Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1Y7.CD22.3.2012E. 2010/8449 K. 2012/5913"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Gümrük İdaresinin Davaya Katıldığı/Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen ve Davaya Katılma ve Hükme Temyize Hakkı Bulunmayan Maliye Hazinesi Adına Temyiz Talebinde Bulunulduğu - Temyiz Talebinin Reddine Karar Verildiği )
SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRMEYENİN TEMYİZİ ( 1918 S.K.'ya Muhalefet Suçu - Gümrük İdaresi Davaya Katıldığı ve Karardan Haberdar Olduğu Halde Davaya Katılma ve Hükmü Temyize Hakkı Bulunmayan Maliye Hazinesi Adına Bulunulan Temyiz Talebinin Reddi )
TEMYİZ HAKKI BULUNMAYANIN TEMYİZ TALEBİ ( 1918 S.K.'ya Muhalefet Suçu - Gümrük İdaresi Davaya Katıldığı ve Karardan Haberdar Olduğu Halde Davaya Katılma ve Hükmü Temyize Hakkı Bulunmayan Maliye Hazinesi Adına Bulunulan Temyiz Talebinin Reddine Karar Verildiği )"
1Y7.CD11.5.2011E. 2008/16260 K. 2011/5865"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Çeşitli İllerdeki C. Savcılıklarınca Yetkisizlik Kararları Verildiği - Satış Faturası ve İrsaliyesi Düzenleyen Firmaların Yetkilileri Hakkında Açılan Dava veya Davaların Araştırılıp Gerekirse Birleştirilmeleri Gereği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Çeşitli İllerdeki C. Savcılıklarınca Yetkisizlik Kararları Verildiği/Satış Faturası ve İrsaliyesi Düzenleyen Firmaların Yetkilileri Hakkında Açılan Dava veya Davaların Araştırılıp Gerekirse Birleştirilmeleri Gereği )
ZİNCİRLEME MENŞE ARAŞTIRMASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Sanığın Adları Belirtilen Şirketlere Ait Motorin Faturaları İbraz Ettiği/Firma Yetkilileri Dinlenerek Motorini Sattıklarını Kabul Ederlerse Şirketin Defter ve Belgelerinin de İncelenerek Zincirleme Menşe Araştırmasının Tamamlanacağı )"
1Y7.CD19.2.2008E. 2004/25716 K. 2008/1459"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Taşıt Giriş Formu İle Geçici Olarak Yurda Soktuğu Aracın Hurdacıya Satılarak Yurtiçinde Bırakıldığı - Suçun Oluştuğu )
TAŞIT GİRİŞ FORMU İLE GEÇİCİ OLARAK YURDA SOKULAN ARAÇ ( Aracın Hurdacıya Satılarak Yurtiçinde Bırakıldığı - 1918 S.K.'ya Aykırı Olduğu )"
1Y7.CD14.2.2008E. 2004/14437 K. 2008/1108"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Firma Yetkilisinin Fatura Konusu Malı Sattığını Kabul Ettiği - Faturanın Ticari Defter ve Belgelerine Kayıtlı Olup Olmadığı Hususunun Tespit Edileceği )
MÜSADERE ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Firma Yetkilisinin Fatura Konusu Malı Sattığını Kabul Ettiği/Faturanın Ticari Defter ve Belgelerine Kayıtlı Olup Olmadığı Hususunun Tespit Edileceği )"
1Y7.CD6.2.2008E. 2004/33331 K. 2008/761"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Cd'leri Satın Aldığına Dair Belge Sunamadığı/Cd'lerin Yurtiçinde Doldurulmuş Olsalar Dahi Boş Halleri İle Yasal Yoldan Getirildiklerini Göstermeyeceği - Bilirkişi İncelemesi İle Cd'lerin Niteliklerinin Saptanacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet/Sanığın Cd'leri Satın Aldığına Dair Belge Sunamadığı - Cd'lerin Yurtiçinde Doldurulmuş Olsalar Dahi Boş Halleri İle Yasal Yoldan Getirildiklerini Göstermeyeceği/Bilirkişi İncelemesi İle Cd'lerin Niteliklerinin Saptanacağı )"
1Y7.CD6.2.2008E. 2004/31468 K. 2008/770"KAÇAKÇILIK ( Cep Telefonu Alım Satımı Yaptığı İşyerinde Suça Konu Telefonları Bulunduran ve Firmada Konu İle İlgili Evrakları İmzalamaya Yetkili Olan Sanığın Sorumlu Tutulacağı )
CEP TELEFONU KAÇAKÇILIĞI ( Kaçakçılık - Cep Telefonu Alım Satımı Yaptığı İşyerinde Suça Konu Telefonları Bulunduran ve Firmada Konu İle İlgili Evrakları İmzalamaya Yetkili Olan Sanığın Sorumlu Tutulması Gerektiği ) )
KAÇAK TELEFONUN SATIŞA ARZEDİLMESİ ( Kaçakçılık - Cep Telefonu Alım Satımı Yaptığı İşyerinde Telefonları Bulunduran ve Firmada Konu İle İlgili Evrakları İmzalamaya Yetkili Olan Sanığın Sorumlu Tutulacağı )"
1Y7.CD6.2.2008E. 2004/23216 K. 2008/767"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Yurda Kaçak Yollarla Cep Telefonu Sokulması )
KAÇAKÇILIK ( Yurda Kaçak Yollarla Cep Telefonu Sokulması )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Kaçakçılık Suçlamasında Dava Konusu Cep Telefonlarının İthaline Kadar Zincirleme Şekilde Menşe Araştırmasının Yapılarak Yurda Yasal Yollarla Girip Girmediğinin Saptanması )"
1Y7.CD4.2.2008E. 2005/9743 K. 2008/692"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Eşyanın Yargılama Sırasında Teminat Karşılığında İade Edildiği - Gümrük Mevzuatı Dahilinde İşlem Yapıldıktan Sonra Dava Konusu Eşyanın İadesi İçin Yatırılmış Olan Teminatın Sahibine İadesine Karar Verileceği )
TEMİNATIN İADESİ ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet - Eşyanın Yargılama Sırasında Teminat Karşılığında İade Edildiği/Gümrük Mevzuatı Dahilinde İşlem Yapıldıktan Sonra Dava Konusu Eşyanın İadesi İçin Yatırılmış Olan Teminatın Sahibine İadesine Karar Verileceği )"
1Y7.CD4.2.2008E. 2004/33317 K. 2008/693"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Dava Konusu Nakil Vasıtası Araç Duruşmada Teminat Karşılığı İade Edilmiş Olduğundan Araç İçin Yatırılan Teminatın Sahibine İadesine Karar Verileceği )
TEMİNATIN İADESİ ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Dava Konusu Nakil Vasıtası Araç Duruşmada Teminat Karşılığı İade Edilmiş Olduğundan Araç İçin Yatırılan Teminatın Sahibine İadesine Karar Verileceği )"
1Y7.CD4.2.2008E. 2004/17666 K. 2008/688"DAVA ZAMANAŞIMI ( Zamanışımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Günden Temyiz İnceleme Gününe Kadar Zamanışımı Süresinin Gerçekleşmesi )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanışımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Tarihte Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Sanığın Lehine Düzenlemeler İhtiva Eden 765 Sayılı Kanunun Zamanaşımına İlişkin Hükümlerinin Uygulanması ve Sanıkların Biri Yönünden Lehe Hükümler İhtiva Eden Kaçakçılık Kanunun Uygulanması )
ÖNÖDEME ( Sanığın Lehine Hüküm İfade Eden Kaçakçılık Kanunun İlgili Hükümleri Uyarınca Sanığa Usulüne Uygun Önödeme Önerisinin Tebliğinin Gerekmesi )"
1Y7.CD4.2.2008E. 2004/14298 K. 2008/689"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Motorinin Laboratuar Analizi Yaptırılarak Standarta Uygun Olup Olmadığının Saptanacağı )
MOTORİN KAÇAKÇILIĞI ( Motorinin Laboratuar Analizi Yaptırılarak Standarta Uygun Olup Olmadığının Saptanacağı )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Motorin Kaçakçılığı - Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereği Sanığa Ön Ödeme Önerisi Gönderileceği )"
1Y7.CD30.1.2008E. 2004/35252 K. 2008/488"DAVAYA KATILMA HAKKI ( Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmemiş Olan Tekel İdaresi'nin Katılma Hakkının Bulunmaması )
HÜKMÜ TEMYİZ ETME HAKKI ( Katılma Hakkı Bulunmayan Müştekinin Davaya Katılmasına Karar Verilmiş Olmasının Hükmü Temyiz Etme Hakkı Vermemesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinden İtibarenTemyiz İnceleme Gününe Kadar 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeni İle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı Kanun'un Zamanaşımına İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
MÜSADERE ( Kaçak Olduğu Anlaşılan Dava Konusu Eşyaların Müsadere Edilmesinin Gerekmesi )"
1Y7.CD28.1.2008E. 2004/38953 K. 2008/399"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Şekerlerin Yabancı Menşeili Olduğunun Anlaşılmasına Rağmen Şekerlerin Yasal Yollardan Yurda Girdiğine Dair Belge İbraz Edilemediği - Şekerin Yolcu Beraberinde Gümrük Vergilerinden Muafen Getirilebilecek Eşya Niteliğinde Bulunmadığı/Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı )
ŞEKER KAÇAKÇILIĞI ( Şekerlerin Yabancı Menşeili Olduğunun Anlaşılmasına Rağmen Şekerlerin Yasal Yollardan Yurda Girdiğine Dair Belge İbraz Edilemediği - Şekerin Yolcu Beraberinde Gümrük Vergilerinden Muafen Getirilebilecek Eşya Niteliğinde Bulunmadığı/Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı ) "
1Y7.CD28.1.2008E. 2004/35871 K. 2008/398"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Zincirleme Menşei Araştırmasının Yapılacağı - Suça Konu Motorinin Ayniyat Tespiti İçin Bilirkişiye Gönderilmesi Gerektiği )
MOTORİN KAÇAKÇILIĞI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Suça Konu Motorinin Ayniyat Tespiti İçin Bilirkişiye Gönderileceği )
ZİNCİRLEME MENŞE ARAŞTIRMASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Zincirleme Menşe Araştırmasının Yapılacağı )"
1Y7.CD28.1.2008E. 2004/18820 K. 2008/385"KAÇAKÇILIK ( Gider Pusulalarının Suç Konusu Malların Yasal Yollardan Yurda Girdiğini Kanıtlayacak Nitelikte Delil Olmadığı - Ticari Miktar ve Mahiyet Arzeden Dava Konusu Eşyaların Yolcu Beraberinde Gümrük Vergisinden Muafen Getirilebilen Eşya Niteliğinde de Bulunmadığı/Müsadereye Karar Verileceği )
GİDER PUSULASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Gider Pusulalarının Suç Konusu Malların Yasal Yollardan Yurda Girdiğini Kanıtlayacak Nitelikte Delil Olmadığının Dikkate Alınacağı )
MÜSADERE ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Ticari Miktar ve Mahiyet Arzeden Dava Konusu Eşyaların Yolcu Beraberinde Gümrük Vergisinden Muafen Getirilebilen Eşya Niteliğinde Bulunmadığı/Müsadereye Karar Verileceği )"
1Y7.CD28.1.2008E. 2004/17692 K. 2008/387"KAÇAKÇILIK ( Kayıtlı Cep Telefonlarının Yurda Yasal Yollardan Girdiğinin Kanıtlanamadığı - Kaçak Olan Cep Telefonlarının Müsaderesine Karar Verileceği )
MÜSADERE ( Kaçakçılık - Kayıtlı Cep Telefonlarının Yurda Yasal Yollardan Girdiğinin Kanıtlanamadığı/Kaçak Olan Cep Telefonlarının Müsaderesine Karar Verileceği )"
1Y7.CD24.1.2008E. 2004/26830 K. 2008/267"KAÇAKÇILIK ( Sanığın Suça Konu Şekerleri Başka Bir Şahıstan Temin Ettiği/Sanığın Beyanını Müstahsil Makbuzuna Dayandırdığı - Şekerlerin Temin Edildiği Kişinin Tanık Sıfatı İle Dinlenerek Şekerlerin Yurda Ne Şekilde Girdiğinin Belirleneceği )
TANIK DİNLENMESİ ( Kaçakçılık/Sanığın Suça Konu Şekerleri Başka Bir Şahıstan Temin Ettiğine İlişkin Beyanını Müstahsil Makbuzuna Dayandırdığı - Şekerlerin Temin Edildiği Kişinin Tanık Sıfatı İle Dinlenerek Şekerlerin Yurda Ne Şekilde Girdiğinin Belirleneceği )"
1Y7.CD23.1.2008E. 2004/30728 K. 2008/143"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın İlk İfadelerinde Yabancı Menşeli Çayı Adını Bilmediği Birinden Aldığını Beyan Ettiği - Daha Sonra Çaylara Ait Olduğunu İddia Ettiği Faturalar İbraz Ettiği/Sanığın Çelişkili İfadeleri Karşısında Faturanın Sonradan Temin Edildiğinin Kabulü Gereği )
ÇAY KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın İlk İfadelerinde Yabancı Menşeli Çayı Adını Bilmediği Birinden Aldığını Beyan Ettiği - Daha Sonra Çaylara Ait Olduğunu İddia Ettiği Faturalar İbraz Ettiği/Sanığın Çelişkili İfadeleri Karşısında Faturanın Sonradan Temin Edildiğinin Kabulü Gereği )"
1Y7.CD23.1.2008E. 2004/21701 K. 2008/137"KAÇAKÇILIK ( Yurda Geçici Olarak Sokulan Aracın Zoralımına Karar Verilen Parçaları Dışında Değiştirilmemiş Olan Parçalarının Yurt Dışı Edilmek Üzere Sahibine İade Edileceği )
ARAÇ PARÇALARININ SAHİBİNE İADESİ ( Yurda Geçici Olarak Sokulan Aracın Zoralımına Karar Verilen Parçaları Dışında Değiştirilmemiş Olan Parçalarının Yurt Dışı Edilmek Üzere Sahibine İade Edileceği )"
1Y7.CD31.5.2007E. 2005/14737 K. 2007/4455"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Tebliğ Edilen Ödeme Önerisinin Para Cezası ve Yargılama Gideri Miktarları İle Ödeme Süresini İçermemesi Nedeniyle Usulsüz Olduğu )
ÖDEME ÖNERİSİ ( Para Cezası ve Yargılama Gideri Miktarları İle Ödeme Süresini İçermemesi Nedeniyle Usulsüz Olduğu - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet )
MÜDAFİE TEBLİĞ ( Usulsüz Ödeme Önerisi - Sanığa Yeniden Ödeme Önerisinde Bulunulması Yerine Sanık Müdafiine Tebliğ Edilen Ödeme Önerisi İle Yetinilerek Davanın Sonuçlandırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
USULSÜZ ÖDEME ÖNERİSİ ( Tebliğ Edilen Ödeme Önerisinin Para Cezası ve Yargılama Gideri Miktarları İle Ödeme Süresini İçermemesi Nedeniyle )"
1Y7.CD16.4.2007E. 2004/23262 K. 2007/2668"KAÇAKÇILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Lehe Kanun Uyarınca Sanığın Eyleminin Yalnızca Ağır Para Cezasını Gerektirdiğinin Dikkate Alınacağı )
LEHE KANUN DÜZENLEMESİ ( Kaçakçılık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Lehe Kanun Uyarınca Sanığın Eyleminin Yalnızca Ağır Para Cezasını Gerektirdiğinin Dikkate Alınacağı )
AĞIR PARA CEZASI ( Kaçakçılık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Lehe Kanun Uyarınca Sanığın Eyleminin Yalnızca Ağır Para Cezasını Gerektirdiğinin Dikkate Alınacağı )"
1Y7.CD28.3.2007E. 2004/37478 K. 2007/2107"KAÇAKÇILIK ( Mahkemece 4926 Sayılı Yasa Yürürlüğe Girmeden Gümrüklenmiş Değerin Tespit Edildiği - Suç Tarihinde Yürürlükte ve Sanık Lehine Olan 1918 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Önödeme Önerisinin Tebliğ Edileceği )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Kaçakçılık - Mahkemece 4926 Sayılı Yasa Yürürlüğe Girmeden Gümrüklenmiş Değerin Tespit Edildiği/Suç Tarihinde Yürürlükte ve Sanık Lehine Olan 1918 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Önödeme Önerisinin Tebliğ Edileceği )"
1Y7.CD15.3.2007E. 2004/13182 K. 2007/1676"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürürlükte ve Sanık Lehine Olan 1918 S.K. Uyarınca Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Tutarında Önödeme Önerisi Tebliğ Edileceği - 4926 S.K. Uyarınca Üç Misli Tutarında Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmemesi Gereği )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Suç Tarihinde Yürürlükte ve Sanık Lehine Olan 1918 S.K. Uyarınca Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Tutarında Önödeme Önerisi Tebliğ Edileceği/4926 S.K. Uyarınca Üç Misli Tutarında Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Suç Tarihinde Yürürlükte ve Sanık Lehine Olan 1918 S.K. Uyarınca Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Tutarında Önödeme Önerisi Tebliğ Edileceği )"
1Y7.CD7.3.2007E. 2004/21735 K. 2007/1392"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Ödeme Önerisine Esas Alınan Para Cezası ve Yargılama Gideri Miktarlarını İçermeyen Ödeme Önerisine Dayanılarak Ödeme Süresi de Dolmadan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
ÖDEME ÖNERİSİ ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet - Ödeme Önerisine Esas Alınan Para Cezası ve Yargılama Gideri Miktarlarını İçermeyen Ödeme Önerisine Dayanılarak Ödeme Süresi de Dolmadan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
1Y7.CD5.3.2007E. 2004/18761 K. 2007/1325"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 5237 S. TCK Md. 7 de Gözönünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet - 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 5237 S. TCK Md. 7 de Gözönünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN GETİRDİĞİ LEHE DÜZENLEMELER ( İle 5237 S. TCK Md. 7 de Gözönünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet )"
1Y7.CD1.3.2007E. 2004/237 K. 2007/1281"KAÇAKÇILIK ( Duruşmada Fatura İbraz Edilmesi Karşısında Yakalama Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Tanık Olarak Dinlenip Olayla İlgili Bilgi ve Görgülerinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FATURA İBRAZ EDİLMESİ ( Kaçakçılık - Yakalama Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Tanık Olarak Dinlenip Olayla İlgili Bilgi ve Görgülerinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TANIK İFADESİ ( Kaçakçılık - Yakalama Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Tanık Olarak Dinlenip Olayla İlgili Bilgi ve Görgülerinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MAZOT KAÇAKÇILIĞI ( Duruşmada Fatura İbraz Edilmesi Karşısında Yakalama Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Tanık Olarak Dinlenip Olayla İlgili Bilgi ve Görgülerinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Kaçakçılık - Yakalama Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Tanık Olarak Dinlenip Olayla İlgili Bilgi ve Görgülerinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
1Y7.CD1.3.2007E. 2004/229 K. 2007/1282"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Petrol Firmasına Ait Faturayı İbraz Etmesi Karşısında Anılan Faturanın Cezadan Kurtulmaya Yönelik Sonradan Temin Edilen Nitelikte Bulunduğu ve İtibar Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
FATURA İBRAZ EDİLMESİ ( 1918 Sayılı Yasaya Muhalefet - Petrol Firmasına Ait Faturayı İbraz Etmesi Karşısında Anılan Faturanın Cezadan Kurtulmaya Yönelik Sonradan Temin Edilen Nitelikte Bulunduğu ve İtibar Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
1Y7.CD28.2.2007E. 2004/223 K. 2007/1206"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Dava Konusu Mazot Üzerinde Kimyasal ve Fiziksel Bakımından Laboratuar İncelemesi Yaptırılarak Niteliğinin Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
MAZOT KAÇAKÇILIĞI ( Üzerinde Kimyasal ve Fiziksel Bakımından Laboratuar İncelemesi Yaptırılarak Niteliğinin Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
PETROL KAÇAKÇILIĞI ( Firma Yetkilisinin Tanıklığına Başvurularak Gerekirse İthaline Kadar Zincirleme Menşe Araştırmasının Tamamlanması ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Firma Yetkilisinin Tanıklığına Başvurularak Gerekirse İthaline Kadar Zincirleme Menşe Araştırması Tamamlanarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )"
1Y7.CD21.2.2007E. 2004/3677 K. 2007/1019"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( İddianame İle Sanıklar Hakkında Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçundan Dava Açıldığı Dikkate Alınıp Benzer Eylemleri Nedeniyle Açılıp Sonuçlanmış veya Devam Etmekte Olan Dava Dosyaları Varsa Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Suçundan Dava Açıldığı Dikkate Alınıp Benzer Eylemleri Nedeniyle Açılıp Sonuçlanmış veya Devam Etmekte Olan Dava Dosyaları Varsa Getirtilip İncelenmesi Gerektiği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
1Y7.CD14.2.2007E. 2004/37469 K. 2007/733"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Yakalama ve Zaptetme Tutanağında Sanıkların Seyyar Tezgahta Dava Konusu Telefonları Satarken Yakalandıkları - Sanıkların Bunun Aksini Savunmalarına Nazaran Zabıt Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
ZABIT MÜMZİLERİNİN DİNLENMESİ GEREKTİĞİ ( Kaçakçılık/Yakalama ve Zaptetme Tutanağında Sanıkların Seyyar Tezgahta Dava Konusu Telefonları Satarken Yakalandıkları - Zabıt Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
TANIK BEYANI ( Kaçakçılık/Yakalama ve Zaptetme Tutanağında Sanıkların Seyyar Tezgahta Dava Konusu Telefonları Satarken Yakalandıkları - Zabıt Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
KAÇAK EŞYAYI SATARKEN YAKALANMA ( Yakalama ve Zaptetme Tutanağında Sanıkların Seyyar Tezgahta Dava Konusu Telefonları Satarken Yakalandıkları - Zabıt Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
KAÇAKÇILIK ( Yakalama ve Zaptetme Tutanağında Sanıkların Seyyar Tezgahta Dava Konusu Telefonları Satarken Yakalandıkları - Sanıkların Bunun Aksini Savunmalarına Nazaran Zabıt Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )"
1Y7.CD8.2.2007E. 2006/7925 K. 2007/627"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Görevlilerce Yapılan Arama Sonucunda İki Çanta İçerisinde Dava Konusu Eşyaların Ele Geçtiğinin Olay ve Zapdetme Tutanağının Toplanan Delillerle Anlaşıldığı - Teşebbüs )
TEŞEBBÜS ( Görevlilerce Yapılan Arama Sonucunda İki Çanta İçerisinde Dava Konusu Eşyaların Ele Geçtiğinin Olay ve Zapdetme Tutanağının Toplanan Delillerle Anlaşıldığı - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )
YURDA YASAL OLMAYAN YOLDAN EŞYA SOKULMASI ( Sanığın Yolcu Beraberinde Beyan Edilecek Eşya Kapsamı İçinde Ticari Mahiyet ve Miktarda Sokmaya Teşebbüs Ettiği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
1Y7.CD20.12.2006E. 2004/23210 K. 2006/19328"ZAMANAŞIMINI KESEN SON İŞLEM ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih - Hüküm Gününde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolmaması )
DAVA KONUSU EŞYALARIN BULUNMASI ( Halinde Temyiz İnceleme Tarihinde Zamanaşımı Dolsa da Faturaların Menşe Araştırmasının Tamamlanması - Gümrük Giriş Beyannameleri Getirilip Eşyalar ve Tüm Belgelerin Bilirkişiye Tevdi Edilerek Ayniyet Tesbiti Yaptırılması )
AYNİYET TESBİTİ ( Yapılabilmesi İçin Eşyanın Gümrük Giriş Beyannameleri İle Uzman Bilirkişiye Tevdi Edilmesi - Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KESİN HÜKME BAĞLANMANIN ERTELENMESİ ( Kararı Verilmesinden Sonra Dosyanın Ele Alınması - Dava Konusu Eşyaların Bulunduğu Dikkate Alınıp Duruşma Açılması ) "
1Y7.CD14.3.2006E. 2005/5891 K. 2006/1640"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Aracın Muhtelif Bölümlerindeki Eşya - Araç Sürücüsünün Bilgisi Dışında Araca Eşya Gizlemenin İmkansızlığı / Sürücü Sanık İle Yolcu Sanığın Birlikte Hareketle Kaçakçılık Suçunu İşledikleri )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sürücünün Bilgisi Dışında Araca Gizli Yükleme Yapılamayacağı - Sürücü ve Yolcunun Birlikte Hareket Ettikleri )
SUÇA KONU EŞYA ( Aracın Muhtelif Bölümlerine Yerleştirilen Yabancı Menşeili Eşya )
TİCARİ MİKTARDA YABANCI MENŞEİLİ EŞYA ( Araca Gizlenmesi - Sürücünün Bilgisi Haricinde Araca Gİzlenemeyeceği/Yolcunun Sürücünün Haberi Olmaksızın Araca Gizli Yükleme Yapamayacağı )"
1Y7.CD12.12.2005E. 2005/270 K. 2005/21193"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthalat Sırasında Türk Standartları Enstitüsünden Alınan Uygunluk Belgesi İçeriği ve Alınma Biçimi Gözetilerek Sanıkların Suç İşleme Kasıtlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
SUÇ İŞLEME KASTI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - İthalat Sırasında Türk Standartları Enstitüsünden Alınan Uygunluk Belgesi İçeriği ve Alınma Biçimi Gözetilerek Sanıkların Suç İşleme Kasıtlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
TSE'DEN ALINAN UYGUNLUK BELGESİ ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - İthalat Sırasında Türk Standartları Enstitüsünden Alınan Uygunluk Belgesi İçeriği ve Alınma Biçimi Gözetilerek Sanıkların Suç İşleme Kasıtlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
1Y7.CD6.7.2005E. 2004/50 K. 2005/11619"MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK SUÇU ( Açılan Kamu Davası Kesin Hükme Bağlanarak Ertelendiğinden Dava Konusu Araçların İadesi veye Müsaderesi Hususunda Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
SUÇA KONU EŞYA ( İadesi veya Müsaderesi Hususunun Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Açılan Kamu Davası Kesin Hükme Bağlanarak Ertelendiğinden Dava Konusu Araçların İadesi veya Müsaderesi Hususunda Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
1Y7.CD5.7.2005E. 2005/1408 K. 2005/11410"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
1Y7.CD29.6.2005E. 2004/19180 K. 2005/10104"KAÇAKÇILIK ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Kaldırılmasının Gerekmesi )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
1Y7.CD30.5.2005E. 2004/19176 K. 2005/5061"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Diğer Ağır Ceza Mahkemelerine Açılan Davalar Araştırılıp Mükerrer Olup Olmadığının Tesbitiyle Eylemin Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Diğer Ağır Ceza Mahkemelerine Açılan Davalar Araştırılıp Mükerrer Olup Olmadığının Tesbitiyle Eylemin Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
MÜKKERER AÇILAN DAVA OLUP OLMADIĞI ( Tesbitiyle Eylemin Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Tartışılarak Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayini Gerektiği )"
1Y7.CD10.3.2005E. 2004/54 K. 2005/1770"1918 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Başka Dava Dosyaları Olup Olmadığı Araştırılarak Varsa Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Eylemin Toplu veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
TOPLU VEYA TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Hakkında Başka Dava Dosyaları Olup Olmadığı Araştırılarak Eylemin Toplu veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - 1918 Sayılı Kanun'a Muhalefet )
KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Hakkında Başka Dava Dosyaları Olup Olmadığı Araştırılarak Eylemin Toplu veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
1Y7.CD10.3.2005E. 2003/11728 K. 2005/1773"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında 4926 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemeler Karşısında Sübutu Halinde Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmeyeceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Sanıklar Hakkında 4926 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemeler Karşısında Sübutu Halinde Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmeyeceği )
RÜŞVET ALMAK VE RÜŞVET VERMEK ( Sanıklar Hakkında 4926 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemeler Karşısında Sübutu Halinde Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmeyeceği )"
1Y7.CD28.9.2004E. 2003/14810 K. 2004/10312"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Beyan Dışı Büyük Miktarda ve Değişik Vasıfta Eşyayı Yurda Kaçak Sokmak Suretiyle Toplu Kaçakçılık Niteliği - Yalnızca Para Cezasını Gerektiren Suçta Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yalnızca Para Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçunda Uygulanacak Olan )
BEYAN HARİCİ BÜYÜK MİKTARDA VE DEĞİŞİK VASIFTA EŞYAYI YURDA KAÇAK SOKMAK ( Toplu Kaçakçılık Niteliği )
TOPLU KAÇAKÇILIK NİTELİĞİ ( Beyan Dışı Büyük Miktarda ve Değişik Vasıfta Eşyayı Yurda Kaçak Sokmak )"
1Y7.CD24.3.2004E. 2003/7302 K. 2004/4160"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinin Sanığın Dava Konusu Aracı Satarak Elinden Çıkardığı Tarih Olacağı - 4616 S.K. Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği )
SUÇ TARİHİ ( Sanığın Dava Konusu Aracı Satarak Elinden Çıkardığı Tarih Olacağı/4616 S.K. Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet/Suç Tarihinin Sanığın Dava Konusu Aracı Satarak Elinden Çıkardığı Tarih Olacağı - 4616 S.K. Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
1Y7.CD26.2.2004E. 2003/11488 K. 2004/2566"1918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İdareyi Temsilen Yetkili Hazine Vekiline Duruşma Günü Tebliğ Edilip Müdahale İmkanı Sağlanmasının Gerekmesi )
MÜDAHALE ( İdareyi Temsilen Yetkili Hazine Vekiline Duruşma Günü Tebliğ Edilip Müdahale İmkanı Sağlanmasının Gerekmesi )"
1Y7.CD30.12.2003E. 2003/5364 K. 2003/13084"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Çaylarla İlgili Olarak İbraz Edilen Fatura Ve Eki Belgeler İle Suça Konu Çayların Birlikte Konunun Uzmanı Bilirkişiye Tevdi Edilerek Ayniyet Tesbiti Gereği )
AYNİYET TESPİTİ ( Dava Konusu Çaylarla İlgili Olarak İbraz Edilen Fatura Ve Eki Belgeler İle Suça Konu Çayların Birlikte Konunun Uzmanı Bilirkişiye Tevdi Edilerek Ayniyet Tesbiti Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 765 sayılı TCK 2.Maddesi De Göz Önünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilerek Bir Hüküm Kurulmasının Gereği )"
1Y7.CD30.12.2003E. 2003/2248 K. 2003/13099"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Araçtaki Mühürleri Sökerek Tır Karnesi Muhteviyatı 5 Kap Yedek Aksam Kimyevi Maddeden Oluşan Eşyaları Firma Yetkilisinin Talimatı İle Bir Firmanın Deposuna Götürüp Boşaltması Eyleminde Suçun Oluştuğu )
TIR KARNESİ MUHTEVİYATI YEDEK AKSAM KİMYEVİ MADDE ( Sanığın Araçtaki Mühürleri Sökerek Eşyaları Firma Yetkilisinin Talimatı İle Bir Firmanın Deposuna Götürüp Boşaltması Eyleminde Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçunun Oluştuğu )
ARAÇTAKİ MÜHÜRLERİN SÖKÜLEREK EŞYALARIN NAKLİ ( Tır Karnesi Muhteviyatı 5 Kap Yedek Aksam Kimyevi Maddeden Oluşan Eşyaları Bir Firmanın Deposuna Götürüp Boşaltması Eyleminde Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçunun Oluştuğu )"
1Y7.CD25.12.2003E. 2003/3269 K. 2003/12908"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Aracın Yükleme Tarihi İle Gümrükten Çıkış Tarihi Arasındaki Sürenin Uzunluğu Da Gözetilerek Bu Süre İçinde Veya Başka Tarihlerde Yurt Dışına Çıkış Yapıp Yapmadığının Araştırılması Gereği )
ARACIN YURT DIŞINA ÇIKIŞI ( Çıkarılmama Nedeni Ve Dorsenin Şasi Numarasındaki Farklılığın Nedeni Araştırılması Gereği - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet )
TRANSİT TİCARET AKARYAKITI TAŞIYAN TAŞIT ( Aracın Yükleme Tarihi İle Gümrükten Çıkış Tarihi Arasındaki Sürenin Uzunluğu Da Gözetilerek Bu Süre İçinde Veya Başka Tarihlerde Yurt Dışına Çıkış Yapıp Yapmadığının Araştırılması Gereği - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet )"
1Y7.CD24.12.2003E. 2003/7360 K. 2003/12861"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığından Temyizi Kabil Olmayıp İtirazının Mümkün Bulunduğu )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN KARAR ( Nihai Hüküm Olmadığı - Temyizi Kabil Olmayıp İtirazı Mümkün Bulunduğu Cihetle Temyiz Dilekçesi İtiraz Mahiyetinde Kabul Edilerek Mahallinde Değerlendirilmesi Gereği )
TEMYİZ ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığından Temyizi Kabil Olmayıp İtirazının Mümkün Bulunduğu - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet - Hükümden Sonra 1918 Sayılı Yasa Yürürlükten Kaldırılıp Yerine 4926 Sayılı Yasa Yürürlüğe Girdiğinden Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )"
1Y7.CD17.12.2003E. 2003/206 K. 2003/12631"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Aracında Naklettiği Sigara Ve İçkilerin Yabancı Menşeli Olduğunu Bilebilecek Durumda Olması Ve Diğer Sanıklarla Manevi Dayanışma İçinde Hareket Ettiğinden Eylemlerinin Toplu Kaçakçılık Suçuna Uyduğu )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Aracında Naklettiği Sigara Ve İçkilerin Yabancı Menşeli Olduğunu Bilebilecek Durumda Olması Ve Diğer Sanıklarla Manevi Dayanışma İçinde Hareket Etmesi Halinde Suçun Oluştuğu )
YABANCI MENŞELİ SİGARA VE İÇKİLER ( Sanığın Bilecek Durumda Olduğu Ve Aracında Naklettiği - Diğer Sanıklarla Manevi Dayanışma İçinde Hareket Etmesi Halinde Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
MANEVİ DAYANIŞMA ( Sanığın Aracında Naklettiği Sigara Ve İçkilerin Yabancı Menşeli Olduğunu Bilebilecek Durumda Olması Ve Diğer Sanıklarla Manevi Dayanışma İçinde Hareket Ettiğinden Eylemlerinin Toplu Kaçakçılık Suçuna Uyduğu )"
1Y7.CD15.12.2003E. 2003/3175 K. 2003/12436"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Yakalanan Eşya İle Fatura Arasındaki Çelişkinin Nedeninin Araştırılması Gereği - Faturayı Düzenleyen Şirkete Ait Fatura Ve İthal Belgeleriyle Zincirleme Menşe Araştırması Yapılması Gereği )
KAÇAK EŞYA İLE FATURA ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Nedeninin Araştırılması Gereği/Faturayı Düzenleyen Şirkete Ait Fatura Ve İthal Belgeleriyle Zincirleme Menşe Araştırması Yapılması Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Yakalanan Eşya İle Fatura Arasındaki Çelişki Nedeniyle Şirkete Ait Fatura Ve İthal Belgeleriyle Zincirleme Menşe Araştırması Yapılması Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )"
1Y7.CD8.12.2003E. 2003/13080 K. 2003/11793"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Muafen İthal Edilen Sakat Aracının İthal Amacı Dışında Kullanılması Halinde Suçun Oluştuğu - Devri Hibe Edilmesi Ve Satışına Yasal Olanak Bulunmadığı )
SAKAT ARACI ( Plakasında Sakat Amblemi Ve Üzerinde Özel Tertibatı Bulunmadığı Halde Sanığın İdaresinde Zapt Edilip İbraz Edilen Trafik Ve Tescil Belgelerinin De Sahte Olması - Aracın İthal Amacı Dışında Kullanılmasını Sağlamaya Yönelik Olması Nedeniyle Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
SAHTE TRAFİK VE TESCİL BELGESİ ( Olan Sakat Aracı/Plakasında Sakat Amblemi Ve Üzerinde Özel Tertibatı Bulunmadığı Halde Sanığın İdaresinde Zapt Edilmesi - Sanığın Muafen İthal Edilen Sakat Aracının İthal Amacı Dışında Kullanılması Nedeniyle Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
MUAFEN İTHAL EDİLEN SAKAT ARACI ( Amacı Dışında Kullanılması Halinde Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu - Devri Hibe Edilmesi Ve Satışına Yasal Olanak Bulunmadığı )"
1Y7.CD13.11.2003E. 2003/87 K. 2003/10375"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Başkaca Araçları Kaçaktan Temin Edip Millileştirmeye Yönelik Faaliyetleri Yapılacak Yargılama Sonucunda Tespiti Halinde Eylemin Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı - Araç Kaçakçılığı )
KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Kaçaktan Araç Temin Edip Millileştirme Faaliyetinde Bulunduklarından Haklarında Açılmış Soruşturma ve Davanın Varlığının Araştırılması Gereği - Teşekkül Halinde Kaçakçılık )
SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( 1918 Sayılı Yasayı Yürülükten Kaldıran Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Sanık Lehine Olan Düzenlemelerinin Gözetilmesi Gereği - Kaçakçılık ) "
1Y7.CD21.10.2003E. 2003/112 K. 2003/8798"KAÇAKÇILIK ( İddiasıyla Açılan Davada Sanıkların İthalatı Yapan Şirketle İlişkilerinin ve Dava Konusu Eşyaların Hukuki Durumlarının Araştırılması Gereği - 1918 Sayılı Yasa Değiştiğinden Sanıklar Hakkında Lehe Hükümlerin Gözetilmesi Gereği )
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( Suçunda Sanıkların İthalatı Gerçekleştiren Şirketle İlişkilerinin Araştırılması Gereği - Dava Konusu Eşyaların Bütün Belgeler Araştırılarak Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 4926 Sayılı Kanun ile Yürürlükten Kaldırıldığından Sanık Hakkında Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Gereği - Dava Konusu Eşyaların Araştırılarak Hukuki Durumunun Tayini Gereği )"
1Y7.CD14.4.2003E. 2002/18147 K. 2003/1169"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaların Cif Değerinin Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınması Gereği )
KAÇAK EŞYANIN CİF DEĞERİ ( Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınması Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
KAÇAK EŞYANIN GÜMRÜK DEĞERİ ( Pek Hafif Olduğu Halde Normal Kabul Edilerek Sanığa Fazla Ceza Tayini Yasaya Aykırı Olduğu - Cif Değerinin Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değerinin Hesaplattırılacağı )"
1Y7.CD23.12.2002E. 2002/17032 K. 2002/19493"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suça Konu CD'lerin Konusunda Uzman Bilirkişiye İncelettirilerek Yerli Yada Yabancı Menşeli Olup Olmadıklarının Belirlenmesi )
CD KAÇAKÇILIĞI ( CD'lerin Konusunda Uzman Bilirkişiye İncelettirilerek Yerli Yada Yabancı Menşeli Olup Olmadıklarının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suça Konu CD'lerin Konusunda Uzman Bilirkişiye İncelettirilerek Yerli Yada Yabancı Menşeli Olup Olmadıklarının Belirlenmesi )"
1Y4.CD11.3.2002E. 2002/2013 K. 2002/3424"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Taklit Bandrollü Sigaranın İç Piyasaya Satılması )
TAKLİT BANDROLLÜ SİGARALARIN İÇ PİYASAYA SATILMASI ( Bu Eylemin Kaçakçılık Suçunu Oluşturması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Kaçakçılık Suçunun Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiğinin Gözetilmemesi )"
1Y7.CD27.11.2000E. 2000/13395 K. 2000/16013"CD KAÇAKÇILIĞI ( İçerdiği Film ve Müziklerin Kaçakçılık Suçunu Teşkil Etmediği - Boş CD Olarak CİF Değerinin Tesbitiyle Belirlenecek Miktar Üzerinden Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması Gerektiği )
KAÇAK CD'LERİN CİF DEĞERİ ( CD Kaçakçılığı/Boş CD Olarak CİF Değerinin Tesbitiyle Belirlenecek Miktar Üzerinden Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması Gerektiği - İçerdiği Film ve Müziklerin Kaçakçılık Suçunu Teşkil Etmediği )"
1Y7.CD4.10.2000E. 2000/4690 K. 2000/12228"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Motorinin Hangi Yollardan Yurda Sokulduğunun Açıkça Tespit Edilmesi-Delil Yetersizliği )
KAÇAK MOTORİN ( Motorinin Hangi Yollardan Yurda Sokulduğunun İnandırıcı Delillerle Gösterilmesi )
KAÇAK MOTORİN ( Motorinin Yurda Kaçak Yollarla Sokulduğunun İnandırıcı Delillerle Gösterilememesi )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Kaçakçılık-Yurda Kaçak Motorin Sokmak )"
1Y7.CD20.6.2000E. 1999/12402 K. 2000/9403"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthal İşlemleri Yapılmak Üzere Yediemine Bırakılan Ham Yağın İşlenip İç Piyasaya Sürülmesi )
İTHAL İŞLEMLERİ YAPILMAK ÜZERE YEDİEMİNE BIRAKILAN HAM YAĞLARIN İŞLENİP İÇ PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Yediemin Deposunun Fiktif Antrepo veya Sundurma Olup Olmadığı )
YEDİEMİN DEPOSUNUN FİKTİF ANTREPO VEYA SUNDURMA OLUP OLMADIĞI ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - İthal İşlemleri Yapılmak Üzere Yediemine Bırakılan Ham Yağın İşlenip İç Piyasaya Sürülmesi )
FİKTİF ANTREPO VEYA SUNDURMA ( Yediemin Deposu/İthal İşlemleri Yapılmak Üzere Bırakılan Ham Yağın İşlenip İç Piyasaya Sürülmesi - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
MÜSADERE ( Karar Verilmeyen Yağların CİF Değerinin Tayin Olunan Cezaya İlavesi Suretiyle Yapılan Hesap Sonucu Faizli Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunması - Yasaya Aykırılığı )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Müsaderesine Karar Verilmeyen Yağların CİF Değerinin Tayin Olunan Cezaya İlavesi Suretiyle Yapılan Hesap Sonucu Faizli Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )"
1Y7.CD1.6.1999E. 1999/6508 K. 1999/6488"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa Ait Yolcu Otobüsünde Ele Geçirilen 14 Adet Telefon/Gümrük Yönetmeliği Uyarınca Kıbrıs'tan Gelen Yolculara Tanınan Hediyelik Eşya Kapsamında Kabul Edildiği - Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
KIBRIS'TAN TELEFON GETİRMEK ( Sanığa Ait Yolcu Otobüsünde Ele Geçirilen 14 Adet Telefon/Gümrük Yönetmeliği Uyarınca Kıbrıs'tan Gelen Yolculara Tanınan Hediyelik Eşya Kapsamında Kabul Edildiği - Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet Suçu Oluşturmadığı )
HEDİYELİK EŞYANIN KAPSAMI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Sanığa Ait Yolcu Otobüsünde Ele Geçirilen 14 Adet Telefon/Gümrük Yönetmeliği Uyarınca Kıbrıs'tan Gelen Yolculara Tanınan Hediyelik Eşya Kapsamında Kabul Edildiği )"
1Y7.CD30.12.1998E. 1998/10088 K. 1998/11528"KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS ( Gümrük Sahasındasındaki Aramada Tırda Asetik Asit Anhidrit ve Hurda Gümüş Ele Geçirilmesi - Ticari Miktar ve Mahiyette )
GÜMRÜKTEN GEÇİRİLEN TİCARİ EŞYA ( Gerekli İşlemlere Tabi Tutulmadan Geçirilmek İstenmesi - Kaçakçılığa Teşebbüs/Asetik Asit Anhidrit ve Hurda Gümüş )
ASETİK ASİT ANHİDRİT VE HURDA GÜMÜŞ ( Ticari Eşya - Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmadan Geçirilmeye Çalışılması/Kaçakçılığa Teşebbüs )
TİCARİ EŞYA ( Gümrükten Gerekli İşlemlere Tabi Tutulmadan Geçirilmek İstenmesi - Kaçakçılığa Teşebbüs/Asetik Asit Anhidrit ve Hurda Gümüş )"
1Y7.CD16.11.1998E. 1998/6177 K. 1998/9252"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ayrı Ayrı Ele Geçirilen Yabancı Eşyalar İçin Faturalar İbraz Edilmiş Olması-Eksik Soruşturma )
FATURA İBRAZI ( Ayrı Ayrı Ele Geçirilen Yabancı Mallar-Soruşturmada Dikkate Alınacak Noktalar-1918 S. Kanuna Muhalefet )"
1Y7.CD3.11.1998E. 1998/6692 K. 1998/8732"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tazmini Ağır Para Cezasının Fazla Tayini )
TAZMİNİ AĞIR PARA CEZASI ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Fazla Tayini )
MÜSADERENİN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Aracın - İadesi İçin Yatırılan Teminatların İdare Lehine İrad Kaydı Gerekeceğinin Hüküm Altına Alınmamasının Yasaya Aykırılığı )
ARACIN MÜSADERENİN GERÇEKLEŞMEMESİ ( İadesi İçin Yatırılan Teminatların İdare Lehine İrad Kaydı Gerekeceğinin Hüküm Altına Alınmamasının Yasaya Aykırılığı )
MAKTU ÜCRETİ VEKALET ( Tazmini Ağır Para Cezasının Sonucunun Bulunmadığı - Gözetilmeden İkili Birli Kurala Göre Hesaplanan Miktarlar Üzerinden Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
NİSBİ HARÇ VE ÜCRETİ VEKALET ( Bozmadan Önceki Hüküm Aleyhine Temyiz Bulunmadığı ve Mütesep Hak Oluştuğu Dikkate Alınmadan Fazla Hükmedilemeyeceği )"
1Y7.CD14.7.1998E. 1998/4800 K. 1998/6628"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yabancı Firmalara Ait Etiketleri Numune Gibi Göstererek Gümrük Vergi ve Resimlerinden Muafen İthale Teşebbüs )
YABANCI FİRMALARA AİT ETİKETLER ( Numune Gibi Göstererek Gümrük Vergi ve Resimlerinden Muafen İthale Teşebbüs - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
ETİKET ( Numune Gibi Göstererek Gümrük Vergi ve Resimlerinden Muafen İthale Teşebbüs - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNDEN MUAFEN İTHALE TEŞEBBÜS ( Yabancı Firmalara Ait Etiketleri Numune Gibi Göstererek - 1918 s. Kanuna Muhalefet )
ŞİRKETİ TEMSİL EDENLERİN TESBİTİ ( Yabancı Firmalara Ait Etiketleri Numune Gibi Göstererek Gümrük Vergi ve Resimlerinden Muafen İthale Teşebbüs )"
1Y7.CD13.7.1998E. 1998/5452 K. 1998/6596"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük Giriş Beyannamelerinde Gösterilen Değerin Eşyanın Gerçek Değerini Yansıtmadığı İddiası )
GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMELERİNDE GÖSTERİLEN DEĞERİN EŞYANIN GERÇEK DEĞERİNİ YANSITMAMASI ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
İTHAL EŞYANIN DEĞERİNİN GERÇEK DEĞERİNİ YANSITMAMASI ( Emsal İthalatları Yapan Kuruluşlardan Fiyat Listeleri ve Orjinal Fatura Örnekleri Alınarak İnceleme Yapılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İthal Eşyanın Değerinin Gerçek Değerini Yansıtmaması - Emsal İthalatları Yapan Kuruluşlardan Fiyat Listeleri ve Orjinal Fatura Örnekleri Alınarak İnceleme Yapılması Gereği )"
1Y7.CD1.7.1998E. 1998/3492 K. 1998/6333"MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Kargo Faturasındaki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Saptanması )
KARGO FATURASINDAKİ İMZA ( Sanığa Ait Olup Olmadığının Saptanması - Münferit Ticari Kaçakçılık )
TEKEL KAÇAĞI İÇKİLER ( Gümrüklenmiş Piyasa Değeri - Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilebilmesi Koşulu )
TOPLU KAÇAKÇILIKTAN VERİLEN TAZMİNİ AĞIR PARA CEZASI ( Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )"
1Y7.CD29.6.1998E. 1998/1418 K. 1998/6252"KAÇAKÇILIK ( Gümrük İşlemleri Yapılmadan Fiilen İthal Edilen Demir Çelik Hurdası - Ticaret Mahkemesindeki İlgili Dosyanın İncelenmesi )
GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMADAN FİİLEN İTHAL EDİLEN DEMİR ÇELİK HURDASI ( Kaçakçılık/Eksik İnceleme - Hukuk Mahkemesinde İlgili Dosyanın İncelenmesi )
MANİFESTO MUHTEVİYATI MALLAR ( Demir Çelik Hurdasının Fazla Çıkması/Kaçakçılık - Tahliyesi Esnasında Bir Fazlalık Çıkıp Çıkmadığı ve Yasal Yollardan İthal Edilip Edilmediklerinin Tesbiti Gereği )
İTHAL EDİLEN MAL ( Demir Çelik Hurdasının Fazla Çıkması/Kaçakçılık - Tahliyesi Esnasında Bir Fazlalık Çıkıp Çıkmadığı ve Yasal Yollardan İthal Edilip Edilmediklerinin Tesbiti Gereği )"
1Y7.CD27.4.1998E. 1998/2103 K. 1998/3503"KAÇAKÇILIK ( Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olmasının Kadının Cezai Sorumluluğunu Doğurup Doğurmaması - Suç Kastı )
SUÇ KASTI ( Münferit Ticari Kaçakçılık - Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olması )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olması - Suç Kastı )
KOCASINA AİT İŞYERİ KENDİ ADINA KAYITLI OLAN KADININ CEZAİ SORUMLULUĞU ( Münferit Ticari Kaçakçılık )"
1Y7.CD15.4.1998E. 1998/327 K. 1998/3095"KAÇAK RAKI ( Tekelin Davadan Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınması Zorunluluğu - Tekele Tabi Mallar Yönünden Tekel'in Bildirdiği CIF Değerin Esas Alınması )
RAKI ( Kaçak/Tekelin Davadan Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınması Zorunluluğu - Tekele Tabi Mallar Yönünden Tekel'in Bildirdiği CIF Değerin Esas Alınması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Rakı/CIF Değerin Tespiti - Kıbrıs'tan Getirilen Eşyalar )
KAÇAK EŞYAYI BİLEREK UZUN MESAFE NAKLETMEK ( Yardımcı Olduğundan Bahisle 1918 S. Yasanın 33/1.Maddesinden Faydalandırılmayacağı )
KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşyayı Bilerek Uzun Mesafe Nakletmek - Yardımcı Olduğundan Bahisle 1918 S. Yasanın 33/1.Maddesinden Faydalandırılmayacağı ) )
CİF DEĞER ( Yabancı Sigara - Tekel İdaresince Bildirilen Değer Yerine Bilirkişi Tarafından Tesbit Edilen Değerlerinin Cezaya Esas Alınamayacağı )
KAÇAK İÇKİ ÇAY VE ÇİN TABAK ( Değerlerinin Bu Konuda Uzman Bilirkişi Yerine Gümrük Komisyoncusu Olan Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi - Yasaya Aykırılığı )
UZMAN BİLİRKİŞİ ZORUNLULUĞU ( Kaçak İçki Çay ve Çin Tabakları - Gümrük Komisyoncusu Olan Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi - Yasaya Aykırılığı )"
1Y7.CD2.3.1998E. 1998/986 K. 1998/1633"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Temin Edilen Çalıntı Aracın Yurtta Kalmasını ve Kaçağa Sarfedilmesini Temine Yönelik İşlemler Yapılması )
YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLEN ÇALINTI ARACIN YURTTA KALMASI VE KAÇAĞA SARFEDİLMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞMAK ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
ARACIN YURTTA KALMASI VE KAÇAĞA SARFEDİLMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞMAK ( Yurtdışından Temin Edilen Çalıntı Aracın - 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
1Y7.CD10.7.1995E. 1995/1995 K. 1995/6375"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Kimyasal Maddeleri Kaçak Olarak Yurda Sokmak )
YURDA KAÇAK KİMYASAL MADDE SOKMAK ( Kanunda Yazılı Hususların Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Kanunda Yazılı Hususların Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EKSİK İNCELEME ( Dava Konusu Eşyanın Cif Değerinin Hesaplatılmasının Gerekmesi )"
1Y7.CD30.10.1991E. 1991/7860 K. 1991/12120"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Viski ve Sigaraların CİF Değerinin Suç Tarihi İtibariyle Tek İthalatçısı Olan Tekel İdaresinden Sorulması )
CİF DEĞER ( Dava Konusu Viski ve Sigaraların CİF Değerinin Suç Tarihi İtibariyle Tek İthalatçısı Olan Tekel İdaresinden Sorulması )
VEKALET ÜCRETİ ( Sanıklar İçin Fazladan Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
1Y7.CD13.3.1991E. 1991/266 K. 1991/2821"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Sigara ve Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Yapılması )
TEŞEKKÜL HALİNDE SİGARA VE OYUN KAĞIDI KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Yurda Soktuğu Suç Konusu Malları Depoda Tevziini Temin İçin Biraraya Geldikleri Belli Olduğundan Toplu Kaçakçılık Oluşması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tüm Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Topluluk Oluşturarak Suç Konusu Eyleme Başından Beri Dahil Olmaları )"
1Y7.CD24.10.1990E. 1990/6438 K. 1990/11148"İŞLENMİŞ ALTIN KAÇAKÇILĞI ( Sanıkların Yurt Dışından Gizlice Getirdikleri Altını İşleyerek Yurt Dışında Göndermeye Çalışması )
GÜMRÜK KAPISINDAN YURT DIŞINA İHRAÇ ETMEYE TEŞEBBÜS ( Sanıkların Yurt Dışından Gizlice Getirdikleri Altını İşleyerek Yurt Dışında Göndermeye Çalışması )
YURT DIŞINA ALTIN İHRAÇ ETMEYE KALKIŞMA ( Gümrük Kapısından Yurt Dışına İhraç Etmeye Teşebbüste Bulunma )"
1YCGK26.12.1988E. 1988/7-242 K. 1988/559"KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS ( Yurtdışından Getirilen Malların Sıkı Gümrük Kontrolünden Geçirilemeyeceğinin Anlaşılması Nedeniyle Bırakıp Kaçılması )
SIKI GÜMRÜK KONTROLÜNDEN KURTULUNAMAYACAĞININ ANLAŞILMASIYLA MALLARIN BIRAKILIP KAÇILMASI ( İhtiyari Vazgeçmenin Bulunmaması-Kaçakçılık )
İHTİYARİ VAZGEÇME ( Yurtdışından Getirilen Malların Sıkı Gümrük Kontrolünden Geçirilemeyeceğinin Anlaşılması Nedeniyle Bırakıp Kaçılması Halinde İhtiyari Vazgeçmeden Söz Edilememesi )"
1YCGK12.12.1988E. 1988/7-479 K. 1988/529"KAÇAKÇILIK ( Suça Konu Aracı İthal Vergi ve Resimlerini Ödemeksizin Millileştirmek İsteyen Sanığın Eylemi )
İTHAL VERGİ VE RESİM ÖDEMEDEN KAÇINMA ( Sanığın Yurtdışından Getirdiği Aracın Vergilerini Ödemeksizin Millileştirmek İstemesinin Kaçakçılık Olması )
ARACI YURDA KAÇAK OLARAK SOKMA ( Sanığın Gümrükte Ödemesi Gerekli Olan Vergileri Ödemeksizin Aracı Millileştirmek İstemesi )"
1Y7.CD24.11.1988E. 1987/18802 K. 1988/11508"KAÇAKÇILIK ( Sanığın Aracını Yurda Ne Şekilde Soktuğunun Anlaşılamaması )
YURDA NE ŞEKİLDE SOKULDUĞU ANLAŞILAMAYAN ARAÇ ( Triptik veya Geçici Giriş Belgesinin Araştırılması Mecburiyeti )"
1YCGK20.10.1986E. 1986/7-147 K. 1986/449"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Aldıkları Kararlarla Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsü Sembolik Rakamlarla Kiraya Vermeleri )
TAHSİS GAYESİNE AYKIRI HAREKET ( Suç Konusu Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesinin 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Davranma Olması )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesi )"
1Y7.CD19.10.1983E. 1983/3242 K. 1983/4311"TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Teşvik Tedbirleri Kararnamelerine Dayanarak İthal Ettikleri Saçları İzin Almadan Gümrük Vergisiz İthal Ettikleri Gemi Suçundan Bir Kısmını Satmaları )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Teşvik Tedbirleri Kararnamelerine Dayanarak İthal Ettikleri Saçları İzin Almadan Gümrük Vergisiz İthal Ettikleri Mallardan Bir Kısmını Satmaları )
KAÇAKÇILIK YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Teşvik Tedbirleri Kararnamelerine Dayanarak İthal Ettikleri Saçları İzinsiz Gümrük Vergisiz İthal Ettikleri Mallardan Bir Kısmını Satmaları )
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA GÜMRÜKSÜZ ALINAN MALLARIN SATILMASI ( Kaçakçılık Yasasına Aykırılık Suçunun Oluşması )"
1YİBGK17.3.1937E. 1936/40 K. 1937/9"KAÇAKÇILIK ( Yasanın Yürürlüğünden Önce Kopyadan Yapılmış Defterleri Saklamak ve Korumak Eylemi )
KAST ( Kaçakçılık Suçunun Oluşması İçin )
KOPYA KAĞIDI ( Kaçakçılık Suçunun Oluşması İçin Kastın Varlığının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

1VDDGK11.12.1992E. 1992/63 K. 1992/454"MAHSUP İSTEMİNİN REDDİ ( Düzeltme Fişi Düzenleme Ya da Yazı İle Bildirme Zorunluluğu )
ÖDEME EMRİ ( Mahsup İstemi Yasal Olarak Reddedilmeden Gönderilen )
DÜZELTME FİŞİ DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU ( Mahsup İşleminin Geri Alınması )
MAHSUP İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ŞARTLARI"
1D10.D26.11.1990E. 1988/222 K. 1990/2803"TAZMİNAT ( Kaçak Zannıyla El Konulan Kamyon )
KAÇAK ZANNIYLA EL KONMA NEDENİYLE ( İdari İşlem Olması Nedeniyle Tazminat İstemli Davada Sürenin Tam Yargı Davasındaki Gibi Hesaplanması )
TAM YARGI DAVASI ( İdari İşlem Aleyhine Açılan Dava )"

Madde 2

YARGITAY

2Y7.CD21.5.2008E. 2005/3016 K. 2008/14191"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Eşya İle İlgili Kısıt ve Koşula Uyulmadan İthalatın Gerçekleştirildiği - Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Eşya İle İlgili Kısıt ve Koşula Uyulmadan İthalatın Gerçekleştirildiği - Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu )
TSE BELGESİ ALINMADAN İTHAL EDİLEN EŞYA ( Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu - Lehe Olan Yasanın Bütün Olarak Uygulanması Gerektiği )
İTHAL EDİLEN EŞYA ( İlgili Kısıt ve Koşula Uyulmadan Gerçekleştirildiği - Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Lehe Olan Yasanın Bütün Olarak Uygulanması Gerektiğinden Olayımızdaki Dava Zamanaşımı Süresinin de Kabahatler Kanunu Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )"
2Y7.CD5.7.2005E. 2005/1408 K. 2005/11410"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
2Y7.CD26.2.2004E. 2003/11488 K. 2004/2566"1918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İdareyi Temsilen Yetkili Hazine Vekiline Duruşma Günü Tebliğ Edilip Müdahale İmkanı Sağlanmasının Gerekmesi )
MÜDAHALE ( İdareyi Temsilen Yetkili Hazine Vekiline Duruşma Günü Tebliğ Edilip Müdahale İmkanı Sağlanmasının Gerekmesi )"
2Y7.CD13.11.2003E. 2003/87 K. 2003/10375"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Başkaca Araçları Kaçaktan Temin Edip Millileştirmeye Yönelik Faaliyetleri Yapılacak Yargılama Sonucunda Tespiti Halinde Eylemin Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı - Araç Kaçakçılığı )
KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Kaçaktan Araç Temin Edip Millileştirme Faaliyetinde Bulunduklarından Haklarında Açılmış Soruşturma ve Davanın Varlığının Araştırılması Gereği - Teşekkül Halinde Kaçakçılık )
SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( 1918 Sayılı Yasayı Yürülükten Kaldıran Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Sanık Lehine Olan Düzenlemelerinin Gözetilmesi Gereği - Kaçakçılık ) "
2Y7.CD28.11.2001E. 2001/9916 K. 2001/18554"1918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Diğer Sanıklarla Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Birlikte Hareketle Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Diğer Sanıklarla Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Birlikte Hareketle Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşması )
TEKERRÜR ( Cezaların Tümüyle İnfaz Edilmeden Tekerrüre Esas Alınamaması )
MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMA İÇİNDE KAÇAKÇILIK SUÇUNUN İŞLENMESİ ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşması )
KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Diğer Sanıklarla Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Birlikte Hareketle Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşması )
İÇKİ KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Diğer Sanıklarla Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Birlikte Hareketle Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşması )"
2Y7.CD7.3.2000E. 2000/1397 K. 2000/3634"DURUŞMADAN VARESTE TUTULMA ( Talimatla İfadesi Alınan Sanığa Duruşmadan Vareste Tutulma Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılmamasının Hukuka Aykırı Olması )
EK SAVUNMA HAKKI ( Savcının Uygulanmasını İstediği 1918 Sayılı Yasanın İlgili Maddesinden Ayrı Bir Maddeye Hükmeden Yerel Mahkemenin Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanımasının Gerekmesi )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Hükümden sonra vaki Sanık Lehine Olan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
HÜKÜMDEN SONRA SANIK LEHİNE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Hükümden sonra vaki Sanık Lehine Olan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Sanığın Tekel Kaçağı Eşyalar Yönüyle Mahkumiyetine Karar Verildiği - Para Cezası İle Vekalet Ücretlerinin Bu İdareye Ait Olduğunun Kararda Belirtilmemesi ve Vekalet Ücretinin Hatalı Hesaplanmış Olmasının Bozma Nedeni Oluşturduğu )"
2Y7.CD20.4.1999E. 1999/1022 K. 1999/3719"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bilirkişi İnceleme Tutanağının Birinci Sayfasının Katip Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEME TUTANAĞI ( Tutanağın Birinci Sayfasının Katip Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
KATİP TARAFINDAN İMZALANMAYAN BİLİRKİŞİ İNCELEME TUTANAĞI ( Yasaya Aykırı Olması )
GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN VERİLMİŞ OLMASI ( Havaalanından Çıkan Sanıkta Çıkan Altının Suç Oluşturmaması )"
2Y7.CD20.5.1998E. 1998/1789 K. 1998/4396"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık-Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kendiliğinden Gelip Haber Verme-Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım Etme )
KENDİLİĞİNDEN GELİP HABER VERME ( Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım-Toplu Kaçakçılık )"
2Y7.CD15.12.1997E. 1997/7712 K. 1997/10349"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İddianamede Yoksa Ek Savunma Verilmeden Maddenin Uygulanamaması )
İNDİRİM SEBEBİ ( Nakil Vasıtası Aracın Zoralımına Hükmedilmesi )
MÜDAHELE TALEBİNDE BULUNULMAYAN SANIKLAR ( İdare Lehine Bu Sanıklar Yönüyle Nisbi Vekalet Ücretinin Hükmolunamaması )
VEKALET ÜCRETİ ( Ücretin Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
2Y7.CD12.6.1995E. 1995/2525 K. 1995/5402"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarların Hariçte Yapılanların İthali )
İSPENÇİYARI VE TIBBİ MÜSTAHZARLARIN HARİÇTE YAPILANLARIN İTHALİ ( Bunların Ülkeye İthalinden Evvel Sağlık Bakanlığından İzin Alınmasının Gerekmesi )
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İZİN ALMA ( İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarların Hariçte Yapılanların İthali )"
2Y7.CD17.3.1993E. 1993/503 K. 1993/1681"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
KESİLEN FATURALARIN GERÇEK MAL ALIM SATIMINA DAYANMAMASI ( Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALABİLMEK İÇİN GERÇEK DIŞI FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Kaçakçılık Suçundan Hüküm Giymesi Gerekirken 213 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Ceza Verilememesi )"
2Y7.CD24.12.1992E. 1992/6558 K. 1992/7631"OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞI ( Zamanaşımı )
TİCARİ KAÇAKÇILIK ZAMANAŞIMI ( Ceza davasının ortadan kaldırılması )
CEZA DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
ZAMANAŞIMININ KESİLMESI ( Ceza )"
2Y7.CD13.5.1992E. 1992/1169 K. 1992/2978"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Çıkış Beyannamesinde Ton Başına Verilen Destekleme Primi Verilen Nohutun Beyan Edilmesi )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Ton Başına Destekleme Primi Verilen Nohut Beyan Edildiği Halde Prim Verilmeyen Leblebinin Beyan Edilmemesi )
İHRACAT TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA ( Gümrük Çıkış Beyannamesinde Destekleme Primi Verilmeyen Leblebinin Gösterilmemesi )"
2Y7.CD6.5.1992E. 1992/167 K. 1992/2895"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrükte Yapılan Kontrolde Eşyanın Beyan Edilen Eşyadan Çok Fazla Eksik Çıkması )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Beyannamede Gösterilen Mal İle Kontrol Esnasındaki Mal Arasında Çok Büyük Fark Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Firma Yetkilileri ve Gümrük İşlemlerini Takip Eden Kişilerin Araştırılmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Kaçakçılığın Toplu Veya Teşekkül Halde Olmasına Göre Belirlenmesi )"
2Y7.CD31.10.1990E. 1990/8558 K. 1990/11496"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Eşi ve Gelinine Ait Ziynet Eşyalarını Satılmak Üzere Yurtdışına Çıkarırken Yakalanması - İhracat Kaçakçılığı )
İHRACAT KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Eşi ve Gelinine Ait Ziynet Eşyalarını Satılmak Üzere Yurtdışına Çıkarırken Yakalanması )"
2Y7.CD13.12.1989E. 1989/3636 K. 1989/13156"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( İhraç Edilecek Koyunların Beher Kantar Ortalamalarının Kırkbeş Kilogramdan Az Olması )
NAKDİ TEMİNATLA YEDİEMİNE TESLİM EDİLEN HAYVANLAR ( Bu Hayvanlar Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
İHRAÇ EDİLECEK KOYUNLAR ( Beher Kantar Ortalamalarının Kırkbeş Kilogramdan Az Olması )"

Madde 3

YARGITAY

3Y7.CD29.1.2008E. 2005/264 K. 2008/427"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanık Aleyhine Hükümler İçeren 4926 S.K Kapsamında Değerin Üç Mislini İçeren Ödeme Önerisine Dayanılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Sanık Aleyhine Hükümler İçeren 4926 S.K Kapsamında Değerin Üç Mislini İçeren Ödeme Önerisine Dayanılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )"
3YCGK12.12.2000E. 2000/7-234 K. 2000/245"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Yurtdışında Bulunan Firmadan Kuşbaşı Et Satın Alıp İç Yağı Satın Almış Gibi Belgeler Düzenlemesi )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Yurtdışında Bulunan Firmadan Kuşbaşı Et Satın Alıp İç Yağı Satın Almış Gibi Belgeler Düzenlemesinde Satıcının da Payı Olması )
ET SATIN ALAN KİŞİNİN İÇ YAĞI SATIN ALMIŞ GİBİ BELGE DÜZENLEMESİ ( Olayın Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturması )
VERGİ DÜŞÜKLÜĞÜNDEN FAYDALANMA ( Yurt Dışından Et Satın Alan Kişinin İç Yağı Satın Almış Gibi Belge Düzenleyerek Vergi Düşüklüğünden Faydalanmasının Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturması )"
3YCGK22.2.2000E. 2000/7-3 K. 2000/32"LEHE UYGULAMA KOŞULLARI ( Kaçakçılık-İthalat İhracat Rejimi Kararı )"
3Y7.CD15.3.1999E. 1999/311 K. 1999/2181"TEKEL KAÇAKÇILIĞI
YABANCI İÇKİ KAÇAKÇILIĞI
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Tekel ve Yabancı Rakı )
ZATİ EŞYA MUAFİYETİ
PARA CEZASINI ÖDEMEKTEN ACZE DÜŞÜLMESİ"
3Y7.CD12.3.1997E. 1997/1 K. 1997/2224"TOPLU TEKEL KAÇAKÇILlĞI
SAHTE RAKI PAZARLAMASI ( Toplu kaçakçılık )
KAÇAK RAKILARIN FOB DEĞERİ
TEKEL KAÇAKÇILIĞI
GÜMRÜK İDARESİNİN TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Yerli rakı )"
3Y7.CD30.10.1996E. 1995/9238 K. 1996/7006"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK
TEŞEKKÜL DEVAMLILIK ( Teşekkül )
PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ"
3Y7.CD10.7.1995E. 1995/1995 K. 1995/6375"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Kimyasal Maddeleri Kaçak Olarak Yurda Sokmak )
YURDA KAÇAK KİMYASAL MADDE SOKMAK ( Kanunda Yazılı Hususların Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Kanunda Yazılı Hususların Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EKSİK İNCELEME ( Dava Konusu Eşyanın Cif Değerinin Hesaplatılmasının Gerekmesi )"
3YCGK27.5.1991E. 1991/149 K. 1991/175"SEYYAR JANDARMANIN SINIRDAN GİRMEYE ÇALIŞAN KAÇAKÇILARI ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİ ( Adli Nitelikli Görev )
MÜSADEMEDE FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ADAM ÖLDÜRMEK ( Seyyar Jandarmanın Sınırdan Girmeye Çalışan Kaçakçılarla Çatışması Sonucu-Adli Yargının Görevi )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Seyyar Jandarmanın Sınırdan Girmeye Çalışan Kaçakçıları Engellemek İçin Girdiği Çatışmada Adam Öldürülmesi )
SEYYAR JANDARMA ( Sınırları Koruma Görevinin İdari Kaçakçılığı Önleme Görevinin ise Adli Olduğu-Sınırda Kaçakçılığı Önlemek )"
3Y7.CD13.3.1991E. 1991/266 K. 1991/2821"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Sigara ve Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Yapılması )
TEŞEKKÜL HALİNDE SİGARA VE OYUN KAĞIDI KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Yurda Soktuğu Suç Konusu Malları Depoda Tevziini Temin İçin Biraraya Geldikleri Belli Olduğundan Toplu Kaçakçılık Oluşması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tüm Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Topluluk Oluşturarak Suç Konusu Eyleme Başından Beri Dahil Olmaları )"

DANIŞTAY

3D10.D26.3.2003E. 2001/2145 K. 2003/1115"GÜMRÜK MÜDÜRLERİ ( Mevzuatta Silah Taşıma Ruhsatı Verilebileceği Öngörülen Kamu Görevlilerinden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı - Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmemesinde de Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SİLAH TAŞIMA RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Gümrük Müdürü - Mevzuatta Silah Taşıma Ruhsatı Verilebileceği Öngörülen Kamu Görevlilerinden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı )
KAMU GÖREVLİLERİNİN SİLAH TAŞIMA RUHSATLARI ( Gümrük Müdürlerinin Mevzuatta Ruhsat Verilebileceği Öngörülenlerden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı - Davacının Ruhsatının Yenilenmemesinde de Hukuka Aykırılık Görülmediği )"

Madde 4

YARGITAY

4Y7.CD20.2.2002E. 2002/652 K. 2002/1976"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Sanığın Araçta Ele Geçirilen Sigara ve Çayların Tamamından Sorumlu Olması )
ZAMANAŞIMI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
GELİRİN İDAREYE İRAD KAYDEDİLMESİ ( Dava Konusu Çay ve Sigaraların Satışından Elde Edilen Gelirin 1918 Sayılı Yasa Gereğince İdare Lehine İrad Kaydına Karar Verilmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılamaması )"
4YCGK22.2.2000E. 2000/7-3 K. 2000/32"LEHE UYGULAMA KOŞULLARI ( Kaçakçılık-İthalat İhracat Rejimi Kararı )"
4Y7.CD9.4.1997E. 1997/2717 K. 1997/3297"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bu Suçlarda Son Soruşturmanın Yapılacağı Yerde Mahkemelerin Birden Çok Daireler Ayrılmış Olması )
SON SORUŞTURMANIN YAPILACAĞI MAHKEME ( Mahkemelerin Birden Çok Dairelere Ayrılması Durumunda Davaya O Mahkemenin Bir Numaralı Alanında Bakılması )
VEKALET ÜCRETİ ( Hazine Vekilinin Duruşmalara Gelmemesi Nedeniyle Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi )"
4Y7.CD12.9.1990E. 1990/8560 K. 1990/8946"TOPLU GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Yurda Yasal Sokulmayan Aracı On Yıl Evlerinin Önünde Bulundurduktan Sonra Diğer Sanıklara Parçalatmaları )
YURDA KAÇAK OLARAK SOKULAN ARAÇ ( Sanıkların Bu Aracı On Yıl Bekledikten Sonra Bunu Parçalatmaları )
KAÇAKÇILIK ( Yurda Yasal Sokulmayan Aracı On Yıl Evlerinin Önünde Bulundurduktan Sonra Diğer Sanıklara Parçalatmaları )"
4Y7.CD13.12.1989E. 1989/3636 K. 1989/13156"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( İhraç Edilecek Koyunların Beher Kantar Ortalamalarının Kırkbeş Kilogramdan Az Olması )
NAKDİ TEMİNATLA YEDİEMİNE TESLİM EDİLEN HAYVANLAR ( Bu Hayvanlar Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
İHRAÇ EDİLECEK KOYUNLAR ( Beher Kantar Ortalamalarının Kırkbeş Kilogramdan Az Olması )"

Madde 5

YARGITAY

5Y7.CD23.12.1980E. 1980/5404 K. 1980/6867"PARA CEZASI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
HAPSE ÇEVİRME ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Ödemede Güçsüzlükleri Nedeniyle Çevrilen Hapis Cezasının Üç Yıldan Fazla Olamaması )
TAZMİNAT ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
OYUN KAĞIDI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
CUMHURİYET sAVCISININ GÖREVİ ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısının Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
KAHVE ( Kahve için Belirlenen Para Cezası Tekel Para Cezası Olmadığından Oyun Kağıdının Para Cezası ile Toplanamaması )"

Madde 6

DANIŞTAY

6D10.D26.3.2003E. 2001/2145 K. 2003/1115"GÜMRÜK MÜDÜRLERİ ( Mevzuatta Silah Taşıma Ruhsatı Verilebileceği Öngörülen Kamu Görevlilerinden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı - Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmemesinde de Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SİLAH TAŞIMA RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Gümrük Müdürü - Mevzuatta Silah Taşıma Ruhsatı Verilebileceği Öngörülen Kamu Görevlilerinden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı )
KAMU GÖREVLİLERİNİN SİLAH TAŞIMA RUHSATLARI ( Gümrük Müdürlerinin Mevzuatta Ruhsat Verilebileceği Öngörülenlerden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı - Davacının Ruhsatının Yenilenmemesinde de Hukuka Aykırılık Görülmediği )"

Madde 7

YARGITAY

7YCGK9.10.2007E. 2007/7-96 K. 2007/201"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İlk Raporu Düzenleyen Kişiden Ek Rapor Alınması Suretiyle Fatura Tarihinden Önce Motorin Alımının Bulunup Bulunmadığı ve Fatura Tarihinde Stoklarının Yeterli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
FATURA TARİHİNDEN ÖNCE ALIM ( Bulunup Bulunmadığı ve Fatura Tarihinde Stoklarının Yeterli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Toplu Kaçakçılık )
MÜSADERE ( Toplu Kaçakçılık - Motorinin Suç Konusu Olup Olmadığı Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Müsadere veya İade Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )"
7Y7.CD6.3.1991E. 1990/12599 K. 1991/2451"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Yolcu Beraberinde Gelen Eşyalarda Gümrük Muafiyeti )
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN YOLCU BERABERİNDE GELEN EŞYALAR ( Gümrük Muafiyeti )
YOLCU BERABERİNDE GELEN EŞYALAR ( Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden - Gümrük Muafiyeti )"

Madde 10

YARGITAY

10Y7.CD20.2.2002E. 2002/599 K. 2002/1983"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dava Konusu Sigaralardan Gümrük Yönetmeliği Gereğince On Paket Sigarayı Zati Eşya Muafiyetinden Faydalandırılarak Kalan Eşyalar Yönünden Cezalandırılması )
ZATİ EŞYA MUAFİYETİ ( Gümrük Yönetmeliği Eki Zati Eşya Listesinde Belirtilen Bir Karton Sigaranın Zati Eşya Muafiyetinden Faydalandırılması )"

Madde 11

YARGITAY

11Y7.CD14.2.2006E. 2003/20718 K. 2006/262"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Suça Konu Malın İthaline Kadar Menşe Araştırılmasının Yapılmasının Gerekmesi )
MAZOT KAÇAKÇILIĞI ( Alıcı ve Satıcı Firmaların Faturalarının Bilirkişiye İncelettirilerek Malın İthaline Kadar Menşe Araştırılmasının Yapılmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN YASA ( 4926 Sayılı Yasanın 1918 Sayılı Yasayı Yürürlükten Kaldırması-Sanık Lehine Olan Yasa Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi ) "

DANIŞTAY

11D10.D26.3.2003E. 2001/2145 K. 2003/1115"GÜMRÜK MÜDÜRLERİ ( Mevzuatta Silah Taşıma Ruhsatı Verilebileceği Öngörülen Kamu Görevlilerinden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı - Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmemesinde de Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SİLAH TAŞIMA RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Gümrük Müdürü - Mevzuatta Silah Taşıma Ruhsatı Verilebileceği Öngörülen Kamu Görevlilerinden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı )
KAMU GÖREVLİLERİNİN SİLAH TAŞIMA RUHSATLARI ( Gümrük Müdürlerinin Mevzuatta Ruhsat Verilebileceği Öngörülenlerden Olmadığı/Davacının Can Güvenliğinin Ciddi Tehdit ve Tehlikeye Maruz Kalacağı da Muhtemel Bulunmadığı - Davacının Ruhsatının Yenilenmemesinde de Hukuka Aykırılık Görülmediği )"

Madde 12

DANIŞTAY

12D8.D18.1.1996E. 1995/452 K. 1996/102"UMUM SERVİS ARAÇLARI ( Ticari Plaka Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamına Alınamaması )
ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİ ( Umum Servis Araçlarının 86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamına Alınması )"

Madde 14

YARGITAY

14Y7.CD29.4.2003E. 2003/220 K. 2003/1909"KAÇAKÇILIK ( Tek İthalatçısının Tekel Olduğu Yabancı Sigara - Cif Değeri Tekel İdaresinden Sorulup Gümrük İdaresinden Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılıp Ceza Tayini Gereği )
SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Tek İthalatçısının Tekel Olduğu - Cif Değeri Tekel İdaresinden Sorulup Gümrük İdaresinden Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılıp Ceza Tayini Gereği )"
14Y7.CD23.1.2002E. 2001/13617 K. 2002/171"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Yan Delillerle Doğrulanmayan Anlatımları Dışında Sanığın Savunmasının Aksine Mahkumiyetine Yeter Derecede Delil Gösterilmemesi )
ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA KARŞI DİYECEĞİN SORULMASI ( Duruşmada Hazır Olan Sanık Vekillerine Bu Hususun Sorulmasının Gerekmesi )
DURUŞMADA HAZIR OLAN SANIKLARA SORULMASI GEREKENLER ( Esas Hakkındaki Mütalaaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmasının Gerekmesi )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Sanığın Mahkumiyetine Yeter Derecede Delil Olmadan Sanık Aleyhine Hüküm Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
14Y7.CD30.3.2000E. 2000/2097 K. 2000/4736"KAÇAKÇILIK ( Sanığın İthale İlişkin Belge ve Faturası Bulunmayan Eşyaları İthal Konusunda Beyanda Bulunacağı Savunması )
ELEKTRONİK EŞYA KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın İthal Konusunda Beyanda Bulunacağı Savunması )
İTHAL BELGE VE FATURALARI BULUNMAYAN ELEKTRONİK EŞYAYI YURDA SOKMAK ( Sanığın İthal Beyanında Bulunacağı Savunması )"
14YİBGK20.6.1960E. 1959/11 K. 1960/13"PARA CEZASININ ARTIRILMASI ( Tekerrür Nedeniyle Artırılması )
TEKERRÜR ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Birlikte Hükmedilmiş Olan Para Cezasının da Artırılması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLE BİRLİKTE HÜKMEDİLMİŞ OLAN PARA CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gibi Tekerrür Nedeniyle Artırılması )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLE BİRLİKTE HÜKMEDİLMİŞ OLAN PARA CEZASI ( Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Gibi Tekerrüre Nedeniyle Artırılmasının Gerekmesi )
PARA CEZASI ( Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İle Birlikte Hükmedilmiş Olması )
TEKERRÜR ( Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İle Birlikte Hükmedilmiş Olan Para Cezasının Artırılması )"
14YİBGK13.6.1960E. 1959/10 K. 1960/12"KAÇAKÇILIK ( Gizlilik Hali )
GİZLİLİK HALİ ( Kaçakçılık )"

Madde 15

YARGITAY

15Y7.CD1.6.2004E. 2003/20541 K. 2004/7462"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kamyonda Ele Geçirilen Akaryakıtın Yabancı Menşeli Olup Olmadığının Rafineride Analizi Yapılarak Tesbiti Gereği - Kamyon Sahibinin İbraz Ettiği Belgelerin Çelişkili Olması Nedeniyle Onun Hakkında da Dava Açılması Gereği )
AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Akaryakıtın Yabancı Menşeli Olup Olmadığının Rafineride Analizi Yapılarak Tesbiti Gereği - Kamyon Sahibinin İbraz Ettiği Belgelerin Çelişkili Olması Nedeniyle Onun Hakkında da Dava Açılması Gereği )
RAFİNERİDE ANALİZ YAPTIRILARAK AKARYAKITIN YABANCI MENŞELİ OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ GEREĞİ ( Kaçakçılık Suçundan Açılan Davada - Kaçak Akaryakıtın Yakalandığı Kamyon Sahibi Hakkında da Dava Açılması Gereği )"
15Y7.CD22.12.1997E. 1997/10765 K. 1997/10551"GÖREVLİ MAHKEME ( Manifestoda Kayıtlı Eşyanın Fazla Çıkması - Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )
KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Manifestoda Kayıtlı Eşyanın Fazla Çıkması )
MANİFESTODA KAYITLI EŞYANIN FAZLA ÇIKMASI ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )"
15Y7.CD14.11.1995E. 1995/7907 K. 1995/8927"YURDA KAÇAK EŞYA SOKMAK ( Manifestoda Gösterilmeyen Fazlalık - Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )
KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Manifestoda Gösterilmeyen Fazla Eşya )
MANİFESTODA GÖSTERİLMEYEN FAZLA EŞYA ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış - Yurda Kaçak Eşya Sokmak )"
15Y7.CD9.4.1991E. 1991/772 K. 1991/4363"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eşyanın Manifestoda Kayıtlı Miktardan Fazla Çıkması - Sorumluluk )
EŞYANIN MANİFESTODA KAYITLI MİKTARDAN FAZLA ÇIKMASI ( 1918 S.Kanuna Aykırılık - Sorumluluk )"

Madde 18

YARGITAY

18Y7.CD14.3.2006E. 2005/5891 K. 2006/1640"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Aracın Muhtelif Bölümlerindeki Eşya - Araç Sürücüsünün Bilgisi Dışında Araca Eşya Gizlemenin İmkansızlığı / Sürücü Sanık İle Yolcu Sanığın Birlikte Hareketle Kaçakçılık Suçunu İşledikleri )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sürücünün Bilgisi Dışında Araca Gizli Yükleme Yapılamayacağı - Sürücü ve Yolcunun Birlikte Hareket Ettikleri )
SUÇA KONU EŞYA ( Aracın Muhtelif Bölümlerine Yerleştirilen Yabancı Menşeili Eşya )
TİCARİ MİKTARDA YABANCI MENŞEİLİ EŞYA ( Araca Gizlenmesi - Sürücünün Bilgisi Haricinde Araca Gİzlenemeyeceği/Yolcunun Sürücünün Haberi Olmaksızın Araca Gizli Yükleme Yapamayacağı )"

Madde 19

YARGITAY

19YCGK2.6.1986E. 1986/7-125 K. 1986/317"KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞMASI ( Yurda Girmesinde Sakınca Görülen Çiçek Tohumlarının Yurda Kaçak Olarak Sokulması - Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Muhalefetten Değil Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefetten Hüküm Kurulması Gereği )
ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA KANUNU'NA MUHALEFETTEN DEĞİL KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Yurda Girmesinde Sakınca Görülerek İade Edilmesine Karar Verilen Çiçek Tohumlarının Kaçak Olarak Yurda Sokulması )
YURDA GİRMESİNDE SAKINCA GÖRÜLEREK İADE EDİLEN ÇİÇEK TOHUMLARININ KAÇAK OLARAK YURDA SOKULMASI ( Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Aykırılıktan Değil Kaçakçılık Suçundan Hüküm Kurulması Gereği )
ÇİÇEK TOHUMLARININ YURDA KAÇAK OLARAK SOKULMASI ( Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Muhalefetten Değil Kaçakçılık Suçundan Hüküm Kurulması Zorunluluğu )"

DANIŞTAY

19D7.D7.2.2000E. 1997/4264 K. 2000/339"TIR KARNESİ KAPSAMI EŞYA ( Kefil Kuruluşun Vergi ve Resimlerin Ödenmesinden Sorumlu Tutulabilmesi )
KEFİL KURULUŞ ( TIR Karnesi Kapsamı Eşyaya İlişkin Vergi ve Resimlerin Ödenmesinden Sorumlu Tutulabilmesi )
TIR KARNESİNDE İBRA ( Edilmemiş Şartlı Edilmiş Ya da İbra Belgesinin Usulsüz Veya Hile Yoluyla Elde Edilmesi - Kefil Kuruluşun Vergi ve Resimlerin Ödenmesinden Sorumluluğu )
GÜMRÜK VERGİSİ VE RESİMLERİN ÖDENMESİNDE SORUMLULUK ( TIR Karnesi Kapsamı Eşyaya İlişkin - Kefil Kuruluşun Sorumluluğu )"

Madde 20

YARGITAY

20YCGK15.11.2005E. 2005/7-108 K. 2005/133"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Halinde İncelemenin Yargıtay'ın İlgili Dairesi Tarafından Yapılması Gereği )
BOZMAYA UYMA ( Eylemli Uyma Sonucu Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Halinde İncelemenin Yargıtay'ın İlgili Dairesi Tarafından Yapılması Gereği )"
20Y12.HD23.1.2004E. 2003/24504 K. 2004/1244"İSTİHKAK İDDİASI ( 3. Kişinin Mahcuz Malın Mülkiyetinin Kendisine Ait Olduğu Beyanı - Dilekçede Şikayetten Söz Edilmesinin Başvurunun Niteliğini Engellemeyeceği )
ÜÇÜNÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Dilekçede Şikayetten Söz Edilmesinin Başvurunun İstihkak Davası Olarak Nitelendirilmesini Engellemeyeceği )
BAŞVURUNUN HUKUKİ TAVSİFİ ( Hakime Ait Olduğu - Dilekçede Şikayetten Söz Edilmesinin Başvurunun İstihkak Davası Olarak Nitelendirilmesini Engellemeyeceği )"
20Y7.CD8.12.2003E. 2003/13080 K. 2003/11793"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Muafen İthal Edilen Sakat Aracının İthal Amacı Dışında Kullanılması Halinde Suçun Oluştuğu - Devri Hibe Edilmesi Ve Satışına Yasal Olanak Bulunmadığı )
SAKAT ARACI ( Plakasında Sakat Amblemi Ve Üzerinde Özel Tertibatı Bulunmadığı Halde Sanığın İdaresinde Zapt Edilip İbraz Edilen Trafik Ve Tescil Belgelerinin De Sahte Olması - Aracın İthal Amacı Dışında Kullanılmasını Sağlamaya Yönelik Olması Nedeniyle Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
SAHTE TRAFİK VE TESCİL BELGESİ ( Olan Sakat Aracı/Plakasında Sakat Amblemi Ve Üzerinde Özel Tertibatı Bulunmadığı Halde Sanığın İdaresinde Zapt Edilmesi - Sanığın Muafen İthal Edilen Sakat Aracının İthal Amacı Dışında Kullanılması Nedeniyle Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
MUAFEN İTHAL EDİLEN SAKAT ARACI ( Amacı Dışında Kullanılması Halinde Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu - Devri Hibe Edilmesi Ve Satışına Yasal Olanak Bulunmadığı )"
20Y7.CD15.2.2000E. 1999/9684 K. 2000/1947"İTHAL EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ
GÜMRÜK KIYMETİNİN EKSİK GÖSTERİLMESİ
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN CEZAYA ESAS ALINMASI
ET İTHALATI ( Gümrük değeri )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACİZ"
20Y7.CD27.6.1990E. 1990/4774 K. 1990/8555"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaliteli Çakmaklar Yerine Değeri Düşük Çakmak Göstererek Gümrüğü Yanıltma Eylemi )
GÜMRÜĞÜ YANILTMA EYLEMİ ( Kaliteli Çakmaklar Yerine Değeri Düşük Çakmak Gösterme )
KALİTELİ MAL YERİNE DEĞERİ DÜŞÜK MAL GÖSTERME ( Eylemin Gümrüğü Yanıltma Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Çakmakların İhraç Tarihindeki Fon İhraç Birim Fiyatlarının Saptanmasının Gerekmesi )"
20YCGK20.10.1986E. 1986/7-147 K. 1986/449"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Aldıkları Kararlarla Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsü Sembolik Rakamlarla Kiraya Vermeleri )
TAHSİS GAYESİNE AYKIRI HAREKET ( Suç Konusu Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesinin 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Davranma Olması )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesi )"

DANIŞTAY

20D10.D27.1.2003E. 2000/5358 K. 2003/256"MUHBİR İKRAMİYESİ ( 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
İKRAMİYE ( Muhbirlere Ödenen - 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken/Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
KAÇAK ŞÜPHESİYLE MAL VEYA EŞYA YAKALANMASI ( Müsaadir ve Muhbirlere Ödenecek İkramiyenin Esas ve Usulleri - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )"

Madde 21

YARGITAY

21Y7.CD6.2.2008E. 2004/23216 K. 2008/767"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Yurda Kaçak Yollarla Cep Telefonu Sokulması )
KAÇAKÇILIK ( Yurda Kaçak Yollarla Cep Telefonu Sokulması )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Kaçakçılık Suçlamasında Dava Konusu Cep Telefonlarının İthaline Kadar Zincirleme Şekilde Menşe Araştırmasının Yapılarak Yurda Yasal Yollarla Girip Girmediğinin Saptanması )"
21Y7.CD19.4.2004E. 2003/21248 K. 2004/5336"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmeyen Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi - Müsadere Hususunda Malların Yurda Kaçak Girip Girmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaçakçılık Suçunda - Müsadere Hususunda Malların Yurda Kaçak Girip Girmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmeyen Kaçakçılık Suçunun Tabi Olduğu - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Müsadere Hususunda Hüküm Kurulmasına Engel Olmayacağı )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaçakçılık Suçundan Açılan Davada - Müsadere Hususunda Hüküm Kurulmasına Engel Olmayacağı )"
21Y7.CD14.4.2003E. 2002/18147 K. 2003/1169"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaların Cif Değerinin Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınması Gereği )
KAÇAK EŞYANIN CİF DEĞERİ ( Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınması Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
KAÇAK EŞYANIN GÜMRÜK DEĞERİ ( Pek Hafif Olduğu Halde Normal Kabul Edilerek Sanığa Fazla Ceza Tayini Yasaya Aykırı Olduğu - Cif Değerinin Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değerinin Hesaplattırılacağı )"

DANIŞTAY

21D10.D20.11.2007E. 2006/2946 K. 2007/5286"KAÇAK EŞYA SIFATIYLA EL KONULAN ARAÇ ( 4616 S.K. Uyarınca Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Kaçakçılık Davasının Varlığı - Araç Hakkında Aksi Yönde Mahkemece Verilmiş Bir Karar Olmadıkça İdarece Araç Üzerindeki Kayıtların Silinemeyeceği )
ARAÇ ÜZERİNDEKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ ( Mümkün Bulunmaması - 4616 S.K. Uyarınca Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Kaçakçılık Davasının Varlığı/Araç Hakkında Aksi Yönde Mahkemece Verilmiş Bir Karar da Olmadığı )
KAÇAKÇILIK DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Kaçak Eşya Sıfatıyla El Konulan Araç - Araç Hakkında Aksi Yönde Mahkemece Verilmiş Bir Karar Olmadıkça İdarece Araç Üzerindeki Kayıtların Silinemeyeceği )"
21D7.D9.5.1996E. 1994/2708 K. 1996/1768"GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdari Yargı Yerinin Görevli Olması )
FİKTİF ANTREPO ( Vergi ve Resimleri Ödemeden Çıkarılan Eşya )
TEMİNATIN YASAL FAİZİ KAPSAMASI ( Fiktif Antrepo )"
21D10.D24.6.1993E. 1991/3918 K. 1993/2683"KAÇAK ZANNI İLE EL KONULAN ARAÇLAR ( Teminat Karşılığında İadesine Karar Verilmesi )
TEMİNAT KARŞILIĞINDA İADESİNE KARAR VERİLEN ARAÇLAR ( İlgililerce Teminatın Yatırılması )"

Madde 22

YARGITAY

22Y7.CD6.2.2008E. 2004/23216 K. 2008/767"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Yurda Kaçak Yollarla Cep Telefonu Sokulması )
KAÇAKÇILIK ( Yurda Kaçak Yollarla Cep Telefonu Sokulması )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Kaçakçılık Suçlamasında Dava Konusu Cep Telefonlarının İthaline Kadar Zincirleme Şekilde Menşe Araştırmasının Yapılarak Yurda Yasal Yollarla Girip Girmediğinin Saptanması )"
22Y7.CD20.2.2002E. 2002/652 K. 2002/1976"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Sanığın Araçta Ele Geçirilen Sigara ve Çayların Tamamından Sorumlu Olması )
ZAMANAŞIMI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
GELİRİN İDAREYE İRAD KAYDEDİLMESİ ( Dava Konusu Çay ve Sigaraların Satışından Elde Edilen Gelirin 1918 Sayılı Yasa Gereğince İdare Lehine İrad Kaydına Karar Verilmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılamaması )"
22Y7.CD19.12.2001E. 2001/17996 K. 2001/19755"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Muafiyet Kapsamı Haricinde Mal Getirmeleri )
TAZMİNİ PARA CEZASI ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
KAZANILMIŞ HAK ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
GÜMRÜK MUAFİYETİ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Getirdikleri Hediyelik Eşyaların Bir Kısmının Muafiyet Kapsamında Olması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA FAHİŞ FARK OLMASI ( Bunun Nedeninin İdareden Sorularak Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )"
22Y7.CD21.5.2001E. 2001/4325 K. 2001/9285"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mazot/Müsadere Zorunluluğu - Yurda Yasal Yollardan Girdiğinin Kanıtlanamaması )
EŞYANIN YURDA YASAL YOLLARDAN GİRDİĞİNİN KANITLANAMAMASI ( Mazot - 1918 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış/Müsadere Zorunluluğu )"
22Y7.CD18.3.1998E. 1997/9596 K. 1998/2385"SORGU İÇİN İHZAR MÜZEKKERESİ ÇIKARILMASI ( Asli Zamanaşımını Kesip Kesmemesi )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Sorgu İçin Çıkarılan İhzar Müzekkeresi ile Kesilip Kesilmemesi )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İade-Müsadere-Teminatların İadesi )
TEMİNATLARIN İADESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
22Y7.CD3.10.1996E. 1996/6310 K. 1996/6325"ZAMANAŞIMI ( TCK. Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen - Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği/1918 S.K.'a Muhalefet )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 1918 S.K.'a Muhalefet - TCK. Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )
GÜMRÜK EŞYASININ MÜSADERESİ ( 1918 S.K.'a Muhalefet - TCK. Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )
KAÇAK EŞYA TAŞIMAKTA KULLANILAN ARAÇ ( Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Araç ve Yatırılan Teminatın Sahibine İadesi Gerektiği )"
22Y7.CD10.4.1996E. 1996/2420 K. 1996/2470"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük Kaçağı Vasıtaların Müsadere Edilmesi )
GÜMRÜK KAÇAĞI VASITA ( Müsadere Edilmesi )
MÜSADERE ( Gümrük Kaçağı Vasıtaların Müsadere Edilmesi )"
22Y7.CD15.11.1994E. 1994/10130 K. 1994/11892"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Vergisinden Muaf Olarak Yurda Girebilecek Eşyaların Deklare Edilmeksizin Gümrük Kapılarından Sokulması )
GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLAN EŞYALAR ( Deklare Edilmeksizin Gümrük Kapılarından Sokulması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Gümrük Kanununun 151. Maddesinin Uygulanması Gereken Durumlarda )"
22Y7.CD5.5.1993E. 1993/2238 K. 1993/2686"ZAMAN AŞIMI ( 1918 Sa.Ka. Muhalefet )
KAÇAK OTOMOBİL MOTORU KULLANMAK ( Zamanaşımı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
MÜSADERE ( Kaçak Otomobil motoru )"
22Y7.CD5.5.1993E. 1993/2238 K. 1993/2686"ZAMAN AŞIMI ( 1918 Sa.Ka. Muhalefet )
KAÇAK OTOMOBİL MOTORU KULLANMAK ( Zamanaşımı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
MÜSADERE ( Kaçak Otomobil motoru )"
22Y7.CD24.12.1992E. 1992/6558 K. 1992/7631"OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞI ( Zamanaşımı )
TİCARİ KAÇAKÇILIK ZAMANAŞIMI ( Ceza davasının ortadan kaldırılması )
CEZA DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
ZAMANAŞIMININ KESİLMESI ( Ceza )"
22Y7.CD22.12.1992E. 1992/6467 K. 1992/7552"OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞI
KAÇAK OTOMOBİLİ BİLMEDEN SATIN ALMAK
MÜSADERE"
22YCGK25.3.1991E. 1991/7-30 K. 1991/93"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Kamu Davası Açılması )
KAMU DAVASI AÇILMASI ( Sanığın Kaçakçılık Kanununa Aykırı Hareketi Nedeniyle )
HAFİF PARA CEZASI ( Sanığın Kaçakçılık Suçunu İşlediğinin Kesinleşmesi Üzerine )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık Suçlarına İlişkin )"

Madde 23

YARGITAY

23Y7.CD28.6.2000E. 2000/810 K. 2000/9916"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Para Cezasının Hesabı )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Toplu Kaçakçılık-Para Cezasının Hesabı )
PARA CEZASININ HESABI ( Toplu Kaçakçılık )"

DANIŞTAY

23D10.D20.9.2001E. 1999/2243 K. 2001/3094"BEDELE FAİZ UYGULANMASI ( Davacı Firmaya Dönen Bedele Faiz Uygulanması Talebinin Reddinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
HİZMET KUSURU ( İadesine Karar Verilen Kimyasal Madde Bedelinin Masraflar Düşüldükten Sonra İadesi Yasa ve Yargı Kararı Sonucu Olup Davalı İdarenin Hizmet Kusurundan Söz Edilemeyeceği )
KİMYASAL MADDE BEDELİ ( İadesine Karar Verilen Kimyasal Madde Bedelinin Masraflar Düşüldükten Sonra İadesi Yasa ve Yargı Kararı Sonucu Olup Davalı İdarenin Hizmet Kusurundan Söz Edilemeyeceği )"

Madde 25

AMK

25AMK1.2.1996E. 1995/20 K. 1996/4""
25AMK6.7.1993E. 1993/5 K. 1993/25""
25AMK17.4.1986E. 1986/6 K. 1986/12""

YARGITAY

25YCGK2.7.2014E. 2014/7-79 K. 2014/348"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Bozma Kararından Sonra Kayıp Belgelerin Bulunduğu Dosyanın Yenilenmesinden Sonra Toplanan Yeni Belgelere Dayalı Olarak Verilen Kararın Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olacağı - Öncelikle Özel Daire Tarafından İncelenmesi Gerektiği )
ÖNSORUN ( Kaçakçılık Suçu/Bozma Kararından Sonra Kayıp Belgelerin Bulunduğu Dosyanın Yenilenmesinden Sonra Toplanan Yeni Belgelere Dayalı Olarak Verilen Kararın Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olacağı - Öncelikle Özel Daire Tarafından İncelenmesi Gerektiği )
DOSYADAKİ BELGELERİN KAYIP OLMASI ( 4473 Sayılı Kanun Uyarınca Yenilendiği/Kaçakçılık Suçu - Bozmadan Sonra Dosyanın Yenilenmesinden Sonra Toplanan Yeni Belgelere Dayalı Olarak Verilen Kararın Direnme Kararı Olmadığı - Öncelikle Özel Daire Tarafından İncelenmesi Gerektiği )
BOZMAYA UYMA KARARININ YENİ HÜKÜM NİTELİĞİ ( Kaçakçılık Suçu/Bozmadan Sonra Kayıp Belgelerin Bulunduğu Dosyanın Yenilenmesinden Sonra Toplanan Yeni Belgelere Dayalı Olarak Verilen Kararın Direnme Kararı Olmadığı - Öncelikle Özel Daire Tarafından İncelenmesi Gerektiği )
KARARIN ÖZEL DAİRE TARAFINDAN İNCELENMESİ ( Kaçakçılık Suçu/Bozma Kararından Sonra Kayıp Belgelerin Bulunduğu Dosyanın Yenilenmesinden Sonra Toplanan Yeni Belgelere Dayalı Olarak Verilen Kararın Direnme Kararı Olmadığı )"
25Y7.CD11.2.2014E. 2014/2950 K. 2014/2192"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ VE SANIĞIN YASAKLANMIŞ HAKLARININ BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( 6290 S.K. Değ. 12. M. Gereğince Arşive Alınma Koşullarının Oluştuğu Tarihten İtibaren Arşivden Silinme Süresinin Hesaplanacağı - Kanun Yararına Bozma İstemine Dayanan İhbarname İçeriğinin Yerinde Olduğu )
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Mahkumiyet Kaydının 5352 S.K. 14/2 M. Gereğince Arşive Alınmış Olduğu - Yasal Değişiklikler Gözetilerek Arşive Alınma Koşullarının Oluştuğu Tarihten İtibaren Arşivden Silinme Süresi Hesaplanacağı/Adli Sicil Kaydının Bulunması da Yasaklanmış Hak Kavramına Dahil Olduğu )"
25Y7.CD27.12.2011E. 2009/12642 K. 2011/27192"KAÇAKÇILIK SUÇU SEBEBİYLE AĞIR PARA CEZASI ( Ödenmemesi Sebebiyle Hapse Çevrilmesindeki Esas Gayenin Para Cezasının Tamamının Ödettirilmesi Olduğu - Bu Cezalarda Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
ŞARTLA SALIVERİLMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANAMAYACAĞI ( Kaçakçılık Suçu Sebebiyle Ağır Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Hapis Cezasına Çevrildiği - Sanığın Şartla Tahliyesine Karar Verilemeyeceği )"
25YCGK23.11.2010E. 2010/7-191 K. 2010/227"KAÇAKÇILIK ( Hükmün Aleyhe Bozulması Halinde Davaya Yeniden Bakacak Mahkemece Sanığa Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulması Gereği )
SANIĞA BOZMAYA KARŞI DİYECEKLERİNİN SORULMAMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Hükmün Aleyhe Bozulması Halinde Davaya Yeniden Bakacak Mahkemece Sanığa Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
25YCGK26.10.2010E. 2010/7-159 K. 2010/214"ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Para Cezalarında Artırım Yapılırken Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )
PARA CEZALARINDA ARTIRIM YAPILMASI ( Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezalarında Artırım Yapılırken Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )"
25Y7.CD18.1.2010E. 2007/8489 K. 2010/10"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Yurda Yasal Olmayan Yollardan Sokulduğu Anlaşılan Yabancı Sigaralar İle Birlikte Yurt Dışına Çıkmak Üzere Geldiği Hava Alanına Girişte Yapılan Kontrolde Yakalanması )
YABANCI SİGARALAR ( Yurda Yasal Olmayan Yollardan Sokulduğu Anlaşılan - Sanığın Yurt Dışına Çıkmak Üzere Geldiği Hava Alanına Girişte Yapılan Kontrolde Yakalanması/Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu )"
25Y7.CD1.6.2009E. 2006/12280 K. 2009/6562"KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Eşyaların Kargo Firması Tarafından Hizmet Karşılığı Düzenlenen Taşıma Faturası ile Yurda Sokulması - İbraz Edilecek Belgelerle Suça Konu Eşyanın Yurda Yasal Yollardan Sokulduğunun Kanıtlanması Halinde İade Kararı Verilmesi Gereği )
MÜSADERE ( Hizmet Karşılığı Düzenlenen Taşıma Faturası ile Yurda Eşya Sokulması - Sokulan Eşyaların Kaçak Yollardan Sokulduğu ve Taşıma Faturasını Sahte Olarak Düzenlenmiş Olması Halinde Sanıkların Sorumluluğuna ve Eşyanın Müsaderesine Kararı Verilmesi Gereği )"
25Y7.CD20.4.2009E. 2006/2635 K. 2009/4783"MÜSADERE VEYA İADE ( Zamanaşımı Nedeniyle Cezanın Kaldırılmasına Karar Verilmekle Birlikte Sadece Ayniyet İncelemesi Yapılarak Müsadare veya İade Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sanıkların Yabancı Statüsünde Olup Olmadığı Yabancı Plakalı Araç Alma Hakları Bulunup Bulunmadığının da Araştırılması Gereği )
YABANCI PLAKALI ARAÇ ( Ayniyet İncelemesi Yapılmadan Müsadare veya Ayniyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Ayniyet İncelemesi ile Birlikte Sanıkların Yabancı Statüsünde Olup Olmadığı Bedelsiz Yabancı Plakalı Araç Alma Hakları Bulunup Bulunmadığının da Araştırılması Gereği )"
25Y7.CD7.5.2008E. 2005/1424 K. 2008/12609"KAÇAKÇILIK ( Sanığa Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1918 S.Y'nın 25/2'de Öngörülen Ceza Miktarı Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ ( Kaçakçılık - Sanığa Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1918 S.Y'nın 25/2'de Öngörülen Ceza Miktarı Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME ÖNERİSİ ( Kaçakçılık - Sanığa Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1918 S.Y'nın 25/2'de Öngörülen Ceza Miktarı Üzerinden Tebliğ Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
25Y7.CD11.2.2008E. 2005/231 K. 2008/873"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığa Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği - Sanığın Ön Ödemeyi Yerine Getirmeyeceğini Belirtmesi Üzerine Yasal Sürenin Dolması Beklenilmeden Ön Ödemenin Yapılmadığı Gerekçesiyle Mahkumiyet Hükmü Tesis Edilemeyeceği )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet/Sanığa Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği - Sanığın Ön Ödemeyi Yerine Getirmeyeceğini Belirtmesi Üzerine Yasal Sürenin Dolması Beklenilmeden Ön Ödemenin Yapılmadığı Gerekçesiyle Mahkumiyet Hükmü Tesis Edilemeyeceği )"
25Y7.CD30.1.2008E. 2004/35862 K. 2008/546"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Eşyaların Zaptdedilerek Yediemin Olarak Sanığa Teslim Edildiği - Bu Husus Gözetilmeden Eşyaların Elde Bulunamadığı Gerekçesiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Eşyaların Zaptdedilerek Yediemin Olarak Sanığa Teslim Edildiği/Bu Husus Gözetilmeden Eşyaların Elde Bulunamadığı Gerekçesiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
25Y7.CD23.1.2008E. 2005/259 K. 2008/133"USULSÜZ ÖNÖDEME TEBLİĞİ ( Sanığa Dava Konusu Eşyaların Gümrüklenmiş Değerinin Bir Misli Ve Yargılama Giderleri Toplamı Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerekirken Aleyhe Yasa Hükmü Gereği Üç Misli Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ZORALIM ( Davanın Önödeme Nedeniyle Ortadan Kaldırılması - 4926 S.K. Md. 31 /son Yerine Md. 4/4 Uyarınca Eşyaların Zoralımına Karar Verilmesi Zorunluluğu )
ÖNÖDEME NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( 4926 S.K. Md. 31 /son Yerine Md. 4/4 Uyarınca Eşyaların Zoralımına Karar Verilmesi Zorunluluğu )
LEHE YASANIN UYGULANMASI ( Suç Tarihinde Yürülükte Bulunan 1918 Sayılı Yasanın 25. Maddesi Hükmünün Sanığın Lehine Olması Nedeni İle Uygulanmasının Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Katılan Lehine Tayin Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gereği )"
25Y7.CD15.5.2007E. 2007/7374 K. 2007/3701"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli ve Yargılama Giderleri Toplamı Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME ÖNERİSİ ( Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli ve Yargılama Giderleri Toplamı Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - 4926 Sayılı Kanuna Muhalefet )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli ve Yargılama Giderleri Toplamı Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) "
25Y7.CD10.4.2007E. 2006/6678 K. 2007/2477"LEHE YASA UYGULAMASI ( Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği - 4926 Sayılı Kanuna Muhalefet )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ( Bir Misli Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği - 4926 Sayılı Kanuna Muhalefet )
VEKALET ÜCRETİ ( Olayda Uygulama Olanağı Bulunmayan 765 Sayılı TCK'nun 119. Maddesinin de Gösterilmesi İle Mahkumiyet Kararı Verilmediği Halde Katılan İdare Lehine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
25Y7.CD8.3.2007E. 2004/35883 K. 2007/1506"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğu )
İŞTİRAK İRADESİ ( Toplu Suç Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu İfade Ettiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 S. TCK Md. 7 Gözetilerek Sanıkların Toplu Kaçakçılık Suçunu İşledikleri Kabul Edilemeyeceğinden Eylemin Münferit Kaçakçılık Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
KAÇAKÇILIK ( Münferit Kaçakçılık - Sanıklara Ayrı Ayrı Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( 1918 S.Y Md. 25/2'de Öngörülen Ceza Miktarı Üzeriden ve Sanığın Dava Konusu Motorinin Tamamından Diğer Sanığın da Kendisine Ait Miktar Üzerinden Sorumlu Tutularak Sanıklara Ayrı Ayrı Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
ÖNÖDEME ÖNERİSİ ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - 1918 S.Y Md. 25/2'de Öngörülen Ceza Miktarı Üzeriden ve Sanığın Dava Konusu Motorinin Tamamından Diğer Sanığın da Kendisine Ait Miktar Üzerinden Sorumlu Tutularak Sanıklara Ayrı Ayrı Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
25Y7.CD6.3.2007E. 2004/30792 K. 2007/1365"KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eylemi Münferit Kaçakçılık Olup Buna Göre Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 1918 S.Y Md. 25/2 Uyarınca Sanığa Dava Konusu Kaçak Eşyalarla İlgili Olarak İdarenin Resen Belirlediği Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 1918 S.Y Md. 25/2 Uyarınca Sanığa Dava Konusu Kaçak Eşyalarla İlgili Olarak İdarenin Resen Belirlediği Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
KAÇAK EŞYALARIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİ ( Sanık Lehine Olan 1918 S.Y Md. 25/2 Uyarınca Sanığa Dava Konusu Kaçak Eşyalarla İlgili Olarak İdarenin Resen Belirlediği Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
ÖNÖDEME ÖNERİSİ ( Sanık Lehine Olan 1918 S.Y Md. 25/2 Uyarınca Sanığa Dava Konusu Kaçak Eşyalarla İlgili Olarak İdarenin Resen Belirlediği Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
GÜMRÜK DEĞERİ ( Sanığın Eylemi Münferit Kaçakçılık Olup Buna Göre Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 1918 S.Y Md. 25/2 Uyarınca Sanığa Dava Konusu Kaçak Eşyalarla İlgili Olarak İdarenin Resen Belirlediği Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
25Y7.CD13.2.2007E. 2006/14327 K. 2007/704"KAMU DAVASI AÇILAMAMASI ( Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerine Yargılama Giderinin İlavesiyle Önödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayini Gereği - Lehe Olan Kanunun Uygulanacağı )
SUÇA KONU EŞYA ( Özel Kanunun Önce Uygulanması Gerektiği - Değerinin Azlığı Nedeniyle 1/3 Oranında İndirim Yapılacağı/Kaçakçılık Suçu )
ÖNÖDEME ÖNERİSİ TEBLİĞİ ( Kaçakçılık Suçu/Asıl Ceza ve Yargılama Gideri Yönünden Ayrı Ayrı Yapılamayacağı - Lehe Olan Kanuna Göre Yapılacağı )"
25Y7.CD31.1.2007E. 2004/26957 K. 2007/396"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Önödeme Önerisi - Ödenecek Miktar Ödeme Süresi Belirlenen Tutarın Belirlenen Süre İçinde Ödenmesi Halinde Kamu Davasının Açılmayacağının Sanığa Bildirileceği )
KAMU DAVASININ AÇILMAMASI ( Önödeme Önerisi/Ödenecek Miktar Ödeme Süresi Belirlenen Tutarın Belirlenen Süre İçinde Ödenmesi Halinde Açılmayacağı - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Sanık Lehine Olan 1918 S.K Md. 25/2'deki Ceza Esas Alınarak Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Sanığa Önödeme Önerisinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Sanık Lehine Olan 1918 S.K Md. 25/2'deki Ceza Esas Alınarak Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Sanığa Önödeme Önerisinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
ÖNÖDEME ÖNERİSİNİN TEBLİĞİ GEREĞİ ( Sanık Lehine Olan 1918 S.K Md. 25/2'deki Ceza Esas Alınarak Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Tebliği Gerektiği - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet )"
25Y7.CD20.12.2006E. 2004/17699 K. 2006/19285"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Dava Konusu Eşyayı Yurtdışından Satın Alarak Yasal Olmayan Yoldan Yurda Getirmiş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Nitelemesinin Yanlış Yapılmış Olması Nedeniyle Eylemin Uyduğu Suça Göre Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması ve İlgili Suça Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesinin Olması ) "
25Y7.CD27.11.2006E. 2004/35275 K. 2006/17939"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığa Kaçak Eşyaların Gümrük Değeri Üzerinden Yeniden Usulüne Uygun Önödeme Önerisine Bulunulup Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayini Gerekirken Usulsüz Önödeme Uyarısına Dayanılarak Önödeme Yapmadığından Bahisle Hüküm Mahkumiyet Hükmü Tesisinin Yasaya Aykırı Olması )
LEHE YASAYA UYGULAMASI ( Sanık Hakkında Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Hükümler Taşıyan 1918 Sayılı Yasa Maddesi Yerine Aleyhe Olan 4926 Sayılı Yasanın Tatbikinin Hatalı Olması ) "
25Y7.CD9.11.2006E. 2006/14 K. 2006/17208"KAÇAKÇILIK ( Münferit Ticari Kaçakçılık - Lehe Yasa Uygulaması )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 1918 Sayılı Yasa Yerine 4926 Sayılı Yasanın Tatbik Edilmesinin Sanığın Aleyhine Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Münfedit Ticari Kaçakçılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1918 Sayılı Yasanın 25/2 Maddesine Göre Ceza Tayinin Sanığın Lehine Olduğu )
ÖNÖDEME ( İhtar Yapılmadan Doğrudan Mahkumiyete Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu ) "
25Y7.CD22.6.2006E. 2005/14619 K. 2006/12763"KAÇAKÇILIK SUÇUNDA ÖN ÖDEME MİKTARI ( Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmiş Olması Gereği )
KAÇAKÇILIK SUÇUNDA LEHE YASA ( 1918 Sayılı Yasanın 25/2. Maddesi Uyarınca Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmiş Olması Gereği )"
25YCGK24.1.2006E. 2006/6 K. 2006/1"KAÇAKÇILIK ( Olayın Esasına İlişkin Kesinleşmiş Bir Takipsizlik Kararı Bulunduğuna Göre Bu Takipsizlik Kararı Yöntemince Kaldırılmadığı Sürece Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığından Söz Edilemeyeceği )
KESİNLEŞMİŞ TAKİPSİZLİK KARARI ( Bulunduğuna Göre Bu Takipsizlik Kararı Yöntemince Kaldırılmadığı Sürece Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığından Söz Edilemeyeceği - Kaçakçılık )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Olayın Esasına İlişkin Kesinleşmiş Bir Takipsizlik Kararı Bulunduğuna Göre Bu Takipsizlik Kararı Yöntemince Kaldırılmadığı Sürece Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığından Söz Edilemeyeceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Takipsizlik Kararını İtiraz Üzerine İnceleyen Merci Kararına Karşı Bulunulması ve Takipsizlik Kararının Kaldırılması Olanağı Olduğu - Ortada Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığının Bulunmadığı )"
25Y7.CD7.5.2004E. 2003/19341 K. 2004/6706"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ( Sanığın Dava Konusu Mazotu Köyden Tanımadığı Bir Şahıstan Satın Aldığını Açıkladığı Halde Sonradan Petrol Firmasına Ait Fatura İbraz Etmesi )
KAÇAK MAZOT ALIMI ( Sanığın Dava Konusu Mazotu Köyden Tanımadığı Bir Şahıstan Satın Aldığını Açıkladığı Halde Sonradan Petrol Firmasına Ait Fatura İbraz Etmesi )"
25Y7.CD20.10.2003E. 2003/5265 K. 2003/9156"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Av Bayiinde Ele Geçirilen Bayıtılcı Spreyin Münferit Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu - Sanığın 1918 Sayılı Yasanın 25/2. Maddesini İhlal Eden Eyleminin Ön Ödemelik Suçlardan bulunmadığı )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Av Bayiinde Bayıltıcı Sprey Ele Geçirilmesi - Ön Ödemelik Suçlardan Olmayan Ferdi Ticari Kaçakçılık Eylemi Hakkında Kamu Davasının Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖN ÖDEME ( Suçlardan Olmayan Ferdi Ticari Kaçakçılık Eylemi Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Av Bayiinde Bayıltıcı Sprey Ele Geçirilmesi )"
25Y7.CD12.5.2003E. 2002/20408 K. 2003/2553"KAÇAKÇILIKLA MÜCADALE KANUNUNA MUHALEFET ( Her Türlü İspirtolu İçki Gümrük Eşyasına Dönüştüğünde TCK.'nun 2.Maddesi Hükmü Dikkate Alınarak Dava Konusu Alkollü İçkilerin Gümrüklenmiş Değerinin Tesbitiyle Bir Hüküm Kurulması Gereği )
EK SAVUNMA HAKKI ( İddianame İle 1918 Sayılı Yasanın 25/1 Maddesinin Uygulanması İstemi İle Dava Açıldığı Halde Sanığa CMUK 258.Maddesi Uyarınca Verilmeden 25/2 Maddesi Gereğince Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
İSPİRTOLU İÇKİ ( Her Türlü İspirtolu İçki Gümrük Eşyasına Dönüştüğünde TCK.'nun 2.Maddesi Hükmü Dikkate Alınarak Dava Konusu Alkollü İçkilerin Gümrüklenmiş Değerinin Tesbitiyle Bir Hüküm Kurulması Gereği - Kaçakçılıkla Mücadale Kanununa Muhalefet ) "
25YCGK5.11.2002E. 2002/7-228 K. 2002/371"TAZMİNAT KABİLİNDEN PARA CEZASI ( İhracat Bedelinin Yurda Getirilmemesi - Mali Suçların 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Dışında Tutulması/Bu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhracat Bedelinin Yurda Getirilmemesi - Mali Suçların 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Dışında Tutulması/Bu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
AMME ALACAĞI ( Para Cezası ve Gecikme Faizi/İhracat Bedelinin Yurda Getirilmemesi - Mali Suçların 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Dışında Tutulması/Bu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMEMESİ ( Para Cezası ve Gecikme Faizi - Mali Suçların 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Dışında Tutulması/Bu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
25Y7.CD18.4.2002E. 2002/5155 K. 2002/5325"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması Nedeniyle 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması ve Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilerek Görevsizlik Kararının Verilmesinin Gerekmesi )
TİCARİ KAÇAKCILIK ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması ve Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilerek Görevsizlik Kararının Verilmesinin Gerekmesi )"
25Y4.CD8.4.2002E. 2002/2386 K. 2002/5746"TİCARETE HİLE KARIŞTIRMA ( Sahte Sigaralar/Sahteliğin Ne Suretle Oluştuğunun Bilirkişice İncelenmesi - Suçun Nitelendirilmesi/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uzmanlığı Anlaşılmayan Bilirkişiye İnceleme Yaptırıldığı - Sigaraların Sahteliğinin Ne Suretle Oluştuğunun İncelenmesi/Suçun Nitelendirilmesi )
SAHTE SİGARA SATIŞI ( Mavi Bandrollu Sigaraların - 1918 Sayılı Yasaya Aykırılık/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMU ( Sigaraların Sahteliğinin Ne Suretle Oluştuğunun İncelenmesi - Suçun Nitelendirilmesi/Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
25Y7.CD15.3.2002E. 2002/2732 K. 2002/3287"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasında Belirtilen Cif Değerler Toplamı ile Bilirkişinin Raporunda Bildirilen Cif Değerleri Arasında Fahiş Fark Olması )
CİF DEĞERİ ( Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasında Belirtilen Cif Değerler Toplamı ile Bilirkişinin Raporunda Bildirilen Cif Değerleri Arasında Fahiş Fark Olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Cif Değerlerinin Kimya Mühendisiyle Bu Eşyaların Üretim veya Satışıyla Uğraşan Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişiler Heyetine İncelettirilmesinin Gerekmesi )"
25Y7.CD11.3.2002E. 2002/3157 K. 2002/2887"MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Dedektörü Define Aramak Amacıyla Satın Alan Sanığın Eylemi - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yabancı Menşeli Dedektörü Define Aramak Amacıyla Satın Alan Sanığın Eylemi - Münferit Kaçakçılık )
DEFİNE ARAMAK ( Amacıyla Yabancı Menşeli Dedektör Satın Alan Sanığın Eylemi/Münferit Kaçakçılık - Görevli Mahkeme )"
25Y7.CD4.3.2002E. 2002/2047 K. 2002/2487"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Ele Geçirilen Yabancı Menşeli CDlerin Kendisinin Dava Konusu Edilmiş Olması-İçerdiği Film ve Oyunların Kaçakçılık Suçunu Oluşturmaması )
BOŞ CD'LERİN CİF DEĞERİ ( Belirlenecek Miktar Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Belirlenecek Miktar Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )"
25Y7.CD23.1.2002E. 2001/13617 K. 2002/171"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Yan Delillerle Doğrulanmayan Anlatımları Dışında Sanığın Savunmasının Aksine Mahkumiyetine Yeter Derecede Delil Gösterilmemesi )
ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA KARŞI DİYECEĞİN SORULMASI ( Duruşmada Hazır Olan Sanık Vekillerine Bu Hususun Sorulmasının Gerekmesi )
DURUŞMADA HAZIR OLAN SANIKLARA SORULMASI GEREKENLER ( Esas Hakkındaki Mütalaaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmasının Gerekmesi )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Sanığın Mahkumiyetine Yeter Derecede Delil Olmadan Sanık Aleyhine Hüküm Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
25Y7.CD19.12.2001E. 2001/17996 K. 2001/19755"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Muafiyet Kapsamı Haricinde Mal Getirmeleri )
TAZMİNİ PARA CEZASI ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
KAZANILMIŞ HAK ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
GÜMRÜK MUAFİYETİ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Getirdikleri Hediyelik Eşyaların Bir Kısmının Muafiyet Kapsamında Olması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA FAHİŞ FARK OLMASI ( Bunun Nedeninin İdareden Sorularak Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )"
25Y7.CD21.5.2001E. 2001/3978 K. 2001/9237"MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Kaçak Olarak Getirilen Mazotun Alıcı Satıcı Arasında Önceden Bir Anlaşma Bulunmaksızın Satılması )
YURTDIŞINDAN KAÇAK GETİRİLEN MAZOTU SATMAK ( Alıcı ve Satıcı Arasında Önceden Bir Anlaşmanın Bulunmuyor Olması-Münferit Kaçakçılık )
ALICI VE SATICI ARASINDA ÖNCEDEN BİR ANLAŞMA BULUNMAMASI ( Münferit Kaçakçılık-Yurtdışından Kaçak Olarak Getirilen Mazotu Satmak )"
25Y7.CD4.10.2000E. 2000/4690 K. 2000/12228"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Motorinin Hangi Yollardan Yurda Sokulduğunun Açıkça Tespit Edilmesi-Delil Yetersizliği )
KAÇAK MOTORİN ( Motorinin Hangi Yollardan Yurda Sokulduğunun İnandırıcı Delillerle Gösterilmesi )
KAÇAK MOTORİN ( Motorinin Yurda Kaçak Yollarla Sokulduğunun İnandırıcı Delillerle Gösterilememesi )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Kaçakçılık-Yurda Kaçak Motorin Sokmak )"
25Y7.CD5.7.2000E. 2000/2035 K. 2000/10288"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Delillerin Gösterilmesi Gereği )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Deliller Gösterilmeden Toplu Kaçakçılıktan Hüküm Tesis Edilememesi )
KAÇAKÇILIK ( Benzinin Bir Kısmının Satılmış Olması-Satılmayıp Elde Bulunan Kısmın Yurtdışı Edilmek Üzere İadesi )
CİF DEĞER ÜZERİNDEN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN İDAREYE HESAPLATTIRILMASI ( Kaçakçılık Konusu Malın Satılıp Elden Çıkarılan Kısmı )"
25Y7.CD28.6.2000E. 2000/810 K. 2000/9916"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Para Cezasının Hesabı )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Toplu Kaçakçılık-Para Cezasının Hesabı )
PARA CEZASININ HESABI ( Toplu Kaçakçılık )"
25Y7.CD28.6.2000E. 2000/3300 K. 2000/9917"TOPLU KAÇAKÇILIKTAN CEZA VERİLEBİLMESİ İÇİN EK SAVUNMA HAKKI VERİLMESİ MECBURİYETİ ( Sanık Hakkında Münferit Kaçakçılıktan Açılan Davada )
EK SAVUNMA HAKKI TANINMASI MECBURİYETİ ( Münferit Kaçakçılıktan Dava Açılan Sanığa Toplu Kaçakçılıktan Ceza Verilebilmesi İçin )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi Mecburiyeti )"
25Y7.CD4.4.2000E. 2000/3260 K. 2000/4972"KAÇAKÇILIK ( Aracında Bidonlar ve Sac Depolar İçinde Mazot Taşıyan Sınır Ticareti Belgesi Sahibi Olmayan Sanık )
SINIR TİCARETİ BELGESİ SAHİBİ OLMAYAN VE ARACINDA KAÇAK MAZOT TAŞIYAN SANIK ( Kaçakçılık Suçu )"
25Y7.CD30.3.2000E. 2000/2097 K. 2000/4736"KAÇAKÇILIK ( Sanığın İthale İlişkin Belge ve Faturası Bulunmayan Eşyaları İthal Konusunda Beyanda Bulunacağı Savunması )
ELEKTRONİK EŞYA KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın İthal Konusunda Beyanda Bulunacağı Savunması )
İTHAL BELGE VE FATURALARI BULUNMAYAN ELEKTRONİK EŞYAYI YURDA SOKMAK ( Sanığın İthal Beyanında Bulunacağı Savunması )"
25Y7.CD30.3.2000E. 2000/1432 K. 2000/5137"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Eşyanın Yurda Yasal Yollardan Girip Girmediğinin Araştırılması )
KAÇAKÇILIK ( Suç Konusu Eşyanın Yurda Yasal Yollardan Girip Girmediğinin Araştırılması )"
25Y7.CD28.3.2000E. 1999/12630 K. 2000/5375"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthalatlarda Eksik Vergi ve Resim Ödemek Maksadıyla Düşük Bedelli Fatura Kullanmak )
DÜŞÜK BEDELLİ FATURA KULLANMAK ( İthalatlarda Eksik Vergi ve Resim Ödemek Maksadıyla - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
FATURA ( İthalatlarda Eksik Vergi ve Resim Ödemek Maksadıyla Düşük Bedelli Kullanmak - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
İTHALATLARDA EKSİK VERGİ VE RESİM ÖDEMEK ( Düşük Bedelli Fatura Kullanarak - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
İDDİANAME ( 1918 S. Yasanın 25 /son Maddesi Gösterilmediği Halde Ek Savunma Hakkı Verilmeden Anılan Maddenin Aanık Aleyhine Uygulanması - Yasaya Aykırılığı )
EK SAVUNMA ( İddianamede 1918 S. Yasanın 25 /son Maddesi Gösterilmediği Halde Ek Savunma Hakkı Verilmeden Anılan Maddenin Aanık Aleyhine Uygulanması - Yasaya Aykırılığı )"
25Y7.CD7.3.2000E. 2000/1397 K. 2000/3634"DURUŞMADAN VARESTE TUTULMA ( Talimatla İfadesi Alınan Sanığa Duruşmadan Vareste Tutulma Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılmamasının Hukuka Aykırı Olması )
EK SAVUNMA HAKKI ( Savcının Uygulanmasını İstediği 1918 Sayılı Yasanın İlgili Maddesinden Ayrı Bir Maddeye Hükmeden Yerel Mahkemenin Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanımasının Gerekmesi )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Hükümden sonra vaki Sanık Lehine Olan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
HÜKÜMDEN SONRA SANIK LEHİNE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Hükümden sonra vaki Sanık Lehine Olan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Sanığın Tekel Kaçağı Eşyalar Yönüyle Mahkumiyetine Karar Verildiği - Para Cezası İle Vekalet Ücretlerinin Bu İdareye Ait Olduğunun Kararda Belirtilmemesi ve Vekalet Ücretinin Hatalı Hesaplanmış Olmasının Bozma Nedeni Oluşturduğu )"
25Y7.CD29.2.2000E. 1999/12626 K. 2000/3052"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen İçki ve Satışı )
KAÇAK İÇKİ ALIM SATIMI ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi - Kaçak Rakı Üretimi ve Satışı )
RAKI BENZERİ BİR ALKOLLÜ İÇKİ HEDEFLENEREK ÜRETİLEN İÇKİ ( Kaçak Rakı Üretimi ve Satışı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
25YCGK22.2.2000E. 2000/7-3 K. 2000/32"LEHE UYGULAMA KOŞULLARI ( Kaçakçılık-İthalat İhracat Rejimi Kararı )"
25Y7.CD15.2.2000E. 1999/9684 K. 2000/1947"İTHAL EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ
GÜMRÜK KIYMETİNİN EKSİK GÖSTERİLMESİ
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN CEZAYA ESAS ALINMASI
ET İTHALATI ( Gümrük değeri )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACİZ"
25Y7.CD9.2.2000E. 1999/7686 K. 2000/1304"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Çocuk Yaştaki Sanığın Toplu Kaçakçılık Suçunun Farik ve Mümeyyizi Bulunmaması Nedeniyle Toplu Kaçakçılık Oluşmaması )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( İki Sanıktan Birinin Suçun Farik ve Mümeyyizi Bulunmayacak Kadar Küçük Olması )
KÜÇÜK YAŞTAKİ SANIĞIN SUÇUN FARİK VE MÜMEYYİZİ BULUNMAMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmaması )
CEZALANDIRILABİLME KOŞULU BULUNMAYAN SANIĞA CEZA VERİLEMEMESİ ( Diğer Sanık Yönünden de Eylemin Toplu Kaçakçılık Niteliğini Yitirmesi )"
25Y7.CD25.1.2000E. 1999/12564 K. 2000/121"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçakçılık Eylemine Konu Eşyanın Niteliğinin Belirlenmesi Gereği - Ticari Nitelikte Eşya/Ticari Kaçakçılık )
TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Traktörün Ticari Eşya Olduğunun Sabit Olması - Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu )
ZORALIM ( Kararının Gerçekleşmesi Halinde Teminatın Serbest Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )
TEMİNATIN SERBET BIRAKILMASI ( Ticari Kaçakçılık - Zoralım Kararının Gerçekleşmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( 1918 Sayılı Yasaya Muhalefet/Ticari Kaçakçılık - Davaya Bakma ve Delilleri Takdir Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
25Y7.CD9.11.1999E. 1999/12207 K. 1999/11043"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Konusu Aracın Cif Değerinin Tesbitinde )
CİF DEĞERİN TESBİTİ ( Kaçakçılık Konusu Aracın )"
25Y7.CD5.11.1999E. 1999/9721 K. 1999/10969"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekel Kaçağı Olan Otuz Şişe İçkinin Gümrük Kaçağı Eşyalar İçine Dahil Edilerek Hesaplanan Gümrüklenmiş Değere İtibarla Sanığa Fazla Ceza Tayini )
GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYALAR ( Tekel Kaçağı Olan Otuz Şişe İçkinin Gümrük Kaçağı Eşyalar İçine Dahil Edilerek Hesaplanan Gümrüklenmiş Değere İtibarla Sanığa Fazla Ceza Tayini )"
25Y7.CD5.11.1999E. 1999/9720 K. 1999/10964"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Konusu Tekel Ürünlerinin Değerlerinin Fahiş veya Hafif Olduklarının Tesbitinde Toplam Fiyatın Esas Alınması )
TEKEL ÜRÜNLERİ KAÇAKÇILIĞI ( Kaçak Ürünlerin Değerlerinin Fahiş Olup Olmadıklarının Tesbitinde Toplam Fiyatın Esas Alınması )
PEK FAHİŞ MİKTARDA TEKEL ÜRÜNÜ KAÇAKÇILIĞI ( Sigara ve İçkilerin Değerlerinin Tesbitinde Ele Geçen Ürünlerin Toplam Fiyatlarının Esas Alınması )"
25Y7.CD27.10.1999E. 1999/9081 K. 1999/10710"KAÇAKÇILIK YASASINA MUHALEFET ( Gümrük İşlemleri Tamamlanmadan Götürdüğü Eşyaları Geri Getirip Gümrük İdaresine Teslim Eden Sanık )
GÜMRÜK İŞLEMLERİ TAMAMLANMAYAN EŞYALARI ALIP GÖTÜREN SANIK ( Eşyaları Geri Getirmesi Durumunda Suçun Oluşup Oluşmaması )"
25Y7.CD28.9.1999E. 1999/9103 K. 1999/9597"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Aralarında alım - satım ilişkisi olan sanıklar )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Toplu kaçakçılık )
EK SAVUNMA ( Suç vasfının değişmesi )
TOPLU KAÇAKLIK SUÇUNUN OLUŞMAYACAĞI ( Sanıkların Aralarındaki Alım Satımdan İbaret İlişki - Münferit Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TİCARİ KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Aralarındaki Alım Satımdan İbaret İlişki - Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmayacağı )
EK SAVUNMA HAKKI ( Aleyhlerinde 1918 Sayılı Kanun'un 25/2. Maddesinin Uygulanması İstemi İle Dava Açılan Sanıklar -TCK. 27/3. Maddesi İle Ceza Tayin Edilmesinin Usule Aykırılığı )
ZORALIM ( Yerli Malı Oldukları Anlaşılan ve Cezaya Esas Alınmayan Etiketler - Karar Verilemeyeceği )
CEZAYA ESAS ALINMAYAN ETİKETLER ( Yerli Malı Oldukları Anlaşılan - Zoralımına Karar Verilemeyeceği )"
25Y7.CD14.4.1999E. 1999/2523 K. 1999/3543"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Uygulama Maddelerinin Yanlış Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
UYGULAMA MADDELERİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Yasaya Aykırı Olması )
SİGARANIN GÜMRÜK EŞYASI SAYILMASI ( Sanığın Sigaraların Gümrüklenmiş Değerinin Bir Misli Ağır Para Cezası İle Cezalandırılması )
HAFİF DEĞER ( Suç Tarihi İtibariyle Dava Konusu Sigaraların Değerinin Hafif Olması )"
25Y7.CD15.3.1999E. 1999/311 K. 1999/2181"TEKEL KAÇAKÇILIĞI
YABANCI İÇKİ KAÇAKÇILIĞI
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Tekel ve Yabancı Rakı )
ZATİ EŞYA MUAFİYETİ
PARA CEZASINI ÖDEMEKTEN ACZE DÜŞÜLMESİ"
25Y7.CD4.11.1998E. 1998/6816 K. 1998/8734"SİGARA ( Tekel Eşyası Olmaktan Çıkartılarak Gümrük Eşyasına Dönüştüğü -Tekel İdaresinin Müdahale ve Temyiz Hakkı Bulunmaması )
TEKEL İDARESİNİN MÜDAHAL VE TEMYİZ HAKKI ( Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkartılarak Gümrük Eşyasına Dönüştüğü - Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK ( Tazmini Ağır Para Cezası - Müsadere - Harç Yargılama Gideri ve Ücreti Vekalet )
MÜSADERE ( Nakil vasıtası/Kaçakçılık - Müsadere Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Aksi Halde Teminatın İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği )"
25Y7.CD13.10.1998E. 1998/7670 K. 1998/7955"KAÇAKÇILIK KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çayın Menşeinin Araştırılması - Çaykur Çay Eksperlerinden Oluşacak Bilirkişi )
ÇAYIN MENŞEİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış - Çaykur Çay Eksperlerinden Oluşacak Bilirkişi )"
25Y7.CD15.9.1998E. 1998/6487 K. 1998/6937"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Pirincin Yurtdışından Transit Kaydı İle Getirilen Yabancı Menşeli Veya Devletçe İhraç Şartı İle Müşterisine Satılması )
CİF DEĞERİ ( Suç Konusu Eşyanın Değerinin Tarafsız Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi )
ZORALIM ( Gümrük Muhafazasına Alınmadığından Zoralımına Karar Verilememesi )"
25Y7.CD22.6.1998E. 1998/5013 K. 1998/5965"4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıklarda Ele Geçirilen Alkollü İçkinin Analizi Sonucunda Tekel Yeni Rakısı Olmadığının Anlaşılması )
YENİ TEKEL RAKISI BENZERİ ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETME ( Sanıkların Kanuna Aykırı Hareketleri Nedeniyle Yasadaki Ceza Toplamı Üzerinden Para Cezası Verilmesi )
NİSBİ HARÇ ( Karar Tarihi İtibariyle Harcın Eksik Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
25Y7.CD2.6.1998E. 1998/4814 K. 1998/4942"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Münferit Kaçakçılık-Yabancı Menşeli Malı Alıp Satanların Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yabancı Menşeli Malı Alan ve Satanların Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması )
YABANCI MENŞELİ MALI SATMAK VE SATIN ALMAK ( Münferit Kaçakçılık )"
25Y7.CD27.3.1998E. 1998/2380 K. 1998/2670"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Dava Konusu Eşyaları Kıbrıs'tan Yurda Önceki Girişlerinde Getirdiğine Dair Geçerli Belge İbraz Edememesi )
KIBRIS'TAN GETİRİLDİĞİNE DAİR GEÇERLİ BELGE İBRAZ EDEMEME ( Yurda Son Girişi Esas Alınarak Kalan Miktar Üzerinden Mahkumiyete Karar Verilmesi )
ASPİRİN İTHALİ ( Bakanlığın İznine Tabi Olması Nedeniyle Hediyelik Eşya Muafiyeti Kapsamı İçinde Yurda Sokulamaması )"
25Y7.CD11.3.1998E. 1998/1799 K. 1998/2067"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Davadan Önce Eşyaların Gümrük Vergisinin Alınması - 25 /son Maddenin Uygulanamayacağı )
DAVADAN ÖNCE EŞYALARIN GÜMRÜK VERGİSİNİN ALINMASI ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış - 25 /son Maddenin Uygulanamayacağı )
MİLLİLEŞTİRİLME ( Suça Konu Eşyalar - Gümrük Vergisinin Alınıp Sanığa İadesi )"
25Y7.CD9.2.1998E. 1998/63 K. 1998/711"KAÇAKÇILIK KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurt Dışından Gelen Yolcu - Beyan Harici Eşyalar )
BEYAN HARİCİ EŞYALAR ( Yurt Dışından Gelen Yolcu - Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )
YURT DIŞINDAN GELEN YOLCUNUN BEYAN HARİCİ EŞYALARI ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )"
25Y7.CD22.12.1997E. 1997/10806 K. 1997/10579"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşya Nakline Tahsis Edildiği Anlaşılan Araç - Müsadere Zorunluluğu )
MÜSADERE ZORUNLULUĞU ( Kaçak Eşya Nakline Tahsis Edildiği Anlaşılan Araç )"
25Y7.CD22.12.1997E. 1997/10802 K. 1997/10576"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sarf Etmek Amacıyla Bulundurulan Mazot - Münferit Ticari Kaçakçılık )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Ticari Araçta Sarf Etmek Amacıyla Bulundurulan Mazot )
MÜSADERE ZORUNLULUĞU ( Kaçak Mazotun Nakline Tahsis Edilen Traktör ve Tankı )"
25Y7.CD19.12.1997E. 1997/10007 K. 1997/10524"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( KKTC den Yurda Getirilen Malların Bir Kısmının Mahsup Edilerek Kalanı Üzerinden Ceza Verilmesi )
KKTC DEN YURDA GETİRİLEN MALLAR ( Yediyüz Elli Marklık Veya Eşiti Tutarındaki Hediyelik Eşyayı Gümrük Vergisinden Muafen Yurda Sokmaya İzin )
GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF ( KKTC den Yurda Sokulan Yediyüz Elli Mark Veya Eşiti Döviz Tutarındaki Hediyelik Eşyanın Sokulmasının Muaf Olması )"
25Y7.CD15.12.1997E. 1997/7712 K. 1997/10349"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İddianamede Yoksa Ek Savunma Verilmeden Maddenin Uygulanamaması )
İNDİRİM SEBEBİ ( Nakil Vasıtası Aracın Zoralımına Hükmedilmesi )
MÜDAHELE TALEBİNDE BULUNULMAYAN SANIKLAR ( İdare Lehine Bu Sanıklar Yönüyle Nisbi Vekalet Ücretinin Hükmolunamaması )
VEKALET ÜCRETİ ( Ücretin Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
25Y7.CD14.11.1997E. 1997/7331 K. 1997/9205"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın İşyerinde Yabancı Menşeli İçki Yakalanması )
İÇKİLERİN BANDROLSÜZ OLMASI ( Tekel Görevlileri Tarafından Bazen Bandrolsüz İçki Verdiklerinin Anlaşılması )
TEKELDEN ALINAN YABANCI MENŞELİ İÇKİ ( Bu İçkilerin Bandrollerinin Tekel Tarafından Verilmiş Olması )"
25Y7.CD5.11.1997E. 1997/5195 K. 1997/8826"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Triptikle Geçici Olarak Yurda Soktuğu Otoyu Yurt İçinde Bırakmak Amacını Gütmesi )
MERCEDES OTOMOBİLİ KAÇAK OLARAK YURDA SOKMA ( Sanığın Geçici Olarak Getirdiği Aracın Yurt İçinde Kalmasını Sağlama Amacı Gütmesi )
YABANCI MÜLKİYET BELGESİ ( Aracın Triptik Süresinin Geçmesine Rağmen Uzun Süre Yurt İçinde Kaldığının Anlaşılması )"
25Y7.CD23.10.1997E. 1997/6352 K. 1997/8329"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Tarafından Yurda Sokulan İki Araçtan Birinin Yurtdışı Edilmemiş Olması )
HAPİS CEZASI ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz Halinde Çevrilip Çektirilmesinin Gerekmesi )
TAZMİNİ NİTELİKTE CEZA ( Dava Konusu Araçların Müsadere Edilememesi Nedeniyle Temel Tazmini Para Cezasına İlave Edilmesine Karar Verilmesi )"
25Y7.CD4.2.1997E. 1997/322 K. 1997/502"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Kaçak Eşyaları Kıbrıs'tan Yolcu Beraberi Getirdiğini Savunması )
KIBRIS'TAN GETİRİLEN KAÇAK EŞYALAR ( Sanığın Kaç Kez Kıbrıs'a Gittiğinin Saptanmasının Gerekmesi )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA ÇELİŞKİ ( Dava Konusu Eşyaların İdarece Bildirilen Değerleri Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )"
25Y7.CD11.4.1996E. 1996/2437 K. 1996/2516"MAZOT BULUNDURMAK ( Kaçak Satın Alınan - Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )
KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Mazot Bulundurmak )"
25Y7.CD11.4.1996E. 1996/2387 K. 1996/2602"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dava Konusu Aracı Başka Bir Şahıstan Devraldığını Beyan Etmesi Durumunda Bu Şahsın Belirlenmesinin Gerekmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Dava Konusu Aracı Başka Bir Şahıstan Devraldığını Beyan Etmesi Durumunda Bu Şahsın Belirlenerek Suçun Toplu Kaçakçılık Olu Olmadığının Belirlenmesi )"
25Y7.CD13.9.1995E. 1995/5712 K. 1995/6623"FATURANIN SÜRESİNDE DÜZENLENMEMESİ ( Eşyanın Kaçakta Kalması - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Faturanın Süresinde Düzenlenmemesi - Eşyanın Kaçakta Kalması )"
25Y7.CD10.7.1995E. 1995/1995 K. 1995/6375"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Kimyasal Maddeleri Kaçak Olarak Yurda Sokmak )
YURDA KAÇAK KİMYASAL MADDE SOKMAK ( Kanunda Yazılı Hususların Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Kanunda Yazılı Hususların Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EKSİK İNCELEME ( Dava Konusu Eşyanın Cif Değerinin Hesaplatılmasının Gerekmesi )"
25Y7.CD6.7.1995E. 1995/5415 K. 1995/6266"SANIĞIN SORGUSU ( Sorgu Sırasında Sanığa Yasal Haklarının Hatırlatılmasının Gerekmesi )
SORGU ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER ( Sanığa Yasal Haklarının Anlatılmasının Gerekmesi )
DAVA KONUSU EŞYALAR ( Bu Eşyaların Yabancı Menşeli Olup Olmadığının Bilirkişiye Tespitinin Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Bilirkişi Raporunda Belirtilen Değerin Hangi Değer Olduğunun Açıklanmamasına Rağmen Cif Değer Olarak Kabulünün Yasaya Aykırı Olması )
KAÇAKÇILIK ( Ekonomik Koşullara Nazaran Gümrüklenmiş Değerin Hafif Yerine Normal Kabulüyle Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
25Y7.CD27.6.1995E. 1995/4215 K. 1995/5938"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Müspet Suçu İşlediklerinin Anlaşılması )
CİF DEĞERLER ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Dava Konusu Fuel Oilin Cif Değerinin Tüpraş'tan Sorulup Tespitinin Yapılmasının Gerekmesi )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ İÇİNDE OLMA ( Çekmeleri Gereken Hapis Cezasının Üç Yıl Olması )
ZORALIM ( Nakil Vasıtasının Zoralımına Karar İçin Fiilde Methali Olmayan Kişilere Ait Olmamak Şartının Aranmasının Gerekmesi )
NİSBİ HARÇ ( Fazla Tayini ve Kısa Kararda Ayrı Ayrı Tayin Edildiği Halde Gerekçeli Kararda Tek Nisbi Harca Hükmedilmesinin Yanlış Olması )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
25Y7.CD21.3.1995E. 1995/762 K. 1995/2488"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Giriş Beyannameleri Haricinde Duvar Karosu Ele Geçirilmesi )
GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMELERİ HARİCİNDE DUVAR KAROSU ELE GEÇİRİLMESİ ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )"
25Y7.CD14.3.1995E. 1994/12964 K. 1995/2229"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Tır Karnesinde Ettiği Beyandan Farklı Şeylerin Araştırmada Ortaya Çıkması )
TIR KARNESİNDE YAPILAN BEYAN ( Sanıkların Yaptıkları Beyandan Farklı Eşyaların Araştırma Sonucunda Ortaya Çıkması )
İTHAL İŞLEMLERİ YAPILMADAN YURDA SOKMAYA ÇALIŞMA ( Sanıkların Duruşmasının Devam Etmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
25Y7.CD7.3.1995E. 1995/1436 K. 1995/1942"1918 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Duruşmanın Sanık Olmadan Yapılması Şartları )
DURUŞMANIN SANIK GELMESE DAHİ YAPILABİLECEĞİ HALLER ( Tahkikatın Mevzuu Olan Suçun Para Cezasını Hafif Hapis ve Müsadere Cezalarını Müstelzim Olması )
SANIK GELMESE DAHİ DURUŞMA YAPILABİLECEK HALLER ( Tahkikatın Mevzuu Olan Suçun Para Cezasını Hafif Hapis ve Müsadere Cezalarını Müstelzim Olması )
YARGILAMANIN SANIĞIN GIYABINDA YAPILMASI ( Sanığa Duruşma Gününü Bildirir Davetiyede Gelmese Dahi Duruşmanın Yapılacağının Yazılı Olmasının Gerekmesi )"
25Y7.CD10.2.1995E. 1994/12961 K. 1995/1013"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Yurtdışından Gelirken İçişleri Bakanlığının Genelgesine Uymaması )
GENELGEYE AYKIRI YEDEK DEPOLAR ( Sanığın Bu Depolarda Kaçak Mazot Depolaması )
YURDA KAÇAK MAZOT SOKMAK ( Genelgeye Aykırı Yedek Depolarda Taşınan Kaçak Mazotlar )"
25Y7.CD15.11.1994E. 1994/10130 K. 1994/11892"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Vergisinden Muaf Olarak Yurda Girebilecek Eşyaların Deklare Edilmeksizin Gümrük Kapılarından Sokulması )
GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLAN EŞYALAR ( Deklare Edilmeksizin Gümrük Kapılarından Sokulması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Gümrük Kanununun 151. Maddesinin Uygulanması Gereken Durumlarda )"
25Y7.CD9.11.1994E. 1994/1597 K. 1994/11534"KAÇAK ARAÇ SATIŞI ( Sanığın Aracın Kaçak Olduğunu Bildiğine Dair Cezalandırılmasını Gerektirecek Nitelikte Herhangi Bir Delil Bulunmaması - Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
SAHTE FATURA İLE ARAÇ SATIŞI ( Faturanın Sahte Düzenlendiğini İspatlayacak Nitelikte Herhangi Bir Delil Bulunmaması - Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )"
25Y7.CD25.10.1994E. 1994/9106 K. 1994/10750"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yerli Rakı Kaçakçılığı Bakımından Ağır Para Cezası Hesabına Katılacak Değerin Fob Değer Olması )
YERLİ RAKI KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA PARA CEZASININ TESBİTİ ( Ağır Para Cezası Hesabına Katılacak Değerin Fob Değer Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil İdare Vekili Duruşmalara Katılmışsa İdare Lehine Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi )
MAKTU ÜCRETİ VEKALET ( Müdahale Tarihindeki Tarife Nazara Alınarak Tayin Edilmesi )
ZORALIM ( Kaçak Yerli Rakıların Zoralımı Konusunda Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
25Y7.CD18.10.1994E. 1994/8828 K. 1994/10355"YURDA KAÇAK ALTIN SOKMAK ( Sanıkta Beyan Edilmemiş Bir Kısmı Külçe Altın Bir Kısmı Ticari Mahiyet ve Miktarda Ziynet Eşyası Ele Geçirilmesi )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurda Kaçak Altın Sokmaya Çalışmak )
İŞLENMEMİŞ ALTIN ( Bu Altının İthalinde Gümrük İdaresine Beyan Verilmesinin Esas Olması )"
25Y7.CD29.9.1994E. 1994/7961 K. 1994/9257"TRİPTİK SUÇU
MİLLİLEŞTİRME ( Triptikli araç )"
25Y7.CD28.9.1994E. 1994/7641 K. 1994/9224"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hediyelik Eşya / Zati Eşya Muafiyeti )
KIBRIS'TAN GELEN YOLCULAR İÇİN HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ ( Nescafenin Zati Eşya Vasfı )
ZATİ EŞYA ( Nescafe - Hediyelik Eşya Muafiyetinden Faydalanamayacağı )"
25Y7.CD15.9.1994E. 1994/7034 K. 1994/8503"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bakanlık Genelgesine Aykırı Olarak Yedek Depo Yaptırmak )
YEDEK DEPONUN BAKANLIK GENELGESİNE AYKIRI OLMASI ( Bu Depo İle Iraktan Kaçak Mazot Getirme Eylemi )
KAÇAK MAZOT GETİRME ( Sanığın Bakanlık Genelgesine Aykırı Olarak Yaptığı Yedek Depoda Bunları Taşıması )"
25Y7.CD2.6.1994E. 1994/4579 K. 1994/6289"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Beyan Harici Bırakılan Eşyaların Gümrükçe Yapılan Aramada Ele Geçirilmesi )
GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ OLMAKSIZIN MAL SOKMAYA ÇALIŞMA ( 1918 Sayılı Yasaya Aykırılık Olması )"
25Y7.CD9.5.1994E. 1994/3307 K. 1994/5436"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yabancı Sigaralardan Tekel Tarafından İthal Edilmeyenlerin CİF Değerlerinin Tespit Ettirilmesinin Gerekmesi )
YABANCI MENŞELİ SİGARALAR ( CİF ve Gümrüklenmiş Değerlerinin Hesaplattırılarak Hükme Esas Alınmasının Gerekmesi )
ZORALIM ( Yabancı Menşeli Sigaraların Yurda Kaçak Olarak Sokulmaya Çalışılması )"
25Y7.CD4.5.1994E. 1994/3679 K. 1994/5196"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çıkış Gümrüğünde Tescil Edilen Kara Manifestosuna Göre Eksik Mal )
MANİFESTOYA GÖRE EKSİK MAL ( Çıkış Gümrüğünde Tescil Edilen - Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )
İHRAÇ KAYDI İLE TESLİM EDİLEN VEYA TRANSİT EŞYA ( Çıkış Gümrüğünde Tescil Edilen Kara Manifestosuna Göre Eksik Mal - Araştırılması Zorunluluğu )"
25Y7.CD11.4.1994E. 1994/2409 K. 1994/3955"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Türkiye'ye Zati Vasıfta Kaçak Eşya Sokulması )
TÜRKİYE'YE ZATİ VASIFTA KAÇAK EŞYA SOKULMASI ( Sokulabilecek Miktarın Resmi Gazetede Belirtilmiş Olması )
ZATİ VASIFTA KAÇAK EŞYAYI YURDA SOKMA ( Resmi Gazetede Belirtilenden Fazla Sokma Durumunda Suçun Oluşması )"
25Y7.CD24.2.1994E. 1994/506 K. 1994/1379"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Araca Ait Trafik Tescil Belgeleri İle Plakaların Sahte Olduğu - Sanığın Aracı Satın Aldığı Kişinin Araştırılıp Dinlenerek Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
ARACA AİT BELGELERİN SAHTE OLMASI ( 1918 Sayılı Yasaya Muhalefet - Sanığın Aracı Satın Aldığı Kişinin Araştırılıp Dinlenerek Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
SAHTE BELGELİ ARAÇ SATIŞI ( Sanığın Aracı Satın Aldığı Kişinin Araştırılıp Dinlenerek Hukuki Durumunun Tayini Gereği - 1918 Sayılı Yasaya Muhalefet )"
25Y7.CD25.11.1993E. 1994/6826 K. 1994/6728"KAÇAK MAZOT BULUNDURMAK ( Sanıkta Yakalanan Mazotun Tamamı Üzerinden Ceza Tayininin Gerekmesi )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN TAYİNİ ( Tazmini Para Cezasına Cif Değer ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanıldığı İçin Müsadere Edilen Aracın Rayiç Değeri Üzerinden )
ZORALIM ( Dava Konusu Mazotun Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Dava Konusu Mazot İle Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Aracın Müsaderesine ve Müsadere Gerçekleştiğinde İadeye Karar Verilmesi )"
25Y7.CD31.3.1993E. 1993/1267 K. 1993/1694"KAÇAKÇILIK ( Sanığın Bakanlık Genelgesine Uymaksızın Kamyonundaki Standard Dışı Yedek Depolarda Irak Menşeli Mazotu Yakalatması )
MAZOT KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Bakanlık Genelgesine Uymaksızın Kamyonundaki Standard Dışı Yedek Depolarda Irak Menşeli Mazotu Yakalatması )
YEDEK DEPO İLE MAZOT KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Bakanlık Genelgesine Uymaksızın Kamyonundaki Standard Dışı Yedek Depolarda Irak Menşeli Mazotu Yakalatması )"
25Y7.CD10.3.1993E. 1993/1115 K. 1993/1269"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz Halinde Çevrilip İnfazı Gereken Hapisin Üç Yılı Geçememesi )
TAZMİNİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPSİN YUKARI HADDİ ( Üç Yılı Geçememesi )
DAMGA RESMİ ( Para Cezasının Gümrüklenmiş Değer Damga Resmi Dahil Edilmeden Hesaplanmasının Kabul Edilmesi )"
25YCGK8.3.1993E. 1993/7-31 K. 1993/50"GÜMRÜK VE İNHİSAR KAÇAKÇILIĞI ( Fatura ibrazı )
FATURA İBRAZI ( Gümrük kaçakçılığı )
İRSALİYELİ MAL ( Gümrük kaçakçılığı )"
25Y7.CD10.2.1993E. 1993/419 K. 1993/602"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sigaranın CİF Değerinin Tespiti ile Gümrüklenmiş Değerinin İdareye Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Sigaranın CİF Değerinin Tütün Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Sorularak Tespiti )
SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkarılması-Gümrük Eşyasına Dönüşmesi )"
25YCGK1.2.1993E. 1992/7-358 K. 1993/17"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Fer'i fail )
FER'İ FAİL ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )"
25Y7.CD26.1.1993E. 1993/74 K. 1993/208"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Alış Faturasını Sonradan Temin Etmesi ve Bu Faturanın Marka Olarak Suça Konu Saatleri Kapsamaması )
ALIŞ FATURASININ SONRADAN DÜZENLENMESİ ( Bu Faturanın Marka Olarak Suça Konu Saatleri Kapsamaması Nedeniyle 1918 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
KAÇAKÇILIK ( Sanığın Alış Faturasını Sonradan Temin Etmesi ve Bu Faturanın Marka Olarak Suça Konu Saatleri Kapsamaması )"
25Y7.CD24.12.1992E. 1992/6558 K. 1992/7631"OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞI ( Zamanaşımı )
TİCARİ KAÇAKÇILIK ZAMANAŞIMI ( Ceza davasının ortadan kaldırılması )
CEZA DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
ZAMANAŞIMININ KESİLMESI ( Ceza )"
25Y7.CD22.12.1992E. 1992/6502 K. 1992/7547"TRİPTİK BELGE KAÇAĞI
ARAÇ TRİPTİK BELGELİ ARACI YURT DIŞI ETMEMEK
OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞI ( Triptik belgeli araç )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Otomobil kaçakçılığı )
MÜSADERE"
25Y7.CD1.12.1992E. 1992/5653 K. 1992/7030"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mükerrir Sanık Lehine m.33 /Son'un Son Cümlesinin Uygulanamayacağı )
CEZANIN TAZMİNİ PARA NİTELİĞİNDE OLMASI ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış - Tekerrür Dolayısı İle Artırım Yapılamayacağı )
TEKERRÜR DOLAYISI İLE ARTIRIM YAPILAMAMASI ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış - Cezanın Tazmini Para Niteliğinde Olması )"
25Y7.CD27.2.1992E. 1991/10640 K. 1992/1320"KAÇAKÇILIK ( Sanığa Tayin Edilen Fazla Cezadan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Sanığa Verilen Fazla Cezanın İndirilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN İFADESİ ( Yedek Yakıt Deposu ve Mazotunu Köyde Bıraktığı İddiasında Bulunması )"
25Y7.CD20.2.1992E. 1991/10643 K. 1992/1154"KAÇAKÇILIK ( Yakalanan Araç Triptik Yoluyla Türkiye'ye Sokulan Araç Değilse Cif Değerinin Triptik Yoluyla Sokulan Aracın Belgelerine Göre Belirlenmesi )
CİF DEĞERİN TESBİTİ ( Yakalanan Araç Triptik Yoluyla Türkiye'ye Sokulan Araç Değilse Triptik Yoluyla Sokulan Aracın Belgelerine Göre Belirlenmesi )
TRİPTİK YOLUYLA YURDA SOKULAN ARAÇ ( Yakalanan Aracın Bu Araç Olmamasına Rağmen Cif Değerinin Bu Şekilde Belirlenmesi )
ZORALIM ( Zoralım İmkanı Ortadan Kaldırılmış Suç Eşyalarının Gümrüklenmiş Piyasa Değeri Saptanıp Tayin Olunan Para Cezasına Eklenmesi )
NAKİLDE KULLANILMAYAN SUÇA KONU ARAÇ ( Rayiç Değerinin Para Cezasına Eklenerek Ücreti Vekaletin Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
25Y7.CD10.2.1992E. 1991/11642 K. 1992/717"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fatura ve İrsaliyesiz Fuel Oil - Yerli/Yabancı Olduğunun Tesbiti Hukuki Durumun Buna Göre Tayini )
KAÇAK MALIN YERLİ/YABANCI OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Fuel Oil - Hukuki Durumun Buna Göre Tayini )"
25Y7.CD25.12.1991E. 1991/7426 K. 1991/14908"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşyanın Bir Kısmının Ticari ve Bir Kısmının Kullanma Bulundurulmasının Tek Suç Oluşturması )
SİGARANIN CİF DEĞERİNİN TESBİTİ ( Tütün İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Sorulması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN HESAPLATTIRILMASI ( Cif Değer Üzerinden Yaptırılması Gereken Hesaplamadan Sonra Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Duruşmalara Katılmayan Müdahil Vekili İçin Nisbi Vekalet Ücretine Karar Verilememesi )"
25Y7.CD10.4.1991E. 1991/2094 K. 1991/4415"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Zati ve Hediyelik Eşya Mahiyetinden Yararlanarak Bu Mahiyetteki Eşyayı Yurda Sokmanın Suç Olmaması )
SİGARA VE PURO'DA CİF DEĞER TESBİTİ ( Tütün İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Sorulmasının Gerekmesi )
MUAF OLARAK YURDA SOKULAN SİGARA ( Sigaranın Başkaları Tarafından Bedelsiz Veya Bedelli Kabulünün Suç Olması )"
25Y7.CD9.4.1991E. 1991/772 K. 1991/4363"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eşyanın Manifestoda Kayıtlı Miktardan Fazla Çıkması - Sorumluluk )
EŞYANIN MANİFESTODA KAYITLI MİKTARDAN FAZLA ÇIKMASI ( 1918 S.Kanuna Aykırılık - Sorumluluk )"
25YCGK25.3.1991E. 1991/7-30 K. 1991/93"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Kamu Davası Açılması )
KAMU DAVASI AÇILMASI ( Sanığın Kaçakçılık Kanununa Aykırı Hareketi Nedeniyle )
HAFİF PARA CEZASI ( Sanığın Kaçakçılık Suçunu İşlediğinin Kesinleşmesi Üzerine )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık Suçlarına İlişkin )"
25Y7.CD6.3.1991E. 1991/346 K. 1991/2445"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthal Edilen Katkı Maddesini Nakleden Aracın Şoförünün Kaçakçılık Yapması )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( İthal Edilen Katkı Maddesini Nakleden Aracın Şoförünün Kaçakçılık Yapması )
İADENİN ŞİRKETE YAPILMASI ( Katkı Maddesinin Kaçakçılıkla İlgisi Olmayan Müdahil Şirkete İadesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
25Y7.CD12.9.1990E. 1990/8560 K. 1990/8946"TOPLU GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Yurda Yasal Sokulmayan Aracı On Yıl Evlerinin Önünde Bulundurduktan Sonra Diğer Sanıklara Parçalatmaları )
YURDA KAÇAK OLARAK SOKULAN ARAÇ ( Sanıkların Bu Aracı On Yıl Bekledikten Sonra Bunu Parçalatmaları )
KAÇAKÇILIK ( Yurda Yasal Sokulmayan Aracı On Yıl Evlerinin Önünde Bulundurduktan Sonra Diğer Sanıklara Parçalatmaları )"
25Y7.CD12.9.1990E. 1990/7036 K. 1990/8952"KAÇAKÇILIK ( Iraktan Yurda Sokulan Gas-Oilin Sanık Tarafından Teslim Tutanağı Olmaksızın Aracı Sahibine Vermesi )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Iraktan Yurda Sokulan Gas-Oilin Sanık Tarafından Teslim Tutanağı Olmaksızın Aracı Sahibine Vermesi )
GAS-OİLİN EKSİK ÇIKMASI ( Yurtdışından Getirilen Gasın Boşaltım Tesisinde Eksik Çıkması Nedeniyle )"
25Y7.CD21.6.1990E. 1990/6733 K. 1990/9418"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tır Çekicisinin Rafında Ele Geçirilen İki Adet Fren Körüğünün Taşınmasının Bu Araca Bağlı Olmaması )
KAÇAKÇILIK ( Tır Çekicisinin Rafında Ele Geçirilen İki Adet Fren Körüğünün Taşınmasının Bu Araca Bağlı Olmaması )
TIR ÇEKİCİSİNDEKİ FREN KÖRÜKLERİ ( Taşınmasının Tıra Bağlı Olmaması ve Değiştirilen Diferansiyellerin İse Aracın Zorunlu Parça Olması )"
25Y7.CD20.6.1990E. 1990/5932 K. 1990/8025"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yabancı Menşeli Metrenin Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Gerekmesi )
KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Metrenin Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yabancı Menşeli İndex Marka Metrenin İthalinin Yasak Olup Olmadığının Saptanması )"
25Y7.CD29.12.1989E. 1989/7986 K. 1989/13177"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthalinin Mümkün Olmadığını Bilebilecek Durumda Olan Sanık )
KAÇAK SAAT SOKMAYA TEŞEBBÜS ( Memurun Beyanatı Üzerine Bir Miktar Saat Var Demesi Halinde İttihaz Edilmiş Mani Tedbirler Sebebiyle Suçun Oluşmaması )
İTHALİ MÜMKÜN OLMAYAN SAATİ YURDA SOKMAYA ÇALIŞMA ( Sanığın Memurun Sözleri Üzerine Gerçeği Söylemesinde Suçun Oluşmamış Olması )"
25Y7.CD27.12.1989E. 1989/3338 K. 1989/13151"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Kara Manifestosuna Göre Yurda Soktuğu Gas Oili Satması )
KAÇAKÇILIK ( Sanığın Kara Manifestosuna Göre Yurda Soktuğu Gas Oili Satması )
KARA MANİFESTOSUNA GÖRE YURDA SOKULAN GAS OİL ( Sanığın Bunu Sattıktan Sonra Hamule Senedini Değiştirerek Başka Manifesto İle Yurda Sokmaya Çalışması )"
25YCGK21.9.1987E. 1987/7-210 K. 1987/387"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasa Hükümlerine Göre Göz Önünde Tutulması Gereken Değerler Tutarı )
PEK FAHİŞ ( Kaçakçılığa İlişkin Değerler Toplamı )"
25YCGK2.6.1986E. 1986/7-125 K. 1986/317"KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞMASI ( Yurda Girmesinde Sakınca Görülen Çiçek Tohumlarının Yurda Kaçak Olarak Sokulması - Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Muhalefetten Değil Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefetten Hüküm Kurulması Gereği )
ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA KANUNU'NA MUHALEFETTEN DEĞİL KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Yurda Girmesinde Sakınca Görülerek İade Edilmesine Karar Verilen Çiçek Tohumlarının Kaçak Olarak Yurda Sokulması )
YURDA GİRMESİNDE SAKINCA GÖRÜLEREK İADE EDİLEN ÇİÇEK TOHUMLARININ KAÇAK OLARAK YURDA SOKULMASI ( Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Aykırılıktan Değil Kaçakçılık Suçundan Hüküm Kurulması Gereği )
ÇİÇEK TOHUMLARININ YURDA KAÇAK OLARAK SOKULMASI ( Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Muhalefetten Değil Kaçakçılık Suçundan Hüküm Kurulması Zorunluluğu )"
25Y4.CD21.2.1986E. 1986/731 K. 1986/1308"KAÇAKÇILIK ( Yurda Sokulması Yasak Olan Bir İlacı Eczanesinde Bulundurup Satan Eczacı )
YURDA SOKULMASI YASAK İLACI ECZANESİNDE BULUNDURUP SATAN ECZACI ( Kaçakçılık Suçu )
ECZANESİNDE YURDA SOKULMASI YASAK İLACI BULUNDURUP SATAN ECZACI ( Kaçakçılık Suçu )"
25YCGK14.5.1984E. 1984/7-76 K. 1984/163"KAÇAKÇILIK ( Gümrükten Mal Kaçırılması-İktisadi Değeri Olmayan Eşya )
İKTİSADİ DEĞERİ OLMAYAN EŞYA ( Kaçakçılık Suçunun Konusunu Teşkil Etmeyeceği )
GÜMRÜK BEDELİ ÖDENMEDEN YURTDIŞINDAN EŞYA GETİRİLMESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet-Televizyon )"
25YCGK11.5.1981E. 1981/7-27 K. 1981/175"KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olan Sorgu ve Celp Müzekkeresi ile Kastedilenin CMUK 135'teki Sorgu ve Bu Maksatla Çıkarılan Celp Müzekkeresi Olması )
ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER ( Sanığın Sorguya Çekilmesi ve Adına Celp Müzekkeresi Çıkarılması - Bozmaya Diyeceğinin Sorulması İçin Çıkarılan Celp Müzekkeresinin ve Mahkemedeki Bozmaya Uyma Konusundaki Beyanının Bu Kapsama Girmemesi )
SORGUYA ÇEKME VE CELP MÜZEKKERESİ ÇIKARILMASI İŞLEMLERİNİN ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLERDEN OLMASI ( Sanığın Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sorulması İçin Çıkarılan Celp Müzekkeresinin ve Mahkemedeki Bozmaya Uyma Konusundaki Beyanının Bu Kapsama Girmeyeceği )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Sorguya Çekilmesi ve Adına Celp Müzekkeresi Çıkarılmasının Zamanaşımını Kesen Sebeplerde Olması - Bozmaya Diyeceğinin Sorulması İçin Çıkarılan Celp Müzekkeresinin ve Mahkemedeki Bozmaya Uyma Konusundaki Beyanının Bu Kapsama Girmemesi )"
25Y7.CD6.5.1981E. 1981/3052 K. 1981/3048"GÜMRÜK VE DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI ( Gümrükten Triptik Olarak Yurt Dışı Edilmek Kaydıyla İthal Edilen Otomobilin Süresi Geçtikten Sonra Bir Kısım Parçalarının Eksik Olarak Gümrüğe Teslim Edilmesi )
TÜRK PARASININ KIYMETİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Aykırı Olarak Faaliyette Bulunmak )"
25YCGK15.12.1980E. 1980/7-339 K. 1980/430"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yasadaki Tahfif Sebeplerinin Değişmesi Halinde Failin Lehine Olan Hükmün Uygulanması )
FAİLİN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Kaçakçılık Suçunda Yasadaki Tahfif Sebeplerinin Değişmesi )
SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Kaçakçılık Konusu Malın Değerinin Az Olması Nedeniyle Cezanın İndirilmesinde Eski ve Yeni Kanun Hükümleri )"
25Y7.CD8.11.1979E. 1979/6725 K. 1979/6841"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanması İçin Kaçakçılık Suçunun İşlenmesi Sırasında Fiilen Memnu Silah Kullanılmış Olmasının Gerekmesi )
YASAK SİLAH KULLANMA ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanması İçin Kaçakçılık Suçunun İşlenmesi Sırasında Fiilen Memnu Silah Kullanılmış Olmasının Gerekmesi )
GÜMRÜK VE İNHİSAR KAÇAKÇILIĞINA AİT CEZAİ HÜKÜMLER ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanması İçin Kaçakçılık Suçunun İşlenmesi Sırasında Memnu Silah Kullanımının Gerekmesi )"
25YCGK6.11.1979E. 1979/7-310 K. 1979/464"İLAÇ İTHALATI ( Dışalımından Önce Müsaade Alınmasını Gerektirici Veya Koşullu Müsaadeye Bağlı Olmayan Müstahzarlardan Olup Olmadığının Yetkili Bakanlıklardan Soruşturulması Gereği - Kaçakçılık )
KAÇAKÇILIK ( İlaç İthalatı - Dışalımından Önce Müsaade Alınmasını Gerektirici Veya Koşullu Müsaadeye Bağlı Olmayan Müstahzarlardan Olup Olmadığının Yetkili Bakanlıklardan Soruşturulması Gereği )
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZAR KAÇAKÇILIĞI İDDİASI ( Gümrük Giriş Bildirimleri Getirtilerek Yetkili Bakanlıklardan Soruşturulmadan ve Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilemeyeceği )
MÜSAADE ALMA ZORUNLULUĞU ( Tıbbi Müstahzarlar - İlaç Hammaddelerinin Bakanlar Kurulu Kararı İle Kotaya Alınıp Serbestçe İthaline İzin Verildiği İlacın Bu Kapsamda Bulunmadığı/Kaçakçılık Suçu )"
25Y7.CD21.10.1976E. 1976/7789 K. 1976/7999"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Fakir Olan Sanığın Kullanmak veya Hediye Etmek Maksadıyla Bulundurduğu Savunması )
KULLANMAK VEYA HEDİYE ETMEK MAKSADIYLA KAÇAK EŞYALARI BULUNDURDUĞUNU SAVUNAN SANIK ( Kaçakçılık Suçu )"
25YİBGK1.7.1942E. 1942/25 K. 1942/18"MÜSADERE ( Temyiz Kabiliyeti )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Müsadere )"
25YİBGK7.2.1936E. 1935/130 K. 1936/7"KAÇAKÇILIK ( Çakmak ve Çakmaktaşı Kaçakçılığı Yapılması )
ÇAKMAK VE ÇAKMAKTAŞI KAÇAKÇILIĞI ( Her Birine Air Para Cezası Miktarının Yirmi Lirayı Geçmemesi )
PARA CEZASI ( Yirmi Lirayı Geçmemesi Nedeniyle Kaçakçılığa İlişkin Kanunun Uygulanması )"
25YİBGK13.2.1935E. 1935/58 K. 1935/5"1918 SAYILI YASA ( Kaçak Eşya Kıymetinin Veya İnhisar ve Gümrük Resimlerinin Misli Şeklinde Belirtilen Para Cezalarının Ödence Kabilinde Olması )
KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşya Kıymetinin Veya İnhisar ve Gümrük Resimlerinin Misli Şeklinde Belirtilen Para Cezalarının Ödence Kabilinde Olması )
PARA CEZASI ( Kaçak Eşya Kıymetinin Veya İnhisar ve Gümrük Resimlerinin Misli Şeklinde Belirtilen Para Cezalarının Ödence Kabilinde Olması )"
25YİBGK11.7.1934E. 1934/44 K. 1934/13"KAÇAKÇILIK ( Kullanmak ve Tüketmek İçin Bulundurulan Tütün ve Sigara Kağıdının Herbirinin Ayrı Bir Suç Sayılması )
TÜTÜN VE SİGARA KAĞIDI KAÇAKÇILIĞI ( Yakalanan Her Kaçak Malın Para Cezasının 20 Lirayı Geçmemesi Halinde Ayrı Bir Suç Oluşturması )
SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Kullanmak ve Tüketmek İçin Bulundurulan Tütün ve Sigara Kağıdının Herbirinin Ayrı Bir Suç Oluşturması )"

DANIŞTAY

25D7.D10.11.1997E. 1996/3254 K. 1997/3820"GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAFİYET İDDİASI ( Kararın İlgili Kısmının Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülememesi )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Kararın Kesinleşen Kısmı Hakkında Bozulan Kısmın Yeniden İncelenmesinde İleri Sürülen İddia )
KARARIN KISMEN BOZULMASI ( Kesinleşen Kısım Hakkında Sonradan Bir İddia İleri Sürülememesi )"

Madde 26

YARGITAY

26Y7.CD27.6.1995E. 1995/4215 K. 1995/5938"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Müspet Suçu İşlediklerinin Anlaşılması )
CİF DEĞERLER ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Dava Konusu Fuel Oilin Cif Değerinin Tüpraş'tan Sorulup Tespitinin Yapılmasının Gerekmesi )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ İÇİNDE OLMA ( Çekmeleri Gereken Hapis Cezasının Üç Yıl Olması )
ZORALIM ( Nakil Vasıtasının Zoralımına Karar İçin Fiilde Methali Olmayan Kişilere Ait Olmamak Şartının Aranmasının Gerekmesi )
NİSBİ HARÇ ( Fazla Tayini ve Kısa Kararda Ayrı Ayrı Tayin Edildiği Halde Gerekçeli Kararda Tek Nisbi Harca Hükmedilmesinin Yanlış Olması )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"

DANIŞTAY

26D5.D29.6.2000E. 1999/2129 K. 2000/1994"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Hakkında Görülmekte Olan Ceza Davaları Bulunan Memurun - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURUN HAKKINDA DEĞİŞİK CEZA DAVALARI BULUNMASI ( Görevden Uzaklaştırma Cezası Verilip Verilememesi )
CEZA DAVALARI NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Memurun - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 27

AMK

27AMK18.6.2003E. 2000/5 K. 2003/65""
27AMK27.9.1994E. 1993/42 K. 1994/72""
27AMK27.3.1986E. 1985/31 K. 1986/11""

YARGITAY

27YCGK29.4.2014E. 2013/7-674 K. 2014/218"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( 1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği/Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği - 1918 S.K.'nın Uygulanmasının Hükümlü Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanamayacağı )"
27Y7.CD24.11.2011E. 2008/19264 K. 2011/21433"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Ticari Amaçla Gümrük Kaçakçılığı Yapmak Suçundan Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Eylemin Anayasa Md.76 Kapsamında Kaldığı ve Mahkumiyet Hükmünün Çıkarılamayacağı)
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI (Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Kararın Silinmesi Talebi - Eylemin Anayasa Md.76 ve Adli Sicil Kanunu Uyarınca Mahkumiyet Hükmünün Arşiv Kaydından Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı)
MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN ARŞİV KAYDINDAN ÇIKARILMASININ MÜMKÜN OLMAMASI (Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Ticari Amaçla Gümrük Kaçakçılığı Yapmak Suçundan Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Sanığın Eyleminin Anayasa m.76 Kapsamında Kaldığı)"
27Y7.CD28.3.2011E. 2008/625 K. 2011/2955"KAÇAKÇILIK SUÇU ( 4926 Sayılı Yasada Belirtilen Ceza Miktarının Sanıklar Lehine Olduğunun Gözetileceği/Bir Kısım Sanıklar Hakkında Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Süresi Tamamlanmış Olduğundan Davanın Ortadan Kaldırılacağı )
LEHE KANUN ( Kaçakçılık Suçu - 4926 Sayılı Yasada Belirtilen Ceza Miktarının Sanıklar Lehine Olduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Bir Kısım Sanıklar Hakkında Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Savunmalarının Alındığı Tarih İle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Süresinin Tamamlandığı/Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılacağı - Diğer Sanıklar Hakkında Dava Zamanaşımın Dolmadığı )"
27YCGK26.10.2010E. 2010/7-159 K. 2010/214"ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Para Cezalarında Artırım Yapılırken Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )
PARA CEZALARINDA ARTIRIM YAPILMASI ( Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezalarında Artırım Yapılırken Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )"
27Y7.CD19.1.2009E. 2006/3234 K. 2009/112"MÜNFERİT KAÇAKÇILIK (Sanığa İsnat Edilen Eylemin Münferit Kaçakçılık Olarak Değerlendirilmesi ve Buna Göre Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
TOPLU KAÇAKÇILIK (Toplu Suç - Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu Oluşturduğu)
TOPLU SUÇ (Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu Oluşturduğu)"
27Y7.CD12.5.2008E. 2005/1373 K. 2008/13288"KAÇAKÇILIK ( Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğu )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SURETİYLE KAÇAKÇILIK SUÇU ( Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğu )
TOPLU SUÇ ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu İfade Eder Şeklinde Tanımlandığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Sanıkların Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Suçunu İşledikleri Kabul Edilemeyeceğinden Sanıklara İsnat Edilen Eylemin Münferit İhraç Kaçakçılık Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )"
27YCGK25.3.2008E. 2008/7-39 K. 2008/58"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Mahkumiyet Hükmünde Değişiklik Yargılaması Sonucunda Davanın Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
MAHKUMİYET HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YARGILAMASI ( Sonucunda Davanın Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Toplu Kaçakçılık - Mahkumiyet Hükmünde Değişiklik Yargılaması Sonucunda Davanın Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
27Y7.CD29.1.2008E. 2007/15426 K. 2008/423"TOPLU KAÇAKÇILIK ( 1918 Sayılı ve 4926 Sayılı Yasada Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğu )
TOPLU SUÇ ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu İfade Eder Şeklinde Tanımlandığı )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( İki Kişi Olan Sanıkların Toplu Kaçakçılık Suçunu İşledikleri Kabul Edilememesi Nedeniyle - Buna Göre Lehe Yasa Belirlenip Ödeme Önerisinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ ( İki Kişi Olan Sanıkların Toplu Kaçakçılık Suçunu İşledikleri Kabul Edilemeyeceğinden Eylemin Münferit Kaçakçılık Olarak Değerlendirilmesi ve Buna Göre Lehe Yasa Belirlenip Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
ÖDEME ÖNERİSİ TEBLİĞİ ( İki Kişi Olan Sanıkların Toplu Kaçakçılık Suçunu İşledikleri Kabul Edilemeyeceğinden Eylemin Münferit Kaçakçılık Olarak Değerlendirilip Buna Göre Lehe Yasa Belirlenip Tebliği Gerektiği )"
27Y7.CD5.6.2007E. 2005/17030 K. 2007/4536"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Suçun Oluşabilmesi İçin Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa Bile Suçun En Az Üç Kişi Tarafından İşlenmesi Gerektiği )
İTHALİ İZNE TABİ EŞYA ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa Bile Suçun En Az Üç Kişi Tarafından İşlenmesi Gerektiği )
İTHALİ YASAK EŞYA ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa Bile Suçun En Az Üç Kişi Tarafından İşlenmesi Gerektiği )
1918 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa Bile Suçun En Az Üç Kişi Tarafından İşlenmesi Gerektiği )"
27Y7.CD11.4.2007E. 2006/2794 K. 2007/2533"TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( 1918 S.K.'da İki Veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğu - 5271 S.K.'da Üç Veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu İfade Ettiği/İki Sanığın Eyleminin Münferit Kaçakçılık Olacağı )
TOPLU SUÇ ( 5271 S.K.'da Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç Veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu İfade Eder Şeklinde Tanımlandığı )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Önödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği - Toplu Suçlarda Önödeme Önerisinde Bulunulamayacağı )"
27Y7.CD1.3.2007E. 2005/14696 K. 2007/1256"KAÇAKÇILIK ( Suçun Münferit Kaçakçılık Olarak Kabul Edilmesi Halinde Sanıklara Ayrı Ayrı Önödeme Önerisinin Tebliği Gerektiği )
TOPLU SUÇ ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç ve Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu İfade Edeceği )
ÖN ÖDEME ( Suçun Münferit Kaçakçılık Olarak Kabul Edilmesi Halinde Sanıklara Ayrı Ayrı Önödeme Önerisinin Tebliği Gerektiği )"
27Y7.CD27.2.2007E. 2004/35830 K. 2007/1185"KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Eylemi Tefrik Kararı Verilen Sanık İle Birlikte Toplu Kaçakçılık Olduğu - Gümrüklenmiş Değerin Dört Misli Üzerinden ve Yargılama Gideri Miktarının Gösterilmesi Suretiyle Müteselsilen Tahsil Edilmek Üzere Tek Bir Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği )
TEFRİK KARARI ( Verilen Sanık İle Birlikte Toplu Kaçakçılık Olduğu - Gümrüklenmiş Değerin Dört Misli Üzerinden ve Yargılama Gideri Miktarının Gösterilmesi Suretiyle Müteselsilen Tahsil Edilmek Üzere Tek Bir Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ( Dört Misli Üzerinden ve Yargılama Gideri Miktarının Gösterilmesi Suretiyle Müteselsilen Tahsil Edilmek Üzere Tek Bir Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği )
ÖDEME ÖNERİSİ ( Yargılama Gideri Miktarının Gösterilmemesi Nedenleriyle Usulsüz Olan Ödeme Önerisine Dayanılarak Ödeme Yapmadıklarından Bahisle Tebliğ Edilen Usulsüz Ödeme Önerisine Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
27Y7.CD25.1.2007E. 2005/16604 K. 2007/274"KAÇAKÇILIK ( Yargılama Gideri Toplamı Üzerinden Yeniden Önödeme Tebliğinde Bulunulup Sonucuna Nazaran Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
YARGILAMA GİDERİ ( Toplamı Üzerinden Yeniden Önödeme Tebliğinde Bulunulup Sonucuna Nazaran Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
ÖNÖDEME ÖNERİSİ ( Yargılama Gideri Toplamı Üzerinden Yeniden Önödeme Tebliğinde Bulunulup Sonucuna Nazaran Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
CİF DEĞER TESPİTİ ( Yapan Kimliği Tesbit Edilmeyen ve Yemin Verilmeyen Bilirkişinin Belirttiği Cif Değere Göre Hesaplanan Bedel Üzerinden Usulsüz Olarak Yapılan Önödeme İhtaratına Dayanılarak Ödeme Yapılmadığından Bahisle Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
27Y7.CD27.9.2006E. 2004/17721 K. 2006/15488"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçu Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( İddianamenin de Zamanaşımını Kestiği Gözetilerek Suç Tarihi İtibariyle 765 Sayılı Ceza Kanunu'ndaki Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması ) "
27Y7.CD28.6.2006E. 2005/15975 K. 2006/13183"4926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Davanın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Olarak Verilen Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5271 Sayılı CMK'nın 2/1. Maddesine Göre Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ TEBLİĞİ ( Sanığın Eylemi Münferit Kaçakçılık Olarak Değerlendirilip Sanığa Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmeli Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
27YCGK4.4.2006E. 2006/100 K. 2006/99"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ADLİ VE İDARİ YAPTIRIM ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Kaçakçılık - Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
27Y7.CD22.12.2005E. 2004/17719 K. 2005/21868"1918 SAYILI YASAYA AYKIRLIK ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi Yeterli Olduğu )
MİLLETLERARASI ANLAŞMALARLA KANUNLARIN AYNI KONUDA FARKLI HÜKÜMLER İÇERMESİ ( Milletlerarası Anlaşmaların Uygulanacağı )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmemesi Halinde - Sanıklara Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Hukuki Durumlarının Takdir Edilmesi Gereği )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi Yeterli Olduğu )
TOPLU SUÇ KAVRAMI ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlandığı )"
27Y7.CD8.4.2004E. 2003/9744 K. 2004/4963"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( İhracatçı Firmaya Çift Fatura Düzenlettirmek - Sanıkların Olaydaki Fonksiyonlarına Göre Hukuki Durumlarının Tayini Gereği )
FATURANIN ÇİFT DÜZENLETTİRİLMESİ ( İhracatçı Firmaya/Sanıkların Olaydaki Fonksiyonlarına Göre Hukuki Durumlarının Tayini Gereği - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet )
İHRACATÇI FİRMAYA ÇİFT FATURA DÜZENLETTİRMEK ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet - Sanıkların Olaydaki Fonksiyonlarına Göre Hukuki Durumlarının Tayini Gereği )"
27Y7.CD30.12.2003E. 2003/5473 K. 2003/13085"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Eşya Sahibi Sanık İle Araç Sürücüsü Sanığın Suçu Maddi Ve Manevi Dayanışma İçerisinde Birlikte Hareketle İşlemeleri Halinde Eylemlerinin Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Eşya Sahibi Sanık İle Araç Sürücüsü Sanığın Suçu Maddi Ve Manevi Dayanışma İçerisinde Birlikte Hareketle İşlemeleri Halinde Suçun Oluşacağı )
FİİLİN MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMA İÇERİSİNDE İŞLENMESİ ( Eşya Sahibi Sanık İle Araç Sürücüsü Sanık - Eylemlerinin Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )"
27Y7.CD30.12.2003E. 2003/20673 K. 2003/13067"KAÇAKÇILIK ( Konu Olan Aracın Çalındığına İlişkin Olarak Yetkili Mercilere Bir Başvuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
KAÇAKÇILIĞA KONU ARACIN ÇALINMASI ( Yetkili Mercilere Bir Başvuru Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Başvuru Varsa Bu Konuda Bir Fail Yada Delil Ele Geçip Geçmediğinin Tesbiti Ve Aracın Bırakıldığı Şahsın da Dinlenmesi Gereği )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçakçılığa Konu Aracın Çalındığına İlişkin Olarak Yetkili Mercilere Bir Başvuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Başvuru Varsa Bu Konuda Bir Fail Yada Delil Ele Geçip Geçmediğinin Tesbiti Gereği )"
27Y7.CD17.12.2003E. 2003/5346 K. 2003/12630"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Emanet Bırakılmış Yabancı Menşeli Viski ve Çayların Kaçak Olduğunu Bilecek Durumda Bulunduğunun Kabulü Gereği - Diğer Sanıkla Manevi Dayanışma İçinde İşlenen Kaçakçılık Eyleminin Toplu Kaçakçılık Suçu Oluşturduğu )
YABANCI MENŞELİ KAÇAK VİSKİ VE ÇAY ( Sanık Kendisine Emanet Bırakılan Eşyaların Viski ve Çay Olduğunu Gördüğüne Göre Kaçak Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu - Diğer Sanıkla Manevi Dayanışma İçinde İşlenen Kaçakçılık Suçunun Toplu Kaçakçılık Olduğu )
LEHE DÜZENLEME ( 1918 Sayılı Kanundaki Değişikliklerden Sanık Lehine Olan Düzenlemelerin Uygulanması Gereği - Kendisine Emanet Bırakılan Viski ve Çayın Kaçak Olduğunu Bilecek Durumda Olan Sanığın Diğer Sanıkla Manevi Dayanışma İçinde Olduğu )
MANEVİ DAYANIŞMA ( Kendisine Emanet Bırakılan Eşyanın Kaçak Olduğunu Bilecek Durumda Olan Sanığın Kaçak Eşyayı Emanet Bırakan Sanıkla Manevi Dayanışma İçinde Olduğu - Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD1.12.2003E. 2002/13371 K. 2003/11246"KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Hakkında Dava Konusu Eylemi De Kapsar Başka Dava Olduğu Anlaşıldığından Bu Dava Evraklarının Getirtilerek Birleştirilmesine Karar Verilmesi Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ ( Sanıklar Hakkında Dava Konusu Eylemi De Kapsar Başka Dava Olduğu Anlaşılması Nedeniyle - Kaçakçılık )"
27Y7.CD27.5.2003E. 2002/14018 K. 2003/3480"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tekel 2000 Sigaraları - Ticaret İle Uğraşan Sanıklar Tarafından Temin Edilip Şekline Göre Sahte Ambalajlı ve Kaçak Olduğunu Bilmelerinin Gerektiği
CİF DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kaçak Tekel 2000 Sigaraları - Tütün Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul'dan Sorulup Gümrük İdaresine Hesaplattırılarak Hükme Esas Alınması Gereği )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Sonuç Cezaya Zoralımına Karar Verilen Eşyanın Cif Değerinin İlave Edilmemesi Suretiyle Eksik Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )
TEMYİZE YETKİ ( Gümrük Eşyası Niteliğinde Bulunan Sigaralar Yönüyle Tekel İdaresi - Müdahilliğine Karar Verilmesinin Hak Kazandırmayacağı )"
27Y7.CD26.6.2002E. 2002/2096 K. 2002/10043"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( VUK'da Öngörülen Esaslar Dahilinde Bilirkişiye Buldurulacak Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Dört Misline Eşit Bir Meblağın Cezaya Eklenmesinin Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
İDARECE HESAPLANAN GÜMRÜK DEĞER ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )"
27Y7.CD4.6.2002E. 2001/6841 K. 2002/8615"TRANSİT REJİME TABİ EŞYADA KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Sahte Belge Düzenleyerek Türkiye'de Boşaltıp Açık Pazar Yoluyla İran'a Satmak İstemeleri - İmza İstiktabı ve Araştırılması Gerekenler )
KAÇAKÇILIK ( Transit Rejime Tabi Eşyalar/Sanıkların Sahte Belge Düzenleyerek Türkiye'de Boşaltıp Açık Pazar Yoluyla İran'a Satmak İstemeleri - İmza İstiktabı ve Araştırılması Gerekenler )
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanıkların Transit Rejime Tabi Eşyaları Türkiye'de Boşaltıp Açık Pazar Yoluyla İran'a Satmak İstemeleri - İmza İstiktabı ve Araştırılması Gerekenler )"
27Y7.CD20.2.2002E. 2002/652 K. 2002/1976"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Sanığın Araçta Ele Geçirilen Sigara ve Çayların Tamamından Sorumlu Olması )
ZAMANAŞIMI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
GELİRİN İDAREYE İRAD KAYDEDİLMESİ ( Dava Konusu Çay ve Sigaraların Satışından Elde Edilen Gelirin 1918 Sayılı Yasa Gereğince İdare Lehine İrad Kaydına Karar Verilmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılamaması )"
27Y7.CD20.2.2002E. 2002/1468 K. 2002/1987"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Ait Suça Konu Yerli Giyim Eşyalarının Diğer Sanığa Ait At Arabası ile Yasadışı Yollardan Yurtdışına Çıkarmak İsterlerken Yakalanması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Fiili Maddi ve Manevi Dayanışma İçerisinde Hareketle Birlikte İşlemeleri )
FİİLİN DAYANIŞMA İÇERİSİNDE İŞLENMESİ ( Sanıkların Fiili Maddi ve Manevi Dayanışma İçerisinde Hareketle Birlikte İşlemeleri Nedeniyle Eylemlerinin Toplu Kaçakcılık Suçunu Oluşturması )"
27Y7.CD26.12.2001E. 2001/14096 K. 2001/20142"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Elde Edilen Eşyaların Bir Kısmını Diğer Sanığın Evine Bırakmasının Asli İştirak Niteliğinde Olması )
ASLİ İŞTİRAK ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Elde Edilen Eşyaların Bir Kısmını Diğer Sanığın Evine Bırakmasının Asli İştirak Niteliğinde Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıklardan Birine Ait Olup Diğer Sanığın Evinde Zaptedilen Eşyalar Nedeniyle )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İşyerinde Ele Geçen Kaçak Eşyalar Nedeniyle )"
27Y7.CD19.9.2001E. 2001/13619 K. 2001/13650"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Yapılan İthalatta Daha Az Vergi ve Resim Ödemek İçin Düşük Bedelli Fatura Ve Belgeler Kullanıldığı İddiası )
GÜMRÜK VERGİSİNİ DAHA AZ ÖDEMEK İÇİN DÜŞÜK BEDELLİ FATURA VE BELGELER KULLANILDIĞI İDDİASI ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Gümrük Vergisini Daha Az Ödemek İçin Düşük Bedelli Fatura ve Belgeler Kullanılması )"
27Y7.CD9.7.2001E. 2001/4755 K. 2001/12834"KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMASININ ŞARTLARI ( Türkiye'de Çalışmak Üzere İkamet Tezkeresi Alan Yabancının Getirdiği Aracı Başkasının Kullanması )
TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK ÜZERE İKAMET TEZKERESİ ALAN YABANCININ GETİRDİĞİ ARAÇ ( Başkası Tarafından Kullanılmasında Kaçakçılık Suçunun Oluşmasının Şartları )"
27Y7.CD2.5.2001E. 2000/17306 K. 2001/7712"TOPLU KAÇAKÇILIK ( CIF Değerlerin Tespiti-Kaçak Araba )
CIF DEĞERLERİN TESPİTİ ( Toplu Kaçakçılık-Araba )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Hapis Cezalarının Sanıklar Lehine Yeniden Belirlenmesi )
HAPİS CEZASININ SANIKLAR LEHİNE YENİDEN TESPİTİ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD20.12.2000E. 2000/14738 K. 2000/17599"GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK YURDA KAÇAK OLARAK ARAÇ SOKMAK ( Araçların Noter Senediyle Belediyeye Bağışlanması )
NOTER SENEDİYLE BELEDİYEYE ARAÇ BAĞIŞLANMASI ( Yurda Kaçak Olarak Araç Sokma Kastı Bulunmadığında Suç Oluşmaması )"
27YCGK12.12.2000E. 2000/7-234 K. 2000/245"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Yurtdışında Bulunan Firmadan Kuşbaşı Et Satın Alıp İç Yağı Satın Almış Gibi Belgeler Düzenlemesi )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Yurtdışında Bulunan Firmadan Kuşbaşı Et Satın Alıp İç Yağı Satın Almış Gibi Belgeler Düzenlemesinde Satıcının da Payı Olması )
ET SATIN ALAN KİŞİNİN İÇ YAĞI SATIN ALMIŞ GİBİ BELGE DÜZENLEMESİ ( Olayın Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturması )
VERGİ DÜŞÜKLÜĞÜNDEN FAYDALANMA ( Yurt Dışından Et Satın Alan Kişinin İç Yağı Satın Almış Gibi Belge Düzenleyerek Vergi Düşüklüğünden Faydalanmasının Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturması )"
27Y7.CD5.12.2000E. 2000/12170 K. 2000/16472"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Saklanan Eşyaların Gümrük Çıkış Manifestosundaki Mallarla Aynı Olması-Yerli Mal )
SAKLANAN MALLARIN MANİFESTO MUHTEVİYATINDAKİ MALLARLA AYNI OLMASI ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal-Malların Yerli Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Manifesto Harici Mallar-Haksız Vergi İadesi )"
27Y7.CD13.9.2000E. 2000/4027 K. 2000/10910"KAÇAKÇILIK ( Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kaçakçılık )
TECİL ( Önceki Mahkumiyete İlişkin İlamın Getirtilip İncelenmesi )"
27Y7.CD13.9.2000E. 2000/4021 K. 2000/10909"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Suça İştirak Kastı-Hacizli Aracın Plakasının Değiştirilip Yurtdışı Edilmesi-Kaçak Sigaraların CIF Değeri )
SUÇA İŞTİRAK KASTI ( Toplu Kaçakçılık-Hacizli Aracın Plakasının Değiştirilip Yurtdışı Edilmesi )
KAÇAK SİGARALARIN CIF DEĞERİ ( Nereden Sorulup Tespit Edileceği )
TAZMİNİ PARA CEZASI ( Yasa Maddesinin Kararda Gösterilmesi )
OLAYIN ETRAFIYLA MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Toplu Kaçakçılık-Olaydan Sonraki Önsorguda )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Geçici Yerine Süresiz Geri Alınmış Olması-Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD5.7.2000E. 2000/4022 K. 2000/10287"TOPLU SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sigaraların Yerini Gösterip Ele Geçirilmesini Sağlamak )
SUÇA KONU SİGARALARIN YERİNİ GÖSTERİP ELE GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMAK ( Toplu Sigara Kaçakçılığı )
SANIKLARIN PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Uygulanan TCK'nun 59. Maddesinin Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasına da Uygulanması )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Sanıkların Para Cezasını Ödemede Aczi Nedeniyle Çevrilen Hapis Cezasına da Uygulanması Gereği )
TEKEL İDARESİNE MÜDAHALE İMKANI TANINMASI ( Toplu Sigara Kaçakçılığı-Zaptedilen Tekel Bandrolleri )
ZAPTEDİLEN TEKEL BANDROLLERİ ( Tekel İdaresine Müdahale İmkanı Tanınması-Bir Karar Verilmesi )"
27Y7.CD5.7.2000E. 2000/2035 K. 2000/10288"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Delillerin Gösterilmesi Gereği )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Deliller Gösterilmeden Toplu Kaçakçılıktan Hüküm Tesis Edilememesi )
KAÇAKÇILIK ( Benzinin Bir Kısmının Satılmış Olması-Satılmayıp Elde Bulunan Kısmın Yurtdışı Edilmek Üzere İadesi )
CİF DEĞER ÜZERİNDEN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN İDAREYE HESAPLATTIRILMASI ( Kaçakçılık Konusu Malın Satılıp Elden Çıkarılan Kısmı )"
27Y7.CD28.6.2000E. 2000/810 K. 2000/9916"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Para Cezasının Hesabı )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Toplu Kaçakçılık-Para Cezasının Hesabı )
PARA CEZASININ HESABI ( Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD28.6.2000E. 2000/3300 K. 2000/9917"TOPLU KAÇAKÇILIKTAN CEZA VERİLEBİLMESİ İÇİN EK SAVUNMA HAKKI VERİLMESİ MECBURİYETİ ( Sanık Hakkında Münferit Kaçakçılıktan Açılan Davada )
EK SAVUNMA HAKKI TANINMASI MECBURİYETİ ( Münferit Kaçakçılıktan Dava Açılan Sanığa Toplu Kaçakçılıktan Ceza Verilebilmesi İçin )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi Mecburiyeti )"
27Y7.CD20.6.2000E. 2000/8079 K. 2000/9307"KAÇAKÇILIK ( Alkollü İçki -KKTC.'den Muafiyetten Faydalanarak Getirildiği Savunulan/Geçerli Bir Satın Alma Belgesi İbraz Edilememesi )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Alkollü İçki -KKTC.'den Muafiyetten Faydalanarak Getirildiği Savunulan/Geçerli Bir Satın Alma Belgesi İbraz Edilememesi )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurda Kaçak Yollardan Alkollü İçki Sokulması - KKTC.'den Muafiyetten Faydalanarak Getirildiği Savunulan/Geçerli Bir Satın Alma Belgesi İbraz Edilememesi )
YURDA KAÇAK YOLDAN ALKOLLÜ İÇKİ SOKULMASI ( KKTC.'den Muafiyetten Faydalanarak Getirildiği Savunulan/Geçerli Bir Satın Alma Belgesi İbraz Edilememesi - Cezanın Artırılması )
KISA KARAR ( Hükmün Esasını Oluşturan/Yer Aldığı Duruşma Tutanağının İlk Sayfasının Üye Hakimler Tarafından İmzalanmaması - Usuli Bozma Sebebi )
USULİ BOZMA SEBEBİ ( Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının İlk Sayfasının Üye Hakimler Tarafından İmzalanmaması )"
27Y7.CD20.6.2000E. 1999/12402 K. 2000/9403"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthal İşlemleri Yapılmak Üzere Yediemine Bırakılan Ham Yağın İşlenip İç Piyasaya Sürülmesi )
İTHAL İŞLEMLERİ YAPILMAK ÜZERE YEDİEMİNE BIRAKILAN HAM YAĞLARIN İŞLENİP İÇ PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Yediemin Deposunun Fiktif Antrepo veya Sundurma Olup Olmadığı )
YEDİEMİN DEPOSUNUN FİKTİF ANTREPO VEYA SUNDURMA OLUP OLMADIĞI ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - İthal İşlemleri Yapılmak Üzere Yediemine Bırakılan Ham Yağın İşlenip İç Piyasaya Sürülmesi )
FİKTİF ANTREPO VEYA SUNDURMA ( Yediemin Deposu/İthal İşlemleri Yapılmak Üzere Bırakılan Ham Yağın İşlenip İç Piyasaya Sürülmesi - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
MÜSADERE ( Karar Verilmeyen Yağların CİF Değerinin Tayin Olunan Cezaya İlavesi Suretiyle Yapılan Hesap Sonucu Faizli Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunması - Yasaya Aykırılığı )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Müsaderesine Karar Verilmeyen Yağların CİF Değerinin Tayin Olunan Cezaya İlavesi Suretiyle Yapılan Hesap Sonucu Faizli Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )"
27Y7.CD14.6.2000E. 2000/3241 K. 2000/8947"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-Para Cezasının Hesabı )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Toplu Kaçakçılık-Çekilecek Hapis Cezasının Sanık Lehine Yeniden Belirlenmesi )
ÇEKİLECEK HAPİS CEZASININ SANIK LEHİNE YENİDEN BELİRLENMESİ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-Toplu Kaçakçılık )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( Konunun Anayasa Mahkemesine Götürülmesi Talebi Bakımından Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )"
27Y7.CD14.6.2000E. 2000/1329 K. 2000/8948"KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek/İştirak - Gümrüklenmiş Piyasa Değeri Konusunda İdarenin ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Fark Olması )
YABANCI MENŞELİ ARACA SAHTE BELGE VE PLAKA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılık/İştirak - Gümrüklenmiş Piyasa Değeri Konusunda İdarenin ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Fark Olması )
ASLİ İŞTİRAK ( Kaçakçılık - Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek )
CİF DEĞER ÜZERİNDEN TESPİT EDİLEN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( İdare ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Çelişki - Kaçakçılık )
BİLİRKİŞİ VE İDARENİN BİLDİRDİĞİ RAKAMLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek - CİF Değer Üzerinden Tespit Edilen Gümrüklenmiş Piyasa Değeri )"
27Y7.CD28.4.2000E. 1999/12771 K. 2000/6290"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tek Bir İhracatı Teşvik Belgesine İstinaden Muhtelif Tarihlerde Parti Parti Yapılan İthalatlar - Tek Bir Suç Oluştaracağı )
İHRACATI TEŞVİK BELGESİNE İSTİNADEN MUHTELİF TARİHLERDE YAPILAN İTHALATLAR ( Toplu Kaçakçılık/Tek Bir Suç Oluştaracağı - Şirket Yetkililerinin Tesbiti )
SANIKLAR ARASINDA MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMA ( Toplu Kaçakçılık - Tek Bir İhracatı Teşvik Belgesine İstinaden Muhtelif Tarihlerde Parti Parti Yapılan İthalatlar )"
27Y7.CD19.4.2000E. 1999/12625 K. 2000/5671"TEŞEKKÜL HALİNDE GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Dava Konusu Eşyayı Taşıyan Araç Sürücülerinin Sorumluluğu - Sevk Edildiği Gümrüğe Gitmeden Tır Karnesinde Kayıtlı Eşyaların Bir Kısmının Başka Araca Boşaltılması )
SÜRÜCÜLERİN AYRI AYRI TAŞIDIKLARI EŞYADAN SORUMLU OLMALARI ( Teşekkül Halinde Gümrük Kaçakçılığı - Sevk Edildiği Gümrüğe Gitmeden Tır Karnesinde Kayıtlı Eşyaların Bir Kısmının Başka Araca Boşaltılması )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasının Hesaplanması - Teşekkül Halinde Gümrük Kaçakçılığı )
GÜMRÜK İŞLEMLERİ ( Dahilde Yapılacak - Sevk Edildiği Gümrüğe Gitmeden Tır Karnesinde Kayıtlı Eşyaların Bir Kısmını Başka Araca Boşaltmak/Teşekkül Halinde Kaçakçılık )"
27Y7.CD22.3.2000E. 1999/12443 K. 2000/4307"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bedelsiz İthal Rejimine Uygunsuzluk-Permi Hakkının Devri )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Permi Hakkının Devri Suretiyle Gerçekleştirilmek İstenen İthalat )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kaçakçılık Konusu Aracın Model Yılı Konusundaki Çelişkinin Giderilmesi )
SANIKLARIN PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Cezada Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4421 S. Yasanın Dikkate Alınması )"
27Y7.CD8.3.2000E. 1999/12101 K. 2000/3648"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Ne Şekilde Bulunduğunun Anlaşılmaması - Fazla Ceza Tayin Edilmesi )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Karardan Ne Şekilde Tespit Edildiğinin Anlaşılmaması - Fazla Ceza Tayin Edilmesi/Toplu Kaçakçılık )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Toplu Kaçakçılık - Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasının Hesaplanması )"
27Y7.CD7.3.2000E. 1999/11988 K. 2000/3609"SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN ARACILIK ETTİKLERİ İHRACAT ( İdari ve Cezai Yükümlülüklerden İmalatçının Sorumlu Olması )
İMALATÇININ MESULİYETİ ( Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Aracılığıyla Yaptıkları İhracattan Doğan Yükümlülüklerden )
KAÇAKÇILIK ( Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Aracılık Ettikleri İhracattan Doğan Yükümlülüklerden İmalatçının Sorumlu Olması )"
27Y7.CD29.2.2000E. 1999/12626 K. 2000/3052"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen İçki ve Satışı )
KAÇAK İÇKİ ALIM SATIMI ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi - Kaçak Rakı Üretimi ve Satışı )
RAKI BENZERİ BİR ALKOLLÜ İÇKİ HEDEFLENEREK ÜRETİLEN İÇKİ ( Kaçak Rakı Üretimi ve Satışı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
27Y7.CD23.2.2000E. 1999/8609 K. 2000/2598"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tır Karnesinde Belirtilen Eşyaların Kg. Olarak Araçta Eksik Bulunması - Bunların Yerine Kullanılmış Eşyalar Konulması )
TIR KARNESİNDE BELİRTİLEN EŞYALARIN ARAÇTA BULUNMAMASI ( Kg. Olarak Eksik Bulunması - Bunların Yerine Kullanılmış Eşyalar KonulmasıToplu Kaçakçılık )
TRANSİT EŞYALAR ( Telefon Oto Radyo Teybi ve El Radyolarından İbaret Olup CİF Değerlerinin Konusunda Uzman Bilirkişilere Tesbit Ettirilmesi Gereği )
MÜSADERE ( Kaçakçılıkta Nakil Vasıtası Araç - 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIKTA KULLANILAN ARAÇ ( Müsaderesine 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIĞIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmaması - Toplu Kaçakçılık )"
27YCGK22.2.2000E. 2000/7-3 K. 2000/32"LEHE UYGULAMA KOŞULLARI ( Kaçakçılık-İthalat İhracat Rejimi Kararı )"
27Y7.CD9.2.2000E. 1999/7686 K. 2000/1304"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Çocuk Yaştaki Sanığın Toplu Kaçakçılık Suçunun Farik ve Mümeyyizi Bulunmaması Nedeniyle Toplu Kaçakçılık Oluşmaması )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( İki Sanıktan Birinin Suçun Farik ve Mümeyyizi Bulunmayacak Kadar Küçük Olması )
KÜÇÜK YAŞTAKİ SANIĞIN SUÇUN FARİK VE MÜMEYYİZİ BULUNMAMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmaması )
CEZALANDIRILABİLME KOŞULU BULUNMAYAN SANIĞA CEZA VERİLEMEMESİ ( Diğer Sanık Yönünden de Eylemin Toplu Kaçakçılık Niteliğini Yitirmesi )"
27Y7.CD15.12.1999E. 1999/8996 K. 1999/12441"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Eşyaların Kendilerine Ait Olduğunu Bildirerek Olayın Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanıklar Hakkında Ceza İndirimi )
OLAYIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIKLAR ( Dava Konusu Eşyaların Kendilerine Ait Olduğunu Bildirerek/Toplu Kaçakçılık - Ceza İndirimi )
CEZA İNDİRİMİ ( Dava Konusu Eşyaların Kendilerine Ait Olduğunu Bildirerek Olayın Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanıklar Hakkında - Toplu Kaçakçılık )
MEMURUN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Gerekçe Gösterilmeksizin Sanıkların Memuriyetten Müebbeden Menlerine Karar Verilemeyeceği )
MEMURİYETTEN MEN ( Görevi Kötüye Kullanmak - Gerekçe Gösterilmeksizin Sanıkların Memuriyetten Müebbeden Menlerine Karar Verilemeyeceği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil İdare Lehine Tayin Edilen - Sanıklardan Müteselsilen Tahsili Yerine Mütevasiyen Alınmasına Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )"
27Y7.CD28.9.1999E. 1999/9103 K. 1999/9597"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Aralarında alım - satım ilişkisi olan sanıklar )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Toplu kaçakçılık )
EK SAVUNMA ( Suç vasfının değişmesi )
TOPLU KAÇAKLIK SUÇUNUN OLUŞMAYACAĞI ( Sanıkların Aralarındaki Alım Satımdan İbaret İlişki - Münferit Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TİCARİ KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Aralarındaki Alım Satımdan İbaret İlişki - Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmayacağı )
EK SAVUNMA HAKKI ( Aleyhlerinde 1918 Sayılı Kanun'un 25/2. Maddesinin Uygulanması İstemi İle Dava Açılan Sanıklar -TCK. 27/3. Maddesi İle Ceza Tayin Edilmesinin Usule Aykırılığı )
ZORALIM ( Yerli Malı Oldukları Anlaşılan ve Cezaya Esas Alınmayan Etiketler - Karar Verilemeyeceği )
CEZAYA ESAS ALINMAYAN ETİKETLER ( Yerli Malı Oldukları Anlaşılan - Zoralımına Karar Verilemeyeceği )"
27Y7.CD9.6.1999E. 1999/2514 K. 1999/7074"SANIĞA YASAL HAKLARININ HATIRLATILMAMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanması - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanılara Yasal Haklarının Hatırlatılıp Tutanağa Geçirilmeden Sorgularının Yapılması - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesi - Yasaya Aykırılığı )
MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
TANIK SIFATIYLA DİNLENMESİNE KARAR VERİLEN KİŞİNİN DİNLENMEMESİ ( Yasaya Aykırılığı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
27Y7.CD13.5.1999E. 1999/970 K. 1999/5459"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Getirilen Aracı Sahte Belgelerle Trafiğe Kayıt Edip Satmak )
YURTDIŞINDAN GETİRİLEN ARACI SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİP SATMAK ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
ARACIN SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLİP SATILMASI ( Yurtdışından Getirilen - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
HÜKMÜN SANIKLAR ALEYHİNE BOZULMASI ( Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmaması Suretiyle CMUK.nun 326/2. Maddesine Muhalefet Edilmesi )
BOZMA KARARI ( İlk Hükmün Suç Niteliği Yönünden Sanıklar Aleyhine - Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmaması Suretiyle CMUK.nun 326/2. Maddesine Muhalefet Edilmesi )
KAÇAKÇILIĞIN ETRAFIYLA ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )"
27Y7.CD12.5.1999E. 1999/968 K. 1999/5358"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Gümrük Giriş Beyannamesiyle Kriminal Polis Laboratuvarında Yapılan Tahlilde Farklı Çıkan Eşya - Asetik Anhidrit )
ASETİK ANHİDRİT ( Gümrük Giriş Beyannamesiyle Kriminal Polis Laboratuvarında Yapılan Tahlilde Farklı Çıkan Eşya - Toplu Kaçakçılık )
SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Toplu Veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliği - Benzer Eylemleri Nedeniyle Başka Soruşturma ve Devam Eden Ya da Sonuçlanmış Dava Olup Olmadığının Tahkiki )
SANIKLAR ARASINDA MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMA ( Toplu Kaçakçılık - Suç Vasfının Tayini )
SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Tartışılması Gereği - Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD5.5.1999E. 1998/10426 K. 1999/4999"SANIĞA YASAL HAKLARININ HATIRLATILMAMASI ( Sorgularının Zabta Geçirilmek Suretiyle Yapılmaması - Usuli Bozma Sebebi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Gümrük İşlemleri Yapılmadan Dava Konusu Eşyaların Fiktif Antrepodan Çıkarılması - Fiktif Antrepo Sorumluları )
FİKTİF ANTREPO SORUMLUSU ( Gümrük İşlemleri Yapılmadan Dava Konusu Eşyaların Fiktif Antrepodan Çıkarılması - Toplu Kaçakçılık )
GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMADAN MALLARIN FİKTİF ANTREPODAN ÇIKARILMASI ( Toplu Kaçakçılık - Fiktif Antrepo Sorumlularının Cezai Sorumluluğu )"
27YCGK27.4.1999E. 1999/7-49 K. 1999/80"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Ele Geçirilen Motorinin Kaçak veya Yerli Olduğunun Saptanamaması )
MOTORİN NAKLİ ( Toplu Kaçakçılık-Ele Geçirilen Motorinin Kaçak veya Yerli Olduğunun Saptanamaması )"
27Y7.CD11.3.1999E. 1999/1032 K. 1999/2211"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Yasal Olmayan Yollarla Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescille Yasal Hale Getirip Yurt İçinde Satmak )
YURTDIŞINDAN GETİRİLEN ARAÇLARI SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL EDİP SATMAK ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Toplu Kaçakçılık )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescil Edip Yasal Hale Getirerek Yurt İçinde Satmak )
SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Suçundan Evrakların Tefrik Edilmesi - Yurtdışından Yasal Olmayan Yollarla Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescille Yasal Hale Getirip Yurt İçinde Satmak )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Sanığın Ölümü Nedeniyle )"
27Y7.CD10.3.1999E. 1998/10020 K. 1999/1910"TOPLU İHRAÇ KAÇAKÇILIĞI ( Gümrük Komisyoncusu - Gümrük Çıkış Beyannamesinin Gümrük Komisyoncusu Sıfatıyla İmzalanmış Olması )
GÜMRÜK KOMİSYONCUSU ( Toplu İhraç Kaçakçılığı - Gümrük Çıkış Beyannamesinin Gümrük Komisyoncusu Sıfatıyla İmzalanmış Olması )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Gümrük Komisyoncusu Sıfatıyla İmzalanmış Olması - Toplu İhraç Kaçakçılığı )
FOB DEĞER ÜZERİNDEN CEZA TAYİNİ ( Eşofman Üstü ve Altı - KDV Kanunu Kapsamında İndirimli Orana Tabi Mallar )
KDV KANUNU KAPSAMINDA İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLAR ( Noksan Çıkan Miktarlarının FOB Değeri Üzerinden Ceza Tayini - Eşofman Üstü ve Altı )"
27Y7.CD24.2.1999E. 1998/10019 K. 1999/1166"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığa Evinde Saklaması İçin Verilen Sahte Rakılar Dışındaki Eşyalarla İlgisine Göre Ceza Tayini - Nisbi Harcın İkili Birli Kurala Göre Tahsili )
SANIĞIN EVİNDE SAKLAMASI İÇİN VERİLEN SAHTE RAKILAR ( Toplu Kaçakçılık - Başka Yerlerde Çıkan Eşyalar )
GÜMRÜK VE TEKEL PARALARINI ÖDEMEDE ACZ ( Para Cezasından Çevrili Hapis Cezası Toplamının Üç Yılı Geçememesi )
PARA CEZASINDAN ÇEVRİLİ HAPİS CEZASI TOPLAMI ( Gümrük ve Tekel Paralarını Ödemede Acz - Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD27.1.1999E. 1998/7128 K. 1999/125"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Gümrük İşlemleri Yapılmayan Aracın Bir Kısmını Parçalayıp Satarak Yurt İçinde Kaçağa Sarfetmek )
GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMAYAN ARACI PARÇALAYIP YURT İÇİNDE SATMAK ( Toplu Kaçakçılık )
CİF DEĞER ( İdare ve Bilirkişinin Bildirdiği Değer Arasında Fahiş Fark Bulunması - Toplu Kaçakçılık )
TEBLİGAT ( Vekil Birden Çok İse Bunlardan Birine Tebligat Yapılmasının Yeterli Olacağı - Birden Fazla İse İlkine Yapılan Tebliğ Tarihinin Asıl Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
AVUKATA TEBLİGAT ( Vekil Birden Çok İse Bunlardan Birine Tebligat Yapılmasının Yeterli Olacağı - Birden Fazla İse İlkine Yapılan Tebliğ Tarihinin Asıl Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
CEZA İNDİRİMİ ( Kaçakçılık Fiilinin Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanık )
KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi )"
27Y7.CD26.1.1999E. 1998/11209 K. 1999/113"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Tarihi İtibariyle Davaya Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
MAZOT KAÇIRILMASI ( Değeri Suç Tarihi İtibariyle Görev Sınırını Aşması Nedeniyle Davaya Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
BİLİRKİŞİYE TESPİT ETTİRİLEN CİF DEĞER ( Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değerinin Hesaplattırılması )
GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN SATILAN MAZOT ( Satış Bedelinin Zoralımına Karar Verilmesi )
ZORALIM ( Gümrük İdaresi Tarafından Satılarak Tasfiye Edilen Mazotun Satış Bedeli )"
27Y7.CD31.12.1998E. 1998/10065 K. 1998/11580"DURUŞMA TUTANAĞININ KATİP TARAFINDAN İMZALANMAMASI ( Usuli Bozma Nedeni )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Bazı Eşyaların Beyan Harici Bırakılarak Gümrükten Gizlenerek Yurda Sokulması - Eşyaların Yakalanma Tarihi ve Gümrük İşlemlerinin Yapıldığı Tarih Arasında Çelişki )
EŞYALARIN BEYAN HARİCİ BIRAKILIP GİZLENEREK YURDA SOKULMAYA ÇALIŞILMASI ( Toplu Kaçakçılık )
MÜSADERE ( Kaçak Eşyanın Naklinde Kullanılan Araç - Sürücünün Yüklenip Mühürleri Bozulmadan Varış Yerine Kadar Getirilen Eşyaların Ne Olduğunu Bilemeyecekleri )"
27Y7.CD9.12.1998E. 1998/6794 K. 1998/10364"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tazmini Ağır Para Cezası Nisbi Harç ve Nisbi Ücreti Vekaletin Müteselsilen Tahsili - Teminatla İade Edilen Araç )
TAZMİNİ AĞIR PARA CEZASI ( Toplu Kaçakçılık - Müteselsilen Tahsil )
TEMİNATLA İADE EDİLEN DAVA KONUSU ARAÇ ( Kaçakçılık - Müsaderesine Müsadere Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Diğer Halde Teminatın İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği )
ARACIN MÜSADERESİ ( Kaçakçılıkta Kullanılan - Müsadere Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Diğer Halde Teminatın İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği )"
27Y7.CD11.11.1998E. 1998/8260 K. 1998/9119"TOPLU KAÇAKÇILIK ( PKK Örgütü Adına Bazı Malzemelerin Gizlice Yurda Sokulması - Eksik Soruşturma )
PKK ÖRGÜTÜ ADINA BAZI MALZEMELERİN GİZLİCE YURDA SOKULMASI ( Toplu Kaçakçılık - Eksik Soruşturma )
EKSİK SORUŞTURMA ( PKK Örgütü Adına Bazı Malzemelerin Gizlice Yurda Sokulması - Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD4.11.1998E. 1998/6816 K. 1998/8734"SİGARA ( Tekel Eşyası Olmaktan Çıkartılarak Gümrük Eşyasına Dönüştüğü -Tekel İdaresinin Müdahale ve Temyiz Hakkı Bulunmaması )
TEKEL İDARESİNİN MÜDAHAL VE TEMYİZ HAKKI ( Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkartılarak Gümrük Eşyasına Dönüştüğü - Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK ( Tazmini Ağır Para Cezası - Müsadere - Harç Yargılama Gideri ve Ücreti Vekalet )
MÜSADERE ( Nakil vasıtası/Kaçakçılık - Müsadere Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Aksi Halde Teminatın İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği )"
27Y7.CD4.11.1998E. 1998/6814 K. 1998/8733"KAÇAKÇILIK ( Tazmini Ağır Para Cezası Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Karar Yerinde Gösterilmemiş Olması - Yargılama Giderlerinin Tahsil Biçimi )
TAZMİNİ AĞIR PARA CEZASI ( Kararda Gösterilmemiş Olmasının Yasaya Aykırılığı - Kaçakçılık )
NİSBİ HARÇ VE NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Kararda Gösterilmemiş Olmasının Yasaya Aykırılığı - Kaçakçılık )
YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİL BİÇİMİ ( Kararda Belirtilmemiş Olmasının Yasaya Aykırılığı - Kaçakçılık )"
27Y7.CD4.11.1998E. 1998/6691 K. 1998/8735"KAÇAKÇILIK ( Gümrük Vergi ve Resimleri Ödenmemiş Pirinçleri Yurtdışı Etmeyip Yurt İçinde Kaçağa Sarfetmek - Sanığın İlgili Belgelerdeki İmzaları İnkar Etmesi )
İMZA İNKARI ( Kaçakçılık - Gümrük Vergi ve Resimleri Ödenmemiş Pirinçleri Yurtdışı Etmeyip Yurt İçinde Kaçağa Sarfetmek )
GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİ ÖDENMEYEN PİRİNÇLERİ YURT İÇİNDE KAÇAĞA SARFETMEK ( Kaçakçılık )
CEZA TAYİNİ ( İddianamade Gösterilmediği Halde Sanıkların Ek Savunmaları Alınmadan 1918 S. Yasanın 27/3. Maddesi Uyarınca - Yasaya Aykırılığı )
EK SAVUNMA ( İddianamade Gösterilmediği Halde Sanıkların Ek Savunmaları Alınmadan 1918 S. Yasanın 27/3. Maddesi Uyarınca Ceza Tayini - Yasaya Aykırılığı )"
27Y7.CD7.10.1998E. 1998/6064 K. 1998/7658"İDDİANAMEDE GÖSTERİLMEYEN MADDEDEN HÜKÜM TESİSİ ( Sanıkların Ek Savunmaları Alınması Gereği )
SANIKLARIN EK SAVUNMALARININ ALINMASI ( İddianamede Gösterilmeyen Maddeden Hüküm Tesis Edilebilmesi İçin )
KAÇAKÇILIK İDDİASI ( Permi Hakkı Sahipleriyle Anlaşarak Yurtdışından Mal Getirmek )
PERMİ HAKKI SAHİPLERİ İLE ANLAŞARAK YURT DIŞINDAN MAL GETİRMEK ( Kaçakçılık İddiası )"
27Y7.CD6.10.1998E. 1998/7402 K. 1998/7775"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Kıbrıstan Yurda Kaçak Eşya Sokulması - Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçerisinde Hareket Etmeleri/Baba Oğul )
KIBRISTAN YURDA KAÇAK EŞYA SOKULMASI ( Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçerisinde Hareket Etmeleri/Baba Oğul - Toplu Kaçakçılık )
SANIKLAR ARASINDA MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMA ( Toplu Kaçakçılık - Kıbrıstan Yurda Kaçak Eşya Sokulması )"
27Y7.CD15.9.1998E. 1998/6487 K. 1998/6937"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Pirincin Yurtdışından Transit Kaydı İle Getirilen Yabancı Menşeli Veya Devletçe İhraç Şartı İle Müşterisine Satılması )
CİF DEĞERİ ( Suç Konusu Eşyanın Değerinin Tarafsız Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi )
ZORALIM ( Gümrük Muhafazasına Alınmadığından Zoralımına Karar Verilememesi )"
27Y7.CD14.7.1998E. 1998/5883 K. 1998/6616"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( CIF Değer/Suç Tarihindeki Paranın Satın Alma Gücüne Göre Fazla Ceza Tayini-Para Cezasını Ödemede Acz )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Azami Sınırı - 1918 s. Kanuna Muhalefet )
SUÇ TARİHİNDEKİ PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ ( CIF Değer - 1918 s. Kanuna Muhalefet-Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olması )
MAKTU ÜCRETİ VEKALET ( Tek İddianame İle Dava Açılması - Sanıklardan Mütesaviyen Yerine Müteselsilen Alınmasına Karar Verilemeyeceği )"
27Y7.CD14.7.1998E. 1998/2531 K. 1998/6630"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti - Gümrüklenmiş Piyasa Değerleri Toplamı )
NİSBİ HARÇ VE NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Gümrüklenmiş Piyasa Değerleri Toplamı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYALARIN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERLERİ TOPLAMI ( Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Tayininin Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMA GİDERİNİN TAHSİL BİÇİMİ ( Hükümde Belirtilmemesi - Yasaya Aykırılığı )"
27Y7.CD13.7.1998E. 1998/5452 K. 1998/6596"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük Giriş Beyannamelerinde Gösterilen Değerin Eşyanın Gerçek Değerini Yansıtmadığı İddiası )
GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMELERİNDE GÖSTERİLEN DEĞERİN EŞYANIN GERÇEK DEĞERİNİ YANSITMAMASI ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
İTHAL EŞYANIN DEĞERİNİN GERÇEK DEĞERİNİ YANSITMAMASI ( Emsal İthalatları Yapan Kuruluşlardan Fiyat Listeleri ve Orjinal Fatura Örnekleri Alınarak İnceleme Yapılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İthal Eşyanın Değerinin Gerçek Değerini Yansıtmaması - Emsal İthalatları Yapan Kuruluşlardan Fiyat Listeleri ve Orjinal Fatura Örnekleri Alınarak İnceleme Yapılması Gereği )"
27Y7.CD13.7.1998E. 1998/3493 K. 1998/6579"HAKSIZ VERGİ İADESİ ( Yanlış Beyanda Bulunmak/Toplu Kaçakçılık - Eksik İnceleme )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Haksız Vergi İadesi Almak İçin Yanlış Beyanda Bulunmak - Eksik İnceleme )
YANLIŞ BEYANDA BULUNMAK ( Haksız Vergi İadesi Almak İçin - Toplu Kaçakçılık/Eksik İnceleme )
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP EDENLER ( Haksız Vergi İadesi - Çağrılıp Dinlenilmeleri Gereği )"
27Y7.CD1.7.1998E. 1998/3492 K. 1998/6333"MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Kargo Faturasındaki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Saptanması )
KARGO FATURASINDAKİ İMZA ( Sanığa Ait Olup Olmadığının Saptanması - Münferit Ticari Kaçakçılık )
TEKEL KAÇAĞI İÇKİLER ( Gümrüklenmiş Piyasa Değeri - Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilebilmesi Koşulu )
TOPLU KAÇAKÇILIKTAN VERİLEN TAZMİNİ AĞIR PARA CEZASI ( Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )"
27Y7.CD29.6.1998E. 1998/4857 K. 1998/6231"HAKSIZ VERGİ İADESİ ( İhracı Serbest Bir Malı Gerçekte İhraç Edilmediği Halde İhraç Edilmiş Gibi Göstermek - 1918 S. Yasanın 45. Maddesi Şumulüne Gireceği )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Haksız Vergi İadesi Almak Amacıyla Yanlış Beyanda Bulunmak/1918 S. Yasanın 45. Maddesi Şumulüne Gireceği - Eksik Soruşturma )
YANLIŞ BEYANDA BULUNMAK ( Haksız Vergi İadesi Almak İçin - 1918 S. Yasanın 45. Maddesi Şumulüne Gireceği )
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP EDENLER ( Haksız Vergi İadesi - Çağrılıp Dinlenilmeleri Gereği/Eksik Soruşturma )"
27Y7.CD29.6.1998E. 1998/3579 K. 1998/6228"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Satıcı ve Alıcı Toplu Kaçakçılık/Kaçak Mazot-Suçun Ortaya Çıkarılmasına Yardımcı Olmak/Ceza İndirimi )
İŞTİRAK ( Toplu Kaçakçılık )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Hükmolunmadığı Halde Maktu Vekalet Ücreti Tayininin Yasaya Aykırılığı )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Hükmolunmadığı Halde Tayininin Yasaya Aykırılığı )
CEZA İNDİRİMİ ( Suçun Ortaya Çıkarılmasına Yardımcı Olmak - Toplu Kaçakçılık )
SUÇUN MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIMCI OLMAK ( Ceza İndirimi - Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD10.6.1998E. 1998/2533 K. 1998/5382"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Aracın Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Toplu Kaçakçılık-Hürriyeti Bağlayıcı Ceza )
KAÇAKÇILIĞIN ETRAFIYLA ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Cezasının İndirilmesi )
CEZA İNDİRİMİ ( Suç Ortağını Bildirerek Kaçakçılığın Etrafıya Ortaya Çıkarılmasına Yardın Eden Sanık )
SUÇ ORTAĞININ BİLDİRİLMESİ ( Toplu Kaçakçılık-Ceza İndirimi )
VEKALET ÜCRETİ ( Hükmolunan Maktu ve Nisbi - Aidiyetinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırılığı )"
27Y7.CD3.6.1998E. 1998/2532 K. 1998/5032"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İddianamede Gösterilmeyen Madde Hakkında Sanıkların Ek Savunmalarının Alınmaması-Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-CİF Değer )
CİF DEĞER ( Suç Tarihi İtibariyle Tespit Ettirilmesi-Toplu Kaçakçılık )
SUÇ TARİHİ ( CİF Değerin Tespitinde-Toplu Kaçakçılık )
SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi-Toplu Kaçakçılık )
CEZA İNDİRİMİ ( Suçun Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanık )"
27Y7.CD3.6.1998E. 1998/2330 K. 1998/5031"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurt Dışından Yasal Olmayan Yollardan Temin Edilen Altınları Eritip Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak - İştirak )
İŞTİRAK ( Toplu Kaçakçılık - Yurt Dışından Yasal Olmayan Yollardan Temin Edilen Altınları Eritip Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak )
YABANCI ÜLKEDEN YURDA SOKULAN ALTIN ( Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak/Toplu Kaçakçılık - İştirak )
İDDİANAME ( Ad Soyad ve Doğum Tarihinin Yanlış Yazılması - Düzeltilmemesinin Bozma Sebebi Oluşturacağı )
SAVUNMA DİLEKÇESİ ( Sanığın TCK.nun 59. Maddesinin Uygulanmasını Talep Etmesi - Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIĞIN MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Sanık Hakkında 1918 S. Yasanın 49/2. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırılığı )"
27Y7.CD15.4.1998E. 1998/327 K. 1998/3095"KAÇAK RAKI ( Tekelin Davadan Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınması Zorunluluğu - Tekele Tabi Mallar Yönünden Tekel'in Bildirdiği CIF Değerin Esas Alınması )
RAKI ( Kaçak/Tekelin Davadan Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınması Zorunluluğu - Tekele Tabi Mallar Yönünden Tekel'in Bildirdiği CIF Değerin Esas Alınması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Rakı/CIF Değerin Tespiti - Kıbrıs'tan Getirilen Eşyalar )
KAÇAK EŞYAYI BİLEREK UZUN MESAFE NAKLETMEK ( Yardımcı Olduğundan Bahisle 1918 S. Yasanın 33/1.Maddesinden Faydalandırılmayacağı )
KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşyayı Bilerek Uzun Mesafe Nakletmek - Yardımcı Olduğundan Bahisle 1918 S. Yasanın 33/1.Maddesinden Faydalandırılmayacağı ) )
CİF DEĞER ( Yabancı Sigara - Tekel İdaresince Bildirilen Değer Yerine Bilirkişi Tarafından Tesbit Edilen Değerlerinin Cezaya Esas Alınamayacağı )
KAÇAK İÇKİ ÇAY VE ÇİN TABAK ( Değerlerinin Bu Konuda Uzman Bilirkişi Yerine Gümrük Komisyoncusu Olan Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi - Yasaya Aykırılığı )
UZMAN BİLİRKİŞİ ZORUNLULUĞU ( Kaçak İçki Çay ve Çin Tabakları - Gümrük Komisyoncusu Olan Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi - Yasaya Aykırılığı )"
27Y7.CD31.3.1998E. 1998/1800 K. 1998/2730"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Tayini/Ayların Seneye Kalbi - Nisbi Harç ve Vekalet Ücreti )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Toplu Kaçakçılık - Her Araç İçin Hükmolunan Para Cezası Yerine Sanığın Hissesine Düşen Miktar Üzerinden Hesaplanması İle Fazla Tayini )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Toplu Kaçakçılık - Ayların Seneye Kalbedilmesi Suretiyle Sanığa Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Tayini )
TAZMİNİ PARA CEZASI NİTELİĞİNDE GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Temel Para Cezasına İlave Edildikten Sonra 1918 s. Yasanın 33 /son Maddesi İle Arttırılması Gereği )"
27Y7.CD11.3.1998E. 1998/1463 K. 1998/2062"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükümde Uygulanan Yasa Maddesinin Yanlış Olarak Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
HÜKÜMDE UYGULANAN YASA MADDESİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Bunun Yasaya Aykırı Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Mahkumiyet Kararı Verilen Sanıklardan Hükmolunan Tazmini Ağır Para Cezasının Müteselsilen Alınmasına Karar Verilmesi )"
27Y7.CD4.3.1998E. 1998/282 K. 1998/1696"YANLIŞ BEYANDA BULUNMAK ( Çıkış Beyannamelerindeki Eşya Hakkında/Haksız Vergi İadesi Almak Amacıyla - Toplu Kaçakçılık )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ( Çıkış Beyannamelerinde Eşyanın Cinsi Nevi Miktarı Menşei Gibi Hususlarda Yanlış Beyanda Bulunmak - Toplu Kaçakçılık )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Hasız Vergi İadesi Almak Amacıyla Çıkış Beyannamelerindeki Eşya Hakkında Yanlış Beyanda Bulunmak )
CEZA DAVASININ MÜKERRER AÇILMASI ( CMUK.nun 253/3. Maddesi Uyarınca Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
27Y7.CD2.3.1998E. 1998/986 K. 1998/1633"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Temin Edilen Çalıntı Aracın Yurtta Kalmasını ve Kaçağa Sarfedilmesini Temine Yönelik İşlemler Yapılması )
YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLEN ÇALINTI ARACIN YURTTA KALMASI VE KAÇAĞA SARFEDİLMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞMAK ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
ARACIN YURTTA KALMASI VE KAÇAĞA SARFEDİLMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞMAK ( Yurtdışından Temin Edilen Çalıntı Aracın - 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
27Y7.CD2.3.1998E. 1998/729 K. 1998/1632"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurda Kaçak Olarak Asit Anhidrit Maddesi Sokulması )
YURDA KAÇAK OLARAK ASİT ANHİDRİT SOKULMASI ( Toplu Kaçakçılık )
CEZA İNDİRİMİ ( Kaçakçılık Fiilinin Etrafıyla Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanık )
KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi )
HÜKÜMDE NİSBİ HARÇ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Sanıklardan Tahsil Biçiminin Gösterilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hükümde Sanıklardan Tahsil Biçiminin Gösterilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
KAÇAK MAL ( Asit Anhidrit - Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN EKSİK TAYİNİ ( Müsaderelerine Karar Verilen Araçların Rayiç Değerleri Hükmolunan Para Cezasına İlave Edilmeden Hesaplanan )
MÜSADERE ( Karar Verilen Araçların Rayiç Değerleri Hükmolunan Para Cezasına İlave Edilmeden Hesapla Nisbi Vekalet Ücretinin Eksik Tayini - Yasaya Aykırılığı )"
27Y7.CD24.12.1997E. 1997/9685 K. 1997/10919"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yurt Dışındaki Kullanılmış Giyim Eşyasını Yün Kırpıntıları İle Kamufle Etmesi )
BEYAN HARİCİ TUTULAN ELBİSELER ( Eksik Gümrük Vergisi Ödemek Maksadıyla )
BOZMADAN ÖNCE BELİRLENEN CİF DEĞER ( Bozmadan Sonra Belirlenen Cif Değerin Farklı Olması Durumunda Gümrüklenmiş Değerin İdareye Hesaplattırılması )"
27Y7.CD10.11.1997E. 1997/9266 K. 1997/8976"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Baba Oğul Sanıkların Kamyonun Kasasında Bulunan Çuvalların İçine Suç Konusu Eşyaları Saklamaları )
YURDA KAÇAK OLARAK SOKULAN SİGARALARIN NAKLİNE TAHSİS EDİLEN KAMYON ( Kamyonun Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Yurda Kaçak Olarak Sokulan Sigaraların Nakline Tahsis Edilen Kamyonun Müsaderesine Karar Verilmesi )"
27Y7.CD12.3.1997E. 1997/314 K. 1997/2223"KAÇAKÇILIK ( Otomobilin değeri )
OTOMOBİL KAÇAKÇILIGI ( Otomobilin değeri )
KAÇAKÇILlĞlN MEYDANA ÇIKMASINA YARDIM"
27Y7.CD12.3.1997E. 1997/1 K. 1997/2224"TOPLU TEKEL KAÇAKÇILlĞI
SAHTE RAKI PAZARLAMASI ( Toplu kaçakçılık )
KAÇAK RAKILARIN FOB DEĞERİ
TEKEL KAÇAKÇILIĞI
GÜMRÜK İDARESİNİN TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Yerli rakı )"
27Y7.CD30.10.1996E. 1995/9238 K. 1996/7006"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK
TEŞEKKÜL DEVAMLILIK ( Teşekkül )
PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ"
27Y7.CD11.4.1996E. 1996/2387 K. 1996/2602"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dava Konusu Aracı Başka Bir Şahıstan Devraldığını Beyan Etmesi Durumunda Bu Şahsın Belirlenmesinin Gerekmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Dava Konusu Aracı Başka Bir Şahıstan Devraldığını Beyan Etmesi Durumunda Bu Şahsın Belirlenerek Suçun Toplu Kaçakçılık Olu Olmadığının Belirlenmesi )"
27Y7.CD10.4.1996E. 1996/2420 K. 1996/2470"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük Kaçağı Vasıtaların Müsadere Edilmesi )
GÜMRÜK KAÇAĞI VASITA ( Müsadere Edilmesi )
MÜSADERE ( Gümrük Kaçağı Vasıtaların Müsadere Edilmesi )"
27Y7.CD7.11.1995E. 1995/6685 K. 1995/8644"SANIĞIN SORGUSU ( Sanığın Hakları Hatırlatılarak Tutanağa Geçirilmesinin Gerekmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Sorgusu Yapılırken Hakları Hatırlatılarak Tutanağa Geçirilmesinin Gerekmesi )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( İhraç Edilmiş Görünen Mallardan Bir Kısmının Ağırlıklarının Az Olması )
EKSİK İNCELEME ( Gümrük Çıkış Beyannamelerinin İncelenmesinin Gerekmesi )"
27Y7.CD10.7.1995E. 1995/1995 K. 1995/6375"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Kimyasal Maddeleri Kaçak Olarak Yurda Sokmak )
YURDA KAÇAK KİMYASAL MADDE SOKMAK ( Kanunda Yazılı Hususların Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Kanunda Yazılı Hususların Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EKSİK İNCELEME ( Dava Konusu Eşyanın Cif Değerinin Hesaplatılmasının Gerekmesi )"
27Y7.CD27.6.1995E. 1995/4215 K. 1995/5938"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Müspet Suçu İşlediklerinin Anlaşılması )
CİF DEĞERLER ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Dava Konusu Fuel Oilin Cif Değerinin Tüpraş'tan Sorulup Tespitinin Yapılmasının Gerekmesi )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ İÇİNDE OLMA ( Çekmeleri Gereken Hapis Cezasının Üç Yıl Olması )
ZORALIM ( Nakil Vasıtasının Zoralımına Karar İçin Fiilde Methali Olmayan Kişilere Ait Olmamak Şartının Aranmasının Gerekmesi )
NİSBİ HARÇ ( Fazla Tayini ve Kısa Kararda Ayrı Ayrı Tayin Edildiği Halde Gerekçeli Kararda Tek Nisbi Harca Hükmedilmesinin Yanlış Olması )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
27YCGK24.4.1995E. 1995/7-54 K. 1995/141"C. SAVCILIĞINA MÜZEKKERE İLE BAŞVURULMASI ÜZERİNE DAVA AÇILMASI ( Davaya Müdahale Olup Olmadığı )
DAVAYA MÜDAHALE ( Aynı Konuda Birden Fazla Dava Bulunması Halinde )
AYNI KONUDA BİRDEN FAZLA DAVA BULUNMASI ( Davaya Müdahale )"
27YCGK13.3.1995E. 1995/7-19 K. 1995/56"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Anlaşarak Kamufle Edip Noksan Gümrük Vergisi Ödeyerek Mal İthali )
GÜMRÜK VERGİSİNİ NOKSAN ÖDEMEK İÇİN İTHAL EDİLEN MALI KAMUFLE ETMEK ( Kaçakçılık Suçu )
DÜŞÜK GÜMRÜK VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN İTHAL EDİLEN MALI KAMUFLE EDİP YANLIŞ BEYANDA BULUNMAK ( Kaçakçılık Suçu )
KONFEKSİYON EŞYALARINI YÜN KIRPINTILARIYLA KAMUFLE EDİP YÜN KIRPINTISI OLARAK BEYAN EDEN SANIKLAR ( Gümrük Kaçakçılığı Suçu )"
27Y7.CD15.11.1994E. 1994/10130 K. 1994/11892"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Vergisinden Muaf Olarak Yurda Girebilecek Eşyaların Deklare Edilmeksizin Gümrük Kapılarından Sokulması )
GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLAN EŞYALAR ( Deklare Edilmeksizin Gümrük Kapılarından Sokulması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Gümrük Kanununun 151. Maddesinin Uygulanması Gereken Durumlarda )"
27Y7.CD5.7.1994E. 1994/3253 K. 1994/7920"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fob Değerin İhracatta Vergi İadesi Ödemesinde Dikkate Alınmak Üzere Tespiti )
FOB DEĞERİN TESPİTİ ( İhracatta Vergi İadesi Ödemesinde Dikkate Alınmak Üzere Tespiti )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALMA ( Aynıİhracat İçin İki Ayrı Fatura Kullanılması )
İHRAÇ EDİLEN MALLARIN FİYATLARI ( Farklı Ülkelerde Farklı Fob Değerler Belirlenerek Haksız Vergi İadesi Kazanmaya Çalışma )
EKSİK İNCELEME ( Şirketi Temsile Kimlerin Yetkili Olduklarının Araştırılmasının Gerekmesi )
ÇIKIŞ BEYANNAMESİNDE İMZASI BULUNMAYAN SANIK ( Sanığa Önödeme İhtarının Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
ÖNÖDEME İHTARI ( Sanığa Verilen Cezanın Önödemeye Tabi Suçlardan Olmasına Rağmen İhtarın Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
27Y7.CD12.4.1994E. 1994/2502 K. 1994/4031"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yurtdışından Satın Alınan Tencerelerin Yurda Kaçak Olarak Sokulması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Satın Alınan Tencerelerin Yurda Kaçak Olarak Sokulması Suçunun Toplu Şekilde İşlenmesi )
MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMA İÇİNDE KAÇAKÇILIK SUÇU ( İşlenen Suçun Birkaç Kişi Tarafından İşlenmesinin Toplu Kaçakçılık Olması )"
27YCGK21.2.1994E. 1994/7-36 K. 1994/61"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinden Sonra Yasa Hükmünün Değişmesi Durumunda Sanık Lehine Olan Hükmün Belirlenmesi )
SUÇ TARİHİNDEN SONRA YASA HÜKMÜNÜN DEĞİŞMESİ ( Sanık Hakkında Lehe Olan Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN KANUN ( Kaçakçılık Suçunun İşlenmesinden Sonra Yasa Hükmünün Değişmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Suç Tarihindeki Yasada Yapılan Değişiklikle Uygulanması Gereken Hükmün Belirlenmesi )"
27Y7.CD3.11.1993E. 1993/6215 K. 1993/5960"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yeni Belirlenen Cezanın Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlük Tarihinden Sonra İşlenecek Suçları Kapsaması )
İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLAR ( Yapılacak İtirazın Süresinde Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
EK KARAR ( Niteliği İtibariyle Hükmün Zat ve Mahiyetine İlişkin Olması )
DURUŞMA OLMA ZORUNLULUĞU ( Mahkemenin Vereceği Ek Karar İçin )"
27Y7.CD21.10.1993E. 1993/4970 K. 1993/5462"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yurtdışından Getirtilip Başka Aracın Şasi ve Motor Numaraları Verilen Mercedes Marka Araba )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Getirtilip Başka Aracın Şasi ve Motor Numaraları Verilen Mercedes Marka Araba )"
27Y10.CD27.9.1993E. 1993/9215 K. 1993/9293"TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Görevli Mahkemenin Tesbitinde Görev Sınırını Teşkil Eden Miktar ve Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Toplu Kaçakçılık Suçundan Yapılan Yargılamada Görev Sınırını Belirleyen Miktar )
KAÇAKÇILIK ( Toplu Kaçakçılık Suçunda Mahkemelerin Görev Sınırını Teşkil Eden Miktar )"
27Y7.CD9.7.1993E. 1993/2652 K. 1993/4325"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Toplu Kaçakçılıkta Bulunmalarının Deliller İle Anlaşılması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Toplanan Delillerin Karar Yerinde İncelenmesi Neticesinde Sanıkların Suçlarının Sabit Olması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Kaçakçılık Suçunda Bu Cezanın Verilmesi İçin Gerekli Olan Sınırın Değişmesi )"
27Y7.CD26.5.1993E. 1993/1549 K. 1993/3464"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eşyaların Yabancı Menşeeli Olup Olmadığı Yabancı Menşeli İse CİF ve Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Tespiti - Bilirkişi Beyanına Göre Hüküm Tesis Etmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ BEYANI ( Eşyaların Yabancı Menşeeli Olup Olmadığı Yabancı Menşeli İse CİF Ve Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Bilirkişi İncelemesiyle Tespitinden Sonra Hüküm Tesis Etmek Gerektiği )"
27Y7.CD26.5.1993E. 1993/1547 K. 1993/3462"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sahte Satış Faturası Tanzim Edilerek Araç Satışı )
SAHTE SATIŞ FATURASI ( Tanzim Edilerek Araç Satışı - Kaçakçılık Suçu )"
27Y7.CD17.3.1993E. 1993/656 K. 1993/1687"TOPLU VEYA TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sanığın Yetkilisi Bulunduğu İhracatçı Firmanın Bir Miktarlık İhracatının Gerçek Dışı Olması )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALMA ( Sanığın Yetkilisi Bulunduğu İhracatçı Firmanın Bir Miktarlık İhracatının Gerçek Dışı Olması )
İHRACATIN GERÇEK DIŞI OLMASI ( Sanığın Haksız Vergi İadesi Almak İçin Bu Suçu İşlemesi )
213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yetkilisi Bulunduğu İhracatçı Firmanın Bir Miktarlık İhracatının Gerçek Dışı Olması )"
27Y7.CD17.3.1993E. 1993/503 K. 1993/1681"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
KESİLEN FATURALARIN GERÇEK MAL ALIM SATIMINA DAYANMAMASI ( Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALABİLMEK İÇİN GERÇEK DIŞI FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Kaçakçılık Suçundan Hüküm Giymesi Gerekirken 213 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Ceza Verilememesi )"
27Y10.CD26.1.1993E. 1993/391 K. 1993/522"TEŞEKKÜL HALİNDE GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Görevli Mahkeme )
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Teşekkül Halinde - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Teşekkül Halinde Gümrük Kaçakçılığı )"
27Y7.CD18.11.1992E. 1992/4208 K. 1992/6562"1918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )
KAÇAKÇILIK ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )
EKSİK SORUŞTURMA ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )"
27Y7.CD5.11.1992E. 1992/5096 K. 1992/6332"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Teşekkül Halinde Oto Kaçakçılığı Suçundan Dava Açılması-Bu Dosyalar İncelenmeden Karar Verilememesi )
TEŞEKKÜL HALİNDE OTO KAÇAKÇILIĞI ( 1918 Sayılı Yasaya Aykırılık Dosyasıyla Beraber İncelenmesi )"
27Y7.CD30.9.1992E. 1992/3648 K. 1992/5401"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eyleminin Gerekçeli Kararda Toplu Kaçakçılık Olarak Gösterilmesi-Hüküm Fıkrasında ise Teşekkül Halinde Kaçakçılık Olarak Gösterilmesi )
KARARDA ÇELİŞKİYE DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Eyleminin Gerekçeli Kararda Toplu Kaçakçılık Olarak Gösterilmesi-Hüküm Fıkrasında ise Teşekkül Halinde Kaçakçılık Olarak Gösterilmesi )
İKİLİ BİRLİ SİSTEM ( Kaçakçılık Suçunda Sanığın Sorumlu Tutulacağı Para Cezasının Bu Sisteme Göre Belirlenmesi )
MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Tayin Olunan Para Cezasından Diğer Sanıkların da Müteselsilen Sorumlu Olmaları )"
27Y7.CD30.9.1992E. 1992/3154 K. 1992/5404"TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK İTHALAT KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Sanıklar Hakkında İkili Birli Sistem Uygulanarak Ceza Tayini )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sanıklar Hakkında İkili Birli Sistem Uygulanarak Ceza Tayini- Para Cezasından Her Bir Sanığın Müteselsilen Sorumlu Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Nisbi Ücretin Para Cezası Kaçak Eşyanın CİF Değeri ve Suçta Kullanılan Teknenin Bilirkişiye Tespiti Sonucu Hesaplanması )"
27Y7.CD2.7.1992E. 1992/2501 K. 1992/4449"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Malın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Toplu Kaçakçılık - Malın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri )
MALIN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Toplu Kaçakçılık - Görevli Mahkeme )"
27Y7.CD13.5.1992E. 1992/1169 K. 1992/2978"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Çıkış Beyannamesinde Ton Başına Verilen Destekleme Primi Verilen Nohutun Beyan Edilmesi )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Ton Başına Destekleme Primi Verilen Nohut Beyan Edildiği Halde Prim Verilmeyen Leblebinin Beyan Edilmemesi )
İHRACAT TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA ( Gümrük Çıkış Beyannamesinde Destekleme Primi Verilmeyen Leblebinin Gösterilmemesi )"
27Y7.CD6.5.1992E. 1992/167 K. 1992/2895"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrükte Yapılan Kontrolde Eşyanın Beyan Edilen Eşyadan Çok Fazla Eksik Çıkması )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Beyannamede Gösterilen Mal İle Kontrol Esnasındaki Mal Arasında Çok Büyük Fark Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Firma Yetkilileri ve Gümrük İşlemlerini Takip Eden Kişilerin Araştırılmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Kaçakçılığın Toplu Veya Teşekkül Halde Olmasına Göre Belirlenmesi )"
27Y7.CD18.12.1991E. 1991/10868 K. 1991/14665"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Transit Gümrüğünde Çıkış İşlemleri Yapıldıktan Sonra Yurtdışı Edilmeyerek Yurt İçinde Satılmak Suretiyle Kaçağa Sarfedilen Transit )
ELE GEÇMEYEN TRANSİT EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN TESBİTİ ( Yurda Girişine Transit Gümrüğünden Çıkışına Dair Gümrük Belgeleri ve Ekli Faturalara Göre )
TRANSİT GÜMRÜĞÜNDEN ÇIKIŞI YAPILAN TRANSİT ( Yurtdışı Edilmeyerek Yurt İçinde Satılmak Suretiyle Kaçağa Sarfedilmesi )"
27Y7.CD12.11.1991E. 1991/9568 K. 1991/12625"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Sınır ve Kıyı İllerinde Yasal Şartlara Uygun Şekilde Eşya İthali )
SINIR VE KIYI TİCARETİ ( Sanığın Bu Eylemlerini Yasaklayan Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )
İTHAL EDİLEN EŞYALARIN SATIŞA ÇIKARILMASI ( Sanığın Eylemlerinin Kanuna Uygun Olması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )"
27Y7.CD6.11.1991E. 1991/9765 K. 1991/12259"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Suçun Müeyyidesini Teşkil Eden Tazmini Para Cezaları )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Suçun Müeyyidesini Teşkil Eden Tazmini Para Cezaları )"
27Y7.CD11.7.1991E. 1991/2750 K. 1991/8730"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhraç Edilecek Malın Cinsini Değiştirmek )
İHRAÇ EDİLECEK MALIN CİNSİNİ DEĞİŞTİRME ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Hareket )"
27YCGK10.6.1991E. 1991/7-171 K. 1991/201"KAÇAKÇILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇLARINDAN AÇILAN DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ ( Hayali İhracat )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK YAPARAK TEŞEKKÜL OLUŞTURUP KAÇAKÇILIK YAPMAK ( Sahtecilik ve Kaçakçılık Davalarının Birlikte Görülememesi )
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ ( Hayali İhracat Nedeniyle Açılan Resmi Evrakta Sahtekarlık ve Teşekkül Halinde Kaçakçılık Davalarının )
HAYALİ İHRACAT ( Teşekkül Oluşturup Kaçakçılık Yapma ve Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçlarından Açılan Davaların Birlikte Görülememesi )
TEŞEKKÜL OLUŞTURUP KAÇAKÇILIK YAPMA VE RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇLARI ( Davaların Birlikte Görülememesi )"
27Y7.CD13.3.1991E. 1991/266 K. 1991/2821"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Sigara ve Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Yapılması )
TEŞEKKÜL HALİNDE SİGARA VE OYUN KAĞIDI KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Yurda Soktuğu Suç Konusu Malları Depoda Tevziini Temin İçin Biraraya Geldikleri Belli Olduğundan Toplu Kaçakçılık Oluşması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tüm Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Topluluk Oluşturarak Suç Konusu Eyleme Başından Beri Dahil Olmaları )"
27Y7.CD12.12.1990E. 1990/11393 K. 1990/13545"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri - Toplu Kaçakçılık )"
27Y7.CD21.11.1990E. 1990/9910 K. 1990/12562"KAÇAKÇILIK ( Yurda Girişi Yapılan Tankerin Boşaltılması Sırasında Sanıklardan Birinin Yalan Bildirimde Bulunması )
KAÇAKLAR MALLARIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Sanığın Eşyayı Boşaltmak İçin Götürürken Yakalanması Üzerine Söylemesi )
MÜSADERE ( Aracın Kaçak Bakırın Nakline Tahsis Edildiğinin Kabulü )"
27Y7.CD12.9.1990E. 1990/8560 K. 1990/8946"TOPLU GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Yurda Yasal Sokulmayan Aracı On Yıl Evlerinin Önünde Bulundurduktan Sonra Diğer Sanıklara Parçalatmaları )
YURDA KAÇAK OLARAK SOKULAN ARAÇ ( Sanıkların Bu Aracı On Yıl Bekledikten Sonra Bunu Parçalatmaları )
KAÇAKÇILIK ( Yurda Yasal Sokulmayan Aracı On Yıl Evlerinin Önünde Bulundurduktan Sonra Diğer Sanıklara Parçalatmaları )"
27Y7.CD27.6.1990E. 1990/4774 K. 1990/8555"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaliteli Çakmaklar Yerine Değeri Düşük Çakmak Göstererek Gümrüğü Yanıltma Eylemi )
GÜMRÜĞÜ YANILTMA EYLEMİ ( Kaliteli Çakmaklar Yerine Değeri Düşük Çakmak Gösterme )
KALİTELİ MAL YERİNE DEĞERİ DÜŞÜK MAL GÖSTERME ( Eylemin Gümrüğü Yanıltma Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Çakmakların İhraç Tarihindeki Fon İhraç Birim Fiyatlarının Saptanmasının Gerekmesi )"
27Y7.CD22.6.1990E. 1990/6364 K. 1990/8238"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Eşyanın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Toplu Kaçakçılık - Eşyanın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri )
EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Toplu Kaçakçılık - Görevli Mahkeme )"
27Y7.CD27.12.1989E. 1989/3300 K. 1989/13155"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Avrupa'dan Gönderilen Kaçak Eşyaları Sivil İş Ortaklarına Verme Eylemi )
TEŞEKKÜL HALİNDE TOPLU KAÇAKÇILIK ( Avrupadan Gönderilen Kaçak Eşyaları Sivil İş Ortaklarına Verme Eylemi )
YURTDIŞINDAN GÖNDERİLEN KAÇAK EŞYALARI YURT İÇİNDE DAĞITMA ( Suçun Teşekkül Halinde Toplu Kaçakçılık Olması )"
27Y7.CD13.12.1989E. 1989/3636 K. 1989/13156"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( İhraç Edilecek Koyunların Beher Kantar Ortalamalarının Kırkbeş Kilogramdan Az Olması )
NAKDİ TEMİNATLA YEDİEMİNE TESLİM EDİLEN HAYVANLAR ( Bu Hayvanlar Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
İHRAÇ EDİLECEK KOYUNLAR ( Beher Kantar Ortalamalarının Kırkbeş Kilogramdan Az Olması )"
27Y7.CD31.5.1989E. 1989/3069 K. 1989/5568"HAYALİ İHRACAT ( Yargılamasında Görevli Mahkeme )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık Mahiyetindeki Hayali İhracat Suçundan Açılan Kamu Davasında )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hayali İhracat Suçundan Açılan Kamu Davasında )"
27Y7.CD8.7.1986E. 1986/4089 K. 1986/7857"KAÇAKÇILIK ( Bakanlıkça Verilen İthalat İznindeki Sınırın Aşılması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Bakanlıkça Konulan Tahdit Aşılması Suretiyle Mal İthali )
BAKANLIKÇA KONULAN TAHDİT AŞILARAK MAL İTHALİ ( Toplu Kaçakçılık )
İTHALAT KONUSUNDA BAKANLIKÇA VERİLEN SINIRLI İZNİN AŞILMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçu )"
27Y7.CD22.4.1981E. 1981/1789 K. 1981/2902"KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılık Yapanlara Kefil Olmak Yoluyla Anlaşma Yapmalarını Sağlayarak Anlaşmanın Devamının Sağlanması )
TOPLU YARDIM ( Av Tüfekleri Kaçakçılığında Taraflar Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Kefil Olmak Suretiyle Anlaşmanın Devamını Sağlayan Sanığın Eyleminin Diğer Sanıklara Bilerek Yardım Etmek Olması )
AV TÜFEĞİ ( Av Tüfekleri Kaçakçılığında Taraflar Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Kefil Olmak Suretiyle Anlaşmanın Devamını Sağlayan Sanığın Eyleminin Diğer Sanıklara Bilerek Yardım Etmek Olması )"
27Y7.CD22.4.1981E. 1981/1789 K. 1981/2902"KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılık Yapanlara Kefil Olmak Yoluyla Anlaşma Yapmalarını Sağlayarak Anlaşmanın Devamının Sağlanması )
TOPLU YARDIM ( Av Tüfekleri Kaçakçılığında Taraflar Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Kefil Olmak Suretiyle Anlaşmanın Devamını Sağlayan Sanığın Eyleminin Diğer Sanıklara Bilerek Yardım Etmek Olması )
AV TÜFEĞİ ( Av Tüfekleri Kaçakçılığında Taraflar Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Kefil Olmak Suretiyle Anlaşmanın Devamını Sağlayan Sanığın Eyleminin Diğer Sanıklara Bilerek Yardım Etmek Olması )"
27Y7.CD23.12.1980E. 1980/5404 K. 1980/6867"PARA CEZASI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
HAPSE ÇEVİRME ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Ödemede Güçsüzlükleri Nedeniyle Çevrilen Hapis Cezasının Üç Yıldan Fazla Olamaması )
TAZMİNAT ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
OYUN KAĞIDI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
CUMHURİYET sAVCISININ GÖREVİ ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısının Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
KAHVE ( Kahve için Belirlenen Para Cezası Tekel Para Cezası Olmadığından Oyun Kağıdının Para Cezası ile Toplanamaması )"
27Y7.CD23.12.1980E. 1980/5404 K. 1980/6867"PARA CEZASI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
HAPSE ÇEVİRME ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Ödemede Güçsüzlükleri Nedeniyle Çevrilen Hapis Cezasının Üç Yıldan Fazla Olamaması )
TAZMİNAT ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
OYUN KAĞIDI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
CUMHURİYET sAVCISININ GÖREVİ ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısının Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
KAHVE ( Kahve için Belirlenen Para Cezası Tekel Para Cezası Olmadığından Oyun Kağıdının Para Cezası ile Toplanamaması )"
27YCGK5.4.1976E. 1976/7-173 K. 1976/183"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yakalanan Eşyaların Yurda Bağışık Olarak veya Gümrüğü Ödenerek Getirilen Mallardan Bulunduğunu Bildiren Bilirkişi Açıklamasının Hükme Yeterli Olmaması )
BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASI ( Eşyaların Gümrüğü Ödenerek veya Yurda Bağışık Olarak Getirilen Mallardan Bulunduğuna İlişkin Raporun Yeterli Olmayıp Doğrulayıcı Belgelerin de Bulunmasının Gerekmesi )
BELGEYLE İSPAT ( Gümrüğü Ödenerek veya Yurda Bağışık Olarak Getirilen Mallardan Bulunduğuna İlişkin Bilirkişi Raporunun Hüküm için Yeterli Olmayıp Doğrulayıcı Belgelerin de Bulunması )"

DANIŞTAY

27D10.D27.1.2003E. 2000/5358 K. 2003/256"MUHBİR İKRAMİYESİ ( 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
İKRAMİYE ( Muhbirlere Ödenen - 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken/Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
KAÇAK ŞÜPHESİYLE MAL VEYA EŞYA YAKALANMASI ( Müsaadir ve Muhbirlere Ödenecek İkramiyenin Esas ve Usulleri - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )"
27D5.D29.6.2000E. 1999/2129 K. 2000/1994"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Hakkında Görülmekte Olan Ceza Davaları Bulunan Memurun - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURUN HAKKINDA DEĞİŞİK CEZA DAVALARI BULUNMASI ( Görevden Uzaklaştırma Cezası Verilip Verilememesi )
CEZA DAVALARI NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Memurun - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 30

YARGITAY

30YCGK6.3.1974E. 1973/1-266 K. 1974/872"ÖLDÜRME SUÇU ( Kaçakçılık Suçunun İşlenmesine Engel Olan Jandarma Erini Öldürmesi )
KAÇAKÇILIK YAPAN SANIĞIN ENGELLENMESİ SIRASINDA JANDARMAYI ÖLDÜRMESİ ( Uygulanması Gereken Kanunun Kaçakçılığın Men ve Takibine İlişkin Kanun Olması )
KAÇAKÇILIĞIN MENİNE VE TAKİBİNE İLİŞKİN KANUN ( Kaçakçılık Yaparken Engellenen Sanığın Jandarma Erini Öldürmesi Olayında Uygulanması )"

Madde 31

YARGITAY

31Y7.CD27.6.2006E. 2005/11941 K. 2006/13000"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kanunun Suç Saydığı Fiiller Nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya Ceza Öngören Diğer Kanunlarda Yazılı Cürümleri İşleyenler Hakkında İçtima Kuralı Uygulanmaksızın Cürmün Cezasının Ayrı Ayrı Hükmolunacağı )
KAÇAKÇILIK ( 4926 Sayılı Kanunun Suç Saydığı Fiiller Nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya Ceza Öngören Diğer Kanunlarda Yazılı Cürümleri İşleyenler Hakkında İçtima Kuralı Uygulanmaksızın Cürmün Cezasının Ayrı Ayrı Hükmolunacağı )
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN SUÇ SAYDIĞI FİİLLER ( Nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya Ceza Öngören Diğer Kanunlarda Yazılı Cürümleri İşleyenler Hakkında İçtima Kuralı Uygulanmaksızın Cürmün Cezasının Ayrı Ayrı Hükmolunacağı - Kaçakçılık )"
31Y7.CD28.10.2003E. 2003/7977 K. 2003/9299"KAÇAKÇILIK MÜNASEBETİYLE BAŞKA BİR SUÇ İŞLEYENLER ( Her Suçun Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı - Gerçek İçtima )
İÇTİMA ( Kaçakçılık Münasebetiyle Başka Bir Suç İşleyenler Hakkında Her Suçtan Ayrı Ceza Verileceği )
GERÇEK İÇTİMA ( Kaçakçılık Münasebetiyle Başka Bir Suç İşleyenlerin Her Suçtan Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı )"
31YCGK18.3.1988E. 1987/7-493 K. 1988/129"KAÇAKÇILIĞIN MENİ İLE İLGİLİ YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )"

Madde 33

YARGITAY

33YCGK29.4.2014E. 2013/7-674 K. 2014/218"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( 1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği/Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği - 1918 S.K.'nın Uygulanmasının Hükümlü Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanamayacağı )"
33Y7.CD11.2.2014E. 2014/2950 K. 2014/2192"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ VE SANIĞIN YASAKLANMIŞ HAKLARININ BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( 6290 S.K. Değ. 12. M. Gereğince Arşive Alınma Koşullarının Oluştuğu Tarihten İtibaren Arşivden Silinme Süresinin Hesaplanacağı - Kanun Yararına Bozma İstemine Dayanan İhbarname İçeriğinin Yerinde Olduğu )
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Mahkumiyet Kaydının 5352 S.K. 14/2 M. Gereğince Arşive Alınmış Olduğu - Yasal Değişiklikler Gözetilerek Arşive Alınma Koşullarının Oluştuğu Tarihten İtibaren Arşivden Silinme Süresi Hesaplanacağı/Adli Sicil Kaydının Bulunması da Yasaklanmış Hak Kavramına Dahil Olduğu )"
33Y7.CD24.11.2011E. 2008/19264 K. 2011/21433"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Ticari Amaçla Gümrük Kaçakçılığı Yapmak Suçundan Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Eylemin Anayasa Md.76 Kapsamında Kaldığı ve Mahkumiyet Hükmünün Çıkarılamayacağı)
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI (Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Kararın Silinmesi Talebi - Eylemin Anayasa Md.76 ve Adli Sicil Kanunu Uyarınca Mahkumiyet Hükmünün Arşiv Kaydından Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı)
MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN ARŞİV KAYDINDAN ÇIKARILMASININ MÜMKÜN OLMAMASI (Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Ticari Amaçla Gümrük Kaçakçılığı Yapmak Suçundan Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Sanığın Eyleminin Anayasa m.76 Kapsamında Kaldığı)"
33YCGK25.3.2008E. 2008/7-39 K. 2008/58"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Mahkumiyet Hükmünde Değişiklik Yargılaması Sonucunda Davanın Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
MAHKUMİYET HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YARGILAMASI ( Sonucunda Davanın Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Toplu Kaçakçılık - Mahkumiyet Hükmünde Değişiklik Yargılaması Sonucunda Davanın Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
33YCGK9.10.2007E. 2007/7-96 K. 2007/201"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İlk Raporu Düzenleyen Kişiden Ek Rapor Alınması Suretiyle Fatura Tarihinden Önce Motorin Alımının Bulunup Bulunmadığı ve Fatura Tarihinde Stoklarının Yeterli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
FATURA TARİHİNDEN ÖNCE ALIM ( Bulunup Bulunmadığı ve Fatura Tarihinde Stoklarının Yeterli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Toplu Kaçakçılık )
MÜSADERE ( Toplu Kaçakçılık - Motorinin Suç Konusu Olup Olmadığı Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Müsadere veya İade Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )"
33Y7.CD17.5.2007E. 2007/694 K. 2007/3909"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Gümrüklenmiş Değer Nedeniyle Artırım Yapılırken 1918 Sayılı Kanunun 33. Maddesi Müsadere Maddesinin de 1918 Sayılı Kanunun 25/2. Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER NEDENİYLE ARTIRIM ( Yapılırken 1918 Sayılı Kanunun 33. Maddesi Müsadere Maddesinin de 1918 Sayılı Kanunun 25/2. Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )
SANIĞIN PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Halinde Çevrilecek Hapse İlişkin Hususun İnfaz Tarihinde Belirlenmesi Gerektiği )"
33YCGK4.4.2006E. 2006/100 K. 2006/99"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ADLİ VE İDARİ YAPTIRIM ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Kaçakçılık - Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
33YCGK24.1.2006E. 2006/6 K. 2006/1"KAÇAKÇILIK ( Olayın Esasına İlişkin Kesinleşmiş Bir Takipsizlik Kararı Bulunduğuna Göre Bu Takipsizlik Kararı Yöntemince Kaldırılmadığı Sürece Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığından Söz Edilemeyeceği )
KESİNLEŞMİŞ TAKİPSİZLİK KARARI ( Bulunduğuna Göre Bu Takipsizlik Kararı Yöntemince Kaldırılmadığı Sürece Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığından Söz Edilemeyeceği - Kaçakçılık )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Olayın Esasına İlişkin Kesinleşmiş Bir Takipsizlik Kararı Bulunduğuna Göre Bu Takipsizlik Kararı Yöntemince Kaldırılmadığı Sürece Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığından Söz Edilemeyeceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Takipsizlik Kararını İtiraz Üzerine İnceleyen Merci Kararına Karşı Bulunulması ve Takipsizlik Kararının Kaldırılması Olanağı Olduğu - Ortada Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığının Bulunmadığı )"
33Y7.CD8.4.2004E. 2003/9744 K. 2004/4963"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( İhracatçı Firmaya Çift Fatura Düzenlettirmek - Sanıkların Olaydaki Fonksiyonlarına Göre Hukuki Durumlarının Tayini Gereği )
FATURANIN ÇİFT DÜZENLETTİRİLMESİ ( İhracatçı Firmaya/Sanıkların Olaydaki Fonksiyonlarına Göre Hukuki Durumlarının Tayini Gereği - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet )
İHRACATÇI FİRMAYA ÇİFT FATURA DÜZENLETTİRMEK ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet - Sanıkların Olaydaki Fonksiyonlarına Göre Hukuki Durumlarının Tayini Gereği )"
33Y7.CD26.6.2002E. 2002/2096 K. 2002/10043"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( VUK'da Öngörülen Esaslar Dahilinde Bilirkişiye Buldurulacak Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Dört Misline Eşit Bir Meblağın Cezaya Eklenmesinin Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
İDARECE HESAPLANAN GÜMRÜK DEĞER ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )"
33Y7.CD25.3.2002E. 2001/17995 K. 2002/3737"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşyalaın Tamamının Gümrüklenmiş Değerinin Dört Misli Üzerinden Tek Tazmini Para Cezasına Hükmolunması ve Buna Göre Nispi Harç ve Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi )
1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükmedilecek Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretinin Bu Yasa Uyarınca Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SANIKLARDAN MÜTESELSİLEN TAHSİL ( Hükmedilecek Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretinin 1918 Sayılı Yasa Uyarınca Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
33Y7.CD13.3.2002E. 2001/15491 K. 2002/3067"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Suç Tarihindeki Mevzuata Göre İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması )
CEZAYA ESASA ALINACAK DEĞER ( Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Suç Tarihindeki Mevzuata Göre İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması )
TAZMİNİ PARA CEZASININ TESPİTİ ( Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Suç Tarihindeki Mevzuata Göre İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Bakırların Cins ve Özelliklerine Göre Bu Konuda Uzman Bilirkişiye Cif Değerlerinin Tespit Ettirilmesi )"
33Y7.CD4.3.2002E. 2002/2047 K. 2002/2487"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Ele Geçirilen Yabancı Menşeli CDlerin Kendisinin Dava Konusu Edilmiş Olması-İçerdiği Film ve Oyunların Kaçakçılık Suçunu Oluşturmaması )
BOŞ CD'LERİN CİF DEĞERİ ( Belirlenecek Miktar Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )
CİF DEĞER ( Belirlenecek Miktar Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )"
33Y7.CD13.2.2002E. 2002/1331 K. 2002/1556"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tazmini Para Cezasıyla Birlikte Nispi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Sanıktan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tazmini Para Cezasıyla Birlikte Nispi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Sanıktan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMASI ( Tazmini Para Cezasıyla Birlikte Nispi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Sanıktan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZALARININ TESPİTİ ( Sanığın Tazmini Para Cezasının Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerleme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması )"
33Y7.CD22.1.2002E. 2002/399 K. 2002/109"SİGARA PURO VE TÜTÜNÜN CİF DEĞERİNİN TESPİTİ ( Bu Tespitin Tütün-Tütün Mamulleri-Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce Yapılması )
PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINA GÖRE İNFAZ SIRASINDA HESAPLANMASI ( sanığın Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihteki Orana Göre Hesaplanması )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Değişik Marka Yabanca Menşeli Sigara-Puro ve Tütünün Tek İthalatçısının Tekel İdaresi Olması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ( Tekel İdaresince Alımı Yapılmayanların Tesbit Edilen Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresince Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )"
33Y7.CD26.12.2001E. 2001/14096 K. 2001/20142"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Elde Edilen Eşyaların Bir Kısmını Diğer Sanığın Evine Bırakmasının Asli İştirak Niteliğinde Olması )
ASLİ İŞTİRAK ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Elde Edilen Eşyaların Bir Kısmını Diğer Sanığın Evine Bırakmasının Asli İştirak Niteliğinde Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıklardan Birine Ait Olup Diğer Sanığın Evinde Zaptedilen Eşyalar Nedeniyle )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İşyerinde Ele Geçen Kaçak Eşyalar Nedeniyle )"
33Y7.CD19.9.2001E. 2001/13619 K. 2001/13650"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Yapılan İthalatta Daha Az Vergi ve Resim Ödemek İçin Düşük Bedelli Fatura Ve Belgeler Kullanıldığı İddiası )
GÜMRÜK VERGİSİNİ DAHA AZ ÖDEMEK İÇİN DÜŞÜK BEDELLİ FATURA VE BELGELER KULLANILDIĞI İDDİASI ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Gümrük Vergisini Daha Az Ödemek İçin Düşük Bedelli Fatura ve Belgeler Kullanılması )"
33Y7.CD20.12.2000E. 2000/14738 K. 2000/17599"GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK YURDA KAÇAK OLARAK ARAÇ SOKMAK ( Araçların Noter Senediyle Belediyeye Bağışlanması )
NOTER SENEDİYLE BELEDİYEYE ARAÇ BAĞIŞLANMASI ( Yurda Kaçak Olarak Araç Sokma Kastı Bulunmadığında Suç Oluşmaması )"
33Y7.CD5.7.2000E. 2000/2035 K. 2000/10288"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Delillerin Gösterilmesi Gereği )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Deliller Gösterilmeden Toplu Kaçakçılıktan Hüküm Tesis Edilememesi )
KAÇAKÇILIK ( Benzinin Bir Kısmının Satılmış Olması-Satılmayıp Elde Bulunan Kısmın Yurtdışı Edilmek Üzere İadesi )
CİF DEĞER ÜZERİNDEN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN İDAREYE HESAPLATTIRILMASI ( Kaçakçılık Konusu Malın Satılıp Elden Çıkarılan Kısmı )"
33Y7.CD28.6.2000E. 2000/810 K. 2000/9916"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Para Cezasının Hesabı )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Toplu Kaçakçılık-Para Cezasının Hesabı )
PARA CEZASININ HESABI ( Toplu Kaçakçılık )"
33Y7.CD14.6.2000E. 2000/1329 K. 2000/8948"KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek/İştirak - Gümrüklenmiş Piyasa Değeri Konusunda İdarenin ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Fark Olması )
YABANCI MENŞELİ ARACA SAHTE BELGE VE PLAKA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılık/İştirak - Gümrüklenmiş Piyasa Değeri Konusunda İdarenin ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Fark Olması )
ASLİ İŞTİRAK ( Kaçakçılık - Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek )
CİF DEĞER ÜZERİNDEN TESPİT EDİLEN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( İdare ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Çelişki - Kaçakçılık )
BİLİRKİŞİ VE İDARENİN BİLDİRDİĞİ RAKAMLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek - CİF Değer Üzerinden Tespit Edilen Gümrüklenmiş Piyasa Değeri )"
33Y7.CD28.3.2000E. 1999/12630 K. 2000/5375"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthalatlarda Eksik Vergi ve Resim Ödemek Maksadıyla Düşük Bedelli Fatura Kullanmak )
DÜŞÜK BEDELLİ FATURA KULLANMAK ( İthalatlarda Eksik Vergi ve Resim Ödemek Maksadıyla - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
FATURA ( İthalatlarda Eksik Vergi ve Resim Ödemek Maksadıyla Düşük Bedelli Kullanmak - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
İTHALATLARDA EKSİK VERGİ VE RESİM ÖDEMEK ( Düşük Bedelli Fatura Kullanarak - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
İDDİANAME ( 1918 S. Yasanın 25 /son Maddesi Gösterilmediği Halde Ek Savunma Hakkı Verilmeden Anılan Maddenin Aanık Aleyhine Uygulanması - Yasaya Aykırılığı )
EK SAVUNMA ( İddianamede 1918 S. Yasanın 25 /son Maddesi Gösterilmediği Halde Ek Savunma Hakkı Verilmeden Anılan Maddenin Aanık Aleyhine Uygulanması - Yasaya Aykırılığı )"
33Y7.CD25.1.2000E. 1999/15478 K. 2000/122"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü İçkilerin Yurda Kaçak Yollarla Sokulması - Kaçak Yolla Yurda Sokulan İçkinin 5 Katı Üzerinden Ceza Tayin Edilip Tespit Olunan CİF Değerine Eklenmesi Gereği )
GÜMRÜK VE TEKEL TAZMİNİ PARA CEZALARI ( Hapis ve Para Cezasından Çevrili Cezanın 3 Yılı Geçemeyeceği İnfazın Üç Yıl Üzerinden Yapılması Gereği - Ödemeden Aciz Halinde Çekilmesi Gereken Hapis Cezasının Gümrük ve Tekel Para Cezaları Üzerinden Ayrı Ayrı Gün Olarak Tayini Gereği )"
33Y7.CD22.12.1999E. 1999/2508 K. 1999/13021"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Ceza Tayininde Ele Geçen Eşyalar Yanında Elden Çıkarılan Eşyaların da Dikkate Alınması )
CİF VE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ARASINDA FAHİŞ FARK ( Nedeninin Araştırılıp Çelişkinin Giderilmesi-Kaçakçılık )
KAÇAK EŞYANIN NAKLİNDE KULLANILAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN SORUMLULUĞU ( Taşıdığı Eşya Miktarı ile Sınırlı Olması )
TAZMİNİ PARA CEZASI NİSBİ HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( İkili Birli Kural Gereği Tahsil )
İKİLİ BİRLİ KURAL GEREĞİ TAHSİL ( Tazmini Para Cezası Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti )
TEMİNATIN İADESİ VEYA İRAD KAYDI ( Müsaderenin Gerçekleşip Gerçekleşmemesine Göre )"
33Y7.CD14.4.1999E. 1999/2523 K. 1999/3543"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Uygulama Maddelerinin Yanlış Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
UYGULAMA MADDELERİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Yasaya Aykırı Olması )
SİGARANIN GÜMRÜK EŞYASI SAYILMASI ( Sanığın Sigaraların Gümrüklenmiş Değerinin Bir Misli Ağır Para Cezası İle Cezalandırılması )
HAFİF DEĞER ( Suç Tarihi İtibariyle Dava Konusu Sigaraların Değerinin Hafif Olması )"
33Y7.CD4.11.1998E. 1998/6816 K. 1998/8734"SİGARA ( Tekel Eşyası Olmaktan Çıkartılarak Gümrük Eşyasına Dönüştüğü -Tekel İdaresinin Müdahale ve Temyiz Hakkı Bulunmaması )
TEKEL İDARESİNİN MÜDAHAL VE TEMYİZ HAKKI ( Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkartılarak Gümrük Eşyasına Dönüştüğü - Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK ( Tazmini Ağır Para Cezası - Müsadere - Harç Yargılama Gideri ve Ücreti Vekalet )
MÜSADERE ( Nakil vasıtası/Kaçakçılık - Müsadere Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Aksi Halde Teminatın İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği )"
33Y7.CD7.10.1998E. 1998/6064 K. 1998/7658"İDDİANAMEDE GÖSTERİLMEYEN MADDEDEN HÜKÜM TESİSİ ( Sanıkların Ek Savunmaları Alınması Gereği )
SANIKLARIN EK SAVUNMALARININ ALINMASI ( İddianamede Gösterilmeyen Maddeden Hüküm Tesis Edilebilmesi İçin )
KAÇAKÇILIK İDDİASI ( Permi Hakkı Sahipleriyle Anlaşarak Yurtdışından Mal Getirmek )
PERMİ HAKKI SAHİPLERİ İLE ANLAŞARAK YURT DIŞINDAN MAL GETİRMEK ( Kaçakçılık İddiası )"
33Y7.CD14.7.1998E. 1998/5883 K. 1998/6616"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( CIF Değer/Suç Tarihindeki Paranın Satın Alma Gücüne Göre Fazla Ceza Tayini-Para Cezasını Ödemede Acz )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Azami Sınırı - 1918 s. Kanuna Muhalefet )
SUÇ TARİHİNDEKİ PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ ( CIF Değer - 1918 s. Kanuna Muhalefet-Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olması )
MAKTU ÜCRETİ VEKALET ( Tek İddianame İle Dava Açılması - Sanıklardan Mütesaviyen Yerine Müteselsilen Alınmasına Karar Verilemeyeceği )"
33Y7.CD14.7.1998E. 1998/2531 K. 1998/6630"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti - Gümrüklenmiş Piyasa Değerleri Toplamı )
NİSBİ HARÇ VE NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Gümrüklenmiş Piyasa Değerleri Toplamı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYALARIN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERLERİ TOPLAMI ( Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Tayininin Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMA GİDERİNİN TAHSİL BİÇİMİ ( Hükümde Belirtilmemesi - Yasaya Aykırılığı )"
33Y7.CD3.6.1998E. 1998/2330 K. 1998/5031"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurt Dışından Yasal Olmayan Yollardan Temin Edilen Altınları Eritip Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak - İştirak )
İŞTİRAK ( Toplu Kaçakçılık - Yurt Dışından Yasal Olmayan Yollardan Temin Edilen Altınları Eritip Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak )
YABANCI ÜLKEDEN YURDA SOKULAN ALTIN ( Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak/Toplu Kaçakçılık - İştirak )
İDDİANAME ( Ad Soyad ve Doğum Tarihinin Yanlış Yazılması - Düzeltilmemesinin Bozma Sebebi Oluşturacağı )
SAVUNMA DİLEKÇESİ ( Sanığın TCK.nun 59. Maddesinin Uygulanmasını Talep Etmesi - Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIĞIN MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Sanık Hakkında 1918 S. Yasanın 49/2. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırılığı )"
33Y7.CD27.4.1998E. 1998/2103 K. 1998/3503"KAÇAKÇILIK ( Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olmasının Kadının Cezai Sorumluluğunu Doğurup Doğurmaması - Suç Kastı )
SUÇ KASTI ( Münferit Ticari Kaçakçılık - Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olması )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olması - Suç Kastı )
KOCASINA AİT İŞYERİ KENDİ ADINA KAYITLI OLAN KADININ CEZAİ SORUMLULUĞU ( Münferit Ticari Kaçakçılık )"
33Y7.CD15.4.1998E. 1998/327 K. 1998/3095"KAÇAK RAKI ( Tekelin Davadan Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınması Zorunluluğu - Tekele Tabi Mallar Yönünden Tekel'in Bildirdiği CIF Değerin Esas Alınması )
RAKI ( Kaçak/Tekelin Davadan Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınması Zorunluluğu - Tekele Tabi Mallar Yönünden Tekel'in Bildirdiği CIF Değerin Esas Alınması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Rakı/CIF Değerin Tespiti - Kıbrıs'tan Getirilen Eşyalar )
KAÇAK EŞYAYI BİLEREK UZUN MESAFE NAKLETMEK ( Yardımcı Olduğundan Bahisle 1918 S. Yasanın 33/1.Maddesinden Faydalandırılmayacağı )
KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşyayı Bilerek Uzun Mesafe Nakletmek - Yardımcı Olduğundan Bahisle 1918 S. Yasanın 33/1.Maddesinden Faydalandırılmayacağı ) )
CİF DEĞER ( Yabancı Sigara - Tekel İdaresince Bildirilen Değer Yerine Bilirkişi Tarafından Tesbit Edilen Değerlerinin Cezaya Esas Alınamayacağı )
KAÇAK İÇKİ ÇAY VE ÇİN TABAK ( Değerlerinin Bu Konuda Uzman Bilirkişi Yerine Gümrük Komisyoncusu Olan Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi - Yasaya Aykırılığı )
UZMAN BİLİRKİŞİ ZORUNLULUĞU ( Kaçak İçki Çay ve Çin Tabakları - Gümrük Komisyoncusu Olan Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi - Yasaya Aykırılığı )"
33Y7.CD31.3.1998E. 1998/1800 K. 1998/2730"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Tayini/Ayların Seneye Kalbi - Nisbi Harç ve Vekalet Ücreti )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Toplu Kaçakçılık - Her Araç İçin Hükmolunan Para Cezası Yerine Sanığın Hissesine Düşen Miktar Üzerinden Hesaplanması İle Fazla Tayini )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Toplu Kaçakçılık - Ayların Seneye Kalbedilmesi Suretiyle Sanığa Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Tayini )
TAZMİNİ PARA CEZASI NİTELİĞİNDE GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Temel Para Cezasına İlave Edildikten Sonra 1918 s. Yasanın 33 /son Maddesi İle Arttırılması Gereği )"
33Y7.CD15.12.1997E. 1997/7712 K. 1997/10349"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İddianamede Yoksa Ek Savunma Verilmeden Maddenin Uygulanamaması )
İNDİRİM SEBEBİ ( Nakil Vasıtası Aracın Zoralımına Hükmedilmesi )
MÜDAHELE TALEBİNDE BULUNULMAYAN SANIKLAR ( İdare Lehine Bu Sanıklar Yönüyle Nisbi Vekalet Ücretinin Hükmolunamaması )
VEKALET ÜCRETİ ( Ücretin Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
33Y7.CD6.10.1997E. 1997/7204 K. 1997/7411"GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI
TEKEL MEVADINDAN BULUNMAYAN İÇKİLER ( Gümrük kaçağı )
TEKELE TABİ YABANCI MENŞELİ İÇKİLER
MÜSADERE ( Gümrük Kaçakçılığı )"
33Y7.CD9.4.1997E. 1997/2717 K. 1997/3297"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bu Suçlarda Son Soruşturmanın Yapılacağı Yerde Mahkemelerin Birden Çok Daireler Ayrılmış Olması )
SON SORUŞTURMANIN YAPILACAĞI MAHKEME ( Mahkemelerin Birden Çok Dairelere Ayrılması Durumunda Davaya O Mahkemenin Bir Numaralı Alanında Bakılması )
VEKALET ÜCRETİ ( Hazine Vekilinin Duruşmalara Gelmemesi Nedeniyle Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi )"
33Y7.CD12.3.1997E. 1997/1 K. 1997/2224"TOPLU TEKEL KAÇAKÇILlĞI
SAHTE RAKI PAZARLAMASI ( Toplu kaçakçılık )
KAÇAK RAKILARIN FOB DEĞERİ
TEKEL KAÇAKÇILIĞI
GÜMRÜK İDARESİNİN TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Yerli rakı )"
33Y7.CD30.10.1996E. 1995/9238 K. 1996/7006"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK
TEŞEKKÜL DEVAMLILIK ( Teşekkül )
PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ"
33YCGK24.4.1995E. 1995/7-54 K. 1995/141"C. SAVCILIĞINA MÜZEKKERE İLE BAŞVURULMASI ÜZERİNE DAVA AÇILMASI ( Davaya Müdahale Olup Olmadığı )
DAVAYA MÜDAHALE ( Aynı Konuda Birden Fazla Dava Bulunması Halinde )
AYNI KONUDA BİRDEN FAZLA DAVA BULUNMASI ( Davaya Müdahale )"
33Y7.CD7.3.1995E. 1995/1436 K. 1995/1942"1918 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Duruşmanın Sanık Olmadan Yapılması Şartları )
DURUŞMANIN SANIK GELMESE DAHİ YAPILABİLECEĞİ HALLER ( Tahkikatın Mevzuu Olan Suçun Para Cezasını Hafif Hapis ve Müsadere Cezalarını Müstelzim Olması )
SANIK GELMESE DAHİ DURUŞMA YAPILABİLECEK HALLER ( Tahkikatın Mevzuu Olan Suçun Para Cezasını Hafif Hapis ve Müsadere Cezalarını Müstelzim Olması )
YARGILAMANIN SANIĞIN GIYABINDA YAPILMASI ( Sanığa Duruşma Gününü Bildirir Davetiyede Gelmese Dahi Duruşmanın Yapılacağının Yazılı Olmasının Gerekmesi )"
33Y7.CD12.9.1994E. 1994/7067 K. 1994/8314"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmedilen Tazmini Para Cezasının 1918 S. K. 33 /son Maddesi Yerine 33/2 Maddesiyle Arttırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
DÜZELTEREK ONAMA ( Cezanın Artırımında Esas Alınan Kanun Maddesinde Yanlışlık Yapılması ve Nisbi Vekalet Ücretinin Yanlış Hesaplanması )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Yanlış Hesap Sonucu Eksik Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
33Y7.CD25.11.1993E. 1994/6826 K. 1994/6728"KAÇAK MAZOT BULUNDURMAK ( Sanıkta Yakalanan Mazotun Tamamı Üzerinden Ceza Tayininin Gerekmesi )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN TAYİNİ ( Tazmini Para Cezasına Cif Değer ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanıldığı İçin Müsadere Edilen Aracın Rayiç Değeri Üzerinden )
ZORALIM ( Dava Konusu Mazotun Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Dava Konusu Mazot İle Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Aracın Müsaderesine ve Müsadere Gerçekleştiğinde İadeye Karar Verilmesi )"
33Y7.CD26.5.1993E. 1993/1549 K. 1993/3464"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eşyaların Yabancı Menşeeli Olup Olmadığı Yabancı Menşeli İse CİF ve Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Tespiti - Bilirkişi Beyanına Göre Hüküm Tesis Etmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ BEYANI ( Eşyaların Yabancı Menşeeli Olup Olmadığı Yabancı Menşeli İse CİF Ve Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Bilirkişi İncelemesiyle Tespitinden Sonra Hüküm Tesis Etmek Gerektiği )"
33Y7.CD26.5.1993E. 1993/1547 K. 1993/3462"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sahte Satış Faturası Tanzim Edilerek Araç Satışı )
SAHTE SATIŞ FATURASI ( Tanzim Edilerek Araç Satışı - Kaçakçılık Suçu )"
33YCGK8.3.1993E. 1993/7-31 K. 1993/50"GÜMRÜK VE İNHİSAR KAÇAKÇILIĞI ( Fatura ibrazı )
FATURA İBRAZI ( Gümrük kaçakçılığı )
İRSALİYELİ MAL ( Gümrük kaçakçılığı )"
33YCGK1.2.1993E. 1992/7-358 K. 1993/17"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Fer'i fail )
FER'İ FAİL ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )"
33Y7.CD22.12.1992E. 1992/6502 K. 1992/7547"TRİPTİK BELGE KAÇAĞI
ARAÇ TRİPTİK BELGELİ ARACI YURT DIŞI ETMEMEK
OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞI ( Triptik belgeli araç )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Otomobil kaçakçılığı )
MÜSADERE"
33Y7.CD1.12.1992E. 1992/5653 K. 1992/7030"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mükerrir Sanık Lehine m.33 /Son'un Son Cümlesinin Uygulanamayacağı )
CEZANIN TAZMİNİ PARA NİTELİĞİNDE OLMASI ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış - Tekerrür Dolayısı İle Artırım Yapılamayacağı )
TEKERRÜR DOLAYISI İLE ARTIRIM YAPILAMAMASI ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış - Cezanın Tazmini Para Niteliğinde Olması )"
33Y7.CD18.11.1992E. 1992/4208 K. 1992/6562"1918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )
KAÇAKÇILIK ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )
EKSİK SORUŞTURMA ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )"
33Y7.CD27.2.1992E. 1991/10640 K. 1992/1320"KAÇAKÇILIK ( Sanığa Tayin Edilen Fazla Cezadan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Sanığa Verilen Fazla Cezanın İndirilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN İFADESİ ( Yedek Yakıt Deposu ve Mazotunu Köyde Bıraktığı İddiasında Bulunması )"
33Y7.CD25.12.1991E. 1991/7426 K. 1991/14908"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşyanın Bir Kısmının Ticari ve Bir Kısmının Kullanma Bulundurulmasının Tek Suç Oluşturması )
SİGARANIN CİF DEĞERİNİN TESBİTİ ( Tütün İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Sorulması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN HESAPLATTIRILMASI ( Cif Değer Üzerinden Yaptırılması Gereken Hesaplamadan Sonra Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Duruşmalara Katılmayan Müdahil Vekili İçin Nisbi Vekalet Ücretine Karar Verilememesi )"
33Y7.CD13.3.1991E. 1991/266 K. 1991/2821"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Sigara ve Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Yapılması )
TEŞEKKÜL HALİNDE SİGARA VE OYUN KAĞIDI KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Yurda Soktuğu Suç Konusu Malları Depoda Tevziini Temin İçin Biraraya Geldikleri Belli Olduğundan Toplu Kaçakçılık Oluşması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tüm Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Topluluk Oluşturarak Suç Konusu Eyleme Başından Beri Dahil Olmaları )"
33Y7.CD6.3.1991E. 1991/346 K. 1991/2445"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthal Edilen Katkı Maddesini Nakleden Aracın Şoförünün Kaçakçılık Yapması )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( İthal Edilen Katkı Maddesini Nakleden Aracın Şoförünün Kaçakçılık Yapması )
İADENİN ŞİRKETE YAPILMASI ( Katkı Maddesinin Kaçakçılıkla İlgisi Olmayan Müdahil Şirkete İadesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
33Y7.CD20.6.1990E. 1990/5932 K. 1990/8025"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yabancı Menşeli Metrenin Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Gerekmesi )
KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Metrenin Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yabancı Menşeli İndex Marka Metrenin İthalinin Yasak Olup Olmadığının Saptanması )"
33Y7.CD27.12.1989E. 1989/3338 K. 1989/13151"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Kara Manifestosuna Göre Yurda Soktuğu Gas Oili Satması )
KAÇAKÇILIK ( Sanığın Kara Manifestosuna Göre Yurda Soktuğu Gas Oili Satması )
KARA MANİFESTOSUNA GÖRE YURDA SOKULAN GAS OİL ( Sanığın Bunu Sattıktan Sonra Hamule Senedini Değiştirerek Başka Manifesto İle Yurda Sokmaya Çalışması )"
33YCGK14.5.1984E. 1984/7-76 K. 1984/163"KAÇAKÇILIK ( Gümrükten Mal Kaçırılması-İktisadi Değeri Olmayan Eşya )
İKTİSADİ DEĞERİ OLMAYAN EŞYA ( Kaçakçılık Suçunun Konusunu Teşkil Etmeyeceği )
GÜMRÜK BEDELİ ÖDENMEDEN YURTDIŞINDAN EŞYA GETİRİLMESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet-Televizyon )"
33Y7.CD22.4.1981E. 1981/1789 K. 1981/2902"KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılık Yapanlara Kefil Olmak Yoluyla Anlaşma Yapmalarını Sağlayarak Anlaşmanın Devamının Sağlanması )
TOPLU YARDIM ( Av Tüfekleri Kaçakçılığında Taraflar Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Kefil Olmak Suretiyle Anlaşmanın Devamını Sağlayan Sanığın Eyleminin Diğer Sanıklara Bilerek Yardım Etmek Olması )
AV TÜFEĞİ ( Av Tüfekleri Kaçakçılığında Taraflar Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Kefil Olmak Suretiyle Anlaşmanın Devamını Sağlayan Sanığın Eyleminin Diğer Sanıklara Bilerek Yardım Etmek Olması )"
33YCGK15.12.1980E. 1980/7-339 K. 1980/430"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yasadaki Tahfif Sebeplerinin Değişmesi Halinde Failin Lehine Olan Hükmün Uygulanması )
FAİLİN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Kaçakçılık Suçunda Yasadaki Tahfif Sebeplerinin Değişmesi )
SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Kaçakçılık Konusu Malın Değerinin Az Olması Nedeniyle Cezanın İndirilmesinde Eski ve Yeni Kanun Hükümleri )"

Madde 34

YARGITAY

34Y7.CD11.4.2007E. 2004/37067 K. 2007/2529"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklara Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Sonucuna Göre TCK Md. 7 de Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Sanıklara Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Sonucuna Göre TCK Md. 7 de Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
ÖNÖDEME ÖNERİSİ ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Sanıklara Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Sonucuna Göre TCK Md. 7 de Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )"

Madde 35

YARGITAY

35Y7.CD9.2.2000E. 1999/7686 K. 2000/1304"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Çocuk Yaştaki Sanığın Toplu Kaçakçılık Suçunun Farik ve Mümeyyizi Bulunmaması Nedeniyle Toplu Kaçakçılık Oluşmaması )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( İki Sanıktan Birinin Suçun Farik ve Mümeyyizi Bulunmayacak Kadar Küçük Olması )
KÜÇÜK YAŞTAKİ SANIĞIN SUÇUN FARİK VE MÜMEYYİZİ BULUNMAMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmaması )
CEZALANDIRILABİLME KOŞULU BULUNMAYAN SANIĞA CEZA VERİLEMEMESİ ( Diğer Sanık Yönünden de Eylemin Toplu Kaçakçılık Niteliğini Yitirmesi )"

Madde 36

YARGITAY

36Y7.CD31.5.2007E. 2004/15384 K. 2007/4452"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Asli Zamanaşımı Süresinin 765 Sayılı TCK'nun 102/3 Maddesi Uyarınca 10 Yıl Olduğu Gözetilmeden Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Görevi Kötüye Kullanmak - 765 Sayılı TCK'nun 102/3 Maddesi Uyarınca 10 Yıl Olduğu Gözetilmeden Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
36YCGK5.12.1988E. 1988/474 K. 1988/522"SAHTECİLİK SUÇU ( Memur Olmayan Bir Kimsenin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılması )
MEMUR OLMAYAN SANIK ( Bu Kişinin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılması-Yargılamanın Memurla Birlikte Onun Tabi Olduğu Mahkemede Yapılması )
MEMURLUKTA BİRLİKTE YARGILANMA ( Memur Olmayan Kişinin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Memurun Yargılandığı Mahkemede Ancak Genel Hükümlere Göre Yargılamasının Yapılması )
MEMUR OLMAYANLARIN GENEL HÜKÜMLERE TABİ OLMASI ( Bir Kimsenin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılmasının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

36D5.D29.6.2000E. 1999/2129 K. 2000/1994"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Hakkında Görülmekte Olan Ceza Davaları Bulunan Memurun - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURUN HAKKINDA DEĞİŞİK CEZA DAVALARI BULUNMASI ( Görevden Uzaklaştırma Cezası Verilip Verilememesi )
CEZA DAVALARI NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Memurun - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 39

YARGITAY

39Y7.CD6.4.1989E. 1988/5028 K. 1989/2988"KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Liman Müdürlüğünün Antrepoda Kaybolan Mallardan Mali Mesuliyeti )
MALİ SORUMLULUK ( Liman Müdürlüğünün Antreposunda Kaybolan Mallardan Dolayı )
LİMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN NİTELİĞİ ( Antrepoda Kaybolan Mallardan Mali Mesuliyet Doğması ve Kaçakçılık Suçunun Oluşmaması )
ANTREPODA KAYBOLAN MALLARDAN LİMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN MALİ MESULİYETİ ( Kaçakçılık Suçunun Oluşmaması )"
39YİBGK13.4.1955E. 1955/3 K. 1955/7"ALACAKLI BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ ( Denizcilik Bankasının Antrepolarında Malların Ziyaa Uğraması - Rıhtım Resminin Aynı Bankaya Ait Olması )
BORCUN DÜŞMESİ ( Alacaklı Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi )
ANTREPOLARDAKİ MALLARIN ZİYAA UĞRAMASI ( Denizcilik Bankasına Ait - Gümrük İdaresinin Talep Edebileceği Resim ve Vergiler )
GÜMRÜK İDARESİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ RESİM VE VERGİLER ( Denizcilik Bankasının Antrepolarında Malların Ziyaa Uğraması )"

DANIŞTAY

39IDDGK17.10.2008E. 2005/1636 K. 2008/1781"KAÇAKÇILIK ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılan Davacının Hakkında Verilmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmadığından Davacının Üzerine Atılı Disiplin Suçu ve Verilen' Disiplin Cezasının Af Kapsamında Bulunduğu )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( İle Cezalandırılan Davacının Hakkında Verilmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmadığından Davacının Üzerine Atılı Disiplin Suçu ve Verilen' Disiplin Cezasının Af Kapsamında Bulunduğu )
DİSİPLİN SUÇU ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılan Davacının Hakkında Verilmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmadığından Davacının Üzerine Atılı Disiplin Suçu ve Verilen' Disiplin Cezasının Af Kapsamında Bulunduğu )"

Madde 41

YARGITAY

41YCGK26.10.2010E. 2010/7-159 K. 2010/214"ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Para Cezalarında Artırım Yapılırken Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )
PARA CEZALARINDA ARTIRIM YAPILMASI ( Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezalarında Artırım Yapılırken Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )"
41Y7.CD5.7.2000E. 2000/2035 K. 2000/10288"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Delillerin Gösterilmesi Gereği )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Deliller Gösterilmeden Toplu Kaçakçılıktan Hüküm Tesis Edilememesi )
KAÇAKÇILIK ( Benzinin Bir Kısmının Satılmış Olması-Satılmayıp Elde Bulunan Kısmın Yurtdışı Edilmek Üzere İadesi )
CİF DEĞER ÜZERİNDEN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN İDAREYE HESAPLATTIRILMASI ( Kaçakçılık Konusu Malın Satılıp Elden Çıkarılan Kısmı )"
41Y7.CD23.2.2000E. 1999/8609 K. 2000/2598"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tır Karnesinde Belirtilen Eşyaların Kg. Olarak Araçta Eksik Bulunması - Bunların Yerine Kullanılmış Eşyalar Konulması )
TIR KARNESİNDE BELİRTİLEN EŞYALARIN ARAÇTA BULUNMAMASI ( Kg. Olarak Eksik Bulunması - Bunların Yerine Kullanılmış Eşyalar KonulmasıToplu Kaçakçılık )
TRANSİT EŞYALAR ( Telefon Oto Radyo Teybi ve El Radyolarından İbaret Olup CİF Değerlerinin Konusunda Uzman Bilirkişilere Tesbit Ettirilmesi Gereği )
MÜSADERE ( Kaçakçılıkta Nakil Vasıtası Araç - 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIKTA KULLANILAN ARAÇ ( Müsaderesine 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIĞIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmaması - Toplu Kaçakçılık )"
41Y1.CD7.11.1996E. 1996/3197 K. 1996/3553"ADAM ÖLDÜRMEK ( Karar Gününden Sonra Yürürlüğe Giren Yasanın Sanık Lehine Olması )
KARAR GÜNÜNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASANIN SANIK LEHİNE OLMASI ( Adam Öldürme )"
41Y7.CD30.9.1992E. 1992/3154 K. 1992/5404"TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK İTHALAT KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Sanıklar Hakkında İkili Birli Sistem Uygulanarak Ceza Tayini )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sanıklar Hakkında İkili Birli Sistem Uygulanarak Ceza Tayini- Para Cezasından Her Bir Sanığın Müteselsilen Sorumlu Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Nisbi Ücretin Para Cezası Kaçak Eşyanın CİF Değeri ve Suçta Kullanılan Teknenin Bilirkişiye Tespiti Sonucu Hesaplanması )"

Madde 45

YARGITAY

45YCGK29.4.2014E. 2013/7-674 K. 2014/218"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( 1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği/Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği - 1918 S.K.'nın Uygulanmasının Hükümlü Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanamayacağı )"
45YCGK4.4.2006E. 2006/100 K. 2006/99"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ADLİ VE İDARİ YAPTIRIM ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Kaçakçılık - Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
45Y7.CD8.4.2004E. 2003/5398 K. 2004/4964"TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK ÇALINTI ARAÇLARI SAHTE BELGE VE SAHTE PLAKAYLA YURTDIŞINA ÇIKARTARAK SATMAK ( Sanıkların Eylemlerinin Kesin İhracat Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceğinin Araştırılması Gereği )
ÇALINTI ARAÇLARI SAHTE BELGE VE PLAKAYLA YURTDIŞINA ÇIKARTARAK SATMAK ( Sanıkların Eylemlerinin Kesin İhracat Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceğinin Araştırılması Gereği )
GEÇİCİ İHRAÇ SURETİYLE YURTDIŞINA ÇIKARILAN ARAÇLARIN SÜRESİNDE YURDA GETİRİLMEMESİ ( Sanıkların Niyetinin Gerçekte Kesin İhracat Suretiyle Menfaat Temini Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KESİN İHRACAT NİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Geçici İhraç Suretiyle Yurtdışına Çıkarılan Araçların Süresinde Yurda Getirilmemesi )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Geçici İhraç Suretiyle Yurtdışına Çıkarılan Araçların Süresinde Yurda Getirilmemesi - Sanıkların Kesin İhracat Niyeti Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
45Y7.CD1.7.2002E. 2002/8546 K. 2002/10424"YURTDIŞINDA MAL İMALI ( Eşyaların Başka Ülkelerde İmal Edilmesi Halinde Yurda İthallerinde Kota ya da Kısıntıya Tabi Bulunup Bulunmadıklarının Araştırılmasının Gerekmesi )
KOTA ( Eşyaların Başka Ülkelerde İmal Edilmesi Halinde Yurda İthallerinde Kota ya da Kısıntıya Tabi Bulunup Bulunmadıklarının Araştırılmasının Gerekmesi )
İTHAL MAL ( Eşyaların Başka Ülkelerde İmal Edilmesi Halinde Yurda İthallerinde Kota ya da Kısıntıya Tabi Bulunup Bulunmadıklarının Araştırılmasının Gerekmesi )"
45Y7.CD22.5.2002E. 2001/16458 K. 2002/7475"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Sağlamayı Amaçladıkları Menfaatin Gözönünde bulundurulması Olaydaki Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi )
MÜSADARE ( İddianame ile Dava Konusu Yapılmayan Eşyanın Müsaderesine Karar Verilememesi )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZE DÜŞÜLMESİ ( Hapse Çevrilirken O Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerleme Oranına göre İnfaz Sırasında Hesaplanmasının Gerekmesi )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Ödemede Acze Düşülmesi Halinde Tazmini Para Cezasından Anılan Madde ile ve Aynı Oranda Eksiltme Yapılarak İnfazı Gereken Sürenin Belirlenmesi )"
45Y7.CD20.2.2002E. 2002/1468 K. 2002/1987"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Ait Suça Konu Yerli Giyim Eşyalarının Diğer Sanığa Ait At Arabası ile Yasadışı Yollardan Yurtdışına Çıkarmak İsterlerken Yakalanması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Fiili Maddi ve Manevi Dayanışma İçerisinde Hareketle Birlikte İşlemeleri )
FİİLİN DAYANIŞMA İÇERİSİNDE İŞLENMESİ ( Sanıkların Fiili Maddi ve Manevi Dayanışma İçerisinde Hareketle Birlikte İşlemeleri Nedeniyle Eylemlerinin Toplu Kaçakcılık Suçunu Oluşturması )"
45Y7.CD5.12.2000E. 2000/12170 K. 2000/16472"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Saklanan Eşyaların Gümrük Çıkış Manifestosundaki Mallarla Aynı Olması-Yerli Mal )
SAKLANAN MALLARIN MANİFESTO MUHTEVİYATINDAKİ MALLARLA AYNI OLMASI ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal-Malların Yerli Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Manifesto Harici Mallar-Haksız Vergi İadesi )"
45Y7.CD13.7.1998E. 1998/3493 K. 1998/6579"HAKSIZ VERGİ İADESİ ( Yanlış Beyanda Bulunmak/Toplu Kaçakçılık - Eksik İnceleme )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Haksız Vergi İadesi Almak İçin Yanlış Beyanda Bulunmak - Eksik İnceleme )
YANLIŞ BEYANDA BULUNMAK ( Haksız Vergi İadesi Almak İçin - Toplu Kaçakçılık/Eksik İnceleme )
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP EDENLER ( Haksız Vergi İadesi - Çağrılıp Dinlenilmeleri Gereği )"
45Y7.CD29.6.1998E. 1998/4857 K. 1998/6231"HAKSIZ VERGİ İADESİ ( İhracı Serbest Bir Malı Gerçekte İhraç Edilmediği Halde İhraç Edilmiş Gibi Göstermek - 1918 S. Yasanın 45. Maddesi Şumulüne Gireceği )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Haksız Vergi İadesi Almak Amacıyla Yanlış Beyanda Bulunmak/1918 S. Yasanın 45. Maddesi Şumulüne Gireceği - Eksik Soruşturma )
YANLIŞ BEYANDA BULUNMAK ( Haksız Vergi İadesi Almak İçin - 1918 S. Yasanın 45. Maddesi Şumulüne Gireceği )
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP EDENLER ( Haksız Vergi İadesi - Çağrılıp Dinlenilmeleri Gereği/Eksik Soruşturma )"
45Y7.CD4.3.1998E. 1998/282 K. 1998/1696"YANLIŞ BEYANDA BULUNMAK ( Çıkış Beyannamelerindeki Eşya Hakkında/Haksız Vergi İadesi Almak Amacıyla - Toplu Kaçakçılık )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ( Çıkış Beyannamelerinde Eşyanın Cinsi Nevi Miktarı Menşei Gibi Hususlarda Yanlış Beyanda Bulunmak - Toplu Kaçakçılık )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Hasız Vergi İadesi Almak Amacıyla Çıkış Beyannamelerindeki Eşya Hakkında Yanlış Beyanda Bulunmak )
CEZA DAVASININ MÜKERRER AÇILMASI ( CMUK.nun 253/3. Maddesi Uyarınca Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
45Y7.CD7.11.1995E. 1995/6685 K. 1995/8644"SANIĞIN SORGUSU ( Sanığın Hakları Hatırlatılarak Tutanağa Geçirilmesinin Gerekmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Sorgusu Yapılırken Hakları Hatırlatılarak Tutanağa Geçirilmesinin Gerekmesi )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( İhraç Edilmiş Görünen Mallardan Bir Kısmının Ağırlıklarının Az Olması )
EKSİK İNCELEME ( Gümrük Çıkış Beyannamelerinin İncelenmesinin Gerekmesi )"
45Y7.CD5.7.1994E. 1994/3253 K. 1994/7920"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fob Değerin İhracatta Vergi İadesi Ödemesinde Dikkate Alınmak Üzere Tespiti )
FOB DEĞERİN TESPİTİ ( İhracatta Vergi İadesi Ödemesinde Dikkate Alınmak Üzere Tespiti )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALMA ( Aynıİhracat İçin İki Ayrı Fatura Kullanılması )
İHRAÇ EDİLEN MALLARIN FİYATLARI ( Farklı Ülkelerde Farklı Fob Değerler Belirlenerek Haksız Vergi İadesi Kazanmaya Çalışma )
EKSİK İNCELEME ( Şirketi Temsile Kimlerin Yetkili Olduklarının Araştırılmasının Gerekmesi )
ÇIKIŞ BEYANNAMESİNDE İMZASI BULUNMAYAN SANIK ( Sanığa Önödeme İhtarının Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
ÖNÖDEME İHTARI ( Sanığa Verilen Cezanın Önödemeye Tabi Suçlardan Olmasına Rağmen İhtarın Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
45Y7.CD4.5.1994E. 1994/3679 K. 1994/5196"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çıkış Gümrüğünde Tescil Edilen Kara Manifestosuna Göre Eksik Mal )
MANİFESTOYA GÖRE EKSİK MAL ( Çıkış Gümrüğünde Tescil Edilen - Kaçakçılık Kanununa Aykırı Davranış )
İHRAÇ KAYDI İLE TESLİM EDİLEN VEYA TRANSİT EŞYA ( Çıkış Gümrüğünde Tescil Edilen Kara Manifestosuna Göre Eksik Mal - Araştırılması Zorunluluğu )"
45Y7.CD17.3.1993E. 1993/503 K. 1993/1681"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
KESİLEN FATURALARIN GERÇEK MAL ALIM SATIMINA DAYANMAMASI ( Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALABİLMEK İÇİN GERÇEK DIŞI FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Kaçakçılık Suçundan Hüküm Giymesi Gerekirken 213 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Ceza Verilememesi )"
45Y7.CD19.1.1993E. 1992/6695 K. 1993/1"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracı Serbest Bir Malı Gümrük Kapısı Dışındaki Bir Mahalden Çıkarmak )
İHRACI SERBEST BİR MALI GÜMRÜK KAPISI DIŞINDAKİ BİR MAHALDEN ÇIKARMAK ( Müsadere Şartları )"
45Y7.CD13.5.1992E. 1992/1169 K. 1992/2978"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Çıkış Beyannamesinde Ton Başına Verilen Destekleme Primi Verilen Nohutun Beyan Edilmesi )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Ton Başına Destekleme Primi Verilen Nohut Beyan Edildiği Halde Prim Verilmeyen Leblebinin Beyan Edilmemesi )
İHRACAT TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA ( Gümrük Çıkış Beyannamesinde Destekleme Primi Verilmeyen Leblebinin Gösterilmemesi )"
45Y7.CD6.5.1992E. 1992/167 K. 1992/2895"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrükte Yapılan Kontrolde Eşyanın Beyan Edilen Eşyadan Çok Fazla Eksik Çıkması )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Beyannamede Gösterilen Mal İle Kontrol Esnasındaki Mal Arasında Çok Büyük Fark Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Firma Yetkilileri ve Gümrük İşlemlerini Takip Eden Kişilerin Araştırılmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Kaçakçılığın Toplu Veya Teşekkül Halde Olmasına Göre Belirlenmesi )"
45Y9.CD30.12.1991E. 1991/3998 K. 1991/4973"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Görev-Fiilin Ayrıca Başka Suçlar Teşkil Etmesi )
GÖREV ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet-Davanın Kaçakçılık Suçu Gözönünde Bulundurulmadan Açılması )
SAHTE BELGELERLE VERGİ İADESİ ALINMASI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet-Görev-Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet-İhracatçılara Ödenen Vergi İadesi )"
45Y7.CD11.7.1991E. 1991/2750 K. 1991/8730"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhraç Edilecek Malın Cinsini Değiştirmek )
İHRAÇ EDİLECEK MALIN CİNSİNİ DEĞİŞTİRME ( Kaçakçılık Kanununa Aykırı Hareket )"
45Y7.CD31.5.1989E. 1989/3069 K. 1989/5568"HAYALİ İHRACAT ( Yargılamasında Görevli Mahkeme )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık Mahiyetindeki Hayali İhracat Suçundan Açılan Kamu Davasında )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hayali İhracat Suçundan Açılan Kamu Davasında )"

Madde 46

YARGITAY

46Y7.CD25.3.2002E. 2001/17995 K. 2002/3737"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşyalaın Tamamının Gümrüklenmiş Değerinin Dört Misli Üzerinden Tek Tazmini Para Cezasına Hükmolunması ve Buna Göre Nispi Harç ve Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi )
1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükmedilecek Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretinin Bu Yasa Uyarınca Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SANIKLARDAN MÜTESELSİLEN TAHSİL ( Hükmedilecek Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretinin 1918 Sayılı Yasa Uyarınca Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
46Y7.CD2.12.1999E. 1999/10218 K. 1999/11896"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Toplu Kaçakçılık-Tazmini Para Cezası ve Nisbi Harç )
TAZMİNİ PARA CEZASI VE NİSBİ HARÇ ( İkili Birli Kural Gereği Tahsili-Toplu Kaçaklık )
İKİLİ BİRLİ KURAL GEREĞİ TAHSİL ( Tazmini Para Cezası ve Nisbi Harç )"
46Y7.CD28.9.1999E. 1999/9103 K. 1999/9597"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Aralarında alım - satım ilişkisi olan sanıklar )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Toplu kaçakçılık )
EK SAVUNMA ( Suç vasfının değişmesi )
TOPLU KAÇAKLIK SUÇUNUN OLUŞMAYACAĞI ( Sanıkların Aralarındaki Alım Satımdan İbaret İlişki - Münferit Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TİCARİ KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Aralarındaki Alım Satımdan İbaret İlişki - Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmayacağı )
EK SAVUNMA HAKKI ( Aleyhlerinde 1918 Sayılı Kanun'un 25/2. Maddesinin Uygulanması İstemi İle Dava Açılan Sanıklar -TCK. 27/3. Maddesi İle Ceza Tayin Edilmesinin Usule Aykırılığı )
ZORALIM ( Yerli Malı Oldukları Anlaşılan ve Cezaya Esas Alınmayan Etiketler - Karar Verilemeyeceği )
CEZAYA ESAS ALINMAYAN ETİKETLER ( Yerli Malı Oldukları Anlaşılan - Zoralımına Karar Verilemeyeceği )"
46Y7.CD1.7.1998E. 1998/3492 K. 1998/6333"MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Kargo Faturasındaki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Saptanması )
KARGO FATURASINDAKİ İMZA ( Sanığa Ait Olup Olmadığının Saptanması - Münferit Ticari Kaçakçılık )
TEKEL KAÇAĞI İÇKİLER ( Gümrüklenmiş Piyasa Değeri - Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Verilebilmesi Koşulu )
TOPLU KAÇAKÇILIKTAN VERİLEN TAZMİNİ AĞIR PARA CEZASI ( Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )"
46Y7.CD20.5.1998E. 1998/1789 K. 1998/4396"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık-Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kendiliğinden Gelip Haber Verme-Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım Etme )
KENDİLİĞİNDEN GELİP HABER VERME ( Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım-Toplu Kaçakçılık )"
46Y7.CD11.3.1998E. 1998/1463 K. 1998/2062"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükümde Uygulanan Yasa Maddesinin Yanlış Olarak Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
HÜKÜMDE UYGULANAN YASA MADDESİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Bunun Yasaya Aykırı Olması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Mahkumiyet Kararı Verilen Sanıklardan Hükmolunan Tazmini Ağır Para Cezasının Müteselsilen Alınmasına Karar Verilmesi )"

Madde 47

YARGITAY

47Y7.CD14.3.2011E. 2008/2221 K. 2011/2361"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Çekicilerin Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye'ye İthal Edilip Edilmediği Tartışılarak Müsadere veya İade Kararı Verileceği )
MÜSADERE ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Çekicilerin Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye'ye İthal Edilip Edilmediği Tartışılarak Müsadere veya İade Kararı Verileceği )"
47YCGK9.10.2007E. 2007/7-96 K. 2007/201"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İlk Raporu Düzenleyen Kişiden Ek Rapor Alınması Suretiyle Fatura Tarihinden Önce Motorin Alımının Bulunup Bulunmadığı ve Fatura Tarihinde Stoklarının Yeterli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
FATURA TARİHİNDEN ÖNCE ALIM ( Bulunup Bulunmadığı ve Fatura Tarihinde Stoklarının Yeterli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Toplu Kaçakçılık )
MÜSADERE ( Toplu Kaçakçılık - Motorinin Suç Konusu Olup Olmadığı Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Müsadere veya İade Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )"
47YCGK4.4.2006E. 2006/100 K. 2006/99"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ADLİ VE İDARİ YAPTIRIM ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Kaçakçılık - Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
47Y7.CD22.4.2003E. 2002/17015 K. 2003/1669"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Mazotun Aktarılmasında Kullanılan Seyyar Pompa Nakil Vasıtası Niteliğinde Olmadığından Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ( Birbirine Uygun Olması Gereği/Sanıklara Yükletilen Ve Tanımı Yapılan Tek Eylemden Dolayı Hem Mahkumiyet Hem De Vasıftan Beraat Kararı Verilemeyeceği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
ZORALIM ( Kaçakçılık Kanunu'na Göre Mazotun Aktarılmasında Kullanılan Seyyar Pompa Nakil Vasıtası Niteliğinde Olmadığından Zoralımına Karar Verilemeyeceği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
NİSPİ HARÇ ( Sanık Hakkında Hükmolunan Tazmini Nitelikteki Para Cezası Üzerinden Hükmedilmesi Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
CEZALARIN İNFAZI KANUNUNA GÖRE YAPILACAK MAHSUP İŞLEMİ ( Her Yıl Belirlenen Yeniden Değerlendirme Oranlarının Dikkate Alınması Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )"
47Y7.CD4.4.2000E. 2000/3260 K. 2000/4972"KAÇAKÇILIK ( Aracında Bidonlar ve Sac Depolar İçinde Mazot Taşıyan Sınır Ticareti Belgesi Sahibi Olmayan Sanık )
SINIR TİCARETİ BELGESİ SAHİBİ OLMAYAN VE ARACINDA KAÇAK MAZOT TAŞIYAN SANIK ( Kaçakçılık Suçu )"
47Y7.CD23.2.2000E. 1999/8609 K. 2000/2598"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tır Karnesinde Belirtilen Eşyaların Kg. Olarak Araçta Eksik Bulunması - Bunların Yerine Kullanılmış Eşyalar Konulması )
TIR KARNESİNDE BELİRTİLEN EŞYALARIN ARAÇTA BULUNMAMASI ( Kg. Olarak Eksik Bulunması - Bunların Yerine Kullanılmış Eşyalar KonulmasıToplu Kaçakçılık )
TRANSİT EŞYALAR ( Telefon Oto Radyo Teybi ve El Radyolarından İbaret Olup CİF Değerlerinin Konusunda Uzman Bilirkişilere Tesbit Ettirilmesi Gereği )
MÜSADERE ( Kaçakçılıkta Nakil Vasıtası Araç - 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIKTA KULLANILAN ARAÇ ( Müsaderesine 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIĞIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmaması - Toplu Kaçakçılık )"
47Y7.CD9.6.1999E. 1999/2514 K. 1999/7074"SANIĞA YASAL HAKLARININ HATIRLATILMAMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanması - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanılara Yasal Haklarının Hatırlatılıp Tutanağa Geçirilmeden Sorgularının Yapılması - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesi - Yasaya Aykırılığı )
MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
TANIK SIFATIYLA DİNLENMESİNE KARAR VERİLEN KİŞİNİN DİNLENMEMESİ ( Yasaya Aykırılığı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
47Y7.CD2.3.1998E. 1998/729 K. 1998/1632"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurda Kaçak Olarak Asit Anhidrit Maddesi Sokulması )
YURDA KAÇAK OLARAK ASİT ANHİDRİT SOKULMASI ( Toplu Kaçakçılık )
CEZA İNDİRİMİ ( Kaçakçılık Fiilinin Etrafıyla Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanık )
KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi )
HÜKÜMDE NİSBİ HARÇ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Sanıklardan Tahsil Biçiminin Gösterilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hükümde Sanıklardan Tahsil Biçiminin Gösterilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
KAÇAK MAL ( Asit Anhidrit - Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN EKSİK TAYİNİ ( Müsaderelerine Karar Verilen Araçların Rayiç Değerleri Hükmolunan Para Cezasına İlave Edilmeden Hesaplanan )
MÜSADERE ( Karar Verilen Araçların Rayiç Değerleri Hükmolunan Para Cezasına İlave Edilmeden Hesapla Nisbi Vekalet Ücretinin Eksik Tayini - Yasaya Aykırılığı )"
47Y7.CD22.12.1997E. 1997/10806 K. 1997/10579"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşya Nakline Tahsis Edildiği Anlaşılan Araç - Müsadere Zorunluluğu )
MÜSADERE ZORUNLULUĞU ( Kaçak Eşya Nakline Tahsis Edildiği Anlaşılan Araç )"
47Y7.CD22.12.1997E. 1997/10802 K. 1997/10576"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sarf Etmek Amacıyla Bulundurulan Mazot - Münferit Ticari Kaçakçılık )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Ticari Araçta Sarf Etmek Amacıyla Bulundurulan Mazot )
MÜSADERE ZORUNLULUĞU ( Kaçak Mazotun Nakline Tahsis Edilen Traktör ve Tankı )"
47Y7.CD15.12.1997E. 1997/7712 K. 1997/10349"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İddianamede Yoksa Ek Savunma Verilmeden Maddenin Uygulanamaması )
İNDİRİM SEBEBİ ( Nakil Vasıtası Aracın Zoralımına Hükmedilmesi )
MÜDAHELE TALEBİNDE BULUNULMAYAN SANIKLAR ( İdare Lehine Bu Sanıklar Yönüyle Nisbi Vekalet Ücretinin Hükmolunamaması )
VEKALET ÜCRETİ ( Ücretin Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
47Y7.CD27.6.1995E. 1995/4215 K. 1995/5938"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Müspet Suçu İşlediklerinin Anlaşılması )
CİF DEĞERLER ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Dava Konusu Fuel Oilin Cif Değerinin Tüpraş'tan Sorulup Tespitinin Yapılmasının Gerekmesi )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ İÇİNDE OLMA ( Çekmeleri Gereken Hapis Cezasının Üç Yıl Olması )
ZORALIM ( Nakil Vasıtasının Zoralımına Karar İçin Fiilde Methali Olmayan Kişilere Ait Olmamak Şartının Aranmasının Gerekmesi )
NİSBİ HARÇ ( Fazla Tayini ve Kısa Kararda Ayrı Ayrı Tayin Edildiği Halde Gerekçeli Kararda Tek Nisbi Harca Hükmedilmesinin Yanlış Olması )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
47Y7.CD25.11.1993E. 1994/6826 K. 1994/6728"KAÇAK MAZOT BULUNDURMAK ( Sanıkta Yakalanan Mazotun Tamamı Üzerinden Ceza Tayininin Gerekmesi )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN TAYİNİ ( Tazmini Para Cezasına Cif Değer ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanıldığı İçin Müsadere Edilen Aracın Rayiç Değeri Üzerinden )
ZORALIM ( Dava Konusu Mazotun Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Dava Konusu Mazot İle Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Aracın Müsaderesine ve Müsadere Gerçekleştiğinde İadeye Karar Verilmesi )"
47YCGK8.3.1993E. 1993/7-31 K. 1993/50"GÜMRÜK VE İNHİSAR KAÇAKÇILIĞI ( Fatura ibrazı )
FATURA İBRAZI ( Gümrük kaçakçılığı )
İRSALİYELİ MAL ( Gümrük kaçakçılığı )"
47Y7.CD13.3.1991E. 1991/266 K. 1991/2821"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Sigara ve Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Yapılması )
TEŞEKKÜL HALİNDE SİGARA VE OYUN KAĞIDI KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Yurda Soktuğu Suç Konusu Malları Depoda Tevziini Temin İçin Biraraya Geldikleri Belli Olduğundan Toplu Kaçakçılık Oluşması )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tüm Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Topluluk Oluşturarak Suç Konusu Eyleme Başından Beri Dahil Olmaları )"
47YCGK18.4.1983E. 1983/83 K. 1983/180"MÜSADERE ( Bilerek Kaçak Eşya Taşınmasında Kullanılan Araç )
KAÇAK EŞYA TAŞIMASINDA KULLANILAN ARAÇ ( Müsadere Edileceği )"
47YCGK9.11.1981E. 1981/205 K. 1981/369"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yurda Kaçak Eşya Getirmekte Kullanılan Araca El Konulmasının Şartları )
ARABANIN MÜSADERE EDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Kaçakçılık Suçunda Kullanılan )
MÜSADERE ŞARTLARI ( Kaçakçılıkta Kullanılan Arabanın )"
47YCGK12.10.1981E. 1981/209 K. 1981/328"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kaçak Malın Naklinde Kullanılan Aracın Müsaderesi )
NAKİLDE KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ ( Kaçakçılık Suçunda )
MÜSADERE ŞARTLARI ( Kaçak Malın Naklinde Kullanılan Aracın Müsaderesi )"
47YCGK13.3.1978E. 1978/33 K. 1978/80"ORMAN EMVALİNİN KAÇAK NAKLİNDE KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ ( Sanığın Kamu Davası Açıldıktan Sonra Ölmesi Halinde Aracın İade Edilememesi )
KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİNDE KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ ( Sanığın Kamu Davası Açıldıktan Sonra Ölmesi Halinde Aracın İade Edilememesi )
MÜSADERE EDİLEN ARACIN İADE EDİLEMEMESİ ( Kaçak Orman Emvalinin Naklinde Kullanılan Araç Sahibinin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Ölmesi )"
47YCGK27.11.1961E. 1961/52 K. 1961/60"KAÇAK EŞYA TAŞINMASI ( Fer'i Nitelikte Kaçak Eşya Taşınmasında Zoralım Kararı Verilememesi )
FER'İ NİTELİKTE KAÇAK EŞYA TAŞINMASI ( Zoralım Kararı Verilememesi )
ZORALIM KARARI ( Fer'i Nitelikte Kaçak Eşya Taşınmasında Zoralım Kararı Verilememesi )"

Madde 48

YARGITAY

48Y7.CD9.6.1999E. 1999/2514 K. 1999/7074"SANIĞA YASAL HAKLARININ HATIRLATILMAMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanması - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanılara Yasal Haklarının Hatırlatılıp Tutanağa Geçirilmeden Sorgularının Yapılması - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesi - Yasaya Aykırılığı )
MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
TANIK SIFATIYLA DİNLENMESİNE KARAR VERİLEN KİŞİNİN DİNLENMEMESİ ( Yasaya Aykırılığı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )"

Madde 49

YARGITAY

49Y7.CD7.5.2003E. 2002/1370 K. 2003/2340"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Raporu Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişiye Önceki Yemini Hatırlatılması Gereği - Çay Kaçaklığı )
BİLİRKİŞİ ( Raporu Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişiye Önceki Yemini Hatırlatılması Gereği/Raporlarındaki Fob Değerlerine İlişkin Çelişkilerin Nedenleri Araştırılıp Çelişkilerin Giderilmesi Gereği - Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet )
YEMİN ( Raporu Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişiye Önceki Yemini Hatırlatılması Gereği - Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet )
KAMU DAVASININ TEFRİKİ ( Sanığın Yakalanıp Mahkum Olduğunda Hükmolunan Nisbi Harç İle Maktu Ve Nisbi Vekalet Ücretlerinden Sanıklarla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Tutulacağı - Kaçakçılık )
NİSBİ HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Hakkındaki Kamu Davası Tefrik Edilen Sanığın Yakalanıp Mahkum Olduğunda Hükmolunan Nisbi Harç İle Maktu Ve Nisbi Vekalet Ücretlerinden Sanıklarla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Tutulacağı - Kaçakçılık )"
49Y7.CD27.3.2002E. 2001/17148 K. 2002/3892"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 3291 Sayılı Yasa ile Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkarılıp Gümrük Eşyasına Dönüştürülmesi )
GÜMRÜK EŞYASI ( 3291 Sayılı Yasa ile Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkarılıp Gümrük Eşyasına Dönüştürülmesi )
DAVAYA MÜDAHALE ( 3291 Sayılı Yasa ile Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkarılıp Gümrük Eşyasına Dönüştürülmesi Nedeniyle Tekel İdaresinin Davayı Takip ve Müdahale Hakkının Bulunmaması )
TEKEL İDARESİ ( 3291 Sayılı Yasa ile Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkarılıp Gümrük Eşyasına Dönüştürülmesi Nedeniyle Tekel İdaresinin Davayı Takip ve Müdahale Hakkının Bulunmaması )"
49Y7.CD12.9.2001E. 2001/6821 K. 2001/13408"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Tazmini Para Cezasını Ödemeleri )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE SANIKLARIN ACZ HALİNDE OLMALARI ( Sanıkların Çekmeleri Gereken Hapis Cezasının Belirlenmesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sanıkların Hisselerine İsabet Eden Tazmini Para Cezası Nisbi Harç ve Nisbi Ücreti Vekaletten Müteselsilen Sorumlu Olmaları )"
49Y7.CD2.5.2001E. 2000/17306 K. 2001/7712"TOPLU KAÇAKÇILIK ( CIF Değerlerin Tespiti-Kaçak Araba )
CIF DEĞERLERİN TESPİTİ ( Toplu Kaçakçılık-Araba )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Hapis Cezalarının Sanıklar Lehine Yeniden Belirlenmesi )
HAPİS CEZASININ SANIKLAR LEHİNE YENİDEN TESPİTİ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-Toplu Kaçakçılık )"
49Y7.CD18.12.2000E. 2000/13762 K. 2000/17390"KAÇAKÇILIĞIN MEYDANA ÇIKMASINA YARDIM ( Sanık Hakkında 1918 Sayılı Kanunun 49/2.Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN ( Şeriklerin Adlarını Bildirerek Olayın Meydana Çıkmasına Hizmet ve Yardım Eden Sanık Hakkında 1918 S.K. Md. 49/2'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahale Dilekçesinin Verildiği Tarihde Geçerli Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Uygulanması Gereği )"
49Y7.CD13.9.2000E. 2000/4021 K. 2000/10909"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Suça İştirak Kastı-Hacizli Aracın Plakasının Değiştirilip Yurtdışı Edilmesi-Kaçak Sigaraların CIF Değeri )
SUÇA İŞTİRAK KASTI ( Toplu Kaçakçılık-Hacizli Aracın Plakasının Değiştirilip Yurtdışı Edilmesi )
KAÇAK SİGARALARIN CIF DEĞERİ ( Nereden Sorulup Tespit Edileceği )
TAZMİNİ PARA CEZASI ( Yasa Maddesinin Kararda Gösterilmesi )
OLAYIN ETRAFIYLA MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Toplu Kaçakçılık-Olaydan Sonraki Önsorguda )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Geçici Yerine Süresiz Geri Alınmış Olması-Toplu Kaçakçılık )"
49Y7.CD5.7.2000E. 2000/4022 K. 2000/10287"TOPLU SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sigaraların Yerini Gösterip Ele Geçirilmesini Sağlamak )
SUÇA KONU SİGARALARIN YERİNİ GÖSTERİP ELE GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMAK ( Toplu Sigara Kaçakçılığı )
SANIKLARIN PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Uygulanan TCK'nun 59. Maddesinin Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasına da Uygulanması )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Sanıkların Para Cezasını Ödemede Aczi Nedeniyle Çevrilen Hapis Cezasına da Uygulanması Gereği )
TEKEL İDARESİNE MÜDAHALE İMKANI TANINMASI ( Toplu Sigara Kaçakçılığı-Zaptedilen Tekel Bandrolleri )
ZAPTEDİLEN TEKEL BANDROLLERİ ( Tekel İdaresine Müdahale İmkanı Tanınması-Bir Karar Verilmesi )"
49Y7.CD28.6.2000E. 2000/810 K. 2000/9916"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Para Cezasının Hesabı )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Toplu Kaçakçılık-Para Cezasının Hesabı )
PARA CEZASININ HESABI ( Toplu Kaçakçılık )"
49Y7.CD14.6.2000E. 2000/1329 K. 2000/8948"KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek/İştirak - Gümrüklenmiş Piyasa Değeri Konusunda İdarenin ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Fark Olması )
YABANCI MENŞELİ ARACA SAHTE BELGE VE PLAKA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılık/İştirak - Gümrüklenmiş Piyasa Değeri Konusunda İdarenin ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Fark Olması )
ASLİ İŞTİRAK ( Kaçakçılık - Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek )
CİF DEĞER ÜZERİNDEN TESPİT EDİLEN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( İdare ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Çelişki - Kaçakçılık )
BİLİRKİŞİ VE İDARENİN BİLDİRDİĞİ RAKAMLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek - CİF Değer Üzerinden Tespit Edilen Gümrüklenmiş Piyasa Değeri )"
49Y7.CD29.2.2000E. 1999/12626 K. 2000/3052"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen İçki ve Satışı )
KAÇAK İÇKİ ALIM SATIMI ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi - Kaçak Rakı Üretimi ve Satışı )
RAKI BENZERİ BİR ALKOLLÜ İÇKİ HEDEFLENEREK ÜRETİLEN İÇKİ ( Kaçak Rakı Üretimi ve Satışı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
49Y7.CD23.2.2000E. 1999/8609 K. 2000/2598"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tır Karnesinde Belirtilen Eşyaların Kg. Olarak Araçta Eksik Bulunması - Bunların Yerine Kullanılmış Eşyalar Konulması )
TIR KARNESİNDE BELİRTİLEN EŞYALARIN ARAÇTA BULUNMAMASI ( Kg. Olarak Eksik Bulunması - Bunların Yerine Kullanılmış Eşyalar KonulmasıToplu Kaçakçılık )
TRANSİT EŞYALAR ( Telefon Oto Radyo Teybi ve El Radyolarından İbaret Olup CİF Değerlerinin Konusunda Uzman Bilirkişilere Tesbit Ettirilmesi Gereği )
MÜSADERE ( Kaçakçılıkta Nakil Vasıtası Araç - 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIKTA KULLANILAN ARAÇ ( Müsaderesine 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIĞIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmaması - Toplu Kaçakçılık )"
49Y7.CD15.12.1999E. 1999/8996 K. 1999/12441"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Eşyaların Kendilerine Ait Olduğunu Bildirerek Olayın Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanıklar Hakkında Ceza İndirimi )
OLAYIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIKLAR ( Dava Konusu Eşyaların Kendilerine Ait Olduğunu Bildirerek/Toplu Kaçakçılık - Ceza İndirimi )
CEZA İNDİRİMİ ( Dava Konusu Eşyaların Kendilerine Ait Olduğunu Bildirerek Olayın Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanıklar Hakkında - Toplu Kaçakçılık )
MEMURUN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Gerekçe Gösterilmeksizin Sanıkların Memuriyetten Müebbeden Menlerine Karar Verilemeyeceği )
MEMURİYETTEN MEN ( Görevi Kötüye Kullanmak - Gerekçe Gösterilmeksizin Sanıkların Memuriyetten Müebbeden Menlerine Karar Verilemeyeceği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil İdare Lehine Tayin Edilen - Sanıklardan Müteselsilen Tahsili Yerine Mütevasiyen Alınmasına Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )"
49Y7.CD2.12.1999E. 1999/10218 K. 1999/11896"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Toplu Kaçakçılık-Tazmini Para Cezası ve Nisbi Harç )
TAZMİNİ PARA CEZASI VE NİSBİ HARÇ ( İkili Birli Kural Gereği Tahsili-Toplu Kaçaklık )
İKİLİ BİRLİ KURAL GEREĞİ TAHSİL ( Tazmini Para Cezası ve Nisbi Harç )"
49Y7.CD13.5.1999E. 1999/970 K. 1999/5459"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Getirilen Aracı Sahte Belgelerle Trafiğe Kayıt Edip Satmak )
YURTDIŞINDAN GETİRİLEN ARACI SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİP SATMAK ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
ARACIN SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLİP SATILMASI ( Yurtdışından Getirilen - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
HÜKMÜN SANIKLAR ALEYHİNE BOZULMASI ( Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmaması Suretiyle CMUK.nun 326/2. Maddesine Muhalefet Edilmesi )
BOZMA KARARI ( İlk Hükmün Suç Niteliği Yönünden Sanıklar Aleyhine - Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmaması Suretiyle CMUK.nun 326/2. Maddesine Muhalefet Edilmesi )
KAÇAKÇILIĞIN ETRAFIYLA ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )"
49Y7.CD12.5.1999E. 1999/968 K. 1999/5358"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Gümrük Giriş Beyannamesiyle Kriminal Polis Laboratuvarında Yapılan Tahlilde Farklı Çıkan Eşya - Asetik Anhidrit )
ASETİK ANHİDRİT ( Gümrük Giriş Beyannamesiyle Kriminal Polis Laboratuvarında Yapılan Tahlilde Farklı Çıkan Eşya - Toplu Kaçakçılık )
SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Toplu Veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliği - Benzer Eylemleri Nedeniyle Başka Soruşturma ve Devam Eden Ya da Sonuçlanmış Dava Olup Olmadığının Tahkiki )
SANIKLAR ARASINDA MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMA ( Toplu Kaçakçılık - Suç Vasfının Tayini )
SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Tartışılması Gereği - Toplu Kaçakçılık )"
49Y7.CD24.2.1999E. 1998/10019 K. 1999/1166"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığa Evinde Saklaması İçin Verilen Sahte Rakılar Dışındaki Eşyalarla İlgisine Göre Ceza Tayini - Nisbi Harcın İkili Birli Kurala Göre Tahsili )
SANIĞIN EVİNDE SAKLAMASI İÇİN VERİLEN SAHTE RAKILAR ( Toplu Kaçakçılık - Başka Yerlerde Çıkan Eşyalar )
GÜMRÜK VE TEKEL PARALARINI ÖDEMEDE ACZ ( Para Cezasından Çevrili Hapis Cezası Toplamının Üç Yılı Geçememesi )
PARA CEZASINDAN ÇEVRİLİ HAPİS CEZASI TOPLAMI ( Gümrük ve Tekel Paralarını Ödemede Acz - Toplu Kaçakçılık )"
49Y7.CD27.1.1999E. 1998/8250 K. 1999/124"TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN MAHKUMİYETLERİNE KARAR VERİLEN SANIKLAR ( 1918 S. Yasanın 49/2. Maddesinin Uygulanması - Sanık Sayısı da Nazara Alınarak İkili Birli Kuralının Uygulanması Zorunluluğu )
PARA CEZASI ( Toplu Kaçakçılık/1918 S. Yasanın 49/2. Maddesinin Uygulanması - Sanık Sayısı da Nazara Alınarak İkili Birli Kuralının Uygulanması Zorunluluğu )
1918 SAYILI YASANIN 49/2. MADDESİNİN UYGULANMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilen Sanıklar - Sanık Sayısı da Nazara Alınarak İkili Birli Kuralının Uygulanması Zorunluluğu )
İKİLİ BİRLİ KURALININ UYGULANMASI ZORUNLULUĞU ( Sanık Sayısı da Nazara Alınarak - Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilen Sanıklar )"
49Y7.CD27.1.1999E. 1998/7128 K. 1999/125"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Gümrük İşlemleri Yapılmayan Aracın Bir Kısmını Parçalayıp Satarak Yurt İçinde Kaçağa Sarfetmek )
GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMAYAN ARACI PARÇALAYIP YURT İÇİNDE SATMAK ( Toplu Kaçakçılık )
CİF DEĞER ( İdare ve Bilirkişinin Bildirdiği Değer Arasında Fahiş Fark Bulunması - Toplu Kaçakçılık )
TEBLİGAT ( Vekil Birden Çok İse Bunlardan Birine Tebligat Yapılmasının Yeterli Olacağı - Birden Fazla İse İlkine Yapılan Tebliğ Tarihinin Asıl Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
AVUKATA TEBLİGAT ( Vekil Birden Çok İse Bunlardan Birine Tebligat Yapılmasının Yeterli Olacağı - Birden Fazla İse İlkine Yapılan Tebliğ Tarihinin Asıl Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
CEZA İNDİRİMİ ( Kaçakçılık Fiilinin Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanık )
KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi )"
49Y7.CD4.11.1998E. 1998/6814 K. 1998/8733"KAÇAKÇILIK ( Tazmini Ağır Para Cezası Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Karar Yerinde Gösterilmemiş Olması - Yargılama Giderlerinin Tahsil Biçimi )
TAZMİNİ AĞIR PARA CEZASI ( Kararda Gösterilmemiş Olmasının Yasaya Aykırılığı - Kaçakçılık )
NİSBİ HARÇ VE NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Kararda Gösterilmemiş Olmasının Yasaya Aykırılığı - Kaçakçılık )
YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİL BİÇİMİ ( Kararda Belirtilmemiş Olmasının Yasaya Aykırılığı - Kaçakçılık )"
49Y7.CD14.7.1998E. 1998/2531 K. 1998/6630"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti - Gümrüklenmiş Piyasa Değerleri Toplamı )
NİSBİ HARÇ VE NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Gümrüklenmiş Piyasa Değerleri Toplamı - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYALARIN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERLERİ TOPLAMI ( Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Tayininin Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMA GİDERİNİN TAHSİL BİÇİMİ ( Hükümde Belirtilmemesi - Yasaya Aykırılığı )"
49Y7.CD29.6.1998E. 1998/3579 K. 1998/6228"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Satıcı ve Alıcı Toplu Kaçakçılık/Kaçak Mazot-Suçun Ortaya Çıkarılmasına Yardımcı Olmak/Ceza İndirimi )
İŞTİRAK ( Toplu Kaçakçılık )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Hükmolunmadığı Halde Maktu Vekalet Ücreti Tayininin Yasaya Aykırılığı )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Hükmolunmadığı Halde Tayininin Yasaya Aykırılığı )
CEZA İNDİRİMİ ( Suçun Ortaya Çıkarılmasına Yardımcı Olmak - Toplu Kaçakçılık )
SUÇUN MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIMCI OLMAK ( Ceza İndirimi - Toplu Kaçakçılık )"
49Y7.CD10.6.1998E. 1998/2533 K. 1998/5382"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Aracın Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Toplu Kaçakçılık-Hürriyeti Bağlayıcı Ceza )
KAÇAKÇILIĞIN ETRAFIYLA ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Cezasının İndirilmesi )
CEZA İNDİRİMİ ( Suç Ortağını Bildirerek Kaçakçılığın Etrafıya Ortaya Çıkarılmasına Yardın Eden Sanık )
SUÇ ORTAĞININ BİLDİRİLMESİ ( Toplu Kaçakçılık-Ceza İndirimi )
VEKALET ÜCRETİ ( Hükmolunan Maktu ve Nisbi - Aidiyetinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırılığı )"
49Y7.CD3.6.1998E. 1998/2532 K. 1998/5032"TOPLU KAÇAKÇILIK ( İddianamede Gösterilmeyen Madde Hakkında Sanıkların Ek Savunmalarının Alınmaması-Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-CİF Değer )
CİF DEĞER ( Suç Tarihi İtibariyle Tespit Ettirilmesi-Toplu Kaçakçılık )
SUÇ TARİHİ ( CİF Değerin Tespitinde-Toplu Kaçakçılık )
SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi-Toplu Kaçakçılık )
CEZA İNDİRİMİ ( Suçun Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanık )"
49Y7.CD3.6.1998E. 1998/2330 K. 1998/5031"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurt Dışından Yasal Olmayan Yollardan Temin Edilen Altınları Eritip Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak - İştirak )
İŞTİRAK ( Toplu Kaçakçılık - Yurt Dışından Yasal Olmayan Yollardan Temin Edilen Altınları Eritip Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak )
YABANCI ÜLKEDEN YURDA SOKULAN ALTIN ( Takoz Haline Getirip Satmaya Çalışmak/Toplu Kaçakçılık - İştirak )
İDDİANAME ( Ad Soyad ve Doğum Tarihinin Yanlış Yazılması - Düzeltilmemesinin Bozma Sebebi Oluşturacağı )
SAVUNMA DİLEKÇESİ ( Sanığın TCK.nun 59. Maddesinin Uygulanmasını Talep Etmesi - Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
KAÇAKÇILIĞIN MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Sanık Hakkında 1918 S. Yasanın 49/2. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırılığı )"
49Y7.CD20.5.1998E. 1998/1789 K. 1998/4396"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık-Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kendiliğinden Gelip Haber Verme-Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım Etme )
KENDİLİĞİNDEN GELİP HABER VERME ( Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım-Toplu Kaçakçılık )"
49Y7.CD2.3.1998E. 1998/729 K. 1998/1632"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurda Kaçak Olarak Asit Anhidrit Maddesi Sokulması )
YURDA KAÇAK OLARAK ASİT ANHİDRİT SOKULMASI ( Toplu Kaçakçılık )
CEZA İNDİRİMİ ( Kaçakçılık Fiilinin Etrafıyla Ortaya Çıkarılmasına Yardım Eden Sanık )
KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi )
HÜKÜMDE NİSBİ HARÇ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Sanıklardan Tahsil Biçiminin Gösterilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hükümde Sanıklardan Tahsil Biçiminin Gösterilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
KAÇAK MAL ( Asit Anhidrit - Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN EKSİK TAYİNİ ( Müsaderelerine Karar Verilen Araçların Rayiç Değerleri Hükmolunan Para Cezasına İlave Edilmeden Hesaplanan )
MÜSADERE ( Karar Verilen Araçların Rayiç Değerleri Hükmolunan Para Cezasına İlave Edilmeden Hesapla Nisbi Vekalet Ücretinin Eksik Tayini - Yasaya Aykırılığı )"
49Y7.CD15.12.1997E. 1997/7712 K. 1997/10349"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İddianamede Yoksa Ek Savunma Verilmeden Maddenin Uygulanamaması )
İNDİRİM SEBEBİ ( Nakil Vasıtası Aracın Zoralımına Hükmedilmesi )
MÜDAHELE TALEBİNDE BULUNULMAYAN SANIKLAR ( İdare Lehine Bu Sanıklar Yönüyle Nisbi Vekalet Ücretinin Hükmolunamaması )
VEKALET ÜCRETİ ( Ücretin Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
49Y7.CD12.3.1997E. 1997/314 K. 1997/2223"KAÇAKÇILIK ( Otomobilin değeri )
OTOMOBİL KAÇAKÇILIGI ( Otomobilin değeri )
KAÇAKÇILlĞlN MEYDANA ÇIKMASINA YARDIM"
49Y7.CD12.3.1997E. 1997/1 K. 1997/2224"TOPLU TEKEL KAÇAKÇILlĞI
SAHTE RAKI PAZARLAMASI ( Toplu kaçakçılık )
KAÇAK RAKILARIN FOB DEĞERİ
TEKEL KAÇAKÇILIĞI
GÜMRÜK İDARESİNİN TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Yerli rakı )"
49Y7.CD30.9.1992E. 1992/3648 K. 1992/5401"TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eyleminin Gerekçeli Kararda Toplu Kaçakçılık Olarak Gösterilmesi-Hüküm Fıkrasında ise Teşekkül Halinde Kaçakçılık Olarak Gösterilmesi )
KARARDA ÇELİŞKİYE DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Eyleminin Gerekçeli Kararda Toplu Kaçakçılık Olarak Gösterilmesi-Hüküm Fıkrasında ise Teşekkül Halinde Kaçakçılık Olarak Gösterilmesi )
İKİLİ BİRLİ SİSTEM ( Kaçakçılık Suçunda Sanığın Sorumlu Tutulacağı Para Cezasının Bu Sisteme Göre Belirlenmesi )
MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Tayin Olunan Para Cezasından Diğer Sanıkların da Müteselsilen Sorumlu Olmaları )"
49Y7.CD30.9.1992E. 1992/3154 K. 1992/5404"TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK İTHALAT KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Sanıklar Hakkında İkili Birli Sistem Uygulanarak Ceza Tayini )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sanıklar Hakkında İkili Birli Sistem Uygulanarak Ceza Tayini- Para Cezasından Her Bir Sanığın Müteselsilen Sorumlu Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Nisbi Ücretin Para Cezası Kaçak Eşyanın CİF Değeri ve Suçta Kullanılan Teknenin Bilirkişiye Tespiti Sonucu Hesaplanması )"
49Y7.CD21.11.1990E. 1990/9910 K. 1990/12562"KAÇAKÇILIK ( Yurda Girişi Yapılan Tankerin Boşaltılması Sırasında Sanıklardan Birinin Yalan Bildirimde Bulunması )
KAÇAKLAR MALLARIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Sanığın Eşyayı Boşaltmak İçin Götürürken Yakalanması Üzerine Söylemesi )
MÜSADERE ( Aracın Kaçak Bakırın Nakline Tahsis Edildiğinin Kabulü )"

Madde 51

YARGITAY

51YCGK14.5.1984E. 1984/7-76 K. 1984/163"KAÇAKÇILIK ( Gümrükten Mal Kaçırılması-İktisadi Değeri Olmayan Eşya )
İKTİSADİ DEĞERİ OLMAYAN EŞYA ( Kaçakçılık Suçunun Konusunu Teşkil Etmeyeceği )
GÜMRÜK BEDELİ ÖDENMEDEN YURTDIŞINDAN EŞYA GETİRİLMESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet-Televizyon )"

Madde 55

YARGITAY

55Y7.CD18.4.2002E. 2002/5155 K. 2002/5325"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması Nedeniyle 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması ve Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilerek Görevsizlik Kararının Verilmesinin Gerekmesi )
TİCARİ KAÇAKCILIK ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması ve Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilerek Görevsizlik Kararının Verilmesinin Gerekmesi )"
55Y7.CD21.10.1993E. 1993/4970 K. 1993/5462"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yurtdışından Getirtilip Başka Aracın Şasi ve Motor Numaraları Verilen Mercedes Marka Araba )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Getirtilip Başka Aracın Şasi ve Motor Numaraları Verilen Mercedes Marka Araba )"
55Y7.CD12.12.1990E. 1990/11393 K. 1990/13545"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri - Toplu Kaçakçılık )"
55Y7.CD22.6.1990E. 1990/6364 K. 1990/8238"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Eşyanın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Toplu Kaçakçılık - Eşyanın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri )
EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ ( Toplu Kaçakçılık - Görevli Mahkeme )"
55YİBGK1.7.1942E. 1942/25 K. 1942/18"MÜSADERE ( Temyiz Kabiliyeti )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Müsadere )"

Madde 56

YARGITAY

56Y7.CD27.12.2011E. 2009/12642 K. 2011/27192"KAÇAKÇILIK SUÇU SEBEBİYLE AĞIR PARA CEZASI ( Ödenmemesi Sebebiyle Hapse Çevrilmesindeki Esas Gayenin Para Cezasının Tamamının Ödettirilmesi Olduğu - Bu Cezalarda Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
ŞARTLA SALIVERİLMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANAMAYACAĞI ( Kaçakçılık Suçu Sebebiyle Ağır Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Hapis Cezasına Çevrildiği - Sanığın Şartla Tahliyesine Karar Verilemeyeceği )"
56Y7.CD26.12.2011E. 2009/12636 K. 2011/27023"BİREYSEL TİCARİ KAÇAKÇILIK ( 1918 S. K.'ya Göre Hükmolunan Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Anılan Kanun'un 56. Md. Uyarınca Hapse Çevrileceği - Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 1918 S. K. Md. 56 Uyarınca Hapse Çevrileceği - Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı/Kaçakçılık )
KAÇAKÇILIK ( 1918 S. K.'ya Göre Hükmolunan Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Anılan Kanun'un 56. Md. Uyarınca Hapse Çevrileceği - Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Bireysel Ticari Kaçakçılık - 1918 S. K.'ya Göre Hükmolunan Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Anılan Kanun'un 56. Md. Uyarınca Hapse Çevrileceği/Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )"
56YCGK12.12.2000E. 2000/7-234 K. 2000/245"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Yurtdışında Bulunan Firmadan Kuşbaşı Et Satın Alıp İç Yağı Satın Almış Gibi Belgeler Düzenlemesi )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Yurtdışında Bulunan Firmadan Kuşbaşı Et Satın Alıp İç Yağı Satın Almış Gibi Belgeler Düzenlemesinde Satıcının da Payı Olması )
ET SATIN ALAN KİŞİNİN İÇ YAĞI SATIN ALMIŞ GİBİ BELGE DÜZENLEMESİ ( Olayın Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturması )
VERGİ DÜŞÜKLÜĞÜNDEN FAYDALANMA ( Yurt Dışından Et Satın Alan Kişinin İç Yağı Satın Almış Gibi Belge Düzenleyerek Vergi Düşüklüğünden Faydalanmasının Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturması )"
56Y7.CD22.3.2000E. 1999/12443 K. 2000/4307"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bedelsiz İthal Rejimine Uygunsuzluk-Permi Hakkının Devri )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Permi Hakkının Devri Suretiyle Gerçekleştirilmek İstenen İthalat )
GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kaçakçılık Konusu Aracın Model Yılı Konusundaki Çelişkinin Giderilmesi )
SANIKLARIN PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Cezada Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4421 S. Yasanın Dikkate Alınması )"
56Y7.CD15.12.1997E. 1997/7712 K. 1997/10349"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İddianamede Yoksa Ek Savunma Verilmeden Maddenin Uygulanamaması )
İNDİRİM SEBEBİ ( Nakil Vasıtası Aracın Zoralımına Hükmedilmesi )
MÜDAHELE TALEBİNDE BULUNULMAYAN SANIKLAR ( İdare Lehine Bu Sanıklar Yönüyle Nisbi Vekalet Ücretinin Hükmolunamaması )
VEKALET ÜCRETİ ( Ücretin Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
56Y7.CD27.6.1995E. 1995/4215 K. 1995/5938"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Müspet Suçu İşlediklerinin Anlaşılması )
CİF DEĞERLER ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Dava Konusu Fuel Oilin Cif Değerinin Tüpraş'tan Sorulup Tespitinin Yapılmasının Gerekmesi )
PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ İÇİNDE OLMA ( Çekmeleri Gereken Hapis Cezasının Üç Yıl Olması )
ZORALIM ( Nakil Vasıtasının Zoralımına Karar İçin Fiilde Methali Olmayan Kişilere Ait Olmamak Şartının Aranmasının Gerekmesi )
NİSBİ HARÇ ( Fazla Tayini ve Kısa Kararda Ayrı Ayrı Tayin Edildiği Halde Gerekçeli Kararda Tek Nisbi Harca Hükmedilmesinin Yanlış Olması )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
56YCGK8.3.1993E. 1993/7-31 K. 1993/50"GÜMRÜK VE İNHİSAR KAÇAKÇILIĞI ( Fatura ibrazı )
FATURA İBRAZI ( Gümrük kaçakçılığı )
İRSALİYELİ MAL ( Gümrük kaçakçılığı )"
56Y7.CD23.12.1980E. 1980/5404 K. 1980/6867"PARA CEZASI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
HAPSE ÇEVİRME ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Ödemede Güçsüzlükleri Nedeniyle Çevrilen Hapis Cezasının Üç Yıldan Fazla Olamaması )
TAZMİNAT ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
OYUN KAĞIDI ( Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Suçu Bakımından Resmi Muayyen'e Hükmedilemeyeceğinden Tazminat Niteliğinde Ağır Para Cezası Verilmesi )
CUMHURİYET sAVCISININ GÖREVİ ( Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısının Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
KAHVE ( Kahve için Belirlenen Para Cezası Tekel Para Cezası Olmadığından Oyun Kağıdının Para Cezası ile Toplanamaması )"

DANIŞTAY

56D7.D15.3.2006E. 2004/1765 K. 2006/840"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( C. Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasının 6183 S.K. Md. 13/6'ya Göre İhtiyati Haciz Kararı Alması İçin Yeterli Olmadığı - Kamu Davasının Açılmış Olması Gerektiği )
İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI ( 6183 S.K. Md. 13/6'ya Göre - C. Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasının Yeterli Olmadığı Kamu Davasının Açılmış Olması Gerektiği/Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet )
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet/6183 S.K. Md. 13/6'ya Göre İhtiyati Haciz Kararı Alması İçin Yeterli Olmadığı - Kamu Davasının Açılmış Olması Gerektiği )
KAMU DAVASININ AÇILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ ( C. Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasının 6183 S.K. Md. 13/6'ya Göre İhtiyati Haciz Kararı Alması İçin Yeterli Olmadığı )"
56D7.D11.10.2005E. 2004/1782 K. 2005/2380"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Açılan Kamu Davası Sonucunda Sanığın Suçlu Bulunması Durumunda Hükmedilebilecek Para Cezasını Güvenceye Almak Amacıyla 6183 S.K. Md. 13/6'ya Göre İhtiyati Haciz İşlemi Tesis Edilebileceği )
İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİ ( 6183 S.K. Md. 13/6'ya Göre - 1918 S.K.'a Muhalefet Suçundan Açılan Kamu Davası Sonucunda Sanığın Suçlu Bulunması Durumunda Hükmedilebilecek Para Cezasını Güvenceye Almak Amacıyla )
PARA CEZASININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI ( 1918 S.K.'a Muhalefet Suçundan Açılan Kamu Davası Sonucunda Sanığın Suçlu Bulunması Durumunda Hükmedilebilecek - 6183 S.K. Md. 13/6'ya Göre İhtiyati Haciz İşlemi Tesis Edilebileceği )
KAMU DAVASI SONUCUNDA SANIĞIN SUÇLU BULUNMASI HALİNDE HÜKMEDİLEBİLECEK PARA CEZASI ( Güvenceye Almak Amacıyla 6183 S.K. Md. 13/6'ya Göre İhtiyati Haciz İşlemi Tesis Edilebileceği )"

Madde 57

YARGITAY

57Y7.CD9.6.2009E. 2006/9466 K. 2009/6941"KAÇAKÇILIK ( Davaya Katılma Hakkı Bulunan Gümrük İdaresinin Davadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
DAVAYA KATILMA ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Davaya Katılma Hakkı Bulunan Gümrük İdaresinin Davadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )"
57Y7.CD21.5.2008E. 2005/7267 K. 2008/13896"KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 29. Maddeleri Uyarınca Hazine Vekilinin Gümrük İdaresi Adına Davaya Katılması ve Hükmü Temyiz Etmesi Gerektiği )
DAVAYA KATILMA ( Kaçakçılık - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 29. Maddeleri Uyarınca Hazine Vekilinin Gümrük İdaresi Adına Davaya Katılması ve Hükmü Temyiz Etmesi Gerektiği )
HAZİNE VEKİLİ ( Kaçakçılık - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 29. Maddeleri Uyarınca Hazine Vekilinin Gümrük İdaresi Adına Davaya Katılması ve Hükmü Temyiz Etmesi Gerektiği )
TEMYİZ ( Kaçakçılık - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 29. Maddeleri Uyarınca Hazine Vekilinin Gümrük İdaresi Adına Davaya Katılması ve Hükmü Temyiz Etmesi Gerektiği )"
57Y7.CD23.1.2008E. 2004/17020 K. 2008/147"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Hazine Vekilinin Gümrük İdaresi Yerine Hazine İdaresi Adına Temyize Başvurduğu - Hazine Vekilinin Davaya Katılmasına Karar Verilmesinin Hükmü Temyize Hak Vermeyeceği/Başvurunun Reddi Gereği )
HAZİNE VEKİLİNİN GÜMRÜK İDARESİ YERİNE HAZİNE İDARESİ ADINA TEMYİZE BAŞVURMASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Hazine Vekilinin Davaya Katılmasına Karar Verilmesinin Hükmü Temyize Hak Vermeyeceği/Başvurunun Reddi Gerektiği )"
57Y7.CD24.1.2007E. 2005/17239 K. 2007/131"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 57. Maddesi Uyarınca Sanık Hakkında Kaçakçılık Suçundan Açılan Davadan Gümrük İdaresinin Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınmadan Yokluğunda Duruşmaya Devamla Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsizliği )
KAÇAKÇILIK ( Sanık Hakkında Açılan Davadan Gümrük İdaresinin Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınmadan Yokluğunda Duruşmaya Devamla Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsizliği )
GÜMRÜK İDARESİNİN DAVAYA MÜDAHELESİ ( Sanık Hakkında Kaçakçılık Suçundan Açılan Davadan Gümrük İdaresinin Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınmadan Yokluğunda Duruşmaya Devamla Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsizliği )"
57YCGK23.10.1989E. 1989/7-233 K. 1989/300"KAÇAKÇILIK DAVASINA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMAYAN HAZİNE ( Davayı Temyiz Hakkı Bulunmaması )
DAVAYA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMAYAN HAZİNENİN TEMYİZ TALEBİ ( Kaçakçılık Davasında )
TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( Kaçakçılık Davasına Müdahale Talebinde Bulunmayan Hazinenin )"
57YİBGK8.6.1949E. 1949/8 K. 1949/10"ÇAKMAK VE SUNİ ÇAKMAKTAŞI KAÇAKÇILIĞI ( 5321 Sayılı Yasa İle Devlet Tekelinden Çıkarılıp Gümrük Resmine Tabi Eşya Kaçakçılığı Suçuna Dönüşmesi )
DEVLET TEKELİNDEN ÇIKARILAN ÇAKMAK KAÇAKÇILIĞI ( Gümrük Resmine Tabi Eşya Kaçakçılığı Suçuna Dönüşmesi )
KAÇAKÇILIK ( Çakmak ve Çakmaktaşı Kaçakçılığının Devlet Tekelinden Çıkartılması )
ÇAKMAKTAŞININ DEVLET TEKELİNDEN ÇIKARILMASI ( Gümrük Resmine Tabi Eşya Kaçakçılığı Suçuna Dönüşmesi )
GÜMRÜK RESMİNE TABİ EŞYA KAÇAKÇILIĞI ( Çakmak ve Çakmaktaşı Kaçakçılığının Devlet Tekelinden Çıkarılmasıyla )
PARA CEZASI ( Hukuki Niteliği Değişmesi İtibariyle Para Cezasına Esas Olan Gümrük resmi )
GÜMRÜK İDARESİNİN DAVAYA KATILMAMASI ( Asli Ceza İle Birlikte Para Cezasının Doğrudan Hüküm Altına Alınması Olanağının Olması )"
57YİBGK13.12.1935E. 1935/81 K. 1935/3"KAÇAKÇILIK ( Gümrük ve İnhisar İdarelerinin Davaya Katılmadıkları Takdirde Para Cezası Hükmedilmesine Yer Olup Olmaması )
PARA CEZASI ( Gümrük ve İnhisar İdarelerinin Davaya Katılmadıkları Takdirde Para Cezası Hükmedilmesine Yer Olup Olmaması )
DAVAYA KATILMA ( Gümrük ve İnhisar İdarelerinin Davaya Katılmadıkları Takdirde Para Cezası Hükmedilmesine Yer Olup Olmaması )"

Madde 58

YARGITAY

58YCGK26.12.2006E. 2006/6-321 K. 2006/320"HIRSIZLIK VE KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK SUÇLARI ( Bu Suçlardan Birlikte Açılan Davaların Yargılamalarının Birlikte Yapılmasına Yasal Olanak Bulunmaması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Lehe Yasanın Saptanmasında Her Bir Suç için Her İki Yasada Öngörülen Yaptırımlar Birbirinden Bağımsız Olarak Ayrı Ayrı Uygulanması ve Çıkan Sonuçların Karşılaştırılması Suretiyle Belirlenmesinin Gerekmesi )
UYUŞTURUCU BULUNDURMAK SUÇU ( 5237 S. TCK'da Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçuna İlişkin Olarak Düzenlemenin 765 S. TCK'da Sanık Hakkında Yaptırım Uygulamasını Gerektiren Düzenlemeye Göre Daha Lehe Olması )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Uyuşturucu Madde Kullanan ve Bu Amaçla Bulunduran Kişi Hakkında Tedaviye ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedilmesinin zorunlu Olması )"
58Y7.CD14.2.2006E. 2004/13642 K. 2006/261"DAVALARIN BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİ ( Kaçakçılık Eylemi İle Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Açılmış Bulunan Davaların Birlikte Yürütülemeyeceği )
KAÇAKÇILIK ( Başka Suçlara İlişkin Davalarla Birlikte Yürütülemeyeceği )
TEFRİK KARARI ( Temyizinin Kabil Olmadığı )
TEMYİZ ( Tefrik Kararlarının Temyiz Edilemeyeceği )"
58Y7.CD19.4.2005E. 2004/8925 K. 2005/3221"MÜSADEREYE TABİ OLAN KAÇAK EŞYANIN ZAPTOLUNMASI ( 4926 Sayılı Kanunun 30.Maddesinde de Aynı Yönde Hüküm Bulunması Nedeniyle Sanığa Ait Olduğu İleri Sürülerek Dava Açılan 12 Kg. Çayın Sahipsiz Eşya Niteliğiyle Müsaderesi Gereği )
SAHİPSİZ EŞYA ( 4926 Sayılı Kanunun 30.Maddesinde de Aynı Yönde Hüküm Bulunması Nedeniyle Sanığa Ait Olduğu İleri Sürülerek Dava Açılan 12 Kg. Çayın Sahipsiz Eşya Niteliğiyle Müsaderesi Yerine Gümrük İdaresine Bırakılmasının İsabetsiz Olduğu )
HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN ( 4926 S.K. Md. 30 da da 1918 S.K.'la Aynı Yönde Hüküm Bulunması Nedeniyle Sanığa Ait Olduğu İleri Sürülerek Dava Açılan 12 Kg. Çayın Sahipsiz Eşya Niteliğiyle Müsaderesi Gereği )"
58Y10.CD24.2.2003E. 2003/1012 K. 2003/998"UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçu ile İftira Suçlarından Açılan Davaların Birlikte Görülememesi )
İFTİRA ( Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçu ile İftira Suçlarından Açılan Davaların Birlikte Görülememesi )"
58Y10.CD3.6.2002E. 2002/24190 K. 2002/20546"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANMAK SUÇLARI İLE İFTİRA SUÇUNUN BİRLİKTE GÖRÜLEMEYECEĞİ"
58Y8.CD9.5.2002E. 2001/15409 K. 2002/5973"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Açılan Dava ile Birleştirilmesinin Hatalı Olması )
UYUŞTURUCU KULLANMAK ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Açılan Dava ile Birleştirilmesinin Hatalı Olması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Açılan Dava Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Dolayı Açılan Davaların Birleştirilmesinin Hatalı Olması )"
58Y8.CD8.4.2002E. 2001/10687 K. 2002/4832"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇU ( Bu Suç ile 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçlarına Ait Davaların Birlikte Görülememesi )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Bu Suç ile Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçuna Ait Davaların Birlikte Görülememesi )
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu ile Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçuna Ait Davaların Birlikte Görülememesi )"
58Y7.CD2.4.2002E. 2002/3651 K. 2002/4352"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Maznunların Duruşma Sırasında Diğer Bir Suçu Olduğu Anlaşılsa Bile Bu Halin Davaların Birleştirilmesine Sebep Teşkil Edememesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Maznunların Duruşma Sırasında Diğer Bir Suçu Olduğu Anlaşılsa Bile Bu Halin Davaların Birleştirilmesine Sebep Teşkil Edememesi )
KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Ticarete Hile Karıştırmak Suçundan Açılan Davanın Kaçakçılık Suçlarından Açılan Davalardan Ayrılması Gerektiği Halde Birlikte Görülüp Sonuçlandırılmasının Hatalı Olması )
DAVALARIN AYRILMASI ( Ticarete Hile Karıştırmak Suçundan Açılan Davanın Kaçakçılık Suçlarından Açılan Davalardan Ayrılması Gerektiği Halde Birlikte Görülüp Sonuçlandırılmasının Hatalı Olması )
HİLE KARIŞTIRMAK ( Ticarete Hile Karıştırmak Suçundan Açılan Davanın Kaçakçılık Suçlarından Açılan Davalardan Ayrılması Gerektiği Halde Birlikte Görülüp Sonuçlandırılmasının Hatalı Olması )"
58Y10.CD25.3.2002E. 2002/9170 K. 2002/13165"UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Kullanmak Amacıyla - Görevli Memura Mukavemet Suçuyla Birlikte Görülemeyeceği )
GÖREVLİ MEMURA MUKAVEMET ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçuyla Birlikte Görülemeyeceği - Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
BİRLİKTE GÖRÜLEMEYECEK SUÇLAR ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Görevli Memura Mukavemet )
YARGILAMAYA DEVAM EDİLEMEMESİ ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Görevli Memura Mukavemet Suçuyla Birlikte Görülemeyeceği )"
58Y10.CD28.1.2002E. 2002/3397 K. 2002/4135"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet Suçları İle Birlikte Görülemeyeceği - Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Suçlarının Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçu İle Birlikte Görülemeyeceği - Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
BAZI SUÇLARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet Suçları İle Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçu - Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )"
58Y10.CD7.1.2002E. 2001/25764 K. 2002/6286"TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçunun Toplu Halde Veya Teşekkül Oluşturarak İşlenmesi Halinde Davaya Bakma Görevinin Devlet Güvenlik Mahkemesinde Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçunun Toplu Halde Veya Teşekkül Oluşturarak İşlenmesi Halinde Davaya Bakma Görevinin Devlet Güvenlik Mahkemesinde Olması )
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Suçun Toplu Halde Veya Teşekkül Oluşturarak İşlenmesi Halinde Davaya Bakma Görevinin Devlet Güvenlik Mahkemesinde Olması )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçunun Toplu Halde Veya Teşekkül Oluşturarak İşlenmesi Halinde Davaya Bakma Görevinin Devlet Güvenlik Mahkemesinde Olması )"
58Y10.CD27.11.2001E. 2001/22975 K. 2001/24287"UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( Rivotril Tabletinin Yeşil Reçete İle Satılması Gereken Kontrollü İlaçlardan Olduğu - Uyuşturucu Madde Kapsamına Girmediği )
RİVOTRİL ADLI TABLET ( Uyuşturucu Madde Olarak Kabul Edilemeyeceği )
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ( Rivotril Tabletinin Uyuşturucu Madde Kapsamına Girmediği - Uyuşturucu Madde Bulundurmak Ve Sarhoşluk Suçlarından Açılan Davaların Birlikte Görülüp Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SORHOŞLUK SUÇU ( Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçuyla Birlikte Görülüp Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YEŞİL REÇETEYA TABİ İLAÇ ( Rivotril Tableti/Uyuşturucu Madde Kapsamına Girmediği - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet )
REÇETE KARŞILIĞI VERİLMESİ GEREKEN İLAÇ ( Yeşil Reçeteye Tabi Bir İlacı İzinsiz Satan Hakkında TCK'nın 409. Maddesinin Tatbikini Gerektirdiği - Alıp Kullanan Ve Aynı Amaçla Bulunduran Hakkında Uygulanacak Herhangi Bir Yaptırım Olmadığı )
İZİNSİZ İLAÇ SATMAK ( Yeşil Reçeteye Tabi Bir İlacı Yeşil Reçetesi Olmayan Birine Veren Hakkında 6197 Sayılı Kanunun 24 Ve 44. Maddelerinin Uygulanması Gereği - Bu İlacı Alıp Kullanan Ve Aynı Amaçla Bulunduran Hakkında Uygulanacak Herhangi Bir Yaptırım Olmadığı )"
58Y10.CD25.11.1999E. 1999/9518 K. 1999/14315"TİCARİ AMAÇLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçlarının Bir Arada Görülerek Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Bu Suç İle Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Esrar Elde Etmek Amacıyla Keneviri Ekmek Suçlarının Bir Arada Görülerek Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
KENEVİR EKMEK ( Esrar Elde Etme Amaçlı Kenevir Ekmenin Suç Olması )
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ( Görevlilerin Bilgisi Olmadığı Aşamada Söylemek - Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )"
58Y7.CD10.11.1999E. 1999/9689 K. 1999/11096"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Müsadere )
MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasının Günlüğü )"
58Y7.CD27.10.1999E. 1999/9048 K. 1999/10687"KAÇAKÇILIK KANUNU VE TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNUNA AYKIRILIK ( Yurda Geçici Olarak Soktuğu Aracı Süresinde Yurtdışı Etmeme )
YURDA GEÇİCİ OLARAK SOKTUĞU ARACI SÜRESİNDE YURTDIŞI ETMEYEN SANIK ( Kaçakçılık Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Aykırılık )
ARACI SÜRESİ İÇİNDE YURTDIŞI ETMEME HALİNDE OLUŞAN SUÇ ( Sanığın Yurda Geçici Olarak Soktuğu )"
58Y8.CD4.11.1996E. 1996/12516 K. 1996/13604"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bu Suçla Beraber Uyuşturucu Kullanmaya İlişkin Davaların Birlikte Görülememesi )
UYUŞTURUCU KULLANMAK ( Bu Suçla Beraber 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıkla İlgili Davaların Birlikte Görülememesi )"
58YCGK29.5.1995E. 1995/7-156 K. 1995/179"TOPLU KAÇAKÇILIK İHBARIYLA YAKALANIP TOPLULUK HALİ BULUNMADIĞI ANLAŞILAN SANIKLAR ( Haklarındaki Davanın Birlikte Görülebileceği )
DAVANIN BİRLİKTE GÖRÜLEBİLMESİ ( Aynı İhbar Üzerine Toplu Kaçakçılık İddiasıyla Yakalanıp Topluluk Hali Bulunmadığı Anlaşılan Sanıklar )
KAÇAKÇILIK DAVASININ BİRLİKTE GÖRÜLMESİ ( Haklarında Toplu Kaçakçılıktan Dava Açılıp Topluluk Hali Bulunmadığı Anlaşılan Sanıkların )"
58Y7.CD29.9.1994E. 1994/7961 K. 1994/9257"TRİPTİK SUÇU
MİLLİLEŞTİRME ( Triptikli araç )"
58Y7.CD19.1.1993E. 1992/6695 K. 1993/1"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracı Serbest Bir Malı Gümrük Kapısı Dışındaki Bir Mahalden Çıkarmak )
İHRACI SERBEST BİR MALI GÜMRÜK KAPISI DIŞINDAKİ BİR MAHALDEN ÇIKARMAK ( Müsadere Şartları )"
58YCGK5.12.1988E. 1988/474 K. 1988/522"SAHTECİLİK SUÇU ( Memur Olmayan Bir Kimsenin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılması )
MEMUR OLMAYAN SANIK ( Bu Kişinin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılması-Yargılamanın Memurla Birlikte Onun Tabi Olduğu Mahkemede Yapılması )
MEMURLUKTA BİRLİKTE YARGILANMA ( Memur Olmayan Kişinin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Memurun Yargılandığı Mahkemede Ancak Genel Hükümlere Göre Yargılamasının Yapılması )
MEMUR OLMAYANLARIN GENEL HÜKÜMLERE TABİ OLMASI ( Bir Kimsenin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılmasının Gerekmesi )"
58YCGK18.11.1980E. 1980/7-267 K. 1980/360"KAÇAKÇILIK ( Yasada Bulunan Ertelenmeyi Önleyici Hükümlerin Kaldırılmasından Sonra Bunun Duruşmalı Yapılıp Yapılmayacağının Genel Hukuk Kurallarına Göre Yapılması )
ERTELEME ( Yasada Bulunan Ertelenmeyi Önleyici Hükümlerin Kaldırılmasından Sonra Bunun Duruşmalı Yapılıp Yapılmayacağının Genel Hukuk Kurallarına Göre Yapılması )
TEMYİZ ( Erteleme Kararının Duruşmayı Bitirici ve Hükümlülük Kararının Bölünmez Bir Bölümü Olması Hükmün Eklentisi Olmadığından Temyiz İncelemesine Bağlı Olması )
ERTELEMEDE SÜRE ( Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Mahkum Olanların Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Üç Ay İçinde Hükmü Veren Mahkemeye Müracaat Edebilmesi
HÜKÜM ( Duruşmanın Sona Erdiği Tefhim Olunduktan Sonra Hüküm Verilmesi )"

DANIŞTAY

58D10.D27.1.2003E. 2000/5358 K. 2003/256"MUHBİR İKRAMİYESİ ( 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
İKRAMİYE ( Muhbirlere Ödenen - 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken/Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
KAÇAK ŞÜPHESİYLE MAL VEYA EŞYA YAKALANMASI ( Müsaadir ve Muhbirlere Ödenecek İkramiyenin Esas ve Usulleri - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )"

Madde 59

YARGITAY

59Y7.CD10.4.2003E. 2002/19102 K. 2003/1049"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi Halinde Hapis Cezasının Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerlendirme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması Gereği )
CEZALARIN İNFAZI KANUNA GÖRE MAHSUP MİKTARI ( Her Yıl Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Artırılacağının Öngörülmüş Olması - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
İNFAZIN TAHDİT EDİLMESİ ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi Halinde Hapis Cezasının Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerlendirme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanmasının Dikkate Alınmaması Halinde )"
59Y7.CD19.12.2001E. 2001/17996 K. 2001/19755"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Muafiyet Kapsamı Haricinde Mal Getirmeleri )
TAZMİNİ PARA CEZASI ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
KAZANILMIŞ HAK ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
GÜMRÜK MUAFİYETİ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Getirdikleri Hediyelik Eşyaların Bir Kısmının Muafiyet Kapsamında Olması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA FAHİŞ FARK OLMASI ( Bunun Nedeninin İdareden Sorularak Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )"
59Y7.CD14.6.2000E. 2000/3241 K. 2000/8947"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-Para Cezasının Hesabı )
TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZ ( Toplu Kaçakçılık-Çekilecek Hapis Cezasının Sanık Lehine Yeniden Belirlenmesi )
ÇEKİLECEK HAPİS CEZASININ SANIK LEHİNE YENİDEN BELİRLENMESİ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz-Toplu Kaçakçılık )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( Konunun Anayasa Mahkemesine Götürülmesi Talebi Bakımından Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )"
59Y7.CD2.12.1999E. 1999/10964 K. 1999/11877"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi )
SANIĞIN TAZMİNİ PARA CEZASINI ÖDEMEDE ACZİ ( Hapse Çevrilip Çektirilmesi Gereken Cezanın Sanık Lehine Tekrar Hesaplanması )
TEKEL KAÇAĞI EŞYALAR ( Çocuklar İçin Yurda Sokma ve Muafiyet Düşünülemeyeceği )"
59Y7.CD12.9.1994E. 1994/7067 K. 1994/8314"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmedilen Tazmini Para Cezasının 1918 S. K. 33 /son Maddesi Yerine 33/2 Maddesiyle Arttırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
DÜZELTEREK ONAMA ( Cezanın Artırımında Esas Alınan Kanun Maddesinde Yanlışlık Yapılması ve Nisbi Vekalet Ücretinin Yanlış Hesaplanması )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Yanlış Hesap Sonucu Eksik Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırılığı )"

Madde 60

DANIŞTAY

60D1.D19.3.2003E. 2003/28 K. 2003/35"KONTROLLÜ TESLİMAT YÖNTEMİYLE YURTDIŞINDA SONA EREN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI TAKİBİ ( Muhbirlere İkramiye Ödenmesi-Müsadir İkramiyesi Ödenip Ödenmemesi )
MUHBİR İKRAMİYESİ ( Kontrollü Teslimat Yöntemiyle Yurtdışında Sona Eren Uyuşturucu Kaçakçılığı Takibine Muhbir Sıfatıyla Katılanlar )
MÜSADİR İKRAMİYESİ ( Kontrollü Teslimat Yöntemiyle Yurtdışında Sona Eren Uyuşturucu Kaçakçılığı Takibine Muhbir Sıfatıyla Katılanlara Ödenip Ödenmeyeceği )
UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI ( Kontrollü Teslimat Yöntemiyle Yurtdışında Sona Eren Takipler-Muhbirlere Ödenecek İkramiyeler-Yabancı Ülkenin Hazırladığı İnceleme Raporu )
YABANCI ÜLKENİN HAZIRLADIĞI İNCELEME RAPORUNUN HUKUKİ DEĞERİ ( Kontrollü Teslimat Yöntemiyle Yurtdışında Sona Eren Uyuşturucu Kaçakçılığı Takibi )"
60D10.D27.1.2003E. 2000/5358 K. 2003/256"MUHBİR İKRAMİYESİ ( 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
İKRAMİYE ( Muhbirlere Ödenen - 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken/Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
KAÇAK ŞÜPHESİYLE MAL VEYA EŞYA YAKALANMASI ( Müsaadir ve Muhbirlere Ödenecek İkramiyenin Esas ve Usulleri - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )"

SAYIŞTAY

60S4.D21.11.2002 K. 29473"MUHBİR VE MÜSADİRLERE ÖDENEN İKRAMİYE ( Veraset ve İntikal Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ ( Muhbir ve Müsadirlere Ödenen İkramiyeler )"

Madde 64

DANIŞTAY

64D10.D27.1.2003E. 2000/5358 K. 2003/256"MUHBİR İKRAMİYESİ ( 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
İKRAMİYE ( Muhbirlere Ödenen - 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken/Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
KAÇAK ŞÜPHESİYLE MAL VEYA EŞYA YAKALANMASI ( Müsaadir ve Muhbirlere Ödenecek İkramiyenin Esas ve Usulleri - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )"

Madde 65

YARGITAY

65YCGK14.5.1984E. 1984/7-84 K. 1984/165"KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR ( Asker Kişi Ayrımı Yapılmaksızın Adli Mahkemelerin Görevli Olması )
ADLİ MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Asker veya Sivillerin İşledikleri Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Davalar )
ASKER SİVİL AYRIMI ( Kaçakçılık Suçlarında Görevli Mahkemenin Tespiti Açısından Önemli Olmaması )"
65YİBGK12.4.1933E. 1933/37 K. 1933/5"ADLİ İHTİSAS MAHKEMESİ ( Sadece Kaçakçılık Davalarını Görmek Üzere Kurulan - Ağır Ceza Mahkemelerine Bağlılıklarının Olmaması )
AĞIR CEZA MAHKEMELERİ ( Adli İhtisas Mahkemeleri İle Görev Uyuşmazlığı - Çözümünün Yargıtaya Ait Olması )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Adli İhtisas Mahkemeleri İle Ağır Ceza Mahkemeleri - Çözümünün Yargıtaya Ait Olması )
YARGITAYIN GÖREVİ ( Adli İhtisas Mahkemeleri İle Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Uyuşmazlığının Çözümü )"

Madde 66

YARGITAY

66YİBGK12.4.1933E. 1933/37 K. 1933/5"ADLİ İHTİSAS MAHKEMESİ ( Sadece Kaçakçılık Davalarını Görmek Üzere Kurulan - Ağır Ceza Mahkemelerine Bağlılıklarının Olmaması )
AĞIR CEZA MAHKEMELERİ ( Adli İhtisas Mahkemeleri İle Görev Uyuşmazlığı - Çözümünün Yargıtaya Ait Olması )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Adli İhtisas Mahkemeleri İle Ağır Ceza Mahkemeleri - Çözümünün Yargıtaya Ait Olması )
YARGITAYIN GÖREVİ ( Adli İhtisas Mahkemeleri İle Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Uyuşmazlığının Çözümü )"

Madde 109

YARGITAY

109Y17.HD13.4.2016E. 2014/8318 K. 2016/4695"TRAFİK KAZASINDA YARALANMA (Maddi Tazminat İstemi - Davacı Malul Olacak Derecede Yaralanmış Olup Eylem İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresi 8 Yıl Olduğu/Kaza Tarihi İle Islah Tarihi Arasında Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğu - Islahla Artırılan Kısım Yönünden Davanın Reddine Karar Verileceği)
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI (Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Davacı Malul Olacak Derecede Yaralanmış Olup Eylem İçin 5237 S. T.C.K.'nun 89. ve 66/1-E Md. Göre Ceza Zamanaşımı 8 Yıl Olduğu/Kaza Tarihi İle Islah Tarihi Arasında Uzamış Zamanaşımı Süresi Dolduğu - Islah İle Artırılan Kısım Yönünden Davanın Reddedileceği)
ISLAH İLE ARTIRILAN KISMIN REDDİ GEREKTİĞİ (Davacı Malul Olacak Derecede Yaralanmış Olup Eylem İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresi 8 Yıl Olduğu - Kaza Tarihi İle Islah Tarihi Arasında Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğu/Islah İle Artırılan Kısmın Reddedileceği - Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi)
MALUL OLACAK DERECEDE YARALANMA (Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - 5237 S. T.C.K.'nun 89. ve 66/1-E Md. Göre Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresi 8 Yıl Olduğu/Kaza Tarihi İle Islah Tarihi Arasında Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğu - Islah İle Artırılan Kısım Yönünden Davanın Reddi Gerektiği)"

Ek. Madde 1

YARGITAY

Ek.1Y7.CD24.10.1990E. 1990/6438 K. 1990/11148"İŞLENMİŞ ALTIN KAÇAKÇILĞI ( Sanıkların Yurt Dışından Gizlice Getirdikleri Altını İşleyerek Yurt Dışında Göndermeye Çalışması )
GÜMRÜK KAPISINDAN YURT DIŞINA İHRAÇ ETMEYE TEŞEBBÜS ( Sanıkların Yurt Dışından Gizlice Getirdikleri Altını İşleyerek Yurt Dışında Göndermeye Çalışması )
YURT DIŞINA ALTIN İHRAÇ ETMEYE KALKIŞMA ( Gümrük Kapısından Yurt Dışına İhraç Etmeye Teşebbüste Bulunma )"

Ek. Madde 2

AMK

Ek.2AMK18.1.1996E. 1995/28 K. 1996/2""

YARGITAY

Ek.2Y7.CD21.5.2008E. 2005/3016 K. 2008/14191"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Eşya İle İlgili Kısıt ve Koşula Uyulmadan İthalatın Gerçekleştirildiği - Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Eşya İle İlgili Kısıt ve Koşula Uyulmadan İthalatın Gerçekleştirildiği - Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu )
TSE BELGESİ ALINMADAN İTHAL EDİLEN EŞYA ( Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu - Lehe Olan Yasanın Bütün Olarak Uygulanması Gerektiği )
İTHAL EDİLEN EŞYA ( İlgili Kısıt ve Koşula Uyulmadan Gerçekleştirildiği - Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Lehe Olan Yasanın Bütün Olarak Uygulanması Gerektiğinden Olayımızdaki Dava Zamanaşımı Süresinin de Kabahatler Kanunu Uyarınca Hesaplanması Gerektiği )"

Ek. Madde 4

YARGITAY

Ek.4YCGK23.1.1984E. 1983/7-468 K. 1984/26"KAÇAKÇILIK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Birden Çok Daireye Ayrılmış Mahkemelerde 1 No.lu Dairenin Görevli Olacağına İlişkin Kanun Hükmünün Bağlayıcılığı )
GÖREVLİ MAHKEMENİN TESBİTİ USULÜ ( Kaçakçılık Suçundan Dolayı Açılacak Davalarda Mahkemenin Birden Çok Dairesinin Bulunması Halinde 1 Nolu Mahkemenin Görevli Olacağına İlişkin Kanun Hükmü - Mevcut Davalarda Görevsizlik Kararı Verilmesini Gerektirmeyeceği )
MAHKEMENİN BİRDEN ÇOK DAİREYE AYRILMIŞ OLMASI ( Kaçakçılık Suçundan Açılan Davaların 1 Nolu Mahkemede Görüleceğine İlişkin Kanun Hükmünün Sadece Aynı Derece Mahkemeler Arasında Bir Görev Paylaşımı Öngörmüş Olması - Daha Önce Açılmış Olan Davalarda Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"

Ek. Madde 8

YARGITAY

Ek.8Y7.CD26.10.1993E. 1993/3878 K. 1993/5619"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Naklihane Eşyası Adı Altında Yurda Kaçak Eşya Sokulması - Bilirkişinin Araştırması Gereken Hususlar )
NAKLİHANE EŞYASI ( Adı Altında Yurda Kaçak Eşya Sokulması/1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Bilirkişinin Araştırması Gereken Hususlar )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dayanarak Karar Verilemeyeceği - Naklihane Eşyası Adı Altında Yurda Kaçak Eşya Sokulması )"