Önceki Endeks ( Madde 27-39)

MADDE 1-12 / 13 / 14 / 15-16 / 17 / 18-26 / 27-39 / 40-55 / 56-98 / 99-109

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 40

YARGITAY

40Y9.HD8.2.2007E. 2006/17799 K. 2007/2532"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Sosyal Hak Alacak Hesaplanan ve TİS Yer Alan İş Riski Primi Sadece Söz Konusu Maddede Sayılan Teknik Görevleri Kadrolu Olarak Yapanlara Ödenecek Bir Prim Olduğu )
İŞ RİSKİ PRİMİ ( Teknik Görevleri Kadrolu Olarak Yapanlara Ödenecek Bir Prim Olduğu - Davacı İse Personel De Çalıştığına Göre Bu Alacağında Reddi Gerekirken Kabulünün Hatalı Olduğu )
SOSYAL HAK ( Adı Altında Hesaplanarak Kabulüne Karar Verilen Sakatlık Ödeneği Davacı İş Kazası Geçirdiği Tarihte ve Meydana Gelen Fesih Bu Sakatlıkla İlgili Olmadığından Bu Talebin de Reddi Gerektiği )
SAKATLIK ÖDENEĞİ ( Sosyal Hak Adı Altında Hesaplanarak Kabulüne Karar Verilen Sakatlık Ödeneği Davacı İş Kazası Geçirdiği Tarihte ve Meydana Gelen Fesih Bu Sakatlıkla İlgili Olmadığından Reddi Gerektiği )"
40Y9.HD30.9.2003E. 2003/2771 K. 2003/15686"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI Davanın Taraflar Arasındaki Kıdem İhbar Tazminatı ile Hafta Tatili ile İzin Ücreti Alacağının Ödetilmesi Hususunda Olması )
GENEL TATİL ÜCRETLERİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Genel Tatil Ücretleri Genel ve Hafta Tatilinde Çalışılması Halinde Asıl Ücretin Dışında İkibuçuk Yevmiye Ödenmesinin Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasında İzin Hakkının Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasında İzin Hakkının Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )"
40Y9.HD2.5.2001E. 2001/4626 K. 2001/7670"İBRANAME ( İşçinin İstifa Dilekçesinde Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığını Belirtmesi - Genel Tatil ve Fazla Mesai Ücret Alacaklarını Kapsamadığı )
FAZLA MESAİ VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( İstifa Dilekçesinde Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığının Belirtilmesinin Bu Alacakları Kapsamadığı )
İSTİFA DİLEKÇESİ ( Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığının Belirtilmesi - Genel Tatil ve Fazla Mesai Ücret Alacaklarını Kapsamadığı )"
40Y9.HD12.4.2001E. 2001/3155 K. 2001/6210"İŞÇİNİN ALACAK TALEBİ ( Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücreti - İstenmediği Halde Hafta Tatili Alacağına Karar Verilmesi )
ALACAK TALEBİ ( Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücreti - İstenmediği Halde Hafta Tatili Alacağına Karar Verilmesi )
TALEPTEN FAZLAYA HÜKÜM VERME ( Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücreti Talebi - İstenmediği Halde Hafta Tatili Alacağına Karar Verilmesi )"
40Y9.HD20.9.1999E. 1999/11429 K. 1999/13993"SEL BASKININDA GÖSTERDİĞİ ÇABAYLA İŞYERİNİ ZARARDAN KURTARAN İŞÇİ ( TİS'ndeki Ücrete Zam Talebi ve Davalının Zamanaşımı İtirazı )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Sel Baskınında Gösterdiği Çabayla İşyerini Zarardan Kurtaran İşçinin TİS'ne Göre Ücrete Zam Talebi )
TABİİ AFETTE İŞYERİNİ GÖSTERDİĞİ ÇABAYLA ZARARDAN KURTARAN İŞÇİ ( TİS'ne Göre Ücrete Zam Talebi ve Davalının Zamanaşımı İtirazı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE ÜCRET ZAMMI TALEBİ VE ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Sel Baskınında Gösterdiği Çabayla İşyerini Zarardan İşçinin )"
40Y9.HD12.3.1998E. 1998/2455 K. 1998/4737"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Aktinin Haksız Yere Feshedildiği İddiası )
HASAR RAPORU DÜZENLENMEMESİ ( İşçinin Sözleşmesinin Feshinin Haklı Olmaması Sonucunu Doğurması )
KUSUR İNCELEMESİ YAPILMAMASI ( İşçinin Sözleşmesinin Feshinin Haklı Olmaması Sonucunu Doğurması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Raporunun Dikkate Alınmaması )"
40Y9.HD23.2.1998E. 1997/21416 K. 1998/2283"FESHE BAĞLI OLMAYAN ALACAKLAR ( Hafta Tatili Ücreti Fazla Çalışma Ücreti Vergi İadesi alacakları )
VERGİ İADESİ ALACAĞI ( Feshe Bağlı Olmayan Alacaklardan Olması )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Feshe Bağlı Olmayan Alacaklardan Olması )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Feshe Bağlı Olmayan Alacaklardan Olması )"
40Y9.HD1.4.1997E. 1996/22768 K. 1997/6473"İŞÇİLİK HAKLARI ( Dosyada Mevcut Olan Ödeme İzin ve Tahakkuk Belgelerinin İncelenmesi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bunlar Dışındaki İşçilik Hakları İçin Dosyadaki Ödeme İzin ve Tahakkuk Belgelerinin Mevcut Olması )"
40Y9.HD24.12.1996E. 1996/16772 K. 1996/24036"İŞ RİSKİ ALACAĞI ( Asilin Feragati Kapsamında Bu Alacağın Ferilerinin de Girmesi )
ASİLİN İŞ RİSKİ ALACAĞINDAN FERAGATİ ( Kapsaman Alacağın Ferilerinin de Girmesi )
FERAGAT ( İş Riski Alacağı )"
40Y9.HD16.12.1996E. 1996/14327 K. 1996/23162"İŞ RİSKİ ALACAĞI ( TİS'de İş Riskine Hak Kazanan Kimseler Arasında Sayılmayan İşçi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( İş Riskine Hak Kazanan Kimseler Arasında Sayılmayan İşçinin Bu Alacaktan Yararlanamaması )"
40Y21.HD18.10.1996E. 1996/2261 K. 1996/5790"NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukukta Uygulanırlığı )
İLO SÖZLEŞMESİ'NİN İÇ HUKUKTAKİ ETKİSİ ( Aracı İşçisinin Kamu İşçilerine Yönelik Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamaması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN ARACI İŞÇİLERİNİN YARARLANAMAYACAKLARI ( İLO Sözleşmesi'nin İç Hukukta Uygulanırlığı )
ARACI İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAMASI ( İLO Sözleşmesi'nin İç Hukukta Uygulanırlığı )"
40YHGK6.6.1984E. 1984/9-220 K. 1984/665"ANONİM ŞİRKETTE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ( Genel Kurulca Yapılan Değişikliğe Pay Sahibi Olmayan İşçinin Karşı Çıkamaması )
GENEL KURULCA YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ( Pay Sahibi Olmayan İşçinin Karşı Çıkamaması )
ANA SÖZLEŞMENİN ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNCA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Pay Sahibi Olmayan İşçinin Karşı Çıkamaması )
SAFİ KARIN İHTİYARİ YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASI KARARI ( Pay Sahibi Olmayan Şirket Çalışanının Karşı Çıkamaması )
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDEKİ HÜKÜMLER, GENEL KURULDA DEĞİŞTİRİLİRSE ŞİRKETTE PAY SAHİBİ OLMAYANLAR KARARA KARŞI ÇIKAMAZ."
40Y9.HD24.12.1975E. 1975/29973 K. 1975/52852"SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Harcırah )
HARCIRAH ( Sözleşmenin yorumu )"

Madde 41

YARGITAY

41Y9.HD8.12.2009E. 2009/44744 K. 2009/33940"KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİLER ( Sendikaya Üye Olabilecekleri - Toplu İş Sözleşmelerinin Kapsamına Girebilecekleri ve Greve Katılabilecekleri/İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilecekleri )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Tam Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışmadığı - Davacının Ücreti ve Diğer Parasal Hakları Tam Süreli Emsal İşçinin Çalışma Süresi ve Ücretine Göre Oranlanmak Suretiyle Belirleneceği )
SENDİKAYA ÜYE OLMA ( Kısmi Süreli Çalışan İşçiler Sendikaya Üye Olabilecekleri -Toplu İş Sözleşmelerinin Kapsamına Girebilecekleri ve Greve Katılabilecekleri/İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilecekleri )
İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA ( Kısmi Süreli Çalışan İşçiler Sendikaya Üye Olabilecekleri -Toplu İş Sözleşmelerinin Kapsamına Girebilecekleri ve Greve Katılabileceklerinden Yararlanabilecekleri )"
41Y9.HD2.12.2009E. 2009/10676 K. 2009/33101"İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ ( Devredildiği Tarihe Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Devreden İşveren İle Devralan İşveren Müştereken Müteselsilen Sorumlu Olup Devreden Açısından Bu Süre Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Sınırlı Olduğu )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşyerinin Devredildiği Tarihe Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Devreden İşveren İle Devralan İşveren Sorumlu Olduğu - Devreden Açısından Bu Süre Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Sınırlı Olduğu )
DEVİR TARİHİNDEN SONRAKİ ÇALIŞMALAR ( Sebebiyle Doğan İşçilik Alacakları Sebebiyle Devreden İşverenin Sorumluluğunun Olmadığı )
İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK ( Devirden Sonraya Ait Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücreti Gibi İşçilik Alacaklarından Devralan İşveren Tek Başına Sorumlu Olduğu )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Bilirkişi Tarafından Tespit Edilen Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Genel Tatil Alacağı Üzerinden %30 Oranında Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )"
41Y9.HD20.11.2008E. 2007/31344 K. 2008/31565"KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA ( İzin Hakkı - Tam Süreli İşçilere Göre Farklı Bir Uygulamaya Tabi Olamayacakları )
İZİN HAKKI ( Davacının Apartmanda Çalıştığı Süre İçerisinde Başka İşyerlerinde de Çalışmasının Olduğu/Kısmi Süreli Çalıştığı - Çalışma Süresinin Tamamı Apartmana Hasredilmediğinden İzin Hakkının Tam Süreli Olarak Hesaplanamayacağı )
TAM SÜRELİ ÇALIŞMA ( Kısmi Süreli Çalışma/İzin Hakkı - Tam Süreli İşçilere Göre Farklı Bir Uygulamaya Tabi Olamayacakları )
ÇALIŞMA SÜRESİ ( Davacının Apartmanda Çalıştığı Süre İçerisinde Başka İşyerlerinde de Çalışmasının Olduğu/Kısmi Süreli Çalıştığı - Çalışma Süresinin Tamamı Apartmana Hasredilmediğinden İzin Hakkının Tam Süreli Olarak Hesaplanamayacağı )"
41Y9.HD20.11.2007E. 2007/27454 K. 2007/34667"FAZLA ÇALIŞMA ( Davacıya İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Bir Kısım İsçilik Alacaklarının Ödenmesi İçin İstifa Belgesi İle İbraname Düzenlediğinden Kabulü Gereği )
İŞÇİNİN NOTERDEN YASAL HAKLARINI ALABİLMEK İÇİN İBRANAME İMZALADIĞINI BİLDİRMESİ ( Fazla Çalışma Ücreti ve Pirim Alacaklarının Ödetilmesi Talebinin İbraname Sebebiyle Reddinin Hatalı Olduğu )
İSTİFA VE İBRANAMENİN AYNI GÜN İMZALANMASI ( Fazla Çalışma Ücreti ve Pirim Alacaklarının Ödetilmesi Talebinin İbraname Sebebiyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
41Y9.HD20.11.2007E. 2007/26362 K. 2007/34664"FAZLA ÇALIŞMA ( İş Sözleşmesinde Normal Mesai Saati Tanımlaması Olmayıp Personelin Resmi Tatil de Dahil İşin Gereğine Bağlı Her Saat Çalışabileceği Hükmü - Yılda 270 Saate Kadar Fazla Çalışmaların Aylık Ücretin İçinde Olduğu Şeklinde Değerlendirileceği )
AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILAN FAZLA ÇALIŞMA ( Sözleşmede Normal Mesai Saati Tanımlaması Olmayıp Personelin Resmi Tatil de Dahil İşin Gereğine Bağlı Her Saat Çalışabileceği Hükmü - Yılda 270 Saate Kadar Fazla Çalışmaların Aylık Ücretin İçinde Olduğu Şeklinde Değerlendirileceği )
YILDA 270 SAATE KADAR FAZLA ÇALIŞMA ( Aylık Ücretin İçinde Olduğu Şeklinde Değerlendirilmesi - Sözleşmede Normal Mesai Saati Tanımlaması Olmayıp Personelin Resmi Tatil de Dahil İşin Gereğine Bağlı Her Saat Çalışabileceği Hükmü )
İŞ SÖZLEŞMESİNDE NORMAL MESAİ SAATİNİN TANIMLANMAMASI ( Personelin Resmi Tatil de Dahil İşin Gereğine Bağlı Her Saat Çalışabileceği Hükmü - Yılda 270 Saate Kadar Fazla Çalışmaların Aylık Ücretin İçinde Olduğu Şeklinde Değerlendirileceği )"
41Y9.HD20.11.2007E. 2007/26287 K. 2007/34662"FAZLA ÇALIŞMA ( İşçinin İmzasını Taşıyan Bordrolarda Tahakkuk Olması Durumunda Anılan Dönem İçin Daha Fazla Çalışma Yapıldığının Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( İşçinin İmzasını Taşıyan Bordrolarda Tahakkuk Olması Durumunda Anılan Dönem İçin Daha Fazla Çalışma Yapıldığının Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
ARA DİNLENMESİ ( Davacının Üretim ve Lojistik Müdürü Olarak Çalıştığından Çalışma Saatleri de Göz Önüne Alındığında Günlük Ara Dinlenmesinin 2 Saat Olarak Hesaplamalardan Düşülmesi Gerektiği )
İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BORDROLARDA TAHAKKUK OLMASI ( Durumunda Anılan Dönem İçin Daha Fazla Çalışma Yapıldığının Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )"
41Y9.HD20.9.2007E. 2006/16795 K. 2007/27508"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İki Gün Çalıştıktan Sonra 24 Saat Dinlenerek Hafta Tatilinde Çalışmadığı Anlaşıldığından Reddi Gerektiği )
NÖBET ESASINA GÖRE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Davacının İki Gün Çalıştıktan Sonra 24 Saat Dinlenerek Hafta Tatilinde Çalışmadığı Anlaşıldığından Hafta Tatili Ücreti Alacağının Reddi Gerektiği )
HAFTANIN HERHANGİ BİR GÜNÜ YİRMİDÖRT SAAT ÇALIŞMAMA ( Nöbet Esasına Göre Çalışan Davacı Bu Şekilde Hafta Tatilini Kullanmış Olacağı )"
41Y9.HD12.4.2007E. 2006/24242 K. 2007/10419"FAZLA ÇALIŞMA ( Çalışma Süresinden Bir Saatlik Yemek ve Zorunlu İhtiyaç İçin Gerekli Sürenin Çıkarılması )
PAZAR VE GENEL TATİL SÜRESİNCE ÇALIŞMA ( 20'den Fazla Şoförün Bulunduğu İşyerinde Hiç Aralıksız Çalışmanın Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )"
41Y9.HD11.4.2007E. 2006/25681 K. 2007/10339"İŞ MAHKEMESİ YARGILAMASINDA TEMYİZ ( 8 Günlük Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Temyize Cevap yada Katılma Yoluyla Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
TEMYİZE CEVAP YADA KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( İş Mahkemesi Yargılamasında Mümkün Olmadığı )
FAZLA MESAİ GENEL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI ( Taraf Delilleri Keşif de Yapılmak Suretiyle Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
41Y9.HD9.4.2007E. 2006/24283 K. 2007/9849"HAFTA VE GENEL TATİL ALACAĞI ( Ödeme Yapılan Aylar Hesaplama Dışı Tutularak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Dikkate Alınarak Hesaplanması Gereği )
DİNİ VE ULUSAL BAYRAM ALACAĞI ( Toplu Sözleşme Hükümleri Nazara Alınarak Hesaplanması Gereği )"
41Y9.HD15.3.2007E. 2006/21922 K. 2007/6782"KIDEM TAZMİNATI ( Ücret Miktarının Taraflar Arasında Çekişmeli Olduğundan Öncelikle Ücretin Belirlenmesi Gereği - Dava Konusu Dönem ve Fesih Tarihinde Ücretin Meslek Kuruluşlarından Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
FAZLA MESAİ ( Ücreti Tahakkuk Ettirilmiş Maaş Bordroları İtirazi Kayıt Konulmadan Alındığından Eşdeğer Kanıtla Kanıtlanması Gereği- Davacının İmzasını Taşıyan ve Fazla Çalışma Tahakkuku Bulunan Ayların Hesaplama Dışında Tutulması Gererği )
BAYRAM VE GENEL TATİL ( Çalışma Dönemi Boyunca Tüm Gün Fazla Mesai ve Tatil Günlerinde Çalışmanın Hayatın Olağan Akışına Aykırır Olduğu - Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Takdiri İndirim Yapılması Gereği )"
41Y9.HD19.9.2005E. 2005/652 K. 2005/30273"ASKERLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMİŞ OLMAMASI ( İşverence İş Akdinin Haksız Şekilde Feshedilmiş Olması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşveren Şirket Ortaklarından Birinin Babasına Ait Başka Bir İşyerinde Görevlendirilmek Suretiyle İş Akdinin İşverence Feshi )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE HAKSIZ FESHİ ( İşçinin İşveren Şirket Ortaklarından Birinin Babasına Ait Başka Bir İşyerinde Görevlendirilmesi - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşveren Şirket Ortaklarından Birinin Babasına Ait Başka Bir İşyerinde Görevlendirilmek Suretiyle İş Akdinin İşverence Feshi )"
41Y9.HD13.6.2005E. 2005/16275 K. 2005/21118"İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( Katılma Yoluyla Temyiz Edilemeyecekleri )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMAMASI ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı )
EVLİLİK NEDENİYLE FESİHTEN SONRA YENİDEN İŞYERİNE DÖNEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN İŞVERENCE HAKSIZ OLARAK FESHİ ( Kıdem Tazminatının Toplam Süre Üzerinden Hesaplanması Gereği )
KIDEM TAZMİNATININ TOPLAM SÜRE ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREĞİ ( İşçinin Evlenme Nedeniyle İş Akdini Feshedip Bir Süre Sonra Yeniden Çalışmaya Başlaması ve İş Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshi )"
41Y9.HD1.6.2005E. 2004/27123 K. 2005/20017"UZUN SÜRE FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )"
41Y9.HD30.5.2005E. 2004/29239 K. 2005/19735"UZUN SÜRE FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Talep Edilen Alacaklardan Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( Davacının Tüm Çalışma Süresinde Haftada 12 Saat Fazla Mesai Yaptığı Ve Bütün Milli Bayram Ve Genel Tatillerde Çalıştığı Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Tüm Çalışma Süresinde Haftada 12 Saat Fazla Mesai Yaptığı Ve Bütün Milli Bayram Ve Genel Tatillerde Çalıştığı Kabul Edilmesinin Hatalı Olması Nedeniyle Yapılması Gereği )"
41Y9.HD5.5.2005E. 2004/26759 K. 2005/15633"İŞ AKDİNİN İŞVERENCE HAKLI SEBEPLE FESHİ ( İşçinin Servis Şoförüne Hakaret ve Küfür Etmesi ve Bu Sebeple Disiplin Kurulunca İş Akdinin Feshine Karar Verilmesi - Altı Günlük Fesih Süresinin Başlangıcı )
HAKLI FESİHTE SÜRE BAŞLANGICI ( İşçinin Servis Şoförüne Hakaret ve Küfür Etmesi ve Bu Sebeple Disiplin Kurulunca İş Akdinin Feshine Karar Verilmesi - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Servis Şoförüne Hakaret ve Küfür Etmesi ve Bu Sebeple Disiplin Kurulunca İş Akdinin Feshine Karar Verilmesi - Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Servis Şoförüne Hakaret ve Küfür Etmesi ve Bu Sebeple Disiplin Kurulunca İş Akdinin Feshine Karar Verilmesi - Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshinde - İşçinin Servis Şoförüne Hakaret ve Küfür Etmesinden Dolayı Disiplin Kuruluna Sevkedilip Burdan Verilen Kararla İş Akdinin Feshi/Sürenin Olay Tarihinden Değil Disiplin Soruşturmasının Sonuçlanmasından İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
DİSİPLİN KURULU KARARIYLA İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Feshinde Altı Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )"
41Y9.HD5.4.2005E. 2004/17749 K. 2005/12132"TEMYİZDE HUKUKİ MENFAATİN BULUNMAMASI ( Temyiz Talebinin Reddedileceği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi - Talebin Reddi Gereği )
CEZA DAVASINDAKİ BERAAT KARARI ( İş Hakimini Bağlamadığı - Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi )
HAKLI FESİH ( İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi - Talebin Reddi Gereği )"
41Y9.HD5.4.2005E. 2004/16986 K. 2005/12117"KIDEM TAZMİNATI ( Hesabında İşverenin Bir Veya Değişik İşyerlerinde Geçen Hizmetlerinin Toplamı Üzerinden Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiğinden Davacı İşçinin Emeklilik Öncesi Ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmesi Gereği )
EMEKLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI KIDEM ( Tazminatının Hesabında İşverenin Bir Veya Değişik İşyerlerinde Geçen Hizmetlerinin Toplamı Üzerinden Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiğinden Davacı İşçinin Emeklilik Öncesi Ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmesi Gereği )
HAFTA TATİLİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Ödenmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi Haklı Nedene Dayandığından Emeklilik Sonrası Çalışmaları İçin De Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Kabulü Gereği )
ÜCRETİN YÜZDE USULÜYLE ÖDENMESİ ( Ya Da Bahşiş Usulü Ücret Ödenmesi Halinde Hafta Tatili İle Bayram Ve Genel Tatil Ücretlerinin Zamlı Kısmının Hesaplanarak Ödenmesi Gereği - Kıdem Tazminatı )"
41Y9.HD5.4.2005E. 2004/14491 K. 2005/12175"ÜCRET VE KİRA YARDIMI ALACAĞI TALEBİ ( Hizmet Sözleşmesi İle Kararlaştırılması Nedeniyle İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı - Kabulü Gereği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı/İşyeri Unvanlarında Değişikliğe Gitse Dahi Mümkün Olmadığı - Ücret Ve Kira Yardımı Alacağı )
İŞVERENİN SÖZLEŞMEYİ TEK YANLI İŞLEMLE DEGİŞTİREMEMESİ ( Yürürlükte Bulunan Hizmet Sözleşmesine Göre Davacının Ücret Ve Kira Yardımı Alacaklarının Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ YERİ ÜNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Değiştirilse Bile Hizmet Sözleşmesi İle Kararlaştırılan Kira Yardımı Ve Ücret Alacağına İlişkin Talepte İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı )"
41Y9.HD4.4.2005E. 2004/22169 K. 2005/11994"GÖRME ÖZÜRLÜ İŞÇİ ( İmzalattırılan Belgelerin Okunarak Ve Mümkün Olduğunca 3.Kişi Yanında İmzalattırılması Gereği - İş Sözleşmesinin Haksız Feshi )
İŞÇİNİN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYETİ SEBEBİYLE FESİH ( Bu Durumda İş Sözleşmesinin Feshinin Kötüniyetle Yapıldığı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin Alacaklarının Ödenmemesi/Sakatlık İndiriminden Faydalandırılmaması İzin Kullandırılmaması Nedeni İle Davalı İşvereni BÇM İş Müfettişliğine Şikayetinden Sonra Feshedilmesi Halinde )
SAKATLIK İNDİRİMİ ( Görme Özürlü İşçiye Faydalandırılmaması Ve İzin Kullandırılmaması Nedeni İle Davalı İşvereni BÇM İş Müfettişliğine Şikayetinden Sonra İş Sözleşmesinin Feshedilmesinin Kötüniyetle Yapıldığı )"
41Y9.HD28.12.2004E. 2004/9692 K. 2004/29823"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Banka Müfettişine Merkezde Kaldığı Dönemde Ödenen Harcırahın Yanında Denetime Çıktığında Ayrıca Harcırah Ödenmesi - Her İki Harcırahın Ortalaması Alınarak Ücrete Yansıtılması Yerine Merkezde Kalınan Dönemde Ödenen Miktarın Tazminata Esas Ücrete Yansıtılması Gereği )
BANKA MÜFETTİŞİ ( Yaptığı Görev Gereği Fazla Mesai ve Hafta Tatilinde Çalıştığının Kabulü Mümkün Olmadığı - Banka Müfettişinin Merkezde Kaldığı Dönemde Harcırah Alması )
FAZLA MESAİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Banka Müfettişinin Yüksek Ücret ve Her Gün İçin Harcırah Alması Nedeniyle Sözkonusu Ücretleri İsteyemeyeceği )
HARCIRAHIN ÜCRETE YANSITILMASI ( Banka Müfettişine Merkezde Kaldığı Dönemlerde Ödenen Harcırah - Kıdem ve İhbar Tazminatı )"
41Y9.HD9.12.2004E. 2004/9599 K. 2004/26833"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Ücretinin Dolar Üzerinden Ödendiğini Belirterek İşçilik Alacaklarını Dolar Cinsinden Tahsili İçin Dava Açması - Kıdem Tazminatı Alacağının Türk Lirası Üzerinden Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İlk Dava ile İstenilen Miktarın Dolar Olarak Hüküm Altına Alınması Gereği - Islah ile Artırılan Miktarı Türk Lirası Olarak Hüküm Altına Alınması Gereği/İhbar Tazminatı Fazla Mesai Hafta ve Genel Tatil Alacakları )
ISLAH ( Ücretini Dolar Üzerinden Alan Davacının İşçilik Alacaklarının Tahsili Amacıyla Dolar Üzerinden Dava Açması - İlk Davada İstenilen Miktarın Dolar Olarak Türk Lirası Üzerinden Islah Edilen Miktarın ise Türk Lirası Üzerinden Karara Bağlanması Gereği )"
41Y9.HD1.11.2004E. 2004/8110 K. 2004/24573"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Bordrodaki Ücret Esas Alınarak Belirlenmesi Yerine Tanık Anlatımlarındaki Ücret Esas Alınarak Hesaplanmasının Hatalı Olduğu - Kıdem Tazminatı Dışındaki İşçilik Alacaklarına Davalı Temerrüde Düşürülmemiş İse Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )
HAFTA TATİLİ ( Haftada Bir Gün Olmasına Rağmen Bazı Yıllar İki Gün Üzerinden Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Kıdem Tazminatı )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( Bordro Ücreti Esas Alınarak 1475 Sayılı Yasanın 41. Maddesi Hükümleri Dahilinde Hesaplanması Gereği - İşçilik Alacakları )
KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davalı Daha Önce Temerrüde Düşürülmemiş ise Faizin Arttırılan Kısım İçin Islah Tarihinden Yürütülmesi Gereği - Tüm Alacaklara Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )"
41Y9.HD30.9.2004E. 2004/5572 K. 2004/21067"BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAVACININ İTİRAZ ETMEMESİ ( Davalı Lehine Usuli Müktesep Hak Doğması/Davacının Daha Lehine Olan Üçüncü Bilirkişi Raporuna İtibar Edilememesi - Fazla Mesai Ücreti Talebi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞMASI ( Davacının İkinci Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemesiyle Davalı Yararına - Davacının Daha Lehine Olan Üçüncü Bilirkişi Raporuna İtibar Edilememesi )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Davacının İkinci Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemesiyle Davalı Yararına Usuli Müktesep Hak Doğması - Davacının Daha Lehine Olan Üçüncü Bilirkişi Raporuna İtibar Edilememesi )"
41Y9.HD23.9.2004E. 2004/5174 K. 2004/19671"HAFTA TATİLİ ALACAĞI ( Davacı İşçinin Tüm Hafta Tatillerinde Çalıştığının Kabul Edilmesi Hayatın Olağan Akışına Uymadığı - Hastalık Mazeret İzin ve Benzeri Durumlar Nazara Alınarak Makul Bir İndirim Yapılaması Gereği )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davalı Tarafından Yapılan Ödeme Mahsup Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
41Y9.HD23.9.2004E. 2004/5154 K. 2004/19667"FAZLA MESAİ HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne Alacaklarını Aldığını Şikayetinden Vazgeçtiğini Bildirmesi - Dilekçenin Hizmet Akdi Devam Ederken Verildiği Gerekçesiyle Nazara Alınmayarak Tüm Süre İçin Alacakların Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Fazla Mesai Hafta ve Genel Tatil Ücretlerinin Ödenmediği Şikayeti - Davada Bu Alacaklara İlişkin İsteğin Reddi Gereği )"
41Y9.HD1.7.2004E. 2004/15596 K. 2004/16313"İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖRÜNEN HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAKLARI ( Hafta Tatili Ücret Alacağı İçin Açılan Davada Mahsup Edilmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ALACAĞI TALEBİ ( İmzalı Ücret Bordrolarında Gösterilen Hafta Tatili Ücret Alacaklarının Mahsubu Gereği )
BORDROLARDA GÖSTERİLEN HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAKLARININ MAHSUBU GEREĞİ ( Hafta Tatili Ücret Alacağının Tahsili Davasında )
HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( İmzalı Ücret Bordrolarında Gösterilen Tarihlere Ait Ücretin Toplam Hafta Tatili Alacağından İndirilmesi Gereği )
ASIL ALACAĞIN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE İHTİRAZİ KAYITSIZ TAHSİL EDİLMESİ ( Faiz Hakkının da Sakıt Olması )
İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN ASIL ALACAĞI TAHSİL EDEN DAVACI ( Faiz Talebinin Reddi Gereği )"
41Y9.HD29.4.2004E. 2004/3703 K. 2004/10173"MÜFETTİŞLİK GÖREVİ ( İş Yerinde Müfettiş Olarak Görev Yapan Davacının Bu Görevinin Niteliği Yanında Ücretinin Yüksek Olması ve Ayrıca Harcırah da Aldığı Göz Önünde Tutulduğunda Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanmadığı )
FAZLA ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İş Yerinde Müfettiş Olarak Görev Yapan Davacının Bu Görevinin Niteliği Yanında Ücretinin Yüksek Olması ve Ayrıca Harcırah da Aldığı Göz Önünde Tutulduğunda Hak Kazanmadığı )
HARCIRAH ÖDEMESİ ( Müfettiş Olan Davacıya Seyahate Çıkmadığı ve Merkezde Kaldığı Dönemlerde Harcırah Adı Altında Devamlı Ödeme Yapılması - Devamlılık Arz Eden Merkez Harcırahı Ödemesinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplanmasında Dikkate Alınacağı )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Müfettiş Olan Davacıya Seyahate Çıkmadığı ve Merkezde Kaldığı Dönemlerde Harcırah Adı Altında Devamlı Ödeme Yapılması - Devamlılık Arz Eden Merkez Harcırahı Ödemesinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplanmasında Dikkate Alınacağı )"
41Y9.HD4.12.2003E. 2003/8666 K. 2003/20014"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davanın Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Fazla Mesai Ücreti ve Hafta Tatili Gündeliklerinin Ödetilmesine Karar Verilmesi İsteminden İbaret Olması )
FARK TATİL ÜCRETİ ( Davacı İşçinin Tanık Beyanlarına Göre Ayda İki Pazar Çalıştığı Kabul Edildiğine Göre Çalışılan Bu Pazar Günleri için Fark Tatil Ücretinin Hesaplanmasının Gerekmesi )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Fark Tatil Ücreti Hesaplanıp Takdiri İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılmasından Sonra Alacağın Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
41Y9.HD11.11.2003E. 2003/5520 K. 2003/19091"İBRANAME ( İşçinin Kendi İsteği ile İşyerinden Ayrıldığı Miktar Belirterek Fazla Çalışma Genel ve Hafta Tatili Ücretini Aldığını İçermesi - Davacı İbraname Tarihinden Sonra Ara Vermeksizin Uzun Bir Süre Çalıştığından Verilen İbranemenin Makbuz Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ALACAĞI ( İbranamede Ödendiği Belirtilen Miktar Mahsup Edilerek Hüküm Altına Alınması Gereği - Davacının İbraname Tarihinden Sonra Ara Vermeksizin Uzun Bir Süre Çalıştığı )
İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİ ( Davacının İbraname Tarihinden Sonra Ara Vermeksizin Uzun Bir Süre Çalıştığı - Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Genel Tatil Alacağı )"
41Y9.HD4.11.2003E. 2003/2810 K. 2003/18636"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşverenin İşyerinin Bakanlar Kurulunun Teşmiline Karar Verdiği İşyerleri Arasında Bulunmaması - Davacı İşçi Yönünden Teşmil Kararı Verilen Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanamayacağı )
FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Davacıya Ödenen Dönem Ücretleriyle Hesaplama Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gereği )"
41Y9.HD30.9.2003E. 2003/2771 K. 2003/15686"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI Davanın Taraflar Arasındaki Kıdem İhbar Tazminatı ile Hafta Tatili ile İzin Ücreti Alacağının Ödetilmesi Hususunda Olması )
GENEL TATİL ÜCRETLERİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Genel Tatil Ücretleri Genel ve Hafta Tatilinde Çalışılması Halinde Asıl Ücretin Dışında İkibuçuk Yevmiye Ödenmesinin Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasında İzin Hakkının Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasında İzin Hakkının Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )"
41Y21.HD25.3.2003E. 2003/1301 K. 2003/2496"MENFİ TESPİT DAVASI ( SSK Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim Ve Gecikme Zammından Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )
SSK TARAFINDAN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM VE GECİKME ZAMMI ( Davacının Bir Günlük Noksan Bildirimde Bulunması Nedeniyle )
BİR GÜNLÜK EKSİK BİLDİRİMDE BULUNMA ( 30 Günlük Periyotlar Halinde Çalışmaların Eksik Gösterilmesi Halinde Ek Prim Ve Bordro Düzenlenmesinin Gerekmesi )
EK PRİM VE BORDRO ( 30 Günlük Periyotlar Halinde Çalışmaların Eksik Gösterilmesi Halinde Düzenlenmesinin Gerekmesi )
EKSİK ÇALIŞMALARIN GÖSTERİLMESİ ( 30 Günlük Periyotlar Halinde Çalışmaların Eksik Gösterilmesi Halinde Ek Prim Ve Bordro Düzenlenmesinin Gerekmesi )"
41Y9.HD30.1.2003E. 2002/12610 K. 2003/942"HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Kıdem Tazminatı ve Fazla Mesai Ücreti Talebi - İbraname ve İşveren Beyanlarının Çelişkili Olması )
KIDEM TAZMİNATI VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( İbraname ve İşveren Beyanları Arasında Çelişki Bulunması )
İBRANAMENİN İŞVEREN BEYANLARIYLA ÇELİŞMESİ ( Kıdem Tazminatı ve Fazla Mesai Ücreti Talebi - İbranamenin Çelişmeyen Beyanlar Yönünden Makbuz Olarak Kabulü )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( İşverenin Fazla Mesai Yaptırmadığı Beyanına Rağmen İbranamede Fazla Mesai Ücretlerinin ödendiğine İlişkin Hüküm Bulunması )"
41Y9.HD6.11.2002E. 2002/6356 K. 2002/20667"FAZLA MESAİ İLE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİ ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olup Olmadığının Tespiti İçin Taraflara Usulüne Uygun Mehile Vererek Delillerin Toplanmasının Gerektiği )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ( Davacının Konumunun Tespiti İçin Taraflara Usulüne Uygun Mehile Vererek Delillerin Toplanması Gereği - Fazla Mesai İle Hafta Tatili Ücretleri )"
41Y9.HD17.10.2002E. 2002/5078 K. 2002/19638"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ ( Bir Haftalık Süre İçinde Kalmak Üzere İşveren Tarafından Verilen Diğer İzinlerle Hekim Raporu İle Verilen Hastalık Ve Dinlenme İzinleri Çalışılmış Gibi Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacağı )
HEKİM RAPORU İLE VERİLEN İZİN ( Bir Haftalık Süre İçinde Kalmak Üzere İşveren Tarafından Verilen Diğer İzinlerle Birlikte Hastalık Ve Dinlenme İzinleri Çalışılmış Gibi Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacağı )
HASTALIK VE DİNLENME İZNİ ( Bir Haftalık Süre İçinde Kalmak Üzere İşveren Tarafından Verilen Diğer İzinlerle Birlikte Hekim Raporu İle Verilen İzinlerin Çalışılmış Gibi Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacağı )"
41Y9.HD28.5.2002E. 2002/977 K. 2002/9157"İHBAR TAZMİNATI ( Fesihte Haklı Olduğuna Dair Somut Bir Olayın Varlığını Kanıtlayamama - Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( Cevap Lahiyasında Bir Yıllık Kıdem Tazminatının Ödediği Dokuz Aylık Tazminatın Kaldığını Kabul Etme - Bilirkişi Raporları )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İhbar Ve Kıdem Tazminatı İsteklilerin Bilirkişi Raporu da Değerlendirilmeye Tabi Tutularak Kabul Edilmesi )"
41Y9.HD28.5.2002E. 2002/3172 K. 2002/9106"KIDEM TAZMİNATI ( Ödenen Bu Primlerin Yapılan Fazla Mesai Karşılığı İle İlgisi Olup Olmadığı - İhbar Tazminatı )
İHBAR TAZMİNATI ( Tarafların Diyecekleri Ayrı Ayrı Sorularak Varsa Bu Konu İle İlgili Delillerin Toplanması - Yapılan Prim Ödemeleri )
PRİM ÖDENMESİ ( Fazla Çalışma Ve İzin Ücreti Bayram Ve Hafta Tatili Gündelikleri - Nema Alacağının Ödetilmesi )
NEMA ALACAĞI ( Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanırken Ödenen Primlerin Bunlara Karşılık Olup Olmadığının Araştırılması )"
41Y9.HD7.5.2002E. 2001/16226 K. 2002/7190"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Fazla Çalışma Parası ve Hafta Tatili Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi )
İŞÇİ ALACAĞINDAN SORUMLULUK ( Farklı Şirketlerin İşçi Alacağından Dolayı Sorumluluğuna Gidilebilmesi İçin İşe Alma ve Çıkarma ile Görev Yerlerini Belirlemede Her İkisinin de Etkisinin Bulunması )
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( İşçinin İmzasını Taşıyan Ücret Tediye Makbuzları Esas Alınarak Tazminatın Hesaplanmasının Gerekmesi-İmzasız Ücret Pusulalarının Dikkate Alınamaması )
HAFTA TATİLİ GÜNDELİĞİ ( Hafta Sonu Tatilinde Çalışma Yapıldığında Hafta İçinde Tatil Kullanılıp Kullanılmadığı Araştırılarak Hafta Tatili Alacağının Belirlenmesinin Gerekmesi )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Dosyaya Sunulan İmzasız Ücret Pusulasına Dayanılarak Fazla Mesai Ücretlerinin Ödendiği Sonucuna Varılmasının Hatalı Olması )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Davalı Tarafından Usulüne Uygun İleri Sürülen Defi Gözetilerek Fazla Mesai ve Hafta Tatili Alacakları Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YEMEK YARDIMI ( İşçiye Her Ay Ödenen Yemek Bedelinin de Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
41Y9.HD6.5.2002E. 2002/15 K. 2002/7061"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( İhbar Ve Kıdem Tazminatı Fazla Çalışma Ve Yıllık İzin Ücretinin Ödetilmesine Karar Verilmesi - Eksik İnceleme )
EKSİK İNCELEME ( Hizmet Tesbit Davası - Derdest Olan Davanın Sonucu Beklenmeden Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulması )
DERDEST DAVA ( Açılmış Bulunan Diğer Davanın Nihai Kararı Beklenerek Hüküm Kurulması )"
41Y9.HD3.4.2002E. 2001/19799 K. 2002/5781"HAFTA TATİLİ ALACAĞI ( Davacının Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazları Dikkate Alınarak Gerekirse Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞI ( Davacının Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazları Dikkate Alınarak Gerekirse Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazları Dikkate Alınarak Gerekirse Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
41Y9.HD6.2.2002E. 2001/17167 K. 2002/2364"FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
GENEL TATİL ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Davalının Banka Hesabı Vasıtası İle Ödendiğini Savunması - Araştırılmadan Tüm Talebin Kabul Edilemeyeceği )"
41Y9.HD5.2.2002E. 2001/16843 K. 2002/2270"HAFTA TATİLİ ( Beş Yıllık Süre İçinde Her Ay Üç Hafta Tatili Döneminde Çalışma Yapılmasının Hayatın Olağan Akışına Ters Olması )
ISLAH ( Dava Açıldıktan Sonra Islah Yoluna Başvurulması Nedeniyle Hüküm Altına Alacaklar İçin Faiz Başlangıç Tarihi Olarak Dava Tarihinin Dikkate Alınması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Dava Açıldıktan Sonra Islah Yoluna Başvurulması Nedeniyle Hüküm Altına Alacaklar İçin Faiz Başlangıç Tarihi Olarak Dava Tarihinin Dikkate Alınması )"
41Y9.HD5.2.2002E. 2001/16842 K. 2002/2269"HAFTALIK TATİL ÜCRETİ (Beş Yıl Gibi Uzun Bir Süre Hizmet Döneminde İşçinin Her Ay Üç Hafta Tatili Gününde de Çalıştığının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması)
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK (Beş Yıl Gibi Uzun Bir Süre Hizmet Döneminde İşçinin Her Ay Üç Hafta Tatili Gününde de Çalıştığının Kabulü)
İŞÇİLİK ALACAKLARI (Hüküm Altına Alınanlar İçin İşletilecek Faizin Dava Tarihinden İtibaren Başlatılması)
FAİZ (İşçilik Alacaklarından Hüküm Altına Alınanlar İçin İşletilecek Faizin Dava Tarihinden İtibaren Başlatılması)"
41Y9.HD21.1.2002E. 2001/19801 K. 2002/353"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )
RESMİ TATİL ve HAFTA SONU ÜCRETİ ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )
BORDRONUN İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMASI ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )"
41Y9.HD27.11.2001E. 2001/14475 K. 2001/18693"ISLAH YOLUYLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI ( Faizin Dava Tarihinden İtibaren İşletilmesi )
FAİZ ( Islah Yoluyla Müddeabihin Artırılması Halinde Faizin Dava Tarihinden İtibaren İşletilmesi )
İŞÇİLİK HAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Islah Yoluyla Müddeabihin Artırılması Halinde Faizin Dava Tarihinden İtibaren İşletilmesi )"
41Y9.HD5.11.2001E. 2001/17993 K. 2001/17292"TALEPLE BAĞLILIK KURALINA AYKIRILIK ( Hafta Tatili Ücreti Olarak Talep Edilen Miktardan Fazlasına Hükmedilmesi )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ ( Mahkemenin Talepten Fazlasına Hükmedemeyeceği )"
41Y9.HD31.10.2001E. 2001/12631 K. 2001/16851"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Hüküm Altına Alınabilmesi İçin İspat Edilmesi Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşten Kendiliğinden Ayrılan İşçinin Hak Kazanamaması )
İŞÇİNİN KENDİLİĞİNDEN İŞTEN AYRILMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanamaması )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Hafta Sonunda Olmasa da Hafta İçi Başka Bir Günde Kullandırılmış Olması Halinde Ödenmemesi )"
41Y9.HD30.10.2001E. 2001/14351 K. 2001/16856"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Pazar Günü-Ücretin İhtirazi Kayıtsız Alınması-Hafta Tatili Gününün Pazardan Başka Bir Gün Olması )
PAZAR GÜNÜ ÜCRETİ ( İhtirazi Kayıtsız Alınmış Olması-Hafta Tatili Gününün Pazardan Başka Bir Gün Olması )
31 GÜNLÜK AYLARDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÜCRET ÖDENMESİ ( Maktu Aylık-Ücretin Ödenme Şekli )
MAKTU AYLIK ( 31 Günlük Aylarda 30 Gün Üzerinden Ücret Ödenmiş Olması )
SORUMLULUK TAZMİNATI ( Davacının Usta Yardımcısı ya da Vardiya Amiri Olup Olmadığının Yazılı Belgelerle Açıklığa Kavuşturulması )
SERİ HALDE AÇILAN DAVALAR ( Tanıkların Ne Şekilde Dinlenmesi Gerektiği-Kişileştirme )"
41Y9.HD23.10.2001E. 2001/10048 K. 2001/16464"İŞYERİ TEFTİŞ KURULU RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ ( İşçi Tanıklarının da Dinlenilmesi Zorunluluğu - Disiplin Cezasının İptali Kesintinin İadesini Talep )
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ ( Hak Arama Özgürlüğü - İşçi Tanıklarının da Dinlenilmesi Zorunluluğu )
İŞÇİNİN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Disiplin Cezasının İptali Kesintinin İadesini Talep - İşçi Tanıklarının da Dinlenilmesi Zorunluluğu )
İŞÇİ TANIKLARININ DA DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Disiplin Cezasının İptali Kesintinin İadesini Talep )"
41Y9.HD15.10.2001E. 2001/14817 K. 2001/16050"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Hafta İçinde İzin Verilip Verilmediğinin Araştırılması Zorunluluğu )
İZİN ( Hafta İçinde Verilip Hafta Tatilinde Çalıştırılma - Ödenecek Ücret )
ÜCRETİN EKSİK ÖDENDİĞİ İDDİASI ( 31 Gün Olan Aylarda 30 Gün - Hafta Tatili Ücreti )
SORUMLULUK ZAMMI ( İşçinin Gördüğü İşin Tam Olarak Tesbiti Gereği - İşyeri Kayıt ve Defterleri )"
41Y9.HD20.9.2001E. 2001/7559 K. 2001/14143"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olması )
FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olması )
SON ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANAN HAFTA TATİLİ VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Bu Alacaklara İlişkin Bulunduğu Dönemdeki Ücretler Dikkate Alınarak Karar Verilmesi )"
41Y9.HD24.5.2001E. 2001/6224 K. 2001/8839"FAZLA MESAİ ( İşletme Müdürünün İş Saatlerini Kendisinin Belirlemesinin Görevi Gereği Olması )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Saatlerini Kendisi Belirleyen İşletme Müdürünün İstediği Fazla Mesai ve Hafta Tatili Alacakları İçin İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İş Saatlerini Kendisi Belirleyen İşletme Müdürünün İstediği Fazla Mesai ve Hafta Tatili Alacakları İçin Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Gerekmesi )"
41Y9.HD12.4.2001E. 2001/3155 K. 2001/6210"İŞÇİNİN ALACAK TALEBİ ( Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücreti - İstenmediği Halde Hafta Tatili Alacağına Karar Verilmesi )
ALACAK TALEBİ ( Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücreti - İstenmediği Halde Hafta Tatili Alacağına Karar Verilmesi )
TALEPTEN FAZLAYA HÜKÜM VERME ( Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücreti Talebi - İstenmediği Halde Hafta Tatili Alacağına Karar Verilmesi )"
41Y9.HD21.3.2001E. 2001/3281 K. 2001/4590"FAZLA MESAİ VE HAFTA TATİLİ GÜNLERİ ÜCRETİ ( Başka Bir İşçi Tarafından Açılan Davada Dinlenilen Tanık İfadelerine Göre Karar Verilemeyeceği )
HAFTA TATİLİ GÜNLERİ ÜCRETİ ( Başka Bir İşçi Tarafından Açılan Davada Dinlenilen Tanık İfadelerine Göre Karar Verilemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Hafta Tatili İle Fazla Mesai Ücreti - Başka Bir İşçi Tarafından Açılan Davada Dinlenilen Tanık İfadelerine Göre Karar Verilemeyeceği )"
41Y9.HD19.3.2001E. 2001/409 K. 2001/4135"FAZLA MESAİ VE HAFTA TATİLİ ALACAĞI HESAPLANMASI ( Esas Alınacak Ücret Miktarı )
HAFTA TATİLİ VE FAZLA MESAİ ALACAĞI HESAPLANMASI ( Esas Alınacak Ücret Miktarı )"
41Y9.HD17.2.2001E. 2001/5107 K. 2001/8576"TANIK BEYANLARI ( Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretleri Talebi - Yazılı Delillerle İspatı Gerekmeyeceğinden Kabulü Gereği )
FAZLA MESAİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİ TALEBİ ( Tanık Beyanları - Yazılı Delillerle İspatı Gerekmeyeceğinden Kabulü Gereği )
HAFTA TATİLİ VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ TALEBİ ( Tanık Beyanları - Yazılı Delillerle İspatı Gerekmeyeceğinden Kabulü Gereği )
YAZILI DELİL GEREKMEMESİ ( Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretleri Talebi - Tanık Beyanlarının Yeterliliği )"
41Y9.HD16.2.2001E. 2000/19070 K. 2001/2786"KOOPERATİFLERİN TASFİYESİ ( İşçilik Hakları Talebiyle Kooperatife Karşı Dava Açan İşçiye Kooperatifin Yeniden Tescili Davası Açması İçin Mehil Verilmesi )
HUSUMET İTİRAZI ( İşçilik Hakları Talebiyle Aleyhine Dava Açılan Kooperatifin Tasfiye Edilmiş Olması Nedeniyle )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Kooperatifin Tasfiye Edildiği Gerekçesiyle Husumet İtirazı ve Davacıya Tescil Davası Açması İçin Süre Tanınması )"
41Y9.HD11.12.2000E. 2000/18841 K. 2000/18597"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ ( İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Mecburiyeti )
İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ MECBURİYETİ ( İşçinin Hafta Tatil Ücreti Talebi )
BİLİRKİŞİYE İŞYERİ DEFTER VE KAYITLARININ İNCELETTİRİLMEMESİ ( Mahkemenin Hafta Tatil Ücreti Talebi Hakkında Karar Verebilmesi İçin Keşif Yapması Mecburiyeti )"
41YHGK25.10.2000E. 2000/9-1320 K. 2000/1581"İHBAR TAZMİNATI ( Yerel Mahkemenin Kısmen Kabule İlişkin Kararının Özel Dairece Davalının Ek Davada İleri Sürdüğü Zamanaşımı Definin Değerlendirilmesi İçin Bozması )
KIDEM TAZMİNATI ( Yerel Mahkemenin Kısmen Kabule İlişkin Kararının Özel Dairece Davalının Ek Davada İleri Sürdüğü Zamanaşımı Definin Değerlendirilmesi İçin Bozması )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Yerel Mahkemenin İhbar ve Kıdem Tazminatına İlişkin Verdiği Karara Karşı Davalının Ek Davada İleri Sürdüğü Zamanaşımı Definin Değerlendirilmesi İçin Bozulması )"
41Y9.HD11.4.2000E. 2000/5278 K. 2000/5024"TİS'NİN AYRI MADDELERİNDE AYNI HAKKIN DÜZENLENMİŞ OLMASI ( İki Alacağa Hak Kazandırmayacağı )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Tis'nde Mükerreren Düzenlenmiş Olmasının İki Alacağa Hak Kazandırmaması )"
41Y9.HD3.4.2000E. 2000/972 K. 2000/4279"HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Mahkemece Tarafların İtirazlarının Değerlendirilmesi ve Gerektiğinde Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
ÜCRET BORDROLARININ İNCELENMESİ ( Hafta ve Genel Tatil Ücretlerinin Ödetilmesine İlişkin Dava )"
41Y9.HD30.3.2000E. 2000/874 K. 2000/4184"HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMA ( Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Hakların Talep Edilebilmesinin Şartları )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARIN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Hafta Tatilinde Çalıştırılan İşçinin )
TATİL GÜNÜ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ( Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Alacakları Talep Edebilmesinin Şartları )"
41Y9.HD30.3.2000E. 2000/3813 K. 2000/4142"SENDİKAL TAZMİNAT ( Feshin Gerçekleştirildiğinin İspat Külfeti Davacı İşçiye Düştüğü )
ÜCRETİN TESPİTİ ( Tazminata Baz Alınacak Ücretin Gerçeğe Uygun Şekilde Belirlenebilmesi İçin Davacı İşçinin Kıdemi Yaptığı İş Çalıştığı Tarih Belirtilmek Suretiyle İlgili Meslek Kuruluşlarından Sorularak Hasıl Olacak Kanaate Göre Miktarı Tayin Edilmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ( İşçinin Yılın Her Günü ve Her Hafta Tatili Mesai Yapmış Olması Hayatın Olağan Akışına Ters Düştüğü )
HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( İşçinin Yılın Her Günü ve Her Hafta Tatili Mesai Yapmış Olması Hayatın Olağan Akışına Ters Düştüğü - Hastalık Mazeret İzni ve Benzer Nedenlerle Bazı Hafta Tatil Günlerinin Çalışılmamış Olduğunun Kabulü Gereği )"
41Y9.HD24.2.2000E. 1999/19921 K. 2000/2156"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESABI ( İşçinin Hastanede ve İstirahatte Geçirdiği Sürelerin Dikkate Alınması Gereği )
HASTANEDE VE İSTRAHATTE GEÇEN SÜRELER ( Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereği )"
41Y9.HD21.10.1999E. 1999/13073 K. 1999/16177"İBRANAME ( Sair Her Türlü Alacağımı Aldım İfadesinin Fazla Mesaiyi Kapsayamayacağı )
FAZLA MESAİ ( İbranamede Sair Her Türlü Alacağımı Aldım İfadesinin İşçi Aleyhine Yorumlanamayacağı )
İŞÇİNİN ALACAKLI OLMADIĞINI GÖSTEREN VE SOYUT NİTELİK TAŞIYAN İBRANAME ( İşçi Aleyhine Yorumlanamayacağı - Fazla Mesai )"
41Y9.HD19.10.1999E. 1999/13147 K. 1999/15965"İŞYERİNİ DEVİR ALANIN SORUMLULUĞU ( Taşeron - Kendi Döneminde Geçen Süre İle Sınırlılığı )
TAŞERONUN SORUMLULUĞU ( İşyerini Devir Alan - Kendi Döneminde Geçen Süre İle Sınırlılığı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VB. ALACAKLARDA SORUMLULUK ( İşyerini Devir Alan Taşeronun Kendi Döneminde Geçen Süre İle Sınırlılığı )"
41Y9.HD28.12.1998E. 1998/17138 K. 1998/19271"ÜCRET BORDROLARINI İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALAYAN İŞÇİ ( Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretleri Talebinin Reddi )
HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ TALEBİ ( İşçinin Ücret Bordrolarındaki Ücretleri İhtirazi Kayıtsız İmzalamış Olması )
İHTİRAZİ KAYITSIZ ÜCRET BORDROLARINI İMZALAYAN İŞÇİ ( Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti Talebi )
TATİL ÜCRETLERİ TALEBİ ( İşçinin Ücret Bordrolarını İhtirazi Kayıtsız İmzalamış Olması )"
41Y9.HD22.12.1998E. 1998/17169 K. 1998/18990"FAİZ BAŞLANGICI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
SENDİKAL TAZMİNAT ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
TATİL ÜCRETİ ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
41Y9.HD15.12.1998E. 1998/16775 K. 1998/18227"ARA DİNLENME ÜCRETİ ( Vardiyalı Olarak Çalışan İşçinin Ara Dinlenmesini İşyerinde Davalının İsteği İle Geçirip Geçirmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
VARDİYALI ÇALIŞAN İŞÇİ ( İşçinin Ara Dinlenmesini İşyerinde Davalının İsteği İle Geçirip Geçirmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( İşçinin Ara Dinlenmesini İşyerinde Davalının İsteği İle Geçirip Geçirmediğinin Belirlenmesinde İspat Külfetinin İşçide Olması )"
41Y9.HD5.11.1998E. 1998/13240 K. 1998/15611"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşçinin Çalıştığı Kurum Çalıştırılması Durumu )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İşçinin Çalıştığı Kurum Çalıştırılması Durumu )
İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI KURUM DIŞINDA ÇALIŞTIRILMASI ( Hangi İşveren Yada Kurumun İşçiye Fazla Çalışma Yaptırdığının Belirlenmesi )"
41Y9.HD15.6.1998E. 1998/8541 K. 1998/10333"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Pazar Günü Çalışılmasına Rağmen Hafta İçi İzin Kullanma )
PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMA YAPILMASI ( Hafta İçi Bir Gün İzin Kullanıldığının Tanık Beyanı İle Kanıtlanması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Hafta Tatili Ücreti İle İlgili Düzenleme Yapılması )"
41Y9.HD5.5.1998E. 1998/5866 K. 1998/8297"FAZLA MESAİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ ( İşçinin Hiç Tatil Yapmadığı İddiası )
TAZMİNAT MİKTARINDA İNDİRİM ( Fazla Mesai ve Hafta Tatil Ücretleri İçin Hükmedilen )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kıdem Tazminatına )
KIDEM TAZMİNATI ( Uygulanacak Faiz Oranı ve Başlangıcı )"
41Y9.HD29.4.1998E. 1998/5764 K. 1998/7930"İŞYERİNİN KAPANMASI ( Bir Yıl Sonra Açılan Yeni İşyerinin Sorumluluğunun Olmaması )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Kapanıp Bir Yıl Sonra Başka Bir İşyeri Açılması )
İŞÇİLİK HAKLARI ( Eski İşyerinin Kapanıp Yenisinde Çalışma Olmaması Nedeniyle Tazminat Alınamaması )"
41Y9.HD20.4.1998E. 1998/5849 K. 1998/6894"İŞYERİ DEVRİ ( İşçinin İşçilik Ücretleri Talebinin Muhatabı )
HAFTA TATİLİ VE DİNİ BAYRAMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Bayram ve Hafta Tatil Ücreti Talebi )
BAYRAM GÜNLERİ ÇALIŞAN İŞÇİ ( Bayram Tatil Ücreti Talebi )
HAFTA TATİL GÜNLERİ ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatil Ücreti Talebi )"
41Y9.HD2.4.1998E. 1998/3337 K. 1998/6397"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Çalışma Süresinin Eksik Hesaplanması )
ÇALIŞMA SÜRESİNİN EKSİK HESAPLANMASI ( Davacı Alacaklarının Noksan Belirlenmesinin Bozma Nedeni Sayılması )
BOZMA NEDENİ ( Çalışma Süresinin Eksik Hesaplanması )"
41YHGK1.4.1998E. 1998/21-248 K. 1998/264"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kamu Düzenine İlişkin Dava Niteliği ve Delillerin Re'sen Araştırılması )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA NİTELİĞİ VE DELİLLERİN RE'SEN ARAŞTIRILMASI ( Hizmet Tesbiti Davası )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN UYGULANMASI ( Hizmet Tesbit Davasında )"
41Y9.HD30.3.1998E. 1998/2559 K. 1998/6132"HAFTA TATİLİ ( İşçinin Çalıştığı Sürenin Gözönüne Alınarak Tüm Hafta Tatillerinde de Çalıştığının Kabulünün Yanlış Olması )
İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜRENİN GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI ( Tüm Hafta Tatillerinde de Çalıştığının Kabulünün Yanlış Olması )"
41Y9.HD25.3.1998E. 1998/3270 K. 1998/5907"FIRINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatillerinde Çalışma Karşılığı Ücret Talebi )
HAFTA TATİL ÜCRETİ TALEBİ ( Fırında Sürekli Çalıştığını İddia Eden İşçinin )"
41Y21.HD24.3.1998E. 1998/778 K. 1998/2139"SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Raporlu Sürelerin Tesbiti )
RAPORLU SÜRELERİN TESBİTİ ( Sigortalılık Süresinin Hesaplanmasında )
ÜCRETSİZ İZİNLİ GÜNLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Sigortalılık Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınması )"
41Y9.HD11.3.1998E. 1998/2358 K. 1998/4702"HAFTA TATİLİ ( Davalı Tanıklarının Beyanlarından Dolayı Fazla Çalışıldığının Anlaşılması )
FAZLA ÇALIŞMA ( Onbeş Günde Bir Hafta Tatilinde Çalışıldığının İspatlanması )
TANIK BEYANLARI ( Hafta Tatilinde Çalışıldığının İspatlanması )"
41Y9.HD5.3.1998E. 1998/423 K. 1998/3459"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YARARLANMA ( İşçinin Sendikalı Olmasının Farketmemesi )
HAFTA TATİLİ ( İşçinin Çalıştığının Kanıtlanamaması )
SENDİKALI İŞÇİ ( Başka İşyerinde Uygulanan TİS'den Yararlanmasını Engellememesi )"
41Y9.HD4.3.1998E. 1998/574 K. 1998/3409"İŞVERENİN İSPAT YÜKÜ ( Hizmet Akdiyle Çalıştığı Belgelenen İşçiye Ücretinin Ödendiğini )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞTIĞINI İSPAT EDEN İŞÇİ ( Ücretin Ödendiği İddiasının İşverence İspatı Zorunluluğu )
İSPAT YÜKÜ ( İşverenin Hizmet Akdiyle Çalıştırdığı Sabit Olan İşçiye Ücretini Ödediğini )
ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İSPAT ( İşverenin Hizmet Sözleşmesiyle Çalıştırdığı Sabit Olan İşçiye )"
41Y9.HD26.2.1998E. 1998/963 K. 1998/2802"HAFTA TATİLİ ( Bayram Çalışması İstemi Olmadığı Halde Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )
BAYRAM ÇALIŞMASI ( Hafta Tatili Çalışması Nedeniyle Açılan Dava )"
41Y9.HD26.2.1998E. 1998/951 K. 1998/2790"BAYRAM TATİLİ ( Dava Konusu Edilmediği Halde Hafta Tatili Gibi Değerlendirilmesi )
HAFTA TATİLİ ( Dava Konusu Edilmediği Halde Bayram Tatilinin Hafta Tatili Gibi Değerlendirilmesi )
TALEPLE BAĞLILIK ( Dava Konusu Edilmediği Halde Bayram Tatilinin Hafta Tatili Gibi Değerlendirilmesi )"
41Y9.HD24.2.1998E. 1997/21450 K. 1998/2486"İBRANAME ( İşçinin İkramiye ve Yıllık İzin Ücretlerini Miktar Belirtmek Suretiyle Aldığını Kabulü )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Hüküm Kurulurken İşçi Tarafından Sunulan İbranamenin Dikkate Alınması )"
41Y9.HD23.2.1998E. 1997/21416 K. 1998/2283"FESHE BAĞLI OLMAYAN ALACAKLAR ( Hafta Tatili Ücreti Fazla Çalışma Ücreti Vergi İadesi alacakları )
VERGİ İADESİ ALACAĞI ( Feshe Bağlı Olmayan Alacaklardan Olması )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Feshe Bağlı Olmayan Alacaklardan Olması )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Feshe Bağlı Olmayan Alacaklardan Olması )"
41Y9.HD27.1.1998E. 1997/20356 K. 1998/832"KIDEM TAZMİNATI ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
İHBAR TAZMİNATI ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
FAZLA ÇALIŞMA ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
FAİZ ( İşçilik Hakları İçin )"
41Y9.HD21.1.1998E. 1997/19607 K. 1998/302"UZUN ÜCRET ÖDENMEMESİ ( Hakimde Tam Bir Kanaat Hasıl Olmaması Dolayısıyla Re'sen Yemin Teklif Edilmesi )
RE`SEN YEMİN TEKLİFİ ( Uzun Süre Ücret Ödenmemesi Konusunda Hakimde Tam Bir Kanaat Hasıl Olmaması Dolayısıyla )
KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK HAKLARI İÇİN FAİZ BAŞLANGICI ( Temerrüt Tarihi )"
41Y9.HD26.12.1997E. 1997/18481 K. 1997/22535"BAHŞİŞ USULÜNE GÖRE ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatillerinde Çalıştığı ve Hafta İçinde Bir Gün Tatil Yaptığı Belirlendiğinden Hafta Tatili Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
TATİL GÜNLERİNİN ÜCRETİ ( İşçinin Dini Bayram Günleri Dışındaki Tatil Günlerine İşyerinde Çalıştığı Anlaşıldığından Sözü Edilen Günlerin Çalışma Karşılığının Ödenmesi )"
41Y9.HD24.12.1997E. 1997/18472 K. 1997/22448"HAFTA TATİL ÜCRETİ TALEBİ ( İşyerinin Hafta Tatil Günü Açık Olduğuna İlişkin Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Bulunması )
KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARININ İNCELENMESİ ( Hafta Tatil Gününde İşyerinin Açık Olduğuna Dair )
İŞYERİNİN HAFTA TATİL GÜNÜ AÇIK OLDUĞUNA İLİŞKİN KESİN MAHKEME KARARI BULUNMASI ( Hafta Tatil Ücreti Davası )"
41Y9.HD25.11.1997E. 1997/14117 K. 1997/19579"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Süresinin Belirlenmesinde Dört Aylık Prim Bordrolarının Dikkate Alınması )
HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE DÖRT AYLIK PRİM BORDROLARININ DİKKATE ALINMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
FAZLA ÇALIŞMA ( Uzun Süre Her Gün Yapıldığının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )"
41Y9.HD12.9.1997E. 1997/13852 K. 1997/15203"HAFTA TATİLİ VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Zamanaşımı Def'inde Bulunulmuş Olması )
FAZLA MESAİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Zamanaşımı Def'inde Bulunulmuş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretinden Doğan Alacaklar )"
41Y9.HD24.6.1997E. 1997/7343 K. 1997/12716"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Vardiyalı İşçinin Hafta Tatilinde Çalışmasının Nasıl Saptanacağının Belirlenmesi )
VARDİYALI ÇALIŞAN İŞÇİ ( İşçinin Hafta Tatilinde Çalışmasının Nasıl Saptanacağının Belirlenmesi )"
41Y9.HD4.6.1997E. 1997/6782 K. 1997/10918"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Ücret Ödenmesinin Gerekmesi )
İŞ SÜRELERİNE UYGUN ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatili İçin Ücret Ödenmesinin Gerekmesi )"
41Y9.HD31.3.1997E. 1996/22749 K. 1997/6449"FAZLA MESAİLER ( Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmayan )
FAZLA MESAİDE HAKKANİYET İNDİRİMİ
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesaide )"
41Y9.HD13.3.1997E. 1996/21798 K. 1997/5062"HAFTA TATİLİ ( Bilirkişi Raporunda Gösterilmemesi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA HESAPLANMAYAN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Gerekçe Gösterilmeksizin Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olması )
BOZMA NEDENİ ( Bilirkişi Raporunda Gösterilmeyen Hafta Tatili Ücreti İçin Gerekçe Gösterilmeksizin Karar Verilmesi"
41Y9.HD15.10.1996E. 1996/9637 K. 1996/19560"BORDRONUN GEÇERLİLİĞİ ( Fazla Çalışmaya İlişkin Herhangi Bir Kaydın Olmaması )
FAZLA ÇALIŞMA ( Bordroda Böyle Bir Kaydın Olmaması )
İŞÇİNİN BORDROLARI KAYIT KOYMADAN İMZALAMASI ( Fazla Çalışma Parasını Aldığı Anlamını Çıkarmaması )"
41Y9.HD8.10.1996E. 1996/10966 K. 1996/19100"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Davada İstenmemesine Rağmen Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
İSTEĞE BAĞLILIK KURALI ( Davada İstenmeyen Hafta Tatili Ücretinin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
DAVADA İSTENMEYEN ÜCRETİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI ( İsteğe Bağlılık Kuralına Aykırı Olması )"
41Y9.HD24.6.1996E. 1996/2521 K. 1996/14229"HAFTA TATİLİNE İTİRAZ ( İmzalanan Bordro İçeriğine Göre Karar Verilmesi )
BORDRO ( Hafta Tatiline İtirazda Buna Göre Karar Verilmesi )
İŞÇİLİK HAKLARINA İTİRAZ ( İmzalanan Bordro İçeriğine Göre Karar Verilmesi )"
41Y9.HD11.12.1995E. 1995/21040 K. 1995/35291"İŞÇİLİK HAKLARI İÇİN FAİZE ESAS TARİH ( Dava Tarihinin Esas Alınması )
İŞVERENİN DAHA ÖNCE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEMESİ ( İşçilik Hakları İçin Faizde Dava Tarihinin Esas Alınması )
KIDEM TAZMİNATI ( Diğer İşçilik Hakları İçin Temerrüdün Söz Konusu Olmaması )"
41Y9.HD4.12.1995E. 1995/36026 K. 1995/35024"FAZLA ÇALIŞMA ( İşçiye İzin Verilerek Kazanılmış Hakkın Ortadan Kaldırılması Olanağının Olmaması )
KAZANILMIŞ HAK ( Fazla Çalışma Yaptıktan Sonra İşçiye İzin Verilmesi )
İŞÇİYE İZİN VERİLMESİ ( Fazla Çalışma Yapılmasından Sonra )"
41Y9.HD15.3.1993E. 1993/4332 K. 1993/4241"İŞÇİNİN İSTİFASI ( Akit Esnasında Doğan İşçilik Haklarının Ödenmesinin Gerekmesi )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşçinin İstifasından Önce Doğan Alacakların Ödenmesinin Gerekmesi )
KIDEM VE SENDİKAL TAZMİNATI ( İşçinin İstifa Etmesi )"
41Y9.HD7.5.1992E. 1992/56 K. 1992/5068"HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI ( Geçerli Bir Delille İspat Edilmesi Gereği )
İSPAT ( Hafta Tatili Çalışmaları )"
41Y9.HD31.10.1991E. 1991/9080 K. 1991/13659"HAFTA TATİLİ ( İşçinin Dört Yıl Boyunca Hafta Tatili Yapmadan Çalıştığının Kabul Edilemeyeceği )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAYAN İDDİALAR ( İşçinin Dört Yıl Boyunca Hafta Tatili Yapmadan Çalıştığının Kabul Edilemeyeceği )"
41Y9.HD8.6.1990E. 1990/3925 K. 1990/7031"FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN DOĞMA VE TALEP ZAMANI
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN MUACCEL OLMA ZAMANI
FAZLA MESAİ ÜCRETİ BORCUNUN HULULU VADEDE TL.ÖDENMESİ ( Başka Bir Şart Yoksa )"
41YHGK3.5.1978E. 1976/9-3505 K. 1978/360"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Yönetmelikte Cumartesi Öğleden Sonra Pazar ve Tatil Günleri Çalışılmayacağının Düzenlenmiş Olması )
YÖNETMELİK ( Cumartesi Öğleden Sonra Pazar ve Tatil Günleri Çalışılmayacağının Düzenlenmiş Olması )
TATİL GÜNLERİ ( Yönetmelikte Cumartesi Öğleden Sonra Pazar ve Tatil Günleri Çalışılmayacağının Düzenlenmiş Olması )"
41YHGK29.11.1967E. 1967/685 K. 1967/582"KARAR DÜZELTME ( İş Davalarında Tanınmamış Olması-Tavzih Adı Altında Bu Yolun İşletilmek İstenmesi )
İŞ DAVALARI ( Karar Düzeltme Yolunun Tanınmamış Olması )
MAKTU AYLIKLA İŞE GİRME ( Çalışılmayan Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerinin Bu İşçi Aylıklarına Dahil Olduğu )
ÇALIŞILMAYAN HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Maktu Aylıkla İşe Giren İşçilerin Ücretlerine Dahil Olduğu )"
41YİBGK27.5.1958E. 1957/15 K. 1958/5"HAFTA TATİLİ GÜNÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hem Fazla Mesai Ücretine Hem de Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanması )
TATİL GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hem Fazla Mesai Ücretine Hem de Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanması )
PAZAR GÜNÜ DE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hem Fazla Mesai Ücretine ve Hem de Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanması )
FAZLA MESAİ ÜCRETİNE HAK KAZANMA ( Haftalık Tatil Gününde Çalışan İşçinin Hafta Tatil Ücretiyle Birlikte )"

SAYIŞTAY

41STKK13.9.2005 K. 28044"TEMİZLİK İŞLERİNDE ASGARİ ÜCRET FARKI ( İhaleye Çıkılmadan Önce Kararlaştırılmış ve Şartname ve Sözleşmeye Hüküm Konulmuş Olmak Kaydı İle Eski ve Yeni Saat Ücretleri Arasındaki Fark İle Sadece Bu Farktan Doğan İşveren Sigorta Primlerinin Farkı Olarak Ödenmesinin Mümkün Olduğu )
ASGARİ ÜCRET FARKI ( İhaleye Çıkılmadan Önce Kararlaştırılmış ve Şartname ve Sözleşmeye Hüküm Konulmuş Olmak Kaydı İle Eski ve Yeni Saat Ücretleri Arasındaki Fark İle Sadece Bu Farktan Doğan İşveren Sigorta Primlerinin Farkı Olarak Ödenmesinin Mümkün Olduğu - Temizlik İşleri )
FAZLA MESAİ VE PAZAR TATİL ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ ( Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan - Temizlik İşlerinde Asgari Ücret Farkının Hesabına Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
PAZAR TATİL VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ ( Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan - Temizlik İşlerinde Asgari Ücret Farkının Hesabına Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )"

Madde 42

YARGITAY

42Y9.HD12.4.2007E. 2006/24242 K. 2007/10419"FAZLA ÇALIŞMA ( Çalışma Süresinden Bir Saatlik Yemek ve Zorunlu İhtiyaç İçin Gerekli Sürenin Çıkarılması )
PAZAR VE GENEL TATİL SÜRESİNCE ÇALIŞMA ( 20'den Fazla Şoförün Bulunduğu İşyerinde Hiç Aralıksız Çalışmanın Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )"
42Y9.HD11.4.2007E. 2006/25681 K. 2007/10339"İŞ MAHKEMESİ YARGILAMASINDA TEMYİZ ( 8 Günlük Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Temyize Cevap yada Katılma Yoluyla Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
TEMYİZE CEVAP YADA KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( İş Mahkemesi Yargılamasında Mümkün Olmadığı )
FAZLA MESAİ GENEL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI ( Taraf Delilleri Keşif de Yapılmak Suretiyle Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
42Y9.HD10.4.2007E. 2007/1877 K. 2007/10179"YILLIK İZİN SÜRESİ ( Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürenin İzin Hesabında Dikkate Alınamayacağı - Yıllık İzin Süresinin İşçinin Kıdemine Göre İlk 5 Yıllık Dilime Göre Her Yıl 12 Gün Sonraki 9 Yıl İçin Yıllık 18'er Gün Üzerinden Hesaplanması Gereği )
MUVAZZAF ASKERLİK SÜRESİ ( Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği - Kullanılmayan Yıllık İzin Süresinin Çalışılan Yıllara Göre Kademeli Şekilde Hesaplanması Gereği )"
42Y9.HD9.4.2007E. 2006/24283 K. 2007/9849"HAFTA VE GENEL TATİL ALACAĞI ( Ödeme Yapılan Aylar Hesaplama Dışı Tutularak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Dikkate Alınarak Hesaplanması Gereği )
DİNİ VE ULUSAL BAYRAM ALACAĞI ( Toplu Sözleşme Hükümleri Nazara Alınarak Hesaplanması Gereği )"
42Y9.HD22.3.2007E. 2006/22706 K. 2007/8208"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Haftalık Çalışma Süresi Üzerinden Belirlenceği - Haftalık 45 Saati veya 4857 Sayılı Yasa Döneminde 45 Saati Aşmasa da Günlük 11 Saati Aşan Çalışmanın Fazla Mesai Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşyerinde Hafta Tatili ve Normal Çalışma Günlerinin Kaç Gün Olduğunun Saptanması Gereği - Yıl ve Aylara İlişkin Nöbet Çizelgeleri Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
42Y9.HD12.10.2006E. 2006/5032 K. 2006/26967"ISLAH ( Davalının Islahla Arttırılan Miktara Karşı Zamanaşımı Definde Bulunma Olanağı Bulunduğu - Fazla Çalışma ve Genel Tatil Alacakları )
BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Bir Katı Dikkate Alınacağı - İki Kat Üzerinden Hesaplamasının Yanlış Olduğu )
YEMİN TEKLİFİ ( İzin Ücreti Alacağı Hakkında Kendisine Yemin Teklifinde Bulunulan Davacı İşçinin Teklifi Kabul Etmemesi - Alacağın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
İŞÇİNİN YEMİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEMESİ ( İzin Ücreti Alacağı Davası - Alacağın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
42Y9.HD24.11.2005E. 2005/9422 K. 2005/37135"FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Genel Tatil Günlerinde Çalıştığına İlişkin Bir Talebi Olmadığı Halde Fazla Mesai Alacağına Genel Tatil Günlerinde Çalışma Alacağının da Eklenerek Kabulü İsabetsiz Olduğu )
HER GÜN YAPILAN FAZLA MESAİ ( 3 Saat Yapılması/Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - İşçilik Alacakları Talebi )
FAZLA ÇALIŞILAMAYACAK GÜNLER OLMASI ( Bordrolarda Fazla Mesai Ödenen Aylar Dahil Edilmeden Hesaplanacak Fazla Mesai Alacağından Hastalık İzin Gibi Nedenlerle Fazla Çalışılamayacak Günler Olduğu Düşünülerek Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ( Çalıştığına İlişkin Bir Talebi Olmadığı Halde Fazla Mesai Alacağına Genel Tatil Günlerinde Çalışma Alacağının da Eklenerek Kabulünün İsabetsiz Olduğu )"
42Y9.HD23.11.2005E. 2005/8639 K. 2005/37026"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı İzin Ücreti Genel Tatil Ücretinden Sorumluluk - İşyerinin Farklı Tarihlerde Farklı İşverenlere Ait Olması/Her İşverenin Sorumlu Olduğu Miktar )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Farklı Tarihlerde Farklı İşverenlere Ait Olması - Önceki İşveren Çalıştırdığı Süre ve Ücretle Sınırlı Olmak Üzere Her İki İşverenin de Sorumlu Olduğu )
İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ( İşyerinin Farklı Tarihlerde Farklı İşverenlere Ait Olması - Son İşverenin Tek Başına Sorumlu Olacağı )
İZİN ÜCRETİ ( İşyerinin Farklı Tarihlerde Farklı İşverenlere Ait Olması - Son İşverenin Tek Başına Sorumlu Olacağı )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşyerinin Farklı Tarihlerde Farklı İşverenlere Ait Olması - Her İşverenin Kendi Nezdinde Çalışılan Sürelerle Sorumlu Tutulması Gerektiği )
İŞYERİNİN FARKLI TARİHLERDE FARKLI İŞVERENLERE AİT OLMASI ( İş Akdinin Feshi - Kıdem ve İhbar Tazminatı İzin Ücreti Genel Tatil Ücretinden Sorumluluk )"
42Y9.HD30.5.2005E. 2004/29239 K. 2005/19735"UZUN SÜRE FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Talep Edilen Alacaklardan Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( Davacının Tüm Çalışma Süresinde Haftada 12 Saat Fazla Mesai Yaptığı Ve Bütün Milli Bayram Ve Genel Tatillerde Çalıştığı Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Tüm Çalışma Süresinde Haftada 12 Saat Fazla Mesai Yaptığı Ve Bütün Milli Bayram Ve Genel Tatillerde Çalıştığı Kabul Edilmesinin Hatalı Olması Nedeniyle Yapılması Gereği )"
42Y9.HD30.5.2005E. 2004/28718 K. 2005/19954"TALEPLE BAĞLILIK ( Kıdem Tazminatı İçin En Yüksek Reeskont Faizi Talep Edilmesine Göre Reeskont Faiz Oranını Geçmemek Üzere En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranına Hükmetmek Gereği )
REESKONT FAİZ ORANI ( Kıdem Tazminatı İçin En Yüksek Reeskont Faizi Talep Edilmesine Göre Taleple Bağlılık İlkesi Gereği Reeskont Faiz Oranını Geçmemek Üzere En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranına Hükmetmek Gereği )
KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ ALACAKLAR ( İçin Temerrüdün Gerçekleştiği Dava Tarihinden İtibaren Faize Karar Vermek Gerekirken Fesih Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Hatalı Olduğu )
TEMERRÜD ( Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklar ( İçin Temerrüdün Gerçekleştiği Dava Tarihinden İtibaren Faize Karar Vermek Gerekirken Fesih Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Hatalı Olduğu )
ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR ( Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği Halde Fesih Tarihinden İtibaren Yasal Faize Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirmesi )"
42Y9.HD21.4.2005E. 2004/23926 K. 2005/13998"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Kalfanın Eczaneye İlaç Satan Bir Firma Yetkilisi İle Anlaşarak V. İsimli İlaç Satın Alınmadığı Halde Alınmış Gibi Göstererek Para Ödenmesine Neden Olması - İşverenin İş Akdini Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranış Nedeniyle Feshetmesi Nedeniyle İstemin Reddi Gereği )
DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ ( Kalfanın Eczaneye İlaç Satan Bir Firma Yetkilisi İle Anlaşarak V. İsimli İlaç Satın Alınmadığı Halde Alınmış Gibi Göstererek Para Ödenmesine Neden Olması - İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi/Kıdem İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
HAKLI FESİH ( Kalfanın Eczaneye İlaç Satan Bir Firma Yetkilisi İle Anlaşarak V. İsimli İlaç Satın Alınmadığı Halde Alınmış Gibi Göstererek Para Ödenmesine Neden Olması - Kıdem İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
HAFTA TATİLİ ALACAĞI ( Eczane Olan İşyerinde Yazarkasa Kayıtları İncelenerek Ve İl Sağlık Müdürlüğünden Eczanenin Nöbetçi Olduğu Hafta Tatili Günleri Tespit Edilerek Hesaplanacağı - İş Sözleşmesinin Feshi )"
42Y9.HD20.4.2005E. 2004/25001 K. 2005/13861"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Peşin Ödenerek Davacının Hizmet Akdinin Feshedilmesi - İşçinin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Toplu İş Sözleşmesi Zamlarından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İhbar Ve Kıdem Tazminatları Peşin Ödenerek Feshedilmesi Halinde İşçinin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Toplu İş Sözleşmesi Zamlarından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İşverenin Toplu İş Sözleşmesi Zamlarından Yararlandırmamak İçin İşçinin Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluna Gittiği Anlaşılırsa İşçinin İsteme Hakkı Doğduğu )
İZİN SÜRESİYLE ÖNEL SÜRESİNİN İÇİÇE GİRMESİ ( Münkün Olmadığı - Ancak Önelsiz Fesihlerin İzin Süresi İçerisinde Gerçekleşmesinin Mümkün Olduğu )"
42Y9.HD18.4.2005E. 2004/24899 K. 2005/13564"MÜFETTİŞLERİN TESPİTE YÖNELİK RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müfettişlerin Tespite Yönelik Raporları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müfettişlerin Tespite Yönelik Raporları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )"
42Y9.HD5.4.2005E. 2004/17749 K. 2005/12132"TEMYİZDE HUKUKİ MENFAATİN BULUNMAMASI ( Temyiz Talebinin Reddedileceği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi - Talebin Reddi Gereği )
CEZA DAVASINDAKİ BERAAT KARARI ( İş Hakimini Bağlamadığı - Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi )
HAKLI FESİH ( İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi - Talebin Reddi Gereği )"
42Y9.HD5.4.2005E. 2004/16986 K. 2005/12117"KIDEM TAZMİNATI ( Hesabında İşverenin Bir Veya Değişik İşyerlerinde Geçen Hizmetlerinin Toplamı Üzerinden Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiğinden Davacı İşçinin Emeklilik Öncesi Ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmesi Gereği )
EMEKLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI KIDEM ( Tazminatının Hesabında İşverenin Bir Veya Değişik İşyerlerinde Geçen Hizmetlerinin Toplamı Üzerinden Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiğinden Davacı İşçinin Emeklilik Öncesi Ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmesi Gereği )
HAFTA TATİLİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Ödenmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi Haklı Nedene Dayandığından Emeklilik Sonrası Çalışmaları İçin De Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Kabulü Gereği )
ÜCRETİN YÜZDE USULÜYLE ÖDENMESİ ( Ya Da Bahşiş Usulü Ücret Ödenmesi Halinde Hafta Tatili İle Bayram Ve Genel Tatil Ücretlerinin Zamlı Kısmının Hesaplanarak Ödenmesi Gereği - Kıdem Tazminatı )"
42Y9.HD5.4.2005E. 2004/14491 K. 2005/12175"ÜCRET VE KİRA YARDIMI ALACAĞI TALEBİ ( Hizmet Sözleşmesi İle Kararlaştırılması Nedeniyle İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı - Kabulü Gereği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı/İşyeri Unvanlarında Değişikliğe Gitse Dahi Mümkün Olmadığı - Ücret Ve Kira Yardımı Alacağı )
İŞVERENİN SÖZLEŞMEYİ TEK YANLI İŞLEMLE DEGİŞTİREMEMESİ ( Yürürlükte Bulunan Hizmet Sözleşmesine Göre Davacının Ücret Ve Kira Yardımı Alacaklarının Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ YERİ ÜNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Değiştirilse Bile Hizmet Sözleşmesi İle Kararlaştırılan Kira Yardımı Ve Ücret Alacağına İlişkin Talepte İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı )"
42Y9.HD4.4.2005E. 2004/22169 K. 2005/11994"GÖRME ÖZÜRLÜ İŞÇİ ( İmzalattırılan Belgelerin Okunarak Ve Mümkün Olduğunca 3.Kişi Yanında İmzalattırılması Gereği - İş Sözleşmesinin Haksız Feshi )
İŞÇİNİN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYETİ SEBEBİYLE FESİH ( Bu Durumda İş Sözleşmesinin Feshinin Kötüniyetle Yapıldığı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin Alacaklarının Ödenmemesi/Sakatlık İndiriminden Faydalandırılmaması İzin Kullandırılmaması Nedeni İle Davalı İşvereni BÇM İş Müfettişliğine Şikayetinden Sonra Feshedilmesi Halinde )
SAKATLIK İNDİRİMİ ( Görme Özürlü İşçiye Faydalandırılmaması Ve İzin Kullandırılmaması Nedeni İle Davalı İşvereni BÇM İş Müfettişliğine Şikayetinden Sonra İş Sözleşmesinin Feshedilmesinin Kötüniyetle Yapıldığı )"
42Y9.HD7.3.2005E. 2005/6628 K. 2005/7496"İŞYERİ ÜNVANININ DEĞİŞMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi - Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Ettiği Fiili Devir Olgusunun Gerçekleşmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )
İŞYERİNİN FİİLİ DEVRİ ( İşverenin İsim Değiştirmesi - Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Etmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Ettiği Fiili Devir Olgusunun Gerçekleşmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Ettiği Fiili Devir Olgusunun Gerçekleşmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )"
42Y9.HD10.2.2005E. 2004/13482 K. 2005/3782"ISLAHLA ZAMANAŞIMI İDDİASI ( Islahın Yeni Bir Dava Ve Talep Olduğu - Islah Tarihinden Geriye Doğru Son Beş Yıl İçinde Oluşan Bayram Ve Genel Tatil Alacakları Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gereği )
BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşçinin İş Görme Borcunu Yerine Getirmekten Kaçındığı Bu Sürenin Ücretini İşverenden Talep Edemeyeceği )
MAKTU ÜCRET ( Geçmiş Dönemlere Ait Bayram Ve Genel Tatil Ücretleri Çalışılan Ve Ait Oldukları Eski Dönem Ücretleri Üzerinden Hesaplanıp Hüküm Altına Alınması Gereği )"
42Y9.HD9.12.2004E. 2004/9599 K. 2004/26833"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Ücretinin Dolar Üzerinden Ödendiğini Belirterek İşçilik Alacaklarını Dolar Cinsinden Tahsili İçin Dava Açması - Kıdem Tazminatı Alacağının Türk Lirası Üzerinden Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İlk Dava ile İstenilen Miktarın Dolar Olarak Hüküm Altına Alınması Gereği - Islah ile Artırılan Miktarı Türk Lirası Olarak Hüküm Altına Alınması Gereği/İhbar Tazminatı Fazla Mesai Hafta ve Genel Tatil Alacakları )
ISLAH ( Ücretini Dolar Üzerinden Alan Davacının İşçilik Alacaklarının Tahsili Amacıyla Dolar Üzerinden Dava Açması - İlk Davada İstenilen Miktarın Dolar Olarak Türk Lirası Üzerinden Islah Edilen Miktarın ise Türk Lirası Üzerinden Karara Bağlanması Gereği )"
42Y9.HD1.11.2004E. 2004/8110 K. 2004/24573"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Bordrodaki Ücret Esas Alınarak Belirlenmesi Yerine Tanık Anlatımlarındaki Ücret Esas Alınarak Hesaplanmasının Hatalı Olduğu - Kıdem Tazminatı Dışındaki İşçilik Alacaklarına Davalı Temerrüde Düşürülmemiş İse Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )
HAFTA TATİLİ ( Haftada Bir Gün Olmasına Rağmen Bazı Yıllar İki Gün Üzerinden Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Kıdem Tazminatı )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( Bordro Ücreti Esas Alınarak 1475 Sayılı Yasanın 41. Maddesi Hükümleri Dahilinde Hesaplanması Gereği - İşçilik Alacakları )
KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davalı Daha Önce Temerrüde Düşürülmemiş ise Faizin Arttırılan Kısım İçin Islah Tarihinden Yürütülmesi Gereği - Tüm Alacaklara Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )"
42Y9.HD30.9.2004E. 2004/5572 K. 2004/21067"BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAVACININ İTİRAZ ETMEMESİ ( Davalı Lehine Usuli Müktesep Hak Doğması/Davacının Daha Lehine Olan Üçüncü Bilirkişi Raporuna İtibar Edilememesi - Fazla Mesai Ücreti Talebi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞMASI ( Davacının İkinci Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemesiyle Davalı Yararına - Davacının Daha Lehine Olan Üçüncü Bilirkişi Raporuna İtibar Edilememesi )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Davacının İkinci Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemesiyle Davalı Yararına Usuli Müktesep Hak Doğması - Davacının Daha Lehine Olan Üçüncü Bilirkişi Raporuna İtibar Edilememesi )"
42Y9.HD30.9.2004E. 2004/5530 K. 2004/21060"İŞ YERİNİN DEVRİ ( Dernek Tarafından Yapılan Okulun Milli Eğitim Bakanlığına - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( Dernek Tarafından Yapılan Okulun Milli Eğitim Bakanlığına Devri/Bakanlığın Sorumlu Olacağı - İş Yerinin Devri )
DERNEK TARAFINDAN YAPILAN OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığına Devri - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )"
42Y9.HD23.9.2004E. 2004/5154 K. 2004/19667"FAZLA MESAİ HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne Alacaklarını Aldığını Şikayetinden Vazgeçtiğini Bildirmesi - Dilekçenin Hizmet Akdi Devam Ederken Verildiği Gerekçesiyle Nazara Alınmayarak Tüm Süre İçin Alacakların Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Fazla Mesai Hafta ve Genel Tatil Ücretlerinin Ödenmediği Şikayeti - Davada Bu Alacaklara İlişkin İsteğin Reddi Gereği )"
42Y9.HD4.5.2004E. 2004/3141 K. 2004/10519"BORDRODA FAZLA ÇALIŞMALARIN GÖSTERİLMESİ ( İşçinin İhtirazi Kayıt Koymadan Bordroyu İmzalaması Halinde Bu Miktarı Geçen Fazla Çalışma İddiasının Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÜCRETİ TALEBİ ( İşçi Tarafından İhtirazi Kayıt Konmadan İmzalanan Bordroda Gösterilen Fazla Çalışmayı Aşan Çalışma İddiasının Tanıla İspat Edilememesi )
TANIKLA İSPAT EDİLEMEME ( İşçi Tarafından İhtirazi Kayıt Konmadan İmzalanan Bordroda Gösterilen Fazla Çalışma Oranını Aşan Fazla Mesai İddiası )
İHTİRAZİ KAYIT KONMADAN İŞÇİ TARAFINDAN İMZALANAN BORDRODA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMA ORANINI AŞAN FAZLA ÇALIŞMA ( Tanıkla İspat Edilememesi )"
42Y9.HD25.3.2004E. 2004/5589 K. 2004/6121"FAZLA MESAİ ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Davacının Bu Yönde Bir Talebinin Bulunmaması )
TALEPLE BAĞLILIK KURALI ( Davacı İstemediği Halde Fazla Mesai Ücretine Hükmedilememesi
İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( Davacının Talebi Bulunmadığı Halde Fazla Mesai Ücretine Hükmedilememesi )"
42Y9.HD11.11.2003E. 2003/5520 K. 2003/19091"İBRANAME ( İşçinin Kendi İsteği ile İşyerinden Ayrıldığı Miktar Belirterek Fazla Çalışma Genel ve Hafta Tatili Ücretini Aldığını İçermesi - Davacı İbraname Tarihinden Sonra Ara Vermeksizin Uzun Bir Süre Çalıştığından Verilen İbranemenin Makbuz Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ALACAĞI ( İbranamede Ödendiği Belirtilen Miktar Mahsup Edilerek Hüküm Altına Alınması Gereği - Davacının İbraname Tarihinden Sonra Ara Vermeksizin Uzun Bir Süre Çalıştığı )
İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİ ( Davacının İbraname Tarihinden Sonra Ara Vermeksizin Uzun Bir Süre Çalıştığı - Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Genel Tatil Alacağı )"
42Y9.HD4.11.2003E. 2003/2810 K. 2003/18636"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşverenin İşyerinin Bakanlar Kurulunun Teşmiline Karar Verdiği İşyerleri Arasında Bulunmaması - Davacı İşçi Yönünden Teşmil Kararı Verilen Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanamayacağı )
FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Davacıya Ödenen Dönem Ücretleriyle Hesaplama Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gereği )"
42Y9.HD23.10.2003E. 2003/17723 K. 2003/17653"GENEL TATİL GÜNÜ OLAN CUMA GÜNÜNDEN SONRAKİ CUMAERTESİ ( Genel Tatil Günü Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı - Tatil Günü Ücreti Talebi )
TATİL GÜNÜ ÜCRETİ TALEBİ ( Genel Tatil Günü Olan Cuma Gününden Sonraki Cumartesi Günü Çalıştırılma Nedeniyle - Cumartesi Gününün Genel Tatil Günü Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı )
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN ( Genel Tatil Günü Olan Cuma Gününden Sonraki Cumartesi Gününün Genel Tatil Günü Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı - Tatil Günü Ücreti Talebi )"
42Y9.HD15.10.2003E. 2003/3877 K. 2003/17102"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Kullandığının Ancak İşçinin İmzasını Taşıyan İzin Defteri Veya Belgesi ile İspat Edilebileceği - İşverenin Feshi Haklı Olduğundan Reddine Karar Verilemeyeceği )
İŞVERENİN HAKLI FESHİ ( Feshin Haklı Olması Nedeniyle Yıllık Ücretli İzin Alacağının Reddine Karar Verilemeyeceği )
ÜCRET ALACAĞI ( Ödendiğine İlişkin İşverence Davacı İmzasını Taşıyan Ödeme Belgesi Bulunmadığı Takdirde Alacağın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ( Tanıkla da Kanıtlanması Mümkün Olduğu - Davacı ve Davalı Tanıklarının Anlatımları Değerlendirmeye Tabi Tutularak Karar Vermek Gereği )"
42Y9.HD9.10.2003E. 2003/17269 K. 2003/16543"ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ( Cuma Akşamı Sona Erdiğinde Cumartesi Gününün Normal Tatil Günü Sayılacağı - Ödenecek Ücretin Miktarı )
ÜCRET ( Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Cuma Akşamı Sona Erdiğinde Cumartesi Gününün Normal Tatil Günü Sayılacağı )"
42Y9.HD9.10.2003E. 2003/15690 K. 2003/16489"ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN ( Tatil Günü Ücreti - Son Günü Cumaya Gelen Genel Tatil Gününü Takip Eden Cumartesi Gününün de Genel Tatil Günü Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
TATİL GÜNÜ ÜCRETİ ( Son Günü Cumaya Gelen Genel Tatil Gününü Takip Eden Cumartesi Gününün de Genel Tatil Günü Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
GENEL TATİLLER ( Tatil Günü Ücreti - Son Günü Cumaya Gelen Genel Tatil Gününü Takip Eden Cumartesi Gününün de Genel Tatil Günü Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı )"
42Y9.HD30.9.2003E. 2003/2771 K. 2003/15686"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI Davanın Taraflar Arasındaki Kıdem İhbar Tazminatı ile Hafta Tatili ile İzin Ücreti Alacağının Ödetilmesi Hususunda Olması )
GENEL TATİL ÜCRETLERİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Genel Tatil Ücretleri Genel ve Hafta Tatilinde Çalışılması Halinde Asıl Ücretin Dışında İkibuçuk Yevmiye Ödenmesinin Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasında İzin Hakkının Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasında İzin Hakkının Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )"
42Y9.HD25.9.2003E. 2003/2690 K. 2003/15379"FAZLA ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ HAFTA VE GENEL TATİL ALACAKLARI ( Miktar Yazılmaksızın Tahsil Edildiğine Dair İbra Verilmesi - Miktar Yazılı Olmayan Ancak İşçilik Alacakları Açıkça Ayrı Zikredilerek Tahsil Edildiğini İçeren İbranın Geçerli Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ İBRA EDİLMESİ ( Miktar Yazılı İbranemenin Makbuz Niteliğinde Olduğu - Miktar Yazılı İbranamenin Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )
MİKTAR YAZILI OLMAYAN İBRANAME ( Ancak İşçilik Alacakları Açıkça Ayrı Zikredilerek Tahsil Edildiğini İçeren İbranın Geçerli Olduğu )"
42Y9.HD28.5.2002E. 2002/977 K. 2002/9157"İHBAR TAZMİNATI ( Fesihte Haklı Olduğuna Dair Somut Bir Olayın Varlığını Kanıtlayamama - Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( Cevap Lahiyasında Bir Yıllık Kıdem Tazminatının Ödediği Dokuz Aylık Tazminatın Kaldığını Kabul Etme - Bilirkişi Raporları )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İhbar Ve Kıdem Tazminatı İsteklilerin Bilirkişi Raporu da Değerlendirilmeye Tabi Tutularak Kabul Edilmesi )"
42Y9.HD9.5.2002E. 2001/20815 K. 2002/7377"KIDEM TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
İHBAR TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
TATİL ALACAKLARI ( Dönem Dönem Bordrolarda Gösterilen Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
BORDROLARIN İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN İMZALANMASI ( Fazla Çalışma Ücretinin de Tahakkuk Ettirildiği - Talep Edilemeyeceği )"
42Y9.HD3.4.2002E. 2001/19799 K. 2002/5781"HAFTA TATİLİ ALACAĞI ( Davacının Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazları Dikkate Alınarak Gerekirse Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞI ( Davacının Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazları Dikkate Alınarak Gerekirse Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazları Dikkate Alınarak Gerekirse Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
42Y9.HD6.2.2002E. 2001/17167 K. 2002/2364"FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
GENEL TATİL ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Davalının Banka Hesabı Vasıtası İle Ödendiğini Savunması - Araştırılmadan Tüm Talebin Kabul Edilemeyeceği )"
42Y9.HD5.2.2002E. 2001/16842 K. 2002/2269"HAFTALIK TATİL ÜCRETİ (Beş Yıl Gibi Uzun Bir Süre Hizmet Döneminde İşçinin Her Ay Üç Hafta Tatili Gününde de Çalıştığının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması)
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK (Beş Yıl Gibi Uzun Bir Süre Hizmet Döneminde İşçinin Her Ay Üç Hafta Tatili Gününde de Çalıştığının Kabulü)
İŞÇİLİK ALACAKLARI (Hüküm Altına Alınanlar İçin İşletilecek Faizin Dava Tarihinden İtibaren Başlatılması)
FAİZ (İşçilik Alacaklarından Hüküm Altına Alınanlar İçin İşletilecek Faizin Dava Tarihinden İtibaren Başlatılması)"
42Y9.HD17.1.2002E. 2001/20311 K. 2002/299"BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÜCRETİ ( Yasadaki "Bir Kat Fazlasıyla" Sözcüklerinin Bir İş Karşılığı Olmaksızın Anılan Günlerde Çalışanlara İlave Bir Yevmiye Şeklinde Yorumlanarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - İki Yevmiyeye Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GENEL TATİL GÜNLERİ ÜCRETİ ( İki Yevmiyeye Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Yasadaki "Bir Kat Fazlasıyla" Sözcüklerinin Bir İş Karşılığı Olmaksızın Anılan Günlerde Çalışanlara İlave Bir Yevmiye Şeklinde Yorumlanarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Askerlik Süresi Boyunca Davacı İşçi Çalışmadığına Göre İşçilik Haklarının da Düşülmek Suretiyle Tesbiti Yoluna Gidilmesinin Doğal Olduğu )
ASKERLİK SÜRESİ ( Bu Sürede Davacı İşçi Çalışmadığına Göre Kıdem Tazminatı Hesabında Nazara Alınamayacağı )"
42Y9.HD17.1.2002E. 2001/20302 K. 2002/290"BAYRAM GÜNÜ ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRETİ ( İşçinin Bir Yevmiyeye mi Yoksa İki Yevmiyeye mi Hak Kazanacağı )
İLAVE YEVMİYE ( Bayram Günü Yapılan Çalışma )"
42Y9.HD17.1.2002E. 2001/20301 K. 2002/289"BAYRAM GÜNDELİKLERİ ( İlave Bir Yevmiye Verilmesi Gereği - Mahkemenin İki Yevmiyeye Karar Veremeyeceği )
YEVMİYE ( Ulusal Bayramda Çalışma - İlave Bir Yevmiye Verilmesi Gereği - Mahkemenin İki Yevmiyeye Karar Veremeyeceği )"
42Y9.HD3.12.2001E. 2001/17406 K. 2001/18880"İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Hizmet Akdi Devam Ederken Talep Edilemeyeceği )
HİZMET AKDİ DEVAM EDERKEN İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ TALEP EDİLEMEYECEĞİ"
42Y9.HD8.11.2001E. 2001/12916 K. 2001/17453"GENEL TATİL ÜCRETİ ( İspat Yükünün İşçide Olması-Kanıtlayamaması Nedeniyle Ücret Talebinin Reddi )
FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Alacağın Fazla Mesai Yapılan Dönemdeki Ücret Üzerinden Hesaplanması )
İSPAT YÜKÜ ( Genel Tatil Ücreti Alacağını İspat Yükünün İşçide Olması )"
42Y9.HD7.11.2001E. 2001/13136 K. 2001/17382"FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Bağlı Olunan Kurum Tarafından mı Fiilen Çalışılan Kurum Tarafından mı Ödeneceği )
İŞÇİNİN BAĞLI OLDUĞU KURUM VE FİİLEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN FARKLI OLMASI ( Fazla Çalışma ve Genel Tatil Ücretinin Kim Tarafından Ödeneceği )"
42Y9.HD25.10.2001E. 2001/10039 K. 2001/16649"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Devri )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Asıl İşveren-Alt İşveren )
İŞYERİ DEVRİ ( Kendiliğinden Akdin Feshi Sonucunu Doğurmaması-İhbar ve Kıdem Tazminatı )
ASIL İŞVEREN ( Alt İşverenle Birlikte Sorumluluğu-Genel Tatil ve Fazla Mesai Ücreti )
ALT İŞVEREN ( Sözleşmede Belirtilen Sayıda İşçilerini Münhasıran İşyerinde Çalıştıran Kişi )"
42Y9.HD18.6.2001E. 2001/8113 K. 2001/10419"GENEL TATİL ÜCRETİ ( Aylık Ücret Bordrosunda Otuz Günlük Ücret Ödendiğinden Tatil Alacağının Yüzde Yüz Zamlı Kısmının Yeni Bir Mislinin Hüküm Altına Alınması )
TATİL ÜCRETİ ( Aylık Ücret Bordrosunda Otuz Günlük Ücret Ödendiğinden Tatil Alacağının Yüzde Yüz Zamlı Kısmının Yeni Bir Mislinin Hüküm Altına Alınması )"
42Y9.HD12.6.2001E. 2001/7770 K. 2001/10017"BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( İşveren Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşveren Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşveren Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşveren Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )"
42Y9.HD2.5.2001E. 2001/4626 K. 2001/7670"İBRANAME ( İşçinin İstifa Dilekçesinde Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığını Belirtmesi - Genel Tatil ve Fazla Mesai Ücret Alacaklarını Kapsamadığı )
FAZLA MESAİ VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( İstifa Dilekçesinde Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığının Belirtilmesinin Bu Alacakları Kapsamadığı )
İSTİFA DİLEKÇESİ ( Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığının Belirtilmesi - Genel Tatil ve Fazla Mesai Ücret Alacaklarını Kapsamadığı )"
42Y9.HD16.2.2001E. 2000/19070 K. 2001/2786"KOOPERATİFLERİN TASFİYESİ ( İşçilik Hakları Talebiyle Kooperatife Karşı Dava Açan İşçiye Kooperatifin Yeniden Tescili Davası Açması İçin Mehil Verilmesi )
HUSUMET İTİRAZI ( İşçilik Hakları Talebiyle Aleyhine Dava Açılan Kooperatifin Tasfiye Edilmiş Olması Nedeniyle )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Kooperatifin Tasfiye Edildiği Gerekçesiyle Husumet İtirazı ve Davacıya Tescil Davası Açması İçin Süre Tanınması )"
42Y9.HD26.9.2000E. 2000/9045 K. 2000/12413"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Ücret Alacağı-Fazla Çalışma Ücreti-Yıllık İzin Ücreti-Hafta ve Genel Tatil Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Davada Her İki Taraf Tanık Anlatımlarından Davacı İşçinin Asgari Ücretle Çalıştığı Anlaşıldığından Tazminat Hesaplanmasında Bu Ücretin Dikkate Alınması )
ÜCRET ALACAĞI ( Dosyaya İbraz Edilen Bordrolardan Bazı Aylarda Tahakkuk Bulunmadığı Bazı Aylarda ise Çalışılan Gün Sayısı Eksik Gösterildiğinden Ödenmeyen Ücrete Hükmolunmasının Gerekmesi )
GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacı Bu Günlerde Çalıştığını Kanıtlayamadığından ve Tüm Tanıklar Aleyhe Beyanda Bulunduğundan Tatil Ücreti Alacağına Hükmolunamaması )
DAVA DİLEKÇESİNİN BAĞLAYICILIĞI ( Dilekçede Dokuma İşçisi Olarak Çalıştığını Beyan Eden İşçi Bu Beyanı ile Bağlı Olduğundan Dokuma Ustası Ücreti Üzerinden İşçi Alacaklarına Hükmolunamaması )"
42Y9.HD11.4.2000E. 2000/1534 K. 2000/5034"KIDEM TAZMİNATI ( Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilememesi )
DENETİME ELVERİŞLİ OLMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kıdem Tazminatı Hesabına İlişkin )"
42Y9.HD3.4.2000E. 2000/972 K. 2000/4279"HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Mahkemece Tarafların İtirazlarının Değerlendirilmesi ve Gerektiğinde Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
ÜCRET BORDROLARININ İNCELENMESİ ( Hafta ve Genel Tatil Ücretlerinin Ödetilmesine İlişkin Dava )"
42Y9.HD30.3.2000E. 2000/3813 K. 2000/4142"SENDİKAL TAZMİNAT ( Feshin Gerçekleştirildiğinin İspat Külfeti Davacı İşçiye Düştüğü )
ÜCRETİN TESPİTİ ( Tazminata Baz Alınacak Ücretin Gerçeğe Uygun Şekilde Belirlenebilmesi İçin Davacı İşçinin Kıdemi Yaptığı İş Çalıştığı Tarih Belirtilmek Suretiyle İlgili Meslek Kuruluşlarından Sorularak Hasıl Olacak Kanaate Göre Miktarı Tayin Edilmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ( İşçinin Yılın Her Günü ve Her Hafta Tatili Mesai Yapmış Olması Hayatın Olağan Akışına Ters Düştüğü )
HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( İşçinin Yılın Her Günü ve Her Hafta Tatili Mesai Yapmış Olması Hayatın Olağan Akışına Ters Düştüğü - Hastalık Mazeret İzni ve Benzer Nedenlerle Bazı Hafta Tatil Günlerinin Çalışılmamış Olduğunun Kabulü Gereği )"
42Y9.HD15.11.1999E. 1999/14567 K. 1999/17472"KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçinin İşvereni SSK'ya Şikayeti Nedeni İle Feshi )
İŞ AKDİNİN İŞÇİNİN İŞVERENİ SSK'YA ŞİKAYETİ NEDENİ İLE FESHİ ( Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
İŞVERENİ SSK'YA ŞİKAYET ( İşçi - İş Akdinin Feshi Nedeniyle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )"
42Y9.HD19.10.1999E. 1999/13147 K. 1999/15965"İŞYERİNİ DEVİR ALANIN SORUMLULUĞU ( Taşeron - Kendi Döneminde Geçen Süre İle Sınırlılığı )
TAŞERONUN SORUMLULUĞU ( İşyerini Devir Alan - Kendi Döneminde Geçen Süre İle Sınırlılığı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VB. ALACAKLARDA SORUMLULUK ( İşyerini Devir Alan Taşeronun Kendi Döneminde Geçen Süre İle Sınırlılığı )"
42Y9.HD15.9.1999E. 1999/11376 K. 1999/13227"GENEL TATİL ÜCRETİ ( Tanıkların Anlatımlarından Tatil Günlerinde İş Olduğu Takdirde Çalışıldığının Anlaşılmış Olması )
TANIK BEYANLARI ( Tanıkların Anlatımlarından Tatil Günlerinde İş Olduğu Takdirde Çalışıldığının Anlaşılmış Olması )"
42Y9.HD9.6.1999E. 1999/9604 K. 1999/10073"İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşçinin Gerçek Kişinin Yanında Başlamış Daha Sonra İşyerinin Şirketleşmesiyle Çalışmasını Sürdürmüş Olması )
İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKET TARAFINDAN FESHİ ( İşçinin Daha Önce Çalıştığı Gerçek Kişinin İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Alacaklarından Sorumlu Tutulmamasının Gerekmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Önceki İşvereni Olan Gerçek Kişinin Tazminat Sorumluluğu Kendi Nezdinde Çalıştığı Süre ve Şİrketleşme Tarihindeki Aldığı Ücretle Sınırlı Olması )
YÜZDE USULÜ UYGULANAN İŞYERİ ( İşçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin İşverence Ödenmesi )
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Yüzde Usulü Uygulanan İşyerinde O Hafta İçinde İşçinin Elde Ettiği Yüzde Ücretlerinin Altıya Bölünmesiyle Elde Edilen Günlük Ücret Olması )
BAYRAM TATİLİ ÜCRETİ ( Yüzde Usulü Uygulanan İşyerinde O Hafta İçinde İşçinin Elde Ettiği Yüzde Ücretlerinin Altıya Bölünmesiyle Elde Edilen Günlük Ücret Olması )"
42Y9.HD28.12.1998E. 1998/17138 K. 1998/19271"ÜCRET BORDROLARINI İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALAYAN İŞÇİ ( Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretleri Talebinin Reddi )
HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ TALEBİ ( İşçinin Ücret Bordrolarındaki Ücretleri İhtirazi Kayıtsız İmzalamış Olması )
İHTİRAZİ KAYITSIZ ÜCRET BORDROLARINI İMZALAYAN İŞÇİ ( Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti Talebi )
TATİL ÜCRETLERİ TALEBİ ( İşçinin Ücret Bordrolarını İhtirazi Kayıtsız İmzalamış Olması )"
42Y9.HD22.12.1998E. 1998/17169 K. 1998/18990"FAİZ BAŞLANGICI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
SENDİKAL TAZMİNAT ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
TATİL ÜCRETİ ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
42Y9.HD30.11.1998E. 1998/15053 K. 1998/16953"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
ÇIPLAK ÜCRET ( Yıllık İzin Ücreti ve Genel Tatil Ücretinin Hesaplanması )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( Yıllık İzin Ücreti ve Genel Tatil Ücretinin Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
42Y9.HD5.5.1998E. 1998/5866 K. 1998/8297"FAZLA MESAİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ ( İşçinin Hiç Tatil Yapmadığı İddiası )
TAZMİNAT MİKTARINDA İNDİRİM ( Fazla Mesai ve Hafta Tatil Ücretleri İçin Hükmedilen )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kıdem Tazminatına )
KIDEM TAZMİNATI ( Uygulanacak Faiz Oranı ve Başlangıcı )"
42Y9.HD20.4.1998E. 1998/5849 K. 1998/6894"İŞYERİ DEVRİ ( İşçinin İşçilik Ücretleri Talebinin Muhatabı )
HAFTA TATİLİ VE DİNİ BAYRAMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Bayram ve Hafta Tatil Ücreti Talebi )
BAYRAM GÜNLERİ ÇALIŞAN İŞÇİ ( Bayram Tatil Ücreti Talebi )
HAFTA TATİL GÜNLERİ ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatil Ücreti Talebi )"
42Y9.HD20.4.1998E. 1998/4359 K. 1998/6956"HAFTA TATİLİ ALACAKLARI ( Davalı Şirketin Kurulmasından Önce Doğmuşsa Önceki İşverenin Sorumlu Olacağı )
ÖNCEKİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Davalı Şirketin Kurulmasından Önceki Dönemde Doğmuş Alacaklardan )
DAVALI ŞİRKETİN KURULMASINDAN ÖNCE DOĞMUŞ ALACAKLAR ( Önceki İşverenin Sorumluluğu )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İzin Alacağı Hakkında )"
42Y9.HD26.2.1998E. 1998/951 K. 1998/2790"BAYRAM TATİLİ ( Dava Konusu Edilmediği Halde Hafta Tatili Gibi Değerlendirilmesi )
HAFTA TATİLİ ( Dava Konusu Edilmediği Halde Bayram Tatilinin Hafta Tatili Gibi Değerlendirilmesi )
TALEPLE BAĞLILIK ( Dava Konusu Edilmediği Halde Bayram Tatilinin Hafta Tatili Gibi Değerlendirilmesi )"
42Y9.HD26.12.1997E. 1997/18481 K. 1997/22535"BAHŞİŞ USULÜNE GÖRE ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatillerinde Çalıştığı ve Hafta İçinde Bir Gün Tatil Yaptığı Belirlendiğinden Hafta Tatili Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
TATİL GÜNLERİNİN ÜCRETİ ( İşçinin Dini Bayram Günleri Dışındaki Tatil Günlerine İşyerinde Çalıştığı Anlaşıldığından Sözü Edilen Günlerin Çalışma Karşılığının Ödenmesi )"
42Y9.HD17.12.1997E. 1997/17642 K. 1997/21735"KIDEM TAZMİNATI ( Daha Önce Bu Ad Altında Yapılan Ödemenin Faizi İle Birlikte Mahsubunun Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ( İşçinin Bu Hakkını Kullandığı Veya Ücretini Aldığı Belgelenen Dönemleri İçin İzin Ücreti Alacağına Hükmedilememesi )
TANIK BEYANLARI ( İşçinin Dini Bayramların İlk Günleri Çalıştığı Diğer Günlerinde Çalışmadığının Anlaşılması )"
42Y9.HD25.11.1997E. 1997/14117 K. 1997/19579"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Süresinin Belirlenmesinde Dört Aylık Prim Bordrolarının Dikkate Alınması )
HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE DÖRT AYLIK PRİM BORDROLARININ DİKKATE ALINMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
FAZLA ÇALIŞMA ( Uzun Süre Her Gün Yapıldığının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )"
42Y9.HD17.9.1997E. 1997/11695 K. 1997/15806"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarının Hesaplanması Yöntemi )
İŞÇİ ALACAKLARININ HESABI ( Öncelikle Baz Alınan Ücretlerin Belirlenmesi )
ASGARİ ÜCRETE GÖRE DENETİM ( İşçi Alacaklarının Hesaplanmasında Baz Alınan Ücretler Belirlenememesi Durumu )"
42Y9.HD4.7.1996E. 1996/5256 K. 1996/15440"FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN TESBİTİ ( Dini ve Milli Bayramlarda Çalışılmış Olması )
BAYRAM GÜNLERİ ÇALIŞMA ( Fazla Mesai Ücretinin Hesabında Dikkate Alınması )"
42Y9.HD8.6.1990E. 1990/3925 K. 1990/7031"FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN DOĞMA VE TALEP ZAMANI
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN MUACCEL OLMA ZAMANI
FAZLA MESAİ ÜCRETİ BORCUNUN HULULU VADEDE TL.ÖDENMESİ ( Başka Bir Şart Yoksa )"
42Y9.CD23.10.1989E. 1989/2630 K. 1989/4228"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerinde Yapılan Denetimde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Mevzuata Aykırılıklar Olması )
İŞYERİ DENETİMİ ( İşyerinde Yapılan Denetimde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Mevzuata Aykırılıklar Olması )
EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNDE SÜRE VERİLMESİ ( Süre Verilmesi Zorunluluğu Olmadığı Halde Süre Verilmişse Bu Süre Dolmadan Cezasal İşleme Başvurulamaması )
İÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞYERİNDE EKSİKLİKLER OLMASI ( Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmişse Bu Süre Dolmadan Cezasal İşleme Başvurulamaması )"
42Y9.HD11.3.1988E. 1988/748 K. 1988/2843"İŞÇİLİK HAKLARINDA ZAMANAŞIMI"
42Y9.HD1.4.1985E. 1985/810 K. 1985/3317"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Hesaplamanın Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Hesaplamanın Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
ÇIPLAK ÜCRET ( Fazla Mesai Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Hesaplanması )
İŞ YERİNİN HACMİ VE KAPASİTESİ ( Fazla Mesai İddiasının Bu Hususlar Dikkate Alınarak Hesaplanması )
YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞAN İŞYERİ ( Fazla Mesainin Yasal Asgari Ücret veya Varsa Garanti Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
42YHGK3.5.1978E. 1976/9-3505 K. 1978/360"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Yönetmelikte Cumartesi Öğleden Sonra Pazar ve Tatil Günleri Çalışılmayacağının Düzenlenmiş Olması )
YÖNETMELİK ( Cumartesi Öğleden Sonra Pazar ve Tatil Günleri Çalışılmayacağının Düzenlenmiş Olması )
TATİL GÜNLERİ ( Yönetmelikte Cumartesi Öğleden Sonra Pazar ve Tatil Günleri Çalışılmayacağının Düzenlenmiş Olması )"
42YHGK13.12.1972E. 1971/9-819 K. 1972/1359"HAFTE VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Çalışılmayan Tatil Ücretlerinin Toplu İş Sözleşmesinde Maktu Aylık Ücrete Dahil Edilmesi )
MAKTU AYLIK ÜCRETİ ( Çalışılmayan Hafta ve Genel Tatil Ücretlerinin Toplu İş Sözleşmesinde Maktu Aylık Ücrete Dahil Edilmesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Çalışılmayan Hafta ve Genel Tatil Ücretlerinin Toplu İş Sözleşmesinde Maktu Aylık Ücrete Dahil Edilmesi )"
42YHGK29.11.1967E. 1967/685 K. 1967/582"KARAR DÜZELTME ( İş Davalarında Tanınmamış Olması-Tavzih Adı Altında Bu Yolun İşletilmek İstenmesi )
İŞ DAVALARI ( Karar Düzeltme Yolunun Tanınmamış Olması )
MAKTU AYLIKLA İŞE GİRME ( Çalışılmayan Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerinin Bu İşçi Aylıklarına Dahil Olduğu )
ÇALIŞILMAYAN HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Maktu Aylıkla İşe Giren İşçilerin Ücretlerine Dahil Olduğu )"

SAYIŞTAY

42STKK13.9.2005 K. 28044"TEMİZLİK İŞLERİNDE ASGARİ ÜCRET FARKI ( İhaleye Çıkılmadan Önce Kararlaştırılmış ve Şartname ve Sözleşmeye Hüküm Konulmuş Olmak Kaydı İle Eski ve Yeni Saat Ücretleri Arasındaki Fark İle Sadece Bu Farktan Doğan İşveren Sigorta Primlerinin Farkı Olarak Ödenmesinin Mümkün Olduğu )
ASGARİ ÜCRET FARKI ( İhaleye Çıkılmadan Önce Kararlaştırılmış ve Şartname ve Sözleşmeye Hüküm Konulmuş Olmak Kaydı İle Eski ve Yeni Saat Ücretleri Arasındaki Fark İle Sadece Bu Farktan Doğan İşveren Sigorta Primlerinin Farkı Olarak Ödenmesinin Mümkün Olduğu - Temizlik İşleri )
FAZLA MESAİ VE PAZAR TATİL ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ ( Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan - Temizlik İşlerinde Asgari Ücret Farkının Hesabına Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
PAZAR TATİL VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ ( Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan - Temizlik İşlerinde Asgari Ücret Farkının Hesabına Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )"

Madde 43

YARGITAY

43Y9.HD2.7.2009E. 2008/14702 K. 2009/18522"ÜCRETİN MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Açıkça Belirtilmemiş Olması Taraflar Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı Anlamına Gelmediği - Böyle Bir Durumda Dahi Ücret BK'nın 323. Maddesi Hükümlerine Göre Saptanması Gerektiği )
BORDRO İLE FİİLEN YAPILAN ÖDEMENİN BİRBİRİNİ TUTMAMASI ( Bu Konuda Tanık Beyanları Gözetilerek İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Ünvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Emsal Ücretin Ne Olabileceğinin Araştırılması Gerektiği )
EMSAL ÜCRET ( Bordro İle Fiilen Yapılan Ödemenin Birbirini Tutmaması - Bu Konuda Tanık Beyanları Gözetilerek İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Ünvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Emsal Ücretin Ne Olabileceğinin Araştırılması Gerektiği )"
43Y9.HD24.10.2003E. 2003/4938 K. 2003/17955"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeniyle Fesih - İki Günün Cumaertesi ve Pazar Gününe Rastlaması/Hafta Tatilinin Hangi Gün Kullanıldığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeniyle Fesih - İki Günün Cumaertesi ve Pazar Gününe Rastlaması/Hafta Tatilinin Hangi Gün Kullanıldığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Mazeretsiz Olarak Üç Gün İşe Devam Etmemek - İki Günün Cumaertesi ve Pazar Gününe Rastlaması/Hafta Tatilinin Hangi Gün Kullanıldığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
HAFTA TATİLİ ( Hangi Gün Kullanıldığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği - İş Akdinin Mazeretsiz Olarak Üç Gün İşe Devam Etmeme Nedeniyle Feshi/İki Günün Cumaertesi ve Pazar Gününe Rastlaması )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İşçinin İşyerine Mazeretsiz Olarak Üç Gün Devam Etmemesi - İki Günün Cumaertesi ve Pazar Gününe Rastlaması/Hafta Tatilinin Hangi Gün Kullanıldığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
43Y9.HD30.9.2003E. 2003/2771 K. 2003/15686"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI Davanın Taraflar Arasındaki Kıdem İhbar Tazminatı ile Hafta Tatili ile İzin Ücreti Alacağının Ödetilmesi Hususunda Olması )
GENEL TATİL ÜCRETLERİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Genel Tatil Ücretleri Genel ve Hafta Tatilinde Çalışılması Halinde Asıl Ücretin Dışında İkibuçuk Yevmiye Ödenmesinin Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasında İzin Hakkının Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasında İzin Hakkının Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )"
43Y9.HD25.9.2003E. 2003/2690 K. 2003/15379"FAZLA ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ HAFTA VE GENEL TATİL ALACAKLARI ( Miktar Yazılmaksızın Tahsil Edildiğine Dair İbra Verilmesi - Miktar Yazılı Olmayan Ancak İşçilik Alacakları Açıkça Ayrı Zikredilerek Tahsil Edildiğini İçeren İbranın Geçerli Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ İBRA EDİLMESİ ( Miktar Yazılı İbranemenin Makbuz Niteliğinde Olduğu - Miktar Yazılı İbranamenin Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )
MİKTAR YAZILI OLMAYAN İBRANAME ( Ancak İşçilik Alacakları Açıkça Ayrı Zikredilerek Tahsil Edildiğini İçeren İbranın Geçerli Olduğu )"
43Y9.HD2.6.2003E. 2002/27224 K. 2003/9910"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Fazla Mesai Ücretli İzin Alacağı ve Hafta Tatili Gündeliklerinin Ödetilmesi Talebi )
İŞÇİ ALACAĞININ HESAPLANMASI ( İşçi Ücreti Miktarının İlgili Meslek Kuruluşundan Alınan Bilgi ve Eldeki Diğer Veriler Birlikte Değerlendirilerek Saptanmasının Gerekmesi )
ÜCRETİN NET BELİRLENMESİ ( Hükme Esas Alınan Oda Yazısı-Tanık Beyanları ve Aynı İşyerinde Çalışan Kişiler Tarafından Açılan Davalarda Mahkemece Hükme Esas Alınan Ücretin Çelişmesi )"
43Y9.HD6.2.2002E. 2001/17167 K. 2002/2364"FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
GENEL TATİL ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Davalının Banka Hesabı Vasıtası İle Ödendiğini Savunması - Araştırılmadan Tüm Talebin Kabul Edilemeyeceği )"
43Y9.HD11.4.2000E. 2000/5278 K. 2000/5024"TİS'NİN AYRI MADDELERİNDE AYNI HAKKIN DÜZENLENMİŞ OLMASI ( İki Alacağa Hak Kazandırmayacağı )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Tis'nde Mükerreren Düzenlenmiş Olmasının İki Alacağa Hak Kazandırmaması )"
43Y9.HD30.3.2000E. 2000/874 K. 2000/4184"HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMA ( Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Hakların Talep Edilebilmesinin Şartları )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARIN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Hafta Tatilinde Çalıştırılan İşçinin )
TATİL GÜNÜ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ( Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Alacakları Talep Edebilmesinin Şartları )"
43Y9.HD26.12.1997E. 1997/18481 K. 1997/22535"BAHŞİŞ USULÜNE GÖRE ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatillerinde Çalıştığı ve Hafta İçinde Bir Gün Tatil Yaptığı Belirlendiğinden Hafta Tatili Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
TATİL GÜNLERİNİN ÜCRETİ ( İşçinin Dini Bayram Günleri Dışındaki Tatil Günlerine İşyerinde Çalıştığı Anlaşıldığından Sözü Edilen Günlerin Çalışma Karşılığının Ödenmesi )"
43Y9.HD8.12.1997E. 1997/16447 K. 1997/20395"HAFTA TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRET ( İşçinin Tanıklarının İfadelerinin Dahi Kanıtlayamaması Nedeniyle Ücretin Reddi )
TANIK BEYANLARI ( İşçinin Hafta Tatili Günlerinde Çalıştığı İddiasının Kendi Tanıklarının İfadeleriyle de Kanıtlanamaması )"
43Y9.HD8.12.1997E. 1997/16438 K. 1997/20387"HAFTA İÇİNDE HAFTA TATİLİ ( Hafta Tatili Gününde Çalışılmış Gibi Ücretin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Hafta Tatilinde Çalışıldığı Günlerde Hafta İçinde Tatil Kullanılması Nedeniyle Ücretin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )"
43Y9.HD3.4.1995E. 1994/18389 K. 1995/10971"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücünü Kısmen Kaybeden İşçi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( İş Kazasının Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Gelmesinin Maddi Tazminat İsteminin Reddini Gerektirmemesi )
KAZANIN KAÇINILMAZ OLMASI ( Maddi Tazminata Yine de Karar Verilmesi )"
43Y9.HD31.10.1991E. 1991/9080 K. 1991/13659"HAFTA TATİLİ ( İşçinin Dört Yıl Boyunca Hafta Tatili Yapmadan Çalıştığının Kabul Edilemeyeceği )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAYAN İDDİALAR ( İşçinin Dört Yıl Boyunca Hafta Tatili Yapmadan Çalıştığının Kabul Edilemeyeceği )"
43Y9.HD9.11.1989E. 1989/5651 K. 1989/9664"HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA İDDİASIYLA FAZLA ÜCRET TALEBİ ( Vardiyalı İşçinin Pazar Günü Çalışması )
PAZAR GÜNÜ ÇALIŞAN VARDİYALI İŞÇİ ( Hafta Tatilinde Çalışma İddiasıyla Fazla Ücret Talebi )
VARDİYALI İŞÇİNİN PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMASI ( Hafta Tatilinde Çalışma İddiasıyla Fazla Ücret Talebi )"
43Y9.HD20.12.1988E. 1988/9545 K. 1988/12249"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Hafta Tatilinin Pazar Günü Olarak Kararlaştırılması )
TESPİT DAVASI ( Hafta Tatilinin Pazar Günü Olduğuna Tespit İstenmesi )
HAFTA TATİLİ GÜNÜ ( Postalar Halinde Çalışılması Durumunda Tatilin Çalışma Süresini İzleyen Yedinci Gün Olması )
POSTALAR HALİNDE ÇALIŞAN İŞYERİ ( Hafta Tatilinin Pazar Günü Olmasının Gerekmemesi )"
43YHGK13.12.1972E. 1971/9-819 K. 1972/1359"HAFTE VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Çalışılmayan Tatil Ücretlerinin Toplu İş Sözleşmesinde Maktu Aylık Ücrete Dahil Edilmesi )
MAKTU AYLIK ÜCRETİ ( Çalışılmayan Hafta ve Genel Tatil Ücretlerinin Toplu İş Sözleşmesinde Maktu Aylık Ücrete Dahil Edilmesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Çalışılmayan Hafta ve Genel Tatil Ücretlerinin Toplu İş Sözleşmesinde Maktu Aylık Ücrete Dahil Edilmesi )"

Madde 44

YARGITAY

44Y9.HD15.3.2007E. 2006/21922 K. 2007/6782"KIDEM TAZMİNATI ( Ücret Miktarının Taraflar Arasında Çekişmeli Olduğundan Öncelikle Ücretin Belirlenmesi Gereği - Dava Konusu Dönem ve Fesih Tarihinde Ücretin Meslek Kuruluşlarından Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
FAZLA MESAİ ( Ücreti Tahakkuk Ettirilmiş Maaş Bordroları İtirazi Kayıt Konulmadan Alındığından Eşdeğer Kanıtla Kanıtlanması Gereği- Davacının İmzasını Taşıyan ve Fazla Çalışma Tahakkuku Bulunan Ayların Hesaplama Dışında Tutulması Gererği )
BAYRAM VE GENEL TATİL ( Çalışma Dönemi Boyunca Tüm Gün Fazla Mesai ve Tatil Günlerinde Çalışmanın Hayatın Olağan Akışına Aykırır Olduğu - Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Takdiri İndirim Yapılması Gereği )"
44Y9.HD9.5.2002E. 2001/20815 K. 2002/7377"KIDEM TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
İHBAR TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
TATİL ALACAKLARI ( Dönem Dönem Bordrolarda Gösterilen Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
BORDROLARIN İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN İMZALANMASI ( Fazla Çalışma Ücretinin de Tahakkuk Ettirildiği - Talep Edilemeyeceği )"
44Y9.HD27.3.1997E. 1996/22984 K. 1997/6174"ÜCRET ( Geçici İşgöremezlik Ödeneği Adı Altında Daha Önce Yardım Yapılması )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Hak Kazanılan Ücretten Ödeme Yapılmış Olması )
HAK KAZANILAN ÜCRET ( Geçici İş Göremezlik Ödeneği Şeklinde Yapılan Ödemenin İndirilmesi )"

Madde 45

YARGITAY

45Y9.HD25.9.2003E. 2003/2690 K. 2003/15379"FAZLA ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ HAFTA VE GENEL TATİL ALACAKLARI ( Miktar Yazılmaksızın Tahsil Edildiğine Dair İbra Verilmesi - Miktar Yazılı Olmayan Ancak İşçilik Alacakları Açıkça Ayrı Zikredilerek Tahsil Edildiğini İçeren İbranın Geçerli Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ İBRA EDİLMESİ ( Miktar Yazılı İbranemenin Makbuz Niteliğinde Olduğu - Miktar Yazılı İbranamenin Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )
MİKTAR YAZILI OLMAYAN İBRANAME ( Ancak İşçilik Alacakları Açıkça Ayrı Zikredilerek Tahsil Edildiğini İçeren İbranın Geçerli Olduğu )"
45Y9.HD9.5.2002E. 2001/20815 K. 2002/7377"KIDEM TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
İHBAR TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
TATİL ALACAKLARI ( Dönem Dönem Bordrolarda Gösterilen Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
BORDROLARIN İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN İMZALANMASI ( Fazla Çalışma Ücretinin de Tahakkuk Ettirildiği - Talep Edilemeyeceği )"
45Y9.HD2.5.2001E. 2001/4626 K. 2001/7670"İBRANAME ( İşçinin İstifa Dilekçesinde Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığını Belirtmesi - Genel Tatil ve Fazla Mesai Ücret Alacaklarını Kapsamadığı )
FAZLA MESAİ VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( İstifa Dilekçesinde Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığının Belirtilmesinin Bu Alacakları Kapsamadığı )
İSTİFA DİLEKÇESİ ( Genel Nitelikte Hiçbir Alacağının Kalmadığının Belirtilmesi - Genel Tatil ve Fazla Mesai Ücret Alacaklarını Kapsamadığı )"
45Y9.HD26.12.1997E. 1997/18481 K. 1997/22535"BAHŞİŞ USULÜNE GÖRE ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatillerinde Çalıştığı ve Hafta İçinde Bir Gün Tatil Yaptığı Belirlendiğinden Hafta Tatili Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
TATİL GÜNLERİNİN ÜCRETİ ( İşçinin Dini Bayram Günleri Dışındaki Tatil Günlerine İşyerinde Çalıştığı Anlaşıldığından Sözü Edilen Günlerin Çalışma Karşılığının Ödenmesi )"
45Y9.HD1.4.1985E. 1985/810 K. 1985/3317"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Hesaplamanın Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Hesaplamanın Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
ÇIPLAK ÜCRET ( Fazla Mesai Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Hesaplanması )
İŞ YERİNİN HACMİ VE KAPASİTESİ ( Fazla Mesai İddiasının Bu Hususlar Dikkate Alınarak Hesaplanması )
YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞAN İŞYERİ ( Fazla Mesainin Yasal Asgari Ücret veya Varsa Garanti Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
45Y9.HD9.3.1976E. 1976/1958 K. 1976/9157"PUNTAJ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÇİZELGELER ( Aylık Çalışılan Günler Yanında Günlük Çalışmaların Saat Miktarlarının da Gösterilmesi )
MAKTU AYLIK ( Aylık Çalışılan Günler Yanında Günlük Çalışmaların Saat Miktarlarının da Gösterilmesinin Maktu Aylığın Niteliğini Değiştirmemesi )
BORDRO NİTELİĞİNDEN ÇOK PUNTAJ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÇİZELGELER ( Aylık Çalışılan Günler Yanında Günlük Çalışmaların Saat Miktarlarının da Gösterilmesi )"

Madde 46

YARGITAY

46Y9.HD6.12.2004E. 2004/8713 K. 2004/26678"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği - Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerekirken Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
ÖDEME DEFİ ( Davalı Tarafından İbraz Edilen İzin Kullanma Belgelerinin Ödeme Defi Mahiyetinde Olduğu - Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
ÇIPLAK ÜCRET ÜZERİNDEN HESAP EDİLMESİ GEREKEN ALACAK ( Yıllık İzin Ücreti Alacağı - Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )"
46Y9.HD6.11.2002E. 2002/6356 K. 2002/20667"FAZLA MESAİ İLE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİ ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olup Olmadığının Tespiti İçin Taraflara Usulüne Uygun Mehile Vererek Delillerin Toplanmasının Gerektiği )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ( Davacının Konumunun Tespiti İçin Taraflara Usulüne Uygun Mehile Vererek Delillerin Toplanması Gereği - Fazla Mesai İle Hafta Tatili Ücretleri )"
46Y9.HD29.1.2002E. 2001/15970 K. 2002/1630"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Vekilinin Süresinde Bildirdiği Tanık İsimlerinin Dinlenmemiş Olması )
SAVUNMA HAKKI ( Verilen Süre İçinde Tanık İsimleri Bildirildiğinden Tanıkların Dinlenmesinin Gerekmesi )
TANIK ANLATIMLARI ( Davalı Vekili Tarafından Verilen Süre İçinde Tanık İsimleri Bildirildiğinden Tanıkların Dinlenmesinin Gerekmesi )"
46Y9.HD11.12.2001E. 2001/14814 K. 2001/19192"SERVİS ÜCRETİ ( Taraflar Arasında Servis Ücreti Ödeneceği Konusunda Bir Sözleşme Olmadığı Halde Servis Ücreti Alacağına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
SÖZLEŞME ( Taraflar Arasında Servis Ücreti Ödeneceği Konusunda Bir Sözleşme Olmadığı Halde Servis Ücreti Alacağına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( İbranamede Fazla Mesai Ücreti Alacaklarının Alındığı Kabul Edilmesine Rağmen Fazla Mesai Ücret Alacağının Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )"
46Y9.HD8.11.2001E. 2001/12916 K. 2001/17453"GENEL TATİL ÜCRETİ ( İspat Yükünün İşçide Olması-Kanıtlayamaması Nedeniyle Ücret Talebinin Reddi )
FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Alacağın Fazla Mesai Yapılan Dönemdeki Ücret Üzerinden Hesaplanması )
İSPAT YÜKÜ ( Genel Tatil Ücreti Alacağını İspat Yükünün İşçide Olması )"
46Y9.HD8.5.2001E. 2001/3780 K. 2001/7975"İZİN DEFTERİNİN KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE DÜZENLENMEMESİ ( İşçinin İmzasını Taşıması - Yıllık Ücretli İzin Talebi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İzin Defterinin Kronolojik Sıraya Göre Düzenlenmemesi - Davacı İşçinin İmzasını Taşıması )
SATIŞ PRİMİ ( Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Satış Priminin Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )"
46Y9.HD4.4.2001E. 2001/5645 K. 2001/5468"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Kesintisiz Bir Şekilde İzinli ve Raporlu Günler Gözönünde Tutulmadan Tam Olarak Fazla Mesai Ücretine Hüküm Kurulamayacağı )
İZİNLİ VE RAPORLU GÜNLER ( Gözönünde Tutulmadan Tam Olarak Fazla Mesai Ücretine Hüküm Kurulamayacağı )"
46Y9.HD7.2.2001E. 2000/18532 K. 2001/1934"HARCIRAH PRİMİ ( Davalının Net Karın %10'unun İnşaat Bitiminde Ödeneceğini Savunması - %50'si Bitimine Kadar Çalıştığı Göz Önünde Bulundurularak Prim Alacağının Saptanması Gereği )
PRİM ( Davalının Net Karın %10'unun İnşaat Bitiminde Ödeneceğini Savunması - %50'si Bitimine Kadar Çalıştığı Göz Önünde Bulundurularak Prim Alacağının Saptanması Gereği )"
46Y9.HD28.12.1992E. 1992/5845 K. 1992/14234"İKRAMİYE VE MAKAM TAZMİNATI ( Yıllık İzin Ücreti Hesabına Katılmayacağı )
YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABI ( İkramiye ve Makam Tazminatının Hesaba Katılmayacağı )"
46Y9.HD3.6.1991E. 1991/1783 K. 1991/9195"HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİLDE ÇALIŞMA ( Ücret Hesabında Bu Çalışmaların İlgili Oldukları Dönemdeki Ücretin Esas Alınacağı )
ÇALIŞILAN HAFTA VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETLERİNİN HESABI ( İlgili Dönemdeki Ücretlerin Esas Alınması )
ALINAN SON ÜCRET ( Hafta Tatili ve Genel Tatil Günü Ücretlerinin Hesabında Esas Olmaması )"
46Y9.HD28.5.1991E. 1991/1227 K. 1991/8987"HAFTA TATİLİ ( Yılın 48 Haftasında Tatil Yapmadan Çalışıldığı İddiası - Fazla Çalışma Ücreti Talebi )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİ ( Yılın 48 Haftasında Tatil Yapmadan Çalışıldığı İddiası )"
46Y9.HD17.9.1990E. 1990/5127 K. 1990/9351"HAFTA TATİLLERİNDE ÇALIŞMA İDDİASI ( Beş Yıl Süreyle- Tanık Beyanlarında Farklılık )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİ ( Beş Yıl Süreyle Hafta Tatillerinde Çalışma İddiası )"

SAYIŞTAY

46S6.D10.7.2003 K. 10613"YEMEK YARDIMI ( TİS Hükümleri Gereğince Yıllık İzinli Olunan Günler İçin Ödenmiş Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
YILLIK İZİNLİ GÜNLERDE YEMEK YARDIMI ÖDENMESİ ( TİS Hükümleri Gereğince - Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TİS HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YILLIK İZİNLİ GÜNLERDE YEMEK YARDIMI ÖDENMESİ ( Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
46S1.D11.7.2002 K. 7466"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE DE YEMEK BEDELİ ÖDENECEĞİ HÜKMÜ ( Yasaya Aykırılığı - Sözleşmelerin Yasaya Aykırı Olamayacağı )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE DE YEMEK BEDELİ ÖDENECEĞİ HÜKMÜ ( Toplu İş Sözleşmesinde - Yasaya Aykırılığı/Sözleşmelerin Yasaya Aykırı Olamayacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YASAYA AYKIRI OLAMAYACAĞI ( Yemek Bedelinin Yıllık Ücretli İzin Kullanılan Dönemde de Ödeneceğine İlişkin Hüküm Konulması )"
46S1.D28.1.1997 K. 6120"YEMEK YARDIMI BEDELİ ( İşçinin İş Başında ve İşverenin Emrinde Olduğu Günler İçin Verilebilmesi )
TATİL ÜCRETİ ( İşveren ve İşçi Temsilcisi Arasında Yapılan TİS'de Yer Aldığından Ödenebilmesi )
ASGARİ ÜCRET FARKININ ÖDENMESİ ( Hükmün Sadece Asgari Ücretin Altında Ücret Alanlara Uygulanabilmesi )"
46SGKK6.1.1986 K. 4523/2"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ ( Hesabında Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Ödenen Yıpranma Priminin Dikkate Alınması Gereği )
YIPRANMA PRİMİ ( Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Ödenen - Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Dikkate Alınması Gereği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ UYARINCA ÖDENEN YIPRANMA PRİMİ ( Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Dikkate Alınması Gereği )"

Madde 47

YARGITAY

47Y9.HD26.12.1997E. 1997/18481 K. 1997/22535"BAHŞİŞ USULÜNE GÖRE ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hafta Tatillerinde Çalıştığı ve Hafta İçinde Bir Gün Tatil Yaptığı Belirlendiğinden Hafta Tatili Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
TATİL GÜNLERİNİN ÜCRETİ ( İşçinin Dini Bayram Günleri Dışındaki Tatil Günlerine İşyerinde Çalıştığı Anlaşıldığından Sözü Edilen Günlerin Çalışma Karşılığının Ödenmesi )"
47Y9.HD4.5.1993E. 1993/559 K. 1993/7462"İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Garson Olarak Çalışması )
ASGARİ ÜCRET ( İşverenin Hazırladığı Ücret Bordrolarının Gerçeği Yansıtmadığının Anlaşılması )
ÜCRET BORDROSU ( İşverence İşçinin Asgari Ücretle Çalıştırıldığının Gösterilmesi )"
47Y9.HD1.4.1985E. 1985/810 K. 1985/3317"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Hesaplamanın Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Hesaplamanın Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
ÇIPLAK ÜCRET ( Fazla Mesai Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Hesaplanması )
İŞ YERİNİN HACMİ VE KAPASİTESİ ( Fazla Mesai İddiasının Bu Hususlar Dikkate Alınarak Hesaplanması )
YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞAN İŞYERİ ( Fazla Mesainin Yasal Asgari Ücret veya Varsa Garanti Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
47Y10.HD14.2.1982E. 1982/2733 K. 1982/4279"DEFTERLER ( Kanunun Öngördüğü Defterin İşverence Tutulmaması )
KANUN HÜKMÜNE DAYANILARAK TUTULAN DEFTERLER ( Defterlerin Tutulmaması Durumunda Defter ve Kayıtların Prim Belgelerinde Yazılı Olanları Doğrulamaması )
ÜCRET ( Hesap Pusulasına Yüzde Eklenmek Suretiyle Müşteriden Alınan Para )
PRİMLER VE KESİNTİLER ( Kanun Hükmüne Dayanılarak Tutulan Defterlerin Tutulmaması Durumunda Kayıtların Prim Belgelerinde Yazılı Olanları Doğrulamaması )"
47Y9.HD18.5.1976E. 1976/7733 K. 1976/13721"ÜCRET ALACAĞI ( Servis Yüzdesi İle Çalışmada Yüzdelerin Garanti Edilen Ücretin Altına Düşmesi-Aradaki Farkın Tazmininin İstenebilmesi )
SERVİS YÜZDESİ İLE ÇALIŞMA ( Yüzdelerin Garanti Edilen Ücretin Altına Düşmesi-Aradaki Farkın Tazmininin İstenebilmesi )
GARANTİ EDİLEN ÜCRET ( Servis Yüzdesi İle Çalışmada Yüzdelerin Garanti Edilen Ücretin Altına Düşmesi-Aradaki Farkın Tazmininin İstenebilmesi )"

Madde 48

YARGITAY

48Y9.HD28.2.2001E. 2000/19941 K. 2001/3579"İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN ÖDEME BELGELERİ ( Değerlendirilmeden Eksik İnceleme İle Ücret İsteğinin Hüküm Altına Alınamayacağı )
ÖDEME BELGELERİ ( İşçinin İmzasını Taşıyan - Değerlendirilmeden Eksik İnceleme İle Ücret İsteğinin Hüküm Altına Alınamayacağı )
ÜCRET ALACAĞI ( İşçinin İmzasını Taşıyan Ödeme Belgeleri - Değerlendirilmeden Eksik İnceleme İle Hüküm Altına Alınamayacağı )"
48Y21.HD11.11.1997E. 1997/6233 K. 1997/7324"CEZA MAHKEMESİNCE SAPTANAN MADDİ OLGULAR ( Hukuk Hakimini Bağlaması )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi-Günlük Kazancın Tespiti )
GÜNLÜK KAZANCIN TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
48Y9.HD4.5.1993E. 1993/559 K. 1993/7462"İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Garson Olarak Çalışması )
ASGARİ ÜCRET ( İşverenin Hazırladığı Ücret Bordrolarının Gerçeği Yansıtmadığının Anlaşılması )
ÜCRET BORDROSU ( İşverence İşçinin Asgari Ücretle Çalıştırıldığının Gösterilmesi )"
48Y10.HD14.2.1982E. 1982/2733 K. 1982/4279"DEFTERLER ( Kanunun Öngördüğü Defterin İşverence Tutulmaması )
KANUN HÜKMÜNE DAYANILARAK TUTULAN DEFTERLER ( Defterlerin Tutulmaması Durumunda Defter ve Kayıtların Prim Belgelerinde Yazılı Olanları Doğrulamaması )
ÜCRET ( Hesap Pusulasına Yüzde Eklenmek Suretiyle Müşteriden Alınan Para )
PRİMLER VE KESİNTİLER ( Kanun Hükmüne Dayanılarak Tutulan Defterlerin Tutulmaması Durumunda Kayıtların Prim Belgelerinde Yazılı Olanları Doğrulamaması )"
48Y9.HD18.5.1976E. 1976/7733 K. 1976/13721"ÜCRET ALACAĞI ( Servis Yüzdesi İle Çalışmada Yüzdelerin Garanti Edilen Ücretin Altına Düşmesi-Aradaki Farkın Tazmininin İstenebilmesi )
SERVİS YÜZDESİ İLE ÇALIŞMA ( Yüzdelerin Garanti Edilen Ücretin Altına Düşmesi-Aradaki Farkın Tazmininin İstenebilmesi )
GARANTİ EDİLEN ÜCRET ( Servis Yüzdesi İle Çalışmada Yüzdelerin Garanti Edilen Ücretin Altına Düşmesi-Aradaki Farkın Tazmininin İstenebilmesi )"

Madde 49

YARGITAY

49Y9.HD19.1.2016E. 2014/28876 K. 2016/1241"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının İşe Başladığı Tarihten 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1475 S.K.'nın Yıllık Ücretli İzin Md.sindeki Sürelere Göre - 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin İse 4857 S.K.' ya Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması Gerektiği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ HESAPLANMASI ( Davacının İşe Başladığı Tarihten 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1475 S.K.'nın Yıllık Ücretli İzin Md.sindeki Sürelere Göre - 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin İse 4857 S.K.'ya Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanacağı )
1475 S.K. VE 4857 S.K.'NIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU TARİHLER AÇISINDAN YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İşe Başladığı Tarihten 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1475 S.K.'nın Yıllık Ücretli İzin Md.sindeki Sürelere Göre - 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin İse 4857 S.K.'ya Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması Gerektiği )"
49Y9.HD2.7.2009E. 2008/14702 K. 2009/18522"ÜCRETİN MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Açıkça Belirtilmemiş Olması Taraflar Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı Anlamına Gelmediği - Böyle Bir Durumda Dahi Ücret BK'nın 323. Maddesi Hükümlerine Göre Saptanması Gerektiği )
BORDRO İLE FİİLEN YAPILAN ÖDEMENİN BİRBİRİNİ TUTMAMASI ( Bu Konuda Tanık Beyanları Gözetilerek İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Ünvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Emsal Ücretin Ne Olabileceğinin Araştırılması Gerektiği )
EMSAL ÜCRET ( Bordro İle Fiilen Yapılan Ödemenin Birbirini Tutmaması - Bu Konuda Tanık Beyanları Gözetilerek İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Ünvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Emsal Ücretin Ne Olabileceğinin Araştırılması Gerektiği )"
49Y9.HD10.4.2007E. 2006/14693 K. 2007/10233"KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İşverenin İş Sözleşmesini Kötüniyetli Olarak Fesih Ettiğini Somut Olay ve Olgularla Kanıtlanması Gereği - Aksi Halde Tazminata Hükmedilemeyeceği )
İZİN SÜRELERİ ( Sendikaya Üye Olmadan Önceki Tarihler İçin İş Kanununa Göre Belirleneceği - Sendikaya Üye Olduktan Sonrası İçin Toplu İş Sözleşmesine Göre Belirlenmesi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Esas Oluşturacak Giydirilmiş Ücretin Belirlenmesi Gereği )
SENDİKA ÜYELİĞİ ( İzin Sürelerinin Üyelik Tarihine Göre Farklı Hesaplanması Gereği - Sendikaya Üye Olduktan Sonrası İçin Toplu İş Sözleşmesine Göre Belirlenmesi Gereği/Öncesinde İş Kanununa Göre Belirleneceği )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( İş Akdinin Sona Erdiği Tarihteki Kıdem Tazminatı Tavanı ve İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten Bir Yıl Önce Almış Olduğu Ücret ve Diğer Haklar Dikkate Alınmak Suretiyle Belirleneceği - İhbar ve Kıdem Tazminatının Hesaplanmasına Esas Olacağı )"
49Y9.HD14.12.2006E. 2006/13720 K. 2006/33009"KlDEM TAZMİNATI ( SSK.'dan Emeklilikle İlgili Kayıtlar Celb Edilmeden Davacının Hizmet Akdinin Emeklilik Nedeni İle Sona Erdiği Kabul Edilerek Alacağın Hüküm Altına Alınamayacağı )
HİZMET AKDİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA ERMESİ ( Kabul Edilerek Kıdem Tazminatının Hüküm Altına Alınamayacağı - SSK.'dan Emeklilikle İlgili Kayıtların Celb Edilmesi Gereği )
YILLIK İZİN SÜRESİ ( İzinlerin Gerçekleştiği 1475 S. İş Yasası Md. 49 Yerine 4857 S. İş Yasasındaki Süreler Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )"
49Y9.HD23.11.2006E. 2006/9424 K. 2006/30904"YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( Davacının 18 Gün Olduğuna İlişkin Bir Kabulü Olmadığı Halde 1475 S.K. Md. 49'a Göre 12 Gün Yerine Daha Fazla Sürenin Kabulünün Yerinde Olmadığı )
KARŞI DAVA NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ ( Usulüne Uygun Harçlandırılma Yapılmaması - Taleplerin Takas ve Mahsup İtirazı Olarak Kabul Edilip Değerlendirilmesi Gerektiği )
FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Hastalık İzin Gibi Nedenlerle Çalışılamayacak Günler Olduğu Düşünülerek Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Alacakdan Makul Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
TEMERRÜT ( İşveren Dava Konusu İşçilik Alacakları Nedeniyle Temerrüde Düşürülmediği Halde Fesih İhtar Kabul Edilerek Bu Tarihe Üç Gün Eklenerek Faiz Yürütülemeyeceği )"
49Y9.HD6.3.2006E. 2005/26400 K. 2006/5331"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ KANITLANMASI ( Davalı İşverenin İşçinin İmzası Bulunan Yıllık İzin Defteri Veya Eşdeğerde Belge İle Kanıtlaması Gereği - Tanık Beyanları İle Hüküm Verilemeyeceği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ ( Davalı İşverenin Ücretin Ödendiğini İşçinin İmzası Bulunan Bu Defter Veya Eşdeğerde Belge İle Kanıtlayabileceği )
TANIK BEYANLARI İLE HÜKÜM VERİLEMEMESİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı - Davalı İşverenin İşçinin İmzası Bulunan Yıllık İzin Defteri Veya Eşdeğerde Belge İle Kanıtlaması Gereği )"
49Y9.HD22.12.2005E. 2005/16291 K. 2005/40489"KIDEM VE CEZAİ ŞART TAZMİNATI ( Taraflar Arasında Akdedilen Noter Tastikli Sözleşmenin Dikkate Alınarak Davalıdan Diyeceğinin Sorulması Gereği )
NOTER TASDİKLİ SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Dikkate Alınarak Davalıdan Diyeceğinin Sorulması Gereği - Kıdem Tazminatı Cezai Şart Tazminatı İzin Ücreti İle Ücret Alacağının Ödetilmesi )
İZİN ALACAĞI ( Davacı Sözleşmede Her Yıl İçin Bir Ay Ücretli İzin Kullanılacağının Düzenlendiğini İzin Alacağı Hesabının Buna Göre Yapılmasını Talep Etmiş ve Dilekçe Ekinde Sözleşmeyi İbraz Ettiği - Sözleşmenin Dikkate Alınması Gereği ) "
49Y9.HD20.12.2004E. 2004/20695 K. 2004/28380"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Senelik İzin Fiş Kartonu Davacı İmzasını İçermediği Gerekçesiyle Değerlendirilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Davacı İmzasını Taşıyan İzin Belgesi İzin Fiş Kartonuna İşlendiğinden İtibar Edilmesi Gereği )
İZİN FİŞİ KARTONU ( Davacının İmzasını İçeren İzin Belgesi İzin Fiş Kartonuna İşlendiğinden Dikkate Alınması Gereği - Kamu Kurumu Tarafından Kayıtlar Esas Alınarak Oluşturulan Belgelere İtibar Edilmesi Gereği )
KAMU KURUMU KAYITLARI ( Esasa Alınarak Oluşturulan İzin Belgesine İtibar Edilmesi Gereği - Davacı İmzasını İçeren İzin Belgesi Senelik İzin Fiş Kartonununa İşlendiğinden Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesabında Dikkate Alınması Gereği )"
49YHGK15.12.2004E. 2004/9-727 K. 2004/716"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Farklı Dönemlere İlişkin Alacak Talepleri İçin Açılan Davaların Birbirleri İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
KESİN HÜKÜM OLUŞMAMASI ( Farklı Dönemlere İlişkin Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talepleri İçin Açılan Davaların Birbirleri İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
KISMİ DAVADA VERİLEN KARAR ( Ek Dava Açısından Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi - Farklı Dönemlere İlişkin Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebi )
EK DAVADA KESİN HÜKÜM ETKİSİNİN OLUŞMAMASI ( Kısmi Davada Verilen Hükümle - Taleplerin Farklı Dönemlere İlişkin Yıllık Ücretli İzin Alacağına İlişkin Olması )"
49Y9.HD6.12.2004E. 2004/8713 K. 2004/26678"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği - Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerekirken Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
ÖDEME DEFİ ( Davalı Tarafından İbraz Edilen İzin Kullanma Belgelerinin Ödeme Defi Mahiyetinde Olduğu - Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
ÇIPLAK ÜCRET ÜZERİNDEN HESAP EDİLMESİ GEREKEN ALACAK ( Yıllık İzin Ücreti Alacağı - Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )"
49Y9.HD30.9.2004E. 2004/5530 K. 2004/21060"İŞ YERİNİN DEVRİ ( Dernek Tarafından Yapılan Okulun Milli Eğitim Bakanlığına - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( Dernek Tarafından Yapılan Okulun Milli Eğitim Bakanlığına Devri/Bakanlığın Sorumlu Olacağı - İş Yerinin Devri )
DERNEK TARAFINDAN YAPILAN OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığına Devri - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )"
49Y9.HD30.9.2004E. 2004/5353 K. 2004/21116"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davacının Belirli Süreli Hizmet Akdiyle Daimi Nitelikli İşte Çalıştırılması - Davacının İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesine Göre Yıllık Ücretli İzin Hakkı Bulunup Bulunmadığına Karar Verilmesi )
MUARAZANIN MEN'İ ( Davacı İşçinin Yıllık İzin Hakkının Var Olup Olmadığının Çekişmeli Olması - Davacının Belirli Süreli Hizmet Akdiyle Daimi Nitelikli İşte Çalıştırılması )"
49Y9.HD23.9.2004E. 2004/5174 K. 2004/19671"HAFTA TATİLİ ALACAĞI ( Davacı İşçinin Tüm Hafta Tatillerinde Çalıştığının Kabul Edilmesi Hayatın Olağan Akışına Uymadığı - Hastalık Mazeret İzin ve Benzeri Durumlar Nazara Alınarak Makul Bir İndirim Yapılaması Gereği )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davalı Tarafından Yapılan Ödeme Mahsup Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
49Y9.HD6.7.2004E. 2004/14797 K. 2004/17133"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Kıdem Tazminatı ile Yıllık İzin Ücreti ve Ücret Alacağının Ödetilmesi İstemi )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Davacı Tarafından Temyiz Edilmediği Halde Davalının Temyizi Üzerine Bozulan Karara Uyularak Kıdem Tazminatının Davalı Aleyhine Daha Yüksek Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Davalı Lehine Oluşan Usulü Kazanılmış Hakkı İhlal Edecek Şekilde Daha Yüksek Ücret Üzerinden Kıdem Tazminatının Hesaplanamaması )
BOZMAYA UYMA ( Davalı Lehine Oluşan Usulü Kazanılmış Hakkı İhlal Edecek Şekilde Bozmadan Sonra Uyma Kararı Verilememesi )"
49Y9.HD31.3.2004E. 2003/16673 K. 2004/6656"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Fazla Çalışma ve Bayram Tatili Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİ ( Bu Usulle Çalışma İzin Talep Edilmesine Engel Olmadığından Hakedilen İzin Süresi Oranında İzin Ücreti Alacağına Hükmolunmasının Gerekmesi )"
49Y9.HD10.2.2004E. 2003/10722 K. 2004/1793"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Yıllık İzin Ücreti Alacağının Ödetilmesi İstemi )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİNİN BELİRSİZ SÜRELİ HALE DÖNÜŞMESİ ( Süreli Sözleşme Yapmada Tarafların Menfaati Bulunduğundan Her Yıl Yenilenen Sözleşmenin Belirsiz Süreli Hale Dönüşmemesi )
KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Müzik Aleti Tamir İşinin Yapılması Sözleşmenin İhlali Mahiyetinde Olmadığından Feshin Haksız Olması-İşçi Lehine Kıdem Tazminatına Hükmolunmasının Gerekmesi )
HAKSIZ FESİH ( Kamu Kurumlarına Ait Orkestralara Yardım Niteliğinde Olan Müzik Aleti Tamir İşinin Yapılması Sözleşmenin İhlali Mahiyetinde Olmadığından Yapılan Feshin Haksız Olması )
YILLIK İZİN ALACAĞI ( Yurtdışında Geçirilen Sürelerin Yıllık İzin Olarak mı Yoksa Görev Gereği Olarak mı Kullanıldığının Araştırılması ve Sonuca Göre Karar Verilmesi )"
49Y9.HD1.12.2003E. 2003/7989 K. 2003/19812"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davanın Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Yıllık İzin Ücretinin Ödetilmesine Karar Verilmesi İsteminden İbaret Olması )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Davacının Bir Yıllık Ücretli İzne Hak Kazandığı Durumda 1475 sayılı İş Kanunu Uyarınca Oniki Günlük Ücretli İzin Alacağının Hesaplanmasının Gerekmesi )
İZNE HAK KAZANILMASI ( Davacının Bir Yıllık Ücretli İzne Hak Kazandığı Durumda 1475 sayılı İş Kanunu Uyarınca Oniki Günlük Ücretli İzin Alacağının Hesaplanmasının Gerekmesi )
KISTELYEVM ESASI ( Bir Yılın Altında Kalan Süre için Kıstelyevm Esasına Göre İzin Alacağının Yasaya Aykırı Olarak Hesaplanıp Karar Altına Alınmasının İsabetsiz Olması )"
49Y9.HD31.10.2003E. 2003/4713 K. 2003/18468"ÜCRETLİ İZİN ( Kullandırılmayan Döneme İlişkin Alacağın Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ MÜFETTİŞİ ( Tahkikatı Sonucu Yapılan Tespitlerin Aksi Eşdeğer Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu )"
49Y9.HD20.10.2003E. 2003/14221 K. 2003/17387"VARSAYIMA DAYALI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişinin Varsayıma Dayalı Davacıyı Toplu Sözleşmeden Yararlandırarak İkramiye Hesabı Yapmasının Hatalı Olması )
ÜCRETLİ YILLIK İZİN ( 1475 Sayılı Yasaya Göre Her Tam Yıl Çalışma için Ücretli Yıllık İzin Öngörülmüş Olması )
HİZMET AKDİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Siyasi Nedenlerle Hizmet Akdi Sona Erdirilen Bir İşçinin Hemen Yeniden İşe Alınmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmemesi )
KÖYÜNİYET TAZMİNATI ( Siyasi Nedenlerle Hizmet Akdi Sona Erdirilen Bir İşçinin Hemen Yeniden İşe Alınmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmemesi )"
49Y9.HD16.10.2003E. 2003/4875 K. 2003/17227"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Davacı İşçinin Kıdem Süresine Göre Alacağın Hesaplanmasının Gerekmesi )
ÜCRET ( Davacının Yıllık Ücretli İzin Kullandığı Dönemde Ayrıca Ücrete Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
49Y9.HD18.9.2003E. 2003/12541 K. 2003/14761"HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİLERİN ÇÖZÜMÜ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenebilen Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )
BİLİRKİŞİ DİNLENİLMEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Yıllık İzin Ücretinin Saptanmasının Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektirmemesi )
ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİ ( Yıllık İzin Ücretinin Saptanmasının Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektirmemesi )"
49Y9.HD15.9.2003E. 2003/13405 K. 2003/14378"İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davanın Davacının İzin Ücreti Alacağının Ödetilmesine Karar Verilmesi İstemine Dair Olması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Davacının Tüm Hizmet Yılı Esas Alınarak Hak Ettiği Yıllık Ücretli İzin Belirlenmesinin ve Kullandırılan ile Ücreti Ödenen İzinlerin Mahsup edilmesinin Gerekmesi )
ÜCRETİ ÖDENEN İZİNLERİN MAHSUBU ( Davacının Tüm Hizmet Yılı Esas Alınarak Hak Ettiği Yıllık Ücretli İzin Belirlenmesinin ve Ücreti Ödenen İzinlerin Mahsup edilmesinin Gerekmesi )"
49Y9.HD11.9.2003E. 2003/15435 K. 2003/14275"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Olayda Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hizmet Aktinin Devamınca Zamanaşımına Uğramadığı Kabul Edildiğinden Zamanaşımının Başlangıcının Fesih Tarihi Olması )
HİZMET AKDİ ( Olayda Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hizmet Aktinin Devamı Süresince Zamanaşımına Uğramadığı Kabul Edildiğinden Zamanaşımının Başlangıcının Fesih Tarihi Olması )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Olayda Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hizmet Aktinin Devamı Süresince Zamanaşımına Uğramadığı Kabul Edildiğinden Zamanaşımının Başlangıcının Fesih Tarihi Olması )
FESİH TARİHİ ( Olayda Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hizmet Aktinin Devamı Süresince Zamanaşımına Uğramadığı Kabul Edildiğinden Zamanaşımının Başlangıcının Fesih Tarihi Olması )
KISMİ ALACAĞIN İSTENEBİLMESİ ( Alacaklının Zamanaşımı Süresi İçinde Alacağının Önce Bir Kısmını Daha Sonra Kalan Miktarını İstemesine Engel Bir Hükmün Bulunmaması )"
49Y9.HD9.7.2003E. 2003/1757 K. 2003/12999"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI DAVALARI ( Zamanaşımının Akdin Feshi Tarihinde Başlayacağı - Beş Yıl İçinde Açılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Davaları - Akdin Feshi Tarihinde Başlayacağı/Beş Yıl İçinde Açılması Gereği )"
49Y9.HD24.6.2003E. 2003/1293 K. 2003/11848"YILLIK İZİN ALACAĞI ( İşyeri Uygulamasına Göre 30 Günlük Ücretli İzne Hak Kazandığı İddiası - İşyerinde 30 Günlük Ücretli İzin Kullanıldığı Kanıtlanamadığından İzin Alacağının Yasal Sürelere Göre Hesaplanması Gereği )
YASAL YILLIK İZİN ( Davacıya 9 Yıllık Hizmet Süresinde Bir Yıl 19 Bir Yıl 25 Gün İzin Kullandırılması - Yasada Öngörülen İzin Sürelerinden Daha Fazla İzin Süresini Öngören Bir İşyeri Uygulaması Varlığından Söz Edilmeyeceği )"
49Y9.HD16.6.2003E. 2003/627 K. 2003/11413"ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Yasada 12 Gün Olarak Düzenlenen Yıllık Ücretli İzin Süresinin Artırılmamış Olması - Yıllık İzin Alacağının 12 Gün Üzerinden Hesaplanması Gerekirken 18 Gün Üzerinden Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bir ile Beş Yıl Arasında Çalışan İşçilerin 12 Gün Yıllık Ücretli İzin Hakkı Bulunduğu - Ücretli İzin Alacağı )"
49Y9.HD10.6.2003E. 2003/342 K. 2003/10517"İZİN ÜCRETİ ( 18 Günlük İzin Ücreti Alacağının Bilirkişi Raporuna Göre 36 Gün Olarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK ( Davacının Talebinden Daha Fazlasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - İzin Ücretinin Bilirkişice Fazla Hesabı )"
49Y9.HD3.6.2003E. 2003/191 K. 2003/10059"İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İşverence Yürürlüğe Konulan Personel Yönetmelinğine Muvafakat Ettiği - İşçinin Önceki Personel Yönetmeliği Çerçevesinde Yirmi Gün İzne Hak Kazandığının Kabulünün Hatalı Olduğu )
İŞYERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ ( 12 Günlük İzin Alacağının Eski Yönetmeliğe Göre Ödenmesi - İzin Alacağının Yeni Personel Yönetmeliğine Göre Yirmi Gün Olarak Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Reddedilen Miktar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinde Öngörülen Miktardan Az Bir Miktara Hükedilemyeceği )"
49Y9.HD18.12.2002E. 2002/9840 K. 2002/24428"TEMYİZ AŞAMASINDA YENİ DELİL İBRAZ EDİLMESİ ( Hakkı Ortadan Kaldıran İtiraz Niteliğinde Savunma )
İTİRAZ NİTELİĞİNDE SAVUNMA ( Temyiz Aşamasında Yeni Delil İbraz Edilip Edilememesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ TESPİTİ ( Davalının Yıllık Ücretli İzin Defterini Temyiz Aşamasında İbraz Etmesi )
YILLIK İZİN DEFTERİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Davası-Temyizde Yeni Delil İbraz Edilip Edilememesi )"
49Y9.HD8.10.2002E. 2002/6922 K. 2002/18521"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İzin Sürelerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Yasal İzin Sürelerinden Daha Fazla Olarak Belirlenmiş Olması Akdin Feshinde İzin Ücretine Toplu İş Sözleşmesine Göre Hak Kazanılacağı Anlamına Gelmediği )
AKDİN FESHİNDE FAİZ TÜRÜ ( İzin Ücreti Yasadan Doğan Bir Hak Olup Buna Göre Yasal Faizin Uygulanacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( Yasal İzin Sürelerinden Fazla Belirlenmiş Olması Akdin Feshinde İzin Ücretine Toplu İş Sözleşmesine Göre Hak Kazanılacağı Anlamına Gelmediği - İzin Ücreti Yasadan Doğan Bir Hak Olup Yasal Faizin Uygulanacağı )
BANKALARCA UYGULANAN İŞLETME KREDİSİ FAİZİ ( İzin Ücreti Yasadan Doğan Bir Hak Olup Buna Yasal Faizin Uygulanacağı )"
49Y9.HD11.6.2002E. 2002/4137 K. 2002/9662"KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Tazminata Hak Kazanması İçin Yaşlılık Aylığı Tahsis Yazısının İşverene Bildirilmesinin Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS YAZISI ( İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanması İçin Yaşlılık Aylığı Tahsis Yazısının İşverene Bildirilmesinin Gerekmesi )
İŞVERENE BİLDİRİM ( İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanması İçin Yaşlılık Aylığı Tahsis Yazısının İşverene Bildirilmesinin Gerekmesi )"
49Y9.HD28.5.2002E. 2002/3171 K. 2002/9105"İHBAR TAZMİNATI ( İşyeri Devri ve İşin Devam Etmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Devri ve İşin Devam Etmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Davacının İzin Parasını Alarak İzinden Vazgeçme Anlamına Gelecek Şekilde Talepte Bulunmasının Yasaya Aykırı Olması )"
49Y9.HD21.5.2002E. 2002/818 K. 2002/8737"İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatları Yıllık İzin İle Ücret Alacağının Ödetilmesine Karar Verilmesi - Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( İmzalı Ücret Bordroları Bulunduğunda Ücretin Ödendiğinin Kabul Edilmesi - Yıllık İzin Ve Ücret Alacakları )
YILLIK İZİN VE ÜCRET ALACAĞI ( Ödeme Hakkı Ortadan Kaldıran Bir Savunma Olduğu İçin Yargılamanın Her Safhasında Dikkate Alınabileceği )
İMZALI ÜCRET BORDROLARI ( Tereddütlerin Giderilebilmesi İçin Davacı Tarafın Bu Bordrolara Karşılık Diyeceklerinin Sorulması - Bordrolarının Değerlendirme Dışı Tutulmasının Hatalı Olması )"
49Y9.HD21.5.2002E. 2002/2281 K. 2002/8637"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Sendika Yöneticisi - İzin Talebi Şekli/Kullanıldığına Dair Belirtiler )
SENDİKA YÖNETİCİSİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İzin Talebi Şekli - Kullanıldığına Dair Belirtiler )"
49Y9.HD15.5.2002E. 2002/8904 K. 2002/8521"İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Çalışma Süresi Bir Buçuk Yılın Altında Olduğundan İhbar Önelinin Dört Hafta Olmasının Gerekmesi )
İHBAR ÖNELİ ( Davacının Çalışma Süresi Bir Buçuk Yılın Altında Olduğundan İhbar Önelinin Dört Hafta Olmasının Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İzin Alacağının Kullanıldığına Dair İddianın Davalı Tarafından İspatının Gerekmesi )"
49Y9.HD9.5.2002E. 2001/20815 K. 2002/7377"KIDEM TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
İHBAR TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
TATİL ALACAKLARI ( Dönem Dönem Bordrolarda Gösterilen Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
BORDROLARIN İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN İMZALANMASI ( Fazla Çalışma Ücretinin de Tahakkuk Ettirildiği - Talep Edilemeyeceği )"
49Y9.HD1.5.2002E. 2002/5956 K. 2002/6955"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı İşçinin İşçilik Haklarının Tahsili İçin Başlattığı İcra Takibine Vaki İtiraz )
KIDEM TAZMİNATI ( Yakacak Giyim İzin Parası Gibi Sosyal Hakların Bir Yıl İçindeki Toplamının 365'e Bölünmesi İle Bir Güne İsabet Eden Miktarların Belirtilmesi )
YAKACAK YARDIMI ( Yakacak Giyim İzin Parası Gibi Sosyal Hakların Bir Yıl İçindeki Toplamının 365'e Bölünmesi İle Bir Güne İsabet Eden Miktarların Belirtilmesi-Kıdem Tazminatına Esas Alınması )"
49Y9.HD9.4.2002E. 2002/5085 K. 2002/5978"KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Bankanın Şube Müdürlüğü Görevini İfa Ederken Sözleşmenin Emeklilik Nedeniyle Sona Ermesi )
BANKA ŞUBE MÜDÜRÜNÜN EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müdürün Bankayı Usulsüz Kredi Vermesi Nedeniyle Zarara Uğrattığı İddiası )
KREDİ VERİLMESİNDE USULSÜZLÜK OLMASI ( Genel Müdürlüğün Bilgisi Dahilinde Kredi Verilmesi )"
49Y9.HD3.4.2002E. 2001/19740 K. 2002/5756"KIDEM TAZMİNATI ( Ltd.Şirket Ortağının Kendi İşyerinde Geçen Çalışma Süresi İle Sorumlu Olduğu - Ltd.Şirkette Geçen Süreden Sorumlu Tutulamayacağı )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Son İşverenin Sorumlu Olacağı )
İHBAR TAZMİNATI ( Son İşverenin Sorumlu Olacağı )"
49Y9.HD21.3.2002E. 2001/19621 K. 2002/4660"FESİHTEN SONRA GERÇEKLEŞEN YARDIMLAR ( İkramiye ve Giyim Yardımı-Yararlanılamaması )
İKRAMİYE VE GİYİM YARDIMI ( Fesihten Sonra Gerçekleşen Haklardan Yararlanılamaması )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Akdin İzne Çıkarıldıktan Sonra Feshedilmesi )"
49Y9.HD21.3.2002E. 2001/19469 K. 2002/4655"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Davacının Banka Hesabına Yatırması - Bu Miktar Alacaklarla İlgili Davanın Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Davacının Banka Hesabına Yatırması - Bu Miktar Alacakla İlgili Davanın Reddi Gereği )
ÜCRET ( İşçi ve İşverenin Anlaşarak Her Zaman Ücrette İndirim Yapabilecekleri )"
49Y9.HD20.3.2002E. 2002/3355 K. 2002/4598"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Usuli Kazanılmış Hak-İşçinin İtiraz Etmediği Raporun Değil de Lehine Olan İkinci Raporun Hükme Esas Alınmış Olması )
USULİ MÜKTESEP HAK ( İşveren Lehine Usuli Müktesep Hak Oluşmuşsa İşçi Lehine Olan Raporun Hükme Esas Alınamaması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İşçinin İtiraz Etmediği Raporun Değil de Lehine Olan İkinci Raporun Hükme Esas Alınmış Olması )
FAZLA ÇALIŞMA ( İşçinin İtiraz Etmediği Raporun Değil de Lehine Olan İkinci Raporun Hükme Esas Alınmış Olması )
ÜCRET ALACAĞI ( İşçinin İtiraz Etmediği Raporun Değil de Lehine Olan İkinci Raporun Hükme Esas Alınmış Olması )"
49Y9.HD20.3.2002E. 2001/18951 K. 2002/4605"CEVAP YOLUYLA TEMYİZ ( İş Yargılamasında Bulunmadığı )
İŞ YARGILAMASI ( Cevap Yoluyla Temyize Gidilememesi )
İŞÇİNİN EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DA KIDEM TAZMİNATI ALMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ ( Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Emekli Olduktan Sonra da Kıdem Tazminatı Almadan Çalışmaya Devam Etmiş Olması-Yemek ve Servis Yardımı )
YEMEK VE SERVİS YARDIMLARI ( Faydalandırılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
İZİN ÜCRETİ ( Emeklilikten Öncesi ve Sonrası İçin Ayırım Yapılmaması )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( Hak Kazanılan Dönemdeki Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
49Y9.HD4.3.2002E. 2002/4196 K. 2002/3226"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Dava Dilekçesinde Zamanaşımı Süresi Dikkate Alınarak Son Beş Yıl Kullanılmayan İzin Alacağını İstemesi-Önceki Yıllara Ait İzin Alacağından Vazgeçilmesi Olmaması )
ZAMANAŞIMI ( Dava Dilekçesinde Zamanaşımı Süresi Dikkate Alınarak Son Beş Yıl Kullanılmayan İzin Alacağını İstemesi-Önceki Yıllara Ait İzin Alacağından Vazgeçilmesi Olmaması )"
49Y9.HD28.2.2002E. 2001/17750 K. 2002/3047"BAYRAM VE HAFTA TATİLLERİ ALACAĞI ( Tanıklarca Doğrulanması/ Davalının Ödendiğini Yazılı Belgelerle Kanıtlayamaması - İstemin Reddedilemeyeceği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Davalı Tarafından İzin Defteri ve Yazılı Ödeme Belgeleriyle Kanıtlanması Gereği )
KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ( İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmaması - İsteğinin Reddi Gereği )"
49Y9.HD30.1.2002E. 2001/16766 K. 2002/1701"KIDEM TAZMİNATI ( Yakacak Yardımının Yanlış Hesaplanması-Bilirkişiden Ek Rapor Alınması )
ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( İlk Beş Yıl İçin 12, Sonraki Yıllar İçin 18 Gün Üzerinden Hesap Yapılması )
BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI ( Kıdem Tazminatı-Yakacak Yardımının Yanlış Hesaplanması )"
49Y9.HD30.1.2002E. 2001/16592 K. 2002/1745"ÜCRETSİZ İZİN ( İzinde Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatının Hesabında ve İşçilik Haklarının Belirlenmesinde Dikkate Alınması )
KIDEM TAZMİNATI ( Ücretsiz İzinde Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatının Hesabında ve İşçilik Haklarının Belirlenmesinde Dikkate Alınması )
İHBAR TAZMİNATI ( Ücretsiz İzinde Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatının Hesabında ve İşçilik Haklarının Belirlenmesinde Dikkate Alınması )"
49Y9.HD28.1.2002E. 2002/1012 K. 2002/841"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Kısmi Dava İle Talep Edilen - Reddedilen Miktar Yönünde Ek Dava İçin Kesin Delil Teşkil Edeceği )
KISMİ DAVA ( Talep Edilen Yıllık Ücretli İzin - Reddedilen Miktar Yönünde Ek Dava İçin Kesin Delil Teşkil Edeceği )
TESPİT DAVASI ( Kısmi Davanın Eda Davası Olsa da Aynı Zamanda İleride Açılması İstenen Ek Dava İçin Bir Tespit Davası Niteliğinde Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Kısmi Dava İle Talep Edilen Yıllık Ücretli İzin - Reddedilen Miktar Yönünde Ek Dava İçin Kesin Delil Teşkil Edeceği )"
49Y9.HD23.1.2002E. 2001/16267 K. 2002/662"KIDEM TAZMİNATI ( Tazminat Hesabının Doğru Yapılması İçin İşverenin Bağlı Olduğu Meslek Odasından Davacının Yaptığı İş Gibi Bilgiler Açıklanarak Ne Kadar Aylı Ücret Alacağının Belirlenmesi )
ÜCRET ALACAĞI ( Hesabın Doğru Yapılması İçin İşverenin Bağlı Olduğu Meslek Odasından Davacının Yaptığı İş Gibi Bilgiler Açıklanarak Ne Kadar Aylı Ücret Alacağının Belirlenmesi )
İŞVERENİN BAĞLI OLDUĞU MESLEK ODASI ( Davacı İşçinin Ne Kadar Ücret Alabileceğinin Belirlenmesi )"
49Y9.HD17.1.2002E. 2001/20302 K. 2002/290"BAYRAM GÜNÜ ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRETİ ( İşçinin Bir Yevmiyeye mi Yoksa İki Yevmiyeye mi Hak Kazanacağı )
İLAVE YEVMİYE ( Bayram Günü Yapılan Çalışma )"
49Y9.HD15.1.2002E. 2001/14608 K. 2002/206"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Hizmet Sürelerine Göre Hak Kazanılabilecek İzin Sürelerine Göre Ücretin Hesaplanması )
HİZMET SÜRESİ ( Yıllık Ücretli İzin Miktarının Buna Göre Hesaplanması )"
49Y9.HD3.12.2001E. 2001/17406 K. 2001/18880"İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Hizmet Akdi Devam Ederken Talep Edilemeyeceği )
HİZMET AKDİ DEVAM EDERKEN İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ TALEP EDİLEMEYECEĞİ"
49Y9.HD21.11.2001E. 2001/13843 K. 2001/18260"KIDEM TAZMİNATI ( Tazminat Koşulları Gerçekleştiğinden Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN KOŞULLARI ( Koşullar Gerçekleştiğinden İşçilik Haklarının Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )"
49Y9.HD19.11.2001E. 2001/14088 K. 2001/17957"ÇALIŞILAN SÜRENİN TESPİTİ ( Eda Davası Açılmasında Tespit Talebi de Olduğundan Ayrı Bir Tespit Davası Açılmasına Gerek Olmaması )
EDA DAVASI ( Eda Davası Açılmasında Tespit Talebi de Olduğundan Ayrı Bir Tespit Davası Açılmasına Gerek Olmaması )"
49Y9.HD15.11.2001E. 2001/13858 K. 2001/17802"İSTEKLE BAĞLILIK KURALI ( İşverenin Beyan Ettiği ve Davacının da Kabul Ettiği Çalışma Günleri Üzerinden Kıdem Tazminatının Hesap Edilmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Beyan Ettiği ve Davacının da Kabul Ettiği Çalışma Günleri Üzerinden Kıdem Tazminatının Hesap Edilmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İşveren Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğinden İzin Alacağı İçin Dava Tarihi Yerine Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olması )
FAİZ ( İşveren Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Yıllık Ücretli İzin Alacağı İçin Dava Tarihi Yerine Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olması )"
49Y9.HD15.11.2001E. 2001/13823 K. 2001/17692"İŞYERİNİN DEVRİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağında Önceki İşverenin Sorumluluğunun Düşünülememesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşyerini Devreden Kişinin Alacaktan Sorumlu Tutulamaması )"
49Y9.HD25.10.2001E. 2001/10039 K. 2001/16649"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Devri )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Asıl İşveren-Alt İşveren )
İŞYERİ DEVRİ ( Kendiliğinden Akdin Feshi Sonucunu Doğurmaması-İhbar ve Kıdem Tazminatı )
ASIL İŞVEREN ( Alt İşverenle Birlikte Sorumluluğu-Genel Tatil ve Fazla Mesai Ücreti )
ALT İŞVEREN ( Sözleşmede Belirtilen Sayıda İşçilerini Münhasıran İşyerinde Çalıştıran Kişi )"
49Y9.HD22.10.2001E. 2001/17008 K. 2001/16442"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( TİS'nden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Alacağa Yasal Faizin Uygulanması Zorunluluğu )
TİS'NDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Yıllık Ücretli İzin - Alacağa Yasal Faizin Uygulanması Zorunluluğu )
ÜCRETLİ İZİN ( TİS'nden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Alacağa Yasal Faizin Uygulanması Zorunluluğu )"
49Y9.HD9.10.2001E. 2001/11832 K. 2001/15618"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunması - Nazara Alınmadan Hesaplama Yapılamayacağı )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( İşverenin Süresinde Bulunması/Nazara Alınmadan Hesaplama Yapılamayacağı - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
KISMİ DAVA İLE BİRLEŞTİRİLEN EK DAVA ( Ücret ve İkramiye Alacaklarının Bulunduğunun Tesbiti - Hüküm Altına Alınmaması )
ZAMANAŞIMI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Fazla Çalışma Yıllık İzin v.b.Gibi Alacakların Ödetilmesi Talebi )"
49Y9.HD2.10.2001E. 2001/11406 K. 2001/15321"İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Masrafları Yatırmamış Olması - Davanın Red Edilemeyeceği/İsbat Zorunluluğunun İşverende Olması )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Masrafları Yatırmamış Olması - Davanın Red Edilemeyeceği/İsbat Zorunluluğunun İşverende Olması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Davacı İşçinin Masrafları Yatırmamış Olması - Davanın Red Edilemeyeceği/İsbat Zorunluluğunun İşverende Olması )
İSBAT YÜKÜ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davacı İşçinin Masrafları Yatırmamış Olması/Davanın Red Edilemeyeceği )"
49Y9.HD12.9.2001E. 2001/9925 K. 2001/13523"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Doğum Nedeniyle İşinden Ayrıldıktan Bir Yıl Sonra Tekrar İşe Başlaması )
DOĞUM NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA ( İşçinin Bir Yıl Sonra Tekrar İşe Başlaması ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanacak Şekilde Sözleşmesinin Sona Ermesi )"
49Y9.HD12.9.2001E. 2001/9924 K. 2001/13522"HİZMET TESPİTİ ( Sigortalılık Süresinin Tespit Edilerek Kıdem Tazminatı İle Yıllık Ücretli İzin Alacağının Buna Göre Hesaplanması )
TALEPLE BAĞLILIK ( Davacının Belirttiği Sigortalılık Süresinin Tespiti Haricinde Başka Tespit Yapılamaması )"
49Y9.HD25.6.2001E. 2001/10849 K. 2001/10918"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Ek Davaya Konu Miktar Bakımından İşverenin Temerrüde Düşürülmemesi - Yasal Faizin Ek Dava Tarihinden İtibaren Yürütüleceği )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Ek Davaya Konu Miktar Bakımından İşverenin Temerrüde Düşürülmemesi - Yasal Faizin Ek Dava Tarihinden İtibaren Yürütüleceği )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Ek Davaya Konu Miktar Bakımından İşverenin Temerrüde Düşürülmemesi - Ek Dava Tarihinden İtibaren Yürütüleceği )"
49Y9.HD18.6.2001E. 2001/8118 K. 2001/10420"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İznin Kullandırıldığı Ya Da Ücretlerinin Ödendiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverene Ait Olması )
İSPAT YÜKÜ ( Yıllık Ücretli İznin Kullandırıldığı Ya Da Ücretlerinin Ödendiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverene Ait Olması )"
49Y9.HD12.6.2001E. 2001/7771 K. 2001/10018"İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmemesi Nedeniyle Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
İŞVERENİN TEMERRÜDÜ ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmemesi Nedeniyle İhbar Tazminatına Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmemesi Nedeniyle Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmemesi Nedeniyle Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
49Y9.HD12.6.2001E. 2001/7750 K. 2001/10005"KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İşveren Tarafından İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması Sonucu Feshedilmesine Rağmen İşçinin İşyerinde Daha Sonra Geçici Olarak Çalışması )
İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İşveren Tarafından İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması Sonucu Feshedilmesine Rağmen İşçinin İşyerinde Daha Sonra Geçici Olarak Çalışması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Hizmet Akdinin İşveren Tarafından İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması Sonucu Feshedilmesine Rağmen İşçinin İşyerinde Daha Sonra Geçici Olarak Çalışması )
İSPAT YÜKÜ ( İşçinin Yıllık İzinlerinin Kullandırıldığının İspatının İşverene Düşmesi )"
49Y9.HD7.6.2001E. 2001/7701 K. 2001/9810"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İzne Hak Kazanmak İçin Gerekli Sürenin Hesabında İşçilerin Aynı İşverenin Bir Veya Çeşitli İşyerlerinde Çalıştıkları Sürelerin Birleştirilmesi )
AYNI İŞVERENİN ÇEŞİTLİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIKLARI SÜRELER ( Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanmak İçin Bu Çalışma Sürelerin Birleştirilmesi )"
49Y9.HD5.6.2001E. 2001/7027 K. 2001/9586"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Olayda Söz Konusu Yıllara Ait Ücretli İzin Alacağına Dair Belgenin Bu Tarihlerdeki İzin Hakkı İle İlgisi Olması )"
49Y9.HD24.5.2001E. 2001/6224 K. 2001/8839"FAZLA MESAİ ( İşletme Müdürünün İş Saatlerini Kendisinin Belirlemesinin Görevi Gereği Olması )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Saatlerini Kendisi Belirleyen İşletme Müdürünün İstediği Fazla Mesai ve Hafta Tatili Alacakları İçin İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İş Saatlerini Kendisi Belirleyen İşletme Müdürünün İstediği Fazla Mesai ve Hafta Tatili Alacakları İçin Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Gerekmesi )"
49Y9.HD15.5.2001E. 2001/2305 K. 2001/8401"ÜCRETİN TESBİTİ ( Tanık Açıklamalarının Mahkemece Değerlendirilmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Ücret Bordrolarının Dikkate Alınması Gereği )
ÜCRET BORDROSU ( Yıllık Ücretli İzin Alacağında Dikkate Alınması Gereği )"
49Y9.HD8.5.2001E. 2001/5246 K. 2001/8024"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Davacının İzinlerini Kullandığının Sunulan Belge ve Davacı Yemininden Anlaşılmış Olması )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Davacının İzinlerini Kullandığının Sunulan Belge ve Davacı Yemininden Anlaşılmış Olması )"
49Y9.HD8.5.2001E. 2001/3780 K. 2001/7975"İZİN DEFTERİNİN KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE DÜZENLENMEMESİ ( İşçinin İmzasını Taşıması - Yıllık Ücretli İzin Talebi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İzin Defterinin Kronolojik Sıraya Göre Düzenlenmemesi - Davacı İşçinin İmzasını Taşıması )
SATIŞ PRİMİ ( Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Satış Priminin Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )"
49Y9.HD2.5.2001E. 2001/4617 K. 2001/7654"KIDEM TAZMİNATI ( Mahkemece Ücret Alacağına da Bordrodaki Miktar Üzerinden Hükmedilmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bordrodaki Ücret Üzerinden Hesaplanması )
BORDRO ( Mahkemece Ücret Alacağına da Bordrodaki Miktar Üzerinden Hükmedildiğine Göre İzin Ücretinin Bordrodaki Ücrete Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )"
49Y9.HD24.4.2001E. 2001/3980 K. 2001/6892"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ DAVA SIRASINDA ÖDENMİŞ OLMASI ( Konusuz Kalan Alacağın Hüküm Altına Alınamaması )
DAVA SIRASINDA ÖDENEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Konusuz Kalan Alacağın Hüküm Altına Alınamaması )"
49Y9.HD16.4.2001E. 2001/3192 K. 2001/6418"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Fazla Çalışma-Yıllık İzin Ücreti-İkramiye ve Ücret Alacağının Ödetilmesi İstemi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Davacı Tarafından Fesholunduğu Dosyadaki Bilgiler ve Tanık Anlatımlarıyla Sabit Olduğundan Davacının Bu Tazminatlara Hak Kazanamaması )
ÜCRET ( Davacının Alacaklarına Esas Ücret Miktarının Tespiti için Yalnızca Davacı Tanıklarının İfadelerine Dayanılması Doğru Olmayıp Bu Konuda Ticaret Odasından da Bilgi Alınmasının Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Kıdem Tazminatı Dışındaki İşçi Alacakları için Davalı Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmolunmasının Gerekmesi )"
49Y9.HD5.4.2001E. 2001/5622 K. 2001/5616"KIDEM TAZMİNATI ( Bir Yıl Tamamlanılmadığı İçin Hükmedilmemesi - Yıllık Ücretli İzin Alacağına da Hükmedilemeyeceği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bir Yıl Tamamlanılmadığı İçin Hükmedilemeyeceği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Bir Yıl Tamamlanılmadığı İçin Kıdem Tazminatına Hükmedilmemesi - Yıllık Ücretli İzin Alacağına da Hükmedilemeyeceği )"
49Y9.HD4.4.2001E. 2001/2036 K. 2001/5526"KISMİ ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatının Hesaplanması Usulü )
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI USULÜ ( Kısmi Çalışmada )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ( İzin Süresinin Tesbiti )
İZİN SÜRESİNİN TESBİTİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkı )"
49Y9.HD29.3.2001E. 2001/5236 K. 2001/5103"TİS.'NDEN YARARLANMA ( Yıllık Ücretli İzin - Önceki Dönem İçin İzin Süresi Sonraki Dönem İçin de TİS.'nde Öngörülen Sürenin Hesaplamada Esas Alınması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Önceki Dönem İçin İzin Süresi Sonraki Dönem İçin de TİS.'nde Öngörülen Sürenin Hesaplamada Esas Alınması )
ÜCRET BORDROSU ( İmza Üzerinde Durulup Davacıya Ait Olduğu Takdirde Son Ay Ücretinin Reddedilmesi Gereği )"
49Y9.HD14.3.2001E. 2001/1072 K. 2001/3906"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Verdiği Dava Dilekçesinde Miktar Göstermemesi/Vekilinin Açıklamalı Dilekçe Vermesi - Talep Edilen Faize Hükmedilmesi Gereği )
FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( İşçinin Verdiği Dava Dilekçesinde Miktar Göstermemesi - Vekilinin Açıklamalı Dilekçe Vermesi ve Faiz Talep Etmesi )
TAZMİNAT MİKTARININ DAVA AÇILDIKTAN SONRA AÇIKLATTIRILMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Talep Edilen Faize Hükmedilmesi Gereği )
DAVA AÇILDIKTAN SONRA AÇIKLATTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Talep Edilen Faize Hükmedilmesi Gereği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Rakam Gösterilmeksizin Düzenlenen Makbuz - Talepten Mahsup Edilmesi Gereği )
İZİN PARASI ( Rakam Gösterilmeksizin Düzenlenen Makbuz - Talepten Mahsup Edilmesi Gereği )"
49Y9.HD14.3.2001E. 2001/1061 K. 2001/3900"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARI ( Çalışma Süresine Göre Davacı Kaç Tam Yıl Çalışmış İse Ona Göre Hesaplanması Gereği )
İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( 6772 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Belediye İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik Bir Ödeme Niteliği - Hesaplanması Gereği )"
49Y9.HD12.2.2001E. 2001/1358 K. 2001/2090"TESBİT DAVASI ( Eda Davasının Öncesi Durumu - İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu )
EDA DAVASI ( Öncesinde Açılan Tesbit Davası - İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Mevsimlik ve Geçici İşçi - İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu Hakkında Tesbit Davası Açması )
MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİ ( İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu Hakkında Tesbit Davası Açması - Yıllık Ücretli İzin )
GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİ ( İşin Sürekli İş ve İzin Hakkı Bulunduğu Hakkında Tesbit Davası Açması - Yıllık Ücretli İzin )"
49Y9.HD25.1.2001E. 2000/16671 K. 2001/1258"BAŞARI PRİMİ, İKRAMİYE VE ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( İşten Çıkarılan İşçinin İhbar Öneli İçinde Hak Kazanacağı)
İHBAR ÖNELİ İÇİNDE DOĞAN BAŞARI PRİMİ, İKRAMİYE VE ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İşverence İşten Çıkarılan İşçinin)
ÜCRETLİ İZİN, PRİM VE İKRAMİYE ALACAĞI TALEBİ ( İşverence İşten Çıkarılan İşçinin İhbar Öneli İçinde Hak Kazandığı)"
49Y9.HD23.1.2001E. 2000/15348 K. 2001/770"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ HESAPLANMASI ( Çıplak Ücretten Hesaplanması Mecburiyeti )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNMAYAN DAVACILAR ( Ayrı Ayrı Aynı İşverene Karşı Açtıkları Davaların Birleştirilmesine Gerek Olmaması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE GEREK OLMAMASI ( Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmayan İşçilerin Aynı İşverene Karşı Açtıkları Kıdem Tazminatı Davaları )
PRİM VE İKRAMİYE ALACAKLARININ ÜCRETE EKLENMESİ METODU ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Olan )
KIDEM TAZMİNATI ( Gelir Vergisine Tabi Olmayıp, Damga Vergisine Tabi Olduğu )
GELİR VERGİSİNE TABİ OLMAMA ( Kıdem Tazminatı Alacağı )
FAİZ ORANI VE BAŞLANGICI ( Kıdem Tazminatına Yürütülecek Olan )
KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Sonradan Verilen Dilekçeyle İstenen Faiz Hakkında Davalının Davanın Genişletilmesi Yasağı İddiasında Bulunmaması )"
49Y9.HD17.1.2001E. 2000/15646 K. 2001/272"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Devamlı Çalışması-Ara Vermenin Kağıt Üzerinde Kalması )
İŞÇİNİN DEVAMLI ÇALIŞMASI ( Yıllık Ücretli İzin İsteğinin İşveren Tarafından Kabul Edilmesi )
MEVSİMLİK İŞ ( Yıllık Ücretli İzin İsteğinin İşveren Tarafından Kabul Edilmiş Olması Halinde Devamlı Çalışmanın Varlığının Kabulü )"
49Y9.HD15.1.2001E. 2001/347 K. 2001/101"İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Brüt Ücretin Esas Alınacağı )
YILLIK İZİN ÜCRETİ VE İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Brüt Ücret Üzerinden Hesaplama Yapılacağı )
BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI ( İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacağı Davasında )"
49Y9.HD18.12.2000E. 2000/19543 K. 2000/19065"KIDEM TAZMİNATI FAİZİ VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Asıl Davada Sonuç Kısmında Değil Müddeabih Kısmında Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması )
FAİZ TALEBİYLE AÇILAN EK DAVANIN DİNLENEBİLİRLİĞİ ( Asıl Davada Sonuç Kısmında Değil, Müddeabih Belirlenirken Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması )
EK DAVAYLA TALEP EDİLEN FAİZ VE YILLIK İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Asıl Davada Fazlaya İlişkin Hakların Müddeabih Belirtilirken Saklı Tutulmuş Olması )"
49Y9.HD6.12.2000E. 2000/13381 K. 2000/18384"İNŞAAT İŞİNDE MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( Ücretsiz İzne Çıkarıldığından Akdi Fesheden İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)
ÜCRETSİZ İZİNLİ OLARAK İŞTEN ÇIKARILAN MEVSİMLİK İNŞAAT İŞÇİSİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İnşaat İşinde Mevsimlik Olarak Çalışan İşçinin İşten Çıkarılması)
MEVSİMLİK İNŞAAT İŞÇİSİ ( Ücretsiz İzne Çıkarıldığından Akdi Fesheden İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)"
49Y9.HD6.11.2000E. 2000/16789 K. 2000/15448"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İşçinin İzin Defterinde Kullanılmış Görünen İzni Kullanmadığı ve İmzaların Kendisine Ait Olmadığı İddiası )
İMZALARIN SAHTE OLDUĞU İDDİASI ( Yıllık Ücretli İznini Kullanmış Görünen İşçinin, İzin Defterindeki İmzalar Hakkında )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İzin Defterinde İznin Kullanıldığına İlişkin İmzaların Kendisine Ait Olmadığını İddia Eden İşçinin )"
49Y9.HD30.10.2000E. 2000/16680 K. 2000/15027"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İşyerinde Çalıştığının Bölge Çalışma Müdürlüğünce Tesbit Edilmiş Olması )
BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAKLARININ KARİNE NİTELİĞİ ( Hizmet Tesbiti Davası - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
HİZMET TESBİTİYLE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Tutanaklarının Karine Niteliği )"
49Y9.HD25.10.2000E. 2000/9652 K. 2000/14814"HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Belediye Çalışanlarının Yeni Seçilen Başkan Tarafından Hizmet Akitlerinin Haklı Neden Olmaksızın Feshi - Kötüniyet Tazminatı Talebi )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Belediye Çalışanlarının Yeni Seçilen Başkan Tarafından Hizmet Akitlerinin Haklı Neden Olmaksızın Feshi )
İHBAR TAZMİNATI ( Belediye Çalışanlarının Yeni Seçilen Başkan Tarafından Hizmet Akitlerinin Haklı Neden Olmaksızın Feshi - Karar Verilmesi Gereği )"
49YHGK5.7.2000E. 2000/9-1079 K. 2000/1103"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı)
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı)
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebinde)"
49YHGK19.4.2000E. 2000/9-790 K. 2000/803"ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Ölüm sonucu Hizmet Akdinin Sona Ermesiyle Ücretli İzin Hakkının Dönüşmesi )
HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ ( Ölüm Sonucu )
MİRASÇILARIN DAVA HAKKI ( Ölüm sonucu Hizmet Akdinin Sona Ermesiyle Ücretli İzin Hakkının Ücretli İzin Alacağına Dönüşmesi )
ŞAHSA BAĞLI HAK ( Ücretli İzin Hakkı )"
49Y9.HD11.4.2000E. 2000/1534 K. 2000/5034"KIDEM TAZMİNATI ( Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilememesi )
DENETİME ELVERİŞLİ OLMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kıdem Tazminatı Hesabına İlişkin )"
49Y9.HD17.11.1999E. 1999/14667 K. 1999/17564"İŞ AKDİNİN FESHİNDEN SONRA DÜZENLENEN İBRANAME ( İmzaya İtiraz Edilmemesi/Hata ve Hile İleri Sürülmemesi )
İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( İş Akdinin Feshinden Sonra Düzenlenen - İmzaya İtiraz Edilmemesi/Hata ve Hile İleri Sürülmemesi )
BELGEDEKİ İMZAYA İTİRAZ ETMEYİP HATA VE HİLE DE İLERİ SÜRMEMEK ( İş Akdinin Feshinden Sonra Düzenlenen )"
49Y9.HD9.11.1999E. 1999/13770 K. 1999/16931"İŞÇİNİN 12 YIL SÜRE İLE HERGÜN VE GENEL TATİLLERDE 3 SAAT FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞININ KABULÜ ( Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )
FAZLA ÇALIŞMA ( 12 Yıl Süre İle Hergün ve Genel Tatillerde 3 Saat - Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 12 Yıl Süre İle Hergün ve Genel Tatillerde 3 Saat Fazla Çalışma- Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )"
49Y9.HD4.11.1999E. 1999/13729 K. 1999/16730"İZİN ÜCRETİ ÖDENDİĞİNİ YAZILI DELİLLERLE KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşverene Aidiyeti )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İşverenin Ödemeyi Yazılı Delillerle Kanıtlayamaması )
YAZILI DELİLLERLE KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İzin Ücretinin Ödendiğinin )"
49Y9.HD4.11.1999E. 1999/13717 K. 1999/16707"KIDEM TAZMİNATININ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANACAĞI
İHBAR TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ DÜŞÜLMESİ ZORUNLULUĞU
GELİR VERGİSİ DÜŞÜLMESİ ZORUNLULUĞU ( Ret Olarak Belirlenen İhbar Tazminatı )"
49Y9.HD2.11.1999E. 1999/12251 K. 1999/16497"TİS'NDE KIDEM TAZMİNATIN ÖDENME ZAMANININ TESBİTİ ( Hakkın Doğmasından 10 Gün İçinde - Faiz Uygulaması Zorunluluğu )
İŞ AKDİNİN FESHİNDE KIDEM TAZMİNATI İÇİN FAİZ HESABI ( TİS'nde Hakkın Doğmasından 10 Gün İçinde Ödeneceği Hükmü )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshinden Sonra Yapılan TİS'nde Ücret Zammının Geriye Doğru Tesbiti )
GREV UYGULAMASININ FARK ALACAKLARIN HESABINDA GÖZ ÖNÜNÜNE ALINMAMASI ( İş Akdinin Feshi )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Grev Uygulamasının Fark Alacakların Hesabında Göz Önüne Alınmaması )"
49Y9.HD1.11.1999E. 1999/13600 K. 1999/16482"İŞ AKDİ DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESHEDİLEN İŞÇİ ( Tazminat Talebi - İş Müfettişliği Tutanağındaki Kişilerin Dinlenilmesi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Devamsızlık Nedeniyle Feshi - İş Müfettişliği Tutanağındaki Kişilerin Dinlenilmesi )
İŞ MÜFETTİŞLİĞİNİN TUTANAĞI ( İş Akdinin Devamsızlık Nedeniyle Feshi - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİHTE TUTANAKTAKİ MÜFETTİŞLERİN DİNLENİLMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )"
49YHGK27.10.1999E. 1999/9-838 K. 1999/891"TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ( İşyerinde Uygulanmakta Olan Toplu İş Sözleşmesinde Yıllık Ücretli İzin Süresinin İhbar Sürelerinin Mevcut İzin Süresine Eklenmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İşyerinde Uygulanmakta Olan Toplu İş Sözleşmesinde Yıllık Ücretli İzin Süresinin İhbar Sürelerinin Mevcut İzin Süresine Eklenmesi )
ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER ( İzin Alacağının Bu Günler Dikkate Alınarak Hesaplanmasının Gerekmesi )"
49Y9.HD27.10.1999E. 1999/13565 K. 1999/16386"İZİN ÜCRETİ MAKBUZUNUN İKRAMİYE İLE İLGİLİ OLDUĞU İDDİASI ( İşyerinde İkramiye Uygulamasının Olup Olmadığının Araştırılması )
İŞYERİNDE İKRAMİYE ÖDEMESİ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( İzin Ücreti Makbuzunun İkramiye Olduğu İddiası )
İKRAMİYE - İZİN ÜCRETİNİN AYNI MAKBUZDA YAZILI OLMASI ( İşyerinde İkramiye Uygulamasının Olup Olmadığının Araştırılması )"
49Y9.HD19.10.1999E. 1999/13140 K. 1999/15958"KIDEM TAZMİNATI FAZLA MESAİ VE İZİN ÜCRET ALACAKLARINA MAHSUBEN TALEP ( Mahkemece Miktarların Ayrı Ayrı Açıklattırılması Zorunluluğu )
EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMADA HAKLARINA MAHSUBEN DAVA AÇMAK ( Mahkemece Miktarların Ayrı Ayrı Açıklattırılması Zorunluluğu )
FAZLA MESAİNİN İNSAN DOĞASININ KALDIRAMAYACAĞI ŞEKİLDE YAPILDIĞI İDDİASI ( Takdiri İndirim Yapılması Zorunluluğu )"
49Y9.HD19.10.1999E. 1999/10843 K. 1999/15929"İŞYERİ DEVRİ ( Eski İşverenin Kıdem Tazminatından Sorumluluğu )
ESKİ İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU ( İşyeri Devri )
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI ( İşyeri Devri Halinde Eski İşverenin Sorumluluk Miktarı )"
49Y9.HD9.6.1999E. 1999/12288 K. 1999/16166"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kalifiye Eleman/Baskı Operatörü - Asgari Ücretle Hesap Yapılamayacağı )
ASGARİ ÜCRETLE HESAP YAPILAMAYACAĞI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Kalifiye Eleman/Baskı Operatörü )
KALİFİYE ELEMANIN TAZMİNATININ ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLANAMAYACAĞI ( Ücretin Meslek Kuruluşundan Sorulması )
ÜCRETİN MESLEK KURULUŞUNDAN SORULMASI ( Kalifiye Eleman/Baskı Operatörünün Tazminatının Asgari Ücretle Hesaplanması )"
49Y9.HD17.5.1999E. 1999/7706 K. 1999/9044"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşverenin Tek Taraflı Olarak Düzenlediği Belgelere Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )
İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK DÜZENLEDİĞİ BELGELER ( Yıllık Ücretli İzin Alacağının Ödetilmesine İlişkin Davada Hükme Dayanak Yapılamayacağı )
KIDEM TAZMİNATININ DOLAR ÜZERİNDEN HESAPLANMASI ( Fesih Tarihindeki Devlet Bankalarınca Bir Yıllık Dolara Uygulanan En Yüksek Faizin Yürütülmesi Şeklinde Karar Verilmesi Gereği )
DEVLET BANKALARINCA BİR YILLIK DOLARA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( Dolar Üzerinden Hesaplanan Kıdem Tazminatına Fesih Tarihinden İtibaren Yürütülmesi Gereği )"
49Y9.HD12.5.1999E. 1999/7287 K. 1999/8840"İZİN ALACAĞININ HESAPLANMASI ( İşbaşı Tarihinden İtibaren Geçen Tam Yıllar Belirlenerek Her Bir Tam Yılın Tamamlanmasından Sonra Ne Kadar Süre İle İzin Kullandırıldığının Belirlenmesi )
İŞBAŞI TARİHİNDEN İTİBAREN KULLANDIRILAN İZİN SÜRESİ ( Kullandırılması Gereken İzin Süresi Belirlenerek Aradaki Farkın Ücret Olarak Belirlenmesi )"
49Y9.HD4.5.1999E. 1999/4792 K. 1999/8387"ÜCRETSİZ İZİN VE GREVDE GEÇEN SÜRELER ( Ücret Farkı Hesaplanamayacağı-Ücret Söz Konusu Olmaması )
ÜCRET FARKI ( Ücretsiz İzin ve Grevde Geçen Süreler İçin Hesaplanamayacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Tis'nde Kıdem Tazminatının Hakkın Doğumundan İtibaren On Gün İçinde Ödeneceğinin Öngörülmüş Olması )
TİS'NDE KIDEM TAZMİNATININ HAKKIN DOĞUMUNDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE ÖDENECEĞİN ÖNGÖRÜLMESİ ( Faiz Başlangıcı )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABI ( Tis'nde Yer Alan İhbar Sürelerinin de Dikkate Alınacağına İlişkin Hükmün İş Kanununa Aykırı Olduğu )
İHBAR SÜRELERİ ( Yıllık Ücretli İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınamayacağı )"
49Y9.HD17.3.1999E. 1999/3284 K. 1999/5516"HİZMET SÜRESİNİN BİR YILDAN AZ OLMASI ( Kıdem Tazminatına Hak Kazanılamaması )
KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Süresinin Bir Yıldan Az Olması Halinde Hak Kazanılamaması )"
49Y9.HD9.2.1999E. 1998/19675 K. 1999/1806"FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( İşyerinde Üçlü Vardiye Sistemi Mevcutsa Talebin Reddedileceği )
ÜÇLÜ VARDİYE SİSTEMİYLE ÇALIŞAN İŞYERİ ( Fazla Mesai Ücreti Talebinin Reddi )"
49Y9.HD22.12.1998E. 1998/17169 K. 1998/18990"FAİZ BAŞLANGICI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
SENDİKAL TAZMİNAT ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
TATİL ÜCRETİ ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
49Y9.HD30.11.1998E. 1998/15053 K. 1998/16953"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
ÇIPLAK ÜCRET ( Yıllık İzin Ücreti ve Genel Tatil Ücretinin Hesaplanması )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( Yıllık İzin Ücreti ve Genel Tatil Ücretinin Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
49Y9.HD18.10.1998E. 1999/13088 K. 1999/15871"İBRANEMENİN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Dosya İçeriğine Göre Değerlendirme İle Hüküm Kurulması Gerektiği )
HÜKMÜN DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILARAK KURULMASI ( İbranamenin Çelişkili Olması )
İBRANAMEDEKİ ÇELİŞKİ ( İşverenin İşçinin İşi Terk Ettiğini İddia Etmesine Rağmen İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödediğine Dair İbraname Sunması )"
49YHGK30.9.1998E. 1998/9-613 K. 1998/630"İHBAR ÖNELİ ÜCRETİ ( Fesih Sırasında Geçerli Olan Yasal Süre Üzerinden Hesaplanması-TİS ile Artırılmış Süre )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( İş Akdi Feshedildikten Sonra Hafta Tatilinin Süreye Eklenememesi )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İş Akdi Feshedildikten Sonra Yıllık Ücretli İzin Süresine Eklenememesi )"
49Y9.HD16.9.1998E. 1998/11622 K. 1998/13250"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Çalışılmadan Geçen İhbar Öneli Süresi )
İHBAR ÖNELİ ( Çalışılmadan Geçmesi Nedeniyle Yıllık Ücretli İzin Hesabına Yansıtılamaması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İhbar Önelinin Çalışılmadan Geçilmesi )"
49Y9.HD25.6.1998E. 1998/9393 K. 1998/10861"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Temizlik İşleri Başka Firmaya Devredildiğinden Bu Firmaya Geçmesi İstenip Geçmeyince Akdi Feshedilen Bekçi )
BAŞKA FİRMAYA GEÇMESİ İSTENİP GEÇMEYİNCE AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Başka Firmaya Geçmesi İstenip Geçmeyince Akdi Feshedilen Bekçi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI HESAPLAMASI ( Esas Alınacak Ücret )
İZİN PARASI HESAPLAMASI ( Esas Alınacak Ücret )"
49Y9.HD24.6.1998E. 1998/9405 K. 1998/10775"KIDEM TAZMİNATI ( Kadın İşçinin Evlenmek İçin İşyerinden İzin Verilmemesi Üzerine İşi Terkederek Evlenmesi )
EVLENMEK İÇİN İŞYERİNDEN İZİN İSTEYEN KADIN İŞÇİYE İZİN VERİLMEMESİ ( İşçinin Evlendiği Gün İşi Terketmesi ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İZİN VERİLMEYİNCE EVLENDİĞİ GÜN İŞİ TERKEDEN KADIN ( Kıdem Tazminatı Talebi )"
49Y9.HD22.6.1998E. 1998/8846 K. 1998/10557"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İspat Yükünün İşverende Olması )
İSPAT YÜKÜ ( Yıllık Ücretli İzin Kullandırıldığına Dair İddia )
İZİN DEFTERİ ( İşverene Sorulmasının Gerekmesi )"
49Y9.HD17.6.1998E. 1998/7941 K. 1998/10433"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bilirkişi Raporuna Karşı Cevapları İçin Mehil Verilmemesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşçinin Yazılı Olarak Bildirmek İstediği Mehilin Verilmemesi )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Bilirkişi Raporlarına Karşı Mehil Verilmemesinin Özgürlüğe Aykırı Olması )"
49Y9.HD2.6.1998E. 1998/9897 K. 1998/9675"İŞYERİNİN DEVRİ ( Hizmet Sözleşmesi Feshedilen İşçi )
İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Hizmet Sözleşmesinin İşi Devralan İşverence Feshedilmesi )
KIDEM ÖDENCESİNDEN SORUMLULUK ( İşyerinin Devri Durumunda )"
49Y9.HD29.4.1998E. 1998/5764 K. 1998/7930"İŞYERİNİN KAPANMASI ( Bir Yıl Sonra Açılan Yeni İşyerinin Sorumluluğunun Olmaması )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Kapanıp Bir Yıl Sonra Başka Bir İşyeri Açılması )
İŞÇİLİK HAKLARI ( Eski İşyerinin Kapanıp Yenisinde Çalışma Olmaması Nedeniyle Tazminat Alınamaması )"
49Y9.HD2.4.1998E. 1998/3337 K. 1998/6397"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Çalışma Süresinin Eksik Hesaplanması )
ÇALIŞMA SÜRESİNİN EKSİK HESAPLANMASI ( Davacı Alacaklarının Noksan Belirlenmesinin Bozma Nedeni Sayılması )
BOZMA NEDENİ ( Çalışma Süresinin Eksik Hesaplanması )"
49Y9.HD24.3.1998E. 1998/2248 K. 1998/5823"İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
ÇIPLAK ÜCRET ( İzin Ücretinin Hesaplanması )"
49Y9.HD25.2.1998E. 1998/312 K. 1998/2510"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İşverenin Düzenleme Yetkisine Dayanarak Belirlemesi )
İŞVERENİN DÜZENLEME YETKİSİ ( İşçinin Yıllık İzin Süresi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Önel Vermeksizin İşten Ayrılması )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( İşçinin Önel Vermeksizin İşi Terketmesi )"
49Y9.HD24.2.1998E. 1997/21451 K. 1998/2487"İMZAYA İTİRAZ ( İtiraz İncelenmeden Karar Verilmesi )"
49Y9.HD27.1.1998E. 1997/20356 K. 1998/832"KIDEM TAZMİNATI ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
İHBAR TAZMİNATI ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
FAZLA ÇALIŞMA ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
FAİZ ( İşçilik Hakları İçin )"
49Y9.HD25.11.1997E. 1997/14117 K. 1997/19579"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Süresinin Belirlenmesinde Dört Aylık Prim Bordrolarının Dikkate Alınması )
HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE DÖRT AYLIK PRİM BORDROLARININ DİKKATE ALINMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
FAZLA ÇALIŞMA ( Uzun Süre Her Gün Yapıldığının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )"
49Y9.HD17.9.1997E. 1997/11695 K. 1997/15806"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarının Hesaplanması Yöntemi )
İŞÇİ ALACAKLARININ HESABI ( Öncelikle Baz Alınan Ücretlerin Belirlenmesi )
ASGARİ ÜCRETE GÖRE DENETİM ( İşçi Alacaklarının Hesaplanmasında Baz Alınan Ücretler Belirlenememesi Durumu )"
49Y9.HD10.6.1997E. 1997/5828 K. 1997/11250"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Hizmet Akdi Devam Ederken İzin Parası İstenme Olanağının Olmaması )
HİZMET AKDİ ( Hizmet Akdi Devam Ederken İzin Parası İstenme Olanağının Olmaması )
KULLANDIRILMAYAN İZİN PARASI ( Paranın Ancak Fesih Tarihinde Muaccel Olması )
BAHŞİŞLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( İş Kanununda Öngörülen Zammın Ücrete Dahil Olmaması )"
49Y9.HD3.6.1997E. 1997/7572 K. 1997/10644"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İmzaladığı İbranamede Kıdem Tazminatını Aldığını Beyan Etmesi )
İBRANEMEDE KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASINI ALDIĞINI BEYAN EDEN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Yıllık İzin Parası Talebi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Davacının İmzaladığı İbranamedeki İşyerinden Ayrılırken Yıllık İzin Parasını Aldığı Beyanı )"
49Y9.HD12.5.1997E. 1997/3745 K. 1997/8790"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İmzalı İzin Defteri Yada Eşdeğer Bir Belge ile Kanıtlanması )
PUANTAJ KAYITLARI ( Yıllık İzinin Kullanıldığı İddiası )
İMZALI İZİN DEFTERİ ( Yıllık İzinin Kullanıldığı İddiası )"
49Y9.HD8.5.1997E. 1997/3705 K. 1997/8536"YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( İhbar Öneli Yerine Sayılamaması )
İHBAR ÖNELİNE UYMADAN İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞÇİ ( Yıllık İzin Süresi Hakkının İhbar Öneli Yerine Sayılması Talebi )"
49Y9.HD31.3.1997E. 1996/22749 K. 1997/6449"FAZLA MESAİLER ( Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmayan )
FAZLA MESAİDE HAKKANİYET İNDİRİMİ
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesaide )"
49Y9.HD11.3.1997E. 1996/21522 K. 1997/4775"BOZMAYA UYMA ( Bozma Sebepleri Dikkate Alınmadan Karar Verilmemesi )
BOZMA SEBEPLERİ DİKKATE ALINMADAN KARAR VERİLMEMESİ ( Bozmadan Sonra )"
49Y9.HD25.12.1996E. 1996/16099 K. 1996/24126"ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Yıllık Ücretli İzin İçin )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )"
49Y9.HD19.12.1996E. 1996/16723 K. 1996/23815"İZİN ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI ( 60 Gün Üzerinden Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
BOZMA NEDENİ ( İzin Ücretinin 30 Gün Karşılığı Hesaplanması )"
49Y9.HD30.9.1996E. 1996/6764 K. 1996/18058"BAKİYE ÜCRET İSTEMİ ( İşçinin İmzası Bulunan Bordro )
HİZMET TESPİTİ ( İşçinin İmzası Bulunan Bordro Kapsamıyla Bağdaşmayacak Biçimde Yapılması )"
49Y9.HD10.7.1996E. 1996/5528 K. 1996/15963"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Hesaplanması İşe Giriş Tarihi Dikkate Alınarak Belirlenmesi )
İŞE GİRİŞ TARİHİ ( Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanmasında Dikkate Alınması )"
49Y9.HD26.6.1996E. 1996/3645 K. 1996/14404"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI DAVASI ( İspat Külfeti ve İspat Araçları )
İSPAT KÜLFETİ ( Yıllık Ücretli İzin Parası Alacağı Davalarında )"
49Y9.HD12.6.1996E. 1996/436 K. 1996/13561"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İznin Kullandırıldığının İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belgeyle İspat Edilmesi Gereği )
İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞER BİR BELGEYLE İSPAT ( Yıllık İzin Hakkının Kullandırıldığını )
YILLIK İZİN HAKKININ KULLANDIRILDIĞININ İSPATI ( İzin Defteri veya Eşdeğer Bir Belgeyle )"
49Y9.HD25.3.1996E. 1995/31346 K. 1996/6089"BELİRLİ SÜRELİ FERDİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Kendiliğinden Sona Ermesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bir Yıl Süreli Ferdi Hizmet Sözleşmesi )"
49Y9.HD28.2.1996E. 1995/29369 K. 1996/3299"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Mevsimlik İşçilerin İzin Hakkının Olmaması )
MEVSİMLİK İŞÇİLERE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İzin Haklarının Olmaması )"
49Y9.HD6.2.1996E. 1995/35202 K. 1996/1476"YILLIK ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ ( Tutma İşlemi Kendi Elinde Bulunan Genel Müdür )
GENEL MÜDÜR ( Yıllık Ücretli İzin Defterinin Tutulmasının Elinde Olması )
İZİNLERİN DEFTERDE GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI İHTİMALİ ( Müdürün İzin Defterini Kendi Elinde Bulundurması Nedeniyle )"
49Y9.HD17.10.1995E. 1995/21361 K. 1995/31703"İSPAT KÜLFETİ ( İşçinin Ücret ve Yıllık Ücretli İzin Alacağının Ödendiği İddiasında )
ALACAKLARIN ÖDENDİĞİNİN İSPATI ( İspat Külfeti )
ÜCRET VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ ÖDENDİĞİ İDDİASI ( İspat Külfeti )"
49Y9.HD2.5.1995E. 1995/531 K. 1995/14467"SAKLI TUTULAN HAKLAR İÇİN AÇILAN DAVA ( İbraz Edilen İbranamenin Önceki Davada Oluşan Kesin Hüküm Karşısında Hukuken Geçerli Olmaması )
SONRADAN GÖSTERİLEN İBRANAMENİN KESİN HÜKME ETKİSİ ( Saklı Tutulan Haklar İçin Açılan Davada Etkisinin Olmaması )
İBRANAME ( Saklı Tutulan Haklar İçin Açılan Davada İbraz Edilmesi )"
49Y9.HD7.11.1994E. 1994/11494 K. 1994/15377"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Hırsızlık Nedeniyle Feshi )
HIRSIZLIK NEDENİYLE MAHKUMİYET ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshinin Daha Önceki Hakların İstenmesini Engellememesi )
HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Çalıştığı Dönemlere İlişkin Haklarının Ödenmesinin Gerekmesi )"
49Y9.HD24.1.1991E. 1990/9621 K. 1991/518"YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Yıldan Artan Süre İçin Orantılı Olarak Hükmedilemeyeceği )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( 15 Aylık Çalışmasında 2 Ay Ücretli İzin Kullanan İşçi - Ücretli İzin Süresinin Dahil Edilemeyeceği )
ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN FAZLA MESAİ HESABINA DAHİL EDİLEMEYECEĞİ ( 15 Aylık Çalışmasında 2 Ay Ücretli İzin Kullanan İşçi )"
49Y9.HD13.11.1990E. 1990/7780 K. 1990/12074"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yıllık Ücretli İzin Verilmemesi Nedeniyle )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ"
49Y9.HD21.11.1989E. 1989/10143 K. 1989/10077"YILLIK ÜCRETLİ İZİN TALEBİ ( Çalışması Bir Yılı Doldurmayan İşçi )
BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMA KOŞULU ( Yıllık Ücretli İzin Talebinde Bulunabilmek İçin )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Bordroları İhtirazi Kayıtsız İmzalayan İşçi )
İHTİRAZİ KAYITSIZ BORDROLARI İMZALAYAN İŞÇİ ( Fazla Mesai Ücreti Talep Edememesi )
BORDROLARI İHTİRAZİ KAYIT KOYMAKSIZIN İMZALAYAN İŞÇİ ( Bordrolardakinin Dışında Fazla Mesai Ücreti Talep Edememesi )"
49Y9.CD23.10.1989E. 1989/2630 K. 1989/4228"İŞ KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerinde Yapılan Denetimde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Mevzuata Aykırılıklar Olması )
İŞYERİ DENETİMİ ( İşyerinde Yapılan Denetimde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Mevzuata Aykırılıklar Olması )
EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNDE SÜRE VERİLMESİ ( Süre Verilmesi Zorunluluğu Olmadığı Halde Süre Verilmişse Bu Süre Dolmadan Cezasal İşleme Başvurulamaması )
İÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞYERİNDE EKSİKLİKLER OLMASI ( Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmişse Bu Süre Dolmadan Cezasal İşleme Başvurulamaması )"

DANIŞTAY

49D11.D31.1.2006E. 2003/4403 K. 2006/382"EMEKLİLİK ( Kapsam Dışı Personel Statüsünde İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Emekliye Ayrılmak Suretiyle İş Akdi Sona Eren Davacıya Emekli Oluncaya Kadar Kullandırılmayan Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücretin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Kalan Kısmının Ödenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Emekliye Ayrılmak Suretiyle İş Akdi Sona Eren Davacıya Emekli Oluncaya Kadar Kullandırılmayan Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücretin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Kalan Kısmının Ödenmesi Gerektiği )
YILLIK İZİN SÜRELERİNE AİT ÜCRET ( 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Ödenmeyen Kısmının Ödenmesi Gerektiği - Kapsam Dışı Personel Statüsünde İş Kanununa Tabi İşçinin Emekliye Ayrılması )"

SAYIŞTAY

49S3.D6.5.2003 K. 184"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI ( Hak Sahibi İşçilere Ödenmemesi - Yargı Yolu İle Belediyenin İzin Paraları Yanında Yasal Faiz ve Masrafları da Ödemek Durumunda Kalması/Sorumluluk )
SORUMLULUK ( Hak Sahibi İşçilere Yıllık İzin Paralarının Ödenmemesi - Yargı Yolu İle Belediyenin İzin Paraları Yanında Yasal Faiz ve Masrafları da Ödemek Durumunda Kalması )
BELEDİYENİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASINI ÖDEMEMESİ ( Hak Sahibi İşçilere - Yargı Yolu İle Belediyenin İzin Paraları Yanında Yasal Faiz ve Masrafları da Ödemek Durumunda Kalması/Sorumluluk )"
49S2.D3.2.2000 K. 32463"İZİN ÜCRETİ ( Akdi Feshedilen İşçilere Kullandırılmayan Veya Kullanılmayan İzin Sürelerine İlişkin - Geriye Dönük Olarak Beş Yıl İçin Ödenebileceği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçilere Kullandırılmayan Veya Kullanılmayan İzin Sürelerine İlişkin İzin Ücreti - Geriye Dönük Olarak Beş Yıl İçin Ödenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Akdi Feshedilen İşçilere Kullandırılmayan Veya Kullanılmayan İzin Sürelerine İlişkin İzin Ücreti - Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
49STKK23.9.1997 K. 24148"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İşçinin Hak Kazanıp da Kullanmadığı - Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
İŞÇİNİN HAK KAZANIP DA KULLANMADIĞI YILLIK İZNİ ( Alacağın Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
49SGKK6.1.1986 K. 4523/2"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ ( Hesabında Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Ödenen Yıpranma Priminin Dikkate Alınması Gereği )
YIPRANMA PRİMİ ( Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Ödenen - Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Dikkate Alınması Gereği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ UYARINCA ÖDENEN YIPRANMA PRİMİ ( Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Dikkate Alınması Gereği )"

Madde 50

YARGITAY

50Y9.HD19.1.2016E. 2014/28876 K. 2016/1241"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının İşe Başladığı Tarihten 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1475 S.K.'nın Yıllık Ücretli İzin Md.sindeki Sürelere Göre - 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin İse 4857 S.K.' ya Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması Gerektiği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ HESAPLANMASI ( Davacının İşe Başladığı Tarihten 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1475 S.K.'nın Yıllık Ücretli İzin Md.sindeki Sürelere Göre - 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin İse 4857 S.K.'ya Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanacağı )
1475 S.K. VE 4857 S.K.'NIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU TARİHLER AÇISINDAN YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İşe Başladığı Tarihten 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1475 S.K.'nın Yıllık Ücretli İzin Md.sindeki Sürelere Göre - 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin İse 4857 S.K.'ya Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması Gerektiği )"
50Y9.HD29.4.2008E. 2007/18362 K. 2008/10878"MEVSİMLİK İŞÇİLER ( Mevsimlik İşçiler Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanamayacakları - Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik İşde Mevsimlik İşçi Olarak Her Yıl En Fazla 240 Gün Çalışan Davacı İzin Hakkından Yararlanamayacağı )
ÜCRETLİ İZİN HAKKINDAN YARARLANAMAMA ( Mevsimlik İşçilerin Yararlanamayacakları - Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik İşde Mevsimlik İşçi Olarak Her Yıl En Fazla 240 Gün Çalışan Davacının Yararlanamayacağı )
İZİN HAKKI ( Mevsimlik İşçiler Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanamayacakları - Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik İşde Mevsimlik İşçi Olarak Her Yıl En Fazla 240 Gün Çalışan Davacı İzin Hakkından Yararlanamayacağı )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Mevsimlik İşçiler Yararlanamayacakları - Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik İşde Mevsimlik İşçi Olarak Her Yıl En Fazla 240 Gün Çalışan Davacı İzin Hakkından Yararlanamayacağı )"
50Y9.HD17.4.2008E. 2007/17061 K. 2008/9008"YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ( Davacının Yıllık İzin Süresi Saptanırken Her Yıllık İzine Hak Kazandığı Yıl İçin O Yıl Yürürlükte Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
İZİN ÜCRETİ ( Davacının Yıllık İzin Süresi Saptanırken Her Yıllık İzine Hak Kazandığı Yıl İçin O Yıl Yürürlükte Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜ ( Davacının Yıllık İzin Süresi Saptanırken Her Yıllık İzine Hak Kazandığı Yıl İçin O Yıl Yürürlükte Olan Sözleşme Hükmünün Uygulanacağı )"
50Y9.HD20.12.2004E. 2004/20695 K. 2004/28380"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Senelik İzin Fiş Kartonu Davacı İmzasını İçermediği Gerekçesiyle Değerlendirilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Davacı İmzasını Taşıyan İzin Belgesi İzin Fiş Kartonuna İşlendiğinden İtibar Edilmesi Gereği )
İZİN FİŞİ KARTONU ( Davacının İmzasını İçeren İzin Belgesi İzin Fiş Kartonuna İşlendiğinden Dikkate Alınması Gereği - Kamu Kurumu Tarafından Kayıtlar Esas Alınarak Oluşturulan Belgelere İtibar Edilmesi Gereği )
KAMU KURUMU KAYITLARI ( Esasa Alınarak Oluşturulan İzin Belgesine İtibar Edilmesi Gereği - Davacı İmzasını İçeren İzin Belgesi Senelik İzin Fiş Kartonununa İşlendiğinden Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesabında Dikkate Alınması Gereği )"
50YHGK15.12.2004E. 2004/9-727 K. 2004/716"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Farklı Dönemlere İlişkin Alacak Talepleri İçin Açılan Davaların Birbirleri İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
KESİN HÜKÜM OLUŞMAMASI ( Farklı Dönemlere İlişkin Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talepleri İçin Açılan Davaların Birbirleri İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
KISMİ DAVADA VERİLEN KARAR ( Ek Dava Açısından Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi - Farklı Dönemlere İlişkin Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebi )
EK DAVADA KESİN HÜKÜM ETKİSİNİN OLUŞMAMASI ( Kısmi Davada Verilen Hükümle - Taleplerin Farklı Dönemlere İlişkin Yıllık Ücretli İzin Alacağına İlişkin Olması )"
50Y9.HD6.7.2004E. 2004/8053 K. 2004/17234"KIDEM TAZMİNATI ( Gecikme Faizi Hesabında Bankaların Fiilen Uyguladıkları En Yüksek Faiz Oranının Dikkate Alınması Zorunluluğu )
GECİKME FAİZİ ( Kıdem Tazminatı - Bankaların Fiilen Uyguladıkları En Yüksek Faiz Oranının Dikkate Alınması Zorunluluğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İhbar Önelinin İlavesi Suretiyle Bu İzne Hak Kazanıldığının Kabul Edilemeyeceği )
İHBAR ÖNELİ ( İlavesi Suretiyle Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanıldığının Kabul Edilemeyeceği )"
50Y9.HD17.5.2004E. 2003/23749 K. 2004/12114"YILLIK İZİN ÜCRETİNİN EKSİK HESAPLANDIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Askerlik Öncesi Aynı İşveren Nezdinde Geçmiş Hizmetlerin de Yıllık İzin Ücreti Hesabına Dahil Edileceği - Tesbit Davası Açılmasında Hukuki Yarar Şartı/Kanun Maddesinde Açıkça Belirtilen Hususun Tesbiti İçin Dava Açılamayacağı )
TESBİT DAVASI AÇILMASI İÇİN HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Yıllık İzin Ücretinin Eksik Hesaplandığının Tesbiti Talebi - Askerlik Öncesi Aynı İşveren Nezdinde Geçmiş Hizmetlerin de Yıllık İzin Hesabında Gözönünde Bulundurulacağının Açık Kanun Maddesi Gereği Olması )
HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Yıllık İzin Ücretinin Eksik Hesaplandığının Tesbiti Talebi - Askerlik Öncesi Aynı İşveren Nezdinde Geçmiş Hizmetlerin de Yıllık İzin Hesabında Gözönünde Bulundurulacağının Açık Kanun Maddesi Gereği Olması )
ASKERLİK ÖNCESİ AYNI İŞVEREN NEZDİNDE GEÇMİŞ HİZMETLERİN DE YILLIK İZİN HESABINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Tesbit Davası Açılması İçin Hukuki Yarar Şartı - Kanunda Açıkça Düzenlenen Hususların Tesbit Davasına Konu Edilemeyeceği )"
50Y9.HD31.3.2004E. 2003/16673 K. 2004/6656"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Fazla Çalışma ve Bayram Tatili Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİ ( Bu Usulle Çalışma İzin Talep Edilmesine Engel Olmadığından Hakedilen İzin Süresi Oranında İzin Ücreti Alacağına Hükmolunmasının Gerekmesi )"
50Y9.HD18.12.2002E. 2002/9840 K. 2002/24428"TEMYİZ AŞAMASINDA YENİ DELİL İBRAZ EDİLMESİ ( Hakkı Ortadan Kaldıran İtiraz Niteliğinde Savunma )
İTİRAZ NİTELİĞİNDE SAVUNMA ( Temyiz Aşamasında Yeni Delil İbraz Edilip Edilememesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ TESPİTİ ( Davalının Yıllık Ücretli İzin Defterini Temyiz Aşamasında İbraz Etmesi )
YILLIK İZİN DEFTERİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Davası-Temyizde Yeni Delil İbraz Edilip Edilememesi )"
50Y9.HD11.6.2002E. 2002/4137 K. 2002/9662"KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Tazminata Hak Kazanması İçin Yaşlılık Aylığı Tahsis Yazısının İşverene Bildirilmesinin Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS YAZISI ( İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanması İçin Yaşlılık Aylığı Tahsis Yazısının İşverene Bildirilmesinin Gerekmesi )
İŞVERENE BİLDİRİM ( İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanması İçin Yaşlılık Aylığı Tahsis Yazısının İşverene Bildirilmesinin Gerekmesi )"
50Y9.HD28.5.2002E. 2002/3171 K. 2002/9105"İHBAR TAZMİNATI ( İşyeri Devri ve İşin Devam Etmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Devri ve İşin Devam Etmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Davacının İzin Parasını Alarak İzinden Vazgeçme Anlamına Gelecek Şekilde Talepte Bulunmasının Yasaya Aykırı Olması )"
50Y9.HD21.5.2002E. 2002/2281 K. 2002/8637"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Sendika Yöneticisi - İzin Talebi Şekli/Kullanıldığına Dair Belirtiler )
SENDİKA YÖNETİCİSİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İzin Talebi Şekli - Kullanıldığına Dair Belirtiler )"
50Y9.HD15.5.2002E. 2002/8904 K. 2002/8521"İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Çalışma Süresi Bir Buçuk Yılın Altında Olduğundan İhbar Önelinin Dört Hafta Olmasının Gerekmesi )
İHBAR ÖNELİ ( Davacının Çalışma Süresi Bir Buçuk Yılın Altında Olduğundan İhbar Önelinin Dört Hafta Olmasının Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İzin Alacağının Kullanıldığına Dair İddianın Davalı Tarafından İspatının Gerekmesi )"
50Y9.HD1.5.2002E. 2002/5956 K. 2002/6955"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı İşçinin İşçilik Haklarının Tahsili İçin Başlattığı İcra Takibine Vaki İtiraz )
KIDEM TAZMİNATI ( Yakacak Giyim İzin Parası Gibi Sosyal Hakların Bir Yıl İçindeki Toplamının 365'e Bölünmesi İle Bir Güne İsabet Eden Miktarların Belirtilmesi )
YAKACAK YARDIMI ( Yakacak Giyim İzin Parası Gibi Sosyal Hakların Bir Yıl İçindeki Toplamının 365'e Bölünmesi İle Bir Güne İsabet Eden Miktarların Belirtilmesi-Kıdem Tazminatına Esas Alınması )"
50Y9.HD9.4.2002E. 2002/5085 K. 2002/5978"KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Bankanın Şube Müdürlüğü Görevini İfa Ederken Sözleşmenin Emeklilik Nedeniyle Sona Ermesi )
BANKA ŞUBE MÜDÜRÜNÜN EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müdürün Bankayı Usulsüz Kredi Vermesi Nedeniyle Zarara Uğrattığı İddiası )
KREDİ VERİLMESİNDE USULSÜZLÜK OLMASI ( Genel Müdürlüğün Bilgisi Dahilinde Kredi Verilmesi )"
50Y9.HD21.3.2002E. 2001/19469 K. 2002/4655"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Davacının Banka Hesabına Yatırması - Bu Miktar Alacaklarla İlgili Davanın Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Davacının Banka Hesabına Yatırması - Bu Miktar Alacakla İlgili Davanın Reddi Gereği )
ÜCRET ( İşçi ve İşverenin Anlaşarak Her Zaman Ücrette İndirim Yapabilecekleri )"
50Y9.HD4.3.2002E. 2002/4196 K. 2002/3226"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Dava Dilekçesinde Zamanaşımı Süresi Dikkate Alınarak Son Beş Yıl Kullanılmayan İzin Alacağını İstemesi-Önceki Yıllara Ait İzin Alacağından Vazgeçilmesi Olmaması )
ZAMANAŞIMI ( Dava Dilekçesinde Zamanaşımı Süresi Dikkate Alınarak Son Beş Yıl Kullanılmayan İzin Alacağını İstemesi-Önceki Yıllara Ait İzin Alacağından Vazgeçilmesi Olmaması )"
50Y9.HD28.2.2002E. 2001/17750 K. 2002/3047"BAYRAM VE HAFTA TATİLLERİ ALACAĞI ( Tanıklarca Doğrulanması/ Davalının Ödendiğini Yazılı Belgelerle Kanıtlayamaması - İstemin Reddedilemeyeceği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Davalı Tarafından İzin Defteri ve Yazılı Ödeme Belgeleriyle Kanıtlanması Gereği )
KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ( İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmaması - İsteğinin Reddi Gereği )"
50Y9.HD30.1.2002E. 2001/16592 K. 2002/1745"ÜCRETSİZ İZİN ( İzinde Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatının Hesabında ve İşçilik Haklarının Belirlenmesinde Dikkate Alınması )
KIDEM TAZMİNATI ( Ücretsiz İzinde Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatının Hesabında ve İşçilik Haklarının Belirlenmesinde Dikkate Alınması )
İHBAR TAZMİNATI ( Ücretsiz İzinde Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatının Hesabında ve İşçilik Haklarının Belirlenmesinde Dikkate Alınması )"
50Y9.HD28.1.2002E. 2002/1012 K. 2002/841"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Kısmi Dava İle Talep Edilen - Reddedilen Miktar Yönünde Ek Dava İçin Kesin Delil Teşkil Edeceği )
KISMİ DAVA ( Talep Edilen Yıllık Ücretli İzin - Reddedilen Miktar Yönünde Ek Dava İçin Kesin Delil Teşkil Edeceği )
TESPİT DAVASI ( Kısmi Davanın Eda Davası Olsa da Aynı Zamanda İleride Açılması İstenen Ek Dava İçin Bir Tespit Davası Niteliğinde Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Kısmi Dava İle Talep Edilen Yıllık Ücretli İzin - Reddedilen Miktar Yönünde Ek Dava İçin Kesin Delil Teşkil Edeceği )"
50Y9.HD21.11.2001E. 2001/13843 K. 2001/18260"KIDEM TAZMİNATI ( Tazminat Koşulları Gerçekleştiğinden Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN KOŞULLARI ( Koşullar Gerçekleştiğinden İşçilik Haklarının Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )"
50Y9.HD19.11.2001E. 2001/14088 K. 2001/17957"ÇALIŞILAN SÜRENİN TESPİTİ ( Eda Davası Açılmasında Tespit Talebi de Olduğundan Ayrı Bir Tespit Davası Açılmasına Gerek Olmaması )
EDA DAVASI ( Eda Davası Açılmasında Tespit Talebi de Olduğundan Ayrı Bir Tespit Davası Açılmasına Gerek Olmaması )"
50Y9.HD15.11.2001E. 2001/13823 K. 2001/17692"İŞYERİNİN DEVRİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağında Önceki İşverenin Sorumluluğunun Düşünülememesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşyerini Devreden Kişinin Alacaktan Sorumlu Tutulamaması )"
50Y9.HD7.6.2001E. 2001/7701 K. 2001/9810"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İzne Hak Kazanmak İçin Gerekli Sürenin Hesabında İşçilerin Aynı İşverenin Bir Veya Çeşitli İşyerlerinde Çalıştıkları Sürelerin Birleştirilmesi )
AYNI İŞVERENİN ÇEŞİTLİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIKLARI SÜRELER ( Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanmak İçin Bu Çalışma Sürelerin Birleştirilmesi )"
50Y9.HD4.4.2001E. 2001/2036 K. 2001/5526"KISMİ ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatının Hesaplanması Usulü )
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI USULÜ ( Kısmi Çalışmada )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ( İzin Süresinin Tesbiti )
İZİN SÜRESİNİN TESBİTİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkı )"
50Y9.HD29.3.2001E. 2001/5236 K. 2001/5103"TİS.'NDEN YARARLANMA ( Yıllık Ücretli İzin - Önceki Dönem İçin İzin Süresi Sonraki Dönem İçin de TİS.'nde Öngörülen Sürenin Hesaplamada Esas Alınması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Önceki Dönem İçin İzin Süresi Sonraki Dönem İçin de TİS.'nde Öngörülen Sürenin Hesaplamada Esas Alınması )
ÜCRET BORDROSU ( İmza Üzerinde Durulup Davacıya Ait Olduğu Takdirde Son Ay Ücretinin Reddedilmesi Gereği )"
50Y9.HD14.3.2001E. 2001/1061 K. 2001/3900"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARI ( Çalışma Süresine Göre Davacı Kaç Tam Yıl Çalışmış İse Ona Göre Hesaplanması Gereği )
İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( 6772 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Belediye İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik Bir Ödeme Niteliği - Hesaplanması Gereği )"
50Y9.HD25.10.2000E. 2000/9652 K. 2000/14814"HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Belediye Çalışanlarının Yeni Seçilen Başkan Tarafından Hizmet Akitlerinin Haklı Neden Olmaksızın Feshi - Kötüniyet Tazminatı Talebi )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Belediye Çalışanlarının Yeni Seçilen Başkan Tarafından Hizmet Akitlerinin Haklı Neden Olmaksızın Feshi )
İHBAR TAZMİNATI ( Belediye Çalışanlarının Yeni Seçilen Başkan Tarafından Hizmet Akitlerinin Haklı Neden Olmaksızın Feshi - Karar Verilmesi Gereği )"
50Y9.HD9.12.1999E. 1999/15937 K. 1999/18982"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçinin Zincirleme Akitlerle Sürekli Çalışması )
MEVSİMLİK İŞÇİNİN ZİNCİRLEME AKİTLERLE SÜREKLİ ÇALIŞMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )"
50Y9.HD1.11.1999E. 1999/16156 K. 1999/16454"İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI İÇİN FAİZ BAŞLANGICI ( İşverenin Temerrüde Düşmemesi - Dava Tarihi )
FAİZ BAŞLANGICI ( İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağı İçin - İşverenin Temerrüde Düşmemesi/Dava Tarihi )
İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞMEMESİ ( İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağı İçin - Faizin Dava Tarihinden Başlaması )"
50Y9.HD15.4.1999E. 1999/3306 K. 1999/7359"İZİN SÜRESİ ( Bilirkişi Raporunda Bulunan Sürenin Nasıl Hesaplandığının Anlaşılmaması )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bulunan İzin Süresinin Nasıl Hesaplandığının Anlaşılmaması )
İZİN HESABI ( Denetime Elverişli Olması )"
50Y9.HD21.1.1998E. 1997/20492 K. 1998/400"YILLIK ÜCRETLİ İZİN TALEBİ ( Mevsimlik İşçi Olarak Çalışan İşçinin )
MEVSİMLİK İŞÇİ ( Yıllık Ücretli İzin Talebi )"
50Y9.HD31.12.1997E. 1997/18523 K. 1997/23029"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Önce Mevsimlik İşte Çalışıp Sonra Tam Süre İle Çalışan İşçiye Mevsimlik Olarak Çalıştığı Dönemler Nedeniyle İzin Ücreti Verilememesi )
MEVSİMLİK İŞTE GEÇİRİLEN SÜRE ( Önce Mevsimlik İşte Çalışıp Sonra Tam Süre İle Çalışan İşçiye Mevsimlik Olarak Çalıştığı Dönemler Nedeniyle İzin Ücreti Verilememesi )"
50Y9.HD12.11.1997E. 1997/15309 K. 1997/18935"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Kullanılmasına Rağmen Ödetilmesi Talebi )
ÜCRETLİ İZİN ( Yıllık - Kullanılmasına Rağmen Ödetilmesi Talebi )"
50Y9.HD2.4.1997E. 1997/649 K. 1997/6557"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Mevsimlik İşçinin )
MEVSİMLİK İŞÇİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebi )
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Mevsimlik İşçinin )"
50Y9.HD17.12.1996E. 1996/16137 K. 1996/23225"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İş Akdinin Tutuklanma Nedeniyle Feshi )
İŞÇİNİN HİZMET YILI ( Yıllık İznini Gelecek Hizmet Yılı İçin Kullanması )
KISTELYEVM ESASI ( İşten Ayrılış Tarihine Kadar Uygulanmasının Hatalı Olması )"
50Y9.HD4.11.1996E. 1996/9895 K. 1996/20504"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin Yürürlükten TİS'in İmzalanmasından Önce Askıya Alınması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Davacı Mevsimlik İşçi Olduğundan İzin Ücretine Hak Kazanamaması )
MEVSİMLİK İŞÇİ ( İşçinin Yıllık Ücretli İzin Ücreti İstemesinin Mümkün Olmaması )
KIDEM TAZMİNATI ( Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanmasının Gerekmesi )
FAİZ ( Kıdem Tazminatı İçin Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanmasının Gerekmesi )"
50Y9.HD8.12.1994E. 1994/13148 K. 1994/17387"İŞ AKTİNİN FESHİ ( Haklı Olarak Feshedilmesi Durumunda Yıllık Ücretli İzin )
HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin Yıllık İzin Ücretlerini Ödemesi )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Haklı Nedenle Fesih durumunda işveren Tarafından Ödenmesi )"
50Y9.HD28.11.1994E. 1994/12716 K. 1994/16683"KIDEM TAZMİNATI ( Devreden İşverenin Sorumluluğu )
DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kıdem Tazminatından Devir Tarihindeki Kıdem Süresi ve Ücret Düzeyi ile Sorumlu Olması )
FAZLA ÇALIŞMA ( Devirden Sonra Olması Nedeniyle Devralan İşverenin Sorumlu Olması )
DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Devirden Sonraki Fazla Çalışma ve Ücretli İzin Hakkından Sorumluluk )"
50Y9.HD20.10.1994E. 1994/10367 K. 1994/14461"DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması )
İZİN ÜCRETİ ( İşyerini Devralan İşverenin Sorumlu Olması )
İŞYERİNİN DEVRİNDEN SONRA İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ ( Devralanın İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması )"
50Y9.HD26.4.1994E. 1994/6097 K. 1994/6467"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Talep Edilmediği Halde Karar Verilmiş Olması )
TALEPLE BAĞLILIK ( Talep Edilmediği ve Zamanaşımı Definde Bulunulduğu Halde Yıllık Ücretli İzin Ücretinin Karar Altına Alınması )"
50YHGK6.4.1994E. 1993/9-958 K. 1994/199"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Sicil Dosyasında Kendi İmzasını Taşıyan Bir Belgede Yıllık Ücretli İzinlerin Kullanıldığının Belirtilmesi )
YILLIK İZİN DEFTERİNDE YER ALMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANILDIĞI HÜKMÜ ( İşçinin Yıllık Ücretli İzin Parası Talebi )
İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Talebin İncelenmesinde Delillerin Değerlendirilmesi )"
50Y9.HD22.11.1993E. 1993/8652 K. 1993/16864"ÜCRETİN TAM ÖDENMEMESİ ( İşçinin Haklı Fesih İmkanının Olması )
HAKLI NEDENLE FESİH ( Ücretlerin Tam Ödenmemesi Nedeniyle )
ÜCRETLİ İZİN ( İşyerinde Görülen İşin Mevsimlik Yada Kampanya İşi Olmaması )"
50Y9.HD26.4.1993E. 1992/5786 K. 1993/6779"FAZLA ÇALIŞMA ( Ödeme İddiasının Tanıkla İspat Edilemeyeceği-Belgeyle İspat )
BELGEYLE İSPAT ( Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Bayramlarda Çalışma Ücretinin Ödendiği İddiası )
TANIKLA İSPAT YASAĞI ( Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Bayramlarda Çalışma Ücretinin Ödendiği İddiası )"
50Y9.HD6.4.1993E. 1992/14903 K. 1993/5314"İHBAR TAZMİNATI ( Akdi Haklı da Olsa Kendi Fesheden İşçinin İsteyememesi )
İŞÇİNİN HAKLI SEBEPLE İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar Tazminatı İsteyememesi )
FAZLA MESAİ VE BAYRAM ÇALIŞMASI ALACAKLARI ( Hesaplamanın İlişkin Olduğu Dönemdeki Ücrete Göre Yapılacağı )
BORDRODA GERÇEK ÜCRETİN GÖSTERİLMEMESİ ( Akdi Kendi Fesheden İşçinin Haklı da Olsa İhbar Tazminatı İsteyememesi )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İznin Hafta İçinde Kullandırılıyor Olması Halinde Ödenmeyeceği )"
50YHGK3.2.1993E. 1992/9-716 K. 1993/35"OTELDE ŞEF GARSON OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( Fazla Mesai Ücreti ve Mevsimlik Çalışma İçin Yıllık Ücretli İzin Parası )
MEVSİMLİK ÇALIŞMA İÇİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Otelde Şef Garson Olarak Çalışan İşçinin )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Mevsimlik İşçinin )"
50Y9.HD28.1.1993E. 1992/6412 K. 1993/999"MATBU İBRANAME ( Geçerli Olmadığı-Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDETİLMESİ ( İşverence Doldurulan Matbu İbranamenin Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
50Y9.HD17.12.1992E. 1992/5408 K. 1992/13673"İŞÇİLİK HAKLARININ İSTENMESİ ( Önceden Hizmet Tespiti İçin Mahkeme Kararı veya Çalışmayı Kanıtlayan Belge İbrazına Gerek Olmaması )
MAHKEME KARARI ( İşçilik Haklarının İstenmesi İçin Gerekmemesi )
BELGE İBRAZI ( İşçilik Haklarının İstenmesi İçin Gerekmemesi )
HİZMET TESPİTİ ( İşçilik Haklarının İstenmesi İçin Gerekmemesi )"
50Y9.HD26.10.1992E. 1992/12526 K. 1992/11677"İŞ SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER ( İhtiyaç Molasının Tis'nde İş Süresinden Sayılmış Olması Halinde Normal Çalışma Ücreti Ödeneceği )
ÇAY VE İHTİYAÇ MOLALARI ( Tis'nde İş Süresinden Sayılmışsa Bu Süre İçin Fazla Mesai Değil Normal Çalışma Ücreti Ödeneceği )
FAZLA MESAİ ( Çay Molasının Tis'nde İş Süresinden Sayılacağı Öngörülmüşse Bu Süre İçin Normal Çalışma Ücreti Ödeneceği )"
50Y9.HD28.9.1992E. 1992/3178 K. 1992/10483"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İnşaat İşçisinin Yararlanıp Yararlanamayacağı )
İNŞAAT İŞÇİSİ ( Yıllık Ücretli İzin Kullanıp Kullanamayacağı )"
50Y9.HD31.3.1992E. 1991/15560 K. 1992/3808"SÖZLEŞME FARKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( 6 Ay Sonra Alınan İbranamenin Dikkate Alınması Zorunluluğu )
İBRANAMENİN DİKKATE ALINMASI ZORUNLULUĞU ( 6 Ay Sonra Alınan - Sözleşme Farklarının Ödetilmesi Davası )
TSİ'NİN İMZALANMASINDAN DOĞAN FARKLAR ( 6 Ay Sonra Alınan İbranamenin Dikkate Alınması Zorunluluğu )"
50Y9.HD24.3.1992E. 1992/3315 K. 1992/3416"ÜCRET BORDROSUNU İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZALAMAK ( Fazla Mesai Ücreti Talebi )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Ücret Bordrosunu İhtirazi Kayıt Koymadan İmzalamak )"
50Y9.HD24.2.1992E. 1991/13995 K. 1992/2113"KÖTÜNİYET OLGUSUNUN KANITLANMASI ( İş Akdinin Feshi - İşçiye Ait Olması )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kötüniyet Olgusunun Kanıtlanmasının İşçiye Ait Olması )
SİGORTASIZ GEÇEN HİZMETİN TESBİTİ DAVASI ( İleriye Bırakılmasına Rağmen SSK Aleyhine Mahkeme Giderlerine Hükmetmek )
SSK`NA YÖNELİK DAVANIN İLERİYE BIRAKILMASI ( Aleyhine Mahkeme Giderlerine Hükmedilemeyeceği )
MEVSİMLİK İŞÇİ İÇİN YILLIK ÜCRETLİ İZNE HÜKMEDİLMESİ ( Bozma Sebebi )"
50Y9.HD23.12.1991E. 1991/11285 K. 1991/16352"MEVSİMLİK İŞÇİ
YILLIK ÜCRETLİ İZİN
MEVSİMLİK İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN YARARLANAMAZ
KIŞ AYLARINDA FAZLA ÇALIŞMA YAPMAYAN OTEL PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMEMESİ"
50Y9.HD10.10.1991E. 1991/8072 K. 1991/12994"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Hakkın Doğumunun Fesih Sebebine Bağlı Olmadığı )
GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ ( Hakkın Doğumunun Fesih Sebebine Bağlı Olmadığı )"
50Y9.HD13.5.1991E. 1991/431 K. 1991/8332"ÜCRET VE YILLIK İZİN PARASININ İŞVERENCE KABULÜ ( İşçinin Yapılmak İstenen Ödemeyi Kabul Etmediğinin İleri Sürülmesiyle )
İŞÇİNİN YAPILMAK İSTENEN ÖDEMEYİ KABUL ETMEDİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Ödeme Konusu Alacakların İşveren Tarafından Kabul Edilmiş Sayılması )"
50Y9.HD9.5.1991E. 1991/325 K. 1991/8245"MEVSİMLİK İŞÇİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanamaması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Mevsimlik İşçinin Alamaması )
İZİN ÜCRETİ ( Mevsimlik İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkının Bulunmadığı )"
50Y9.HD9.5.1991E. 1991/324 K. 1991/8244"İŞÇİNİN RAPORLU OLDUĞU DÖNEMDE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kıdem Tazminatının Hesabında Rapor Bitim Tarihinin Esas Alınması )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçinin Raporlu Olduğu Dönemde Feshedilmiş Olması Halinde )
RAPOR BİTİM TARİHİ ( İş Akdinin İşçinin Raporlu Olduğu Dönemde Feshedilmiş Olması Halinde Kıdem Tazminatı Hesabında Esas Alınacağı )"
50Y9.HD19.11.1980E. 1980/11339 K. 1980/11935"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Hizmet Aralıklı da Olsa Ancak En Az Bir Yıl Çalışılma Sonucunda Doğması )
ÇALIŞILMIŞ SAYILAN DURUM ( Çalışılmış Gibi Sayılan Günler Toplanıp Her Bir Yıllık Çalışma Karşılığı İzin Parası Hesap Edilmesinin Gerekmesi )"
50YHGK30.3.1979E. 1978/9-699 K. 1979/357"ALACAK DAVASI ( Fazla Mesaiden Doğan Alacağın Talep Edilmesi )
TANIK ( Fazla Çalışmanın Tanıkla İspatının Mümkün Olması )
BİLİRKİŞİ ( İşin Mahiyeti Hakkında Bilirkişi Tayininin Gerekmesi )
FAZLA ÇALIŞMA ( Fazla Çalışmanın Bordroda Gösterilmesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Bordroda Fazla Çalışmaya İlişkin Bilgi Olmaması Halinde İşçinin İhtirazi Kayıt Koymasının Gerekmesi )"
50Y9.HD1.3.1976E. 1976/4586 K. 1976/7003"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bir Yıldan Az Süren Mevsim Veya Kampanya İşlerinde Çalışanların İzin Ücretine Hak Kazanamamaları )
DAİMİ İŞÇİ ( Toplu İş Sözleşmesi Hükmüne Göre Çocuk Zammının Daimi İşçi Sıfatını Kazananlara Ödenmesi )
ÇOCUK PARASI ( Toplu İş Sözleşmesi Hükmüne Göre Çocuk Zammının Daimi İşçi Sıfatını Kazananlara Ödenmesi )
GECE SÜRESİ ( En Geç Saat Yirmide Başlayarak En Erken Sabah Altıya Kadar Geçen ve En Fazla Onbir Saat Süren Dönem Olması )
FAZLA ÇALIŞMA ZAMMI ( Yarısından Fazlası Geceye İsabet Eden Çalışmanın Karşılığının Ödenmesi )
SİGARA PAYDOSU ( Çalışılan Yer ve İş Bakımından Çalışırken Sigara İçmenin Tehlikeli ve Yasak Olup Olmadığının Belirlenmesi )"

SAYIŞTAY

50STKK23.9.1997 K. 24148"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İşçinin Hak Kazanıp da Kullanmadığı - Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
İŞÇİNİN HAK KAZANIP DA KULLANMADIĞI YILLIK İZNİ ( Alacağın Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 51

YARGITAY

51Y9.HD1.3.2007E. 2006/21604 K. 2007/5622"YILLIK İZİN SÜRESİ ( Her Kanun Dönemi İçin Ayrı Ayrı ve O Kanun Hükümleri Uyarınca Saptanması Gerektiği - Tüm Yıllık İzin Süresinin 4857 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Hesabının Hatalı Olduğu )
ÖDEME İTİRAZI ( Davalı Yıllık İzin Ücreti Yönünden Ödeme İtirazında Bulunarak Bordrolar ve Banka Kanalı İle Ödemeye Dayandığı - Bordroda Yıllık İzin Ücreti Tahakkuku Bulunduğu/Dayanılan Bordroların Banka Hesap Ekstreleri Getirtilerek Karşılaştırılması Gerektiği )
BORDROYA DAYANMA ( Yıllık İzin Ücreti İstemi - Bordroda Yıllık İzin Ücreti Tahakkuku Bulunduğu/Dayanılan Bordroların Banka Hesap Ekstreleri Getirtilerek Karşılaştırılması Gerektiği )"
51Y9.HD15.2.2007E. 2006/17755 K. 2007/3533"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davacı İş Görme Borcunu İfa Etmeden Ücret ve Diğer Haklarını Aldığına Göre Bu Sürenin Kullanmadığı Yıllık Ücretli İzinlerine Sayılması Gerektiği - İzin Ücretine Hükmolunamayacağı )
ÜCRET VE HAKLARIN ÖDENMESİ ( Davacı İş Görme Borcunu İfa Etmeden Ücret ve Diğer Haklarını Aldığına Göre Bu Sürenin Kullanmadığı Yıllık Ücretli İzinlerine Sayılması Gerektiği - İzin Ücretine Hükmolunamayacağı )"
51Y9.HD27.10.2005E. 2005/5470 K. 2005/34907"SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ( Davacıya Ödenen Yurt Dışı Geçim Farkı Ödemesinin Bu Nitelikte Olduğu - İhbar Kıdem Tazminatına Esas Giydirilmiş Günlük Ücret Hesabında Nazara Alınması Gereği )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( İhbar Kıdem Tazminatına Esas Giydirilmiş Günlük Ücret Hesabında Nazara Alınması Gereği )
İHBAR TAZMİNATINDA TAVAN OLMAMASI ( Davacıya Kıdem Tazminatı Tavan Üzerinden Ödendiğinden Davacının Kıdem Farkı İsteğinin Reddi Gereği - Ancak İhbar Tazminatında Böyle Bir Tavan Sınırlaması Olmadığı )
KIDEM TAZMİNATI FARKI ( Davacıya Kıdem Tazminatı Tavan Üzerinden Ödendiğinden Davacının Kıdem Farkı İsteğinin Reddi Doğru Olduğu )"
51Y9.HD26.5.2004E. 2004/1373 K. 2004/12579"ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILMA ( Zorlayıcı Sebeplerle Süresiz Tatil Edilen İşten Dolayı Boşta Geçirilen Sürenin 15 Günlük Kısmı - Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Zorlayıcı Sebeplerle Süresiz Tatil Edilen İşten Dolayı Boşta Geçirilen Süreden 15 Günlük Kısmın Çalışılmış Sayılacağı )
ZORLAYICI SEBEPLERLE SÜRESİZ TATİL EDİLEN İŞTEN DOLAYI BOŞTA GEÇİRİLEN SÜRE ( 15 Günlük Kısmının Çalışılmış Sayılacağı - Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebi )"
51Y10.HD27.4.2001E. 2001/2609 K. 2001/3298"İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA ( Yararlanmayı Gerektiren İşlerin Hayatı Yıpratıcı ve Yaşam Süresini Kısaltan İşler Olması )
HAYATI YIPRATICI İŞLER ( İtibari Hizmetten Yararlanmayı Gerektiren İş Sayılması )
FİİLEN ÇALIŞILMAYAN GÜNLER ( Hayatı Yıpratıcı İşlerde Çalışanın Fiilen Çalışmadığı Günler İçin de İtibari Hizmetten Yararlanmasının Gerekmesi )"
51Y9.HD4.4.2001E. 2001/2036 K. 2001/5526"KISMİ ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatının Hesaplanması Usulü )
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI USULÜ ( Kısmi Çalışmada )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ( İzin Süresinin Tesbiti )
İZİN SÜRESİNİN TESBİTİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkı )"
51Y9.HD14.3.2001E. 2001/1061 K. 2001/3900"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARI ( Çalışma Süresine Göre Davacı Kaç Tam Yıl Çalışmış İse Ona Göre Hesaplanması Gereği )
İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( 6772 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Belediye İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik Bir Ödeme Niteliği - Hesaplanması Gereği )"
51Y9.HD30.1.2001E. 2000/16942 K. 2001/1519"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İhbar Tazminatı Peşin Ödenmek Suretiyle Hizmet Akdi Feshedildiğinden Çalışılmayan İhbar Önelinin Yıllık Ücretli İzin Hakkının Tespitinde Dikkate Alınamaması )
BAŞARI PRİMİ ( İhbar Tazminatı Peşin Ödenmek Suretiyle Hizmet Akdi Feshedildiğinden Çalışılmayan İhbar Önelinin Başarı Priminin Tespitinde Dikkate Alınamaması )"
51Y9.HD25.1.2001E. 2000/16671 K. 2001/1258"BAŞARI PRİMİ, İKRAMİYE VE ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( İşten Çıkarılan İşçinin İhbar Öneli İçinde Hak Kazanacağı)
İHBAR ÖNELİ İÇİNDE DOĞAN BAŞARI PRİMİ, İKRAMİYE VE ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İşverence İşten Çıkarılan İşçinin)
ÜCRETLİ İZİN, PRİM VE İKRAMİYE ALACAĞI TALEBİ ( İşverence İşten Çıkarılan İşçinin İhbar Öneli İçinde Hak Kazandığı)"
51Y9.HD6.12.2000E. 2000/13381 K. 2000/18384"İNŞAAT İŞİNDE MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( Ücretsiz İzne Çıkarıldığından Akdi Fesheden İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)
ÜCRETSİZ İZİNLİ OLARAK İŞTEN ÇIKARILAN MEVSİMLİK İNŞAAT İŞÇİSİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İnşaat İşinde Mevsimlik Olarak Çalışan İşçinin İşten Çıkarılması)
MEVSİMLİK İNŞAAT İŞÇİSİ ( Ücretsiz İzne Çıkarıldığından Akdi Fesheden İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)"
51Y10.HD21.3.2000E. 2000/1638 K. 2000/1717"SİGORTALI HİZMETİN TESPİTİ ( Kamu Düzenine İlişkin Bulunan Bu Davada Delillerin Re'sen Toplanmasının Gerekmesi )
DELİLLERİN RE'SEN TOPLANMASI ( Sigortalı Hizmetin Tespiti Davalarının Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle )
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN DAVA ( Sigortalı Hizmetin Tespiti Davaları )
ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER ( Sigortalı Olarak Çalışılmış Sayılması İçin Ücret Ödenmesinin Zorunlu Olması )"
51YHGK27.10.1999E. 1999/9-838 K. 1999/891"TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ( İşyerinde Uygulanmakta Olan Toplu İş Sözleşmesinde Yıllık Ücretli İzin Süresinin İhbar Sürelerinin Mevcut İzin Süresine Eklenmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İşyerinde Uygulanmakta Olan Toplu İş Sözleşmesinde Yıllık Ücretli İzin Süresinin İhbar Sürelerinin Mevcut İzin Süresine Eklenmesi )
ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER ( İzin Alacağının Bu Günler Dikkate Alınarak Hesaplanmasının Gerekmesi )"
51Y9.HD4.5.1999E. 1999/4792 K. 1999/8387"ÜCRETSİZ İZİN VE GREVDE GEÇEN SÜRELER ( Ücret Farkı Hesaplanamayacağı-Ücret Söz Konusu Olmaması )
ÜCRET FARKI ( Ücretsiz İzin ve Grevde Geçen Süreler İçin Hesaplanamayacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Tis'nde Kıdem Tazminatının Hakkın Doğumundan İtibaren On Gün İçinde Ödeneceğinin Öngörülmüş Olması )
TİS'NDE KIDEM TAZMİNATININ HAKKIN DOĞUMUNDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE ÖDENECEĞİN ÖNGÖRÜLMESİ ( Faiz Başlangıcı )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABI ( Tis'nde Yer Alan İhbar Sürelerinin de Dikkate Alınacağına İlişkin Hükmün İş Kanununa Aykırı Olduğu )
İHBAR SÜRELERİ ( Yıllık Ücretli İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınamayacağı )"
51Y9.HD8.5.1997E. 1997/3705 K. 1997/8536"YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( İhbar Öneli Yerine Sayılamaması )
İHBAR ÖNELİNE UYMADAN İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞÇİ ( Yıllık İzin Süresi Hakkının İhbar Öneli Yerine Sayılması Talebi )"
51Y9.HD31.3.1997E. 1996/22678 K. 1997/6202"İKRAMİYE FARKI VE ÜCRET ( Grev Uygulaması Sırasında Raporlu Geçen Süre )
TİS`DEN YARARLANMA ( Grev Uygulaması Sırasında Raporlu Geçen Süre İçin Ücret İstenememesi )
RAPORLU GEÇEN SÜRE ( Ücret İstenememesi )
ÜCRET ( Grev Uygulamasında Raporlu Geçen Süre İçin İstenememesi )"
51Y9.HD17.12.1996E. 1996/16137 K. 1996/23225"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İş Akdinin Tutuklanma Nedeniyle Feshi )
İŞÇİNİN HİZMET YILI ( Yıllık İznini Gelecek Hizmet Yılı İçin Kullanması )
KISTELYEVM ESASI ( İşten Ayrılış Tarihine Kadar Uygulanmasının Hatalı Olması )"
51Y9.HD31.1.1994E. 1994/1333 K. 1994/1184"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( 51.Maddeyle Düzenlenmiş Olması )
GREV ( Bir Yıllık Sürenin Tamamlanmaması Nedeniyle Yıllık İzine Hak Kazanılmamış Sayılması )"
51Y9.HD19.11.1980E. 1980/11339 K. 1980/11935"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Hizmet Aralıklı da Olsa Ancak En Az Bir Yıl Çalışılma Sonucunda Doğması )
ÇALIŞILMIŞ SAYILAN DURUM ( Çalışılmış Gibi Sayılan Günler Toplanıp Her Bir Yıllık Çalışma Karşılığı İzin Parası Hesap Edilmesinin Gerekmesi )"

SAYIŞTAY

51S5.D9.10.1997 K. 9178"KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdi Feshedilmediği Müddetçe Onaltı Ay Gibi Uzun Bir Süre İçin de Olsa Raporlu Olduğu Günler İçin Tazminat Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Olmaması )
İŞÇİNİN HASTA OLDUĞU GÜNLER İÇİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ ( İş Akdi Feshedilmediği Müddetçe Onaltı Ay Gibi Uzun Bir Süre İçin de Tazminat Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
51STKK23.9.1997 K. 24148"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İşçinin Hak Kazanıp da Kullanmadığı - Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
İŞÇİNİN HAK KAZANIP DA KULLANMADIĞI YILLIK İZNİ ( Alacağın Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 52

YARGITAY

52Y9.HD5.4.2007E. 2006/24050 K. 2007/9613"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Süresi Taraflar Arasında İhtilaflı Olduğundan Davacı Beyanı ve SSK Kayıtlarına Göre Hizmet Süresinin Belirlenmesi Gereği - Kışın Çalışılıp Yazın İşten Ayrılmaya Rağmen İşe Giriş ve Fesih Tarihi Arasında Aralıksız Çalışılmış Gibi Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
YILLIK İZİN ÜCRTİ ( İzin Süreleri Hesaplanırken Hak Kazanılan Her Yıl İçin O Tarihte Yürürlükte Olan Yasa Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
HER GÜN FAZLA MESAİ YAPILMASI ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - İzin Rapor ve Mazeret Gibi Nedenlerle Bazı Günler Fazla Mesai Yapılmadığı Kabul Edilerek Takdiren İndirim Yapılması Gereği )"
52Y9.HD28.9.2006E. 2006/23167 K. 2006/25206"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davalı İşverence Bir Kısım İzinlerini Kullandığına İlişkin Belge İbraz Edilmiş Bilirkişi Tarafından da Bakiye İzin Ücreti Hesaplandığı - Buna Rağmen Anılan İsteğin Yerinde Olmayan Gerekçe İle Reddine Karar Verilmesi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
YILLIK İZİN ( Kullanıldığını Belgelemek Davalı İşverene Ait Olduğu - Davalı İşverence Bir Kısım İzinlerini Kullandığına İlişkin Belge İbraz Edilmiş Bilirkişi Tarafından da Bakiye İzin Ücreti Hesaplandığı/İsteğin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞVERENİN BELGELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı İşverence Bir Kısım İzinlerini Kullandığına İlişkin Belge İbraz Edilmiş Bilirkişi Tarafından da Bakiye İzin Ücreti Hesaplandığı - Buna Rağmen Anılan İsteğin Yerinde Olmayan Gerekçe İle Reddine Karar Verilmesi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )"
52Y9.HD17.2.2005E. 2004/14044 K. 2005/4568"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği )"
52Y9.HD28.9.2004E. 2003/23099 K. 2004/20821"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşverence Düzenlenen Tahakkuk Belgesinde Geçen ve Ödeme Evrakında Yer Alan Miktarın Tamamen Aynı Olup Diğer İşçilere de Bu Şekilde Ödeme Yapılmış Olması - Bordro Karşılığı Ödendiğini Doğruladığı )
İŞVERENCE DÜZENLENEN TAHAKKUK BELGESİ ( Ödeme Evrakında Yer Alan Miktarla Tamamen Aynı Olup Diğer İşçilere de Bu Şekilde Ödeme Yapılmış Olması - Fazla Çalışma Ücretinin Bordro Karşılığı Ödendiğini Doğruladığı )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Yıllık İznin 12 Günden Az Olarak Kullanılmasına Dair İşçi Tarafından İmzalanan Talep Dilekçesi Üzerine Verilen İzinlerin Yıllık İzinden Sayılması Gerektiği )
İZİN TALEP FORMU ( Yıllık İznin 12 Günden Az Olarak Kullanılmasına Dair İşçi Tarafından İmzalanan Talep Dilekçesi Üzerine Verilen İzinlerin Yıllık İzinden Sayılması Gerektiği )"
52Y9.HD16.3.2004E. 2004/627 K. 2004/5175"YILLIK İZİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Kullandığı İzne Ait Ücretin Ödenmediği İddiasının Araştırılması Gereği )
İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Kullandığı İzne Ait Ücretin Ödenmediği İddiasının Araştırılması Gereği )
VEKALET ÜCRETİNİN AVUKATA AİT OLMASI ( Hüküm Kurulurken Avukat Lehine Değil Müvekkil Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
AVUKATLIK ÜCRETİNE MÜVEKKİL LEHİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Avukat Lehine Hükmedilememesi - Vekalet Ücretine KDV Eklenememesi )"
52Y9.HD24.12.2003E. 2003/17433 K. 2003/22657"ÜCRETSİZ İZİN TALEBİ ( Talebi Kabul Edip Etmemenin İşverenin Yönetim Hakkına Girdiği - Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshinin Haklılığı )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Ücretsiz İzin Talebinin Kabul Edilmeyip Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi - Kötüniyet ve Kıdem Tazminat İsteklerinin Reddi Gereği )
KÖTÜNİYET VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Ücretsiz İzin Talebinin Kabul Edilmeyip Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi - İsteklerinin Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Ücretsiz İzin Talebinin Kabul Edilmeyip Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi - İsteklerinin Reddi Gereği )
İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI ( İşçinin Ücretsiz İzin Talebinin Kabul Edilmeyip Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi - Kötüniyet ve Kıdem Tazminat İsteklerinin Reddi Gereği )"
52Y9.HD3.11.2003E. 2003/6047 K. 2003/18571"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Davacının Avukatlık Sözleşmesinin Feshi - Davalının İkametgahı Veya İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olacağı )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Davalının İkametgahı Veya İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olacağı )
YETKİ ( İş Mahkemesinde Açılacak Davalar - Davacının Tercih Hakları/Kısıtlayacak Şekilde Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olamayacağı )"
52Y9.HD23.10.2003E. 2003/5241 K. 2003/17943"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI ( Davacının Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılması - Son Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanacağı )
YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABI ( Hafta Tatilleri Eklenmeden Hesaplanması Gerektiği )
YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Davacının Hizmet Akdinin Feshi Sırasında Aldığı Son Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplamasının Gerekmesi )"
52Y9.HD15.10.2003E. 2003/3877 K. 2003/17102"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Kullandığının Ancak İşçinin İmzasını Taşıyan İzin Defteri Veya Belgesi ile İspat Edilebileceği - İşverenin Feshi Haklı Olduğundan Reddine Karar Verilemeyeceği )
İŞVERENİN HAKLI FESHİ ( Feshin Haklı Olması Nedeniyle Yıllık Ücretli İzin Alacağının Reddine Karar Verilemeyeceği )
ÜCRET ALACAĞI ( Ödendiğine İlişkin İşverence Davacı İmzasını Taşıyan Ödeme Belgesi Bulunmadığı Takdirde Alacağın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ( Tanıkla da Kanıtlanması Mümkün Olduğu - Davacı ve Davalı Tanıklarının Anlatımları Değerlendirmeye Tabi Tutularak Karar Vermek Gereği )"
52Y9.HD15.5.2001E. 2001/2305 K. 2001/8401"ÜCRETİN TESBİTİ ( Tanık Açıklamalarının Mahkemece Değerlendirilmesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Ücret Bordrolarının Dikkate Alınması Gereği )
ÜCRET BORDROSU ( Yıllık Ücretli İzin Alacağında Dikkate Alınması Gereği )"
52Y9.HD14.3.2001E. 2001/1061 K. 2001/3900"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARI ( Çalışma Süresine Göre Davacı Kaç Tam Yıl Çalışmış İse Ona Göre Hesaplanması Gereği )
İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( 6772 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Belediye İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik Bir Ödeme Niteliği - Hesaplanması Gereği )"
52Y9.HD6.12.2000E. 2000/13381 K. 2000/18384"İNŞAAT İŞİNDE MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( Ücretsiz İzne Çıkarıldığından Akdi Fesheden İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)
ÜCRETSİZ İZİNLİ OLARAK İŞTEN ÇIKARILAN MEVSİMLİK İNŞAAT İŞÇİSİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İnşaat İşinde Mevsimlik Olarak Çalışan İşçinin İşten Çıkarılması)
MEVSİMLİK İNŞAAT İŞÇİSİ ( Ücretsiz İzne Çıkarıldığından Akdi Fesheden İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi)"
52Y9.HD21.10.1999E. 1999/13073 K. 1999/16177"İBRANAME ( Sair Her Türlü Alacağımı Aldım İfadesinin Fazla Mesaiyi Kapsayamayacağı )
FAZLA MESAİ ( İbranamede Sair Her Türlü Alacağımı Aldım İfadesinin İşçi Aleyhine Yorumlanamayacağı )
İŞÇİNİN ALACAKLI OLMADIĞINI GÖSTEREN VE SOYUT NİTELİK TAŞIYAN İBRANAME ( İşçi Aleyhine Yorumlanamayacağı - Fazla Mesai )"
52YHGK10.3.1999E. 1999/9-130 K. 1999/133"ZİNCİRLEME BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ( İş Akdinin Belirsiz Süreli Sözleşmeye Dönüşeceği )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİNİN BİRDEN FAZLA KEZ YENİLENMESİ ( Sözleşmenin Belirsiz Süreli Hizmet Akdine Dönüşmesi )
İŞ AKDİNİN ZİNCİRLEME ŞEKİLDE YENİLENMİŞ OLMASI ( Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesine Dönüşeceği )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İznini İşyerinin Bulunduğu Yer Dışında Geçirecek Olanlara Yol Süresi İçin Ücretsiz İzin Verileceğine İlişkin Düzenleme - Yıllık İzin Ücretinde Bu Sürenin de Hesaba Katılacağı Anlamına Gelmemesi )"
52YHGK30.9.1998E. 1998/9-613 K. 1998/630"İHBAR ÖNELİ ÜCRETİ ( Fesih Sırasında Geçerli Olan Yasal Süre Üzerinden Hesaplanması-TİS ile Artırılmış Süre )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( İş Akdi Feshedildikten Sonra Hafta Tatilinin Süreye Eklenememesi )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İş Akdi Feshedildikten Sonra Yıllık Ücretli İzin Süresine Eklenememesi )"
52Y9.HD28.4.1998E. 1998/2181 K. 1998/7812"KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Bakanlar Kurulunca Belirlenen Tavan Zam Oranının Uygulanması )
GENELGE İLE İHBAR ÖNELİNİN YASAL SÜREYE İNDİRİLMESİ ( İhbar Tazminatının Yasal Süre Üzerinden Hesaplanması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Yolda Geçen Sürelerin de Hesaplanmasının Yanlış Olması )
ÜCRETSİZ İZİN ( Yolda Geçen Süreler )"
52Y9.HD31.3.1998E. 1998/17 K. 1998/6192"İZNİNİ İŞYERİNİN BULUNDUĞU YERDEN BAŞKA YERDE KULLANACAK İŞÇİ ( Ücretsiz Yol İzni )
ÜCRETSİZ YOL İZNİ ( İznini İşyerinin Bulunduğu Yerden Başka Yerde Kullanacak İşçiye )
YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ İŞYERİNİN BULUNDUĞU YERDEN BAŞKA YERDE KULLANACAK İŞÇİ ( Ücretsiz Yol İzni )
TOPLU İŞTEN ÇIKARMALARA İLİŞKİN HAKSIZ FESİH TAZMİNATI ( İşçinin Disiplin Kurulu Kararıyla Çıkarılmış Olması )"
52Y9.HD12.5.1997E. 1997/3745 K. 1997/8790"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( İmzalı İzin Defteri Yada Eşdeğer Bir Belge ile Kanıtlanması )
PUANTAJ KAYITLARI ( Yıllık İzinin Kullanıldığı İddiası )
İMZALI İZİN DEFTERİ ( Yıllık İzinin Kullanıldığı İddiası )"
52Y9.HD12.9.1995E. 1995/6773 K. 1995/25418"BİLDİRİM ÖNELİ VE İŞ ARAMA İZNİ ( Yıllık Ücretli İzin Süresi İle İçiçe Girmemesi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( Bildirim Öneli ve İş Arama İzniyle İçiçe Girmemesi )
İHBAR ÖNELİ ( Yıllık İznini Kullanan ve Fesih Tarihinden Sonra Emekli Olmak İçin Başvuran İşçi )"
52Y9.HD16.11.1992E. 1992/12470 K. 1992/12533"HAFTASONU TATİLİ YAPMAMAKTAN DOĞAN ÜCRET ( Haftasonu Düzenlenen Kurslardan Dolayı )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi ve Hesaplanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE HESAPLANMASI ( Fazla Mesai Ücretinin Tabi Olduğu )"

Madde 53

YARGITAY

53Y9.HD16.6.2008E. 2008/20332 K. 2008/15696"KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Devri Halinde Devreden İşverenin Kendi Dönemi ve Devir Tarihindeki Ücret ile Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu - İşyeri Devrinde 1475 Sayılı Yasanın 14/2. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Süre Sınırlamasının Kıdem Tazminatı İçin Sözkonu Olmadığı )
İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Devreden İşverenin Kıdem Tazminat İçin Kendi Dönemi ve Devir Tarihindeki Ücret ile Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu - Feshe Bağlı İhbar Tazminatı ve Kullanılmayan İzin Ücretlerinde Son İşverenin Sorumlu Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşyeri Devrinde Feshe Bağlı İhbar ve Kullanmayan İzin Ücretlerinden Sorumluluğun Son İşverene Ait Olduğu - İşyeri Devri Tarihine Kadar Doğmuş Ücret Fazla Çalışma Genel Bayram ve Hafta Tatili Ücretlerinden İki Yıl Süreyle Devredenin Devralanla Müşterek Mütesilsil Sorumlu Olduğu )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Fesih Niteliğinde Olmadığı İşçiye Haklı Fesih İmkanı Vermediği İşçinin Devir sebebiyle Feshe Bağlı Haklarını İsteyemeyeceği - İşyeri Devri Nedeniyle Devreden İşverinin Devralan İşverenle Birlikte Sorumlu Olduğu )"
53Y9.HD30.9.2004E. 2004/5530 K. 2004/21060"İŞ YERİNİN DEVRİ ( Dernek Tarafından Yapılan Okulun Milli Eğitim Bakanlığına - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( Dernek Tarafından Yapılan Okulun Milli Eğitim Bakanlığına Devri/Bakanlığın Sorumlu Olacağı - İş Yerinin Devri )
DERNEK TARAFINDAN YAPILAN OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığına Devri - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )"
53Y9.HD10.4.2003E. 2002/20713 K. 2003/5996"İŞYERİNİN DEVRİ ( Devralan İşverenin Taahhüt Ettiği Fazla Mesai ve Genel Tatil Alacaklarını Ödememesinin Haklı Nedenle Fesih Nedeni Olması - Devreden İşverenin Kendi Dönemine İlişkin Kıdem Tazminatından Sorumlu Olması )
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN VE TATİL GÜNDELİKLERİNİN ÖDENMEMESİ ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Nedeni Olması )
İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşverenin Fazla Mesai Ücretini ve Tatil Gündeliklerini Ödememesi )
DEVREDİLEN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMESİ ( Kıdem Tazminatından Devreden ve Devralan İşverenlerin Sorumluluk Oranları )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinin Devralan İşverenin Fazla Mesai ve Genel Tatil Alacaklarını Ödememesi Nedeniyle İş Akdini Haklı Nedenle Fesheden İşçinin )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşyerini Devralan İşverenin Sorumluluğu - Sözleşmeye Dayanarak Önceki İşverenlerin Sorumlu Tutulamayacağı )"
53Y9.HD12.3.2002E. 2001/18371 K. 2002/4008"HİZMET AKTİNİN FESHİ ( Hizmet Akdini Fesheden İşverenin İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödemesinin Gerekmesi )
İŞ YERİNİN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Eski ve Yeni İşverenin Sorumluluğu )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinin El Değiştirmesi Durumunda Eski ve Yeni İşverenin Sorumluluğu )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdini Fesheden İşverenin Tazminat Ödemesinin Gerekmesi )"
53Y9.HD6.11.2001E. 2001/14228 K. 2001/17344"TİS'TEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( İşçinin Gerçekte Davalı Kuruluşun İşçisi Olmasına Rağmen Muvazaalı Olarak Düzenlenen Sözleşme İle Taşeron Firma İşçi Olarak Gösterilmesi )
MUVAZAALI OLARAK İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE SORUMLULUK ( Hizmet Akdi İle İşçi Çalıştırdığı İddia Edilen İşverenin Alt İşveren Değil Davalı Adına Hareket Eden Kişi Olması )
KAMU KURULUŞLARININ TAŞERON ARACILIĞIYLA İŞÇİ ÇALIŞTIRMASI ( Hizmet Akdi İle İşçi Çalıştırdığı İddia Edilen İşverenin Alt İşveren Değil Davalı Adına Hareket Eden Kişi Olması )
TAŞERON İŞVEREN ( İşçinin Gerçekte Davalı Kuruluşun İşçisi Olmasına Rağmen Muvazaalı Olarak Düzenlenen Sözleşme İle Taşeron Firma İşçi Olarak Gösterilmesi )
İŞÇİ İSTİHDAMI ( İşçinin Gerçekte Davalı Kuruluşun İşçisi Olmasına Rağmen Muvazaalı Olarak Düzenlenen Sözleşme İle Taşeron Firma İşçi Olarak Gösterilmesi )"
53Y9.HD4.4.2001E. 2001/3971 K. 2001/5453"İŞYERİNİN BAŞKA İŞVERENE KİRALANMASI ( Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağından Sorumluluk )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşyerinin Başka İşverene Kiralanması - Sorumluluk )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Başka İşverene Kiralanması - Sorumluluk )"
53Y9.HD27.10.1999E. 1999/13580 K. 1999/16394"İŞYERİNİ DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Devir Tarihindeki Ücret ve Kıdem Tazminatı )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerini Devir Eden - Devir Tarihindeki Ücret ve Kıdem Tazminatı )
ÜCRET ( İşyerini Devreden İşverenin Devir Tarihindeki Sorumluluğu )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerini Devreden İşverenin Devir Tarihindeki Sorumluluğu )"
53Y9.HD1.2.1999E. 1998/18338 K. 1999/1117"İŞYERİNİN DEVRİ ( Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağından Devreden ve Devralan İşverenlerin Sorumluluğu )
KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ORANLARI ( İşyerini Devreden ve Devralan İşverenlerin )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINDAN SORUMLULUK ( İşyerinin Devrinde Devralan İşverenin Sorumlu Olması )"
53Y9.HD29.6.1998E. 1998/9266 K. 1998/10940"ÖNCEKİ İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASINDAN SORUMLU OLMAMASI ( İş Akdinin Yeni İşverence Feshi )
İŞ AKDİNİN YENİ İŞVERENCE FESHİ ( Önceki İşverenin İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Parasından Sorumlu Olmaması )
İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( Yeni İşverenin İş Akdini Haksız Olarak Feshetmesi Durumunda )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASINDAN SORUMLULUK ( İşyerinin Devrinden Sonra Akdin Feshi Halinde )"
53Y9.HD5.5.1998E. 1998/7848 K. 1998/8290"İŞYERİNİN DEVRİ ( Önceki Yıllık Ücretli İzin Paralarından Yeni İşverenin Sorumluluğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARALARINDAN YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinin Devri Durumunda Devirden Önceki )
YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinin Devrinden Önceki Yıllık Ücretli İzin Paralarından )"
53Y9.HD20.10.1994E. 1994/10367 K. 1994/14461"DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması )
İZİN ÜCRETİ ( İşyerini Devralan İşverenin Sorumlu Olması )
İŞYERİNİN DEVRİNDEN SONRA İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ ( Devralanın İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması )"
53Y9.HD15.9.1992E. 1992/2861 K. 1992/10155"FAZLA MESAİ BAYRAM VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İşyerini Devralan İşverenin Önceki İşveren Dönemine Ait Bu Ücretlerden Sorumlu Olmaması )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Devralan İşverenin Sorumluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Haklar )
İŞYERİNİ DEVRALAN İŞVERENİN İŞÇİLİK HAKLARINDAN SORUMLULUĞU ( Önceki İşveren Döneminden Kalan Fazla Mesaiyi Bayramı ve Hafta Tatilini Kapsamaması )"

Madde 54

YARGITAY

54Y9.HD30.10.2008E. 2007/30911 K. 2008/29547"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davacının Beşinci Yıl İzni Hesaplanırken 1475 S.K.'nın Dikkate Alındığı - 1475 S.K.'daki 12 Günlük İzin Süresinin Aşıldığı/Kanuna Aykırı Olduğu )
KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İZİN SÜRESİNİN AŞILMASI ( Davacının Beşinci Yıl İzni Hesaplanırken 1475 S.K.'nın Dikkate Alındığı - 12 Günlük İzin Süresinin Aşılamayacağı )"
54Y9.HD17.4.2008E. 2007/17061 K. 2008/9008"YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ( Davacının Yıllık İzin Süresi Saptanırken Her Yıllık İzine Hak Kazandığı Yıl İçin O Yıl Yürürlükte Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
İZİN ÜCRETİ ( Davacının Yıllık İzin Süresi Saptanırken Her Yıllık İzine Hak Kazandığı Yıl İçin O Yıl Yürürlükte Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜ ( Davacının Yıllık İzin Süresi Saptanırken Her Yıllık İzine Hak Kazandığı Yıl İçin O Yıl Yürürlükte Olan Sözleşme Hükmünün Uygulanacağı )"
54Y9.HD1.11.2006E. 2006/6668 K. 2006/28785"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Birikmiş Alacaklar Hesaplanırken Hizmet Süreci İçerisinde Hak Kazanıldığı Tarihlerde Yürürlükte Bulunan Yasaya Göre Hesaplaması Gereği )
İZİN ÜCRETİ ALACAKLARI ( Birikmişler Hesaplanırken Hizmet Süreci İçerisinde Hak Kazanıldığı Tarihlerde Yürürlükte Bulunan Yasaya Göre Hesaplaması Gereği - Yıllık İzin Ücreti )
FESİH TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN YASA ( Yıllık İzin Ücreti - Birikmiş Alacaklar Hesaplanırken Hizmet Süreci İçerisinde Hak Kazanıldığı Tarihlerde Yürürlükte Bulunan Yasaya Göre Hesaplaması Gereği )"
54Y9.HD5.4.2005E. 2004/16986 K. 2005/12117"KIDEM TAZMİNATI ( Hesabında İşverenin Bir Veya Değişik İşyerlerinde Geçen Hizmetlerinin Toplamı Üzerinden Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiğinden Davacı İşçinin Emeklilik Öncesi Ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmesi Gereği )
EMEKLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI KIDEM ( Tazminatının Hesabında İşverenin Bir Veya Değişik İşyerlerinde Geçen Hizmetlerinin Toplamı Üzerinden Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiğinden Davacı İşçinin Emeklilik Öncesi Ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmesi Gereği )
HAFTA TATİLİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Ödenmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi Haklı Nedene Dayandığından Emeklilik Sonrası Çalışmaları İçin De Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Kabulü Gereği )
ÜCRETİN YÜZDE USULÜYLE ÖDENMESİ ( Ya Da Bahşiş Usulü Ücret Ödenmesi Halinde Hafta Tatili İle Bayram Ve Genel Tatil Ücretlerinin Zamlı Kısmının Hesaplanarak Ödenmesi Gereği - Kıdem Tazminatı )"
54Y9.HD5.4.2005E. 2004/14491 K. 2005/12175"ÜCRET VE KİRA YARDIMI ALACAĞI TALEBİ ( Hizmet Sözleşmesi İle Kararlaştırılması Nedeniyle İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı - Kabulü Gereği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı/İşyeri Unvanlarında Değişikliğe Gitse Dahi Mümkün Olmadığı - Ücret Ve Kira Yardımı Alacağı )
İŞVERENİN SÖZLEŞMEYİ TEK YANLI İŞLEMLE DEGİŞTİREMEMESİ ( Yürürlükte Bulunan Hizmet Sözleşmesine Göre Davacının Ücret Ve Kira Yardımı Alacaklarının Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ YERİ ÜNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Değiştirilse Bile Hizmet Sözleşmesi İle Kararlaştırılan Kira Yardımı Ve Ücret Alacağına İlişkin Talepte İşveren Tek Taraflı Tasarrufla Bu Sözleşmeye Aykırı Şekilde İşlem Yapamayacağı )"
54Y9.HD4.4.2005E. 2004/22169 K. 2005/11994"GÖRME ÖZÜRLÜ İŞÇİ ( İmzalattırılan Belgelerin Okunarak Ve Mümkün Olduğunca 3.Kişi Yanında İmzalattırılması Gereği - İş Sözleşmesinin Haksız Feshi )
İŞÇİNİN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYETİ SEBEBİYLE FESİH ( Bu Durumda İş Sözleşmesinin Feshinin Kötüniyetle Yapıldığı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin Alacaklarının Ödenmemesi/Sakatlık İndiriminden Faydalandırılmaması İzin Kullandırılmaması Nedeni İle Davalı İşvereni BÇM İş Müfettişliğine Şikayetinden Sonra Feshedilmesi Halinde )
SAKATLIK İNDİRİMİ ( Görme Özürlü İşçiye Faydalandırılmaması Ve İzin Kullandırılmaması Nedeni İle Davalı İşvereni BÇM İş Müfettişliğine Şikayetinden Sonra İş Sözleşmesinin Feshedilmesinin Kötüniyetle Yapıldığı )"
54Y9.HD14.2.2005E. 2004/14081 K. 2005/4111"YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( İşverenin Ödeme İddiasını Yazılı Belgeyle İspat Külfeti - Tanık Beyanlarına Dayanarak Davanın Reddedilemeyeceği )
YAZILI BELGEYLE İSPAT ŞARTI ( İşverenin Yıllık İzin Ücretini Ödediği İddiası - Tanık Beyanlarına Dayanarak Davanın Reddedilemeyeceği )
TANIK BEYANLARINA DAYANARAK DAVANIN REDDEDİLEMEMESİ ( İşverenin Yıllık İzin Ücretini Ödediği İddiasını Yazılı Belgeyle İspat Yükümlülüğü )"
54Y9.HD6.12.2004E. 2004/8713 K. 2004/26678"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği - Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerekirken Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
ÖDEME DEFİ ( Davalı Tarafından İbraz Edilen İzin Kullanma Belgelerinin Ödeme Defi Mahiyetinde Olduğu - Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
ÇIPLAK ÜCRET ÜZERİNDEN HESAP EDİLMESİ GEREKEN ALACAK ( Yıllık İzin Ücreti Alacağı - Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )"
54Y9.HD12.10.2004E. 2004/6408 K. 2004/22998"ALT İŞVEREN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( İşçinin İş Akdine Son Veren Alt İşverenin İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü - İşçinin Aynı İşyerindeki Yeni İhaleyi alan Başka Alt İşveren Nezdinde Çalışmaya Başlamasının İşyeri Devri Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Çalıştığı İşyerindeki İhaleyi Alan Alt İşverenin İhale Süresinin Sonunda İşyerinden Ayrılması ve İşçinin İş Akdinin Sona Ermesi - İşçinin Aynı İşyerinde Yeni İhaleyi Alan Başka İşveren Nezdinde Çalışmaya Başlamasının İşyeri Devri Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Çalıştığı İşyerindeki İhaleyi Alan Alt İşverenin İhale Süresinin Sonunda İşyerinden Ayrılması ve İşçinin İş Akdinin Sona Ermesi - İşçinin Aynı İşyerinde Yeni İhaleyi Alan Başka İşveren Nezdinde Çalışmaya Başlamasının İşyeri Devri Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İhale Süresi Sonunda Yeni İhaleyi Alamayan Alt İşverenin İş Akdine Son Verdiği Davacı İşçinin Yeni İhaleyi Alan Başka İşveren Nezdinde Aynı İşyerinde Çalışmaya Başlaması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )"
54Y9.HD28.4.2004E. 2003/19709 K. 2004/10084"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan - İlçenin Önemli Kısmı Baraj Altında Kaldığından Belediye Hizmetlerinin Azalması Nedeniyle İş Akdinin Feshedilmiş Olması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İlçenin Önemli Kısmı Baraj Altında Kaldığından Belediye Hizmetlerinin Azalması Nedeniyle İş Akdinin Feshedilmiş Olması )
KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kıdem Tazminatı Alacağında ve Islahla Artırılan Diğer İşçilik Alacaklarında )
ISLAHLA ARTIRILAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Faiz Başlangıcı - Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklara Islah Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatına ise Akdin Feshi Tarihinden İtibaren Faiz İşletileceği )"
54Y9.HD16.3.2004E. 2004/627 K. 2004/5175"YILLIK İZİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Kullandığı İzne Ait Ücretin Ödenmediği İddiasının Araştırılması Gereği )
İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Kullandığı İzne Ait Ücretin Ödenmediği İddiasının Araştırılması Gereği )
VEKALET ÜCRETİNİN AVUKATA AİT OLMASI ( Hüküm Kurulurken Avukat Lehine Değil Müvekkil Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
AVUKATLIK ÜCRETİNE MÜVEKKİL LEHİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Avukat Lehine Hükmedilememesi - Vekalet Ücretine KDV Eklenememesi )"
54Y9.HD10.11.2003E. 2003/6504 K. 2003/19073"KIDEM TAZMİNATI ( Alacağının Yasal Faiziyle Birlikte İstenmesine Rağmen Gecikme Faizinin Miktarlandırılarak Harcının Ödenmemesi - Dava Tarihinden Sonra Ödenen Kıdem Tazminatına Ödeme Tarihine Kadar Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Uygulanması Gereği )
İZİN ÜCRETİ ( Ödeme Tarihine Kadar Yasal Faizi Yürütülmesi Gereği )"
54Y9.HD15.9.2003E. 2003/2093 K. 2003/14561"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Ayda 24 Gün Yemek Yenildiği Halde Yemek Ücretinin 30 Gün Ödeniyor Gibi Tazminata Esas Ücrete Yansıtılmasının Hatalı Olduğu - Yemek Ücreti Ödenen Gün Sayısı Belirlenerek 30'a Bölünüp Günlük Hak Kazanılan Yemek Bedelinin Tazminata Esas Ücrete Yansıtılması Gereği )
YEMEK ÜCRETİNİN KIDEM TAZMİNATINA YANSITILMASI ( Yemek Ücreti Ödenen Gün Sayısı Belirlenerek 30'a Bölünüp Günlük Hak Kazanılan Yemek Bedelinin Tazminata Esas Ücrete Yansıtılması Gereği )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Ödeme Belgesinin Hakkı Ortadan Kaldıran İtiraz Niteliğinde Olduğu - Belge Altındaki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
54Y9.HD10.6.2003E. 2003/519 K. 2003/10511"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Yıllık İzin ve Ücret Alacağının Ödetilmesi İstemi )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçi Tarafından Yapılan Devamsızlığın Fesihten Sonra Yapıldığı Anlaşıldığından Feshin Haksız Olması ile Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmolunmasının Gerekmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşçi Tarafından Yapılan Devamsızlığın Fesihten Sonra Yapıldığı Anlaşıldığından Feshin Haksız Olması ile Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmolunmasının Gerekmesi )
HAKSIZ FESİH ( İşçi Tarafından Yapılan Devamsızlığın Fesihten Sonra Yapıldığı Anlaşıldığından Davalının Devamsızlık Nedeniyle Sözleşmenin Feshedildiği Beyanının Kabul Edilememesi )
ÜCRET ALACAĞI ( SSK Primine Esas Kazancın Aylık Ücret Miktarı Olarak Kabulünün Mümkün Olmaması-Davacının İmzasını Taşıyan Ücret Bordrolarına Göre Aylık Brüt Ücretin Esas Alınmasının Gerekmesi )
SSK PRİMİ ( Prime Esas Kazancın Aylık Ücret Miktarı Olarak Kabul Edilememesi )"
54Y9.HD4.2.2003E. 2002/13863 K. 2003/1378"İBRANAME ( Kıdem İhbar Tazminatları Fazla Mesai İle İzin Alacağı Olarak Ayrı Ayrı Miktarlar Belirtilmek Suretiyle Ödeme Yapıldığı/Davacı İşçinin İmza Attığı Belgenin Anlamını Bilebilecek Durumda Olduğu - İmzaya İtiraz Etmediği/Kabulü Gerektiği )
İŞÇİNİN İBRANAME VERMESİ ( İşçilik Alacakları İçin Ayrı Ayrı Miktarlar Belirtilmek Suretiyle Ödeme Yapıldığı/Davacı İşçinin İmza Attığı Belgenin Anlamını Bilebilecek Durumda Olduğu - İmzaya İtiraz Etmediği/Geçerli Olduğu )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İbranamede Ayrı Ayrı Miktarlar Belirtilmek Suretiyle Ödeme Yapıldığının Yazılı Bulunduğu - Ödendiğinin Kabulü Gereği/Davacı İşçinin İmza Attığı Belgenin Anlamını Bilebilecek Durumda Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İbranamede Ayrı Ayrı Miktarlar Belirtilmek Suretiyle Ödeme Yapıldığının Yazılı Olduğu/Davacı İşçinin İmza Attığı Belgenin Anlamını Bilebilecek Durumda Olduğu - İmzaya İtiraz Etmediği/Kabulü Gerektiği )"
54Y9.HD8.5.2002E. 2002/283 K. 2002/7350"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Dosya İçinde Belge Bulunmaması - Eksik İncelemeyle Hüküm Altına Alınamayacağı )
EKSİK İNCELEME ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı - Dosya İçinde Belge Bulunmaması/Hüküm Altına Alınamayacağı )"
54Y9.HD26.3.2002E. 2002/5405 K. 2002/5081"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Sendikal Nedenlerle Feshi )
SENDİKAL TAZMİNAT ( İş Akdinin Sendikal Nedenlerle Feshi )
İŞ AKDİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHİ ( Sendikal Tazminat )"
54Y9.HD18.2.2002E. 2001/17562 K. 2002/2819"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Dosyada İşçinin İmzaladığı Bir İbraname ve Verilen Bir Çek Bulunduğu - İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Gerçek Sebebi Açıklığa Kavuşturulmadan Karar Verilemeyeceği )
İŞÇİNİN İMZALADIĞI İBRANAME ( İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Gerçek Sebebi Açıklığa Kavuşturulmadan İşçilik Alacakları İçin Karar Verilemeyeceği - Kıdem Tazminatı Fazla Çalışma ve İzin Ücreti )
İŞÇİYE VERİLEN ÇEK ( İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Gerçek Sebebi Açıklığa Kavuşturulmadan İşçilik Alacakları İçin Karar Verilemeyeceği - Kıdem Tazminatı Fazla Çalışma ve İzin Ücreti )
KIDEM TAZMİNATI FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN ÜCRETİ ( Dosyada İşçinin İmzaladığı Bir İbraname ve Verilen Bir Çek Bulunduğu - İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Gerçek Sebebi Açıklığa Kavuşturulmadan Karar Verilemeyeceği )"
54Y9.HD20.11.2001E. 2001/14042 K. 2001/18237"FAİZ BAŞLANGICI ( İzin ve Fazla Mesai Ücreti Davasında Müddeabihin Islah Suretiyle Artırılması )
İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Islah Suretiyle Müddeabihin Artırılması - Faiz Başlangıcı )
ISLAH SURETİYLE MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI ( İzin ve Fazla Mesai Ücreti Davasında - Faiz Başlangıcı )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Islah Suretiyle Müddeabihin Artırılması - Faiz Başlangıcı )"
54Y9.HD7.11.2001E. 2001/12973 K. 2001/17358"ÜCRET ALACAĞI ( Ücret Adı Altında Yapılan Ödemelere İlişkin ve İşçinin İmzasını Taşıyan Belgelerin Dikkate Alınması Gereği )
ÜCRETE İLİŞKİN VE İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BELGE ( Ücret Alacağı Davasında Dikkate Alınması Gereği )"
54Y9.HD27.9.2001E. 2001/10869 K. 2001/14942"ALT İŞVERENİN ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERİN İŞÇİLİK HAKLARI ( Asıl İşverenin Sorumluluğu )
ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Alt İşveren İşçilerinin İşçilik Hakları )"
54Y9.HD25.9.2001E. 2001/8442 K. 2001/14468"KIDEM TAZMİNATI ( Tazminat İsteklerinin Kabulü Şartları Oluştuğu Takdirde Hangi Ücret Üzerinden Hakların Tespit Edilmesi Gerekeceğinin Önem Taşıması )
İHBAR TAZMİNATI ( Tazminat İsteklerinin Kabulü Şartları Oluştuğu Takdirde Hangi Ücret Üzerinden Hakların Tespit Edilmesi Gerekeceğinin Önem Taşıması )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Tazminat İsteklerinin Kabulü Şartları Oluştuğu Takdirde Hangi Ücret Üzerinden Hakların Tespit Edilmesi Gerekeceğinin Önem Taşıması )
FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN ÜCRETLERİ ( Tazminat İsteklerinin Kabulü Şartları Oluştuğu Takdirde Hangi Ücret Üzerinden Hakların Tespit Edilmesi Gerekeceğinin Önem Taşıması )"
54Y9.HD2.5.2001E. 2001/4642 K. 2001/7677"MAHKEMECE RE'SEN YEMİN TEKLİFİNDE BULUNULABİLECEĞİ ( İddia Olunan Bir Konunun Kesin Delillerle Kanıtlanmamış Olması - Yıllık İzin Ücreti )
RE'SEN YEMİN TEKLİFİ ( Mahkemece Bulunulması Gereği - İddia Olunan Bir Konunun Kesin Delillerle Kanıtlanmamış Olması/Yıllık İzin Ücreti )
YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Kesin Delillerle Kanıtlanmamış Olması - Mahkemenin Re'sen Yemin Teklifinde Bulunması Gereği )"
54Y9.HD12.4.2001E. 2001/3113 K. 2001/6239"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Ödeme itirazının Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Makbuz Fotokopisi İbrazı )
ÖDEME İTİRAZI ( Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Yıllık İzin Ücreti İçin Makbuz Fotokopisi İbrazı )
İTİRAZ ( Ödeme/Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Yıllık İzin Ücreti İçin Makbuz Fotokopisi İbrazı )"
54Y9.HD4.4.2001E. 2001/2036 K. 2001/5526"KISMİ ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatının Hesaplanması Usulü )
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI USULÜ ( Kısmi Çalışmada )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI ( İzin Süresinin Tesbiti )
İZİN SÜRESİNİN TESBİTİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkı )"
54Y9.HD15.3.2001E. 2000/19739 K. 2001/3938"AVANS ÖDEMESİ ( Belge İmzalı İse Kural Olarak İmzalayanı Bağlayacağı - Davacı İşveren Aleyhine Hüküm Verilemeyeceği )
İMZALI BELGE ( Kural Olarak İmzalayanı Bağlayacağı - Avans Ödemesi/Davacı İşveren Aleyhine Hüküm Verilemeyeceği )"
54Y9.HD12.3.2001E. 2001/406 K. 2001/3826"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Doğduğu Tarihteki Ücretler Üzerinden Hesaplanması Gereği )
GENEL TATİL VE BAYRAM GÜNLERİ ÇALIŞMA ALACAKLARI ( Doğduğu Tarihteki Ücretler Üzerinden Hesaplanması Gereği )"
54Y9.HD6.2.2001E. 2000/16840 K. 2001/1753"YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( Fesih Tarihine Göre Hesaplanması )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Yıllık Ücretli İzin Talebi - Fesih Tarihine Göre Hesaplanması )"
54Y9.HD22.1.2001E. 2000/16393 K. 2001/669"İZİN VE ÜCRET ALACAKLARI İÇİN FAİZ ( İlk Dava Kapsamına ve Ek Dava Kapsamına Girenler )
FAİZ ( İzin ve Ücret Alacakları - İlk Dava Kapsamına ve Ek Dava Kapsamına Girenler )
İHBAR TAZMİNATI ( Emekliliği İsteyerek İşten Ayrılma - Hak Kazanılamayacağı )"
54Y9.HD15.1.2001E. 2001/356 K. 2001/109"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Net Ücret Üzerinden Hesaplanması )
NET ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMA ( Yıllık İzin Ücreti )"
54Y9.HD26.9.2000E. 2000/9045 K. 2000/12413"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Ücret Alacağı-Fazla Çalışma Ücreti-Yıllık İzin Ücreti-Hafta ve Genel Tatil Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Davada Her İki Taraf Tanık Anlatımlarından Davacı İşçinin Asgari Ücretle Çalıştığı Anlaşıldığından Tazminat Hesaplanmasında Bu Ücretin Dikkate Alınması )
ÜCRET ALACAĞI ( Dosyaya İbraz Edilen Bordrolardan Bazı Aylarda Tahakkuk Bulunmadığı Bazı Aylarda ise Çalışılan Gün Sayısı Eksik Gösterildiğinden Ödenmeyen Ücrete Hükmolunmasının Gerekmesi )
GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacı Bu Günlerde Çalıştığını Kanıtlayamadığından ve Tüm Tanıklar Aleyhe Beyanda Bulunduğundan Tatil Ücreti Alacağına Hükmolunamaması )
DAVA DİLEKÇESİNİN BAĞLAYICILIĞI ( Dilekçede Dokuma İşçisi Olarak Çalıştığını Beyan Eden İşçi Bu Beyanı ile Bağlı Olduğundan Dokuma Ustası Ücreti Üzerinden İşçi Alacaklarına Hükmolunamaması )"
54YHGK5.7.2000E. 2000/9-1079 K. 2000/1103"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı)
ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı)
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talebinde)"
54Y9.HD9.3.2000E. 2000/36 K. 2000/2884"İHYA DAVASI AÇILMASI İÇİN MEHİL TANINMASI ( Kaydı Terkin Edilen Şirket Hakkında Görülen Davanın Hüküm İfade Edebilmesi İçin )
KAYDI TERKİN EDİLEN ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN DAVA ( Davanın Hüküm İfade Edebilmesi İçin İhya Davası Açılması İçin Mehil Tanınması )
HUSUMET ( Limited Şirket Ortağına Karşı İhbar ve Kıdem Tazminatı İçin Dava Açılamaması )
SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İçin Kendilerine Dava Açılamaması )
BEKLETİCİ MESELE ( İhya Davası Sonucunun Kaydı Terkin Edilen Şirket Hakkında Açılan Dava İçin )
KIDEM TAZMİNATI ( Limited Şirket Ortağına Karşı Dava Açılamaması )"
54Y9.HD15.11.1999E. 1999/14452 K. 1999/17418"SENDİKAYA ÜYELİKTEN ÖNCEKİ İŞÇİLİK HAKLARININ TİS'DEN YARARLANDIRILARAK HESAPLANAMAYACAĞI
İŞÇİLİK HAKLARININ TİS'DEN YARARLANDIRILARAK HESAPLANAMAYACAĞI ( Sendikaya Üyelikten Önceki )
TİS'DEN YARARLANARAK HESAP YAPILAMAYACAĞI ( Sendikaya Üyelikten Önceki İşçilik Hakları )"
54Y9.HD3.3.1999E. 1999/4367 K. 1999/3942"SOYUT TANIK BEYANLARI ( Hükme Dayanak Yapılamaması-İşçinin İstifası-İhbar ve Kıdem Tazminatı )
İŞÇİNİN İSTİFASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İstenememesi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İstifa Etmiş Olması Halinde )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( Denk Gelen Hafta Tatili Günleri )
HAFTA TATİLİ GÜNLERİ ( Yıllık Ücretli İzin Süresine Denk Gelen )"
54Y9.HD6.7.1998E. 1998/9953 K. 1998/11357"KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşveren Tarafından Bozulması )
İŞ AKDİNİN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEYECEK BİÇİMDE BOZULMASI ( İspat Yükünün İşverene Ait Olması )
İBRANAME İBRAZ EDİLMESİ ( Davalının İspat Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi )"
54Y9.HD17.6.1998E. 1998/7941 K. 1998/10433"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Bilirkişi Raporuna Karşı Cevapları İçin Mehil Verilmemesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşçinin Yazılı Olarak Bildirmek İstediği Mehilin Verilmemesi )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Bilirkişi Raporlarına Karşı Mehil Verilmemesinin Özgürlüğe Aykırı Olması )"
54Y9.HD15.6.1998E. 1998/8474 K. 1998/10306"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASININ HESAPLANMASI ( Hafta Tatil Günlerinin Dahil Edilmemesi )
HAFTA TATİL GÜNLERİ ( Yıllık Ücretli İzin Parasının Hesabına Dahil Edilmemesi )"
54Y9.HD14.5.1998E. 1998/6413 K. 1998/8888"ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ ( İşçinin Ücretli İzin Kullandığına İlişkin Bordroyu İhtirazi Kayıtsız İmzalamış Olması )
İŞÇİNİN ÜCRETLİ İZİN KULLANDIĞI NOTUNU İHTİVA EDEN BORDROYU İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALAMIŞ OLMASI ( Ücretli İzin Parası Talebi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Ücretli İznin Kullanıldığı Notunu İhtiva Eden Bordroyu İhtirazi Kayıtsız İmzalayan İşçinin )"
54Y9.HD13.5.1998E. 1998/7404 K. 1998/8801"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Bir Yıllık Çalışma Süresi Dolmadan Feshedilmiş Olması )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Fazla Ücret Talepleri Kabul Edilmeyince İşyerini Terkedip Devamsızlık Yapan İşçiler )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİLER ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )"
54Y9.HD13.5.1998E. 1998/7391 K. 1998/8788"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( İşverenin İspat Külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Yıllık Ücretli İzinlerin Kullandırıldığı veya Ücretlerinin Ödendiğini )
İŞVERENİN İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Dava Konusu Yıllık Ücretli İzinlerin Kullandırıldığını veya Ücretlerinin Ödendiğini )"
54Y9.HD8.12.1997E. 1997/16883 K. 1997/20498"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ CETVELİNDEKİ SIRAYA GÖRE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Amirine Hakaret Yada Saldırıda Bulunan İşçi İçin İlk ve İkinci Eylemde Yevmiye Kesme Cezası Verilmesi )
AMİRE HAKARET YADA SALDIRMA ( TİS'e Göre Bu Durumda İlk ve İkinci Eylem İçin Yevmiye Kesme Cezasının Verilmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin TİS'e Göre Yevmiye Kesme Cezası Vermesi Gerekirken İşten Çıkarma Cezasının Haksız Olması Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin TİS'e Göre Yevmiye Kesme Cezası Vermesi Gerekirken İşten Çıkarma Cezasının Haksız Olması Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
HAKSIZ FESİH SONUCU İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin TİS'e Göre Yevmiye Kesme Cezası Vermesi Gerekmesi )"
54Y9.HD25.11.1997E. 1997/15360 K. 1997/19899"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Vergi Kesintisinin Oranı )
ÜCRET BORDROSU ( İşçinin Ücretinden %35 Gelir Vergisi Kesildiği Halde Yıllık Ücretli İzin Alacağı Netleştirilirken %25 Oranının Dikkate Alınmasının Tutarlı Olmaması )
BRÜT ÜZERİNDEN HESAP YAPILMASI ( Alacaklarda Tutarsızlık Çıkmaması İçin Prensip Olarak Hesapların Bu Şekilde Yapılması )"
54Y9.HD7.7.1997E. 1997/10790 K. 1997/13860"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kıdem Tazminatı Dışındaki Haklarda İhtarnamenin Faiz Başlangıcı Teşkil Etmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( İş Akdinin Feshinde Kıdem Tazminatı Dışındaki Haklarda İhtarname )
İHTARNAME TARİHİNİN FAİZ BAŞLANGICI OLMASI ( İş Akdinin Feshinde İşçinin Talepleri İçin )"
54Y9.HD17.6.1997E. 1997/8465 K. 1997/12099"SOSYAL YARDIM ÜCRETİ ( TİS'e Göre Her Yıl Otuz İş Gününü Geçen İzinlerde Ödenmemesi )
TEMSİL ÖDENEĞİ ( TİS'e Göre Her Yıl Otuz İş Gününü Geçen İzinlerde Ödenmemesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( İşçinin Yıllık İzninde Sosyal Yardım ve Diğer Ek Ücretlerin Ödenmesinin Gerekmesi )
YILLIK İZİN KULLANAN İŞÇİ ( İzin Süresince Sosyal Hakları ve Diğer Ek Ücretlerinin Ödenmesinin Gerekmesi )"
54YHGK4.6.1997E. 1997/9-242 K. 1997/502"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Kamu Personelince Açılan İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Yıllık Ücretli İzin Davasında )
KAMU PERSONELİNİN İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( Görevli Yargı Yeri )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Kamu Personeli Olması )
ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BEKÇİSİ OLAN DAVACININ AKDİNİN FESHİ ( İşçilik Hakları Talebiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
54Y9.HD3.6.1997E. 1997/7539 K. 1997/10666"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinin Şirketleşmesinde Hizmet Akdinin Feshedildiğini İddia Eden İşçinin )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI FARKI ( Faiz Başlangıcı )
EK DAVA İLE HÜKMEDİLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI FARKI ( Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Ek Dava ile Hükmedilen Yıllık Ücretli İzin Alacağı Farkına Uygulanacak Olan )"
54Y9.HD1.5.1997E. 1997/9166 K. 1997/13127"KIDEM TAZMİNATI ( İki Ayrı Belediyece Kurulan Ayrı Tüzel Kişiliğe Sahip Şirkette Çalışan İşçinin İş Akdinin Feshedilmesi )
BELEDİYENİN İŞÇİLİK HAKLARINDAN SORUMLU TUTULMASI ( Şartları )
HUSUMET ( İki Ayrı Belediyece Kurulan Ayrı Tüzel Kişiliğe Sahip Şirkette Çalışan İşçinin İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle Açılan Davada Belediyenin Hasım Olarak Gösterilmesi )"
54Y9.HD8.4.1997E. 1997/1092 K. 1997/7101"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Yasal Faiz Oranının Uygulanması Gereği-En Yüksek İşletme Kredisi Faizinin Uygulanamayacağı )
YASAL FAİZ ORANI ( Yıllık Ücretli İzin Alacağına Uygulanacak Olan Oran )
EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİ ( Yıllık Ücretli İzin Alacağına Uygulanamayacağı )"
54Y9.HD3.4.1997E. 1997/719 K. 1997/6630"KÖTÜNİYET ÖDENCESİ ( İhbar Tazminatının Vasıflı Bir Şekli Olması )
İHBAR TAZMİNATININ VASIFLI ŞEKLİ ( Kötüniyet Tazminatı )
FAİZ ( İhbar Tazminatı ile Kötüniyet Tazminatına Ödenmesinin Gerekmesi )"
54Y9.HD26.12.1996E. 1996/17254 K. 1996/24326"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İşçinin İmzasını Taşıyan ve Yıllık İzinlerin Kullanıldığını Gösteren Bordrolar )
İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN VE YILLIK İZİNLERİN KULLANILDIĞINI GÖSTEREN BORDROLAR ( Yıllık Ücretli İzin Talebinin Reddi )
BORDROLARIN DELİL NİTELİĞİ ( Yıllık Ücretli İzin Davasında İzinlerin Kullanıldığını Gösteren ve İşçinin İmzalamış Olduğu )"
54Y9.HD3.7.1996E. 1996/3739 K. 1996/15303"İZİN ÜCRETİ ( Ödendiğinin İşverence İspat Edilmesi Gereği )
İSPAT YÜKÜ ( İzin Ücretinin Ödendiğini )"
54Y9.HD8.5.1996E. 1995/35970 K. 1996/9832"KIDEM TAZMİNATI ( Devralan İşverenin İşçinin Önceki Çalışmalarından da Sorumlu Olması )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Zamanaşımı Def'i Dikkate Alınmaksızın Gerçekleşen ve Ödenmeyen İzin Ücreti )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Dikkate Alınmadan Gerçekleşen Yıllık İzin Ücretinin Tahsiline Karar Verilmesi )"
54Y9.HD12.2.1996E. 1996/507 K. 1996/1779"KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ( Geçmiş Yıllara Ait Kullandırılmayan İzin Karşılığının İstenmesi Olanağının Olmaması )
YILLIK İZİN ( Geçmiş Yıllara Ait Kullandırılmayan İzin Karşılığının İstenmesi Olanağının Olmaması )
DİNLENME HAKKI ( İşçinin Yıllık İznini Kullanmaması Durumunda Bunu İsteyememesi )"
54YHGK6.4.1994E. 1993/9-958 K. 1994/199"YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Sicil Dosyasında Kendi İmzasını Taşıyan Bir Belgede Yıllık Ücretli İzinlerin Kullanıldığının Belirtilmesi )
YILLIK İZİN DEFTERİNDE YER ALMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANILDIĞI HÜKMÜ ( İşçinin Yıllık Ücretli İzin Parası Talebi )
İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Talebin İncelenmesinde Delillerin Değerlendirilmesi )"
54Y9.HD28.12.1992E. 1992/5845 K. 1992/14234"İKRAMİYE VE MAKAM TAZMİNATI ( Yıllık İzin Ücreti Hesabına Katılmayacağı )
YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABI ( İkramiye ve Makam Tazminatının Hesaba Katılmayacağı )"
54Y9.HD7.2.1991E. 1990/10166 K. 1991/1370"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ( Gerçekleşmesinin İş Akdinin Fesih Nedenine Bağlı Olmaması )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Yıllık Ücretli İzin Hakkı - Gerçekleşmesinin Fesih Nedenine Bağlı Olmaması )"
54Y9.HD11.3.1988E. 1988/748 K. 1988/2843"İŞÇİLİK HAKLARINDA ZAMANAŞIMI"
54YHGK20.1.1988E. 1987/10-517 K. 1988/37"FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR SAKLI TUTULARAK AÇILAN KISMİ DAVA ( Kesinleşen Önceki Davanın Tespit Bölümünün Sonraki Dava Bakımından Kesin Hüküm Oluşturması )
KESİN HÜKÜM ( Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutularak Açılan Dava Bakımından Önceden Görülüp Kesinleşen Davanın Tespit Kısmı )
USULE AYKIRI TEFHİM ( Bozma Sebebi-Mahkemece "Ekli Karar Okundu" Denilmekle Yetinilmiş Olması )
MAHKEMECE EKLİ KARAR OKUNDU DENİLMEKLE YETİNİLMESİ ( Usule Aykırı Tefhim Olması-Bozma Sebebi )
KISMİ DAVA ( Temyiz Edilmemenin Kesinleşmeyi Engellememesi )
BOZMA SEBEPLERİ ( Usule Aykırı Tefhim-Mahkemece "Ekli Karar Okundu" Denilmekle Yetinilmiş Olması )
KESİNLEŞEN DAVANIN TESPİT KISMI ( Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutularak Açılan Kısmi Davanın Tespit Kısmı İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
SİGORTALI ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Kesin Hüküm-Usule Aykırı Tefhim-Kısmi Dava-Kesinleşen Davanın Tespit Kısmı )"

DANIŞTAY

54D11.D31.1.2006E. 2003/4403 K. 2006/382"EMEKLİLİK ( Kapsam Dışı Personel Statüsünde İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Emekliye Ayrılmak Suretiyle İş Akdi Sona Eren Davacıya Emekli Oluncaya Kadar Kullandırılmayan Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücretin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Kalan Kısmının Ödenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İş Kanununa Tabi Olarak Çalışmakta İken Emekliye Ayrılmak Suretiyle İş Akdi Sona Eren Davacıya Emekli Oluncaya Kadar Kullandırılmayan Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücretin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Kalan Kısmının Ödenmesi Gerektiği )
YILLIK İZİN SÜRELERİNE AİT ÜCRET ( 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Ödenmeyen Kısmının Ödenmesi Gerektiği - Kapsam Dışı Personel Statüsünde İş Kanununa Tabi İşçinin Emekliye Ayrılması )"

SAYIŞTAY

54S6.D10.7.2003 K. 10613"YEMEK YARDIMI ( TİS Hükümleri Gereğince Yıllık İzinli Olunan Günler İçin Ödenmiş Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
YILLIK İZİNLİ GÜNLERDE YEMEK YARDIMI ÖDENMESİ ( TİS Hükümleri Gereğince - Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TİS HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YILLIK İZİNLİ GÜNLERDE YEMEK YARDIMI ÖDENMESİ ( Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
54S1.D11.7.2002 K. 7466"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE DE YEMEK BEDELİ ÖDENECEĞİ HÜKMÜ ( Yasaya Aykırılığı - Sözleşmelerin Yasaya Aykırı Olamayacağı )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE DE YEMEK BEDELİ ÖDENECEĞİ HÜKMÜ ( Toplu İş Sözleşmesinde - Yasaya Aykırılığı/Sözleşmelerin Yasaya Aykırı Olamayacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YASAYA AYKIRI OLAMAYACAĞI ( Yemek Bedelinin Yıllık Ücretli İzin Kullanılan Dönemde de Ödeneceğine İlişkin Hüküm Konulması )"
54S2.D3.2.2000 K. 32463"İZİN ÜCRETİ ( Akdi Feshedilen İşçilere Kullandırılmayan Veya Kullanılmayan İzin Sürelerine İlişkin - Geriye Dönük Olarak Beş Yıl İçin Ödenebileceği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçilere Kullandırılmayan Veya Kullanılmayan İzin Sürelerine İlişkin İzin Ücreti - Geriye Dönük Olarak Beş Yıl İçin Ödenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Akdi Feshedilen İşçilere Kullandırılmayan Veya Kullanılmayan İzin Sürelerine İlişkin İzin Ücreti - Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
54STKK23.9.1997 K. 24148"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İşçinin Hak Kazanıp da Kullanmadığı - Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
İŞÇİNİN HAK KAZANIP DA KULLANMADIĞI YILLIK İZNİ ( Alacağın Akdin Feshi Sırasında İşçinin Son Ücreti Üzerinden Karşılanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
54S1.D28.1.1997 K. 6120"YEMEK YARDIMI BEDELİ ( İşçinin İş Başında ve İşverenin Emrinde Olduğu Günler İçin Verilebilmesi )
TATİL ÜCRETİ ( İşveren ve İşçi Temsilcisi Arasında Yapılan TİS'de Yer Aldığından Ödenebilmesi )
ASGARİ ÜCRET FARKININ ÖDENMESİ ( Hükmün Sadece Asgari Ücretin Altında Ücret Alanlara Uygulanabilmesi )"
54SGKK6.1.1986 K. 4523/2"YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ ( Hesabında Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Ödenen Yıpranma Priminin Dikkate Alınması Gereği )
YIPRANMA PRİMİ ( Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Ödenen - Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Dikkate Alınması Gereği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ UYARINCA ÖDENEN YIPRANMA PRİMİ ( Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Dikkate Alınması Gereği )"

Madde 55

YARGITAY

55YHGK23.12.1987E. 1987/9-583 K. 1987/1060"YILLIK İZİNDEN SONRA BİR SÜRE BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ( Mahkemenin Bu İddiayı Araştırmadan Eksik Soruşturmaya Dayalı Olarak Karar Vermemesi Gereği )
EKSİK SORUŞTURMA ( İşçinin Yıllık İzinden Sonrası İçin Rapor Vermesine Rağmen Bu Sürede Başka Bir Yerde Çalıştığı İddiasının Mahkemece İncelenmesi Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Yıllık İzinden Sonrası İçin Rapor Vermesine Rağmen Başka Bir İşyerinde Çalışmış Olması )"

Endeksin Devamı ( Madde 56-98)