Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1Y3.HD18.10.2016E. 2015/17739 K. 2016/11699"NOTERİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Noterin Bir Kamu Hizmeti İfa Ettiği ve Bir Güven Kurumu Olduğu Hukuki Sorumluluğunun Nitelik İtibariyle Ağırlaştırılmış Sebep Sorumluluğu Olduğu - Davacının Noterlik Çalışanlarını Baskı Altına Alması Hızlı Hareket Etmelerine Yol Açmasının Müterafik Kusur Niteliğinde Kabul Etmesinin Doğru Görülmediği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Mahkemenin Davacının Noterlik Çalışanlarını Baskı Altına Alması Hızlı Hareket Etmelerine Yol Açmasının Müterafik Kusur Niteliğinde Kabul Etmesinin Doğru Görülmediği - Noterin Bir Kamu Hizmeti İfa Ettiği ve Bir Güven Kurumu Olduğu Hukuki Sorumluluğunun Nitelik İtibariyle Ağırlaştırılmış Sebep Sorumluluğu Olduğu )
ARAÇ SATIŞININ SAHTE NÜFUS CÜZDANINA DAYANMASI ( Noterin Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat/Noterin Bir Kamu Hizmeti İfa Ettiği ve Bir Güven Kurumu Olduğu Hukuki Sorumluluğunun Nitelik İtibariyle Ağırlaştırılmış Sebep Sorumluluğu Olduğu - Davacının Noterlik Çalışanlarını Baskı Altına Alması Hızlı Hareket Etmelerine Yol Açmasının Müterafik Kusur Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )"
1Y4.HD22.12.2011E. 2011/14720 K. 2011/13945"TAPU SİCİLİNDEN DOĞAN ZARARLARI ÖDEYEN HAZİNENİN RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Vekaletname İle Taşınmazın Satıldığı - Davalı Noterin Olaydaki Kusur Oranının Belirleneceği/Katkısı Oranında Sorumluluğuna Karar Verileceği )
SAHTE VEKALETNAMEYE DAYANARAK TAŞINMAZIN SATIŞI ( Rücuan Tazminat Davası/Noterin Tüm Dikkat ve Özeni Göstermesi Gerektiği - Kusursuz Sorumlulukları Bulunduğu/Noterin Üzerine Düşen Gerekli Özeni Gösterdiğini Kanıtlayan Delil Bulunmadığı)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tapu Malikinin Taşınmazı En Son Alan Kişilere Karşı Açtığı Tapu İptali Tescil Davası - Davalının İyi Niyetli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği )
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Rücuen Tazminat Davası/Tüm Dikkat ve Özeni Göstermelerinin Gerekli Olduğu - Kusursuz Sorumlulukları Bulunduğu/Noterin Üzerine Düşen Gerekli Özeni Gösterdiğini Kanıtlayan Delil Bulunmadığı )
TAŞINMAZIN MALİKİN RIZASI DIŞINDA SATILMASI ( Rücuen Tazminat Davası - Vekaletnamenin Düzenlenmesinde Kullanılan Kimlik Belgesi Örneğinin O Dönemde Evraka Eklenmesinin Zorunlu Olmadığı/Kusur Oranı Belirlenerek Karar Verileceği )
TAŞINMAZI SON ALANLARIN İYİNİYETLİ OLMASI ( Tapu Malikinin Taşınmazı En Son Alan Kişilere Karşı Açtığı Tapu İptali Tescil Davası - Davalının İyi Niyetli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği/Hazinenin Tapu Malikine Ödeme Yapmak Zorunda Kaldığı )
SAHTE KİMLİK BELGESİNİN İĞFAL KİBİLİYETİ ( Rücuen Taminat Davası - Vekaletnamenin Düzenlendiği Tarihte Kimlik Belgesi Örneğinin Evraka Eklenmesinin Zorunlu Olmadığı/Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinin İncelenemediği )
İLLİYET BAĞI ( Rücüen Tazminat Davası - Diğer Davalının Ağır Kusurunun Davalı Noterin Sorumluluğu Yönünden İlliyet Bağını Kesecek Nitelikte Olduğu Gerekçesiyle Noter Hakkındaki İstemin Reddine Dair Karar Verilemeyeceği )"
1Y4.HD10.11.2008E. 2008/1699 K. 2008/13767"MADDİ TAZMİNAT ( Kati Satış Sözleşmesini Düzenleyen Noterin Ruhsattaki Şasi Numarası İle İbraz Edilen İlişik Kesme Belgesindeki Numarayı Karşılaştırmayarak Satışı Yapmasında Oluşan Zarar İle Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu )
NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Sorumlu Olmaları İçin Kusurlu Olmalarının Gerekmediği )
NOTERLERİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kati Satış Sözleşmesini Düzenleyen Noterin Ruhsattaki Şasi Numarası İle İbraz Edilen İlişik Kesme Belgesindeki Numarayı Karşılaştırmayarak Satışı Yapmasında Oluşan Zarar İle Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu )
KATİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Düzenleyen Noterin Ruhsattaki Şasi Numarası İle İbraz Edilen İlişik Kesme Belgesindeki Numarayı Karşılaştırmayarak Satışı Yapmasında Oluşan Zarar İle Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Davacıların da Sigorta Poliçesindeki İsim İle Ruhsattaki İsim Arasındaki Farkı Göremeyip Vekalet Tanziminden Satışa Kadarki Tutumlarıyla Zarar Doğmasına Neden Oldukları Anlaşıldığından Yapılması Gerektiği )"
1Y4.HD25.6.2007E. 2007/6459 K. 2007/8597"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Sürücü Belgesi Kullanılarak Düzenlenen Sahte Belgeler ve Noterlikde Tanzim Edilen İmza Onayı İle Bankada Çek Hesabı Açtırılması/Karşılıksız Çek - Özen Göstermemeleri Nedeniyle Noter ve Bankanın Sorumluluklarına Karar Verilmesi Gereği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Çek Hesabı Açtıran Kişinin Kimlik Bilgilerine İlişkin Belgelerin Asıllarını İstemesi Sosyo-Ekonomik Durumu Hakkında Gerekli Araştırmayı Yapması Gereği - Sahte Belgeler ve Noterlikde Tanzim Edilen İmza Onayı İle Bankada Çek Hesabı Açtırılması/Özen Gösterilmediği Sorumluluk Gerektirdiği )
NOTERLERİN SORUMLULUĞU ( İşlem Yapılırken İmza Onayı Yapılan Kişinin Kimliğini İspat İçin Sunduğu Belgenin İncelenmesinde Gerekli Tüm Dikkat ve Özeni Göstermeleri Gerektiği - Sahte Sürücü Belgesi İle Yapılan İşlem/Manevi Tazminat )
ÇEK HESABI AÇILMASI ( Bankanın Açtıran Kişinin Kimlik Bilgilerine İlişkin Belgelerin Asıllarını İstemesi Sosyo-Ekonomik Durumu Hakkında Gerekli Araştırmayı Yapması Gereği/Sahte Belgeler ve Noterlikde Tanzim Edilen İmza Onayı İle Hesap Açılması - Bankanın Sorumluluğu/Manevi Tazminat )
NOTERİN SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE İMZA ONAYI YAPMASI ( Bu Belgelerle Bankada Çek Hesabı Açtırılması - Noterin Gerekli Özeni Göstermediği Sorumluluğunu Gerektirdiği/Manevi Tazminat )"

DANIŞTAY

1IDDGK19.2.2009E. 2008/874 K. 2009/34"NOTERİN ATAMA İSTEMİ ( Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİĞE ATANAN VEYA NAKLEDİLENLERİN VAZGEÇME HAKKI ( Açık Bir Belirleme Yapılmasa da Kamu Hizmeti Olarak Nitelendirilen Noterlik Hizmetinin Etkin ve Sağlıklı Yürütülmesi İle Vazgeçme Hakkının Kullanımı Arasındaki Dengeyi Sağlayacak Şekilde Uygulanması Gerektiği )
VAZGEÇME HAKKI ( Noterin Atama İstemi - Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )"
1D4.D11.12.1997E. 1996/3625 K. 1997/4826"HAYAT STANDARDI UYGULAMASI ( Noterlerde Hayat Standardına Tabi Olması Gerektiği )
NOTERLERİNE VERGİLENDİRMESİ ( Hayat Standardına Tabi Olmaları Gerektiği )"
1D8.D1.6.1994E. 1993/1657 K. 1994/1646"NOTERLİK HİZMETİ ( Kamu Hizmeti Olduğu - Bir Şeyin veya Bir Yerin Hal ve Şeklini Kıymetini İlgili Şahısların Kimlik ve İfadelerini Tesbit Etmekle görevli Oldukları/Cezai ve İdari Davalarda Tespit İşlemi Yapamayacakları )
NOTER ( Aracılığı İle İdari Mercilere Başvurunun Mümkün Olduğu - Suç İhbarında Cezai ve İdari Davalarda Delil Toplama ve Tespit İşlemlerini Yapamayacağı )
TESPİT ( Suç İhbarında Delilleri Savcının Toplayacağı/Ceza ve İdari Davalarda Delillerin Toplanması Gerekli Olanların Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
NOTERİN TESPİT İŞLEMİ ( Cezai ve İdari Davalarda Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Verilmiş Bir Görev Bulunmadığı/Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Suç İhbarında Cumhuriyet Savcısı/Cezai ve İdari Davalarda Yargı Mercilerinin Yetkili Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURU ( Haklarında Davaya Konu Olabilecek İşlem veya Eylemin Yapılması İçin - Doğrudan Yapılabileceği Gibi Vekil veya Noter Aracılığı İle de Mümkün Olduğu/Şekil ve Şartlarının Belirtilmediği )"

Madde 6

AMK

6AMK12.11.2002E. 2001/252 K. 2002/102""

Madde 20

YARGITAY

20YHGK8.10.1997E. 1997/12-517 K. 1997/776"İLAMLI TAKİP YAPILABİLECEK BELGELER
İLAMLI İCRA ( Edayı ve Yaptırımı İçermeyen Tesbite İlişkin )
ŞİKAYETTE SÜRE ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinde )
SÜRE ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Şikayette )"

Madde 22

DANIŞTAY

22IDDGK19.2.2009E. 2008/874 K. 2009/34"NOTERİN ATAMA İSTEMİ ( Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİĞE ATANAN VEYA NAKLEDİLENLERİN VAZGEÇME HAKKI ( Açık Bir Belirleme Yapılmasa da Kamu Hizmeti Olarak Nitelendirilen Noterlik Hizmetinin Etkin ve Sağlıklı Yürütülmesi İle Vazgeçme Hakkının Kullanımı Arasındaki Dengeyi Sağlayacak Şekilde Uygulanması Gerektiği )
VAZGEÇME HAKKI ( Noterin Atama İstemi - Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )"

Madde 23

DANIŞTAY

23IDDGK19.2.2009E. 2008/874 K. 2009/34"NOTERİN ATAMA İSTEMİ ( Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİĞE ATANAN VEYA NAKLEDİLENLERİN VAZGEÇME HAKKI ( Açık Bir Belirleme Yapılmasa da Kamu Hizmeti Olarak Nitelendirilen Noterlik Hizmetinin Etkin ve Sağlıklı Yürütülmesi İle Vazgeçme Hakkının Kullanımı Arasındaki Dengeyi Sağlayacak Şekilde Uygulanması Gerektiği )
VAZGEÇME HAKKI ( Noterin Atama İstemi - Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )"

Madde 26

YARGITAY

26Y1.HD1.3.2007E. 2007/198 K. 2007/2089"MURİS MUVAZAASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Asıl İrade ve Amacı Tespit Edilip Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
MURİSİN ASIL AMACININ ARAŞTIRILMASI ( Davalının Alım Gücü Olmadığı ve Satış Bedeli İle Gerçek Bedel Arasında Aşırı Fark Bulunduğu Murisin Asıl Amacının Mirasçılardan Mal Kaçırmak Olduğunun Kabulü Gerektiği - Muris Muvazaası )
MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA ( Davalının Alım Gücü Olmadığı ve Satış Bedeli İle Gerçek Bedel Arasında Aşırı Fark Bulunması Nedeniyle - Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
DAVALININ ALIM GÜCÜ ( Olup Olmadığı Satış Bedeli İle Gerçek Bedel Arasındaki Fark Taraflar İle Muris Arasındaki Beşeri İlişki Gibi Olgulardan Yararlanılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedenine Dayalı - Murisin Asıl İrade ve Amacı Tespit Edilip Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"

Madde 30

DANIŞTAY

30IDDGK19.2.2009E. 2008/874 K. 2009/34"NOTERİN ATAMA İSTEMİ ( Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİĞE ATANAN VEYA NAKLEDİLENLERİN VAZGEÇME HAKKI ( Açık Bir Belirleme Yapılmasa da Kamu Hizmeti Olarak Nitelendirilen Noterlik Hizmetinin Etkin ve Sağlıklı Yürütülmesi İle Vazgeçme Hakkının Kullanımı Arasındaki Dengeyi Sağlayacak Şekilde Uygulanması Gerektiği )
VAZGEÇME HAKKI ( Noterin Atama İstemi - Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )"
30D8.D22.3.2007E. 2006/5484 K. 2007/1608"NOTERİN ATANMA TALEBİNDEN VAZGEÇMESİ ( Noterlik Belgesi Sahibi İken 2 Kez Atandıktan Sonra 1 Kez - Hakkında 1512 S.K. Md. 30/3 Uyarınca Tesis Olunan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATANMA TALEBİNDEN VAZGEÇME ( Noterin Noterlik Belgesi Sahibi İken 2 Kez Atandıktan Sonra 1 Kez - Hakkında 1512 S.K. Md. 30/3 Uyarınca Tesis Olunan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"

Madde 32

DANIŞTAY

32D3.D25.10.2001E. 2000/4661 K. 2001/3656"NOTERLİK GÖREVİNİ ASLİ OLARAK YÜRÜTME ( Asli Olarak Yürüten Davacının Geçici Vergi Ödemesi Gerektiği )
GEÇİCİ VERGİ ÖDEME ( Noterlik Görevini Asli Olarak Yürüten Davacının Ödemesi Gerektiği )
NOTERLİK GÖREVİ ( Noterlik Görevini İfa İle Mükellef Olarak Geçici Yetkili Noter Yardımcıları ve Noter Vekilleri Kastedildiği - Bu İşlerden Sağladıkları Kazançlar Nedeniyle Geçici Vergi Ödemeyecekleri )
GEÇİCİ YETKİLİ NOTER YARDIMCILARI VE NOTER VEKİLLERİ ( Bu İşlerden Sağladıkları Kazançlar Nedeniyle Geçici Vergi Ödemeyecekleri )"
32VDDGK20.11.1998E. 1997/248 K. 1998/346"NET AKTİF VERGİSİNE TABİ OLMAMA ( Adliye Yazı İşleri Müdürünün Yaptığı Noter Yardımcılığından Elde Ettiği Gelir )
NOTER YARDIMCILIĞINDAN ELDE EDİLEN GELİR ( Net Aktif Vergisine Tabi Olmaması )
ADLİYE MEMURUNUN NOTER YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİR ( Net Aktif Vergisine Tabi Olmaması )"

Madde 33

DANIŞTAY

33D3.D5.4.2001E. 1999/3831 K. 2001/1209"GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Noter Vekilinin Gelir Vergisi Mükellefi Olup Olmadığı )
NOTER VEKİLİ ( Gelir Vergisi Mükellefi Olup Olmadığı )
NOTER BAŞKATİBİ ( Noter Vekilinin Gelir Vergisi Mükellefi Olup Olmadığı )"

Madde 40

DANIŞTAY

40IDDGK10.6.1994E. 1993/796 K. 1994/309"NOTERLERİN ORTAK HESABI ( Defter Onay Gelirleri )
DEFTER ONAY GELİRLERİ ( Noterlerin Ortak Hesabı )"

Madde 44

YARGITAY

44Y14.HD7.12.2006E. 2006/12552 K. 2006/14559"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taraflardan Birinin İstemesi Üzerine Olanaklı Görülmezse Açılacak Dava Üzerine Mahkemeler Tarafından Tapu Siciline Şerh Verilmesinin Mümkün Olması )
DAVADA HUSUMET ( Kadastro Müdürlüklerinin Değil de Sözleşmenin Diğer Tarafının Davalı Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Akdedilen Sözleşmenin Konusunu Kazanılacak Hakların Davacılara Temliki Oluşturduğundan Sözleşmenin Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Olarak Nitelendirilmemesi )
SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ( Vakıanın İleri Sürülüş Biçimine Göre Üzerinde Durulmasının Gerekmesi )"
44Y14.HD25.9.2003E. 2003/6254 K. 2003/6355"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemine İlişkin Olması )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki Düzenlenmiş Satış Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Çözümlenmesi )
HARİCEN SATIŞ ( Satın Almaya Dayalı Uyuşmazlığın Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Çözümlenmesi Gerekirken Geçerliliği Olmayan Haricen Satış İşlemine Göre Çözümlenmesinin Hatalı Olması )
TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Gayrimenkul Satışına İlişkin Sözleşmelerin Resmi Şekilde Tapu Sicil Muhafızı veya Memuru Tarafından Yapılması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ( Gayrimenkul Satım Vaadine Ait Sözleşmelerin Noter Tarafından Resen Tanzim Edilmesinin Gerekmesi )"
44Y13.HD17.4.2003E. 2003/132 K. 2003/4709"TAZMİNAT DAVASI ( Noterde Düzenlenmiş Taahhütname ile Mülkiyetin Geçememesi )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Noterde Düzenlenmiş Taahhütname ile Mülkiyetin Geçememesi )
MÜLKİYETİN NİTELİĞİ ( Mülkiyetin Devrinin Bütün Olarak Gerçekleşmesi )"

Madde 52

YARGITAY

52Y4.CD18.2.2009E. 2008/9511 K. 2009/2766"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noterin İhmali Davranışı - Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olduğunun ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağladığının Saptanması Gerektiği )
NOTERLERİN CEZA SORUMLULUĞU ( Görevi Kötüye Kullandığının Kabul Edilebilmesi İçin Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olduğunun ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağladığının Saptanması Gerektiği )
HAKSIZ KAZANÇ ( Noterin İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullandığının Kabul Edilebilmesi İçin Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olduğunun ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağladığının Saptanması Gerektiği )"

Madde 54

DANIŞTAY

54D1.D10.4.2002E. 2002/26 K. 2002/52"AVUKATIN İNCELEME YETKİSİ ( Avukatlık Kanununda Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Avukatlara Görevlerini Yerine Getirme Esnasında Yardımcı Olmalarının Gerekmesi )
BİLGİ VE BELGE ALMANIN SINIRLARI ( Kurum ve Kuruluşların Bünyesinde Avukatın İnceleme Olanağının Olması-Belgelerden Örnek Alınmasının Ancak Vekalet İbrazına Bağlı Olması )
VEKALET İBRAZI ( Kurum ve Kuruluşların Bünyesinde Avukatın İnceleme Olanağının Olması-Belgelerden Örnek Alınmasının Ancak Vekalet İbrazına Bağlı Olması )
AVUKATLIK GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Kurum ve Kuruluşların Avukata Görevini Yaparken Yardımcı Olmak Zorunda Olması )
ÖRNEK ALMA ( Avukatın Kurum ve Kuruluşlardaki Belgelerden Örnek Alabilmesinin Vekalet İbrazına Bağlı Olması )"

Madde 55

DANIŞTAY

55D1.D10.4.2002E. 2002/26 K. 2002/52"AVUKATIN İNCELEME YETKİSİ ( Avukatlık Kanununda Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Avukatlara Görevlerini Yerine Getirme Esnasında Yardımcı Olmalarının Gerekmesi )
BİLGİ VE BELGE ALMANIN SINIRLARI ( Kurum ve Kuruluşların Bünyesinde Avukatın İnceleme Olanağının Olması-Belgelerden Örnek Alınmasının Ancak Vekalet İbrazına Bağlı Olması )
VEKALET İBRAZI ( Kurum ve Kuruluşların Bünyesinde Avukatın İnceleme Olanağının Olması-Belgelerden Örnek Alınmasının Ancak Vekalet İbrazına Bağlı Olması )
AVUKATLIK GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Kurum ve Kuruluşların Avukata Görevini Yaparken Yardımcı Olmak Zorunda Olması )
ÖRNEK ALMA ( Avukatın Kurum ve Kuruluşlardaki Belgelerden Örnek Alabilmesinin Vekalet İbrazına Bağlı Olması )"

Madde 60

YARGITAY

60Y14.HD18.12.2017E. 2015/6022 K. 2017/9451"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE HARİCEN SATIN ALMAYA DAYALI TAPU İPTAL TESCİL MÜMKÜN OLMADIĞI TAKDİRDE TAZMİNAT ( Taşınmaz Tarla Niteliğinde Olup Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olduğu/Taşınmazın Davacılar Adına Tescili Mümkün Olmadığı/Satış Vaadi ve Haricen Satım Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuç Doğurmayacağı - Yanlızca Tazminat İstenebileceği )
GEÇERSİZ SATIŞ VAADİ VE HARİCEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Tarla Niteliğinde Olup Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olduğu - Taşınmazın Davacılar Adına Tescili Mümkün Olmadığı/Tapu İptal ve Tescil Talepleri Yönünden Davanın Reddinde Bir İsabetsizlik Bulunmamakta İse de Tazminat Tazminat İstemlerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TAAHHÜT İŞLEMİ NİTELİĞİNDE SATIŞ VAADİ VE HARİCİ SATIM ( Taşınmaz Tarla Niteliğinde Olup Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olduğu/Taşınmazın Davacılar Adına Tescili Mümkün Olmadığı - Tapu İptal ve Tescil Talebi Yönünden Davanın Reddinde Bir İsabetsizlik Bulunmamakta İse de Tazminat İsteminde Bulunma Hakları Olduğu )"
60Y14.HD30.11.2017E. 2015/5791 K. 2017/9001"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Tapu Kaydına Göre Eldeki Bu Dava Açılmadan Önce Maliki Olan Davalı Tarafından İntifa Hakkını Üzerinde Bırakarak Çıplak Mülkiyetini Dava Dışı Diğer Oğluna Sattığı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Kamu Hizmeti Yerine Getiren Noterin Sorumluluğu Tespit Edilirken Normal Bir İnsanın Göstereceği Özenti Davranış Değil Aynı İşi Yapan Noterlik Mesleğinde Çalışan Bir Kişinin Göstermesi Gereken Objektif Davranışın Dikkate Alınacağı )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Düzenlendiği Sırada Davalı Noterin Kendisinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermediği - Kanunun Sıkı Şekil Şartlarına Bağladığı Bir Sözleşmede Vaat Alacaklarının İmzasının Alınmaması Sebebiyle Sözleşmenin Resmi Şekil Koşullarını Taşıyan Bir Sözleşme Niteliğini Kazanamadığı )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davalı Noterin Gerekli Dikkat ve Özen Göstermemesi Nedeniyle Zarara Neden Olduğu - Davalı Noterin de Davacıların Zararından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğunun Kabulüyle Onun Hakkındaki Davanın da Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )
İLLİYET BAĞI ( Davalı Noterin Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Göstermesi Gerekirken Aksine Bu Dikkat ve Özeni Göstermeme Eylemi İle Zarar Arasında İlliyet Bağını Kesen Herhangi Bir Nedenin Bulunmadığı Sabit Olduğuna Göre Noterin Sorumlu Olduğu )"
60Y3.HD2.5.2017E. 2015/19695 K. 2017/6305"İSTİRDAT DAVASI ( İmzalanan Satış Sözleşmesi Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olup Geçerli Sözleşmelerde Olduğu Gibi Taraflarına Hak ve Borç Sağlamayacağı/Alıcının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Satıcıya Verdiği Bedeli Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Çerçevesinde Geri İsteyebileceği - Sebepsiz Zenginleşme Gereğince Verilenlerin İadesinin Sağlanması Gerektiği/Davacıya Geçersiz Sözleşme ile Taşınmaz Satan ve Bedelini Alan Davalı Hakkında Açılan Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olup Geçerli Sözleşmelerde Olduğu Gibi Taraflarına Hak ve Borç Sağlamayacağı/Alıcının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Satıcıya Verdiği Bedeli Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Çerçevesinde Geri İsteyebileceği - Sebepsiz Zenginleşme Gereğince Verilenlerin İadesinin Sağlanması Gerektiği/Davacıya Geçersiz Sözleşme ile Taşınmaz Satan ve Bedelini Alan Davalı Hakkında Açılan Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İmzalanan Satış Sözleşmesi Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olup Geçerli Sözleşmelerde Olduğu Gibi Taraflarına Hak ve Borç Sağlamayacağı/ Alıcının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Satıcıya Verdiği Bedeli İlgili Kurallar Çerçevesinde Geri İsteyebileceği - Verilenlerin İadesinin Sağlanması Gerektiği/Davacıya Geçersiz Sözleşme ile Taşınmaz Satan ve Bedelini Alan Davalı Hakkında Açılan Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y3.HD8.6.2016E. 2016/1376 K. 2016/9175"DAVACININ TAŞINMAZ SATIŞI İÇİN ÖDEDİĞİ BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Tapuda Resmi Satışın Yapılmadığı - Satış Tarihi İtibariyle Tapulu Olan Taşınmazın Satışına Dair Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu/Tarafların Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak Verdiklerini İade İle Yükümlü Oldukları )
FAİZ TALEBİ ( Davacının Taşınmaz Satışı İçin Ödediği Bedelin İadesi Talebi/Tapuda Resmi Satışın Yapılmadığı - Satış Tarihi İtibariyle Tapulu Olan Taşınmazın Satışına Dair Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu/Davacının Satın Almış Olduğu Taşınmazı İade Etmeden Ödediği Satış Bedeli İçin Faiz Talep Edemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacının Taşınmaz Satışı İçin Ödediği Bedelin İadesi Talebi/Tapuda Resmi Satışın Yapılmadığı - Satış Tarihi İtibariyle Tapulu Olan Taşınmazın Satışına Dair Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu/Tarafların Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak Verdiklerini İade İle Yükümlü Oldukları )"
60YHGK14.1.2015E. 2014/3-8 K. 2015/10"DEVRİ İMKANSIZ HALE GELEN ARSANIN RAYİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Arsa Tahsis Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Şekil Şartı Öngörülmemekte Olup Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Davalı Belediyenin Arsa Tahsislerini İptal Etmesi ve Bölgenin İmar Planını Değiştirmesi Nedeniyle Arsa Devrinin İmkansIz Hale Geldiği/Tahsisin İptali Konusundaki Encümen Kararının Davacıya Tebliğ Edilerek İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih ve Bu Tarihteki Rayiç Değer Araştırılarak Karar Verileceği )
İFANIN İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Arsa Rayiç Bedelinin Tahsili Talebi - Davalı Belediyenin Arsa Tahsislerini İptal Etmesi ve Bölgenin İmar Planını Değiştirmesi Nedeniyle Arsa Devrinin İmkansız Hale Geldiği/Tahsisin İptali Konusundaki Encümen Kararının Davacıya Tebliğ Edilerek İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih ve Bu Tarihteki Rayiç Değerin Araştırılaracağı )
TAHSİS EDİLEN ARSANIN SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Arsa Rayiç Bedelinin Tahsili Talebi/Davalı Belediyenin Arsa Tahsislerini İptal Etmesi ve Bölgenin İmar Planını Değiştirmesi Nedeniyle Arsa Devrinin İmkansız Hale Geldiği - Satış Bedelinin Tamamının Ödendiğinin Belirlenmesi Halinde Rayiç Bedele Aksi Halde İse Ödenen Satış Bedelinin Rayiç Bedele Oranlaması Yapılarak Bulunacak Bedele Hükmedileceği )
ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçerliliği İçin Şekil Şartı Öngörülmediği/Davalı Belediyenin Arsa Tahsislerini İptal Etmesi ve Bölgenin İmar Planını Değiştirmesi Nedeniyle Arsa Devrinin İmkansız Hale Geldiği - Arsa Rayiç Bedelinin Tahsili Talebinin Kabul Edileceği/Tahsisin İptali Konusundaki Encümen Kararının Davacıya Tebliğ Edilerek İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih ve Bu Tarihteki Rayiç Değerin Araştırılaracağı )"
60Y23.HD13.10.2014E. 2014/2573 K. 2014/6233"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmenin Geçersiz Olması - Paylı Mülkiyete Konu Taşınmazda Diğer Paydaşla Sözleşme Yapılmadığı ve Sözleşmeye Muvafakatı Bulunduğu İspat Edilemediği/Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Tazminat Talep Edilemeyeceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI TAZMİNAT TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat - Paylı Mülkiyete Konu Taşınmazda Diğer Paydaşla Sözleşme Yapılmadığı ve Sözleşmeye Muvafakatı Bulunduğu İspat Edilemediği/Mahkemece Davanın Reddedileceği )
TÜM PAYDAŞLARIN İŞTİRAK ETMEDİĞİ ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçersiz Olduğu ve Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Herhangi Bir Tazminat Talep Edilemeyeceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Tüm Paydaşların İştirak Etmediği Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu - Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Tazminat Talep Edilemeyeceği/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat )"
60Y3.HD26.6.2014E. 2014/10465 K. 2014/10442"TAPU KAYDININ İPTALİNDEN KAYNAKLI TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ İSTEMİ ( Davalı Aleyhine İdare Mahkemesininde Açılan Dava Sonucu Satışa Esas İhale İşleminin İptal Edildiği - Davalı Tarafından Davacı Aleyhine Açılan Dava Sonucu Davacı Adına Olan Tapu Kaydının İptal Edilerek Davalı Adına Tescil Edildiği/Mahkemece Davacı Adına Olan Tapu Kaydının İptaline İlişkin Kararın Kesinleşme Tarihi İle Gerçek Rayiç Değerinin Tespit Edileceği )
RAYİÇ DEĞER İSTEMİ ( İdare Mahkemesinde Açılan Dava Sonucu Satışa Esas İhale İşleminin İptal Edildiği - Davalının da Davacı Aleyhine Açtığı Dava Sonucu Davacının Tapusunun İptal Edildiği/Tapu Kaydının İptaline İlişkin Kararın Kesinleşme Tarihi İle Gerçek Rayiç Değerinin Tespit Edileceği - Mahkemece Denkleştirici Adalet İlkesine Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporun Esas Almak Suretiyle Karar Verilemeyeceği )
İFANIN SONRADAN İMKANSIZLIĞI ( Tapu Kaydı İptal Edilen Davacının Rayiç değer İstemi - Davalı Aleyhine İdare Mahkemesininde Açılan Dava Sonucu Satışa Esas İhale İşleminin İptal Edildiği/Davalının Davacı Aleyhine Açtığı Dava Sonucu Davacı Adına Olan Tapu Kaydının İptal Edildiği - Mahkemece Davacı Adına Olan Tapu Kaydının İptaline İlişkin Kararın Kesinleşme Tarihi İle Gerçek Rayiç Değerinin Tespiti Gerektiği )
TEMERRÜDE DÜŞÜRME OLGUSUNUN ARAŞTIRILMASI ( Tapu Kaydı İptal Edilen Davacının Rayiç Değer İstemi - Davalının Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülüp Düşürülmediği Araştırılmadan Dava Tarihi Öncesi Bir Tarihe Göre Faiz Talebinin Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
60Y8.HD21.3.2014E. 2014/4901 K. 2014/4924"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Payın Haricen Satın Alındığı İddiası - Tapulu Taşınmazların Satışı Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı/Dosya Muhtevasında Resmi İşlemlerin Aksini Kanıtlayacak Herhangi Bir Senet Mevcut Olmadığından İstemin Reddi Gereği )
HARİCİ SATIN ALMAYA DAYALI DAVA ( Davacı Tarafın Taşınmazdaki Payın Parasının Kendisi Tarafından Ödendiği Şeklindeki Beyanına Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunulamayacağı )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Bir İspat Şekli Olmayıp Bir Geçerlilik Şartı Olduğu - Davacı Tarafın Taşınmazdaki Payın Parasının Kendisi Tarafından Ödendiği Şeklindeki Beyanına Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunulamayacağı )
TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Tapulu Taşınmazların Satışı Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı/Satın Alana Herhangi Bir Hak Bahşetmeyeceği - Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )"
60Y8.HD10.3.2014E. 2013/14236 K. 2014/3749"HARİCİ SATIŞA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Satış Nedeniyle Verilenlerin Taraflarca Geri İstenebileceği - Dava Kademeli Olarak Açıldığından Ziynet Parasının Uyarlama Kuralları Uyarınca Dava Tarihindeki Karşılığının Belirlenerek Taşınmazdaki Yararlanmaları da Gözetilerek Karar Verileceği )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Bir İspat Şekli Olmayıp Bir Geçerlilik Şartı Olduğu - Tapulu Taşınmazların Satışı Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı/Satın Alana Herhangi Bir Hak Bahşetmeyeceği - Harici Satış Nedeniyle Verilenlerin Taraflarca Geri İstenebileceği/Tapu İptali ve Tescil İstemi )
PAYDAŞ OLAN KAYIT MALİKİNE DAVANIN YÖNETİLMESİ ( Senede Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davanın Kayıt Malikine Kayıt Maliki Ölü İse Mirasçılarına Yöneltileceği/Yönetilmeden Davanın Kabulünün Bozmayı Gerektirdiği )"
60Y23.HD30.1.2014E. 2013/5641 K. 2014/557"SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Tarafların Karşılıklı Edimlerini Yerine Getirmeleri Nedeniyle Sözleşmenin Geçerli Olduğunun Kabul Edileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Karma Nitelikli Sözleşme Olup Gayrimenkul Mülkiyetini Devir Borcu Doğurduğu İçin Noterlikçe Düzenleme Şeklinde Yapılmalı ve Emredici Nitelikte Olan Şekil Kuralı Mahkemece Resen Göz Önünde Bulundurulacağı )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Karma Nitelikli Sözleşme Olup Gayrimenkul Mülkiyetini Devir Borcu Doğurduğu İçin Noterlikçe Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerektiği )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Tarafların Karşılıklı Edimlerini Yerine Getirmeleri Nedeniyle Sözleşmenin Geçerli Olduğunun Kabul Edileceği )"
60Y3.HD25.9.2013E. 2013/14344 K. 2013/13295"HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI MUHDESAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Satış Tarihinde Ödediği Satış Bedelinin Ödeme Tarihinden İtibaren İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihe Kadarki Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücünün Belirlenmesi Gerektiği )
MUHDESAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Harici Satış Sözleşmesine Dayalı - Satış Bedelinin İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihe Kadarki Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücünün Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Belirleneceği )
SATIŞ BEDELİ ( İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihe Kadarki Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücünün Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Belirleneceği - Harici Satış Sözleşmesine Dayalı Muhdesat Bedelinin Tahsili )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Harici Satış Sözleşmesine Dayalı Muhdesat Bedelinin Tahsili - Satış Bedelinin İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihe Kadarki Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücünün Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Belirleneceği )"
60Y15.HD20.6.2013E. 2013/1437 K. 2013/4005"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davanın Dinlenebilir Olabilmesi İçin Yanlar Arasındaki Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin ya Resmi Şekilde Yapılması ya da Sözleşmenin Tarafları Bağlayıcı Nitelikte Olması Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davanın Dinlenebilir Olabilmesi İçin Yanlar Arasındaki Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin ya Resmi Şekilde Yapılması ya da Sözleşmenin Tarafları Bağlayıcı Nitelikte Olması Gerektiği )
ŞEKİL KOŞULU ( Yanlar Arasında Somut Olayda Uygulanması Gereken Yasa Maddeleri Uyarınca Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Kural Olarak "Zorunlu Şekil" Koşuluna Uygun Olarak Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
60Y8.HD13.6.2013E. 2012/14224 K. 2013/9164"TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZIN HARİCEN SATIŞI ( Geçersiz Olduğu Tapulu Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Hukuki Bir Değer Taşımadığından Haricen Satın Alana Tapu Kaydının İptali ve Adına Tescili Hakkı Vermeyeceği - Harici Satışın Hüküm İfade Etmemesi Durumunda Tarafların Verdiklerini Geri Alabilecekleri )
TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZIN SATIŞININ RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMASI ( Harici Satışın Geçersiz Olduğu - Tapulu Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Hukuken Değer Taşımadığı Haricen Satın ve Devir Alanın Kişiye Tapu Kaydının İptali ve Adına Tescili Yönünde Bir Hak Bahşetmeyeceği )
HARİCİ SATIŞIN HÜKÜM İFADE ETMEMESİ NEDENİYLE TARAFLARIN VERDİKLERİ ( Geri Alabilecekleri - Tarafların Verdikleri Şeylerin Aynen Verildiği Tarihteki Gibi İadesinin Adeletsiz Olacağı Gözetilerek Denkleştirici Adelet İlkesi Gereği Dava Tarihindeki Alım Gücü Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gereği )"
60Y3.HD8.4.2013E. 2013/4289 K. 2013/5867"ADİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Ödenen Satış Bedelinin Faizi İle Birlikte İadesi ve Munzam Zararın Tahsili - Satış Sözleşmesi Kanunun Aradığı Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olduğu/Taraflar Aldıklarını Sebepsiz İktisap Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak İade İle Yükümlü Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Hukuken Geçersiz Olduğu/Taraflar Aldıklarını Sebepsiz İktisap Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak İade İle Yükümlü Olduğu - Verilen Satış Bedeline Alıcı Faiz Taşınmazın Kullanılmasından Dolayı da Satıcı Ecrimisil veya Kira İsteyemeyeceği )
RESMİ ŞEKİL ( Adi Yazılı Satış Sözleşmesi ile Taşınmaz Satışı Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Hukuken Geçersiz Olduğu/Taraflar Aldıklarını Sebepsiz İktisap Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak İade İle Yükümlü Olduğu )
İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Taşınmaz Satışı Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olduğu/Taraflar Aldıklarını Sebepsiz İktisap Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak İade İle Yükümlü Olduğu - Verilen Satış Bedeline Alıcı Faiz Taşınmazın Kullanılmasından Dolayı da Satıcı Ecrimisil veya Kira İsteyemeyeceği )
SATIŞ BEDELİNİN FAİZİ İLE BİRLİKTE İADESİ VE MUNZAM ZARARIN TAHSİLİ ( Taşınmaz Satışı Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olduğu - Taraflar Aldıklarını Sebepsiz İktisap Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak İade İle Yükümlü Olduğu - Verilen Satış Bedeline Alıcı Faiz Taşınmazın Kullanılmasından Dolayı da Satıcı Ecrimisil veya Kira İsteyemeyeceği )
FAİZ ( Taşınmaz Satışı Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olduğu - Verilen Satış Bedeline Alıcı Faiz Taşınmazın Kullanılmasından Dolayı da Satıcı Ecrimisil veya Kira İsteyemeyeceği/Taşınmazın Davalıya İadesi Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )"
60Y6.HD20.3.2013E. 2013/1819 K. 2013/4942"KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE İSTEMİ ( Kiralananın İçkili Lokantaya Çevrilmesinde Kullanılan Kat Malikleri Kurulu Kararının Sahteliği İddia Edilmiş Olduğu - Kat Malikleri Kurulu Kararı Resmi Belge Niteliğinde Olmadığından Davada Sahtelik İddiası Ön Sorun Olarak İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
BELGEDE SAHTELİK İDDİASI ( Adi Belge Olması Halinde İmza ve Yazı İnkarının Mahkemece Ön Sorun Olarak Görülebileceği/Resmi Belge Olması Halinde İse İmza ve Yazıyı İnkar Eden Tarafın Sahtelik İddiasını Açacağı Ayrı Bir Dava İle İleri Sürebileceği - Kat Malikleri Kurulu Kararı Resmi Belge Niteliğinde Olmadığından Davada Sahtelik İddiasının Ön Sorun Olarak İncelenmesi Gerektiği )
RESMİ BELGE NİTELİĞİ ( Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye İstemi - Kat Malikleri Kurulu Kararının Resmi Belge Niteliğinde Olmadığı/Kararın Sonrasında İçki Ruhsatı Alınmak İçin Kullanılmak Üzere Noterden Aslına Uygunluğunun Tasdik Ettirilmesinin Belgeye Resmi Belge Niteliği Kazandırmayacağı/Sahtelik İddiası Ön Sorun Olarak İncelenerek Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Resmi Belge Niteliğinde Olmadığı/Görülmekte Olan Davada Sahtelik İddiası Ön Sorun Olarak İncelenerek Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Sahteliği İddia Edilen Belgenin Resmi Senet Olduğu ve Görülmekte Olan Davada İleri Sürülemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye İstemi )
ÖN SORUN ( Kiralananın İçkili Lokantaya Çevrilmesinde Kullanılan Kat Malikleri Kurulu Kararı Resmi Belge Niteliğinde Olmadığından Davada Sahtelik İddiası Ön Sorun Olarak İncelenerek Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye İstemi )"
60YHGK20.2.2013E. 2012/8-726 K. 2013/252"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Trampa Sözleşmesi Nedeniyle - Resmi Şekilde Yapılmayan Trampa Sözleşmesi Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
TRAMPA SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Resmi Şekilde Yapılmayan Trampa Sözleşmesi Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
GEÇERLİLİK KOŞULU ( Trampa Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası - Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Satışı Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Trampa Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası - Tarafların Hür İrade ve Arzuları ile Tapuda Yerine Getirdikleri Edimlere Değer Verilerek Davacının Geçersiz Sözleşmeye Dayalı İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y3.HD20.2.2013E. 2013/863 K. 2013/2697"ALACAK DAVASI ( Harici Gayrimenkul Satım Vaadine Dair Geçersiz Sözleşme Tarihine Göre Dava Tarihinde 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Henüz Dolmadığından Esas Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Alacak Davası - Harici Gayrimenkul Satım Vaadine Dair Geçersiz Sözleşme Tarihine Göre Dava Tarihinde 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Henüz Dolmadığından Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü Gerektiği )
HARİCİ GAYRİMENKUL SATIM VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Geçersiz Sözleşme Tarihine Göre Dava Tarihinde 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Henüz Dolmadığından Esas Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )"
60Y23.HD29.6.2012E. 2012/2695 K. 2012/4462"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Sözleşme Tapuda Pay Devri Edimini de İçerdiğinden Resmi Biçimde Yapılması Gerektiği - İnşaatın İkmal Edilmesi veya Bu Sözleşmeye Güvenerek Öncesinde veya Sonrasında Tapuda Pay Devri Yapılması Suretiyle Şekil Eksikliğinin İleri Sürülmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olup Olmadığı Hususunun Değerlendirileceği )
TAPUDA PAY DEVRİ EDİMİNİ DE İÇEREN ARSA PAYI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Biçimde Yapılacağı - Sözleşmenin Geçerli Olmadığının Tespiti Talebinde İmar İşlem Dosyası Getirtilerek İşin Seviyesinin Tespit Ettirileceği )
PAYDAŞLARIN MUVAFAKATI ALINMADIĞINDAN BAHİSLE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tapuda Pay Devri Edimini de İçerdiğinden Şekle Uygun Olmayan Sözleşmede Şekil Eksikliğinin İleri Sürülmesinin İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olup Olmadığı Hususunun Değerlendirileceği )"
60Y13.HD24.1.2012E. 2011/5470 K. 2012/857"YAPI ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE KURULAN ÜYELİK İLİŞKİSİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( İnşa Halindeki Taşınmazın Satın Alınması Sözleşmesi Gereğince Davacının Aidatlarını Ödediği/Dairenin Kendisine Teslim Edildiği - Dairede Oturduğu/Sözleşmenin Hayata Geçtiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapı Ortaklığı Sözleşmesi Gereğince Kurulan Üyelik İlişkisine Dayalı - İnşa Halindeki Taşınmazın Satın Alınması Hakkında Sözleşme Hayata Geçtiğinden Davacının Tescil Talebinin Kabul Edileceği)
İNŞA HALİNDEKİ TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ( Yapı Ortaklığı Sözleşmesi Gereğince Kurulan Üyelik İlişkisine Dayalı Tapu İptali İle Tescili/Davacının Aidatlarını Ödediği ve Dairede Oturduğu - Sözleşmenin Hayata Geçtiği/Davacının Tescil Talebinde Bulunabileceği)"
60Y13.HD24.1.2012E. 2011/16450 K. 2012/897"HARİCEN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tapuda Resmi Satışın Yapılmadığı - Satış Tarihi İtibariyle Tapulu Olan Taşınmazın Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu )
TAPUDA RESMİ SATIŞIN YAPILMAMASI ( Satış Tarihi İtibariyle Tapulu Olan Taşınmazın Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Satış Tarihi İtibariyle Tapulu Olan Taşınmazın Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu - Taraflar Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak Verdiklerini İade İle Yükümlü Oldukları )
TAŞINMAZ SATIŞININ RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMASI ( Taraflar Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak Verdiklerini İade İle Yükümlü Oldukları - Davacı Satın Almış Olduğu Taşınmazı İade Etmeden Ödediği Satış Bedeli İçin Faiz Talep Edemeyeceği )
DAVACININ ZİLYETLİĞİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ( Davalılara İadesine Hükmedilen Alacağa Taşınmazın İadesi Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y15.HD7.12.2011E. 2010/6374 K. 2011/7212"ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİ (Tapuda Pay Devri Yapılmaması Taraflar Edimlerini Önemli Oranda Yerine Getirmediği ve Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersizliğini İleri Sürmenin Hakkın Kötüye Kullanılması Olmayacağı - Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Müsbet Zarar Talep Edilemeyeceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME (Müsbet Zarar Talep Edilemeyeceği - Resmi Şekle Uyulmadan Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Geçersiz Olduğundan Bu Kapsamda Tarafların Verdiklerini Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri İsteyebilecekleri )
MÜSBET ZARAR (Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Müsbet zarar İstenemeyeceği - Tarafların Geçersiz Sözleşme Kapsamında Verdikleri Şeyleri Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri İsteyebileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Geçersiz Sözleşme Kapsamında Verilen Şeylerin Geri İstenmesi - Müsbet Zarar )"
60Y14.HD6.12.2011E. 2011/14301 K. 2011/14964"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisi Yöntemine Uygun Kanıtlanamadığından Davacının İsteminin Reddi Gerektiği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği İçin Resmi Şekil Aradığından Emredici Kural Gereği İstisnalar Dışında Olsa Dahi Adi Yazılı Sözleşmenin Geçersiz Olduğu)
RESMİ ŞEKİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Geçerliliği İçin Resmi Şekil Arandığı/Davalılar Arasında Yapılan Böyle Bir Sözleşmenin Varlığı Yöntemince Kanıtlanmadan Davacı Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanarak Davalı Arsa Sahibini Mülkiyet Aktarımına Zorlayamayacağı)
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisi Yöntemine Uygun Kanıtlanamadığından Davacının İsteminin Reddi Gerektiği)"
60Y13.HD31.10.2011E. 2011/7581 K. 2011/15704"HARİCİ SÖZLEŞME SEBEBİYLE TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Geçersiz Sözleşme Sebebiyle Ödediği Bedeli İfanın İmkansızlaştığı Tarihe Kadar Hesaplanacak Denkleştirici Adalet Kurallarına Göre Murisin Yasal Mirasçılarından İstenebileceği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET ( Harici Sözleşme Sebebiyle Taşınmazın Rayiç Bedelinin Tahsili - Davacının Geçersiz Sözleşme Sebebiyle Ödediği Bedeli İfanın İmkansızlaştığı Tarihe Kadar Hesaplanacak Denkleştirici Adalet Kurallarına Göre Murisin Yasal Mirasçılarından İstenebileceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME SEBEBİYLE ÖDENEN BEDEL ( Tazminat Davası - İfanın İmkansızlaştığı Tarihe Kadar Hesaplanacak Denkleştirici Adalet Kurallarına Göre Murisin Yasal Mirasçılarından İstenebileceği )
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( Harici Sözleşme Sebebiyle Taşınmazın Rayiç Bedelinin Tahsili - Davacının Geçersiz Sözleşme Sebebiyle Ödediği Bedeli İfanın İmkansızlaştığı Tarihe Kadar Hesaplanacak Denkleştirici Adalet Kurallarına Göre Murisin Yasal Mirasçılarından İstenebileceği )"
60YHGK28.9.2011E. 2011/13-528 K. 2011/571"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Üzerinde Muhdesat Bulunan Mülkiyeti Belediyeye Ait Taşınmaz Olduğu - 3.Kişi Tarafından Açılan Dava İle Mülkiyetin Devrine İlişkin İfa İmkansız Hale Geldiğinden Vaad Borçlusunun Tazminat Ödeyeceği)
VAAD BORÇLUSUNUN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT ( Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Dava İle Taşınmazın Mülkiyetinin Devrine İlişkin İfanın İmkansız Hale Geldiği - Bu Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Taşınmazın Üzerindeki Muhdesatla Birlikte Rayiç Bedelinin Araştırılıp Tespit Edileceği)
TAŞINMAZIN SATIŞ VAADİNE YÖNELİK SÖZLEŞMEDE VAAT BORÇLUSUNUN MALİK OLMAMASI ( Üçüncü Kişinin Aynı Taşınmazla İlgili Açtığı Davada Üçüncü Kişi Lehine İptal Kararı Verildiği - Vaat Borçlusunun Aynen İfa Yerine Tazmin Borcu Olduğu)
TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ MUHDESATLA BİRLİKTE RAYİÇ BEDELİ ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Taşınmaz Olduğu/3.Kişi Tarafından Açılan Dava İle Mülkiyetin Devrine İlişkin İfa İmkansız Hale Geldiğinden Vaad Borçlusunun Tazminat Ödeyeceği - Bilirkişi Marifetiyle Araştırılıp Hükmedileceği)"
60Y15.HD6.7.2011E. 2011/1744 K. 2011/4423"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Parselin Dava Dışı Malikleri Hakkında Açılacak Davanın Birleştirilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasından Sonra Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Parselin Dava Dışı Malikleri Hakkında Açılacak Davanın Birleştirilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasından Sonra Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILAN SÖZLEŞMELER ( Yanlarını Bağlayıcı Olup Olmadığının İnşaatın İmar Yasası ve Bağlı Mevzuatına Uygun Olarak Yasal Yapı Şeklinde Yapılıp Yapılmadığının Saptanması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
KAÇAK YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yanca Yasal Olanak Varken Tamamen ya da Kısmen Kaçak Yapılan Yapının Verilen Yeterli Süre ve Yetkiye Karşın Yasal Hale Getirilmemesi Durumlarında İse Davanın Reddi Gereği )"
60Y8.HD28.6.2011E. 2011/3020 K. 2011/3784"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Resmi Şekilde Yapılmayan Trampa Sözleşmesi Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
TRAMPA SÖZLEŞMESİ (Satım Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanacağı - Resmi Şekle Tabi Olduğu/Tapu İptali ve Tescil )
RESMİ ŞEKİL (Tapu İptali ve Tescil - Trampa Sözleşmelerinin Resmi Şekle Tabi Olduğu )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ (Tapu İptali ve Tescil - Resmi Şekilde Yapılmayan Trampa Sözleşmesi Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )"
60Y8.HD27.6.2011E. 2010/6472 K. 2011/3711"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tapulu Taşınmazların Satış ve Devirleri Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZ ( Satış ve Devirleri Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Tapu İptali ve Tescil Davası )
ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Tespit Tarihinden Geriye Doğru En Az On Yıl Önce Tapulu Taşınmazın Haricen Satın Alınmış Bulunması ve Geçmesi Gereken On Yıllık Sürede Harici Satışın Bozulmamış Olması Gerektiği )
HARİCİ SATIŞ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Tespit Tarihinden Geriye Doğru En Az On Yıl Önce Tapulu Taşınmazın Haricen Satın Alınmış Bulunması ve Geçmesi Gereken On Yıllık Sürede Harici Satışın Bozulmamış Olması Gerektiği )"
60Y13.HD16.6.2011E. 2011/6322 K. 2011/9617"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Devrin Yapılmaması Nedeniyle Alacağın Faiziyle Tahsili- Adi Yazılı Satış Belgesinde Satış Bedelinin Miktarı Belirtilmediğinden Miktarın Neye Göre Esas Alındığının Gerektiğinde Bilirkişi Kurulu ile Tespiti Gerektiği )
TAPU DEVRİNİN YAPILMAMASI NEDENİYLE ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Satış Sözleşmesi Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu - Adi Yazılı Satış Belgesinde Satış Bedelinin Miktarı Belirtilmediğinden Miktarın Neye Göre Esas Alındığının Gerektiğinde Bilirkişi Kurulu ile Tespiti Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIMININ ADİ YAZILI BELGEYE DAYANMASI ( Hukuken Geçersiz Olduğu/Alacak Davası - Adi Yazılı Satış Belgesinde Satış Bedelinin Miktarı Belirtilmediğinden Miktarın Neye Göre Esas Alındığının Gerektiğinde Bilirkişi Kurulu ile Tespiti Gerektiği )
ADİ YAZILI SATIŞ BELGESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Devrin Yapılmaması Nedeniyle Alacağın Faiziyle Tahsili- Adi Yazılı Satış Belgesinde Satış Bedelinin Miktarı Belirtilmediğinden Miktarın Neye Göre Esas Alındığının Gerektiğinde Bilirkişi Kurulu ile Tespiti Gerektiği )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Denetime Elverişli Şekilde Satış Bedeli Saptandıktan Sonra Bu Bedelin Akdin İfasının İmkansızlaştığı Tarih İtibariyle Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücü Değerinin Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )"
60YHGK8.6.2011E. 2011/14-408 K. 2011/402"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mirasbırakanın Katılması veya İzni Olmaksızın Bir Mirasçının Henüz Açılmamış Bir Miras Hakkında Diğer Mirasçılar veya 3. Bir Kişi İle Yapacağı Sözleşmeler Geçerli Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Mirasbırakanın Katılması veya İzni Olmaksızın Bir Mirasçının Henüz Açılmamış Bir Miras Hakkında Diğer Mirasçılar veya 3. Bir Kişi İle Yapacağı Sözleşmeler Geçerli Olmadığı )
MİRASÇININ YAPACAĞI SÖZLEŞMELER ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mirasbırakanın Katılması veya İzni Olmaksızın Bir Mirasçının Henüz Açılmamış Bir Miras Hakkında Diğer Mirasçılar veya 3. Bir Kişi İle Yapacağı Sözleşmeler Geçerli Olmadığı )"
60Y14.HD14.3.2011E. 2011/1958 K. 2011/3194"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İncelenen Tapu Kayıt Örneklerinden Arsa Sahipleri Tarafından Yükleniciye Tapu Devri Yapılmadığından Sözleşmenin Geçerli Hale Geldiğini Kabule Olanak Olmadığı )
TAPU DEVRİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İncelenen Tapu Kayıt Örneklerinden Arsa Sahipleri Tarafından Yükleniciye Tapu Devri Yapılmadığından Sözleşmenin Geçerli Hale Geldiğini Kabule Olanak Olmadığı )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Tapu İptali ve Tescil - Arsa Sahipleri Tarafından Yükleniciye Tapu Devri Yapılmadığından Sözleşmenin Geçerli Hale Geldiğini Kabule Olanak Olmadığı/Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak Ne Yüklenici ve ne de Onun Temlik İşleminde Bulunduğu 3. Kişi İstemde Bulunamayacağı )"
60Y15.HD2.11.2010E. 2009/5401 K. 2010/5949"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tapulu Dairenin Devrini de Öngören Yanlar Arasındaki Sözleşme Resmi Yazılı Şekilde Yapılmadığından Davacı Taşeron Bu Sözleşmeye Dayanarak Dairenin Kendisine Verilmesini Talep Edemeyeceği )
RESMİ ŞEKİL ( Eser Sözleşmesinden Doğan İş Bedelinin Tahsili - Tapulu Dairenin Devrini de Öngören Yanlar Arasındaki Sözleşme Resmi Yazılı Şekilde Yapılmadığından Davacı Taşeron Bu Sözleşmeye Dayanarak Dairenin Kendisine Verilmesini Talep Edemeyeceği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı Yüklenici Söz Konusu Daireyi İş Bedeline Mahsuben Davacının Sattığı Dava Dışı 3. Kişiye Devrettiğini Savunduğuna Göre Bu Savunmasını Miktar İtibariyle Yasal Delillerle Kanıtlamak Zorunda Olduğu )"
60Y3.HD23.9.2010E. 2010/11394 K. 2010/15020"GAYRİMENKUL ALIM-SATIM VE KOMİSYON SÖZLEŞMESİ ( Bir Taşınmaz Malın veya Payının Mülkiyetinin Başkasına Devri ya da Devir Vaadini İçeren Sözleşmelerin Geçerli Sayılması Resmi Şekilde Yapılmasına Bağlı Olduğu )
RESMİ ŞEKİL ( Gayrimenkul Alım-Satım ve Komisyon Sözleşmesi - Bir Taşınmaz Malın veya Payının Mülkiyetinin Başkasına Devri ya da Devir Vaadini İçeren Sözleşmelerin Geçerli Sayılması Resmi Şekilde Yapılmasına Bağlı Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ( Başkasına Devri ya da Devir Vaadini İçeren Sözleşmelerin Geçerli Sayılması Resmi Şekilde Yapılmasına Bağlı Olduğu - Geçerli Olmayan Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayanılarak Cezai Şart İstenilemeyeceği )
CEZAİ ŞART ( Geçerli Olmayan Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayanılarak Cezai Şart da İstenilemeyeceği - Zira Cezai Şart Asıl Borca İlişkin Feri Haklardan Olduğu/Asıl Borç Hükümsüz Olunca Cezai Şart da Hükümsüz Olduğu )"
60Y14.HD8.7.2010E. 2010/6611 K. 2010/7988"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noterden Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerektiği - Kanunun Geçerlilik Şartı Olarak Öngördüğü Bir Hukuki İşlemin Zorunlu Şekil Koşuluna Uyulmadan Yapılması O Sözleşmeyi Geçersiz Kılacağı Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak İfa İstenilemeyeceği )
ZORUNLU ŞEKİL KOŞULUNA UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞME ( Geçersiz Olduğu İfasının İstenemeyeceği - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Noterden Düzenleme Şeklinde Yapılmasının Zorunlu Olduğu Şekil Şartına Uyulmaması Halinde Karşı Tarafın İyiniyetli Olup Olmamasının Önemli Olmadığı )"
60Y13.HD2.7.2009E. 2009/3439 K. 2009/9258"TAŞINMAZ KULLANMA BEDELİ ( Davalıların İade Yükümlülüğü Ödenen Satış Bedelinin Denkleştirilmiş Bedeline İlişkin Olduğu - Denkleştirilmiş Bu Satış Bedelinden Davacının Taşınmazı Kullanma Bedeli Adı Altında Bir Mahsup Yapılamayacağı )
İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ödenen Satış Bedelinin Denkleştirilmiş Bedeline İlişkin Olduğu - Denkleştirilmiş Bu Satış Bedelinden Davacının Taşınmazı Kullanma Bedeli Adı Altında Bir Mahsup Yapılamayacağı )
MAHSUP ( Tapu Harici Satışa Dayalı Alacak Davası - Kullanma Bedeli Mahsup Edilmeksizin Denkleştirilen Satış Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU HARİCİ SATIŞ ( Geçersiz Olup Taraflar Birbirlerine Verdiklerini İade İle Yükümlü Olduğu )"
60Y1.HD28.4.2009E. 2009/1518 K. 2009/4845"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Salt Harici Satış Bedeli Üzerinden Hapis Hakkı Tanınmak Suretiyle El Atmanın Önlenmesine Karar Verilmesinde ve Hapis Hakkı Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücreti Tayin Edilmemesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
HAPİS HAKKI TANINMASI ( Salt Harici Satış Bedeli Üzerinden Tanınmak Suretiyle El Atmanın Önlenmesine Karar Verilmesinde ve Hapis Hakkı Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücreti Tayin Edilmemesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Önce Kendisine Satış Bedelinin Ödeneceğini Bildiren Bir İhtar Gönderilemeyen Davalının Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiğinin Söylenemeyeceği - Harç Yargılama Masrafı ve Vekalet Ücreti İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
60Y15.HD28.4.2009E. 2008/3556 K. 2009/2468"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tapu İptali ve Tescil - Fotokopi Belge Altındaki İmza da İnkâr Edilmiş ve Belge Aslı da İbraz Edilememiş Olduğundan Varlığı Kanıtlanamamış Davanın Reddi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Fotokopi Belge Altındaki İmza da İnkâr Edilmiş ve Belge Aslı da İbraz Edilememiş Olduğundan Varlığı Kanıtlanamamış Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davanın Reddi Gerektiği )
SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tapu İptali ve Tescil - Fotokopi Belge Altındaki İmza da İnkâr Edilmiş ve Belge Aslı da İbraz Edilememiş Olduğundan Varlığı Kanıtlanamamış Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davanın Reddi Gerektiği )
ADİ YAZILI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Fotokopi Belge Altındaki İmza da İnkâr Edilmiş ve Belge Aslı da İbraz Edilememiş Olduğundan Varlığı Kanıtlanamamış Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davanın Reddi Gerektiği )
FOTOKOPİ BELGE ALTINDAKİ İMZA ( İnkâr Edilmiş ve Belge Aslı da İbraz Edilememiş Olduğundan Varlığı Kanıtlanamamış Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davanın Reddi Gerektiği )"
60Y15.HD14.4.2009E. 2008/1881 K. 2009/2175"GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Kooperatife Ait İnşaat Yapım İşlerinin Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisi Kooperatif Genel Kuruluna Ait Olduğu/Genel Kurulca Kararlaştırılmayan Yapım Şekline Uyulmaması da Sözleşmeyi Geçersiz Kıldığı )
KOOPERATİFE AİT İNŞAAT YAPIM İŞİ ( Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisi Kooperatif Genel Kuruluna Ait Olduğu - Genel Kurulca Kararlaştırılmayan Yapım Şekline Uyulmaması da Sözleşmeyi Geçersiz Kıldığı )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Dava Tarihine Kadar %99 Seviyesine Getirilen Bir Yapım İşine Ait Sözleşmenin İnşaatın Tamamına Yakınının Bitmesi ve Aradan 9 Yıl Geçtikten Sonra Geçersizliğinin İleri Sürülmesi )
DÜRÜSTLÜK KURALI İLE BAĞDAŞMAYAN EYLEM ( Dava Tarihine Kadar %99 Seviyesine Getirilen Bir Yapım İşine Ait Sözleşmenin İnşaatın Tamamına Yakınının Bitmesi ve Aradan 9 Yıl Geçtikten Sonra Geçersizliğinin İleri Sürülmesi )
İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ ( Dava Tarihine Kadar %99 Seviyesine Getirilen Bir Yapım İşine Ait Sözleşmenin İnşaatın Tamamına Yakınının Bitmesi ve Aradan 9 Yıl Geçtikten Sonra Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyetle Bağdaşmadığı )"
60Y15.HD13.4.2009E. 2008/6271 K. 2009/2151"İNŞAATIN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Alacak Talebi - Uzun Süre Geçtikten ve Sözleşme Genel Kurulca Benimsendikten Sonra Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
AKDİN GEÇERSİZLİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Uzun Süre Geçtikten ve Sözleşme Genel Kurulca Benimsendikten Sonra/Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu - İnşaatın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Alacak )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Uzun Süre Geçtikten ve Sözleşme Genel Kurulca Benimsendikten Sonra Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi - İnşaatın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Alacak İstemi )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Tarafları Bağlamaz İse de Bu Sözleşmeye Dayanılarak 1998 Yılında Başlayan İnşaat Dava Tarihine Kadar 9 Yıl Süreyle İhtilâfsız Bir Şekilde Sürdürülmüş ve %90 Seviyelerine Kadar Getirildiği - Uzun Süre Geçtikten Sonra Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Tarafları Bağlamaz İse de Bu Sözleşmeye Dayanılarak 1998 Yılında Başlayan İnşaat Dava Tarihine Kadar 9 Yıl Süreyle İhtilâfsız Bir Şekilde Sürdürülmüş ve %90 Seviyelerine Kadar Getirildiği - Uzun Süre Geçtikten Sonra Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği )"
60Y13.HD29.12.2008E. 2008/8275 K. 2008/15801"TAŞINMAZ SATIMI ( Harici Satım Sözleşmesiyle - Akit Tarihinde Verilen Bedelin Dava Tarihindeki Ulaşacağı Alım Gücünün Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınarak Belirleneceği )
PARANIN AYNI MİKTARDA İADESİ ( Resmi Biçimde Yapılmayan Taşınmaz Sözleşmesi - Denkleştirici Adalet İlkelerine Göre Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı/Akit Tarihinde Verilen Paranın Alım Gücünün Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınarak Belirleneceği )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ RAYİÇ DEĞERİ ( Harici Satım Sözleşmesi - Rayiç Değere Hükmedilemeyeceği/Akit Tarihinde Verilen Paranın Günümüzde Ulaşacağı Miktar Gözönüne Alınarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Harici Satım Sözleşmesi İle Taşınmaz Satımı - Denkleştirici Adalet İlkelerine Göre Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı/Akit Tarihinde Verilen Paranın Alım Gücünün Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınarak Belirleneceği )"
60Y15.HD1.7.2008E. 2008/3136 K. 2008/4431"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Taşınmazdaki Bir Bölümün Mülkiyetin Yükleniciye Geçirildiğinden Resmi Şekilde Yapılması Gereği - Adi Şekilde Yapılmış Olsa Bile Yüklenici Edimini Tamamen veya Reddedilmeyecek Oranda Yerine Getirmesi Halinde Sözleşmenin Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Resmi Şekilde Yapılması Gereken Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Adi Şekilde Yapılması - Yüklenicinin Edimini Tamamen veya Reddedilmeyecek Bir Oranda Yerine Getirdiği Halde Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNE KONU İNŞAATIN TAMAMEN VEYA REDDİLMEYECEK ORANDA YAPILMASI ( Resmi Şekilde Yapılması Gerektiği - Adi Yazılı Şekilde Yapıldığı Gerekçesiyle Sözleşmenin Geçersizliğinin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu Hukuken Korunamayacağı )"
60Y15.HD16.6.2008E. 2007/5137 K. 2008/3971"İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tapuda Pay Devrini İçeren Sözleşmelerin Geçerliliği Resmi Şekilde veya Noterlerce Düzenleme Şeklinde Yapılmasına Bağlı Olup Adi Yazılı Sözleşme İle Tapu Devri Mümkün Olmadığından Sözleşmenin Geçersiz Olduğu )
TAPUDA PAY DEVRİ ( İçeren Sözleşmelerin Geçerliliği Resmi Şekilde veya Noterlerce Düzenleme Şeklinde Yapılmasına Bağlı Olup Adi Yazılı Sözleşme İle Tapu Devri Mümkün Olmadığından Sözleşmenin Geçersiz Olduğu )
GEÇ ÖDEMELERE FAİZ UYGULANMASI ( Geç Ödemelere %10 Faiz Uygulanacağına Dair Hüküm Olmadığı - Davacı Alacağına Yıllık Avans Faizi Yerine Aylık %10 Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )
AVANS FAİZİ ( İmalat Bedelinin Tahsili - Geç Ödemelere %10 Faiz Uygulanacağına Dair Hüküm Olmadığı - Davacı Alacağına Yıllık Avans Faizi Yerine Aylık %10 Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )"
60Y15.HD27.5.2008E. 2007/4317 K. 2008/3411"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Düzenleme Şeklinde Yapılan - Geçersiz ve Bağlayıcı Olmayan Sözleşme Gereğince Sözleşmenin Tarafları Haksız İktisap Kuralları Gereğince Karşılıklı Olarak Verdiklerini Geri İsteyebileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Geçersiz ve Bağlayıcı Olmayan Sözleşme Gereğince Sözleşmenin Tarafları Haksız İktisap Kuralları Gereğince Verdiklerini Geri İsteyebileceği )
GEÇERSİZ VE BAĞLAYICI OLMAYAN SÖZLEŞME ( Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Sözleşmenin Tarafları Haksız İktisap Kuralları Gereğince Karşılıklı Olarak Verdiklerini Geri İsteyebileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçersiz Bir Sözleşme Gereğince Yapıldığı İleri Sürülen Proje ve Zemin Etüdü İşleri Sebebiyle Davalının Bu İşlerden Haklı Bir Neden Olmaksızın Yararlanmış Olduğunun Davacı Tarafça Yasal Delillerle Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu )"
60Y13.HD21.5.2008E. 2008/4768 K. 2008/7011"GÖREV ( İnşaat Sözleşmesinde Müteahhide Düşen Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılarak ve Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenmesinden Sonra Mahkemenin Görevli Olup Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhide Düşen Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılarak ve Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenmesinden Sonra Mahkemenin Görevli Olup Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Görevli Olup Olmadığına Karar Verilebilmesi İçin Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ( Tapu Kaydı İncelenerek Tapu Kaydının Gerçekten Belediye Adına Olup Olmadığı Söz Konusu Taşınmaz Nedeniyle Davalı Tarafından İmzalanmış Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Mevcut Olup Olmadığının İncelenmesi Gerektiği )"
60Y15.HD28.4.2008E. 2007/1278 K. 2008/2831"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gerektiğinde Davacıya İnşaatı Ruhsat Alımına Uygun Hale Getirebilmesi İçin Mehil Verilerek İnşaatın Yasal Olarak Teslimi Gerçekleştiği Takdirde Tapunun İptaline ve Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
AKDİN GEÇERSİZLİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Davacı Belgeye Dayanarak İnşaatı Tamamlamış ve Dairenin Tapusu İstediği Kişiler Üzerine Geçirildiği - Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
İYİNİYET ( Davacı Belgeye Dayanarak İnşaatı Tamamlamış ve Dairenin Tapusu İstediği Kişiler Üzerine Geçirildiği - Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
İSKAN RUHSATININ ALINMAMASI ( Davacıya İnşaatı Ruhsat Alımına Uygun Hale Getirebilmesi İçin Mehil Verilerek İnşaatın Yasal Olarak Teslimi Gerçekleştiği Takdirde Tapunun İptaline ve Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )"
60YHGK16.4.2008E. 2008/8-324 K. 2008/328"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazların Satış ve Devirleri Resmi Şekilde Yapılmamaları Halinde Bu Tür Satışlar Mutlak Butlanla Batıl Sayıldığı )
TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Resmi Şekilde Yapılması Gerektiği - Davacılar Sözlü Satışa Dayandığı/Yapılan Bu Satış Taşınmazın Tapulu Olması Nedeniyle Mutlak Butlanla Batıl Olup Geçerli Hiçbir Hukuki Sonuç Doğuramayacağı )
RESMİ ŞEKİL ( Tapulu Taşınmazların Satış ve Devirleri Resmi Şekilde Yapılmamaları Halinde Bu Tür Satışlar Mutlak Butlanla Batıl Sayıldığı - Tapu İptali ve Tescil İsteğinin Reddi Gereği )
ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ İSTEMİ ( Tapu İptali Tescil Davası Lehlerine Sonuçlanmadığı Taktirde Yapılan İstek Hakkında Karar Verilmesi Gereği )"
60Y15.HD15.4.2008E. 2007/3130 K. 2008/2495"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Feshi İstenen Sözleşmenin Sözleşme Konusu Taşınmazın Tüm Maliklerine Açılıp Açılmadığı veya Açılan Davaya Onay Verilip Verilmediğinin Saptanması Gerektiği )
FESHİ İSTENEN SÖZLEŞME ( Sözleşme Konusu Taşınmazın Tüm Maliklerine Açılıp Açılmadığı veya Açılan Davaya Onay Verilip Verilmediğinin Saptanması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sözleşme Konusu Taşınmazın Tüm Maliklerine Açılıp Açılmadığı veya Açılan Davaya Onay Verilip Verilmediğinin Saptanması Gerektiği )
HUSUMET ( Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Feshi - Sözleşme Konusu Taşınmazın Tüm Maliklerine Açılıp Açılmadığı veya Açılan Davaya Onay Verilip Verilmediğinin Saptanması Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ İSTEMİ ( Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi - Sözleşme Konusu Taşınmazın Tüm Maliklerine Açılıp Açılmadığı veya Açılan Davaya Onay Verilip Verilmediğinin Saptanması Gerektiği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sözleşme Konusu Taşınmazın Tüm Maliklerine Açılıp Açılmadığı veya Açılan Davaya Onay Verilip Verilmediğinin Saptanması Gerektiği )"
60Y15.HD14.4.2008E. 2007/1276 K. 2008/2431"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Bu Sözleşmelerin Noterde "Düzenleme" Şeklinde Yapılmasına Bağlı Olduğu )
NOTER DÜZENLEMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Geçerliliği Noterde "Düzenleme" Şeklinde Yapılmasına Bağlı Olduğu )
FESİH DAVASI ( Arsa Sahibi Muarazanın Önlenmesini ve Tapu Kayıtlarındaki Şerhin Kaldırılmasını İstemekle Aynı Zamanda Sözleşmeden Dönmeyi de Talep Etmiş Sayıldığı )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Arsa Sahibi Muarazanın Önlenmesini ve Tapu Kayıtlarındaki Şerhin Kaldırılmasını İstemekle Aynı Zamanda Sözleşmeden Dönmeyi de Talep Etmiş Sayıldığı )
ŞERHİN KALDIRILMASI ( Arsa Sahibi Muarazanın Önlenmesi ve Tapu Kayıtlarındaki Şerhin Kaldırılmasını İstemekle Aynı Zamanda Sözleşmeden Dönmeyi de Talep Etmiş Sayıldığı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Halinde Yüklenici Arsa Sahibinin Malvarlığında Artı Bir Değer Yaratmışsa Bu Değerin İadesini Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Talep Edebileceği )"
60Y13.HD7.4.2008E. 2008/3555 K. 2008/4870"TAŞINMAZ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Müteahhitin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Kendisine Düşen Daireleri Resmi Olmayan Ancak Yazılı Bir Sözleşme İle Üçüncü Kişiye Satması Halinde Alacağın Temliki Söz Konusu Olduğundan Buna Göre Yapılan Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin de Geçerli Olduğu )
HARİCEN TAŞINMAZ SATIŞI ( Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Satışının Resmi Şekilde Yapılması Zorunlu Olup Haricen Düzenlenen Satış Sözleşmelerinin Hukuken Geçersiz Olduğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI SATIŞ ( Müteahhidin Kendisine Düşen Daireleri Resmi Olmayan Ancak Yazılı Bir Sözleşme İle Üçüncü Kişiye Satması Halinde Alacağın Temliki Söz Konusu Olduğundan Buna Göre Yapılan Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin de Geçerli Olduğu )"
60Y13.HD7.4.2008E. 2007/14997 K. 2008/4876"SATIŞ BEDELİNDE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacı Tapu Devrini Davalıya Verdiğine Göre Protokolde Belirlenen Satış Bedelini Ödediğini Davalının İspat Etmesi Gerektiği )
İSPAT ZORUNLULUĞU ( İtirazın İptali - Davacı Tapu Devrini Davalıya Verdiğine Göre Protokolde Belirlenen Satış Bedelini Ödediğini Davalının İspat Etmesi Gerektiği )"
60Y15.HD11.3.2008E. 2007/1867 K. 2008/1561"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Edimini Tam Olarak Yerine Getirmediği ve Tapudan Pay Devri de Yapılmadığı - Yüklenici Yaptığı İş ve İmalat Bedelini İş Sahibinin Yararına Olması Koşuluyla Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İsteyebileceği )
İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yüklenici Edimini Tam Olarak Yerine Getirmediği ve Tapudan Pay Devri de Yapılmadığından Sonradan Geçerli Hale de Gelmediği - Yüklenici Yaptığı İş ve İmalat Bedelini İş Sahibinin Yararına Olması Koşuluyla Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İsteyebileceği )
RUHSATSIZ VE KAÇAK YAPILAN İNŞAAT ( İmalat Bedelinin Tahsili/Belediye Encümenince Yıkım Kararı Verildiği - İnşaatın Ruhsat Alınmak İmara Aykırı Kısımlar Varsa Bunları Ortadan Kaldırmak Suretiyle Yasal Hale Getirilmesi Halinde Ekonomik Değeri Haiz Olacağının Kabul Edilmesi Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenici Edimini Tam Olarak Yerine Getirmediği ve Tapudan Pay Devri de Yapılmadığından Sonradan Geçerli Hale de Gelmediği/Yüklenici Yaptığı İş ve İmalat Bedelini İş Sahibinin Yararına Olması Koşuluyla Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İsteyebileceği )
YIKIM KARARI VERİLMESİ ( Belediye Encümenince - İnşaatın Ruhsat Alınmak İmara Aykırı Kısımlar Varsa Bunları Ortadan Kaldırmak Suretiyle Yasal Hale Getirilmesi Halinde Ekonomik Değeri Haiz Olacağının Kabul Edilmesi Gerektiği )
İMARA AYKIRI İNŞAAT ( İmalat Bedelinin Tahsili - İmara Aykırı Kısımlar Varsa Bunları Ortadan Kaldırmak Suretiyle Yasal Hale Getirilmesi Halinde Ekonomik Değeri Haiz Olacağının Kabul Edilmesi Gerektiği )
RESMİ ŞEKİL ( İmzalanan Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Arsa Payı Devrini de Gerektirdiğinden Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçerli Olmadığı )"
60Y15.HD22.2.2008E. 2008/66 K. 2008/1095"ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Müşterek Paydaş Olan Müteahhitle Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İnşaat Tamamen Bittiğinden Zorunlu Şekile Uyulmadan Yapılan Sözleşmenin Geçerlilik Kazanacağı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Paydaş Olan Müteahhitle Yapılan/Zorunlu Şekil Şartlarına Tabi Olmasına Rağmen İnşaat Tamamen Bittiğinden Adi Yazılı Sözleşmenin Bağlayıcılık Kazanacağı )
MÜŞTEREK PAYDAŞ OLAN MÜTEAHHİT ( YArsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Adi Yazılı Şekilde Yapıldığı - Zorunlu Şekil Şartlarına Tabi Olmasına Rağmen İnşaat Tamamen Bittiğinden Adi Yazılı Sözleşmenin Bağlayıcılık Kazanacağı )
ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞME ( Müşterek Paydaş Olan Müteahhitle Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İnşaat Tamamen Bittiğinden Geçerlilik Kazanabileceği )
İNŞAATIN TAMAMEN BİTMESİ ( Zorunlu Şekile Uyulmadan Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Nedeniyle Taraflar İçin Bağlayıcı Olacağı )
TALEPLE BAĞLILIK ( Paydaş Olan Müteahhitle Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Sözleşme Dışı Yapılan Bağımsız Bölümlerin %50 Oranında Paylaşılması Gereği - Taraflar Parseldeki Pay Oranında Paylaşılmasını Talep Ettiğinden Mahkemenin %50 Paylaşılmasına Hükmedemeyeceği )"
60Y14.HD18.2.2008E. 2008/587 K. 2008/1797"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Vaad Alacaklısı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Açacağı Davada Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vaad Alacaklısı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Açacağı Davada Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
VAAD ALACAKLISI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Açacağı Davada Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
60Y1.HD13.2.2008E. 2007/12948 K. 2008/1631"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Çap Kaydı Miras Bırakanın Doğrudan Muvazaalı Temliki İle Değil Resmi Tespit Memurlarının Yanlış Tasarrufları İle Oluştuğundan Davanın Kabul Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Çap Kaydı Miras Bırakanın Doğrudan Muvazaalı Temliki İle Değil Resmi Tespit Memurlarının Yanlış Tasarrufları İle Oluştuğundan Davanın Kabul Edilemeyeceği )
TESPİT MEMURLARININ YANLIŞ TASARRUFU İLE OLUŞAN ÇAP KAYDI ( Çap Kaydı Miras Bırakanın Doğrudan Muvazaalı Temliki ile Oluşmadığından Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabul Edilemeyeceği )
DAHİLİ DAVA YOLUYLA TARAF TEŞKİLİ ( Doğru Olmadığı Gibi Aleyhine Yargılama Giderlerine de Hükmedilemeyeceği )"
60Y15.HD24.1.2008E. 2007/86 K. 2008/393"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmasının Geçerlilik Şartı Olduğu Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmayan Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesinin Yok Hükmünde Olduğu - İşin Tamamlanması ve Tapuda Devir Yapılması Halinde de Noterde Yapılmayan Sözleşmenin Geçerlilik Kazandığı )
NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMAMIŞ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yok Hükmünde Olduğu İşin Tamamlanması ve Tapuda Devrin Yapılması Koşuluyla Geçerlilik Kazanacağı - Yok Hükmündeki İnşaat Sözleşmesine Dayalı Olarak Tarafların Verdiklerini Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İsteyebilecekleri )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmamış Yapıldıktan Sonra Noterde Tasdik Edilmiş Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yok Hümünde Olduğu - Yok Hükmündeki Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Olarak Tarafların Verdiklerini Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İsteyebilecekleri )
YOK HÜKMÜNDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmasının Geçerlilik Şartı Olduğu - Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmayan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yok Hükmünde Olduğu )"
60Y15.HD17.1.2008E. 2007/413 K. 2008/157"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacının Dayandığı Sözleşme Adi Yazılı Şekilde Düzenlendiğinden ve Tapuda Pay Devre de Yapılmadığından Geçersiz Olup Tarafları Bağlamadığı )
RESMİ YAZILI ŞEKİL ŞARTI ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Davacının Dayandığı Sözleşme Adi Yazılı Şekilde Düzenlendiğinden ve Tapuda Pay Devre de Yapılmadığından Geçersiz Olup Tarafları Bağlamadığı )
CEZAİ ŞART ( Geçersiz Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şart Geçersiz Olup Mahkemece Bu Yönün Re'sen Gözetilmesi ve Cezai Şart Takibinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Sözleşme İlişkisi Nedeniyle Temerrüt Faizi Yürütülebilmesi İçin Alacak Miktarı Açıkça Gösterilmek ve Talep Edilmek Suretiyle Alacaklının Göndereceği İhtarname İle Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği )"
60Y4.CD12.11.2007E. 2006/4804 K. 2007/9116"UYGULANAN CEZA MADDESİ ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Temel Ceza Alt Sınırdan Belirlenmesi - Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Memuriyetten Men Cezasının Temel Cezanın Alt Sınırın Üzerinde Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MEMURİYETTEN MEN CEZASI ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
60Y13.HD1.10.2007E. 2007/10044 K. 2007/11280"TAŞINMAZ SATIMI ( Resmi Biçimde Yapılmayan Tapulu Taşınmaz Sözleşmesi - Taraflarına Hak ve Borç Doğurmayacağı )
HAKSIZ İKTİSAP ( Resmi Biçimde Yapılmayan Tapulu Taşınmaz Sözleşmesi/Tarafların Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebileceği - Alıcının Akit Tarihinde Verdiği Paranın Aynı Miktarda İadesine Karar Verilmemesi Gerektiği )
PARANIN AYNI MİKTARDA İADESİ ( Resmi Biçimde Yapılmayan Taşınmaz Sözleşmesi - Tarafların Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebileceği/Akit Tarihinde Verilen Paranın Günümüzde Ulaşacağı Miktar Gözönüne Alınarak Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ RAYİÇ DEĞERİ ( Resmi Biçimde Yapılmayan Taşınmaz Sözleşmesi - Rayiç Değere Hükmedilemeyeceği/Akit Tarihinde Verilen Paranın Günümüzde Ulaşacağı Miktar Gözönüne Alınarak Karar Verileceği )"
60Y13.HD22.1.2007E. 2006/12836 K. 2007/459"HARİCEN TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış Bedelinin Dava Edilmesi - Davacının Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak Davalıdan Satış Bedelinin Tahsilini İsteyemeyeceği )
HAKSIZ İKTİSAP KURALLARI ( Harici Satış - Taşınmazın Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu/Taraflar Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebileceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Haricen Taşınmaz Satışı - Taşınmazın Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu )
SATIŞ BEDELİNİN DAVA EDİLMESİ ( Taşınmazın Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Hukuken Geçersiz Olduğu - Taraflar Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebileceği )"
60Y13.HD12.10.2006E. 2006/9374 K. 2006/13534"ALACAK DAVASI ( Satışa Konu Dükkanların Davalıya İade Edilip Edilmediği Araştırılmalı İade Edildiğinin ve Bu Tarihten Sonra Davalının BK'nun 101. Maddesi Gereği Temerrüde Düşürüldüğünün Anlaşılması Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ ( Satışa Konu Dükkanların Davalıya İade Edilip Edilmediği Araştırılmalı İade Edildiğinin ve Bu Tarihten Sonra Davalının BK'nun 101. Maddesi Gereği Temerrüde Düşürüldüğünün Anlaşılması Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
FAİZ ( Davalının BK'nun 101. Maddesi Gereği Temerrüde Düşürüldüğünün Anlaşılması Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Aksi Halde Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gere )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Davalının BK'nun 101. Maddesi Gereği Temerrüde Düşürüldüğünün Anlaşılması Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Aksi Halde Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Aldıklarını Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İade Etmekle Yükümlü Olduğu )"
60Y14.HD4.10.2006E. 2006/8664 K. 2006/10420"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Resmi Şekil Şartı Aranan Sözleşmelerde Buna Uyulmamışsa Satışın Geçersiz Olacağı - Taşınmazı Haricen Satın Aldığını İddia Eden Müdahilin Mülkiyet Hakkına Dayanamayacağı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi/Davacının Sözleşmeye Konu Taşınmazdaki Haklarını Müdahile Haricen Sattığı - Müdahilin Mülkiyet Hakkına Dayanamayacağı/Satışın Geçersiz Olduğu )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Mülkiyetinin Nakli İçin Yapılan Sözleşmelerde Uyulmasının Zorunlu Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davasına Müdahale )
TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARIN MÜLKİYET NAKLİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Hakların Devredilemeyeceği - Resmi Şekilde Yapılması Gereği/Uyulmamasının Satışı Geçersiz Kılacağı )
KADEMELİ İSTEK ( Asıl İstem Reddedilse Bile Diğer Talep Hakkında İnceleme Yapılması ve Karar Verilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil/Parselin İmar Sonucu Gittilerini Oluşturan Kayıtlardaki Hisse Oranında İptal ve Tescilin de İstenmesi )"
60Y14.HD3.10.2006E. 2006/8309 K. 2006/10308"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - İnşaat Yapılan Parselin Halen Tapu Kaydında Arsa Niteliğinde Davalı Arsa Sahipleri Adına Kayıtlı Olduğu/Olaya 30.09.1988 Tarih 2/2 Sayılı İBK'nın Uygulanamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Adi Yazılı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi/İnşaat Yapılan Parselin Halen Tapu Kaydında Arsa Niteliğinde Davalı Arsa Sahipleri Adına Kayıtlı Olduğu - Olaya 30.09.1988 Tarih 2/2 Sayılı İBK'nın Uygulanamayacağı )
ARSA NİTELİĞİYLE KAYITLI PARSEL ( Adi Yazılı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Olaya 30.09.1988 Tarih 2/2 Sayılı İBK'nın Uygulanamayacağı )"
60Y13.HD8.3.2006E. 2005/17983 K. 2006/3215"HARİCEN TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersizliği/Tarafların Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebilecekleri - Satış Bedelinin İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılarak İadeye Karar Verilmesinin Uygunluğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Haricen Taşınmaz Satışının Geçersizliği/Satış Bedelinin İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılarak İadeye Karar Verilmesinin Uygunluğu - Tarafların Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebilecekleri )
RESMİ BİÇİMDE YAPILMAYAN TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersizliği/Üzerinde İnşaat Yapan Davacının İyi İnançlı Sayılması - Yaptığı Faydalı Masrafların Yapım Tarihi İtibariyle Değerlerinin Belirlenmesi Gereği/Dava Tarihi İtibariyle Belirlenemeyeceği )
TAŞINMAZ SATIM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Haricen Yapılması/Üzerinde İnşaat Yapan Davacının İyi İnançlı Sayılması - Yaptığı Faydalı Masrafların Yapım Tarihi İtibariyle Değerlerinin Belirlenmesi Gereği/Dava Tarihi İtibariyle Belirlenemeyeceği ) "
60Y13.HD23.1.2006E. 2005/14105 K. 2006/445"İSTİRDAT DAVASI ( Aracın Belge Arkasında Belirtilen Otomobilin Özelliklerini Taşıması ve Belgedeki Kararlaştırma Dikkate Alındığında Aracın Kararlaştırılan ve Geçersiz Olan Bu Satış Sözleşmesine İstinaden Davalıya Verilmesi - Kabulü Gereği )
ARACIN GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK VERİLMESİ ( Aracın Belge Arkasında Belirtilen Otomobilin Özelliklerini Taşıması Nedeniyle İstirdat Davasının Kabulü Gereği )
ARACIN BELGEDEKİ ÖZELLİKLERİ TAŞIMASI ( Aracın Kararlaştırılan ve Geçersiz Olan Satış Sözleşmesine İstinaden Davalıya Verilmesi - İstirdat Talebinin Kabulü Gereği )"
60Y8.HD8.12.2005E. 2005/7896 K. 2005/8272"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tahsili Gereken Paranın Denkleştirici Adalet Kuralı Gereğince Uyarlamasının Yapılması Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Gerçek Reel Değerinin Uzman Bilirkişi veya Bilirkişilerce Belirlenmesine Çalışılması Gerektiği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Uyarlamasının Yapılması Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Gerçek Reel Değerinin Uzman Bilirkişi veya Bilirkişilerce Belirlenmesine Çalışılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
EV SATIŞ SENEDİ BAŞLIĞINI TAŞIYAN HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sahteliği de İddia Edilmemiş ve İnkar Yoluna da Gidilmediği - Satış Senedi Bu Yönüyle Hukuki Geçerliliğini Koruduğuna Göre Tahsili Gereken ...TL'nin Denkleştirici Adalet Kuralı Gereğince Uyarlamasının Yapılması Gerektiği )"
60Y8.HD22.11.2005E. 2005/7229 K. 2005/7837"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Dışı Satış İşleminin Yapıldığı Tarihte Bağımsız Bölümün Satın Alındığı Yapının İnşaat Aşamasında Bulunup Bulunmadığı ve Tarafların Edimlerini Yerine Getirip Getirmediklerinin Araştırılması Gereği )
BİÇİM KOŞULUNA UYMAYAN TAPU DEVRİ ( Satış İşleminin Yapıldığı Tarihte Bağımsız Bölümün Satın Alındığı Yapının İnşaat Aşamasında Bulunup Bulunmadığı ve Tarafların Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediklerinin Araştırılması Gereği )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Dışı Satış İşleminin Yapıldığı Tarihte Bağımsız Bölümün Satın Alındığı Yapının İnşaat Aşamasında Bulunup Bulunmadığı ve Tarafların Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediklerinin Araştırılması Gereği )"
60Y15.HD20.7.2005E. 2004/7112 K. 2005/4421"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılmamış Da Olsa Edimler Karşılıklı Ve Büyük Ölçüde İfa Edilmişse Geçerli Kabul Edileceği - Tapu İptali Tescil Talebi )
TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Resmi Şekilde Yapılmamış Da Olsa Edimler Karşılıklı Ve Büyük Ölçüde İfa Edilmişse Geçerli Kabul Edileceği )
YÜKLENİCİNİN TAŞINMAZ DEVRİ BORCU ( Arsa Payı İnşaat Sözleşmelerinde Bedel Olarak Kararlaştırıldığından Resmi Şekilde Yapılması Gereği - Edimler Karşılıklı Ve Büyük Ölçüde İfa Edilmişse Resmi Şekilde Yapılmamış Olsa Da Sözleşmenin Geçerli Olduğu )
RESMİ ŞEKİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Bu Şekilde Yapılmamış Da Olsa Edimler Karşılıklı Ve Büyük Ölçüde İfa Edilmişse Geçerli Kabul Edileceği - Tapu İptali Tescil )"
60Y15.HD27.6.2005E. 2004/5733 K. 2005/3832"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ TALEBİ ( Sözleşmede Taşınmaz Payı Temliki Öngörüldüğünden "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" Olduğu - Geçerli Olması Resmi Şekilde Düzenlenmiş Bulunmasına Bağlı Olduğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( "İnşaat Sözleşmesi" Başlıklı Sözleşmenin Feshi - Sözleşmede Taşınmaz Payı Temliki Öngörüldüğünden Geçerli Olması Resmi Şekilde Düzenlenmiş Bulunmasına Bağlı Olduğu )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( "İnşaat Sözleşmesi" Başlıklı Sözleşmenin Feshi - Sözleşmede Taşınmaz Payı Temliki Öngörüldüğünden Geçerli Olması Resmi Şekilde Düzenlenmiş Bulunmasına Bağlı Olduğu )
TAŞINMAZ PAYI TEMLİKİ ( "İnşaat Sözleşmesi" Başlıklı Sözleşmenin Feshi - Sözleşmede Taşınmaz Payı Temliki Öngörüldüğünden Geçerli Olması Resmi Şekilde Düzenlenmiş Bulunmasına Bağlı Olduğu )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Sadece "Geçersiz Olduğunun Tespiti" Dava Yoluyla İstenebileceği - Mahkemece Geçersiz Sözleşmenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
60Y8.HD23.5.2005E. 2005/3572 K. 2005/3933"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik ve Harici Satış Senedine Dayalı Olarak )
HARİCİ SATIŞ ( Kural Olarak Tapuda Kayıtlı Bulunan Bir Taşınmazın Satışının Resmi Şekilde Yapılmadıkça Geçerli Sonuç Doğurmaması )
TAPULU TAŞINMAZ ( Harici Satışın Hukuken Geçerli Olmaması Nedeniyle Tapulu Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Hukuken Bir Hak Bahşetmemesi )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapuda Kayıtlı Bulunan Bir Taşınmazın Satışının Resmi Şekilde Yapılmadıkça Geçerli Sonuç Doğurmaması )
ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Tapulu Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Hukuken Bir Hak Bahşetmemesi )"
60Y8.HD16.5.2005E. 2005/3429 K. 2005/3841"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik ve Bağış Senedi Nedeniyle )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Kural Olarak Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Resmi Şekilde Yapılmayan Satışlar ile Bağışların Geçersiz Olması )
RESMİ ŞEKİL ( Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Resmi Şekilde Yapılmayan Satışlar ile Bağışların Geçersiz Olması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulu Taşınmazların Medeni Kanun ve Kadastro Kanunu'ndaki İki İstisna Dışında Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
TAPULU TAŞINMAZ ( Medeni Kanun ve Kadastro Kanunu'ndaki İstisnalar Dışında Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılamaması-Resmi Şekilde Yapılmayan Satışların da Hukuken Geçersiz Olması )"
60Y7.HD7.4.2005E. 2005/81 K. 2005/1022"BOZMA İLAMINA UYMA ( Kural Olarak Bozma Kararına Uyulmakla Orada Belirtilen Biçimde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Aynı Doğrultuda İşlem Yapılması Yolunda Yerel Mahkeme için Zorunluluk Doğması )
KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uyulmakla Orada Belirtilen Biçimde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Doğması )
MÜKTESEP HAK ( Bozma İlamına Uyulmakla Bozma İlamında Belirtilen Şekilde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Doğması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Davalar Birleştirilse de Bağımsızlıklarını Koruması )
GÖREV ( Kamu Düzenine İlişkin Olup İstek Olmasa Bile Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesinin Zorunlu Olması )
KESİN HÜKÜM ( Kural Olarak Kesin Hükmün Olumsuz Dava Koşulu Olması ve İrsi Haleflerini Bağlaması )
DAVA ŞARTI ( Kesin Hükmün Olumsuz Dava Koşulu Olması ve İrsi Haleflerini Bağlaması )
KADASTRO MAHKEMESİ ( Tespit Gününden Sonra Doğan Haklarla İlgili Uyuşmazlıklar Yenilik Doğurucu Haklara İlişkin Olup Bu Nitelikteki Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi Olanaksız Olup Genel Mahkemede Çözümlenmesinin Gerekmesi )"
60Y3.HD29.3.2005E. 2005/2839 K. 2005/3311"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK ( Geçersiz Sözleşmenin Tarafı Olan ve Araç Mukabilinde Para Alan 3.Şahıs Sebepsiz Zenginleşen Konumunda Olduğu - Kayıt Malikinin Davacı Karşısında Sorumlu Olmadığı )
TESCİL EDİLMİŞ ARAÇLARIN HER ÇEŞİT SATIŞ VE DEVRİ ( Resmi Senetle Noterlerce Yapılabileceği - Geçersiz Sözleşmenin Tarafı Olan ve Araç Mukabilinde Para Alan 3.Şahıs Sebepsiz Zenginleşen Konumunda Olduğu )
HARİCİ ARAÇ SATIŞI ( Taşıt Satış ve Devirlerine İlişkin Sözleşmeler Hukuken Geçersiz Olup Bu Sözleşmeler Taraflarını ve Kayıt Malikini Bağlayıcı Nitelik Taşımadığı )
ARAÇ MUKABİLİNDE PARA ALAN 3.ŞAHIS ( Geçersiz Sözleşmenin Tarafı Olan ve Araç Mukabilinde Para Alan 3.Şahıs Sebepsiz Zenginleşen Konumunda Olduğu - Kayıt Malikinin Davacı Karşısında Sorumlu Olmadığı )"
60Y15.HD28.3.2005E. 2004/4724 K. 2005/1816"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Resmi Biçim Koşuluna Uyulmadan Adi Yazılı Olarak Yapıldığı - İnşaatın Bitirilip Davacılara Teslim Edildiğinden Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bu Şekilde Yapılıp İnşaatın Bitirilip Davacılara Teslim Edildiği - Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
İYİNİYET ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Sözleşmenin Resmi Biçim Koşuluna Uyulmadan Adi Yazılı Olarak Yapıldığı - İnşaatın Bitirilip Davacılara Teslim Edildiğinden Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
TESLİMİN GECİKMESİ HALİNDE KARARLAŞTIRILAN BEDEL ( Cezai Şart Niteliğinde Olmayıp Gecikmeye Bağlı Alacak Hükmünde Bulunduğu - Böyle Bir Alacağın Talep Edilebilmesi Tesliminde İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Bağlı Tutulamayacağı )
CEZAİ ŞART ( Teslimin Gecikmesi Halinde Kararlaştırılan Bedel Cezai Şart Niteliğinde Olmayıp Gecikmeye Bağlı Alacak Hükmünde Bulunduğu - Böyle Bir Alacağın Talep Edilebilmesi Tesliminde İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Bağlı Tutulamayacağı )"
60Y13.HD14.3.2005E. 2004/13572 K. 2005/3946"TAPULU TAŞINMAZ SATIŞI ( Resmi Biçimde Yapılmadığında Hukuken Geçersiz Olduğu - Düzenlenen Cezai Şart Tazminatları da Geçersiz Olup Talep Edilemeyeceği )
CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ ( Taşınmazın Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığında Hukuken Geçersiz Olduğu - Düzenlenen Cezai Şart Tazminatları da Geçersiz Olup Talep Edilemeyeceği )
RESMİ OLMAYAN SÖZLEŞME İLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Hukuken Geçersiz Olduğu - Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Tasfiye Edilirken Denkleştirici Adalet Kuralının Gözardı Edilmemesi Gereği )
HAKSIZ İKTİSAP ( Hukuken Geçersiz Taşınmaz Satışı - Satış Bedeli Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılıp İadeye Karar Verilmesi Gereği/Denkleştirici Adalet Kuralı )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Hukuken Geçersiz Taşınmaz Satışı/Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Tasfiye Edileceği - Satış Bedeli Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılıp İadeye Karar Verilmesi Gereği )"
60Y15.HD5.7.2004E. 2003/6868 K. 2004/3746"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Cezai Şart Ödeneceğine İlişkin Değişikliğin Resmi Şekilde Yapılması Mecburiyeti - Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmede Adi Yazılı Sözleşmeyle Yapılan Değişiklik İfa Edilmişse Geçerli Hale Geleceği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmede Adi Yazılı Sözleşmeyle Değişiklik Yapılamayacağı - Adi Yazılı Sözleşmeyle Yapılan Değişiklik İfa Edilmişse Geçerli Hale Geleceği )
RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENEN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Adi Yazılı Sözleşmeyle Tadil Edilememesi - Adi Yazılı Sözleşmeyle Yapılan Değişiklik İfa Edilmişse Geçerli Hale Geleceği )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle - Sözleşmede Değişiklik Yapan Geçersiz Adi Yazılı Sözleşmenin İfa Edilmekle Geçerli Hale Geleceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Belli Bir Payın Yükleniciye Devrini de İçeren Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Resmi Şekilde Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmenin Adi Yazılı Sözleşme İle Değiştirilemeyeceği/ Değişiklik Sözleşmesi İfa Edilmişse Artık Bunun Geçersizliği İleri Sürülemeyeceği - Eser Sözleşmesi )
KOOPERATİFİN DÜZENLEME ŞEKLİNDE AKDETTİĞİ ESER SÖZLEŞMESİ ( Adi Yazılı Sözleşme İle Değiştirilmesi - Uygulanmakla Değişiklik Sözleşmesinin Geçerli Hale Geleceği )"
60Y13.HD2.3.2004E. 2004/427 K. 2004/2425"HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Akit Öncesi Sorumluluk Kurallarının Geçersiz Sözleşmelerde de Uygulanması Gerektiği - Geçersiz Sözleşmelerden Dolayı Olumsuz Zararın İstenebileceği )
OLUMSUZ ZARAR ( Harici Satış Sözleşmesi - Akit Öncesi Sorumluluk Kurallarının Geçersiz Sözleşmelerde de Uygulanması Gerektiği/Geçersiz Sözleşmelerden Dolayı İstenebileceği )
HUKUKEN GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER ( Harici Satış Sözleşmesi - Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Tasfiye Edilirken Denkleştirici Adalet Kuralının Hiçbir Zaman Gözardı Edilmemesi Gereği )
HAKSIZ İKTİSAP ( Hukuken Geçersiz Sözleşmeler Bu Kurallar Uyarınca Tasfiye Edilirken Denkleştirici Adalet Kuralının Hiçbir Zaman Gözardı Edilmemesi Gereği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Hukuken Geçersiz Sözleşmeler Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Tasfiye Edilirken Hiçbir Zaman Gözardı Edilmemesi Gereği )"
60Y15.HD22.9.2003E. 2003/1117 K. 2003/4136"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Senete Bağlanması Veya Noterce Düzenlenmesi Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tapuda Pay Devrini İçermesi - Adi Yazılı Şekilde Yapılamayacağı/Resmi Senetle Veya Noterce Düzenlenebileceği )
TAPUDA PAY DEVRİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmsi - Şekil Şartına Bağlı Olduğu/Adi Yazılı Şekilde Yapılamayacağı )"
60Y15.HD10.6.2003E. 2003/875 K. 2003/3092"ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Resmi Senete Raptedilmesi Veya Noterce Düzenlenmesi Gereği )
YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Tapuda Pay Devrini İçermesi - Adi Yazılı Şekilde Yapılamayacağı/Resmi Senetle Veya Noterce Düzenlenebileceği )
İYİNİYET KURALI ( Resmi Senete Raptedilmesi Veya Noterce Düzenlenmesi Gereken Sözleşmenin Adi Yazılım Sözleşmeyle Düzenlenmesi - Davacının Bütün Yükümlerini Yerine Getirmesi Nedeniyle Akdin Geçersiz Sayılamayacağı )
TAPUDA PAY DEVRİ ( Yapım Sözleşmesi - Adi Yazılı Şekilde Yapılamayacağı )"
60Y13.HD13.5.2003E. 2003/1729 K. 2003/5973"ALACAK DAVASI ( Haricen Satın Alınan Daireye Ödenen Paraların Ödeme Güçlüğü İçine Düşülmesi Nedeniyle Tahsili Talebi )
GAYRIMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Haricen Yapılması Nedeniyle Geçersiz Olması-Yazılı ve Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
HAKSIZ İKTİSAP ( Gayrımenkul Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmaması Nedeniyle Geçersiz Olması-Geçersiz Sözleşmeden de Tarafların Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları İçinde İstemesi )"
60Y15.HD28.4.2003E. 2002/6353 K. 2003/2228"ESER SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Öngören/Resmi Biçimde Yapılmış Olmadıkça Geçerlik Kazanamayacağı - Kat Karşılığı İnşaat )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Öngören Eser Sözleşmeleri Resmi Biçimde Yapılmış Olmadıkça Geçerlik Kazanamayacağı )
ESER SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( İfası İstenilemeyeceği Gibi Geçersizliğinin Tespiti Dışında Feshinin de İstenemeyeceği - Tarafların Birbirlerine Verdiklerini İade Yükümlülüğü )
GEÇERSİZ ESER SÖZLEŞMESİ ( İfası İstenilemeyeceği Gibi Geçersizliğinin Tespiti Dışında Feshinin de İstenemeyeceği - Tarafların Birbirlerine Verdiklerini İade Yükümlülüğü )
İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tarafların Birbirlerine Verdiklerini - Geçersiz Eser Sözleşmesi/Kat Karşılığı İnşaat )
SÖZLEŞMENİN ŞEKLEN GEÇERSİZLİĞİ ( Taraflardan Birinin İleri Sürmesinin İyiniyetle Bağdaşmayacağı - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
İYİNİYET ( Taraflardan Birinin Sözleşmenin Şeklen Geçersizliğini İleri Sürmesinin İyiniyetle Bağdaşmayacağı - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
60Y13.HD17.4.2003E. 2003/117 K. 2003/4702"ALACAK DAVASI ( Çeyiz Senedine ilişkin Alacağın Aynen Teslimi ya da Faiziyle Ödetilmesine İlişkin )
RESMİ ŞEKİL ( Tapulu Taşınmazın Mülkiyetinin Naklinin Haricen Düzenlenmiş Bir Sözleşme ile Yapılamaması )
HARİCİ SÖZLEŞME ( Tapulu Taşınmazın Mülkiyetinin Naklinin Haricen Düzenlenmiş Bir Sözleşme ile Yapılamaması )"
60Y13.HD1.4.2003E. 2002/14644 K. 2003/3885"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Haricen Satın Aldığı Taşınmazın Satıcı Tarafından Başkasına Satılaması ve Teslim Edilmesi Üzerine Uğramış Olduğu Zararın Tazmini İçin Açtığı Dava Olması )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Haksız İktisap Nedeniyle Tasfiye İşlemi Yapılırken Hakkaniyet ve Adaletin Gereği Olarak Bu İlkeye Dikkat Edilmesinin Gerekli Olması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlıklarda Tarafların Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Gereğince ve Denkleştirici Adalet İlkesi Gözetilerek Aldıklarını İadesi )
RESMİ SÖZLEŞME ( Taşınmaz Satım Sözleşmelerini Resmi Şekilde Yapılmasının Geçerlilik Şartı Olması )
HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Taşınmaz Satım Sözleşmesinin Harici Satım Şeklinde Olması Dolayısıyla Hukuka Aykırı Olması )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Denkleştirici Adalet İlkesini Gözetmeyen Yerel Mahkemenin Kararının Eksik İnceleme ve Araştırma Şeklinde Alındığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
60Y13.HD20.3.2003E. 2002/14715 K. 2003/3204"TAŞINMAZ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğu - Kararlaştırılan Cezai Şartın da Geçersizliği )
CEZAİ ŞART ( Geçerliliğinin Yeraldığı Sözleşmenin Geçerliliğine Bağlı Bulunması - Taşınmaz Satımı Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğu )
SENET İPTALİ TALEBİ ( Cezai Şart Karşılığı Verilen - Resmi Şekilde Yapılmayan Taşınmaz Satımı Sözleşmesi/Kararlaştırılan Cezai Şartın da Geçersizliği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMELERDEKİ CEZAİ ŞART ( Resmi Şekilde Yapılmayan Taşınmaz Satımı Sözleşmesi - Kararlaştırılan Cezai Şartın da Geçersizliği )"
60Y13.HD27.11.2002E. 2002/10186 K. 2002/12879"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçerli Bir Sebebe Dayanmaksızın Kişinin Mal Varlığında Diğerinin Aleyhine Artış Meydana Gelmesi - İadesine Karar Verilen Bedelin Alım Gücündeki Artış Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Geçersiz Sözleşmeye İstinaden Ödenen ve İadesine Karar Verilen Bedelin İlk Alım Tarihindeki Gücüne Ulaştırılması Gereği - Alıcının Verdiği Paranın Ulaştığı Alım Gücünün Sadece Amerikan Doları Baz Alınarak Belirlenmesinin Yetersiz Olduğu )
HUKUKEN GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER ( Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Düzenlenmemesi - Alıcı Tarafından Ödenen Paranın Haksız İktisap Kurallarına Göre İade Edilmesi )
HAKSIZ İKTİSAP ( Geçerli Olmayan Sözleşmeye İstinaden Ödenen Bedelin Tasfiyesi - İadesine Karar Verilen Bedelin Alım Gücündeki Artışın Belirlenmesi )
TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Düzenlenmediğinden Geçersiz Olduğu - Alıcının Akit Tarihinde Verdiği Paranın Haksız İktisap Kurallarına Göre Alım Gücündeki Artış Oranına Göre İadesine Karar Verilmesi Gereği )
ALIM GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ ( Sadece Amerikan Dolarındaki Artış Baz Alınarak Belirlenmesinin Yetersiz Olduğu - Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artışlar ila Memur ve İşçi Aylıklarındaki Artışların Ortalaması Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )"
60Y15.HD25.6.2002E. 2002/1882 K. 2002/3433"TAPUDA PAY DEVRİNİ İÇEREN SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ( Sözleşmenin Geçerlilik Koşulu - Geçersiz Sözleşmenin Feshine Bağlı Zararların Talep Edilmesi )
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK KOŞULU ( Tapuda Pay Devrini İçeren Sözleşmelerin Şekli - Geçersiz Sözleşmenin Feshine Bağlı Zararların Talep Edilmesi )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMENİN FESHİNE BAĞLI ZARARLARIN TALEP EDİLMESİ ( Sözleşmenin Geçerlilik Koşulu - Tapuda Pay Devrini İçeren Sözleşmelerin Şekli )"
60Y15.HD15.5.2002E. 2002/96 K. 2002/2543"ARSA PAYININ DEVRİ ( Devre İlişkin Sözleşmenin Kanun Hükümlerine Aykırı Şekilde Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
ŞEKİL ( Arsa Payının Devrine İlişkin Sözleşmenin Kanun Hükümlerine Aykırı Şekilde Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Arsa Payının Devrine İlişkin Sözleşmenin Kanun Hükümlerine Aykırı Şekilde Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
YÜKLENİCİYE TAPUDA PAY DEVRİ ( Arsa Payının Devrine İlişkin Sözleşmenin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmaması Nedeniyle Geçersizliğinden Söz Edilememesi )"
60Y11.HD15.4.2002E. 2001/11158 K. 2002/3536"YAPI KOOPERATİFLERİ ( Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti-Anasözleşmede Ortaklara Taşınmaz Mal Temlik Edileceği hakkındaki taahhütlerde Resmi Şekil Aranmadan Muteber Olacağı )
KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESBİTİ ( Kooperatif Hisse Devrine İlişkin Protokol-Taşınmaz Mal Temliki )
KOOPERATİF HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN PROTOKOL ( Protokol Tarihinde Kooperatif Üyesi Olup Olmama-Kooperatiften Ayrılan Üyenin Parasının Ve Cezai Şartın Tahsili )"
60Y14.HD18.3.2002E. 2002/1414 K. 2002/1922"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerlilik İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması )
İRADE UNSURU ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
AFAKİ İMKANSIZLIK ( Müşterek Mülkiyet Durumunda Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması-İmkansızlıktan Bahsedilememesi )
KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yani Ödemede Bulunması Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )"
60YHGK13.2.2002E. 2002/14-17 K. 2002/65"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satış Vaadi Sözleşmesi Kapsamına Giren Taşınmazların Tesbiti )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sözleşme Kapsamına Giren Parsellerin Tesbiti )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sözleşme Kapsamına Giren Parsellerin Tesbiti )
İFRAZEN OLUŞAN YENİ PARSELLER ( Gayrimenkul Satış Vaadi - Sözleşmede Çıkıntı ile Oluşturulan Ekleme ) )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE ÇIKINTI YAPILMASI ( Noterlik Kanununa Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
NOTER BELGESİNDE ÇIKINTI İLE EKLEME YAPMAK ( Kanuna Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
60Y13.HD24.1.2002E. 2001/10656 K. 2002/612"ALACAK DAVASI ( Davalılardan Harici Sözleşme İle Satın Alınan Taşınmazın Tapusunun Devredilmemesi )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIMI ( Harici Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeniyle Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca Verdiğini İsteyebilmesi )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca Verdiğini İsteyebilmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satımının Geçersiz Olması Nedeniyle Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca Verdiğini İsteyebilmesi )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Sebepsiz Zenginleşme Uyarınca Verilenin İadesi Durumunda Verildiği Zaman İle İade Talebindeki Günün Denkleştirilmesi )"
60YHGK23.1.2002E. 2002/11-2 K. 2002/18"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İki Adet Mezar Yerinin Davalı Adına Tesis Edilmiş Olan Kullanım Hakkının Kendi Adına Devri Talebi )
MEZARLIKLAR ( Mülkiyetin İlgili Belediyeye Ait Olması-Belediyelerin de Mülkiyet Kendilerinde Kalmak Üzere Bedel Karşılığında Kullanım Hakkını Devredebilmeleri )
MEZAR YERİ KULLANIM HAKKI ( Resmi Sözleşmeye Tabi Olmaması )
KULLANIM HAKKI ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Mezarlığın Kullanım Hakkını İçeren Sözleşmenin Resmi Şekle Tabi Olmaması )"
60Y13.HD20.1.2002E. 2001/12330 K. 2002/825"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapulu Taşınmazın Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Biçimde Yapılmadığından Geçersiz Olduğu - Taraflar Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebildikleri )
TAPULU TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Resmi Biçimde Yapılmaması Halinde Geçersiz Olduğu - Taraflar Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebildikleri )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Hukuken Geçersiz Sözleşmeler Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Tasfiye Edilirken Gözönüne Alınacağı )
HAKSIZ İKTİSAP NEDENİYLE İADE ( Satış Bedeli Olarak Verilen Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması ve Bu Şekilde İadeye Karar Verilmesi Gereği )"
60YHGK5.12.2001E. 2001/13-1021 K. 2001/1101"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE ŞERHİN FEKKİ DAVASI ( Noterde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul )
NOTER İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesi İşleminin Geçerlilik Koşulları )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE ŞERHİN FEKKİ DAVASI ( Noterde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul )"
60Y15.HD22.11.2001E. 2001/3323 K. 2001/5377"SÖZLEŞMENİN MÜLKİYETİ NAKİL BORCUNU İÇERMESİ ( Resmi Biçimde Yapılması Zorunluluğu )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞMELER ( Mülkiyeti Nakil Borcu İçerenler )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Feshinden Bahsedilemeyeceği - Tarafların Verilenlerin İadesini Talep Edilebileceği )
HARİCEN YAPILAN SATIM VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyeti Nakil Borcu İçermesi İtibariyle Geçersizliği - Tarafların Verilenlerin İadesini Talep Edilebileceği )"
60Y15.HD15.11.2001E. 2001/3091 K. 2001/5233"ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN YAPILAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflara Herhangi Bir Hak Sağlayıp Sağlamayacağı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Noter Tarafından Resen Düzenlenmesi Gereği )
ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
60Y12.HD6.11.2001E. 2001/17103 K. 2001/18142"TAPUYA ŞERH VERİLEN GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Üzerine Haciz Konulmasına Engel Olması )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN ŞERH VERİLMESİ ( Taşınmaz Üzerine Haciz Konulamaması )
HACZİN KALDIRILMASI ( Tapuya Şerh Verilmiş Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak )"
60YHGK7.2.2001E. 2000/13-1729 K. 2001/32"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalılardan Haricen Satın Aldığı Taşınmazların Tapusunun Verilmemesi Nedeniyle )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIN ALINMASI ( Yanlar Arasında Düzenlenen Sözleşme Tapulu Taşınmazın Mülkiyetinin Naklini Amaçlasa da Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olması )
HARİCEN SATIN ALINAN TAPULU TAŞINMAZ ( Yanlar Arasında Düzenlenen Sözleşme Tapulu Taşınmazın Mülkiyetinin Naklini Amaçlasa da Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapulu Taşınmazların Nakline Dair Sözleşmelerin Resmi Şekilde Yapılmaması Durumunda Geçersiz Olması-Tarafların Verdiklerini Geri İsteyebilmeleri )
HAKSIZ İKTİSAP ( Tapulu Taşınmazın Nakline Dair Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmaması Nedeniyle Geçersiz Olması-Davacının Davalıya Verdiğini Ancak Haksız İktisap Kurallarına Göre Alabilmesi )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Geçerli Bir Sebebe Dayanmaksızın Bir Kişinin Mal Varlığından Diğerinin Mal Varlığına Kayan Değerlerin İadesi )
MAL VARLIĞINDA MEYDANA GELEN ARTIRIM ( Denkleştirici Adalet İlkesinin Uygulanması )"
60Y13.HD16.10.2000E. 2000/7494 K. 2000/8566"HAKSIZ İKTİSAP ALACAĞINA DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI UYGULANMASI ( Haricen Satış Bedeli - Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Haksız İktisabın İadesinde - Haricen Satış Bedeli/Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması )
HARİCEN SATIŞ BEDELİNİN İADESİ ( Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması - Denkleştirici Adalet Kuralı )
PARANIN ALIM GÜCÜ ( İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması - Haricen Satış Bedeli/Denkleştirici Adalet Kuralı )
İCRA İNKÂR TAZMİNATI ( Harici Satış Bedelinin Ulaştığı Değer/Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması - Alacağın Likit ve Muayyen Olmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Raporlar Arasındaki Farklılıkları Açıklayıcı Ek Rapor Veya Yeni Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Zorunluluğu )"
60Y15.HD8.10.1998E. 1998/2263 K. 1998/3752"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fesih İsteyen Tarafın Dava Açması Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmek İçin )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmek İçin Dava Açma Gereği )"
60YHGK7.10.1998E. 1998/14-624 K. 1998/675"HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Satıcının Taşınmazdaki Payından Yaptığı Satışın Diğer Pay Sahiplerince de Kabul Edilmesi )
TAŞINMAZDAKİ HİSSENİN SATIMI ( Diğer Pay Sahiplerinin Kabulü Halinde Harici Satışın Geçerli Olması )
ANNENİN OĞLUNA TAŞINMAZINI HARİCEN SATMASI ( Diğer Pay Sahiplerinin Kabulü Halinde Satışın Geçerli Olması )"
60Y14.HD9.6.1998E. 1998/3624 K. 1998/4713"HARİCEN SATIŞ ( İmar Planı Olmayan Yerler )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerler )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Geçersiz Olan Taşınmaz Satışına Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
60Y14.HD26.5.1998E. 1998/3525 K. 1998/4161"HARİCEN SATIŞ ( Geçersiz Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
60Y14.HD26.5.1998E. 1998/3524 K. 1998/4160"KANUNA KARŞI HİLE ( Kanuna Aykırı İşlemi Dava Açarak Mahkeme Önünde Kabulle ve Temyiz Etmeden Kesinleştirerek Yapmak )
İMAR PLANI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( Kanuna Karşı Hileyle İlama Bağlanarak Devri )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )
HARİCİ SATIŞ ( İmar Planı Dışında Kalan Taşınmazlar Hakkında Yapılırsa Satış Vaadi Yerine Geçemeyeceği )"
60Y14.HD26.5.1998E. 1998/3523 K. 1998/4159"KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Taşınmazın Küçük Paylara Bölünerek Satılması )
İMAR PLANI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Küçük Paylara Bölünerek Satılması )
MAHKEME HUZURUNDA DAVAYI KABUL ( Davanın Kanuna Aykırı Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Yerlerdeki Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )"
60Y14.HD26.5.1998E. 1998/3520 K. 1998/4156"İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
DAVAYI KABUL ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Olması )"
60Y14.HD26.5.1998E. 1998/3519 K. 1998/4155"RESMİ ŞEKİL ( Tapuya Kayıtlı Taşınmazın Haricen Satışın Geçersizliği )
HARİCEN SATIŞ ( Tapuya Kayıtlı Taşınmaz Hakkında Geçersiz Olması )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Yerlerde Bulunan Taşınmazın Mahkemede Dava Açılarak Davalı Tarafından Kabulü Suretiyle Devri )
ÖZEL PARSELASYON YAPILMASI YASAK TAŞINMAZ ( Muvazaalı Dava Açılarak Kabul Suretiyle ve Temyiz Edilmeyip Kesinleştirilerek Payın Devri )
İMAR PARSELASYONU YAPILMAYAN ARAZİ ( Kanuna Karşı Hileyle Özel Parselasyon Yapılarak Devri )"
60Y13.HD4.11.1997E. 1997/8014 K. 1997/8727"İŞTİRAKIN ÇÖZÜLMESİ ( Harici Taksime Konu Edilmesi )
SULH ANLAŞMASI ( Paydaş Bulunulan Taşınmazla İlgili )
TAZMİNAT DAVASI ( Haricen Yapılan Taksime Uymamak )
HARİCEN YAPILAN TAKSİME UYMAMAK ( Tazminat Davası )
FER`İ BORÇ ( Haricen Yapılan Taksime Uymamak )
ASIL BORÇ ( Haricen Yapılan Taksime Uymamak )"
60YİBGK6.6.1997E. 1994/5 K. 1997/2"TAPULU TAŞINMAZLARIN TAPU DIŞI YOLLA MÜLKİYETİNİN NAKLİ ( Geçerli Olabilme Şartları )
TAPU DIŞI YOLLA MÜLKİYETİN NAKLİ ( Kadastro Tesbitinden Önce-Sonra )
KADASTRO KANUNUNUN BÖLGEDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
KADASTRO KANUNUNUN UYGULANMASI ( Tapulu veya Tapusuz Yerlerde )
ON YILLIK SÜRENİN TESBİT TARİHİNE GÖRE HESAPLANMASI ( Kadastro Tesbiti )
KADASTRO TESBİT TARİHİ ( On Yıllık Sürenin Başlangıcı )"
60Y15.HD27.3.1997E. 1996/6161 K. 1997/1115"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimlerin İfası Tapuda Taşınmaz Pay Devrini de İçerdiğinden Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimlerin İfası Tapuda Taşınmaz Pay Devrini de İçerdiğinden Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
KUSUR ( İnşaat İçin Ruhsat Alma Yükümü İş Sahibine Ait Olduğundan Yüklenicinin Ruhsatsız İşi Yapmaya Zorlanamaması )
REESKONT FAİZİ ( Uyuşmazlığın Ticari İş Niteliği Taşıması )
DELİL TESPİTİ MASRAFLARI ( Yargılama Giderine Sokulmasının Gerekmesi )"
60Y13.HD25.2.1997E. 1996/11384 K. 1997/1392"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılması Gereği )
HAKSIZ İKTİSAP ( Geçerli Olmayan Taşınmaz Satımına İlişkin Olarak Verilen Bedelin İadesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İadede Değişen Ekonomik Şartların Ne Şekilde Hesaba Katılacağı )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Satışın Geçersizliğinden Kaynaklanan Haksız İktisap )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET ( Haksız İktisap Davasında İadede Dikkat Edilecek Hususlar )"
60Y13.HD28.3.1996E. 1996/2616 K. 1996/3067"İTİRAZIN İPTALİ ( Komisyoncunun Taşınmaz Sahibi Adına Sattığı Daire İçin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Üzerine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ ( Akit Tarafların Arasında Aracılık İcra Eden Alım ve Satımı Müvekkili Hesabına Fakat Kendi Namına Yapma )
MÜVEKKİL HESABINA FAKAT KENDİ NAMINA İŞLEM YAPMA ( Komisyon Sözleşmesinin Tarafını Oluşturması )
TAPULU TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİ GEÇİRME BORCU İHTİVA EDEN SÖZLEŞMELER ( Asıl Borç Resmi Biçimde Düzenlenmediği İçin Hukuken Geçersiz Olması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Tapulu Taşınmaz Malın Mülkiyetini Geçirme Borcu İhtiva Eden Sözleşmenin Asıl Borç Resmi Biçimde Düzenlenmediği İçin Hukuken Geçersiz Olması )"
60Y13.HD5.12.1995E. 1995/9227 K. 1995/10817"TAŞINMAZA YAPILAN FAYDALI GİDERLER ( İhale Bedeline Yansıma Miktarı )
HARİCEN SATIŞ ( Noterde Yapılan Satışın Ardından Taşınmazın Tapuda Başkasına Satılması )
TAŞINMAZ ÜZERİNE YAPILAN MUHDESATLAR ( Satıcının Akde Aykırılığı Durumunda )
SATIŞ VAADİ ( Noterde Yapılan Satışın Ardından Taşınmazın Tapuda Başkasına Satılması )
MUHDESAT BEDELİNDE FAİZ ( Davalının Mütemerrit Olup Olmamasına Göre )"
60Y13.HD24.3.1995E. 1995/2203 K. 1995/2905"TAZMİNAT DAVASI ( Haricen Düzenlenen Senetle Satın Alınan Taşınmazın Tapusunun Davacıya Verilmemesi Nedeniyle Oluşan Zarar )
HARİCEN DÜZENLENEN SENETLE ALINAN TAŞINMAZ ( Davalıların Satım Sözleşmesinin Şekil Noksanlığı Nedeni İle Geçersizliğini İleri Sürmelerinin İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmaması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Haricen Yapılan Satım Sözleşmesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Haricen Düzenlenen Senetle Satın Alınan Dairenin Davalıların Şekil Noksanlığı Nedeniyle Geçersizliğini İleri Sürmelerinin İyiniyete Aykırı Olması )"
60Y15.HD7.2.1995E. 1994/3473 K. 1995/587"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuda Hisse Devri Öngören )
RESMİ ŞEKİL ( Tapuda Hisse Devri Öngören Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri )
EDİMLERİN İFASI ( Yüklenicinin Şekil Bakımından Sakat Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak )
ŞEKİL NOKSANLIĞINA DAYANILMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK ( Sözleşmenin Geçersizliğine Dayanılarak Yüklenici Adına Tescilden Kaçınılması )"
60Y15.HD2.2.1995E. 1994/2658 K. 1995/480"TAPUNUN DEVRİNİ ÖNGÖREN İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Düzenlenmesi Gereği )
TAPUNUN DEVRİ ( Geçerlik Şartı )
CEZAİ ŞART ( Resmi Şekilde Yapılmayan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
İYİNİYETLE YAPILAN İŞLER ( Arsa Sahibinin Yararlanıp Yararlanmadığı )
FAYDALI GİDERLER ( Resmi Şekilde Yapılmayan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Sebebiyle Yapılan )"
60Y17.HD14.6.1994E. 1994/3839 K. 1994/5405"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Harici Satışın Geçerlilik Kazanmasından Sonra Açılan Müdahalenin Men'i Davasına Dayanarak )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Taşınmazın Haricen Satışına Karşı Satışın Geçerlilik Kazanmasından Sonra Açılması )
HARİCİ SATIŞ ( Geçerlilik Kazanması )
TAPU KAYDI ( Haricen Satışın Geçerlilik Kazanması Üzerine Hükmünü Yitirmesi )"
60Y16.HD28.3.1994E. 1993/8865 K. 1994/2977"SATIŞ ( Tapulu Gayrimenkullerde Resmi Şekle Uyulmadan Yapılmışsa Geçerlilik Kazanma Şartları )
TAPULU TAŞINMAZLARIN MÜLKİYETİNİN NAKLİ ( Resmi şekil )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Geçerlilik Kazanma Şartları )"
60YHGK10.11.1993E. 1993/13-125 K. 1993/711"TAPULU TAŞINMAZ SATIMI SÖZLEŞMESİ ( Geçersiz Sözleşme - Cezai Şart )
CEZAİ ŞART ( Geçersiz Taşınmaz Sözleşmesinde )
TELLALLIK SÖZLEŞMESİ
TAPULU TAŞINMAZ SATIMI SÖZLEŞMESİNİN RESMİ YAPILMASI ZORUNLUĞU ( Cezai Şart )
SÖZLEŞME GEÇERSİZSE CEZAİ ŞARTIN DA GEÇERSİZ OLMASI
MUTLAK BUTLAN ( Kanuni Şekle Uymama )
GAYRİMENKUL SATIŞINDA ŞEKİL
OBJEKTİF İYİNİYET ( Geçersiz Sözleşmede )
KAMU YARARI ( Şekil Şartı )
ŞEKİL ŞARTI ( Gayrimenkul Satışında )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şekil Şartı )
TELLALLIK SÖZLEŞMESİ"
60Y14.HD8.2.1993E. 1992/5540 K. 1993/988"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Davada Müddeabih )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Kararlaştırdıkları Satış Bedelinin Dava Değeri Olması )
DAVA DEĞERİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davalarında )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Tarafların Kararlaştırdıkları Satış Bedeline Göre Belirlenmesi )"
60Y13.HD24.1.1992E. 1991/8698 K. 1992/486"HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Tapulu Taşınmazların Haricen Satımının Geçersiz Olması )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIMI ( Satış Sözleşmesinin Geçersiz Olması-Tarafların Verdiklerini Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca İsteyebilmeleri )
ŞEKİL NOKSANININ İLERİ SÜRÜLMESİ ( Hakkın Kötüye Kullanılması Durumunda Akdin İfasının Veya Müspet Zararın Giderilmesinin İstenebilmesi )
MÜSPET ZARAR ( Şekil Noksanlığının İleri Sürülmesi-Hakkın Kötüye Kullanılması Durumunda Akdin İfasının Veya Müspet Zararın Giderilmesinin İstenebilmesi )"
60Y11.HD15.2.1991E. 1991/419 K. 1991/959"ALACAKTAN FERAGAT ( Karşılığında Tapulu Taşınmaz Hisselerinin Devrini Öngören Sulh Anlaşması )
TAPULU TAŞINMAZ HİSSELERİNİN DEVRİNİ ÖNGÖREN ADİ SULH SÖZLEŞMESİ
SULH ANLAŞMASI ( Resmi Şekilde Yapılmayan ve Mahkemece Tasdik Edilmeyen )
ADİ YAZILI SULH SÖZLEŞMESİ ( Geçersiz Oluşu )
FERAĞ ŞARTIYLA FERAGAT ( Adi Yazılı Sulh Sözleşmesi )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN SULH SÖZLEŞMESİ ( Geçersizliği )"
60Y13.HD15.1.1991E. 1990/5909 K. 1991/238"HARİCEN SATIŞ ( Tapulu Taşınmaz )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Satıcının Taşınmaz Satışının Şekil Noksanı Sebebiyle Geçersizliğini İleri Sürmesi )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Taşınmaz Alıcısının Kendi Borçlarını Yerine Getirmesine Rağmen Satıcının Borçlarını İfa Etmemesi Halinde )
ŞEKİL ŞARTI ( Haricen Satışta Satıcının Borçlarını İfa Etmemesi )"
60Y16.HD12.10.1989E. 1988/12748 K. 1989/14432"TAPULU TAŞINMAZIN TAPU DIŞI SATIMI ( Geçerlilik Kazanabilme Şartları )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tapulu Taşınmazın Tapu Dışı Satışı )
TAPU DIŞI SATIŞ ( Geçerlilik Kazanma Koşulları )"
60YHGK15.2.1989E. 1985/11-493 K. 1989/85"ALACAK DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Adiyen Yapılması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN ADİYEN YAPILMIŞ OLMASI ( Şekil Şartlarına Uyulmadığından Geçersiz Olması )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Şekil Şarlarına Uyulmaması )
AKTİN GEÇERSİZ OLMASI ( Her İki Tarafın Verdiğini Geri Alması )
CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ ( Akit Geçersiz Olunca Cezai Şartın da Geçersiz Olması )"
60YHGK24.2.1984E. 1982/13-146 K. 1984/143"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Haricen Yapılıp Notere Onaylattırılan )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN NOTERLERCE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMA ZORUNLULUĞU
SÖZLEŞMEDEN DÖNMEK ( Taşınmaz Satış Bedelini Geri Almak )
İFA ÇIKARI TALEBİ ( Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN FİİLİNİ TAAHHÜD ( Müteahhidin Haricen Yaptığı Satış Sözleşmesi )"
60Y15.HD11.12.1980E. 1980/419 K. 1980/2649"KAT KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Noterde İmza Tasdiki Suretiyle )
ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI ( Resmi Şekilde Yapılmayan )
NOTERDE İMZA TASDİKİ SURETİYLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN GEÇERLİĞİ
İYİNİYET KURALI ( İş Bitiminden Sonra Şekle Aykırılığın İleri Şürülmesi )"
60YİBGK24.4.1978E. 1978/3 K. 1978/4"KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN ÖNCE BELİRLENEN ARSA PAYI ( Noterlerce Düzenlenen - Geçerliliği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Önce Noterlerce Düzenlenen - Geçerliliği )
NOTERLERCE DÜZENLENEN KAT MÜLKİYETİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Önce - Geçerliliği )
NOTERLERCE DÜZENLENEN KAT İRTİFAKI SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Önce - Geçerliliği )"
60YHGK9.6.1976E. 1975/2-805 K. 1976/2205"ÖZEL HÜKÜM ( Uyuşmazlıkların Çözümünde Olaya Uygun Düşen Özel Hükmün Tercih Olunarak Uygulanmasının Gerekmesi )
VASİYETNAMEYE KATILMA ( Uygulanacak Kanunun Konuyla İlgili Özel Kanun Olmasının Gerekmesi )
NOTER KANUNU ( Özel Nitelikte de Olsa Vasiyetnamelerin Düzenlenmesine Tanık Olarak Katılamayacak Kimselere İlişkin Maddenin Daha Özel Olması )
HİZMET İLİŞKİSİ ( Vasiyetnameye İştirak )"
60Y15.HD29.4.1976E. 1976/840 K. 1976/2002"ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI ( Re'sen Tanzim Edilmeden Noterce İmzaların Tasdiki )
NOTERİN RE'SEN TANZİM ETMEDİĞİ AKİTTEKİ İMZALARI TASDİKİ ( Arsa Payı Karşiliği Kat Yapımı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ"
60Y15.HD25.12.1975E. 1975/4714 K. 1975/5159"ARSA PAYI KARŞILIĞINDA KAT YAPIMI ( Çift Tipli Bir Karma Sözleşme Olması )
ÇİFT TİPLİ KARMA SÖZLEŞME ( Arsa Payı Karşılığında Kat Yapımı Sözleşmeleri )
HAKKANİYET ( Değişik Sözleşme Tiplerine İlişkin Kuralların Birbirine Ters Düşmesi Durumunda Karşılıklı Çıkarların Tartılmasına Göre Hakkaniyete Göre Uygun Çözüme Ulaşılması )
KAT MÜLKİYETİ ( Katlarda Tek Başına Yararlanma Hakkı Veren Özel Olarak Biçimlenmiş Örgütlenmiş Bir Paylı Mülkiyet Hakkı Olması )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kurulması Yada Satışı Sözleşmesinin Noterlerin Düzenlemeye Yetkili Olduğu Taşınmaz Satış Vaadine Çevrilmesi )
İYİNİYET ( Davalının Kendisinin Dayandığı ve Birçok Gereklerini Yerine Getirdiği Sözleşmenin Sonradan Biçim Eksikliğinin İleri Sürülmesinin İyiniyetle Bağdaşmaması )"

DANIŞTAY

60D9.D30.5.2013E. 2013/1258 K. 2013/5330"DAMGA VERGİSİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme Resmi Şekilde Yapılmadığından Damga Vergisi Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Vergiye Tabi Kağıt Olarak Değerlendirilemeyeceği )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Konu Edinen Sözleşmeler Ancak Resmi Şekilde Yapılmak Koşuluyla Hukuki Değere Sahip Bulunduğu - Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapıldığının Kabulü İse Tapu Sicil Görevlilerince veya Noter Tarafından Düzenlenmesiyle Mümkün Olduğu )
HARİCEN DÜZENLENEN MÜLKİYET DEVRİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞME ( İspat ve Belli Etme Gücünün Varlığından Söz Edilmesine Hukuki Olanak Olmadığı - Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Konu Edinen Sözleşmeler Ancak Resmi Şekilde Yapılmak Koşuluyla Hukuki Değere Sahip Bulunduğu )
VERGİYE TABİ KAĞIT ( Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmadığından Damga Vergisi Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Vergiye Tabi Kağıt Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
60VDDGK12.12.2003E. 2003/261 K. 2003/431"TAPUSUZ TAŞINMAZIN ZİLYEDLİK DEVİR SÖZLEŞMESİNİ TAPU HARCI YATIRILMADAN ONAYLAYAN NOTER ( Tapu Harcından Müteselsil Sorumluluğu )
NOTERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Tapu Harcı Yatırılmadan Tapusuz Taşınmaz Zilyedliğinin Devrine İlişkin Sözleşmeyi Onaylayan )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tapu Harcı Yatırılmadan Tapusuz Taşınmaz Zilyedliğinin Devrine İlişkin Sözleşmeyi Onaylayan Noterin Tapu Harcından Sorumluluğu )
ZİLYEDLİĞİN DEVRİ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYAN NOTER ( Tapu Harcı Yatırılmadan İşlem Yapmışsa Tapu Harcından Müteselsil Sorumlu Olacağı )
HARÇTAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tapu Harcı Yatırılmamış Tapusuz Taşınmazın Zilyedliğinin Devri Sözleşmesini Onaylayan Noterin )"
60D8.D16.6.1999E. 1997/5095 K. 1999/3962"İPTAŞ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İstemi )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Genelge )
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ SATIŞI ( İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İsteminin Reddi )
NOTERLİK MESLEĞİYLE İLGİLİ İŞ ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesi )"
60D7.D8.6.1999E. 1998/3463 K. 1999/2433"DAMGA VERGİSİ ( Noterin Sözleşmede Eksik Hesaplanan Vergiden Sorumluluğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )
ONAYLAMA ŞEKLİNDEKİ SÖZLEŞME ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )"
60D8.D1.6.1994E. 1993/1657 K. 1994/1646"NOTERLİK HİZMETİ ( Kamu Hizmeti Olduğu - Bir Şeyin veya Bir Yerin Hal ve Şeklini Kıymetini İlgili Şahısların Kimlik ve İfadelerini Tesbit Etmekle görevli Oldukları/Cezai ve İdari Davalarda Tespit İşlemi Yapamayacakları )
NOTER ( Aracılığı İle İdari Mercilere Başvurunun Mümkün Olduğu - Suç İhbarında Cezai ve İdari Davalarda Delil Toplama ve Tespit İşlemlerini Yapamayacağı )
TESPİT ( Suç İhbarında Delilleri Savcının Toplayacağı/Ceza ve İdari Davalarda Delillerin Toplanması Gerekli Olanların Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
NOTERİN TESPİT İŞLEMİ ( Cezai ve İdari Davalarda Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Verilmiş Bir Görev Bulunmadığı/Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Suç İhbarında Cumhuriyet Savcısı/Cezai ve İdari Davalarda Yargı Mercilerinin Yetkili Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURU ( Haklarında Davaya Konu Olabilecek İşlem veya Eylemin Yapılması İçin - Doğrudan Yapılabileceği Gibi Vekil veya Noter Aracılığı İle de Mümkün Olduğu/Şekil ve Şartlarının Belirtilmediği )"

Madde 61

YARGITAY

61YHGK14.3.1990E. 1990/2-31 K. 1990/169"BOŞANMA ( Davet Edilen Eve Gidildiğinin Noterle İspatı )
DAVET EDİLEN EVE GİDİLDİĞİNİ İSPAT ( Noter Aracılığı ile )
NOTERLERİN GÖREVLERİ ( Davet Edilen Eve Gidildiğini İspat )"

DANIŞTAY

61D8.D1.6.1994E. 1993/1657 K. 1994/1646"NOTERLİK HİZMETİ ( Kamu Hizmeti Olduğu - Bir Şeyin veya Bir Yerin Hal ve Şeklini Kıymetini İlgili Şahısların Kimlik ve İfadelerini Tesbit Etmekle görevli Oldukları/Cezai ve İdari Davalarda Tespit İşlemi Yapamayacakları )
NOTER ( Aracılığı İle İdari Mercilere Başvurunun Mümkün Olduğu - Suç İhbarında Cezai ve İdari Davalarda Delil Toplama ve Tespit İşlemlerini Yapamayacağı )
TESPİT ( Suç İhbarında Delilleri Savcının Toplayacağı/Ceza ve İdari Davalarda Delillerin Toplanması Gerekli Olanların Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
NOTERİN TESPİT İŞLEMİ ( Cezai ve İdari Davalarda Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Verilmiş Bir Görev Bulunmadığı/Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Suç İhbarında Cumhuriyet Savcısı/Cezai ve İdari Davalarda Yargı Mercilerinin Yetkili Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURU ( Haklarında Davaya Konu Olabilecek İşlem veya Eylemin Yapılması İçin - Doğrudan Yapılabileceği Gibi Vekil veya Noter Aracılığı İle de Mümkün Olduğu/Şekil ve Şartlarının Belirtilmediği )"

Madde 69

YARGITAY

69YHGK9.6.1976E. 1975/2-805 K. 1976/2205"ÖZEL HÜKÜM ( Uyuşmazlıkların Çözümünde Olaya Uygun Düşen Özel Hükmün Tercih Olunarak Uygulanmasının Gerekmesi )
VASİYETNAMEYE KATILMA ( Uygulanacak Kanunun Konuyla İlgili Özel Kanun Olmasının Gerekmesi )
NOTER KANUNU ( Özel Nitelikte de Olsa Vasiyetnamelerin Düzenlenmesine Tanık Olarak Katılamayacak Kimselere İlişkin Maddenin Daha Özel Olması )
HİZMET İLİŞKİSİ ( Vasiyetnameye İştirak )"

Madde 70

YARGITAY

70Y15.HD6.10.2005E. 2005/1688 K. 2005/5226"AVANS TEMİNAT MEKTUPLARININ İSTİRDADI İSTEMİ ( Bu Mektupların Davacıya Avans Olarak Ödenen İş Bedeli Nedeniyle Düzenlendiği - İfa İle Sonuçlanmayan Sözleşme Gereğince Yapılan Ödemelerin İş Sahibine İadesi Zorunlu Olmakla Bu İsteğin Hakemlerce Reddinin Doğru Olduğu )
İŞ BEDELİ NEDENİYLE DÜZENLENEN AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI ( İfa İle Sonuçlanmayan Sözleşme Gereğince Yapılan Ödemelerin İş Sahibine İadesi Zorunlu Olmakla Bu İsteğin Hakemlerce Reddinin Doğru Olduğu )
HAKEM HEYETİ ( İş Bedeli Nedeniyle Düzenlenen Avans Teminat Mektuplarının Davacıya Avans Olarak Ödenen İş Bedeli Nedeniyle Düzenlendiği - İfa İle Sonuçlanmayan Sözleşme Gereğince Yapılan Ödemelerin İş Sahibine İadesi Zorunlu Olmakla Bu İsteğin Hakemlerce Reddinin Doğru Olduğu )"
70Y15.HD9.5.2005E. 2004/4663 K. 2005/2821"ARSA PAYININ DEVRİNİ İÇEREN SÖZLEŞMELER ( Geçerliliği Resmi Şekilde Yapılmasına Bağlı Olduğu )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapuda Arsa Payının Devrini İçeren Sözleşmelerin Geçerliliği Buna Bağlı Olduğu )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Tapu Devri Yapılmamış İse de Tevhit Olunan Parseldeki İnşaat Tamamlanmış Olmakla Tüm Parseller İçin Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinden Sözedilmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmadığı )
İYİNİYET İLKESİ ( Olayda Sözleşme Adi Yazılı Olup Tapu Devri Yapılmamış İse de Tevhit Olunan Parseldeki İnşaat Tamamlanmış Olmakla Tüm Parseller İçin Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinden Sözedilmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmadığı )"

Madde 72

YARGITAY

72Y3.HD3.11.2015E. 2015/4966 K. 2015/17070"SAHTE VEKALETNAME İLE SATILAN ÇALINTI ARAÇ SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Araç Daha Sonra Gerçek Malik Tarafından Davacının Elinden Alınmış Olduğundan ve Davalı Noterliklerin Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş Olduğundan Davanın Kabulüne İlişkin Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
NOTERLİK TARAFINDAN DÜZENLENEN SAHTE VEKALETNAME İLE YAPILAN SATIŞ İŞLEMİ ( Üçüncü Kişiye Ait Çalıntı Aracın Satışı Sonrasında Aracın Gerçek Maliki Tarafından Davacının Elinden Alındığı - Hem Sahte Vekaletnameyi Çıkartan Hem de Satış İşlemini Gerçekleştiren Her İki Davalı Noterliğin de Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmemeleri Nedeni İle Davacının Zarara Uğramış Olduğu )
NOTERLİĞİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLALİ ( Düzenlenen Sahte Vekaletname İle Üçüncü Kişiye Ait Çalıntı Araç Davacıya Satılmışsa da Sonrasında Aracın Gerçek Maliki Tarafından Davacının Elinden Alınmış Olduğundan Davacının Zarara Uğradığı - Davalı Noterliklerin Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş Oldukları/Tazminat Davasının Kabulüne İlişkin Verilen Kararın Hukuka Uygun Olduğu )"
72Y3.HD26.5.2015E. 2015/3587 K. 2015/9501"NOTERİN SORUMLULUĞUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sahte Kimlik Kullanarak Araç Satışı Yapılması/Bölüşük Kusur - Araç Alım-Satım İşi İle Uğraşan Davacı da Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği/Davalı İse Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Görevi Bulunduğu - Mahkemece Davacının Bölüşük Kusuru Değerlendirilerek Karar Verileceği )
BÖLÜŞÜK KUSUR DEĞERLENDİRMESİ YAPMA ( Noterin Sorumluluğuna Dayalı Maddi Tazminat İstemi/Sahte Kimlik Kullanarak Araç Satışı Yapılması - Araç Alım-Satım İşi İle Uğraşan Davacının da Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği/Mahkemece Davacının Bölüşük Kusur Oranı Tespit Edilmesi Gerektiği )
SAHTE KİMLİK KULLANARAK ARAÇ SATIŞI YAPILMASI ( Noterin Sorumluluğuna Dayalı Maddi Tazminat İstemi/Bölüşük Kusur - Araç Alım-Satım İşi İle Uğraşan Davacının da Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği/Mahkemece Davacının Bölüşük Kusur Oranı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
ÜST DÜZEYDE DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMÜ ( Noterin Sorumluluğuna Dayalı Maddi Tazminat İstemi - Sahte Kimlik Kullanarak Araç Satışı Yapıldığı/Resmi İşlem Yapma Görevini Üstlenmiş ve Teknolojinin Gelişmesiyle İnternette Sorgulama Memis Sistemi Gibi Kolaylıklara Kavuşmuş Davalının Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Görevi Bulunduğu Gözetileceği )"
72Y3.HD9.3.2015E. 2014/10848 K. 2015/3705"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Noterin Vekaletnameyi Düzenlediği Sırada Kendisinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermediği - Kamu Hizmeti Yapan Noterin Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermemesi Onun Sorumluluğunu Gerektirdiğinden Davacının Uğradığı Maddi Kayıpların Belirlenmesi ve Davalılardan Tazminine Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sahte Sürücü Belgesinin Belge Sahibi Bölümündeki İmza İle Vekaletnamedeki Vekalet Veren Tarafından Atılan İmza Arasında Gözle Görülür Şekilde Fark Bulunduğu Hususunun Noterce Gözden Kaçırıldığı ve Böylece Davalı Noterin Gerçek Maliki Tespit İçin Gerekli Özeni Göstermediği - Maddi Tazminat )
İSPAT YÜKÜ ( Sahte Sürücü Belgesi Kullanılarak Düzenlenen Vekaletname İle Aracın Satışının Yapıldığı ve Davacının Bu Sebeple Zarara Uğradığı Sabit Olduğuna Göre Nedensellik Bağının Kesildiğinin İspatının Davalı Notere Düştüğü - Maddi Tazminat Davası )
İLLİYET BAĞI ( Maddi Tazminat - Davalı Noterin İmza Farklılığını Fark Etmeden Sahte Sürücü Belgesine Dayanarak Vekaletname Düzenlemiş Olması Özen Yükümlülüğünün Kusurlu Şekilde Aksattığını Göstermekte Olup Noterin Eylemi İle Meydana Gelen Zarar Arasında İlliyet Bağının Kesilmediği )
SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİYLE ARAÇ SATIŞI YAPILMASI ( Kamu Hizmeti Yürüten Noterin Sürücü Belgesindeki Hatalar Sebebiyle Daha Özenli Davranıp Gerekli Araştırmayı Yaparak Sürücü Belgesinin Sahte Olup Olmadığını Detaylı Şekilde Araştırması Gerektiği - Maddi Tazminat )"
72Y3.HD3.2.2015E. 2014/14381 K. 2015/1811"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Noterde Düzenlenen Araç Satış Sözleşmesiyle Satın Alınan Aracın Çalıntı Olduğunun Ortaya Çıkması Sonucu Aracın Alıcının Elinden Alınması Sebebiyle - Davacının Bölüşük Kusuru Nedeniyle Belirlenen Zarar Tutarından Uygun Bir İndirim Yapılarak Kalan Miktardan Davalıların Sorumlu Tutulması Gerektiği )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Kamu Hizmeti Yürüten Noterin Sürücü Belgesindeki Hatalar Sebebiyle Daha Özenli Davranıp Gerekli Araştırmayı Yaparak Sürücü Belgesinin Sahte Olup Olmadığını Detaylı Şekilde Araştırması Gerektiği - Davalı Noterin Sorumluluğu Cihetine Gidilmesi Gerektiği/Maddi Tazminat )
İLLİYET BAĞI ( Maddi Tazminat Davası - Davalı Noterin İmza Farklılığını ve Zayii İfadesini Fark Etmeden Sahte Sürücü Belgesine Dayanarak Satış Sözleşmesini Tamamlamış Olması Özen Yükümlülüğünün Kusurlu Şekilde Aksattığını Göstermekte Olup Noterin Eylemiyle Meydana Gelen Zarar Arasında İlliyet Bağının Kesilmediği )
SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE ARAÇ SATIMI ( Davalı Noterin Sorumluluğu Cihetine Gidilmesi Gerektiği - Davacının Uğradığı Zararın Miktarı Belirlenip Davacının Bölüşük Kusuru Nedeniyle Belirlenen Zarar Tutarından Uygun Bir İndirim Yapılarak Kalan Miktardan Davalıların Sorumlu Tutulması Gerektiği/Maddi Tazminat )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Araç Alım Satım İşi İle İştigal Eden Davacı Şirket Yetkililerinin Satıcı Hakkında Yeterli Araştırma Yapmaması ve Noterde Satış İşlemi Yapılırken Kullanılan Sürücü Belgesinde Bulunan Eksiklikler Sebebiyle Kendilerinden Beklenen Özeni Gösterip Araştırma Yapmamalarının Bölüşük Kusurunun Varlığını Gösterdiği )"
72Y3.HD12.2.2014E. 2014/242 K. 2014/2040"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Araç Satış Sözleşmesi ve Dayanağı Belgelerin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı Açıklığa Kavuşturulmadan Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının İsabetli Olmadığı)
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU (Davalı Noterin Sahte Belgeyi Anlamasının Mümkün Olup Olmadığı ve Davalı Noter Yönünden Üçüncü Kişinin Kusurlu Eylemiyle Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağının Kesilip Kesilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Maddi Tazminat)
SAHTE KİMLİK İLE ARAÇ SATIŞI YAPILMASI (Satıcı Adına Düzenlenmiş Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı ve Davalı Noterin Sahte Belgeyi Anlamasının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Araç Satış Sözleşmesi ve Dayanağı Belgelerin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Açıklığa Kavuşturulmadığı - Davalı Noterlik Tarafından Düzenlenen Satış Sözleşmesi ve Satıcı Adına Düzenlenmiş Sahte Kimlik Belgesi Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği)
İĞFAL KABİLİYETİ (Maddi Tazminat Davası - Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılarak Söz Konusu Satıcı Adına Düzenlenmiş Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
İLLİYET BAĞI (Maddi Tazminat - Davalı Noter Yönünden Üçüncü Kişinin Kusurlu Eylemiyle Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağının Kesilip Kesilmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)"
72Y3.HD23.9.2013E. 2013/10376 K. 2013/13121"SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİYLE ARAÇ SATIŞI NEDENİYLE ZARAR (Noterin Sahte Belgelerle İşlem Yapması Gerçek Maliki İyi Tespit Edememesinin Hatalı Eksik İşlem Olduğu - Araç Satışı Yapan Kişinin Belgedeki Yaşı ile Gerçek Yaşını Karşılaştırmamakla Noterin/İşi Araç Alım Satımı Yapmak Olan Davacının Gerekli Araştırmayı Yapmamakla Zararda Ortak Kusurlu Olduğu)
NOTERLERİN YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN SORUMLULUĞU (Doğan Zararlardan Dolayı Kusursuz Sorumlu Oldukları Zarar Görenin Noterin Kusurunu Kanıtlamak Zorunda Olmadığı - Noter İş Yaptıracak Kişilerin Kimlik ve Adresleriyle Gerçek İsteklerini Tamamen Öğrenmekle Yükümlü Olduğu)
ARAÇ SATIŞ İŞLEMİNDEN DOĞAN ZARARDAN NOTERİN SORUMLULUĞU (Noterin Kusursuz Sorumlu Olduğu Zararla Eylem Arasındaki İlliyet Bağının Kanıtlanmasının Yeterli Olduğu - Sahte Belgeyle Araç Satışında Gerekli Kimlik Doğrulaması Yapmayan Noter ile Araç Alım Satımı Yapan Davacının Satış Belgelerini İncelememekle Bölüşük Kusurlu Olduğu)"
72Y4.HD16.1.2012E. 2011/15234 K. 2012/249"NOTERİN SORUMLULUĞU (Gerçek Malik veya Tasarrufa Ehil Olmayanların Noterlerden Araç Satışı veya Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Malı Elinden Çıkan İyiniyetli Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davası)
SAHTE VEKALETNAME İLE GERÇEK MALİKLERİN HABERİ OLMADAN NOTERDEN SATIŞ (Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davasının Reddi)"
72YCGK13.10.1986E. 1986/231 K. 1986/400"NOTER BAŞKATİBİNİN HUZURUNDA OLMAYAN KİŞİYE VARMIŞ GİBİ MUAMELE YAPMASI ( Sanığın Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noter Başkatibinin Yurtdışında Bulunduğu Sabit Olan Şahıs Hakkında İmza Tasdiki Yaptırması )
YURTDIŞINDA OLAN ŞAHIS İÇİN İMZA TASDİKİ ( Noter Başkatibinin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )"

Madde 73

YARGITAY

73Y12.HD3.7.2008E. 2008/8941 K. 2008/14229"GÖRME ÖZÜRLÜLER ( Özürlüler Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeye Göre Senet Tanziminde Görme Özürlülerin Görenlerden Farklı Olarak Herhangi Bir Şekil Şartı Kalmadığı )
SENET TANZİMİ ( Özürlüler Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeye Göre Görme Özürlülerin Görenlerden Farklı Olarak Herhangi Bir Şekil Şartı Olmadığı )
ŞEKİL ŞARTI ( Özürlüler Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeye Göre Senet Tanziminde Görme Özürlülerin Görenlerden Farklı Olarak Herhangi Bir Şekil Şartı Olmadığı )"
73Y2.HD28.10.1997E. 1997/8926 K. 1997/11476"KÖR KİŞİNİN NOTERDE YAPTIĞI İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİ
NOTERDE YAPILAN İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİ ( Kör Kişinin )
TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİNİN KİMLİĞİ VE İMZASININ ALINMASI"
73Y3.HD20.10.1997E. 1997/6737 K. 1997/10023"İDARENİN MAHKEME KARARINI TENFİZ ZORUNLULUĞU
TEBLİGAT ( İdari Makamları Hükmü Uygulamak Zorunluluğu Altına Sokması )"
73Y2.HD17.9.1996E. 1996/6469 K. 1996/8702"EVLATLIK SÖZLEŞMESİ ( Evlat Edinenin Sağır ve Dilsiz Olması Halinde Sözleşmenin Noterde Şahitler Huzurunda Yapılması Şartı )
ŞAHİTLER HUZURUNDA YAPILMAMIŞ SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Evlat Edinenin Sağır ve Dilsiz Olması )
SAĞIR VE DİLSİZ KİŞİNİN EVLAT EDİNMESİ ( Sözleşmenin Noterde Şahitler Huzurunda Yapılmasının Geçerlilik Şartı Olması )
ŞEKİL ŞARTLARI ( Sağır ve Dilsiz Kişinin Evlatlık Edinmesine İlişkin Sözleşmede )"

Madde 75

YARGITAY

75Y1.HD20.1.2015E. 2013/16379 K. 2015/686"VEKÂLETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ VE SAHTELİĞİ HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu 2 Tanık İsim ve Kimlik Bilgileri Yazıldığı Ancak Tek Tanık İmzası Olduğu - Mahkemece Vekâlet Verenin Başka Resmi İşlemlerde Mühür Mü Parmak İzi Mi Kullandığı Araştırılacağı/Vekaletname Tanığı Dinleneceği )
PARMAK İZİNİN YER ALDIĞI EVRAKLARIN GETİRTİLMESİ ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu/Mahkemece Vekalet Verenin İlçe Seçim Kurulu Tapu Sicil Müdürlüğü Evlendirme Dairesi Gibi Kuruluşlarda Parmak İzlerinin Yer Aldığı Evrak Asılları Getirtilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
RESMİ İŞLEMLERDE MÜHÜR MÜ PARMAK İZİ Mİ KULLANILDIĞININ TESPİTİ ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu/Mahkemece Vekâlet Verenin Vekaletnamenin Düzenlendiği Tarihte ve Yakın Tarihlerde Başka Resmi İşlemler Yapmış İse O İşlemlerde Mühür Mü Parmak İzi Mi Kullandığı Araştırılacağı )
TANIK DİNLEME ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliği Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede 2 Tanık İsim ve Kimlik Bilgileri Yazıldığı Ancak Tek Tanık İmzası Olduğu/Vekâletnamede Diğer Tanığın İmzası Unutulduğu Yönündeki Davalı Savunması Üzerinde Durulmadığı Gibi Talep Edildiği Halde Bu Tanığın Dinlenmemiş Olmasının İsabetsizliği )"
75Y12.HD3.7.2008E. 2008/8941 K. 2008/14229"GÖRME ÖZÜRLÜLER ( Özürlüler Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeye Göre Senet Tanziminde Görme Özürlülerin Görenlerden Farklı Olarak Herhangi Bir Şekil Şartı Kalmadığı )
SENET TANZİMİ ( Özürlüler Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeye Göre Görme Özürlülerin Görenlerden Farklı Olarak Herhangi Bir Şekil Şartı Olmadığı )
ŞEKİL ŞARTI ( Özürlüler Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeye Göre Senet Tanziminde Görme Özürlülerin Görenlerden Farklı Olarak Herhangi Bir Şekil Şartı Olmadığı )"
75Y14.HD29.12.1995E. 1995/6170 K. 1995/10126"NOTERDE RESMİ SÖZLEŞMEDE MÜHÜR KULLANILMASI
NOTERDE RESMİ SÖZLEŞMEDE PARMAK İZİ ALINMASI
NOTERDE RESMİ SÖZLEŞMEDE ŞAHİD ONAYI"

Madde 76

YARGITAY

76Y2.HD17.5.2004E. 2004/5206 K. 2004/6407"VEKALETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davacının Vekalet Verirken İmza Bilmemesi Nedeniyle Parmak İzini Kullanması - Noterde Tanık Olanlardan Davacının Torununun Noterlik Yasasına Göre Tanık Olamayacağı )
BOŞANMA DAVASI ( Geçersiz Vekaletname İle Açılması Nedeniyle Açılmamış Sayılması Gereği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Geçersiz Vekaletname İle Açılması Nedeniyle )
DAVA ŞARTI ( Vekaletnamenin Geçerliliği )"

Madde 80

YARGITAY

80Y2.HD15.2.2011E. 2010/20854 K. 2011/2459"BOŞANMA DAVALARINDA VEKALET ( Genel Vekaletname İle Boşanma Davası Açılıp Yargılama İşlemi Yapılabileceği - Diğer Tarafın Bu Vekaletnameye İtiraz Etmesi Halinde Vekaletnameye Vekalet Verenin Fotoğrafının Yapıştırılması Zorunlu Olduğu )
YETKİ İLK İTİRAZI ( Davalı Vekiline Fotoğraflı Vekaletname İbraz Etmesi İçin Süre Verileceği/Gereğini Yerine Getirmesi Durumunda Süresi İçerisinde Olan ve Usulünce İncelenmeden Davalı ve Vekilinin Yokluğunda Taleplerini Red Etmesi ve Redde İlişkin Kararın Davalı Tarafa Tebliğ Edilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
FOTOĞRAFLI VEKALETNAME ( Boşanma Davasında Fotoğrafsız Vekaletnameye Davacının İtiraz Ettiği - Davalı Vekiline İhtarlı Davetiye Tebliğ Ettirerek Fotoğraflı Vekaletname İbraz Etmesi İçin Süre Verileceği )"
80Y8.HD23.5.2005E. 2005/3572 K. 2005/3933"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik ve Harici Satış Senedine Dayalı Olarak )
HARİCİ SATIŞ ( Kural Olarak Tapuda Kayıtlı Bulunan Bir Taşınmazın Satışının Resmi Şekilde Yapılmadıkça Geçerli Sonuç Doğurmaması )
TAPULU TAŞINMAZ ( Harici Satışın Hukuken Geçerli Olmaması Nedeniyle Tapulu Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Hukuken Bir Hak Bahşetmemesi )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapuda Kayıtlı Bulunan Bir Taşınmazın Satışının Resmi Şekilde Yapılmadıkça Geçerli Sonuç Doğurmaması )
ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Tapulu Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Hukuken Bir Hak Bahşetmemesi )"
80Y8.HD16.5.2005E. 2005/3429 K. 2005/3841"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik ve Bağış Senedi Nedeniyle )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Kural Olarak Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Resmi Şekilde Yapılmayan Satışlar ile Bağışların Geçersiz Olması )
RESMİ ŞEKİL ( Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Resmi Şekilde Yapılmayan Satışlar ile Bağışların Geçersiz Olması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulu Taşınmazların Medeni Kanun ve Kadastro Kanunu'ndaki İki İstisna Dışında Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
TAPULU TAŞINMAZ ( Medeni Kanun ve Kadastro Kanunu'ndaki İstisnalar Dışında Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılamaması-Resmi Şekilde Yapılmayan Satışların da Hukuken Geçersiz Olması )"

Madde 81

YARGITAY

81YHGK13.2.2002E. 2002/14-17 K. 2002/65"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satış Vaadi Sözleşmesi Kapsamına Giren Taşınmazların Tesbiti )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sözleşme Kapsamına Giren Parsellerin Tesbiti )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sözleşme Kapsamına Giren Parsellerin Tesbiti )
İFRAZEN OLUŞAN YENİ PARSELLER ( Gayrimenkul Satış Vaadi - Sözleşmede Çıkıntı ile Oluşturulan Ekleme ) )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE ÇIKINTI YAPILMASI ( Noterlik Kanununa Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
NOTER BELGESİNDE ÇIKINTI İLE EKLEME YAPMAK ( Kanuna Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
81YHGK5.12.2001E. 2001/13-1021 K. 2001/1101"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE ŞERHİN FEKKİ DAVASI ( Noterde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul )
NOTER İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesi İşleminin Geçerlilik Koşulları )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE ŞERHİN FEKKİ DAVASI ( Noterde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul )"
81YHGK30.3.1974E. 1969/1-1257 K. 1974/308"HUKUKİ TASARRUFLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Hukuki Tasarruflar Ancak Yapıldıkları Sırada Uyulan Şekil Koşullarına Riayet Edilerek Değiştirilebilmesinin Mümkün Olması )
FERAĞA İCBAR DAVASI ( Tarafların Noter Sözleşmesinden Sonra Tapuya Verdikleri Yazının Arkasına Satış Parasını Arttırdıklarını Yazmak Suretiyle Yaptıkları Değişikliğin Geçerli Olmaması )
NOTERDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Tarafların Noter Sözleşmesinden Sonra Tapuya Verdikleri Yazının Arkasına Satış Parasını Arttırdıklarını Yazmak Suretiyle Yaptıkları Değişikliğin Geçerli Olmaması )
TAPUYA YAZILAN YAZI ( Tarafların Noter Sözleşmesinden Sonra Tapuya Verdikleri Yazının Arkasına Satış Parasını Arttırdıklarını Yazmak Suretiyle Yaptıkları Değişikliğin Geçerli Olmaması )"

Madde 82

YARGITAY

82Y11.HD3.1.2017E. 2016/1083 K. 2017/34"NOTERDE DÜZENLENEN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ (Sahtelik Sebebiyle Hisse Devrinin İptali İstemi - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verileceği/Noterin Yokluğunda Noter Sözleşmesinin Sahteliği Hakkında Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
SAHTELİK SEBEBİYLE HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verileceği/Dava Açıldığı Takdirde Bu Dava İle Birleştirilerek Görüleceği)
HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin Sahtelik Nedeni İle - Onaylı İmzanın Sahteliği İddiasının Bu İmzayı Onaylayan Noterin Taraf Olmadığı Bir Davada İncelenip Hükme Bağlanmasının Usul Hukuku İlkelerine Uygun Düşmediği)
NOTERİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin Sahtelik Nedeni İle İptali İstemi - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verilerek Sonuca Gidileceği)"
82Y12.HD7.4.2016E. 2016/3147 K. 2016/10341"BONOYA DAYALI OLARAK BAŞLATILAN HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİNE KARŞI İMZAYA İTİRAZ ( Noter Senetlerinin Kesin Delil Sayılacağının Gözetilmesi Gereği - Kesin Delil Sayılan Noter Senetlerindeki İmzalarla Takibe Konu Senetteki İmzaların Aynı El Ürünü Olduğunun Bilirkişi Tarafından Bildirildiği/İmza İtirazı )
NOTER TASDİKLİ BELGELERİN KESİN DELİL SAYILMASI ( Noter Senetlerindeki İmzalarla Takibe Konu Senetteki İmzaların Aynı El Ürünü Olduğunun Bilirkişi Raporundan Anlaşıldığı - Borçluların İmzaya İtirazlarının Reddine Karar Verilmesi Gereği/Bonoya Dayalı Olarak Başlatılan Haciz Yolu ile İcra Takibi )
BONODAKİ İMZAYA İTİRAZ ( Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Noter Tasdikli Belgelerin Aksi Sabit Oluncaya Kadar Kesin Delil Teşkil Edeceği - Kesin Delil Sayılan Noter Senetlerindeki İmzalarla Takibe Konu Senetteki İmzaların Aynı El Ürünü Olduğunun Bilirkişi Tarafından Bildirildiğinin Gözetileceği )
İSPAT YÜKÜ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğunun Gözetileceği - İspat Yükünü Ters Çevirecek Uygulamaların Hukuka Aykırı Olduğu/İnkar Edilen İmzanın Atıldığı Tarihten Öncesinde veya Mümkün Olduğu Kadar Yakın Tarihlerde Düzenlenen Belgelerdeki İmzaların Celbedileceği )
FOTOKOPİ ÜZERİNDEKİ İMZA ( İncelemeye Esas Alınamacağı - Borçlunun Uygulamaya Elverişli İmzalarının Bulunduğu Belge Asıllarının Getirtilmesi Gerektiği )"
82Y11.CD7.3.2016E. 2014/21163 K. 2016/2003"NOTERLİK TARAFINDAN TANZİM EDİLEN TAAHHÜTNAMENİN SAĞ ÜST VE SAĞ ALT KÖŞELERİNDE NOTER ADININ FARKLI YAZMASI ( Suça Konu Taahhütname Aslının Duruşmaya Getirtilerek Aldatıcılık Niteliği Hususunda İncelenip Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılacağı - Aldatıcılık Niteliğinin Bulunmadığının Anlaşılması Halinde Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturmayıp Noter Katibi Olan Sanığın Memur Olması Sebebiyle Sanıkların Eyleminin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağının Gözetileceği )
BELGELERDE SAHTECİLİK SUÇLARI ( Belgelerde Sahtecilik Suçlarında Aldatıcılık Niteliğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Hakime Aitt Olduğu - Suça Konu Taahhütname Aslının Duruşmaya Getirtilerek Aldatıcılık Niteliği Hususunda İncelenip Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılacağı/Aldatıcılık Niteliğinin Bulunmadığının Anlaşılması Halinde Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturmayıp Noter Katibi Olan Sanığın Memur Olması Sebebiyle Sanıkların Eyleminin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Suça Konu Taahhütname Aslının Duruşmaya Getirtilerek Aldatıcılık Niteliği Hususunda İncelenip Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılacağı - Aldatıcılık Niteliğinin Bulunmadığının Anlaşılması Halinde Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturmayıp Noter Katibi Olan Sanığın Memur Olması Sebebiyle Sanıkların Eyleminin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağının Gözetileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Taahhütnamenin Noter Tarafından Düzenlenmeyip Onaylanması Sebebiyle Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belge Niteliğinde Olmadığı - Şartları Oluşmadığı Halde Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )"
82Y11.CD11.1.2016E. 2015/7161 K. 2016/63"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Suça Konu Aracı Almak İçin Arkadaşının Şirketi Adına Kredi Çekip Aracı Şirket Üzerine Tescilini Sağlayıp Kendisinin Kullandığını Plakalar İle Trafik Tescil Belgelerinin Sahte Olduğunu Bilmediğini İddia Ettiği - Olay Tarihinde Sanığın Kredi Çekme İmkanı Olup Olmadığı Aracın Değerinde Alınıp Alınmadığı Araştırılıp Şirket Yetkilisi Olarak Vekaletnamede Adı Görünen Kişinin Tanık Sıfatıyla Dinlenerek Karar Verileceği )
NOTERDE DÜZENLENEN KATİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGELERDEN OLMASI ( Noterde Düzenlenen Kati Taşıt Satış Sözleşmesinin Suça Konu Belgeler Arasında Bulunduğu - Eyleminin Kül Halinde Resmi Balgede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu Gözetilerek Cezanın Artırılacağı )
HÜKÜM FIKRASINDA UYGULANAN KANUN MADDESİNİN GÖSTERİLMESİ ( Hüküm Fıkrasında Verilen Kararın Ne Olduğunun Uygulanan Kanun Maddelerinin Verilen Ceza Miktarının Kanun Yollarına Başvurma ve Tazminat İsteme Olanağının Bulunup Bulunmadığının Başvuru Olanağı Varsa Süresi ve Merciinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )"
82YHGK3.4.2013E. 2012/19-1394 K. 2013/419"MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERİN KENDİ İŞLEMİNE KARŞI YAPILAN SAHTELİK İDDİASI ( Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
İMZANIN KENDİ ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI İDDİASI ( Sahtelik İddiası Olarak Kabulü Gerektiği/Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
SAHTELİK DAVASI ( Menfi Tespit Davası - Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
82Y3.HD29.1.2013E. 2012/18267 K. 2013/1297"TAZMİNATIN FAİZ VE MASRAFLARLA BİRLİKTE TAHSİLİ ( Noterin Sahtecilik Yapanlara Karşı Rücu Davası Açma Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla Gerçek Malik İle İyi Niyetli Alıcının Uğradığı Zararları Noterin Ödemekle Yükümlü Olduğu )
NOTERİN RÜCU DAVASI ( Tazminatın Faiz ve Masraflarla Birlikte Tahsili - Noterin Sahtecilik Yapanlara Karşı Rücu Davası Açma Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla Gerçek Malik İle İyi Niyetli Alıcının Uğradığı Zararları Ödemekle Yükümlü Olduğu )
NOTERİN DÜZENLEDİĞİ SAHTE VEKALET ( Dayalı Olarak Diğer Noterin İşlem Yaptığı - Davacının Zararıyla Davalının Eylemi Arasında İlliyet Bağı Mevcut Olup Davalının Sorumluluğu Yoluna Gidilmesi Gerektiği/Tazminat Davası )"
82Y4.HD16.1.2012E. 2011/15234 K. 2012/249"NOTERİN SORUMLULUĞU (Gerçek Malik veya Tasarrufa Ehil Olmayanların Noterlerden Araç Satışı veya Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Malı Elinden Çıkan İyiniyetli Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davası)
SAHTE VEKALETNAME İLE GERÇEK MALİKLERİN HABERİ OLMADAN NOTERDEN SATIŞ (Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davasının Reddi)"
82Y11.CD17.10.2011E. 2008/8966 K. 2011/20794"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kendisini Ölen Kardeşi Gibi Gösterip Miras Payını Devretme Yetkisi İçeren Noter Vekaletnamesi Düzenlettirme Suçunun Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER ( Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu - Kendisini Ölmüş Kardesi Gibi Göstererek Miras Devrini Sağlayan Noter Vekaletnamesi Alan Sanığın Eyleminin Sabit Olması Halinde Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
GÖREV ( Resmi Belgede Sahtecilik - Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
82Y11.CD5.3.2007E. 2006/4266 K. 2007/1383"ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Dosyadaki Mevcut Deliller İtibariyle Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gözönünde Bulundurulacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği Gözetilmeden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Noter Vekaletnamesini Sahte Olarak Düzenlettirdiği İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Tabi Olduğu Zamanaşımının Belirlenmesinde Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gözönünde Bulundurulacağı )
SUÇUN NİTELİKLİ HALİNİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Noter Vekaletnamesini Sahte Olarak Düzenlettirdiği İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Tabi Olduğu Zamanaşımının Belirlenmesinde )"
82Y11.HD21.2.2005E. 2004/4825 K. 2005/1453"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Şirket Hisselerinin Devredilmesine Rağmen Bedelinin Ödenmemesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
İSPAT YÜKÜ ( Borç Miktarı Belli Olduğundan Şirket Pay Devir Borcunun Ödendiğinin Davalı Borçlularca İspatlanmasının Gerekmesi )
DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ NOTER SENEDİ ( Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Kesin Delil Teşkil Etmesi )
TACİRLİK SIFATI ( Ticaret Ortaklığına Ait Pay Devrinde Noter Senetleri Kesin Delil Teşkil Etse de Tarafların Tacir Olmanın Hükümlerine de Tabi Olduklarının Gözetilmesinin Gerekmesi )
ŞİRKET PAY DEVRİ ( Devir Karşılığının Ödenip Ödenmediğinin Borç Miktarı Belli Olduğundan Şirket Pay Devir Borcunun Ödendiğinin Davalı Borçlularca İspatlanmasının Gerekmesi )"
82Y6.CD24.1.2002E. 2001/15221 K. 2002/413"SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
ZAMANAŞIMI ( Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre de Suç Tarihi İtibariyle Uygulanması )"
82Y2.HD17.9.1996E. 1996/6469 K. 1996/8702"EVLATLIK SÖZLEŞMESİ ( Evlat Edinenin Sağır ve Dilsiz Olması Halinde Sözleşmenin Noterde Şahitler Huzurunda Yapılması Şartı )
ŞAHİTLER HUZURUNDA YAPILMAMIŞ SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Evlat Edinenin Sağır ve Dilsiz Olması )
SAĞIR VE DİLSİZ KİŞİNİN EVLAT EDİNMESİ ( Sözleşmenin Noterde Şahitler Huzurunda Yapılmasının Geçerlilik Şartı Olması )
ŞEKİL ŞARTLARI ( Sağır ve Dilsiz Kişinin Evlatlık Edinmesine İlişkin Sözleşmede )"
82Y11.HD16.3.1995E. 1995/367 K. 1995/2016"KOOPERATİFTE ÇEKİLİŞİN NOTERCE BELİRLENMESİ ( Sahtecilik İddiası )
SAHTECİLİK İDDİASININ İSPATI ( Kooperatif Çekilişinin Noterce Belirlenmesi )
NOTERİN YAPTIĞI ÇEKİLİŞTE SAHTECİLİK İDDİASI"
82Y14.HD8.2.1993E. 1992/5540 K. 1993/988"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Davada Müddeabih )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Kararlaştırdıkları Satış Bedelinin Dava Değeri Olması )
DAVA DEĞERİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davalarında )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Tarafların Kararlaştırdıkları Satış Bedeline Göre Belirlenmesi )"
82Y11.HD17.11.1988E. 1988/4471 K. 1988/4846"TEMİNAT MEKTUBU NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Ortağı Olduğu Şirket Lehine Teminat Mektubu Veren Bankanın Mektup Bedelini Davacıdan İstemesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Davanın Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
SAHTELİK DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davasının Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
NOTERLİKTE ONAYLANAN İMZA ( İmzanın Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )"
82YHGK23.10.1985E. 1984/13-328 K. 1985/847"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noterlikçe Re'sen Düzenlenen Senedin Sahteliği İddiası )
DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ SENETLER ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiası )"

DANIŞTAY

82VDDGK12.12.2003E. 2003/261 K. 2003/431"TAPUSUZ TAŞINMAZIN ZİLYEDLİK DEVİR SÖZLEŞMESİNİ TAPU HARCI YATIRILMADAN ONAYLAYAN NOTER ( Tapu Harcından Müteselsil Sorumluluğu )
NOTERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Tapu Harcı Yatırılmadan Tapusuz Taşınmaz Zilyedliğinin Devrine İlişkin Sözleşmeyi Onaylayan )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tapu Harcı Yatırılmadan Tapusuz Taşınmaz Zilyedliğinin Devrine İlişkin Sözleşmeyi Onaylayan Noterin Tapu Harcından Sorumluluğu )
ZİLYEDLİĞİN DEVRİ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYAN NOTER ( Tapu Harcı Yatırılmadan İşlem Yapmışsa Tapu Harcından Müteselsil Sorumlu Olacağı )
HARÇTAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tapu Harcı Yatırılmamış Tapusuz Taşınmazın Zilyedliğinin Devri Sözleşmesini Onaylayan Noterin )"

Madde 83

YARGITAY

83Y9.HD18.3.1968E. 1968/124 K. 1968/2796"SİGORTALILIK ( Noter Yardım Sandığına Üyelik )
NOTERLERDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
NOTER YARDIM SANDIĞINA ÜYELİĞİN KAPSAMI"

Madde 84

YARGITAY

84Y14.HD30.11.2017E. 2015/5791 K. 2017/9001"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Tapu Kaydına Göre Eldeki Bu Dava Açılmadan Önce Maliki Olan Davalı Tarafından İntifa Hakkını Üzerinde Bırakarak Çıplak Mülkiyetini Dava Dışı Diğer Oğluna Sattığı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Kamu Hizmeti Yerine Getiren Noterin Sorumluluğu Tespit Edilirken Normal Bir İnsanın Göstereceği Özenti Davranış Değil Aynı İşi Yapan Noterlik Mesleğinde Çalışan Bir Kişinin Göstermesi Gereken Objektif Davranışın Dikkate Alınacağı )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Düzenlendiği Sırada Davalı Noterin Kendisinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermediği - Kanunun Sıkı Şekil Şartlarına Bağladığı Bir Sözleşmede Vaat Alacaklarının İmzasının Alınmaması Sebebiyle Sözleşmenin Resmi Şekil Koşullarını Taşıyan Bir Sözleşme Niteliğini Kazanamadığı )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davalı Noterin Gerekli Dikkat ve Özen Göstermemesi Nedeniyle Zarara Neden Olduğu - Davalı Noterin de Davacıların Zararından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğunun Kabulüyle Onun Hakkındaki Davanın da Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )
İLLİYET BAĞI ( Davalı Noterin Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Göstermesi Gerekirken Aksine Bu Dikkat ve Özeni Göstermeme Eylemi İle Zarar Arasında İlliyet Bağını Kesen Herhangi Bir Nedenin Bulunmadığı Sabit Olduğuna Göre Noterin Sorumlu Olduğu )"
84Y1.HD20.1.2015E. 2013/16379 K. 2015/686"VEKÂLETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ VE SAHTELİĞİ HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu 2 Tanık İsim ve Kimlik Bilgileri Yazıldığı Ancak Tek Tanık İmzası Olduğu - Mahkemece Vekâlet Verenin Başka Resmi İşlemlerde Mühür Mü Parmak İzi Mi Kullandığı Araştırılacağı/Vekaletname Tanığı Dinleneceği )
PARMAK İZİNİN YER ALDIĞI EVRAKLARIN GETİRTİLMESİ ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu/Mahkemece Vekalet Verenin İlçe Seçim Kurulu Tapu Sicil Müdürlüğü Evlendirme Dairesi Gibi Kuruluşlarda Parmak İzlerinin Yer Aldığı Evrak Asılları Getirtilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
RESMİ İŞLEMLERDE MÜHÜR MÜ PARMAK İZİ Mİ KULLANILDIĞININ TESPİTİ ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu/Mahkemece Vekâlet Verenin Vekaletnamenin Düzenlendiği Tarihte ve Yakın Tarihlerde Başka Resmi İşlemler Yapmış İse O İşlemlerde Mühür Mü Parmak İzi Mi Kullandığı Araştırılacağı )
TANIK DİNLEME ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliği Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede 2 Tanık İsim ve Kimlik Bilgileri Yazıldığı Ancak Tek Tanık İmzası Olduğu/Vekâletnamede Diğer Tanığın İmzası Unutulduğu Yönündeki Davalı Savunması Üzerinde Durulmadığı Gibi Talep Edildiği Halde Bu Tanığın Dinlenmemiş Olmasının İsabetsizliği )"
84Y14.HD12.7.2011E. 2011/5051 K. 2011/9158"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Orta Yerde Biçimine Uygun Düzenlenmiş Resmi Şekil Koşullarını Taşıyan Bir Sözleşme Bulunmadığından Buna Dayanılarak Mülkiyet Aktarımı İstenemeyeceği )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Orta Yerde Biçimine Uygun Düzenlenmiş Resmi Şekil Koşullarını Taşıyan Bir Sözleşme Bulunmadığından Buna Dayanılarak Mülkiyet Aktarımı İstenemeyeceği )
NOTER TUTANAĞI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi - Tutanakta Noterin Adı ve Soyadı İle Noterliğin İsmi ve İşlemin Yapıldığı Yer ve Tarih ve İlgilinin ve Varsa Tercüman Tanık ve Bilirkişinin Kimlik ve Adresleri İle İlgilinin Vergi Kimlik Numarasının Bulunması Gerektiği )"
84Y1.HD13.2.2008E. 2007/12948 K. 2008/1631"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Çap Kaydı Miras Bırakanın Doğrudan Muvazaalı Temliki İle Değil Resmi Tespit Memurlarının Yanlış Tasarrufları İle Oluştuğundan Davanın Kabul Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Çap Kaydı Miras Bırakanın Doğrudan Muvazaalı Temliki İle Değil Resmi Tespit Memurlarının Yanlış Tasarrufları İle Oluştuğundan Davanın Kabul Edilemeyeceği )
TESPİT MEMURLARININ YANLIŞ TASARRUFU İLE OLUŞAN ÇAP KAYDI ( Çap Kaydı Miras Bırakanın Doğrudan Muvazaalı Temliki ile Oluşmadığından Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabul Edilemeyeceği )
DAHİLİ DAVA YOLUYLA TARAF TEŞKİLİ ( Doğru Olmadığı Gibi Aleyhine Yargılama Giderlerine de Hükmedilemeyeceği )"
84Y11.CD8.11.2007E. 2005/11034 K. 2007/7734"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Dekontu Noter Tasdiki Yaptırarak Gerçekleştirdiği Eyleminde Noterin Onay İşleminin Belge İçeriğini Kapsamadığının Gözetileceği - Noter Onay Bölümünde Herhangi Bir Sahteciliğinin Olmadığı )
KREDİ BORCUNUN ÖDENDİĞİNE DAİR SAHTE MAKBUZUN NOTERDE TASDİK ETTİRİLMESİ ( Noter Onayının Belge İçeriğini Kapsamadığı ve Noter Onayı Üzerinde Herhangi Bir Sahteciliğin Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Özel Belgede Sahtecilik Suçu )
NOTERİN ONAY İŞLEMİNİN BELGE İÇERİĞİNİ KAPSAMAMASI ( Kredi Borcunun Ödendiğine Dair Noter Tastiki Yaptırılan Sahte Makbuz Nedeniyle Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu - Noter Onay Bölümünde Herhangi Sahteciliğinin Bulunmadığı )
SUÇUN NİTELİĞİNDE HATA YAPILMASI ( Noter Onay Bölümünde Sahtecilik Bulunmadığından Resmi Evrakta Satecilik Suçunun Oluşmayacağı - Eldeki Davada Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Bulunduğunun Kabulü/Onayın Belge İçeriğini Kapsamadığı )"
84Y15.HD16.5.1994E. 1993/3202 K. 1994/3218"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuyu Nakil Borcunun Gerçekleşmesi )
NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat )
NOTERDE ONAYLAMA ŞEKLİNDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat )
ONAYLAMA ŞEKLİNDE YAPILAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçerlik Şartı )
DÜZENLEME NOTERLİK İŞLEMLERİ ( Eser Sözleşmesindeki Bazı Hususların İleride Yapılacağına Dair Akitler )
AKİT YAPMA VAADİ ( İnşaat Sözleşmesinin Tabi Olduğu Resmi Şekilde Yapılması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Devrini Öngören Sözleşmenin Tabi Olduğu Şekil )
ONAYLAMA NOTERLİK İŞLEMLERİ ( Re'sen Düzenlenmesi Gereken Sözleşmelerde )"

Madde 86

YARGITAY

86Y13.HD14.1.2015E. 2014/8527 K. 2015/250"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE GENEL VEKALETNAMENİN İPTALİ ( Okuma Yazma Bilip Bilmediği Tespiti - Davacı İptal Edilen Sözleşme Tarihinden Sonra El Yazısı İle Ad ve Soyadını Yazarak Vekaletname İmzaladığı/Mahkemece Davacının Resmi Kurumlar Bankalar ve Benzeri Yerlere Olan Müracaatlarında Belgeleri İmza Atarak Mı Parmak Basarak Mı Onayladığı Araştırılacağı )
OKUMA YAZMA BİLİP BİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Yasaya Aykırı Düzenlenen Noter Sözleşmesi İptali - Davacı İptal Edilen Sözleşme Tarihinden Sonra El Yazısı İle Ad ve Soyadını Yazarak Vekaletname İmzaladığı/Davacının Resmi Kurumlar Bankalar ve Benzeri Yerlere Olan Müracaatlarında Belgeleri İmza Atarak Mı Parmak Basarak Mı Onayladığı Araştırılması Gerektiği )
BELGELERDE İMZA MI PARMAK İZİ Mİ KULLANILDIĞI ( Mahkemece Davacının Resmi Kurumlar Bankalar ve Benzeri Yerlere Olan Müracaatlarında Belgeleri İmza Atarak Mı Parmak Basarak Mı Onayladığı Araştırılacağı - Davacının Okuma Yazma Bilip Bilmediği Tespit Edileceği/Yasaya Aykırı Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Genel Vekaletnamenin İptali )"
86Y14.HD19.6.2013E. 2013/7244 K. 2013/9335"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Vaat Alacaklısının Sözleşmeyle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Tapu İptal ve Tescil Davası Açabileceği - Noterlikte Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Okunarak İmzalanması Karşısında İmzanın Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Satış Vaadi Sözleşmesinin Vaat Alacaklısına Vaat Yerine Getirilmeyince Açılacak Dava ile Hükmen Yerine Getirilmesi Hakkı Verdiği - Noterlikçe Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinde Yer Alan İmzanın Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu)
NOTERLİKTE DÜZENLENEN BELGEDEKİ İMZANIN GEÇERLİLİĞİ (Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu - Satış Vaadi Sözleşmesi)"
86Y13.HD6.3.2003E. 2002/15303 K. 2003/2391"SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI ( Hata ve Hile Nedeni ile Tapusuz Taşınmaz Mal Devir Sözleşmesinin İptali Talebi )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ( İmza Vazına Muktedir Olmayan veya İmza Bilmeyen Kişiler Tarafından Verilen Senedin ihtiyar Heyeti ve Mahallince Tanınan İki Kişi Tarafından onaylanmadıkça Sözleşmenin Hükümsüz Olması )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ ( Davacının Kızı Olan Davalıya Ölünceye Kadar Bakma Vaadi ile Tapusuz Tarlasını Devretmek İsterken Satış Yapmış Olması )
YAŞLI OLMASI VE OKUR-YAZAR OLMAMASI ( İmza Vazına Muktedir Olmayan veya İmza Bilmeyen Kişiler Tarafından Verilen Senedin İhtiyar Heyeti ve Mahallince Tanınan İki Kişi Tarafından onaylanmadıkça Sözleşmenin Hükümsüz Olması )"

Madde 87

YARGITAY

87Y19.HD19.12.2017E. 2016/12618 K. 2017/8061"İPOTEKTEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT ( Davacının Gerçekte Okur Yazar Olmadığı Halde İpotek Akit Tablosunda Okudum Şeklinde Yazı Yazılarak Altına İmzasının Alındığını Beyan Ettiği - Davacının Bu Beyanla Resmi Bir Senetteki Yazı ve İmzayı İnkar Ederek Sahtelik İddiasında Bulunduğu/Mahkemece Evraka Resmiyet Kazandıran Merci de Taraf Gösterilmek Suretiyle Ayrıca Bir Sahtelik Davası Açması Hususunda Davacıya 2 Haftalık Kesin Süre Verilip Beklenerek Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ ( Davacının Gerçekte Okur Yazar Olmadığı Halde İpotek Akit Tablosunda Okudum Şeklinde Yazı Yazılarak Altına İmzasının Alındığını Beyan Ettiği - Davacının Bu Beyanla Resmi Bir Senetteki Yazı ve İmzayı İnkar Ederek Sahtelik İddiasında Bulunduğu/Mahkemece Evraka Resmiyet Kazandıran Merci de Taraf Gösterilmek Suretiyle Ayrıca Bir Sahtelik Davası Açması Hususunda Davacıya 2 Haftalık Kesin Süre Verilip Beklenerek Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
OKUR YAZAR OLMAYAN DAVACIDAN ALINAN İMZA ( Davacının İpotek Akit Tablosunda Okudum Şeklinde Yazı Yazılarak Altına İmzasının Alındığını Beyan Ettiği - Davacının Bu Beyanla Resmi Bir Senetteki Yazı ve İmzayı İnkar Ederek Sahtelik İddiasında Bulunduğu/Mahkemece Evraka Resmiyet Kazandıran Merci de Taraf Gösterilmek Suretiyle Ayrıca Bir Sahtelik Davası Açması Hususunda Davacıya 2 Haftalık Kesin Süre Verilip Beklenerek Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
87Y1.HD20.1.2015E. 2013/16379 K. 2015/686"VEKÂLETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ VE SAHTELİĞİ HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu 2 Tanık İsim ve Kimlik Bilgileri Yazıldığı Ancak Tek Tanık İmzası Olduğu - Mahkemece Vekâlet Verenin Başka Resmi İşlemlerde Mühür Mü Parmak İzi Mi Kullandığı Araştırılacağı/Vekaletname Tanığı Dinleneceği )
PARMAK İZİNİN YER ALDIĞI EVRAKLARIN GETİRTİLMESİ ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu/Mahkemece Vekalet Verenin İlçe Seçim Kurulu Tapu Sicil Müdürlüğü Evlendirme Dairesi Gibi Kuruluşlarda Parmak İzlerinin Yer Aldığı Evrak Asılları Getirtilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
RESMİ İŞLEMLERDE MÜHÜR MÜ PARMAK İZİ Mİ KULLANILDIĞININ TESPİTİ ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede Vekâlet Verenin Sol El Baş Parmak İzi Olduğu/Mahkemece Vekâlet Verenin Vekaletnamenin Düzenlendiği Tarihte ve Yakın Tarihlerde Başka Resmi İşlemler Yapmış İse O İşlemlerde Mühür Mü Parmak İzi Mi Kullandığı Araştırılacağı )
TANIK DİNLEME ( Vekâletnamenin Geçersizliği ve Sahteliği Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Vekâletnamede 2 Tanık İsim ve Kimlik Bilgileri Yazıldığı Ancak Tek Tanık İmzası Olduğu/Vekâletnamede Diğer Tanığın İmzası Unutulduğu Yönündeki Davalı Savunması Üzerinde Durulmadığı Gibi Talep Edildiği Halde Bu Tanığın Dinlenmemiş Olmasının İsabetsizliği )"
87Y13.HD14.1.2015E. 2014/8527 K. 2015/250"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE GENEL VEKALETNAMENİN İPTALİ ( Okuma Yazma Bilip Bilmediği Tespiti - Davacı İptal Edilen Sözleşme Tarihinden Sonra El Yazısı İle Ad ve Soyadını Yazarak Vekaletname İmzaladığı/Mahkemece Davacının Resmi Kurumlar Bankalar ve Benzeri Yerlere Olan Müracaatlarında Belgeleri İmza Atarak Mı Parmak Basarak Mı Onayladığı Araştırılacağı )
OKUMA YAZMA BİLİP BİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Yasaya Aykırı Düzenlenen Noter Sözleşmesi İptali - Davacı İptal Edilen Sözleşme Tarihinden Sonra El Yazısı İle Ad ve Soyadını Yazarak Vekaletname İmzaladığı/Davacının Resmi Kurumlar Bankalar ve Benzeri Yerlere Olan Müracaatlarında Belgeleri İmza Atarak Mı Parmak Basarak Mı Onayladığı Araştırılması Gerektiği )
BELGELERDE İMZA MI PARMAK İZİ Mİ KULLANILDIĞI ( Mahkemece Davacının Resmi Kurumlar Bankalar ve Benzeri Yerlere Olan Müracaatlarında Belgeleri İmza Atarak Mı Parmak Basarak Mı Onayladığı Araştırılacağı - Davacının Okuma Yazma Bilip Bilmediği Tespit Edileceği/Yasaya Aykırı Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Genel Vekaletnamenin İptali )"
87Y14.HD19.6.2013E. 2013/7244 K. 2013/9335"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Vaat Alacaklısının Sözleşmeyle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Tapu İptal ve Tescil Davası Açabileceği - Noterlikte Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Okunarak İmzalanması Karşısında İmzanın Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Satış Vaadi Sözleşmesinin Vaat Alacaklısına Vaat Yerine Getirilmeyince Açılacak Dava ile Hükmen Yerine Getirilmesi Hakkı Verdiği - Noterlikçe Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinde Yer Alan İmzanın Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu)
NOTERLİKTE DÜZENLENEN BELGEDEKİ İMZANIN GEÇERLİLİĞİ (Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu - Satış Vaadi Sözleşmesi)"
87Y2.HD11.4.2007E. 2006/17666 K. 2007/6096"OKUR YAZAR OLMAYANIN VEKALET VERMESİ ( İki Tanık Huzurunda Vekalet Vermesi Gerektiği )
VEKALETNAME VERİLMESİ ( Okur Yazar Olmayan Davacı Kadının İki Tanık Huzurunda Vekalet Vermesi Gerektiği )
TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI ( Yapılabilmesi İçin Duruşma İsteyenin Tebligat Giderlerini Eksiksiz Olarak İstek Sırasında Vermesi Gerektiği )
TEBLİGAT GİDERLERİ ( Temyiz İncelemesinin Duruşmalı Olarak Yapılabilmesi İçin Duruşma İsteyenin Tebligat Giderlerini Eksiksiz Olarak İstek Sırasında Vermesi Gerektiği )
DURUŞMALI TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yapılabilmesi İçin Duruşma İsteyenin Tebligat Giderlerini Eksiksiz Olarak İstek Sırasında Vermesi Gerektiği )"
87Y13.HD6.3.2003E. 2002/15303 K. 2003/2391"SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI ( Hata ve Hile Nedeni ile Tapusuz Taşınmaz Mal Devir Sözleşmesinin İptali Talebi )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ( İmza Vazına Muktedir Olmayan veya İmza Bilmeyen Kişiler Tarafından Verilen Senedin ihtiyar Heyeti ve Mahallince Tanınan İki Kişi Tarafından onaylanmadıkça Sözleşmenin Hükümsüz Olması )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ ( Davacının Kızı Olan Davalıya Ölünceye Kadar Bakma Vaadi ile Tapusuz Tarlasını Devretmek İsterken Satış Yapmış Olması )
YAŞLI OLMASI VE OKUR-YAZAR OLMAMASI ( İmza Vazına Muktedir Olmayan veya İmza Bilmeyen Kişiler Tarafından Verilen Senedin İhtiyar Heyeti ve Mahallince Tanınan İki Kişi Tarafından onaylanmadıkça Sözleşmenin Hükümsüz Olması )"

Madde 89

YARGITAY

89Y8.HD30.3.2017E. 2017/8958 K. 2017/4764"VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Vakıf Senedinin Tescili Gibi Yapılması İstenilen Değişikliklerin de Resmi Senetle Diğer Bir Deyişle Noterde Re'sen Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerektiği/Mütevelli Heyeti Toplantısında Vakıf Senedi Değişikliğine Dair Olarak Alınan Kararın Noterde Onaylanmasının Resmi Düzenleme Sayılamayacağı - Eksikliğin Giderilmesi İçin Süre Verilmeden Mahkemece İşin Esası İncelenerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DÜZENLEMENİN RESMİ SENETLE YAPILMASI ( Vakıf Senedinin Tescili Gibi Yapılması İstenilen Değişikliklerin Noterde Re'sen Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerektiği/Mütevelli Heyeti Toplantısında Vakıf Senedi Değişikliğine Dair Olarak Alınan Kararın Noterde Onaylanmasının Resmi Düzenleme Sayılamayacağı - Eksikliğin Giderilmesi İçin Süre Verilmeden Mahkemece İşin Esası İncelenerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Davacıya Süre Verilip Noterde Senet Hazırlatılarak Sonuca Göre Karar Verileceği )
DÜZENLEME ŞEKLİNDE SENET ( Vakıf Senedinin Tescili Gibi Yapılması İstenilen Değişikliklerin de Resmi Senetle Diğer Bir Deyişle Noterde Re'sen Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerektiği - Mütevelli Heyeti Toplantısında Vakıf Senedi Değişikliğine Dair Olarak Alınan Kararın Noterde Onaylanmasının Resmi Düzenleme Sayılamayacağı/Davacıya Süre Verilip Yeniden Noterde Senedin Hazırlatılması ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün de Görüşü Alındıktan Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
89Y13.HD28.6.2016E. 2015/22732 K. 2016/15714"NOTER SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE GÖRE SATIŞI VAAD EDİLEN TAŞINMAZLARA KAMULAŞTIRMASIZ EL KONULMASI (Bedele Dönüşen Taşınmazın İkame Değerinin Tahsili İstemi - Davalı Vaad Borçlusu Tarafların Davacı Adına Tescili Sağlanamayan Dava Konusu Taşınmazın Devir ve Temlik Yükümü Yerine Vaad Alacaklısı Tarafa Tazminat Ödeme Yükümlülüğünün Bulunduğu)
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA (Noter Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Satışı Vaad Edilen Taşınmazlara Kamulaştırmasız El Konulması Nedeniyle Bedele Dönüşen Taşınmazın İkame Değerinin Tahsili - Davalı Vaad Borçlusu Tarafların Davacı Adına Tescili Sağlanamayan Dava Konusu Taşınmazın Devir ve Temlik Yükümü Yerine Vaad Alacaklısı Tarafa Tazminat Ödeme Yükümlülüğünün Bulunduğu)
BEDELE DÖNÜŞEN TAŞINMAZIN İKAME DEĞERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Noter Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Satışı Vaad Edilen Taşınmazlara Kamulaştırmasız El Konulması Nedeniyle - Davalı Vaad Borçlusu Tarafların Davacı Adına Tescili Sağlanamayan Dava Konusu Taşınmazın Devir ve Temlik Yükümü Yerine Vaad Alacaklısı Tarafa Tazminat Ödeme Yükümlülüğünün Bulunduğu)"
89Y14.HD7.12.2015E. 2014/15087 K. 2015/11303"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tescil İsteminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Ödenmiş Olması Bedelden Ödenmeyen Bir Kısmın Bulunması Halinde ise Bu Bedelin Depo Ettirilmesi Gereği - Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davaların Kabulüne Karar Verilebilmesi İçin Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunması Gereği )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE KONU TAŞINMAZDA ORTAKLARDAN BİRİNİN ORTAKLIK DIŞI KİŞİYE SATIŞ VAADİNDE BULUNMASI ( Elbirliği Ortaklığı Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağından Söz Edilemeyeceği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Açılan Tescil Davasında Satış Vaadine Konu Taşınmazların Davanın Açıldığı Tarihte Davalıların Bizzat Kendi Adlarına Kayıtlı Olması Gereği )"
89Y8.HD21.3.2014E. 2014/4901 K. 2014/4924"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Payın Haricen Satın Alındığı İddiası - Tapulu Taşınmazların Satışı Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı/Dosya Muhtevasında Resmi İşlemlerin Aksini Kanıtlayacak Herhangi Bir Senet Mevcut Olmadığından İstemin Reddi Gereği )
HARİCİ SATIN ALMAYA DAYALI DAVA ( Davacı Tarafın Taşınmazdaki Payın Parasının Kendisi Tarafından Ödendiği Şeklindeki Beyanına Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunulamayacağı )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Bir İspat Şekli Olmayıp Bir Geçerlilik Şartı Olduğu - Davacı Tarafın Taşınmazdaki Payın Parasının Kendisi Tarafından Ödendiği Şeklindeki Beyanına Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunulamayacağı )
TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Tapulu Taşınmazların Satışı Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı/Satın Alana Herhangi Bir Hak Bahşetmeyeceği - Harici Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )"
89Y8.HD10.3.2014E. 2013/14236 K. 2014/3749"HARİCİ SATIŞA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Satış Nedeniyle Verilenlerin Taraflarca Geri İstenebileceği - Dava Kademeli Olarak Açıldığından Ziynet Parasının Uyarlama Kuralları Uyarınca Dava Tarihindeki Karşılığının Belirlenerek Taşınmazdaki Yararlanmaları da Gözetilerek Karar Verileceği )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Bir İspat Şekli Olmayıp Bir Geçerlilik Şartı Olduğu - Tapulu Taşınmazların Satışı Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı/Satın Alana Herhangi Bir Hak Bahşetmeyeceği - Harici Satış Nedeniyle Verilenlerin Taraflarca Geri İstenebileceği/Tapu İptali ve Tescil İstemi )
PAYDAŞ OLAN KAYIT MALİKİNE DAVANIN YÖNETİLMESİ ( Senede Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davanın Kayıt Malikine Kayıt Maliki Ölü İse Mirasçılarına Yöneltileceği/Yönetilmeden Davanın Kabulünün Bozmayı Gerektirdiği )"
89Y3.HD25.6.2013E. 2013/10121 K. 2013/10974"VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI ( Resmi Vasiyetnamenin Resmi Memur Sulh Hakimi Noter veya Kanunle Kendisine Bu Yetki Verilmiş Diğer Görevlinin İki Tanığın Katılmasıyla Düzenleneceği - İptal Nedenlerinin Kanunda Sınırlı Bir Şekilde Sayıldığı Düzenleme Şeklinde Yapılan Vasiyetnamenin Fotoğraflı Olması Gereği )
VASİYETNAMENİN NOTER TARAFINDAN DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMASI ( Noter Yetkisine Sahip Yeminli Başkatibin Düzenlediği Vasiyetname ile Yeminli Katibin Düzenlediği Vasiyetnamenin Geçerli Olduğu - Vasiyetnamenin Geçerli Kabul Edilebilmesi İçin Baştan Sona Aynı Memur Tarafından Düzenlenmesi ve Onun Tarafından Gerekli Yerlerinin İmzalanması Gereği )
NOTER BAŞKATİBİ TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEME ŞEKLİNDE VASİYETNAME ( Noter Yetkisine Sahip Yeminli Başkatibin Düzenlediği Vasiyetname ile Yeminli Katibin Düzenlediği Vasiyetnamenin Geçerli Olduğu - Vasiyetnamenin Fotoğraflı Olması Gereği )"
89Y14.HD19.6.2013E. 2013/7244 K. 2013/9335"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Vaat Alacaklısının Sözleşmeyle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Tapu İptal ve Tescil Davası Açabileceği - Noterlikte Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Okunarak İmzalanması Karşısında İmzanın Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Satış Vaadi Sözleşmesinin Vaat Alacaklısına Vaat Yerine Getirilmeyince Açılacak Dava ile Hükmen Yerine Getirilmesi Hakkı Verdiği - Noterlikçe Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinde Yer Alan İmzanın Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu)
NOTERLİKTE DÜZENLENEN BELGEDEKİ İMZANIN GEÇERLİLİĞİ (Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu - Satış Vaadi Sözleşmesi)"
89Y14.HD5.3.2013E. 2013/1417 K. 2013/3149"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Vaade Konu Taşınmaza İlişkin Olarak Taraflar Arasında Görülüp Sonuçlanan Tapu İptali ve Tescil Davasının Temyiz Aşamasında Bulunduğu Anlaşıldığından Mülkiyet Uyuşmazlığına İlişkin Bu Davanın Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Vaade Konu Taşınmazın Bir Başka Mahkemede Mülkiyet Uyuşmazlığına Konu Olması Halinde Sözleşmenin İfa Olanağının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Vaade Konu Taşınmaza İlişkin Olarak Taraflar Arasında Görülüp Sonuçlanan Tapu İptali ve Tescil Davasının Temyiz Aşamasında Bulunduğu Anlaşıldığından Mülkiyet Uyuşmazlığına İlişkin Bu Davanın Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
89Y14.HD5.3.2013E. 2013/1312 K. 2013/3098"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satmayı Vaat Eden Davalının Veraset Belgesinin Alınması İçin Dava Açıldığı - Satmayı Vaat Edenin Mirasçıları Belirlenerek Somut Uyuşmazlıkta Onlara Karşı Husumet Yöneltileceği - Davacının Açmış Olduğu Bu Davanın Sonucu Beklenerek İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
VERASET BELGESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Satmayı Vaat Eden Davalının Veraset Belgesinin Alınması İçin Dava Açıldığı/Satmayı Vaat Edenin Mirasçıları Belirlenerek Somut Uyuşmazlıkta Onlara Karşı Husumet Yöneltileceği )
HUSUMET ( Satmayı Vaat Eden Davalının Veraset Belgesinin Alınması İçin Dava Açıldığı/Satmayı Vaat Edenin Mirasçıları Belirlenerek Somut Uyuşmazlıkta Onlara Karşı Husumet Yöneltileceği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )"
89YHGK20.2.2013E. 2012/8-726 K. 2013/252"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Trampa Sözleşmesi Nedeniyle - Resmi Şekilde Yapılmayan Trampa Sözleşmesi Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
TRAMPA SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Resmi Şekilde Yapılmayan Trampa Sözleşmesi Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
GEÇERLİLİK KOŞULU ( Trampa Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası - Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Satışı Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Trampa Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası - Tarafların Hür İrade ve Arzuları ile Tapuda Yerine Getirdikleri Edimlere Değer Verilerek Davacının Geçersiz Sözleşmeye Dayalı İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
89Y14.HD2.7.2012E. 2012/7922 K. 2012/9089"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Yerinde Keşif Yapılarak Binada Kat İrtifakı Kurulacakmış Gibi Her Bir Bağımsız Bölüme Düşen Arsa Paylarının Bilirkişiye Hesaplatılması ve Bundan Sonra Davacıya Sözleşme İle Satışı Vaat Edilen Bağımsız Bölüm İçin Saptanacak Arsa Payı Yönünden de Davacı Adına Tescile Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Zemininde Bina Bulunan Ancak Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Henüz Kurulmamış Bir Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satış Vaadinin Geçerli Olduğu/Bağımsız Bölüme Düşen Arsa Payı Oranı Satış Vaadi Sözleşmesinde Gösterilmemiş Olsa Bile Bu Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Tapu İptali ve Tescil İstemi)
KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ KURULMADAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞININ VAADİ (Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulmaksızın Bağımsız Bölümün Satış Vaadine Konu Olabileceği)
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞ VAADİNE KONU OLABİLECEĞİ (Zemininde Bina Bulunan Ancak Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Henüz Kurulmamış Bir Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satış Vaadinin Geçerli Olduğu- Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil)"
89Y14.HD16.1.2012E. 2011/15524 K. 2012/278"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Resmi Şekil Şartına Bağlı Kılınan Tam İki Tarafa Borç Yükleyen ve Kişisel Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olduğu - Davacıya Kalan Borcunu Davalıya Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Uygun Bir Süre Verileceği/Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Davacıya Kalan Borcunu Davalıya Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Uygun Bir Süre Vermek ve Verilecek Bu Süre İçersinde Kalan Borç Depo Edilirse Davayı Hüküm Altına Almak Gerektiği )
BİRLİKTE İFA KURALI ( Tapu İptali ve Tescil - Biçimine Uygun Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel Borcunun Dava Açılmadan Önce Tamamen veya Kısmen Yerine Getirmeyen Vaat Alacaklısının da Açtığı Davanın Dinleneceği Bu Gibi Durumlarda Birlikte İfa Kurallarını Gözetilerek Hüküm Kurulacağı )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri Noter Önünde Re'sen Düzenlenmesi Gereken Bir Başka Anlatımla Geçerliliği Resmi Şekil Şartına Bağlı Kılınan Tam İki Tarafa Borç Yükleyen ve Kişisel Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olduğu )"
89YHGK28.9.2011E. 2011/13-528 K. 2011/571"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Üzerinde Muhdesat Bulunan Mülkiyeti Belediyeye Ait Taşınmaz Olduğu - 3.Kişi Tarafından Açılan Dava İle Mülkiyetin Devrine İlişkin İfa İmkansız Hale Geldiğinden Vaad Borçlusunun Tazminat Ödeyeceği)
VAAD BORÇLUSUNUN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT ( Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Dava İle Taşınmazın Mülkiyetinin Devrine İlişkin İfanın İmkansız Hale Geldiği - Bu Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Taşınmazın Üzerindeki Muhdesatla Birlikte Rayiç Bedelinin Araştırılıp Tespit Edileceği)
TAŞINMAZIN SATIŞ VAADİNE YÖNELİK SÖZLEŞMEDE VAAT BORÇLUSUNUN MALİK OLMAMASI ( Üçüncü Kişinin Aynı Taşınmazla İlgili Açtığı Davada Üçüncü Kişi Lehine İptal Kararı Verildiği - Vaat Borçlusunun Aynen İfa Yerine Tazmin Borcu Olduğu)
TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ MUHDESATLA BİRLİKTE RAYİÇ BEDELİ ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Taşınmaz Olduğu/3.Kişi Tarafından Açılan Dava İle Mülkiyetin Devrine İlişkin İfa İmkansız Hale Geldiğinden Vaad Borçlusunun Tazminat Ödeyeceği - Bilirkişi Marifetiyle Araştırılıp Hükmedileceği)"
89Y14.HD12.7.2011E. 2011/5035 K. 2011/9154"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 1512 S. Noterlik Kanununun 191. Md.sine Göre Yabancı Memleketlerde Noterlik İşlemlerinin Yabancı Noterler Tarafından Değil Konsolosluklar Tarafından Görülmesinin Zorunlu Olduğu )
NOTERLİK İŞLEMLERİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - 1512 S. Noterlik Kanununun 191. Md.sine Göre Yabancı Memleketlerde Noterlik İşlemlerinin Yabancı Noterler Tarafından Değil Konsolosluklar Tarafından Görülmesinin Zorunlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - 1512 S. Noterlik Kanununun 191. Md.sine Göre Yabancı Memleketlerde Noterlik İşlemlerinin Yabancı Noterler Tarafından Değil Konsolosluklar Tarafından Görülmesinin Zorunlu Olduğu )
DÜZENLEME ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Vekalet Sözleşmesi Özel Bir Şekle Bağlı Kılınmamışsa da Noterlik Kanununun 89. Maddesine Göre Niteliği Bakımından Tapuda İşlem Yapılmasını Gerektiren Sözleşme ve Vekaletnamelerin Düzenleme Şeklinde Yapılması İcap Edeceği )"
89Y14.HD11.7.2011E. 2011/7756 K. 2011/9114"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacılar Sözleşmenin Konusu Ne İse Onu Edim Olarak İsteyebileceklerinden Sözkonusu Parsel İle Diğer Parselin Bir İlintisi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Davacılar Sözleşmenin Konusu Ne İse Onu Edim Olarak İsteyebileceklerinden Sözkonusu Parsel İle Diğer Parselin Bir İlintisi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
PARSELİN GELDİĞİ DİĞER PARSEL ( Araştırılarak Sözkonusu Parsel İle Diğer Parselin Bir İlintisi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )"
89Y8.HD28.6.2011E. 2011/3020 K. 2011/3784"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Resmi Şekilde Yapılmayan Trampa Sözleşmesi Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
TRAMPA SÖZLEŞMESİ (Satım Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanacağı - Resmi Şekle Tabi Olduğu/Tapu İptali ve Tescil )
RESMİ ŞEKİL (Tapu İptali ve Tescil - Trampa Sözleşmelerinin Resmi Şekle Tabi Olduğu )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ (Tapu İptali ve Tescil - Resmi Şekilde Yapılmayan Trampa Sözleşmesi Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )"
89Y8.HD27.6.2011E. 2010/6472 K. 2011/3711"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tapulu Taşınmazların Satış ve Devirleri Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZ ( Satış ve Devirleri Resmi Şekilde Yapılmadıkça Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Tapu İptali ve Tescil Davası )
ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Tespit Tarihinden Geriye Doğru En Az On Yıl Önce Tapulu Taşınmazın Haricen Satın Alınmış Bulunması ve Geçmesi Gereken On Yıllık Sürede Harici Satışın Bozulmamış Olması Gerektiği )
HARİCİ SATIŞ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Tespit Tarihinden Geriye Doğru En Az On Yıl Önce Tapulu Taşınmazın Haricen Satın Alınmış Bulunması ve Geçmesi Gereken On Yıllık Sürede Harici Satışın Bozulmamış Olması Gerektiği )"
89YHGK8.6.2011E. 2011/14-408 K. 2011/402"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mirasbırakanın Katılması veya İzni Olmaksızın Bir Mirasçının Henüz Açılmamış Bir Miras Hakkında Diğer Mirasçılar veya 3. Bir Kişi İle Yapacağı Sözleşmeler Geçerli Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Mirasbırakanın Katılması veya İzni Olmaksızın Bir Mirasçının Henüz Açılmamış Bir Miras Hakkında Diğer Mirasçılar veya 3. Bir Kişi İle Yapacağı Sözleşmeler Geçerli Olmadığı )
MİRASÇININ YAPACAĞI SÖZLEŞMELER ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mirasbırakanın Katılması veya İzni Olmaksızın Bir Mirasçının Henüz Açılmamış Bir Miras Hakkında Diğer Mirasçılar veya 3. Bir Kişi İle Yapacağı Sözleşmeler Geçerli Olmadığı )"
89Y14.HD8.6.2011E. 2011/6312 K. 2011/7489"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (İki Tarafa Borç Yükleyen Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olduğu - Taşınmaz Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşme ile Kararlaştırılan Bedelin Tamamının Ödenmesi Gereği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Kararı Verilebilmesi İçin Sözleşme ile Kararlaştırılan Bedelin Tamamnın Yatırılmış Olması Gereği - Ödenmemiş Kısmın Dava Tarihine Güncellenerek Ödenmek Üzere Depo Kararı Verilmesi Gereği)
TAŞINMAZ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÖDENMEYEN BEDELİN DEPO ETTİRİLMESİ (Tescil Kararı Verilbilmesi İçin Bedelin Tamamının Yatırılmış Olması Gereği - Yatılmayan Bedelin Güncellenerek Depo Kararı Verilmesi Gereği)"
89Y14.HD6.6.2011E. 2011/5856 K. 2011/7339"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noter Önünde Re'sen Düzenlenmesi Gereken Resmi Şekle Bağlı İki Tarafa Borç Yükleyen ve Kişisel Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olduğu - Vaat Alacaklısı Satıcıdan Edimini Yerine Getirmediğinde Borcunu Yerine Getirmesini Hükmen İsteyebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Satıcı Edimini Yerine Getirmediğinde Vaat Alacaklısı Tapu İptal ve Tescil Davası ile Satıcıdan Borcunu Hükmen Yerine Getirmesini İsteyebileceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ BORÇLUSUNUN EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Vaat Alacaklısı Borçludan Edimini Hükmen Yerine Getirmesini İsteyebileceği - Tapu İptal ve Tescil Davası )"
89Y14.HD21.3.2011E. 2011/2842 K. 2011/3532"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Elbirliği Ortaklığına Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Temliki Tasarrufların Geçerli Olduğu/Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğu - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde Bulunulması Halinde Elbirliği Ortaklığının Sona Ermesine Kadar Sözleşme Vaadinin İfa Olanağının Bulunmadığı)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLEBİLMESİ (Elbirliği Mülkiyeti Ortağı Olmayan Bir Kişiyle Yapılan Satım Vaadi Sözleşmesinde Elbirliği Mülkiyeti Sona Ermesine Kadar Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunmadığı)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Elbirliği Ortaklıkları Arasındaki Satış Vaadi Sözleşmesi/İfa Olanağının Bulunduğunun Dikkate Alınması Gerektiği - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde İse Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesine Kadar İfa Olanağının Bulunmadığı)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (Elbirliği Ortakları Arasındaki Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğu - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde Bulunulması Halinde Elbirliği Ortaklığının Sona Ermesine Kadar Sözleşme Vaadinin İfa Olanağının Bulunmadığı)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ (Elbirliği Mülkiyeti Ortağı Olmayan Bir Kişiyle Yapılan Satım Vaadi Sözleşmesi - Elbirliği Mülkiyeti Sona Ermesine Kadar Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunmadığı/Tapu İptali ve Tescil Davası)
VERASET İLAMI (Uyuşmazlıkta Satış Vaadi Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunduğu - Veraset İlamında Belirtilen Oranlarda Davacılar Adına Tescil Kararı Verilmesi Gereği/Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası)
MÜLKİYET (Elbirliği Ortaklığına Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Temliki Tasarrufların Geçerli Olduğu - Elbirliği Ortakları Arasında Mülkiyet Durumunda Değişiklik Bulunmayacağından Satış Vaadinin İfa Olanağının Bulunduğu)"
89Y14.HD19.1.2011E. 2010/14815 K. 2011/345"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Karşılıklı Taahhütleri İhtiva Eden Sözleşmelerde İfa Talebinde Bulunan Tarafın Öncelikle Edimini Yerine Getirmiş Olması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Karşılıklı Taahhütleri İhtiva Eden Sözleşmelerde İfa Talebinde Bulunan Tarafın Öncelikle Edimini Yerine Getirmiş Olması Gerektiği )
BAKİYE BEDELİN DAVA TARİHİNE GÖRE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ DEĞERİ ( Konusunda Uzman Kişilere Hesaplatmak ve Bulunacak Bu Değeri Vaat Borçlusunun Mirasçılarına Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Davacıya Uygun Bir Süre Tanımak Gerektiği )"
89Y14.HD23.9.2010E. 2010/7785 K. 2010/9101"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Şahsi Hak Sağladığı - Yüklenici Arsa Sahibine Karşı Olan Edimini Yerine Getirmediği Sürece Temlik İşleminden Yararlanamayacağı )
ARSA PAYININ TESCİLİ ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Arsa Payı Tescilinin Yüklenicinin Arsa Sahibine Karşı Edimlerini Yerine Getirmesine Bağlı Olduğu )"
89Y14.HD8.7.2010E. 2010/6611 K. 2010/7988"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noterden Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerektiği - Kanunun Geçerlilik Şartı Olarak Öngördüğü Bir Hukuki İşlemin Zorunlu Şekil Koşuluna Uyulmadan Yapılması O Sözleşmeyi Geçersiz Kılacağı Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak İfa İstenilemeyeceği )
ZORUNLU ŞEKİL KOŞULUNA UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞME ( Geçersiz Olduğu İfasının İstenemeyeceği - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Noterden Düzenleme Şeklinde Yapılmasının Zorunlu Olduğu Şekil Şartına Uyulmaması Halinde Karşı Tarafın İyiniyetli Olup Olmamasının Önemli Olmadığı )"
89Y14.HD29.6.2010E. 2010/4891 K. 2010/7428"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmazı Vekaleten Satan Davalının ve Taşınmazı Satın Alan Annesinin Tapu Kaydındaki Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhini Bilmeleri Nedeniyle TMK'nun 1023 ve 1024. Md. Gereğince İyi Niyetli Olduklarının Kabulüne Olanak Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile İle Alınan Vekaletname ve Kötü Niyete Dayalı - Taşınmazı Vekaleten Satan Davalının ve Taşınmazı Satın Alan Annesinin Tapu Kaydındaki Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhini Bilmeleri Nedeniyle İyi Niyetli Olduklarının Kabul Edilemeyeceği )
VEKALETNAME ( Hile İle Alınan Vekaletname ve Kötü Niyete Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazı Vekaleten Satan Davalının ve Taşınmazı Satın Alan Annesinin Tapu Kaydındaki Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhini Bilmeleri Nedeniyle İyi Niyetli Olduklarının Kabul Edilemeyeceği )
İYİNİYET ( Taşınmazı Vekaleten Satan Davalının ve Taşınmazı Satın Alan Annesinin Tapu Kaydındaki Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhini Bilmeleri Nedeniyle İyi Niyetli Olduklarının Kabul Edilemeyeceği )"
89Y14.HD25.5.2010E. 2010/3359 K. 2010/5825"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlikin Geçerli Olabilmesi İçin Temlik Sözleşmesinde Devredilen Hakkın Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği )
TEMLİKİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerli Olabilmesi İçin Temlik Sözleşmesinde Devredilen Hakkın Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil )
TEMLİK SÖZLEŞMESİNDE DEVREDİLEN HAK ( Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği - Eldeki Davada İse Temlik Sözleşmesi Yazılı Olarak Düzenlenmiş İse de Temlik Sözleşmesi İçeriği İtibarıyla Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın Temliki Niteliğinde Olmadığı )"
89Y14.HD30.3.2010E. 2010/1003 K. 2010/3455"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noter Önünde Re'sen Düzenlenmesi Gerektiği Geçerliliği Şekle Bağlı Olduğu - Satış Vaadi Sözleşmesinin Mülkiyet Devir Borcu Yüklediği Edim Yerine Getirilmeyince Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteme Hakkı Verdiği )
TAŞINMAZ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKIN DEVRİ ( Devir Yasağı Bulunmadığı Sürece Borçlunun Rızası Aranmaksızın Sözleşmeden Doğan Hakkın Üçüncü Kişiye Devredilebileceği - Alacağı Temellük Edenin Temlik Edenin Yerine Geçtiği Onun Hakkını Kullanabileceği )"
89Y14.HD18.3.2010E. 2010/2103 K. 2010/2979"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalılar Arasındaki Temlik İşleminin Davacının Sözleşmeyle Kazandığı Şahsi Hakkını Bertaraf Etmek Kastıyla Yapıldığı ve Davalıların Durumları ve Karinelerle Açık Olduğundan İstemin Kabulü Gereği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE MUVAZAA İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davalılar Arasındaki Temlik İşleminin Davacının Sözleşmeyle Kazandığı Şahsi Hakkını Bertaraf Etmek Kastıyla Yapıldığı ve Davalıların Durumları ve Karinelerle Açık Olduğundan İstemin Kabulü Gereği )
KÖTÜNİYET ( Davalıların Ayrıca Kötüniyetinin İspatının Gerekmediği - Satış Vaadi Sözleşmesi İle Muvazaa İddiasına Dayanan Tapu İptali ve Tescil )"
89Y14.HD17.3.2009E. 2009/679 K. 2009/3299"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hakkı Zedelenen Üçüncü Kişinin İyi Niyetli Olmayan Malike Karşı Doğrudan Doğruya Şahsi Hakkına Dayanmasının Mümkün Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Hakkı Zedelenen Üçüncü Kişinin İyi Niyetli Olmayan Malike Karşı Doğrudan Doğruya Şahsi Hakkına Dayanmasının Mümkün Olduğu )
YOLSUZ TESCİL ( Bir Ayni Hak Yolsuz Olarak Tescil Edilmişse Bunu Bilen veya Bilmesi Gereken Üçüncü Kişilerin Yolsuz Olan Bu Tescile Dayanamayacakları )
VAAD SÖZLEŞMESİ ( Vaad Alacaklısı Vaad Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilsin ya da Edilmesin Tapu İle Mülkiyet Hakkı Kazanan Kimsenin Mülkiyeti Kötü Niyetli Kazandığı Her Zaman İleri Sürebileceği )
KÖTÜNİYET ( Tapu İptali ve Tescil - Vaad Alacaklısı Vaad Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilsin ya da Edilmesin Tapu İle Mülkiyet Hakkı Kazanan Kimsenin Mülkiyeti Kötü Niyetli Kazandığı Her Zaman İleri Sürebileceği )"
89YHGK16.4.2008E. 2008/8-324 K. 2008/328"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazların Satış ve Devirleri Resmi Şekilde Yapılmamaları Halinde Bu Tür Satışlar Mutlak Butlanla Batıl Sayıldığı )
TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Resmi Şekilde Yapılması Gerektiği - Davacılar Sözlü Satışa Dayandığı/Yapılan Bu Satış Taşınmazın Tapulu Olması Nedeniyle Mutlak Butlanla Batıl Olup Geçerli Hiçbir Hukuki Sonuç Doğuramayacağı )
RESMİ ŞEKİL ( Tapulu Taşınmazların Satış ve Devirleri Resmi Şekilde Yapılmamaları Halinde Bu Tür Satışlar Mutlak Butlanla Batıl Sayıldığı - Tapu İptali ve Tescil İsteğinin Reddi Gereği )
ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ İSTEMİ ( Tapu İptali Tescil Davası Lehlerine Sonuçlanmadığı Taktirde Yapılan İstek Hakkında Karar Verilmesi Gereği )"
89Y14.HD11.3.2008E. 2008/1916 K. 2008/3006"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Sözleşmeden Kaynaklanan Hakları İle Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklarını Açacağı Başka Davalarda Kullanabileceğinden Davanın Kabulü Gereği )
ARSA PAYI DEVRİ İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalı Sözleşmeden Kaynaklanan Haklarını Açacağı Başka Davalarda Kullanabileceğinden Davanın Kabulü Gereği )
NOTERLİKTE DÜZENLENEN SENETLER ( İçeriği Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Kat'i Delil Teşkil Edeceği - Dolayısıyla Davacının Dayandığı Satış Vaadi Sözleşmesinin Aksi Tanık Sözleriyle Kanıtlanmış Kabul Edilemeyeceği )
DELİL NİTELİĞİ ( Noterlikte Düzenlenen Senetlerin İçeriği Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Kat'i Delil Teşkil Edeceği - Dolayısıyla Davacının Dayandığı Satış Vaadi Sözleşmesinin Aksi Tanık Sözleriyle Kanıtlanmış Kabul Edilemeyeceği )"
89Y14.HD26.2.2008E. 2008/1297 K. 2008/2353"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Yürütülmesinde Elbirliği Ortaklarının Tümünün Davada Yer Almasının Sağlanması Bu Mümkün Olmaz İse Tayin Ettirilecek Bir Temsilci Marifetiyle Davanın Yürütülmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Yürütülmesinde Elbirliği Ortaklarının Tümünün Davada Yer Almasının Sağlanması Bu Mümkün Olmaz İse Tayin Ettirilecek Bir Temsilci Marifetiyle Davanın Yürütülmesi Gerektiği )
ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Davanın Yürütülmesinde Elbirliği Ortaklarının Tümünün Davada Yer Almasının Sağlanması Bu Mümkün Olmaz İse Tayin Ettirilecek Bir Temsilci Marifetiyle Davanın Yürütülmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Yürütülmesinde Elbirliği Ortaklarının Tümünün Davada Yer Almasının Sağlanması Bu Mümkün Olmaz İse Tayin Ettirilecek Bir Temsilci Marifetiyle Davanın Yürütülmesi Gerektiği )"
89Y14.HD18.2.2008E. 2008/587 K. 2008/1797"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Vaad Alacaklısı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Açacağı Davada Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vaad Alacaklısı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Açacağı Davada Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
VAAD ALACAKLISI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Açacağı Davada Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
89Y14.HD21.1.2008E. 2007/15811 K. 2008/88"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusunun Davanın Açıldığı Gündeki Değeri Keşfen Belirlenerek Görevli Mahkemeyi Tayin Etmek Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Dava Konusunun Davanın Açıldığı Gündeki Değeri Keşfen Belirlenerek Görevli Mahkemeyi Tayin Etmek Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Dava Konusunun Davanın Açıldığı Gündeki Değeri Keşfen Belirlenerek Tayin Etmek Gerektiği )
GAYRİMENKULUN DEĞERİ ( Keşfen Belirlenerek Görevli Mahkemeyi Tayin Etmek Gerektiği - Müdahalenin Men'i Tescil Tapu Kayıt İptali Gibi Gayrimenkulün Aynına Taalluk Eden Davalarda Gayrimenkulün Değeri Nazara Alınarak Harç Alınacağı )
HARÇ ( Müdahalenin Men'i Tescil Tapu Kayıt İptali Gibi Gayrimenkulün Aynına Taalluk Eden Davalarda Gayrimenkulün Değeri Nazara Alınarak Harç Alınacağı )
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI DAVALAR ( Münhasıran Sulh Mahkemelerinin Görevini Tayin Eden 8. Madde Kapsamında Olmadığı )"
89Y14.HD21.1.2008E. 2007/14521 K. 2008/127"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noter Tarafından Resmi Şekline Uygun Olarak Düzenlenen/Tapu İptali ve Tescil - İştirak Bozulmamak Kaydıyla Satıcı İştirakçi Paydaş Davalının Veraset İlamındaki Payının Alıcı Davacı Kardeşinin Payına İlave Edilerek Sözleşmesinin İfa Olanağının Olduğu )
NOTER TARAFINDAN RESMİ ŞEKLİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - İştirak Bozulmamak Kaydıyla Satıcı İştirakçi Paydaş Davalının Veraset İlamındaki Payının Alıcı Davacı Kardeşinin Payına İlave Edilerek Sözleşmesinin İfa Olanağının Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Noter Tarafından Resmi Şekline Uygun Olarak Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesi - İştirak Bozulmamak Kaydıyla Satıcı İştirakçi Paydaş Davalının Veraset İlamındaki Payının Alıcı Davacı Kardeşinin Payına İlave Edilerek Sözleşmesinin İfa Olanağının Olduğu )"
89Y14.HD27.6.2007E. 2007/6863 K. 2007/8392"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR ( Zamanaşımı Süresi Öngörülmediğinden On Yıllık Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı - Bu Süre Sözleşmenin İfa Olanağının Doğması İle İşlemeye Başladığı )
ZAMANAŞIMI ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Davalar İçin Zamanaşımı Süresi Öngörülmediğinden On Yıllık Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı - Bu Süre Sözleşmenin İfa Olanağının Doğması İle İşlemeye Başladığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Davalar İçin Zamanaşımı Süresi Öngörülmediğinden On Yıllık Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı - Bu Süre Sözleşmenin İfa Olanağının Doğması İle İşlemeye Başladığı )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Davalar İçin Zamanaşımı Süresi Öngörülmediğinden On Yıllık Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı/Bu Süre Sözleşmenin İfa Olanağının Doğması İle İşlemeye Başladığı )"
89Y14.HD13.3.2007E. 2007/1266 K. 2007/2679"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tescil İsteminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel Ödenmiş Olması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil İsteminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel Ödenmiş Olması Gereği )
YETKİLİ MEMURLARIN USULÜNCE DÜZENLEYİP ONADIĞI BELGELER ( Aksi İspatlanıncaya Kadar Kesin Delil Niteliğinde Olduğu - Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Savunma Niteliğindeki Hukuki İşlemler Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
SENEDE BAĞLI OLAN HAK ( Her Çeşit İddiaya Karşı Savunma Niteliğindeki Hukuki İşlemler Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
SÖZLEŞMEDE YER ALAN BEDELİN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Aksi Davalı Tarafından Ancak Senet İle İspat Edilebileceği - Satış Vaadi Sözleşmesi )"
89Y14.HD6.3.2007E. 2006/15488 K. 2007/2232"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Satışa Konu Müstakil İmar Parseline Dönüşmüş Yerde Davacıya Satılan Yerin Belirlenebilir Nitelikte Bulunduğu - Belediye Lehine Yapılan Terklerin Oranına Göre Sözkonusu Yere İsabet Edecek Miktarın Saptanması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi/Satışa Konu Müstakil İmar Parseline Dönüşmüş Yerde Davacıya Satılan Yerin Belirlenebilir Nitelikte Bulunduğu - Belediye Lehine Yapılan Terklerin Oranına Göre Sözkonusu Yere İsabet Edecek Miktarın Saptanması Gereği )
BEDELE HÜKMEDİLMESİ ( Belediye Lehine Yapılan Terklerin Oranına Göre Sözkonusu Yere İsabet Edecek Miktarın Saptanarak Bu Oranda İndirim Yapılarak Kalan Miktar Üzerinden Dava Konusu Taşınmazda Davacıyı Paydaş Kılmak Gerektiği - Bedele Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
89Y14.HD5.3.2007E. 2007/756 K. 2007/2188"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalılar Tarafından Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmenin Geçersizliğini İspat Edebilecek Nitelikte Deliller İleri Sürülemediğinden Davanın Reddi Doğru Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi - Davalılar Tarafından Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmenin Geçersizliğini İspat Edebilecek Nitelikte Deliller İleri Sürülemediğinden Davanın Reddi Doğru Olmadığı )
RESMİ SÖZLEŞME ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi - Davalılar Tarafından Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmenin Geçersizliğini İspat Edebilecek Nitelikte Deliller İleri Sürülemediğinden Davanın Reddi Doğru Olmadığı )"
89Y14.HD30.1.2007E. 2006/15508 K. 2007/684"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tanıkları Davalılar Arasında Ortaklık İlişkisi Bulunduğunu İfade Ettiğinden Temlikin Davacının Sözleşmeden Doğan Haklarını Bertaraf Etmek Amacıyla ve Kötü Niyetli Yapıldığını Gösterdiğinden Davanın Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Tanıkları Davalılar Arasında Ortaklık İlişkisi Bulunduğunu İfade Ettiğinden Temlikin Davacının Sözleşmeden Doğan Haklarını Bertaraf Etmek Amacıyla ve Kötü Niyetli Yapıldığını Gösterdiğinden Davanın Kabulü Gereği )
TEMLİK İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tanıkları Davalılar Arasında Ortaklık İlişkisi Bulunduğunu İfade Ettiğinden Temlikin Davacının Sözleşmeden Doğan Haklarını Bertaraf Etmek Amacıyla ve Kötü Niyetli Yapıldığını Gösterdiğinden Davanın Kabulü Gereği )"
89Y14.HD30.11.2006E. 2006/12567 K. 2006/14190"KÖTÜNİYET ( Davalının Satışa Konu Taşınmaz Payını Davacıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Satması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davalının Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Aykırı Biçimde Satışa Konu Payı Kaçırmak Niyeti ile Hareket Etmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Borcun İfa Edilmemesi Halinde Mahkemeden Hükmen Yerine Getirilmesinin İstenmesi )
VAAD BORÇLUSU ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Tescil Talebinde Bulunan Kişinin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedeli Satış Vaadi Borçlusununa Öncelikle Ödemiş Ya da ödenmek Üzere Dosyaya Depo Etmesinin Gerekmesi )
DÜRÜST DAVRANMA KURALI ( Dava Tarihine Değin Vaad Borçlusuna Ödenmeyen Bedelin Sözleşmedeki Yarar Dengesini Bozması )"
89Y14.HD20.11.2006E. 2006/11152 K. 2006/13442"ELATMANIN ÖNLENMESİ TAŞKIN YAPININ YIKILMASI ( Mülkiyet Hakkının Malike Kullanma Yararlanma Tasarrufta Bulunma Hakkı Verdiği - Dava Konusu Yeri Önceki Malikten Haricen Satın Aldığını Savunun Davalının Satışı Resmi Şekle Bağlı Mülkiyet Naklini Kanıtlayamadığnıdan Davanın Kabulü Gereği )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN NAKLİ ( Resmi Şekle Bağlı Olduğu - Elatma Davasına Konu Taşınmazın Haricen Önceki Malikten Mülkiyetinin Alınmış Olması Mülkiyet Hakkının Dinlenmesi İçin Yeterli Olmadığı )
HARİCEN SATIN ALINAN TAŞINMAZ ( Elatma Davasına Konu Merdivenden İbaret Taşınmazın Kullanımı Hakkında Maliklerin Rızası Bulunmaması - Taşınmaz Mülkiyetinin Nakli Resmi Şekle Bağlı Olduğundan Haricen Satışın Mülkiyetin Kanıtlanmısı İçin Yeterli Olmadığı )"
89YHGK8.11.2006E. 2006/14-692 K. 2006/702"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmazın Değerinin Dava Tarihine Göre Keşif Yapılmak Suretiyle ve Bilirkişiler Tarafından Belirlenmesi Gereği )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Resmi Şekil Şartına Bağlı İki Tarafa Borç Yükleyen ve Kişisel Hak Meydana Getiren Sözleşmelerden Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kanunla Belirleneceği - Görevin Belirlenmesinde Davanın Açıldığı Tarihteki Değer Esas Alınacağı )
KEŞİF ( Alınan Bilirkişi Raporunda Dava Konusu Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Rayiç Değerinin ... YTL Olarak Saptandığı Anlaşıldığından Mahkemece Bu Son Değer Esas Alınarak Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
MÜDDEABİHİN DEĞERİ ( Tarafların Müddeabihin Değerinde Uzlaşamaması Halinde Değerin Mahkemece Tayin ve Takdir Olunacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Uzun Yıllar Önce Belirlenen Değerin Açılan Davalarda Çok Cüzi Kalması ve Yıllardır Süren Yüksek Enflasyon ve Tarafların Satış Bedelini Sözleşmede Bilerek Düşük Göstermeleri Olasılığı Dikkate Alınması Gereği )"
89Y14.HD18.7.2006E. 2006/6980 K. 2006/8664"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Satışı Vaad Edilen Taşınmaz Tapusunda Temliki Tasarrufu Engelleyen Kayıt Varsa Sözleşmenin İfa Olanağı Varlığından Söz Edilemeyeceği )
TEMLİKİ TASARRUF ( Satışı Vaad Edilen Taşınmaz Tapusunda Temliki Tasarrufu Engelleyen Kayıt Varsa Sözleşmenin İfa Olanağı Varlığından Söz Edilemeyeceği - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satışı Vaad Edilen Taşınmaz Tapusunda Temliki Tasarrufu Engelleyen Kayıt Varsa Sözleşmenin İfa Olanağı Varlığından Söz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )"
89Y14.HD9.5.2006E. 2006/3769 K. 2006/5429"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Elbirliği Mülkiyetine Konu Bir Taşınmazda Ortaklık Dışı Üçüncü Kişiye Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesi Geçerli Olup Paylı Mülkiyete Geçildiği Anda Sonuç Doğuracağı - Davanın Reddi Gerektiği )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ( Ortaklardan Birinin Ortaklık Dışı Bir Kişiye Satış Vaadinde Bulunması Halinde Sözleşme Bir Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerli Olmakla Birlikte Elbirliği Ortaklığı Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağının Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Kabulüne Karar Verebilmek İçin Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunmasının Zorunlu Olduğu )
TESCİL TALEBİ ( Davacı Elbirliği Ortakları Arasında Bulunmadığından Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Tescil Talebinde Bulunamayacağı )"
89Y14.HD3.3.2006E. 2006/1462 K. 2006/2344"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vaad Alacaklısı Taşınmaz Vaadi Sözleşmesi İle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Açacağı Tapu İptali ve Tescil Davasında Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ ( Noter Önünde Resen Düzenlenmesi Gerektiği - Geçerliliği Resmi Şekil Şartına Bağlı Kalınan Tam İki Tarafa Borç Yükleyen ve Kişisel Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olduğu )
RESMİ ŞEKİL ( Satış Vaadi Sözleşmeleri Noter Önünde Resen Düzenlenmesi Gerektiği - Geçerliliği Resmi Şekil Şartına Bağlı Kalınan Tam İki Tarafa Borç Yükleyen ve Kişisel Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olduğu )
VAAD ALACAKLISI ( Taşınmaz Vaadi Sözleşmesi İle Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Açacağı Tapu İptali ve Tescil Davasında Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )"
89Y14.HD2.2.2006E. 2005/10352 K. 2006/798"TESCİL TALEBİ ( Olayda Mülkiyet Hakkına Dayanıldığı - Davanın Müflis Masasına Giren Mala Karşı Açılmış İflasta İstihkak Davası Olduğu Anlaşılırsa İflasta İstihkak Davasını Malın Değerine Bakılmaksızın İcra Mahkemesi Hakimliğinin Görmesi Gerekeceği )
NOTERLİKÇE DÜZENLENEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ TESCİL TALEBİ ( Daha Sonra Adi Yazılı Sözleşme İle Müflisten Satın Aldığı İddiası - İflasta İstihkak Davasını Malın Değerine Bakılmaksızın İcra Mahkemesi Hakimliğinin Görmesi Gerekeceği )
İFLASTA İSTİHKAK DAVASI ( Malın Değerine Bakılmaksızın İcra Mahkemesi Hakimliğinin Görmesi Gerekeceği - Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesi/Tescil Talebi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Noterlikçe Düzenlenen Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Talebi/Daha Sonra Adi Yazılı Sözleşme İle Müflisten Satın Aldığı İddiası - İflasta İstihkak Davasını Malın Değerine Bakılmaksızın İcra Mahkemesi Hakimliğinin Görmesi Gerekeceği )
İFLAS MASASI ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Talebi/Daha Sonra Adi Yazılı Sözleşme İle Müflisten Satın Aldığı İddiası - Davalı İflas Masasından Davacının İddiası İle İlgili Ne Gibi İşlemler Yapıldığının Sorulması Gereği )"
89Y14.HD26.1.2006E. 2005/10028 K. 2006/380"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bir Bedel Varsa Bu Bedelin Dosyaya Ödenmesi ve Depo Ettirilecek Bedelin Hak Sahiplerine Verilmesi Gereği )
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Depo Ettirilecek Bedelin Hak Sahiplerine Verilmesi - Tapu İptali ve Tescil )
BEDELİN DEPO EDİLMESİ GEREĞİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesi/Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Depo Ettirilecek Bedelin Hak Sahiplerine Verilmesi - Tapu İptali ve Tescil )"
89Y8.HD8.12.2005E. 2005/7896 K. 2005/8272"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tahsili Gereken Paranın Denkleştirici Adalet Kuralı Gereğince Uyarlamasının Yapılması Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Gerçek Reel Değerinin Uzman Bilirkişi veya Bilirkişilerce Belirlenmesine Çalışılması Gerektiği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Uyarlamasının Yapılması Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Gerçek Reel Değerinin Uzman Bilirkişi veya Bilirkişilerce Belirlenmesine Çalışılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
EV SATIŞ SENEDİ BAŞLIĞINI TAŞIYAN HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sahteliği de İddia Edilmemiş ve İnkar Yoluna da Gidilmediği - Satış Senedi Bu Yönüyle Hukuki Geçerliliğini Koruduğuna Göre Tahsili Gereken ...TL'nin Denkleştirici Adalet Kuralı Gereğince Uyarlamasının Yapılması Gerektiği )"
89Y14.HD6.12.2005E. 2005/9830 K. 2005/10918"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Resmi Şekil Şartına Bağlı Kılınan Tam İki Tarafa Borç Yükleyen ve Kişisel Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasa Gereğince Noter Önünde Re'sen Düzenlenmesi Gereken Bir Sözleşme Olması )
MÜLKİYET NAKLİ BORCU ( Satış Vaad Alacaklısının Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Medeni Kanun Uyarınca Açacağı Tapu İptal ve Tescil Davasında Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebilmesi )"
89Y8.HD22.11.2005E. 2005/7229 K. 2005/7837"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Dışı Satış İşleminin Yapıldığı Tarihte Bağımsız Bölümün Satın Alındığı Yapının İnşaat Aşamasında Bulunup Bulunmadığı ve Tarafların Edimlerini Yerine Getirip Getirmediklerinin Araştırılması Gereği )
BİÇİM KOŞULUNA UYMAYAN TAPU DEVRİ ( Satış İşleminin Yapıldığı Tarihte Bağımsız Bölümün Satın Alındığı Yapının İnşaat Aşamasında Bulunup Bulunmadığı ve Tarafların Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediklerinin Araştırılması Gereği )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Dışı Satış İşleminin Yapıldığı Tarihte Bağımsız Bölümün Satın Alındığı Yapının İnşaat Aşamasında Bulunup Bulunmadığı ve Tarafların Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediklerinin Araştırılması Gereği )"
89Y14.HD4.10.2005E. 2005/5637 K. 2005/8623"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliğinin Resmi Şekil Şartına Bağlı Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vaad Alacaklısının Satıcı Edimini Yerine Getirmediğinde Dava Yolu ile Edimin Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebilmesi )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Buyurucu Nitelik Taşıdığından Hakim Tarafından Resen Göz Önünde Tutulmasının Gerekmesi )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Hakkın Kullanılmasında İyiniyet Kuralları Çerçevesinde Hareket Edilmesinin Gerekmesi )"
89Y14.HD30.9.2005E. 2005/4963 K. 2005/8516"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - İştirakçi Malikler Arasında Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağı Olduğundan Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İştirakçi Malikler Arasında Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağı Olduğundan Davanın Kabulü Gerektiği )
ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI ( Amaç Bir Paydaşın Tasarrufu İle Diğer Paydaşların Zarar Görmemesi Bir Başka Anlatımla Diğer Paydaşların Dışa Karşı Koruması Olup Bunun Sonucu Her Türlü Tasarruf Tüm Paydaşların Oluru İle Mümkün Olduğu )
İŞTİRAKÇİ MALİKLER ARASINDA YAPILAN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İfa Olanağı Olduğundan Davanın Kabulü Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil ) "
89Y7.HD13.9.2005E. 2005/2235 K. 2005/2584"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Aidiyetin Tespiti/Davacı Taraf Taşınmaz Üzerindeki İkinci Katın Kendisine Ait Olduğunu Öne Sürdüğü - Davacının Dava ve Temyize Konu Alt Kattaki Bağımsız Bölümde Bir Hakkının Bulunmadığının Kabulü Gerektiği )
AİDİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Davacı Taraf Taşınmaz Üzerindeki İkinci Katın Kendisine Ait Olduğunu Öne Sürdüğü - Davacının Dava ve Temyize Konu Alt Kattaki Bağımsız Bölümde Bir Hakkının Bulunmadığının Kabulü Gerektiği )"
89Y7.HD3.6.2005E. 2004/3532 K. 2005/1806"FİİLİ VE HUKUKİ İRTİBAT ( Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğer Dava ya da Davaların Sonucunu Etkileyeceğinin Anlaşılması Halinde Davalar Arasında Fiili ya da Hukuki İrtibatın Varlığının Kabulü Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğer Dava ya da Davaların Sonucunu Etkileyeceğinin Anlaşılması Halinde Davalar Arasında Fiili ya da Hukuki İrtibatın Varlığı Nedeniyle )"
89Y14.HD23.5.2005E. 2005/1726 K. 2005/4700"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Bakiye Satış Bedelini Ödediğini İspat Edememesi Nedeniyle ... TL'nin Dava Tarihindeki Güncelleştirilmiş Bedelini Bilirkişiden Alınacak Rapor İle Saptamak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Bakiye Satış Bedelini Ödediğini İspat Edememesi Nedeniyle ... TL'nin Dava Tarihindeki Güncelleştirilmiş Bedelini Bilirkişiden Alınacak Rapor İle Saptamak Gerektiği )
BAKİYE SATIŞ BEDELİ ( Davacının Ödediğini İspat Edememesi Nedeniyle ... TL'nin Dava Tarihindeki Güncelleştirilmiş Bedelini Bilirkişiden Alınacak Rapor İle Saptamak Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
89Y14.HD5.5.2005E. 2005/1047 K. 2005/4337"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Dosyada Sunulu Veraset İlamından Davacı Ve Davalıların Tapu Malikinin Mirasçıları Olduğu Anlaşıldığından Davanın Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Dosyada Sunulu Veraset İlamından Davacı Ve Davalıların Tapu Malikinin Mirasçıları Olduğu Anlaşıldığından Davanın Kabulü Gereği )
VERASET İLAMI ( Davacı Ve Davalıların Tapu Malikinin Mirasçıları Olduğu Anlaşıldığından Davanın Kabulü Gereği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali Ve Tescil İstemi )
TASARRUF YETKİSİ KISITLAMALARI ( Şerh Verilmekle Taşınmaz Üzerinde Sonradan Kazanılan Hakların Sahiplerine Karşı İleri Sürülebileceği - Veraset İlamından Davacı Ve Davalıların Tapu Malikinin Mirasçıları Olduğu Anlaşıldığından Tapu İptali Ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )"
89Y14.HD25.4.2005E. 2005/3017 K. 2005/3871"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan - Elbirliği Halinde Mülkiyete Tabi Taşınmaz Paydaşlarından Birinin Paydaş Olmayanlardan Biriyle Yaptığı Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği - Paylı Mülkiyete Geçilmeden Tapu İptali ve Tescil Talep Edilemeyeceği )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ PAYDAŞLARINDAN BİRİNİN PAYDAŞ OLMAYAN DAVACIYLA YAPTIĞI SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Paylı Mülkiyete Geçilmeden Tapu İptali ve Tescil Talep Edilememesi )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZ PAYDAŞLARINDAN BİRİNİN PAYDAŞ OLMAYAN DAVACIYLA YAPTIĞI SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Paylı Mülkiyete Geçilmeden Tapu İptali ve Tescil Talep Edilememesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI ( İştirak Halinde Maliklerden Birinin Paydaş Olmayan Davacıyla Yapmış Olduğu - Paylı Mülkiyete Geçilmeden Tapu İptali ve Tescil Talep Edilemeyeceği )
MİRASÇILARDAN BİRİNİN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDAKİ HİSSESİ İÇİN PAYDAŞ OLMAYAN DAVACIYLA YAPTIĞI SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI ( Paylı Mülkiyete Geçilmeden Tapu İptali ve Tescil Talep Edilemeyeceği )"
89Y14.HD19.4.2005E. 2005/1760 K. 2005/3562"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mülkiyet Uyuşmazlığına İlişkin Davanın Bekletici Sorun Olarak Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mülkiyet Uyuşmazlığına İlişkin Davanın Bekletici Sorun Olarak Kabulü Gerektiği )
MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( İlişkin Davanın Bekletici Sorun Olarak Kabulü Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
BEKLETİCİ SORUN ( Tapu İptali ve Tescil - Mülkiyet Uyuşmazlığına İlişkin Davanın Bekletici Sorun Olarak Kabulü Gerektiği )"
89Y7.HD7.4.2005E. 2005/81 K. 2005/1022"BOZMA İLAMINA UYMA ( Kural Olarak Bozma Kararına Uyulmakla Orada Belirtilen Biçimde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Aynı Doğrultuda İşlem Yapılması Yolunda Yerel Mahkeme için Zorunluluk Doğması )
KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uyulmakla Orada Belirtilen Biçimde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Doğması )
MÜKTESEP HAK ( Bozma İlamına Uyulmakla Bozma İlamında Belirtilen Şekilde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Doğması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Davalar Birleştirilse de Bağımsızlıklarını Koruması )
GÖREV ( Kamu Düzenine İlişkin Olup İstek Olmasa Bile Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesinin Zorunlu Olması )
KESİN HÜKÜM ( Kural Olarak Kesin Hükmün Olumsuz Dava Koşulu Olması ve İrsi Haleflerini Bağlaması )
DAVA ŞARTI ( Kesin Hükmün Olumsuz Dava Koşulu Olması ve İrsi Haleflerini Bağlaması )
KADASTRO MAHKEMESİ ( Tespit Gününden Sonra Doğan Haklarla İlgili Uyuşmazlıklar Yenilik Doğurucu Haklara İlişkin Olup Bu Nitelikteki Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi Olanaksız Olup Genel Mahkemede Çözümlenmesinin Gerekmesi )"
89Y15.HD28.3.2005E. 2004/4724 K. 2005/1816"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Resmi Biçim Koşuluna Uyulmadan Adi Yazılı Olarak Yapıldığı - İnşaatın Bitirilip Davacılara Teslim Edildiğinden Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bu Şekilde Yapılıp İnşaatın Bitirilip Davacılara Teslim Edildiği - Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
İYİNİYET ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Sözleşmenin Resmi Biçim Koşuluna Uyulmadan Adi Yazılı Olarak Yapıldığı - İnşaatın Bitirilip Davacılara Teslim Edildiğinden Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
TESLİMİN GECİKMESİ HALİNDE KARARLAŞTIRILAN BEDEL ( Cezai Şart Niteliğinde Olmayıp Gecikmeye Bağlı Alacak Hükmünde Bulunduğu - Böyle Bir Alacağın Talep Edilebilmesi Tesliminde İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Bağlı Tutulamayacağı )
CEZAİ ŞART ( Teslimin Gecikmesi Halinde Kararlaştırılan Bedel Cezai Şart Niteliğinde Olmayıp Gecikmeye Bağlı Alacak Hükmünde Bulunduğu - Böyle Bir Alacağın Talep Edilebilmesi Tesliminde İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Bağlı Tutulamayacağı )"
89YHGK8.12.2004E. 2004/14-610 K. 2004/656"SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazdaki Pay İçin Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olması ve Paydaşı Bağlaması )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDAKİ PAY ( Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Edilebileceği - Ortaklık Giderilmeden Tescil Talep Edilemeyeceği )
MİRAS PAYINA İLİŞKİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Mirasçının Devir Yükümlülüğünün Bulunması - Elbirliği Mülkiyeti Giderilmeden Tescil Davası Açılamayacağı )"
89Y14.HD4.5.2004E. 2004/1810 K. 2004/3639"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinde On Yıllık Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı - Bu Süre Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasından Sonra İşlemeye Başladığı )
ZAMANAŞIMI ( Satışı Vaat Edilen Taşınmaz Alacaklıya Teslim Edilmiş İse On Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçirildikten Sonra Açılan Davalarda Zamanaşımı Savunması İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağından Dinlenemeyeceği )
TAŞINMAZIN ALACAKLIYA TESLİMİ ( On Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçirildikten Sonra Açılan Davalarda Zamanaşımı Savunması İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağından Dinlenemeyeceği )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( İştirak Ortaklığına Dahil Olan Paydaşlar Arasında Satış Vaadi Sözleşmesi Düzenlenmiş İse İştirak Bozulmasa da Sözleşmenin İfa Olanağı Olduğu )
TAPU SİCİLİNE VERİLEN ŞERHİN HUKUKİ GÜCÜ ( İştirak Ortaklığına Dahil Olan Paydaşlar Arasında Satış Vaadi Sözleşmesi Düzenlenmiş İse İştirak Bozulmasa da Sözleşmenin İfa Olanağı Olduğu )"
89Y14.HD27.4.2004E. 2003/9226 K. 2004/3433"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaz Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İsteğinin Kabulü İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Ödenmiş Olması Gereği - Taşınmaz Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerh Vermek Suretiyle Tescil Edilebileceği ve Tescilin 5 Yıl Süreyle Geçerli Olduğunun Kabulü Gereği )
ELBİRLİĞİ ORTAKLAR ( Birinin Miras Payını Ortaklık Dışı Birine Satmayı Vaad Etmesi Halinde Elbirliğiyle Ortaklık Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağından Söz Edilemeyeceği - On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasından Sonra Başlayacağının Kabulü Gereği )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekil Şartına Bağlı Kılındığından Noter Önünde Re'sen Düzenlenmesi Gereği - Taşınmaz Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İsteğinin Kabulü İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Ödenmiş Olması Noksanı Varsa Bu Bedelin Depo Ettirilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Taşınmaz Vaadi Sözleşmesinde - Süresi Olan On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasından Sonra Başlayacağı - Satışı Vaat Edilen Taşınmaz Vaat Alacaklısına Teslim Edilmesi Halinde Zamanaşımı Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davanın İyiniyet Kuralıyla Bağdaşmadığı )
GÖREV ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davalarında Görevli Mahkemenin Tarafların Saptadıkları Satış Değeri Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği - Satış Vaadi Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Özel Bir Zamanaşımının Öngörülmediği On Yıllık Genel Zamanaşımının Geçerli Olduğu )"
89Y14.HD7.10.2003E. 2003/5333 K. 2003/6833"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Dava Konusu Hisseye İlişkin Başka Paydaşın Açtığı Şuf'a Davasının Bekletici Mesele Olacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan - Dava Konusu Hisseye İlişkin Başka Paydaşın Açtığı Şuf'a Davasının Bekletici Mesele Niteliği )
PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA PAYA İLİŞKİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Başka Paydaşın Aynı Hisseye İlişkin Açtığı Şuf'a Davasının Sonucunun Beklenmesi Mecburiyeti )
ŞUF'A DAVASININ BEKLETİCİ MESELE OLARAK KABULÜ GEREĞİ ( Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmaz Hissesine İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesi - Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
89Y18.HD16.9.2002E. 2002/5241 K. 2002/8085"SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ ( Vekilin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Kişilik Hakları ile İlgili Dava Açılabilmesi için Vekaletnamesinde Özel Yetkinin Bulunmasının Gerekmesi )
GENEL VEKALETNAME İLE DAVA AÇILMASI ( Bu Vekaletle Dava Açan Avukata Dava Konusu İşle İlgili Vekaletnamesini İbraze Etmesi için Süre Tanınması )
VEKALETTE ÖZEL YETKİNİN BULUNMASI ( Vekilin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Kişilik Hakları ile İlgili Dava Açılabilmesi için Vekaletnamesinde Özel Yetkinin Bulunmasının Gerekmesi )
ŞAHSA SIKI SIKIYA BAĞLI KİŞİLİK HAKLARINDA VEKALET ( Vekilin Bu Haklarla ile İlgili Dava Açabilmesi için Vekaletnamesinde Özel Yetkisinin Bulunmasının Gerekmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Yapılan İşle İlgili Vekaletinde Yetkisi Olmayan Avukat Süresinde Gerekli Vekaleti İbraz Etmez Asil de Dilekçe Vermez veya Bizzat Duruşmaya Gelmezse )"
89Y18.HD6.5.2002E. 2002/3210 K. 2002/5217"DOĞUM TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Vekilin Dava Açabilmesi İçin Özel Yetki Gerekmesi )
ÖZEL YETKİYİ İÇEREN VEKALETNAME GEREKMESİ ( Doğum Tarihinin Değiştirilmesi Davasının Avukat Tarafından Açılabilmesi İçin )
VEKİLİN DAVA AÇABİLMESİ İÇİN ÖZEL YETKİ ŞARTI ( Doğum Tarihinin Değiştirilmesi Davası )
NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Vekilin Doğum Tarihinin Değiştirilmesi Davası Açabilmesi İçin Özel Yetki Şartı )
YAŞ BÜYÜTME DAVASI ( Vekilin Açabilmesi İçin Vekaletnamede Özel Yetki Bulunması Şartı )"
89Y14.HD12.4.2002E. 2002/2018 K. 2002/2822"TAPU KAYDINDAKİ ŞERHİN KALDIRILMASI ( Bir Kimsenin İleride Yapılacak Taksim Sonucunda Kendi Üzerine Geçecek Olan İştirakli Taşınmaz Payının Satışını Vaad Etmesinin Geçerli Olması )
İLERİDE YAPILACAK TAKSİM ( Bir Kimsenin İleride Yapılacak Taksim Sonucunda Kendi Üzerine Geçecek Olan İştirakli Taşınmaz Payının Satışını Vaad Etmesinin Geçerli Olması )
İŞTİRAKLİ TAŞINMAZ PAYIN SATIŞININ VAAD EDİLMESİ ( İleride Yapılacak Taksim Sonucunda Kendi Üzerine Geçecek Olan İştirakli Taşınmaz Payının Satışını Vaad Etmesinin Geçerli Olması )
TAPU SİCİLİNE ŞERH ( İleride Yapılacak Taksim Sonucunda Kendi Üzerine Geçecek Olan İştirakli Taşınmaz Payının Satışını Vaad Etmesinin Geçerli Olması )
ŞERHİN ETKİSİ ( Tapu Siciline Yapılan Şerhin Etkisinin Beş Yıllık Süre ile Sınırlandırılmış Olması )"
89Y14.HD18.3.2002E. 2002/1414 K. 2002/1922"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerlilik İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması )
İRADE UNSURU ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
AFAKİ İMKANSIZLIK ( Müşterek Mülkiyet Durumunda Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması-İmkansızlıktan Bahsedilememesi )
KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yani Ödemede Bulunması Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )"
89YHGK13.2.2002E. 2002/14-17 K. 2002/65"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satış Vaadi Sözleşmesi Kapsamına Giren Taşınmazların Tesbiti )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sözleşme Kapsamına Giren Parsellerin Tesbiti )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sözleşme Kapsamına Giren Parsellerin Tesbiti )
İFRAZEN OLUŞAN YENİ PARSELLER ( Gayrimenkul Satış Vaadi - Sözleşmede Çıkıntı ile Oluşturulan Ekleme ) )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE ÇIKINTI YAPILMASI ( Noterlik Kanununa Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
NOTER BELGESİNDE ÇIKINTI İLE EKLEME YAPMAK ( Kanuna Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
89Y18.HD4.2.2002E. 2001/12581 K. 2002/1048"İSİM DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Olan İsim Değişikliğinin Genel Vekaletname İle Vekil Tarafından Açılmasının Mümkün Olmaması )
GENEL VEKALETNAME İLE DAVA AÇILMASI ( Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Olan İsim Değişikliğinin Genel Vekaletname İle Vekil Tarafından Açılmasının Mümkün Olmaması )"
89Y18.HD4.2.2002E. 2001/12580 K. 2002/1047"İSİM DEĞİŞTİRİLMESİ ( Vekilin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Kişilik Haklarıyla İlgili Dava Açabilmesi İçin Vekaletnamesinde Özel Yetkinin Olmasının Gerekmesi )
ÖZEL YETKİ ( Vekilin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Kişilik Haklarıyla İlgili Dava Açabilmesi İçin Vekaletnamesinde Özel Yetkinin Olmasının Gerekmesi )
GENEL VEKALETNAME İLE DAVA AÇILMASI ( Vekilin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Kişilik Haklarıyla İlgili Dava Açabilmesi İçin Vekaletnamesinde Özel Yetkinin Olmasının Gerekmesi )
SÜRE VERİLMESİ ( Genel Vekaletname İle İsim Değiştirmesi İçin Dava Açan Avukata Özel Yetkiyi İçeren Vekaletnamesini İbraz İçin Süre Verilmesi )"
89Y14.HD31.1.2002E. 2001/9020 K. 2002/552"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuken Geçerli Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu Gereğince Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuken Geçerli Olması )
İMAR UYGULAMASI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin imar Uygulaması Yapılmadığı Sürece İfa Olanağı Olmaması )
TAPUDA TESCİL İSTEME HAKKI ( Satış Vaadi Sözleşmelerinde Teslim Edilen Değil Satışı Vaad Edilen Taşınmazın Satıcıya Ait Olmasının Tescil İstemek için Yeterli Olması )"
89Y14.HD6.12.2001E. 2001/7976 K. 2001/8494"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Haricen Satın Alma ve Zilyetliğe Dayalı )
HARİCİ SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmenin Geçerli Olmasının Şartı )
GEÇERLİLİK ŞARTI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmenin Geçerli Olmasının Bunların Resmi Şekilde Düzenlenmiş Olmasına Bağlı Olması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmenin Geçerli Olmasının Bunların Resmi Şekilde Düzenlenmiş Olmasına Bağlı Olması )
ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Tapulu Taşınmazın Satışını Amaçlayan Sözleşmenin Haricen Düzenlenmesi-Bu Satış Sözleşmesinin Ancak Taşınmazın Zilyetliğinin Devrini Sağlaması )"
89YHGK5.12.2001E. 2001/13-1021 K. 2001/1101"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE ŞERHİN FEKKİ DAVASI ( Noterde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul )
NOTER İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesi İşleminin Geçerlilik Koşulları )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE ŞERHİN FEKKİ DAVASI ( Noterde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul )"
89Y15.HD15.11.2001E. 2001/3091 K. 2001/5233"ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN YAPILAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflara Herhangi Bir Hak Sağlayıp Sağlamayacağı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Noter Tarafından Resen Düzenlenmesi Gereği )
ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
89Y2.HD4.6.2001E. 2001/7235 K. 2001/8689"EVLAT EDİNME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VEKALETNAME ( Fotoğraflı Olması Mecburiyeti )
VEKALETNAMEDE FOTOĞRAF OLMASI MECBURİYETİ ( Evlat Edinme İşlemlerine İlişkin Vekaletname )
FOTOĞRAFSIZ VEKALETNAMENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Evlat Edinme İşlemlerinde )
AKLİ MELEKELERİN YERİNDE OLMADIĞI İDDİASI ( Evlat Edinenle İlgili İddianın Mahkemece Araştırılması Usulü )"
89Y14.HD9.2.2001E. 2001/489 K. 2001/889"İYİNİYET ( Kat Mülkiyetine Tabi Bina İnşa Eden Kişinin Bağımsız Bölümü Haricen Sattığı Üçüncü Kişinin Tescil Talebi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alıp Edimini Yerine Getiren Üçüncü Kişinin )
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALIP EDİMİNİ YERİNE GETİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
89YHGK17.5.2000E. 2000/2-888 K. 2000/885"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Dolaylı temsil)
DOLAYLI TEMSİL ( İnanç sözleşmesi)
İNANÇLI İŞLEMLER ( Vekâlete benzerliği)"
89Y14.HD7.3.2000E. 2000/500 K. 2000/1580"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Adi Yazılı Satış Sözleşmesine Dayalı )
ADİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazların Devrine İlişkin Sözleşmelerin Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
TAPULU TAŞINMAZLARDA DEVRE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMASI ( Tescil İstenememesi )"
89Y14.HD9.2.2000E. 2001/532 K. 2001/875"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Olmak Üzere Yapımına Başlanıp Haricen Satılan Daire İçin )
İYİNİYET ( Kat Mülkiyetine Tabi Olmak Üzere Yapımına Başlanıp Haricen Satılan Daire İçin Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ OLARAK YAPIMINA BAŞLANIP HARİCEN SATILAN DAİRE ( Satıcının Mülkiyetini Devretmemesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )
HARİCİ SATIŞIN GEÇERLİLİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Yapılan Bina İnşa Edildikten Sonra Yapılan )
ORTAK YERLERDE YAPILAN DAİRELER ( Arsa Payı Sahiplerinin Pay Talebi )
BODRUM KATTA ORTAK YERDE YAPILAN DAİRELER ( Arsa Payı Sahiplerinin Pay Talebi )
ARSA PAYI SAHİPLERİNİN PAY TALEBİ ( Bodrum Katta Ortak Yerin Projeye Aykırı Olarak Daireye Çevrilmesi Nedeniyle )"
89YHGK10.11.1999E. 1999/7-907 K. 1999/921"HARİCİ SATIŞ VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Haricen Taksim Edilen Terekeye Dahil Taşınmaz Üzerinde Birlikte Tasarruf Yapılabilmesi )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Haricen Taksim Edilen Terekeye Ait Taşınmaz Hakkında Paydaşın Tek Başına Yaptığı Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçersizliği )
TEREKEYE DAHİL TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI VEYA SATIŞ VAADİ ( Mirasçıların Hep Birlikte Yapabilmesi - Haricen Taksimin Etkisi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE HARİCİ SATIŞIN GEÇERSİZLİĞİ ( Haricen Taksim Edilen Terekeye Dahil Taşınmaz Üzerinde Birlikte Tasarruf Yapılabilmesi )"
89Y14.HD16.3.1999E. 1998/10115 K. 1999/2010"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kayıt Malikinin Ölümü Üzerine Mirasın Kaldığı Şahıs İle Yapılan Sözleşmenin Hazineyi Bağlaması )"
89Y14.HD30.11.1998E. 1998/7249 K. 1998/9105"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İştirak Halindeki Miras Payının Devri Geçerli Olduğu Halde Tapuda Müşterek Paydaş Olunan Payın Tek Taraflı Ferağ Vekaletnamesi İle Satışının Geçersiz Olması )
FERAĞ VEKALETNAMESİ ( İştirak Halindeki Miras Payının Devri Geçerli Olduğu Halde Tapuda Müşterek Paydaş Olunan Payın Tek Taraflı Ferağ Vekaletnamesi İle Satışının Geçersiz Olması )
İŞTİRAK HALİNDEKİ MİRAS PAYININ DEVRİ ( Miras Payının Devri Geçerli Olduğu Halde Tapuda Müşterek Paydaş Olunan Payın Tek Taraflı Ferağ Vekaletnamesi İle Satışının Geçersiz Olması )"
89Y14.HD9.6.1998E. 1998/3624 K. 1998/4713"HARİCEN SATIŞ ( İmar Planı Olmayan Yerler )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerler )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Geçersiz Olan Taşınmaz Satışına Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
89Y14.HD26.5.1998E. 1998/3525 K. 1998/4161"HARİCEN SATIŞ ( Geçersiz Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
89Y14.HD26.5.1998E. 1998/3524 K. 1998/4160"KANUNA KARŞI HİLE ( Kanuna Aykırı İşlemi Dava Açarak Mahkeme Önünde Kabulle ve Temyiz Etmeden Kesinleştirerek Yapmak )
İMAR PLANI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( Kanuna Karşı Hileyle İlama Bağlanarak Devri )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )
HARİCİ SATIŞ ( İmar Planı Dışında Kalan Taşınmazlar Hakkında Yapılırsa Satış Vaadi Yerine Geçemeyeceği )"
89Y14.HD26.5.1998E. 1998/3523 K. 1998/4159"KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Taşınmazın Küçük Paylara Bölünerek Satılması )
İMAR PLANI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Küçük Paylara Bölünerek Satılması )
MAHKEME HUZURUNDA DAVAYI KABUL ( Davanın Kanuna Aykırı Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Yerlerdeki Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )"
89Y14.HD26.5.1998E. 1998/3520 K. 1998/4156"İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
DAVAYI KABUL ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Olması )"
89Y14.HD26.5.1998E. 1998/3519 K. 1998/4155"RESMİ ŞEKİL ( Tapuya Kayıtlı Taşınmazın Haricen Satışın Geçersizliği )
HARİCEN SATIŞ ( Tapuya Kayıtlı Taşınmaz Hakkında Geçersiz Olması )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Yerlerde Bulunan Taşınmazın Mahkemede Dava Açılarak Davalı Tarafından Kabulü Suretiyle Devri )
ÖZEL PARSELASYON YAPILMASI YASAK TAŞINMAZ ( Muvazaalı Dava Açılarak Kabul Suretiyle ve Temyiz Edilmeyip Kesinleştirilerek Payın Devri )
İMAR PARSELASYONU YAPILMAYAN ARAZİ ( Kanuna Karşı Hileyle Özel Parselasyon Yapılarak Devri )"
89YİBGK6.6.1997E. 1994/5 K. 1997/2"TAPULU TAŞINMAZLARIN TAPU DIŞI YOLLA MÜLKİYETİNİN NAKLİ ( Geçerli Olabilme Şartları )
TAPU DIŞI YOLLA MÜLKİYETİN NAKLİ ( Kadastro Tesbitinden Önce-Sonra )
KADASTRO KANUNUNUN BÖLGEDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
KADASTRO KANUNUNUN UYGULANMASI ( Tapulu veya Tapusuz Yerlerde )
ON YILLIK SÜRENİN TESBİT TARİHİNE GÖRE HESAPLANMASI ( Kadastro Tesbiti )
KADASTRO TESBİT TARİHİ ( On Yıllık Sürenin Başlangıcı )"
89YHGK6.11.1996E. 1996/14–569 K. 1996/734"MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasçılar dışında bir kişiye )
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasın açılmasından sonra )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ ( Miras payının devri )
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Tapulu Taşınmazdaki Payın Mirasçı Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyularak Devredilebileceği )
RESMİ ŞEKİL ( Tapulu Taşınmazdaki Miras Payının Mirasçılardan Olmayan Birine Devri İçin )
TAPULU TAŞINMAZDAKİ MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasçılardan Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyularak Devredilebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazdaki Miras Payının Mirasçı Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Devri )"
89Y1.HD29.12.1993E. 1993/14023 K. 1993/16189"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Şekli ve İçeriği )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Ortaklardan Bir Kısmının Paylarının Satışını Vaadetmeleri )
ŞEKİL ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Noter Huzurunda Yapılması ve Karşılıklı Taahhütleri İçermesi )
KİŞİSEL HAKLA AYNİ HAKKIN ÇATIŞMASI ( Ayni Hakka Üstünlük Tanınması )"
89YHGK24.2.1984E. 1982/13-146 K. 1984/143"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Haricen Yapılıp Notere Onaylattırılan )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN NOTERLERCE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMA ZORUNLULUĞU
SÖZLEŞMEDEN DÖNMEK ( Taşınmaz Satış Bedelini Geri Almak )
İFA ÇIKARI TALEBİ ( Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN FİİLİNİ TAAHHÜD ( Müteahhidin Haricen Yaptığı Satış Sözleşmesi )"
89Y1.HD19.2.1981E. 1981/2201 K. 1981/1928"TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Haricen Yapılan )
NOTERDE YAPILMAYAN TAKSİM SÖZLEŞMESİ"
89YİBGK26.11.1980E. 1980/5 K. 1980/3"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Noterlik Kanununun Yürürlüğe Girmesi - Noterde Yapılmasının Zorunlu Olmaması )
NOTERDE YAPILMAYAN MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ
NOTERLİK KANUNU ( 89. Maddesinin Miras Taksim Sözleşmesiyle İlgili MK. m.611/2'yi Değiştirmediği )
YAZILI MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Noterlik Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Sonrada )"

BAM

89ANTALYABAM-1HD15.6.2017E. 2017/390 K. 2017/401"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Satış Bedelinin Ödendiğinin Sözleşmede Belirtildiği/Sözleşmenin Şekil Şartlarına Uygun Düzenlendiği - Sözleşmenin Yapıldığı Esnada Davalı Tarafça Davacının Eşine Verilen Vekalenetnamenin de Geçerli Bir Vekaletname Olduğu - Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı/Satış Bedelinin Ödendiğinin Sözleşmede Belirtildiği/Sözleşmenin Şekil Şartlarına Uygun Düzenlendiği - Sözleşmenin Yapıldığı Esnada Davalı Tarafça Davacının Eşine Verilen Vekalenetnamenin de Geçerli Bir Vekaletname Olduğu/Davacının Davasında Haklı Olduğu )
GEÇERLİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptal ve Tescil/Satış Bedelinin Ödendiğinin Sözleşmede Belirtildiği/Sözleşmenin Şekil Şartlarına Uygun Olduğu - Sözleşme Yapıldığı Esnada Davalıca Davacının Eşine Verilen Vekalenetnamenin Geçerli Olduğu/Sözleşme Anında Vekillikten Azil de Bulunmadığı/Davanın Kabul Edileceği )"

Madde 90

YARGITAY

90Y3.HD15.1.2013E. 2012/22069 K. 2013/194"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Noterlerin Kusursuz Sorumluluğundan Kaynaklı - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Sahte Ruhsatla Davalı Noter Tarafından İmza Onayı Yapıldığı - İşlem Yapılırken İmza Onayı Yapılan Kişinin Kimliğini İspat İçin Sunduğu Belgenin İncelenmesinde Kamu Hizmeti Yapan Noterin Gerekli Tüm Dikkat ve Özeni Göstermesi Gerektiği/Maddi Tazminat )
SAHTE ARAÇ RUHSATI İLE ARAÇ SATIŞI ( Maddi Tazminat - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA ONAYI ( Sahte Ruhsatla Yapıldığı/Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
BELGELERİN İĞFAL KABİLİYETİ ( Maddi Tazminat Davası - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
90Y15.HD16.5.1994E. 1993/3202 K. 1994/3218"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuyu Nakil Borcunun Gerçekleşmesi )
NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat )
NOTERDE ONAYLAMA ŞEKLİNDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat )
ONAYLAMA ŞEKLİNDE YAPILAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçerlik Şartı )
DÜZENLEME NOTERLİK İŞLEMLERİ ( Eser Sözleşmesindeki Bazı Hususların İleride Yapılacağına Dair Akitler )
AKİT YAPMA VAADİ ( İnşaat Sözleşmesinin Tabi Olduğu Resmi Şekilde Yapılması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Devrini Öngören Sözleşmenin Tabi Olduğu Şekil )
ONAYLAMA NOTERLİK İŞLEMLERİ ( Re'sen Düzenlenmesi Gereken Sözleşmelerde )"
90YHGK16.1.1981E. 1979/4-259 K. 1981/10"GÜVENCE MEKTUBUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Davada Tarafların Dayandıkları Sözleşmenin Haricen Düzenlenip Notere Tasdik Ettirilmiş Bir Sözleşme Niteliğinde Olması )
YÜKLENİCİNİN GÖREVİ ( İhale Kararının Kendisine Tebliği Tarihinden On Beş Gün İçinde Geçici Teminatlarını Kesin Teminat Tutarına Çıkarmaya ve Sözleşme Yapmağa Noterliğe Tescil Ettirip İlgili Daireye Vermeğe Mecbur Olması )
TESCİL ( Kanunen Tescili Gereken İşlemlerin Sicil Defterine İlgililerin Ad ve Soyadları ve İşlemin Niteliği Yazılmak Suretiyle Tescil Edilmesi )"

DANIŞTAY

90D9.D26.6.2014E. 2013/2867 K. 2014/4931"VERGİ ZİYAI CEZALI DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI ( İmzalanan Sözleşmelerin Taraflarda Kalan Bir Nüshasının Damga Vergisine Tabi Olduğu ve Bu Nüshaya Ait Verginin de Davacı Tarafından Ödendiği - Dava Konusu Vergi Ziyaı Cezalı Damga Vergisinde İsabet Görülmediği )
VERGİ İSTİSNASI ( Bir Nüsha Dışında Noterde Kalan ve Damga Vergisinden Müstesna Olan Diğer Nüshanın Damga Vergisine Tabi Olmadığı/Sözleşmenin Bunların Dışında Başka Nüshasının Bulunduğuna İlişkin Davalı İdare Tarafından Yapılan Herhangi Bir Tespit De Bulunmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Damga Vergisinde İsabet Görülmediği )
NOTERDE ONAYLATILAN SÖZLEŞMELERİN DAMGA VERGİSİ ( Taraflarda Kalan Bir Nüshasının Damga Vergisine Tabi Olduğu ve Bu Nüshaya Ait Verginin de Davacı Tarafından Ödendiği - Bir Nüsha Dışında Noterde Kalan ve Damga Vergisinden Müstesna Olan Diğer Nüshanın Damga Vergisine Tabi Olmadığı )"

Madde 92

YARGITAY

92Y3.HD15.1.2013E. 2012/22069 K. 2013/194"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Noterlerin Kusursuz Sorumluluğundan Kaynaklı - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Sahte Ruhsatla Davalı Noter Tarafından İmza Onayı Yapıldığı - İşlem Yapılırken İmza Onayı Yapılan Kişinin Kimliğini İspat İçin Sunduğu Belgenin İncelenmesinde Kamu Hizmeti Yapan Noterin Gerekli Tüm Dikkat ve Özeni Göstermesi Gerektiği/Maddi Tazminat )
SAHTE ARAÇ RUHSATI İLE ARAÇ SATIŞI ( Maddi Tazminat - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA ONAYI ( Sahte Ruhsatla Yapıldığı/Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
BELGELERİN İĞFAL KABİLİYETİ ( Maddi Tazminat Davası - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"

Madde 94

YARGITAY

94Y4.CD13.3.2007E. 2007/1403 K. 2007/2438"SORUŞTURMA EVRESİNDE TOPLANAN DELİLLER ( C.Savcısı Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Bulunması Halinde Kamu Davasını Açmak Zorunda Olduğu - Takdir ve Değerlendirme Mahkemeye Ait Olduğu )
KAMU DAVASI AÇMA ZORUNLULUĞU ( C.Savcısı Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Bulunması Halinde - Takdir ve Değerlendirme Mahkemeye Ait Olduğu )
YETERLİ ŞÜPHE BULUNMASI ( Noter Başkatibi Olarak Çalışan Şüphelinin Tahliye Taahhüdünün Bir Örneğini İşlem İle İlgisi Bulunmayan Taşınmaz Malikine Verdiği İddiası - Kamu Davasının Açılması Gerektiği )
GÖREVİ SUİSTİMAL / RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Noter Başkatibi Olarak Çalışan Şüphelinin Tahliye Taahhüdünün Bir Örneğini İşlem İle İlgisi Bulunmayan Taşınmaz Malikine Verdiği İddiası - Kamu Davasının Açılması Gerektiği )"

Madde 95

DANIŞTAY

95VDDGK12.12.2003E. 2003/261 K. 2003/431"TAPUSUZ TAŞINMAZIN ZİLYEDLİK DEVİR SÖZLEŞMESİNİ TAPU HARCI YATIRILMADAN ONAYLAYAN NOTER ( Tapu Harcından Müteselsil Sorumluluğu )
NOTERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Tapu Harcı Yatırılmadan Tapusuz Taşınmaz Zilyedliğinin Devrine İlişkin Sözleşmeyi Onaylayan )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tapu Harcı Yatırılmadan Tapusuz Taşınmaz Zilyedliğinin Devrine İlişkin Sözleşmeyi Onaylayan Noterin Tapu Harcından Sorumluluğu )
ZİLYEDLİĞİN DEVRİ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYAN NOTER ( Tapu Harcı Yatırılmadan İşlem Yapmışsa Tapu Harcından Müteselsil Sorumlu Olacağı )
HARÇTAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tapu Harcı Yatırılmamış Tapusuz Taşınmazın Zilyedliğinin Devri Sözleşmesini Onaylayan Noterin )"

Madde 106

DANIŞTAY

106D8.D1.6.1994E. 1993/1657 K. 1994/1646"NOTERLİK HİZMETİ ( Kamu Hizmeti Olduğu - Bir Şeyin veya Bir Yerin Hal ve Şeklini Kıymetini İlgili Şahısların Kimlik ve İfadelerini Tesbit Etmekle görevli Oldukları/Cezai ve İdari Davalarda Tespit İşlemi Yapamayacakları )
NOTER ( Aracılığı İle İdari Mercilere Başvurunun Mümkün Olduğu - Suç İhbarında Cezai ve İdari Davalarda Delil Toplama ve Tespit İşlemlerini Yapamayacağı )
TESPİT ( Suç İhbarında Delilleri Savcının Toplayacağı/Ceza ve İdari Davalarda Delillerin Toplanması Gerekli Olanların Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
NOTERİN TESPİT İŞLEMİ ( Cezai ve İdari Davalarda Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Verilmiş Bir Görev Bulunmadığı/Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Suç İhbarında Cumhuriyet Savcısı/Cezai ve İdari Davalarda Yargı Mercilerinin Yetkili Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURU ( Haklarında Davaya Konu Olabilecek İşlem veya Eylemin Yapılması İçin - Doğrudan Yapılabileceği Gibi Vekil veya Noter Aracılığı İle de Mümkün Olduğu/Şekil ve Şartlarının Belirtilmediği )"

Madde 109

DANIŞTAY

109D8.D17.3.2006E. 2005/116 K. 2006/1071"NOTERLERİN DEFTER ONAYI ORTAK CARİ HESABINA YATIRMASI GEREKEN MEBLAĞ ( Telefonla Duyurunun Tebligat Hukukunun Temel Prensiplerine Aykırılığı - Yazılı Bildirim Üzerine Genelgede Belirtilen 2 İş Günü İçinde Yatıran Davacıya Uyarma Cezası Verilemeyeceği )
DİSİPLİN CEZASI ( Noterlerin Defter Onayı Ortak Cari Hesabına Yatırması Gereken Meblağın Telefonla Duyurulabileceğine İlişkin Genelgeye Dayanarak Geç Ödenmesi Nedeniyle Verilen - Tebligat Hukukunun Temel Prensiplerine Aykırılığı/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TEBLİGAT HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİNE AYKIRILIK ( Noterlerin Defter Onayı Ortak Cari Hesabına Yatırması Gereken Meblağın Telefonla Duyurulabileceğine İlişkin Genelge Hükmü - İptali Kararı )"
109D8.D27.2.2006E. 2004/5705 K. 2006/739"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINA KATILAN NOTERLERİN ORTAK HESABA DAHİL EDİLMESİ ( 1857 Sayılı Genelgenin Yalnızca Belediye Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu/Ortak Hesap Payının Dağıtımı İle İlgili Olmadığı - Genelgenin İptali Talebinin Reddedileceği )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( 1857 Sayılı Genelgenin Konusunun Belediyelerdeki Sınırlar İle İlgili Olduğu/Ortak Payın Hangi Oranda Dağıtılacağı Yönünde Bir Hüküm İçermediği - Talebin Reddi Gerektiği )
NOTERLERİN ORTAK HESAPTAKİ GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Hususu Hakkında Düzenleme İçermeyen 1857 Sayılı Genelge/Genelgenin Yalnızca Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu - Genelgenin İptali Talebinin Reddedileceği )
ORTAK HESAPTAKİ GELİRİ ( Noterlerin Ortak Hesap Gelir Dağıtımının Hangi Oranda Yapılacağı Hususunda Düzenleme İçermeyen 1857 Sayılı Genelge/Genelgenin Yalnızca Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu - Genelgenin İptali Talebinin Reddi Gereği )"
109VDDGK25.10.2002E. 2002/203 K. 2002/340"İPTAL DAVASI ( Düzenleyici İşlem - İptal Davasına Konu Olabilecek Yönetsel İşlemin Niteliği - Kesin İşlem - Muvazene Defteri - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem ve Karar Olmama )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMLER ( İptal Davasına Konu Olması - İdarenin Görüşünü Belirten Yazıya İptal Davası Açılamayacağı )
İDARENİN GÖRÜŞÜNÜ BELİRTEN YAZIYA İPTAL DAVASI AÇILAMAMASI ( Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler - İptal Davası )"
109IDDGK10.6.1994E. 1993/796 K. 1994/309"NOTERLERİN ORTAK HESABI ( Defter Onay Gelirleri )
DEFTER ONAY GELİRLERİ ( Noterlerin Ortak Hesabı )"

Madde 111

DANIŞTAY

111D8.D27.2.2006E. 2004/5705 K. 2006/739"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINA KATILAN NOTERLERİN ORTAK HESABA DAHİL EDİLMESİ ( 1857 Sayılı Genelgenin Yalnızca Belediye Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu/Ortak Hesap Payının Dağıtımı İle İlgili Olmadığı - Genelgenin İptali Talebinin Reddedileceği )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( 1857 Sayılı Genelgenin Konusunun Belediyelerdeki Sınırlar İle İlgili Olduğu/Ortak Payın Hangi Oranda Dağıtılacağı Yönünde Bir Hüküm İçermediği - Talebin Reddi Gerektiği )
NOTERLERİN ORTAK HESAPTAKİ GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Hususu Hakkında Düzenleme İçermeyen 1857 Sayılı Genelge/Genelgenin Yalnızca Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu - Genelgenin İptali Talebinin Reddedileceği )
ORTAK HESAPTAKİ GELİRİ ( Noterlerin Ortak Hesap Gelir Dağıtımının Hangi Oranda Yapılacağı Hususunda Düzenleme İçermeyen 1857 Sayılı Genelge/Genelgenin Yalnızca Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu - Genelgenin İptali Talebinin Reddi Gereği )"
111VDDGK25.10.2002E. 2002/203 K. 2002/340"İPTAL DAVASI ( Düzenleyici İşlem - İptal Davasına Konu Olabilecek Yönetsel İşlemin Niteliği - Kesin İşlem - Muvazene Defteri - Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem ve Karar Olmama )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMLER ( İptal Davasına Konu Olması - İdarenin Görüşünü Belirten Yazıya İptal Davası Açılamayacağı )
İDARENİN GÖRÜŞÜNÜ BELİRTEN YAZIYA İPTAL DAVASI AÇILAMAMASI ( Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler - İptal Davası )"

Madde 112

DANIŞTAY

112D4.D11.12.1997E. 1996/3625 K. 1997/4826"HAYAT STANDARDI UYGULAMASI ( Noterlerde Hayat Standardına Tabi Olması Gerektiği )
NOTERLERİNE VERGİLENDİRMESİ ( Hayat Standardına Tabi Olmaları Gerektiği )"

Madde 117

YARGITAY

117YHGK8.10.1997E. 1997/12-517 K. 1997/776"İLAMLI TAKİP YAPILABİLECEK BELGELER
İLAMLI İCRA ( Edayı ve Yaptırımı İçermeyen Tesbite İlişkin )
ŞİKAYETTE SÜRE ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinde )
SÜRE ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Şikayette )"

DANIŞTAY

117D9.D27.1.1993E. 1992/2692 K. 1993/273"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE KDV ( Taşıma Hizmetinin Yapılmış Olması )
TAŞIMA FAALİYETİ ( Hizmetin Yapılmamış Olması - Katma Değer Vergisinin Doğumu )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN DOĞUMU ( Taşıma Sözleşmesi - Taşıma Eyleminin Yapılmamış Olması )"

Madde 118

YARGITAY

118Y5.CD12.10.2017E. 2014/7974 K. 2017/4328"NOTERLİKTE BAŞKATİP VE VEZNEDAR OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN NOTERLİK DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEN HARÇ DAMGA VERGİSİ DEĞERLİ KAĞIT VE KATMA DEĞER VERGİSİNE DAİR TAHSİLATLARI MAL EDİNME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİ ( Zimmet Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİKTE BAŞKATİP VE VEZNEDAR OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN NOTERLİK DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEN NOTER ÜCRETİ YAZI ÜCRETİ KARŞILAŞTIRMA ÜCRETİNİ MAL EDİNME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİ ( Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Nazara Alınarak Noter Paylarına Dair Meblağ Düşürülmek Suretiyle Zimmet Miktarı Belirlenerek TCK. 249. Maddesinin Uygulanması Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Karar Yerinde Tartışılacağı )
ZİMMET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noterlikte Başkatip ve Veznedar Olarak Görev Yapan Sanığın Noterlik Dairesince Tahsil Edilen Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt ve Katma Değer Vergisine Dair Tahsilatları Mal Edinme Şeklindeki Eylemlerinin Zimmet Noter Ücreti Yazı Ücreti Karşılaştırma Ücretini Mal Edinme Şeklindeki Eylemlerinin İse Ayrıca Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
118Y5.CD25.6.2009E. 2009/5952 K. 2009/8395"ZİMMET ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Noter Olan Sanığa Görevinden Dolayı Tevdi Edilmiş Olması ve Muhafaza ve Denetim Sorumluluğunun Bulunması Karşısında Suçun Oluştuğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Tevdi Edilmiş Olması ve Muhafaza ve Denetim Sorumluluğunun Bulunması Karşısında Zimmet Suçunun Oluştuğu )
MUHAFAZA VE DENETİM SORUMLULUĞU ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Noter Olan Sanığa Görevinden Dolayı Tevdi Edilmiş Olması Karşısında Suçun Oluştuğu )"

DANIŞTAY

118D7.D5.6.2007E. 2004/1887 K. 2007/2607"İŞ ORTAKLIKLARI ( Adi Ortaklık Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
ADİ ORTAKLIK ( Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
ORTAK GİRİŞİM ( Bu Ortaklıklara İlişkin Sözleşmeleri Bir Bütün Olarak Ele Alan Özel Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Kurumlar Vergisi Kanununda “İş Ortaklıkları” Adı Altında Yer Almakta ve Vergi Mükellefiyeti Bakımından Bu Kanuna Tabi Oldukları )
VERGİ MÜKELLEFİYETİ ( Ortak Girişimlere İlişkin Sözleşmeleri Bir Bütün Olarak Ele Alan Özel Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Kurumlar Vergisi Kanununda “İş Ortaklıkları” Adı Altında Yer Almakta ve Vergi Mükellefiyeti Bakımından Bu Kanuna Tabi Oldukları )
MEDENİ HAKLARDAN YARALANMA EHLİYETİ OLMAYAN İŞ ORTAKLIĞI ( Davacı İş Ortaklığı Adına Yalnızca Ortaklar Tarafından İmzalanan Dilekçe İle Açılan Davada Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandıramayacağı )"
118D7.D26.12.1995E. 1993/888 K. 1995/5644"NOTERLERİN TAHSİL ETTİKLERİ VERGİ RESİM VE HARÇ TUTARLARI ( Kendilerine Ödenen Noter Hissesi )
NOTER HİSSESİ ( Noterlerin Tahsil Ettikleri Vergi Resim ve Harç Tutarları )
KAMU ALACAĞI ( Noter Hissesinin Yapılan Bir Hizmetin Karşılığı Olması )"

Madde 119

YARGITAY

119Y5.CD12.10.2017E. 2014/7974 K. 2017/4328"NOTERLİKTE BAŞKATİP VE VEZNEDAR OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN NOTERLİK DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEN HARÇ DAMGA VERGİSİ DEĞERLİ KAĞIT VE KATMA DEĞER VERGİSİNE DAİR TAHSİLATLARI MAL EDİNME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİ ( Zimmet Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİKTE BAŞKATİP VE VEZNEDAR OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN NOTERLİK DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEN NOTER ÜCRETİ YAZI ÜCRETİ KARŞILAŞTIRMA ÜCRETİNİ MAL EDİNME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİ ( Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Nazara Alınarak Noter Paylarına Dair Meblağ Düşürülmek Suretiyle Zimmet Miktarı Belirlenerek TCK. 249. Maddesinin Uygulanması Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Karar Yerinde Tartışılacağı )
ZİMMET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noterlikte Başkatip ve Veznedar Olarak Görev Yapan Sanığın Noterlik Dairesince Tahsil Edilen Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt ve Katma Değer Vergisine Dair Tahsilatları Mal Edinme Şeklindeki Eylemlerinin Zimmet Noter Ücreti Yazı Ücreti Karşılaştırma Ücretini Mal Edinme Şeklindeki Eylemlerinin İse Ayrıca Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
119Y5.CD25.6.2009E. 2009/5952 K. 2009/8395"ZİMMET ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Noter Olan Sanığa Görevinden Dolayı Tevdi Edilmiş Olması ve Muhafaza ve Denetim Sorumluluğunun Bulunması Karşısında Suçun Oluştuğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Tevdi Edilmiş Olması ve Muhafaza ve Denetim Sorumluluğunun Bulunması Karşısında Zimmet Suçunun Oluştuğu )
MUHAFAZA VE DENETİM SORUMLULUĞU ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Noter Olan Sanığa Görevinden Dolayı Tevdi Edilmiş Olması Karşısında Suçun Oluştuğu )"
119Y5.CD20.3.1997E. 1997/743 K. 1997/1019"NOTERİN ZİMMET SUÇU ( Harç, Damga Vergisi v.b. gibi Maliyeye Geç veya Yatırılmaması )
NOTERİN TAHSİL ETTİĞİ PARAYI BULUNDURABİLECEĞİ YERLER"

Madde 120

YARGITAY

120Y5.CD12.10.2017E. 2014/7974 K. 2017/4328"NOTERLİKTE BAŞKATİP VE VEZNEDAR OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN NOTERLİK DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEN HARÇ DAMGA VERGİSİ DEĞERLİ KAĞIT VE KATMA DEĞER VERGİSİNE DAİR TAHSİLATLARI MAL EDİNME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİ ( Zimmet Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİKTE BAŞKATİP VE VEZNEDAR OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN NOTERLİK DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEN NOTER ÜCRETİ YAZI ÜCRETİ KARŞILAŞTIRMA ÜCRETİNİ MAL EDİNME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİ ( Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Nazara Alınarak Noter Paylarına Dair Meblağ Düşürülmek Suretiyle Zimmet Miktarı Belirlenerek TCK. 249. Maddesinin Uygulanması Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Karar Yerinde Tartışılacağı )
ZİMMET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noterlikte Başkatip ve Veznedar Olarak Görev Yapan Sanığın Noterlik Dairesince Tahsil Edilen Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt ve Katma Değer Vergisine Dair Tahsilatları Mal Edinme Şeklindeki Eylemlerinin Zimmet Noter Ücreti Yazı Ücreti Karşılaştırma Ücretini Mal Edinme Şeklindeki Eylemlerinin İse Ayrıca Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
120Y5.CD25.6.2009E. 2009/5952 K. 2009/8395"ZİMMET ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Noter Olan Sanığa Görevinden Dolayı Tevdi Edilmiş Olması ve Muhafaza ve Denetim Sorumluluğunun Bulunması Karşısında Suçun Oluştuğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Tevdi Edilmiş Olması ve Muhafaza ve Denetim Sorumluluğunun Bulunması Karşısında Zimmet Suçunun Oluştuğu )
MUHAFAZA VE DENETİM SORUMLULUĞU ( Gecikmelerle Yatırdığı Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt Bedelleri İle Hiç Yatırmadığı Katma Değer Vergisi Tutarlarının Noter Olan Sanığa Görevinden Dolayı Tevdi Edilmiş Olması Karşısında Suçun Oluştuğu )"

Madde 121

DANIŞTAY

121VDDGK22.1.2010E. 2008/820 K. 2010/34"TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİ ( Kömür Üretimi Hizmetinin Satın Alınması ( Taşeronluk ) Sözleşmesinin Tabi Olacağı Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşünü İçerdiği )
HARÇ UYGULAMASI ( Türkiye Noterler Birliği Genelgesi - Kömür Üretimi Hizmetinin Satın Alınması ( Taşeronluk ) Sözleşmesinin Tabi Olacağı Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşünü İçerdiği )
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMİ ( Davanın Gelir İdaresi Başkanlığı da Hasım Gösterilerek Açılması ve Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici Bir İşlem Niteliğinde Bulunması Nedeniyle Genelge İle Duyurulan Gelir İdaresi Başkanlığı İşleminin Hukuka Uygunluğu İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GENELGENİN MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMİNE DAYANMASI ( Davanın Gelir İdaresi Başkanlığı da Hasım Gösterilerek Açılması ve Genelge İle Duyurulan Gelir İdaresi Başkanlığı İşleminin Hukuka Uygunluğu İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
121IDDGK27.12.2002E. 2001/930 K. 2002/982"TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu - Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )
NOTERLERİN DENETİMİ ( Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliği - Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu/Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )"

Madde 122

DANIŞTAY

122VDDGK22.1.2010E. 2008/820 K. 2010/34"TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİ ( Kömür Üretimi Hizmetinin Satın Alınması ( Taşeronluk ) Sözleşmesinin Tabi Olacağı Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşünü İçerdiği )
HARÇ UYGULAMASI ( Türkiye Noterler Birliği Genelgesi - Kömür Üretimi Hizmetinin Satın Alınması ( Taşeronluk ) Sözleşmesinin Tabi Olacağı Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşünü İçerdiği )
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMİ ( Davanın Gelir İdaresi Başkanlığı da Hasım Gösterilerek Açılması ve Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici Bir İşlem Niteliğinde Bulunması Nedeniyle Genelge İle Duyurulan Gelir İdaresi Başkanlığı İşleminin Hukuka Uygunluğu İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GENELGENİN MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMİNE DAYANMASI ( Davanın Gelir İdaresi Başkanlığı da Hasım Gösterilerek Açılması ve Genelge İle Duyurulan Gelir İdaresi Başkanlığı İşleminin Hukuka Uygunluğu İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
122IDDGK27.12.2002E. 2001/930 K. 2002/982"TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu - Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )
NOTERLERİN DENETİMİ ( Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliği - Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu/Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )"

Madde 125

DANIŞTAY

125D8.D17.3.2006E. 2005/116 K. 2006/1071"NOTERLERİN DEFTER ONAYI ORTAK CARİ HESABINA YATIRMASI GEREKEN MEBLAĞ ( Telefonla Duyurunun Tebligat Hukukunun Temel Prensiplerine Aykırılığı - Yazılı Bildirim Üzerine Genelgede Belirtilen 2 İş Günü İçinde Yatıran Davacıya Uyarma Cezası Verilemeyeceği )
DİSİPLİN CEZASI ( Noterlerin Defter Onayı Ortak Cari Hesabına Yatırması Gereken Meblağın Telefonla Duyurulabileceğine İlişkin Genelgeye Dayanarak Geç Ödenmesi Nedeniyle Verilen - Tebligat Hukukunun Temel Prensiplerine Aykırılığı/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TEBLİGAT HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİNE AYKIRILIK ( Noterlerin Defter Onayı Ortak Cari Hesabına Yatırması Gereken Meblağın Telefonla Duyurulabileceğine İlişkin Genelge Hükmü - İptali Kararı )"

Madde 126

DANIŞTAY

126D8.D17.3.2006E. 2005/116 K. 2006/1071"NOTERLERİN DEFTER ONAYI ORTAK CARİ HESABINA YATIRMASI GEREKEN MEBLAĞ ( Telefonla Duyurunun Tebligat Hukukunun Temel Prensiplerine Aykırılığı - Yazılı Bildirim Üzerine Genelgede Belirtilen 2 İş Günü İçinde Yatıran Davacıya Uyarma Cezası Verilemeyeceği )
DİSİPLİN CEZASI ( Noterlerin Defter Onayı Ortak Cari Hesabına Yatırması Gereken Meblağın Telefonla Duyurulabileceğine İlişkin Genelgeye Dayanarak Geç Ödenmesi Nedeniyle Verilen - Tebligat Hukukunun Temel Prensiplerine Aykırılığı/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TEBLİGAT HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİNE AYKIRILIK ( Noterlerin Defter Onayı Ortak Cari Hesabına Yatırması Gereken Meblağın Telefonla Duyurulabileceğine İlişkin Genelge Hükmü - İptali Kararı )"
126D8.D16.6.1999E. 1997/5095 K. 1999/3962"İPTAŞ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İstemi )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Genelge )
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ SATIŞI ( İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İsteminin Reddi )
NOTERLİK MESLEĞİYLE İLGİLİ İŞ ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesi )"

Madde 142

DANIŞTAY

142D8.D16.6.1999E. 1997/5095 K. 1999/3962"İPTAŞ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İstemi )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Genelge )
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ SATIŞI ( İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İsteminin Reddi )
NOTERLİK MESLEĞİYLE İLGİLİ İŞ ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesi )"

Madde 145

YARGITAY

145YHGK8.10.1997E. 1997/12-517 K. 1997/776"İLAMLI TAKİP YAPILABİLECEK BELGELER
İLAMLI İCRA ( Edayı ve Yaptırımı İçermeyen Tesbite İlişkin )
ŞİKAYETTE SÜRE ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinde )
SÜRE ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Şikayette )"

Madde 151

YARGITAY

151Y5.CD12.10.2017E. 2014/7974 K. 2017/4328"NOTERLİKTE BAŞKATİP VE VEZNEDAR OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN NOTERLİK DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEN HARÇ DAMGA VERGİSİ DEĞERLİ KAĞIT VE KATMA DEĞER VERGİSİNE DAİR TAHSİLATLARI MAL EDİNME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİ ( Zimmet Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİKTE BAŞKATİP VE VEZNEDAR OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN NOTERLİK DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEN NOTER ÜCRETİ YAZI ÜCRETİ KARŞILAŞTIRMA ÜCRETİNİ MAL EDİNME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİ ( Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Nazara Alınarak Noter Paylarına Dair Meblağ Düşürülmek Suretiyle Zimmet Miktarı Belirlenerek TCK. 249. Maddesinin Uygulanması Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Karar Yerinde Tartışılacağı )
ZİMMET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noterlikte Başkatip ve Veznedar Olarak Görev Yapan Sanığın Noterlik Dairesince Tahsil Edilen Harç Damga Vergisi Değerli Kağıt ve Katma Değer Vergisine Dair Tahsilatları Mal Edinme Şeklindeki Eylemlerinin Zimmet Noter Ücreti Yazı Ücreti Karşılaştırma Ücretini Mal Edinme Şeklindeki Eylemlerinin İse Ayrıca Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
151Y5.CD8.12.2011E. 2007/126 K. 2011/25109"NOTERİN PEŞİN ALDIĞI VERGİLERİ YATIRMAMASI ( Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Şekilde Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı - İlk Hükmün Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edilmesinin de Sanık Açısından Yalnızca Ceza Miktarı İtibariyle Kazanılmış Hakka Konu Olacağı )
HARÇLARI GEÇ YATIRAN NOTERİN CEZA SORUMLULUĞU ( Noterin Aldığı Vergileri de Yatırmayarak Mal Edindiği - Eylemlerinin Zincirleme Şekilde Bait Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
ZİMMET ( Noterin Kdv'yi Ödemediği - Suça Konu Paranın Bu Görevden Dolayı Tevdi Edilmiş Olması Nedenleriyle Noterin Katma Değer Vergisini Ödemeyen Diğer Serbest Meslek Erbaplarıyla Eş Tutulamayacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Noterin Zimmet Suçunu İşlediği - İlk Hükmün Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edilmesinin de Sanık Açısından Yalnızca Ceza Miktarı İtibariyle Kazanılmış Hakka Konu Olacağı )"
151Y10.CD14.2.1994E. 1994/1424 K. 1994/1439"NOTER KATİBİNİN GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Yargılama görevi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Noter Katibinin Görevi İhmal Suçu )"
151Y9.CD17.3.1993E. 1993/576 K. 1993/1440"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Noter Katibinin )
GÖREVLİ MAHKEME ( Noter Katibinin Görevi Nedeniyle İşlediği Suç )
NOTER KATİBİNİN GÖREVİ NEDENİYLE İŞLEDİĞİ SUÇ ( Görevli Mahkeme )"

Madde 153

YARGITAY

153Y4.CD14.5.2008E. 2008/869 K. 2008/9453"SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI KARARI ( Şüpheli Hakkında Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Şüphenin Bulunduğu - Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırılığı )
YETERLİ ŞÜPHE ( Bulunmasına Rağmen Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırılığı )
İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Şüpheli Hakkında Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Şüphenin Bulunduğu - Son Soruşturmanın Açılması Gerektiği )"
153Y4.CD17.12.2007E. 2007/8661 K. 2007/10876"GÖREVİ SAVSAMA ( Noterlik Dairesi Dışında Gerçekleştirilen Düzenleme Biçimindeki İşlem/Noterin Yetkili Katibi Üzerindeki Denetim Görevini Yerine Getirmediği İddiası - İşlemin Noterlik Dairesinde ya da Dışında Gerçekleştirilmesi Açısından Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağı )
NOTERİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( Noterlik Dairesi Dışında İmzaya Yetkili Katip Tarafından Gerçekleştirilen Usulsüz İşlem - İşlemin Noterlik Dairesinde ya da Dışında Gerçekleştirilmesi Açısından Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağı/Kamu Davası Açılacağı )
NOTERİN GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİ ( Noterlik Dairesi Dışında İmzaya Yetkili Katip Tarafından Gerçekleştirilen Usulsüz İşlem - Kamu Davası Açılacağı/Delillerin Mahkemesince Değerlendirileceği )
NOTERLİK DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN USULSÜZ İŞLEM ( Noterin İmzaya Yetkili Katibi Tarafından - İşlemin Noterlik Dairesinde ya da Dışında Gerçekleştirilmesi Açısından Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağı/Kamu Davası Açılacağı )
SON SORUŞTURMANIN AÇILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Noterin İmzaya Yetkili Katibi Tarafından Noterlik Dairesi Dışında Gerçekleştirilen Usulsüz İşlem - Kamu Davası Açılacağı/Delillerin Mahkemesince Değerlendirileceği )"
153Y5.CD3.1.2006E. 2005/19366 K. 2006/1"NOTERİN YARGILANMASI ( Görevi veya Sıfatı Sebebi İle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usulüne Tabi Olması Nedeniyle Yüksek Adalet Bakanlığından Kovuşturma İzni Alınması Gereği - Zimmet Suçu )
KOVUŞTURMA İZNİ ( Noterin Görevi veya Sıfatı Sebebi İle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usulüne Tabi Olması Nedeniyle Yüksek Adalet Bakanlığından Kovuşturma İzni Alınması Gereği - Zimmet Suçu )
ZİMMET SUÇU ( Noterin Görevi veya Sıfatı Sebebi İle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usulüne Tabi Olması Nedeniyle Yüksek Adalet Bakanlığından Kovuşturma İzni Alınması Gereği )"

DANIŞTAY

153D2.D16.1.2003E. 2002/1094 K. 2003/42"NOTERLERİN GÖREVDEN DOĞAN SUÇLARI ( Soruşturma ve Kovuşturma İçin Adalet Bakanlığının İzni Gerektiği - İzin Vermeme Kararına Karşı İtiraz Edilemeyeceği/İncelenmeksizin Reddi Gereği )
ADALET BAKANLIĞININ NOTERLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARINA İZİN VERMEMESİ ( Karara Karşı İtiraz Edilemeyeceği/İncelenmeksizin Reddi Gereği )
NOTERLER HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI KARARI ( Soruşturma ve Kovuşturma İçin - İzin Vermeme Kararına Karşı İtiraz Edilemeyeceği/İncelenmeksizin Reddi Gereği )"

Madde 154

YARGITAY

154Y5.CD12.9.2013E. 2013/9493 K. 2013/8585"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (Noterin Rehin Sözleşmesini İlgili Trafik Tescil Şubesine Bildirmeyerek Bahse Konu Aracın Rehinsiz Şekilde 3. Bir Kişiye Satılmak Suretiyle Müştekinin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdiğinin Anlaşılmış Olması Karşısında Soruşturmanın Açılmamasına Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı)
SORUŞTURMANIN AÇILMASINA KARAR VERME (Noterin Görevini Kötüye Kullanması - Rehin Sözleşmesini İlgili Trafik Tescil Şubesine Bildirmeyerek Bahse Konu Aracın Rehinsiz Şekilde 3. Bir Kişiye Satılmak Suretiyle Müştekinin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdiği)
NOTERİN ZARARA SEBEBİYET VERMESİ (Noterin Görevini Kötüye Kullanması - Rehin Sözleşmesini İlgili Trafik Tescil Şubesine Bildirmeyerek Bahse Konu Aracın Rehinsiz Şekilde 3. Bir Kişiye Satılmak Suretiyle Sebebiyet Verdiğinin Anlaşılmış Olması Karşısında Soruşturmanın Açılmamasına Karar Verilmesi Gerektiği)
NOTERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Noterin Görevini Kötüye Kullanması - Rehin Sözleşmesini İlgili Trafik Tescil Şubesine Bildirmeyerek Bahse Konu Aracın Rehinsiz Şekilde 3. Bir Kişiye Satılmak Suretiyle Müştekinin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdiğinin Anlaşılmış Olması Karşısında Soruşturmanın Açılmamasına Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı)"
154Y4.CD30.3.2011E. 2010/15028 K. 2011/4207"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Noter Başkatibinin Sahte Vekaletname Düzenlediği/Noterin Başkatip Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevi Olduğu - Noterin Eyleminin İhmali Davranışla Bu Suçun Öğelerini Oluşturup Oluşturmadığının Tüm Kanıtlar Toplanarak Karar Verileceği )
BAŞKATİBİN SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMESİ ( Suça İştiraki Bulunmayan Noterin Bu Kişi Üzerindeki Gözetim ve Denetim Görevini Yerine Getirip Getirmediği ve İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Öğelerinin Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı )
NOTERİN GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİ ( Başkatibin Sahte Vekaletname Düzenlemesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılandığı/Katiplerin İşledikleri Suçlara İştiraki Bulunmayan Hallerde Noterin Bu Görevini Yerine Getirmediği Takdirde Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Cezalandırılacağı )"
154Y4.CD14.5.2008E. 2008/869 K. 2008/9453"SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI KARARI ( Şüpheli Hakkında Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Şüphenin Bulunduğu - Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırılığı )
YETERLİ ŞÜPHE ( Bulunmasına Rağmen Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırılığı )
İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Şüpheli Hakkında Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Şüphenin Bulunduğu - Son Soruşturmanın Açılması Gerektiği )"
154Y5.CD3.1.2006E. 2005/19366 K. 2006/1"NOTERİN YARGILANMASI ( Görevi veya Sıfatı Sebebi İle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usulüne Tabi Olması Nedeniyle Yüksek Adalet Bakanlığından Kovuşturma İzni Alınması Gereği - Zimmet Suçu )
KOVUŞTURMA İZNİ ( Noterin Görevi veya Sıfatı Sebebi İle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usulüne Tabi Olması Nedeniyle Yüksek Adalet Bakanlığından Kovuşturma İzni Alınması Gereği - Zimmet Suçu )
ZİMMET SUÇU ( Noterin Görevi veya Sıfatı Sebebi İle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usulüne Tabi Olması Nedeniyle Yüksek Adalet Bakanlığından Kovuşturma İzni Alınması Gereği )"

DANIŞTAY

154D2.D16.1.2003E. 2002/1094 K. 2003/42"NOTERLERİN GÖREVDEN DOĞAN SUÇLARI ( Soruşturma ve Kovuşturma İçin Adalet Bakanlığının İzni Gerektiği - İzin Vermeme Kararına Karşı İtiraz Edilemeyeceği/İncelenmeksizin Reddi Gereği )
ADALET BAKANLIĞININ NOTERLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARINA İZİN VERMEMESİ ( Karara Karşı İtiraz Edilemeyeceği/İncelenmeksizin Reddi Gereği )
NOTERLER HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI KARARI ( Soruşturma ve Kovuşturma İçin - İzin Vermeme Kararına Karşı İtiraz Edilemeyeceği/İncelenmeksizin Reddi Gereği )"

Madde 159

DANIŞTAY

159D8.D13.11.1997E. 1997/5325 K. 1997/3365"YETKİLİ MAHKEME ( Noterlere Verilen Disiplin Cezası - Adalet Bakanlığınca Onaylanması )
NOTERLERE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Adalet Bakanlığınca Onaylanması - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
ADALET BAKANLIĞINCA ONAYLANAN DİSİPLİN CEZASI ( Noterlere - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
NOTERLER BİRLİĞİNİN DİSİPLİN KURULU KARARINI ONAYLAYAN ADALET BAKANLIĞINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME"

Madde 160

YARGITAY

160YHGK10.4.2013E. 2012/4-1161 K. 2013/498"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Noterin Kusursuz Sorumluluğuna Dayalı - Davalı Noter Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerekeceği/Davanın Ceza Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açıldığı/Davanın Zamanaşımı Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu Benimsenmek Suretiyle İşin Esasına Girişilmesi Gerektiği )
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Noterin Suça İştiraki Bulunmaksızın Çalışanları Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Eyleminin Ayrıca Suç Olarak Kabul Edildiği/Davalı Noter Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerekeceği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMI ( Maddi ve Manevi Tazminat/Ceza Zamanaşımının Uygulanabilmesi İçin Eylemin Aynı Zamanda Bir Suç Oluşturmasının Yeterli Olduğu - Davalı Noterin Çalışanları Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Suç Olduğundan Ceza Zamanaşımının Uygulanması Gerektiği )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Davalı Noterin Çalışanları Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Eylemi Ayrıca Suç Olarak Kabul Edildiğinden Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerekeceği/Ceza Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açıldığından Esasa Girilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
160Y4.CD30.3.2011E. 2010/15028 K. 2011/4207"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Noter Başkatibinin Sahte Vekaletname Düzenlediği/Noterin Başkatip Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevi Olduğu - Noterin Eyleminin İhmali Davranışla Bu Suçun Öğelerini Oluşturup Oluşturmadığının Tüm Kanıtlar Toplanarak Karar Verileceği )
BAŞKATİBİN SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMESİ ( Suça İştiraki Bulunmayan Noterin Bu Kişi Üzerindeki Gözetim ve Denetim Görevini Yerine Getirip Getirmediği ve İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Öğelerinin Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı )
NOTERİN GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİ ( Başkatibin Sahte Vekaletname Düzenlemesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılandığı/Katiplerin İşledikleri Suçlara İştiraki Bulunmayan Hallerde Noterin Bu Görevini Yerine Getirmediği Takdirde Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Cezalandırılacağı )"
160Y4.CD18.2.2009E. 2008/9511 K. 2009/2766"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noterin İhmali Davranışı - Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olduğunun ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağladığının Saptanması Gerektiği )
NOTERLERİN CEZA SORUMLULUĞU ( Görevi Kötüye Kullandığının Kabul Edilebilmesi İçin Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olduğunun ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağladığının Saptanması Gerektiği )
HAKSIZ KAZANÇ ( Noterin İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullandığının Kabul Edilebilmesi İçin Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olduğunun ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağladığının Saptanması Gerektiği )"
160Y4.CD17.12.2007E. 2007/8661 K. 2007/10876"GÖREVİ SAVSAMA ( Noterlik Dairesi Dışında Gerçekleştirilen Düzenleme Biçimindeki İşlem/Noterin Yetkili Katibi Üzerindeki Denetim Görevini Yerine Getirmediği İddiası - İşlemin Noterlik Dairesinde ya da Dışında Gerçekleştirilmesi Açısından Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağı )
NOTERİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( Noterlik Dairesi Dışında İmzaya Yetkili Katip Tarafından Gerçekleştirilen Usulsüz İşlem - İşlemin Noterlik Dairesinde ya da Dışında Gerçekleştirilmesi Açısından Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağı/Kamu Davası Açılacağı )
NOTERİN GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİ ( Noterlik Dairesi Dışında İmzaya Yetkili Katip Tarafından Gerçekleştirilen Usulsüz İşlem - Kamu Davası Açılacağı/Delillerin Mahkemesince Değerlendirileceği )
NOTERLİK DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN USULSÜZ İŞLEM ( Noterin İmzaya Yetkili Katibi Tarafından - İşlemin Noterlik Dairesinde ya da Dışında Gerçekleştirilmesi Açısından Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağı/Kamu Davası Açılacağı )
SON SORUŞTURMANIN AÇILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Noterin İmzaya Yetkili Katibi Tarafından Noterlik Dairesi Dışında Gerçekleştirilen Usulsüz İşlem - Kamu Davası Açılacağı/Delillerin Mahkemesince Değerlendirileceği )"

Madde 162

YARGITAY

162Y14.HD30.11.2017E. 2015/5791 K. 2017/9001"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Tapu Kaydına Göre Eldeki Bu Dava Açılmadan Önce Maliki Olan Davalı Tarafından İntifa Hakkını Üzerinde Bırakarak Çıplak Mülkiyetini Dava Dışı Diğer Oğluna Sattığı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Kamu Hizmeti Yerine Getiren Noterin Sorumluluğu Tespit Edilirken Normal Bir İnsanın Göstereceği Özenti Davranış Değil Aynı İşi Yapan Noterlik Mesleğinde Çalışan Bir Kişinin Göstermesi Gereken Objektif Davranışın Dikkate Alınacağı )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Düzenlendiği Sırada Davalı Noterin Kendisinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermediği - Kanunun Sıkı Şekil Şartlarına Bağladığı Bir Sözleşmede Vaat Alacaklarının İmzasının Alınmaması Sebebiyle Sözleşmenin Resmi Şekil Koşullarını Taşıyan Bir Sözleşme Niteliğini Kazanamadığı )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davalı Noterin Gerekli Dikkat ve Özen Göstermemesi Nedeniyle Zarara Neden Olduğu - Davalı Noterin de Davacıların Zararından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğunun Kabulüyle Onun Hakkındaki Davanın da Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )
İLLİYET BAĞI ( Davalı Noterin Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Göstermesi Gerekirken Aksine Bu Dikkat ve Özeni Göstermeme Eylemi İle Zarar Arasında İlliyet Bağını Kesen Herhangi Bir Nedenin Bulunmadığı Sabit Olduğuna Göre Noterin Sorumlu Olduğu )"
162Y3.HD2.3.2017E. 2016/20433 K. 2017/2370"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Noter Katibinin Eylemi İle Davacının Zararı Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunduğu ve Zararın Tazmininde Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluğunun Olduğu Kabulüyle Yapılacak Yargılama Neticesinde Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Maddi Tazminat Davası - Noter Katibinin Eylemi İle Davacının Zararı Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunduğu ve Zararın Tazmininde Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluğunun Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İLLİYET BAĞI ( Noterin Kusursuz Sorumluluğuna Dair Maddi Tazminat Davası - Noter Katibinin Eylemi İle Davacının Zararı Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunduğu/Zararın Tazmininde Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluğunun Olduğu )
KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ ( Resmi İşlem Yapma Görevini Üstlenmiş ve Teknolojinin Gelişmesi İle Kimlik Paylaşım Sistemi Gibi Kolaylıklara Kavuşmuş Olan Noterin Daha Fazla Bilgi ve Tecrübeye Sahip Olması Nedeni İle Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Görevi Bulunduğu )"
162Y3.HD8.2.2017E. 2015/15078 K. 2017/1015"NOTER SORUMLULUĞUNA DAİR TAZMİNAT İSTEMİ (Davaya Dayanak Yapılan ve Davacı Aleyhine Hüküm Kurulan İlamda Mirasçı Olarak Hak Sahibi Bulunmasına Karşın Mirasçının Davacı Tarafından İbraz Edilen İbranamede Adının Geçmediği - Davacının Bu Miktar Yönünden Tazminat Talep Hakkının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)
TAZMİNAT İSTEMİ (Noterin Sorumluluğuna Dayalı - Davaya Dayanak Yapılan ve Davacı Aleyhine Hüküm Kurulan İlamda Mirasçı Olarak Hak Sahibi Bulunan Kişinin Davacı Tarafından İbraz Edilen İbranamede Adının Geçmediği/Mahkemece Mirasçıya Ödenmesi Gereken Bedelin Tespit Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
MİRASÇIYA ÖDENMESİ GEREKEN TUTARIN ARAŞTIRILMASI (Davaya Dayanak ve Davacı Aleyhine Kurulan İlamda Mirasçı Olarak Hak Sahibi Bulunmasına Karşın Mirasçının Davacı Tarafından İbraz Edilen İbranamede Adının Geçmediği - Davacının Bu Miktar Yönünden Tazminat Talep Hakkının Araştırılacağı/Noterin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi)"
162Y11.HD3.1.2017E. 2016/1083 K. 2017/34"NOTERDE DÜZENLENEN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ (Sahtelik Sebebiyle Hisse Devrinin İptali İstemi - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verileceği/Noterin Yokluğunda Noter Sözleşmesinin Sahteliği Hakkında Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
SAHTELİK SEBEBİYLE HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verileceği/Dava Açıldığı Takdirde Bu Dava İle Birleştirilerek Görüleceği)
HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin Sahtelik Nedeni İle - Onaylı İmzanın Sahteliği İddiasının Bu İmzayı Onaylayan Noterin Taraf Olmadığı Bir Davada İncelenip Hükme Bağlanmasının Usul Hukuku İlkelerine Uygun Düşmediği)
NOTERİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin Sahtelik Nedeni İle İptali İstemi - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verilerek Sonuca Gidileceği)"
162Y3.HD18.10.2016E. 2015/17739 K. 2016/11699"NOTERİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Noterin Bir Kamu Hizmeti İfa Ettiği ve Bir Güven Kurumu Olduğu Hukuki Sorumluluğunun Nitelik İtibariyle Ağırlaştırılmış Sebep Sorumluluğu Olduğu - Davacının Noterlik Çalışanlarını Baskı Altına Alması Hızlı Hareket Etmelerine Yol Açmasının Müterafik Kusur Niteliğinde Kabul Etmesinin Doğru Görülmediği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Mahkemenin Davacının Noterlik Çalışanlarını Baskı Altına Alması Hızlı Hareket Etmelerine Yol Açmasının Müterafik Kusur Niteliğinde Kabul Etmesinin Doğru Görülmediği - Noterin Bir Kamu Hizmeti İfa Ettiği ve Bir Güven Kurumu Olduğu Hukuki Sorumluluğunun Nitelik İtibariyle Ağırlaştırılmış Sebep Sorumluluğu Olduğu )
ARAÇ SATIŞININ SAHTE NÜFUS CÜZDANINA DAYANMASI ( Noterin Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat/Noterin Bir Kamu Hizmeti İfa Ettiği ve Bir Güven Kurumu Olduğu Hukuki Sorumluluğunun Nitelik İtibariyle Ağırlaştırılmış Sebep Sorumluluğu Olduğu - Davacının Noterlik Çalışanlarını Baskı Altına Alması Hızlı Hareket Etmelerine Yol Açmasının Müterafik Kusur Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )"
162Y3.HD29.9.2016E. 2016/9037 K. 2016/11401"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Noterin Sorumluluğuna Dair - Davacıların Oto Alım Satımı Ticareti İle Uğraştıkları Gözetildiğinde Davacıların Müterafik Kusurlarının Olup Olmadığı da Değerlendirilmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme ve Yanılgılı Değerlendirme İle Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Resmi İşlem Yapma Görevini Üstlenmiş Noterin ve Teknolojinin Gelişmesi İle Kimlik Paylaşım Sistemi Gibi Kolaylıklara Kavuşmuş Olan Noterin Daha Fazla Bilgi ve Tecrübeye Sahip Olması Nedeni İle Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Görevi Bulunduğu - Maddi Tazminat )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Sahte Kimlik Kullanılarak Araç Satışı Yapılması Sebebiyle Davacıların Zarara Uğradığı Davalı Noterin Yapılan İşlemde Kusursuz Sorumluluğunun Bulunduğunun Kabulüyle Noterin Eylemi İle Zarar Arasında İlliyet Bağını Kesen Herhangi Bir Nedenin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Maddi Tazminat )
MÜTERAFİK KUSUR ( Maddi Tazminat Davası - Davacıların Oto Alım Satımı Ticareti İle Uğraştıkları Gözetildiğinde Davacıların Müterafik Kusurlarının Olup Olmadığı da Değerlendirilmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
162Y20.HD15.6.2016E. 2015/2550 K. 2016/7002"TAPUDA SAHTE VEKÂLETNAMEYE DAYALI SATIŞ SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Davacının Davaya Konu Taşınmazı Dava Dışı Şahsa Danışıklı İşlem Sonucunda Devrettiği - Bu Satış İşleminden Kaynaklı Olarak Dava Dışı Şahsa Ödediğini İddia Ettiği Bedeller İle Tapu İptali ve Tescil Davasındaki Masrafları Kararı Temyiz Eden Davalılar ve Noterden Talep Edemeyeceği )
NOTERİN SORUMLULUĞUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Yaptığı Satış İşleminin Gerçek Bir Satış İşlemi Olmadığı - Bu Satış İşleminden Kaynaklı Olarak Dava Dışı Şahsa Ödediğini İddia Ettiği Bedeller İle Tapu İptali ve Tescil Davasındaki Masrafları Kararı Temyiz Eden Davalılar ve Noterden Talep Etmesine Olanak Bulunmadığı )
KÖTÜNİYETLİ İŞLEM ( Davacının Yaptığı Satış İşleminin Gerçek Bir Satış İşlemi Olmadığı/Bu Satış İşleminden Kaynaklı Dava Dışı Şahsa Ödediğini İddia Ettiği Bedeller İle Tapu İptali ve Tescil Davasındaki Masrafları Talep Edemeyeceği/Kötü Niyetle Kasıtlı Davranışın Davalıların Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracağı - Tapuda Sahte Vekâletnameye Dayalı Satış Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini )"
162Y3.HD3.11.2015E. 2015/4966 K. 2015/17070"SAHTE VEKALETNAME İLE SATILAN ÇALINTI ARAÇ SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Araç Daha Sonra Gerçek Malik Tarafından Davacının Elinden Alınmış Olduğundan ve Davalı Noterliklerin Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş Olduğundan Davanın Kabulüne İlişkin Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
NOTERLİK TARAFINDAN DÜZENLENEN SAHTE VEKALETNAME İLE YAPILAN SATIŞ İŞLEMİ ( Üçüncü Kişiye Ait Çalıntı Aracın Satışı Sonrasında Aracın Gerçek Maliki Tarafından Davacının Elinden Alındığı - Hem Sahte Vekaletnameyi Çıkartan Hem de Satış İşlemini Gerçekleştiren Her İki Davalı Noterliğin de Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmemeleri Nedeni İle Davacının Zarara Uğramış Olduğu )
NOTERLİĞİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLALİ ( Düzenlenen Sahte Vekaletname İle Üçüncü Kişiye Ait Çalıntı Araç Davacıya Satılmışsa da Sonrasında Aracın Gerçek Maliki Tarafından Davacının Elinden Alınmış Olduğundan Davacının Zarara Uğradığı - Davalı Noterliklerin Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş Oldukları/Tazminat Davasının Kabulüne İlişkin Verilen Kararın Hukuka Uygun Olduğu )"
162YHGK27.5.2015E. 2013/3-2329 K. 2015/1444"SAHTE BELGELERLE YAPILAN ARAÇ SATIŞI (Noterin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi - Noter Tarafından Aslı Alınmayan ve Fotokopi Olan Vekaletname İle İşlem Yapıldığı Aracın Gerçek Maliki ve Motor Şasi Numarası Araştırılmadığı - Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağı Kesilmediği/Davanın Kabulüne Karar Verileceği)
NOTERİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Noter Tarafından Aslı Alınmayan ve Fotokopi Olan Vekaletname İle İşlem Yapıldığı Aracın Gerçek Maliki ve Motor Şasi Numarası Araştırılmadığı - Davalı Noter ve Noter Katibi Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verileceği/Sahte Belgelerle Yapılan Araç Satışından Kaynaklı Tazminat Davası)
FOTOKOPİ VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPMA (Noterin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi - Davalıların Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağı Kesilmediği/Mahkemece Davalı Noter ve Noter Katibi Yönünden de Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)"
162Y3.HD26.5.2015E. 2015/3587 K. 2015/9501"NOTERİN SORUMLULUĞUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sahte Kimlik Kullanarak Araç Satışı Yapılması/Bölüşük Kusur - Araç Alım-Satım İşi İle Uğraşan Davacı da Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği/Davalı İse Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Görevi Bulunduğu - Mahkemece Davacının Bölüşük Kusuru Değerlendirilerek Karar Verileceği )
BÖLÜŞÜK KUSUR DEĞERLENDİRMESİ YAPMA ( Noterin Sorumluluğuna Dayalı Maddi Tazminat İstemi/Sahte Kimlik Kullanarak Araç Satışı Yapılması - Araç Alım-Satım İşi İle Uğraşan Davacının da Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği/Mahkemece Davacının Bölüşük Kusur Oranı Tespit Edilmesi Gerektiği )
SAHTE KİMLİK KULLANARAK ARAÇ SATIŞI YAPILMASI ( Noterin Sorumluluğuna Dayalı Maddi Tazminat İstemi/Bölüşük Kusur - Araç Alım-Satım İşi İle Uğraşan Davacının da Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği/Mahkemece Davacının Bölüşük Kusur Oranı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
ÜST DÜZEYDE DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMÜ ( Noterin Sorumluluğuna Dayalı Maddi Tazminat İstemi - Sahte Kimlik Kullanarak Araç Satışı Yapıldığı/Resmi İşlem Yapma Görevini Üstlenmiş ve Teknolojinin Gelişmesiyle İnternette Sorgulama Memis Sistemi Gibi Kolaylıklara Kavuşmuş Davalının Daha Üst Düzeyde Dikkat ve Özen Görevi Bulunduğu Gözetileceği )"
162Y3.HD9.3.2015E. 2014/10848 K. 2015/3705"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Noterin Vekaletnameyi Düzenlediği Sırada Kendisinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermediği - Kamu Hizmeti Yapan Noterin Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermemesi Onun Sorumluluğunu Gerektirdiğinden Davacının Uğradığı Maddi Kayıpların Belirlenmesi ve Davalılardan Tazminine Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sahte Sürücü Belgesinin Belge Sahibi Bölümündeki İmza İle Vekaletnamedeki Vekalet Veren Tarafından Atılan İmza Arasında Gözle Görülür Şekilde Fark Bulunduğu Hususunun Noterce Gözden Kaçırıldığı ve Böylece Davalı Noterin Gerçek Maliki Tespit İçin Gerekli Özeni Göstermediği - Maddi Tazminat )
İSPAT YÜKÜ ( Sahte Sürücü Belgesi Kullanılarak Düzenlenen Vekaletname İle Aracın Satışının Yapıldığı ve Davacının Bu Sebeple Zarara Uğradığı Sabit Olduğuna Göre Nedensellik Bağının Kesildiğinin İspatının Davalı Notere Düştüğü - Maddi Tazminat Davası )
İLLİYET BAĞI ( Maddi Tazminat - Davalı Noterin İmza Farklılığını Fark Etmeden Sahte Sürücü Belgesine Dayanarak Vekaletname Düzenlemiş Olması Özen Yükümlülüğünün Kusurlu Şekilde Aksattığını Göstermekte Olup Noterin Eylemi İle Meydana Gelen Zarar Arasında İlliyet Bağının Kesilmediği )
SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİYLE ARAÇ SATIŞI YAPILMASI ( Kamu Hizmeti Yürüten Noterin Sürücü Belgesindeki Hatalar Sebebiyle Daha Özenli Davranıp Gerekli Araştırmayı Yaparak Sürücü Belgesinin Sahte Olup Olmadığını Detaylı Şekilde Araştırması Gerektiği - Maddi Tazminat )"
162Y3.HD17.2.2015E. 2014/9412 K. 2015/2427"MÜTESELSİL BORÇLULUK ( Alacaklıların Yararına Olarak Düzenlenmiş Hukuki Müesseselerden İse de Kanun Koyucu Alacaklıya Müteselsil Borçluların İç İlişkisine Müdahale Etme Yetkisi Tanımadığı - Alacaklı Rücu Hakkından Yararlanacak Olan Müteselsil Borçlunun Alacaklının Haklarına Halef Olmasını Engelleyen ve Zorlaştıran Davranışlardan Kaçınmak Zorunda Olduğu )
RÜCU HAKKI ( Alacaklı Rücu Hakkından Yararlanacak Olan Müteselsil Borçlunun Alacaklının Haklarına Halef Olmasını Engelleyen ve Zorlaştıran Davranışlardan Kaçınmak Zorunda Olduğu - Bu Durumda Alacaklı İbra Etmiş Olduğu Kimsenin Hissesini Alacağından Tenzil Etmek Suretiyle Diğer Borçlulardan Talepte Bulunabileceği )
ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Noterlikte Yapılan İşlemle Davalının Vekaletten Azledilmesi Nedeniyle - Davacının Davalılardan Biri Hakkındaki Davasından Feragat Etmesinin Nedeni Araştırılarak Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek ve Davalı Noterin Sorumluluğunu Belirlemek Gerektiği )"
162Y3.HD3.2.2015E. 2014/14381 K. 2015/1811"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Noterde Düzenlenen Araç Satış Sözleşmesiyle Satın Alınan Aracın Çalıntı Olduğunun Ortaya Çıkması Sonucu Aracın Alıcının Elinden Alınması Sebebiyle - Davacının Bölüşük Kusuru Nedeniyle Belirlenen Zarar Tutarından Uygun Bir İndirim Yapılarak Kalan Miktardan Davalıların Sorumlu Tutulması Gerektiği )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Kamu Hizmeti Yürüten Noterin Sürücü Belgesindeki Hatalar Sebebiyle Daha Özenli Davranıp Gerekli Araştırmayı Yaparak Sürücü Belgesinin Sahte Olup Olmadığını Detaylı Şekilde Araştırması Gerektiği - Davalı Noterin Sorumluluğu Cihetine Gidilmesi Gerektiği/Maddi Tazminat )
İLLİYET BAĞI ( Maddi Tazminat Davası - Davalı Noterin İmza Farklılığını ve Zayii İfadesini Fark Etmeden Sahte Sürücü Belgesine Dayanarak Satış Sözleşmesini Tamamlamış Olması Özen Yükümlülüğünün Kusurlu Şekilde Aksattığını Göstermekte Olup Noterin Eylemiyle Meydana Gelen Zarar Arasında İlliyet Bağının Kesilmediği )
SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE ARAÇ SATIMI ( Davalı Noterin Sorumluluğu Cihetine Gidilmesi Gerektiği - Davacının Uğradığı Zararın Miktarı Belirlenip Davacının Bölüşük Kusuru Nedeniyle Belirlenen Zarar Tutarından Uygun Bir İndirim Yapılarak Kalan Miktardan Davalıların Sorumlu Tutulması Gerektiği/Maddi Tazminat )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Araç Alım Satım İşi İle İştigal Eden Davacı Şirket Yetkililerinin Satıcı Hakkında Yeterli Araştırma Yapmaması ve Noterde Satış İşlemi Yapılırken Kullanılan Sürücü Belgesinde Bulunan Eksiklikler Sebebiyle Kendilerinden Beklenen Özeni Gösterip Araştırma Yapmamalarının Bölüşük Kusurunun Varlığını Gösterdiği )"
162YHGK28.1.2015E. 2013/4-1468 K. 2015/785"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Olduğu İleri Sürülen İşlem Davalı Noter Adına ve Onun Çalışanı Durumunda Bulunan Başkatip Tarafından Gerçekleştirildiği - Mahkemenin Davalı Noterin Eylemin Faili Durumunda Bulunmadığına İlişkin Tespiti ve Gerekçesinin Yerinde Olduğu )
NOTERLER ( Çalışanlarının Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Sorumlu Olup Denetim Görevinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Haklarında Görevi İhmal Suçu Hükümlerinin Uygulanabilmesinin Söz Konusu Olduğu - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat )
GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olduğu/Davalı Noter Yönünden Bu Sürenin Göz Önünde Tutulması Gerektiği - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat )
DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN NOTERLER ( Haklarında Görevi İhmal Suçu Hükümlerinin Uygulanabilmesinin Söz Konusu Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olduğu/Davalı Noter Yönünden Bu Sürenin Göz Önünde Tutulması Gerektiği - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat )"
162Y3.HD24.12.2014E. 2014/18424 K. 2014/17158"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Noter Aleyhine Açılan Davanın Maddi Hataya Dayandığı ve Temsilcide Hata Yapıldığı Kabul Edilerek Yargılamaya Araç Satış İşleminin Yapıldığı Sırada Görevli Olan ve Husumeti Kabul Eden Noter Aleyhine Devam Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SAHTE BELGELERLE YAPILAN ARAÇ SATIŞI ( Geçerli Olmayacağından Araç Satımına İlişkin Noterden Yapılan Satışın İptaline Karar Vermek Gerekirken Bu Yönün Gözardı Edilerek Diğer Davalı Hakkındaki Davanın Tümden Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Araç Satış ve İntikalinin Geçerli Olabilmesi İçin Noterlerin Yasa Gereğince Tek Yetkili ve Sorumlu Olmaları ve İşleme Esas Belgeler Üzerinde Gerekli Dikkat ve Özen Yükümlülüğünü Göstermesi Gereken Noterlerin Uğranılan Zararlar Yönünden Kusursuz Sorumlulukları Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Noterlik Adına Çıkartılan Davetiyeye Davaya Konu Aracın Satış İşleminin Yapıldığı Tarihte Görevli Olan Noter Tarafından Cevap Verildiği/Cevap Dilekçesi İle Husumetin Açıkça Kabul Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
TEMSİLCİDE YANILMA ( Noter Aleyhine Açılan Davada Temsilcide Hata Yapıldığı Kabul Edilerek Yargılamaya Araç Satış İşleminin Yapıldığı Sırada Görevli Olan ve Husumeti Kabul Eden Noter Aleyhine Devam Edilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
MADDİ HATA ( Noter Aleyhine Açılan Davanın Maddi Hataya Dayandığı - Temsilcide Hata Yapıldığı Kabul Edilerek Yargılamaya Araç Satış İşleminin Yapıldığı Sırada Görevli Olan ve Husumeti Kabul Eden Noter Aleyhine Devam Edilerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
162Y3.HD12.2.2014E. 2014/242 K. 2014/2040"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Araç Satış Sözleşmesi ve Dayanağı Belgelerin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı Açıklığa Kavuşturulmadan Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının İsabetli Olmadığı)
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU (Davalı Noterin Sahte Belgeyi Anlamasının Mümkün Olup Olmadığı ve Davalı Noter Yönünden Üçüncü Kişinin Kusurlu Eylemiyle Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağının Kesilip Kesilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Maddi Tazminat)
SAHTE KİMLİK İLE ARAÇ SATIŞI YAPILMASI (Satıcı Adına Düzenlenmiş Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı ve Davalı Noterin Sahte Belgeyi Anlamasının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Araç Satış Sözleşmesi ve Dayanağı Belgelerin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Açıklığa Kavuşturulmadığı - Davalı Noterlik Tarafından Düzenlenen Satış Sözleşmesi ve Satıcı Adına Düzenlenmiş Sahte Kimlik Belgesi Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği)
İĞFAL KABİLİYETİ (Maddi Tazminat Davası - Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılarak Söz Konusu Satıcı Adına Düzenlenmiş Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
İLLİYET BAĞI (Maddi Tazminat - Davalı Noter Yönünden Üçüncü Kişinin Kusurlu Eylemiyle Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağının Kesilip Kesilmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)"
162Y3.HD4.2.2014E. 2013/16892 K. 2014/1486"SAHTE BELGE İLE NOTERDEN YAPILAN ARAÇ SATIŞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Belgelerin Sahteliğinin Net Olduğu/Teknik Bilgi Gerektirmediği/Bilirkişi İncelemesine Muhtaç Olmadığı - Davanın Her İki Tarafının da Müterafik Kusuru Olduğunun Kabulü Gereği )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk - Ancak Sahte Evrakın Her İki Taraf İçinde İğfal Kaabiliyeti Bulunmadığının Kabulü )
BELGENİN SAHTELİĞİNİN AÇIK OLMASI ( Dava Dışı Kişinin Araç Ruhsatında Doğum Yerinin “İstanbul” Nüfusa Kayıtlı İlçenin “Akçaabat” Olarak Yazıldığı - Doğum Yerinin Sürücü Belgesinde ise “Trabzon" Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe “Akçaabant” Olarak Yazıldığı )
SAHTE EVRAKIN İĞFAL KAABİLİYETİNE HAİZ OLMAMASI ( Davanın Her İki Tarafı İçin de Müterafik Kusur Bulunduğunun Kabulü Gereği )
MÜTERAFİK KUSUR BULUNDUĞU ( Zarar Kapsamının Yeniden Tayin Edilmesi Gerektiği - Sahte Belge İle Noterden Araç Satışı Yapılması )"
162Y3.HD28.1.2014E. 2013/14999 K. 2014/1079"NOTERİN SORUMLULUĞU (Davalı Noterlerin Kendilerinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermedikleri Bu İtibarla Somut Olayda Davalı Noterlerin Kusursuz Sorumluluklarını Ortadan Kaldıracak Nitelikte İlliyet Bağının Kesilmediğinden Davalı Noterlerin Davacının Maddi Zararı Açısından Sorumlu Tutulmaları Gerektiği)
KUSURSUZ SORUMLULUK (Noterin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat - Davalı Noterlerin Kendilerinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermedikleri Bu İtibarla Somut Olayda Davalı Noterlerin Kusursuz Sorumluluklarını Ortadan Kaldıracak Nitelikte İlliyet Bağının Kesilmediği)
TAZMİNAT DAVASI (Noterin Sorumluluğu - Davalı Noterlerin Kendilerinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermedikleri Bu İtibarla Somut Olayda Davalı Noterlerin Kusursuz Sorumluluklarını Ortadan Kaldıracak Nitelikte İlliyet Bağının Kesilmediğinden Davalı Noterlerin Davacının Maddi Zararı Açısından Sorumlu Tutulmaları Gerektiği)
NOTERİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETMESİ (Davalı Noterlerin Kusursuz Sorumluluklarını Ortadan Kaldıracak Nitelikte İlliyet Bağının Kesilmediği Davacı Hakkında Üçüncü Kişilerce Düzenlenen Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinden Söz Edilemeyeceğinin Sabit Olduğu - Davalı Noterlerin Davacının Maddi Zararı Açısından Sorumlu Tutulmaları Gerektiği)"
162Y3.HD27.1.2014E. 2013/16743 K. 2014/931"SAHTE KİMLİK İLE ÇALINTI BİR ARABANIN SATIŞININ YAPILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Noterin Kusursuz Sorumluluğu Var İse de Davacının Sürekli Araç Alım Satımı Yapması Nedeniyle Yeterli Araştırma ve İncelemeyi Yapmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
DAVACININ KUSURLU DAVRANIŞI BULUNDUĞU ( Lüzumlu Dikkat ve Özeni Göstermediği/Kamusal Bir Görev Yapan Noterin Sorumluluğunun Azalacağının Kabulü - Davacının Bölüşük Kusurunun Tüm Belge ve Delillerle Yeniden Değerlendirilmesi Gereği/Kusursuz Sorumluluk )
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Ancak Davacının Aracın 2007 Model Olduğunu Anlayamadığı - Satışa Konu Aracın Ruhsatta Yazılı Şase Numarasıyla Aracın Üzerindeki Şase Numarasını Kontrol Etmediği/Noterin Sorumlu Olduğu Zarar Miktarının Yeniden Belirleneceği )
SAHTE KİMLİĞİN İNCELENMESİ ( Teknik İnceleme Yapılmasını Gerektirmeyecek ve Kişinin Çıplak Gözle Fark Edebileceği Kadar Net Farklılıkların Tacir Konumundaki Davacı Tarafından Tespit Edilmesi Gerektiği - Davacının Gerekli Özeni Göstermediğinin Kabulü )
SIRADAN BİR KİŞİNİN FARKEDEBİLECEĞİ DEĞİŞİKLİKLER ( Sistemde Yer Alan Gerçek Şahıs “Bağdeşen” Nüfusuna Kayıtlı İken Kendisini Sahte Kimlikle Tanıtan Kişi “Bağdeşen Köyü” Nüfusuna Kayıtlı Olduğunu Gösteren Kimliği İbraz Ettiği - Bölüşük Kusur Bulunduğu )"
162Y3.HD22.1.2014E. 2014/285 K. 2014/784"TAZMİNAT DAVASI (Sahte Nüfus Cüzdanları Kullanılarak Araç Satışının Yapıldığı Davacının Bu Sebeple Zarara Uğradığının Sabit Olduğuna Göre Nedensellik Bağının Kesildiğinin İspatının Davalı Notere Düştüğü)
NOTERLERİN SORUMLULUĞU (Tazminat Davası - Belgenin veya Kimliğin İlk Bakışta Sahte Olup Olmadığı veya Kimlikte Şekli Anlamda Var Olması Gereken Bir Bilginin Olmaması Yahut Olmaması Gereken Bir İbarenin Bulunmasının Noter veya Çalışan Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlardan Olduğu)
SAHTE KİMLİKLE ARAÇ SATIŞI (Yapıldığı Davacının Bu Sebeple Zarara Uğradığının Sabit Olduğuna Göre Nedensellik Bağının Kesildiğinin İspatının Davalı Notere Düştüğü - Tazminat Davası)
İĞFAL KABİLİYETİ (Tazminat Davası - Sahte Nüfus Cüzdanlarının Asılları Ele Geçirilemediğine Göre Davalı Noterin Sahte Nüfus Cüzdanlarının İğfal Kabiliyetini Haiz Olduğuna Dair İddiasını İspat Edemediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği)
İSPAT YÜKÜ (Tazminat Davası - Sahte Nüfus Cüzdanları Kullanılarak Araç Satışının Yapıldığı Davacının Bu Sebeple Zarara Uğradığının Sabit Olduğuna Göre Nedensellik Bağının Kesildiğinin İspatının Davalı Notere Düştüğü)
NEDENSELLİK BAĞININ KESİLDİĞİNİN İSPATI (Davalı Notere Düştüğü/Sahte Nüfus Cüzdanları Kullanılarak Araç Satışının Yapıldığı Davacının Bu Sebeple Zarara Uğradığının Sabit Olduğu - Tazminat Davası)"
162Y3.HD21.1.2014E. 2014/68 K. 2014/642"NOTERDEN GEÇERSİZ ARAÇ SATIMI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi/Sahte Kimlik Kullanılarak Satış Yapıldığı - Noterlerin Yaptığı İşlemler Nedeniyle Kusursuz Sorumlu Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
NOTER YÖNÜNDEN İLLİYET BAĞININ KESİLİP KESİLMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Noterlerin Kusursuz Sorumlu Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLU OLMASI ( Zarar Gören Kişinin Kusurun Varlığını İspat Etmek Zorunluluğu Bulunmadığı - Yerel Mahkemece İlliyet Bağının Tespiti Bakımından Sahte Kimliğin İğfal Kabiliyetinin Araştırılması Gereği/Sahte Kimlik/Zarar )
HAKSIZ FİİLLE ZARAR ARASINDAKİ İLLİYET BAĞI DURUMUNUN ARAŞTIRILACAĞI ( Noterlerin Kusursuz Sorumlu Olduğu - Bilirkişi Aracılığı ile Araştırma Yapılarak Sahte Kimliğin İğfal Kabiliyetinin Tespiti/İlliyet Bağı/Noterin Sorumluluğunun Tespiti )
KİŞİLİK HAKLARININ NE ŞEKİLDE ZARARA UĞRADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Somut Nedenlerin Açıklanması Gereği - Eldeki Davada Yeterli Araştırma Yapılmaksızın Davalı Galerici Adına Manevi Tazminata Hükmedilemeceği/Vekalet Ücreti ve Faiz Yönünden de Hatalı Karar Verildiği )"
162Y3.HD13.1.2014E. 2013/15728 K. 2014/83"NOTERİN SORUMLULUĞU (Gerçek Rehin Alacaklısının Kim Olduğunu Araştırmadan Araç Üzerindeki Rehin Şerhinin Kaldırılmasını Sağlayacak Belgeyi Düzenleyerek Görevi Gereği Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği - Rehin Şerhinin Kalkması ve Aracın Satışı İşlemi Sebebiyle Uğranılan Maddi Kayıpların Noter Tarafından Tazmin Edileceği)
KUSURSUZ SORUMLULUK HALİ (Noterin Sorumluluğu - Zarar Gören Davacının Davalı Noterin Kusurunu Kanıtlamak Zorunda Olmadığı/Yalnızca Zararla Eylem Arasındaki Uygun İlliyet Bağını Kanıtlayacağı)
İBRANAME DÜZENLEME (Noterin Sorumluluğu - Rehin Alacaklısının Gerçekte Davacı Şirket Olduğu Halde İbranamenin Araç İle Bir İlgisi Bulunmayan Biri Tarafından Düzenlendiği/Noterin Gerçek Rehin Alacaklısının Kim Olduğunu Araştırmadan Rehin Şerhinin Kaldırılmasını Sağlayacak Belgeyi Düzenleyerek Görevi Gereği Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği)
REHİN ŞERHİNİN KALDIRILMASI İÇİN NOTERCE BELGE DÜZENLEME (Noterin Gerçek Rehin Alacaklısının Kim Olduğunu Araştırmadan Araç Üzerindeki Rehin Şerhinin Kaldırılmasını Sağlayacak Belgeyi Düzenleyerek Görevi Gereği Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği/Uğranılan Maddi Kayıpların Noter Tarafından Tazmin Edileceği)"
162YHGK6.12.2013E. 2013/4-335 K. 2013/1654"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Sahte Belgelerle Yapılan Araç Satışı Nedeniyle - Belgelerdeki Eksiklikleri Davacının da Görebileceği Gözetilerek Zararın Belirlenmesi ve Belirlenecek Zarardan Müterafik Kusur da Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
NOTERİN SORUMLULUĞU (İki Bilirkişi Raporundaki İfadeler Birlikte Değerlendirildiğinde Davalının Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağının Tamamen Kesilmediği - Belgelerdeki Eksiklikleri Davacının da Görebileceği)
İLLİYET BAĞI (Maddi Tazminat Davası - Jandarma Kriminal Raporu ve Adlî Tıp Kurumu Adlî Belge İnceleme Şube Müdürlüğünün Raporu Birlikte Değerlendirildiğinde Davalının Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağının Tamamen Kesilmediği)
MÜTERAFİK KUSUR (Belgelerdeki Eksiklikleri Davacının da Görebileceği/Davalının Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağının Tamamen Kesilmediği/Belirlenecek Zarardan Müterafik Kusur da Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat)
KUSURSUZ SORUMLULUK (Sahte Belgelerle Yapılan Araç Satışı Nedeniyle Uğranılan Zararın Davalı Noterden Tahsili İstemi - Bilirkişi Raporları Birlikte Değerlendirildiğinde Davalının Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağının Tamamen Kesilmediği/Davanın Tümden Reddinin Hatalı Olduğu)"
162Y3.HD23.9.2013E. 2013/10376 K. 2013/13121"SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİYLE ARAÇ SATIŞI NEDENİYLE ZARAR (Noterin Sahte Belgelerle İşlem Yapması Gerçek Maliki İyi Tespit Edememesinin Hatalı Eksik İşlem Olduğu - Araç Satışı Yapan Kişinin Belgedeki Yaşı ile Gerçek Yaşını Karşılaştırmamakla Noterin/İşi Araç Alım Satımı Yapmak Olan Davacının Gerekli Araştırmayı Yapmamakla Zararda Ortak Kusurlu Olduğu)
NOTERLERİN YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN SORUMLULUĞU (Doğan Zararlardan Dolayı Kusursuz Sorumlu Oldukları Zarar Görenin Noterin Kusurunu Kanıtlamak Zorunda Olmadığı - Noter İş Yaptıracak Kişilerin Kimlik ve Adresleriyle Gerçek İsteklerini Tamamen Öğrenmekle Yükümlü Olduğu)
ARAÇ SATIŞ İŞLEMİNDEN DOĞAN ZARARDAN NOTERİN SORUMLULUĞU (Noterin Kusursuz Sorumlu Olduğu Zararla Eylem Arasındaki İlliyet Bağının Kanıtlanmasının Yeterli Olduğu - Sahte Belgeyle Araç Satışında Gerekli Kimlik Doğrulaması Yapmayan Noter ile Araç Alım Satımı Yapan Davacının Satış Belgelerini İncelememekle Bölüşük Kusurlu Olduğu)"
162YHGK3.4.2013E. 2012/19-1394 K. 2013/419"MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERİN KENDİ İŞLEMİNE KARŞI YAPILAN SAHTELİK İDDİASI ( Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
İMZANIN KENDİ ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI İDDİASI ( Sahtelik İddiası Olarak Kabulü Gerektiği/Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
SAHTELİK DAVASI ( Menfi Tespit Davası - Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
162YHGK6.3.2013E. 2012/4-800 K. 2013/322"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Noterin Kusursuz Sorumluluğu Hukuksal Nedenine Dayalı - Eylemin Suç Teşkil Etmemesi Ceza Hukukunu İlgilendirmekteyken Aynı Eylemin Taraflarca Gerçekleştirilmediğine Dair Tespitin Hem Ceza Hem de Hukuk Hakimini Bağlayacağı )
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Maddi Tazminat Davası - Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesince Saptanan Eylemin Sanıkça Gerçekleştirilmediği Yönündeki Maddi Olgu ile Bağlı Olacağı )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARIYLA BAĞLI OLMAMASI ( Maddi Tazminat Davası - Eylemin Taraflarca veya Tarafların Katılımı ile Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Tespiti Halinde Bu Saptamanın Hukuk Hakimini Bağlayacak Nitelikte Olduğu )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Noterin Kusursuz Sorumluluğu Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat - Eylemin Suç Teşkil Etmemesi Ceza Hukukunu İlgilendirmekteyken Aynı Eylemin Taraflarca Gerçekleştirilmediğine Dair Tespitin Hem Ceza Hem de Hukuk Hakimini Bağlayacağı )"
162Y3.HD11.2.2013E. 2012/18852 K. 2013/1875"SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ ( Tazminat Davası - Davalılardan İkisinin Kötüniyetli Olmaları Durumunda Haksız Eylemleri Nedeniyle Davalı Noterin İse Kusursuz Sorumluluk Uyarınca Tazminatla Sorumlu Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Tarafından Satın Alınmak Suretiyle Adına Tescil Edilen Taşınmazın Sahte Vekaletname İle Satılması Sebebiyle - Davalılardan İkisinin Kötüniyetli Olmaları Durumunda Haksız Eylemleri Nedeniyle Davalı Noterin İse Kusursuz Sorumluluk Uyarınca Tazminatla Sorumlu Olacakları )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Yaptıkları İşlemlerden Doğan Zararlardan Dolayı Kusursuz Sorumlu Olduğu - Satışa Dayanak Olarak Gösterilen Belgelerin Sahteliği ve Belgeyi Düzenleyenlerle Kullanan Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluk Uyarınca Tazminatla Sorumlu Olması Gerektiği )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Satışa Dayanak Olarak Gösterilen Belgelerin Sahteliği ve Belgeyi Düzenleyenlerle Kullanan ve Davalılardan Noterin Bu Duruma Dikkat Etmeyerek Davacının Zarara Uğramasına Neden Olmasından Kaynaklanan Tazminat İstemi - Davalı Noterin Kusursuz Sorumlu Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
162Y3.HD29.1.2013E. 2012/18267 K. 2013/1297"TAZMİNATIN FAİZ VE MASRAFLARLA BİRLİKTE TAHSİLİ ( Noterin Sahtecilik Yapanlara Karşı Rücu Davası Açma Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla Gerçek Malik İle İyi Niyetli Alıcının Uğradığı Zararları Noterin Ödemekle Yükümlü Olduğu )
NOTERİN RÜCU DAVASI ( Tazminatın Faiz ve Masraflarla Birlikte Tahsili - Noterin Sahtecilik Yapanlara Karşı Rücu Davası Açma Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla Gerçek Malik İle İyi Niyetli Alıcının Uğradığı Zararları Ödemekle Yükümlü Olduğu )
NOTERİN DÜZENLEDİĞİ SAHTE VEKALET ( Dayalı Olarak Diğer Noterin İşlem Yaptığı - Davacının Zararıyla Davalının Eylemi Arasında İlliyet Bağı Mevcut Olup Davalının Sorumluluğu Yoluna Gidilmesi Gerektiği/Tazminat Davası )"
162Y3.HD16.1.2013E. 2012/19303 K. 2013/372"TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Belgenin İğfal Kabiliyeti Bulunduğu Takdirde Noter Sorumluluktan Kurtulacağından Mahkemece Vekaletnamenin Düzenlenmesine Dayanak Oluşturan Nüfus Kayıt Bilgileri ve Ruhsatnameyle İlgili Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Sahte Belgenin İğfal Kabiliyeti Bulunduğu Takdirde Noterin Sorumluluktan Kurtulacağı - Tazminat Davası )
SAHTE VEKALETNAME ( İğfal Kabiliyeti Bulunduğu Takdirde Noter Sorumluluktan Kurtulacağından Mahkemece Vekaletnamenin Düzenlenmesine Dayanak Oluşturan Nüfus Kayıt Bilgileri ve Ruhsatnameyle İlgili Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Bulunan Sahte Belge Sözkonusu Olunca Noter Sorumluluktan Kurtulacağından Mahkemece Vekaletnamenin Düzenlenmesine Dayanak Oluşturan Nüfus Kayıt Bilgileri ve Ruhsatnameyle İlgili Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Tazminat Davası )"
162Y3.HD15.1.2013E. 2012/22069 K. 2013/194"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Noterlerin Kusursuz Sorumluluğundan Kaynaklı - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Sahte Ruhsatla Davalı Noter Tarafından İmza Onayı Yapıldığı - İşlem Yapılırken İmza Onayı Yapılan Kişinin Kimliğini İspat İçin Sunduğu Belgenin İncelenmesinde Kamu Hizmeti Yapan Noterin Gerekli Tüm Dikkat ve Özeni Göstermesi Gerektiği/Maddi Tazminat )
SAHTE ARAÇ RUHSATI İLE ARAÇ SATIŞI ( Maddi Tazminat - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA ONAYI ( Sahte Ruhsatla Yapıldığı/Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
BELGELERİN İĞFAL KABİLİYETİ ( Maddi Tazminat Davası - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
162Y3.HD3.12.2012E. 2012/20157 K. 2012/24792"NOTERE KARŞI KUSURSUZ SORUMLULUĞA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Kimlik Bilgileriyle Noterden Araç Satışı Yapıldığı/Noterin Gerekli Özeni Göstermediği İddiası - Zarar ile Haksız Fiil Arasında İlliyet Bağı Bulunduğu )
NOTERLİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEDİĞİ ( Teknolojinin Gelişmesi ile İnternetten Sorgulama, Mernis Sisteminden Faydalanma gibi Kolaylıkların Bulunmasına Rağmen Sahtekarlığın Farketilmemesinin Dikkate ve Özen Eksikliğini Göstermekte Olduğu )
TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN FAYDALANILMASI GEREĞİ ( Noterin İnternetten ve Mernisten Gerekli Sorgulamaları Yapması Gereği )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Satış ve Kasko Değeri Yüksek Bir Aracı Çok Düşük Fiyata Alan Davacının Bundan Kuşkulanmaması Nedeniyle Kendisinin de Kusurlu Olduğunun Kabul Edileceği - Davacının Kusurunun Noterlin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
SATIŞ VE KASKO DEĞERİ YÜKSEK BİR ARACIN ÇOK DÜŞÜK FİYATA ALINMASI ( Davacının Bu Durumdan Kuşkulanması Gerektiği - Davacının da Bölüşük Kusuru Bulunduğu/Ancak Davacının Kusurulunun Noterin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )"
162Y4.HD2.10.2012E. 2011/9632 K. 2012/14067"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Olduğu İleri Sürülen İşlem Davalı Noter Adına ve Onun Çalışanı Durumunda Bulunan Başkatip Tarafından Gerçekleştirildiği - Görevi İhmal Suçunda Davalı Noter Yönünden Beş Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dikkate Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( Görevi İhmal/Davalı Noter Yönünden Beş Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dikkate Alınacağı - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat )
NOTERLERİN SORUMLULUĞU ( Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Sorumlu Olup Denetim Görevinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Haklarında Görevi İhmal Suçu Hükümlerinin Uygulanabilmesinin Söz Konusu Olduğu )
GÖREVİ İHMAL ( Davalı Noter Yönünden Beş Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dikkate Alınacağı - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat )"
162Y4.HD6.6.2012E. 2011/7334 K. 2012/9877"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Sebebiyle - Noter Çalışanı Hakkında Görevi Kötüye Kullanmaktan Dava Açıldığı/Bu Davada Verilecek Hüküm Eldeki Davayı da Etkileyeceğinden Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Cezalandırmaya Dair Kararında Belirlenen Maddi Olguların Hukuk Mahkemesi Yargıcı Yönünden de Bağlayıcı Olduğu/Noter Çalışanı Hakkında Görevi Kötüye Kullanmaktan Dolayı Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
BEKLETİCİ MESELE ( Maddi Tazminat - Noter Çalışanı Hakkında Görevi Kötüye Kullanmaktan Dava Açıldığı/Bu Davada Verilecek Hüküm Eldeki Davayı da Etkileyeceğinden Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Noter Çalışanı Hakkında Görevi Kötüye Kullanmaktan Dolayı Açılan Davada Verilecek Hüküm Eldeki Davayı da Etkileyeceğinden Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )"
162Y11.HD21.5.2012E. 2012/4425 K. 2012/8488"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Sebebiyle - Davalı Noterlerin Sorumlu Oldukları Sonucuna Varılırsa Davalı Sigorta Şirketinin de Hukuki Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi Gereği Sorumlu Olabileceği Dikkate Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Maddi Tazminat İstemi/Satıştan Sonra Aracın Gerçek Sahibine Teslim Edilmesiyle Davacının Zararının Doğduğu - Davalıların Zararla Nedensellik Bağının Kesildiğine Dair Savunması Denetime Elverişli Bir Şekilde Yeterince Değerlendirip Tartışılması Gerektiği )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Noterlerin Sorumlu Olmaları İçin Kusurlu Olmalarının Gerekmediği/Zarar Görenin Veya Üçüncü Kişinin Ağır Kusurunun veya Mücbir Sebep Halleri Gibi İlliyet Bağını Kesen Bir Durumun Varlığının Kanıtlanması Halinde Sorumluluktan Kurtulunabileceği - Maddi Tazminat İstemi )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Haksız Eylem Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Başkasına Ait Sürücü Belgesi Kullanılarak Adına Vekaletname Düzenlenip Dava Dışı Şahsın Vekil Olarak Atandığı ve Atanan Vekilin Bu Vekaletnameyle Kafi Araç Satış Sözleşmesiyle Aracı Davacıya Sattığı )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davalı Noterlerin Sorumlu Oldukları Sonucuna Varılırsa Davalı Sigorta Şirketinin de Hukuki Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi Gereği Sorumlu Olabileceği Dikkate Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )"
162Y4.HD16.1.2012E. 2011/15234 K. 2012/249"NOTERİN SORUMLULUĞU (Gerçek Malik veya Tasarrufa Ehil Olmayanların Noterlerden Araç Satışı veya Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Malı Elinden Çıkan İyiniyetli Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davası)
SAHTE VEKALETNAME İLE GERÇEK MALİKLERİN HABERİ OLMADAN NOTERDEN SATIŞ (Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davasının Reddi)"
162Y4.HD22.12.2011E. 2011/14720 K. 2011/13945"TAPU SİCİLİNDEN DOĞAN ZARARLARI ÖDEYEN HAZİNENİN RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Vekaletname İle Taşınmazın Satıldığı - Davalı Noterin Olaydaki Kusur Oranının Belirleneceği/Katkısı Oranında Sorumluluğuna Karar Verileceği )
SAHTE VEKALETNAMEYE DAYANARAK TAŞINMAZIN SATIŞI ( Rücuan Tazminat Davası/Noterin Tüm Dikkat ve Özeni Göstermesi Gerektiği - Kusursuz Sorumlulukları Bulunduğu/Noterin Üzerine Düşen Gerekli Özeni Gösterdiğini Kanıtlayan Delil Bulunmadığı)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tapu Malikinin Taşınmazı En Son Alan Kişilere Karşı Açtığı Tapu İptali Tescil Davası - Davalının İyi Niyetli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği )
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Rücuen Tazminat Davası/Tüm Dikkat ve Özeni Göstermelerinin Gerekli Olduğu - Kusursuz Sorumlulukları Bulunduğu/Noterin Üzerine Düşen Gerekli Özeni Gösterdiğini Kanıtlayan Delil Bulunmadığı )
TAŞINMAZIN MALİKİN RIZASI DIŞINDA SATILMASI ( Rücuen Tazminat Davası - Vekaletnamenin Düzenlenmesinde Kullanılan Kimlik Belgesi Örneğinin O Dönemde Evraka Eklenmesinin Zorunlu Olmadığı/Kusur Oranı Belirlenerek Karar Verileceği )
TAŞINMAZI SON ALANLARIN İYİNİYETLİ OLMASI ( Tapu Malikinin Taşınmazı En Son Alan Kişilere Karşı Açtığı Tapu İptali Tescil Davası - Davalının İyi Niyetli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği/Hazinenin Tapu Malikine Ödeme Yapmak Zorunda Kaldığı )
SAHTE KİMLİK BELGESİNİN İĞFAL KİBİLİYETİ ( Rücuen Taminat Davası - Vekaletnamenin Düzenlendiği Tarihte Kimlik Belgesi Örneğinin Evraka Eklenmesinin Zorunlu Olmadığı/Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinin İncelenemediği )
İLLİYET BAĞI ( Rücüen Tazminat Davası - Diğer Davalının Ağır Kusurunun Davalı Noterin Sorumluluğu Yönünden İlliyet Bağını Kesecek Nitelikte Olduğu Gerekçesiyle Noter Hakkındaki İstemin Reddine Dair Karar Verilemeyeceği )"
162Y11.HD21.3.2011E. 2010/9959 K. 2011/2948"ÇEK HAMİLİNİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ ( Davalı Noterin Kusursuz Sorumluluğu Söz Konusu İse de Kusursuzluğunun İspatı Yerine Zarar İle Uygun Nedensellik Bağının Kesildiğini Kanıtlaması Durumunda Sorumluluğunun Ortadan Kalkacağı )
NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Söz Konusu İse de Kusursuzluğunun İspatı Yerine Zarar İle Uygun Nedensellik Bağının Kesildiğini Kanıtlaması Durumunda Sorumluluğunun Ortadan Kalkacağı )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Nedensellik Bağının Kesilebilmesi İçin Zarar Görenin Ağır Kusurlu veya 3. Bir Kişinin İlliyet Bağını Kesebilecek Nitelikte Ağır Kusurunun Olması veya Zararlandırıcı Sonucun Meydana Gelmesinde Öngörülmeyen Bir Halin Bulunması Gerektiği )
NEDENSELLİK BAĞI ( Kesilebilmesi İçin Zarar Görenin Ağır Kusurlu veya 3. Bir Kişinin İlliyet Bağını Kesebilecek Nitelikte Ağır Kusurunun Olması veya Zararlandırıcı Sonucun Meydana Gelmesinde Öngörülmeyen Bir Halin Bulunması Gerektiği - Çek Hamilinin Uğradığı Zararın Tazmini )"
162Y4.HD16.6.2010E. 2009/11127 K. 2010/7273"MADDİ ZARARIN TAHSİLİ ( Noterler Yaptıkları İşlemlerden Doğan Zararlardan Dolayı Kusursuz Sorumlu Oldukları - Zarar İle Noterin Eylemi Arasında Nedensellik Bağının Bulunmasının Yeterli Olduğu )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Maddi Tazminat - Noterler Yaptıkları İşlemlerden Doğan Zararlardan Dolayı Kusursuz Sorumlu Oldukları/Zarar İle Noterin Eylemi Arasında Nedensellik Bağının Bulunmasının Yeterli Olduğu )
NEDENSELLİK BAĞI ( Maddi Tazminat - Noterler Yaptıkları İşlemlerden Doğan Zararlardan Dolayı Kusursuz Sorumlu Oldukları/Zarar İle Noterin Eylemi Arasında Nedensellik Bağının Bulunmasının Yeterli Olduğu )
NOTERİN KİMLİK BİLGİLERİ KULLANILAN KİŞİNİN DOĞUM TARİHİNDEKİ ÇELİŞKİYİ GÖREMEMESİ ( Noterin Bu Eylemi İle Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunduğundan Noterin Sorumlu Olduğu )"
162Y4.HD9.2.2010E. 2009/7021 K. 2010/1034"MADDİ TAZMİNAT ( Sahte Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Sahte Kimlik Belgesi Kullanılarak Noterde Yapılan Satış İşleminde Belgenin Aldatma Yeteneğinin Bulunması Durumunda Noterin Kusursuz Sorumluluğundaki İlliyet Bağının Kesilmiş Olacağı )
NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Maddi Tazminat - Sahte Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Sahte Kimlik Belgesi Kullanılarak Noterde Yapılan Satış İşleminde Belgenin Aldatma Yeteneğinin Bulunması Durumunda Noterin Kusursuz Sorumluluğundaki İlliyet Bağının Kesilmiş Olacağı )
ARAÇ TESCİL BELGESİNİN ALDATMA YETENEĞİNİN BULUNMASI ( Maddi Tazminat - Nüfus Kimlik Belgesinde Bu Yönde İnceleme Yapılmadığından Bu Yön Araştırılarak Aldatma Yeteneği Varsa Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
SAHTE MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ VE SAHTE KİMLİK BELGESİ ( Kullanılarak Noterde Yapılan Satış İşleminde Belgenin Aldatma Yeteneğinin Bulunması Durumunda Noterin Kusursuz Sorumluluğundaki İlliyet Bağının Kesilmiş Olacağı )"
162Y4.HD10.11.2008E. 2008/1699 K. 2008/13767"MADDİ TAZMİNAT ( Kati Satış Sözleşmesini Düzenleyen Noterin Ruhsattaki Şasi Numarası İle İbraz Edilen İlişik Kesme Belgesindeki Numarayı Karşılaştırmayarak Satışı Yapmasında Oluşan Zarar İle Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu )
NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Sorumlu Olmaları İçin Kusurlu Olmalarının Gerekmediği )
NOTERLERİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kati Satış Sözleşmesini Düzenleyen Noterin Ruhsattaki Şasi Numarası İle İbraz Edilen İlişik Kesme Belgesindeki Numarayı Karşılaştırmayarak Satışı Yapmasında Oluşan Zarar İle Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu )
KATİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Düzenleyen Noterin Ruhsattaki Şasi Numarası İle İbraz Edilen İlişik Kesme Belgesindeki Numarayı Karşılaştırmayarak Satışı Yapmasında Oluşan Zarar İle Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Davacıların da Sigorta Poliçesindeki İsim İle Ruhsattaki İsim Arasındaki Farkı Göremeyip Vekalet Tanziminden Satışa Kadarki Tutumlarıyla Zarar Doğmasına Neden Oldukları Anlaşıldığından Yapılması Gerektiği )"
162Y4.HD21.11.2007E. 2007/1527 K. 2007/14638"ARAÇ SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Noterlik Kanununun 162. Maddesine Dayalı - Zarar Noter Olan Davalıdan da İstenebileceği/Noter Katibi Hakkında Açılan Ceza Dosyası Getirtilmesi Gereği )
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Noterin Çalıntı Olan Aracın Kendisine Satılmasına Neden Olduğunu İleri Sürerek Uğradığı Maddi Zararın Tazminini İstemi - Zarar Noter Olan Davalıdan da İstenebileceği/Noter Katibi Hakkında Açılan Ceza Dosyası Getirtilmesi Gereği )
CEZA DAVASININ SONUÇLANMASININ BEKLENMESİ ( Noterin Çalıntı Olan Aracın Kendisine Satılmasına Neden Olduğunu İleri Sürerek Uğradığı Maddi Zararın Tazminini İstemi - Noter Katibi Hakkında Açılan Ceza Dosyası Getirtilmesi Gereği )
HAKSIZ EYLEM ( Noterlik Kanununun 162. Maddesine Dayalı - Davalı Noterin Katibi Hakkında Dava Konusu Olay Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı/Zararın Tazmininin Davalıdan İstenmesine Bir Engel Bulunmadığı )
MADDİ TAZMİNAT ( Noterlik Kanununun 162. Maddesine Dayalı - Zarar Noter Olan Davalıdan da İstenebileceği/Noter Katibi Hakkında Açılan Ceza Dosyası Getirtilmesi Gereği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Alacaklı Müteselsil Borçluların Tümünden veya Birinden ya da Birkaçından Borcun Tamamen veya Kısmen Ödenmesini İsteyebileceği - Borcun Tamamen Ödenmesine Kadar Bütün Borçluların Sorumluluğu Devam Edeceği )
NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Müteselsil Sorumluluk Gereği Önce Haksız Eylemin Faili Konumundaki Üçüncü Kişilere Gidilmesi Gerekmediği - Tahsilde Tekerrüre Düşülmemek Kaydıyla Zarar Noter Olan Davalıdan da İstenebileceği )
NOTERİN SATIŞ İŞLEMİNİ YAPARKEN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEMESİ ( Maddi Zararın Tazmini - Zarar Noter Olan Davalıdan da İstenebileceği/Noter Katibi Hakkında Açılan Ceza Dosyası Getirtilmesi Gereği )"
162Y11.HD21.12.2006E. 2006/12186 K. 2006/13739"SAHTE VEKALETNAME ( Usulüne Uygun Olarak Düzenlenen Vekaletnameye Göre Yaptığı Ödemede Kusursuz Olduğu Saptandığına Göre Ödeme Nedeniyle Oluşan Zarardan Bankanın Sorumlu Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterin Kusursuz Sorumluluğu Kabul Edilmiş İse de Zarar İle Noterin Eylemi Arasında Uygun Nedensellik Bağının Kesildiği Anlaşılırsa Noterin Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği )
NEDENSELLİK BAĞININ KESİLMESİ ( Noterin Kusursuz Sorumluluğu Kabul Edilmiş İse de Zarar İle Noterin Eylemi Arasında Uygun Nedensellik Bağının Kesildiği Anlaşılırsa Noterin Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Usulüne Uygun Olarak Düzenlenen Vekaletnameye Göre Yaptığı Ödemede Kusursuz Olduğu Saptandığına Göre Ödeme Nedeniyle Oluşan Zarardan Bankanın Sorumlu Olduğu Kabul Edilemeyeceği )"
162Y4.HD3.4.2006E. 2006/1956 K. 2006/3585"SAHTE VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPILMASI ( Zararın Tazmini Talebi - Maliye Hazinesi ve Noterin Sorumlulukları MK ve Noterlik Kanunu Gereğince Kusursuz Sorumluluk Olduğu )
ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Sahte Vekaletname ile İşlem Yapılması - Maliye Hazinesi ve Noterin Sorumlulukları MK ve Noterlik Kanunu Gereğince Kusursuz Sorumluluk Olduğu )
MALİYE HAZİNESİ VE NOTERİN SORUMLULUKLARI ( MK ve Noterlik Kanunu Gereğince Kusursuz Sorumluluk Olduğu )
İLLİYET BAĞI ( Kusursuz Sorumlulukta İlliyet Bağının Kesilebilmesi İçin Zarar Görenin Ağır Kusurunun Olması veya Üçüncü Bir Kişinin İlliyet Bağını Kesebilecek Nitelikte Ağır Kusurunun Olması Gereği )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumlulukta İlliyet Bağının Kesilebilmesi İçin Zarar Görenin Ağır Kusurunun Olması veya Üçüncü Bir Kişinin İlliyet Bağını Kesebilecek Nitelikte Ağır Kusurunun Olması Gereği )"
162Y4.HD14.2.2006E. 2004/16580 K. 2006/1098"SAHTE VEKALETNAME İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Vekaletnameye Yapıştırılan Fotoğraf ile Nüfus Cüzdanındaki Fotoğrafın Birbirine Benzememesi Nedeniyle Noter ve Tapu İdaresinin Doğan Zarardan Sorumlu Tutulacağı )
NOTERDE DÜZENLENEN SAHTE VEKALETNAME ( Tapuda Satın Alınan Taşınmazın Gerçek Sahibine Dönmesi Nedeniyle Doğan Zarar - Davalı Noter Vekaletnamenin Düzenlenmesinde Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediğinden Sorumlu Tutulacağı )
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SORUMLULUĞU ( Davalı Noterde Düzenlenmiş Sahte Vekaletname İle Taşınmaz Satılmış Olması Nedeniyle - Satış İşleminde Kullanılmış Olan Nüfus Cüzdanındaki Fotoğrafın Gerçek Malike Ait Diğer Resimlere Benzemediğinden Sorumlu Olduğu )
FOTOĞRAFLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ( Sahte Vekaletname İle Satılan Taşınmaz - Vekaletnameye Yapıştırılan Fotoğraf ile Nüfus Cüzdanındaki Fotoğrafın Birbirine Benzememesi Nedeniyle Noter ve Tapu İdaresinin Doğan Zarardan Sorumlu Tutulacağı )
KUSUR ( Sahteciliği Yapanların Gerçek Malike Ait Bilgi ve Fotoğrafı Tapu İdaresinden Temin Etmiş Olmalarının Tapu İdaresi Açısından Bir Kusur Oluşturduğu )"
162Y13.HD21.12.2004E. 2004/17197 K. 2004/18667"VEKALETNAMENİN İPTALİ DAVASI ( Sahte Olarak Düzenlendiği İddia Edilen Vekaletnameye Dayanarak Çıkarılan - Sahte Vekaletnamenin Kullanıldığı Davada Feragatten Yararlanan Davalı ve Noterin de Sorumlu Olacağı )
SAHTE VEKALETNAME ( Dayanarak Çıkarılan Vekaletnamenin Kullanıldığı Davada Feragatten Yararlanan Davalı ve Noterin Sorumluluğu - Vekaletnamenin İptali Davası )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Sahte Olarak Düzenlendiği İddia Edilen Vekaletnameye Dayanarak Çıkarılan Vekaletname İle Davadan Feragat - Feragatten Yararlanan Davalı ve Noterin de Sorumlu Olacağı )"
162Y11.HD20.12.2004E. 2004/3177 K. 2004/12534"SAHTE VEKALETNAME DÜZENLENMESİ ( Alacak Talebi - İddia Savunma Bilirkişi Raporu ve Tüm Dosya Kapsamından Davanın Sübut Bulmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
ALACAK TALEBİ ( Sahte Vekaletname Düzenlenmesi Nedeniyle - Bankada Benzeri Olayların Yaşanmasına Rağmen Bankanın Gerekli Dikkati Göstermemesi Nedeniyle Kabulü Gereği )
BANKANIN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEMESİ ( Sahte Vekaletname İle Para Çekildiği İddiasına Dayalı Alacak Talebi - Bankada Benzeri Olayların Yaşanmasına Rağmen Bankanın Gerekli Dikkati Göstermemesi Nedeniyle Kabulü Gereği )"
162Y14.HD30.3.2004E. 2003/5271 K. 2004/2515"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Birleştirilen Davanın Sahtelik İddiasına Dayalı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali İsteği - Tescil İsteğinin Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Davanın Dayanağını Oluşturan Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği Nedeniyle İptaline İlişkin İstemin İncelenmesi Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davanın Sahtelik İddiasına Dayalı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali İsteği - İlk Davadaki Tescil İsteğinin Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Davanın Dayanağını Oluşturan Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği Nedeniyle İptaline İlişkin İstemin İncelenmesi Gereği )
SAHTELİK İDDİASINA DAYALI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( İlk Davadaki Tescil İsteğinin Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Davanın Dayanağını Oluşturan Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği Nedeniyle İptaline İlişkin İstemin İncelenmesi Gereği )
NOTERİN TARAF OLMASI GEREĞİ ( Sahtelik İddiasına Dayalı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali - Noterde Düzenlenen ve Sahtecilik Yapıldığı Zor Kullanıldığı İddiasına Dayalı Bu İstemin Noterin Taraf Olmadığı Bir Davada İncelenip Hükme Bağlanması Usul Hukuku İlkelerine Uygun Düşmediği )"
162Y13.HD2.12.2003E. 2003/7920 K. 2003/14209"ALACAK DAVASI ( Talimatlara Aykırı Hareket Eden Davalılardan İ. Bankası Başkent Şubesi ile Diğer Davalı Noter Katibi Hakkında Sorumlulukları Bulunduğu İddasıyla Davacının Açtığı Dava Olması )
YETKİ BELGESİ ( Ortaklığı Tek Başına Temsile Yetkili Olan İdareci Ortağın Ortaklık İşlerinin Yürütülmesi ve Borçların Ödenmesi İçin Ortak Hesaptan Para Çekmesinin Hukuka Uygun Olması )
JOINT VENTURE ( Bu Sözleşmenin Mahiyeti İtibariyle Yürürlükteki Mevzuatımıza Göre Borçlar Kanununda Düzenlenen Adi Ortaklık Sözleşmesi Mahiyetinde Olması )
ADİ ORTAKLIK ( Joint Venture Sözleşmesinin Mahiyeti İtibariyle Yürürlükteki Mevzuatımıza Göre Borçlar Kanununda Düzenlenen Adi Ortaklık Sözleşmesi Mahiyetinde Olması )
UYGULANACAK HUKUK ( Joint Venture Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Önce Sözleşme Hükümlerinin Daha Sonra İse BK Adi Şirkete İlişkin Hükümlerin Uygulanmasının Gerekmesi )
PARA ÇEKME YETKİSİ ( İdareci Ortak Olan Davalı Şirketin Ortak Hesaptan Para Çekme Yetkisinin Bulunması )
HESAP VERME BORCU ( Davalı Şirketin Hesap Verme Borcu Çerçevesinde Diğer Ortakların Ortaklığın Ne Miktarda Borcunun Bulunduğunun Belirlenmesi Hususunda Uyuşup Uyuşmadıklarının Belirlenmesi )
HUSUMET ( Davalı Şirketin Bankadan Para Çektiğini Kabul Eden ve Kendisini Bağlayan Beyanı Karşısında Şirket Çalışanlarının da Sorumluluğuna Gidilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Olayda Ortaklığa Ait Belgelerin Konusunda Uzman Bilirkişilerle İncelenerek Yargıtay Denetimine Elverişli Bir Rapor Hazırlatılmasının Gerekmesi )"
162Y4.HD30.4.2001E. 2001/3236 K. 2001/4369"TAZMİNAT ( Kendisine Ait Kamyonun Sahte Vekaletname Düzenlenerek Satıldığı İddiasıyla Uğranılan Zararın Tazmini İstemi )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacıya Ait Kamyonun Sahte Vekaletname Düzenlenerek Satılması )
ZAMANAŞIMI ( Vekaletnamenin Noter Tarafından Düzenlenmediğinin Anlaşılması Halinde Noter Hakkında Ceza Zamanaşımı Değil Genel Zamanaşımının Uygulanmasının Gerekmesi )
SAHTE VEKALETNAME ( Sahteliği İddia Edilen Vekaletnamenin Bizzat Davalı Noter Tarafından mı Yoksa Başka Bir Noterlik Görevlisince Düzenlendiğinin Tespitinin Gerekmesi )"
162Y4.HD10.7.2000E. 2000/6166 K. 2000/6793"TAZMİNAT DAVASI ( İpoteğin Kaldırılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Vekaletnameyi Düzenleyen Noterden Tazmini Talebi )
SAHTE VEKALETLE KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Uğranılan Zararların Noterden Tazmini Talebi )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Uğranılan Zararların Vekaletnameyi Düzenleyen Noterden Tazmini Talebi )
NOTERLERİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk Olması )"
162Y11.HD29.12.1998E. 1998/5399 K. 1998/9821"NOTERİN GÖREVE İLİŞKİN KİŞİSEL SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk Esasına Göre Düzenlendiği - Zarar Görenin veya Üçüncü Kişinin Ağır Kusurunun veya Mücbir Sebep Halleri Gibi İlliyet Bağını Kesin Bir Durumun Varlığının Kanıtlanması Halinde Sorumluluktan Kurtulunabileceği )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Zarar Görenin veya Üçüncü Kişinin Ağır Kusurunun veya Mücbir Sebep Halleri Gibi İlliyet Bağını Kesin Bir Durumun Varlığının Kanıtlanması Halinde Sorumluluktan Kurtulunabileceği - Noterin Göreve İlişkin Kusursuz Sorumluluğunun Olduğu )
SORUMLULUKTAN KURTULUŞ ( Noterin Göreve İlişkin Kusursuz Sorumluluğunun Olduğu - Zarar Görenin veya Üçüncü Kişinin Ağır Kusurunun veya Mücbir Sebep Halleri Gibi İlliyet Bağını Kesin Bir Durumun Varlığının Kanıtlanması Halinde Sorumluluktan Kurtulunabileceği )"
162Y4.HD9.7.1998E. 1998/316 K. 1998/6105"SAHTE KİMLİKLE NOTERDE TAHSİS HAKKININ DEVRİ
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Noterlerin )
TAHSİS HAKKININ DEVRİ ( Noterde )
ZARAR İLE EYLEM ARASINDA İLLİYET BAĞI ( Noterin Sorumluluğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Sahte Kimlikle Tahsis Hakkının Devri )"
162Y11.HD17.11.1988E. 1988/4471 K. 1988/4846"TEMİNAT MEKTUBU NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Ortağı Olduğu Şirket Lehine Teminat Mektubu Veren Bankanın Mektup Bedelini Davacıdan İstemesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Davanın Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
SAHTELİK DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davasının Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
NOTERLİKTE ONAYLANAN İMZA ( İmzanın Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )"
162YHGK8.11.1978E. 1977/4-1268 K. 1978/972"NOTERİN SORUMLULUĞU ( Gerçeğe Aykırı Vekaletname Düzenlemek )
TAPUDA GERÇEĞE AYKIRI VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPMAK
TAZMİNAT ( Noterin Gerçeğe Aykırı Vekaletname Düzenlemesi )"
162Y4.HD4.12.1974E. 1973/3658 K. 1974/16534"NOTERİN SORUMLULUĞU ( Katibin Fiilinden )
NOTER KATİBİNİN ZARAR VERMESİ ( Vekalet Verene )
NOTERİN VEKALET VERENİN İRADESİNİ YANSITMAMASI
NOTERİN KATİBİNİN ZARARLANDIRICI EYLEMİNDEN MESULİYETİ
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Farklı hukuki sebepler )
İSDİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU"

DANIŞTAY

162D8.D22.3.2007E. 2005/6143 K. 2007/1610"NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterin İmza Yetkisini Devretmesinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Başkatibin Aslını Görmediği Vekaletnamaye Aslı Gibidir Onayı Verdiği/Noterin de Bu Eylemden Sorumlu Olacağı )
BAŞKATİBİN İŞLEMİNDEN NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterin İmza Yetkisini Devretmesinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Başkatibin Aslını Görmediği Vekaletnamaye Aslı Gibidir Onayı Verdiği/Noterin de Bu Eylemden Sorumlu Olacağı )
NOTERİN İMZA YETKİSİNİ DEVRETMESİ ( Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Başkatibin Aslını Görmediği Vekaletnamaye Aslı Gibidir Onayı Verdiği/Noterin de Bu Eylemden Sorumlu Olduğu )"

Madde 163

DANIŞTAY

163VDDGK22.1.2010E. 2009/419 K. 2010/32"NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİ ( Sınırlı Yetkili Acentelik Sözleşmelerinde Damga Vergisi ve Harcın Hangi Matrah Üzerinden Alınması Gerektiğine İlişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşünü İçerdiği - Noterlerce Genelgede Duyurulanın Aksine Bir İşlem Yapılması Sorumluluklarını Gerektireceği )
DAMGA VERGİSİ VE HARÇ ( Sınırlı Yetkili Acentelik Sözleşmelerinde Damga Vergisi ve Harcın Hangi Matrah Üzerinden Alınması Gerektiğine İlişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşünü İçerdiği - Noterlerce Genelgede Duyurulanın Aksine Bir İşlem Yapılması Sorumluluklarını Gerektireceği )
MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ( Davaya Konu Yapılan Genelge Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının İşlemine Dayandığından Davanın Bu İşlemi Kuran Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının da Hasım Mevkiine Alınarak İncelenmesi Gerektiği )"

Madde 166

DANIŞTAY

166D8.D27.2.2006E. 2004/5705 K. 2006/739"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINA KATILAN NOTERLERİN ORTAK HESABA DAHİL EDİLMESİ ( 1857 Sayılı Genelgenin Yalnızca Belediye Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu/Ortak Hesap Payının Dağıtımı İle İlgili Olmadığı - Genelgenin İptali Talebinin Reddedileceği )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( 1857 Sayılı Genelgenin Konusunun Belediyelerdeki Sınırlar İle İlgili Olduğu/Ortak Payın Hangi Oranda Dağıtılacağı Yönünde Bir Hüküm İçermediği - Talebin Reddi Gerektiği )
NOTERLERİN ORTAK HESAPTAKİ GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Hususu Hakkında Düzenleme İçermeyen 1857 Sayılı Genelge/Genelgenin Yalnızca Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu - Genelgenin İptali Talebinin Reddedileceği )
ORTAK HESAPTAKİ GELİRİ ( Noterlerin Ortak Hesap Gelir Dağıtımının Hangi Oranda Yapılacağı Hususunda Düzenleme İçermeyen 1857 Sayılı Genelge/Genelgenin Yalnızca Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu - Genelgenin İptali Talebinin Reddi Gereği )"

Madde 172

DANIŞTAY

172IDDGK27.12.2002E. 2001/930 K. 2002/982"TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu - Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )
NOTERLERİN DENETİMİ ( Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliği - Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu/Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )"

Madde 191

YARGITAY

191Y14.HD12.7.2011E. 2011/5035 K. 2011/9154"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 1512 S. Noterlik Kanununun 191. Md.sine Göre Yabancı Memleketlerde Noterlik İşlemlerinin Yabancı Noterler Tarafından Değil Konsolosluklar Tarafından Görülmesinin Zorunlu Olduğu )
NOTERLİK İŞLEMLERİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - 1512 S. Noterlik Kanununun 191. Md.sine Göre Yabancı Memleketlerde Noterlik İşlemlerinin Yabancı Noterler Tarafından Değil Konsolosluklar Tarafından Görülmesinin Zorunlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - 1512 S. Noterlik Kanununun 191. Md.sine Göre Yabancı Memleketlerde Noterlik İşlemlerinin Yabancı Noterler Tarafından Değil Konsolosluklar Tarafından Görülmesinin Zorunlu Olduğu )
DÜZENLEME ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Vekalet Sözleşmesi Özel Bir Şekle Bağlı Kılınmamışsa da Noterlik Kanununun 89. Maddesine Göre Niteliği Bakımından Tapuda İşlem Yapılmasını Gerektiren Sözleşme ve Vekaletnamelerin Düzenleme Şeklinde Yapılması İcap Edeceği )"
191Y3.HD20.10.1997E. 1997/6737 K. 1997/10023"İDARENİN MAHKEME KARARINI TENFİZ ZORUNLULUĞU
TEBLİGAT ( İdari Makamları Hükmü Uygulamak Zorunluluğu Altına Sokması )"
191Y12.HD1.11.1983E. 1983/6470 K. 1983/8242"TÜRK KONSOLOSLUKLARINCA ONAYLANAN SENETLER
YABANCI ÜLKE NOTERLERİNCE DÜZENLENEN SENETLER
NOTER SENEDİ ( Yabancı Ülkede Düzenlenen ve Türk Konsolosluğunca Onaylanan )
İLAM NİTELİĞİNDE BELGE ( Yabancı Ülkede Düzenlenen ve Türk Konsolosluğunca Onaylanan )
NOTERLİK GÖREVİ ( Konsoloslukların )"

Madde 195

YARGITAY

195Y2.HD6.7.2009E. 2009/2972 K. 2009/13376"DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davacı Vekiline Usulüne Uygun Vekaletname Sunması İçin Süre Verilmesi ve Sonuçlarının Hatırlatılması Usulüne Uygun Vekaletname Sunulmadığı veya Asil Yapılan İşlemleri Kabul Ettiğini Dilekçe İle Mahkemeye Bildirmediği Takdirde Verilmesi Gerektiği )
VEKALETNAME VERİLMESİ ( Usulüne Uygun Vekaletname Sunması İçin Süre Verilmesi ve Sonuçlarının Hatırlatılması Usulüne Uygun Vekaletname Sunulmadığı veya Asil Yapılan İşlemleri Kabul Ettiğini Dilekçe İle Mahkemeye Bildirmediği Takdirde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YABANCI UYRUKLU DAVACI ( Teminat Göstermesi Gereken Kişilerden Olup Olmadığı Tespit Edilip Teminat Göstermesi Gereken Yabancı Gerçek Kişilerden İse Takdir Edilecek Teminatı Yatırması İçin Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği )
TEMİNAT GÖSTERME ( Yabancı Uyruklu Davacının Teminat Göstermesi Gereken Kişilerden Olup Olmadığı Tespit Edilip Teminat Göstermesi Gereken Yabancı Gerçek Kişilerden İse Takdir Edilecek Teminatı Yatırması İçin Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği )"
195Y13.HD12.10.1993E. 1993/5631 K. 1993/7554"YABANCI ÜLKEDE DÜZENLENEN SENETLERİN ONAYLANMASI ( Konsolosluk Tarafından )
VEKALETNAME ( Yurt Dışında Düzenlenen )
YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİ
YABANCI ÜLKEDE DÜZENLENEN SENEDİN İSBAT KUVVETİ
YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA LA HAYE SÖZLEŞMESİ"
195Y12.HD11.10.1984E. 1984/7710 K. 1984/10279"TÜRK KONSOLOSLUĞUNCA ONAYLANAN BELGELERİN İLAM NİTELİĞİ
İLAM NİTELİĞİ ( Türk Konsolosluğunca Onaylanan Belgeler )
YABANCI ÜLKE NOTERLERİNİN DÜZENLEDİĞİ BELGENİN İLAM NİTELİĞİ"
195Y12.HD1.11.1983E. 1983/6470 K. 1983/8242"TÜRK KONSOLOSLUKLARINCA ONAYLANAN SENETLER
YABANCI ÜLKE NOTERLERİNCE DÜZENLENEN SENETLER
NOTER SENEDİ ( Yabancı Ülkede Düzenlenen ve Türk Konsolosluğunca Onaylanan )
İLAM NİTELİĞİNDE BELGE ( Yabancı Ülkede Düzenlenen ve Türk Konsolosluğunca Onaylanan )
NOTERLİK GÖREVİ ( Konsoloslukların )"

Madde 198

DANIŞTAY

198IDDGK27.12.2002E. 2001/930 K. 2002/982"TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu - Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )
NOTERLERİN DENETİMİ ( Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliği - Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu/Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )"
198D8.D1.6.1994E. 1993/1657 K. 1994/1646"NOTERLİK HİZMETİ ( Kamu Hizmeti Olduğu - Bir Şeyin veya Bir Yerin Hal ve Şeklini Kıymetini İlgili Şahısların Kimlik ve İfadelerini Tesbit Etmekle görevli Oldukları/Cezai ve İdari Davalarda Tespit İşlemi Yapamayacakları )
NOTER ( Aracılığı İle İdari Mercilere Başvurunun Mümkün Olduğu - Suç İhbarında Cezai ve İdari Davalarda Delil Toplama ve Tespit İşlemlerini Yapamayacağı )
TESPİT ( Suç İhbarında Delilleri Savcının Toplayacağı/Ceza ve İdari Davalarda Delillerin Toplanması Gerekli Olanların Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
NOTERİN TESPİT İŞLEMİ ( Cezai ve İdari Davalarda Yapılmasının Yargı Mercilerine Ait Olduğu - Verilmiş Bir Görev Bulunmadığı/Yapmalarının Mümkün Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Suç İhbarında Cumhuriyet Savcısı/Cezai ve İdari Davalarda Yargı Mercilerinin Yetkili Olduğu - Noterlerin Yapamayacağı )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURU ( Haklarında Davaya Konu Olabilecek İşlem veya Eylemin Yapılması İçin - Doğrudan Yapılabileceği Gibi Vekil veya Noter Aracılığı İle de Mümkün Olduğu/Şekil ve Şartlarının Belirtilmediği )"

Geç. Madde 6

DANIŞTAY

Geç.6IDDGK27.12.2002E. 2001/930 K. 2002/982"TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu - Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )
NOTERLERİN DENETİMİ ( Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliği - Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu/Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )"