Haksız Bulunması Halinde Takip Konusu Alacak ve Gecikme Cezası Tutarından Oluşan Tüm Alacağın %10 Zamlı Tahsil Edileceği )"
Y21.HD25.5.2010E. 2009/14718 K. 2010/5951"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Tarafından Maddi Tazminatın Islahen Artırılması Üzerine Süresi İçerisinde Davalı Tarafından İleri Sürülen Zamanaşımı Definin Kabul Edilerek Islahen Artırılan Miktara İlişkin Maddi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Islahen Artırılması Üzerine Süresi İçerisinde Davalı Tarafından İleri Sürülen Zamanaşımı Definin Kabul Edilerek Islahen Artırılan Miktara İlişkin Maddi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
ISLAH ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davacı Tarafından Maddi Tazminatın Islahen Artırılması Üzerine Süresi İçerisinde Davalı Tarafından İleri Sürülen Zamanaşımı Definin Kabul Edilerek Islahen Artırılan Miktara İlişkin Maddi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEF’İ ( Davacı Tarafından Maddi Tazminatın Islahen Artırılması Üzerine Süresi İçerisinde Davalı Tarafından İleri Sürülen Zamanaşımı Definin Kabul Edilerek Islahen Artırılan Miktara İlişkin Maddi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )"
Y21.HD21.6.2010E. 2009/10802 K. 2010/7279"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Çalıştığını İddia Ettiği Uyuşmazlık Dönemine Ait Süreler İçin Ücretini Ne Şekilde Kimden Aldığını Açıklaması ve Buna Dair ve Çalışmaya İlişkin Varsa Yazılı Delilini İbraz Etmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi ve Yazılı Delilin Bulunmadığının Anlaşılması Durumunda İstemin Reddi Gereği )
YAZILI DELİL İBRAZI ( Hizmet Tespiti İstemi - Uyuşmazlık Dönemine Ait Süreler İçin Ücretini Ne Şekilde Kimden Aldığını Açıklaması ve Buna Dair ve Çalışmaya İlişkin Varsa Yazılı Delilini İbraz Etmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi ve Yazılı Delilin Bulunmadığının Anlaşılması Durumunda İstemin Reddi Gereği )"
Y21.HD22.6.2010E. 2009/15974 K. 2010/7315"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşyerinin Niteliğine Göre İşyerinde Alınması Gereken Önlemlerin Neler Olduğu ve Hangi Önlemlerin Alındığı ve Hangi Önlemlerin Alınmadığı ve Alınan Önlemlere Davacı İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Şekilde İncelenmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hangi Önlemlerin Alındığı ve Hangi Önlemlerin Alınmadığı ve Alınan Önlemlere Davacı İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Şekilde İncelenerek Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Olmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
KUSUR İNCELEMESİ ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişi Kuruluna Olayı İnceletmek Gerektiği - Kusur Oranları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Anılan Maddede Öngörülen Koşulları Taşımayan Kusur Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )"
Y21.HD22.6.2010E. 2009/7403 K. 2010/7308"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Tespit Edilen Meslekte Kazanma Gücünün Kaybına veya Meslekte Kazanma Gücü Kaybının Derecelerine İlişkin Usulüne Uygun Düzenlenmiş Sağlık Raporları ve Diğer Belgelere Dayanarak SGK'ca Verilen Kararlara İtiraz Halinde İtirazı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu İnceleyeceği )
MALULİYET ORANININ TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat - Meslekte Kazanma Gücü Kaybının Derecelerine İlişkin Usulüne Uygun Düzenlenmiş Sağlık Raporları ve Diğer Belgelere Dayanarak SGK'ca Verilen Kararlara İtiraz Halinde İtirazı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu İnceleyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK KURULUNCA VERİLEN KARARLARA İTİRAZ ( İtirazı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu İnceleyeceği - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )"
Y21.HD24.6.2010E. 2009/6174 K. 2010/7383"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Nedeniyle Tazminat Talebi - İşveren ve İşçinin Kusur Oranları Değerlendirildiğinde Hakkaniyet İndirimine Gerek Olmadığı )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - İşveren ve İşçinin Kusur Oranları Değerlendirildiğinde Hakkaniyet İndirimine Gerek Olmadığının Anlaşılması )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi Tazminat Talebinde - İşveren ve İşçinin Kusur Oranlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y21.HD24.6.2010E. 2009/6943 K. 2010/7436"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşini Yaptığı İş Yeri ve Davacının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - İçişleri Bakanlığının İkametgahı )
YETKİ ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi/ İşçinin İşini Yaptığı İş Yeri ve Davacının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - İçişleri Bakanlığının İkametgahının Bulunduğu Ankara' da Dava Açılabileceği )
MADDİ VE MANEVİ ZARAR TAZMİNİ TALEBİ ( İş Kazası Nedeniyle - İşçinin İşini Yaptığı İş Yeri ve Davacının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )"
Y21.HD5.7.2010E. 2010/5393 K. 2010/7907"HİZMET TESPİT DAVASI ( Kanun Hizmet Tespit Davasının Kanıtlanması Yönünden Özel Bir Yöntem Öngörmediği Resmi ve Yazılı Belgenin Bulunmaması Davasnın Reddini Gerektirmediği - Somut ve İnandırıcı Olması Koşuluyla Dönem Bordroları ve İş İlişkisini Bilen Kişilerin Tanıklığı ile Hizmetin Kanıtlanabileceği )
HİZMET SÜRESİNİN KANITLANMASI ( Resmi ve Yazılı Belgelerin Sonuca Etkili Güçlü Delil Oldukları Yazılı ve Resmi Kanıt Bulunmaması Hizmet Tespit Davasının Reddini Gerektirmediği - İş İlişkisini Bilen veya Bilmesi Gereken Komşu İşyeri Çalışanları Tanıklığı ile Desteklenen Diğer Kanıtlarla Sonuca Gidilebileceği )"
Y21.HD15.7.2010E. 2009/11287 K. 2010/8544"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Kapıcılık Hizmetlerinin Davacı Tarafından mı Yoksa Eşi Tarafından mı Yapıldığı Hususu Açıklığa Kavuşturulmalı ve Bunun İçin Öncelikle Davacının Eşinin Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sigorta Şahsi Sicil Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği )
KAPICILIK HİZMETLERİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacı Tarafından mı Yoksa Eşi Tarafından mı Yapıldığı Hususu Açıklığa Kavuşturulmalı ve Bunun İçin Öncelikle Davacının Eşinin Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sigorta Şahsi Sicil Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği )
SİGORTA ŞAHSİ SİCİL DOSYASI ( Çalışmanın Tespiti - Kapıcılık Hizmetlerinin Davacı Tarafından mı Yoksa Eşi Tarafından mı Yapıldığı Hususu Açıklığa Kavuşturulmalı ve Bunun İçin Öncelikle Davacının Eşinin Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sigorta Şahsi Sicil Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği )"
Y21.HD15.7.2010E. 2010/6832 K. 2010/8520"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Prim Borcunun İlişkin Olduğu Süreler Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilmeyeceği ve Bu Sürelere Ait Kurum Alacakları Takip Edilmeyerek Kurum Alacakları Arasında Yer Verilmeyeceği )
PRİM BORCUNUN İLİŞKİN OLDUĞU SÜRELER ( Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilmeyeceği ve Bu Sürelere Ait Kurum Alacakları Takip Edilmeyerek Kurum Alacakları Arasında Yer Verilmeyeceği )
SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİ ( Daha Sonra Sigortalının En Son Bulunduğu Basamağın Başvuru Tarihindeki Değeri Üzerinden Hesaplanacak Borç Tutarlarını Tebliğ Gününden İtibaren Üç Ay İçerisinde Ödedikleri Takdirde Bu Süreler Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirileceği )
PRİM BORCU BULUNAN SİGORTALILAR VE HAK SAHİPLERİ ( Bu Sürelere Ait Prim Borçlarını Yeniden Yapılandırma Talebinde Bulunmayanlar veya Yeniden Yapılandırma Talebinde Bulundukları Durumda Yapılandırma Haklarını Kaybedenler Hakkında Ek 19. Md. Hükmü Uygulanacağı )"
Y21.HD28.9.2010E. 2009/12104 K. 2010/9195"BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Prim Borcu Olmadığına ve SSK'dan Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Davacının Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Emeklilik Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığına İlişkin Yasal Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Tespit Etmek Gerektiği )
PRİM BORCU OLMADIĞINA VE SSK'DAN YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Emeklilik Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığına İlişkin Yasal Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Tespit Etmek Gerektiği )
EMEKLİLİK AYLIĞINA HAK KAZANIP KAZANMADIĞI ( Bağ Kur Sigortalılığının Tespiti - Davacının Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Emeklilik Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığına İlişkin Yasal Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Tespit Etmek Gerektiği )"
Y21.HD28.9.2010E. 2009/3084 K. 2010/9108"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Geçmiş Prim Borçlarının Ödenmesi Bakımından 5510 S. Yasadan Yararlanılması ve Kurumun Bir Kısım Alacaklarından Vazgeçmesi Sonucunu Doğurduğu - Yasadan Yararlanmanın Sigortalı Açısından Fırsat Olduğundan Reddi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Geçmiş Prim Borçlarının Ödenmesi Bakımından 5510 S. Yasadan Yararlanılması ve Kurumun Bir Kısım Alacaklarından Vazgeçmesi Sonucunu Doğurduğu/Yasadan Yararlanmanın Sigortalı Açısından Fırsat Olduğundan Reddi Gereği )
PRİM BORÇLARININ ÖDENMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Geçmiş Prim Borçlarının Ödenmesi Bakımından 5510 S. Yasadan Yararlanılması ve Kurumun Bir Kısım Alacaklarından Vazgeçmesi Sonucunu Doğurduğu/Yasadan Yararlanmanın Sigortalı Açısından Fırsat Olduğundan Reddi Gereği )"
Y21.HD28.9.2010E. 2010/6783 K. 2010/9122"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( İkinci Davanın Açıldığı ve Derdestlik İtirazının Yapıldığı Tarihler Dikkate Alındığında Derdestlik İlk İtirazını Ortadan Kaldırır Nitelikte Olmadığı )
DERDESTLİK İTİRAZI ( Çalışmanın Tespiti - İkinci Davanın Açıldığı ve Derdestlik İtirazının Yapıldığı Tarihler Dikkate Alındığında Derdestlik İlk İtirazını Ortadan Kaldırır Nitelikte Olmadığı )
HUSUMET ( Davalı Aleyhine Açılan Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilerek Bu Karar Kesinleşmiş Olması ve İkinci Davanın Açıldığı ve Derdestlik İtirazının Yapıldığı Tarihler Dikkate Alındığında Derdestlik İlk İtirazını Ortadan Kaldırır Nitelikte Olmadığı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Çalışmanın Tespiti - İkinci Davanın Açıldığı ve Derdestlik İtirazının Yapıldığı Tarihler Dikkate Alındığında Davanın Derdestlik Nedeniyle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmek Gerektiği )
HİZMET TESPİTİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Dosyasında İlamla Davalı Aleyhine Aynı Konuda Açılan Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilerek Bu Kararın Kesinleşmiş Olduğu Göz Ardı Edilerek, Davalı Bakımından da Hizmet Tespiti İsteminin Kabulü Hatalı Olduğu )"
Y21.HD30.9.2010E. 2010/7919 K. 2010/9210"İŞ MAHKEMESİ KARARLARI ( İle İlgili Yargıtayca Verilen Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )
KARAR DÜZELTME YOLU ( İş Mahkemesi Kararlarına İlişkin Yargıtayca Verilen Kararlara Karşı Başvurulamayacağı - Yerel Mahkemenin Karar Düzeltme Yolunun Şartlarının Bulunup Bulunmadığını Değerlendirme ve Denetleme Yetkisinin Bulunmadığı )
YEREL MAHKEMENİN KARAR VEREMEYEĞİ YARGITAY'IN ONAMA YA DA BOZMA KARARI ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )"
Y21.HD4.10.2010E. 2009/12462 K. 2010/9308"YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Davacının Türkiye'de İkamet Ettiği Adresi Davacıdan Sorarak Hangi Tarihten Beri Bu Adreste Oturduğunu Zabıta ve Muhtarlık Aracılığı İle Araştırma Yaptırılarak Belirlemek Gerektiği )
ADRES TESPİTİ ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması - Davacının Türkiye'de İkamet Ettiği Adresi Davacıdan Sorarak Hangi Tarihten Beri Bu Adreste Oturduğunu Zabıta ve Muhtarlık Aracılığı İle Araştırma Yaptırılarak Belirlemek Gerektiği )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması - Davacının Pasaport Fotokopileri Temin Edilip SGK'dan Günümüze Kadarki Süreyi Kapsayan TR4 Formu Getirtilerek Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Davacının Yurda Kesin Dönüş Yapıp Yapmadığını Saptamak Gerektiği )"
Y21.HD7.10.2010E. 2009/11555 K. 2010/9488"ÇAKIŞAN SİGORTALILIK ( İsteğe Bağlı Sigortalılık İle Zorunlu Sigortalılığın Çakışması - "Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Günden İtibaren" İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ereceği Hükmü Dikkate Alınarak Zorunlu Sigortalılığa Değer Verilmek Suretiyle "Çakışan Sigortalılığın" Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( "Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Günden İtibaren" İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ereceği Hükmü Dikkate Alınarak Zorunlu Sigortalılığa Değer Verilmek Suretiyle "Çakışan Sigortalılığın" Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
ZORUNLU SİGORTALILIK ( İsteğe Bağlı Sigortalılık İle Zorunlu Sigortalılığın Çakışması - "Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Günden İtibaren" İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ereceği Hükmü Dikkate Alınarak Zorunlu Sigortalılığa Değer Verilmesi Gerektiği )"
Y21.HD8.10.2010E. 2009/12666 K. 2010/9599"ZORUNLU TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Mevcut Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararının Bulunduğu Kabul Edilerek Davacının Murisi Adına Yapılan Bağ-Kur Prim Kesintileri de Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
BAĞ-KUR PRİM KESİNTİLERİ ( Zorunlu Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tesbiti - Mevcut Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararının Bulunduğu Kabul Edilerek Davacının Murisi Adına Yapılan Bağ-Kur Prim Kesintileri de Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Tesbit İstemi - Mevcut Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararının Bulunduğu Kabul Edilerek Davacının Murisi Adına Yapılan Bağ-Kur Prim Kesintileri de Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
Y21.HD11.10.2010E. 2010/8605 K. 2010/9633"SSK'LI SİGORTALILIĞININ GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının Tarımsal Faaliyetleri Devam Ediyorsa Yıllık Tarımsal Faaliyet Gelirlerinden Bu Faaliyete İlişkin Masraflar Düşüldükten Sonra Kalan Tutarın Aylık Ortalamasının Bu Kanunda Tanımlanan Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırının Otuz Katından Az Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği )
TARIM BAĞ-KUR HİZMETLERİNİN GEÇERLİ OLMADIĞININ TESPİTİ ( 5510 S. Yasa'nın 9/B-5 Md. Uyarınca Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar İçin Sigortalılığı Sona Erdiren Hallerin Belirlenmesi Gerektiği )
TARIMSAL FAALİYETLER ( Devam Ediyorsa Yıllık Tarımsal Faaliyet Gelirlerinden Bu Faaliyete İlişkin Masraflar Düşüldükten Sonra Kalan Tutarın Aylık Ortalamasının Bu Kanunda Tanımlanan Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırının Otuz Katından Az Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği - SSK'lı Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespiti )"
Y21.HD26.10.2010E. 2009/13984 K. 2010/10521"YABANCI UYURUKLU İŞÇİNİN 506 SAYILI KANUNA TABİ ÇALIŞMASI ( 6.8.2003 Tarihinden Önce Yabancının Yazılı Talebine Bağlı Olduğu - 506 Sayılı Kanunun 3-11/A Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığından Yabancıların Yazılı Talepleri Olmaksızın Tüm Sigorta Kollarınada Sigortalı Çalışabilecekleri )
YAŞLILIK MALÜLLÜK ÖLÜM SİGORTASI ( Yabancı Uyruklu İşçinin 506 Sayılı Kanununa Tabi Çalışması - Yabancı Uyruklu İşçinin Evlilikle Vatandaşlık Kazandığı Tarihe Kadar Geçen Dönemde Yazılı Başvurusu Bulunması Halinde Sigortadan Yararlanabileceği )"
Y21.HD28.10.2010E. 2009/8056 K. 2010/10541"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Dul Kalan Kadının Gayriresmi Beraberlik Yaşaması Bakım İhtiyacının Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurmadığı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Dul Kalan Kadının Gayriresmi Beraberlik Yaşaması Bakım İhtiyacının Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurmadığı )
GAYRİRESMİ BİRLİKTELİK YAŞAMA ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat - Dul Kalan Kadının Gayriresmi Beraberlik Yaşaması Bakım İhtiyacının Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurmadığı )"
Y21.HD1.11.2010E. 2010/9254 K. 2010/10677"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( 2926 S.K. Md. 10 Kapsamında Tarımsal Faaliyet Bulunmayan Dönemin Reddinin Gerekeceği )
TARIMSAL FAALİYET ( Bulunmayan Dönemin Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğuna İlişkin Tespit Talebinde Reddedileceği )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Askerlik Süreleri Borçlanmaları Kurum Hesabına Ödendiği - Bağ-Kur Sigortalılık Süresine Eklenmesi Gerektiği )
ASKERLİK SÜRESİ BORÇLANMALARI ( Kurum Hesabına Ödendiğinden Bu Sürelerin Bağ-Kur Sigortalılık Süresine Ekleneceği )"
Y21.HD4.11.2010E. 2009/12503 K. 2010/10872"ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Bazı Dönemlerin Çakışacak Şekilde Hesaplandığı - Yıl İçerisinde 360 Günlük Çalışmanın Aşılmasının İsabetsizliği )
HİZMET CETVELİ BİLDİRİMLERİ ( Çalışma Süreleri Tespit Edilirken Bazı Dönemlerin Çakışacak Şekilde Hesaplandığı - Yıl İçersinde 360 Günlük Çalışmanın Aşılamayacağı )"
Y21.HD25.11.2010E. 2009/9645 K. 2010/11524"MANEVİ TAZMİNAT ( Faiz Talebinde Bulunulmadığı - Hakimin Taleple Bağlı Olduğu İçin Yasal Faiz Yürütemeyeceği )
YASAL FAİZ ( Talep Edilmemesi - Hakimin Tarafların Talebiyle Bağlı Olması Nedeniyle İşletilmesine Karar Veremeyeceği )
TARAFLARIN TALEPLERİ İLE BAĞLI OLMA ( Yasal Faizin Yürütülmesi İstenmemişse Hakimin Karar Veremeyeceği )"
Y21.HD10.2.2011E. 2011/1328 K. 2011/965"PRİM VE GECİKME ZAMMINDAN DOLAYI DAVACI İŞVERENİN KURUMA KARŞI BORÇLU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Ölçümleme İşleminin İptali İstemi - Yetkili Mahkemenin 506 S. Yasa'nın 134. Md.sinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle HUMK'nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri İçeren 9. ve 17. Md. Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Prim ve Gecikme Zammından Dolayı Davacı İşverenin Kuruma Karşı Borçlu Olmadığının Tesbiti - Ölçümleme İşleminin İptali İstemi/Yetkili Mahkemenin 506 S. Yasa'nın 134. Md.sinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle HUMK'nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri İçeren 9. ve 17. Md. Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Ölçümleme İşleminin İptali İstemi - Yetkili Mahkemenin 506 S. Yasa'nın 134. Md.sinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle HUMK'nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri İçeren 9. ve 17. Md. Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Prim ve Gecikme Zammından Dolayı Davacı İşverenin Kuruma Karşı Borçlu Olmadığının Tesbiti - Ölçümleme İşleminin İptali İstemi/Yetkili Mahkemenin 506 S. Yasa'nın 134. Md.sinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle HUMK'nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri İçeren 9. ve 17. Md. Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )"
Y21.HD21.2.2011E. 2011/264 K. 2011/1420"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davanın Niteliği Göz Önünde Tutularak Davacıya Zararlandırıcı Sigorta Olayının İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tesbiti Olayın İş Kazası Sayılması Halinde Sürekli İş Göremezlik Oranının Saptanması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davanın Niteliği Göz Önünde Tutularak Davacıya Zararlandırıcı Sigorta Olayının İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tesbiti Olayın İş Kazası Sayılması Halinde Sürekli İş Göremezlik Oranının Saptanması Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK ORANININ SAPTANMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davanın Niteliği Göz Önünde Tutularak Davacıya Zararlandırıcı Sigorta Olayının İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tesbiti Olayın İş Kazası Sayılması Halinde Sürekli İş Göremezlik Oranının Saptanması Gerektiği )"
Y21.HD4.4.2011E. 2010/2413 K. 2011/3037"BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( 5763 S. Yasadan Yararlanması Gerektiğinin Tespiti - Davacının Vergi Kaydına Göre 1479 S. Yasa'nın 24.Md. Uyarınca Vergi Kaydı Esas Alınarak Yasa'nın Yürürlük Tarihinden İtibaren Zorunlu 1479 S. Yasa Bağ-Kur Sigortalılığına Karar Verilmesi Gerektiği )
5763 SAYILI YASADAN YARARLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Vergi Kaydına Göre 1479 S. Yasa'nın 24.Md. Uyarınca Vergi Kaydı Esas Alınarak Yasa'nın Yürürlük Tarihinden İtibaren Zorunlu 1479 S. Yasa Bağ-Kur Sigortalılığına Karar Verilmesi Gerektiği )
VERGİ KAYDI ( 5763 S. Yasadan Yararlanması Gerektiğinin Tespiti - Davacının Vergi Kaydına Göre 1479 S. Yasa'nın 24.Md. Uyarınca Vergi Kaydı Esas Alınarak Yasa'nın Yürürlük Tarihinden İtibaren Zorunlu 1479 S. Yasa Bağ-Kur Sigortalılığına Karar Verilmesi Gerektiği )"

Y1.CD

Y1.CD15.12.2010E. 2009/3034 K. 2010/8132"TASARLAYARAK ÖLDÜRME ( Sanığın Diğer Sanık İle Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Edip Suçun İşlenişi Üzerinde Ortak Hakimiyet Kurarak Müşterek Fail Olarak Öldürme Olayına Katıldığı - Fail Olarak Cezalandırılması Gerektiği )
MÜŞTEREK FAİL OLARAK ÖLDÜRME OLAYINA KATILMA ( Tasarlayarak Öldürme Sanığın Diğer Sanık İle Fikir ve Eylem Birliği İçerisindeki Eylemi Nedeniyle Fail Olarak Cezalandırılması Gerektiği )
FAİL OLARAK CEZALANDIRILMA ( Tasarlayarak Öldürme - Sanığın Diğer Sanık İle Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Edip Suçun İşlenişi Üzerinde Ortak Hakimiyet Kurarak Müşterek Fail Olarak Öldürme Olayına Katıldığı/Fail Olarak Cezalandırılması Gerektiği )"
Y1.CD21.3.2011E. 2011/520 K. 2011/1639"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Duruşmaya Gelmeyen Sanıklar Müdafiilerinin Duruşmada Hazır Bulunarak Görevini Yapmaya Zorlanması Gerektiği - Savunmada Meydana Gelen Kısıtlamanın Giderileceği )
YAĞMA ( Duruşmaya Gelmeyen Sanıklar Müdafiilerinin İşlemlere Karşı Savunma Yapmaya Davet Edilmeleri Gereği - Savunmada Meydana Gelen Kısıtlamanın Giderileceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Öldürmeye Teşebbüs ve Yağma - Duruşmaya Gelmeyen Sanıklar Müdafiilerinin İşlemlere Karşı Savunma Yapmaya Davet Edilmeleri Gereği/Gerekirse Zorunlu Müdafii Atanacağı )
SANIK VEKİLLERİNİN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Öldürmeye Teşebbüs ve Yağma - Duruşmaya Gelmeyen Sanıklar Müdafiilerinin İşlemlere Karşı Savunma Yapmaya Davet Edilmeleri Gereği/Gerekirse Zorunlu Müdafii Atanacağı )"

Y2.CD

Y2.CD8.3.2011E. 2009/35473 K. 2011/4615"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Mağdurun Zararını Gidermediği Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilip Ertelenmesinin Lehine Olduğu Gerekçesiyle Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - Hukuk Mahkemesinde Dava Açıldığı/Araştırılacağı )
MAĞDURUN HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA AÇMASI ( Sanığın Mağdurun Zararını Gidermediği Gerekçesiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Sanığın Mağdurun Zararını Gidermediği Gerekçesiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - Hukuk Mahkemesinde Dava Açıldığı/Araştırılacağı )"
Y2.CD15.6.2011E. 2011/19218 K. 2011/13215"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Açıklanmayan ve Hukuken Varlık Kazanmamış Bulunan Hükmün İçeriğine Dahil Bulunan Hukuka Aykırılıkların İtiraz Yolu İle İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Katılan Vekilinin Hükmün İçeriğine Yönelik İtirazının Kabulü Gereği )
AÇIKLANMAYAN VE HUKUKEN VARLIK KAZANMAMIŞ BULUNAN HÜKÜM ( İçeriğine Dahil Bulunan Hukuka Aykırılıkların İtiraz Yolu İle İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Katılan Vekilinin Hükmün İçeriğine Yönelik İtirazının Kabulü Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Açıklanmayan ve Hukuken Varlık Kazanmamış Bulunan Hükmün İçeriğine Dahil Bulunan Hukuka Aykırılıkların İtiraz Yolu İle İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Katılan Vekilinin Hükmün İçeriğine Yönelik İtirazının Kabulüne Karar Verilerek Hükümde Vekalet Ücreti İle İlgili Düzeltme Yapılması Nedeniyle Kanun Yararına Bozma İsteminin Yerinde Olduğu )"
Y2.CD4.7.2011E. 2009/45444 K. 2011/15296"ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞANLAR ( Belediye Zabıtası Sanıkların İşledikleri Kasten Yaralama Suçu Yönünden 5237 SK. Md. 86/3-c-d'nin Hakaret Suçu Yönünden Md. 125/3-a'nın Uygulanmasının Tartışılması Gerektiği )
KASTEN YARALAMA VE HAKARET ( Belediye Zabıtası Sanıkların Özel Güvenlik Görevlilerini - 5237 SK. Md. 86/3-c-d ve 125/3-a'nın Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ KASTEN YARALAMA VE HAKARET ( Belediye Zabıtası Sanıklar - Kasten Yaralama Suçu Yönünden 5237 SK. Md. 86/3-c-d'nin Hakaret Suçu Yönünden Md. 125/3-a'nın Uygulanmasının Tartışılması Gerektiği )
HAKARET ( Sanıkların Suçu Birden Fazla Kişiye Karşı İşlemeleri - TCK. Md. 43'ün Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılmadan Md. 125'in Şikayetçi Sayısınca Uygulanmasının Bozmayı Gerektireceği )"

Y3.CD

Y3.CD9.11.2009E. 2009/14669 K. 2009/19719"MAĞDURUN GERÇEK KİMLİĞİ ( Emniyet Amirliğinde ve Devlet Hastanesinde Sahte İsim Kullanan Tetkik ve Tedaviyi Reddeden - İsmin Sahte Olduğu Belirtilerek İddianamenin Bu İsimle Düzenlenemeyeceği )
SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Mağdurun Emniyet Amirliğinde ve Devlet Hastanesinde Sahte İsim Kullanıp Tetkik ve Tedaviyi Reddetmesi - Mağdur Belirlenmeden Muayene ve Kesin Raporu Aldırılmadan İddianame Düzenlenemeyeceği )
İDDİANAMENİN İADESİ ( Mağdurun Gerçek Kimliği Tespit Edilmeden İddianame Düzenlenmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Mağdur Tetkik ve Tedaviyi Reddettiği İçin Dosyada Mevcut Geçici Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmadığı )"

Y4.CD

Y4.CD22.12.2009E. 2008/7470 K. 2009/21076"MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Hacizli Malı Başkasına Verme Ortadan Kaldırma Satma Rehnetme veya Adresine Gelinip İstenildiğinde Teslim Etmeme Gibi TCY.nın 289/1. Md.sinde Öngörülen Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunması Durumunda Suçun Oluşacağı )
TESLİM AMACI DIŞINDA TASARRUF ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Sanığın Hacizli Malı Başkasına Verme Ortadan Kaldırma Satma Rehnetme veya Adresine Gelinip İstenildiğinde Teslim Etmeme Gibi TCY.nın 289/1. Md.sinde Öngörülen Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunması Durumunda Suçun Oluşacağı )
YEDİEMİNİN MALI MUHAFAZA ETTİĞİ YERDE TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNMASI ( İncelenen Dosyada İcra Dairesince Sanığın Adresine Gelinerek Hacizli Malın İade Edilmesi veya Muhafaza Altına Alınması İçin Bir Başvurunun Yapılmaması Karşısında Hacizli Malların Satış Yerine Götürülmemesi Biçimindeki Eylem Suçun Maddi Öğesini Oluşturmadığı )"
Y4.CD24.2.2010E. 2010/1753 K. 2010/3239"BASIN YOLU İLE TEHDİT ( Re'sen Soruşturulması Ve Kovuşturulması Zorunlu Suçlarda Olduğu Gibi Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlarda da 2 Aylık Hak Düşürücü Dava Açma Süresi Geçerli Kılındığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Basın Yoluyla İşlenen Re'sen Soruşturulması ve Kovuşturulması Zorunlu Suçlarda Olduğu Gibi Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlarda da 2 Aylık Hak Düşürücü Dava Açma Süresinin Geçerli Kılındığı )
YASA YARARINA BOZMA ( Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlarda da 2 Aylık Hak Düşürücü Dava Açma Süresinin Geçerli Kılındığı - Tebliğnamede TCK 73. Maddesindeki 6 Aylık Genel Şikayet Süresi Geçmediği İçin Davanın Açılabileceğine İlişkin Görüş Hukuka Uygun Bulunmadığı )"
Y4.CD14.4.2010E. 2009/26773 K. 2010/6990"KASTEN YARALAMA VE TEHDİT ( Kusur Yeteneğinin Önemli Ölçüde Azaldığı Belirtilmesine Karşın Asliye Ceza Mahkemesinin Talimat Tutanaklarıyla İfadesinin Alınması Sırasında CYY.nın 150/2. Md. Uyarınca Zorunlu Müdafii Atanmayarak Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
ZORUNLU MÜDAFİ ( Kasten Yaralama ve Tehdit - Kusur Yeteneğinin Önemli Ölçüde Azaldığı Belirtilmesine Karşın Asliye Ceza Mahkemesinin Talimat Tutanaklarıyla İfadesinin Alınması Sırasında CYY.nın 150/2. Md. Uyarınca Zorunlu Müdafii Atanmayarak Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULU ( Yalnızca Fiilden Dolayı Uğranılan Maddi Zararlar Bakımından Aranması Gerektiği Gözetilmeksizin ve Yaralama Suçunda Yakınanın Maddi Bir Zararın ve Bu Yönde Bir İstemi Olup Olmadığının Sorulup Saptanması Gerektiği )
YARALAMA ( Zararın Giderilmesi Koşulunun Yalnızca Fiilden Dolayı Uğranılan Maddi Zararlar Bakımından Aranması Gerektiği Gözetilmeksizin ve Yaralama Suçunda Yakınanın Maddi Bir Zararın ve Bu Yönde Bir İstemi Olup Olmadığının Sorulup Saptanması Gerektiği )"
Y4.CD12.5.2010E. 2010/12125 K. 2010/9873"TAHKİKATI YANLIŞ YOLA SEVK ETMEK ( Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Kesinleştiği İleri Sürülemeyeceğinden Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir Hüküm Bulunmadığı )
SUÇLUYU KAYIRMA AMACIYLA SORUŞTURMAYI YANLIŞ YOLA YÖNLENDİRME ( Verilen Mahkumiyet Kararının Kesinleştiği İleri Sürülemeyeceğinden Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir Hüküm Bulunmadığı )
KANUN YARARINA BOZMA ( Tahkikatı Yanlış Yola Sevk Etmek - Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Kesinleştiği İleri Sürülemeyeceğinden Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir Hüküm Bulunmadığı )"
Y4.CD7.7.2010E. 2010/18150 K. 2010/13186"TEHDİT ( Katılanvekili İle Sanığa Mahkumiyet Kararına Karşı Başvurabilecekleri Temyiz Kanun Yolu Süresinin Ne Zaman Başlayacağını Açıkça Belirten Yeni Bir Tebligat Çıkarılarak Katılan ve Sanığın Kanun Yoluna Başvuru Hakkını Kullanmalarına Olanak Sağlanması Gerektiği )
KANUN YOLUNA BAŞVURU ( Tehdit - Katılanvekili İle Sanığa Mahkumiyet Kararına Karşı Başvurabilecekleri Temyiz Kanun Yolu Süresinin Ne Zaman Başlayacağını Açıkça Belirten Yeni Bir Tebligat Çıkarılması Gerektiği )
TEBLİGAT ( Katılanvekili İle Sanığa Mahkumiyet Kararına Karşı Başvurabilecekleri Temyiz Kanun Yolu Süresinin Ne Zaman Başlayacağını Açıkça Belirten Yeni Bir Tebligat Çıkarılarak Katılan ve Sanığın Kanun Yoluna Başvuru Hakkını Kullanmalarına Olanak Sağlanması Gerektiği )"
Y4.CD6.12.2010E. 2008/19214 K. 2010/2007"SİLAHLA TEHDİT ( Sanığın Mağdurun İşyerine Gelerek Mağdura "Çık Dışarı" Diye Bağırıp Tabanca İle Havaya ve İşyerine Doğru Yaklaşık On El Ateş Etme Eylemlerinden Dolayı En Ağır Cezayı Gerektiren "Silahla Tehdit" Suçundan Hüküm Kurulmasıyla Yetinilmesi Gerektiği )
KORKU VE PANİK YARATACAK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Tabanca İle Havaya ve İşyerine Doğru Yaklaşık On El Ateş Etme Eylemlerinden Dolayı TCY’nın "Fikri İçtima"yı Düzenleyen 44. Md. Gereğince En Ağır Cezayı Gerektiren "Silahla Tehdit" Suçundan Hüküm Kurulmasıyla Yetinilmesi Gerektiği )
HAVAYA ATEŞ ETME ( Sanığın Mağdurun İşyerine Gelerek Mağdura "Çık Dışarı" Diye Bağırıp Tabanca İle Havaya ve İşyerine Doğru Yaklaşık On El Ateş Etme Eylemlerinden Dolayı En Ağır Cezayı Gerektiren "Silahla Tehdit" Suçundan Hüküm Kurulmasıyla Yetinilmesi Gerektiği )
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Olayda Görevlilerin Haksız Bir Davranışı Olup Olmadığı Hususu Tartışılıp Sonucuna Göre Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
HAKSIZ TAHRİK ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Olayda Görevlilerin Haksız Bir Davranışı Olup Olmadığı Hususu Tartışılıp Sonucuna Göre Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y4.CD30.3.2011E. 2011/109 K. 2011/4220"TANIĞIN DİNLENMEMESİ ( Sanığın Kardeşi Olan Tanığın Dinlenmeden ve Yöntemince Dinlenilmesinden Vazgeçilmesine Karar da Verilmeden Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
MEMURA MUKAVEMET ( Ruhsatsız LPG İstasyonu İşletmek - İstasyonu Mühürlemek İsteyen Jandarmanın Sanığa Sinkaflı Küfür Ettiğine İlişkin İddia/765 SK. Md. 258/4'ün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
RUHSATSIZ LPG İSTASYONU İŞLETMEK ( İstasyonu Mühürlemek İsteyen Jandarmanın Sanığa Sinkaflı Küfür Ettiğine İlişkin İddia - 765 SK. Md. 258/4'ün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )"
Y4.CD13.4.2011E. 2011/101 K. 2011/4975"AVUKATIN MÜVEKKİLİNİN BİLGİSİ DIŞINDA ALACAĞI TEMLİK ETMESİ ( İcra Takibine Konu Alacağın Kısmen Temlik Edildiği - Temliğin İade Amaçlı Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Avukatın Müvekkilinin Bilgisi Dışında İcra Takibine Konu Alacağı Kısmen Temlik Ettiği - Temliğin İade Amaçlı Yapılıp Yapılmadığının Tespiti İçin İlgili Kişilerin Dinleneceği )"
Y4.CD8.6.2011E. 2009/9158 K. 2011/7942"TEHDİT SUÇU ( Sanığın Savunması Yöntemince Tartışılıp Reddedilmeden Yüklenen Suçu İşlediği Yolunda Somut Kanıtlar Gösterilmeden Yetersiz Gerekçe İle Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
YETERSİZ GEREKÇE İLE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Sanığın Savunmasının Yöntemince Tartışılıp Reddedilmemesi Yüklenen Suçu İşlediği Yolunda Somut Kanıtlar Gösterilmememesi - Tehdit Suçu )"

Y5.CD

Y5.CD23.9.2010E. 2006/5975 K. 2010/6857"SAHTECİLİK ( Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem İlgili Suçtan Hem de Sahtecilik Suçundan Dolayı Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi Gerektiği )
TAHSİLAT MAKBUZLARININ ALT VE ÜST NÜSHALARINDAKİ RAKAM VE İSİMLERİN FARKLI DÜZENLENMESİ ( Dip Koçanları Tahrif Ederek Okunamaz Hale Getirdiği - Söz Konusu Eylemlerin Sahtecilik Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN BİR BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMASI ( Halinde Hem İlgili Suçtan Hem de Sahtecilik Suçundan Dolayı Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi Gerektiği )"
Y5.CD17.1.2011E. 2010/9623 K. 2011/62"ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI ( Genel Ahlâk Yönünden Duruşmalar Kapalı Yapılsa Dahi Hüküm Açık Duruşmada Tefhim Edilmeli ve Bu Durum Duruşma Tutanağı ve Kararda Doğru Olarak Gösterilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Çocuğun Basit Cinsel İstismarı - Genel Ahlak Yönünden Duruşmalar Kapalı Yapılsa Dahi Hüküm Açık Duruşmada Tefhim Edilmesi Gerektiği )"
Y5.CD2.3.2011E. 2011/448 K. 2011/1554"NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Zeka Geriliği Nedeniyle Kendisine Karşı İşlenen Fiillerin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı )
ZEKA GERİLİĞİ OLAN MAĞDURE ( Nitelikli Cinsel İstismar - Mağdurenin İşlenen Fiillerin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı )
CEBİR KULLANMA ( Nitelikli Cinsel İstismar - Mağdurenin Hamile Kaldıktan Sonra Fiili Anlattığı/Kendisine Karşı Cebir Kullanıldığına İlişkin İddiasının Durumunu Çevresine Mazur Gösterme Düşüncesinden Kaynaklandığı )
CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURUNUN HAMİLE KALMASI ( Mağdurenin Hamile Kaldıktan Sonra Fiili Anlattığı - Kendisine Karşı Cebir Kullanıldığına İlişkin İddiasının Durumunu Çevresine Mazur Gösterme Düşüncesinden Kaynaklandığı )"
Y5.CD4.3.2011E. 2010/8689 K. 2011/1754"ÜVEY BABANIN CİNSEL İSTİSMAR SUÇU İŞLEMESİ ( Verilen Ceza 15 Yıla Ulaşsa veya Geçse Dahi Suçun Sonucunda Ruh Sağlığının Bozulmasından Dolayı Neticenin Ağırlığına Göre Tayin Edilen Cezanın Yirmi Yıla Kadar Artırılabileceği )
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI ( Üvey Baba Tarafından - Verilen Ceza 15 Yıla Ulaşsa veya Geçse Dahi Suçun Sonucunda Ruh Sağlığının Bozulması ve Suçun Zincirleme Şekilde İşlenmesinden Dolayı Cezanın Artırılabileceği )
SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Üvey Baba Tarafından Çocuğun İstismarı - Verilen Ceza 15 Yıla Ulaşsa veya Geçse Dahi Suçun Sonucunda Ruh Sağlığının Bozulması ve Suçun Zincirleme Şekilde İşlenmesinden Dolayı Cezanın Artırılmasının Olanaklı Olduğu )
MAĞDURUN RUH VEYA BEDEN SAĞLIĞININ BOZULMASI ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Verilen Ceza 15 Yılı Aşsa Dahi Hükmün Uygulama Dışı Bırakılamayacağı )"
Y5.CD10.3.2011E. 2011/480 K. 2011/1917"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI ( Kendini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı - Sanığın Cebir Tehdit veya Hile Kullandığına İlişkin Delil Bulunmadığının Gözetileceği )
KENDİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA OLAN KİŞİYE KARŞI NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI ( Sanığın Cebir Tehdit veya Hile Kullandığına İlişkin Delil Bulunmadığının Gözetileceği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Nitelikli Cinsel Saldırı - 5237 S.K. Md. 43 Uyarınca Yapılacak Artırımın Md. 102/5'in Tatbikinden Önce Bulunan Ceza Miktarı Üzerinden Yapılacağı )
MAĞDURUN BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ( Nitelikli Cinsel Saldırı - 5237 S.K. Md. 43 Uyarınca Yapılacak Artırımın Md. 102/5'in Tatbikinden Önce Bulunan Ceza Miktarı Üzerinden Yapılacağı )"
Y5.CD11.3.2011E. 2008/13425 K. 2011/1943"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE CİNSEL İLİŞKİ ( Suç Tarihinde Bu Suç Kapsamında Uzlaşmanın Mümkün Olduğunun Gözetileceği )
UZLAŞMA ( Reşit Olmayan Mağdureyle Cinsel İlişki - Suç Tarihinde Bu Suç Kapsamında Uzlaşmanın Mümkün Olduğunun Gözetileceği )
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR ( Reşit Olmayan Mağdureyle Cinsel İlişki - Bu Suçlarda Uzlaşma Yapılamayacağına İlişkin Kanun Değişikliğinden Önce Eylemin Gerçekleştirildiği/Uzlaşmaya Başvurulabileceği )"
Y5.CD21.3.2011E. 2011/1300 K. 2011/2126"EK İDDİANAMENİN OKUNMAMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlandığı - Hukuka Aykırı Olduğu )
SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMAMASI ( Ek İddianamenin de Okunmadığı - Hukuka Aykırı Olduğu )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Suç Tarihi İtibariyle Öncelikle Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı )
SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Sosyal İnceleme Raporu Alınmaması veya Alınmama Gerekçesinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI ( Sosyal İnceleme Raporu Alınmaması veya Alınmama Gerekçesinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Maddi Cebir ve Tehdidin Nelerden İbaret Olduğu ve Ne Şekilde Gerçekleştiğinin Karar Yerinde Tartışılacağı )
BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİNİ SAVUNAMAYACAK OLAN ÇOCUK ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Maddi Cebir ve Tehdidin Nelerden İbaret Olduğu ve Ne Şekilde Gerçekleştiğinin Karar Yerinde Tartışılacağı )"
Y5.CD24.3.2011E. 2011/1265 K. 2011/2251"ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI VE ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Yargılama Sırasında Öldüğünün Kesin Olarak Saptanması Gereği )
SANIĞIN YARGILAMA SIRASINDA ÖLMESİ ( Cinsel İstismar - Sanığın Yargılama Sırasında Öldüğünün Kesin Olarak Saptanması Gereği )"
Y5.CD29.3.2011E. 2011/569 K. 2011/2395"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI ( İşyerinde Konsomatris Olarak Çalışan Yakınanın Cebir Kullanıldığını İddia Ettiği - Fiilin Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenip İşlenmediği Hususunun Ayrıntılı Olarak Karar Yerinde Tartışılacağı )
NÜFUZUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Konsomatris Olarak Çalışan Yakınanın İşyerinde Cebir Kullanılarak Cinsel Saldırıya Uğradığı İddiası - Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenip İşlenmediği Hususunun Ayrıntılı Olarak Karar Yerinde Tartışılacağı )
CEBİRLE İŞLENEN CİNSEL SALDIRI ( Konsomatris Olarak Çalışan Yakınanın İşyerinde Cebir Kullanılarak Cinsel Saldırıya Uğradığı İddiası - Eylemin Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenip İşlenmediği Hususunun Karar Yerinde Gösterileceği )"
Y5.CD23.5.2011E. 2011/2970 K. 2011/4134"ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( Mağdurun Rızasıyla Anal Yoldan Organ Sokmak Suretiyle Gerçekleştirilen Cinsel İstismar Eylemlerinin Zincirleme Reşit Olmayanla Cinsel İlişkide Bulunma Suçunu Oluşturduğu )
RIZA ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Mağdurun Suç Tarihindeki Yaşına Göre TCK’nun 26. Md. Gereğince Rızanın Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Fiilini Hukuka Uygun Hale Getirdiği )
ZİNCİRLEME REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMA ( Mağdurun Rızasıyla Anal Yoldan Organ Sokmak Suretiyle Gerçekleştirilen Cinsel İstismar Eylemlerinin Zincirleme Reşit Olmayanla Cinsel İlişkide Bulunma Suçunu Oluşturduğu )
CİNSEL İSTİSMAR ( Çocuklara Yönelik - Tehditin Suçun Zor Unsurunu Oluşturabilmesi İçin Cinsel İstismara Uğraması Nedeniyle Uğrayacağı Zarardan Daha Önemli Bir Zarara Uğratılacağı Korkusunun Mağdur Üzerinde Oluşması ve Tehdite Maruz Kalanın İki Seçenekten Kendisine Daha Az Zarar Vereni Tercihe Zorlanması Gerektiği )"
Y5.CD26.5.2011E. 2011/2052 K. 2011/4386"SAHTECİLİK ( Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini Noter Kayıtlarına İntikal Ettirmeyip Yok Etmeye Çalışarak Parayı Uhdesinde Bırakan Sanığın İlgilisinin Müracaatı İle Ortaya Çıkan Eyleminin Sadece Nitelikli Zimmet Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini Noter Kayıtlarına İntikal Ettirmeyip Yok Etmeye Çalışarak Parayı Uhdesinde Bırakan Sanığın İlgilisinin Müracaatı İle Ortaya Çıkan Eylemde Suçun Oluştuğu )
HAK YOKSUNLUĞU ( Sanığın Eylemlerini Hakkını Kötüye Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirdiği Gözetilmeksizin Aynı Yasanın 53/5. Maddesi Gereğince 53/1. Maddesindeki Tüm Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"

Y6.CD

Y6.CD5.10.2010E. 2008/19123 K. 2010/15522"HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması ve Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması Gerektiği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması ve Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması Gerektiği )
CEZANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılma Koşullarının Bulunup Bulunmadığı Resen Değerlendirilecek ve Olumsuz Sonuca Ulaşıldığı Takdirde Cezanın Kişiselleştirilmesine İlişkin 5237 S. Yasanın 50 ve 51. Md. Yönünden Değerlendirme Yapılabileceği )"
Y6.CD2.3.2011E. 2010/22789 K. 2011/1982"YAĞMA ( Sanığın Suçu Diğer Sanıkla İşlediğine Dair Savunma Yaptığı/Yakınanın Kendisini 2 Kişinin Yağmaladığına İlişkin İfade Verdiği - 2. Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
ETKİN PİŞMALIK ( Yağma Sonucu Oluşan Zararın İddianamenin Kabul Edildiği Gün Giderildiği - Zararın Soruşturma Aşamasında Giderildiği Kabul Edilerek Cezadan İndirim Yapılacağı )
YAĞMA SONUCU OLUŞAN ZARARIN İDDİANAMENİN KABULÜ TARİHİNDE GİDERİLMESİ ( Zararın Soruşturma Aşamasında Giderildiği Kabul Edilerek Cezadan İndirim Yapılacağı )"
Y6.CD2.3.2011E. 2010/25061 K. 2011/2025"YAĞMA ( Sanığın Telefonu Dava Açılmadan Önce Sim Kartsız Kısmi Olarak İade Ettiği/Yakınanın Yargılamada Kısmi İadeye Razı Olmadığı Sonradan Sanıkla Uzlaştıklarını Belirttiği - Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermediğinin Açıkça Sorulacağı )
ZARARIN GİDERİLMESİ ( Yağmaya Konu Cep Telefonunu Sanığın Dava Açılmadan Önce Sim Kartsız Kısmi Olarak İade Ettiği - Yakınanın Kısmi İadeye Rıza Göstermesi Durumunda Cezadan 1/3 Oranından Daha Fazla İndirim Yapılacağı )
YAĞMAYA KONU EŞYANIN KISMEN İADESİ ( Yakınanın Yargılamada Kısmi İadeye Razı Olmadığı Sonradan Sanıkla Uzlaştıklarını Belirttiği - Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermediğinin Açıkça Sorulacağı )"
Y6.CD7.3.2011E. 2007/3229 K. 2011/2177"HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Sanığın Diğer Sanıklarla Birlikte İşyerinin Kilidini Açmaya Çalıştıkları Sırada İhbar Üzerine Polisin Geldiği - Sanıkların Olay Yerinden Kaçtığı Ancak Sonra Yakalandığı/Eylemin Suçu Oluşturduğu )
İŞYERİNİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN İHBAR ÜZERİNE YAKALANAN SANIKLAR ( Eylemin Hırsızlığa Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu - Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y6.CD13.4.2011E. 2011/1263 K. 2011/5245"YAĞMA ( Sanığın Bıçak Kullandığına İlişkin Kanıtlar Gösterilmeden Hüküm Kurulamayacağı - Sanığın Yağmaya Konu Eşyaları Arandığını Öğrendiği Gün ve İddianamenin Kabul Edildiği Gün İade Ettiği/Zararın Soruşturma Aşamasında Giderildiği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Yağma/Sanığın Yağmaya Konu Eşyaları Arandığını Öğrendiği Gün ve İddianamenin Kabul Edildiği Gün İade Ettiği - Zararın Soruşturma Aşamasında Giderildiği Kabul Edilerek Cezada İndirim Uygulanacağı )
ZARARIN SANIK TARAFINDAN GİDERİLMESİ ( Yağma/Sanığın Yağmaya Konu Eşyaları Arandığını Öğrendiği Gün ve İddianamenin Kabul Edildiği Gün İade Ettiği - Zararın Soruşturma Aşamasında Giderildiği Kabul Edilerek Cezada İndirim Uygulanacağı )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Yağma - Eski Hükümlülüklerine Konu Suçları İşlediği Tarihlerde 18 Yaşından Küçük Olduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )"
Y6.CD23.5.2011E. 2010/12917 K. 2011/7064"HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Ceza Yargılamasının ‘Vasıtasızlık’ ‘Aleniyetlik’ ve ‘Sözlülük’ İlkeleri Gereği Duruşma Açılarak Sanığın Hakkında Yapılan Yargılamadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( Hükmün Açıklanmasına Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Ceza Yargılamasının ‘Vasıtasızlık’ ‘Aleniyetlik’ ve ‘Sözlülük’ İlkeleri Gereği Duruşma Açılarak Sanığın Hakkında Yapılan Yargılamadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
ADİL YARGILAMA İLKESİ ( Hükmün Açıklanmasına Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Ceza Yargılamasının ‘Vasıtasızlık’ ‘Aleniyetlik’ ve ‘Sözlülük’ İlkeleri Gereği Duruşma Açılarak Sanığın Hakkında Yapılan Yargılamadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )"
Y6.CD30.5.2011E. 2010/29307 K. 2011/7794"YAĞMA ( Katılanları Silahla Tehdit Ederek Asıl Borçlu ve Ciranta Olarak Zorla Senet İmzalatmak - Her Katılandan Ayrı Ayrı Bedelin Tahsil Edilemeyeceği/Eylemin Tek Bir Suç Oluşturduğu )
SİLAHLA ZORLA SENET İMZALATMAK ( Asıl Borçlu ve Ciranta Olarak - Her Katılandan Ayrı Ayrı Bedelin Tahsil Edilemeyeceği Eylemin Tek Bir Suç Oluşturduğu/Yağma )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Sanığın Kendisinin Alt Soyları Üzerindeki Velayet Vesayet Veya Kayyımlık Yetkileri - Diğer Kişiler Üzerindeki Bu Yetkileri Açısından da Geçerli Olduğuna Karar Verilemeyeceği )"
Y6.CD22.6.2011E. 2011/9971 K. 2011/8636"YAĞMA ( Sanıkların Motosikletle Çantayı Aldıklarında Kulpundan Tutup 3-5 Metre Koşup Düşeceği Korkusuyla Bıraktığını İddia Eden Yakınan - Direncinin Kırılıp Kırılmadığı ve Dolayısıyla Yağma Suçuna İlişkin Kanıtları Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendireceği )
DİRENCİN KIRILIP KIRILMAMASI ( Dolayısıyla Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığını Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendireceği - Motosikletle Omzundaki Çanta Alındığında Kulpundan Tutup 3-5 Metre Koşup Düşeceği Korkusuyla Bıraktığını İddia Eden Yakınan )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Motosikletle Çantayı Aldıklarında Kulpundan Tutup 3-5 Metre Koşup Düşeceği Korkusuyla Bıraktığını İddia Eden Yakınan - Direncinin Kırılıp Kırılmadığı ve Dolayısıyla Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığını Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendireceği )"

Y7.CD

Y7.CD19.11.2008E. 2006/3115 K. 2008/21580"KAÇAKÇILIK ( Emsal İthalatları Yapan Kuruluşlardan Yeterli Derecede ve Konuya Işık Tutacak Nitelikte Fiyat Listeleri ve Bu Konuda Yapılan İthallerle İlgili Orijinal Fatura Örnekleri ve Sair İthal Belgelerine Ait Örnekler İstenilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suç Konusu Eşyanın Emsal İthalatlara Kıyasla Gerçek Değerinin Tespit Ettirilmesi ve İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Eşyanın Satış Bedeli Olan Yani İthal Karşılığı Gerçekte Ödenen veya Ödenecek Fiyat Olduğu Hususu da Gözetilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
EMSAL İTHALATLARI YAPAN KURULUŞLARDAN FİYAT LİSTESİ ALINACAĞI ( Yeterli Derecede ve Konuya Işık Tutacak Nitelikte Fiyat Listeleri ve Bu Konuda Yapılan İthallerle İlgili Orijinal Fatura Örnekleri ve Sair İthal Belgelerine Ait Örnekler İstenilmesi Gerektiği )"
Y7.CD16.2.2009E. 2006/736 K. 2009/2047"DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Kararın Kesinleşmesinden Sonra Nakil Eşyasının Zoralımı ve İadesi İstemiyle İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Evrak Üzerinde Verilen Karar İtiraza Tabi Olduğu )
NAKİL EŞYASININ ZORALIMI VE İADESİ ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Kararının Kesinleşmesinden Sonra İstemle İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Evrak Üzerinde Verilen Karar İtiraza Tabi Olduğu )
İTİRAZA TABİ KARAR ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Kararının Kesinleşmesinden Sonra Nakil Eşyasının Zoralımı ve İadesi İstemiyle İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Evrak Üzerinde Verilen Karar )
ZORALIM ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Kararının Kesinleşmesinden Sonra Nakil Eşyasının Zoralımı ve İadesi İstemiyle İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Evrak Üzerinde Verilen Karar İtiraza Tabi Olduğu )"
Y7.CD19.2.2009E. 2006/1614 K. 2009/2111"SATIŞ BELGESİ ALMADAN TÜTÜN MAMULÜ SATMAK VE BELGESİ OLMAYAN KİMSEYE SATIŞ YAPMAK ( Şeklindeki Eylemlerin 5728 S. Kanunla Yeniden Düzenlenip Yürürlüğe Girdiği 08.02.2008 Tarihine Kadar Müeyyidesiz Kaldığı )
TÜTÜN MAMULÜ SATMAK VE BELGESİ OLMAYAN KİMSEYE SATIŞ YAPMAK ( Satış Belgesi Almadan - Şeklindeki Eylemlerin 5728 S. Kanunla Yeniden Düzenlenip Yürürlüğe Girdiği 08.02.2008 Tarihine Kadar Müeyyidesiz Kaldığı )"
Y7.CD17.3.2009E. 2006/10536 K. 2009/3950"İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ticari Marka Lisansı Sözleşmesi - İhlal Halinde Ltd. Şti'ne Sadece İhbar Yükümlülüğünün Verilmesi 5846 S. Kanunun 52. Md. Anlamında Dava ve Şikayet Hakkı Tanımadığından Müdahale Talebinin Kabulü Gerektiği )
TİCARİ MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİ ( İhlal Halinde Ltd. Şti'ne Sadece İhbar Yükümlülüğünün Verilmesi 5846 S. Kanunun 52. Md. Anlamında Dava ve Şikayet Hakkı Tanımadığından Müdahale Talebinin Kabulü Gerektiği )
MÜDAHALE TALEBİ ( Ticari Marka Lisansı Sözleşmesi ile İhlal Halinde Ltd. Şti'ne Sadece İhbar Yükümlülüğünün Verilmesi 5846 S. Kanunun 52. Md. Anlamında Dava ve Şikayet Hakkı Tanımadığından Kabulü Gerektiği )"
Y7.CD23.3.2009E. 2006/9881 K. 2009/3766"KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Sigaralar Sanığın Kullandığı Araçla Nakli Sırasında Zaptedildiği - Her Malın Ekonomik Bir Değerinin de Bulunduğu Gözetilerek Yargılamaya Devamla Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Suça Konu Eşyanın Bir Kısmını Yakalanmadan Önce Elinden Çıkardığı ve Kalanını da Satmayı Düşündüğünü Açıkladığı - Her Malın Ekonomik Bir Değerinin de Bulunduğu Gözetilerek Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )"
Y7.CD26.3.2009E. 2006/9596 K. 2009/3605"SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanıklara Akaryakıt Satış Faturaları Düzenleyen Yetkililer Hakkında Açılan Dava veya Davaların Araştırılıp Gerekirse Birleştirilmeleri de Düşünülerek Sonucuna Göre Sübuta Erdiğinde Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunun Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sahte Fatura Düzenlenmesi - Sanıklara Akaryakıt Satış Faturaları Düzenleyen Yetkililer Hakkında Açılan Dava veya Davaların Araştırılıp Gerekirse Birleştirilmeleri de Düşünülerek Sonucuna Göre Sübuta Erdiğinde Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunun Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
KAÇAKÇILIK ( Sanıklara Akaryakıt Satış Faturaları Düzenleyen Yetkililer Hakkında Açılan Dava veya Davaların Araştırılıp Gerekirse Birleştirilmeleri de Düşünülerek Sonucuna Göre Sübuta Erdiğinde Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunun Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y7.CD2.4.2009E. 2006/10356 K. 2009/4134"AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI ( Sanık Akaryakıtı Benzin İstasyonundan Aldığını Belirtmiş Olup Yargılama Aşamasında Ltd. Şirketine Ait Faturayı İbraz Ettiği Cihetle Benzin İstasyonu İle Ltd. Şirketinin Aynı Şirket Olup Olmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Adı Geçen Firma Yetkilisi Dinlenip Sanığın Akaryakıtı Kendilerinden Alıp Almadığı Hususu Sorulup Sattığını Açıkladığı Takdirde İthale Kadar Zincirleme Menşe Araştırılmasının Tamamlanması Gerektiği )
KAÇAKÇILIK ( Sanık Savunmasında Suça Konu Akaryakıtı Benzin İstasyonundan Aldığını Belirtmiş Olup Yargılama Aşamasında Ltd. Şirketine Ait Faturayı İbraz Ettiği Cihetle Benzin İstasyonu İle Ltd. Şirketinin Aynı Şirket Olup Olmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )"
Y7.CD13.4.2009E. 2006/10711 K. 2009/4435"TEBLİGAT ( Kolayca Ulaşma ve Tebligatı Öğrenme Olanağını Kısıtlayan Resmi Gazete Yoluyla Yapılan İlanen Tebligatın Usulüne Uygun Bulunmadığı )
İLAN SURETİYLE TEBLİĞİN ŞEKLİ ( İlan Alakalının Ittılaına En Emin Bir Şekilde Vasıl Olacağı Umulan ve Varsa Ayrıca Tebliği Çıkaran Merciin Bulunduğu Yerde İntişar Eden Birer Gazetede Yapılacağı )
İLANEN TEBLİGAT ( Kolayca Ulaşma ve Tebligatı Öğrenme Olanağını Kısıtlayan Resmi Gazete Yoluyla Yapılan İlanen Tebligatın Usulüne Uygun Bulunmadığı )"
Y7.CD25.5.2009E. 2006/16800 K. 2009/6457"KAÇAKÇILIK ( Analiz Raporlarında Yazılı Değerlere Göre Numunelerin İnsan Sağlığına Zararlı Olup Olmadığı Tespit Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NUMUNELERİN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI OLUP OLMADIĞI ( Analiz Raporlarında Yazılı Değerlere Göre - Tespit Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y7.CD8.6.2009E. 2006/11707 K. 2009/7380"KAÇAK YAPI TESPİT TUTANAĞI ( Sanığın Arsa Zeminini Yükseltmesi Sonucu Toprak Altında Kalan Ahırın Üstüne Beton Kolonları Diktiği - Sanığın Eyleminin 1. Derece Doğal Sit Alanında Fiziki ve İnşai Müdahale Niteliğinde Bulunduğu ve Bu Haliyle Atılı Suçun Tüm Unsurlarının Oluştuğu )
SİT ALANINA FİZİKİ MÜDAHALE ( Kaçak Yapı - Sanığın Eyleminin 1. Derece Doğal Sit Alanında Fiziki ve İnşai Müdahale Niteliğinde Bulunduğu ve Bu Haliyle Atılı Suçun Tüm Unsurlarının Oluştuğu )"
Y7.CD17.6.2009E. 2006/8512 K. 2009/7620"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Küçükbaş Hayvanların CİF Değeri Konusunda Uzman Bilirkişiye Tesbit Ettirilerek ve Bunun Üzerinden Gümrük İdaresine Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması Gerektiği )
CİF DEĞER ( Dava Konusu Küçükbaş Hayvanların CİF Değeri Konusunda Uzman Bilirkişiye Tesbit Ettirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Küçükbaş Hayvanların CİF Değeri Konusunda Uzman Bilirkişiye Tesbit Ettirilerek ve Bunun Üzerinden Gümrük İdaresine Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması Gerektiği )"
Y7.CD18.6.2009E. 2008/17858 K. 2009/7271"ZİMMET ( Tediye Fişlerindeki İmzalar İle Ödemelere Konu Faturalardaki İmzalar ve Müşterilerin Kredi Kartı Başvuru Formu ve Sözleşmelerinde Yer Alan İmzaları Karşılaştırılmak Suretiyle Grafoloji Uzmanı Marifetiyle İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
İMZA KARŞILAŞTIRMASI ( Zimmet - Tediye Fişlerindeki İmzalar İle Ödemelere Konu Faturalardaki İmzalar ve Müşterilerin Kredi Kartı Başvuru Formu ve Sözleşmelerinde Yer Alan İmzaları Karşılaştırılmak Suretiyle Grafoloji Uzmanı Marifetiyle İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BASİT VE NİTELİKLİ ZİMMET ( Fiillerinin Ayırımında “Suçun Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlenmesi” Kriteri Kabul Edilerek “Bankayı Aldatıcılık” Unsurunun Kaldırıldığı )"
Y7.CD22.6.2009E. 2006/8064 K. 2009/7400"MARKA DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Yalnızca Bisküvi Ürününe İlişkin Olmasına ve Diğer Marka Haklarının Devredilmediğinin Anlaşılmasına Göre İhlale Konu Marka Üzerinde Hak Sahibi Olduğu Anlaşılan Şikayetçinin Dava Hakkının Bulunduğu )
DAVA HAKKI ( Marka Devir Sözleşmesinin Yalnızca Bisküvi Ürününe İlişkin Olmasına ve Diğer Marka Haklarının Devredilmediğinin Anlaşılmasına Göre İhlale Konu Marka Üzerinde Hak Sahibi Olduğu Anlaşılan Şikayetçinin Dava Hakkının Bulunduğu )
DÜŞME KARARI ( Marka Devir Sözleşmesinin Yalnızca Bisküvi Ürününe İlişkin Olmasına ve Diğer Marka Haklarının Devredilmediğinin Anlaşılmasına Göre İhlale Konu Marka Üzerinde Hak Sahibi Şikayetçinin Dava Hakkının Bulunduğundan Düşme Kararının Yerinde Olmadığı )"
Y7.CD25.6.2009E. 2007/4000 K. 2009/7645"HAFİF HAPİS VE HAFİF PARA CEZALARI ( Sanığın Eylemine Uygulanabilecek Müeyyide 5326 Sayılı Yasanın 24. Maddesi Uyarınca Mahkemece de Uygulanabilecek İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü )
İDARİ PARA CEZASI ( TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 7. Md. Uyarınca Sanığın Eylemine Uygulanabilecek Müeyyide 5326 S. Yasanın 24. Md. Uyarınca Mahkemece de Uygulanabilecek İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü )"
Y7.CD1.7.2009E. 2007/6360 K. 2009/7945"HAKSIZ MAL EDİNME ( İddianamedeki Suç Tarihinin C. Savcılığı ve Mahkeme Tarafından Haksız Malın Edinim Tarihi ve Bu Suça İlişkin Ek İddianamenin Düzenlendiği Tarihte 765 S. TCK.’nun 102/4 Md.sindeki 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
İDDİANAMEDEKİ SUÇ TARİHİ ( C. Savcılığı ve Mahkeme Tarafından Haksız Malın Edinim Tarihi ve Bu Suça İlişkin Ek İddianamenin Düzenlendiği Tarihte 765 S. TCK.’nun 102/4 Md.sindeki 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Mal Edinme - İddianamedeki Suç Tarihinin C. Savcılığı ve Mahkeme Tarafından Haksız Malın Edinim Tarihi ve Bu Suça İlişkin Ek İddianamenin Düzenlendiği Tarihte 765 S. TCK.’nun 102/4 Md.sindeki 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )"
Y7.CD24.12.2009E. 2007/4774 K. 2009/16072"İRSALİYE VE KARGO MAKBUZU ( Sanığın Bilgisine Başvurulup Numune Alınan Biberleri Nereden Aldığı Tespit Edilmek Suretiyle Biberlerin İmalat Satın Alma ve Numune Alma Tarihlerinin Karşılaştırılması Gerektiği )
ALFATOKSİN MADDESİ ( Sağlığa Zararlı Alfatoksin Maddesinin Koşullara Bağlı Olarak Kendiliğinden Oluşup Oluşmayacağı Araştırıldıktan Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Y7.CD1.12.2010E. 2010/6860 K. 2010/16393"EMNİYETİ SUİİSTİMAL ( Sanığın Mudilerin Kendileri Tarafından Önceden Verilen İmzalı Boş Tediye Fişlerini Onların Bilgi ve Talimatları Olmaksızın Doldurup Hesaplardan Para Çekmek Şeklindeki Eylemleri )
ZİMMET ( 5237 S. TCK'nın 52. Md.sindeki Esaslara Göre Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Nitelikli Zimmet Suçu Nedeni İle Oluşan Banka Zararının 3 Katına Çıkartılması Gerekirken Doğrudan Banka Zararının 3 Katı Tutarında Adli Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
İMZALI BOŞ TEDİYE FİŞLERİNİ İZİNSİZ DOLDURMA ( Emniyeti Suiistimal - Sanığın Mudilerin Kendileri Tarafından Önceden Verilen İmzalı Boş Tediye Fişlerini Onların Bilgi ve Talimatları Olmaksızın Doldurup Hesaplardan Para Çekmek Şeklindeki Eylemlerinin Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )"
Y7.CD10.3.2011E. 2011/379 K. 2011/2915"ZİMMET ( Bankacılık Kanunu Uyarınca Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Tayin Edilerek Gün Para Cezasının Takdir Edileceği - 5237 S.K. Uyarınca Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Zimmet Sebebiyle Oluşan Banka Zararının 3 Katına Çıkarılacağı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Zimmet/Bankacılık Kanunu Uyarınca Gün Para Cezasının Takdir Edileceği - 5237 S.K. Uyarınca Tayin Edilecek Adli Para Cezasının Banka Zararının 3 Katına Çıkarılması Gereği )
ADLİ PARA CEZASI ( Zimmet/Bankacılık Kanunu Uyarınca Gün Para Cezasının Takdir Edileceği - 5237 S.K. Uyarınca Tayin Edilecek Adli Para Cezasının Banka Zararının 3 Katına Çıkarılması Gereği )"
Y7.CD20.4.2011E. 2011/630 K. 2011/4895"BASİT ZİMMET ( Sanığın Tediye Fişi Düzenlemeden ya da Düzenlediği Fişleri Sonradan Yok Etmek Suretiyle Gerçekleştirdiği Eylemlerinin Basit Zimmet Olduğu )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Sanığın Tediye Fişinde Mudinin İmzasını Taklit Etmek Suretiyle Gerçekleştirdiği Eylemlerinin Nitelikli Zimmet Olduğunun Gözetileceği )
HİLELİ DAVRANIŞLARLA ZİMMETİN AÇIĞA ÇIKMAMASINI SAĞLAMA ( Sanığın Tediye Fişinde Mudinin İmzasını Taklit Etmek Suretiyle Gerçekleştirdiği Eylemlerinin Nitelikli Nitelikli Zimmet Olarak Kabul Edileceği )
TEDİYE FİŞİNDE MUDİNİN İMZASINI TAKLİT ETMEK ( Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlendiği - Nitelikli Zimmetin Oluştuğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlendiği/Nitelikli Zimmet - Adli Para Cezasının da Bu Fiiller Bakımından Banka Zararının Üç Katından Az Olmamak Üzere Belirleneceği )"

Y8.CD

Y8.CD9.2.2011E. 2011/1393 K. 2011/990"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Hak Yoksunluklarına Hükmedilemeyeceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Ertelenen Sanık Hakkında Hak Yoksunluklarına Hükmedilemeyeceği - 6136 S.K.'ya Aykırılık )
BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Hak Yoksunluklarına Hükmedilmemesi Gerektiği )"
Y8.CD29.3.2011E. 2011/2243 K. 2011/2531"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Savunmasında Silahı Sakladığı Yerden Alıp Satmak İçin Götürdüğü Sırada Yakalandığını Savunduğu/Silah Ticareti Yaptığına Dair Delil Bulunamadığı - Eylemin 6136 S.K. Md. 13/2 Kapsamında Değerlendirileceği )
SİLAH TİCARETİ ( Sanığın Savunmasında Silahı Sakladığı Yerden Alıp Satmak İçin Götürdüğü Sırada Yakalandığını Savunduğu - Silah Ticareti Yaptığına Dair Delil Bulunamadığının Gözetileceği )
6136 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Savunmasında Silahı Sakladığı Yerden Alıp Satmak İçin Götürdüğü Sırada Yakalandığını Savunduğu/Silah Ticareti Yaptığına Dair Delil Bulunamadığı - Eylemin 6136 S.K. Md. 13/2 Kapsamında Değerlendirileceği )"
Y8.CD30.3.2011E. 2011/2227 K. 2011/2592"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ruhsat Süresi Dolan Sanığa Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
RUHSAT YENİLENMESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Sanığa Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gereği )"
Y8.CD5.4.2011E. 2011/430 K. 2011/2763"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Satın Aldığı Silaha Ruhsat Çıkarmadığı - Silahı Satın Almaya Hak Kazanmış 3. Kişilere Devri İçin Sanığa Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Dikkate Alınacağı )
SİLAH İÇİN RUHSAT ÇIKARMAMA ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Sanığın Satın Aldığı Silaha Ruhsat Çıkarmadığı/Silahı Satın Almaya Hak Kazanmış 3. Kişilere Devri İçin Sanığa Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Gözetileceği )"
Y8.CD7.4.2011E. 2011/1332 K. 2011/2926"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Müştekiyi Aracına Bindirip İlçe Dışına Götürdüğü - Burada Hayati Tehlike Geçirmeksizin Katılanı Darp Ettiği/Darp Eyleminin Kasten Yaralama Olarak Ayrı Bir Suç Şeklinde Değerlendirilmeyeceği )
DARP ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Sanığın Müştekiyi Aracına Bindirip Götürdükten Sonra Darp Ettiği/Darpın 5237 S.K. Md. 109/2 Kapsamında Değerlendirileceği )
KASTEN YARALAMA ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma/Sanığın Müştekiyi Aracına Bindirip İlçe Dışına Götürdüğü - Burada Hayati Tehlike Geçirmeksizin Katılanı Darp Ettiği/Darp Eyleminin Kasten Yaralama Olarak Ayrı Bir Suç Şeklinde Değerlendirilmeyeceği )"

Y9.CD

Y9.CD22.6.2010E. 2009/13454 K. 2010/7469"BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARALAMA ( Sürücü Belgesiz Sanığın Meskun Mahalde Hızı ve Acemiliğiyle Hakimiyetini Kaybedip Karşı Şeride Geçerek Ağaca Motorsiklet İle Yayalara Çarpıp Sonra Evin Duvarına Çarparak Durması )
SÜRÜCÜ BELGESİZ SANIĞIN KAZA YAPMASI ( Meskun Mahalde Hızı ve Acemiliğiyle Hakimiyetini Kaybedip Karşı Şeride Geçerek Ağaca Motorsiklet İle Yayalara Çarpıp Sonra Evin Duvarına Çarparak Durması - Bilinçli Taksirin Oluştuğunun Gözetileceği )
TAKSİR ( Sürücü Belgesiz Sanığın Meskun Mahalde Hızı ve Acemiliğiyle Hakimiyetini Kaybedip Karşı Şeride Geçerek Ağaca Motorsiklet İle Yayalara Çarpıp Sonra Evin Duvarına Çarparak Durması - Bilinçli Taksirin Oluştuğu )"
Y9.CD11.11.2010E. 2008/20255 K. 2010/11697"TAKSİR ( Çift Yönlü Yolun Geçme Yasağı Olan Bölümünde Gerçekleşen ve Karşıdan Gelen Araçların Şeridine Geçerek Bir Kişinin Ölümüne ve Bir Kişinin de Ağır Yaralanmasına Neden Olan Sanığın Suçu Bilinçli Taksirle İşlediği - Cezasının Artırılması )
BİLİNÇLİ TAKSİR ( Sanığın Cezasının Artırılmasını Gerektireceği - Çift Yönlü Yolun Geçme Yasağı Olan Bölümünde Gerçekleşen ve Karşıdan Gelen Araçların Şeridine Geçerek Bir Kişinin Ölümüne ve Bir Kişinin de Ağır Yaralanmasına Neden Olduğu )"
Y9.CD11.11.2010E. 2009/21125 K. 2010/11703"BİLİNÇLİ TAKSİR ( Varlığı Durumunda Dahi 5237 S.K. Md. 89 Birinci Fıkra Kapsamına Giren Yaralama Suçlarının Şikayete Bağlı Olduğu - Mağdurun Kemik Kırığı Meydana Gelecek Şekilde Yaralanmasına Bilinçli Taksirle Sebebiyet Veren Sanığın Eyleminin 5237 S.K. Md. 89/1 ve 89/2-b'de Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞME ( Bilinçli Taksir/Yaralama - 5237 S.K. 89/1 ve 89/2-b Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu Halde Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 89/4. maddesinin Uygulanmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
YARALAMA ( Bilinçli Taksirin Varlığı - 5237 S.K. Md. 89 Birinci Fıkra Kapsamına Giren Yaralama Suçlarının Şikayete Bağlı Olduğu )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Bilinçli Taksir de Söz Konusu Olsa 5237 S.K. Md. 89/1 Kapsamına Giren Yaralama Suçlarının Şikayete Bağlı Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Bilinçli Taksir/Yaralama - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5728 S.K. Md. 562 İle değişik CMK'nın 231. Maddesi/Suçun Niteliği Hükmolunan Cezanın Türü Gözetilip Dosyadaki Adli Sicil Kaydı da Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdirinin Zorunluluğu )"
Y9.CD2.3.2011E. 2009/5092 K. 2011/1450"ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( Katılanın Temyiz Aşamasında Şikayetten Vazgeçtiği - Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Katılanın Temyiz Aşamasında Şikayetten Vazgeçtiği - Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )"

Y10.CD

Y10.CD11.7.2011E. 2011/7045 K. 2011/19713"SANIĞIN BAŞKA KİMLİKLE YARGILANMASI ( Sanık ve Eylem Aynı Olduğu Halde Yargılanmanın Yenilenmesi Yargılaması Sonucu Kurulan Yeni Hükümde Daha Fazla Cezaya Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Sanığın Başka Kimlikle Yargılanması - Kurulan Yeni Hükümde Daha Fazla Cezaya Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı/Sanık ve Eylemin Aynı Olduğu )
SANIK VE EYLEMİN AYNI OLMASI ( Sanığın Başka Kimlikle Yargılanması - Yargılanmanın Yenilenmesi Yargılaması Sonucu Kurulan Yeni Hükümde Daha Fazla Cezaya Hükmedilemeyeceği )"

Y11.CD

Y11.CD22.6.2010E. 2009/19649 K. 2010/7097"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASINA İTİRAZ ( İtiraz Merciince Suça ve Sanığa İlişkin Objektif Uygulama Koşullarının Olup Olmadığı ile Sınırlı İnceleme Yapılması Gerektiği )
OBJEKTİF UYGULAMA KOŞULLARI ( Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına İtiraz Üzerine İtiraz Merciince Suça ve Sanığa İlişkin Objektif Uygulama Koşullarının Olup Olmadığı ile Sınırlı İnceleme Yapılması Gerektiği )"
Y11.CD22.6.2010E. 2009/20982 K. 2010/7100"RESMİ BELGELERİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN ( Yerleşim Yeri Adreslerinin Tutulmasında Kişilerin Yazılı Beyanı Esas Alındığı - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği/ Söz Konusu Eylemin Yaptırımının İdari Para Cezası Olduğu )
YERLEŞİM YERİ ADRESLERİNİN TUTULMASI ( Kişilerin Yazılı Beyanının Esas Alındığı - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği/ Söz Konusu Eylemin Yaptırımının İdari Para Cezası Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Resmi Belgelerin Düzenlenmesinde Yalan Beyan - Yerleşim Yeri Adreslerinin Tutulmasında Kişilerin Yazılı Beyanı Esas Alındığı - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği/ Söz Konusu Eylemin Yaptırımının İdari Para Cezası Olduğu )
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Resmi Belgelerin Düzenlenmesinde Yalan Beyan - Yerleşim Yeri Adreslerinin Tutulmasında Kişilerin Yazılı Beyanı Esas Alındığı - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği/Söz Konusu Eylemin Yaptırımının İdari Para Cezası Olduğu )"
Y11.CD14.10.2010E. 2009/22925 K. 2010/11207"KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI ( Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Hükmün Düzenleme Amacı ve Düzenleniş Biçimi İle Korunan Hukuki Menfaat Gözetildiğinde Kartları Düzenleyip Veren Banka Sayısınca Oluşacağı )
KREDİ KARTININ BİRDEN FAZLA KULLANIMI ( Kredi Kartlarının Hangi Banka/Bankalarca Düzenlendiği de Araştırılıp Aynı Bankaya Ait Banka ve Kredi Kartının Birden Fazla Kullanılması Eyleminde İse Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Kredi Kartı Dolandırıcılığı - Kredi Kartlarının Hangi Banka/Bankalarca Düzenlendiği de Araştırılıp Aynı Bankaya Ait Banka ve Kredi Kartının Birden Fazla Kullanılması Eyleminde İse Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU ( Hükmün Düzenleme Amacı ve Düzenleniş Biçimi İle Korunan Hukuki Menfaat Gözetildiğinde Kartları Düzenleyip Veren Banka Sayısınca Suçun Oluşacağı )"
Y11.CD22.10.2010E. 2010/7625 K. 2010/11668"BANKA VEYA KREDİ KURUMLARINI ARAÇ OLARAK KULLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( İhbar Üzerine veya Başka Bir Suretle Bir Suçun İşlendiği İzlenimini Veren Bir Hali Öğrenen C. Savcısı Kamu Davası Açılmasına Yer Olup Olmadığına Karar Vermek Üzere Hemen İşin Gerçeğini Araştırmaya Başlamak Zorunda Olduğu )
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ( Kanuna Uygun Soruşturma Yapmaksızın Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karara Yapılan İtiraz Kabul Edilmesi Gerektiği - Şüphelilerden Birinin Savunmasının Tespiti Dışında Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verildiğinden İtirazın Kabulü Gerektiği )
KAMU DAVASI AÇMA ( Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık -İhbar Üzerine veya Başka Bir Suretle Bir Suçun İşlendiği İzlenimini Veren Bir Hali Öğrenen C. Savcısı Kamu Davası Açılmasına Yer Olup Olmadığına Karar Vermek Üzere Hemen İşin Gerçeğini Araştırmaya Başlamak Zorunda Olduğu )"
Y11.CD4.11.2010E. 2008/1324 K. 2010/12244"SAHTE FATURA ( Tanzim Olunan Vergi Tekniği Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Anılan Raporlarla İlgili Olarak Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairelerinden Araştırılması Gerektiği )
MAL VE PARA AKIŞINI GÖSTEREN SEVK VE TAŞIMA İRSALİYELERİ ( Teslim ve Tesellüm Belgeleri Bedelinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeterliliği Olan Şirket Banka Hesapları ve Kasa Mevcuduyla Uyumlu Geçerli Belgeler ve Faturaları Düzenleyene Yeterli Mal Girişi veya Üretimi Olup Olmadığı Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sahte Fatura - Tanzim Olunan Vergi Tekniği Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Anılan Raporlarla İlgili Olarak Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairelerinden Araştırılması Gerektiği )"
Y11.CD8.11.2010E. 2010/14415 K. 2010/12674"DOLANDIRICILIK ( Suçun Oluşabilmesi İçin Failin Hileli Hareketlerle Mağdurun İradesini Fesada Uğratarak Malın Kendisine Teslimini Sağlamak Suretiyle Haksız Çıkar Elde Etmesi Gerektiği
HIRSIZLIK ( Menkul Bir Malın Sahibinin Rızası Dışında Alınması ve Malın Failin Egemenlik Alanına Geçmesinde Fesada Uğratılmış da Olsa Mağdurun Rıza ve Bilgisinin Olmaması Gerektiği )
DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLEREK HAKSIZ YARAR SAĞLANMASI ( TCK’nun 158/1-A Md.sindeki Suçun Oluşabilmesi İçin Gerektiği )
YALAN SÖYLEME ( Ziynet Eşyası ve Paranın Dua Okunmasına Engel Olacağı ya da Sevabını Azaltacağı Yönünde Her Hangi Bir Dini Kuralın Bulunmaması Nedeniyle Sanıkların Şikayetçi ve Mağdurlara Yönelik Söyledikleri Sözlerin Basit Yalan Niteliğinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
Y11.CD2.12.2010E. 2008/13181 K. 2010/13857"ÇEKTE SAHTECİLİK ( Aynı Anda İşlenen Eylemlerde Zincirleme Suça İlişkin Hükümlerin Uygulanma Olanağının Bulunmaması Karşısında Sanıklardan Aldıkları Mal Karşılığında Aynı Anda Gönderdikleri Üç Adet Çekte Sahtecilik Eyleminde 5237 S. Yasanın Zincirleme Suça İlişkin Hükmünün Uygulanamayacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( İlişkin Hükümlerin Uygulanma Olanağının Bulunmaması Karşısında Sanıklardan Aldıkları Mal Karşılığında Aynı Anda Gönderdikleri Üç Adet Çekte Sahtecilik Eyleminde 5237 S. Yasanın Zincirleme Suça İlişkin Hükmünün Uygulanamayacağı )
ADLİ SİCİL ÖZETİNDE YER ALAN CEZALARIN SİLİNME KOŞULLARI ( Araştırılarak Sonucuna Göre 5237 S. TCK’nun 7/2. Md. Gözetilerek 5728 S. Yasanın 562. Md. İle Değişik CMK’nun 231. Md. Uyarınca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının" Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanıkların Adli Sicil Özetinde Yer Alan Cezaların Silinme Koşulları Araştırılarak Sonucuna Göre 5237 S. TCK’nun 7/2. Md. Gözetilerek 5728 S. Yasanın 562. Md. İle Değişik CMK’nun 231. Md. Uyarınca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının" Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y11.CD18.1.2011E. 2010/9912 K. 2011/91"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Dolandırıcılık Suçunun Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezası Olarak Düzenlendiği - Adli Para Cezası Hesaplanırken Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırım ve İndirimler Gün Üzerinden Yapılacağı )
ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Dolandırıcılık Suçunun Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezası Olarak Düzenlendiği/Adli Para Cezası Hesaplanırken Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırım ve İndirimler Gün Üzerinden Yapılacağı )"
Y11.CD28.3.2011E. 2011/867 K. 2011/1725"OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Kaçak Olarak Yurtdışından Getirdiği Otomobili Satan Diğer Sanığın Yasal Olmayan Yöntemlerle Aracın İthal Edildiğini Bilip Bilmediğinin Araştırılacağı )
KAÇAK OTOMOBİLİ SATMAK ( Sanığın Yasal Olmayan Yöntemlerle Aracın İthal Edildiğini Bilip Bilmediğinin Araştırılacağı )"
Y11.CD31.3.2011E. 2011/140 K. 2011/1761"KATILANIN BANKA HESABINDA BULUNAN PARANIN INTERNET BANKACILIĞI İLE BAŞKA HESABA AKTARILMASI ( Aktarıldıktan Sonra Sanığın Banka Kartı İle Parayı Çektiği - Eylemin Bilişim Sisteminin Kullanılması Sureti İle Hırsızlık Olduğunun Kabulü Gereği )
BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK ( Katılanın Banka Hesabındaki Paranın Internet Bankacılığı Yolu İle Sanığın Hesabına Aktarıldığı/Banka Kartı İle Paranın Çekildiği - Suçun Oluştuğu )
HIRSIZLIK ( Katılanın Banka Hesabındaki Paranın Internet Bankacılığı Yolu İle Sanığın Hesabına Aktarıldığı/Banka Kartı İle Paranın Çekildiği - Bilişim Sisteminin Kullanılması Sureti İle Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )"
Y11.CD4.4.2011E. 2011/2454 K. 2011/1815"HAYALİ KİŞİLERİ BORÇLU GÖSTERMEK SURETİYLE SENET DÜZENLEMEK ( Senetlerin Bankadan Alınan Krediye Teminat Olarak Aynı Anda Verildiği - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu/Zincirleme Suç Hükümlerinin Oluşmayacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Hayali Kişileri Borçlu Göstermek Suretiyle Senet Düzenlemek - Senetlerin Bankadan Alınan Krediye Teminat Olarak Aynı Anda Verildiği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Oluşmayacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Hayali Kişileri Borçlu Göstermek Suretiyle Senet Düzenlemek/Senetlerin Bankadan Alınan Krediye Teminat Olarak Aynı Anda Verildiği - Suçun Oluştuğu )"
Y11.CD13.4.2011E. 2011/1893 K. 2011/1991"GERÇEK BİR BORCU BELGELEMEK AMACIYLA BELGEDE SAHTECİLİK ( Şirket Ortağı Sanığın Bonoyu Şirketin Borcu İçin Kendisinin Yetkili Olduğunu Düşünerek İmzalayıp Verdiğini Savunduğu - Bu Hususun Araştırılacağı )
SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Şirket Ortağı Sanığın Bonoyu Şirketin Borcu İçin Kendisinin Yetkili Olduğunu Düşünerek İmzalayıp Verdiğini Savunduğu - Gerçek Bir Borcu Belgelemek Amacıyla Belgede Sahtecilik Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )"
Y11.CD14.4.2011E. 2011/108 K. 2011/2049"HİZMET NEDENİYLE GÖREVİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yakınanın Davaya Katılma İstemini Ortaya Koyduğu - Davaya Katılma İsteminin Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı/Katılım Talebine İlişkin Karar Verileceği )
DAVAYA KATILMA ( Yakınanın Davaya Katılma İsteminin Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı - Bu Konuda Hüküm Kurulacağı )"
Y11.CD24.6.2011E. 2010/10806 K. 2011/2783"KARŞILIKSIZ YARARLANMA ( Sanığın Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV. A.Ş.ne Ait Kablolu Yayından Abone Olmadan Kaçak Bağlantı Yaparak Faydalanması Eyleminin 5237 S.K'nun 163/2. Md. Kapsamında Kaldığının Dikkate Alınması Gerektiği )
KABLOLU YAYINDAN ABONE OLMADAN KAÇAK BAĞLANTI YAPARAK FAYDALANMA ( Karşılıksız Yararlanma - Sanığın Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV. A.Ş.ne Ait Kablolu Yayından Abone Olmadan Kaçak Bağlantı Yaparak Faydalanması Eyleminin 5237 S.K'nun 163/2. Md. Kapsamında Kaldığının Dikkate Alınması Gerektiği )
DENETİM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Sanık Hakkında Verilen 1 Ay 20 Gün Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ertelenmiş Olmasına Nazaran 5237 S.K'nun 51/3. Md. Uyarınca Denetim Süresi Belirlenmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinde İsabet Görülmediği )"

IDDGK

IDDGK21.11.2008E. 2008/1196 "AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olduklarını Bildirir Belgenin veya Meslek Odası Kimlik Kartının Mesul Müdür Tarafından Onaylı Bir Örneğinin Eklenmesi Gerektiği )
MESLEK KURULUŞUNA KAYITLI OLDUKLARINI BİLDİRİR BELGE ( Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik - Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olduklarını Bildirir Belgenin veya Meslek Odası Kimlik Kartının Mesul Müdür Tarafından Onaylı Bir Örneğinin Eklenmesi Gerektiği )
TABİP ODASI KAYDI ( Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ekinde Yer Alan Ruhsat İçin Gereken Belgelerin Düzenlendiği Ek-1/A 1. Bölüm 11. Md. İle 2. Bölüm 11. ve 12. Md.lerinde de Tabip Odasına Kayıt Olunduğuna İlişkin Belgeye Yer Verilmemesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK18.12.2008E. 2005/2496 K. 2008/2295"ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMASI ( Kısmen de Olsa Davacı ve Müdahilin İstemleri Karşılanmış ve Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulduğu Tarihteki Yasal Düzenleme Esas Alınarak Verilen Daire Kararını Hukuken Sakatlayacak Nitelikte Görülmediği )
ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ ( Organize Sanayi Bölgeleri İle İlgili Düzenleme Yapılması - Kısmen de Olsa Davacı ve Müdahilin İstemleri Karşılanmış ve Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulduğu Tarihteki Yasal Düzenleme Esas Alınarak Verilen Daire Kararını Hukuken Sakatlayacak Nitelikte Görülmediği )"
IDDGK23.12.2010E. 2010/909 K. 2010/2523"HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI ZİYARET EDEBİLECEK KİŞİLER ( Açık ve Kapalı Görüş Ayrımı Yapılmaksızın Sayılmış Olması ve Aynı Maddenin 3. Fıkrasıyla Adalet Bakanlığına Tanınan Düzenleme Yetkisinin Ziyaretçileri Belirlemeyi İçermemesi Karşısında Yasa Maddesini Sınırlandıran Yönetmeliğin Dava Konusu Maddesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ EĞİTİM PROGRAMLARI ( Adalet Bakanlığına Tanınan Düzenleme Yetkisinin Ziyaretçileri Belirlemeyi İçermemesi Karşısında Yasa Maddesini Sınırlandıran Yönetmeliğin Dava Konusu Maddesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
HÜKÜMLÜYÜ ZİYARET ( Hükümlü ve Tutukluları Ziyaret Edebilecek Kişiler - Açık ve Kapalı Görüş Ayrımı Yapılmaksızın Sayılmış Olması ve Aynı Md.nin 3. Fıkrasıyla Adalet Bakanlığına Tanınan Düzenleme Yetkisinin Ziyaretçileri Belirlemeyi İçermemesi Karşısında Yasa Maddesini Sınırlandıran Yönetmeliğin Dava Konusu Maddesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"

VDDGK

VDDGK15.5.2009E. 2008/638 K. 2009/207"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI ( Faaliyetini Yürüttüğü Ankara'dan Temini Ekonomik ve Ticari Gereklere Daha Uygun Olan Emtianın Gerçekten Teslim Alındığı ve Bedelinin Nakden Ödendiği Yolundaki İddiayı Kanıtlama Yükünün Davacıya Ait Olduğu )
KANIT YÜKÜ ( Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması - Faaliyetini Yürüttüğü Ankara'dan Temini Ekonomik ve Ticari Gereklere Daha Uygun Olan Emtianın Gerçekten Teslim Alındığı ve Bedelinin Nakden Ödendiği Yolundaki İddiayı Kanıtlama Yükünün Davacıya Ait Olduğu )
EMTİANIN GERÇEKTEN TESLİM ALINDIĞI VE BEDELİNİN NAKDEN ÖDENDİĞİ YOLUNDAKİ İDDİA ( Kanıtlama Yükünün Davacıya Ait Olduğu - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Kaldırılması İstemi - Faaliyetini Yürüttüğü Ankara'dan Temini Ekonomik ve Ticari Gereklere Daha Uygun Olan Emtianın Gerçekten Teslim Alındığı ve Bedelinin Nakden Ödendiği Yolundaki İddiayı Kanıtlama Yükünün Davacıya Ait Olduğu )"

D2.D

D2.D30.4.2007E. 2007/1198 "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİĞİ ( 18. Madde ile Getirilen Düzenlemenin Soruşturma Emrini Veren ve Adına Soruşturma Yapılan Yönetsel Makamları Soruşturma Raporlarında Yer Alan Yönetsel Tekliflerle Bağlı Kılan Bir Diğer İfadeyle Bağlı Yetki İçine Sokan Bir Düzenleme Niteliğinde Olduğu )
YÖNETSEL TEKLİF ( Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği - Getirilen Düzenlemenin Soruşturma Emrini Veren ve Adına Soruşturma Yapılan Yönetsel Makamları Soruşturma Raporlarında Yer Alan Yönetsel Tekliflerle Bağlı Kılan Bir Diğer İfadeyle Bağlı Yetki İçine Sokan Bir Düzenleme Niteliğinde Olduğu )"
D2.D8.6.2007E. 2006/3897 "ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİ ( Soruşturma Sonucu Subuta Eren Hususlar Nedeniyle Anılan Yönetmeliğin Tanıdığı Takdir Yetkisi İçerisinde Yöneticilik Görevinden Alınarak Öğretmen Olarak Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA ( Okul Kantininin Kiraya Verilmesi İçin Yapılan İhalede Mevzuata Aykırı Davranan Müdür - Yöneticilik Görevinden Alınarak Öğretmen Olarak Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Okul Kantininin Kiraya Verilmesi İçin Yapılan İhalede Mevzuata Aykırı Davrandığı Tesbit Edilen Müdür - Yöneticilik Görevinden Alınarak Öğretmen Olarak Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D2.D27.8.2007E. 2007/1044 "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ( Anadolu Öğretmen Liselerinin Beden Eğitimi Alan Öğretmenliğine İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanabilme Olanağı Tanınmışken Aynı Durum Anadolu Öğretmen Liselerinin Beden Eğitimi Alan Öğretmenlerine Tanınmadığı )
ATAMA İŞLEMİ ( Atanan Spor Liselerinin Beden Eğitimi Alan Öğretmenlerine Yazılı ve Mülakattan Oluşan Seçme Sınavı Sonucuna Göre Atanılabilen Anadolu Öğretmen Liselerinin Beden Eğitimi Alan Öğretmenliğine İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanabilme Olanağı Tanındığı )
İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANABİLME OLANAĞI ( Yazılı Sınav Sonucuna Göre Atanan Anadolu Liselerinin Tüm Alan Öğretmenleri Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik/Resim İş/Görsel Sanatlar Alan Öğretmenleri Dışında Kalan Alan Öğretmenleri ve Anadolu Meslek Liselerinin Tüm Alan Öğretmenlerine Tanınmadığı )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( 20. Md.sinin 6. Bendinde Öngörülen Sistematik Düzenlemeye Aykırı Biçimde Sınırlama Getiren Yapısıyla ve de Kendi İçinde Taşıdığı Çelişkili Yaklaşımla Hukuka Uygun Olmayan Bir Düzenleme Niteliğinde Olduğu )"
D2.D27.8.2007E. 2007/2076 "ATAMA İŞLEMLERİ ( Yönetmeliğin Yayımlandığı Tarihten İtibaren Gerçekleştirilen ve Hukuksal Dayanağı Bulunmayan Atama İşlemlerinin Geri Alınmasını Sağlayacak Bir Hukuksal Etkiye Sahip Olmadığı )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİĞİ ( Yayımlandığı Tarihten İtibaren Gerçekleştirilen ve Hukuksal Dayanağı Bulunmayan Atama İşlemlerinin Geri Alınmasını Sağlayacak Bir Hukuksal Etkiye Sahip Olmadığı )"
D2.D20.5.2008E. 2008/666 "İLKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ REHBER ÖĞRETMEN NORM KADROSUNUN TESPİTİ ( Kullanılan Temel Kriter Durumundaki Öğrenci Sayısının Hesabında Okul Öncesi İle 1., 2., 3., 4. ve 5. Sınıf Öğrenci Sayılarının Dikkate Alınmaması Sonucunu Doğuran Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
REHBER ÖĞRETMEN NORM KADROSUNUN TESPİTİ ( İlköğretim Kurumlarındaki - Kullanılan Temel Kriter Durumundaki Öğrenci Sayısının Hesabında Okul Öncesi İle 1., 2., 3., 4. ve 5. Sınıf Öğrenci Sayılarının Dikkate Alınmaması Sonucunu Doğuran Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 5. Maddesinde Belirlenen "Okul ve Kurumlarda Yönetim Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Gerekli ve Yeterli Personelce Yürütülmesinin Gerekliliği" Yolundaki Temel İlkeye Aykırılık Oluşturduğu )"
D2.D21.5.2008E. 2008/514 "REHBER ÖĞRETMENLER ( Yürüttüğü Kamu Hizmetinin Niteliği Gözönüne Alındığında Uyuşmazlık Konusu Genelgenin 2. Md.sinin Rehber Öğretmenlere İlişkin Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
OKUL PANSİYONU ÖĞRETMENLERİ ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10. Md.sinde Belleticilerin Okulun Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri ve Branş Öğretmenleri Arasından Görevlendirilebileceği - Rehber Öğretmenler Bu Kapsamda Sayılmadığı )
BELLETİCİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10. Md.sinde Belleticilerin Okulun Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri ve Branş Öğretmenleri Arasından Görevlendirilebileceği - Rehber Öğretmenler Bu Kapsamda Sayılmadığı )"
D2.D25.7.2008E. 2008/1140 "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( Son İki Yılda Üst Üste Olumsuz Sicil Almış Olanların Hizmetin Gereği Olarak Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Sonrasında Bu Durumdaki Öğretmenlerin Aradan Üç Yıl Geçtikten Sonra Eski Görev Yerlerine Dönme İsteğinde Bulunabilmeleri Başkaca Herhangi Bir Koşula Bağlanmadığı )
HİZMETİN GEREĞİ OLARAK YAPILACAK YER DEĞİŞTİRMELER ( Öğretmenlerden Haklarında Yapılan Soruşturma Sonucunda Görev Yerinin Değiştirilmesi Uygun Görülenlerin Son İki Yılda Üst Üste Olumsuz Sicil Almış Olanların Aradan Üç Yıl Geçtikten Sonra Eski Görev Yerlerine Dönme İsteğinde Bulunabilmeleri Başkaca Herhangi Bir Koşula Bağlanmadığı )"

D5.D

D5.D26.3.2007E. 2006/3315 "ÜST GÖREVLERE YÜKSELME ( Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde Üst Görevlere Atanmak İçin Nesnel Bir Seçim Yöntemi Olan Yazılı Sınav Dışında Yargı Denetimine Kapalı İçeriği Kapsamı Değerlendirme Esasları Belirsiz Olan "Sözlü Sınav" Öngörülmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
SÖZLÜ SINAV ( Üst Görevlere Atanmak İçin Nesnel Bir Seçim Yöntemi Olan Yazılı Sınav Dışında Yargı Denetimine Kapalı İçeriği Kapsamı Değerlendirme Esasları Belirsiz Olan "Sözlü Sınav" Öngörülmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
GÖREVDE YÜKSELME ( Kamu Hizmetinin Gereği ve Kamu Yararı Uyarınca Görevlendirilen Kamu Görevlisinin Görevde Yükselme Eğitimine ve Sınavlara Alınmaması ve Dolayısıyla Görevde Yükselme Hakkından Yoksun Bırakılması Sonucunu Doğuracak Olan Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D5.D4.5.2007E. 2006/3949 "AYLIKTAN KESME VEYA KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA CEZASI VERİLENLER ( Valilik Büyükelçilik Müsteşar Müsteşar Yardımcılığı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı Görevlerine Atanamayacakları Öngörüldüğü )
DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK KOŞULU ( Yasa'nın 132. Md.sinin 4. Fıkrasında Sayılanlar Dışındaki Görevlere Yapılacak Atamalar İçin de Geçerli Sayılarak Yasa İle Getirilen Düzenleme Adı Geçen Yönetmelik İle Genişletildiği - Aylıktan Kesme veya Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası Verilenler )"
D5.D2.7.2008E. 2008/1229 "TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ( 7. Md.sinin ( D ) Bendinin Belirtilen Nedenlerle Hukuka Aykırı Olduğu - Kurulmuş Olan Söz Konusu Atama İşleminin de Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
ATAMA İŞLEMİ ( TEİAŞ Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği - 7. Md.sinin ( D ) Bendinin Belirtilen Nedenlerle Hukuka Aykırı Olduğu/Kurulmuş Olan Söz Konusu Atama İşleminin de Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ( 7. Md.sinin ( D ) Bendinin Belirtilen Nedenlerle Hukuka Aykırı Olduğu - Kurulmuş Olan Söz Konusu Atama İşleminin de Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )"

D6.D

D6.D14.12.2007E. 2007/6000 "AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ( Bakanlığa Sunulan Ambalaj Atığı Yönetim Planı Doğrultusunda Belirlenen Toplama Sistemine Uygun Olarak Biriktirmek ve Belediyenin Sistemine Vermekle Yükümlü Tutulmalarının Dayanağı Yasa Maddelerine ve Anayasaya Bir Aykırılık Bulunmadığı )
AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM PLANI ( Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - Bakanlığa Sunulan Ambalaj Atığı Yönetim Planı Doğrultusunda Belirlenen Toplama Sistemine Uygun Olarak Biriktirmek ve Belediyenin Sistemine Vermekle Yükümlü Tutulmalarında Dayanağı Yasa Maddelerine ve Anayasaya Bir Aykırılık Bulunmadığı )
“BEDELSİZ OLARAK İBARESİ” ( Dava Konusu 5/D Md.sinde Yer Alan "Bedelsiz Olarak" İbaresine İlişkin Kısmına Yönelik Olarak 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesinde Öngörülen Koşullar Gerçekleştiği )"
D6.D17.12.2007E. 2007/5757 "İMAR PLANI YAPIMI İLE İLGİLİ OLARAK YER ALAN DÜZENLEMELERİ ( Anayasa'ya Aykırı Olduğu Kanısıyla Dairemizin Kararıyla Anayasa Mahkemesine Başvurulduğundan Yürütmenin Durdurulması İsteminin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ ( İmar Planı Yapımı İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenlemelerinin Anayasa'ya Aykırı Olduğu İddiası - İstemin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( İmar Planı Yapımı İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenlemeler - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )"
D6.D8.10.2008E. 2008/3699 "ÇEVRENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR ( 4856 S. Yasa Uyarınca da Çıkarılan Bir Yönetmeliğin Bulunmadığı ve Dava Konusu Planın 3194 S. İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Çerçevesinde Hazırlandığının Belirtilmesi Gerektiği )
YÖNETMELİK ÇIKARILMASI ( Bölge ve Havza Bazında Hazırlanacak Planların Yapılmasına İlişkin Usul ve Esasların Bakanlıkça Çıkarılacak Bir Yönetmelikle Belirleneceğinin Kurala Bağlanmasına Karşın Böyle Bir Yönetmelik Çıkarılıp Planın Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmeden Tesis Edilen İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"

D7.D

D7.D28.12.2009E. 2007/4909 K. 2009/5740"DENİZ TAŞITI ( 18 Gros Tonilatoyu Aşması ve Denizde Seyretmeye Mahsus Olması ve Yat ve Diğer Eğlence ve Spor Tekneleri Niteliğinde Olmaması Karşısında 4760 S. Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli ( II ) Sayılı Liste Kapsamında Yer Almadığından Özel Tüketim Vergisine Tabi Olmadığı )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( Deniz Taşıtının 18 Gros Tonilatoyu Aşması ve Denizde Seyretmeye Mahsus Olması ve Yat ve Diğer Eğlence ve Spor Tekneleri Niteliğinde Olmaması Karşısında Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli ( II ) Sayılı Liste Kapsamında Yer Almadığından Vergiye Tabi Olmadığı )
DENİZ TAŞITINA AİT TONİLATO VE DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGELERİ ( Yazılı Teknik Özellikleri ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Açıklamalar Dikkate Alınarak İdari Yargı Yerince Yapılması Gerektiği - Söz Konusu Aracın Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonunun İdareye Tespit Ettirilmesi Suretiyle Verilen Kararda İsabet Bulunmadığı )"
D7.D26.4.2010E. 2008/2492 K. 2010/2002"YAPI DENETİMİ FAALİYETİ ( Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmelerinin Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptaline Dair Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )
YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ ( Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptaline Dair Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )
TARH VE CEZA KESME İŞLEMLERİ ( Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmelerinin Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptali Kararında İsabet Görülmediği )"

D8.D

D8.D30.10.2008E. 2008/1073 "BELDE BELEDİYESİNİN İL BELEDİYE SINIRLARINA KATILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİ ( Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Bir İşlem Olmadığı ve Mevcut Belediye Tüzel Kişiliğinin Korunmasının Şehircilik İlkeleri ve Şehir Bütünlüğü Yönünden Yerinde Olacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Belediye Tüzel Kişiliğini Koruması Halinde İleride Kentsel Bütünleşmenin Nasıl Sağlanabileneceği Hususuna İlişkin Değerlendirmeler İçermediği Yönündeki İtirazın Anılan Raporu Kusurlandırmayacağı ve Bilirkişi Raporunun Karara Esas Alınabilecek Nitelikte Olduğu )
KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI İŞLEM ( Belde Belediyesinin İl Belediye Sınırlarına Katılmasına İlişkin İşlemi - Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Bir İşlem Olmadığı ve Mevcut Belediye Tüzel Kişiliğinin Korunmasının Şehircilik İlkeleri ve Şehir Bütünlüğü Yönünden Yerinde Olacağı )"
D8.D2.6.2010E. 2008/720 K. 2010/3180"BELEDİYE TARAFINDAN İŞLETİLEN MEZBAHA ( 5179 S. Yasa Uyarınca Tarım İl Müdürlüğünden Çalışma ve Üretim İzni Alması Gerektiği )
ÇALIŞMA VE ÜRETİM İZNİ ( Belediye Tarafından İşletilen Mezbahanın Tarım İl Müdürlüğünden Çalışma ve Üretim İzni Alması Gerektiği )
MEZBAHA ( Belediye Tarafından İşletilen Mezbahanın Tarım İl Müdürlüğünden Çalışma ve Üretim İzni Alması Gerektiği )"
D8.D4.6.2010E. 2008/3052 K. 2010/3222"SU TARİFESİ UYGULANMASI İSTEMİ ( Özel Öğrenci Yurtlarını İşyeri Abonesi Kapsamında Düzenleyen Dava Konusu Tarife Hükmünde ve Bu Hüküm Uyarınca Tesis Edilen Davacı Şirkete Ait Öğrenci Yurtlarının Mesken Abonesi Kapsamında Kabul Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruların Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MESKEN ABONESİ ( Su Tarifesi Uygulanması İstemi - Özel Öğrenci Yurtlarını İşyeri Abonesi Kapsamında Düzenleyen Dava Konusu Tarife Hükmünde ve Bu Hüküm Uyarınca Tesis Edilen Davacı Şirkete Ait Öğrenci Yurtlarının Mesken Abonesi Kapsamında Kabul Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruların Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI ( İşyeri Abonesi Kapsamında Düzenleyen Dava Konusu Tarife Hükmünde ve Bu Hüküm Uyarınca Tesis Edilen Davacı Şirkete Ait Öğrenci Yurtlarının Mesken Abonesi Kapsamında Kabul Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruların Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D27.9.2010E. 2010/3793 K. 2010/4752"HATALI TESCİL KAYDI ( Sicile Güvenerek Taşınmazı Satın Alan Davacının Yanılmasına ve Zarara Uğramasına Sebep Olunduğu - Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
GÖREV ( Hatalı Tescil Kaydı - Sicile Güvenerek Taşınmazı Satın Alan Davacının Yanılmasına ve Zarara Uğramasına Sebep Olunduğu/Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
KÜTÜKLERDE DÜZELTME YAPILMASI ( Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK ( Adli Yargının Görevli Olduğu )"

D9.D

D9.D21.12.2009E. 2008/1621 K. 2009/5105"VERGİ BORCUNUN TAHSİLİ ( Davacının Kanuni Temsilci Olduğu Dönemlere İlişkin Olarak Tarh Edilen ve Yeni Kanuni Temsilci Tarafından 4811 S. Yasadan Yararlanılması ve Ödenmemesi Suretiyle Kesinleşen ve Borçlu Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi ve Cezaların Ödenmesinden Eski Kanuni Temsilcinin Sorumlu Tutulamayacağı )
KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Yeni Kanuni Temsilci Tarafından 4811 S. Yasadan Yararlanılması ve Ödenmemesi Suretiyle Kesinleşen ve Borçlu Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi ve Cezaların Ödenmesinden Eski Kanuni Temsilcinin Sorumlu Tutulamayacağı )"
D9.D20.1.2010E. 2008/6275 K. 2010/51"VERGİ BORCUNUN TAHSİLİ ( Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan ve Yönetim Kurulunca Verilen Müdürlük Sıfatı da Bulunmayan Şahsın Kanuni Temsilci Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
KANUNİ TEMSİLCİ ( Vergi Borcunun Tahsili - Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan ve Yönetim Kurulunca Verilen Müdürlük Sıfatı da Bulunmayan Şahsın Kanuni Temsilci Olamayacağı )
MÜDÜRLÜK SIFATI ( Vergi Borcunun Tahsili - Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan ve Yönetim Kurulunca Verilen Müdürlük Sıfatı da Bulunmayan Şahsın Kanuni Temsilci Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )"
D9.D10.3.2010E. 2008/853 K. 2010/1164"TAPU HARCININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Site Kapsamındaki Tüm Bağımsız Bölümlerin İnşaatı Bitmeden ve Bunlara Ait Yapı Kullanma İzin Belgeleri Alınmadan Cins Tashihi Yapılmadığından Bahisle %50 Harç Fazlası İstenilmeyeceği )
CİNS TASHİHİ ( Tapu Harcının Kaldırılması İstemi - Site Kapsamındaki Tüm Bağımsız Bölümlerin İnşaatı Bitmeden ve Bunlara Ait Yapı Kullanma İzin Belgeleri Alınmadan Cins Tashihi Yapılmadığından Bahisle %50 Harç Fazlası İstenilmeyeceği )
HARÇ FAZLASININ İSTENİLMEYECEĞİ ( Tapu Harcının Kaldırılması İstemi - Site Kapsamındaki Tüm Bağımsız Bölümlerin İnşaatı Bitmeden ve Bunlara Ait Yapı Kullanma İzin Belgeleri Alınmadan Cins Tashihi Yapılmadığından Bahisle İstenilmeyeceği )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Tapu Harcının Kaldırılması İstemi - Site Kapsamındaki Tüm Bağımsız Bölümlerin İnşaatı Bitmeden ve Bunlara Ait Yapı Kullanma İzin Belgeleri Alınmadan Cins Tashihi Yapılmadığından Bahisle %50 Harç Fazlasının İstenilmeyeceği )"
D9.D6.5.2010E. 2008/631 K. 2010/2358"İHALE YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Vergi Yükü Taşınmazı Satın Alan Davacılar Üzerinde Kaldığından Taşınmazın Satın Alınması Sırasında Ödenen Katma Değer Vergisinin İadesi İstemiyle Davacılar Tarafından Açılan Davanın Vergi Mahkemesince Ehliyet Yönünden Reddinde İsabet Bulunmadığı )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( İhale Yoluyla Yapılan Satışta Vergi Yükü Taşınmazı Satın Alan Davacılar Üzerinde Kaldığından Taşınmazın Satın Alınması Sırasında Ödenen KDV’nin İadesi İstemiyle Davacılar Tarafından Açılan Davanın Vergi Mahkemesince Ehliyet Yönünden Reddinde İsabet Bulunmadığı )
EHLİYET ( İhale Yoluyla Yapılan Satışta Vergi Yükü Taşınmazı Satın Alan Davacılar Üzerinde Kaldığından Taşınmazın Satın Alınması Sırasında Ödenen KDV’nin İadesi İstemiyle Davacılar Tarafından Açılan Davanın Vergi Mahkemesince Ehliyet Yönünden Reddinde İsabet Bulunmadığı )"

D10.D

D10.D15.4.2008E. 2007/7393 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
SERBEST ÇALIŞAN HEKİM TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETİN KARŞILIĞINDA ÖDENECEK BEDEL ( Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )"
D10.D16.6.2008E. 2007/2390 "TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TEKNİK KURULUNCA ALINAN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Standardın İşletmecilikle İlgili Kuralların Yer Aldığı Bölüm İle Bu Alanı Düzenlemekle Asıl Yetkili ve Görevli Olan Bakanlığın Yapacağı Düzenlemede Yer Verilen Kuralların Belirleyici Olacağı Yönünde Yapılan Açıklamayı İçeren Hükümde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
STANDARDIN KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN TSE TEKNİK KURULUNCA ALINAN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Bu Alanı Düzenlemekle Asıl Yetkili ve Görevli Olan Bakanlığın Yapacağı Düzenlemede Yer Verilen Kuralların Belirleyici Olacağı Yönünde Yapılan Açıklamayı İçeren Hükümde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
DÖNÜŞÜM PROJESİ ( TSE’nin Yapacağı Düzenleme İle Dönüşüm Projesini Yapacaklar Hakkında Yeni Bir Tespitte Bulunulmadığı Gibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Yapılan Düzenleme İle Getirilen Kriterleri Aşar Nitelikte Yeni Kriterler Belirlenmesi Olanağının Bulunmadığı )"
D10.D9.7.2008E. 2007/7297 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Paket İşlem Fiyat Listesinin ( Ek-9 ) İptali - Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )
PAKET İŞLEM FİYAT LİSTESİNİN ( EK-9 ) İPTALİ ( Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Paket İşlem Fiyat Listesinin ( Ek-9 ) İptali - Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )"
D10.D14.10.2008E. 2007/5160 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( 24.1. ve 24.2. Maddelerinin ve 24.2.2. Maddesinin ''24.2.2.6. Paket İşleme Dahil Olmayan Tıbbi Malzemeler'' Bölümü Hariç Diğer Kısımları İle 13. Maddesinin 1. Paragrafının 3. Cümlesinin Yürütülmesinin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verilmesine Hukuki Olanak Bulunmadığı )
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu - 24.1. ve 24.2. Maddelerinin ve 24.2.2. Maddesinin ''24.2.2.6. Paket İşleme Dahil Olmayan Tıbbi Malzemeler'' Bölümü Hariç Diğer Kısımları İle 13. Maddesinin 1. Paragrafının 3. Cümlesinin Yürütülmesinin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verilmesine Hukuki Olanak Bulunmadığı )"
D10.D2.6.2009E. 2008/11212 K. 2009/5491"TAZMİNAT İSTEMİ ( Terör Olayları Nedeniyle Göç Etmek Zorunda Kaldığından Bahisle - Davacıya Babadan İntikal Eden Evinin Bulunduğunun Tespit Edilmesine Karşın Bu Miktarın Ödenmemesinde İsabet Olmadığı )
TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMA ( Tazminat İstemi - Davacıya Babadan İntikal Eden Evinin Bulunduğunun Tespit Edilmesine Karşın Bu Miktarın Ödenmemesinde İsabet Olmadığı )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUR ( Terör Olayları Nedeniyle Göç Etmek Zorunda Kaldığından Bahisle Tazminat İstemi - Davacının Herhangi Bir Taşınmazı Olamayacağı/Davacıya Babadan İntikal Eden Evinin Bulunduğunun Tespit Edilmesine Karşın Bu Miktarın Ödenmemesinde İsabet Olmadığı )"
D10.D11.12.2009E. 2007/5446 K. 2009/10321"KAMU ALACAĞININ İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Alacağının İdareye Ödenmesinden Sonra Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Haksız Yere Ödendiği İleri Sürülen Miktarın İadesi İstemiyle İdareye Başvurulabileceği )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Alacağının İstenilmesine İlişkin - Kamu Alacağının İdareye Ödenmesinden Sonra Ödeme Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Haksız Yere Ödendiği İleri Sürülen Miktarın İadesi İstemiyle İdareye Başvurulabileceği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNDE BELİRTİLEN MİKTAR ( Ödendiği Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Fazla Ödendiği İleri Sürdüğü Miktarın İadesi İstemiyle Başvuru Yapılması Halinde Bu Başvuru Tarihinden Davalı İdarenin Kadastrodan Ölçüm Yapılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdarenin Kadastrodan Ölçüm Yapılması Gerektiği Yolundaki İşlemi Üzerine Yapılan Kadastro Ölçümünden Sonra Davacının İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Tebliğine Kadar Geçen Sürede Dava Açma Süresinin Duracağı )"

D11.D

D11.D7.3.2005E. 2004/5342 K. 2005/955"DEVLET MEMURLARI KANUNU'NA EKLİ ( I ) SAYILI CETVEL ( Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümü ( A ) Bendinde Öngörülen Ek Gösterge Rakamının Uygulanması Gerektiğinden Aksi Yönde Tesis Olunan Dava Konusu İşlemde ve Temyize Konu Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GÖSTERGE RAKAMI ( 657 S. Kanuna Ekli ( I ) Sayılı Cetvel - Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümü ( A ) Bendinde Öngörülen Ek Gösterge Rakamının Uygulanması Gerektiğinden Aksi Yönde Tesis Olunan Dava Konusu İşlemde ve Temyize Konu Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D11.D3.5.2005E. 2003/2987 K. 2005/2244"YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI ( Yapılan Değişikliğin Kamu Personeli Statüsünde Bulunan Kurum Avukatlarına ve Bu Arada Davacıya Ödenen Vekalet Ücretine Uygulanan Sınırlamayı Kaldırdığından Sözetmek Mümkün Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kurum Avukatlarının Müvekkillerinin Tek Yanlı Olarak Yaptırım Gücünü Uygulama Yetkisine Sahip Bulunan Devlet Kurumları Olduğu ve Görevlerinin Devlet Hizmetinin Yürütümü Sırasında Ortaya Çıkan Hukuksal Sorunların Çözümüyle İlgili Olduğu )
KURUM AVUKATLARI ( Müvekkillerinin Tek Yanlı Olarak Yaptırım Gücünü Uygulama Yetkisine Sahip Bulunan Devlet Kurumları Olduğu ve Görevlerinin Devlet Hizmetinin Yürütümü Sırasında Ortaya Çıkan Hukuksal Sorunların Çözümüyle İlgili Olduğu )"
D11.D20.11.2006E. 2005/3140 K. 2006/5343"İKRAMİYE VERİLMESİ ( Her Yıl Kurumun Memur Statüsündeki Kadrolu Personeline Asgari Ücretten Az Olmamak Kaydıyla Kendi Aylıkları Tutarında İki İkramiye Verileceği Kuralı Yer Almakta Olup Anılan Hükümden Sadece SSK Çalışanlarının Yararlanacağı )
DEVİR TARİHİNDEN İTİBAREN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE İKRAMİYE ÖDENEMEMESİ ( İkramiyelerin Altı Aylık Periyotlarla Ödendiği Dikkate Alındığında İkramiye Tutarının Altıya Bölünmek Suretiyle Bir Aya İsabet Eden Tutarın Personelin Aylık ve Mali Haklarına İlave Edilmesi Suretiyle Fark Tazminatı Tutarında Hesaba Alındığı )
SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİ ( Dayanağı Kanun Maddesine Açıklık Getirmekten ve Uygulamaya Yön Vermekten Öteye Yeni Bir Hukuki Düzenleme Getirmeyen Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Yazılarına Ek Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Sağlık Birimlerinin Devri" Konulu Yazıda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D11.D2.5.2007E. 2007/1129 K. 2007/4528"VEKALET ÜCRETİ ( Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak İstekte Bulunulan Davalarda İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. Md.sine Göre Uygulama Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdarenin Cevap Verdiği Durumlarda Uygulama Tarihine Kadar Geçen Süre de Hesaba Katılmak Koşuluyla Cevabın Davacıya Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde İdari Davanın Açılmış Olması Gerektiği )"
D11.D19.11.2007E. 2006/6799 K. 2007/8441"İDARİ İSTİKRAR İLKESİNE AYKIRILIK ( Devir Tarihinden Sonraki Ek Ödemesinin Belirlenmesi Halinde Davacının Sosyal Sigortalar Kurumu İle İlgisinin Kalmadığı ve Devir Tarihinden İtibaren Sağlık Bakanlığı Personeli Olduğu - Sabit Tutulan Aylık ve Mali Haklarının Bu Tarihten Sonraki Durumu Dikkate Alınmak Suretiyle Geriye Gidilerek Revize Edilmesi Halinde )
SABİT TUTULAN AYLIK VE MALİ HAKLAR ( Devir Tarihinden Sonraki Tam Zamanlı Çalışmasına Göre Ek Ödemesinin Belirlenmesi Halinde Bu Tarihten Sonraki Durumu Dikkate Alınmak Suretiyle Geriye Gidilerek Revize Edilmesi Halinde Uygulamanın İdari İstikrar İlkesine Aykırı Olacağı )
BİREYSEL İŞLEM ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Yazılarına Ek Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün "Sağlık Birimlerinin Devri" Konulu Genel Yazı İle Bu Yazıya Dayanılarak Tesis Edilen Bireysel İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D11.D12.12.2007E. 2006/4741 K. 2007/9506"LABORATUVAR HİZMETLERİ ( Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya Mikrobiyoloji ve Diğer İlgili Uzmanlar İçin Net Performans Puanının Hastane Hizmet Puan Ortalaması Üzerinden veHastane Kadro Yatak Sayısı Göz Önünde Bulundurularak Hesaplanacağı )
NET PERFORMANS PUANI ( Laboratuvar Hizmetleri - Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya Mikrobiyoloji ve Diğer İlgili Uzmanlar İçin Net Performans Puanının Hastane Hizmet Puan Ortalaması Üzerinden veHastane Kadro Yatak Sayısı Göz Önünde Bulundurularak Hesaplanacağı )
BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ VE DİĞER İLGİLİ UZMANLAR ( Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya Mikrobiyoloji ve Diğer İlgili Uzmanlar İçin Net Performans Puanının Hastane Hizmet Puan Ortalaması Üzerinden veHastane Kadro Yatak Sayısı Göz Önünde Bulundurularak Hesaplanacağı )"
D11.D15.2.2010E. 2007/5041 K. 2010/1082"ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE İDAREYE NAKLEDİLEN DAVACI ( Parasal Haklara İlişkin Dava - Özel Hukuk Kuralları Uyarınca Adli Yargıda Açılacak Dava Sonucu Çözümlenebilecek Bir Uyuşmazlığın Başlangıcına İlişkin Bildirim Niteliğinde Bulunan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Özelleştirme Nedeniyle İdareye Nakladilen Davacı - Parasal Haklara İlişkin Dava/Özel Hukuk Kuralları Uyarınca Adli Yargıda Açılacak Dava Sonucu Çözümlenebilecek Bir Uyuşmazlığın Başlangıcına İlişkin Bildirim Niteliğinde Bulunan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
PARASAL HAKLARA İLİŞKİN DAVA ( Özelleştirme Nedeniyle İdareye Nakladilen Davacı - Özel Hukuk Kuralları Uyarınca Adli Yargıda Açılacak Dava Sonucu Çözümlenebilecek Bir Uyuşmazlığın Başlangıcına İlişkin Bildirim Niteliğinde Bulunan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"

D12.D

D12.D29.3.2005E. 2003/872 K. 2005/1072"DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Davacının Eyleminin 657 S.Y’nın 125/E-G Md.sinde Belirtilen " Memurluk Sıfatı İle Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunmak" Olarak Nitelendirmeye Hukuken Olanak Bulunmadığı )
DİSİPLİN CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Davacının Eylemine Uyan Bir Disiplin Cezası İle Cezalandırılmadığı Eylem İle Verilen Disiplin Cezası Arasında Adil Bir Denge Bulunmadığı Anlaşılmış Olup Aksinin Kabulü İle Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Olmadığı )
NASI IZRAR ( Alkollü ve Sarhoş Olan Davacının Yakınanın Menkul Malını Edinmek Kastı İle Hareket Ettiğine İlişkin Kanıt Olmadığı ve Eyleminin TCK.'nun 516/İlk Maddesinde Tanımlanan "Nası Izrar" Suçu Niteliğinde Bulunduğu )"
D12.D22.1.2010E. 2007/3136 K. 2010/191"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Disiplin Kurullarının ve Yüksek Disiplin Kurullarının Ait Ceza Uygulaması Ayrı Bir Disiplin Cezası Niteliği Taşımadığından Doğrudan Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Vermeye Yetkili Olmayan Vali Tarafından Alt Ceza Uygulanmak Suretiyle Verilen Aylıktan Kesme Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Disiplin Kurullarının ve Yüksek Disiplin Kurullarının Ait Ceza Uygulaması Ayrı Bir Disiplin Cezası Niteliği Taşımadığından Doğrudan Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Vermeye Yetkili Olmayan Vali Tarafından Alt Ceza Uygulanmak Suretiyle Verilen Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D12.D2.2.2010E. 2007/3802 K. 2010/419"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ ( Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikle Değiştirilen 42/G Md.sine Göre İlköğretim Müfettişlerinin Lise Öğretmenleri Hakkında Soruşturma Yapma Yetkileri Bulunduğu )
SORUŞTURMA YAPMA YETKİSİ ( Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikle Değiştirilen 42/G Md.sine Göre İlköğretim Müfettişlerinin Lise Öğretmenleri Hakkında Soruşturma Yapma Yetkilerinin Bulunduğu )
LİSE ÖĞRETMENLERİ ( Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikle Değiştirilen 42/G Md.sine Göre İlköğretim Müfettişlerinin Lise Öğretmenleri Hakkında Soruşturma Yapma Yetkilerinin Bulunduğu )"
D12.D24.2.2010E. 2007/4200 K. 2010/1065"YAZILI İKAZ ( Davacının Görevinde Daha Dikkatli ve Duyarlı Olması Konusunda Yazılı İkaz Edilmesine İlişkin İşlemin İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Olduğu - Davanın İncelenmeksizin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM ( Davacının Görevinde Daha Dikkatli ve Duyarlı Olması Konusunda Yazılı İkaz Edilmesine İlişkin İşlemin İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Olduğu - Davanın İncelenmeksizin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D12.D15.3.2010E. 2007/1614 K. 2010/1439"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Davacının Savunması Alınmadan ve Affa Uğrayan Disiplin Cezaları Tekerrüre Esas Alınarak Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TEKERRÜR ( Sözleşmeli Personel - Davacının Savunması Alınmadan ve Affa Uğrayan Disiplin Cezaları Tekerrüre Esas Alınarak Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Sözleşmeli Makinist Olarak Görev Yapan Davacı Hakkında - Davacının Savunması Alınmadan ve Affa Uğrayan Disiplin Cezaları Tekerrüre Esas Alınarak Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D12.D23.3.2010E. 2007/1731 K. 2010/1647"LİSE ÖĞRETMENİ ( Olan Davacı Hakkında Disiplin Amiri Olan Okul Müdürü Tarafından Hem Soruşturma Yapılıp Hem de Ceza Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİSİPLİN AMİRİ ( Lise Öğretmeni Olan Davacı Hakkında Disiplin Amiri Olan Okul Müdürü Tarafından Hem Soruşturma Yapılıp Hem de Ceza Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D12.D21.4.2010E. 2007/2445 K. 2010/2201"BAŞBAKANLIK PERSONELİ ( Başmüfettiş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı Unvanlı Başbakanlık Personelinin Üst Disiplin Amiri Olarak Müsteşarı Öngören Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BAŞMÜFETTİŞ / MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI ( Başbakanlık Personelinin Üst Disiplin Amiri Olarak Müsteşarı Öngören Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

D13.D

D13.D15.9.2009E. 2007/15869 K. 2009/4255"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ ( Daha Yüksek Gelir İmkanı Yaratacağı Anlaşılan Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin İta Amirince Kamunun Menfaatine Aykırı Bulunarak Onaylanmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SATIŞ İHALESİ ( Dava Konusu İhaleden Kısa Süre Önce Yapılan İhalede Daha Yüksek Bedellerin Teklif Edildiği - Daha Yüksek Gelir İmkanı Yaratacağı Anlaşılan Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin İta Amirince Kamunun Menfaatine Aykırı Bulunarak Onaylanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D13.D24.9.2009E. 2008/5616 K. 2009/8593"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( İzin Almaksızın Başkalarına Verildiği Yönündeki Şikayet ve Tespitler Dikkate Alınmak Suretiyle Uyuşmazlık Konusu Kantinin Kiralanması İçin İhaleye Çıkılmasında ve Uygun Fiyat Teklifinde Bulunan Kişi İle Sözleşme Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KANTİN İHALESİ ( İhalenin İptali İstemi - İzin Almaksızın Başkalarına Verildiği Yönündeki Şikayet ve Tespitler Dikkate Alınmak Suretiyle Uyuşmazlık Konusu Kantinin Kiralanması İçin İhaleye Çıkılmasında ve Uygun Fiyat Teklifinde Bulunan Kişi İle Sözleşme Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D13.D25.9.2009E. 2008/14146 K. 2009/8646"DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM İHALESİ İLE İLGİLİ İPTALİ İSTENİLEN YASAKLAMA KARARI ( Yasaklama Kararının İlan Edildiği Tarih ve Resmi Gazete'nin İnternet Çıktısının Alındığı Tarih Olduğu - Bu Durumda Yasaklama Kararının İlan Suretiyle Tebliğ Edilmesi Nedeniyle Bu Tarihte Öğrenildiği Kabul Edileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Deprem Güçlendirme ve Onarım İhalesi İle İlgili İptali İstenilen Yasaklama Kararı/Yasaklama Kararının İlan Suretiyle Tebliğ Edilmesi Nedeniyle Bu Tarihte Öğrenildiği Kabul Edileceği - Dava Konusu Yasaklama İşlemine Karşı Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği )
YASAKLAMA KARARI ( Deprem Güçlendirme ve Onarım İhalesi - İlan Suretiyle Tebliğ Edilmesi Nedeniyle Bu Tarihte Öğrenildiği Kabul Edileceği/Dava Konusu Yasaklama İşlemine Karşı Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği )"
D13.D30.9.2009E. 2009/3145 K. 2009/8842"İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Ne Şekilde Yapılacağının Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Md.sinde Düzenlendiği - Bu Usule Uyulmadan Diğer Bir İfadeyle Taşınmazın Davalı Belediye'ye Devri Yapılmadan Belediye'ce Tasarrufta Bulunabilme Olanağının Olmadığı )
TAŞINMAZIN BELEDİYEYE DEVRİ ( Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri Ne Şekilde Yapılacağının Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Md.sinde Düzenlendiği - Bu Usule Uyulmadan Diğer Bir İfadeyle Taşınmazın Davalı Belediye'ye Devri Yapılmadan Belediye'ce Tasarrufta Bulunabilme Olanağının Olmadığı )
TOKİ'YE DEVREDİLEN TAŞINMAZ ( Devredilmesinden Sonra TOKİ İle Davalı Belediye Arasında “Gayrimenkul ( Arsa ) Satış Protokolü” Yapıldıktan Sonra İmar Uygulaması Sonucu Oluşturulan Parsellerin Satışa Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D13.D7.10.2009E. 2008/5381 K. 2009/8925"FERAGAT ( İdare Mahkemesi'nce Davacı Vekilinin Kayda Giren Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Feragat Nedeniyle Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - İdare Mahkemesi'nce Davacı Vekilinin Kayda Giren Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Feragat Nedeniyle Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İdare Mahkemesi'nce Davacı Vekilinin Kayda Giren Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Feragat Nedeniyle Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
D13.D16.10.2009E. 2008/2644 K. 2009/9130"KESİN İHALE KARARI ( Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden 7. Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacağı ve Başkaca Herhangi Bir Bildirime Gerek Kalmaksızın 15 Gün İçinde İhale Bedeli Vergi Resim ve Harçlar İle Diğer Giderlerin Davacı Tarafından Ödenmesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( Kesin İhale Kararının Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden 7. Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacağı ve Başkaca Herhangi Bir Bildirime Gerek Kalmaksızın 15 Gün İçinde İhale Bedeli Vergi Resim ve Harçlar İle Diğer Giderlerin Davacı Tarafından Ödenmesi Gerektiği )
İHALE KARARININ TEBLİĞİ ( İadeli Taahhütlü Olarak Davacının Adresine Gönderilen Kesin İhale Kararının Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden Yedinci Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )"
D13.D16.10.2009E. 2009/3399 K. 2009/9125"KAMU İHALE KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Nazım İmar Planının İptaline Karar Verildiğinden Söz Konusu Yerin İhaleye Çıkılırken Kamu Hizmetine Ayrılıp Ayrılmadığı da Araştırılmak Suretiyle Bakılan Dava İle İlgili Olarak Yeniden Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Bulunduğu )
NAZIM İMAR PLANININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Söz Konusu Yerin İhaleye Çıkılırken Kamu Hizmetine Ayrılıp Ayrılmadığı da Araştırılmak Suretiyle Bakılan Dava İle İlgili Olarak Yeniden Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Bulunduğu )
BELEDİYE HİZMET ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Planının İptaline Karar Verildiğinden Söz Konusu Yerin İhaleye Çıkılırken Kamu Hizmetine Ayrılıp Ayrılmadığı da Araştırılmak Suretiyle Bakılan Dava İle İlgili Olarak Yeniden Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Bulunduğu )"
D13.D21.10.2009E. 2008/4251 K. 2009/9249"KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yasa'nın 56/2 Md. Uyarınca Bir Karar Alınmaksızın Sonuca Etkili Olmayacak Nitelikte Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karara Bağlanmasında 4734 S. Yasa'ya Uygunluk Bulunmadığı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Yasa'nın 56/2 Md. Uyarınca Bir Karar Alınmaksızın Sonuca Etkili Olmayacak Nitelikte Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karara Bağlanmasında 4734 S. Yasa'ya Uygunluk Bulunmadığı )
ŞİRKETİN KURUMA SÜRESİNDE YAPTIĞI BAŞVURU ( İdarece İhalenin İptal Edildiği Gerekçesiyle İtirazın Esasına Yönelik İncelemeye Geçilmeyerek Yasa'nın 56/2 Md. Uyarınca Bir Karar Alınmaksızın Sonuca Etkili Olmayacak Nitelikte Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karara Bağlanmasında İsabet Olmadığı )"
D13.D23.10.2009E. 2009/2667 K. 2009/9386"KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMAYA İLİŞKİN İŞLEM ( Yasaklama Kararının İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )
YASAKLAMA KARARI ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin - Resmi Gazete'de İlan Edilmek Suretiyle Tebliğ Edilen/Kararın İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )
İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Tebliğ Edilen Yasaklama Kararının İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )"
D13.D26.10.2009E. 2009/4825 K. 2009/9396"KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İhale 4734 S.Y Hükümlerine Tabi Olmakla Birlikte Davacı Anılan Yasa Hükümlerinde Belirtilen İstekli Sıfatını Taşımadığından Söz Konusu İhale Hakkında Dava Açabilmesi İçin Anılan Yasa'da Öngörülen İdari Başvuru Yollarını Tüketmesine de Gerek Bulunmadığı )
İDARİ BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMESİ ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Dava Konusu İhale 4734 S.Y Hükümlerine Tabi Olmakla Birlikte Davacı Anılan Yasa Hükümlerinde Belirtilen İstekli Sıfatını Taşımadığından Söz Konusu İhale Hakkında Dava Açabilmesi İçin Anılan Yasa'da Öngörülen İdari Başvuru Yollarını Tüketmesine Gerek Bulunmadığı )
İTİRAZEN ŞİKAYET ( Dava Açılmadan Önce İtirazen Şikayet Yolunun Kullanılması İstekliler Açısından Zorunlu Olmakla Beraber İstekli Pozisyonunda Olmayan Kişiler İçin Bu Yola Başvuru İmkanı Bulunmadığı - Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi )
MAL VEYA HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNİN İHALESİNE TEKLİF VEREN TEDARİKÇİ ( Hizmet Sunucusu Veya Yapım Müteahhidini İfade Edeceği - İdarelerin ve İhale Komisyonlarının İhalelerin Bu Yasa'da Belirtilen Esas ve Usullere Uygun Olarak Yapılması Hususunda İsteklilere Karşı da Sorumlu Oldukları )"
D13.D3.11.2009E. 2008/13034 K. 2009/9547"KAMU İHALE KURUMU'NA YAPILAN BAŞVURU ( 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağı Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği )
İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu İhale Kurumu'na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Kamu İhale Kurumu'na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği )"
D13.D18.11.2009E. 2009/692 K. 2009/10139"RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporunda İçeriğin Çocuklara Yönelik ve İçinde Çocukların Kullanıldığı Reklamlarda Onların Yararına Zarar Verecek Unsurlar Bulunmayacak Çocukların Özel Duyguları Göz Önünde Bulundurulacaktır İlkesine Uygun Olmadığı Görüşünün Yer Aldığı - Davanın Reddi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İçeriğin Çocuklara Yönelik ve İçinde Çocukların Kullanıldığı Reklamlarda Onların Yararına Zarar Verecek Unsurlar Bulunmayacak Çocukların Özel Duyguları Göz Önünde Bulundurulacaktır İlkesine Uygun Olmadığı Görüşünün Yer Aldığı - RTÜK Kararının İptali İsteminin Reddi Gereği )
YAYIN İLKESİNİN İHLALİ ( 3984 S.K'nun 19. Md.sinin Birinci Fıkrasının İhlali Nedeniyle - Yayının Reklamlarda Onların Yararına Zarar Verecek Unsurlar Bulunmayacak Çocukların Özel Duyguları Göz Önünde Bulundurulacaktır İlkesine Uygun Olmaması/RTÜK Kararının İptali İsteminin Reddi Gereği )"
D13.D23.11.2009E. 2009/1637 K. 2009/10280"KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKAYET ( Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu - Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )
İTİRAZEN ŞİKAYET ( Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet - Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu/Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )
ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu - Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )"
D13.D4.12.2009E. 2009/5146 K. 2009/10605"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasını İnceleme Olanağı Bulunmadığı )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Davacının İhalede İstekli Olarak Kabul Edilmediğini Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açmadığı Gibi Bu Süre İçerisinde İtiraz Başvurusu da Yapmadığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Esasının İncelenemeyeceği )"
D13.D18.12.2009E. 2007/6858 K. 2009/11130"HİZMET İHALELERİ KONULU GENELGE ( İhale Konusu İşin Yüklenicisinin İdare İle Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İşçilerin İdarenin Sonraki Hizmet Yüklenicisi İle de İş Akdi İmzalayamayacaklarına İlişkin Hükmünün Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğünü Sınırlandırdığı Anlaşıldığından İptali Gerektiği )
ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ( Hizmet İhaleleri Konulu Genelge - İhale Konusu İşin Yüklenicisinin İdare İle Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İşçilerin İdarenin Sonraki Hizmet Yüklenicisi İle de İş Akdi İmzalayamayacaklarına İlişkin Hükmünün Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğünü Sınırlandırdığı Anlaşıldığından İptali Gerektiği )
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ( Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen "Hizmet İhaleleri" Konulu Genelge'nin İşçilerin İdarenin Sonraki Hizmet Yüklenicisi İle de İş Akdi İmzalayamayacaklarına İlişkin Hükmünün Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğünü Sınırlandırdığı Anlaşıldığından İptali Gerektiği )"
D13.D18.12.2009E. 2008/13423 K. 2009/11127"İHALEYE YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Nihai Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirilmek Suretiyle Tekrar Kararın Kaldırılması İstemiyle Aynı Kuruma Yapılan Başvurunun Reddedilmesi Üzerine Açılan Davada İşin Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı )
NİHAİ KARARIN TEBLİĞİ ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirilmek Suretiyle Tekrar Kararın Kaldırılması İstemiyle Aynı Kuruma Yapılan Başvurunun Reddedilmesi Üzerine Açılan Davada İşin Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı )
KAMU İHALE KURUMU'NUN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İlişkin Nihai Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )"
D13.D19.1.2010E. 2008/1419 K. 2010/380"LİSANS BAŞVURULARI ( Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Elektriğin Üretimi ve Tüketicilere Sunulması Konularında Lisans Başvurularını Çevre Mevzuatı Yönünden de İncelemesinin Zorunlu Olduğu )
LİSANS BAŞVURULARINDA PROJENİN "ÇEVREYE UYUMLU" OLUP OLMADIĞI ( Çevre Mevzuatı Açısından Zorunlu Olan "Çed Olumlu Karan" veya "Çed Gerekli Değildir Karan" Alınmasına İlişkin Yasal Sürecin Tamamlanmasının Üretim Lisansı Verilmeden Önce Bir "Ön Şart" Olarak Kabul Edilmesi ve Bu Ön Şartın Lisans Verilmeden Önce Aranması Gerektiği )
ÇEVREYE UYUMLU OLMA ( Lisans Başvurularında Projenin "Çevreye Uyumlu" Olup Olmadığının Çevre Mevzuatı Açısından Zorunlu Olan "Çed Olumlu Kararı" veya "Çed Gerekli Değildir Kararı" Alınmasına İlişkin Yasal Sürecin Tamamlanmasının Üretim Lisansı Verilmeden Önce Bir "Ön Şart" Olarak Kabul Edilmesi ve Bu Ön Şartın Lisans Verilmeden Önce Aranması Gerektiği )
İTHAL KÖMÜRE DAYALI SANTRAL KURULMASI ( 49 Yıllık Elektrik Üretiminde Bulunulmasına İlişkin Üretim Lisansı Verilmesi Kararının Belirtilen Yasal Süreç ve Zorunluluğa Uyulmadığından Hukuka Aykırı Olduğundan İptali Gerektiği )"
D13.D28.12.2010E. 2008/4130 K. 2010/8813"ZAMANAŞIMI ( 4054 S.K'nun Her İki Kurul Kararının Tesis Edildiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 19. Md.sinde Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olarak Öngörüldüğü - Bu Sürenin İhlalin Vuku Bulduğu Günden Sürekli veya Tekrarlanan İhlaller Söz Konusu İse İhlalin Sona Erdiği ya da En Son Tekrarlandığı Günden İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA YAPMA ( Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olarak Öngörüldüğü - Bu Sürenin İhlalin Vuku Bulduğu Günden Sürekli veya Tekrarlanan İhlaller Söz Konusu İse İhlalin Sona Erdiği ya da En Son Tekrarlandığı Günden İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
REKABET İHLALİ ( Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olarak Öngörüldüğü - Bu Sürenin İhlalin Vuku Bulduğu Günden Sürekli veya Tekrarlanan İhlaller Söz Konusu İse İhlalin Sona Erdiği ya da En Son Tekrarlandığı Günden İtibaren İşlemeye Başlayacağı/Karar Aleyhine Yargı Yoluna Başvurulmuş Olması Halinde Zamanaşımı Süresinin Kesileceği )"